روزنامه سایه شماره 2163 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2163

روزنامه سایه شماره 2163

روزنامه سایه شماره 2163

‫اسحاق جهانگیری تاکید کرد؛‬ ‫تالش خار ج ازکشور برای پمپاژ اخبار منفی نسبت به اینده ایران‬ ‫‪ ۲۵‬میلیون اصله‬ ‫معـاون اول رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬روزهـای خوشـی را در پایـان‬ ‫تحریم هـا بـرای اینـده کشـورمان می بینـم؛ زمسـتان تمـام شـد و‬ ‫روسـیاهی مانـد بـرای کسـانی که در ایـن دوره به جـای تقابـل بـا‬ ‫امریـکا‪ ،‬سـعی کردنـد بـا گفتـار و عمـل‪ ،‬چـوب الی چـرخ دولـت‬ ‫بگذارنـد»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ اسـحاق جهانگیـری افـزود‪« :‬از بیـرون‬ ‫کشـور سـعی می شـود همـواره پمپـاژ منفـی نسـبت بـه اینـده کشـور‬ ‫و دسـتاوردهای کشـور انجام شـود و از داخل کشـور هم متاسـفانه‬ ‫گاهی به دلیل بدسـلیقگی نسـبت به مسائل کشـور تالش می شود‪ ،‬فضای منفی ایجاد شود‪.‬‬ ‫همین برگزاری نمایشگاه بین المللی نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشیمی برای کسانی که به اینده‬ ‫و توسـعه و پیشـرفت ایـران فکـر می کننـد‪ ،‬کفایـت می کنـد»‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫عبدالرضـا کاونـد؛ معـاون کنتـرل گواهـی نهـال موسسـه تحقیقـات ثبـت و گواهـی‬ ‫بـذر و نهـال وزارت جهـاد کشـاورزی گفـت‪ ۲۵« :‬میلیون اصلـه نهـال مثمـر در‬ ‫نهالستان های مجاز کشور امسال به تولید رسید که اماده الصاق شناسه و توزیع‬ ‫شـده اند‪ .‬تا کنـون ‪ ۱۰‬میلیون اصلـه نهـال مثمـر کـه در نهالسـتان های مجـاز امسـال‬ ‫تولیـد شـده اند‪ ،‬شناسـه دریافـت کرده انـد»‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬بهمن ‪ 11 1399‬جمادی الثانی ‪ 25 1442‬ژانویه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2163‬تومان‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫وزیر بهداشت تاکید کرد؛‬ ‫خیانتملییعنی؛ عدم ایستادگیمقابلپروتکل شکنان‬ ‫‪2‬‬ ‫نانوایی ها‬ ‫نظارتنمی شوند‬ ‫با ما شوراها را‬ ‫به خانه ببرید!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کرونا و معضل «تقلب» در امتحانات انالین‬ ‫تقلـب در ازمـون انالیـن‪ ،‬بـه معضلـی بـرای معلمـان تبدیـل شـده اسـت‪ .‬هرچنـد‬ ‫این مسـئله سـال گذشـته نیـز وجـود داشـت؛ امـا امسـال این وضعیـت بـا مشـکالت‬ ‫خاصـی همـراه بـوده اسـت و برخـی بـا سوءاسـتفاده از این شـرایط‪ ،‬اب را بـرای‬ ‫کسـب وکار دراین فضـا‪ ،‬گل الـود کرده انـد‪ .‬امسـال نیـز سـتاد ملـی کرونـا مجـوز برگـزاری‬ ‫ازمون هـای کالسـی را به صـورت حضوری نداد؛ بنابرایـن‪ ،‬ازمون ها غیرحضوری برگزار‬ ‫می شـود و همـه دانش امـوزان بایـد غیرحضـوری امتحـان دهند‪ .‬درهمین زمینـه و در‬ ‫چندروزاخیـر‪ ،‬پسـت هایی در شـبکه های اجتماعـی‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جـن سـاکی؛ سـخنگوی کاخ سـفید با تا کید بـر منافـع حیاتـی امریـکا در ایجـاد‬ ‫بازدارندگـی مقابـل کـره شـمالی‪ ،‬اعلام کرد دولت جدید کشـورش در نظـر دارد‬ ‫«راهبـرد جدیـدی» را در قبـال کـره شـمالی در پیـش بگیـرد‪.‬‬ ‫استاندار مازندران تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت تقویت تجهیزات حمل ونقل دریایی‬ ‫جوامع مختلف چگونه از رمزارزها استقبال کرده اند؟‬ ‫‪6‬‬ ‫جویندگان طال در معادن دیجیتال!‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی خبر داد؛‬ ‫محاسبه رایگان گاز‬ ‫مشترکین کم مصرف خراسان جنوبی‬ ‫سوگلطهماسبی‪:‬‬ ‫شهردار شیراز خبر داد؛‬ ‫رئیسمجلس‪:‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۴۷‬طرح عمرانی شهری‬ ‫تا پایان سال ‪1399‬‬ ‫‪6‬‬ ‫استعدادهاینابی‬ ‫در دنیای فیلم کوتاه‬ ‫پیدامی شوند‬ ‫‪5‬‬ ‫مرتب تکرار کردن مسئله‬ ‫یک نوع در جا زدن است‬ ‫‪7‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫باحضور وزیر نفت‪ ،‬مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس و مدیرعامل شرکت پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس افتتاح شد؛‬ ‫پاالیشگاه گاز بید بلند از عظیم ترین طرح های گازی خاورمیانه و غرب اسیا‬ ‫محمدحسنبهبهانی‬ ‫ان بـه مقاصـد مصـرف و منابـع صادراتـی در عرصـه جغرافیایـی سـه‬ ‫مهنـدس محمـود امی ‬ ‫ننـژاد؛ مدیرعامـل شـرکت پاالیـش گاز اسـتان کشـور‪ ،‬سـاخت پاالیشـگاه به عنـوان قلـب ایـن مگاپـروژه بـا‬ ‫بیدبلنـد خلیـج فـارس در ائین بهره برداری از پاالیشـگاه گاز بیدبلند ظرفیـت شیرین سـازی و فـراورش بیـش از دومیلیارد فوت مکعـب‬ ‫خلیـج فـارس بهبهـان کـه روز ‪ ۲‬بهمن مـاه برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬گاز در روز و ظرفیـت تولیـد سـاالنه بیـش از ‪۱۴‬میلیون تـن گاز متـان‪،‬‬ ‫«امـروز‪ ،‬روز به تصویر کشـیدن اقتـدار فنـی و اقتصـادی نظـام مقدس اتـان‪ ،‬پروپـان‪ ،‬بوتـان و پنتـان پـل اسـت‪ ،‬تاسیسـات ذخیره سـازی و‬ ‫جمهـوری اسالم ‬ ‫یسـت و ان شـاءاهلل از خطـه خوزسـتان قهرمـان و اسکله صادراتی در ماهشهر‪ ،‬همگی با وجود تحریم های ظالمانه و‬ ‫از ابرپـروژه پاالیشـگاه گاز بیدبلنـد‬ ‫انصراف شرکت های مطرح خارجی‬ ‫خلیـج فـارس به عنـوان بزرگ تریـن‬ ‫برای سـاخت این مگاپروژه؛ توسـط‬ ‫مهندسمحمدامین نژاد‪:‬‬ ‫پـروژه گازی غـرب اسـیا بـه‬ ‫شرکت های مهندسی و پیمانکاران‬ ‫جهانیـان اعلام خواهـد شـد کـه‬ ‫توانمنـد داخلـی‪ ،‬طراحـی و اجـرا‬ ‫اندیشـه‪ ،‬دانـش‪ ،‬همـت و غیـرت‬ ‫شـده اسـت و سـهم سـازندگان و‬ ‫جوانـان غیـور ایـران‪ ،‬تحریم شـدنی‬ ‫پیمانـکاران داخلـی در سـاخت این‬ ‫نیسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬هـدف و‬ ‫ابرپـروژه‪ ،‬بیـش از ‪۶۵‬درصد اسـت»‪.‬‬ ‫خاسـتگاه سـاخت و اجـرای ایـن‬ ‫وی افـزود‪« :‬در بخـش تامیـن منابع‬ ‫مگاپـروژه‪ ،‬عینیت بخشـیدن بـه‬ ‫مالـی نیـز ‪۲.۲‬میلیـارد دالر از بودجـه‬ ‫رویـای تاریـخ ‪۱۱۰‬سـاله صنعـت‬ ‫‪۳.۴‬میلیـارد دالری پـروژه از منابـع‬ ‫نفـت کشـورمان در جمـع اوری‬ ‫صنـدوق توسـعه ملـی و بـا تشـکیل‬ ‫و فـراورش گازهـای همـراه نفـت‪،‬‬ ‫یکـی از بزرگ تریـن کنسرسـیوم های‬ ‫گازهـای مشـعل و منابـع عظیـم‬ ‫بانک هـای داخلـی شـامل بانـک‬ ‫گازهای غنی در گسـتره جغرافیایی‬ ‫تجـارت‪ ،‬بانـک پارسـیان‪ ،‬بانـک‬ ‫سـه اسـتان خوزسـتان‪ ،‬بوشـهر و‬ ‫صنعـت و معـدن و بانـک ملـت بـا‬ ‫کهگیلویـه و بویراحمـد اسـت کـه‬ ‫عاملیـت بانـک سـپه تامین شـد که‬ ‫بـه لطـف خداونـد متعـال و تدبیـر‬ ‫انسـجام و هارمونی ایجادشده بین‬ ‫این‬ ‫ـروز‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ان‪،‬‬ ‫ـرای‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫اسـتراتژی‬ ‫ـن‬ ‫هوشـمندانه اقـای زنگنـه در تعیی‬ ‫سیسـتم بانکـی‪ ،‬گمرکـی و وزارت صمـت در کارسـازی و اسـتفاده از‬ ‫رویا با افتتاح رسـمی این ابرپروژه به واقعیت پیوسـت»‪ .‬مدیرعامل ایـن منابـع موجـب شـد کـه در گشـایش و موثرشـدن ایـن اعتبـارات‬ ‫شـرکت پاالیـش بیدبلنـد خلیـج فـارس خطـاب بـه رئیس جمهـوری اسـنادی‪ ،‬رکوردهـای زمانـی بی نظیـری در سیسـتم بانکـی کشـور‬ ‫و سـایر حضـار‪ ،‬گفـت‪« :‬کلیـه بخش هـای اجرایـی ایـن پـروژه اعـم از به ثبت برسـد و ثمره ارزشـمند این هماهنگی بی نظیر‪ ،‬اجرا و اتمام‬ ‫طراحـی و اجـرای یک هزارکیلومتـر خـط لولـه جهـت جمـع اوری و بیشاز‪۹۸‬درصدپروژهدر مدتتنها‪ ۳۶‬ماهپساز گشایشاعتبارات‬ ‫ارسـال گازهـای مذکـور بـه پاالیشـگاه و ارسـال محصـوالت تولیـدی اسنادی بوده است»‪ .‬امین نژاد گفت‪« :‬از ویژگی های منحصربه فرد‬ ‫گازهای اسیدی تولیدشده در این‬ ‫پاالیشگاهبه جایسوزانده شدن‬ ‫در فلرهای پاالیشگاه‪ ،‬با‬ ‫سرمایه گذاری‪ 65‬میلیون دالری‬ ‫ً‬ ‫مجددا فراوری و به چاه های نفت‬ ‫اغاجاری جهت حفظ تولید ان ها‬ ‫تزریقمی شود‬ ‫ایـن پـروژه می تـوان بـه کسـب رکـورد ‪۶۳‬میلیون نفر سـاعت کارکـرد‬ ‫بـدون حادثـه منجـر بـه فـوت در تاریـخ صنعت نفـت ایـران‪ ،‬ابرپـروژه‬ ‫سـال ‪ ۹۸‬کشـور و فینالیسـت و نامـزد دریافـت جایـزه بین المللـی‬ ‫مدیریـت پـروژه در بخـش انـرژی سـال ‪ ۲۰۲۰‬و کسـب عنـوان سـوم‬ ‫پروژه برتر دنیا‪ ،‬اشاره کرد»‪ .‬وی عنوان کرد‪« :‬یکی از اهداف ساخت‬ ‫ایـن پـروژه عالو هبـر ایجـاد ارزش افزوده اقتصادی‪ ،‬جلوگیـری از ایجاد‬ ‫الودگـی ناشـی از سـوزاندن گاز در فلرهـا و حفـظ سلامت مـردم در‬ ‫اسـتان ها و محیط زیسـت منطقه اسـت که به لحاظ همین کارکرد‬ ‫نیـز می تـوان از پـروژه بیدبلنـد خلیـج فـارس به عنـوان ریه هـای‬ ‫جدیـد تنفسـی در پهنـه جغرافیـای اجرایـی نـام بـرد»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت پاالیـش بید بلنـد خلیج فـارس بیـان کـرد‪« :‬گازهای اسـیدی‬ ‫تولیدشـده در ایـن پاالیشـگاه به جـای سوزانده شـدن در فلرهـای‬ ‫ً‬ ‫پاالیشـگاه‪ ،‬بـا سـرمایه گذاری ‪۶۵‬میلیـون دالری مجـددا فـراوری و به‬ ‫چاه هـای نفـت اغاجـری جهت حفظ تولیـد ان ها تزریق می شـود»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬پاالیشـگاه بـا ظرفیـت ‪۴۰‬درصـدی از خورا ک هـای‬ ‫قابل دسـترس از شـهریورماه سـال جاری بر مدار تولید ازمایشـگاهی‬ ‫قـرار گرفتـه و درحال حاضـر نیـز به عنـوان یکـی از شـریان های انـرژی و‬ ‫تنظیم خورا ک انرژی پتروشیمی کشور است»‪ .‬امین نژاد گفت‪« :‬با‬ ‫تامیـن خـورا ک صددرصـدی‪ ،‬درامد حاصل از صـادرات محصوالت‬ ‫تولیـدی ایـن پاالیشـگاه ‪۷۱۰‬میلیـون دالر و درامـد کل بـا لحاظ کـردن‬ ‫فـروش داخلـی‪۱.۵ ،‬میلیـارد دالر در سـال خواهـد بـود»‪ .‬مدیرعامـل‬ ‫شـرکت پاالیـش بید بلنـد خلیـج فـارس بیـان کـرد‪« :‬از تالش هـای‬ ‫صادقانه و مجاهدانه همکاران عزیزم و همچنین تمام پیمانکاران‬ ‫و کارگـران زحمتکـش و گمنـام کـه بـا تمـام وجودشـان در سـاخت و‬ ‫بهر هبـرداری ایـن پـروژه مـا را یاری کردند صمیمانـه قدردانی می کنم‬ ‫و دسـت و بـازوی ان هـا را می بوسـم‪ .‬همچنیـن جـا دارد از تمامـی‬ ‫مسـئوالن اسـتانی و شـهری‪ ،‬اسـتان های درگیر در این پروژه به ویژه‬ ‫بهبهـان تشـکر و قدرانـی کنـم و از حمایت هـای موثـر و شـبانه روزی‬ ‫اقای شریعتی؛ استاندار خوزستان‪ ،‬کمال تشکر و قدردانی را دارم»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس‪:‬‬ ‫از ویژگی های منحصربه فرد این پروژه کسب رکورد‪ 63‬میلیون نفرساعت‬ ‫کارکرد بدون حادثه منجر به فوت در تاریخ صنعت نفت ایران‪ ،‬ابرپروژه‬ ‫سال‪ 1398‬کشور و فینالیست و نامزد دریافت جایزه بین المللی مدیریت‬ ‫پروژه در بخش انرژی سال ‪ 2020‬و کسب عنوان سوم پروژه برتر دنیا ست‬ ‫وزیر نفت در بهبهان‪:‬‬ ‫تا پایان سال ‪ ۱۴۰۱‬هیچ گازی در مشعل نمی سوزد‬ ‫درامد‪۱.5‬میلیاردی پاالیشگاه گازی بیدبلند خلیج فارس‬ ‫مهندس زنگنه؛ وزیر نفت‬ ‫وزیـر نفـت در بهبهـان گفـت‪« :‬بیدبلنـد یـک ابرپـروژه و‬ ‫مبـدا صنعـت گاز ایـران اسـت بـا راه انـدازی ایـن پـروژه‬ ‫ظرفیـت ‪۲۵‬میلیون مترمکعـب در روز و بهر هبـرداری از‬ ‫خـط لولـه سراسـری اول در سـال ‪ ۱۳۵۰‬شـکل گرفـت»‪.‬‬ ‫بیـژن زنگنـه در ائیـن بهر هبـرداری از طر ح هـای ملـی‬ ‫وزارت نفـت (بهر هبـرداری رسـمی از پاالیشـگاه گاز‬ ‫بیدبلنـد خلیـج فـارس) اظهـار کـرد‪« :‬تعهـد مـا در‬ ‫ابتـدای سـال ‪ 99‬این بو دکـه در ایـن سـال ‪ 17‬طـرح‬ ‫پتروشـیمی بـا سـرمایه گذاری حـدود ‪11.4‬میلیـارددالر بـا‬ ‫مجمـوع ظرفیـت تولیـد ‪25‬میلیون ُ تـن بـه بهر هبـرداری‬ ‫رسـمی برسـد‪ ،‬خوشـحالم اطلاع دهـم کـه امـروز شـاهد‬ ‫بهر هبـرداری رسـمی یازدهمیـن طـرح از ایـن مجموعـه‬ ‫هسـتیم»‪ .‬وی پاالیشـگاه بـزرگ بیدبلنـد خلیـج فـارس‬ ‫را ابرپـروژه برشـمرد و خطـاب بـه رئیس جمهـوری گفت‪:‬‬ ‫یسـت‪ ،‬می دانـم‬ ‫«جـای شـما امـروز در ایـن طـرح خال ‬ ‫چقـدر مایـل بودیـد کـه در ائیـن گشـایش ایـن طـرح‬ ‫حضـور داشـته باشـید امـا به دلیـل مشـکالت بهداشـتی‬ ‫از ایـن کار منـع شـدید»‪ .‬وزیـر نفـت بـا یـاداوری اینکـه‬ ‫بهبهـان از قدیمی تریـن مرا کـز تمدنـی خوزسـتان و‬ ‫شـهری بـا فرهنـگ ریشـه دار اسـت و در ایـن فصـل‬ ‫هـم بـوی نرگـس همه جـا را عطرا گیـن کـرده اسـت‪،‬‬ ‫ادامـه داد‪« :‬پاالیشـگاه نخسـت گاز بیدبلنـد مبـدا‬ ‫صنعـت گاز ایـران اسـت‪ .‬بـا راه انـدازی ایـن پاالیشـگاه و‬ ‫ظرفیـت پاالیـش روزانـه حـدود ‪25‬میلیون مترمکعـب و‬ ‫بهر هبـرداری از خـط لولـه یکـم سراسـری در سـال ‪1350‬‬ ‫صنعـت گاز در ایـران شـکل گرفـت و متولـد شـد»‪.‬‬ ‫زنگنـه بااشـاره به اینکه بخـش عمـده ای از ایـن مقـدار‬ ‫گاز (روزانـه ‪25‬میلیون مترمکعـب) باتوجه به اینکـه‬ ‫در داخـل کشـور مصـرف نمی شـد بـا خـط لولـه ای‬ ‫کـه تـا اسـتارا کشـیده شـده بـود بـه اتحـاد جماهیـر‬ ‫شـوروی سـابق صـادر می شـد‪ ،‬یـاداوری کـرد‪« :‬تعریـف‬ ‫یگـردد‪،‬‬ ‫پاالیشـگاه بیدبلنـد ‪ 2‬بـه اوایـل سـال ‪ 1380‬برم ‬ ‫در ان مقطـع مـا مطالعاتـی جامـع دربـاره بهر هبـرداری از‬ ‫ظرفیت هـای اسـتان خوزسـتان انجـام دادیـم و پـس از‬ ‫بحث هـای فـراوان به این نتیجـه رسـیدیم که الزم اسـت‬ ‫تاسیسـاتی بـزرگ و متمرکـز بـرای فـراورش گاز بسـازیم»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه جنابعالـی (رئیس جمهـوری) از اوایـل‬ ‫دولـت یازدهـم اهمیت جمـع اوری گازهـای همراه نفت‬ ‫به ویـژه ان هایـی کـه در مشـعل ها می سـوختند را ابلاغ‬ ‫کردیـد‪ ،‬افـزود‪« :‬موضـوع گازهـای مشـعل از مسـائل‬ ‫تاریخی در صنعت نفت اسـت و خاموش کردن ان برای‬ ‫سـال ها مطـرح بـوده امـا بنابـر دالیـل متعـددی اجـرا‬ ‫نشـده اسـت»‪.‬‬ ‫توسعه منطقه ای؛ هدف کالن طرح پاالیش گاز بیدبلند‬ ‫خلیج فارس‬ ‫وزیـر نفـت بابیان اینکـه تـا پایـان سـال ‪ 1401‬هیـچ گازی‬ ‫در مشـعل نمی سـوزد و بیـش از ‪95‬درصـد از گازهـای‬ ‫همـراه جمع اوری شـده اسـتفاده می شـود‪ ،‬تصریـح‬ ‫کـرد‪« :‬بخشـی از طـرح امـا ک در دولـت اصالحـات انجام‬ ‫شـد و بخشـی هم در سـفر پیشـین جنابعالی به اسـتان‬ ‫خوزسـتان بـه بهر هبـرداری رسـید»‪ .‬زنگنـه بااعالم اینکـه‬ ‫ان جـی ال ‪ 3200‬سـال ‪ 1400‬بـه بهره بـرداری می رسـد و‬ ‫بـا بهره بـرداری ان‪ ،‬همـه گازهـای غـرب کارون پـس از‬ ‫جمـع اوری و فـراورش بـه بنـدر امـام فرسـتاده می شـود‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬ان جـی ال ‪ 3100‬کـه در ایلام اسـت هـم سـال‬ ‫‪ 1401‬بـه نتیجـه می رسـد‪ .‬همچنیـن یـک پتروشـیمی‬ ‫حـدود یک میلیون تنـی در دهلـران احـداث می شـود‬ ‫امـا در میـان ایـن طر ح هـا پاالیشـگاه گاز بیدبلنـد‬ ‫خلیـج فـارس اهمیـت ویـژه ای دارد»‪ .‬وی حجـم‬ ‫سـرمایه گذاری‪ ،‬پیچیدگـی فراینـدی‪ ،‬ظرفیـت فـراوری‬ ‫و ورودی و خروجـی پاالیشـگاه بیدبلنـد خلیـج فـارس را‬ ‫بـرای جمـع اوری گازهای همراه نفت بی نظیر دانسـت‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬در کالن اجـرای ایـن طـرح (پاالیشـگاه گازی‬ ‫بیدبلنـد خلیـج فـارس) هـدف توسـعه منطقـه ای هـم‬ ‫درنظـر گرفتـه شـده اسـت‪ ،‬درواقـع طرحـی مـادر اسـت‬ ‫کـه فرزنـدان برومنـدی هـم در پایین دسـت خـود دارد»‪.‬‬ ‫ادامه گزارش در صفحه ‪8‬‬ صفحه 1 ‫کیوسک‬ ‫‪2‬‬ ‫‪RT Arabic‬‬ ‫ترور دو مسئول زن محلی در سوریه‬ ‫اداره خودگـردان کردهـا در‬ ‫شـمال و شـرق سـوریه‪ ،‬از تـرور دو‬ ‫مسـئول محلـی در حومـه حسـکه‬ ‫به دسـت افـراد مسـلحی کـه گفته‬ ‫شـده عضـو داعش انـد‪ ،‬خبـر داد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش ایسـنا؛ ایـن مرکـز دربـاره‬ ‫تـرور «سـعده الفیصـل الهرمـاس»؛ رئیـس مشـترک شـهرک‬ ‫تل الشـایر در شـهر الدشیشـه در حسـکه و معاونـش «هنـد‬ ‫لطیـف الخضیـر» در بیانیـه ای اعلام کـرد‪ :‬ایـن جنایـت بـه‬ ‫کارنامه اقدامات تروریستی و جنایت های مزدوران اضافه‬ ‫می شـود‪ .‬هـدف ایـن جنایت هـا برهـم زدن امنیـت و ثبات‬ ‫در منطقـه و ایجـاد رعـب و وحشـت میـان سـا کنان اسـت‪.‬‬ ‫نیروهـای سـوریه دموکراتیـک (قسـد) بـه ماموریـت خـود‬ ‫نبـردن باندهـای زیرزمینـی وابسـته بـه داعـش‬ ‫بـرای ازبی ‬ ‫ادامـه می دهنـد‪ .‬زنـان‪ ،‬قـدرت خـود را ثابـت کرده انـد و‬ ‫همـواره بـا داعـش مقابلـه کرده انـد‪ .‬شـورای شـهر حسـکه‬ ‫نیز در بیانیه ای‪ ،‬این جنایت شنیع را محکوم و اعالم کرد‬ ‫کـه هـدف از ایـن جنایـت‪ ،‬برهـم زدن امنیـت و ایجـاد رعـب‬ ‫و وحشـت اسـت‪ .‬افراد مسـلح ناشـناس‪ ،‬دو مسـئول اداره‬ ‫ً‬ ‫خودگـردان کردهـا را ربـوده و بعـدا ان هـا را ب هضـرب گلولـه‬ ‫به قتـل رسـاندند‪ .‬برخـی رسـانه های محلـی می گوینـد سـر‬ ‫ایـن دو زن بـا چاقـو بریـده شـده اسـت‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2163‬‬ ‫دونالد ترامپ با کدام حسرت ها کاخ سفید را ترک کرد؟‬ ‫‪Al-Quds Al-Arabi‬‬ ‫امادگی مادورو برای تعامل با امریکا‬ ‫رئیس جمهـوری ونزوئلا‪ ،‬از‬ ‫امادگـی خـود بـرای گشـودن‬ ‫صفحـه جدیـد روابـط بـا دولـت‬ ‫بایـدن؛ رئیس جمهـوری امریـکا‬ ‫خبـر داد و خواسـتار ایجـاد مسـیر‬ ‫جدیـد پس ازسـال ها روابـط‬ ‫بحرانی با دولت این کشـور شـد‪ .‬به گزارش ایلنا؛ نیکوالس‬ ‫مـادورو افـزود‪« :‬مـا امـاده هسـتیم کـه بر اسـاس احتـرام‬ ‫تو گـو‪ ،‬ارتبـاط و تفاهـم در روابـط خـود بـا‬ ‫متقابـل‪ ،‬گف ‬ ‫دولـت جو بایدن مسـیری جدیـد ایجاد کنیم و در تعامل با‬ ‫دولـت جدیـد امریـکا ورق را برگردانیـم»‪ .‬دولـت دونالـد‬ ‫ترامـپ در تلاش بـرای سـرنگونی مـادورو‪ ،‬تحریم هـای‬ ‫یشـماری نظیـر تحریـم نفتـی را علیـه دولـت‬ ‫اقتصـادی ب ‬ ‫ونزوئلا وضـع کـرد‪.‬‬ ‫نمــاه ‪ 1399‬در ائیــن افتتاحیــه بیسـت وپنجمین نمایشــگاه بین المللــی نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیــش و پتروشــیمی‪ ،‬گفــت کــه در ســال های اخیــر‪ ،‬مشــکل ســرمایه گذاری‬ ‫بیــژن زنگنــه؛ وزیــر نفــت روز ســوم بهم ‬ ‫نهــا مردند و‬ ‫داشــتیم و دشــمن به دنبــال نابــودی مــا بــود؛ امــا در همیـن دوران‪ ،‬باالتریــن رکــورد صــادرات فراورد ههــای نفتی را داشــتیم و داغ صفرشــدن صــادرات نفت را به جگر دونالد ترامپ گذاشــتیم‪ .‬ا ‬ ‫بــه زبالـه دان تاریــخ پیوســتند؛ امــا بــا امیــد بیشــتر بــرای زنده نگه داشــتن و ابادانی کشــور هســتیم‪ .‬تالش امریــکا برای به صفررســاندن صادرات نفــت ایران درراســتای راهبرد فشــار حداکثری انجام شــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مهــا قبلــی را بازگردانــد‪.‬‬ ‫ترامــپ وقتــی اردیبهشـت ماه دوســال پیش رســما برجــام را تــرک کــرد‪ ،‬ب هصــورت تدریجــی و در چنــد مرحلــه تمــام تحری ‬ ‫‪Anadolu Agency‬‬ ‫حمله اسالم ستیزانه‬ ‫به مسجدی در دانمارک‬ ‫یـک مسـجد ترکیـه ای در نزدیکـی‬ ‫مـرز دانمـارک و المـان‪ ،‬هـدف‬ ‫یـک حملـه اسالم سـتیزانه قـرار‬ ‫گرفـت و فرد مهاجـم در دیوارهای‬ ‫مسـجد‪ ،‬جمالتـی موهنـی علیـه‬ ‫اسلام نوشـت‪ .‬ب هگـزارش انـا؛‬ ‫هرسـیت تـوکای؛ رئیـس امنـای مسـجد شـهر اوبنـرو در‬ ‫دانمـارک خبـر داد کـه جمعـه سـاعت ‪ ۰۰ :۱۸‬به وقـت‬ ‫محلی مسـجد را ترک کرد و ‪ ۱۱‬صبح شـنبه وقتی برگشـت‪،‬‬ ‫متوجـه تعـرض بـه مسـجد و نوشـته های موهـن علیـه‬ ‫پیامبـر عظیم الشـان اسلام(ص) شـد‪ .‬مسـجد شـهر ابنـرو‬ ‫تحت نظـارت «بنیـاد اسلامی دانمارک‪-‬ترکیـه» فعالیـت‬ ‫ً‬ ‫دارد و به دلیل همه گیری ویروس کرونا تقریبا بسـته بود و‬ ‫نمازگـزاران در ان حضـور ندارنـد‪ .‬توکای خبر داد که تعرض‬ ‫و حملـه بـه مسـجد اوبنرو به پلیـس دانمارک گـزارش داده‬ ‫شـده و مسـئوالن ایـن اداره از اغـاز تحقیقـات دربـاره ایـن‬ ‫پرونـده خبـر داده انـد‪ .‬حملـه اسالم سـتیزانه بـه مسـجد‬ ‫اوبنـرو در شـرایطی انجـام شـده کـه اظهـارات چندی قبـل‬ ‫و ضداسلامی وزیـر خارجـه دانمـارک در حمایـت از مواضع‬ ‫فرانسـه خبرسـاز شـده بـود‪ .‬جپـه کوفـود؛ وزیـر خارجـه‬ ‫دانمـارک اوایـل ابان مـاه در حمایـت از اهانـت مقام هـای‬ ‫فرانسـه بـه سـاحت مقـدس پیامبـر ا کـرم (ص) بـا اسـتفاده‬ ‫از عباراتـی همچـون ازادی بیـان گفتـه بـود‪« :‬دانمـارک بـا‬ ‫فرانسـه ابـراز همبسـتگی می کنـد»‪.‬‬ ‫‪Haaretz‬‬ ‫استقرار «گنبد اهنین» در خلیج فارس‬ ‫طبـق گفتـه مقام هـای امنیتـی؛‬ ‫ایـاالت متحـده در صـدد اسـت‬ ‫بـه زودی اسـتقرار سـامانه «گنبـد‬ ‫اهنیـن» در پایگاه هـای خـود در‬ ‫کشـورهای خلیـج فـارس را اغـاز‬ ‫کنـد‪ .‬ب هگـزارش فـارس؛ موافقـت‬ ‫رژیم صهیونیسـتی با اسـتقرار این سامانه ها در کشورهای‬ ‫حاشـیه خلیـج فـارس پـس از عادی سـازی اخیـر روابـط بـا‬ ‫بحریـن و امـارات و معاملـه تسـلیحاتی امریـکا بـا امـارات‬ ‫و عربسـتان سـعودی صـورت می گیـرد‪ .‬سـه هفته پیش‬ ‫سـازمان دفـاع موشـکی رژیـم صهیونیسـتی در وزارت‬ ‫جنـگ ایـن رژیـم‪ ،‬دومیـن سـامانه «گنبـد اهنیـن» را بـه‬ ‫وزارت دفـاع امریـکا تحویـل داد‪ .‬منابـع صهیونیسـتی‬ ‫در وزارت جنـگ ایـن رژیـم می گوینـد کـه ایـاالت متحـده‬ ‫ت ارشـد صهیونیسـتی برای اغاز اسـتقرار‬ ‫مجوز اولیه مقاما ‬ ‫سـامانه های دفـاع موشـکی در پایگاه هـای نظامـی امریـکا‬ ‫در شماری از کشورها؛ از جمله کشورهای غرب اسیا‪ ،‬اروپا‬ ‫و خـاور دور را دریافـت کـرده‪ .‬بنـی گانتـز؛ وزیـر جنـگ رژیـم‬ ‫صهیونیسـتی گفـت‪« :‬مطمئنـم کـه این سـامانه بـه ارتش‬ ‫ایـاالت متحـده در دفـاع از سـربازان امریکایـی در مقابـل‬ ‫تهدیـدات بالسـتیکی و هوایـی کمـک خواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫ان تلناس‬ ‫تلنگر‬ ‫دونالـد ترامـپ ابتـدا در میانـه خردادمـاه سـال ‪ ۹۷‬معاملات دالر‪،‬‬ ‫طلا و فلـزات گران بهـا و صنعـت خـودرو و فروش هواپیما به ایـران را‬ ‫هـدف قـرار داد‪ .‬دور دوم تحریم هـای امریـکا ‪ ۱۴‬ابان ماه همان سـال‬ ‫که اجرایی شـد؛ بخش صنعت نفت‪ ،‬مبادالت بانکی‪ ،‬کشـتیرانی‪،‬‬ ‫خدمـات بیمـه ای و بخش انـرژی را هدف قـرار می داد‪ .‬البته ترامپ‬ ‫چند بازه زمانی مختلف را به منظور معافیت برای خریداران عمده‬ ‫نفت ایران درنظر گرفت و به تمدید ان اقدام کرد‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫سـابق امریـکا درنهایـت‪ ،‬تمـام معافیت هـا را برداشـت تـا درراسـتای‬ ‫فشـار حدا کثـری بـر تهـران‪ ،‬صـادرات نفـت ایـران را به صفر برسـاند؛‬ ‫هدفـی کـه تابه امـروز محقـق نشـده‪ .‬ناتوانـی ترامـپ در تحقـق ایـن‬ ‫شـعار باعـث شـد تـا بسـیاری از مهره های کلیـدی؛ ازجملـه «برایان‬ ‫هـوک» رئیـس «گـروه اقـدام ایـران» را در وزارت امـور خارجـه برکنـار‬ ‫یکـه بـرای تنگ ت رکـردن حلقـه تحریـم و به صفررسـاندن‬ ‫کنـد؛ فرد ‬ ‫صـادرات نفـت ایـران منصـوب شـده بـود‪ .‬رئیس جمهـوری سـابق‬ ‫واشـینگتن‪ ،‬در دوره ریاسـت خود در کاخ سـفید بارها اعالم کرد که‬ ‫«مـا بـا ایـران گفت وگـو خواهیم کـرد‪ .‬ان ها بسـیار خواهان گفت وگو‬ ‫هسـتند‪ .‬تحریم هـای ایـران و تمـام اقدامات ما؛ ازجملـه تعرفه ها و‬ ‫اقدامات دیگری که درباره کشورهای همکار ان ها انجام داده ایم‪،‬‬ ‫همـه این هـا و تحریم هـای اقتصـادی به خوبـی عمـل کرده انـد»؛‬ ‫البته این اظهارات هربار توسط مقامات کشورمان پاسخ داده و رد‬ ‫شـد‪ .‬طبق وعده ها و شـعارهای انتخاباتی ترامپ در سـال ‪۲۰۱۶‬؛ او‬ ‫قرار بود در برابر ایران‪ ،‬کاری کند کارسـتان؛ کاری که نقطه اوج ان را‬ ‫در خـروج از برجـام و سـپس در تـرور سـردار سـلیمانی و تحریم هایـی‬ ‫به نمایـش گذاشـت کـه هـرروز دامنـه ان هـا تنگ تر شـد‪ .‬از سـال ‪۹۷‬‬ ‫تا کنون فشـارهایی بی سـابق ه به کشـور و مردم ما وارد اورد؛ اما هرگز‬ ‫بـه نتیجـه مطلـوب و موردنظـر ترامـپ منجـر نشـد‪ .‬ایـن فشـارها در‬ ‫یک سـال اخیر‪ ،‬بـا تبعـات ناشـی از شـیوع کرونـا هم افزایـش یافـت و‬ ‫تبعاتـش بیش ازپیـش ملموس شـد‪ .‬همراهی با نظام و ایسـتادگی‬ ‫نشـکن و تحمـل سـختی ها و‬ ‫مـردم در برابـر دونالـد ترامـپ پیما ‬ ‫فشـارها‪ ،‬اجـازه نـداد واشـینگتن بـه اهـداف اصلـی خـود از اتخـاذ‬ ‫این سیاسـت برسـد‪ .‬چه بسـا همین سیاسـت که اراده ای گسترده‬ ‫بـرای انجامـش در هیئت حا کمـه امریـکا وجـود داشـت و ترامـپ‬ ‫بـرای اجرایـش از اعتبـار امریـکا در عرصـه بین الملـل هزینه هـا داد‪،‬‬ ‫بزرگ تریـن شکسـت را در عرصـه سیاسـت خارجـی بـه ترامـپ وارد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حسـن روحانـی؛ رئیس جمهـوری کشـورمان ‪ ۲۴‬دی ماه در جلسـه‬ ‫هیئت دولت گفت که امروز بحث پایان یک دولت و اغاز یک دولت‬ ‫جدید نیسـت‪ .‬انجا هم امروز یک سـقوطی همراه با سـرافکندگی و‬ ‫رسوایی ازسوی کاخ سفید را شاهد هستیم‪ .‬مردم عزیز و صبور ما‬ ‫طـی سه سال گذشـته در برابـر ایـن تروریسـت بـزرگ تاریـخ مقاومـت‬ ‫کردند و به رغم اینکه ان ها می خواسـتند سـه ماهه نظام را سرنگون‬ ‫کنند‪ ،‬خودشـان با رسـوایی سـرنگون شـدند‪ .‬او بااشاره به شکست‬ ‫سیاست های فشار حدا کثری و تروریسم اقتصادی دولت ترامپ‪،‬‬ ‫گفت که ان ها می خواستند زندگی مردم را به هم بریزند؛ اما ا کنون‬ ‫در پایـان ایـن سه سـال جنـگ‪ ،‬خشـونت و اقدامـات تروریسـتی‪،‬‬ ‫شـاهد احیای اقتصاد کشـورمان هسـتیم و امروز در پایان سـال ‪۹۹‬‬ ‫شـاهد یک حرکت باثبات در اقتصاد کشـور هسـتیم و مردم‪ ،‬افقی‬ ‫روشن تر را پیش چشم خود می بینند‪ .‬سیاست فشار حدا کثری و‬ ‫تروریسم اقتصادی امریکا با شکست قطعی و حتمی مواجه است‪.‬‬ ‫حسـن عابدینی؛ کارشناس مسـائل بین الملل درباره داغ هایی که‬ ‫ایـران بـر دل ترامـپ گذاشـت‪ ،‬گفـت کـه دروان او در ایـاالت متحـده‬ ‫امریـکا بسـر امـد و ایـن رئیس جمهـوری نیـز مانند پیشـینیان خود‪:‬‬ ‫جیمـی کارتـر‪ ،‬جـرج بـوش پـدر و پسـر‪ ،‬بیل کلینتـون و بـارا ک اوباما‬ ‫در تحقق دیدگاه ها و راهبردهایی در قبال جمهوری اسالمی ایران‬ ‫نـا کام مانـد‪ .‬او همچنیـن گفـت کـه ترامـپ‪ ،‬یـک «شـومن» بـود و‬ ‫تالش کرد راهبردهای خود را در قبال ایران رسانه ای کند؛ ازاین رو‪،‬‬ ‫شکسـتش در افکار عمومی بیش از دیگران جلوه یافت؛ وگرنه این‬ ‫شکسـت در دوره هـای قبـل ریاسـت جمهوری واشـینگتن نیـز رخ‬ ‫داد‪ .‬مهم ترین پروژه که ترامپ تالش کرد محقق کند‪ ،‬از زبان جان‬ ‫بولتون (مشاور امنیت ملی او) این بودکه اجازه نمی دهد جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران چهلمین سـالگرد پیـروزی انقلاب خـود را جشـن‬ ‫بگیـرد‪ .‬عابدینـی تصریـح کـرد‪« :‬ا کنـون همـه مـردم دنیـا می داننـد‬ ‫کـه نا کامـی ترامـپ در مهـار جمهـوری اسلامی ایـران و ندیـدن‬ ‫چهلمین سـالگرد پیـروزی اش‪ ،‬یـک شکسـت تاریخـی بـرای امریـکا‬ ‫بـود‪ .‬همچنیـن ترامپ اعالم کرد زمینـه را برای انـزوای ایران در دنیا‬ ‫فراهـم می کنیـم؛ امـا درنهایـت‪ ،‬ایـن امریـکا بـود کـه منـزوی شـد و‬ ‫ایران نه تنها منزوی نشـد؛ بلکه بیش از هر زمان توانسـت در نهادها‬ ‫و اتحادهای منطقه ای مانند شـانگهای‪ ،‬گسـترش روابط با چین‬ ‫و روسـیه و تقویـت روابـط بـا امریـکای التیـن را ادامـه؛ و حـوزه نفـوذ‬ ‫خود را از دامنه های هیمالیا تا سـواحل مدیترانه گسـترش دهد»‪.‬‬ ‫ایـن کارشـناس مسـائل بین الملـل گفـت کـه ترامـپ درصـدد بـود‬ ‫برای فروپاشـی اقتصاد ایران‪ ،‬زمینه برای به صفررسـاندن صادرات‬ ‫نفـت کشـور مـا را فراهـم کنـد؛ امـا می بینیـم امـروز میـزان صـادرات‬ ‫نفـت ایـران نه تنهـا بـه صفـر نرسـیده؛ بلکـه رونـد قابل قبولـی دارد و‬ ‫ماهانـه این رونـد روبه افزایـش اسـت؛ به گونه ای کـه در برابـر دیـدگان‬ ‫امریکایی هـا‪ ،‬نفـت و بنزیـن خـود را حتـی بـه ونزوئلا کـه روزگاری‬ ‫حیاط خلـوت امریـکا بـود‪ ،‬صـادر می کنـد‪ .