روزنامه سایه شماره 2159 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2159

روزنامه سایه شماره 2159

روزنامه سایه شماره 2159

‫رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫مخاطبان با رعایت پروتکل ها در جشنواره فیلم فجر شرکت کنند‬ ‫‪ 6‬درصد‬ ‫یو نهم فجـر بـا‬ ‫کیانـوش جهانپـور گفـت کـه جشـنواره سـ ‬ ‫محدودیت هـا و ارزیابـی کـه از ریسـک ان وجـود دارد‪ ،‬برگزار خواهد‬ ‫شـد و از مردم اسـتدعا داریم در این دوره با رعایت توصیه نامه های‬ ‫بهداشـتی شـرکت کننـد‪ .‬به گـزارش هنرانالیـن؛ رئیـس مرکـز‬ ‫اطالع رسـانی و روابـط عمومـی وزارت بهداشـت بـا حضـور در‬ ‫یو نهمین جشـنواره فیلـم فجـر‪ ،‬از سـتاد برگـزاری و‬ ‫دبیرخانـه سـ ‬ ‫بخش هـای مختلـف اجرایـی جشـنواره بازدیـد کـرد و در جریـان‬ ‫چگونگـی برگـزاری جشـنواره و جزئیـات برنامه هـای طراحی شـده جهـت اجـرای پروتکل هـای‬ ‫بهداشـتی در سـینماها در سـطح دوم و سـوم (نمایـش بـرای رسـانه ها‪ ،‬هنرمنـدان و نمایـش‬ ‫بـرای مـردم) قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫وزیـر صمـت در افتتاحیـه کارخانـه «پـا ک چـوب ایرانیـان» در شـهرک صنعتـی‬ ‫شـمس اباد‪ ،‬از رشـد قابل توجـه در تولیـد ‪ ۲۹‬رشـته صنعتـی به رغـم تحریم هـای‬ ‫ناجوانمردانـه‪ ،‬خبـر داد‪ .‬به گـزارش شـاتا؛ علیرضـا رز م حسـینی گفـت‪« :‬بسـیاری ‬ ‫کارخانه هـا در کشـور در سـه شـیفت کار می کننـد؛ امیدواریـم رشـد صنعتـی تـا‬ ‫شـش درصد در پایـان سـال ‪ 99‬برسـد»‪.‬‬ ‫چهارشنبه اول بهمن ‪ 6 1399‬جمادی الثانی ‪ 20 1442‬ژانویه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪ 1500 2159‬تومان‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫سردرگمیبی خانمان ها‬ ‫در بازی مسئوالن ورامین‬ ‫صیانت از حقوق سرمایه گذاران در بورس‬ ‫رسانه های کاغذ ‬ ‫ی‬ ‫به اخر خط رسیده اند؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫کوه بیستون را عشق کند و ‪...‬‬ ‫کوه بی بی شهربانو را سیمان تهران!‬ ‫‪2‬‬ ‫کوه بی بی شـهربانو که روزگاری به عنوان نماد اسـتواری و عظمت تهران‪ ،‬سـربه فلک‬ ‫کشـیده بـود‪ ،‬کم کـم کمـر خـم کـرده و پیشـانی اش بـه خـا ک مالیـده می شـود‪ .‬دکتـر‬ ‫محمدباقـر فرهنـد؛ سرپرسـت روابط عمومـی شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬در یادداشـتی‬ ‫نسـبت بـه تخریـب ایـن سـرمایه طبیعـی اسـتان تهـران کـه در محـدوده جغرافیایـی‬ ‫شهرسـتان ری قـرار دارد هشـدار داده و اعالم خطـر می کنـد‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫عبدالناصـر همتـی؛ رئیـس کل بانـک مرکـزی گفـت‪« :‬مـا اعتقـاد داریـم کـه‬ ‫بانک هـای کـره ای بایـد خسـارت جمهوری اسلامی ایـران طی این دو سـال را‬ ‫جبـران کننـد؛ البتـه میـزان ایـن خسـارت یـک مسـئله فنی سـت و بایـد توسـط‬ ‫متخصصـان بانکـی و مالـی تعییـن شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی عنوان کرد؛‬ ‫رشد ‪۶۸‬درصدی سرمایه گذاری داخلی‬ ‫و افزایش ‪۳۱‬درصدی سرمایه گذاری خارجی‬ ‫رئیس اداره ژنتیک دفتر بیمار ی های غیرواگیر وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫ضرورتی برای محدود کردن غربالگری وجود ندارد‬ ‫وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‪:‬‬ ‫مدیر جهاد ساری خبر داد؛‬ ‫قدرت دفاعی کشور‬ ‫متعلق به مردم ایران و منطقه است‬ ‫شناسایی ‪ ۲۵۸‬هکتار عرصه‬ ‫برای زراعت چوب‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫معاون فنی علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫جریمه ورودی ها به مازندران چاره ساز نیست‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫معـاون فنـی معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران گفـت‪« :‬هیـچ‬ ‫موردی از نمونه جدید از ویروس جهش یافته کرونای انگلیسـی در سـطح اسـتان‬ ‫مشـاهده نشـده اسـت»‪ .‬نـادر اهنگـر در جلسـه اسـتانی سـتاد کرونـا در فرمانـداری‬ ‫شهرسـتان امـل افـزود‪« :‬پنـج نمونـه گزارش شـده در کشـور مربـوط بـه اسـتان های‬ ‫شـمالی نبـوده و خوشـبختانه در تسـت های روزانـه از بیمـاران مشـکوک بـه کرونـا‬ ‫نیز‪ ،‬نمونه ای از ویروس جهشـی انگلیسـی مثبت نشـده اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫بسـیاری از افراد هیچ ترسـی از جریمه های باالی برای ورود به مازندران در شـرایط‬ ‫حساس و قرمز کرونایی مازندران ندارند‪ ،‬گفت‪« :‬متاسفانه در چندماه گذشته و با‬ ‫اعمال محدودیت های مختلف‪ ،‬متاسفانه همچنان افراد غیربومی با هر بهانه ای‬ ‫وارد شـهرهای اسـتان می شـوند و تنهـا ابـزار بازدارنـده اعمـال جریمه هـا توسـط‬ ‫پلیـس شـده اسـت»‪ .‬وی اظهـار کـرد‪« :‬متاسـفانه پـس از جریمـه صاحـب خـودرو‪،‬‬ ‫فـرد یـا افرادی کـه وارد مازنـدران می شـوند‪ ،‬یـا منشـا بیمـاری در منطقـه خاصـی از‬ ‫اسـتان می شـوند تا ناقل این بیماری در برگشـت به اسـتان خودش خواهد شـد»‪.‬‬ ‫وضعیت قلیان سراهای اخرشب ها نگران کننده است‬ ‫معـاون فنـی معاونـت بهداشـتی دانشـگاه علـوم پزشـکی مازنـدران همچنیـن از‬ ‫فعالیـت چـراغ خامـوش برخـی قلیان سـراها در شـهرهای اسـتان به خصـوص‬ ‫شهرهای با وضعیت قرمز کرونایی ابزار نگرانی و خطر کرد و گفت‪« :‬متاسفانه این‬ ‫اما کـن منشـا دورهمی هـا و وخیم تر شـدن اوضـاع کرونایـی بـرای گروه هـای سـنی‬ ‫پائین و جوان جامعه شده است»‪ .‬اهنگر ادامه داد‪« :‬متاسفانه صاحبان بسیاری‬ ‫از قلیان سـراها در اخر شـب یا روزهای تعطیل فعالیت می کنند و انتظار هسـت که‬ ‫نیـروی انتظامـی بـا همـکاری مامـوران بهداشـت محیـط شـبکه های بهداشـت و‬ ‫درمـان شهرسـتان ها به طورجـدی برخـورد کننـد»‪.‬‬ ‫پرهیز از تجمع ها برای قطع زنجیره کرونا‬ ‫وی بااشـاره به اینکه یکـی از عواملـی کـه باعـث تـداوم وضعیـت قرمـز کرونایـی‬ ‫در شهرسـتان امـل شـده را تا کیـد و اصـرار شـهروندان ایـن شـهر بـه حضـور در‬ ‫دورهمی هـای خانوادگـی و فامیلـی در روزهـای تعطیل و شب نشـینی ها بیان کرد‪.‬‬ ‫اهنگـر تصریـح کـرد‪« :‬تازمانی کـه خـود شـهروندان بـرای مقابله و ریشـه کنی بیماری‬ ‫کرونـا همـکاری نکننـد‪ ،‬اعمـال محدودیت هـا کـه فقـط سـختی بـرای خودشـان‬ ‫خواهـد بـود و تاثیـری در رفتـار بیمـاری نخواهـد داشـت»‪ .‬وی ابـراز امیـدواری کـرد‬ ‫کـه درشـرایطی که مازنـدران در وضعیـت قرمـز کرونایـی قـرار دارد‪ ،‬رعایـت بهداشـت‬ ‫فـردی‪ ،‬رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی و پرهیـز از هـر نـوع تجمـع بسـیار ضـروری و‬ ‫در تائیـد مسـئوالن بهداشـتی و گامـی روبه جلـو در کمترشـدن ابتلا افـراد بـه ایـن‬ ‫بیمـاری خواهـد شـد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیر عامل راه اهن پیشنهاد داد؛‬ ‫توسعه راه اهن‬ ‫با رویکرد فناورانه‬ ‫‪2‬‬ ‫گوتیرموومبی؛‬ ‫غول مهربان‬ ‫هندبالجهان‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اسـتان هرمـزگان بـه عنـوان دسـتگاه مناقص هگـزار درنظـردارد مناقصـه مشـروحه ذیـل را از طریـق سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران‬ ‫و بازگشـایی پا کت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‬ ‫و الزم اسـت مناقص هگـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق‬ ‫سازند‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬عملیات اجرای شبکه توزیع اب روستای مقسم از توابع بخش تخت‬ ‫مبلغ براورد اولیه‪ :‬مبلغ ‪ 10.658.175.156‬ریال (ده میلیارد و ششصد و پنجاه و هشت میلیون و یکصد و هفتاد و پنج هزار و یکصد و پنجاه و شش ریال)‬ ‫ً‬ ‫(اعتبار پروژه فوق‪ ،‬تواما از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی و نقد تامین می گردد)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 532.900.000 :‬ریال (پانصد و سی و دو میلیون و نهصد هزار ریال)‬ ‫رتبه و رشته موردنظر‪ :‬رتبه ‪ 5‬اب‬ ‫مبلغ خرید اسناد‪ :‬مبلغ ‪ 5.000.000‬ریال به شماره حساب سپهر ‪ 0102934990003‬بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14‬تاریخ ‪ 1399/11/01‬تا ساعت ‪ 14‬تاریخ ‪1399/11/08‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1399/11/25‬‬ ‫زمان بازگشایی پا کت ها‪ :‬ساعت ‪ 10‬مورخ ‪1399/11/28‬‬ ‫محـل بازگشـایی‪ :‬سـالن کنفرانـس شـرکت اب و فاضلاب اسـتان هرمـزگان و حضـور یـک نفـر نماینـده از طـرف هـر یـک از پیشـنهاددهندگان در جلسـه بازگشـایی‬ ‫پیشـنهادها ازاد اسـت‪.‬‬ ‫امتیاز کیفی الزم‪ :‬پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم (‪ )65‬بازگشایی خواهد گردید‪.‬‬ ‫ پیشـنهاددهندگان موظف می باشـند اسـناد مناقصه را از سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬دریافت و با توجه به مندرجات‬‫اسـناد مناقصه مدارک الزم شـامل پا کات الف‪ ،‬ب و ج تهیه و به صورت فایل های ‪ pdf‬در سـامانه فوق درج نمایند‪.‬‬ ‫ سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬‫اطالعات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشـتر درخصوص اسـناد مناقصه و ارائه پا کت های الف و ارزیابی کیفی ادرس‪ :‬بندرعباس‪،‬‬ ‫بلـوار ناصـر‪ ،‬جنـب بیمارسـتان شـریعتی‪ ،‬شـرکت اب و فاضلاب اسـتان هرمزگان (امـور قراردادها) تلفـن ‪ 33350582 -86 -87‬سـایت اینترنتی شـرکت اب و فاضالب‬ ‫اسـتان هرمزگان به نشـانی ‪www.Abfa Hormozgan.com‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس تهران‪ 27313131 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫شناسه ا گهی‪1080500 :‬‬ ‫روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت اب و فاضالب استان هرمزگان‬ ‫ا گهی فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫شماره مجوز‪1399.6250 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی درنظر دارد خدمات موردنیاز خود را با شرح ذیل از طریق مناقصه عمومی تامین نماید‪:‬‬ ‫شماره مناقصه‪99/7029 :‬‬ ‫شـرح مختصر اقالم درخواسـتی‪ :‬حفاظت و حراسـت از اما کن‪ ،‬اموال و تاسیسـات پاالیشـگاه هفتم شـامل فازهای ‪ 17‬و ‪ 18‬و عملیات مشـترک (تاسیسـات ابرسـانی‬ ‫شـماره ‪ 2‬و ایسـتگاه تقلیل فشار گاز)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬به میزان ‪ 7/806/000/000‬ریال (هفت میلیارد و هشتصد و شش میلیون ریال) می باشد‪.‬‬ ‫نـوع تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار بـه صـورت یکی از تضامین قابل قبـول وفق ائین نامه تضمیـن شـماره ‪/1234202‬ت‪50659‬ه‍‬ ‫مـورخ ‪ 1394/09/22‬هیـات وزیران می باشـد‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬درصورت ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار به صورت وجه نقد‪ ،‬مبلغ نقدی می بایست به حساب سیبای شماره ‪ 0130300707001‬نزد بانک ملی ایران شعبه‬ ‫عسلویه به نام شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی پاالیشگاه هفتم واریز و فیش واریزی در داخل پا کت "الف" ارائه گردد‪.‬‬ ‫مبلغ براوردی مناقصه‪ 255/280/551/438 :‬ریال (دویست و پنجاه و پنج میلیارد و دویست و هشتاد میلیون و پانصد و پنجاه و یک هزار و چهارصد و سی و هشت ریال)‬ ‫تاریخ تسلیم رزومه و اسناد ارزیابی کیفی به کارفرما‪ :‬ساعت ‪ 15:00‬روز دوشنبه مورخ ‪1399/11/20‬‬ ‫ادرس و تلفـن مناقص هگـزار‪ :‬اسـتان بوشـهر‪ ،‬عسـلویه‪ ،‬منطقـه ویـژه اقتصـادی انـرژی پـارس‪ ،‬شـرکت مجتمـع گاز پـارس جنوبـی‪ ،‬پاالیشـگاه هفتـم‪ ،‬سـاختمان گالـری‪ ،‬اداره‬ ‫پیمان هـا‪ ،‬تلفـن‪077-31311091 :‬‬ ‫مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت ‪ www.SPGC.ir‬مراجعه و یا با شماره تلفن ‪ 31311091 -2‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی‬ ‫جناب اقای مجید جعفری‬ ‫خبر مسرت بخش انتصاب شایسته حضرتعالی را به عنوان "مدیریت اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫اسـتان مرکزی" تبریک و تهنیت عرض می کنیم و از درگاه ایزد منان‪ ،‬مزید توفیقات برای خدمتی سرشـار از شـور و‬ ‫نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی ایران اسالمی مسالت دارد‪ .‬و شکراهلل سعیهم‪.‬‬ ‫رضا صفائی نسب؛ نماینده روزنامه سایه‬ ‫و تعاونی مطبوعات کشور در استان مرکزی‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫گوتیرموومبی؛‬ ‫غول مهربان هندبال جهان‬ ‫چهار شنبهاولبهمن‪ 1399‬شماره‪2159‬‬ ‫رسانه های کاغذی ‬ ‫به اخر خط رسیده اند؟‬ ‫رئیس اداره ژنتیک دفتر بیمار ی های غیرواگیر وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫گوتیـر موومبـی این روزهـا در کانـون توجـه جهانـی قـرار دارد‪.‬‬ ‫شـکیل اونیـل برایـش پیـام می فرسـتد و خـودش می گویـد‬ ‫بدون اندام رونالدو هم می توان درخشـید‪ .‬به گزارش ورزش‬ ‫سـه؛ گوتیـر موومبـی (هندبالیسـت سـنگین وزن کنگویـی)‬ ‫پـس از درخشـش در مسـابقات قهرمانـی جهـان هندبـال‬ ‫مـردان در مصـر‪ ،‬تبدیـل به سـوژه داغ شـبکه های اجتماعی‬ ‫شـده اسـت‪ .‬او بـرای تیـم ملـی کنگـو بـازی می کنـد و گل هم‬ ‫می زنـد‪ .‬بـا ‪ 1.92‬متـر قـد و ‪ 110‬کیلـو وزن‪ ،‬غیرممکـن اسـت کـه‬ ‫یکـه شـکیل اونیـل‬ ‫توجـه ب هسـمت او جلـب نشـود‪ .‬تاجای ‬ ‫اسـطوره بسـکتبال امریـکا نیـز بـرای او پیـام دلگرم کننـده‬ ‫فرسـتاد تـا یـک رویـای دیگـر موومبی نیـز تبدیل بـه واقعیت‬ ‫شود‪ .‬خودتان امتحان کنید؛ زدن ‪ 4‬گل در اولین بازی تان‬ ‫در رقابتـی مثـل جـام جهانـی هندبـال؛ ان هـم برابـر تیم ملی‬ ‫ارژانتینـی قهرمان بازی هـای پـان امریکـن؛ با چنیـن ابعادی‬ ‫از بـدن کـه به نـدرت می تـوان بـا ان در یـک تورنمنت جهانی‬ ‫حاضر شد‪ .‬گوتیر موومبی اما موفق به انجام این مهم شده‬ ‫اسـت و تصاویـر نخسـتین بـازی اش وا کنش هـای جهانـی را‬ ‫به دنبـال داشـت‪ .‬شـکیل اونیـل الگـوی موومبـی نیـز بـرای‬ ‫او در شـبکه های اجتماعـی پیغـام گذاشـت‪ .‬در وب سـایت‬ ‫فدراسـیون جهانـی هندبـال‪ ،‬مشـخصات گوتیـر موومبـی‬ ‫‪ 26‬سـاله متولـد فرانسـه‪ ،‬از پـدری کنگویی با ‪ 192‬سـناتی متر‬ ‫قـد و ‪ 110‬کیلـو وزن قیـد شـده اسـت؛ امـا االن تعـداد کمـی‬ ‫ً‬ ‫ایـن مشـخصات بدنـی را زیرسـوال می برنـد و کاملا در‬ ‫سـایه درخشـش موومبـی قـرار گرفته انـد‪ .‬ا کنـون بسـیاری‬ ‫می گوینـد ایـن قـد بلنـد و وزن بـاال چـه اهمیتـی دارد وقتـی‬ ‫یسـت و بـا‬ ‫او در زمیـن نشـان داده کـه چـه بازیکـن با کیفیت ‬ ‫قـدرت و سـرعت خـودش‪ ،‬همـه را شـگفت زده کـرده اسـت‪.‬‬ ‫چهـار شـوت و چهـار گل در نخسـتین بـازی جـام جهانـی‬ ‫برابـر تیمـی قدرتمنـد مثـل ارژانتیـن‪ ،‬همـه پیش داوری هـا را‬ ‫باطـل کـرد‪ .‬گوتیـر موومبـی کـه این روزها همه جا صحبـت از‬ ‫اوسـت‪ ،‬چنانچه در پروفایلش در سـایت فدراسیون جهانی‬ ‫یکـه بسـیاری‬ ‫هندبـال دیـده می شـود‪ 110 ،‬کیلـو دارد؛ درحال ‬ ‫معتقدنـد شـاید وزن کنونـی او بسیاربیشـتر از این هـا باشـد؛‬ ‫امـا حتـی ایـن وزن بـاال هـم روی ظرافـت و سـرعت بـازی او‬ ‫تاثیـر منفـی نگذاشـته‪ .‬ارژانتیـن بـازی برابر کنگـو را بد شـروع‬ ‫کرد؛ ولی درنهایت ‪ 22-28‬پیروز شد‪ .‬موومبی غیرقابل مهار‬ ‫به نظـر می رسـید و مدافعـان البـی سلسـته به نـدرت قـادر‬ ‫بـه کنتـرل او بودنـد‪ .‬درخشـش موومبـی برابـر دانمـارک نیـز‬ ‫تکـرار شـد و او بازهـم توانسـت ‪ 4‬گل به ثمـر برسـاند؛ اما کنگو‬ ‫درنهایـت مغلـوب حریـف اروپایـی خـود شـد تـا ا کنـون بـرای‬ ‫امیدوار مانـدن بـه صعـود‪ ،‬نیـاز بـه پیـروزی بر بحرین داشـته‬ ‫باشد‪ .‬برای این مهم‪ ،‬نیاز به بهترین موومبی ممکن است‪.‬‬ ‫درخشـش در دو بـازی متوالـی‪ ،‬او را در کانـون توجـه جهانـی‬ ‫قـرار داده اسـت‪ .‬موومبـی حـاال در صفحـه اجتماعـی خـود‬ ‫درخواسـت کـرده اسـت کـه بـه او بگوینـد‪« :‬غـول!» چنانچـه‬ ‫خودش نوشته‪ ،‬او متولد شاترس فرانسه است و سپس وارد‬ ‫نکـردن‬ ‫یکـه فرصـت تمری ‬ ‫ا کادمـی معتبـر سـرتیل شـد؛ جای ‬ ‫کنـار بازیکنانـی را پیـدا کـرد کـه ا کنـون برای تیم ملی فرانسـه‬ ‫بـازی می کننـد‪ .‬او نوشـته اسـت کـه بـرای تیم هـای دسـته‬ ‫سـومی و چهارمـی فرانسـه بـازی کـرده و ا کنـون در عضویـت‬ ‫دروکـس قـرار دارد‪ .‬قبـل از شـروع جـام جهانی‪ ،‬موومبی یک‬ ‫هـدف بیشـتر نداشـت‪ .‬او برای دیاریو شـاترس اعتـراف کرده‬ ‫بـود کـه تنهـا می خواهد از حضور در این تورنمنت لذت ببرد‬ ‫یکـرد روزی بتوانـد در جام جهانی بازی کند‬ ‫و هرگـز تصـور نم ‬ ‫و حـاال می خواهـد از ایـن فرصت نهایت اسـتفاده را ببـرد؛ اما‬ ‫واقعیـت این اسـت که او تمـام پیش داوری هـا را بـر هـم زده‬ ‫و تبدیـل بـه یـک سـتاره جهانـی شـده اسـت‪ .‬درخشـش او‬ ‫برابـر ارژانتیـن‪ ،‬حتـی توجـه شـکیل اونیـل شـماره ‪ 34‬سـابق‬ ‫باشـگاه لوس انجلـس لیکـرز را به همـراه داشـت‪ .‬اونیـل نیـز‬ ‫زمانـی به خاطـر ابعـاد بدنـش به غول بسـکتبال معـروف بود‬ ‫و صاحـب افتخـارات زیـادی شـد‪ .‬اونیـل در پیامـی ویدئویی‬ ‫بـرای موومبـی بـه وی گفـت‪« :‬شـنیده ام به تو شـکیل اونیل‬ ‫هندبـال می گوینـد؟ چـه اتفاقـی درحـال ر خ دادن اسـت؟»‬ ‫پیامـی کـه موجـی از شـادی را در موومبـی موجـب شـد و او‬ ‫درپاسـخ به الگوی همه زندگی اش در اینسـتا گرام نوشت که‬ ‫یک رویای دیگرش به حقیقت پیوست! در ادامه این پیام‬ ‫امـده اسـت‪« :‬ممنـون از حمایتـت شـکیل اونیـل‪ .‬نمی دانم‬ ‫چـه اتفاقـی درحـال ر خ دادن اسـت؛ ولـی پیامـی بـرای همـه‬ ‫دارم؛ اینکـه رویاهایتـان را زندگـی کنیـد و برایشـان بجنگیـد؛‬ ‫حتی ا گر اندام و فیزیک بدنی کریسـتیانو رونالدو را ندارید»‪.‬‬ ‫کیوسک‬ ‫‪Gallup‬‬ ‫میزان محبوبیت ترامپ‬ ‫به کمترین حد رسید‬ ‫میـزان محبوبیت دونالـد ترامپ در‬ ‫روز هـای واپسـین حضـور در کاخ‬ ‫سـفید به نحو چشمگیری کاهش‬ ‫یافت‪.‬به گزارش باشگاهخبرنگاران‬ ‫جـوان؛ دونالـد ترامـپ این روز هـا‬ ‫نه تنها کرسی ریاست جمهوری امریکا را از دست داده؛ بلکه‬ ‫میـزان اقبـال او میـان مـردم کشـورش نیـز رو به افـول اسـت‪.‬‬ ‫نتایـج نظرسـنجی موسسـه «گالـوپ» نشـان می دهـد کـه‬ ‫میـزان محبوبیـت یـا همـان تائیـد عملکـرد دونالـد ترامـپ در‬ ‫میان امریکایی ها به شکلی بی سابقه در سیر نزولی قرار دارد‪.‬‬ ‫نظرسنجی جدید موسسه «گالوپ» که به تازگی منتشر شد‪،‬‬ ‫نشانمی دهد کهتنها‪ ۳۴‬درصدامریکایی هاعملکردترامپ‬ ‫را به عنـوان رئیس جمهـوری کشورشـان تائیـد می کننـد‪.‬‬ ‫میـزان محبوبیـت فعلـی ترامپ کمتـر از میانگین محبوبیت‬ ‫روسـای جمهوری سـابق امریکا در دوره زمانی مشـابه؛ یعنی‬ ‫روز هـای پایانـی حضـور در کاخ سـفید اسـت‪ .‬از زمـان برگزاری‬ ‫نظرسـنجی موسسـه «گالـوپ» در سـال ‪ ۱۹۳۸‬به این سـو‪،‬‬ ‫ترامپ تنها رئیس جمهوری امریکاسـت که هیچ گاه در دوره‬ ‫حضور در قدرتش نتوانست رکورد محبوبیت باالی‪ ۵۰‬درصد‬ ‫را در نظرسـنجی این موسسـه بشـکند‪.‬‬ ‫امین اقایی‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫ضرورتی برای محدود کردن غربالگری وجود ندارد‬ ‫اشــرف ســماوات دربــاره مصوبــه حــذف غربالگــری اجبــاری‬ ‫جنیــن و تغییــرات در قانــون ســقط جنین مبتــا بــه بیمــاری‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪« :‬در طــرح جوانــی‬ ‫جمعیــت‪ ،‬کمیســیون جمعیــت مجلــس بــه موضوعــات‬ ‫مختلــف بــا هــدف توســعه جمعیــت پرداختــه و تصمیماتــی‬ ‫در حوز ههــای مختلــف اتخــاذ شــده»‪ .‬ب هگــزارش وبــدا؛ رئیــس‬ ‫یهــای غیروا گیــر وزارت بهداشــت‬ ‫اداره ژنتیــک دفتــر بیمار ‬ ‫بابیان اینکــه ایــن کمیســیون درمــورد غربالگــری ســامت‬ ‫جنیــن‪ ،‬ســقط درمانــی و را ههــای پیشــگیری از بــارداری هــم‬ ‫نطــرح گرفتــه کــه جــای بحــث دارد‪،‬‬ ‫تصمیماتــی در قالــب ای ‬ ‫نطــرح محدودیت هایــی بــرای غربالگــری‬ ‫گفــت‪« :‬در قالــب ای ‬ ‫ســامت جنیــن و سخت ترشــدن مراحــل ســقط جنین مبتــا‬ ‫یهــای صعب العــاج و پیشــگیری از بــارداری نیــز‬ ‫بــه بیمار ‬ ‫درنظــر گرفتــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫سـماوات بـه توضیـح دربـاره دالیـل مجلـس بـرای اتخـاذ ایـن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تصمیـم پرداخـت و گفـت‪« :‬اینکـه تسـت غربالگـری لزومـا و قطعـا‬ ‫دال بـر بیمـاری جنیـن نیسـت و تنها یک احتمال بیشـتر را مطرح‬ ‫می کنـد و ناا گاهـی مناسـب مـادران از این موضـوع ممکـن اسـت‬ ‫باعث شود ایشان با یک تست احتمالی تصمیم به ختم بارداری‬ ‫بگیرنـد‪ ،‬نمی توانـد دلیـل محدودیت غربالگری باشـد؛ بلکه دلیل‬ ‫موثقـی بـرای نیـاز بـه تعمیـق و گسـترش اموزش هاسـت»‪ .‬رئیـس‬ ‫اداره ژنتیـک دفتـر بیماری هـای غیروا گیـر وزارت بهداشـت دربـاره‬ ‫مبنا قراردادن یک مطالعه انجام شده در یکی از دانشگاه ها توسط‬ ‫کمیسیون جمعیت‪ ،‬گفت‪« :‬ازنظر وزارت بهداشت مطالعه ای که‬ ‫مبنای طرح این گونه ایرادات در مجلس قرار گرفته برای این نوع‬ ‫تصمیم گیـری شـواهد متقنـی را فراهـم نکـرده و مناسـب نیسـت؛‬ ‫ضمن اینکـه حتـی ا گـر ایـن مطالعـه صحیـح هـم باشـد‪ ،‬جایـگاه‬ ‫تصمیم گیـری در مجلـس اقتضـا می کنـد براسـاس یـک مطالعـه‬ ‫تصمیمی اخذ نشود‪ ،‬شواهد متعدد بررسی شوند تا با تشخیص‬ ‫مشـکالت و ابعـاد واقعـی (نـه فرضی) ان ها ریشـه یابی صورت گیرد‬ ‫و مشـکل از بیـن بـرود»‪ .‬او بابیان اینکـه وزارت بهداشـت می دانـد‬ ‫غربالگـری کـه ا کنـون خـارج از چهارچوب دسـتورالعمل ها صورت‬ ‫ً‬ ‫می گیـرد بعضـا مشـکالتی دارد‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬ازایـن رو‪ ،‬ضمـن‬ ‫مطالعـه شـرایط و تهیـه سـند مطالعاتـی توسـط کمیتـه تدویـن‬ ‫برنامه‪ ،‬طرح ساماندهی تدوین شده و همان طورکه از اسم طرح‬ ‫مشـخص اسـت‪ ،‬مشـکالت هدف قرار گرفته است؛ ا گر مجلس به‬ ‫بررسی دالیل و شواهد طر ح شده در سند مطالعاتی و راهکارهای‬ ‫تدوین شـده در طـرح سـاماندهی بپـردازد‪ ،‬مشـخص می شـود‬ ‫ایـرادات غربالگـری پیـش از تدویـن طـرح بررسـی شـده و هـدف‬ ‫یکـه حمایـت کافـی از اعمـال‬ ‫رفـع ایـن اشـکاالت اسـت و درصورت ‬ ‫اسـتانداردهای درنظرگرفته شـده دراین برنامـه به طـور جامـع‬ ‫صـورت گیـرد‪ ،‬مشـکالت برطـرف می شـود و مـردم به طورکامـل از‬ ‫مواهـب سلامت افـزای غربالگـری جنیـن برخـوردار می شـوند»‪.‬‬ ‫وی درخصـوص ایـرادات وارده بـه غربالگـری درخصـوص افزایـش‬ ‫سـقط قابل اجتنـاب‪ ،‬عنـوان کـرد‪« :‬ازانجایی کـه افزایش جمعیت‬ ‫یسـت‪ ،‬وزارت بهداشـت نیـز به شـدت مدافـع‬ ‫یـک بحـث مل ‬ ‫این موضـوع بـوده و جهـت پیشـبرد اهـداف تلاش می کنـد‪ .‬در‬ ‫برنامـه سـاماندهی غربالگـری این موضـوع مدنظـر قـرار گرفتـه‬ ‫و تلاش شـده اسـت بـا تعییـن کات اف مناسـب بـرای تعییـن‬ ‫ریسـک مـادر بـرای تولـد جنیـن مبتلا و اسـتفاده از تسـت های‬ ‫غیرتهاجمـی (کـه هم ا کنـون داخـل کشـور درحال انجـام اسـت)‬ ‫و شدت بخشـیدن و وسـیع کردن اموزش هـا ایـرادات وارده رفـع‬ ‫شـود‪ .‬این موضـوع عالو هبـر تا کیـد روی استانداردسـازی فنـی‬ ‫و تعییـن تعرفـه و تلاش بـرای پوشـش بیمـه خدمـات اسـت؛‬ ‫بنابرایـن‪ ،‬درحال حاضـر انچـه بـر سـر ان بحـث می شـود نحـوه‬ ‫یسـت کـه بـا‬ ‫تحلیـل مشـکل و اولویت بنـدی راه حل هـا به نحو ‬ ‫تمرکـز روی مشـکالت اصلـی کاهـش جمعیـت بتوانیـم در مـدت‬ ‫کوتـاه و بـا حداقـل صـرف منابـع باالتریـن تاثیـر را در افزایـش‬ ‫جمعیـت داشـته باشـیم و مشـکالت در سـایر حوزه هـا را در جـای‬ ‫خـود بررسـی کنیـم»‪ .‬سـماوات افـزود‪« :‬به همین منظـور انتظـار‬ ‫مـی رود مجلـس؛ به ویـژه در حـوزه اسـتراتژیک توسـعه جمعیـت با‬ ‫بررسـی شـواهد متقـن اولویت گـذاری کـرده تـا بـه هـدف واحـدی‬ ‫کـه داریـم‪ ،‬دسـت یابیـم‪ .‬موضـوع سـقط جنین مبتلا و غربالگـری‬ ‫سلامت جنیـن گرچـه یکـی از مهم تریـن مسـائل سلامت و حتـی‬ ‫اجتماعی سـت؛ امـا اولویـت توسـعه جمعیتی نیسـت و مشـکالت‬ ‫احتمالـی ان نمی توانـد به درسـتی در کمیسـیون جمعیـت‬ ‫طـرح و به طـور مفصـل بحـث شـود و به این دلیـل بایـد موضـوع‬ ‫در کمیسـیون تخصصـی مـورد موشـکافی تخصصـی قـرار گیـرد‬ ‫و حتـی ا گـر جنبه هـای فرهنگـی و اجتماعـی دارد می توانـد‬ ‫در کمیسـیون های مشـترک بحـث شـود و نبایـد وقـت و تمرکـز‬ ‫کمیسـیون جمعیـت را کـه بـا هـدف توسـعه جمعیـت فعالیـت‬ ‫می کننـد اشـغال کنـد؛ به علاوه وجـود ده هـا مسـئله مطـرح در‬ ‫ایـن کمیسـیون فرصـت طـرح مفصـل و همه جانبـه مشـکالت و‬ ‫راه حل هـای مربـوط بـه سـقط جنین مبتلا و غربالگـری سلامت‬ ‫جنیـن را از نماینـدگان مـردم در کمیسـیون تخصصـی می گیـرد»‪.