روزنامه سایه شماره 2164 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2164

روزنامه سایه شماره 2164

روزنامه سایه شماره 2164

‫تجلیل رهبر انقالب اسالمی‬ ‫از برجستگی های علمی و فنی و اخالص شهید فخری زاده‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫سـعید توکلی؛ مدیرعامل شـرکت گاز اسـتان تهران از ضریب اطمینان ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫شـبکه گاز در اسـتان تهـران تـا سـال ‪ ۱۴۰۰‬خبـر داد‪ .‬وی افـزود‪ « :‬ا کنـون ‪ ۱۰۰‬درصـد‬ ‫جمعیـت شـهری و بیـش از ‪ ۹۷‬درصـد جمعیـت روسـتایی از گاز طبیعـی بهره منـد‬ ‫هسـتند که امیدواریم به زودی در بخش روسـتایی نیز به ‪ ۱۰۰‬درصد پوشـش خانوار‬ ‫برسیم»‪.‬‬ ‫خانواده دانشـمند برجسـته و ممتاز هسـته ای و دفاعی کشـور شـهید محسـن‬ ‫فخـری زاده‪ ،‬بـا رهبـر معظـم انقلاب اسلامی دیـدار کردنـد‪ .‬حضـرت ایـت اهلل‬ ‫خامنـه ای در این دیـدار بـا تجلیـل از برجسـتگی های علمـی و فنـی شـهید‬ ‫فخـری زاده و حضـور سخت کوشـانه ان دانشـمند عالی مقـام در میـدان علـم‬ ‫و عمـل‪ ،‬گفتنـد‪« :‬علـو مقامـی کـه خداونـد بـا شـهادت بـه ان بزرگـوار عطـاء کـرد‪،‬‬ ‫مـزد زحمـات و اخلاص کم نظیـر او بـود و ایـن مقـام بـا هیچ یـک از مقام هـای‬ ‫دنیوی قابل مقایسـه نیسـت»‪ .‬رهبر انقالب اسلامی‪ ،‬عظمت یافتن نام شـهید‬ ‫فخـری زاده میـان عمـوم مـردم و ابـراز تاسـف بسـیاری از جوانـان از ناشـناخته بودن او در زمـان حیاتـش را از‬ ‫دیگر اثار اخالص شهید دانستند‪ .‬ایشان گفتند‪« :‬همسران شهدا در اجر ان ها شریک هستند و از خداوند‬ ‫می خواهیـم کـه صبـر و ارامـش خـود را بـر دل هـای شـما نـازل فرمایـد و به توفیـق الهـی بتوانیـد حرکت خـود را‬ ‫متناسـب بـا شـان شـهید ادامـه دهیـد»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬بهمن ‪ 12 1399‬جمادی الثانی ‪ 26 1442‬ژانویه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2164‬تومان‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫سخنگوی دولت خبر داد؛‬ ‫بالتکلیفی و حمله ‪16‬نفر‬ ‫به یک سامورایی!‬ ‫گسترش روابط با شرق در روزهای اتی‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تورم ‪ 30‬یا ‪ 40‬درصدی؟‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫عیدی کارگران مشخص شد‬ ‫مطابـق قانـون کار؛ حداقـل عیـدی کارگـران بـرای یک سـال کار حداقـل معـادل ‪ ۶۰‬و‬ ‫حدا کثـر ‪ ۹۰‬روز اسـت؛ براین اسـاس؛ امسـال حداقـل عیـدی پرداختی بـه کارگران بین‬ ‫سـه میلیون و ‪ ۸۲۰‬هزارتومـان تـا پنج میلیـون و ‪ ۷۳۱‬هزارتومـان خواهـد بـود‪ .‬طبـق‬ ‫ماده واحـده قانـون کار که در پایان شـهریور سـال ‪ ۱۳۷۰‬اصالح شـد‪ ،‬تمـام کارگاه های‬ ‫مشـمول قانـون کار مکلف انـد بـه هر یـک از کارگـران خـود به نسـبت یک سـال کار‬ ‫معادل ‪ ۶۰‬روز اخرین مزد‪ ،‬به عنوان عیدی و پاداش بپردازند‪ .‬برای محاسبه حداقل‬ ‫عیـدی‪ ،‬بایـد دسـتمزد روزانـه مصـوب امسـال را در ‪ ۶۰‬روز ضـرب کنیـم‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ژان ایـو لودریـان؛ وزیـر خارجـه فرانسـه بـا ابـراز تردیـد دربـاره موث ربـودن‬ ‫تحریم هـای دولـت پیشـین امریـکا بـر اهـداف هسـته ای ایـران‪ ،‬گفـت‪« :‬اعمال‬ ‫سیاسـت فشـار حداکثری دولت ترامپ‪ ،‬نتیجه عکس به همراه داشـته است»‪.‬‬ ‫مشاور خانوادگی؛‬ ‫یک پیشنهاد یا یک ضرورت؟!‬ ‫بین محصوالت «ارگانیک» و «مواد مصنوعی» فرقی نیست‬ ‫شیمی هراسی در جهان امروز‬ ‫مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب خبر داد؛‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معاون وزیر نفت‪:‬‬ ‫افزایش تولید‬ ‫پاسخگوی رفع نیاز مصرف کشور نیست‬ ‫امادگی بازگشت‬ ‫به سقف تولید پیش از تحریم ها‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رایگان‬ ‫اوست پایدار‬ ‫من لم یشکر المخلوق‪ ،‬لم یشکر الخالق‬ ‫هرانچهخداوندبزرگمقدر می فرماید‪،‬هیچبنده ایراتوانتغییراننیستوهرانچهحکمتش‬ ‫تعلق می گیرد‪ ،‬هیچ کس را جرئت تغییر و تعدیل نیست؛ لذا امیدواریم که بر انچه می دهد شاکر‬ ‫باشیم و بر نداده هایش و انچه به حکمتش می ستاید صبر کنیم‪ .‬در زندگی االمی ست که فقط‬ ‫همدلـی می توانـد از شـدت ان بکاهـد‪ .‬ایـزد منـان را سپاسـگزاریم کـه در غمنا ک تریـن روزهای‬ ‫یمـان مـا را از نعمـت حضـور دوسـتان و سـروران مهربـان بهره مند سـاخت که وجودشـان‬ ‫زندگ ‬ ‫لهـای داغ دیـده مـا‪ .‬همـدردی و بـذل محبـت تمامـی بزرگـواران کـه بـا حضـور‬ ‫یسـت بـر د ‬ ‫التیام ‬ ‫در مراسـم عزیـز ازدسـت رفته مان یـا بـا ارسـال دسـته گل یا پیام های تسـلیت مـا را مـورد لطف و‬ ‫یسـت کـه بدین وسـیله ضمـن عرض‬ ‫محبـت خـود قـرار داده انـد‪ ،‬سـزاوار قدردانـی و سپاسگزار ‬ ‫تشکر از محضر تمامی سروران ارجمند عمری توام باعزت و سربلندی را برایشان ارزومندیم‪.‬‬ ‫خانواده داغدار قراغانی‪ ،‬بهبهان‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد؛‬ ‫برنامه ریزی‬ ‫برای تامین اب شرب تابستان‬ ‫‪2‬‬ ‫علیرضافیروزجا؛‬ ‫نابغه بی رحم ایرانی‬ ‫سوار بر گرده فیل‬ ‫‪5‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سه شنبه‪ 7‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2164‬‬ ‫‪Reuters‬‬ ‫مکرون؛ خواستار حفظ حا کمیت اروپا‬ ‫امانوئـل مکـرون؛ رئیس جمهـوری‬ ‫فرانسـه خواسـتار حفـظ حاکمیت‬ ‫اروپا شـد‪ .‬به گزارش ایلنا؛ وی گفت‬ ‫کـه وا کنـش سـریع ایـن بلـوک بـه‬ ‫پاندمـی کرونـا نشـان داد کـه ایـن‬ ‫بلـوک بایـد حاکمیـت بیشـتری‬ ‫داشـته و در زمینه هایـی نظیـر بهداشـت‪ ،‬فنـاوری و انـرژی‪،‬‬ ‫خودمختاری بیشتری داشته باشد‪ .‬مکرون گفت که تغییر‬ ‫دولـت در امریـکا فرصتـی بـرای اروپاسـت‪.‬‬ ‫«صلح هرمز»؛ طرحی با مختصات منطقه‬ ‫‪Telegraph‬‬ ‫هشدار گوردون به جانسون‬ ‫گـوردون بـراون؛ نخسـت وزیر‬ ‫سال های ‪ ۲۰۰۷‬تا ‪ ۲۰۱۰‬انگلیس‪ ،‬به‬ ‫بوریس جانسون؛ نخسـت وزیر این‬ ‫کشـور دربـاره اسـتقالل اسـکاتلند و‬ ‫تبدیل بریتانیا به دولت ورشکسته‬ ‫هشـدار داد‪ .‬ب هگـزارش انـا؛ بـراون بـا‬ ‫انتشار یک یادداشت به جانسون تا کید کرد که بدون انجام‬ ‫اصالحات سرتاسری در این کشور‪ ،‬احتمال این وجود دارد که‬ ‫انگلیس به یک دولت ورشکسـته تبدیل شـود‪ .‬نخسـت وزیر‬ ‫اسـبق انگلیـس هشـدار داد کـه بزرگ تریـن موضوعـی کـه‬ ‫نخسـت وزیر ایـن کشـور در سـال جـاری بـا ان مواجـه اسـت‪،‬‬ ‫فروپاشـی اتحـاد بیـن لنـدن و اسـکاتلند و تلاش مقا مهـای‬ ‫اسکاتلندی برای استقالل است‪ .‬او هشدار داد که با توجه به‬ ‫انتخابـات ششـم مـاه مـی (‪ ۱۶‬اردیبهشـت ماه ‪ )۱۴۰۰‬پارلمـان‬ ‫اسکاتلندواحتمالافزایش کرسی هایحزبملیاسکاتلند‪،‬‬ ‫ایـن احتمـال وجـود دارد کـه پارلمـان اسـکاتلند ب هسـمت‬ ‫تـدارک بـرای برگـزاری دومین همه پرسـی اسـتقالل اسـکاتلند‬ ‫حشـده‬ ‫از انگلیـس بـرود‪ .‬اظهارنظـر بـراون در حالـی مطر ‬ ‫کـه نظرسـنجی های اخیـر در چهـار کشـور عضـو پادشـاهی‬ ‫متحـد بریتانیـای کبیـر و ایرلنـد شـمالی (شـامل انگلیسـتان‪،‬‬ ‫اسـکاتلند‪ ،‬ولـز و ایرلنـد شـمالی) نشـان می دهـد کـه ا کثریـت‬ ‫احتمـال می دهنـد اسـکاتلند ظـرف ‪۱ ۰‬سـال اینده مسـتقل‬ ‫شود‪ .‬نخست وزیر پیشین انگلیس هشدار داد‪« :‬انتخابی که‬ ‫پیش روی ماست‪ ،‬انتخاب کردن بین یک دولت اصالح شده‬ ‫و یـک دولـت ورشکسـته اسـت»‪ .‬او از جانسـون خواسـت تـا‬ ‫بـه وعـده انتخاباتـی خـود بـرای ایجـاد یـک کمیسـیون ویـژه‬ ‫دموکراسـی به منظـور بازنگـری در شـیوه حکومـت داری و‬ ‫حکمرانـی در کل بریتانیـا (چهـار کشـور عضـو) عمـل کنـد‪.‬‬ ‫‪The Washington Post‬‬ ‫ترامپ و ‪ 30573‬دروغ‬ ‫شـمار دروغ هـا و اخبـار ناصحیـح‬ ‫در اظهـارات دونالـد ترامـپ در‬ ‫‪۳‬هـزار‬ ‫دوره ریاسـت جمهوری اش ‪ ۰‬‬ ‫و ‪ ۵۷۳‬مـورد اعلام شـده اسـت؛‬ ‫دروغ هـا و اخبـار کذبـی کـه نه تنهـا‬ ‫بـه امریـکا و سیاسـت ایـن کشـور در‬ ‫جهان اسـیب رسـانده؛ بلکه حتی به حیثیت خود او لطمه‬ ‫زده اسـت‪ .‬ب هگـزارش مهـر؛ بـرای راسـتی ازمایی سـخنان و‬ ‫اظهارات سیاسـتمداران ‪ ۱۰‬سـال پیش بخشـی به نام «فکت‬ ‫چکـر» راه انـدازی شـده و شـمار اخبـار دروغ و ناصحیحـی کـه‬ ‫از سـوی ترامـپ مطـرح شـده را رسـانه ای کرده اسـت‪ .‬دونالد‬ ‫ترامـپ از همـان روز نخسـت دوره زمامـداری اش اشـکارا‬ ‫نشـان داد کـه رویکـردی خـاص نسـبت بـه حقایـق و امـار‬ ‫دارد‪ .‬اشـپیگل انالیـن نیـز ضمـن بازتاب این خبر نوشـته که‬ ‫ترامـپ‪ ،‬یـک دروغ پـس از دروغـی دیگـر در این مـدت به زبـان‬ ‫دروغ اسـتقبال بی سـابقه و تاریخـی مراسـم‬ ‫اورده اسـت؛ از ِ‬ ‫تحلیـف خـود (نخسـتین روز رسـمی شـروع کارش) تـا ادعای‬ ‫تقلـب انتخاباتـی در واپسـین روز زمامـداری اش در مقـام‬ ‫رئیس جمهـوری‪ .‬ترامـپ در سـال اول زمامـداری خـود‬ ‫به طور متوسـط هـر روز شـش دروغ یـا خبـر ناصحیـح تحویل‬ ‫رسـانه ها و مـردم داده اسـت‪.‬‬ ‫‪Al-Quds Al-Arabi‬‬ ‫انتقاد عفو بین الملل‬ ‫از شرایط زندان های مصر‬ ‫سازمان عفو بین الملل در گزارشی‬ ‫اعلام کـرد کـه هزاران نفـر ماه هـا یـا‬ ‫سـال ها در شـرایط غیر انسـانی در‬ ‫بسـیاری از موارد در زندان هـای‬ ‫پرازدحـام و شـلوغ بازداشـت‬ ‫زندانیان‬ ‫هسـتند‪ .‬به گزارش ایسنا؛‬ ‫ِ‬ ‫مصر غذای غیر بهداشـتی دریافت می کنند و در سـلول های‬ ‫تاریـک و بـا تهویـه بـد نگـه داشـته می شـوند‪ .‬سـازمان عفـو‬ ‫بین الملل اعالم کرد؛ مراقبت بهداشتی ناکافی در زندان ها‪،‬‬ ‫زندانیـان را مجبـور می کنـد بی دلیـل و انگیـزه رنـج ببرنـد و‬ ‫ً‬ ‫گاهـی احتمـاال ایـن رنج هـا منجربه فـوت برخـی از زندانیـان‬ ‫می شود‪ .‬سازمان عفو بین الملل همچنین اعالم کرد که در‬ ‫گزارش خود تجربه دسـتگیری ‪ ۶۷‬نفر را مستندسـازی کرده‬ ‫کـه ‪ ۱۰‬نفـر از ان هـا در بازداشـت و دو نفـر دیگـر نیـز کمـی پـس از‬ ‫ازادی‪ ،‬در ‪ ۲۰۱۹‬یـا ‪ ۲۰۲۰‬فـوت کردنـد‪ .‬مسـئوالن مصـر هنـوز‬ ‫بـه گـزارش سـازمان عفو بین الملل وا کنش نشـان نداده اند‪.‬‬ ‫دولت مصر گزارش ها درباره شکنجه و وضعیت بد زندان ها‬ ‫را قبـول نمی کنـد و ان هـا را «شـایعات منفـی» تلقـی می کند‪.‬‬ ‫شتـر کلیـپ ویدئویـی از زنـدان «طـره»‬ ‫وزارت کشـور مصـر پی ‬ ‫(قاهره) منتشر کرد که نشان می داد زندانیان با جدیدترین‬ ‫اسـتانداردهای پزشـکی در حال معالجـه هسـتند‪.‬‬ ‫طرح «صلح هرمز» که جمهوری اســامی ایران در مهرماه ‪ ۹۸‬درراســتای‬ ‫ایجاد صلح بین کشــورهای ســاحلی خلیج فارس مطرح کرد‪ ،‬به اعتقاد‬ ‫کارشناســان همچنــان‪ ،‬کاربردی تریــن طــرح بــرای حفــظ ثبــات و ارامــش‬ ‫در منطقــه اســت‪ .‬ب هگــزارش ایرنــا؛ در اکتبــر ســال ‪ ،۲۰۱۹‬حســن روحانــی‬ ‫(رئیس جمهــوری اســامی ایــران) بــرای تمــام کشــورهای جامعــه هرمــز؛‬ ‫یعنــی بحریــن‪ ،‬کویــت‪ ،‬عــراق‪ ،‬قطــر‪ ،‬عمــان‪ ،‬عربســتان ســعودی و امــارات‬ ‫ً‬ ‫نهــا را بــه پیوســتن بــه ایــن ابتــکار‬ ‫عربــی متحــده‪ ،‬نامــه نوشــت تــا رســما ا ‬ ‫دعــوت کنــد؛ دعوت نامـه ای کــه هنــوز روی میــز اســت‪.‬‬ ‫نطـرح برپایـه تشریک مسـاعی کشـورهای‬ ‫ای ‬ ‫سـاحلی خلیـج فـارس بـا هـدف پایان بخشـی‬ ‫بـه حضـور نیروهـای بیگانـه دراین حـوزه مهـم‬ ‫و راهبـردی ابـی بنـا نهـاده شـده و رهـاورد ان‪،‬‬ ‫ایجـاد صلـح و ثبـات در خلیـج فارس و پیشـرفت‬ ‫و شـکوفایی اقتصـادی بـرای کشـورهای منطقه‬ ‫نطـرح‪« ،‬ائتلاف‬ ‫اسـت‪ .‬برهمین اسـاس؛ ای ‬ ‫امیـد» هـم نام گـذاری شـده اسـت‪ .‬بایـد اعتـراف‬ ‫کـرد کـه برخـی دولت هـای شیخ نشـین حـوزه‬ ‫خلیـج فـارس کـه سرنوشـت وجـودی خـود را بـه‬ ‫نطـرح چنـدان‬ ‫امریـکا بسـته اند‪ ،‬تا کنـون بـا ای ‬ ‫همراهـی و همـکاری نکرده انـد کـه شـاید یکـی‬ ‫نطـرح‬ ‫از دالیـل ان‪ ،‬بی اطالعـی از منافـع ای ‬ ‫اسـت‪ .‬براین اسـاس؛ احسـاس می شـود بایـد‬ ‫بیشـتر دربـاره مزایـای ان سـخن گفـت‪ .‬وجـود‬ ‫طر ح هـای غیرواقع بینانـه کـه امریکایی هـا بـا‬ ‫ان‪ ،‬برخـی از کشـورهای عربـی سـاحلی خلیـج‬ ‫فـارس را همـواره فریـب می دهنـد‪ ،‬یکـی از دالیل‬ ‫دیگـر عدم همراهـی جـدی برخی از این کشـورها‬ ‫بـا طـرح صلـح هرمـز عنـوان شـده اسـت‪ .‬طـرح‬ ‫صلـح هرمـز‪ ،‬همان طورکـه مشـخص اسـت؛ یک‬ ‫ً‬ ‫طـرح بـا مختصـات منطقـه اسـت کـه نهایتـا‪،‬‬ ‫همـه کشـورهای منطقـه از ان بهـره خواهند برد‬ ‫و به جای اینکـه خلیـج فـارس تبدیـل بـه صحنه‬ ‫جنـگ و انبـار بـاروت شـود‪ ،‬تبدیـل به حـوزه ابی‬ ‫صلـح و ارامـش خواهد شـد که منافـع اقتصادی‬ ‫کالنی برای کشـورهای سـاحلی به دنبال خواهد‬ ‫داشـت‪.‬‬ ‫محمدجـواد ظریف؛ وزیـر امور خارجه جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران روز جمعـه گذشـته در گزارشـی‬ ‫در نشـریه امریکایـی «فـارن افـرز» نوشـت‪:‬‬ ‫«ایـران مدت هاسـت کـه از تشـکیل یـک مجمـع‬ ‫گفت وگـوی منطقـه ای حمایـت می کنـد؛ از‬ ‫زمـان قطعنامـه ‪ ۵۹۸‬شـورای امنیـت سـازمان‬ ‫ملـل متحـد در سـال ‪ ۱۹۸۷‬تـا ابتـکار صلـح هرمـز‬ ‫معـروف بـه ‪ HOPE‬کـه ایـران در سـال ‪ ۲۰۱۹‬ان را‬ ‫بـه مجمـع عمومـی سـازمان ملـل متحـد ارائـه‬ ‫کـرد‪ .‬در چنیـن مجمعـی‪ ،‬کشـورها می تواننـد بـا‬ ‫تدابیـر اعتمادسـازانه دغدغه هـای خـود را رفـع‬ ‫کـرده‪ ،‬گالیه هـای خـود را ازطریـق گفت وگـو حـل‬ ‫کننـد و بـا مشـارکت در تالش هـای دارای منافـع‬ ‫متقابـل‪ ،‬مسـائل مشـترک را حـل و از منافـع‬ ‫جمعی حراست کنند‪ .‬صلح هرمز‪ ،‬پیش نویس‬ ‫اینـده نیسـت‪ .‬هر سـازوکار دائمی بایـد به صورت‬ ‫جمعـی توسـط تمـام قدرت هـای منطقـه ای‬ ‫نطـرح پیشـنهادی‪،‬‬ ‫به دسـت ایـد؛ امـا ای ‬ ‫نمایانگر خواسـت ایران برای داشـتن جامعه ای‬ ‫قدرتمنـد‪ ،‬باثبـات‪ ،‬ارام و شـکوفا از کشـورها‬ ‫و عـاری از تحمیـل هژمونـی منطقـه ای یـا‬ ‫یسـت‪ .‬چهارچـوب ابتـکار صلـح هرمـز‪ ،‬بـر‬ ‫جهان ‬ ‫اصـول موردپذیـرش جهانـی بنـا شـده‪ .‬احتـرام‬ ‫بـه حا کمیـت و تمامیـت ارضـی‪ ،‬از جملـه ایـن‬ ‫اصول است‪ .‬دولت های مشارکت کننده متعهد‬ ‫می شـوند که برای نمادهای تاریخی‪ ،‬مذهبی و‬ ‫ملـی یکدیگـر احتـرام قائـل شـده و از مداخلـه در‬ ‫امـور داخلـی یـا خارجـی یکدیگـر اجتنـاب کننـد‪.‬‬ ‫درون انچـه مـا ان را جامعـه هرمـز نامیده ایـم‪،‬‬ ‫کشـورها متعهـد می شـوند کـه مناقشـات خـود‬ ‫را ب هشـکل صلح امیـز حل وفصـل؛ و از مشـارکت‬ ‫در ائتالف هـا یـا هم پیمانی هایـی علیـه یکدیگـر‬ ‫خـودداری کننـد‪ .‬الزمـه موفقیـت ابتـکار صلـح‬ ‫هرمـز یا هر ابتـکار دیگری ان اسـت که دولت های‬ ‫منطقـه و قدرت هـای خارجـی‪ ،‬واقعیـات‬ ‫مشـخصی را بپذیرنـد‪ .‬در ابتـدا ایـن واقعیـت کـه‬ ‫اینـده منطقـه می توانـد و باید تنها توسـط مردم‬ ‫این منطقـه تعییـن شـود‪ .‬هـر رویکـرد دیگـری‪،‬‬ ‫محکـوم به شکسـت اسـت‪ .‬به این منظـور‪ ،‬غرب‬ ‫بایـد از سیاسـت سرپرسـتی یـا حمایـت کـور از‬ ‫رفتـار بـد دولت هـای پیـروش به نـام مقابلـه‬ ‫بـا تهدیـد موهـوم ایـران‪ ،‬دسـت بـردارد‪ .‬تمـام‬ ‫دولت های ساحلی خلیج فارس‪ ،‬بی استثنا‪ ،‬در‬ ‫هر ابتکار منطقه ای شـامل شـده و هم بازیگران‬ ‫منطقـه ای و هـم بازیگـران خارجـی بایـد حقـوق‬ ‫ملـی مشـروع‪ ،‬منافـع و دغدغه هـای امنیتـی‬ ‫همـه را پذیرفتـه و بـه ان احتـرام بگذارنـد‪ .‬حـاال‬ ‫عـراق به عنـوان یکـی از کشـورهای مهم سـاحلی‬ ‫یبـر دفـاع از ان هـا ارسـال‬ ‫خلیـج فـارس مبن ‬ ‫کـرده و خلیـج فـارس به دلیـل حضـور نیروهـا و‬ ‫پایگاه هـای مختلـف نظامـی امریـکا در منطقـه‪،‬‬ ‫بـه یکـی از خطرنا ک تریـن مناطق جهان تبدیل‬ ‫شـده اسـت‪ .‬ایـن کارشـناس عراقـی افـزود‪:‬‬ ‫«خلیج فارس از نگاه امریکایی ها یک حوزه ابی‬ ‫مهـم اسـت کـه بایـد هماننـد بسـیاری از دریاهـا‬ ‫و ابراه هـای بین المللـی زیـر سـلطه و نفـوذ امریـکا‬ ‫قـرار می گرفـت»‪ .‬او تا کیـد کـرد امریـکا درواقـع‪ ،‬بـا‬ ‫حضـور نظامـی خـود در خلیج فـارس می خواهد‬ ‫کشـورهای مخالـف؛ از جملـه ایـران و عـراق را‬ ‫مجبـور بـه همراهی بـا طر ح هایش کند‪ .‬الکنانی‬ ‫گفـت کـه کشـورهای سـاحلی خلیـج فـارس‪،‬‬ ‫راه حلی برای ایجاد امنیت و صلح در منطقه جز‬ ‫همـکاری بـا همدیگـر برای ایجـاد ثبـات و ارامش‬ ‫در منطقه ندارند‪ .‬او بااشـاره به اینکه کشـورهای‬ ‫سـاحلی بایـد بیگانـگان را از سـلطه بـر ایـن دریـا‬ ‫منع کنند‪ ،‬افزود‪« :‬کشورهایی که دنبال ارامش‬ ‫و صلح در منطقه هسـتند‪ ،‬باید به دنبال منافع‬ ‫مشـترک باشـند و یکـی از بسـترهای ایـن منافـع‬ ‫مشـترک‪ ،‬پیوسـتن به صلح هرمز و پایان حضور‬ ‫بیگانـگان در منطقـه اسـت»‪.‬‬ ‫کارشناس دیگر عراقی معتقد است که وابستگی‬ ‫شـدید برخـی کشـورهای منطقـه بـه بیگانـگان‪،‬‬ ‫یکـی از عوامـل نپیوسـتن ان هـا بـه صلـح هرمـز‬ ‫شـده اسـت‪« .‬وائـل الرکابـی» درعین حـال تا کید‬ ‫حهــای غیرواقع بینانــه کــه امریکایی هــا بــا ان‪،‬‬ ‫وجــود طر ‬ ‫برخــی از کشــورهای عربــی ســاحلی خلیــج فــارس را همواره‬ ‫فریــب می دهنــد‪ ،‬از دالیــل عدم همراهــی جــدی برخــی از‬ ‫ایــن کشــورها بــا طــرح صلــح هرمــز عنــوان شــده‪ .‬بــا طــرح‬ ‫صلــح هرمــز‪ ،‬به جای اینکــه خلیــج فــارس تبدیــل بــه صحنــه‬ ‫جنــگ و انبــار بــاروت شــود‪ ،‬تبدیــل بــه حــوزه ابــی صلــح‬ ‫و ارامــش خواهــد شــد کــه منافــع اقتصــادی کالنــی بــرای‬ ‫کشــورهای ســاحلی به دنبــال خواهــد داشــت‬ ‫نطـرح‪ ،‬نقـش کلیـدی خواهـد داشـت؛‬ ‫درای ‬ ‫به ویـژه ا گـر در اینده‪ ،‬خلیج فـارس‪ ،‬از محورهای‬ ‫طـرح بـزرگ اقتصـادی راه ابریشـم شـود»‪.‬‬ ‫یک تحلیلگر مسـائل سیاسـی عراق دراین راستا‬ ‫معتقـد اسـت که طـرح ایران بـرای حفظ امنیت‬ ‫و صلـح در خلیـج فـارس تحت عنـوان صلـح‬ ‫هرمـز یـک طـرح واقع بینانـه اسـت‪« .‬حسـین‬ ‫الکنانـی» افـزود کـه امنیـت کشـورهای منطقـه‬ ‫درطـول ‪ ۳۰‬سال گذشـته به دلیـل حضـور و‬ ‫دخالت هـا نیروهـای بیگانـه در خلیـج فـارس‪،‬‬ ‫دسـتخوش ناارامـی و بی ثباتـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫به گفتـه او؛ امریـکا درطـول سـال های گذشـته بـا‬ ‫حضـور نظامـی خـود در خلیـج فـارس‪ ،‬همـواره‬ ‫پیام هـای غلطـی بـرای کشـورهای عربـی حـوزه‬ ‫وزیر کشور توصیه کرد؛‬ ‫ ترشدن فضای سرد و سا کت انتخابات‬ ‫فعال‬ ‫ِ‬ ‫کـرد کـه طـرح صلـح هرمـز توسـط جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران‪ ،‬بسـیار خردمندانـه مطـرح شـده‬ ‫اسـت‪ .‬او ادامـه داد کـه امنیـت و صلـح در خلیـج‬ ‫فـارس در وقـت حاضـر به دلیـل حضـور ناوهـای‬ ‫هواپیمابـر و نیروهـای متعـدد امریکایـی دچـار‬ ‫بی ثباتـی شـده و ا گـر کشـورها عـزم جـدی بـرای‬ ‫ایجـاد صلـح و ارامـش در منطقـه دارنـد بایـد‪،‬‬ ‫دراین راسـتا بـا همدیگـر همـکاری کننـد‪ .‬او‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬امریـکا درصـدد ایجـاد هر ج ومـرج‬ ‫یشـک‬ ‫نشـرایط ب ‬ ‫یسـت کـه ای ‬ ‫دراین حـوزه اب ‬ ‫به نفـع کشـورهای منطقـه نیسـت و صلـح‬ ‫منطقـه ای و جهانـی را بـه مخاطـره خواهـد‬ ‫انداخـت»‪ .‬الرکابـی تا کیـد کـرد کـه متاسـفانه‬ ‫کشـورهایی که پذیرفته اند زیر ذلت امریکایی ها‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری تاکید کرد؛‬ ‫برنامه ریزی برای تامین اب شرب تابستان‬ ‫نطـرح ایرانـی‬ ‫امرارمعـاش کننـد‪ ،‬تا کنـون بـا ای ‬ ‫نطـرح‪ ،‬حرکـت‬ ‫مخالفـت کرده انـد؛ هرچنـد ای ‬ ‫ارام ناوهـا و کشـتی ها را بـرای کشـورهای منطقه‬ ‫فراهـم خواهـد کـرد‪ .‬او خاطرنشـان سـاخت‬ ‫کـه اراده امریکایی هـا براین اسـت که امنیـت و‬ ‫صلـح در منطقـه برقـرار نشـود و برهمین اسـاس‬ ‫به این گونـه طر ح هـای منطقـه ای بـرای ایجـاد‬ ‫ثبـات و ارامـش در منطقـه بـاور نـدارد‪ .‬ایـن‬ ‫کارشـناس عراقـی افـزود کـه طـرح صلـح هرمـز‪،‬‬ ‫نشـان داد جمهـوری اسلامی ایـران همچنـان‬ ‫پیشـگام ایجـاد صلـح و ارامـش در منطقـه‬ ‫اسـت؛ امـا متاسـفانه کشـورهای دیگـر به دلیـل‬ ‫وابسـتگی کـه بـه امریکایی هـا پیـدا کرده انـد‪،‬‬ ‫تا کنـون بـه ان نظـر مثبـت نشـان نداده انـد‪ .‬او‬ ‫گفـت کـه ازنظـر امریکایی هـا؛ خلیـج فـارس‪ ،‬یک‬ ‫منطقه راهبردی و مهم اسـت؛ ازاین رو‪ ،‬با ایجاد‬ ‫مشکالت و بحران سازی می کوشند حضور خود‬ ‫را در منطقه حفظ کنند‪ .‬الرکابی افزود که امریکا‬ ‫درواقـع‪ ،‬تنهـا درصـدد اجـرای طر ح هـای خـود‬ ‫اسـت کـه به طورویـژه منافـع رژیم صهیونیسـتی‬ ‫ً‬ ‫در ان رعایـت می شـود‪ .‬طبیعتـا این طر ح هـا‬ ‫همه در ضدیت با کشورهای منطقه و همچنین‬ ‫محـور مقاومـت اسـت‪.‬‬ ‫حجت االسالم حسـن روحانی؛ رئیس جمهوری‬ ‫در هفتادوچهارمیـن نشسـت مجمـع عمومـی‬ ‫سـازمان ملـل در مهرمـاه ‪ ۹۸‬از طـرح «ابتـکار‬ ‫صلـح هرمـز» یـا «ائتلاف امیـد» رونمایـی کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬بنـا بـه مسـئولیت تاریخـی کشـورم‬ ‫در حفـظ امنیـت‪ ،‬صلـح‪ ،‬ثبـات و پیشـرفت‬ ‫در منطقـه خلیـج فـارس و تنگـه هرمـز‪ ،‬همـه‬ ‫کشـورهایی را کـه از تحـوالت خلیـج فـارس و‬ ‫تنگـه هرمـز متاثـر می شـوند بـه ائتلاف امیـد‬ ‫(‪)HOPE‬؛ یعنـی ابتـکار صلـح هرمـز (‪Hormoz‬‬ ‫‪ )Peace Endeavor‬دعـوت می کنـم»‪ .‬هـدف‬ ‫ائتلاف امیـد‪ ،‬ارتقـای صلـح‪ ،‬ثبـات‪ ،‬پیشـرفت‬ ‫و رفـاه کلیـه سـا کنان حـوزه تنگـه هرمـز و تفاهـم‬ ‫متقابـل و روابـط صلح امیـز و دوسـتانه میـان‬ ‫ایشـان اسـت‪ .‬ایـن ابتـکار‪ ،‬حوزه هـای مختلـف‬ ‫همـکاری ماننـد تامیـن همگانـی امنیت انـرژی‪،‬‬ ‫ازادی کشـتیرانی و انتقـال ازادانـه نفـت و سـایر‬ ‫منابـع از و بـه کشـورهای حـوزه تنگـه هرمـز و‬ ‫فراتـرازان را دربرمی گیـرد‪ .‬همچنیـن ائتالف امید‬ ‫برپایـه اصـول مهمـی نظیـر پایبنـدی بـه اهـداف‬ ‫و اصـول ملـل متحـد‪ ،‬احتـرام متقابـل‪ ،‬منافـع‬ ‫متقابل‪ ،‬جایگاه برابر‪ ،‬گفت وگو و تفاهم‪ ،‬احترام‬ ‫به حا کمیت و تمامیت ارضی‪ ،‬خدشـه ناپذیری‬ ‫مرزهـای بین المللـی‪ ،‬حل وفصـل مسـالمت امیز‬ ‫متـر‪ ،‬دو اصـل‬ ‫تمـام اختالفـات و ازهمه مه ‬ ‫بنیادی ِـن «تجاوز نکـردن» و «دخالت نکـردن در‬ ‫امـور داخلـی یکدیگـر» قـرار دارد‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت خبر داد؛‬ ‫گسترش روابط با شرق در روزهای اتی‬ ‫‪El País‬‬ ‫عصبانیت اروپایی ها از وا کسیناسیون‬ ‫پـس از گذشـت چهار هفتـه از‬ ‫طـرح وا کسیناسـیون سرتاسـری‬ ‫کوویـد‪ ۱۹-‬در اتحادیـه اروپـا کـه‬ ‫ً‬ ‫رسـما از روز یک شـنبه ‪ ۲۷‬دسـامبر‬ ‫(‪ 7‬دی مـاه) اغـاز شـد‪ ،‬مشـکالت‬ ‫لجسـتیکی پیش بینی نشـده و‬ ‫دشـواری ها در اجـرای یـک برنامـه تولیـد و توزیـع هماهنـگ‬ ‫بـا شـرکت های دارویـی سـبب شـد تـا برنامه ریزی هـای‬ ‫بلندپروازانـه ابتدایـی دولت هـا به فراموشـی سـپرده شـود‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنا؛طبـق امار جمع اوری شـده در حالی که بـه ازای‬ ‫هـر‪ ۱۰۰‬نفـر در انگلیـس‪ ُ ۱۰‬دز و در امریکا شـش ُ دز وا کسـن کرونا‬ ‫تزریق شده‪ ،‬این رقم در اتحادیه اروپا به دو ُ دز هم نمی رسد‪.‬‬ ‫هر چند باید در نظر داشـت وا کسیناسـیون در این دو کشـور‪،‬‬ ‫حدود دو یا سه هفته پیش از اتحادیه اروپا کلید خورده بود‪.‬‬ ‫انتونیوخورخه گونسالس‬ ‫تلنگر‬ ‫وزیر کشـور با ابراز نگرانی از فضای سـرد و سـا کت انتخابات ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫عنـوان کـرد‪« :‬احـزاب و گروه هـای سیاسـی بایـد فعال تـر شـوند‬ ‫تـا انتخابـات باشـکوهی برگـزار شـود»‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ عبدالرضـا‬ ‫رحمانـی فضلـی پـس از نشسـت بـا اسـتانداران سراسـر کشـور‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬چهـار مسـئله امنیـت‪ ،‬انتخابـات‪ ،‬معیشـت و سلامت‬ ‫مـردم در دسـتورکار ایـن نشسـت قـرار داشـت‪ .‬به رغـم فشـارها و‬ ‫شـرایط سـخت اقتصادی و مشـکالت ناشـی از تحریم و مشـکالت‬ ‫اقتصادی ناشی از بیماری کرونا که در حوزه مشاغل و کسب وکار‬ ‫نقصانـی بـزرگ ایجـاد کـرده؛ امنیـت کشـور قابل قبـول بـود و‬ ‫نظارت ها‪ ،‬کنترل ها و مدیریت به موقع و مناسـب انجام می شـد‬ ‫و مسـئوالن هم به موقع پاسـخگوی نیازهای مردم بودند‪ .‬تا کید‬ ‫شـد نظـارت دقیق تـر و فعال تـر در مرزهـای غربـی اعمـال و از تمـام‬ ‫امکانـات بـرای تقویـت مرزهـای شـرقی کشـور اسـتفاده شـود‪ .‬نیـز‬ ‫کنتـرل و چگونگـی هزینه هایـی کـه دولـت دراین منطقـه داده‬ ‫است‪ ،‬مشخص شود‪ .‬بحث امنیت انتخابات در نشست مطرح‬ ‫شـد و اطلـس امنیـت انتخابـات درحال تهیه شـدن اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫اطلس هرماه تغییر می کند و تا کنون مشـکل خاصی دراین حوزه‬ ‫نداشـتیم»‪ .‬وزیـر کشـور تا کیـد کـرد‪« :‬هنـوز فضـای سیاسـی و‬ ‫اجتماعی جامعه و افکار عمومی نسبت به انتخابات حساسیت‬ ‫و بازتـاب و انعـکاس خاصـی را نشـان نداده اسـت‪ .‬وقتـی این دوره‬ ‫از انتخابـات را بـا چهارسال گذشـته مقایسـه کنیـم‪ ،‬بـرای مـا کمـی‬ ‫نگران کننـده اسـت»‪.‬‬ ‫معـاون اول رئیس جمهـوری دربـاره پیش بینـی بارش هـا در هفتـه‬ ‫و ماه هـای پیـش رو‪ ،‬گفـت‪« :‬وزارت نیـرو بایـد از هم ا کنـون بـرای‬ ‫مدیریـت منابـع اب و به ویـژه تامیـن اب شـرب در تابسـتان سـال‬ ‫بعـد برنامه ریـزی کنـد تـا دغدغـه ای در تامیـن اب شـرب نباشـد»‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اطالع رسـانی معاون اول رئیس جمهوری؛ اسـحاق‬ ‫جهانگیـری بااشـاره به گـزارش وزارت جهـاد درخصـوص اقدامـات‬ ‫انجام شـده بـرای تدویـن الگـوی کشـت ملـی‪ ،‬از تالش هـای‬ ‫صورت گرفتـه بـرای تدویـن و ارائـه ایـن گـزارش قدردانـی کـرد و‬ ‫یسـت کـه سـال ها در کشـور‬ ‫گفـت‪« :‬سـند الگـوی کشـت‪ ،‬موضوع ‬ ‫مطـرح بـوده کـه خوشـبختانه وزارت جهـاد کشـاورزی مطالعـات و‬ ‫بررسی های متعددی را انجام داده و این سند امروز تدوین شده‪.‬‬ ‫در بخـش کشـاورزی هماننـد سـایر بخش هـا بـا محدودیـت منابـع‬ ‫نظیر اب وخا ک مواجهیم و مهم ترین پیام سند الگوی کشت نیز‬ ‫این اسـت که بتوانیـم از منابـع محـدود‪ ،‬بهتریـن اسـتفاده را انجـام‬ ‫دهیـم تـا بیشـترین بـازده را داشـته باشـیم‪ .‬اجـرای الگـوی کشـت‬ ‫ملـی بایـد منجربه ایـن شـود کـه از هـر مترمکعـب اب در کشـاورزی‬ ‫بهتریـن اسـتفاده صـورت گیـرد و محصـوالت کشـاورزی نیـز بـا‬ ‫باالتریـن بازدهـی تولیـد شـود»‪ .‬او بابیان اینکـه بخـش کشـاورزی‬ ‫مهم تریـن مصرف کننـده اب در کشـور اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ا گـر بـا‬ ‫اقداماتـی نظیـر اجرای الگوی کشـت حتی ‪ ۱۵‬درصد در مصـرف ِاب‬ ‫کشـاورزی صرفه جویـی کنیـم‪ ،‬اثرگذاری ایـن کاهش مصرف بیش‬ ‫از صرفه جویـی در بخش هـای صنعـت و شـرب نمایـان می شـود»‪.‬‬ ‫سـعید خطیـب زاده گفـت‪« :‬جمهـوری اسلامی ایـران درطـول‬ ‫سـال های حیـات خـودش همـواره سیاسـت نـه شـرقی و نه غربی‬ ‫را پیگیـری؛ و در سـال های اخیـر نیـز نـگاه بـه شـرق را دنبـال کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن سیاسـتی بـوده کـه از دولـت اقـای خاتمـی تـا االن‬ ‫پیگیری شـده اسـت»‪ .‬به گزارش ایسـنا؛ سـخنگوی وزارت خارجه‬ ‫افـزود‪« :‬پیگیـری سیاسـت نـگاه بـه شـرق ازسـوی جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران‪ ،‬برخاسـته از یـک شـناخت اسـت؛ نـه یـک الـزام‬ ‫بین المللـی صـرف‪ .‬شـناخت اینکـه شـرق سیاسـی و شـرق‬ ‫اقتصادی درحال برامدن است و این شرق سیاسی و اقتصادی‪،‬‬ ‫پایتخت هایـی دارد؛ ازجملـه پکـن‪ ،‬تهـران و مسـکو‪ .‬ایـن برامـدن‬ ‫در مقابـل هیـچ جبهـه دیگـری نیسـت و ناشـی از شـناختی از‬ ‫ً‬ ‫دنیای پسا غربی ست‪ .