‬او گفـت‪« :‬امریکایی هـا‬ ‫وعـده داده بودنـد نفـوذ جمهوری اسلامی ایـران را در منطقه غرب‬ ‫اسـیا کاهـش می دهنـد و از بیـن خواهند بـرد؛ اما همگان می دانند‬ ‫کـه نفـوذ کشـور مـا‪ ،‬در حـوزه معنـوی ا کنـون دراین منطقـه؛ از یمـن‬ ‫و سـوریه تـا لبنـان‪ ،‬عـراق‪ ،‬افغانسـتان و سـایر کشـورهای منطقـه‬ ‫چه میـزان اسـت‪ .‬امریکایی هـا وعـده داده بودنـد طـی چهارسـال‬ ‫دوره ریاسـت جمهوری ترامـپ‪ ،‬زمینـه را بـرای ایجـاد ائتالفـی میـان‬ ‫کشـورهای همسـو فراهـم کننـد؛ امـا می بینیـم کشـورهای منطقـه‬ ‫بیش ازهرزمانـی بـا سیاسـت های امریـکا دچـار اختلاف هسـتند‪.‬‬ ‫امریـکا وعـده کـرده بـود زمینـه بـرای ایجـاد اتحـاد میـان کشـورهای‬ ‫هم پیمـان؛ ازجملـه کشـورهای اروپایـی شـامل انگلیـس‪ ،‬المـان و‬ ‫فرانسـه فراهـم کننـد؛ امـا در موضوعـات غـرب اسـیا هیچ یـک از این‬ ‫کشورها با سیاست های امریکا همراه نیستند و امروز این سه کشور‬ ‫اروپایـی‪ ،‬با انتقال سـفارت خانه امریـکا از تل اویو به قدس همراهی‬ ‫نکرده و از ضمیمه کردن جوالن به سـرزمین های اشـغالی حمایت‬ ‫نکردند»‪ .‬او همچنین گفت حتی کشـورهایی که در زمره گاو های‬ ‫شـیرده امریـکا بودنـد؛ ازجملـه سـعودی ها‪ ،‬ا کنـون در بدتریـن‬ ‫وضعیت ممکن قرار دارند‪ .‬درواقع‪ ،‬ترامپ زمانی کاخ سفید را ترک‬ ‫کرد که در زمره ذلیل ترین‪ ،‬بدنام ترین و رسواترین رئیس جمهوری‬ ‫امریکا تلقی می شـود و در همین زمان شـاهدیم که فرمانده شـهید‬ ‫سـردار حـاج قاسـم سـلیمانی کـه ازسـوی تروریسـت های امریکایی‬ ‫تـرور شـد‪ ،‬به رغـم برنامه ریـزی غـرب؛ یـک قهرمـان ملـی و جهانـی‬ ‫مطـرح شـده اسـت و دراین زمینـه هـم امریکایی ها به اهـداف خود‬ ‫نرسـیدند‪ .‬ا گـر بخواهیـم فهرسـت وار بـه شکسـت ها و نا کامی هـای‬ ‫امریکا در دوران چهارسال گذشته در قبال جمهوری اسالمی ایران‬ ‫اشـاره کنیـم‪ ،‬یـک کتـاب مفصـل خواهد شـد‪.‬‬ ‫دونالـد ترامـپ در شـرایطی دولـت را بـه «جـو بایـدن» تحویـل‬ ‫داد کـه ایـران در جایگاهـی متفـاوت از زمانـی ایسـتاده اسـت کـه‬ ‫چهارسـال پیش جمهوری خواهـان بر سـر کار امدنـد؛ جایگاهی که‬ ‫چنـدان مطلـوب امریـکا نیسـت و توانسـته نا کامـی سـنگینی را در‬ ‫حـوزه سیاسـت خارجـی بـه واشـینگتن تحمیـل کنـد‪.‬‬ ‫فاطمه زهرانصراللهی‪/‬باشگاهخبرنگارانجوان‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫مناسبات اقتصادی کشور‬ ‫درحال ورود به مرحله جدیدی ست‬ ‫وزیر بهداشت تاکید کرد؛‬ ‫خیانت ملی یعنی؛‬ ‫عدم ایستادگیمقابلپروتکل شکنان‬ ‫رئیسمجلس‪:‬‬ ‫مرتب تکرار کردن مسئله‬ ‫یک نوع در جا زدن است‬ ‫رئیس جمهـوری‪ ،‬هـدف کارگردانـان شکسـت خورده جنـگ‬ ‫اقتصـادی را برهـم زدن ارامـش اقتصـاد کشـور عنـوان کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«نـگاه طرف هـای تجـاری ایـران تغییر یافته و مناسـبات اقتصادی‬ ‫یسـت»‪ .‬ب هگـزارش پایـگاه‬ ‫کشـور درحـال ورود بـه مرحلـه جدید ‬ ‫اطالع رسانی ریاست جمهوری؛ حجت االسالم والمسلمین حسن‬ ‫روحانـی باتا کیدبراینکـه همـه بایـد تلاش کننـد به نحـوی موثـر‬ ‫از ثمـره مقاومـت و مقابلـه بـا جنـگ تحمیلـی اقتصـادی جهـت‬ ‫رونـق اقتصـادی کشـور و جبـران لطمـات تحریم هـا بهـره ببرنـد‪،‬‬ ‫ت شـده اسـت کـه کارگردانـان‬ ‫افـزود‪« :‬بـرای دولـت مسـجل و اثبـا ‬ ‫شکسـت خورده جنـگ اقتصـادی‪ ،‬امـروز تلاش می کننـد پیـروزی‬ ‫ملـت در جنـگ اقتصـادی را بی ثمـر و بـه کام مـردم تلـخ کننـد‪.‬‬ ‫مطمئنـم کـه فعـاالن اقتصـادی کشـور و مـردم بـا روشـن بینی‪ ،‬بـه‬ ‫این نوع اظهارات و اقدامات توجه و اعتنا نمی کنند و با اطمینان‪،‬‬ ‫ارامـش و امیـد بـه افـق روشـن اقتصـاد کشـور بـه فعالیت هـای خود‬ ‫شکـردن‬ ‫باقـدرت ادامـه می دهنـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه بـا فروک ‬ ‫انتظارات تورمی و روند روبه رشد صادرات نفتی و غیرنفتی شرایط‬ ‫اقتصـادی کشـور ب هسـمت بهترشـدن حرکـت می کنـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«اهمیـت بازارهـای اقتصـادی ایجـاب می کنـد ارامـش الزم در ایـن‬ ‫بازارهـا برقـرار باشـد»‪ .‬رئیـس دولـت تدبیـر و امیـد افزود‪« :‬دشـمنان‬ ‫عصبانـی تلاش می کننـد رونـد مثبـت را متوقـف یـا کنـد سـازند و بـا‬ ‫ً‬ ‫تبلیغات وسیع رسانه های معاند و جنگ روانی‪ ،‬عمدتا دنبال این‬ ‫هسـتند کـه رونـد کاهش نـرخ ارز و قیمـت کاالها را شـرطی کنند»‪.‬‬ ‫وزیـر بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی گفـت‪« :‬عقب نشـینی از‬ ‫هرگونه پروتکل شکنی و عدم ایستادگی در مقابل پروتکل شکنان‪،‬‬ ‫یسـت»‪ .‬ب هگـزارش وبـدا؛ سـعید نمکـی در اجلاس‬ ‫خیانـت مل ‬ ‫مجـازی روسـای دانشـگاه ها و دانشـکده های علـوم پزشـکی‬ ‫سراسـر کشـور اظهار داشـت‪« :‬روسای دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫ا گـر به هردلیلـی بـا هـر هجمـه‪ ،‬طوفـان و جوسـازی در مقابـل‬ ‫لشـکنی کوتـاه بیاینـد‪ ،‬بداننـد کـه نمی توانیـم ایـن راه را بـا‬ ‫پروتک ‬ ‫همدیگر ادامه دهیم‪ .‬امروز برد ما‪ ،‬در مدیریت کرونا‪ ،‬باعث ابروی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران و عزت خون شهدا می شود و ا گر نتوانیم‬ ‫خدای نا کـرده کرونـا را مدیریـت کنیم‪ ،‬یک کسـر شـان و بی ابرویی‬ ‫بـرای کل نظـام جمهـوری اسلامی ایـران اسـت؛ نه فقـط بـرای‬ ‫وزارت بهداشـت‪ .‬متعهـد بـه حمایـت و پاسداشـت خـون شـهدا‬ ‫هسـتیم و برای اعتالی جمهوری اسلامی ایران‪ ،‬قسـم خورده ایم‬ ‫لشـکنی و تجـاوز بـه حریـم دیگـران‬ ‫و می دانیـم هرگونـه پروتک ‬ ‫نطـرح عظیـم ملـی و شعله ورشـدن اتـش بیمـاری و مانـدن‬ ‫درای ‬ ‫باتلاق می توانـد ضربـه ای بـه جمهـوری اسلامی‬ ‫کشـور در ایـن‬ ‫ِ‬ ‫ایران باشـد؛ بنابراین‪ ،‬باید باتمام وجود در مقابل اندک افرادی که‬ ‫ابزار ایسـتادن‬ ‫می خواهند پروتکل ها را بشـکنند‪ ،‬بایسـتیم‪ .‬البته ِ‬ ‫لشـکن‪ ،‬دسـت مـا نیسـت‪ .‬مـا نـه نیـروی نظامـی‬ ‫در مقابـل پروتک ‬ ‫و انتظامـی داریـم؛ نـه ابـزار بازدارنده دیگر‪ .‬باید مرتب تذکر بدهیم‪،‬‬ ‫کاستی ها را بگوییم‪ ،‬منعکس کنیم‪ ،‬پروتکل ها را ارزیابی و نظارت‬ ‫کنیـم و بـه مقامـات ذی ربـط ب هسـرعت منعکـس کنیـم»‪.‬‬ ‫رئیـس مجلـس گفـت‪« :‬به بـاور امـام (ره)‪ ،‬رهبـری و انقلاب‬ ‫اقتصـاد بایـد به دسـت مـردم اداره شـود که این بـاور و ارزش های‬ ‫ماسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایرنـا؛ محمدباقـر قالیبـاف در نشسـت‬ ‫نماینـدگان اتـاق بازرگانـی‪ ،‬صنایـع معـادن و کشـاورزی ایـران‪،‬‬ ‫افزود‪« :‬باید به تولیدکنندگان‪ ،‬جوانان‪ ،‬علم‪ ،‬اندیشه‪ ،‬خالقیت‬ ‫و تفکـر مـردم خودمـان ایمـان اورده؛ اعتمـاد کنیـم و فرصـت‬ ‫را بـرای ان هـا فراهـم کنیـم‪ .‬همین طورکـه در سـال های قبـل‬ ‫رهبـر معظـم انقلاب گفتنـد دشـمن مـا امریکاسـت و راه مبـارزه‬ ‫بـا امریـکا‪ ،‬کار اسـت‪ ،‬کار اسـت‪ ،‬کار‪ .‬مـا از تولیـد‪ ،‬فعالیت و تالش‬ ‫حـرف می زنیـم‪ .‬ایـن افتخـار را دارم کـه به عنـوان عضـو پارلمـان‬ ‫در جمـع اتـاق بازرگانـی هسـتم‪ .‬بخـش خصوصـی کـه درکنارهـم‬ ‫نشسـتیم بـرای این موضـوع صحبت کنیم‪ .‬خوشـحالم بحث ها‬ ‫و دغدغه هایـی کـه مطـرح شـد دغدغه هـای تئوریـک نبـود‪.‬‬ ‫یسـت کـه بـا ان هـا زندگـی‬ ‫موضوعـات واقعـی‪ ،‬میدانـی و ملموس ‬ ‫می کنیـم‪ .‬تنهـا نبایـد بـه مسـئله بپردازیـم‪ .‬شـناخت مسـئله‬ ‫اسـاس بحـث اسـت؛ ولـی در ان مانـدن و مرتـب تکرار کـردن‪،‬‬ ‫یک نـوع در جـا زدن اسـت‪ .‬مـا‪ ،‬در ایـن بحث هـا روشـن کنیـم‬ ‫چـه بایـد کـرد و حداقـل وقـت بگذاریـم چـه باید کنیم‪ .‬ب هسـمت‬ ‫گروه هـای کاری و بخش هـای کاری کمیسـیون ها برویـم و بـه‬ ‫تسـر کنیـم‪،‬‬ ‫ان هـا توجـه کنیـم‪ .‬وقتـی نـگاه کلـی بـه درهـای پش ‬ ‫یک دهـه را بـا اقتصـاد دولتـی‪ ،‬یک دهـه را بـا اقتصـاد تعدیـل و بـا‬ ‫اقتصـاد شـبه دولتی سـپری کردیـم»‪.‬‬ ‫نانوایی ها نظارت نمی شوند‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫نظـارت و رسـیدگی از بـدو خلقـت‪ ،‬بـا بشـر همـراه و همـدم بـوده اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫نظارت در گذشته برای بقای حیات‪ ،‬امری الزم و ضروری بوده تا انسان خود‬ ‫را از گزنـد حیوانـات وحشـی مصون بـدارد‪ .‬پـس ازان دوره‪ ،‬دوره زندگی قبیله ای‬ ‫اغـاز شـد و از ان هنـگام‪ ،‬نظـارت و سرپرسـتی‪ ،‬قـوام و دوام گرفـت و چنیـن شـد‬ ‫کـه کارهـا روال عـادی پیـدا کـرد و از اغاز قرن بیسـتم‪ ،‬تحت نام بازرسـی‪ ،‬وظیفه‬ ‫مهـم نظـارت‪ ،‬شـکل قانونـی پیـدا کـرد‪ .‬بحـث امـروز ما پیرامـون عدم نظـارت یا‬ ‫بازرسـی از نانوایـان کشـور اسـت کـه کارشـان تهیـه و پخت نـان یعنی مهم ترین‬ ‫اغذیه ای سـت کـه طعـام غالـب خانواده هـا را تشـکیل می دهـد‪ .‬اختصـاص‬ ‫یسـت که در رسـانه های‬ ‫ایـن مقالـه بـه نانوایی هـا‪ ،‬متاثـر از گزارش های بسیار ‬ ‫داخلی و جمعی از رسـانه های خارجی معاند بازتاب داشـته اسـت؛ هیاهویی‬ ‫پیرامـون عمـل جاهالنه یک کارگر نادان نانوایی که ب ه هنگام خمیرگیـری‪ ،‬اب‬ ‫دهـان یـا تـف بـر خمیـر می انداختـه تـا مـردم از ایـن نـان الـوده اسـتفاده کننـد‪.‬‬ ‫پیش از هرچیـز ایـن خبـر می توانسـت و چه بهتـر بـود ا گـر رسـانه ای نمی شـد و‬ ‫بعضـی از همـکاران مطبوعاتـی و رسـانه ای بـه ان دامـن نمی زدنـد و خورا کـی‬ ‫بـرای بیگانـگان و بیگانه پرسـتان مهیـا نمی کردنـد کـه جـای گلـه بسـیار از‬ ‫همکاران دارد؛ چرا که پاره ای از اوقات ناخواسـته‪ ،‬به تبلیغات سـوء و تشـویش‬ ‫اذهـان هم وطنـان دامـن می زننـد؛ امـا بایـد از دولـت‪ ،‬مسـئولین‪ ،‬شـورای ارد‬ ‫و نـان‪ ،‬صنـف خبـاز‪ ،‬اتاق هـای اصنـاف‪ ،‬وزارت بازرگانـی‪ ،‬سـازمان غلـه و ده هـا‬ ‫نهاد و سـازمانی که مسـتقیم یا غیرمسـتقیم باید بر کار توزیع ارد‪ ،‬نوع پخت و‬ ‫قیمـت نـان نظـارت کامل داشـته باشـند‪ ،‬توضیح خواسـت؛ ان هـم غذایی که‬ ‫قـوت اصلـی بیـش از ‪ 95‬درصـد مـردم در کشـور م اسـت و دربـاره ان و کرامت ان‪،‬‬ ‫ده هـا حدیـث و نشـانه و فـراز از سـوی علمـای دیـن مبین اسلام‪ ،‬به مـردم داده‬ ‫شـده و حتـی عمـوم مـردم‪ ،‬بـه نـان سـوگند می خورنـد تـا اعتبـار و ارزش و حتـی‬ ‫تقـدس ایـن مـاده اصلـی غذایـی را نشـان دهنـد‪ .‬متاسـفانه می تـوان گفـت که‬ ‫بو کارهایی ست که صاحبان ان به نوعی خودرای‬ ‫حوزه نانوایی ها یکی از کس ‬ ‫و خودمحور هستند و تا می توانند و توانسته اند‪ ،‬از وزن و حجم نان کاسته اند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫امـا بـر قیمـت ان مرتبـا افزوده انـد‪ .‬ا گـر فقـط یـک نـوع از ایـن نان هـای مرسـوم و‬ ‫مـورد اسـتفاده مـردم به نـام نان سـنگک را مـورد دقـت و بررسـی قـرار دهیـم‪،‬‬ ‫می بینیم که اندازه و قیمت های ان‪ ،‬در مناطق مختلف تهران‪ ،‬بسـیار متغیر‬ ‫اسـت؛ به خصـوص اینکه بهانه ای به دسـت نانوایـان داده اند که بعضـی از انان‬ ‫با نصب یک اعالمیه کاغذی و به عنوان پخت ازاد مبنی بر خرید ارد با نرخ ازاد‪،‬‬ ‫نتـر دراختیار‬ ‫کتـر و کم وز ‬ ‫بـه هـ ر میـزان کـه انصـاف داشـته باشـند‪ ،‬نـان را کوچ ‬ ‫مـردم قـرار می دهنـد؛ به نحوی که نان سـنگک از ‪ 2500‬تومان تا ‪10‬هزار تومـان در‬ ‫نقـاط مختلـف به فـروش می رسـد‪ .‬چنـد دانـه کنجـد بـه ان می افزاینـد و نـان را‬ ‫برشته تر به مشتریان تحویل می دهند و بستگی به انصاف نداشته‪ ،‬هر چقدر‬ ‫اراده کننـد از مشـتری پـول دریافـت می کننـد‪ .‬بقیـه نان هـا نیز بدین صـورت به‬ ‫ً‬ ‫مـردم عرضـه می شـود‪ .‬بـرای نمونـه؛ وقتـی قیمـت نـان رسـما در سـال جـاری‬ ‫افزایش گرفت و به یک باره نان لواش یا کتابی پخت‪ ،‬از ‪ 200‬تومان به ‪ 300‬تومان‬ ‫بـرای یـک عـدد ان قیمـت گرفـت‪ ،‬به همان میـزان هـم نازک تـر شـد؛ تا جایی که‬ ‫نازکی ان با یک برگ کالباس یا یک ورق کاغذ برابری می کند و درنتیجه وقتی‬ ‫نانوایـان مـورد بازرسـی و نظـارت قـرار نمی گیرنـد تـا می تواننـد گران فروشـی هـم‬ ‫ً‬ ‫می کننـد و چـون خـود را کاملا مخیر می دانند‪ ،‬این بار یک انسـان بیمار‪ ،‬نـان را‬ ‫با تف هم اغشته می کند تا خریداران از همه جا بی خبر‪ ،‬عالوه بر گران خریدن‪،‬‬ ‫از جنبـه بهداشـتی هـم اسـیب ببیننـد‪ .‬امیـدوارم هر کس یـا هر نهـادی که باید‬ ‫نظارت مستقیم بر کار نانوایان داشته باشد‪ ،‬با سرکشی و نظارت مستمر بر کار‬ ‫نانوایان‪ ،‬به بهداشـت و سلامتی عمومی نیز نظر داشـته باشـند‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫افزایش ضریب نفوذ تلفن همراه‬ ‫قبـل از روی کار امـدن دولـت تدبیـر و امیـد‪ ،‬ضریـب نفـوذ تلفن همراه در کشـور‬ ‫حـدود ‪ ۸۰‬درصـد (‪ ۶۰‬میلیون نفـر) بـود‪ .‬پـس از روی کارامـدن دولـت‪ ،‬توسـعه‬ ‫اینترنـت پهن بانـد سـیار‪ ،‬ثابـت و ضریـب نفـوذ تلفن همـراه سـرعت بیشـتری‬ ‫به خـود گرفـت؛ تاجایی کـه می تـوان گفـت کـه رتبـه ضریـب نفـوذ اینترنـت در‬ ‫کشـور‪ ،‬رتبه خوبی سـت‪ .‬البته همان طورکه وزیر ارتباطات و معاونانش بارها‬ ‫تا کیـد کرده انـد‪ ،‬وضعیـت اینترنـت ثابـت مـا مناسـب نیسـت و هنـوز موانـع‬ ‫زیـادی بـرای رفـع مشـکل سـرعت اینترنـت ثابـت هسـت و بایـد دراین زمینـه‬ ‫کار بیشـتری صـورت داد‪ .‬توسـعه زیرسـاخت ها از حـدود هشت سـال‬ ‫قبـل به سـرعت طـی شـد و هرسـال تعـدادی ضریـب نفـوذ تلفن همـراه در‬ ‫کشـور افزایـش یافـت‪ .‬به گـزارش سـازمان تنظیـم مقـررات؛ اخریـن امـار و‬ ‫اطالعـات مربـوط بـه بخـش ارتباطـات و فنـاوری اطالعـات نشـان داده کـه‬ ‫تعـداد مشـترکین تلفن همـراه از ‪ ۹۳‬میلیون نفـر در سـال ‪ ،۹۷‬ا کنـون از مـرز‬ ‫‪ ۱۲۵‬میلیون نفـر گذشـته و درصـد نفـوذ تلفن همـراه در کشـور ‪ ۱۴۹.۹‬اسـت‪.‬‬ ‫اجرای طرح هر دانش اموز یک تبلت‬ ‫جانشـین وزیـر در طـرح مشـارکت در تهیـه تبلـت و تجهیـزات هوشـمند بـر‬ ‫اجراشـدن طـرح «هـر دانش امـوز یـک تبلـت‪ ،‬هـر تبلـت یـک کالس‪ ،‬یـک‬ ‫مدرسـه» در اسـتان ها تا کیـد کـرد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اموزش وپـرورش؛‬ ‫جـواد حسـینی گفـت‪« :‬پیـرو ابلاغ طـرح ملی نهضت تهیه تبلـت و تجهیزات‬ ‫هوشـمند بـرای دانش امـوزان‪ ،‬طـرح هدایـت بـا بخشـنامه ای به اسـتان ها بر‬ ‫اجرای طرح هر دانش اموز یک تبلت‪ ،‬هر تبلت یک کالس‪ ،‬یک مدرسه ابالغ‬ ‫شـد‪ .‬براین اسـاس؛ با توجه بـ ه ضـرورت ایجـاد وحـدت رویـه و انسجام بخشـی‬ ‫بـه این اقـدام ملـی‪ ،‬اسـتان ها بایـد براسـاس ایـن بخشـنامه اقدامـات الزم را‬ ‫نر ا تـا ‪ 22‬دی مـاه بـه سـازمان اموزش وپـرورش اسـتثنایی‬ ‫انجـام و گـزارش ا ‬ ‫ارسـال کنند‪ .‬هماهنگی با اسـتانداران و دریافت ‪ 500‬دسـتگاه تبلت برای هر‬ ‫اسـتان از مرکـز امـار ایـران؛ ازجملـه توصیه هـای ایـن بخشـنامه اسـت»‪.‬‬ ‫دعوت شرکت گاز از دانش بنیان ها‬ ‫ُ‬ ‫مسـعود زردویـان در بازدیـد از ‪25‬امیـن نمایشـگاه نفـت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیـش و‬ ‫پتروشـیمی گفـت‪« :‬مـا همـواره در ایـن نمایشـگاه ها در جسـت وجوی تامین‬ ‫نیازهـا از شـرکت های سـازنده داخلـی هسـتیم و همسـو بـا این موضـوع در‬ ‫سـال های قبـل‪ ،‬اقدام هـای ارزشـمندی انجـام شـد و بخـش عمـده ای از‬ ‫نیازهـای صنعـت گاز را از داخـل کشـور تامیـن کرده ایـم‪ .‬البتـه در مـواردی‬ ‫نیـز توافق هایـی انجـام شـده و موفـق شـدیم تفاهم نامه هـا و قراردادهایـی را‬ ‫در این زمینـه امضـا کنیـم»‪ .‬به گزارش شـرکت ملـی گاز ایـران؛ مدیر هماهنگی‬ ‫و نظـارت بـر تولیـد شـرکت ملـی گاز ایـران افزود‪« :‬همین جـا اعالم می کنیم که‬ ‫ا گـر شـرکت دانش بنیـان یـا هـر شـرکت تولیـدی دیگـری امادگـی تولیـد یـا ارائـه‬ ‫خدمـات را در صنعـت گاز و پاالیشـگاه های گاز دارنـد‪ ،‬بـه مـا مراجعـه کننـد تا‬ ‫ان شـاءاهلل بتوانیـم همـکاری مناسـبی بـا یکدیگـر داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫فعال کردن روابط اقتصادی ایران و ارمنستان‬ ‫وزیـر اقتصـاد ارمنسـتان‪ ،‬فعال کـردن روابط اقتصـادی دو کشـور را مورد تا کید‬ ‫قـرار داد‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ وهـان کروبیـان پـس از امضـای تفاهم نامـه‬ ‫همکاری هـای مشـترک بـا وزیـر صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت کشـورمان در‬ ‫گفت وگـو بـا خبرنـگاران‪ ،‬با بیان این مطلـب‪ ،‬افـزود‪« :‬در زمینه تجـارت متقابل‬ ‫و همکاری هـا و تولیـدات مشـترک بـرای ورود ایـران بـه بـازار کشـورهای دیگـر‬ ‫امـاده همـکاری هسـتیم»‪ .‬او با اشـاره به اینکه ارمنسـتان بازار بزرگـی در اختیار‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬امادگـی داریـم عرصـه کشـورمان را در اختیـار تجـار کشـور ایـران‬ ‫بـرای ورود بـه کشـورهای ثالـث قـرار دهیـم»‪ .‬او بر تسـهیل مـراودات تجـاری و‬ ‫رفـع مشـکالت تجـار دو کشـور تا کیـد کـرد‪.‬‬ ‫‪20‬درصدی نرخ طرح ترافیک‬ ‫افزایش‬ ‫ِ‬ ‫لو نقـل و ترافیـک شـهرداری تهـران دربـاره الیحـه اصلاح مصوبـه‬ ‫معـاون حم ‬ ‫تعیین عوارض تردد جهت مدیریت ترافیک‪ ،‬کاهش تقاضای سـفر و کنترل‬ ‫الودگـی هـوا گفـت‪« :‬تغییـرات جـدی در طـرح ترافیک سـال اینده پیش بینی‬ ‫شـده؛ یکی از ان هـا افزایـش ‪ ۲۰‬درصـدی نـرخ طـرح ترافیـک اسـت»‪ .‬به گزارش‬ ‫دانشـجو؛ سـید مناف هاشـمی افزود‪« :‬پیشـنهادهایی هم درباره خرید های‬ ‫شـش ماهه و یک سـاله طرح ترافیک داشـته ایم و چنانچه خرید شـش ماهه‬ ‫طـرح انجـام گیـرد‪ ،‬تخفیـف ‪ ۲۰‬درصـدی و ا گـر خریـد سـاالنه انجـام شـود‪،‬‬ ‫تخفیـف دو تـا ‪ ۳۵‬درصـدی پیشـنهاد شـده اسـت‪ .‬ا گـر شـهروندان تهرانـی‬ ‫طرح ترافیک خود را یک ساله خریداری کنند‪ ،‬رسوب پول شهرداری بیشتر‬ ‫می شـود و از ایـن منابـع می تـوان به عنـوان وجـوه اداره شـده بـرای نوسـازی‬ ‫تا کسـی ها و اتوبـوس و متـرو اسـتفاده کـرد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد‬ ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2163‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نگاهی به سی وهفتمین دوره جشنواره جهانی فیلم کوتاه تهران‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫فرصتی برای کشف استعدادهای اینده‬ ‫مرتضیسنجری‬ ‫تمدید خواهم کرد‬ ‫اقامتم را‬ ‫کشور دستانت‬ ‫میان‬ ‫ِ‬ ‫بوی نعناء و پونه پیچیده‬ ‫لب مرز شهر چشمانت‬ ‫ِ‬ ‫ُ‬ ‫در پس پرچین چارقد گل دار تو؛‬ ‫گویی ُدکان عطار ی ست‬ ‫تو باش و ارامش مرا ورق بزن‬ ‫میان روزهای دل تنگی تقویم!‬ ‫یاسربراتی‬ ‫مکالمه ها‬ ‫از خطوط لب هایت رد نمی شود‬ ‫اعصاب تلفن ها بهم می ریزد‬ ‫و جهان روی هیچ میزی‬ ‫با خدا به توافق نمی رسد‬ ‫ضربان هایم ساعتت را‬ ‫دست به سرمی کند‬ ‫مغزمفرو می پاشد‬ ‫توی لیوان‬ ‫هاتچاکلتت‬ ‫قبل از انکه تصور کنی‬ ‫کسی دیگر هم می تواند‬ ‫عشق را زنده به گور بکند‬ ‫سارا رضایی‬ ‫حبس تر از توام‬ ‫چون ریشه ای در خاک به خواب رفته ‪...‬‬ ‫خنده ام از چشم هایم بیرون می چکد‬ ‫در اتاقی که جای خالی ات را قاب کرده ام‬ ‫دفترم‪ ،‬درد رفتنت را ورق می زند‬ ‫و تمام قصه ات اسیر بغض قلم می شود ‪...‬‬ ‫بگذار سکوت شب‪ ،‬خواهش را بشکند‬ ‫خاک را از پوستت بتکان‬ ‫تا خنده ام به چشم هایم برگردد‬ ‫تا ریشه های خفته بیدار شوند‬ ‫تا جوانه شوم بر شاخه ای‬ ‫که سال ها در پاییز مانده است ‪...‬‬ ‫بگذار بشنوم اواز بودنت را ‪...‬‬ ‫نگاه کن ان دورها‬ ‫غروب بر گونه خورشید بوسه می پاشد ‪...‬‬ ‫راضیه اخالقی راد‬ ‫سیه روزم و اقبالم چو شب تاریک گشته‬ ‫تمام برگ و بارم زرد چون پاییز گشته‬ ‫غریب افتاده ام اینجا میان گله ای گرگ‬ ‫ُپرم چون کاسه ای که صبر او لبریز گشته‬ ‫محدثهبلوکی‬ ‫به یغما برده ای مرا‪،‬‬ ‫ای که چشم هایت‬ ‫پای کوبی صد کولی عاشق‬ ‫لب هایت‪،‬‬ ‫شطه های به خون نشسته خوزستان‬ ‫خنده هایت‪،‬‬ ‫طنین خوش روزهای کودکی‬ ‫تن پوش تنت‪،‬‬ ‫عطر شالیزارهای سرزمین مادری‬ ‫دوست داشتنت‪،‬‬ ‫لذت قدم زدن‬ ‫در خیابان های بارانی ولیعصر‬ ‫محبوب من‬ ‫تو سرزمین من هستی‬ ‫منصفانهنبود‬ ‫در این جغرافیای بی حدومرز‬ ‫عاشقتنمی شدم‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫داورانــی از کشــورهای ایتالیــا‪ ،‬کره جنوبی و ایــران؛ اثار راه یافته‬ ‫بــه سـی وهفتمین دوره جشــنواره جهانــی فیلــم کوتــاه تهــران‬ ‫را قضــاوت کردنــد‪ .‬اعضــای هیئ ـت داوران بخــش «رقابتــی‬ ‫بین الملــل» سـی وهفتمین دوره این جشــنواره عبــارت بودند‬ ‫از‪ :‬بهنــام بهــزادی (کارگردان‪/‬ایــران)‪ ،‬لیــا بلترامــی (کارگــردان‪/‬‬ ‫ایتالیــا) و کیون گیــون کیــم (مدیــر برنامه ریــزی جشــنواره‬ ‫ُ‬ ‫بین المللــی فیلــم بوســان‪/‬کره جنوبی)‪37 .‬امی ـن دوره‬ ‫جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران به دبیــری ســید صــادق موســوی‬ ‫(مدیرعامــل انجمن ســینمای جوانان ایران)؛ به عنــوان اولین‬ ‫جشــنواره جهانــی ســینمایی در ایــران؛ ب هصــورت حضــوری و‬ ‫انالیــن و بــا نمایــش ‪ 63‬فیلــم از کارگردانــان ‪ 19‬کشــور جهــان‬ ‫و نیــز ‪ 146‬فیلــم از کارگردانــان ایرانــی‪ ،‬در تاریــخ ‪ 20‬تــا ‪24‬‬ ‫نمــاه ‪ )99‬و در پردیــس ســینمایی‬ ‫ژانویــه ‪ 1 ( 2021‬تــا ‪ 5‬بهم ‬ ‫نمــال» در شــهر تهــران برگــزار شــد؛ ایــن رویــداد‪ ،‬امــروز بــه‬ ‫«ایرا ‬ ‫کار خــود پایــان خواهــد داد‪.‬‬ ‫اسـامی ‪ 63‬فیلمـی کـه در بخـش «رقابتـی‬ ‫بین الملـل» ایـن دوره جشـنواره در رشـته های‬ ‫مختلف داستانی‪ ،‬مستند‪ ،‬تجربی و پویانمایی‬ ‫بـرای تصاحـب تندیـس جشـنواره و جایـزه‬ ‫سـه هزاردالری بـا همدیگـر رقابـت کردنـد‪،‬‬ ‫عبارت انـد از‪ :‬بخـش داسـتانی؛ «یـک شیشـه‬ ‫اجیـل» (سـاواس اسـتاورو‪/‬قبرس)‪« ،‬بعـد از‬ ‫کالس» (چارلـز شـوچی دونگ‪/‬چیـن)‪« ،‬تعـان»‬ ‫(دانیـل هاولید‪/‬لهسـتان)‪« ،‬بـرادر» (بپـه‬ ‫توفارولو‪/‬ایتالیـا)‪« ،‬پیـش از توفان» (چـن یوان‪/‬‬ ‫فیتوس‪/‬فرانسـه)‪،‬‬ ‫چیـن)‪ « ،‬بروکلـی» (الیـوت ِ‬ ‫«سـفر کاری» (وون گیـو لـی‪ /‬کـره جنوبـی)‪،‬‬ ‫«شـب به خیر» (انتونـی ِنتی‪/‬غنـا)‪« ،‬خیال بافی»‬ ‫(سـدریک مارتین‪/‬فرانسـه)‪« ،‬فاصله هـا»‬ ‫(سـوزان بیخار‪/‬اسـپانیا)‪« ،‬پـارس سـگ ها»‬ ‫(سـرجیو سرانو‪/‬اسـپانیا)‪« ،‬شـیفت شـب»‬ ‫(البیـن وایلدنر‪/‬اتریـش)‪« ،‬رانـش» (هانگیونـگ‬ ‫بو‪/‬یـن)‪« ،‬صبـح بخیـر» (بارتوز کوزرا‪/‬لهسـتان)‪،‬‬ ‫«حمورابـی» (پاتریـک کنلی‪/‬امریـکا)‪« ،‬صداشـو‬ ‫در نیـار» (یایـا سـیما کوا‪/‬امریکا)‪« ،‬دریاچـه‬ ‫خوشـبختی» (الیا کسـی پالویان‪/‬بلاروس)‪،‬‬ ‫«مرخصـی اسـتحقاقی» (انتـون سـازونوف‪/‬‬ ‫روسیه)‪« ،‬مورتنول» (ژولین سیلورای‪/‬فرانسه)‪،‬‬ ‫«نینـا» (هریسـتو سیمئونوف‪/‬بلغارسـتان)‪،‬‬ ‫«بهشـت» (پابلـو ویرادو‪/‬فرانسـه)‪« ،‬یاغـی»‬ ‫(فیلیپ ِچویگنی‪/‬کانادا)‪« ،‬برچسب» (جورجی‪.‬‬ ‫ام‪ .‬اونکوفسـکی‪/‬مقدونیه)‪« ،‬بهتریـن ارکسـتر‬ ‫جهان» (هنینگ بکهاوس‪/‬اتریش)‪« ،‬بازگشت»‬ ‫«زن خانـه» (فیلیپـه‬ ‫(چارلـی کوکا‪/‬فرانسـه)‪ِ ،‬‬ ‫اسپینوزا‪/‬اسـپانیا)‪« ،‬تاب» (سـامارا سا گینبائوا‪/‬‬ ‫قرقیزسـتان)‪« ،‬چـاه» (دیگـو پورتاس‪/‬اسـپانیا)‪،‬‬ ‫«بیـوه سـاورینی» (لوییـک گایالرد‪/‬فرانسـه)‪،‬‬ ‫«سـفیدپوش» (رضـا فهیمی‪/‬ایـران)‪« ،‬گوشـت‬ ‫تلـخ» (فریـد حاجی‪/‬ایـران)‪« ،‬دکل» (بابـک‬ ‫مصطفوی‪/‬ایران)‪« ،‬داغی» (فاطمه محمدی‪/‬‬ ‫ایـران) و «اسـب سـفید بـال دار» (مهیـار مانـدگار‪/‬‬ ‫ایـران)‪ .‬بخـش مسـتند؛ «شـمالگان» (خیسـوز‬ ‫مـاری الزکانـو و جوسـوو و ِنرو‪/‬اسـپانیا)‪« ،‬مـرز‬ ‫ابی رنـگ» (ایـوان میلوسـا ولجوی‪/‬صربسـتان)‪،‬‬ ‫«پیانـوی پریپیـات» (الیشـکا سـیلکووا‪/‬‬ ‫جمهـوری چـک)‪« ،‬بازنگـری» (میخائیـل‬ ‫ژلزنیکوف‪/‬روسـیه)‪« ،‬اس تـی‪ .‬کولون» (ارنسـت‬ ‫لورک‪/‬لهسـتان)‪« ،‬اخریـن شـکارچیان سـر»‬ ‫(مارکـو دل لوچـی و کوزیمـو گرگنانی‪/‬ایتالیـا)‪،‬‬ ‫«وقتـی مامـان رفـت» (زینـب گلـرو کجنجیلـر‪/‬‬ ‫ترکیـه)‪« ،‬مطرودهـا» (لیـه مونفورتی‪/‬فرانسـه) و‬ ‫«کا ک ئیـرج» (جمشـید فر ج ونـد فردا‪/‬ایـران)‪.‬‬ ‫بخـش انیمیشـن؛ «متـرو» (ناتالیـا کرافچـوک‪/‬‬ ‫لهسـتان)‪« ،‬پسـری در جنـگل» (فابیانـو لئانـدرو‬ ‫پاندولفی‪/‬برزیـل)‪« ،‬شـمع» (مـارک ریبـا و انـا‬ ‫سوالناس‪/‬اسـپانیا)‪« ،‬دریـای خشـک» (بـارت‬ ‫بوسـیرت و یـوس بکس‪/‬بلژیـک)‪« ،‬اپیرنـوف»‬ ‫(الخانـدرو اریـل مارتین‪/‬ارژانتیـن)‪« ،‬متـرو»‬ ‫(والنتیـن تایتروف‪/‬روسـیه)‪« ،‬شـام اخـر» (پیوتـر‬ ‫دوماال‪/‬لهسـتان)‪« ،‬صیـاد مرواریـد» (مارگریـت‬ ‫دانیلسـن‪/‬نروژ)‪« ،‬موش هـا میـان دیوارهـا»‬ ‫(میریانا سـاراندوا‪/‬اتریش)‪« ،‬وا چرخه» (ماتئوس‬ ‫لنارت‪/‬لهسـتان)‪« ،‬غریبـه» (انتونیـو میشـله‬ ‫اسـتیا‪/‬ایتالیا)‪« ،‬دلیل» (سایمون روچینسکی‪/‬‬ ‫لهسـتان)‪« ،‬متـرو» (رابـرت کوزنیوسـکی‪/‬‬ ‫لهسـتان)‪« ،‬پسر و جغد» (ماریو گاجو دکاروالیو‪/‬‬ ‫پرتغـال)‪« ،‬بادبـادک» (مارتیـن سـامانتا‪/‬چک)‪،‬‬ ‫«اتـش سـرخ» (مونـا عبداهلل شـاهی‪/‬ایران) و‬ ‫«خرچنگ» (شیوا صادق اسدی‪/‬ایران)‪ .‬بخش‬ ‫تجربـی؛ «پیکـر مـن ارزانـی شـما» (انـا بوگدانـف‪/‬‬ ‫فرانسـه) و «خانـه کودکـی ام‪ ،‬مـرا اسـیر می کنـد»‬ ‫(جانـدره ون هردن‪/‬افریقـای جنوبـی)‪.‬‬ ‫احمـد مسـجدجامعی در حاشـیه برگـزاری‬ ‫سـی وهفتمین جشـنواره بین المللی فیلم کوتاه‬ ‫تهران گفت‪« :‬فیلم کوتاه‪ ،‬مصداق بارز کم گفتن‬ ‫و گزیده گفتـن اسـت و اینکـه چطـور بایـد در زمان‬ ‫کـم‪ ،‬حرفـی درسـت را مطـرح کرد»‪ .‬عضو شـورای‬ ‫اسالمی شهر تهران افزود‪« :‬جشنواره فیلم کوتاه‬ ‫یسـت؛ زیـرا از پر سـابقه ترین‬ ‫تهـران‪ ،‬اتفـاق مبارک ‬ ‫سـینمایی کشـور اسـت‪ .‬نـام‬ ‫رویدادهـای‬ ‫ِ‬ ‫تهـران بـرای ایـن جشـنواره نیـز انتخـاب بسـیار‬ ‫یسـت؛ زیـرا ا کثـر جشـنواره های مهـم دنیا‬ ‫درست ‬ ‫نـام یـک شـهر را بـا خـود یـدک می کشـند کـه ایـن‬ ‫جشنواره هم مطابق این رویه عمل کرده است‪.‬‬ ‫شـرایط امسـال به واسـطه وجـود کرونـا خـاص‬ ‫ً‬ ‫است؛ دراین شرایط این رویداد طبیعتا به سوی‬ ‫برگـزاری نیمه انالیـن رفتـه و عدالـت سـینمایی‬ ‫یکـه هـم کالس هـای‬ ‫ایجـاد شـده اسـت؛ به طور ‬ ‫اموزشـی و هـم موضوعـات فرهنگـی به دسـت‬ ‫تمـام افـراد حاضـر در کشـور می رسـد‪ .‬برگـزاری‬ ‫ایـن رویـداد در شـرایط حـال‪ ،‬جای تبریـک دارد‪.‬‬ ‫سینمای کوتاه مغفول واقع شده و باوجوداینکه‬ ‫در میان سـینما گران شناخته شـده تر از بسیاری‬ ‫از گونه هاسـت؛ امـا بـه ان کمتـر پرداختـه شـده‪.‬‬ ‫فیلم سـازان صاحب نـام مـا از دل جشـنواره فیلم‬ ‫کوتـاه و سـینمای کـودک و نوجـوان به سـینمای‬ ‫بلنـد معرفـی می شـوند و ایـن دو گونـه‪ ،‬پشـتوانه‬ ‫سـینمای کشـور هسـتند‪ .‬هرچه جشـنواره ها به‬ ‫نهادهـا و تشـکل ها وابسـته باشـند‪ ،‬بهتـر اسـت؛‬ ‫زیـرا در بخـش دولتـی ناپایـداری بسـیار اسـت»‪.‬‬ ‫محمدمهدی طباطبایی نژاد دربـاره این رویداد‬ ‫هنـری گفـت‪« :‬سـینمای کوتـاه کشـور طـی‬ ‫این سـال ها رشـد قابل توجهـی داشـته اسـت و‬ ‫موفقیت هـای ان در سـال های اخیـر‪ ،‬از سـطح‬ ‫باورهـا فراتـر اسـت‪ .‬شـرایط برگـزاری جشـنواره‬ ‫فیلـم کوتـاه تهـران به رغم اینکـه همـه تصـورات‬ ‫نسـمت می رفـت کـه چـراغ‬ ‫و نگاه هـا به ای ‬ ‫جشـنواره خاموش بماند؛ اما خوشبختانه برگزار‬ ‫شـد و مخاطبـان و فیلم سـازان در شـرایط امنـی‬ ‫به لحـاظ بهداشـتی در ان حضـور داشـتند»‪.‬‬ ‫دبیـر جشـنواره فیلـم فجـر دربـاره کیفیـت‬ ‫فیلم هـای جشـنواره فیلـم کوتـاه تهـران‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«تعـدادی از فیلم هایـی را کـه از ایـن جشـنواره‬ ‫ً‬ ‫بـه جشـنواره فجـر وارد شـدند‪ ،‬دیـده ام کـه واقعـا‬ ‫اثار درخور توجهی بودند‪ .