روزنامه سایه شماره 2165 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2165

روزنامه سایه شماره 2165

روزنامه سایه شماره 2165

‫عباس صفاری در ‪69‬سالگی درگذشت‬ ‫‪ ۱۲۲‬میلیون تن‬ ‫عبـاس مخبـر؛ مترجـم و اسطوره شـناس در صفحـه رسـمی‬ ‫خـود نوشـت‪« :‬متاسـفانه شـنیدم دوسـت شـاعر خوش قریحـه؛‬ ‫عبـاس صفـاری بر اثـر کرونـا درگذشـت‪ .‬او‪ ،‬انسـانی شـریف‪ ،‬سـاده‪،‬‬ ‫دوست داشـتنی و شـاعری ممتـاز بـود‪ .‬بـه خانـواده‪ ،‬دوسـتان و‬ ‫جامعـه فرهنگـی کشـور تسـلیت می گویـم»‪ .‬عبـاس صفاری؛ شـاعر‬ ‫سـا کن کالیفرنیـای جنوبـی در النگ بیـچ کـه چنـد روزی به دلیـل‬ ‫ابتال به کرونا در بیمارستان بستری بود و به دلیل مشکالت تنفسی‬ ‫بـه خـواب مصنوعـی فـرو رفتـه بـود‪ ،‬درگذشـت‪ .‬از این شـاعر و نویسـنده اثـار متعـددی به یادگار‬ ‫مانـده کـه « پشـیمانم کـن»‪ « ،‬مثـل خـواب دم صبـح»‪« ،‬خـون انـار»‪ « ،‬مالقـات در سـندیکای‬ ‫مومیا گـران» ‪ ،‬و « هبـوط یـا حکایـت مـا»‪ ،‬بخشـی از عناویـن اثـار به جا مانـده از اوسـت‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫نتـن‬ ‫طبـق اعلام رئیـس کل گمـرک ایـران‪ ،‬طـی ‪ 10‬ماهـه امسـال بالغ بـر ‪ ۱۲۲‬میلیو ‬ ‫کاال به ارزش حدود ‪ ۵۹‬میلیارد دالر بین ایران و کشـورهای مختلف مبادله شـد که‬ ‫این رقـم نسـبت بـه عملکرد نه ماهـه اول ‪ 99‬از افزایش قابل توجهی برخوردار اسـت‪.‬‬ ‫ به گزارش ایسنا؛ مهدی میراشرفی اعالم کرد که سیر تجارت ایران در دوران تحریم‬ ‫صعودی بوده ا سـت‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 8‬بهمن ‪ 13 1399‬جمادی الثانی ‪ 27 1442‬ژانویه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2165‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫وزیر امور خارجه تاکید کرد؛‬ ‫عمر روابط ایران و روسیه؛ بیشتر از تاریخ امریکا‬ ‫‪2‬‬ ‫نگاهی به «بودنی عاشقانه» یا «هستنی مالکانه»‬ ‫کاهش ‪ 72‬درصدی‬ ‫صادرات به ترکیه‬ ‫سونامیسالمندان‬ ‫باالی ‪100‬سال!‬ ‫ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کارشناسان ‪ Edelman‬بررسی کردند؛‬ ‫سطح «اعتماد مشتریان» کدام کشورها‬ ‫در دوره پاندمی باال رفته است؟‬ ‫ارتقـای سـطح «اعتمـاد مشـتریان» در صـورت پایان یافتـن همه گیـری کرونـا‪ ،‬بـرای‬ ‫مشـاغل بسـیار مهم اسـت‪ .‬این امر در برخی از بخش ها مانند صنعت هواپیمایی در‬ ‫یکسـری از کشـورها کـه بـه مسـافران‪ ،‬ایـن امـکان را داده تـا بسته به شـرایط‪ ،‬رزرو های‬ ‫خـود را بـدون اخـذ جریمـه‪ ،‬تغییـر دهنـد‪ ،‬نمـود بیشـتری دارد‪ .‬گـزارش سـال ‪2021‬‬ ‫برمبنـای نظرسـنجی از ‪33‬هـزار شـرکت کننده ‪...‬‬ ‫تحقیقاتـی ‪Edelman‬‬ ‫مجموعـه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫انسانم ارزوست!‬ ‫‪3‬‬ ‫تـدروس ادهانـوم؛ مدیـرکل سـازمان جهانی بهداشـت‪ ،‬هشـدار داد که توزیع‬ ‫ناعادالنـه واکسـن کرونـا نه تنهـا یـک فاجعـه اخالقـی به شـمار مـی رود؛ بلکـه‬ ‫‪ ۹.۲‬تریلیـون دالر بـه اقتصـاد جهـان زیـان می زنـد‪.‬‬ ‫به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد؛‬ ‫همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع اب‬ ‫و چالش های زیست محیطی‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫مراقبیم که از پول فقرا‬ ‫به نفع دستگاه های خاص هزینه نشود‬ ‫معاون استاندار تهران خبر داد؛‬ ‫بررسی های جدید مجلس‬ ‫برای جدایی مدیریت شهری ری از تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫مگر می شود کشوری‬ ‫‪ ۱۲‬درصد رشد مصرف داشته باشد؟!‬ ‫‪6‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مهساصمیمی؛‬ ‫فاتح مدال طالی‬ ‫قهرمانی پارکور اسیا‬ ‫خانواده محترم شاه محمدی‬ ‫پیام تسلیت محسن هاشمی رفسنجانی‬ ‫درپی درگذشت اسماعیل شاه محمدی‬ ‫محسـن هاشـمی رفسـنجانی؛ رئیـس‬ ‫شـورای اسلامی شـهر تهـران‪ ،‬ری‬ ‫و تجریـش درگذشـت اسـماعیل‬ ‫شـاه محمدی؛ پیشکسـوت رسـانه ای‬ ‫شهرسـتان ری را تسـلیت گفـت‪ .‬متـن‬ ‫پیـام تسـلیت به شـرح زیـر اسـت‪:‬‬ ‫خانواده محترم شاه محمدی‬ ‫ً‬ ‫احترامـا؛ ضایعـه درگذشـت مرحـوم‬ ‫از‬ ‫شـاه محمدی‪،‬‬ ‫اسـماعیل‬ ‫چهره هـای ارزشـمند شـهرری‪ ،‬موجـب تاثـر گردیـد‪ .‬بدینوسـیله ایـن‬ ‫ضایعـه را بـه ان خانـواده محتـرم صمیمانه تسـلیت عرض کـرده و برای‬ ‫ان مرحـوم‪ ،‬غفـران و رحمـت الهـی و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر‬ ‫جزیـل را ارزو دارم‪.‬‬ ‫ی رفسنجانی‬ ‫محسن هاشم ‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر تهران‬ ‫پیام تسلیت معاون استاندار تهران‬ ‫و فرماندار ویژه شهرستان ری درپی‬ ‫درگذشت پیشکسوت و فعال رسانه ای‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری‪ ،‬درگذشـت اسـماعیل‬ ‫شـاه محمدی؛ پیشکسـوت رسـانه ای‬ ‫شهرسـتان ری را تسـلیت گفـت‪ .‬متـن پیـام‬ ‫بدیـن شـرح اسـت‪:‬‬ ‫بسمه تعالی‪/‬خبردرگذشتحاجاسماعیل‬ ‫شـاه محمدی موجـب تالـم و تاسـف شـد‪،‬‬ ‫ایشـان در حوزه رسـانه به عنوان یک پیشکسـوت‪ ،‬عمر شـریفش را در راه اعتالی‬ ‫ا گاهـی جامعـه‪ ،‬تبییـن نیـاز و مطالبـات مـردم شهرسـتان ری سـپری کـرد و در‬ ‫فعالیت هـای سیاسـی با دلسـوزی بـرای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایـران‪،‬‬ ‫همواره برای تحقق افزایش مشارکت در انتخابات تالش می کرد‪ .‬این جانب این‬ ‫ضایعـه غمبـار را بـه خانـواده محترم ایشـان‪ ،‬فعاالن حـوزه خبر‪ ،‬اصحاب رسـانه و‬ ‫احزاب تسـلیت عرض کرده و برای ان مرحوم غفران واسـعه الهی مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫حسین توکلی ِکجانی‬ ‫معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری‬ ‫ا ّنا هّلل َو ا ّنا ا َل ْیه راج ُ‬ ‫عون‬ ‫ِ‬ ‫ِ ِ ِ ِ‬ ‫بـا نهایـت تاسـف ضایعـه‬ ‫تاثر برانگیـز درگذشـت مرحـوم‬ ‫شـادروان حـاج اسـماعیل‬ ‫شـاه محمدی پیشکسـوت‬ ‫رسـانه ای را خدمـت خانـواده‬ ‫محتـرم ان مرحـوم و اصحـاب‬ ‫رسـانه شهرسـتان ری تسـلیت‬ ‫عـرض کـرده‪ ،‬از خداونـد منـان‬ ‫بـرای ان مرحـوم علـو درجـات و مغفـرت الهـی و بـرای‬ ‫بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫سعید خال‬ ‫(س)‬ ‫مدیرعاملسازمانبهشت زهرا‬ ‫و شهردار حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره)‬ ‫خانواده محترم شاه محمدی‬ ‫الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا‬ ‫انا هلل و انا الیه راجعون‬ ‫ً‬ ‫احترامـا؛ ضایعـه درگذشـت مرحـوم‬ ‫اسـماعیل‬ ‫حـاج‬ ‫شـادروان‬ ‫شـاه محمدی‪ ،‬از چهره هـای ارزشـمند‬ ‫شهرسـتان ری‪ ،‬موجـب تالـم و تاثـر‬ ‫اینجانـب شـد‪ .‬مرحـوم حاج اسـماعیل‬ ‫شـاه محمدی در حـوزه رسـانه‪ ،‬فـرد‬ ‫سیاسـی متعهـد و دلسـوزی بـود کـه بـه ‬ ‫عنوان یک پیشکسـوت‪ ،‬عمر شـریفش‬ ‫را در راه اعتلای ا گاهـی جامعـه‪ ،‬تبیین‬ ‫نیاز و مطالبات مردم و ‪ ...‬شهرستان ری و تهران سپری کرد‪ .‬اینجانب‬ ‫ضمـن ابـراز همـدردی فـراوان‪ ،‬درگذشـت تاثربرانگیـز ایـن پیشکسـوت‬ ‫محجوب را به خانواده محترم داغدار‪ ،‬خبرنگاران و اصحاب فرهیخته‬ ‫رسـانه تسـلیت عـرض کـرده و از خداونـد متعـال غفران و رحمـت الهی و‬ ‫بـرای بازمانـدگان محتـرم صبـر و شـکیبایی مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫علی ا کبر انجمنی‬ ‫پیام تسلیت شهردار باقرشهر درپی‬ ‫درگذشتپیشکسوت‬ ‫و فعال رسانه ای‬ ‫سـعید اسـتادفرج؛ شـهردار باقرشهر طی‬ ‫پیامـی درگذشـت نا گهانـی اسـماعیل‬ ‫شـاه محمدی را تسـلیت گفـت‪ .‬متـن‬ ‫پیـام بـه شـرح زیـر اسـت‪:‬‬ ‫الذین اذا اصابتهم مصیبه‬ ‫قالوا انا هلل و انا الیه راجعون‬ ‫در کمال تاثر و تاسف؛ با خبر شدیم جناب اقای شادروان حاج اسماعیل‬ ‫شـاه محمدی خبرنـگار پیشکسـوت و مدیریـت بنیـاد موسسـه فرهنگـی‬ ‫و مطالعاتـی را گا دار فانـی را وداع گفـت‪ .‬ایـن مصیبـت چنـان سـنگین و‬ ‫جانسـوز اسـت که به دشـواری می توان باور داشت‪ .‬لذا بدین وسیله ضایعه‬ ‫غم انگیز درگذشت مرحوم شاه محمدی را به خانواده داغدار ایشان و کلیه‬ ‫بازمانـدگان؛ خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه تسـلیت عـرض کـرده و از خداوند‬ ‫بـرای ایشـان رحمـت و مغفـرت الهی مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫سعیداستادفرج‬ ‫شهردار باقرشهر‬ ‫پیام تسلیت بخشدار خاوران‬ ‫درپی درگذشت نا گهانی‬ ‫اسماعیلشاه محمدی‬ ‫اسـماعیل شـعبانزاده؛ بخشـدار‬ ‫خـاوران در پیامـی درگذشـت‬ ‫اسماعیل شاه محمدی؛ پیشکسوت‬ ‫رسـانه ای شهرسـتان ری را تسـلیت‬ ‫گفـت‪ .‬متـن پیـام بـه شـرح زیـر اسـت‪:‬‬ ‫ِا ّنا هّلل َو ِا ّنا ِا َل ْی ِه راج ُ‬ ‫عون‬ ‫ِ‬ ‫از دسـت دادن بـرادری محبـوب و دلسـوز‪ ،‬پیشکسـوت جامعه خبری‬ ‫شهرسـتان ری مرحـوم شـادروان جنـاب اقـای حـاج اسـماعیل‬ ‫شاه محمدی بسیار خبری تلخ و جانکاه بود؛ لذا این مصیبت وارده‬ ‫را به خانواده محترم داغدار ایشان‪ ،‬دوستان‪ ،‬شا گردان‪ ،‬بازماندگان‬ ‫و به ویژه به اصحاب رسانه شهرستان ری تسلیت می گویم‪ .‬خداوند‬ ‫روح ایشـان را با اولیاء الهی و دوسـتان شـهیدش محشـور کند‪.‬‬ ‫اسماعیلشعبانزاده‬ ‫بخشدار خاوران‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪China Central Television‬‬ ‫برگزاری رزمایش نظامی چین‬ ‫سـازمان ایمنـی دریایـی پکـن‪،‬‬ ‫چنـد روز پـس از ورود ناوگـروه‬ ‫هواپیمابـر امریـکا بـه اب هـای‬ ‫مورد مناقشـه‪ ،‬در بیانیـه ای‬ ‫اعلام کـرد کـه تمرینـات نظامـی را‬ ‫بـه زودی در دریـای چیـن جنوبـی‬ ‫انجـام خواهـد داد‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ ایـن سـازمان‪ ،‬ورود‬ ‫هر نـوع کشـتی و نـاو را بـه بخشـی از اب های خلیج تونکین‬ ‫(غـرب شـبه جزیره لیـژو) از ‪ ۲۷‬تـا ‪ ۳۰‬ژانویـه ممنـوع کـرده؛‬ ‫با این حـال‪ ،‬جزئیـات مربـوط بـه ایـن رزمایـش؛ از جملـه‬ ‫زمـان و انـدازه رزمایـش را اعلام نکـرد‪ .‬ارتـش امریـکا در‬ ‫بیانیـه ای اعلام کـرده بـود کـه یـک نا وگـروه امریکایـی‬ ‫به رهبـری نـاو تئـودور روزولـت‪ ،‬روز شـنبه چنـد روز پـس از‬ ‫اغازبـه کار دولـت جدیـد بایـدن در واشـینگتن به منظـور‬ ‫حفاظت از «ازادی دریاها» وارد دریای چین جنوبی شـد‪.‬‬ ‫اب هـای مورد اختلاف دریـای جنوبـی بـه نقطـه اشـتعال‬ ‫دیگـری در روابـط بیـن پکـن و واشـینگتن تبدیـل شـده‬ ‫اسـت و ارتـش امریـکا در سـال های اخیـر فعالیـت خـود‬ ‫را در این منطقـه کـه محـل اختلاف چیـن بـا کشـورهایی‬ ‫دیگـری ماننـد ویتنـام‪ ،‬مالـزی‪ ،‬فیلیپیـن‪ ،‬برونئـی و تایوان‬ ‫اسـت‪ ،‬زیـاد کـرده اسـت‪.‬‬ ‫‪Sputnik‬‬ ‫افزایش هزینه های نظامی جهان‬ ‫طبـق داده هـای مربـوط بـه‬ ‫هزینه هـای دفاعـی شـرکت‬ ‫«جینـز» به عنـوان یـک سـازمان‬ ‫جهانـی معتمـد از بابـت اطالعـات‬ ‫منبـع بـاز دفاعـی‪ ،‬میـزان‬ ‫هزینه هـای دفاعـی جهانـی در‬ ‫سـال گذشـته میلادی‪ ۱.۹ ،‬درصـد افزایـش پیـدا کـرده و بـه‬ ‫رونـد هفت سـال افزایـش خـود ادامـه داده اسـت‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسـنا؛ این شـرکت در بیانیه ای گفت؛ مجموع هزینه های‬ ‫دفاعی جهانی در سـال قبل‪ ۱۸۰ ،‬میلیارد دالر بیشـتر از رقم‬ ‫‪ ۱.۷۵‬تریلیون دالری سال ‪ ۲۰۱۰‬است‪ .‬هم زمان این شرکت‬ ‫پیش بینـی می کنـد کـه رشـد امسـال این رقـم به دلیـل‬ ‫همه گیـری کرونـا به میـزان زیـادی کندتـر باشـد‪ .‬انـدرو مک‬ ‫ً‬ ‫دونالـد؛ تحلیلگر ارشـد «جینز» گفـت‪« :‬در حالی که احتماال‬ ‫همه مناطق به جز اروپا‪ ،‬اسـیا اقیانوسـیه و امریکای التین‬ ‫در سـال ‪ ۲۰۲۱‬دسـت به اجرای کاهش های واقعی بودجه‬ ‫می زننـد‪ ،‬میـزان رشـد مجمـوع هزینه هـای دفاعـی بـه‬ ‫کمتریـن مقـدارش از زمـان ‪ ۲۰۱۳‬سـقوط خواهـد کـرد؛ امـا‬ ‫مـا انتظـار یک انقباض کلـی را نداریم‪ .‬در حقیقت‪ ،‬بدترین‬ ‫ً‬ ‫تاثیـر همه گیـری کرونـا بـر بودجـه نظامـی احتمـاال در سـال‬ ‫ً‬ ‫یکـه دولت هـا احتمـاال شـروع بـه مهـار هزینه هـا‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬زمان ‬ ‫کننـد‪ ،‬رخ می دهـد»‪.‬‬ ‫‪Anadolu Agency‬‬ ‫استعفای نخست وزیر ایتالیا‬ ‫ً‬ ‫نخسـت وزیر ایتالیـا رسـما‬ ‫اسـتعفای خـود را بـه‬ ‫رئیس جمهـوری کشـورش تقدیـم‬ ‫کـرد‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ جوزپـه‬ ‫کونتـه در اقدامـی تا کتیکـی بـرای‬ ‫شـانس‬ ‫به حدا کثر رسـاندن‬ ‫خـود به منظـور هدایـت دولـت جدیـد در این کشـور‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اسـتعفای خـود را رسـما تقدیـم سـرجیو ماتـارال کـرد‪.‬‬ ‫این در حالی سـت که او هفتـه گذشـته از رای اعتمـاد در‬ ‫مجلـس و سـنا جـان سـالم بـه در بـرد‪ .‬با این حـال‪ ،‬رای‬ ‫اعتماد ا کثریت ناچیزی را برای کونته باقی گذاشـت و وی‬ ‫از ان زمان به بعد نتوانست میزان حمایت از خود را افزایش‬ ‫دهـد‪ .‬وی از طـرف دو حـزب اصلـی ائتلاف؛ یعنـی جنبـش‬ ‫پنج سـتاره و حـزب دموکـرات تحت فشـار بـود تـا قبـل از روز‬ ‫چهارشـنبه‪ ،‬اسـتعفا کـرده و شـانس بهتـری بـرای دریافـت‬ ‫حکـم از رئیس جمهـوری به منظـور تشـکیل دولـت جدیـد‬ ‫تحت حمایـت ائتالفـی گسـترده تر داشـته باشـد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهار شنبه‪ 8‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2165‬‬ ‫کاهش ‪ 72‬درصدی صادرات به ترکیه‬ ‫نگاهی به بودنی عاشقانه یا هستنی مالکانه‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫انسانم ارزوست!‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫مهردادناظری‬ ‫‪mehrdad_nazery@yahoo.com‬‬ ‫یســت‬ ‫یکــی از تجرب ههــای تلــخ بشــر درطول تاریــخ جنگ های ‬ ‫کــه ب هنــام انســان و بــرای انســانیت انجــام شــده‪ .‬بــا نگاهــی‬ ‫گــذرا بــه اکثــر جنگ هایــی کــه درطول تاریــخ صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫لهــا و‬ ‫یتــوان به این نتیجــه رســید کــه بازنــده اصلــی ایــن جدا ‬ ‫م ‬ ‫شهــا‪ ،‬انســان ها هســتند‪.‬‬ ‫چال ‬ ‫جنـگ ویتنـام‪ ،‬مجموعـه درگیری هـای نظامـی بـود کـه از سـال‬ ‫‪ 1955‬تا سال ‪ 1975‬بین نیروهای ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی‬ ‫رخ داد‪ .‬در ایـن جنـگ کـه امریـکا و نیروهـای نظامـی اش نقـش‬ ‫پررنگـی داشـتند‪ ،‬تلاش کردنـد تـا ویتنـام را کنتـرل کننـد‪ .‬ان هـا‬ ‫یسـت کـه می تـوان‬ ‫فکـر می کردنـد ویتنـام کشـور کوچـک و ضعیف ‬ ‫ان را به سـادگی مدیریـت کـرد‪ .‬هرچندکـه نیروهـای امریکایـی‬ ‫در بسـیاری از جبهه هـای جنـگ علیـه ویتنامی هـا بـه پیـروزی‬ ‫رسـیدند؛ امـا درعمـل‪ ،‬شـرایط متشـنج ان سـال ها و بحران هـای‬ ‫پی درپـی و بدبینـی افـکار عمومـی جهـان نسـبت بـه امریـکا باعـث‬ ‫شـد امریکایی هـا ایـن جنـگ را رهـا کننـد و به نوعـی شکسـت را‬ ‫دران کشور پذیرا شوند‪ .‬تجربه تلخ ویتنام و کشته شدن هزاران نفر‬ ‫از مـردم هنـوز در فیلم هـا و داسـتان ها و مسـتندات تاریخـی روایت‬ ‫می شـود‪ .‬در جنـگ دیگـری کـه بـاز امریـکا علیـه پانامـا انجـام داد‪،‬‬ ‫در سـال ‪ 1989‬دولـت جـورج بـوش به اتهـام دست داشـتن نوریـگا؛‬ ‫رئیس جمهـوری پانامـا در قاچـاق مـواد مخـدر‪ ،‬بـه ایـن کشـور‬ ‫حملـه ور شـدند کـه بـا سـقوط دولـت نوریـگا‪ ،‬ایـن جنـگ به نفـع‬ ‫امریکا به پایان رسید؛ اما بعدها پیداشدن گورهای دسته جمعی‬ ‫از کشـته های ایـن جنـگ باردیگـر مسـئله هویـت جنگ مـداری در‬ ‫جهـان را زیرسـوال بـرد‪ .‬در سـال های پایانـی قـرن بیسـتم نیـز در‬ ‫کشـور روانـدا در پـی سـقوط هواپیمـای حامـل رئیس جمهـوری‪،‬‬ ‫هوتوهـا و توتسـی ها بـا یکدیگـر بـه جنگ و نبـرد درونـی پرداختند‪.‬‬ ‫ایـن درگیـری قومیتـی باعـث کشته شـدن ‪800‬هـزار زن و مـرد در‬ ‫مدتـی کوتـاه شـد کـه همچنـان سـازمان ملـل ان را یکـی از فجایـع‬ ‫و نسل کشـی های فراموش نشـدنی تاریـخ زندگـی بشـر می دانـد‪.‬‬ ‫یتـر می تـوان نمونه هـای فراوانـی از جنگ هـا و‬ ‫بـا نگاهـی کل ‬ ‫خونریزی هـا را درطول تاریـخ موردتوجـه قـرار داد‪.‬‬ ‫ا گـر بپذیریـم کـه در بسـیاری از جنگ هـا‪ ،‬هـدف‪ ،‬دسترسـی بـه‬ ‫منابـع بیشـتر اقتصـادی و کنتـرل سیاسـی و نظامـی کـره زمیـن‬ ‫اسـت‪ ،‬دران صورت متوجه خواهیم شـد که ریشـه اصلی بسـیاری‬ ‫از درگیری ها و چالش ها‪ ،‬فقدان درک عشق ازیک سو و مالکیت بر‬ ‫یسـت که به نظر‬ ‫ثروت هـای اقتصـادی کره زمین اسـت‪ .‬این درحال ‬ ‫می رسـد بیـن منابـع موجـود در روی زمیـن و تعـداد جمعیـت کـره‬ ‫زمیـن‪ ،‬تعـادل نسـبی وجـود دارد و ا گـر قـدرت فهـم زندگـی جمعـی‬ ‫و فدا کاری به خاطر دیگران در انسـان ها تقویت شـود‪ ،‬شـاید دیگر‬ ‫نتـوان از جنـگ به عنـوان یـک پدیـده مناسـب جهـت رسـیدن بـه‬ ‫سـهم بیشـتر از منابـع موجـود کـره زمیـن یـاد کـرد‪ .‬به نظـر می رسـد‬ ‫«بودن» خود فکر کند‪ ،‬به داشتن های‬ ‫نوع‬ ‫ِ‬ ‫که بشر بیش از انکه به ِ‬ ‫یسـت کـه اریـک فـروم در کتـاب‬ ‫خـود توجـه دارد‪ .‬ایـن نکته ا ‬ ‫«داشتن یا بودن» به ان اشاره می دارد‪ .‬وقتی انسان به داشتن ها‬ ‫فکـر می کنـد‪ ،‬همه چیـز را در خدمـت مالکیـت و دسترسـی بـه ابـزار‬ ‫و وسـایل تعریـف می کنـد‪ .‬اینجـا ازیک سـو‪ ،‬انسـانی که در مصـرف و‬ ‫انحصارطلبـی تعریـف می شـود و ازسـویی‪ ،‬ماشـینی کـه می توانـد‬ ‫مصـرف و انحصارطلبـی را روبه جلـو سـوق دهـد‪ ،‬اسـتثمار دیگـران‬ ‫یسـت؛ و‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن اسـتثمار به اشـکال گونا گـون جـاری و سار ‬ ‫ً‬ ‫جنـگ‪ ،‬یکـی از نمادهـا و نمونه هـای ان اسـت که بشـر مرتبـا ان را‬ ‫تجربه می کند‪ .‬ازطرف دیگر‪ ،‬انسـان ها برای اینکه بتوانند دسـتگاه‬ ‫فکـری و ذهنـی انسـان ها را کنتـرل کننـد‪ ،‬ان هـا را به شـیوه های‬ ‫گونا گـون اسـتثمار می کننـد‪ .‬اریک فـروم در کتاب خود تا کیـد دارد‬ ‫کـه تولیـد نامحـدود ‪ ،‬مصـرف نامحـدود و داشـتن هرچه بیشـتر؛‬ ‫از خصوصیـات جامعـه مـدرن اسـت کـه در ان‪ ،‬منفعت جویـی‬ ‫و حـرص‪ ،‬مال انـدوزی‪ ،‬ثـروت و قـدرت؛ هـدف اصلـی زندگـی‬ ‫شـده اسـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬زندگـی کـه در ان کسـب کردن‪ ،‬مهم تـر از‬ ‫انسان شـدن و رشـدکردن در مسـیر متعالـی عشـق اسـت‪.‬‬ ‫انسـان بـا نفـی موجودیـت خـود و توجـه بیش ازحـد بـه مقولـه‬ ‫مصـرف‪ ،‬در یـک چرخـه معیـوب و ناسـالم قـرار گرفتـه؛ به طوری کـه‬ ‫هرلحظه بیش از گذشـته به لحاظ مقام شـامخ انسانی رو به سقوط‬ ‫گام برمـی دارد‪ .‬هربـرت مارکوزه نیز در کتاب «انسـان تک سـاحتی»‬ ‫یپـردازد و این موضـوع را موردبررسـی قـرار‬ ‫بـه نقـد انسـان مـدرن م ‬ ‫می دهـد کـه چگونـه تکنولـوژی و مصـرف‪ ،‬انسـان را بـه موجـودی‬ ‫تک بعـدی مبـدل سـاخته‪ .‬او تا کیـد می کنـد کـه در انسـان‪،‬‬ ‫نیازهایی پدید امده اسـت که جزو نیازهای واقعی او نیسـت؛ ولی‬ ‫نظـام سـرمایه داری او را در جسـت وجوی ان هـا تعریـف می کنـد‪.‬‬ ‫براین مبنا؛ موقعیت مصرف هرلحظه او را از بودنش دور می سازد‪.‬‬ ‫او شاید دیگر حتی نتواند در صحنه های اجتماعی‪ ،‬خود را نشان‬ ‫دهـد‪ .‬انسـانی که از خـود فاصلـه می گیـرد‪ ،‬تـوان درک عمق معنای‬ ‫زندگی را نخواهد داشت‪ .