‬جمهوری اسالمی ایران اساسا برای اینکه‬ ‫از برخی از این برداشـت های نادرسـت فاصله گرفته شـود‪ ،‬نقشـه‬ ‫راهبـردی میـان ایـران و چیـن را طراحـی کـرده اسـت؛ ایـن نقشـه‬ ‫راهبـردی ‪ ۲۵‬سـاله دراین راسـتا تدویـن شـده کـه مـا از باالوپائیـن‬ ‫رفتن هـای روزمـره فاصلـه بگیریـم و یـک چشـم انداز راهبـردی در‬ ‫روابـط داشـته باشـیم»‪ .‬سـخنگوی وزارت خارجـه بابیان اینکـه‬ ‫درمورد روسیه نیز چنین نگاهی وجود دارد؛ به سفرهای متعدد‬ ‫ظریـف بـه روسـیه در چندسال گذشـته اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬اقـای‬ ‫ظریـف دراین مـدت بارهـا بـه مسـکو سـفر کـرد و بازهـم خواهـد‬ ‫رفت‪ .‬ان شاءاهلل در روزهای پیش رو شاهد گسترش هرچه بیشتر‬ ‫روابطمـان بـا شـرق خواهیـم بـود»‪.‬‬ ‫تورم ‪ 30‬یا ‪ 40‬درصدی؟‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫امروزه میزان تورم‪ ،‬به عنوان شاخصی از پیشرفت یا پسرفت اقتصاد کشورها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مـورد وثـوق و اعتمـاد مـردم اسـت‪ .‬در دو دهه اخیـر‪ ،‬بـرد ایـن شـاخص‪ ،‬تقریبـا‬ ‫جهانـی و همه گیـر شـده اسـت؛ نـرخ پائیـن ان مویـد پیشـرفت و سـرامدی‬ ‫اقتصـاد اسـت و افزایـش ان‪ ،‬دلیلی سـت بـر رکـود و سسـتی اقتصـاد کشـورها‬ ‫و بدیـن روی وقتـی کشـور پیشـرفته ای مثـل یونـان‪ ،‬درگیـر نـرخ بـاالی تـورم‬ ‫یکـه‬ ‫می شـود و تـا اسـتانه فروریختگـی یـا ورشکسـتگی پیـش مـی رود؛ تاجای ‬ ‫فروشـگاه های غذایـی ان تهـی از اقلام غذایـی می شـود‪ ،‬جامعـه جهانـی بـه‬ ‫فکـر ترمیـم می افتـد و کشـورهای قوی بنیـه مالی‪،‬صنعتـی بـه کمـک یونـان‬ ‫ً‬ ‫می اینـد و صنـدوق جهانـی بـا تخصیـص وام‪ ،‬ایـن کشـور را مجـددا سـرپا نگـه‬ ‫مـی دارد تـا بتوانـد همچنـان به عنـوان یـک کشـور اروپایـی‪ ،‬گردشـگاه بسـیاری‬ ‫از مـردم جهـان شـود؛ یـا کشـور نفت خیز ونزوئلا با ان همه درامد سرشـار‪ ،‬متاثر‬ ‫از تحریم های امریکا و حصر ان کشـور توسـط دنیای سـرمایه داری‪ ،‬دارای تورم‬ ‫سـه رقمی می شـود و مردم برای خرید یک قرص نان در مضیقه قرار می گیرند‬ ‫ً‬ ‫و کشـور ما به یاری ان کشـور همت می کند و مجددا فروشـگاه های ان مملو از‬ ‫کاالهای کشـور ما می شـود و یک دغدغه و نگرانی مهم را از مردمان کشـورش‬ ‫حذف می کند‪ .‬باید گفت ابرقدرتان جهانی‪ ،‬هر روز برای هر کشوری نقشه ای‬ ‫می ریزند و طرحی درمی اندازند تا جهان را مطیع و وابسته خود کنند؛ درمورد‬ ‫کشـور مـا نیـز چنیـن بـوده اسـت‪ .‬تحریم هـای همه جانبـه باعث شـده کـه تورم‬ ‫بـه حـدود ‪ 40‬درصـد برسـد و در پـاره ای از نقـاط و پـاره ای از کاالهـا‪ ،‬حتـی فراتر از‬ ‫‪ 40‬درصـد شـود و خوشـبختانه کشـور بـزرگ مـا به خوبی توانسـته اسـت در برابر‬ ‫تسـر گذاشـته و زیـر بـار زورگویـی‬ ‫این همـه توطئـه امریـکا و اروپـا‪ ،‬تحریـم را پش ِ ‬ ‫انـان قدمـی بـه عقـب نکشـد‪ .‬در سـال های اول و دوم دولـت روحانـی کـه‬ ‫وسـعت تحریم هـا تا این حـد گسـترده نشـده بـود‪ ،‬دولت توانسـت تـورم را حتی‬ ‫به نزدیک یک رقمی برساند که در مقایسه با دولت قبلی که تورم ‪ 36‬درصدی‬ ‫حا کـم بـر ایـران بـود‪ ،‬موفقیتـی قابل توجـه و درخور تقدیـر بـرای دولـت روحانی‬ ‫یا مـد؛ امـا در ماه هـای اخیـر و در حالی که چند ماهی بیشـتر به پایان‬ ‫به شـمار م ‬ ‫عمـر ایـن دولـت باقـی نمانـده اسـت‪ ،‬تـورم بـاال‪ ،‬مـردم را در تنگنـای شـدید قـرار‬ ‫داده اسـت؛ تا جایی کـه قـدرت خریـد مـردم بسـیار تنـزل کـرده و نـرخ اجنـاس و‬ ‫کاالهـای غذایـی به حـدی گـران شـده کـه مـردم‪ ،‬فشـار و سـختی را با گوشـت و‬ ‫پوسـت خـود حـس می کننـد؛ درنتیجـه سـفره های مـردم هـر روز کـه می گـذرد‪،‬‬ ‫کوچک تر می شود‪ .‬در این میان‪ ،‬دولت تدابیر زیادی را اندیشید که مورد تائید‬ ‫مجلس قرار نگرفت؛ از جمله سیستم کوپنی را برای کاالهای اصلی پیشنهاد‬ ‫کرد که با مخالفت شـدید مجلس به تصویب نرسـید و درنتیجه سـفره خانوار‬ ‫بسـیار کوچـک شـده و هزینـه درمـان و بهداشـت‪ ،‬به حـدی افزایـش یافتـه کـه‬ ‫از تـوان ا کثریـت مـردم خـارج شـده اسـت‪ .‬بسـیاری از مـواد غذایـی ماننـد‬ ‫پروتئین هـا‪ ،‬ویتامین هـا از سـفره خانـوار حـذف شـده و نـان اوران خانـواده‬ ‫ناچـار شـده اند کـه بسـیار بیشـتر از هشت سـاعت کار سـخت و طاقت فرسـا‬ ‫لو خـرج را در حـد پائیـن‪ ،‬متـوازن و متعـادل کننـد‪ .‬شـاید‬ ‫کننـد تـا بتواننـد دخ ‬ ‫در این چند مـاه باقی مانـده تـا دولـت بعـدی‪ ،‬تنهـا راهـی کـه می توانـد مـردم را‬ ‫در حـد متوسـط نگـه دارد‪ ،‬اختصـاص مجـدد یارانـه‪ ،‬بـه نـان و چنـد قلـم مـاده‬ ‫غذایی ضروری سـت تا مردم بتوانند گذران زندگی کنند‪ .‬معیشـت‪ ،‬مسـکن و‬ ‫هزینه های بهداشتی به حدی گران شده است که از توان حتی افراد متوسط‬ ‫جامعـه به ویـژه حقوق بگیـران و کارگرانـی کـه زیـر سـه میلیون تومان دریافتـی‬ ‫انـان اسـت‪ ،‬خـارج شـده و ا گـر بپذیریـم کـه بیـش از ‪ 70‬درصـد مـردم‪ ،‬درامـدی‬ ‫لو حوش سه میلیون تومان دارند و زیر خط فقر قرار دارند‪ ،‬باید پرسید که‬ ‫حو ‬ ‫ً‬ ‫یسـت که پاسـخ ان کامال واضح‬ ‫به راسـتی چگونه زندگی می کنند؟ و این سوال ‬ ‫و مبرهن است؛ خرج‪ ،‬بسیار بیشتر از دخل است؛ پس باید کار بیشتری کرده‬ ‫ل وخـرج زندگـی‪ ،‬متـوازن شـود‪.‬‬ ‫و حتـی دوکارگـی و سـه کارگی پیشـه کـرد تـا دخ ‬ ‫تلگرافی‬ ‫عیدی کارگران مشخص شد‬ ‫مطابق قانون کار؛ حداقل عیدی کارگران برای یک سـال کار حداقل معادل‬ ‫‪ ۶۰‬و حدا کثـر ‪ ۹۰‬روز اسـت؛ براین اسـاس؛ امسـال حداقـل عیـدی پرداختی به‬ ‫کارگـران بیـن سـه میلیون و ‪ ۸۲۰‬هزارتومـان تـا پنج میلیـون و ‪ ۷۳۱‬هزارتومـان‬ ‫خواهد بود‪ .‬به گزارش ایرنا؛ طبق ماده واحده قانون کار که در پایان شـهریور‬ ‫سـال ‪ ۱۳۷۰‬اصلاح شـد‪ ،‬تمـام کارگاه هـای مشـمول قانـون کار مکلف انـد بـه‬ ‫هر یـک از کارگـران خـود به نسـبت یک سـال کار معـادل ‪ ۶۰‬روز اخریـن مـزد‪،‬‬ ‫به عنـوان عیـدی و پـاداش بپردازنـد‪ .‬بـرای محاسـبه حداقـل عیـدی‪ ،‬بایـد‬ ‫دسـتمزد روزانـه مصـوب امسـال را در ‪ ۶۰‬روز ضـرب کنیـم‪ .‬باتوجه به اینکـه‬ ‫دسـتمزد روزانه ‪ ۶۳‬هزار و ‪ ۶۸۰‬تومان اسـت‪ ،‬حداقل عیدی که باید پرداخت‬ ‫شـود‪ ،‬سـه میلیون و ‪ ۸۲۰‬هزارتومان اسـت‪ .‬در ماده واحده قانون کار امده که‬ ‫مبلـغ پرداخـت عیـدی کارکنـان نبایـد از ‪ ۹۰‬روز حداقل مـزد روزانه تجاوز کند‪.‬‬ ‫براین اسـاس؛ حدا کثـر عیـدی کـه کارگـران دریافـت می کنند هـم پنج میلیون‬ ‫و ‪ ۷۳۱‬هزارتومـان اسـت‪.‬‬ ‫تحقق گام دوم انقالب؛ رسالت سازمان دانش اموزی‬ ‫شو پـرورش بـا برشـمردن توانمندی هـای سـازمان دانش امـوزی‬ ‫وزیـر اموز ‬ ‫در جهـت تقویـت بلـوغ اجتماعـی دانش امـوزان تا کیـد کـرد کـه ایـن سـازمان‬ ‫می توانـد بـه سـازمانی راهبـردی بـا اهداف بسـیار بلند تبدیل شـود‪ .‬به گزارش‬ ‫پانا؛ محسـن حاجی میرزایی افزود‪« :‬هدف این سـازمان این اسـت که تشـکل‬ ‫دانش امـوزی را سـازمان دهـد و از طریـق ایجـاد یـک انضبـاط هوشـمند و‬ ‫هـدف دار‪ ،‬بـه بلـوغ اجتماعـی دانش امـوزان کمـک و انـان را بـه عناصـری‬ ‫تبدیـل کنـد کـه دارای توانایـی کافـی بـرای نقش افرینی های خـوب درجهت‬ ‫تحقـق گام دوم انقلاب و به عنـوان افرادی کـه پایه گـذاران تمـدن نویـن‬ ‫اسلامی هسـتند‪ ،‬باشـند»‪.‬‬ ‫دریافت ‪ ۲۵‬درصد قیمت صندلی خالی‬ ‫در کوپه هایی با ‪ 50‬درصد ظرفیت‬ ‫دبیر انجمن شـرکت های حمل ونقل ریلی گفت‪« :‬در کوپه هایی که به دلیل‬ ‫شـیوع کرونـا فقـط ‪ 50‬درصـد ظرفیـت فروختـه می شـود‪ ،‬بابـت هـر صندلـی‬ ‫خالـی ‪ 25‬درصـد از مسـافر اخـذ می شـود؛ ایـن مصوبـه مشـمول کوپه هـای بـا‬ ‫ظرفیـت تکمیـل نخواهـد بود»‪ .‬به گـزارش فـارس؛ مهرداد تقـی زاده افـزود‪« :‬با‬ ‫شیوع کرونا در کشورمان‪ ،‬مقرر شد ناوگان ریلی با ظرفیت کمتری مسافران‬ ‫ً‬ ‫را سـوار کننـد؛ مثلا در کوپه هـای چهار نفـره فقـط دو مسـافر سـوار می شـوند‬ ‫لو نقـل ریلـی پرداخـت‬ ‫و هزینـه ان دو صندلـی خالـی‪ ،‬توسـط شـرکت حم ‬ ‫می شـود که البته این‪ ،‬موجب ضرر و زیان برای شـرکت های ریلی سـت‪ .‬البته‬ ‫خانوارهایـی هـم هسـتند کـه به انتخـاب خود هر چهار یا شـش صندلی کوپه‬ ‫قطـار را انتخـاب می کننـد و همگـی در یـک کوپـه می نشـینند کـه ایـن از نظـر‬ ‫مصوبه ها مشـکلی نداشـت»‪.‬‬ ‫احتمال بروز خاموشی در برخی از مناطق کشور‬ ‫شـرکت توانیـر در اطالعیـه ای ضمـن درخواسـت از مـردم بـه مدیریـت مصـرف‬ ‫اعلام کـرد کـه احتمـال بـروز خاموشـی در برخـی از مناطـق؛ به ویـژه مناطـق‬ ‫شـمالی و سردسـیر کشـور وجود دارد‪ .‬به گزارش دانشـجو؛ در اطالعیه شـرکت‬ ‫توانیر امده که «با توجه به افزایش شـدید مصرف گاز و برق در بخش خانگی‬ ‫و تجـاری و محدودیـت در تامیـن سـوخت نیروگاه ها‪ ،‬احتمال بروز خاموشـی‬ ‫در برخـی از مناطـق؛ به ویـژه مناطـق شـمالی و سردسـیر کشـور وجـود دارد‪ ،‬از‬ ‫هم وطنان عزیز درخواست می شود با کاهش ‪ ۱۰‬درصد در مصرف گاز و برق‪،‬‬ ‫پایدار تمام نقاط کشور یاری کنند»‪.‬‬ ‫صنعت برق را در تامین برق مطمئن و‬ ‫ِ‬ ‫کاهش ‪ ۶۷‬درصدی معامالت مسکن‬ ‫در دی مـاه ‪ 1399‬تعـداد معاملات اپارتمان هـای مسـکونی شـهر تهـران بـه‬ ‫‪ 3.5‬هـزار واحـد مسـکونی رسـید که نسـبت به ماه قبـل ‪ 37.6‬درصـد افزایش‬ ‫و نسـبت بـه مـاه مشـابه سـال قبـل ‪ 67.1‬درصـد کاهـش داشـت‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫د وفـروش‬ ‫روابط عمومـی بانـک مرکـزی؛ در این مـاه‪ ،‬متوسـط قیمـت خری ‬ ‫یک متر مربـع زیربنـای واحـد مسـکونی معامله شـده از طریـق بنگاه هـای‬ ‫معامالت ملکی شـهر تهران‪ 273.9 ،‬میلیون ریال بود که نسـبت به ماه قبل‬ ‫‪ 1.8‬درصـد افزایـش نشـان می دهـد‪ .‬گفتنی سـت؛ بررسـی تحـوالت متوسـط‬ ‫قیمـت مسـکن به تفکیـک مناطـق شـهر تهـران مویـد ان اسـت که در دی مـاه‬ ‫سـال جـاری تعـداد ‪ 8‬منطقـه از مجمـوع ‪ 22‬منطقـه‪ ،‬کاهش قیمت مسـکن‬ ‫نسـبت بـه مـاه قبـل از ان را ثبـت کرده انـد‪.‬‬ صفحه 2 ‫فهرست‬ ‫سه شنبه‪ 7‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2164‬‬ ‫برترین مهاجمین حال حاضر فوتبال جهان‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫بالتکلیفی و حمله ‪16‬نفر به یک سامورایی!‬ ‫بین محصوالت «ارگانیک» و «مواد مصنوعی» فرقی نیست‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫رسـانه های پرتغالـی و اسـپانیایی زبان‪ ،‬او را‬ ‫‪ Menino de Ouro‬نامیده انـد؛ «پسـر طالیـی» و مفسـرین‬ ‫ورزشـی می گوینـد کـه او به واقـع شایسـته چنیـن‬ ‫یسـت؛ از «ژائـو (ژواو) فلیکـس» صحبـت می کنیـم؛‬ ‫عنوان ‬ ‫امر فعالیت‬ ‫مهاجـم ‪20‬سـاله پرتغالی که در همیـن ابتدای ِ‬ ‫ ای خـود‪ ،‬توانسـت بـا ‪126‬میلیون یـورو کـه رکـوردی‬ ‫حرفـه ِ‬ ‫در هزینـه نقل وانتقـاالت «اتلتیکـو مادریـد» بـود‪ ،‬بـه ایـن‬ ‫یکـه ‪18‬سـاله بـود‪ ،‬بـه جوان تریـن‬ ‫باشـگاه بـرود‪ .‬او زمان ‬ ‫بازیکـن تاریـخ «یوفـا» تبدیـل شـد کـه توانسـت در بازی ها‬ ‫«هت تریـک» کنـد‪ .‬او را تکنیکی تریـن بازیکـن جـوان‬ ‫فوتبـال در سـطح بین الملـل می داننـد کـه شـیوه های‬ ‫فینیشـینگ و دریبل زنـی اش‪ ،‬از او یـک مهاجـم بی نظیـر‬ ‫کنونـی دنیـا‬ ‫سـاخته‪ .‬در این فهرسـت‪ ،‬بـه مهاجمیـن برتـر‬ ‫ِ‬ ‫می پردازیـم‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪3‬‬ ‫شیمی هراسی در جهان امروز‬ ‫رابرت لواندوفسکی‬ ‫مهاجـم لهسـتانی باشـگاه‬ ‫بایرن مونیـخ طـی یکی‪،‬دو فصـل‬ ‫اخیـر عملکـرد شـگفت انگیزی‬ ‫از خـود ارائـه داده اسـت‪ .‬سـال‬ ‫گذشـته به واسـطه درخشـش ایـن‬ ‫بازیکـن‪ ،‬بایرن مونیـخ موفـق شـد‬ ‫سـه گانه معـروف را به دسـت اورد‪ .‬لواندوفسـکی همچنین‬ ‫فصـل جدیـد را بـا به ثمررسـاندن پنـج گل در سـه مسـابقه‬ ‫ابتدایـی فوق العـاده اغـاز کـرده اسـت‪ .‬او ا کنـون ‪32‬سـال‬ ‫سـن دارد‪.‬‬ ‫هری کین‬ ‫ا گرچـه سـتاره انگلیسـی باشـگاه‬ ‫ً‬ ‫تاتنهـام در چندماه اخیـر دائمـا‬ ‫بـا مصدومیت هـای متوالـی‬ ‫دسـت وپنجه نـرم کـرده؛ امـا‬ ‫بااین حـال‪ ،‬هـرگاه کـه در ترکیـب‬ ‫تیـم لندنـی بـه میـدان رفتـه‪ ،‬بـرای‬ ‫ان هـا مثمرثمـر واقـع شـده اسـت‪ .‬کیـن در فصـل جدیـد‬ ‫نیـز امـار خیره کننـده سـه گل و شـش پـاس گل را به جـای‬ ‫گذاشـته‪ .‬او ‪27‬سـاله اسـت‪.‬‬ ‫کریستیانو رونالدو‬ ‫احتیـاج زیادی به تعریف و تمجید‬ ‫از رونالـدو وجـود نـدارد‪ .‬یکـی از‬ ‫باثبات تریـن بازیکنـان تاریـخ‬ ‫فوتبـال در سـن ‪ ٣٥‬سـالگی نیـز‬ ‫همچنـان قدرت نمایـی می کنـد و‬ ‫در سـه دیـدار ابتدایـی یوونتـوس‪،‬‬ ‫سـه گل به ثمـر رسـانده و یـک پـاس گل نیـز ارسـال کـرده‬ ‫اسـت‪ .‬این فوتبالیست ‪35‬سـاله‪ ،‬همچنان می درخشد و‬ ‫به یادماندنـی ظاهـر می شـود‪.‬‬ ‫روملو لوکا کو‬ ‫ایـن مهاجـم بلژیکـی کـه در‬ ‫روزهـای‬ ‫منچسـتریونایتد‬ ‫تسـر گذاشـت‪،‬‬ ‫کابـوس واری را پش ‬ ‫بعـد از انتقـال بـه اینتـر‪ ،‬زیرنظـر‬ ‫انتونیـو کونتـه احیـا شـده و بعـد از‬ ‫ارائـه بازی های درخشـان در فصل‬ ‫گذشـته‪ ،‬فصـل جدیـد را بـا سـه گل زده در سـه مسـابقه‬ ‫ابتدایـی نراتـزوری اغـاز کـرده اسـت‪ .‬او درحال حاضـر‬ ‫‪27‬سـال سـن دارد‪.‬‬ ‫سرخیو ا گوئرو‬ ‫یکـی از بهتریـن بازیکنـان‬ ‫تاریـخ باشـگاه منچسترسـیتی‬ ‫در چندماه اخیـر بـا برخـی‬ ‫بدشانسی هایناشیاز مصدومیت‬ ‫روبرو شده؛ اما درعین حال هنوزهم‬ ‫یکـی از بهترین هـا در پسـت خـود‬ ‫محسـوب می شـود‪ .‬ایـن مهاجـم ‪32‬سـاله در تیـم ملـی‬ ‫ارژانتیـن بـازی می کنـد و بعـد از مسـی‪ ،‬مارادونـا و باتیسـتوتا؛‬ ‫چهارمیـن گل زن تاریـخ تیـم ملـی انجاسـت‪.‬‬ ‫ارلینگ هالند‬ ‫یـک مهاجـم جـوان ‪20‬سـاله؛‬ ‫یشـک او یکـی از اینده دارتریـن‬ ‫ب ‬ ‫بازیکنـان حـال حاضـر دنیـای‬ ‫فوتبـال محسـوب می شـود‪ .‬ایـن‬ ‫مهاجـم نـروژی بعـد از درخشـش‬ ‫در ترکیـب تیـم سـالزبورگ‪ ،‬حـاال‬ ‫بـا لبـاس زرد دورتمونـد نیـز فوق العـاده عمـل می کنـد و در‬ ‫فصـل جدیـد‪ ،‬چهـار گل و یـک پـاس گل از خـود به ثبـت‬ ‫رسـانده اسـت‪.‬‬ ‫کریم بنزما‬ ‫بعد از جدایی رونالدو از رئال‪ ،‬شاهد‬ ‫ً‬ ‫بنزمـای کاملا جدیـد بوده ایـم؛‬ ‫بازیکنـی ‪32‬سـاله کـه بیشـتر بـه فکر‬ ‫خلـق موقعیـت بـود؛ امـا حـاال بـه‬ ‫گل زن اصلی لوس بالنکوس تبدیل‬ ‫شـده‪ .‬بنزمـا بعـد از لقب گرفتـن‬ ‫به عنـوان بهتریـن گل زن رئـال در فصـل قبـل‪ ،‬دراین فصـل‬ ‫یـک گل و یـک پـاس گل را به ثبـت رسـاند‪.‬‬ ‫رائول خیمنز‬ ‫عملکرد درخشـان مهاجم مکزیکی‬ ‫ولورهمپتـون در یکی‪،‬دو فصـل‬ ‫گذشـته باعـث شـد کـه تیم هـای‬ ‫زیـادی خواهـان به خدمت گرفتـن‬ ‫ایـن بازیکـن در نقل وانتقـاالت‬ ‫ً‬ ‫تابسـتانی باشـند؛ امـا او نهایتـا در‬ ‫جمـع گرگ هـا مانـدگار شـد‪ .‬خیمنـز فصـل جدیـد را هـم بـا‬ ‫به ثمررسـاندن دو گل در چهـار بـازی ابتدایـی اغـاز کـرد‪ .‬ایـن‬ ‫مهاجـم ا کنـون ‪29‬سـال سـن دارد‪.‬‬ ‫لوئیس سوارز‬ ‫یکـرد یکـی‬ ‫کسـی فکـرش را هـم نم ‬ ‫از بهتریـن مهاجمـان دنیـا طـی‬ ‫چندسـال اخیر‪ ،‬بـه چنیـن شـکل‬ ‫بـدی از بارسـلونا جـدا شـود؛ او در‬ ‫تابسـتان راهی اتلتیکو مادرید شـد‪.‬‬ ‫سـوارز ‪33‬سـاله‪ ،‬در همان ابتـدا و در‬ ‫سه مسابقه ابتدایی برای روخی بالنکو‪ ،‬دو گل به ثمر رساند‬ ‫و یـک پـاس گل ارسـال کـرد‪.‬‬ ‫جیمی واردی‬ ‫ایـن سـتاره انگلیسـی‪ ،‬بازیکنـی بـود‬ ‫کـه شـاید این سـال ها کمتـر از انچـه‬ ‫حقـش بـوده اسـت‪ ،‬بـه عملکـرد‬ ‫درخشـانش پرداختـه شـده‪ .‬ایـن‬ ‫بازیکـن همـواره طـی فصـول اخیـر‬ ‫در بیـن بهتریـن گل زنـان لیـگ برتـر‬ ‫انگلیـس قـرار داشـته و در فصـل جدیـد نیـز تابه اینجـا پنج بار‬ ‫برای لسترسـیتی موفق به گل زنی شـده‪ .‬او ‪33‬سـاله اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫امروزه تمام مواد شــیمیایی صنعتی را مضر می دانند‪ .‬این فرض‪ ،‬به خواســته ای عمومی برای تولید محصوالت «عاری از مواد شــیمیایی» منجر شــده؛ مثال چندســال پیش پیش بینی‬ ‫شــد کــه بــازار جهانـ ِـی محصــوالت بهداشــتی «ارگانیــک» تــا ســال ‪ ۲۰۲۰‬بــه ‪19‬میلیــارد دالر خواهــد رســید (کــه نرســید)؛ هرچنــد‪ ،‬ایــن دلیلــی بــر ســامت ایــن محصــوالت در مقابــل مشــابه‬ ‫«مصنوعی »شــان نیســت‪ .‬کارشناســان معتقدند که قراردادن مواد طبیعی و شــیمیایی در مقابل همدیگر و کج فهمی دراین باره ممکن اســت که پیامدهای ویرانگری داشــته باشــد‪.‬‬ ‫همـه مـا به نوعـی ارتباطـی عمیـق بـا جهـان‬ ‫ُ‬ ‫طبیعـت احسـاس می کنیـم‪ .‬ای‪ .‬ا‪ .‬ویلسـن ایـن‬ ‫احسـاس؛ یعنی زیسـت گرایی را این گونه توضیح‬ ‫داده اسـت‪« :‬ضـرورت پیونـد بـا دیگـر شـکل های‬ ‫تشـفی‬ ‫زندگـی»‪ .‬ایـن‪ ،‬حسـی از ارتبـاط اسـت کـه‬ ‫ِ‬ ‫عاطفـی را به همـراه خـود دارد و می تواند سـطوح‬ ‫عصبانیـت‪ ،‬تشـویش و درد را کاهـش دهـد‪.‬‬ ‫نـوع مـا‬ ‫بی تردیـد ایـن حـس و ارتبـاط‪ ،‬بـه بقـای ِ‬ ‫کمک کرده اسـت؛ زیرا ما موجوداتی هسـتیم که‬ ‫به طور بنیادین به محیط اطرافمان و زیست بوم‬ ‫ً‬ ‫افراطی‬ ‫وابسـته ایم‪ .‬اما اخیرا زیسـت گرایی شکل‬ ‫ِ‬ ‫«شیمی هراسـی» را به خـود گرفتـه اسـت‪.‬‬ ‫شیمی هراسـی را طـرد مواد شـیمیایی مصنوعی‬ ‫دانسـته اند‪ .‬شیمی هراسـی‪ ،‬مولـود جنبـش‬ ‫زیسـت محیطی مـدرن اسـت؛ به خصـوص‬ ‫نسـخه ای از ایـن جنبـش کـه کتـاب «بهـار‬ ‫صامـت» (‪ )۱۹۶۲‬راشـل کارسـن ان را نمایندگـی‬ ‫می کند‪ .‬این کتاب‪ ،‬مواد شیمیایی را به گونه ای‬ ‫اهریمنـی جلـوه داده کـه ان هـا را «منحـوس‬ ‫و هم دس ِـت کمتر شناخته شـده تشعشـعات‬ ‫معرفـی کرده اسـت که وارد بـدن موجودات زنده‬ ‫می شـود و در یـک زنجیـره‪ ،‬سـم و مـرگ را از یکـی‬ ‫بـه دیگـری منتقـل می کنـد»‪ .‬سـخنان کارسـن‪،‬‬ ‫نسـرب‪ ،‬برنامـه هـوای‬ ‫الهام بخـش بنزیـن بدو ‬ ‫پـا ک امریـکا‪ ،‬ممنوعیـت اسـتفاده «ددت» و‬ ‫ محیطی مهـم‬ ‫بسـیاری پیشـرفت های زیسـت‬ ‫ِ‬ ‫نکـه جهـان‬ ‫دیگـر بـوده اسـت‪ .‬هرچنـد همی ‬ ‫کتـر شـد‪ ،‬جنبـش ضدشـیمی چنـان بـه‬ ‫پا ‬ ‫دسـته های متعارضـی تقسـیم شـد کـه امـروزه‬ ‫تمـام مـواد شـیمیایی صنعتـی‪ ،‬الـوده در نظـر‬ ‫گرفتـه می شـود‪ .‬ایـن فـرض اشـتباه بـه خواسـته‬ ‫عمومـی بـرای تولیـد محصـوالت «طبیعـی» یـا‬ ‫حتـی «عـاری از مواد شـیمیایی» منجر شـده‪ .‬در‬ ‫جهـان واقـع‪ ،‬محصـوالت «طبیعـی» از هـر انچـه‬ ‫شـیمیایی‬ ‫در ازمایشـگاه تولیـد می شـود‪ ،‬مـواد‬ ‫ِ‬ ‫بیشـتری دارنـد‪ .‬بـرای نشـان دادن این موضـوع‪،‬‬ ‫مـواد تشـکیل دهنده یـک مـوز طبیعـی را تحلیل‬ ‫کـردم؛ به جهـت اختصـار‪ ،‬هـزاران مـواد اولیـه‬ ‫جزئی؛ ازجمله‪« ،‬دی ان ای» را از فهرست حذف‬ ‫کـردم‪ .‬نتیجـه عبـارت اسـت از‪:‬‬ ‫عناصـر‪ :‬اب (‪۷۵‬درصـد)؛ قنـد (‪۱۲‬درصـد)‪:‬‬ ‫گلوکـز (‪۴۸‬درصـد)‪ ،‬فروکتـوز (‪۴۰‬درصـد)‪ ،‬سـا کارز‬ ‫(‪۲‬درصـد)‪ ،‬مالتـوز (کمتـر از ‪ 1‬درصـد)؛ نشاسـته‬ ‫(‪۵‬درصـد)؛ فیبـر (‪۳‬درصـد)؛ اسـیدهای امینـه‬ ‫(کمتـر از ‪۱‬درصـد)‪ :‬گلوتامیـک اسـید (‪۱۹‬درصـد)‪،‬‬ ‫اسـپارتیک اسـید (‪۱۶‬درصـد)‪ ،‬هیسـتیدین‬ ‫(‪۱۱‬درصد)‪ ،‬لوسـین (‪۷‬درصد)‪ ،‬لیزین (‪۵‬درصد)‪،‬‬ ‫فنیـل االنیـن (‪۴‬درصـد)‪ ،‬ارژینیـن (‪۴‬درصـد)‪،‬‬ ‫والیـن (‪۴‬درصـد)‪ ،‬االنیـن (‪۴‬درصـد)‪ ،‬سـرین‬ ‫(‪۴‬درصـد)‪ ،‬گلیسـین (‪۳‬درصـد)‪ ،‬ترئونیـن‬ ‫(‪۳‬درصـد)‪ ،‬ایزولوسـین (‪۳‬درصـد)‪ ،‬پرولیـن‬ ‫(‪۳‬درصـد)‪ ،‬تریپتوفـان (‪۱‬درصـد)‪ ،‬سیسـتین‬ ‫(‪۱‬درصـد)‪ ،‬تیروزیـن (‪۱‬درصـد)‪ ،‬متیونیـن‬ ‫(‪۱‬درصد)؛ اسیدهای چرب (‪۱‬درصد)‪ :‬پالمیتیک‬ ‫اسید (‪۳۰‬درصد)‪ ،‬اسید چرب امگا ‪ :۶‬لینولئیک‬ ‫اسید (‪۱۴‬درصد)‪ ،‬اسید چرب امگا ‪ :۳‬لینولنیک‬ ‫اسـید (‪۸‬درصـد)‪ ،‬اولئیـک اسـید (‪۷‬درصـد)‪،‬‬ ‫پالمیتولئیـک اسـید (‪۳‬درصـد)‪ ،‬اسـتریک‬ ‫اسـید (‪۲‬درصـد)‪ ،‬لوریـک اسـید (‪۱‬درصـد)‪،‬‬ ‫میریسـتیک اسـید (‪۱‬درصـد)‪ ،‬کاپریـک اسـید‬ ‫(کمتـر از ‪۱‬درصـد)‪ ،‬خا کسـتر (کمتـر از ‪۱‬درصـد)؛‬ ‫باقـی مـواد‪ :‬فیتواسـترول‪ ،E515 ،‬ا گزالیـک‬ ‫اسـید‪ ،E306 ،‬توکوفـرول‪ ،‬فیلوکینـون‪ ،‬تیامیـن‪،‬‬ ‫رنـگ (زرد‪-‬نارنجـی ‪( E101‬ریبوفالویـن)‪ ،‬زرد‪،‬‬ ‫قهـوه ای ‪ ،)E160a‬طعم هـا (‪-۳‬متیل بـوت‪-‬‬ ‫‪-۱‬ایـل اتانـوات‪-۲ ،‬متیل بوتیـل اتانـوات‪،‬‬ ‫‪-۲‬متیل پروپـان‪-۱-‬ال‪-۳ ،‬متیل بوتیـل‪-۱-‬‬ ‫ال‪-۲ ،‬هیدروکسـی‪-۳-‬متیل اتیل بوتانـوات‪،‬‬ ‫‪-۳‬متیل بوتانـال‪ ،‬اتیـل هگزانـوات‪ ،‬اتیـل‬ ‫بوتانـوات‪ ،‬پنتیـل اسـتات)‪ ،۱۵۱۰ ،‬گاز اتیلـن‪.‬‬ ‫ایـن تمریـن نکته مهمی را برای مـا بازگو می کند‪:‬‬ ‫اینکـه تمایـز بیـن مـواد شـیمایی طبیعـی و‬ ‫ً‬ ‫مصنوعی نه تنها مبهم است؛ بلکه اساسا وجود‬ ‫نـدارد‪ .‬به همین سـبب‪ ،‬تنهـا صـرف اینکـه مـواد‬ ‫ خودی خود‬ ‫اولیـه محصولی مصنوعـی باشـد‪ ،‬به‬ ‫ِ‬ ‫نکـه ا گـر مـواد اولیـه‬ ‫خطرنـا ک نمی شـود؛ چنا ‬ ‫محصولـی طبیعی باشـد‪ ،‬ان را سـالم نمی سـازد‪.‬‬ ‫سـم «بوتولینـوم» کـه با کتـری رشـدکننده در‬ ‫عسـل ان را تولیـد می کنـد‪ ۱.۳ ،‬میلیارد برابـر از‬ ‫سـرب سـمی تر اسـت! به همین دلیـل اسـت کـه‬ ‫کـودکان هرگـز نبایـد عسـل بخورنـد‪ .‬یـک لیـوان‬ ‫دانـه سـیب به انـدازه ای سـیانور طبیعـی دارد‬ ‫کـه قـادر اسـت تـا انسـان بالغـی را بکشـد‪ .‬مـواد‬ ‫شـیمیایی طبیعی می تواند سـودمند باشـد؛ اما‬ ‫بی خطربـودن یـا زیان بخشـی ان‪ ،‬بسـتگی بـه‬ ‫ُدز و چگونگـی اسـتفاده ان دارد؛ درسـت ماننـد‬ ‫مـواد شـیمیایی مصنوعـی‪ .‬اینکـه یـک مـاده‬ ‫شـیمیایی «طبیعی »سـت‪ ،‬را نبایـد مولفـه ای‬ ‫بـرای ارزیابـی سلامت دانسـت‪ .‬قـراردادن مـواد‬ ‫طبیعی و شیمیایی مقابل همدیگر و کج فهمی‬ ‫در این بـاره شـاید پیامدهایـی ویرانگـر داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬بالتکلیفـی دربـاره «فرمالدهیـد» گواهـی‬ ‫بـر این موضوع اسـت‪ .‬فرمالدهید به طور طبیعی‬ ‫ممـرغ و برگ‬ ‫در میوه هـا‪ ،‬سـبزی ها‪ ،‬گوشـت‪ ،‬تخ ‬ ‫درختـان به وجـود می ایـد‪ .‬ایـن ماده بـا ترا کم باال‬ ‫در ایـن مـواد غذایـی یافـت می شـود‪ :‬خـورا ک‬ ‫یگـرم در هر کیلـو)‪ ،‬قـزل االی‬ ‫مرغابـی (‪ ۱۲۰‬میل ‬ ‫یگـرم در هر کیلـو) و گوشـت‬ ‫دودی (‪ ۵۰‬میل ‬ ‫یگـرم در هر کیلـو) کـه جزئـی‬ ‫فراوری شـده (‪ ۲۰‬میل ‬ ‫از فراینـد سـنتی پخت وپـز اسـت‪ .‬به طور طبیعـی‬ ‫در بـدن سـالم چیـزی حـدود دومیلی گـرم در‬ ‫هر کیلوگـرم‪ ،‬از ایـن مـاده یافـت می شـود کـه‬ ‫ـش بسـیار مهمی در تولیـد‬ ‫همیـن مقـدار‪ ،‬نق ِ‬ ‫«دی ان ای» ایفـا می کنـد‪ .‬فرمالدهیـد همچنین‬ ‫در صنایـع به عنـوان نگهدارنـده کاربـرد وسـیعی‬ ‫ً‬ ‫طبیعـی فرمالدهیـد‬ ‫دارد‪ .‬مـردم ا کثـرا منابـع‬ ‫ِ‬ ‫موجـود در اطرافشـان را پذیرفته انـد؛ امـا ِرد‬ ‫مصنوعـی ان در وا کسـن ها‬ ‫کوچکـی از نمونـه‬ ‫ِ‬ ‫و لـوازم بهداشـتی فریادشـان را در اورده اسـت‪.‬‬ ‫ایـن باتوج هبـه این موضـوع اسـت کـه همـه‬ ‫فرمالدهیدهـا به لحـاظ شـیمیایی مشـابه‬ ‫هـم هسـتند‪ .CH2O :‬اتفاقاتـی اینچنینـی در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۳‬شـرکت «جانسـن انـد جانسـن» را‬ ‫ بنـدی‬ ‫مجبـور کـرد ‪ 10‬میلیـون دالر بـرای فرمول ِ‬ ‫مجـدد محصـوالت مراقـب پوسـت خـود هزینـه‬ ‫کنـد‪ .‬ا گرچـه ایـن شـرکت ایـن کار را کـرد‪ ،‬مقـدار‬ ‫فرمالدهیـد در محصوالتـش چنـان کـم بـود‬ ‫کـه انسـانی عـادی بایـد روزانـه ‪ ۴۰‬میلیون بـار بـا‬ ‫یکـرد تـا برایـش تهدیـدی‬ ‫ان هـا اسـتحمام م ‬ ‫محسـوب می شـد‪ .‬فرمالدهیـد درون وا کسـن ها‬ ‫نیز بسـیار اندک اسـت‪ .‬باوجودایـن؛ برخی از افراد‬ ‫به سـبب نگرانـی از وجـود ان‪ ،‬وا کسـن نمی زننـد؛‬ ‫بااینکـه فرمالدهیـد موجـود در وا کسـن‬ ‫(‪ ۱۰۰‬میکروگـرم) ‪ ۸۰‬برابـر کمتـر از میـزان ایـن مـاده‬ ‫در یـک گالبـی (‪ ۱۲۰۰۰‬میکروگـرم) اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫میـزان در وا کسـن به قـدری انـدک اسـت کـه‬ ‫حتـی قـادر نیسـت ترا کـم (طبیعـی!) ایـن مـاده‬ ‫را در خـون یـک کـودک تغییـر دهـد‪ .‬مقادیـر‬ ‫یضـرر اسـت؛‬ ‫فرمالدهیـد موجـود در وا کسـن‪ ،‬ب ‬ ‫امـا بر خلاف ان؛ نـزدن وا کسـن سـبب تلفاتـی‬ ‫ً‬ ‫شـده کـه واقعـا نگران کننـده اسـت؛ از جملـه‬ ‫مناطـق‬ ‫ایـن تلفـات‪ ،‬شـیوع سـرخک در برخـی‬ ‫ِ‬ ‫کالیفرنیـا‪ ،‬المـان و ولـز در سـال های اخیـر بـوده‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫مبـارزه انسـان بـا ترس هایـش سـخت اسـت؛ امـا‬ ‫نشـدنی نیسـت‪ .‬کمیتـه عملـی‪ ،‬شیمی هراسـی‬ ‫را ماننـد بیگانه هراسـی «قضـاوت غیربالینـی»‬ ‫توصیـف کـرده اسـت کـه عبـارت اسـت از نوعـی‬ ‫بیـزاری اموخته شـده؛ و نـه هراسـی پزشـکی‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫چنیـن نگاهـی بـه موضـوع‪ ،‬چنـد راهبـرد‬ ‫نویدبخـش ارائـه می دهـد‪ .‬بسـیاری از راه حل هـا‬ ‫شـیمی‬ ‫از مدرسـه شـروع می شـوند‪ .‬معلمـان‬ ‫ِ‬ ‫دبیرسـتان و کالـج نبایـد به گونـه ای رفتـار کننـد‬ ‫کـه گویـی محیط هـای ازمایشـگاهی الوده انـد و‬ ‫میکـروب تولیـد می کننـد؛ همان گونـه کـه زمانـی‬ ‫دانش امـوزی بـه مـن گفـت‪« :‬ا گـر نمی توانـم‬ ‫در ازمایشـگاه به سـبب تـرس از الودگـی چیـزی‬ ‫بخـورم‪ ،‬پـس چگونـه امـکان دارد غـذای‬ ‫تولیدشـده در ازمایشـگاه سـالم باشـد؟» امـکان‬ ‫نـدارد کـه هشـدارهای ایمنـی را از کالس هـای‬ ‫شـیمی حـذف کنیـم‪ .‬ایـن پیام هـا‪ ،‬امـری‬ ‫اساسـی و از ملزومـات کار مـن هسـتند‪ .‬امـا‬ ‫ً‬ ‫بایـد ان هـا را دقیقـا توضیـح دهیـم‪ .‬معلمـان‬ ‫بایـد از کنتـرل کیفیـت صنعتـی و تکنیک هـای‬ ‫تصفیـه ای صحبـت کننـد کـه پیـش از تائیدیـه‬ ‫سلامت مصـرف محصـوالت شـیمیایی‪ ،‬ایـن‬ ‫محصـوالت را بـه اسـتاندارهای باالیـی از نظـر‬ ‫سلامت می رسـاند‪ .‬اموختـن این موضـوع بـه‬ ‫مصرف کننـدگان کـه محصـوالت «طبیعـی»‬ ‫همیشه سالم نیستند‪ ،‬می تواند ان ها را تشویق‬ ‫کند که مراقبت های بهداشـتی را هوشـمندانه تر‬ ‫انتخـاب کننـد‪ .‬مقـررات سـخت گیرانه تر در‬ ‫عرصـه بازاریابـی نیـز دراین مسـیر اهمیـت دارد‪.‬‬ ‫پیش بینـی شـده کـه بـازار جهانـی محصـوالت‬ ‫فردی «طبیعـی» و «ارگانیک» تا سـال‬ ‫بهداشـت ِ‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬بـه ‪ ۱۹‬میلیـارددالر خواهـد رسـید؛ هرچنـد‪،‬‬ ‫ایـن مزیتـی دال بـر سلامت ایـن محصـوالت‬ ‫مقابـل مشـابه «مصنوعی» شـان نیسـت‪.‬‬ ‫اصطلاح «خالـص» بایـد فقـط بـه محصـوالت‬ ‫تک عنصری اطالق شود‪ .‬محصوالت «طبیعی»‬ ‫بایـد همان گونـه کـه در طبیعـت به وجـود‬ ‫می اینـد‪ ،‬ب هفـروش برسـند؛ لفـظ «طبیعـی» نیـز‬ ‫به عنـوان لفظـی بازاریابانـه بایـد از محصـوالت‬ ‫ارایشـی و دیگـر محصـوالت برچیـده شـود‪.‬‬ ‫دسـت اخر‪ ،‬اسـتفاده از برچسـب های «عـاری از‬ ‫مـواد شـیمیایی» روی محصـوالت بایـد متوقـف‬ ‫ً‬ ‫شـود؛ زیـرا چنین چیـزی منطقـا غیرممکـن‬ ‫اسـت‪ .‬شیمی هراسـی‪ ،‬مسـئله ای ریشـه ای و‬ ‫عمیـق اسـت‪ .‬مـا ب هطـرزی غیرعقالنـی تمایـل‬ ‫داریـم دربـاره خطرات این نوع محصـوالت اغراق‬ ‫کنیـم‪ .‬احتمـال اینکـه امریکایی هـا از امـراض‬ ‫قلبـی بمیرنـد‪ ۳۵.۰۰۰ ،‬برابـر بیشـتر از تروریسـم‬ ‫اسـت‪ .‬باوجودایـن؛ تروریسـم در صـدر لیسـت‬ ‫نگرانی هـای ان هـا قـرار دارد؛ لـذا تنهـا ازطریـق‬ ‫یسـت کـه‬ ‫گاهـی بهتـر از شـیمی و سم شناس ‬ ‫ا ِ‬ ‫می توانیـم خطـرات مـواد شـیمیایی را به طریقـی‬ ‫عقالنـی و سلامت بخش ارزیابی کنیـم‪ .‬این گونه‬ ‫می توانیـم کـه شیمی هراسـی را ب هسـمت‬ ‫زیسـت گرایی برگردانیـم؛ یعنـی خلـق ایـن ا گاهی‬ ‫که افراد به لحاظ شیمیایی به دنیای اطرافشان‬ ‫گـره خورده انـد‪.‬‬ ‫مهدیمنتظری‪/‬ترجمان‬ ‫ویژه خواری از خط ویژه‬ ‫بحـث بـر سـر «خـط ویـژه» اسـت؛ قسـمتی از خیابـان کـه تـردد‬ ‫برخی ها را از سـایر افراد جامعه جدا می کند؛ اما این فاصله گذاری‬ ‫امـری پسـندیده اسـت یـا خیـر؟ به دلیـل قرارگیـری خبرگـزاری در‬ ‫نقطـه ای از شـهر کـه دو طـرف ان خـط ویـژه اسـت‪ ،‬روزانـه شـاهد‬ ‫ترددهـا درسـت یـا نادرسـت افـراد از خـط ویـژه هسـتم‪ .