‬سـینمای کوتاه کشـور‬ ‫در این سـال ها رشـد خوبـی داشـته و ایـن رشـد؛‬ ‫هـم کیفـی و هـم کمـی بـوده اسـت‪ .‬معتقـدم ا گـر‬ ‫کسی بخواهد به سینما توجه کند و ا گر مدیری‬ ‫می خواهـد بـرای سـینما ارزش قائـل باشـد‪،‬‬ ‫بایـد مرکزیـت توجـه خـود را بـر سـینمای کوتـاه‬ ‫معطـوف کند؛ زیـرا سـینمای کوتـاه‪ ،‬سـینمای‬ ‫اینـده اسـت و بچه هایـی کـه در سـینمای بلنـد‬ ‫ایـران در جشـنواره های جهانـی‪ ،‬نـام سـینمای‬ ‫ایران را پراوازه کرده اند‪ ،‬از پایگاه سـینمای کوتاه‬ ‫وارد این عرصـه شـده اند‪ .‬فیلـم کوتـاه‪ ،‬یـک بیان‬ ‫هنری قوی و موثر اسـت و باتوجه به شـرایط دنیا‬ ‫و ورود زندگی به فضای مجازی‪ ،‬این کوتاه شدن‬ ‫و بیـان کوتـاه‪ ،‬بیشـتر موردتوجـه خواهـد بـود؛‬ ‫برای همیـن تا کیـد دارم این سـینما واجـد ارزش‬ ‫مهـم؛ و سـینمای کوتـاه‪ ،‬معبـر مهمـی بـرای‬ ‫سـینمای کشـور اسـت‪ .‬ا کثـر افـراد سـینمایی‪ ،‬از‬ ‫شـرایط فعلـی جشـنواره راضـی هسـتند؛ چرا کـه‬ ‫هم پروتکل ها رعایت و هم رضایت صاحبان اثار‬ ‫فراهم امد‪ .‬ان بخشی که متمایل بودند اثارشان‬ ‫در شـرایط انالیـن قـرار گیـرد‪ ،‬ایـن اتفـاق رخ داده‬ ‫و ان هایی کـه حضـور فیزیکـی را انتخـاب کردنـد‬ ‫نیـز فیلم هایشـان نمایـش داده شـد‪ .‬جشـنواره‬ ‫کو نوجـوان‪ ،‬اولیـن گام برگـزاری‬ ‫فیلـم کود ‬ ‫جشـنواره را در دوران کرونـا برداشـت و تجاربـی‬ ‫بـه جشـنواره های کشـور منتقـل کـرد؛ سـپس‪،‬‬ ‫جشـنواره سـینماحقیقت به صـورت انالیـن‬ ‫تجاربـی را بـرای مـا به ارمغـان اورد‪ .‬فیلـم کوتـاه‬ ‫تهـران‪ ،‬ترکیبـی از انالین و فیزیکی؛ تجربه ای نو و‬ ‫متکـی و برگرفتـه از تجربیات دوسـتان ما بـود‪ .‬در‬ ‫فجر‪ ،‬تجربه این جشنواره ها را استفاده خواهیم‬ ‫کرد؛ البته در فجر ملی‪ ،‬یک مسیرهای دیگری را‬ ‫نیـز دنبال می کنیـم تا بتوانیم جشـنواره خوبی را‬ ‫داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫سـوگل طهماسـبی دربـاره جشـنواره بین المللـی‬ ‫فیلم کوتاه تهران گفت‪« :‬قصه ها و استعدادهای‬ ‫نابی که در دنیای فیلم کوتاه پیدا می شوند‪ ،‬در‬ ‫سینمای بلند وجود ندارند»‪ .‬این بازیگر سینما‬ ‫و تلویزیون عنوان کرد‪« :‬به عنوان یک بازیگر‪ ،‬به‬ ‫بـازی در فیلـم کوتـاه عالقـه دارم و تا کنـون چهـار‬ ‫تجربـه ایفـای نقـش در فیلـم کوتـاه را داشـته ام؛‬ ‫یادداشت‬ ‫زیـرا فیلـم کوتـاه ایـن فرصـت را مهیـا می کنـد تـا‬ ‫تجربه هـای متفاوتـی به دسـت اوری و خـودت‬ ‫را به عنـوان بازیگـر محـک بزنـی‪ .‬تنـوع قصـه و‬ ‫شـخصیت در فیلـم کوتـاه بـا حضـور یکسـری از‬ ‫جوانـان خـوش انـرژی و باانگیـزه کـه هنـوز وارد‬ ‫فضـای تجـاری سـینما نشـده اند و چهارچـوب‬ ‫سـینما برایشـان مقدس اسـت‪ ،‬موجب بالندگی‬ ‫سـینمای کوتـاه شـده اسـت‪ .‬تجربـه قرارگرفتـن‬ ‫در کارا کترهـای مختلـف برای من جذاب اسـت؛‬ ‫چرا کـه مـا را از چهارچـوب همیشـگی خـارج‬ ‫می کنـد و فیلـم کوتـاه‪ ،‬زیباتریـن بـرش از بخشـی‬ ‫از یـک زندگی سـت‪ .‬شـاید گاهـی فیلـم کوتـاه از‬ ‫مسـیر اصلـی خود خـارج می شـود؛ اما باید گفت‬ ‫کـه تنـوع هنـوز میان اثار سـینمای کوتاه هسـت‪.‬‬ ‫دو جشـنواره فیلم کوتاه تهران و جشـنواره فیلم‬ ‫نو نوجوانـان‪ ،‬رویدادهایـی هسـتند کـه‬ ‫کودکا ‬ ‫اینـده سـینمای مـا را می سـازند و از دل ایـن‬ ‫دو جشـنواره‪ ،‬سـینمای اینـده کشـور تامیـن‬ ‫می شـود»‪.‬‬ ‫محمـد حمیدی مقـدم در بازدیـد از‬ ‫سـی وهفتمین جشـنواره فیلـم کوتـاه تهـران‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬فیلم کوتـاه ایران دراین سـال ها به لحاظ‬ ‫فنـی دررقابت با فیلم هـای کوتاه خارجی جهش‬ ‫و رشـد خوبـی را تجربـه کـرده کـه ایـن نشـان‬ ‫می دهـد فیلـم کوتـاه‪ ،‬عقبـه بسـیارمهمی در‬ ‫تاریـخ سـینمای کشـور دارد»‪ .‬مدیرعامـل مرکـز‬ ‫گسـترش سـینمای مسـتند و تجربـی‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫یسـت کـه جریـان فیلـم کوتـاه‬ ‫«جـای خوشبخت ‬ ‫کشـور بـا حرکتـی کـه انجمن سـینمای جوانـان با‬ ‫برخورداری از مدیریتی درخشـان داشته‪ ،‬شاهد‬ ‫پیشـرفت و رشد فیلم کوتاه کشور در این سال ها‬ ‫هسـتیم‪ .‬فیلـم کوتـاه در ایـران همـواره جریـان‬ ‫مهمـی بـوده؛ زیـرا درزمینـه جسـارت ها و‬ ‫خطرپذیری هـا بـا جریـان فیلـم کوتـاه در دنیـا‬ ‫رقابـت دارد و جـای تبریـک دارد‪ .‬همچـون‬ ‫سـینمای مسـتند در کشـور‪ ،‬فیلم سـازان فیلـم‬ ‫کوتـاه بـا روشن نگه داشـتن چـراغ جشنواره شـان‬ ‫اجـازه ندادند سـینما خاموش بمانـد‪ .‬باتوجه به‬ ‫امـار اثـار شـرکت کرده‪ ،‬اسـتقبال بسـیارخوبی از‬ ‫جشـنواره صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬این تعـداد فیلـم‬ ‫نشـان از جوش وخـروش عرصـه فیلـم کوتـاه‬ ‫دارد و مدیریـت سـینمای جوانـان ایـران در امـر‬ ‫راهبری سـینمای کوتاه بسـیارخوب عمـل کرده‬ ‫اسـت‪ .‬دفاتـر انجمـن سـینمای جوانـان ایـران‬ ‫در سراسـر کشـور همـواره پایگاهـی مهـم بـرای‬ ‫جـذب اسـتعدادهای فیلم سـازی بوده انـد و‬ ‫بسـیار خوشـحالم که باوجود همـه گره هایی که‬ ‫وجود داشـت‪ ،‬با مدیریت درسـت این جشـنواره‬ ‫به صـورت ترکیبـی از انالیـن و حضـوری برگـزار‬ ‫شـد»‪.‬‬ ‫با ما شوراها را به خانه ببرید!‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫ً‬ ‫بزرگـی می گفـت‪ :‬مـردم کال دو دسـته اند؛ یک دسـته اهـل مطالعـه کتـاب و‬ ‫روزنامـه و مداقـه هسـتند تـا چیـزی بـه معلوماتشـان اضافـه شـود؛ دسـته‬ ‫دوم همه چیـز را می داننـد و همـان مصـداق همه چیـز را همـگان داننـد‪،‬‬ ‫هسـتند! حال اینکـه بـرای عضویـت در شـوراها قـرار اسـت ازمون برگـزار کنند‪،‬‬ ‫دسـت کم تـوی کـت دسـته دوم نمـی رود! در جریـان هسـتید کـه امسـال قـرار‬ ‫ِ‬ ‫اسـت از ثبت نام کننـدگان شـوراها ازمـون بگیرند‪ .‬عضو کمیسـیون شـوراهای‬ ‫مجلـس در تشـریح مصوبـه اعضـای کارگـروه تخصصـی کمیسـیون شـوراها‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬در تبصـره ‪ 3‬مـاده ‪ 4‬قانـون انتخابـات مصـوب شـد‪ ،‬قبـل از‬ ‫نام نویسـی کاندیداهـا ازمونـی مرتبـط بـا قوانیـن عمومـی و شـهرداری ها برگزار‬ ‫شـود تا داوطلبان عضویت در شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتا در این ازمون‬ ‫شـرکت کننـد‪ .‬کاندیداهـا بایـد حدنصـاب قبولـی را کسـب کننـد تـا بتواننـد‬ ‫در رقابت هـای انتخابـات شـوراهای اسلامی شـهر و روسـتا حضـور داشـته‬ ‫باشـند»‪ .‬عجـب دوره زمانـه ای شـده اسـت؟! طـرف بـا کوله بـار سـنگینی از‬ ‫تجربـه (کـه کـم مانـده دیسـک و صفحه کالچش بیـرون بزند) پـای در میدان‬ ‫خطیـر شـوراها گذاشـته اسـت تـا بـا رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی فلـک را‬ ‫سـقف بشـکافد و برای ما شـهری اباد و ابادان بسـازد‪ ،‬بعد شـما می خواهید‬ ‫ً‬ ‫ازمون برگزار کنید که مثال چه چیز را سنجش کنید؟! مسلمان نشنود‪ ،‬کافر‬ ‫مبینـاد چنیـن روزهایـی را کـه بـرای پوشـیدن ردای خدمت‪ ،‬بسـاط ازمون و‬ ‫مداد سـیاه مشـکی پررنگ نرم راه بیندازیم و خلوص نیت افراد را خدشـه دار‬ ‫کنیـم ‪ ...‬ایـن عزیـزان امتحانشـان را پیـش مـردم پـس داده اند و نور چشـم ما‬ ‫هسـتند‪ .‬حـاال درسـت اسـت چهارنفـر از اعضـای شـورای شـهر در گوشـ هو کنار‬ ‫مملکـت یـک لفت ولیسـی انجـام داده انـد و االن هـم گوشـه زنـدان هسـتند‬ ‫ولـی دلیـل نمی شـود ‪( ...‬داداش از چهارنفـر بیشـتر هسـتند!) حـاال پنج نفر از‬ ‫اعضای شـورای شـهر در گوشـه وکنار ‪( ...‬اسـتاد از پنج نفر هم بیشـتر هستند)‬ ‫حـاال تـو هـم گیـر دادی کـه خدمـات یـک عـده را زیـر سـوال ببـری! البتـه ا گـر‬ ‫پـای مافیـای کنکـور در میان اسـت که چهارتا جـزوه و نمونه سـوال این البه ال‬ ‫به فـروش بـرود و چهارنفـر نـان بخورنـد و حسابشـان گـردش میلیـاردی کنـد‪،‬‬ ‫حسـابش علی حده اسـت و کاریش نمی توان کرد‪ .‬باالخره مافیا سـت و برای‬ ‫خـودش حسـاب کتاب دارد؛ یعنـی ا گـر دو روز دیگـر رسـانه ملی تبلیغ کـرد‪« :‬با‬ ‫مـا شـوراها را بـه خانـه ببریـد»‪« ،‬کتاب هـای بنفـش و خا کسـتری مخصـوص‬ ‫جمع بنـدی ازمـون شـوراها»‪« ،‬سـواالت طبقه بندی شـده شـوراها» و ‪...‬‬ ‫تعجـب نکنیـد ‪ ...‬راسـتی حـاال کـه تـاالن تـاالن اسـت‪ ،‬صدتومـان زیـر پـاالن‬ ‫اسـت! حـاال کـه بسـاط امتحـان پهـن اسـت‪ ،‬پیشـنهاد می شـود دوسـتان‬ ‫برای انتخاب وزیر و مدیرکل و رئیس سـازمان حفاظت از محیط زیسـت هم‬ ‫یـک ازمـون ولـو شـفاهی شـده برگـزار کننـد‪ ،‬ببیننـد دوسـتان بلدنـد راجـع بـه‬ ‫لباس خـواب مـردم نظـر ندهنـد یـا خیـر؟!‬ ‫کلینیک‬ ‫«اختالل یادگیری اختصاصی» چیست و چه باید کرد؟‬ ‫لیال معینی‬ ‫اختصاصـی»‬ ‫یادگیـری‬ ‫«اختلال‬ ‫همان طور کـه از نامـش پیداسـت‪ ،‬وقتـی‬ ‫تشـخیص داده می شـود کـه در توانایـی‬ ‫فـرد بـرای درک و پـردازش موثـر و صحیـح‬ ‫اطالعـات‪ ،‬نقایـص خاصـی دیـده باشـد‪.‬‬ ‫تشـخیص این حالت‪ ،‬مشـاهده مشکالت‬ ‫مسـتمر و مختل کننـده در یادگیـری‬ ‫مهارت هـای پایـه ای ماننـد خوانـدن و‬ ‫نوشـتن یـا ریاضیـات اسـت کـه در سـنین ابتدایـی تحصیـل‪ ،‬بـروز می یابـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫به عبارتـی‪ ،‬عملکـرد فـرد در زمینه تحصیلـی مزبور کامال از سـطح میانگین ان‬ ‫سـن‪ ،‬پائین تر اسـت یا نتیجه قابل قبولی را با انجام تالش مضاعف به دسـت‬ ‫مـی اورد‪ .‬اختلال یادگیـری ممکـن اسـت در کودکانـی مشـاهده شـود کـه‬ ‫ً‬ ‫اتفاقـا به عنـوان افـرادی دارای هـوش فوق العـاده شـناخته می شـوند؛ و فقط‬ ‫زمانـی اشـکار می شـود کـه توقعـات اموزشـی طـی فرایند هـای ارزیابـی ماننـد‬ ‫ازمون های مدرسـه‪ ،‬چالش هایی را برای او ایجاد می کنند؛ چالش هایی که‬ ‫توانایی ذاتی و هوشی فرد قادر به غلبه بر ان ها نیست و راهکارهای جبرانی‬ ‫او نیـز بـا شکسـت روبـه رو می شـوند‪ .‬در تمـام ایـن بیمـاران‪ ،‬اختلال یادگیری‬ ‫اختصاصـی می توانـد عامـل وقـوع کاسـتی های دائمـی در حوزه هـای مرتبط‬ ‫به مهارت های خاص مانند کارکرد شـغلی ان ها شـود‪ .‬مشـکالت یادگیری و‬ ‫به کارگیری مهارت های تحصیلی که حداقل به شـکل یکی از عالئم زیر برای‬ ‫مـدت شـش ماه به رغـم انجـام مداخلات درمانـی بـرای رفـع مشـکل فـوق؛‬ ‫وجـود داشـته باشـد‪ ،‬قابل توجـه هسـتند‪:‬‬ ‫ً‬ ‫‪ .1‬روخوانی دشوار‪ ،‬کند و ادای نادرست کلمات؛ مثال هر کلمه را بلند و غلط‬ ‫یـا به کنـدی و بـا شـک و دودلـی می خواننـد‪ .‬اغلب کلمات را حدسـی خوانده‬ ‫و برای ادای اصوات کلمات‪ ،‬مشـکل دارند‪.‬‬ ‫‪ .2‬اشکال در درک معنی انچه می خوانند‪.‬‬ ‫‪ .3‬مشکالت در هجی کردن‬ ‫‪ .4‬اشکال در بیان نوشتاری‬ ‫‪ .5‬اشکال در مفاهیم و معنای اعداد یا محاسبات‬ ‫‪ .6‬اشکال در استدالل ریاضی‬ ‫والدیـن بـا مشـاهده هر یـک از ایـن مشـکالت در زمینـه یادگیـری کـودک‬ ‫خـود بایـد هرچه سـریع تر جهـت درمـان توسـط روانشناسـان و متخصصـان‬ ‫کـودک اقـدام کننـد؛ زیـرا هر گونـه سـاده انگاری در این زمینـه باعـث مشـکالت‬ ‫بزرگ تـری در کـودکان خواهـد شـد‪.‬‬ ‫*استاد دانشگاه و روانشناس عمومی‬ ‫کرونا و معضل «تقلب» در امتحانات انالین‬ ‫تقلـب در ازمـون انالیـن‪ ،‬بـه معضلـی بـرای معلمـان تبدیـل شـده‬ ‫اسـت‪ .‬هرچنـد این مسـئله سـال گذشـته نیـز وجـود داشـت؛ امـا‬ ‫امسـال این وضعیـت بـا مشـکالت خاصـی همـراه بـوده اسـت‬ ‫و برخـی بـا سوءاسـتفاده از این شـرایط‪ ،‬اب را بـرای کسـب وکار‬ ‫دراین فضـا‪ ،‬گل الـود کرده انـد‪ .‬به گـزارش ایرنـا؛ امسـال نیـز سـتاد‬ ‫ملی کرونا مجوز برگزاری ازمون های کالسـی را به صورت حضوری‬ ‫نـداد؛ بنابرایـن‪ ،‬ازمون هـا غیرحضـوری برگـزار می شـود و همـه‬ ‫دانش امـوزان بایـد غیرحضـوری امتحـان دهنـد‪ .‬درهمین زمینـه‬ ‫و در چندروزاخیـر‪ ،‬پسـت هایی در شـبکه های اجتماعـی پربازدیـد‬ ‫شـده کـه نشـان دهنده تلاش معلم هـا بـرای کاهـش امـکان‬ ‫ً‬ ‫تقلـب دانش امـوزان اسـت و البتـه موثـر به نظـر نمی رسـند؛ مثلا‬ ‫معلمـی بـه دانش اموزانـش پیـام داده‪« :‬در زمـان ازمـون در فاصله‬ ‫هشـت متری شـما نبایـد کسـی کتـاب بـاز کنـد؛ چـون سیسـتم‬ ‫یسـت که ا گر فردی در هشـت متری شـما کتاب‬ ‫مجهز به برنامه ا ‬ ‫بـاز کنـد یـا بـا شـما حـرف بزنـد‪ ،‬بـرای شـما تقلـب ثبـت می شـود!»‬ ‫یـا درمـورد دیگـری معلمـی از دانش امـوزان خواسـته تعهـد‬ ‫بدهنـد تقلـب نکننـد! هرچـه هسـت‪ ،‬بـا انالین شـدن امتحانـات‪،‬‬ ‫وسوسـه دانش امـوزان بـرای تقلـب بیش از پیـش شـده‪ .‬صفحه هـا‬ ‫و گروه هایـی نیـز در شـبکه های اجتماعـی هسـتند کـه افـرادی‬ ‫را معرفـی می کننـد تـا به جـای شـما امتحـان دهنـد و بـا تشـکیل‬ ‫کگـروه مجـازی‪ ،‬دانش امـوزان می تواننـد بـا کمـک هـم بـه همـه‬ ‫ی ‬ ‫پرسـش ها پاسـخ دهنـد‪ .‬یکـی از راه هـا کـه بعضـی دانش امـوزان‬ ‫ممکـن اسـت بـرای فـرار از اضطـراب و نا کامی هـا انتخـاب کننـد‪،‬‬ ‫تقلـب در امتحـان اسـت؛ به ویـژه دراین روزهـای کرونایـی کـه‬ ‫همـه ازمون هـا مجـازی برگـزار می شـود‪ ،‬وسوسـه بـرای بهره بـردن‬ ‫ازایـن روش بیشـتر شـده اسـت‪ .‬بایـد توجـه کـرد کـه بـا گسـترش‬ ‫تقلـب‪ ،‬دانش امـوزان دیگـر هیـچ تالشـی بـرای یادگیـری درس‬ ‫نخواهنـد کـرد‪ .‬دراین بیـن‪ ،‬دانش امـوزان پرتلاش نیز انگیـزه خود‬ ‫را بـرای یادگیـری از دسـت می دهنـد؛ زیرا نتایـج غیرواقعی دیگران‬ ‫را می بیننـد و دانش امـوزی کـه در پایه هـای پائین تـر ازایـن روش‬ ‫اسـتفاده کـرده‪ ،‬در سـال های بعـد‪ ،‬در یادگیـری مطالـب جدیـد‬ ‫دچـار مشـکل خواهـد شـد‪ .‬مهـدی بهلولـی؛ کارشـناس امـوزش و‬ ‫فعـال صنفـی‪ ،‬دراین بـاره می گویـد‪« :‬تقلبـی کـه در امـوزش انالیـن‬ ‫از سـال گذشـته شـروع شـد‪ ،‬در سـطح گسـترده ای بـود؛ امـا پولـی‬ ‫نبـود‪ .‬دانش امـوزان باهـم گـروه تشـکیل دادنـد؛ پرسـش ها را‬ ‫بـه هـم می رسـاندند و حتـی گروهـی امتحـان می دادنـد‪ .‬سـال‬ ‫گذشـته اتفاقـی مسـیرم بـه تهرانسـر افتـاد‪ .‬دیـدم تعـداد زیـادی‬ ‫دانش امـوز از یـک کوچـه بیـرون امدنـد‪ .‬فکـر کردم برایشـان کالس‬ ‫گذاشـته اند؛ چـون ان روزهـا مدرسـه رفتن ممنـوع بـود‪ .‬رفتـم‬ ‫پرسـیدم مدرسـه بودیـد؟ گفتنـد نـه! گفتـم پـس چـرا همـه کتـاب‬ ‫درسـی کالس یازدهـم در دسـت داریـد؟ گفتنـد امتحان داشـتیم‪.‬‬ ‫همه رفتیم منزل یکی از دوسـتان و گروهی امتحان دادیم! شـما‬ ‫ا گـر بـه سـند تحـول بنیادیـن کـه نه سـال پیش مصـوب شـد‪ ،‬نـگاه‬ ‫کنیـد‪ ۵۰۰ ،‬کارشـناس درطـول پنج سـال روی ان کار کرده انـد؛ امـا‬ ‫ً‬ ‫دراین سـند اساسـا بـه امـوزش مجـازی اشـاره نشـده اسـت؛ یعنـی‬ ‫اموزش وپـرورش پیـش از کرونـا بـرای اموزش مجـازی فکری نکرده‬ ‫بـود کـه حـاال بیایـد بـه مزایـا و معایبـش فکـر کنـد و در مهم تریـن‬ ‫سـند اموزشـی کشـور درنظـر گرفتـه شـود‪ .‬ا کنـون پـس از ایـن‬ ‫غفلـت‪ ،‬نا گهـان وارد چنیـن فضـا و شـرایطی شـده ایم‪ .‬سـال قبـل‬ ‫کـه امتحـان می گرفتیـم‪ ،‬میـزان تقلـب بسـیار گسـترده تر از امسـال‬ ‫بـود؛ چـون اول کار بـود‪ ،‬نمی دانسـتیم کـه بایـد بـا چـه سـازوکاری‬ ‫جلـوی ان را بگیریـم؛ امـا ا کنـون راهکارهایـی بـرای جلوگیـری‬ ‫از تقلـب به وجـود امـده کـه معلمـان و اسـتادان از ان اسـتفاده‬ ‫ً‬ ‫می کننـد ؛ مثلا در دانشـگاه ها از سـامانه های ال ام اس اسـتفاده‬ ‫می کننـد؛ یعنـی هر دانشـگاه برای خـود یک نرم افـزار طراحی کرده‬ ‫یتـر از پیام رسـان شـاد بـوده‬ ‫و براسـاس ان امـوزش می دهـد کـه قو ‬ ‫و بسـیاری از ضعف ها را پوشـش داده اسـت‪ .‬امروز بیشـتر معلم ها‬ ‫ب هسـمت روشـی رفته انـد کـه پرسـش های تسـتی با زمـان محدود‬ ‫و گزینه های متفاوت طراحی می کنند تا امکان تقلب کمتر شود‪.‬‬ ‫تجربه شـخصی من این اسـت که می توان چند نوع نمونه پرسش‬ ‫ً‬ ‫کـه الزامـا یکسـان نیسـتند‪ ،‬طـرح کـرد؛ پرسـش های جابه جـا بـا‬ ‫ً‬ ‫گزینه هـای متفـاوت‪ .‬شـخصا تـرم اول سـال قبـل وقتـی فهمیـدم‬ ‫تقلـب گسـترده ای انجـام می شـود‪ ،‬بـرای امسـال امتحاناتـم را بـا‬ ‫تمـاس تصویـری به صـورت فـردی گرفتـم‪ .‬بـرای هـر دانش امـوز‬ ‫وقت می گذارم و برای هرکدام سـوال های متفاوتی طرح می کنم‪.‬‬ ‫شـهریورماه پارسـال و دی مـاه جـاری هـم همیـن کار را کـردم‪.‬‬ ‫دانش امـوز بایـد جلـوی چشـم خـودم و بی اینکـه کسـی کنـارش‬ ‫ً‬ ‫باشـد‪ ،‬ازمـون دهـد؛ یعنـی تقریبـا امـکان تقلـب را از دانش امـوز‬ ‫گرفتـه ام‪ .‬هرچنـد وقـت و انـرژی زیـادی صـرف می شـود»‪ .‬به گفتـه‬ ‫او؛ دانش امـوز وقتـی احسـاس کنـد می توانـد به راحتی تقلب کند‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اساسـا دیگـر درس نمی خوانـد‪ .‬اموزش وپـرورش دراین زمینـه‬ ‫بـرای جلوگیـری از تقلـب باید تدبیری بیندیشـد‪ .‬می تـوان نرم افزار‬ ‫کارامـدی دراین زمینـه طراحـی کـرد تـا مشـکالت موجـود برطـرف‬ ‫یکـه اشـکاالت موجـود برطـرف نشـده‪،‬‬ ‫شـود یـا حداقـل تازمان ‬ ‫اجـازه اسـتفاده از دیگـر اپلیکیشـن ها کـه دراین زمینـه کارامـد‬ ‫اسـت را بدهنـد‪ .‬بهلولـی ادامـه می دهـد‪« :‬باتوج هبـه تجربـه‬ ‫یک سـال ه کـه بـا ازمون وخطـا گذشـت‪ ،‬اشـکاالت امـوزش مجـازی‬ ‫امسـال بسـیارکمتر از پارسـال شـده‪ .‬سـال گذشـته ازطـرف برخـی‬ ‫از دانشـجوها و دانش امـوزان چندمـورد پیشـنهاد داشـتم کـه‬ ‫پرسـش ها را بـرای مـن ارسـال کننـد و بـه ازای دریافـت مبلغـی‪،‬‬ ‫ً‬ ‫پاسـخ را بـرای ان هـا بفرسـتم‪ .‬مسـلما در چنیـن فضایـی ممکـن‬ ‫اسـت برخی معلمان درگیر چنین پیشـنهادهای وسوسـه انگیزی‬ ‫شـوند یـا حتـی ایـن پیشـنهاد بـه دانشـجو یـا شـا گرد زرنـگ انجـام‬ ‫شـود»‪ .‬او درپاسـخ به اینکه مبلغـی کـه دراین زمینـه ردوبـدل‬ ‫ً‬ ‫می شـود چقدر اسـت؟ می گوید‪« :‬بسـتگی به شـرایط دارد؛ مثال در‬ ‫بحـث تدریـس خصوصـی‪ ،‬کالس هایـی داریم کـه بـا ‪ ۱۰۰‬هزارتومان‬ ‫برگـزار می شـود؛ امـا همـان کالس‪ ،‬جـای دیگـری امـکان دارد بـا‬ ‫یک میلیون تومـان برگـزار شـود‪ .‬معیـار مشـخصی نیسـت‪ .‬بسـته‬ ‫بـه شـرایط مالـی دانش امـوزان و دانشـجویان اسـت‪ .‬شـنیده ام ا گر‬ ‫کسـی بخواهـد سـوالی بـرای کسـی دیگـری حـل کنـد‪ ،‬حـدود ‪۲۰۰‬‬ ‫یسـت‬ ‫تـا ‪ ۳۰۰‬هزارتومـان پـول می گیرنـد‪ .‬درهرحال این ها چیزهای ‬ ‫کـه جسـته وگریخته شـنیده ایم‪ .‬اینکه به صورت گروهـی در فضای‬ ‫مجـازی و سازمان دهی شـده چنیـن تقلب هایـی انجـام شـود خبر‬ ‫ندارم؛ اما مطمئنم که معلم های متعهد و دلسـوز که تعدادشـان‬ ‫کـم هـم نیسـت‪ ،‬هیچ وقـت تـن بـه چنیـن کارهایـی نمی دهنـد»‪.‬‬ ‫سوت‬ ‫مهدی قائدی؛ بهترین بازیکن جوان اسیا‬ ‫مهاجـم تیـم اسـتقالل بـا ‪ ۲۴‬درصـد اراء به عنـوان بهتریـن بازیکن جوان سـال‬ ‫اسـیا انتخـاب شـد‪ .‬به گـزارش سـایت کنفدراسـیون فوتبـال اسـیا؛ بعـد از رای‬ ‫کاربـران و بـا احتسـاب نظـر کارشناسـان دربـاره بهتریـن بازیکـن جـوان سـال‬ ‫اسـیا؛ مهـدی قائـدی بازیکن اسـتقالل به عنـوان بهترین بازیکن جوان سـال‬ ‫انتخـاب شـد‪ .‬مهـدی عبـدی؛ مهاجـم پرسـپولیس نیـز در این نظرسـنجی بـا‬ ‫‪ ۲۱‬درصد اراء در رده دوم قرار گرفت‪ .‬هردو مهاجم که از سـرمایه های فوتبال‬ ‫ایـران هسـتند‪ ،‬در دو فصـل اخیـر به خوبـی خودشـان را در فوتبـال ایـران‬ ‫مطـرح کردنـد و در داربـی اخیـر نیـز هریـک توانسـتند یـک گل بـرای تیمشـان‬ ‫به ثمـر برسـانند‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫ا گهی تحدید حدود اختصاصی قسمتی از پال ک دو اصلی بخش سه رامهرمز‬ ‫نظـر بـه اینکـه هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مسـتقر در ثبـت رامهرمـز مالکیـت و تصرفـات مفـروزی اقـای رضـا کریمـی فرزنـد عباسـعلی دارای‬ ‫کـد ملـی ‪ 1911792814‬بشناسـنامه ‪ 6425‬صـادره از رامهرمـز را برابـر رای شـماره ‪139960317005002549‬‬ ‫مورخـه ‪ 1399/08/17‬تاییـد نمـوده و ا گهی هـای مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف انتشـار یافتـه لـذا تحدید‬ ‫حـدود پلا ک موصـوف بنـام مشـارالیه تحـت عنـوان ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 200‬مترمربـع‬ ‫بـه ادرس رامهرمـز در روز سه شـنبه مورخـه ‪ 1399/11/28‬از سـاعت ‪ 9‬الـی ‪ 12‬ظهـر بـه اسـتناد مـاده ‪14‬‬ ‫قانون ثبت انجام می گیرد‪ .‬لذا بدینوسیله به موجب این ا گهی بمالکین یا مجاورین و صاحبان حقوق‬ ‫ارتفاقی اخطار می گردد که عملیات تحدید حدود و نقشـه برداری در سـاعت و روز مقرر در ا گهی انجام و‬ ‫شـروع خواهـد شـد و اعتـراض نسـبت بـه حـدود یا حقوق ارتفاقی بـا توجه به ماده ‪ 20‬قانون ثبـت از تاریخ‬ ‫تنظیـم صورتمجلـس تحدیـد حـدود بـه مـدت ‪ 30‬روز پذیرفته خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/06 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/728‬شاهینی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960317005003453‬مـورخ ‪ 1399/10/15‬هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان رامهرمـز‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضـی خانـم سـیده زهرا موسـوی فرزنـد سـیدعلی بابا دارای کـد ملـی‬ ‫‪ 1911736647‬به شناسنامه ‪ 810‬صادره از رامهرمز نسبت به ششدانگ عرصه یکباب خانه به مساحت‬ ‫‪ 249/30‬مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 1205‬اصلـی واقـع در بخـش یـک رامهرمز بـه ادرس رامهرمز خریداری‬ ‫شده از مالکیت رسمی کلیه مالکین عرصه بخش یک رامهرمز «ورثه ابراهیم امین و غیرو» تایید گردید‪.‬‬ ‫لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم و گواهـی مشـعر بـر دعـوی را به ایـن اداره‬ ‫ارائـه نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهـد شـد و برابـر مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور صـدور سـند مالکیـت مانـع مراجعـه متضـرر بـه‬ ‫مراجـع قضایـی نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/06 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/727‬باغدار‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫ا گهی حصر وراثت‬ ‫اقـای سیدابوالقاسـم دهبـان فرزنـد سـیدمحمدجعفر بشناسـنامه ‪ 276‬صـادره از امیدیـه درخواسـتی‬ ‫بخواسته صدور گواهی حصر وراثت تقدیم و توضیح داده که شادروان مرحوم سیدمحمدجعفر دهبان‬ ‫بشناسنامه ‪ 11‬صادره کهگیلویه در تاریخ ‪ 1399/08/14‬در اقامتگاه دائمی‪ /‬غیردائمی خود درگذشته و‬ ‫ورثه حین الفوت وی عبارتند از‪ -1 :‬سیدابوالقاسم دهبان فرزند سیدمحمدجعفر ش ش ‪ 276‬و کد ملی‬ ‫‪ 1911172956‬متولد ‪ 1361/02/10‬فرزند متوفی ‪ -2‬سیدمحمد دهبان فرزند سیدمحمدجعفر ش ش ‪2‬‬ ‫و کد ملی ‪ 1911615068‬متولد ‪ 1341/01/03‬فرزند متوفی ‪ -3‬سیداحمد دهبان فرزند سیدمحمدجعفر‬ ‫ش ش ‪ 2‬و کـد ملـی ‪ 1911625454‬متولـد ‪ 1345/01/03‬صـادره از اغاجاری فرزند متوفی ‪ -4‬سـیده ناهید‬ ‫دهبـان فرزنـد سـیدمحمدجعفر ش ش ‪ 7‬و کـد ملـی ‪ 5279823491‬متولـد ‪ 1351/03/16‬فرزنـد متوفـی‬ ‫‪ -5‬عـذرا دهبـان فرزنـد سـیدمحمدجعفر ش ش ‪ 1‬و کـد ملـی ‪ 1911730290‬متولـد ‪ 1364/01/01‬فرزنـد‬ ‫متوفـی ‪ -6‬سیده سـکینه دهبـان فرزنـد سـیدمحمدجعفر ش ش ‪ 1156‬و کـد ملـی ‪5279558729‬‬ ‫متولـد ‪ 1358/11/06‬فرزنـد متوفـی ‪ -7‬صغـری دهبـان فرزنـد سـیدمحمدجعفر ش ش ‪ 328‬و کـد ملـی‬ ‫‪ 1910663832‬متولـد ‪ 1338/04/03‬فرزنـد متوفـی ‪ -8‬پروین سـادات دهبـان فرزنـد سـیدمحمدجعفر‬ ‫ش ش ‪ 158‬و کـد ملـی ‪ 1910663832‬متولـد ‪ 1354/07/23‬فرزنـد متوفـی ‪ -9‬دل افـروز بهمئـی فرزنـد‬ ‫محمدعلـی ش ش ‪ 270‬و کـد ملـی ‪ 1910663239‬متولـد ‪ 1328/04/03‬همسـر متوفـی والغیـر‪ .‬اینـک‬ ‫بـا انجـام تشـریفات قانونـی مراتـب مزبـور را در یـک نوبـت ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی اعتـراض دارد یـا‬ ‫وصیتنامـه از متوفـی نـزد او باشـد از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی‬ ‫صـادر و هـر وصیتنامـه بجـز سـری و رسـمی کـه بعـد از ایـن تاریـخ ابـراز شـود از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/739‬کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫بـه موجـب پرونـده اجرایی ‪ 900179‬ششـدانگ یکباب منزل مسـکونی به شـماره پلا ک ‪ ۱۱۴۹‬فرعی مفروز‬ ‫شـده از ‪ ۲۳۶‬فرعـی از پلا ک ‪ ۷۴‬اصلـی اراضـی کالتـه اقامحمد واقع در بخش ‪ 7‬سـبزوار حوزه ثبتی جوین‬ ‫در قبـال طلـب اقـای ناصـر عباسـی از طریـق مزایـده حضـوری بـه فـروش می رسـد‪ .‬سـند مالکیـت ان بـه‬ ‫شـماره سـریال ‪ 994169‬بنـام اقـای محمدعلـی کشوردوسـت بـه شـماره ملـی ‪ 5739548869‬صـادر و‬ ‫تسـلیم شـده اسـت‪ .‬عرصـه ملـک موصـوف بـه مسـاحت ‪ ۳۰۶/35‬مترمربـع کـه شـامل یـک سـاختمان‬ ‫قدیمی با زیربنای ‪ ۷۰‬مترمربع با قدمت ‪ ۳۰‬سـال سـاخت که در تصرف مسـتاجر اسـت و قسـمت نوسـاز‬ ‫بـا قدمـت ‪ ۸‬سـال سـاخت بـه صـورت یـک سـاختمان ‪ ۳‬طبقـه (طبقـه همکـف بـه زیربنـای ‪ ۱۰۸‬مترمربـع‬ ‫شـامل ‪ ۲‬واحـد پارکینـگ و یـک واحـد اپارتمـان یـک خوابـه کـه در تصـرف مسـتاجر اسـت‪ ،‬طبقـه دوم بـا‬ ‫زیربنـای ‪ ۱۲۲‬مترمربـع یـک واحـد اپارتمـان دو خوابـه طبقـه دوم بـا زیربنـای ‪ ۷۸‬مترمربـع یـک واحـد‬ ‫اپارتمـان یـک خوابـه کـه در تصـرف مالـک اسـت) ملک در ‪ ۴‬انشـعاب اب ‪ ۴‬انشـعاب برق و ‪ ۴‬انشـعاب گاز‬ ‫می باشـد که درنهایت برابر نظر کارشـناس رسـمی به مبلغ سـیزده میلیارد و هشـتصد میلیون تومان‬ ‫(‪ 13800000000‬تومـان) ارزیابـی و قطعـی شـده اسـت‪ .‬ششـدانگ پلا ک مزبـور در قبـال طلـب بسـتانکار و‬ ‫هزینه هـای اجرایـی و حـق مزایـده از سـاعت ‪ ۹‬صبـح الـی ‪ ۱۲‬ظهـر روز شـنبه مـورخ ‪ ۱۳۹۹/11/18‬در‬ ‫واحد اجرای اسـناد رسـمی جوین واقع در شهرسـتان جوین‪ ،‬بلوار امام رضا(ع)‪ ،‬محله مالیجرد از طریق‬ ‫مزایده حضوری (از مبلغ ارزیابی شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی) فروخته می شود‪ .‬مطابق ماده‬ ‫‪ ۱۳۶‬ائین نامه شـرکت در مزایده منوط به پرداخت ‪ ۱۰‬درصد از مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده‬ ‫ثبـت اسـت‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت تمامـی بدهی هـای مربـوط بـه ملـک درصورتی کـه مـورد مزایـده‬ ‫دارای انهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و غیـره تـا تاریـخ مزایـده‪ ،‬اعـم از این کـه رقـم قطعـی ان معلـوم‬ ‫شـده یـا نشـده باشـد بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز درصـورت وجـود مـازاد‪ ،‬وجـوه پرداختـی بابـت‬ ‫ً‬ ‫هزینه هـای فـوق از محـل مـازاد بـه برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقـدا وصول‬ ‫ً‬ ‫می گـردد‪ .