‬او خود را البه الی فست فودها می یابد و‬ ‫شـغلی می یابد تا از گرسـنگی نمیرد و البته دراین بازی اقتصادی‪،‬‬ ‫عـده قلیلـی روبه بـاال حرکـت می کننـد‪.‬‬ ‫یکـی از مفاهیمـی کـه در فاصله گرفتـن انسـان از خـود‪،‬‬ ‫یسـت‪ ،‬مفهـوم مراقبـت اسـت‪ .‬انسـان ها دیگـر‬ ‫رو به فراموش ‬ ‫به معنـای واقعـی از یکدیگـر مراقبت نمی کننـد؛ زیـرا مراقبت کردن‪،‬‬ ‫دوست داشـتن و منافـع دیگـران را دیدن‪ ،‬باعث می شـود مالکیت‬ ‫حریصانـه هـر فـرد بـه منابـع اقتصـادی بـا سـواالت بیشـتر مواجـه‬ ‫نشـرایطی (سرمایه سـاالری)‪ ،‬زندگـی مـن بـا حضـور‬ ‫شـود‪ .‬درچنی ‬ ‫دیگـران دوست داشـتنی نمی شـود و شـیرینی زندگـی در تنهایـی‬ ‫و فرورفتـن در ایـن فردیـت خودشـیفته خـود را نشـان می دهـد‪ .‬در‬ ‫اینجا کیفیت حضور انسـان‪ ،‬ضد عشـق اسـت و انسـانی به چشـم‬ ‫می ایـد کـه در حال ُ سـرخوردن روبه سـوی دره ای سـت کـه پایانـی‬ ‫مرگبـار و تراژیـک دارد‪ .‬کارل یاسـپرس؛ فیلسـوف و روانشـناس‬ ‫المانی‪،‬سوئیسی که در دوره جنگ جهانی دوم به علت مخالفت‬ ‫بـا هیتلـر‪ ،‬از کار برکنـار شـد و بعـد از جنگ دوباره توانسـت به شـغل‬ ‫خود بازگردد‪ ،‬در کتاب معروف خود به نام «تراژدی کافی نیست»‬ ‫به بررسـی وضعیت انسـان در دوره مدرن می پردازد و این سـوال را‬ ‫طـرح می کنـد کـه ایـا انسـان می توانـد بـه سـازگاری با جهان دسـت‬ ‫یابـد و به نوعـی بـا ان بـه تعـادل برسـد؟ او معتقـد اسـت کـه شـرایط‬ ‫فعلـی بشـر نابهنجـار و تراژیـک اسـت و اعتقـاد دارد کـه انسـان بایـد‬ ‫نشـرایط غلبـه کنـد‪ .‬هرچنـد یاسـپرس‬ ‫بتوانـد به گونـه ای بـر ای ‬ ‫در دوران سـخت جنـگ جهانـی دوم زندگـی کـرده؛ امـا به نظـر‬ ‫می رسـد نوعـی تطابـق شـرایط عصـر جنـگ جهانـی دوم بـا قـرن ‪21‬‬ ‫وجود دارد و هنوز بشـر نتوانسـته به ثبات و امنیت در زندگی خود‬ ‫یسـت کـه نیچـه در اثـارش بیـان‬ ‫دسـت یابـد و ایـن‪ ،‬همـان نکته ا ‬ ‫ی متافیزیـک در زندگـی بشـر ضعیـف می شـود‪ ،‬ایـن‬ ‫می کنـد و وقتـ ‬ ‫خال در زندگی انسـان احسـاس می شـود‪ .‬حال سـوال این اسـت که‬ ‫سرنوشـت بشـر چـه خواهـد شـد؟ در دنیایـی کـه او از خـودش دور‬ ‫شـده و تکامـل هویتـی خـود را در مصـرف و تولیـد انبـوه می یابـد‪.‬‬ ‫بشـر هـزاره سـوم بـا تـراژدی نابـودی طبیعـت مواجـه شـده و هـرروز‬ ‫این جدایی بین انسان و طبیعت در زندگی او نقش افرینی بیشتر‬ ‫پیـدا می کنـد‪ .‬البـرت اینشـتاین در دوره خـود ایـن تذکـر را به خوبی‬ ‫بیـان می کنـد‪« :‬در زندگـی مـا به طرزی وحشـتنا ک اشـکار شـده که‬ ‫تکنولـوژی مـا از انسـانیت فراتـر رفتـه اسـت»‪.‬‬ ‫تکنولـوژی بـدون جوهـره عشـق در انسـان نمی توانـد سرنوشـت‬ ‫خوبـی بـرای مـا رقـم بزنـد‪ .‬ایـا مـا می توانیـم بـرای انسـان کاری‬ ‫یکـه او بیشـتر عشـق‬ ‫درجهـت سرنوشـتش انجـام دهیـم؛ به گونه ا ‬ ‫را تجربـه کنـد؟ ان لنـدرز معتقد اسـت‪« :‬میزان انسـانیت یـک فرد‪،‬‬ ‫از نحـوه برخـورد او بـا دیگرانـی کـه بـرای وی هیـچ کاری نکرده انـد‪،‬‬ ‫یسـت‪ .‬ا گـر‬ ‫مشـخص می شـود»‪ .‬ایـن‪ ،‬مهم تریـن اصـل زندگ ‬ ‫بخواهیـم انسـانی به معنـای واقعـی انسـانی بـر روی زمیـن باقـی‬ ‫بمانـد‪ ،‬بایـد نـوع نگاهمـان را بـه همه چیـز تغییـر دهیـم‪.‬‬ ‫ایـا تصـور می کنیـد امـروز نبایـد بـه ایـن جملـه البـر کامـو توجـه‬ ‫ویـژه ای نشـان دهیـم‪« :‬هیچ کـس مجبـور نیسـت انسـان بزرگـی‬ ‫باشـد؛ تنهـا انسـان بودن کافی سـت»؛ امـا انسـان تاچه حـد امـروز‬ ‫خـود انسـان بودن را تجربـه می کنـد‪ .‬گویـا همان طورکـه ما کـس‬ ‫وبـر می گویـد‪« :‬مـا‪ ،‬در قفـس اهنیـن اسـیر شـدیم؛ قفسـی کـه خـود‬ ‫سـازنده ان هسـتیم؛ امـا ا کنـون نمی دانیـم چگونـه بایـد از ان‬ ‫خـارج شـویم و به عنـوان یـک انسـان از زندگـی خـود ظاهر شـویم»‪.‬‬ ‫به نظـر می رسـد کـه بـا وضعیـت تراژیـک نبـود عشـق‪ ،‬انسـان ها‬ ‫بیشـتر مجبـور خواهنـد شـد بـا صورتک هـا و ماسـک های خـود‬ ‫زندگـی کننـد‪ .‬زندگـی مزورانـه کـه فریـب را ارزشـمند و در خدمـت‬ ‫موقعیت هـای برتـر بـرای زندگـی مبـدل می سـازد‪ .‬بشـر بـرای‬ ‫مـردن‪ ،‬نیـاز بـه توقـف کارکـرد قلـب یا مغـزش نـدارد‪ .‬او قبـل از مرگ‬ ‫فیزیکی‪ ،‬مردن را تجربه می کند؛ چرا که جوهره و اصالت عاشـقانه‬ ‫وجـود خویـش را در تجربه هـای زیسـته خـود ب همـرور مضمحـل‬ ‫و بـه فراموشـی سـپرده‪ .‬امـروز انسـانی بسـیار عاشـق در وسـعت و‬ ‫عظمت هسـتی نیاز اسـت؛ انسـانی که می تواند راه خود را در بودن‬ ‫ً‬ ‫عاشـقانه خـود تعریـف کنـد‪ .‬این عشـق الزامـا به معنـای رابطه یک‬ ‫زن و مرد نیسـت؛ در اینجا مقصود‪ ،‬عشقی سـت که هویت انسـان‬ ‫را شـکل می دهـد و می توانـد بـر فکـر‪ ،‬احسـاس‪ ،‬ادرا ک و هـوش او‬ ‫تاثیرگذار باشـد‪ .‬ما باید از فرایند بازار خارج شـویم و راهی به سـوی‬ ‫خـود بیابیـم‪ .‬تکنولـوژی بایـد هویتـی در خدمـت عشـق و انسـان و‬ ‫طبیعت پیدا کند و این‪ ،‬تنها راهی ست که نجات بشر را در هزاره‬ ‫سـوم امکان پذیـر می سـازد‪.‬‬ ‫*جامعه شناسواستاددانشگاه‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫عمر روابط ایران و روسیه‬ ‫از تاریخ امریکا بیشتر است‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫مراقبیم که از پول فقرا‬ ‫به نفع دستگاه های خاص هزینه نشود‬ ‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫اولین قدم های محدودسازی بازرسان‬ ‫هفته نخست اسفند اغاز می شود‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫نبود رای کافی برای استیضاح ترامپ‬ ‫جـو بایـدن؛ رئیس جمهـوری‬ ‫امریـکا گفـت کـه به اعتقـاد‬ ‫او؛ بـرای محکومیـت دونالـد‬ ‫ترامـپ در پرونـده اسـتیضاح‬ ‫در مجلـس سـنا‪ ،‬رای کافـی‬ ‫وجـود نـدارد‪ .‬ب هگـزارش ایلنـا؛‬ ‫او افـزود؛ تصـور نمی کنـد ‪ ۱۷‬سـناتور جمهوری خـواه بـه‬ ‫محکومیـت ترامـپ رای دهنـد‪ .‬چنانچـه تمـام ‪ ۵۰‬سـناتور‬ ‫دموکـرات بـه محکومیـت ترامـپ رای دهنـد‪ ۱۷ ،‬عضـو‬ ‫حـزب جمهوری خـواه نیـز بایـد همیـن رای را بدهنـد تـا‬ ‫یسـت که مقامات‬ ‫محکومیت او تصویب شـود‪ .‬این درحال ‬ ‫پنتا گـون اعلام کردنـد هـزاران سـرباز گارد ملـی امریـکا کـه‬ ‫بـرای تامیـن امنیـت مراسـم تحلیـف «جـو بایـدن» در‬ ‫واشـینگتن مسـتقر شـده بودنـد‪ ،‬تـا نیمـه مـاه مـارس‬ ‫در این شـهر باقـی خواهنـد مانـد‪ .‬مقامـات پنتا گـون هنـوز‬ ‫دربـاره ایـن تهدیدهـا اظهار نظـر نکرده و اعلام کرده اند که‬ ‫دفتـر تحقیقـات فـدرال ایـن اطالعـات را ارائـه داده اسـت‪.‬‬ ‫واشـینگتن همچنـان نسـبت بـه احتمـال وقـوع اعمـال‬ ‫خشـونت امیز پـس از حملـه ششـم ژانویـه بـه کاخ کنگـره؛‬ ‫به ویـژه در اسـتانه اسـتیضاح رئیس جمهـوری پیشـین‬ ‫امریـکا نگـران اسـت‪ .‬جـان ویتلـی؛ سرپرسـت وزارت دفـاع‬ ‫امریـکا اعلام کـرد کـه او و مسـئوالن دیگـر‪ ،‬در جریـان‬ ‫خطرهـای احتمالـی به دالیـل مختلف در واشـینگتن طی‬ ‫هفته هـای اینـده قـرار گرفته انـد‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫وزیـر امـور خارجـه جمهـوری اسلامی ایـران کـه در مسـکو بسـر‬ ‫یبـرد‪ ،‬در نشسـت مطبوعاتـی مشـترک بـا همتـای روس خـود‪،‬‬ ‫م ‬ ‫گفـت‪« :‬روابـط ایـران و روسـیه دوسـتانه اسـت و عمـر ایـن روابـط‪،‬‬ ‫از تاریـخ امریـکا بیشـتر اسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ محمدجـواد‬ ‫ـس واشـینگتن بـه مفـاد برجـام‬ ‫ظریـف بابیان اینکـه ایـران برعک ِ‬ ‫پایبنـد بـوده؛ امـا دولـت واشـینگتن حتـی در دوره دولـت اوبامـا‬ ‫بـه تعهداتـش پایبنـد نبـوده اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬دولـت جدیـد امریـکا‬ ‫تا کنـون فقـط حـرف زده و عمـل نکـرده؛ و طبـق بیانـات رهبـر‬ ‫معظـم انقلاب؛ درصـورت لغـو تحریم هـا‪ ،‬می تـوان بـه برجـام‬ ‫بازگشـت»‪ .‬او همچنین از ثبت وا کسـن روسی «اسپوتنیک وی»‬ ‫در ایـران خبـر داد و گفـت‪« :‬امیدواریـم در اینـده بتوانیـم ایـن‬ ‫وا کسـن را؛ هـم خریـداری کنیـم و هم تولید مشـترک ان را داشـته‬ ‫شبـس و‬ ‫باشـیم»‪ .‬ظریـف در بخشـی از سـخنانش‪ ،‬خواسـتار ات ‬ ‫پایـان خونریزی هـا در یمـن شـد‪ .‬وزیـر امـور خارجـه ایـران دربـاره‬ ‫موضـوع قره بـاغ گفـت‪« :‬بـرای ایـران‪ ،‬حـل بحـران قره بـاغ ازنظـر‬ ‫امنیتی ضروری بود»‪ .‬او درخصوص افغانسـتان‪ ،‬بااشـاره به سـفر‬ ‫جـاری هیئتـی از طالبـان بـه ایـران‪ ،‬بـر ضـرورت همکاری هـا بـرای‬ ‫حل مسـائل افغانسـتان تا کید کرد‪ .‬او بااشـاره به معضل انسـانی‬ ‫در یمـن‪ ،‬گفـت‪« :‬امیدواریـم با همکاری های بین المللی‪ ،‬شـاهد‬ ‫پایـان بحـران انسـانی در یمـن باشـیم و همـه طرف هـای یمنـی‬ ‫بایـد بـه خصومت هـا پایـان دهنـد‪ .‬بحـران یمـن بایـد ازطریـق‬ ‫گفت وگـو حل وفصـل شـود»‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری‪ ،‬هدف گـذاری الیحـه بودجـه ‪ 1400‬را تقویـت‬ ‫پـول ملـی‪ ،‬کنتـرل قیمـت کاالهـای موردنیـاز مـردم و توسـعه‬ ‫اقتصـادی کشـور خوانـد و گفـت‪« :‬دولـت‪ ،‬بـا هرنـوع تغییـر در‬ ‫الیحـه بودجـه کـه اثـار تورمـی داشـته مخالـف اسـت و تغییـر‬ ‫شـا کله بودجـه را نمی پذیـرد»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه اطالع رسـانی‬ ‫دولـت؛ حجت االسالم والمسـلمین حسـن روحانـی‪ ،‬پـس از‬ ‫ارائـه گـزارش رئیـس سـازمان برنامه وبودجـه‪ ،‬عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«دولـت بـا هـدف ارامش بخشـی بـه بـازار و اقتصـاد کشـور بـا‬ ‫برنامه ریـزی جهـت زمینه سـازی ثبـات در حـوزه توسـعه ای و‬ ‫معیشـت مـردم در سـال جـاری‪ ،‬تبعـات جنـگ اقتصـادی را بـه‬ ‫حداقـل رسـانده و اثـار تحریم هـا را بـا حدا کثـر تـوان خنثـی کرده‬ ‫اسـت‪ .‬دولـت در بودجـه ‪ ۱۴۰۰‬مراقبـت کـرده کـه از پـول فقـرا‬ ‫به نفـع دسـتگاه های خـاص هزینـه نشـود‪ .‬دولـت باتوج هبـه‬ ‫افـق امیدبخـش پیـش رو‪ ،‬ریل گـذاری در بخش هـای خـرد و‬ ‫کالن اقتصـاد کشـور بـا هـدف تاثیـر مثبـت در معیشـت و زندگـی‬ ‫مـردم‪ ،‬بودجـه سـال اینـده را تنظیـم و بـه مجلـس عرضـه کـرد‪.‬‬ ‫بی تردیـد‪ ،‬دولـت بـا هـر تغییـری کـه موجـب گرانـی کاالی‬ ‫موردنیـاز مـردم و نگرانـی افکار عمومی شـده و دارای اثار تورمی‬ ‫و عواقـب سـوء در زندگـی و معیشـت مـردم؛ و موجـب کاهـش‬ ‫ارزش پـول ملـی شـود‪ ،‬مخالـف اسـت‪ .‬سـخنانی کـه عالمـت‬ ‫ً‬ ‫افزایـش قیمـت در سـال اینـده را به بازار بدهد‪ ،‬مسـتقیما فشـار‬ ‫بـر اقشـار کم درامـد را افزایـش می دهـد»‪.‬‬ ‫سـخنگوی دولـت باتا کیدبراینکـه در موضـوع توهیـن بـه‬ ‫رئیس جمهـوری‪ ،‬جنبـه عمومـی جـرم غلبـه دارد و دادسـتان بایـد‬ ‫موضـوع را پیگیـری کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬معتقدیـم کـه نقـش سـه قـوه در‬ ‫صداوسـیما بایـد افزایـش یابـد و شـورای نظـارت بـر صداوسـیما نیـز‬ ‫از اختیـارات بیشـتری برخـوردار باشـد»‪ .‬ب هگـزارش ایرنا؛ علی ربیعی‬ ‫دراین بـاره افـزود‪« :‬همـواره از برگـزاری برنامه هـای گفت وگومحـور‬ ‫اسـتقبال کرده ایـم؛ چـون گفت وگوهـای چالشـی می توانـد‬ ‫باعـث تنویـر ابعـاد یـک موضـوع شـود؛ هرچنـد الزمـه برنامه هـای‬ ‫گفت وگومحور‪ ،‬دعوت از همه طرف ها و گروه های مختلف است»‪.‬‬ ‫او دربـاره زمـان محدودیـت سـطح دسترسـی بازرسـان اژانـس بـه‬ ‫سایت های هسته ای‪ ،‬گفت‪« :‬براساس زمان ابالغ قانون مجلس؛‬ ‫اولین قدم های محدودسازی بازرسان مربوط به پروتکل الحاقی‪،‬‬ ‫در هفتـه اول اسـفندماه جـاری اغـاز خواهـد شـد‪ .‬البتـه بایـد توجـه‬ ‫داشـت کـه بازرسـی های مربـوط بـه توافق نامـه پادمانـی همچنـان‬ ‫پابرجـا خواهنـد مانـد و عمده بازرسـی ها مربـوط به ایـن توافق نامه‬ ‫پادمانـی بـوده کـه طبـق روال ادامـه خواهـد یافـت»‪ .‬او در بخـش‬ ‫دیگـری از سـخنانش‪ ،‬دربـاره اینکـه ایـا تماسـی از دولـت بایـدن یـا‬ ‫اروپایی هـا دریافـت کرده ایـد یـا برنامـه ای برای ایـن کار وجـود دارد یا‬ ‫تو گو یا تماسی با دولت جدید ایاالت متحده‬ ‫نه؟ گفت‪« :‬هیچ گف ‬ ‫امریکا نداشتیم؛ و منتظر مواضع رسمی دولت این کشور در نحوه‬ ‫بازگشـت بـه تعهـدات ان هـا و لغـو تحریم هـای غیرقانونـی کـه جـزو‬ ‫جدایی ناپذی ِـر ایـن تعهـدات اسـت‪ ،‬هسـتیم»‪.‬‬ ‫دنیـای کنونـی‪ ،‬محـل تبادل افـکار‪ ،‬تعامـل و مـراودات بیـن کشورها سـت‪ .‬در‬ ‫گذشـته های دورتـر‪ ،‬صـادرات و واردات همیشـه یک سـویه بـوده و صـادرات‬ ‫کشـورهای قوی تـر یـا ابرقدرتـان ده هـا برابـر واردات ان هـا بـوده اسـت؛ امـا‬ ‫این روزهـا چنیـن معامالتـی وجـود نـدارد و احتیـاج کشـورهای کوچـک بـه‬ ‫گتـر مفهـوم ارباب ورعیتـی نـدارد‪ .‬درایـن دوران کشـورهای‬ ‫کشـورهای بزر ‬ ‫مسـلمانی چون عربسـتان هسـتند که تالش می کنند با کشـورهای روسـیه و‬ ‫چین که نظام کمونیستی دارند‪ ،‬روابط حسنه و مبادالت سیاسی‪ ،‬بازرگانی‬ ‫و مالـی داشـته باشـند؛ یعنـی روابـط و تعاملات به هیچ وجـه جنبـه دینـی و‬ ‫گو بوی دو جانبه‬ ‫نـژادی نداشـته و ندارنـد‪ .‬در این ایـام‪ ،‬روابـط و تعاملات‪ ،‬رن ‬ ‫و پایاپـای دارد‪ .‬متاسـفانه هسـتند کشـورهایی کـه به گفتـه قدیمی هـا «تـازه ‬ ‫ن رسـیده اند» و درنتیجـه جایـگاه واقعـی خـود را نمی داننـد؛ از جملـه‬ ‫بـه دورا ‬ ‫این قبیـل کشـورها‪ ،‬می تـوان ترکیـه رجـب طیـب اردوغـان را مثـال زد کـه تـا‬ ‫سـه دهه پیش‪ ،‬به شـدت وابسـته بـه امریـکا و ناتـو بـود و از نظـر مالـی ان قـدر‬ ‫ضعیـف بـود کـه لیـر رایـج ان کشـور‪ ،‬درمقایسـه با پول هـای رایـج در منطقـه‬ ‫خاورمیانـه و اسـیا‪ ،‬از سـطح بسـیار نـازل و پائینـی برخـوردار بـود و بـرای خریـد‬ ‫یـک قـرص نـان ان‪ ،‬بایـد صدها لیر پرداخت می شـد‪ .‬بهار عربی و تغییـرات در‬ ‫منطقه و جنگ ایران و عراق موجب شد که اقتصاد به شدت ضعیف ترکیه‪،‬‬ ‫تکانی بخورد و دو کشور درگیر جنگ‪ ،‬تعامالت زیادی را با ترکیه برقرار کنند‪.‬‬ ‫تااینکـه ترکیـه از رشـد اقتصـادی خوبـی برخـوردار شـد و درکنـار ان‪ ،‬صنعـت‬ ‫توریسم‪ ،‬باعث جلب میلیون ها گردشگر خارجی به سواحل ترکیه شده و کار‬ ‫به جایی رسـید که رشـد اقتصادی ان کشـور به بیش از هشـت درصد و حتی‬ ‫در مدتی محدود به ‪ 11‬درصد رسید و بدین روی ترکیه در جرگه کشورهایی با‬ ‫اقتصـاد موجـه درامـد و در کشـورهای مختلف حتی شـروع به سـرمایه گذاری‬ ‫کرد‪ .‬تولیدات مواد غذایی و بسیاری از اقالم‪ ،‬در ترکیه رونق گرفت؛ تا جایی که‬ ‫محصـوالت تولیـدی این کشـور‪ ،‬عالوه بر اینکه کفاف تامین داخـل را می داد‪،‬‬ ‫صـادرات زیـادی را نیـز بـه همسـایگان موجب شـد‪ .‬قطـر‪ ،‬امارات‪ ،‬کشـورهای‬ ‫حاشـیه خلیـج همیشـگی فـارس و عـراق و ایـران‪ ،‬از مشـتریان خـوب ترکیـه‬ ‫شـدند؛ امـا نـه در حـد پایاپـای و متعـادل‪ ،‬بلکـه همـواره صادرات ترکیه بسـیار‬ ‫بیشـتر از واردات ان بود‪ .‬وقتی داسـتان تحریم و لجاجت امریکا با ایران پس‬ ‫از تغییـر رژیـم و پیـروزی انقلاب اسلامی و تحریم های زورگویانه امریـکا و اروپا‪،‬‬ ‫باعـث شـد کـه ایـران به ناچار بسـیاری از کاالهـای موردنیاز خود را باواسـطه و‬ ‫ازطریق امارات متحده عربی و ترکیه تامین کند‪ ،‬در این میان‪ ،‬ترکیه همه گاه‬ ‫نسـبت بـه اقتـدار ایـران اسلامی بـا حسـد و کینـه برخـورد می کـرد؛ از جملـه‬ ‫اجنـاس وارداتـی را کـه بایـد پـس از عبور از ترکیه و از طریق مـرز بازرگان دریافت‬ ‫می کرد‪ ،‬با بی مهری و ایجاد مزاحمت های همیشـگی و بسـتن عوارض زیاد‪،‬‬ ‫همـراه کـرد و در طـی جنگ هـای داخلـی سـوریه‪ ،‬عـراق و حضـور داعـش در‬ ‫منطقـه و زیاده خواهی هـای اردوغـان‪ ،‬بلندپروازی و دخالت در امور کشـورها‬ ‫نیـز بـه کارنامـه اردوغـان اضافـه شـد؛ به نحوی کـه در یک سـاله ‪ ،2020‬بـا وجود‬ ‫همکاری هـای صمیمانـه ایـران بـا ترکیـه و تحویـل گاز و نفـت بـه ایـن کشـور‪،‬‬ ‫ان قـدر از میـزان واردات ایـران به ترکیه کاسـته شـده که کاهشـی ‪ 72‬درصدی‬ ‫را نشـان می دهـد کـه هیـچ گاه و در هیچ برهه ای‪ ،‬مبادالت بازرگانـی واردات و‬ ‫صـادرات مـا بـا ترکیه کاهشـی تابدین حد را تجربـه نکرده اسـت‪ .‬در این میان‪،‬‬ ‫به نظـ ر می رسـد بلندپروازی هـای اردوغـان کـه بـا دخالت هـای ایـن کشـور در‬ ‫سـوریه‪ ،‬عـراق‪ ،‬لیبـی و اختلاف مواضـع ترکیـه بـا ایـران درمـورد سـوریه همـراه‬ ‫بـود‪ ،‬چه بسـا باعـث چنیـن عـدم تـوازن در صـادرات و واردات ایـران بـه ترکیـه‬ ‫شـده باشـد‪ .‬بدیهی سـت؛ از انجایی کـه کشـور مـا بـا سـرافرازی و قـدرت‪ ،‬در‬ ‫برابـر ابرقـدرت امریـکا و اروپـا و یـاران ان به هیچ وجـه کـم نیـاورده و همچنیـن‬ ‫نمی توانـد در برابـر عـدم صـادرات به ترکیه‪ ،‬بی تفاوت بماند‪ ،‬الزم اسـت که ما‬ ‫نیز در واردات از ترکیه‪ ،‬تجدیدنظر جدی داشـته باشـیم تا ترکیه نیز بداند که‬ ‫ایران اسلامی بااقتدار و سـربلندی اجازه نخواهد داد که مورد سوءاسـتفاده‬ ‫هیـچ کشـوری واقع شـود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اختصاص‪ ۱۳۰۰‬میلیارد‬ ‫برای استانداردسازی گرمایش مدارس‬ ‫مهـدی اسـماعیلی با اشـاره به حادثـه تلـخ اتش سـوزی مدرسـه کانکسـی‬ ‫دزفـول‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬کمیسـیون امـوزش در نخسـتین نشسـت خـود بـه‬ ‫ابعـاد مختلـف ایـن حادثـه تلـخ ورود؛ و گزارشـی از دسـتگاه های مسـئول‬ ‫در این رابطـه دریافـت خواهـد کـرد‪ .‬وی با اشـاره به وجـود ‪ 150‬هـزار مدرسـه‬ ‫غیرایمـن در کشـور‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬تعداد چهارهزار مدرسـه از این رقم مدرسـه‬ ‫کانکسی بوده؛ ولی تمام این ‪ 150‬هزار مدرسه نیازمند نوسازی و ایمن سازی‬ ‫هسـتند»‪ .‬به گـزارش پانـا؛ نماینـده کمیسـیون امـوزش در کمیسـیون تلفیـق‬ ‫بودجـه مجلـس افـزود‪« :‬بر همین مبنـا؛ کمیسـیون تلفیـق بودجـه‪ ،‬امسـال‬ ‫مبلـغ دوهزار میلیارد تومـان را بـرای نوسـازی و تجهیـز مـدارس فرسـوده‬ ‫اختصـاص داد تـا ایـن بازسـازی ها بر اسـاس اسـتانداردهای موجـود صـورت‬ ‫گیـرد‪ .‬افزون بر ایـن‪ ،‬مبلـغ ‪ 1300‬میلیـارد بـرای استانداردسـازی سیسـتم‬ ‫گرمایـش مـدارس در نظـر گرفته شـده تا اسـتانداردهای گرمایشـی در مدارس‬ ‫کشـور بـرای این مهـم صـورت گیـرد»‪.‬‬ ‫رتبه ‪ 15‬ایران در عرضه علم در دنیا‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫منصـور غالمـی گفـت‪« :‬حـوزه امـوزش عالـی کشـور‪ ،‬سـرمایه بـزرگ مل ‬ ‫امـروز امـور علمـی‪ ،‬اجرایـی و فنـی برعهـده جمعیـت بزرگی در کشـور اسـت که‬ ‫دانش اموختـه همیـن دانشـگاه ها هسـتند و نمونـه ان همین جـا در راه اهـن‬ ‫و دیگـر سـازمان ها و ادارات اسـت»‪ .‬به گـزارش فـارس؛ وزیـر علـوم‪ ،‬تحقیقـات‬ ‫و فنـاوری افـزود‪« :‬در رقابت بـا کشـورهای پیشـرفته دنیـا و دانشـگاه های‬ ‫بین المللی توانسـته ایم جایگاه خوبی را در توسـعه علمی دنیا کسـب کنیم و‬ ‫جزو ‪ 20‬کشور بزرگ دنیا باشیم‪ .‬نیز رتبه ‪ 15‬در عرضه علم در مجامع جهانی‬ ‫دنیـا بـا داوری داوران بین المللـی کسـب کرده ایـم؛ ان هـم در رقابت هایـی که‬ ‫گاه نابرابـر بوده انـد»‪.‬‬ ‫‪12‬درصدی مصرف در کشور‬ ‫افزایش‬ ‫ِ‬ ‫ً‬ ‫وزیر نفت با بیان اینکه معتقدم حتما باید تولید نفت در کشور افزایش یابد و‬ ‫در این مسیر باید از ظرفیت شرکت های ا کتشاف و تولید استفاده کرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«بایـد منابـع الزم را بـرای ایـن شـرکت ها تامیـن کـرد و ان هـا را بـا دانشـگاه ها‬ ‫پیونـد داد تـا از مطالعـات ان هـا اسـتفاده کننـد‪ .