‬بـا یکـی از‬ ‫افسـران راهـوری کـه هـرروز صبـح وظیفـه اش کنترل تـردد خطوط‬ ‫ویـژه اسـت‪ ،‬صحبتـی داشـتم؛ ایـن افسـر کـه خواسـت نامـش‬ ‫فـاش نشـود‪ ،‬گفـت‪« :‬هـرروز تعـداد زیـادی از افـراد بـا ماشـین های‬ ‫امـدادی یـا نظامـی از خـط ویـژه رد می شـوند و خـب ایـن قاعـده‬ ‫کار اسـت؛ امـا خیلی ازافـراد هـم با ماشـین شـخصی و البته با مجوز‬ ‫از ایـن خطـوط رد می شـوند کـه وقتـی از این افـراد درخواسـت‬ ‫مجـوز می کنیـم‪ ،‬از نشـان دادن ان ا کـراه دارنـد و دربرخی مواقـع‬ ‫هـم بدرفتـاری می کننـد»‪ .‬مشـغول صحبـت بـا افسـر پلیـس بـودم‬ ‫کـه خانمـی می خواسـت وارد خـط ویـژه شـود؛ امـا مجـوز نداشـت‪.‬‬ ‫همین کـه افسـر پلیـس به ان خانم گفت نمی توانـی وارد خط ویژه‬ ‫شـوی‪ ،‬خانـم بـا اعتـراض گفـت‪« :‬همسـایه مـا معـاون وزیـر اسـت؛‬ ‫مجـوز تـردد گرفتـه کـه در ترافیـک نمانـد؛ امـا مـن بـا یـک بچـه‬ ‫معلـول کـه وقتـی بیش ازانـدازه در ترافیـک می مانـد‪ ،‬کنترلـش از‬ ‫دسـت خـارج می شـود‪ ،‬نبایـد مجوز داشـته باشـم؟» افـراد دیگری‬ ‫بـه جمـع سـه نفره مـا اضافـه شـدند و برخـی براین بـاور بودنـد کـه‬ ‫تنهـا خودروهـای امـدادی ماننـد امبوالنس هـا و ماشـین های‬ ‫اتش نشـانی بایـد از خـط ویـژه عبـور کننـد و افـرادی براین بـاور‬ ‫بودند که اشـخاصی مانند روسـای قوا و فرماندهان ارشـد نظامی‬ ‫و انتظامـی نیـز بایـد از خـط ویـژه تـردد کننـد‪ .‬یکـی از کارشناسـان‬ ‫رسانه هم دراعتراض به رفتار تبعیض امیز برای برخی ازافراد که به‬ ‫ان هـا مجـوز تـردد در خـط ویژه داده می شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬تردد تعداد‬ ‫ً‬ ‫زیاد خودرو در خط ویژه هم واقعا مسـئله ای شـده اسـت‪ .‬در خط‬ ‫ً‬ ‫بی ار تی ازادی‪-‬تهران پارس بارها شـاهد نگاه منفی و بعضا توام با‬ ‫بغض مردم عادی منتظر در ایستگاه‪ ،‬نسبت به تردد خودروهای‬ ‫متعـدد بـوده ام‪ .‬مـردم نسـبت بـه اصل چنیـن مواردی که تبعیض‬ ‫می داننـد‪ ،‬حسـاس هسـتند»‪ .‬شـهروندانی کـه هـرروز بـا تا کسـی‪،‬‬ ‫اتوبـوس یـا خودروی شـخصی در معابر تهـران تردد می کنند‪ ،‬بارها‬ ‫با سـواری هایی روبه رو شـده اند که به رغم داشتن پال ک معمولی؛‬ ‫در خطـوط ویـژه اتوبوس رانی تردد می کننـد‪ .‬این خودروها ا گرچه‬ ‫پلا ک سیاسـی یـا تشـریفاتی یـا حتـی پلا ک دولتـی ندارنـد؛ امـا‬ ‫ازطریـق شیشـه های دودی و البتـه چـراغ فالشـر دورنـگ ابـی و‬ ‫قرمزی که روی داشـبورد ان ها قرار گرفته اسـت و از شیشـه جلوی‬ ‫ماشـین قابل رویـت اسـت‪ ،‬شناسـایی و مشـخص می شـوند‪.‬‬ ‫پرسشـی کـه بـرای شـهروندان بـه معمـا تبدیـل شـده این اسـت که‬ ‫ایـا تـردد ایـن خودروهـای پلا ک شـخصی و البتـه مجهـز بـه نشـان‬ ‫چراغ چشمک زن متحرک که در مواقع خاصی روی داشبورد قرار‬ ‫می گیـرد و بـا چـراغ گـردان نیروهای پلیـس‪ ،‬اورژانس‪ ،‬اتش نشـانی‬ ‫و نظایـر ان کـه بـرای انجـام ماموریت هـای حسـاس ان هـا ضرورت‬ ‫دارد‪ ،‬متفـاوت اسـت‪ ،‬پشـتوانه قانونـی دارد؟ سـردار محمدرضـا‬ ‫مهمانـدار؛ رئیـس سـابق پلیـس راهنمایـی و رانندگـی پایتخـت‬ ‫درخصـوص ایـن مطلـب کـه کـدام دسـته از خودروهـا اجـازه تـردد‬ ‫ً‬ ‫در خطـوط ویـژه را دارنـد‪ ،‬در گفت وگویـی اظهـار کرد‪« :‬اساسـا برابر‬ ‫قانـون خودروهـای امـدادی و برخـی خودروهـای خدماتـی اجـازه‬ ‫تردد در خطوط ویژه و اضطرار را دارند‪ .‬همین قدر که خودروهای‬ ‫عبـوری از خـط ویـژه‪ ،‬از عالئمـی نظیـر چراغ گـردان یا اژیر اسـتفاده‬ ‫کننـد‪ ،‬ایـن امـر نشـان می دهـد کـه در حال ماموریـت هسـتند‪.‬‬ ‫ً‬ ‫یکـه مـا کنترل می کنیم ان اسـت که ا گـر امبوالنس یا‬ ‫قانونـا ان چیز ‬ ‫خودروهـای پلیـس از چـراغ گـردان و عالئـم اسـتفاده کننـد‪ ،‬بـرای‬ ‫ً‬ ‫مـا محـرز می شـود کـه در حال ماموریـت هسـتند؛ قطعـا وقتـی یـک‬ ‫امبوالنـس اعلام می کنـد در حال ماموریـت اسـت‪ ،‬نگه داشـتن و‬ ‫کنتـرل ان می توانـد خسـارت جبران ناپذیـری را به دنبـال داشـته‬ ‫ً‬ ‫باشـد»‪ .‬ا گر این طور اسـت‪ ،‬خوب اسـت قانون مذکور رسـما اعالم‬ ‫یادداشت‬ ‫شـود تـا موضـوع بـرای همـه شـهروندان شـفاف؛ و عالمـت سـوال‬ ‫ذهنـی ان هـا برطـرف شـود؛ ماجـرای اخیـر یـک نماینـده مجلس و‬ ‫مو کیـف ان دقیـق مشـخص نشـده‪ ،‬بهانـه‬ ‫سـرباز راهـور کـه هنـوز ک ‬ ‫یسـت تـا باردیگـر فلسـفه خـط ویـژه و چرایـی راه انـدازی ان‬ ‫خوب ‬ ‫بررسـی شـود‪ .‬به راسـتی مبنـای صـدور مجـوز بـرای خودروهـای‬ ‫پلا ک شـخصی چیسـت؟ ایـا همـه نماینـدگان مجلـس‪ ،‬وزرا‪،‬‬ ‫معاونیـن وزرا‪ ،‬مدیـران کل‪ ،‬فرماندهـان میانـی نهادهـای نظامـی‬ ‫و انتظامی‪ ،‬مسئوالن استان تهران و ‪ ...‬این قدر وظیفه خطیری‬ ‫دارنـد کـه نبایـد در پشـت ترافیـک بماننـد؟ دراین زمینـه سـید‬ ‫نظام الدیـن موسـوی؛ نماینـده مردم تهـران در مجلس در صفحه‬ ‫شـخصی خـود نوشـت‪« :‬ماجـرای درگیری یـک نماینده مجلس با‬ ‫سرباز راهور‪ ،‬طبق اعالم رئیس هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان‪،‬‬ ‫در ایـن هیئت بررسـی می شـود؛ امـا سـوال از مسـئوالن محتـرم‬ ‫ناجـا هـم هسـت کـه چـرا بـرای عبـور از خـط ویـژه تـردد اتوبـوس و‬ ‫امبوالنـس‪ ،‬بـه دیگـران مجـوز می دهنـد؟ شـفاف اعلام کنیـد‬ ‫ً‬ ‫چه کسـانی از خـط ویـژه تـردد می کننـد؟» ا گر خـط ویژه واقعـا برای‬ ‫تسـهیل و تسـریع در حرکت اتوبوس‪ ،‬امبوالنس‪ ،‬ماشـین پلیس و‬ ‫ً‬ ‫یسـت؛ اصوال صدور مجوز‬ ‫اتش نشـانی و سـایر خودروهای امداد ‬ ‫بـرای خودروهـای دیگـر کـه ماموریـت اورژانسـی ندارنـد؛ ازجملـه‬ ‫خـودروی مسـئوالن‪ ،‬چـه ضرورتی دارد؟ ایا نقض غرض نیسـت؟»‬ ‫ً‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬اول بایـد بررسـی شـود کـه ایا اصلا تردد ایـن خودروهای‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫یسـت یا نـه؟ و ا گر این موضوع قانون ‬ ‫پلا ک شـخصی قانون ‬ ‫کارشناسـان بایـد بـر سـر اینکـه باتوج هبـه عواقـب دوگانـه ایـن‬ ‫قانـون‪ ،‬ایـا همچنـان بایـد باقـی بمانـد یـا لغـو شـود‪ ،‬بحـث کننـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫احتمـاال فلسـفه دیگـر بـرای عبـور خودروهـا از خـط ویـژه حفـظ‬ ‫امنیـت مسـئول حاضـر در خودر وسـت؛ چرا کـه معطلـی و سـکون‬ ‫در ترافیـک می توانـد زمینـه اقـدام تروریسـتی را فراهـم کنـد؛ امـا ایـا‬ ‫ب هجـز مقامـات طـراز اول کشـور و برخـی مسـئولیت های خـاص‪،‬‬ ‫بـرای سـایر مسـئولین تهدیـدی وجـود دارد کـه به بهانـه ان مجـوز‬ ‫تـردد در خـط ویـژه صـادر شـود؟ ایـا صادرکننـدگان ایـن مجوزهـا‪،‬‬ ‫بـه هزینه زایـی کـه این اقـدام بـرای اعتبـار نظـام و مسـئوالن ایجـاد‬ ‫می کنـد‪ ،‬اندیشـیده اند؟ بهتـر اسـت فرصـت را غنیمـت شـمرده‬ ‫و ضمـن بازتعریـف فلسـفه خـط ویـژه‪ ،‬مبنـا و ملا ک اهـدای ایـن‬ ‫امتیـاز ویـژه هـم بـه افـکار عمومـی اعلام شـود‪.‬‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫خدا هیچ مسـلمانی را گرفتار بالتکلیفی نکند! مسـلمان نشـنود کافر مبیناد‬ ‫‪ ...‬ال کـردار از دنـدان درد و درد عاشـقی و سـوز هجـران و دربـه دری بدهـکاری‬ ‫و هـر درد بی درمـان دیگـر بدتـر اسـت ‪ ...‬به قـول شـاعر‪ :‬بالتکلیفـم؛ مثـل ان‬ ‫سـامورایی کـه ‪15‬نفـر را حریـف اسـت ولـی ‪16‬نفـر بـه او حملـه کرده انـد! حـاال‬ ‫حکایـت این روزهـای مـردم اسـت کـه دچـار یـک بالتکلیفـی مزمن شـده اند و‬ ‫میانـه راه سـرگردان مانده انـد! وزیـر بهداشـت می گویـد پنجره هـا را باز کنید تا‬ ‫کرونـا نگیریـد و هم زمـان وزیـر نفـت می گویـد ببندیـد تـا مصـرف گاز کـم شـود‬ ‫و مـا مجبـور نباشـیم سـوخت مـازوت در نیروگاه هـا بسـوزانیم و شـما هـوای‬ ‫مسـموم تنفـس کنیـد! ازیک طـرف بـه مـردم می گوینـد کرونـا امـده اسـت؛ در‬ ‫خانـه بمانیـد و سـرکار نرویـد‪ ،‬از همان طرف هم حاضر نیسـتند کمی تخفیف‬ ‫در قبض اب و برق و گاز قائل شـوند و ا گر قبوض سـر موعد پرداخت نشـوند‪،‬‬ ‫دریـغ از یـک مهلـت کوتـاه! بیـش از ‪ 15‬سـال اسـت کـه قـرار اسـت کنکـور طـی‬ ‫دو سـال برداشـته شـود‪ ،‬امـا بعـد از این همـه سـال بازهـم سـر خـط هسـتیم و‬ ‫دوسـتان معتقدنـد بسـاط کنکـور بایـد ظـرف دو سـال برچیده شـود! (یـاد ان‬ ‫ هم والیتی مـان افتـادم کـه وقتـی قاضـی از او پرسـید چـرا بدهـی همسـایه را‬ ‫نمی دهـی؟ گفـت‪ :‬اقـای قاضـی سه سـال اسـت کـه بـه او می گویـم دو هفتـه‬ ‫مهلـت بـده بدهـی ات را پرداخـت می کنـم ولـی قبـول نمی کنـد و می گویـد‬ ‫مـن همیـن امـروز پولـم را می خواهـم!) بـا ایـن رویکـرد در حـذف کنکـور حتـی‬ ‫دانش امـوزان ابتدایـی نمی داننـد تـا وقتـی دیپلـم می گیرنـد کنکـور هسـت یـا‬ ‫نیسـت چـه برسـد بـه دانش امـوزان پایـه دهـم؟! وزرای اموزش وپـرورش هـم‬ ‫وقتـی دوره شـان تمـام می شـود و دیگـر مسـئولیتی ندارنـد از بسـاط مافیـای‬ ‫کنکـور و اموزشـگاه های ازاد رونمایـی می کننـد و از ضـرورت مبـارزه بـا ان هـا‬ ‫و برچیـدن بساطشـان سـخن به میـان می اورنـد‪ .‬خیـال می کننـد بسـاط‬ ‫مافیـا مثـل بسـاط لبوفروشـی ان پیرمـرد تهرانـی یـا سبزی فروشـی ان پیـرزن‬ ‫تالشی سـت کـه بـا یـک ضربـه ابدولیـو چا گـی یـا همـان َپس لگـد خودمـان‬ ‫کـف پیـاده رو پهـن شـود! ‪ 40‬سـال اسـت کـه بـه مـردم می گوینـد خانـه نخریـد‬ ‫قیمت هـا حبابی سـت و پائیـن می ایـد‪ .‬قیمـت خانـه درطـول ایـن چهاردهـه‬ ‫ً‬ ‫چندهزار برابر شد؛ ولی هنوز معتقدند قیمت خانه حباب است و فعال دست‬ ‫نگـه داریـد! البتـه رئیـس اتحادیـه مشـاوران امال ک تهـران و کشـور از وضعیت‬ ‫موجود راضی ست و معتقد است جلوی کپرنشینی را گرفته ایم‪ .‬ازیک طرف‬ ‫مردم را به اشرافی گری و خوردن نان خشک غنی شده و پوشیدن لنگ برند‬ ‫تشـویق می کنند‪ ،‬اما خودشـان درگیر عمله بنا و ساختمان سـازی و خوردن‬ ‫گردوخـا ک ان هـم در والیـت غربـت می شـوند! مـا کـه بحمـداهلل والمنتـه پول‬ ‫سـرگردان بـرای سـرمایه گذاری نداریـم ولی ان بندگان خدایـی هم که دو ریال‬ ‫پـول دارنـد و می خواهنـد جایـی سـرمایه گذاری کنند‪ ،‬دچـار اصل بالتکلیفی‬ ‫هسـتند! پولشـان را در موسسـات بگذارند‪ ،‬موسسه ورشکسـت می شود؛ در‬ ‫بورس سـرمایه گذاری کنند‪ ،‬هاپولی می شـود؛ در بانک سـپرده گذاری کنند‪،‬‬ ‫فرصـت اختلاس فراهـم می شـود؛ طلا و سـکه بخرنـد و در خانـه نگـه داری‬ ‫کننـد‪ ،‬شـاخک دزدهـا فعـال می شـود؛ می خواهنـد بیت کویـن بخرنـد‪ ،‬نـدا‬ ‫در می رسـد بیت کویـن نخریـد ممکـن اسـت کل سـرمایه تان یک جـا نابـود‬ ‫شـود؛ بخواهنـد خـودرو ثبت نـام کننـد‪ ،‬اسمشـان در التاری بیـرون نمی اید!‬ ‫روزبـه روز هـم از ارزش پولشـان کاسـته می شـود ‪ ...‬کاش جنـاب انـوری زنـده‬ ‫بـود و به جـای این همـه بالتکلیفـی بـر مـا دو صفحـه تکلیـف ناواجـب مشـق‬ ‫می کـرد‪« :‬دلـم بـردی و انگاهـی بـه پنـدم صبر فرمایی‪ /‬مکن تکلیـف ناواجب‬ ‫کـه بـی دل صبـر نتوانم!»‬ ‫تریبون‬ ‫چرا بازار گوشت به تعادل نمی رسد؟‬ ‫بـا گذشـت سه سـال از ممنوعیـت صـادرات دام زنـده به منظـور کنتـرل‬ ‫قیمـت و تنظیـم بـازار داخـل نه تنهـا بـازار گوشـت قرمـز بـه تعـادل نرسـیده‪،‬‬ ‫بلکـه قیمـت ایـن کاالی اساسـی طـی سـال های گذشـته به طـور مـداوم‬ ‫بـا جهـش قابل توجهـی روبـرو بـوده و قاچـاق ان نیـز شـدت گرفتـه‪ .‬به گفتـه‬ ‫کارشناسـان ممنوعیـت صـادرات دام زنـده بـا ریشـه در سیاسـت های ارزی‬ ‫و تجـاری متناقـض سـال ‪ ۹۷‬سـبب تضعیـف تولیـد داخـل شـده و فعالیـت‬ ‫فعـاالن این عرصـه را مختـل کـرده اسـت‪ .‬درحالـی شـاهد خـروج دام هـای‬ ‫مولـد ایرانـی از مرزهـای کشـور هسـتیم کـه مسـئوالن بـا سیاسـت گذاری‬ ‫صحیح می توانسـتند ازاین طریق به کسـب درامد ارزی پرداخته و با کنترل‬ ‫کیفیـت و بهداشـت دام هـای خروجـی جایـگاه برنـد دام صادراتـی ایـران را در‬ ‫بـازار کشـورهای همسـایه حفـظ و تقویـت کننـد‪ .‬ا کنون فعـاالن اقتصادی بر‬ ‫ضـرورت ازسـرگیری صـادرات دام از مجـرای قانونـی تا کیـد داشـته و ایـن امـر‬ ‫را به معنـای پایـان تبعـات قاچـاق دام زنـده می داننـد‪ .‬به گـزارش انـا؛ کیـوان‬ ‫کاشـفی (عضـو هیئت رئیسـه اتـاق ایـران و رئیـس اتـاق کرمانشـاه) باتا کیدبـر‬ ‫ضـرورت ازادسـازی صـادرات دام زنـده می گویـد کـه خـروج دام زنـده‪ ،‬تضییع‬ ‫حقـوق دولـت از محـل تعییـن تعرفـه مشـخص بـرای صـادرات دام زنـده‬ ‫و توسـعه فعالیت هـای تجـاری غیرقانونـی در قالـب قاچـاق از پیامدهـای‬ ‫ممنوعیت صادرات دام زنده هستند‪ .‬به گفته وی؛ طبق امار در سال هایی‬ ‫که با اوج صادرات دام زنده مواجه بودیم این بخش تنها سـه درصد از تولید‬ ‫داخل را به خود اختصاص داده بود؛ بنابراین‪ ،‬صادرات دام تاثیر چندانی بر‬ ‫قیمـت بـازار داخل نخواهد داشـت‪ .‬عضو هیئت رئیسـه اتاق ایـران می افزاید‬ ‫ظرفیـت صـادرات دام زنـده در کشـور سـه تـا پنج درصـد تولیـد داخـل اسـت‬ ‫کـه درحال حاضـر میزانـی حـدود ‪ ۴۰۰‬هـزارراس دام زنـده خواهد بود‪ .‬کاشـفی‬ ‫معتقـد اسـت کـه بـا لغو ممنوعیـت صـادرات دام زنـده نه تنها شـاهد ارزاوری‬ ‫بـه کشـور خواهیـم بـود؛ بلکـه دولـت نیـز می توانـد ازطریـق تعرفه گـذاری‬ ‫بـرای این بخـش درامـدی بـرای خـود به دسـت اورد‪ .‬وی می گویـد کـه بـا‬ ‫لغـو ممنوعیـت صـادرات دام زنـده‪ ،‬قاچـاق ان منتفـی خواهـد شـد؛ چرا کـه‬ ‫به دلیـل زنده بـودن حیـوان و شـرایط نگهـداری ان هزینه تجـارت غیرقانونی‬ ‫ان دیگـر به صرفـه نخواهـد بـود‪ .‬به گفتـه کاشـفی؛ طبـق بررسـی های‬ ‫انجام شـده درحال حاضـر حاشـیه سـود قاچـاق هر جفـت دام بـه کشـورهای‬ ‫حاشـیه خلیـج فـارس حـدود ‪ ۸۰۰‬هزارتومـان اسـت و ازانجایی کـه نـژاد دام‬ ‫ایرانـی خـاص اسـت و گوشـت خاصـی دارد‪ ،‬در بیـن مردمـان کشـورهای‬ ‫ج فـارس طرفـداران زیـادی دارد‪ .‬او می افزایـد کـه کشـورهای‬ ‫حاشـیه خلیـ ‬ ‫ج فـارس حاضـر هسـتند قیمـت گزافـی بـرای خریـد دام ایرانـی‬ ‫حاشـیه خلیـ ‬ ‫بپردازنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬بـا ازادسـازی صـادرات دام زنـده می توانیـم بـرای دام‬ ‫زنـده ایرانـی برندسـازی کنیـم و بازار خود را تقویت کنیم‪ .‬به عقیده کاشـفی؛‬ ‫گرچه ممنوعیت صادرات دام زنده به منظور تنظیم بازار و نگرانی از افزایش‬ ‫قیمـت گوشـت قرمـز انجـام شـد؛ امـا بعـد از گذشـت سه سـال نه تنهـا هـدف‬ ‫فـوق محقـق نشـده؛ بلکـه شـاهد قاچـاق نـژاد دام هـای مولـد بـه کشـورهای‬ ‫دیگـر هسـتیم؛ زیـرا به علـت نـرخ ارز‪ ،‬امـروز تفـاوت قیمتـی بسـیاری بیـن‬ ‫گوشـت مـا و گوشـت کشـورهای همسـایه وجـود دارد‪ .‬وی دربـاره امـار دقیـق‬ ‫میـزان قاچـاق دام زنـده می افزایـد که امار دقیقی نداریم؛ اما ظرفیت قاچاق‬ ‫دام زنـده در کشـور حـدود ‪ ۱۵۰‬تـا ‪ ۲۰۰‬راس دام اسـت‪ .‬عضـو هیئت رئیسـه‬ ‫اتـاق ایـران می گویـد کـه بـرای تنظیـم بـازار بایـد جـای ممنوعیـت صـادرات و‬ ‫تحمـل پیامدهـای ان نظیـر ازدسـت دادن بازارهـای هـدف و شـدت گرفتن‬ ‫فعالیت هـای تجـاری غیرقانونـی در قالـب رواج قاچـاق بـه فکـر افزایش تولید‬ ‫جهـزار‬ ‫باشـیم‪ .‬به گفتـه کاشـفی؛ در اسـترالیا همیـن دام زنـده در گله هـای پن ‬ ‫ی دام ها را سـه قلو زا کرده اند؛‬ ‫و ‪ ۱۰‬هـزارراس تولیـد می شـود و بـا تکنولوژی هایـ ‬ ‫امـا مـا همچنـان درحال تولیـد سـنتی هسـتیم‪ .‬وی معتقـد اسـت کـه بایـد‬ ‫تولیـد صنعتـی را جایگزیـن تولیـد سـنتی کنیـم و در سـطح وسـیعی تولیـد و‬ ‫صـادرات داشـته باشـیم تـا هـم بـازار داخلـی را تنظیـم و کنتـرل کنیـم و هـم‬ ‫بازارهـای هـدف را حفـظ کنیـم‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫سه شنبه‪ 7‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2164‬‬ ‫اخطاریه‬ ‫جنـاب اقـای مهـران کوهکـن بـه اطلاع می رسـاند همسـر شـما خانـم یاسـمن رخشـانی زاده حکـم طلاق‬ ‫‪ ۱۳۹۹/0۶/۱۱ -۹۹۰۰۴۷۱‬از شـعبه اول دادگاه محتـرم سـرخس را بـه ایـن دفترخانـه ارائـه نمـوده اسـت‪ .‬لـذا‬ ‫از تاریـخ رویـت ده روز فرصـت داریـد تـا جهـت امضـاء ذیـل اسـناد طالق بـه این دفترخانـه مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت برابـر مقـررات اقـدام خواهـد شـد‪ .‬ادرس دفتـر طلاق‪ :‬سـرخس‪ ،‬خیابـان امـام (ره)‪ ،‬جنـب‬ ‫عکاسـی نـدا تلفـن‪۰۵۱۳۴۵۲۸۹۷۷ :‬‬ ‫حسین کردپور‪ ،‬سردفتر طالق یک سرخس‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پرایـد ‪ 111‬بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1396‬بـا شـماره انتظامـی ایـران‬ ‫‪461-74‬د‪ 95‬و شـماره موتـور ‪ M13/6040792‬و شـماره شاسـی ‪ NAS431100H1008050‬بنـام مهـدی‬ ‫چوپـان بـا کـد ملـی ‪ 0849862140‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 111‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی پی کـی سـپند بـه رنـگ زرشـکی متالیـک مـدل ‪ 1384‬بـا شـماره انتظامـی ایـران‬ ‫‪392 -32‬ط‪ 11‬و شـماره موتـور ‪ M131033531‬و شـماره شاسـی ‪ 047440‬بنـام قربـان ادینه پورشـغل اباد بـا‬ ‫کـد ملـی ‪ 0870321102‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 110‬تربت حیدریه‬ ‫اخطاریه‬ ‫اقـای سـیدمحمد جعفـری‪ ،‬مجهول المـکان‪ ،‬همسـر شـما خانـم سـعیده محقق سـبزواری تصمیـم دارد‬ ‫بـا حکـم دادگاه و بـا بـذل کل مهریـه‪ ،‬طلاق خـود را ثبـت نمایـد‪ .‬بـه شـما ‪ 6‬روز مهلـت داده می شـود بـه‬ ‫ایـن محضـر مراجعـه کنیـد‪ .‬ادرس‪ :‬مشـهد‪ ،‬مطهـری جنوبـی ‪ ،28‬بعـد از چهـارراه اول‪ ،‬پلا ک ‪79/2‬‬ ‫تلفن‪05137297836 :‬‬ ‫سیدهاشم هاشمی‪ ،‬سردفتر دفتر ازدواج ‪ 2‬و طالق ‪4‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه مالکیـت (بـرگ سـبز) خـودرو وانـت مـزدا ‪ 2000‬دوکابیـن دوگانه سـوز بـه رنـگ نقـره ای ابـی‬ ‫متالیـک مـدل ‪ 1391‬بـا شـماره پلا ک ایـران ‪497 -32‬ن‪ 78‬و شـماره موتـور ‪ FEA16607‬و شـماره شاسـی‬ ‫‪ NAGP2PC12CB126043‬بنام خانم زهرا ابکه مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫مه والت‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانی پژو ‪ ۲۰۷‬مدل ‪ ۲۰۰۹‬به رنگ سـفید روغنی با شـماره انتظامی ایران ‪327 -32‬م‪ ۵۱‬و شـماره‬ ‫موتـور ‪ 10LH5C1767621‬و شـماره شاسـی ‪ VF36DRFJL9L004475‬بنـام علیرضـا میان بنـدی بـا کـد‬ ‫ملـی ‪ ۱۰۶۳۷۰۳۱۰۷‬مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫کاشمر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306006002386‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقای حسـین جاللی فرزند غالمعباس به شماره شناسـنامه ‪ 0690048173‬صادره از تربت حیدریه نسـبت‬ ‫بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 128/30‬مترمربـع (یکصـد و بیسـت و هشـت و سـی صدم‬ ‫مترمربع) قسمتی از پال ک ‪ 40‬مجزی شده از ‪ 7‬فرعی از پال ک ‪ 3350‬اصلی واقع در خراسان رضوی بخش‬ ‫یک شهر حوزه ثبت ملک تربت حیدریه خریداری از مالک رسمی غالمعباس جاللی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و‬ ‫مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشـار‬ ‫در شـهرها منتشـر تا درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪.‬‬ ‫معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی‬ ‫محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات‬ ‫ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونی واصل نگـردد یا‬ ‫معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/21 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306006002037‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک تربت حیدریه تصرفات مالکانه و بالمعـارض متقاضی اقای‬ ‫میثـم شانسـی پور فرزنـد علی ا کبـر بـه شماره شناسـنامه ‪ 0690081804‬صـادره از تربت حیدریـه نسـبت بـه‬ ‫ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 32/40‬مترمربـع (سـی دو و چهـل صـدم مترمربـع) قسـمتی‬ ‫از پلا ک ‪ 562‬فرعـی از اراضـی شـاهده پلا ک ‪ 129‬اصلـی دهسـتان اربعـه واقـع در خراسـان رضـوی بخـش‬ ‫یـک حـوزه ثبـت ملـک تربت حیدریـه از مالکیـت رسـمی مشـاعی متقاضـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه‬ ‫موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪13‬‬ ‫ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهرها‬ ‫منتشـر تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعلام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار‬ ‫اولین ا گهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض‬ ‫باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید‬ ‫و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه‬ ‫ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگـردد یا معترض‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور سـند مالکیـت‬ ‫می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/21 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تربت حیدریه‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ً‬ ‫احترامـا نظـر بـه اینکـه اقـای حمیـد زمانـی طبـق وکالتنامـه ‪ 41897‬مورخـه ‪ 1398/06/09‬دفتـر ‪ 16‬قرچـک‬ ‫بـه ادرس‪ :‬شـهرری‪ ،‬فداییـان اسلام‪ ،‬کاتوزیـان ‪ ،2‬شـهیدمهرداد حسـینی‪ ،‬پلا ک ‪ 22‬بـا تسـلیم یـک بـرگ‬ ‫استشـهادیه ‪ 10823‬مورخـه ‪ 1398/10/09‬اعلام مـی دارد سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن‬ ‫مزروعـی بـه مسـاحت ‪ 144‬مترمربـع بـه شـماره ‪ 124‬فرعـی از ‪ 119‬اصلـی مفـروز از ‪ 5‬اصلـی قریـه حاجی ابـاد‪،‬‬ ‫بی بی زبیـده‪ ،‬دهسـتان غـار ذیـل ثبـت ‪ 10700‬در صفحـه ‪ 315‬دفتـر ‪ 62‬غـار املا ک بـه نـام عبـاس‬ ‫سـالک نظری رکنی ثبـت و سـند بـه شـماره چاپـی ‪ 380595‬صـادر شـده اسـت‪ ،‬سـپس طبـق سـند قطعـی‬ ‫شـماره ‪ 19976‬مورخـه ‪ 1352/11/25‬دفتـر ‪ 11‬ری بـه علی ا کبـر زمانـی فرزنـد الـه وردی انتقـال شـده اسـت‬ ‫و طبـق سـند وصیتنامـه ‪ 90467‬مورخـه ‪ 1381/01/17‬دفتـر ‪ 2‬ری مقـدار دودانـگ مشـاع از ششـدانگ بـه‬ ‫خانـم فاطمـه صغری برزگـری وصیـت شـده اسـت و طبـق گواهـی دفتـر املا ک در رهـن نمی باشـد و سـند‬ ‫مالکیـت بـه علـت جابجایـی مفقـود شـده و متقاضـی درخواسـت المثنـی سـند را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا طبـق‬ ‫ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت مراتب در یک نوبت ا گهی می شـود تا هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی‬ ‫معاملـه ای کـرده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد‪ ،‬بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار ا گهـی به‬ ‫ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و ا گـر‬ ‫ظـرف مهلـت مقـرر اعتراضـی نرسـد و یـا درصـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله ارائه نشـود‬ ‫اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1058‬سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‪ ،‬از طرف سهراب عزیزنژاد‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960317005003474‬مـورخ ‪ 1399/07/02‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان رامهرمـز‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی اقـای محمـود ابراهیمی بهبهانـی فرزنـد عباسـعلی دارای کـد ملی‬ ‫‪ 1910094145‬بـه شناسـنامه ‪ 9408‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت‬ ‫‪ 307/71‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک یـک اصلـی واقـع در بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان‬ ‫طالقانـی غربـی خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی سیدمحسـن سـیدی زاده احـدی از ورثـه سـیدزاهد‬ ‫سـیدی زاده تاییـد گردیـد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‬ ‫درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم و گواهی مشـعر بر دعوی‬ ‫را بـه ایـن اداره ارائـه نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد و برابـر مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعه‬ ‫متضـرر بـه مراجـع قضایـی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/22 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/708‬شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫سند سه برگ کمپانی موتورسیکلت کویر با شماره پال ک ‪ ۸۶۳۳۳-۵۶۸‬و شماره تنه ‪ ۹۴۱۱۵۹۴‬و شماره‬ ‫موتور ‪ ۲۴۷۲۹۳‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند موتورسـیکلت دینو با شـماره پال ک انتظامی ‪ ۴۸۴۲۳-۵۶۹‬و شـماره تنه ‪ ۹۵۰۷۳۹۶‬و شـماره موتور‬ ‫‪ ۶۹۶۷۳۲‬مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو پـارس سـال بـه رنـگ سـفید مـدل ‪ 1399‬بـا شـماره پلا ک ‪749 -14‬ی‪ 22‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 124K1475854‬و شـماره شاسـی ‪ 256471‬مربـوط بـه ابراهیـم چراغی دمابـی فرزند حسـین‬ ‫مفقـود گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 139960316002004213‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک اسلام اباد غرب یـک تصرفات‬ ‫مالکانه بالمعارض متقاضی اقای بهمن سنجابی فر فرزند محمود بشماره شناسنامه ‪ 196‬صادره از اسالم‬ ‫اباد غرب در ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 154/1‬مترمربع پال ک ‪ 2641‬فرعی از ‪ 1‬اصلی واقع‬ ‫در اسلام ابـاد غـرب‪ ،‬ابومسـلم خراسـانی‪ ،‬کوچـه شـهدا چهـارم محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول‬ ‫اعتـراض‪ ،‬طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/07 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو کامیـون کمپرسـی بـه رنگ نارنجی روغنی مـدل ‪ 1361‬با شـماره پلا ک ‪881 -29‬ع‪19‬‬ ‫و شـماره موتور ‪ 018776‬و شـماره شاسـی ‪ 863542‬به نام فریده جهانبخشـی گمشـده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند کمپانـی خـودرو سـواری زانتیـا به رنگ سـفید معمولی مـدل ‪ 1382‬با شـماره پلا ک ‪932 -29‬ب‪ 99‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 3000330‬و شـماره شاسـی ‪ S1512281105660‬بـه نـام شـهال خدایـاری مفقود شـده و اعتبار‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز‪ ،‬کارت خودرو‪ ،‬مدارک و فا کتور خرید خودرو سـواری زانتیا به رنگ سـفید معمولی مدل ‪1382‬‬ ‫بـا شـماره پلا ک ‪932 -29‬ب‪ 99‬و شـماره موتـور ‪ 3000330‬و شـماره شاسـی ‪ S1512281105660‬بـه نـام‬ ‫صغـری قدمـی مفقـود و اعتبار نـدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ کمپانی‪ ،‬برگ سـبز و کارت خودرو سـواری پژو ‪ 405‬مدل ‪ 1383‬با شـماره پال ک ایران ‪653 -29‬د‪ 51‬و‬ ‫شـماره موتور ‪ 12483056690‬و شـماره شاسـی ‪ 83703608‬بنام اقای علی مهکی مفقود و از درجه اعتبار‬ ‫ساقط می باشد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشـمند خـودرو کامیـون بـاری فلـزی فوتـون بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ 1393‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫‪452 -29‬ع‪ 32‬و شـماره موتور ‪ ISF38S314189167967‬و شـماره شاسـی ‪ NADV4JBB3EJ037810‬به‬ ‫نام ارسلان منصوری مفقود شـده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانـه نگهـداری سلاح شـکاری یک لـول سـاچمه زنی ته پـر کالیبـر ‪ 12‬بـا شـماره ‪ 3700348‬مدل چخماقی‬ ‫سـاخت امریکا به نام علی احمد ا کبری فرزند کریم با شماره شناسـنامه ‪ 3554‬و تاریخ تولد ‪ 1335‬صادره‬ ‫از اسلام ابـاد غرب مفقود شـده و اعتبـار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت پایان خدمت‪ ،‬شناسنامه و کارت ملی کوشیار محمدی فرزند غالمحسین دارای شماره شناسنامه‬ ‫‪ 135‬و کد ملی ‪ 3341235310‬متولد ‪ 1358/03/22‬صادره از اسالم اباد غرب مفقود شده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه) پرونده اجرایی ‪9900899‬‬ ‫اقای مرتضی بهمدی باسـتناد یک فقره چک‪ ،‬تقاضای صدور اجرائیه به مبلغ ‪ 1/665/000/000‬ریال علیه ابوالفضل شـکوریان را نموده که پرونده اجرایی تحت کالسـه ‪ 9900899‬در این‬ ‫شـعبه تشـکیل‪ ،‬اجرائیه در مورخ ‪ 1399/07/19‬از طریق سـامانه ثنا به مدیون ابالغ و صحت ان گواهی گردیده اسـت‪ .