‬ضمنـا چنانچـه روز مزایـده تعطیـل رسـمی گـردد‪ ،‬مزایـده روز اداری بعـد از تعطیلـی در همـان‬ ‫سـاعت و مـکان مقـرر برگـزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/11/06 :‬‬ ‫محمود ابراهیمی‪ ،‬مدیر واحد اجرای اسناد رسمی جوین‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/10/07 -139960318011012361‬هیـات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه رضـا حقی میاندهـی فرزنـد کاس اقـا‬ ‫از پلا ک ‪ 45‬از ‪ 49‬اصلـی واقـع در قریـه کسـماء بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق ابوالحسـن رمضانـی بعنـوان‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثی بمسـاحت ‪ 883‬مترمربـع از طرف هیئـت مذکور‬ ‫احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 1136‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور‬ ‫اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ نماینـد و از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه دادخواسـت به مراجع‬ ‫ذیصالح قضایی تسـلیم نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت خود را به اداره ثبت اسـناد صومعه سـرا ارائه‬ ‫نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور متقاضـی می توانـد بـه محا کـم قضایـی مراجعـه و‬ ‫گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت معتـرض بـه محا کـم را اخـذ و برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت‬ ‫اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/06 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/816‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫رایگان‬ ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2163‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز و سـند کمپانـی خـودرو وانـت پیـکان ‪ 1600OHV‬بـه رنگ سـفید شـیری روغنی مـدل ‪ 1388‬با‬ ‫شماره موتور ‪ 11487059831‬و شماره شاسی ‪ NAAA36AA59G807705‬به نام مرتضی کالته میمری‬ ‫فرزند براتعلی مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫جوین‬ ‫ایوب از پال ک ‪ 74‬از ‪ 54‬اصلی واقع در قریه سنگجوب بخش ‪ 22‬گیالن از نسق رسول زوارحسینی اصلی‬ ‫بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 503/04‬مترمربـع از طـرف‬ ‫هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 218‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفاد مـاده ‪ 1‬قانون فـوق در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شود‪ .‬چنانچه کسی نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی بشرح‬ ‫مذکـور اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و رسـید اخذ نمایند و از تاریخ تسـلیم اعتراض به اداره ثبت‪ ،‬ظرف مدت یک ماه دادخواسـت به‬ ‫مراجع ذیصالح قضایی تسلیم نماید و گواهی تقدیم دادخواست خود را به اداره ثبت اسناد صومعه سرا‬ ‫ارائـه نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور متقاضی می تواند به محا کـم قضایی مراجعه‬ ‫و گواهی عدم تقدیم دادخواسـت معترض به محا کم را اخذ و برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت‬ ‫اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدید مانـع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/06 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/827‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانـم نفیسـه حیـدری بـه اسـتناد ‪ 2‬بـرگ استشـهاد محلـی کـه بـه امضـاء شـهود و بـه گواهـی دفترخانـه‬ ‫شـماره یک گرمسـار رسـیده مدعی می باشـد که سند مالکیت ششـدانگ پال ک ‪ 13/423‬واقع در بخش‬ ‫کرنـد گرمسـار مـورد ثبـت ‪ -‬جلـد ‪ 259‬صفحـه ‪ 48‬بـه علـت جابجایـی مفقـود و مالـک درخواسـت صـدور‬ ‫سـند مالکیت المثنی را نموده اسـت‪ .‬لذا مراتب باسـتناد ماده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت ا گهی می شـود‬ ‫تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقوم یـا وجود اسـناد مالکیـت مذکور نـزد خود‬ ‫می باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصل سـند مالکیت‬ ‫بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس از انقضای مـدت مذکور‬ ‫و نرسـیدن واخواهی و درصورت اعتراض اصل اسـناد ارائه نشـود نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی‬ ‫طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد‪ " .‬شـماره چاپی سـند ‪"957098‬‬ ‫م الف ‪ 874‬حسین چلوئی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان گرمسار‬ ‫ا گهی ابالغ وقت رسیدگی‬ ‫نظـر بـه دعـوی پرونـده داوری کالسـه ‪ 99/1130‬مطروحـه از سـوی اقـای شـمس الدین خالدیـان بـه‬ ‫طرفیـت شـرکت تعاونـی مسـکن رزمنـدگان کردسـتان‪ ،‬بنیـاد تعـاون ارتـش جمهـوری اسلامی ایـران‪،‬‬ ‫ارتـش جمهـوری اسلامی ایـران‪ ،‬وزارت دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح‪ ،‬اقایـان وریـا خلیقـی‪ ،‬بهمـن‬ ‫نجفی زنگنـه‪ ،‬محمدرضـا شـریفی بـه خواسـته الـزام تنظیـم سـند رسـمی ملـک‪ ،‬الـزام بـه تفکیـک ملـک‪،‬‬ ‫مطالبـه خسـارات دادرسـی بـا توجـه بـه مجهول المـکان بـودن نامبـرده اقـای محمدرضـا شـریفی فرزنـد‬ ‫اسـداله وفـق مـاده ‪ 73‬قانـون ائیـن دادرسـی مدنـی مراتـب یـک بـار در روزنامه هـای کثیراالنتشـار ا گهـی‬ ‫می گـردد تـا از تاریـخ نشـر ا گهـی بـا اخذ مسـتندات پرونده در وقت رسـیدگی تعیین شـده روز چهارشـنبه‬ ‫مـورخ ‪ 1399/11/06‬سـاعت ‪ 9:30‬صبـح جهـت رسـیدگی بـه پرونـده در مرکـز داوری اتـاق تعـاون حضـور‬ ‫بهـم رسـانند‪ .‬درغیراینصـورت وفـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد‪.‬‬ ‫ارمان دیوانی‪ ،‬دبیر اتاق تعاون استان کردستان‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظر به اینکه اقای محمد شـامکوئیان فرزند علی به شماره شناسـنامه ‪ 493‬و شـماره ملی ‪0901154441‬‬ ‫مالـک ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده و تقاضـای کتبـی‬ ‫جهـت دریافـت اسـناد مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعی می باشـد سـند مالکیت‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن پلا ک ‪ 1936‬فرعـی از ‪ 3027‬اصلـی بخـش یـک حومـه کاشـمر بـه ادرس‪:‬‬ ‫کاشـمر‪ -‬خیابـان خرمشـهر‪ ،‬خرمشـهر ‪ ،8‬پلا ک ‪ 38‬بـه علـت سـهل انگاری گـم شـده اسـت و برابـر دفتـر‬ ‫املا ک کاشـمر بنـام اقـای محمـد شـامکوئیان صـادر و تسـلیم شـده‪ .‬دفتـر املا ک بیـش از ایـن حکایتـی‬ ‫نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد قسـمت پنـج تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک متذکـر‬ ‫می گـردد هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد ا گهـی معاملـه ای انجـام داده یا مدعـی وجود سـند مالکیت نزد‬ ‫خـود می باشـد بایـد ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی به ایـن اداره مراجعه و اعتـراض خود را ضمن‬ ‫ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی تسلیم نماید‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضاء مهلت مقرر‬ ‫عـدم ارسـال اعتـراض‪ ،‬سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تحویـل خواهـد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 203‬محمد محمدزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960312001014267‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ 1399114412001001574‬تقاضـای طیبـه ملک عباسـی محمدابادی بشماره شناسـنامه ‪ 24‬کـد ملـی‬ ‫‪ 2122405406‬صادره گرگان فرزند ولی اله واقع در اراضی تاریکی در ششدانگ اعیانی یکباب ساختمان‬ ‫بـه انضمـام چهـل و هشـت سـهم از چهـل و هشـت سـهم ششـدانگ عرصـه کـه مابقـی ان وقـف اسـت‬ ‫بمساحت ‪ 421‬مترمربع از پال ک ‪ ۱۲۵‬اصلی بخش ‪ ۲‬حوزه ثبت گرگان طبق رای صادره حکایت از انتقال‬ ‫از مالـک رسـمی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبت بـه فاصله پانزده روز ا گهی می شـود‬ ‫ازاینـرو اشـخاصی کـه نسـبت بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ‬ ‫انتشـار اولیـن ا گهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـا ذکـر شـماره پرونـده بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از‬ ‫اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مرجع‬ ‫ذیصلاح قضائـی تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/06 :‬‬ ‫م الف ‪ 6038‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد امال ک گرگان‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند و بـرگ سـبز خـودرو سـواری سـمند ال ایکـس بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل ‪ ۱۳۸۸‬بـا شـماره پلا ک‬ ‫ایـران ‪۶۱۶ -۳۶‬ب‪ ۱۳‬و شـماره موتـور ‪ ۱۲۴۸۸۱۸۴۰۷۷‬و شـماره شاسـی ‪ NAAC91CC5AF820390‬بـه‬ ‫مالکیـت مهـدی شـجاعی مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط گردیـده اسـت‪.‬‬ ‫سرخس‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 13991144290120004724‬هیـات اول‪ /‬دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای عزت الـه حسـین زاده فرزنـد اسـماعیل بـه شماره شناسـنامه ‪2477‬‬ ‫صادره از گرمسـار در یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪ 177/44‬مترمربع پال ک ‪ 4‬فرعی از ‪ 25‬اصلی مفروز و‬ ‫مجزی شده از پال ک ‪ 4‬فرعی از ‪ 25‬اصلی واقع در گرمسار خریداری از مالک رسمی اقای علی ابولی محرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهی می شـود درصورتی‬ ‫کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت‬ ‫یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت‬ ‫درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/20 :‬‬ ‫م الف ‪ 816‬حسین چلوئی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک گرمسار‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 139960318011012844‬مـورخ ‪1399/10/15‬‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانه رقیـه مرادی مردخه فرزنـد علی از‬ ‫پلا ک ‪ 41‬از ‪ 14‬اصلـی واقـع در قریـه مردخـه بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق علـی مرادی بعنوان ششـدانگ یک‬ ‫قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی بمسـاحت ‪ 1000‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و‬ ‫پال ک ‪ 760‬برای ان منظور شده‪ ،‬لذا براساس مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشد‪ ،‬از‬ ‫تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ‬ ‫تسلیم اعتراض به اداره ثبت‪ ،‬ظرف مدت یک ماه دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی تسلیم نماید‬ ‫و گواهـی تقدیـم دادخواسـت خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد صومعه سـرا ارائـه نماید‪ .‬درغیراینصـورت پس از‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور متقاضـی می توانـد بـه محا کـم قضایی مراجعـه و گواهی عـدم تقدیم دادخواسـت‬ ‫معتـرض بـه محا کـم را اخـذ و برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند‬ ‫مالکیـت جدیـد مانع مراجعه متضـرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/06 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/812‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۲۹۰۱‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۱۰۰۶‬تقاضـای علـی قاضی مقـدم بشماره شناسـنامه ‪ ۴۶۳‬کـد ملـی ‪۲۱۲۱۹۲۶۳۵۶‬‬ ‫صـادره از گـرگان فرزنـد محمدقاسـم واقـع در اراضـی موقوفـه چاله بـاغ در ششـدانگ اعیانـی یکبـاب‬ ‫ساختمان که ششدانگ عرصه ان وقف است بمساحت ‪ ۱۴۰‬مترمربع از پال ک ‪ ۳۸۶۵‬فرعی از ‪ ۱۰۷‬اصلی‬ ‫بخـش ‪ ۳‬حـوزه ثبـت گـرگان طبـق رای صـادره حکایت از انتقال از مالک رسـمی دارد‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله پانزده روز ا گهی می شود‪ .‬ازاینرو اشخاصی که نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیـت متقاضـی اعتـراض داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین ا گهـی بمدت دو مـاه اعتراض‬ ‫خود را با ذکر شماره پرونده به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتـراض بـه مرجـع ثبتـی‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/20 :‬‬ ‫م الف ‪ 5962‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫ا گهـی اختصاصـی موضـوع قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی برابـر مـاده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامـه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۱۰۱۴۳۷۸‬هیئـت موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی تصرفـات مالکانـه بالمعـارض کالسـه‬ ‫‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۱۰۰۰۹۳۷‬تقاضـای اسـماعیل غالمـی بشماره شناسـنامه ‪ ۱۸۹۷‬کـد ملـی ‪2121719377‬‬ ‫صـادره از گـرگان فرزنـد رمضـان واقـع در اراضـی اوزینه در ششـدانگ یک قطعه زمین کـه در ان احداث بنا‬ ‫شـده اسـت بمسـاحت ‪ 288/67‬مترمربـع از پلا ک ‪ ۳‬اصلـی بخـش ‪ 3‬حوزه ثبت گرگان طبـق رای صادره‬ ‫حکایـت از انتقـال از مالـک رسـمی دارد‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه پانزده‬ ‫روز ا گهی می شـود‪ .‬ازاینرو اشـخاصی که نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراض داشـته باشـند‬ ‫می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بمـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـا ذکر شـماره پرونـده به ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض به مرجع ثبتی‪ ،‬دادخواسـت‬ ‫خـود را بـه مرجـع ذیصلاح قضائـی تقدیـم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/20 :‬‬ ‫م الف ‪ 5966‬علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک گرگان‬ ‫پ‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/08/18 -1399603180110159‬هیـات‬ ‫حل اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه کوروش نعیمی طهارم فرزند ندرت پال ک‬ ‫‪ 711‬از ‪ 13‬اصلـی واقـع در قریـه مرجقـل بخـش ‪ 22‬گیلان از مالکیـت سـتاد اجرائـی فرمان امـام(ره) بعنوان‬ ‫ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان احداثی بمساحت ‪ 132/47‬مترمربع از طرف هیئت‬ ‫مذکور احراز گردیده و پال ک ‪ 1229‬برای ان منظور شده‪ ،‬لذا براساس مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت‬ ‫بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور‬ ‫اعتـراض داشـته باشـد‪ ،‬از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫رسـید اخـذ نماینـد و از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت‪ ،‬ظرف مـدت یک ماه دادخواسـت به مراجع‬ ‫ذیصالح قضایی تسـلیم نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت خود را به اداره ثبت اسـناد صومعه سـرا ارائه‬ ‫نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مـدت مذکـور متقاضـی می توانـد بـه محا کـم قضایـی مراجعـه و‬ ‫گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت معتـرض بـه محا کـم را اخـذ و برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت‬ ‫اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعه متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/06 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/817‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چون در اجرای قانون فوق الذکر و بموجب رای اصالحی شـماره ‪1399/10/08 -139960318011012405‬‬ ‫هیات حل اختالف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه علی پورمیرزائی کهنه سـری فرزند‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 13996030102402540‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک شـهرری تصرفـات مالکانـه‬ ‫بالمعـارض متقاضـی اقـای عزیـز وفـا فرزنـد محمـد بشماره شناسـنامه ‪ 1209‬صـادره از سـاوه در ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان بـه مسـاحت ‪ 120/35‬مترمربـع پلا ک ‪ 6713‬فرعـی از ‪ 123‬اصلی‬ ‫واقـع در بخـش ‪ 12‬تهـران‪ -‬شـهرری خریـداری از مالـک رسـمی طبـق سـند انتقـال قطعـی ‪ 45700‬مـورخ‬ ‫‪ 1397/02/09‬دفترخانـه ‪ 20‬شـهرری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 1011‬سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرری‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابـر اراء شـماره ‪ 139960316009000481‬و ‪ 139960316009000482‬و ‪ 139960316009000483‬و‬ ‫‪ 139960316009000484‬و ‪ 139960316009000486‬و ‪ 139960316009000487‬و ‪139960316009000488‬‬ ‫هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سنقر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ‪ -1‬فرشته مظفری به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ -2 ،238‬مرضیـه مظفـری ‪ -3‬بـدری مظفـری ‪ -4‬پریوش مظفری ‪ -5‬جلیل مظفری‬ ‫همگـی فرزنـدان علی اقـا و ‪ -6‬پرسـتو مظفـری ‪ -7‬مـژگان مظفـری هر دو فرزند خلیل‪ ،‬خانم ها به نسـبت‬ ‫سـه سـهم از بیسـت سـهم و اقـای جلیـل مظفـری بـه نسـبت شـش سـهم از بیسـت سـهم از ششـدانگ‬ ‫یکبـاب سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 360/73‬مترمربـع حاصل تجمیع پال ک هـای ‪ 1‬و ‪ 2‬فرعـی از ‪ 1569‬اصلی‬ ‫و ‪ 1567‬و ‪ 1568‬اصلـی و باقیمانـده ‪ 1569‬اصلـی واقـع در سـنقر‪ -‬میـدان معلـم‪ ،‬خیابـان چهـار بالغـی‪،‬‬ ‫سـمت راسـت‪ ،‬نرسـیده بـه چهـارراه مهـدی موعود(عج) خریـداری از مالک رسـمی اقـای علی اقا مظفری‬ ‫و عبدالرسـول اسـتواری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/21 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک سنقر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 1399/09/23 -139960318011011913‬هیـات‬ ‫حل اختالف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانه مریم عزت طلب یکتا اباتری فرزند عنایت‬ ‫از پال ک ‪ 2‬از ‪ 68‬اصلی واقع در قریه زرکام بخش ‪ 22‬گیالن از نسق ولی موسی پور بعنوان ششدانگ یک‬ ‫قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی بمساحت ‪ 351/01‬مترمربع از طرف هیئت مذکور احراز گردیده و‬ ‫پال ک ‪ 83‬برای ان منظور شـده‪ ،‬لذا براسـاس مفاد ماده ‪ 1‬قانون فوق در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز ا گهی‬ ‫می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد از‬ ‫تاریخ اولین انتشار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و رسید اخذ نمایند و از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مدت یک ماه دادخواسـت به مراجع ذیصالح قضایی تسـلیم نماید‬ ‫و گواهـی تقدیـم دادخواسـت خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد صومعه سـرا ارائـه نماید‪ .‬درغیراینصـورت پس از‬ ‫انقضـای مـدت مذکـور متقاضـی می توانـد بـه محا کـم قضایی مراجعـه و گواهی عـدم تقدیم دادخواسـت‬ ‫معتـرض بـه محا کـم را اخـذ و برابـر مقـررات نسـبت بصـدور سـند مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند‬ ‫مالکیـت جدیـد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/22 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/768‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکر و بموجب رای شـماره ‪ 1399/07/19 -139960318011008961‬هیات‬ ‫حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه کریـم عطائی سـیبنی فرزنـد برارجـان از‬ ‫پلا ک ‪ 8‬اصلـی واقـع در قریـه کیشسـتان بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق برارجـان عطایـی بعنـوان ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر اعیـان احداثـی (اصطبـل گاوداری) بمسـاحت ‪ 3024‬مترمربـع از طـرف‬ ‫هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلا ک ‪ 137‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫بشـرح مذکـور اعتـراض داشـته باشـد از تاریـخ اولیـن انتشـار ا گهـی بمـدت ‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه‬ ‫ایـن اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد و از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت ظـرف مـدت یـک مـاه‬ ‫دادخواسـت بـه مراجـع ذیصلاح قضایـی تسـلیم نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت خـود را بـه اداره‬ ‫ثبـت اسـناد صومعه سـرا ارائـه نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پس از انقضای مدت مذکـور متقاضی می تواند به‬ ‫محا کـم قضایـی مراجعـه و گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت معتـرض بـه محا کـم را اخـذ و برابـر مقـررات‬ ‫نسـبت بصـدور سـند مالکیـت اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضـرر بـه‬ ‫دادگاه نخواهـد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/22 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/770‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنـگ نقـره ای متالیـک مـدل ‪ 1388‬با شـماره پلا ک ‪821 -34‬ن‪47‬‬ ‫و شـماره موتـور ‪ 12488042027‬و شـماره شاسـی ‪ 945333‬مربـوط بـه خلیل الـه اسـفندیارپور مفقـود‬ ‫گردیـده و فاقـد اعتبـار می باشـد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫برگ سبز‪ ،‬کارت خودرو و کارت سوخت خودرو سواری با شماره پال ک ایران ‪737 -22‬س‪ 58‬مربوط به‬ ‫اقای یعقوب بهمئی مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند سـبز خودرو سـواری پژو پارس به رنگ خا کسـتری مدل ‪ 1398‬با شـماره پال ک ایران ‪623 -19‬م‪ 51‬و‬ ‫شماره موتور ‪ 0099828‬و شماره شاسی ‪ 521059‬به نام پوریا مرادی مفقود شده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبت تایباد‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد‬ ‫سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املا ک متقاضیـان کـه در هیـات موضـوع مـاده یـک قانـون‬ ‫مذکـور مسـتقر در بخـش ‪ 14‬مشـهد واحـد ثبتـی شهرسـتان تایبـاد مـورد رسـیدگی و تصرفـات‬ ‫مالکانه و بالمعارض ان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شـرح ذیل ا گهی‬ ‫می گـردد‪ :‬خانـم طاهـره برابادی قادرابادی فرزند غوث الدین بشماره شناسـنامه ‪ 1428‬کد ملی‬ ‫‪ 0749769947‬صادره از تایباد در ششدانگ یکباب منزل به مساحت ‪ 121/20‬مترمربع پال ک‬ ‫شـماره ‪ 557‬مکـرر فرعـی از ‪ 250‬اصلـی واقـع در خراسـان رضـوی بخـش ‪ 14‬مشـهد حـوزه ثبـت‬ ‫ملـک تایبـاد از محـل قسـمتی از مالکیـت مرحـوم عبدالـرزاق غفـاری و قسـمتی از پلا ک کالسـه‬ ‫‪ .99-30‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز از طریق‬ ‫ایـن روزنامـه کثیراالنتشـار منتشـر تـا درصورتـی که اشـخاص ذینفع بـه ارای اعالم شـده اعتراض‬ ‫داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل‬ ‫وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت‬ ‫بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعی‬ ‫دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونی واصل نگـردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور سـند مالکیت‬ ‫می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/21 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تایباد‬ صفحه 4 ‫اتاق فکر‬ ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2163‬‬ ‫ریشه یابی درگیری در فوتبال کشور‬ ‫مهـای فوتبـال «ترا کتـور» و «گل گهـر» در‬ ‫یکـه در بـازی تی ‬ ‫اتفاقات ‬ ‫لیـگ برتـر فوتبـال شـاهد بودیـم‪ ،‬یک باردیگـر ایـن سـوال را در‬ ‫ذهـن بیننـدگان تلویزیونـی ایجاد کـرد که واژه فرهنگـی در کنار‬ ‫عنـوان باشـگاه های ایرانـی در کشـورمان ب هطـور دقیـق چـه‬ ‫کاربـردی دارد؟ باشـگاه هایی کـه به طورمعمـول در کنـار عنوان‬ ‫خـود‪ ،‬از واژه فرهنگـی اسـتفاده می کننـد‪ ،‬درعمـل هیـچ قدمی‬ ‫درراسـتای تحقـق ان برنمی دارنـد‪ .‬البتـه این موضـوع بـه رفتـار‬ ‫یهـای ان داخـل و بیـرون از زمیـن خالصـه‬ ‫بازیکنـان و درگیر ‬ ‫نتـری ریشـه یابی کنیـم‪.‬‬ ‫یشـود و ان را بایـد در مسـائل کال ‬ ‫نم ‬ ‫ب هگـزارش باشـگاه خبرنـگاران جـوان؛ برگـزاری لیـگ برتر فوتبال‬ ‫در دوران کرونایی باعث شده است عالوه بر مجریان مسابقات‬ ‫و خبرنگارانی که در کنار زمین مسابقه حضور دارند بینندگان‬ ‫تلویزیونـی هـم در چندوچـون مکالمـات و اتفاقاتی قرار بگیرند‬ ‫نهـا را می پوشـاند‪.‬‬ ‫کـه پیش ازایـن صـدای تماشـا گران ا ‬ ‫شهـای‬ ‫مهـا بـه داوری و وا کن ‬ ‫اعتراضـات مکـرر کادر فنـی تی ‬ ‫زننـده بـه اتفاقـات داخـل زمیـن و رفتارهـای تیـم حریـف و‬ ‫یهـا به طورکامـل‬ ‫دادوبیدادهـای بی پایـان کـه در برخـی از باز ‬ ‫یسـازد‪ .‬نیـازی بـه مثـال زدن وجـود‬ ‫حاشـیه را بـر متـن چیـره م ‬ ‫نـدارد و ا گـر درطـول ما ههـای اخیـر‪ ،‬تماشـا ِگر چنـد بـازی لیـگ‬ ‫برتـری از گیرند ههـای خـود بـوده باشـید‪ ،‬به خوبـی بـه عمـق‬ ‫فاجعـه پـی خواهیـد بـرد؛ فاجعـه ای کـه ب هطـور مسـتقیم روی‬ ‫تمرکز و روان داوران رخنه کرده است و تاثیر بدی در تصمیمات‬ ‫ان ها در لحظات حسـاس بازی ها می گذارد‪ .‬گالیه های تیم ها‬ ‫از داوران همـواره در فوتبـال ایـران وجـود داشـته و به یک بهانه‬ ‫دم دستی برای توجیه باخت ها تبدیل شده است و تیم های‬ ‫شاکی و مربیان ان ها بهتر است در چنین مواقعی که بی محابا‬ ‫در پشـت باخت های خود به داوری پناه می برند و اشـتباهات‬ ‫داوران را عامـل نتیجه نگرفتـن تیـم خـود می داننـد‪ ،‬مقـداری‬ ‫تامـل کـرده و اندکـی بـه رفتارهـای خـود توجـه داشـته باشـند‪.‬‬ ‫یهـا‪ ،‬ایراد گرفتـن از چینش‬ ‫مصاحبـه علیـه داوران پیـش از باز ‬ ‫داوری و اعتـراض بـه سـوت های داوران طـی بـازی‪ ،‬عواملـی‬ ‫هسـتند کـه به طورکامـل در قضـاوت داوران‪ ،‬اختلال ایجـاد‬ ‫می کنند‪ .‬فضای مسـابقه و فشـار بازی فوتبال‪ ،‬ردوبدل سـریع‬ ‫تهـای لحظـه ای تمرکـز باالیـی را‬ ‫تـوپ در کنـار خلـق موقعی ‬ ‫مهـا در داخـل و بیرون‬ ‫می طلبـد کـه رفتارهـای غیرحرفـه ای تی ‬ ‫از زمین مسابقه‪ ،‬داشتن چنین تمرکزی را برای داوران سخت‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬همچنیـن‪ ،‬بازیکنانـی کـه بـا ذهنیـت خـاص وارد‬ ‫زمین مسابقه می شوند‪ ،‬بی تردید در برابر تک تک تصمیمات‬ ‫داور موضع گیری خواهند کرد که این موضوع‪ ،‬نشاءت گرفته از‬ ‫یـک ذهنیـت نادرسـت اسـت‪ .‬بازیکنان بـا این تفکـر وارد زمین‬ ‫یشـوند کـه داور بـازی در نقـش یـک رقیـب ظاهـر‬ ‫مسـابقه م ‬ ‫شـده و اتفاقاتی که باید شـاهد ان باشـیم را مشـاهده می کنیم‪.‬‬ ‫به هرحـال بازیکنـان ب هخـود اجـازه خواهنـد داد نسـبت بـه هـر‬ ‫سـوتی‪ ،‬اعتـراض کـرده و در جریـان بـازی اختلال ایجـاد کننـد‪.‬‬ ‫مهـا بایـد این نکتـه را مدنظـر قـرار دهنـد و سـعی در رفـع رفتار‬ ‫تی ‬ ‫نادرسـت خـود داشـته باشـند‪ .‬به طورحتـم این رفتارهـا به ضرر‬ ‫نشـرایط‬ ‫خودشـان تمـام خواهـد شـد؛ زیرا انجـام بازی درچنی ‬ ‫ملتهبی نمی تواند بار فنی چندانی داشـته باشـد‪ .‬به طورحتم‬ ‫یسـت که یک داور تمرکز خود را از دسـت داده‬ ‫درچنین شرایط ‬ ‫مهـای شـاکی ختـم‬ ‫و این موضـوع می توانـد ب هضـرر خـود تی ‬ ‫مهـای شـاکی بایـد ب هخـود امـده و درصـدد رفـع ایـن‬ ‫شـود‪ .‬تی ‬ ‫نشـرایطی‪ ،‬داوران‬ ‫یشـک درچنی ‬ ‫عـادت نادرسـت براینـد‪ .‬ب ‬ ‫می توانند با ارامش بیشتری قضاوت کنند و کمترین اشتباهی‬ ‫را مرتکـب شـوند‪.‬‬ ‫چشم انداز‬ ‫بازگشت رونق به بازار مسکن‬ ‫با اجرای طرح جهش تولید مسکن‬ ‫سـاماندهی بـازار مسـکن‪ ،‬یکـی از اقداماتـی بـود کـه مجلـس‬ ‫یازدهـم از روزهـای ابتدایـی اغازبـه کار‪ ،‬پیگیـر تدویـن و‬ ‫اجـرای ان بـود‪ .