روزنامه سایه شماره 2166 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2166

روزنامه سایه شماره 2166

روزنامه سایه شماره 2166

‫وزیر امور خارجه ترکیه‪:‬‬ ‫امیدواریم تحریم های ایران برداشته شود‬ ‫‪ ۲۳‬میلیون تن‬ ‫مولـود چاووش اوغلـو؛ وزیـر امـور خارجـه ترکیـه گفـت‪« :‬امیدواریم‬ ‫تحریم هـای کشـور بـرادر‪ ،‬ایران برداشـته شـود و دولـت جو بایدن‬ ‫بـه توافـق هسـته ای بازگـردد»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا به نقـل از اناتولـی؛‬ ‫وی روز جمعـه در کنفرانـس خبـری مشـترک بـا محمدجـواد‬ ‫ظریـف (وزیـر امـور خارجـه ایـران) در اسـتانبول گفـت کـه ترکیـه از‬ ‫ابتـدا‪ ،‬از توافـق هسـته ای بـا ایـران حمایـت کـرده و حتـی قبـل از‬ ‫امضـای ایـن توافـق‪ ،‬در شـکل گیری ان سـهم داشـته اسـت‪ .‬وی‬ ‫با اشـاره به خـروج امریـکا از برجـام در دوران دولـت دونالـد ترامـپ و با تا کید بـر ضـرورت رفـع‬ ‫تحریم هـای علیـه ایـران و بازگشـت امریـکا بـه این توافق افـزود‪« :‬ترکیه برای حمایـت از ایران‬ ‫در این زمینـه امـاده اسـت»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫بهـزاد محمـدی؛ معـاون وزیـر نفـت گفـت‪« :‬در سـال ‪ ۱۴۰۴‬ظرفیـت تولیـد سـاالنه‬ ‫نتـن می رسـد‪ .‬به هر حـال‪ ،‬خورا کـی خـام‬ ‫متانـول در ایـران بـه حـدود ‪ ۲۳‬میلیو ‬ ‫به عنـوان گاز طبیعـی کـه حـدود ‪ ۸۰‬تـا ‪ ۹۰‬دالر بـه ازای هر تـن قیمـت دارد‪ ،‬به متانول‬ ‫تبدیـل می شـود و بـا قیمتـی در حـدود ‪ ۲۵۰‬دالر بـه ازای هر تـن بـرای کشـور ارزاوری‬ ‫می کنـد»‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 11‬بهمن ‪ 16 1399‬جمادی الثانی ‪ 30 1442‬ژانویه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2166‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫از برجام خارج نشدیم که بخواهیم برگردیم‬ ‫دست کاری در ساختار‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫توسط رسانه ها‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫خداحافظ مهرداد‬ ‫همیشهیک رنگ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫قتل و خشونت در جامعه به روایت «جان دار»؛‬ ‫دیالکتیک عشق و خشونت‬ ‫‪2‬‬ ‫انچـه «جـان دار» بـه رخ مخاطبـش می کشـد‪ ،‬تاریکی سـت؛ تاریکـی ای کـه بایـد راهـی‬ ‫بـرای عبـور از ان پیـدا کـرد‪ .‬در اینجـا فلسـفه زیسـتن‪ ،‬بـا یـک سـوال متفـاوت مطـرح‬ ‫می شـود‪ .‬انسـان چـه راهـی بـرای زندگی انسـانی پیـدا خواهد کـرد؟ در واقـع‪ ،‬در تضاد‬ ‫دیالکتیکـی تاریکـی ناشـی از فیلـم و فضـای ذهنـی انسـانی که بـا ایـن تاریکـی برخـورد‬ ‫می کنـد‪ ،‬هسـت‪ ،‬همـواره می تـوان مسـئله زیسـتن و زندگـی را موضوعـی بسـیارمهم‬ ‫دانسـت ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اروسـوال فون درالین؛ رئیس کمیسـیون اروپا در ادامه کشـمکش ها با شـرکت‬ ‫ُ‬ ‫واکسن سازی استرازنکا‪ ،‬بخش هایی از سند پیش خرید ‪ ۴۰۰‬میلیون دز واکسن‬ ‫را منتشـر کرد و خواسـتار تامین کمبود محموله های این شـرکت به اروپا شـد‪.‬‬ ‫گزارش ‪ ILO‬مشخص کرد؛‬ ‫افتتاح نخستین مرکز توانمندسازی بانوان‬ ‫در شهر اصفهان‬ ‫مدیران زن در کدام کشورها‬ ‫از مدیران مرد بیشتر هستند؟‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد؛‬ ‫امید اعضای دولت جدید امریکا‬ ‫عملی نخواهد شد‬ ‫مهردادمیناوند؛‬ ‫چپ پایمحبوب‬ ‫فوتبال ایران ‪...‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش بیان کرد؛‬ ‫متناسب سازی تسهیالت با سپرده ها‬ ‫در بانک های خصوصی‬ ‫‪2‬‬ ‫ضرورت اعمال حا کمیت‬ ‫در رویداد ملی «ایران هم کیش»‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫برادر ارجمندم جناب ا قای دکتر انتظامی‬ ‫ریاست محترم سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫بدینوسـیله مصیبت وارده را محضر شـما و خاندان معززتان تسـلیت عرض کرده و از درگاه احدیت برای ایشـان‬ ‫امـرزش و بـرای بازماندگان صبر مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و رسانه ای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی‪ -‬چاپ دوم‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫اول‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫اتحادیـه صنـف مشـاورین املا ک شهرسـتان ری درنظـردارد نسـبت بـه فـروش ملـک اتحادیـه فـوق بـا کاربـری‬ ‫مسـکونی ‪ 60‬متـر عرصـه در ‪ 2‬طبقـه قدرالسـهم اتحادیـه بـه شـرح ذیـل از طریق مزایـده عمومی اقـدام نماید‪.‬‬ ‫عالقمنـدان می تواننـد جهـت اطالعـات بیشـتر و اطلاع از شـرایط مزایـده از تاریـخ انتشـار ا گهـی لغایـت روز‬ ‫چهارشنبه مورخه‪ 1399/11/15‬تا پایان وقت اداری به اتحادیه فوق واقع در شهرری‪ ،‬میدان شهیدغیبی‪ ،‬جنب‬ ‫اداره تعزیـرات شهرسـتان ری‪ ،‬پلا ک ‪ 70‬مراجعـه نماینـد و یـا بـا شـماره تلفـن ‪ 55902324‬تمـاس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا هزینه کارشناسی و چاپ ا گهی به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫اتحادیه صنف مشاورین امالک شهرستان ری‬ ‫شهرداری بابل درنظردارد پروژه زیر را با مشخصات و شرایط کلی از طریق مناقصه عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط وا گذار نماید‪:‬‬ ‫پروژه‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫سپرده شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫صالحیت‬ ‫مدت اجرا (ماه)‬ ‫خدمات نظارت پروژه احداث مجتمع‬ ‫تجاری‪ ،‬فرهنگی و پارکینگ طبقاتی میدان‬ ‫‪17‬شهریور‬ ‫‪25/645/834/095‬‬ ‫‪1/300/000/000‬‬ ‫گروه معماری (ساختمان های مسکونی‪ ،‬تجاری‪،‬‬ ‫اداری‪ ،‬صنعتی و نظامی) یا گروه تخصص های‬ ‫مشترک (سازه)‬ ‫‪24‬‬ ‫• تامین اعتبار پروژه از محل منابع داخلی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -1‬براورد حق الزحمه خدمات نظارت براساس دستورالعمل شماره ‪ 99/142010‬مورخ ‪ 1399/03/31‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬متقاضیـان محتـرم می تواننـد از سـاعت ‪ 8‬صبـح روز شـنبه مـورخ ‪ 1399/11/11‬تـا سـاعت ‪ 14‬روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1399/11/20‬بـا مراجعـه بـه سـامانه سـتاد‪ ،‬اسـناد را دریافـت و پـس از بررسـی‪،‬‬ ‫پیشـنهاد خـود را بـه همـراه ضمانتنامـه بانکـی بـه مبلـغ منـدرج در جـدول فـوق و یا فیش واریزی به همین مبلغ به حسـاب ‪ 0105707039007‬نزد بانک ملی واریز و به همراه برگه پیشـنهاد قیمت از‬ ‫سـاعت ‪ 8‬صبح روز س هشـنبه مورخ ‪ 1399/11/21‬لغایت سـاعت ‪ 8‬صبح روز پنجشـنبه مورخ ‪ 1399/11/30‬به سـامانه سـتاد ارسـال نمایند‪.‬‬ ‫‪ -3‬اخرین مهلت تحویل پیشنهاد از ساعت ‪ 8‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/11/21‬لغایت ساعت ‪ 8‬صبح روز پنجشنبه مورخ ‪ 1399/11/30‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬بازگشایی پا کات رسیده در تاریخ ‪ 1399/12/02‬روز شنبه راس ساعت ‪ 14‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -6‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -7‬تلفن تماس جهت اخذ اطالعات ‪ 011 -35156225‬می باشد‪.‬‬ ‫‪http://www.babolcity.ir‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1082184 :‬‬ ‫سیدمجتبی حکیم؛ شهردار بابل‬ ‫تجدید مرتبه چهارم مناقصه شماره ‪9740205‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫اول‬ ‫خرید یک عدد ‪ Support Grid Assembly‬برای فیلتر کربنی (تولید داخل کشور)‬ ‫شماره مجوز‪1399.6431 :‬‬ ‫‪ -1‬نوع مناقصه‪ :‬دو مرحله ای دارای ارزیابی کیفی‬ ‫‪ -2‬نوع فراخوان‪ :‬عمومی‬ ‫‪ -3‬نـام و نشـانی مناقصه گـزار‪ :‬شـرکت پاالیـش گاز شهیدهاشـمی نژاد (‪ )SGPC‬بـه ادرس‪ :‬مشـهد‪ ،‬خیابـان ابکـوه‪ ،‬نبـش دانشسـرای شـمالی‪ ،‬شـماره ‪ ،255‬شـرکت‬ ‫پاالیـش گاز شهیدهاشـمی نژاد‪ -‬دبیرخانـه کمیسـیون مناقصات‬ ‫ تلفن دبیر کمیسیون مناقصات‪051 -37288016 :‬‬‫ تلفن و نمابر دبیرخانه کمیسیون مناقصات‪051 -37285024 :‬‬‫‪ -4‬نـوع و مبلـغ تضمیـن شـرکت در مناقصـه‪ :‬تضمین هـای اعلام شـده در ائین نامـه تضمیـن بـرای معاملات دولتـی بـه مبلـغ ‪ 400.000.000‬ریـال (چهارصد میلیون‬ ‫ریـال)‪( .‬الزم بـه ذکـر اسـت در ایـن مرحلـه نیـازی بـه اخـذ و ارائـه تضمین نمی باشـد)‬ ‫‪ -5‬نحوه و مهلت دریافت اسـناد‪ :‬متقاضیان می توانند تا سـاعت ‪ 16‬مورخ ‪ 1399/11/23‬نسـبت به دریافت اسـناد مناقصه از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت (سـامانه سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و بـا شـماره فراخـوان ‪ 2099092134000072‬در سـامانه اقـدام نماینـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت تمامـی مراحـل برگـزاری‬ ‫مناقصـه از طریـق سـامانه مذکور انجام خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -6‬اخرین مهلت تحویل اسـتعالم ارزیابی کیفی تکمیل شـده‪ :‬متقاضیان بعد از دریافت اسـناد مناقصه از سـامانه مذکور می بایسـت حدا کثر تا سـاعت ‪ 16‬مورخ‬ ‫‪ 1399/12/09‬اسناد مناقصه تکمیل شده را به همراه مدارک موردنیاز در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگذاری و ثبت نمایند‪ .‬الزم به ذکر است پس از پایان‬ ‫مرحله ارزیابی کیفی‪ ،‬اسـناد شـرکت در مناقصه برای مناقصه گران تایید شـده در این مرحله‪ ،‬از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـامانه سـتاد) ارسـال و‬ ‫فرایند انجام مناقصه وفق شـرایط اعالم شـده در اسـناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬محـل و زمـان گشـایش پیشـنهادات‪ :‬پـس از بررسـی پیشـنهاد فنـی شـرکت ها (ارزیابی فنـی)‪ ،‬پا کت های مالی شـرکت های واجد شـرایط در تاریـخ ‪1400/01/25‬‬ ‫در محل اتاق کنفرانس اداره مشـهد (دفتر ابکوه) به ادرس مشـهد‪ ،‬خیابان ابکوه‪ ،‬نبش دانشسـرای شـمالی‪ ،‬شـماره ‪ ،255‬شـرکت پاالیش گاز شهیدهاشـمی نژاد و‬ ‫حداقل با دو پیشـنهاد تایید شـده گشـایش خواهد یافت‪ .‬الزم به ذکر اسـت تاریخ و مکان اعالم شـده (تاریخ گشـایش پیشـنهادهای مالی) قطعی نبوده و با توجه‬ ‫بـه رونـد ارزیابـی امکان تغییر وجود خواهد داشـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫توضیح مهم‪ :‬با توجه به این که این مناقصه دارای ارزیابی کیفی می باشد‪ ،‬در این مرحله صرفا تکمیل و ارسال اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه موردنظر‬ ‫ً‬ ‫می باشد‪ .‬بدیهی است شرکت هایی که در فرایند ارزیابی کیفی تایید شوند‪ ،‬در مرحله بعد اقدام به ارسال پیشنهاد مرتبط در مواعدی که متعاقبا از طریق سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (سامانه ستاد) اعالم خواهد شد خواهند نمود‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد‬ ‫‪3‬‬ ‫رایگان‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫شنبه‪ 11‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2166‬‬ ‫‪CRI‬‬ ‫جدایی تایوان؛ یعنی اعالن جنگ‬ ‫سـخنگوی وزارت دفـاع چیـن‬ ‫شبـه حمایـت امریـکا از‬ ‫دروا کن ‬ ‫جدایی طلبـان تایوانـی‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«افرادی کـه بـا اتـش بـازی کننـد‪،‬‬ ‫خـود را خواهنـد سـوزاند؛ جدایـی‬ ‫تایـوان به معنـای اعلان جنـگ‬ ‫اسـت»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ وو چیـان در نشسـت خبـری در‬ ‫پکـن افـزود‪« :‬فعالیـت نظامـی ارتـش ازادی بخـش خلـق‬ ‫چیـن در تنگـه تایـوان‪ ،‬از جملـه اقدامـات الزم برای مقابله‬ ‫بـا وضعیـت امنیتـی فعلـی تنگـه تایـوان و حفاظـت از حـق‬ ‫حا کمیـت و امنیـت کشـور و نیـز وا کنـش جـدی بـه دخالت‬ ‫عناصر خارجی و تحریک نیروهای جدایی طلب در تایوان‬ ‫ش رسـانه های تایوانـی حا کی سـت که حـزب‬ ‫اسـت»‪ .‬گـزار ‬ ‫دموکراتیـک مترقـی تایـوان‪ ،‬حـزب حا کـم بـر ایـن جزیـره‬ ‫اعالم کرده اسـت‪ ،‬روابط تایوان و امریکا را عمیق تر خواهد‬ ‫کـرد‪ .‬اداره امـور دفاعـی تایوان پی درپی مشـغول جوسـازی‬ ‫خبـری دربـاره ورود هواپیماهـای نظامـی سـرزمین اصلـی‬ ‫چیـن بـه «منطقـه شناسـایی دفـاع هوایـی جنـوب غربـی»‬ ‫تایـوان اسـت‪ .‬چیـان بااشـاره به این موضـوع گفـت‪:‬‬ ‫«رستاخیز ملی و وحدت کشور‪ ،‬یک روند حتمی و عادالنه‬ ‫و همین طـور خواسـته ملـت چیـن اسـت‪ .‬در برابـر تاریـخ‬ ‫دیرینه ملت چین‪ ،‬توطئه عده معدودی جدایی طلب در‬ ‫تایـوان‪ ،‬ماننـد حبابی سـت کـه با چنـد موج از بیـن خواهد‬ ‫رفـت»‪ .‬چیـن طبـق اصـل «چیـن واحـد»؛ تایـوان را یکـی از‬ ‫اسـتان های خـود می دانـد و هـر کشـوری کـه دارای روابـط‬ ‫رسـمی با پکن اسـت‪ ،‬حق ندارد با تایوان یا هنگ کنگ که‬ ‫جزئـی از چیـن هسـتند‪ ،‬روابـط رسـمی داشـته باشـد‪.‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫موضع ثابت المان‬ ‫در قبال پروژه «نورد استریم ‪»۲‬‬ ‫هایکـو مـاس؛ وزیـر امـور خارجـه‬ ‫المان‪ ،‬از امریکا خواست تحریم ها‬ ‫علیه شرکت های المانی و اروپایی‬ ‫را موردبازنگـری قـرار دهـد‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪« :‬مـن اعتقـاد دارم کـه‬ ‫در کل مـا بایـد در مناسـبات دو‬ ‫سـوی اتالنتیـک این مسـئله را موردارزیابـی قـرار دهیـم‬ ‫یسـت علیـه یکدیگـر تعرفه هـای گمرکـی یـا‬ ‫کـه ایـا منطق ‬ ‫تحریم هایـی را تصویـب کنیـم؟» به گـزارش تسـنیم؛ دولـت‬ ‫جدیـد امریـکا اعلام کـرده کـه قبـل از تصویـب تحریم هـای‬ ‫جدیـد؛ ازجملـه در مناقشـات بـا اروپـا سـر پـروژه خـط‬ ‫لولـه انتقـال گاز «نـورد اسـتریم ‪ »2‬می خواهـد مذا کراتـی‬ ‫را دراین بـاره بـا اروپـا انجـام دهـد‪ .‬هایکـو مـاس در بخـش‬ ‫دیگـری از ایـن گفت وگـو تا کیـد کـرد کـه المـان بـا وجـود‬ ‫انتقـاد امریـکا؛ همچنـان بـه پـروژه گازی «نـورد اسـتریم‪»2‬‬ ‫پایبنـد می مانـد؛ چرا کـه در اینجـا مسـئله امنیـت تامیـن‬ ‫انـرژی بـرای دولـت المـان مطرح اسـت و درضمـن این یک‬ ‫پـروژه اقتصادی سـت‪ .‬مـاس تا کیـد کـرد کـه موضـع دولـت‬ ‫ً‬ ‫المان در قبال این پروژه گازی‪ ،‬اساسـا تغییر نکرده اسـت‪.‬‬ ‫‪RT Arabic‬‬ ‫عذرخواهی تل اویو از ابوظبی‬ ‫پـس از افزایـش نـرخ فـوت در‬ ‫فلسـطین اشـغالی براثـر ابتلا بـه‬ ‫ویـروس کرونـا‪ ،‬شـارون الـروی‬ ‫پریـس؛ رئیـس بخـش بهداشـت‬ ‫عمومـی در وزارت بهداشـت رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی‪ ،‬سـفر بـه امـارات‬ ‫را عامـل ایـن افزایـش دانسـت‪ .‬به گـزارش فـارس؛ پـس از‬ ‫تماس های مقامات امارات با مسئوالن رژیم صهیونیستی‬ ‫برای پیگیری اتهام زنی این مقام صهیونیست‪ ،‬مسئوالن‬ ‫دفتـر بنیامیـن نتانیاهـو؛ نخسـت وزیر رژیـم صهیونیسـتی‬ ‫بابـت اظهـارات رئیـس بخـش بهداشـت عمومـی‬ ‫عذرخواهـی کرده انـد‪ .‬رئیـس بخـش بهداشـت عمومـی‬ ‫وزارت بهداشـت رژیم صهیونیسـتی در نشسـتی با مدیران‬ ‫بیمارسـتان های فلسـطین اشـغالی گفتـه بـود‪« :‬تعـداد‬ ‫اسـرائیلی هایی کـه پـس از دوهفتـه صلـح بـا دبـی جـان‬ ‫باخته انـد‪ ،‬بیـش از ‪70‬سـال جنگ بوده»‪ .‬مقامـات اماراتی‬ ‫اظهـارات پریـس را این گونـه تفسـیر کرده انـد کـه او قصـد‬ ‫داشـته بگویـد امـارات مسـئول افزایـش شـمار مبتالیـان بـه‬ ‫ویـروس کرونـا در فلسـطین اشغالی سـت و از ایـن اظهـارات‬ ‫شـوکه شـده اند‪ .‬ایـن گـزارش درحالـی منتشـر شـد کـه‬ ‫ً‬ ‫تلویزیـون رژیـم صهیونیسـتی اخیـرا در گزارشـی اعلام کـرد‬ ‫که از دسـامبر گذشـته‪ ۹۰۰ ،‬صهیونیسـت پس از بازگشـت از‬ ‫ن باعـث شـد‬ ‫امـارات‪ ،‬بـه ویـروس کرونـا مبتلا شـده اند و ایـ ‬ ‫حدود ‪ ۴۰۰۰‬صهیونیست دیگر که با ان ها ارتباط داشتند‪،‬‬ ‫بـه ایـن ویـروس مبتلا شـوند‪.‬‬ ‫‪NDTV‬‬ ‫انفجار در دهلی نو‬ ‫یـک انفجـار در نزدیکـی سـفارت‬ ‫اسـرائیل در دهلی نـو رخ داد‪ .‬ایـن‬ ‫انفجـار تـا دیـروز؛ زمـان انتشـار این‬ ‫خبـر‪ ،‬تلفـات جانـی نداشـت؛ امـا‬ ‫بـه سـه خـودرو اسـیب جـدی وارد‬ ‫امـده بـود‪ .‬به گـزارش ایسـنا؛ ایـن‬ ‫انفجـار‪ ،‬عصـر روز جمعه در دهلی نـو رخ داد؛ اما ماهیت ان‬ ‫مشـخص نبود‪ .‬مقام های ارشـد پلیس دهلی نو به صحنه‬ ‫امدند و محل را محصور کردند‪ .‬این انفجار‪ ،‬زمانی رخ داد‬ ‫کـه مراسـمی نظامـی د رجریـان بـود‪.‬‬ ‫گای بودو‬ ‫تلنگر‬ ‫اختالف ‪ ۵۰‬درصدی قیمت گوشت؛ از دامداری تا بازار‬ ‫یسـت که‬ ‫طی روزهای اخیر‪ ،‬بعد از گرانی مرغ و تخم مرغ‪ ،‬گوشــت به عنوان یکی دیگر از محصوالت پروتئینی برای جانماندن از قافله افزایش قیمت‪ ،‬با نوســاناتی در بازار روبه رو شــد؛ این درحال ‬ ‫مســئوالن بارهــا اعــام کرده انــد کــه کمبــودی در عرضــه وجــود نــدارد و ب هســبب مــازاد تولیــد‪ ،‬دام روی دســت دامــداران مانــده و بایــد اجــازه خــروج یک میلیــون راس دام صــادر شــود‪ .‬باتوج هبــه‬ ‫نشــرایط انتظــار می رفــت کــه در حــوزه دام و گوشــت در کشــور‪ ،‬اب از اب تــکان نخــورد؛ امــا بررسـی ها از ســطح بــازار نشــان می دهــد کــه قیمــت هرکیلــو شــقه گوســفندی بــه ‪ ۱۴۰‬تــا ‪ ۱۴۵‬هزارتومــان‪،‬‬ ‫ای ‬ ‫سردســت گوســفندی ‪ ۱۵۰‬تا ‪ ۱۶۰‬هزارتومان‪ ،‬گوشــت گوســاله ‪ ۱۳۰‬هزارتومان و سردســت گوســاله ‪ ۱۴۰‬هزارتومان رســیده که نســبت به هفته های اخیر‪ ،‬رشــد چشــمگیری داشــته اســت‪.‬‬ ‫بسـیاری از مسـئوالن‪ ،‬قاچاق دام و کاهش ورودی دام به اسـتان‬ ‫را علـت اصلـی افزایـش قیمـت مطـرح می کننـد و معتقدنـد کـه‬ ‫باتوج هبـه سـرمای اخیـر و اختلال در تـردد‪ ،‬میـزان ورودی دام‬ ‫بـه اسـتان ها کاهـش یافتـه کـه همیـن امـر‪ ،‬زمینـه را بـرای التهـاب‬ ‫قیمـت دام و گوشـت در بـازار فراهـم کرده اسـت‪ .‬ایـن‪ ،‬پایان ماجرا‬ ‫نیسـت؛ زیـرا هر سـال در ایـام پایانـی سـال‪ ،‬بـازار گوشـت متشـنج‬ ‫می شـود کـه امسـال از ‪ ۵۰‬روز مانـده بـه شـب عیـد‪ ،‬دچـار نوسـان‬ ‫شـده اسـت‪ .‬ا گـر مسـئوالن امـر‪ ،‬از پدیـده شـوم قاچـاق جلوگیـری‬ ‫نکننـد‪ ،‬گرانی هـا دامن گیـر خانوارهـا خواهد بـود کـه از این موضوع‬ ‫ً‬ ‫نهایتـا سـودی عایـد تولیدکننـده و مصرف کننـده نمی شـود‪.‬‬ ‫رئیـس اتحادیـه گوشـت گوسـفندی‪ ،‬از افزایـش قیمـت گوشـت در‬ ‫بـازار خبـر داد و گفـت‪« :‬هم ا کنـون هرکیلـو شـقه گوسـفندی بدون‬ ‫دنبـه بـا نـرخ ‪ ۱۱۰‬تـا ‪ ۱۱۵‬هزارتومـان بـه مغـازه دار و البتـه بـا احتسـاب‬ ‫‪ ۱۰‬درصـد سـود ‪ ۱۳۰‬هزارتومـان بـه مصرف کننـده عرضـه می شـود‪.‬‬ ‫طبق اطالعات؛ مقداری دام در حال قاچاق از کشور است که این‬ ‫امـر‪ ،‬زمینـه را برای افزایش چشـمگیر قیمـت در بازار فراهـم کرده»‪.‬‬ ‫علی اصغـر ملکـی بابیان اینکـه تعـداد ورودی دام بـه اسـتان ها‬ ‫کاهـش یافتـه‪ ،‬گفـت‪« :‬قیمـت هرکیلـو گوشـت گوسـفندی از ‪۲۷‬‬ ‫دی مـاه تا کنـون ‪ ۱۰‬هزارتومـان افزایـش داشـته اسـت‪ .‬باتوج هبـه‬ ‫برودت و سرمای هوا و اختالل در ترددها ناشی از بارش های اخیر‪،‬‬ ‫میـزان ورودی دام بـه اسـتان ها کاهـش یافتـه اسـت»‪ .‬او کمبـود‬ ‫علوفه را یکی از عوامل گرانی گوشـت در بازار اعالم کرد و گفت‪« :‬با‬ ‫وجـود کمبـود علوفه روزانـه؛ دامداران برای تهیه خـورا ک موردنیاز‬ ‫پنج هزارتومـان بایـد هزینـه کننـد کـه این امـر‪ ،‬بر قیمت تمام شـده‬ ‫می افزایـد»‪ .‬او بااشـاره به اینکه واردات گوشـت صرفـه اقتصـادی‬ ‫نـدارد‪ ،‬بیان کرد‪« :‬امسـال‪ ،‬با وجود معضلات ارزی؛ واردات صرفه‬ ‫اقتصـادی نـدارد؛ هرچنـد تغذیـه مردم باید به نحوی تامین شـود؛‬ ‫ضمن انکـه درکنـاران‪ ،‬شـرایطی ایجـاد شـود تـا دامـدار بتوانـد بـه‬ ‫تولیـد ادامـه دهد»‪ .‬او بابیان اینکه دام های پیش بینی شـده برای‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬روبه پایـان اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬داشـته های فعلی را تـا ورود بره‬ ‫نـو در بـازار بایـد داشـته باشـیم تـا مشـکالت کمتـر شـود و درکنـاران‬ ‫هـم بایـد مقداری گوشـت برای تنظیم بـازار وارد شـود؛ البته مقدار‬ ‫ان نبایـد در حـدی باشـد کـه بـه تولیـد داخـل ضربـه بزند»‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه دامداران با انتقاد از اختالف چشمگیر قیمت‬ ‫گوشـت از دامـداری تـا بـازار‪ ،‬اظهـار کرد‪« :‬بررسـی ها نشـان می دهد‬ ‫که تفاوت قیمت گوشت از دامداری تا بازار به ‪ ۵۵‬درصد می رسد؛‬ ‫درحالی که کل زنجیره از کشتار تا عرضه به مصرف کننده‪ ،‬حدا کثر‬ ‫‪ ۴۸‬سـاعت اسـت‪ .‬بـا وجـود زحمـات فـراوان تولیـد‪ ،‬دامدار به سـود‬ ‫یکـه با اعمال مدیریـت صحیح التهابی‬ ‫منطقـی نمی رسـد؛ درحال ‬ ‫در بازار ایجاد نمی شـود»‪ .‬سـعید سـلطانی سروستانی «مدیریت»‬ ‫را تنهـا راهـکار کنتـرل قیمـت گوشـت در بـازار برشـمرد و گفـت‪:‬‬ ‫یسـت که به علـت فقـدان نظـارت بـر بـازار؛ قیمـت‬ ‫«این درحال ‬ ‫دام و بالطبـع گوشـت در مناسـبت های مختلـف همچـون عیـد‬ ‫قربـان‪ ،‬به علـت سـودجویی دالالن و عوامـل واسـطه ‪ ۲۰‬درصـد‬ ‫یکـه بـا اتخـاذ مدیریـت صحیـح نبایـد‬ ‫نتـر می شـود؛ درحال ‬ ‫گرا ‬ ‫بگذاریـم از نقطه ضعـف مـردم سوءاسـتفاده شـود»‪ .‬او قیمـت‬ ‫تمام شـده هرکیلـو دام سـنگین را ‪ ۴۵‬تـا ‪ ۴۶‬هزارتومـان و قیمـت‬ ‫تمام شـده هرکیلـو دام سـبک را ‪ ۵۳‬هزارتومـان اعلام کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«درحال حاضـر هرکیلـو دام سـبک بـا نـرخ ‪ ۳۸‬هزارتومـان و دام‬ ‫سـبک ‪ ۴۲‬هزارتومـان عرضـه می شـود کـه بااین وجـود دامـداران‬ ‫همچنـان در زیـان هسـتند»‪.‬‬ ‫رئیس شـورای صادرکنندگان دام کشـور نیز بااشاره به دالیل گرانی‬ ‫گوشـت قرمـز در بـازار‪ ،‬گفـت‪« :‬اتخـاذ تصمیـم نادرسـت مسـئوالن‬ ‫یبـر واردات ‪ ۳۳‬هزارتـن گوشـت‬ ‫در حـوزه دام و گوشـت کشـور مبن ‬ ‫منجمـد و تعییـن نـرخ در سـتاد تنظیـم بـازار‪ ،‬نوسـاناتی در قیمـت‬ ‫گوشـت ایجاد کرد»‪ .‬منصور پوریان بابیان اینکه سـتاد تنظیم بازار‬ ‫قیمـت هرکیلـو گوشـت منجمـد وارداتـی را ‪ ۷۲‬تـا ‪ ۱۲۰‬هزارتومـان‬ ‫تعیین کرده‪ ،‬افزود‪« :‬اتخاذ تصمیم اخیر‪ ،‬منجر به افزایش قیمت‬ ‫در بخش گوسـفند و گوسـاله شـد»‪ .‬او از کاهش ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬درصدی‬ ‫مصـرف گوشـت در بـازار خبـر داد و تا کیـد کـرد‪« :‬باتوج هبـه نبـود‬ ‫بـازار مناسـب‪ ،‬مصـرف گوشـت به میـزان ‪ ۴۰‬تـا ‪ ۴۵‬درصـد کاهـش‬ ‫یافـت کـه متاسـفانه تصمیـم اخیر دولـت‪ ،‬منجر به ایجـاد هیجان‬ ‫در بـازار گوشـت شـد؛ امـا این وضعیـت پایـدار نخواهـد بـود»‪ .‬او‬ ‫افـزود‪« :‬باتوج هبـه کاهـش تـوان خریـد جامعـه؛ حتـی بـرای مرا کـز‬ ‫پرمصـرف‪ ،‬قیمت هـای موجـود بایـد اصلاح شـود؛ ضمن انکـه در‬ ‫کنـار واردات بسـتر بـرای صـادرات گوشـت هـم بایـد فراهـم شـود؛‬ ‫چرا کـه بـا افزایـش قیمـت‪ ،‬بـازار ب هسـمت جهـش قیمـت روبه جلـو‬ ‫تحریـک می شـود»‪ .‬او باتا کیدبـر عرضـه گوشـت با قیمت مناسـب‬ ‫در بـازار‪ ،‬گفـت‪« :‬عرضـه گوشـت بـا قیمـت مناسـب موجـب شـده‬ ‫مردم رغبت بیشـتری برای خرید داشـته باشـند که درنهایت این‬ ‫امـر عالو هبـر خـروج بـازار از رکـود موجـب شـده تـا افـراد این محصول‬ ‫پروتئینی را سر سفره ببرند»‪ .‬او بابیان اینکه تعیین قیمت ازسوی‬ ‫سـتاد تنظیـم بـازار منتـج بـه تحریـک بـازار می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬طبق‬ ‫بررسـی های صورت گرفتـه؛ در نیمـه دوم سـال اتفـاق خاصـی در‬ ‫حـوزه گوشـت رخ نـداده و بحـث مربـوط بـه نوسـان قیمـت نهـاده‬ ‫یگـردد»‪ .‬او از‬ ‫و تاثیـر ان در بـازار گوشـت بـه نیمـه اول سـال بازم ‬ ‫رکـود حا کـم بـر بـازار گوشـت خبـر داد و گفـت‪« :‬باتوج هبـه قیمـت‬ ‫غیرواقعی گوشت در بازار و افزایش قیمت‪ ،‬خریدوفروش چندانی‬ ‫دراین روزها در حوزه دام و گوشت نداشته ایم»‪ .‬او درپایان قیمت‬ ‫هرکیلـو گوسـاله زنـده را ‪ ۳۵‬تـا ‪ ۳۸‬هزارتومـان و هرکیلـو گوسـفند‬ ‫زنـده را ‪ ۴۵‬هزارتومـان اعلام کـرد و گفـت‪« :‬قبـل از گرانی هـا قیمـت‬ ‫هرکیلو الشه گوساله ‪ ۷۰‬هزارتومان و قیمت هرکیلو الشه گوسفند‬ ‫‪ ۹۰‬هزارتومـان بـود کـه متاسـفانه بـا افزایـش قیمـت دام‪ ،‬نرخ فعلی‬ ‫یسـت»‪.‬‬ ‫الشـه در بـازار غیرمنطق ‬ ‫مدیران زن در کدام کشورها از مدیران مرد بیشتر هستند؟‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫چنانچـه شـما در «اردن»‪« ،‬سنت لوسـیا»‪،‬‬ ‫«بوتسـوانا»‪« ،‬هنـدوراس» یـا «فیلیپیـن»‬ ‫مشـغول به کار شـوید‪ ،‬احتمـال اینکـه تحـت‬ ‫مدیریـت و ریاسـت یـک «زن» باشـید‪،‬‬ ‫بسیاربیشـتر از این اسـت که کارفرمایـی «مـرد»‬ ‫بـر فعالیـت شـما نظـارت کنـد‪ .‬اخریـن گـزارش‬ ‫ازسـوی «سازمان بین المللی‬ ‫اماری ارائه شـده‬ ‫ِ‬ ‫کار» (‪ )ILO‬کـه در سـال ‪ 2019‬ارائـه شـد نشـان‬ ‫می دهـد کـه ‪62‬درصـد پسـت های مدیریـت‬ ‫در مشـاغل موجـود در «اردن» دراختیـار زنـان‬ ‫اسـت و ازاین حیث در صدر کشـورهای جهان‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬البتـه در نگاهـی بـه ایـن امـار‬ ‫درخواهیـم یافـت کـه تنهـا پنـج کشـور از ‪83‬‬ ‫کشـور موردبررسـی دراین گـزارش توانسـته اند‬ ‫تعـادل جنسـیتی را در پسـت های رهبـری و‬ ‫مدیریتی لحاظ کنند‪ .‬باالترین کشور اروپایی‬ ‫دراین رده بنـدی‪« ،‬بلاروس» اسـت کـه ان نیـز‬ ‫در رتبـه ششـم قـرار دارد و بعـد از نام هایـی‬ ‫نظیـر «لتونـی»‪« ،‬مولـداوی» و «روسـیه» قـرار‬ ‫می گیـرد‪ .‬به طورمعمـول‪ ،‬کشـورهای دو حـوزه‬ ‫اروپـای شـرقی و جماهیـر شـوروی سـابق‪،‬‬ ‫رتبه هـای باالیـی در فهرسـت موردنظـر دارنـد؛‬ ‫امری کـه درمـورد کشـورهای حـوزه امریـکای‬ ‫مرکـزی نیـز به چشـم می خـورد‪ .