روزنامه سایه شماره 2167 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2167

روزنامه سایه شماره 2167

روزنامه سایه شماره 2167

‫جادوی ‪ 25‬در برد پرسپولیس‬ ‫تیم فوتبال پرسپولیس که امیدوار بود با برتری برابر تیم قعرجدولی‬ ‫ماشین سـازی بـه وضعیـت خـود در جـدول رده بنـدی لیگ بیسـتم‬ ‫سروسـامان دهـد‪ ،‬توانسـت بـه خواسـته اش جامـه عمل بپوشـاند‪.‬‬ ‫ب هگـزارش مهـر؛ دیـدار تیم هـای فوتبال پرسـپولیس و ماشین سـازی‬ ‫تبریز در هفته سـیزدهم لیگ برتر با برتری ‪ ۲‬بر یک سرخپوشـان به‬ ‫پایـان رسـید‪ .‬وحیـد امیـری در دقیقـه ‪ ۲۵‬و احمـد نورالهـی ‪ ۹۳‬برای‬ ‫سرخپوشان گل زدند‪ .‬پیمان بابایی نیز در دقیقه ‪ ۸۳‬از روی نقطه‬ ‫پنالتـی بـرای ماشین سـازی گل زد‪ .‬شـا گردان یحیـی گل محمدی به دلیل درگذشـت مهرداد‬ ‫میناونـد بـا پیراهن هـای مشـکی بـه زمیـن رفتنـد و در دقیقـه ای بـه گل رسـیدند کـه شـماره‬ ‫پیراهـن مهـرداد میناونـد در زمان حضورش در پرسـپولیس بود‪.‬‬ ‫فرا رسیدن ایام اهلل دهه فجر گرامی باد‬ ‫‪ ۲۳‬میلیون تن‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫بو کارهای کشـاورزی‬ ‫زورار پرمـه؛ قائم مقـام معاونـت توسـعه صنایـع تبدیلی و کسـ ‬ ‫نتـن محصـوالت‬ ‫وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت‪« :‬در نه ماهـه امسـال ‪ ۶.۱‬میلیو ‬ ‫کشـاورزی به کشـورهای هدف صادر شـد که به لحاظ وزنی ‪ ۲۲‬و ارزشـی‪ ۲۰ ،‬درصد‬ ‫افزایـش نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال ‪ ۹۸‬بـا چهار میلیـارد و ‪ ۷۹‬میلیـون دالر‬ ‫صـادرات‪ ،‬افزایشـی ‪20‬درصـدی را نشـان می دهـد»‪.‬‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬بهمن ‪ 17 1399‬جمادی الثانی ‪ 31 1442‬ژانویه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2167‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫در نشست خبری رئیس ستاد انتخابات کشور مطرح شد؛‬ ‫نهاد ریاست جمهوری نباید تضعیف شود‬ ‫زندان؛ دغدغه مشترک‬ ‫زندانیان و دولت!‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫باز هم‬ ‫حقوق هاینجومی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫افتتاح ترمینال بزرگ‬ ‫فرودگاه بین المللی ابادان‬ ‫‪2‬‬ ‫اسـحاق جهانگیـری (معـاون اول رئیس جمهـوری) روز شـنبه ‪ ۱۱‬بهمن مـاه در ائیـن‬ ‫افتتـاح ترمینـال بـزرگ فـرودگاه بین المللـی ابـادان بـا تبریـک فرارسـیدن دهـه فجـر‬ ‫گفـت‪« :‬رفـع مشـکالت خوزسـتان به ویـژه ابـادان و خرمشـهر کـه اسـوه اسـتقامت و‬ ‫ایثار در دوران پرشـکوه و افتخار دفاع مقدس هسـتند از مهم ترین وظایف ماسـت»‪.‬‬ ‫او بااشـاره به افتتـاح ترمینـال بـزرگ فـرودگاه بین المللـی ابـادان بیـان کـرد‪« :‬از همـه‬ ‫دسـت اندرکاران بهره بـرداری ایـن پـروژه از جملـه سـازمان‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫جـان سـالیوان؛ سـفیر امریـکا در روسـیه از گفت وگـوی کشـورش بـا مسـکو‬ ‫درباره بازگشـت به توافق هسـته ای خبر داد‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ او درباره موضع‬ ‫امریـکا دربـاره ایـران گفـت‪« :‬واشـینگتن در حال بررسـی مسـئله بازگشـت بـه‬ ‫توافـق هسته ای سـت»‪.‬‬ ‫بازدید سرزده رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫از شهرک صنعتی جنوب تهران‬ ‫سایه بحران کرونا بر صنایع اتومبیل سازی جهان‬ ‫دوردرجا در بازار خودرو‬ ‫معاون رئیس جمهوری عنوان کرد؛‬ ‫الیحه حمایت از زنان؛‬ ‫مروج سبک درست زندگی ایرانی‪،‬اسالمی‬ ‫‪8‬‬ ‫گواردیوال؛‬ ‫بهترینمربی‬ ‫چهارسال اخیرجهان‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر امور خارجه تاکید کرد؛‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران خبر داد؛‬ ‫بهره برداری از ‪ 18‬پروژه راه و شهرسازی‬ ‫در دهه فجر‬ ‫‪2‬‬ ‫جلوگیری از وقوع مجدد‬ ‫درگیری های منطقه ای در اینده‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ا گهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫جناب اقای دکتر حسین انتظامی‬ ‫انا هلل و انا الیه راجعون‬ ‫و هرازگاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی‪ ،‬جرس کاروان از رحیل مسـافری خبر می دهد که در سـکونی‪ ،‬اغازی‬ ‫یسـراید‪.‬‬ ‫بی پایان را م ‬ ‫با نهایت تاسـف و تاثر‪ ،‬درگذشـت پدر بزرگوارتان را به شـما و خانواده محترم تسـلیت عرض کرده‪ ،‬برای ایشـان از درگاه خداوند متعال‬ ‫مغفرت و برای بازماندگان صبر و شکیبایی خواهانیم‪.‬‬ ‫موسسه مطبوعاتی سایه سرافراز عشق‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی جندی شـاپور اهواز درنظردارد مناقصه مشـروحه ذیل را از طریق فراخوان عمومی در سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت و از‬ ‫میـان شـرکت های واجد صالحیت وا گـذار نماید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوانمناقصه‬ ‫شماره فراخوان در سامانه‬ ‫ستاد‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید‪ ،‬بارگیری‪،‬‬ ‫حمل‪ ،‬تخلیه‪ ،‬نصب و راه اندازی یک دستگاه‬ ‫دیزل ژنراتور پروژه اورژانس بیمارستان قدیم‬ ‫مسجدسلیمان‬ ‫‪2099009025000098‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه(ریال)‬ ‫‪425.000.000‬‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫از محل اعتبارات ابالغی‬ ‫وزارت به صورت اوراق بند ب‬ ‫تبصره ‪ 5‬با تاریخ سررسید‬ ‫‪1400/04/07‬‬ ‫نـوع تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار (شـرکت در مناقصـه)‪ :‬ضمانتنامـه بانکـی مطابـق نمونـه پیوسـت در اسـناد مناقصـه بـه نـام دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی اهـواز و یـا فیـش بانکـی واریـز وجـه نقـد بـه شـماره حسـاب ‪ 1335408974‬بـا شناسـه ‪ 20000801182‬نـزد بانـک ملـت شـعبه دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی اهـواز‬ ‫دریافت اسناد مناقصه‪ :‬برای دانلود اسناد و شرکت در مناقصه ثبت نام در سایت ‪ www.setadiran.ir‬الزامی است‪ .‬پرداخت هزینه خرید اسناد به‬ ‫صورت اینترنتی از طریق سـایت قابل انجام می باشـد‪ .‬اسـناد فقط می بایسـت از طریق سـامانه فوق به صورت اینترنتی خریداری گردد و نام شـرکت‬ ‫جز خریداران اسـناد مناقصه در سـامانه سـتاد ثبت گردد‪ .‬درصورت خرید اسـناد مناقصه به هر طریق دیگر‪ ،‬پا کات مناقصه گر باز نخواهد شـد و حق‬ ‫شـرکت در مناقصه را نخواهد داشـت‪ .‬الزم به ذکر اسـت اشـخاص حقیقی مجاز به شـرکت در مناقصه نمی باشند‪.‬‬ ‫زمان دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/11/14‬لغایت ‪1399/11/20‬‬ ‫مهلت تحویل پا کات پیشنهادی‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/11/21‬لغایت پایان وقت اداری (ساعت ‪ )14:30‬مورخ ‪1399/12/04‬‬ ‫تاریخ و محل گشایش پیشنهادات‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/12/05‬از ساعت ‪9:00‬صبح در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی‬ ‫محل تحویل پیشنهادات و اسناد مناقصه‪ :‬اهواز‪ -‬ساختمان سازمان مرکزی دانشگاه‪ ،‬طبقه سوم‪ ،‬مدیریت حراست دانشگاه‬ ‫تلفن تماس‪ 061 -33337079 :‬و ‪061 -33112958‬‬ ‫هزینه ا گهی روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1086998 :‬‬ ‫روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز‬ ‫رایگان‬ ‫‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری ملارد درنظـردارد بـاغ میـوه (عمـارت) واقـع در روبـروی بخشـداری ملارد را بـه‬ ‫صورت ابی خا کی و به مدت سه سال با قیمت پایه چهار میلیارد ریال از طریق برگزاری‬ ‫مزایـده عمومـی بـه اشـخاص حقیقـی و حقوقی طبق شـرایط مشـروحه ذیل وا گـذار نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬سپرده شرکت در مزایده به میزان پنج درصد اجاره بها سالیانه و مندرج در اسناد مزایده که می بایست‬ ‫همراه اسناد مزایده تحویل گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬برنـدگان اول و دوم و سـوم مزایـده هـرگاه حاضـر بـه انعقـاد قـرارداد نشـوند‪ ،‬سـپرده انهـا بـه ترتیـب ضبـط‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬کلیـه متقاضیـان واجـد شـرایط می تواننـد پـس از انتشـار ا گهـی نوبـت دوم‪ ،‬جهـت دریافت اسـناد مزایده و‬ ‫کسـب اطالعـات بیشـتر و همچنیـن تحویـل پیشـنهادات از تاریـخ ‪ 1399/11/12‬لغایـت ‪ 1399/11/23‬بـه امـور‬ ‫قراردادهـای شـهرداری ملارد مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬زمان بازگشایی پیشنهادات مورخ ‪ 1399/11/23‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه ا گهی به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬متقاضیـان می بایسـت جهـت دریافـت اسـناد مزایـده معرفی نامـه (بـه همـراه کارت شناسـایی ملـی) و اصل‬ ‫فیـش واریـزی بـه مبلـغ ‪ 500/000‬ریـال بـه حسـاب شـماره ‪ 100790829443‬بانـک شـهر بنـام شـهرداری ملارد‪،‬‬ ‫تحویـل امـور قراردادهـا نمایند‪.‬‬ ‫‪ -6‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫شهرداری مالرد‬ ‫نوب‬ ‫ا گهی مزایده عمومی‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری اندیشـه درنظر دارد به اسـتناد مجوز شـورای اسلامی شـهر اندیشـه‪ ،‬نسـبت به وا گذاری امال ک و فروش اموال خود به شـرح جدول ذیل به اشـخاص حقیقی فاقد‬ ‫سوءپیشـینه و حقوقی واجد شـرایط (بهره برداران مجرب و باسـابقه و ذیصالح دارای تعهد و تجربه کافی و مورد تایید واحد میادین میوه و تره بار شـهرداری اندیشـه جهت‬ ‫موضـوع ردیـف اول جدول ذیـل) اقدام نماید‪:‬‬ ‫‪ -1‬موضوعات مزایده‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫شماره مجوز‬ ‫مبلغ پایه (ریال)‬ ‫سپرده شرکت در مزایده (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫وا گذاری امتیاز بهره برداری از ‪ 49‬باب غرفه بازار روز‬ ‫نیلوفر به صورت یکجا (مرحله اول)‬ ‫نامه شماره ‪/5/956‬ص مورخ‬ ‫‪ 1399/09/23‬موضوع بند ‪ 9‬مصوبه‬ ‫شماره ‪ 189‬مورخ ‪1399/09/11‬‬ ‫مدت اجاره یک سال‬ ‫به مبلغ ‪1/678/200/000‬‬ ‫‪84/000/000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فروش یک دستگاه خودروی تا کسی سمند به‬ ‫شماره انتظامی ایران ‪889 -68‬ت‪( 46‬مرحله دوم)‬ ‫نامه شماره ‪/5/934‬ص مورخ‬ ‫‪ 1399/09/23‬موضوع بند ‪ 1‬مصوبه‬ ‫شماره ‪ 187‬مورخ ‪1399/08/27‬‬ ‫‪1/100/000/000‬‬ ‫‪55/000/000‬‬ ‫‪ -2‬سپرده شرکت در مزایده می بایست به صورت موارد مندرج در بند ‪ 2‬ماده ‪ 5‬ائین نامه مالی شهرداری ها به شرح ذیل ارائه گردد‪:‬‬ ‫الف) رسید بانکی واریز وجه فوق به حساب جاری سیبا به شماره ‪ 0106212988001‬نزد بانک ملی شعبه فاز سه اندیشه‬ ‫ب) ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه‬ ‫ج) اسناد خزانه‬ ‫‪ -3‬مهلت و محل فروش اسـناد مزایده‪ :‬مهلت خرید اسـناد مزایده از تاریخ چاپ ا گهی لغایت روز سه شـنبه مورخ ‪ 1399/11/21‬به نشـانی‪ :‬شـهریار‪ ،‬شـهر اندیشـه‪ ،‬فاز ‪،3‬‬ ‫بلوار ازادی‪ ،‬تقاطع خیابان شـهرداری شـرقی‪ ،‬سـاختمان مرکزی شهرداری اندیشـه‪ ،‬واحد امور قراردادها می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت و محل ارائه پیشنهادات‪ :‬پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ‪ 1399/11/23‬دبیرخانه شهرداری اندیشه‬ ‫‪ -5‬زمان و محل بازگشایی پیشنهادات واصله‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1399/11/25‬ساعت ‪ 14:30‬سالن جلسات شهرداری اندیشه‬ ‫‪ -6‬مدارک الزم جهت دریافت اسـناد مزایده‪ :‬رونوشـت و اصل اساسـنامه شـرکت و درخواسـت کتبی با مهر و امضاء معتبر شـرکت برای اشـخاص حقوقی و همراه داشـتن‬ ‫مدارک شناسـایی برای اشـخاص حقیقی‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای واصله مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬برندگان اول‪ ،‬دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند‪ ،‬سپرده شرکت در مزایده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -9‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است‪.‬‬ ‫علی ملکی؛ شهردار شهر اندیشه‬ صفحه 1 ‫یادداشت‬ ‫زندان؛ دغدغه مشترک زندانیان و دولت!‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یک شنبه‪ 12‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2167‬‬ ‫باز هم حقوق های نجومی‬ ‫در نشست خبری رئیس ستاد انتخابات کشور مطرح شد؛‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫روزگاری دیوارهـای بلنـد‪ ،‬سـیم های خـاردار حلقـوی روی‬ ‫دیـوار‪ ،‬نگهبان هـای مسـلح‪ ،‬اژیـر و چراغ هـای گـردان‪،‬‬ ‫حضوروغیـاب و هواخـوری روزانـه؛ بخشـی از مختصـات‬ ‫زندان هـا بـود و زندان هـا هرقـدر هـم کـه بـزرگ بودنـد‪،‬‬ ‫بـرای گـذران ثانیه هـای تلـخ و خا کسـتری دوران حبـس‪،‬‬ ‫کوچـک و حقیـر بودنـد! امـا امـروز شـواهد و قرائـن نشـان‬ ‫لو هـوای سـابق را ندارنـد‬ ‫می دهـد زندان هـا دیگـر ان حا ‬ ‫و بـا اعمـال احـکام جایگزیـن حبـس‪ ،‬اعطـای مرخصـی‪،‬‬ ‫امـکان پرداخـت جریمـه نقـدی و مـوارد دیگـر نظیـر کرونـا‬ ‫و ‪ ،...‬تعـداد زندانیـان به شـدت کـم؛ و حتـی در بعضـی‬ ‫زندان هـا‪ ،‬تعـداد زندان بان هـا از زندانیـان بیشـتر شـده‬ ‫اسـت! در حقیقـت‪ ،‬بعـد از اعمـال و اجـرای قوانیـن و‬ ‫سیاسـت های احـکام جایگزیـن حبـس و شـرایط مرخصـی‬ ‫و ‪ ...‬دیگـر زنـدان ان حال وهـوای سـابق را نـدارد و بسـیاری‬ ‫از افـراد سـابقه دار در جامعـه (نه چنـدان ازادانـه) مبـادرت‬ ‫بـه انجـام اعمـال خلاف و بـزه می کننـد! هرچنـد‪ ،‬تقویـت‬ ‫اموزه هـای فرهنگـی‪ ،‬اخالقـی‪ ،‬مذهبـی‪ ،‬اجتماعـی و ‪ ...‬در‬ ‫جامعه بهترین و کامل ترین گزینه برای پیشگیری از وقوع‬ ‫جـرم در سـطوح مختلـف اسـت؛ امـا همـواره در جامعـه‪،‬‬ ‫عـده ای از افـراد برخلاف مسـیر اب شـنا می کننـد و بـرای‬ ‫تفهیـم برخـی مفاهیـم بایـد بـا زبـان دیگـری با ان ها سـخن‬ ‫ً‬ ‫«زبان دیگـر»‪ ،‬احکام جایگزین حبس‬ ‫گشـود کـه قطعـا این ِ‬ ‫یسـت کـه چنانچـه‬ ‫نخواهـد بـود‪ .‬ذکـر ایـن نکتـه ضرور ‬ ‫احـکام جایگزیـن حبـس بجـا و مناسـب اسـتفاده شـوند‪،‬‬ ‫به طورحتـم می توانـد در کاهـش جـرم‪ ،‬موثـر واقـع شـود؛‬ ‫وگرنـه نا کارامـد خواهـد بـود‪ .‬به هرحـال‪ ،‬جایگزین کـردن‬ ‫ً‬ ‫حبـس «حتمـا به نفـع جامعـه و مفید به حـال برخـی‬ ‫مرتکبـان اعمـال مجرمانـه» اسـت؛ زیـرا ازیک سـو باعـث‬ ‫می شـود در هزینـه ای که صرف نگهـداری بیهوده این گونه‬ ‫افراد در زندان ها می شـود‪ ،‬صرفه جویی شـده و ازدیگرسـو‪،‬‬ ‫امکان بداموزی ان ها و یادگرفتن اموزه هایی که از ان ا گاه‬ ‫نیسـتند از زندانیـان باسـابقه‪ ،‬از بیـن بـرود‪ .‬ایـن تغییـرات‬ ‫همـواره از خواسـته های مهـم مقامـات ارشـد نظـام بـوده و‬ ‫در سـال های اخیـر به کارگیـری این احکام شـدت بیشـتری‬ ‫یافتـه اسـت‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬احـکام بایـد به نحـوی صـادر‬ ‫شـوند کـه عالو هبـر تنبیـه فـرد متخلـف؛ بـرای سـایرین نیـز‬ ‫بازدارنـده باشـد؛ امـا باعنایت بـه عدم تغییـر برخـی قوانیـن‬ ‫کـه مربـوط بـه چندین دهه قبـل هسـتند و صـدور قوانیـن‬ ‫جدیـد؛ به ویـژه در بحـث احـکام جایگزین‪ ،‬به نظر می رسـد‬ ‫نه تنهـا بازدارندگـی احـکام بـه حداقـل رسـیده اسـت؛ بلکـه‬ ‫در مـواردی رضایـت کامـل مفسـدان و در برخی مـوارد‬ ‫ً‬ ‫اراذل واوبـاش را فراهـم اورده و ایـن رضایـت قطعـا منجـر بـه‬ ‫گرایـش سـایر افـراد جامعـه بـه بزهـکاری و اعمـال مجرمانـه‬ ‫ً‬ ‫خواهـد شـد؛ مثلا جریمـه پنج هزارتومانـی در برخی مـوارد‬ ‫تخلفـات اقتصـادی یـا برخـی جریمه هـای مشـابه‪ ،‬بیشـتر‬ ‫یمـزه شـبیه اسـت تـا اجـرای قانـون!‬ ‫بـه یـک شـوخی ب ‬ ‫بی هیچ تردید‪ ،‬جذبه و اعتبار پلیس‪ ،‬قوه قضا و نهادهای‬ ‫امنیتـی بیشـتر از خـود احـکام بازدارندگی و خاصیـت دارند‬ ‫گو لعـاب‬ ‫و ا گـر ایـن هیمنـه و جذبـه بـا صـدور احـکام کم رن ‬ ‫و بی خاصیـت شکسـته شـوند‪ ،‬دیگـر جـوالن اشـرار و اراذل‬ ‫و سـارقان‪ ،‬به بخشـی از خرده فرهنگ های جامعه تبدیل‬ ‫می شـود و مهـار ایـن رویـه به شـدت سـخت‪ ،‬زمان بـر و در‬ ‫مواقعـی ناممکـن خواهـد بـود‪ .‬افزایـش سـرقت ها؛ به ویـژه‬ ‫سـارق اولی ها‪ ،‬افزایـش درگیری هـا و نزاع هـای مختلـف کـه‬ ‫استفاده از سالح گرم هم چاشنی ان شده و حتی افزایش‬ ‫جـرم و فسـاد اقتصـادی و غیراقتصـادی در مسـئوالن کـه‬ ‫بی تعـارف تعـداد ا گـر زیاد نباشـد‪ ،‬عدد قابل اعتنایی سـت‪،‬‬ ‫نشـان از بازدارنده نبـودن احـکام در برخـورد بـا جرائـم‬ ‫سـازمان یافته و سـازمان نیافته و خـرد اسـت‪ .‬هرچنـد‬ ‫به دلیـل گسـتردگی ابعـاد و پیچیدگـی الیه هـای مختلـف‬ ‫قانـون‪ ،‬صـدور قوانیـن بایـد بـا لحـاظ جمیع شـرایط باشـد؛‬ ‫یکـه بـرای‬ ‫امـا به نظـر می رسـد قانون گـذار بایـد بیـن افراد ‬ ‫اولین بـار یـا حتـی به اجبـار و تهدیـد یـا در اثـر حادثـه و ‪...‬‬ ‫مرتکـب خالفـی شـده اند بـا فردی کـه دو صفحـه سـابقه در‬ ‫پرونـده دارد و به همان انـدازه نیـز خال کوبـی و اسـکار (رد‬ ‫زخـم) بـر روی پک وپهلـو و صـورت دارد و شـرارت بخشـی‬ ‫از مختصـات زندگـی اش را تشـکیل داده‪ ،‬فـرق بگـذارد و‬ ‫مجـازات جایگزیـن حبس در صورتی برای ایـن افراد اعمال‬ ‫شـود کـه منجـر بـه جری ترشـدن و بی تفاوتـی ایـن افـراد‬ ‫نسـبت بـه احـکام صـادره نشـود! درحقیقـت‪ ،‬برداشـتن‬ ‫تـرس از جـرم در جامعـه‪ ،‬خـود عامـل جـرم خواهـد شـد و‬ ‫در صـدور احـکام صـادره قبـل از تنبیـه مجـرم‪ ،‬بایـد جنبـه‬ ‫تـرس و بازدارندگی لحاظ شـود؛ چرا که تنبیـه بدون ترس و‬ ‫اثرگذاری‪ ،‬عاملی برای جلوگیری از تکرار جرم نخواهد بود‪.‬‬ ‫ب ههـرروی‪ ،‬انچـه مسـلم اسـت‪ ،‬تـورم جمعیـت کیفـری در‬ ‫جامعه‪ ،‬افزایش جرائم خشـن‪ ،‬اسـتفاده از اسـلحه؛ به ویژه‬ ‫در درگیری هـا و سـرقت ها‪ ،‬صـدور چک هـای بی محـل‪،‬‬ ‫افزایـش جرائـم در فضـای مجـازی کـه بـه نسـبت فضـای‬ ‫حقیقـی از نظـارت کمتـری برخـوردار اسـت و ‪ ...‬حا کـی از‬ ‫ان اسـت که احـکام صـادره بازدارندگـی چندانـی ندارنـد‬ ‫و تبعـات ناشـی از انجـام از انجـام یـک جـرم یـا مفسـده‬ ‫به نسـبت به مراتـب کمتـر از منافـع ان بـرای مرتکـب بـزه‬ ‫اسـت‪ .‬فقـط خـدا کنـد بـه روزی نرسـیم کـه احـکام قضائـی‬ ‫افـراد شـرور بـه نوشـتن چنـد بـرگ جریمه یـا رفتن به اتـاق و‬ ‫فکر کـردن بـه کارهای زشتشـان خالصه شـود! به هـوش ‪...‬‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫نهاد ریاست جمهوری نباید تضعیف شود‬ ‫ـری خــود‪ ،‬گفــت‪« :‬یــک رئیس جمهوری غیرمنطقی و مســتکبر در چنین ماهــی کنار رفــت و امیدوار هســتیم دولت جدیدی کــه در امریکا‬ ‫معــاون سیاســی و رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور در نشســت خبـ ِ‬ ‫کار را شــروع می کنــد‪ ،‬از ســنت گذشــته عبــرت بگیــرد»‪ .‬ب هگــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ جمــال عــرف عنــوان کــرد‪« :‬ســال ‪ ۹۹‬کــه به یک معنــا مصــادف بــا ســال ‪ ۲۰۲۰‬بــود‪ ،‬بــرای جمهــوری اســامی‬ ‫مهــای غیرقانونــی و ظالمانــه و اســتراتژی فشــار حداکثری خــودش را نشــان داد‪.‬‬ ‫نحــال تحری ‬ ‫تســاز بــود و دو اتفــاق مهــم در ان روی داد‪ :‬یکــی پاندمــی کرونــا کــه تمــام جهــان را درگیــر کــرد و درعی ‬ ‫سرنوش ‬ ‫یکــه فــراروی کشــور وجــود دارد نیــز انتخابــات ‪ ۱۴۰۰‬اســت‪ .‬دراین انتخابــات دولــت جدیــدی کــه به عنــوان قــوه مجریــه ســر کار خواهــد امــد و هم انتخابات شــورا ها و میــان دوره ای خبــرگان و‬ ‫مهم تریــن اتفاق ‬ ‫مجلــس شــورای اســامی را خواهیــم داشــت کــه امیدواریــم بــا مشــارکت خــوب مــردم همراه باشــد»‪.‬‬ ‫جمـال عـرف گفـت‪« :‬در ‪ ۱۹‬اسـفندماه تقویـم انتخابـات شـورا های «کم وکاسـت های از ان انتخابـات ارزیابـی شـد و تلاش می کنیـم‬ ‫اسلامی شـهر و روسـتا شـکل می گیـرد و ثبت نام هـا و تشـکیل فضـای ایمنـی ایجـاد شـود کـه شـرکت کنندگان در انتخابـات‪،‬‬ ‫هیئت هـای اجرایـی انجـام خواهـد شـد‪ .‬کسـانی که ثبت نـام دغدغه بیماری را نداشـته باشـند‪ .‬باتوجه به اخرین جلسـه ای که‬ ‫می کننـد‪ ،‬بایـد مـوارد را براسـاس اطالعیه هـا انجـام دهنـد؛ در ‪ ۸‬بنـده خدمـت ریاسـت مجلـس و هیئـت مرکـزی نظـارت مجلـس و‬ ‫فروردین مـاه ‪ ۱۴۰۰‬نیـز انتخابـات میـان دوره ای را داریم و تقویم این هیئت هـای اسـتان ها بـودم‪ ،‬بحـث شـد که طـرح مجلـس درمورد‬ ‫انتخابات نیز مدت ها شـکل گرفته و درنهایت‪ ۲۱ ،‬اردیبهشـت ماه انتخابـات شـورا ها بـه ایـن انتخابـات نخواهـد رسـید و طبـق قانون‬ ‫دسـتور اجرایـی انتخابـات ریاسـت جمهوری زده می شـود و وزارت گذشـته عمـل خواهیـم کـرد‪ .‬البتـه بایـد تلاش و هماهنگی هـای‬ ‫کشـور چندماه پـرکاری خواهد داشـت»‪ .‬او بابیان اینکـه نامزدهای الزم صـورت بگیـرد؛ زیـرا هیئت هـای اسـتانی تشـکیل شـده و بایـد‬ ‫انتخابـات‪ ،‬ثبت نـام را نبایـد بـه دقیقـه ‪ ۹۰‬موکـول کننـد‪ ،‬افـزود‪ :‬در نتیجـه ان‪ ،‬هیئت هـای اجرایـی هـم تشـکیل شـود‪ .‬در اخریـن‬ ‫«تلاش می کنیـم دررونـد برگـزاری انتخابـات‪ ،‬حضـور مـردم کمتـر مذا کـرات بـا شـورای نگهبـان بـه ایـن جمع بنـدی نرسـیدیم کـه در‬ ‫شـود و ازطریـق برنامه هـای موبایلـی کـه معرفـی خواهنـد شـد‪ ،‬انتخاباتـی ریاسـت جمهوری و مجلـس کـه زیرنظر شـورای نگهبان‬ ‫برگزار می شود‪ ،‬از صندوق الکترونیکی‬ ‫ثبت نـام انجـام شـود؛ همچنیـن‬ ‫اسـتفاده کنیـم؛ ولـی با هیئـت مرکزی‬ ‫فراینـد ثبت نـام حضـوری بـرای‬ ‫شـورا بـه توافـق رسـیدیم‪ .‬مـا ‪30‬هـزار‬ ‫امضـای پرسشـنامه کوتـاه خواهـد‬ ‫عرف بابیان اینکه وحدت‪ ،‬همبستگی و‬ ‫صنـدوق الکترونیکـی دراختیـار داریـم‬ ‫بـود‪ .‬درصورت لـزوم‪ ،‬در فراینـد‬ ‫انسجام ملی‪ ،‬قوام بخشی از جمهوری‬ ‫و می توانیـم ‪۱ ۰‬هـزار شـعبه را پوشـش‬ ‫تبلیغـات تلاش می کنیـم کمتریـن‬ ‫اسالمی ست‪ ،‬گفت‪« :‬مهم ترین دغدغه ام‬ ‫دهیـم‪ .‬طبـق توافقـات انجام شـده؛‬ ‫تجمعـات صـورت بگیـرد‪ .‬البته اینجا‬ ‫سستی و ضعف دراین زمینه است و باید‬ ‫حداقـل در حدود ‪ ۱۳۰‬شـهر انتخابات‬ ‫پارادوکسـی را داریـم کـه افـراد بـرای‬ ‫انسجام و وحدتمان را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫الکترونیکی برگزار می کنیم‪ .‬پیشـنهاد‬ ‫تبلیغـات معمـوال بایـد تجمـع کننـد‬ ‫طبیعت انتخابات‪ ،‬بحث و انتقاد است و‬ ‫داشـتیم کـه در کالن شـهرها از‬ ‫و ازطرفـی هـم ایـن تجمعـات موجب‬ ‫به شکل طبیعی‪ ،‬دولت مستقر سیبل و‬ ‫صنـدوق الکترونیکـی اسـتفاده کنیـم‬ ‫بیمـاری خواهـد شـد؛ لـذا براسـاس‬ ‫نشانه نقد و بررسی انتخابات می شود؛ اما‬ ‫تـا سـرعت را هـم در اعلام نتایـج بـاال‬ ‫دسـتورالعمل های ابالغـی وزارت‬ ‫یادمان نرود که بین نقد و تخریب و تخطئه‬ ‫ببـرد؛ زیـرا جمعیـت در تهـران زیـاد‬ ‫بهداشـت درجهـت ایجـاد کمتریـن‬ ‫فاصله معنی داری وجود دارد»‬ ‫اسـت و زمان بیشـتری خواهد برد؛ در‬ ‫تجمعات حرکت می کنیم‪ .‬از ظرفیت‬ ‫پاسخ گفتند با اصل موضوع موافقیم‬ ‫تبلیغـات رسـانه های مکتـوب‪،‬‬ ‫و روی مکان هـا می تـوان توافـق‬ ‫صداوسـیما و فضـای مجـازی‬ ‫اسـتفاده خواهیـم کـرد؛ شـاید مهم تریـن قسـمت همین تبلیغات کـرد‪ .‬البتـه حداقـل تعـداد اسـتفاده از صنـدوق الکترونیکـی ماننـد‬ ‫چهارسـال پیش اسـت؛ ولـی وزارت کشـور پیشـنهاد می دهـد کـه‬ ‫خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫معـاون سیاسـی وزیـر کشـور درمـورد امـکان برگـزاری انتخابـات سـقف بهره برداری از صندوق الکترونیکی در کالن شـهرها باشـد»‪.‬‬ ‫اینترنتـی و پسـتی توضیـح داد‪« :‬انتخابـات اینترنتـی در هیچ جـای او دربـاره حضـور کاندیدا هـای زن در انتخابـات ‪ ۱۴۰۰‬توضیـح داد‪:‬‬ ‫ً‬ ‫دنیـا برگـزار نشـده و اساسـا به دلیـل موضـوع امنیـت در اخـذ رای و «هرگونـه اقـدام قانونـی را انجـام می دهیـم‪ .‬این موضـوع وظیفـه‬ ‫ً‬ ‫محرمانه بـودن ارا‪ ،‬این نـوع انتخابـات ممکـن نیسـت و در فضـای شورای نگهبان است که نهایتا به وزارت کشور اعالم کند چه تعداد‬ ‫مجـازی چنیـن کاری را نمی تـوان انجـام داد‪ .