‬هم ا کنـون ‪ ۸۰‬درصد ظرفیت‬ ‫میدان هـای مـا بـرای افزایـش ضریـب بازیافـت بـه دانشـگاه ها سـپرده شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬به گـزارش شـانا؛ بیـژن زنگنـه افـزود‪« :‬تولیـد گاز خـام کشـور ا کنـون از‬ ‫رقـم ‪1030‬میلیـون مترمکعـب عبـور کـرده؛ امـا مصـرف سـریع تر جلـو مـی رود‪.‬‬ ‫افزایـش مصـرف گاز در تهـران امسـال ‪ ۱۵‬درصـد و در کل کشـور ‪ ۱۲‬درصـد بوده‬ ‫اسـت‪ .‬هیـچ شـرکت نفتی یـا گازی نمی تواند پاسـخ افزایش ‪ ۱۵‬یـا ‪ ۱۲‬درصدی‬ ‫مصرف را بدهد‪ .‬مگر می شـود کشـوری ‪ ۱۲‬درصد رشـد مصرف داشـته باشد و‬ ‫تولیـد ناخالصـش یک درصد باشـد؟!»‬ ‫تریبون‬ ‫یاماها‬ ‫مرجان قمری‪ ،‬لبخند بدیعی‬ ‫و مازیار سیدی؛ بازیگران این‬ ‫کارگردانی‬ ‫نمایش به نویسندگی و‬ ‫ِ‬ ‫کهبد تاراج هستند که تا ‪10‬‬ ‫بهمن ماه ‪ 99‬در «تئاتر شهر»‬ ‫(سالن قشقایی) در دو سئانس‬ ‫‪ 17‬و ‪65( 18:45‬دقیقه) میزبان‬ ‫عالقه منداناست‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫پارکورکار ایرانی؛ فاتح مدال طالی قهرمانی اسیا‬ ‫مهسـا صمیمـی؛ ملـی پـوش‬ ‫پارکـور بانـوان ایـران‪ ،‬بـه مـدال‬ ‫طلای مسـابقات قهرمانـی اسـیا‬ ‫کـه به صـورت مجـازی برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬دسـت پیـدا کـرد‪ .‬به گـزارش‬ ‫فدراسـیون انجمن هـای ورزشـی؛‬ ‫ایـن مسـابقات بـرای نخسـتین بار‬ ‫و با توجه بـه شـیوع ویـروس کرونـا‬ ‫به صـورت مجـازی برگـزار شـد و‬ ‫نفـرات برتـر از ‪ ١٦‬کشـور اسـیا بـا هـم‬ ‫به رقابـت پرداختنـد کـه مهسـا‬ ‫صمیمـی؛ ملـی پـوش پارکـور بانـوان ایـران‪ ،‬بـه مـدال طلای اسـیا رسـید‪.‬‬ ‫مسـابقات پارکور قهرمانی اسـیا در سـال ‪ ٢٠٢١‬به صورت حضوری و در یکی از‬ ‫کشـورهای شـرق اسـیا برگـزار خواهـد شـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫بنر‬ ‫چهار شنبه‪ 8‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2165‬‬ ‫پیام تبریک مدیرکل ارشاد مازندران‬ ‫برای افتخارافرینی فیلم ساز مازندرانی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫عبـاس زارع؛ مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران‪،‬‬ ‫کسـب جایـزه بهتریـن کارگردانـی بخـش مسـتند جشـنواره‬ ‫مسـاز‬ ‫بین المللـی فیلـم سـائوپائولو را بـه محمـد حیـدری؛ فیل ‬ ‫جـوان مازندرانـی تبریـک گفـت‪ .‬در بخشـی از ایـن پیـام امده‪:‬‬ ‫«کسـب جایـزه بهتریـن کارگردانـی بخـش مسـتند جشـنواره‬ ‫مسـاز جوان‬ ‫بین المللی فیلم سـائوپائولوی برزیل توسـط فیل ‬ ‫مازندرانـی‪ ،‬نشـان از اسـتعداد سرشـار جوانـان هنرمنـد ایـن‬ ‫اسـتان دارد‪ .‬این جانـب‪ ،‬ضمـن تبریـک بـه جامعـه هنـری‬ ‫اسـتان و اقـای محمـد حیـدری؛ کارگـردان فیلم پدرم خسـرو‪،‬‬ ‫یهـا همچنـان ادامه یابد و مـا نیز از‬ ‫امیـدوارم ایـن افتخارافرین ‬ ‫تولیـدات فاخـر فرهنـگ و هنـری در حـد و تـوان خـود حمایت‬ ‫مسـاز جـوان مازندرانی‪،‬‬ ‫خواهیـم کـرد»‪ .‬محمد حیـدری؛ فیل ‬ ‫جایزه بهترین کارگردانی بخش مستند جشنواره بین المللی‬ ‫فیلـم سـائوپائولوی برزیل را ب هخـود اختصـاص داد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازنـدران؛‬ ‫دراین جشـنواره‪ ،‬فیلم «پدرم خسـرو» از این کارگردان‪ ،‬در پنج‬ ‫بخش نامزد شـده بود که درپایان‪ ،‬با نظر هیئت داوران مقام‬ ‫نخـود کـرد‪ .‬ایـن اثـر‪ ،‬بـه چند‬ ‫بهتریـن کارگردانـی مسـتند را ازا ‬ ‫جشنواره دیگر داخلی و خارجی نیز راه یافته است‪ .‬فیلم های‬ ‫دیگری از این فیلم ساز ساروی به نام های «زیر درخت گردو»‬ ‫و «بازی ناتمام» در جشنواره های گونا گون بین المللی حضور‬ ‫یسـت؛ «جشـنواره سـائوپائولو» به عنـوان‬ ‫داشـته اند‪ .‬گفتن ‬ ‫قدیمی تریـن و معتبرتریـن رویـداد سـینمایی در برزیـل‪،‬‬ ‫شهـای مختلـف بـه برگزیـدگان اهـدا‬ ‫چندیـن جایـزه در بخ ‬ ‫می کند‪ .‬جایزه «استعداد تازه» و جایزه «تماشا گران» از جوایز‬ ‫ایـن جشـنواره اسـت‪ .‬ایـن رویـداد‪ ،‬عالوه بر نمایش فیلم های‬ ‫کوتاه امریکای التین؛ گزیده ای از بهترین فیلم های کوتاه را از‬ ‫یگـذارد‪.‬‬ ‫سراسـر جهـان به نمایـش م ‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫برندهای جدید در راه بازار ایران هستند؟‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫زمزمه اغاز مونتاژکاری در صنعت خودرو!‬ ‫یگــردد و درواقــع این مدل از خــودرو‪،‬‬ ‫یشــود و تــردد دارد‪ ،‬به ســال ‪ ۲۰۱۷‬برم ‬ ‫نمــدل خــودروی خارجــی کــه در کشــور مشــاهده م ‬ ‫حــدود س هســال اســت کــه واردات خــودرو ممنــوع شــده؛ یعنــی اخری ‬ ‫اخریــن اتومبیلــی بایــد باشــد کــه بــه کشــور وارد شــده اســت‪ .‬اکنون به گفته دبیر انجمن واردکننــدگان خــودرو؛ واردات خودرو تا نیمه دوم ســال ‪ ۱۴۰۰‬قرار اســت ممنوع باشــد‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫سطح اعتماد مشتریان در دوره کرونا‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ارتقـای سـطح «اعتمـاد مشـتریان» در صـورت پایان یافتـن‬ ‫همه گیـری کرونـا‪ ،‬بـرای مشـاغل بسـیار مهم اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫امـر در برخـی از بخش هـا ماننـد صنعـت هواپیمایـی در‬ ‫یکسـری از کشـورها کـه بـه مسـافران‪ ،‬ایـن امـکان را داده‬ ‫تـا بسته به شـرایط‪ ،‬رزرو هـای خـود را بـدون اخـذ جریمـه‪،‬‬ ‫تغییـر دهنـد‪ ،‬نمـود بیشـتری دارد‪ .‬گـزارش سـال ‪2021‬‬ ‫برمبنـای نظرسـنجی از‬ ‫تحقیقاتـی ‪Edelman‬‬ ‫مجموعـه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪33‬هـزار شـرکت کننده از ‪ 28‬کشـور (در بـازه زمانـی ‪ 19‬ا کتبـر‬ ‫تـا ‪ 18‬نوامبـر ‪ )2020‬دربـاره میـزان اعتمادشـان بـه حـوزه‬ ‫تجـارت کشورشـان‪ ،‬نشـان می دهـد کـه باالتریـن سـطح‬ ‫ایـن شـاخص‪ ،‬در مـردم کشـورهای «هنـد» بـا ‪82‬درصـد‬ ‫رضایتمنـدی؛ و سـپس «چیـن» بـا ‪70‬درصـد رضایتمنـدی‬ ‫دیده می شود‪ .‬کمترین سطح ان نیز برای مردم «روسیه»‬ ‫‪54‬درصدی‬ ‫بـا ‪54‬درصـد به ثبت رسـیده که حتی از میـزان‬ ‫ِ‬ ‫جامعـه «امریـکا» نیز پائین تر اسـت‪ .‬در اینفوگرافیـک امروز‪،‬‬ ‫بـه ‪ 12‬مـورد از ایـن ‪ 28‬کشـور موردبررسـی‪ ،‬اشـاره؛ و سـطح‬ ‫«اعتمـاد مشـتریان» ان هـا عنـوان شـده اسـت‪.‬‬ ‫هند‬ ‫چین‬ ‫سنگاپور‬ ‫برزیل‬ ‫افریقایجنوبی‬ ‫المان‬ ‫امریکا‬ ‫فرانسه‬ ‫انگلستان‬ ‫کره جنوبی‬ ‫ژاپن‬ ‫روسیه‬ ‫مهـدی دادفـر گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه‬ ‫مدتی سـت بحـث ازادسـازی واردات خـودرو‬ ‫مطـرح شـده‪ ،‬برخـی تصـور می کننـد کـه واردات‬ ‫ً‬ ‫یکـه بایـد‬ ‫خـودرو کاملا ازاد خواهـد شـد؛ درحال ‬ ‫گفـت ایـن ازادسـازی تـا نیمـه دوم سـال اینـده‬ ‫محقق نخواهد شد»‪ .‬دبیر انجمن واردکنندگان‬ ‫خـودرو بابیان اینکـه ا کنون در شـرایطی هسـتیم‬ ‫کـه نمی توانیـم روی ازادسـازی واردات خـودرو‬ ‫حسـاب بـاز کنیـم‪ ،‬گفـت‪« :‬ازادسـازی واردات‬ ‫خودروهـای خارجـی جـدی نیسـت‪ .‬به قـدری‬ ‫موانـع در مسـیر واردات خـودرو زیـاد اسـت کـه‬ ‫بایـد التمـاس کـرد تـا یک نفـر خـودروی خارجـی‬ ‫وارد کنـد‪ .‬البتـه بایـد دانسـت کـه بـا ازادسـازی‬ ‫واردات خـودرو نمی تـوان رقیـب خودروسـازان‬ ‫داخلـی شـد؛ بلکـه تنهـا می تـوان انتخـاب را بـه‬ ‫مـردم وا گـذار کـرد‪ .‬یکـی از راه هـا بـرای جلوگیـری‬ ‫از خـروج ارز از کشـور این اسـت که واردکننـدگان‪،‬‬ ‫بـا ارز خـود کـه در خار ج ازکشـور اسـت‪ ،‬خـودرو‬ ‫وارد کننـد؛ دراین صـورت بی اینکـه یـک دالر‬ ‫ارز از کشـور خـارج شـود‪ ،‬خـودرو بـه کشـور وارد‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬در پیشـنهاد ازادسـازی واردات‬ ‫ً‬ ‫خـودرو منفعت هایـی نیز وجـود دارد‪ :‬مثال اینکه‬ ‫دولـت می توانـد کسـری بودجـه خـود را جبـران‬ ‫کنـد؛ بی اینکـه تورمـی ایجـاد شـده یااینکـه بـه‬ ‫نقدینگـی جامعـه اضافـه شـود‪ .‬عالوه براین هـا؛‬ ‫ارزی کـه در خار ج ازکشـور وجـود دارد‪ ،‬می توانـد‬ ‫به صـورت خـودرو بـه کشـور وارد شـود کـه‬ ‫این مسـئله بسـیارمهم اسـت»‪ .‬او بابیان اینکـه‬ ‫بـا ورود خـودروی خارجـی بـه کشـور‪ ،‬بـازار‪،‬‬ ‫جـان تـازه ای می گیـرد و قیمت هـا شکسـته‬ ‫می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬زمانی کـه بـازار وارداتی هـا‬ ‫بشـکند‪ ،‬قیمـت خودروهـای داخلـی نیـز تـکان‬ ‫ً‬ ‫می خـورد و این موضـوع مجموعـا به نفـع مـردم‬ ‫تمـام خواهـد شـد»‪ .‬او دربـاره خودروهـای‬ ‫چینـی و دیگـر خودروهـا کـه ا کنـون اقسـاطی‬ ‫ب هفـروش می رسـند‪ ،‬گفـت‪« :‬ا گـر خودرویـی‬ ‫توسـط شـرکت ها و خودروسـازان جـزء ب هفـروش‬ ‫می رسـد‪ ،‬به این معنـا نیسـت کـه واردات خـودرو‬ ‫ازاد شـده؛ ایـن خودروهـا به صـورت ‪ CKD‬وارد‬ ‫شـده اند»‪.‬‬ ‫ت می توان برداشـت کرد که از سـال‬ ‫از این صحب ‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬تا کنـون هیـچ وارداتـی نداشـتیم و به دلیـل‬ ‫تحریم هـا مونتـاژ خـودرو هـم نداشـتیم؛ به نوعـی‬ ‫می تـوان گفـت؛ خودروسـازهای چینـی هـم از‬ ‫تـرس قطـع ارتباطشـان با امریـکا‪ ،‬ارتبـاط خود با‬ ‫کشـورمان را هـم قطـع کردنـد؛ امـا حـاال این رویـه‬ ‫گویـا کمـی بهتـر شـده اسـت؛ یعنـی این روزهـا‬ ‫شـاهد فـروش فـوری و پیش فـروش انـواع‬ ‫خودروهـای مونتـاژی در ایـران هسـتیم‪ .‬حیـن‬ ‫رفت وامـد در بزرگـراه ‪ ،‬روی بیلبوردهـای شـهری‪،‬‬ ‫تبلیغ انواع خودروهایی را مشاهده می کنیم که‬ ‫قطع به یقیـن در داخـل سـاخته نشـده اند و قـرار‬ ‫اسـت مونتاژی به بازار عرضه شـود‪ .‬در سه سـالی‬ ‫کـه تحریـم بودیـم‪ ،‬خودروسـازان درتلاش بودند‬ ‫صنعـت خـودرو را پیـش ببرنـد و به نوعـی بـه‬ ‫خودکفایـی کامـل برسـیم و از مونتـاژکاری خـارج‬ ‫شـویم؛ امـا حـاال گویـا قـرار اسـت بـه روزهـای‬ ‫قبـل برگردیـم؛ یعنـی مجـدد قـرار اسـت صنعـت‬ ‫خـودروی خودکفـا به سـمت مونتـاژکاری بـرود!‬ ‫ینـژاد بااشـاره به اینکه صنعـت‬ ‫ارش محب ‬ ‫قطعه سـازی نیـاز بـه مشـوق دارد تـا همپـای‬ ‫خودروسـازان حرکـت کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬برنامه هـای‬ ‫زیـادی بـرای صنعـت خـودرو داریـم؛ امـا ا کنـون‬ ‫بـرای رسـیدن بـه ایـن اهـداف‪ ،‬راه زیـادی داریم؛‬ ‫و بـاز راه رسـیدن بـه اهـداف افـق ‪ ۱۴۰۴‬بـرای‬ ‫صنعت قطعه سـازی خودرو مشـخص نیست»‪.‬‬ ‫دبیـر انجمـن قطعه سـازان باتا کیدبراینکـه ا گـر‬ ‫طـی دوسـال اینده از قطعه سـازان حمایـت‬ ‫نشـود‪ ،‬انـان بـا خطـر حـذف از بـازار و بیـکاری‬ ‫کارگرانشـان روبـه رو می شـوند‪ ،‬گفـت‪« :‬نبایـد‬ ‫بگذاریـم خودروسـازی بـه مونتـاژکاری تبدیـل‬ ‫شـود؛ زیـرا مجـدد باعـث سـرکوب ایـن صنعـت‬ ‫خواهـد شـد‪ .‬خودروسـازان درتلاش هسـتند تـا‬ ‫بتواننـد بـا کمـک فناوری هـای در دسـترس ایـن‬ ‫صنعـت را ارتقـا دهنـد»‪.‬‬ ‫ابوالفضـل خلخالـی می گویـد‪« :‬ورود خـودرو‬ ‫بـه کشـور ممنـوع اسـت؛ درنتیجـه‪ ،‬برخـی از‬ ‫خودروسـازها خـود اقـدام بـه مونتـاژ خـودرو‬ ‫می کنند و این گونه عوارض ورود هم نمی دهند‪.‬‬ ‫کشور ما صنعت خودروسازی ندارد و بهتر است‬ ‫بگوییـم کـه مـا صنعـت مونتـاژکاری داریـم»‪.‬‬ ‫ایـن کارشـناس صنعـت خـودرو باتا کیدبراینکـه‬ ‫در دو‪،‬سـه دهه اخیر صددرصـد خودروسـازان‬ ‫مونتـاژکار بود نـد‪ ،‬گفـت‪« :‬متاسـفانه در صنعـت‬ ‫خودروی ایران‪ ،‬شاهد افزایش کیفیت خودروها‬ ‫نیسـتیم؛ درمقابـل‪ ،‬شـاهدیم قیمت تمام شـده‬ ‫در ان ها بسیارباالسـت»‪ .‬او باتا کیدبراینکه ورود‬ ‫هدفمنـد خودروهـای خارجـی بـا برنامه ریـزی‬ ‫ً‬ ‫صحیح قطعا به نفع صنعت خودروسازی کشور‬ ‫اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬در دنیا این تجربه ثابت شـده که‬ ‫هیـچ کشـوری نمی توانـد درهـای خـود را بـه روی‬ ‫اقتصـاد جهـان ببنـدد‪ .‬ا گـر کشـوری درهـای‬ ‫خـود را بـه روی اقتصاد جهان بسـت‪ ،‬در صنعت‬ ‫خودرو ورشکسـته می شود و شـاهد خودروهای‬ ‫بی کیفیـت بـا االیندگـی بسـیارباال و متاسـفانه‬ ‫رانتـی عظیـم خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫سـودجویی برخـی افـراد مرتبـط بـا صنعـت‬ ‫خـودرو و عقـد قـرارداد بـا شـرکت های بی کیفیـت‬ ‫برخـی کشـورها موجـب شـد سـاختار اصلـی‬ ‫خودروسـازی در ایـران به تدریـج از دسـت رفتـه‬ ‫و انگیـزه بسـیاری از قطعه سـازان کشـور کـه‬ ‫ریشـه اصلـی صنعـت خودروسـازی هسـتند‪،‬‬ ‫خشـک شـود‪ .‬چندی پیـش‪ ،‬مدیـر بازاریابـی‬ ‫و فـروش یـک خودروسـاز چینـی در ایـران ادعـا‬ ‫کـرد کـه دولـت چیـن همـکاری و مشـارکت بـا‬ ‫خودروسـازان خارجـی را به عنـوان راه توسـعه‬ ‫ایـن صنعـت برگزیـده اسـت‪ .‬براین اسـاس؛‬ ‫خودروسـازان خارجی که برای دسترسی به بازار‬ ‫بـزرگ و درحال رشـد چیـن عالقـه زیـادی نشـان‬ ‫می دادنـد‪ ،‬مجبـور بودند بـرای فروش خـودرو در‬ ‫چیـن‪ ،‬شـرکت های مشـترک ‪50‬درصد‪ 5-‬درصـد‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شماره ا گهی مناقصه‪ 99/47/110055 :‬مورخه ‪1399/11/07‬‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی‪ ،‬درمانـی اسـتان اذربایجـان غربی درنظـر دارد مناقصه عمومی امـور خدمات عمومی و‬ ‫تامین نیروی انسـانی (تنظیف) شـبکه بهداشـت و درمان شهرسـتان تکاب را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار‬ ‫نمایـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقص هگـران و بازگشـایی پا کت هـا از طریـق درگاه‬ ‫سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران درصورت عدم‬ ‫عضویـت قبلـی‪ ،‬نسـبت بـه انجـام مراحـل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی جهت اخذ شـرایط مناقصه‬ ‫و شـرکت در مناقصـه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬مورخ ‪ 1399/11/08‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪1399/11/11‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه مدارک‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪1399/11/25‬‬ ‫زمان بازگشایی‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روز یکشنبه مورخه ‪1399/11/26‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعـات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پا کت هـا‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬ارومیه‪ -‬بلوار رسالت‪ ،‬انتهای کوی جهاد‪ ،‬ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‪ ،‬درمانی استان اذربایجان غربی‬ ‫تلفن‪044-31937212 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1084983 :‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی‪ ،‬درمانی استان اذربایجان غربی‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫با شـرکای چینی تاسـیس کنند‪ .‬این کارشـناس‬ ‫چینـی تولیـد خـودرو ادامـه داد‪« :‬خودروسـازان‬ ‫خارجـی موظـف بودنـد درصـدی از قطعـات را‬ ‫از داخـل چیـن تامیـن کننـد و برخـی وظایـف‬ ‫در انتقـال فنـاوری و تحقیـق و توسـعه بـه ان هـا‬ ‫تحمیـل شـد‪ .‬باتوج هبـه بـازار بـزرگ چیـن و نیـاز‬ ‫خودروسـازان جهانـی بـه ایـن بـازار‪ ،‬دولـت چین‬ ‫در مذا کـرات بـا خودروسـازان جهانـی دسـت‬ ‫باالتـر و برتـر را داشـت و الزامـات زیـادی در حـوزه‬ ‫انتقـال فنـاوری بـه انـان دیکتـه کـرد»‪.‬‬ ‫طبـق اخبـار منتشـره؛ «بهمن موتـور» مونتـاژ‬ ‫ً‬ ‫«دیگنیتـی» را اغـاز کـرده و احتمـاال بـه زودی‬ ‫شفـروش یـا‬ ‫فـروش ایـن خـودرو به صـورت پی ‬ ‫فـروش فـوری اغـاز می شـود؛ خودروسـازان دیگـر‬ ‫نیـز به دنبـال افزایـش مونتاژ هسـتند‪ .‬بااین حال‬ ‫و باتوجه به وضعیت نامطلوب‪ ،‬فاقد اسـتاندارد‬ ‫و زیـان ده صنعـت خـودروی کشـور‪ ،‬ا گـر وزارت‬ ‫صنعـت به عنـوان متولی اصلـی خودروسـازی در‬ ‫کشـور‪ ،‬برنامـه بلندمدتـی بـرای تولیـد محصـول‬ ‫دنبـال کنـد و از ا کنـون در فکـر ایجـاد بـازار بـرای‬ ‫ان باشـند و نیـز به معنـای واقعـی کلمـه‪ ،‬انتقـال‬ ‫دانـش و فنـاوری را از شـرکت های طـرف قـرارداد‬ ‫مطالبـه کنـد‪ ،‬می تـوان انـدک امیـدی داشـت تـا‬ ‫شـاید صنعت خودروسـازی ایران برای همیشـه‬ ‫نابـود نشـود و بتوانـد در اینـده نامـی در بـازار‬ ‫جهانی داشـته باشـد‪ .‬به نظر می رسد بهتر است‬ ‫تکلیـف خـود را یک بـار و بـرای همیشـه روشـن‬ ‫کنیـم و «فول مونتـاژکاری» را کـه نـه در ترکیـه‪ ،‬نـه‬ ‫در چیـن‪ ،‬نـه در مالـزی و نـه حتـی در انگلسـتان‬ ‫و کانـادا انجـام نمی دهنـد‪ ،‬ممنـوع کنیـم؛ بـه‬ ‫اصلاح تعرفه هـا بپردازیـم و حداقـل ‪ ۴۰‬درصـد‬ ‫سـاخت داخل را که حتی انگلسـتان هم رعایت‬ ‫می کند‪ ،‬اجباری کنیم‪ .‬شاید بادرنظرگرفتن این‬ ‫سیاسـت ها‪ ،‬تغییراتـی در سـاختار تولیـد خـودرو‬ ‫به وجـود اوریـم و بتوانیـم اینـده ایـن صنعـت را‬ ‫نجـات دهیـم‪.‬‬ ‫فائزه شعبانی‪ /‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫باالی ‪100‬سال!‬ ‫سونامی سالمندان ِ‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫سـونامی‬ ‫چندی قبـل‬ ‫دهه شـصتی ها خاطـر خطیـر‬ ‫برخـی مسـئوالن دهـه‬ ‫سـی و چهـل یـا پائین تـر را‬ ‫مکـدر سـاخت و درصـدد‬ ‫چاره اندیشـی بـرای ایـن معضل‬ ‫درشـت برامدنـد‪ .‬هرچنـد‬ ‫مـا دهه شـصتی نیسـتیم کـه‬ ‫عزیزان همه مشـکالت مملکت‬ ‫را گـردن مـا بیندازنـد؛ ولـی خداوکیلـی اوضـاع مـا دهه پنجاهی هـا هـم چندان‬ ‫روبـه راه نیسـت؛ زیـرا بـا ‪ 28‬سـال سـابقه معلمـی هنـوز حقوقمـان بـه خـط فقر‬ ‫نرسـیده و هر وقـت هـم نزدیـک می شـود‪ ،‬سـکه و دالر رم می کننـد و بـا یـک‬ ‫جفتـک تمـام معـادالت را به هـم می ریزنـد! اوضـاع دارایی هـا و امـوال منقـول‬ ‫و غیرمنقـول مـا هـم کشمشی سـت؛ تاجایی کـه رئیس پلیـس اسـتان فـارس‬ ‫خودروی ملی اطلسـی رنگ مدل ‪ 86‬با دو ماه بیمه شـخص ثالث ما را «ارابه‬ ‫مرگ» صدا می کند و سـایر دوسـتان هم منزل پر از مهر و صدقه سـری مردی‬ ‫که می خواسـت همه کارها را یک تنه انجام دهد‪« ،‬قوطی کبریت» می نامند‬ ‫ً‬ ‫و باقی داسـتان! با این احوال‪ ،‬بنده شـخصا اعتقاد دارم که نباید همیشـه به‬ ‫نیمـ ه خالـی افتابـه نگاه کـرد؛ چرا که با همین شـرایط موجود‪ ،‬دوسـتان امید‬ ‫بـه زندگـی در کشـور را تـا مـرز ‪ 75‬سـالگی هـل داده انـد و در تالش انـد بازهم این‬ ‫رکـورد را جابه جـا کننـد‪ .‬به هرحـال‪ ،‬در مملکتـی کـه بـا یـک دم و بـازدم یـا یک‬ ‫وعـده غذایـی غیر ارگانیـک‪ ،‬چند قاشـق سـرب و گوگرد و ارسـنیک و به عبارت‬ ‫حتـر‪ ،‬نیمـی از عناصـر جـدول تناوبـی خدابیامـرز مندلیـف‪ ،‬وارد امعـاء و‬ ‫فصی ‬ ‫احشـاء بدنمـان می شـود؛ در کنـار امـار تصـادف و طلاق کـه از رونـد سـاعتی‪،‬‬ ‫میـل بـه دقیقـه پیـدا کرده اند و سـایر امارهـا و رکوردهای دسـت نیافتنی نظیر‬ ‫عصبانی ترین مردم دنیا‪ ،‬سـرانه باالی مصرف نمک و نوشـابه و غذای فوری‬ ‫و کم تحرکـی‪ ،‬ریز گرد هـا‪ ،‬طوفـان نمـک و ‪...‬؛ رسـیدن بـه متوسـط ‪ 75‬سـال‬ ‫عمـر بابرکـت‪ ،‬جـای دسـت مریزاد و خدا قـوت دارد! دم همـه شـما گـرم ‪...