‬بنا به درخواسـت بسـتانکار نسـبت به بازداشـت سـهم االرث متعلق‬ ‫بـه مدیـون از محـل مالکیـت احمـد شـکوریان پلا ک ثبتـی ‪ 188‬فرعـی از ‪ 225‬اصلی بخش ‪ 2‬نیشـابور اقدام و ششـدانگ بـه مبلـغ ‪ 2/290/000/000‬ریال ارزیابی که جهـت پرونده مزبور مقدار‬ ‫(‪ )1/33‬یکدانگ و سـی و سـه صدم دانگ مشـاع از ششـدانگ باسـتنثای ثمن اعیانی به مبلغ ‪ 507/616/666‬ریال (پانصد و هفت میلیون و ششـصد و شـانزده هزار و ششـصد و شـصت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫و شـش ریال) مزایده خواهد شـد‪ .‬حدود اربعه ششـدانگ بدین شـرح می باشـد‪ :‬شـماال‪ :‬بطول ‪ 11/80‬متر مرزیسـت به ممر ‪ 8‬متری‪ ،‬شـرقا‪ :‬بطول ‪ 11/75‬متر مرزی مشـترک به زمین ‪189‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فرعی‪ ،‬جنوبا‪ :‬بطول ‪ 12/60‬متر مرز مشـترک به زمین ‪ 187‬فرعی‪ ،‬غربا‪ :‬بطول ‪ 11/70‬متر مرزی اسـت به ممر ‪ 4‬متری به ادرس نیشـابور‪ ،‬نوید ‪ 4‬که ششـدانگ ان به مسـاحت ‪ 142‬مترمربع‬ ‫در ‪ 2‬طبقـه بـه صـورت زیرزمیـن و همکـف کـه برابـر گـزارش مامـور اجـرا ملـک مزبور در تصرف مالک و پال ک فوق از سـاعت ‪ 9‬الی ‪ 12‬روز سه شـنبه مورخ ‪ 1399/11/28‬در شـعبه اجرای ثبت‬ ‫ً‬ ‫نیشـابور از طریق مزایده به فروش می رسـد‪ .‬خریداران بایسـتی مبلغ پیشـنهادی خرید خود را بانضمام ده درصد مبلغ پایه کارشناسـی را کتبا با پیوسـت تصویر فیش واریزی به صندوق‬ ‫ثبت واریز و قبل از برگزاری جلسـه مزایده به مسـئول اجرا تحویل نمایند‪ .‬درغیراینصورت پیشـنهاد شـفاهی و یا بدون واریز ده درصد مبلغ کارشناسـی مسـموع نمی باشـد‪ .‬مزایده از مبلغ‬ ‫ً‬ ‫‪ 507/616/666‬ریال (پانصد و هفت میلیون و ششـصد و شـانزده هزار و ششـصد و شـصت و شـش ریال) شـروع و به باالترین قیمت پیشـنهادی نقدا فروخته می شـود‪ .‬الزم به ذکر اسـت‬ ‫پرداخت بدهی های مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـترا ک و مصرف درصورتی که مورد مزایده دارای انها باشـد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره‬ ‫تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی ان معلـوم شـده یـا نشـده باشـد‪ ،‬بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز درصـورت وجود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختی بابـت هزینه های فـوق از محل مـازاد به‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫برنـده مزایـده مسـترد خواهـد شـد و نیم عشـر و حـق مزایـده نقـدا وصـول می گـردد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده تعطیل رسـمی گـردد‪ ،‬مزایـده روز اداری بعد از تعطیلی در همان سـاعت و مکان‬ ‫ً‬ ‫مقرر برگزار خواهد شـد‪ .‬ضمنا با توجه به مشـاعی بودن ملک اجرای ثبت مسـئولیتی در قبال تخلیه ملک نخواهد داشـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 000117‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫ا گهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب عسـکر مهجـوری مالـک خـودرو سـواری پیـکان بـه رنـگ سـفید معمولـی مـدل ‪ 1379‬بـا شـماره‬ ‫پال ک ‪775 -29‬ب‪ 56‬و شماره موتور ‪ 11127907636‬و شماره شاسی ‪ 0079404864‬بعلت فقدان اسناد‬ ‫فـروش (سـند کمپانـی‪ ،‬سـند سـبز‪ ،‬کارت سـوخت‪ ،‬سـند قطعـی (دفتـر خانـه)) تقاضـای رونوشـت المثنـی‬ ‫اسـناد مذکـور را نمـوده اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه‬ ‫دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش شـرکت ایران خودرو واقع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعه نماید‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مذبـور طبـق ضوابـط مقـرر اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیـه اسـناد و مـدارک خـودروی سـواری پـژو ‪ 405‬جی ال ایکـس مـدل ‪ 1374‬بـا شـماره انتظامـی ایـران‬ ‫‪143 -56‬ق‪ 52‬و شماره موتور ‪ 2517303364‬و شماره شاسی ‪ 73308789‬متعلق به سیدعبدالمهدی‬ ‫ذکی پوربهمبری مفقود گردیده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب کاظـم غزالی فـر فرزنـد ابراهیـم بـه کـد ملـی ‪ 1810100445‬صـادره از ابـادان‬ ‫در مقطع کارشناسـی رشـته مهندسـی نفت‪ -‬مهندسـی مخازن نفت و گاز صادره از دانشـگاه ازاد اسلامی‬ ‫واحد امیدیه با شـماره ‪ 103/30732‬مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشـد‪ .‬از یابنده تقاضا می شـود اصل‬ ‫مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحد امیدیه ارسـال نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1399/11/21 :‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/08/30-139960318019004694‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبت ملک تالـش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای صابـر ا کبـری فرزنـد باب الـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 4‬صـادره از تالـش در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب بنـای مسـکونی و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 550‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 1393‬از ‪ 16‬اصلـی‬ ‫مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 41‬واقـع در قریـه لیسـار بخـش ‪ 28‬گیلان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای‬ ‫حاج علـی طاهـری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند‪،‬‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ‬ ‫رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم‬ ‫نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/23 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1493‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 139960318011008713‬مـورخ ‪ 1399/07/14‬و‬ ‫‪ 139960318011008714‬مـورخ ‪ 1399/07/14‬هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا‬ ‫تصـرف مالکانـه عابدیـن نفیسی پشـتیری فرزنـد اصلان و مسـعود حسـن خانی فرزنـد عسـکر از پلا ک ‪11‬‬ ‫از ‪ 90‬اصلـی واقـع در قریـه پشـتیر بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق صمـد نفیسـی بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه‬ ‫ً‬ ‫زمین مشتمل بر یکباب انباری بمساحت ‪ 467/68‬مترمربع مشاعا بالسویه از طرف هیئت مذکور احراز‬ ‫گردیـده و پلا ک ‪ 906‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانون فـوق در دو نوبت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته‬ ‫باشـد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ نمایند و‬ ‫از تاریخ تسـلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواسـت به مراجع ذیصالح قضایی تسـلیم‬ ‫نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد صومعه سرا ارائه نماید‪ .‬درغیراینصورت پس‬ ‫از انقضـای مـدت مذکـور متقاضـی می توانـد بـه محا کـم قضایی مراجعـه و گواهی عدم تقدیم دادخواسـت‬ ‫معتـرض بـه محا کـم را اخـذ و برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند‬ ‫مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/23 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/784‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/09/29 -139960318011012162‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه ا کبـر عابدی کتم جانـی فرزنـد حبیب الـه‬ ‫از پلا ک ‪ 796‬و ‪ 801‬متصـل بهـم از ‪ 41‬اصلـی واقـع در قریـه ضیابـر بخـش ‪ 25‬گیلان از نسـق عزیزالـه‬ ‫احمدی مقدم کتم جانـی بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر خانـه و محوطـه بمسـاحت‬ ‫‪ 260/85‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 2102‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس‬ ‫مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه کسی نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض‬ ‫خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد و از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبت ظـرف مدت یک‬ ‫ماه دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تسلیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را به اداره ثبت‬ ‫اسـناد صومعه سـرا ارائـه نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پس از انقضای مدت مذکـور متقاضی می تواند به محا کم‬ ‫قضایی مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست معترض به محا کم را اخذ و برابر مقررات نسبت بصدور‬ ‫یگـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫سـند مالکیـت اقـدام م ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/23 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/778‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/08/05 -139960318011009560‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصـرف مالکانـه شـریعت اسمعیل زاده سـیاه پرانی فرزنـد‬ ‫داود از پلا ک ‪ 1219‬از ‪ 32‬اصلـی واقـع در قریـه زید هسـرا بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق مهـدی و اسـمعیل‬ ‫قنبری شـیرذیلی بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر انبـاری بمسـاحت ‪ 249/05‬مترمربـع از‬ ‫طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 7887‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانون‬ ‫فوق در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد و از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت ظرف مـدت یک ماه دادخواسـت به‬ ‫مراجع ذیصالح قضایی تسـلیم نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت خود را به اداره ثبت اسـناد صومعه سـرا‬ ‫ارائـه نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور متقاضـی می توانـد بـه محا کـم قضایـی مراجعه‬ ‫و گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت معتـرض بـه محا کـم را اخذ و برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت‬ ‫یگـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫اقـدام م ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/23 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/780‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/08/05 -139960318011009562‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصـرف مالکانـه محمـد قنبری شـیرذیلی فرزنـد مهـدی از‬ ‫پال ک ‪ 1219‬از ‪ 32‬اصلی واقع در قریه زیده سرا بخش ‪ 22‬گیالن از نسق مهدی و اسمعیل قنبری شیرذیلی‬ ‫بعنوان ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر انباری بمسـاحت ‪ 261/19‬مترمربع از طرف هیئت مذکور‬ ‫احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 7886‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور‬ ‫اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ نماینـد و از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت ظـرف مـدت یـک مـاه دادخواسـت بـه مراجـع‬ ‫ذیصلاح قضایـی تسـلیم نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت خـود را بـه اداره ثبت اسـناد صومعه سـرا ارائه‬ ‫نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور متقاضـی می توانـد بـه محا کـم قضایـی مراجعـه و‬ ‫گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت معتـرض بـه محا کـم را اخـذ و برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت‬ ‫یگـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫اقـدام م ‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/23 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/781‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان بهبهـان تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض متقاضیـان‪:‬‬ ‫‪ -1‬برابـر رای شـماره ‪ 139960317007003079‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫ینـژاد فرزنـد رمضـان بـه شناسـنامه ‪ 864‬و شـماره ملـی ‪ 1861258674‬صـادره‬ ‫متقاضـی اقـای یاسـر عبد ‬ ‫از بهبهـان نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 100/49‬مترمربـع در‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 4986/1/27‬اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شـده از مالک رسـمی سـکینه‬ ‫روسـتا ذیـل دفتـر ‪ 51‬و صفحـه ‪ 222‬محـرز گردیده اسـت‪.‬‬ ‫‪ -2‬برابر رای شماره ‪ 139960317007003277‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضـی خانـم میتـرا صباغـان فرزند محمدعلی به شناسـنامه ‪ 7460‬و شـماره ملـی ‪ 1861702681‬صادره‬ ‫از بهبهـان نسـبت بـه سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 100/49‬مترمربـع در‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 4986/1/27‬اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری شـده از مالک رسـمی سـکینه‬ ‫روسـتا ذیـل دفتـر ‪ 51‬و صفحـه ‪ 222‬محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضـی و ملـک مـورد تقاضا به‬ ‫منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید عرض حـال ظـرف مـدت یـک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت‬ ‫مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/23 :‬‬ ‫م الف ‪ 8/413‬کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانـب سـیدجواد هژبری فیروزابـادی مالـک ‪1500‬سـهم مشـاع از چهـار هـزار و یکصـد و نـه متـر و پنجـاه‬ ‫و شـش صـدم سـهم دوسـهم مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ‪ 32876/5‬مترمربـع‬ ‫قطعـه سـوم تفکیکـی پلا ک ثبتـی ‪ 173/117‬واقـع در قریـه قمصـر بـه نشـانی‪ :‬خیابـان امـام خمینـی(ره)‪،‬‬ ‫کوچـه شـهیدمهدیون‪ ،‬انتهـای کوچـه گلبـرگ‪ ،‬زمیـن کشـاورزی موضـوع سـند‪ /‬اسـناد مالکیـت شـماره‬ ‫‪ 52439-40‬صـادره بـه تاریـخ ‪ 1391/10/13‬متقاضـی تعییـن بسـتر و حریـم رودخانـه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهـر در‬ ‫داخـل و مجـاورت پلا ک ثبتـی فوق الذکـر می باشـم و حسـب اعلام امـور اب شـهرری‪ ،‬براسـاس ضوابـط و‬ ‫مقررات جاری‪ ،‬تعیین بسـتر و حریم منوط به مراجعه کلیه مالکین مشـاعی در امور اب و تکمیل پرونده‬ ‫می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن مشـاعی تقاضـا می شـود بـا در دسـت داشـتن مـدارک مالکیـت خـود ظـرف‬ ‫مدت ‪ 10‬روز از مدت انتشار ا گهی‪ ،‬به امور منابع اب شهرری به نشانی میدان شهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪،‬‬ ‫خیابـان شـهیدبغدادی‪ ،‬نبـش کوچـه ازادان‪ ،‬پلا ک ‪ 1‬مراجعه نمایند‪ .‬بدیهی اسـت عدم مراجعه مالکین‬ ‫مشاعی ظرف مدت مقرر فوق مانع اقدامات شرکت اب منطقه ای تهران (امور اب شهرری) نبوده و بستر‬ ‫و حریـم اعالمـی بـرای کلیـه مالکیـن مشـاعی الزم الرعایـه می باشـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/27 :‬‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/08/05 -139960318011009561‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومع هسـرا تصـرف مالکانـه احمـد قنبری شـیرذیلی فرزنـد مهـدی از‬ ‫پال ک ‪ 1219‬از ‪ 32‬اصلی واقع در قریه زیده سرا بخش ‪ 22‬گیالن از نسق مهدی و اسمعیل قنبری شیرذیلی‬ ‫بعنوان ششـدانگ یک قطعه زمین مشـتمل بر انباری بمسـاحت ‪ 250/60‬مترمربع از طرف هیئت مذکور‬ ‫احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 7878‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور‬ ‫اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ نماینـد و از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت ظـرف مـدت یـک مـاه دادخواسـت بـه مراجـع‬ ‫ذیصلاح قضایـی تسـلیم نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت خـود را بـه اداره ثبت اسـناد صومعه سـرا ارائه‬ ‫نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور متقاضـی می توانـد بـه محا کـم قضایـی مراجعـه و‬ ‫گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت معتـرض بـه محا کـم را اخـذ و برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت‬ ‫اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/23 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/779‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانـب مهـدی گل کوهـی مالـک چهـار هـزار سـهم مشـاع از هفتصـد و یـک هـزار و پانصـد و چهـل و چهـار‬ ‫سـهم عرصـه و اعیـان پلا ک ثبتـی ‪ 821‬فرعـی از ‪ 166‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از دو فرعـی از اصلـی مذکور‬ ‫قطعه پنج تفکیکی واقع در کهریزک به نشـانی گل حصار‪ ،‬جاده حسـن اباد‪ ،‬کوچه باغ‪ ،‬گلخانه گل کوهی‬ ‫موضوع سـند‪ /‬اسـناد مالکیت شـماره سـریال اصلی ‪161401‬د‪ 97‬صادره به تاریخ ‪ 1398/04/23‬متقاضی‬ ‫تعیین بسـتر و حریم رودخانه‪ /‬مسـیل‪ /‬نهر در داخل و مجاورت پال ک ثبتی فوق الذکر می باشـم و حسـب‬ ‫اعلام امـور اب شـهرری‪ ،‬براسـاس ضوابـط و مقـررات جـاری‪ ،‬تعییـن بسـتر و حریـم منـوط بـه مراجعـه کلیـه‬ ‫مالکیـن مشـاعی در امـور اب و تکمیـل پرونـده می باشـد‪ .‬لـذا از کلیـه مالکیـن مشـاعی تقاضـا می شـود با در‬ ‫دسـت داشـتن مـدارک مالکیـت خـود ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از مدت انتشـار ا گهـی‪ ،‬به امور منابع اب شـهرری‬ ‫به نشانی میدان شهرری‪ ،‬ابتدای جاده قم‪ ،‬خیابان شهیدبغدادی‪ ،‬نبش کوچه ازادان‪ ،‬پال ک ‪ 1‬مراجعه‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت عـدم مراجعـه مالکیـن مشـاعی ظـرف مـدت مقـرر فـوق مانـع اقدامـات شـرکت اب‬ ‫منطقـه ای تهـران (امـور اب شـهرری) نبـوده و بسـتر و حریـم اعالمـی برای کلیه مالکین مشـاعی الزم الرعایه‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/27 :‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/02/25-139960319014000402‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی اقـای درگـوش کناری پـور فرزنـد مرحـوم علیرضـا بشماره شناسـنامه ‪ 497‬صـادره از جیرفـت‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 260‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 1201‬اصلـی مفـروز و مجـزا‬ ‫شـده از پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 1201‬اصلـی قطعـه ‪ 6‬واقـع در اراضـی پشـت خان دلفـارد جیرفـت بخـش ‪34‬‬ ‫کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای سـیدخلیل قرشـی محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو‬ ‫مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/23 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/10/01-139960319014004595‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی خانـم شـیرین جعفری مسـکونی فرزند خلیـل بشماره شناسـنامه ‪ 486‬صـادره از جیرفت در‬ ‫ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 333/05‬مترمربع پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 1‬اصلی مفروز و مجزا شـده از‬ ‫پلا ک ‪ 12‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی محمداباد مسـکون جبالبـارز جیرفت بخش ‪34‬‬ ‫کرمـان خریـداری از مالـک رسـمی اقـای ورثـه الب ارسلان طیـاری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/23 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/04/09-139960319014001213‬هیـات دوم موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضـی خانـم شایسـته حیدری دلفـارد فرزند عیسـی بشماره شناسـنامه ‪ 7913‬صـادره از جیرفت در‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 559/40‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 564‬اصلـی مفـروز و مجـزا‬ ‫شـده از پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 564‬اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی کهوروئیـه جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمـان‬ ‫خریـداری از مالـک رسـمی اقـای جـان اهلل شـهدادی ماریکی محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظـور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو‬ ‫مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/23 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/09/18-139960319014004388‬هیـات دوم موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضی اقای محمود گیالنی فرزند نصراهلل بشماره شناسـنامه ‪ 391‬صادره از جیرفت در ششـدانگ‬ ‫یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 907‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 579‬اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از پلا ک ‪13‬‬ ‫فرعـی از ‪ 579‬اصلـی قطعـه دو واقـع در اراضـی رهجـرد جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمـان خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی اقای نیازعلی سـلمان زاده محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/23 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399/08/11-139960319014003765‬هیـات اول موضـوع‬ ‫قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض‬ ‫متقاضی خانم سحر رئیسی مسکونی فرزند حسن بشماره شناسنامه ‪ 3020004950‬صادره از جیرفت‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 251/55‬مترمربـع پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی مفـروز و مجـزا‬ ‫شـده از پلا ک ‪ -‬فرعـی از ‪ 12‬اصلـی قطعـه یـک واقـع در اراضـی طوهـان جیرفـت بخـش ‪ 45‬کرمـان‬ ‫خریداری از مالک رسـمی اقای حسـین امیغی محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول‬ ‫اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/23 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1399/09/15-139960319014004311‬هیات اول موضوع قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر‬ ‫در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک جیرفـت تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی‬ ‫اقـای ا کبـر سـرحدی دلفارد فرزنـد رمضـان بشماره شناسـنامه ‪ 8‬صـادره از جیرفـت در ششـدانگ یـک‬ ‫قطعـه بـاغ مشـتمل بـر خانـه به مسـاحت ‪ 2849/33‬مترمربع پال ک ‪ 23‬فرعـی از ‪ 1235‬اصلـی مفروز و‬ ‫مجزا شده از پال ک ‪ -‬فرعی از ‪ 1235‬اصلی قطعه ‪ 6‬واقع در اراضی انجیر بازوئیه دلفارد جیرفت بخش‬ ‫‪ 34‬کرمان خریداری از مالک رسـمی اقای درویش حیدری دلفارد محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین ا گهی به مدت‬ ‫دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای‬ ‫مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/23 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک جیرفت‬ صفحه 4 ‫چشم انداز‬ ‫اینترنتماهواره ای‬ ‫یا رقابت بر سر تصاحب مدار زمین‬ ‫ا گـر تـا چندسـال پیش‪ ،‬رقابـت فضایـی تنهـا محـدود بـه‬ ‫شـبکه های اجتماعـی نظیـر توئیتـر می شـد و مدیـران‬ ‫بزرگ تریـن مرا کـز فنـاوری بـا انتشـار چنـد توئیـت‪ ،‬بـا سـایر‬ ‫شـرکت ها رقابـت می کردنـد‪ ،‬ا کنـون ایـن مسـابقه فضایـی‬ ‫حالتـی جـدی به خـود گرفتـه و شـرکت های مختلـف‬ ‫درتلاش هسـتند تـا جایـگاه خـود در مـدار زمیـن را تثبیـت‬ ‫تسـر بگذارنـد‪ .‬در سـال های اخیـر‪ ،‬نـام‬ ‫کـرده و رقیبـان را پش ‬ ‫شـرکت «اسـپیس ایکـس» و رئیـس ان «ایالن ماسـک» مکرر‬ ‫در رسـانه های بین المللـی بیـان شـده‪« .‬اسـپیس ایکـس»‬ ‫به عنـوان اولیـن شـرکت خصوصـی در دنیـا کـه توانسـت‬ ‫فضانـوردان را بـه ایسـتگاه بین المللـی فضایـی منتقـل کند‪،‬‬ ‫نام خود را برای همیشه در تاریخ صنعت فضایی ثبت کرد‪.‬‬ ‫به گزارش انا؛ ا کنون «اسپیس ایکس» با پروژه «استارلینک»‬ ‫یسـت‬ ‫به دنبـال ایجـاد تحـول در شـبکه ارتباطات بین الملل ‬ ‫و می خواهـد پروژه هایـی نظیـر «ا کواسـتار» و «دیـش‬ ‫نـت ورک» را بـرای همیشـه به فراموشـی بسـپارد‪ .‬مدیـران‬ ‫«اسـپیس ایکـس» معتقدنـد برای تکمیـل حلقـه ارتباطات‬ ‫ماهـواره ای‪ ،‬بایـد کمیـت تجهیـزات فضایی در مـدار زمین تا‬ ‫حـد بسـیارزیادی افزایـش یابـد‪ .‬درهمین راسـتا‪ ،‬این شـرکت‬ ‫در روزهـای پایانـی ‪ ۲۰۲۰‬درخواسـت خـود بـرای کسـب مجوز‬ ‫ارسـال سـه هزار ماهـواره بـه مـدار زمین را منتشـر کـرد‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد ماسک؛ رئیس شرکت «اسپیس ایکس» تجهیزات‬ ‫کنونـی بـرای برقـراری ارتباطـات ماهـواره ای و اینترنتـی را‬ ‫به اندازه کافـی کارامـد نمی دانـد و قصـد دارد بـا پرتاب هـزاران‬ ‫ماهـواره بـه زمیـن‪ ،‬شـبکه اینترنـت ماهـواره ای را ایجاد کند‪.‬‬ ‫البته این شـبکه درحال حاضر نیز راه اندازی شـده و خدمات‬ ‫محـدودی در برخـی از نقـاط جهـان ارائـه می دهـد؛ امـا هنوز‬ ‫میلیون هانفر در سراسر دنیا با این فناوری اشنایی نداشته‬ ‫و بسـیاری از شـرکت ها نیـز به دلیـل هزینـه بـاالی ارتباطـات‬ ‫ماهـواره ای‪ ،‬اسـتفاده از ان را مقرون به صرفـه نمی داننـد‪.‬‬ ‫گروهـی از کارشناسـان فنـاوری معتقدنـد یکـی از مهم تریـن‬ ‫دالیل پیگیری پروژه اینترنت ماهواره ای ازسـوی «اسـپیس‬ ‫ایکـس»‪ ،‬معافیت هـای مالیاتـی این شـبکه اسـت‪ .‬براسـاس‬ ‫قانـون اداره ارتباطـات ماهـواره ای امریـکا؛ خدماتـی کـه از‬ ‫خـارج از کـره زمیـن ارسـال می شـود و دردسـترس کاربـران‬ ‫قرار می گیرد‪ ،‬شـامل مالیات نمی شـود؛ بنابراین‪ ،‬ا گر شـرکت‬ ‫از پـس هزینه هـای اولیـه ایـن پـروژه بربیایـد‪ ،‬پـس ازان سـود‬ ‫کالنـی را به دسـت خواهـد اورد‪ .‬افزایـش چشـمگیر تعـداد‬ ‫ماهواره هـا و تجهیـزات فضایـی در مـدار زمیـن‪ ،‬فعـاالن‬ ‫ط زیسـت را به شـدت نگـران کـرده؛ زیـرا حجـم بـاالی‬ ‫محیـ ‬ ‫ماشـین ها در فضـا می توانـد خطرات زیـادی بـرای کره زمین‬ ‫و سـاکنان ان ایجـاد کنـد‪ .‬بااینکـه «اسـپیس ایکـس» هـدف‬ ‫از پـروژه اسـتارلینک را راه انـدازی اینترنـت ماهـواره ای اعلام‬ ‫کـرده؛ امـا به اعتقـاد بسـیاری از کارشناسـان ایـن شـرکت‬ ‫اهـداف محرمانـه ای نیـز دارد و تلاش می کنـد تـا بـا منحـرف‬ ‫کردنـد افـکار عمومـی‪ ،‬برنامـه اصلـی خـود را محقـق سـازد‪.‬‬ ‫باوجوداینکـه هنـوز تعـداد ماهـوار ه در مـدار زمیـن بـا عـدد‬ ‫مدنظـر مدیـران «اسـپیس ایکـس» فاصلـه زیـادی دارد؛ امـا‬ ‫ماشـین هایی کـه از سـال هاپیش بـه فضـا پرتـاب شـده اند و‬ ‫ا کنون دیگر استفاده ای از ان ها نمی شود‪ ،‬به عنوان خطری‬ ‫بالقـوه بـرای کـره زمیـن شـناخته شـده و ممکـن اسـت روزی‬ ‫لگـردش بـه دور سـیاره برخـورد؛‬ ‫بـا یکـی از تجهیـزات در حا ‬ ‫و در نقطـه ای از زمیـن سـقوط کننـد‪ .