‬‬ ‫به گفتـه رئیـس اداره ژنتیـک دفتـر بیماری هـای غیروا گیـر وزارت‬ ‫بهداشت؛ این امکان وجود دارد که به جای پرداختن به مباحث‬ ‫فرعی یا بی ارتباط به توسـعه جمعیت با تمرکز بر چند بحث مهم‬ ‫جمعیت را افزایش داد و به مرز جانشینی و باالتر رساند؛ ازاین رو‪،‬‬ ‫پیشـنهاد می شـود مجلـس منابـع محـدود را درراسـتای چنیـن‬ ‫مـواردی برنامه ریـزی کنـد‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬همان طورکـه بارهـا‬ ‫اعلام شـده‪ ،‬غربالگـری در چهارچـوب تعیین شـده عالوه براینکـه‬ ‫تاثیر منفی بر رشـد جمعیت ندارد بر سلامت کودکان تاثیر مثبت‬ ‫دارد؛ زیـرا ازنقطه نظـر جمعیت شناسـی وقتـی یـک کـودک سـالم‬ ‫به دنیـا می ایـد‪ ،‬سـبب توسـعه جمعیـت می شـود؛ زیـرا خـود عـدد‬ ‫تولـد را می افزایـد و به علاوه بـا سلامت بـه دوران بـاروری می رسـد‬ ‫و در حفـظ موالیـد و چرخـه دائمـی جمعیـت به درسـتی مشـارکت‬ ‫می کند»‪ .‬سـماوات افزود‪« :‬وزارت بهداشـت درراسـتای دستورات‬ ‫مقـام معظـم رهبـری کـه بر توسـعه جمعیت سـالم و بالنـده تا کید‬ ‫دارنـد‪ ،‬اقـدام کـرده و به همین دلیـل از سلامت جنیـن و کـودکان‬ ‫بـا برنامه هـای غربالگـری صیانـت می کنـد؛ بنابرایـن‪ ،‬غربالگـری‬ ‫چنانچـه اسـتاندارد و بـا نظـارت انجـام شـود ابـزار بسـیارمهم‬ ‫اطمینان بخش به والدین برای سالمت جنین و داشتن چندین‬ ‫فرزنـد سـالم اسـت»‪ .‬رئیـس اداره ژنتیـک دفتـر بیماری هـای‬ ‫غیروا گیر وزارت بهداشت ادامه داد‪« :‬بدیهی ست باید خانواده ها‬ ‫از ایـن موهبـت‪ ،‬عادالنـه برخـوردار شـوند‪ .‬بـرای رعایـت عدالـت‬ ‫در سلامت کـه در قانـون اساسـی جمهـوری اسلامی ایـران بـر ان‬ ‫تا کیـد شـده بایـد فقیـر و غنـی و روسـتایی و شـهری از ان برخـوردار‬ ‫شـوند و حمایـت حا کمیتـی از اجـرای ایـن برنامه هـا صـورت‬ ‫گیـرد»‪ .‬وی تا کیـد کـرد‪« :‬برنامه هـای غربالگـری سلامت جنیـن‬ ‫و کـودکان عالو هبـر تاثیـر بـر توسـعه جمعیـت سـالم و حفـظ چرخـه‬ ‫ان از بیماری هـای بسـیار وخیـم ذهنـی و جسـمی نیـز پیشـگیری‬ ‫می کننـد و ازاین طریـق ارکان خانـواده را مراقبـت می کننـد؛ زیـرا‬ ‫ً‬ ‫مادر و پدر و خود بیمار تقریبا درتمام موارد سختی بسیارسنگینی‬ ‫را چـه به لحـاظ اجتماعـی و چـه به لحـاظ مالـی تحمـل می کننـد‬ ‫ً‬ ‫و تقریبـا در تحمـل ایـن سـختی ها تنهـا هسـتند و کمکـی درخـور‬ ‫دریافـت نمی کننـد و پذیـرش اجتماعـی مناسـب ندارنـد»‪.‬‬ ‫رئیـس اداره ژنتیـک دفتـر بیماری هـای غیروا گیـر وزارت‬ ‫بهداشـت افـزود ‪« :‬این موضـوع باعـث غفلـت والدیـن از کـودکان‬ ‫سـالم می شـود و ان هـا نیـز صدمـه می بیننـد‪ .‬به علاوه چنیـن‬ ‫خانواده هایـی از داشـتن فرزنـد بیشـتر امتنـاع می کننـد یـا‬ ‫در غیر این صـورت فرزنـدان معلـول بیشـتری به دنیـا می اورنـد‪.‬‬ ‫چنانچـه ایـن اختلال در مادران جـوان رخ دهد‪ ،‬این عدم تمایل‬ ‫بـه فرزنـداوری جـدی و اسیب زاسـت‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬غربالگـری در‬ ‫مـادران جـوان و شناسـایی مادرانی که ریسـک ان هـا در محدوده‬ ‫متـر از‬ ‫کات اف افـراد پرریسـک اسـت بسـیارمهم و حتـی مه ‬ ‫غربالگـری مـادران در سـنین باالتر اسـت»‪ .‬سـماوات تصریـح کرد‪:‬‬ ‫«این افـراد درمجمـوع بیـش از ‪ ۱۵۰۰‬مـورد از بیمـاران تریزومـی را‬ ‫سـاالنه به دنیـا می اورنـد‪ .‬البتـه بایـد بـا اموزش هـای مفیـد و موثـر‬ ‫و حمایت هـای الزم هرگونـه دغدغـه را از ان هـا دور کنیـم و از طـی‬ ‫دوران حاملگـی بـا ارامـش نهایـت حمایـت را انجـام دهیـم‪ .‬نبایـد‬ ‫هیـچ تسـت اضافـه ای انجـام و هیـچ اقـدام غیرضـروری به مـادران‬ ‫تحمیـل شـود و خانـواده بایـد بـا ارامـش و اطمینـان از سلامت‬ ‫ً‬ ‫جنیـن دوران بـارداری را سـپری کننـد و ا گـر جنیـن قطعـا مبتلا‬ ‫ً‬ ‫بـود کـه ایـن در مـوارد کمـی از بارداری هـا اتفـاق می افتـد‪ ،‬اوال‬ ‫ً‬ ‫به درسـتی موضـوع انتقـال یابـد ثانیـا تصمیـم مـا درمـورد حمایت‬ ‫قـرار گیـرد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬سـقط جنین مبتلا بـه انـواع بیمـاری‬ ‫بادرنظرگرفتن مبانی فقهی مربوطه و با شروطی سخت در زمانی‬ ‫محدود طبق قانون جمهوری اسلامی ایران ممکن اسـت و این‬ ‫بـه کاهـش ‪ ۹۰۰۰‬تولـد از ایـن انـواع بیماری در سـال کمک می کند؛‬ ‫درحالی که هم زمان فرصت به دنیااوردن فرزندان متعدد سـالم را‬ ‫بـه خانـواده می دهـد‪ .‬در تمـام برنامه هـای غربالگـری‪ ،‬ایجـاد ایـن‬ ‫فرصت هم زمان با فرصت اجتناب از داشـتن فرزند معلول وجود‬ ‫دارد»‪.‬‬ ‫رئیـس اداره ژنتیـک دفتـر بیماری هـای غیروا گیـر وزارت بهداشـت‬ ‫بابیان اینکه وزارت بهداشت مسئول سالمت مردم است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«سـخت ترکردن مراحـل سـقط قانونـی مشـکلی را حـل نمی کنـد؛‬ ‫زیـرا این مراحـل به اندازه کافـی دشـوار بـوده و معرفـی مـادر بـه‬ ‫پزشـکی قانونـی بـرای ختـم بـارداری زمـان زیـادی را الزم دارد کـه‬ ‫ممکـن اسـت درصـورت سخت ترشـدن مراحـل و نیـاز بـه زمـان‬ ‫بیشتر مادران به سقط های غیرقانونی روی بیاورند»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«باوجوداین هرگونه بررسـی و ممیزی جهت رعایت اسـتانداردها‬ ‫و تحکیـم کامـل ان هـا حـق مـردم و نماینـدگان محتـرم اسـت و‬ ‫بایـد دراین راسـتا سـخت گیرانه ترین اسـتانداردها اعمـال شـود و‬ ‫نباید حتی یک سـقط جنین سـالم صورت گیرد؛ بنابراین‪ ،‬انتظار‬ ‫مـی رود مجلـس درراسـتای نظارت بر اعمال کامل اسـتانداردها و‬ ‫فراهمی امکانات مربوطه برای اجرای استانداردهای برنامه های‬ ‫غربالگـری و اقدامـات اجرایی سـقط درمانی هرگونـه اقدام قانونی‬ ‫را به انجام رساند و غربالگری یا سقط جنین مبتال قربانی اختالل‬ ‫احتمالـی در مدیریـت بعضـی فرایندها نشـود یا به عبارت سـاده تر‬ ‫بـرای حـل مشـکل صورت مسـئله را پـا ک نکنیـم»‪ .‬سـماوات‬ ‫بابیان اینکـه ا کنـون سـه دسـتورالعمل ملـی (نسـخ ‪ ۹۷‬و ‪ ۸۸‬و ‪)۹۹‬‬ ‫دربـاره غربالگـری سـندروم داون وجـود دارد کـه در هیچ کـدام از‬ ‫ان هـا بـه غربالگـری اجبـاری اشـاره نشـده‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬غربالگـری‬ ‫به هیچ وجـه اجبـاری نبـوده‪ .‬براسـاس دسـتورالعمل های وزارت‬ ‫ً‬ ‫بهداشـت غربالگـری صرفـا توصیـه می شـود‪ .‬باتوجه به اینکـه‬ ‫تعـدادی شـکایت ازسـوی خانواده هایـی کـه غربالگـری نکردنـد و‬ ‫فرزنـد مبتلا به دنیـا اوردنـد صـورت گرفـت مقـرر شـد مـادر تصمیم‬ ‫خـود را مسـتد کنـد‪ .‬ایـن به معنـای اجبـار نیسـت بلکـه به معنـای‬ ‫قبول مسئولیت تصمیمی ست که خانواده گرفته و این‪ ،‬صیانت‬ ‫از حقـوق کارکنـان اسـت»‪.‬‬ ‫رئیـس اداره ژنتیـک دفتـر بیماری هـای غیروا گیـر وزارت بهداشـت‬ ‫ادامـه داد‪« :‬هیـچ اجبـاری دراین بـاره وجـود نداشـته و توصیـه‬ ‫پزشـک بـه اقـدام مناسـب پزشـکی‪ ،‬وظیفـه اوسـت و مبانـی‬ ‫اخلاق حرفـه ای دارد‪ .‬چنانچـه پزشـکی خـارج از قواعـد پزشـکی‬ ‫بـه بیمـار توصیه هایـی داشـته باشـد‪ ،‬بایـد بـا وی برخـورد شـود‬ ‫و نبایـد توصیـه درسـت پزشـکی اجبـار تلقـی و ممنـوع شـود»‪.‬‬ ‫سـماوات بااشـاره به اینکه غربالگری هـا ا گـر درسـت انجـام شـود‪،‬‬ ‫بـرای مـادر و خانـواده ارامش بخـش هسـتند‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـرادات‬ ‫یسـت‬ ‫فعلـی کـه بـه غربالگـری گرفتـه می شـود‪ ،‬برخـی از موارد ‬ ‫کـه در خـارج از چهارچـوب دسـتورالعمل کشـوری انجـام می شـود‬ ‫کـه ایـن ایـراد وارد اسـت و مـا ان را پذیرفته ایـم؛ به همین دلیـل‬ ‫برنامـه سـامان دهی بـرای این موضـوع تدویـن و اجـرا شـده تـا‬ ‫اسـتانداردها در همـه بخش هـا اعمـال شـود»‪ .‬وی یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«معتقدیـم ایـن حـق مجلـس اسـت کـه انجـام غربالگـری در‬ ‫چهارچـوب اسـتانداردهای سـخت گیرانه دسـتورالعمل ها را‬ ‫مطالبـه و پیگیـری کنـد و بـا وضـع قوانیـن مناسـب امکانـات ان را‬ ‫فراهـم سـازد؛ امـا تصمیم گیری هـا نباید به صورت معکـوس باعث‬ ‫بگـرد در شـاخص های سلامت و کاهـش توسـعه سلامتی‬ ‫عق ‬ ‫کـودکان کشـور و بـروز هزارهـا معلـول و خانواده هـای درگیـر شـود»‪.‬‬ ‫رئیـس اداره ژنتیـک دفتـر بیماری هـای غیروا گیـر وزارت بهداشـت‬ ‫بابیان اینکـه بایـد بـا تشریک مسـاعی بیـن کارشناسـان فنـی سـه‬ ‫قـوه بهتریـن تصمیـم دربـاره این موضـوع اخـذ شـود‪ ،‬اظهـار کـرد‪:‬‬ ‫«البته این به لحاظ کارشناسـی شـامل سـخت ترکردن کارها برای‬ ‫مـردم نیسـت؛ موضـوع صـدور دسـتور سـقط جنین صعب العلاج‬ ‫بهتر اسـت تمام اتوماتیک و سیسـتمی شـود و پیشـنهاد می شـود‬ ‫مجلس محترم از راهکارهای سیستمی شدن ان حمایت کند»‪.‬‬ ‫رئیس جمهوریتاکیدکرد؛‬ ‫حفظ تعادل در بازار سرمایه‬ ‫و صیانت از حقوق سرمایه گذاران‬ ‫سخنگویدولت‪:‬‬ ‫نباید الیحه بودجه‬ ‫به طرح مجلس تغییر داده شود‬ ‫وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‪:‬‬ ‫قدرت دفاعی کشور‬ ‫متعلق به مردم ایران و منطقه است‬ ‫ُ‬ ‫در ‪197‬امیـن جلسـه سـتاد هماهنگـی اقتصـادی دولـت کـه‬ ‫به ریاسـت حجت االسالم والمسـلمین دکتـر حسـن روحانـی برگـزار‬ ‫شـد‪ ،‬وزیـر امـور اقتصـادی و دارایـی‪ ،‬گزارشـی از تحـوالت بـازار‬ ‫سـرمایه ارائـه کـرد کـه موردبحث وبررسـی قـرار گرفـت‪ .‬به گـزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ رئیس جمهـوری گفـت‪« :‬شـورای‬ ‫عالـی بـورس بایـد بـرای حفـظ تعـادل در بـازار سـرمایه و شـفافیت‬ ‫و صیانـت از حقـوق سـرمایه گذاران تصمیمـات الزم را اتخـاذ و‬ ‫اجرایـی کنـد»‪ .‬دراین جلسـه همچنیـن وزیـر بهداشـت‪ ،‬درمـان‬ ‫و امـوزش پزشـکی‪ ،‬گزارشـی از تامیـن و توزیـع دارو و تجهیـزات‬ ‫پزشـکی و نحـوه تخصیـص ارز ترجیحـی بابـت مصـارف کاالهـای‬ ‫دارویـی و تجهیـزات پزشـکی ارائـه کرد که پـس از تبادل نظر درباره‬ ‫ان تصمیم گیـری شـد تـا به منظور کنتـرل قیمـت دارو و تجهیزات‬ ‫پزشـکی و شـفافیت در حـوزه توزیـع و مقابلـه بـا سوءاسـتفاده ها‬ ‫دراین زمینـه‪ ،‬تمـام فهرسـت های ثبـت سـفارش ارسـالی به بانک‬ ‫مرکـزی و تخصیـص ارز در سـایت سـازمان غـذا و دارو بارگـذاری‬ ‫شـود تـا همـه فعـاالن این عرصـه بـه ان دسترسـی داشـته و‬ ‫مصرف کننده‪ ،‬واردکننده و فروشـنده از فرایند تولید و عرضه دارو‬ ‫و تجهیـزات پزشـکی مطلـع باشـند‪ .‬رئیس جمهـوری باتا کیدبـر‬ ‫اهتمـام دولـت در تامیـن نیازهـای ضـروری بخـش بهداشـت‪،‬‬ ‫درمـان و سلامت مـردم‪ ،‬گفـت‪« :‬بـرای اختصـاص ارز موردنیـاز‬ ‫بخـش دارو و تجهیـزات پزشـکی اولویـت خاصـی قائـل هسـتیم»‪.‬‬ ‫وی شـفافیت فراینـد تامیـن و توزیـع دارو را امـری ضـروری خواند‪.‬‬ ‫سـخنگوی دولـت بابیان اینکـه اظهـارات کلـی‪ ،‬مبهـم‪ ،‬سـلبی و‬ ‫شـعاری‪ ،‬مشـکلی از بودجـه و از مـردم حـل نمی کنـد‪ ،‬یـاداور شـد‬ ‫یسـت و نبایـد‬ ‫کـه بودجـه از اختیـارات دولـت و رئیس جمهور ‬ ‫الیحه بودجه به طرح مجلس تغییر داده شـود‪ .‬به گزارش ایسـنا؛‬ ‫علی ربیعی گفت‪« :‬دولت شـرور ترامپ به پایان راه خود رسـیده و‬ ‫امریـکا رئیس جمهـوری تـازه ای دارد؛ رئیس جمهـوری کـه فرصت‬ ‫دارد نماینـده ای بـرای صـدای بلنـد مـردم امریـکا بـرای تغییـر‬ ‫رویه هایی باشد که در چهارسال گذشته موجب تحقیر‪ ،‬اشفتگی‬ ‫و انزوای امریکا شـدند»‪ .‬وی بابیان اینکه امروز مسـئولیت پذیری‬ ‫امریـکا و احتـرام ان بـه قوانیـن و هنجارهـای بین المللـی یـک‬ ‫خواسـت جهانی سـت‪ ،‬افـزود‪« :‬دولـت جدیـد امریکا نبایـد میراث‬ ‫و لکـه ننگـی کـه دولـت پیشـین جـا گذاشـته را گزینشـی جبـران‬ ‫کنـد‪ .‬بدتـر از ان میـراث‪ ،‬تلاش بـرای اسـتفاده از ان به عنـوان ابـزار‬ ‫فشـار بـر ملت هاسـت‪ .‬مقاومـت مـردم مـا تـا امـروز نبایـد جـای‬ ‫شـکی باقـی گذاشـته باشـد کـه فشـار و تحریـم هرگـز نمی توانـد‬ ‫مـا را وادار بـه تسـلیم در برابـر زیاده خواهـی کنـد‪ .‬امریـکا بـه زودی‬ ‫فرصت تازه ای خواهد داشـت که به جای عمل به وسوسـه هایی‬ ‫کـه حاصـل ان نقـض گسـترده حقـوق بین الملـل و جنایـت علیـه‬ ‫ً‬ ‫بشـریت به شـیوه هایی ظاهرا متمدنانه به بهای به خطرانداختن‬ ‫امنیـت جهانـی و منافـع مردم ایـران و امریکاسـت‪ ،‬با نیت و عمل‬ ‫صادقانـه‪ ،‬بی قیدوشـرط بـه تعهـدات خـود مطابـق قطعنامـه‬ ‫‪ 2231‬شـورای امنیـت بازگـردد»‪.‬‬ ‫وزیـر دفـاع و پشـتیبانی نیروهـای مسـلح گفـت‪« :‬کوچک تریـن‬ ‫اشـتباه دربـاره تـوان دفاعـی کشـورمان‪ ،‬با پاسـخ سـنگین و قطعی‬ ‫جمهـوری اسلامی ایـران روبـه رو خواهـد شـد»‪ .‬ب هگـزارش خانـه‬ ‫ملـت؛ امیرسـرتیپ حاتمـی در حاشـیه جلسـه کمیسـیون امنیت‬ ‫ملـی و سیاسـت خارجی مجلس بااشـاره به برگـزاری رزمایش های‬ ‫ارتـش و سـپاه‪ ،‬گفـت‪« :‬جمهـوری اسلامی ایران‪ ،‬تجربیات بسـیار‬ ‫گران سـنگی را در عرصـه دفـاع و امنیـت؛ ازجملـه هشت سـال‬ ‫تسـر‬ ‫دفـاع مقـدس بـرای دفـع شـر جنـگ تحمیلـی صـدام پش ‬ ‫ً‬ ‫گذاشـته و بعـدازان نیـز مرتبـا بـا تهدیداتـی ماننـد تهدیـدات دولت‬ ‫تروریسـت امریـکا؛ به ویـژه دولـت ترامـپ روبه روسـت»‪ .‬وب افـزود‪:‬‬ ‫«امـروز اهمیـت توانمنـدی دفاعـی بـرای فرماندهـان‪ ،‬مسـئولین‪،‬‬ ‫مدیـران نیروهـای مسـلح و مـردم بصیـر و عزیـز مـا روشـن شـده‪.‬‬ ‫قـدرت دفاعـی کشـور متعلـق بـه مـردم ایـران و منطقـه اسـت»‪.‬‬ ‫حاتمـی بابیان اینکـه امنیـت منطقه به هم پیوسـته اسـت و از این‬ ‫پیوسـتگی همیشـه حفاظـت و حراسـت کرده ایـم‪ ،‬گفـت‪« :‬کسـی‬ ‫راجـع بـه این موضـوع نبایـد صحبـت بی مـوردی داشـته باشـد که‬ ‫منجـر بـه تضعیف این بحث شـود‪ .‬قدرت دفاعی مـان برای حفظ‬ ‫صلـح و امنیـت کشـورمان اسـت؛ برای همیـن باتمام تـوان ان را‬ ‫حفـظ خواهیـم کـرده و ارتقـا خواهیـم داد‪ .‬بخش هـای مختلـف‬ ‫نیروهـای مسـلح ایـران بـا برگـزاری رزمایش هـا‪ ،‬بـه مـردم عزیزمـان‬ ‫این پیام را منتقل کردند که همگی با امادگی کامل و با تجهیزات‬ ‫پیشـرفته‪ ،‬جدیـد و بـه روز امادگـی دفـاع از ان هـا را دارنـد»‪.‬‬ ‫علی اکبر بهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در ایـن دو دهـه کـه ان را انفجـار اطالعـات نامیده انـد و سـرعت مبـادالت‬ ‫درزمینـه اطالع رسـانی بـا سـرعت نـور برابـری می کند‪ ،‬یـک خبر‪ ،‬اطالع رسـانی‬ ‫یـا دست نوشـته می توانـد در کمتـر از یک ثانیـه‪ ،‬پنـج قـاره عالـم را پیمـوده و‬ ‫دنیا را ا گاه کند‪ .‬ا گر به گذشـته های دورتر بنگریم‪ ،‬مطبوعات یکه تاز دنیای‬ ‫خبـر و اطالعـات بوده انـد و به لحـاظ اهمیتـی کـه روزنامه نـگار در کشـور مـا‬ ‫داشـت‪ ،‬صـدور مجـوز نشـریه‪ ،‬چندین سـال بـه درازا می کشـید و به اصطلاح‪،‬‬ ‫تاییـد صالحیـت و صـدور مجـوز توسـط وزارت ارشـاد‪ ،‬سـدی بـود کـه بایـد از‬ ‫هفت خـوان ان گـذر می شـد؛ درنتیجـه دریافت کننده در مقـام صاحب امتیاز‬ ‫و مدیرمسـئول‪ ،‬به نـام قشـر فرهیختـه و ارزشـمند در جامعه از اعتبـار ویژه ای‬ ‫برخـوردار بـود و مطالعـه نشـریات برای باسـوادان‪ ،‬به صورت اپیدمـی و عادت‬ ‫درامـده بـود‪ .‬مـرور ایـام و گذشـت زمـان‪ ،‬ورود رادیـو و تلویزیـون و سـپس‬ ‫شـبکه های مجـازی و اجتماعـی بـه زندگـی مـردم‪ ،‬تبادل افـکار و اطالعـات را‬ ‫بسـیار سـریع تر از انچه توسـط مطبوعات صورت می گرفت‪ ،‬در دسترس افراد‬ ‫قرار داد و چنین شـد که متولدین دهه های ‪ 30 ،20‬و ‪ 40‬دچار یک دوگانگی‬ ‫شـده اند‪ .‬نوسـتالژی گذشـته بـا ان کبکب هو دبدبـه‪ ،‬جـای خـود را بـه یـاس و‬ ‫حرمـان و ترافیـک همـکاری و تزایـد مدیرمسـئول با حـدود ‪ 14‬هزار مجـوز داد؛‬ ‫تاجایی که شـیفتگان مطبوعات گذشـته را به دل زدگان این روزها بدل کرده‬ ‫اسـت‪ .‬حمایت هـای درخـور توجـه توسـط دسـتگاه های مسـئول‪ ،‬سـبب‬ ‫دلگرمـی بـرای مدیـران مسـئول می بـود؛ امـا این روزهـا‪ ،‬جامعـه رسـانه های‬ ‫کاغـذی‪ ،‬بدجـوری دچـار مخمصـه ای به نـام چـه کنـم شـده اند‪ .‬رویاهـای‬ ‫گذشـته همـه بسـان سـرابی از دیـدگان محـو شـده و دیگـر جلو کیوسـک های‬ ‫روزنامه فروشـی‪ ،‬کسـی توقـف نمی کنـد و صبح هـای زود‪ ،‬نوجوانـان و‬ ‫صو از خریـد روزنامه هـای ورزشـی را ندارنـد و تـا دلمـان بخواهـد‪،‬‬ ‫جوانـان حـر ‬ ‫کیوسـک ها پـر شـده از تنقلات‪ ،‬شـکالت‪ ،‬سـیگار و فنـدک‪ .‬به راسـتی‪ ،‬اهالـی‬ ‫مطبوعـات چـه بایـد بکننـد؟ تنهـا کاری کـه از دسـتمان سـاخته اسـت‪،‬‬ ‫اسـتغاثه بـه درگاه خـدای رحمـان اسـت که بگوییـم «خدایا مپسـند»‪ ...‬و اما‬ ‫بایـد اندیشـید و صبـر کـرد کـه شـاید لغـو تحریم هـا‪ ،‬کاغـذ و ملزومـات چاپـی‬ ‫را ارزان کـرده و مقـداری از فشـار بـر قشـر مـا کـم شـود و یک بار دیگـر مـردم بـا‬ ‫رسانه های کاغذی اشتی کنند و دگرباره بساط ما رونق بگیرد و نویسندگان‬ ‫و همـکاران صدیقـی را کـه از سـر نـداری‪ ،‬بـا ان هـا قطـع رابطـه کرده ایـم و‬ ‫ً‬ ‫به ناچـار گوشـه عزلـت گزیده انـد‪ ،‬مجـددا بـه کار گرفتـه و مـا باز هـم حرف هـای‬ ‫زیـادی بـا خواننـدگان بزنیـم تـا بـاور کنیـم کـه دوره رسـانه های کاغذی به سـر‬ ‫نرسـیده اسـت؛ یادمـان بیایـد روزهایـی کـه مطبوعـات و رادیـو پیش قـراوالن‬ ‫عرصـه اطالع رسـانی بودنـد و به خاطـر بیاوریـم زمانـی را کـه وقتـی جعبـه‬ ‫جادویـی تلویزیـون اغاز بـه کار کـرد‪ ،‬بسـیاری را عقیـده بـر ان بـود کـه دوران‬ ‫رادیـو تمـام شـد؛ امـا دیدیـم و شـاهد بودیـم کـه ا گرچـه از مخاطبـان رادیـو‬ ‫در ظاهـر کـم شـد‪ ،‬امـا در حقیقـت رادیـو مخاطبـان خـود را از دسـت نـداد کـه‬ ‫هیچ‪ ،‬بلکه بر شـمار شـنوندگان رادیو افزوده هم شـد؛ یعنی هنوز هم هرکدام‬ ‫مخاطبـان خـود را دارنـد‪ .‬رادیـو مخاطبـان خـود را در سـفرها‪ ،‬در گردش هـا‬ ‫و مسـافرت ها و به خصـوص درطـول سـفر حفـظ کـرده و حتـی بـر شـمار انـان‬ ‫افـزوده هـم شـده اسـت‪ .‬پـس جامعـه مـا هـم نبایـد تسـلیم شـود و میـدان را‬ ‫خالـی کنـد‪ .‬مطبوعـات ا گر مطالـب و جاذبه های خبری خـود را افزون کنند‪،‬‬ ‫باز هم می توانند مخاطب داشـته باشـند و بر مردم و طبقه مطالعه گر اثرگذار‬ ‫شوند؛ کما اینکه در جهان مترقی و جوامع پیشرفته که استفاده از کامپیوتر‬ ‫و رونـق اینترنـت انـان از ما بسـیار بیش تر و مدرن تر اسـت‪ ،‬هنـوز روزنامه هایی‬ ‫بـا تیراژهـای چندمیلیونـی وجـود دارنـد‪ .‬در اخـر ا گـر وزارتخانه هـا‪ ،‬بانک هـا‪،‬‬ ‫نهادهـا و سـازمان های دولتـی اجـازه دهند که مطبوعات‪ ،‬وظیفه نشـر اخبار‬ ‫را داشته باشند و از هزینه های زیاد برای انتشار مجالت ماهانه‪ ،‬بولتن های‬ ‫خبـری و تبلیغـات ویـژه خـودداری کننـد؛ درواقـع ا گـر دراین حـوزه کـه جـزو‬ ‫وظایـف مطبوعـات اسـت‪ ،‬ورود نکننـد‪ ،‬رسـانه های کاغـذی همچنـان زنـده‬ ‫بـوده و حضـور پررنگـی خواهنـد داشـت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫میزان تاثیر ماینرها در مصرف انرژی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توانیـر گفـت‪« :‬ا گرچـه مصـرف ایـن ماینرهـا اثـر‬ ‫تعیین کننـده ای در مصـرف انـرژی نـدارد؛ امـا برخـورد بـا ماینرهـای غیر مجـاز‬ ‫یتـر پیگیـری می شـود»‪ .‬ب هگـزارش مهر؛ محمدحسـن متولـی زاده افزود‪:‬‬ ‫جد ‬ ‫«از هفته گذشته با بسیج ‪ 1600‬گروه عملیاتی با بیش از پنج هزار نیرو‪ ،‬اقدام‬ ‫به جمع اوری این مرا کز شـد‪ .‬با جمع اوری این ماینرها‪ ،‬بیش از ‪ ۱۰۰‬مگاوات‬ ‫صرفه جویـی در مصـرف بـرق انجـام شـد»‪ .‬او بـه فعالیـت ماینرهـا در کشـور‬ ‫اشـاره کـرد و ادامـه داد‪« :‬ا گرچـه مصـرف ایـن ماینرهـا اثـر تعیین کننـده ای در‬ ‫مصـرف انـرژی نـدارد؛ امـا برخـورد بـا ماینرهـای غیر مجـاز جدی تـر پیگیـری‬ ‫می شـود‪ .‬حـدود ‪ ۲۰۰‬مرکـز قانونـی اسـتخراج رمـز ارز در کشـور فعالیـت دارنـد‬ ‫کـه بـا هماهنگـی انجام شـده‪ ،‬مصـرف بـرق خـود را قطـع کردنـد تـا این روزهـا‬ ‫به راحتـی سـپری شـود‪ .‬تعـدادی از مرا کـز غیر مجـاز اسـتخراج رمـز ارز وجـود‬ ‫دارنـد کـه بـا وجـود زیاد نبـودن تعـداد ان هـا؛ به علـت پرا کندگـی‪ ،‬امـکان‬ ‫برخـورد بـا ان هـا سـخت تر اسـت»‪.‬‬ ‫تالش برای جبران کمبود معلم تا ‪1403‬‬ ‫رئیـس دانشـگاه فرهنگیـان گفـت کـه بـا برنامه ریزی هـای صورت گرفتـه‬ ‫ً‬ ‫درتالشـیم تـا سـال ‪ ۱۴۰۳‬مشـکل کمبـود معلـم را کاملا حـل کنیـم‪.‬‬ ‫ب هگـزارش پانـا؛ حسـین خنیفـر افـزود‪« :‬سـال های قبـل تعـداد دانش امـوزان‬ ‫حـدود چهارمیلیون نفـر افزایـش داشـته؛ درحالی کـه تعـداد معلمـان و‬ ‫فار غ التحصیلان مرا کـز و پردیس هـای تربیت معلـم نیـاز کمیتـی موردنظـر‬ ‫را تامیـن نمی کننـد‪ .‬ا گـر از سـال های ‪ 90‬تـا ‪ 96‬هرسـال ‪ 15‬هـزار معلـم تربیـت‬ ‫شـده بـود‪ ،‬ا کنـون مشـکل کمبـود معلـم وجـود نداشـت»‪.‬‬ ‫ درصدی حقوق محیط بانان‬ ‫افزایش ‪۳۵‬‬ ‫ِ‬ ‫فرمانـده یـگان حفاظـت محیـط زیسـت‪ ،‬از افزایـش ‪ ۳۵‬درصـدی فوق العـاده‬ ‫پرداختـی حقـوق محیط بانـان از ابتـدای سـال اینـده خبـر داد‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫تسـنیم؛ سـرهنگ جمشـید محبت خانـی به پیگیری هـای انجام شـده برای‬ ‫افزایـش میـزان حقـوق محیط بانـان و تامیـن تجهیـزات ان هـا اشـاره و اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬طبـق پیگیری هایـی کـه انجـام داده ایـم‪ ،‬فوق العـاده پرداختـی ویـژه‬ ‫محیط بانـان‪ ،‬از ابتـدای فروردین مـاه سـال اینـده در حقوقشـان ِاعمـال‬ ‫می شـود کـه ایـن‪ ،‬شـامل تمـام کارکنـان یـگان حفاظـت محیـط زیسـت‬ ‫اسـت»‪.‬‬ ‫واحدهای مسکن ملی «بیمه» می شوند‬ ‫معاون مسـکن و سـاختمان‪ ،‬از ورود صنعت بیمه به پروژه های طرح اقدام‬ ‫ملـی مسـکن خبـر داد و گفـت‪« :‬بیمـه واحدهـای مسـکونی طرح اقـدام ملی‬ ‫مسـکن‪ ،‬رویکـرد مثبتـی در ارتقـای کیفیـت صنعـت سـاختمان و اطمینـان‬ ‫متقاضیـان و بهر هبـرداران بـرای اینـده ایـن واحدهاسـت»‪ .‬ب هگـزارش ایلنـا؛‬ ‫محمـود محمـودزاده افـزود‪« :‬انعقـاد تفاهم نامـه وزارت راه و شهرسـازی بـا‬ ‫شرکت بیمه البرز با هدف ورود صنعت بیمه به صنعت ساختمان به منظور‬ ‫ایجـاد کیفیـت در سـاختمان ها به امضـا رسـید‪ .‬ایـن تفاهم نامـه با این هدف‬ ‫به امضـا رسـید تـا متقاضیـان نسـبت بـه کیفیـت واحدهـای مسـکن ملـی‪،‬‬ ‫اطمینان داشته باشند و بدانند که واحدهایشان تا چند سال از نظر کیفی‪،‬‬ ‫بیمـه شـده‪ .‬در عین حـال‪ ،‬ایـن اطمینـان بـرای متقاضیـان ایجـاد شـود کـه‬ ‫هزینه هـای احتمالـی بعـدی بـرای ان هـا وجـود نـدارد»‪.‬‬ ‫توسعه راه اهن با رویکرد فناورانه‬ ‫مدیر عامـل راه اهـن گفـت‪« :‬بـه اتحادیه بین المللـی راه اهن پیشـنهاد کردیم‬ ‫سه شـنبه های ریلـی بـا طعـم فنـاوری را در سـطح جهانـی برگـزار کنیـم تـا‬ ‫توانمندی هـای ریلـی هـر کشـور بـه اطلاع دیگـر کشـور ها برسـد»‪ .‬ب هگـزارش‬ ‫انـا‪ ،‬سـعید رسـولی افـزود‪« :‬بـرای همـکاری نزدیـک بـا راه اهن هـای جهـان‪،‬‬ ‫هماهنگی هـا در حال انجـام اسـت»‪ .‬او با اشـاره به تفاهم نامـه منعقـده بـا‬ ‫راه اهـن ترکیـه در هفتـه پیـش د خصـوص جابجایـی کاال‪ ،‬افـزود‪« :‬بـرای‬ ‫ترانزیت کاال بین ایران و افغانستان تفاهم نامه های مختلفی منعقد شده؛‬ ‫یکـه هم زمـان بـا افتتـاح راه اهـن خواف‪ -‬هـرات‪ ،‬اولیـن محمولـه کاال‬ ‫به طور ‬ ‫بـه کشـور های ترکیـه و امـارات متحـده عربـی ارسـال شـد و محموله به کشـور‬ ‫مقصـد رسـید»‪.‬‬ صفحه 2 ‫بانک و بیمه ‪3‬‬ ‫چهار شنبهاولبهمن‪ 1399‬شماره‪2159‬‬ ‫شارژ مالی خریداران مسکن با تسهیالت جدید بانک مسکن‬ ‫مدیرعامل بانک مسـکن از اضافه شـدن یک شـکل جدید تسـهیالت خرید‬ ‫مسـکن بـه سـبد تسـهیالتی ایـن بانـک خبـر داد‪ .