‬ب هگـزارش انـا؛ باتوج هبـه کاهـش تولیـد‬ ‫مسـکن بـه حـد نیمـی از نیـاز در سـال های اخیـر‪ ،‬افزایـش‬ ‫یسـابقه قیمـت مسـکن و اجاره بهـا در س هسـال اخیر‪،‬‬ ‫ب ‬ ‫التهاب بازار مسـکن و غلبه تقاضای سـودا گری و سـرمایه ای‬ ‫بـر تقاضـای مصرفـی مسـکن؛ چاره اندیشـی دربـاره ان‪ ،‬بـه‬ ‫تهـای مجلـس یازدهـم تبدیـل شـد و در صـدر‬ ‫یکـی از اولوی ‬ ‫موضوعـات موردبررسـی کمیسـیون عمـران قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫نمایندگان مجلس شـورای اسلامی همواره نسـبت به نحوه‬ ‫مدیریـت و وضعیـت بازار مسـکن انتقاد کـرده و دولت را ملزم‬ ‫بـه سـاماندهی ایـن بـازار جهـت ایجـاد ثبـات در معاملات و‬ ‫تگـذاری می دانسـتند‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬طـرح جهـش تولیـد‬ ‫قیم ‬ ‫و تامیـن مسـکن‪ ،‬کلیـد خـورد و در همـان ابتـدا جلسـات‬ ‫نطـرح؛‬ ‫کارشناسـی دراین خصـوص دنبـال شـد‪ .‬براسـاس ای ‬ ‫دولـت مکلـف بـه سـاخت سـالیانه یک میلیون واحد مسـکن‬ ‫نطـرح؛ ترکیب‬ ‫یشـود‪ .‬نیز براسـاس ای ‬ ‫در ظـرف چهارسـال م ‬ ‫شورای عالی مسکن و اختیارات ان نیز در چهارچوب قانون‬ ‫نطـرح در قالـب ایجـاد‬ ‫دیـده شـده‪ .‬تامیـن منابـع مالـی ای ‬ ‫نطـرح‬ ‫صنـدوق ملـی مسـکن‪ ،‬از دیگـر مـواردی بـود کـه درای ‬ ‫درنظـر گرفتـه شـده اسـت‪ .‬همچنیـن شـرایط ایجـاد صندوق‬ ‫ملـی مسـکن و شـرایط تعییـن هیئت امنـای ان و اینکـه‬ ‫چه کسـانی مسـئولیت این صندوق را در دسـت گرفته اند‪ ،‬از‬ ‫نطـرح دیده شـده‪ .‬دراین طرح‪،‬‬ ‫یسـت کـه درای ‬ ‫دیگـر موار د ‬ ‫درخصـوص نحـوه مدیریـت صنـدوق و ذخیـره مالـی ان نیـز‬ ‫مواردی ذکر شـده اسـت‪ .‬ازسوی دیگر‪ ،‬موضوع تامین منابع‬ ‫نطـرح‪ ،‬یکـی از ابهامـات و ایـرادات واردشـده بـه‬ ‫مالـی ای ‬ ‫نطـرح بـود کـه محلـی بـرای مخالفـت عـده ای بـا جزئیـات‬ ‫ای ‬ ‫نطـرح شـد‪ .‬کلیـات این طرح نیز در جلسـه علنی مجلس‬ ‫ای ‬ ‫ً‬ ‫شـورای اسلامی موردبحث وبررسـی قـرار گرفـت و نهایتـا‬ ‫نماینـدگان بـا ان موافقـت کردنـد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬به منظور بررسـی‬ ‫نطـرح در بحـث تامیـن منابـع مالـی و‬ ‫ابهامـات وارده بـه ای ‬ ‫ً‬ ‫تامین زمین‪ ،‬مجددا این طرح به کمیسیون عمران مجلس‬ ‫قتـر قـرار گرفتـه و‬ ‫ارجـاع شـد تـا جزئیـات ان موردبررسـی دقی ‬ ‫ابهامـات موجـود مرتفـع شـود‪ .‬حـدود یک ماه پیـش بـود کـه‬ ‫اصالحـات الزم در جلسـات کمیسـیون بـا حضـور نماینـدگان‬ ‫شهـای مجلـس و نماینـدگان‬ ‫شـورای نگهبـان و مرکـز پژوه ‬ ‫حـوزه بانکـی ابهامـات موجود در بحـث تامین زمین و تامین‬ ‫منابـع مالـی موردبررسـی قـرار گرفـت و درنهایـت‪ ،‬مرتفـع‬ ‫نطـرح در نوبـت رسـیدگی در صحـن قـرار‬ ‫شـد‪ .‬ا کنـون ای ‬ ‫گرفتـه تـا جزئیـات ان جزءب هجـزء در صحـن مجلـس بررسـی‬ ‫نطـرح؛ تامیـن زمیـن‬ ‫شـود‪ .‬براسـاس اهـداف معیـن درای ‬ ‫ارزان قیمـت‪ ،‬تسـهیالت مناسـب و مصالـح ارزان قیمـت؛ سـه‬ ‫یسـت کـه می توانـد تولیـد مسـکن در کشـور را‬ ‫مولفـه اساس ‬ ‫رونـق؛ و عرضـه در بـازار را افزایـش دهـد‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬تعییـن‬ ‫سیاسـت های مالیاتـی به منظـور اخـذ مالیـات از خان ههـای‬ ‫یسـت کـه بـرای‬ ‫لوکـس و معاملات مکـرر‪ ،‬از دیگـر تدابیر ‬ ‫جلوگیـری از ورود دالالن بـه ایـن بـازار دیـده شـده‪ .‬براسـاس‬ ‫طرح جهش تولید و تامین مسکن؛ در چهارسال اول حدود‬ ‫یشـود‪.‬‬ ‫چهارمیلیـون مسـکن سـاخته و بـه بـازار عرضـه م ‬ ‫یتـوان بـه مطالبـات جوانانـی کـه تـازه‬ ‫بـا سـاخت مسـکن م ‬ ‫ازدواج کردند و افراد کم بضاعت جامعه پاسـخ داد‪ .‬براسـاس‬ ‫نطـرح؛ تسـهیالت ارزان قیمـت دراختیـار قـرار خواهـد‬ ‫ای ‬ ‫گرفت و تامین زمین و مصالح سـاختمانی با قیمت مناسـب‬ ‫دیـده شـده اسـت‪ .‬بـازار مسـکن به عنـوان پیشـران اقتصـاد‬ ‫کشـور‪ ،‬از اهمیـت باالیـی برخـوردار اسـت و رونـق اقتصـادی‬ ‫نبـازار تاثیـری بـر روی ‪ ۱۸۶‬حرفـه دارد؛ بنابرایـن‪ ،‬حرکت‬ ‫درای ‬ ‫ایـن بـازار و خـروج ان از رکـود‪ ،‬تاثیـر مثبتـی جهـت رونق تولید‬ ‫خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫رویداد‬ ‫‪5‬‬ ‫تریبون‬ ‫رئیس قوه قضائیه تاکید کرد؛‬ ‫در گفت وگو با مریم علمی؛ کارشناس ارشد روان شناسی بررسی شد؛‬ ‫اسیب شناسی و پیشگیری از‬ ‫ارتکاب بزهکاری های اینترنتی در بین نوجوانان‬ ‫وحیدحاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫تهــای نوجوانــان در بســتر فضــای مجــازی‪ ،‬شــاهد افزایــش بزهــکاری دراین فضا هســتیم! بزهــکاری یک رفتار ضداجتماعــی و خالف مقــررات و قوانین اســت‪.‬‬ ‫بــا همه گیــری ویــروس کرونــا و افزایــش فعالی ‬ ‫ً‬ ‫مخــوردن نظــم‬ ‫نگــذار بــرای ایــن رفتارهــا کــه عمومــا منجــر بــه بر ه ‬ ‫یشــود‪ .‬قانو ‬ ‫درواقــع‪ ،‬هرنــوع رفتــاری کــه بــا قوانیــن جامعــه درتضــاد باشــد و بــرای ان مجازاتــی تعییــن شــده باشــد‪ ،‬بزهــکاری نامیــده م ‬ ‫یهــای کودکان ونوجوانان به کار مـی رود و برای تخلفات‬ ‫یشــوند‪ ،‬مجــازات مختلفــی وضــع کــرده اســت‪ .‬درضمــن واژه «بــزه» درمورد تخلفــات و قانون گریز ‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬اخالقــی و ‪ ...‬در جامعــه م ‬ ‫ً‬ ‫یشــود‪ .‬از اواخــر قــرن نوزدهــم ارتــکاب رفتارهــای بزهکارانــه از جانــب کودکان ونوجوانــان در کشــورهای بــزرگ صنعتــی بیشــتر جلب توجــه کــرده اســت‪ .‬درمــورد‬ ‫گســاالن عمدتــا از واژه جــرم اســتفاده م ‬ ‫بزر ‬ ‫علــت بزهــکاری عقایــد مختلفــی ابــزار شــده اســت‪ .‬بســیاری از جامعه شناســان‪ ،‬روان شناســان‪ ،‬جرم شناســان و روان پزشــکان معتقــد هســتند کــه تکامل صنعتــی جوامع در تشــدید رفتارهــای بزهکارانه‬ ‫نشــکنی‪ ،‬بزهــکاری و ارتکاب‬ ‫گهــای ســنتی شــتاب بگیرد‪ ،‬به همان نســبت نیز تبهکاری‪ ،‬قانو ‬ ‫یشــدن و دو رشــدن از مناســبات اجتماعــی و خرده فرهن ‬ ‫تاثیرگــذار بوده انــد و ه رچــه جامعــه در مســیر ماشین ‬ ‫گشــدن وجــدان یا‬ ‫دکــه فروریختــن بنــای اعتقــادات مذهبــی یــا حتــی ضعــف اخالقیــات در هــر جامعـه ای منجــر بــه بی اث رشــدن یا کم رن ‬ ‫یشــود‪ .‬ازســویی‪ ،‬عــده ای بر این باورن ‬ ‫اعمــال ضداجتماعــی بیشــتر م ‬ ‫یســازد‪ .‬به منظور اشــنایی بیشــتر با الیه های مختلــف بزهکاری بیــن جوانــان و نوجوانــان‪ ،‬گفت وگویی کوتاه بــا مریم علمی؛‬ ‫همــان پلیــس باطنــی فــرد شــده‪ ،‬ارتــکاب بــه اعمــال خــاف قانــون را بیشــتر م ‬ ‫کارشــناس کارشناســی ارشــد روان شناســی انجام داده ایم‪.‬‬ ‫بزهکاری را به بیان ساده تعریف کنید‪.‬‬ ‫بزهـکاری به زبـان سـاده یـک پدیـده‬ ‫یسـت کـه در محیط هـای مختلـف‬ ‫اجتماع ‬ ‫اجتماعی دارای اشکال گونا گونی ست‪ .‬درواقع‪،‬‬ ‫هـر رفتـاری که باعث دخالـت در حقوق دیگران‪،‬‬ ‫بر هـم زدن رفـاه جامعـه یـا خـود شـخص شـود‬ ‫بزهـکاری نامیـده می شـود‪ .‬به عنوان مثـال‪،‬‬ ‫می توان سـرقت‪ ،‬اسـتفاده از مواد مخدر‪ ،‬فروش‬ ‫مواد مخدر‪ ،‬قتل‪ ،‬فحشاء‪ ،‬اذیت و ازار رسانیدن‬ ‫بـه دیگـران را از جملـه رفتارهـای بزهکارانـه نـام‬ ‫بـرد‪.‬‬ ‫عمده ترین دالیل بزهکاری نوجوانان کدم اند؟‬ ‫بزهـکاران ازنظـر روان شناسـی دارای‬ ‫شـخصیت های متفاوتـی هسـتند و متغیرهـای‬ ‫متعـددی در بزهـکاری نوجوانـان موثـر هسـتند‪.‬‬ ‫از جملـه ایـن متغیرهـا می تـوان بـه متغیرهـای‬ ‫ژنتیکـی‪ ،‬شـخصیتی‪ ،‬متغیرهـای خانوادگـی و‬ ‫طبقه اجتماعی اشاره کرد‪ .‬احساس بی کفایتی‪،‬‬ ‫طردشـدگی عاطفـی و نیـاز بـه ابـراز وجـود‪،‬‬ ‫نداشـتن دسترسـی به منابع زندگی‪ ،‬فقر‪ ،‬طالق‬ ‫و اعتیـاد والدیـن‪ ،‬تبعیض بین فرزنـدان‪ ،‬کمبود‬ ‫محبـت‪ ،‬عدم حضـور پـدر در خانـه‪ ،‬بزهـکاری‬ ‫یکـی از اعضـای خانـواده‪ ،‬نداشـتن الگـوی‬ ‫رفتـاری مناسـب‪ ،‬عـدم درک فرزنـدان‪ ،‬سـکونت‬ ‫در محله هـای کمتـر برخـوردار‪ ،‬گـروه همسـاالن‪،‬‬ ‫بی اعتنایـی و سـهل انگاری خانواده هـا بـه‬ ‫رفتارهـای فرزنـدان و ‪ ...‬تنهـا تعـدادی از عواملی‬ ‫هسـتند که مسـیر بـروز بزهـکاری را دردسـترس و‬ ‫همـوار می سـازند‪.‬‬ ‫بزهکاری در فضای مجازی به ویژه در دوران‬ ‫کرونا را چگونه ارزیابی می کنید؟‬ ‫تـا قبـل از همه گیـری کرونـا‪ ،‬خانواده هـا به دلیـل‬ ‫مسـائل اجتماعـی پیچیـده و بـروز مخاطـرات‬ ‫فرا گیر شد و ضریب نفوذ استفاده از فناوری های‬ ‫نوین چندبرابر شد؛ اما هم زمان با این گسترش‬ ‫پرشـتاب اسـتفاده از تکنولوژی و سـاعات حضور‬ ‫متمـادی نوجوانـان در فضـای مجـازی‪ ،‬زمینـه‬ ‫بی تردیــد فیلتر کــردن تمــام ســایت ها در عصــری کــه بــا‬ ‫نصــب فیلترشــکن می تــوان تمــام ســدهای اینترنــت را‬ ‫فتــح کــرد‪ ،‬امــری غیرمنطقی ســت و ایــن فیلتــر را بایــد بــر‬ ‫روی تفکــرات و منطــق تصمیم گیــری افــراد نصــب کــرد کــه‬ ‫ذهــن و روان خــود را در بســتر بــزه و فســاد و پلشــتی قــرار‬ ‫ندهنــد و بــا هدف گــذاری صحیــح از همــان اوان کودکــی‪،‬‬ ‫قــدرت تصمیم گیــری و انتخــاب صحیــح را بــه ان هــا‬ ‫امــوزش بدهیــم‪ .‬درخاتمــه امیــدوارم خانواده هــا نیــز‬ ‫خــود را بی نیــاز از امــوزش نبیننــد و بــا کســب مهارت های‬ ‫مختلــف و اموزه هــای علمــی‪ ،‬روانــی‪ ،‬مذهبــی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و ‪ ...‬زمینــه را بــرای تعامــل بیشــتر بــا فرزنــدان خــود‬ ‫همــوار ســازند تــا محیــط خانــواده بــرای نوجوانــان گرم تر‪،‬‬ ‫بامحبت تــر‪ ،‬صمیمانه تــر و امن تــر از فضــای مجــازی‬ ‫و بیــرون خانــه شــود و نوجوانــان خانــه و خانــواده را‬ ‫پناهــگاه و ملجــا اول واخــر خــود بداننــد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ریزودرشـت‪ ،‬محیـط خـارج از خانـه را عمدتـا‬ ‫محیطـی ناامـن تلقـی می کردنـد‪ .‬ایـن تلقـی‬ ‫خانـواده از ناامنـی بیـرون منـزل نیـز امـری‬ ‫ً‬ ‫یسـت؛ چرا که عمدتا احتمال الوده شدن‬ ‫طبیع ‬ ‫به مفاسـد اجتماعی یا بروز بزهکاری و در سـطح‬ ‫کالن تر بروز جرم در خارج از محیط خانه صورت‬ ‫می گیـرد؛ امـا بعـد از همه گیـری کرونـا و تعطیلـی‬ ‫مـدارس‪ ،‬اسـتفاده از فضـای مجـازی در انجـام‬ ‫بسـیاری امـورات به ویـژه درس و ادامه تحصیل‪،‬‬ ‫بـروز برخـی بزهکاری هـا نیـز افزایـش یافـت‪ .‬عـدم‬ ‫اشـنایی بـا الفبـا و مقومـات حضـور دراین فضـا‪،‬‬ ‫کانالیزه نبـودن مـوارد اسـتفاده‪ ،‬عـدم اشـنایی‬ ‫خانواده هـا با شـیوه های کنترل فرزنـد در فضای‬ ‫مجـازی‪ ،‬امـکان بـروز مخفـی کاری و داشـتن‬ ‫الیه هـای امنیتـی متعـدد‪ ،‬حضـور افـراد سـودجو‬ ‫بـا اهـداف و مقاصـد مختلف در فضـای مجازی‪،‬‬ ‫عـدم امـکان نظـارت بـر این فضـا در مقایسـه با‬ ‫فضـای حقیقـی و ‪ ...‬از جملـه مـواردی هسـتند‬ ‫کـه امـروزه بسـیاری از خانواده هـا بـا ان درگیـر‬ ‫هسـتند‪ .‬حضـور در برنامه هـای پخـش زنـده‬ ‫(الیـو) افـراد معلوم الحـال‪ ،‬عضویـت در کانال ها و‬ ‫شبکه های با تصاویر و کلیپ های خار ج ازعرف‪،‬‬ ‫معاشـرت بـا گـروه غیر همسـاالن و غیر هم جنـس‬ ‫بـدون اشـنایی از تبعـات و مخاطـرات و ‪...‬‬ ‫مقدمـات ایجـاد انحرافـات ذهنـی‪ ،‬روانـی‪،‬‬ ‫جنسی‪ ،‬عقیدتی‪ ،‬مذهبی و هویتی نوجوانان را‬ ‫در این بسـتر فراهـم می کنـد‪.‬‬ ‫راهکارهای مقابله با بزهکاری نوجوانان در‬ ‫فضای مجازی کدم اند؟‬ ‫گام اول به عقیده بنده‪ ،‬اموزش والدین و نوجوان‬ ‫است‪ .‬هرگاه خانواده و نوجوان اهداف و مقاصد‬ ‫خـود را از حضـور دراین فضـا تبییـن و مشـخص‬ ‫گتـر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫کننـد‪ ،‬تبعـات کمتـر و کم رن ‬ ‫پرسـه زنی های بی مـورد و چر خ خوردن هـای‬ ‫بی هـدف در این بسـتر‪ ،‬عالو هبـر اتلاف وقـت و‬ ‫انـرژی و بـروز اسـیب های جسـمی‪ ،‬اولیـن گام در‬ ‫بـروز بزهـکاری یـا در معـرض بزهکاری واقع شـدن‬ ‫اسـت‪ .‬در گام دوم نهادهـای نظارتـی بایـد تالش‬ ‫بیشـتر و شایسـته تری درخصـوص صیانـت‬ ‫ازاین فضـا و برخـورد بـا افـرادی کننـد کـه این فضا‬ ‫را ناامـن کـرده و درصـدد اهـداف غیرانسـانی‬ ‫خـود هسـتند‪ .‬در گام بعـد رسـانه ملـی می توانـد‬ ‫بـا نمایـش فیلم هـای اموزشـی نحـوه اسـتفاده‬ ‫صحیـح ازاین فضـا را در قالـب کسـب درامـد‪،‬‬ ‫تولیـد محتـوا‪ ،‬معرفـی سـایت هایی کـه دغدغـه‬ ‫امـوزش انـواع مهارت هـا را دارند‪ ،‬زمینه اسـتفاده‬ ‫صحیـح ازاین فضـا را فراهـم سـازد‪.‬‬ ‫جوامع مختلف چگونه از رمز ارزها استقبال کرده اند؟‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫اعتمـاد بـه فراینـد اقتصـاد دیجیتالی و شـیوع‬ ‫اسـتفاده از ترا کنش هـا و پرداخت هـای‬ ‫موبایلـی در بسـترهای انالیـن‪ ،‬منجـر بـه‬ ‫افزایـش چشـمگیر اسـتفاده از رمزارزهـا در‬ ‫یکـی از بزرگ تریـن اقتصاد هـای اینـده قـاره‬ ‫افریقـا؛ یعنـی «نیجریه» شـده؛ درواقع‪ ،‬از بین‬ ‫‪ 65‬کشـور شـرکت کننده در نظرسـنجی مرکـز‬ ‫ـردازی ‪ ، Statista‬درمـورد میـزان تمایـل‬ ‫داد هپ‬ ‫ِ‬ ‫بـه حضـور در بـازار رمزارزهـا‪ ،‬نیجریه ای هـا‬ ‫بیش از همـه گفتنـد کـه از رمز ارزهـا اسـتفاده‬ ‫کرده انـد یـا صاحـب ان هسـتند‪ .‬طبـق ایـن‬ ‫ تاریـخ ‪ 10‬اوت ‪ 2020‬منتشـر‬ ‫گـزارش کـه ب ًه ِ‬ ‫یکـه از ایـن‬ ‫ سـوم افراد ‬ ‫شـده؛ تقریبـا یک ِ‬ ‫کشـور در این نظرسـنجی شـرکت کـرده بودنـد‬ ‫(‪32‬درصـد)‪ ،‬نسـبت بـه اسـتفاده از ایـن‬ ‫پتانسـیل جدیـد‪ ،‬نگاهـی مثبـت داشـته و در‬ ‫ان دسـت داشـتند‪ .‬برپایـه ادعـای گزارشـی‬ ‫خـود سـایت ‪Bitcoin.com‬؛ عمـده دلیـل‬ ‫در ِ‬ ‫ن اتفـاق را بایـد هزینـه بـاالی انتقـال ارز از‬ ‫ایـ ‬ ‫این کشـور به سـایر کشـورها دانسـت که حاال‬ ‫تتـر صـورت می گیـرد‪.‬‬ ‫به کمـک رمزارزهـا راح ‬ ‫رواج اسـتفاده از گوشـی های هوشمند همراه‬ ‫در «نیجریـه» به عنـوان عاملـی در مـراودات‬ ‫مالـی روزمـره؛ و تجـارت گسـترده رمـزارزی‬ ‫بـرای مبـادالت در انجـا باعـث شـده اسـت‬ ‫تـا افزونه هـای رمزنـگاری نیـز بـه خدمـات‬ ‫موبایلـی ایـن کشـور اضافـه شـود‪ .‬جالب انکـه‬ ‫ایـن بررسـی نشـان داد کـه اسـتفاده از‬ ‫رمزارزهـا در برنامه هـای اقتصـادی و به ویـژه‬ ‫فرایندهـای مالـی روزانـه‪ ،‬در کشـورهایی کـه‬ ‫شـاید تصـور نمی شـد‪ ،‬بـا اسـتقبال بیشـتری‬ ‫یکـه در رده هـای‬ ‫مواجـه شـده؛ به طور ‬ ‫اسـامی کشـورهایی‬ ‫بعـدی این فهرسـت بـه‬ ‫ِ‬ ‫نظی ِـر «ویتنـام»‪« ،‬افریقای جنوبـی»‪« ،‬ترکیه»‬ ‫ً‬ ‫و «پـرو» برمی خوریـم؛ بعضـا سـطح رواج‬ ‫این شـیوه از فعالیـت اقتصـادی‪ ،‬از بعضـی‬ ‫کشـورهای ثروتمنـد اروپایـی و امریکایـی نیـز‬ ‫بیشـتر اسـت‪« .‬ژاپـن» کـه گمـان می رفـت‬ ‫شـاخص باالیـی داشـته باشـند‪ ،‬بـا نـرخ رواج‬ ‫چهاردرصـدی‪ ،‬در رتبـه دهـم این رده بنـدی‬ ‫قـرار گرفتـه‪ .‬رمـزارز یـا «کریپتوکارنسـی» یکـی‬ ‫یسـت کـه از فنـاوری‬ ‫از انـواع ارز مجاز ‬ ‫رمزنـگاری در طراحـی ان اسـتفاده شـده و‬ ‫ً‬ ‫معمـوال به صـورت غیرمتمرکـز اداره می شـود؛‬ ‫از ایـن رو‪ ،‬در مقابـل نظام هـای بانکـداری‬ ‫متمرکـز قـرار می گیرنـد‪ .‬غیرمتمرکزسـازی‬ ‫در رمزارزهـا از طریـق فنـاوری زنجیـره بلوکـی‬ ‫امکان پذیـر شـده اسـت کـه خـود نوعـی دفتـر‬ ‫ع شـده اسـت‪ .‬تاریخچـه شـکل گیری‬ ‫کل توزیـ ‬ ‫رمزارزهـا بـه دهـه ‪ ۱۹۸۰‬می رسـد‪ .‬اولیـن‬ ‫رمـزارز غیرمتمرکـز «بیت کویـن» اسـت کـه در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۰۹‬توسـط شـخصی به نـام مسـتعار‬ ‫«ساتوشـی نا کاموتـو» ایجـاد و عرضـه شـد‪.‬‬ ‫از ان زمان تا کنـون رمزارزهـای متعـددی‬ ‫ایجـاد شـده اند کـه بسـیاری از ان ها بـا لفـظ‬ ‫«سـکه های جایگزین بیت کویـن» نیز نامیده‬ ‫می شـوند‪ .‬رمـزارز یـا رمزپـول یـا ارز رمزپایـه؛‬ ‫نوعـی پـول دیجیتـال اسـت کـه در ان‪ ،‬تولیـد‬ ‫لو انتقـال پـول‬ ‫واحـد پـول و تائیـد اصالـت نق ‬ ‫با اسـتفاده از الگوریتم هـای رمزگذاری کنترل‬ ‫ً‬ ‫می شـود و معمـوال بـدون وابسـتگی بـه یـک‬ ‫بانـک مرکـزی‪ ،‬کار می کنـد‪ .‬با توج هبـه تعـدد‬ ‫تعاریـف و تغییـرات در مصادیـق رایـج رمـزارز‪،‬‬ ‫ایـن عبـارت از نظـر حقوقی دقت کافـی ندارد‪.‬‬ ‫نیجریه‬ ‫ویتنام‬ ‫افریقایجنوبی‬ ‫ترکیه‬ ‫پرو‬ ‫اسپانیا‬ ‫چین‬ ‫امریکا‬ ‫المان‬ ‫ژاپن‬ ‫در واژه نامـه «وبسـتر» رمـزارز ب هشـکل «هـر‬ ‫ارزی کـه تنهـا به صـورت دیجیتالـی وجـود‬ ‫ً‬ ‫دارد‪ ،‬معمـوال صادرکننـده یـا تنظیم کننـده‬ ‫مرکـزی نـدارد؛ امـا از سـامانه توزیع شـده‬ ‫بـرای ذخیـره ترا کنش هـا و مدیریـت انتشـار‬ ‫واحدهـای جدیـد اسـتفاده می کنـد و بـرای‬ ‫ممانعـت از جعـل و ترا کنش هـای متقلبانـه‬ ‫بـر رمزنـگاری تکیـه دارد» تعریـف شـده‬ ‫ اسـت‪ .‬در واژه نامـه «ا کسـفورد»‪ ،‬ابتـدا در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۴‬رمـزارز «ارز دیجیتالـی» تعریـف‬ ‫شـده بـود کـه در ان از فنـون رمزنـگاری بـرای‬ ‫مقررات گـذاری تولیـد واحدهـای جدیـد ارز‬ ‫و تائیـد انتقـال وجـوه اسـتفاده می کنـد و‬ ‫مسـتقل از یـک بانـک مرکـزی وجـود دارد؛ امـا‬ ‫امـروزه هر نـوع سیسـتم پـول الکترونیکـی کـه‬ ‫د وفـروش انالیـن اسـتفاده می شـود‬ ‫بـرای خری ‬ ‫و نیـازی بـه بانـک مرکـزی نداشـته باشـد را‬ ‫رمـزارز تعریـف می کنـد‪.‬‬ ‫لزوم همکاری قوای مجریه و مقننه‬ ‫برای اجرای سند تحول قضائی‬ ‫دومیـن جلسـه سـتاد راهبـری اجـرای سـند تحـول قضائـی بـا حضـور رئیـس‬ ‫قـوه قضائیـه برگـزار شـد‪ .‬به گـزارش میـزان؛ حجت االسالم والمسـلمین سـید‬ ‫ابراهیـم رئیسـی در جریـان این جلسـه بااشـاره به ابلاغ عمومـی سـند تحـول‬ ‫قضائـی گفـت‪« :‬هم ا کنـون مطالبـه عمومـی بـرای اجـرای ایـن سـند شـکل‬ ‫گرفتـه اسـت و همـه بخش هـای قـوه قضائیـه بایـد بـا همـکاری نخبـگان و‬ ‫صاحب نظـران‪ ،‬اجـرای سـند را پیگیـری کننـد»‪ .‬رئیـس قـوه قضائیـه افـزود‪:‬‬ ‫«بـرای ایجـاد تحـول قضائـی و کسـب رضایـت عمومـی و اجـرای عدالـت‪،‬‬ ‫هوشمندسـازی فرایندهـا در دسـتورکار قـرار گرفتـه اسـت؛ لـذا پشـتیبانی‬ ‫الزم بـرای ایجـاد زیرسـاخت های توسـعه فنـاوری و نـواوری بایـد ازسـوی‬ ‫قـوای مقننـه و مجریـه فراهـم شـود»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین رئیسـی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬اجـرای بخـش عمـده ای از سـند تحـول قضائـی‪ ،‬نیازمنـد اصالح‬ ‫قوانیـن و مقـررات اسـت و الزم اسـت بـا همـکاری قـوای مقننـه و مجریـه‪،‬‬ ‫زیرسـاخت های قانونـی فراهـم شـود تـا برمبنـای قوانیـن اصالح شـده‪ ،‬سـند‬ ‫قابلیت اجرایی پیدا کند»‪ .‬رئیس سـتاد راهبری اجرای سـند تحول قضائی‬ ‫بااشـاره به زمان بندی ذکرشـده در سـند تحول قضائی‪ ،‬گفت‪« :‬برای اجرای‬ ‫راهکارهـا در موعـد زمانـی مقـرر‪ ،‬باید بسـیج امکانات در قـوه قضائیه‪ ،‬مقننه‬ ‫و مجریـه و تمهیـد زیرسـاخت های حقوقـی و مالـی الزم انجام شـود»‪ .‬رئیس‬ ‫قـوه قضائیـه افـزود‪« :‬به منظـور رصـد دقیـق اجـرای راهکارهـا و برنامه هـای‬ ‫عملیاتی‪ ،‬در ساختار ستادی قوه قضائیه‪ ،‬مرکز پیگیری اجرای سند تحول‬ ‫قضائـی تشـکیل شـده و همـه بخش هـای قـوه قضائیـه موظـف بـه همکاری‬ ‫بـا ایـن مرکـز هسـتند»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین رئیسـی بااشـاره به لـزوم‬ ‫همفکـری بـا صاحب نظـران حـوزه و دانشـگاه در فراینـد اجـرای سـند تحـول‬ ‫قضائـی‪ ،‬گفـت‪« :‬در اینـده‪ ،‬نشسـت های تخصصـی بـا موضـوع محورهـای‬ ‫اولویـت دار سـند تحـول قضائـی و بـا حضـور صاحب نظـران برگـزار خواهـد‬ ‫شـد و از نظـرات ان هـا بـرای اجـرای سـند تحـول قضائـی اسـتفاده خواهیـم‬ ‫کـرد»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین رئیسـی بااشـاره به اهمیـت مفـاد سـند‬ ‫تحـول قضائـی گفـت‪« :‬ایـن سـند‪ ،‬برنامـه چندسـال اتی قـوه قضائیـه اسـت‬ ‫و همـه دسـتورالعمل ها و مقـررات و مصوبـات در قـوه قضائیـه بایـد بـا ایـن‬ ‫سـند انطبـاق داشـته باشـد و معاونـت راهبـردی بایـد جلسـات منظمـی بـا‬ ‫بخش هـای قـوه قضائیـه بـرای هماهنگـی امـور تشـکیل دهـد»‪ .‬در جلسـه‬ ‫دوم سـتاد راهبـری اجـرای سـند تحـول قضائـی‪ ،‬گـزارش معاونـت حقوقـی و‬ ‫امـور مجلـس و معاونـت مالـی‪ ،‬پشـتیبانی و امـور عمرانـی و حـوزه ریاسـت در‬ ‫اجرای سـند تحول قضائی مطرح شـد و رئیس قوه قضائیه‪ ،‬دسـتورات الزم‬ ‫را بـرای پیگیـری سـریع تر راهکارهـا صادر کرد‪ .‬دراین جلسـه‪ ،‬معـاون اول قوه‬ ‫قضائیـه‪ ،‬رئیـس دیـوان عالـی کشـور‪ ،‬رئیـس حـوزه ریاسـت‪ ،‬معـاون حقوقـی‬ ‫و امـور مجلـس‪ ،‬معـاون مالـی‪ ،‬پشـتیبانی و امـور عمرانـی‪ ،‬معـاون راهبـردی‪،‬‬ ‫رئیـس مرکـز پیگیـری اجـرای سـند تحـول قضائـی‪ ،‬رئیس مرکـز امـار و فناوری‬ ‫اطالعـات و دکتـر جمشـیدی‪ ،‬نظـرات خـود را بـرای تسـریع در اجـرای سـند‬ ‫تحـول قضائـی بیـان کردنـد‪.‬‬ ‫ یاد ‪...‬‬ ‫به ِ‬ ‫والتر برنستین‬ ‫والتـر برنسـتین؛ فیلم نامه نویـس و تهیه کننـده نامـزد اسـکار کـه بـا نوشـتن‬ ‫تسـر‬ ‫متـون تلویزیونـی بـا نـام مسـتعار‪ ،‬عصـر لیسـت سـیاه هالیـوود را پش ‬ ‫گذاشـت و بعدهـا فیلم نامه هـای سـینمایی نظیـر «محافـظ دار»‪« ،‬بـدل»‬ ‫و «نیمه سرسـخت» را نوشـت‪ ،‬جمعـه ‪ ۲۲‬ژانویـه ‪ ۳( 2021‬بهمن مـاه ‪)99‬‬ ‫در منهتـن‪ ،‬نیویـورک از دنیـا رفـت‪ .‬او ‪ ۱۰۱‬سـاله بـود‪ .‬هـوارد رادمـن؛ دوسـت‬ ‫قدیمـی برنسـتین و رئیـس سـابق شـاخه غـرب انجمـن نویسـندگان امریـکا‬ ‫(‪ )WGA‬خبـر درگذشـت برنسـتین را در توئیتـر منتشـر کـرد‪ .‬او نوشـت‪:‬‬ ‫«با کمال تاسـف باخبر شـدیم که والتر برنسـتین؛ فیلم نامه نویس افسـانه ای‬ ‫و یکی از بزرگ ترین انسـان ها‪ ،‬شـب پیش‪ ،‬از دنیا رفت‪ .‬او ‪ ۱۰۱‬سـاله بود‪ .‬من‬ ‫بسـیار خوش اقبـال بـودم کـه سـه نسـل از خانـواده مـا او را می شـناختند»‪.‬‬ ‫به گـزارش «ورایتـی»؛ برنسـتین متولـد ‪ ۲۰‬اوت ‪ ۱۹۱۹‬در بروکلیـن‪ ،‬نیویـورک‬ ‫بـود‪ .‬دوران کاری نویدبخـش او در هالیـوود در اوایـل دهـه ‪ ۱۹۵۰‬در نتیجـه‬ ‫اقدامـات کمیتـه بررسـی فعالیت هـای ضدامریکایـی مجلـس نماینـدگان‬ ‫امریـکا (‪ )HUAC‬به سـرکردگی سـناتور جـوزف مک کارتـی‪ ،‬به سـرعت از حالت‬ ‫عـادی خـارج شـد‪ .‬نتیجـه فعالیت هـای ایـن کمیتـه درمـورد تحقیـق درباره‬ ‫نفـوذ عوامـل چپ گـرا در صنعـت سـینما‪ ،‬احضـار تعـدادی از نویسـندگان و‬ ‫کارگردانـان هالیـوود بـرای شـهادت دادن درمـورد فعالیت هـای کمونیسـتی‬ ‫بـود‪ .‬دراین بیـن‪ ،‬کسـانی که حاضـر بـه همـکاری بـا کمیتـه نشـدند‪ ،‬به اتهـام‬ ‫اهانـت بـه مجلـس نماینـدگان امریـکا از اسـتودیوها و اتحادیه هـای صنفـی‬ ‫اخـراج شـدند و نامشـان در لیسـت سـیاه قـرار گرفـت‪ .‬برنسـتین‪ ،‬یکـی از‬ ‫کسـانی بـود کـه در هالیـوود ممنـوع از کار شـد؛ امـا سـعی کـرد بـا نوشـتن متـن‬ ‫بـرای تلویزیـون بـا نـام مسـتعار و درواقـع‪ ،‬کارکـردن به عنـوان یـک «بـدل» به‬ ‫حضـور خـود در سیسـتم ادامـه بدهـد‪ .‬این رونـد بعدهـا موضـوع فیلم نامـه‬ ‫«بـدل» شـد کـه مارتیـن ریـت در ‪ ۱۹۷۶‬ان را بـا بـازی وودی الـن در نقـش‬ ‫اصلـی کارگردانـی کـرد‪ .‬داسـتان فیلـم در اوایـل دهـه ‪ ۱۹۵۰‬در نیویـورک روی‬ ‫می دهـد‪ .‬الـن‪ ،‬نقـش صنـدوق دار یـک رسـتوران را بـازی می کنـد کـه بـدل‬ ‫فیلم نامه نویس هـای لیسـت سـیاه می شـود و فیلم نامه هـای ان هـا را بـا نـام‬ ‫خـود امضـاء می کنـد‪« .‬بـدل»‪ ،‬اولیـن و تنهـا نامـزدی اسـکار برنسـتین را در‬ ‫بخش فیلم نامه غیراقتباسی برایش به همراه داشت‪ .‬سیدنی لومت‪ ،‬اولین‬ ‫کسـی بود که بی توجه به حضور نام برنسـتین در لیسـت سـیاه‪ ،‬در ‪ ۱۹۵۸‬او‬ ‫را اسـتخدام کـرد تـا فیلم نامـه «چنیـن زنـی» را بـا بـازی سـوفیا لـورن برایـش‬ ‫بنویسـد‪ .‬لیسـت سـیاه در دهه ‪ ۱۹۶۰‬لغو شـد و بعدازان بود که برنسـتین کار‬ ‫متمایـز خـود را در فیلم نامه هـای قـوی نظیـر ‪( Heller in Pink Tights‬جـرج‬ ‫ً‬ ‫کیوکـر‪ ،۱۹۶۰ ،‬مجـددا بـا بـازی سـوفیا لـورن)‪« ،‬محافـظ دار» (سـیدنی لومت‪،‬‬ ‫‪« ،)۱۹۶۴‬انجمن مخفی مالی مگوایرز» (مارتین ریت‪ ،)۱۹۷۰ ،‬فیلم فوتبالی‬ ‫«نیمه سرسـخت» (مایـکل ریچـی‪ )۱۹۷۷ ،‬و «یانکی هـا» (جـان شلسـینجر‪،‬‬ ‫‪ )۱۹۷۹‬ادامـه داد‪ .‬او‪ ،‬یکـی از فیلم نامه نویسـان «تـرن» (جـان فرانکن هایمـر‪،‬‬ ‫‪ )۱۹۶۴‬نیز بود؛ اما نامش در تیتراژ ذکر نشد‪ .‬برنستین‪ ،‬یکی از وقایع نگاران‬ ‫ارزشـمند دوران لیسـت سـیاه بـود‪ .‬او به جـز «بـدل»‪ ،‬فیلم نامـه «خانـه‬ ‫خیابـان کارول» (پیتـر ییتـس‪ )۱۹۸۷ ،‬را نیـز با این موضوع نوشـت‪ .‬داسـتان‬ ‫این فیلم با بازی کلی مگیلیس و جف دانیلز‪ ،‬در دهه ‪ ۱۹۵۰‬روی می دهد و‬ ‫درباره یک مامور اف بی ای و یک قربانی لیسـت سـیاه اسـت که به نقشـه ای‬ ‫بـرای بازگردانـدن قاچاقـی جنایتـکاران جنگـی نـازی بـه کشـور پـی می برنـد‪.‬‬ ‫او همیشـه از دوران لیسـت سـیاه می نوشـت‪ .‬کتـاب خاطـرات او باعنـوان‬ ‫«پشـت ورو‪ :‬یـک خاطـره از لیسـت سـیاه» در ‪ ۱۹۹۶‬منتشـر شـد‪ .‬او در فیلـم‬ ‫مسـتند «محا کمه هالیوود» (‪ )۱۹۷۶‬نیز حضور داشـت‪ .‬برنسـتین که پیش‬ ‫از ورود بـه دنیـای سـینما‪ ،‬خبرنـگار بـود؛ در سـال های اخـر کاری خـود‪ ،‬در‬ ‫تلویزیون فعال بود و متن هایش بیشـتر بار اجتماعی داشـتند‪ .‬او یک فیلم‬ ‫سـینمایی نیـز به عنـوان کارگـردان در کارنامـه دارد‪ Little Miss Marker :‬بـا‬ ‫بـازی والتـر ماتائـو‪ ،‬جولـی انـدروز و تونی کرتیس که بازسـازی ناموفق فیلمی‬ ‫قدیمـی از شـرلی تمپـل بـود‪ .‬او در ‪ ،۱۹۹۱‬یکـی از کارگردانـان فیلـم تلویزیونـی‬ ‫سـه اپیـزودی «زنـان و مـردان ‪ :۲‬عشـق قانـون نـدارد» بـود‪ .‬دو اپیـزود دیگـر‬ ‫ان فیلـم را مایـک فیگیـس و کریسـتی زی کارگردانـی کردنـد‪ .‬برنسـتین در‬ ‫‪ ،۱۹۹۴‬جایـزه یادبـود یک عمـر دسـتاورد نویسـندگی ایـان مک للان هانتـر را‬ ‫از شـاخه شـرق انجمـن نویسـندگان امریـکا دریافـت کـرد‪ .‬او در ‪ ۱۹۹۶‬نیز یک‬ ‫جایـزه گاتـام گرفـت‪ .‬شـاخه شـرق انجمـن نویسـندگان امریـکا در ‪ ۲۰۰۸‬نیـز‬ ‫جایـزه ایولیـن اف‪ .‬برکـی خـود را بـه برنسـتین اعطـاء کـرد‪ .‬او تا هنـگام مرگ‪،‬‬ ‫مشـاور پایان نامه هـای فیلم نامه نویسـی در مدرسـه هنـر تیـش در دانشـگاه‬ ‫نیویـورک بود‪.‬‬ صفحه 5 ‫مازندران‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2163‬‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مزین شدن خیابان شهر کهریزک‬ ‫به نام «شهید فخری زاده»‬ ‫استاندار تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت تقویت تجهیزات حمل ونقل دریایی‬ ‫اسـتاندار مازنـدران تقویـت تجهیـزات‬ ‫حمل ونقـل دریایـی را بـرای توسـعه‬ ‫صـادرات محصـوالت مختلـف در اسـتان‬ ‫از جملـه کشـاورزی ضـروری دانسـت‪.‬‬ ‫احمـد حسـین زادگان در نشسـت شـورای‬ ‫گفت وگـوی بخـش خصوصـی و دولتـی‬ ‫خواسـتار تقویـت نـاوگان حمل ونقـل‬ ‫دریایـی بـرای توسـعه صـادرات در اسـتان‬ ‫شـد و گفـت‪« :‬در سـال های اخیـر تجهیـزات زیرسـاختی مناسـبی در سـه بنـدر‬ ‫اسـتان ایجـاد شـده اسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬تامیـن کانتینرهـای مناسـب از جملـه‬ ‫نیازمندی ه اسـت»‪ .‬اسـتاندار مازندران با عنوان اینکه باید کارکرد بنادر استان را با‬ ‫تقویـت زیرسـاخت ها افزایـش دهیم‪ ،‬یـاداور شـد‪« :‬راه اندازی پایانه صـادرات نیز در‬ ‫اسـتان‪ ،‬رونـد صـادرات محصـوالت کشـاورزی را جهش می دهد»‪ .‬حسـین زادگان‬ ‫بـر لـزوم صـادرات محصوالت کشـاورزی اسـتان به کشـورهای اسـیای میانه تا کید‬ ‫تهـای حمـل ونقل‬ ‫کـرد و گفـت‪« :‬کشـتیرانی دریـای خـزر بایـد بـرای توسـعه ظرفی ‬ ‫لو نقل‬ ‫دریایی برنامه ریزی کند»‪ .‬استاندار مازندران توسعه ناوگان و ظرفیت حم ‬ ‫هوایی را نیز در استان برای توسعه مناسبات الزامی دانست و گفت‪« :‬در این راستا‬ ‫با موافقت با یک شرکت هوایی پرواز مستقیم ساری ‪ -‬ا کتائو برقرار می شود»‪ .