‬چالـش دیگـری کـه در‬ ‫مسـیر پرتـاب هـزاران ماهـواره بـه مـدار زمیـن هسـت‪ ،‬تامیـن‬ ‫انرژی موشک هایی بوده که این تجهیزات را به فضا انتقال‬ ‫می دهـد‪ .‬درحال حاضـر ا کثـر موشـک ها از سـوخت فسـیلی‬ ‫اسـتفاده کـرده و الودگـی بسـیارزیادی را تولیـد می کننـد؛‬ ‫یعنـی پروژه هایـی نظیـر اسـتارلینک کـه به واسـطه فعالیـت‬ ‫تعـداد زیـادی ماشـین در اطـراف کـره زمیـن کامـل می شـود‪،‬‬ ‫نه تنهـا الودگی هـای کیهانـی را افزایـش داده؛ بلکه حیـات در‬ ‫کـره زمیـن را تهدیـد می کننـد‪ .‬همـه این مـوارد درحالـی بیـان‬ ‫می شود که مدیران «اسپیس ایکس» کوچک ترین توجهی‬ ‫بـه نگرانی هـای عمومـی نکـرده و سـریع برنامه هـای خـود را‬ ‫ادامه می دهند‪ .‬اخترشناسـان با اسـتفاده از تلسـکوپ های‬ ‫پیشـرفته به طوردائـم درحال رصـد کیهـان و نحـوه حرکـت‬ ‫اجرام اسمانی هستند‪ .‬ا گرچه قدرت تلسکوپ تاثیر زیادی‬ ‫در جریـان رصـد اخترشناسـان دارد؛ امـا به طورطبیعـی‬ ‫هرچـه الودگی هـای نـوری در منطقـه ای کـه رصـد صـورت‬ ‫می گیـرد کمتـر باشـد‪ ،‬کیفیت تحقیقـات باالتـر خواهـد بود‪.‬‬ ‫ماهواره هـا در مـدار زمیـن به دلیـل ایجـاد الودگـی نـوری و‬ ‫تداخـل ارتباطـی‪ ،‬کار تحقیـق را بـرای دانشـمندان مسـتقر‬ ‫یسـت؛ رقابـت برای‬ ‫در رصدخانه هـا سـخت می کنند‪ .‬گفتن ‬ ‫ارسـال ماهـواره و توسـعه تجهیـزات ارتباطـی در فضـا تنهـا به‬ ‫«اسپیس ایکس» محدود نشده و جف بیزوس؛مدیرعامل‬ ‫شـرکت «امازون» نیز به دنبال ارسـال سـه هزار و ‪ ۲۳۶‬ماهواره‬ ‫به مدار زمین است! فناوری نسل پنجم اینترنت هم ا کنون‬ ‫یسـت کـه شـرکت های‬ ‫یکـی از جدیدتریـن فناوری های ‬ ‫مختلف سـرمایه گذاری گسـترده ای روی ان انجام داده اند‪.‬‬ ‫نام هایـی ازقبیـل سامسـونگ‪ ،‬اپـل و شـیائومی موفـق‬ ‫شـده اند گوشـی های هوشـمندی هماهنگ با این فناوری‬ ‫یشـک‪ ،‬در اینـده اسـتفاده از‬ ‫را تولیـد و روانـه بـازار کننـد‪ .‬ب ‬ ‫فنـاوری فایوجـی کـه بـه ان‪ ،‬اینترنـت اشـیاء گفتـه می شـود‪،‬‬ ‫گسـترش چشـمگیری می یابـد و دسـتگاه های هوشـمند بـا‬ ‫ان هماهنـگ خواهنـد بـود‪ .‬سـرعت و کیفیـت انتقـال داده‬ ‫در شـبکه فایوجـی بسیاربیشـتر از نسـل های قبلـی اینترنت‬ ‫بوده و در مواردی سرعت ان از اینترنت ماهواره ای نیز بیشتر‬ ‫اسـت‪ .‬عالوه براین هـا؛ توسـعه این شـبکه روی زمیـن اتفـاق‬ ‫افتـاده و اجبـاری بـه اسـتفاده از ماهواره هـا نیسـت؛ یعنـی‬ ‫باوجـود ادعـای برخـی از مدیـران شـرکت های صاحب نـام‬ ‫در حـوزه اینترنـت ماهـواره ای می تـوان شـرایط دسترسـی به‬ ‫شـبکه فایوجـی را بـدون گسـترش خدمـات ماهـواره ای نیـز‬ ‫برای میلیون ها کاربر در سراسر دنیا فراهم کرد‪ .‬درهرصورت‪،‬‬ ‫بایـد منتظـر باشـیم و ببینیـم در رقابـت بیـن شـرکت هایی‬ ‫نظیـر «امـازون»‪« ،‬اسـپیس ایکـس» و «بلـو اورجیـن»‪ ،‬کـدام‬ ‫موفقیـت بیشـتری را به دسـت خواهنـد اورد و اینـده فناوری‬ ‫در کـره زمیـن به چه صـورت خواهـد بـود؟‬ ‫فهرست‬ ‫نامزدهای اولیه جایزه دیلن توماس‬ ‫نامزدهـای اولیـه جایـزه دیلـن تومـاس معرفـی شـد و‬ ‫نویسـندگان جـوان بـا موضوعاتـی همچـون سیاسـت‬ ‫و اجتمـاع‪ ،‬فرهنـگ‪ ،‬و قـدرت بخـت دریافـت جایـزه‬ ‫‪ 30‬هزار پونـدی را دارنـد‪ .‬ب هگـزارش ایبنـا؛ «تمسـاح و دیگـر‬ ‫داسـتان ها» نوشـته دیمـا الزایـات‪« ،‬ضد تهوعـی بـرای‬ ‫دل تنگـی خانه» نوشـته رومالین‪« ،‬ا گـر صورت تو را داشـتم»‬ ‫نوشته فرانسیس چا‪« ،‬موج پادشاهی» نوشته رای کرتیس‪،‬‬ ‫«اوقات هیجان انگیز» نوشـته نائوسـی دوالن‪« ،‬مرگ ویوک‬ ‫ُ‬ ‫اجی» نوشته ا کوا کی امزی‪« ،‬رندانگ» نوشته ویل هریس‪،‬‬ ‫«خنده وحشـیانه» نوشـته کائولین هیوز‪« ،‬ان ها که بودند»‬ ‫نوشته کابریلرائوز‪«،‬نیمکت»نوشته کاترینلیثی‪«،‬لوستر»‬ ‫نوشته ِریون لیالنی‪« ،‬ونسا تاریک من» نوشته کیت الیزابت‬ ‫راسـل؛ ‪ 12‬اثر حاضر در فهرسـت اولیه هسـتند‪ .‬جایزه «دیلن‬ ‫تومـاس» توسـط دانشـگاه «سوانسـی» بنیان گـذاری شـده و‬ ‫از سـال ‪ ۲۰۰۶‬به عنـوان یکـی از گران تریـن و معتبرترین جوایز‬ ‫ادبـی جهـان شـناخته می شـود‪.‬‬ ‫سه شنبه‪ 7‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2164‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪5‬‬ ‫مشاور خانوادگی؛ یک پیشنهاد یا یک ضرورت؟!‬ ‫چگونه بازار «بکش و خوشگلم کن» در فضای مجازی سکه شد؟‬ ‫مهران محبیان فر *‬ ‫دمیدن بالگر ها در تنور داغ جراحان زیبایی!‬ ‫یســت صفحــات مجــازی پرشــده از تبلیغــات غیرمتعــارف؛ تبلیغاتــی کــه‬ ‫چندسال ‬ ‫تاثیــر ان در جامعــه ب هشــکل گســترده قابل مشــاهده اســت‪ .‬یکــی از موضوعاتی که‬ ‫لهــای زیبایــی غیرضــروری در‬ ‫نگــزارش قــرار اســت بــه ان بپردازیــم‪ ،‬ترویــج عم ‬ ‫درای ‬ ‫کبــار بــا ان در فضــای مجــازی‬ ‫یســت‪ .‬تبلیغ هایــی کــه حداقــل ی ‬ ‫رســانه های جمع ‬ ‫روبـه رو شــده ایم و شــاید بــا خــود گفته ایــم‪« :‬کاش مــن هــم فــان جراحــی زیبایــی‬ ‫بتــر بــودم!» اوایــل کــه فقــط عمــل بینــی در‬ ‫را انجــام م ـی دادم؛ و این گونــه جذا ‬ ‫ن عمــل‪ ،‬انجامــش می دادنــد؛‬ ‫دبــودن ایـ ‬ ‫یشــد‪ ،‬بســیاری به دلیــل م ‬ ‫رســانه تبلیــغ م ‬ ‫لهــای‬ ‫بی انکــه نیــازی بــه ان داشــته باشــند؛ امــا امــروزه شــاهد ترویــج عم ‬ ‫زیبایــی غیرضــروری و نامتعارفــی در فضــای مجــازی هســتیم کــه شــاید فقــط بــرای‬ ‫جلب توجــه به وجودامــده و ضرر هــای ان نادیــده گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫دنبال کننـدگان تبلیغـات جراحی هـای زیبایـی‬ ‫ً‬ ‫در صفحـات مجـازی‪ ،‬اصـوال بـه سـه دسـته‬ ‫تقسـیم می شـوند‪ :‬دسـته اول پـس از مشـاهده‬ ‫ایـن عمل هـای جراحـی‪ ،‬تعجـب کـرده و ان را‬ ‫غیرضـروری می داننـد‪ .‬دسـته دوم دسـته ای‬ ‫هسـتند کـه به دلیـل ترویـج بیش ازحـد این گونه‬ ‫عمل هـا در رسـانه های جمعـی ب هسـمت ان‬ ‫جـذب شـده و خـود را به دسـت پزشـکان یـا‬ ‫حتـی افـراد غیرحرفـه ای می سـپارند‪ .‬دسـته‬ ‫سـوم بال گر هـا هسـتند؛ کسـانی که بـا انجـام انواع‬ ‫جراحی هـای زیبایـی روی صـورت و اندامشـان‪،‬‬ ‫تبلیغاتـی دروغیـن و فریبنـده در صفحـات خـود‬ ‫منتشـر می کننـد؛ بی انکـه از ضرر هـای جسـمی‬ ‫و روحـی ان اطلاع داشـته باشـند‪ .‬این طورکـه‬ ‫مشـخص اسـت‪ ،‬افـرادی جـذب عمل هـای‬ ‫زیبایـی می شـوند کـه از عزت نفـس پائینـی‬ ‫برخوردارنـد یـا به دلیـل مشـاهده مکـرر صفحات‬ ‫تبلیغاتـی‪ ،‬اعتمادبه نفسشـان را از دسـت داده ‬ ‫و انجـام عمل هـای زیبایـی را بـرای خودشـان‬ ‫الزامـی می داننـد‪ .‬برخـی از ایـن ا گهی هـای‬ ‫مجـازی به دسـت افـرادی حرفـه ای و ماهـر‬ ‫سـاخته می شـود تـا جـذب مخاطـب ب هسـرعت‬ ‫اتفاق بیفتد و کاربر فرصت فکرکردن پیدا نکند‪.‬‬ ‫شـایان ذکر اسـت که این گونـه تبلیغات تجملی‪،‬‬ ‫اعتمادبه نفـس کاربـران فضای مجازی را نشـانه‬ ‫یسـت جایـی پایشـان بلغـزد‬ ‫گرفتـه و فقـط کاف ‬ ‫تـا در دام ان بیفتنـد‪ .‬البتـه به غیـراز عمل هـای‬ ‫عـادی درحال حاضـر عمل هـای جراحی عجیب‬ ‫و مشـمئزکننده ای در فضـای مجـازی تبلیـغ‬ ‫می شـود کـه باعـث رنجـش خاطـر بسـیاری‬ ‫از کاربـران شـده اسـت؛ ازاین قبیـل می تـوان‬ ‫بـه لیفـت صـورت بـا نـخ‪ ،‬لیپوسا کشـن غبغـب‪،‬‬ ‫پیکرتراشـی و ‪ ...‬اشـاره کـرد‪ .‬برخـی از پزشـکان‪،‬‬ ‫قسـمت هایی منزجرکننـده از انجـام ایـن‬ ‫عمل هـا را در صفحـات خـود بـرای گرفتـن الیـک‬ ‫و شـهرت منتشـر می کننـد‪ .‬بایـد توجـه داشـت‬ ‫کـه ترویـج عمل هـای زیبایـی عجیـب باعـث‬ ‫عادی شـدن ان در افـکار عمومـی شـده و بـه‬ ‫اذهـان عمومـی جهـت می دهـد؛ بی انکـه برخـی‬ ‫افـراد‪ ،‬از هدفمند بـودن ایـن تبلیغـات کـه فقـط‬ ‫بـرای رسـیدن بـه ثـروت و شـهرت اسـت‪ ،‬اطلاع‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬بال گر هایـی کـه ایـن عمل هـای‬ ‫زیبایـی را تبلیـغ می کننـد‪ ،‬پـس از ان دسـته‬ ‫پزشـکان سوءاسـتفاده کننده‪ ،‬ترویج عمل های‬ ‫جراحـی و پروتز هـای غیرضـروری را به عهـده‬ ‫می گیرنـد‪ .‬ان هـا بـا تبلیغـات بسـیار ایـن عمل ها‬ ‫را بـرای صـورت و بـدن الزامـی دانسـته و کاربـران‬ ‫را بـه انجـام ان دعـوت می کننـد‪ .‬ا گـر بال گر هـای‬ ‫معـروف شـبکه های اجتماعـی را بشناسـید‪،‬‬ ‫متوجـه می شـوید ان هـا بـرای کسـب درامـد‬ ‫ً‬ ‫دست به هرکاری می زنند‪ .‬بال گرها اصوال دارای‬ ‫صورت هایـی نافـرم و غیرطبیعـی هسـتند؛ زیـرا‬ ‫بـرای انجام تبلیغات باید نمونـه ای از کار را روی‬ ‫صـورت خـود نشـان دهنـد‪ .‬ان هـا بعـد از انجـام‬ ‫عمل هـای جراحـی‪ ،‬از کلینیک هـا پـول گرفتـه‬ ‫و مـردم را تشـویق بـه ایـن کار می کننـد‪ .‬مسـئله‬ ‫مهـم دیگـر که باید بـه ان توجه کرد این اسـت که‬ ‫کـودکان به دلیـل مجازی شـدن کالس هـا‪ ،‬در‬ ‫فضـای مجـازی حضور دارند و با دیدن تبلیغات‬ ‫عمل هـای زیبایـی‪ ،‬ذهنشـان طـوری شـکل‬ ‫ً‬ ‫می گیـرد کـه انـگار حتمـا بـه عمـل زیبایـی نیـاز‬ ‫دارنـد یـا ا گـر عمـل نکننـد‪ ،‬دیگـر زیبـا نیسـتند‪.‬‬ ‫دیـدن این گونـه تبلیغـات در فضـای مجـازی‬ ‫باعـث کمبـود عزت نفس کـودک راجع به صورت‬ ‫و اندامـش می شـود‪ .‬وقتـی اعتمادبه نفـس‬ ‫کـودک از بیـن بـرود‪ ،‬دیگـر حدومـرزی بـرای‬ ‫عمل هـای جراحـی قائـل نشـده و به راحتـی‬ ‫بـه ایجـاد هـر تغییـری در بدنـش جـواب مثبـت‬ ‫می دهـد‪.‬‬ ‫به منظـور افزایـش ا گاهـی بـرای شـیوع گسـترده‬ ‫تبلیغـات عمل هـای زیبایـی غیرضـروری و‬ ‫پیامد هـای ان‪ ،‬بـا معصومـه نصیـری؛ مـدرس‬ ‫و پژوهشـگر سـواد رسـانه ای گفت وگویـی‬ ‫داشـتیم‪ .‬او گفـت‪« :‬دربـاره تبلیغـات مختلـف‬ ‫در شـبکه های اجتماعـی‪ ،‬بـا یـک نکتـه اساسـی‬ ‫مواجهیـم؛ درواقـع‪ ،‬قبـل از انجـام عمل هـای‬ ‫زیبایـی‪ ،‬بایـد امادگـی و انگاره هـای ذهنـی در‬ ‫مخاطبمـان ایجـاد شـده باشـد؛ یعنـی مخاطب‬ ‫ابتدا باید کلیشـه های ذهنـی اش درباره زیبایی‬ ‫تغییـر کـرده باشـد کـه وقتـی تبلیغـات وسـیع‬ ‫فضـای مجـازی را مشـاهده کـرد‪ ،‬راحـت جـذب‬ ‫تبلیغـات نشـده و ب هسـمت عمل هـای زیبایـی‬ ‫و دیگـر جراحی هـای متعـدد کشـیده نشـود؛‬ ‫پـس نکتـه قابل توجـه این اسـت که بایـد بدانیـم‬ ‫رسـانه بـرای مـا کلیشـه های ذهنـی می سـازد؛‬ ‫رسـانه ها الگویـی بـرای زیبایـی بـدن و صـورت‬ ‫مـا انتخـاب؛ و درواقـع‪ ،‬مـا را بـه عدم پذیـرش‬ ‫چهـره فعلـی دعـوت می کنـد‪ .‬ایـن الگوهـا‬ ‫از سـریال های هالیـوودی‪ ،‬انیمیشـن های‬ ‫والت دیزنـی‪ ،‬بازی‪‎‬هـای رایانـه ای و دراصـل‬ ‫ازطریـق تبلیغـات صفحـات اجتماعی در سـطح‬ ‫جوامـع ارائـه می شـوند و بـا اسـتفاده از تکنیـک‬ ‫تکـرار در ذهـن شـما‪ ،‬زیبایـی را طـور دیگـر تداعی‬ ‫می کننـد کـه از چهـره طبیعـی خـود زده شـده و‬ ‫به فکـر عمل هـای زیبایی بیفتیـد‪ .‬همان طورکه‬ ‫مشـخص اسـت؛ کار تبلیغـات ایجـاد اقنـاع در‬ ‫یکـه او را وادارد کاری که‬ ‫مخاطـب اسـت؛ به طور ‬ ‫نمی خواهـد‪ ،‬انجـام دهـد یـا جنسـی کـه الزم‬ ‫نـدارد را خریـداری کنـد؛ نکتـه اصلـی اینجاسـت‬ ‫کـه در تبلیغـات فضـای مجـازی چـون امـکان‬ ‫مشـاهده عینـی و پیگیـری نیسـت‪ ،‬بیشـتر‬ ‫می تـوان در تبلیغـات اغـراق کـرد؛ پـس کاربـران‬ ‫بایـد درمـورد این موضـوع دقـت خـود را بـاال‬ ‫ببرنـد‪ .‬تبلیغـات عمل هـای زیبایـی غیرضـروری‬ ‫و عجیب وغریبـی کـه در فضـای مجـازی‬ ‫منتشرشـده ازاین قبیـل اسـت»‪ .‬ایـن پژوهشـگر‬ ‫سـواد رسـانه ای افـزود‪« :‬برخـی از کلینیک هـا یـا‬ ‫حتـی سـالن های ارایشـی حتـی بـدون داشـتن‬ ‫مجـوز تبلیغـات‪ ،‬بـه ترویج و تشـویق مـردم برای‬ ‫انجـام جراحی هـای زیبایـی در فضـای مجـازی‬ ‫ً‬ ‫می پردازنـد‪ .‬اساسـا ایـن تبلیغـات بـا تصاویر زیبا‬ ‫و دستکاری شـده در فضـای مجـازی منتشـر‬ ‫می شـوند تـا توجـه بیننـدگان را به خـود جلـب‬ ‫ً‬ ‫کننـد؛ امـا اصـل قضیـه ایـن نیسـت؛ مثلا شـما‬ ‫حتـی ا گـر بـه جلـد بسـتنی ها نـگاه کنیـد و خـود‬ ‫بسـتنی را ببینیـد‪ ،‬متوجـه تبلیغـات اغراق امیـز‬ ‫و دروغیـن می شـوید‪ .‬تصاویـر تبلیغـات زیبایـی‬ ‫در صفحـات اجتماعـی نیـز ازاین قبیـل بـوده و‬ ‫بـرای فریـب کاربـران منتشـر می شـوند‪ .‬برخـی‬ ‫سـایت های فضای مجازی تصاویر و ویدئوهای‬ ‫منزجرکننـده ای از عمل هـای جراحـی را در‬ ‫صفحـات خـود منتشـر می کننـد کـه در گام اول‬ ‫باعـث تـرس کاربـران شـده؛ امـا رفته رفتـه در‬ ‫ذهن ان ها نهادینه می شـود و شـاید باعث شود‬ ‫دسـت بـه چنیـن عمل هایـی خطرنا کـی مثـل‬ ‫سا کشـن غبغـب‪ ،‬پروتـز ‪ ،‬چشـم گربـه ای‪ ،‬گـوش‬ ‫شـبیه خـر و ازاین قبیـل کنـد»‪.‬‬ ‫پژوهشـگر سواد رسانه ای درباره شکایات جرائم‬ ‫پزشـکی توضیـح داد‪« :‬ا گـر بـه دادسـرای جرائـم‬ ‫پزشـکی مراجعه کنیم‪ ،‬می بینیم که عمل های‬ ‫زیبایـی زیـادی انجـام شـده کـه نقصان هـای‬ ‫ جبران نشـدنی را به وجـود اورده و فـرد را تـا اخـر‬ ‫عمـر درگیـر کـرده یـا حتـی منجرب همـرگ او شـده‪.‬‬ ‫جلوگیـری از ایـن اتفاقات‪ ،‬مسـتلزم این اسـت که‬ ‫قبـل از مراجعـه بـه پزشـک یـا حتـی سـالن های‬ ‫زیبایـی‪ ،‬از داشـتن مجـوز ان هـا مطمئن شـوید؛‬ ‫امـا مسـئله قابل توجـه این اسـت که بدانیـد‬ ‫هیـچ گاه ازاین قبیـل صحبت هـا در فضـای‬ ‫مجـازی شـنیده نمی شـود و شـما فقـط تصاویـر‬ ‫زیبایی قبل و بعد از عمل ها زیبایی را مشاهده‬ ‫کـرده و می گوییـد چقـدر ان دختـر یـا پسـر زیباتـر‬ ‫شـده‪ .‬بایـد حواسـمان باشـد گـول تبلیغـات‬ ‫ق وبـرق فضـای مجـازی کـه فقـط بـا هـدف‬ ‫پر رز ‬ ‫رسـیدن بـه پـول انجـام می شـوند را نخوریـم»‪.‬‬ ‫نصیـری دربـاره تاثیـر اسـباب بازی های کـودکان‬ ‫بـر شـکل گیری چهارچوب هـای ذهنی شـان‬ ‫گفـت‪« :‬باربـی‪ ،‬تنهـا یـک عروسـک نیسـت؛ بـا‬ ‫خریـد ایـن محصـول و بـازی فرزنـدان‪ ،‬در ذهـن‬ ‫ان هـا کلیشـه زیبایی ایجـاد می شـود‪ .‬بچه های‬ ‫مـا دارنـد درمعـرض باربـی و دختـران دیزنـی قـرار‬ ‫می گیرنـد کـه همـه ان ها موهایی طالیـی و بلند‬ ‫و پرپشـت‪ ،‬کمر هـای باریـک‪ ،‬دماغ هایـی زیبـا‬ ‫و ‪ ...‬دارنـد‪ .‬ایـن اتفـاق بعـد از بـازی کـودکان بـا‬ ‫عروسـک ها در فضـای مجـازی اتفـاق می افتـد؛‬ ‫ازانجایی کـه کـودکان ا کنـون در فضـای مجـازی‬ ‫فعـال هسـتند‪ ،‬بـا دیـدن تبلیغـات‪ ،‬کلیشـه ها‬ ‫کلینیک‬ ‫ذهنشـان را بـا ان تطبیـق داده و به سـمت‬ ‫عمل هـای زیبایـی جـذب می شـوند‪ .‬وقتـی‬ ‫ایـن اتفـاق افتـاد‪ ،‬کـودک عزت نفـس خـود را از‬ ‫دسـت داده و دیگـر نسـبت صـورت و اندامـش‬ ‫احسـاس خوبـی نـدارد و دائـم بـه فکـر تغییـر ان‬ ‫اسـت‪ .‬والدیـن بایـد بیشـتر مراقـب کودکانشـان‬ ‫در فضـای مجـازی باشـند تـا کودکانشـان در تلـه‬ ‫ایـن تبلیغـات پـوچ و توخالـی نیفتنـد»‪.‬‬ ‫پژوهشـگر سـواد رسـانه ای دربـاره اینفلوئنسـرها‬ ‫گفت‪« :‬باید حواسـمان باشـد چه کسـی را الگوی‬ ‫خودمـان قـرار می دهیـم و پیـرو راه او می شـویم‪.‬‬ ‫برخـی اینفلوئنسـرها کـه تبلیغـات عمل هـای‬ ‫زیبایـی در صفحـات خـود می کننـد‪ ،‬اول بـا‬ ‫شـکل های عجیب وغریـب بـرای جـذب فالوئـر‬ ‫جلـوی دوربیـن می اینـد‪ .‬بعـد که به هـدف خود‬ ‫رسـیدند‪ ،‬بـا گرفتـن پـول شـروع بـه گذاشـتن هـر‬ ‫تبلیغی می کنند؛ بی اینکه از بهداشت ان مکان‬ ‫یـا حتـی تخصـص ان پزشـک اطمینـان کافـی‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬ایـن بال گر هـا عمل هـای زیبایـی‬ ‫را رایـگان انجـام داده و مـردم را بـه انجـام ان‬ ‫تشـویق می کننـد»‪.‬‬ ‫سـرهنگ رضـا ملوکـی؛ رئیس پلیـس فتای شـرق‬ ‫اسـتان تهـران نیـز دراین بـاره گفـت‪« :‬پزشـکان و‬ ‫افرادی کـه می خواهنـد دارو و عمل هـای زیبایی‬ ‫تبلیـغ کننـد‪ ،‬برابـر قوانیـن بایـد از مراجـع قانونی‬ ‫و سـازمان قضـا و دارو مجـوز الزم را کسـب کنند‪.‬‬ ‫امـکان اینکـه فـردی در فضـای مجـازی قربانـی‬ ‫تبلیغ اشـتباهی شـود‪ ،‬وجود دارد و باید نسـبت‬ ‫بـه تبلیغاتـی کـه در فضـای مجـازی وجـود دارد‪،‬‬ ‫ا گاهانـه و بـا هوشـیاری کامـل برخـورد کننـد»‪.‬‬ ‫او دربـاره برخـورد بـا پزشـکان قالبـی کـه اقـدام‬ ‫بـه انجـام عمل هـای زیبایـی می کننـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«در چندوقت اخیـر نیـز همـکاران مـا در پلیـس‬ ‫ا گاهـی‪ ،‬یـک پزشـک قالبـی کـه جعـل مـدرک‬ ‫کـرده بـود را دسـتگیر کردنـد‪ .‬وی توانسـته بـود‬ ‫مبالـغ زیـادی را از هم وطنـان دریافـت کنـد؛ امـا‬ ‫همـکاران پلیـس ا گاهـی او را دسـتگیر کردنـد‪.‬‬ ‫مـا پرونده هایـی داریـم کـه افـراد بـا جعـل‬ ‫مـدرک پزشـکی کار هایـی را انجـام می دهنـد‪.‬‬ ‫بـا کسـانی که بـا جـان مـردم دراین زمینـه بـازی‬ ‫می کننـد‪ ،‬برخـورد جـدی می کنیـم و همچنیـن‬ ‫مقـام قضائـی ان ها را به سـزای عمل می رسـاند‪.‬‬ ‫حتـی در مواقعـی کـه شـا کی دراین زمینـه وجـود‬ ‫نداشـته باشـد‪ ،‬مقـام قضائـی برخـورد می کنـد‪.‬‬ ‫هم وطنـان بایـد ا گاه باشـند و بداننـد کـه هـر‬ ‫تبلیغـی در فضـای مجـازی واقعـی نیسـت و‬ ‫بررسـی های الزم را انجـام دهنـد‪ .‬پزشـکانی کـه‬ ‫می خواهنـد در فضـای مجـازی تبلیـغ کننـد‪،‬‬ ‫می تواننـد بـه اداره نظام پزشـکی شهرسـتان‬ ‫خـود مراجعـه کننـد تـا مجـوز الزم را بـرای تبلیـغ‬ ‫دریافـت کننـد»‪.‬‬ ‫مائده جلیلی‪ /‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫در دنیـای کنونـی به واسـطه افزایـش ضریـب‬ ‫نفـوذ رسـانه های صوتـی و تصویـری و وجـود‬ ‫ابزارهـای مختلـف انتشـار محتـوا و مطالـب‬ ‫گونا گـون‪ ،‬خانواده هـا در معـرض انـواع و‬ ‫اقسـام ایده هـا‪ ،‬ایدئولوژی هـا‪ ،‬فرهنگ هـا‪،‬‬ ‫شـوخی ها‪ ،‬تصاویـر‪ ،‬کلیپ هـا و ‪ ...‬هسـتند‬ ‫کـه اثرگـذاری برخـی از ان هـا بر روی افـراد باعث‬ ‫ایجـاد ناهنجاری هـا و تعارضات ذهنی‪ ،‬روانی‪ ،‬جنسـی‪ ،‬خانوادگـی‪ ،‬رفتاری‪،‬‬ ‫اخالقی‪ ،‬مذهبی و حتی سـاختاری می شـود‪ .‬این حجم باال و کانالیزه نشـده‬ ‫اخبـار‪ ،‬اطالعـات و تصاویر گونا گون‪ ،‬ذهنیت های مختلفـی را درباره زندگی و‬ ‫حواشـی ان در ذهن افراد متبادر می سـازد؛ تاجایی که بسـیاری باطن زندگی‬ ‫خـود را بـا ظاهـر ایـن تصاویـر و محتویـات مطابقـت داده کـه متاسـفانه بعد از‬ ‫عدم انطباق (که طبیعی نیز اسـت)‪ ،‬تبعات منفی بی شـماری بروز می کنند‪.‬‬ ‫در چنیـن شـرایطی نشـان دادن عمـق حقیقـی ایـن تصاویـر و اسـتخراج‬ ‫واقعیـت زندگـی از اعمـاق ایـن دریای رنگارنگ جشـن ها و مهمانی ها و هدیه‬ ‫دادن هـا و خودنمایی هـا و ‪ ...‬نیـاز بـه متخصـص و اهل فـن دارد تـا فـرد را از‬ ‫تعارضـات و تطابق هـای غیرمنطقـی نجـات دهـد‪ .‬البتـه ایـن‪ ،‬همـه داسـتان‬ ‫نیسـت‪ .‬رونـد افزایـش طلاق‪ ،‬ازدواج هـای سـفید‪ ،‬تمایـل جوانـان بـه زندگـی‬ ‫مجـردی‪ ،‬افزایـش مصـرف دخانیـات و به تبـع ان اعتیاد بـه انواع مـواد مخدر‪،‬‬ ‫گسترش بزهکاری و سایر مسائل و مشکالت اجتماعی و خانوادگی در کشور‬ ‫مـا طـی سـال های اخیـر سـیر صعودی داشـته و هرسـاله امـار نگران کننـده ای‬ ‫از ایـن نابسـامانی های اجتماعـی و بزهکاری هـا در کشـور منتشـر می شـود‪.‬‬ ‫به همین دلیـل‪ ،‬طر ح هـای مختلفـی ازسـوی مسـئوالن دسـتگاه های‬ ‫مرتبـط بـرای مهـار رونـد فزاینـده کژتابی هـای اجتماعـی‪ ،‬فرهنگـی‪ ،‬اخالقـی‬ ‫و ‪ ...‬ارائـه شـده اسـت کـه بسـیاری از ایـن طر ح هـا بـه ارائـه خدمـات مشـاوره‬ ‫و روان شـناختی قبـل و بعـد از ازدواج در مرا کـز مشـاوره اشـاره دارنـد‪ .‬نقـش‬ ‫انکارناپذیـر مرا کـز مشـاوره و مشـاور خانـواده در کاهـش مسـائل و مشـکالت‬ ‫یسـت که‬ ‫خانوادگـی و اجتماعـی بـر هیچ کـس پوشـیده نیسـت و این درحال ‬ ‫ا کنـون بسـیاری از افـراد بـه اهمیـت مشـاوره واقف انـد‪ ،‬امـا مقاومت هایـی‬ ‫دراین خصـوص صـورت می گیـرد و هنـوز جامعـه امادگـی پذیـرش ضـرورت‬ ‫مشـاور در خانـواده را نـدارد‪ .‬بااین وجـود‪ ،‬بایـد اذعـان داشـت در چنیـن‬ ‫شـرایطی تنهـا یـک مشـاور خانـواده اشـنا بـا خصلت هـا و مختصـات خانـواده‬ ‫می توانـد بـه کمـک افـراد بیایـد و ان هـا را از دوگانگی زندگی در فضای حقیقی‬ ‫و مجـازی نجـات داده و راه صحیـح را بـه ان هـا رهنمـون شـود و بـا طراحـی‬ ‫نقشـه زندگـی خانواده هـا در حـد تـوان در مقابـل تبعـات منفـی کژتابی هـای‬ ‫اجتماعـی و فرهنگـی و ‪ ...‬رایـج حفـظ کنـد‪ .‬مشـاوره خانـواده تلاش می کنـد‬ ‫بـا بهبـود روابـط اعضـای خانـواده و از بین بـردن تعارضـات و دوگانگی هـا‪ ،‬بـه‬ ‫بهتر شـدن وضعیـت خانـواده و یافتـن مسـیر خوشـبختی اعضـای ان کمـک‬ ‫کند‪ .‬در حقیقت‪ ،‬مشاوره خانواده شاخه ای از علم روان شناسی نوین است‬ ‫کـه بـه مطالعـه رفتـار فردبه فـرد اعضـای خانـواده و نقـش ان هـا در خانـواده‬ ‫می پـردازد‪ .‬او سـعی می کنـد با تمامـی اعضای خانواده جلسـات روان درمانی‬ ‫داشـته باشـد ولـی درمـورد برخـی از تعارضـات در خانـواده این امـر امکان پذیر‬ ‫نیسـت‪ .‬در مشـاوره خانواده جلسـات به صورت فردی با افراد برگزار می شـود‬ ‫نـه دسـته جمعی‪ ،‬همچنیـن تلاش می کند بـا اسـتفاده از نبـوغ و ویژگی های‬ ‫هـر فـرد از اعضـای خانـواده کار مشـاوره خانـواده را انجـام دهـد و بـه بهبـود‬ ‫روابـط و سـطح زندگـی بـه خانواده هـا کمـک کنـد‪ .‬حـل ایـن تعارضـات تنهـا‬ ‫وظیفـه مشـاور خانـواده نیسـت؛ بلکه مشـاوره خانواده به فـرد کمک می کند‬ ‫تا در شرایط سخت نیز تصمیم گیری مناسبی داشته باشد و راه حل درستی‬ ‫را انتخـاب کنـد‪ .‬انسـان در زندگـی خـود همیشـه بـا تصمیم گیـری و انتخـاب‬ ‫مواجـه اسـت؛ حتـی انـان که راهـی را انتخاب نمی کنند بـاز تصمیم گرفته اند‬ ‫کـه چنیـن باشـد‪ .‬برخـی از تصمیم گیری هـا سـاده اسـت و ا گر تصمیم اشـتباه‬ ‫باشـد راه بازگشـت وجـود دارد‪ .‬خریـد لبـاس یـا خـودرو درصورتی کـه بـا ذائقـه‬ ‫فـرد تناسـب نداشـته باشـد امـکان تعویـض یـا تغییـر تصمیـم هسـت‪ .‬امـا در‬ ‫تصمیم گیری های سرنوشت ساز نظیر انتخاب رشته‪ ،‬ازدواج‪ ،‬مهاجرت و ‪...‬‬ ‫تغییـر تصمیـم به راحتی میسـر نیسـت‪ .‬این گونه تصمیم گیری هـا را نمی توان‬ ‫به سـادگی انجام داد و اشـتباه در ان عواقب نا گواری را به دنبال دارد‪ .‬بعضی‬ ‫از تصمیم گیری هـا مشـکل تر اسـت‪ .‬درخاتمـه بایـد اذعـان داشـت دالیـل‬ ‫زیـادی وجـود دارد کـه خانواده هـا بایـد از وجود مشـاور خانواده‪ ،‬روان شـناس‬ ‫یـا روان پزشـک بهره منـد شـوند‪ .‬بی تردیـد کمتـر خانـواده ای را می تـوان از‬ ‫کمـک مشـاور در حـل مسـائل و مشـکالت درون خانوادگـی بی نیـاز دانسـت‪.‬‬ ‫هرچنـد شـاید عـده ای بـا مطالعـه و اسـتفاده از تجربیـات دیگـران‪ ،‬معلمـان‪،‬‬ ‫روحانیـون و ‪ ...‬بتواننـد مشـکالت خـود را تـا حـدودی مرتفـع سـازند‪ ،‬ولـی‬ ‫بی شـک اسـتفاده از نظرات‪ ،‬تجربیات و راهنمایی مشـاور خانواده به عنوان‬ ‫اهل فـن و متخصـص ایـن کار‪ ،‬راه رسـیدن بـه سـاحل ارامـش را کوتاه تـر کـرده‬ ‫و بـا ایـن رویکـرد حـل مشـکالت در مدت زمـان کوتاه تـر و بـا هزینـه کمتـری‬ ‫صـورت می گیـرد‪.‬‬ ‫*مولف‪ ،‬پژوهشگر و کارشناس ارشد مشاوره خانواده‬ ‫سوت‬ ‫علیرضا فیروزجا؛ نابغه بی رحم ایرانی سوار بر گرده فیل‬ ‫علیرضـا فیروزجـا‪ ،‬سـومین پیـروزی پیاپـی را برابر قهرمان اسـبق اسـیا کسـب‬ ‫کـرد و به تنهایـی و در حضـور بهترین هـای شـطرنج جهـان صدرنشـین‬ ‫ُ‬ ‫شـد‪ .‬به گـزارش ورزش سـه؛ ‪83‬امیـن دوره رقابت هـای شـطرنج تاتـا اسـتیل‬ ‫در ویـک ان ذی هلنـد‪ ،‬شـاهد پیـروزی شـطرنج بازی ایرانـی برابـر پنتـاال‬ ‫هریکریشـنا؛ اسـتادبزرگ اهـل هندوسـتان بـود‪ .‬کریشـنا کـه سـابقه قهرمانـی‬ ‫اسـیا در سـال ‪ 2011‬را دارد‪ ،‬دراین دیـدار برابـر حرکت هـای بی نقـص فیروزجـا‬ ‫در اخـر بـازی مغلـوب شـد تـا نابغـه ایرانـی کـه بـا مهـره سـیاه برابـر او بـازی‬ ‫می کـرد‪ ،‬بـه صـدر جـدول رده بنـدی صعـود کنـد‪ .‬تورنمنـت تاتـا اسـتیل در‬ ‫هلنـد‪ ،‬یکـی از معتبرتریـن رقابت هـای تاریـخ شـطرنج بـا قدمتـی کهـن اسـت‬ ‫و هرسـاله در اغـاز سـال میلادی سـوپر تورنمنـت ان بـا دعـوت بهترین هـای‬ ‫جهـان برگـزار می شـود‪ .‬حضـور در این تورنمنـت بـرای شـطرنج بازان افتخـار‬ ‫محسـوب می شـود و مسـئولین ایـن تورنمنـت هرسـال بـا بررسـی عملکـرد‬ ‫ً‬ ‫سـاالنه شـطرنج بازان بهترین های ان را گلچین و رسـما دعوت می کنند‪ .‬نوع‬ ‫انتخاب شـطرنج بازان باعث شـده سـطح رقابت های برگزارشده هرساله این‬ ‫تورنمنـت تـا ابر تورنمنـت تعریـف شـود و حـاال نابغه ایرانـی بعد از هشـت دور از‬ ‫رقابت هـا به تنهایـی در صـدر جـدول جـای گرفتـه اسـت‪ .‬امشـب و در ادامـه‬ ‫ایـن رقابت هـا اسـتادبزرگ ایرانـی علیرضـا فیروزجـا بـا امتیـاز ‪ 2749‬در برابـر‬ ‫اسـتادبزرگ هنـدی هریکریشـنا بـا ریتینـگ ‪ 2732‬بـا مهـره سـیاه دفـاع اسلاو‬ ‫را انتخـاب کـرد و موفـق شـد حریـف سـمج هنـدی خـود را کـه نه سـال قبل در‬ ‫تهـران بـه قهرمانـی اسـیا رسـید‪ ،‬بعـد از ‪ 56‬حرکـت شکسـت دهـد‪ .‬هرکریشـنا‬ ‫کـه بیـن شـطرنج بازان‪ ،‬یکـی از بهترین هـای این رشـته در اخـر بازی سـت و در‬ ‫هندوسـتان او را اسـتاد اخـر بـازی خطـاب می کننـد‪ ،‬برابـر حـرکات بی اشـتباه‬ ‫نابغـه ایرانـی در اواخـر بـازی کـه تک تـک ان هـا موردتائیـد انجین هـای‬ ‫شـطرنجی بـود حرفـی بـرای گفتـن نداشـت تـا فیروزجـا بعـد از هشـت دور از‬ ‫رقابت هـای تاتـا اسـتیل بـه امتیـاز ‪ 5.5‬برسـد و به تنهایـی در صـدر جـدول‬ ‫جـای بگیـرد‪ .‬کافی سـت نگاهـی بـه جـدول مسـابقات کـه بـا حضـور ‪14‬‬ ‫اسـتادبزرگ و بهترین هـای جهـان برگـزار می شـود‪ ،‬بیندازیـم تـا ببینیـم در‬ ‫کارلسـن افسـانه ای بـا ‪ 4‬امتیـاز در رده هشـتم جـدول قـرار دارد‪.‬‬ ‫ان مگنـوس‬ ‫ِ‬ ‫فیروزجـا کـه رقابت ها را با شکسـت برابر کارلسـن شـروع کـرده بـود‪ ،‬درادامه با‬ ‫کسب سه تساوی و به دست اوردن چهار پیروزی و افزایش ‪ 12‬واحد ریتینگ‬ ‫تـا اینجـای رقابت هـا در الیـو ریتینـگ حال حاضـر شـطرنج بازان جهـان بـه‬ ‫درجـه ‪ 2761‬و رده ‪ 14‬بهترین هـای این رشـته در جهـان رسـیده‪ .‬جایـگاه‬ ‫جـوان ایرانـی بیـن بهترین هـای این رشـته درحالـی در رده ‪ 14‬جهـان حـک‬ ‫شـد کـه او بـا نزدیک تریـن شـطرنج باز باالتـر از خـود در جـدول درجـه داران‪،‬‬ ‫هفت سـال تفـاوت سـنی دارد‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫دیدار عیسی افتخاری با فرمانده سپاه نینوا‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫سه شنبه‪ 7‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2164‬‬ ‫موفقیت شرکت گاز لرستان‬ ‫در تمدید هشت گواهینامه سیستم های مدیریتی‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه گلستان با فرمانده سپاه‬ ‫نینـوای اسـتان دیـدار کرد‪ .‬عیسـی افتخاری‪ ،‬ضمـن ارائه گزارشـی از عملکرد‬ ‫شـرکت درزمینـه تامیـن و توزیـع فراورده هـای نفتـی‪ ،‬خواسـتار اسـتفاده از‬ ‫ظرفیت های پایگاه بسـیج روسـتایی و شـهری در ایجاد همکاری و همیاری‬ ‫بـا مجموعـه شـرکت درراسـتای ایجـاد میـز خدمـت در روسـتاها و نقـاط‬ ‫صعب العبـور به منظـور بررسـی مشـکالت حـوزه فراورده هـای نفتـی و افزایش‬ ‫سـطح رضایتمنـدی مـردم شـریف اسـتان درزمینـه طـرح توزیـع الکترونیکـی‬ ‫نفـت سـفید و گاز مایـع شـد‪ .‬بر پایـه ایـن گـزارش‪ ،‬سـردار ملـک؛ فرمانـده‬ ‫سـپاه نینـوای اسـتان گلسـتان ضمـن اعلام رضایتمنـدی از فعالیت هـای‬ ‫خسـتگی ناپذیر شـرکت ملـی پخـش فراورده هـای نفتـی درخصـوص تامیـن و‬ ‫توزیـع فراورده هـای نفتـی در اسـتان به ویـژه شـرایط بحرانـی سـیل گلسـتان‬ ‫افـزود‪« :‬بـا برنامه ریزی هـای اتی اسـتفاده از ظرفیت های بسـیجی و سـپاه در‬ ‫دسـتورکار قـرار خواهـد گرفـت»‪.‬‬ ‫تعدیل روشنایی ‪48‬هزار چراغ معابر‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی‬ ‫بـرق گلسـتان از تعدیـل روشـنایی و‬ ‫شکـردن ‪47‬هـزار و ‪ 623‬چـراغ‬ ‫خامو ‬ ‫روشـنایی معابـر بـا هـدف کاهـش‬ ‫مصـرف بـرق در فصـل زمسـتان‬ ‫خبـر داد‪ .