‬قانـون‪ ،‬اشـاره ای بـه از افراد مرحله تایید صالحیت را رد کردند و به عنوان نامزد معرفی‬ ‫انتخابات پستی نداشته و درنتیجه ازنظر ما این نوع انتخابات هم می شـوند؛ پـس بـرای مـا کاندیـدای زن و مـرد تفاوتـی نـدارد»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫معاون سیاسی وزارت کشور گفت‪« :‬در انتخابات پیشین هم وزیر‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫کاملا منتف ‬ ‫معـاون سیاسـی وزیـر کشـور تا کیـد کـرد‪« :‬تبلیغـات ‪ ۲۰‬روزه کشـور دسـتور داد کسـانی که کارت ملـی ندارنـد‪ ،‬ب هسـرعت تامیـن‬ ‫یسـت کـه تالش می کنیم شـوند و رئیـس سـازمان ثبـت تلاش می کنـد ب هسـرعت ایـن کار را‬ ‫مهم تریـن مشـکل مـا ازنظر وجود بیمار ‬ ‫دسـتورالعمل ها محکم تدوین و ابالغ شـود‪ .‬دراین باره سـتاد های انجـام دهـد‪ .‬البتـه مسـائل فنـی وجـود دارد کـه تلاش خواهد شـد‬ ‫تبلیغاتـی دعـوت و توجیـه خواهنـد شـد کـه ا گـر این مرحلـه را در انتخابـات مشـکل زا نباشـد؛ امـا در روز برگـزاری انتخابـات تلاش‬ ‫پشت سـر بگذاریـم‪ ،‬روز انتخابـات بـا رعایـت دسـتورالعمل های خواهیـم کـرد انتخابـات را زودتـر از سـاعت ‪ ۸‬صبـح شـروع کنیـم؛‬ ‫بهداشـتی و فاصله گـذاری اجتماعـی می توانیـم انتخابـات را جلـو چـون روز خرداد مـاه اسـت و به دلیـل طوالنی بـودن روز می تـوان‬ ‫ببریـم؛ البتـه امـکان افزایـش روز های انتخابـات را نداریـم؛ اما تالش ایـن کار را انجـام داد‪ .‬دربـاره تعییـن وضعیـت احـراز هویـت مشـکلی‬ ‫می کنیـم سـاعت انتخابـات را افزایـش دهیـم»‪ .‬عـرف بابیان اینکـه نداریـم و دسـتگاه احـراز هویـت فعـال اسـت کـه بـا دریافـت کد ملی‬ ‫تجربه مرحله دوم انتخابات مجلس را در دوران کرونا داریم‪ ،‬افزود‪ :‬اسـتعالم می کننـد‪ .‬در انتخابـات شـاید بیـش از ‪ ۹۹.۹۹‬صحـت در‬ ‫احـراز هویـت داشـته ایم و بـرای کسـانی که ابهامـی بـود‪ ،‬به نماینده‬ ‫ناظـر ارجـاع شـد»‪.‬‬ ‫معاونسیاسیوزارت کشور دربارهنتایجنظرسنجیبرایمشارکت‬ ‫در انتخابات گفت‪« :‬ما به عنوان مسـئوالن وزارت کشـور به نهادها‬ ‫و سـازمان های متولـی نظرسـنجی انتخابـات سـفارش می دهیم و‬ ‫وزیـر کشـور هـم اعلام کرد که درمقایسـه با چهارسـال پیش شـرایط‬ ‫مشـارکتی و عمومی مان به دالیل متعدد روبه کاهش اسـت؛ کشـور‬ ‫اینک تحریم های ظالمانه و فشار سنگین اقتصادی ست و درباره‬ ‫همین کرونا‪ ،‬یکی از دغدغه هایمان حضور عوامل اجرایی دریافت‬ ‫رای اسـت کـه بایـد حـدود ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۳۰‬سـاعت درکنارهـم باشـند‪ .‬بـرای‬ ‫این موضوع باید تضمین ایجاد کنیم و تالش می کنیم عواملمان را‬ ‫از کسانی قرار دهیم که وا کسیناسیون برایشان انجام شده است‪.‬‬ ‫ایـن بیمـاری دررونـد انتخابـات و اجـرای ان تاثیـر خواهـد داشـت؛‬ ‫در انتخابـات قبـل مسـئوالن اجرایـی در برخی شـهرها بـرای حفظ‬ ‫سلامتی خود نگرانی داشتند»‪.‬‬ ‫او بااشـاره به تهیـه اطلـس انتخاباتـی بیـان کـرد‪« :‬در هـر دوره از‬ ‫انتخابـات سـتاد امنیـت انتخابـات بـا ریاسـت معـاون امنیتـی‬ ‫وزیـر کشـور تشـکیل می شـود و بـا بررسـی چالش هـا و فرصت هـا و‬ ‫باتوج هبـه سـوابق حوزه هـا‪ ،‬طر ح هـای مختلفـی تهیـه می شـود‪.‬‬ ‫برخـی حوزه هـای انتخاباتـی به طـور سـنتی به دلیـل بافتشـان‪،‬‬ ‫ممکن اسـت دچار مسـائلی شـوند که بایـد پیش بینی هـای الزم را‬ ‫انجـام دهیـم»‪.‬‬ ‫عـرف درپایـان بابیان اینکـه وحـدت‪ ،‬همبسـتگی و انسـجام ملـی‪،‬‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬مهم تریـن‬ ‫قـوام بخشـی از جمهـوری اسالم ‬ ‫دغدغـه ام سسـتی و ضعـف دراین زمینـه اسـت و بایـد انسـجام و‬ ‫وحدتمـان را افزایـش دهیـم‪ .‬طبیعـت انتخابـات‪ ،‬بحـث و انتقـاد‬ ‫اسـت و ب هشـکل طبیعـی‪ ،‬دولـت مسـتقر سـیبل و نشـانه نقـد و‬ ‫بررسـی انتخابـات می شـود؛ امـا یادمـان نرود که بین نقـد و تخریب‬ ‫و تخطئـه فاصلـه معنـی داری وجـود دارد‪ .‬همـه درون یـک کشـتی‬ ‫هسـتیم؛ دولت هـا وظایفـی را انجـام می دهنـد و می رونـد‪ ،‬امـا‬ ‫انچـه می مانـد‪ ،‬نظـام جمهـوری اسلامی ایـران اسـت‪ .‬در جریـان‬ ‫انتخابـات و تحـوالت انتخاباتـی حواسـمان باشـد کـه بـه وحـدت‬ ‫ملـی و انسـجام ملـی لطمـه ای وارد نشـود»‪ .‬عـرف بـا ابرازتاسـف از‬ ‫برخـی اقدامـات و برخورد هـا تصریـح کـرد‪« :‬این نـوع برخورد هـا‬ ‫بیش ازانکـه رئیس جمهوری مسـتقر را موردهجمه قـرار دهد‪ ،‬نهاد‬ ‫ریاسـت جمهوری را موردتعـرض قـرار می دهـد و از ایـن نگرانـم کـه‬ ‫کاری نکنیـم نهادهایمـان تضعیـف شـوند‪ .‬یکـی از علت هایـی کـه‬ ‫بـه ان کمتـر توجه شـد‪ ،‬تضعیف نهاد مجلـس و نهـاد قانون گذاری‬ ‫را بـود و مـردم گفتنـد ا گـر قـرار اسـت ایـن مجلـس کاری نکنـد‪ ،‬چـرا‬ ‫رای دهیـم؟ خدای نا کـرده دربـاره نهـاد ریاسـت جمهوری ایـن‬ ‫اتفـاق نیفتـد و تضعیف نشـود تا مـردم درباره ان چنین نگوینـد‪ .‬در‬ ‫بحث هایمان نهاد ریاسـت جمهوری نباید تضعیف نشـود‪ .‬کسـی‬ ‫نمره اش ‪ 20‬نیست و مهم ترین دغدغه‪ ،‬همین نکته است که باید‬ ‫از ان مواظبـت کنیـم»‪.‬‬ ‫سایه بحران کرونا بر بازار خودروسازی جهان‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫بحران کروناویروس تاثیرات مسـتقیم و مهمی‬ ‫بر بازار جهانی خودرو در سال گذشته میالدی‬ ‫گذاشـت‪ .‬تعـداد خودروهـای تازه ثبت نام شـده‬ ‫در سـال ‪ 2020‬در ‪ 27‬کشـور عضـو اتحادیـه‬ ‫اروپـا نسـبت بـه سـال قبلـش حـدود ‪24‬درصـد‬ ‫کاهـش داشـت‪ .‬کارشناسـان «انجمـن صنایـع‬ ‫خودروسـازی المـان» (‪)VDA‬؛ بـا اعلام ایـن‬ ‫خبـر عنـوان کرده انـد کـه سـایر بازارهـای‬ ‫ُ‬ ‫بین المللـی اتومبیـل نیز بـا افت تولیـد دورقمی‬ ‫مواجـه بوده انـد‪ .‬البتـه برپایـه همیـن گـزارش؛‬ ‫کمترین میـزان کاهـش ازاین حیـث‪ ،‬متعلـق‬ ‫بـه خودروسـازهای «چیـن» بـوده کـه تعـداد‬ ‫خریـداران خودروهایشـان نسـبت بـه سـال‬ ‫‪ ،2019‬تنهـا ‪6.1‬درصـد کمتـر بـود‪ .‬در ادامـه ایـن‬ ‫ تاریخ ‪ 19‬ژانویه ‪ 2021‬منتشـر شـد؛‬ ‫گزارش که به ِ‬ ‫ رونـد کاهشـی در «المـان» ‪19‬درصـد و در‬ ‫این ِ‬ ‫«فرانسـه» نیـز تـا حـد یک چهـارم بـوده اسـت‪.‬‬ ‫میزان اسـیب برای خودروسـازهای «ایتالیا» در‬ ‫ُ‬ ‫افـت فـروش‪28 ،‬درصـد و بدترازان ها «بریتانیا»‬ ‫ً‬ ‫با ‪29‬درصد بود‪« .‬اسـپانیا» نیز تقریبا یک سـوم‬ ‫میـزان فـروش خـود را نسـبت بـه سـال ‪ 2019‬از‬ ‫دسـت داد‪ .‬امارهـا ا گرچـه نشـان از بهبـودی‬ ‫جزئـی در هفته هـای اخیـر دارد ؛ بااین وجـود‪،‬‬ ‫میـزان فـروش خودرو در اروپا در دسـامبر ‪،2020‬‬ ‫نسـبت به بازه مشـابه زمانی سـال ‪ ،2019‬درکل‬ ‫چهاردرصـد؛ معـادل ‪1.2‬میلیون دسـتگاه‬ ‫کمتـر بـود‪« .‬چیـن» هنوزهـم بیشـترین سـهم‬ ‫از فـروش خـودرو در بازارهـای بین الملـل را‬ ‫ً‬ ‫ش از یک چهـارم خودروهـای‬ ‫دارد؛ مثلا بیـ ‬ ‫تولیدی در سراسـر جهان در سـال ‪ 2019‬متعلق‬ ‫بـه خودروسـازان ایـن کشـور بـوده اسـت‪ .‬از‬ ‫دیگـر خودروسـازها بـا بـازار گسـترده جهانـی‬ ‫بایـد بـه «ایـاالت متحـده امریـکا»‪« ،‬المـان» و‬ ‫«ژاپـن» اشـاره کـرد‪ .‬البتـه در خـود قـاره سـبز‪،‬‬ ‫حجـم خودروهـای سـواری‪ ،‬از‬ ‫بیشـترین‬ ‫ِ‬ ‫کارخانه هـای المانـی وارد بـازار می شـود کـه‬ ‫ً‬ ‫تقریبا ‪4.7‬میلیون دسـتگاه اسـت؛ بعـدازان نیز‬ ‫دو کشـور «اسـپانیا» و «فرانسـه» قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری عنوان کرد؛‬ ‫الیحه حمایت از زنان؛‬ ‫مروج سبک درست زندگی ایرانی‪،‬اسالمی‬ ‫درصد نرخ تغییر فروش نسبت به سال ‪2019‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫دنیا باهم مقابل کرونا ایستاد؛‬ ‫اما ایران به تنهایی ایستادگی کرد‬ ‫میزان فروش به میلیون دستگاه در سال ‪2020‬‬ ‫وزیر امور خارجه تاکید کرد؛‬ ‫جلوگیری از وقوع مجدد‬ ‫درگیری های منطقه ای در اینده‬ ‫تریبون‬ ‫گواردیوال؛ بهترین مربی‬ ‫چهارسال اخیرجهان‬ ‫جـوزپ گواردیـوال؛ مربـی «منچسترسـیتی» در‬ ‫چهار سال گذشـته‪ ،‬به عنـوان برتریـن مربـی جهـان در‬ ‫رده بنـدی ‪ ELO‬انتخـاب شـد‪ .‬ایـن خبـر توسـط ‪Gazeta.‬‬ ‫‪ Ru‬با اشـاره به پورتـال تحلیلـی ‪ Clubelo‬گـزارش شـد‪.‬‬ ‫به گـزارش ایسـنا؛ ایـن مربـی اسـپانیایی در این بـازه‬ ‫‪ ۲۱۷۳‬امتیـاز کسـب کـرد‪ .‬مقـام دوم را دیگـو سـیمئونه؛‬ ‫سـرمربی «اتلتیکـو» (اسـپانیا‪ ۲۰۷۰/‬امتیاز) و مقـام سـوم را‬ ‫ژوزه مورینیـو؛ سـرمربی «تاتنهـام» (انگلیس‪ ۲۰۶۸/‬امتیـاز)‬ ‫به دسـت اورده اند‪ .‬سیسـتم ‪ ELO‬ابتدا برای تعیین قدرت‬ ‫نسـبی بازیکنان در شـطرنج مورد اسـتفاده قرار می گرفت و‬ ‫بـرای محاسـبه رتبه بنـدی رسـمی فدراسـیون بین المللـی‬ ‫شـطرنج (‪ )FIDE‬اسـتفاده می شـود‪« .‬منچسترسـیتی» بـا‬ ‫پـپ گواردیـوال در ‪ ۱۱‬دیـدار قبلـی خـود بـه برتـری رسـیده و‬ ‫توانسـت شـروع ضعیـف خـود را در لیـگ برتـر جبـران کنـد و‬ ‫به صدر جدول لیگ برتر برسـد تا مدعی نخسـت قهرمانی‬ ‫در این فصـل باشـد‪.‬‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری در امـور زنـان و خانـواده‪ ،‬گفـت ‪:‬‬ ‫«الیحـه حفـظ کرامـت و حمایـت از زنـان در برابـر خشـونت‪،‬‬ ‫ل بـه قانـون‪ ،‬فرهنـگ و نـگاه درسـت و جدیـدی‬ ‫درصـورت تبدیـ ‬ ‫بـه حـوزه زنـان ترویـج می دهـد و مـروج سـبک درسـت زندگـی‬ ‫ایرانی‪،‬اسلامی خواهـد بـود»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ معصومـه ابتـکار‬ ‫در نشسـت تبییـن الیحـه حفـظ کرامـت و حمایـت از زنـان‬ ‫برابـر خشـونت کـه بـا حضـور مسـئوالن زنـان و خانـواده در‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی و اسـتان ها در دفتـر معاونـت برگـزار شـد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬الیحـه حفـظ کرامـت و حمایـت از زنان در برابر خشـونت‬ ‫یسـت کـه بیـن دولت و قوه قضائیه شـکل گرفته‬ ‫حاصـل اجماع ‬ ‫و بسـیاری از متخصصـان حـوزه زنـان در شـکل گیری ان نقـش‬ ‫داشـته اند»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه ایـن الیحـه طبـق مشـکالت و‬ ‫مطالبـات واقعـی جامعـه زنـان شـکل گرفتـه و ریشـه در بسـیاری‬ ‫از مباحـث قرانـی و فقهـی دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬الیحـه حفـظ کرامـت و‬ ‫حمایـت از زنـان در برابـر خشـونت بـه این موضـوع کـه حفـظ‬ ‫کرامـت و امنیـت زنان؛ یعنی حفظ انسـجام اجتماعی و سلامت‬ ‫و بقـای جامعـه‪ ،‬توجـه ویـژه دارد»‪ .‬وی دربـاره نقـش و وظایـف‬ ‫مدیـران کل امـور بانـوان هـر اسـتان درمـورد ایـن الیحـه‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«نقـش ان هـا‪ ،‬تبییـن و معرفـی الیحـه حمایـت از زنـان در برابـر‬ ‫خشـونت برای نمایندگان اسـتان خود اسـت تا با شـناخت بهتر‬ ‫از الیحـه حمایـت کننـد»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین حسـن روحانـی گفـت‪« :‬اصـرار مـا‬ ‫این اسـت که در ایـن دومـاه کاری کنیـم تـا بـا مـوج چهـارم مواجـه‬ ‫نشـویم تـا سلامت و کسـب وکار مـردم مختـل نشـود»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫پایـگا ه اطالع رسـانی دولـت؛ رئیس جمهـوری افـزود‪« :‬دراسـتانه‬ ‫دهـه فجـر انقلاب اسلامی هسـتیم‪ .‬امام خمینـی(ره)‪12 ،‬‬ ‫بهمن مـاه وارد کشـور شـد و پـس ازان‪ ،‬تحـوالت شـگرفی در ایـران‬ ‫اتفـاق افتـاد کـه بـرای خیلی هـا باورنکردنـی نبـود»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬کرونـا یـک بیمـاری عـادی نبـود؛ بلکـه مشـکالت بزرگـی را در‬ ‫همـه جهـان ایجـاد کـرد‪ .‬دنیـا باهـم درمقابـل ان ایسـتاد؛ امـا مـا‬ ‫به تنهایـی درمقابـل ان ایسـتادیم و کسـی مـا را یاری نکـرد‪ .‬ا کنون‬ ‫می خواهیـم وا کسـن تهیـه کنیـم؛ از پیچ وخم هـای زیـاد ایـن کار را‬ ‫انجـام می دهیـم‪ .‬دنیـا پـول و بانـک و معامالتـش ازاد اسـت؛ ولـی‬ ‫ما با مشکالت ویژه ای مواجه هستیم؛ اما ایثار و ایستادگی مردم‬ ‫یکـه‬ ‫و کمـک همـه موجـب شـد ایـن یک سـال را به خوبـی درحد ‬ ‫امکان پذیـر بـود‪ ،‬پشت سـر بگذاریـم»‪ .‬روحانـی باتا کیدبراینکـه‬ ‫کشـور مـا بـا کشـورهای دیگـر؛ حتـی کشـورهای پیشـرفته‬ ‫قابل مقایسه است‪ ،‬افزود‪« :‬در کسب وکار‪ ،‬از روزهای اول تصمیم‬ ‫درستی اتخاذ کردیم که همه کارخانه ها و تولیدگران ما با رعایت‬ ‫پروتکل هـا بـه فعالیتشـان ادامـه دهنـد‪ .‬عـده ای مخالـف ایـن‬ ‫بودنـد ؛ امـا مـا تصمیـم قاطـع درسـتی را گرفتیـم‪ .‬در کارخانه های‬ ‫عظیـم کـه چندهـزار کارگـر داشـت‪ ،‬کسـی مبتلا نشـد یـا تعـداد‬ ‫مبتالیان اندک بود؛ مرگ ومیر در کارخانه های بزرگ نداشـتیم»‪.‬‬ ‫وزیـر امـور خارجـه‪ ،‬ازادسـازی اراضی اشـغالی جمهوری اذربایجـان را‬ ‫موجـب خرسـندی ایـران دانسـت و تا کیـد کـرد‪« :‬بایـد با اسـتفاده از‬ ‫فرصـت پیش امـده برای همکاری هـای منطقـه ای‪ ،‬از وقوع مجدد‬ ‫درگیری ها در اینده پیشگیری کرد»‪ .‬به گزارش اداره کل اطالع رسانی‬ ‫وزارت امور خارجه؛ محمدجواد ظریف در دیدار با واصف طالب اف؛‬ ‫رئیـس مجلـس عالی نخجوان‪ ،‬از اغاز سـفر منطقه ای خـود از باکو و‬ ‫پایـان ان در جمهـوری خودمختـار نخجـوان اظهار خرسـندی کرد‪.‬‬ ‫وی از ازادسـازی اراضـی اشـغالی به عنـوان تحولـی یاد کـرد که ا گرچه‬ ‫انسان هایی دراین ارتباط جان خود را از دست دادند؛ اما ازادسازی‬ ‫ان موجـب خرسـندی ایـران اسـت و درعین حـال الزم اسـت بـا‬ ‫اسـتفاده از فرصـت پیش امـده بـرای همکاری هـای منطقـه ای‪ ،‬از‬ ‫وقـوع مجـدد چنیـن درگیری هایی در اینده پیشـگیری کـرد‪ .‬وی با‬ ‫تشـریح سـفر منطقـه ای و گفت وگوهـای انجام شـده و دیدگاه هـای‬ ‫مقام هـای کشـورهای مذکـور‪ ،‬از اسـتقبال عمومـی از همـکاری‬ ‫منطقه ای سخن گفت‪ .‬ظریف‪ ،‬اهمیت همکاری های منطقه ای‬ ‫در برقـراری اتصـاالت حمل ونقـل در منطقـه و مسـیرهای ترانزیتـی؛‬ ‫به ویـژه نقـش مهـم نخجـوان دراین ارتبـاط را موردتا کیـد قـرار داد‪.‬‬ ‫ظریـف بااشـاره به ریاسـت گـروه دوسـتی پارلمانـی ایـران و نخجـوان‬ ‫ازسـوی واصـف طالـب اف همکاری هـای پارلمانـی فی مابیـن را‬ ‫موردتا کید قرار داد‪ .‬مسـائل محیط زیسـت ارس‪ ،‬رسـیدگی به امور‬ ‫ایرانیان مقیم و کرسـی زبان فارسـی در دانشـگاه دولتی نخجوان؛ از‬ ‫دیگـر موضوعـات مـورد گفت وگـو در این دیـدار بـود‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ا گـر یادمـان باشـد‪ ،‬سه سـال پیش و در دولـت تدبیـر و امیـد‪ ،‬یک بـاره موجـی‬ ‫فرا گیر تمام کشور را دربرگرفت و در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬بانگ برامد که با‬ ‫وجود تحریم های جهانی علیه ما و فشارهای مالی وارده بر مردم‪ ،‬در پاره ای‬ ‫ً‬ ‫از دولتی هـا یـا شـرکت های نیمه دولتـی یـا اصطالحـا خصولتی هـا و بانک هـا‪،‬‬ ‫بعضـی از مدیـران حقوق هـای چند صدمیلیون تومانـی دریافـت می کننـد‬ ‫کـه در افـواه و اذهـان بـه ان حقوق هـای نجومـی می گفتنـد و در همان زمـان‬ ‫اسـامی تعـدادی از انـان برملا شـد و بعضی هـا هـم برکنـار شـدند؛ امـا مثـل‬ ‫اینکـه کار بـه سـامان نرسـید و همچنـان در بـر پاشـنه قبلـی می چرخـد؛ یعنـی‬ ‫هنـوز حقوق هـای کالن بـه حقوق بگیـران خـاص دولتی داده می شـود؛ یعنی‬ ‫اینکـه تـا دنیـا دنیـا اسـت‪ ،‬ایـن روال ادامـه داشـته و خواهـد داشـت‪ .‬سـخن‬ ‫از اظهارنظـر دیـوان محاسـبات اسـت کـه گـزارش شـده اسـت کـه پـاره ای از‬ ‫مدیـران دولتـی حقوق هایـی بین ‪ 20‬میلیون تا ‪ 52‬میلیـون دریافت می کنند؛‬ ‫یعنـی اینکـه پیگیـری سه سـاله‪ ،‬هنـوز نتیجـه مطلـوب نـداده اسـت‪ .‬تاسـف‬ ‫زمانـی بیشـتر می شـود کـه پـاره ای از همیـن مدیـران چند ده میلیون تومانـی‪،‬‬ ‫هنگامـی کـه بایـد افزایـش ناچیـز حقوق ماهانه در سـال بعـد را مصوب کنند‪،‬‬ ‫یادشـان مـی رود کـه ‪ 50‬میلیون تومـان یـا کمتـر می گیرنـد؛ امـا بـرای افزایـش‬ ‫‪ 200‬یـا ‪ 300‬هزار تومانـی بـه حقـوق ماهانـه حقوق بگیـران و کارگـران‪ ،‬چقـدر‬ ‫خسـت می کننـد و از صرفه جویـی سـخن می گوینـد و از نبـود بودجـه کافـی‪،‬‬ ‫نالـه کـرده و بـرای درنظر گرفتـن عیـدی و پـاداش سـالیانه حقوق بگیـران‬ ‫شـکایت می کننـد‪ .‬اینجاسـت که مـردم می گویند «یک بـام و دو هـوا»!‪ ،‬و این‬ ‫داسـتان غم انگیزی سـت کـه صدها سـال اسـت متـداول بـوده و به اصطلاح‪،‬‬ ‫همیشـه مـرگ را بـرای همسـایه می خواهیـم امـا بـرای خـود یـک لحظه تـب را‬ ‫روا نمی داریـم‪ .‬کاش دیـوان محاسـبات یک بـار هم که می شـد‪ ،‬تمـام افرادی‬ ‫را کـه از سـازمان های دولتـی‪ ،‬دریافتی ‪ 20‬میلیون به بـاال دارند را اعالم می کرد‬ ‫تـا مـردم کمـی ارام بگیرنـد و دل هایشـان همچنـان بـه عشـق کشـور و نظـام‪،‬‬ ‫بتپـد‪ .‬یـادم می ایـد کـه امام خمینی(ره) مسـئولین را مـورد خطاب قـرار دادند‬ ‫و گفتنـد مـردم ولی نعمتـان مسـئولین نظـام هسـتند‪ .‬حـاال بـه ایـن روسـا‬ ‫و مدیـران دولتـی و بانک هـا می گوییـم؛ وقتـی ‪50‬میلیـون حقـوق دریافـت‬ ‫می کنیـد‪ ،‬ایـا می دانیـد کـه زیرمجموعـه شـما یعنـی کارکنـان تحت نظـر شـما‪،‬‬ ‫بـا دریافـت سـه میلیون تومان ماهانـه‪ ،‬چگونـه بایـد روزگار را سـپری کننـد و ایا‬ ‫روا می داریـد ایـن همـه فاصلـه حقوقـی را؟ به یقیـن روا می دارنـد کـه چنیـن‬ ‫می کننـد! امـا بایـد روی سـخن را به سـوی کارگـزاران اصلـی دولـت کـرده و ایـن‬ ‫سوال را از انان پرسید که چرا چنین است؟ ایا قسط اسالمی‪ ،‬عدالت دینی‪،‬‬ ‫برابـری‪ ،‬این گونـه اسـت؟ به یقیـن پاسـخ منفی سـت‪ .‬گو اینکـه بایـد فاصلـه‬ ‫حقوقـی بیـن مشـاغل در یـک اداره یـا نهـاد دولتـی وجـود داشـته باشـد و هرگز‬ ‫نبایـد حقـوق یـک رئیـس یـا خدمتگـزار‪ ،‬یکسـان باشـد؛ امـا نبایـد این میـزان‪،‬‬ ‫‪ 15‬برابـر هـم باشـد! امیدواریـم اوضـاع مالـی دولـت بـه جایـی برسـد کـه بتوانـد‬ ‫حقوق هـا را به حـدی برسـاند کـه شـاهد یـک جامعـه حدا کثـری زیرخـط فقـر‬ ‫نباشـیم‪ .‬به هرحـال ارزو می کنیـم کـه شـاهد روزهـای خـوب و بـدون غـم و‬ ‫درد‪ ،‬بـرای همـه احـاد مـردم کشـورمان باشـیم‪ .‬تحریم هـا از کشـور مـا رخـت‬ ‫بربنـدد؛ اقتصـاد رونـق بگیرد و کشـور بزرگ و با اقتدار ما‪ ،‬در مبـارزه با زورگویی‬ ‫زورمـداران بین المللـی‪ ،‬موفـق و سـربلند باشـد و ملـت سـرفراز مـا‪ ،‬در تـارک‬ ‫تاریـخ چـون گذشـته بـا افتخـار و اقتـدار‪ ،‬ادامـه حیـات دهـد‪ .‬امیـن‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫افتتاح شد؛‬ ‫ترمینال بزرگ فرودگاه بین المللی ابادان‬ ‫سیدعلیموسوی نسب‬ ‫اسـحاق جهانگیـری (معـاون اول رئیس جمهـوری) روز شـنبه ‪ ۱۱‬بهمن ماه در‬ ‫ائیـن افتتـاح ترمینـال بـزرگ فـرودگاه بین المللـی ابـادان بـا تبریک فرارسـیدن‬ ‫دهـه فجـر گفـت‪« :‬رفـع مشـکالت خوزسـتان به ویـژه ابـادان و خرمشـهر کـه‬ ‫اسـوه اسـتقامت و ایثـار در دوران پرشـکوه و افتخـار دفـاع مقـدس هسـتند‬ ‫از مهم تریـن وظایـف ماسـت»‪ .‬او بااشـاره به افتتـاح ترمینـال بـزرگ فـرودگاه‬ ‫بین المللـی ابـادان بیـان کـرد‪« :‬از همـه دسـت اندرکاران بهره بـرداری ایـن‬ ‫پـروژه از جملـه سـازمان منطقـه ازاد ارونـد صمیمانـه سپاسـگزاری می کنـم»‪.‬‬ ‫جهانگیری توضیح داد‪« :‬ما روابط سیاسی و اقتصادی بسیارخوبی با کشور‬ ‫عـراق داریـم و دو کار مهـم بـا همـکاری مشـترک بـا عـراق کـه بـه خوزسـتان‬ ‫مربـوط می شـود درنظـر گرفته ایـم»‪ .‬معـاون اول رئیس جمهـوری ادامـه داد‪:‬‬ ‫«پروژه اول به الیروبی اروند مربوط می شود که بسیار حائزاهمیت است؛ ما‬ ‫باید شکوه گذشته را به بنادر ابادان و خرمشهر برگردانیم و شاهد یک تحول‬ ‫جـدی دراین منطقـه باشـیم»‪ .‬جهانگیـری اظهـار داشـت‪« :‬خوشـبختانه‬ ‫مقدمـات کار به خوبـی پیـش رفتـه اسـت و امیـدوارم هرچه سـریع تر اجرایـی‬ ‫شـود»‪ .‬معاون اول رئیس جمهوری تصریح کرد‪« :‬طرح دوم سـاخت راه اهن‬ ‫شـلمچه بـه بصـره اسـت کـه درصـورت اجـرا یکـی از بزرگ تریـن راه هـای ریلـی‬ ‫دنیـا شـود و مدیترانـه را بـه چیـن وصـل خواهـد کـرد و امیـدوارم در اینـده‬ ‫نزدیـک وارد فـاز اجرایـی شـود»‪ .‬جهانگیـری یـاداور شـد‪« :‬اب اشـامیدنی نیـز‬ ‫کار سـنگینی شـد و خوشـبختانه طرح اب رسـانی غدیر در ابادان و خرمشـهر‬ ‫در موعـد مقـرر انجام شـد»‪ .‬معـاون اول رئیس جمهـوری ابراز امیـدواری کرد‪:‬‬ ‫«امیدوارم در بخش فاضالب هم این کار به خوبی انجام شود و طبق توافق‬ ‫‪۸۰۰‬میلیاردتومـان بـرای فاضلاب ابـادان و خرمشـهر اختصـاص یافتـه کـه در‬ ‫هفته هـای اینـده مرحلـه نهایـی ایـن توافـق محقـق می شـود»‪ .‬جهانگیـری‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬تصفیه خانـه هر دو شـهر ابادان و خرمشـهر ‪۸۵‬درصد پیشـرفت‬ ‫فیزیکـی دارد؛ البتـه اینکـه بـا بارندگـی در خوزسـتان مشـکل پیـدا می کنیـم‬ ‫مسـئله نگران کننده ای سـت و شـهرداری ها با کمک وزارت نیرو دراین زمینه‬ ‫کمک کنند که یک تعهد خوبی ایجاد شـود»‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪« :‬یکی از‬ ‫کارهـای بـزرگ دولـت طرح توسـعه پاالیشـگاه ابادان اسـت‪ .‬از گذشـته یکی از‬ ‫دغدغه ها این بود که پاالیشگاه زیان ده شده است»‪ .‬جهانگیری ادامه داد‪:‬‬ ‫«بـرای ایـن طـرح اعتبـار بـزرگ چندمیلیاردی اختصاص پیـدا کرد و عملیات‬ ‫اجرایـی ان شـروع شـد؛ البتـه برخـی تصـور می کننـد در دوران تحریم این گونه‬ ‫طر ح هـا متوقـف شـده اسـت‪ ،‬بااین وجـود طـرح پاالیشـگاه ابـادان ب هسـرعت‬ ‫درحـال اجراسـت و منابـع ان تامیـن شـده اسـت و انشـاءاهلل ایـن پاالیشـگاه‬ ‫به عنـوان یـک پاالیشـگاه مـدرن بـه فعالیـت خـود ادامـه خواهـد داد و مایـه‬ ‫رشـد و توسـعه منطقـه خواهـد شـد»‪ .‬معـاون اول رئیس جمهـوری درپایـان‬ ‫گفت‪« :‬صمیمانه از همه تشـکر می کنم از اینکه این سـالن خوب ایجاد شـد‪.‬‬ ‫فـرودگاه ابـادان جـزو قدیمی تریـن فرودگاه هـای کشـور اسـت»‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫مارک بود‬ صفحه 2 ‫شهرستان ‪3‬‬ ‫یک شنبه‪ 12‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2167‬‬ ‫پاسخ صریح و بی پرده شهردار بهبهان به ‪ 31‬سوال نمایندگان شورای اسالمی شهر‬ ‫مهندس بهادری؛ شهردار بهبهان در جلسه شورای اسالمی این شهر در پاسخگویی‬ ‫َ‬ ‫به دو تن از اعضای شورای اسالمی‪:‬‬ ‫امیدوارم در زمانی که شهرداری های هم جوار دغدغه‬ ‫حقوق دارند‪ ،‬تالش این جانب در ارائه پروژه های‬ ‫بهبود چشم انداز شهری نادیده انگاشته نشود‬ ‫مدیریت باکفایت و درایت و بی نظر سردار دانایی؛ رئیس‬ ‫شورای اسالمی شهر در جلسه پاسخگویی شهردار به سواالت‬ ‫َ‬ ‫دو تن از اعضای شورای اسالمی بهبهان قابل تقدیر است‬ ‫ن جلسه که بیش از‬ ‫ای ‬ ‫سه ساعتبه طولانجامید‬ ‫در محیطی ارام و صمیمی‬ ‫برگزار شد‬ ‫‪4‬‬ ‫‪ 10‬درخواست مردمی مهندس راوندی‬ ‫از شهردار بهبهان‬ ‫با توجه به خواست ا کثریت‬ ‫ً‬ ‫مردم خصوصا اهالی که در‬ ‫مجاورت کانال های سطح‬ ‫شهرهستند‪،‬ساماندهی‬ ‫کانال های سطح شهر‬ ‫ً‬ ‫خصوصا مابقی کانال از پل‬ ‫خارشتری تا پارک ازادگان‪،‬‬ ‫محله مشهد به کجا‬ ‫می رسد‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫متن کامل سواالت حاج سیف اله علی نژاد و مهندس محمدهادی روحی پور؛ نمایندگان شورای اسالمی بهبهان از شهردار‬ ‫ینـژاد؛ دو َ تـن از اعضـای‬ ‫یپـور و حـاج سـیف اله عل ‬ ‫محمدهـادی روح ‬ ‫حشـده از‬ ‫شـورای اسلامی ایـن شـهر‪ ،‬طـی نامـه ای متـن ‪ 31‬سـوال مطر ‬ ‫شهرداری را تقدیم سردار دانایی؛ رئیس شورای اسالمی بهبهان کردند‪.‬‬ ‫در ابتـدای نامـه امـده اسـت‪:‬‬ ‫ً‬ ‫احترامـا برابـر مـاده ‪ 83‬از قانـون وظایف شـورای اسلامی شـهر و با توجه به‬ ‫ُبعـد نظارتـی بـر عملکـرد شـهردار‪ ،‬ضمـن قدردانـی از زحمـات ایشـان‬ ‫ینـژاد‪،‬‬ ‫طـی ایـن مـدت‪ ،‬سـوالتی از طـرف امضاءکننـدگان ذیـل نامـه (عل ‬ ‫روحی پور) جهت اصالح امور برای ابالغ به شهردار و پاسخگویی ایشان‪،‬‬ ‫یشـود‪ .‬در ایـن نامـه امـده اسـت‪« :‬باید‬ ‫بـه خدمـت رئیـس شـورا ارسـال م ‬ ‫در کنـار حمایـت از کارهـای مثبـت اقـای‬ ‫بهادری‪ ،‬نقاط منفی نیز برای چاره اندیشـی‬ ‫دیـده شـود تـا در ما ههـای منتهـی بـه پایـان‬ ‫عمـر شـورای پنجـم‪ ،‬شـاهد رضایـت مـردم از‬ ‫عملکرد مجموعه شورا و شهرداری باشیم»‪.‬‬ ‫حشـده توسـط محمدهـادی‬ ‫سـواالت مطر ‬ ‫ینـژاد بدیـن شـرح‬ ‫یپـور و سـیف اهلل عل ‬ ‫روح ‬ ‫اسـت‪:‬‬ ‫‪ .1‬اقـای بهـادری چـرا بـا وجـود درامـد‬ ‫افسـانه ای بیـش از ‪100‬میلیـاردی شـهرداری‬ ‫طـی ‪ 10‬ماه گذشـته (‪50‬میلیـارد ان از محـل‬ ‫فـروش املا ک و یـا سـهم شـهرداری در‬ ‫کهـا یـا بهتـر بگوییـم شهرفروشـی‬ ‫تفکی ‬ ‫کـه تاکنـون در هیـچ دوره ای از شـهرداری‬ ‫نصـورت سـابقه نداشـته اسـت) و‬ ‫به ای ‬ ‫علی رغـم حذف کاربری های عمومی شـهر و‬ ‫تبلیغات فراوان‪ ،‬هیچ گونه پروژه شاخص یا زیربنایی در سطح شهر اجرا‬ ‫نشده و فقط پروژه هایی اجرا شده که بیشتر ظاهرسازی ست و نیازهای‬ ‫اصلـی شـهر را در اولویـت قـرار نمی دهـد؟ همچنیـن شـما پروژ ههـای‬ ‫ً‬ ‫یسـت اجـرا‬ ‫شـاخص در شـهر را کـه بعضـا در بودجـه سـال ‪ 99‬شهردار ‬ ‫نمی کنیـد‪ .‬دلیـل ان را توضیـح دهیـد؟‬ ‫‪ .2‬متاسـفانه شـما بـا برداشـت اشـتباه از قانـون و اصـرار بـر ان علی رغـم‬ ‫تذکرات فراوان نهادهای نظارتی و شورای اسالمی شهر اقدام به تفکیک‬ ‫اراضـی در حاشـیه شـهر بـدون مصوبه شـورا و کمیته تطبیق فرمانـداری‪،‬‬ ‫علی رغم قانون های متعدد همچون تبصره ‪ 9‬ماده ‪ 55‬قانون شهرداری‬ ‫‪ 0‬و ‪ 8‬و ‪ 14‬مـاده ‪ 71‬قانـون وظایـف شـوراهای شـهر‪ ،‬کرده ایـد و ایـن‬ ‫اقدامتـان شهرفروشـی اشـکار و اقـدام خلاف قانـون اسـت‪ .‬دلیـل ایـن‬ ‫اقدامتـان چیسـت؟‬ ‫کهـای ‪/5641 /5520‬‬ ‫کهـای انجا مشـده اخیـر در پال ‬ ‫‪ -3‬چـرا در تفکی ‬ ‫یهـای اصلـی شـهر از بیـن‬ ‫یشـود و کاربر ‬ ‫‪ 2/5603‬سـرانه ها تعریـف نم ‬ ‫مـی رود؟؟؟ اینـدگان درمـورد مـا چـه خواهند گفـت؟؟؟ ایا پـارک و فضای‬ ‫سـبز‪ ،‬مدرسـه‪ ،‬درمانگاه‪ ،‬مسـجد‪ ،‬مکان های ورزشی حق طبیعی مردم‬ ‫نیسـت؟؟؟ متاسـفانه با روندی که شـما در پیش گرفته اید در سال های‬ ‫اینـده هیـچ مکانـی بـرای احـداث پـارک‪ ،‬فضای سـبز‪ ،‬مجموعه ورزشـی و‬ ‫مسـجد نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‪ -4‬در بحـث درامدزایـی شـما هیـچ اقـدام مفیـدی انجـام نداده ایـد و‬ ‫فقـط بـا فـروش املا ک از محـل مـاده ‪ 101‬ضربـه بسـیار بزرگـی را بـه شـهر‬ ‫یهـای ان اعمـال کرده ایـد شـما هیـچ روش درامدزایـی غیـر از‬ ‫و کاربر ‬ ‫فـروش املا ک اجـرا نمی کنیـد‪ ،‬ا گـر ایـن حـرف را قبـول نداریـد توضیـح‬ ‫نمـدت چـه بـوده اسـت؟ و در ضمـن ایـا‬ ‫بدهیـد درامدزایـی شـما در ای ‬ ‫نبایـد از ایـن درامدهـا بـرای سـرمایه گذاری و ایجـاد درامـد پایـدار اسـتفاده‬ ‫کـرد؟؟؟ ایـا بـا ایـن بودجـه نباید بـرای اینده شـهرداری فکری کـرد؟ با این‬ ‫روش به طورقاطـع در سـال های بعـد‪ ،‬شـهرداری بـا بدهکاری بـاال روبه رو‬ ‫خواهد شد و روزهای سخت سال های ‪ 92 ،91‬و ‪ 93‬دور از ذهن نیست‪.‬‬ ‫شهرداری مثل کسی شده که هم ا کنون ارث زیادی به او رسیده و خرج‬ ‫می کنـد و سـال های اینـده بایـد کاسـه گدایـی در دسـت گیـرد‪ .‬این شـعار‬ ‫یسـت کـه درامـد ثابـت و پایـدار‬ ‫کـه بایـد کار کـرد و بدهـکار بـود بـرای شهر ‬ ‫داشـته باشـد‪ ،‬نه برای شـهرداری بهبهان که هیچ گونه درامدی نداشـته‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫کبـاره‬ ‫‪ .5‬تخریـب بـدون مجـوز‪ ،‬سـلیقه ای و بـدون برنامه وبودجـه و ی ‬ ‫جـاده ارامسـتان باعـث انتقـادات گسـترده و دلسـوزانه شـهروندان بـه‬ ‫شـورای شـهر و شـهرداری شـده اسـت که برخی از موارد ان ب هشـرح ذیل‬ ‫اسـت‪:‬‬ ‫مشخص نبودنمحلبودجه‬‫ عـدم اولویـت ایـن طـرح باتوج هبـه مشـکالت گسـترده در مرکـز و‬‫یهـای شـهر‬ ‫ورود ‬ ‫ایجادهزاران ُ تنپسمانداسفالت‬‫ عدم هماهنگی و توافق با برخی از مالکین‬‫ عـدم هماهنگـی ایـن طرح با احـداث طرح‬‫ً‬ ‫کمربندی و تقاطع ان که مطمئنا مشـکالت‬ ‫زیـادی را در اینـده به وجـود خواهـد اورد‪.‬‬ ‫ نداشـتن دلیـل توجیهـی سـاخت مسـیر‬‫دوچرخ هسـواری و پیـاده روی بـا هـدف‬ ‫کاسـتن فشـار افـکار عمومـی در انتقـاد از ایـن‬ ‫یشـدن بـه ارامسـتان‬ ‫طـرح باتوج هبـه منته ‬ ‫کـه ازلحـاظ روحی‪ ،‬روانـی قابـل درک نیسـت و‬ ‫وجـود تقاطـع خطرنـاک بـا کمربنـدی اصلـی‬ ‫شـهر کـه می توانـد قتلـگاه دوچرخ هسـواران‬ ‫شـود‪.‬‬ ‫ج از ‬ ‫ نداشـتن امنیـت بـا توجـه بـه خـار ‬‫محدود ه بـودن‬ ‫ بدتریـن زمـان اجـرای طـرح فـوق در ایـام‬‫بارندگی و فشـار رسـانه های خارجی به کشور‬ ‫و نظـام‬ ‫ عـدم هماهنگـی تخریـب بـا شـورای شـهر و هم ا کنـون اجبـار شـورا در‬‫بشـدن طـرح‬ ‫مصو ‬ ‫شـهرداری طبـق قانـون نمی توانـد در خـارج از محدوده هزینـه ای انجام‬ ‫یشـد‬ ‫دهد و این همه هزینه پیاده روسـازی خالف مقررات اسـت‪ .‬ایا نم ‬ ‫این مبلغ را در مرکز شهر یا مناطق کمتر برخوردار مثل محمد جعفری‪،‬‬ ‫باقرزاده‪ ،‬کرم نسب‪ ،‬پیروز‪ ،‬کوی حجت یا پانصد دستگاه بافت فرسوده‬ ‫(محل پـر‪ ،‬محل گودچهک) هزینه کرد؟‬ ‫لهـا کـه‬ ‫یشـد نصـف ایـن هزینـه ‪30‬میلیـاردی را در بهسـازی کانا ‬ ‫ایـا نم ‬ ‫مهم تریـن اولویـت شـهر اسـت هزینـه کـرد؟ دلیـل اقدامتـان چیسـت؟‬ ‫لکـردن اقـدام بـه‬ ‫‪ -6‬متاسـفانه شـما بـا دورزدن قانـون و سـلیقه ای عم ‬ ‫مجـوز جابه جایـی دکـه بـدون مصوبـه شـورا علی رغـم تبصـره ‪ 9‬مـاده ‪55‬‬ ‫قانـون شـهرداری ها‪ ،‬بـرای چندنفر کرده ایـد و این نوعی تبعیض در حق‬ ‫یسـت که برای دکه به شـهرداری و شـورا مراجعه‬ ‫تمامی بیکاران و کسان ‬ ‫ً‬ ‫می کننـد‪ .‬مثلا اعتراضـات زیـادی درخصـوص دکـه در پـارک خـروار وجود‬ ‫یهـای شـورا هیـچ‬ ‫دارد ولـی حتـی علی رغـم اعتراضـات مـردم و نامه نگار ‬ ‫اقدامـی را درخصـوص ایـن کار خلاف قانـون انجام نداده ایـد‪ ،‬دلیل این‬ ‫اقدامتان چیسـت؟‬ ‫‪ .7‬رشـد قار چ گونـه دکـه بـدون مجـوز در سـطح شـهر بسـیار بـه چشـم‬ ‫یخـورد و شـما هیچ گونـه برنامـه ای بـرای سـامان دهی ان نداریـد‪ .‬ا گـر‬ ‫م ‬ ‫برنامـه ای بـرای سـامان دهی نداریـد حداقـل از اضاف هشـدن دکـه بـدون‬ ‫مجـوز جلوگیـری کنیـد‪ ،‬دلیـل این همـه بی برنامگـی چیسـت؟‬ ‫‪ .8‬علی رغـم هزینـه زیـاد اسـفالت در مناطـق سـطح شـهر‪ ،‬امـا خـود ا گاه‬ ‫هسـتید رقـم اعالمـی ازسـوی شـهرداری بـا مقـدار اسـفالت انجا مشـده‬ ‫تفـاوت دارد‪ ،‬دلیـل چیسـت؟‬ ‫نهـای ‪،5520‬‬ ‫‪ .9‬متاسـفانه تخلفـات گسـترده ای در تفکیـک زمی ‬ ‫مکـردن ‪ 15‬متـری رینـگ سـبز‬ ‫‪ 2/5603 ،5641‬صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬از ک ‬ ‫حاشـیه شـهر تا عرض های خالف ضوابط و ایجاد مناطق پر از خانه که‬ ‫یشـود؛ ولی شـما همچنان‬ ‫از همه لحاظ باعث ازار و اذیت شـهروندان م ‬ ‫نهـا دفـاع می کنیـد‪.‬‬ ‫از ا ‬ ‫علی رغم اینکه در برنامه های اعالمی ازطرف خودتان از عدم اعمال نفوذ‬ ‫کهـای جدیـد‬ ‫در اجـرای ضوابـط طـرح سـخن می گفتیـد ولـی در تفکی ‬ ‫تمامـی ضوابط طـرح از بین می رود‪ .‬دلیل چیسـت؟‬ ‫نهـای ‪ 2/5603‬جـاده ارامسـتان علی رغـم اعلام‬ ‫‪ .10‬در تفکیـک زمی ‬ ‫اداره اموزش وپـرورش بهبهـان شـما فقط ‪ 500‬متر فضای اموزشـی درنظر‬ ‫گرفته ایـد کـه ایـن خلاف مقررات مـاده ‪ 101‬اسـت‪ .‬ایا نبایـد در منطقه ای‬ ‫بـا ایـن حجـم از خانـواد ه مدرسـه ای سـاخته شـود؟‬ ‫‪ .11‬در مناقصه بهسازی کمربندی راه و ترابری علی رغم اینکه یک نفر با‬ ‫هشـت درصد پلـوس برنـده شـده اسـت؛ ولی شـما در اقدامـی غیرقانونی‬ ‫به یک شـرکت با ‪۳۰/۲۵‬درصد پلوس کار را داده اید که در همین مقدار‬ ‫ً‬ ‫فقـط شـهرداری حـدود یک میلیاردو نیـم ضـرر می کنـد‪ .‬ضمنـا در چهـار‬ ‫مهـای بـاالی ‪۱۰‬درصـد پلـوس برنـده را‬ ‫مناقصـه اخیـر در مرحلـه اول بـا رق ‬ ‫مشـخص کرده ایـد کـه خالف قانون اسـت‪ .‬دلیل چیسـت؟‬ ‫‪ .۱۲‬در اجـرای پروژ ههـای جدیـد مطابـق مـاده ‪ ۳‬الیحـه قانونـی نحـوه‬ ‫خریـد و تملـک اراضـی و املا ک بـرای اجـرای برنام ههـای عمومـی‪،‬‬ ‫عمرانـی و نظامـی دولـت مصـوب ‪ 1358/11/12‬شـهرداری مکلـف اسـت‬ ‫«توافـق» مالـکان عرصـه و اعیانـی مشـمول طـرح را تحصیـل کنـد؛ ولـی‬ ‫یشـود بـا مالکیـن هیـچ توافقـی صـورت‬ ‫یکـه در عمـل مشـاهده م ‬ ‫چیز ‬ ‫نگرفتـه و بدهـکاری زیـاد ان در سـال های بعـد شـهرداری را ویـران‬ ‫یشـود جلـوی ضررهـای‬ ‫می کنـد‪ .‬ایـا هم ا کنـون بـا یـک توافـق عالـی نم ‬ ‫یهـای میلیـاردی در سـال های اینده را گرفت؟ نبایـد ارث و‬ ‫مالـی و بده ‬ ‫یهـای زیـاد را بـرای شـورا و شـهردار بعـد گذاشـت‪.‬‬ ‫بده ‬ ‫نبـار ازسـوی شـورا بـه شـما ابلاغ شـده کـه تمامـی مناقصـات‬ ‫‪ .۱۳‬چندی ‬ ‫فسـازی و عدالـت بیـن‬ ‫و مزایـدات ازطریـق سـامانه سـتاد بـرای شفا ‬ ‫شـرکت کنندگان در معاملات انجـام گیـرد ولی متاسـفانه شـما هیچ گونه‬ ‫تمکینـی از ایـن موضـوع نداریـد و بعضـی مشـکالت به وجودامـده در‬ ‫انتخـاب پیمانـکاران ناشـی از ایـن موضـوع اسـت‪ .‬دلیـل ایـن اقدامتـان‬ ‫چیسـت؟‬ ‫‪ .۱۴‬اقـدام شـما درخصـوص درامدهـای ثابـت شـهرداری مطلـوب نبوده‬ ‫یشـود‪،‬‬ ‫اسـت و درامـد از محـل دک ههـا‪ ،‬بیلبوردهـا و کشـتارگاه وصـول م ‬ ‫یشـود؟‬ ‫چـرا واحـدی بـرای ایـن کار درنظـر گرفتـه نم ‬ ‫‪ .۱۵‬شـما در برنامـه ارائ هشـده توسـط خـود در هنـگام انتخـاب شـهردار‪،‬‬ ‫‪۶ ۹‬مـورد بـرای چهارمـاه شـهرداری بـه شـورا ارائـه داده ایـد‪ ،‬چـرا بیـش از‬ ‫‪۸۰‬درصـد از برنام ههـای خـود را اجـرا نکرده ایـد؟ ا گـر نمی توانسـتید چـرا‬ ‫ان را نوشـته اید و بـه شـورا ارائـه دادیـد؟ ایـن برنام ههـا در انتخـاب و نظـر‬ ‫اعضـای محتـرم شـورا بسـیار حائزاهمیـت بـوده اسـت‪ .‬ماننـد قـول شـما‬ ‫برای اجرای موزه بهبهان در چهارماه‪ ،‬روگذر مراحل و سـلطان محراب‪،‬‬ ‫بهسـازی اسلام اباد تـا ارجـان و ‪ ...‬دلیـل چیسـت؟‬ ‫‪ .۱۶‬بـا وجـود درامـد حـدود ‪30‬میلیاردتومانـی از محـل ارزش افـزوده در‬ ‫‪ 10‬ماه گذشته شما مدام در صفحه اینستا گرام خود اعالم می کنید هیچ‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫کمک دولتی به شـما نشـده اسـت؟ این گمراه کردن افکار عموم ‬ ‫ارزش افـزوده کـه هـر مـاه توسـط دولـت و بـا هماهنگی اسـتاندار محترم و‬ ‫یسـت و قابل انکار نیسـت‪.‬‬ ‫یشـود بودجـه دولت ‬ ‫فرمانـدار محتـرم واریـز م ‬ ‫دلیل چیسـت؟‬ ‫‪ .۱۷‬تعطیلـی پروژ ههـای شـهردار قبـل از خـود‪ ،‬باعـث نارضایتـی زیـاد‬ ‫شـهروندان شـده اسـت که مهم ترین ان موضوع ساماندهی کانال های‬ ‫سـطح شـهر بـوده کـه ازسـوی شـما کنـار گذاشـته شـده اسـت! چـرا‬ ‫لهـای کـوی حجـت و پانصـد دسـتگاه‪ ،‬قاسـمیه‪ ،‬پـارک ازادگان‪،‬‬ ‫کانا ‬ ‫یشـود؟ چرا مردم باید در رنج و عذاب باشـند؛ چون سـلیقه‬ ‫پیگیری نم ‬ ‫لهـا نـدارد؟‬ ‫شـخصی اعتقـادی بـه بهسـازی کانا ‬ ‫‪ .۱۸‬شـما در اسـتوری خـود در صفحـه اینسـتا گرام‪ ،‬برنام ههـای زیـادی‬ ‫نهـا اجـرا شـده‪ ،‬ایـن کار‬ ‫را بـه مـردم قـول دادیـد ولـی شـاید ‪20‬درصـد ا ‬ ‫سوءاسـتفاده از اعتمـاد مـردم اسـت‪ .‬جنـاب اقـای بهـادری! برنامـه‬ ‫شـما بـرای شـهرک اتومبیـل (نمایشـگاه اتومبیـل‪ ،‬پارکینـگ ماشـین‬ ‫سـنگین‪ ،‬تعمیـرکاران‪ ،‬فـروش دام زنـده‪ ،‬بازارچـه ابزیـان‪ ،‬بازارچـه دام‪،‬‬ ‫پیاده روسـازی میـدان محسـنی تـا سـه راه‬ ‫سـیمان‪ ،‬پیاده روسـازی بلـوار پیش بهـار‪،‬‬ ‫تامیـن اجتماعـی و غیـره تـا تاریخ ارسـال این‬ ‫نامـه ب هسـرانجام نرسـیده اسـت‪ .‬چگونـه‬ ‫جوابگـوی مخاطبیـن خـود در فضـای‬ ‫مجـازی هسـتید کـه فقط اسـتوری گذاشـته‬ ‫و اقدامـی نکرده ایـد؟‬ ‫ً‬ ‫‪ .۱۹‬اصلا زیبـا و در شـان مـردم نیسـت کـه‬ ‫ً‬ ‫دائمـا منـت اسـفالت انجا مشـده را بـر سـر‬ ‫ً‬ ‫نهـا بگذاریـد‪ .‬اوال مطابـق تبصـره ‪ 25‬مـاده‬ ‫ا ‬ ‫‪ ۵۵‬قانـون شـهرداری ها وظیفـه شـهرداری‬ ‫ً‬ ‫بـوده‪ .‬دومـا پـول ایـن اسـفالت در پروان ههـا از‬ ‫ً‬ ‫مردم گرفته می شود‪ .‬سوما ‪30‬میلیارد زمین‬ ‫فروخته شـده تا مشـکل اسـفالت حل شود!‬ ‫هنری اتفاق نیفتاده‪ ،‬هر کسی دیگر هم بود‬ ‫انجـام مـی داد؛ چـون بودجـه دراختیـار بـوده‬ ‫اسـت و نبایـد بـر مـردم منـت گذاشـت و تبلیـغ گسـترده کـرد؛ ولـی هنـوز‬ ‫بسیاری از مناطق اسفالت نیست و مردم در رنج و عذاب هستند‪ .‬ولی‬ ‫قصد شما علی رغم مجوز از شورا و تامین بودجه‪ ،‬استفاده از اسفالت در‬ ‫ً‬ ‫جاده ارامسـتان و بقیه پروژه ه اسـت‪ ،‬دلیل چیسـت؟ ضمنا اسـفالت در‬ ‫بعضـی از مناطـق بـا کیفیـت مطلوبی انجام نشـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۲۰‬عـدم برنامه ریـزی دقیـق در اجـرای پروژ ههـا‪ ،‬نداشـتن هـدف‪ ،‬نبـود‬ ‫پـروژه شـاخص‪ ،‬پروژ ههـای بـدون کارشناسـی و برنامه ریـزی‪ ،‬بـدون‬ ‫اولویـت و بـا سـلیقه شـخصی و نداشـتن تقویـم کاری موجـب شـده‬ ‫نهـم‬ ‫علی رغـم اجـرای بعضـی پروژ ههـا‪ ،‬چهـره شـهر به غیـراز اسـفالت‪ ،‬ا ‬ ‫ً‬ ‫در بعضی مناطق هیچ تغییری نکرده باشد‪ .‬مثال عقب نشینی خیابان‬ ‫عبدالهـی چـه مشـکلی را از شـهر حـل کـرد؟؟ ایـا ب هجـای ایـن کار طـرح‬ ‫احـداث روگـذر مسـجد سـلطان محراب صد برابـر بهتـر نبـود؟‬ ‫عقب نشـینی در خیابـان ‪60‬متـری چـه سـودی داشـت؟ از قضـا مشـکل‬ ‫ترافیکـی در میـدان شـهید ابرومنـد باتوج هبـه عـرض زیـاد در قسـمتی و‬ ‫کشـدن در عـرض در دور میـدان و جنـب پمپ بنزیـن بیشـتر شـد‪.‬‬ ‫کوچ ‬ ‫خیابـان عدالـت و خـروار‪ ،‬پیـروز‪ ،‬کرم نسـب و بلـوار نیـکان در مرکـز‬ ‫نهـا هزینـه ای نشـده اسـت‪ .‬ایـا بایـد مرکـز شـهر‬ ‫شـهر هسـتند و بـرای ا ‬ ‫نشـکل باشـد؟ ایا نباید بهسـازی کانال ها که افتخار شـورای پنجم‬ ‫به ای ‬ ‫اسـت ادامـه پیـدا کنـد؟‬ ‫‪ .۲۱‬شما حدود دوماه هرروز استوری و ‪ 10‬جلسه الیو و ‪ ...‬گذاشتید که‬ ‫می خواهم میدان بید بلند را تغییر دهم‪ ،‬چه شد؟؟؟ کجا رفت؟؟ برای‬ ‫چـه اجـرا نکردیـد؟؟؟ ایـن بـازی بـا احساسـات و اعتمـاد مردم اسـت‪ .‬ا گر‬ ‫پروژه قابلیت اجرا نداشت یا بودجه ان نیست‪ ،‬نباید از ان حرفی زد که‬ ‫اعتمـاد مـردم از بین برود‪ .‬دلیل عدم اجرا چیسـت؟‬ ‫ً‬ ‫‪ .۲۲‬بـرای اجـرای پروژ ههـا بـا هـزاران تبلیـغ مثلا می گوییـد دو هفتـه‪،‬‬ ‫کمـاه و ‪ ...‬ولـی همیـن پروژ ههـا بیـش از شـش ماه طـول کشـیده کـه‬ ‫ی ‬ ‫موجـب نارضایتـی‪ ،‬لعـن و نفریـن اهالـی ان‬ ‫منطقـه شـده و اولیـن حرفشـان بـه شـورا‬ ‫این است که چرا نظارت ندارید و نمی توانید‬ ‫از عوامـل اجرایـی برنامـه زمان بنـدی‬ ‫بخواهیـد‪ .‬ابتـدا بایـد تمامـی جوانـب کار را‬ ‫سـنجید و بعد برنامه زمان بندی به شـورا و‬ ‫مـردم ارائـه کـرد‪ .‬دلیل این همه بی برنامگی‬ ‫در اجـرای پروژ ههـا چیسـت؟‬ ‫‪ .۲۳‬شـما حـدود یک میلیـارد در ادارات‬ ‫مختلـف هزینـه کرده ایـد کـه ردیـف‬ ‫ن به شـورا معرفی نشـده اسـت‪،‬‬ ‫بودجه ای ا ‬ ‫چگونگـی پرداخـت را اعلام کنیـد‪.‬‬ ‫‪ .۲۴‬بـا وجـود گذشـت ‪ 10‬مـاه از انتخـاب‬ ‫شـما در شـهرداری هیـچ اقـدام مفیـدی‬ ‫بـرای ترمینـال مسـافربری انجـام نداده ایـد‪.‬‬ ‫ایـا اعتقـاد نداریـد ترمینـال یـک مـکان مهـم‬ ‫یسـت و اینـه ای از شـهر اسـت؟ دلیـل چیسـت؟‬ ‫شهر ‬ ‫‪ .۲۵‬چـرا اقـدام خاصـی درخصـوص بـازار میـوه و تر هبـار انجـام نشـده‬ ‫اسـت؟ ایـا تا کنـون بـه ان منطقـه سـری زدیـد؟؟ اوضـاع فاجع هبـار ان را‬ ‫یگـذارد‪ .‬ایا ایـن مهم را‬ ‫دیده ایـد‪ .‬وضعیـت انجـا بـر سلامت مـردم تاثیر م ‬ ‫فرامـوش کرده ایـد؟‬ ‫‪ .۲۶‬چـرا هیچ گونـه اقدامـی بـرای حـل مشـکل ترافیکـی در مرکـز انجـام‬ ‫نداده اید؟ و ا گر به جای هزینه میلیاردی و بدون اولویت در جاده ارامستان‪،‬‬ ‫خیابـان گودچهـک تـا پیـروز را کـه جـزو برنامـه چهار ماهـه خود اسـت انجام‬ ‫یشـد‪.‬‬ ‫داده بوده ایـد‪ ،‬قسـمتی از مشـکل ترافیکـی در مرکـز شـهر حـل م ‬ ‫‪ .۲۷‬شـما اقـدام بـه تفکیـک ملـک به عـرض ‪ 5‬و ‪ 6‬برای بعضی اشـخاص‬ ‫کرده ایـد‪ ،‬ولـی بـرای بعضـی دیگـر انجـام نمی دهیـد‪ .‬ا گـر هدفتـان کمک‬ ‫اسـت‪ ،‬چـرا فقـط بـرای بعضی اشـخاص انجـام داده اید؟ این اقدام شـما‬ ‫نوعـی تبعیـض اشـکار و خلاف مقـررات و ضوابـط طرح جامع اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۲۸‬فـروش املا ک بـدون رعایـت و انجـام امور قانونی به شـخص خاص‬ ‫یبـر مزایـده عمومـی‪ ،‬هـم‬ ‫باتوج هبـه مصوبـه تطبیـق فرمانـداری مبن ‬ ‫خلاف قانـون اسـت‪ ،‬هم باعث تبعیض و ازبین رفتن حق بعضـی از افراد‬ ‫یشـود‪ .‬دلیـل ایـن اقدامتـان چیسـت؟‬ ‫م ‬ ‫‪ .۲۹‬برخوردهـای نامناسـب مکـرر شـما بـا کارکنـان شـهرداری در جلـوی‬ ‫یبـرد‪ ،‬ایـن نـوع‬ ‫نهـا را زیـر سـوال م ‬ ‫چشـم مـردم و دیگـران شـخصیت ا ‬ ‫نهـا بـه‬ ‫رفتـار اشـتباه باعـث بی انگیز هشـدن کارکنـان و اعتـراض ب هحـق ا ‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫مـا م ‬ ‫‪ .۳۰‬شـما در برنامـه زنـده تلویزیونـی «شـب یلـدا» شـبکه خوزسـتان‬ ‫گفته ایـد حقـوق کارکنـان شـهرداری بـه روز اسـت و تـا حقـوق سـه ماه‬ ‫در حسـاب امـاده اسـت؛ ولـی همان طورکـه می دانیـد سـالیان اسـت‬ ‫شـهرداری یـک حقـوق عقـب اسـت؛ یعنـی شـما در اذرمـاه حقـوق‬ ‫نمـاه را واریـز کرده ایـد و ا گـر سـه حقـوق در حسـاب داریـد؛ چرا تا کنون‬ ‫ابا ‬ ‫نسـبت بـه تسـویه یـک حقوق اقـدام نکردید؟ یـا در برنامه دیگر از شـبکه‬ ‫خوزسـتان مورخـه ‪ ۹۹/10/۱۲‬اعلام کرده ایـد تفکیـک زباله‪ ،‬سـاماندهی‬ ‫زباله عفونی‪ ،‬نقاتگاه های سـگ های ولگرد‪ ،‬ایده سـاماندهی پارک های‬ ‫محلـه ای‪ ،‬کوچـه محسـنی ها و ‪ ...‬کار مـن بـوده اسـت‪ .‬ایـا ایـن انحـراف‬ ‫ذهـن مـردم نیسـت؟‬ ‫‪ .۳۱‬دلیـل واریـز وجـه قبـل از هـر کاری توسـط مراجعیـن بـه شـهرداری و‬ ‫ایجـاد تعهـد بـرای شـهرداری چیسـت؟‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه‪ 12‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2167‬‬ ‫پاسخ صریح و بی پرده شهردار بهبهان به ‪ 31‬سوال نمایندگان شورای اسالمی شهر‬ ‫قو االنصاف جای کار بسیار است؛ اما وقت ضیق‬ ‫الح ‬ ‫مواد ‪ 8‬و ‪ 14‬و ماده ‪ 71‬و تبصره ‪ 9‬ماده ‪ 55‬درمورد اموال شهرداری سخن می گوید نه توافقات امال ک و تبصره ‪3‬‬ ‫ً‬ ‫ماده ‪ 101‬دقیقا شهرداری را مجاز بر توافق کرده است‬ ‫همان گونه که به درستی اشاره فرموده اید شهرداری در دوران تصدی صورت گرفتـه به صـورت تفصیـل و مشـروح‬ ‫مـن در جـذب بودجـه و درامـد به زعـم شـما افسـانه ای موفـق عمـل بـه شـورای شـهر جهت تصمیم گیـری اعالم‬ ‫ً‬ ‫کرده اسـت؛ اما چیزی که باعث حیرت از خواندن مرقومه در بند یک شده است که نهایتا بنابه تصمیم گیری ان‬ ‫شـد موضوع فروش ‪۵۰‬میلیاردی امال ک شهرداری سـت و چیزی که از شورای محترم و تائید کمیته تطبیق اقدام‬ ‫ان به عنوان شهر فروشـی یاد شـده اسـت را بنده فقط یک مورد سـراغ نهایـی صـورت پذیرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دارم کـه مبلـغ مجمـوع ان ‪1.800‬میلیاردتومـان بـوده اسـت و کمتـر از ضمنـا پلا ک ‪ ۵۶۴۱‬بخـش یک بهبهـان نیز‬ ‫یسـت کـه ان را شهرفروشـی بدانیـم‪ .‬دیگـر اینکـه ایـن‪ ،‬حسـن فضایـی در حـدود ‪۳۰۰۰‬مترمربـع به صـورت‬ ‫چیز ‬ ‫انجـام کار اسـت و ا گـر ایـن را شهرفروشـی می دانید‪ ،‬چـرا در پال ک های ازاد و موسوم به مجموعه شهرداری جهت‬ ‫کو‬ ‫‪ 5520- ۵۶۴۱‬و ‪ 5055/2‬کـه توسـط شـورای شـهر مصـوب شـده و انجـام طـرح و کاربری هـای مختلف پـار ‬ ‫همگـی دارای کاربردهـای مختلـف هسـتند و بررسـی ان نیـز توسـط فضای سـبز و مدرسـه و درمانگاه و مسـجد‬ ‫شـورای شـهر تصویـب و تائیـد شـده اسـت خـود شـما سـوال کنندگان و ازاین قبیـل بـه فراخـور نیـاز درنظـر گرفتـه‬ ‫محترم تفکیک پال ک ‪ 5055/2‬را که حتی یک متر مسکونی نداشت اسـت کـه بـه اسـتناد مـاده واحـده قانـون‬ ‫و همگـی دارای کاربری هـای مختلـف بود را به عنوان موافق تفکیک‪ ،‬تعیین تکلیـف املا ک واقـع در طر ح هـای‬ ‫امضاء و تائید کرده اید؟ جالب است از این پال ک در سوال خود ذکری دولتی و شـهرداری ها مهلت ‪ ۱۸‬ماه قانونی‬ ‫به میان نیاورده اید اما در سایر پال ک هایی که به دالیل معلوم امضاء درخصـوص انجـام معاملـه قطعـی و انتقال‬ ‫نکرده اید‪ ،‬سـخن گفته اید‪ .‬اول اینکه؛ تعریف شهرفروشـی را بخوانید اسـناد و پرداخـت بهـای اراضـی موردنیـاز‬ ‫تـا بدانیـد بـه ایـن موضـوع هیـچ ارتباطـی نـدارد‪ .‬دوم؛ چنان چـه ایـن وزارتخانه هـا سـازمان ها و نهادهـا و غیـره‬ ‫ً‬ ‫یسـت؛ چرا در پلا ک ‪ 5055/2‬به عنـوان موافق به اتمـام رسـیده اسـت و ثانیـا مسـتند بـه‬ ‫تفکیک هـا شهر فروش ‬ ‫امضـاء کرده ایـد؛ معنـی ایـن یک با مو دوهـوا چیسـت؟ ایـا شـما بـا هـر تبصره یک ذیل ماده ‪ ۲‬الیحه قانونی نحوه‬ ‫مصوبـه ای مخالـف بودیـد‪ ،‬ان مصوبـه کـه به امضای ا کثریت رسـیده خریـد و تملـک اراضی و امال ک بـرای اجرای‬ ‫اسـت وجاهـت قانونـی نـدارد؟ اصـرار شـما بـر خودمحـوری خلاف برنامه هـای عمومـی عمرانـی و نظامـی‬ ‫اهداف تشکیل شوراهاست‪ .‬چگونه این را از محاسن شهر و مدیریت دولـت دسـتگاه های اجرایـی موظف انـد‬ ‫ان نمی بینیـد کـه بـا مصوبه شـورای محترم شـهر تفکیک عملی فوق بـرای اجـرای طـرح مطـروح در متـن قانـون‬ ‫انجـام شـده و رای کمیتـه تطبیـق را نیز به همـراه دارد؟ گمان می کنم حتی المقـدور از اراضـی ملی شـده یـا دولتـی‬ ‫ً‬ ‫مدیریـت شـورایی کاملا خلاف ایـن رویکرد شماسـت کـه از مصوبات اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫تبـه مـوارد موصـوف و‬ ‫یسـت باعنای ‬ ‫شـورای شـهر متبوع خود که از اعضای ان هسـتید نیز ایراد و ان قلت بدیه ‬ ‫وارد می ایـد و نکتـه پایانـی اینکه مصوبه ان شـورای محترم و به دنبال همچنیـن اصـل تسـلیط و حفـظ حقـوق‬ ‫ان کمیتـه تطبیـق محتـرم فرمانـداری عیـن قانـون اسـت و بـرای قانونـی و شـرعی اشـخاص نمی تـوان‬ ‫این جانـب الزم االجراسـت و امـا درمـورد پروژه هـا ایـا پـارک نارنجسـتان مالکیـن را بیـش از زمـان مقـرر در نـص‬ ‫ً‬ ‫کمربنـدی‪ ،‬اداره راه (ایـت اهلل مـدرس) خیابـان شـهیدان شـریعتی و قانـون از حقـوق قانونـی منـع کـرد‪ .‬ثالثـا‬ ‫جاده ارامسـتان که بودجه همگی توسـط شـورا تصویب و تائید شـده در نـص صریـح مـاده ‪ ۱۰۱‬اصالحیـه قانـون‬ ‫است‪ ،‬پروژه شاخص نیست؟ یادم نمی رود شما در دوره قبل به من شـهرداری ها و تبصره های ذیل ان حدا کثر‬ ‫یک جدول در تقاطع میدان شهیدان ابرومند که هیچ تاثیری هم بر میـزان مـورد تملـک به صـورت رایـگان‬ ‫دفع اب های سطحی نداشت با چه ذوقی پروژه می گفتید؛ ولی االن ازطرف شـهرداری از اراضی مالکین حدا کثر‬ ‫ایـن پروژه هـای عظیم را پروژه شـاخص نمی دانید؟ تمـام تالش من و ‪43.75‬صدم درصـد ذکـر شـده کـه در‬ ‫درخور شهروندان توافقات مذکور بیش از حدا کثر معین شده‬ ‫مجموعه همکارانم ایجاد فضای بانشاط شهری و‬ ‫ِ‬ ‫بـوده اسـت؛ چیزی کـه بـه گـواه شـاهدین و ناظریـن در پائین تریـن نسـبت بـه تملـک رایـگان بـا توافـق مالـک‬ ‫سـطح ممکـن خـود قـرار داشـت و هم ا کنـون در باالتریـن سـطح خـود صـورت پذیرفتـه اسـت؛ لـذا نمی تـوان‬ ‫مالکین را اجبار به اختصاص رایگان اراضی‬ ‫و پیشـرفت شـهری بی رقیب و بی سـابقه اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬بـرای پاسـخ بـه این پرسـش الزم اسـت با هم تبصره نهم مـاده ‪ ۵۵‬و املا ک خـود کـرد‪.‬‬ ‫‪ -4‬پیـش از هـر چیـز چـون سـوال چهـارم‬ ‫و تبصره هـای ‪ ۸‬و ‪ ۱۴‬از مـاده ‪ ۷۱‬را بـا هـم مـرور کنیم‪.‬‬ ‫تبصره ‪ :8‬نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی های نقدی‪ ،‬دو بخـش دارد اجـازه می خواهـم در دو بنـد‬ ‫جنسـی و اموال منقول و غیرمنقول شـهرداری و همچنین نظارت بر بـا ان پاسـخ گویـم‪ .‬نکتـه اول در مواجهـه بـا‬ ‫یکـه مخـل جریـان عـادی امـور بهبهـان و بالطبـع شـهرداری ان‪ ،‬واقع بینی‬ ‫حسـاب درامـد و هزینـه ان هـا به گونه ا ‬ ‫و مشـاهده دقیـق شهری سـت کـه عـاری از‬ ‫شهرداری نباشد‪.‬‬ ‫تبصـره ‪ :۱۴‬تصویـب معاملات و نظـارت بـر ان هـا اعـم از خریدوفـروش‪ ،‬الفبای مدیریت و شهرسازی ست‪ .‬پیش از‬ ‫مقاطعـه‪ ،‬اجـاره و اسـتیجاره کـه به نـام شـهر و شـهرداری صـورت هر چیز این فضای درهم و متخلخل شهری بایست در ابتدا با ظاهر‬ ‫می پذیـرد بـا درنظرگرفتن صرفـه و صالح و بـا رعایت مقررات ائین نامه و جایـگاه درسـتی معرفـی شـود و زیرسـاخت هایی کـه متاسـفانه گویا‬ ‫به عمـد نادیده انـگاری شـده اند سـاخته و احـداث شـود تـا پـس ازان با‬ ‫مالـی و معامالتـی شـهرداری‪.‬‬ ‫عنایـت بفرماییـد در تبصـره ‪ ۸‬فقـط از نظارت سـخن به میـان امده نه جـذب سـرمایه گذاران مختلـف بتـوان درامدهـای کالن وصـول کـرد‪.‬‬ ‫تصویـب‪ ،‬ان هـم نبایـد مخـل جریـان عـادی امـور شـهرداری باشـد که گواینکـه توافـق بـا مالکیـن و اعمال مـاده ‪ ۱۰۱‬نیز حائز پتانسـیل قانونی‬ ‫نظـارت شـما باعـث مخـل امـور شـده اسـت و ایـن خـود تخلف اسـت‪ .‬بـرای جـذب درامدهـای شهرداری سـت و اسـتفاده و بهره بـرداری‬ ‫از ان نه تنهـا جـرم نیسـت کـه عیـن‬ ‫و در تبصـره ‪ ۱۴‬امـده اسـت بـا رعایـت‬ ‫یسـت امـا در بخـش بعـدی‬ ‫هوشمند ‬ ‫مقـررات ائین نامـه مالـی و معاملات‬ ‫یکـه باعـث تعجـب مـن از زاویـه‬ ‫چیز ‬ ‫شـهرداری‪ .