‬رتبـه «ایـاالت‬ ‫متحـده امریـکا» در این فهرسـت‪( 21 ،‬شـاخص‬ ‫‪4.7‬درصـد) اسـت کـه نشـان می دهـد‬ ‫ً‬ ‫تقریبـا نیمـی از پسـت های مدیریتـی در انجـا‬ ‫ ‬ ‫به اشـغال زنان درامده‪ .‬قاره های اسـیا و افریقا‬ ‫کمتریـن شـاخص ها را به خـود اختصـاص‬ ‫داده انـد؛ البتـه به اسـتثنای «فیلیپیـن» کـه در‬ ‫جایـگاه پنجـم جهـان قـرار دارد‪ .‬دیگـر کشـور‬ ‫موفـق دراین امـر از اسـیا برعکـس انتظـار؛‬ ‫ مطلوب‬ ‫«میانمار» اسـت که با عـدد نه چندان‬ ‫ِ‬ ‫‪35.7‬درصـد‪ ،‬در جایـگاه ‪ 39‬می ایسـتد‪.‬‬ ‫گـزارش ‪ ILO‬حا کی از ان اسـت که حضـور‬ ‫زنـان در عرصـه مدیریـت‪ ،‬بیشـتر متمایـل بـه‬ ‫حضـور در بخش هـای پشـتیبان اقتصـادی‬ ‫نظیـر منابـع انسـانی‪ ،‬بازرگانـی‪ ،‬بازاریابـی و‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫یسـت؛ مثلا میـزان موفقیـت‬ ‫روابط عموم ‬ ‫زنـان در حـوزه مدیریـت در «فیلیپیـن»‪،‬‬ ‫ارتباطـی قـوی بـا صنعـت برون سـپاری فراینـد‬ ‫بو کارهای محلـی دارد‪ .‬طبـق گـزارش‬ ‫کسـ ‬ ‫سـازمان امـار فیلیپیـن؛ حـدود دو سـوم‬ ‫کارمنـدان بخـش پـردازش داده هـا و حـدود‬ ‫سه چهارم کسانی که در نسخه نویسی پزشکی‬ ‫کار می کننـد دران کشـور را نیـز زنـان تشـکیل‬ ‫خداحافظ مهرداد همیشه یک رنگ‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫کرونـای منحـوس‪ ،‬همچنـان جـان می گیـرد و هیچ کـس جلـودارش نیسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قبلا گفتیـم کـه کرونا سـن و جنس نمی شناسـد؛ عام و خاص نـدارد و برایش‬ ‫قهرمان و غیرقهرمان‪ ،‬ورزشکار و غیرورزشکار‪ ،‬هنرمند و غیرهنرمند‪ ،‬تفاوتی‬ ‫نمی کنـد و کارش سـتاندن جـان اسـت‪ .‬این بـار کرونـا جـان فوتبالیسـتی از‬ ‫عصـر طالیـی را گرفـت؛ فوتبالیسـتی که فقط ‪ 45‬سـال سـن داشـت؛ چهره ای‬ ‫محبوب و دوست داشتنی که همیشه قرمز بود‪ ،‬قرمز ماند و قرمز رفت‪ .‬پول‬ ‫و امکانـات‪ ،‬رنـگ او را عـوض نکـرد و تـا جان در بدن داشـت‪ ،‬عاشـق و شـیفته‬ ‫پرسـپولیس مانـد و مـرد‪ .‬او حتـی برای تیم محبوبش ترانه ای هـم خواند‪ .‬در‬ ‫شـبکه های مجـازی و تلویزیونـی‪ ،‬چهـره ای فعـال بـود و تـا روزی کـه تسـت او‬ ‫مثبـت تشـخیص داده شـد‪ ،‬اجـرای برنامـه می کـرد‪ .‬در تیـم قرمزهـای ایـران‪،‬‬ ‫تنهـا فوتبالیسـتی بـود کـه حتـی کفـش فوتبـال قرمـز می پوشـید‪ .‬او در عصـر‬ ‫طالیـی فوتبـال‪ ،‬بـا مـردان بزرگـی هم بـازی بـود و در اوج امادگـی راهـی کشـور‬ ‫اتریـش شـد و در انجـا به صـورت حرفـه ای فوتبـال را ادامـه داد‪ .‬او جـزو معدود‬ ‫فوتبالیسـت هایی بـود کـه در اوج امادگـی و در حالی کـه تنها ‪ 26‬سـال داشـت‪،‬‬ ‫فوتبال را بوسـید و از مسـتطیل سـبز ان خداحافظی کرد؛ اما از شـدت عالقه‬ ‫بـه تیـم فوتبال پرسـپولیس در رسـانه های مجازی‪ ،‬رسـانه ملـی‪ ،‬برنامه های‬ ‫مختلـف اینترنتـی تـا رمـق داشـت در فوتبـال مانـد و در کنـار فوتبـال‪ ،‬کرونـا‬ ‫گرفـت و به خاطـر همیـن عشـق و عالقـه بـه مـردم‪ ،‬جانـش را از دسـت داد و‬ ‫هزاران نفر را در سـوگ خود داغدار کرد‪ .‬او از معدود فوتبالیسـت هایی بود که‬ ‫همـه را دوسـت می داشـت و بـا همـه رفاقـت کـرد‪ .‬او حتـی وقتـی بـا ابی هـای‬ ‫استقالل کری می خواند‪ ،‬باز کسی از او دلگیر نمی شد‪ .‬به راستی چرا ما باید‬ ‫گو میر ورزشـکاران و هنرمندان باشـیم‪ .‬نه اینکه این دوطبقه‬ ‫هر روز ناظر مر ‬ ‫تافته جدا بافتـه ای هسـتند‪ ،‬بلکـه از ان ر وکـه اینـان طرفـداران و شـیفتگان‬ ‫بسـیاری دارنـد‪ .‬همیـن مهـرداد میناونـد‪ ،‬وقتی در اسـتادیوم ازادی مسـابقه‬ ‫مـی داد‪ ،‬صدهاهزار نفـر‪ ،‬بـا هنرنمایـی او به وجـد می امدنـد‪ .‬در کوچـه و‬ ‫خیابان به احترام او و به یاد افتخاراتی که برای باشگاهش و تیم ملی کشور‬ ‫بـه ارمغـان اورده بـود‪ ،‬سـر تعظیـم فـرود می اوردنـد و نسـل نوجـوان و جـوان‪،‬‬ ‫از او و امثـال او امضـای یـادگاری می گرفتنـد و چنیـن اسـت کـه بایـد بپذیریـم‬ ‫«هرگـز نمیـرد انکـه دلـش زنـده شـد بـه عشـق»‪ .‬در روزهایـی کـه مهـرداد در‬ ‫بیمارسـتان بـا مـرگ در سـتیز بـود‪ ،‬دوسـت و همـراه دیگـر او علـی انصاریـان‬ ‫هـم در بیمارسـتانی دیگـر‪ ،‬بـرای زنده بـودن بـا عفریـت مـرگ در جنـگ بـوده‬ ‫و هم ا کنـون کـه ایـن مقالـه را کـه بهتـر اسـت بگویـم «غمنامـه» را می تویسـم‪،‬‬ ‫او هـم اوضـاع وخیمـی دارد‪ .‬هنرمنـد ارزنـده سـینما گوهـر خیراندیـش هـم‬ ‫روزگاری چـون انصاریـان دارد کـه بایـد برای همه اینـان و تمام مردم نجیب و‬ ‫مهربـان کشـورمان از خـدای خوبی هـا طلـب شـفا و سلامتی داریـم؛ امـا انچه‬ ‫کـه بـا مـرگ چهره هـای مطـرح کشـور‪ ،‬باعث نگرانی سـت‪ ،‬شـرکت انبـوه مردم‬ ‫در مراسـم تشـیع و تدفیـن ایـن قبیـل از مـردم اسـت کـه از روی احسـاس و‬ ‫سرشـار از عاطفه‪ ،‬خطر کرونا را از یاد می برند و فعاالنه در مراسـم حضور پیدا‬ ‫یکـه رعایـت فاصلـه اجتماعـی را هـم نکـرده و گاه ماسـک را‬ ‫می کننـد؛ در حال ‬ ‫هـم فرامـوش می کننـد‪ .‬شـاید ایـن حضـور خالصانـه از خصایـل پسـندیده‬ ‫ایرانیـان نشـات می گیـرد کـه در مواقـع این چنینـی از خـود بی خـود شـده و‬ ‫غـم و انـدوه مانـع از تفکـر و تعقـل انهـا می شـود و به هیچ وجـه درست شـدنی‬ ‫نبـوده و نخواهـد بـود؛ امـا شـرط عقـل ان اسـت که بـه فکـر سلامتی خـود و‬ ‫خانـواده و بازمانـدگان عزیـزان ازدسـت رفته نیـز باشـیم‪ .‬ب ههـرروی تشـیع‬ ‫پیکـر مهـرداد میناونـد‪ ،‬در میـان انبـوه یـاران‪ ،‬دوسـتان و عالقه منـدان بـه او‬ ‫و بـا حضـور چهره هـای معـروف ورزشـی و هنـری و سـه اسـطوره فوتبـال کـه‬ ‫انـان نیـز ماننـد مهـرداد‪ ،‬در پرسـپولیس توپ می زدنـد و در تیم ملی عضویت‬ ‫داشـته اند و افتخـارات زیـادی را دارنـد‪ ،‬برگزار شـد‪ .‬بزرگانی چون علی پروین‪،‬‬ ‫علی دایی و علی کریمی که در پیشاپیش تشیع کنندگان در وداع اخر با پیکر‬ ‫بی جـان مهـرداد میناونـد حضـور فعـال داشـتند‪ .‬روزنامه سـایه ضمـن ارزوی‬ ‫تهیـه هر چه سـریع تر وا کسـن بـرای مـردم‪ ،‬بـه جامعـه ورزشـی کشـور‪ ،‬به ویـژه‬ ‫طرفـداران میلیونـی پرسـپولیس و خانـواده داغـدار مهـرداد میناونـد تسـلیت‬ ‫گفتـه‪ ،‬بـرای همـگان ارزوی سلامتی داریـم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫‪۲۰‬درصد موتو رسیکلت ها‬ ‫بیمه بودن حدود‬ ‫ِ‬ ‫اردن‬ ‫سنتلوسیا‬ ‫بوتسوانا‬ ‫هندوراس‬ ‫فیلیپین‬ ‫بالروس‬ ‫جزایرسیشل‬ ‫پاناما‬ ‫می دهنـد‪ .‬وقتـی صحبـت از حضـور زنـان در‬ ‫نقش هـای اجرایـی می شـود ‪ ،‬امارهـا از انچـه‬ ‫بایـد باشـد بسـیار فاصلـه دارنـد؛ بااین حـال‪،‬‬ ‫«فیلیپیـن» بار دیگـر در رده هـای بـاالی‬ ‫فهرسـت قـرار می گیرد‪ .‬براسـاس نظرسـنجی از‬ ‫وضعیـت اشـتغال زنـان در ‪ 32‬کشـور توسـط‬ ‫مجموعـه ‪Grant Thornton‬؛ مدیـران ارشـد زن‬ ‫فیلیپینـی‪ ،‬بـا ُپ رکـردن ‪ 43‬درصـد موقعیت هـا‪،‬‬ ‫در صـدر لیسـت قـرار دارنـد‪ .‬رتبه بنـدی ‪ILO‬‬ ‫سـهم زنـان در بخش هـای مدیریـت میانـی و‬ ‫عالـی را در کشـور بسـیار کمتر از ‪ 30‬درصـد قـرار‬ ‫داده اسـت‪.‬‬ ‫رئیسدفتررئیس جمهوری‪:‬‬ ‫از برجام خارج نشدیم‬ ‫که بخواهیم برگردیم‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫امید اعضای دولت جدید امریکا‬ ‫عملی نخواهد شد‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد؛‬ ‫متناسب سازی تسهیالت با سپرده ها‬ ‫در بانک های خصوصی‬ ‫رئیـس دفتـر رئیس جمهـوری دروا کنش به اظهـارات وزیر خارجه‬ ‫امریـکا مبنی براینکـه بـرای بازگشـت بـه برجـام‪ ،‬نخسـت ایـران‬ ‫بایـد بـه ایـن توافق نامـه برگـردد‪ ،‬توضیـح داد‪« :‬ما از برجـام خارج‬ ‫نشـدیم که بخواهیم به ان برگردیم و زمانی به تعهدات برجامی‬ ‫خـود عمـل می کنیـم کـه مطمئـن شـویم کـه اروپـا و امریـکا بـه‬ ‫تعهـدات خـود عمـل می کننـد»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ محمـود واعظـی‬ ‫درپاسـخ به اظهـارات انتونی بلینکن (وزیر امـور خارجه دولت جو ‬ ‫بایدن) که از ایران خواسته بود با بازگشت به برجام‪ ،‬گام نخست‬ ‫را بـردارد‪ ،‬گفـت‪« :‬یک بـار مذا کـره کردیـم و پرونـده مذا کـرات در‬ ‫برجـام بسـته شـد‪ .‬موضـع مـا از ابتـدا درارتباط بـا برجـام روشـن‬ ‫بـود و امـروز هـم بـر همـان موضـع قبلـی خـود هسـتیم»‪ .‬رئیـس‬ ‫دفتـر رئیس جمهـوری افـزود‪« :‬یکـی از خواسـته های ترامـپ‬ ‫هـم بازکـردن پرونـده برجـام بـود‪ .‬دولـت ترامـپ یـا بایـدن بـرای‬ ‫مـا فرقـی نمی کنـد؛ همان طورکـه در گذشـته روی حـرف خـود‬ ‫ایسـتاده ایم‪ ،‬این بـار هـم موضـع مـا تغییـر نمی کنـد»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬همان طورکـه رئیس جمهـوری کشـورمان نیـز چندین بـار‬ ‫بیـان کردنـد‪ ،‬وقتـی ان هـا بـه تعهـدات خـود برگشـتند‪ ،‬مـا هـم به‬ ‫ان عمـل می کنیم»‪ .‬واعظی همچنیـن درباره الیحه بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫توضیح داد‪« :‬طبق قانون؛ بودجه در قالب الیحه ازسوی دولت‬ ‫بـه مجلـس مـی رود و مجلـس این اختیـار را دارد تـا جایی بودجه‬ ‫را اصلاح کنـد کـه شـا کله ان بـه هـم نخـورد»‪.‬‬ ‫وزیـر امـور خارجـه گفـت‪« :‬امیدهایـی کـه اعضـای دولـت جدیـد‬ ‫امریـکا دارنـد و ادعـا می کننـد ایـران بـه توافـق هسـته ای بازگردد‪،‬‬ ‫یسـت و نـه هیـچ گاه عملـی می شـود‪ .‬منطـق ان‬ ‫نـه منطق ‬ ‫اسـت کسـی که از توافـق خـارج شـده‪ ،‬بـه ان بازگـردد و مـا نیـز‬ ‫کـه در داخـل برجـام هسـتیم‪ ،‬اقدامـات الزم را ان زمـان انجـام‬ ‫می دهیـم»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی وزارت امـور خارجـه؛‬ ‫محمدجـواد ظریـف در سـفر بـه ترکیـه‪ ،‬دربـاره بازگشـت امریـکا‬ ‫بـه برجـام بـه صحبت هـای اخیـر وزیـر امـور خارجـه امریـکا اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬برجـام‪ ،‬توافقـی بـود کـه دولـت امریـکا و ایـران و‬ ‫پنـج کشـور دیگـر بـه ان پیوسـتند و بعـد از مذا کـرات طوالنـی‪،‬‬ ‫همـه موضوعـات را بررسـی کردنـد و ایـن توافـق بـه تائید شـورای‬ ‫امنیـت سـازمان ملـل رسـید»‪ .‬او بابیان اینکـه انچـه در توافـق‬ ‫نیسـت‪ ،‬موردتوافـق قـرار گرفتـه کـه در توافـق هـم نباشـد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«امـروز نیـز ان موضوعـات نمی تواننـد بـه توافقـات اضافه شـوند‪.‬‬ ‫ایـن توافـق در یـک چهارچـوب بی اعتمـادی متقابـل نوشـته‬ ‫شـده اسـت؛ بنابراین‪ ،‬سـازوکارهایی پیش بینی شـد که ا گر یک‬ ‫طـرف بـه توافـق عمـل نکـرد‪ ،‬طـرف مقابـل هـم بتوانـد تعهـدات‬ ‫خـود را در توافـق اجـرا نکنـد‪ .‬امریـکا تصمیـم گرفـت از توافـق‬ ‫خـارج شـود و کسـانی که بـه ایـن توافـق پایبنـد بودنـد را تحریـم‬ ‫کـرد‪ .‬شـاهد بودیـم شـرکت ها و بانک هـای مختلـف ترکیـه ای را‬ ‫نیـز به همین دلیـل تحریـم کـرد»‪.‬‬ ‫عبدالناصـر همتـی؛ رئیـس کل بانـک مرکـزی‪ ،‬در یادداشـتی‬ ‫اینسـتا گرامی نوشـت‪« :‬نهـم بهمن مـاه ‪ ،۱۳۹۹‬به اتفـاق برخـی‬ ‫معاونیـن و مدیـران بانـک مرکـزی در جلسـه گفت وگـوی دولـت و‬ ‫بخش خصوصی در شیراز شرکت کردیم‪ .‬جلسه بیش از سه ساعت‬ ‫ طـول کشـید‪ .‬مذا کـرات خوبـی بـا فعالیـن اقتصـادی اسـتان فارس‬ ‫داشـتیم‪ .‬در یـک فضـای صمیمـی کـه اسـتاندار محتـرم و سـایر‬ ‫مسئولیناستاننیزحضور داشتند‪،‬مسائلارزیوریالیونیازهای‬ ‫واحدهای و تولیدی و بازرگانی استان بررسی شد‪ .‬مقرر شد مسائل‬ ‫مـوردی‪ ،‬در قالـب کمیتـه ای در بانک مرکزی پیگیری و حل وفصل‬ ‫شـود‪ .‬مقـرر شـد بانک هـا منابـع الزم و بـرای اتمـام ‪ ۱۰۵‬پـروژه بـا‬ ‫‪ ۹۰‬درصد پیشرفت را تامین نمایند‪ .‬در پایان جلسه‪ ،‬سیاست های‬ ‫پولـی و ارزی و سـایر اقدامـات بانـک مرکـزی بـرای خنثی سـازی‬ ‫تحریم هـای بی سـابقه را در دوسال گذشـته بـرای مقابلـه بـا فشـار‬ ‫حدا کثـری‪ ،‬بـرای اعضـای محتـرم جلسـه توضیـح دادم‪ .‬بعدازظهر‬ ‫در جلسـه شـورای هماهنگـی بانک هـای اسـتان شـرکت کـرده و‬ ‫ضمـن بررسـی مسـائل بانک هـا؛ ضـرورت تلاش ان هـا بـرای تامیـن‬ ‫مالـی تولیـد را موردتا کیـد قـرار دادم‪ .‬بـر ضـرورت رعایـت بخشـنامه‬ ‫صادره بانک مرکزی برای متناسب سازی میزان تسهیالت اعطایی‬ ‫بانک هـای خصوصـی بـا سـپرده های ان ها در اسـتان تا کید کـردم‪.‬‬ ‫در بازدیـد از پـروژه خـط‪ 2‬متـروی شـیراز نیز مقرر شـد منابع ناشـی از‬ ‫ً‬ ‫انتشـار اوراق مشـارکت سـریعا دراختیـار پـروژه قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫غالمرضـا سـلیمانی دربـاره میـزان ضریـب نفـوذ بیمـه در موتور سـیکلت‬ ‫گفـت‪« :‬بیـش از ‪ ۱۱‬میلیون دسـتگاه موتور سـیکلت شـماره گذاری شـده‬ ‫کـه از این تعـداد‪ ۲.۵ ،‬میلیون دسـتگاه موتور سـیکلت تحت پوشـش بیمـه‬ ‫شـخص ثالـث هسـتند‪ .‬یکـی از دالیـل بیمه نبـودن ان ها‪ ،‬وضعیـت درامدی‬ ‫صاحبـان ایـن وسـایل نقلیه اسـت»‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ رئیـس کل بیمـه مرکـزی‬ ‫افـزود‪« :‬عامـل دیگـر هـم بـه فرهنـگ بیمـه ای این افـراد برمی گـردد کـه بـه‬ ‫این موضوعـات کمتـر توجـه می کننـد و متاسـفانه خسـارات مالـی بـه خـود‬ ‫و دیگـران وارد می کننـد و حتـی منجربه فـوت خـود یـا اطرافیـان می شـوند‪.‬‬ ‫طبـق بررسـی های انجام شـده؛ ‪ ۴۰‬درصـد تصادفـات داخلـی شـهری به دلیل‬ ‫وجـود موتورسیکلت هاسـت»‪.‬‬ ‫اجرای «مارکت ایمپکت» در بورس‬ ‫مدیرعامـل بـورس تهـران‪ ،‬از تصویـب طـرح جداسـازی بازارهـای معامالتـی‬ ‫یـا «مارکـت ایمپکـت» بـا هـدف جلوگیری از تاثیـر رفتار معامالتی سـهام داران‬ ‫بـزرگ بـر سـهام داران خـرد خبـر داد کـه بـه زودی اجـرا می شـود‪ .‬به گـزارش انا؛‬ ‫علـی صحرایـی در بـاره تصویب تغییر و اصالح بهینـه طرح «مارکت ایمپکت»‬ ‫در جلسـه اخیـر هیئت مدیـره شـرکت بـورس‪ ،‬در توئیتـر خـود نوشـت‪« :‬طـرح‬ ‫جداسـازی بازارهـای معامالتـی در بـورس تهـران نهایـی شـد و بـه زودی بـا‬ ‫همـکاری سـایر ارکان بـازار سـرمایه به شـکل یکپارچـه اجـرا می شـود‪ .‬هـدف‬ ‫این طـرح جلوگیـری از تاثیـر رفتـار معامالتی سـهامداران بزرگ بر سـهامداران‬ ‫خرد اسـت»‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۰‬درصدی واردات برنج‬ ‫دبیـر انجمـن واردکننـدگان برنـج با بیان اینکـه افزایـش تولیـد برنـج ایرانـی‪،‬‬ ‫ارتباطـی بـه قـدرت خریـد دهک هـای ضعیـف جامعـه نـدارد‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«ا گـر میـزان تولیـد به حـدی افزایـش یابـد کـه قیمـت برنـج ایرانـی در رقابت بـا‬ ‫برنج خارجی باشـد‪ ،‬امکان خرید ان از سـوی اقشـار اسیب پذیر وجود دارد»‪.‬‬ ‫به گـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ مسـیح کشـاورز افـزود‪« :‬با توج هبـه‬ ‫سیاسـت دولـت مبنی بـر تغییـر نـرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانـی بـه نیمـا‪ ،‬امـکان عرضـه‬ ‫برنـج کمتـر از ‪ ۲۰‬هزار تومـان وجـود نـدارد»‪ .‬او از کاهـش ‪ ۵۰‬درصـدی واردات‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬طبـق امـار گمـرک تـا ‪ ۲۸‬دی مـاه؛ ‪ ۷۶۵‬هزار تـن برنـج وارد‬ ‫کشـور شـده و از ان تاریخ به بعـد ثبـت سـفارش جدیـد نداشـته ایم‪ .‬برنج هـای‬ ‫وارداتـی‪ ،‬برنج هـای رسـوبی در گمـرکات کشـور اسـت کـه به مـرور ترخیـص و‬ ‫وارد بـازار شـده اند»‪.‬‬ ‫خطر موج چهارم کرونا در اسفندماه‬ ‫عضـو سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا گفـت‪« :‬شـاهد افزایـش دوبـاره بیمـاران‬ ‫در بیمارسـتان ها هسـتیم؛ علـت اصلـی ایـن افزایـش‪ ،‬بی توجهـی مـردم‬ ‫بـه رعایـت پروتکل هـای بهداشتی سـت و ا گـر با همین رونـد جلـو برویـم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫احتمـاال در اسـفند ماه شـاهد خیـز جدیـد و مـوج چهـارم انتشـار کرونـا در‬ ‫ایـران خواهیـم بـود»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ مینـو محـرز افـزود‪« :‬رونـد افزایـش‬ ‫بیمـاری کوویـد‪ ۱۹-‬و انتشـار ویـروس کرونـا در ایـران‪ ،‬نگران کننـده اسـت و‬ ‫تعـداد بیمـاران بسـتری که به بیمارسـتان ها مراجعه می کننـد و نیز بیماران‬ ‫سـرپایی رو به افزایـش اسـت‪ .‬علـت اصلـی ان هـم افزایـش دورهمی هـا‪،‬‬ ‫تجمعـات و مسافرت هاسـت و اینکـه میـزان رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی‬ ‫تو امدهـا در اما کـن عمومـی بیشـتر شـده‪.‬‬ ‫بیـن مـردم کاهـش یافتـه و رف ‬ ‫ویـروس جهش یافتـه انگلیسـی هـم در کشـور وجـود دارد؛ امـا علـت اصلـی‬ ‫ً‬ ‫افزایـش دوبـاره مـوارد ابتال به کرونا مسـتقیما ربطی به ویروس جدیـد ندارد و‬ ‫به علت رعایت نشـدن اصول بهداشـتی در سـطح جامعه و بین مردم است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ویروس جهش یافته انگلیسـی در ایران هم دیده شـده و حتما وجود دارد؛‬ ‫شـاید از مدت ها قبـل هـم بـوده اسـت‪ .‬هیچ جـای دنیـا به انـدازه انگیـس‪،‬‬ ‫ژنوتایـپ ویـروس کرونـا را انجـام نمی دهـد؛ به همین علـت توانسـتند جهش‬ ‫ویـروس را شناسـایی کننـد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه‪ 11‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2166‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مافیای کلیپ های انگیزشی و ماله کشی روی ابهامات!‬ ‫بررسی فیلم «جان دار»‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫خـدا را صدهزار بـار شـکر باالخـره یک بـار خیـر مافیـا بـه مـردم رسـید و غائلـه‬ ‫ختم به خیـر شـد‪ .‬نـه پدر جـان! قیمـت گوشـت و تخم مـرغ و گوجه و مسـکن‬ ‫و پیـچ و مهـره و ‪ ...‬پائیـن نیامـده اسـت و مافیای این اقلام به تاخت درحال‬ ‫ترک تازی هستند و نمایندگان مجلس درحال اچارکشی طر ح های مختلف‬ ‫بـرای کنتـرل قیمت هـا هسـتند‪( .‬البته ا گر سـربازان وظیفه شـناس بگذارند و‬ ‫راه را بـر نماینـدگان نبندنـد!) منظور بنده عزیزان مافیا‪ ،‬فعال در حوزه فیلم‪،‬‬ ‫کلیپ و سخنرانی های انگیزشی ست که به حمداهلل والمنته رویکرد و نگرش‬ ‫مـردم را درخصـوص نگاه کـردن بـه نیمـه پـر افتابه یا لیوان یا هـر ظرف دیگری‬ ‫تغییر دادند؛ یعنی این همه سـهراب خدابیامرز بالتشـبیه زور زد که چشـم ها‬ ‫ً‬ ‫را باید شسـت‪ ،‬اصال باید ضدعفونی کرد‪ ،‬اسـترلیزه کرد و جور دیگر باید دید؛‬ ‫َ‬ ‫تـوی کـت هیچ کـس نرفـت‪ .‬امـا االن داسـتان تومنـی هشـت صنار بـا گذشـته‬ ‫فـرق کـرده و باوجوداینکـه تمـام کدخداهـا از روسـتاها مهاجـرت کرده انـد و‬ ‫خبـری هـم از مهاجـرت معکـوس نیسـت؛ ولـی کدخدامنشـی هنـوز در حـل‬ ‫اختالفـات حـرف اول را می زنـد‪ .‬شـاهد مثـال ماجـرای سـیلی زدن نماینـده‬ ‫مجلـس به صـورت سـرباز ‪ ...‬یعنـی ا گـر شـما نماینـده یـک مجلـس انقالبـی‬ ‫باشـید و در یـک روز زمسـتانی سـر خـر را کـج کنیـد تـا از مسـیر ویـژه زودتـر بـه‬ ‫محـل کار یـا محـل مالقـات برسـید و به امـورات خلق اهلل رسـیدگی کنید؛ بعد‬ ‫یـک سـرباز بـوق جلـوی شـما را بگیـرد و بـه شـما بگویـد بچـه بـوق و شـما هـم‬ ‫بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و رویکـرد کنترل خشـم‪ ،‬یک سـیلی پدرانه‬ ‫به گوشـش بنوازید! بعد ملت شـجره نامه شـما را دربیاورند‪ ،‬یک عده توئیت‬ ‫کنند قرار بود به سـرباز دشـمن سـیلی بزنیم نه سـرباز وطن‪ ،‬روزنامه تیتر بزند‬ ‫سـیلی قانون گـذار بـر صـورت مجـری قانون و ‪ ...‬بعـد هم پلیس فیلم درگیری‬ ‫را پخـش کنـد و هـزار و یـک داسـتان دیگـر ‪ ...‬ا گـر تغییر نگرش مـردم نبود این‬ ‫غائلـه بـه ایـن راحتـی ختم به خیـر نمی شـد! امـا بعـد از تغییـر نگـرش مـردم‬ ‫توسـط مافیـای فیلم هـای انگیزشـی بـا وجـود ایـن همـه بگیروببنـد و ‪ ...‬بـا‬ ‫انتشار یک کلیپ ماجرا ختم به خیر شد‪ .‬به زبان ساده تر در چنین شرایطی‬ ‫کافی سـت شـما با رویکرد کدخدامنشـی یک کلیپ تهیه کنید و حتی بدون‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی فضـا را ارام کنیـد‪ ،‬ابهامات را ماله کشـی کنید‬ ‫و بـدون اینکـه بـه سـیلی اشـاره کنیـد از سـرباز وطـن تشـکر کنیـد! همه چیـز‬ ‫ً‬ ‫بـه حالـت پیش فـرض برمی گـردد! فقـط البـه الی ایـن نکتـه را بایـد جسـارتا‬ ‫خدمت جناب عنابسـتانی عرض کنم؛ اسـتاد ما ا گر نماینده مجلس بودیم‬ ‫و قصـد داشـتیم از مسـیر ویـژه بـدون کارت تـردد عبـور کنیـم از خـودرو پیـاده‬ ‫می شـدیم‪ ،‬اسـم سـربازی که در سـرما و اوج کرونا درحال انجام وظیفه اسـت‬ ‫از روی اتیکـت لباسـش می خواندیـم و بـا اسـم کوچـک صدایـش می کردیـم‪.‬‬ ‫محترمانه خودمان را معرفی می کردیم و با شـوخی و لبخند از او درخواسـت‬ ‫می کردیـم باتوجه بـه اهمیـت جلسـه مسـیر را برایمـان بـاز کنـد! ایـن تکنیـک‬ ‫را از عمـو سـیفی (سـرایدار مفخـم مدرسـه مان) یاد گرفته ایـم‪ .‬هزینه چندانی‬ ‫نـدارد؛ امـا وحشـتنا ک کارگشاسـت‪ .‬شـما هـم می توانید امتحـان کنید!‬ ‫مهردادناظری‬ ‫فرشتهشیرمردی‬ ‫دل تنگیم‬ ‫دل تنـگ خودمـان کـه حـاال جـز تـوده ای از اسـترس هیچ چیـز‬ ‫نیستیم‬ ‫دل تنـگ هر چیـز کـه داشـتیم و دیگـر رنگشـان هـم بـه چشـم‬ ‫ندیدیم‬ ‫دل تنگ لحظه ی رهایی در اغوش یار‬ ‫دل تنگ شلوغی های گیت پرواز‬ ‫دل تنگ کتلت های سرد بین راهی مادرمان‬ ‫دل تنگ گرما‬ ‫دل تنگ عشق‬ ‫و تمام چیزهای معمولی مان ‪...‬‬ ‫غرق چه بودیم که رهایمان کرد شادی‬ ‫و دیگر به سرزمین غبار گرفته ما برنگشت‬ ‫برگرد شادی‬ ‫اینجا کسی به شوق تو می زیست‬ ‫و حاال در نبودت غمگین است‪.‬‬ ‫مهدیرستم زاده‬ ‫شب باشد و‬ ‫یک دل‪ ،‬دل تنگ‬ ‫شب باشد و‬ ‫یک نگاه دلبر‬ ‫دلبر دل ُببرد‬ ‫ُ‬ ‫هوش ز سرم ببرد‬ ‫یک غزل و‬ ‫یک بیت شعر عاشقانه‬ ‫برای دلبر‬ ‫چه شب دلنشینی ست با دلبر‬ ‫مرضیهمعینی‬ ‫به ژرفای کلمات که می اندیشم‬ ‫ارام ارم صدای‬ ‫دوست داشتنت‬ ‫به گوش می رسد‬ ‫همیشه که نباید گفته شود‬ ‫ژرفای واژگان راه را نشانت می دهند ‪...‬‬ ‫ثریاقاسمی‬ ‫در سینه اش‬ ‫مسابقهمی دهند‬ ‫خاطراتش‬ ‫و یکی می رسد به خط اخر‬ ‫به نقطه ای که‬ ‫قله ی خنده اش پنهان شد‬ ‫زیر اخرین نگاه‬ ‫با نبض خاموش‬ ‫می ایستد‬ ‫روی سکوی تشویش ها‬ ‫مرده ای ست برنده‬ ‫که قلبش را‬ ‫قمار کرده است‬ ‫مهینموالیی‬ ‫لحظه ها را می کشم در دفترم با انتظار‬ ‫جمعه ها را بیشتر از قبل هستم بی قرار‬ ‫گرچه دنیا را دگرگون کرده پاییز ِس َتم‬ ‫لحظه ی دیدار اقا می شود فصل بهار‬ ‫ضحک است‬ ‫هر که اوازی به جز عشقش بخواند ُم ِ‬ ‫چون کالغی که نشسته می کند‪ِ ،‬هی قار قار‬ ‫بی حضورش بی پناهی شهر را در بر گرفت‬ ‫تا نیاید بغض ها هستند‪ ،‬در ما احتکار‬ ‫گفتم اش موال! گره افتاده در بغض گلو‬ ‫ُ‬ ‫لطف فرما مقدمت را روی چشم ما گذار‬ ‫کاسه ی صبر مرا لبریز کرده دور ی ات‬ ‫غصه های لعنتی داده دلم را انفجار‬ ‫پشت سر‪ ،‬پل ها شکسته‪ ،‬روبرویم پرتگاه‬ ‫گم شدم در راه و افتادم به چاه اشتباه‬ ‫نیست امیدی بغیر از چاره سازی شما‬ ‫نیست امیدی بجز کوچک نوازی شما‬ ‫بس که چشم انتظار شهر در راه تو ماند‬ ‫عشق ؛ ما را تا مسیر ارزوی تو کشاند‬ ‫اه اقا! نیستی تا درد ما را حس کنی‬ ‫دست های خالی رو به دعا را حس کنی‬ ‫عصرهای جمع ه درد بی کسی را حس‬ ‫دودهای سرخ سوز سینه ها را حس کنی‬ ‫اسمان مات اش گرفته ‪ ،‬چشم بسته روی ما‬ ‫بو هوا را حس کنی‬ ‫نیستی کم لطفی ا ‬ ‫کاش بودی تا ببینی حسرت ما را ولی‬ ‫اه اقا! نیستی تا درد ما را حس کنی ‪...‬‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫فیلـم «جـان دار» یکـی از فیلم هایـی اسـت کـه بـه موضـوع قتـل‬ ‫و خشـونت در جامعـه ایـران می پـردازد‪ .‬ایـن فیلـم سـاخته دو‬ ‫کارگـردان امیـری دومـاری و پورامیـری اسـت کـه توانسـته اند‬ ‫به گونـه ای متفـاوت فیلمـی زیبـا را به تصویـر بکشـند‪« .‬جـان دار»‬ ‫داسـتانی اسـت از تقابـل و دیالکتیـک عشـق و خشـونت‪ ،‬عشـق‬ ‫و تنفـر اسـت‪ .‬داسـتان ازانجایـی شـروع می شـود کـه در شـب‬ ‫عروسـی اسـماء‪ ،‬مسـعود برادر یاسـر (خواسـتگار سـابق اسـماء) به‬ ‫تحریـک او بـه مراسـم عروسـی به قصـد به هم ریختـن انجا مـی رود‪.‬‬ ‫در انجـا درگیـری صـورت می گیـرد و مسـعود به دسـت جمـال‬ ‫بـرادر اسـماء کشـته می شـود‪ .‬کلیـت حکایـت داسـتان مجموع ٔـه‬ ‫تصمیم گیری هایـی اسـت کـه خانـواده اسـماء بـرای نجـات جـان‬ ‫برادر خود از اعدام می گیرند‪ .‬ان ها در پی نجات هسـتند اما یاسـر‬ ‫کـه خواسـتگار قبلـی اسـماء اسـت در پـی انتقامـی سـخت اسـت‪.‬‬ ‫انتقامـی کـه همه چیـز را درمعـرض تعـارض و تقابـل قـرار می دهـد‪.‬‬ ‫انچـه دراین فیلـم به چشـم می خـورد ایجـاد فضـای اضطـراب‪،‬‬ ‫تردیـد و کارا کترهایـی کـه زندگـی در چشم هایشـان مـوج نمی زند‪.‬‬ ‫ان هـا در پـی سـاحلی بـرای نجـات هسـتند امـا کشـتی بـه طوفـان‬ ‫نشسـته در فرازوفـرود جریـان اب باالوپاییـن مـی رود‪ .‬دراین فیلـم‬ ‫بازیگـران حرفـه ای همچـون فاطمـه معتمداریـا‪ ،‬حامـد بهـداد‪،‬‬ ‫جـواد عزتـی‪ ،‬بـاران کوثـری و مسـعود کرامتـی بـازی می کننـد‪.‬‬ ‫یکـه در سـکانس های اولیـه فیلـم دیـده می شـود‬ ‫مهم تریـن چیز ‬ ‫جشـن عروسـی درپـی ان نزاعـی سـخت بیـن اعضـای خانـواده‬ ‫عـروس و بیگانگانـی کـه بـا ریختـن غـذای عروسـی جنـگ را اغـاز‬ ‫می کنند‪ .‬در اینجا حریم های انسـانی شکسـته می شـود و درگیری‬ ‫اوج می گیـرد‪ .‬فیلـم التهـاب عمیقـی را بـه رخ مخاطـب می کشـد و‬ ‫هـر فـرد بـا دیـدن ان بـه ایـن فکـر می کنـد کـه تاچه حـد انسـان ها‬ ‫می تواننـد خشـونت ورز فکـر کنند و عمل نمایند‪ .‬انچه «جـان دار»‬ ‫بـه رخ مخاطبـش می کشـد تاریکـی اسـت‪ .‬تاریکـی کـه بایـد راهـی‬ ‫بـرای عبـور از ان پیـدا کـرد‪ .‬در اینجـا فلسـفه زیسـتن بـا یـک سـوال‬ ‫متفـاوت مطـرح می شـود‪ .‬انسـان چـه راهـی بـرای زندگـی انسـانی‬ ‫پیـدا خواهـد کـرد؟ درواقـع درتضـاد دیالکتیکـی تاریکـی ناشـی از‬ ‫فیلـم و فضـای ذهنـی انسـانی که بـا ایـن تاریکـی برخـورد می کنـد‬ ‫وجـود دارد همـواره می تـوان مسـئله زیسـتن و زندگـی را یـک‬ ‫موضـوع بسـیارمهم دانسـت‪ .