‬دکتـر شـایان بـا اعلام ایـن‬ ‫خبـر خـوش بـه متقاضیان خرید مسـکن در تهران و سـایر شـهرهای کشـور‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬از ‪ ۲۵‬دی ماه سـال جاری به مناسـبت سـالروز تاسـیس بانک‪ ،‬طرح‬ ‫اعطـای تسـهیالت خریـد مسـکن به صـورت تـوام (بـدون سـپرده و اوراق‬ ‫گواهی حق تقدم اسـتفاده از تسـهیالت مسـکن) در دسـتورکار شـعب بانک‬ ‫قـرار می گیـرد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکـه بانـک مسـکن در بـازه زمانـی سـالروز تاسـیس بانـک و دهه‬ ‫مبـارک فجـر از یـک اهـرم تسـهیالتی جدیـد بـرای شـارژ مالـی متقاضیـان‬ ‫خریـد مسـکن کمـک می گیـرد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬بانـک مسـکن بـا هـدف کمـک‬ ‫بـه خانه دارشـدن اقشـار مختلـف جامعـه و تقویـت قدرت خریـد متقاضیان‬ ‫مسکن‪ ،‬طرح اعطای تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده را از ‪۲۵‬دی ماه‬ ‫تـا ‪ ۲۲‬بهمن مـاه در دسـتورکار قـرار داده اسـت»‪.‬‬ ‫وی به سـقف تسـهیالت جدید خرید مسـکن اشـاره و افزود‪« :‬تمامی شـعب‬ ‫بانـک مسـکن بـه متقاضیانـی کـه در بـازه زمانـی ایـن طـرح درخواسـت‬ ‫بهره منـدی از تسـهیالت خریـد مسـکن از محـل اوراق گواهـی حـق تقـدم‬ ‫اسـتفاده از تسـهیالت مسـکن را دارنـد‪ ،‬تسـهیالت موصـوف را به صـورت‬ ‫تـوام (بخشـی از محـل اعتبـار داخلـی بانـک و بخشـی از محـل اوراق مذکـور)‬ ‫پرداخـت می کننـد»‪ .‬وی دربـاره چگونگـی پرداخـت ایـن نـوع تسـهیالت‬ ‫توضیـح داد‪« :‬پرداخـت تسـهیالت خریـد مسـکن بـدون سـپرده کـه قـرار‬ ‫یسـت که‬ ‫اسـت از ‪ ۲۵‬دی مـاه جـاری بـه متقاضیـان پرداخـت شـود به نحو ‬ ‫‪۵۰‬درصـد مبلـغ تسـهیالت از محـل اوراق گواهـی حـق تقـدم اسـتفاده از‬ ‫ً‬ ‫تسـهیالت مسـکن و ‪۵۰‬درصد مابقی از محل منابع بدون سـپرده (مجموعا‬ ‫تـا سـقف های ابالغـی تسـهیالت خریـد مسـکن اوراق گواهـی حـق تقـدم)‪،‬‬ ‫پرداخـت می شـود‪ .‬به این ترتیـب متقاضیـان فقـط بـرای نیمی از تسـهیالت‬ ‫نیازمنـد خریـد اوراق هسـتند»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل بانـک مسـکن درعین حـال بااشـاره به نـرخ سـود و دوره‬ ‫سرویس «نر خ دهی هوشمند» اتش سوزی‬ ‫به همراز اضافه شد‬ ‫باتوج هبـه اهمیـت تجهیـز و به روزرسـانی شـبکه محتـرم فـروش‬ ‫بیمـه رازی بـا روش هـای نویـن کسـب وکار و ابزارهـای دیجیتال‪،‬‬ ‫یـک امـکان کاربـردی دیگـر بـه ا کوسیسـتم همـراز اضافـه شـد‪.‬‬ ‫ب هگـزارش روابط عمومـی بیمـه رازی؛ سـرویس اسـتعالم و‬ ‫یسـت که در پـی دریافت‬ ‫نر خ دهـی هوشـمند اتش سـوزی‪ ،‬ابزار ‬ ‫تجارت نو با سود خالص ‪۳۲۰‬میلیاردی‪ ،‬سهامداران را غافلگیر کرد‬ ‫بازخـورد نماینـدگان در موبایـل اپلیکیشـن همـراز ایجـاد شـد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دسترسـی ایـن سـرویس منحصـرا بـرای نماینـدگان محتـرم‬ ‫فراهـم شـده اسـت و ازطریـق ان امـکان اسـتعالم نـرخ براسـاس‬ ‫نیـاز مشـتریان‪ ،‬به وسـیله موبایـل اپلیکیشـن همـراز و در هنـگام‬ ‫مذا کـره بـا بیمه گـذاران وجـود دارد‪.‬‬ ‫بخشودگی ‪۱۰۰‬درصدی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث‬ ‫طبـق بخشـنامه ابالغـی ازسـوی بیمـه مرکـزی بـه‬ ‫شـرکت های بیمـه‪ ،‬به مناسـبت اغـاز دهـه فجـر‪ ،‬جریمـه‬ ‫دیرکـرد بیمـه شـخص ثالـث کلیـه وسـایل نقلیـه موتـوری‬ ‫زمینـی؛ از جملـه خودروهـای سـواری‪ ،‬تا کسـی‪ ،‬کامیـون‬ ‫و اتوبـوس شـامل بخشـودگی شـده اسـت‪ .‬مالـکان ایـن‬ ‫خودروهـا می تواننـد از اول تـا پایـان بهمن مـاه‪ ،‬بـدون‬ ‫پرداخـت جریمـه دیرکـرد نسـبت بـه تمدیـد بیمه نامـه‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306013001457‬مـورخ ‪ 1399/08/07‬هیـات‬ ‫اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گنابـاد تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعارض متقاضی اقای غالمرضا محمدزاده فرزند محمدعلی در ششدانگ یکباب منزل به مساحت‬ ‫‪ 388/38‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 957‬فرعـی از یـک اصلـی واقـع در اراضـی علی ابـاد بخـش یـک حـوزه‬ ‫ثبـت ملـک گنابـاد خریـداری شـده مع الواسـطه از اقـای محمدکاظـم محمـدزاده مالـک رسـمی محـرز‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیـف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامه‬ ‫و محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق تـا درصورتـی کـه اشـخاص‬ ‫ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی و در روسـتاها از تاریخ‬ ‫الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند‪.‬‬ ‫معتـرض بایـد ظـرف یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض مبادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی‬ ‫محـل نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات‬ ‫ثبـت موکـول بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتی کـه اعتراض در مهلت قانونـی واصل نگردد یا‬ ‫معتـرض‪ ،‬گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائه نکنـد اداره ثبت مبـادرت به صدور‬ ‫سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/01 :‬‬ ‫سیدضیاءالدین مهدوی شهری‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امال ک گناباد‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت پال ک ‪ 1823/606/3262‬اصلی‬ ‫اقـای احمـد علیرضاییـان طـی درخواسـت وارده شـماره ‪ 18742‬مـورخ ‪ 1399/09/25‬منضـم بـه دو بـرگ‬ ‫استشـهاد محلـی کـه بـه تاییـد دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ‪ 27‬ایلام رسـیده مدعـی اسـت سـند مالکیـت‬ ‫ششـدانگ یکبـاب اپارتمـان پلا ک ‪ 1823/606/3262‬اصلـی واقـع در ایلام بـه علـت جابجایی گم شـده‬ ‫است‪ .‬که برابر پرونده ثبتی سند مالکیت ششدانگ پال ک ‪ 1823/606/3262‬اصلی ذیل ثبت ‪69203‬‬ ‫دفتـر جلـد ‪ 410‬صفحـه ‪ 109‬صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت‪ .‬لـذا مراتـب در اجـرای تبصـره ذیـل مـاده ‪120‬‬ ‫ائین نامه قانون ثبت اعالم تا هر کس که سـند مالکیت نزد وی بوده و یا مدعی انجام معامله می باشـد‪،‬‬ ‫ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این ا گهی اصل سند مالکیت و یا سند معامله را به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امال ک شهرسـتان ایالم ارائه نماید‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضای مهلت قانونی نسـبت به صدور سـند‬ ‫مالکیـت المثنـی اقدام قانونی بعمـل خواهد امد‪.‬‬ ‫صفری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ایالم‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت رهـرو ‪ CC 200‬بـه رنـگ مشـکی مدل ‪ 1392‬بـا شـماره موتـور ‪ 196NBJ000524‬و‬ ‫شـماره شاسـی ‪ IRAGQ9213UK228496‬به نام محمود منجشـیرینی فرزند عیدمحمد مفقود شـده و‬ ‫از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫جوین‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم ازاده مرادیان کسـرینه فرزنـد محمـد برابـر وکالتنامـه شـماره ‪1399/10/15-28834‬‬ ‫دفترخانـه ‪ 140‬مشـهد از طـرف اقـای محمـد محمدزاده سلحشـور بـه شـماره ملـی ‪ 0939037033‬متولـد‬ ‫‪ 1363‬بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی شـده و تقاضـای کتبـی شـماره ‪ 10/98/5991‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/10/23‬جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه ایـن اداره مراجعـه و مدعـی می باشـد‬ ‫اسـناد مالکیـت سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ پلا ک ثبتـی ‪ 5574‬فرعـی از ‪ 3026‬اصلـی بخـش یـک شـهر‬ ‫کاشـمر بـه ادرس‪ :‬کاشـمر‪ -‬خیابـان نیازمنـد‪ ،‬بیـن ‪ 13‬و ‪ ،15‬پلا ک ‪ 5‬مفقود شـده اسـت و برابـر دفتر امال ک‬ ‫کاشـمر سـند مالکیـت پلا ک فـوق در صفحه دفتـر املا ک الکترونیکـی شـماره ‪ 139920306012000335‬به‬ ‫شـماره چاپی ‪ 325712‬بنام مهدی محمدزاده سلحشـور صادر و تسـلیم شـده‪ .‬دفتر امال ک بیش از این‬ ‫حکایتـی نـدارد‪ .‬لـذا بـه اسـتناد قسـمت پنـج تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانون ثبـت امال ک‬ ‫متذکر می گردد هر کس نسـبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سـند مالکیت‬ ‫نـزد خـود می باشـد بایـد ظـرف مـدت ‪ 10‬روز پـس از انتشـار ا گهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و اعتـراض خـود را‬ ‫ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی تسلیم نماید‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضاء مهلت‬ ‫مقرر عدم ارسـال اعتراض‪ ،‬سـند مالکیت المثنی طبق مقررات صادر و به متقاضی تحویل خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 196‬محمد محمدزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک کاشمر‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪ 139960318011010237‬مـورخ ‪1399/08/20‬‬ ‫هیـات حـل اختلاف مسـتقر در ثبـت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانـه محمد واحـدی فرزند حسـین از‬ ‫پلا ک ‪ 1‬از ‪ 86‬اصلـی واقـع در قریـه سـورم بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق حبیـب ایرانخـواه بعنـوان ششـدانگ‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر بنـای احداثـی بمسـاحت ‪ 1192/53‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احـراز‬ ‫گردیـده و پلا ک ‪ 25‬بـرای ان منظـور شـده‪ ،‬لـذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت بـه فاصلـه‬ ‫بازپرداخـت پیش بینی شـده بـرای ایـن تسـهیالت‪ ،‬دربـاره دیگـر شـرایط‬ ‫اخـذ ان عنـوان کـرد‪« :‬تمامـی شـرایطی کـه متقاضیـان برای اخذ تسـهیالت‬ ‫اوراق گواهی حق تقدم نیاز دارند نیز برای این نوع تسـهیالت جاری سـت‪.‬‬ ‫به عنوان مثـال‪ ،‬متقاضیانـی می تواننـد از ایـن بخـش از تسـهیالت اسـتفاده‬ ‫کنند که سـن بنای ملک خریداری شـده کمتر از ‪۲۵‬سـال باشد»‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪« :‬تنهـا تفـاوت ایـن تسـهیالت بـا تسـهیالت اوراق گواهـی حـق تقـدم در‬ ‫مدت زمـان بازپرداخـت اسـت کـه معـادل پنجسـال درنظـر گرفتـه شـده؛‬ ‫یسـت که طول دوره بازپرداخت تسـهیالت از محل اوراق گواهی‬ ‫این درحال ‬ ‫حـق تقـدم معـادل ‪۱۲‬سـال اسـت»‪.‬‬ ‫شرکت بیمه تجارت نو با انتشار صورت های مالی نه ماهه از سود‬ ‫خالـص ‪ ۱۰۶۹‬ریالـی بـه ازای هـر سـهم رونمایـی کـرد‪ .‬سـود خالـص‬ ‫هـر سـهم ایـن شـرکت بیمـه ای در مدت زمـان مشـابه سـال قبـل‬ ‫‪ ۱۸۶‬ریـال و در انتهـای سـال قبـل هـم رقمـی در حـدود ‪ ۸۶۰‬ریـال‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬افزایـش ‪۴۷۵‬درصـدی سـود خالـص هـر سـهم ایـن‬ ‫شـرکت بیمه ای بیانگر اشـتهای سـیری ناپذیر تجارت نو در کسب‬ ‫سود های بیشتر و باالتر است‪ .‬مضاف براین؛ سود خالص شرکت‬ ‫بیمه تجارت نو در انتهای اذرماه امسـال از مرز ‪۳۲۰‬میلیاردتومان‬ ‫عبـور کـرد و ثبـت رکـورد رشـد یک هزاردرصـدی در گزارش هـای‬ ‫مالـی ایـن شـرکت بیمـه ای مجـدد تکـرار شـد‪ .‬سـاده تر اینکـه ایـن‬ ‫قرعه کشی ‪ 200‬جایزه ‪50‬میلیون ریالی در جشنواره همراه بانک ملت‬ ‫قرعه کشـی مراحـل چهـارم و پنجـم جشـنواره همـراه‬ ‫بانـک ملـت برگـزار شـد و در ایـن قرعه کشـی ها ‪ 200‬جایـزه‬ ‫‪50‬میلیون ریالـی به قیدقرعـه بـه واجـدان شـرایط شـرکت‬ ‫در قرعه کشـی‪ ،‬تعلـق گرفـت‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫بانـک ملـت؛ در قرعه کشـی مرحلـه چهـارم کـه باحضـور‬ ‫اعضـای هیئـت نظـارت بـر قرعه کشـی برگـزار شـد‪100 ،‬‬ ‫جایـزه ‪50‬میلیون ریالـی به قیدقرعـه بـه افـرادی کـه در‬ ‫بـازه زمانـی اول تیرمـاه تـا پایـان مهرمـاه امسـال نسـبت‬ ‫بـه نصـب همـراه بانـک ملـت یـا انجـام ترا کنـش ازطریـق‬ ‫شـخص ثالـث خـود اقـدام کننـد و از ایـن بخشـودگی‬ ‫بیمه ای بهره مند شـوند‪ .‬براساس این طرح‪ ،‬درصورتی که‬ ‫افراد تا پایان بهمن ماه ‪ 99‬نسبت به تمدید بیمه شخص‬ ‫ثالـث خـودرو خـود اقـدام نکننـد‪ ،‬ملـزم بـه پرداخـت کامل‬ ‫جریمـه دیرکـرد تمدیـد بیمـه ثالـث هسـتند‪ .‬درواقـع‪ ،‬ایـن‬ ‫بخشـودگی تنهـا شـامل ان دسـته از مالـکان اسـت کـه تـا‬ ‫پایـان بهمـن بیمـه ثالـث خـودروی خـود را تمدیـد کننـد‪.‬‬ ‫‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬چنانچـه کسـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی بشـرح مذکـور اعتـراض‬ ‫داشـته باشـد از تاریخ اولین انتشـار ا گهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و رسـید اخذ‬ ‫نماینـد و از تاریـخ تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت ظـرف مـدت یـک مـاه دادخواسـت بـه مراجـع ذیصلاح‬ ‫قضایـی تسـلیم نمایـد و گواهـی تقدیـم دادخواسـت خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد صومعه سـرا ارائه نماید‪.‬‬ ‫درغیراینصورت پس از انقضای مدت مذکور متقاضی می تواند به محا کم قضایی مراجعه و گواهی عدم‬ ‫تقدیم دادخواست معترض به محا کم را اخذ و برابر مقررات نسبت بصدور سند مالکیت اقدام می گردد‬ ‫و صـدور سـند مالکیـت جدیـد مانـع مراجعـه متضرر بـه دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/01 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/798‬علی کاظمی پا کدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز موتورسـیکلت لینهـای ‪ CDI125‬بـه رنـگ قرمـز مـدل ‪ 1383‬بـا شـماره پلا ک ‪ 763-43358‬و‬ ‫شـماره موتـور ‪ 4D6991‬و شـماره تنـه ‪ 125L8350208‬بـه مالکیـت حسـین جهانی نیـا مفقـود گردیـده و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 187‬کاشمر‬ ‫ا گهی مزایده‬ ‫بـه موجـب پرونـده کالسـه ‪ 950800‬اجرایـی حکـم بـه فـروش ملـک کـه در ایـن اجـرا امـوال جهـت اجـرای‬ ‫مفـاد حکـم توسـط کارشـناس رسـمی دادگسـتری قیمت گـذاری گردیـده اسـت‪ -1 .‬یـک دسـتگاه خـودرو‬ ‫پژو ‪ 206‬سـفید رنگ هاچ بک به شـماره انتظامی ایران ‪295 -34‬ص‪ 41‬مدل ‪ 1388‬توقیف در پارکینگ‬ ‫شـهرداری ‪ 700.000.000‬ریـال‪ -2 ،‬سـهم محکوم علیـه از یـک خانـه بـاغ بـه مسـاحت حـدود ‪ 600‬مترمربـع‬ ‫بـه صـورت مسـکونی و باغچـه واقـع در روسـتای انجیـرک‪ ،‬گلسـتان ‪ ،2‬بهـار ‪ 4‬در فاصلـه ‪ 15‬کیلومتـری‬ ‫شهرسـتان دزفول با مسـاحت اعیان حدود ‪ 80‬مترمربع به مبلغ ‪ 957.040.000‬ریال می باشـد‪ .‬لذا اموال‬ ‫در روز سه شـنبه ‪ 1399/11/21‬راس سـاعت ‪ 9-11‬صبح از طریق مزایده حضوری در محل دفتر اجرای‬ ‫احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول به معرض فروش گذارده می شـود‪ .‬طالبین می تواننـد در مدت پنج روز‬ ‫قبـل از روز مزایـده بـا هماهنگـی اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری دزفـول در وقـت اداری از امـوال مذکـور‬ ‫بازدیـد نماینـد‪ .‬مزایـده از قیمـت پایـه ‪ 1.657.040.000‬ریـال (ارزش سـهم االرث از ملـک و ارزش خـودرو‬ ‫مذکـور بـدون درنظـر گرفتـن دیـون احتمالـی) شـروع می شـود‪ .‬برنـده مزایـده کسـی اسـت کـه باالتریـن‬ ‫قیمت را پیشـنهاد نماید‪ .‬مزایده راس سـاعت ‪ 9‬صبح در شـعبه اجرای احکام مدنی دادگسـتری دزفول‬ ‫شـروع و سـاعت ‪ 11‬صبـح همـان روز خاتمـه می یابـد‪ .‬برنـده مزایـده بایـد ‪ %10‬بهـا را فی المجلـس بـه عنوان‬ ‫سـپرده به قسـمت اجرای احکام مدنی پرداخت نماید و حدا کثر ظرف یک ماه بقیه بهای مورد مزایده‬ ‫را به صندوق دادگستری دزفول تودیع و قبض ان را به اجرا تسلیم نماید تا اقدامات بعدی انجام شود‪.‬‬ ‫درغیراینصـورت سـپرده او پـس از کسـر هزینه هـای مزایـده بـه نفـع دولـت ضبـط خواهـد شـد‪ .‬هزینه هـای‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نقـل و انتقـال و غیـره کال بـه عهـده برنده مزایـده خواهد بود‪ .‬هزینه های نقل و انتقال و غیره کال به عهده‬ ‫برنده مزایده خواهد بود‪ .‬در ضمن شرکت کننده ها بایستی ‪ 10‬درصد قیمت پایه کارشناسی را به صورت‬ ‫چـک تضمینـی بـه همراه پیشـنهاد خـود به اجـرای احکام مدنـی تحویل نمایند‪.‬‬ ‫اردشیر شلوپور‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫مجوز سلاح شـکاری سـاچمه زنی دولول روی هم ته پر توسـعه کالیبر ‪ 12‬سـاخت ایران با شـماره اسـلحه‬ ‫‪ A99488 -21907785‬بـا شـروع اعتبـار ‪ 1396/11/04‬و پایـان اعتبـار ‪ 1401/04/11‬مفقـود شـده و از درجـه‬ ‫اعتبار سـاقط است‪.‬‬ ‫اطالعیه‬ ‫در پرونـده کالسـه ‪ 9909988331100817‬شـعبه اول دادگاه خانـواده دادگسـتری شهرسـتان اسلام ابـاد‬ ‫غـرب بـا توجـه بـه تقدیـم دادخواسـت خانـم فرنگیـس قنبـری و غیـره بـه طرفیـت اداره ثبت احوال اسلام‬ ‫ابـاد غـرب و قبـاد قنبـری بـا موضـوع صـدور حکـم فـوت فرضـی شـخص علـی قنبـری فرزنـد ایلخـان بـه‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ 8612‬بـه شـماره ملـی ‪ 3340062161‬متولـد ‪ 1346/01/12‬کـه اعلام داشـته‪ ،‬نامبـرده‬ ‫علـی قنبـری از سـال ‪ 1375‬بـه بعـد غایـب و هیچگونـه خبـری از حیـات و ممات وی در دسـترس نیسـت‪.‬‬ ‫لـذا مراتـب در راسـتای مـواد ‪ 155‬قانـون امـور حسـبی و مـاده ‪ 1023‬قانـون مدنـی اعلام تـا از کلیـه کسـانی‬ ‫کـه خبـری از غایـب یـاد شـده دارنـد‪ ،‬دعـوت می شـود اطالعـات خـود را بـه نحـو مقتضـی در اختیـار دادگاه‬ ‫قـرار دهنـد تـا حقـی از کسـی تضییـع نگـردد‪ .‬ایـن ا گهـی سـه نوبـت متوالـی بـه فاصلـه یـک مـاه در روزنامـه‬ ‫کثیراالنتشـار منتشـر می گردد‪ .‬بدیهی اسـت چنانچه یک سـال از تاریخ اولین اعالن (نشـر ا گهی) حیات‬ ‫غایـب ثابـت نشـود‪ ،‬حـک مـوت فرضـی او صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫یعقوب ناصری‪ ،‬قاضی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه خانواده دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫حسـب استشـهادیه مورخ ‪ 1399/10/21‬دفترخانه اسـناد رسـمی ‪ 48‬تازه اباد ثالث باباجانی اقای اعظم‬ ‫محمـودی مالـک ششـدانگ پلا ک ‪ 35‬فرعـی از ‪ 82‬اصلـی قریـه ازگلـه بخـش ‪ 4‬کرمانشـاه مدعـی شـده‬ ‫اسـت سـند مالکیـت پلا ک مرقـوم بـه علـت اواربـرداری زلزلـه مـورخ ‪ 1396/08/21‬مفقـود گردیـده اسـت‪.‬‬ ‫علیهـذا نامبـرده برابـر درخواسـت وارده بـه شـماره ‪ 722/1213‬مـورخ ‪ 1399/10/21‬از ایـن اداره تقاضـای‬ ‫صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت‪ .‬سـند مالکیـت پلا ک موصـوف ذیـل ثبـت دفتـر الکترونیکـی‬ ‫مقـدار سـود خالـص نشـان می دهـد «بنـو» بـرای فتـح قله هـای‬ ‫جدید سـوددهی عزم خود را جزم کرده و به هدفی جز ثبت ارقام‬ ‫سـود بهتـر نمی اندیشـد کـه مقایسـه سـود خالـص ‪۱۳۴‬میلیـاردی‬ ‫سـال قبـل در قیاس بـا سـود خالـص نه ماهـه امسـال خـود مویـد‬ ‫ایـن امـر اسـت‪ .‬امـا این همـه امـار و ارقـام جـذاب در صورت هـای‬ ‫مالی تجارت نو نیست؛ چرا که سود عملیاتی این شرکت بیمه ای‬ ‫بـا رسـیدن بـه رقـم ‪3.10‬میلیاردتومـان‪ ،‬رشـد ‪۹۳۳‬درصـدی را‬ ‫در مقایسـه با مدت زمـان سـال قبـل به تصویـر کشـید‪ .‬کل سـود‬ ‫عملیاتـی شـرکت بیمه تجارت نو در سـال قبـل ‪۱۳۶‬میلیاردتومان‬ ‫بـوده اسـت‪.‬‬ ‫‪ 139520316015000238‬بـا شـماره سـریال ‪202976‬د‪ 93/‬بنـام اعظـم محمودی صادر و تسـلیم گردیده‬ ‫اسـت‪ .‬و در ایـن تاریـخ در قیـد بازداشـت و بیع الشـرط نمی باشـد‪ .‬لـذا برابر مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‬ ‫مراتـب جهـت اطلاع عمـوم در یـک نوبـت ا گهـی می شـود‪ .‬هـر کسـی مدعـی انجـام معاملـه یا وجود سـند‬ ‫مالکیـت نـزد خـود می باشـد‪ ،‬می توانـد ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریـخ انتشـار ایـن ا گهـی‪ ،‬اعتـراض خـود را به‬ ‫این اداره تسلیم دارد‪ .‬درغیراینصورت پس از سپری شدن مدت قانونی و عدم واخواهی‪ ،‬سند مالکیت‬ ‫المثنـی بـه نـام مالک صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫ا کبر نادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب امیدعلـی خداویسـی مالـک خـودرو سـواری پـژو ‪ 405‬بـه رنگ خا کسـتری مـدل ‪ 1389‬با شـماره‬ ‫پلا ک ‪634 -29‬ب‪ 49‬و شـماره موتـور ‪ 12489062363‬و شـماره شاسـی ‪NAAM11CA4AK620928‬‬ ‫بعلت فقدان اسـناد فروش (سـند کمپانی‪ ،‬سـند سـبز) تقاضای رونوشـت المثنی اسـناد مذکور را نموده‬ ‫اسـت‪ .‬لـذا چنانچـه هـر کـس ادعایـی در مـورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬ظـرف ده روز بـه دفتر حقوقی سـازمان‬ ‫فـروش شـرکت ایران خـودرو واقـع در پیکان شـهر‪ ،‬سـاختمان سـمند مراجعـه نماید‪ .‬بدیهی اسـت پس از‬ ‫انقضـای مهلـت مذبـور طبـق ضوابط مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫سند سبز و سند کمپانی خودرو ام وی ام ‪ 315‬به رنگ سفید مدل ‪ 1396‬با شماره پال ک ‪738 -82‬ق‪99‬‬ ‫و شماره موتور ‪ MVM477FJAH059379‬و شماره شاسی ‪ NATFBAMD9H1049251‬به نام فاطمه‬ ‫باصفت مفقود و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشـمند مظفـر رسـتمی فرزنـد احمدبـگ بـا کـد ملـی ‪ 3254990781‬و شماره شناسـنامه ‪695‬‬ ‫صادره از اسلام اباد غرب با شـماره کارت ‪ 2047531‬در تاریخ ‪ 1399/08/04‬مفقود شـده و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند مالکیت و کارت خودرو سـواری پراید صبا ‪ GTX‬به رنگ سـبز یشـمی متالیک مدل ‪ 1379‬با شـماره‬ ‫انتظامی ایران ‪131 -19‬ط‪ 91‬و شـماره موتور ‪ 00181756‬و شـماره شاسـی ‪ S1412279655863‬مفقود و از‬ ‫درجه اعتبار سـاقط می باشد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانـه حمـل سلاح شـکاری سـاچمه زنی دولـول مـدل نخجیـر دو سـاخت ایـران بـه شـماره سلاح‬ ‫‪ KN233859-07‬بـه نـام مسـعود محبی تبـار فرزنـد رحیـم بـا کـد ملـی ‪ 3240715023‬مفقـود و از درجـه‬ ‫اعتبـار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫ا گهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫خواهان محمدعلی باغبان کوچک دادخواستی به طرفیت عبداله شاهپرست به خواسته مطالبه وجه‬ ‫تقدیم که به شـعبه سـوم شـورای حل اختالف شهرسـتان شـوش ارجاع و به کالسـه حقوقی ثبت و برای‬ ‫روز دوشـنبه مـورخ ‪ 1399/12/11‬سـاعت ‪ 10:30‬صبـح تعییـن وقـت گردیـده و چـون عبداله شاهپرسـت‬ ‫ً‬ ‫مجهول المـکان اعلام شـده‪ ،‬لـذا برحسـب تقاضـای خواهـان و دسـتور دادگاه و مسـتندا بـه مـاده ‪ 73‬از‬ ‫قانـون ائیـن دادرسـی دادگاه هـای عمومـی و انقلاب در امـور مدنـی مصـوب ‪ 1379‬مراتـب فـوق یک نوبت‬ ‫در یکـی از جرایـد کثیراالنتشـار درج و از نامبـرده فوق الذکـر دعـوت می شـود کـه از تاریـخ نشـر ا گهـی ظـرف‬ ‫مـدت یـک هفتـه بـه دفتـر دادگاه مراجعـه و بـا دریافـت نسـخه ثانـی دادخواسـت و ضمائـم ادرس محـل‬ ‫اقامـت خـود را اعلام‪ ،‬درغیراینصـورت مفـاد دادخواسـت و ضمائـم و وقـت رسـیدگی ابلاغ شـده تلقـی و‬ ‫دادگاه تصمیـم مقتضـی اتخاذ خواهـد نمود‪.‬‬ ‫امین بهرامیان‪ ،‬قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫مفقودی‬ ‫مجوز نگهداری سلاح شـکاری دولول سـاچمه زنی کنارهم کالیبر ‪ 12‬مدل کوسـه سـاخت مجارسـتان به‬ ‫شـماره کالسـه ‪ 1674‬و شـماره سلاح ‪ 94724/88041‬با تاریخ صدور ‪ 1399/04/09‬بنام منوچهر ولی پور‬ ‫فرزند حسـن مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی (نوبت سوم)‬ ‫مـدرک فار غ التحصیلـی اینجانـب نعمت الـه شـجاعی فرزنـد یدالـه بـه شماره شناسـنامه ‪ 3075‬صـادره از‬ ‫بهبهـان در مقطـع کاردانـی رشـته امـوزش ابتدایـی صـادره از واحـد دانشـگاهی اهـواز‪ ،‬مفقـود گردیـده و‬ ‫فاقـد اعتبـار می باشـد‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـول مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد اهـواز بـه‬ ‫ایـن سـامانه اقـدام کـرده بودنـد‪ ،‬اختصـاص یافـت‪ .‬در‬ ‫قرعه کشـی مرحله پنجم نیز که پس از قرعه کشـی مرحله‬ ‫چهـارم برگـزار شـد‪ 100 ،‬جایزه ‪50‬میلیون ریالی بـه افرادی‬ ‫کـه در بـازه زمانـی اول تیرمـاه تـا پایـان ابان مـاه واجـد‬ ‫شـرایط شـرکت در قرعه کشـی جشـنواره شـده بودنـد‪،‬‬ ‫تعلـق گرفـت‪ .‬در مرحلـه نهایـی ایـن جشـنواره هـم کـه‬ ‫ویـژه بـازه زمانـی اول تیرمـاه تـا پایـان اذرمـاه سـال جـاری‬ ‫خواهـد بـود یـک جایـزه یک میلیاردریالـی به قیدقرعه به‬ ‫برنده خوش شـانس این جشـنواره تعلق خواهد گرفت‪.