‬دعوت می کنم دوسـتان عزیز‬ ‫مهندسبهادری؛‬ ‫یسـت کـه در نسـبت بـا قسـمت‬ ‫د ‬ ‫تن ‬ ‫ائین نامـه مالـی و معاملات را مطالعـه‬ ‫ً‬ ‫شهردار بهبهان‪:‬‬ ‫ابتدایـی همیـن پرسـش قـرار می گیـرد‪.‬‬ ‫بفرماییـد؛ کال درمـورد پیمانـکاران‬ ‫وقتـی مـن بـه عـدم درامدزایـی محکـوم‬ ‫اجـاره و اسـتیجاره و خریـداری مایحتـاج‬ ‫سوال کنندگانمحترمتفکیک‬ ‫شـده ام چگونـه در سـوال اول اشـاره بـه‬ ‫واحدهـای شهرداری سـت نـه درمـورد‬ ‫ً‬ ‫پالک ‪ 5052/2‬را که حتی‬ ‫درامدهـای افسـانه ای داشـته اید و در‬ ‫توافقـات املا ک‪ ،‬کال از توافقـات املا ک‬ ‫بخـش ابتدایـی ایـن سـوال ان را انـکار‬ ‫در ائین نامـه مالی ذکری به میان نیامده‬ ‫یک متر مسکونی نداشت و‬ ‫کرده اید و در بخش ثانویه ان درخواست‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫همگی دارای کاربری های‬ ‫داشـته اید کـه درامدهـای فـوق محـل‬ ‫تبصـره ‪ :۹‬انجـام معاملات شـهرداری‬ ‫سـرمایه گذاری و کسب درامدهای پایدار‬ ‫اعـم از خریدوفـروش امـوال منقـول و‬ ‫مختلف بود را به عنوان‬ ‫قـرار گیـرد؟‬ ‫غیرمنقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره‪،‬‬ ‫موافق تفکیک امضاء و تائید‬ ‫تمـام تلاش و اهتمـام مـا در شـهرداری‬ ‫پـس از تصویـب انجمـن شـهر و بـا رعایـت‬ ‫براسـاس شـواهد موجـود و عملکـرد‬ ‫صلاح و صرفـه و مقـررات ائین نامـه مالـی‬ ‫کرده اید‪ .‬جالب است از این‬ ‫روشـن درراسـتای ایجـاد فضـای شـهری‬ ‫شـهرداری ها پیش بینـی شـود در ایـن‬ ‫پالک در سوال خود ذکری‬ ‫قابل اتـکاء جهـت معرفـی به عنـوان‬ ‫قانـون محاسـبات عمومـی‪.‬‬ ‫شـهری امـروزی و بـا مدنیـت درخـور‬ ‫همان گون هکـه مالحظـه فرمودیـد تبصـره‬ ‫به میان نیاورده اید اما در‬ ‫سـابقه اش بـوده اسـت ‪ ....‬ان درامـده‬ ‫فـوق دربـاره امـوال شـهرداری و اعمـال‬ ‫سایر پالک هایی که به دالیل‬ ‫افسـانه ای نیـز کـه به درسـتی در پرسـش‬ ‫مبتلا بـه ان اسـت و انجـام هرگونـه‬ ‫نامعلوم امضاء نکرده اید‪،‬‬ ‫اول اشـاره فرمـوده بودیـد تحقـق ایـن‬ ‫انتقـال و اجـاره و بهره بـرداری دربـاره‬ ‫موضوع و بهسازی مبلمان شهری شده‬ ‫امـوال شـهرداری را منـوط بـه کسـب‬ ‫سخن گفته اید‪ .‬اول اینکه‬ ‫ا سـت‪.‬‬ ‫اجـازه و صـدور مصوبـات شـورای محتـرم‬ ‫تعریف شهر فروشی را بخوانید‬ ‫‪ .5‬درخصـوص پرسـش پنجـم بایـد‬ ‫یکـه واضـح اسـت‬ ‫شـمرده اسـت‪ .‬چیز ‬ ‫خاطرنشان کنم اصالح مسیر دسترسی‬ ‫به اسـتحضار برسـانم‪ ،‬ذکـر ایـن نکتـه‬ ‫تا بدانید به این موضوع هیچ‬ ‫ً‬ ‫به ارامسـتان یکی از قول های این جانب‬ ‫بدیهی ست که زمین فوق االشاره اساسا‬ ‫ارتباطی ندارد‪ .‬دوم چنانچه‬ ‫بـود هنگامی کـه به عنـوان کاندیـدای‬ ‫تعلـق بـه ایـن شـهرداری نداشـته اسـت و‬ ‫شـهرداری نامـزد شـده بـودم و هـدف‬ ‫ـه‬ ‫از موضـوع تبصـره ‪ ۹‬خـارج اسـت؛ بلک‬ ‫این ملک ها شهرفروشی ست‬ ‫ً‬ ‫از ان نیـز باتوج هبـه حوادثـی کـه اخیـرا‬ ‫چنانچـه در مـوارد مشـابه نیـز به درسـتی‬ ‫چرا در پالک ‪ 5055/2‬به عنوان‬ ‫بـرای عزیـزان دوچرخه سـوار رخ داد و‬ ‫عمـل شـده اسـت ایـن شـهرداری درحال‬ ‫همچنیـن عـدم تکاپـوی مسـیر قبلـی و‬ ‫توافـق بـا مالـک جهـت جلوگیـری از‬ ‫موافق امضاء کرده اید؟ معنی‬ ‫ازدحـام بی سـابقه در روزهـای مراجعـه‬ ‫ضایع شـدن حقـوق متبوعـش از تکـرار‬ ‫این یک بام و دو هوا ست!‬ ‫بـه ارامسـتان علی الخصـوص در پایـان‬ ‫مـوارد پیشـین از املا ک را تفکیـک و‬ ‫هفته هـا بـود کـه البتـه ذکـر ایـن نکتـه‬ ‫پال ک بنـدی کـرده بـدون اطلاع و ادای‬ ‫بدیهی سـت که توجه به اسـتفاده جمع‬ ‫سـهم شـهرداری به فـروش می رسـاندند‪،‬‬ ‫پیشـگیری کـرده اسـت‪ .‬کمااینکه قانون مـاده واحـده و حق و حقوق کثیـری از همشـهریان‪ ،‬نـکات فـوق از اولویت هـای مدیریـت شـهری‬ ‫مالکیـن به صـورت تفصیلـی بیشـتر توضیـح داده شـده اسـت و مـا محسـوب می شـوند‪.‬‬ ‫می توانیـم پـس از گذشـت ‪۱۸‬مـاه از عـدم تملـک ملک بـا کاربری های • دیگر انکه بودجه عملیات اصالح مسـیر ارامسـتان در شـورای شـهر‬ ‫مختلـف و پس ازاینکـه ادارات و نهادهـای محتـرم به جهـت تملـک محتـرم مصـوب شـده اسـت و می توانیـد بـه متـن مصوبـه ورداشـاره‬ ‫اقدامـی نکرده انـد از حقـوق مـادی و مشـروع مالـک کـه از حمایـت رجـوع بفرمایید‪.‬‬ ‫قانونی برخوردار اسـت دخل و تصرف کنیم؛ ضمن اینکه تبصره فوق • برخلاف فرمایشـات منـدرج در پرسـش پنجـم نهضت اسـفالت‪ ،‬در‬ ‫ً‬ ‫تا کید بر رعایت ائین نامه مالی شـهرداری ها و کال درمورد پیمانکاران بخش هـا و معابـر مرکـزی یکـی از تذکراتی بود که شـورای محتـرم به ان‬ ‫اجـاره و اسـتیجاره و خریدوفـروش مایحتـاج شـهرداری و مناقصـات و تا کید موکد داشـتند که به جای مرکز شـهر به حاشـیه بیشتر بپردازید‬ ‫کـه چنانچـه مسـتحضر هسـتید محـل مورداشـاره از حاشـیه ای ترین‬ ‫مزایده هـا سـخن می گویـد‪.‬‬ ‫‪ -3‬درخصـوص پلا ک ‪ 5603/2‬بـه اطلاع می رسـاند تا کنـون اما کـن و معابـر شهری سـت و برداشـتن اسـفالت قبلـی اجتناب ناپذیر‬ ‫هیچ گونـه اقدامـی در ایـن پلا ک صـورت نگرفتـه اسـت و منجـر است‪.‬‬ ‫بـه تنظیـم توافقنامـه ای نشـده اسـت کـه محـل اعلام نظـر باشـد‪ • .‬برای انجام کار درسـت به طرح و پالن مناسـب و انجام هزینه های‬ ‫پال ک هـای ‪ ۵۵۲۰‬و پلا ک ‪ ۵۶۴۱‬نیـز ابتـدا هـر دو پلا ک بـه شـورای الزم نیاز هست وگرنه واضح است که کار منجر به دوباره کاری خواهد‬ ‫محتـرم جهـت اعلام نظر تقدیم شـده اسـت که شایسـته بود شـورای شـد ‪ ...‬بـرای انجـام دقیـق و درسـت پـروژه بـه بازاسـفالت مسـیر نیـاز‬ ‫محتـرم در زمـان مقـرر و هنـگام طرح موضوع تفکیک پیگیری مذکور بود‪.‬‬ ‫و درراسـتای اعمـال وظایـف متبـوع نظارتی نسـبت به اعمـال دعاوی • مسـیر موردبحـث هیـچ معارض و شـا کی نـدارد که این موضـوع ما را‬ ‫مطروحـه اقـدام می کردنـد‪ .‬البته بدیهی سـت کل موضـوع در مکاتبه تا حدود زیادی به ادامه مسیر و اصالح امیدوار کرد و مالکین محترم‬ ‫ً‬ ‫بـه مـکان دارای مجـوز قبلی که مطمع نظر ‪ .10‬درخصـوص پلا ک ‪ 5603/2‬بـه اسـتحضار می رسـاند اوال توافقـی‬ ‫در پلا ک مذکـور صـورت نگرفتـه اسـت کـه بتـوان موضـوع را نقـد کـرد‪.‬‬ ‫عزیـزان اسـت‪ ،‬بازگردنـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .7‬درخصـوص رشـد قار چ گونـه دکه هـای ثانیـا جهـت اسـتحضار‪ ،‬سـاخت و تملـک مدرسـه خـارج از وظایـف‬ ‫شـهری چنانچـه بـه مصوبـات پیشـین شهرداری سـت و در حوزه وظایف اداره محترم اموزش وپرورش اسـت‬ ‫ً‬ ‫شـورای محتـرم نیـز مراجعـه بفرماییـد‪ ،‬کـه مجـددا خاطرنشـان می سـازد برابـر قانـون تعییـن املا ک واقـع در‬ ‫به روشـنی درمی یابیـد که معضـل مذکور نه طر ح هـای دولتـی و شـهرداری ها و گذشـت بیـش از ‪۱۸‬مـاه از طـرح‬ ‫در دوران تصـدی این جانـب کـه پیـش ازان مصوب و عدم تملک به نحو مقرر در قانون ازطرف دسـتگاه اجرایی؛‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بـه سـطح گسـترده ای شـهر را در اشـغال لـذا شـرعا و قانونـا مالـک از کلیـه حقوق قانونـی خود برخـوردار خواهد‬ ‫خـود گرفتـه بـود کـه این جانـب بـا درک بود‪.‬‬ ‫وخامـت موضـوع میـدان غدیـر کـه یکـی ‪ .۱۱‬توجـه بـه قوانیـن مالـی ناظـر بـه فعالیت هـای شـهرداری ها انجـام‬ ‫از گلوگاه هـای تجمـع دست فروشـان و امـور مناقصـات به عهـده کمیتـه مناقصـات اسـت کـه در ان و طـی‬ ‫دکه هـای سـطح شـهر و از بارزتریـن ان هـا تصریـح قانـون‪ ،‬اینکـه احـدی از متقاضیـان مناقصـه رقـم کمتـری در‬ ‫بـود را‪ ،‬محـل انجـام عملیـات پا ک سـازی پا کات مورداشاره پیشنهاد کند کفایت سپردن طرح نیست‪ ،‬ضمن‬ ‫قـرار دادنـد و حصـاری در ضلـع شـمالی دعـوت از عزیـزان بـه مطالعـه قوانیـن ناظـر بـه مناقصات به اسـتحضار‬ ‫همان میدان (غدیر) به صورت اسـتیجاری می رسـاند کمیتـه مناقصـات در این مـورد و مـوارد دیگری ازاین دسـت‬ ‫دراختیـار دست فروشـان قـرار گرفـت کـه کـه متشـکل از کارشـناس فنـی‪ ،‬کارشـناس مالـی ناظـر حراسـت و‬ ‫چـون در مراحـل اولیـه بـود مـورد مخالفـت شـهردار اسـت‪ .‬طبق ماده ‪ ۱۷۶‬قانون مناقصات شـهرداری و با اجازه‬ ‫ً‬ ‫یکـه تهیـه دامنـه جهـت کمیسـیون مالـی معاملات و دقیقـا وفق مقـررات‬ ‫شـورای محتـرم قـرار گرفـت؛ تاجای ‬ ‫دست فروشـان ان چنـان خـود را محـق جـاری انجام وظیفـه می کنـد‪.‬‬ ‫می دیدند که از شهرداری مطالبه خسارت ‪ -۱۲‬درخصوص توافق با مالکین در انجام طر ح های در دست اقدام‬ ‫می کردنـد‪ ،‬ا کنـون نیـز ا گـر اراده انجـام کار بایسـت بـه اسـتحضار عزیـزان در شـورای محتـرم برسـانیم کـه هیـچ‬ ‫هسـت موجـب خرسندی سـت کـه در طرحـی تا کنـون بـدون توافـق بـا مالکیـن کلیـد زده نشـده اسـت مگـر‬ ‫طرحی که وراث «مرحوم جاویدان» تا کنون حاضر به توافق نشده اند‬ ‫بهبـود فضـای شـهری کوشـا باشـیم‪.‬‬ ‫‪ .8‬توجـه بـه مقـدار اسـفالت انجام شـده کـه البتـه ان هـم وفق مقررات جاری و بعدازاینکه وراث محترم ایشـان‬ ‫و مقـدار قیـر خریداری شـده جهـت انجـام چندین بـار توسـط جنـاب اقـای فرمانـدار و مسـئول حراسـت جهـت‬ ‫ً‬ ‫پروژه هایـی کـه ذکـر ان هـا قبلا رفته اسـت و اخـذ توافقـات دعـوت شـده اند لکـن از حضـور اسـتنکاف کـرده و ایـن‬ ‫اغماض از مستهلک شدن مقداری از اورده شـهرداری وفـق مقـررات بـا طـی مراحـل پیش بینی شـده در قانـون و‬ ‫قیـر و اسـفالت طی عملیات خریـد‪ ،‬حمل و حکـم مسـتقیم قاضـی محتـرم دادگسـتری اقـدام بـه تخریـب کـرد کـه‬ ‫اجـرای ان‪ ،‬مـورد معنـی داری کـه گویـای خواست عمومی مردم بوده و رضایت حدا کثری ایشان از طرح موید‬ ‫اختلاف و تفاوت جدی و قابل مالحظه ای ایـن مدعاسـت‪ ،‬مکاتبـات قبـل و بعـد از تخریب جهـت توافق موجود‬ ‫باشـد را مشـاهده نکـرده ام؛ علی ای حـال‪ ،‬و پیوسـت اسـت و این شـهرداری در چارچوب قوانین موجود‪ ،‬اماده‬ ‫ا گـر چنانچـه ان بزرگـواران مصـداق ایـن انجام توافق با نامبردگان در حدود معین شـده توسـط قانون اسـت و‬ ‫اختلاف را ذکـر و گوشـزد کننـد‪ ،‬خرسـند به محـض حصـول توافـق حقـوق مالکین قابـل پرداخت خواهـد بود‪.‬‬ ‫خواهـم شـد بـ ه محضرتـان جوابگـو بـوده و ‪ .13‬ضمـن تشـکر از حساسـیت و دقت نظـر ان بزرگـواران‪ ،‬شـایان ذکر‬ ‫مدافـع عملکـرد و جایـگاه خـود و مجموعـه اسـت سـامانه سـتاد توسـط مجموعـه امـور شـهری و شـوراهای‬ ‫اسـتانداری محتـرم خوزسـتان تفویـض می شـود کـه ایـن شـهرداری‬ ‫تگـزار در شـهرداری باشـم‪.‬‬ ‫عزیـزان خدم ‬ ‫‪ .9‬درخصـوص پلا ک ‪ 5603 /2‬به اطلاع طـی دوره هـای گذشـته فاقـد سـامانه فـوق بـوده و ا کنـون در نوبـت‬ ‫می رسـاند تا کنـون هیچ گونـه اقدامـی در اخـذ ایـن سـامانه ازسـوی مدیریـت محتـرم امـور شـهری و شـوراهای‬ ‫ایـن پلا ک صـورت نگرفتـه اسـت و منجـر استانداری ست و علی القاعده پس از احراز ان تمامی موارد مناقصات‬ ‫بـه تنظیـم توافقنامـه ای نشـده اسـت کـه و مزایده هـا و برون سـپاری در قالـب ان انجـام می گیـرد کـه به دلیـل‬ ‫محـل اعلام نظـر باشـد‪ .‬پال ک هـای ‪ 5520‬ایجـاد شـفافیت بیـن شـرکت کنندگان از مـوارد موردتا کیـد این جانـب‬ ‫و ‪ 5641‬نیـز ابتـدا هـر دو پلا ک بـه شـورای بوده اسـت و طی دوره های پیشـین شـهرداری مغفول مانده بود که‬ ‫محتـرم جهـت اعلام نظـر تقدیـم شـده بـ ه جـای خـود جـای تدقیـق و تعامـل اسـت‪.‬‬ ‫اسـت کـه شایسـته بـود شـورای محتـرم در ‪ .۱۴‬ضمـن احتـرام بـه نظـرات عزیـزان پرسشـگر در شـورای محتـرم بـه‬ ‫زمـان مقـرر و هنـگام طـرح موضوع تفکیک اسـتحضار می رسـانم باتوجه به شـیوع و همه گیری بیماری منحوس‬ ‫پیگیری مذکور و درراسـتای اعمال وظایف (کوویـد‪ )۱۹-‬کرونـا و دسـتورات ا کیـد و مردم محـور سـتاد کرونا مبنی بر‬ ‫نیـز همگـی از پشـتیبانان اصلاح مسـیر بـوده و از نتایـج درخشـان ان‬ ‫متبـوع نظارتـی نسـبت بـه اعمـال دعـاوی مطروحـه اقـدام می کردند‪ .‬بخشودگی عوارض کرونایی‪ ،‬رکود بازار و افزایش چشمگیر هزینه های‬ ‫منتفع خواهند شـد‪.‬‬ ‫معیشـتی‪ ،‬ایـن شـهرداری ضمـن‬ ‫یسـت کل موضوع در مکاتبه‬ ‫• راجـع بـه دوچرخه سـواران اجـازه می خواهم بگویم طرح یادشـده با البته بدیه ‬ ‫در پیش گرفتـن سیاسـت های حمایتـی‬ ‫طول بیش از ‪۳.۴‬کیلومتر و تمهیداتی که دراین خصوص انجام شده صورت گرفتـه به صورت تفصیل و مشـروح‬ ‫در اخـذ عوارض و ضدعفونی کردن معابر‬ ‫اسـت‪ ،‬مسـیری بی نظیـر و امـن دراختیـار این عزیزان قـرار می دهد که به شورای شهر جهت تصمیم گیری اعالم‬ ‫مهندسبهادری؛‬ ‫ً‬ ‫و توزیـع ماسـک همـواره طـی ایـن مدت‬ ‫ا کنـون مجبـور بـه اسـتفاده از معابـر شـهری بـا نرخ خطر باال هسـتند‪ .‬شـده اسـت که نهایتـا بنابه تصمیم گیری‬ ‫بهبهان‪:‬‬ ‫شهردار‬ ‫سـعی داشـت نقـش خـود را به عنـوان‬ ‫گواه این مدعا پیش بینی های الزم برای مناسب سـازی‪ ،‬ایمن سـازی ان شـورای محترم و تائید کمیته تطبیق‬ ‫یکی دیگـر از نهادهـای تاثیرگـذار در‬ ‫و نورپـردازی مسـیر و همچنیـن جداسـازی ان از مسـیر سواره روسـت؛ اقـدام نهایـی صـورت پذیرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫هیچ طرحی تاکنون بدون‬ ‫ً‬ ‫مدیریـت شـهری به نحو مطلـوب ایفـاء‬ ‫یکـه به سـادگی و پـس از انجـام طـرح بـه زودی می توانیـد شـاهد ضمنا پال ک ‪ ۵۶۴۱‬بخش یک بهبهان نیز‬ ‫چیز ‬ ‫توافق مالکین کلید زده نشده‬ ‫کنـد که اخذ عوارض تابلو و بیلبوردهای‬ ‫فضایـی در حدود ‪ 3000‬مترمربع به صورت‬ ‫ان باشید‪.‬‬ ‫شهری نیز از این قاعده مستثنا نیست‪.‬‬ ‫• بهانه جویـی و اطالعـات بنگاه هـای سـخن پرا کنی بیگانـه نبایـد ازاد و موسـوم بـه مجموعـه شـهرداری‬ ‫است‪ ،‬مگر طرحی که وراث‬ ‫اما درخصوص کشـتارگاه می بایسـت به‬ ‫محل و مرجع ارزش گذاری ما باشـد‪ .‬به عنوان شـاهد این نکته را ذکر جهت انجام طرح و کاربری های مختلف‬ ‫مرحوم جاویدان تاکنون حاضر‬ ‫سـمع و نظر عزیزان برسـانم‪ ،‬عدم وجود‬ ‫می کنـم کـه مقـام عظمای امـام خامنه ای به درسـتی اشـاره فرمودند‪ :‬پـارک و فضـای سـبز و مدرسـه و درمانـگاه‬ ‫سیاسـت شـفاف‪ ،‬اعمـال و مدیریـت‬ ‫«هـر جـا ایـن بیگانـگان مخالفت کردنـد بدانید دارید مسـیر را درسـت و مسـجد و از این قبیـل بـه فراخـور نیـاز‬ ‫به توافق نشده اند‪ .‬شهرداری‬ ‫سـلیقه ای باعـث بـروز مشـکالت عدیـده‬ ‫پیش می روید»‪ .‬این نهایت خوشوقتی این جانب است که با ایشان درنظـر گرفتـه شـده اسـت کـه به اسـتناد‬ ‫در چهارچوب قوانین موجود‬ ‫در کشـتارگاه بـوده و بدهی بـدون قاعده‬ ‫همسـو نبـو ده ام و منویـات ان هـا محـل اتـکای مـا نیسـت‪ .‬چیزی کـه مـاده واحـده قانون تعیین تکلیـف امال ک‬ ‫ بردگان‬ ‫م‬ ‫نا‬ ‫با‬ ‫توافق‬ ‫انجام‬ ‫اماده‬ ‫بـه پیمانکاران‪ ،‬هزین هکـرد بدون قـرارداد‬ ‫همواره بایسـت محل مراجعه و تصمیم ما باشـد چشـم انداز توسـعه واقـع در طر ح هـای دولتـی و شـهرداری ها‬ ‫ً‬ ‫و کسـر سـهم مدام شهرداری عمال جای‬ ‫شهری سـت کـه تا کنـون چنیـن بـوده و ان شـاءاهلل با حمایت هـای ان مهلت ‪ ۱۸‬ماهـه قانونی درخصوص انجام‬ ‫و در حدود معین شده توسط‬ ‫درامدزایـی از ان مجموعـه را بسـته و‬ ‫معاملـه قطعی و انتقال اسـناد و پرداخت‬ ‫عزیـزان پس ازایـن نیـز همچنیـن خواهـد بود‪.‬‬ ‫قانون است و به محض‬ ‫زخمـی عمیق تـر بـر جـا نهـاده اسـت‪.‬‬ ‫• درخصـوص اجبـار و شـورای محتـرم بـه تصویـب طـرح نیـز گمـان بهـای اراضـی موردنیـاز وزارتخانه هـا‪،‬‬ ‫به عنوان مثـال‪۳۰۰ ،‬میلیون تومـان‬ ‫می کنـم حتـی طـرح این موضوع از وجاهت شـورای محتـرم و عزیز که سـازمان ها و نهادها و ‪ ...‬به اتمام رسـیده‬ ‫حصول توافق حقوق مالکین‬ ‫ً‬ ‫هزینـه سـردخانه کشـتارگاه شـده‬ ‫مقـام ناظـر و باالدسـتی بـه شـهردار و مجموعـه دارنـد خواهد کاسـت؛ اسـت‪ .‬ثانیـا مسـتند بـه تبصـره یـک ذیـل‬ ‫قابل پرداخت خواهد بود‬ ‫یکـه قـراردادی‬ ‫اسـت‪ ،‬ان هـم درصورت ‬ ‫چـون این جانـب و نـه احـدی از مجموعـه ام تـوان و ابـزار و اراده چنین ماده ‪ ۲‬الیحه قانونی نحوه خرید و تملک‬ ‫موجـود نیسـت! امیـدوارم طـی تعامـل‬ ‫چیـزی را ندارنـد؛ بلکـه طـرح این وجیزه موجب وهن شـورای محترم اراضـی و املا ک بـرای اجـرای برنامه هـای‬ ‫و بـا همـکاری‪ ،‬موضوعـات مطروحـه کـه‬ ‫عمومـی‪ ،‬عمرانـی و نظامـی دولـت‪،‬‬ ‫اسلامی شـهر بهبهان اسـت‪.‬‬ ‫یسـت و حلاوت ان هنگامـی دوچنـدان دسـتگاه های اجرایی موظف اند برای اجرای طرح مطروحه در متن همگـی قابل تحلیـل و بررسـی اند و ردپـای مدیریت هـای سـلیقه ای و‬ ‫• کار انجام شـده کار عظیم ‬ ‫بـدون دلسـوزی در ان هـا مشـهود اسـت درمـان و بهبـود یابنـد‪.‬‬ ‫خواهـد شـد کـه حمایـت و همراهـی بیـن شـهرداری و شـورای محترم قانـون حتی المقـدور از اراضـی ملی شـده یـا دولتـی اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫بـه چشـم عمـوم بیایـد و انجـام ایـن مهـم ممکـن نیسـت مگر بـه نگاه بدیهی سـت باعنایت بـه مـوارد موصـوف و همچنیـن اصـل تسـلیط ‪ .۱۵‬درخصوص برنامه ارائه شده ازسوی این جانب در هنگام انتخاب‬ ‫و حفـظ حقـوق قانونـی و شـرعی اشـخاص نمی تـوان مالکیـن را بیـش شـهردار‪ ،‬الزم بـه توضیـح اسـت کـه از تعـداد ‪ ۶۹‬برنامـه پیشـنهادی‬ ‫همدالنـه و ایجـاد فضـای سـازنده گفت وشـنود و بحـث و بررسـی‪.‬‬ ‫از زمـان مقـرر در نـص قانـون از حقـوق ‪۵۰‬تـای ان تا کنـون محقـق شـده اسـت و یـا مکاتبـات ان درحـال‬ ‫• درخصـوص هزینه هـای طـرح‬ ‫انجـام اسـت کـه البتـه فی المثـل جـاده ارامسـتان کـه در پرسـش های‬ ‫قانونـی منـع کـرد‪.‬‬ ‫یادشـده برخلاف مدعـای پرسـش نامه‬ ‫ً‬ ‫مهندسبهادری؛‬ ‫ثالثـا در نـص صریـح مـاده ‪ ۱۰۱‬اصالحیـه قبلـی اشـاره فرمـوده بودیـد یکـی از همیـن برنامه هـا بوده اسـت‪ .‬تمام‬ ‫بایسـت بـه اطلاع برسـانم بودجـه طـرح‬ ‫قانـون شـهرداری ها و تبصره هـای ذیـل اهتمـام و تلاش و جهـد مـن از ابتـدای تصـدی شـهرداری بـر رعایـت‬ ‫‪۱۸‬میلیاردتومـان بـوده اسـت کـه مصوبـه‬ ‫شهردار بهبهان‪:‬‬ ‫ان حدا کثر میزان مورد تملک به صورت میـزان عملکـرد بـاال و انجـام برنامه هـا و پروژه هـای پیشـنهادی ام هم‬ ‫شـورا نیـز مویـد ان اسـت و بودجـه‬ ‫‪۳۰‬میلیاردتومانـی طـرح صحـت نـدارد و ساماندهی دکه ها و جابه جایی‬ ‫رایـگان ازطـرف شـهرداری از اراضـی بـوده اسـت کـه به حمـداهلل تا کنـون بیـش از ‪۸۰‬درصـد در انجـام ان هـا‬ ‫مالکین حدا کثر ‪43/75‬صدم ذکر شده موفق بوده ام‪ .‬درخصوص موزه بهبهان می بایسـت به اطالع برسـانم‬ ‫عـدول از بودجـه مصوب بـرای انجام این‬ ‫انها جزو موارد پیچیده‬ ‫کـه در توافقـات مذکـور بیـش از حدا کثـر بـا معاونـت سیاسـی‪ ،‬انتظامـی وقـت اسـتانداری مذا کراتـی انجـام‬ ‫طـرح خـارج از اختیـارات این جانب بوده‬ ‫و عدیده شهری ست که‬ ‫معین شـده نسـبت بـه تملـک رایـگان بـا شـده اسـت و درحـال پیگیـری موضـوع هسـتیم کمااینکـه به دلیـل‬ ‫و نیـاز بـه اعـاده اجـازه از محضـر محتـرم‬ ‫توافـق مالـک صـورت پذیرفته اسـت؛ لذا حساسـیت و دامنـه کار هنـوز به اتمـام نرسـیده اسـت‪.‬‬ ‫شـورای شـهر دارد کـه تا کنـون اتفـاق‬ ‫همواره موافقان و مخالفان‬ ‫نمی تـوان مالکیـن را اجبـار بـه اختصاص همچنیـن زیرگـذر و روگـذر سـلطان محراب نیـز به دلیـل عـدم توافـق‬ ‫نیفتـاده اسـت‪.‬‬ ‫بسیار همراه با نقطه نظرات‬ ‫مالکیـن و بالطبـع عـدم تخریـب املا ک ایشـان دچـار کنـدی شـده‬ ‫رایـگان اراضـی و املا ک خـود کـرد‪.‬‬ ‫• نکتـه پایانـی دربـاره ایـن موضـوع ذکـر‬ ‫همچنیـن در پال ک هایـی کـه منجـر بـه اسـت کـه البتـه با مشـاور و با متخصصین و همچنیـن ازطریق مراجع‬ ‫ایـن مهـم اسـت کـه انجـام پروژه هـای‬ ‫قابل تامل داشته است و‬ ‫توافـق بـا شـهرداری شـده اند ضوابـط ذی صلاح قضائـی موضـوع باتوج هبـه رفـاه عمومـی و لـزوم انجـام ان‬ ‫یسـت کـه پیـش‬ ‫شـاخص شـهری چیز ‬ ‫حقیقت امر این است که امدن‬ ‫طـرح حتی المقـدور رعایـت شـده اسـت‪ .‬درحال پیگیری ست‪ ،‬گواینکه در برنامه پیشنهادی بنده نیز نه اجرا‪،‬‬ ‫از همـه در چشـم و ذهـن شـهروندان‬ ‫شـایان ذکر اسـت؛ ان شـورای محتـرم کـه کـه انجـام طـرح مطالعاتـی و شـروع ان وعـده داده شـده بـود کـه البتـه‬ ‫به عنـوان سـند موفقیـت ثبـت‬ ‫یک مورد جابه جایی دکه بین‬ ‫ً‬ ‫س از انجـام‬ ‫نماینـدگان مردمـی و برخاسـته از ارای درصـورت تصویـب در طـرح ترافیکـی کلـی شـهر حتمـا پـ ‬ ‫می شـود؛ کمـک و مددرسـان مجموعـه‬ ‫پرسش های مدیریت شهری‪،‬‬ ‫مـردم شـریف می باشـند‪ ،‬مسـتحضر مشـاور و طراحـی‪ ،‬اجـرا نیـز خواهـد شـد‪.‬‬ ‫باشـید تـا بیش ازپیـش تـوان اثبـات‬ ‫هسـتند افزایـش قیمـت مسـکن و زمیـن شـایان توجه اسـت کـه بهسـازی منطقـه اسلام اباد کـه همـواره مـورد‬ ‫توانمندی هایمـان را داشـته باشـیم و‬ ‫نشان از ریزبینی و نکته سنجی‬ ‫و عـدم توانایـی و پائین بـودن قـدرت بی توجهی ازسوی شهرداران پیشین (به گواه شما و سا کنین مظلوم‬ ‫خاطره ای‬ ‫بگذاریـم‪ .‬خوب از خدمت خویش به جا ان عزیزان دارد که ضمن احترام‬ ‫خریـد معضالتـی بـرای مـردم به وجـود اسلام اباد) قـرار گرفتـه بـود هم ا کنـون در مسـیر پیشـرفت و بهسـازی‬ ‫اورده اسـت‪ ،‬چنانچـه نسـبت بـه عـرف بی سـابقه ای قـرار دارد و مـردم ان محـدوده در کمـال رضایت منـدی‬ ‫به این دقت‪ ،‬به ایشان اعالم‬ ‫• سـامان دهی دکه ها و جابه جایی ان ها‬ ‫جامعـه قطعـات بـا رعایـت مـوارد قانونـی از شـهرداری و عملکـرد ان طـی دوران تصـدی این جانـب قـرار دارنـد‪،‬‬ ‫یسـت‬ ‫جزو موارد پیچیده و عدیده شهر ‬ ‫شد در اسرع وقت به مکان‬ ‫به نحـوی طراحـی شـوند کـه در وضعیت محـدوده اسلام اباد کـه پیش ازایـن در هیچ کـدام از طر ح هـای‬ ‫کـه همـواره موافقـان و مخالفان بسـیاری‬ ‫همـراه بـا نقطه نظـرات قابل تامـل دارای مجوز قبلی که مطمع نظر‬ ‫مناسـبی ازنظـر سـاخت و درنظرگرفتـن مدیریـت شـهری به حسـاب نمی امـد ا کنـون عالوه بـر محوطه سـازی‬ ‫قدرت خرید دیده شوند‪ ،‬کاری شایسته و اسـفالت و فضـای سـبز و مبلمـان شـهری‪ ،‬درحـال پیگیری هـای‬ ‫داشـته اسـت و حقیقـت امـر این اسـت که‬ ‫عزیزان است‪ ،‬بازگردند‬ ‫ً‬ ‫خواهـد بود‪ .‬ضمنا قابل ذکر اسـت؛ تمام مسـتمر و جلـب نظـر مسـئولین از جملـه فرماندار محتـرم درخصوص‬ ‫امـدن یک مـورد جابه جایـی دکـه بیـن‬ ‫توافقـات مذکـور ابتـدا بـه ان شـورای احـداث جـاده اصلـی اسلام اباد به ارجان هسـتیم که ان شـاءاهلل برگ‬ ‫پرسـش های مدیریـت شـهری‪ ،‬نشـان از‬ ‫محترم ارسـال و کلیه موارد نیز مشـروح و درخشان دیگری خواهد بود که موجب سربلندی و مباهات خواهد‬ ‫ریزبینـی و نکته سـنجی ان عزیـزان دارد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کـه ضمـن احتـرام بـه ایـن دقـت بـه ایشـان اعلام شـد در اسـرع وقـت مبسـوط ذکـر و پیوسـت های الزم نیـز ارسـال شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 4 ‫یک شنبه‪ 12‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2167‬‬ ‫پاسخ صریح و بی پرده شهردار بهبهان به ‪ 31‬سوال نمایندگان شورای اسالمی شهر‬ ‫‪ .16‬بـر خـود واجـب می دانـم موضـوع بدیهـی قانـون ارزش هـای و انباشته شـده بسـیار اسـت و تـوان شـهرداری معلـوم‪ ،‬بااین وجـود‬ ‫افـزوده را خاطرنشـان سـازم کـه ارزش افـزوده جـزو درامدهـای مسـتمر درصـورت موافقـت در اما کن مورداشـاره نیز عملیات پیاده روسـازی را‬ ‫شـهرداری ها بوده و از حقوق شهرداری هاسـت نه کمک های دولتی باقـدرت و جدیـت کلیـد خواهیـم زد‪.‬‬ ‫و قانون تجمیع عوارض است که در دل قانون ارزش افزوده جا گرفته ‪ .19‬اینکـه عزیـزان پرسشـگر شـورا اطالع رسـانی درخصـوص انجـام‬ ‫اسـت و از حقوق حقه شهرداری هاسـت که البته با اداره امور اقتصاد وظایـف شـهردار بـه مـردم مظلـوم و محـروم نگه داشته شـده بهبهـان‬ ‫یسـت‪ ،‬اذعان همیشـه‬ ‫به نسبت ‪ ۶‬به ‪ ۳‬شریک و سهیم هستیم؛ بنابراین‪ ،‬ا کنون همچنان را منت نهـادن تلقـی می کننـد‪ ،‬اندکی کم لطف ‬ ‫ً‬ ‫چـه قبلا بـه عمـوم شـهروندان فهیم خاطرنشـان کـردم‪ -‬هیچ کمک مـن و مجموعـه همکارانـم در شـهرداری همـواره بـر ایـن محـور اسـتوار‬ ‫دولتـی بـه شـهرداری بهبهـان نشـده اسـت و طـی این مدت با کسـب بوده اسـت که اعمال و عملیات اجرایی جاری در سـطح شـهر نه تنها‬ ‫عملکرد درخشان تمام جد و جهد خود را برای رفاه و بهبود وضعیت وظیفـه ذاتـی؛ بلکـه قسـمتی از وظیفـه شـهردار و مجموعـه خادمیـن‬ ‫شهرداری سـت؛ حال انکـه طـی دوره هـای پیشـین شـهرداری نیـز کـه‬ ‫شـهرمان هزینه کرده ام‪.