‬؛‬ ‫امـا اصـل خبـر به روایـت جرایـد؛ گـزارش توسـعه انسـانی سـازمان ملـل نشـان‬ ‫می دهـد کـه شـاخص «امیـد بـه زندگـی» در مـردم ایـران طـی چهار دهه اخیـر‬ ‫رشـد خیره کننده داشـته و ایران‪ ۸۲ ،‬کشـور را پشت سـر گذاشـت‪ .‬رشـد «امید‬ ‫به زندگی» هم در ایران طی ‪ ۴۰‬سال اخیر از ‪ ۱۸۰‬کشور دنیا بیشتر شد‪ .‬میزان‬ ‫امید به زندگی ایرانی ها در ‪ 40‬سال گذشـته‪ 54 ،‬سـال بود و در اخرین گزارش‪،‬‬ ‫به بیش از ‪ 75‬سـال رسـیده اسـت که رشـد حدود ‪ ۲۲‬سـال را نشـان می دهد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حقیقتـا دسـت َ م َملـی ‪ ...‬درواقـع‪ ،‬ایـن امار نشـان می دهد کـه رعایت حقوق‬ ‫شـهروندی که یکی از شـاخص های توسـعه در کشورهای پیشرفته است‪ ،‬در‬ ‫کشـور مـا بـه اعلی درجـه مورد اهتمـام و توجـه اسـت کـه ماحصـل ان‪ ،‬افزایـش‬ ‫خیره کننـده و نجومـی امیـد بـه زندگی در ایران اسـت! هرچند نـوع نگاه مردم‬ ‫و توجه به فرموده سهراب که «چشم ها را باید شست‪ ،‬جور دیگر باید دید»‪،‬‬ ‫هم در این داستان بی تاثیر نبوده‪ .‬در گذشته‪ ،‬بیشتر نیم ه خالی افتابه توجه‬ ‫مـردم را به خـود جلـب می کـرد‪ .‬شـاهد مثـال‪« :‬مـن از بی نوایی نیـم روی زرد‪/‬‬ ‫رخ بینوایـان رخـم زرد کـرد!» خـوب مـرد حسـابی! چـرا بایـد از صبـح تـا غـروب‬ ‫رخ بینوایـان را اچارکشـی کنـی تـا زردی رخ ان هـا را بـه خـودت جـذب کنـی!‬ ‫مـا اینجـا به جـای نالیـدن از حقـوق بخورونمیـر خودمـان‪ ،‬بـه حقـوق نجومـی‬ ‫ً‬ ‫و باالی ‪ 30،40‬میلیونی برخی دوسـتان که اتفاقا شـرعی و قانونی نیز دریافت‬ ‫می کننـد‪ ،‬نـگاه می کنیـم و از کائنـات بـرای نامبـردگان طلـب عشـق و بـرای‬ ‫خودمـان افزایـش حقوقـی متناسـب بـا ژن خانوادگـی و میـزان تـورم جامعـه‬ ‫طلـب می کنیـم! یعنـی همین قدر کـه حقوقمـان بـا تـورم تاتی تاتـی کنـد و زیاد‬ ‫عقب نیفتد‪ ،‬کفایت است و ذوق می کنیم‪ .‬مالحظه فرمودید؟! یک نف ِ ردیگر‬ ‫حقـوق نجومـی می گیـرد‪ ،‬مـا امیـد بـه زندگی مـان تـا حوالـی ‪ 80‬سـال یورتمـه‬ ‫مـی رود! فکـر کنـم ا گـر فقـط انـدازه ایـن حقـوق نجومـی‪ ،‬بـه مـا وام ‪24‬درصـد‬ ‫هـم بدهنـد‪ ،‬شـیرین ‪100‬سـال عمـر کنیـم! علی ای حـال‪ ،‬ازانجا کـه توسـعه‬ ‫حقوق شهروندی با افزایش امید به زندگی‪ ،‬رابطه مستقیمی دارد‪ ،‬دوستان‬ ‫عنایـت داشـته باشـند کـه زیـاد هـم پـر گاز و به تاخـت جلـو نرونـد کـه مـردم‬ ‫خوش به حالشـان شـود و چنـد صبـاح دیگـر سـونامی دهه شـصتی ها جـای‬ ‫خـود را بـه سـونامی سـالمندان باالی ‪100‬دسـال بدهـد! از مـا گفتـن بـود ‪...‬‬ ‫تلنگر‬ ‫اریس‬ ‫ا گهی فراخوان مزایده عمومی امالک مازاد (مرحله چهارم)‬ ‫(مدیریت شعب استان کهگیلویه و بویراحمد)‬ ‫پسـت بانـک ایـران در نظـر دارد تعـداد یـک رقبـه املا ک تملیکـی خـود را از طریـق‬ ‫مزایده عمومی به فروش برساند‪ .‬بر این اساس متقاضیان می توانند جهت کسب‬ ‫اطالعـات بیشـتر بـه وب سـایت ایـن بانـک بـه نشـانی‪ www.postbank.ir :‬منـوی‬ ‫ا گهـی مزایـده و مناقصه هـای عمومـی یـا از طریـق سـامانه سـتاد ایـران بـه نشـانی‪:‬‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه نماینـد‪.‬‬ ‫تلفن بانک‪021-84284 :‬‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی شماره ‪98-3-657‬‬ ‫شماره مجوز‪1399.6301 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب درنظردارد کاالی موردنیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی از میان تولیدکنندگان دارای تاییدیه پژوهشگاه صنعت نفت تامین نماید‪.‬‬ ‫شماره قلم‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫تعداد‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫‪1‬‬ ‫پودر هایدنس‬ ‫‪ 770‬کیسه‬ ‫‪08-21-9930001‬‬ ‫لذا کلیه شـرکت هایی که فعالیت انها مرتبط با شـرح کاالی مورد درخواسـت می باشـد‪ ،‬می بایسـت ظرف مدت ‪ 14‬روز از تاریخ درج ا گهی فراخوان با مراجعه به سـایت اینترنتی ذیل الذکر‪ ،‬نسـبت‬ ‫به استخراج و تکمیل «فرم تعهدنامه ارائه کاال مطابق با استانداردهای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب» و ارسال ان به همراه مدارک و مستندات الزم منطبق با موارد مندرج در جدول ارزیابی‬ ‫کیفی (برای معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط) به ادرس پستی مندرج در فراخوان اقدام نمایند‪.‬‬ ‫فرم پرسـش نامه ارزیابی مدیریت تدارکات و امور کاال مزایده و مناقصه کسـب و کار ‪www.nisoc.ir‬‬ ‫کسب حداقل نمره ‪ 60‬در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان‪ /‬سازندگان الزامی است‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 959.856.716.000‬ریال می باشند‪.‬‬ ‫ادرس پسـتی‪ :‬اهواز‪ -‬کوی فدائیان اسلام (نیوسـاید)‪ ،‬خیابان شـهریور‪ ،‬مجتمع تدارکات و امور کاال‪ ،‬سـاختمان ‪ ،102‬اداره تدارکات خرید کاالی داخلی‪ ،‬واحد خریدهای عمومی‪ ،‬اتاق ‪ ،9‬کدپسـتی‬ ‫‪ 61138-54579‬شـماره تماس ‪061-341-24673‬‬ ‫درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنی و مقادیر کاال‪:‬‬ ‫‪www.shana.ir /‬‬ ‫‪www.nisoc.ir‬‬ ‫‪/ www.iets.mporg.ir‬‬ ‫ً‬ ‫ادرس اینترنتی جهت دسترسی به استناد و مدارک مناقصه‪ ،‬اخرین مهلت تحویل پا کات به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب و همچنین تاریخ گشایش پا کات فنی‪ ،‬متعاقبا‬ ‫بـه مناقصه گرانـی کـه صالحتـی دریافت اسـناد و مدارک مناقصـه را احراز نموده اند‪ ،‬به صورت مکتوب اعلام خواهد گردید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی ابالغ اجرائیه‬ ‫بدینوسـیله بـه احـدی از ورثـه زوج (اقـای محمدحسـن ترکمـن زاده فرزنـد قربـان) بـه شـرح ‪ -1‬عباسـعلی‬ ‫ترکمن زاده اسـدابادی فرزنـد محمدحسـن ابلاغ می گـردد کـه ورثـه خانـم فاطمـه خا کشـور فرزنـد بـرات‬ ‫بـه کـد ملـی ‪ 0701361123‬بـه اسـتناد سـند نکاحیـه بـه شـماره ‪ 1373/11/12-9126‬دفتـر ازدواج ‪11‬‬ ‫تربت حیدریـه مبـادرت بـه صـدور اجرائیـه ای بـه کالسـه ‪ 9900713‬و بـه مبلـغ ‪250‬هـزار تومـان مهریـه کـه‬ ‫بـر ذمـه زوج می باشـد و بایـد بـه نـرخ روز محاسـبه گـردد علیـه شـما و دیگـر ورثـه نمـوده اسـت و چـون برابر‬ ‫گزارش مورخه ‪ 1399/10/23‬بنابر اظهار مامور پسـت‪ ،‬ادرس روسـتای مدیون خالی از سـکنه می باشـد‪.‬‬ ‫لذا ابالغ میسر نگردیده و به استناد ماده ‪ 18‬ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به شما ابالغ‬ ‫می گـردد کـه اجرائیـه از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ابلاغ شـده محسـوب و ظـرف مـدت ده روز از انتشـار ایـن‬ ‫ا گهـی عملیـات اجرایـی ادامـه خواهـد یافـت و بـه جـز ا گهـی مزایـده‪ ،‬ا گهـی دیگـری منتشـر نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/08 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد تربت حیدریه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960329012005157‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای مجیـد رامه فرزند مظفـر به شماره شناسـنامه ‪ 1356‬صادره از گرمسـار‬ ‫در یـک قطعـه بـاغ محصـور بـا حقابـه بـه میـزان ‪8120/42‬سـهم از ‪53440‬سـهم از پلا ک ‪ 3‬فرعـی از ‪28‬‬ ‫اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 3‬فرعـی از ‪ 28‬اصلـی واقـع در گرمسـار خریـداری از مالـک رسـمی‬ ‫اقـای مظفـر رامـه محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/08 :‬‬ ‫حسین چلوئی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گرمسار‬ ‫م الف ‪862‬‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی وانـت پیـکان بـه رنگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1385‬با شـماره انتظامـی ایـران ‪578 -42‬م‪46‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 11285042579‬و شـماره شاسـی ‪ 22108518‬بنـام داود محمـودزاده فرزنـد علـی مفقـود‬ ‫گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 461‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی (نوبت دوم)‬ ‫مجـوز حمـل سلاح شـکاری سـاچمه زنی تک لـول ته پـر سـاخت کشـور پا کسـتان بـا شـماره شناسـه‬ ‫‪ 0242574494458‬بنـام علـی عمرانـی فرزنـد اصغـر متولـد ‪ 1362‬شماره شناسـنامه ‪ 58‬کـد ملـی‬ ‫‪ 0702975362‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 459‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز کامیونـت ون زامیـاد بـه رنـگ ابی روغنی مدل ‪ 1397‬با شـماره انتظامـی ایـران ‪545 -32‬ن‪78‬‬ ‫و شماره موتور ‪ Z24775620Z‬و شماره شاسی ‪ NAZPL140BJ0509327‬بنام محمد چهاراستاد فرزند‬ ‫رمضـان بـا کـد ملـی ‪ 0702540978‬مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 460‬تربت حیدریه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظر به دسـتور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306006002161‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای براتعلـی پایگی صوفی ابـادی فرزنـد عباسـعلی بـه شماره شناسـنامه ‪ 17‬صـادره از تربت حیدریـه و‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960306006002162‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد‬ ‫ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای علـی قرائـی فرزنـد‬ ‫برات الـه بشماره شناسـنامه ‪ 1310‬صـادره از تربت حیدریـه بالمناصفـه نسـبت بـه قسـمتی از ششـدانگ‬ ‫یکباب منزل به مسـاحت ‪ 12/30‬مترمربع (دوازده و سـی صدم مترمربع) قسـمتی از پال ک ‪ 1289‬از ‪547‬‬ ‫فرعـی از اراضـی دیزقنـد پلا ک ‪ 231‬اصلـی دهسـتان اربعه واقع در خراسـان رضوی بخـش یک حوزه ثبت‬ ‫ملک تربت حیدریه خریداری مع الواسـطه از مالک رسـمی سـیدرضا قاسـمی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به‬ ‫موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده‬ ‫‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق روزنامـه محلی و کثیراالنتشـار در‬ ‫شـهرها منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند بایـد از تاریخ‬ ‫انتشار اولین ا گهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی‬ ‫محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات‬ ‫ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتی کـه اعتراض در مهلت قانونـی واصل نگردد یا‬ ‫معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائه نکنـد اداره ثبت مبـادرت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/22 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫چهار شنبه‪ 8‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2165‬‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399603120014501‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ 1399114412001000351‬تقاضای علی اصغر محمودیان بشماره شناسنامه ‪ ۱۲۸‬کد ملی ‪4579241673‬‬ ‫صـادره دامغـان فرزنـد مصطفـی وفرهـادی واقع در اراضی چالکی در ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی‬ ‫باستثنا یک سهم مشاع از ‪ 45‬سهم ششدانگ به اضافه دوهشتم از یک سهم از ‪ ۳۳‬سهم از ششدانگ‬ ‫عرصـه کـه وقـف اسـت بمسـاحت ‪ 11248‬مترمربـع از پلا ک ‪ ۲۲۳‬اصلـی بخـش ‪ ۲‬حـوزه ثبـت گـرگان طبـق‬ ‫رای صـادره حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازاینرو اشـخاصی که نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراض‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شـماره پرونده‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض بـه مرجع ثبتی‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/08 :‬‬ ‫م الف ‪ 6039‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960312001015376‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ 139911441200100729‬تقاضـای ربابـه نیک پـوراوری بشناسـنامه ‪ ۵۵۲‬و کـد ملـی ‪ ۲۱۲۱۲۷66۰۲‬صـادره‬ ‫از گـرگان فرزنـد حسـین در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بمسـاحت‬ ‫‪ 103/89‬مترمربع از پال ک ‪ 3866‬فرعی از ‪ ۱۰۷‬اصلی واقع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه محمدصادق‬ ‫باباصادقیـان بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت گـرگان طبق رای صـادره حکایت از انتقال از مالک رسـمی دارد‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاینرو اشـخاصی که نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن ا گهی بمدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/08 :‬‬ ‫م الف ‪ 6037‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۴۴۹۳‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۹۳۳‬تقاضـای عباسـعلی مهرابـادی بشناسـنامه ‪ ۴‬و کـد ملـی ‪ 0794508464‬صـادره‬ ‫از سـبزوار فرزنـد نورالـه در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا شـده اسـت بمسـاحت‬ ‫‪ 96/35‬مترمربـع از پلا ک ‪ 3866‬فرعـی از ‪ ۱۰۷‬اصلـی واقـع در اراضی خارج از مزرعه موقوفه محمدصادق‬ ‫باباصادقیـان بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت گـرگان طبق رای صـادره حکایت از انتقال از مالک رسـمی دارد‪ .‬لذا به‬ ‫منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاینرو اشـخاصی که نسـبت‬ ‫بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولیـن ا گهی بمدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/08 :‬‬ ‫م الف ‪ 6080‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960312001015439‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫کالسـه ‪ 139911441200101416‬تقاضـای زینـب مهاجرابرسـجی بشناسـنامه ‪ 2110264667‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 2110264667‬صـادره از گـرگان فرزنـد حسـینعلی در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث بنـا‬ ‫شـده اسـت بمسـاحت ‪ 240‬مترمربـع از پلا ک ‪ ۳‬اصلـی واقـع در اراضـی اوزینـه بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت گـرگان‬ ‫طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسمی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه پانـزده روز ا گهـی می شـود‪ .‬ازاینرو اشـخاصی که نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراض‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شـماره پرونده‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض بـه مرجع ثبتی‪،‬‬ ‫دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/08 :‬‬ ‫م الف ‪ 6078‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960312001015438‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ 1399114412001000839‬تقاضـای قدرت الـه مومنـان بشماره شناسـنامه ‪ 158‬کـد ملـی ‪2121802959‬‬ ‫صادره گرگان فرزند رحیم واقع در اراضی قلعه حسن در ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان به انضمام‬ ‫‪ ۱۳۱‬سـهم مشـاع از ‪ 144‬سـهم ششـدانگ عرصـه کـه مابقـی سـهام ان وقـف اسـت بمسـاحت ‪206/32‬‬ ‫مترمربع از پال ک ‪ ۱۲‬اصلی بخش ‪ 4‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال از مالک رسـمی‬ ‫دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شود‪ .‬ازاینرو اشخاصی‬ ‫کـه نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شـماره پرونده به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجع ذیصلاح قضائی‬ ‫تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/08 :‬‬ ‫م الف ‪ 6043‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫می یابـد‪ .‬برنـده مزایـده بایـد ‪ %10‬بهـا را فی المجلـس بـه عنـوان سـپرده بـه قسـمت اجـرای احـکام مدنـی‬ ‫پرداخت نماید و حدا کثر ظرف یک ماه بقیه بهای مورد مزایده را به صندوق دادگسـتری دزفول تودیع‬ ‫و قبـض ان را بـه اجـرا تسـلیم نمایـد تـا اقدامـات بعدی انجام شـود‪ .‬درغیراینصورت سـپرده او پس از کسـر‬ ‫ً‬ ‫هزینه هـای مزایـده بـه نفـع دولـت ضبط خواهد شـد‪ .‬هزینه های نقـل و انتقال و غیـره کال به عهده برنده‬ ‫ً‬ ‫مزایـده خواهـد بـود‪ .‬هزینه هـای نقـل و انتقـال و غیـره کال بـه عهـده برنـده مزایـده خواهـد بـود‪ .‬در ضمـن‬ ‫شـرکت کننده ها بایسـتی ‪ 10‬درصد قیمت پایه کارشناسـی را به صورت چک تضمینی به همراه پیشـنهاد‬ ‫خـود بـه اجـرای احـکام مدنی تحویـل نمایند‪.‬‬ ‫اردشیر شلوپور‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960312001015451‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ 1399114412001000675‬تقاضـای کبـری مرادقلی کلوخـی بشناسـنامه ‪ 15916‬وکـد ملـی ‪0069488835‬‬ ‫صـادره از تهـران فرزنـد عیسـی در ششـدانگ اعیانـی یکبـاب سـاختمان بـه انضمـام ‪47‬سـهم مشـاع از‬ ‫‪48‬سـهم ششـدانگ عرصـه کـه مابقـی ان وقـف اسـت بمسـاحت ‪ 74/52‬مترمربـع از پلا ک ‪ 125‬اصلـی‬ ‫واقـع در اراضـی تاریکـی بخـش ‪ ۲‬حـوزه ثبـت گـرگان طبـق رای صـادره حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی‬ ‫دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شود‪ .‬ازاینرو اشخاصی‬ ‫کـه نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن‬ ‫ا گهی بمدت دو ماه اعتراض خود را با ذکر شـماره پرونده به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجع ذیصلاح قضائی‬ ‫تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/08 :‬‬ ‫م الف ‪ 6097‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی موتورسـیکلت تلاش بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1382‬بـا شـماره پلا ک ‪ 516/58889‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 23504494‬وشـماره تنـه ‪ TM82152010‬بـه نـام نورمحمـد زارعـی مفقـود شـده و اعتبـار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائیـن نامـه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960312001015338‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ 1399114412001001704‬تقاضـای صفیـه ملقـب بـه روشـنک اخلومـدی بشماره شناسـنامه ‪ 20327‬کـد‬ ‫ملـی ‪ 2120202982‬صـادره از گـرگان فرزنـد عبدالغفـار در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن کـه در ان احـداث‬ ‫بنـا شـده اسـت بمسـاحت ‪ 485/20‬مترمربـع از پلا ک ‪ 337‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی واقـع در اراضـی قادرابـاد‬ ‫بخـش ‪ 4‬حـوزه ثبـت گـرگان طبـق رای صـادره حکایت از انتقال از مالک رسـمی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شود‪ .