‬علی ا کبـر نصیـری اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬خاموشـی چراغ هـای معابـر‬ ‫به صـورت یک درمیـان و در معابـر‬ ‫اصلـی شـهری و جاده هـا اجـرا‬ ‫می شـود و چراغ هـای روشـنایی محلات شـامل ایـن طـرح نیسـت»‪ .‬طبـق‬ ‫گفتـه وی‪ ،‬بـا اجـرای ایـن طـرح حدود ‪11‬هزار و هشـت کیلووات در بار شـبکه‬ ‫صرفه جویـی می شـود»‪ .‬نصیـری بیـان کـرد‪« :‬ایـن طـرح هم زمـان بـا سـایر‬ ‫نقـاط کشـور در اسـتان اجـرا شـده کـه تلاش می شـود بـا تعدیـل روشـنایی‬ ‫معابـر درون شـهری مصـرف بـرق زمسـتان کاهـش یابـد»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«افزایـش سـرما در ا کثـر مناطـق کشـور منجـر بـه افزایـش مصـرف گاز و‬ ‫یکـه‬ ‫محدودیـت در تامیـن سـوخت نیروگاه هـای کشـور شـده و درصورت ‬ ‫مشـترکین ‪10‬درصـد از مصـرف بـرق خـود را کاهـش دهنـد مشـکلی بابـت‬ ‫تامیـن بـرق وجـود نخواهـد داشـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬به دنبـال کاهـش دمـای‬ ‫هـوا و افزایـش مصـرف حامل هـای انـرژی بـرای گرمایـش منـازل در ا کثـر‬ ‫نقـاط کشـور‪ ،‬طر ح هـای متعـددی در سراسـر کشـور اجـرا شـد کـه تعدیـل‬ ‫چراغ هـای روشـنایی معابـر درون و برون شـهری یکـی از ایـن طر ح هـای‬ ‫اجراشـده اسـت»‪.‬‬ ‫تا کید سخنگوی شرکت گاز بر صرفه جویی هم استانی ها‬ ‫سـخنگوی شـرکت گاز اسـتان گلسـتان از هم اسـتانی های عزیـز خواسـت تـا‬ ‫در مصرف گاز نهایت صرفه جویی را داشته باشند‪ .‬سید جالل ابوالقاسمی‬ ‫بااشـاره به هشـدار هواشناسـی درخصـوص سرد شـدن هوا در روزهـای اینده‬ ‫دراین زمینـه گفـت‪« :‬باتوجه بـه گـزارش هواشناسـی مبنی بـر ورود جبهـه‬ ‫هوای سـرد به اسـتان‪ ،‬از مشـترکین گرامی تقاضا می شود به منظور پایداری‬ ‫جریـان گاز در مصـرف گاز نهایـت صرفه جویـی را انجـام دهنـد تـا در اسـتمرار‬ ‫جریـان گاز مشـکلی پیـش نیایـد»‪ .‬ابوالقاسـمی ضمن تشـکر از حسـن توجه‬ ‫مشـترکان گاز بـه ارائـه نکاتـی دراین خصـوص پرداختنـد کـه می تـوان بـه‬ ‫پوشـیدن لباس هـای گـرم زمسـتانه‪ ،‬کم کـردن حداقـل یک درجـه از دمـای‬ ‫محیـط‪ ،‬مسـدود کردن روزنه هـای ورود هـوای سـرد بـا درنظرگرفتـن هـوای‬ ‫موردنیـاز بـرای سـوخت وسـایل گازسـوز‪،‬تنظیم دمـای رفـاه اتـاق در حـد‬ ‫اسـتاندارد بیـن ‪ 18‬تـا ‪ 21‬سـانتی گراد و خاموش کـردن وسـایل گرمایشـی‬ ‫در هنـگام خـروج از منـزل و محـل کار عنـوان کـرد‪ .‬وی درادامـه از کلیـه‬ ‫ادارات‪ ،‬مدارس‪ ،‬دانشـگاه ها‪ ،‬بانک ها و کلیه مرا کز خدماتی تقاضا داشـت‬ ‫در ایـام تعطیـل‪ ،‬وسـایل گرمایشـی سـاختمان خـود را خامـوش کننـد‪،‬‬ ‫در غیراین صورت برابر دسـتورالعمل مدیریت بحران اسـتان‪ ،‬گاز ان ها قطع‬ ‫خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫به روزرسانی سیستم مدیریت ایمنی در شرکت گاز‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایلام از به روزرسـانی سیسـتم مدیریـت ایمنـی‬ ‫و بهداشـت شـغلی در ایـن شـرکت خبـر داد و گفـت‪« :‬دراین راسـتا مبلـغ‬ ‫یک میلیـارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون ریـال اعتبـارات داخلی شـرکت هزینه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫عباس شـمس الهی افزود‪« :‬هم زمان با شـرکت های پیشـرو در سـطح کشـور‪،‬‬ ‫بـا انتخـاب مشـاور و تشـکیل کارگروه هـای ویـژه و بـا همـکاری و نظـارت‬ ‫ادارات گاز نواحـی در شهرسـتان ها‪ ،‬الزامـات ایـن سیسـتم در سـطح شـرکت‬ ‫پیاده سـازی و اموزش هـای الزم بـه کارکنـان داده شـده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت گاز ایلام اظهـار داشـت‪« :‬همچنیـن درراسـتای افزایش سـطح ایمنی‬ ‫شـرکت و همـگام بـا اجـرای اصـول الزامـات در زمینه هـای مختلـف سیسـتم‬ ‫مدیریـت ایمنـی و بهداشـت شـغلی ایـن مجموعـه مطابـق اسـتاندارد ‪ISO‬‬ ‫به روز رسـانی شـده اسـت»‪ .‬شـمس الهی هـدف از اجـرای ایـن طـرح را ارائـه‬ ‫چهارچوبـی بـرای مدیریـت ریسـک ها و فرصت هـای ایمنـی و بهداشـت‬ ‫شـغلی عنـوان کـرد و اظهـار داشـت‪« :‬ایـن سیسـتم ایجاد محیـط کاری ایمن‬ ‫و سـالم با حداقل رسـاندن ریسـک ها و مخاطرات ایمنی و بهداشـت شـغلی‬ ‫را فراهـم می کنـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬بـرای بهبـود عملکرد سیسـتم باید ریسـک ها‬ ‫و فرصت هـا به صـورت پویـا تحت کنتـرل و شناسـایی و ارزیابـی قـرار گیرنـد تـا‬ ‫بتوانـد موثـر و کارا باشـد و ایـن می توانـد مـا را در دسـتیابی کامـل بـه الزامـات‬ ‫قانونـی کمـک کنـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز لرسـتان از موفقیـت‬ ‫ایـن شـرکت بـه تمدیـد اعتبـار گواهینامـه‬ ‫سیسـتم های مدیریـت خبـر داد‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـرکت گاز اسـتان لرسـتان؛‬ ‫کـرم گـودرزی از موفقیـت ایـن شـرکت بـه‬ ‫تمدیـد اعتبـار گواهینامـه سیسـتم های‬ ‫مدیریـت انـرژی ایـزو ‪ ،5001:2011‬مدیریـت‬ ‫شـکایات مشـتریان ایـزو ‪،10002:2018‬‬ ‫مدیریـت رضایتمنـدی مشـتریان ایـزو‬ ‫‪ 10004:2018‬و ‪ ،HSE-MS‬سیستم مدیریت‬ ‫کیفیـت ایـزو ‪ ،9001:2015‬سیسـتم های‬ ‫مدیریـت محیـط زیسـت ایـزو ‪،14001:2015‬‬ ‫سیسـتم ‪ OHSAS 18001:2007‬و ایـزو‬ ‫‪ 29001:2010‬خبـر داد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز‬ ‫استان لرستان افزود‪« :‬باحضور تیم ممیزی‬ ‫شـرکت اریـن تـوف پاسـارگاد به نمایندگـی از‬ ‫شـرکت ‪ TUV InterCert SAAR‬المـان از‬ ‫تاریـخ ‪ ۲۲‬دی مـاه به مـدت دو روز بـا رعایـت‬ ‫کامـل پروتکل هـای بهداشـتی مقابلـه‬ ‫بـا شـیوع ویـروس کرونـا پـس از ممیـزی‬ ‫انجام شده انطباق فرایندهای کاری شرکت‬ ‫گاز اسـتان لرسـتان بـا اسـتانداردهای مذکـور‬ ‫بـه تائیـد ممیـزان رسـید و مجـوز تمدیـد‬ ‫اعتبـار گواهینامه هـای مربوطـه صـادر‬ ‫شـد»‪ .‬وی تمدیـد ایـن اسـتانداردهای‬ ‫مدیریتـی را نتیجـه تالش هـای شـبانه روزی‬ ‫تمامـی همـکاران در بخش هـای مختلـف‬ ‫شـرکت دانسـت و افزود‪« :‬شـرکت گاز اسـتان‬ ‫لرسـتان بـا حرکـت در مسـیر تعالـی سـازمانی‬ ‫و اهتمـام بـه بهبـود مسـتمر‪ ،‬بـا به کار بسـتن‬ ‫اسـتانداردهای مدیریتـی درجهـت تحقـق‬ ‫اهـداف کالن شـرکت و جلـب رضایتمنـدی‬ ‫تمامـی ذی نفعـان خـود گام برمـی دارد»‪.‬‬ ‫گـودرزی افـزود‪« :‬برنامه ریـزی دقیـق‪ ،‬اجرای‬ ‫به موقـع‪ ،‬بررسـی و پایـش فرایندهـا نقـش‬ ‫محـوری در ارائـه خدمـات مطلـوب بـه‬ ‫مشترکین داشته و تمدید این گواهینامه ها‬ ‫نشـان دهنده موفقیـت ایـن شـرکت در ارائـه‬ ‫اهـداف تعیین شـده اسـت»‪.‬‬ ‫کرم گودرزی؛ مدیرعامل این شرکت با حضور‬ ‫در جلسـه شـورای اطالع رسـانی اسـتان بـر‬ ‫رعایـت صرفه جویـی مصـرف گاز تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران خبر داد؛‬ ‫انتشار فراخوان نخستین جشنواره کاالی فرهنگی مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازندران‬ ‫از برگـزاری نخسـتین جشـنواره کاالی‬ ‫فرهنگـی مازنـدران‪ ،‬ششـمین دوره جایـزه‬ ‫فیـروزه خبـر داد و گفـت‪« :‬عالقه منـدان‬ ‫می تواننـد تـا پایـان ‪۳۰‬بهمن مـاه جـاری از‬ ‫طریـق ورود بـه سـایت جشـنواره بـه ادرس‬ ‫‪jayezehfiroozeh.ir‬نسـبت بـه ثبـت نـام و‬ ‫ارسـال اثـار اقـدام کننـد»‪ .‬عبـاس زار ع در‬ ‫ائین رونمایی از پوسـتر نخسـتین جشـنواره‬ ‫کاالی فرهنگـی مازنـدران‪ ،‬ششـمین دوره‬ ‫جایـزه فیـروزه بیـان کـرد‪« :‬در اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ ،‬جـای ایـن جشـنواره خالـی بـود‪،‬‬ ‫اهـداف برگـزاری ایـن جشـنواره در راسـتای‬ ‫پیرامـون ترویـج کاالی فرهنگی سـت «‪.‬‬ ‫مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی مازندران‬ ‫با اشـاره به اینکه اهـداف جشـنواره در سـه‬ ‫بخـش؛ ترویـج‪ ،‬تولیـد و مصـرف محصـوالت‬ ‫بو کارهای فرهنگـی‬ ‫فرهنگـی‪ ،‬ارتقـای کسـ ‬ ‫و توجـه بـه ابتـکارات و خالقیت هـای ایـن‬ ‫حـوزه زمینه سـازی بـرای نـواوری و تبـادل‬ ‫اندیشـه ها و اموخته هـای هنرمنـدان‬ ‫اسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬عالقه مندیـم کـه بـا‬ ‫انتشـار ایـن فراخـوان‪ ،‬اسـتقبال گسـترده ای‬ ‫از فعـاالن حـوزه فرهنـگ و هنـر مازنـدران‬ ‫را شـاهد باشـیم و بتوانیـم به بهانـه ایـن‬ ‫جشـنواره پـل ارتباطـی بیـن تولیدکننـدگان‬ ‫و مصرف کننـدگان باشـیم»‪ .‬وی یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«نکتـه قابـل توجـه در کشـور این اسـت که مـا‬ ‫توانمندی هـای خوبـی را در حـوزه فرهنگـی‬ ‫و هنـری داریـم کـه در بخـش مصـرف‬ ‫می توانیـم ایـن را بـه رویـت کسـانی کـه در‬ ‫ایـن حـوزه فعـال هسـتند‪ ،‬برسـانیم»‪ .‬زار ع‬ ‫با بیان اینکـه عالقه منـدان می توانند تا پایان‬ ‫‪ ۳۰‬بهمن ماه جاری از طریق ورود به سـایت‬ ‫جشـنواره بـه ادرس ‪jayezehfiroozeh.ir‬‬ ‫نسـبت بـه ثبت نام و ارسـال اثـار اقدام کنند‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬بـارار فـروش مـا مملـو از اثـار مختلـف‬ ‫از کشـورهای دیگـر اسـت کـه جـای نگرانـی‬ ‫دارد‪ .‬با توجه بـه ظرفیـت و فضـا در اسـتان‬ ‫و کشـور بایـد بتوانیـم بـه بهانه هـای مختلف‬ ‫بیـن مصرف کننـده و تولیدکننـده اشـتی‬ ‫ایجـاد کنیـم و نکتـه قابل تامـل این اسـت که‬ ‫مـا نتوانسـتیم در این بخـش موفـق باشـیم؛‬ ‫خـوب معرفـی و عرضه کنیـم و جامعه هدف‬ ‫را شناسـایی کنیـم»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬طـی‬ ‫جلسـه ای در انجمـن مـد و لبـاس طر ح های‬ ‫عالـی ارائـه شـد‪ ،‬امـا در بحث تولید به شـدت‬ ‫گالیه منـد بودنـد؛ از اینکـه رغبتـی وجـود‬ ‫نـدارد؛ فروشـندگان هـم مشـکالتی دارنـد که‬ ‫باعـث دلسـردی شـده که ما با ایـن اقدامات‬ ‫فرهنگی امیدواریم در این حوزه مور باشیم»‪.‬‬ ‫زار ع خاطرنشـان کـرد‪« :‬کاالهـای فرهنگـی‬ ‫شـامل صنایـع دسـتی بومـی کـه مصرفـی و‬ ‫کاربـردی باشـد‪ ،‬همچـون سـفال‪ ،‬نگارگـری‪،‬‬ ‫منبـت‪ ،‬معـرق‪ ،‬زیور االت و سـایر محصوالت‬ ‫فرهنگـی بـا اولویـت توجـه بـه ارزش هـای‬ ‫فرهنـگ اسلامی ایرانـی‪ ،‬بهر هبـرداری‬ ‫از نمادهـای ملـی و بومـی‪ ،‬خالقیـت در‬ ‫طراحـی و اسـتفاده به جـا از عناصـر بصـری‪،‬‬ ‫یبـرداری از نمونه هـای خارجـی و‬ ‫عـدم کپ ‬ ‫کارافرینـی و ارزش افرینـی در فراخـوان امـده‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران با اشـاره به مشـکالت و معضلات‬ ‫مالی این نهاد‪ ،‬گفت‪« :‬با این تفاسـیر سـعی‬ ‫کردیـم کـه ایـن جشـنواره بـرای فعـاالن در‬ ‫ایـن حـوزه جذابیـت داشـته باشـد‪ ،‬جوایـز‬ ‫قابل توجهـی هـم در نظـر گرفتـه شـده‪ ،‬بـه‬ ‫نفـر اول‪ ،‬لـوح تقدیـر تندیـس جشـنواره‬ ‫و مبلـغ ‪ ۳۰‬میلیون ریـال‪ ،‬نفـر دوم‪ ،‬لـوح‬ ‫تقدیـر تندیـس ‪ ۲۰‬میلیون ریـال و نفـر سـوم‪،‬‬ ‫لـوح تقدیـر تندیـس و ‪ ۱۰‬میلیون ریـال اهـدا‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬زار ع زمـان داوری اثـار را پنجم‬ ‫اسـفندماه امسـال اعلام کـرد و عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫«امیدواریـم بعـد از انتشـار فراخـوان بعـد از‬ ‫دریافـت اثـار و داوری بتوانیـم پـل ارتباطـی‬ ‫خوبـی بیـن طراحـان و تولیدکننـدگان ایجاد‬ ‫گ کردیـم تـا از‬ ‫کنیـم بـا اداره صمـت هماهنـ ‬ ‫ظرفیت هـا اسـتفاده کنیـم و حلقـه گم شـده‬ ‫بیـن طراحـان و تولیدکننـدگان پیـدا شـود»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکـه تلاش داریـم در شـرایطی‬ ‫مناسـب با رعایت شـیوه نامه های بهداشتی‬ ‫ائیـن اختتامیـه ایـن جشـنواره در بـازه زمانی‬ ‫‪ ۵‬تـا ‪ ۱۰‬اسـفند ماه سـال جـاری برگـزار شـود‪،‬‬ ‫اعلام کـرد‪« :‬برگـزاری ایـن جشـنواره بـا هدف‬ ‫شـناخت هنرمنـدان در حوزه هـای مختلـف‬ ‫و ایجـاد پـل ارتباطـی دسـتگاه های نظارتـی‬ ‫و تولیدکننـدگان در دسـتور کار قـرار گرفتـه؛‬ ‫چر اکـه ایجـاد ایـن فضـای اشـتی و حمایـت‬ ‫از طراحـان و اید هپـردازان خـوب اسـتان‬ ‫ضـرورت دارد؛ ا گـر توجـه نکنیـم تهاجـم‬ ‫فرهنگـی غالـب خواهـد شـد‪ .‬از نهادهـای‬ ‫مربـوط در ایـن حـوزه تقاضـای حمایـت‬ ‫داریـم»‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت‪:‬‬ ‫دستیابی به صنعت سبز؛ از اهداف اصلی پاالیشگاه گاز‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز ایلام بـه تالش هـا و گام هـای موثـر برداشـته‬ ‫شـده ایـن واحـد صنعتـی بـرای دسـتیابی بـه صنعـت سـبز اشـاره کـرد و‬ ‫گفـت‪« :‬خوشـبختانه بـا حصـول پایـداری در ارسـال محصـوالت ایـن شـرکت‬ ‫بـه پتروشـیمی ایلام و بهسـوزی مشـعل پاالیشـگاه‪ ،‬کاهـش االیندگی هـای‬ ‫زیسـت محیطی قابل توجهـی در ایـن واحـد صنعتـی حاصـل شـده اسـت»‪.‬‬ ‫روح اهلل نوریـان بااشـاره به هفتـه هـوای پـا ک و تلاش بـرای کاهـش انتشـار‬ ‫االینده هـا اشـاره کـرد و افـزود‪« :‬اصلاح مولکوالرسـیو بسـترهای نم زدایـی‬ ‫و سـاخت ایـن مـاده شـیمیایی در داخـل کشـور‪ ،‬تغییـر چیدمـان عملیاتـی‬ ‫بویلرها برای کاهش مصرف سوخت در فصول مختلف‪ ،‬نصب و راه اندازی‬ ‫تجهیـز کولـد با کـس بـرای استاندارد شـدن شـاخص مرکاپتـان گاز شـهری‪،‬‬ ‫راه انـدازی پکیـج تبریـد پروپان برای استاندارد شـدن اتان تولیدی به عنوان‬ ‫خـورا ک پتروشـیمی‪ ،‬پیگیری هـا و اقدامـات انجام شـده بـرای فـروش گاز‬ ‫خـام مایـع در سـال های اخیـر و قبـل از راه انـدازی واحـد الفیـن پتروشـیمی‪،‬‬ ‫تاثیـرات قابل توجهـی در کاهـش انتشـار االینده هـای هـوا داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬اسـتفاده از پوشـش های هگزا گونـال بـر روی سـطح حوضچـه‬ ‫ورودی تصفیه خانـه پسـاب صنعتـی به منظـور کاهـش تبخیـر از سـطح و‬ ‫جلوگیـری از انتشـار االینده هـای محیطـی و ‪ ...‬بـرای کاهـش الودگی هـای‬ ‫هـوا بـوده اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز ایلام خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«برگـزاری دوره هـای اموزشـی مرتبـط بـا محیـط زیسـت بـرای کارکنـان‪،‬‬ ‫اخـذ گواهینامـه ایـزو ‪ ۱۴۰۰۱‬مدیریـت محیـط زیسـت و ایـزو ‪ ۵۰۰۰۱‬مدیریـت‬ ‫انـرژی و پایش هـای منظـم فصلـی هـوای محیطـی و گازهـای خروجـی در‬ ‫دودکش هـا ازطریـق ازمایشـگاه معتمـد سـازمان حفاظـت محیـط زیسـت‬ ‫از دیگـر اقداماتـی بـوده کـه درراسـتای کاهـش االیندگـی هـوا و حفاظـت از‬ ‫محیط زیسـت انجـام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫در این جلسـه که به ریاسـت معاون سیاسی‪،‬‬ ‫امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری لرسـتان‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬گـودرزی بااشـاره به بخشـنامه‬ ‫معـاون اول رئیس جمهـوری به منظـور‬ ‫مصـرف بهینـه گاز طبیعـی در ادارات و‬ ‫سـازمان ها دولتی به تشـریح بخشنامه فوق‬ ‫پرداخـت و بـا ارائـه گزارشـی از بازرسـی های‬ ‫انجام شـده اعلام کـرد‪« :‬تا کنـون ‪۸۲۸۵‬‬ ‫بازرسـی از ادارات سـطح اسـتان انجام شـده‬ ‫و ‪ ۱۴۲۰‬اخطـار قطـع گاز صـادر و ‪ ۱۳۴۵‬مـورد‬ ‫قطـع گاز انجـام گرفتـه اسـت»‪ .‬گـودرزی بـر‬ ‫همکاری کلیه سازمان ها و ادارات در رعایت‬ ‫مفاد بخشـنامه معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫تا کیـد کـرد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان‬ ‫لرسـتان سـپس بـه تشـریح اقدامـات شـرکت‬ ‫ملـی گاز ایـران درخصـوص ارائـه تخفیـف‬ ‫گازبهـا بـه مصرف کننـدگان گاز طبیعـی کـه‬ ‫الگـوی مصـرف را رعایـت کننـد پرداخـت و‬ ‫گفـت‪« :‬مشـترکانی کـه در ماه هـای فصـل‬ ‫سـرد سـال کمتر از ‪ 200‬مترمکعب گاز مصرف‬ ‫کننـد‪ ،‬گازبهـای ان هـا از ابتـدای اذرمـاه‬ ‫سـال جـاری تـا ‪15‬فروردیـن ‪ 1400‬به صـورت‬ ‫رایـگان خواهـد بـود و همـه مصرف کننـدگان‬ ‫ا گـر مصـرف گاز را بـه نسـبت سـال های‬ ‫‪ ۹۶‬و ‪ ،۹۷‬حـدود ‪۱۰‬درصـد کاهـش دهنـد‪،‬‬ ‫کل گازبهـا بـا ‪۱۵‬درصـد تخفیـف محاسـبه‬ ‫خواهـد شـد‪ ،‬درعین حـال‪ ،‬ا گـر مشـترکان‬ ‫پرمصـرف بـه نسـبت سـال ‪ ۹۶‬و ‪،۹۷‬‬ ‫بیـش از ‪۱۵‬درصـد افزایـش مصـرف داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬قیمـت کل گاز مصرفـی ان هـا‪،‬‬ ‫‪۱۵‬درصـد افزایـش می یابـد»‪ .‬وی درادامـه‬ ‫بـه تشـریح طـرح ملـی بهینه سـازی مصـرف‬ ‫سـوخت موتورخانه هـای واحدهـای‬ ‫مسـکونی و تجـاری پرداخـت و تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«هم اسـتانی های واجدشـرایط کـه تا کنـون‬ ‫از مزایـای ایـن طـرح اسـتفاده نکرده انـد‬ ‫می توانند با مراجعه پایگاه اطالع رسانی این‬ ‫شـرکت‪ ،‬اقـدام بـه ثبت نـام کننـد»‪ .‬درپایـان‬ ‫دکتـر ثمینـی؛ معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و‬ ‫اجتماعی استانداری لرستان ضمن تشکر از‬ ‫عملکرد شرکت گاز استان لرستان‪ ،‬بر رعایت‬ ‫صرفه جویـی مصـرف انـرژی توسـط تمامـی‬ ‫مصرف کننـدگان اسـتان و علی الخصـوص‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫اولیـن جلسـه کارگـروه مدیریـت انـرژی و‬ ‫تامیـن سـوخت اسـتان لرسـتان در محـل‬ ‫معاونـت امـور عمرانـی اسـتانداری لرسـتان‬ ‫تشـکیل شـد‪ .‬کـرم گـودرزی؛ مدیرعامـل‬ ‫شـرکت گاز اسـتان لرسـتان در این جلسـه‬ ‫کـه باحضـور مدیـران اسـتانی پخـش‬ ‫فراورده هـای نفتـی‪ ،‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق‪ ،‬مدیـرکل صداوسـیما‪ ،‬مدیـرکل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‪ ،‬مدیـر صمـت‬ ‫و مدیـرکل محیـط زیسـت برگـزار شـد‪ ،‬بـه‬ ‫تشـریح وضعیـت مصـرف گاز در اسـتان‬ ‫پرداخـت و بـا اسـتناد بـه بخشـنامه معـاون‬ ‫اول رئیس جمهـوری درخصـوص مصـرف‬ ‫بهینـه سـوخت ادارات و سـازمان های‬ ‫دولتی اسـتان بر رعایت مفاد این بخشنامه‬ ‫تا کیـد کـرد‪ .‬شـایان ذکر اسـت؛ تشـکیل ایـن‬ ‫کارگـروه بنابـر پیشـنهاد مدیرعامـل شـرکت‬ ‫گاز اسـتان لرسـتان بـه اسـتاندار بـوده کـه بـا‬ ‫اسـتقبال دکتـر خادمـی‪ ،‬مقـرر شـد تـا پایـان‬ ‫فصـل سـرد سـال کارگـروه به صـورت هفتگی‬ ‫و در فصـل گـرم سـال به صـورت ماهیانـه‬ ‫تشـکیل جلسـه دهـد‪.‬‬ ‫افزایش تولید‪ ،‬پاسخگوی رفع نیاز مصرف کشور نیست‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫معـاون وزیـر نفـت در امـور گاز و مدیرعامـل شـرکت ملـی‬ ‫تو پنجمین نمایشـگاه‬ ‫گاز ایـران در نشسـت خبـری بیسـ ‬ ‫بین المللـی نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیـش و پتروشـیمی کـه در محـل‬ ‫دائمـی نمایشـگاه های بین المللـی برگـزار شـد‪ ،‬بابیـان ایـن‬ ‫مطلـب‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬درسـت اسـت کـه مـا تولیدکننـده‬ ‫عمـده گاز در دنیـا هسـتیم و مخزنـی بـه بزرگـی پـارس جنوبی‬ ‫داریـم‪ ،‬ولـی فرامـوش نکنیـد کـه مـا یک پارس جنوبی بیشـتر‬ ‫نداریـم و چنانچـه بهینه مصرف کـردن را سـرلوحه کارهـای‬ ‫خـود قـرار ندهیـم‪ ،‬افزایـش تولیـد به تنهایـی پاسـخگوی‬ ‫رفـع نیـاز مصـرف کشـور نخواهـد بـود»‪ .‬وی درادامـه از‬ ‫افزایـش تولیـد روزانـه گاز طبیعـی در کشـور خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫«در همیـن روزهـا‪ ،‬مجمـوع تولیـد گاز کشـور بـه حـدود‬ ‫یک هزارمیلیون مترمکعـب در روز‪ ،‬یعنـی معـادل حـدود‬ ‫روزانـه شش میلیون بشـکه نفـت رسـیده کـه بخـش زیـادی‬ ‫از ان ازطریـق خطـوط لولـه سراسـری توزیـع می شـود و رقـم‬ ‫یسـت»‪ .‬تربتـی باتا کیدبراینکـه کاهـش‬ ‫بسـیار قابل توجه ‬ ‫تولیـد و افـت فشـار در پـارس جنوبـی صحـت نـدارد‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬مصـرف گاز کشـور ا کنـون بـا کاهـش دمـای هـوا کـه در‬ ‫برخـی اسـتان ها زیـر ‪ 20‬درجـه سـانتی گراد اسـت‪ ،‬در بخـش‬ ‫خانگـی بـه بیـش از ‪۶۰۰‬میلیون مترمکعـب در روز رسـیده‪،‬‬ ‫این درحالی سـت که در بخـش نیروگاهـی نیـز‪ ،‬روزانـه ‪ ۱۰۰‬تـا‬ ‫‪۱۳۰‬میلیون مترمکعب مصرف می شـود‪ ،‬درحالی که صادرات‬ ‫گاز بـه ترکیـه و عـراق نیـز در جریـان بـود»‪ .‬معـاون وزیـر نفت در‬ ‫امور گاز ادامه داد‪« :‬ظرفیت پاالیش گاز کشـور نیز هم ا کنون‬ ‫روزانـه یک میلیـارد و ‪۳۱‬میلیون مترمکعب اسـت‪ ،‬ضمن انکه‬ ‫ظرفیت روزانه ‪۹۰۰‬میلیون مترمکعب انتقال گاز نیز در کشـور‬ ‫وجـود دارد و برهمین اسـاس اسـت کـه انتقـال پایـدار و ایمـن‬ ‫گاز در کل کشـور امکان پذیـر اسـت»‪ .‬تربتـی بابیان اینکـه‬ ‫تلاش داریـم بـا همـکاری شـرکت های دانش بنیـان بـرای‬ ‫بهینه سـازی مصـرف هـم پا به پـای تولیـد گاز پیـش برویـم‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬براین اسـاس‪ ،‬می توانیـم اقدامـات خوبـی در‬ ‫عرصـه بهینه سـازی انجـام دهیـم‪ ،‬اقداماتـی کـه می توانـد‬ ‫دراین زمینـه کمـک شـایانی بـه مـا کنـد»‪ .‬مدیرعامل شـرکت‬ ‫ملـی گاز ایـران تا کیـد کـرد‪« :‬به هرحـال پدیـده ای ماننـد‬ ‫پـارس جنوبـی کمتـر اتفـاق می افتـد و مـا خوشـبختانه ایـن‬ ‫شـانس را در کشـور داشـتیم کـه مخزنـی به نام پـارس جنوبی‬ ‫داشـته باشـیم و امـروز هـم ایـن مخـزن را بـه حدا کثـر تولیـد‬ ‫رسـانده ایم‪ ،‬پـس بازهـم تا کیـد می کنـم‪ ،‬ایـن موضـوع نشـان‬ ‫می دهـد افزایـش تولیـد به تنهایـی نمی توانـد پاسـخگوی‬ ‫نیـاز کشـور باشـد و مـا بایـد روی موضـوع بهینه سـازی هـم‬ ‫کار ویـژه ای داشـته باشـیم»‪ .‬معـاون وزیـر نفـت در امـور‬ ‫گاز بابیان اینکـه ا کنـون زمینه هـای مختلفـی در بخـش‬ ‫نیروگاه هـا بـرای بهینه سـازی ایجـاد شـده اسـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«در بخـش صنایـع و خانگـی‪ ،‬کارهایـی درزمینـه نرم افـزاری‬ ‫و سـخت افزاری دنبـال می شـود؛ زمینـه نرم افـزاری از بابـت‬ ‫موضـوع فرهنگ سـازی و مدیریـت مصـرف و سـخت افزاری‬ ‫یسـت که‬ ‫از باب نوع سـاخت سـاختمان ها و وصل تجهیزات ‬ ‫گازسـوز هسـتند»‪ .‬تربتی گفت‪« :‬باید با بهینه سازی مصرف‪،‬‬ ‫گاز را ب هسـمت ارزش افزوده بیشـتر هدایت کنیم؛ چرا که این‬ ‫مهـم می توانـد در اقتصـاد کشـور نقشـی ارزنـده ایفـاء کنـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی گاز ایـران درپایـان‪ ،‬بابیان اینکـه در‬ ‫متـر اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫مصـرف گاز‪ ،‬بـرای مـا ارزش افـزوده گاز مه ‬ ‫«در بخش هایـی به جـای صـادرات‪ ،‬پتروشـیمی ها را توسـعه‬ ‫دادیـم کـه نتیجـه ان‪ ،‬ایجـاد ارزش افـزوده بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رزمایش اسکان اضطراری کوثر در باقرشهر‬ ‫شـهردار باقرشـهر گفـت‪« :‬پایـداری‪ ،‬تعامـل و تجهیـزات اماد هبـه کار از نیازهـای‬ ‫حیاتـی در شـرایط بحرانی سـت»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـهرداری و شـورای‬ ‫اسالمی باقرشهر؛ نشست بازخوانی سناریوی زلزله احتمالی در تهران و تبعات‬ ‫ان در باقرشهر باحضور استادفرج؛ شهردار باقرشهر‪ ،‬سبحانی نیا؛ نماینده مرکز‬ ‫مطالعـات دانشـگاه امـام حسـین(ع)‪ ،‬فهیمـی؛ رئیـس هالل احمـر شهرسـتان‬ ‫ری‪ ،‬سـیفی؛ مدیـر سـتاد مدیریـت بحـران شهرسـتان ری‪ ،‬معاونیـن و مدیـران‬ ‫شـهرداری برگـزار شـد‪ .‬سـعید اسـتادفرج؛ شـهردار باقرشـهر ضمـن اسـتقبال از‬ ‫برگـزاری رزمایـش کوثـر گفـت‪« :‬امـاده ایـن هسـتیم تـا بـا برگـزاری ایـن رزمایـش‪،‬‬ ‫خـود را محـک بزنیـم تـا در مواقـع بحرانـی بـا امادگـی کامـل بـه مقابلـه بـا بحران‬ ‫بپردازیم و بتوانیم بهترین خدمات را به شـهروندان ارائه کنیم»‪ .‬سـبحانی نیا؛‬ ‫نماینده مرکز مطالعات و پژوهش های لجسـتیکی پدافند غیرعامل دانشـگاه‬ ‫امـام حسـین(ع) نیـز درراسـتای برگـزاری رزمایـش کوثـر گفـت‪« :‬از اهـداف‬ ‫بسـیارمهم در تهیـه و تدویـن ایـن سـناریو می تـوان بـه پارامترهایـی چـون؛‬ ‫ارزیابی تمرین وا کنش در شرایط اضطرار؛ ارزیابی وضع موجود؛ ارزیابی اجرای‬ ‫طـرح؛ ارزیابـی افزایـش امادگـی مدیـران بـرای تصمیـم سـازی و تصمیم گیـری‬ ‫در شـرایط بحـران؛ ارزیابـی میـزان امادگـی کارکنـان؛ ارزیابـی عملکردهـا؛ ارزیابـی‬ ‫نحوه تعامل دسـتگاه ها با شـهرداری؛ ارزیابی زیرسـاخت های شهری موردنیاز‬ ‫خدمات رسـانی را نـام بـرد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬میـزان توان بخشـی و سـنجش‬ ‫میزان امادگی در شـرایط اضطرار با نحوه پایداری و تجهیزات اماده به کار رابطه‬ ‫مسـتقیم دارد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در زمـان بـروز حـوادث شـهامت؛ قـدرت مانـور؛‬ ‫مدیریـت؛ ریسـک پذیری و تصمیم سـازی و تصمیم گیـری‪ ،‬میـزان خسـارات را‬ ‫کاهش می دهد»‪ .‬سبحانی نیا اذعان داشت‪« :‬باتوجه به موقعیت جغرافیایی‬ ‫و ژئوپلتیکی باقرشهر و واقع شدن بر روی خط گسل ری کهریزک‪ ،‬ازیک طرف‬ ‫و محور مواصالتی تهران‪-‬قم و هم جواری با صنایع سـبک و سـنگین پرخطر‪،‬‬ ‫مخاطرات بی شـماری به مجموعه شـهری وارد شـده اسـت که امادگی قبل از‬ ‫هرگونه حادثه و برنامه ریزی برای تخلیه‪ ،‬اسکان و خدمات رسانی را دوچندان‬ ‫مهـم سـاخته اسـت»‪ .‬وی درپایـان متذکـر شـد‪« :‬تمامـی ارگان هـا و نهادهـا‬ ‫درصـورت بـروز هرگونـه اتفـاق می بایسـت زیر نظـر مدیریت بحران شـهرداری به‬ ‫انجام وظیفـه بپردازند»‪.‬‬ ‫انتقال کارتن خواب ها به نمازخانه شهرداری حسن اباد‬ ‫جمع اوری کارتن خواب ها از سطح شهر حسن اباد و انتقال ان ها به نمازخانه‬ ‫شهرداری واقع در ابتدای بوستان خانواده انجام شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر حسـن اباد فشـافویه؛ بـا شـروع فصـل سـرد‬ ‫سـال در کنـار همـه زیبایی هایـی کـه زمسـتان و بـرف و بـاران بـرای هـر یـک از ما‬ ‫در بـردارد‪ ،‬نازیبایی هـا‪ ،‬سـختی ها و دردهایـی را بـرای افـراد بی خانمـان دارد‬ ‫یسـت و در همین راسـتا باتوجه به‬ ‫کـه سـاماندهی و حمایـت از ایـن افـراد ضرور ‬ ‫کاهـش دمـای هـوا در شـب ا کیـپ خدمـات شـهری تـا پاسـی از شـب‪ ،‬بـا حضـور‬ ‫در نقاطی که محل تجمع افراد بی خانمان و کارتن خواب بوده حضور یافتند‬ ‫و تمامـی ایـن افـراد را بـه نمازخانـه شـهرداری واقـع در ابتدای بوسـتان خانواده‬ ‫انتقـال دادند‪.‬‬ ‫استمرار مالقات مردمی شهردار باقرشهر‬ ‫مالقـات مردمـی سـعید اسـتاد فرج؛ شـهردار باقرشـهر با شـهروندان درراسـتای‬ ‫رسـیدگی بـه مشـکالت ان هـا در دفتـر کاری وی به صـورت مسـتمر هـر هفتـه‬ ‫برگزار می شـود‪ .‬به گزارش روابط عمومی شـهرداری و شـورای اسلامی باقرشـهر؛‬ ‫مالقـات هفتگـی سـعید اسـتاد فـرج بـا شـهروندان در محـل دفتـر کار وی برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬ایـن دیدارهـا کـه بیشـتر حوزه هـای خدمـات شـهری و امـور مرتبـط بـا‬ ‫ساخت وسـاز زمیـن و مسـکن را شـامل می شـود‪ ،‬باحضـور مسـئولین ذی ربـط‬ ‫موردبررسـی و پیگیـری قـرار گرفـت‪ .‬اسـتاد فـرج همچـون گذشـته تکریـم‬ ‫ارباب رجوع و پاسـخ سـریع به تمام درخواسـت های شهروندان را سرلوحه امور‬ ‫تمـام مسـئولین واحدهـا و دوایـر مختلف مدیریت شـهری عنوان کـرد و گفت‪:‬‬ ‫«خدمـت شایسـته درگرو پاسـخگویی شایسـته و مناسـب بـه درخواسـت های‬ ‫به حـق مـردم در حوزه هـای مختلـف اسـت و به عنـوان اولویـت اجتناب ناپذیـر‬ ‫دنبال می شود»‪ .‬گفتنی ست؛ شهروندان متقاضی مالقات با شهردار باقرشهر‬ ‫می تواننـد بـا مراجعـه بـه واحـد روابط عمومـی واقـع در طبقـه دوم سـاختمان‬ ‫مرکـزی شـهرداری باقرشـهر‪ ،‬اقدامـات الزم را انجـام دهنـد‪.‬‬ ‫دیدار رئیس اداره ورزش شهرستان‬ ‫با هیئت فوتبال حوزه ری و بخش های تابعه‬ ‫رئیـس اداره ورزش و جوانـان‬ ‫شهرسـتان ری بـا هیئـت فوتبـال‬ ‫حـوزه ری و روسـای بخش هـای‬ ‫تابعـه و هیئـت فوتبـال بخش هـای‬ ‫تابعـه درخصـوص بررسـی مسـائل‬ ‫و مشـکالت فوتبـال دیـدار کـرد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی اداره ورزش‬ ‫و جوانان شهرستان ری؛ این جلسه به ریاست یوسف زاده؛ رئیس اداره ورزش‬ ‫و جوانـان شهرسـتان ری و باحضـور ملک محمـدی؛ معاونـت ورزشـی اداره‪،‬‬ ‫روسـای ادارات ورزش و جوانان بخش های تابعه‪ ،‬فالح؛ رئیس هیئت فوتبال‬ ‫حـوزه ری به همـراه محمـدی نایب و دبیر هیئت فوتبـال حوزه ری و همچنین‬ ‫روسـای هیئت فوتبال بخش های تابعه درخصوص بررسـی مشـکالت هیئت‬ ‫فوتبـال در بخش هـای تابعـه برگـزار شـد‪.