‬وی‬ ‫یشـود‪ ،‬تصریح‬ ‫بـا اظهـار اینکـه ایـن سـورتی پـرواز با هواپیماهـای کوچک انجام م ‬ ‫تهـای صادراتـی اسـتان را نیـز افزایش‬ ‫کـرد‪« :‬راه انـدازی ایـن پـرواز مسـتقیم‪ ،‬ظرفی ‬ ‫خواهـد داد»‪.‬‬ ‫هم اندیشی مدیران شهر کهریزک با ائمه جماعات‬ ‫تو گو با سیما کیان یگانه ؛ بانوی کارافرین مطرح شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫تحقق ارزوها با پشتکار و اراده ممکن می شود‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫‪ ۱۷۵۰‬روستا درگیر برف شدند‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫تهـزار‬ ‫مازنـدران از برف روبـی بیـش از هف ‬ ‫و ‪ ۶۳۰‬کیلومتـر از را ههـای اسـتان خبـر داد‬ ‫و گفـت‪« :‬هـزار و ‪ ۷۵۰‬روسـتا درگیـر بـرف‬ ‫شدند»‪ .‬عباسعلی نجفی اظهار داشت‪« :‬در‬ ‫چنـد روزه گذشـته بـا تلاش خسـتگی ناپذیر‬ ‫تهـزار و ‪ ۶۳۰‬کیلومتر از‬ ‫راهـداران بیـش از هف ‬ ‫را ههـای مازنـدران بـرف روبـی و نمـک پاشـی‬ ‫شـد و با توج هبـه شـروع بـارش شـدید بـرف و کوال ک در سـطح محورهـای ارتباطی‬ ‫اسـتان (اعـم از محورهـای کوهسـتانی و دشـتی)‪ ،‬عملیـات راهـداری زمسـتانی بـا‬ ‫تمامی امکانات و تجهیزات در سطح محورهای برفگیر اغاز و به طور شبانه روزی‬ ‫ادامـه داشـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در طـول ‪ ۱۰۴۰۰‬کیلومتـر راه اصلـی‪ ،‬فرعـی و روسـتایی‬ ‫مازنـدران ‪ ۲۲‬راهدارخانـه فعالیـت کـرده کـه ‪ ۳۵۰‬نفـر از راهـداران سـخت کـوش در‬ ‫قالـب ‪ ۳۳‬ا کیـپ راهـداری زمسـتانی و بـا ‪ ۲۷۵‬دسـتگاه ماشـین االت راهـداری در‬ ‫‪ ۳۷۰۰‬کیلومتر از راه های برفگیر و کوهستانی استان به انجام فعالیت های راهداری‬ ‫زمستانی مشغول هستند»‪ .‬نجفی اظهار داشت‪« :‬در عملیات راهداری زمستانی‬ ‫بیـش از ‪۶ ۷۵۰‬تـن نمـک اسـیابی و مصالـح مصـرف شـد»‪ .‬مدیـر کل راهـداری و‬ ‫لو نقـل جـاده ای مازنـدران در ادامـه گفـت‪« :‬علاوه بـر را ههـای اصلـی و فرعـی‬ ‫حم ‬ ‫بیـش از هـزار و ‪ ۷۵۰‬روسـتا در مازنـدران درگیـر بـرف شـده کـه عملیـات بازگشـایی‬ ‫را ههـای ارتباطـی انهـا در حـال انجـام اسـت»‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی‪:‬‬ ‫وضعیت کرونایی استان شکننده است‬ ‫رئیس دانشـگاه علوم پزشـکی مازندران‬ ‫با بیان اینکـه نسـبت درگیـری شـمار‬ ‫مبتالیـان بـه کرونـا باال سـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«اسـتان در وضعیت شـکننده ای ب هسـر‬ ‫می برد»‪ .‬سـید عباس موسوی در ستاد‬ ‫اسـتانی مقابلـه بـا کرونـا اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«رونـد کاهشـی در تعـداد بسـتری ها‬ ‫و تعـداد تسـت ها داشـته ایم؛ امـا ایـن‬ ‫موضوع نباید باعث سـهل انگاری شـود»‪ .‬موسـوی افزود‪« :‬نسـبت درگیری شـمار‬ ‫یسـت و در شـرایط شـکننده ب هسـر می بریـم»‪.‬‬ ‫مبتالیـان بـا کرونـا نسـبت باالی ‬ ‫لهـای بهداشـتی‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬در‬ ‫وی با تا کی دبـر لـزوم احتیـاط و رعایـت پروتک ‬ ‫یسـت و در این زمینه نیاز داریم»‪.‬‬ ‫مشـاغل گروه یک رعایت کامل پروتکل ها الزام ‬ ‫حسـین زادگان اسـتاندار مازنـدران نیـز با اشـاره به افزایـش ترددهـای کوهسـتانی و‬ ‫برف بازی در حاشـیه روسـتاهای گردشـگر پذیر تصریح کرد‪« :‬نیازمند هشدارهای‬ ‫شـدید بـه جامعـه در خصـوص ایـن مسـافرت های غیرضـروری هسـتیم»‪ .‬وی‬ ‫تهـای کرونایـی از سـاعت نـه شـب را خواسـتار شـد و‬ ‫همچنیـن تشـدید محدودی ‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬ورود و خـروج در شـهرهای نارنجـی ممنـوع اسـت و در هـر شـرایطی‬ ‫یسـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬متاسـفانه در بابـل بـا برپایـی‬ ‫رعایـت ایـن قانـون الزام ‬ ‫لهـای‬ ‫مراسـمهای مذهبـی بیشـترین امارهـا در خصـوص رعایـت نکـردن پروتک ‬ ‫بهداشـتی را شـاهد بودیـم»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫ثبت بیش از ‪۱۴‬هزار درخواست طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫تنـام مسـکن ملـی در‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان ایلام گفـت‪« :‬از ابتـدای ثب ‬ ‫تنـام طـرح اقـدام ملـی مسـکن ثبـت شـده‬ ‫اسـتان تاکنـون ‪۱۴‬هـزار و ‪۹ ۲۰‬مـورد ثب ‬ ‫اسـت»‪ .‬علی اصغـر کاظمـی افـزود‪« :‬درخواسـت های متقاضیـان درحـال پایـش و‬ ‫ارزیابـی بـوده و افـرادی کـه واج دشـرایط نباشـند در مراحـل اولیـه حـذف خواهنـد‬ ‫شـد»‪ .‬مدیـرکل راه و شهرسـازی ایلام اظهـار داشـت‪« :‬تاکنـون ‪ ۱۵۶۲‬مـورد از‬ ‫تائیدشـدگان ایـن طـرح نسـبت بـه واریـز مبلـغ اورده اولیـه اقـدام کرده انـد و بـرای‬ ‫‪ ۱۳۳۵‬مورد نیز افتتاح حساب برای واریز مبلغ اورد ه اولیه به انجام رسیده است»‪.‬‬ ‫کاظمـی ادامـه داد‪« :‬پـس از پایـش متقاضیـان به احتمال زیـاد تعـداد اشـخاص‬ ‫واج دشـرایط کمتـر از میـزان برنامه ریـزی خواهـد بـود ولـی درصورتی که متقاضیان‬ ‫ً‬ ‫یشـده باشـند قطعـا برنامه ریـزی بـرای‬ ‫واجـد شـرایط بیشـتر از ظرفیـت برنامه ریز ‬ ‫افزایـش ظرفیـت در دسـتورکار قـرار خواهـد گرفـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬بـا پیگیـری راه‬ ‫و شهرسـازی اسـتان برنامه ریـزی جهـت احـداث ‪ ۱۰۵۳۰‬واحـد مسـکونی بـرای‬ ‫اشـخاص واجـد شـرایط در قالـب طـرح اقدام ملی مسـکن دردسـت اقدام اسـت»‪.‬‬ ‫تمامی شهرک های صنعتی‪ ،‬گازدار هستند‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان ایلام گفـت‪« :‬درحال حاضـر تمامـی شـهرک های‬ ‫صنعتـی سـطح اسـتان و منطقـه ویژه اقتصـادی مهـران گازدار هسـتند»‪ .‬عباس‬ ‫شـمس الهی افـزود‪« :‬از ابتـدای راه انـدازی ایـن شـرکت تا کنـون بیـش از ‪۱۸۰‬هـزار‬ ‫مشـترک از نعمـت گاز طبیعـی برخـوردار شـده اند»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز ایلام‬ ‫اظهار داشت‪« :‬هم ا کنون ‪۹۹‬درصد جمعیت خانوار شهری‪۹۴ ،‬درصد جمعیت‬ ‫خانوار روستایی و تعداد ‪ ۸۷۰‬واحد صنعتی استان از نعمت گاز شهری برخوردار‬ ‫هسـتند»‪ .‬شـمس الهی ادامه داد‪« :‬با گازرسـانی به مناطق باقی مانده شـهری و‬ ‫روستایی استان و استفاده مردم از انرژی پا ک گاز‪ ،‬عالوه بر حفظ منابع طبیعی‬ ‫و محیـط زیسـت‪ ،‬صرفه جویـی و درامـد اقتصـادی ناشـی از جایگزینـی مصـرف‬ ‫سـوخت های مایـع را بـرای کشـور به ارمغان مـی اورد؛ لذا ضـرورت رعایت حدا کثر‬ ‫یسـازد»‪ .‬وی‬ ‫دقـت در مصـرف و صرفه جویـی گاز را بـرای همـه مـا دوچنـدان م ‬ ‫گفـت‪« :‬از ابتـدای شـیوع کرونـا‪ ،‬ایـن شـرکت طبـق روال گذشـته به انجـام امورات‬ ‫و خدمات رسـانی بـه مشـترکین ازطریـق میـز خدمـت الکترونیکـی و غیرحضـوری‬ ‫توجه ویژه داشـته اسـت و خدمات خود به مشـتریان را در کمترین زمان ممکن‬ ‫انجـام داده اسـت»‪.‬‬ ‫تردد ‪۲۸‬میلیون خودروی سبک و سنگین‬ ‫درراسـتای گرامیداشـت یاد و خاطر شـهید فخری زاده؛ دانشـمند ترو رشـده حوزه‬ ‫صنایـع دفـاع یکـی از معابـر تازه تاسـیس شـهر کهریـزک ب هنـام ایـن شـهید بزرگـوار‬ ‫یپـور؛‬ ‫نا مگـذاری شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛ علـی یحی ‬ ‫شـهردار کهریـزک بـا اعالم این خبر گفت‪« :‬شـهید فخـری زاده درطول عمر پربرکت‬ ‫خـود توفیـق ارائـه خدمـات فراوانـی بـه صنایـع دفاعـی و سـایر عرص ههـای کشـور‬ ‫داشته است که مجموعه اقدامات ارزشمند این دانشمند شهید‪ ،‬میراث ماندگار‬ ‫وی به شمار می رود و ما در مجموعه مدیریت شهرداری وظیفه خود دانستیم تا‬ ‫درراستای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت نام یکی از معابر تازه تاسیس این شهر را‬ ‫ب هنـام این شـهید بزرگـوار مزیـن کنیم»‪.‬‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان ایلام گفـت‪« :‬در ‪10‬ماهـه سـال‬ ‫جـاری بیـش از ‪۲۸‬میلیـون خـودروی سـبک و سـنگین در جاده های اسـتان تردد‬ ‫کرده انـد کـه ایـن میـزان نسـبت بـه مـدت مشـابه سـال گذشـته‪۲۸‬درصـد کاهـش‬ ‫داشـته اسـت»‪ .‬نـوراهلل دلخـواه افـزود‪« :‬بیشـترین میـزان تـردد در محـور ایلام‪-‬‬ ‫سـرابله بـا بیـش از یک میلیـون و ‪ ۳۸۹‬تـردد توسـط سـامانه های ترد دشـمار ثبـت‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬درحال حاضـر ‪ ۳۱‬دوربیـن نظارت تصویـری‪۱۳ ،‬‬ ‫سامانه ثبت تخلف و‪ ۴۸‬دستگاه ترددشمار در جاده های استان فعال هستند»‪.‬‬ ‫دلخـواه ادامـه داد‪« :‬همچنیـن در این مدت (ابتدای امسـال تا پایـان دی) بیش از‬ ‫‪۴۵۰‬هـزار مسـافر در قالـب‪۱۰۳‬هـزار سـفر در اسـتان ایلام جابه جا شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫گفت‪« :‬باتوجه به شیوع کرونا نسبت به مدت مشابه سال قبل ‪۴۶‬درصد سفرها‬ ‫و ‪۸۱‬درصـد مسـافران در اسـتان کاهـش یافته اسـت»‪.‬‬ ‫رســیدن بــه موفقیــت به منزلــه پایــان کار‬ ‫نیســت؛ شکســت هــم کســی را از پــا‬ ‫درنم ـی اورد؛ چیــزی کــه در این میــان‬ ‫مهــم اســت‪ ،‬جسارت داشــتن بــرای‬ ‫ادام ـه دادن بــه مســیر اســت‪ .‬اینهــا‬ ‫یســت کــه اکثــر افــراد موفــق بــرای‬ ‫اصول ‬ ‫رســیدن بــه انچــه کــه می خواســته اند‪،‬‬ ‫درنظــر داشــته اند‪ .‬داســتان های خواندنــی‬ ‫بســیاری در همین راســتا از چهر ههــای‬ ‫مشــهور جهــان شــنید ه شــده کــه مســیر‬ ‫یشــان را نشــان‬ ‫پرفرازو نشــیب زندگ ‬ ‫می دهــد؛ امــا انچــه کــه در تمــام ایــن‬ ‫یخــورد‪ ،‬اراده و‬ ‫داســتان ها به چشــم م ‬ ‫پشــتکار مثال زدنــی ایــن افــراد اســت کــه بــا‬ ‫صبــر و تالشــی قابل توجــه‪ ،‬مســیر را بــرای‬ ‫خــود و دســتیابی بــه خواسته هایشــان‬ ‫همــوار کرده انــد‪ .‬در این میــان‪ ،‬بانــوان‬ ‫شتــری‬ ‫خــاق و کارافریــن‪ ،‬ســختی های بی ‬ ‫مو بیــش‬ ‫را به خاطــر فضــای اقتصــادی ک ‬ ‫مردانــه تجربــه می کننــد؛ امــا با وجــود همین‬ ‫تنگاهاهــای موجــود نیز بســیاری از انــان راه‬ ‫خــود را یافته انــد‪ .‬یکــی از ایــن بانــوان موفــق‬ ‫و پرتــاش‪ ،‬ســیما کیــان یگانــه اســت کــه‬ ‫شهــای‬ ‫به عنــوان کارافریــن برتــر در همای ‬ ‫مختلــف برگزیــده شــده اســت‪ .‬بــا او‬ ‫تو گویــی کوتــاه انجــام داده ایــم‪.‬‬ ‫گف ‬ ‫سـیما کیـان در مـورد اغـاز فعالیت هـای‬ ‫حرفـه ای خـود گفـت‪« :‬کار خـود را درزمینـه‬ ‫ارایشـی بهداشـتی از سـال ‪ ۸۲‬شـروع و از‬ ‫سـال ‪ ۸۷‬به طورجـدی فعالیـت خـود را در‬ ‫الیـن سـالن داری اغـاز کـردم‪ .‬در سـال های‬ ‫‪ ۸۸‬تـا ‪ ۸۹‬مدیـر فـروش دو کمپانـی‬ ‫ارایشـی و بهداشـتی‪ ،‬تجهیـزات سـالنی و‬ ‫تجهیـزات پزشـکی بـودم‪ .‬بعدازان فروشـگاه‬ ‫لوازم ارایشـی بـا مدیرعامـل همـان شـرکتی‬ ‫کـه در کار پخـش و مدیـر فـروش بـودم‬ ‫شـریک شـدم‪ .‬سـرمایه اولیـه ای کـه کارم‬ ‫را شـروع کـردم سـه میلیون بـود‪ .‬ا کنـون‬ ‫بعـد از تمـام تالش هـا و پشـتکارهایی کـه‬ ‫یسـت و‬ ‫داشـته و دارم درامـدم بسیار عال ‬ ‫از ان بسـیار راضـی هسـتم»‪ .‬سـیما کیـان‬ ‫یگانـه ادامـه داد‪« :‬کم کـم مغـازه تک فروشـی‬ ‫ارایشـی زدم و هم زمـان صبح هـا در شـرکت‬ ‫یکـردم و بعـد از سـاعت اداری بـه مغـازه‬ ‫کار م ‬ ‫خـودم می رفتـم»‪ .‬وی گفـت‪« :‬از سـال ‪۹۰‬‬ ‫رفته رفتـه عالقه منـد بـه کار رنـگ مـو شـدم‬ ‫و دوره هـای تخصصـی رنـگ مـو را گذرانـدم‬ ‫و در کنـارش در فروشـگاه خـودم ترکیـب‬ ‫رنـگ انجـام مـی دادم»‪ .‬کیـان بـا مـروری بـر‬ ‫خاطرات شیرین گذشته تصریح کرد‪« :‬یک‬ ‫ دوره ای سـا ک تجهیـزات تهیـه کـرده بـودم‬ ‫کـه داخلـش فرچـه‪ ،‬رنـگ و خدمات داشـتم‬ ‫و می رفتـم منـزل مشـتری ها و بـرای ان هـا‬ ‫رنـگ مـوی تخصصـی انجـام مـی دادم»‪.‬‬ ‫ایـن کارافریـن نمونـه افـزود‪« :‬در سـال ‪۹۲‬‬ ‫دوره هـای حرفـه ای مو را تخصصی در تهران‬ ‫در ا کادمی هـای مختلـف گذرانـدم‪ .‬ب همـرور‬ ‫یتـر کارم را دنبـال کـرده و وارد کار‬ ‫تخصص ‬ ‫بـا مـواد شـدم؛ ا کادمـی تخصصـی مـو زدم و‬ ‫ا کنـون در مجموعـه خـودم‪ ،‬فقـط خدمـات‬ ‫مرتبـط بـا مـو انجـام می دهـم و بیشـتر جنبه‬ ‫کلینیـک تخصصـی مـو هسـتیم»‪ .‬وی در‬ ‫ادامـه مطلـب فـوق افـزود‪« :‬کارهـای مرتبـط‬ ‫بـا مـو از قبیـل رنـگ‪ ،‬خدمات احیـاء‪ ،‬درمان‬ ‫و صافـی در کلینیـک انجـام می دهیـم»‪.‬‬ ‫ایـن کارافریـن نمونـه بااشـاره به تجربیـات‬ ‫خـود در ایـن چند سـال ادامـه داد‪« :‬کارم‬ ‫را بـا دو صندلـی و اینـه شـروع کـردم از یـک‬ ‫لمـکان‬ ‫سـالن ‪ ۵۰‬متـری کوچـک‪ ،‬کم کـم نق ‬ ‫بـه جاهـای بهتـر‪ ،‬وسـعت و مشـتری های‬ ‫بیشـتر و در همیـن حیـن کار تدریسـم را نیـز‬ ‫اغـاز کـردم»‪ .‬کیـان یگانـه افـزود‪« :‬در سـال‬ ‫‪ 98‬بـه عمـان مهاجـرت کـردم و در انجـا هـم‬ ‫درزمینـه خدمـات مـو درمان تراپـی انجـام‬ ‫یکـردم کـه‬ ‫مـی دادم‪ .‬در کنـار کار تلاش م ‬ ‫همیشـه بـه روز باشـم و جدیدتریـن متدهـا‬ ‫را می گذرانـدم و هیچ وقـت بـه گذرانـدن‬ ‫یکـردم و هـر شـش ماه‬ ‫یـک دوره بسـنده نم ‬ ‫یکـردم و دوره هـای‬ ‫حرفـه ام را بـه روز م ‬ ‫جدیـد را امـوزش می دیـدم»‪ .‬وی ادامـه‬ ‫داد‪« :‬در سـال ‪ 2020‬در عمـان و دبـی‬ ‫دوره هـای تخصصـی را گذرانـدم‪ ،‬در سـال‬ ‫گذشـته در بیـن بانـوان سـالن دار به عنـوان‬ ‫بانـوی کارافریـن مشـهدی انتخـاب شـدم‬ ‫و همچنیـن در همایشـی بـرای بانـوان‬ ‫ارایشـگر برتـر سراسـر کشـور دونفـر از اسـتان‬ ‫خراسـان رضـوی انتخـاب‪ ،‬کـه یکـی از ان هـا‬ ‫مـن بـودم و این هـا بـه مـن انگیـزه مـی داد و‬ ‫همیـن پیگیر شـدن ها و به روز کردن ها باعث‬ ‫موفقیـت مـن شـد‪ .‬سـرزمین و مهـد کراتیـن‬ ‫مـوی دنیـا برزیـل اسـت؛ امسـال «پرفسـور‬ ‫سـیلوانا» بـرای برگـزاری دوره هـای اموزشـی‬ ‫بـه ایـران امدنـد‪ ،‬از اسـتان خراسـان فقـط‬ ‫من شرکت کردم»‪ .‬کیان درخصوص زندگی‬ ‫روزمـره و پشـتکارش نیـز چنیـن می گویـد‪:‬‬ ‫«در هفتـه روزی به عنـوان تعطیلـی نـدارم و‬ ‫مـدام مشـغول کار و امـوزش هسـتم حتـی‬ ‫بـا وجـود کرونـا کـه کالس هـا کنسـل شـده‬ ‫بازهـم مجـازی درحـال تعلیـم هسـتم»‪.‬‬ ‫کیـان اضافـه کـرد‪« :‬مـدرس چنـد کمپانـی‬ ‫معتبر هسـتم‪ .‬دوره های مربیگری را شـرکت‬ ‫کـردم و حـق امضـاء بـرای صـدور مجـوز و‬ ‫مـدرک بـرای هنرجـو دارم‪ .‬امسـال در فنـی‬ ‫و حرفـه ای تهـران امتحـان مربیگـری فنـی‬ ‫دادم‪ .‬سه سـال مـدرس بین المللـی بـوده‬ ‫و تدریـس می کنـم؛ به صـورت رسـمی فقـط‬ ‫درزمینـه مـو تدریـس می کنـم»‪.‬‬ ‫ایـن بانـوی کارافریـن درزمینـه کالس هـای‬ ‫اموزشـی نیـز چنیـن می افزایـد‪« :‬در‬ ‫دوره هـای امـوزش مـو‪ ،‬شـناخت و انالیـز‬ ‫مـو بـه هنرجـو امـوزش داده می شـود؛‬ ‫سـپس اسـیب های مـو و چرخـه رنگ هـا را‬ ‫می شناسـند و بعـدازان الین هـای احیـاء‬ ‫و درمـان مـو از مبتـدی تـا پیشـرفته امـوزش‬ ‫داده می شـود‪ .‬کالس هـا بـه دو صـورت‬ ‫کالس خصوصـی و نیمه خصوصـی برگـزار‬ ‫می شـود»‪ .‬کیـان گفـت‪« :‬هنرجوهـای‬ ‫حضـوری از بیشـتر شـهرها بـرای مثـال؛‬ ‫مشـهد‪ ،‬بابلسـر‪ ،‬بابـل‪ ،‬اصفهـان‪ ،‬گـرگان‪،‬‬ ‫تهـران و مجـازی هـم امیدیـه خوزسـتان‪،‬‬ ‫لنگـرود‪ ،‬سـیرجان‪ ،‬خرم ابـاد‪ ،‬بابلسـر‪ ،‬درود‬ ‫لرستان و ‪ ...‬هستند»‪ .‬این فعال اقتصادی‬ ‫اضافـه کـرد‪« :‬در بحـث کارافرینـی به صـورت‬ ‫مسـتقیم بـرای ‪ 15‬نفـر و غیرمسـتقیم ‪ 25‬نفـر‬ ‫ً‬ ‫و در مـاه تقریبـا بیـش از ‪ 50‬هنرجـوی‬ ‫مجـازی و حضـوری امـوزش می بیننـد و‬ ‫وارد بـازار کار می شـوند»‪ .‬وی بااشـاره به‬ ‫لوح هـا و تندیس هـای افتخار امیـزش‬ ‫گفـت‪« :‬در جشـنواره بانـوی کارافریـن‪،‬‬ ‫دهمیـن نکوداشـت سـالن دار برتـر کشـور‪،‬‬ ‫همایش هـای بین المللـی درزمینـه کار بـا‬ ‫مـواد لـوح افتخار و بـه همایش یک صدمین‬ ‫بانـوان کارافریـن خودسـاخته کـه دوم‬ ‫بهمـن در کیـش برنامـه دارد دعـوت شـدم‪،‬‬ ‫‪ 5‬اسـفندماه سـال جـاری نیـز بـرای مدیـران‬ ‫برتـر انتخـاب شـدم و بـه ترکیه مـی روم»‪ .‬این‬ ‫کارافریـن برتـر درخصـوص کرونـا و تاثیـرات‬ ‫مخربـی کـه در برخـی شـغل ها ایجـاد کـرد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬خوشـبختانه کرونـا در کار مـا تاثیـر‬ ‫نداشـت؛ زیـرا بـرای کارهایمـان برنامه ریـزی‬ ‫کردیـم‪ .‬وجـود کرونـا باعـث شـد کالس هـای‬ ‫مجـازی خیلـی زیـاد شـود و هنرجوهـای‬ ‫ً‬ ‫راه هـای دور تمامـا مجـازی شـرکت کننـد؛‬ ‫البتـه کار سـخت تر شـده؛ چـون حجـم کار‬ ‫بسـیار افزایـش یافتـه اسـت»‪ .‬ایـن کارافریـن‬ ‫فعـال افـزود‪« :‬برنـدی کـه کار می کنیـم‬ ‫محصـوالت تخصصـی م وسـت و متاسـفانه‬ ‫ا کنـون به خاطـر مشـکالتی کـه در ایـران‬ ‫به وجـود امـده واردات خیلی سـخت شـده و‬ ‫مـواد اولیـه بـا مشـکل به دسـت مـا می رسـد‪،‬‬ ‫عمـده فعالیـت مـا بـا برزیـل بـرای مـواد اولیه‬ ‫یسـت‪،‬‬ ‫و چیـن بـرای پک هـای بسته بند ‬ ‫ایـران تکنولوژی هـای پیشـرفته ای دارد‬ ‫ولـی درخصـوص قوطی هـای محصـوالت‬ ‫بهداشـتی هنـوز مشـکالتی وجـود دارد»‪.‬‬ ‫کیـان در پاسخ به سـوال خبرنـگار مـا‬ ‫درخصوص اینکـه تابه حـال فکـر کردیـد کـه‬ ‫بـا متخصصـان یـا تولیدکننده هـای ایرانـی‬ ‫کـه درزمینـه مـو هسـتند کار کنیـد‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«متاسـفانه ا کثـر محصوالتـی کـه در ایـران‬ ‫سـاخته می شـوند به صـورت زیرزمینـی‬ ‫بـوده و کیفیـت مرغـوب را ندارنـد‪ .‬ا کثـر‬ ‫محصـوالت ارایشـی بهداشـتی‪ ،‬مراقبتـی‬ ‫یسـت؛ زیـرا محصـوالت ایرانـی‬ ‫مـو خارج ‬ ‫ضعیـف اسـت‪ .‬درحال حاضـر محصـوالت‬ ‫خارجـی پیـدا نمی شـود یـا قاچـاق وارد‬ ‫می شود که فیک است»‪ .‬سیما کیان یگانه‬ ‫افـزود‪« :‬کار خـوب‪ ،‬بهتریـن کیفیت و قیمت‬ ‫مناسـب بـرای مشـتری از باورهای شـخصی‬ ‫و تعهـدات کاری مـن اسـت و در مجموعـه‬ ‫مـن شـعار همیشـه "حـق بـا مشتری "سـت‪.‬‬ ‫با همه مشـتری هایم دوسـت هستم و برای‬ ‫هـر مشـتری در مجـازی مشـاوره می دهـم‪.‬‬ ‫ارزوهـا و هدف هـای زیـادی دارم و امـا‬ ‫بزرگ تریـن ان راه انـدازی شـعب مختلـف در‬ ‫سراسـر کشـور اسـت»‪.‬‬ ‫محاسبه رایگان گاز مشترکین کم مصرف خراسان جنوبی‬ ‫رضا بهنام‬ ‫براسـاس مصوبـه اخیـر هیئت دولـت‪،‬‬ ‫مشـترکان کم مصـرف گاز خانگـی در مناطق‬ ‫مختلـف شـهری‪ ،‬روسـتایی و عشـایری از‬ ‫تخفیف ‪ ۱۰۰‬درصدی در قبوض گاز بهره مند‬ ‫می شـوند‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز خراسـان‬ ‫جنوبـی بـا اعلام ایـن خبـر گفـت‪« :‬بـا هـدف‬ ‫کمک به دهک های پائین جامعه‪ ،‬موضوع‬ ‫رایگان شـدن قبـوض گاز در کشـور مطـرح‬ ‫شـد و هیئت دولـت تصویـب کـرد تـا قبـوض‬ ‫گاز مشـترکان کم مصـرف از ابتـدای دی مـاه‬ ‫رایـگان شـده و ایـن مشـترکان از تخفیـف‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی بهره مند شوند»‪ .‬سید محمود‬ ‫هاشـمی بااشـاره به اینکه خراسـان جنوبـی‬ ‫بـه چهـار اقلیـم تقسـیم بندی شـده اسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬براین اسـاس‪ ،‬در ایـام سـرد سـال‪،‬‬ ‫مشترکان در اقلیم های ‪ ۲ ،۱‬و ‪ ۳‬ا گر در هرماه‬ ‫کمتـر از ‪ ۲۰۰‬مترمکعـب گاز مصـرف کننـد‪،‬‬ ‫از تخفیـف ‪ ۱۰۰‬درصـدی بهره منـد خواهنـد‬ ‫گاز خراسـان جنوبـی یـاداور شـد‪« :‬در بخـش‬ ‫دیگـر ایـن مصوبـه‪ ،‬کلیـه مصرف کننـدگان‬ ‫ا گـر مصـرف گاز را به نسـبت سـال های ‪۹۶‬‬ ‫و ‪ ،۹۷‬بیـش از ‪ ۱۰‬درصـد کاهـش دهنـد‪،‬‬ ‫کل گازبهـا بـا ‪ ۱۵‬درصـد تخفیـف محاسـبه‬ ‫خواهـد شـد‪ ،‬درعین حـال‪ ،‬ا گـر مشـترکان‬ ‫پرمصـرف به نسـبت سـال ‪ ۹۶‬و ‪ ،۹۷‬بیـش‬ ‫از ‪ ۱۵‬درصـد افزایـش مصـرف داشـته باشـند‪،‬‬ ‫قیمـت کل گاز مصرفـی ان هـا‪ ۱۵ ،‬درصـد‬ ‫افزایـش می یابـد»‪ .‬هاشـمی گفـت‪« :‬از‬ ‫کلیـه مشـترکین محتـرم تقاضـا می شـود‬ ‫هرچه زودتـر در مصـرف گاز طبیعـی‬ ‫صرفه جویـی الزم را اعمـال کـرده تـا از‬ ‫تخفیف گازبها بهره مند شده و همچنین با‬ ‫تعرفـه افزایـش گازبهـا مواجـه نشـوند»‪.‬‬ ‫معرفی مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت ابفا استان مرکزی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫طـی حکمـی ازسـوی مهنـدس یوسـف عرفانی نسـب؛‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب اسـتان مرکـزی‪ ،‬سـید‬ ‫محمدجواد موسـوی نژاد به عنوان مدیر دفتر حراسـت و امور‬ ‫محرمانـه این شـرکت منصـوب شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومی‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اسـتان مرکـزی؛ ائیـن تودیـع و معارفـه‬ ‫مدیر دفتـر حراسـت و امـور محرمانـه ایـن شـرکت باحضـور‬ ‫بنـژاد؛ مدیـرکل دفتـر حراسـت و امـور محرمانـه‬ ‫دکتـر عر ‬ ‫شـرکت مهندسـی ابفـا کشـور‪ ،‬مهنـدس حسـن زاده؛ معـاون‬ ‫مدیـرکل دفتـر مرکـزی حراسـت ابفـا کشـور‪ ،‬مهنـدس نـوری؛‬ ‫رئیس دفتـر مدیـرکل دفتـر مرکـزی حراسـت وزارت نیـرو‪،‬‬ ‫مهنـدس یوسـف عرفانی نسـب؛ مدیرعامـل شـرکت ابفـا‬ ‫اسـتان مرکـزی و معاونیـن‪ ،‬مشـاورین و مدیـران شـرکت برگزار‬ ‫بنـژاد؛ مدیـرکل دفتـر حراسـت و امـور محرمانه‬ ‫شـد‪ .‬دکتـر عر ‬ ‫شـرکت مهندسـی ابفـا کشـور در این ائیـن ضمـن تشـکر از‬ ‫مجموعـه شـرکت اب و فاضلاب اسـتان مرکـزی به واسـطه‬ ‫خدمات رسـانی بـه مـردم از زحمـات مدیرعامـل ایـن شـرکت‬ ‫که جزو ایثارگران محسـوب می شـوند قدردانی کرده و امنیت‬ ‫فعلـی کشـور در سـایه تحریـم و فشـار حدا کثـری دشـمنان را‪،‬‬ ‫مرهون زحمات ایثارگران دانست‪ .‬وی درادامه اظهار داشت‪:‬‬ ‫«نـگاه مدیـران در صنعـت اب و بـرق کشـور بایـد تـوام بـا نـگاه‬ ‫امنیتـی باشـد تـا کاالی امنیتـی اب و بـرق را به نحـو مطلـوب‬ ‫بـه مـردم عرضه شـود»‪ .‬عرب نژاد باتا کیدبـر ضرورت حفاظت‬ ‫فیزیکـی از تاسیسـات اب افـزود‪« :‬توجـه ویـژه بـه تاسیسـات‬ ‫به ویـژه مخـازن ذخیـره اب و تصفیه خانه هـا بـرای جلوگیـری‬ ‫«عشق به زبان مادری» منتشر شد‬ ‫مجموعه شـعر «عشـق به زبان مادری»‪ ،‬سـومین مجموعه غزلیات «سید مهدی‬ ‫میراقایـی» منتشـر شـد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫شهرستان ری؛ کتاب «عشق به زبان مادری» را که انتشارات ادبستان با شمارگان‬ ‫یک هزار نسخه منتشر کرده‪ ،‬دربرگیرنده ‪ ۳۵‬غزل عاشقانه و اجتماعی از این شاعر‬ ‫اسـت‪ .‬مهـدی میراقایـی؛ شـاعر و فعـال فرهنگـی اسـتان تهـران‪ ،‬مسـئول کانـون‬ ‫ادبـی «ارگ ری» اسـت کـه به عنـوان کارشـناس و منتقد ادبـی و داور در همایش ها‬ ‫و جشـنواره های کشـوری فعالیـت دارد‪ .‬پیش ازایـن اثـار متعـددی از وی همچون‬ ‫«پرند ههـای خیالـم بـه فکر بـال و پرند»‪« ،‬پیراهنت در باد و بـاران دلبری می کرد»‪،‬‬ ‫یسـت؛‬ ‫«با رفتن تو چلچله ها همسـفر شـدند» و ‪ ...‬به چاپ رسـیده اسـت‪ .‬گفتن ‬ ‫میراقاییاز کارشناسانادبیبرنامهنقدتخصصی کتابدر کتابخانهپانزدهخرداد‬ ‫پیشو اسـت و دارای رتبه های برتر ادبی در سـطح کشـور اسـت‪.‬‬ ‫تقلب؛ مهم ترین تخلف فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫رئیـس اتـاق اصنـاف شهرسـتان ری بااشـاره به تخلفـات متعـدد فروشـگاه های‬ ‫زنجیـره ای اعلام کـرد‪« :‬تقلـب‪ ،‬ارائـه کاالهـای تاریخ گذشـته‪ ،‬مغایـرت قیمـت و‬ ‫تبلیغـات خلاف واقـع از جملـه تخلـف ایـن فروشگاه ه اسـت کـه توسـط بازرسـان‬ ‫یشـود»‪ .‬لطف اهلل‬ ‫شناسـایی و پس از تشـکیل پرونده به مراجع ذی ربط ارجاع م ‬ ‫سـتاره گفت‪« :‬از ابتدای سـال درپی شـکایت های متعدد مردمی طرح بازرسـی از‬ ‫فروشـگاه های زنجیـره ای ری براسـاس مـاده ‪ ۶۸‬قانـون نظـام صنفـی اغـاز شـد و از‬ ‫یمـاه بنابـر ابلاغ اتـاق اصناف ایـران طرح ویژه بازرسـی از فروشـگاه های‬ ‫ابتـدای د ‬ ‫زنجیره ای تشـدید شـد»‪ .‬رئیس اتاق اصناف شهرسـتان ری یاداور شـد‪« :‬سـازمان‬ ‫صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده به صورت روزانه قیمت کاالها را‬ ‫اعالم می کنند؛ لذا مصرف کنندگان می توانند قیمت کاالها را تطبیق داده و فریب‬ ‫تبلیغـات و تخفیفات غیرواقعـی را نخورند»‪.‬‬ ‫تجهیز یک هزارهکتار زمین کشاورزی‬ ‫به ابیاری تحت فشار‬ ‫مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ری گفت‪« :‬یک هزارهکتار از زمین های کشاورزی‬ ‫این شهرسـتان در سـال جاری به سـامانه های نوین ابیاری تحت فشار و قطره ای‬ ‫تجهیز شد»‪ .‬به گزارش ایرنا؛ جبرئیل برادری اظهار داشت‪« :‬براساس برنامه جهاد‬ ‫کهـزار و ‪ ۵۰۰‬هکتـار از اراضـی کشـاورزی شهرسـتان ری به‬ ‫کشـاورزی امسـال بایـد ی ‬ ‫ابیاری تحت فشـار تجهیز شـود که تاکنون یک هزارهکتار ان انجام شـده اسـت»‪.‬‬ ‫نهـای زراعـی بـه سـامانه‬ ‫وی یـاداور شـد‪« :‬دولـت بـرای تجهیـز یک هکتـار از زمی ‬ ‫ابیـاری موضعـی (قطـره ای) تـا ‪۱۷۰‬میلیون ریـال‪ ،‬بـه سـامانه بارانی بیـن ‪۹۰‬میلیون‬ ‫تـا ‪۱۴۰‬میلیون ریـال و تجهیـز بـه سـامانه کم فشـار بیـن ‪ ۵۰‬تـا ‪۷۰‬میلیون ریال کمک‬ ‫بالعـوض درنظـر گرفتـه اسـت»‪ .‬بـرادری ادامـه داد‪« :‬کشـاورزان بخـش فشـافویه و‬ ‫کهریزک به دلیل داشـتن اراضی کشـاورزی وسـیع نسـبت به کشـاورزان بخشـه ای‬ ‫قلع هنـو و کهریـزک از رغبـت بیشـتری بـرای اسـتفاده از سیسـتم های نویـن ابیاری‬ ‫برخوردار می باشـند»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سـید‬ ‫با هدف کمک به دهک های پائین جامعه صورت می گیرد؛‬ ‫شـد»‪ .‬وی تصریـح کـرد‪« :‬بر همین اسـاس‪،‬‬ ‫میـزان مصـرف مجـاز بـرای اقلیـم ‪ ۴‬در ایـام‬ ‫سـرد سـال‪۱۵۰ ،‬مترمکعـب در هرمـاه تعییـن‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬هاشـمی افـزود‪« :‬البتـه بهـای‬ ‫گاز ان دسـته از مشـترکینی کـه مصـرف انـان‬ ‫بیـش از الگـوی تعیین شـده باشـد‪ ،‬بـه‬ ‫پیشـنهاد وزارت نفـت و تصویـب شـورای‬ ‫اقتصـاد افزایـش می یابـد‪ .‬این دسـته از‬ ‫مشـترکین شـش ماه فرصت دارند تا نسـبت‬ ‫به اصالح رفتار مصرفی و کاهش مصرف گاز‬ ‫طبیعـی اقـدام کننـد»‪ .‬وی درادامـه گفـت‪:‬‬ ‫«ایـن مصوبـه از اول دی مـاه اجرایـی شـده‬ ‫و قبض هایـی کـه بـرای مشـترکان پیامـک‬ ‫می شـود و الگوی مصرف را رعایت کرده اند‪،‬‬ ‫رایـگان خواهـد بـود»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت‬ ‫نشسـت هم اندیشـی سـاالنه‬ ‫شـهردار‪ ،‬بخشـدار و اعضای شـورای‬ ‫اسلامی کهریـزک بـا ائمـه جماعـات‬ ‫کهریـزک برگـزار شـد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛‬ ‫یپـور بـا اعلام ایـن خبـر‬ ‫علـی یحی ‬ ‫گفـت‪« :‬هرسـاله هم اندیشـی‬ ‫مشترکی باحضور بخشدار‪ ،‬اعضای‬ ‫شـورای اسلامی و ائمـه جماعـات‬ ‫یشـود و امسـال نیز این نشسـت با رعایت پروتکل های‬ ‫مسـاجد کهریزک برگزار م ‬ ‫بهداشـتی و فاصلـه اجتماعـی بـا هدف گفتمان پیرامون احصای مشـکالت شـهر‬ ‫و تدبیـر درخصـوص رفـع معضلات برگـزار شـد»‪ .‬شـهردار کهریـزک افـزود‪« :‬ائمـه‬ ‫جماعـات به عنـوان معتمـدان محلـی و ارتبـاط موثـر و نزدیـک بـا اهالی به خوبـی از‬ ‫مشـکالت و اسـیب های اجتماعی شـهر مطلع اند و این هم اندیشـی تاثیر بسزایی‬ ‫در شناسـایی مشـکالت و ارائـه راهـکار بـرای رفـع معضلات شـهر دارد»‪.‬‬ ‫از هرگونه جنگ بیولوژیکی دشمن و همچنین رعایت نکات‬ ‫امنیتـی در اجـرای پروژه هـا بسـیار مهم و از اولویت هـای کار‬ ‫در حراسـت ایـن مجموعـه اسـت»‪ .‬مدیـرکل دفتـر حراسـت‬ ‫و امـور محرمانـه شـرکت مهندسـی ابفـا کشـور شـاخصه های‬ ‫یـک مدیـر موفـق حراسـت را‪ ،‬رازداری‪ ،‬مـردم داری‪ ،‬داشـتن‬ ‫صداقـت و روحیـه گره گشـایی و نـگاه مهربانانـه بـه همـکاران‬ ‫خود دانسـت و حراسـت را به پرهیز از هرگونه مچ گیری و نگاه‬ ‫منفـی بـه همـکاران توصیـه کـرد‪ .