‬ازاینرو اشخاصی که نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی بمدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/08 :‬‬ ‫م الف ‪ 6089‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت سـوخت‪ ،‬سـند‪ ،‬برگ سـبز و شـماره پال ک ترا کتور به نام اقای چتان عبدالخانی فرزند یباره شـماره‬ ‫ملی ‪ 5268992554‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ال ایکـس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1388‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪276 -24‬س‪ 55‬و شـماره موتـور ‪ 12488072902‬و شـماره شاسـی ‪ 801458‬مربـوط بـه جهانگیـر‬ ‫غالمشـاهی فرزنـد غالمرضـا مفقـود و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز موتورسیکلت کویر ‪ 125‬به رنگ مشکی مدل ‪ 1390‬با شماره پال ک ایران ‪ 52911-565‬و شماره‬ ‫موتـور ‪ 10K31492‬و شـماره شاسـی ‪ 125K9010397‬مربـوط بـه سیدحسـین حسنی موسـوی زاده فرزنـد‬ ‫سیدمحمدشـاه مفقود و فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫بـه موجـب پرونـده کالسـه ‪ 961091‬اجرایـی حکـم بـه فـروش ملـک کـه در ایـن اجـرا امـوال جهـت اجـرای‬ ‫مفاد حکم توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری قیمت گذاری گردیده اسـت‪471/85 .‬سـهم از یکباب‬ ‫گاراژ واقـع در جـاده دزفـول‪ -‬سردشـت‪ ،‬جـاده شـنی‪ ،‬روبـروی ابتـدای ارودگاه شـیخ انصـاری‪ ،‬مشـرف بـه‬ ‫پالـش اب‪ ،‬مقـدار عرصـه ملـک ‪ 1200‬مترمربـع و مقـدار اعیـان بـا سـاختمان بلوکـی ‪ 70‬مترمربـع و مقـدار‬ ‫‪ 104/15‬سـهم ان به اقای طیب افریشـم وا گذار شـده اسـت‪ .‬لذا اموال در روز شـنبه ‪ 1399/11/25‬راس‬ ‫سـاعت ‪ 9-11‬صبـح از طریـق مزایـده حضـوری در محـل دفتـر اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول‬ ‫بـه معـرض فـروش گـذارده می شـود‪ .‬طالبیـن می تواننـد در مـدت پنـج روز قبـل از روز مزایـده با هماهنگی‬ ‫اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول در وقـت اداری از امـوال مذکـور بازدیـد نماینـد‪ .‬مزایـده از قیمت‬ ‫پایـه ‪ 5.635.981.111‬ریـال (ارزش ‪471/85‬سـهم از ملـک مذکـور بـدون درنظـر گرفتـن دیـون احتمالـی)‬ ‫شـروع می شـود‪ .‬برنـده مزایـده کسـی اسـت کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد نمایـد‪ .‬مزایـده راس سـاعت‬ ‫‪ 9‬صبـح در شـعبه اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول شـروع و سـاعت ‪ 11‬صبـح همـان روز خاتمـه‬ ‫ا گهی فروش مزایده اموال غیرمنقول مرحله اول "اجرائیه اصالحی"‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت (بـرگ سـبز) خـودروی متورسـیکلت سـاوین ‪ 125‬بـه رنـگ مشـکی بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪ 46385-517‬و شـماره تنـه ‪ NDRAJBKAA10867‬و شـماره موتـور ‪ 0124NDR200887‬بنـام بهیـه‬ ‫کرمـی مفقـود و از درجـه اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سـبز خودرو سـواری تیبا ‪ 2‬هاچ بک مدل ‪ 1399‬با شـماره پال ک ایران ‪462 -29‬د‪ 73‬و شـماره موتور‬ ‫‪ M15/8946974‬و شماره شاسی ‪ NAS821100L1264508‬بنام حسن حجازی مفقود و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانه حمل سلاح شـکاری ‪5‬تیر نیمه خودکار کالیبر ‪ 12‬سـاخت ترکیه با شـماره سلاح ‪ 90450454‬به نام‬ ‫علی عزیزی فرزند مرادعلی با کد ملی ‪ 3341026142‬مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیـت و سـند کمپانـی خـودروی سـواری پـژو پـارس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1390‬بـا شـماره‬ ‫انتظامی ایران ‪482 -19‬د‪ 17‬و شماره موتور ‪ 12690007718‬و شماره شاسی ‪NAAN41DS1SE005716‬‬ ‫مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪1399/09/29 -139960318011012164‬‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانه سـیف اله صلح جو ماسـوله فرزند‬ ‫محمدرضا از پال ک ‪ 69‬از ‪ 89‬اصلی واقع در قریه تطف بخش ‪ 22‬گیالن از مالکیت جانعلی اقدامی تطفی‬ ‫بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 415/79‬مترمربـع از طـرف‬ ‫هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 336‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لذا براسـاس مفاد ماده ‪ 1‬قانـون فوق در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح‬ ‫مذکـور اعتـراض داشـته باشـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و رسـید اخذ نمایند و از تاریخ تسـلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواسـت به‬ ‫مراجع ذیصالح قضایی تسلیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد صومعه سرا‬ ‫ارائـه نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور متقاضی می تواند به محا کـم قضایی مراجعه‬ ‫و گواهی عدم تقدیم دادخواسـت معترض به محا کم را اخذ و برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت‬ ‫اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعه متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/24 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/758‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چون در اجرای قانون فوق الذکر و بموجب رای اصالحی شماره ‪1399/10/07 -139960318011012356‬‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه سـیدمحمد عسـکری فرزنـد‬ ‫سیدحسـن از پلا ک ‪ 12‬از ‪ 89‬اصلـی واقـع در قریـه تطـف بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق گداعلـی خوش چهـره‬ ‫بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمین مشـتمل بر یکبـاب خانه و محوطـه بمسـاحت ‪ 478/15‬مترمربع از‬ ‫طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 326‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون‬ ‫فوق در یک نوبت ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور‬ ‫اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 1‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ نماینـد و از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه دادخواسـت به مراجع‬ ‫ذیصلاح قضایـی تسـلیم نمایـد و رسـید اخذ نماینـد‪ .‬درغیراینصورت پـس از انقضای مدت مذکـور و برابر‬ ‫مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت اقـدام می گـردد و صدور سـند مالکیت جدید مانـع مراجعه متضرر‬ ‫بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/08 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/831‬علی کاظمی پا کدل رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫به موجب درخواست اجرای حکم مربوط به شماره دادنامه ‪ 9809978325600911‬محکوم علیهم وراث مرحوم مهدی روشن روان حسب گواهی حصر وراثت به شماره ‪ 948410‬محکومند به فروش اراضی کشاورزی متعلق به مورث خود به مقدار ‪ 67/004‬مترمربع واقع در پال ک ‪ 1‬فرعی از ‪ 38‬اصلی بخش شش روستای تنگ شوهان و تقسیم بهای ان مابین ورثه‬ ‫ً‬ ‫براساس سهم االرث قانونی‪ .‬عملیات فروش به صورت عادی و درصورت تقاضای احد از وراث از طریق مزایده انجام گردد‪ .‬ضمنا اقای باقر روشن روان محکوم است به پرداخت ‪ 1/640/700‬تومان و اقای صادق روشن روان به پرداخت مبلغ ‪ 3384600‬تومان بابت اجرت المثل ایام تصرف در حق محکوم له و همچنین نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت (وارثین‬ ‫اقای مهدی روشـن روان به نام های باقر و صادق روشـن روان هر یک دارای چهار هکتار و سـی و هفت من از اراضی مذکور می باشـند که از ماترک خارج و متعلق به ایشـان اسـت) و نیز پیرو اجرائیه شـماره ‪ 9804283305000155‬مورخ ‪ 1399/05/15‬و ‪ 9910428330500043‬محکوم علیهم وراث مرحوم مهدی روشـن روان حسـب گواهی حصر وراثت به شـماره ‪948410‬‬ ‫محکومند به فروش یکباب سـاختمان مسـکونی متعلق به مورث خود و تقسـیم بهای ان مابین ورثه براسـاس سـهم االرث قانونی‪ .‬عملیات فروش به صورت عادی و درصورت تقاضای احد از وراث از طریق مزایده انجام گردد‪ .‬تسـلیم رونوشـت اجرائیه اصالحی بدون اصلی ممنوع‪ .‬که با عنایت به درخواسـت انجام درخواسـت انجام مزایده از سـوی وکیل محکوم له‬ ‫اقای رحمت اله شـاهمرادی به کارشناسـی ارجاع و کارشناسـان انتخابی به شـرح ذیل اعالم نظر نمودند‪ .‬شـرح کارشناسـی‪ :‬وراث حین الفوت مرحوم مهدی روشـن روان شـامل زوجه خانم ایران رضایی‪ ،‬فرزندان صادق و باقر و دختران شـامل شـهناز‪ ،‬پری‪ ،‬شمسـی‪ ،‬فریده‪ ،‬ناهید می باشـد‪ .‬سـهم زوجه از ماترک یک هشـتم از عرصه و اعیان و سـهم هر فرزند ذکور دو‬ ‫برابر هر فرزند اثبات می باشـد‪ .‬لذا با توجه به اینکه ماترک قابلیت تقسـیم بین وراث ندارد‪ ،‬نسـبت به ارزیابی ان اقدام و سـهم هر یک از وراث از جمله خواهان تعیین می گردد‪ .‬مال ک مورد ارزیابی شـامل عرصه و اعیان که عرصه موجود به مسـاحت ‪ 272/5‬مترمربع و سـاختمان موردنظر در دو طبقه با سـازه اجری و کالف و شـناژهای افقی و قائم با سـقف طاق ضربی‬ ‫ً‬ ‫فاقد نماسـازی که مسـاحت اعیان هر طبقه ‪ 135‬مترمربع می باشـد‪ .‬بنابراین با توجه به موقعیت ملک و کلیه عوامل موثر در ارزیابی و درنظر گرفتن متعلقات شـرعیه و عرفیه ارزش ششـدانگ ملک موصوف جمعا مبلغ ‪ 3520000000‬ریال (سـه میلیارد و پانصد و بیسـت میلیون ریال)‪ ،‬تقویم و براورد می گردد‪ .‬سـهم همسـر متوفی (زوجه) ‪ 440000000‬تومان‪ -‬سـهم هر‬ ‫ً‬ ‫فرزند دختر ‪ 3080000000‬ریال‪ -‬سـهم هر فرزند پسـر ‪ 684444444‬ریال با عنایت به مراتب معنونه سـهم خواهان از سـاختمان معرفی شـده به عنوان ماترک مرحوم مهدی روشـن روان مبلغ ‪ 684444444‬ریال تعیین و براورد می شـود‪ .‬احتراما در اجرای قرار کارشناسـی پرونده شـماره ‪ 9709988330500526‬به شـماره بایگانی ‪ 9900476‬به محل اجرای قرار مواقع در‬ ‫روسـتای حسـن اباد عظیمت و به شـرح ذیل نظریه خویش را جهت هرگونه اقدام مقتضی تقدیم و اعالم می دارد‪ -1 .‬حسـب گواهی حصر وراثت شـماره ‪ 948410‬مورخ ‪ 1394/07/06‬مرحوم مهدی روشـن روان در تاریخ ‪ 1392/02/21‬فوت نموده و وراث حین الفوت ان مرحوم اقایان باقر و صادق شـهرتین روشـن روان پسـران متوفی و خانم ها شـهناز‪ ،‬شمسـی‪ ،‬ناهید‪،‬‬ ‫فریـده‪ ،‬پـری همگـی شـهرتین روشـن روان و یـک زوجـه بـه نـام خانـم ایـران رضایـی می باشـند‪ -2 .‬بـه موجـب پاسـخ اسـتعالم‪ ،‬بـه شـماره ‪ 1410/16‬مورخـه ‪ 1397/11/27‬مدیریـت جهاد کشـاورزی شهرسـتان اسلام اباد غرب که اعالم داشـته اقای مهدی روشـن روان به میزان ‪ 187/5‬من مشـاع اراضـی زراعی دیمی در قریه تنگ شـوهان تحت پال ک ‪ 1‬فرعـی از ‪ 38‬اصلی به‬ ‫ً‬ ‫عنوان زار ع صاحب نسـق بوده اسـت‪ -3 .‬کل اراضی مورث متداعین جمعا به مسـاحت ‪ 15/4‬هکتار می باشـد که کل اراضی در ید و تصرف پسـران متوفی اقایان صادق و باقر شـهرتین روشـن روان قرار دارند که به اسـتناد بند ج از ماده ‪ 1‬و بند ‪ 4‬ائین نامه اجرایی قانون جلوگیری از خورد شـدن اراضی کشـاورزی موضوع تصویب نامه شـماره ‪840723‬ت‪ 40780‬هیئت‬ ‫محتـرم وزیـران کـه هنـوز بـه قـوت خـود باقـی مانـده اسـت‪ ،‬اراضـی زراعـی ماتـرک مـورث متداعیـن قابلیـت تقسـیم بیـن وراث را نـدارد‪ .‬بنابرایـن بـا این اوصـاف ارزش کل اراضی ماترک با توجه به موقعیت اراضی‪ ،‬میزان حاصلخیزی‪ ،‬دوری و نزدیکی به روسـتا‪ ،‬شـیب دار بودن بعضی از قطعـات و دیگر فا کتورهای موثر در قضیـه‪ ،‬ارزش ریالی هر یک هکتار به صورت میانگین‬ ‫ً‬ ‫مبلغ ‪ 30000000‬ریال جمعا مبلغ ‪ 4620000000‬ریال براورد می گردد که یک هشـتم سـهم االرث زوجه‪ ،‬خانم ایران رضایی‪ ،‬مبلغ ‪ 577500000‬ریال و سـهم االرث هر یک از ذکور مبلغ ‪ 898333333‬ریال و سـهم االرث هر یک از اناث مبلغ ‪ 4499166666‬ریال تعیین و براورد می گردد‪ -4 .‬سـهم االرث خواهان از اجرت المثل ایام تصرف در مدت ‪ 8‬سـال زراعی در سـطح ‪15/4‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫هکتار اراضی مزوعی دیمی که اقایان باقر و صادق شـهرتین روشـن روان در تصرف داشـته اند‪ ،‬پس از کسـر هزینه های کاشـت داشـت برداشـت با درنظرگرفتن کشـت قالب منطقه (گندم) جمعامبلغ ‪ 156500000‬ریال تعیین می گردد‪ .‬نتیجه گیری‪ :‬بنابراین با عنایت به مراتب معنونه اوال کل اراضی زراعی مورث متداعین جمعا به مبذر ‪ 15/4‬هکتار می باشـد که غیرقابل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تقسـیم بیـن وراث بـوده‪ ،‬ثانیـا ارزش ریالـی کل اراضـی زراعـی ماتـرک جمعـا بـه مبلـغ ‪ 4620000000‬ریـال بـراورد گردیـده کـه سـهم االرث خواهـان ‪ 449166666‬ریـال معـادل چهـل و چهار میلیون و نهصد و شـانزده هزار و ششـصد و شـصت و شـش تومان تعیین می گردد‪ .‬میزان سـهم االرث از اجرت المثل ایام تصرف مبلـغ ‪ 15655555‬ریال معادل پانزده میلیون و ششـصد و‬ ‫پنجاه هزار تومان براورد می گردد‪ .‬مزایده برای مورخ ‪ 1399/11/27‬سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 10‬صبح مسـتقر در دفتر اجرای احکام مدنی شـعبه سـوم دادگسـتری اسلام اباد غرب برگزار خواهد شـد‪ .‬هر کس که باالترین قیمت را اعالم نماید به ایشـان فروخته خواهد شـد و مبلغ ده درصد از بهای مزایده فی المجلس از برنده مزایده به صورت نقد دریافت و الباقی را حدا کثر مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ مزایـده بـه اجـرای احـکام تودیـع نمایـد‪ .‬چنانچـه ظـرف مهلـت مقـرر بـه هـر دلیلـی نتوانـد یـا نخواهـد مابقـی ثمـن معاملـه را تودیع نماید‪ ،‬پس از کسـر هزینه های اجرایـی از ده در صد مبلغ تودیعی مابقی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شـد‪ .‬کس یا کسـانی که بخواهند از املا ک موصوف بازدید نمایند می توانـد ‪ 5‬روز قبل از مزایده بـه اجرا مراجعه تا‬ ‫ترتیب بازدید انها داده شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت ثبت ثنا برای تمامی اصحاب دعوی و شـرکت کنندگان در مزایده الزامی اسـت‪.‬‬ ‫کرم رجبی‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم اباد غرب‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫چهار شنبه‪ 8‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2165‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم نازنیـن محمـدزاده بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهی شـده منضم بـه تقاضـای کتبـی بـه شـماره ‪ 1399/06/23-16002292‬جهت دریافت سـند مالکیت المثنی‬ ‫نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه کـرده و مدعـی اسـت سـند مالکیـت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب منـزل مسـکونی بـا پلا ک ‪ 10260‬فرعـی از چهـار اصلـی واقـع در بخـش ‪ 16‬مشـهد‪-‬‬ ‫سـرخس که متعلق به ایشـان می باشـد و در اثر سـهل انگاری مفقود گردیده اسـت‪ .‬لذا با بررسـی دفتر امال ک مشـخص گردید‪ :‬سـند مالکیت اصلی سـه دانگ یکباب منزل با پال ک ‪10260‬‬ ‫فرعـی از چهـار اصلـی بشـماره سـریال ‪ 880512‬بـه نـام نازنیـن محمـدزاده فرزند محمدخان صادر و تسـلیم گردیده اسـت‪ .‬دفتر املا ک بیش از این حکایتی ندارد‪ .‬لذا به اسـتناد تبصره یک‬ ‫اصالحی ماده ‪ 120‬ایین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت ا گهی و متذکر می گردد هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود اسـت‬ ‫بایسـتی ظرف مدت ‪ 10‬روز از تاریخ انتشـار این ا گهی اعتراض کتبی خود را به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسـلیم نماید‪ .‬بدیهی اسـت درصورت عدم‬ ‫وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی و تسـلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/08 :‬‬ ‫حسین مهرجو‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سرخس‪ ،‬از طرف جواد درویش زاده‬ صفحه 5 ‫مازندران‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهار شنبه‪ 8‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2165‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫به میزبانی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری برگزار شد؛‬ ‫رئیس اداره هدایت شغلی کمیته امداد‪:‬‬ ‫بو کار‬ ‫اموزش های کس ‬ ‫از فعالیت های مهم کمیته امداد است‬ ‫رئیـس اداره هدایـت شـغلی کمیتـه‬ ‫امـداد مازنـدران بابیان اینکـه‬ ‫اموزش هـای کسـب وکار ازجملـه‬ ‫فعالیت هـای ایـن نهـاد اسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬شـش هزار و ‪۷۰۰‬مددجـوی‬ ‫تحت حمایـت در اسـتان از‬ ‫بو کار طی ‪۱۰‬ماهه‬ ‫اموزش های کسـ ‬ ‫امسـال بهره منـد شـدند»‪ .‬به گزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی کمیتـه امـداد؛ مهـدی جعفـری؛ رئیـس اداره هدایـت‬ ‫شـغلی کمیتـه امـداد مازندران اظهار داشـت‪« :‬ایـن نهاد با ارائـه اموزش های‬ ‫بو کار سـعی در پایدار سـازی ‪ ،‬توانمند سـازی و خودکفایـی انهـا دارد»‪.‬‬ ‫کسـ ‬ ‫وی افـزود‪« :‬ایـن نهـاد برنامه هـای مختلفـی به منظـور ایجـاد روحیـه‬ ‫امیدوخودباوریـی مددجویـان تحـت حمایـت اجـرا می کنـد»‪ .‬رئیـس اداره‬ ‫هدایت شـغلی‪ ،‬تصریح کرد‪« :‬این نهاد درکنار برنامه های اموزش کسـب وکار‬ ‫مددجویـان ‪ ،‬ایجـاد اشـتغال و نظـارت فنـی بـر طر ح ها را در دسـتورکار داشـته‬ ‫و ایـن امـر نقـش مهمـی در بـازار سـازی و بازاریابـی بـرای طـرح اشـتغال‬ ‫مددجویـان دارد»‪ .‬جعفـری گفـت‪« :‬در سـال جـاری‪ ،‬باتوجه بـه امـوزش و‬ ‫نظارت هـای صـورت گرفتـه ‪ ۱۳۹۵‬طـرح بـه خوداتکایـی رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۲۶۰۰‬حلقه چاه غیرمجاز‬ ‫مدیـر حفاظـت منابـع اب زیرزمینـی اب منطقـه ای مازنـدران از شناسـایی‬ ‫دوهـزار و ‪ ۶۰۰‬حلقـه چـاه غیرمجـاز در اسـتان خبـر داد‪ .‬محمـد عمـادی‬ ‫بااشـاره به اینکه ‪ ۹۰‬هـزار چـاه مجـاز در مازنـدران وجـود دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬دوهـزار و‬ ‫‪ ۶۰۰‬حلقـه چـاه غیرمجـاز شناسـایی شـده کـه در ماه هـای اخیر پنج دسـتگاه‬ ‫حفـاری غیرمجـاز که در پارکینگ ها بودند معدوم شـدند»‪ .‬وی افـزود‪« :‬برای‬ ‫حـل معضـل چـاه غیرمجـاز بایـد بـه حفـاران غیرمجـازی رجـوع کنیـم کـه بـا‬ ‫دسـتگاه حفـاری ترا کتـوری بـه حفـر چاه با سـرعت زیـاد و تا عمـق ‪ ۳۰‬تا ‪ ۴۰‬متر‬ ‫می پرداختنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه شناسـایی ادوات حفـاری غیرمجـاز در‬ ‫دسـتورکار وزارت نیـرو و همچنیـن شـرکت اب منطقـه ای مازنـدران قـرار دارد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬جلوگیـری از تـردد ایـن وسـایل در روسـتاها ازجملـه اقدامـات خـوب‬ ‫انجام شـده در سـال های اخیـر بـوده اسـت و معدوم سـازی وسـایل غیرمجـاز‬ ‫در دسـتورکار قـرار داد»‪ .‬عمـادی همچنیـن بـا هشـدار بـه افـراد خاطـی گفـت‪:‬‬ ‫«حفـاران چاهـه ای غیرمجـاز از همیـن ا کنـون بایـد در فکـر تغییـر شـغل خـود‬ ‫باشـند؛ چرا کـه درصـورت حفـر چـاه غیرمجـاز قانـون مجـازات سـختی را برای‬ ‫انـان درنظـر گرفتـه اسـت»‪ .‬مدیـر حفاظـت منابـع اب زیرزمینـی شـرکت اب‬ ‫منطقـه ای مازنـدران تا کیـد کـرد‪« :‬ایـن معدوم سـازی بایـد به حدی مطمئن‬ ‫انجـام شـود کـه دیگـر اسـتفاده از ایـن وسـایل در حفـر چـاه ممکـن نباشـد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پروژه های عمرانی ارامستان های کرج‬ ‫در یک قدمی افتتاح‬ ‫علیرضـا نصیرمنـش‪ /‬از افتتـاح تعـدادی از‬ ‫پروژه هـای عمرانـی ایـن مجموعـه در هفتـه‬ ‫جـاری خبـر داد‪ .