‬‬ ‫روغن زیتون تقلبی به بازار نرسید‬ ‫رئیـس اداره صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت شهرسـتان ری اعلام کرد‪« :‬متخلفان با‬ ‫جعـل برندهـای مطرح عرضه کننـده روغن زیتـون به دنبال فـروش روغن زیتون‬ ‫تقلبی در بازار بودند که با هوشیاری بازرسان اداره صمت این محموله کشف‬ ‫و ضبـط شـد»‪ .‬موسـی احمـدی بـه خبرنـگاران گفـت‪« :‬درراسـتای بازرسـی از‬ ‫واحدهـای صنفـی و در طـرح نظـارت بر کیفیت کاالهای قابل عرضه در سـطح‬ ‫شهرسـتان بازرسـان موفق به شناسـایی انباری با موجودی هشـت هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫بطـری روغن زیتـون تقلبـی شـدند»‪ .‬وی بـا بیـان متخلفـان ایـن پرونـده بـرای‬ ‫رسـیدگی بـه رونـد پرونـده بـه مراجع قضائـی معرفی شـدند‪ ،‬افـزود‪« :‬این میزان‬ ‫کشـف روغن زیتـون تقلبـی در گشـت مشـترک اداره صمـت شهرسـتان ری بـا‬ ‫سـازمان غذا و دارو خبر کشـف شـد»‪ .‬احمدی بابیان اینکه درزمینه تخلف در‬ ‫حـوزه قاچـاق‪ ،‬عرضـه کاالی تقلبـی‪ ،‬احتـکار و اختفـا بـدون کمتریـن اغماضـی‬ ‫برخـورد انجـام می شـود‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬اداره صمـت شهرسـتان ری به همـراه‬ ‫اداره کل تعزیـرات حکومتـی شهرسـتان های اسـتان تهران درراسـتای مبـارزه با‬ ‫قاچاق کاال و کنترل بازار روزانه تیم های بازرسی به اصناف‪ ،‬انبارها‪ ،‬کارخانه ها‬ ‫و مرا کـز تولیـدی اختصـاص داده کـه به صـورت مسـتمر و هماهنـگ اقـدام بـه‬ ‫بازرسـی می کنند»‪.‬‬ ‫تخریب ساخت وسازهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری از تخریب ‪ ۶۵‬مورد ساخت وساز غیرمجاز‬ ‫در زمین هـای کشـاورزی بخـش حسـن اباد فشـافویه ایـن شهرسـتان خبـر‬ ‫داد و گفـت‪« :‬بـا ایـن تخریب هـا ‪ ۱۰.۵‬هکتـار زمیـن ازادسـازی شـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫ایرنـا؛ جبرئیـل بـرادری اظهـار داشـت‪« :‬درراسـتای اجـرای تبصـره ‪ ۲‬مـاده‬ ‫‪ ۱۰‬قانـون اصالحـی قانـون حفـظ کاربـری اراضـی زراعـی و باغ هـا‪۶۵ ،‬فقـره از‬ ‫ساخت وسازهای غیرمجاز در زمین های کشاورزی بخش حسن اباد فشافویه‬ ‫شهرسـتان ری تخریـب شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬ایـن ساخت وسـازهای غیرمجـاز در‬ ‫روسـتای ابراهیم اباد به صورت چهاردیواری در اراضی کشـاورزی احداث شـده‬ ‫بود کهباحضور عواملنیرویانتظامی‪،‬جهاد کشاورزی‪،‬نمایندگاندادستانی‬ ‫و بخشـداری تخریـب شـد»‪ .‬مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان ری باتا کیدبـر‬ ‫حفاظـت از اراضـی کشـاورزی اظهـار داشـت‪« :‬بـا هرگونـه ساخت وسـازهای‬ ‫غیرمجـاز و دخـل و تصـرف در اراضـی کشـاورزی کـه مانـع از تولیـد محصـوالت‬ ‫کشـاورزی شـود به شـدت برخـورد می شـود»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪« :‬تیم هـای‬ ‫گشـتی جهـاد کشـاورزی ری به صـورت شـبانه روزی محدوده هـای این منطقه‬ ‫را رصـد و بـا متخلفـان در امـر ساخت وسـاز غیرمجـاز برخـورد می کنند»‪ .‬بـرادری‬ ‫از مالکان و کشاورزان خواست که قبل از هرگونه اقدامی درزمینه ساخت وساز‬ ‫ً‬ ‫در اراضی کشاورزی حتما با مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان مکاتبه کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫خراسان‬ ‫سه شنبه‪ 7‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2164‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫کارامدترین عنصر؛ نظارت مردم بر پروژه ها‬ ‫درخشش کارکنان پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد‬ ‫درراسـتای توسـعه دانـش و‬ ‫توانمندسـازی سـرمایه های فکـری‬ ‫ضمـن اشـترا ک تحقیقـات بنیـادی‬ ‫بـا مرا کـز معتبـر علمـی دنیـا‪ ،‬مقالـه‬ ‫«زئولیت هـای اصالح شـده در تبدیـل‬ ‫گاز مایـع بـه اروماتیک هـای سـبک»‬ ‫به همـت امیـن سـلیمانی مهـر؛‬ ‫کارشـناس شـرکت پاالیـش گاز شـهید‬ ‫هاشـمی نژاد نـگارش و در نشـریه‬ ‫‪ Polycyclic Aromatic Compounds‬انتشـارات ‪ T&F‬ایاالت متحـده امریـکا‬ ‫بـه چـاپ رسـید»‪ .‬کارشـناس ارشـد دیسـپچینگ ایـن شـرکت‪ ،‬گفت‪« :‬ایـن اثر‬ ‫دربردارنده توسـعه‪ ،‬ارتقاء و اسـتفاده از زئولیت ها به عنوان مهم ترین خانواده‬ ‫کاتالیسـت های صنعتـی در تامیـن پایـدار ترکیبـات حلقـوی مورداسـتفاده در‬ ‫صنایـع پتروشیمی سـت»‪ .‬وی بـه راهبـرد پاالیشـگاه در مدیریـت دانـش و‬ ‫توسـعه پائین دسـت صنایـع پاالیـش گاز اشـاره کـرده و تصریـح کـرد‪« :‬نـگارش‬ ‫ایـن مقالـه بـا همـکاری پژوهشـگران داخلـی و خارجـی به عنـوان یـک تیـم‬ ‫بین المللـی صورت گرفتـه اسـت»‪ .‬ایـن پژوهشـگر بـه اهـداف تهیـه و گـرداوری‬ ‫ایـن کتـاب اشـاره و اظهـار کـرد‪« :‬چندی پیـش نیـز مقالـه ای مـروری توسـط‬ ‫این جانـب و همـکاران تحقیقاتـی بـا مضمـون روش هـای تولیـد بنزیـن از‬ ‫متانول در نشـریه ‪ Microchemical‬به چاپ رسـید ضمن تاثیر قابل توجهی بر‬ ‫جمع بنـدی تحقیقـات و مطالعـات انجام شـده دراین راسـتا‪ ،‬ارجاعـات علمی‬ ‫بـه اثـار این جانـب را از مـرز ‪ 87‬مـورد عبـور داد»‪ .‬گفتنی سـت؛ انتشـار هفـت‬ ‫مقالـه در نشـریات معتبـر بین المللـی‪ ،‬سـه مقالـه در نشـریات علمـی ترویجی و‬ ‫علمـی پژوهشـی داخلـی‪ ،‬ارائه مقاالت متعـدد در کنفرانس های بین المللی و‬ ‫ملی‪ ،‬اجرای بیش از چهار پروژه موفق تحقیقاتی و عملیات و کسـب عناوین‬ ‫"پژوهشـگر برگزیـده شـرکت پاالیـش گاز شـهید هاشـمی نژاد" و "صنعتگـر برتـر"‬ ‫در حاشـیه دومیـن کنفرانـس بین المللـی نفـت‪ ،‬گاز و پتروشـیمی‪ -‬تهـران از‬ ‫افتخارات این کارشناس پژوهشگر پاالیشگاه گاز شهید هاشمی نژاد به عنوان‬ ‫یکـی از مشـاورین جـوان مدیرعامـل اسـت‪.‬‬ ‫برگزاری مسابقه قهرمانان موتور کراس‬ ‫مسـابقه موتـور کـراس قهرمانـی اسـتان به مناسـبت گرامیداشـت دهـه مبـارک‬ ‫فجر و یادبودی از سـردار شـهید‪ ،‬حاج قاسـم سـلیمانی در پیسـت موتور کراس‬ ‫ویرانـی شهرسـتان طرقبـه و شـاندیز برگـزار شـد‪ .‬در این مسـابقه نماینـده مـردم‬ ‫چنـاران‪ ،‬طرقبـه‪ ،‬شـاندیز و گلبهـار‪ ،‬مدیـرکل اداره ورزش و جوانـان اسـتان‬ ‫خراسـان رضـوی‪ ،‬معـاون اداره ورزش و جوانـان اسـتان خراسـان رضـوی‪ ،‬مدیر‬ ‫اداره ورزش و جوانـان شهرسـتان طرقبـه شـاندیز و سـایر مسـئولین به ویـژه‬ ‫سرپرسـت تیـم موتـور کـراس بانـوان طرقبـه و شـاندیز حضـور داشـتند‪ .‬ایـن‬ ‫مسابقه باحضور ‪ ۳۵‬ورزشکار از شهرستان های مشهد‪ ،‬تربت حیدریه‪ ،‬تایباد‪،‬‬ ‫تربت جـام‪ ،‬بردسـکن‪ ،‬جویـن‪ ،‬نیشـابور و طرقبـه شـاندیز در کالس هـای ‪،۸۵‬‬ ‫‪ ۲۵۰ ،۴۵۰‬سی سـی و نیـز در رده پیش کسـوتان برگـزار شـد‪ .‬نفـرات برتـر در کالس‬ ‫‪ ۸۵‬سی سـی امیـد غالمـی‪ ،‬میعـاد رحمانـی‪ ،‬صـادق شـیرمحمدی و کالس‬ ‫‪ ۲۵۰‬سی سـی محمـد پورکتداد‪ ،‬سـعید قربـان زاده‪ ،‬علی زاهـدی و همچنین در‬ ‫کالس ‪ ۴۵۰‬سی سـی علـی بـرزوزاده‪ ،‬پوریا نجوی‪ ،‬مسـعود گلکار معرفی شـدند‪.‬‬ ‫در کالس پیش کسـوتان نیز ا کبر بروشـکی‪ ،‬حسـین ابراهیم زاده‪ ،‬مرتضی کالته‬ ‫معرفـی و مـدال گرفتند‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫تا کید بر صدور نسخه الکترونیک‬ ‫اعضـای شـورای هماهنگـی‬ ‫سـازمان های بیم هگـر پایـه اسـتان‬ ‫گیلان در جلسـه ای کـه بـا حضـور‬ ‫معاونیـن بهداشـتی و درمانـی‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی اسـتان ‪،‬‬ ‫رئیـس انجمن پزشـکان عمومی و‬ ‫رییـس انجمـن داروسـازان گیلان‬ ‫به میزبانی مدیریت درمان تامین‬ ‫اجتماعی استان برگزار شد‪ ،‬خواهان همراهی بیشتر مرا کز درمانی و دانشگاهی‬ ‫در صـدور نسـخه الکترونیـک شـدند‪ .‬در این جلسـه دکتـر قنبرپـور (سرپرسـت‬ ‫مدیریت درمان گیالن) و رئیس شـورای هماهنگی سـازمان های بیمه گر پایه‬ ‫استان با بیان اینکه سیاست سازمان تامین اجتماعی در اجرای طرح نسخه‬ ‫الکترونیـک برمبنـای تشـویق و ترغیـب پزشـکان و طرف هـای قـرار داد اسـت‪،‬‬ ‫از معاونین دانشـگاه علوم پزشـکی خواسـت همت بیشـتری در صدور نسـخه‬ ‫الکترونیـک در مرا کـز بهداشـتی و درمانـی داشـته باشـند‪ .‬دکتر قنبرپـور (رئیس‬ ‫شورای هماهنگی سازمان های بیمه گر پایه استان) با تا کید به ضرورت اجرای‬ ‫طرح نسخه الکترونیک و نقش ان در ارتقای سطح کمی و کیفی درمان مردم‬ ‫اظهـار داشـت اجـرای طـرح نسـخه الکترونیـک گام بسـیارمهمی بـرای ارتقـاء‬ ‫درمـان مـردم خواهد بود‪ .‬سرپرسـت مدیریت درمان تامین اجتماعی اسـتان‬ ‫با اشـاره به زیرسـاخت های فراهم شده توسط سـازمانهای بیمه گر برای صدور‬ ‫نسـخه الکترونیـک یـاداور شـد انتظـار از مرا کز دولتـی و دانشـگاهی در همراهی‬ ‫بـرای رسـیدن بـه ایـن هـدف مهـم درمانـی بسـیار باالسـت‪ .‬شایان ذکر اسـت؛‬ ‫کـه در ایـن جلسـه زیر سـاخت های اجرایـی این طرح در سـطح بیمه های پایه‬ ‫اسـتان مـورد بررسـی و هریـک از سـازمان های بیمـه گرپایـه اسـتان گزارشـی از‬ ‫اقدامـات دسـتگاه مطبـوع خـود را بیـان داشـتند‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرعامل مناطق نفت خیز جنوب خبر داد؛‬ ‫شهردار مشهد بیان کرد؛‬ ‫شـهردار مشـهد در مراسـم رونمایـی از‬ ‫سـامانه ناظـر بااشـاره به اهمیـت ایـن‬ ‫سـامانه در ایجـاد شـفافیت بـر لـزوم‬ ‫به روزرسـانی مناسـب و اسـتفاده مـردم‬ ‫از ایـن سـامانه تا کیـد کـرد‪ .‬محمدرضـا‬ ‫کالئـی بـا حضـور در مراسـم رونمایـی‬ ‫سـامانه ناظـر گفـت‪« :‬طراحـی چنیـن‬ ‫سـامانه ای اقدامی موثر برای سال های‬ ‫اینـده خواهـد بـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در‬ ‫ککـردن شـعار و عمـل باشـیم‪ ،‬هیـچ‬ ‫بحـث شـفافیت بایـد به دنبـال نزدی ‬ ‫اقدامـی دراین زمینـه به انـدازه نصـب تابلوهـای روزشـمار در ابتـدای پروژه هـا‬ ‫موثـر نبـوده اسـت‪ ،‬شـفافیت نـه به قصد مچ گیـری؛ بلکه به قصـد متعهد کردن‬ ‫بایـد انجـام شـود»‪ .‬کالئـی باتا کیدبراینکـه نظـارت مـردم بـر پروژه هـا از هـر چیـز‬ ‫دیگـری کارامدتـر اسـت‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬ا گـر حمایـت مـردم را می خواهیـم بایـد‬ ‫پروژه هـا را مدنظـر ان هـا قـرار دهیـم‪ ،‬بایـد راه مـردم بـه سـامانه ناظـر بـاز شـود»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه بازدیـد از سـایت ناظـر بایـد تـا پانزدهـم بهمن مـاه بـه عـدد‬ ‫قابل توجهـی برسـد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬سـامانه ناظـر نقطـه شـروع چنیـن اقداماتـی‬ ‫نبـوده اسـت و ا گـر مـردم از سـامانه و اپلیکیشـن های مشـابه اسـتفاده نکننـد‪،‬‬ ‫ارزشـی نخواهـد داشـت»‪ .‬کالئـی اظهـار کرد‪« :‬همیشـه نقطه شـروع از اهمیت‬ ‫ویژه ای برخوردار اسـت و ارائه گزارش های هفتگی از پروژه ها اقدام خوبی بود‬ ‫کـه بایـد تقویـت شـده و ادامـه پیـدا کنـد»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه عالوه بر طراحی‬ ‫سـامانه ناظـر بایـد یـک اپلیکیشـن نیـز طراحـی شـود‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬امیـدوارم‬ ‫اقداماتی ازسـوی روابط عمومی ها صورت بگیرد که این سـامانه هرچه بیشـتر‬ ‫شناسـانده شـده و قابل دسـترس قـرار بگیـرد‪ ،‬همچنیـن مهـم اسـت کـه ایـن‬ ‫سـامانه بـه روز بـوده و درادامـه با یک سـایت خا ک گرفته مواجه نباشـیم»‪ .‬وی‬ ‫همچنین بابیان اینکه ساخت کارخانه نواوری در مدت زمان کم و با کیفیت‬ ‫موجـود اقـدام شایان توجهی سـت‪ ،‬بیـان کرد‪« :‬این تجربه عجیـب یک دانش‬ ‫خـاص ایجـاد کـرده اسـت کـه بایـد در مـوارد مشـابه نیـز بـه کار گرفتـه شـود»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫پایان اجرای عملیات بیولوژیک در مراتع استان‬ ‫امادگی بازگشت به سقف تولید پیش از تحریم ها‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز‬ ‫جنـوب باتا کیدبراینکـه عالو هبـر طر ح هـای‬ ‫نگه داشـت و افزایـش تولیـد نفـت کـه‬ ‫هفتـه گذشـته بـه امضـاء رسـید طر ح هـای‬ ‫دیگـری نیـز بـرای حفـظ سـطح تولیـد خـود‬ ‫دارد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬عالو هبـر ایـن طر ح هـا‪،‬‬ ‫پروژه هایـی به صـورت برنامه هـای مالـی‬ ‫و عملیاتـی سـالیانه داریـم کـه پیگیـری‬ ‫می شـود و شـامل بخش های سطح االرضی‬ ‫و تحت االرضـی ماننـد عملیـات چاه هـا‪،‬‬ ‫تاسیسـات و خـط لولـه اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«پروژه هـای متعـدد سـاالنه و روزانـه در ایـن‬ ‫طرح تعریف شـده اسـت»‪ .‬محمـدی تا کید‬ ‫کـرد‪« :‬بـا اجـرای ایـن طر ح هـا‪ ،‬عالوه بر انکـه‬ ‫از کاهـش تولیـد جلوگیـری می شـود‪ ،‬سـطح‬ ‫و تـوان تولیـد مناطـق نفت خیـز را بـاال‬ ‫می بریـم‪ ،‬تـا اهـداف وزارت نفـت و شـرکت‬ ‫ملـی نفـت ایـران را در دوره زمانـی موردنظـر‬ ‫فعـال کنیم»‪ .‬وی گفت‪« :‬بیـش از ‪۸۰‬درصد‬ ‫از ظرفیـت تولیـد نفـت در کشـور در مناطـق‬ ‫نفت خیز جنوب اسـت‪ .‬بنابراین‪ ،‬باتوجه به‬ ‫هدف گـذاری دولـت بـرای صـادرات‬ ‫‪۲.۳‬میلیون بشـکه نفـت و میعانـات گازی‬ ‫در روز طـی سـال ‪ ،۱۴۰۰‬سـهم بزرگـی از‬ ‫نفتـی کـه قـرار اسـت تولیـد و صـادر شـود‪،‬‬ ‫در مناطـق نفت خیـز جنـوب خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز‬ ‫جنـوب ادامـه داد‪« :‬در هر بازه زمانی مدنظر‬ ‫شـرکت ملـی نفـت ایـران‪ ،‬امـاده توقـف‬ ‫کاهـش تکلیفـی تولیـد نفـت و بازگشـت بـه‬ ‫سـطح تولیـد پیـش از تحریم هـا هسـتیم»‪.‬‬ ‫به گفتـه محمـدی‪ ،‬امادگـی بازگشـت تولیـد‬ ‫نفـت در ایـن شـرکت تا انج اسـت که در‬ ‫یـک روز می توانیـم تولیـد نفـت را بـه حـدود‬ ‫‪۹۵‬درصد تولید پیش از تحریم ها برسـانیم‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایرنـا؛ صـادرات نفـت ایـران در‬ ‫سـال جـاری و به دلیـل تحریم هـای دولـت‬ ‫ترامـپ‪ ،‬کاهـش داشـته امـا همان گون هکـه‬ ‫وزیـر نفـت نیز تا کیـد کرده‪ ،‬هیـچ گاه به صفر‬ ‫نرسـیده اسـت‪ .‬حتـی خبرگـزاری رویتـرز در‬ ‫مهرمـاه سـال جـاری تائید کـرد که صـادرات‬ ‫نفـت ایـران در مـاه جـاری به شـدت افزایـش‬ ‫داشـته و تـا ‪۱.۵‬میلیون بشـکه در روز نیـز‬ ‫بـراورد می شـود‪ .‬همچنیـن بـا انتخـاب‬ ‫«جـو بایـدن» به عنـوان رئیس جمهـوری‬ ‫بعـدی امریـکا کـه حـدود یک مـاه دیگـر بـه‬ ‫کاخ سـفید مـی رود‪ ،‬امیدهـا بـرای بازگشـت‬ ‫امریـکا بـه میـز برجـام تقویـت شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـا بازگشـت امریـکا بـه برجـام‪ ،‬ایـران امیـدوار‬ ‫خواهـد بـود تـا بتوانـد مبـادالت تجـاری‬ ‫در حوزه هـای نفـت و تبـادالت بانکـی‬ ‫را گسـترش دهـد‪ .‬موضوعـی کـه بعـد از‬ ‫اجرایی شـدن برجام در سـال ‪ ۹۵‬نیز محقق‬ ‫شـد و ایـران بـه فاصلـه سـه ماه توانسـت‬ ‫تولیـد نفـت خـود را بـه ‪۳.۸‬میلیون بشـکه‬ ‫در روز برسـاند‪ .‬درمجمـوع تولیـد نفـت و‬ ‫میعانـات گازی ایـران در ان سـال روزانـه‬ ‫بـه ‪۴.۸‬میلیون بشـکه رسـید و صـادرات‬ ‫نیـز بـه رقـم سهمیلیون بشـکه نزدیـک شـد‪.‬‬ ‫بنابرایـن دور از ذهـن نیسـت کـه ایـران‬ ‫این بـار نیـز درصـورت رفـع تحریم هـا بتوانـد‬ ‫ب هسـرعت تولیـد نفـت را افزایـش دهـد و‬ ‫بـه صـادرات ‪۲.۳‬میلیون بشـکه نفـت و‬ ‫میعانـات گازی در روز برسـد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان‪:‬‬ ‫هیچ مجوزی درخصوص رمزارزها صادر نشده است‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫به مناسـبت روز هـوای پـا ک نشسـت خبـری مشـترکی بیـن‬ ‫شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان و شـرکت توزیـع گاز اسـتان‬ ‫اصفهـان بـا موضـوع مدیریـت مصـرف در سـالن اجتماعـات‬ ‫شـرکت گاز اسـتان برگزار شـد‪ .‬مهندس پیرپیران؛ مدیرعامل‬ ‫شـرکت توزیـع بـرق شهرسـتان اصفهـان گفـت‪« :‬تا کنـون‬ ‫به حمداهلل خاموشـی نداشته ایم و از خبرنگاران می خواهیم‬ ‫کـه مـردم را بـرای همیـاری بـه شـرکت های خدمت رسـان‬ ‫کمـک کننـد تـا در مصـرف انـرژی مدیریت هـای را معطـوف‬ ‫کننـد»‪ .‬وی درادامـه تصریـح کرد‪« :‬موثرترین اقدامی که برای‬ ‫عبور از زمسـتان سـال جاری بدون اعمال خاموشـی می توان‬ ‫انجـام داد صرفه جویـی در مصـرف بـرق و دیگـر انرژی هـا از‬ ‫جمله گاز است و باتوجه به وجود بیماران کرونایی در خانه و‬ ‫بیمارسـتان ها و برگـزاری ازمون هـا و کالس های انالین دانش‬ ‫امـوزان و دانشـجویان صرفه جویـی در مصـرف گاز و بـرق‬ ‫زندگی خانوادگی و اجتماعی مردم را بدون دغدغه سـرپا نگه‬ ‫مـی دارد»‪ .‬وی بـه شـاخص خاموشـی ها ‪ SADE‬اشـاره کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬در سـال ‪ 93‬و ‪ 94‬بـه ازای هـر مشـترک ‪850‬دقیقـه‬ ‫خاموشـی در سـال وجـود داشـت و امـروز ایـن امـار بـه کمتـر از‬ ‫‪130‬دقیقه رسـیده اسـت و تالش شـده که شاخص خاموشی‬ ‫یکـه در برنامه ریـزی سـال‬ ‫بـه حداقـل ممکـن برسـد؛ به طور ‬ ‫‪ 1405‬ایـن مقـدار بـه زیر ‪30‬دقیقـه بـه ازای هـر مشـترک خواهد‬ ‫رسـید»‪ .‬مهنـدس پیرپیـران گفـت‪« :‬بیـش از یک میلیـون و‬ ‫‪170‬هـزار مشـترک در شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان وجـود دارد‬ ‫کـه شـامل ‪77‬درصـد در بخـش خانگی‪ ،‬پنج درصـد در بخش‬ ‫عمومی‪ ،‬یک درصد کشاورزی و یک درصد در بخش صنعت‬ ‫و ‪16‬درصـد تجـاری هسـتند کـه میـزان مصـرف در هرکـدام از‬ ‫یکـه میـزان مصـرف در بخش‬ ‫تعرفه هـا متفـاوت بـوده به طور ‬ ‫خانگـی ‪ 9/34،6/9‬بخـش عمومـی‪ 14/1،‬کشـاورزی‪31/2 ،‬‬ ‫در بخـش صنعـت و ‪ 10/3‬در بخـش تجاری هسـتند»‪ .‬وی به‬ ‫اهمیت مدیریت مصرف در تامین برق پایدار مشترکین اشاره‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬شـرکت توانیـر ‪ 368‬مگاوات سـاعت مدیریـت‬ ‫مصرف روزانه را برای اصفهان درنظر گرفته اسـت که تا کنون‬ ‫ایـن شـرکت موفـق بـوده اسـت»‪ .‬وی بـه محورهـای کنترلـی‬ ‫مدیریت بار در زمسـتان اشـاره کرد و گفت‪« :‬کنترل روشـنایی‬ ‫نکـردن ان هـا و تنظیـم فتوسـل های‬ ‫معابـر و یک درمیا ‬ ‫نجومی‪ ،‬کنترل خاموش بودن روشـنایی فضای سـبز سـطح‬ ‫شـهر‪ ،‬نورپردازی ها و اب نماهای شـهرداری‪ ،‬بازرسی میدانی‬ ‫از ادارات سـطح مناطـق‪ ،‬کاهـش مصـرف و روشـنایی در‬ ‫پسـت های ‪ ،20/63‬کنتـرل مصـرف مربـوط بـه مجتمع هـای‬ ‫مسـکونی‪ ،‬نظامـی و خانگـی و میـزان کاهـش ان هـا‪ ،‬بازدیـد‬ ‫میدانـی از مصـارف مرا کـز تجـاری پرمصـرف‪ ،‬میوه فروشـی ها‪،‬‬ ‫لوسترفروشـی ها‪ ،‬اخطـار و قطـع ان هـا‪ ،‬تبدیـل چراغ هـای‬ ‫‪ 125‬وات به ‪ 20‬وات ‪ ،LED‬کنترل و کاهش مصرف مشترکین‬ ‫دارای تجـاوز از دیمانـد و درنهایـت شناسـایی و برخـورد بـا‬ ‫رمـز ارزهـا از مهم تریـن اقدامـات دراین زمینـه بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫وی به وجـود رمزارزهـا اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬هیـچ مجـوزی در‬ ‫اصفهـان درخصـوص رمزارزهـا تا کنـون صـادر نشـده اسـت‬ ‫و ایـن موضـوع بایـد مالـکان را هوشـیار کنـد؛ چرا کـه برخـی از‬ ‫مسـتاجران اقدام به نصب غیرقانونی ماینرها می کنند و این‬ ‫سـبب می شـود تـا مصـرف بـرق خانگـی رونـد روبه رشـدی را‬ ‫ً‬ ‫پیـدا کنـد درنتیجـه مالـکان بایـد حتمـا بـا مراجعـه بـه سـایت‬ ‫شـرکت توزیـع بـرق اصفهـان میـزان مصـرف ملـک خـود را‬ ‫مشـاهده و رصـد کننـد»‪ .‬وی بـه تعرفـه ماینرهـا اشـاره کـرد و‬ ‫یسـت و نـه تجـاری؛‬ ‫گفـت‪« :‬مصـرف بـرق ماینرهـا نـه خانگ ‬ ‫بلکـه به صـورت میانگیـن صادراتـی محسـوب می شـود»‪.‬‬ ‫در ادامـه ایـن نشسـت منصـور شیشـه فروش؛ مدیـرکل‬ ‫مدیریـت بحران اسـتانداری اصفهـان بابیان اینکـه االینده ها‬ ‫تهدیـدی جـدی برای تمامی رده های سـنی به ویـژه کودکان‬ ‫و سـالمندان اسـت‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬برهمین اسـاس از‬ ‫تمامـی شـهروندان درخواسـت داریـم تـا حـد ممکـن از منازل‬ ‫خـارج نشـوند و در مصـرف انـرژی نیـز نهایت مدیریت مصرف‬ ‫فکـردن را بیش ازپیـش مدنظـر قـرار دهنـد»‪.‬‬ ‫و بهینه مصر ‬ ‫وی بابیان اینکـه بـرای کاهـش الودگـی هـوا هیـچ راهـی جـز‬ ‫مشـارکت مـردم و صنایـع نیسـت گفـت‪« :‬اسـتفاده حداقلـی‬ ‫از خـودرو شـخصی‪ ،‬مانـدن در خانـه و مصـرف بهینـه گاز‬ ‫شـهری ازیک سـو و رعایـت شـاخص های االیندگـی ازسـوی‬ ‫مرا کـز تولیـدی و صنعتـی تنهـا راه عبـور از معضـل کنونـی‬ ‫الودگـی هواسـت»‪ .‬منصـور شیشـه فروش افـزود‪« :‬ا گرچـه‬ ‫در روزهـای اخیـر میـزان االینده هـا در کالن شـهر اصفهـان‬ ‫و شهرسـتان های دیگـر اسـتان همچـون بسـیاری دیگـر از‬ ‫مناطـق کشـور به شـدت بـاال رفتـه امـا ایـن چالـش در اسـتان‬ ‫به دلیـل مصـرف مـازوت نبـوده اسـت»‪.‬‬ ‫افتتاح چهار واحد تولیدی در شهرک صنعتی بزرگ شیراز‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫در اسـتانه فرارسـیدن ایـام دهـه مبـارک فجـر‪ ،‬چهـار طـرح‬ ‫تولیـدی در شـهرک صنعتـی بـزرگ شـیراز باحضـور اسـتاندار‬ ‫فـارس بـه بهره بـرداری رسـید‪ .‬ایـن طر ح هـا درزمینـه تولیـد‬ ‫اسـکلت فـوالدی و پروفیـل فـوالدی‪ ،‬کاغـذ سـایز شـده‬ ‫از کاغـذ گریـد کپـی‪ ،‬دا کـت پلیمـری و فرمالیـن و ‪ UFC‬و‬ ‫پارافرمالدئیـد اسـت کـه بـا سـرمایه گذاری ‪1600‬میلیاردریالـی‬ ‫و اشـتغال ‪103‬نفـر بـه بهره بـرداری رسـیدند»‪ .‬اسـتاندار‬ ‫فـارس در مراسـم بهره بـرداری از ایـن طر ح هـا در شـهرک‬ ‫صنعتـی شـیراز بااشـاره به طر ح هـای بهره برداری شـده اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬واحدهـای تولیـدی فـوالدی‪ ،‬پلیمری و سـلولزی از‬ ‫یسـت کـه نیازهـای اسـتانی و برون اسـتانی‬ ‫جملـه طر ح های ‬ ‫را تامیـن خواهنـد کـرد»‪ .‬عنایت الـه رحیمـی افـزود‪:‬‬ ‫«اشـتغال زایی مناسـبی در ایـن واحدهـای تولیـدی ایجـاد‬ ‫شـده کـه بـا سـرمایه گذاری ‪165‬میلیاردتومانـی همـراه بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬نماینـده عالـی دولـت در اسـتان فـارس از اشـتغال‬ ‫‪ 100‬نفـری در ایـن واحدهـا خبـر داد و گفـت‪« :‬ثروت افرینـی‬ ‫و بهره گیـری از ظرفیت هـای نیـروی انسـانی از دیگـر مزایـای‬ ‫یسـت»‪ .‬رحیمـی درادامـه از‬ ‫راه انـدازی واحدهـای تولید ‬ ‫بهر هبـرداری طر ح هـای مختلـف صنعتـی و عمرانـی بـه ارزش‬ ‫‪25‬هزارمیلیاردتومـان در ایـام دهـه فجـر در اسـتان فـارس‬ ‫خبـر داد‪ .‬مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس‬ ‫نیـز در این مراسـم بااشـاره به افتتـاح چهـار طـرح صنعتـی در‬ ‫شـهرک صنعتـی بـزرگ شـیراز گفت‪« :‬ایـن واحدها بـا همت و‬ ‫تلاش فعـاالن بخـش خصوصـی کـه جهادگـران جبهه جنگ‬ ‫اقتصـادی هسـتند حاصـل شـده اسـت»‪ .‬احـد فتوحـی در‬ ‫ائیـن افتتـاح ایـن طر ح هـا کـه در مجموعـه صنعتـی شـرکت‬ ‫چسـب و رزیـن پرسـیا رزیـن ابنـوس برگـزار شـد‪ ،‬بابیان اینکـه‬ ‫مهم تریـن طرحـی که امـروز به بهره برداری رسـید طرح تولید‬ ‫فرمالیـن و ‪ UFC‬و پنتـا اریتریتول‪-‬پارافرمالدئیـد بـا ظرفیـت‬ ‫‪۱۰۰‬هزارتـن در سـال گفـت‪« :‬ایـن طـرح کـه بـا سـرمایه گذاری‬ ‫‪540‬میلیاردریـال بـا اشـتغال ‪ 50‬نفـر راه انـدازی شـده‪،‬‬ ‫محصوالتـی را تولیـد می کنـد کـه در صنایع شـیمیایی کاربرد‬ ‫دارد بـرای کشـور دارای اهمیـت و منحصرب هفـرد اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی فـارس همچنیـن‬ ‫از امـاده بهر هبـرداری ‪ 20‬واحـد صنعتـی در ایـام دهـه مبـارک‬ ‫فجر در اسـتان فارس خبر داد‪ .‬براسـاس این گزارش باحضور‬ ‫اسـتاندار فـارس‪ ،‬واحدهـای صنعتـی تولیـد انـواع پروفیـل از‬ ‫جنـس فـوالد‪ ،‬اسـکلت فـوالدی سـاختمانی و مخـازن فلـزی‬ ‫ذخیـره ای بـا ظرفیـت ‪۷۴‬هـزار و ‪۵۰۰‬تـن‪ ،‬کاغـذ سـایز شـده‬ ‫از کاغـذ گریـد کپـی بـه میـزان پنج هزارتـن‪ ،‬دا کـت پلیمـری‬ ‫یک ُ‬ ‫ هزارتـن بـه بهر هبـرداری رسـید‪.‬‬ ‫رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور‪:‬‬ ‫استان ها از تغییر کاربری فضای اموزشی استقبال نکردند‬ ‫پروین حسینی‬ ‫رئیـس سـازمان نوسـازی و تجهیـز مـدارس‬ ‫کشـور گفـت‪« :‬اسـتان ها از تغییـر کاربـری‬ ‫و فـروش فضاهـای اموزشـی براسـاس‬ ‫الیحـه بودجـه سـاالنه اسـتقبال نکـرده و در‬ ‫ایـن بخـش عملکـرد پایینـی را داشـتند»‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی اداره کل نوسـازی‪،‬‬ ‫توسـعه و تجهیـز مـدارس اسـتان اردبیـل؛‬ ‫مهـراهلل رخشـانی مهر در جلسـه شـورای‬ ‫اموزش وپـرورش منطقـه مغـان اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«از سال ‪ 96‬تا کنون در الیحه بودجه ساالنه‬ ‫فـروش املا ک اموزشـی بـا تغییـر کاربـری‬ ‫موردتا کیـد و توجـه قـرار گرفتـه امـا به غیـراز‬ ‫اسـتان فارس سـایر اسـتان ها از این ظرفیت‬ ‫بهـره ای نگرفته انـد»‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬براسـاس تبصـره ‪ 9‬قانـون بودجـه بـه‬ ‫ادارات اموزش وپـرورش اسـتان ها اختیـار‬ ‫داده شـده تـا نسـبت بـه تغییـر کاربـری و‬ ‫فـروش املا ک اموزشـی خـود در مکان هـای‬ ‫مختلف اقدام کنند تا منابع موردنظر بعد از‬ ‫واریـز بـه خزانـه به اسـتان ها برگـردد»‪ .‬رئیس‬ ‫سـازمان نوسـازی و تجهیـز مـدارس کشـور‬ ‫گفـت‪« :‬در برخـی از اسـتان ها اعتمـادی بـه‬ ‫مازندران‬ ‫پرداخـت منابـع بـه خزانـه و بازگشـت ایـن‬ ‫مبلـغ بـه اسـتان ها شـکل نگرفتـه و به نوعـی‬ ‫ایـن رویـه با اختالل روبه رو شـده؛ درحالی که‬ ‫مـا ضمانـت الزم را بـرای بازگشـت ایـن‬ ‫منابـع از خزانـه بـه حسـاب اسـتان ها انجـام‬ ‫می دهیـم»‪ .‬رخشـانی مهر بـا ابـراز خرسـندی‬ ‫از سـفر یـک روزه بـه شـمال اسـتان اردبیـل و‬ ‫بازدیـد از فضاهـای اموزشـی سـه شهرسـتان‬ ‫بیله سـوار‪ ،‬پارس ابـاد و اصالنـدوز تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬مـدل مدیریتـی مـا به گونـه ای نیسـت‬ ‫کـه مـا تنها بـه وعده ووعید و کلنگ زنی ا کتفا‬ ‫کنیـم؛ بلکـه طـی جلسـات تخصصـی سـعی‬ ‫می کنیـم تـا بـرای پروژه های جدیـد و درحال‬ ‫اجـرا تصمیم گیـری کـرده و ب هسـرعت بـا‬ ‫تامیـن اعتبـار موردنیـاز پروژه هـای عمرانی را‬ ‫به سرانجام برسـانیم»‪ .‬وی گفت‪« :‬براساس‬ ‫سـند تحـول بنیادیـن سـاخت مجتمع های‬ ‫اموزشـی در اولویـت قـرار گرفتـه و در کنـار ان‬ ‫تلاش مـا بـر تعطیلـی واحدهـای اموزشـی‬ ‫یسـت کـه‬ ‫ناایمـن به ویـژه کانکسـی و سنگ ‬ ‫اقدامـات جایگزیـن نیـز دراین حـوزه شـروع‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬رئیـس سـازمان نوسـازی و‬ ‫تجهیز مدارس کشور اظهار کرد‪« :‬از سال ‪90‬‬ ‫احـداث ‪ 400‬اسـتخر و ‪ 800‬سـالن ورزشـی در‬ ‫کشور با تامین اعتبارات استانی شروع شده‬ ‫و در ‪ 10‬سـال اخیر بسـیاری از ایـن پروژه هـا بـه‬ ‫حـال خـود رهـا شـده اسـت»‪ .‬رخشـانی مهر‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬در اسـتان هایی کـه از‬ ‫منابع وزارت نفت برای تکمیل این پروژه ها‬ ‫اسـتفاده کردنـد بهر هبـرداری سـالن ها‬ ‫و اسـتخرهای ورزشـی را شـاهد بودیـم؛‬ ‫یکـه امسـال ‪ 16‬اسـتخر و ‪ 45‬سـالن‬ ‫به طور ‬ ‫ورزشـی در کشـور تکمیـل و بـه بهر هبـرداری‬ ‫رسـیده اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس اداره امـور مراتع اداره کل منابع‬ ‫طبیعـی و ابخیـزداری مازنـدران‪-‬‬ ‫سـاری‪ ،‬گفـت‪« :‬عملیـات بیولوژیـک‬ ‫مرتـع شـامل بذرپاشـی و کپـه کاری‬ ‫در سـطح ‪ ۹۶۰‬هکتـار از مراتـع اسـتان‬ ‫بـا صـرف اعتبـار ‪ ۷۳۰۰‬میلیون ریـال از‬ ‫محـل اعتبـارات صندوق توسـعه ملی‬ ‫در سـال جـاری اجـرا شـده اسـت»‪.