‬در پایـان جلسـه‪ ،‬مهنـدس‬ ‫یوسـف عرفانی نسـب؛ مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب‬ ‫اسـتان مرکـزی از زحمـات مسـلم ابراهیمـی؛ سرپرسـت دفتـر‬ ‫حراسـت و امـور محرمانـه ایـن شـرکت طـی ماه هـای اخیـر و‬ ‫حبیـب فیـروزی‪ ،‬مسـعود راسـتین و محمد سـعید مقدسـی؛‬ ‫مدیـران اسـبق حراسـت شـرکت های اب و فاضلاب شـهری‬ ‫و روسـتایی‪ ،‬بـا اهـدای لـوح سپاسـی قدردانـی و ضمـن‬ ‫ابلاغ حکـم اقـای سـید محمدجـواد موسـوی نژاد به عنـوان‬ ‫مدیر دفتـر حراسـت و امـور محرمانـه شـرکت اب و فاضلاب‬ ‫اسـتان مرکـزی‪ ،‬بـرای وی ارزوی موفقیـت کـرد‪.‬‬ ‫علـی‬ ‫یک پست برق در دزفول وارد مدار می شود‬ ‫موسوی نسـب‪/‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان گفـت‪« :‬فـاز اول پسـت‬ ‫و خـط سردشـت دزفـول‪ ،‬تکمیـل و‬ ‫امـاده بهره برداری سـت»‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـرکت سـهامی بـرق‬ ‫منطقـه ای خوزسـتان؛ محمـود‬ ‫دشـت بـزرگ اظهـار کـرد‪« :‬فـاز اول‬ ‫پسـت سـیار ‪ 132‬بـه ‪33‬کیلوولـت‬ ‫سردشـت دزفول با ‪ 12‬مگاولت امپر ظرفیت و یک فیدر خروجی ‪ 33‬کیلوولت‬ ‫تکمیـل و در مـاه جـاری بـه بهره بـرداری می رسـد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬بـرای‬ ‫بـرق داری ایـن پسـت نیـز یـک خـط دو مـداره به طـول ‪35‬کیلومتـر از پسـت‬ ‫‪ 400‬کیلوولـت دزفـول بـه پسـت سردشـت متصـل و نهایـی شـده اسـت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت برق منطقه ای خوزسـتان ارزش سـرمایه گذاری این پروژه‬ ‫را بیـش از ‪45‬میلیاردتومـان عنـوان کرد و افزود‪« :‬هدف از سـاخت این پسـت‬ ‫تامیـن بـرق سردشـت دزفـول و اصلاح افـت ولتـاژ در ایـن منطقـه اسـت»‪.‬‬ ‫به گفتـه دشـت بـزرگ‪ ،‬عملیـات خا کـی فاز نهایی پسـت سردشـت دزفـول نیز‬ ‫انجـام شـده و پـروژه درحال حاضـر فعـال و درحـال اجرا سـت»‪.‬‬ ‫انجام عملیات برف روبی در جاده های استان مرکزی‬ ‫رضـا صفائی نسـب‪ /‬مدیـرکل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان مرکـزی گفـت‪۱۳« :‬هـزار و‬ ‫‪۶۶۵‬کیلومتـر بانـد از جاده هـای‬ ‫این اسـتان برف روبی و پا ک سـازی‬ ‫شـد»‪ .‬علـی زندی فـر افـزود‪:‬‬ ‫«سـه هزار و ‪ ُ ۹۱۰‬تـن مخلـوط ماسـه‬ ‫و نمـک نیـز در ایـن مـدت بـرای‬ ‫جلوگیری از لغزندگی و بروز حوادث‬ ‫رانندگـی در جاده هـای اسـتان‬ ‫مرکـزی پخـش شـد»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬جاده های اسـتان مرکـزی در این مدت‬ ‫ازسـوی ‪ ۶۵‬گروه ثابت و سـیار متشـکل از ‪ ۲۱۱‬نفر از راهداران اداره کل راهداری‬ ‫و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان و بـا اسـتفاده از ‪ ۱۲۲‬دسـتگاه ماشـین االت‬ ‫راهداری‪ ،‬پا ک سـازی و نمک پاشـی شـدند»‪ .‬مدیرکل راهداری و حمل ونقل‬ ‫جـاده ای اسـتان مرکـزی گفـت‪« :‬جاده های اسـتان ا کنون بـاز و تـردد در ان ها‬ ‫به صـورت روان در جریـان اسـت»‪ .‬زندی فـر افـزود‪« :‬میـزان بـاد السـتیک های‬ ‫خـودرو اهمیـت بسـیاری دارد و چرخـی کـه تنظیـم بـاد داشـته باشـد بهترین‬ ‫و مناسـب ترین چسـبندگی را بـا سـطح جـاده خواهـد داشـت و دوام ان نیـز‬ ‫بیشـتر اسـت»‪ .‬شـش هزار و ‪ ۴۰۰‬کیلومتر انواع ازادراه‪ ،‬راه اصلی و راه روسـتایی‬ ‫در اسـتان مرکـزی وجـود دارد کـه چهارهزارکیلومتـر ان را راه هـای روسـتایی‬ ‫تشـکیل داده و روزانـه حـدود ‪۴۹۰‬هـزار وسـیله نقلیـه از جاده های این اسـتان‬ ‫تـردد می کننـد‪.‬‬ صفحه 6 ‫گلستان‬ ‫دوشنبه‪ 6‬بهمن‪ 1399‬شماره‪2163‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫برخورداری ‪150‬هزار گلستانی از خدمات طرح هادی‬ ‫مدیـرکل بنیاد مسـکن گلسـتان گفـت‪« :‬ن ههـزار و ‪ 836‬واحد مسـکونی روسـتایی‬ ‫و شـهری بـا اعتبـار ‪614‬میلیاردتومـان و همچنیـن ‪ 451‬پـروژه طرح هـادی با بیش‬ ‫از ‪57‬میلیـارد و ‪700‬میلیـون تومـان در روسـتاهای اسـتان افتتـاح و کلنگ زنـی‬ ‫یشـود»‪ .‬سـید محمـد حسـینی اظهـار داشـت‪« :‬امسـال حـدود ‪11‬هـزار واحـد‬ ‫م ‬ ‫مسکونی در روستاهای استان ساخته می شود که از این تعداد سه هزار واحد ویژه‬ ‫محرومان و نیازمندان است»‪ .‬وی گفت‪« :‬هم چنین یک هزار واحد مسکونی نیز‬ ‫شـامل واحدهایـی اسـت کـه در سـیل‪ ،‬زلزلـه و رانـش زمین در سـال جاری تخریب‬ ‫شده اند که سعی می کنیم کار بازسازی ان ها را تا پایان امسال به اتمام برسانیم»‪.‬‬ ‫مدیـرکل بنیاد مسـکن اسـتان درادامه به افتتـاح و کلنگ زنی ن ههـزار و ‪ 836‬واحد‬ ‫غبـر ‪614‬میلیاردتومـان در دهـه فجـر‬ ‫مسـکونی روسـتایی و شـهری بـا اعتبـاری بال ‬ ‫ُ‬ ‫امسـال خبـر داد و افـزود‪« :‬از این تعـداد ن ههـزار و ‪ 200‬واحـد مسـکونی روسـتایی بـا‬ ‫اعتبار ‪563‬میلیارد و‪970‬میلیون تومان و‪ 638‬واحد مسکونی شهری نیز با اعتبار‬ ‫‪77‬میلیارد و‪90‬میلیون تومان افتتاح یا عملیات اجرایی ان اغاز خواهد شد»‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪« :‬از مجموع سـه هزار واحد مسـکونی ویژه محرومان دوهزار و ‪ 700‬واحد‬ ‫با ‪175‬میلیارد و ‪500‬میلیون تومان تسهیالت و کمک بالعوض در این ایام افتتاح‬ ‫یشـود»‪ .‬حسـینی گفـت‪« :‬همچنیـن دوهـزار و ‪ 500‬واحـد مسـکونی در قالـب‬ ‫م ‬ ‫طـرح نوسـازی و بهسـازی مسـکن روسـتایی بـا ‪125‬میلیاردتومـان اعتبـار افتتـاح‬ ‫خواهد شد‪ .‬همچنین هم زمان عملیات اجرایی ساخت سه هزار واحد مسکونی‬ ‫یشـود»‪ .‬مدیرکل‬ ‫روسـتایی دیگر با پیش بینی اعتبار ‪150‬میلیاردتومان نیز اغاز م ‬ ‫بنیـاد مسـکن اسـتان یـاداور شـد‪« :‬طـرح هـادی تاکنـون در ‪ 667‬روسـتای اسـتان‬ ‫اغـاز شـده اسـت و فـاز اول ایـن طـرح در ‪ 204‬روسـتا پایـان یافته اسـت»‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫خدمت رسانی تمام وقت پرسنل شرکت گاز‬ ‫پروین حسینی‬ ‫شهردار شیراز خبر داد؛‬ ‫تقویت شبکه برق گنبدکاووس‬ ‫مدیـر امـور توزیـع نیـروی بـرق گنبـدکاووس گفـت کـه از سـال ‪ 95‬تاکنـون‬ ‫‪410‬میلیاردریال از اعتبارات شـرکت توانیر برای تقویت شـبکه برق این شهرسـتان‬ ‫و مبلـغ ‪500‬میلیاردریـال نیـز بـرای اصلاح و بهسـازی ‪230‬کیلومتـر از شـبکه توزیـع‬ ‫لهـای خودنگهـدار ب هجـای سـیم) هزینـه شـده اسـت»‪.‬‬ ‫نکـردن کاب ‬ ‫ان (جایگزی ‬ ‫محمدعلـی عربگلـو اظهـار داشـت‪« :‬بـا اختصـاص ایـن اعتبـار در پنج سال گذشـته‬ ‫‪400‬مـگاوات و نیـز تعـداد‬ ‫قـدرت پسـته ای فـوق توزیـع بـرق گنبـدکاووس از ‪ 290‬بـه ‬ ‫فیدرهـای تامین کننـده شـبکه فشـار متوسـط از ‪ 42‬دسـتگاه در ابتـدای تاسـیس‬ ‫شـبکه بـرق شهرسـتان بـه ‪ 52‬فیـدر افزایـش یافـت‪ .‬فیدرهـا‪ ،‬تامین کننـده منبـع‬ ‫تغذیـه ب هشـمار می رونـد و یکـی از دسـتگاه های مهـم بـرای اسـتفاده در تابلوهـای‬ ‫لهـای‬ ‫ عبارت دیگـر‪ ،‬فیدرهـا به عنـوان کاب ‬ ‫بـرق و تامیـن انـرژی هسـتند‪ ،‬به ِ‬ ‫الکترونیکی یا گروهی از هادی های الکتریکی هستند که برق را از یک منبع بزرگ‬ ‫به منابع کوچک تر منتقل می کنند»‪ .‬وی افزود‪« :‬در این مدت تعداد ترانس های‬ ‫مشترکان عمومی و اختصاصی گنبدکاووس از دوهزار و ‪ 570‬دستگاه به سه هزار و‬ ‫‪ 705‬دستگاه و تعداد مشترکان این مدیریت از ‪115‬هزار و ‪ 185‬مشترک به ‪137‬هزار‬ ‫و‪ 754‬مشترک افزایش یافت»‪ .‬عربگلو اضافه کرد‪« :‬از مجموع‪ 230‬کیلومتر اصالح‬ ‫و بهسازی شبکه برق فشار ضعیف گنبدکاووس تاکنون‪ 94‬کیلومتر ان انجام شده‬ ‫و بقیـه نیـز درحـال انجام اسـت»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫کلنگ زنی احداث چهار واحد اموزشی در مغان‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۴۷‬طرح عمرانی شهری تا پایان سال‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫شـهردار شـیراز گفـت‪ ۱۴۷« :‬طـرح‬ ‫کهـزار و‬ ‫عمرانـی شـاخص بـا اعتبـار ی ‬ ‫‪۳۰۰‬میلیاردتومـان در شـهر شـیراز درحـال‬ ‫اجر اسـت کـه تـا پایـان سـال تمـام ایـن‬ ‫طر ح هـا بـه بهر هبـرداری می رسـد»‪.‬‬ ‫حیـدر اسـکندرپور در نشسـت خبـری در‬ ‫جمـع خبرنـگاران افـزود‪« :‬بـرای مدیریـت‬ ‫پروژه هـای عمرانـی در سـال ‪ ۹۹‬طر ح هـای‬ ‫عمرانـی ایـن کالن شـهر دسـته بندی و‬ ‫بـرای هـر منطقـه و درمجمـوع ‪ ۱۲۰‬پـروژه‬ ‫در مناطـق مختلـف شـیراز تعریـف شـد»‪.‬‬ ‫شـهردار شـیراز بابیان اینکـه جلسـات کنترل‬ ‫و رصـد ایـن پروژه هـا هـر هفتـه بـا مدیریـت‬ ‫شـهردار شـیراز برگـزار می شـود و تلاش شـده‬ ‫توزیـع ایـن طر ح هـا مناسـب باشـد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫«از یک هـزار و ‪۳۰۰‬میلیاردتومـان مبلـغ‬ ‫موردنیـاز بـرای اجـرای طر ح هـای عمرانـی‬ ‫شـاخص شـیراز تا کنـون مبلـغ ‪۴۸۶‬میلیـارد‬ ‫ان بـه پیمانـکاران پرداخت شـده و تعهدات‬ ‫باقی مانـده تـا پایـان سـال جـاری و اوایـل‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬پرداخـت خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫اسـکندرپور در بخـش دیگـر سـخنان‬ ‫خـود بیـان کـرد‪« :‬در کالن شـهرهای مهـم‬ ‫دنیـا رویکـردی به عنـوان حضـور مـردم در‬ ‫فضـای عمومـی در دسـتورکار قـرار گرفتـه‬ ‫تـا مـردم اوقـات بیشـتری را در محیـط‬ ‫شـهری بگذراننـد و ایـن به دلیـل کم شـدن‬ ‫ً‬ ‫متـراژ مسـکن در شـهرها و خصوصـا‬ ‫کالن شهره اسـت و به همین دلیـل میـل‬ ‫حضـور مـردم در فضـای شـهر یـک ضـرورت‬ ‫اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬بر همین اسـاس‬ ‫پارک هـای ورزش و سلامت در شـیراز‬ ‫تعریـف شـده تـا شـهروندان مدت زمـان‬ ‫بیشـتری را در فضای عمومی باشـند‪ ،‬مسـیر‬ ‫پیـاده روی و دوچرخه سـواری نیـز بـرای‬ ‫تمـام ایـن بوسـتان ها تعریـف شـده و در‬ ‫کنـار ان فضاهایـی ماننـد زمین های ورزشـی‬ ‫و شـطرنج نیـز پیش بینـی شـده تـا بـرای‬ ‫کـودکان‪ ،‬جوانـان و میان سـاالن امکاناتـی‬ ‫برای اسـتفاده وجود داشـته باشد»‪ .‬شهردار‬ ‫شـیراز گفـت‪« :‬خیابان هـای مرکـزی شـیراز‬ ‫ا کنـون بـرای دوچرخه سـواری مهیـا نیسـت‬ ‫و در ایـن مناطـق زمیـن نیـز گـران اسـت و‬ ‫نمی تـوان به راحتـی و بـا هزینـه کـم زمیـن‬ ‫تملـک کـرد و معابـر موجـود در ایـن مناطـق‬ ‫نیـز به انـدازه ای عریـض نیسـت کـه بتـوان‬ ‫مسـیر اختصاصی دوچرخه در ان ایجاد کرد‬ ‫و تنهـا بـا خط کشـی محورها می تـوان در این‬ ‫مناطق مسـیر دوچرخه سـواری ایجاد کرد»‪.‬‬ ‫شـهردار شـیراز بـه موضـوع دفـع اب هـای‬ ‫سـطحی در شـیراز نیـز اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬از‬ ‫‪ ۲۵‬سال پیش تا کنون تمام شهرداران شیراز‬ ‫بـرای دفع اب های سـطحی اقداماتی انجام‬ ‫داده انـد»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬در دهه های‬ ‫گذشـته نـوع بارش هـا در شـیراز به نحـوی‬ ‫بـوده کـه میـزان بارش در سـال حـدود ‪ ۳۰۰‬تا‬ ‫‪ ۵۰۰‬میلی متـر و شـدت هـم میانگیـن چهار تا‬ ‫پنج میلی متـر در سـاعت بـوده اسـت که دفع‬ ‫اب هـای سـطحی ایـن شـهر نیـز متناسـب بـا‬ ‫ایـن نـوع بـارش چنددهه اخیـر تعریـف شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬اسـکندرپور دلیـل اب گرفتگی هـای‬ ‫اخیـر ایـن شـهر را شـدت بـاران دانسـت‬ ‫و گفـت‪« :‬دراین بـاره دو راه ا کنـون وجـود‬ ‫دارد ابتـدای اینکـه ظرفیـت دفـع اب هـای‬ ‫سـطحی شـیراز را تغییـر داد یا بایـد در اطراف‬ ‫شهر اقداماتی انجام شود که اب کمتری به‬ ‫سـطح شـیراز روان شـود»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬در سه سال گذشـته کمتریـن‬ ‫میـزان تغییـر کاربـری باغ هـای شـیراز انجـام‬ ‫شـده و در گـروه یـک باغ هـای ایـن شـهر‬ ‫حتـی یک مترمربـع بـاغ نیـز تغییـر کاربـری‬ ‫پیـدا نکـرده اسـت»‪ .‬شـهردار شـیراز درادامـه‬ ‫بـه موضـوع سـنگ فرش خیابـان ارم شـیراز‬ ‫مکـردن حجم ترافیک‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬ک ‬ ‫و تـردد خـودرو در مجـاور اما کـن تاریخـی و‬ ‫گردشـگری امـری طبیعـی در دنی اسـت»‪.‬‬ ‫اسـکندرپور در پاسـخ به اینکه ایـا در سـاخت‬ ‫سـنگ فرش ارم از اتبـاع کشـورهای‬ ‫دیگـر اسـتفاده شـده یـا خیـر؟ گفـت‪« :‬ا گـر‬ ‫ً‬ ‫بتـوان به کارگیـری اتبـاع بیگانـه و خصوصـا‬ ‫تبعه هـای کشـور افغانسـتان را از پروژه هـای‬ ‫عمرانـی سـطح کشـور حـذف کـرد ایـن کار را‬ ‫در سـطح شـیراز نیـز می تـوان انجـام داد»‪.‬‬ ‫شـهردار شـیراز در بخـش دیگـری از سـخنان‬ ‫خـود طـرح سـی پی (پـول گرفتـن بابـت‬ ‫ککـردن ماشـین در حاشـیه خیابـان) را‬ ‫پار ‬ ‫طـرح بـدی عنوان کرد و گفت‪« :‬قـرارداد این‬ ‫طرح به گونه ای بود که عواید مالی را نصیب‬ ‫شـهرداری نکـرد؛ زیـرا قـرارداد تنظیم شـده‬ ‫اولیـه خـوب نبـوده اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا‬ ‫روی کار امـدن مدیریـت شـهری فعلـی شـیراز‬ ‫کمیتـه ای ویـژه مامـور بررسـی ایـن قـرارداد‬ ‫شـد امـا با وجود چنـد اصالحیه باز به نتیجه‬ ‫نرسـید و در اخریـن دسـتور راجـع بـه ایـن‬ ‫قـرارداد مقـرر شـده حقـوق شـهرداری در‬ ‫سه سال گذشته دریافت شود و ا گر پیمانکار‬ ‫بـا شـرایط جدیـد توانسـت عمـل کنـد کـه‬ ‫هیچ وگرنه قرارداد سـی پی در شـیراز متوقف‬ ‫خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران‪:‬‬ ‫همه همکاران فرهنگی در تربیت دانش اموزان مسئولند‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫جلسه کمیته مدیریت بحران شرکت گاز استان گیالن به ریاست مدیرعامل‬ ‫شـرکت و با حضور معاونین و روسـای واحدهای سـتادی و همچنین روسای‬ ‫ادارات گاز شهرسـتان از طریـق ارتبـاط ویدئویـی برگـزار شـد‪ .‬حسـین ا کبـر‬ ‫(مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گیلان) در جلسـه کمیتـه مدیریـت بحـران‬ ‫شـرکت گاز با اشـاره به پیش بینی هـای سـازمان هواشناسـی مبنـی بـر کاهـش‬ ‫شـدید دمـا و بـارش بـرف در مناطـق مختلـف اسـتان‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬ایـن‬ ‫شـرکت با توج هبـه برنامه ریـزی و تمهیـدات به عمـل امـده‪ ،‬بـرای مواجهـه بـا‬ ‫شرو امادگـی کامـل دارد»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گیلان‬ ‫وضعیـت پیـ ِ ‬ ‫تصریح کرد‪« :‬علی رغم سـرمای شـدید هوا‪ ،‬گاز همه نیروگاه ها‪ ،‬ایستگاه های‬ ‫‪ CNG‬و صنایع اسـتان به جز دو مشـترک پرمصرف برقرار اسـت و تنها بجهت‬ ‫حفـظ پایـداری جریـان گاز مشـترکین خانگـی‪ ،‬بـرای برخـی از مشـترکین‬ ‫پرمصرف محدودیت مصرف وجود دارد»‪ .‬حسین ا کبر بیان کرد‪« :‬مکاتباتی‬ ‫با اداره کل راهداری استان برای باز ماندن راه های دسترسی به ایستگاه های‬ ‫تقلیـل فشـار گاز در زمـان بـارش بـرف صـورت گرفتـه اسـت‪ ،‬امـا علی رغـم ایـن‬ ‫ارتباطـات‪ ،‬همـه ادارات گاز بایـد بـا پیمانـکاران اجرایی خود هماهنگی کنند‬ ‫تـا در صـورت وقـوع مشـکل‪ ،‬نسـبت بـه بازگشـایی مسـیرها اقـدام الزم صـورت‬ ‫گیرد»‪ .‬وی با ضروری برشمردن امادگی کامل کلیه خودروهای شرکت بویژه‬ ‫خودروهای دودیفرانسیل امداد برای خدمت رسانی به مردم‪ ،‬گفت‪« :‬عالوه‬ ‫بـر تحقـق ایـن مهم‪ ،‬در صـورت نیاز باید همانند سـال های گذشـته مکاتبات‬ ‫الزم با سپاه برای استفاده از خودروهای دو دیفرانسیل و استفاده از نیروهای‬ ‫بسـیجی بـرای رفـع قطعی های مـوردی صورت پذیـرد»‪ .‬وی در خاتمه اظهار‬ ‫یسـت و همه‬ ‫داشـت‪« :‬ارائه خدمات مسـتمر به مردم نیازمند یک کار گروه ‬ ‫مـا بایـد تلاش کنیـم تا با همکاری با یکدیگر و هماهنگی با سـایر سـازمان ها‪،‬‬ ‫علی رغـم همـه مشـکالت‪ ،‬هماننـد سـنوات گذشـته بهتریـن خدمـات را بـه‬ ‫مـردم شـریف اسـتان ارائـه کنیم»‪.‬‬ ‫دیدار نماینده مردم رضوانشهر‪ ،‬ماسال و تالش‬ ‫با مدیرعامل ابفا‬ ‫به منظـور بررسـی و رفـع‬ ‫مشـکالت اب و فاضلاب‬ ‫شهرسـتان های رضوانشـهر‪،‬‬ ‫ماسـال و تالـش نماینـده‬ ‫مـردم ایـن شـهرها در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی بـا‬ ‫مدیرعامـل ابفـای گیلان‬ ‫دیدار کرد‪ .‬در این دیدار سـید‬ ‫محسـن حسـینی (رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب‬ ‫اسـتان گیلان)‪ ،‬بـا تشـریح پروژه هـای اجرایـی اب و فاضلاب بخش هـای‬ ‫روسـتایی‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬طـی سـال های اخیـر اجـرای پروژه هـای اب‬ ‫و فاضلاب رونـد رو به رشـدی داشـته اسـت و با توجه بـه مشـکالت تامیـن‬ ‫اعتبـار پروژه هـا‪ ،‬نیـاز اسـت مـواردی در سـطح ملی مـورد پیگیری قـرار گیرد»‪.‬‬ ‫در این جلسـه مقـرر شـد؛ طر ح هـای ابرسـانی بـه بخش هـای روسـتایی‬ ‫شـهرهای رضـوان شـهر‪ ،‬ماسـال و تالـش پیگیـری شـود‪.‬‬ ‫مدیـرکل اموزش وپـرورش مازنـدران در جلسـه اقمـاری‬ ‫مدیـران و روسـای اموزش وپـرورش غـرب اسـتان به میزبانـی‬ ‫شهرسـتان چالـوس تا کید کـرد‪« :‬همه همـکاران فرهنگی در‬ ‫تربیـت دانش امـوزان مسـئول هسـتند»‪ .‬علیرضـا سـعدی پور‬ ‫در جلسـه اقمـاری مدیـران و روسـای اموزش وپـرورش غـرب‬ ‫اسـتان بااشـاره به سـخن پیامبـر ا کـرم(ص) گفـت‪« :‬خداونـد‬ ‫و فرشـتگانش بـر معلمـی که بـه مردم خوبـی می امـوزد‪ ،‬درود‬ ‫می فرسـتند؛ بنابرایـن پایـه و اسـاس یـک جامعـه بـه تعلیـم و‬ ‫تربیـت افـراد ان جامعـه بسـتگی دارد و معلـم بعـد از والدیـن‬ ‫مهم تریـن نقـش را در تعلیـم و تربیـت نونهـاالن یـک اجتمـاع‬ ‫ایفـاء می کنـد؛ اصـل تربیت را نبایـد به انحصار حوزه پرورشـی‬ ‫بدانیـم‪ ،‬همـه همـکاران اموزشـی درراسـتای امـور پرورشـی‬ ‫مسئول اند»‪ .‬وی ضمن قدردانی از زحمات مدیران اموزش‬ ‫و پـروش غـرب اسـتان‪ ،‬بیـان داشـت‪« :‬در عرصـه پرورشـی‬ ‫حجـم اطالعـات مانـع از رشـد دانش امـوز خواهـد شـد و مـا‬ ‫بایـد الگوهـای جدیـدی را در اموزش وپـرورش بـرای تربیـت‬ ‫انسـان تمـام سـاحتی وارد کنیـم و انقلاب اسلامی به نوبـه‬ ‫خـود چشـمه خوبی هـا و مقاومـت در برابـر بدی هاسـت‬ ‫و می تـوان بـا تدویـن برنامه هـای ویـژه بـرای ایـن دهـه در‬ ‫شهرسـتان ها در بسـتر مجـازی الگوسـازی مناسـبی را بـرای‬ ‫دانش امـوزان و نسـل جدیـد ایـن انقلاب داشـته باشـیم»‪.‬‬ ‫سـعدی پور ضمـن دسـتور ویـژه بـر نظـارت مدیـران بـر‬ ‫فعالیت های پرورشـی مدارس غیردولتی بر موضوعات طرح‬ ‫همدل در حوزه مشـاوره‪ ،‬هدایت تحصیلی‪ ،‬یاریگران زندگی‬ ‫و اسـیب های اجتماعـی تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫شـرایط به وجود امـده و تغییـر بسـتر اموزشـی و پرورشـی‬ ‫مـدارس از حضـوری بـه غیرحضـوری‪ ،‬لـزوم شـناخت سـریع‬ ‫و به موقـع نیازهـا‪ ،‬مشـکالت‪ ،‬دغدغه هـا و مسـائل اموزشـی‬ ‫و روان شـناختی دانش امـوزان و والدیـن‪ ،‬تسـهیل گری در‬ ‫ارائـه خدمـات تخصصـی موردنیـاز دانش امـوزان و ارجـاع‬ ‫به موقـع انـان و بهره منـدی از خدمـات روان شـناختی و‬ ‫حمایتـی از مهم تریـن اهـداف طـرح «همـدل» اسـت»‪.‬‬ ‫وی درپایـان بااشـاره به فراهم سـازی بسـترهای مناسـب‬ ‫اموزشـی برای دانش اموزان سـطح اسـتان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مکـردن‬ ‫«اموزش وپـرورش مازنـدران همـواره سـعی در فراه ‬ ‫ملزومـات اموزشـی برای دانش امـوزان بوده و در این مسـیر در‬ ‫کشـور حائـز رتبـه برتر شـده و همچنین در مناطـق محروم که‬ ‫تعـداد دانش امـوز در مدرسـه کمتـر از پنج نفـر اسـت امـوزش‬ ‫به صـورت حضـوری خواهـد بـود»‪.‬‬ ‫تقدیر از مدیرعامل ابفا اصفهان در حوزه فرهنگ ایثار‪ ،‬جهاد و شهادت‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫ازسـوی امـور ایثارگـران اسـتانداری‪ ،‬بنیـاد‬ ‫شـهید و امـور ایثارگـران اسـتان از هاشـم‬ ‫امینـی؛ مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب‬ ‫اسـتان اصفهـان به دلیـل ترویـج فرهنـگ‬ ‫ایثـار و شـهادت و اقدامـات جهادگونـه‬ ‫درراسـتای خدمات رسـانی بـه مـردم‬ ‫تقدیـر به عمـل امـد‪ .‬دکتـر یـزدی؛ مشـاور‬ ‫امـور ایثارگـران اسـتانداری در این مراسـم‬ ‫بااشـاره به ضـرورت خدمات رسـانی بی وقفـه‬ ‫بـه مـردم گفـت‪« :‬خدمت رسـانی بـه مـردم‬ ‫یسـت کـه خداونـد نصیـب‬ ‫یکـی از توفیقات ‬ ‫انسـان های خالـص و متعهـد می کنـد کـه‬ ‫دراین خصـوص در دیـن اسلام احادیـث و‬ ‫روایـات زیـادی نقـل شـده اسـت»‪ .‬وی حـل‬ ‫مشکالت مردم را مصداق بارز لطف خداوند‬ ‫برشـمرد و تصریـح کـرد‪« :‬لطـف و رحمـت‬ ‫خداوند شـامل افرادی شـده که توفیق حل‬ ‫مشـکالت مـردم را دارنـد؛ بنابراین مسـئوالن‬ ‫بایـد قـدر فرصت خدمـت به مردم را غمینت‬ ‫شـمارند و بی وقفه درراستای حل مشکالت‬ ‫مـردم گام بردارنـد»‪ .‬مشـاور امـور ایثارگـران‬ ‫اسـتانداری‪ ،‬سـقایی را یکـی از توفیقـات‬ ‫فعـاالن در صنعـت ابفـا دانسـت و اظهـار‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫داشـت‪« :‬فعـاالن صنعـت ابفـا کـه فرصـت‬ ‫سـقایی بـرای ان هـا مهیا شـده بایـد بی وقفه‬ ‫درزمینه خدمت رسانی به مردم تالش کنند‬ ‫و البتـه مهنـدس هاشـم امینـی؛ مدیرعامـل‬ ‫شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان به عنـوان یکـی‬ ‫از مدیران متعهد و مسـئولیت پذیر توانسـته‬ ‫به خوبـی خدمـات پایـدار بـه مـردم در سـطح‬ ‫اسـتان ارائـه دهـد»‪ .‬درادامـه مدیرعامـل‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اسـتان اصفهـان‬ ‫بابیان اینکه ‪12‬درصد شـاغالن شـرکت ایثارگر‬ ‫هسـتند‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬فعـاالن صنعـت‬ ‫ابفـا شـبانه روزی و بی وقفـه درراسـتای‬ ‫خدمت رسـانی پایـدار بـه مـردم فعالیـت‬ ‫می کننـد کـه ایـن مهـم نشـانگر ایثـار و تعهـد‬ ‫فعـاالن در ایـن صنعـت اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه اقدامـات جهادگونـه کارکنـان‬ ‫ابفـا درزمینـه ارائـه خدمـات شـبانه روزی بـه‬ ‫بیـش از پنج میلیون نفـر در اسـتان‪ ،‬به نوعـی‬ ‫می تـوان گفـت همـه کارکنـان ابفـا ایثارگـر‬ ‫ب هشـمار می اینـد»‪ .‬هاشـم امینـی بااشـاره به‬ ‫تامیـن اب شـرب مـردم در سـطح اسـتان‬ ‫خاطرنشان کرد‪« :‬هم ا کنون اب شرب بیش‬ ‫از پنج میلیون نفر در بیش از ‪ 100‬شـهر و بیش‬ ‫کهـزار روسـتا در سـطح اسـتان بی وقفـه‬ ‫از ی ‬ ‫تامیـن می شـود‪ .‬همچنیـن فاضلاب بیـش‬ ‫از دومیلیون نفـر در سـطح اسـتان به صـورت‬ ‫بهداشـتی جمـع اوری و تصفیـه می شـود کـه‬ ‫ایـن همـه درراسـتای ارائـه خدمات پایـدار در‬ ‫دستورکار قرار دارد»‪ .‬وی بابیان اینکه شرکت‬ ‫ابفـا اسـتان اصفهـان روز تولـد اقـا ابوالفضـل‬ ‫العبـاس(ع) را به عنـوان روز سـقا نام گـذاری‬ ‫کـرده اسـت‪ ،‬اعلام کـرد‪« :‬شـرکت ابفـا‬ ‫درراسـتای قدردانـی از تالش هـای ایثارگـران‬ ‫حدود ‪ 140‬واحد مسـکونی در شـهرک شهید‬ ‫کشـوری را به منظـور تامیـن مسـکن ایثارگران‬ ‫شـرکت‪ ،‬در دسـتورکار قـرار داده اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن اقداماتـی درزمینـه رفع مشـکالت‬ ‫اشتغال‪ ،‬معیشت و سالمت ایثارگران مدنظر‬ ‫قـرار گرفتـه اسـت»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ابفـا‬ ‫اسـتان اصفهـان‪ ،‬ترویـج فرهنـگ شـهادت و‬ ‫ایثار را در جامعه بسیارمهم دانست و عنوان‬ ‫کـرد‪« :‬شـرکت ابفـا به منظـور گرامیداشـت یاد‬ ‫و خاطـره ‪ 130‬خانـواده شـهید شـرکت ابفـا‬ ‫اسـتان اصفهـان تا کنـون دو یـادواره برگـزار‬ ‫کـرده و مقـرر شـده اسـت کـه سـومین یـادواره‬ ‫شـهدا در سـال اینـده برگـزار شـود»‪.‬‬ ‫شهردار کرمان تاکید کرد؛‬ ‫تالش برای توقف هرچه سریع تر دفن اموات در ارامستان فعلی‬ ‫نقش انسان ها در برابر هوا کره یا اتمسفر‬ ‫مقدمه‪ :‬هوا کره دارای چهار الیه می باشد که نقش حیاتی برای ما انسان ها‬ ‫دارد و امروزه وظیفه ما نگهداری و حفاظت از ان است‪.‬‬ ‫متـن اصلـی‪ :‬از عوامـل عمـده االینـده هوا کـره وسـایل نقلیه می باشـد کـه از‬ ‫منابع فسیلی مانند بنزین و نفت گاز و گاز طبیعی برای تامین انرژی استفاده‬ ‫می کنند‪ .‬االینده های ایجاد شـده شـامل کربن دی ا کسید‪ ،‬کربن منوکسید‪،‬‬ ‫ترکیبـات بدبـوی گوگـرددار و نیتـروژن دار می باشـد کـه پـس از رها شـدن در‬ ‫محیـط باعـث عوارضـی ماننـد تولید بـاران اسـیدی و اثر گلخانـه ای می گردند‬ ‫کـه در تخریـب طبیعـت و گرم شـدن تدریجـی هـوای کـره زمین و به دنبـال ان‬ ‫ایجـاد تغییـرات اب و هوایـی می گـردد‪ .‬نتیجه گیـری‪ -1 :‬بایـد تـا حـد ممکـن‬ ‫از سـوخت های جایگزیـن بـرای سـوخت های فسـیلی ماننـد انـرژی بـاد‪،‬‬ ‫خورشـید‪ ،‬امـواج دریـا و ‪ ...‬اسـتفاده شـود‪ -2 .‬بایـد از وسـایل نقلیـه عمومـی‬ ‫ماننـد متـرو و اتوبـوس بـه جـای ماشـین شـخصی اسـتفاده شـود‪ -3 .‬بایـد‬ ‫فرهنـگ اسـتفاده از منابـع سـوخت های پـا ک و بـدون االینـده در جامعـه را‬ ‫ترویـج دهیم‪.‬‬ ‫امیررضا شیدایی‪ /‬مدرسه ابتدایی دوره دوم شهید حسینی‬ ‫اردبیل‬ ‫عفت فالح‬ ‫شـهردار کرمـان تا کیـد کـرد‪« :‬دفـن امـوات‬ ‫در ارامسـتان فعلـی بایـد هرچه زودتـر‬ ‫متوقـف شـود»‪ .‬سـید مهـران عالـم زاده‬ ‫در بازدیـد از ارامسـتان جدیـد گفـت‪:‬‬ ‫«باتوج هبـه عـدم ظرفیـت قبرسـتان فعلـی‪،‬‬ ‫هرچه بیشـتر پیـش برویـم‪ ،‬ممکـن اسـت بـه‬ ‫پردیسـان قائم(عـج) لطمـه وارد شـود»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه نمی خواهیـم بـه ایـن میـراث‬ ‫به جامانده از گذشـتگان‪ ،‬اسـیبی وارد شود‪،‬‬ ‫بر سرعت بخشیدن به فعالیت های عمرانی‬ ‫در ارامسـتان جدیـد تا کیـد کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«سـاخت نمازخانـه‪ ،‬غسـالخانه‪ ،‬سـرویس‬ ‫بهداشـتی و مرا کز خدماتی بایـد هرچه زودتر‬ ‫شـروع و همـراه بـا اماده سـازی محـل قبـور‬ ‫دفـن امـوات‪ ،‬اجـرا شـود تـا شـهروندانی کـه‬ ‫بـرای دفـن امـوات و زیارت قبور به این محل‬ ‫می اینـد‪ ،‬تسـهیالت الزم را دراختیـار داشـته‬ ‫باشـند»‪.‬‬ ‫شـهردار کرمـان بااشـاره به اماده سـازی‬ ‫بعدی ارامسـتان جدیـد‪ ،‬درخصوص‬ ‫گلبرگ‬ ‫ِ‬ ‫غسـالخانه ایـن ارامسـتان گفـت‪« :‬نقشـه‬ ‫غسـالخانه امـاده و طراحـی شـده و بـه زودی‬ ‫سـاخت ان اغـاز خواهـد شـد»‪ .‬عالـم زاده‬ ‫افـزود‪« :‬مراحـل کار گلبـرگ اول درحـال‬ ‫پایـان اسـت و تلاش می کنیـم بـا معابـر‬ ‫و پیاده روهـای مناسـب‪ ،‬از تجمـع در‬ ‫ارامسـتان جدیـد جلوگیـری کنیـم»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬گلبـرگ دیگـر ارامسـتان نیـز‬ ‫بایـد تـا قبـل از پایـان سـال تکمیـل و اجـرای‬ ‫دیوارچینـی‪ ،‬پیاده روسـازی‪ ،‬جدول گذاری‪،‬‬ ‫اسـفالت و فضـای سـبز ان بـه پیمانـکار‬ ‫سـپرده شـود»‪ .‬شـهردار کرمـان بابیان اینکـه‬ ‫بایـد بـرای تامیـن اب ارامسـتان جدیـد‪،‬‬ ‫لولـه موردنیـاز خریـداری و حفـاری اغـاز‬ ‫شـود‪ ،‬گفـت‪« :‬دفـن تعـداد زیـادی از امـوات‬ ‫در ایـن ارامسـتان پیش بینـی شـده و بـا‬ ‫تدابیـر اندیشیده شـده‪ ،‬ارامسـتان جدیـد تـا‬ ‫سـال های زیادی پاسـخ گوی دفن امـوات در‬ ‫شـهر کرمـان خواهـد بـود»‪ .‬عالـم زاده افـزود‪:‬‬ ‫«از بازدیـد قبلـی تا کنـون‪ ،‬جـاده دسترسـی‬ ‫بـه ارامسـتان جدیـد تـا محـل قبـور‪ ،‬در‬ ‫قالـب «پویـش اسـفالت» شـهرداری کرمـان‪،‬‬ ‫اسـفالت شـده اسـت؛ ضمن اینکـه عالئـم‬ ‫ترافیکـی بـرای ایمنـی نیـز نصـب خواهـد‬ ‫شـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه ا گـر حادثـه ای رخ‬ ‫دهـد‪ ،‬در ارامسـتان فعلـی دچـار بحـران و‬ ‫چالـش می شـویم‪ ،‬گفـت‪« :‬به همین دلیـل‬ ‫تمـام دسـتگاه های اجرایـی بایـد همـکاری‬ ‫کنـد تـا بعـد از گذشـت ‪ ۵۰‬سـال از سـاخت‬ ‫ارامسـتان قبلـی‪ ،‬ایـن اتفـاق خـوب رقـم‬ ‫بخـورد و ارامسـتان جدیـد هرچ هسـریع تر‬ ‫بـه بهر هبـرداری برسـد»‪ .‬شـهردار کرمـان‬ ‫همچنیـن گفـت‪« :‬چیدمـان تعـداد ‪۱۴۰۰‬‬ ‫قبـر دوطبقـه پیش سـاخته در گلبـرگ اول‪،‬‬ ‫براسـاس جهـت قبله درحـال انجام اسـت»‪.