‬‬ ‫نشـانی‪ :‬اهـواز‪ ،‬فلکـه کارگـر «فرهنگ شـهر»‪ ،‬خیابـان کارگـر جنوبـی‪ ،‬کدپسـتی ‪ 6134998875‬و صنـدوق‬ ‫پسـتی ‪ 1915‬ارسـال نمایـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/10/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشاب نوبت اول‪1399/10/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1399/11/01 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1399/08/28-139960318019004879‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای فـرزاد تندرولمر فرزند کریم به شماره شناسـنامه ‪ 17‬صـادره از تالش در‬ ‫یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر بنـای مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 733/91‬مترمربـع پلا ک فرعـی ‪ 1236‬از ‪79‬‬ ‫اصلی مفروز و مجزی شده از پال ک ‪ 276‬واقع در قریه لمرعلیا بخش ‪ 27‬گیالن خریداری از مالک رسمی‬ ‫اقـای محمدقلـی تنـدرو محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا به منظور اطالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله ‪15‬‬ ‫روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته‬ ‫باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و‬ ‫پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سـند‬ ‫مالکیـت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/17 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1465‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شـماره ‪ 1399/07/16-139960318019003843‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقـای انـوش ملیحی پـور فرزنـد کریـم بـه شماره شناسـنامه ‪ 4237‬صـادره از‬ ‫تالش در ششـدانگ یکباب بنای مسـکونی و محوطه به مسـاحت ‪ 226/80‬مترمربع پال ک فرعی ‪10318‬‬ ‫از ‪ 8‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 666‬واقـع در قریـه طـوالرود بخش ‪ 28‬گیالن خریـداری از مالک‬ ‫رسـمی اقـای قربانعلـی ازمـون محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی بـه مـدت دو مـاه‪ ،‬اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره‬ ‫تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود را به مراجع‬ ‫قضایـی تقدیـم نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صـادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/17 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1472‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی‬ ‫برابر رای شماره ‪ 1399/08/28-139960318019004878‬هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تالش تصرفات‬ ‫مالکانـه بالمعـارض متقاضـی اقای فر ج اهلل شاملی دیگه سـرا فرزند یداهلل به شماره شناسـنامه ‪ 34‬صادره‬ ‫از در ششـدانگ یکبـاب سـاختمان دو طبقـه و محوطـه بـه مسـاحت ‪ 180/94‬مترمربـع پال ک فرعـی ‪706‬‬ ‫از ‪ 83‬اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پلا ک ‪ 41‬واقـع در قریـه بـداغ بخـش ‪ 27‬گیلان خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی اقـای موسـی عبداله زاده نصیـری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه منظـور اطلاع عمـوم مراتـب در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز ا گهـی می شـود‪ .‬درصورتـی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضـی داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهی به مـدت دو ماه‪ ،‬اعتراض خـود را به این‬ ‫اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به‬ ‫مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/17 :‬‬ ‫م الف ‪ 907/1476‬فردین نورزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک تالش‬ ‫ا گهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت دوم)‬ ‫مدرک فار غ التحصیلی اینجانب نسیم اژند فرزند نورعلی به شماره شناسنامه ‪ 496‬صادره از خرمشهر در‬ ‫مقطـع کاردانـی رشـته مامایـی صادره از واحد دانشـگاهی دزفـول با شـماره ‪ 751657942‬مفقود گردیده‬ ‫اسـت و فاقـد اعتبـار می باشـد‪ .‬از یابنـده تقاضـا می شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد‬ ‫دزفول به نشـانی دزفول‪ ،‬دانشـگاه ازاد اسلامی‪ ،‬کدپسـتی ‪ 6461645169‬ارسـال نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1399/11/15 :‬‬ ‫دزفول‬ ‫ا گهی های نوبتی سه ماهه سوم سال ‪ 1399‬مربوط به امال ک واقع در بخش های ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬شهرستان رامهرمز‬ ‫طبـق مـاده ‪ 12‬قانـون ثبـت‪ ،‬اشـخاصی کـه در سـه ماهـه سـوم سـال ‪ 1399‬درخواسـت ثبـت نسـبت بـه پال ک هـای‬ ‫بخش هـای یـاد شـده نموده انـد بـه ترتیـب‪ ،‬جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیـل ا گهـی می شـود‪:‬‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 1‬رامهرمز‬ ‫‪ -1‬اقـای نـوذر داودی کیـا فرزنـد رضـا دارای کـد ملـی ‪ 4818949949‬بشناسـنامه ‪ 13136‬صـادره از باغملک نسـبت به‬ ‫اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 200/50‬مترمربـع پلا ک ‪ 19‬فرعـی از ‪ 1052‬اصلـی بخـش یـک رامهرمـز بـه‬ ‫ادرس رامهرمـز‪ ،‬بلـوار معلم‬ ‫‪ -2‬خانـم ویـدا امیـری فرزنـد ناصـر دارای کـد ملـی ‪ 1911085220‬بشناسـنامه ‪ 10‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه اعیانـی‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 159/25‬مترمربـع پلا ک ‪ 20‬فرعـی از ‪ 1052‬اصلـی بخـش یـک رامهرمز بـه ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬بلـوار معلم‬ ‫‪ -3‬اقـای سـتار حاجـی زاده فرزنـد بـرزو دارای کـد ملـی ‪ 1900039265‬بشناسـنامه ‪ 1900039265‬صـادره از رامهرمـز‬ ‫نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 162/50‬مترمربـع پلا ک ‪ 24‬فرعـی از ‪ 1067‬اصلی بخش یک‬ ‫رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬بلـوار معلـم‬ ‫‪ -4‬اقای عبدالعزیز موسوی فرزند سیدعلی حسین دارای کد ملی ‪ 1910792756‬بشناسنامه ‪ 1069‬صادره از رامهرمز‬ ‫نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه مسـکونی بـه مسـاحت ‪ 198/75‬مترمربـع پلا ک ‪ 25‬فرعـی از ‪ 1067‬اصلـی‬ ‫بخـش یـک رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬بلوار معلم‪ ،‬بین معلم یـک و دو‬ ‫‪ -5‬اقـای اسـماعیل لرکـی فرزنـد نجفقلـی دارای کـد ملـی ‪ 1910643671‬بشناسـنامه ‪ 108‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه‬ ‫اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 133/40‬مترمربـع پلا ک ‪ 52‬فرعـی از ‪ 1112‬اصلـی بخش یـک رامهرمز به‬ ‫ادرس رامهرمـز‪ ،‬بلـوار معلـم‪ ،‬جنـب بیمارسـتان مادر‪ ،‬کوچه شـهیدفتاحی‬ ‫‪ -6‬اقـای حکمـت حسـین زاده فرزنـد دهدشـتی دارای کـد ملـی ‪ 1910678015‬بشناسـنامه ‪ 845‬صـادره از رامهرمـز‬ ‫نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 301/90‬مترمربـع پلا ک ‪ 44‬فرعـی از ‪ 1137‬اصلـی بخش یک‬ ‫رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان شـهیداوینی‬ ‫‪ -7‬اقای حجت اله بیگدلی فرزند عبدالحسین دارای کد ملی ‪ 1911689304‬بشناسنامه ‪ 16‬صادره از رامهرمز نسبت‬ ‫به اعیانی یکصد و شـصت و هفت ‪ 569‬یک سـهم از ‪ 96‬سـهم اعیانی ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪162/47‬‬ ‫مترمربع پال ک ‪ 336‬فرعی از ‪ 1168‬اصلی بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬باغ سـمیع‬ ‫‪ -8‬اقـای عبدالرحمـن صادقی هفشـجانی فرزنـد گنجعلـی دارای کـد ملـی ‪ 1910089877‬بشناسـنامه ‪ 8981‬صـادره از‬ ‫رامهرمز نسـبت به اعیانی یکدانگ از ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 246/05‬مترمربع پال ک ‪ 27‬فرعی از ‪1184‬‬ ‫اصلـی بخـش یـک رامهرمـز به ادرس رامهرمز‪ ،‬پارک شـقایق‪ ،‬کوچه شـهیدهفت تن‬ ‫‪ -9‬عبداهلل کردزنگنه فرزند قربان دارای کد ملی ‪ 1910865370‬بشناسنامه ‪ 4181‬صادره از رامهرمز نسبت به اعیانی‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 237/05‬مترمربـع پال ک ‪ 58‬فرعـی از ‪ 1185‬اصلی بخش یک رامهرمـز به ادرس‬ ‫رامهرمز‪ ،‬بلوار بسیج‪ ،‬کوچه شهیدبحرانی‬ ‫‪ -10‬اقای محمد خسروانی نیا فرزند بهمن دارای کد ملی ‪ 5999718899‬بشناسنامه ‪ 5816‬صادره از بهمئی نسبت‬ ‫به اعیانی ‪48‬سـهم از ‪72‬سـهم ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 207/31‬مترمربع پال ک ‪ 64‬فرعی از ‪ 1201‬اصلی‬ ‫بخش یک رامهرمز به ادرس رامهرمز‪ ،‬خیابان شـهیداوینی‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 2‬رامهرمز‬ ‫‪ -11‬اقـای سـعید مورکانـی فرزنـد صفرعلـی دارای کـد ملـی ‪ 1910081019‬بشناسـنامه ‪ 8095‬صـادره از رامهرمـز نسـبت به‬ ‫اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 231/50‬مترمربـع پلا ک ‪ 439‬فرعـی از ‪ 2‬اصلـی بخـش دو رامهرمـز بـه‬ ‫ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان امـام‪ ،‬انتهـای خیابـان شـهیدارزم‪ ،‬فرعـی دوم‬ ‫‪ -12‬اقـای محمـد کردزنگنـه فرزنـد رضاقلـی دارای کـد ملـی ‪ 191163247‬بشناسـنامه ‪ 1‬صـادره از رامهرمـز نسـبت بـه‬ ‫اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 268/305‬مترمربـع پلا ک ‪ 9416‬فرعـی از ‪ 4‬اصلی بخـش دو رامهرمز به‬ ‫ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان ایت الـه کاشـانی‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‬ ‫‪ -13‬اقـای محمـد خسـروانی نیا فرزنـد بهمـن دارای کـد ملـی ‪ 5999718899‬بشناسـنامه ‪ 5816‬صـادره از بهمئـی‬ ‫نسـبت بـه اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 191/35‬مترمربـع پلا ک ‪ 8045‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی بخـش سـه‬ ‫رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬فـر خ روز‬ ‫‪ -14‬اقای محمدرضا بلواسـی فرزند لهراسـب دارای کد ملی ‪ 1911670093‬بشناسـنامه ‪ 136‬صادره از رامهرمز نسـبت‬ ‫بـه اعیانـی دودانـگ و ربـع از ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 178/95‬مترمربـع پلا ک ‪ 8122‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی‬ ‫بخـش سـه رامهرمـز بـه ادرس رامهرمـز‪ ،‬خیابـان امت‬ ‫‪ -15‬اقای یداله بایمانی فرزند باقر دارای کد ملی ‪ 1910240362‬بشناسـنامه ‪ 252‬صادره از رامهرمز نسـبت به اعیانی‬ ‫ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 583/65‬مترمربـع پلا ک ‪ 8148‬فرعـی از ‪ 1‬اصلـی بخـش سـه رامهرمز بـه ادرس‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬کوی مالاحمد‬ ‫‪ -16‬اقای الیاس روشنی فرزند محمدخون دارای کد ملی ‪ 5999591864‬بشناسنامه ‪ 456‬صادره از بهمئی نسبت‬ ‫به اعیانی ششـدانگ یکباب خانه به مسـاحت ‪ 188/90‬مترمربع پال ک ‪ 2420‬فرعی از ‪ 3‬اصلی بخش سـه رامهرمز به‬ ‫ادرس رامهرمز‪ ،‬کیمه‪ ،‬کوچه شهیدصباحی فرد‬ ‫‪ -17‬خانـم ایـران گدائـی فرزنـد موسـی دارای کـد ملـی ‪ 1817796917‬بشناسـنامه ‪ 680‬صـادره از ابـادان نسـبت بـه‬ ‫اعیانـی ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 132/60‬مترمربـع پلا ک ‪ 2477‬فرعـی از ‪ 3‬اصلـی بخش سـه رامهرمز به‬ ‫ادرس رامهرمـز‪ ،‬بلـوار کیمـه‬ ‫چنانچه افرادی نسـبت به امال ک ا گهی شـده فوق اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬برابر ماده ‪ 16‬قانون ثبت از تاریخ انتشـار‬ ‫ً‬ ‫اولیـن ا گهـی ظـرف مـدت ‪ 90‬روز اعتـراض خـود را مسـتقیما بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک محـل تحویـل‪ ،‬و در اجـرای‬ ‫تبصـره ‪ 2‬مـاده واحـده قانـون تعییـن تکلیـف معترضیـن ثبتـی مصـوب ‪ 1373/02/25‬بـه مراجـع قضایـی مراجعـه‬ ‫نمـوده و دادخواسـت تنظیـم‪ ،‬و بـه مقامـات قضایـی تسـلیم نمایند و اشـخاص حقیقی و حقوقی که اقامـه دعوی در‬ ‫دادگاه نموده انـد‪ ،‬برابـر مـاده ‪ 16‬قانـون ثبـت بایـد طـی مـدت مقرر گواهی الزم مشـعر بـر طرح دعـوا را از مراجع قضایی‬ ‫ً‬ ‫دریافت و به اداره ثبت اسناد محل تحویل نمایند‪ .‬ضمنا صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه‬ ‫نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/01 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/692‬شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫ا گهی‬ ‫چهار شنبهاولبهمن‪ 1399‬شماره‪2159‬‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماهه سوم سال ‪ 1399‬اداره ثبت اسناد و امال ک‬ ‫شهرستانبهبهان‬ ‫بـه اسـتناد مـاده ‪ 12‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک و مـاده ‪ 25‬اصالحـی و تبصره هـای الحاقـی بـه‬ ‫ان‪ ،‬اشـخاصی که نسـبت به امال ک مجهول المالک در سـه ماه سـوم سـال ‪ 1399‬تقاضای ثبت‬ ‫یگـردد‪.‬‬ ‫نموده انـد بـه شـرح زیـر جهـت اطلاع عمـوم ا گهی م ‬ ‫‪ -900/2‬اقـای عبدالـه هویدائـی فرزنـد مرحـوم حاج علی محمـد مـوازی یـک سـهم از ‪5‬سـهم‬ ‫ششـدانگ معادل نوزده سـهم و یک پنجم سـهم از ‪ 96‬سـهم ششـدانگ یکباب دکان واقع در‬ ‫بخـش یـک بهبهـان‪ ،‬خیابـان عدالـت‪ ،‬بعـد از کوچه مقابـل پاسـاژ احترامی به مسـاحت ‪21/51‬‬ ‫مترمربـع (بـه موجـب سـند شـماره ‪ 3607‬مورخـه ‪ 1337/03/05‬دفترخانه ‪ 12‬بهبهـان به اقای‬ ‫سـیدعلی ا کبر فاطمـی فرزنـد مرحـوم سـیدمهدی انتقـال قطعـی گردیده اسـت)‪.‬‬ ‫‪ -2306‬اقای عبدالرسـول حالوت فرزند رجب موازی سـی و پنج سـهم و یازده بیسـت و هشـتم‬ ‫سـهم مشـاع از مقسـم ‪ 96‬سـهم ششـدانگ یکبـاب خانـه واقـع در بخش یک بهبهـان‪ ،‬خیابان‬ ‫اصفـی‪ ،‬کوچـه جلال ال احمد به مسـاحت ‪ 184‬مترمربع‬ ‫ینـژاد فرزنـد تقـی ششـدانگ یکبـاب حصـار واقـع در بخـش یـک‬ ‫‪ -7171‬اقـای مسـعود متق ‬ ‫بهبهـان بـه مسـاحت ‪ 12‬مترمربـع‬ ‫‪ -7173‬خانم شـیرین شـیردل فرزند منصور ششـدانگ قسـمتی از یکباب خانه واقع در بخش‬ ‫یک بهبهان‪ ،‬میدان محسـنی‪ ،‬به سـمت بلوار ارجان‪ ،‬کوچه اول‪ ،‬سـمت راسـت‪ ،‬به مسـاحت‬ ‫‪ 25/53‬مترمربع‪.‬‬ ‫هـر کـس نسـبت بـه تقاضای ثبت امال ک مشـروحه فـوق واخواهـی دارد‪ ،‬می توانـد مطابق ماده‬ ‫‪ 16‬قانـون ثبـت اسـناد و املا ک از انتشـار اولیـن ا گهی نوبتی نسـبت به پال ک هایی که مشـمول‬ ‫ً‬ ‫مـاده ‪ 12‬می باشـند‪ ،‬بـه مـدت ‪ 90‬روز واخواهـی خـود را کتبـا بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد‪ .‬هـرگاه‬ ‫بیـن متقاضـی و دیگـری قبـل از انتشـار ا گهـی نوبتـی دعوایـی در دادگاه مطـرح بـوده اسـت‪،‬‬ ‫می بایسـت در مـدت مقـرر گواهـی مشـعر بـر جریـان طـرح دعـوای مطروحـه را از مراجـع ذیصالح‬ ‫قضایـی دریافـت و بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت حـق او سـاقط خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تحدید حدود پال ک های فوق به ترتیب شـماره پال ک به عمل خواهد امد و اعتراض به حدود‬ ‫ً‬ ‫و حقوق ارتفاقی پس از تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا ‪ 30‬روز پذیرفته خواهد شد‪ .‬ضمنا با‬ ‫توجه به تبصره ‪ 2‬ماده واحده اعتراض‪ ،‬معترض بایسـتی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم‬ ‫اعتراض به مرجع ثبتی نسـبت به تسـلیم درخواسـت به مرجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی‬ ‫مبنـی بـر تقدیـم درخواسـت را بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد‪ ،‬درغیراینصورت عملیات ثبتـی ادامه‬ ‫خواهـد یافت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/01 :‬‬ ‫م الف ‪ 8/420‬کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک شهرستان بهبهان‬ ‫فقدان سند مالکیت‬ ‫اقـای احمـد موحـدی راد بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق بـه مهـر دفترخانـه ‪ 96‬مدعی اسـت که‬ ‫سـند مالکیـت ششـدانگ پلا ک ‪ 1/3110‬واقـع در بخـش ‪ 3‬کـه ذیـل ثبـت ‪ 2351‬و ‪ 9750‬صفحـه ‪ 172‬و ‪80‬‬ ‫دفتـر املا ک‪ /‬دفتـر املا ک الکترونیکـی ‪ 30‬و ‪ 62‬سـابقه ثبت دارد و در نزد کسـی در بیع شـرط نیسـت‪ ،‬بعلت‬ ‫نامعلـوم مفقـود گردیـده‪ .‬لـذا به اسـتناد تبصـره الحاقی به مـاده ‪ 120‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬بدینوسـیله ا گهی‬ ‫می شـود تـا هـر کـس مدعـی انجـام معاملـه و یا وجود سـند مالکیت و یا سـند مالکیت نـزد خود باشـد از تاریخ‬ ‫انتشـار ایـن ا گهـی طـی ‪ 10‬روز بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت و یـا‬ ‫سـند معاملـه اعتـراض کتبـی خـود را تسـلیم نمایـد‪ .‬درصورت انقضـای مدت واخواهی و نرسـیدن اعتـراض و‬ ‫یـا درصـورت اعتـراض‪ ،‬چنانچـه اصل سـند مالکیت ارائه نشـود‪ ،‬سـند المثنی به نام متقاضی صادر و تسـلیم‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1477‬موسی حنیفه‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان همدان ناحیه دو‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306005008357‬مـورخ ‪1399/10/29‬‬ ‫هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعارض اقای فرهاد عاقلی فرزند مسلم نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت‬ ‫‪ 106/70‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 2508‬فرعـی مجـزی شـده از ‪ 1322‬فرعـی از ‪ 15‬اصلـی واقـع در‬ ‫اراضـی فاروب رمـان بخـش ‪ 5‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالکیـت مشـاعی متقاضی‬ ‫محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و‬ ‫سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای‬ ‫هیـات الصـاق تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفع بـه ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتراض خـود را به‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند‪ .‬معترض باید ظـرف یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نمایـد و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معترض‪،‬‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/01 :‬‬ ‫م الف ‪ 93/8358‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫ا گهی نوبتی سه ماهه سوم سال ‪1399‬‬ ‫به موجب ماده ‪ 59‬ائین نامه قانون ثبت‪ ،‬ملک مشروحه ذیل واقع در بخش ‪ 22‬ارومیه‬ ‫حوزه ثبتی پیرانشـهر که در سـه ماهه سـوم سـال ‪ 1399‬تقاضای ثبت شـده‪ ،‬جهت اطالع‬ ‫عمـوم ا گهـی می گـردد‪ .‬ششـدانگ یکبـاب خانـه بـه مسـاحت ‪ 95‬مترمربـع تحـت پلا ک‬ ‫‪ 3026‬فرعی از ‪ 26‬اصلی بخش ‪ 22‬ارومیه بنام خانم فوزیه محمدی فرزند فتاح بشـماره‬ ‫ملـی ‪ 2959662954‬واقـع در شهرسـتان پیرانشـهر بـه ادرس‪ :‬مابیـن خیابـان قـدس و‬ ‫کمربندی کردسـتان‪ ،‬کوچه قدم‪ .‬لذا مطابق ماده ‪ 16‬قانون ثبت‪ ،‬کسـانی که نسـبت به‬ ‫ملـک فـوق اعتـراض داشـته باشـند‪ ،‬می تواننـد اعتـراض خـود را از تاریـخ انتشـار نوبـت اول‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بـه مـدت ‪ 90‬روز مسـتقیما بـه اداره ثبـت پیرانشـهر تسـلیم و رسـید دریافـت دارنـد‪ .‬ضمنـا‬ ‫چنانچـه بـه ملـک یـا املا ک مزبـور قبـل از انتشـار ا گهـی‪ ،‬دعوایـی در دادگاه اقامـه شـده‬ ‫باشـد‪ ،‬برابـر مـاده ‪ 17‬قانـون ثبـت‪ ،‬ذینفـع می توانـد گواهـی مشـعر بـر اقامـه دعـوا از دادگاه‬ ‫اخذ و در مهت مقرر به اداره ثبت پیرانشـهر تحویل نماید واال حق او سـاقط خواهد شـد‬ ‫و بـه موجـب مـاده ‪ 86‬ائین نامـه اصالحـی قانـون ثبت‪ ،‬معترض باید ظرف مـدت یک ماه‬ ‫از تاریـخ تقدیـم اعتـراض دادخواسـت به مرجع قضایی تقدیـم و درغیراینصورت متقاضی‬ ‫ثبـت یـا نماینـده قانونـی وی می توانـد بـه دادگاه مربوطـه مراجعـه و گواهـی عـدم تقدیـم‬ ‫دادخواسـت دریافـت و بـه اداره ثبـت مربوطـه تحویـل نمایـد‪ .‬ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصلـه ‪ 30‬روز منتشـر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/12/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/01 :‬‬ ‫حبیب الهامی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امال ک پیرانشهر‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306005007882‬مـورخ ‪ 1399/10/11‬هیـات‬ ‫اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض‬ ‫اقای جعفر شـاه ابادی فرزند حسـین نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به مسـاحت ‪485/24‬‬ ‫مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 188‬فرعـی مجـزی شـده از ‪ 27‬فرعـی و ‪ 222‬فرعـی مجـزی شـده از ‪ 28‬فرعـی‬ ‫از ‪ 7‬اصلـی واقـع در اراضـی گـذر فیض ابـاد بخـش ‪ 12‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک‬ ‫رسـمی مجیـد دارابـی و فاطمـه دارابـی فرزنـدان حمیـد محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪3‬‬ ‫قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در‬ ‫شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصـاق تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفـع بـه ارای اعالم شـده‬ ‫اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه‬ ‫اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬معتـرض باید ظرف یک‬ ‫مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محل نمایـد و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلت قانونی واصل نگـردد یا معترض‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبت مبادرت به صدور سـند مالکیت‬ ‫می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/16 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/7885‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫ا گهی تغییرات شـرکت سـازه افرینان قطب تربت شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت ‪ 2906‬و شناسـه ملی‬ ‫‪ 14005564168‬به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ‪ 1399/10/06‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شد‪ :‬الف‪ -‬اقای امیر عسکریان به شماره ملی ‪ 0703693182‬و اقای محمد تاتاری به شماره ملی‬ ‫‪ 0703662694‬و اقـای علـی خانعلـی بـه شـماره ملـی ‪ 0700386726‬بـرای باقیمانـده مـدت تصـدی تـا تاریـخ‬ ‫‪ 1401/09/16‬به سـمت اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شـدند‪ .‬ب‪ -‬اقای غالمرضا پرسـا به شـماره ملی‬ ‫‪ 0701385049‬بـه سـمت بـازرس اصلـی و اقـای حسـین پرسـا بـه شـماره ملـی ‪ 6500025849‬بـه سـمت بازرس‬ ‫علی البـدل شـرکت برای مدت یک سـال انتخـاب گردیدند‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تربت حیدریه(‪)1080600‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫هرهفته دوشنبه ها‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت سـازه افرینـان قطب تربت شـرکت سـهامی‬ ‫خـاص بـه شـماره ثبـت ‪ 2906‬و شناسـه ملـی ‪ 14005564168‬بـه‬ ‫استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1399/10/06‬تصمیمات‬ ‫ذیـل اتخـاذ شـد‪ -1 :‬امیر عسـکریان به شـماره ملـی ‪0703693182‬‬ ‫بـه ســمت رئیـس هیئـت مدیـره و مدیرعامـل ‪ -2‬اقـای محمـد‬ ‫تاتـاری بـه شـماره ملـی ‪ 0703662694‬بـه سـمت نائـب رئیـس‬ ‫هیئت مدیره ‪ -3‬اقای علی خانعلی به شماره ملی ‪0700386726‬‬ ‫بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره بـرای باقیمانـده مـدت تصـدی تـا‬ ‫تاریـخ ‪ 1401/09/16‬انتخـاب گردیدنـد‪ .