‬حمیدرضـا عسـگری گفـت‪:‬‬ ‫«طبق برنامه ریزی های انجام شـده قرار اسـت‬ ‫بـا حضـور رئیـس و اعضـای شـورای اسلامی‬ ‫شـهر و شـهردارکرج و دیگـر مسـئوالن شـهری‪،‬‬ ‫مجموعـه پروژه هـای معـراج گلزارشـهدای‬ ‫بهشت سـکینه(س) افتتاح شـود»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«ارزش ریالـی ایـن پروژه هـا حدود ‪ ۲۰۰‬میلیارد ریال اسـت که از چند ماه گذشـته‬ ‫امـاده افتتـاح بـود؛ امـا به دلیـل شـرایط قرمـز شـیوع کرونـا و محدودیت هـای‬ ‫موجـود و شـرایط خـاص ارامسـتان‪ ،‬بـدون برگـزاری مراسـم رسـمی‪ ،‬درحـال‬ ‫یسـت»‪ .‬ایـن مسـئول عنـوان کـرد‪« :‬ایـن پروژه هـا شـامل‬ ‫بهره بردار ‬ ‫مناسب سـازی و محوطه سـازی معـراج‪ ،‬نمازخانـه‪ ،‬احـداث جایـگاه برگـزاری‬ ‫نمـاز میـت‪ ،‬سـاختمان پزشـکی قانونـی و سـالن تشـریح‪ ،‬ارتقـاء و بروزرسـانی‬ ‫تجهیـزات و افزایـش پنـج برابـری ظرفیـت سـردخانه‪ ،‬المـان معـراج درمیـدان‬ ‫اصلی بهشـت سـکینه(س)‪ ،‬احداث و تجهیز وضوخانه و ‪ 16‬چشـمه سـرویس‬ ‫تسـت»‪ .‬عسـگری ادامـه داد‪« :‬در این میـان‪ ،‬پـروژه مناسبت سـازی و‬ ‫بهداش ‬ ‫محوطه سـازی معـراج یکـی از مهم تریـن پروژه هـا بود که با توجه به حضـور افراد‬ ‫از دیگرشـهرها و اسـتان های کشـور در مجموعـه بهشـت سـکینه(س) کـرج و‬ ‫شـرایط روحی خاص افراد مراجعه کننده و خانواده های عزادار‪ ،‬بر ان شـدیم تا‬ ‫با نگاه ویژه شـورای اسلامی شـهر و حمایت های شـهردارکرج‪ ،‬محوطه غسـال‬ ‫خانـه وسـالن معـراج را بـه فضایـی ارام بخـش تبدیـل کنیـم»‪.‬‬ ‫رونمایی از بازار مجازی‬ ‫صنایع دستی شهر خالق بندرعباس‬ ‫سـکینه محبـی‪ /‬بـازار مجـازی‬ ‫صنایع دسـتی وابسـته بـه مرکـز‬ ‫خالقیـت و فناوری هـای نویـن‬ ‫شـهرداری بندرعبـاس باحضور‬ ‫شهردار این شهر رونمایی شد‪.‬‬ ‫احمدپایدار؛مدیرمرکزخالقیت‬ ‫و فناوری هـای نوین شـهرداری‬ ‫بندرعبـاس در حاشـیه ایـن‬ ‫مراسم ضمن معرفی سایت فروش صنایع دستی‪ ،‬حذف واسطه و ایجاد ارتباط‬ ‫مسـتقیم بیـن تولیدکننـده و خریـدار را مهم تریـن مزیـت ایـن بـازار مجـازی اعلام‬ ‫کـرد‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬در ایـن بـازار مجـازی نه تنهـا هیچ گونه کارمزدی از صنعتگر‬ ‫صنایع دسـتی و خریـدار دریافـت نمی شـود؛ بلکـه تخفیف هایـی نیـز درراسـتای‬ ‫تقویـت فـروش صنایع دسـتی بـرای خریـداران در نظـر گرفتـه شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪« :‬بخش اموزش نیز در این بازار مجازی پیش بینی شده و صنعتگران‬ ‫صنایع دسـتی می تواننـد به اسـانی غرفـه فـروش خـود را در ان راه انـدازی کـرده‬ ‫و محصـوالت خـود را ارائـه کننـد»‪ .‬وی در انتهـا نیـز عنـوان کـرد‪« :‬بـازار مجـازی‬ ‫صنایع دسـتی بـا ادرس اینترنتـی ‪ bazarhormozgan.ir‬ازجملـه برنامه هـای‬ ‫بندرعبـاس پـس از پیوسـتن به فهرسـت شـهرهای خالق یونسکوسـت‪ .‬اضافه‬ ‫می شـود‪ ،‬دی ماه سـال‪ ۱۳۹۸‬بندرعباس با محوریت صنایع دستی به فهرست‬ ‫شـهرهای خالق یونسـکو پیوسـت‪.‬‬ ‫تقدیر استاندار گیالن‬ ‫از تالش های رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫ابراهیـم نیازمنـد‪ /‬دکتـر ارسلان زارع؛ اسـتاندار گیلان بـا اهـدای لـوح تقدیـر‪ ،‬از‬ ‫تالش هـای صادقانـه و زحمـات دلسـوزانه ی دکتـر سـاالری و مشـارکت موثـر‬ ‫پزشـکان و پرسـتاران و همراهـی ویـژه بسـیجیان و نیروهـای امدادی جمعیت‬ ‫هالل احمـر در اجـرای موفـق طـرح شـهید حـاج قاسـم سـلیمانی در اسـتان‪،‬‬ ‫تقدیـر و تشـکر کـرد‪ .‬در لـوح تقدیـر دکتـر ارسلان زارع‪ -‬اسـتاندار گیلان خطاب‬ ‫بـه دکتـر سـاالری‪ -‬رئیـس دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان امـده اسـت‪ :‬جنـاب‬ ‫اقای دکتر ارسلان سـاالری‪ /‬رئیس محترم دانشـگاه علوم پزشـکی گیالن‪ /‬با‬ ‫سلام؛‪ /‬در روزهایـی کـه جامعـه جهانی و به ویژه هم وطنان عزیزمان با شـیوع‬ ‫ویـروس منـوس کرونـا درگیر شـده اند‪ ،‬کادر درمان با همراهی ویژه بسـیجیان و‬ ‫نیروهای امدادی با شـوق انسان دوسـتانه و تالشـی خسـتگی ناپذیر در جهت‬ ‫مکـردن زمینه قطـع زنجیره ویـروس کرونـا درس‬ ‫شناسـایی بیمـاران بـرای فراه ‬ ‫یسـرایند‪ .‬اجـرای موفـق طـرح‬ ‫عشـق و ایثـار را بـا نغمه هـای امیـد و ایمـان م ‬ ‫محلـه محـور سـپهبد شـهید "حـاج قاسـم سـلیمانی" هـر خانـه را تبدیـل بـه‬ ‫یـک پایـگاه سلامت کـرد و شناسـایی به موقـع بیمـاران و مراقبـت و حمایـت از‬ ‫مبتالیـان بـه کوویـد ‪ ۱۹‬روز بـه روز از بـار ایـن بیمـاری در میهـن عزیزمان می کاهد‬ ‫و بی تردیـد مجاهدت هـای کادر درمـان کـه بـرای سلامت مـردم جانفشـانی‬ ‫کـرده و می کننـد‪ ،‬همـواره در اذهـان مـردم قدرشـناس مانـدگار خواهـد مانـد‪.‬‬ ‫الزم می دانـم از تالش هـای صادقانـه و زحمات دلسـوزانه جنابعالی و مشـارکت‬ ‫موثر پزشـکان و پرسـتاران با همراهی بسـیجیان و نیروهای امدادی جمعیت‬ ‫هالل احمر در اجرای این طرح که زیربنای حرکتی چشمگیر در کاهش زنجیره‬ ‫انتقال ویروس کرونا شد‪ ،‬صمیمانه قدردانی نموده و از درگاه قادر منان توفیق‬ ‫روز افـزون را مسـئلت نماییم‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع اب‬ ‫و چالش های زیست محیطی‬ ‫تقدیر معاون وزیر اموزش وپرورش و استاندار تهران‬ ‫از فرماندار‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫دومیـن همایـش ملـی راهبردهـای مدیریت‬ ‫منابـع اب و چالش هـای زیسـت محیطی‬ ‫به صـورت مجـازی و به میزبانـی دانشـگاه‬ ‫علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی سـاری‬ ‫برگـزار شـد‪ .‬حسـینعلی ابراهیمـی کارنامـی؛‬ ‫مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت‬ ‫مازنـدران در این همایـش‪ ،‬ضمـن تقدیـر‬ ‫از برگزارکننـدگان ان‪ ،‬از تشـکیل کانـون‬ ‫ریزگردهـا در ایـن اسـتان خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«‪۲۵‬درصد خلیج گرگان و تاالب میانکاله در‬ ‫ضلع غربی شهرسـتان های گلوگاه و بهشـهر‬ ‫ً‬ ‫کامال خشـک شده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫کانـون ریزگـرد درحـال تشکیل شـدن در‬ ‫منطقه اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬یکی از زیسـتگاه های‬ ‫مهـم پرنـدگان کشـور و منبـع تامین کننـده‬ ‫اب هـای زیرزمینـی منطقـه درحـال‬ ‫ازبین رفتـن اسـت و ایـن اتفـاق تبعات منفی‬ ‫فراوانـی در اینـده خواهـد داشـت»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫حفاظـت محیـط زیسـت مازنـدران ادامـه‬ ‫داد‪« :‬همـه مسـئوالن ایـن خطـر بالقـوه را‬ ‫بـا تمـام وجـود احسـاس می کننـد‪ ،‬امـا بـا‬ ‫وجـود مصوباتـی کـه بـرای احیـای تـاالب‬ ‫میانکالـه در اسـتانداری داشـتیم‪ ،‬اراده ای‬ ‫بـرای احیـای تـاالب و خلیـج گـرگان وجـود‬ ‫نـدارد»‪ .‬ابراهیمـی گفـت‪« :‬محیـط زیسـت‬ ‫اسـتان تمـام تلاش خـود را کـرد تـا بـا حفـر‬ ‫کانـال و الیروبـی رودخانه هـای منتهـی بـه‬ ‫خلیـج گـرگان از منابـع مسـتقیم و هم جـوار‪،‬‬ ‫اب موردنیـاز تـاالب را تامیـن کنـد‪ ،‬امـا‬ ‫ناهماهنگی هـا‪ ،‬سـدی بـر روی ایـن طر ح هـا‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی افزود‪« :‬با وجود مصوبات‬ ‫اختصـاص اب از سـدهای باالدسـت بـرای‬ ‫احیـای تـاالب میانکاله‪ ،‬امـور اب اعالم کرده‬ ‫اسـت فقـط می توانـد اب هـای نابهنـگام را از‬ ‫رودخانه هـای دوردسـت بـه ایـن کانال هـا‬ ‫منتقـل کنـد کـه بعیـد اسـت ایـن اتفـاق‬ ‫بیفتـد»‪ .‬مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت‬ ‫مازنـدران بااشـاره به اینکه وجـود چاه هـای‬ ‫غیرمجـاز در اسـتان‪ ،‬گفـت‪۱۴۷« :‬هزار حلقـه‬ ‫چـاه در اسـتان وجـود دارد کـه ‪۶۰‬هزار حلقـه‬ ‫ً‬ ‫بالتکلیـف و عمدتـا فاقـد پروانـه و غیرمجـاز‬ ‫هسـتند»‪ .‬ابراهیمـی بابیان اینکـه برداشـت‬ ‫بی رویـه از اب زیرزمینـی ضربـه سـختی را بـه‬ ‫کیفیت و کمیت اب های منطقه زده است‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬فقـط ‪ ۳۵۰‬حلقـه چـاه غیرمجـاز در‬ ‫‪ ۱۰‬سال گذشـته پلمـپ شـدند و ایـن نشـان‬ ‫می دهـد تلاش کافـی بـرای مسـدود کردن‬ ‫چاه هـای غیرمجـاز در اسـتان انجـام‬ ‫ُ‬ ‫نمی شود»‪ .‬وی کند بودن طرح نصب کنتور‬ ‫درراسـتای کسـب رتبـه برتـر شـورای اموزش وپـرورش شهرسـتان ری در بیـن‬ ‫شهرسـتان های اسـتان تهـران‪ ،‬معـاون وزیـر اموزش وپـرورش و اسـتاندار تهران‬ ‫از فرمانـدار شهرسـتان ری تقدیـر شـد‪ .‬طـی مراسـمی براسـاس ارزیابی هـای‬ ‫صورت گرفتـه‪ ،‬معـاون وزیـر اموزش وپـرورش به همراه اسـتاندار و رئیس شـورای‬ ‫اموزش وپـرورش اسـتان تهـران بـا صـدور لـوح از حسـین توکلـی کجانـی؛ معـاون‬ ‫اسـتاندار تهران و فرماندار ویژه شهرسـتان ری به پاس کسـب رتبه برتر شـورای‬ ‫اموزش وپـرورش شهرسـتان ری در بیـن شهرسـتان های اسـتان تهـران تقدیـر‬ ‫کردنـد‪ .‬گفتنی سـت؛ در این مراسـم از شـش فرمانـدار شهرسـتان های اسـتان‬ ‫تهـران کـه حائـز رتبـه برتـر شـدند تقدیـر و همچنیـن شـورای اموزش وپـرورش‬ ‫منطقه فشافویه نیز در بین مناطق و بخش های استان تهران موفق به کسب‬ ‫رتبـه برتـر شـد کـه طـی ان از بخشـدار و رئیـس شـورای اموزش وپـرورش بخـش‬ ‫فشـافویه تقدیر شـد‪.‬‬ ‫هوشمند بر روی چاه های کشاورزی را نیز از‬ ‫مشـکالت دیگـر حـوزه اب اعلام کـرد و ادامـه‬ ‫داد‪« :‬طرح نصب کنتورهای هوشمند برای‬ ‫مدیریـت مصـرف اب چاه هـای کشـاورزی‪،‬‬ ‫بسـیار کنـد اجـرا می شـود و نصـب کنتـور بـر‬ ‫روی حـدود یک هزارحلقـه چـاه نیـز نشـان‬ ‫می دهـد هیـچ اقـدام جـدی دراین خصوص‬ ‫انجـام نشـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل حفاظـت‬ ‫محیـط زیسـت مازنـدران بـا انتقـاد از صـدور‬ ‫مجـوز بـرای چاه هـای غیرمجـازی که قبـل از‬ ‫سـال ‪ ۱۳۸۵‬حفـر شـده بودند‪ ،‬گفـت‪« :‬هنوز‬ ‫هیـچ منطقـی بـرای وضـع ایـن قانـون ارائـه‬ ‫نشـده اسـت تـا دغدغه مندان حـوزه محیط‬ ‫زیسـت را اقنـاع کنـد»‪ .‬ابراهیمـی همچنیـن‬ ‫بااشـاره به دپـوی زباله هـای اسـتان در‬ ‫‪۲۷‬سـایت رسـمی و چند سـایت غیررسـمی‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬در هیچ کـدام از ایـن سـایت ها اصـول‬ ‫دفـن بهداشـتی رعایـت نمی شـود و روزانـه‬ ‫صدها مترمکعـب شـیرابه وارد سـفره های‬ ‫اب زیرزمینـی می شـود»‪ .‬ابراهیمـی گفـت‪:‬‬ ‫«بـرای حـل ایـن مشـکل بخـش خصوصـی‬ ‫اولیـن واحـد تصفیـه خانگـی را مردادمـاه‬ ‫‪ ۹۸‬در تنکابـن بهره بـرداری کـرد‪ ،‬امـا‬ ‫اراده ای بـرای ادامـه کار در دسـتگاه های‬ ‫اجرایـی وجـود نـدارد»‪ .‬مدیـرکل حفاظـت‬ ‫محیـط زیسـت مازنـدران افـزود‪« :‬میانگیـن‬ ‫تصفیـه فاضلاب در کشـور ‪۵۰‬درصـد و‬ ‫در مازنـدران ‪ ۱۲‬تـا ‪۱۳‬درصـد اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه فقط شـش شـهر استان تصفیه‬ ‫فاضالب هـای خانگی دارند‪ ،‬گفـت‪« :‬در این‬ ‫شـهرها نیـز حـدود یک سـوم تـا یک چهـارم‬ ‫جمعیـت تحت پوشـش ایـن طـرح قـرار‬ ‫دارنـد»‪ .‬مدیـرکل حفاظـت محیـط زیسـت‬ ‫مازنـدران کنـدی اجـرای طـرح جمـع اوری‬ ‫فاضلاب خانگـی را عقب افتادگـی تاریخـی‬ ‫نـام بـرد و ادامـه داد‪« :‬ورود پسـاب های‬ ‫خانگـی و شـهری پهنـه ابـی دریـای خـزر‬ ‫و تاالب هـای مازنـدران را بـا خطـر جـدی‬ ‫مواجـه کـرده‪ ،‬امـا بـا وجـود حساسـیت ها بـه‬ ‫ایـن حـوزه نیـز توجـه کافـی نشـده اسـت»‪.‬‬ ‫ابراهیمـی‪ ،‬وضعیـت فعلـی محیـط زیسـت‬ ‫درخصـوص اب وخـا ک را نامطلـوب دانسـت‬ ‫و گفـت‪« :‬بـرای حـل ایـن مشـکل نیـاز بـه‬ ‫اراده جمعـی وجـود دارد و دسـتگاه های‬ ‫متولـی بهداشـت و درمـان در اجـرای مـاده‬ ‫‪ ۳۶‬مدیریـت پسـماند در ایـن بخـش‬ ‫کوتاهـی جـدی کردنـد»‪ .‬مدیـرکل حفاظـت‬ ‫محیـط زیسـت مازنـدران بابیان اینکـه‬ ‫ایـن نهادهـا ابزارهـای قانونـی بـرای اجـرای‬ ‫وظایـف خـود دارنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬انتظـار مـی رود‬ ‫شـبکه های بهداشـت و درمـان بعـد از پایـان‬ ‫شـیوع کرونـا به طورجـدی بـه وظایـف خـود‬ ‫دراین خصـوص عمـل کننـد»‪ .‬مدیـرکل‬ ‫حفاظـت محیـط زیسـت مازنـدران درادامه‪،‬‬ ‫یکـی از بزرگ تریـن مشـکالت مدیریت منابع‬ ‫ابـی را نبـود امارهـای دقیقـی اعلام کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬دسـتگاه های مختلـف امارهـای‬ ‫متفاوتـی از یـک موضـوع ارائـه می کننـد»‪.‬‬ ‫ابراهیمـی بـر لـزوم تهیـه بانـک اطالعـات‬ ‫جامـع بـرای مدیریـت اب در اسـتان تا کیـد‬ ‫کرد و افزود‪« :‬کشور و استان متاثر از تغییرات‬ ‫اقلیـم اسـت‪ ،‬امـا عـدم مدیریـت منابـع ابـی‬ ‫و برخـی اقدامـات غیرقابـل درک‪ ،‬طبیعـت‬ ‫و محیـط زیسـت مـا را متاثـر کـرده اسـت»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه بـرای حفـظ کیفیـت منابع‬ ‫اب توجـه کافـی نشـده اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫«حریم های متعددی برای رودخانه تعریف‬ ‫و بسـتر ان به دالیل مختلف به بهره برداران‬ ‫وا گـذار شـده کـه ایـن عامـل سـبب کاهـش‬ ‫کمیـت و درنتیجـه کیفیـت اب رودخانه هـا‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬مدیـرکل حفاظـت محیـط‬ ‫زیسـت مازنـدران اجـاره بسـتر رودخانه هـا‬ ‫را غیرعلمـی و غیراصولـی خوانـد و گفـت‪:‬‬ ‫«اختالفـات خـود بـا امـور اب را بـه هیئـت‬ ‫حـل اختلاف بردیـم و منتظـر نتیجـه‬ ‫هسـتیم»‪ .‬ابراهیمـی یکی دیگـر از مشـکالت‬ ‫زیسـت محیطی اسـتان را نیـز مصـرف سـم‬ ‫ُ‬ ‫«‪۱۱۰‬هزارتـن کـود‬ ‫و کـود اعلام کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫چهارهزارتـن سـم از مبـادی رسـمی و‬ ‫و‬ ‫چندبرابـر ان از مبـادی غیررسـمی در اسـتان‬ ‫توزیـع می شـود کـه اب وخـا ک را تحت تاثیـر‬ ‫قـرار داده اسـت»‪ .‬وی بـر تغییر الگوی کشـت‬ ‫ً‬ ‫و کاهـش مصـرف سـم و کـود خصوصـا در‬ ‫مناطـق مرکـزی و شـرقی اسـتان تا کیـد کـرد‬ ‫و افـزود‪« :‬دسـتگاه های اجرایـی ماننـد‬ ‫جهـاد کشـاورزی دراین خصـوص نبایـد‬ ‫بـا نـگاه بخشـی خـود را از محیـط زیسـت‬ ‫جـدا بداننـد»‪ .‬مدیـرکل حفاظـت محیـط‬ ‫زیسـت مازنـدران گفـت‪« :‬تـوان علمـی و‬ ‫انسـانی باالیـی در اسـتان وجـود دارد و ایـن‬ ‫مشـکالت قابل حل اسـت و امیدوارم با اراده‬ ‫و هم افزایی الزم‪ ،‬مشـکالت زیسـت محیطی‬ ‫موجـود‪ ،‬برطـرف شـود»‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی استان کردستان‪:‬‬ ‫اموزش‪ ،‬با مشارکت مردم تحقق پیدا می کند‬ ‫ارش مرادی‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دسـتی اسـتان کردسـتان گفـت‪:‬‬ ‫«امـوزش مناسـب و هدفمنـد بـا مشـارکت‬ ‫و حضـور مـردم تحقـق پیـدا می کنـد و بایـد‬ ‫مـردم و صاحبـان کسـب وکار را به صـورت‬ ‫عملـی در حـوزه امـوزش درگیر کـرد»‪ .‬یعقوب‬ ‫گویایـان در دیـدار بـا مدیـرکل امـوزش فنـی و‬ ‫حرفـه ای بیـان داشـت‪« :‬اسـتان کردسـتان‬ ‫در حـوزه گردشـگری‪ ،‬میـراث فرهنگـی و‬ ‫صنایع دسـتی ظرفیت هـای بسیار مناسـبی‬ ‫دارد کـه بـا تعامـل‪ ،‬امـوزش و حمایـت‬ ‫مناسـب می تـوان ان هـا را بـه فرصـت تبدیل‬ ‫کـرد»‪ .‬او بـه جایـگاه ویـژه اسـتان در حـوزه‬ ‫صنایع دسـتی ماننـد صنایـع چوبـی و تولیـد‬ ‫سـاز اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬بـا شناسـایی و‬ ‫معرفـی تولیـدات صنایع دسـتی اسـتان و‬ ‫تبدیـل ان هـا بـه برنـد می تـوان بـه توسـعه‬ ‫پایدار و اشـتغال زایی در استان کمک کرد»‪.‬‬ ‫مدیـرکل میـراث فرهنگـی‪ ،‬گردشـگری و‬ ‫صنایع دستی کردستان‪ ،‬گردشگری اصولی‬ ‫را زمینه سـاز رونـق اسـتان برشـمرد و اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬ویژگی هـای غـرب بـا شـرق اسـتان‬ ‫ً‬ ‫ازلحـاظ اب وهـوا‪ ،‬فرهنـگ و طبیعـت کاملا‬ ‫متفـاوت اسـت و بـا اسـتفاده از ایـن مزیت ها‬ ‫می تـوان کردسـتان را بـه قطـب بوم گـردی‬ ‫غـرب کشـور تبدیـل کـرد»‪ .‬سـید جمیـل‬ ‫احمـدی؛ مدیـرکل امـوزش فنـی و حرفـه ای‬ ‫کردسـتان زمینه هـای همـکاری بیـن دو‬ ‫ارگان را بسیار مناسـب دانسـت و عنوان کرد‪:‬‬ ‫«بـا هماهنگـی و ایجـاد تیـم کاری مشـترک‬ ‫یکـردن برنامه هـا و‬ ‫می تـوان بـرای اجرای ‬ ‫پوشـش نقـاط ضعـف موجـود در اسـتان‬ ‫کردسـتان تالش کرد»‪ .‬مدیرکل اموزش فنی‬ ‫و حرفـه ای کردسـتان باتا کیدبـر ایجاد بانک‬ ‫اطالعاتـی در حوزه هـای گردشـگری‪ ،‬میـراث‬ ‫فرهنگـی و صنایع دسـتی‪ ،‬اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫یسـت‬ ‫«امـوزش هـدف نیسـت و ابزار ‬ ‫بـرای ایجـاد اشـتغال‪ ،‬به همین دلیـل بایـد‬ ‫اموزش هـا اثربخـش باشـند»‪ .‬احمـدی بـه‬ ‫فعال شـدن دپارتمان هـای تخصصـی االت‬ ‫موسـیقی و بو مگـردی در اسـتان اشـاره‬ ‫و تصریـح کـرد‪« :‬دپارتمـان سـاخت االت‬ ‫موسـیقی در اسـتان شـروع به کار کـرده اسـت‬ ‫و دپارتمـان بو مگـردی کـه رویکـرد ملـی‬ ‫نیـز دارد و بـرای امـوزش مدیـران و عوامـل‬ ‫اقامتگاه ه اسـت فعالیـت ان اغـاز خواهـد‬ ‫شد»‪ .‬در ادامه این نشست فرهاد حامدی؛‬ ‫معـاون صنایع دسـتی کردسـتان باتا کیدبـر‬ ‫فعالیت ‪ 45‬رشـته صنایع دسـتی در اسـتان‪،‬‬ ‫عنـوان کرد‪« :‬در این میان ‪ 26‬رشـته مختص‬ ‫و بومـی اسـتان فعالیـت دارنـد و در هـر رشـته‬ ‫بیش از ‪ 10‬اسـتادکار مشـغول به کار هستند»‪.‬‬ ‫معاون صنایع دسـتی کردسـتان یاداور شـد‪:‬‬ ‫«امـوزش در حـوزه صنایع دسـتی رویکـرد‬ ‫اشـتغال زایی دارد و در طـی سـال جـاری‬ ‫بیـش از ‪ 2000‬نفـر در اسـتان بـا مجـوز فنـی و‬ ‫حرفـه ای امـوزش دیده انـد»‪.‬‬ ‫بررسی های جدید مجلس‬ ‫برای جدایی مدیریت شهری ری از تهران‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه‬ ‫ً‬ ‫شهرسـتان ری گفـت‪« :‬قطعـا جدایـی‬ ‫مدیریـت شـهری ری نیازمنـد کار‬ ‫یسـت؛ ازسـویی قانـون داریـم‬ ‫کارشناس ‬ ‫و ازسـوی دیگر مطالعـات درحـال انجـام‬ ‫است»‪ .‬حسین توکلی کجانی اظهار داشت‪:‬‬ ‫«شـهرداری تهـران بـرای هـر موضوعـی از‬ ‫جملـه مشـاغل االینـده و مزاحـم و خـروج ان‬ ‫از تهران متاسفانه اولین نقطه ای که جانمایی می کند شهرستان ری است»‪.‬‬ ‫نماینـده عالـی دولـت در شهرسـتان ری گفـت‪« :‬ا گـر می خواهیـم پایتخـت را‬ ‫به سمتی هدایت کنیم که مردم از پیرامون وارد ان نشوند باید خدمت رسانی‬ ‫را ارتقـاء دهیـم و سـطح خدمـات بـه شهرسـتان های اطـراف تهـران‪ ،‬حریـم‬ ‫و داخـل پایتخـت را یکسـان ارائـه کنیـم»‪ .‬وی بیـان داشـت‪« :‬درحال حاضـر‬ ‫در مرکـز شهرسـتان ری یـک منطقـه از شـهرداری تهـران خدمات رسـانی و‬ ‫مدیریـت می کنـد و شـهرداری به عنـوان شـهرری وجـود نـدارد و منطقـه ای از‬ ‫ً‬ ‫شـهرداری تهران اسـت»‪ .‬فرماندار ویژه شهرسـتان ری عنوان کرد‪« :‬اخیرا مرکز‬ ‫ً‬ ‫پژوهش هـای مجلـس مجـددا بررسـی ها را اغـاز کـرده و نماینـدگان مجلـس نیز‬ ‫طرحـی درخصـوص اصلاح مـاده ‪ ۱۲‬ارائـه کرده انـد و مرکـز مطالعـات شـهرداری‬ ‫تهـران نیـز مشـاور گرفتـه و روی ایـن موضـوع کار تحقیقاتـی انجـام می دهـد»‪.‬‬ ‫انتصاب معاون سرپرست معاونت فرهنگی و ارتباطات‬ ‫باشگاهاستقالل‬ ‫محمـد حسـین موالیـی به عنـوان معـاون‬ ‫سرپرسـت معاونـت فرهنگـی و ارتباطـات‬ ‫باشگاه استقالل منصوب شد‪ .