‬‬ ‫نعمـت کوهسـتانی افـزود‪« :‬هـدف‬ ‫از اجـرای ایـن عملیـات اصلاح و‬ ‫احیـای مراتـع تخریب شـده‪ ،‬کاهـش فرسـایش خـا ک‪ ،‬افزایـش تولیـد علوفـه‬ ‫مراتـع‪ ،‬تغذیـه سـفره اب هـای زیرزمینی‪ ،‬اشـتغال روسـتائیان و حفظ ذخایر‬ ‫ژنتیکـی مراتـع اسـت کـه در ‪ ۱۱‬حـوزه ابخیـز و در پنـج شهرسـتان شـامل نـور‪،‬‬ ‫امل‪ ،‬بابل‪ ،‬سـوادکوه و سـاری انجام شـده اسـت»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬در انجام‬ ‫عملیـات بیولوژیـک از گونه هـای فسـتوکا‪ ،‬ا گروپایـرون‪ ،‬باریجـه‪ ،‬سـکاله و‬ ‫گل گاوزبـان اسـتفاده شـده اسـت»‪ .‬رئیـس امور مراتـع اداره کل منابع طبیعی‬ ‫و ابخیزداری مازندران‪-‬سـاری خاطرنشـان کرد‪« :‬برای موفقیت و اثربخشی‬ ‫بیشـتر ایـن عملیـات‪ ،‬بهر هبـرداران مرتعـی در نگهـداری و قـرق محـل اجـرای‬ ‫پروژه هـا بـرای مـدت یـک تا دوسـال‪ ،‬مشـارکت می کننـد»‪ .‬الزم به ذکر اسـت؛‬ ‫عالو هبـر اجـرای ایـن عملیـات‪ ،‬برنامه ریـزی بـرای اجـرای ‪ ۱۰۰‬هکتـار پـروژه‬ ‫تبدیـل دیم زارهـای کم بـازده بـه کشـت علوفـه دائمـی بـا اسـتفاده از بـذور‬ ‫یونجـه و اسـپرس انجام شـده اسـت؛ به طوری که بـذور موردنیاز این پـروژه از‬ ‫محل اعتبارات صندوق توسـعه تهیه و در فصل مناسـب نسـبت به توزیع و‬ ‫کشـت ان اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫حضور ‪ ۱۷‬ناشر مازنی در نمایشگاه مجازی کتاب تهران‬ ‫ناشـرانی از مازنـدران در نمایشـگاه مجـازی کتـاب تهـران‪ ،‬بـه معرفـی و فروش‬ ‫تازه هـای نشـر می پردازنـد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره کل فرهنـگ و ارشـاد‬ ‫اسلامی مازنـدران؛ معصومـه فرجـی؛ معاون فرهنگی و رسـانه ای ایـن اداره با‬ ‫اعلام خبـر فـوق گفـت‪« :‬خوشـبختانه تعـداد ‪ ۱۷‬ناشـر از اسـتان مازنـدران در‬ ‫نمایشـگاه مجـازی کتـاب تهـران حضـور دارنـد کـه بـا معرفـی و فروش بیـش از‬ ‫دوهزار و ‪۲۰۰‬عنوان کتاب‪ ،‬از جایگاه ویژه ای در این نمایشـگاه برخوردارند»‪.‬‬ ‫وی همچنیـن بااشـاره به اینکه در ایـام برگـزاری نمایشـگاه مجـازی کتـاب‬ ‫تهـران بـن خریـد کتـاب مروجـان‪ ،‬مربیـان و تسـهیلگران باشـگاه های‬ ‫کتاب خوانی اهداء شده‪ ،‬افزود‪« :‬تمام تالش وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫بر این اسـت که باتوج هبـه ایـام کرونـا و محدودیت هـای موجـود‪ ،‬بـا برگـزاری‬ ‫نمایشـگاه مجـازی کتـاب‪ ،‬فرصـت مناسـبی بـرای عالقه منـدان بـه مطالعـه‬ ‫و کتاب خوانـی فراهـم شـود»‪ .‬شـایان ذکر اسـت کـه ایـن نمایشـگاه تـا ششـم‬ ‫بهمـن دایر بـود‪.‬‬ ‫تقدیر معاون وزیر از مدیرکل بهزیستی مازندران‬ ‫دکتـر وحیـد قبـادی دانـا؛‬ ‫معاون وزیر و رئیس سـازمان‬ ‫بهزیسـتی کشـور از مدیـرکل‬ ‫بهزیسـتی مازنـدران و دبیـر‬ ‫شـورای اقامـه نمـاز اسـتان‬ ‫تقدیـر کـرد‪ .‬متـن تقدیـر‬ ‫ب هشـرح ذیـل اسـت‪« :‬بـرادر‬ ‫ارجمنـد جنـاب اقـای دکتـر‬ ‫فـرزاد گوهردهـی‪ /‬مدیـرکل‬ ‫محتـرم بهزیسـتی اسـتان‬ ‫مازنـدران‪ /‬سلام علیکم‪/‬‬ ‫نمـاز مهم تریـن سـفارش‬ ‫انبیـای الهـی‪ ،‬سـتون دیـن‪،‬‬ ‫معـراج مومن و کلید بهشـت‬ ‫و مایـه رضایـت و خشـنودی‬ ‫خداونـد اسـت‪ .‬ا کنون کـه بـا‬ ‫لطـف و عنایـت خداونـد تبارک وتعالـی و بـا نظـر هیئت ارزیابـی و داوری سـتاد‬ ‫اقامه نماز کشور‪ ،‬سازمان بهزیستی کشور براساس ارزیابی های به عمل امده‬ ‫در سـال ‪ ،۱۳۹۸‬عنوان دسـتگاه برتر را بابت مجموعه فعالیت های توسـعه و‬ ‫ترویج فرهنگ اقامه نماز کسـب کرده و به عنوان "دسـتگاه شایسـته تقدیر "‬ ‫شـناخته شـده اسـت‪ ،‬این توفیق را به شما و تمامی دسـت اندرکاران امر نماز‬ ‫تبریک عرض کرده و مراتب تشکر و قدردانی خود را اعالم می کنم‪ .‬از خداوند‬ ‫سبحان سربلندی‪ ،‬توفیق و سعادتمندی شما را در سایه توجهات حضرت‬ ‫ولی عصر(عـج) مسـالت می نمایـم»‪ /.‬دکتـر وحیـد قبـادی دانـا؛ معـاون وزیـر و‬ ‫رئیـس سـازمان بهزیسـتی‬ ‫خبر‬ ‫ادارات پرمصرف‬ ‫زیر ذره بین بازرسان شرکت گاز استان اردبیل‬ ‫پرویـن حسـینی ‪ /‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت گاز اسـتان اردبیـل از‬ ‫نظـارت بازرسـان ایـن شـرکت بـر‬ ‫مشـترکین اداری و واحدهـای‬ ‫پرمصـرف اسـتان خبـر داد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی شـرکت گاز‬ ‫اسـتان اردبیـل؛ سـردار اسـماعیلی‬ ‫دسـتورالعمل های‬ ‫بااشـاره به‬ ‫مصـرف گاز طبیعـی و لـزوم‬ ‫صرفه جویـی در بخش هـای‬ ‫دولتـی‪ ،‬بـه رعایـت الگـوی مصـرف گاز طبیعـی در ادارات دولتـی تا کیـد‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬باتوج هبـه مصـرف بـاالی گاز طبیعـی و افزایـش الودگـی هـوا‪،‬‬ ‫مسـئوالن و کارکنـان ادارات دولتـی موظـف هسـتند به منظـور صرفه جویـی‬ ‫در مصـرف گاز طبیعـی و کاهـش الودگـی هـوا الگـوی بهینـه مصـرف را رعایـت‬ ‫کننـد»‪ .‬اسـماعیلی می افزایـد‪« :‬مطابـق بخشـنامه رعایـت الگـوی مصـرف‬ ‫و صرفه جویـی تمامـی شـرکت ها‪ ،‬نهادهـای دولتـی‪ ،‬نهادهـای نیروهـای‬ ‫مسـلح و اسـتانداری و فرمانداری ها موظف هسـتند نسبت به رعایت کامل‬ ‫مصـرف بهینـه و ایمـن گاز طبیعـی اقدامـات الزم را انجـام دهنـد»‪ .‬این مقام‬ ‫مسـئول بااشـاره به بخشـنامه دولـت درخصـوص رعایت دمای رفـاه در مرا کز‬ ‫اداری و نظامـی‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬بـرای اجرای این بخشـنامه‪ ،‬رعایت دمای‬ ‫‪ ۱۸‬تـا ‪ ۲۱‬درجـه سـانتی گراد در داخـل اتاق هـای ادارات و دمـای ‪ ۱۸‬درجـه‬ ‫سـانتی گراد در راهروها و فضاهای عمومی سرپوشـیده‪ ،‬روشـن کردن وسایل‬ ‫گرمایشـی یک سـاعت پیـش از اغـاز وقـت اداری و خاموش کـردن ان هـا‬ ‫شکـردن وسـایل گرمایشـی‬ ‫یک سـاعت پیـش از پایـان وقـت اداری‪ ،‬خامو ‬ ‫در روزهای تعطیل و اسـتفاده از دسـتگاه های گازسـوز اسـتاندارد در اولویت‬ ‫قرار دارد»‪.‬‬ ‫کسب رتبه اول استان در خطبه خوانی صحیفه سجادیه‬ ‫محمدحسـن بهبهانـی‪ /‬مهرشـاد‬ ‫احمـدی‪ ،‬دانش امـوز پایـه دهـم از‬ ‫دبیرسـتان اسـتعدادهای درخشـان‬ ‫شهرسـتان بهبهان موفق شـد در رشـته‬ ‫خطبه خوانـی صحیفـه سـجادیه منعقد‬ ‫در اسـتان خوزسـتان‪ ،‬رتبـه اول اسـتانی‬ ‫را کسـب کنـد‪ .‬بنا بـه گـزارش تقـارب؛‬ ‫مربـی تربیتـی مهرشـاد احمـدی‪ ،‬قـرار‬ ‫اسـت در مسـابقات کشـوری در رشـته‬ ‫خطبه خوانـی صحیفه سـجادیه شـرکت‬ ‫کنـد کـه بـرای ایشـان ارزوی موفقیـت داریـم‪ .‬الزم به ذکـر اسـت؛ توجـه خـاص‬ ‫مربـی و هیئت امنـای مسـجد‪ ،‬نسـبت بـه دانش امـوزان در تعلیـم و تربیـت و‬ ‫همراهـی بـا انـان در تشـکیل کالس هـای اخالقـی‪ ،‬دینـی‪ ،‬فرهنگـی و برگـزاری‬ ‫اردوهـای زیارتـی‪ ،‬سـیاحتی بـرای دانش امـوزان را نبایـد نادیـده گرفـت کـه‬ ‫جـای قدردانی سـت‪ .‬امیـد اسـت در اینـده شـاهد کسـب موفقیت هـای‬ ‫دیگـری ازسـوی دانش امـوزان شهرسـتان بهبهـان باشـیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 7‬بهمن ‪ 12 1399‬جمادی الثانی ‪ 26 1442‬ژانویه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2164‬‬ ‫شهنی ابراهمی زاده پزشکی‬ ‫شـهین ابراهیـم زاده پزشـکی؛ از چهر ههـای پیش کسـوت عرصـه‬ ‫تهـای سـنتی در ایـران می گویـد کـه نـگارش و تدویـن یـک‬ ‫دوخ ‬ ‫تهـای سـنتی ایرانـی‪ ،‬تاسـیس مـوزه و‬ ‫دانش نامـه در زمینـه دوخ ‬ ‫مرکزی که به صورت ا کادمیک‪ ،‬عالقه مندان رشته دوخت سنتی‬ ‫ایرانی را مورد اموزش قرار دهد؛ از ارزو های دیرین ه اوست‪ .‬به گزارش‬ ‫هنرانالین؛ وی گفت که برای جا انداختن رشته دوخت های هنر‬ ‫ایرانـی تلاش می کنـد مـوزه ای به این رشـته اختصـاص یابد‪.‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬لدبی‬ ‫بانو کاپیل‬ ‫دومین فستیوال موسیقی «ققنوس» برای ادای احترام به کادر‬ ‫درمـان کشـور‪ ،‬بهمن مـاه امسـال برگـزار خواهـد شـد‪.‬به گزارش‬ ‫موسـیقی مـا؛ محمدحسـین توتونچیـان (مدیرعامـل شـرکت‬ ‫فرهنگـی هنـری ققنـوس) گفـت‪« :‬از انج اکـه شـرایط تهـران درباره‬ ‫میـزان ابتلا بـه ویـروس کرونا تا حدی تغییر کـرده و اجـازه برگزاری‬ ‫اجرای صحنه ای به ما داده شده است‪ ،‬قصد دارم از این فرصت‬ ‫برای برگزاری دومین فستیوال موسیقی ققنوس استفاده کنم»‪.‬‬ ‫بانـو کاپیـل؛ شـاعر و نویسـنده‪ ،‬بـا مجموعـه شـعر جدیـدش‬ ‫با عنـوان «چگونـه یـک قلـب را شسـت» توانسـت جایزه امسـال‬ ‫شـعر تی ‪.‬اس‪.‬الیـوت را کسـب کنـد‪ .‬ب هگـزارش ایبنـا؛ کاپیـل‬ ‫پیش از ایـن چنـد مجموعـه شـعر دیگـر نیـز در بریتانیـا منتشـر‬ ‫کرده بود‪ .‬گفتنی ست که جایزه شعر الیوت هر سال به بهترین‬ ‫کتاب و مجموعه شـعر منتشر شـده در بریتانیا اعطا می شـود و از‬ ‫جوایـز معتبـر ادبـی ب هشـمار مـی رود‪.‬‬ ‫حممدحسنیتوتوچنیان‬ ‫حمیدرضاکاظمی پور‬ ‫«جبــران»؛ چهارمیــن اثــر ســپیده میرصمــدزاده؛ کارگــردان جــوان‬ ‫ِ‬ ‫یســت کــه توانســته بــه جشــنواره فیلــم کوتــاه ‪del‬‬ ‫اصفهان ‬ ‫‪ cinema di cefalù‬ایتالیــا راه یابــد‪ .‬ضمــن تبریــک به مناســبت‬ ‫ایــن رخــداد ارزشــمند بــه وی‪ ،‬گفت وگویــی با این هنرمند ترتیب‬ ‫داده ایــم کــه درادامــه می خوانیــد‪.‬‬ ‫سـپیده میرصمدزاده؛ نویسـنده بازیگر و کارگردان دانش اموخته‬ ‫رشـته کارگردانـی سـینما کـه چهارمیـن اثـر کوتاهـش توانسـت بـه‬ ‫جشـنواره فیلـم کوتـاه ‪ del cinema di cefalù‬ایتالیـا راه پیـدا کنـد‪،‬‬ ‫با ابراز خرسـندی از این موفقیت و بااشـاره به اینکه فیلم سـازی را‬ ‫به عنـوان یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای خویـش همـواره مدنظـر‬ ‫داشـته و تلاش کـرده تـا از این حـوزه غافـل نشـود‪ ،‬گفـت‪« :‬یکـی‬ ‫از دغدغه هـای اصلـی مـن درطـول سـال های مختلـف‪ ،‬حضـور‬ ‫جـدی در عرصـه فیلم سـازی بـوده اسـت؛ زیـرا معتقـدم فیلـم‪،‬‬ ‫یسـت هـم بـه جهـان امروز و هم به شـگفتی های دنیای‬ ‫دریچه ا ‬ ‫اینـده»‪ .‬او کـه سـابقه تولیـد چهـار فیلـم کوتـاه در مقـام کارگردانی‬ ‫را در کارنامـه هنـری خویـش داشـته؛ و تجربـه فعالیـت در گـروه‬ ‫کارگردانـی تعـدادی از نمایش هـای مختلـف را جهـت اجراهـای‬ ‫عمـوم و جشـنواره ای را نیـز کسـب کـرده اسـت‪ ،‬باتا کیدبراینکـه‬ ‫کارگـردان فیلـم کوتـاه می توانـد باتکی هبـر ابـزار تصویـر‪ ،‬واقعیـات‬ ‫دنیـای امـروز را ان گونـه کـه هسـت‪ ،‬به تصویـر بکشـد و درنهایـت‬ ‫دراین مسـیر از تخیـل به منظـور پیش بینـی رخدادهـای جهـان‬ ‫یسـت پـر از رویا؛‬ ‫اینـده اسـتفاده کند‪ ،‬افزود‪« :‬فیلم سـازی‪ ،‬دنیای ‬ ‫ایـده افرینـش رنـگ نـور و ادبیـات و می تـوان از ان بـه دنیایـی پـر‬ ‫ً‬ ‫از جاذبـه یـاد کـرد کـه قطعـا ایـن جاذبه هـای بسـیار شـگفت انگیز‬ ‫می توانـد احساسـات هـر انسـانی را تحت تاثیـر قـرار داده یـا او را‬ ‫درزمینـه تولیـد یـک اثـر یـا حتـی تماشـای ان وسوسـه کنـد»‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاهی به اخرین اثر بی تا شباهنگ‬ ‫کاتوره؛ «یعنی بی هدف و سرگردان»‬ ‫البرتو گریمالدی در ‪ ۹۵‬سالگی بر اثر کهولت درگذشت‪ .‬به گزارش‬ ‫مهر؛ او که سـال ‪ ۱۹۲۵‬در ناپل ایتالیا متولد شـد‪ ،‬ابتدا در رشـته‬ ‫حقـوق تحصیـل؛ و بعـد شـرکت تولیـد فیلمـش را در سـال ‪۱۹۶۱‬‬ ‫راه اندازی کرد‪ .‬اولین فیلم بلندی که در ان تولید شد‪ ،‬وسترن‬ ‫اسـپانیایی «سـایه زورو» بود‪ .‬او با تولید ا کشـن های کم بودجه‬ ‫و مشـترک با اسـپانیا و المان‪ ،‬به شهرت رسید‪.‬‬ ‫البرتو گر میالدی‬ ‫«جبران» راه یافته به جشنواره فیلم کوتاه ایتالیا‪:‬‬ ‫سپیده میرصمدزاده؛ کارگردان فیلم کوتاه ِ‬ ‫زن و مرد جامعه امروز درکنارهم به کمال می رسند‬ ‫«جبـران»‪ ،‬چهارمیـن تجربـه او در‬ ‫میرصمـد زاده بااشـاره به اینکه‬ ‫ِ ً‬ ‫کارگردانـی فیلـم کوتـاه اسـت و قطعـا ه رچـه دراین زمینـه پیـش‬ ‫بـرود‪ ،‬تجربه هـای باالتری دراین حوزه کسـب می کنـد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫«ازانجا که قدم برداشتن در مسیر ساخت فیلم کوتاه را دریچه ای‬ ‫ب هسـمت شـناخت و درک دقیق تر از جامعه و انسـان ها می دانم‪،‬‬ ‫بسـیار عالقه منـد هسـتم تـا بـا اسـتمرار این مسـیر‪ ،‬بـر ایـن تجـارب‬ ‫ارزشـمند بیفزایـم و امیـدوارم کـه بتوانـم باتکی هبـر ابـزار فیلـم‪ ،‬بـه‬ ‫قتـری از جامعـه ای کـه در ان زندگـی می کنـم‪،‬‬ ‫شـناخت دقی ‬ ‫دسـت یابـم»‪ .‬ایـن کارگـردان جـوان بـا اذعـان بـه ایـن امـر کـه‬ ‫«جبـران» یکـی از سـوژه هایی بـود کـه مدت هـای‬ ‫فیلم نامـه فیلـم ِ‬ ‫زیـادی در ذهـن او پرورانـده شـده بـود‪ ،‬درادامـه اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«همیشـه دوسـت داشـتم در حمایت از حقوق زنان و کم لطفی ها‬ ‫و نامهربانی هایی که جامع در حق انان روا داشته‪ ،‬سخن بگویم‬ ‫و خوشـحالم کـه بـا سـاخت ایـن فیلـم‪ ،‬توانسـتم حرکتـی کوچـک‬ ‫در مسـیر دغدغه هـای ذهنـی ام بـردارم»‪ .‬وی درهمین راسـتا‪،‬‬ ‫جامعـه زنـان امـروز مـا را جهـت رسـیدن بـه دنیـای ارمانـی خـود‪،‬‬ ‫دارای سـختی ها و فاصله هایـی دانسـته و باتا کیدبـر ایـن امـر کـه‬ ‫همگـی مـا وظیفـه داریـم کـه دراین حـوزه بـه زن و جامعـه زنـان‬ ‫کمـک کنیـم و دراین مسـیر حرکـت کنیـم‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬ایـن‬ ‫حرکـت می توانـد در قطعـه ای شـعر‪ ،‬موسـیقی‪ ،‬تابلـو نقاشـی‪،‬‬ ‫قابـی عکـس یـا حرکتـی در دوربیـن خالصـه شـود و ازایـن رو‪،‬‬ ‫تالش کردم بگویم فیلم کوتاه ِجبران درواقع‪ ،‬تلنگر کوچکی ست‬ ‫بـه دنیـای مردسـاالرانه امروز»‪ .‬میرصمـدزاده بااشـاره به اینکه ارزو‬ ‫دارد درنهایـت انسـان بـه دنیایـی مملـو از عدالـت نیـل پیـدا کند‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬ارزوی قلبـی مـن این اسـت که دنیایـی پـر از‬ ‫عدالت‪ ،‬یکدستی و یکرنگی برای شهروندان هر جامعه ای شکل‬ ‫بگیـرد؛ چرا کـه بـاور دارم زن و مـرد در یـک جامعـه درکناریکدیگـر و‬ ‫بـا همدیگـر هسـتند کـه می تواننـد بـه کمـال برسـند و ا گـر حقـوق‬ ‫یکـی را نادیـده بگیریـم‪ ،‬در مسـیر درسـتی حرکت نکرده ایـم»‪ .‬وی‬ ‫ضمن ابراز خرسندی از راه یابی فیلم کوتاهش به جشنواره فیلم‬ ‫کوتـاه ‪ del cinema di cefalù‬ایتالیـا‪ ،‬باتا کیدبـر ایـن مفهوم که این‬ ‫ً‬ ‫رخـداد بسـیارمهمی قطعـا مشـوقی بـرای او خواهـد بـود تـا بتوانـد‬ ‫قتـر و‬ ‫در تجربه هـای بعـدی خـود‪ ،‬بـا مطالعـه بیشـتر‪ ،‬تفکـر عمی ‬ ‫قتـر در مسـیری کـه انتخـاب کـرده اسـت‪ ،‬حرکـت‬ ‫شـناخت دقی ‬ ‫کنـد‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬درپایـان الزم می دانـم از همگـی عوامـل فیلـم‬ ‫کـه در تهیـه ایـن اثـر صمیمانـه و بـدون کمتریـن چشمداشـتی بـا‬ ‫مـن همـکاری کردنـد‪ ،‬تشـکر کنـم؛ چرا کـه مشـکالت فیلم سـازی‬ ‫به قـدری سـخت و شـکننده اسـت کـه ا گـر تلاش صادقانـه گـروه‬ ‫ً‬ ‫«جبـران» نبود‪ ،‬قطعا این کار گروهی‬ ‫تولیـد و بازیگـران فیلم کوتاه ِ‬ ‫بـه توفیـق دسـت نمی یافـت»‪.‬‬ ‫ابوالفضلنریمانی‬ ‫«جبـران» به نویسـندگی و کارگردانـی سـپیده میرصمـدزاده‬ ‫ِ‬ ‫کـه راهـی جشـنواره ایتالیـا شـد؛ بـا تهیه کنندگـی حمیدرضـا‬ ‫یپـور و بـازی زهـرا کبابیـان‪ ،‬محسـن ابوالفتحـی‪ ،‬سـید‬ ‫کاظم ‬ ‫یگـذارد؛ و‬ ‫محمـد سـیاه پوش‪ ،‬فـروزان رضایـی را به نمایـش م ‬ ‫ابوالفضل بختیار قشالق (مدیر فیلم برداری)‪ ،‬سپهر شیرزادی‬ ‫(صدابـردار)‪ ،‬فـروزان رضایـی (تدوین)‪ ،‬مینا حسـینعلی عراقی‬ ‫(گریم)‪ ،‬محمدرضا رضایی (طراح پوستر) و ابوالفضل نریمانی‬ ‫(عـکاس) از عواملـی هسـتند کـه میرصمـدزاده را در چهارمیـن‬ ‫تجربـه کارگردانـی اش همراهـی کرده انـد‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫الهام عزیزی قاسم ابادی؛ عضو انجمن نقاشان ایران و مدیر گالری «شنگرف»‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫گرگاس ها‬ ‫بسیاری از اساتید هنر‪ ،‬هنوز عنوان شغلی مشخصی ندارند‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫یکــی از مقول ههــای مهــم در عصــر کرونــا‪ ،‬تــاش‬ ‫بــرای زنده نگاه داشــتن هنــر باتوج هبــه شــرایط‬ ‫موجــود و جلوگیــری از دلســردی مخاطبــان هنــر‬ ‫نهــای‬ ‫در حوز ههــای مختلــف بــا شــیوه ها و بیا ‬ ‫گونا گــون بــوده و به نظــر‪ ،‬یکــی از مهم تریــن ایــن‬ ‫یهــای هنــری ب هصــورت‬ ‫شهــا‪ ،‬برپایــی گالر ‬ ‫تال ‬ ‫نشــدیم تــا بــا مدیــر‬ ‫یســت‪ .‬ازای ـن رو‪ ،‬برا ‬ ‫مجاز ‬ ‫گالــری مجــازی «شــنگرف» دراین بــاره به گفت وگــو‬ ‫بپردازیــم‪ .‬الهــام (اعظــم) عزیــزی قاس ـم ابادی‪،‬‬ ‫متولــد ‪ 1356‬و دانش اموختــه کارشناســی ارشــد‬ ‫یســت‪ .‬عضویــت پیوســته در انجمــن‬ ‫رشــته نقاش ‬ ‫نقاشــان ایران‪ ،‬مدیریت گالری هنری «شــنگرف»‪،‬‬ ‫مدیریت عامل موسســه فرهنگی هنری «شنگرف‬ ‫هنــر معاصــر ایرانیــان» و مدیریــت اموزشــگاه‬ ‫تهــای هنــری‬ ‫یو حرف ـه ای «نقــش»؛ از فعالی ‬ ‫فن ‬ ‫وی در ســال های اخیــر بــوده اســت‪ .‬بــرای اطــاع‬ ‫از رویدادهــای ایــن نمایشــگاه می توانیــد بــه ادرس‬ ‫اینســتا گرامی ان ‪ Shangarf_gallery‬مراجعــه‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫الهـام عزیـزی؛ مدیر گالری هنری «شـنگرف» ضمن‬ ‫ابرازتاسـف از اینکـه در اوضـاع موجـود‪ ،‬متاسـفانه‬ ‫امـکان برگـزاری کالس هـای امـوزش هنـر باتوجه بـه‬ ‫وضعیـت شـیوع بیمـاری کرونـا وجـود نـدارد و شـاید‬ ‫ازهمیـن رو‪ ،‬برخـی از اهالـی هنـر و به ویـژه مدرسـان‬ ‫این حـوزه کـه ازاین طریـق امرارمعـاش می کرده انـد‪،‬‬ ‫به لحـاظ اقتصـادی وضعیـت چنـدان مناسـبی‬ ‫نداشـته باشـند‪ ،‬گفـت‪« :‬جـای تاسـف اسـت کـه در‬ ‫شـرایط موجود‪ ،‬فعالیت فرهنگی و هنری بسـیاری‬ ‫از هنرسـتان ها و اموزشـگاه ها کـه بـه ترویـج و‬ ‫تدریـس حضـوری هنـر می پرداخته انـد‪ ،‬به حالـت‬ ‫تعطیـل درامـده و ازسـویی‪ ،‬جـای تاسـف بسـیاری‬ ‫وجـود دارد کـه تعـداد بی شـماری از اسـاتید ایـن‬ ‫مجموعه هـا‪ ،‬بـا وجـود سـابقه دیرینـه ای کـه در‬ ‫هنـر داشـته اند؛ همچنـان عنـوان شـغلی ندارنـد و‬ ‫به لحـاظ شـغلی و معیشـتی روزهـای بسیارسـخت‬ ‫و دشـواری را پشت سـر می گذارنـد»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫این موضـوع کـه تاسـیس گالـری هنـری «شـنگرف»‬ ‫در حـوزه مجـازی‪ ،‬یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای او‬ ‫در ارائـه بیش ازپیـش اثـار هنـری توسـط هنرمندانی‬ ‫بـوده کـه شـاید به دالیـل مختلـف‪ ،‬تـوان برگـزاری‬ ‫گالری هـای حضـوری را ندارنـد؛ افـزود‪« :‬بسـیاری‬ ‫از هنرمنـدان‪ ،‬در برگـزاری نمایشـگاه های هنـری‪،‬‬ ‫یشـماری هسـتند و شـاید‬ ‫دچـار مشـکالت ب ‬ ‫عدم برگـزاری نمایشـگاه های مجـازی‪ ،‬بـر ایـن‬ ‫مشـکالت می افـزوده و همیـن امـر مـا را بران داشـت‬ ‫تـا بـا قدم برداشـتن دراین مسـیر بتوانیـم از‬ ‫دغدغه هـای هنرمنـدان در حوزه هـای مختلـف‬ ‫به جهـت برگـزاری نمایشـگاه‪ ،‬بـا راه انـدازی یـک‬ ‫گالـری مجـازی بکاهیـم»‪ .‬ایـن هنرمنـد نقـاش‪ ،‬در‬ ‫بخشـی دیگـر از ایـن گفت وگـو‪ ،‬بـا اذعـان بـه ایـن‬ ‫امـر کـه کشـورمان ایـران سـابقه ای دیرینـه در هنـر‬ ‫دارد و ایـن سـابقه بـه جایـی می رسـد کـه می تـوان‬ ‫گفـت ایـران بـر پایـه هنر بنا شـده و ازهمیـن رو‪ ،‬نباید‬ ‫شـرایط بـرای هنرمنـدان در ارائـه اثـار سـخت باشـد‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪« :‬بسـیاری از مشـکالت موجـود بـر سـر راه‬ ‫ارائـه اثـار هنرمنـدان جوان؛ ازجمله مشـکالت مالی‬ ‫تاحـدی قـوت و قـدرت گرفتـه اسـت کـه شـاید در‬ ‫تصمیـم انـان در ارائـه اثـر یـا برگـزاری یک نمایشـگاه‪،‬‬ ‫تاثیـرات منفـی بگـذارد و اعتقـاد مـن به عنـوان یـک‬ ‫هنرمنـد فعـال دراین حـوزه این اسـت که نبایـد‬ ‫به دلیـل عـدم بضاعـت مالـی‪ ،‬هنرمنـدان جـوان را از‬ ‫نمایشـگاه ها‪ ،‬فرهنگسـراها‪ ،‬گالری ها و دیگر اما کن‬ ‫عمومـی هنـری کـه بـه ان تعلـق دارنـد‪ ،‬دور کنیـم»‪.‬‬ ‫وی درادامه‪ ،‬حمایت از هنرمندان جوان و مستعد‬ ‫در حوزه هـای مختلـف هنـر را از جملـه وظایف مهم‬ ‫گالری دارهـا دانسـته و باتا کیدبـر ایـن مفهـوم کـه‬ ‫دراین میـان‪ ،‬مدیریت این گالری کوشـیده اسـت تا‬ ‫مفاخر هنری نیز به دسـت فراموشـی سـپرده نشود‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬هـدف از تشـکیل گالـری مجـازی شـنگرف‪،‬‬ ‫همراهـی هنرمنـدان باتجربـه و هنرمنـدان جـوان‬ ‫اسـت تـا ضمـن تشـکیل و پایه ریـزی زمینه هـای‬ ‫گفت وگـو میـان ایـن اقشـار‪ ،‬گامـی مهـم درجهـت‬ ‫اعتلای پرچـم هنـر دراین سـرزمین و به ویـژه در‬ ‫فضـای مجـازی برداریـم»‪ .‬عزیـزی باتا کیدبـر ایـن‬ ‫مفهـوم کـه برپایـی نمایشـگاه های مجـازی‪ ،‬بـا‬ ‫وجـود نقـاط قـوت بسـیارزیاد‪ ،‬دارای معایبـی نیـز‬ ‫هسـت‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬به یقیـن‪ ،‬مخاطـب هنـر بـا‬ ‫قرارگرفتـن در فضـای فیزیکـی نمایشـگاه و دیـدن‬ ‫اثـار هنـری می توانـد تاثیـرات عمیق تـری را از هنـر‬ ‫دریافـت کـرده و بـا اثـر هنـری ارتبـاط بهتـری را برقـرار‬ ‫کند که شـاید این امر‪ ،‬در برگزاری یک گالری هنری‬ ‫اخریـن اثـر بی تـا شـباهنگ‬ ‫نویسـنده و فیلم نامه نویـس‬ ‫جـوان کشـورمان کـه در‬ ‫سـال ‪ 96‬در ‪44‬سـالگی براثـر‬ ‫سـرطان ریـه درگذشـت‪،‬‬ ‫در سـال ‪ 97‬ازسـوی نشـر‬ ‫افتابـکاران منتشـر شـد و‬ ‫ا کنـون به چاپ دوم رسـیده‬ ‫اسـت‪ .‬به همین مناسـبت‬ ‫در ایـن یادداشـت نگاهـی‬ ‫داشـته ایم بـه ایـن اثـر‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت کتـاب صوتـی‬ ‫ایـن اثـر بـا صـدای هانیـه‬ ‫توسـلی و علـی مصفـا بـا‬ ‫همـکاری نشـر افتابـکاران‬ ‫و اوای چیـروک بـه زودی‬ ‫منتشـر خواهـد شـد‪ .‬در‬ ‫سـال های اخیـر و بـا رشـد‬ ‫شهرنشـینی و زندگـی شـهری عناصـر زندگی مدرن چنـان در الیه های جامعه‬ ‫رسـوخ کـرده و بـا ان عجیـن شـده اسـت کـه نوشـتن از ان بـه بخـش بزرگـی از‬ ‫ادبیات ایران تبدیل شـده اسـت‪ .‬بی تا شـباهنگ در اخرین اثر خود «کاتوره»‬ ‫به سـراغ این فضا و ادم هایش رفته و به برشـی از زندگی ان ها پرداخته اسـت‪.‬‬ ‫در جایـی از کتـاب یکـی از شـخصیت ها می گویـد کـه کاتـوره «یعنـی بی هـدف‬ ‫و سـرگردان»‪ .‬و ایـن تعریفـی از کلیـت داسـتان اسـت‪ .‬ادم هایـی کـه هـر یـک‬ ‫دغدغه هـا و تنش هـای خـود را دارنـد و کنـار هـم جمـع شـده اند تـا بـه روایـت‬ ‫رمـان بپردازنـد‪ .‬دوسـتان و زوج هایـی کـه بـا وجـود الفـت بنشـان این روزهـا‬ ‫کـه تنش هـا و دغدغه هـای مختـص خـود را دارنـد دچـار غریبگـی شـده اند‪ .‬او‬ ‫بـا انتخـاب ادم هایـی از طیف هـای متفـاوت‪ ،‬جامعـه داسـتانی اش را برپایـه‬ ‫شـخصیت هایی بنـا می کنـد کـه جنبه هـای تاریـک و روشـن خـاص خـود را‬ ‫دارنـد و به همین جهـت بـرای خواننـده ملمـوس و قابـل درک هسـتند‪ .‬ان هـا‬ ‫از دل همین مردم هسـتند با شـغل هایی چون طراح گرافیک‪ ،‬طراح لباس‪،‬‬ ‫داسـتان نویس و اهنگسـاز و بـا مسـائلی عـادی و قابل لمـس روبـه رو هسـتند‪:‬‬ ‫بـا هـم کشـمکش دارنـد‪ ،‬بـه هم عشـق می ورزنـد و حتی گاهـی چیز هایـی را از‬ ‫هـم پنهـان می کننـد‪ .‬شـباهنگ بـا زبـان و نثـری سـاده و روان بـه این مسـائل‬ ‫پرداختـه و بـا پرداختـن بـه جزئیـات و توصیف هـای دقیق از موقعیت هـا ان را‬ ‫پیش چشـم خواننده مجسـم کرده اسـت گویی او به عنوان یکی از حاضرین‬ ‫در صحنـه حضـور دارد‪ .‬امـا گـره اصلـی داسـتان درگیـری ادمـی بـا خـودش‬ ‫اسـت و درگیـری کـه از پـس یـک اتفاق شـکل می گیـرد و حل این مسـئله جز از‬ ‫خـودش برنمی اید‪ :‬شـایان صفایی سی وپنج سـاله اسـت او فـردی کم حرف و‬ ‫گوشـه گیر اسـت‪ ،‬زندگـی ارامـی دارد طـراح گرافیـک اسـت و در صنایـع طراحی‬ ‫بسـته بندی و چـاپ ان مشـغول اسـت‪ .‬او دچـار روزمرگـی مـدام شـده و یـک‬ ‫اتفـاق زندگـی اش را تحت تاثیـر قـرار می دهـد او ناخـودا گاه دنبـال دزدی‬ ‫می دود و کیف زنی را پس می گیرد اما خودش هم دلیل این کار را نمی داند و‬ ‫محتویات کیف رازی اسـت که هیچ کس از ان خبر ندارد و برایش ماجراهای‬ ‫تـازه ای را رقـم می زنـد‪ .‬ایـا درنهایـت می توانـد ایـن رخـوت را از خـود دور کنـد؟‬ ‫ایـن انفعـال همیشـه همراهـش را؟ زریـن همسـر شـایان اسـت او یـازده سـالی‬ ‫از شـایان کوچک تـر اسـت‪ .‬طـراح لبـاس اسـت و ارزوی داشـتن مـزون را دارد‬ ‫او عاشـق زندگـی اسـت پـر از حـس شـادی و شـور‪ .‬کنـار شـایان زندگـی ارامـی‬ ‫ُ‬ ‫دارد بـا کم حرفـی شـوهرش اخـت شـده و خـودش ایـن خلا را پـر می کنـد‬ ‫امـا پـس از شـب دزدی و ماجرا هایـش شـایان را برخلاف شـناخت قبلـش‬ ‫می یابـد و درصـدد کشـف چرایـی ایـن تغییـرات اسـت او متوسـل بـه راه هـای‬ ‫گونا گـون می شـود‪ .‬ایـا درپایـان موفـق می شـود؟ شـایان جدیـد را می توانـد‬ ‫مثـل قبـل دوسـت بـدارد؟ نازلـی ضلـع سـوم ایـن قضایـا اسـت زنی کـه کیفـش‬ ‫را دزدیده انـد‪ .‬زنـی تنهـا بـا حـال روحـی گیج وگنـگ او در دنیـای خـودش سـیر‬ ‫می کنـد و سـوگوار ازدسـت دادن همسـر و پسـرش اسـت‪ .‬او در فضایـی بیـن‬ ‫حـال و گذشـته تـاب می خـورد و درون دنیـای درونـی خـودش سـیر می کنـد و‬ ‫خودش را مسـئول اتفاقات گذشـته می داند و این مسـئله لحظه ای رهایش‬ ‫نمی کند‪ .‬او در عالم شخصی اش معادالت مشخصی دارد که سرقت کیفش‬ ‫همـه را بـه هـم می ریـزد و ادم هـای جدیـدی را بـه زندگـی اش وارد می کنـد‪.‬‬ ‫او بـا تحویـل گرفتـن کیفـش متوجـه گم شـدن عکسـی می شـود کـه برایـش‬ ‫اهمیـت فراوانـی دارد و حـاال دغدغـه تـازه ای دارد! ایـن کتـاب در سـال ‪96‬‬ ‫به همـت نشـر افتابـکاران در ‪ 255‬صفحـه بـرای اولین بار منتشـر و در سـال ‪99‬‬ ‫تجدیدچـاپ شـده اسـت‪ .‬مرحـوم «بیتـا شـباهنگ» در اثـاری همچـون «زهر‬ ‫عسـل»‪« ،‬ایـن راهـش نیسـت»‪« ،‬زنـدان زنـان»‪« ،‬نجـوا»‪« ،‬گـرگ بـازی» و «بـه‬ ‫اهسـتگی» به عنـوان «نویسـنده فیلم نامـه»‪« ،‬دسـتیار کارگـردان»‪« ،‬منشـی‬ ‫صحنـه»‪« ،‬گـروه نویسـندگان»‪« ،‬مشـاور فیلم نامـه» حضـور داشـته و نیـز‬ ‫مجموعه داسـتان «گربه های ِاشـراقی» نیز از این نویسـنده منتشـر شـده بود‪.‬‬ ‫مجـازی‪ ،‬قـدرت کمتـری داشـته باشـد؛ حال انکـه‬ ‫طـرز تفکـر هنرمنـد کـه در اثـر هنـری او جریـان پیـدا‬ ‫یسـت کـه در‬ ‫می کنـد‪ ،‬یکـی از مقوله هـای مهم ‬ ‫برگـزاری گالری ها موردتوجه قرار می گیـرد و ازاین رو‪،‬‬ ‫بـه پلـی بـرای ارتبـاط میـان هنرمنـد و مخاطـب‬ ‫مبـدل می شـود»‪ .‬او ضمـن ابرازتاسـف از نبـود‬ ‫زیرسـاخت های علمـی در برگـزاری نمایشـگاه های‬ ‫مجـازی‪ ،‬ایـن امـر را یکـی از عوامـل سسـت کننده‬ ‫ارتبـاط میـان هنرمنـدان و مخاطبـان برشـمرده و‬ ‫بـا اذعـان بـه این موضـوع کـه برگـزاری گالری هـای‬ ‫فرار‬ ‫وزیـر‬ ‫تمـام کسـانی که ِ‬ ‫دارایـی جدیـد‪ ،‬تصمیـم می گیـرد ب هشـکل قانونـی با ِ‬ ‫ِ‬ ‫تخلـف مالـی زده انـد‪ ،‬برخـورد کنـد؛ ولـی ‪ ...‬بهنـام ‬ ‫مالیاتـی کـرده یـا دسـت بـه‬ ‫ِ‬ ‫شـرفی‪ ،‬بهنـاز نـازی‪ ،‬رامیـن ناصرنصیر‪ ،‬کتانـه افشـاری نژاد‪ ،‬امیر کربالیـی زاده‬ ‫کارگردانـی حمیدرضـا نعیمـی‬ ‫و ‪...‬؛ بازیگـران ایـن نمایـش به نویسـندگی و‬ ‫ِ‬ ‫هسـتند که از ‪ 9‬بهمن ماه تا ‪ 25‬اسـفندماه ‪ 99‬سـاعت ‪ 6‬در تئاترشـهر (سـالن‬ ‫اصلـی) اجـرا می شـود‪.‬‬ ‫مجـازی تا پیش از شـیوع بیمـاری کرونا‪ ،‬ان گونه که‬ ‫بایـد‪ ،‬موردتوجـه نبوده اسـت‪ ،‬تا کید کـرد‪« :‬برگزاری‬ ‫گالری هـای مجـازی در زمان شـیوع کرونـا‪ ،‬می تواند‬ ‫بسترسـاز ادامـه این مسـیر در زمـان بعـد از شـیوع‬ ‫ایـن بیمـاری باشـد تـا عالقه مندانـی کـه زمینه هـای‬ ‫حضـور در گالری هـای فیزیکـی را ندارنـد‪ ،‬بتواننـد‬ ‫بـا عضویـت در گالری هـای مجـازی‪ ،‬هنرمنـدان‬ ‫خویـش را موردارزیابـی و نقـد قـرار دهنـد»‪.‬‬ ‫امیرحسینخلیلی‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!