‬کلیـه اسـناد و اوراق بهـادار‬ ‫و تعهداور شرکت با امضای مدیرعامل اقای امیر عسکریان همراه‬ ‫بـا مهـر شـرکت معتبر می باشـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان خراسان رضوی‬ ‫مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه‬ ‫(‪)1080587‬‬ ‫مجالی برای نگاهی تازه و فارغ از کلیشه ها‬ ‫به رویدادها و اخبار ایران و جهان‬ ‫با رعایت شان انسانی‬ ‫‪www.sarafrazannews.ir‬‬ ‫ا گهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ً‬ ‫نظـر بـه اینکـه خانـم سعیده السـادات طاهـری وکالتـا بـه موجـب وکالتنامـه شـماره ‪95785‬‬ ‫مـورخ ‪ 1399/10/13‬دفتـر ‪ 83‬مشـهد از طـرف محمـود قانع ساربان شـیراز بـه اسـتناد دو بـرگ‬ ‫استشـهادیه گواهی شـده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سـند مالکیت المثنی نوبت‬ ‫اول بـه ایـن اداره مراجعـه نمـوده و مدعـی می باشـد سـند مالکیـت ششـدانگ اعیان یـک واحد‬ ‫اپارتمان به شـماره پال ک ثبتی ‪ 16296‬فرعی مجزی شـده از ‪ 16240‬فرعی از ‪ 233‬اصلی بخش‬ ‫‪ 9‬مشـهد کـه متعلـق بـه مـوکل نامبرده می باشـد‪ ،‬بـه علت سـهل انگاری مفقود گردیده اسـت و‬ ‫بـا بررسـی دفتـر املا ک‪ ،‬معلـوم شـد ششـدانگ اعیـان پلا ک مذکـور برابـر سـند قطعـی ‪185418‬‬ ‫مـورخ ‪ 1396/03/17‬دفتـر ‪ 53‬مشـهد بنـام محمـود قانع ساربان شـیراز ثبت و سـند کاداسـتری‬ ‫به شماره چاپی ‪742006‬د‪ 94/‬صادر و تسلیم گردیده است و سپس برابر سند رهنی ‪185419‬‬ ‫مـورخ ‪ 1396/03/17‬دفتـر ‪ 53‬مشـهد در رهـن بانـک مسـکن قرار گرفته اسـت‪ .‬سیسـتم جامع‬ ‫املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد و ایـن بخشـنامه بـه اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪120‬‬ ‫ائین نامه قانون ثبت امال ک صادر گردید‪ .‬لذا به استناد ماده ‪ 120‬اصالحی قانون ثبت‪ ،‬مراتب‬ ‫یگـردد هر کس نسـبت به ملک مـورد ا گهی معامله ای انجـام داده‬ ‫یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر م ‬ ‫یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود می باشـد‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریخ انتشـار‬ ‫ا گهـی اعتـراض کتبـی خـود را بـه پیوسـت اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی بـه ایـن‬ ‫اداره تسـلیم نمایـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلـت مقـرر و یـا وصـول‬ ‫اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫و تسـلیم ان بـه متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 469‬ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬رئیس ثبت ناحیه ‪ 3‬مشهد‪ ،‬از طرف محمدباقر شرفی‬ ‫ً‬ ‫نظـر بـه اینکـه احمد طائی وکالتا به موجب وکالتنامه شـماره ‪ 37207‬مـورخ ‪1399/10/20‬‬ ‫دفتـر ‪ 188‬مشـهد از طـرف محمـد عدالتیـان دوم بـه اسـتناد دو بـرگ استشـهادیه گواهـی‬ ‫شـده منضـم بـه تقاضـای کتبـی جهـت دریافـت سـند مالکیـت المثنـی نوبـت اول بـه‬ ‫ایـن اداره مراجعـه نمـوده و مدعـی می باشـد سـند مالکیـت ششـدانگ اعیـان یـک واحـد‬ ‫اپارتمـان بـه شـماره پلا ک ثبتـی ‪ 3243‬فرعـی مجـزی شـده از ‪ 3235‬فرعـی از ‪ 234‬اصلـی‬ ‫بخـش ‪ 9‬مشـهد کـه متعلـق بـه نامبـرده می باشـد‪ ،‬بـه علـت سـهل انگاری مفقـود گردیـده‬ ‫اسـت و بـا بررسـی دفتـر املا ک‪ ،‬معلـوم شـد ششـدانگ اعیـان پلا ک مذکـور بنـام محمـد‬ ‫عدالتیـان دوم ثبـت و سـند کاداسـتری بـه شـماره چاپـی ‪742343‬د‪ 94/‬صـادر و تسـلیم‬ ‫گردیـده اسـت‪ .‬سیسـتم جامـع املا ک بیـش از ایـن حکایتـی نـدارد و ایـن بخشـنامه بـه‬ ‫اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مـاده ‪ 120‬ائین نامـه قانـون ثبـت املا ک صـادر گردیـد‪ .‬لـذا‬ ‫بـه اسـتناد مـاده ‪ 120‬اصالحـی قانـون ثبـت‪ ،‬مراتـب یـک نوبـت ا گهـی و متذکـر می گـردد هر‬ ‫کس نسبت به ملک مورد ا گهی معامله ای انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد‬ ‫خـود می باشـد‪ ،‬بایسـتی ظـرف مـدت ده روز از تاریـخ انتشـار ا گهـی اعتـراض کتبـی خـود را‬ ‫به پیوسـت اصل سـند مالکیت یا سـند معامله رسـمی به این اداره تسلیم نماید‪ .‬بدیهی‬ ‫اسـت درصـورت عـدم وصـول اعتـراض در مهلت مقـرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سـند‬ ‫مالکیـت یـا سـند معاملـه رسـمی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی و تسـلیم ان بـه‬ ‫متقاضـی اقـدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫م الف ‪468‬‬ ‫ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬رئیس ثبت ناحیه ‪ 3‬مشهد‪ ،‬از طرف محمدباقر شرفی‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شـماره ‪ 139960306005008267‬مـورخ ‪1399/10/23‬‬ ‫هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانه و‬ ‫بالمعارض اقای حبیب رضایی فرزند قربانعلی نسبت به ششدانگ یکباب مغازه به مساحت‬ ‫‪ 99/24‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 261‬فرعـی از ‪ 38‬اصلـی واقـع در اراضـی گـذر شاه پسـند بخـش‬ ‫‪ 12‬حوزه ثبت ملک نیشابور خریداری از مالک رسمی اقای محمد فر ح بخشیان محرز گردیده‬ ‫است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه این ا گهـی در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز از طریق این‬ ‫روزنامـه و محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای هیـات الصاق تـا درصورتی‬ ‫که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولین ا گهی‬ ‫و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتراض خـود را به اداره ثبت محل وقوع ملک‬ ‫تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد‪ .‬معتـرض بایـد ظـرف یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض مبـادرت به‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل نمایـد و گواهـی تقدیم دادخواسـت بـه اداره ثبت‬ ‫محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکول بـه ارائه حکم قطعـی دادگاه اسـت و‬ ‫درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به‬ ‫دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور‬ ‫سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/01 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/8329‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306005007910‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/10/13‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض خانـم نیره روح ابادی فرزند محمد نسـبت به ششـدانگ یکباب‬ ‫سـاختمان بـه مسـاحت ‪ 117/85‬مترمربـع از پلا ک شـماره یک فرعـی از ‪ 7‬اصلی واقـع در اراضی‬ ‫گـذر فیض ابـاد بخـش ‪ 12‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی اقـای جلال‬ ‫اثنی عشـری محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانـون تعییـن تلکیـف وضعیـت ثبتـی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی و ماده ‪ 13‬ائین نامه مربوطه این ا گهی در دو نوبت‬ ‫به فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای‬ ‫هیـات الصـاق تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو ماه اعتراض خـود را به‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬معترض بایـد ظرف یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگردد یـا معترض‪،‬‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/16 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/7911‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های‬ ‫فاقـد سـند رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306005007908‬مـورخ‬ ‫‪ 1399/10/13‬هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض اقـای مهـدی اسـعدی فرزنـد علـی نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب‬ ‫منـزل مخروبـه بـه مسـاحت ‪ 159/42‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 1326‬و ‪ 1327‬اصلـی واقـع در‬ ‫اراضـی شـهر بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی اقـای رجبعلـی‬ ‫داوری فرزند حسـین محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در‬ ‫دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه و محلـی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در‬ ‫روسـتاها رای هیات الصاق تا درصورتی که اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته‬ ‫باشند باید از تاریخ انتشار اولین ا گهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند‪ .‬معترض باید ظرف یک ماه‬ ‫از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی‬ ‫تقدیـم دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول‬ ‫بـه ارائـه حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا‬ ‫معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به‬ ‫صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/16 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/7909‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابر رای شـماره ‪ 139960306005008265‬مـورخ ‪1399/10/23‬‬ ‫هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانه و‬ ‫بالمعـارض اقـای رمضانعلـی مبـرزی فرزنـد فضل اله نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان به‬ ‫مسـاحت ‪ 132/60‬مترمربـع از پلا ک شـماره ‪ 180‬فرعـی از ‪ 231‬اصلـی واقـع در اراضـی مرتضی اباد‬ ‫بخـش ‪ 2‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالـک رسـمی اقای سـیدمحمود سـرابی فرزند‬ ‫احمـد محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا بـه موجـب مـاده ‪ 3‬قانون تعییـن تلکیف وضعیت ثبتـی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای‬ ‫هیـات الصـاق تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفع به ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تا دو ماه اعتراض خـود را به‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخذ نمایند‪ .‬معتـرض باید ظرف یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یا معترض‪،‬‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صدور‬ ‫سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیـت مانـع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/11/01 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/8330‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ ‫رونوشت نظریه ا گهی حصر وراثت‬ ‫خانـم نرگـس علی دوسـتی دارای شناسـنامه شـماره ‪ 0421942851‬به شـرح‬ ‫دادخواسـت بـه کالسـه ‪ 9900641‬از ایـن دادگاه درخواسـت گواهـی حصـر‬ ‫وراثـت نمـوده و چنیـن توضیـح داده کـه شـادروان خانـم زهـرا مهابـادی‬ ‫بشناسنامه ‪ 11‬در تاریخ ‪ 1399/05/19‬در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی‬ ‫گفته ورثه حین الفوت ان مرحومه منحصر است به‪ -1 :‬فاطمه علی دوستی‬ ‫ش م ‪ 0420593691‬متولد ‪ 1339‬صادره از ورامین دختر متوفیه ‪ -2‬محسن‬ ‫علی دوسـتی ش م ‪ 0420593810‬متولـد ‪ 1341‬صـادره از ورامیـن پسـر متوفیه‬ ‫‪ -3‬مرضیه علی دوستی ش م ‪ 0420594833‬متولد ‪ 1352‬صادره از ورامین‬ ‫دختـر متوفیـه ‪ -4‬امنـه علی دوسـتی ش م ‪ 0420594973‬متولـد ‪1354‬‬ ‫صادره از ورامین دختر متوفیه ‪ -5‬حسین علی دوستی ش م ‪0420594299‬‬ ‫متولـد ‪ 1346‬صـادره از ورامیـن پسـر متوفیـه‪ .‬اینجانـب بـا انجـام تشـریفات‬ ‫مقدماتـی درخواسـت مزبـور را یـک مرتبـه ا گهـی می نمایـد تـا هـر کسـی‬ ‫اعتراضـی دارد و یـا وصیتنامـه از متوفـی دارا باشـد‪ ،‬از تاریـخ نشـر ا گهـی ظرف‬ ‫یـک مـاه بـه دادگاه تقدیـم دارد واال گواهـی صـادر خواهـد شـد‪.‬‬ ‫م الف ‪118‬خ احمد علنچری‪ ،‬رئیس حوزه یک شـورای حل اختالف‬ ‫بخش جواداباد‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫ا گهـی تغییـرات شـرکت توسـعه تجـارت الکترونیـک هـزاره‬ ‫سـوم بـا مسـئولیت محـدود بـه شـماره ثبـت ‪ 15333‬و شناسـه‬ ‫ملـی ‪ 14004849148‬بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی‬ ‫فوق العـاده مـورخ ‪ 1399/10/13‬تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد‪:‬‬ ‫محـل شـرکت در اسـتان اذربایجـان غربـی‪ ،‬شهرسـتان ارومیـه‪،‬‬ ‫بخش نازلو‪ ،‬دهستان نازلوچای‪ ،‬ابادی دانشکده دامپزشکی‪،‬‬ ‫محله دانشکده دامپزشکی‪ ،‬خیابان روبروی پردیس‪ ،‬کیلومتر‬ ‫‪ 11‬جـاده سـرو‪ ،‬پلا ک ‪ ،0‬سـاختمان پـارک علـم و فنـاوری‪ -‬چنـد‬ ‫مسـتاجره‪ ،‬طبقـه سـوم‪ ،‬واحـد ‪ 312‬کدپسـتی ‪5756115253‬‬ ‫تغییـر یافـت‪ .‬درنتیجـه مـاده اساسـنامه بـه شـرح فـوق اصلاح‬ ‫گردیـد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امال ک استان اذربایجان غربی اداره‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)1080952‬‬ ‫نظر به دستور مواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬و برابـر رای شـماره ‪ 139960306005007894‬مـورخ ‪1399/10/13‬‬ ‫هیـات اول موضـوع مـاده یـک قانـون مذکـور مسـتقر در واحـد ثبتـی نیشـابور تصرفـات مالکانـه و‬ ‫بالمعـارض اقـای مسـلم طوسـی فرزنـد اسـمعیل نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بـه‬ ‫مسـاحت ‪ 83‬مترمربع از پال ک شـماره ‪ 13109‬فرعی مجزی شـده از ‪ 30‬فرعی از ‪ 15‬اصلی واقع در‬ ‫اراضـی فـاروب رمـان بخـش ‪ 5‬حـوزه ثبـت ملـک نیشـابور خریـداری از مالک رسـمی اقای محمد‬ ‫سلیمانی محرز گردیده است‪ .‬لذا به موجب ماده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن ا گهـی در دو نوبـت بـه‬ ‫فاصله ‪ 15‬روز از طریق این روزنامه و محلی‪ /‬کثیراالنتشـار در شـهرها منتشـر و در روسـتاها رای‬ ‫هیـات الصـاق تـا درصورتـی کـه اشـخاص ذینفع بـه ارای اعالم شـده اعتراض داشـته باشـند باید‬ ‫از تاریـخ انتشـار اولیـن ا گهـی و در روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا دو مـاه اعتراض خـود را به‬ ‫اداره ثبـت محـل وقـوع ملـک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند‪ .‬معترض باید ظـرف یک مـاه از تاریخ‬ ‫تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیم دادخواسـت به دادگاه عمومی محل نمایـد و گواهی تقدیم‬ ‫دادخواسـت بـه اداره ثبـت محـل تحویـل دهـد کـه دراینصـورت اقدامـات ثبـت موکـول بـه ارائـه‬ ‫حکـم قطعـی دادگاه اسـت و درصورتـی کـه اعتـراض در مهلـت قانونـی واصـل نگـردد یـا معترض‪،‬‬ ‫گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی محـل را ارائـه نکنـد اداره ثبـت مبـادرت بـه صـدور‬ ‫سـند مالکیـت می نمایـد و صـدور سـند مالکیت مانـع از مراجعه متضـرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/16 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/7895‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک نیشابور‬ صفحه 4 ‫ا گهی ‪5‬‬ ‫چهار شنبهاولبهمن‪ 1399‬شماره‪2159‬‬ ‫ا گهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و‬ ‫امال ک شهرستان رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫برابر اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در اداره ثبت اسناد و امال ک شهرستان رامهرمز‪ -‬رامشیر که‬ ‫تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض متقاضیـان محـرز گردیـده اسـت‪ ،‬لذا مشـخصات متقاضیان و امال ک مورد تقاضا به شـرح ذیل به منظـور اطالع عموم در دو نوبت به فاصلـه ‪ 15‬روز‬ ‫ا گهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشـته باشـند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشـار اولین ا گهی به مدت دو ماه اعتراض خود‬ ‫را بـه اداره ثبـت اسـناد و املا ک محـل تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید‪ ،‬ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خود را بـه مراجع قضایی تقدیم نماینـد‪ ،‬و گواهی‬ ‫ً‬ ‫مشـعر بـر دعـوی را بـه ایـن اداره ارائـه نماینـد‪ ،‬در ضمـن برابـر مـاده ‪ 3‬قانـون مذکـور‪ ،‬صـدور سـند مالکیـت مانع متضـرر به دادگاه نخواهد شـد‪ .‬ضمنـا مهلت اعتراض بـه ا گهی های‬ ‫اصالحی از تاریخ انتشـار یک ماه می باشـد‪.‬‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫‪ -1‬اقای محمد رئیسـی فرزند عیسـی دارای کد ملی ‪ 6629550668‬بشناسـنامه ‪ 5077‬صادره از رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه یکباب خانه بمسـاحت ‪ 252/94‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابان امام خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی با تولیت اداره اوقاف‬ ‫و امور خیریه رامشـیر‪.‬‬ ‫‪ -2‬اقـای سـیدیحیی موسـوی فرزنـد سـیدکریم دارای کـد ملـی ‪ 1900017581‬بشناسـنامه ‪ 1900017581‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بمسـاحت ‪196/02‬‬ ‫مترمربـع قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان نفـت خریـداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیت‬ ‫اداره اوقـاف و امـور خیریـه رامشـیر نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و مالکیـت رسـمی احمـد رحیمـی نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و ششـدانگ اعیـان‪.‬‬ ‫‪ -3‬خانـم راضیـه شـریفات فرزنـد مهـدی دارای کـد ملـی ‪ 6629535677‬بشناسـنامه ‪ 3579‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بمسـاحت ‪ 246/13‬مترمربـع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان شهیدرجائی خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره‬ ‫اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی حمید حسـنی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‪.‬‬ ‫‪ -4‬اقـای عبدالحسـین حمیـد فرزنـد محیـل دارای کـد ملـی ‪ 6629831977‬بشناسـنامه ‪ 33‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بمسـاحت ‪ 211/47‬مترمربـع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬بلوار چراغزاده شرقی خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره‬ ‫اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی حمیدحسـنی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‪.‬‬ ‫‪ -5‬اقـای حمـزه خالـدی فرزنـد عبیـس دارای کـد ملـی ‪ 6620082394‬بشناسـنامه ‪ 6620082394‬صـادره از رامشـیر نسـبت به ششـدانگ یکباب سـاختمان بمسـاحت ‪157/47‬‬ ‫مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابان توحید خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیت‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی حمیدحسـنی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‪.‬‬ ‫‪ -6‬اقای سـیدیعقوب موسوی سیدعباسـی فرزند سیدیوسـف دارای کد ملی ‪ 6619732917‬بشناسـنامه ‪ 216‬صادره از هندیجان نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه بمسـاحت‬ ‫‪ 224/35‬مترمربع قسـمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪ ،‬کوچه انتظار خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به‬ ‫تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی حمیدحسـنی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‪.‬‬ ‫‪ -7‬خانم مریم عموری فرزند عبدالحسن دارای کد ملی ‪ 6629829026‬بشناسنامه ‪ 25‬صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ 186/08‬مترمربع قسمتی‬ ‫از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابان ولیعصر خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیت اداره اوقاف و امور‬ ‫خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی عبدالحسن عموری نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‪.‬‬ ‫‪ -8‬اقـای حسـن محمودی پـور فرزنـد علـی دارای کـد ملـی ‪ 6629553705‬بشناسـنامه ‪ 5381‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بمسـاحت ‪ 84/19‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان شـریعتی خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به تولیـت اداره‬ ‫اوقـاف و امـور خیریـه رامشـیر نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و مالکیـت رسـمی علی ا کبـر مـرادی احـدی از ورثـه زیـدان مـرادی نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و ششـدانگ اعیـان‪.‬‬ ‫‪ -9‬خانـم زهـرا عمـوری فرزنـد عبدالحسـن دارای کـد ملـی ‪ 6629532163‬بشناسـنامه ‪ 3228‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب خانـه بمسـاحت ‪ 264/70‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان ولیعصـر خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی موقوفـه نظام السـطنه مافـی به تولیـت اداره‬ ‫اوقـاف و امـور خیریـه رامشـیر نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و مالکیـت رسـمی عبدالحسـن عمـوری نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و ششـدانگ اعیان‪.‬‬ ‫‪ -10‬اقـای کریـم عسـا کره فرزنـد حمیـد دارای کـد ملـی ‪ 6629889932‬بشناسـنامه ‪ 429‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بمسـاحت ‪ 171/76‬مترمربـع‬ ‫قسمتی از پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬کوچه شهیدطالوری خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره‬ ‫اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی مرتضی بهبهانی خلف ابادی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‪.‬‬ ‫‪ -11‬اقای عظیم مهدوی فرزند عزیز دارای کد ملی ‪ 1910123250‬بشناسنامه ‪ 12315‬صادره از رامشیر نسبت به ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ 233/74‬مترمربع قسمتی از‬ ‫پال ک ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان ایت اله سعیدی خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره اوقاف‬ ‫و امور خیریه رامشیر نسبت به سه دانگ عرصه و مالکیت رسمی ابراهیم البوغبیش نسبت به سه دانگ عرصه و ششدانگ اعیان‪.‬‬ ‫‪ -12‬اقای عبدالزهرا عموری فرزند عبدالحسـن دارای کد ملی ‪ 6629822250‬بشناسـنامه ‪ 55‬صادره از رامشـیر نسـبت به ششـدانگ یکباب خانه بمسـاحت ‪ 254/47‬مترمربع‬ ‫قسـمتی از پلا ک ‪ 49‬اصلـی واقـع در بخـش ‪ 3‬رامهرمـز‪ -‬رامشـیر بـه ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابـان ولیعصـر خریـداری شـده از مالکیـت رسـمی موقوفـه نظام السـطنه مافـی به تولیـت اداره‬ ‫اوقـاف و امـور خیریـه رامشـیر نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و مالکیـت رسـمی عبدالحسـن عموری نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‪.‬‬ ‫ا گهی اصالحی برابر ارای اصالحی‬ ‫امال ک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫‪ -13‬اقـای کریـم صفائـی فرزنـد عاصـی دارای کـد ملـی ‪ 6629530391‬بشناسـنامه ‪ 3051‬صـادره از رامشـیر نسـبت بـه ششـدانگ یکبـاب سـاختمان بمسـاحت ‪ 200/55‬مترمربـع‬ ‫قسـمتی از پال ک ‪ 1305‬فرعی از ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشـیر به ادرس رامشـیر‪ ،‬خیابان شـریعتی خریداری شـده از مالکیت رسـمی موقوفه نظام السـطنه مافی به‬ ‫تولیت اداره اوقاف و امور خیریه رامشـیر نسـبت به سـه دانگ عرصه و مالکیت رسـمی زیدان مرادی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیان‪« .‬در رای صادره قبلی حدود‬ ‫یگـردد»‪.‬‬ ‫و مسـاحت ملـک مـورد تقاضـا اشـتباه قیـد گردیـد‪ ،‬که بشـرح فوق اصلاح و اعالم م ‬ ‫‪ -14‬اقای کریم صفائی فرزند عاصی دارای کد ملی ‪ 6629530391‬بشناسـنامه ‪ 3051‬صادره از رامشـیر نسـبت به ششـدانگ یکباب مغازه بمسـاحت ‪ 85/17‬مترمربع قسـمتی از‬ ‫پال ک ‪ 1375‬فرعی از ‪ 49‬اصلی واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر به ادرس رامشیر‪ ،‬خیابان شریعتی خریداری شده از مالکیت رسمی موقوفه نظام السطنه مافی به تولیت اداره‬ ‫اوقـاف و امـور خیریـه رامشـیر نسـبت بـه سـه دانگ عرصـه و مالکیـت رسـمی زیـدان مرادی نسـبت به سـه دانگ عرصه و ششـدانگ اعیـان‪« .