‬با حکم احمد‬ ‫مـددی؛ مدیرعامـل باشـگاه‪ ،‬محمدحسـین‬ ‫موالیی به عنوان سرپرسـت معاونت فرهنگی‬ ‫و ارتباطـات ایـن باشـگاه منصـوب شـد‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫اجرای ‪ ۴۲‬برنامه در ‪ ۴۲‬امین فجر انقالب‬ ‫ُ‬ ‫در ‪ ۴۲‬امین شهر استان تهران‬ ‫شـهردار قیامدشـت از اجـرای ‪ ۴۲‬برنامـه‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬ورزشـی‪ ،‬عمرانـی و خدماتـی در‬ ‫لو دومین‬ ‫شـهر قیامدشت به مناسـبت چه ‬ ‫سـالگرد پیروزی شـکوهمند انقالب اسالمی‬ ‫خبـر داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومی شـهرداری‬ ‫و شـورای اسلامی شـهر قیامدشـت؛ حسین‬ ‫ترکاشـوند در گفت وگـو بـا خبرنـگاران ضمـن‬ ‫گرامیداشت شهدای دولت به ویژه شهیدان‬ ‫رجایی و باهنر و همچنین شـهید سـرافراز اسلام و انقالب‪ ،‬شـهید حاج قاسـم‬ ‫سلیمانی از بهره برداری از بلوار شهید باهنر و میدان ها شهید سردار سلیمانی‬ ‫و نمـاز در ایـام اهلل دهـه فجـر امسـال خبـر داد و اظهـار داشـت‪« :‬ایـن طر ح هـا‬ ‫کـه بـا تملـک اراضـی واقـع در خیابـان کوهسـار در دهـه فجـر سـال گذشـته اغـاز‬ ‫شـد‪ ،‬ان شـاءاهلل در دهه فجر امسـال به دسـت مسئولین استانی و شهرستانی‬ ‫مورداسـتفاده شـهروندان قرار می گیرد»‪ .‬ترکاشـوند ادامه داد‪« :‬در نخستین روز‬ ‫از دهـه فجـر امسـال‪ ،‬مسـئولین شـهر قیامدشـت با حضـور در یادمان شـهدای‬ ‫گمنـام شـهر بـا شـهدای گلگون کفـن انقلاب اسلامی تجدیـد میثـاق کـرده و بـا‬ ‫خانـواده شـهدای سـرافراز شـهر قیامدشـت نیـز دیـدار خواهنـد کـرد‪ .‬رونمایـی‬ ‫از تمبـر یادبـود پروژه هـای حـوزه مدیریـت شـهری‪ ،‬افتتـاح رسـمی مدرسـه امام‬ ‫رضـا(ع) و اغـاز عملیـات اجرایـی احـداث سـالن ورزشـی و بوسـتان در ضلـع‬ ‫شـرقی شـهر قیامدشـت از دیگر برنامه های شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر‬ ‫قیامدشـت هم زمـان بـا جشـن های انقلاب امسـال اسـت»‪ .‬شـهردار و رئیـس‬ ‫سـتاد پیشـگیری و مدیریـت بحـران قیامدشـت افـزود‪« :‬به منظـور اجـرای‬ ‫مصوبـات سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا و همچنیـن رعایـت دسـتورالعمل های‬ ‫بهداشـتی‪ ،‬تعـداد زیـادی از برنامه هـای دهـه فجـر امسـال شـهر قیامدشـت بـا‬ ‫کمتریـن جمعیـت و به صـورت مجـازی برگـزار خواهـد شـد و گـزارش ان هـا نیـز‬ ‫ معرض دید شـهروندان‬ ‫ازطریـق فضـای مجـازی و شـبکه های اطالع رسـانی در‬ ‫ِ‬ ‫شـریف قیامدشـت قـرار خواهـد گرفـت»‪.‬‬ ‫نشست شورای شهر حسن اباد فشافویه باحضور شهردار‬ ‫استاندار خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫خراسان جنوبی می تواند به قطب بزرگ صنعتی کشور تبدیل شود‬ ‫رضا بهنام‬ ‫عملیـات اجرایـی احـداث دپارتمـان ملـی‬ ‫صنعت تایر (مرکز اموزش) باحضور اسـتاندار‬ ‫خراسـان جنوبـی و جمعـی از مسـئوالن‬ ‫اسـتان در بیرجنـد اغـاز شـد‪ .‬اسـتاندار و‬ ‫جمعـی از مسـئوالن اسـتان از بخش هـای‬ ‫مختلـف کارخانـه کویـر تایـر بازدیـد کردنـد‬ ‫و کلنـگ احـداث مرکـز جـوار کارگاهـی و بیـن‬ ‫کارگاهـی بـا هـدف امـوزش و ارتقـای سـطح‬ ‫دانـش نیروهـای کارخانـه در این بازدیـد‬ ‫به زمیـن زده شـد‪ .‬حمیـد مالنـوری بـه‬ ‫اقدامـات خالقانـه صورت گرفته در مجموعه‬ ‫کویر تایر اشاره کرد و گفت‪« :‬توفیقات شرکت‬ ‫در زمینه هـای اسـتاندارد‪ ،‬فـروش اینترنتـی‪،‬‬ ‫تامیـن ماشـین االت و تجهیـزات به جهـت‬ ‫خالقیـت و نـواوری نیروهـای کاری بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی باتا کیدبراینکـه کارگـر‪ ،‬کارمنـد‪،‬‬ ‫کارشـناس و مدیـر بایـد به دنبـال کارهـای‬ ‫خالقانـه باشـند‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬انجـام‬ ‫کارهـای خالقانـه در مدیریـت یـک مجموعه‬ ‫بایـد به طور ویـژه دنبـال شـود تـا پیشـرفت‬ ‫و ترقـی به معنـای واقعـی رقـم بخـورد»‪.‬‬ ‫اسـتاندار خراسـان جنوبـی از اسـتعدادهای‬ ‫بالقـوه اسـتان گفـت و افـزود‪« :‬ا گـر بخواهیـم‬ ‫از ایـن ظرفیت هـا درسـت و بهینـه اسـتفاده‬ ‫کنیـم تـا بهـره وری بیشـتری را شـاهد باشـیم‬ ‫و سـطح رفـاه جامعـه ارتقـاء یابـد‪ ،‬بایـد بـه‬ ‫کارهـای خالقانـه توجـه شـود و دراین راسـتا‬ ‫تفکـر توسـعه ای را بین مـردم تقویت کنیم»‪.‬‬ ‫مالنـوری باتا کیدبـر اهمیـت اندیشـیدن‬ ‫گفـت‪« :‬ایـن فکـر ادم هاسـت کـه پیشـرفت و‬ ‫رفـاه را بـرای انـان به ارمغـان مـی اورد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬ا گـر دیـد توسـعه ای داشـته باشـیم‪،‬‬ ‫می توانیـم ایـن انتظـار را هـم داشـته باشـیم‬ ‫کـه باوجـود ظرفیت هـای فراوانـی کـه داریـم‪،‬‬ ‫خراسـان جنوبـی می توانـد بـه قطـب بـزرگ‬ ‫صنعتـی کشـور تبدیـل شـود‪ .‬دپارتمان ملی‬ ‫صنعـت تایـر شـامل بخش هـای مدیریـت‪،‬‬ ‫اتاق کنفرانس به ظرفیت ‪ ۶۰‬نفر‪ ،‬اتاق ضبط‬ ‫و مانیتورینـگ‪ ،‬کتابخانـه و سـالن مطالعـه‬ ‫و مخـزن کتـاب در زمینـی بـه مسـاحت‬ ‫کهـزار و ‪ ۱۷۳‬مترمربـع در دو طبقـه و‬ ‫ی ‬ ‫بـازه زمانـی هشـت ماه سـاخته می شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت کویر تایر نیـز در این ائین‪،‬‬ ‫امـوزش را جـزو الینفـک کار در ایـن مجموعه‬ ‫عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬در یک سال گذشـته‬ ‫‪۳۳‬هزار و ‪۴۷۱‬هزارنفر سـاعت اموزش در مرکز‬ ‫امـوزش کارخانـه برگـزار شـده اسـت»‪ .‬سـید‬ ‫محمدحسـین زینلـی افـزود‪« :‬چهارمیلیـارد‬ ‫و ‪۷۰۰‬میلیون تومـان از منابـع داخلی شـرکت‬ ‫کویـر تایـر بـرای احـداث و تجهیـز ایـن مرکـز‬ ‫درنظـر گرفتـه شـده اسـت کـه در مـدت‬ ‫هشـت ماه احـداث می شـود»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫خراسـان جنوبـی همچنیـن بـه نیابـت از‬ ‫رئیـس سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران‪ ،‬لـوح‬ ‫و تندیـس واحـد نمونـه ملـی اسـتاندارد را‬ ‫بـه مدیرعامـل شـرکت کویـر تایـر اعطـاء کـرد‪.‬‬ ‫مهـر امسـال و هم زمـان بـا گرامیداشـت روز‬ ‫جهانی اسـتاندارد‪ ،‬شـرکت کویر تایر ازسـوی‬ ‫سـازمان ملـی اسـتاندارد ایـران به عنـوان‬ ‫واحـد تولیـدی نمونه ملی در کشـور انتخاب‬ ‫شـد‪ .‬این انتخاب براسـاس ارزیابی ‪ ۱۳‬معیار‬ ‫تعیین شـده سـازمان ملـی اسـتاندارد انجـام‬ ‫می شـود‪ .‬سـهم کویـر تایـر در ارزش افـزوده‬ ‫بخـش صنعـت خراسـان جنوبـی در سـال‬ ‫‪۳۰‬درصـد اعلام شـده اسـت و ‪۱۶‬درصـد‬ ‫شـاغالن بخـش صنعـت اسـتان و ‪۳۴‬درصـد‬ ‫شـاغالن بخـش صنعـت مرکـز اسـتان‬ ‫(شهرسـتان بیرجنـد) در ایـن مجموعـه‬ ‫مشـغول به کار هسـتند‪.‬‬ ‫نشسـت هفتگـی شـورای اسلامی شـهر باحضـور محمـد قـدس؛ شـهردار‬ ‫حسـن اباد بـا هـدف بررسـی موضوعـات مختلـف شـهری برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومی شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر حسـن اباد فشافویه؛ نشست‬ ‫هفتگی شـورای اسلامی شـهر حسـن اباد باحضور شـهردار در محل ساختمان‬ ‫شـورای اسلامی شـهر حسـن اباد با هدف بررسی موضوعات مختلف شهری و‬ ‫با اولویت بررسـی کلیات بودجه سـال ‪ ،1400‬برگزار شـد‪ .‬در این نشسـت محمد‬ ‫قـدس؛ شـهردار حسـن اباد فشـافویه از رونـد اجـرای پروژه هـای شـهرداری‪،‬‬ ‫پروژه های قابل بهره برداری و برنامه های دیگر این مجموعه گزارشی ارائه کرد‪.‬‬ ‫در ادامـه این نشسـت کلیـات بودجـه سـال ‪ ،1400‬مسـائل و موضوعات شـهری‬ ‫و خواسـته های شـهروندان‪ ،‬موردبررسـی و تبادل نظـر قـرار گرفـت و بـه همدلـی‬ ‫و تعامـل بیـن دسـتگاه های خدمات رسـان و مدیریـت شـهری درراسـتای ارائه‬ ‫خدمـات بهتـر و مطلـوب تا کید شـد‪.‬‬ ‫حامد لک؛ بهترین بازیکن لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫حامـد لـک؛ فرزنـد باقرشـهر و دروازه بـان پرسـپولیس بـا کسـب ‪۴۷‬درصـد ارا‬ ‫به عنوان بهترین بازیکن لیگ قهرمانان اسـیا ‪ ۲۰۲۰‬انتخاب شـد‪ .‬بشـار رسـن؛‬ ‫هافبـک سـابق پرسـپولیس بـا کسـب ‪۱۱‬درصـد در رده سـوم ایسـتاد‪ .‬شـجاع‬ ‫خلیـل زاده دیگـر بازیکن سـابق پرسـپولیس هم با کسـب یک درصـد اراء در رده‬ ‫هفتـم قـرار گرفت‪.‬‬ صفحه 6 ‫اردبیل‬ ‫چهار شنبه‪ 8‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2165‬‬ ‫پروین حسینی‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫اتم ها و چگونگی اتصال انها به یکدیگر‬ ‫پایان تعمیرات مخزن استوانه ای در پاالیشگاه گاز‬ ‫افتتاح ‪ 16‬پروژه ابفا در استان اصفهان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب اسـتان‬ ‫اصفهـان گفـت‪« :‬در دهـه فجـر ‪ 16‬پـروژه در‬ ‫غبـر‬ ‫بخـش اب و فاضلاب بـا اعتبـاری بال ‬ ‫‪245‬میلیـارد و ‪450‬میلیون ریـال در سـطح‬ ‫اسـتان بـه بهر هبـرداری می رسـد»‪ .‬هاشـم‬ ‫امینـی اعلام کـرد‪« :‬در دهـه فجر سـال جاری‬ ‫‪ 14‬پـروژه در بخـش اب بـه بهر هبـرداری‬ ‫می رسد و پروژه کلکتور فاضالب شاهین شهر‬ ‫و منطقـه ‪ 6‬اصفهـان در بخـش فاضلاب‬ ‫در مـدار بهر هبـرداری قـرار می گیرنـد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه در دهه فجر چهار مخزن اب در‬ ‫مـدار بهر هبـرداری قـرار می گیرد‪ ،‬تصریـح کرد‪:‬‬ ‫«مخزن یک هزارمترمکعبی در شهر دامنه در‬ ‫شهرستان فریدن‪ ،‬مخزن دوهزارمترمکعبی‬ ‫در دهـق نجف ابـاد‪ ،‬مخـزن ‪ 100‬مترمکعبـی‬ ‫روسـتای چیرمـان کوهپایـه‪ ،‬مخـزن‬ ‫‪ 50‬مترمکعبـی روسـتای ابچویـه کوهپایـه در‬ ‫ایـن ایـام در مـدار بهر هبـرداری قـرار می گیرند‪،‬‬ ‫همچنیـن بازسـازی مخـزن ‪ 100‬مترمکعبـی‬ ‫روسـتای ازونبلاغ در شهرسـتان فریـدن بـه‬ ‫پایـان رسـیده و در بهمن مـاه بهر هبـرداری‬ ‫می شـود»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ابفـا اسـتان‬ ‫اصفهـان بااشـاره به افتتـاح ازمایشـگاه‬ ‫میکروبیولـوژی در شـهر نجف ابـاد اظهـار‬ ‫یکـه ارتقـای کیفـی اب‬ ‫داشـت‪« :‬از انجای ‬ ‫شـرب مـردم بـرای فعـاالن صنعـت بسـیار‬ ‫حائزاهمیـت اسـت راه انـدازی ازمایشـگاه‬ ‫میکروبیولـوژی در دسـتورکار قـرار گرفـت»‪.‬‬ ‫مهنـدس هاشـم امینـی بـه بهر هبـرداری از‬ ‫سیسـتم تله متـری و مانیتورینـگ منابـع‬ ‫ابـی روسـتاهای بخـش بـن رود پرداخـت و‬ ‫بیـان داشـت‪« :‬در ایـن ایـام مبارک‪ ،‬سیسـتم‬ ‫تله متـری و مانیتورینـگ منابـع ابـی ‪17‬‬ ‫روسـتای بخـش بـن رود عملیاتـی می شـود‬ ‫نپـس اب شـرب عادالنـه میـان‬ ‫تـا ازای ‬ ‫روسـتاییان توزیـع شـود»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«در دهـه فجـر سـال جـاری بـا بهر هبـرداری از‬ ‫‪ 12‬کیلومتـر خـط انتقـال اب‪ ،‬اهالـی روسـتای‬ ‫جشـوقان منطقـه کوهپایـه از اب شـرب‬ ‫پایـدار بهره منـد می شـوند»‪ .‬امینـی تقویـت‬ ‫منابـع اب محلـی را در سـطح اسـتان بسـیار‬ ‫حائزاهمیـت برشـمرد و خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«به منظـور تقویـت منابـع اب محلـی حفـر‬ ‫چـاه در برخـی از نقـاط اسـتان در دسـتورکار‬ ‫قـرار گرفـت‪ ،‬کـه در دهـه فجـر پنج حلقـه چـاه‬ ‫جدیدالحفـر افتتـاح می شـوند‪ .‬همچنیـن‬ ‫چهار حلقـه چـاه در منطقـه ‪ 6‬اصفهـان‬ ‫و یک حلقـه در شاهین شـهر در مـدار‬ ‫بهر هبـرداری قـرار می گیرنـد»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان بابیان اینکـه بـا‬ ‫یکپارچه سـازی شـرکت های ابفـا شـهری و‬ ‫روستایی یکی از اولویت ها اصالح و بازسازی‬ ‫شـبکه فرسـوده اب در روسـتاها بـوده اسـت‪،‬‬ ‫اعالم کرد‪19.5« :‬کیلومتر شـبکه فرسـوده اب‬ ‫در خـور و بیابانـک‪ ،‬پـس از بازسـازی و اصلاح‬ ‫در دهـه فجر امسـال در مدار بهر هبـرداری قرار‬ ‫می گیـرد»‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت پاالیش گاز پارسیان تاکید کرد؛‬ ‫ قبال مردم شهرستان های هم جوار‬ ‫رسالت مسئولیت اجتماعی در ِ‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مقدمـه‪ :‬می دانیـم کـه اتم هـا و مولکول هـا‪ ،‬ذرات سـازنده مـواد و به طور کلـی‬ ‫جهـان و هسـتی می باشـند‪ .‬امـا بـه نظـر شـما اتصال بیـن انها و تشـکیل ماده‬ ‫چگونـه اسـت؟ ایـا درهـم برهـم و بـدون نظـم و اتصـال اسـت یـا منظـم و بـا‬ ‫حسـاب؟ متـن اصلـی‪ :‬مطابـق تحقیقـات دانشـمندان‪ ،‬اتم هـا و مولکول هـا‬ ‫و یون هـا در هنـگام تشـکیل ترکیبـات شـیمیایی بـا یکدیگـر اتصـال دارنـد کـه‬ ‫ایـن اتصـال می توانـد بیانگـر نوعـی نیـرو بین اتم‪ ،‬مولکـول یا یون باشـد که به‬ ‫ان پیوند شـیمیایی می گویند‪ .‬در علوم‪ ،‬پیوندهای شـیمیایی زیاد و متنوع‬ ‫هسـتند؛ از جمله‪ -1 :‬پیوند کوواالنسـی یا اشـترا کی‪ :‬که اغلب اتم ها را به هم‬ ‫متصـل می کننـد‪ .‬ماننـد پیونـد بیـن اتم هـای هیـدروژن و ا کسـیژن هنـگام‬ ‫تشـکیل مولکـول اب‪ -2 .‬پیونـد یونـی‪ :‬پیوندی کـه یون های مثبت و منفی‬ ‫را بـه هـم متصـل می کنـد‪ .‬مثـال‪ :‬پیونـد بیـن یون هـای ‪ +Na‬و یون هـای ‪-Cl‬‬ ‫و تولیـد نمـک خورا کـی‪ -3 .‬پیونـد فلـزی‪ :‬ایـن نیـرو اتم هـای فلـزات را بـه هـم‬ ‫متصـل می کنـد‪ .‬مثـال اهـن و مـس ‪ -4‬پیونـد هیدروژنـی‪ :‬یکـی از مهم تریـن‬ ‫ً‬ ‫نیروهـای بیـن مولکولـی اسـت کـه زندگـی موجـودات زنـده عملا بـدون ان‬ ‫امکان پذیـر نیسـت‪ .‬پیونـد هیدروژنـی مولکول هـای اب را در کنـار هـم نگـه‬ ‫مـی دارد و ا گـر وجـود نداشـت‪ ،‬اب بـدن انسـان و حتـی اب دریاهـا خیلـی‬ ‫زود بخـار می شـد و باعـث مـرگ یـا ایجـاد باران هـای سیل اسـا و مشـکالت‬ ‫زیـاد می گردیـد‪ .‬لـذا خداونـد بـا قـدرت الیـزال الهـی شـرایط زندگـی را بـرای مـا‬ ‫انسـان ها از طریـق چگونگـی اتصـال دنیـای اتم هـا و مولکول هـا ایجـاد کـرده‬ ‫است که هم بتوانیم زندگی کنیم و هم از منابع طبیعی که در اختیار ماست‬ ‫اسـتفاده کنیم‪.‬‬ ‫امیررضا شیدایی‪ /‬مدرسه ابتدایی دوره دوم شهیدحسینی مه والت‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫در دهه فجر صورت می گیرد؛‬ ‫تداوم بازدیدهای رئیس کل دادگستری‬ ‫از شهرک های صنعتی‬ ‫رئیـس کل دادگسـتری اسـتان اردبیـل به منظـور پیگیـری مشـکالت و‬ ‫حمایـت قضائـی‪ ،‬از واحدهـای تولیـدی اشـجع باطـری‪ ،‬اذر عـرش سـبالن‬ ‫و کارخانـه سرم سـازی در شـهرک صنعتـی اردبیـل (‪ )2‬بازدیـد کـرد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـرکت شـهرک های صنعتـی اسـتان اردبیـل‪ ،‬ناصـر عتباتـی‬ ‫در جریـان بازدیـد از شـهرک صنعتـی اردبیـل (‪ )2‬اظهـار داشـت‪« :‬ایـن‬ ‫یسـت کـه درراسـتای حمایـت قضائـی‬ ‫بازدیـد از جملـه سلسـل ه بازدیدهای ‬ ‫از سـرمایه گذاری های مشـروع و قانونـی انجـام می شـود و تلاش می کنیـم تـا‬ ‫بـا ایـن بازدیدهـا‪ ،‬پیگیـر مسـائل و مشـکالت واحدهـای تولیـدی و صنعتـی‬ ‫اسـتان باشـیم»‪ .‬وی بااشـاره به تاثیرگـذاری ایـن سـه شـرکت مهـم تولیـدی و‬ ‫صنعتی در اسـتان و بلکه در منطقه و کل کشـور اظهار داشـت‪« :‬محصوالت‬ ‫این شرکت ها از جمله تولید باطری‪ ،‬محصوالت جانبی کامپیوتر و نیز تولید‬ ‫دارو و سرم سـازی افتخـاری بـرای اسـتان محسـوب می شـود؛ لـذا درراسـتای‬ ‫حمایـت از ایـن واحدهـای تولیـدی و صنعتـی و به منظـور بررسـی مشـکالت‬ ‫انـان‪ ،‬بازدیـد از شـهرک صنعتـی اردبیـل (‪ )2‬انجـام گرفـت»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫سرپرسـت شـرکت پاالیـش گاز پارسـیان در‬ ‫دیـدار بـا شـبانی نژاد؛ فرمانـدار شهرسـتان‬ ‫المـرد گفـت‪« :‬در حـوزه مسـئولیت های‬ ‫اجتماعـی امـاده همـکاری بـرای تکمیـل‬ ‫پروژه هـای عمرانـی در دو بخـش‬ ‫شـهری و روسـتایی براسـاس نظام نامـه‬ ‫مسـئولیت های اجتماعی وزارت نفت در دو‬ ‫شهرسـتان المـرد و مهـر هسـتیم؛ البتـه پـس‬ ‫از دریافـت پیشـنهادها از فرمانداری هـای‬ ‫محتـرم و تصویـب در شـورای عالـی‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی شـرکت ملـی‬ ‫گاز ایـران و سـایر مراجـع در وزارت نفـت‬ ‫ایـن مهـم محقـق خواهـد شـد»‪ .‬علمـدار‬ ‫بابایـی؛ سرپرسـت پاالیشـگاه در دیـدار بـا‬ ‫فرمانـدار المـرد بااشـاره به توانمندی هـای‬ ‫شهرسـتان المـرد گفـت‪« :‬وجـود صنایـع‬ ‫بـزرگ در شهرسـتان المـرد و هم جـواری بـا‬ ‫پاالیشـگاه پارسـیان مـا را بـه انجـام رسـالت‬ ‫ قبـال مـردم‬ ‫مسـئولیت های اجتماعـی در ِ‬ ‫شهرستان های هم جوار تشویق کرده است‬ ‫کـه بـا رعایـت اولویت هـای پیش بینی شـده‬ ‫امـاده همـکاری هسـتیم»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫اهمیـت امـوزش و مهارت امـوزی در حـوزه‬ ‫مسـئولیت های مختلـف گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫وجـود مرکـز فنـی و حرفـه ای در شهرسـتان‬ ‫المرد‪ ،‬بر این عقیده هسـتیم که شـرکت های‬ ‫طـرف قرارداد با شـرکت پاالیش گاز پارسـیان‬ ‫از اموزش هـای الزم در ایـن مرکـز اسـتفاده‬ ‫کننـد تـا ضمـن دریافـت گواهینامه هـای‬ ‫اسـتاندارد میـزان اثربخشـی فعالیت هـا‬ ‫درزمینـه مسـئولیت های تخصصـی افزایـش‬ ‫یابـد»‪ .‬مهنـدس بابایـی درخصـوص ایجـاد‬ ‫اشـتغال و رونـق فضـای کسـب وکار در‬ ‫شهرسـتان های مهـر و المـرد گفـت‪« :‬مـا‬ ‫بـرای توسـعه فضـای کسـب وکار و ایجـاد‬ ‫اشـتغال در منطقـه برنامه هـای خوبـی را‬ ‫پیش بینـی کرده ایـم کـه امیدواریـم بتوانیـم‬ ‫بـا کمـک یکدیگـر ایـن مسـائل را به پیـش‬ ‫ببریـم»‪ .‬در ادامـه ایـن دیـدار‪ ،‬حسـین‬ ‫شـبانی نژاد؛ فرمانـدار بااشـاره به ظرفیـت‬ ‫اقتصادی و صنعتی شهرستان المرد گفت‪:‬‬ ‫«وجـود پـارک علمـی و فنـاوری و مرکـز فنـی و‬ ‫حرفـه ای قوی در شهرسـتان المرد می تواند‬ ‫بـا قرارگرفتـن در کنـار متخصصـان حـوزه‬ ‫گازی شـرایط بسـیار خوبی را بـرای تبـادل‬ ‫همکاری هـای علمـی و صنعتـی به وجـود‬ ‫اورد»‪ .‬فرمانـدار المـرد بااشـاره به رشـد‬ ‫صنعتـی در شهرسـتان المـرد گفـت‪« :‬وجـود‬ ‫کارخانـه بـزرگ الومینیـوم بـا تولیـد سـاالنه‬ ‫ایالم‬ ‫ُ‬ ‫‪70‬هزارتـن شـمش و صنایـع پائین دسـتی‬ ‫ان در منطقـه ویـژه انـرژی بـر المـرد فرصـت‬ ‫یسـت کـه در کنـار نیروهـای توانمنـدی‬ ‫بزرگ ‬ ‫کـه از شهرسـتان المـرد در مرکـز اسـتان‬ ‫و کشـور وجـود دارد ایـن شهرسـتان را بـه‬ ‫یکـی از امیدهـای نظـام اسلامی در حـوزه‬ ‫صنعتی تبدیل کرده اسـت»‪ .‬فرماندار المرد‬ ‫بااشـاره به ظرفیت فرودگاه بین المللی المرد‬ ‫نیـز گفـت‪« :‬ایـن فـرودگاه در سـال گنجایـش‬ ‫‪900‬هزارنفـر مسـافر را دارد کـه باتوج هبـه‬ ‫شـرایط صنعتـی منطقـه می تـوان از ایـن‬ ‫ظرفیـت بـزرگ به نحـو شایسـته ای اسـتفاده‬ ‫کـرد»‪ .‬فرمانـدار المـرد بـا برشـماری خدمـات‬ ‫پزشـکی در حـوزه بهداشـت و درمـان بـه‬ ‫صنعـت گفـت‪« :‬بیمارسـتان خیرسـاز حـاج‬ ‫محمـود حـاج حیدر المرد یکـی از بزرگ ترین‬ ‫مرا کز بهداشـتی منطقه است که به روزترین‬ ‫و مجهزترین تجهیزات پزشکی در ان مستقر‬ ‫اسـت کـه بسـیاری از امکانـات ان‪ ،‬در کشـور‬ ‫بی نظیـر اسـت و متخصصانـی کـه در ان‬ ‫مشـغول به کار هسـتند جـزو معروف تریـن‬ ‫پزشـکان کشـور هسـتند کـه می تواننـد‬ ‫خدمـات خوبـی را بـه حـوزه صنعـت ارائـه‬ ‫دهنـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز ایلام از پایـان موفقیت امیـز تعمیـرات اساسـی‬ ‫مخزن استوانه ای‪۳۰‬هزار متر مکعبی شماره یک میعانات گازی در اذرماه سال‬ ‫جاری خبر داد و گفت‪« :‬از ابتدای راه اندازی پاالیشـگاه این نخسـتین بار اسـت‬ ‫کـه مخـزن به صـورت کامل و اساسـی مورد تعمیر قـرار می گیـرد»‪ .