‬‬ ‫باحضـور معـاون عمرانـی وزیـر اموزش وپـرورش و رئیـس سـازمان نوسـازی و‬ ‫تجهیـز مـدارس کشـور در چهـار شـهر شـمالی اسـتان اردبیـل کلنـگ احـداث‬ ‫چهـار پـروژه اموزشـی بـر زمیـن زده شـد‪ .‬در سـفر یـک روزه معـاون عمرانـی‬ ‫وزیـر اموزش وپـرورش و رئیـس سـازمان نوسـازی و تجهیـز مـدارس بـه چهـار‬ ‫شهرسـتان شـمالی اردبیـل‪ ،‬احـداث ایـن مـدارس کـه از محـل تخریـب‬ ‫و بازسـازی خواهـد بـود‪ ،‬در شـهرهای جعفرابـاد‪ ،‬بیله سـوار‪ ،‬پارس ابـاد و‬ ‫اصالنـدوز اغـاز شـد تـا احـداث ان هـا بـا محوریـت اداره کل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و‬ ‫تجهیـز مـدارس اسـتان اردبیـل به سـرانجام برسـد‪ .‬مهـراهلل رخشـانی مهر بعد‬ ‫از ورود بـه فـرودگاه پارس ابـاد و اسـتقبال مسـئوالن محلـی بـا حضـور در شـهر‬ ‫جعفراباد کلنگ احداث دبیرسـتان شـش کالسـه این شـهر بر زمین زده شـد‬ ‫تا این پروژه اموزشی در مدت دوسال به سرانجام برسد‪ .‬معاون عمرانی وزیر‬ ‫اموزش وپـرورش همچنیـن از دبسـتان ایثـار جعفرابـاد بازدیـد و قـول مسـاعد‬ ‫برای تامین اعتبار خرید تجهیزات و هوشمندسـازی این مدرسـه نوسـاز داد‬ ‫تـا دانش امـوزان در ایـن مدرسـه تحصیـل خود را به شایسـتگی انجـام دهند‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان نوسـازی و تجهیـز مـدارس کـه به همراه فرمانـداران و روسـای‬ ‫اموزش وپـرورش سـه شهرسـتان پارس ابـاد‪ ،‬بیله سـوار و اصالنـدوز از پـروژه‬ ‫اموزشـی بازدید می کرد‪ ،‬در شهرسـتان بیله سوار دستور اغاز عملیات اجرایی‬ ‫دبسـتان طالقانـی ایـن شهرسـتان مـرزی را صـادر تـا ایـن مدرسـه ‪ 12‬کالسـه‬ ‫بـا تامیـن اعتبار دولتی اجرا شـود‪ .‬به گفتـه رئیس اموزش وپرورش شهرسـتان‬ ‫بیله سـوار‪ ،‬شـش هزار دانش امـوز در بیـش از ‪ 76‬مدرسـه مشـغول تحصیـل‬ ‫هسـتند که ‪ 521‬معلم و کادر اموزشـی فعالیت مناسـبی را دراین حوزه دارند‪.‬‬ ‫شـیخی اظهـار کـرد‪« :‬دو مدرسـه از محـل تخریـب و بازسـازی در شهرسـتان‬ ‫اجرایی و عملیاتی می شود و در کنار ان امیدواریم تجهیز مدارس شهرستان‬ ‫بـه سیسـتم هوشـمند و برخـی از ملزومـات ضروری را شـاهد باشـیم»‪ .‬رئیس‬ ‫اموزش وپـرورش شهرسـتان بیله سـوار از جمـع اوری مـدارس خشـتی‪ ،‬گلـی‬ ‫و سـنگی در ایـن شهرسـتان خبـر داد و بیـان کـرد‪« :‬قدیمی تریـن مدرسـه‬ ‫شهرسـتان بیله سـوار درحال حاضـر به عنـوان واحـد اموزشـی فعـال پذیـرای‬ ‫دانش امـوزان اسـت ولـی پیشـنهاد می کنیـم ایـن مدرسـه قدیمـی بـه مـوزه‬ ‫اموزش وپـرورش تبدیـل شـود»‪.‬‬ ‫برگزاری پویش «‪ #‬انرژی_ همدلی»‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع بـرق اسـتان اردبیـل‪ ،‬از برگـزاری پویـش «‪ #‬انـرژی_‬ ‫همدلـی» به منظـور مدیریـت مصـرف انـرژی خبـر داد‪ .‬حسـین قدیمـی‬ ‫بااشـاره به ارائـه جوایـزی کـه در ایـن پویـش بـه کم مصرفـان در سـطح کشـور‬ ‫تعلـق خواهـد گرفـت‪ ،‬افـزود‪« :‬در ایـن پویـش کـه بـرای اشـخاص و شـهرها‬ ‫برگـزار می شـود جوایـزی باتوجه بـه نیـاز شـهرها از جملـه‪ ،‬کمـک بـه بخـش‬ ‫بهداشـت‪ ،‬تجهیز بیمارسـتان‪ ،‬کمک به حمل ونقل عمومی و ‪ ...‬متناسـب‬ ‫بـا نیـاز هـر شـهر درنظـر گرفتـه شـده اسـت و اشـخاص نیـز جوایـزی همچـون‬ ‫(بسـته اینترنـت رایـگان‪ ،‬تبلـت‪ ،‬دوچرخـه و ‪ )...‬دریافـت خواهنـد کـرد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه شـرکت کنندگان در ایـن پویـش‪ ،‬بایـد میـزان مصـرف بـرق‬ ‫خـود را کاهـش دهنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن پویـش بـرای مدیریـت مصـرف بـرق و گاز‬ ‫در کشـور برگزار خواهد شـد و البته اطالع رسـانی ان هم ازطریق روابط عمومی‬ ‫شـرکت ها در فضـای رسـانه ملـی‪ ،‬فضـای مجـازی‪ ،‬سـایت شـرکت و غیـره‬ ‫درحـال انجـام اسـت»‪ .‬حسـین قدیمـی بااشـاره به تشـویقی های موجـود در‬ ‫بخـش صنایـع‪ ،‬کشـاورزی و بخـش خانگی بـرای مدیریت مصرف بـرق ادامه‬ ‫داد‪« :‬در بخـش صنایـع و کشـاورزی‪ ،‬تشـویقی هایی کـه در زمـان اوج مصرف‬ ‫بـرق تابسـتان ارائـه شـده‪ ،‬هم ا کنـون نیـز درنظـر گرفتـه شـده و بـرای بخـش‬ ‫خانگـی نیـز اجـرای طـرح بـرق امیـد و رایگان شـدن بهـای بـرق‪ ،‬تعییـن شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬قدیمـی گفـت‪« :‬گـروه پایـش ادارات‪ ،‬دائـم درحـال بررسـی و نظـارت‬ ‫هسـتند کـه ا گـر دسـتگاه اجرایـی بیـش از الگـوی مصـرف‪ ،‬بـرق مصـرف کنند‬ ‫تذکـر داده می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬درحال حاضـر بـرای کنتـرل مصـرف بـرق‬ ‫در کشـور‪ ،‬روشـنایی معابـر تعدیـل شـده و در بخـش صنایـع پرمصـرف نیـز‬ ‫محدودیـت اعمـال شـده‪ ،‬همچنیـن مرا کـز اسـتخراج رمزارزهـای غیرمجـاز‬ ‫درحـال شناسـایی و جمع اوری سـت»‪ .‬حسـین قدیمـی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«شـرکت توزیع نیروی برق اسـتان با تعدیل روشـنایی معابر این محدودیت‬ ‫را از خـود شـروع کـرد تـا بخـش خانگـی دچـار اعمـال مدیریـت اضطـراری بـار و‬ ‫خاموشـی نشـود»‪ .‬حسـین قدیمـی گفـت‪« :‬هم اسـتانی های عزیـز می توانند‬ ‫بـا نصـب اپلیکیشـن بـرق مـن‪ ،‬عالوه براینکـه از خدمـات شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫به صـورت غیرحضـوری بهره منـد شـوند بـا پاسـخگویی بـه سـواالت و رعایـت‬ ‫نـکات مدیریـت مصـرف بـرق و گاز بـه «پویـش ‪ #‬انرژی_همدلـی» بپیوندنـد و‬ ‫بـا نصـب ایـن اپلکیشـن در قرعه کشـی هـر شـب ‪ ۱۰۰‬دسـتگاه تبلـت نیز شـرکت‬ ‫کنند»‪.‬‬ ‫ادامه اجرای طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروها‬ ‫مدیـر منطقـه اردبیـل گفـت‪:‬‬ ‫«از ابتـدای اجـرای طـرح‬ ‫رایـگان دوگانه سـوز کردن‬ ‫خودروهـای عمومـی تـا‬ ‫اخـر دی مـاه سـال جـاری‪،‬‬ ‫تعـداد ‪ 1220‬دسـتگاه خـودرو‬ ‫دوگانه سـوز شـده اسـت»‪.‬‬ ‫روابط عمومـی‬ ‫به گـزارش‬ ‫شـرکت ملـی پخـش‬ ‫فراورده هـای نفتـی منطقـه‬ ‫اردبیـل؛ سـید حجـت مدنـی درجهت اجـرای طـرح رایگان دوگانه سـوز کردن‬ ‫خودروهـای عمومـی‪ ،‬بیـان کردنـد‪« :‬از ابتـدای اجـرای ایـن طـرح تـا پایـان‬ ‫دی مـاه سـال جـاری نزدیـک بـه ‪ 1220‬دسـتگاه خـودروی عمومـی (تا کسـی‪،‬‬ ‫وانـت‪ ،‬نیسـان بار‪ ،‬تا کسـی ون و کامیونـت بنزین سـوز) بـا نصـب مخـزن در‬ ‫سـطح اسـتان دوگانه سـوز شـدند»‪ .‬مدنـی افـزود‪« :‬اجـرای ایـن طـرح در‬ ‫منطقـه در چهـار کارگاه مجـاز تبدیـل در شهرسـتان های اردبیـل‪ ،‬پارس ابـاد‬ ‫انجـام شـده اسـت و درحال حاضـر برنامه ریـزی الزم جهـت افزایـش یـک‬ ‫مرکـز دیگـر در شهرسـتان گرمـی صـورت گرفتـه اسـت تـا دوگانه سـوز کردن‬ ‫خودروهـای عمومـی در اسـتان بـا سـرعت و کیفیـت بیشـتری انجـام شـود»‪.‬‬ ‫وی درادامـه تا کیـد کـرد‪« :‬دارنـدگان خودروهـای عمومـی جهـت اسـتفاده‬ ‫از ایـن تسـهیالت رایـگان هرچ هسـریع تر در سـامانه اطالعـات جامـع‬ ‫خودروهـای دوگانه سـوز بـه ادرس اینترنتـی ‪ GCR.niopdc.ir‬مراجعـه و‬ ‫ثبت نـام کننـد»‪ .‬قابل ذکـر اسـت؛ اولویـت با کسـانی اسـت کـه زودتـر ثبت نام‬ ‫خـود را انجـام دهنـد‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۹۰۵‬دستگاه ماینر در استان‬ ‫مدیرعامل شـرکت توزیع برق اسـتان اردبیل گفت‪ ۹۰۵« :‬دسـتگاه اسـتخراج‬ ‫رمزارز دیجیتال (ماینر) در استان کشف و ضبط شد»‪ .‬حسین قدیمی اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬ایـن تعـداد دسـتگاه اسـتخراج رمـز ارز تا به امـروز و درطـول اجـرای‬ ‫عملیـات مانـور سرتاسـری تعدیـل روشـنایی معابـر و براسـاس گزارش هـای‬ ‫رسـیده مردمـی کشـف و ضبـط شـد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬ایـن تعـداد دسـتگاه‬ ‫اسـتخراج ارز دیجیتـال‪ ،‬حـدود ‪ ۱۳۱۸‬کیلـووات بـرق مصـرف می کـرد کـه در‬ ‫وضعیـت کنونـی‪ ،‬باعـث بـروز مشـکالتی در شـبکه توزیـع اسـتان شـده بـود»‪.‬‬ ‫وی دستگاه های استخراج رمز ارز دیجیتال را از جمله عوامل افزایش مصرف‬ ‫بـرق اعلام کـرد و گفـت‪« :‬شناسـایی و کشـف و ضبـط ماینرهـای غیرمجـاز در‬ ‫اسـتان همچنـان ادامـه دارد»‪ .‬حسـین قدیمـی از هم اسـتانی های عزیـز‬ ‫درخواسـت کـرد نسـبت بـه معرفـی افـراد یا مرا کـز غیرقانونی اسـتخراج رمـز ارز‪،‬‬ ‫ازطریـق تمـاس بـا سـامانه تلفنـی ‪ ۱۲۱‬یـا ارسـال بـه سـامانه پیامک به شـماره‬ ‫‪ ۱۰۰۰۴۵۱۰۰۰۱۲۱‬اقـدام کننـد‪ .‬وی افـزود‪« :‬اطالع رسـانی هم اسـتانی های عزیـز‬ ‫ً‬ ‫کاملا خصوصـی و محرمانـه محفـوظ خواهـد مانـد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫دوشنبه ‪ 6‬بهمن ‪ 11 1399‬جمادی الثانی ‪ 25 1442‬ژانویه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2163‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬لدبی‬ ‫دکتر روحانی؛ رئیس جمهوری در روز افتتاح پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس (بهبهان)‪:‬‬ ‫طرح پاالیشگاه نماد شکست تحریم امریکا علیه ایران است‬ ‫دکتـر روحانـی؛ رئیس جمهـوری در پیـام ویدئویـی‬ ‫پاالیشـگاه بیدبلنـد خلیج فـارس را افتتـاح کـرد‪ .‬وی‬ ‫گفـت‪« :‬دولـت دوازدهـم مسـیر را بـرای دولـت بعـدی‬ ‫همـوار می کنـد‪ .‬ایـن دولـت در بسـیاری از پروژه هـا‬ ‫شـرایط را امـاده می کنـد تـا تکمیـل ان به دسـت دولـت‬ ‫سـیزدهم انجـام شـود»‪ .‬دکتـر روحانـی پیرامـون طـرح‬ ‫پـروژه پاالیشـگاه بیدبلنـد خلیج فـارس اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«ایـن پاالیشـگاه سـومین ابرپـروژه دنیـا در سـال ‪2020‬‬ ‫اسـت‪ .‬طـرح پاالیشـگاه بیدبلنـد نمـاد شکسـت‬ ‫تحریـم امریـکا علیـه ایـران اسـت‪ .‬افتتـاح پـروژه فـوق‬ ‫در زمـان کنار رفتـن بانـی جنـگ اقتصـادی علیـه ایـران‬ ‫صـورت می گیـرد»‪ .‬دکتـر روحانـی افـزود‪« :‬امـروز شـاهد‬ ‫طـرح بسـیار بـزرگ و هـم پاالیشـگاهی هسـتیم کـه‬ ‫‪ 3/4‬میلیـارددالر بـرای اجـرای ان هزینـه شـده اسـت‪.‬‬ ‫طرحی سـت که برای محیط زیسـت بسیار مهم است‪.‬‬ ‫مـردم بداننـد بزرگ تریـن منبـع گازی جهـان در ایـران‬ ‫ازلحـاظ منابـع گاز در سـطح جهانـی نیـز مقـام اول را‬ ‫داراسـت‪ .‬بیـش از ‪ 32‬هزارمیلیاردمترمکعـب در کشـور‬ ‫مـا گاز وجـود دارد‪ ،‬تولیـد روزانـه یک میلیاردمترمکعب‬ ‫است و برای صدور گاز به خارج از کشور هیچ مشکلی‬ ‫نداریـم و بایـد زمینـه صـادرات گاز فراهـم شـود»‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری افـزود‪« :‬تـا سـال ‪ 1394‬این پاالیشـگاه‬ ‫چیـزی حـدود ‪ 18‬درصـد پیشـرفت فیزیکی داشـت؛ اما‬ ‫از همـان موقـع ایـن تلاش به بیش از چهاربرابر رسـید‪.‬‬ ‫ایـن پـروژه عظیـم می توانـد در مـدت حـدود پنج سـال‬ ‫کل هزینـه انجام شـده را به دسـت اورد»‪.‬‬ ‫لو دومین پنج شنبه‬ ‫دکتر روحانی بااشـاره به اینکه چه ‬ ‫مبارک باشد‪ .‬این کار عظیم که امروز شاهد افتتاح ان‬ ‫هسـتیم‪ ،‬ملـت ایـران را خوشـحال کـرد‪ .‬در سـال هایی‬ ‫که دشـمنان می خواسـتند ما کار بزرگ انجام ندهیم‪،‬‬ ‫شـما کارهای بزرگی را در شـرایط تحریم به خصوص در‬ ‫سـال های ‪ 1398 ،1397‬و ‪ 1399‬کـه بدتریـن سـال ها و‬ ‫مهندسامین نژاد‪:‬‬ ‫از تالش های صادقانه و مجاهدانه همکاران عزیزم و همچنین تمام پیمانکاران‬ ‫و کارگران زحمتکش و گمنام که با تمام وجودشان در ساخت و بهره برداری‬ ‫این پروژه ما را یاری کردند‪ ،‬صمیمانه قدردانی می کنم و دست و بازوی ان ها را‬ ‫می بوسم‪ .‬همچنین جا دارد از تمامی مسئوالن استانی و شهری‪ ،‬استان های‬ ‫درگیر در این پروژه به ویژه بهبهان‪ ،‬تشکر و قدردانی کنم و از حمایت های موثر و‬ ‫شبانه روزی اقای شریعتی؛ استاندار خوزستان کمال تشکر و قدردانی را دارم‬ ‫افتتاحیـه طر ح ها سـت‪ ،‬افـزود‪« :‬افتتـاح پاالیشـگاه‬ ‫فـوق را بسـیار عظیـم و طرحی سـت کـه در خاورمیانـه‬ ‫اول اسـت‪ ،‬به همین جهـت بـه مردم خوزسـتان‪ ،‬مردم‬ ‫عزیـز بهبهـان‪ ،‬گچسـاران‪ ،‬ماهشـهر و دیگـر شـهرها‬ ‫تبریـک عـرض می کنـم‪ .‬بـر همـه مسـئولین‪ ،‬وزیـر نفـت‬ ‫و اسـتاندار خوزسـتان و نماینـدگان محتـرم مجلـس‬ ‫سـخت ترین زمـان تحریم هـا بـود به ثمـر رسـاندید کـه‬ ‫خداونـد خیـر دنیـا و اخـرت بـه همـه دسـت اندرکاران‬ ‫ایـن پـروژه عنایـت بفرمایـد»‪.‬‬ ‫سـایه‪ :‬جـا دارد از تلاش‪ ،‬زحمـات و همکاری مهندس‬ ‫درخشـنده؛ مدیـر روابط عمومـی پاالیشـگاه بیدبلنـد‬ ‫خلیـج فـارس تقدیـر و تشـکر ویژه داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫مدیرعاملصنایعپتروشیمیخلیجفارس‪:‬‬ ‫سردار مظلومی؛ نماینده مردم بهبهان و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس‪ ،‬حاصل برجام است‬ ‫پاالیشگاه بیدبلند خلیج فارس‪ ،‬نمایش عملی و عینی جهش تولید است‬ ‫مدیرعامـل صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس‬ ‫بابیان اینکـه پاالیشـگاه گاز بیدبلنـد خلیـج فـارس‬ ‫حاصـل برجـام اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬وقتـی در سـال ‪ ۹۵‬و ‪۹۶‬‬ ‫گشایشـی حاصل شـد ما نیز این پروژه را باقوت شـروع‬ ‫کردیـم و سـاخت و راه انـدازی ان حاصـل زمـان تحریـم‬ ‫اسـت»‪ .‬جعفر ربیعی در ائین بهره برداری از پاالیشـگاه‬ ‫گاز بیدبلنـد خلیـج فـارس بهبهان کـه روز ‪ ۲‬بهمن ماه)‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬خـدا را شـا کرم کـه دراسـتانه‬ ‫لو دومیـن سـالگرد پیـروزی انقلاب اسلامی و در‬ ‫چه ‬ ‫سـال جهـش تولیـد موفـق شـدیم یکـی از بزرگ تریـن‬ ‫پروژه هـای صنعـت نفـت و گاز پتروشـیمی کشـور را‬ ‫بـه بهر هبـرداری برسـانیم»‪ .‬در دو ماه گذشـته افتخـار‬ ‫داشـتیم در پنج شـنبه های افتتاح پروژه ها‪ ،‬سـه پروژه‬ ‫هلدینـگ خلیـج فـارس را باحضـور رئیس جمهـوری‬ ‫افتتـاح کنیـم؛ در ایـن مدت پتروشـیمی های لـردگان و‬ ‫ایلام و طـرح سـولفات و امونیـوم پتروشـیمی ارومیـه و‬ ‫نیـز ابرپروژه پاالیشـگاه بیدبلند خلیـج فارس به افتتاح‬ ‫رسـیده اند»‪ .‬وی بابیان اینکـه تـوان اجـرای پروژه هـای‬ ‫بـزرگ توسـط بخـش غیردولتـی در کشـور فراهـم شـده‬ ‫و وجـود دارد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬بـا افتتـاح پاالیشـگاه‬ ‫بیدبلنـد خلیـج فـارس‪ ،‬حجـم سـرمایه گذاری های‬ ‫به بهره برداری رسـیده هلدینـگ خلیـج فارس در سـال‬ ‫‪ ،۹۹‬از پنجمیلیـارد دالر فراتـر رفت»‪ .‬ربیعی افزود‪« :‬این‬ ‫پـروژه مشـخصات بسـیار زیـادی دارد‪ .‬وقتی ایـن پروژه‬ ‫در اواخـر سـال ‪ ۹۴‬از بخـش دولتـی بـه هلدینـگ خلیج‬ ‫فـارس داده شـد‪ ،‬تنهـا ‪۱۸‬درصـد پیشـرفت داشـت امـا‬ ‫ا کنـون چند مـاه اسـت کـه وارد فـاز بهره بـرداری پـروژه‬ ‫شـده ایم و حـدود پنـج محمولـه از محصـوالت ایـن‬ ‫پـروژه تا کنـون صـادر شـده و ارز ان درحـال برگشـت‬ ‫بـه کشـور اسـت‪ .‬بخـش زیـادی از محصـوالت ایـن‬ ‫پاالیشـگاه نیـز بـرای اسـتفاده بـه پتروشـیمی های‬ ‫ماهشـهر و ایلام فرسـتاده شـده اند»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل صنایـع پتروشـیمی خلیـج فـارس گفـت‪:‬‬ ‫«صنعـت پتروشـیمی ثابـت کـرده اسـت کـه می توانـد‬ ‫نمایندهمردمبهبهانوعضو کمیسیونانرژیمجلسشورایاسالمی گفت‪«:‬بهره برداری‬ ‫از پاالیشـگاه بیدبلنـد خلیـج فـارس نمایـش علمـی‪ ،‬عملـی و عینـی جهـش تولیـد در اوج‬ ‫تحریم هاسـت»‪ .‬محمـد طلا مظلومی بااشـاره به اینکه برخـی از چرخه به کارگیری اشـتغال‬ ‫بازمانـده بودنـد و بخـش عمـده ان در ‪ 12‬سـال انجـام پـروژه تامیـن شـده افـزود‪« :‬اسـتفاده از‬ ‫نیروهـای بومـی و بومی سـازی صنعـت در منطقـه بـرای اینـده پاالیشـگاه درجهـت احـداث‬ ‫صنایع پائین دستی می تواند جبران ریزش نیروی انسانی باشد که از اصلی ترین مطالبات‬ ‫مـا از وزیـر خواهـد بـود»‪ .‬نماینـده مـردم بهبهـان و اغاجـاری در حاشـیه ائیـن افتتاحیـه‬ ‫بزرگ تریـن پـروژه خاورمیانـه بااشـاره به اینکه پاالیشـگاه بیدبلنـد تجلـی عملـی شـعار «مـا‬ ‫می توانیم» است‪ ،‬بیان کرد‪« :‬امروز ما در مقابل همت جوانان این مرزوبوم سر تعظیم فرود‬ ‫اورده؛ چرا که افتتاحیه امروز مقابل چشمان مردم دنیا صورت گرفته و همه صدای سیلی‬ ‫ایرانی هـا را بـه تحریم کننـدگان مـا شـنیدند»‪ .‬وی در پاسـخ بـه نگرانی های زیسـت محیطی‬ ‫ً‬ ‫گفـت‪« :‬عالو هبـر صنعـت و اشـتغال مسـائل زیسـت محیطی هـم تماما رعایت شـده اسـت و‬ ‫ائین نامه ها به طور کامل در کار پیاده شده عالوه براینکه در بحث کارافرینی و هم در بحث‬ ‫مسـئولیت های اجتماعی نیز سـرامد بوده است»‪ .‬عضو کمیسـیون انرژی مجلس شورای‬ ‫اسلامی تصریـح کـرد‪« :‬باتوجه بـه ارزش افـزوده ایـن پـروژه‪ ،‬شهرسـتان بـا پیشـرفت عمرانی‬ ‫روبـه رو خواهـد شـد کـه بـه ابادانی شهرسـتان کمـک شـایان ذکری می کند»‪.‬‬ ‫استاندارخوزستان‪:‬‬ ‫سردار مظلومی؛ نماینده مردم بهبهان در مجلس و مهندس ربیعی؛ مدیرعامل صنایع پتروشیمی خلیج فارس‬ ‫بـرای تامیـن زنجیـره ارزش خـود وارد باالدسـت شـود؛‬ ‫الزم اسـت از اعتماد وزارت نفت و شـخص اقای زنگنه‬ ‫تشـکر کنـم کـه ایـن امـکان را فراهـم کـرد کـه صنعـت‬ ‫پتروشـیمی وارد باالدسـت شـود و پاالیشـگاهی بـا ایـن‬ ‫عظمـت بسـازد»‪ .‬وی دربـاره اسـتفاده بهینـه از منابـع‬ ‫صنـدوق توسـعه ملـی نیـز گفـت‪« :‬هلدینـگ خلیـج‬ ‫فـارس در ایـن پـروژه ‪۳.۴‬میلیـارد دالر هزینـه کـرده‬ ‫اسـت کـه ‪۲.۲‬میلیـارد دالر ان از صنـدوق توسـعه ملـی‬ ‫و سـندیکای بانک ها تامین شـده است‪ .‬خوشبختانه‬ ‫صنـدوق مطمئـن اسـت کـه ایـن پـول برمی گـردد و‬ ‫اقسـاط بازپرداخت می شـود؛ زیرا صنعت پتروشیمی‪،‬‬ ‫یـک صنعـت بسـیار موفـق و درامدزا سـت»‪ .‬ربیعـی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬ا کنـون نیـز همـکاران مـن در پاالیشـگاه‬ ‫بیدبلند خلیج فارس مشغول اجرای پروژه جمع اوری‬ ‫گازهـای فلـز هسـتند کـه حجـم سـرمایه گذاری ان‪،‬‬ ‫‪۱.۲‬میلیارد دالر است»‪ .‬مدیرعامل صنایع پتروشیمی‬ ‫خلیـج فـارس گفـت‪« :‬امیدواریـم همچنـان پشـتیبانی‬ ‫صنـدوق توسـعه ملـی و سـندیکای بانک هـا را در کنـار‬ ‫خـود داشـته باشـیم‪ .‬البتـه رئیس صندوق ایـن نوید را‬ ‫بـه مـا داد کـه ایـن مهـم هفتـه گذشـته تصویـب شـده‬ ‫اسـت و امیدواریـم هرچه سـریع تر به دسـت مـا برسـد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه پاالیشـگاه گاز بیدبلنـد خلیـج فـارس‬ ‫حاصـل برجـام اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬وقتـی در سـال ‪ ۹۵‬و ‪۹۶‬‬ ‫گشایشـی حاصـل شـد مـا ایـن پـروژه را باقـوت شـروع‬ ‫کردیـم و سـاخت و راه انـدازی ان حاصـل زمـان تحریـم‬ ‫اسـت‪ .‬ان هایـی کـه ایـن کشـور‪ ،‬صنعـت پتروشـیمی‬ ‫و هلدینـگ خلیـج فـارس را تهدیـد کردنـد‪ ،‬بـا ذلـت‬ ‫دفتـر کارشـان را تـرک کردنـد ولـی ملـت مـا‪ ،‬جوانـان مـا‬ ‫و مدیـران مـا محکـم و اسـتوار و سـربلند ایسـتاده اند و‬ ‫بـرای ایـران عزیـز افتخارافرینـی می کننـد»‪.‬‬ ‫مهندسربیعی؛مدیرعامل‬ ‫صنایع پتروشیمی خلیج فارس‪:‬‬ ‫خدا را شا کرم که در استانه‬ ‫لو دومینسالگردپیروزی‬ ‫چه ‬ ‫انقالب اسالمی و در سال جهش‬ ‫تولید‪ ،‬موفق شدیم یکی از بزرگ ترین‬ ‫پروژه های صنعت نفت و گاز‬ ‫پتروشیمی کشور را به بهره برداری‬ ‫برسانیم‬ ‫اهدای ‪ 200‬کتاب و دوهزار شاخه گل نرگس به مدعوین‬ ‫شرکت کنندهدر افتتاحپاالیشگاهبیدبلندخلیج فارسبهبهان‬ ‫ازسـوی حـاج غالمرضـا خادمـی؛ رئیـس هیئت امنـای اسـتان‬ ‫مقـدس حضـرت امامـزاده حیـدر(ع) شهرسـتان بهبهـان تعـداد‬ ‫‪ 200‬جلـد کتـاب نفیـس و گران بهـای «بـوی خـوش کربلا» و نیـز‬ ‫تعداد دوهزارشـاخه گل نرگس در روز افتتاح پاالیشـگاه گاز بیدبلند‬ ‫خلیج فـارس (بهبهـان) بـه مدعویـن حاضر در مراسـم اهداء شـد که‬ ‫موردتوجـه حضـار قرار گرفـت؛ به طوری که بوی عطر گل نرگس تمام‬ ‫فضـای مراسـم را عطرا گیـن کـرد‪.‬‬ ‫ننـژاد؛ مدیرعامـل‬ ‫خادمـی بـه خبرنـگار مـا گفـت‪« :‬از مهنـدس امی ‬ ‫شـرکت پاالیـش گاز بیدبلنـد درخواسـت کـردم کـه وی و همـکاران‬ ‫مربوطـه بـه صحـن سـرای مطهر امامـزاده حیـدر(ع) دعوت شـوند تا‬ ‫به پـاس زحمـات و تالش هـای خستگی ناپذیرشـان از انـان تجلیـل‬ ‫به عمـل ایـد‪ .‬امـا مدیرعامل پاالیشـگاه بیدبلند خلیـج فارس ضمن‬ ‫تقدیـر و تشـکر از اقـای خادمـی بـا درخواسـت وی باتوج هبـه وجـود‬ ‫بیمـاری کرونـا موافقـت نکـرد»‪.‬‬ ‫توسعه صنایع پایین دستی‪ ،‬تضمین توجیه اقتصادی فرودگاه در بهبهان است‬ ‫اسـتاندار خوزسـتان بااشـاره به شنیده شـدن صـدای مـردم بهبهـان گفـت‪« :‬در‬ ‫سیسـتم اقتصـادی احـداث فـرودگاه اجباری و زوری نیسـت و بایـد توجیه و همچنین‬ ‫عرضه و تقاضا داشـته باشـد»‪ .‬غالمرضا شـریعتی در پاسـخ به سـوال خبرنگاران درباره‬ ‫اخریـن وضعیـت فـرودگاه در بهبهـان اظهـار داشـت‪« :‬در سیسـتم اقتصـادی احـداث‬ ‫فـرودگاه اجبـاری و زوری نیسـت و بایـد توجیـه و همچنیـن عرضـه و تقاضـا داشـته‬ ‫باشـد‪ .‬ایـن پاالیشـگاه و صنایـع پایین دسـتی وجـود پاالیشـگاه را موجـه می کند»‪ .‬وی‬ ‫در پاسـخ بـه صنایع دسـتی افـزود‪« :‬مـا پتروشـیمی ‪ PDH‬کـه بسـیار نیـاز کشـور اسـت و‬ ‫تکنولـوژی ان هـم محـدود اسـت را بایـد در بهبهـان به عنـوان سـومین شـهر در کشـور‬ ‫راه انـدازی کنیـم کـه ‪800‬میلیـون دالر سـرمایه الزم دارد»‪ .‬اسـتاندار خوزسـتان بیـان‬ ‫یسـت امـا در صنایـع پایین دسـتی‬ ‫کـرد‪« :‬در زمـان بهره بـرداری تعدیـل نیـرو طبیع ‬ ‫بایـد از ان هـا اسـتفاده شـود کـه پیش بینی شـده و امیدواریـم این مـورد را بـه سـرانجام‬ ‫برسـانیم‪ .‬بیدبلنـد متعلـق بـه بهبهـان اسـت و مـردم نگـران الحـاق ان بـه پاالیشـگاه‬ ‫خلیـج فـارس نباشـند»‪.‬‬ ‫نگاهی به پاالیشگاه گاز بیدبلند خلیج فارس‬ ‫پاالیشـگاه گاز بیدبلنـد خلیـج فـارس و فـاز ‪ ۲‬پـروژه جمـع اوری گازهـای مشـعل مناطـق‬ ‫نفت خیـز جنـوب وزارت نفـت در اسـتان خوزسـتان بـا دسـتور رئیس جمهـوری بـا ارزش‬ ‫سـرمایه گذاری ‪۴۵۹۰‬میلیـون دالر بـه بهر هبـرداری رسـید‪ .‬پاالیشـگاه گاز بیدبلنـد خلیـج‬ ‫فـارس در بهبهـان بعـد از ‪ ۳۶‬مـاه و بـا حمایـت قاطـع دولـت عملیـات سـاخت و تامیـن‬ ‫لو دومیـن برنامـه افتتاح جهش تولید‬ ‫تجهیـزات ان انجـام شـد کـه روز پنجشـنبه در چه ‬ ‫به صـورت ویدئوکنفرانـس باحضـور رئیس جمهـوری و بیـژن زنگنـه؛ وزیـر نفـت افتتـاح‬ ‫شـد‪ .‬راه انـدازی ایـن پاالیشـگاه بـا هـدف افزایـش تولیـد گاز شـیرین‪ ،‬کاهـش مصـرف‬ ‫فراورده هـای نفتـی و جایگزینـی ان هـا بـا گازهـای طبیعـی‪ ،‬تولیـد گازهـای پروپـان‪ ،‬بوتان‬ ‫و میعانـات گازی‪ ،‬صـادرات محصـوالت جانبـی‪ ،‬تامین گاز شـهری‪ ،‬تامین اتـان موردنیاز‬ ‫واحدهـای پتروشـیمی و ایجـاد اشـتغال در منطقـه صـورت می گیـرد‪ .‬پاالیشـگاه بیدبلنـد‬ ‫خلیـج فـارس‪ ،‬ظرفیـت فـراورش روزانـه بیـش از ‪۵۶‬میلیون مترمکعـب گازهـای همـراه‬ ‫نتـن گازتـرش از ان جـی ال ‪ ۹۰۰‬و ‪ ۱۰۰۰‬و‬ ‫یکـه سـاالنه ‪۱۳.۵‬میلیو ‬ ‫نفـت را دارد؛ به طور ‬ ‫نتـن گاز شـیرین از ان جـی ال ‪ ۱۲۰۰‬و ‪ ۱۳۰۰‬دریافـت خواهـد کرد و درصورتی که‬ ‫‪۲.۲۵‬میلیو ‬ ‫ایـن مجتمـع بـا ظرفیـت کامـل فعالیـت کنـد‪ ،‬سـاالنه ‪۷۰۰‬میلیـون دالر بـرای کشـور‬ ‫درامدزایی خواهد داشـت‪ .‬این پاالیشـگاه سـاالنه ‪۱۰.۴‬میلیون ُ تن متان‪۱.۵ ،‬میلیون ُ تن‬ ‫نتـن پروپـان‪۰.۵ ،‬میلیون ُ تـن بوتـان‪۰.۶ ،‬میلیون ُ تـن میعانـات گازی‪،‬‬ ‫اتـان‪ ،‬یک میلیو ‬ ‫‪۰.۹‬میلیون ُ تـن گاز اسـیدی تولیـد خواهـد کـرد‪ .‬متـان تولیـدی بـه شـبکه سراسـری گاز‬ ‫تزریـق می شـود و اتـان نیـز خـورا ک پتروشـیمی گچسـاران خواهـد بـود کـه تامین کننـده‬ ‫خـورا ک صنایـع پتروشـیمی مسـیر خـط لولـه اتیلـن دن اسـت و مـازاد ان به منظـور تامیـن‬ ‫خـورا ک برخـی از مجتمع هـای پتروشـیمی بـه منطقـه ویـژه پتروشـیمی ماهشـهر انتقـال‬ ‫داده خواهد شـد‪ ،‬اما باتوجه به اینکه پتروشـیمی گچسـاران هنوز اماده نیست‪ ،‬کل اتان‬ ‫تولیـدی بـه منطقـه ویژه منتقل می شـود و بحـث کمبود خـورا ک این منطقه تازمانی که‬ ‫ان جـی ال ‪ ۳۲۰۰‬وارد سـرویس شـود برطـرف می شـود‪ .‬محصـوالت پروپـان و بوتـان نیـز‬ ‫به منظـور انجـام صـادرات بـه اسـکله ماهشـهر منتقـل می شـوند‪۸۵ .‬درصـد از خـورا ک‬ ‫پاالیشـگاه بیدبلنـد خلیج فـارس گازتـرش اسـت‪ .‬بـا اسـتحصال و فـراورش گازتـرش‪ ،‬گاز‬ ‫اسـیدی از ان جـدا می شـود کـه گوگـرد را بایـد از ان جـدا کـرد‪ .‬بیـش از ‪۶۵‬میلیون یـورو‬ ‫به این منظـور هزینـه شـده اسـت کـه ایـن گاز اسـیدی را دوبـاره تـا حـدی شـیرین و بـه‬ ‫ایسـتگاه های تقویـت گاز اغاجـاری بـرای تزریـق به چاه های نفت ارسـال کند‪ .‬از مجموع‬ ‫سـرمایه گذاری کـه در ایـن پـروژه از پیمانـکاران‪ ،‬سـازندگان‪ ،‬مشـاوران‪ ،‬تامیـن تجهیـزات‬ ‫و همـه عوامـل اجرایـی در ایـن پـروژه بـه کار گرفتـه شـده بیـش از ‪۶۵‬درصـد سـهم سـاخت‬ ‫داخـل اسـت‪ .‬ایـن پـروژه ملـی‪ ،‬در دوران سـاخت و اجرا برای بیـش از ‪۱۵‬هزارنفر به صورت‬ ‫مسـتقیم و غیرمسـتقیم اشـتغال زایی کـرده اسـت و پـس از بهر هبـرداری هـم حـدود‬ ‫یک هزارنفـر در مجموعـه مشـغول به کار خواهنـد بـود کـه بیـش از ‪۷۵‬درصـد از مجمـوع‬ ‫این یک هزارنفر از نیروهای بومی اسـتان خوزسـتان به ویژه شهرسـتان بهبهان هسـتند‪.‬‬ ‫وزیر نفت‪ ،‬مهندس ربیعی و مهندس امین نژاد‬ ‫نکتـه حائزاهمیـت در اجـرای ایـن پـروژه‪۶۳ ،‬میلیون نفـر کارکـرد بـدون حادثـه منجـر بـه‬ ‫فـوت اسـت کـه از رکوردهـای بسـیار خـوب ایـن مجموعـه اسـت‪ .‬ایـن پـروژه در زمینـی‬ ‫بـه مسـاحت ‪ ۲۴۴‬هکتـار پاالیشـگاه در بهبهـان و ‪ ۶۰‬هکتـار تاسیسـات ذخیره سـازی در‬ ‫ماهشـهر اسـت‪ .‬پاالیشـگاه بیدبلند با تامین سـرمایه ازسـوی شـرکت صنایع پتروشـیمی‬ ‫خلیـج فـارس به عنـوان سـهامدار اصلـی و صنـدوق توسـعه ملـی و ازطریـق سـندیکای‬ ‫بانک هـای سـپه‪ ،‬ملـت‪ ،‬تجـارت‪ ،‬صنعـت و معـدن بـا عاملیـت بانک سـپه احداث شـده‬ ‫اسـت‪ .‬ظرفیت تولید این پاالیشـگاه ‪۱۴‬میلیون مترمکعب در روز و حجم سـرمایه گذاری‬ ‫در ایـن پـروژه ‪۳۴۰۰‬میلیـون دالر اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن درادامـه اجـرای فـاز ‪ ۲‬پـروژه جمـع اوری گازهـای مشـعل مناطـق نفت خیـز‬ ‫جنـوب نیـز بـا سـرمایه گذاری ‪۱.۲‬میلیـارد دالر درحـال اجـرا اسـت‪ ،‬گـزارش خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬قـرارداد طـرح توسـعه ای جمـع اوری گازهـای مشـعل در شـرق کارون بـه مبلـغ‬ ‫‪۱.۲‬میلیـارد دالر بیـن هلدینـگ خلیـج فـارس و شـرکت ملـی مناطـق نفت خیـز جنـوب در‬ ‫سـال ‪ ۹۷‬امضـاء شـد کـه اجـرای ایـن طـرح ازسـوی بیدبلنـد خلیج فـارس ضمن اینکه به‬ ‫خاموش کـردن مشـعل های منطقـه کمک می کنـد‪ ،‬خورا ک این پاالیشـگاه را هم تثبیت‬ ‫می کنـد و افزایـش می دهد‪ .‬واحد شیرین سـازی میعانـات گازی یا همان پنتان پالس نیز‬ ‫طـرح توسـعه دیگـر ایـن مجموعـه به نـام واحـد ‪ PDH‬اسـت کـه میعانـات گازی تولیـدی‬ ‫مجتمـع را به عنـوان خـورا ک پاالیشـگاه ها بـرای تولیـد بنزیـن و گازوئیـل با کیفیـت‬ ‫اسـتحصال می کنـد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2896

روزنامه سایه 2896

شماره : 2896
تاریخ : 1402/07/12
روزنامه سایه 2895

روزنامه سایه 2895

شماره : 2895
تاریخ : 1402/07/10
روزنامه سایه 2894

روزنامه سایه 2894

شماره : 2894
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه سایه 2893

روزنامه سایه 2893

شماره : 2893
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه سایه 2891

روزنامه سایه 2891

شماره : 2891
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه سایه 2890

روزنامه سایه 2890

شماره : 2890
تاریخ : 1402/07/04
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!