‬مارتیـن لوتـر کینـگ معتقـد اسـت‪:‬‬ ‫«تاریکـی نمی توانـد تاریکـی را هدایت کند و این فقط نور اسـت که‬ ‫می توانـد ایـن کار را انجـام دهـد‪ ،‬همچنیـن نفـرت نمی توانـد نفرت‬ ‫را از بیـن ببـرد امـا عشـق می توانـد چنیـن کاری را انجـام بدهـد»‪.‬‬ ‫کارا کترهـای فیلـم «جـان دار» ما را به این فکر وامی دارند که عشـق‬ ‫در کجـای صحنـه ایـن زندگـی وجـود دارد؟ یاسـر هیوالیـی اسـت‬ ‫کـه تلاش می کنـد نفـرت و انتقـام و خشـم خـود را در جامعـه تکثیـر‬ ‫کنـد‪ .‬او نه تنهـا خـود بلکـه هم ٔـه انسـان ها را درمعـرض هال کـت‬ ‫و سـقوط قـرار می دهـد‪ .‬جنـگ و درگیـری اوباش هـا بـا خانـواده‬ ‫عـروس و قتلـی ناخواسـته همه چیـز را درمعـرض یـک سـوال قـرار‬ ‫می دهـد و ان این کـه ایـا راهـی بـرای گسـترش عدالـت انسـانی‬ ‫وجـود دارد؟ نلسـون مانـدال می گویـد‪« :‬هیچ کـس به دلیـل رنـگ‬ ‫پوسـت‪ ،‬زمینـه و مذهبـش از نفـر دیگـر متنفـر نمی شـود‪ .‬مـردم‬ ‫بایـد نفـرت را یـاد بگیرنـد و ا گـر ان هـا بتواننـد نفـرت را بیاموزنـد‪،‬‬ ‫پـس یعنـی تـوان یادگیـری و اسـتعداد امـوزش عشـق را خواهنـد‬ ‫تتـر از ان در قلـب‬ ‫داشـت چرا کـه عشـق بیشـتر از تنفـر و راح ‬ ‫انسـان جـاری می شـود»؛ امـا سـوال این اسـت که چگونـه می تـوان‬ ‫از مرزهـای نفـرت و خشـم عبـور کـرد و عشـقی عمیـق و انسـانی را‬ ‫تجربـه کـرد؟ وقتـی افـراد یـک جامعـه در فضـای نفـرت زندگـی‬ ‫می کننـد راهکارهایـی بـرای عشـق ورزی پیـدا نمی شـود‪ .‬فیلـم‬ ‫«جان دار» فیلمی در نشان دادن عقوبت تنفر است‪ .‬تنفر سیاهی‬ ‫را بر همه چیز مسـتولی می کند‪ .‬در اینجا فلسـفه حضور انسـان ها‪،‬‬ ‫عدم حضـور در ورطـه ای به نـام زندگـی اسـت‪ .‬گویـا دیگـر حتـی‬ ‫بایـد از خـود بترسـیم و بـا هیچ چیـز کنـار نیاییـم چرا کـه راهـی برای‬ ‫جبـران زندگـی وجـود نـدارد‪ .‬کنش هـای متقابـل انسـان ها گاه بـه‬ ‫جایـی می رسـد کـه راهی به جز انتخاب قتل وجود نـدارد‪ .‬هنوز در‬ ‫قوانیـن بشـری فردی کـه کسـی را می کشـد قاتـل به حسـاب می اید‬ ‫یکـه در فشـار قـرار می گیـرد‬ ‫امـا سـوال این اسـت که ایـا در قتـل فرد ‬ ‫یـا مـورد سوءاسـتفاده قـرار گرفتـه چگونـه می توانـد از ایـن دایـره‬ ‫تنـگ عبـور کنـد؟ ایـا ا گـر دختـری جـوان مـورد سـوءقصد جنسـی‬ ‫فـردی قـرار گیـرد و اقـدام بـه قتـل نمایـد مقصـر ایـن جریـان خـود‬ ‫اوسـت؟ این روزهـا اسـلحه نفـرت را بـه روی هـم شـلیک می کننـد‪.‬‬ ‫کسـی فرصتـی بـرای درک معنـای متفـاوت زندگـی را نمی دهـد‪.‬‬ ‫یکـه مـا بـه کسـی که فاقـد قـدرت اسـت و قدرتی ضعیف تـر از ما‬ ‫وقت ‬ ‫دارد حملـه می کنیـم درندگـی و لجاجـت بشـری بـه اوج می رسـد‪.‬‬ ‫در اینجـا چگونـه می تـوان روابـط بیـن ان هـا را تفسـیر کـرد؟ شـاید‬ ‫زمـان ان رسـیده اسـت کـه تفسـیر معنایـی رفتارهـای انسـان ها‬ ‫را در محا کمـه ان هـا مدنظـر قـرار دهیـم‪ .‬مـا در مسـیری حرکـت‬ ‫می کنیم که نفس انسـان ها در سـینه ها حبس شـده اسـت‪ .‬فیلم‬ ‫«جـان دار» مخاطـب خـود را بـا نفس هـای حبـس شـده در سـینه‬ ‫مواجـه می سـازد چرا کـه ان ها می بینند چگونه طنـاب دار نه فقط‬ ‫به گردن مسعود بلکه به گردن ساحت انسانی انداخته می شود‪.‬‬ ‫ا گـر عشـق فرصـت بـروز و ظهور نیابد ما چگونه می توانیـم به اینده‬ ‫ممکـن بـود قهرمـان ان بـازی تـو باشـی‪.‬‬ ‫وقتـی خـداداد تـوپ را بـه فضـای خالـی دفـاع‬ ‫راسـت یوگسلاوی فرسـتاد و تـو را روانـه دروازه‬ ‫یکـردم‪ .‬واقعیـت‬ ‫کـرد‪ .‬بعدهـا گفتـی‪ :‬بـاور نم ‬ ‫این بودکه قسـمتت نبود بعد از ‪ 20‬سـال دوری‪،‬‬ ‫گل زن اول تیـم ملـی در جـام جهانـی ‪ 98‬تـو‬ ‫نهـم جلـوی یوگسلاوی پرسـتاره و‬ ‫باشـی؛ ا ‬ ‫خفن که اخرش با شایستگی کمتر؛ اما با شوت‬ ‫میهایلوویـچ ایـران را ‪ 0-1‬بـرد و غصـه باخـت را‬ ‫بـر دل مـا گذاشـت کـه بابـت ان فرصـت متلکـی‬ ‫بـه تـو پرانـده بودیـم؛ امـا تـو فقـط عجلـه کـرده‬ ‫بـودی‪ .‬عجلـه بعـد از جانشـینی لحظـه اخـری‬ ‫در ترکیب فیکس تیم ملی؛ ان هم در تورنمنتی‬ ‫کـه قـرار بـود رضـا شـاهرودی دفـاع چـپ ثابتش‬ ‫باشـد؛ امـا دوبـاره مثـل دوسـال پیش و جـام‬ ‫تهـای ‪ 96‬فرصـت بـه تـو رسـیده بـود‪ .‬چـپ‬ ‫مل ‬ ‫تیـم ملـی در جـام جهانـی کـه ناگهـان بـا دروازه‬ ‫یوگسلاوی تنهـا شـد؛ ولـی تـوپ را بـه کنـار‬ ‫یهـای‬ ‫نهـم توپـی کـه خـوراک باز ‬ ‫دروازه زد؛ ا ‬ ‫نوجوانـی و جوانـی ات در زمیـن اسـفالت کوچـه‬ ‫خمارباغـی بـود کـه عـادت داشـتی تـوپ را بـه‬ ‫سـه کنج زاویـه مخالـف بزنـی‪ .‬از ان روزهـا تـا‬ ‫تهـای اسـیا در‬ ‫اولیـن بـازی فیکـس در جـام مل ‬ ‫بـازی تایلنـد و گل زنـی و سـجده شـکر و شـوخی‬ ‫و دسـت گرفتن بچ ههـا مثـل بـرق گذشـت‪.‬‬ ‫تورنمنتـی کـه اخریـن گلـش‪ ،‬روی سـانتر تـو و‬ ‫ان ضربـه اسـتثنایی علـی دایـی رقـم خـورد کـه‬ ‫سـال ها بابتـش سرب هسـرت می گذاشـتند کـه‬ ‫می خواسـتی مهره های کمر حاج علی را جابجا‬ ‫نسـال ها ب هسـرعت از راه اهن و پاس‬ ‫کنی‪ .‬درای ‬ ‫به پرسپولیس رسیده بودی و حاال در تیم ملی‬ ‫و مصاحب ههـای تلفنـی هفته نامه هایـی کـه‬ ‫بایـد کنـار رضـا شـاهرودی خوش قیافـه جایـی‬ ‫بـرای تـو بـاز می کردنـد‪ .‬حـاال الگـوی نوجوانـان‬ ‫یادداشت‬ ‫تریبون‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫مدیر عامل «ایران خودرو» خبر داد‪:‬‬ ‫موتور سه استوانه ملی وارد مرحله صنعتی سازی می شود‬ ‫زندگـی بشـریت امیـدوار باشـیم‪« .‬جـان دار» فیلمـی ناامیدکننـده‬ ‫اسـت و مـا را بـه درون خـود پرتـاب می کنـد‪ .‬وقتـی بـه درون خـود‬ ‫می رویـم به این نتیجـه می رسـیم کـه گویـا راه هـای حـل مشـکالت‬ ‫محـدود اسـت‪« .‬جـان دار» درامـی بـا عمـق معنـای فلسـفی اسـت‬ ‫و فلسـفه معنـاداری در ذهـن هـر انسـانی هویـدا می سـازد‪ .‬وقتـی‬ ‫فرصت زندگی از انسانی سلب می شود او در موقعیتی اسیب پذیر‬ ‫و متفـاوت قـرار می گیـرد‪ .‬ایـا راهـی بـرای بیان هویت انسـانی وجود‬ ‫دارد؟ در اینجـا مـا نیـاز بـه یـک دگرگونـی داریم‪ ،‬دگرگونی کـه از روند‬ ‫دیالکتیـک و متناقـض میان عشـق و نفرت پدیـد می اید‪ .‬نفرت در‬ ‫فیلـم بازتولیـد می شـود و عشـق در بیـرون از کادر دوربیـن تفسـیر‬ ‫می شـود‪ .‬ایـن دگرگونـی بایـد مـا را به سـوی یـک راه حـل قابل قبول‬ ‫برسـاند‪ .‬ایـا ایـن تناقـض داخلـی در مسـیر پیشـرفت قـرار دارد؟‬ ‫تحـول در زندگـی تدریجـی به وقـوع می پیونـدد‪ ،‬درسـت مثـل ابـی‬ ‫کـه به تدریـج سـرد می شـود و کم کـم یـخ می بنـدد امـا یـخ زدن در‬ ‫نقطـه ای خـاص اتفـاق می افتـد امـا حـاال دراین فیلـم بایـد بـه‬ ‫این موضـوع توجـه کـرد کـه رونـد جدلـی بیـن عشـق و نفـرت در‬ ‫بیرون از کادر دوربین در چه زمانی ٔ‬ ‫غلبه عشق بر نفرت سوق پیدا‬ ‫می کنـد‪ .‬هـر درامـی می توانـد نتیجـه ای را در بیـرون از خود داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬انسـانی موجـودی در کشـمکش اسـت و ایـن کشـمکش‬ ‫می توانـد راهـی روبه جلـو به حسـاب ایـد‪ .‬گاهی اوقـات برخـی از‬ ‫ً‬ ‫جنبش هـا دراثـر یک اتفـاق به وقوع می پیوندد‪ .‬مثلا وقتی که یک‬ ‫نوجـوان افریقایـی‪ -‬امریکایـی در سـال ‪ 2013‬پـس از خـروج از یـک‬ ‫فروشـگاه رفاهـی بـه هنـگام رفتـن بـه خانـه دوسـتش مـورد هـدف‬ ‫گلولـه قـرار گرفـت سـال ها در جهـان جنبش هایـی درحمایـت از او‬ ‫پدیـد امـد‪ .‬در سـال های اخیـر نیـز مـرگ جـورج فلوید باعـث ایجاد‬ ‫جنبش هـای علیـه نژادپرسـتی شـد‪ .‬در اینجا نیـز دیالکتیک مرگ‬ ‫و زندگـی در قالـب جنبش هایـی علیـه اراده به سـوی مـرگ شـکل‬ ‫گرفتـه‪ .‬حـال بایـد بـه این موضـوع توجـه داشـت کـه چه زمانـی‬ ‫اراده ای در برابر دیالکتیک عشق و نفرت شکل می گیرد‪ .‬گسترش‬ ‫عشـق بـا دشـواری های زیـادی مواجـه اسـت چرا کـه بسـیاری از‬ ‫ً‬ ‫مـردم عمیقـا حقیقت زندگی را درک نمی کننـد‪« .‬جان دار» فیلمی‬ ‫اسـت کـه نشـان می دهد کـه چگونه زنگ هـا برای عـده ای به صدا‬ ‫درمی ایـد‪ .‬قتـل درهرشـرایطی قـدرت اراده زیسـتن مطلـوب را‬ ‫بـرای انسـان به تاخیـر می انـدازد؛ امـا در اینجـا بحـث این اسـت که‬ ‫و جوانـان کوچه پس کوچ ههـای محل ههـای‬ ‫سـی متری جـی‪ ،‬حاجیـان و شـبیری بـودی؛‬ ‫نهـم پیـش از ‪2 0‬سـالگی‪ .‬می گفتنـد از بچگـی‬ ‫ا ‬ ‫یهـا بلندتـر‬ ‫همیـن بـودی‪ .‬قـدت از هم دوره ا ‬ ‫بـود و همیشـه جلوتـر از همـه در هیئـت پرچـم‬ ‫به دسـت منتظـر شـروع مراسـم بـودی‪ .‬همیشـه‬ ‫نفر اول‪ .‬یک بار دیدیم در بازی عربستان پاس‬ ‫چه کسـی قتـل را انجـام می دهـد و چه کسـانی باعـث ایجـاد قتـل‬ ‫می شـوند؟ ا گـر جامعـه ای در ایجـاد بسـترهای قتـل نقـش داشـته‬ ‫باشـد چگونـه می تـوان در دترمینیسـم اجتماعـی راهـی به سـوی‬ ‫زندگی سـالم پیدا کرد؟ اخالقی زیسـتن در کشـتن انسـانی در برابر‬ ‫انسـان دیگـر نیسـت بلکـه انچـه اهمیـت دارد بازگشـت معنـای‬ ‫هویت انسـانی به کالبد و روح انسـان اسـت‪ ،‬انسانی که می خواهد‬ ‫راهی برای خود بیابد؛ اما وقتی همه راه ها بسـته اسـت او در خود‬ ‫فـرو مـی رود‪ .‬در اینجـا ا گاهـی عمیقـی نیـاز اسـت‪ .‬ا گاهی کـه راهی‬ ‫به سـوی مطلوبیـت در او ایجـاد کنـد‪ .‬در فیلـم «جـان دار» قهرمـان‬ ‫درظاهر یاسر است که می تواند رحمان را به پای چوبه دار برساند‬ ‫و اسـماء را به عنوان کسـی که روزی دوسـتش داشته به سوی خود‬ ‫بکشـاند‪ .‬او درواقـع همـه خانـواده رحمـان را در وضعیـت انفعالـی‬ ‫چیـک‬ ‫قـرار می دهـد؛ امـا او پیـروز نمی شـود‪ .‬درواقـع پیـروزی در هی ‬ ‫از طرف هـای درگیـر وجـود نـدارد‪ .‬مـا نبایـد خشـونت را با خشـونت‬ ‫پاسـخ دهیـم امـا همـواره بایـد راهـی بـرای کنتـرل خشـم و نفـرت‬ ‫در طبیعـت پیـدا کنیـم چرا کـه درصـورت تـداوم این رونـد همـه در‬ ‫چکـس بـه‬ ‫زنجیـره قتـل و خشـونت وارد خواهنـد شـد و دیگـر هی ‬ ‫عشـق فکـر نخواهـد کـرد‪ .‬در فیلـم «جـان دار» خشـونت و نفـرت‬ ‫دیالـوگ عـادی بیـن قهرمانـان داسـتان اسـت‪ .‬دیالوگ هایـی‬ ‫چکـس نمی توانـد خـارج از ان اندیشـه ای داشـته باشـد‪.‬‬ ‫کـه هی ‬ ‫دراین فضـا هیـچ امکانـی بـرای رشـد انسـان وجـود نـدارد‪ .‬بایـد‬ ‫امیـدوار بـود کـه روزی بشـر فهـم متفاوتـی از عشـق می یابـد‪ .‬ایـن‬ ‫همـه ان چیـزی اسـت کـه مـا بـه ان نیـاز داریـم‪ .‬دنیـای کـه در ان‬ ‫قتـل و نفـرت وجـود دارد جهان بینـی مهـرورزی رشـد نمی کنـد‪ .‬در‬ ‫انجا جهان بینی خشـونت و خشـونت ورزی هنجارها را می سـازد‪.‬‬ ‫مـا نمی توانیـم به قـول امرسـون صلـح را بـا خشـونت ایجـاد کنیـم‪.‬‬ ‫همچنین به قول ماندال خشـم و خشـونت نمی تواند یک ملت را‬ ‫بسازد‪ .‬انچه ما را می سازد ا گاهی از خود‪ ،‬درک هم کنشی و ایجاد‬ ‫بسـتر و شـرایطی اسـت کـه انسـان ها به یکدیگـر پیونـد می خورند‪.‬‬ ‫بایـد راهـی را درپیـش گیریـم کـه هر کس از شـوک رفتارهـای نابارور‬ ‫دیگـران چشـم هایش روبه سـوی ازادی انسـان بـاز شـود‪ .‬ازادی‬ ‫انسـان در مدیریـت خشـم‪ ،‬نفـرت و گسـترش عشـق محقـق‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و استاد دانشگاه‬ ‫کیـن روی دو ایسـتگاهی دوبـار دروازه مـا را‬ ‫پهـای مـا از شـی گیـون عبـور‬ ‫بـاز کردنـد و تو ‬ ‫نکـرد‪ .‬چقـدر سـریع بـود فاصلـه ایـن ناکامـی و‬ ‫تیـم تـازه ای کـه سـاخته شـد و چهارسـال بعد‬ ‫بـه جـام جهانـی رسـید؛ امـا در غیـاب تـو کـه‬ ‫اخریـن مسـابقه ملی ات با پاس گلـی برای علی‬ ‫دایـی در بـازی اوکرایـن بـه پایـان رسـید‪ .‬گفتـم‬ ‫ یاد ‪...‬‬ ‫به ِ‬ ‫مهرداد میناوند‬ ‫‪ 40‬متری می دهی‪ .‬از چپ به راست و برعکس‪.‬‬ ‫ی هم گذاشـته بودی‪ .‬از اتریش‬ ‫ریش پروفسـور ‬ ‫می امـدی و ورد دهانـت «ایویـکا اوسـیم»‬ ‫بـود‪ .‬شونسـت فالنکـه و گورگـن گاد از دهانـت‬ ‫نمی افتاد که می گفتی القاب توست در اتریش‪.‬‬ ‫گتـر شـده بـودی‪ .‬همه چیـز امـاده بـود بـرای‬ ‫بزر ‬ ‫دومیـن صعـود جز کمی شـانس؛ چه در بحرین‬ ‫و چـه در دوبلیـن‪ .‬وقتـی هم قطارهـای روی‬ ‫کـه عجلـه داشـتی‪ .‬پـس وقتـی ایـران بحریـن‬ ‫شهـا را‬ ‫را بـرد و بـه المـان صعـود کـرد‪ ،‬تـو کف ‬ ‫می اویختـی‪ .‬بـس کـه دیگـر حوصلـه اش را‬ ‫کبـار گفتـی از روزی که‬ ‫نداشـتی‪ .‬یـادم هسـت ی ‬ ‫از اتریـش بـه انگلیـس رفتـه بـودی و روزی را بـا‬ ‫دیویـد مویـس گذرانـده بـودی‪ .‬اسـم تیمـش‬ ‫یـادت نبـود‪ ،‬حتـی از روی ویکی پدیـا‪ .‬گفتـی‬ ‫هم هجـا مـه بـود‪ .‬فکـر کـردم اینجـا بمانـم دق‬ ‫می کنم‪ .‬پس انگلیس و اروپا را رها کردی و بعد‬ ‫کسـال فوتبالی در دبی به ایران برگشـتی و‬ ‫از ی ‬ ‫بعـد در هیاهـوی طبیعـی خط پایان یک سـتاره‬ ‫نطـور باعجلـه و تنـد و‬ ‫فوتبـال گـم شـدی‪ .‬هما ‬ ‫سـریع برای نقطه پایان‪ .‬درست ‪ 15‬سال پیش‪،‬‬ ‫وقتـی چند وقتـی نبـودی و یکهو با شـمایل تازه‬ ‫جـور دیگـری زندگـی کـردی‪ .‬ادمـی بـا هـزاران‬ ‫نهـا غصـه‪ .‬غص ههـای‬ ‫راز و قصـه و بیشـتر از ای ‬ ‫یـک زندگـی و حسـرت طوالنـی دیـدن فرزنـد‪.‬‬ ‫وسـط همـه ایـن مشـکالت امـا تـو مایـه مسـرت‬ ‫و خوشـحالی بـودی‪ .‬گـرم و باانـرژی‪ .‬از اولیـن‬ ‫جسـال پیش) تـا‬ ‫تجربـه اجـرا قبـل از دربـی (پن ‬ ‫همیـن چندهفته پیـش کـه روز فینـال اسـیا بـا‬ ‫خـداداد و علـی کریمـی‪ ،‬اتـود کارهـای بعـدی‬ ‫را مـی زدی‪ .‬این وسـط چنـدکار تلویزیونـی و‬ ‫سـاعت ها مصاحبه و کل کل های اینستاگرامی‬ ‫و سـروصدایی کـه بخشـی از تـو بـود‪ .‬فقط کاش‬ ‫این مسـیر این قـدر زود بـه پایـان نمی رسـید‪.‬‬ ‫کاش ان معجـزه تـو را از مهلکـه بیمـاری بیـرون‬ ‫می کشـید کـه شـاید حقـت بـود بعـدازان همـه‬ ‫دویدن و عجله‪ ،‬ارامش را تجربه کنی‪ .‬درسـت‬ ‫بعد از ازدواج و مسیر تازه ای که درپیش گرفته‬ ‫بـودی‪ .‬انـگار این دفعه قـرار براین بودکه این بار‬ ‫اگـر پـاس خـداداد بـه تـو رسـید‪ ،‬سـرت را بـاال‬ ‫بگیـری و بـا طمانینـه توپ را به کنجی برسـانی‬ ‫ً‬ ‫کـه حقـت بـود‪ .‬واقعا بـود‪ .‬البته شـاید این دفعه‬ ‫عجلـه نداشـتی؛ امـا قسـمتت نبـود‪ .‬مثـل ان‬ ‫گل کـه سـهم میهایلوویـچ شـد و غصـه اش بـر‬ ‫دل مـا مانـد‪ .‬البتـه کـه خیلـی سـبک تر از انـدوه‬ ‫یکـه ادم ها‬ ‫ازدسـت دادن تو در ‪4 5‬سـالگی‪ ،‬وقت ‬ ‫هنـوز دارنـد بـرای اینـده نقشـه می کشـند و برای‬ ‫گل جـام جهانـی برنامـه می چینند؛ روحت شـاد‬ ‫مهـرداد‪.‬‬ ‫پژمان راهبر‪ /‬ورزش سه‬ ‫مدیـر عامـل ایران خـودرو‬ ‫سـه‬ ‫«موتـور‬ ‫گفـت‪:‬‬ ‫اسـتوانه ملـی وارد مرحلـه‬ ‫صنعتی سـازی می شـود»‪.‬‬ ‫فرشـاد مقیمی در نمایشـگاه‬ ‫قطعـات پیشـرانه سـه‬ ‫اسـتوانه ملـی دربـاره موتـور‬ ‫سه استوانه ملی که به تازگی‬ ‫رونمایـی شـده‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫ایـن موتـور از ویژگی هـای‬ ‫خیلی خوبـی برخـوردار اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬از مهم تریـن ویژگی هـای فنـی ایـن‬ ‫پـروژه می تـوان بـه کاهـش مصـرف سـوخت و ارتقـای اسـتاندارد االیندگـی‪،‬‬ ‫اشـاره کـرد‪ .‬ایـن موتـور ملـی باعـث توسـعه پنـج نـوع موتـور بـا تـوان ‪ ۷۲‬تـا‬ ‫‪ ۱۵۰‬اسب بخار و گشتاورهای متفاوت از ‪ ۹۸‬تا ‪ ۲۴۰‬نیوتون متر می شود»‪ .‬این‬ ‫مقـام مسـئول ادامـه داد‪« :‬از دیگـر ویژگی هـای این موتور می تـوان به مصرف‬ ‫سـوخت پاییـن‪ ،‬قابلیـت کسـب اسـتانداردهای یـورو ‪ ،۶‬قابلیـت اسـتفاده از‬ ‫ً‬ ‫مناسـب مدل هـای‬ ‫سـوخت بنزیـن و ‪ CNG‬اشـاره کـرد‪ .‬ایـن موتـور‪ ،‬کاملا‬ ‫ِ‬ ‫هیبریـدی و بهره منـدی از سـطح تکنولوژی هـای روز الکتریکـی و قابلیـت‬ ‫اشـترا ک گذاری با سـایر خودروسـازان داخلی بوده»‪ .‬مدیرعامل ایران خودرو‬ ‫در خصوص ویژگی ها و قابلیت های ان گفت‪« :‬این موتور‪ ،‬بستگی به پلتفرم‬ ‫مورد اسـتفاده‪ ،‬باعـث کاهـش مصـرف حـدود ‪ ۳.۵‬لیتـری میانگیـن مصـرف‬ ‫سـوخت می شـود‪ .‬تولیـد موتـور در کشـور از دهـه ‪ ٧٠‬بـا مصـرف ‪ ١٢‬لیتـر کار اغاز‬ ‫شـد و سـپس به هشـت لیتر و ا کنون به عدد ‪ ٧.٨‬لیتر رسـید ه اسـت که نشان‬ ‫از عملکـرد خـوب ایران خـودرو دارد»‪ .‬مدیرعامـل ایران خـودرو با بیان اینکـه‬ ‫ً‬ ‫بعضا گفته می شـود که سـه سـیلندر‪ ،‬از توان موتورها می کاهد‪ ،‬گفت‪« :‬این‪،‬‬ ‫ادعای درسـتی نیسـت‪ .‬شـاخص مهم این طرح در راسـتای فرمایشـات مقام‬ ‫معظـم رهبـری و حرکـت در راسـتای شـعار اقتصـاد مقاومتی سـت‪ .‬از ‪۲۵۰‬‬ ‫قطعـه استفاده شـده در این موتـور‪ ،‬هشـت قطعـه وارداتـی و باقـی قطعـات‬ ‫داخلی سـازی شـده اسـت»‪ .‬وی با بیان اینکه بر اساس نقشـه راه تدوین شده‬ ‫بـرای خانـواده موتورهـای ایران خـودرو‪ ،‬در نقشـه راه موتورهـا صنعتی سـازی‬ ‫موتـور‪ ،‬گیربکـس و پلتفـرم از دی مـاه سـال قبـل مصـوب شـد کـه نخسـتین‬ ‫قلـه‪ ،‬موتـور سـه اسـتوانه ای بود‪ ،‬گفـت‪« :‬در برنامه ریزی انجام شـده‪ ،‬افزایش‬ ‫برقی سـازی موتورهـا بـا هـدف سبک سـازی مدنظـر قـرار گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫کاریکلماتور‬ ‫تاریخ برای من همیشه‬ ‫از جغرافیای لبخند تو شروع می شود‪.‬‬ ‫جاده بدون شانه‬ ‫همه را کچل خواهد کرد‪.‬‬ ‫پا برهنگی فرهنگ ها‬ ‫با کفش اصالت پوشیده می شود‪.‬‬ ‫بو هوای بی عدالتی‪،‬‬ ‫در ا ‬ ‫فقر تنها درختی ست که خوب رشد می کند‪.‬‬ ‫با امدنت لباس شنا می پوشم تا در نگاهت غرق نشوم‪.‬‬ ‫تاریکی‪ ،‬شمع را به گریه می اندازد‪.‬‬ ‫ان قدر چشم خورده ام که نگاهم از همه سیر است‪.‬‬ ‫بعضی ها به همه جا می روند؛ اما به هیچ جا نمی رسند!‬ ‫وقتی دید خیلی خوش خیالم‪ ،‬بی خیالم شد‪.‬‬ ‫با یک لیوان امید‪ ،‬کوه غم را غرق کردم‪.‬‬ ‫بعضی ادم ها شبیه تار هستند‪ ،‬نازشان که می کنی برایت می زنند!‬ ‫بعضی حرف ها از چاقو هم تیزترند؛ چون ما را از خنده روده بر می کنند‪.‬‬ ‫اصغر رضایی گماری‬ ‫هر روز با تازه ترین اخبار‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫شنبه‪ 11‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2166‬‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫اقای ابراهیم کاشی به استناد ‪ 2‬برگ استشهاد محلی که به امضاء شهود و به گواهی دفترخانه شماره ‪ -‬رسیده‬ ‫مدعی می باشد که سند مالکیت ششدانگ پال ک ‪ 10/5931‬واقع در بخش گرمسار مورد ثبت ‪ -‬جلد ‪ 156‬صفحه‬ ‫‪ 32‬بـه علـت نامعلـوم مفقـود و مالـک درخواسـت صـدور سـند مالکیت المثنـی را نموده اسـت‪ .‬لذا مراتب باسـتناد‬ ‫مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت ا گهـی می شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت به ملک مرقـوم یا‬ ‫وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نـزد خـود می باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را به‬ ‫ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس از‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و درصـورت اعتـراض اصـل اسـناد ارائـه نشـود نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهد شـد‪" .‬شـماره چاپی سـند ‪ 782323‬ملـک در رهن اسـت‪".‬‬ ‫م الف ‪ 885‬حسین چلوئی‪ ،‬کفیل ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای ابوالفضل یزدانی پناه باستناد دو برگ استشهادیه گواهی شده منظم به تقاضای کتبی جهت‬ ‫دریافت سـند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه کرده و مدعی اسـت سـند مالکیت ‪342.875‬سـهم‬ ‫مشـاع از ‪75000‬سـهم ششـدانگ پلا ک ‪ 4‬فرعـی از ‪ 6‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬شهرسـتان سـبزوار کـه متعلـق بـه‬ ‫وی می باشـد‪ ،‬بعلـت نقـل مـکان مفقـود شـده اسـت بـا بررسـی دفتـر املا ک معلـوم شـد ‪342.875‬سـهم مشـاع از‬ ‫‪75000‬سـهم ششـدانگ ذیـل دفتـر املا ک الکترونیکی بـه شـماره ‪ 139820306011003838‬ثبت و سـند به شـماره‬ ‫‪97‬ج‪ 196897‬بـه نـام نامبـرده صـادر و تسـلیم شـده اسـت و دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی ندارد‪ .‬لذا باسـتناد‬ ‫مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می گـردد هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی‬ ‫معاملـه ای انجـام داده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خود باشـد‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار‬ ‫این ا گهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند‬ ‫معامله رسـمی‪ ،‬نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/11:‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار‬ ‫م الف ‪99/2219‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت باجـاچ ‪ 135CC‬بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ ۱۳۹۰‬بـا شـماره پلا ک ‪ ۷۶۳۵۴-۷۶۶‬و شـماره موتـور‬ ‫‪ JWMBSA78632‬و شـماره تنه ‪ NEO***135Z9025739‬به نام مرضیه حصاری کد ملی ‪ ۰۹۴۱۹۰۵۹۷۷‬مفقود‬ ‫گردیـده از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫فریمان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی سـواری پرایـد جی تی ایکـس بـه رنـگ دودی روغنـی مـدل ‪ ۱۳۷۹‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪۵۳۹ -۴۲‬ب‪ ۴۱‬و شـماره موتـور ‪ ۱۴۹۷۶۰‬و شـماره شاسـی ‪ S1412279627194‬بـه نـام اینجانـب رضـا سـلیمی با کد‬ ‫ملـی ‪ ۰۸۴۰۰۸۵۴۴۳‬مفقـود گردیده از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫فریمان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫چون در اجرای قانون فوق الذکر و بموجب رای شماره ‪ 1399/10/07 -139960318011012359‬هیات حل اختالف‬ ‫مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه حسـین عباسـی فرزنـد علـی از پلا ک ‪ 19‬از ‪ 58‬اصلی واقـع در قریه‬ ‫گاوکـده بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق غالمحسـن زار ع گاوکـده بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان‬ ‫احداثـی بمسـاحت ‪ 4384/75‬متر مربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 91‬برای ان منظور شـده‪ ،‬لذا‬ ‫براساس مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه کسی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی بشرح مذکور اعتراض داشته باشد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه‪ ،‬اعتراض خود را به‬ ‫این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نسبت بصدور سند‬ ‫مالکیت اقدام می گردد و صدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/818‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/15 -139960318011012843‬هیـات حـل‬ ‫اختالف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه اسـماعیل نطاق بافکر فرزند غالمعلی از ‪ 36‬از ‪ 42‬اصلی‬ ‫واقع در قریه عربان بخش ‪ 22‬گیالن از نسق ابراهیم علیپور بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یکباب‬ ‫خانه و محوطه بمسـاحت ‪ 171‬متر مربع از طرف هیئت مذکور احراز گردیده و پال ک ‪ 10257‬برای ان منظور شـده‪،‬‬ ‫لذا براسـاس مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولین انتشـار ا گهی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور برابر مقررات نسـبت‬ ‫بصـدور سـند مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه متضـرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/828‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫چون در اجرای قانون فوق الذکر و بموجب رای شماره ‪ 1399/10/20 -139960318011013000‬هیات حل اختالف‬ ‫مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه سیده بهاره موسوی فرزند غالمعلی سیدعباس از پال ک ‪ 134‬از ‪7‬‬ ‫اصلی واقع در قریه نوخاله بخش ‪ 22‬گیالن از نسـق نقی رمضانی بعنوان ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر‬ ‫انباری بمساحت ‪ 508‬متر مربع از طرف هیئت مذکور احراز گردیده و پال ک ‪ 991‬برای ان منظور شده‪ ،‬لذا براساس‬ ‫مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند‬ ‫مالکیت اقدام می گردد و صدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/830‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫پلا ک ملـک ‪ 126‬اصلـی و ‪ 837‬الـی ‪ 841‬بـوده کـه در اجـرای استانداردسـازی بـه ‪ 126/5348‬تغییـر کـرده اسـت)‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 30/95‬مترمربـع کـه ‪ 3‬مترمربـع ان بالکـن داخلـی اسـت‪ ،‬قطعـه اول تفکیکـی در طبقـه همکف ذیل‬ ‫ثبـت ‪ 562964‬در صفحـه ‪ 295‬دفتـر ‪ 2220‬املا ک بـه شـماره چاپـی ‪ 221809‬بنـام حسـین زنگنه قشلاقی ثبـت و‬ ‫سند صادر شده است‪ ،‬سپس طبق سند قطعی شماره ‪ 3013‬مورخ ‪ 1390/03/04‬دفتر ‪ 34‬ری به متقاضی فوق‬ ‫انتقـال شـده اسـت و طبـق سـند ‪ 62856‬مورخـه ‪ 1393/0/27‬دفتـر ‪ 126‬تهـران در رهـن بانـک ملـت می باشـد و‬ ‫بازداشـت ندارد و سـند مالکیت به علت سـهل انگاری در جابجایی مفقود گردیده و تقاضای المثنی سـند نموده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا طبـق مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب در یـک نوبـت ا گهـی می شـود تا هر کس نسـبت به ملک‬ ‫مورد ا گهی معامله ای کرده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد باید تا ده روز پس از انتشـار ا گهی به‬ ‫این اداره مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و ا گر ظرف مهلت‬ ‫مقرر اعتراضی نرسد و یا درصورت اعتراض‪ ،‬اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود‪ ،‬اداره ثبت المثنی سند‬ ‫مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1065‬سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‪ ،‬از طرف سهراب عزیزنژاد‬ ‫ابالغبهمالکینمشاعی‬ ‫اینجانـب رحیمـه زینـل زاده مالـک ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کشـاورزی دارای پلا ک ثبتـی ‪ 188‬واقـع در بخـش‬ ‫کهریـزک حـوزه ثبتـی کهریـزک بـه مسـاحت ‪ 2533‬مترمربـع قریـه درسـون اباد بـه نشـانی درسـون اباد‪ ،‬خیابـان‬ ‫شهیدجانبزرگی‪ ،‬خیابان زهکش‪ ،‬زمین کشاورزی شانزده صادره به تاریخ ‪ 1398/12/27‬متقاضی تعیین بستر و‬ ‫حریم رودخانه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهر در داخل و مجاورت پال ک ثبتی فوق الذکر می باشـم و حسـب اعالم امور اب شـهرری‬ ‫براساس ضوابط و مقررات جاری تعیین بستر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشاعی به امور اب و تکمیل‬ ‫پرونده می باشد‪ .