‬‬ ‫‪ .17‬یکـی از ایـرادات همیشـگی طـی ایـن پرسـش و پرسـش های عملکـرد و چابکـی عملیـات اجرایـی ان هـا در قیـاس بـا ا کنـون جـای‬ ‫پیشـین انجـام طر ح هـای بـدون مطالعـات زیرسـاختی و بـدون مداقـه و تامـل دارد نیـز از همیـن مواهـب و نعمـات برخـوردار بـوده‪،‬‬ ‫درنظرگرفتن طرح مطالعاتی ست و ا کنون از من بازخواست می کنید شـهر و فضـای ان در مسـیری قهقرایـی بـه عقـب برمی گشـت‪ .‬چـرا‬ ‫چرا یکی از پروژه هایی که هنوز پس از سه سـال هیچ طرح مطالعاتی بـا وجـود قوانیـن مترقـی و جـاری و پتانسـیل موجـود در مـاده ‪۱۰۱‬‬ ‫تائیدشـده ای نـدارد را متوقـف کـرده ام؟ ان هـم طرحـی کـه نه تنهـا شـهرداری و مـاده واحـده عملکـرد قبلـی چنـان ناچیـز بـود کـه شـهر‬ ‫مطالعـه ای بـر ان انجـام نشـده بـود؛ بلکـه در ابتـدای انجـام حتـی از در مسـیر عقب گـرد روزافـزون و شـیب سـقوط افتـاده بـود؟ بسـیار‬ ‫مصوبـه شـورای شـهر هـم بی بهـره بود و بعدهـا و حین انجـام کار حائز خرسـندم که عملیات اجرایی با توان تام و تمام و پویایی مثال زدنی‬ ‫ً‬ ‫مصوبـه شـده و خـود طـرح نیز کامال غیراصولی و غیرکارشناسـی شـده درحـال پیشـرفت اسـت و هـر جـا کـه کیفیـت کار محـل اشـکال بـود و‬ ‫پیش می رفت؟ دادستان محترم به دلیل خطرات و عدم پیش بینی زیرسـازی مناسـب انجـام نشـده بـود بـدون رودربایسـتی و تعـارف تـا‬ ‫مـوارد و عـدم وجـود طـرح مطالعاتـی و باتوجه بـه اعتراض بجـای اداره مراحـل احضـار پیمانـکار و لغو قرارداد و کسـب خسـارت پیش رفتیم‪،‬‬ ‫ف مسـقف کردن کانال ها دسـتور ا کید گواینکه در موارد مشابه در دوره های پیشین پیمانکار معلوم الحال از‬ ‫اب ناحیه شـرق نسـبت به توق ‬ ‫داده انـد! البتـه جالـب اسـت مسـتحضر باشـید کـه علی رغـم میـل شـهرداری مبلغ پروژه را پیشـاپیش اخذ کرده و اسـفالت با نازل ترین‬ ‫باطنـی این جانـب بهسـازی کانال هـا و انجـام پروژه هـای ان فعـال و وضعیـت را از خـود به جـای گذاشـت‪ .‬جهـت مشـاهده می توانیـد‬ ‫پویـا درحـال انجـام اسـت‪ ،‬کانال هـای خاراشـتری درحـال کف سـازی هنوزهم به اسفالت خیابان های حدفاصل فلکه تامین اجتماعی تا‬ ‫و جدول گـذاری و احـداث فضـای سـبز اسـت‪ ،‬کانـال حرحـرک فلکه شـهیدان سـتونه (شـهرک صنعتی) را دیده و قضاوت بفرمایید‪.‬‬ ‫جدول گـذاری و اسـفالت ان تمـام شـده اسـت و کانـال محـل مشـهد انجام وظیفـه درقبـال مـردم‪ ،‬بهتریـن فرصـت و نعمـت اسـت و از ایـن‬ ‫جدول گـذاری به اتمـام رسـیده اسـت و زیرسـازی درحـال انجام اسـت توجـه خداونـد متعـال نسـبت بـه خویـش شـا کر و سپاسـگزارم‪.‬‬ ‫‪ .20‬هرکـدام از پروژه هـای شـهری‬ ‫و بـه یـاری خـدا پیش از نوروز نیز اسـفالت‬ ‫باتوج هبـه جایـگاه و موقعیـت‬ ‫می شـود‪ ،‬کانال روبه روی کالنتری سابق‬ ‫طراحی شـده و نیـاز مناطـق منحصـره‬ ‫حدفاصـل پـل کالنتـری تـا پـل پشـت‬ ‫مهندسبهادری؛‬ ‫را بـه نوعـی مرتفـع می کنـد و تلاش‬ ‫کارخانـه یـخ نیـز درحـال اتمـام اسـت؛‬ ‫شهردار بهبهان‪:‬‬ ‫این جانـب و مجموعـه بـر ایـن اسـتوار‬ ‫ضمن اینکـه کانـال پـارک ازادگان نیـز در‬ ‫بوده که پروژه های شـهری با واقع بینی‪،‬‬ ‫مرحله مناقصه جهـت جذب پیمانکار و بر خود واجب می دانم موضوع‬ ‫محـل تامیـن و رفـاه و بـا چشـم اندازی‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫شـروع عملیـات بهساز ‬ ‫بدیهی قانون ارزش های‬ ‫فراتـر از چنـد صبـاح حضـور خـودم و‬ ‫‪ . ۱۸‬سمت وسـو دادن بـه افـکار عمومـی‬ ‫یـا کارکـرد تبلیغاتـی مرسـوم باشـند؛‬ ‫و اطالع رسـانی بـه ایشـان و انعـکاس‬ ‫افزوده را خاطرنشان سازم که‬ ‫به همین ترتیـب اعمـال فشـار مضاعـف‬ ‫عملکـرد خادمیـن ان هـا در شـهرداری از‬ ‫ارزش افزوده جزو درامدهای‬ ‫و توان فرسـا بـه مجموعه هـای اجرایـی و‬ ‫وظایف اولیه این جانب اسـت که ایشـان‬ ‫عملیاتـی کـه این جانـب شـرمنده تلاش‬ ‫به درستی ولی نعمت و صاحبان حقیقی‬ ‫مستمر شهرداری ها بوده و‬ ‫و همـت و مجاهـدت شـبانه روزی انـان‬ ‫شـهر هسـتند و بنـد از انجـام ان و گـزارش‬ ‫از حقوق شهرداری هاست‬ ‫هسـتم نیـز تا کیـد همیـن مهـم بـوده‬ ‫عملیـات درحـال اقـدام و انجـام شـده بـه‬ ‫نه کمک های دولتی و قانون‬ ‫اسـت و بازخـورد بسـیار مثبت ان نـزد‬ ‫ایشـان نه تنهـا پشـیمان و نادم نبـوده که‬ ‫عمـوم گـواه این مدعاسـت کـه از کثرت و‬ ‫خرسـند و شـادمان ام!‬ ‫تجمیع عوارض است که در‬ ‫گستردگی انجام امور اجرایی سطح شهر‬ ‫• درخصـوص پروژه هـا و برنامه هـای‬ ‫دل قانون ارزش افزوده جا‬ ‫شـگفت زده و متعجب انـد کـه چگونـه در‬ ‫شـهرک اتومبیـل ب هعـرض می رسـاند کـه‬ ‫ایـام ماضـی ایـن اراده معطـوف بـه بهبود‬ ‫مکاتبـات ان انجـام شـده اسـت‪ ،‬مـکان‬ ‫حقه‬ ‫حقوق‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫گرفته‬ ‫وضعیـت فضـای شـهری وجـود نداشـته‬ ‫ان نیـز معیـن و جلسـات متعـدد بـا اداره‬ ‫شهرداری هاست که البته با‬ ‫یسـت!‬ ‫اسـت کـه البتـه سـوال بجای ‬ ‫محتـرم راه و شهرسـازی درهمین رابطـه‬ ‫دیگـر اینکـه‪ ،‬ا گـر از عزیـزان در خاطـر‬ ‫برگزار شـده است که ان شاءاهلل به محض‬ ‫اداره امور اقتصادی به نسبت‬ ‫داشـته باشـند یکـی از ایـرادات وارده‬ ‫تحویـل زمیـن‪ ،‬عملیـات اجرایـی ان اغـاز‬ ‫‪ 6‬و ‪ 3‬شریک و سهیم هستیم‪.‬‬ ‫طـی نشسـت های پیشـین ایـن بـوده‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫کـه چـرا بـه مرکـز شـهر تمرکـز داریـد و بـه‬ ‫خودرو‬ ‫تعمیـرکاران‬ ‫شـهرک‬ ‫درخصوص‬ ‫•‬ ‫بنابراین‪ ،‬اکنون همچنان که‬ ‫حاشـیه های شـهر ورود نمی کنیـد و‬ ‫نیـز مکاتبـات الزم انجـام شـده اسـت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قبال به عموم شهروندان فهیم‬ ‫ا کنـون ایـراد دقیقـا نقطـه مقابـل اسـت‬ ‫و مـکان جانمایـی شـده و جلسـات‬ ‫کـه چـرا تمرکـز بـه حاشـیه شـهر بیشـتر‬ ‫بسـیاری پربـاری بـا معاونـت محتـرم راه و‬ ‫خاطرنشان کردم‪ ،‬هیچ کمک‬ ‫اسـت‪ .‬حقیقـت امـر این اسـت که هـم‬ ‫شهرسـازی اسـتان و ریاسـت محتـرم راه‬ ‫دولتی به شهرداری بهبهان‬ ‫حاشـیه و هم مرکز و تمام فضای شـهری‬ ‫و شهرسـازی بهبهان انجام شـده اسـت‪،‬‬ ‫نیازمنـد توجـه و بیـش از ان بازسـازی و‬ ‫کار بـه مدیریـت محتـرم راه و شهرسـازی‬ ‫نشده است و طی این مدت با‬ ‫یسـت کـه الحـق واالنصـاف جـای‬ ‫بازبین ‬ ‫اسـتان خوزسـتان ارجـاع شـده و‬ ‫کسب عملکرد درخشان تمام‬ ‫کار بسـیار اسـت و وقـت ضیـق! راهنمـا و‬ ‫به محـض تصویـب‪ ،‬اجرایی خواهد شـد‪.‬‬ ‫مسـیر راه نیز البته سـند چشم انداز طرح‬ ‫• درمـورد بازارچـه فـروش ابزیان نیز محل‬ ‫جد و جهد خود را برای رفاه و‬ ‫جامـع اسـت کـه طـی ان خیابان هـای‬ ‫معیـن شـده و ضمن جانمایـی مکاتبات‬ ‫بهبود وضعیت شهرمان هزینه‬ ‫شـهید گرایمی و شـهید زیبایی نیز واجد‬ ‫بـا مدیـرکل محتـرم شـیالت اسـتان‬ ‫عقب نشـینی هسـتند و عـرض ان هـا نیـز‬ ‫خوزسـتان انجـام شـده اسـت‪ ،‬پیشـرفت‬ ‫کرده ام‬ ‫می بایسـت چـون حدفاصـل میـدان‬ ‫پـروژه رضایت بخـش بـوده و به محـض‬ ‫شـهید وتـری تـا میدان شـهیدان سـتونه‬ ‫دریافـت موافقت نامـه اصولـی‪ ،‬اجرایـی‬ ‫باشـد کـه البتـه نبـود و بـا تعریـض خیابـان شـهید عبدالهـی ا کنـون‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫• بازارچـه فـروش دام نیـز مـکان موردنظـر معیـن شـده اسـت‪ ،‬یکدسـت و هماهنـگ به نظـر می رسـد؛ پیشـنهاد می کنـم از سـا کنین‬ ‫سـاختمان و سـوله نیـز امـاده اسـت کـه به محـض موافقـت ادارات محلـی خیابـان شـهید عبدالهـی و شـصت متری و سـا کنین مجتمـع‬ ‫اپارتمانـی وحدانـی جویـا شـوید و ببینیـد طـرح مذکـور تـا چـه میـزان‬ ‫ذی ربـط جابه جایـی انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫• درخصـوص محوطه سـازی و پیاده روسـازی ها نیـز چنـان کـه باعـث ایجـاد رضایتمنـدی و رفـاه عمومـی و تسـهیل در امدوشـد و‬ ‫اسـتحضار داریـد ا کیپ هـای شـهرداری بـا تمـام تـوان درحـال انجـام جلوگیـری از تزاحـم مشـاغل و روانـی ترافیـک شـده اسـت؛ گواینکـه‬ ‫پیاده روسـازی در محورهـای راه و ترابـری و اسلام اباد و خیابـان عملیاتـی نیـز خـارج از طـرح جامـع به وقـوع نپیوسـته اسـت ‪...‬‬ ‫شریعتی‪ ،‬خیابان شهید عبدالهی هستند؛ حال انکه کار انجام نشده ‪ .۲۱‬ضمـن تشـکر از دقـت نظـر عزیـزان‪ ،‬خرسـندم کـه اعلام کنـم هنوز‬ ‫بـر سـر وعـده و قولـم بـا شـما و مـردم عزیـز هسـتم و میـدان بیدبلنـد‬ ‫بـدون شـک تغییـر و اصلاح خواهـد داشـت‪ ،‬امـا توجـه بـه وجـود‬ ‫میـدان در یکـی از نقـاط حسـاس معابـر شـهری و بـا وجـود فراخـوان‬ ‫عمومـی بـرای طراحـی از متخصصیـن شـهری همان گونه کـه شـاهد‬ ‫بودیـد علی رغـم توجـه ویـژه بـه زیبایـی در طر ح های دریافتی ازسـوی‬ ‫معماران و طراحان عزیز‪ ،‬مسـائل بسـیاری مفعول مانده بود که طی‬ ‫جلسـات بازبینی که به صورت زنده شـاهد ان بودید متاسـفانه هیچ‬ ‫طرحـی جامعیـت اجـرا نداشـت و همگـی در بخش هایـی دچـار عـدم‬ ‫پیش بینـی بودنـد کـه باعـث شـد طـرح مذکور با سـپردن به مشـاوران‬ ‫مجـرب و خوش سـابقه در سـطح دیگـری ادامـه یابـد کـه بـه خواسـت‬ ‫درخور شـان شـهرمان ارائه و اجرایی خواهد‬ ‫باری تعالی طرح خوب و‬ ‫ِ‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ .۲۲‬چنانچـه عزیـزان از نـوع عملیـات اجرایـی و کـم و کیـف ان مطلـع‬ ‫باشـید‪ ،‬می دانیـد کـه برخـی مشـکالت پیش بینی نشـده می توانـد از‬ ‫سرعت انجام پروژه ها بکاهد‪ .‬یکی از مهم ترین فا کتورهای پیشرفت‬ ‫نیـز همدلـی و حمایـت عزیـزان شوراسـت کـه عالو هبـر مسـائل عدیـده‬ ‫اجرایـی گاهـی متاسـفانه بـا بی مهـری مواجـه می شـویم و حتـی به ما‬ ‫خـرده می گرفتنـد کـه چرا دارید با گسـتردگی پروژه ها را پیش می برید؛‬ ‫تاجایی کـه بعضـی از عزیـزان از حضـور بیـن اهالـی و ترغیـب انـان بـه‬ ‫اعتـراض هـم روی گـردان نبودنـد کـه البتـه مایـه تاسـف اسـت و تاخیـر‬ ‫در پیشـرفت پروژه هـا‪ ،‬تاجایی کـه نامـه ای صـادر شـد کـه کار تعطیـل‬ ‫شـود و ایـن خـود باعـث ماجراهـا و مسـائل بسـیاری بـود‪ ،‬عـدم صـدور‬ ‫مجـوز بـرای قطـع بـرق و جابه جایـی پایه هـای انتقـال بـرق شـهری و‬ ‫ورود به فصل گرم سال هم مزید علت شده بود‪ .‬بااین همه و به گواه‬ ‫مـردم‪ ،‬طـرح فـوق یکی از پربازدیدترین طر ح های مدیریت شـهری با‬ ‫فیدبک بسیارمثبت انان همراه بود که برگی ست از دفتر خدمت که‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حتمـا و حقـا بـه کارنامـه پربار شـهرداری و شـورای شـهر اضافه خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫‪ .۲۳‬با کسـب اجازه از عزیزان پرسشـگر چون در متن سـوال نامه ای از‬ ‫اداره ای یا نهاد و ارگانی و سازمانی اورده نشده است متوجه اشکال و‬ ‫ایـراد نشـدم‪ ،‬درصـورت صالحدید نـام اداره ای که به فرمایش در انجا‬ ‫هزینه شده را مرقوم بفرمایید تا به حکم وظیفه و روشنگری و با ذکر‬ ‫موارد انجامی بتوانم دقیق و درست پاسخگوی شما باشم‪.‬‬ ‫‪ .۲۴‬الزم اسـت بـه اطلاع عزیـزان برسـانم کـه بـه گواه حکم شـهرداری‬ ‫کـه بـه این جانـب تسـلیم شـده اسـت از زمـان دریافـت حکـم تا کنـون‬ ‫چیـزی حـدود پنج مـاه می گـذرد و پیـش ازان بـا اختیـارات محدودتـر‬ ‫یکـردم‪ ،‬درخصـوص‬ ‫به عنـوان سرپرسـت فعالیـت و خدمـت م ‬ ‫ً‬ ‫ترمینـال مسـافربری هـم مشـکالتی از قبیـل مالکیـت ترمینـال و ثانیـا‬ ‫اوضـاع کاندومـی کرونـا باعـث شـده از رونـق کمتری به نسـبت به قبل‬ ‫برخوردار باشـد که البته طر ح های سـاماندهی فضا و بهسـازی ان نیز‬ ‫یسـت کـه به محـض تائیـد ان هـم اجرایی خواهد شـد؛‬ ‫دردست بررس ‬ ‫ِ‬ ‫هرچند الزم است مسائل ابتدایی ان به بررسی و بازبینی همه جانبه‬ ‫گذاشـته شـود‪ .‬بااین همـه بسـیاری خدمـات ماننـد نظافـت و‬ ‫رنگ امیـزی و بهسـازی ابتدایـی در دسـتور انجـام اسـت‪.‬‬ ‫‪ .۲۵‬درخصـوص بازارچـه میـوه و تره بـار همان گون هکـه مطلـع هسـتید‬ ‫ً‬ ‫یسـت و کاملا بـه غرفـه داران وا گذار شـده‬ ‫دارای بهره بـرداری خصوص ‬ ‫یسـت کـه‬ ‫اسـت امـا حفـظ و نگهـداری ان کمـا کان به عهـده شهردار ‬ ‫درهمین خصـوص و بـرای جـذب پیمانـکاران عالقه منـد و شایسـته‬ ‫ترتیـب مزایـده ای گذاشـته شـد کـه شـورای محتـرم طـی نامـه ای‬ ‫درخواسـت داشـتند کـه ایـن مهـم بـه اتحادیـه صنفـی میـوه و تره بـار‬ ‫وا گـذار شـود و البتـه بـا اسـتقبال و پذیـرش این جانـب و همـکاران‬ ‫مواجـه شـد و بـا دعـوت از اعضـای صنـف مذکـور درخواسـت ارائـه‬ ‫مـدارک از جملـه ارائـه ضمانت نامـه مناسـب جهـت برون سـپاری‬ ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫شـد کـه متاسـفانه تا کنـون واصـل نشـده اسـت‪ .‬بااین وجـود و بـا دربـاره نقاهتـگاه سـگ های خیابانـی کـه طـرح فرموده ایـد‪ ،‬بلـه‪،‬‬ ‫علـم بـه بسـیاری نقایـص دیگـر‪ ،‬چـون شـورای محتـرم طـی نامـه ای بسیاری از مدعیان امدند نه تنها باری از دوش این مشکل برنداشته‬ ‫دیگـر اصـرار بـه انجـام مزایـده داشـت کـه الحمـداهلل انجـام شـد و که به بسیاری ان افزودند؛ حال انکه در زمانی اندک و به مدد فعالیت‬ ‫یسـت؛ طـی ایـن مـدت بـه جهـادی معاونـت محتـرم خدمـات شـهری و حمایـت همه جانبـه‬ ‫درحـال پیگیـری موضـوع هسـتیم‪ .‬گفتن ‬ ‫سـاماندهی فضاهای درون میدان میوه و تره بار و ترمینال‪ ،‬بهسـازی این جانـب‪ ،‬نقاهتـگاه بـا بهترین کیفیـت و قابل قیاس با پیشـروترین‬ ‫سـرویس های بهداشـتی‪ ،‬رنگ امیزی و دیوارنویسی محوطه نظافت شـهرهای کشـور راه انـدازی شـد و جمـع اوری سـگ های ولگـرد از‬ ‫یسـت از اوضـاع موضوعی محدود که فقط در کشتار سگ های بیچاره و دادن اجرت‬ ‫حمـل و بارگیـری پسـماند ان انجـام شـد کـه گفتن ‬ ‫کشتار انان خالصه شده بود و مایه سرشکستگی هر انسان بااخالقی‬ ‫اسـف باری مانـده از دوران پیـش از این جانـب رنـج می بـرد‪.‬‬ ‫‪ .26‬درخصـوص مشـکل ترافیکـی بهبهـان کـه موضـوع سـالیان بـود‪ ،‬بـدل بـ ه جایگاهـی درخـور و تیـم اموزش دیده ای شـد کـه ا کنون‬ ‫اسـت‪ ،‬همان گونه کـه مسـتحضر هسـتید بـا سـپردن کار بـه مشـاورین مایـه مسـرت و ابرومنـدی مجموعـه اسـت و در رفتـار و جمـع اوری و‬ ‫متخصـص هم ا کنـون طـرح ترافیکـی درحـال تهیـه اسـت و بـه یـاری نگهـداری و عقیم سـازی سـگ های مـزال‪ ،‬محدوده هـای شـهری از‬ ‫س از انجام بررسی و اتمام طرح هر کاری که به صالح و طی ان تمـام ظرفیت هـای موجـود به نحواحسـن اسـتفاده شـده و ماحصـل‬ ‫حق پ ‬ ‫پیش بینـی شـده اسـت را عملیاتـی خواهیـم کـرد و رجـای واثـق داریم مجموعـه کم نظیـر در کشـور و بی سـابقه در منطقـه اسـت که امیـدوار‬ ‫کـه معضـل را می توانیـم حـل کنیم و فصـل تـازه ای در روانـی ترافیک و بودم باعث رضایت و همراهی شما و دیگر اعضای محترم شورا شود‪.‬‬ ‫راجـع بـه موضـوع تفکیـک از مبـدا و زباله هـای عفونـی درصـورت‬ ‫امدوشـد شـهری بـرای شـهرمان رقـم بزنیـم‪.‬‬ ‫‪ .27‬تفکیک امال ک با عرض ‪ ۵‬باتوجه به مضراتی که در پی دارد هرگز امـکان فیلـم مصاحبـه مربوطـه را توصیـه بـه بازبینـی می کنـم و درباره‬ ‫در دوران تصدی این جانب انجام نشده است و البته این پرسش در سـامان دهی پارک هـای محلـه ای همگـی در ایـام تصـدی این جانـب‬ ‫نـوع خـود جالـب اسـت که پیش از مـن و در دوره هـای قبل به فراوانی انجام شـده اسـت‪ ،‬اعضای محترم شـورای شـهر را شـاهد می گیرم که‬ ‫و بسـیار انجـام می شـد کـه اثـار ان به روشـنی پیداسـت‪ .‬کاش عزیـزان حتـی فضـای سـبز میدان غدیـر را (لوبیایی) نتوانسـته بودند به انجام‬ ‫حساسـیت های فعلـی را ان هنـگام نیـز بـه کار می بسـتند (مـدارک برساند یا فی المثل توان و اراده اتمام پارک محله ای کوی جهاد پس‬ ‫یسـت که میـدان‬ ‫از مدت هـا از اسـتارت ان وجـود نداشـت؛ این درحال ‬ ‫پیوست)‬ ‫‪ .28‬ضمن عدم پذیرش تخلف درزمینه فروش امال ک بدون رعایت غدیر ظرف یک هفته و پارک محله ای کوی جهاد را در کمترین زمان‬ ‫مراحـل امـور قانونـی ان‪ ،‬همان گون هکـه اطلاع دقیـق و جزء به جـزء به اتمـام و بهره بـرداری سـا کنین رسـاندیم‪.‬‬ ‫دارید طی دوره ای که در نیاز شـدید به قیر بودیم و با مصوبه شـورای عالوه برایـن پارک هـای محلـه ای خیابـان ابـاذر‪ ،‬پـارک شـهید فتحـی‪،‬‬ ‫محتـرم و قـول مسـاعد عالیقـدر در حضـور اعضـای شـورا و به جهـت پـارک خیابـان شـهید پیش بهـار‪ ،‬پـارک فرهنگیـان‪ ،‬پـارک ابتـدای‬ ‫خریـد قیـر مصرفـی‪ ،‬پروژه هـای معابـر شـهری و اسـفالت شـوارع ملک سـه راهی پشـکر و پـارک امیرکبیـر از ابتدا تـا انتهـای ان در دوره خدمت‬ ‫موردنظـر بـ ه فـروش و بـه مصـرف تهیـه قیـر رسـید و باتوج هبـه قیمـت بنـده انجـام شـده اند و حتـی محـل و کوچـه محسـنی ها کـه بـا ان‬ ‫ً‬ ‫مناسـب قیـر توانسـتیم پوشـش شایسـته و مناسـبی در سـطح شـهر تبلیغـات فـراوان عملا نیمـه کاره رهـا شـده بـود را بـا محوطه سـازی از‬ ‫به وجـود اوریـم‪ .‬الزم اسـت توجـه دوسـتان خـود را بـه این نکته جلب انجـا تـا سـاختمان شـماره ‪ 2‬شـهرداری بـا تا کیـدات و کار شـبانه روزی‬ ‫کنم که مشابه این یک مورد طی تصدی شهردار پیشین بارها اتفاق انجـام دادیـم‪ .‬حـال ا گـر بگوییـم سـامان دهی پارک هـای محلـه ای در‬ ‫دوران تصـدی این جانـب شـده‪ ،‬شـما‬ ‫افتاد و تکرار شد که گویی روال انجام کار‬ ‫عزیـزان ان را ادعایـی گـزاف می دانیـد‪،‬‬ ‫اسـت‪ .‬وحـدت رویـه در قضـاوت و اعلام‬ ‫گمـان نمی کنـم!‬ ‫نظـر پیش نیـاز انصـاف و عدالـت اسـت‪.‬‬ ‫مهندسبهادری؛‬ ‫‪ .31‬نکتـه جالبـی کـه حیـن مطالعـه‬ ‫(مدارک پیوسـت)‬ ‫شهردار بهبهان‪:‬‬ ‫پرسـش های شـما عزیـزان بـرای مـن‬ ‫‪ .29‬همان گونه کـه اسـتحضار و اطلاع‬ ‫مایـه حیـرت و شـگفتی بـود کـه در‬ ‫داریـد فعالیـت در پروژه هـای اجرایـی و‬ ‫حرکت روبه جلو و نیرومندی در‬ ‫پرسـش اخریـن نیـز بـه چشـم می ایـد‪،‬‬ ‫امـور عملیاتـی بـا چیـزی کـه در ادارات و‬ ‫سطح شهرمان اغاز شده است‬ ‫گـردش دیـدگاه و تعویـض موضـع عزیـزان‬ ‫روی کاغذ محاسـبه شـده اسـت‪ ،‬تفاوت‬ ‫پرسشـگر بـود کـه در جایـی از عملکـرد یـا‬ ‫بنیادیـن دارد و ا گـر گاهـی به سـبب‬ ‫که مبین تفاوت های مدیران‬ ‫رفتـاری دفاع داشـتند یا حداقل سـکوت‬ ‫تاخیـر در انجـام کار یـا بی توجهـی بـه‬ ‫ارشد و نوع کارایی انان است‬ ‫اختیـار کرده انـد؛ ولـی حاال نه تنها منتقد‬ ‫گوشـزد چندبـاره موضوعـی و تکـرار خطـا‬ ‫همـان رویکـرد بـوده؛ بلکـه مخالـف هـم‬ ‫کـه ممکـن اسـت باعـث اطالـه وقـت و‬ ‫هسـتید‪ ،‬ایـن موضـوع کـه حتی بـا وجود‬ ‫هزینه هـای عمومـی شـود بـا احـدی از‬ ‫از تعداد ‪ 69‬برنامه پیشنهادی‬ ‫مخالفینی طی ایـام ماضی مورد اعتراض‬ ‫همـکاران رفتـار تنـدی شـده اسـت در‬ ‫سـایر اعضـای شـورای شـهر واقـع شـده‬ ‫همیـن حـوزه اسـت و نـه بیشـتر؛ هرچنـد‬ ‫ حال‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫یا‬ ‫شده‬ ‫محقق‬ ‫ان‬ ‫ تای‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ِ‬ ‫بـود سـکوت شـما را به دنبـال داشـت‪،‬‬ ‫بنـده هـم معتقـدم حجـم کار طـی ایـن‬ ‫طی مراحل اداری با ارگان های‬ ‫امـا هم ا کنـون همـان رویـه گذشـته را‬ ‫مدت بسـیار باال بوده اسـت و این باعث‬ ‫موردانتقـاد قـرار می دهیـد‪ .‬ا گـر زاویـه و‬ ‫تحمیـل فشـارهای زیـادی بـه مجموعـه‬ ‫ذی ربط است‬ ‫مخالفتـی بـا قانـون در ایـن رویـه هسـت‬ ‫شـهرداری شـده اسـت‪ .‬بااین وجـود‬ ‫کـه علی االسـاس می بایسـت شـما‬ ‫گاهـی به رغـم تا کیـد چندبـاره بـه‬ ‫اشاراتی دراین حوزه می داشتید که بنده‬ ‫موضوعـی متاسـفانه مشـاهده می شـود هم به حاشیه شهر و هم به مرکز‬ ‫ندیده ام؛ حال انکه تمامی سـعی و تالش‬ ‫بعضـی از همـکاران دچـار اهمـال و‬ ‫توجه شده‪ ،‬تمام فضای شهری‬ ‫مـن و مجموعـه بـر ایـن قرار گرفتـه بود که‬ ‫سهل انگاری و مسامحه در کار می شوند‬ ‫مراجعیـن به دلیـل واریز وجـه روال انجام‬ ‫کـه در این مـوارد بنـده عتـاب و جدیـت را‬ ‫نیازمند توجه و بیش از ان‪،‬‬ ‫امـور اداری را الی النهایـه دنبـال کننـد‬ ‫جایـز می دانـم و ا گـر دراین زمینـه تنـدی‬ ‫بازبینی و بازسازی ست‬ ‫و چشـم اندازمان حصـول درامدهـای‬ ‫رفتـاری از مـن سـر زده اسـت چیـزی از‬ ‫شـهرداری و گره گشـایی از مراجعین بوده‬ ‫ایـن بیشـتر نبـوده اسـت کمـا فی السـابق‬ ‫و هسـت‪.‬‬ ‫به همکاران خود در مجموعه شهرداری‬ ‫اعتمـاد و اطمینـان دارم و معتقـدم ایشـان‪ ،‬کاری کارسـتان به انجـام درپایـان ضمـن تشـکر از باریک بینی و دقت نظر قابل توجـه ان عزیزان‬ ‫خاطرنشـان می سـازم کـه حرکـت روبه جلـو و نیرومنـدی در سـطح‬ ‫رسـانیده اند‪.‬‬ ‫‪ .30‬دربـاره حقـوق عقب افتـاده شـهرداری اشـاره کـرده بودیـد کـه در شـهرمان اغـاز شـده اسـت کـه مبیـن تفاوت های مدیـران ارشـد و نوع‬ ‫برنامـه تلویزیونـی حقـوق شـهرداری را این جانـب مدعـی بـوده ام کـه کارایـی انـان اسـت‪ ،‬ا کیپ هـای اجرایـی در چندیـن جبهـه به صـورت‬ ‫بـه زور پرداخـت شـده اسـت‪ .‬بنـده بـا مراجعـه مجـدد حـاال هـم اعلام هم زمـان و بـا پویایـی و نشـاط مثال زدنـی درحـال تزریق رنـگ و روح و‬ ‫می کنم حقوق کارکنان زحمت کش شـهرداری را به روز و ماهی یک بار روانی به شهرمان هستند که اثار ان به وضوح پیش چشمان منصف‬ ‫مطابـق عـرف و قانـون ادارات پرداخـت کـرده ام و از این حیـث نـزد شـما و دیگـر اعضـای محترم شـورا قـرار دارد‪ .‬امیـد دارم در زمانه ای که‬ ‫خانـواده نجیـب و مظلـوم شـهرداری سـربلند بـوده ام‪ ،‬امـا اینکـه شـهرداری های هم جـوار تنهـا در دغدغـه پرداخـت دسـتمزد کارکنـان‬ ‫فرمایـش فرموده ایـد بنـده گفتـه ام حقـوق سـه ماه در حسـاب موجود هسـتند و بسـیاری از عهـده همیـن هـم برنمی ایند‪ ،‬تلاش این جانب‬ ‫اسـت بنابه پرداخت حقوق پیش از موعد نداشـته ام؛ بلکه به جهت در ارائـه پروژه هـای بهبـود چشـم اندازی شـهر نادیده انگاشـته نشـود‪.‬‬ ‫یسـت‬ ‫اشنایی عمومی می خواستم معادل و معیاری جهت اعالم وضعیت طـرح عمـده پروژه های غرورافرینی که ثمره زحمات بی وقفه ا ‬ ‫مالـی شـهروندان و کارکنـان شـهرداری و فراغـت ذهنـی انـان از کمبود کـه گاهـی فرصـت هم نشـینی را از خانواده هـای ایشـان دریـغ کـرده‬ ‫همیشـگی مالـی کـه باعـث توقـف پروژه هـا و واریـز به هنـگام حقـوق و اسـت‪ .‬کمتریـن چشمداشـت و انتظـار مـا از مجموعه محترم شـورای‬ ‫یسـت‪ .‬یقیـن دارم‬ ‫مزایـای کارکنـان می شـده را فراهـم سـازم‪ .‬گواینکـه یک مـاه تاخیـر اسلامی شـهرمان انصـاف‪ ،‬بردبـاری و همدل ‬ ‫گتـری از عهده ما‬ ‫در حقـوق کـه به زعـم عزیـزان موضـوع سـالیان اسـت را کاش طـی درصـورت نیـل بـه این معنی کارهای سـترگ تر و بزر ‬ ‫سـاخته اسـت؛ خودم را و شـما را به انصاف و دوسـتی دعوت می کنم‪.‬‬ ‫دوره هـای قبـل هـم از شـهردار مربوطـه بازخواسـت می کردیـد‪.‬‬ ‫پاسخ و اظهارنظر مهندس روحی پور؛ عضو شورای اسالمی شهر بهبهان به شهردار‪:‬‬ ‫چه بخواهیم‪ ،‬چه نخواهیم‪ ،‬مردم نقاط ضعف را خواهند دید‬ ‫همیشه وجود مخالف یا منتقد باعث پیشرفت است‬ ‫مهندس روحی پور یکی دیگر از اعضای شـورای اسلامی بهبهان بود‬ ‫کـه طـرح ‪ 31‬سـوال از شـهردار را کـرده اسـت‪ .‬وی در جلسـه شـورای‬ ‫اسلامی اظهـار داشـت‪« :‬چـه بخواهیـم‪ ،‬چـه نخواهیـم‪ ،‬مـردم نقـاط‬ ‫ضعـف را خواهنـد دیـد‪ .‬همیشـه وجـود مخالـف یـا منتقـد باعـث‬ ‫پیشـرفت اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬نمی خواسـتم وارد ایـن موضـوع‬ ‫ک بـام و دو‬ ‫شـوم‪ ،‬ولـی شـما در بسـیاری از جواب هـای خـود بحـث یـ ‬ ‫هـوا را پیـش اوردیـد‪ .‬پـس الزم اسـت خدمتتـان عـرض کنـم بسـیاری‬ ‫یسـت و مـن ‪ 28‬مـورد را‬ ‫از سـواالت مشـابه اسـتیضاح شـهردار قبل ‬ ‫نوشـته ام کـه حـل نشـده اسـت‪ .‬ا گـر یـک بـام و دو هو اسـت‪ ،‬چـرا‬ ‫ً‬ ‫موافقین شـما قبال این ها را مشـکل می دانسـتند؛ ولی االن نه؟ پس‬ ‫قصـد مقایسـه نداریـم»‪.‬‬ ‫در مـورد سـوال ‪ :1‬هیـچ گاه بنـده مخالـف تفکیـک و حـق مالکانـه‬ ‫نیسـتم‪ ،‬ولـی تفکیـک قانونـی بـا حفـظ کاربری هـا و سـرانه ها‪ .‬شـما‬ ‫ً‬ ‫می گوییـد پروژه هـای اخیـرا اجرا شـده‪ ،‬شـاخص هسـتند‪ .‬بلـه بعضی‬ ‫شـاخص اند ولـی از درامـد ‪ 100‬میلیـارد قبلـی نـه‪ .‬ایـن پروژه هـا همـه از‬ ‫یسـت؛ پـس‬ ‫درامـد محـل خیابـان ایت الـه وحیـد بهبهان ‬ ‫ان را بـه فـروش ملـک و ‪ ...‬ارتبـاط ندهیـد‪.‬‬ ‫در مـورد سـوال ‪ :2‬کمـا کان بـر نظـر خـودم هسـتم و یـک‬ ‫سـوال می کنـم‪ ،‬ا گـر تفکیک نشـده یـا کاری انجام نشـده‪،‬‬ ‫چـرا پـول واریـز شـده؟ دلیـل چیسـت؟ ایـا می شـود پـول‬ ‫را پـس داد؟ شـما بـا دریافـت پـول تعهـد داده ایـد و بـرای‬ ‫شـهرداری تعهد ایجاد کرده اید‪ .‬شـما وقتی می گویید ‪70‬‬ ‫قطعـه یعنـی اعمـال ماده ‪ 101‬شـهر و شـهرداری به واسـطه‬ ‫تفکیـک قطعـات و قدرالسـهم بـرای تبصـره ‪ 4‬بـر روی‬ ‫قطعـات مالکیـت دارد وقتـی بایـد از طریـق مزایـده بـه‬ ‫فروش برسد‪ .‬سوال اینجاست چرا مالک قطعه فروخته‪،‬‬ ‫ا گر تفکیک نشـده اسـت؟ در این صورت خالف صورت گرفته اسـت‪.‬‬ ‫بنـده هنـوز اعتقـاد دارم بـرای تبصـره ‪ 9‬مـاده ‪ 55‬قانـون شـهرداری ها‬ ‫و ‪ 14‬و ‪ 8‬مـاده ‪ 71‬وظایـف شـورای شـهر بایـد بـا مصوبـه شـورا می بـود‬ ‫و ایـن کار خلاف اسـت‪ .‬در ضمن سـرانه با کاربری فـرق دارد‪ ،‬وظیفه‬ ‫شـهرداری تامین سـرانه به صورت رایگان از محل قدرالسـهم اسـت و‬ ‫نمی تـوان به راحتـی از ایـن موضـوع مهـم گذشـت‪.‬‬ ‫در رابطه بـا سـوال ‪ :3‬در تمامـی تفکیک هـا کـه شـما می گوییـد‪ ،‬نـگاه‬ ‫بـه نظـر اینجانـب کنیـد‪ ،‬همـه را نوشـته ام بـا حفـظ کاربـری‪ ،‬سـرانه‬ ‫فضای سـبز و حفظ رینگ کمربندی‪ ،‬پس من از همان اول مخالف‬ ‫بـوده ام‪.‬‬ ‫سـوال ‪ :4‬اقـای بهـادری‪ ،‬شـهرداری خودتـان در برنامـه ‪ 10‬مـورد‬ ‫را گفته ایـد؛ ولـی بـرای درامدزایـی بـه هیچ کـدام عمـل نکرده ایـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مثلا چـرا از محـل االیندگی هـا کاری انجـام نمی دهیـد؟ چـرا کمیتـه‬ ‫درامدهـا و ‪ ...‬را تشـکیل نمی دهیـد؟ در مـورد جـاده ارامسـتان ابتـدا‬ ‫بگویـم معـارض دارد؟! اقـای قنواتـی‪ ،‬مـروج‪ ،‬محافـل کـه نامه هـای‬ ‫مکـردن رینـگ‪ ،‬خیانـت بـه شـهر اسـت‪ .‬بـه‬ ‫انـان در شـورا موجـود اسـت پـس از ایـن جملـه کـه هیچ کس نیسـت‪ ،‬طـرح رعایـت شـود و ک ‬ ‫اشتباه است‪ .‬من در جلسه شورا هم گفتم‪ ،‬ابتدا گفته اید ‪ 10‬میلیارد مصوبـات رجـوع کنیـد‪.‬‬ ‫ش وپـرورش نامه داد‪ ،‬یعنی توانایی خرید ملک‬ ‫سـوال ‪ :10‬وقتـی اموز ‬ ‫و سـپس نامـه نوشـته اید ‪ 16‬میلیـاد ولـی همیـن هـم مشـکل دارد‪.‬‬ ‫فـوق را دارد؛ لـذا برابـر مـاده ‪ 20‬ارزیابـی‬ ‫نوشـته شـده خریـد‪ ،‬ایـا خریـد‪ ،‬هزینـه‬ ‫مالـی و تعییـن برنـده مناقصـه و مـاده ‪10‬‬ ‫انجام اسـفالت ندارد؟! پول ماشـین االت‬ ‫قانـون مناقصـات شـما نمی توانسـتید‬ ‫چه؟! از کجا؟! پول زمین مردم را چگونه‬ ‫محمدهادیروحی پور؛‬ ‫ایـن کار را انجـام دهیـد و خلاف صـورت‬ ‫می دهیـد؟ ملـک خـارج از محـدوده‬ ‫گرفتـه اسـت و ضـرر ان خیلی زیاد اسـت‪.‬‬ ‫اسـت؛ لـذا چگونـه قـول تجـاری را بـه‬ ‫نماینده شورای اسالمی‬ ‫سـوال ‪ :12‬اقایـان جاویـدان‪ ،‬محافـل‪،‬‬ ‫ایشـان داده ایـد؟! کمیتـه تطبیـق گفتـه‬ ‫بهبهان‪:‬‬ ‫قنواتـی‪ ،‬مـروج همـه مالـک هسـتند و‬ ‫طـرح مطالعاتـی داشـته باشـد کـه نـدارد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫معتـرض و هیچ گونـه توافقـی بـا ان هـا‬ ‫سـوال اینجاسـت اصال چه کسـی عرض را‬ ‫پروژه های اخیر از محل درامد‬ ‫نشـده اسـت‪.‬‬ ‫انتخاب کرده چرا ‪ 35‬یا ‪ 65‬یا ‪ 100‬نباشد؟‬ ‫خیابانوحیدبهبهانی ست‬ ‫سـوال ‪ :13‬طـی یک سال گذشـته‬ ‫در مـورد مسـیر دوچرخـه گفتـه شـده‬ ‫چندین بـار بـه شـما نامـه نوشـته شـده و‬ ‫چشـم گربه ای نصب شود‪ ،‬چشم گربه ای‬ ‫نه بودجه شهرداری‬ ‫نامـه بـه شـورا بعـد از شـهردار قبلـی بـوده‬ ‫چگونـه حفاظـت از دوچرخه سـوار‬ ‫ا سـت‪.‬‬ ‫می کنـد؟ این هاسـت کـه بنـده می گویـم‬ ‫سـوال ‪ :15‬اقای شـهردار‪ ،‬بسیاری انجام‬ ‫هنـوز هیـچ برنامـه ای نداریـد!!‬ ‫یک بام و دو هوا؛ یعنی بیشتر‬ ‫نشـده کـه می تـوان بـه برنامه هـای‬ ‫سـوال ‪ :6‬در مـورد دکـه پـارک خروار ببینید‬ ‫سواالت و مشکالت استیضاح‬ ‫یک سـال قبل رجوع کنید‪ .‬در خصوص‬ ‫چقـدر مـردم اعتـراض می کننـد‪ .‬پـس این‬ ‫اسلام اباد در زمـان شـورای پنجـم‬ ‫نکتـه کوچکـی نیسـت‪ .‬از قضـا یکـی از‬ ‫شهردار قبل هنوز پابرجاست‬ ‫اقداماتـی صـورت گرفـت و لـذا همیشـه‬ ‫سـواالت اسـتیضاح شـهردار قبـل اسـت‪.‬‬ ‫و کسی اعتراض نمی کند‬ ‫اعضـای شـورای اسلامی بـه فکـر ان هـا‬ ‫سـوال ‪ :7‬می گوییـد میـدان غدیـر پـارک‬ ‫بوده انـد‪.‬‬ ‫شـده بلـه‪ ،‬به جـای ان میـدان شـهدا و‬ ‫ً‬ ‫سـوال ‪ :16‬اوال خودتـان می دانیـد ارزش‬ ‫هالل احمـر شـلوغ شـده اسـت و هـر کـس‬ ‫ً‬ ‫در بلـوار تامیـن اجتماعـی تـا روبـه روی قصـر خواسـت دکـه می گـذارد‪ .‬افـزوده رایزنـی هـم نیـاز دارد‪ ،‬ثانیا در یک جا می گویید کمک نشـده‪،‬‬ ‫ً‬ ‫سـوال ‪ :9‬در مصوبـات یـا تذکـرات هـم قبلا گفتـه ام کـه بایـد ضوابـط از جـای دیگـر پـروژه عمرانـی بـا پـول دولـت انجـام می دهیـد‪ .‬ایـن‬ ‫تناقـض نیسـت؟ در ضمـن جـزو برنامه هـای چهار ماهـه خودتـان‬ ‫اسـت‪ .‬ا گـر انجـام نداده ایـد‪ ،‬کوتاهـی از خودتـان بـوده اسـت‪.‬‬ ‫سـوال ‪ :17‬بنـده موافـق طـرح مطالعاتـی هسـتم ولـی فقـط بـرای اب‬ ‫خروار؟! جاده ارامستان یا کمربندی راه و ترابری و پل های ان طرح‬ ‫مطالعاتی ندارد‪.‬‬ ‫سـوال ‪ :19‬اسـفالت روبـه روی درب شـورا بسـیار بی کیفیـت اسـت‪.‬‬ ‫یک سـال نشـده خـراب اسـت؟ اسـفالت خیابـان نیک پـور‪ ،‬اسـفالت‬ ‫منطقـه پردیـس‪ ،‬همیشـه کیفیـت خـراب اسـت‪.‬‬ ‫سـوال ‪ :22‬چـه کسـی بـه شـما اعتـراض کـرده؟ بنـده؟ یـا مـن نامـه‬ ‫تعطیلـی نوشـته ام؟ این هـا تمـام تهمـت اسـت‪.‬‬ ‫سـوال ‪ :23‬بیمارسـتان شـهیدزاده پارک زده شده است‪ ،‬بیمارستان‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬دانشـکده علوم پزشـکی این ها همه باید با بودجه‬ ‫مصوب انجام می شـد!!‬ ‫سـوال ‪ :25‬نظافـت و تمیـزی و ‪ ...‬با توجه به اینکـه شـهرداری ورودی‬ ‫می گیـرد‪ ،‬وظیفـه شهرداری سـت‪ .‬یـادم می ایـد شـهردار قبلـی نیـز‬ ‫حرف شما را عنوان کرد و در شورا محکوم شد‪ .‬چرا می گویید وا گذار‬ ‫شـده اسـت؟ ایـن یـک بـام و دو هوا سـت!‬ ‫سـوال ‪ :30‬اقـای بهـادری‪ ،‬کـوی جهـادی‪ ،‬پـارک جنـب شـاه فضل‪،‬‬ ‫پـارک روبـه روی کالنتـری و پـارک میـدان اسـتیل در زمـان شـهرداری‬ ‫قبـل شـروع شـده بـود‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنـا یـاداوری می شـود کوچـه محسـنی ها تمـام بـود و تـا روبـه روی‬ ‫کوچـه اداره پسـت امـده بـود و لـذا شـما فقـط ‪ 30‬متـر اخـر را در زمـان‬ ‫خـودت انجـام دادده ایـد کـه ان هـم پیمانـکارش مشـخص بـود‪.‬‬ ‫مهنـدس روحی پـور بـه خبرنـگار مـا گفـت‪« :‬از جـواب اقـای شـهردار‬ ‫در بسـیاری از مـوارد قانـع نشـدم و از بعضـی از انهـا قانـع شـدم؛ ولـی‬ ‫با توجه بـه شـرایط موجـود در اینـده مـوارد را پیگیـری می کنـم»‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه‪ 12‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2167‬‬ ‫‪ 10‬درخواست مردمی مهندس راوندی؛ عضو شورای اسالمی شهر از شهردار بهبهان‬ ‫مهندسراوندی‪:‬‬ ‫مهندسراوندی؛‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر‬ ‫بهبهان‪:‬‬ ‫ساماندهی کانال های‬ ‫سطح شهر باید در‬ ‫اولویت قرار گیرد‬ ‫در اجرای پروژه های عمرانی‬ ‫رعایت برنامه زمان بندی و نظارت دقیق اعمال شود‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬با توج هبـه خواسـت ا کثریـت مـردم خصوصـا‬ ‫اهالـی کـه در مجـاورت کانال هـای سـطح شـهر‬ ‫هسـتند‪ ،‬سـاماندهی کانال هـای سـطح شـهر‬ ‫ً‬ ‫خصوصـا مابقـی کانـال از پـل خارشـتری تـا پـارک‬ ‫ازادگان‪ ،‬محلـه مشـهد بـه کجـا می رسـد‪.‬‬ ‫‪ .2‬داشـتن برنامـه زمان بنـدی در اجـرای‬ ‫پروژه هـای عمرانـی و رعایـت برنامـه زمان بنـدی‬ ‫همـراه بـا نظـارت دقیـق بـر اجـرای پروژه هـا‬ ‫ً‬ ‫مخصوصـا در مکان هایـی کـه مغازه هـای تجـاری‬ ‫و خدماتـی سـطح شـهر قـرار دارنـد‪.‬‬ ‫‪ .3‬ادامه عملیات اسـفالت سـطح شـهر با اولویت‬ ‫کوچه هـای خا کـی و مناطقـی کـه اسـفالت ان هـا‬ ‫مسـتهلک شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ .4‬پیگیـری طـرح بافت فرسـوده شـهر که به علت‬ ‫نداشـتن طـرح مشـخص باعـث سـردرگمی اهالـی‬ ‫شـده کـه در ایـن مناطق سـا کن هسـتند‪.‬‬ ‫‪ .5‬رفع مشکالت مسکن مهر پشت فرمانداری‬ ‫‪ .6‬سـاماندهی ترمینال و میدان میوه و تره بار که‬ ‫در حد جایگاه و نام شهرسـتان نیسـت‪.‬‬ ‫‪ .7‬تکریم ارباب رجوع‬ ‫‪ .8‬تکریم پرسنل محترم شهرداری‬ ‫‪ .9‬رعایـت عدالـت در اضافـه کاری پرسـنل‬ ‫شـهر د ا ر ی‬ ‫‪ .10‬سـاماندهی پـارک بانـوان و راه انـدازی مجـدد‬ ‫با توج هبـه نیـاز جـدی بانـوان بـه فضایـی امـن‬ ‫جهـت انجـام فعالیت هـای ورزشـی‬ ‫ایـن ‪10‬مـورد درخواسـت مردمـی از سـوی راوندی؛‬ ‫عضـو شـورای اسلامی بهبهـان از شـهرداری ایـن‬ ‫شـهر بود‪.‬‬ ‫یسـت؛ راونـدی بـ ا تا کید‬ ‫گـزارش خبرنـگار مـا حا ک ‬ ‫مجـدد از مهنـدس بهـادری؛ شـهردار ایـن شـهر‬ ‫خواسـت با عنایت به اینکـه مـدت کوتاهـی از عمـر‬ ‫شـورا و شـهرداری باقـی مانـده‪ ،‬به جـد پیگیـر‬ ‫مطالبـات فوق الذکـر باشـد تـا رضایـت شـهروندان‬ ‫جلب شـود‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪« :‬ما نمایندگان‬ ‫مـردم هسـتیم و مـردم از مـا می خواهنـد؛ لـذا رفـع‬ ‫مشـکالت و خواسـته های مـردم از وظایـف مـا و‬ ‫شـهردار اسـت کـه امیـدوارم هر چه زودتـر ماحصل‬ ‫اقدامات انجام گرفته را شاهد باشیم تا جوابگوی‬ ‫موکلیـن عزیـز و فهیـم بهبهـان باشـیم»‪.‬‬ ‫پاسخ و اظهارنظر مهندس سیف اله علی نژاد؛ عضو شورای اسالمی شهر بهبهان به شهردار‪:‬‬ ‫علی نژاد؛ نمایندهشورای‬ ‫اسالمیبهبهان‪:‬‬ ‫درخصوص زمین جاویدان‬ ‫حکم داده نشده است‪.‬‬ ‫دادستان نامه ای داده جهت‬ ‫همراهی با عوامل شهرداری‬ ‫برای اجرای کار‬ ‫چرا خیابان استانه که توافق‬ ‫با مالک شده تکلیف ان برای‬ ‫تعریض روشن نمی کنید؟‬ ‫به تعدادی از پاسخ های شهردار به سواالت خود قانع شدم‬ ‫و از تعدادی هم قانع نشدم‬ ‫حاج سیف اله علی نژاد؛ عضو شورای اسالمی شهر بهبهان و یکی از‬ ‫اعضای سـوال کننده ‪ 31‬سـوال از مهندس بهادری؛ شـهردار اسـت‪.‬‬ ‫وی در پایان جلسه به خبرنگار ما گفت‪« :‬من از اقدامات و زحماتی‬ ‫که شـهردار متحمل شـده اسـت‪ ،‬تقدیر و تشـکر می کنم ولی وظیفه‬ ‫دارم به عنـوان وکیـل مـردم‪ ،‬مردمـی کـه بـا اعتمـاد و اطمینـان بـه‬ ‫مـن رای داده انـد‪ ،‬مشـکالت‪ ،‬کاسـتی ها و نارضایتی هـا را بیـان کنم‬ ‫کتـک خواسـته ها پاسـخ دهد‪ .‬لـذا در‬ ‫و شـهردار موظـف اسـت بـه ت ‬ ‫جلسـه امـروز بـه پاسـخ تعـدادی از سـواالت مـن از سـوی مهنـدس‬ ‫بهادری؛ شـهردار قانع شـدم‪ ،‬ولی از تعدادی از بقیه سـواالت‪ ،‬قانع‬ ‫نشـدم کـه ا گـر نیاز باشـد‪ ،‬در اینـده مطرح خواهـم کرد»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫علی نژاد مجددا به چهار مورد اشاره کرد که به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫س بهداشـتی در چندین نقطه از شـهر دارد‬ ‫‪ -1‬شـهر ما نیاز به سـروی ‬ ‫که تا کنون شـهردار به این مهم توجه نکرده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬درخصوص حق السـهم ا گر توافقی صورت نگرفته با مالک‪ ،‬چرا‬ ‫دریافت پول به حسـاب شـهرداری واریز شـده است؟‬ ‫‪ -3‬درخصـوص زمیـن مرحـوم جاویـدان‪ ،‬حکـم داده نشـده‪ ،‬امـا‬ ‫دادسـتان نامـه ای داده جهـت همراهـی بـا عوامـل شـهرداری بـرای‬ ‫اجرای کار که می طلبد هر چه زودتر به حقوق ان ها رسـیدگی و رفع‬ ‫نارضایتـی ایـن خانـواده فراهم شـود‪.‬‬ ‫‪ -4‬چـرا خیابـان اسـتانه کـه توافق با مالک شـده‪ ،‬تکلیـف ان را برای‬ ‫تعریض روشـن نمی کنید؟‬ ‫امیـد اسـت شـهردار محتـرم در ایـن چهار مـورد به جـد پیگیـری و‬ ‫نتایـج حاصلـه را اعلام تـا بـه موکلیـن ابلاغ کنـم؛ زیـرا موکلیـن از مـا‬ ‫می خواهنـد‪.‬‬ ‫مدیریت با کفایت و درایت و بی نظر رئیس شورای اسالمی شهر‬ ‫َ‬ ‫در جلسه پاسخگویی شهردار به سواالت دو تن از اعضای شورای‬ ‫اسالمیبهبهانقابل تقدیراست‬ ‫در جلسـه حضـور شـهردار در صحـن شـورای‬ ‫اسلامی بـرای پاسـخگویی بـه سـواالت مهندس‬ ‫ینـژاد کـه بـه‬ ‫روحی پـور و حـاج سـیف اله عل ‬ ‫نظـر خیلی هـا پیش بینـی می کردنـد جلسـه ای‬ ‫شـبهه زا و جنجالـی باشـد‪ ،‬خوشـبختانه بـا‬ ‫مدیریـت خـوب‪ ،‬کفایـت و درایت سـردار دانایی؛‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی و رعایـت بی نظـری وی‬ ‫باعث شـد که جلسـه در محیطی ارام و صمیمی‬ ‫مهندسبهادری؛‬ ‫شهردار بهبهان‪:‬‬ ‫درباره حقوق عقب افتاده شهرداری اشاره کردید‬ ‫که در برنامه تلویزیونی‪ ،‬حقوق شهرداری را‬ ‫این جانب مدعی بوده ام که به روز پرداخت شده‬ ‫است‪ .‬بنده با مراجعه مجدد حاال هم اعالم‬ ‫می کنم حقوق پرسنل زحمت کش شهرداری را‬ ‫به روز و ماهی یک بار مطابق عرف و قانون ادارات‬ ‫پرداخت کرده ام و از این حیث نزد خانواده نجیب‬ ‫و مظلوم شهرداری سربلند بوده ام‬ ‫و اغلـب تـوام بـا شـوخی و خنـده همراه باشـد‪ .‬به‬ ‫گزارش خبرنگار ما از بهبهان که در جلسه حضور‬ ‫داشت تعامل و همدلی اعضای شورای اسالمی‬ ‫و شـهردار در جهـت رفـع مشـکالت و نارسـایی ها‬ ‫و حـس دلسـوزی و مردم دوسـتی انـان و تلاش‬ ‫بی وقفه در حل معضالت و کاسـتی ها در جلسـه‬ ‫ً‬ ‫یکـه همگـی اصـرار‬ ‫کاملا مشـهود بـوده؛ تا جای ‬ ‫صادقانـه داشـتند کـه در جهـت رفـع نارضایتـی‬ ‫انچـه در تـوان دارنـد‪ ،‬در مـدت باقی مانـده از عمر‬ ‫شـورا و شـهرداری‪ ،‬در طبـق اخلاص بگذارنـد‬ ‫و تـا اتمـام پروژه هـای مصوب شـده شـورای‬ ‫اسلامی و اجـرای همگـی ان هـا بـا شـهردار همراه‬ ‫و همـگام باشـند‪ .‬شـهردار در این جلسـه ضمـن‬ ‫تشـکر از همـکاری و همفکـری همگـی اعضـای‬ ‫شـورای اسلامی با تا کید بر اینکـه تعامـل و‬ ‫بکـردن‬ ‫دلسـوزی اعضـای شـورای شـهر در مصو ‬ ‫پیشـنهادهای شـهرداری بـدون اتلاف وقـت‬ ‫ً‬ ‫همـراه بـوده اسـت و یقینـا در اجـرای پروژه هـای‬ ‫شـهرداری بسـیار اثرگـذار بـوده کـه جـا دارد از این‬ ‫فضای همدلی و همکاری تشـکر ویژه ای داشـته‬ ‫باشم‪ .‬در این جلسه کلیپ عملکرد ‪ 45‬روزه اخیر‬ ‫شـهرداری توسـط روابط عمومـی شـهرداری و‬ ‫شـورای اسلامی شـهر بسـیار زیبا تهیه شـده بود‬ ‫کـه در صحـن شـورا پخـش شـد‪.‬‬ ‫مهندسبهادری؛‬ ‫شهردار بهبهان‪:‬‬ ‫اکیپ های اجرایی در چندین‬ ‫جبهه به صورت هم زمان و با‬ ‫پویایی و نشاط مثال زدنی‬ ‫در حال تزریق رنگ و روح و‬ ‫روان به شهرمان هستند که‬ ‫اثار ان به وضوح بین چشمان‬ ‫منصف شما و دیگر اعضای‬ ‫محترم شورا قرار دارد‬ ‫استاد تژم؛ نماینده شورای اسالمی شهر بهبهان‪:‬‬ ‫مدیری که بر ان نقد نشود‪ ،‬پیشرفت نمی کند‬ ‫مهنـدس تـژم در پایـان جلسـه شـورای اسلامی ایـن‬ ‫شـهر بـه خبرنـگار مـا گفـت‪« :‬تاریـخ نشـان داده اسـت‬ ‫کاری کـه فاقـد نقـد باشـد‪ ،‬توسـعه ای حاصـل نمی شـود‪.‬‬ ‫ازسـوی دیگر مدیـری کـه بـر ان نقـد نشـود‪ ،‬پیشـرفت‬ ‫ِ‬ ‫نمی کنـد‪ .‬نقـد‪ ،‬پرسشـگری و مطالب هگـری و نظـارت‪،‬‬ ‫وظیفـه اعضـای شـورای شـهر و نیـز پاسـخگویی و اجـرای‬ ‫خـوب وظیفـه شـهردار اسـت؛ زیـرا اعضـای شـورای شـهر‬ ‫وکیـل مـردم و وظیفـه سـنگینی بر عهـده دارنـد»‪ .‬تـژم‬ ‫افـزود‪« :‬نبایـد خدای نا کـرده ایـن روحیـه پرسشـگری‬ ‫تبدیـل بـه حاشـیه شـود و انگیـزه کار را از یکدیگـر بگیریم‪.‬‬ ‫یکـه تا کنـون در حـوزه عملکـرد پروژه هـای‬ ‫لـذا همان طور ‬ ‫عمرانـی همـدل بوده ایـم و خـوب عمـل شـده‪ ،‬جـا‬ ‫دارد به جـای خدای ناخواسـته تنش هـا‪ ،‬فرصت هـای‬ ‫باقی مانـده را غنیمـت بشـماریم و تـا لحظـه ‪ 90‬از وقتمـان‬ ‫در جهـت رفـع عقب ماندگی هـا اسـتفاده کنیـم»‪.‬‬ ‫خانم طیبی؛ نماینده شورای اسالمی بهبهان‪:‬‬ ‫این جانب از سوال سازنده‪ ،‬مفید و بجا از شهردار استقبال می کنم؛ ولی از‬ ‫سواالت و عواملی که با نیت خاص و باعث اخالل در پیشرفت شهرم باشد نه‪.‬‬ ‫از تالش های چشمگیر مهندس بهادری جهت انجام‬ ‫پروژه های عمرانی‪ ،‬فرهنگی تشکر می کنم‬ ‫مهندس بهادری؛ شهردار بهبهان‪:‬‬ ‫کمترین چشم داشت و انتظار ما از مجموعه محترم شورای اسالمی شهرمان‪ ،‬انصاف و بردباری‬ ‫و همدلی ست‪ .‬یقین دارم درصورت نیل به این معنی کارهای سترگ و بزرگ تری از عهده ما‬ ‫ساخته است‪ .‬خودم و شما را به انصاف و دوستی دعوت می کنم‬ ‫مهندسبهادری؛‬ ‫شهردار بهبهان‪:‬‬ ‫تمام تالش من و مجموعه همکارانم‪ ،‬ایجاد‬ ‫فضای بانشاط شهری و درخور شهروندان بوده‬ ‫است‪ ،‬چیزی که در پائین ترین سطح خود قرار‬ ‫داشت و هم اکنون در باالترین سطح پیشرفت‬ ‫شهری بی رقیب و بی سابقه است‬ ‫مهندس اوالدی؛‬ ‫عضو شورای اسالمی‬ ‫بهبهان به علت بیماری‬ ‫در جلسه حضور نداشت‬ صفحه 6 ‫ا گهی ‪7‬‬ ‫یک شنبه‪ 12‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2167‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/22-139960306023000208‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مه والت‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای احمـد احمدیان فیض ابـادی فرزند علی بشماره شناسـنامه‬ ‫‪ 0690040555‬صـادره از فیض ابـاد در یـک قطعـه بـاغ ابـی بـه مسـاحت ‪ 31084/93‬مترمربـع قسـمتی از‬ ‫پلا ک شـماره ‪ 41‬اصلـی بخـش ‪ 2‬مـه والت واقـع در اراضـی شـوراب و باغشـک خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای سـیدرضا احمدپور فیض ابـادی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 7/99/109‬علی ا کبر شجاعی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک مه والت‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 141SL‬مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪427 -42‬ص‪ 36‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 3869283‬و شماره شاسی ‪ S3482289339950‬به مالکیت بهروز یحیائی سنگانی مفقود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشمند خودرو به شماره ‪ 2401229‬مربوط به خودرو با شماره پال ک ایران ‪135 -42‬ع‪ 46‬مفقود‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشمند رانندگی باری به شماره ‪ 2986356‬متعلق به اقای شجاع الدین احراری به شماره ملی‬ ‫‪ 0769925561‬مفقود گردیده است‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ایکـس ‪ 7‬مـدل ‪ 1385‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪568 -42‬ص‪ 75‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 12485185094‬و شـماره شاسـی ‪ 14566224‬بـه مالکیـت فریـدون تیمـوری مفقـود گردیـده و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1800OHV‬مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪718 -42‬ص‪45‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 118P0091859‬و شـماره شاسـی ‪ NAAA64AA4EG406007‬بـه مالکیـت محمدرضـا‬ ‫قدوسـی مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد بـه رنـگ نوک مـدادی متالیـک مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪965 -32‬ق‪ 37‬و شـماره موتور ‪ 2961274‬و شـماره شاسـی ‪ S1412288272612‬بنام علیرضا یعقوب نیا‬ ‫فرزند حسـین با شـماره ملی ‪ 9693114183‬و شماره شناسـنامه ‪ 2212‬صادره از بجسـتان مفقود گردیده‬ ‫و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫گناباد‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک موتورسـیکلت هیرمنـد کاریـزان گسـتر پـارت ‪ CDI125‬بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1386‬بـا‬ ‫شـماره پلا ک ‪ 766-72641‬و شـماره موتـور ‪ 32075817‬و شـماره تنـه ‪ 8691166‬بـه مالکیـت سـجاد‬ ‫خدائی کسـرینه مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 206‬کاشمر‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک خـودرو سـواری پرایـد به رنگ نوک مـدادی مدل ‪ 1390‬با شـماره پال ک ایـران ‪762 -32‬م‪57‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 4281705‬و شـماره شاسـی ‪ 1412290014155‬بـه مالکیـت ابوالقاسـم زحمتکـش مفقـود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 204‬کاشمر‬ ‫ا گهی ماده ‪105‬‬ ‫وراث مرحـوم غالمعلـی و ولی الـه میراخورلـو بـه موجـب درخواسـت وارده شـماره ‪ 99/11383‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/10/17‬بـه علـت عـدم دسترسـی بـه مالـک‪ ،‬درخواسـت حـذف ثمنیـه پلا ک ثبتـی ‪ 7/284‬بخـش‬ ‫گرمسـار را نمـوده کـه مراتـب بـه کارشـناس مربوطـه بـه موجـب نامـه شـماره ‪ 139900010567‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/10/27‬ثبت گرمسـار اعالم و طبق گزارش کارشناسـی شـماره ‪ 99/12010858‬مورخ ‪1399/11/05‬‬ ‫پلا ک‪ ،‬فاقـد هرگونـه اعیانـی اعلام گردیـده‪ .‬لـذا در اجـرای مـاده ‪ 946‬قانـون مدنـی مراتـب فوق االشـاره‬ ‫ا گهـی‪ ،‬چنانچـه نسـبت بـه مـوارد ا گهـی اعتـراض داریـد‪ ،‬ظـرف مـدت ‪ 1‬مـاه از تاریـخ انتشـار ا گهـی اعلام‬ ‫نمائیـد‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از سـپری شـدن موعـد مقـرر قانونـی وفـق مقـررات اقـدام خواهـد گردیـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 890‬علی ا کبر شاه حسینی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک شهرستان گرمسار‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانـه فعالیـت اینجانـب همـا خوبی زاده با موضوع فعالیت ارائه خدمات نگهـداری و پرورش به کودکان‬ ‫زیـر ‪ 6‬سـال بـه صـورت روزانـه بـه شـماره ‪ 1396/11/25-932/96/11448‬مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی ابالغ افراز قسمتی از پال ک ‪ 4/360‬واقع در بخش ‪ 4‬رامهرمز‬ ‫برابـر درخواسـت مورخـه ‪ 1399/10/01‬اداره منابـع طبیعـی و ابخیـزداری رامهرمـز‪ ،‬مالـک مشـاعی‬ ‫پلا ک ‪ 4/360‬واقـع در بخـش چهـار رامهرمـز کـه سـند مالکیـت مشـاعی ‪119289112‬سـهم مشـاع از‬ ‫‪119347056‬سـهم مشـاع ششـدانگ پلا ک مزبـور بنامـش صـادر و تسـلیم شـده اسـت‪ ،‬مبنـی بـر افـراز‬ ‫سـهمی وی وارده بشـماره ‪ 10662‬براسـاس قانـون افـراز و فـروش املا ک مشـاع مصـوب اذرمـاه ‪ 1357‬و‬ ‫حسب اعالم متقاضی به دلیل عدم دسترسی به مالکین مشاعی پال ک ‪ 4/360‬طبق مفاد قانون مزبور‬ ‫بدینوسـیله بـه کلیـه مالکیـن مشـاعی پلا ک مرقوم یا ورثـه قانونی یا وکیل رسـمی یا قیم احتمالـی انها در‬ ‫پلا ک یـاد شـده ابلاغ می گـردد که عملیـات افـراز در تاریخ ‪ 1399/11/19‬از سـاعت ‪9‬صبح تا سـاعت ‪12‬‬ ‫انجام می گردد حضور به هم رسـانید‪ .