‬در رای صادره قبلی حدود و مسـاحت‬ ‫ملـک مـورد تقاضا اشـتباه قید گردید‪ ،‬که بشـرح فـوق اصالح و اعلام می گردد»‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/11/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/10/16 :‬‬ ‫شاهینی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امال ک رامهرمز‬ ‫‪ 䤆껾돾✆껾돾 軾㈆䠆ㄆ‬‬ ‫سایه را انالین بخوانید‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ صفحه 5 ‫مازندران‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهار شنبهاولبهمن‪ 1399‬شماره‪2159‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫بازدید سرپرست شهرداری ساری‬ ‫از پروژه پارک جنگلی سکوتپه‬ ‫سرپرسـت شـهرداری سـاری در بازدیـد‬ ‫از پـروژه تفریحی‪،‬جنگلـی پـارک جنگلـی‬ ‫سـکوتپه‪ ،‬ریـزش جـاده ورودی بـه ایـن‬ ‫پـارک را مانـع سـرعت در عملیـات اجرایـی‬ ‫ایـن پـارک عنوان کـرد‪ .‬حمیدرضا مـرادی؛‬ ‫سرپرسـت شـهرداری سـاری از پـارک‬ ‫جنگلی سکوتپه بازدید کرد‪ .‬در این بازدید‬ ‫کـه علیرضـا حمیـدی؛ سرپرسـت معاونـت‬ ‫خدمـات شـهری‪ ،‬کارشناسـان و مدیـران‬ ‫منابع طبیعی شهرسـتان سـاری او را همراهی می کردند بر ایجاد زیرسـاخت‬ ‫و احـداث جـاده دسترسـی جدیـد بـه ایـن پـارک موردتا کیـد قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫سرپرسـت شـهرداری سـاری در حاشـیه ایـن بازدیـد باتا کیدبراینکـه اتمـام‬ ‫ایـن پـروژه تفریحی‪،‬گردشـگری در اولویـت فعالیت هـای شـهرداری قـرار دارد‪،‬‬ ‫افـزود‪« :‬فـاز نخسـت ایـن پـارک درحـال اجراسـت امـا به دلیـل ریـزش جـاده‬ ‫ورودی هم ا کنـون ادامـه کار بـا مشـکل مواجـه شـده اسـت»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«درنظـر داریـم بـا هماهنگـی اداره راه و شهرسـازی‪ ،‬اداره کل منابـع طبیعـی و‬ ‫شـهرداری بتوانیـم راه دسترسـی جدیـدی را بـرای ایـن پـارک جنگلـی تعریـف‬ ‫کنیـم تـا فعالیـت عمرانـی این پروژه سـرعت بیشـتری به خود بگیـرد»‪ .‬مرادی‬ ‫گفـت‪« :‬بـا تصمیم گیری هـای درسـت می تـوان راه را بـرای انجام فعالیت های‬ ‫این پروژه هموار کرد»‪ .‬وی افزود‪« :‬احداث بزرگ ترین پارک جنگلی سکوتپه‬ ‫موجـب می شـود تـا مرکـز مازنـدران میعـادگاه گردشـگران شـود»‪.‬‬ ‫شناسایی ‪ ۲۵۸‬هکتار عرصه برای زراعت چوب در ساری‬ ‫مدیـر جهـاد کشـاورزی شهرسـتان سـاری‬ ‫گفـت‪« :‬تا کنـون ‪ ۲۵۸‬هکتـار اراضـی بـرای‬ ‫زراعت چوب در این شهرسـتان شناسـایی‬ ‫شـد»‪ .‬رضـا پورفلاح اظهـار کـرد‪« :‬برابـر‬ ‫ابلاغ سـازمان جهـاد کشـاورزی مازنـدران‪،‬‬ ‫بـا همـکاری فرمانـداری‪ ،‬ادارات‪ ،‬مرا کـز‬ ‫نظامـی و دانشـگاه ها‪ ۳۸۷ ،‬هکتـار زمیـن‬ ‫برای زراعت چوب در در شهرسـتان سـاری‬ ‫تعییـن شـد»‪ .‬مدیـر جهاد کشـاورزی شهرسـتان سـاری افزود‪« :‬با شناسـایی‬ ‫متقاضیـان و عرصه هایـی کـه قابلیـت زراعـت چـوب را داشـت‪ ،‬تا کنـون‬ ‫‪ ۲۵۸‬هکتار از این اراضی شناسایی و برای کشت تائید شد»‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫«رونـق زراعـت چـوب به عنوان تجارتی سـوداور‪ ،‬افزون بـر درامدزایی به حفظ‬ ‫ثروت هـای جنگلـی و رفـع نیازهـای کشـور به چوب کمک می کنـد»‪ .‬پورفالح‬ ‫گفـت‪« :‬رونـق زراعـت چـوب می توانـد راهـکاری ارزشـمند برای صیانـت از این‬ ‫گنجینه هـای خـدادادی باشـد»‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫منا محمدی‬ ‫شهردار رشت بیان کرد؛‬ ‫خدمت رسانی باوجود اتش سوزی در ساختمان شهرداری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫کوه بیستون را عشق کند و ‪ ...‬کوه بی بی شهربانو را سیمان تهران!‬ ‫توزیع بسته غذای گرم در سوگواره یاس نبوی‬ ‫مدیـرکل اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران‬ ‫گفـت‪« :‬از محـل موقوفات در سـوگواره یاس‬ ‫نبـوی بیش از پنج هزار بسـته غـذای گرم در‬ ‫اسـتان توزیع شـده اسـت»‪ .‬حجت االسلام‬ ‫ابراهیـم حیـدری از توزیـع پنج هـزار بسـته‬ ‫غـذای گـرم از محـل موقوفـات‪ ،‬کمک هـای‬ ‫خیریـن و متولیـان موقوفـات در ایـام‬ ‫فاطمیـه خبـر داد و گفـت‪« :‬این بسـته های‬ ‫غذایـی درراسـتای سـوگواره یـاس نبـوی و طـرح شـهید سـلیمانی تهیـه و‬ ‫توزیـع شـده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اجـرای طـرح سـوگواره یـاس نبـوی اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬هم زمـان بـا سـالروز شـهادت حضـرت فاطمـه زهـرا(س) طـرح سـوگواره‬ ‫یـاس نبـوی در اسـتان مقـدس امامـزادگان و بقـاع متبرکـه شـاخص مازندران‬ ‫به اجـرا درامـد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬درراسـتای طـرح سـوگواره یـاس نبـوی و‬ ‫طرح شـهید سـلیمانی ‪۱۲‬هزار بسـته معیشـتی از محل عواید موقوفات بین‬ ‫نیازمنـدان اسـتان درحـال توزیـع اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بسـته های غذایـی بـا‬ ‫حفظ دستورالعمل های بهداشتی در اشپزخانه ها تهیه و در نقاط محروم و‬ ‫مراسـم های عزاداری بین عزاداران توزیع شـده اسـت»‪ .‬حیدری خاطرنشان‬ ‫کـرد‪« :‬اوقـاف و امـور خیریـه مازنـدران از روز نخسـت شـیوع ویـروس کرونـا در‬ ‫کنـار مـردم بـوده و اقـدام بـه توزیـع بسـته های کمـک مومنانـه و بسـته های‬ ‫بهداشـتی کـرده اسـت و ایـن رونـد همچنـان ادامـه خواهـد داشـت»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫فرماندار ری خبر داد؛‬ ‫تیغ سیمان بر چهره طبیعت ری‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫کـوه بی بـی شـهربانو کـه روزگاری به عنـوان‬ ‫نمـاد اسـتواری و عظمـت تهران‪ ،‬سـربه فلک‬ ‫کشـیده بـود‪ ،‬کم کـم کمـر خـم کـرده و‬ ‫پیشـانی اش به خا ک مالیده می شـود‪ .‬دکتر‬ ‫محمدباقـر فرهند؛ سرپرسـت روابط عمومی‬ ‫شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬در یادداشـتی نسـبت‬ ‫بـه تخریـب ایـن سـرمایه طبیعـی اسـتان‬ ‫تهران که در محدوده جغرافیایی شهرستان‬ ‫ری قـرار دارد هشـدار داده و اعالم خطـر‬ ‫می کنـد‪ .‬فرهنـد‪ ،‬بیـان کـرده اسـت کـه‪ :‬کـوه‬ ‫بی بی شـهربانو در جنوب شـرقی تهران بین‬ ‫طول هـای جغرافیایـی ´‪ 51° 28‬تـا ´‪51° 31‬‬ ‫شـرقی و عرض هـای جغرافیایـی ´‪35° 36‬‬ ‫تـا ´‪ 35° 38‬شـمالی گسـترده شـده اسـت‪.‬‬ ‫در دامنه هـای کـوه ری و بـر فـراز صخـره ای‬ ‫کوهسـتانی‪ ،‬بنایـی گنبـدی مینایـی به نـام‬ ‫بقعـه بی بـی شـهربانو واقع اسـت‪ .‬بـه روایتی‬ ‫یبـی شـهربانو‪ ،‬دختـر یزدگـرد سـوم اخریـن‬ ‫ب ‬ ‫پادشـاه ساسـانی و همسـر حسـین بن علی‬ ‫علیه السلام و مـادر امـام چهـارم شـیعیان‪،‬‬ ‫امام سـجاد علیه السالم است و سال هاست‬ ‫زیارت کننـدگان ایـن محـل فقـط مـردم ری‬ ‫نیسـتند؛ بلکـه از زائریـن شـهرهای مختلـف‬ ‫ایـران گرفتـه تـا شـیعیان کشـورهای عـراق و‬ ‫افغانسـتان و پا کسـتان بـرای زیـارت بـه ایـن‬ ‫محـل می اینـد‪.‬‬ ‫این روزها؛ حال این مکان ارزشـمند تاریخی‬ ‫بسـیار بـد اسـت‪ ،‬کوه خـواری رسـمی توسـط‬ ‫سـیمان تهـران‪ ،‬بخش هـای بزرگـی از ایـن‬ ‫میـراث پراهمیـت تاریخـی را در سـکوت‬ ‫عامدانـه بسـیاری از دسـتگاه ها بـه یغمـا‬ ‫بـرده اسـت‪ .‬محیـط زیسـت و میـراث به نظـر‬ ‫تـوان اقـدام ندارنـد‪ .‬شـورای شـهر تهـران‬ ‫و شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬در تالش انـد تـا بـا‬ ‫ایجـاد فضاهـای تفرجگاهـی و فضـای سـبز و‬ ‫پیـاده راه‪ ،‬مـردم را بـه ایـن محـل بیاورنـد تـا‬ ‫شـاید بشـود کاری کـرد و در پیگیـری ثبـت‬ ‫ایـن میـراث ملمـوس جنوبی تریـن نقطـه‬ ‫تهـران هسـتند‪ .‬بـدون تعـارف شـهرداری‬ ‫تهـران و شـورای پنجـم بـرای حفـظ ایـن‬ ‫مـکان درحـال تالش انـد ولـی تنهایـی‬ ‫نمی شـود‪ .‬روزانـه صدهـا کامیـون از سـیمان‬ ‫تهـران درحال انتقال خا ک ارزشـمند کوه ها‬ ‫ً‬ ‫هسـتند‪ .‬یکـی از ایـن کوه هـا کال نابـود شـده‬ ‫و چیـزی از ان نمانـده و دیگـری نیـز در‬ ‫سـایه بی توجهی هـای همیشـگی سـازمان‬ ‫میـراث فرهنگـی کم کـم سـوراخ می شـود تـا‬ ‫فروبپاشـد‪.‬‬ ‫شـاید وقـت ان رسـیده که فعالیـن فرهنگی‪،‬‬ ‫شـهری‪ ،‬میـراث و رسـانه ها و بـزرگان‬ ‫بیاینـد و کاری کننـد و متولیـان سـیمان‬ ‫تهـران مسـئولیت پذیرتر عمـل کننـد و بـه‬ ‫تاریـخ و هویـت ری تعظیـم فروتنانـه ای‬ ‫داشـته باشـند‪ .‬اینجـا سـرزمین سـیدالکریم‬ ‫علیه السلام اسـت‪ .‬سـرزمین قصه هـای‬ ‫بی پایـان تاریـخ یـک شـهری بـه وسـعت‬ ‫هفت هزارسـال تنفـس در سـرزمین ایـران‪.‬‬ ‫تالش هـای دکتر خلیل ابادی؛ رئیس کمیته‬ ‫میراث فرهنگی شـورای شهر تهران‪ ،‬شهردار‬ ‫تهـران و شـهردار منطقـه ‪ ،۲۰‬ایـن ایـام نیـاز‬ ‫بـه حمایـت و دیده شـدن دارد‪ .‬بـه امیـد‬ ‫ثبـت سـریع ایـن اثـر و پایـان تخریـب یکـی از‬ ‫جدی تریـن عناصـر ملمـوس هویتـی ری‪،‬‬ ‫قبلـه تهـران ‪...‬‬ ‫ایجاد نواحی صنعتی جدید در شهرستان کوه چنار‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫شـاهیجان گفـت‪« :‬توسـعه و تکمیـل‬ ‫زیرسـاخت ها در ایـن ناحیـه صنعتـی در‬ ‫اولویـت طر ح هـای عمرانـی ایـن شـرکت قـرار‬ ‫گرفـت»‪ .‬وی گفـت‪« :‬بـا وا گـذاری زمیـن در‬ ‫ایـن ناحیـه صنعتی ‪ 28‬سـرمایه گذار نسـبت‬ ‫بـه انعقـاد قـرارداد بـا ایـن شـرکت به منظـور‬ ‫دریافـت زمیـن اقـدام کرده انـد و کـه از ایـن‬ ‫تعـداد دو واحـد بـا اشـتغال ‪20‬نفـر در مرحلـه‬ ‫بهر هبـرداری پنـج واحـد دیگـر نیـز در مرحلـه‬ ‫پایـان ساخت وسـاز و سـایر واحدهـا نیـز‬ ‫در مرحلـه ساخت وسـاز هسـتند»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکـه در قالـب ایـن قراردادهـا حـدود‬ ‫‪ 11‬هکتـار زمیـن صنعتـی بـه متقاضیـان‬ ‫وا گذار شـده اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬باتوجه به میزان‬ ‫اسـتقبال متقاضیان‪ ،‬به دنبـال اجرای طرح‬ ‫توسـعه در ایـن ناحیـه صنعتـی هسـتیم»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫فـارس درادامـه بـر فسـخ قراردادهایـی کـه‬ ‫در مـدت قانونـی ساخت وسـاز نکرده انـد‬ ‫تا کیـد کـرد و گفـت‪« :‬دراین زمینـه بـه زودی‬ ‫پنـج قـرارداد فسـخ و اراضـی بـه افـراد جدیـد‬ ‫وا گذار می شـود»‪ .‬فتوحی افـزود‪« :‬باتوجه به‬ ‫وا گـذاری کامـل شـهرک بـه متقاضیـان‪ ،‬امور‬ ‫توسـعه و تکمیـل زیرسـاخت ها بـا سـرعت‬ ‫درحـال انجـام اسـت»‪ .‬وی همچنیـن بـر‬ ‫احـداث پـل جدیـد در جـاده دسـترس‬ ‫شـهرک صنعتـی تا کیـد کـرد و گفـت کـه‬ ‫عملیـات اجرایـی این طـرح نیز در دسـتورکار‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬فتوحی هدف از ایجاد شـهرک‬ ‫مکـردن‬ ‫صنعتـی چنارشـاهیجان را فراه ‬ ‫زیرساخت مناسـب برای استقرار واحدهای‬ ‫صنعتـی و توسـعه و اشـتغال در ایـن منطقـه‬ ‫اعلام کـرد و گفـت‪« :‬ایـن ناحیـه صنعتـی‬ ‫باتوج هبـه قرارگیـری در امتـداد محـور غـرب‬ ‫اسـتان فـارس بـه خوزسـتان از موقعیـت‬ ‫مناسـبی بـرای سـرمایه گذاری برخـوردار‬ ‫اسـت»‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان کوه چنـار‬ ‫نیـز در سـخنانی رفـع موانـع و مشـکالت‬ ‫بخـش تولیـد و صنعـت و تلاش درراسـتای‬ ‫ایجـاد اشـتغال از اولویت هـای فرمانـداری‬ ‫در سـال جهـش تولیـد اعلام کـرد و افـزود‪:‬‬ ‫«دراین زمینـه تمـام تلاش خـود را انجـام‬ ‫می دهیـم»‪ .‬علـی علیـزاده بـر تامیـن‬ ‫زیرسـاخت های الزم ایـن ناحیـه‪ ،‬همچنین‬ ‫ایجاد و توسـعه ناحیه صنعتـی با مجوزهای‬ ‫الزم در اسـرع وقـت‪ ،‬تا کیـد کـرد‪ .‬فرمانـدار‬ ‫کوه چنـار گفـت‪« :‬شـهرک های صنعتـی‬ ‫یکـی از مهم تریـن مولفه هـای مهـم بـرای‬ ‫توسـعه اقتصـادی هـر منطقـه ای محسـوب‬ ‫می شـوند و باتوج هبـه اهمیـت موضـوع بایـد‬ ‫مشـکالت موجـود در نواحـی و شـهرک های‬ ‫صنعتـی جهـت اشـتغال زایی و جـذب‬ ‫سـرمایه گذاران رفـع شـود»‪ .‬علیـزاده افـزود‪:‬‬ ‫«بـرای توسـعه شهرسـتان و اشـتغال زایی و‬ ‫حضـور سـرمایه گذاران بخش خصوصی باید‬ ‫رسـیدگی بـه مشـکالت واحدهـای صنعتـی‬ ‫به صـورت ویـژه موردتوجـه قـرار گیـرد»‪.‬‬ ‫ناحیـه صنعتـی چنارشـاهیجان بـا ‪ ۲۰‬هکتـار‬ ‫مسـاحت ظرفیـت اشـتغال زایی بـرای‬ ‫‪ ۳۵۰‬نفـر را خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫دبیر کمیته پدافند غیرعامل شرکت فوالد مبارکه خبر داد؛‬ ‫قدردانی رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور از مدیرعامل فوالد مبارکه‬ ‫شـهردار رشـت در جلسـه سـتاد مدیریـت بحـران شـهرداری کـه باحضـور‬ ‫اعضـای ایـن سـتاد و دو َ تـن از اعضـای شـورای شـهر رشـت برگـزار شـد‪ ،‬اظهـار‬ ‫داشـت‪« :‬نیروهـای شـهرداری در بخش هـای مختلـف سـازمانی تلاش‬ ‫می کننـد بـا کمتریـن امکانات بهترین خدمت را بـه شـهروندان ارائه دهند»‪.‬‬ ‫سـید محمـد احمـدی حادثـه اخیـر اتش سـوزی سـاختمان شـهرداری را‬ ‫مورداشـاره قـرار داد و عنـوان کـرد‪« :‬باوجوداینکـه چنیـن اتفاقـی رخ داده بـود‬ ‫امـا در رونـد خدمت رسـانی بـه شـهروندان حتـی دقیقـه ای تاخیر ایجاد نشـد‬ ‫و تا کنـون هـم ایـن فراینـد بـا قوت و قـدرت ادامه پیـدا کرده اسـت»‪ .‬احمدی‬ ‫بابیان اینکـه پـس از بـروز اتش سـوزی در سـاختمان شـهرداری و بـا اسـتقرار‬ ‫به موقـع واحدهـای مختلـف‪ ،‬از هرگونـه ایجـاد مشـکل بـرای شـهروندان و‬ ‫مراجعه کننـدگان جلوگیـری به عمـل امد‪ ،‬اذعان کـرد‪« :‬کارها و امـورات جاری‬ ‫شهرداری رشت مانند روال سابق و به ترتیب همیشگی درحال انجام است‬ ‫و اجـازه ندادیـم امـورات مـردم روی زمیـن بمانـد»‪ .‬فرهـام زاهـد؛ دیگـر عضـو‬ ‫شـورای شـهر رشـت هـم کـه در این جلسـه حضور داشـت بـر امادگـی و همدلی‬ ‫همه همکاران در زمان بروز بحران تا کید کرد و ابراز داشت‪« :‬بدون شک ا گر‬ ‫هماهنگی های الزم از قبل به خوبی انجام شـود حوادث و مخاطرات ناشـی‬ ‫از بـارش بـرف هـم کاهـش پیـدا می کنـد»‪.‬‬ ‫امار یک میلیون و ‪127‬هزاری مشترکان گاز طبیعی‬ ‫شـرکت گاز اسـتان گیلان بـا اجـرای‬ ‫گسـترده طر ح هـای گازرسـانی‪ ،‬در‬ ‫پائیـز امسـال بیـش از ‪11‬هـزار متقاضـی‬ ‫را بهره منـد از گاز طبیعـی کـرده اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت گاز اسـتان گیلان‬ ‫بااشـاره به جـذب بیـش از ‪11‬هزار مشـترک‬ ‫جدیـد در پائیـز امسـال گفـت‪« :‬بـا تحقـق‬ ‫این مهم‪ ،‬مجموع مشترکین گاز طبیعی‬ ‫در گیلان بـه بیـش از یک میلیـون و ‪127‬هـزار مشـترک افزایـش یافتـه اسـت»‪.‬‬ ‫حسـین ا کبـر افـزود‪« :‬بـا اجـرای گسـترده برنامه هـای گازرسـانی بـه روسـتاها‬ ‫و حفـرات خالـی شـهرها‪ ،‬از ابتـدای سـال جـاری تا کنـون بیـش از ‪32‬هـزار‬ ‫متقاضی‪ ،‬برخوردار گاز شـده اند»‪ .‬وی بااشـاره به برودت هوا و افزایش شـدید‬ ‫مصرف گاز در روزهای گذشـته اظهار داشـت‪« :‬شـرکت گاز‪ ،‬سـوخت بسیاری‬ ‫از نیروگاه هـای تولیـد بـرق را تامیـن می کنـد؛ فلذا درصـورت عدم صرفه جویی‬ ‫در مصرف گاز توسط مشترکین خانگی و تجاری‪ ،‬گاز تحویلی به نیروگاه های‬ ‫تولیـد بـرق کاهـش یافتـه و درادامـه شـاهد قطـع بـرق در سـطح شـهرها و‬ ‫روسـتاها خواهیـم بـود»‪ .‬حسـین ا کبـر درپایان از همه مشـترکین درخواسـت‬ ‫کـرد تـا بـا رعایـت دمـای اسـایش (‪ 18‬الـی ‪21‬درجـه) و اسـتفاده از البسـه گـرم و‬ ‫زمسـتانی در منازل‪ ،‬شـرکت گاز را در ارائه خدمات هرچه بهتر یاری رسـانند‪.‬‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫رئیـس سـازمان پدافنـد غیرعامـل کشـور بـا اهدای لـوح تقدیر‬ ‫به مهندس عظیمیان‪ ،‬مـدیرعامــل شـرکت فـوالد مبــارکه‪ ،‬از‬ ‫تالش های ایـن شرکت درخـصوص رعایـت دستورالعمل های‬ ‫حـوزه پدافند غیرعامل قدردانی کـرد‪ .‬درپی دریافت این لوح‬ ‫تقدیـر‪ ،‬دبیـر کمیتـه پدافنـد غیرعامـل و مدیـر حراسـت فوالد‬ ‫مبارکـه در تشـریح اقدامـات فـوالد مبارکـه دراین حـوزه گفـت‪:‬‬ ‫«پیشـبرد اهـداف دفاعـی و پایـداری همگام بـا رونق و جهش‬ ‫تولید در شرکت فوالد مبارکه موجب موفقیت این مجموعه‬ ‫در بخـش پدافنـد غیرعامل کشـور شـده اسـت‪ .‬خوشـبختانه‬ ‫بـا تدابیـر خردمندانـه و همـت واالی مدیریـت و کارکنـان‬ ‫شـرکت کـه رزمنـدگان جبهـه صنعـت محسـوب می شـوند‪،‬‬ ‫تمامـی سیاسـت ها‪ ،‬برنامه ریزی هـا و هدایـت سـازمانی‬ ‫دراین زمینـه مطابـق بـا معیارهـای امنیـت ملـی و مولفه های‬ ‫دفاعـی کشـور تنظیـم شـده و همچنیـن مالحظـات فنـی و‬ ‫مهندسـی پدافنـد غیرعامـل در طر ح هـا‪ ،‬عملیـات اجرایـی‬ ‫و بهر هبـرداری فرایندهـای تولیـد تحقـق یافتـه اسـت تـا ایـن‬ ‫سـرمایه بـزرگ را در برابـر تهدیدهـای طبیعـی و انچـه سـاخته‬ ‫دسـت بشـر اسـت‪ ،‬اماده و مصون نگـه دارد»‪ .‬کریم فخـارزاده‬ ‫درخصوص سـاختار کمیته پدافند غیرعامل در فوالد مبارکه‬ ‫اظهار داشـت‪« :‬در این سـاختار مدیرعامل و عالی ترین مقام‬ ‫سـازمان به عنـوان رئیـس کمیتـه‪ ،‬مدیـر حراسـت به عنـوان‬ ‫دبیـر و تمامـی معاونـان به همـراه مدیـر بهداشـت حرفـه ای‬ ‫و محیـط زیسـت (‪ )HSE‬و فرمانـده بسـیج کارخانـه به عنـوان‬ ‫اعضـای کمیتـه حاضرنـد‪ .‬همچنیـن ایـن سـاختار دارای‬ ‫یک نفـر کارشـناس مدیریـت در مقـام هماهنگ کننـده درون‬ ‫یسـت کـه مسـئولیت پیونددهـی و هم افزایـی‬ ‫و برون سازمان ‬ ‫قرارگاه هـا و کارگـروه تخصصـی پدافنـد غیرعامـل (درحـال‬ ‫تشـکیل) بـا سلسـله مراتب باالدسـتی کشـوری را به عهـده‬ ‫دارد»‪ .‬وی درباره انچه اهمیت توجه به پدافند غیرعامل را در‬ ‫فـوالد مبارکـه دوچندان می کنـد‪ ،‬گفت‪« :‬فـوالد مبارکه مولود‬ ‫یسـت و در شـرایط بسـیار سـخت در دوران‬ ‫انقلاب اسالم ‬ ‫جنگ و تحریم ساخته شده است‪ .‬امروز حفظ فوالد مبارکه‬ ‫از اهـداف اصلـی پدافنـد غیرعامـل اسـت»‪ .‬مدیـر حراسـت‬ ‫فـوالد مبارکـه درادامـه خاطرنشـان کـرد‪« :‬بحـران و جنـگ‬ ‫به عنـوان عوامـل همیشـه حاضـر در حیـات بشـری‪ ،‬تدابیـر و‬ ‫اقدامـات کشـورهای پیشـرفته پـس از جنـگ جهانـی اول در‬ ‫بخـش پدافنـد غیرعامـل‪ ،‬شـرایط اسـتراتژیک خاورمیانـه و‬ ‫کشـور در منطقه و جهان‪ ،‬تا کید رهبر معظم انقالب اسلامی‬ ‫بـر بخـش پدافنـد غیرعامـل و حفاظـت از زیرسـاخت های‬ ‫کشـور از مهم تریـن عوامـل هسـتند‪ .‬از دیگـر عواملـی که باعث‬ ‫شـده فـوالد مبارکه همـواره اجرای دسـتورالعمل های پدافند‬ ‫غیرعامل را الزم االجرا بداند می توان به این موراد اشـاره کرد‪:‬‬ ‫استقرار شرکت فوالد مبارکه در ردیف تهدیدات و تحریم های‬ ‫دشـمن‪ ،‬نقش ویژه و جایگاه عالی شـرکت در عرصه داخلی و‬ ‫خارجـی صنعـت فوالد‪ ،‬اهمیت فـوالد مبارکه به عنوان مولود‬ ‫انقالب اسالمی و یکی از مهم ترین زیرساخت های اقتصادی‬ ‫و تولیدی کشور‪ ،‬تا کید رئیس هیئت عامل سازمان ایمیدرو‬ ‫در بخـش پدافنـد غیرعامـل و تا کیـد مدیریـت عالـی شـرکت‬ ‫دراین حـوزه»‪ .‬گفتنی سـت؛ در متـن ایـن لـوح کـه بـه امضـای‬ ‫سـرتیپ پاسـدار غالمرضـا جاللـی؛ رئیـس سـازمان پدافنـد‬ ‫غیرعامل کشور رسیده است چنین امده است‪« :‬شکوفایی‪،‬‬ ‫بالندگـی و اسـتحکام درونـی مولفه هـای قـدرت ملـی نظـام‬ ‫مقدس جمهوری اسلامی ایران‪ ،‬مرهون زحمات بی وقفه و‬ ‫مجدانـه بزرگوارانی چون جنابعالی سـت که باتکیه بـر ایمان و‬ ‫روحیـه جهـادی در عرصـه اعتالی پدافند غیرعامـل و اموزش‬ ‫و فرهنگ سـازی مفاهیـم و اصـول ان گام هـای ارزنـده ای‬ ‫برداشـته اید»‪.‬‬ ‫تبدیل‪ ۹۰‬درصد شبکه های سیمی به کابل خودنگهدار در شمال اصفهان‬ ‫رزیتا توکلی‬ ‫یفـرد؛ مدیـر‬ ‫مهنـدس محسـن معتمد ‬ ‫بـرق منطقـه ‪ ۷‬شـرکت توزیـع بـرق‬ ‫اصفهـان گفـت‪« :‬سـومین مانور تعمیرات و‬ ‫بهینه سـازی شـبکه های توزیـع با محوریت‬ ‫صیانـت از حریـم شـبکه های توزیـع در‬ ‫محـدوده بـرق منطقـه ‪ ۷‬هم زمـان بـا دیگـر‬ ‫امورهـا در حـال انجـام اسـت»‪.‬‬ ‫وی هـدف از ایـن مانـور را اجـرای‬ ‫طر ح هـای اصالحـی بـا محوریـت حفـظ‬ ‫حریـم شـبکه های توزیـع‪ ،‬اجـرای عملیـات‬ ‫شـاخه بری و رفـع معارضـات شـبکه‪ ،‬حذف‬ ‫معـاون اسـتاندار تهـران و فرمانـدار ویـژه‬ ‫شهرسـتان ری در دیـدار بـا رئیـس هیئـت‬ ‫والیبـال‪ ،‬اعضـای کادر فنـی و بازیکنـان تیـم‬ ‫والیبال نوجوانان سروقامتان شهرری اظهار‬ ‫داشت‪« :‬یکی از مولفه های رشد و توسعه هر‬ ‫جامعـه توجـه بـه امـور ورزشی سـت و تحقـق‬ ‫ان بـا ایجـاد زیرسـاخت هایی بـرای اقبـال‬ ‫عمومـی مـردم بـه ورزش فراهـم می شـود»‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪« :‬توسعه ورزش قهرمانی و پهلوانی شهرستان ری در اولویت‬ ‫قـرار دارد و برنامه ریـزی بـرای غنی سـازی اوقـات فراغـت‪ ،‬اسـتعدادیابی و‬ ‫پـرورش نوجوانـان‪ ،‬جوانـان و رده هـای مختلـف سـنی در دسـتورکار اسـت تـا‬ ‫سلامت و نشـاط شـهروندان تامیـن شـود»‪ .‬فرمانـدار شهرسـتان ری گفـت‪:‬‬ ‫«سـرمایه گذاری در حـوزه ورزش کاهـش اسـیب های اجتماعـی را به همـراه‬ ‫دارد و دراین خصوص باتوجه به ظرفیت ها بایسـتی احداث زیرسـاخت های‬ ‫ورزشـی موردتوجه قرار گیرد تا زمینه رشـد و پیشـرفت اسـتعدادهای ورزشـی‬ ‫همچـون والیبـال فراهم شـود»‪ .‬وی بیان داشـت‪ ۱۲۸۵« :‬نفر در حـوزه ورزش‬ ‫والیبـال از سـنین هشـت تـا ‪ ۷۹‬سـال در شهرسـتان ری فعالیـت می کننـد کـه‬ ‫بایسـتی ضمـن برنامه ریـزی به منظـور افزایـش تعـداد ورزشـکاران این رشـته‪،‬‬ ‫برای تقویت حضور بیشـتر عالقه مندان و همچنین بانوان در ورزش والیبال‬ ‫نیـز اقدامـات الزم صـورت بگیـرد»‪.‬‬ ‫بخش خاوران؛‬ ‫پیشتاز در مقابله با مرا کز غیرمجاز تفکیک زباله‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی فارس خبر داد؛‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫فـارس بااشـاره به اسـتقبال بی نظیـر‬ ‫متقاضیـان و تکمیـل ظرفیـت وا گـذاری‬ ‫در ناحیـه صنعتـی چنار شـاهیجان از‬ ‫برنامـه ایـن شـرکت بـرای ایجـاد نواحـی‬ ‫جدیـد صنعتـی در شهرسـتان کوه چنـار‬ ‫خبـر داد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی شـرکت‬ ‫شـهرک های صنعتـی فـارس؛ احـد فتوحـی‬ ‫پـس از بازدیـد از رونـد عملیـات اجرایـی‬ ‫طر ح هـای عمرانـی و زیرسـاختی در ناحیـه‬ ‫صنعتـی چنارشـاهیجان در جلسـه بـا‬ ‫فرمانـدار کوه چنـار افـزود‪« :‬درحال حاضـر‬ ‫مـکان جدیـدی بـه مسـاحت ‪ 50‬هکتـار برای‬ ‫ایجـاد ناحیـه صنعتـی دوم ایـن شهرسـتان‬ ‫پیش بینـی شـده کـه در مراحـل اخـذ‬ ‫اسـتعالم از دسـتگاه های اجرایی قرار دارد»‪.‬‬ ‫وی همچنین بااشـاره به درخواسـت شورای‬ ‫اسلامی شـهر نـودان درخصـوص لـزوم‬ ‫راه انـدازی ناحیـه صنعتـی در ایـن منطقـه‪،‬‬ ‫امادگـی شـرکت شـهرک های صنعتـی بـرای‬ ‫راه انـدازی ناحیـه صنعتـی نـودان را اعلام‬ ‫و تصریـح کـرد‪« :‬دراین زمینـه چنانچـه‬ ‫اراضـی مسـتعد و مناسـبی مشـخص شـود‪،‬‬ ‫ایـن ناحیـه صنعتـی نیـز ایجـاد می شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های صنعتـی‬ ‫فـارس درادامـه بااشـاره به وا گـذاری بخـش‬ ‫زیـادی از اراضـی ناحیـه صنعتـی چنـار‬ ‫کاهش اسیب های اجتماعی با سرمایه گذاری در ورزش‬ ‫اسـپان های عرضـی شـبکه در جاده هـای‬ ‫اصلـی و رفـع موانـع ترافیکـی‪ ،‬باز ارایـی‬ ‫شـبکه های توزیـع‪ ،‬حـذف کانون هـای‬ ‫خطـر در سـطح شـبکه های توزیـع‪،‬‬ ‫یکـردن نرم افـزار «برق ایـران» جهت‬ ‫عملیات ‬ ‫رسـیدگی بـه درخواسـت های مردمـی ‪،‬‬ ‫صـدور اخطـار بـه تجـاوز حریـم شـبکه های‬ ‫توزیـع عنـوان کـرد و گفـت‪« :‬تعویـض‬ ‫روشـنایی معابـر‪ ،‬مقابلـه بـا برق هـای‬ ‫غیر مجـاز و کشـف رمـز ارزهـا از مـوارد مـورد‬ ‫توجـه بـوده اسـت»‪ .‬وی در ادامـه گفـت‪:‬‬ ‫«‪ ۱۹‬هـزار المـپ در محـدوده ایـن امور اسـت‬ ‫کـه ‪ ۵۷۲۰‬مـورد ان مربـوط بـه اتوبان هـا و‬ ‫خیابـان اصلـی بـوده اسـت کـه به منظـور‬ ‫مدیریـت مصـرف المپ هـا یـک در میـان‬ ‫شـده کـه معـادل ‪7.6‬مگاوات سـاعت‬ ‫ذخیـره انـرژی صـورت گرفتـه اسـت»‪ .‬وی‬ ‫در خصـوص رمـز ارزهـا خاطر نشـان کـرد‪« :‬بـا‬ ‫بازرسـی های انجام شـده و گزارش هـای‬ ‫مردمـی دسـتگاه های ماینـر در محـدوده‬ ‫ایـن امـور کشـف و جمـع اوری شـد؛ چر اکـه‬ ‫بـرای اسـتخراج رمـز ارزهـا بایـد مجوز هـای‬ ‫الزم فراهـم شـود»‪.‬‬ ‫وی گفـت‪« :‬به منظـور عـدم سـرقت‬ ‫شـبکه ها نزدیـک بـ ه ‪ ۹۰‬درصـد شـبکه ها از‬ ‫سـیمی به کابل خودنگهـدار هوایی تبدیل‬ ‫شدند و در سال گذشته ‪ ۱۱۲‬کیلومتر شبکه‬ ‫غبـر ‪ ۱۲‬میلیارد تومـان و در‬ ‫بـا هزینـه ای بال ‬ ‫سـال جـاری ‪ ۱۲۷‬کیلومتـر بـا هزینـه ای بالـغ‬ ‫بـر ‪ ۱۹‬میلیارد تومـان اجرایـی شـد»‪.‬‬ ‫وی اعتبـار تخصیص یافتـه بـرای اجـرای‬ ‫ایـن مانـور عملیاتـی را ‪۵۰۰‬میلیون تومـان‬ ‫عنـوان کـرد و افـزود‪« :‬ایـن امـور دارای‬ ‫‪۱۱۶‬هـزار و ‪ ۴۳۳‬مشـترک اسـت کـه دوهـزار‬ ‫و ‪ ۸۸۸‬مشـترک در سـال جـاری بـه امـور‬ ‫منطقـه ‪ 7‬اضافـه شـده اند»‪.