‬لذا از کلیه مالکین مشاعی تقاضا می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت خود ظرف مدت‬ ‫‪ 10‬روز از مدت انتشار ا گهی به امور منابع اب شهرری به نشانی میدان شهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شهید‬ ‫بغـدادی‪ ،‬نبـش کوچـه ازادان‪ ،‬پلا ک ‪ 1‬مراجعـه نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت عـدم مراجعه مالکین مشـاعی ظـرف مدت‬ ‫مقـرر فـوق مانـع اقدامـات شـرکت اب منطقـه ای تهـران (امور اب شـهرری) نبوده و بسـتر و حریـم اعالمی برای کلیه‬ ‫مالکین مشـاعی الزم الرعایه می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫اینجانـب مهدیـه شـهبازی فرزنـد محرم علـی متولـد ‪ 1377‬صـادره از تهـران بـه شـماره ملـی ‪ 0021690871‬بـه علـت‬ ‫فقدان کارت دانشجویی به شماره ‪ 9621195021‬اعالم می نمایم کارت دانشجویی یاد شده از درجه اعتبار ساقط‬ ‫اسـت‪ .‬بدیهـی اسـت پـس از تقاضـا‪ ،‬طبق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز خودرو سواری پراید سایپا ‪ 131‬به رنگ نوک مدادی متالیک مدل ‪ 1391‬با شماره پال ک ‪976 -24‬س‪81‬‬ ‫و شـماره موتور ‪ 4504317‬و شـماره شاسـی ‪ S3412291432687‬مربوط به ابراهیم عسـکری تنگ نایاب فرزند غالم‬ ‫مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز اتومبیـل پرایـد بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1386‬بـا شـماره انتظامـی ایـران ‪917 -24‬س‪ 37‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ S1412286347401‬و شـماره موتـور ‪ 2062561‬بنـام مریـم رجبـی فرزنـد نعمت الـه ش ش ‪ 500‬صـادره از‬ ‫بهبهـان مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقای فرهاد حیدری دارای شماره شناسنامه ‪ 975‬بشرح دادخواست به کالسه ‪ 9900014‬از این دادگاه درخواست‬ ‫گواهـی حصـر وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان اسـمعیل حیـدری بشناسـنامه ‪ 22‬در تاریـخ‬ ‫‪ 1399/10/23‬اقامتـگاه دائمـی خـود بـدرود زندگـی گفتـه ورثـه حین الفـوت ان مرحـوم منحصر اسـت بـه‪ -1 :‬فرهاد‬ ‫حیـدری ش ش ‪ 975‬کـد ملـی ‪ 3329895888‬متولـد ‪ 1365/06/26‬صـادره از گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪ -2‬فرشـاد‬ ‫حیـدری ش ش ‪ 1766‬کـد ملـی ‪ 3329903813‬متولـد ‪ 1366/06/28‬صـادره از گیالنغـرب پسـر متوفـی ‪ -3‬ملـوس‬ ‫اقائـی ش ش ‪ 725‬کـد ملـی ‪ 3329538910‬متولـد ‪ 1347/10/02‬صـادره از گیالنغـرب همسـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینک‬ ‫بـا انجـام تشـریفات مقدماتـی درخواسـت مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی اعتراضـی دارد و یـا‬ ‫وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر نخسـتین ا گهـی ظـرف مـدت یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال‬ ‫گواهـی صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫غالمرضا پروین‪ ،‬رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫ا گهی موضوع ماده‪ 3‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اقـای محمدصالـح صوفـی فرزنـد عبدالـه درخواسـت رسـیدگی بـه قولنامـه عـادی خـود و صـدور سـند مالکیـت را از‬ ‫پلا ک ‪ 2626‬فرعـی از ‪ 120‬مکـرر فرعـی از یـک اصلـی جوانـرود واقـع در بخش ‪ 13‬کرمانشـاه (کـه از مالکین اولیه پال ک‬ ‫‪ 2626‬فرعی از ‪ 120‬مکرر فرعی از یک اصلی جوانرود خریداری نموده) تقدیم اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان‬ ‫جوانرود نموده است و پرونده ای تحت کالسه ‪ 99/15‬تشکیل و به هیات موضوع قانون فوق الذکر ارجاع و هیات‬ ‫موضـوع قانـون مذکـور‪ ،‬پـس از رسـیدگی بـرای رای شـماره ‪ 1399/10/16-139960316007000522‬حکـم بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 150‬مترمربـع بـه نـام اقـای محمدصالـح صوفـی فرزنـد‬ ‫عبداله صادر نموده است و نام مالکین اولیه پال ک مزبور وراث مرحوم محمود صدقی می باشد‪ .‬لذا مراتب در دو‬ ‫نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می گردد تا چنانچه شـخصی یا اشـخاصی‪ ،‬نسـبت به مورد تقاضا اعتراض داشـته‬ ‫ً‬ ‫باشـند از تاریخ انتشـار نوبت اول این ا گهی‪ ،‬به مدت دو ماه اعتراض خود را کتبا به این اداره تسـلیم نمایند تا به‬ ‫دادگاه ارسال گردد‪ ،‬معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت را به اداره ثبت محل تحویل دهد‪ .‬بدیهی اسـت پس از انقضاء‬ ‫مدت مقرر اداره ثبت برابر مقررات سند مالکیت مورد تقاضا را به نام اقای مربوط کرمی فرزند عزیز صادر خواهند‬ ‫شـد‪ .‬صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر احتمالی به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود‬ ‫مفقودی‬ ‫سند سبز و سند کمپانی موتورسیکلت تالش به رنگ مشکی مدل ‪ 1391‬با شماره پال ک ‪ 516-78413‬و وشماره‬ ‫تنـه ‪ NE1***125A9117485‬و شـماره موتـور ‪ 156FM1124NE1128156‬بـه نـام محمدجـواد جلیلیـان مفقـود‬ ‫شـده و اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب میثـم صحرایی لعل ابـادی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬به رنگ نقـره ای متالیک مدل ‪ 1390‬با شـماره‬ ‫پال ک ‪422 -29‬ه‍‪ 45‬و شـماره موتور ‪ 12490221898‬و شـماره شاسـی ‪ NAAM01CAVCE217188‬بعلت فقدان‬ ‫اسـناد فروش (سـند کمپانی‪ ،‬سـند سـبز) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده اسـت‪ .‬لذا چنانچه هر‬ ‫کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فروش شـرکت ایران خـودرو واقع‬ ‫در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت پس از انقضـای مهلت مذبور طبـق ضوابط مقرر‬ ‫اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه به اقای علیرضا گلستانی‬ ‫بدینوسـیله بـه اقـای علیرضـا گلسـتانی فرزند علی محمد بـه شـماره ملـی ‪ 2002530300‬و به شماره شناسـنامه ‪108‬‬ ‫صـادره از دزفـول سـا کن اسـتان خوزسـتان‪ ،‬شـهر دزفـول‪ ،‬خیابـان امام موسـی صدر‪ ،‬بیـن خیابان هـای فردوسـی‬ ‫و ثامن االئمـه‪ ،‬کوچـه بن بسـت ال محمـد ابلاغ می شـود کـه خانـم نـدا عباسـیان فرزنـد عبدالرحیـم بـا کـد ملـی‬ ‫‪ 2002228515‬جهـت وصـول مبلـغ ‪ 11/860/000/000‬ریـال بـه اسـتناد سـند نکاحیـه شـماره ‪ 42647‬مـورخ‬ ‫‪ 1378/01/16‬تنظیمی دفترخانه ازدواج ‪ 78‬شهر دزفول استان خوزستان درخواست صدور اجرائیه مهریه علیه‬ ‫ً‬ ‫شـما را نمـوده کـه متعاقبـا اجرائیـه شـماره ‪ 139904182794000193‬مـورخ ‪ 1399/10/02‬صـادر و پرونـده اجرائی به‬ ‫شـماره پرونـده ‪ 139904017094000839/1‬در ایـن اداره تشـکیل شـده و طبـق گـزارش مـورخ ‪ 1399/10/09‬مامـور‬ ‫پست‪ ،‬محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده‪ .‬لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده ‪ 18‬ائین نامه‬ ‫اجرا‪ ،‬مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیراالنتشار ا گهی می شود و چنانچه ظرف‬ ‫مـدت ده روز از تاریـخ ایـن ا گهـی کـه روز ابلاغ محسـوب می گـردد‪ ،‬نسـبت بـه پرداخت بدهی خـود اقدام ننمایید‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عملیات اجرائی جریان خواهد یافت‪ .‬ضمنا حسـاب های بانکی متعلق به شـما شناسـایی و توقیف شـده اسـت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بدینوسیله مراتب در اجرای ماده ‪ 87‬ائین نامه اجرا نیز ابالغ می گردد‪ .‬ضمنا می بایست جهت ثبت نام و دریافت‬ ‫حسـاب کاربری اقـدام فرمایید‪.‬‬ ‫عبداله قربانی فر‪ ،‬مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشمند رانندگی شماره ‪1152071‬اینجانب شاهسوار اسماعیلی فرزند مراد به شناسنامه شماره ‪210‬صادره‬ ‫از سـرپل ذهاب با کد ملی ‪3369489708‬مفقود واز درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫مجوز حمل سلاح شـکاری سـاچمه زنی تک لول کالیبر ‪ 12‬مدل کوسـه سـاخت ترکیه به شناسـه ‪ 00012556807‬و‬ ‫شـماره سلاح ‪ 85850005‬بنام خداداد پورالهی با کد ملی ‪ 1990908411‬مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشـمند کامیـون کشـنده دانگ فنـگ بـه رنگ سـفید مـدل ‪ 1390‬با شـماره انتظامـی ایـران ‪618 -19‬ع‪ 63‬و‬ ‫شماره موتور ‪ ISLE3753087725950‬و شماره شاسی ‪ NADD901K13V608932‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (سـند کمپانـی) و بـرگ سـبز موتورسـیکلت ‪ 125L‬دلتـا بـه رنـگ مشـکی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫انتظامی ‪ 86828‬ایران ‪ 564‬و شماره موتور *‪ 152FDI*FD410260‬و شماره تنه ‪ NC5****125P9012720‬بنام‬ ‫مسـعود شـاه مرادابکش بـا کـد ملـی ‪ 2003182136‬مفقـود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز وانـت سـایپا بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1394‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪754 -19‬ق‪ 72‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 5425757‬و شـماره شاسـی ‪ NAS451100F4942110‬بنـام تـورج لطفـی فرزنـد یارعلـی بـه شـماره ملـی‬ ‫‪ 3242500032‬مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کوزران‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه به محکوم علیه سهیل روزبه فرزند نعمت‬ ‫خواسته‪ :‬الزام به تنظیم سند‬ ‫خواهان‪ :‬علی جمال نظری‬ ‫حسب محتویات کالسه پرونده ‪ 447/95/1‬این مرجع درخصوص دادخواست علی جمال نظری فرزند ابراهیم‬ ‫ا گهی تحدید حدود امالک واقع در حوزه ثبتی شهرستان جوانرود‬ ‫اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان جوانـرود‪ ،‬طبـق مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت‪ ،‬تحدیـد حـدود تعـدادی از پال ک هـای‬ ‫واقـع در حـوزه ثبتـی شهرسـتان جوانـرود را کـه در اجـرای قانون ثبـت عادی تقاضای ثبت گردیده اند با ذکر شـماره‬ ‫پال ک هـای فرعـی و اصلـی و مشـخصات ملـک و مالـک‪ ،‬در موعـد مقـرر انجـام و بـه شـرح ذیـل‪ ،‬جهت اطلاع عموم‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/31 -139960318011013035‬هیـات حـل‬ ‫اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانه محرمعلی محمدعلی پور روشـن دهنده فرزنـد کاس از‬ ‫پال ک ‪ 1‬از ‪ 49‬اصلی واقع در قریه کسما بخش ‪ 22‬گیالن از نسق کاس محمدعلی پور بعنوان ششدانگ یک قطعه‬ ‫زمین مشتمل بر خانه و محوطه و مزروعی بمساحت ‪ 6792‬متر مربع از طرف هیئت مذکور احراز گردیده و پال ک‬ ‫‪ 1137‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪.‬‬ ‫چنانچه کسـی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشته باشـد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشار‬ ‫ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای‬ ‫مدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقدام می گردد و صدور سـند مالکیت جدید مانع مراجعه‬ ‫متضـرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/832‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز و سـند کمپانـی خـودرو پرایـد صبـا بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1381‬بـا شـماره پلا ک ‪818 -38‬ه‍‍‪44‬ـ‬ ‫وشـماره شاسـی ‪ S1412281860260‬و شـماره موتـور ‪ 00394760‬مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر‬ ‫ماده ‪ ۳‬و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۴۰۳۳‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض کالسه‪۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۶۲۷‬‬ ‫تقاضـای شـکر حسـین نژاد بشماره شناسـنامه ‪ ۱۰۴۰‬کـد ملـی ‪ ۵۹۱۹۵۲۷۶۳۳‬صـادره از بجنـورد فرزنـد یـزدان واقـع‬ ‫در اراضـی با کرمحلـه در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بمسـاحت ‪ ۳۰۰‬مترمربـع از‬ ‫پال ک ‪ ۱۰۸‬اصلی بخش ‪ ۳‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسـمی دارد‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازاینـرو اشـخاصی که نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بمدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خود را با‬ ‫ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع‬ ‫ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصالح قضائـی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/24 :‬‬ ‫م الف ‪ ۶۰۰۵‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/07/16-139960318019003831‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تالـش تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای محمدهـادی تندرولمـر فرزنـد شـهرام بـه شماره شناسـنامه ‪ 363‬صـادره از تالـش در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه و انبـاری و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 425‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 1235‬از ‪ 79‬اصلـی مفـروز و‬ ‫مجزی شده از پال ک ‪ 276‬واقع در قریه لمرعلیا بخش ‪ 27‬گیالن خریداری از مالک رسمی اقای محمدقلی تندرو‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که‬ ‫اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مدت مذکـور و‬ ‫عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1493‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک تالش‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 139960318011011942‬مـورخ ‪ 1399/09/23‬هیـات حل‬ ‫اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه محمـد پورصفری یکرنگ اباتـری فرزنـد احمـد از پال ک‬ ‫‪ 27‬و ‪ 54‬متصل بهم از ‪ 70‬اصلی واقع در قریه شـارم بخش ‪ 22‬گیالن از نسـق قسـمت صابری بعنوان ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه و محوطـه بمسـاحت ‪ 11970/00‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 412‬بـرای ان‬ ‫منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی‬ ‫نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح مذکور‪ ،‬اعتراض داشته باشد از تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪2‬‬ ‫ماه‪ ،‬اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمایند و از تاریخ تسـلیم اعتراض به اداره ثبت‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه‪ ،‬دادخواسـت بـه مراجـع ذیصالح قضایی تسـلیم نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت خود را بـه اداره ثبت‬ ‫اسـناد صومعه سـرا ارائـه نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پس از انقضای مـدت مذکور متقاضی می تواند به محا کم قضایی‬ ‫مراجعـه و گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت معتـرض به محا کم را اخذ و برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت‬ ‫اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدید مانع مراجعه متضـرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/794‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 139960318011011927‬مـورخ ‪ 1399/09/23‬هیـات حل‬ ‫اختالف مسـتقر در ثبت اسـناد صومع هسـرا تصرف مالکانه فاطمه نعیمی دوگوری فرزند عبداله از پال ک ‪ 497‬از ‪30‬‬ ‫اصلی واقع در قریه دوگور بخش ‪ 22‬گیالن از مالکیت عبداله نعیمی بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل‬ ‫بـر خانـه و محوطـه بمسـاحت ‪ 255/57‬مترمربـع از طـرف هیئت مذکور احراز گردیـده و پلا ک ‪ 814‬برای ان منظور‬ ‫شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور‪ ،‬اعتراض داشـته باشـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمـدت ‪ 2‬ماه‪،‬‬ ‫اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمایند و از تاریخ تسـلیم اعتراض به اداره ثبت‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه‪ ،‬دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تسلیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد‬ ‫صومعه سرا ارائه نماید‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور متقاضی می تواند به محا کم قضایی مراجعه‬ ‫و گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت معتـرض بـه محا کـم را اخـذ و برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت اقدام‬ ‫می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/795‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ ،1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر گردیـده‪ ،‬جهـت‬ ‫اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ :‬املا ک متقاضیـان واقـع در قریـه ابندانسـر پلا ک ‪ 48‬اصلـی بخـش ‪ 4590 -16‬فرعـی بنـام اقـای داود بندادکرمانـی‬ ‫نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت ‪ 111/91‬مترمربع خریداری بدون واسـطه از اقای علی محمد بندادکرمانی‬ ‫مالـک رسـمی‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه مربوطـه این ا گهی‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه بر انتشـار ا گهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا درصورتیکه‬ ‫اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محل تـا دو ماه اعتراض خـود را‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد که دراینصـورت اقدامات ثبت موکـول به ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت و‬ ‫درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد‪ ،‬یـا معترض گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل ارائه نکنـد‪ ،‬اداره ثبت مبـادرت به صدور‬ ‫سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی اسـت برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسـمتی از امال کی‬ ‫ً‬ ‫که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود‪ ،‬مراتب را در اولین ا گهی نوبتی و تحدید حدود‬ ‫بـه صـورت همزمـان باطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه املا ک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت‬ ‫اختصاصی منتشـر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 19909165‬رحمت سلمانی قادیکالئی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قائم شهر‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/02 -139960318011012271‬هیـات حـل‬ ‫اختالف مسـتقر در ثبت اسـناد صومع هسـرا تصرف مالکانه سـیف اله تقی پور فرزند یداله از پال ک ‪ 1‬از ‪ 18‬اصلی واقع‬ ‫در قریه لیفشا گرد بخش ‪ 22‬گیالن از نسق ابوالقاسم خانجانی بعنوان ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی‬ ‫بمسـاحت ‪ 493/7‬متر مربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیده و پال ک ‪ 758‬برای ان منظور شـده‪ ،‬لذا براسـاس‬ ‫مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکور برابر مقررات نسـبت بصدور سـند‬ ‫یگـردد و صـدور سـند مالکیـت جدید مانع مراجعه متضـرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫مالکیـت اقـدام م ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/840‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه مـدارک (شناسـنامه سـبز‪ ،‬بـرگ کمپانـی) سـواری سـایپا ‪ 111EX‬مـدل ‪ 1392‬بـا شـماره انتظامـی ایـران‬ ‫‪448 -56‬ق‪ 57‬و شـماره موتـور ‪ 4847390‬و شـماره شاسـی ‪ NAS431100D5735838‬متعلـق بـه فرامـرز‬ ‫عزیزی لیچائـی مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫ا گهیفقدانسندمالکیت‬ ‫ً‬ ‫احترامـا نظـر بـه اینکـه اقای حمید زمانی به ادرس شـهرری‪ ،‬ابتـدای جاده ورامین‪ ،‬نبش میرعابدینی‪ ،‬پلا ک ‪137‬‬ ‫بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه ‪ 1378‬مورخـه ‪ 1399/06/18‬و دسـتور وارده شـماره ‪1399/08/25-4027978‬‬ ‫اعالم می دارد سـند مالکیت ششـدانگ یکباب مغازه به شـماره ‪ 5348‬فرعی از ‪ 126‬اصلی مفروز از ‪( 4408‬شـماره‬ ‫ا گهی موضوع ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر کالسـه پرونـده شـماره ‪ 13991144100180060115‬و رای شـماره ‪ 139960310018010509‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک عباس ابـاد تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضی اقای مصطفـی ابراهیمی اتانـی فرزند علی جان بـه شماره شناسـنامه ‪ 715‬و کد ملی‬ ‫‪ 2219841057‬صـادره از تنکابـن در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر بنـای احداثـی بـه مسـاحت صـد و نـود و چهـار ممیـز چهل و سـه مترمربـع (‪ 194.43‬مترمربع) قسـمتی از‬ ‫پلا ک ‪ 376‬اصلـی واقـع در قریـه جمشـیداباد بخـش دو ثبـت عباس ابـاد دارای مبایعه نامـه عـادی خریـداری از کلثـوم راش از محـدوده مالکیـت رسـمی فـرح خلعتبری محـرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از‬ ‫تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض دادخواسـت خـود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عـدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 19908747‬ابراهیم حسین زاده‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک عباس اباد‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه‬ ‫ثبتتایباد‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیـان کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور‬ ‫مسـتقر در بخـش ‪ 14‬مشـهد واحـد ثبتـی شهرسـتان تایبـاد مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و‬ ‫یگـردد‪:‬‬ ‫بالمعـارض ان محـرز و رای الزم صـادر گردیـده جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی م ‬ ‫خانـم منیـر ارجمند فرزند فیض محمد بشماره شناسـنامه ‪ 5564‬کـد ملـی ‪ 0748395301‬صادره‬ ‫از تایبـاد در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 202‬مترمربـع پلا ک شـماره ‪ 2991‬فرعـی از ‪251‬‬ ‫اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حـوزه ثبـت ملـک تایبـاد از محـل قسـمتی از‬ ‫مالکیـت شـهرام و عـادل ارجمنـد و قسـمتی از پلا ک کالسـه ‪ .97-31‬لـذا به موجب مـاده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه‬ ‫مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه کثیراالنتشـار منتشـر تـا‬ ‫درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ‬ ‫نماینـد‪ .‬معترضیـن بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم دادخواسـت‬ ‫بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت به اداره ثبت محـل تحویل دهد که‬ ‫دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی که اعتـراض در‬ ‫مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه‬ ‫نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه‬ ‫متضرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تایباد‬ ‫بطرفیت سهیل روزبه بخواسته الزام به تنظیم سند که به موجب دادنامه شماره ‪ 1395/09/09-436‬محکوم له‬ ‫انتقـال سـند پرایـد بـه شـماره انتظامـی ‪653 -29‬ه‍‪12‬ـ در یکـی از دفاتـر رسـمی در حق خواهان و پرداخت نیم عشـر‬ ‫دولتی در حق صندوق دولت گردیده اسـت و در تاریخ ا گهی روزنامه گردیده اسـت و نسـبت به ان در مهلت مقرر‬ ‫اعتراضـی واصـل نگردیـده‪ ،‬لـذا رای صـادره قطعـی تلقـی شـده و نسـبت بـه ان به خواسـته خواهان اجرائیـه صادره‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا محکوم علیه باید از تاریخ انتشار ا گهی در روزنامه به مدت ده روز مفاد اجرائیه را به مرحله اجرا‬ ‫بگذارد‪ .‬تاریخ انتشـار‪ ،‬تاریخ ابالغ اجرائیه محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی می نماید‪:‬‬ ‫امالک واقع در بخش ‪ 13‬کرمانشاه‬ ‫‪ -1‬پال ک ‪ 5122‬فرعی از ‪ 153‬فرعی از یک اصلی جوانرود (واقع در بخش ‪ 13‬کرمانشـاه) اقای افشـین یوسـفی فرزند‬ ‫صالح ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 59/5‬مترمربع‬ ‫‪ -2‬پال ک ‪ 5153‬فرعی از ‪ 157‬فرعی از یک اصلی جوانرود (واقع در بخش ‪ 13‬کرمانشاه) خانم شوکت قیطولی فرزند‬ ‫فتاح ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 102/6‬مترمربع‬ ‫‪ -3‬پلا ک ‪ 5157‬فرعـی از ‪ 153‬فرعـی از یـک اصلـی جوانـرود (واقـع در بخـش ‪ 13‬کرمانشـاه) اقـای علی اشـرف‬ ‫قدیمی کیلـی فرزنـد تقـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 152/3‬مترمربـع‬ ‫تاریخ انجام‪1399/12/05:‬‬ ‫لـذا طبـق مـاده ‪ 14‬قانـون ثبـت‪ ،‬بـه صاحبـان املا ک فوق و مجاورین اعالم می شـود کـه در روز مقـرر در محل وقوع‬ ‫ملـک مـورد تحدیـد حاضـر‪ ،‬تا عملیات تعیین حدود‪ ،‬با معرفی حـدود اربعه از طرف انان انجـام پذیرد‪ .