‬بدیهی اسـت عدم حضور مالکین مشـاعی مانع از انجام عملیات‬ ‫افـراز نخواهـد شـد و درصـورت اعتـراض بـه عملیـات افـرازی‪ ،‬مالکین مشـاعی می توانند ظـرف ده روز پس‬ ‫از ابلاغ نظریـه افـراز مشـاع منتشـره در روزنامـه کثیراالنتشـار مراتـب اعتـراض خـود را بـه مقامـات محتـرم‬ ‫قضایـی جهـت رسـیدگی اعلام نماینـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/741‬شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانـه مسـئول فنـی بـه شـماره ‪ 1397/05/28-932/97/9540‬و پروانـه فعالیـت بـه شـماره‬ ‫‪ 1397/05/28-932/97/9538‬مرکـز مهدکـودک سـرزمین سـبز ارائه دهنـده خدمـات نگهـداری و‬ ‫پرورش به کودکان و نوجوانان زیر ‪ 6‬سال مربوط به خانم زینب جهان فرزند فصیح به شماره شناسنامه‬ ‫‪ 133‬صـادره از بهمئـی مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو وانـت سـایپا ‪ 151‬مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪645 -42‬ص‪ 53‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ 5411108‬و شـماره شاسـی ‪ NAS451100F4940496‬بـه مالکیـت محمدرضـا خورده گیرسـنگان مفقـود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانـه فعالیـت مهدکـودک روسـتایی بـه شـماره ‪ 1398/12/03-922/98/44995‬مربـوط بـه خانـم‬ ‫سـیده فاطمه دین پـرور فرزنـد سـیدنوراله بـه شـماره ملـی ‪ 1850133255‬مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار‬ ‫می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبت تایباد‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانه فعالیت اموزش و نگهداری کودکان به شماره ‪ 1395/10/14-132/95/18649‬سازمان بهزیستی‬ ‫کشور به نام صغری هنرمندی به شماره ملی ‪ 4240075270‬مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960316002003192‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسلام اباد غرب یک تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فریبا عباسـخانی فرزند ناوخاص بشماره شناسـنامه ‪ 18245‬صادره از‬ ‫اسلام اباد غرب در یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 151/90‬مترمربع پال ک ‪ 2641‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع در‬ ‫اسلام اباد غرب‪ ،‬خیابان بسـیج‪ ،‬خریداری از مالک رسـمی در سـهم زارعین صاحب نسـق محرز گردیده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/12 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه شـماره پلا ک هفتـاد و پنـج فرعی از پنج هزار و هفتصد و هشـتاد و سـه اصلی‬ ‫(‪ )5783/75‬واقـع در بخـش یـک بهبهـان بـه ادرس بهبهـان‪ ،‬خیابـان پیـروز‪ ،‬کوچـه مکتب المهـدی‪،‬‬ ‫پلا ک ‪( 12‬طبـق گـزارش کارشـناس) بـه مسـاحت ‪ 172/51‬مترمربـع (طبق گزارش کارشـناس) ذیل ثبت‬ ‫بـه شـماره ‪ 14161‬در صفحـه ‪ 299‬دفتـر ‪ 119‬دفاتـر بخـش یـک بهبهان به میزان ششـدانگ محدود اسـت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بـه حـدود‪ :‬شـماال‪ :‬بطـول نـه متـر و پنجـاه سـانتیمتر (‪ 9/50‬متـر) درب و دیواریسـت بشـار ع عـام‪ ،‬شـرقا‪:‬‬ ‫ً‬ ‫بطول هفده متر و پنج سـانتیمتر (‪ 17/05‬متر) دیواریسـت به پال ک ‪ 5783/7‬باقیمانده‪ ،‬جنوبا‪ :‬بطول‬ ‫ً‬ ‫نـه متـر و پانـزده سـانتیمتر (‪ 9/15‬متـر) دیـوار بـه دیـوار پلا ک ‪ 5783/7‬باقیمانـده‪ ،‬غربا بطول نـوزده متر‬ ‫و پنجـاه سـانتیمتر (‪ 19/50‬متـر) دیـوار بـه دیـوار پلا ک ‪ 5783/760‬ملکـی مرحـوم امیـد امانیـان بدهکار‬ ‫پرونـده اجرایـی بـه شـماره بایگانـی ‪ 9800483‬اجرایـی ثبـت بهبهـان کـه برابـر سـند ازدواج شـماره ‪974‬‬ ‫دفترخانـه ازدواج شـماره ‪ 30‬بهبهـان بابـت مهریـه خانـم فاطمه خانـم تهی دسـت بازداشـت و ارزیابی ان‬ ‫ششدانگ پال ک فوق الذکر به مبلغ ده میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون ریال (‪10/472/000/000‬‬ ‫ریـال) قطعیـت یافتـه در روز یکشـنبه مورخـه ‪ 1399/11/26‬از سـاعت ‪ 9‬صبـح الـی ‪ 12‬ظهـر در محـل‬ ‫اداره ثبـت اسـناد و املا ک بهبهـان‪ ،‬واحـد اجـراء از طریـق مزایـده (بصـورت نقـدی) بـه فـروش خواهـد‬ ‫رسـید‪ .‬طالبیـن می تواننـد در روز و سـاعت مقـرر در جلسـه حاضـر و در مزایـده شـرکت نماینـد‪ .‬مـورد‬ ‫مزایـده از مبلـغ ده میلیـارد و چهارصـد و هفتـاد و دو میلیـون ریـال (‪ 10/472/000/000‬ریـال) شـروع و‬ ‫بـه باالتریـن قیمـت کـه خریدار داشـته باشـد‪ ،‬فروخته خواهد شـد‪ .‬بدهی هـای احتمالی اب و بـرق و گاز‬ ‫اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـترا ک و مصـرف و همچنیـن بدهـی مالیاتـی و عوارض شـهرداری و سـایر‬ ‫بدهی هـا تـا روز مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنـده مزایده‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن ا گهـی طـی یـک نوبـت بـه تاریـخ ‪ 1399/11/12‬در روزنامه منتشـر و در محل برگـزاری مزایده و‬ ‫ملـک مـورد مزایـده الصـاق خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 8/445‬ارش کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب فرشـته خاموشـی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 206‬بـه رنـگ سـفید روغنی مـدل ‪ 1389‬به شـماره‬ ‫پلا ک ‪757 -29‬ه‍‪49‬ـ و شـماره موتـور ‪ 14189073090‬و شـماره شاسـی ‪NAAP03EDXBJ483712‬‬ ‫بعلـت فقـدان اسـناد فـروش (سـند کمپانـی) تقاضـای رونوشـت المثنی اسـناد مذکـور را نموده اسـت‪ .‬لذا‬ ‫چنانچه هر کس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد ظرف ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت‬ ‫ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه نماید‪ .‬بدیهی اسـت پس از انقضای مهلت‬ ‫مذبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـایپا ‪ 131SE‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1395‬بـا شـماره پلا ک ایـران‬ ‫‪995 -24‬ج‪ 71‬و شـماره موتـور ‪ M13/5692191‬و شـماره شاسـی ‪ NAS411100G3603576‬بـه نـام خانم‬ ‫ناهیـد عباسـیان پور بـا کـد ملـی ‪ 3490090403‬مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پراید مدل ‪ 88‬به شماره پال ک ایران ‪125 -29‬د‪ 15‬و شماره موتور ‪ 2834673‬و‬ ‫شماره شاسی ‪ S1412288940853‬بنام تورج فوالدی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960316002002683‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم اباد غرب یک تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای خلیـل فتاحی فرزنـد عزیزمـراد بشماره شناسـنامه ‪ 92‬صادره از اسلام‬ ‫ابـاد غـرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 109/04‬مترمربـع پلا ک ‪ 2641‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی‬ ‫واقـع در اسلام ابـاد غـرب خریـداری از مالـک رسـمی در سـهم زارعیـن محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/12 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960316002002235‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم اباد غرب یک تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای کریم کریمی فرزند رسـتم بشماره شناسـنامه ‪ 852‬صادره از اسلام اباد‬ ‫غـرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 97/95‬مترمربـع پلا ک ‪ 29‬فرعـی از ‪ 18‬اصلـی واقـع‬ ‫در اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬پشـت دارایـی‪ ،‬برابـر نامـه شـماره ‪ 54/63‬از موقوفات زنگنه خریـداری محرز گردیده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه‬ ‫اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/24 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 139960316002003188‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک اسالم اباد غرب یک تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای سجاد شریفی فرزند عیسی بشماره شناسنامه ‪ 112‬صادره از اسالم اباد‬ ‫غـرب در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 107/12‬مترمربـع پلا ک ‪ 2641‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی واقـع‬ ‫در اسلام اباد غرب‪ ،‬انتهای خیابان کشـاورزی‪ ،‬جنب مدرسـه رهبر‪ ،‬خریداری از مالک رسـمی در سـهم‬ ‫زارعیـن صاحـب نسـق محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/12 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 139960301024002552‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی خانـم مریـم خزائـی فرزنـد خدا کـرم بشماره شناسـنامه ‪ 1167‬صـادره از کـرج در یـک‬ ‫قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪ 41/40‬مترمربـع پلا ک ‪ 1555‬فرعـی از ‪ 112‬اصلـی واقـع‬ ‫در شـهرری‪ ،‬خیابـان شـهیدرجایی‪ ،‬خیابـان امانـی شـمالی‪ ،‬خیابـان تیـر ‪ ،3‬پلا ک ‪ 26‬خریـداری از مالک‬ ‫رسمی طبق سند مالکیت مشاعی مورد ثبت صفحه ‪ 181‬دفتر ‪ 2868‬محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 1026‬سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرری‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫بنـا بـه درخواسـت وراث مالـک مهین دخـت شـیرکوند بـه شـماره یکتـا ‪139980001118000201‬‬ ‫مـورخ ‪ 1399/11/05‬مبنـی بـر اعلام مفقـودی سـند مالکیـت ملـک موردتقاضـا بـا تسـلیم دو‬ ‫بـرگ استشـهادیه گواهـی امضـا شـده ذیـل شـماره ‪ 53864‬مـورخ ‪ 1399/10/17‬در دفترخانـه‬ ‫اسـناد رسـمی ‪ 17‬ورامیـن بـه ضمیمـه درخواسـت مالـک ‪ 139985601060012693‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/10/18‬که تقاضای صدور سـند مالکیت المثنی نموده اسـت مراتب در اجرای ماده ‪120‬‬ ‫ائین نامـه قانـون ثبت بشـرح ذیل ا گهی می گـردد‪ -1 :‬نـام و نام خانوادگی مالک‪ :‬مهین دخت‬ ‫شـیرکوند ‪ -2‬میزان مالکیت‪ :‬سـند مالکیت ششـدانگ عرصه و اعیان ششـدانگ یکباب خانه‬ ‫بمساحت ‪ 230/95‬مترمربع تحت پال ک ثبتی ‪ 3287‬فرعی از ‪ 7‬اصلی مفروز از پال ک ‪ 45‬فرعی‬ ‫از اصلـی مذکـور واقـع در کاظم ابـاد بخـش بهنـام پازوکـی ورامیـن کـه در دفتـر ‪ 426‬صفحـه ‪390‬‬ ‫ذیـل ‪ 136817‬بـه شـماره چاپـی ‪ 236366‬بنـام خانـم مهین دخـت شـیرکوند فرزنـد علـی کـه‬ ‫نامبـرده درخواسـت سـند المثنـی نمـوده اسـت‪ -3 .‬علـت از بین رفتن‪ :‬جابجایـی‪ ،‬مفقودی‪.‬‬ ‫‪ -4‬بحکایـت سـوابق ثبتـی و ثبـت دفتـر امال ک تا کنون نسـبت بـه مورد ثبت معاملـه ای صورت‬ ‫نگرفتـه اسـت‪ .‬لـذا بـا توجـه بـه فقـدان سـند مالکیـت ملـک فوق الذکـر و درخواسـت المثنـی‪،‬‬ ‫مراتـب اعلام تا شـخص یا اشـخاصی نسـبت به ملـک مورد ا گهی معاملـه ای انجـام داده اند و یا‬ ‫مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار ا گهی به ثبت‬ ‫اسـناد ورامین مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند انتقال‪ ،‬تسـلیم‬ ‫نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی واصل نشود‪ ،‬سند مالکیت المثنی طبق قانون و‬ ‫مقـررات صـادر و تسـلیم خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪542‬ث محمد رحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ورامین‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصوب ‪ 1390/09/20‬امال ک متقاضیان که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مسـتقر‬ ‫در بخـش ‪ 14‬مشـهد واحـد ثبتـی شهرسـتان تایبـاد مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض‬ ‫ان محـرز و رای الزم صـادر گردیـده جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ :‬اقـای فضـل‬ ‫احمـد جهانـی فرزنـد عبدالعزیـز بشماره شناسـنامه ‪ 5575‬و کـد ملـی ‪ 0748395415‬صـادره از تایبـاد‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور مشـتمل بـر انبـاری بـه مسـاحت ‪ 355/18‬مترمربـع پلا ک‬ ‫شـماره ‪ 46‬فرعـی از ‪ 251‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تایبـاد‬ ‫از محـل قسـمتی از مالکیـت سـهم االرثی ناصـر ذوالفقـاری و قسـمتی از مالکیـت مشـاعی مرحـوم غفور‬ ‫ذوالفقـاری و قسـمتی از پلا ک کالسـه ‪ .96-7‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهـی در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه کثیراالنتشـار منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفع بـه ارای‬ ‫اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی تا دو مـاه اعتراض خود را بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معترضیـن بایـد ظـرف یک مـاه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت به دادگاه عمومـی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه‬ ‫اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصل نگـردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور‬ ‫سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/27 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تایباد‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960301060004707‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای اسـماعیل‬ ‫تات شه دوسـت فرزنـد محمـد بـه شماره شناسـنامه ‪ 25‬صـادره از جوادابـاد در‬ ‫سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنای احداثـی در ان به مسـاحت‬ ‫‪ 91/50‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 962‬فرعـی از ‪ 100‬اصلـی واقـع در قریـه عمروابـاد بخـش‬ ‫حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن از مالکیـت اسـداله شـیرکوند فرزنـد حبیـب محـرز گردیـده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه‬ ‫این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/27 :‬‬ ‫م الف ‪497‬ث محمد رحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک ورامین‬ ‫ا گهـی انحلال شـرکت شـایلین تجـارت امین گسـتر شـرکت سـهامی خاص به شـماره‬ ‫ثبـت ‪ 71522‬و شناسـه ملـی ‪ 14009013392‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/10/10‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪ :‬انحلال شـرکت بـه‬ ‫تصویـب رسـید و اقـای حسـین ترکمنی جاغـرق بـه شـماره ملـی ‪ 0933799616‬بـه‬ ‫سـمت مدیر تصفیه برای مدت یکسـال انتخاب شـدند‪ .‬ادرس مدیر تصفیه و محل‬ ‫تصفیـه‪ :‬مشـهد‪ -‬بلـوار سـجاد‪ ،‬سـجاد ‪ ،24‬کوچـه عمیـد (شـهید کالتیانـی ‪ ،)2‬پال ک‬ ‫‪ ،21‬طبقـه همکـف کدپسـتی ‪ 9186973597‬می باشـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)1087045‬‬ ‫تاسـیس شـرکت سـهامی خاص پرتو صنعت ماهور در تاریخ ‪ 1399/10/16‬به شـماره ثبت ‪ 3441‬به شناسـه ملی ‪ 14009705911‬ثبت و امضا ذیل دفاتر تکمیل‬ ‫گردیـده کـه خالصـه ان بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهـی می گـردد‪ .‬موضـوع فعالیـت‪ :‬رشـته بـرق دربرگیرنـده امـور پیمانـکاری مربـوط بـه تولیـد‪ ،‬توزیـع و‬ ‫خطـوط انتقـال نیـرو اعـم از نیروگاه هـا و پسـت های توزیـع بـرق‪ ،‬هشمندسـازی کامـل و طراحی و اجرا و برق کشـی کلیه اما کن و هوشمندسـازی و طراحـی و اجرا‬ ‫بـرق سـه فاز صنعتـی و خریـد و فـروش‪ ،‬تولیـد و تعمیـرات‪ ،‬خدمـات‪ ،‬نگهـداری‪ ،‬پخـش‪ ،‬صـادرات و واردات و تجارت الکترونیکی در زمینه سیسـتم های ایمنی و‬ ‫قطعـات ان و کلیـه سیسـتم های الکترونیـک و هوشـمند‪ .‬درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط‪ .‬مـدت فعالیـت‪ :‬از تاریـخ ثبـت به مدت‬ ‫نامحدود‪ .‬مرکز اصلی‪ :‬استان خراسان رضوی‪ ،‬شهرستان تربت حیدریه‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شهر تربت حیدریه‪ ،‬محله فلکه دژبان‪ ،‬کوچه ارکیده [شهیدامامی]‪،‬‬ ‫بن بسـت ارکیده ‪ ،5‬پال ک ‪ ،6‬طبقه همکف کدپسـتی ‪ 9518968773‬سـرمایه شـخصیت حقوقی‪ :‬عبارت اسـت از مبلغ ‪ 1,000,000‬ریال نقدی منقسـم به ‪100‬‬ ‫سـهم ‪ 10000‬ریالـی‪ .‬تعـداد ‪ 100‬سـهم ان بانـام عـادی مبلـغ ‪ 1000000‬ریـال توسـط موسسـین طـی گواهـی بانکـی شـماره ‪ 9/8/1362/165‬مـورخ ‪ 1399/09/30‬نزد‬ ‫بانک صادرات شـعبه شـهدا تربت حیدریه با کد ‪ 1362‬پرداخت گردیده اسـت‪ .‬اعضا هیئت مدیره‪ :‬خانم نسـرین شـاهین فرد به شـماره ملی ‪ 0690529899‬و‬ ‫به سـمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سـال‪ ،‬اقای مهدی ابراهیم زاده قندشـتنی به شـماره ملی ‪ 0690546521‬و به سـمت نایب رئیس هیئت مدیره‬ ‫بـه مـدت ‪ 2‬سـال‪ ،‬اقـای مهـران نصیـری زاده بـه شـماره ملـی ‪ 0923232702‬و بـه سـمت مدیرعامل به مدت ‪ 2‬سـال و به سـمت رئیس هیئت مدیـره به مدت ‪2‬‬ ‫سال‪ .‬دارندگان حق امضا‪ :‬امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت با امضای مدیرعامل اقای مهران نصیری زاده و نائب رئیس هیئت مدیره اقای‬ ‫مهدی ابراهیم زاده قندشـتنی همراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد‪ .‬اختیارات مدیرعامل‪ :‬طبق اساسـنامه‪ .‬بازرسـان‪ :‬اقای حسـین یزدانی یزدی به شـماره‬ ‫ملی ‪ 0690432739‬به سمت بازرس علی البدل به مدت ‪ 1‬سال‪ ،‬اقای مجتبی معصومی فرزقی به شماره ملی ‪ 0703545094‬به سمت بازرس اصلی به مدت‬ ‫‪ 1‬سـال‪ .‬روزنامه کثیراالنتشـار سـایه جهت درج ا گهی های شـرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)1087033‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 13986309068001628‬مـورخ ‪ 1389/07/01‬پرونـده کالسـه‬ ‫‪ ۱۳۹۶۱۱۴۴۰۹۰۶۸۰۰۰۱۱۵‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک منطقـه دو‬ ‫قزویـن تصرفـات مالکانـه بالمعـارض مالکیـت اقـای حسـن زندبـاف به شناسـنامه شـماره‬ ‫‪ 339‬کد ملی ‪ ۵۵۹۹۲۱۱۵۰۹‬صادره از ضیاءاباد‪ -‬تا کستان فرزند بابا در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ ۵۳/20‬مترمربع (پس از رعایت اصالحی ‪ ۴۱/88‬مترمربع) قطعه‬ ‫سـوم افـرازی از پلا ک ‪ ۵‬اصلـی واقـع در قزویـن بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک منطقه دو قزوین‬ ‫خریداری مع الواسطه از سیدمحمد کاظمی به شماره سند ‪ ۵۴۷۶۷‬مورخ ‪۱۳۵۱/10/12‬‬ ‫دفترخانـه ‪ ۱۷‬تاییـد و محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظـور اطالع عموم مراتـب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ ۱۵‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه‪،‬‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت‬ ‫درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۳۹۹/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۳۹۹/11/12 :‬‬ ‫علی شهسواری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک منطقه دو قزوین‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیـان کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور‬ ‫مسـتقر در بخـش ‪ 14‬مشـهد واحـد ثبتـی شهرسـتان تایبـاد مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض ان محـرز و رای الزم صـادر گردیـده جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪:‬‬ ‫اقـای گل محمـد زمانی فرزند شـکراله بشماره شناسـنامه ‪ 3885‬و کـد ملـی ‪ 0749133775‬صادره از‬ ‫تایبـاد در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 705/35‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 331‬و ‪ 334‬فرعـی‬ ‫از ‪ 125‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تایبـاد از محل قسـمتی از‬ ‫مالکیت عزت‪ ،‬مرصع‪ ،‬اقدس و نصرت معصومی ورثه سـلیمان معصومی و قسـمتی از پال ک کالسـه‬ ‫‪ .1391-1597‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این‬ ‫روزنامـه کثیراالنتشـار منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته‬ ‫باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک‬ ‫تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معترضیـن بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت محل‬ ‫تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی‬ ‫که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی‬ ‫محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبادرت به صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع‬ ‫از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/27 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تایباد‬ ‫رایگان‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬لدبی‬ ‫یک شنبه ‪ 12‬بهمن ‪ 17 1399‬جمادی الثانی ‪ 31 1442‬ژانویه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2167‬‬ ‫خراسان‬ ‫دیدار تولیت استان قدس رضوی با خانواده معظم شهدا‬ ‫حسـام باقـرزاده‪ /‬هم زمـان بـا شـب‬ ‫رحلـت حضـرت ام البنیـن(س) و‬ ‫دراسـتانه روز تکریـم مقـام مـادران و‬ ‫همسـران شـهدا‪ ،‬تولیـت اسـتان قـدس‬ ‫رضـوی بـا خانـواده شـهید علیمردانـی از‬ ‫سـرداران شـهید خراسـانی دوران دفـاع‬ ‫مقدس و خانواده شهیدان خسروی و محمدی از شهدای مدافع حرم «تیپ‬ ‫فاطمیـون» دیـدار کـرد‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین احمـد مـروی بـا حضـور در‬ ‫منـزل شـهید حسـن علیمردانـی بـا همسـر و فرزنـدان ایـن فرمانـده محـور تیپ‬ ‫‪ 21‬امـام رضـا(ع) در تنگـه چذابـه در دوران دفـاع مقـدس دیـدار و گفت وگـو کرد‪.‬‬ ‫وی دراین دیـدار ضمـن تقدیـر از ایثـار‪ ،‬صبـر و اسـتقامت خانواده هـای شـهدا‪،‬‬ ‫مـادران و همسـران شـهدا را اسـوه های فـدا کاری‪ ،‬صبـر و اسـتقامت خوانـد و‬ ‫ابـراز کـرد‪« :‬امنیـت‪ ،‬اقتـدار‪ ،‬عـزت و حریـت کشـور خـود را مدیـون ایثارگری هـا و‬ ‫رشـادت های شـهدا هسـتیم»‪ .‬تولیت استان قدس رضوی تشخیص صحیح‬ ‫و عمـل به هنـگام را از ویژگی هـای شـهدای گران قـدر انقلاب اسلامی معرفـی‬ ‫و ابـراز کـرد‪« :‬دوران دفـاع مقـدس و دوران دفـاع از حـرم اهل بیـت(ع) عرصـه‬ ‫امتحانی الهی بود که شهدای ما در این عرصه ها خوش درخشیدند و سربلند‬ ‫بیـرون امدنـد»‪ .‬حجت االسلام مـروی درادامه به دیدار خانواده شـهدای تیپ‬ ‫فاطمیـون رفـت و بـا حضـور در منـزل شـهیدان مرتضـی و مسـعود محمـدی و‬ ‫همچنین منزل شهید محمد خسروی ضمن دیدار با خانواده این شهیدان‬ ‫گران قـدر صبـر جمیل‪ ،‬صالبت و شـکیبایی پـدران و مادران شـهدا کـه فرزندان‬ ‫خویش را در راه اسلام و رضای پروردگار نثار کردند‪ ،‬سـتود و بر ضرورت توجه و‬ ‫تکریـم خانـواده معظـم شـهدا تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫تامین و توزیع ‪13‬میلیون لیتر در روز‬ ‫از انواع فراورده های نفتی در خراسان رضوی‬ ‫یاسـر وطن پـور ازغنـدی‪ /‬مدیـر شـرکت ملـی‬ ‫پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه خراسـان‬ ‫رضوی اظهار داشـت‪« :‬خراسـان رضوی یکی‬ ‫ً‬ ‫غبـر‬ ‫از ‪ ۳۷‬منطقـه کشـور اسـت کـه حـدودا بال ‬ ‫‪۱۳‬میلیون لیتـر انـواع فراورده هـای نفتـی را‬ ‫در روز تامیـن و توزیـع می کنـد»‪ .‬علی اصغـر‬ ‫اصغـری در نشسـت تخصصی مدیـران انرژی‬ ‫استان گفت‪« :‬با افزایش مصارف و برودت هوا در فصل زمستان‪ ،‬زمانی که افت‬ ‫فشـار گاز طبیعی در بخش نیروگاهی وجود داشـته باشـد‪ ،‬شـرکت ملی پخش‬ ‫فراورده هـای نفتـی منطقـه خراسـان رضـوی تمـام تـوان خـود را بـرای تامیـن‬ ‫سـوخت جایگزیـن گاز طبیعـی نیروگاه هـا بـه کار می گیـرد»‪ .‬وی از توزیـع حـدود‬ ‫‪۴.5‬میلیـارد لیتـر فـراورده تـا پایـان اذرمـاه سـال خبـر داد و افـزود‪« :‬بخشـی از ان‬ ‫توسط نفت کش ها و بخشی دیگر توسط خط لوله تامین شده است‪ .‬درمورد‬ ‫جایگاه هـای سـی ان جی‪ ،‬دومیلیون مترمکعـب گاز سـی ان جی در ‪ ۲۰۰‬جایـگاه‬ ‫توزیـع شـده اسـت‪ .‬در سـال جـاری توسـعه جایـگاه گاز سـی ان جی درجهـت‬ ‫کاهـش االینده هـای زیسـت محیطی را داشـته و نیـز در بحـث کرونـا دومیـن‬ ‫کالن شـهر کشـور به لحـاظ سوخت رسـان های پـی دو یـا سوخت رسـان های‬ ‫سـیار در سـطح شـهر بودیم»‪ .‬وی اشـاره کرد‪« :‬متقاضیان هر چ هسـریع تر برای‬ ‫ثبت نام باید به سامانه اطالعات جامع خودروهای دوگانه سوز کشور با ادرس‬ ‫‪ gcr.niopdc.ir‬مراجعـه کننـد‪ .‬همچنیـن بـا مراجعـه بـه این سـامانه و ثبت کد‬ ‫ملـی‪ ،‬شـماره تلفن همراه و سـایر مشـخصات‪ ،‬می تواننـد نزدیک تریـن کارگاه و‬ ‫زمـان مراجعـه را انتخـاب کننـد»‪.‬‬ ‫وا گذاری ‪ 1193‬انشعاب اب در خواف‬ ‫فهیمـه صدقـی‪ /‬مدیـر امـور ابفـا خـواف از وا گـذاری ‪ 1193‬انشـعاب اب در‬ ‫ده ماهه نخسـت امسـال بـه متقاضیـان خبـر داد‪ .‬سید حسـن رضائیـان‬ ‫گفـت‪« :‬میـزان انشـعابات اب وا گذار شـده بـه متقاضیـان در ‪ ۱۰‬ماهه نخسـت‬ ‫کهـزار و ‪ 193‬انشـعاب بـوده اسـت»‪ .‬وی به میـزان مطالبـات‬ ‫سـال جاری‪ ،‬ی ‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ ۵۲« :‬میلیارد ریال مطالبات از مشترکین وجود دارد که جهت‬ ‫بتـر نیـاز اسـت‪ ،‬شـهروندان نسـبت بـه پرداخت بـه موقع‬ ‫ارائـه خدمـات مطلو ‬ ‫قبـوض اب بهـا اقـدام کننـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬در این مـدت‪ ،‬دوهـزار و ‪554‬‬ ‫مورد اتفاقات در خطوط انتقال و انشعابات نیز برطرف شده است»‪ .‬رضائیان‬ ‫با اشـاره به فرسـودگی در شـبکه توزیـع و خطـوط انتقـال روسـتایی و شـهری‬ ‫به ترتیـب به میـزان ‪ 50‬و ‪ 30‬درصـد اعلام کـرد و افـزود‪« :‬طول خطوط انتقـال اب‬ ‫در این شهرستان‪ 420 ،‬کیلومتر و طول شبکه توزیع‪ 837 ،‬کیلومتر است که در‬ ‫بازه زمانی اعالم شده‪ 33.5 ،‬کیلومتر شبکه توزیع مورد اصالح قرارگرفت»‪ .‬وی‬ ‫یاداور شد‪« :‬در اینده نزدیک‪ ،‬شاهد تکمیل و بهره برداری از اقدامات اصالحی‬ ‫و عمرانـی بیشـتری در شهرسـتان از طریـق مشـارکت ها خواهیـم بـود»‪.‬‬ ‫در ایام اهلل دهه مبارک فجر صورت می گیرد؛‬ ‫بهره برداری از ‪ 18‬پروژه راه و شهرسازی در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان مازنـدران از‬ ‫بهر هبـرداری ‪ 18‬پـروژه عمرانـی ایـن اداره کل‬ ‫غبـر ‪504‬میلیاردریـال و اغـاز‬ ‫بـا اعتبـاری بال ‬ ‫عملیـات اجرایـی پنـج پـروژه در ایـام اهلل دهـه‬ ‫فجـر خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش اداره ارتباطـات‬ ‫و اطالع رسـانی راه و شهرسـازی اسـتان‬ ‫مازنـدران؛ مهنـدس سـید محمـد نظـری‬ ‫ضمن اعالم این خبر افزود‪« :‬پیروزی انقالب‬ ‫اسلامی‪ ،‬ایـران را در مسـیری نویـن قـرار داد؛‬ ‫مسـیری کـه حیـات اجتماعـی و اقتصـادی‬ ‫را در فضایـی معنـوی و روحانـی به حرکـت‬ ‫واداشـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬در سـه دهه‬ ‫پـس از پیـروزی انقلاب اسلامی بسـیاری از‬ ‫اسـتعدادهای نهفتـه بخـش حمل ونقـل‬ ‫مجـال بـروز پیـدا کـرده و فعالیت هـای‬ ‫یشـماری در بخـش حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫ب ‬ ‫در اسـتان به ویـژه در دولـت یازدهم امکانات‬ ‫گسـترده ای را بـرای توسـعه سـایر بخش هـا‬ ‫در اسـتان به وجـود اورده اسـت»‪ .