‬‬ ‫بخشـدار خـاوران گفـت‪« :‬هفـت مرکـز غیرمجـاز دپـو و تفکیک زبالـه در بخش‬ ‫خاوران جمع اوری شـد»‪ .‬اسـماعیل شعبانزاده اظهار داشت‪« :‬خوشبختانه‬ ‫بخـش خـاوران درخصـوص مقابلـه بـا مرا کـز غیرمجـاز دپـو و تفکیـک زبالـه‬ ‫پیشـتاز بـوده و به شـدت بـا ایـن مرا کـز برخـورد می شـود»‪ .‬وی افـزود‪« :‬بـا‬ ‫هوشـیاری عوامـل بخشـداری خـاوران‪ ،‬هفـت مرکـز دپـو و تفکیـک زبالـه‬ ‫در محـدوده روسـتای لپـه زنـک بخـش خـاوران شناسـایی و بـا هماهنگـی‬ ‫صورت گرفته با ریاسـت حوزه قضائی اقدام به جمع اوری این مرا کز کردیم»‪.‬‬ ‫بخشـدار خـاوران تصریـح کـرد‪« :‬مرا کـز غیرمجاز دپو و تفکیـک زباله در بخش‬ ‫ً‬ ‫خـاوران جایـی ندارنـد و درصـورت مشـاهده سـریعا برخـورد قانونـی صـورت‬ ‫خواهـد گرفـت»‪ .‬شـعبانزاده بـا گالیـه از برخـی دسـتگاه های متولـی گفـت‪:‬‬ ‫«متاسـفانه برخـی از دسـتگاه های متولـی درخصـوص مقابلـه بـا ایـن مرا کـز‬ ‫کوتاهـی می کننـد که در همین راسـتا بنده کم کاری ان ها را پیگیـری و تذکرات‬ ‫الزم را بـه ان هـا خواهـم داد»‪ .‬وی بیـان کـرد‪« :‬از عوامـل بخشـداری خـاوران‬ ‫به خصـوص اقـای کشـاورز مسـئول امـور فنـی و عمرانـی بخشـداری خـاوران‬ ‫بابـت رصـد و جمـع اوری مرا کـز غیرمجـاز تفکیـک زبالـه کـه سلامتی مـردم و‬ ‫محیـط زیسـت را بـه خطـر می اندازنـد تقدیـر و تشـکر می کنـم»‪.‬‬ ‫هشدار مدیرعاملسازمانبهشت زهرا(س)‪:‬‬ ‫شرایط کرونا شکننده است‪ ،‬فریب امار را نخورید‬ ‫مدیرعامـل سـازمان بهشـت زهرا(س)‬ ‫باتا کیدبـر سـخنان وزیـر بهداشـت و‬ ‫توصیه های دکتر زالی رئیس ستاد کرونای‬ ‫تهـران گفـت‪« :‬شـرایط امـار فـوت کرونـا در‬ ‫ً‬ ‫تهران دقیقا شـبیه اردیبهشـت ماه اسـت و‬ ‫درصورت کوچک ترین غفلت و بی توجهی‬ ‫به توصیه ها و دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫بـه شـرایط سـخت و بحرانـی ابان مـاه ‪۹۹‬‬ ‫بـاز خواهیـم گشـت»‪ .‬سـعید خـال افـزود‪« :‬بخشـی از رعایـت پروتکل هـا بـه‬ ‫شـهروندان عزیزمان باز می گردد و بخشـی نیز به نهادها و مسـئوالن ذی ربط‬ ‫و جلوگیری از ازادسـازی های بی رویه باز می گردد»‪ .‬وی باتا کیدبر ادامه روند‬ ‫رعایـت پروتکل هـا و محدودیت هـا تصریـح کـرد‪« :‬درصـورت کوچک تریـن‬ ‫غفلـت از طـرف مـردم خدای نا کـرده بـه شـرایط سـخت و غیرقابل تصـور‬ ‫ابان مـاه بـاز خواهیـم گشـت؛ لـذا بایسـتی رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی‬ ‫همچنـان در دسـتورکار قـرار گیـرد»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان بهشـت زهرا (س)‬ ‫شـرایط و اوضـاع فعلـی را شـکننده خوانـد و گفـت‪« :‬نبایـد از یک سـوراخ دوبار‬ ‫گزیـده شـویم و بـر تمامـی مسـئوالن و دسـت اندرکاران و نهادهـای مختلـف‬ ‫اسـت که تا شـرایط اطمینان بخش‪ ،‬رعایت پروتکل های بهداشـتی را جدی‬ ‫گرفته و محدودیت ها را رعایت کنند»‪ .‬خال افزود‪« :‬توصیه ما به شهروندان‬ ‫همچنان رعایت فاصله گذاری اجتماعی و زدن ماسک و رعایت توصیه های‬ ‫سـتاد ملی کروناسـت و تا کید می کنیم که نباید با شـنیدن امارهای کاهشی‬ ‫که می تواند موقتی باشـد دچار بی تفاوتی نسـبت به رعایت دسـتورالعمل ها‬ ‫شـویم و جدی بـودن خطـر را فرامـوش کنیـم»‪.‬‬ ‫اجرای طرح ساماندهی اب های سطحی در کهریزک‬ ‫جلسـه هماهنگـی مدیریـت شـهری کهریـزک بـا ادارات خدمات رسـان بخش‬ ‫کهریـزک درخصـوص اجـرای طـرح جمـع اوری اب هـای سـطحی شـهر برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬به گزارش روابط عمومی شـهرداری کهریزک؛ شـهردار کهریزک بااشـاره به‬ ‫اهمیت برگزاری این جلسـه گفت‪« :‬محدوده مقابل پسـت ‪ ۶۳‬کیلوولتی برق‬ ‫یکـی از نقـاط ابگیـر شـهر کهریزک محسـوب می شـود کـه در زمـان بارش بـاران‬ ‫یـا سـرریز اب هـای سـطحی با پدیده اب گرفتگـی شـدیدی در این معبر مواجه‬ ‫هسـتیم؛ ازایـن رو اجـرای طـرح عمرانـی سـاماندهی اب هـای سـطحی در ایـن‬ ‫نقطه نیازمند مشـارکت و هماهنگی سـایر ادارات خدمات رسـان شـهر اسـت‬ ‫کـه دراین جلسـه هم اندیشـی الزم صـورت گرفـت»‪ .‬علـی یحیی پـور افـزود‪:‬‬ ‫«براسـاس این جلسـه مقـرر شـد روسـای ادارات اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬گاز و مخابـرات‬ ‫همـکاری الزم را بـا شـهرداری داشـته باشـند تـا پـس از حفاری هـای الزم طـرح‬ ‫عمرانـی سـاماندهی اب هـای سـطحی اجـرا شـود»‪.‬‬ ‫تامین روشنایی مسیر تردد عابران در مترو کهریزک‬ ‫معـاون خدمـات شـهری شـهرداری کهریـزک گفـت‪« :‬بنا بـه تا کیـد شـهردار و‬ ‫درخواسـت مکـرر شـهروندان و ضـرورت تامین روشـنایی مسـیر تـردد عابران‪،‬‬ ‫طـرح تامیـن روشـنایی محـور منتهـی بـه ایسـتگاه متـرو شـهر کهریـزک در‬ ‫بـازه زمانـی دوروزه ازسـوی واحـد تاسیسـات به اجـرا درامـد»‪ .‬به گـزارش‬ ‫روابط عمومـی شـهرداری کهریـزک؛ وحیـد فروغـی افـزود‪« :‬در ایـن طـرح دو‬ ‫بـرج نـوری شـش متری داخـل بوسـتان اللـه و در مسـیر رفت وامـد عابـران و‬ ‫مسافران جانمایی و نصب شده است که تاثیر بسزایی در رفع تاریکی مسیر‬ ‫تـردد مسـافران ایسـتگاه متـرو داشـته اسـت»‪ .‬وی افـزود‪« :‬نصـب ‪ ۱۴‬پروژکتور‬ ‫‪ ۱۰۰ SMD‬وات‪ ،‬پنـج المـپ حبابـی پارکـی و تعمیـر و بازسـازی و ‪ ۳۵‬پایـه چراغ‬ ‫روشـنایی در این مسـیر انجام شـده اسـت که مجموعه این اقدامات عالوه بر‬ ‫تامیـن روشـنایی عابـران در کاهـش اسـیب های اجتماعـی و افزایـش ضریـب‬ ‫امنیـت عابـران و جلـب رضایـت شـهروندان موثـر واقـع شـده اسـت»‪ .‬فروغـی‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬به منظـور رفـع نقـاط خامـوش محلات شـهر کهریـزک‪،‬‬ ‫پـس از بازدیدهـای میدانـی و بررسـی مطالبـات مردمـی‪ ،‬اجـرای طـرح تامین‬ ‫روشـنایی سـایر محلات شـهر نیـز در دسـتورکار واحـد تاسیسـات معاونـت‬ ‫خدمـات شـهری شـهرداری کهریـزک قـرار دارد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫چهار شنبهاولبهمن‪ 1399‬شماره‪2159‬‬ ‫سردرگمی بی خانمان ها در بازی مسئوالن ورامین‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫اغاز طرح وا کسیناسیون رایگان دام های سنگین‬ ‫رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی اداره کل دامپزشکی استان‬ ‫گلسـتان از اغـاز طـرح وا کسیناسـیون دام هـای سـنگین علیـه بیمـاری لمپـی‬ ‫اسـکین در گلسـتان خبر داد‪ .‬حمیدرضا حنفی گفت‪« :‬این طرح با همکاری‬ ‫بخـش خصوصـی‪ ،‬از ‪ 22‬دی مـاه شـروع شـده و پیش بینـی می شـود در ایـن‬ ‫طرح‪90 ،‬هزار راس دام سـنگین علیه بیماری لمپی اسـکین در سـطح اسـتان‬ ‫وا کسـینه شـوند»‪ .‬حنفـی افـزود‪« :‬درصـورت ابتلای دام هـا بـه ایـن بیمـاری‪،‬‬ ‫خسـارت زیادی متوجه دامدار خواهد شـد؛ لذا از همه دامداران اسـتان برای‬ ‫مقابلـه بـا ایـن بیمـاری درخواسـت همـکاری داریـم»‪ .‬وی عامـل ایـن بیمـاری‬ ‫را نوعـی ویـروس و عامـل انتشـار ایـن بیمـاری را پشـه ها و حشـرات دانسـت و‬ ‫اضافه کرد‪« :‬درصورت ابتالی دام به این بیماری‪ ،‬عارضه های پوستی‪ ،‬تب و‬ ‫سقط جنین از عالئم بارز این بیماری ست»‪ .‬رئیس اداره بهداشت و مدیریت‬ ‫بیماری هـای دامـی اسـتان‪ ،‬سم پاشـی و ضدعفونـی جایگاه هـای دامـی را در‬ ‫کنـار وا کسیناسـیون به موقـع‪ ،‬بهتریـن راهـکار مقابلـه بـا شـیوع ایـن بیمـاری‬ ‫برشـمرد و افـزود‪« :‬ایـن بیمـاری بین انسـان و دام مشـترک نیسـت»‪.‬‬ ‫تکمیل پروژه های نیمه تمام وزارت کار تا پایان دولت‬ ‫معـاون امـور اقتصـادی وزیـر گفـت‪« :‬تمامـی پروژه هـای نیمه تمـام‬ ‫زیرمجموعه هـای ایـن وزارتخانـه در گلسـتان تـا پایـان دولـت دوازدهم تکمیل‬ ‫می شـود»‪ .‬حجت الـه میرزایـی در جلسـه شـورای هماهنگـی اسـتان اظهـار‬ ‫کـرد‪« :‬درحال حاضـر چندیـن پـروژه نیمه تمـام در بخـش تامیـن اجتماعـی و‬ ‫فنـی و حرفـه ای در اسـتان وجـود دارد کـه همگـی ان هـا در ایـن دولـت تکمیـل‬ ‫می شـوند»‪ .‬وی از سـفر اسـتانی مدیـران و معاونیـن زیرمجموعه هـای وزارت‬ ‫کار‪ ،‬تعـاون و رفـاه اجتماعـی بـه گلسـتان در اواخـر بهمن مـاه خبـر داد و افـزود‪:‬‬ ‫«مشکالت و نیازهای استان ازسوی مدیران مربوطه دریافت خواهد شد تا در‬ ‫این سفر تصمیمات الزم اخذ شود»‪ .‬وی درادامه تا کید داشت‪« :‬مسئله اول‬ ‫و مهم کشور اشتغال‪ ،‬تولید و فعالیت است که این استان نرخ مهاجرپذیری‬ ‫باالیـی دارد کـه به صـورت فصلـی و انفـرادی به اسـتان های هم جـوار مهاجرت‬ ‫می کننـد»‪ .‬میرزایـی درخصـوص بروکراسـی گفـت‪« :‬حـدود ‪75‬درصـد از مـردم‬ ‫بـا ایـن وزارتخانـه به گونـه ای در ارتبـاط هسـتند و این شـبکه بـزرگ یک فرصت‬ ‫بزرگ اسـت‪ ،‬ا گر بروکراسـی ضعیف باشـد روی زندگی مردم تاثیر می گذارد باید‬ ‫بروکراسـی را روان تـر کـرد تـا مـرارت مـردم کاهـش یابـد»‪ .‬معـاون اقتصـادی وزیر‬ ‫تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعـی بااشـاره به اینکه احتمال سـرمایه گذاری شسـتا در‬ ‫این استان وجود دارد‪ ،‬گفت‪« :‬به مدیران گلستان اعالم شده که فرصت های‬ ‫سـرمایه گذاری در اسـتان شناسـایی و بـه شسـتا ارائـه شـود تـا در سـفر مدیـران‬ ‫ایـن وزارتخانـه بـه ایـن اسـتان‪ ،‬درخصـوص ان تصمیم گیـری شـود»‪ .‬میرزایـی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬گلسـتان بـا وجـود داشـتن ظرفیت هـای جغرافیایـی و اقلیمـی‬ ‫بسیار متنوع و خیلی خوب و قرارگرفتن در کریدور اصلی شرق به غرب کشور‪،‬‬ ‫متاسـفانه در برخـی شـاخص ها وضعیـت نامطلوبـی دارد»‪.‬‬ ‫تقدیر معاون وزیر اموزش وپرورش از شهردار گرگان‬ ‫شـهریار فوالدونـد؛ معـاون وزیـر‬ ‫اموزش وپـرورش و رئیـس سـازمان مـدارس‬ ‫و مرا کـز غیردولتـی و توسـعه مشـارکت های‬ ‫مردمـی کشـور بـا ارسـال لـوح تقدیـر از‬ ‫زحمـات دکتـر دادبـود؛ شـهردار گـرگان و‬ ‫عضـو شـورای اموزش وپـرورش اسـتان‬ ‫گلسـتان قدردانـی کـرد‪ .‬در متـن ایـن لـوح‬ ‫تقدیر امده است‪« :‬مسئولیت پذیری احاد‬ ‫شهروندان و نهادها درقبال اموزش وپرورش‪ ،‬نویدبخش توسعه همه جانبه‬ ‫کشـور خواهـد بـود‪ .‬قانـون تشـکیل شـوراهای اموزش وپـرورش ایـن مسـیر را‬ ‫همـوار و زمینـه مشـارکت و نظـارت مـردم و نهادهـا را در فرایند تربیت کودکان‬ ‫و نوجوانـان فراهـم کـرده اسـت‪ .‬به همین دلیـل ایـن شـورا بـازوی قدرتمنـد و‬ ‫نقـش راهبـردی را بـرای ادارات اموزش وپـرورش ایفـا می کنـد‪ .‬تحقـق اجـرای‬ ‫مواد قانون شـوراها را مرهون زحمات و تالش های بی شـائبه اندیشـمندانی‬ ‫می دانیم که درراسـتای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)‬ ‫در هماهنگی و پیشـبرد اهداف تعلیم و تربیت اینده سـازان میهن اسلامی‪،‬‬ ‫گام هـای مثبتی برداشـته اند‪ .‬بدین وسـیله از همفکری‪ ،‬همراهـی و خدمات‬ ‫ارزنـده شـما در تحقـق اهـداف بلنـد اموزش وپـرورش تقدیر و تشـکر می شـود‪.‬‬ ‫امیـد اسـت در سـایه عنایـات باری تعالی همیشـه ایام منشـا خیروبرکـت برای‬ ‫نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران باشـید»‪.‬‬ ‫وا گذاری ‪ ۱۲۴‬هکتار زمین در شهرک های صنعتی‬ ‫رشد ‪۶۸‬درصدی سرمایه گذاری داخلی‬ ‫و افزایش ‪۳۱‬درصدی سرمایه گذاری خارجی‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫رئیـس هیئت مدیـره و مدیرعامـل سـازمان‬ ‫منطقـه ازاد انزلـی در مراسـم افتتاحیـه‬ ‫طر ح هـای زیرسـاختی و تولیـدی ایـن‬ ‫منطقـه کـه ازسـوی دکتـر حسـن روحانـی‬ ‫رئیس جمهـور به صـورت ویدئوکنفرانـس‬ ‫برگـزار شـد‪ ،‬بابیان اینکـه علی رغـم‬ ‫تحریم هـای ظالمانـه و مشـکالت ناشـی‬ ‫از کرونـا ‪ ۱۸‬پـروژه زیرسـاختی و تولیـدی بـا‬ ‫حجـم سـرمایه گذاری ‪۸۱۷۵‬میلیاردریالـی‬ ‫بخـش خصوصـی در مـدار تولیـد و خدمـات‬ ‫قـرار می گیرنـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬منطقـه ازاد‬ ‫انزلـی بـا موقعیـت ژئوپلیتیـک و دو بنـدر‬ ‫بـزرگ انزلـی و کاسـپین و زیرسـاخت های‬ ‫صنعتـی‪ ،‬گردشـگری و تجـاری؛ نقـش‬ ‫محـوری در مبـادالت تجـاری کشـورهای‬ ‫اوراسـیا و کشـورهای حاشـیه دریـای خـزر‬ ‫دارد و کریدورهـای عبـوری از ایـن منطقـه‬ ‫همچـون کریـدور چین‪-‬قزاقسـتان‪-‬انزلی و‬ ‫کریـدور شـمال‪-‬جنوب‪ ،‬نقـش هـاب توسـعه‬ ‫هرچه بیشـتر صـادرات مجـدد و تامیـن‬ ‫کاالهـای اساسـی کشـور را بـرای ایـن منطقـه‬ ‫به وجـود اورده اسـت»‪ .‬دکتـر محمدولـی‬ ‫روزبهـان‪ ،‬بااشـاره به اینکه سـازمان متبـوع‬ ‫او در سـال جهـش تولیـد علی رغـم فشـار‬ ‫گسـترده تحریم هـای ظالمانـه‪ ،‬شـیوع‬ ‫بیمـاری کوویـد‪۱۹-‬؛ عالوه بـر فعال سـازی‬ ‫برخـی از واحدهـای را کـد‪ ،‬عملیـات اجرایـی‬ ‫طـرح عظیـم شـهرک صنعتـی شـماره ‪ ۳‬بـا‬ ‫ظرفیـت بیـش از ‪ 200‬واحـد صنعتـی و بـا‬ ‫بـراورد اشـتغال زایی بیـش از چهارهزارنفـر‬ ‫را نیـز اغـاز کنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬بـا سـومین شـهرک‬ ‫صنعتـی‪ ،‬ظرفیـت صنعتـی منطقـه دو برابـر‬ ‫می شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل سـازمان منطقـه ازاد انزلـی‬ ‫حجـم صـادرات و صـادرات مجـدد ایـن‬ ‫منطقـه در نه ماه نخسـت سـال جـاری‬ ‫حـدود ‪۱۵۰‬میلیـون دالر و بـا افزایـش‬ ‫هفتدرصـدی نسـبت بـه عملکـرد سـال‬ ‫گذشـته اعلام کـرد و گفـت‪« :‬در همیـن‬ ‫مـدت میـزان سـرمایه گذاری داخلـی‬ ‫محقق شـده بـا رشـد ‪۶۸‬درصـدی از مـرز‬ ‫‪۱۶۰۰۰‬میلیاردریـال گذشـته و سـرمایه گذاری‬ ‫خارجـی تحقق یافته نیـز با رشـد ‪۳۱‬درصدی‬ ‫بـه ‪۵۳‬میلیـون دالر رسـیده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫تصریـح کـرد‪« :‬همـه ‪ ۱۸‬طـرح سـرمایه گذاری‬ ‫کـه افتتـاح می شـوند بـا ظرفیـت بخـش‬ ‫خصوصـی و میـزان سـرمایه ای بیـش از‬ ‫‪۸۱۷۵‬میلیاردریـال و اشـتغال زایی مسـتقیم‬ ‫بـرای ‪ ۴۶۸‬نفـر در بخش هـای بنـدری‪،‬‬ ‫صنعتـی‪ ،‬مسـکونی و گردشـگری بـا دسـتور‬ ‫شـما بـه بهر هبـرداری می رسـند»‪ .‬بـا اشـاره‬ ‫یبـر تکمیـل‬ ‫دسـتور رئیس جمهـوری مبن ‬ ‫مجتمـع بنـدری کاسـپین و اتصـال راه اهـن‬ ‫سراسـری‪ ،‬در جریـان بازدیـد از منطقـه ازاد‬ ‫تجاری‪-‬صنعتـی انزلـی به عنـوان دو برنامـه‬ ‫محـوری ایـن منطقـه‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬پـروژه‬ ‫اصلـی برنامـه افتتاحیـه امـروز درراسـتای‬ ‫تکمیل زیرساخت های بنادر منطقه مربوط‬ ‫بـه بهر هبـرداری از پسـت اسـکله شـماره‬ ‫‪ ۱۳‬مجتمـع بنـدری کاسـپین و امکانـات‬ ‫پس کرانـه مشـتمل انبارهـای سرپوشـیده و‬ ‫روبـاز‪ ،‬بـه مسـاحت ‪۱۵‬هزارمترمربـع‪ ،‬مخـزن‬ ‫روغـن هفت هزارتنـی اختصـاص یافتـه‬ ‫اسـت»‪ .‬مدیرعامـل سـازمان منطقـه ازاد‬ ‫انزلـی افـزود‪« :‬بـا بهر هبـرداری از ایـن اسـکله‪،‬‬ ‫تعـداد اسـکله های فعـال مجتمـع بنـدری‬ ‫کاسـپین بـه چهـار پسـت افزایـش یافتـه و‬ ‫یسـت که هم ا کنـون سـاخت‬ ‫این درحال ‬ ‫سـه پسـت اسـکله دیگـر نیـز دردسـت اقدام‬ ‫ا سـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به افتتـاح مخـازن روغـن‬ ‫ششـهزارتن در مجتمع بندری انزلی تصریح‬ ‫کـرد‪« :‬عالوه برایـن‪ ،‬از ‪ ۱۰‬واحـد تولیـدی‬ ‫در حـوزه صنایـع الکترونیـک‪ ،‬نسـاجی‪،‬‬ ‫پوشـا ک‪ ،‬کاغـذ‪ ،‬پالسـتیک و ‪ ...‬نیـز در مـدار‬ ‫تولید قرار می گیرند و سـه مجتمع مسـکونی‬ ‫و اقامتـی بـا ظرفیـت ‪ ۲۸۵‬واحـد به همـراه‬ ‫فـاز اول یـک مجتمـع تجاری‪-‬خدماتـی بـه‬ ‫بهر هبـرداری خواهنـد رسـید»‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران بیان کرد؛‬ ‫نمایشگاه مجازی کتاب؛ اغاز حرکت برنامه های فرهنگی در فضای مجازی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران با اشاره به اهمیت‬ ‫برگـزاری نمایشـگاه مجـازی کتـاب‪ ،‬گفـت‪« :‬شـرایط کرونـا بـر‬ ‫فعالیت هـای فرهنگـی و هنـری تاثیـر منفـی زیـادی داشـته و‬ ‫حـوزه نشـر هـم به انـدازه خـود در این بخـش اسـیب دیـد؛ زیـرا‬ ‫نمایشـگاه کتاب تهران و نمایشـگاه های استانی کتاب برگزار‬ ‫نشـدند»‪ .‬عبـاس زار ع ادامـه داد‪« :‬ایـن نمایشـگاه ها کمـک‬ ‫خوبـی بـه تامیـن سـرمایه در گـردش ناشـران بـود و ناشـران‬ ‫هـم طـی یک سال گذشـته روزهـای سـختی را تجربـه کردنـد؛‬ ‫زیـرا در بخـش تولیـد بـا افزایـش هزینه هـا روبـه رو شـدند‪،‬‬ ‫از سـوی دیگر در حـوزه توزیـع نیـز بـا مشـکالت جـدی مواجـه‬ ‫شـدند»‪ .‬او با بیان اینکـه امیدواریم نمایشـگاه مجـازی کتاب‬ ‫ازمون موفقی باشـد‪ ،‬افزود‪« :‬میزان اسـتقبال ناشـران و مردم‬ ‫از ایـن نمایشـگاه اهمیـت دارد؛ زیـرا بسـیاری از مردم دوسـت‬ ‫دارنـد کتـاب را به صـورت فیزیکـی خریداری کنند؛ اما شـرایط‬ ‫یسـت کـه بایـد به صـورت مجـازی شـاهد برگـزاری‬ ‫به گونه ا ‬ ‫ایـن نمایشـگاه باشـیم»‪ .‬مدیـرکل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫مازنـدران بـا طـرح ایـن موضـوع کـه اجـرای درسـت و منظـم‬ ‫یسـت‪ ،‬عنوان کرد‪« :‬معتقدم‬ ‫نمایشـگاه نیازمند عزم همگان ‬ ‫بایـد بـرای حسـن انجـام ایـن کار همـه دسـتگاه ها پـای کار‬ ‫بیایند تا به فرهنگ سـازی و اطالع رسـانی نمایشـگاه مجازی‬ ‫کتـاب کمـک کننـد؛ از ایـن رو کـه مـردم بتواننـد بـه موقـع‬ ‫مطلـع شـده و کتـاب خریـداری کننـد»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬مـا‬ ‫در یک سال گذشـته در حـوزه فرهنـگ و هنـر و بحـث اجـرای‬ ‫برنامه هـا در فضـای مجـازی خیلـی موفـق نبودیـم و بـه دلیل‬ ‫نبـود زیرسـاخت مناسـب‪ ،‬اهالـی فرهنـگ و هنـر نتوانسـتند‬ ‫از فضـای مجـازی اسـتفاده کننـد؛ زیـرا سـاختار و شـا کله کار‬ ‫بـه صورتـی طراحـی شـده کـه بایـد به صـورت حضـوری باشـد‬ ‫بخصوص در حوزه موسیقی‪ ،‬تئاتر و سینما»‪ .‬عباس زار ع در‬ ‫پایـان گفت‪« :‬نمایشـگاه مجازی کتاب می تواند اغـازی برای‬ ‫سـوق دادن برنامه هـای فرهنگـی و هنـری بـه سـمت فضـای‬ ‫مجـازی باشـد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬ورود بـه حـوزه فضـای مجـازی‬ ‫خـوب اسـت‪ ،‬در برخـی صنـوف ایـن موضـوع سـابقه خوبـی‬ ‫دارد؛ امـا چـون در حـوزه کتـاب بیشـتر خریدهـا حضـوری و‬ ‫به صورت فیزیکی بود تغییر این روند نیاز به یک تجدید نظر‬ ‫و تغییر در نگرش و فرهنگ مردم دارد»‪ .‬نخستین نمایشگاه‬ ‫مجـازی کتـاب تهـران از یکـم بهمن مـاه اغـاز شـده و تـا ششـم‬ ‫بهمن مـاه ادامـه خواهـد داشـت‪.‬‬ ‫تالش اداره فرهنگ و ارشاد ری برای ایجاد «جمعه بازار هنر»‬ ‫محسن شیراز ی نژاد‬ ‫رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ری از پیگیری‬ ‫و راه انـدازی «جمعه بـازار هنـر» درراسـتای توسـعه هنـر خبـر‬ ‫داد‪ .‬ب هگـزارش روابط عمومـی اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫شهرسـتان ری؛ سـید حسـن صفـوی در بازدیـد از یـک کارگاه‬ ‫هنـری گفـت‪« :‬حمایـت از هنـر و هنرمنـد یکـی از رسـالت های‬ ‫ویـژه مـا در اداره فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـت تـا شـاهد‬ ‫رشـد و تعالـی در حـوزه هنـر باشـیم»‪ .‬وی درادامـه از راه انـدازی‬ ‫جمعه بـازار هنـر خبـر داد و گفـت‪« :‬در تالشـیم تـا یـک اتفـاق‬ ‫خوش یمن درراستای استواری هنر و معرفی هنرمندان فاخر‬ ‫شهرستان ری انجام دهیم و با همکاری اداره میراث فرهنگی‬ ‫صنایع دستی و گردشگری ری‪ ،‬شهرداری ها و هم افزایی دیگر‬ ‫دسـتگاه ها‪ ،‬همچـون فرمانـداری ویـژه ری «جمعه بـازار هنـر»‬ ‫شـروع به فعالیت کند»‪ .‬رئیس اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامی‬ ‫شهرسـتان ری افـزود‪« :‬جمعه بـازار هنـر‪ ،‬یکـی از مطالبـات‬ ‫جـدی هنرمنـدان اسـت و ظرفیت هـای خوبـی در ایجـاد ایـن‬ ‫امـر وجـود دارد کـه می تـوان از ان بهـره بـرد و بـه نتایـج خوبـی‬ ‫دست یافت»‪ .‬حسین توکلی کجانی؛ معاون استاندار تهران و‬ ‫فرماندار ویژه شهرسـتان ری نیز در این نشسـت اظهار داشـت‪:‬‬ ‫«ا کنون امور قرانی شهرستان ری از یک مرکز پیگیری می شود‬ ‫انجامچهار میلیاردنسخه پیچیالکترونیک‬ ‫و دستگاه های فرهنگی و قرانی نیز از موازی کاری پرهیز کرده‬ ‫و بـه هم افزایـی تبدیـل شـده اسـت و از ظرفیـت دهیاری هـا‬ ‫بـرای اجـرای برنامه هـای قرانـی در روسـتاها نیـز بهره گیـری‬ ‫خواهـد شـد»‪ .‬وی بااشـاره به درپیش بـودن دهـه مبـارک فجـر‬ ‫و سـالگرد پیـروزی شـکوهمند انقلاب اسلامی اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫«روزشـمار افتتاحیـه پروژه هـا تهیـه و تلاش می شـود در ایـن‬ ‫سـال پایانـی دولـت‪ ،‬کارهـای نیمه تمـام به سـرانجام برسـد»‪.‬‬ ‫وی امیدافرینـی در بیـن مـردم و ارائـه دسـتاوردهای دولـت را‬ ‫خواسـت نظـام اسلامی دانسـت و یـاداور شـد‪« :‬پـس از انقالب‬ ‫شـکوهمند اسلامی خدمـات بی نظیـری در تمامـی حوزه هـا‬ ‫انجـام شـده و ایـن دسـتاوردها بایـد بـا کمـک رسـانه ها بـرای‬ ‫مـردم تبییـن شـود»‪ .‬عبـاس سـلیمی؛ رئیـس شـورای توسـعه‬ ‫قرانـی شهرسـتان ری و معـاون فرهنگـی و امـور زائـران اسـتان‬ ‫حضـرت عبدالعظیـم(ع) نیـز از مشـارکت سـازنده دسـتگاه ها‬ ‫در تشـکیل شـورای توسـعه قرانـی تشـکر کـرد و افـزود‪« :‬اولیـن‬ ‫دوره کالس هـای اموزشـی در دهـه فجـر امسـال برگزار می شـود‬ ‫و ا کنـون نیـز از ظرفیـت فضـای مجـازی بـرای ترویـج فرهنـگ‬ ‫و امـوزش قـران درحـال اسـتفاده هسـتیم»‪ .‬وی ضمـن ارائـه‬ ‫گزارشیاز فعالیت کمیته هایمختلفشورایتوسعهفرهنگ‬ ‫قرانـی‪ ،‬از دهیـاران خواسـت کـه به عنـوان رابطـان ایـن شـورا در‬ ‫روستاها‪ ،‬فعالیت داشته باشند تا بهره مندی از ظرفیت های‬ ‫قرانـی بـرای تمامـی سـا کنان شهرسـتان ری فراهـم شـود‪.‬‬ ‫سـید حسـن صفـوی؛ رئیـس اداره فرهنـگ ارشـاد اسلامی‬ ‫شهرسـتان ری و دبیـر شـورای فرهنـگ عمومـی نیـز گزارشـی از‬ ‫مصوبات صورت گرفته این شورا ارائه داد و از پیگیری پیشهاد‬ ‫شهرداری منطقه ‪ 20‬درخصوص طرح فرهنگی «قبله تهران»‬ ‫و تعییـن «روز ری» در جلسـات اتـی شـورا خبـر داد‪ .‬درادامـه‬ ‫درخصـوص اجرای برنامه های گرامیداشـت ایـام اهلل دهه فجر‬ ‫در شهرسـتان ری‪ ،‬بحـث و بررسـی شـد‪.‬‬ ‫اثار پنجمین جشنواره رسانه ای استان قزوین در مرحله داوری‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫معـاون بیمـه و خدمـات بیمـه سلامت گلسـتان گفـت‪« :‬در اذرمـاه امسـال‬ ‫‪ ۶۶۸‬میلیون تومـان نسخه نویسـی الکترونیـک و چهار میلیـارد و ‪ ۷۷۰‬میلیـون‬ ‫تومـان نسـخه پیچی الکترونیـک در گلسـتان انجـام شـده اسـت»‪ .‬علـی‬ ‫صحرایـی اظهـار کـرد‪« :‬نسخه نویسـی و نسـخه پیچی الکترونیـک از سـال ‪۹۸‬‬ ‫در گلسـتان اغـاز شـد کـه در مرحلـه نخسـت بخـش خصوصـی و مرا کـز طـرف‬ ‫قـرارداد شـروع به کار کردنـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در برنامـه زمان بنـدی‪ ،‬مشـخص در‬ ‫سـال ‪ ۹۹‬داروخانه ها‪ ،‬پارا کلینیک ها (ازمایشـگاه ها مرا کز تصویربرداری و مرا کز‬ ‫فیزیوتراپـی) و مطب هـا نسـخه پیچی و نسخه نویسـی را عملیاتـی کردنـد»‪.‬‬ ‫صحرایی بیان کرد‪« :‬در اذرماه سـال جاری ‪۹۶‬درصد مطب های طرف قرارداد‬ ‫نسخه نویسی الکترونیک انجام داده و صورتحساب خود را برای بیمه سالمت‬ ‫ارسـال کردنـد»‪ .‬وی از نسـخه پیچی ‪۱۰۰‬درصـد ازمایشـگاه های طـرف قـرارداد‬ ‫خبـر داد و گفـت‪« :‬داروخانه هـا هـم ‪ ۹۳‬درصـد نسـخه پیچی انجـام دادنـد»‪.‬‬ ‫صحرایـی بیـان کـرد‪« :‬در اذرمـاه امسـال ‪ ۶۶۸‬میلیون تومـان نسخه نویسـی‬ ‫الکترونیـک و چهار میلیـارد و ‪ ۷۷۰‬میلیون تومـان نسـخه پیچی الکترونیـک و‬ ‫درمجمـوع پنج میلیـارد و ‪ ۴۳۸‬میلیون تومـان نسـخه پیچی و نسخه نویسـی‬ ‫الکترونیک در استان انجام شده است»‪ .‬معاون بیمه و خدمات سالمت بیمه‬ ‫سالمت گلستان گفت‪« :‬درحال حاضر نسخه پیچی و نسخه نویسی در بخش‬ ‫خصوصـی اغـاز شـده و تـا پایـان سـال در بخـش دولتـی هـم اجـرا می شـود کـه در‬ ‫ابتـدا ‪ ۱۰‬اسـتان پایلـوت خواهنـد شـد»‪.‬‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی عنوان کرد؛‬ ‫علیرضا فرجی‬ ‫قبل از اغاز فصل سـرما‪ ،‬برخی خیرین ورامین برای کمک به کارتن خواب ها‬ ‫و بی خانمان هـا دسـت به کار شـدند تـا درحـد امـکان بـاری از مشکالتشـان‬ ‫بردارنـد‪ .‬بـرای قوت بخشـیدن بـه ایـن امـر‪ ،‬بـه سـراغ فرمانـدار‪ ،‬شـهردار و‬ ‫بهزیسـتی رفتنـد و بعـد از کسـب موافقـت جهـت سـاخت گرمخانـه‪ ،‬طـرح‬ ‫دراختیـار شـورای شـهر ورامیـن قـرار گرفـت کـه بـا مخالفـت مواجه شـد‪ .