‬طبق ماده‬ ‫‪ 20‬قانـون ثبـت‪ ،‬کسـانی کـه بـه حـدود و حقـوق ارتفاقـی اعتـراض دارنـد می تواننـد از تاریـخ تنظیـم صورتمجلـس‬ ‫تحدیـدی ظـرف مهلـت ‪ 30‬روز اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک شهرسـتان جوانـرود تسـلیم یا ارسـال‬ ‫نماینـد تا لحـاظ مدنظر قـرار گیرد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/11:‬‬ ‫شهریار خدری‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306005008319‬مـورخ ‪1399/10/25‬‬ ‫هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانـه‬ ‫و بالمعـارض اقـای جعفـر فرزادیـان فرزنـد ماشـاءاله نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان‬ ‫بـه مسـاحت ‪ 170‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 471‬فرعـی از ‪ 4‬اصلـی واقـع در اراضـی گذرد هتـرک‬ ‫بخـش ‪ 12‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالک رسـمی اقای غالمحسـین نکویی فرزند‬ ‫مرادعلی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای‬ ‫هیـات الصـاق تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تا دو ماه اعتراض خـود را به‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬معتـرض باید ظرف یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یا معترض‪،‬‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/8674‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ ،1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر گردیـده‪ ،‬جهـت‬ ‫اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ :‬املا ک متقاضیـان واقـع در قریـه زیـارکال پلا ک ‪ 13‬اصلـی بخـش ‪ 374 04‬فرعـی بنـام اقـای مسـعود علی پـور نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بـه مسـاحت ‪ 4384‬مترمربـع خریـداری بـدون واسـطه از وراث اقـای حـاج رحمت الـه علیپـور‬ ‫مالـک رسـمی‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه مربوطـه این ا گهی‬ ‫در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه بر انتشـار ا گهی‪ ،‬رای هیات الصاق تا درصورتیکه‬ ‫اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محل تـا دو ماه اعتراض خـود را‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت به تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه‬ ‫عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد که دراینصـورت اقدامات ثبت موکـول به ارائـه حکم قطعی دادگاه اسـت و‬ ‫درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد‪ ،‬یـا معترض گواهی تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل ارائه نکنـد‪ ،‬اداره ثبت مبـادرت به صدور‬ ‫سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی اسـت برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد قسـمتی از امال کی‬ ‫ً‬ ‫که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده‪ ،‬واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود‪ ،‬مراتب را در اولین ا گهی نوبتی و تحدید حدود‬ ‫بـه صـورت همزمـان باطلاع عمـوم می رسـاند و نسـبت بـه املا ک در جریـان ثبـت و فاقـد سـابقه تحدیـد حـدود‪ ،‬واحـد ثبتـی ا گهـی تحدیـد حـدود را بـه صـورت‬ ‫اختصاصی منتشـر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 19909057‬رحمت سلمانی قادیکالئی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قائم شهر‬ ‫ا گهی موضوع ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر کالسـه پرونـده شـماره ‪ 1399114410018000071‬و رای شـماره‬ ‫‪ 139960310018010165‬هیـات موضـوع قانـون تعیین تکلیف وضعیت ثبتـی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد‬ ‫تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای کمیـل باباعباسـی فرزنـد مختـار بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 81‬و کـد ملـی ‪ 2219237801‬صـادره از تنکابـن در ششـدانگ یـک‬ ‫قطعه زمین مشتمل بر گلخانه و انبار به مساحت نهصد و شصت و نه ممیز شصت‬ ‫صـدم مترمربـع (‪ 969.60‬مترمربـع) قسـمتی از پلا ک شـماره ‪ 17‬فرعـی از پلا ک ‪156‬‬ ‫لکـوه بخش دو ثبت عباس اباد دارای سـند مالکیت مشـاعی از‬ ‫اصلـی واقـع در قریـه گ ‬ ‫محـدوده مالکیـت مشـاعی خـودش محـرز گردیده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطلاع عموم‬ ‫یشـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت‬ ‫مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی م ‬ ‫به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫ا گهی به مدت دو ماه‪ ،‬اعتراض دادخواست خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقـررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 19908751‬ابراهیم حسین زاده‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک عباس اباد‬ ‫ا گهی موضوع ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر کالسـه پرونـده شـماره ‪ 1398114410018000571‬و رای شـماره‬ ‫‪ 139960310018008622‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫عباس ابـاد تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای اروجعلـی خدایارسـقاواز‬ ‫فرزند روح اله به شماره شناسـنامه ‪ 8‬و کد ملی ‪ 5669744624‬صادره از خلخال‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بر بنـای احداثی به مسـاحت هقتصد و‬ ‫شـصت و دو مترمربـع (‪ 762‬مترمربـع) قسـمتی از پلا ک ‪ 364‬اصلـی واقـع در قریـه‬ ‫وربن بخش دو ثبت عباس اباد خریداری مبایعه نامه عادی خریداری از محدوده‬ ‫مالکیت رسـمی سیدابوالقاسـم طاهائی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـه‬ ‫قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم‬ ‫وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 19908743‬ابراهیم حسین زاده‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک عباس اباد‬ صفحه 4 ‫گزارش ‪5‬‬ ‫شنبه‪ 11‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2166‬‬ ‫برگزاری جلسه کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران با هدف پیشگیری از سرقت تجهیزات خطوط‬ ‫انتقال و فوقتوزیع در شرکت برق منطقهای غرب‬ ‫شبکه میشود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ایجاد خاموشــی و قطــع برق‪ ،‬مختل‬ ‫شدن خدمترســانی دســتگاههای خدماتی به‬ ‫مردم‪ ،‬اخالل در نظم و اســایش عمومی جامعه‬ ‫و ایجاد خســارتهای فراوان اقتصادی به صنعت‬ ‫برق و شــهروندان از جمله مشکالتی است که در‬ ‫اثر سرقت تجهیزات شبکههای انتقال و فوقتوزیع‬ ‫برق ممکن است به وجود اید‪.‬‬ ‫مدیرعامل برق غرب ابراز داشت‪ :‬برای جلوگیری‬ ‫از افزایش روند سرقت تجهیزات شبکه‪ ،‬میطلبد‬ ‫با هماهنگی مراجع انتظامی و قضایی برنامههایی‬ ‫نظیر بررسی و تحلیل گزارشهای سرقت واصله و‬ ‫اعالم به مراجع ذیصالح در کمیته تشکیل شده‬ ‫با حضور واحدهای تاثیرگذار شــرکت‪ ،‬همکاری‬ ‫نزدیک با نیروی انتظامی استانهای غرب کشور‬ ‫در خصوص پیشــگیری از ســرقتها‪ ،‬انجام کار‬ ‫فنی تخصصی ویژه توســط دستگاههای مربوطه‬ ‫و اگاهی ســه استان کرمانشاه‪ ،‬کردستان و ایالم‪،‬‬ ‫جلســه کمیته پدافند غیرعامل و مدیریت بحران‬ ‫با هدف پیشــگیری از ســرقت تجهیزات خطوط‬ ‫انتقال و فوقتوزیع در شرکت برق منطقهای غرب‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫مهندس علی اســدی مدیرعامل این شــرکت با‬ ‫اشــاره به اهمیت جلوگیری از سرقت تجهیزات‬ ‫شــبکه برق گفت‪ :‬یکی از مهمترین دغدغههای‬ ‫ایــن شــرکت در نظــر گرفتن تمهیــدات الزم‬ ‫برای کاهش ســرقت تجهیــزات و دکلهای برق‬ ‫فشارقوی در سطح شبکه است‪ ،‬تا عالوه بر کاهش‬ ‫خســارات مادی و معنوی از خاموشیهای بدون‬ ‫برنامه و در نتیجه نارضایتی مردم جلوگیری شود‪.‬‬ ‫مهندس اسدی با اشــاره به طول خطوط شبکه‬ ‫برق در غرب کشور اظهار داشت‪ :‬یکی از مهمترین‬ ‫مسائلی که تا به امروز موجب بروز خسارت و وارد‬ ‫کردن زیانهای مادی و معنوی به شرکت و ایجاد‬ ‫مشکالتی برای مشــترکان کرده است‪ ،‬سرقت از‬ ‫تجهیزات شــبکه برق اســت که باعث ناپایداری‬ ‫برگزاری جلســات هماندیشی حمایت از صنعت‬ ‫برق با حضور فرمانداران‪ ،‬بخشــداران و دهیاران‬ ‫مناطق مختلف اســتان و مطــرح نمودن تبعات‬ ‫پدیده شــوم ســرقت‪ ،‬حضور مداوم در جلسات‬ ‫کمیته پیشگیری از سرقت استانداری و پیگیری‬ ‫مصوبات این جلســات‪ ،‬اســتفاده از گشــتهای‬ ‫تلفیقــی با نیروی انتظامی و بســیج و پرســنل‬ ‫حراست شــرکت در مسیرهایی از خطوط انتقال‬ ‫و فوقتوزیع که بیشــترین مشکالت را داشتهاند‪،‬‬ ‫نظارت و رصــد مالخرها از طریــق بازدیدهای‬ ‫دورهای‪ ،‬بازدید از مناطق روســتایی و مالقات و‬ ‫تعامل بــا اهالی و معتمدین روســتاها و اعضای‬ ‫پایگاههای بســیج و شورای روســتاها‪ ،‬تعامل با‬ ‫نیروی انتظامی و نیــروی قضایی‪ ،‬تدوین و مورد‬ ‫اجرا قرار گیرند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬باید به ســرعت زمینه وقوع‬ ‫جرم در زمینه ســرقت از شبکه و تجهیزات برقی‬ ‫شناســایی شــده و با اجرای اقدامات پیشگیرانه‬ ‫در راستای کاهش این مشــکالت‪ ،‬اقدامات الزم‬ ‫بهعمل اید‪ .‬مهندس اســدی به ضرورت تشکیل‬ ‫جلســات تخصصی با راهبری معاونت هماهنگی‬ ‫و با حضور کارشناســان دفتر حراست‪ ،‬امورهای‬ ‫بهرهبرداری‪ ،‬دفتر فنــی انتقال و مجری خطوط‪،‬‬ ‫پایگاه بســیج برق غــرب و کمیته پیشــگیری‬ ‫از ســرقت این شرکت اشــاره کرد و افزود‪ :‬برای‬ ‫رسیدن به راه حلهایی اساســی و راهگشا برای‬ ‫کم کردن مشــکالت در صنعت بــرق در حوزه‬ ‫پیشــگیری و اگاهی‪ ،‬با همپوشــانی‪ ،‬همکاری و‬ ‫تعامل شایســته با نیروهــای انتظامی و قضایی‪،‬‬ ‫برایند بهتری حاصل شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت برق منطقهای غرب در پایان‬ ‫با تشــکر از نقش و همکاری مردم غرب کشــور‬ ‫با نیروهای انتظامــی گفت‪ :‬در جاهایی که مردم‬ ‫مراقبت بیشتری داشــتهاند‪ ،‬میزان اسیب وارده‬ ‫ناشــی از خســارت وارده به دکلهــا به حداقل‬ ‫رسیده اســت و هرگونه ســهلانگاری که باعث‬ ‫گسترش این خسارتها از شبکه برق شود‪ ،‬باعث‬ ‫بروز مشــکالت و حــوادث ناگواری بــرای مردم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت در این جلســه هر یک از معاونین‬ ‫هماهنگی‪ ،‬بهرهبرداری‪ ،‬مالی و پشتیبانی‪ ،‬مدیران‬ ‫و کارشناسان حوزههای بهرهبرداری‪ ،‬خطوط‪ ،‬امور‬ ‫انتقال ایالم‪ ،‬دفتر حراست‪ ،‬دفتر پدافند غیرعامل‬ ‫و مدیریــت بحران‪ ،‬دفتر حقوقــی و دفتر روابط‬ ‫عمومی به ارائه گزارش‪ ،‬نظرات و پیشــنهادهای‬ ‫خود پرداختند‪.‬‬ ‫با حضور مسئولین ارشد پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نیرو و استانداری کرمانشاه؛‬ ‫برگزاری مراسم تقدیر از دستاندرکاران اجرای موفق مانور تمرینی‪-‬اموزشی جنوبغرب کشور در شرکت برق منطقهای غرب‬ ‫مراسم تقدیر ازدستاندرکاران اجرای موفق مانور‬ ‫تمرینی‪-‬اموزشــی جنوبغرب کشــور باحضور‬ ‫مســئولین ارشــد پدافند غیرعامل و مدیریت‬ ‫بحران وزارت نیرو و اســتانداری کرمانشــاه در‬ ‫شرکت برق منطقهای غرب برگزار شد‪.‬‬ ‫مراســم تقدیر از دســتاندرکاران اجرای موفق‬ ‫مانورتمرینی اموزشــی جنوب غرب کشــور با‬ ‫حضور مهنــدس رجبی نماینــده دفتر پدافند‬ ‫غیرعامل و مدیریت بحران وزارت نیرو‪ ،‬مهندس‬ ‫علی اسدی مدیر عامل شــرکت برق منطقهای‬ ‫غرب‪ ،‬مهندس زارعی مدیرکل پدافند غیرعامل‬ ‫اســتانداری کرمانشــاه‪ ،‬دکتــر ظهرابی معاون‬ ‫مدیرکل بحران اســتانداری کرمانشاه و مدیران‬ ‫عامل و بحران صنعت اب و برق استان کرمانشاه‬ ‫در ســالن کنفرانس شرکت برق منطقهای غرب‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این مراســم مدیر عامل شرکت برق‬ ‫منطقهای غرب ضمن تســلیت فرارســیدن ایام‬ ‫فاطمیه و اولین ســالگرد شهادت سپهبد شهید‬ ‫حاج قاسم سلیمانی و خیر مقدم به حاضرین در‬ ‫جلسه گفت‪ :‬دستورالعمل اجرای مانورتمرینی‪-‬‬ ‫اموزشی زلزله ‪ ۶.۵‬ریشــتر درمناطق ششگانه‬ ‫کشور در اواخر ســال گذشته از طرف مدیرکل‬ ‫محترم پدافند غیرعامل و مدیریت بحران وزارت‬ ‫نیرو ابالغ شد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پــس ازابالغ دســتورالعمل اجرای‬ ‫مانور‪ ،‬این موضوع بهصورت جدی در دستورکار‬ ‫شــرکتهای صنعت اب و برق استان کرمانشاه‬ ‫قرارگرفــت و با وجود محدودیتهای ناشــی از‬ ‫ویروس منحوس کرونــا و بارعایت پروتکلهای‬ ‫بهداشتی‪ ،‬سه جلســه با حضور اعضای شورای‬ ‫هماهنگی مدیــران صنعت اب و برق اســتان‬ ‫کرمانشــاه و ‪ ۹‬جلسه شورای هماهنگی مدیران‬ ‫بحــران و پدافندغیرعامل این شــرکتها برای‬ ‫اجرای این مانور تشکیل شد‪.‬‬ ‫مهندس اســدی خاطرنشــان ســاخت‪ :‬در این‬ ‫جلســات مواردی همچون تعیین جانشــینان‬ ‫اول ودوم و ســخنگوی مانور‪ ،‬تعیین کمیتههای‬ ‫اجرایی مانور شــامل پشــتیبانی‪ ،‬برنامهریزی‪،‬‬ ‫عملیات‪ ،‬اطالعرسانی و ایمنی و امنیت‪ ،‬تعیین‬ ‫محــل و محــدوده اجرای مانــور ‪ ،‬نحوه تامین‬ ‫مالی و پشتیبانی‪ ،‬چگونگی اجرای دستورالعمل‬ ‫رعایت پروتکلهای بهداشــتی‪ ،‬نحوه اســکان و‬ ‫ایاب و ذهاب مهمانان ‪ ،‬چگونگی تعامل با سایر‬ ‫ســازمانها و ارگانها از جمله ســازمان هالل‬ ‫احمر‪ ،‬اتشنشــانی‪ ،‬پلیس راهور وســایر موارد‬ ‫مرتبط تصمیمگیری شد‪.‬‬ ‫وی ابراز داشــت‪ :‬ســپس هریک از شرکتهای‬ ‫مجموعه صنعت اب و برق اســتان‪ ،‬ســناریوی‬ ‫اختصاصی خودشــان راتهیه کردند و سناریوی‬ ‫تجمیعی (تفصیلی) اماده شــد و همه شرکتها‬ ‫امادگی خــود را برای اجرای مانــور زلزله ‪۶.۵‬‬ ‫ریشــتری در منطقه بیســتون اعــالم کردند‬ ‫و هماهنگیهــا و اقدامــات الزم بــرای حضور‬ ‫اکیپهای اجرایی در محلهای تعیین شده برای‬ ‫اجرای مانور عملیاتی صورت گرفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل برق غرب گفت‪ :‬در یکی از جلســات‬ ‫هماهنگــی مانور‪ ،‬ازمســئولین دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی کرمانشــاه برای راهنمایی‪ ،‬همکاری‬ ‫ونظارت بر پروتکلهای بهداشــتی اجرای مانور‬ ‫دعوت بهعمل امد و مقرر شد با همکاری دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی کرمانشاه‪ ،‬نفرات‪ ،‬تجهیزات وتدابیر‬ ‫الزم برای این امر انجام شــود ولــی باتوجه به‬ ‫ا گهی موضوع ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر کالسه پرونده شماره ‪ 1398114410018000136‬و رای شماره ‪ 139960310018008623‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک عباس اباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای مهدی قاسـمی فرد فرزند علی مروت به شماره شناسـنامه ‪ 2718‬و کد ملی ‪1289089310‬‬ ‫صـادره از اصفهـان در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر سـاختمان بـه مسـاحت سـیصد و دو ممیز پنجـاه مترمربـع (‪ 302.50‬مترمربع) قسـمتی از پلا ک ‪ 321‬اصلی واقـع در مرتع‬ ‫جیسـا بخـش دو ثبـت عباس ابـاد دارای مبایعه نامـه عـادی خریـداری از سـعید انصـاری از محـدوده مالکیت رسـمی رحمت الـه رودبارکی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬درصورتی که اشخاص نسبت به صدور مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو‬ ‫ماه‪ ،‬اعتراض دادخواسـت خود را به مراجه قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 19908750‬ابراهیم حسین زاده‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک عباس اباد‬ ‫ا گهی تجدید مناقصه عمومی‬ ‫بـا توجـه بـه اینکـه شـهرداری بنـدر بوشـهر درنظـردارد پـروژه خریـد مخـازن چهارچـرخ ‪ 770‬لیتـری بـه تعـداد ‪ 500‬عدد به شـرح ذیـل را به پیمانـکاران واجد‬ ‫صالحیـت و دارای شـرایط مربوطـه از سـازمان های ذیربـط را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) وا گذار نماید‪ ،‬لـذا از کلیه پیمانکاران واجد‬ ‫یگـردد مطابـق جـدول زمانبنـدی ذیـل بـه سـامانه مذکـور بـه ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫صالحیـت کـه دارای صالحیـت در رشـته مربوطـه هسـتند دعـوت م ‬ ‫مراجعه و نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام نمایند‪ .‬الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت‬ ‫گواهی امضای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫مدت قرارداد‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫خرید اسناد‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫تحویل پا کات‬ ‫تاریخ بازگشایی‬ ‫پا کت ها‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید مخازن چهارچرخ ‪ 770‬لیتری به‬ ‫تعداد ‪ 500‬عدد‬ ‫‪2099005701000041‬‬ ‫‪ 2‬ماه‬ ‫شمسی‬ ‫‪1399/11/13‬‬ ‫‪1399/11/25‬‬ ‫‪1399/11/26‬‬ ‫‪750/000/000‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫بانکی (پا کت الف) در مهلت مقرر به اداره امور قراردادهای شـهرداری نرمزی بندر‬ ‫ضمانتنامه‬ ‫اصل‬ ‫تحویل‬ ‫الف)‪:‬‬ ‫کت‬ ‫پا‬ ‫اصل‬ ‫ـامل‬ ‫ش‬ ‫(‬ ‫ـناد‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫تحویل‬ ‫مهلت‬ ‫اخرین‬ ‫‪ -1‬محل و‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بوشـهر و دریافت رسـید الزامی اسـت‪ .‬ضمنا تا پایان وقت اداری مورخ درج شـده در جدول‪ .‬ضمنا تصویر پا کت الف و سـایر پا کات ب و ج در سـامانه الکترونیکی دولت (سـتاد)‬ ‫بارگذاری گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬پا کت های مناقصه در ساعت ‪ /10‬ده صبح مورخ درج شده در جدول گشوده می شود‪.‬‬ ‫‪ -3‬تضمین شـرکت در مناقصه می بایسـت به صورت ضمانتنامه بانکی یا ضمانتنامه صادر شـده از موسسـات غیربانکی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا اوراق‬ ‫مشـارکت یا واریز وجه نقد به حسـاب سـپرده شـماره ‪ 1003288684‬بانک شـهر مرکزی ارائه گردد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -4‬ضمنا متن ا گهی در شبکه اطالع رسانی شهرداری بوشهر به ادرس‪ www.Bushehr.ir :‬درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه درج ا گهی در دو نوبت به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدت اعتبار پیشنهادها ‪ /3‬سه ماه از تاریخ افتتاح پیشنهاد می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یک یا تمام پیشنهادها مختار است‪ ،‬دراینصورت سپرده ها مسترد خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -8‬سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -9‬محل دریافت و تحویل اسـناد سـامانه تدارکات الکترونیک دولت (سـتاد) و محل گشـایش پیشـنهادها سـالن جلسـات واقع در طبقه چهارم سـاختمان مرکزی شـهرداری‬ ‫بندر بوشـهر می باشـد‪.‬‬ ‫‪ -10‬اطالعـات دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا کـت الـف‪ :‬ادرس‪ :‬بوشـهر‪ -‬میـدان شـهرداری‪ ،‬شـهرداری مرکزی‪،‬‬ ‫طبقـه دوم‪ ،‬اداره امـور پیمـان‪ ،‬تلفـن‪07733340571 :‬‬ ‫‪ -11‬اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1085877 :‬‬ ‫روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری بندر بوشهر‬ ‫شیوع بیشتر کرونا و اعالم وضعیت قرمز دراستان‬ ‫کرمانشــاه واعالم ممنوعیت برگزاری جلسات‪،‬‬ ‫همایشها وگردهماییها‪ ،‬برگزاری مانور ازطرف‬ ‫استانداری کرمانشاه ممنوع اعالم شد‪.‬‬ ‫وی ابراز داشــت‪ :‬متعاقب ایــن امر‪ ،‬وزارت نیرو‬ ‫نحوه اجرای ایــن مانور عملیاتی را به مانور دور‬ ‫میــزی بصورت ویدئو کنفرانســی تغییر داد که‬ ‫بــا فراهم نمودن بســتر الزم ‪ ،‬مانــور بهصورت‬ ‫ویدئوکنفرانســی با حضور شرکتهای اب وبرق‬ ‫اســتان کرمانشاه و نظارت وزارت نیرو و ناظرین‬ ‫استانهای خوزستان‪ ،‬لرستان وایالم بهخوبی و‬ ‫با موفقیت کامل در ‪ ۸‬ابانماه ‪ ۹۹‬برگزارشد‪.‬‬ ‫مدیــر عامل شــرکت برق منطقــهای غرب در‬ ‫پایان گفت‪ :‬درحال حاضر شــرکتهای صنعت‬ ‫اب و برق بــا توجه به زلزله ناگوار شهرســتان‬ ‫ســرپلذهاب در ابانمــاه ‪ ۹۶‬و مانــوری کــه‬ ‫درابانماه سالجاری برگزار شد‪ ،‬امادگی خوبی‬ ‫بــرای رویایی بــا بحرانها به خصــوص زلزله‬ ‫احتمالی را دارند و جا دارد از همه همکارانم در‬ ‫مجموعه وزارت نیرو و استانداری و همه کسانی‬ ‫که به هر نحــوی در برگزاری مانور موثر بودند‪،‬‬ ‫تشکر و قدردانی کنم‪.‬‬ ‫در ادامــه‪ ،‬مهنــدس زارعی مدیــرکل پدافند‬ ‫غیرعامل استانداری کرمانشاه ابراز کرد‪ :‬علیرغم‬ ‫اینکــه انتظــار نمیرفت ایــن مانور بــا وجود‬ ‫محدودیتهــای قرنطینه و بیماری کرونا برگزار‬ ‫شود ولی بهصورت ویدئوکنفرانسی و با موفقیت‬ ‫برگزار شــد که در جای خــود هماهنگی بین‬ ‫قسمتهای مختلف نمونه و قابل تقدیر است‪.‬‬ ‫وی همچنین اقدامات پیشــگیرانه قبل از وقوع‬ ‫بحران را حائز اهمیت دانســته و افزود‪ :‬اقدامات‬ ‫پدافنــد غیرعاملــی برای جلوگیری از شــدت‬ ‫خسارات ناشــی از بحرانهای محتمل ضروری‬ ‫است و یکی از مهمترین اقداماتی که سازمانها‬ ‫و ادارات میبایســت مورد توجه داشته باشند‪،‬‬ ‫تدابیــر الزم بهمنظور تهیه و اســتقرار و اماده‬ ‫بکاری مولدهای اضطراری اســت کــه در این‬ ‫خصوص دســتورات الزم صادر شده و بهصورت‬ ‫جدی در حال پیگیری است‪.‬‬ ‫در پایان؛ مهندس رجبــی نماینده دفتر پدافند‬ ‫غیرعامل و مدیریت بحــران وزارت نیرو ضمن‬ ‫بیــان ضرورت برگزاری مانــور زلزله در مناطق‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی قائم شهر‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ ،1390/09/20‬املا ک متقاضیانـی کـه در هیـات‬ ‫موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی قائم شـهر مـورد رسـیدگی و تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض انـان محـرز و رای الزم صـادر گردیـده‪ ،‬جهـت‬ ‫اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می گـردد‪ :‬املا ک متقاضیـان واقـع در قریـه کفشـگرکال پلا ک ‪ 25‬اصلـی بخـش ‪ 17391 -16‬فرعـی بنـام اقـای غریـب رضـا‬ ‫بابائی اهنگری نسـبت به ششـدانگ یک قطعه زمین که در ان احداث بنا شـده اسـت به مسـاحت ‪ 198/50‬مترمربع خریداری بدون واسـطه از خانم سـکینه‬ ‫محسنی کفشـگرکالئی مالک رسـمی‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها عالوه بر انتشـار ا گهـی‪ ،‬رای هیات‬ ‫الصـاق تـا درصورتیکـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬مبـادرت به تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محل تحویل دهد که دراینصـورت اقدامات ثبت موکول بـه ارائه حکم‬ ‫قطعی دادگاه است و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد‪ ،‬یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند‪ ،‬اداره ثبت‬ ‫مبادرت به صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪ .‬بدیهی اسـت برابر ماده ‪ 13‬ائین نامه مذکور در مورد‬ ‫ً‬ ‫قسـمتی از امال کـی کـه قبلا اظهارنامـه ثبتـی پذیرفتـه نشـده‪ ،‬واحـد ثبتی بـا رای هیات پـس از تنظیم اظهارنامه حـاوی تحدیدحـدود‪ ،‬مراتـب را در اولین ا گهی‬ ‫نوبتـی و تحدیـد حـدود بـه صـورت همزمـان باطلاع عموم می رسـاند و نسـبت به املا ک در جریان ثبت و فاقد سـابقه تحدید حـدود‪ ،‬واحد ثبتی ا گهی تحدید‬ ‫حـدود را بـه صـورت اختصاصی منتشـر می نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 19909084‬رحمت سلمانی قادیکالئی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک قائم شهر‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫دوم‬ ‫ا گهی مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫شهرداری بهبهان به استناد بند‪ 3‬صورتجلسه شماره‪ 21‬مورخه‪ 1399/07/02‬شورای محترم اسالمی شهر‪ ،‬و همچنین کمیته تطبیق فرمانداری به شماره‪4433/1/4738‬‬ ‫مورخه ‪ 1399/07/15‬درنظر دارد از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای نسبت به جذب پیمانکار جهت وا گذاری امور جمع اوری‪ ،‬بارگیری و حمل زباله های شهری اقدام‬ ‫نماید‪ .‬لذا از کلیه شرکت های واجد شرایط دعوت به عمل می اید جهت خرید و دریافت فرم شرکت در مناقصه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬اسناد مناقصه در مقابل مبلغ‪ 1/000/000‬ریال (غیرقابل استرداد) به حساب شماره‪ 3100003349000‬بانک ملی بنام شهرداری بهبهان تسلیم می گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مبلغ قیمت پایه (براورد اولیه) ماهیانه‪ 14/800/000/000:‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شرکت کنندگان می بایست مبلغ ‪ 8/000/000/000‬ریال را به صورت ضمانتنامه بانکی (با اعتبار ‪ 3‬ماهه) یا به صورت واریز نقدی به حساب سپرده شماره ‪ 3100003350001‬بنام شهرداری بهبهان نزد‬ ‫بانک ملی (به عنوان سپرده شرکت در مناقصه) پرداخت نماید‪.‬‬ ‫‪ -4‬مدت قرارداد با برنده مناقصه‪ :‬یک سال شمسی می باشد‪.‬‬ ‫نهـا و پیاده روهـا‪،‬‬ ‫‪ -5‬موضـوع کار‪( :‬الـف) جمـع اوری‪ ،‬حمـل و بارگیـری زباله هـای سـطح شـهر و تخلیـه در بارانـداز شـهرداری‪( ،‬ب) جاروکشـی‪ ،‬شستشـو و رفـت و روب و تمیـز کـردن خیابا ‬ ‫(ج) الیروبی‪ ،‬چنگال زنی‪ ،‬لجن برداری و تمیز کردن جوی و جداول سطح شهر‬ ‫ً‬ ‫‪ -6‬میزان کار‪ :‬روزانه حدودا ‪ 130‬تن زباله می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬هزینه انتشار ا گهی ها به هر تعداد نوبت بر عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪-8‬محلدریافتاسنادوتحویلپیشنهادات‪:‬بهبهان‪،‬خیابانطالقانی‪،‬شهرداریبهبهان‪،‬واحدامور قراردادهامی باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از مورخه‪ 1399/11/11‬لغایت‪( 1399/11/18‬همه روزه به جز روزهای جمعه و تعطیالت رسمی)‬ ‫‪ -10‬مهلت قبول پیشنهادات و تحویل پاکات‪ :‬حدا کثر تا ساعت‪ 13‬روز سه شنبه مورخه‪ 1399/11/28‬می باشد‪ .