‬مهنـدس‬ ‫نظـری بـه بهر هبـرداری از پروژه هـای عمرانـی‬ ‫ایـن اداره کل در ایـام دهـه فجـر اشـاره و اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬ازایـن رو ایـن اداره کل در ایـام اهلل‬ ‫یسـت‬ ‫دهـه مبـارک فجـر کـه فرصـت مغتنم ‬ ‫جهـت تجدیـد بیعـت و میثـاق بـا خـون‬ ‫شـهدا و ایثارگـران انقلاب و مقـام معظـم‬ ‫رهبری توانسـت بیش از ‪ 277‬واحد مسـکن‬ ‫بازدید سرزده رئیس مجلس‬ ‫از شهرک صنعتی جنوب تهران‬ ‫حسـین توکلی کجانی؛ معاون اسـتاندار‬ ‫تهـران و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان‬ ‫ری گفـت‪« :‬رئیـس مجلـس به صـورت‬ ‫سـرزده در شـهرک صنعتـی شـمس اباد‬ ‫حضـور یافـت و درراسـتای رفـع موانـع و‬ ‫تحقق شـعار جهـش تولیـد از واحدهای‬ ‫تولیـدی ایـن شـهرک بازدیـد کـرد‪ .‬دکتـر قالیبـاف پـس از شـنیدن مشـکالت و‬ ‫معضلات موجـود صنعتگـران دسـتور پیگیـری و احصـای مشـکالت را توسـط‬ ‫کارگروه تخصصی صادر کرد»‪ .‬حسـین توکلی کجانی؛ معاون اسـتاندار تهران و‬ ‫فرماندار ویژه شهرستان ری در حاشیه این بازدید به خبرنگاران گفت‪« :‬رئیس‬ ‫مجلس شـورای اسلامی به طور سـرزده در شـهرک صنعتی شـمس اباد حضور‬ ‫یافت و درراستای رفع موانع و تحقق شعار جهش تولید از واحدهای تولیدی‬ ‫ایـن شـهرک بازدیـد کـرد»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬در طـی ایـن بازدیـد‪ ،‬تعـدادی از‬ ‫صنعتگـران عمـده مشـکالت این شـهرک صنعتـی از جمله موضوعـات مربوط‬ ‫مسـطح ورودی شـهرک‪ ،‬بیمه تامین‬ ‫بـه مالیـات بـر ارزش افـزوده‪ ،‬تقاطـع غیره ‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬مالیـات کارگاه هـا و شـبکه بانکـی را در حضور رئیس مجلس مطرح‬ ‫کردنـد»‪ .‬توکلـی بیـان داشـت‪« :‬از رئیـس مجلس درخواسـت کـردم درخصوص‬ ‫رفـع معضالتـی کـه به واسـطه پایتخـت بـودن تهـران‪ ،‬بـه شـهرری تحمیـل‬ ‫می شـود در قوانیـن بودجـه‪ ،‬بـرای ایـن موضوعـات بودجـه ای درنظـر گرفتـه‬ ‫شـود»‪ .‬دکتر قالیباف باتا کیدبر رفع معضالت شـهرری‪ ،‬قول بررسـی و پیگیری‬ ‫موضوعـات مطر ح شـده را داد‪.‬‬ ‫دیدار بخشدار خاوران با مسئول امور کتابخانه ها‬ ‫قربانـی؛ مسـئول امـور‬ ‫کتابخانه های شهرستان ری‬ ‫به همـراه رنجبرپـور؛ مسـئول‬ ‫کتابخانـه پرویـن اعتصامـی‬ ‫قیامدشـت بـا حضـور در‬ ‫بخشداری خاوران با اسماعیل شعبانزاده؛ بخشدار خاوران دیدار و گفت وگو‬ ‫کردنـد‪ .‬دراین دیـدار کـه مسـئول سیاسـی و انتظامـی بخشـداری خـاوران نیـز‬ ‫حضـور داشـت‪ ،‬درخصـوص چگونگی تشـکیل انجمـن کتابخانه های بخش‬ ‫خـاوران بحـث و گفت وگـو شـد‪.‬‬ ‫مهـر و ‪ 18‬پـروژه در حـوزه سـاخت و توسـعه‬ ‫راه هـا‪ ،‬فنـی و اجرایـی و سـاختمان های‬ ‫غبـر ‪504‬میلیاردریـال‬ ‫دولتـی بـا اعتبـاری بال ‬ ‫بـه بهر هبـرداری برسـاند‪ .‬همچنیـن عملیات‬ ‫اجرایـی پنـج پـروژه در ایـن ایـام مبـارک اغـاز‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬مدیـرکل راه و شهرسـازی‬ ‫مازنـدران درخصـوص پروژه هـای راه سـازی‬ ‫ایـن اداره کل عنـوان کـرد‪« :‬تکمیـل شـبکه‬ ‫راه هـا در شتاب بخشـیدن بـه توسـعه موثـر‬ ‫بـوده و سـرمایه گذاری دراین زمینـه از‬ ‫جملـه سـرمایه گذاری زیربنایـی محسـوب‬ ‫می شـود‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬ایـن اداره کل در ایـن‬ ‫ایـام سـه پـروژه در حـوزه سـاخت و توسـعه‬ ‫راه هـا از جملـه احـداث اجـرای زیرسـازی و‬ ‫اسـفالت دوربرگـردان قلعه کـش در محـور‬ ‫امل‪-‬بابـل جدیـد‪ ،‬بهسـازی و تعریـض راه‬ ‫دسترسـی بـه شـهرک صنعتـی تشـبندان‬ ‫محمودابـاد و شـهرک صنعتـی منصورکنـده‬ ‫بابـل را بـا اعتبـاری بالغ بـر ‪32‬میلیاردریـال‬ ‫بـه بهره بـرداری برسـاند»‪ .‬مدیـرکل راه و‬ ‫شهرسـازی اسـتان خاطرنشـان کـرد‪« :‬در‬ ‫حـوزه بازافرینـی شـهری نیـز احـداث و‬ ‫تکمیـل سـالن ورزشـی بانـوان قائم شـهر و‬ ‫همچنیـن روکش اسـفالت پـروژه معابـر کوی‬ ‫قلیـچ شهرسـتان سـاری بـا اعتبـاری بالغ بـر‬ ‫‪27‬میلیاردریال از جمله این پروژه هاسـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی مازنـدران بـه‬ ‫پروژه های افتتاحی در بخش مسـکن اشـاره‬ ‫و اظهـار داشـت‪« :‬یکـی از نیازهای مهم برای‬ ‫کشـورهای توسـعه یافته و درحال توسـعه‬ ‫ایجاد یک سیستم کارامد شهری در تمامی‬ ‫ابعـاد بـوده کـه دراین میـان نقـش مسـکن‬ ‫به عنـوان سـرپناه بـرای هـر انسـانی در ایـن‬ ‫جوامـع می توانـد نقـش تعیین کننـده ای‬ ‫داشـته باشـد»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬ان شـاءاهلل‬ ‫در این ایام بیش از ‪ 277‬واحد مسکن مهر در‬ ‫مازندران با اعتباری بالغ بر ‪377‬میلیاردریال‬ ‫در شهرسـتان های سـاری‪ ،‬چالـوس و بابـل‬ ‫بـه بهره بـرداری می رسـد»‪ .‬مهنـدس سـید‬ ‫محمـد نظـری؛ مدیـرکل راه و شهرسـازی‬ ‫مازنـدران همچنیـن افـزود‪« :‬در این ایـام پنـج‬ ‫دسـتگاه شـتاب نگار لـرزه ای در شـهرهای‬ ‫بابـل‪ ،‬عباس ابـاد‪ ،‬جویبـار و نوشـهر بـا‬ ‫اعتبـاری بالغ بر ‪80‬میلیاردریال بهره برداری و‬ ‫مورداسـتفاده قـرار خواهـد گرفـت»‪ .‬مدیرکل‬ ‫راه و شهرسـازی اسـتان یـاداور شـد‪« :‬در‬ ‫ایـام اهلل دهـه مبـارک فجـر عملیـات اجرایـی‬ ‫پنـج پـروژه در شـهرهای مختلـف اسـتان‬ ‫اغـاز خواهـد شـد‪ .‬بهسـازی و تکمیـل محـور‬ ‫بهشـهر‪-‬زاغمرز‪ ،‬اجرای زیرسـازی و روسـازی‬ ‫و ابنیـه فنـی و ایمن سـازی جـاده امل‪-‬بابـل‬ ‫قدیم (محدوده احمد چاله پی) و همچنین‬ ‫اغـاز عملیات اجرایـی ‪ 706‬واحد طـرح اقدام‬ ‫ملـی مسـکن در شـهرهای رامسـر‪ ،‬بابـل و‬ ‫میانـدرود از جملـه ایـن پروژه هاسـت‪.‬‬ ‫ در بازدید رئیس کل دادگستری استان فارس مطرح شد؛‬ ‫افتتاح تصفیه خانه فاضالب شرق صدرا در دهه فجر‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫حجت االسال مو المسـلمین سـید کاظم موسـوی ( رئیـس کل‬ ‫د مصطفـی بحرینـی‬ ‫دادگسـتری اسـتان فـارس) و سـی ‬ ‫(دادسـتان عمومـی و انقلاب شـیراز) به همـراه جمعـی از‬ ‫مسـئولین دادگسـتری اسـتان فـارس بـا بهمـن بهـروزی‬ ‫(رئیـس هیئت مدیـره و مدیر عامـل) و نیـز جمعـی از معاونین‬ ‫و مدیـران شـرکت اب و فاضلاب شـیراز بـا هـدف مشـاهده‬ ‫رونـد پیشـرفت و ارزیابـی وضعیـت اجـرای پـروژه از مراحـل‬ ‫نهایـی سـاخت تصفیه خانـه فاضلاب شـرق صـدرا کـه در‬ ‫یک قدمـی افتتـاح و بهره بـرداری قـرار دارد بازدیـد کردنـد‪.‬‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری اسـتان فـارس در این بازدیـد ضمـن‬ ‫ابـراز خرسـندی‪ ،‬بـه مسـئولین ابفـا شـیراز بـرای سـاخت و‬ ‫تکمیـل پـروژه تصفیه خانـه فاضلاب شـرق صـدرا خداقـوت‬ ‫گفـت و نویـد افتتـاح ایـن تصفیه خانـه فاضلاب را در دهـه‬ ‫فجـر داد‪ .‬وی گفـت‪« :‬در دهـه فجـر مـردم منتظـر شـنیدن‬ ‫خبرهـای خـوب هسـتند و امسـال خبـر خـوب افتتـاح‬ ‫تصفیه خانـه فاضلاب صـدرا بهتریـن خبـر بـرای مـردم ایـن‬ ‫شـهر اسـت»‪ .‬وی بـر تکمیـل زیر سـاخت های شـهر صـدرا‬ ‫تا کیـد کـرد و افـزود‪« :‬در زمینـه اجـرای زیر سـاخت ها‪ ،‬ابفـا‬ ‫شـیراز پیشـرفت های بسـیار خوبـی داشـته اسـت و اجـرای‬ ‫ایـن تصفیه خانـه خدمت بزرگـی به مردم صدرا بوده اسـت»‪.‬‬ ‫حجت االسلام موسـوی گفـت‪« :‬یکـی از وظایـف دادگسـتری‬ ‫در سـند تحـول قضائـی احیـای حقـوق عامـه اسـت‪ .‬قبـل از‬ ‫احـداث تصفیه خانـه مشـکالت زیسـت محیطی در صـدرا‬ ‫مطـرح بـود «‪ .‬وی از عملکـرد خـوب‪ ،‬سـریع و دقیـق ابفـا‬ ‫شـیراز بـا وجـود کمبـود اعتبـار و بودجه هـا قدردانـی کـرد و‬ ‫ب و فاضلاب شـیراز بـه وعـده خـود‬ ‫ابـراز داشـت‪« :‬شـرکت ا ‬ ‫عمل کرد و همه مقدمات افتتاح فراهم شده و در دهه فجر‬ ‫ایـن هدیـه خـوب تقدیـم مـردم صـدرا می شـود»‪ .‬ایـن مقـام‬ ‫مسـئول افـزود‪« :‬بـا افتتـاح ایـن تصفیه خانـه‪ ،‬قسـمت اعظـم‬ ‫شـهر صـدرا از امـکان تصفیـه بهداشـتی فاضلاب برخـوردار‬ ‫می شـوند»‪ .‬حجت االسال مو المسـلمین موسـوی بـه نقـش‬ ‫پر رنـگ دسـتگاه قضائـی در اجـرای مطالبـات مـردم در شـهر‬ ‫صـدرا تا کیـد کـرد و اظهـار داشـت‪« :‬دادگسـتری همـکاری‬ ‫الزم را بـرای سـاخت تصفیه خانـه غـرب صـدرا جهـت حـل‬ ‫مشـکل فاضالب مردم خواهد داشـت»‪ .‬در این بازدید رئیس‬ ‫هیئت مدیـره و مدیر عامـل شـرکت اب و فاضالب شهرسـتان‬ ‫شـیراز ضمـن تشـکر از همراهـی و مسـاعدت شـرکت عمـران‬ ‫و شـهرداری صـدرا‪ ،‬گفـت‪« :‬تصفیه خانـه شـرق صـدرا بـرای‬ ‫جمعیتـی بالـغ بـر ‪ ۷۸‬هزار نفـر و ظرفیـت ‪ ۱۳‬هزار متر مکعـب‬ ‫تصفیـه بهداشـتی فاضلاب در شـبانه روز پیش بینـی شـده‬ ‫است»‪ .‬بهمن بهروزی افزود‪« :‬عملیات اجرایی این پروژه در‬ ‫یسـت‬ ‫دی ماه سـال ‪ ۹۵‬شـروع شـد و ا کنون اماده بهره بردار ‬ ‫و در دهـه فجـر امسـال توسـط ریاسـت محترم جمهـوری‬ ‫به وسـیله ویدئو کنفـراس و به صـورت رسـمی افتتـاح و بـه‬ ‫مـردم صـدرا تقدیـم می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬وقفـه کوتاهی که‬ ‫برای ساخت و تکمیل این تصفیه خانه فاضالب ایجاد شد‪،‬‬ ‫بـرای خریـد برخـی تجهیـزات وارداتـی در دوران تحریـم بـود»‪.‬‬ ‫مدیر عامـل ابفـا شـیراز بـه ایجـاد هم زمـان شـبکه جمـع اوری‬ ‫فاضلاب در صـدرا بـا اجـرای سـاخت تصفیه خانـه اشـاره کـرد‬ ‫و افـزود‪« :‬حـدود ‪ ۶۰۰‬کیلومتـر شـبکه جمـع اوری فاضلاب در‬ ‫صدرا پیش بینی شـده که ‪ ۲۵۰‬کیلومتر ان اجرا شـده و مابقی‬ ‫در دس ِـت انجـام اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مطالعـات سـاخت‬ ‫تصفیه خانـه غـرب صـدرا انجـام شـده و در حـال پیگیـری‬ ‫جهـت انجـام مناقصـه اسـت»‪ .‬بهـروزی در بخـش دیگـری از‬ ‫سـخنان خـود بـه وضعیت ابرسـانی به شـهر صـدرا اشـاره کرد‬ ‫و گفـت ‪« :‬بـا اجـرای خـط دوم ابرسـانی بـه شـیراز کـه بخشـی‬ ‫از ان بـه صـدرا اختصـاص داده شـد‪ ،‬امسـال در شـهر صـدرا‬ ‫مشـکل کمبـود اب شـرب نداشـتیم»‪ .‬در این بازیـد رئیـس‬ ‫بو فاضلاب شهرسـتان‬ ‫هیئت مدیـره و مدیر عامـل شـرکت ا ‬ ‫شـیراز ضمـن معرفـی فراینـد تصفیـه در بخش هـای مختلـف‬ ‫ایـن تصفیه خانـه پیشـرفته و توضیحـات فنـی ‪ ،‬بـه اتمـام‬ ‫عملیـات تصفیه خانـه با توج هبـه اقدامـات چند ماهه اخیـر‬ ‫اشـاره کرد و گفت‪« :‬علی رغم شـرایط سـخت تحریم و کمبود‬ ‫منابـع مالـی‪ ،‬شـرکت ابفـا شـیراز تمـام تـوان خـود را بـرای‬ ‫بهر هبـرداری هر چ هسـریع تر تصفیه خانـه به کار بـرد و وعده ای‬ ‫کـه جهـت بهر هبـرداری ایـن تصفیه خانـه داده بـود را در‬ ‫مناسـب ترین زمـان ممکـن‪ ،‬محقـق سـاخت»‪.‬‬ ‫نماینده مردم نطنز‪ ،‬بادرود و قمصر در مجلس مطرح کرد؛‬ ‫شهرستان ری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫خبر‬ ‫خدمات رسانی مطلوب شرکت ابفا استان اصفهان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫نماینـده مـردم نطنـز‪ ،‬بـادرود و قمصـر‬ ‫در مجلـس شـورای اسلامی گفـت‪« :‬در‬ ‫چندسـال اخیر خدمات رسـانی شـرکت‬ ‫اب و فاضلاب در شـهرهای بـادرود و نطنـز‬ ‫مطلـوب بـوده اسـت و انتظـار مـی رود بـا‬ ‫تامیـن اعتبـارات‪ ،‬شـبکه فرسـوده خـط‬ ‫انتقـال اب از سراسـیاب بـه شـهر بـادرود‬ ‫اصلاح شـود»‪ .‬رحمت اهلل فیروزی پـور افزود‪:‬‬ ‫«انتظـار مـی رود بـا تخصیـص ردیـف بودجه‪،‬‬ ‫اجـرای شـبکه فاضالب در شـهرهای بـادرود‬ ‫و نطنـز نیـز در دسـتورکار قـرار گیـرد امـا در‬ ‫کل ارائـه خدمـات ابفـا در شـهرهای بـادرود‬ ‫و نطنـز قابل توجـه اسـت»‪ .‬در این جلسـه‬ ‫همچنیـن مدیرعامـل شـرکت اب و فاضالب‬ ‫اسـتان اصفهـان گفـت‪« :‬پـس از یکپارچگـی‬ ‫شـرکت های اب و فاضلاب شـهری و‬ ‫روسـتایی در اسـتان اصفهان تمـام تالش ها‬ ‫درراسـتای کاهـش فاصلـه ارائـه خدمـات‬ ‫میـان شـهر و روسـتاها در اسـتان اصفهـان‬ ‫اسـت»‪ .‬هاشـم امینـی افـزود‪« :‬بـا یکپارچگی‬ ‫شـرکت های ابفـا شـهری و روسـتایی تلاش‬ ‫بسـیاری درزمینـه حـذف اب رسـانی سـیار و‬ ‫تامین پایدار اب شرب روستاییان در استان‬ ‫اصفهـان در دسـتورکار قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه طـرح ‪ 300-100‬در اسـتان‬ ‫اصفهـان بـا هـدف ارائـه خدمـات پایـدار بـه‬ ‫روسـتاییان اجرایـی شـده اسـت‪ ،‬عنـوان‬ ‫کـرد‪« :‬در ایـن طـرح مقـرر شـد ‪15‬کیلومتـر از‬ ‫شـبکه فرسـوده اب روسـتاهای شـهر بـادرود‬ ‫و نطنز اصالح و بازسـازی شـوند تا دسترسـی‬ ‫روسـتاییان بـه اب شـرب پایـدار‪ ،‬میسـر‬ ‫شـود»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب‬ ‫اسـتان اصفهـان بابیان اینکـه تحلیـل نیـاز‬ ‫ابی شـهر بادرود در افق ‪10‬سـاله انجام گرفته‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬درصورت تامین اعتبار‪،‬‬ ‫بازسـازی ‪12‬کیلومتـر از خـط انتقـال اب از‬ ‫منبع سراسـیاب تا شـهر بادرود در دسـتورکار‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬همچنیـن بـا اتمـام مطالعـات‬ ‫فـاز یـک‪ ،‬انجـام مطالعـات فـاز دوم اجـرای‬ ‫شـبکه فاضالب در شـهر بادرود در دسـتورکار‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه همـه روسـتاها‬ ‫بایـد از خدمـات پایـدار شـرکت های اب و‬ ‫فاضلاب در کشـور بهره منـد شـوند‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬ا گـر در کمیسـیون عمـران مجلـس‬ ‫مصـوب شـود کـه همـه روسـتاها در کشـور‬ ‫تحت پوشـش شـرکت های اب فاضلاب‬ ‫ً‬ ‫قـرار گیرنـد‪ ،‬قطعـا همـه روسـتاییان از‬ ‫خدمـات مطلوب کیفی و کمی شـرکت های‬ ‫ابفـا بهره منـد می شـوند»‪ .‬هاشـم امینـی‬ ‫بااشـاره به اجرای شـبکه فاضالب شـهر نطنز‬ ‫خاطرنشـان کرد‪« :‬مدنظر اسـت با مشـارکت‬ ‫بخـش خصوصـی‪ ،‬اجـرای شـبکه فاضلاب‬ ‫شـهر نطنـز اجرایـی شـود»‪.‬‬ ‫تدوین لیست پروژه ها و برنامه های دهه فجر منطقه ازاد انزلی‬ ‫منا محمدی‬ ‫در جلسـه شـورای معاونیـن سـازمان و بـا‬ ‫حضـور دکتـر روزبهـان؛ رئیـس هیئت مدیـره‬ ‫و مدیرعامـل سـازمان منطقـه ازاد انزلـی‬ ‫برنامه هـای اجرایـی در ایـام دهـه فجر تدوین‬ ‫شـد‪ .‬دکتـر روزبهـان دراین نشسـت باتا کیدبـر‬ ‫لزوم توجه به جذب سـرمایه گذاران به منظور‬ ‫ایجـاد فرصـت شـغلی و ارتقـای شـاخص های‬ ‫تولیـد ملـی بیـان کـرد‪« :‬منطقـه ازاد انزلـی‬ ‫باتوجه به پتانسیل ها و ظرفیت های موجود‬ ‫بستری مناسب به منظور جذب سرمایه گذار‬ ‫در حوزه هـای مختلـف به خصـوص‬ ‫یسـت و بـا تالش هـای‬ ‫صنعـت و گردشگر ‬ ‫صورت گرفتـه سـازمان منطقـه ازاد انزلـی در‬ ‫مراسـم افتتاحیـه پروژه های صنعتی ازسـوی‬ ‫ریاسـت جمهوری سـهم ویـژه ای داشـته‬ ‫اسـت و درادامـه در ایـام دهـه مبـارک فجـر نیـز‬ ‫در حوزه هـای مختلـف عمرانـی‪ ،‬صنعتـی و‬ ‫گردشـگری طر ح هـای سـرمایه گذاری امـاده‬ ‫یسـت»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان‬ ‫بهره بردار ‬ ‫منطقه ازاد انزلی خاطرنشان کرد‪« :‬باتوجه به‬ ‫اعمال تحریم های ظالمانه افتتاح طر ح های‬ ‫صنعتی با سرمایه گذاری داخلی و خارجی که‬ ‫نشـان از توجـه سـرمایه گذاران بـه این منطقه‬ ‫تجـاری و صنعتـی دارد‪ ،‬عالو هبـر افتتـاح‬ ‫طر ح هـای مختلـف سـرمایه گذاری درزمینـه‬ ‫اغـاز عملیـات اجرایـی و برگـزاری رویدادهـای‬ ‫فرهنگـی به منظـور پاسداشـت ایـام دهـه‬ ‫مبـارک فجـر نیـز ایـن سـازمان برنامه هـای‬ ‫مختلفـی را تدویـن کـرده اسـت کـه در سـطح‬ ‫منطقـه اجـرا خواهـد شـد»‪ .‬وی درادامـه بـر‬ ‫لـزوم ایجـاد رشـد در شـاخص های اقتصـادی‬ ‫و تقویـت اقتصاد مقاومتی بیـان کرد‪« :‬منافع‬ ‫ایجادشـده در ایـن حوزه هـا بـه مردم منطقه‪،‬‬ ‫اسـتان گیلان و کشـورمان خواهـد رسـید و‬ ‫این منطقه به عنوان موتور محرکه در اقتصاد‬ ‫کشـور نقـش مهمـی را درزمینـه ایجـاد فرصت‬ ‫شـغلی دارد»‪.‬‬ ‫زراعت چوب؛ از پروژه های محوری در مازندران‬ ‫عباسـعلی کوشـکی‪ /‬رئیـس سـازمان‬ ‫مدیریـت و برنامه ریـزی مازنـدران زراعـت‬ ‫چـوب‪ ،‬توسـعه باغـات‪ ،‬گیاهـان دارویـی و‬ ‫نوغانـداری را از جملـه طر ح هـای مهـم و‬ ‫محوری در استان ذکر کرد‪ .‬مفید غالمی راد‬ ‫در جلسـه سـتاد اقتصـاد مقاومتـی اسـتان‬ ‫با تا کید بـر لـزوم طـرح جامـع پسـماند‬ ‫خواسـتان تسـریع در تعیین تکلیـف ایـن‬ ‫طـرح شـد‪ .‬وی زراعـت چـوب و نوغانـداری را از طر ح هـای مهـم و محـوری در‬ ‫اسـتان بیـان کـرد و گفـت‪« :‬بایـد برای ترویـج زراعت چوب و ایجاد نهالسـتان‬ ‫برنامه ریـزی و نیازسـنجی شـود»‪ .‬وی توسـعه باغـات و گیاهـان دارویـی را از‬ ‫دیگـر طر ح هـای مهـم و محـوری بیـان کـرد و خواسـتار برنامه ریـزی در ایـن‬ ‫بخش شـد‪ .‬حسـن خیریان پور (معاون اسـتاندار مازندران) با اشـاره به کشت‬ ‫گیاهـان دارویـی در ‪ ۸۰۰‬هکتـار از عرصه هـای طبیعـی‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬بـرای‬ ‫اجـرای ایـن طـرح قراردادهایـی نیـز منعقـد شـده اسـت»‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر اردبیل تاکید کرد؛‬ ‫پیگیری شهرداری برای تجهیز مرکز کنترل ترافیک‬ ‫پرویـن حسـینی‪ /‬رئیـس شـورای شـهر‬ ‫اردبیـل گفـت‪« :‬شـهرداری موظـف شـد‬ ‫تـا احـداث و تجهیـز مرکـز کنتـرل ترافیـک‬ ‫را در شـهر اردبیـل به جـد پیگیـری کـرده‬ ‫و پیمانـکار ان را مشـخص کنـد»‪ .‬جـواد‬ ‫انصـاری در یک صد وچهل وچهارمیـن‬ ‫جلسـه رسـمی شـورای شـهر اردبیـل بـا‬ ‫گرامیداشـت فرارسـیدن ایـام اهلل دهـه‬ ‫فجـر اظهـار کـرد‪« :‬ایـام پیـروزی انقلاب اسلامی یـاداور رشـادت های ملـت‬ ‫ایـران در سـنگر مبـارزه بـا رژیـم ستم شـاهی و برقـراری حا کمیـت جمهـوری‬ ‫اسلامی ایران اسـت که امروز عزتمندانه در این کشـور زندگی می کنیم»‪ .‬وی‬ ‫لو دومین سـالگرد پیروزی انقالب‬ ‫تصریح کرد‪« :‬برنامه های پاسداشـت چه ‬ ‫ً‬ ‫اسلامی کـه عمدتـا در فضـای مجـازی برگـزار می شـود بایـد شـکل شایسـته و‬ ‫ابرومنـد داشـته باشـد تـا همـه دوسـتان و دشـمنان انقلاب اسلامی از دیدن‬ ‫ان بـه حیـرت و تعجـب بیفتنـد»‪ .‬انصـاری تصریـح کرد‪« :‬شـورای شـهر در دور‬ ‫پنجـم تمـام تلاش و تمرکـز خود را بر راه اندازی مرکز کنترل ترافیک گذاشـته و‬ ‫ضـرورت ایـن کار در کاهـش بـار ترافیکی و سـاماندهی این حوزه بسـیار مهم و‬ ‫اساسـی به نظـر می رسـد»‪.‬‬ ‫گازدار شدن شهر میمه در دهه فجر‬ ‫سمیه اذرمهر‪ /‬مدیرعامل شرکت گاز ایالم در بازدید معاون عمرانی استاندار‬ ‫ایلام از پـروژه گازرسـانی بـه میمـه و پهله زرین اباد‪ ،‬گفت‪« :‬گازرسـانی به شـهر‬ ‫میمـه بـه اتمـام رسـیده کـه بـا افتتـاح ایـن بخـش در دهـه مبـارک فجـر ‪۶۰۰‬‬ ‫خانـوار از نعمـت گاز برخـوردار می شـوند»‪ .‬عبـاس شـمس اللهی افـزود‪« :‬در‬ ‫راسـتای تحقق بخشـی بـه خواسـته های مـردم اسـتان به خصـوص مناطـق‬ ‫محـروم و روسـتایی‪ ،‬شـرکت گاز اسـتان در اخریـن سـال فعالیـت دولـت‬ ‫تدبیـر و امیـد‪ ،‬اقـدام بـه افتتـاح و کلنگ زنـی پروژه هـای گازرسـانی در مناطـق‬ ‫مختلـف شـهری و روسـتایی خواهـد کـرد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز ایلام بـه‬ ‫بیـان اینکـه تـا پایـان سـال جـاری نیز عملیات اجرای گازرسـانی به شـهر پهله‬ ‫نیـز بـه اتمـام می رسـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬بـا اتمـام ایـن پـروژه تمامـی شـهرهای‬ ‫استان از نعمت گاز طییعی بهرمند خواهند شد»‪ .‬شمس الهی با بیان اینکه‬ ‫بـرای گازرسـانی بـه میمـه ‪ ۱۷۰‬میلیارد ریـال هزینـه شـده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بـرای‬ ‫گازرسـانی بـه شـهر میمـه ‪ ۴۷‬کیلومتـر خـط تغذیـه و ‪ ۲۰‬کیلومتر شـبکه توزیع و‬ ‫یـک ایسـتگاه تقلیـل فشـار با ظرفیـت ‪ ۲۵۰۰‬مترمربع در سـاعت احداث شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه عملیـات گازرسـانی بـه شـهر پهلـه زرین ابـاد‬ ‫به عنـوان تنهـا شـهر باقیمانـده اسـتان بـا پیشـرفت ‪ ۸۵‬درصـدی در حـال‬ ‫اجراسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا گازدار شـدن ایـن شـهر و روسـتاهای اطـراف ان تـا پایان‬ ‫سـال جـاری بیـش از یک هـزار و ‪ ۱۰۰‬خانـوار از نعمـت گاز برخـوردار می شـوند»‪.‬‬ ‫برگزاری ائین درختکاری یادمان شهدای گرگان‬ ‫سـینا غریـب‪ /‬ائیـن درختـکاری یادمـان شـهدای گـرگان بـا عنـوان «مـادران‬ ‫انتظـار» به مناسـبت وفـات حضـرت ام البنیـن (س) و تکریـم مـادران و همسـر‬ ‫شـهدا با حضـور دکتـر دادبـود؛ شـهردار‪ ،‬سـرهنگ کاظمـی؛ مدیرکل حفظ اثـار و‬ ‫نشـر ارزش های دفاع مقدس اسـتان گلسـتان‪ ،‬اعضای شـورای اسلامی شـهر‪،‬‬ ‫مدیران شـهرداری و خانواده معظم شـهدا در تپه نورالشـهدا گرگان برگزار شـد‪.‬‬ ‫عبدالرضـا دادبـود در این برنامـه اظهـار داشـت‪« :‬مجموعـه شـهرداری گـرگان‬ ‫به ویـژه دفتـر امـور بانـوان و خانـواده در ایـن دوره تالش کرده نگاه برجسـته تری‬ ‫نسـبت بـه حوزه هـای فرهنگـی به ویـژه تکریـم خانـواده معظـم و معـزز شـهدا‬ ‫داشـته باشـد»‪ .‬دادبـود افـزود‪« :‬به مناسـبت سـالروز تکریـم مـادران شـهدا طـی‬ ‫روزهـای گذشـته به سـراغ ایـن عزیـزان رفتیـم و پـای گفت وگـو و خاطـرات ان هـا‬ ‫نشسـتیم و امیـدوارم مجموعـه تالش هـای مـا موردتوجـه خانـواده معظـم‬ ‫شـهیدان قرار بگیرد»‪ .‬وی بااشـاره به برنامه های دیگر شـهرداری گرگان گفت‪:‬‬ ‫«روز گذشـته نمایشـگاه شـهدا در پارک شـهر گرگان و ائین شـعرخوانی با عنوان‬ ‫«عصـر شـعر مـادران انتظـار» در اسـتانه مبـارک امامـزاده عبـداهلل برگـزار شـد کـه‬ ‫خوشبختانه مورداستقبال بسیارخوب شهروندان قرار گرفت»‪ .‬شهردار گرگان‬ ‫بابیان اینکه ترویج فرهنگ ایثار و شـهادت جزو اولویت های شـهرداری گرگان‬ ‫اسـت‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬مجموعه شـهرداری گرگان افتخار دارد در برنامه های خود‬ ‫یـاد و نـام و خاطـره شـهیدان گران قـدر را گرامـی داشـته و همـواره توجـه خاصی‬ ‫به حوزه ایثار و شـهادت داشـته و دارد»‪ .‬در پایان این مراسـم که به همت دفتر‬ ‫امور و بانوان خانواده شهرداری گرگان‪ ،‬شهردار‪ ،‬اعضای شورای شهر و مادران‬ ‫شـهدا بـه یـاد شـهیدان گران قـدر هرکـدام یـک نهـال غـرس کردند‪.‬‬ ‫پلمب اصناف متخلف خوزستان‬ ‫سـید علی موسوی نسـب‪ /‬معاون امور اقتصادی و بازرگانی سـازمان صنعت‪،‬‬ ‫معـدن و تجـارت خوزسـتان گفـت‪« :‬مجـوز پلمـپ اصنـاف متخلـف در عرضه و‬ ‫توزیـع کاالی اساسـی در خوزسـتان را ازسـوی شـورای تامیـن اسـتان دریافـت‬ ‫کردیم»‪ .‬عبدالرحمان ناصریان بیان کرد‪« :‬جرائمی که در قانون برای تخلفات‬ ‫دیـده شـده بازدارندگـی الزم را نداشـتند؛ لـذا در پـی چاره اندیشـی برامدیـم»‪.‬‬ ‫ناصریـان ادامـه داد‪« :‬ایـن حکـم از چند روز گذشـته در اسـتان عملیاتـی شـده و‬ ‫براسـاس ان واحدهـای متخلـف در عرضـه کاالهـای اساسـی در اسـتان پلمـپ‬ ‫خواهنـد شـد تـا بیـش از ایـن بـه مردم سـختی و فشـار وارد نشـود»‪ .‬معـاون امور‬ ‫اقتصـادی و بازرگانـی سـازمان صمـت اسـتان ادامـه داد‪« :‬از تمامـی ارگان هـای‬ ‫نظارتی از جمله اداره کل اطالعات‪ ،‬سـپاه و بسـیج اصناف درخواسـت داریم در‬ ‫نظـارت بـر بـازار و جلوگیـری از تخلفـات بـا این سـازمان همـکاری کنند»‪.‬‬ ‫احیای بازار مسگرهای کرمان به شیوه گذشته‬ ‫عفـت فلاح‪ /‬رئیـس شـورای شـهر کرمـان در نشسـت عمومـی شـورای‬ ‫اسلامی شـهر گفـت‪« :‬مطالبـه و خواسـته مـردم اسـتان و به خصـوص شـهر‬ ‫کرمـان‪ ،‬پرداختـن و اهمیـت دادن بیشـتر بـه موضـوع گردشـگری کرمـان‬ ‫باتوجه بـه ظرفیت هـای ایـن شـهر و اسـتان اسـت»‪ .‬محمـد فرشـاد همچنیـن‬ ‫بااشـاره به اینکه بازار مسـگرها‪ ،‬یک جاذبه گردشـگری بود‪ ،‬اما با این اسـتدالل‬ ‫کـه الودگـی صوتـی به همـراه دارد‪ ،‬فعالیـت مسـگرها در ایـن بـازار متوقـف شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬هنرمندان این رشـته‪ ،‬از شـورا و شـهرداری درخواسـت دارند که‬ ‫بازار مسگرها باحضور صنعتگران و هنرمندان این رشته‪ ،‬مانند گذشته احیاء‬ ‫و بـه یکـی از محورهـای گردشـگری تبدیـل شـود»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!