‬روح اهلل نوریان‬ ‫افزود‪« :‬فعالیت های تعمیراتی بر روی مخزن از شهریورماه سال جاری اغاز و با‬ ‫صرف ششهزار و ‪ ۲۰۰‬نفر ساعت علی رغم وجود محدودیت های ناشی از شیوع‬ ‫ویـروس کرونـا با رعایت پروتکل های بهداشـتی و با موفقیت و بـدون حادثه در‬ ‫اذرماه سـال جاری به پایان رسـید»‪ .‬مدیرعامل شـرکت پاالیش گاز ایالم اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬فعالیت هـای انجام شـده شـامل تخلیـه لجـن و تمیـزکاری داخلی به‬ ‫میزان یک هزار و ‪ ۵۰۰‬متر مربع‪ ،‬سند بالست دوهزار و ‪ ۷۰۰‬متر مربع‪ ،‬رنگ امیزی‬ ‫دوهزار متر مربع از سطوح معیوب‪ ،‬تعویض الستیک اب بندهای اولیه و ثانویه‬ ‫سـقف شـناور به طول ‪ ۱۴۰‬متر‪ ،‬تهیه و تعویض کفشـک های مکانیکی به طول‬ ‫‪۱۴۰‬متـر‪ ،‬اصلاح پلـه متحـرک سـقف‪ ،‬اصلاح دریچـه ریـم ونـت و اصلاح نـازل‬ ‫سوئیچ های سطح مخزن بوده است که به طور کامل انجام و مخزن در اختیار‬ ‫واحـد بهره برداری قـرار گرفت»‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه امداد مکانیزه ‪ ۱۹۴‬در شرکت گاز‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایلام از راه انـدازی سـامانه امـداد مکانیـزه ‪۱۹۴‬‬ ‫به صـورت پایلـوت در اداره گاز شهرسـتان ایلام خبـر داد و گفـت‪« :‬ایـن سـامانه‬ ‫نرم افزاری سـت کـه به منظـور مدیریـت الکترونیکـی درخواسـت های مردمـی‬ ‫در شـرایط مواجهـه بـا حـوادث و اتفاقـات ناشـی از گاز طبیعـی‪ ،‬راه اندازی شـده‬ ‫است»‪ .‬عباس شمس الهی افزود‪« :‬مهم ترین عملکرد این سامانه برنامه ریزی‬ ‫حضـور به موقـع نیروهای امدادی در محل وقوع حادثه یا تعمیـرات اضطراری‬ ‫تاسیسات است»‪ .‬مدیرعامل شرکت گاز ایالم اظهار داشت‪« :‬کلیه واحدهای‬ ‫امـدادی اسـتان تحـت سـامانه یادشـده به صـورت متمرکـز در خدمت رسـانی‬ ‫مسـتمر بـه مـردم تلاش می کننـد تـا خدمـات ارائه شـده شـرکت گاز بـا کیفیـت‬ ‫بـاال‪ ،‬ایمـن و پایـدار در حداقـل زمـان ممکـن بـه احـاد مختلـف جامعـه عرضـه‬ ‫شـود»‪ .‬شـمس الهی بـه قابلیت هـای ایـن سیسـتم نرم افـزاری پیشـرفته اشـاره‬ ‫کـرد و ادامـه داد‪« :‬ضبـط تمامـی درخواسـت های وارده‪ ،‬ارجـاع درخواسـت ها‬ ‫بـه نزدیک تریـن خـودرو امـدادی حاضـر در محـل‪ ،‬نظارت بر عملکـرد نیروهای‬ ‫امـدادی و مـدت زمـان رسـیدگی بـه درخواسـت ها ازطریـق نرم افـزار ‪ ،GPS‬اخـذ‬ ‫گزارش هـای مدیریتـی و امـاری امدادرسـانی و بررسـی عملکـرد اجرایـی‪ ،‬ایجـاد‬ ‫هماهنگـی و ارتبـاط بیـن امدادگـران‪ ،‬مشـترکین و مرکـز امـداد‪ ،‬از خدمـات ایـن‬ ‫سـامانه هوشـمند و پیشـرفته در سـطح اسـتان اسـت»‪ .‬مدیرعامل شـرکت گاز‬ ‫ایلام درپایـان از مـردم خواسـت شـماره تلفـن ‪ ۱۹۴‬امـداد مکانیـزه گاز را به خاطر‬ ‫بسـپارند و در زمـان بـروز هرگونـه حادثه‪ ،‬قطعی گاز و درخواسـت مشـاوره فوری‬ ‫مرتبـط بـا تاسیسـات گاز بـا این شـماره تمـاس بگیرند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بهره برداری از فاز دوم پارک خطی الدن‪-‬استرابادی گرگان‬ ‫سـینا غریـب‪ /‬شـهردار گـرگان از بهره بـرداری فـاز دوم پـارک خطـی الدن‪-‬‬ ‫اسـترابادی در ایـام دهـه فجـر خبـر داد‪ .‬عبدالرضـا دادبـود در بازدیـد از پـارک‬ ‫خطی الدن‪-‬اسـترابادی اظهار کرد‪« :‬درراسـتای توسـعه فضای سـبز شـهری‬ ‫و اسـتفاده از زمین هـای موجـود در سـطح شـهر به ویـژه زمین هایـی کـه‬ ‫شـهرداری طـی ایـن سـال ها در حاشـیه رودخانه هـا ازاد کـرده فـاز اول پـارک‬ ‫خطـی الدن‪-‬اسـترابادی را امسـال بـه بهره بـرداری رسـاندیم»‪ .‬دادبـود ادامه‬ ‫داد‪« :‬هم ا کنـون در حـال انجـام عملیـات بـرای افتتـاح فـاز دوم ان هسـتیم و‬ ‫امیدوارم بتوانیم در ایام دهه مبارک فجر ان را به بهره برداری برسانیم»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشـان کرد‪« :‬بخش هایی برای پیاده روی و فضاهای اختصاصی برای‬ ‫دوچرخه سـواری به همـراه احـداث یـک پـل بـرای اتصـال دو طـرف رودخانـه‬ ‫بـرای تـردد عابـران پیـاده دیـده شـده کـه امسـال هـم امـاده بهره بـرداری‬ ‫خواهد شـد»‪ .‬شـهردار گرگان تصریح کرد‪« :‬فاز دوم پارک خطی به مجموعه‬ ‫فضاهای پارکی سطح شهر که به منظور توسعه فضای سبز و فضای تفریحی‬ ‫و اسـتراحتی مـردم در حـال سـاخت اسـت اضافـه خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫ا گهی دعوت به فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪/99/23‬م‬ ‫اداره کل راه اهـن یـزد درنظـردارد بنابـر ائین نامـه اجرائـی بنـد ج مـاده ‪ 12‬قانـون برگـزاری مناقصـات نسـبت بـه ارزیابـی کیفـی‬ ‫مناقصه گـران واجـد شـرایط جهـت دعـوت بـه مناقصـه بـه شـرح زیـر‪ ،‬اقـدام نمایـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت کلیـه مراحـل برگـزاری‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اسناد ارزیابی تا تهیه لیست پیشنهاددهندگان دارای صالحیت از طریق درگاه‬ ‫سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس‪ www.setadiran.ir :‬انجـام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضوع مناقصه‪ :‬ابرسانی به ایستگاه های اداره کل راه اهن یزد‬ ‫‪ -2‬مدت و محل انجام‪ /12 :‬دوازده ماه‪ -‬مطابق با اسناد مناقصه‬ ‫‪ -3‬براورد انجام عملیات موضوع مناقصه‪ 7.529.220.000 :‬ریال (هفت میلیارد و پانصد و بیست و نه میلیون و دویست و بیست هزار ریال)‬ ‫‪ -4‬مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ 376.461.000 :‬ریـال (سـیصد و هفتـاد و شـش میلیـون و چهارصـد و شـصت و یـک هـزار ریـال)‪-‬‬ ‫بصـورت یکـی از ایـن روش هـا‪:‬‬ ‫الف) ضمانتنامه بانکی در وجه شـرکت راه اهن ج‪.‬ا‪.‬ا‪ .‬صادره یکی از بانک های مجاز که حداقل سـه ماه از اخرین تاریخ تحویل پیشـنهادها‬ ‫اعتبار داشـته و برای ‪ 3‬ماه دیگر قابل تمدید باشـد‪.‬‬ ‫ب) اصـل فیـش واریـزی وجـه نقـد بحسـاب تمرکـز وجـوه نقـدی راه اهـن بـه حسـاب ‪ IR290100004001064006372624‬بنـام تمرکـز وجـوه‬ ‫سـپرده راه اهـن نـزد بانـک مرکـزی‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫ج) اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانک ها و دولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید‪.‬‬ ‫‪ -5‬شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه‪ :‬الف) ارائه تصویر حداقل گواهی نامه تائید صالحیت در زمینه حمل و نقل از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی الزامی می باشد‪ .‬ب) ارائه گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی الزامی است‪.‬‬ ‫‪ -6‬قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -7‬مهلت دریافت اسناد ارزیابی‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 14:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/11/15‬‬ ‫‪ -8‬مهلت بارگذاری اسناد تکمیل شده ارزیابی‪ :‬حدا کثر تا ساعت ‪ 14:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/11/29‬‬ ‫‪ -9‬مدت اعتبار ضمانت های شرکت در فرایند ارجاع کار سه ماه می باشد و به درخواست کارفرما به مدت سه ماه دیگر قابل تمدید می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬پیشـنهاددهندگان درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬ضروری اسـت مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی جهت‬ ‫شـرکت در فراخوان را محقق سـازند‪ .‬شـماره تماس سامانه سـتاد‪021-41934 :‬‬ ‫پـس از ارزیابـی کیفـی‪ ،‬از مناقص هگـران واجـد شـرایط کـه حداقـل امتیـاز الزم را کسـب نمـوده باشـند جهـت دریافـت اسـناد مناقصـه دعـوت بعمـل‬ ‫خواهـد امد‪.‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1085003 :‬‬ ‫اداره تدارکات و پشتیبانی اداره کل راه اهن یزد‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 8‬بهمن ‪ 13 1399‬جمادی الثانی ‪ 27 1442‬ژانویه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2165‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬لدبی‬ ‫خانواده محترم شاه محمدی‬ ‫انا هلل و انا الیه راجعون‬ ‫ضایعـه درگذشـت حـاج اسـماعیل شـاه محمدی؛ پیشکسـوت عرصـه‬ ‫رسـانه در شهرسـتان ری موجـب انـدوه‬ ‫و تالـم فـراوان شـد‪ .‬زنده یـاد اسـماعیل‬ ‫شـاه محمدی از فعـاالن و پیشکسـوتان‬ ‫رسـانه بـود و حضـور ارزشـمندی در حوزه‬ ‫اقدامـات فرهنگـی و جمـع اوری گنجینه‬ ‫تاریخـی ری در بنیـاد مشـاهیر و مفاخـر‬ ‫داشـت و منشـا خدمـات فراوانـی بـود‪.‬‬ ‫بی هیـچ شـکی ازدسـت دادن وی بسـیار‬ ‫موجـب تاثـر و ناراحتـی جامعـه رسـانه ای‬ ‫و فرهنگی خواهد بود و نام وی همیشـه‬ ‫در تاریـخ ایـن شهرسـتان مانـدگار خواهـد شـد‪ .‬درگذشـت ایـن فعـال‬ ‫رسـانه ای را بـه خانـواده محتـرم ایشـان و جامعـه رسـانه ای شهرسـتان ری‬ ‫تسـلیت عـرض کـرده و از خداونـد متعـال بـرای ان مرحـوم رحمـت واسـعه‬ ‫الهـی و بـرای بازمانـدگان صبـوری و ارامـش طلـب می کنیـم‪.‬‬ ‫هیئت رئیسه اتاق اصناف و اتحادیه های تحت پوشش شهرستان ری‬ ‫پیام تسلیت شهردار قیامدشت درپی درگذشت اسماعیل شاه محمدی‬ ‫شـهردار قیامدشـت در پیامـی درگذشـت‬ ‫حـاج اسـماعیل شـاه محمدی از‬ ‫پیشکسـوتان رسـانه ای شهرسـتان ری را‬ ‫تسـلیت گفـت و ان را ضایعـه ای دردنـا ک‬ ‫برای جامعه خبری و رسانه ای ری دانست‪.‬‬ ‫حسـین ترکاشـوند در پیـام خـود با اشـاره به‬ ‫چندین بـار حضـور ایـن پیشکسـوت‬ ‫رسـانه ای به همـراه خبرنـگاران در شـهر‬ ‫قیامدشت در جهت اطالع رسانی و اعتالی‬ ‫نـام ایـن شـهر‪ ،‬بـرای ان مرحـوم علـو درجات را مسـئلت کرده اسـت‪ .‬مدیریت‬ ‫موسسه فرهنگی مشاهیر ری‪ ،‬سرپرستی دفاتر روزنامه های اعتماد و توسعه‬ ‫و همچنین عضویت در تشـکل های رسـانه ای و مطبوعاتی شهرسـتان ری از‬ ‫یسـت‪ .‬این ضایعه دردنا ک را به‬ ‫سـوابق کاری مرحوم اسماعیل شاه محمد ‬ ‫خانـواده محتـرم داغـدار و اصحـاب رسـانه تسـلیت می گویـم‪.‬‬ ‫حسینترکاشوند‬ ‫شهردار قیامدشت‬ ‫خانواده محترم شاه محمدی‬ ‫ِا ّنا هّلل َو ِا ّنا ِا َل ْی ِه راج ُ‬ ‫عون‬ ‫ِ‬ ‫پیام تسلیت بخشدار قلعه نو درپی درگذشت اسماعیل شاه محمدی؛‬ ‫پیشکسوترسانه ای‬ ‫علیرضا صادقی؛ بخشدار قلعه نو درگذشت استاد حاج اسماعیل شاه محمدی؛ پیشکسوت عرصه‬ ‫رسـانه و فعـال اجتماعـی سیاسـی ری را بـه تمامـی اهالـی و مسـئوالن شهرسـتان ری به ویـژه اصحـاب‬ ‫رسـانه تسـلیت گفـت‪ .‬متـن پیام به شـرح زیر اسـت‪:‬‬ ‫حاج اسـماعیل شـاه محمدی‪ ،‬پیشکسـوت و فعال رسـانه ای متعهد و دلسوزی بود که عمر شریفش را‬ ‫در راه اعتلای اندیشـه و ا گاهـی جامعـه‪ ،‬تبییـن نیازمندی هـا و مطالبـات مردم سـپری کـرد‪ .‬این جانب‬ ‫ضمـن ابـراز همـدردی‪ ،‬فقـدان تاثـر برانگیـز پیشکسـوت محجـوب را بـه خانـواده محتـرم‪ ،‬اصحـاب‬ ‫فرهیختـه رسـانه تسـلیت و تعزیـت عـرض کـرده و از خداونـد منـان رحمـت و مغفـرت الهـی و بـرای‬ ‫بازمانـدگان محتـرم صبـر و شـکیبایی مسـئلت دارم‪.‬‬ ‫علیرضاصادقی‬ ‫بخشدار قلعه نو‬ ‫پیـام تسـلیت شـهردار کهریـزک درپـی درگذشـت پیشکسـوت عرصـه رسـانه‬ ‫مرحـوم اسـماعیل شـاه محمدی‬ ‫دکتـر علـی یحیی پور؛ شـهردار کهریزک درگذشـت‬ ‫اسـتاد حـاج اسـماعیل شـاه محمدی؛‬ ‫پیشکسـوت عرصـه رسـانه و فعـال اجتماعـی‬ ‫سیاسـی ری را بـه تمامـی اهالـی و مسـئوالن‬ ‫شهرسـتان ری به ویـژه اصحـاب رسـانه تسـلیت‬ ‫گفـت‪ .‬شـهردار کهریـزک اظهـار داشـت‪« :‬در‬ ‫ایـن روزگار فانـی تنهـا میـراث پـس از مرگمـان‪،‬‬ ‫به یادگار مانـدن نـام و منـش نیـک اسـت کـه‬ ‫بی شـک نـام نیـک اسـتاد بـرای همیشـه در‬ ‫خاطره هـا جـاودان خواهـد بـود‪ .‬هرچنـد دوران‬ ‫اشنایی بنده با استاد شاه محمدی کوتاه بود اما‬ ‫در این بازه زمانی از توصیه ها و رهکردهای وی در حوزه رسانه بهره فراوان برده و همواره ‬ ‫شـان و جایگاه واالی وی را در حوزه مدیریت شـهری کهریزک قدر نهاده ایم‪ .‬یاد و خاطر‬ ‫مرد بزرگ حوزه رسانه ری را گرامی داشته و این ضایعه نابهنگام را به دوستان‪ ،‬همکاران‬ ‫و خانـواده محتـرم وی تسـلیت گفتـه و از خداونـد منـان برایشـان صبـوری ارزومنـدم»‪.‬‬ ‫علییحیی پور‬ ‫شهردار کهریزک‬ ‫درگذشـت نابهنـگام یـار دیریـن و دوسـت ‪ ۲۲‬سـاله ام در فعالیت هـای سیاسـی و اجتماعـی‬ ‫حـاج اسـماعیل شـاه محمدی چنـان سـنگین و جانسـوز اسـت کـه به دشـواری به بـاور‬ ‫می نشـیند‪ ،‬ولـی در برابـر تقدیـر حضـرت پـروردگار چـاره ای جـز تسـلیم و رضـا نیسـت ‪...‬ایـن‬ ‫ضایعه دردنا ک را به خانواده محترم ایشـان و مردم شـریف تهران و ری تسـلیت عرض کرده‬ ‫و از خداوند بزرگ برای ان عزیرسفر کرده غفران واسعه الهی و برای کلیه بازماندگان صبری‬ ‫جمیـل و اجـری جزیـل را مسـئلت دارم‪ .‬روحـش شـاد و یـادش گرامـی بـاد‬ ‫محمدصالحضیائی‬ ‫معاون فرمانداری اسالمشهر‬ ‫خانواده محترم شاه محمدی‬ ‫خانواده محترم شاه محمدی‬ ‫مشیت الهی بر این تعلق گرفته که بهار‬ ‫فرحنـا ک زندگـی را خزانـی ماتـم زده بـه‬ ‫انتظـار بنشـیند و ایـن بارزتریـن تفسـیر‬ ‫فلسـفه افرینـش در فراخنـای بی کـران‬ ‫هسـتی و یگانـه راز جاودانگـی اوسـت‪.‬‬ ‫درگذشـت مرحـوم حـاج اسـماعیل‬ ‫شـاه محمدی را تس�لیت ع�رض ک�رده؛‬ ‫برایشـان از درگاه خداونـد متعـال‬ ‫مغفرت و برای شما و سایر بازماندگان‬ ‫صبـر جمیـل و اجـر جزیـل خواهانـم‪.‬‬ ‫روابط عمومی فرمانداری ویژه‬ ‫شهرستان ری‬ ‫خانواده محترم شاه محمدی‬ ‫زندگی سـخت اسـت‪ .‬لیکن در سفر باید‬ ‫بود‪ .‬باور نبودن و فراغ عزیز ازدست رفته‬ ‫چـون سـیلی سـهمگین بـر پیکرتـان‬ ‫نشسـته و تـوان گـذر از راهی که بایسـتی‬ ‫تنهـا رفـت و صبـری باید تا ارامشـی زاید‪.‬‬ ‫ت�رک ی�ار و همراهتـان تسـلیت ب�اد‪ .‬غم و‬ ‫ناراحت�ی م�ا در از دس�ت دادن ان بزرگـوار‬ ‫قابـل گنجای�ش در واژه ه�ا نیسـت و از‬ ‫خـدای متعـال درخواسـت شـادی روح‬ ‫ان مرحـوم را داریـم‪.‬‬ ‫روابط عمومیشهرداری‬ ‫و شورای اسالمی باقرشهر‬ ‫خانواده محترم شاه محمدی‬ ‫عظمـت هیـچ صبـری از وسـعت‬ ‫غـم عزیزترین ه�ا نمی کاهدـ‪ ،‬فقـط‬ ‫یاـد می گیری�م در جدای�ی از ان ه�ا‬ ‫بمانیمـ و بـا نبودش�ان کن�ار ایی�م؛‬ ‫پ�س تس�لیت واژه کوچکی سـت در‬ ‫مقابـل ای�ن غ�م عظی�م‪ .‬درد بزرگت�ان‬ ‫را درک می کنیـم‪ .‬بـرای ان مرحـوم‬ ‫علـو درجـات و بـرای بازمانـدگان صبر‬ ‫و ش�کیبایی مس�ئلت داری�م‪.‬‬ ‫روابط عمومیشهرداری‬ ‫و شورای اسالمی قیامدشت‬ ‫روابط عمومیشهرداری‬ ‫و شورای اسالمی شهر کهریزک‬ ‫خانواده محترم شاه محمدی‬ ‫ان�دوه از دس�ت دادن حـاج اسـماعیل‬ ‫شـاه محمدی چنـان تلـخ اسـت کـه‬ ‫هیـچ عبارتـی را در ایـن مقـام یـارای‬ ‫مرهم نه�ادن نیس�ت‪ .‬تنهـا یـاد‬ ‫خداس�ت که می تواند دل پردرد شـما‬ ‫را تس�لی بخش�د‪ .‬بـرای شـما صبـر و‬ ‫بـرای درگذشـته رحمت بی کـران الهی‬ ‫را ارزو دارم‪ .‬امیـد کـه روح ان مرحـوم‬ ‫ارام‪ ،‬اسـوده و خرسـند در حریـم امـن‬ ‫اله�ی ارام گی�رد‪.‬‬ ‫امین بابایی؛ بخشدار کهریزک‬ ‫خانواده محترم شاه محمدی‬ ‫زندگی سخت است‪ .‬لیکن در سفر باید‬ ‫بود‪ .‬باور نبودن و فراغ عزیز ازدست رفته‬ ‫چـون سـیلی سـهمگین بـر پیکرتـان‬ ‫نشسـته و توان گذر از راهی که بایسـتی‬ ‫تنهـا رفـت و صبری باید تا ارامشـی زاید‪.‬‬ ‫ت�رک ی�ار و همراهتان تسـلیت ب�اد‪ .‬غم و‬ ‫ناراحت�ی م�ا در از دس�ت دادن ان بزرگـوار‬ ‫قابـل گنجای�ش در واژه ه�ا نیسـت و از‬ ‫خـدای متعـال درخواسـت شـادی روح‬ ‫ان مرحـوم را داریـم‪.‬‬ ‫شورای اسالمی بخش کهریزک‬ ‫خانواده محترم شاه محمدی‬ ‫مش�یت اله�ی بر ای�ن تعلق گرفته کـه بهار‬ ‫فرحنـا ک زندگـی را خزانـی ماتـم زده بـه‬ ‫انتظـار بنشـیند و ایـن بارزتریـن تفسـیر‬ ‫فلسـفه افرینـش در فراخنـای بی کـران‬ ‫هسـتی و یگانـه راز جاودانگـی اوسـت‪.‬‬ ‫درگذشـت مرحـوم حـاج اسـماعیل‬ ‫شـاه محمدی را بـه شـما تسـلیت عرض‬ ‫ک�رده؛ برایشـان از درگاه خداونـد متعـال‬ ‫مغفـرت و بـرای شـما و سـایر بازمانـدگان‬ ‫صبـر جمیـل و اجـر جزیـل خواهانیـم‪.‬‬ ‫اتحادیه صنف کامیونداران‬ ‫شهرستان ری‬ ‫خانواده محترم شاه محمدی‬ ‫انا هلل و انا الیه راجعون‬ ‫و هـرازگاه در گـذر زمـان در گـذر بی صـدای‬ ‫ثانیه هـای دنیـای فانـی‪ ،‬جـرس کاروان‬ ‫از رحیـل مسـافری خبـر می دهـد کـه در‬ ‫یسـراید‪.‬‬ ‫سـکونی‪ ،‬اغـازی بی پایـان را م ‬ ‫بـا نهایـت تاسـف و تاثـر درگذشـت‬ ‫حاج اسماعیل شاه محمدی پیشکسوت‬ ‫رسـانه شهرسـتان ری را بـه اهالـی رسـانه‬ ‫تسـلیت عـرض کـرده‪ ،‬برایشـان از درگاه‬ ‫خداونـد متعـال مغفـرت و بـرای بازمانـدگان‬ ‫صبـر جمیـل و اجـر جزیـل خواهانیـم‪.‬‬ ‫روابط عمومیدهیاری‬ ‫و شورای اسالمی قمصر‬ ‫انا هلل و انا الیه راجعون‬ ‫و هـرازگاه در گـذر زمـان در گـذر بی صـدای‬ ‫ثانیه هـای دنیـای فانـی‪ ،‬جـرس کاروان‬ ‫از رحیـل مسـافری خبـر می دهـد کـه در‬ ‫یسـراید‪.‬‬ ‫سـکونی‪ ،‬اغـازی بی پایـان را م ‬ ‫بـا نهایـت تاسـف و تاثـر درگذشـت حـاج‬ ‫اسماعیل شاه محمدی پیشکسوت رسانه‬ ‫شهرسـتان ری را بـه اهالـی رسـانه تسـلیت‬ ‫عـرض کـرده‪ ،‬برایشـان از درگاه خداونـد‬ ‫متعـال مغفـرت و بـرای بازمانـدگان صبـر‬ ‫جمیـل و اجـر جزیـل خواهانیـم‪.‬‬ ‫مراسم هفتمین روز درگذشت مرحوم شادروان حاج اسماعیل شاه محمدی را به اطالع کلیه اشنایان و سروران گرامی می رسانیم‪.‬‬ ‫مراسـم یادبـود ان مرحـوم روز پنج شـنبه مـورخ ‪ 1399/11/9‬از سـاعت ‪ 14 :30‬الـی ‪ 16‬در قطعـه نـام اوران گلـزار بهشـت زهرا(س) بـا رعایـت‬ ‫دسـتورالعمل های بهداشـتی و فاصله گـذاری اجتماعـی برگـزار می شـود‪ .‬حضـور شـما سـروران گرامـی موجـب شـادی روح ان مرحـوم و تسـلی‬ ‫خاطـر بازمانـدگان خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ازطرف خانواده مرحوم و خبرنگاران و اصحاب رسانه شهرستان ری‬ ‫خانواده محترم شاه محمدی‬ ‫در کمـال تاسـف باخبـر شـدیم حـاج‬ ‫اسـماعیل شـاه محمدی دار فانـی را‬ ‫وداع گفـت‪ .‬ایـن ضایعـه بـزرگ را بـه‬ ‫شـما خانـواده محتـرم تسـلیت عرض‬ ‫کـرده و از خداونـد متعال برای ایشـان‬ ‫طلـب مغفـرت و بـرای شـما صبـر‬ ‫جمی�ل مس�ئلت داری�م‪.‬‬ ‫روابط عمومیشهرداری‬ ‫و شورای اسالمی حسن اباد فشافویه‬ ‫خانواده محترم شادروان‬ ‫حاج اسماعیل شاه محمدی‬ ‫بـا نهایـت تاسـف و تاثـر‪ ،‬ضایعـه‬ ‫پیشکسوت فعال‬ ‫درگذشـت مرحوم‬ ‫ِ‬ ‫در حـوزه رسـانه کـه فـردی متعهـد‬ ‫و دلسـوز بـود و عمـر شـریفش را در‬ ‫اعتلای ا گاهـی جامعـه‪ ،‬تبییـن و‬ ‫ازطرفـی نیـاز و مطالبـات مـردم و‬ ‫‪ ...‬شهرسـتان ری سـپری کـرد‪،‬‬ ‫تسـلیت عـرض کـرده‪ ،‬ضمـن ابـراز‬ ‫همـدردی فـراوان از خداونـد منـان‬ ‫بـرای ان مرحـوم علـو درجـات و‬ ‫بـرای بازمانـدگان صبـر و شـکیبایی‬ ‫مسـئلت داریـم‪.‬‬ ‫خبرنگاران و اصحاب رسانه‬ ‫شهرستان ری‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2607

روزنامه سایه 2607

شماره : 2607
تاریخ : 1401/07/12
روزنامه سایه 2606

روزنامه سایه 2606

شماره : 2606
تاریخ : 1401/07/11
روزنامه سایه 2605

روزنامه سایه 2605

شماره : 2605
تاریخ : 1401/07/10
روزنامه سایه 2602

روزنامه سایه 2602

شماره : 2602
تاریخ : 1401/07/06
روزنامه سایه 2601

روزنامه سایه 2601

شماره : 2601
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!