‬شرکت کنندگان موظف هستند پاکات (الف‪ ،‬ب‪ ،‬ج) را ال ک و مهر شده تحویل دهند‪.‬‬ ‫‪ -11‬تاریخ بازگشایی پا کات و برگزاری کمیسیون مناقصه در مرحله اول‪ :‬ساعت‪ 12‬روز چهارشنبه مورخه‪ 1399/11/29‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سپرده انان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -13‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -14‬متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن‪ 061-52726174-6‬داخلی‪ 222‬واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫علیرضا بهادری‪ ،‬شهردار بهبهان‬ ‫ا گهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪/99/23‬م‬ ‫اداره کل راه اهـن یـزد درنظـردارد بنابـر ائین نامـه اجرائـی بنـد ج مـاده ‪ 12‬قانـون برگـزاری مناقصـات نسـبت بـه ارزیابـی کیفـی‬ ‫مناقصه گـران واجـد شـرایط جهـت دعـوت بـه مناقصـه بـه شـرح زیـر‪ ،‬اقـدام نمایـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت کلیـه مراحـل برگـزاری‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی تا تهیه لیست پیشنهاددهندگان دارای صالحیت از طریق درگاه‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬ابرسانی به ایستگاه های اداره کل راه اهن یزد‬ ‫‪ -2‬مدت و محل انجام‪ /12 :‬دوازده ماه‪ -‬مطابق با اسناد مناقصه‬ ‫‪ -3‬براورد انجام عملیات موضوع مناقصه‪ 7.529.220.000 :‬ریال (هفت میلیارد و پانصد و بیست و نه میلیون و دویست و بیست هزار ریال)‬ ‫‪ -4‬مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ 376.461.000 :‬ریـال (سـیصد و هفتـاد و شـش میلیـون و چهارصـد و شـصت و یـک هـزار ریـال)‪-‬‬ ‫بصـورت یکـی از ایـن روش هـا‪:‬‬ ‫الف) ضمانتنامه بانکی در وجه شـرکت راه اهن ج‪.‬ا‪.‬ا‪ .‬صادره یکی از بانک های مجاز که حداقل سـه ماه از اخرین تاریخ تحویل پیشـنهادها‬ ‫اعتبار داشـته و برای ‪ 3‬ماه دیگر قابل تمدید باشـد‪.‬‬ ‫ب) اصـل فیـش واریـزی وجـه نقـد بحسـاب تمرکـز وجـوه نقـدی راه اهـن بـه حسـاب ‪ IR290100004001064006372624‬بنـام تمرکـز وجـوه‬ ‫سـپرده راه اهـن نـزد بانـک مرکـزی‪.‬‬ ‫شــشگانه کشــور و حفظ امادگی شرکتهای‬ ‫اب و برق کشــور در مواجهه با بحرانها گفت‪:‬‬ ‫برگــزری مانور منطقــه جنوبغرب را بســیار‬ ‫موفقیتامیز بود و از مدیران و دســتاندرکاران‬ ‫مانور تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬حکم ریاســت شورای هماهنگی‬ ‫مدیــران بحــران و پدافنــد غیرعامــل منطقه‬ ‫جنوبغرب کشــور که از سوی مدیرکل پدافند‬ ‫غیرعامــل و مدیریت بحــران وزارت نیرو صادر‬ ‫شــده را به دکتر فرزاد حبیبــی مجری پدافند‬ ‫غیرعامل شــرکت برق منطقهای غرب تقدیم و‬ ‫از خدمات مهندس جلیلیان رئیس قبلی شورای‬ ‫هماهنگی مدیران بحران منطقه جنوبغرب در‬ ‫زمان مسئولیت تقدیر کرد‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫ج) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید‪.‬‬ ‫‪ -5‬شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه‪ :‬الف) ارائه تصویر حداقل گواهی نامه تائید صالحیت در زمینه حمل و نقل از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی الزامی می باشد‪ .‬ب) ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -6‬قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلت دریافت اسناد ارزیابی‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 14:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/11/15‬‬ ‫‪ -8‬مهلت بارگذاری اسناد تکمیل شده ارزیابی‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 14:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/11/29‬‬ ‫‪ -9‬مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬پیشـنهاددهندگان درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬ضروری اسـت مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت‬ ‫شـرکت در فراخوان را محقق سـازند‪ .‬شـماره تماس سامانه سـتاد‪021-41934 :‬‬ ‫پـس از ارزیابـی کیفـی‪ ،‬از مناقص هگـران واجـد شـرایط کـه حداقـل امتیـاز الزم را کسـب نمـوده باشـند جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه دعـوت بعمـل‬ ‫خواهـد امد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1085003 :‬‬ ‫اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه اهن یزد‬ صفحه 5 ‫اردبیل‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه‪ 11‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2166‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫پروین حسینی‬ ‫ افزایش مناطق تحت مدیریت‬ ‫حفاظت محیط زیست در لرستان‬ ‫تعیین تکلیف سهام عدالت ورثه متوفیان‬ ‫مدیرکل امـور اقتصـادی و دارایی‬ ‫اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬در قالـب‬ ‫سـامانه طراحـی شـده ورثـه‬ ‫متوفیـان دارنـده سـهام عدالـت‬ ‫می تواننـد اطالعـات خـود را ثبت‬ ‫کـرده و نسـبت بـه تعیین تکلیـف‬ ‫سـهام عدالـت فـرد متوفـی‬ ‫اقـدام کننـد»‪ .‬علیرضـا نـوروزی‬ ‫در جلسـه هماهنگـی سـهام عدالـت در اردبیـل اظهـار کـرد‪« :‬در اسـتان اردبیـل‬ ‫بیش از ‪۹۸۰‬هزارنفر دارنده سـهام عدالت وجود دارد که ‪۴۷۰‬هزارنفر ان ها روش‬ ‫مسـتقیم و مابقی به تعداد ‪۵۱۱‬هزارنفر روش غیرمسـتقیم و همکاری با شـرکت‬ ‫سـرمایه گذاری سـهام عدالـت را انتخـاب کردنـد»‪ .‬وی درمـورد تعیین تکلیـف‬ ‫متوفیـان سـهام عدالـت خاطرنشـان کـرد‪« :‬در سـطح کشـور دومیلیـون و‬ ‫‪۶۰۰‬هزارنفـر از بیـن ‪۴۹‬میلیـون دارنـده سـهام عدالـت فـوت کرده انـد کـه تلاش‬ ‫می شـود ازطریـق سـامانه مشـکل ثبـت اطالعـات و انتقال سـهم به ورثـه فراهم‬ ‫ایـد»‪ .‬نـوروزی در بخـش دیگـری از سـخنان خـود اضافـه کـرد‪« :‬بعـد از انجـام‬ ‫مراحـل قانونـی در تعییـن سـهم ارث ‪ ،‬بایـد یک نفـر از بازمانـدگان متوفـی بـه‬ ‫نمایندگـی از ورثـه بـا انجـام مراحـل قانونی نسـبت به ثبـت اطالعات در سـامانه‬ ‫موردنظـر اقـدام کـرده تـا تقسـیم سـهم بیـن ورثـه به انجـام برسـد»‪.‬‬ ‫برگزاری جشنواره کاالهای فرهنگی استان‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی اسـتان اردبیـل‬ ‫گفـت‪« :‬گرایـش نسـل جدید‬ ‫بـه مظاهـر غربـی نتیجـه‬ ‫کـم کاری مسـئوالن در‬ ‫شناسـاندن محصـوالت‬ ‫یسـت»‪ .‬عبـداهلل‬ ‫فرهنگ ‬ ‫بحرالعلومـی در ائیـن‬ ‫رونمایـی از پوسـتر اولیـن جشـنواره کاالهـای فرهنگـی اسـتان اردبیـل اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬بسـیاری از محصـوالت خارجـی جـای تولیـدات بومـی را به تدریـج‬ ‫گرفـت و ا گرچـه پـس از انقلاب اسلامی دقـت و توجـه خاصـی بـه ایـن موضـوع‬ ‫شـد امـا درمجمـوع عملکـرد ضعیفـی در برابـر ایـن فعالیت هـا داشـتیم و‬ ‫شـرایط قانع کننـده نیسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه هـدف از برگـزاری ایـن جشـنواره‬ ‫یسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫فرهنگ سـازی صحیـح درخصـوص تولیـد و مصـرف کاالی بوم ‬ ‫«باتوجه به اینکـه در چنـد جشـنواره گذشـته اردبیل حضور نداشـته امیدواریم‬ ‫در جشنواره های پیش رو بتواند خوش بدرخشد»‪ .‬وی افزود‪« :‬تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫کارافرینـان و هنرمنـدان می تواننـد از سـامانه جشـنواره فیـروزه بـرای شـرکت در‬ ‫جشـنواره کاالهـای فرهنگـی اسـتان اردبیـل بـا موضوع هایـی ماننـد عروسـک‬ ‫گلین باال‪ ،‬هدایای فرهنگی در قالب گلیم بافی‪ ،‬چنته بافی‪ ،‬ورنی بافی از جمله‬ ‫کیف دسـتی گلیمـی و جـوراب زمسـتانی اسـتفاده کننـد»‪ .‬مدیـرکل فرهنـگ و‬ ‫ارشـاد اسلامی اسـتان اردبیـل بابیان اینکـه به نفرهـای اول تا سـوم هر موضوع‬ ‫لـوح تقدیـر و جایـزه نقـدی اهـداء خواهـد شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬مهلـت ارسـال اثرهـا تـا‬ ‫‪ ۲۰‬بهمن مـاه اسـت کـه عالقه منـدان می تواننـد بـه ادرس دبیرخانـه به نشـانی‬ ‫اردبیـل‪ ،‬خیابـان شـهید مطهـری‪ ،‬اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی فرسـتاده‬ ‫شـود اثـار خـود را ارسـال کننـد‪ ،‬ارزیابـی و داوری تخصصـی ‪ ۳۰‬بهمـن صـورت‬ ‫می گیـرد و مراسـم اختتامیـه و اعلام برنـدگان پنجـم اسـفندماه خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫افتتاح پارکینگ «درخشان» در دهه فجر‬ ‫شـهردار اردبیـل گفـت‪« :‬پارکینـگ درخشـان که‬ ‫در بهتریـن نقطـه شـهر اردبیـل احـداث شـده‪،‬‬ ‫در کاهـش بـار ترافیکـی موثـر خواهـد بـود و‬ ‫قصـد افتتـاح ایـن پـروژه را در دهـه فجـر داریـم»‪.‬‬ ‫ب هگـزارش اداره رسـانه شـهرداری اردبیـل؛‬ ‫حمیـد لطف اللهیـان در جلسـه رسـمی شـورای‬ ‫شـهر اردبیـل اظهـار کـرد‪« :‬احـداث ایـن پـروژه از‬ ‫چندسـال پیش بـا مشـارکت بخـش خصوصـی‬ ‫و شـفافیت مسـائل حقوقـی و مالـی اجرایـی و عملیاتـی شـده و بیـش از ‪ 15‬بـار‬ ‫در هیئت عالی سـرمایه گذاری و کمیسـیون مشـارکت و سـرمایه گذاری شـورای‬ ‫شـهر مطرح و موردبررسـی قرار گرفته اسـت»‪ .‬وی تصریح کرد‪« :‬این پروژه روند‬ ‫تسـر‬ ‫طوالنـی را در مرحلـه اجـرا و ازادسـازی مغازه هـای حریـم پارکینـگ را پش ‬ ‫گذاشـته؛ به طوری که در سـال ‪ 96‬سـرمایه گذار با شـهرداری اردبیل توافق کرده‬ ‫تـا خـود نسـبت بـه ازادسـازی مغازه هـای اطراف پارکینـگ اقدام کند»‪ .‬شـهردار‬ ‫اردبیـل گفـت‪« :‬به جهـت تغییـرات قیمتـی‪ ،‬افزایـش قیمـت تمام شـده ایـن‬ ‫یسـت که امیدواریم براسـاس مصوبه شـورا‪ ،‬مابه التفاوت‬ ‫پـروژه یـک امر طبیع ‬ ‫قیمت ها ازسـوی شـهرداری جبران شـود تا این پروژه که می تواند به سـهولت‬ ‫ترددهـا و دسترسـی بـه مرکـز شـهر کمـک کنـد‪ ،‬در ایـام اهلل دهـه فجـر باحضـور‬ ‫اعضـای شـورای شـهر بـه بهر هبـرداری برسـد»‪.‬‬ ‫افزایش مصرف سی ان جی در استان‬ ‫مدیـر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی منطقـه اردبیـل گفت‪« :‬سـوخت‬ ‫سـی ان جی نزدیک به ‪42‬درصد با سـوخت بنزین در منطقه اردبیل جایگزین‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی‬ ‫منطقـه اردبیـل؛ سـید حجـت مدنـی درخصـوص مصرف سـوخت سـی ان جی‬ ‫در اسـتان بیان کرد‪« :‬میزان مصرف سـوخت سـی ان جی در ‪ 10‬ماه گذشته سال‬ ‫‪ 99‬بـه مقـدار ‪183‬میلیون مترمکعـب بـوده اسـت کـه نسـبت بـه مـدت مشـابه‬ ‫سـال گذشـته هفت وشـش دهم درصـد افزایـش داشـته اسـت»‪ .‬مدنـی افـزود‪:‬‬ ‫«درخصـوص صرفه جویـی در مصـرف بنزیـن موتـور می تـوان گفـت‪« :‬به لحـاظ‬ ‫مصـرف سـوخت سـی ان جی در اسـتان در ‪ 10‬ماهـه سـال ‪ 99‬کـه به میـزان‬ ‫‪183‬میلیون لیتر است‪ ،‬کاهش مصرف بنزین با جایگزینی نزدیک به‪42‬درصد‬ ‫سـوخت سـی ان جی همـراه بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ارسال ‪ ۷۷‬پرونده تخلف به کمیته ماده ‪ ۱۰۰‬بندرعباس‬ ‫سـکینه محبـی‪ /‬مدیـر منطقـه یـک شـهرداری بندرعبـاس از ارسـال ‪۷۷‬‬ ‫پرونـده تخلفـات شـهری ایـن منطقـه در سـال ‪ ۹۹‬بـه کمیتـه مـاده صـد‬ ‫خبـر داد‪ .‬مهـدی رنجبـری بابیان اینکـه از اول سـال ‪ ۹۹‬تا کنـون تعـداد ‪۷۷‬‬ ‫پرونـده تخلـف شـهری بـه کمیتـه مـاده صـد ارسـال شـده اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«عالوه بـر این تعـداد ‪ ۴۹‬پرونـده نیـز تعیین تکلیـف و وضعیـت ان مشـخص‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬از مجمـوع ‪ ۴۹‬پرونـده ارسـالی بـه کمیته ماده‬ ‫ُ‬ ‫صد‪ ،‬نه میلیاردریال مبلغ وصولی کسـب و به حسـاب درامدهای شـهرداری‬ ‫واریز شده است»‪ .‬مدیر منطقه شهرداری بندرعباس باتا کیدبراینکه بیشتر‬ ‫پرونده هایی که تعیین تکلیف شـده اند مربوط به سـال های گذشـته اسـت‪،‬‬ ‫ُ‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬از پرونده هـای ارسـالی سـال ‪ ۹۹‬تنهـا نـه پرونـده حکـم ان‬ ‫قطعـی شـده کـه شـش پرونـده جریمـه و سـه پرونـده حکـم تخریـب بـرای ان‬ ‫صـادر و ایـن احـکام نیـز اجـرا شـده اسـت»‪ .‬رنجبـری بااعالم اینکه از اول سـال‬ ‫ُ‬ ‫تا کنـون کمیسـیون مـاده صـد بالغ بـر نه میلیاردریـال وصولـی داشـته‪ ،‬یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬از ایـن مبلـغ تنهـا دومیلیاردریـال مربـوط بـه حکم هـای صادرشـده در‬ ‫سـال جـاری و هفت میلیاردریـال مربـوط بـه پرونده هـای سـال های گذشـته‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه هـدف مجموعـه شـهرداری کمـک به حل‬ ‫مشـکالت محلات و ساخت وسازها سـت‪ ،‬تصریـح کرد‪« :‬متاسـفانه در برخی‬ ‫از محلات افـراد سـودجو به دنبـال سوءاسـتفاده و ساخت وسـاز غیرمجـاز‬ ‫هسـتند کـه درصـورت مواجهـه بـا چنیـن افـراد و بـرای حفـظ حقـوق سـایر‬ ‫سـا کنین بـا ایـن تخلفـات برخـورد جـدی می شـود»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫مدیـرکل حفاظـت محیط زیسـت لرسـتان از‬ ‫افزایش ‪78‬درصدی مناطق تحت مدیریت‬ ‫سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت در ایـن‬ ‫اسـتان خبـر داد‪ .‬مهـرداد فتحـی بیرانونـد‬ ‫گفـت‪« :‬در اخریـن جلسـه شـورای عالـی‬ ‫محیـط زیسـت کشـور کـه به ریاسـت دکتـر‬ ‫حسـن روحانـی؛ رئیس جمهـوری و باحضـور‬ ‫عیسـی کالنتـری؛ رئیـس سـازمان حفاظـت‬ ‫محیط زیست و سایر اعضای شورا در محل‬ ‫نهـاد ریاسـت جمهوری برگزار شـد؛ مصوباتی‬ ‫مطـرح و بـه تصویـب شـورا رسـید»‪ .‬فتحـی‬ ‫بیرانونـد اظهـار داشـت‪« :‬از جملـه مهم ترین‬ ‫مصوبـات جلسـه شـورای عالـی محیـط‬ ‫زیسـت‪ ،‬ارتقای سـطح مناطق شـکار و صید‬ ‫ممنـوع قالـی کـوه و شـادابکوه لرسـتان بـه‬ ‫مناطـق حفاظت شـده بـود»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫نقـش مناطـق تحـت مدیریـت در حفاظـت‬ ‫از گونه هـای جانـوری و گیاهـی گفـت‪« :‬بـا‬ ‫ایـن مصوبـه‪ ،‬منطقـه قالی کـوه بـه مسـاحت‬ ‫‪112‬هزارهکتـار کـه کریـدوری حسـاس مابین‬ ‫اشـترانکوه و سـایر زیسـتگاه های اسـتان‬ ‫اسـت و منطقـه شـادابکوه بـه مسـاحت‬ ‫‪25‬هزارهکتـار کـه زیسـتگاهی مهـم بـرای‬ ‫گونـه ارزشـمند و اندمیـک سـمندر لرسـتانی‬ ‫محسوب می شود به مناطق حفاظت شده‬ ‫ارتقـای سـطح یافتنـد»‪ .‬فتحـی گفـت‪« :‬بـا‬ ‫این مصوبه مناطق تحت مدیریت سـازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست در لرستان به میزان‬ ‫‪78‬درصـد افزایـش یافتـه و بـه مجمـوع‬ ‫‪ 313000‬هکتـار رسـید کـه حـدود ‪6/10‬درصـد‬ ‫مسـاحت اسـتان را شـامل می شـود»‪.‬‬ ‫مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت لرسـتان‬ ‫با تشـکر از مسـاعدت ریاسـت سـازمان؛ دکتر‬ ‫کالنتـری و همـکاری معاونت هـای سـازمان‬ ‫حفاظـت محیـط زیسـت به خصـوص‬ ‫معاونـت محیـط طبیعی سـازمان‪ ،‬مدیریت‬ ‫ارشـد اسـتان‪ ،‬دسـتگاه های مربوطـه‬ ‫باالخـص اداره کل منابـع طبیعـی و سـازمان‬ ‫صمـت اسـتان‪ ،‬دوسـتداران محیـط زیسـت‬ ‫و کارکنـان اداره کل محیـط زیسـت لرسـتان‬ ‫جهـت به ثمر رسـیدن ایـن امـر مهـم‪ ،‬اظهـار‬ ‫امیدواری کرد که در اینده ای نزدیک شاهد‬ ‫اضافه شـدن مناطقـی دیگـری از اسـتان بـه‬ ‫مناطـق تحـت مدیریـت سـازمان حفاظـت‬ ‫محیـط زیسـت باشـیم‪.‬‬ ‫همچنیـن رئیـس اداره حفاظـت محیـط‬ ‫زیسـت شهرسـتان کوهدشـت از شناسـایی‬ ‫و دسـتگیری متخلـف زیسـت محیطی‬ ‫ازطریـق رصـد فضـای مجـازی خبـر داد‪.‬‬ ‫یـگان حفاظـت محیـط زیسـت شهرسـتان‬ ‫کوهدشـت بـا همـکاری مراجـع ذی ربـط‬ ‫ازطریـق رصـد تصاویر منتشرشـده در فضای‬ ‫مجـازی‪ ،‬یک نفـر متخلـف را کـه اقـدام بـه‬ ‫شـکار غیرقانونـی دو سـر خرگـوش وحشـی‬ ‫کـرده بـود‪ ،‬شناسـایی و دسـتگیر کردنـد‪.‬‬ ‫حمیـد طوالبـی گفـت‪« :‬ایـن متخلـف‬ ‫زیسـت محیطی در حـدود چهارسـال پیش‬ ‫اقـدام بـه شـکار غیرمجـاز دو سـر خرگـوش‬ ‫وحشـی کـرده بـود و ا کنـون بـا انتشـار‬ ‫عکس هـای ان در فضـای مجـازی موجبـات‬ ‫نگرانـی دوسـتداران حیات وحـش را فراهـم‬ ‫کـرده بـود کـه بـا پایش و بررسـی ایـن موضوع‬ ‫و بـا همـکاری مراجـع مربوطـه متخلـف‬ ‫زیسـت محیطی شناسـایی و پـس از اخـذ‬ ‫جریمـه ضـرر و زیـان وارده به محیط زیسـت‪،‬‬ ‫بـه مراجـع قضائـی معرفـی شـد»‪ .‬طوالبـی‬ ‫افزود‪« :‬انتشـار تصاویر شـکار و صید و بازتاب‬ ‫ایـن عمل غیرقانونی و غیرمحیط زیسـتی در‬ ‫فضـای مجـازی کـه گاهـی موجـب تشـویق‬ ‫سـایر افـراد بـه انجـام تخلفاتـی از ایـن قبیـل‬ ‫می شـود‪ ،‬تخلـف اسـت و بـا همـکاری‬ ‫پلیـس فتـای اسـتان بـا انتشـاردهندگان‬ ‫تصاویـر شـکار و خریدوفـروش گونه هـای‬ ‫حیات وحـش در فضـای مجـازی برخـورد‬ ‫می شـود»‪ .‬رئیـس اداره حفاظـت محیـط‬ ‫زیسـت شهرسـتان کوهدشـت از مـردم‬ ‫خواسـت درصـورت اطلاع یـا مشـاهده‬ ‫انتشـار تصاویـری درزمینـه شـکار و صیـد‬ ‫حیات وحـش اسـتان در فضـای مجـازی‪،‬‬ ‫موضوع را به این اداره کل یا ادارات حفاظت‬ ‫محیـط زیسـت ازطریـق سـامانه ارتباطـات‬ ‫مردمی ‪ ۱۵۴۰‬اطالع رسـانی کنند تا در اسـرع‬ ‫وقـت اقدامـات الزم توسـط یـگان حفاظـت‬ ‫محیـط زیسـت و اداره حقوقـی ایـن اداره کل‬ ‫صـورت گیـرد‪.‬‬ ‫رئیـس اداره حفاظـت محیـط زیسـت‬ ‫شهرستان سلسله از بازدید کارشناسان این‬ ‫اداره از مرکـز معاینـه فنـی خودروهای سـبک‬ ‫ایـن شهرسـتان به مناسـبت هفتـه هـوای‬ ‫پـا ک خبـر داد‪ .‬مسـئولین اداره حفاظـت‬ ‫محیط زیسـت به مناسـبت هفتـه هـوای‬ ‫پـا ک بـا شـعار هـوای پـا ک‪ ،‬تعهد مسـئوالن‪،‬‬ ‫مشـارکت مـردم شهرسـتان سلسـله از‬ ‫مرکـز معاینـه فنـی خودروهـای سـبک ایـن‬ ‫شهرسـتان بازدیـد کردنـد‪ .‬رئیـس اداره‬ ‫حفاظت محیط زیسـت شهرسـتان سلسله‬ ‫ضمن گرامیداشـت هفته هوای پا ک گفت‪:‬‬ ‫«بخـش عمـده ای از الودگـی هـوای شـهرها‬ ‫ناشـی از االیندگـی وسـایل نقلیـه اسـت و‬ ‫انجـام به موقـع معاینـه فنـی خـودرو یکـی‬ ‫از عوامـل مهـم در مدیریـت منابـع االینـده‬ ‫هواسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه براسـاس‬ ‫قانـون هوای پا ک‪ ،‬خودروهای فاقد معاینه‬ ‫فنـی مشـمول پرداخـت جریمـه هسـتند‪،‬‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬در بازدیـد صورت گرفتـه موضوع‬ ‫تست االیندگی خودروها و سنجش گازهای‬ ‫خروجـی در مرا کـز معاینـه فنـی مورد پایـش و‬ ‫بررسـی قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 120‬پروژه‪ ،‬هم زمان با دهه فجر در شهرستان ساری‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان سـاری از افتتـاح ‪ 120‬پـروژه بـا اعتبـار‬ ‫‪ 660‬میلیارد تومـان هم زمـان بـا دهـه فجـر در شهرسـتان‬ ‫سـاری افتتـاح می شـود‪ .‬به گـزارش ایلنـا؛ عباسـعلی رضایـی‬ ‫در جلسـه شـورای اداری شهرسـتان سـاری کـه بـا حضـور‬ ‫نماینـدگان مـردم سـاری و میانـدرود در خانـه ملـت تشـکیل‬ ‫شـد‪ ،‬میانگیـن بودجـه مرکـز اسـتان را ‪ 51‬درصـد عنـوان کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬تالش هایی که برای این شهرسـتان صـورت می گیرد‪،‬‬ ‫بر اسـاس بودجـه ی مصـوب اسـت و ا گـر چـه ایـن میـزان بـرای‬ ‫ایـن حجـم از فعالیت هـا در شهرسـتان سـاری ناچیـز اسـت؛‬ ‫امـا تلاش بـرای حـل مشـکالت ادامـه دارد»‪ .‬وی بـا تبریـک‬ ‫سـالگرد چهـل و دومیـن پیـروزی انقلاب اسلامی و تا کید بـر‬ ‫زنده نگـه یـاد و نـام امـام راحـل و شـهدای عزیـز‪ ،‬افـزود‪« :‬مرکـز‬ ‫اسـتان مازنـدران بایـد تمـام تـوان خـود را بـرای اسـتقبال از‬ ‫دهـه فجـر بـه کار بگیـرد و شـهرداری سـاری به همـراه دیگـر‬ ‫دسـتگاه ها در انجـام ایـن مهم از هیچ تالشـی فروگـذار نکند»‪.‬‬ ‫فرمانـدار شهرسـتان سـاری بـه شـرایط کرونایی حا کـم در مرکز‬ ‫اسـتان اشـاره کـرد و خاطرنشـان کـرد‪« :‬نسـبت درگیـری شـمار‬ ‫مبتالیـان بـه کرونـا باال سـت و شـهر در وضعیـت شـکننده ای‬ ‫یبـرد؛ بنابرایـن رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی‪،‬‬ ‫ب هسـر م ‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک همچنان الزامی ست»‪.‬‬ ‫رضایـی بـه همـکاری بیـن بخشـی تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬نبایـد‬ ‫بـدون شـناخت و پیش بینـی اعتبـار و منابـع مالـی بـه مـردم‬ ‫قولـی بدهیـم کـه نتوانیـم عمـل کنیـم؛ کاری نکنیـم مـردم‬ ‫بـه نظـام جمهـوری اسلامی بدبیـن شـوند»‪ .‬وی با اشـاره به‬ ‫تو سـازهای غیر مجاز به دهیاران تا کید کرد که اولویت‬ ‫ساخ ‬ ‫تو سازهای غیرمجاز است و موظفند‬ ‫دهیاران مقابله با ساخ ‬ ‫تو سازهای غیرمجاز مقابله و مانع بروز این تخلف در‬ ‫با ساخ ‬ ‫سطح منطقه باشند‪ .‬فرماندار شهرستان ساری از افتتاح ‪120‬‬ ‫پـروژه در دهـه فجـر بـا اعتبـار ‪660‬میلیارد تومـان در شهرسـتان‬ ‫سـاری خبـر داد و گفـت‪« :‬همچنیـن ‪ 251‬واحـد مسـکن مهـر‬ ‫در دهـه فجـر بـه بهر هبـرداری می رسـد»‪ .‬رضایـی بـه انتخابـات‬ ‫پیـش روی شـورای شـهر اشـاره کـرد و در مـورد جانبـداری‬ ‫مدیـران در انتخابـات پیـش روی هشـدار داد‪.‬‬ ‫افتتاح نخستین مرکز توانمندسازی بانوان در شهر اصفهان‬ ‫مدیـر منطقـه ‪ 12‬شـهرداری اصفهـان گفـت‪:‬‬ ‫«در ادامـه برنامه هـای افتتاحیـه هفتگـی‬ ‫پروژه هـای عمرانـی خدماتـی شـهرداری‬ ‫اصفهـان‪ ،‬نخسـتین مرکـز توانمندسـازی‬ ‫بانـوان در شـهر اصفهـان در منطقـه‬ ‫‪ 12‬بـا اعتبـار ‪57‬میلیاردریـال باحضـور‬ ‫معـاون رئیس جمهـوری در امـور زنـان و‬ ‫خانـواده افتتـاح می شـود»‪ .‬علـی باقـری‬ ‫بااشـاره به اینکه طـی مراسـمی باحضـور دکتـر‬ ‫معصومـه ابتـکار؛ معـاون رئیس جمهـوری‬ ‫در امـور زنـان و خانـواده‪ ،‬مرکـز توانمندسـازی‬ ‫بانـو امامـی در منطقـه ‪ 12‬شـهر اصفهـان‬ ‫بهر هبـرداری می شـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬بـرای‬ ‫احـداث این مرکز ‪36‬میلیاردریـال صرف اجرا‬ ‫و ‪21‬میلیاردریـال بـرای تملـک هزینـه شـده‬ ‫کهـزار و‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به زیربنـای ی ‬ ‫‪ 150‬متری مرکز توانمندسـازی بانوان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«ایـن مرکـز بـا هـدف کاهـش اسـیب های‬ ‫اجتماعـی به ویـژه در بیـن بانـوان منطقـه و‬ ‫ایجـاد توانمنـدی بـرای زنـان اسـیب پذیر در‬ ‫شـهر راه اندازی شـده اسـت و نخسـتین مرکز‬ ‫بـا ایـن ویژگـی در شـهر اصفهـان ب هشـمار‬ ‫مـی رود»‪ .‬مدیـر منطقـه ‪ 12‬شـهر اصفهـان‬ ‫افزود‪« :‬بهره برداری از پارک سوار عاشق اباد با‬ ‫هزینـه اجرا و تملک بیـش از ‪400‬میلیاردریال‬ ‫یسـت کـه بـه زودی در‬ ‫از دیگـر طر ح های ‬ ‫دهـه فجـر دراختیـار شـهروندان قـرار می گیرد‬ ‫و دارای ‪17‬هـزار و ‪ 500‬مترمربـع مسـاحت‬ ‫اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه خیابـان ارمـان‬ ‫نیـز بـا هزینـه اجـرای ‪35‬میلیاردریـال و‬ ‫هزینـه ازادسـازی ‪360‬میلیاردریـال بـا طـول‬ ‫‪ 600‬و عـرض ‪ 30‬متـر دراختیـار مـردم منطقـه‬ ‫‪ 12‬قـرار می گیـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬خیابان سـازی‬ ‫محـور اتصالـی محلات عاشـق اباد و شـهرک‬ ‫مهدیـه بـه شـهرک امیرکبیـر بـا هزینـه اجـرای‬ ‫‪15‬میلیاردریـال به طـول یک هـزار و ‪ 100‬متـر‬ ‫نیـز بهره بـرداری می شـود»‪ .‬باقری بااشـاره به‬ ‫سـاخت خیابـان فیـروزه و سـاماندهی‬ ‫خیابـان معرفـت بـا اعتبـار ‪15‬میلیاردریـال‬ ‫به طـول ‪ 570‬متـر در منطقـه ‪ ،12‬تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬همچنیـن پـل عابـر پیـاده خیابـان‬ ‫کاوه کـه بـا اعتبـار ‪17‬میلیاردریـال سـاخته‬ ‫شـده اسـت‪ ،‬امـاده بهره برداری سـت»‪ .‬وی‬ ‫بیـان کـرد‪« :‬همچنیـن خیابان سـازی محـور‬ ‫اتصالـی شـهرک مهدیـه بـه خیابـان مینـو و‬ ‫کنـدرو خیابـان امـام خمینـی(ره) حدفاصـل‬ ‫خیابـان ‪ 12‬بهمـن تـا خیابـان زریـن‪ ،‬به طول‬ ‫‪ 400‬متـر بـه زودی دراختیـار سـا کنان منطقـه‬ ‫‪ 12‬قرار می گیرد»‪ .‬مدیر منطقه ‪ 12‬شهرداری‬ ‫اصفهـان افزود‪« :‬درمجموع بـرای پروژه های‬ ‫جدیـد منطقـه ‪ 12‬بیـش از ‪987‬میلیـارد و‬ ‫‪500‬میلیون ریـال اعتبـار صرف شـده اسـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه همچنیـن خیابـان ‪12‬‬ ‫بهمـن به طـول ‪ 550‬و عـرض ‪ 24‬متـر بـا اعتبار‬ ‫‪83‬میلیاردریـال کلنگ زنـی می شـود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«خیابان سـازی خیابـان کار و کارگـر و قائـم‬ ‫‪19‬و نیم میلیاردریال‬ ‫به طول ‪ 620‬متر با اعتبار ‬ ‫یسـت که عملیات عمرانی‬ ‫از دیگر طر ح های ‬ ‫ان اغـاز خواهـد شـد»‪ .‬باقـری بابیان اینکـه‬ ‫عملیـات عمرانـی پـارک سـه هزارمترمربعی‬ ‫حکمـت بـا اعتبـار ‪156‬میلیاردریـال نیـز‬ ‫اغـاز می شـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬در ادامـه ایـن‬ ‫طر ح هـا‪ ،‬عملیـات عمرانـی کلکتـور و خـط‬ ‫انتقـال پسـاب تصفیه شـده از شـهرک قـدس‬ ‫تـا خیابـان مفتـح بـا ‪45‬میلیاردریـال اعتبـار و‬ ‫سـه هزار متر طـول خـط لولـه و نیـز کلکتـور و‬ ‫منبـع اب نگین با اعتبـار ‪45‬میلیاردریال اغاز‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬درمجمـوع‬ ‫بـرای طر ح هایـی کـه عملیـات عمرانـی ان‬ ‫اغاز می شـود ‪342‬میلیارد و ‪500‬میلیون ریال‬ ‫هزینـه خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان خبر داد؛‬ ‫تدارک برنامه های شاخص برای گرامیداشت دهه فجر‬ ‫نسرین میرکی‬ ‫مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسلامی کردسـتان‬ ‫از تدارک برنامه های فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬رسـانه‬ ‫و قرانـی ویـژه گرامیداشـت دهـه مبـارک فجـر‬ ‫انقلاب اسلامی خبـر داد‪ .‬عبیـداهلل رسـتمی‬ ‫در ارتبـاط مجـازی بـا اصحـاب رسـانه اسـتان‬ ‫ضمن اعالم این خبر گفت‪« :‬زنده نگه داشتن‬ ‫یاد و خاطره پیروزی انقالب و انتقال مفاهیم‬ ‫و رمزهـای پیـروزی انقلاب بـا اسـتفاده از‬ ‫مولفه هـای فرهنگـی و هنـری بـه جوانـان و‬ ‫نوجوانـان امـروزی یکـی از مهم تریـن اهـداف‬ ‫برگـزاری برنامه های فرهنگی و هنـری و قرانی‬ ‫ویـژه گرامیداشـت دهـه فجـر اسـت»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬برگـزاری محافـل انـس با قـران در مرکز‬ ‫اسـتان و شهرسـتان های تابعه‪ ،‬ائین تجلیل‬ ‫رئیـس شـورای اسلامی‬ ‫شـهر حسـن اباد فشـافویه‬ ‫از توابـع شهرسـتان‬ ‫ری گفـت‪« :‬دوهـزار و‬ ‫ُ‬ ‫‪ ۲۰۰‬مترمربـع شـامل نـه‬ ‫واحـد مسـکونی در بافـت‬ ‫فرسـوده محله هـای امـام‬ ‫حسـن مجتبـی(ع) و‬ ‫مسـجد امـام زمان(عـج) توسـط مدیریـت شـهری تملـک شـده و بـه بوسـتان‬ ‫ گـزارش ایرنـا؛ علیرضـا زنـدی اظهـار داشـت‪« :‬هم ا کنـون‬ ‫تبدیـل می شـود»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫‪۵۰‬هکتار از مناطق مسکونی شهر حسن اباد فرسوده است که باید با تامین‬ ‫بودجـه و ارائـه بسـته های تشـویقی بـه نوسـازی ایـن مناطـق اقـدام کنیـم»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه یک هـزار و ‪ ۲۰۰‬مترمربـع در قالـب پنـج منـزل مسـکونی‬ ‫در محلـه امـام حسـن مجتبـی(ع) و یک هزارمترمربـع در قالـب چهـار منـزل‬ ‫مسـکونی در محلـه مسـجد امـام زمان(عـج) خریـداری شـده اسـت‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«عملیات عمرانی ساخت بوستان در این دو محله اغاز شده است»‪ .‬زندی‬ ‫یـاداور شـد‪« :‬شـهر حسـن اباد روی خـط زلزلـه واقـع شـده و ازایـن رو بازسـازی‬ ‫بافـت فرسـوده و بافـت نا کارامـد شـهری بایـد در دسـتورکار قـرار گیـرد کـه نبود‬ ‫بودجه الزم کمی این کار را با مشکل روبه رو کرده است»‪ .‬زندی اضافه کرد‪:‬‬ ‫«هم ا کنون طر ح های عمرانی فاز دوم بوسـتان فرهنگ‪ ،‬سـنگفرش خیابان‬ ‫شـیخ کلینـی‪ ،‬تصفیه خانـه شـهرداری حسـن اباد‪ ،‬پارکینـگ خودروهـای‬ ‫سـنگین‪ ،‬سـالن ورزش و فرهنگ سـرا درحـال انجـام اسـت کـه به دلیـل‬ ‫مشـکالت موجـود بـا سـرعت پائیـن پیـش مـی رود»‪.‬‬ ‫شش ماه حبس تعزیری‬ ‫برای متصدیان ‪ ۱۳‬سنگ شویی لباس‬ ‫فرماندار شهرستان ساری خبر داد؛‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫ُ‬ ‫تبدیل نه واحد مسکونی فرسوده به بوستان در حسن اباد‬ ‫از هنرمنـدان و نویسـندگان و روزنام هنـگاران‬ ‫ُ‬ ‫پیش مرگ مسـلمان کرد به مناسـبت سـالروز‬ ‫ُ‬ ‫تاسـیس سـازمان پیش مرگان مسلمان کرد‪،‬‬ ‫همایـش شـعر منطقـه ای «مـرد میـدان» در‬ ‫رثای شهید مقاومت حاج قاسم سلیمانی و‬ ‫یاران باوفایش از جمله مهم ترین برنامه های‬ ‫ایـن ایـام اهلل اسـت»‪ .‬رسـتمی ضمـن اشـاره‬ ‫بـه نام گـذاری ایـام دهـه فجـر مزیـن بـه‬ ‫مفاهیـم انقالبـی اضافـه کـرد‪« :‬ائیـن تجلیـل‬ ‫از بانـوان هنرمنـد‪ ،‬نویسـنده و روزنامه نـگار‬ ‫مـروج انقلاب به مناسـبت والدت حضـرت‬ ‫فاطمـه(س)‪ ،‬اهـدای کتـاب بـه ‪ 42‬روسـتای‬ ‫لو دومیـن سـالگرد‬ ‫اسـتان بـه میمنـت چه ‬ ‫پیـروزی انقلاب‪ ،‬اجـرای کنسـرت موسـیقی‬ ‫انالین‪ ،‬برگزاری جشن انقالب در کانون های‬ ‫مسـاجد روسـتایی سطح استان و نمایشگاه‬ ‫مجـازی هنـر انقلاب از جملـه برنامه هـای‬ ‫شـاخص ایـن ایـام اسـت»‪ .‬مدیـرکل فرهنـگ‬ ‫و ارشـاد اسالمی کردسـتان درخصوص ا کران‬ ‫هم زمـان جشـنواره فیلـم فجـر در اسـتان‬ ‫کردسـتان اذعـان داشـت‪« :‬بـا رایزنی هـای‬ ‫به عمل امـده بـا سـازمان امـور سـینمایی‬ ‫کشـور‪ ،‬ضمـن اعلام امادگـی بـه ایـن سـازمان‬ ‫مبنی بـر ا کـران هم زمان جشـنواره فیلم فجر‪،‬‬ ‫متقاضـی ا کـران کلیـه فیلم هـای حاضـر در‬ ‫جشـنواره بوده ایـم»‪.‬‬ ‫رسـتمی دررابطه بـا برنامه هـای شهرسـتانی‬ ‫گفت‪« :‬در همه شهرستان های تابعه استان‬ ‫عالوه بـر محافـل انـس بـا قـران و گل بـاران مزار‬ ‫شـهدا و دیـدار و همدلـی بـا شـهدا و ایثارگـران‬ ‫دوران انقالب و دفاع مقدس‪ ،‬برپایی جشـن‬ ‫انقلاب از جملـه برنامه هـای شـاخص حـوزه‬ ‫ایثـار و شـهادت در ایـان دهـه فجـر خواهـد‬ ‫بـود»‪ .‬دبیـر شـورای فرهنـگ عمومـی اسـتان‬ ‫ضمـن تا کیـد بر باشـکوه برگزار کـردن برنامه ها‬ ‫و فعالیت های فرهنگی و هنری گرامیداشت‬ ‫دهـه فجر اظهار داشـت‪« :‬به منظور حفاظت‬ ‫از سالمتی هنرمندان و مردم استان و رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشـتی‪ ،‬سـعی خواهیـم کرد‬ ‫برنامه ها و فعالیت های ایام مبارک دهه فجر‬ ‫امسـال در فضـای مجـازی باشـد»‪ .‬رسـتمی‬ ‫در بخـش دیگـری از اظهـارات خویـش گفـت‪:‬‬ ‫«اختتامیـه جشـنواره تئاتـر طنـز «مـال‪ ،‬شـانو‬ ‫و پیکـه نیـن» در ایـام دهـه فجـر برگـزار خواهد‬ ‫شد»‪.‬‬ ‫رئیـس اداره محیـط زیسـت شهرسـتان ری گفـت‪« :‬متصدیـان ‪ ۱۳‬واحـد‬ ‫سنگ شـویی لبـاس به دلیـل نصب نکـردن سـامانه تصفیـه فاضلاب‬ ‫و بی توجهـی بـه اخطاریه هـای زیسـت محیطی در بخـش قلعه نـو ایـن‬ ‫ گزارش ایرنا؛ زهره‬ ‫شهرستان به شش ماه حبس تعزیری محکوم شدند»‪ .‬به ِ‬ ‫عبادتـی اظهـار داشـت‪« :‬متصدیـان ایـن واحدهـای سنگ شـویی لبـاس ا گـر‬ ‫تـا دوسـال اینده نسـبت بـه نصـب تصفیه خانـه اقـدام نکننـد بـه جـرم تهدیـد‬ ‫علیـه سلامت عمومـی‪ ،‬رهاسـازی فاضلاب خـام در کانـال اب کشـاورزی و‬ ‫الودگـی منابـع اب بـه شـش ماه حبـس محکـوم خواهنـد شـد»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«فاضلاب ایـن واحدهـای سنگ شـویی به دلیـل اسـتفاده از مواد شـیمیایی‬ ‫در فرایند رنگ برداری از لباس ها چهار برابر حد مجاز الودگی زیسـت محیطی‬ ‫ایجـاد می کننـد»‪ .‬عبادتـی اضافـه کـرد‪« :‬صاحبـان واحدهـای سنگ شـویی‬ ‫لبـاس بایـد بداننـد کـه مـوادی که بـرای کمرنگ کردن رنـگ لباس های جین‬ ‫اسـتفاده می کنند به شـدت شـیمیایی و موجب الودگی اب وخا ک می شـود؛‬ ‫ً‬ ‫از همین جهت باید سـریعا نسـبت به ایجاد تصفیه خانه اسـتاندارد اقدامات‬ ‫الزم را انجـام دهنـد»‪.‬‬ ‫فرماندار ری خبر داد؛‬ ‫افتتاح خط تولید ملی ایمپلنت دندانی در شمس اباد‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪« :‬بـا‬ ‫حمایـت صنـدوق نـواوری و شـکوفایی خـط‬ ‫تولیـد ایمپلنـت دندانـی توسـط یـک شـرکت‬ ‫دانش بنیـان داخلـی در شـهرک صنعتـی‬ ‫شـمس اباد بخـش فشـافویه افتتـاح شـد»‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی فرمانـداری ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری؛ حسـین توکلـی کجانـی؛‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری گفـت‪« :‬خـط تولیـد ایمپلنـت دندانـی ایرانـی بـا حمایـت‬ ‫صنـدوق نـواوری و شـکوفایی به همـت یـک شـرکت دانش بنیـان داخلـی‬ ‫در شـهرک صنعتـی شـمس اباد بخـش فشـافویه باحضـور سـورنا سـتاری؛‬ ‫معـاون علمـی و فنـاوری ریاسـت جمهوری مـورد بهره بـرداری قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران افـزود‪« :‬خـط تولیـد ایمپلنـت دندانـی ضمـن اخـذ‬ ‫اسـتانداردهای ملـی و بین المللـی‪ ،‬ظرفیـت تولیـد سـاالنه ‪۲۰۰‬هـزار پکیـج را‬ ‫دارد کـه بـا بومی سـازی ایـن محصـول در کنـار صـادرات‪ ،‬از ‪۱۰۰‬میلیون یـورو‬ ‫ارزبـری بـرای واردات ایمپلنـت دندانـی بـه کشـور جلوگیـری می شـود»‪.‬‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری تصریـح کـرد‪« :‬باتوجه بـه تا کیـد مقـام معظـم‬ ‫رهبـری درخصـوص "جهـش تولید" و پیگیری دولت درراسـتای تحقق رونق‬ ‫تولید‪ ،‬می توان با استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و بومی سازی‬ ‫محصوالتی که در شـرایط تحریم های ظالمانه دسترسـی به ان ها با مشـکل‬ ‫مواجـه اسـت‪ ،‬زمینـه پویایـی و رشـد چرخـه تولیـد را فراهـم کـرد»‪.‬‬ ‫اسفالت خروجی واوان‬ ‫در فهرست اولویت های شهرداری‬ ‫اسـفالت خروجی جاده واوان در فهرسـت اولویت های حوزه فنی شـهرداری‬ ‫کهریـزک قـرار دارد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛ علـی‬ ‫یحیی پـور بـا اعلام ایـن خبر گفت‪« :‬باتوجه به احاطه شـدن شـهر کهریزک به‬ ‫مناطق صنعتی به طور میانگین تردد وسایل نقلیه سنگین از معابر خروجی‬ ‫شـهر بسـیار چشـمگیر اسـت کـه ایـن حجـم تـردد عالوه بـر ایجـاد ترافیـک و‬ ‫الودگی هـای محیطـی و کاهـش ضریـب امنیـت ترافیکـی شـهر در اسـتهال ک‬ ‫اسـفالت معابـر نیـز تاثیـر بسـزایی دارد»‪ .‬شـهردار کهریـزک افـزود‪« :‬خروجـی‬ ‫واوان یکـی از شـاه راه های اصلـی ایـن شـهر و یکـی از شـریان های مواصالتـی‬ ‫اسـتان تهران محسـوب می شـود که به دلیل عبور و مرور خودروهای سنگین‬ ‫در محـور شـرق بـه غـرب‪ ،‬زیرسـاخت های ایـن معبـر دچار اسـیب شـده و این‬ ‫امر تردد رانندگان به ویژه خودروهای سواری را با مشکل چشمگیری مواجه‬ ‫کـرده اسـت و هرچنـد نگهداری و خدمات رسـانی عمرانی این محـور در حوزه‬ ‫راهـداری قـرار داشـته و خـارج از دایـره اختیـارات شهرداری سـت؛ امـا بنابـه‬ ‫دسـتور دکتـر توکلـی؛ معـاون اسـتاندار و فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری جهـت‬ ‫اجـرای طـرح بهسـازی ایـن معبر‪ ،‬با موافقت و تصویب شـورای اسلامی شـهر‬ ‫کهریـزک و دریافـت مجوزهـای الزم‪ ،‬حـوزه فنـی و عمـران شـهرداری کهریـزک‬ ‫درراسـتای ارتقـای کیفیـت راه هـای شـهری و جلـب رضایـت شـهروندان‬ ‫عملیـات روکـش اسـفالت ایـن معبـر پرتـردد را در دسـتورکار خـود قـرار داد»‪.‬‬ ‫کارخانه انتشاردهنده بوی نامطبوع‪ ،‬زیر ذره بین نظارت‬ ‫شـهردار‪ ،‬بخشـدار و اعضـای شـورای اسلامی کهریـزک درراسـتای بررسـی‬ ‫و رسـیدگی بـه مشـکالت زیسـت محیطی ناشـی از فعالیـت کارخانـه‬ ‫پالستیک سـازی کـه باعـث انتشـار بـوی نامطبـوع در سـطح شـهر شـده‬ ‫اسـت و اعتـراض اهالـی شـهر و روسـتاهای مجـاور را به همـراه داشـته‬ ‫اسـت‪ ،‬در بازدیـدی سـرزده بـه سـراغ ایـن کارخانـه االینـده رفتنـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومی شهرداری کهریزک؛ علی یحیی پور؛ شهردار کهریزک بااشاره به‬ ‫این خبر گفت‪« :‬در پی گزارش ها و اعتراضات مردمی و شواهد موجود‪ ،‬بوی‬ ‫نامطبوعی در اثر فعالیت کارخانه پالستیک در منطقه صنعتی شهر کهریزک‬ ‫بـه بخشـداری و شـهرداری اعلام شـده بـود کـه به منظـور رسـیدگی و رفع این‬ ‫معضـل‪ ،‬بازدیـد از کارخانـه االینـده در دسـتورکار قـرار گرفـت»‪ .‬وی درپایـان‬ ‫افـزود‪« :‬تعـداد بسـیاری از کارخانه هـای فعـال در محـدوده کهریـزک بـدون‬ ‫رعایت اسـتانداردها و الگوهای زیسـت محیطی درحالت فعالیت هستند که‬ ‫عالوه بر انتشـار الودگی محیطی‪ ،‬االیندگی اب وخا ک و انتشـار بوی نامطبوع‬ ‫را نیـز به همـراه دارنـد کـه بازدیـد مسـتمر از ایـن کارخانه هـا و ارائـه راهکارهـای‬ ‫قانونـی جهـت رفـع معضلات زیسـت محیطی در فهرسـت برنامه هـای‬ ‫شـهرداری کهریـزک قـرار دارد تـا بتوانیـم بسـتر مناسـبی بـرای توسـعه صنعت‬ ‫پـا ک در شـهر کهریـزک ایجـاد کنیـم»‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه‪ 11‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2166‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دستکاری در ساختار اقتصادی کشور توسط رسانه ها‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۱۸‬پروژه توزیع برق در دهه فجر‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیع بـرق مازنـدران‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن پروژه هـا شـامل کاهـش‬ ‫تلفـات‪ ،‬مقاوم سـازی شـبکه‪ ،‬رینـگ و‬ ‫توسـعه فیـدر‪ ،‬مرمـت روسـتایی‪ ،‬اصلاح‬ ‫و بهینه سـازی و توسـعه و احـداث‬ ‫شـبکه های توزیـع بـرق اسـت»‪ .‬دکتـر‬ ‫فرامـرز سـپری از بهر هبـرداری ‪ ۱۱۸‬پـروژه‬ ‫بـا اعتبـار ‪ ۲۲۱‬میلیـارد و ‪ ۴۳۲‬میلیـون‬ ‫ریـال همزمـان بـا ایـام دهـه فجـر خبـر داد و افـزود‪« :‬ایـن پروژه هـا شـامل کاهش‬ ‫تلفات‪ ،‬مقاوم سـازی شـبکه‪ ،‬رینگ و توسـعه فیدر‪ ،‬مرمت روسـتایی‪ ،‬اصالح و‬ ‫بهینه سازی و توسعه و احداث شبکه های توزیع برق است‪ .‬طی این ایام‪ ،‬در‬ ‫امور برق سوادکوه ‪ ۱۸‬پروژه‪ ،‬امور برق جنوب بابل و میاندرود هر کدام ‪ ۱۱‬پروژه‪،‬‬ ‫امـور بـرق جنـوب سـاری و امل شـرق هر کـدام ‪ ۱۰‬پروژه‪ ،‬در فریدونکنار نـه پروژه‪،‬‬ ‫در بابلسر هفت پروژه‪ ،‬جویبار شش پروژه‪ ،‬امیر کال و بهشهر هر کدام پنج پروژه‪،‬‬ ‫امـور بـرق شـمال بابل و شـمال سـاری هر کدام چهـار پروژه‪ ،‬امور برق قائمشـهر‬ ‫و نـکا هـر کـدام سـه پـروژه‪ ،‬امـور بـرق گلـوگاه دو پـروژه و در سـوادکوه شـمالی یک‬ ‫پـروژه بـه بهر هبـرداری می رسـد»‪.‬‬ ‫افتتاح نه طرح اب و فاضالب مازندران در دهه فجر‬ ‫مدیرعامل شـرکت اب و فاضالب‬ ‫مازنـدران گفـت کـه هم زمـان بـا‬ ‫دهه فجر‪ ،‬نه طرح توسعه شبکه‬ ‫اب و تصفیه خانـه فاضلاب‬ ‫شـهری در ایـن اسـتان بـه‬ ‫بهر هبـرداری می رسـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ مجیـد عبدالهـی افـزود‪:‬‬ ‫«بـرای اجرای این پروژه ها حدود‬ ‫یک هزار میلیارد ریالاعتبار هزینه‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی ایـن پروژه هـا‬ ‫را شـامل تصفیـه خانـه ‪ ۲۰۰‬متر مکعبـی طـرح مسـکن مهـر میـارکال شهرسـتان‬ ‫سـاری ‪ ۱۰ ،‬حلقـه چـاه اب بـا ظرفیـت ‪ ۲۲۸‬لیتر در ثانیـه ‪ ،‬خـط انتقـال و اصلاح‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬کیلومتر از شبکه اب و نصب شش دستگاه فیلتر برای افزایش سطح‬ ‫کیفی اب شـرب شـهرهای اسـتان معرفی کرد‪ .‬عبدالهی گفت بیش از ‪ ۷۳‬هزار‬ ‫خانـوار اسـتان از ایـن پروژه هـا بهره منـد می شـوند‪ .‬پیش از ایـن نیـز در دی مـاه‬ ‫سـال جـاری‪ ۳۲ ،‬پـروژه ابرسـانی بـا اعتبـاری افزون بـر ‪ ۶۰۱‬میلیارد ریال با دسـتور‬ ‫ویدئـو کنفرانسـی رئیس جمهـوری در اسـتان مازنـدران بـه بهر هبـرداری رسـید‬ ‫و ‪ ۵۷‬روسـتای اسـتان بـا جمعیـت ‪ ۳۲‬هزار نفـری بهره منـد شـدند‪ .‬در مجمـوع‬ ‫براساس امار رسمی در دولت یازدهم و دوازدهم ‪ ۳۲۶‬میلیارد ریال اعتبار برای‬ ‫اجـرای طـرح ابرسـانی بـه ‪ ۷۰۹‬روسـتای اسـتان مازنـدران هزینه شـد و ‪ ۱۷۴‬هزار‬ ‫خانوار روسـتایی از نعمت اب شـرب بهر ه مند شـدند‪ .‬هم ا کنون ‪ ۷۷.۲‬درصد‬ ‫از روستاییان مازندران که دودرصد بیشتر از میانگین کشوری است‪ ،‬از نعمت‬ ‫اب شـرب بهره منـد هسـتند‪.‬‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان استان فارس خبر داد؛‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مزایده بزرگ امال ک شرکت مخابرات ایران‬ ‫شـرکت مدیریـت سـامان سـازه غدیـر (مدیریـت املا ک مخابـرات ایـران) درنظر‬ ‫دارد بـا شـرایط ویـژه نسـبت بـه فـروش تعـدادی از امال ک خود در سراسـر کشـور‬ ‫ازطریـق مزایـده عمومـی اقـدام کنـد کـه بـا شـرایط و تسـهیالت ویـژه‪ ،‬فرصتـی‬ ‫اسـتثنائی بـرای سـرمایه گذاری خواهـد بـود‪ .‬مزایـده املا ک شـرکت مخابـرات‬ ‫ایـران توسـط شـرکت مدیریـت سـامان سـازه غدیـر (مدیریـت املا ک مخابرات‬ ‫ایـران) انجـام می شـود کـه درنظـر دارد طبـق قوانیـن و روندهـای تعریف شـده‬ ‫سـازمانی بـا شـرایط ویـژه نسـبت بـه فـروش تعـدادی از املا ک خـود در سراسـر‬ ‫نگـزارش‪ ،‬جزئیـات‬ ‫کشـور از طریـق مزایـده عمومـی اقـدام کنـد‪ .‬براسـاس ای ‬ ‫مزایـده املا ک و شـرایط شـرکت در ان از طریـق روزنامه هـای کثیراالنتشـار در‬ ‫تاریخ های ششـم و یازدهم بهمن ماه در روزنامه همشـهری‪ ،‬در تاریخ هشـتم‬ ‫بهمـن در روزنامـه ایـران و در تاریـخ سـیزدهم بهمـن در روزنامـه دنیـای اقتصاد‬ ‫یسـت؛ ایـن مزایـده به صـورت فـروش بـدون کارمزد‬ ‫منتشـر خواهـد شـد‪ .‬گفتن ‬ ‫و بـا تسـهیالت ویـژه اسـت کـه فرصتـی مناسـب بـرای سـرمایه گذاری بـرای‬ ‫یسـت کـه خواهـان مشـارکت در ایـن مزایـده هسـتند‪.‬‬ ‫افراد ‬ ‫کرونا نباید موجب غفلت از تهدید مواد مخدر شود‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫احمـد حسـین زادگان؛ اسـتاندار مازنـدران‬ ‫در جلسـه شـورای هماهنگـی مبـارزه مـواد‬ ‫مخـدر اسـتان باعنوان اینکـه مـواد مخـدر و‬ ‫اعتیاد‪ ،‬سال هاسـت که موجب اسـیب های‬ ‫اجتماعـی مختلـف بـه جامعـه شـده اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬نبایـد بـا روزمرگی موجب‬ ‫تشـدید صدمـات و اسـیب های ناشـی از‬ ‫ایـن بلای خانمان سـوز بـه جامعـه شـویم»‪.‬‬ ‫به گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی اسـتانداری‬ ‫مازنـدران؛ نماینـده عالـی دولـت در اسـتان‪،‬‬ ‫بااشـاره به اینکه ا کثـر کانون هـای مـواد‬ ‫مخـدر و مناطـق الوده در شـهرهای مختلف‬ ‫اسـتان شناسـایی شـده اسـت‪ ،‬تصریـح‬ ‫افتتاح «کافه بانو» در پارک بانوان گرگان‬ ‫شـهردار گـرگان از افتتـاح «کافـه بانـو»‪ ،‬کافـه اختصاصـی بانـوان در محـل پـارک‬ ‫بانوان خبر داد‪ .‬عبدالرضا دادبود در بازدید از مراحل راه اندازی کافه اختصاصی‬ ‫بانوان شهر گرگان اظهار کرد‪« :‬بخشی از فضای پارک بانوان که برای راه اندازی‬ ‫یـک کافی شـاپ بـرای بانـوان شـهر اختصـاص داده شـده بـا عنـوان «کافـه بانو»‬ ‫هم زمـان بـا ایـام دهـه فجـر بـه بهر هبـرداری خواهـد رسـید»‪ .‬دادبـود بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«ایـن کافی شـاپ در جنـب امکانـات ورزشـی کـه از قبـل وجود داشـت‪ ،‬طراحی‬ ‫شـده و در کنـار ان پرداختـن بـه موضوعـات فرهنگـی و صنایع دسـتی نیـز‬ ‫پیش بینـی شـده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬تلاش شـده ایـن مجموعه کـه برای‬ ‫لتـر از قبـل شـود و امیـدوارم مرکـز خوبـی‬ ‫بانـوان شـهر درنظـر گرفتـه شـده فعا ‬ ‫بـرای فعالیت هـای بانـوان در سـطح شـهر باشـد»‪ .‬شـهردار گـرگان خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬باتوج هبـه امکانـات موجـود‪ ،‬پیش بینـی شـده از ظرفیت هـای پـارک‬ ‫به نحو بهتری برای ارائه خدمات به شـهروندان اسـتفاده شـود»‪ .‬در این بازدید‬ ‫که مهندس عارف؛ معاون عمرانی شهرداری نیز دکتر دادبود را همراهی می کرد‬ ‫از تعـدادی پروژه هـای درحـال سـاخت دیگـر موردبررسـی قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960301060004708‬هیـات اول موضـوع قانـون‬ ‫تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم ربابـه حسـین فرزنـد احمـد بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 52427‬در سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یـک‬ ‫قطعه زمین با بنای احداثی در ان به مسـاحت ‪ 91/50‬مترمربع پال ک‬ ‫شـماره ‪ 962‬فرعـی از ‪ 100‬اصلـی واقـع در قریـه عمروابـاد بخـش حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک ورامیـن از مالکیـت اسـداله شـیرکوند فرزنـد حبیـب محـرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصول اعتراض طبـق مقررات‬ ‫سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/09 :‬‬ ‫م الـف ‪496‬ث محمـد رحیم پورراینـی‪ ،‬رئیـس ثبـت اسـناد و املا ک‬ ‫ورامین‬ ‫کـرد‪« :‬بایـد بـا اهتمـام‪ ،‬جدیـت و تلاش‬ ‫شـبانه روزی‪ ،‬پیگیـری مصوبـات و احسـاس‬ ‫مسـئولیت درراسـتای تکالیـف کاری مبـارزه‬ ‫بـا مـواد مخـدر را تقویـت و همگانـی کنیـم»‪.‬‬ ‫حسـین زادگان اظهـار کـرد‪« :‬دسـتگاه های‬ ‫مسـئول همچـون دانشـگاه علـوم پزشـکی‪،‬‬ ‫جهـاد کشـاورزی و نیـروی انتظامـی و سـایر‬ ‫دسـتگاه های امنیتـی‪ ،‬نظارتـی و ‪ ...‬کـه‬ ‫نقش مهمی درمقابله با این پدیده شـوم در‬ ‫جامعـه دارنـد در حـوزه کاهـش اسـیب های‬ ‫اجتماعـی تکالیـف و رسـالت سـنگین تری‬ ‫در اسـتان دارنـد کـه ضـرورت دارد از همـه‬ ‫ظرفیت هـا اسـتفاده کننـد»‪ .‬در اغـاز ایـن‬ ‫جلسه؛ سردار میرزایی؛ فرماندهی انتظامی‬ ‫اسـتان و رئیس کمیته مقابله با عرضه مواد‬ ‫مخـدر و مظفـری؛ دبیـر شـورای هماهنگـی‬ ‫مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان‪ ،‬گزارشـی از‬ ‫اقدامـات صورت گرفتـه در حوزه هـای مقابله‬ ‫و کاهـش عرضـه و تقاضـا و پیشـگیری ارائـه‬ ‫کردنـد‪.‬‬ ‫ضرورت اعمال حا کمیت در رویداد ملی «ایران هم کیش»‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدیرعامـل سـازمان منطقـه ازاد کیـش در ائیـن برگـزاری‬ ‫رویـداد ملـی «ایـران هـم کیـش» بـر اهمیـت گسـتره عظیـم‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬ادبیـات‪ ،‬عرفـان و شـعر بـه عنـوان یـک تمامیـت‬ ‫گسـترده بـرای ایـران تا کیـد کـرد‪ .‬غالمحسـین مظفـری در‬ ‫ائیـن برگـزاری رویـداد ملـی ضـرورت اعمـال حا کمیـت ملـی بـا‬ ‫عنـوان «ایـران هم کیـش» ضمـن گرامی داشـت یـاد و خاطـره‬ ‫ایثارگرانـی کـه بـرای پایـداری و حفـظ ایـران اسلامی بـه جمع‬ ‫شـهدا پیوسـتند بر ضرورت اعتالی ایران اسلامی اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی باتجلیـل از ایـده خـوب برگـزاری ایـن رویـداد و ضـرورت‬ ‫اسـتمرار همایش هایی با این رویکرد اسـت‪« :‬عشـق به وطن‬ ‫مقوله ارزشمندی ست که ریشه در ایمان و تعهد افراد دارد‪.‬‬ ‫مـا نیـز بایـد تمـام تلاش خـود را به کارگیریـم تـا ایـران ان گونـه‬ ‫کـه شایسـته اسـت مورد اهتمـام قـرار گرفتـه و در همـه عرصـه‬ ‫هـا پیـروز و سـربلند باشـد»‪ .‬مظفـری تصریـح کـرد‪« :‬تمامیـت‬ ‫ارضـی کشـور محـدود به مرزهای جغرافیایی نیسـت بلکه در‬ ‫حوزه هـا و موضوعـات مختلـف بایـد مـورد توجـه قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل سـازمان منطقـه ازاد کیـش گفـت‪« :‬موضوعـات‬ ‫مطر ح شـده در ایـن رویـداد مهـم بایـد در قالـب ویژه نامـه و یـا‬ ‫کتاب منتشر شود تا بتوانیم سهم خود را در این رویداد ملی‬ ‫ایفا کنیم»‪ .‬وی توجه به مقوله های متنوع شعر‪ ،‬موسیقی ‪،‬‬ ‫حقـوق ‪ ،‬فیلـم و ادبیـات را ازویژگـی هـای مثبـت همایـش‬ ‫«ایـران هـم کیـش» برشـمردو گفـت‪« :‬در تنظیـم برنامه هـا‬ ‫بـه نواحـی مختلـف ایـران و موسـیقی شـمال تا جنوب کشـور‬ ‫پرداختـه شـد کـه نشـانه اهمیـت همدلـی و انسـجام اقـوام‬ ‫مختلف اسـت»‪ .‬مظفری افزود‪« :‬امیدواریم جزیره کیش نیز‬ ‫بتوانـد همان گونـه کـه در شـان مـردم ایـران اسـت‪ ،‬در زمینـه‬ ‫تقویـت وفـاق ملی و توسـعه کشـور گام هـای موثری بـردارد»‪.‬‬ ‫در ادامـه دبیـر علمـی و اجرایـی «ایـران هم کیـش» نیـز جزیـره‬ ‫کیـش را بهتریـن گزینـه بـرای میزبانـی ایـن رویـداد مهـم که با‬ ‫هـدف بررسـی چیسـتی و چگونگـی اعمـال حا کمیـت ملـی‬ ‫برگزارشـده اسـت‪ ،‬برشـمرد و گفـت‪« :‬جزیـره کیـش مامنـی‬ ‫ارزشـمند برای هنردوسـتان و فرهنگ مداران کشـور اسـت و‬ ‫گنجینه ای از خرده فرهنگ های مختلف ایران پهناور اسـت‬ ‫کـه بایـد ان را قـدر دانسـت»‪ .‬سـعید رضـا دوسـت با اشـاره به‬ ‫تحقـق روایتـی ملمـوس از مفهـوم وطـن‪ ،‬هویـت و حا کمیـت‬ ‫ملـی به عنـوان دسـتاوردهای ارزشـمند ایـن رویداد‪،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬هویـت ملـی مـا را چیـزی جـز همیـن خرده فرهنگ هـا و‬ ‫روایت هـا تشـکیل نمی دهـد»‪.‬‬ ‫صادرات ‪ 90‬درصد محصوالت پتروشیمی ایالم به کشورهای خارجی‬ ‫سمیه اذر مهر‬ ‫مدیرعامـل پتروشـیمی ایلام گفـت‪:‬‬ ‫«در حال حاضـر‪ ،‬بالغ بـر ‪۹۰‬درصـد محصـوالت‬ ‫تولیدی پتروشـیمی ایالم به خارج از کشـور از‬ ‫دو طریـق زمینـی و دریایـی‪ ،‬صادر می شـود»‪.‬‬ ‫حسـن نجفـی سـمنانی افـزود‪« :‬محصـوالت‬ ‫از طریـق مـرز زمینـی بـه کشـور ترکیـه به عنوان‬ ‫مشـتری پروپاقـرص محصـوالت پتروشـیمی‬ ‫ایلام صـادر و کشـورهای ترکمنسـتان‪،‬‬ ‫ارمنسـتان و قزاقسـتان نیـز از دیگـر مشـتریان‬ ‫پلی اتیلـن سـنگین پتروشـیمی ایالم هسـتند‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫و بخـش محـدودی از محصـوالت شـرکت‬ ‫نیـز بـه کشـورهای عـراق و افغانسـتان صـادر‬ ‫می شـود که از طریق مسـیر دریایی و از سـوی‬ ‫بندرعبـاس نیـز محصـوالت پتروشـیمی ایلام‬ ‫بـه کشـورهای شـرق اسـیا صـادر می شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل پتروشـیمی ایلام اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«اصلی تریـن چالـش شـرکت پتروشـیمی‬ ‫ایلام و سـهامداران ایـن شـرکت تامیـن‬ ‫خـورا ک بـود کـه بـا راه انـدازی الفیـن خـورا ک‬ ‫موردنیـاز را خودمـان تهیـه می کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬دومیـن چالـش پتروشـیمی‬ ‫یسـت‬ ‫ایلام مربـوط بـه موضـوع اشتغال زای ‬ ‫کـه با توج هبـه شـرایط محرومیـت منطقـه و‬ ‫بیـکاری جوانـان و نبـود صنایـع پائین دسـتی‬ ‫و تکمیلـی در پائین دسـت پتروشـیمی ایلام‪،‬‬ ‫بیشـتر اسـتخدام های اسـتان متوجـه ایـن‬ ‫صنعـت شـده اسـت کـه بـا راه انـدازی پـارک‬ ‫پلی پرویپلن‪ ،‬باید بخشی عظیمی از اشتغال‬ ‫استاناز اینمحل‪،‬تامینشود»‪.‬ویتصریح‬ ‫کـرد‪« :‬فراز و نشـیب های وا گـذاری پتروشـیمی‬ ‫بـه بخـش خصوصی و تغییـر مدیریت ها یکی‬ ‫دیگـر از چالش هـای پیـش روی ایـن صنعـت‬ ‫در اسـتان اسـت و ایـن موضـوع‪ ،‬دلیـل اصلـی‬ ‫تاخیـر در راه انـدازی اولیـن الفیـن غـرب کشـور‬ ‫بـوده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل پتروشـیمی ایلام‬ ‫ادامـه داد‪« :‬خوشـبختانه‪ ،‬تحریم هـا تاثیـری‬ ‫بـر میـزان تولیـد پتروشـیمی ایلام نداشـته و‬ ‫به جز در تامین کاتالیسـت و مواد شـیمیایی‬ ‫و پایدارکننـده کیفیـت محصـول کـه بـا‬ ‫اعمـال تحریم هـای امریـکا ایـن پتروشـیمی با‬ ‫مشـکالتی روبـه رو شـد‪ ،‬بـا دور زدن تحریم هـا‬ ‫ایـن تجهیـزات و مـواد شـیمیایی موردنیـاز‪،‬‬ ‫تامیـن و باعـث توقـف تولیـد نشـده اسـت»‪.‬‬ ‫ورود ‪۳۵۰۰‬تی ای یو کانتینر کاال به بندر کاسپین‬ ‫مهنـدس رحیـم شـوقی؛ سرپرسـت معاونـت‬ ‫امـور بنـدری و حـوزه خـزر سـازمان با اشـاره به‬ ‫افتتاح و بهره برداری از یک پست اسکله دیگر‬ ‫در بندرکاسپین که با دستور رئیس جمهوری‬ ‫به صـورت رسـمی شـروع به کار کـرد‪ ،‬گفـت‪« :‬با‬ ‫وجـود شـرایط جـوی ناپایـدار بندرکاسـپین‬ ‫در مـاه گذشـته ‪ ۱۱ ،‬کشـتی ‪۲ ۷۸۱۰‬تـن کاال و‬ ‫‪ ۳۵۰۰‬تـی ای یـو کانتینر را در این بندرتخلیه و‬ ‫‪ ۳۳۶۱‬تـن کاال را بـرای صـادرات به کشـورهای‬ ‫همسـایه بارگیـری کردنـد»‪ .‬وی از تخلیـه و‬ ‫بارگیـری ‪ ۳۱۱۷۱‬تـن کاال در دی مـاه امسـال در‬ ‫بندرکاسـپین خبـر داد و افـزود‪« :‬در دی مـاه‬ ‫گذشـته‪ ۱۰۸۷۱ ،‬تـن ذرت‪۱ ۰۱۱۱ ،‬تـن روغـن و‬ ‫‪۱ ۶۲۳‬تـن چـوب در بنـدر کاسـپین تخلیـه و‬ ‫‪۳۳۶۱‬تـن کاال شـامل مصالـح سـاختمانی‪،‬‬ ‫موادغذایـی‪ ،‬فـرش‪ ،‬ظـروف و مشـتقات‬ ‫نفتی‪ ،‬خشکبار نیز ازجمله کاالهای صادراتی‬ ‫ازطریق این کریدور از مبداء بندر کاسـپین به‬ ‫کشـور چیـن و کشـورهای حاشـیه خـزر صـادر‬ ‫شد»‪ .‬به گفته سرپرسـت معاونت اموربندری‬ ‫سـازمان منطقـه ازادانزلی؛ بخش بندی بـازار‪،‬‬ ‫تحقیقات بازار‪ ،‬فعالیت های بازاریابی و ایجاد‬ ‫مشوق های تجاری‪ ،‬تنوع بخشی به کاالهای‬ ‫ورودیوخروجیبهمجتمعبندری کاسپین‪،‬‬ ‫تکمیل زیرسـاخت های بنـدری‪ ،‬ابخور بـاال و‬ ‫پسـکرانه وسـیع بنـدری‪ ،‬کاهـش هزینه هـای‬ ‫لکـردن مسـیرهای‬ ‫حمل ونقـل کاال‪ ،‬فعا ‬ ‫این روزهـا شـاهد هجمـه فرهنگـی وسـیع در‬ ‫بعضـی از رسـانه ها از جملـه محـدود برنامه هـای‬ ‫رسـانه ملـی بـه اقتصـاد کشـور بـا نـگاه ضـد‬ ‫کارافرینـی‪ ،‬سـازندگی و سـرمایه گذاری و تشـویق‬ ‫گو بوی کمونیسـتی و شـاید‬ ‫نوعی اقتصاد که رن ‬ ‫ً‬ ‫هم فرقانی در انها موج می زند‪ ،‬هستیم؛ مثال در‬ ‫برنامه ای تحت عنوان «ثریا» که با دیدگاه نقد دولت روحانی تهیه می شـود‪،‬‬ ‫ضمن اینکه مجریان‪ ،‬خود از ابتدا تا انتها از دیالوگ هایی اسـتفاده می کنند‬ ‫کـه کارافرینـی و سـرمایه گذاری را مسـاوی بـا رانت خـواری و دزدی و‪ ...‬معرفـی‬ ‫می کنـد‪ ،‬از میهمانانـی نیـز دعـوت می شـود کـه مطالبـی مخالـف اقتصـاد‬ ‫ازاد و بخـش خصوصـی مطـرح کننـد؛ بـدون اینکـه بخواهنـد بـه فسـادهای‬ ‫انجام شـده در دولت هـا (به ویـژه دولت هـای نهم و دهم که خصوصی سـازی‬ ‫رانتـی را توسـعه دادنـد) اشـاره کننـد‪ ،‬بـه اصـل اقتصـاد خصوصـی و‬ ‫خصوصی سـازی بـد و بیـراه می گوینـد‪ .‬ایـن درحالی سـت که سیاسـت رسـمی‬ ‫نظـام و بیانـات مکـرر مقـام معظم رهبری و سـران قوا‪ ،‬حمایت کامل و جامع‬ ‫از سـرمایه گذاری به منظـور کارافرینـی در بخـش خصوصی و خصوصی سـازی‬ ‫بـوده و هسـت‪ .‬جـدا از اینکـه بعضـی از برنامه هـای رسـانه ملـی چه سیاسـتی‬ ‫داشـته و چـه افـرادی ان را مدیریـت می کننـد‪ ،‬سـواالت مطـرح اسـت کـه‬ ‫امیـد مـی رود مدیـران جهـادی و دلسـوز صـدا و سـیما پاسـخ مشـخص‬ ‫داشـته باشـند؛ به ویـژه مشـخص کننـد از نـگاه صد او سـیما‪ ،‬سـرمایه گذاران‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬صادرکنندگان و کارافرین مورد احترام جامعه و نظام هستند‬ ‫ت بـوده کـه بایـد بـا انهـا برخـورد فرهنگـی شـود‪.‬‬ ‫یـا زالو صفـ ‬ ‫*رئیس کانون کارافرینان خراسان رضوی‬ ‫خبر‬ ‫تمدید فراخوان‬ ‫جشنواره ایده پردازی توسعه کارافرینی شهری‬ ‫نپـور ازغنـدی‪ /‬مدیـرکل‬ ‫یاسـر وط ‬ ‫هماهنگـی دسـتگاه های اجرایـی‬ ‫شـهرداری مشـهد گفـت‪« :‬فراخـوان‬ ‫اولیـن جشـنواره ایده پـردازی بـا‬ ‫موضـوع توسـعه کارافرینـی شـهری‬ ‫تـا ‪ 22‬بهمن مـاه تمدیـد شـد»‪.‬‬ ‫قناویزچـی بیـان کـرد‪« :‬فراخـوان‬ ‫اولیـن جشـنواره ایده پـردازی بـا‬ ‫موضوع توسـعه کارافرینی شـهری که‬ ‫به همـت معیـن اقتصادی شـهرداری‬ ‫مشـهد برگـزار شـد‪ ،‬تـا ‪ 22‬بهمن مـاه‬ ‫تمدیـد شـد»‪ .‬مدیـرکل هماهنگـی‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی شـهرداری‬ ‫مشـهد افزود‪« :‬این جشـنواره به عنوان اولین جشـنواره ایده پردازی در حوزه‬ ‫کارافرینی شهری توسط معین اقتصادی شهرداری مشهد برنامه ریزی شده‬ ‫و عالقه منـدان بـه ایـن موضـوع تـا اول بهمن مـاه فرصـت ثبت نـام ازطریـق‬ ‫سـایت ‪ idea.mashhad.ir‬را داشـتند کـه به دلیـل اسـتقبال شـرکت کنندگان‬ ‫از ایـن جشـنواره‪ ،‬ایـن فراخـوان تـا ‪ 22‬بهمن مـاه تمدیـد شـد»‪ .‬وی تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬عالقه منـدان می تواننـد ایده هـای خالقانـه خـود را در محورهـای‬ ‫حمایت و مشـارکت مدیریت شـهری در کسـب وکارها‪ ،‬شبکه سـازی و توسعه‬ ‫کسـب وکارهای الکترونیک شـهری‪ ،‬شبکه سـازی و توسـعه مشـاغل خانگی‪،‬‬ ‫بازاریابـی هم افـزا و شاخص سـازی مشـاغل خانگـی‪ ،‬توسـعه نیـاز محـور‬ ‫کسـب وکارهای شـهری‪ ،‬شـیوه های جذب سـرمایه بـرای ایده هـای نواورانه و‬ ‫تامیـن مالـی مـردم محـور در کسـب وکارهای شـهری سـایت جشـنواره ارسـال‬ ‫کننـد»‪ .‬قناویزچـی درخصـوص جوایـز ایـن دوره از جشـنواره ایده پـردازی‬ ‫کارافرینـی اظهـار داشـت‪100« :‬میلیون ریـال جوایـز نقـدی و غیرنقـدی بـرای‬ ‫برگزیـدگان اولیـن جشـنواره ایده پـردازی بـا موضوع توسـعه کارافرینی شـهری‬ ‫توسـط شـهرداری مشـهد درنظـر گرفتـه شـده اسـت»‪ .‬گفتنی سـت؛ ایـن‬ ‫جشـنواره بـا همـکاری دفتـر امـار‪ ،‬پژوهـش و مطالعـات راهبـردی‪ ،‬شـهرداری‬ ‫مشـهد و اداره کل هماهنگـی دسـتگاه های اجرایـی شـهرداری مشـهد برگـزار‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫مشارکت در تامین امنیت‪ ،‬با گازرسانی به مناطق مرزی‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد کیش بیان کرد؛‬ ‫لزوم اعتبار ‪ ۲۰‬میلیارد تومانی‬ ‫برای تکمیل مجتمع توان بخشی ایثارگران‬ ‫مدیـرکل بنیـاد شـهید گلسـتان گفـت‪« :‬تکمیل و تجهیز مجتمع توان بخشـی‬ ‫ایثارگران گلسـتان به ‪ ۲۰‬میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد»‪ .‬اسـرافیل وزیری اظهار‬ ‫کـرد‪« :‬پـروژه توان بخشـی گلسـتان از سـال ‪ ۱۳۸۵‬اغاز بـه کار کـرده و هنوز تکمیل‬ ‫نشـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکه به این پروژه از سـال ‪ ۹۵‬اعتباری تزریق نشـد‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬هم ا کنون پیمانکار و مشاوره جدید برای پروژه در نظر گرفته شده و کار‬ ‫ً‬ ‫مجـددا اغـاز می شـود»‪ .‬وزیـری از اعتبـار ‪ 10‬میلیارد تومانـی پروژه خبـر داد و بیان‬ ‫کرد‪« :‬ا گر این پروژه در سـال های گذشـته تکمیل می شـد به مبلغ کمتری نیاز‬ ‫داشـت امـا هم ا کنـون بـرای تکمیـل و تجهیـز ان به ‪ ۲۰‬میلیارد تومـان اعتبار نیاز‬ ‫داریـم»‪ .‬مدیـرکل بنیـاد شـهید گلسـتان گفـت‪« :‬این پـروژه ‪۹۰‬درصد پیشـرفت‬ ‫فیزیکی داشته و امسال بعد از توقف چندساله عملیات احداث ان از سر گرفته‬ ‫می شود»‪.‬‬ ‫مسـابقات غیربرخـوردی در فضـای بـاز‪،‬‬ ‫لیـگ تندرسـتی توسـط هیئـت ورزش هـای‬ ‫همگانـی بـرای نخسـتین بار‪ ،‬مسـابقات‬ ‫مجـازی دارت بـرای کارکنـان دولـت‪ ،‬المپیـاد‬ ‫ورزشـی خانه هـای ورزش روسـتایی‪،‬‬ ‫غبارروبـی و عطرافشـانی قبـور شـهدا‪ ،‬تجلیل‬ ‫از خانواده هـای شـهدا و ایثارگـران به عنـوان‬ ‫بخشـی از برنامه هـای ایـام دهـه فجـر اشـاره‬ ‫کـرد»‪ .‬وی همچنیـن از اغـاز عملیـات اجرایی‬ ‫دو پـروژه شـامل سـالن سـه هزارنفری‬ ‫شهرسـتان کازرون از محـل کمک هـای‬ ‫وزارت نفـت و بـا اعتبـار ‪۱۰‬میلیاردتومانـی و‬ ‫پـروژه خیرسـاز در شهرسـتان گـراش و بـا‬ ‫اعتبـاری حـدود ‪۱۰۰‬میلیاردتومـان در چهـار‬ ‫فـاز‪ ،‬به مناسـبت دهـه فجـر هـم خبـر داد و‬ ‫گفـت‪« :‬تجهیـز ‪ ۲۰‬خانـه ورزش روسـتایی هم‬ ‫در دسـتورکار قـرار دارد»‪ .‬او بااشـاره به اینکه‬ ‫ً‬ ‫سـال ‪ ۹۸‬مجموعـا ‪ ۱۸‬طـرح افتتـاح شـده و‬ ‫ایـن رقـم در سـال ‪ ۹۹‬تـا امـروز بـه ‪ ۱۷‬طـرح‬ ‫رسـیده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا افتتـاح ‪ ۴۲‬طـرح‬ ‫پیـش رو‪ ،‬تعـداد طر ح هـای افتتاح شـده در‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬بـه عـدد ‪ ۵۹‬پـروژه خواهـد رسـید»‪.‬‬ ‫حاجـی زاده همچنیـن به افزایـش پنج برابری‬ ‫اعتبارات تخصیص یافته ازسوی وزارت نفت‬ ‫به حوزه ورزش فارس اشاره و از حمایت های‬ ‫مدیـر ارشـد اسـتان و نماینـدگان مجلـس‬ ‫قدردانـی و اضافـه کـرد‪« :‬باتوج هبـه شـیوع‬ ‫ل اخیر‪ ،‬شـاهد برگزاری مسابقات‬ ‫کرونا در سـا ‬ ‫کمتـری نسـبت بـه سـال های گذشـته بودیم‬ ‫امـا بااین وجـود‪ ،‬ورزشـکاران فـارس ‪ ۷۳‬مدال‬ ‫کشـوری‪ ،‬یـک مـدال اسـیایی و چهـار مـدال‬ ‫جهانـی کسـب کردنـد‪ ،‬عالو هبـر ان ‪ ۱۲۷‬مـورد‬ ‫میزبانـی مسـابقات کشـوری را شـاهد بودیـم‬ ‫ً‬ ‫کـه عمدتـا مجـازی بـود»‪.‬‬ ‫او گفـت‪« :‬کرونـا اسـیب زیـادی بـه ورزش‬ ‫وارد کـرد و نیـاز بـود کـه حمایت هایـی انجـام‬ ‫شـود‪ ،‬ایـن حمایت هـا در قالـب تسـهیالت‬ ‫کرونایـی پیش بینـی شـد کـه در مرحلـه‬ ‫اول از ‪ ۵۳۹‬باشـگاه متقاضـی وام به میـزان‬ ‫‪۱۱‬میلیاردتومان‪ ،‬حدود شـش میلیاردتومان‬ ‫پرداخـت شـده اسـت و در مرحلـه دوم هـم‬ ‫کـه مربـوط بـه تسـهیالت موسسـین بـود‪،‬‬ ‫‪ ۳۴۹‬باشـگاه تا کنـون در سـامانه وزارت‬ ‫ورزش معرفـی و تا کنـون ‪۸۰‬میلیون تومـان‬ ‫تسـهیالت پرداخـت شـده اسـت»‪.‬‬ ‫حاجـی زاده درخصـوص زمـان افتتـاح سـالن‬ ‫شـش هزارنفری شـیراز نیـز بااشـاره به بازدیـد‬ ‫اخیـر مدیـرکل شـرکت توسـعه و تجهیـز‬ ‫اما کـن ورزشـی از ان پـروژه گفـت‪« :‬باتوجه بـه‬ ‫قول هـای متعـددی کـه دراین زمینـه‬ ‫داده شـده و اجرایـی نشـده بـود‪ ،‬به دنبـال‬ ‫رسـانه ای کردن ایـن بازدیـد نبودیـم»‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکه ساخت سـالن به اتمام رسیده و‬ ‫فقـط اجـرای کف پـوش باقی مانـده اسـت‪ ،‬از‬ ‫برگـزاری مناقصه و مشـخص شـدن پیمانکار‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬کف پـوش سـالن ‪ ۲۰‬تـا‬ ‫‪ ۲۵‬روز اینـده نصـب خواهـد شـد امـا علی رغـم‬ ‫تالش هـا ایـن پـروژه بـه ایـام دهـه فجـر‬ ‫نمی رسـد و امیدوار هسـتیم که تا پایان سال‬ ‫‪ ۹۹‬یا اوایل سال اینده سالن شش هزارنفری‬ ‫شـیراز هـم افتتـاح شـود»‪.‬‬ ‫استاندارمازندران‪:‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫محمدحسینروشنک‬ ‫افتتاح پروژه ها و اجرای برنامه های‬ ‫فرهنگی‪،‬ورزشی در دهه فجر‬ ‫مدیـرکل ورزش و جوانان اسـتان فارس اعالم‬ ‫لو دومیـن سـالگرد‬ ‫کـرد کـه بـه میمنـت چه ‬ ‫پیـروزی انقلاب اسلامی ایـران‪ ۴۲ ،‬پـروژه‬ ‫عمرانـی در حـوزه ورزش فـارس‪ ،‬بـرای افتتـاح‬ ‫امـاده شـده اسـت»‪ .‬عبـاس حاجـی زاده‪،‬‬ ‫لو دومیـن‬ ‫ضمـن تبریـک به مناسـبت چه ‬ ‫سـالگرد پیـروزی انقلاب‪ ،‬گفـت‪« :‬طر ح هـای‬ ‫عمرانـی اماده شـده بـرای افتتـاح در ایـام اهلل‬ ‫دهه فجر امسال در حوزه طر ح های ورزشی‪،‬‬ ‫شامل سالن های چندمنظوره‪ ،‬زمین چمن‬ ‫مصنوعـی‪ ،‬خوابـگاه ورزشـی و ‪ ...‬اسـت»‪ .‬او‬ ‫اعتبـار هزینه شـده بـرای اجـرای ایـن طر ح هـا‬ ‫را ‪۵۳۰‬میلیاردریـال اعلام و اضافـه کـرد‪« :‬در‬ ‫دهـه فجـر امسـال‪ ،‬پنـج سـالن چندمنظـوره‪،‬‬ ‫‪ ۳۶‬زمیـن چمـن مصنوعـی و یـک خوابـگاه‬ ‫یسـت کـه در شهرسـتان های مختلـف‬ ‫ورزش ‬ ‫افتتـاح می شـود»‪ .‬حاجـی زاده بابیان اینکـه‬ ‫‪ ۳۵۰‬پـروژه عمرانـی در حـوزه ورزش در سراسـر‬ ‫فـارس مراحـل سـاخت را طی می کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫تسـاخت‪۱۰۱ ،‬‬ ‫«از بیـن کل پروژه هـای دردس ِ ‬ ‫پـروژه بـا پیشـرفت فیزیکـی بـاالی ‪۷۰‬درصـد‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـرکل ورزش و جوانـان فـارس‬ ‫گفـت‪« :‬بـا بهر هبـرداری از ایـن طر ح هـای‬ ‫ورزشـی در دهـه فجـر امسـال‪ ،‬حـدود‬ ‫‪۸۲‬هزار مترمربـع بـه فضاهـای ورزشـی فـارس‬ ‫اضافـه شـده و سـرانه ورزشـی در بسـیاری از‬ ‫شهرسـتان های ایـن اسـتان افزایـش خواهـد‬ ‫یافـت»‪ .‬حاجـی زاده همچنیـن بـه اجـرای‬ ‫برنامه هایـی نظیـر جشـنواره های همگانـی‬ ‫و اسـتعدادیابی در رشـته های مختلـف‪،‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ترانزیتـی بین المللـی (کریدورهـای شـمال‪-‬‬ ‫جنـوب وچین‪-‬قزاقسـتان‪-‬ایران)‪ ،‬تسـریع و‬ ‫تسهیل خدمات بندری و ترانزیتی به فعاالن‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬اجـرای تعرفه هـای ترجیحـی‬ ‫اتحادیه اقتصادی اوراسـیا‪ ،‬ارائه مشـوق های‬ ‫قانونـی متنوع ازسـوی ایـن سـازمان به همراه‬ ‫افزایـش روزافـزون زیرسـاخت های مورد نیـاز‬ ‫خدمات رسانی در حوزه های مختلف بندری‬ ‫و نزدیکی به تهران و مرا کز تولیدی و جمعیتی‬ ‫کشـور‪ ،‬ایـن مجتمـع بنـدری به عنـوان عاملی‬ ‫تاثیرگذار واز رویکردهایمهمسازمانمنطقه‬ ‫ازادانزلـی به شـمار مـی رود»‪ .‬شایان ذکر اسـت؛‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی‪ ،‬تنهـا منطقـه ازاد ایـران در‬ ‫حاشـیه خـزر اسـت و کشـورهای حاشـیه ایـن‬ ‫دریا‪ ،‬ترکیه و کشـورهای حاشیه خلیج فارس‬ ‫و اسـیای جنـوب شـرقی عمـده بازارهـای‬ ‫صـادرات و واردات محصـوالت از طریـق‬ ‫منطقه ازاد انزلی هستند و قرار گرفتن در مسیر‬ ‫کریدور بین المللی شمال ‪ -‬جنوب‪ ،‬دارابودن‬ ‫موقعیـت ویـژه در زمینـه ارتبـاط بـا کشـورهای‬ ‫حاشـیه دریـای خـزر‪ ،‬هم جـواری بـا بنـادر‬ ‫اسـتراخان و ال گان در روسـیه‪ ،‬راسنودسـک‬ ‫در ترکمنسـتان‪ ،‬ا کتائـو در قزاقسـتان و باکـو‬ ‫در اذربایجـان‪ ،‬دسترسـی از طریـق راه هـای‬ ‫مناسـب‪ ،‬بـه بازارهـای مصـرف کشـورهای‬ ‫اتحادیـه اقتصـادی اوراسـیا‪ ،‬نزدیکـی بـه‬ ‫فـرودگاه بین المللـی رشـت‪ ،‬از جملـه مزایـای‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫منطقـه ازاد انزل ‬ ‫سـمیه اذرمهـر‪ /‬مدیرعامـل شـرکت گاز ایلام در دیـدار بـا فرمانـده انتظامـی‬ ‫اسـتان با بیان اینکـه شـرکت گاز بـا گازرسـانی بـه مناطـق شـهری و روسـتایی‬ ‫مـرزی اسـتان در تامیـن امنیـت مشـارکت کـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن مناطـق‬ ‫شـامل روسـتاهای مـرزی در شهرسـتان های دهلـران و مهـران و بخـش بولی‬ ‫در شهرسـتان چـوار هسـتند»‪ .‬عبـاس شـمس اللهی افـزود‪« :‬بـا ابلاغ مصوبـه‬ ‫تکمیلـی وزارت نفـت در افزایـش سـرانه گازرسـانی بـه شـهرها و روسـتاهای‬ ‫ً‬ ‫مـرزی در دو سال گذشـته‪ ،‬تعـداد زیـادی از روسـتاهای مـرزی کـه قبلا توجیح‬ ‫اقتصـادی گازرسـانی طبـق مقـررات جـاری نداشـتند‪ ،‬گازدار شـدند»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز ایالم اظهار داشت‪« :‬با گازرسانی به مناطق باقیمانده‬ ‫شـهری و روسـتایی اسـتان و اسـتفاده مردم از انرژی پا ک گاز‪ ،‬عالوه بر کمک‬ ‫بـه حفـظ منابـع طبیعی و محیط زیسـت‪ ،‬جلوگیـری از مهاجرت روسـتاییان‬ ‫و رونق روسـتاها‪ ،‬مهاجرت معکوس‪ ،‬صرفه جویی و درامد اقتصادی ناشـی‬ ‫از جایگزینـی مصـرف سـوخت های مایـع و جلوگیـری از قاچـاق سـوخت‬ ‫مـرزی را بـه ارمغـان خواهـد اورد»‪ .‬شـمس الهی ادامـه داد‪« :‬از زمـان شـیوع‬ ‫کرونـا‪ ،‬همـکاران مـا در ایـن شـرکت طبـق روال گذشـته بـه انجـام امـورات و‬ ‫خدمات رسـانی بـه مشـترکین از طریـق میـز خدمـت الکترونیکـی و به صـورت‬ ‫غیر حضـوری توجـه ویـژه داشـته اند و انجـام خدمـات مشـتریان در کمتریـن‬ ‫زمـان ممکـن و جلـب رضایـت حدا کثـری ایشـان را در سـرلوحه کار خـود قـرار‬ ‫داده انـد»‪.‬‬ ‫تامین روزانهدومیلیارد فوت مکعب‬ ‫خورا ک پاالیشگاه گاز بیدبلند‬ ‫سـید علی موسوی نسـب‪ /‬مدیرعامـل شـرکت ملی مناطـق نفت خیز جنوب‬ ‫از تامیـن روزانـه دومیلیارد فوت مکعـب خورا ک پاالیشـگاه گاز بیدبلند خلیج‬ ‫فـارس توسـط ‪ ۲۲‬کارخانـه از تاسیسـات فراورشـی مناطـق نفت خیـز جنـوب‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬کارخانه هـای تامین کننـده خـورا ک در مناطـق اغاجـاری‬ ‫و گچسـاران (شـامل هشـت واحـد بهره بـرداری‪ ۱۰ ،‬واحـد جمـع اوری و ترا کـم‬ ‫گاز و چهـار واحـد گاز و گاز مایـع) اسـتقرار دارنـد و بخـش اصلـی زنجیـره‬ ‫تامیـن خـورا ک ایـن پاالیشـگاه بـزرگ گازی به شـمار می رونـد»‪ .‬مهنـدس‬ ‫احمـد محمـدی همچنیـن خاطرنشـان کـرد‪« :‬به منظـور جبـران افـت تولیـد‬ ‫از مخـزن گازی پازنـان (به عنـوان اصلی تریـن منبـع تامیـن خـورا ک ایـن‬ ‫یبـی‬ ‫پاالیشـگاه) و نیـز تحقـق برنامه هـای تزریـق در مخـازن گچسـاران و ب ‬ ‫حکیمـه‪ ،‬پنـج پـروژه در مناطـق نفت خیـز جنـوب تعریـف شـده اسـت کـه‬ ‫عملیـات اجرایـی ان هـا به طـور متوسـط پیشـرفتی ‪۷۷‬درصـدی داشـته‬ ‫و بـا اعتبـاری حـدود ‪۲۵۲‬میلیـون دالر درحـال انجـام اسـت»‪ .‬مهنـدس‬ ‫محمـدی افـزود‪« :‬عالوه بـر طر ح هـای یادشـده‪ ،‬در قالـب قـرارداد منعقـد‬ ‫شـده بـا پاالیشـگاه بیدبلنـد خلیـج فـارس‪ ۲۶ ،‬پـروژه فرعـی در سـه اسـتان‬ ‫خوزسـتان‪ ،‬بوشـهر و کهگیلویـه و بویراحمـد اجـرا خواهـد شـد کـه درنتیجـه‬ ‫از سوزانده شـدن بالغ بـر ‪۵۹۳‬میلیون فوت مکعـب در روز گاز جلوگیـری‬ ‫می شـود و گازهای جمع اوری شـده نیز به پاالیشـگاه بیدبلند ارسـال خواهد‬ ‫شـد»‪ .‬وی درپایـان گفـت‪« :‬درحال حاضـر بخـش مطالعـات مهندسـی ایـن‬ ‫پروژه هـا به اتمـام رسـیده و تعـداد هفـت پـروژه کـه با اجـرای ان ها از سـوزاندن‬ ‫‪۱۵۰‬میلیون فوت مکعـب در روز گاز جلوگیـری خواهـد شـد بـا اعتبار نزدیک به‬ ‫‪۲۱۰‬میلیـون دالر بـه پیمانـکاران داخلـی وا گذار شـده اسـت و سـایر پروژه های‬ ‫ذیـل ایـن قـرارداد نیـز در مراحـل مختلـف فراینـد مناقصـه قـرار دارنـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 11‬بهمن ‪ 16 1399‬جمادی الثانی ‪ 30 1442‬ژانویه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2166‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬لدبی‬ ‫شهردار مالرد عنوان کرد؛‬ ‫دهه فجر؛ طلیعه خدمت به مردم‬ ‫افتتاح ‪ ۱۰‬پروژه عمرانی؛ خدمتی دیگر از شهرداری مالرد‬ ‫سپیده حاصلی پناه‬ ‫شـهردار ملارد از افتتـاح و بهره بـرداری از پروژه هـای‬ ‫عمرانـی شـاخص درراسـتای خدمت رسـانی بـه مـردم‬ ‫فهیـم شـهر ملارد در ایـام مبـارک دهـه فجـر خبـر داد‪.‬‬ ‫به گـزارش خبرنـگار مـا؛ محمدصـادق کولیونـد ضمـن‬ ‫تبریـک به مناسـبت فرارسـیدن دهـه مبـارک فجـر و‬ ‫والدت حضـرت فاطمـه زهـرا(س) گفـت‪« :‬هم زمـان با‬ ‫دهـه مبـارک فجـر‪ 10 ،‬پـروژه عمرانـی بـا اعتبـاری بالغ بـر‬ ‫‪۲۷۷‬میلیـارد و ‪700‬میلیون ریـال در شـهر ملارد مـورد‬ ‫افتتـاح و بهره بـرداری مـردم قـرار خواهـد گرفـت»‪.‬‬ ‫وی دراین بـاره افـزود‪« :‬بـا همـکاری و پشـتیبانی‬ ‫بوستان دانش‬ ‫شورای اسالمی و زحمات شبانه روزی کارکنان خدوم‬ ‫شـهرداری ملارد و علی رغـم شـیوع ویـروس منحـوس‬ ‫کرونـا‪ ،‬موفـق بـه احـداث ‪ 10‬پـروژه عمرانـی شـده ایم که‬ ‫بـا یـاری خداونـد بـه زودی تقدیـم مـردم شـریف ملارد‬ ‫می شـود»‪ .‬کولیونـد تصریـح کـرد‪« :‬ازانجایی کـه ایجـاد‬ ‫بسـترهای مناسب خدماتی درراسـتای ارائه خدمات‬ ‫بهینـه و موثـر بـه شـهروندان‪ ،‬امـری بسـیار ضـروری‬ ‫محسـوب می شـود؛ اجـرای تمـام پروژه هـای عمرانـی‬ ‫از منابـع داخلـی شـهرداری تامیـن شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫درادامه همین مبحث عنوان کرد‪« :‬براسـاس وظایف‬ ‫مطابـق بـا قانـون‪ ،‬شـهرداری ها متناسـب بـا درجـه‪،‬‬ ‫تشـکیالت و توان تخصصی خود و درراسـتای وظایف‬ ‫محولـه در چارچـوب برنامه وبودجـه سـاالنه مصـوب‬ ‫شـورای اسلامی شـهر‪ ،‬بـه پشـتوانه منابـع داخلـی‪،‬‬ ‫براسـاس اولویت بنـدی مطالبـات مردمـی و به صـورت‬ ‫متـوازن‪ ،‬اقـدام بـه اجـرای پروژه هـای مختلـف در‬ ‫سـطح شـهر می کنیـم»‪ .‬ایـن مسـئول بابیان اینکـه‬ ‫افزایـش سـرانه فضـای سـبز شـهری در ارتقـای روحیـه‬ ‫شـهروندان موثـر خواهـد بـود‪ ،‬گفـت‪« :‬بـا هـدف‬ ‫زیباسـازی سـطح شـهر و ایجـاد بهتریـن فرصـت بـرای‬ ‫شـکوفایی مهارت هـای ارتبـاط اجتماعـی شـهروندان‬ ‫در بخـش سراسـیاب شـرقی‪ ،‬دو بوسـتان یـاس بـا‬ ‫اعتبـار ‪15‬میلیاردریـال و مسـاحت ‪ 6000‬مترمربـع و‬ ‫بوسـتان دانـش بـا اعتبـار ‪17‬میلیاردریـال بـا مسـاحت‬ ‫بوسـتان ‪ 9000‬مترمربـع راه انـدازی شـده اند»‪ .‬درادامـه‬ ‫کولیونـد اظهـار داشـت‪« :‬جهـت حفـظ شـان و جایگاه‬ ‫شـهروندان و تکریـم ارباب رجـوع‪ ،‬پـروژه سـاختمان‬ ‫جدیـد پارلمـان شـهری ملارد بـا اعتبـار ‪68‬میلیـارد‬ ‫و ‪700‬میلیون ریـال و مسـاحت بنـا ‪ 1800‬مترمربـع در‬ ‫دوطبقـه دارای سـالن جلسـات و سـالن امفی تئاتـر بـا‬ ‫ظرفیـت بیـش از ‪ 160‬نفر‪ ،‬سـاختمان و سـایت موتوری‬ ‫معاونـت خدمـات شـهری بـا اعتبـار ‪60‬میلیاردریـال و‬ ‫مسـاحت بنـا ‪ 1200‬مترمربـع در سـه طبقه‪ ،‬مسـاحت‬ ‫کل سـایت ‪ 13000‬مترمربـع و سـاختمان اداری‪-‬‬ ‫خدماتـی سـازمان مدیریـت ارامسـتان هابـا اعتبـاری‬ ‫بالغ بـر ‪55‬میلیاردریـال و مسـاحت بنـا ‪ 2250‬مترمربـع‬ ‫در سـه طبقه شـامل سـالن نمـاز میـت‪ ،‬سـالن انتظـار‪،‬‬ ‫واحـد متوفیـات و قسـمت های اداری بـا سـازه بتنـی‬ ‫مدنظـر قـرار گرفتـه اسـت»‪ .‬مدیریـت شـهری ملارد‬ ‫بـه افزایـش سـرانه های ورزشـی ایـن شـهر نیـز اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود‪« :‬به منظـور باالبـردن سـرانه ورزشـی در‬ ‫سـطح شـهر ملارد و ایجـاد روحیه و نشـاط بـرای مردم‬ ‫ً‬ ‫خصوصـا جوانـان‪ ،‬کلنـگ پـروژه بـزرگ زمین هـای‬ ‫ورزشـی بلوار شـهیدان شـوریابی در سـال ‪ 99‬و با شـعار‬ ‫"شـهرداری ملارد حامـی ورزش جوانـان" به زمیـن‬ ‫زده شـد و به حمـداهلل ایـن پـروژه هم ا کنـون امـاده‬ ‫بهر هبـرداری در دهـه مبـارک فجـر اسـت»‪.‬‬ ‫وی در تشـریح ایـن پـروژه خاطرنشـان کـرد‪« :‬احـداث‬ ‫این مجموعه ورزشی با اعتباری بالغ بر ‪12‬میلیاردریال‬ ‫در زمینـی بـه مسـاحت ‪ 2900‬مترمربع شـامل امکاناتی‬ ‫ازقبیـل زمیـن چمـن مصنوعـی‪ ،‬والیبـال‪ ،‬بسـکتبال‬ ‫و بدمینتـون اسـت و احـداث ان بـا همـت و پیگیـری‬ ‫شـبانه روزی کارکنـان خـدوم شـهرداری ملارد انجـام‬ ‫شـد و امکانـات ان رایـگان دراختیـار شـهروندان‬ ‫ملارد قـرار خواهـد گرفـت»‪ .‬به گفتـه کولیونـد‪ ،‬احـداث‬ ‫پیـاده راه بلـوار شـیوا در مارلیـک به طـول ‪ 480‬متـر‪،‬‬ ‫اولیـن پیاده راهـی در شـهر ملارد اسـت کـه مسـیر‬ ‫ویـژه دوچرخـه دارد‪ .‬وی دراین بـاره می افزایـد‪« :‬ایـن‬ ‫طـرح بـا اعتبـار ‪۱۰‬میلیاردریـال در منطقـه مارلیـک‬ ‫یسـت و همچنیـن‬ ‫بـرای شـهروندان امـاده بهره بردار ‬ ‫پیـاده راه گلـزار شـهدای مالرد به طـول ‪ 400‬متر با اعتبار‬ ‫‪10‬میلیاردریـال بـا هـدف تامیـن ارامـش و رفـاه حـال‬ ‫شـهروندان صـورت گرفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫وی بـه اجـرای پـروژه هدایـت اب هـای سـطحی کـه‬ ‫منجـر بـه حـل مشـکل اب گرفتـی شـدید تقاطـع‬ ‫چنـاران‪ ،‬دکتـر حسـابی و بلـوار ایـت اهلل رفسـنجانی و‬ ‫رفـع گـره ترافیکـی و روان سـازی خودروهـای عبـوری‬ ‫ایـن منطقـه شـده اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬اصلاح‬ ‫هندسـی و هدایـت اب هـای سـطحی ایـن تقاطـع بـا‬ ‫‪۱۵‬میلیاردریـال اعتبـار و همچنیـن الیـن کنـدرو بلـوار‬ ‫سـردار شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی در سراسـیاب‬ ‫شـرقی به طـول هـزار و ‪ ۷۵۰‬متـر و ‪15‬میلیاردریـال‬ ‫اعتبـار‪ ،‬وارد فـاز بهر هبـرداری شـد کـه الحـاق ایـن الیـن‬ ‫کنـدرو بـه مسـیر جنـوب بـه شـمال ان تاثیـر بسـزایی‬ ‫ً‬ ‫در روان سـازی ترافیـک خروجـی از شـهر خصوصـا در‬ ‫سـاعات اولیه صبح و مراجعه شـهروندان به محل کار‬ ‫اصالح هندسی چناران و هاشمی رفسنجانی‬ ‫پیام تبریک شهردار و رئیس شورای اسالمی شهر مالرد‬ ‫دهه فجر انقالب اسالمی تجلی شکوه حماسه و نهضتی مبتنی بر تعالیم نبوی است که توانسته حکومتی الهی را در این مرزوبوم تثبیت کند‪ .‬پیروزی شکوهمند‬ ‫انقلاب اسلامی ایـران یـک تحـول عظیـم تاریخـی و اغـاز عصـری جدید برای جهان محسـوب می شـود که بازگشـت حضـرت امـام خمینـی(ره) در ‪ 12‬بهمن ماه به‬ ‫میهـن‪ ،‬سـحرگاه ان و پیـروزی انقلاب شـکوهمند اسلامی در ‪ 22‬بهمن مـاه طلـوع خورشـید درخشـانش بـود»‪ .‬ایـن پیـروزی بـدون شـک از بزرگ تریـن افتخـارات‬ ‫ملـت شـجاع و غیـور ایـران اسـت کـه در سـایه یکپارچگـی‪ ،‬ایثـار‪ ،‬وحـدت کلمـه‪ ،‬حقیقت خواهـی‪ ،‬ظلم سـتیزی‪ ،‬بیـداری و ازادی خواهـی مـردم به وقوع پیوسـت‪.‬‬ ‫این جانبان ضمن تبریک میالد فرخنده و باسـعادت اسـوه تمام عیار مکارم و قله رفیع فضائل صدیقه کبری‪ ،‬حضرت فاطمه زهرا(س) و میالد بنیان گذار کبیر‬ ‫لو دومین سالگرد بهار‬ ‫انقالب اسالمی امام خمینی(ره)‪ ،‬همچنین گرامیداشت یاد همه فجرافرینان و شهیدان همیشه جاوید‪ ،‬ایام اهلل دهه مبارک فجر و چه ‬ ‫شکوهمند انقالب اسالمی را به محضر رهبر فرزانه انقالب‪ ،‬خانواده معظم شهدا‪ ،‬ایثارگران معزز و مردم شریف‪ ،‬شهیدپرور و انقالبی مالرد تبریک عرض می کنیم‪.‬‬ ‫فخرالدین ائینه وند؛ رئیس شورای اسالمی شهر مالرد‬ ‫محمدصادق کولیوند؛ شهردار مالرد‬ ‫ساختمان سازمان ارامستان‬ ‫زمین روباز شهیدان شوریابی‬ ‫بوستان یاس‬ ‫پیاده راه شیوا‬ ‫شورای شهر‬ ‫سایت موتوری‬ ‫و خروج از شهر دارد»‪ .‬کولیوند؛ شهردار مالرد درپایان‬ ‫از همـکاری و همراهـی اعضـای شـورای اسلامی و‬ ‫دسـتگاه های خدمات رسـان شـهر درراسـتای ارائـه‬ ‫خدمـات مطلـوب به شـهروندان فهیم و شـریف مالرد‬ ‫قدردانـی کـرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2607

روزنامه سایه 2607

شماره : 2607
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه سایه 2606

روزنامه سایه 2606

شماره : 2606
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه سایه 2605

روزنامه سایه 2605

شماره : 2605
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!