‬بهانه‬ ‫یبـر نبـود کارتن خـواب در منطقـه بـود کـه بی خانمان هـا را‬ ‫اعضـای شـورا مبن ‬ ‫جزو معتادین متجاهر تلقی کرده و وظیفه ساماندهی را به نیروی انتظامی و‬ ‫ً‬ ‫بهزیستی تسری دادند‪ .‬ظاهرا برخی مسئوالن با قانون و حقیقت بیگانه اند‬ ‫و بـرای فـرار از وظایـف ذاتـی‪ ،‬پـاس کاری را بـه پاسـداری از انسـانیت ترجیـح‬ ‫یکـه در سـرما‪ ،‬پناهگاهـی ندارنـد‪ ،‬بی خانمان‬ ‫داده انـد‪ .‬بایـد یـاداور شـد افراد ‬ ‫محسـوب می شـوند حـاال چـه معتـاد و یـا افتـاده در دام مشـکالت بـوده‬ ‫باشـند‪ .‬البتـه مشـکل را جـای دیگـر بایـد بـه جسـتجو نشسـت کـه ا گـر همین‬ ‫ب رای یا ثروت بودند مسـئوالن ورامین ان ها را بر سـر دسـت حلوا‬ ‫افراد صاح ‬ ‫حلـوا می کردنـد تـا نکنـد اخمـی به ابـرو بردارنـد‪ .‬هرچنـد خیریـن گام دراین راه‬ ‫انسان دوسـتانه نهـاده و بـرای احـداث گرمخانـه وارد مذا کـره شـده اند ولـی‬ ‫مـدام بـرای رفـع مسـئولیت پـاس کاری می شـوند و دراین بیـن شـورای شـهر‬ ‫ورامین‪ ،‬اداره بهزیسـتی‪ ،‬نیروی انتظامی و دیگر متولیان امر توپ را در زمین‬ ‫دیگـری می اندازنـد‪ .‬در اخـر نیـز کار بـه مجـوزی به نـام شـلتر رسـیده کـه بازهـم‬ ‫خیریـن عنـوان کرده انـد درصـورت صـدور ایـن مجـوز خودشـان مدیریـت امـر‬ ‫را برعهـده خواهنـد گرفـت ولـی گویـا بهزیسـتی بـا بهانه هـای مختلـف تـن بـه‬ ‫این امـر نمی دهـد‪ .‬امیدواریـم هرچه زودتـر و قبـل از وقوع هر جرمی مسـئوالن‬ ‫کمترین اتفاق ممکن یعنی ساخت گرمخانه را متقبل شده تا افراد جامانده‬ ‫از حـق کـه روزگار سـر ناسـازگاری بـا ان هـا نهـاده‪ ،‬صاحـب سـرپناه شـوند‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مرحلـه جمـع اوری اثـار پنجمیـن جشـنواره‬ ‫رسـانه ای ابـوذر قزویـن بـه پایـان رسـید و‬ ‫پـس از بررسـی و تفکیـک‪ ،‬اثـار تحویـل داوران‬ ‫جشنواره شد‪ .‬مسئول سازمان بسیج رسانه‬ ‫اسـتان قزویـن گفـت‪« :‬نـام ایـن جشـنواره‬ ‫از صحابـه شـجاع و حق طلـب حضـرت‬ ‫امیرالمومنیـن(ع)‪ ،‬جنـاب ابـوذر گرفتـه شـده‬ ‫اسـت و در ان تلاش می شـود تـا خبرنـگاران و‬ ‫اصحاب رسانه در نقد و نظارت‪ ،‬اطالع رسانی‬ ‫صادقانـه و پیگیـری مطالبـات مردمـی‬ ‫نقش افریـن و تاثیرگـذار باشـند»‪ .‬محمـد‬ ‫کشـاورز ضمـن یـاداوری بیانـی از مقـام معظم‬ ‫رهبـری کـه فرمودنـد‪« :‬افـراد و مسـئولین‪،‬‬ ‫خودشان را درمعرض نقد و انتقاد قرار بدهند‬ ‫و پاسـخگو باشـند»‪ ،‬گفـت‪« :‬انتظـار داریـم‬ ‫مسـئولین محتـرم اسـتان همـکاری الزم بـا‬ ‫اصحاب رسـانه جهـت انعکاس فعالیت های‬ ‫امیدبخـش بـه جامعـه را داشـته باشـند و بـا‬ ‫سـعه صدر بـا سـوال کنندگان و منتقدیـن‬ ‫روبـه رو شـوند؛ چرا کـه خیلـی از اوقـات ا گـر‬ ‫چنانچـه یـک انتقـادی بـه کسـی بشـود‪ ،‬ایـن‬ ‫یسـت بـرای اینکـه بتوانـد ذهن هـا را‬ ‫فرصت ‬ ‫روشـن و تبیین کند و حقیقت را بیان کند»‪.‬‬ ‫کشـاورز بااشـاره به اینکه رسـانه های اسـتان‬ ‫قزویـن ب هسـمت کارهـای فاخـر و باکیفیـت‬ ‫پیـش می رونـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در جشـنواره پنجـم‬ ‫نیـز رشـد کمـی و کیفـی اثـار رسـانه ای واصلـه‬ ‫یکـه‬ ‫بـه دبیرخانـه مشـهود بـود؛ به طور ‬ ‫‪ ۱۳۸‬نفـر از اهالـی رسـانه قزویـن شـامل ‪ ۸۰‬اقـا‬ ‫و ‪ ۵۸‬خانـم از ‪ ۴۰‬رسـانه بیـش از ‪ ۵۷۰‬اثـر بـه‬ ‫جشـنواره ارسـال کردنـد کـه ‪ ۵۴۹‬اثـر پذیرفتـه‬ ‫و جهت بررسـی تحویل داوران شـده اسـت»‪.‬‬ ‫ایـن مسـئول درمـورد تعـداد اثـار دریافتـی در‬ ‫محورهـا و قالب هـای اعالم شـده گفـت‪« :‬در‬ ‫محورهـای جهـش تولیـد و اقتصـاد مقاومتی‬ ‫‪ ۷۴‬اثـر‪ ،‬مبـارزه بـا اسـیب های اجتماعـی ‪۵۸‬‬ ‫مرکزی‬ ‫اثـر‪ ،‬بصیـرت و دشمن شناسـی ‪ ۳۱‬اثـر‪ ،‬مبـارزه‬ ‫بـا تروریسـم و خـروج امریـکا از منطقـه ‪ ۱۵‬اثـر‪،‬‬ ‫مسـائل صنفـی خبرنـگاران و اصحـاب رسـانه‬ ‫هشـت اثـر‪ ،‬نقـش مشـارکت های عمومـی در‬ ‫ارتقـای امنیـت اجتماعـی شـش اثـر‪ ،‬کرونـا‬ ‫و کمـک مومنانـه ‪ ۱۴۳‬اثـر‪ ،‬چهل سـالگی‬ ‫دفـاع مقـدس ‪ ۳۳‬اثـر‪ ،‬دسـتاوردهای انقلاب‬ ‫اسلامی ‪ ۳۷‬اثـر‪ ،‬بسـیج و حوزه هـای اقـدام‬ ‫‪ ۲۷‬اثـر‪ ،‬امیدافرینـی ‪ ۲۱‬اثـر‪ ،‬عدالت خواهـی و‬ ‫مطالب هگـری ‪ ۶۶‬اثـر‪ ،‬فرهنـگ شهرنشـینی و‬ ‫حقـوق شـهروندی ‪ ۳۰‬اثـر و نیـز در بخش های‬ ‫خبـر ‪ ۳۵‬اثر‪ ،‬مصاحبه ‪ ۷۹‬اثر‪ ،‬گـزارش ‪ ۱۵۶‬اثر‪،‬‬ ‫عکس ‪ ۷۰‬اثر‪ ،‬مقاله و یادداشـت ‪ ۸۶‬اثر‪ ،‬فیلم‬ ‫کوتاه‪ ۱۰۵‬اثر‪ ،‬کاریکاتور سه اثر‪ ،‬موشن گرافیک‬ ‫‪ ۱۳‬اثر و اینفوگرافیک دو اثر به دبیرخانه ارسال‬ ‫شده است»‪ .‬این مسئول بااشاره به مشارکت‬ ‫گسـترده عزیزان رسـانه ای در جشنواره پنجم‬ ‫ابـوذر گفـت‪« :‬در حـوزه داوری نیـز بـا اسـتفاده‬ ‫از داوران بومـی ضمـن احتـرام بـه کاربلـدان‬ ‫متخصـص و متعهـد این عرصـه در اسـتان‪ ،‬با‬ ‫انتخاب و اسـتفاده از سـه داور در بخش های‬ ‫مکتـوب نهایـت تلاش بـرای صحـت داوری و‬ ‫اسـودگی خیـال شـرکت کنندگان عزیـز صـورت‬ ‫گرفته است»‪ .‬محمد کشاورز به شرکت دادن‬ ‫کلیـه اثـار دریافتـی در بخش هـای خبـر‪ ،‬مقاله‬ ‫و یادداشـت‪ ،‬مصاحبـه و گـزارش در بخـش‬ ‫تیتـر اشـاره کـرد و در مقایسـه ایـن جشـنواره‬ ‫بـا سـال گذشـته گفـت‪« :‬در سـال گذشـته‬ ‫‪ ۵۰۵‬اثر توسـط ‪ ۱۰۰‬شـرکت کننده از ‪ ۳۵‬رسـانه‬ ‫بـه دبیرخانـه ارسـال شـده بـود کـه ‪ ۳۹۰‬اثـر‬ ‫مـورد داوری قـرار گرفـت»‪ .‬مسـئول سـازمان‬ ‫بسـیج رسـانه اسـتان قزویـن درپایـان گفـت‪:‬‬ ‫«اختتامیـه پنجمیـن جشـنواره رسـانه ای‬ ‫ابـوذر اسـتان قزویـن توسـط سـازمان بسـیج‬ ‫رسـانه و بـا مشـارکت معاونت هـای مرتبـط در‬ ‫سـپاه حضـرت صاحب االمر(عـج)‪ ،‬اداره کل‬ ‫فرهنـگ و ارشـاد اسلامی‪ ،‬سـازمان فرهنگـی‬ ‫اجتماعی و ورزشی شهرداری‪ ،‬صداوسیمای‬ ‫مرکـز قزویـن‪ ،‬اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معـادن و‬ ‫کشـاورزی قزوین‪ ،‬سازمان تبلیغات اسالمی‪،‬‬ ‫بنیـاد حفـظ اثـار و نشـر ارزش هـای دفـاع‬ ‫مقـدس‪ ،‬نیـروی انتظامـی اسـتان‪ ،‬خانـه‬ ‫مطبوعات و سازمان نظام مهندسـی در دهه‬ ‫سـوم دی مـاه سـال جـاری و هم زمـان بـا روز‬ ‫بسـیج رسـانه برگزار خواهد شـد»‪ .‬سرپرسـتی‬ ‫سـایه در قزویـن‪ :‬عالقه منـدی و توجـه رئیـس‬ ‫سـازمان بسیج رسـانه به رسانه های محلی و‬ ‫یسـت‪.‬‬ ‫سراسـری ستودن ‬ ‫مدیرعامـل شـرکت شـهرک های اسـتان‬ ‫مرکـزی گفـت‪ ۱۲۴« :‬هکتـار زمیـن بـا هـدف‬ ‫توسـعه متـوازن واحدهـای تولیـدی درقالـب‬ ‫‪ ۲۵۰‬قـرارداد رسـمی امسـال در شـهرک ها و‬ ‫نواحـی صنعتـی نقـاط مختلـف ایـن اسـتان بـه‬ ‫متقاضیـان وا گـذار شـد»‪ .‬طیـب میرزایـی افـزود‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکـه بیشـتر زمین هـای شـهرک ها‬ ‫و نواحـی صنعتـی اسـتان مرکـزی در دومـاه اخـر‬ ‫سـال بـه متقاضیـان وا گـذار می شـود‪ ،‬پیش بینی هـا حا کی از ان اسـت که تـا‬ ‫پایـان امسـال مجمـوع وا گذاری هـا بـه ‪ ۱۵۰‬هکتـار برسـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪:‬‬ ‫«همچنیـن ‪ ۵۰‬طـرح صنعتـی امسـال در شـهرک ها و نواحـی صنعتی اسـتان‬ ‫مرکزی به بهره برداری رسـیده که فرصت های شـغلی چشـمگیری به دنبال‬ ‫داشـته اسـت»‪ .‬مدعامـل شـرکت شـهرک های صنعتی اسـتان مرکـزی اظهار‬ ‫داشـت‪۴۷۰« :‬میلیاردریـال بـرای تکمیـل زیرسـاخت ها از قبیـل تامیـن اب‪،‬‬ ‫بـرق‪ ،‬گاز و جاده سـازی در شـهرک ها و نواحـی صنعتـی ایـن اسـتان هزینـه‬ ‫شـده کـه نسـبت بـه سـال گذشـته بیـش از ‪۸۰‬درصـد رشـد داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫میرزایـی بیـان کـرد‪« :‬تا کنـون یک هـزار و ‪ ۹۳۶‬واحـد صنعتـی در شـهرک ها و‬ ‫نواحـی صنعتـی ایـن اسـتان به بهره برداری رسـیده کـه از این تعـداد یک هزار‬ ‫و ‪ ۶۳۸‬واحـد صنعتـی فعـال هسـتند»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪« :‬کلینیـک صنعـت‬ ‫اسـتان بـا هـدف عارضه یابـی و حـل مشـکالت صنایـع و فن بـازار منطقـه ای‬ ‫اسـتان با هدف تسـهیل در تامین مواد اولیه واحدهای صنعتی و بازاریابی‬ ‫محصوالت در استان فعال شده و در دوسال گذشته فعالیت های مطلوبی‬ ‫داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫ثبت نام دوهزار و ‪۸۳۶‬نفر در طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫مدیـرکل راه و شهرسـازی اسـتان مرکـزی‬ ‫گفـت‪« :‬دوهـزار و ‪۸۳۶‬نفـر در مرحلـه سـوم‬ ‫طرح اقدام ملی مسـکن برای این اسـتان‬ ‫متقاضـی بودند و ثبت نـام کردند»‪ .‬احمد‬ ‫مرزبـان افـزود‪« :‬سـهم شهرسـتان اشـتیان‬ ‫از ایـن ثبت نـام ‪۶۶۸‬نفـر‪ ،‬پرنـدک ‪،۳۲۶‬‬ ‫تفـرش ‪ ،۸۵۷‬تـوره ‪ ،۳۷۹‬رازقـان ‪،۹۶‬‬ ‫زاویـه ‪ ۱۷۳‬و غرق ابـاد ‪۳۳۷‬نفـر اسـت»‪.‬‬ ‫وی اظهـار داشـت‪« :‬تامیـن زمیـن بـرای سـاخت مسـکن در قالـب ایـن طـرح‬ ‫بـرای شـهرهای مذکـور مشـکل اصلـی بـود کـه بـا تلاش و پیگیـری اداره کل‬ ‫راه و شهرسـازی زمیـن موردنیـاز تـدارک شـد»‪ .‬مرزبـان گفـت‪« :‬باتوج هبـه‬ ‫محدودیـت زمیـن در شـهرهای یادشـده‪ ،‬پـس از پاالیـش و احـراز شـرایط‪،‬‬ ‫متقاضیـان نهایـی بـه میـزان ظرفیـت شناسـایی شـده و از بیـن متقاضیـان‬ ‫تائیدشـده مشـخص خواهنـد شـد»‪۲۳ .‬هـزار و ‪۱۹۳‬نفـر در مراحـل دوگانـه‬ ‫طـرح اقـدام ملـی مسـکن (اسـفند و اذرمـاه سـال گذشـته) در ایـن اسـتان‬ ‫متقاضـی بودنـد و ثبت نـام کردنـد‪ .‬تعهـد دولـت در طـرح اقـدام ملـی مسـکن‬ ‫سـاخت ‪۴۰۰‬هـزار واحـد تا پایان سـال ‪ ۱۴۰۰‬در کشـور اسـت‪ .‬اسـتان مرکـزی ‪۱۲‬‬ ‫شهرسـتان و یک میلیون و ‪۴۴۰‬هزارنفر جمعیت دارد که بیش از ‪۶۵۰‬هزارنفر‬ ‫انـان سـا کن کالن شـهر ارا ک هسـتند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تولید ‪34‬هزار گیگاوات ساعت برق در خوزستان‬ ‫سـید علی موسوی نسـب‪ /‬مدیـر‬ ‫بـازار بـرق شـرکت بـرق منطقـه ای‬ ‫خوزسـتان بابیان اینکـه در نه مـاه‬ ‫گذشـته سـال جـاری در خوزسـتان‬ ‫بیـش از ‪34‬هزار گیگاوات سـاعت‬ ‫بـرق تولیـد کـرده اسـت‪ ،‬گفـت‪:‬‬ ‫«پیـک اذرمـاه سـال جاری سـه هزار و‬ ‫‪ 160‬مگاوات بوده که نسبت به پیک‬ ‫بـار در مـدت مشـابه سـال قبـل حـدود شـش درصد افزایـش داشـته اسـت»‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی شـرکت سـهامی بـرق منطقـه ای خوزسـتان؛ فرامـرز‬ ‫شـادفر بیـان کـرد‪« :‬کل تولیـد بـرق اسـتان در نه مـاه سـال جـاری ‪34‬هـزار و‬ ‫‪ 782‬گیگاوات‪ ،‬سـاعت بـوده کـه ‪12‬هـزار و ‪ 891‬گیگاوات سـاعت (‪37‬درصـد)‬ ‫سـهم نیروگاه هـای برق ابـی‪21 ،‬هـزار و ‪ 589‬گیگاوات سـاعت (‪62.1‬درصـد)‬ ‫سـهم نیروگاه هـای حرارتـی و سـیکل ترکیبـی و حـدود ‪ 302‬مگاوات سـاعت‬ ‫(‪0.9‬درصـد) از کل انـرژی تولیـدی سـهم نیروگاه هـای تولیـد پرا کنـده بـوده‬ ‫اسـت»‪ .‬وی افـزود‪42.8« :‬درصـد از انـرژی تولیدشـده در نیروگاه هـای‬ ‫حرارتـی و سـیکل ترکیبـی توسـط بخـش دولتـی (نیـروگاه رامیـن و ماهشـهر) و‬ ‫‪57.2‬درصد توسط نیروگاه های بخش خصوصی (زرگان‪ ،‬ابادان‪ ،‬خرمشهر‪،‬‬ ‫بهبهـان و فجـر) تولیـد و بـه شـبکه تحویـل داده شـد»‪ .‬مدیر بازار برق شـرکت‬ ‫بـرق منطقـه ای خوزسـتان بیـان کـرد‪« :‬انـرژی مصرفـی در نه مـاه سـال ‪1399‬‬ ‫برابر با ‪31‬هزار و ‪ 994‬گیگاوات ساعت بوده که نشان دهنده حدود سه درصد‬ ‫افزایـش مصـرف انـرژی نسـبت بـه مـدت مشـابه در سـال قبـل اسـت»‪.‬‬ ‫ساخت بوستان جدید در شهرک «الغدیر»‬ ‫اغاز‬ ‫ِ‬ ‫سـاخت بوسـتان جدیـد در خیابـان‬ ‫عفـت فلاح‪ /‬شـهردار منطقـه دو از اغـاز‬ ‫ِ‬ ‫«سـاخت‬ ‫«مینـا» واقـع در شـهرک «الغدیـر» خبـر داد‪ .‬رضـا خیـاط زاده افزود‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫غبـر ‪7500‬مترمربـع پـس از انجـام بررسـی های‬ ‫ایـن بوسـتان بـا مسـاحتی بال ‬ ‫الزم اغاز شـده اسـت»‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪« :‬در طراحی این بوستان سعی‬ ‫شـده تمـام امکانـات و تجهیـزات موردنیـاز از قبیـل فضـای بـازی کـودکان‪،‬‬ ‫سـت ورزشـی‪ ،‬میـز تنیـس و شـطرنج‪ ،‬المـان‪ ،‬اب نمـا‪ ،‬االچیـق‪ ،‬سـرویس‬ ‫بهداشـتی‪ ،‬محـل دوچرخه سـواری و همچنیـن پارکینـگ درنظـر گرفتـه‬ ‫شـود»‪ .‬شـهردار منطقـه دو کرمـان ادامـه داد‪« :‬ایجاد کافه کتاب و همچنین‬ ‫محلی ویژه برای گفت وگو از دیگر امکانات این بوسـتان اسـت»‪ .‬خیاط زاده‬ ‫سـاخت بوسـتان ها به عنوان بخشـی از فضای‬ ‫یاداور شـد‪« :‬امروزه طراحی و‬ ‫ِ‬ ‫سـبز شـهری‪ ،‬از موضوعـات مهـم در برنامه ریـزی شـهری و مکانـی بـرای‬ ‫تعامـل و ارتبـاط متقابـل میـان شـهروندان اسـت»‪ .‬وی بیان کرد‪« :‬بوسـتان‬ ‫به عنـوان یکـی از عناصـر سـرزندگی در محله هاسـت کـه نیازمنـد طراحـی‬ ‫مناسـب‪ ،‬تنوع بخشـی‪ ،‬زیباسـازی‪ ،‬ارتباطـات بصـری و غیـره بـا هـدف‬ ‫رسـیدن بـه وضعیـت مطلـوب محله ای سـت»‪.‬‬ ‫بسیج رسانه شیراز؛ منتخب جشنواره ملی مالک اشتر‬ ‫قاسم توانایی‪ /‬در پنجمین‬ ‫جشـنواره ملـی مالـک‬ ‫اشـتر بسـیج کشـور‪ ،‬کانـون‬ ‫بسـیج رسـانه شهرسـتان‬ ‫شـیراز به عنـوان موفق تریـن‬ ‫کانـون بسـیج رسـانه در‬ ‫سـطح بسـیج شـد و از مدیر‬ ‫ایـن کانـون تجلیـل به عمل‬ ‫امـد‪ .‬دراین جلسـه کـه باحضـور سـردار سرلشـکر پاسـدار حسـین سلامی؛‬ ‫فرمانـده کل سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی و همچنیـن فرماندهـان ارشـد‬ ‫سـپاه‪ ،‬بسـیج‪ ،‬سـتاد کل نیروهـای مسـلح و فرماندهـان سـپاه های اسـتانی‬ ‫سراسـر کشـور به صـورت هم زمـان ازطریـق ویدئوکنفرانـس برگـزار شـد از رضـا‬ ‫جاویـدی؛ مدیـر کانـون مرکـزی بسـیج رسـانه شـیراز بـا اهـدای لـوح سـپاس و‬ ‫نیـز لـوح افتخـار سـازمانی تجلیـل شـد‪ .‬در بخشـی از ایـن لـوح کـه بـه امضـای‬ ‫سـرتیپ پاسـدار غالمرضـا سـلیمانی؛ رئیـس سـازمان بسـیج مسـتضعفین‬ ‫کشـور رسـیده اسـت چنیـن امـده‪« :‬بـرادر بسـیجی رضـا جاویـدی‪ /‬مسـئول‬ ‫محتـرم کانـون بسـیج رسـانه شهرسـتان شـیراز سـپاه فجـر اسـتان فـارس‪/‬‬ ‫درراسـتای تحقـق تدابیـر فرمانـده معظـم کل قـوا (مدظله العالـی) براسـاس‬ ‫ارزیابی هـای صورت گرفتـه مبتنی بـر فراینـد اشـراف کلـی ریاسـت سـازمان‬ ‫بسـیج مسـتضعفین در عملکـرد و وضعیـت سـال ‪ ۱۳۹۸‬مفتخـر بـه کسـب‬ ‫عنـوان موفق تریـن کانـون بسـیج رسـانه در سـطح بسـیج در پنجمیـن‬ ‫جشـنواره ملـی مالـک اشـتر بسـیج شـده اید‪ .‬بی شـک ایـن موفقیـت مرهـون‬ ‫تالش هـا و نقـش موثـر فرماندهـی و مدیریـت جنابعالی و همـکاران ان کانون‬ ‫اسـت‪ .‬انشـاءاهلل بـا اتـکال بـه خداونـد سـبحان و تحـت توجهـات حضـرت‬ ‫ولی عصـر عجل اهلل فرجـه و پیـروی از رهکردهـای حکیمانـه نایـب برحقـش‬ ‫امـام خامنـه ای مدظله العالـی در خدمـت صادقانـه بـه اسلام و انقلاب و‬ ‫توسـعه تفکـر بسـیجی موفـق و مویـد باشـید»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحبامتیاز‪:‬موسسهسایهسرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪:‬علی اکبربهبهانی(مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :koshyarmohamadi1358@gmail.com‬کوشیار محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امورا گهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پال ک ‪307‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالقحرفه ایروزنامه نگارید ر سایتروزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهارشنبه اول بهمن ‪ 6 1399‬جمادی الثانی ‪ 20 1442‬ژانویه ‪ 2021‬سال هفدهم شماره ‪2159‬‬ ‫خواندنی هایاقتصادی‪،‬اجتماعی‪،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬لدبی‬ ‫مهندسپودینه؛معاونشهرسازیومعماریشهرداریمالردعنوانکرد؛‬ ‫احیای بافت های فرسوده با ارائه تسهیالت ویژه درراستای زیباسازی شهری مالرد‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫مهنـدس خدابخـش محمـدزاده پودینـه؛ معـاون شهرسـازی و معمـاری‬ ‫شـهرداری ملارد در مصاحبـه اختصاصـی بـا خبرنـگار مـا وجـود بافت هـای‬ ‫فرسـوده را یکـی از معضلات و مشـکالت اساسـی در شـهرها علی الخصـوص‬ ‫شـهرهایی بـا قدمـت بـاال دانسـت و گفـت‪« :‬شـهر ملارد کـه یکـی از شـهرهای‬ ‫اقمـاری اسـتان تهـران به شـمار مـی رود به دلیـل داشـتن قدمـت بـاال متاسـفانه‬ ‫بـا مشـکل بافت هـای فرسـوده مواجـه اسـت؛ به همین دلیـل رسـیدگی بـه ایـن‬ ‫موضـوع یکـی از مهم تریـن دغدغه هـای شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر‬ ‫ملارد محسـوب می شـود کـه دراین راسـتا از اهرم هـا و بسـته های تشـویقی‬ ‫خاصـی اسـتفاده شـده اسـت»‪ .‬وی درادامـه افـزود‪« :‬یکـی از نگاه هـا در حـوزه‬ ‫شهرسـازی رسـیدگی بـه معضـل بافـت فرسـوده اسـت کـه در زمـان اجـرای‬ ‫طـرح تفصیلـی بسـیار بـه ان توجـه می شـود»‪ .‬محمـد زاده پودینـه بااشـاره به‬ ‫تالش هـای صورت گرفتـه در سـنوات گذشـته درراسـتای رسـیدگی و حـل‬ ‫مشـکالت مرتبـط بـا بافـت فرسـوده شـهری در محلات شهرسـتان ملارد بیـان‬ ‫داشـت‪« :‬باتوجه بـه سیاسـت های دولـت درخصـوص بازافرینی شـهری که طی‬ ‫سـال های گذشـته مـورد رسـیدگی قـرار گرفتـه‪ ،‬در شـهر ملارد نیـز ایـن موضـوع‬ ‫مطرح شـده و می توان گفت از جمله شـهرهای پیشـگام و پیشـرو دراین زمینه‬ ‫به شـمار مـی رود»‪ .‬ایـن مسـئول تصریـح کـرد‪« :‬به همین منظـور محلات هـدف‬ ‫شناسـایی و مشـخص شـده و باتوجه بـه سیاسـت های بازافرینـی شـهری‬ ‫پیگیری هـای الزم توسـط اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان انجـام و پروژه هایـی‬ ‫کـه در محله هـای هـدف بایـد صـورت می گرفتـه نیـز انجـام شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬متاسـفانه از زمـان شـیوع بیمـاری کرونـا موضـوع بازافرینـی شـهری‬ ‫نیـز باتوجه بـه محدودیت هـای بهداشـتی تحت الشـعاع قـرار گرفتـه؛ چرا کـه در‬ ‫ایـن وضعیـت حا کـم بـر کشـور اولویـت‪ ،‬سلامت مـردم اسـت‪ .‬خوشـبختانه بـا‬ ‫اتخـاذ سیاسـت های الزم و مناسـب ازسـوی اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان و‬ ‫فرمانـداری محتـرم شهرسـتان و همچنیـن حـوزه معاونـت عمرانـی اسـتانداری‬ ‫ً‬ ‫مجـددا ایـن موضـوع پیگیـری شـده تـا انشـاءاهلل در زمـان باقی مانـده دوره‬ ‫فعالیـت شـورای اسلامی شـهر در دوره پنجـم شـهر ملارد در حـوزه بازافرینـی‬ ‫شـهری بتوانیـم گام هـای موثـر و مناسـبی درزمینـه بهسـازی معابـر‪ ،‬مبلمـان‬ ‫شـهری و همچنیـن مناسب سـازی پروژه هایـی کـه بتوانـد بـه ارتقـای وضعیـت‬ ‫محلات هـدف کمـک کنـد و فاصلـه ایـن محلات را بـا محلات برخـوردار بـه‬ ‫حداقـل ممکـن برسـانیم»‪.‬‬ ‫پودینـه بـا بیـان ایـن موضـوع کـه بـرای انجـام بازافرینـی شـهری اعتبـارات‬ ‫مناسـبی پیش بینی شـده اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬یکی از معضالت و مشـکالت اساسـی‬ ‫کـه شـهرهای اقمـاری اسـتان تهـران علی الخصـوص شـهر ملارد بـا ان مواجـه‬ ‫اسـت وجـود بافت هـای فرسـوده شهری سـت کـه رسـیدگی و حـل ایـن موضـوع‬ ‫از دغدغه هـای اصلـی و همیشـگی شـورای اسلامی و شـهرداری شـهر ملارد‬ ‫بـوده؛ ازایـن رو تمامـی دسـتگاه های خدمات رسـان دراین حـوزه موظف انـد‬ ‫براسـاس مصوبات قبلی نسـبت به پیگیری جذب اعتبارات سـهم ان دسـتگاه‬ ‫اقدام هـای الزم را انجـام دهنـد»‪ .‬پودینـه درخصـوص وجـود دفاتر تسـهیل گری‬ ‫موجـود در سـطح شـهر ملارد نیـز گفـت‪« :‬بـه مدد اسـتقرار دفاتر تسـهیل گری در‬ ‫دو نقطـه از شـهر ملارد کـه در سـنوات گذشـته مشـاوره و خدمـات بسـیارخوبی‬ ‫ارائـه کرده انـد و طـی جلسـه ای کـه بـا اقـای شـهردار دراین زمینـه صـورت‬ ‫گرفـت تا کیـد براین شـد کـه دفاتـر تسـهیل گری و مشـاوره بتواننـد بـا وجـود‬ ‫محدودیت هایـی کـه ویـروس کرونـا ایجـاد کـرده همچنـان بـا قـوت بـه کار خـود‬ ‫ادامـه دهنـد»‪ .‬وی درادامـه گفـت‪« :‬یکی دیگـر از معضلات مـا در شـهرهای‬ ‫اسـتان تهـران علی الخصـوص شهرسـتان ملارد قولنامه ای بـودن بخشـی از‬ ‫اراضـی ان اسـت که باتوجه بـه سیاسـت های حا کـم بـر اراضـی قولنامـه ای اندکـی‬ ‫کار را بـرای سـازمان مشـکل کـرده؛ چرا کـه انچـه بـرای ما تکلیف اسـت رسـیدگی‬ ‫بـه بحـث اشخاصی سـت کـه دارای سـند مالکیـت رسـمی هسـتند؛ پـس بایـد‬ ‫پذیـرای ایـن مهـم باشـیم کـه در اراضـی قولنامـه ای بحـث فـروش بـه غیر بسـیار‬ ‫زیـاد اسـت کـه ایـن امـر سـبب شـده دراین حـوزه بـا انبوهـی از شـکایت ها روبه رو‬ ‫شـویم؛ زیـرا یـک ملـک بـه چندین نفـر فروختـه شـده اسـت؛ لـذا مـردم بایـد بـا‬ ‫هوشـیاری اقـدام بـه خریـد اراضـی کننـد کـه دارای سـندی رسـمی بـا مالکیـت‬ ‫مسـجل و مسـلم باشـند»‪ .‬معـاون فنـی و شهرسـازی شـهرداری ملارد افـزود‪:‬‬ ‫«در حـوزه بازافرینـی شـهری سـعی بـر ان داشـته ایم تـا بـا به کارگیـری تمامـی‬ ‫امکانـات و فا کتورهـای الزم بـه افقـی موثـر و کارامـد دسـت یابیـم تـا بتوانیـم در‬ ‫محالت کم برخوردار شـرایط مناسـب و ایدئالی را برای زندگی مردم و سـا کنین‬ ‫ان فراهـم کنیـم؛ به عنوان مثـال ا گـر در منطقـه مارلیـک بـا شـرایط خـاص و‬ ‫مناسـبی مواجـه هسـتیم ولـی در محلـه سراسـیاب معضـل و مشـکالتی داریـم‬ ‫سـعی کرده ایـم محلات را در هـر دو سـو به سـمتی سـوق دهیـم کـه مـردم انگیزه‬ ‫الزم را بـرای همـکاری به دسـت اورنـد و دفاتـر تسـهیل گری نیـز بـا میـل و رغبـت‬ ‫در ان منطقـه ورود کننـد و یاری گـر مـا در حـل مشـکالت بافت هـای فرسـوده‬ ‫تهیه سند بازافرینی محدوده ها و محالت هدف‬ ‫معرفی شهرستان مالرد‬ ‫شهرستان مالرد با مساحت ‪۹۳۰‬کیلومترمربع و جمعیتی بالغ بر ‪۴۰۰‬هزارنفر یکی‬ ‫از ‪ 16‬شهرسـتان اسـتان تهران اسـت‪ .‬دارای دو بخش مرکزی و صفادشـت اسـت‬ ‫کـه در غـرب اسـتان تهـران واقـع شـده اسـت‪ .‬شهرسـتان ملارد از غـرب و شـمال‬ ‫بـا اسـتان البـرز‪ ،‬از جنـوب بـا اسـتان مرکـزی و از شـرق بـا شهرسـتان شـهریار مـرز‬ ‫مشـترک دارد‪ .‬فاصلـه شهرسـتان ملارد تـا مرکـز اسـتان ‪۵۰‬کیلومتر اسـت‪ ،‬تا سـال‬ ‫‪ ۱۳۸۸‬شهرسـتان ملارد در تقسـیمات کشـوری یکـی از بخش هـای شهرسـتان‬ ‫شـهریار محسـوب می شـد تـا اینکـه براسـاس مصوبـه هیئت دولـت در سـال ‪ 88‬با‬ ‫انتزاع از شهرسـتان شـهریار به شهرسـتانی مسـتقل ارتقاء یافت‪ .‬این شهرسـتان‬ ‫دارای دو بخـش مرکـزی و صفادشـت‪ ،‬دو شـهر بـه نام هـای ملارد و صفادشـت‪،‬‬ ‫چهـار دهسـتان بـه نام هـای ملارد شـمالی‪ ،‬ملارد جنوبـی‪ ،‬بی بـی سـکینه و‬ ‫اخترابـاد و ‪ ۹۱‬ابـادی و ‪ ۵۹‬روسـتای دارای سـکنه اسـت‪.‬‬ ‫براساس اخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال ‪ ،۱۳۹۵‬جمعیت شهرستان‬ ‫مالرد ‪ ۳۷۷292‬نفر اعالم شـده است‪.‬‬ ‫از جملـه اصلاح نواقـص شـبکه معابـر‪ ،‬اصلاح مبلمـان شـهری‪ ،‬مناسب سـازی‬ ‫زیرسـاخت های شـهری و ‪ ....‬باشـند»‪ .‬پودینـه درپایـان درخصـوص بناهایـی‬ ‫کـه مشـکالت و معضلات خاصـی را بـرای مناطـق کم برخـوردار ایجـاد نموده انـد‬ ‫گفـت‪« :‬همـکاران مـا در مجموعـه شـورای اسلامی شـهر بـا فراهم کـردن‬ ‫بسـته های تشـویقی درقالـب احیـای بافت هـای فرسـوده درحـوزه ترا کـم و‬ ‫عـوارض قانونـی تخفیفـات بسـیارخوبی را درنظـر گرفته انـد تا مردم و سـازندگان‬ ‫بتواننـد به جـای سـرمایه گذاری در زمین هـای خالـی کـه نمی توانیـم ازلحـاظ‬ ‫پرداخـت عـوارض کمـک شـایانی بـه ان هـا داشـته باشـیم بـا ورود بـه حـوزه‬ ‫احیـای بافت هـای فرسـوده ازلحـاظ ترا کمـی و عـوارض قانونـی بهره منـدی‬ ‫بیشـتری داشـته باشـند»‪.‬‬ ‫نگاهی به بافت های فرسوده شهری مالرد‬ ‫بافت هـای فرسـوده شـهری را می تـوان ناشـی از فرسـودگی و نا کارامـدی‬ ‫کالبـدی و عملکـردی یـا زمینه سـاز بودن ان هـا بـرای بـروز ناهنجاری هـای‬ ‫شـهری دانسـت و ازایـن رو‪ ،‬بافت هـای فرسـوده شـهری فرسـودگی شـهری‬ ‫(‪ ،)Urban Decay‬روندی سـت کـه طـی ان‪ ،‬شـهر یـا بخشـی از ان دچـار‬ ‫نا کارامـدی می شـود‪ .‬فرسـودگی شـهری‪ ،‬تمرکـز فضایـی مشـکالت اقتصـادی‪،‬‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬کالبـدی و محیطی سـت کـه به صـورت سـطوح بـاالی بیـکاری‪،‬‬ ‫فقـر و الودگـی گسـترده محیطـی اشـکار می شـود‪ .‬یـک بافـت فرسـوده شـهری‬ ‫بـه عرصـه ای از محـدوده قانونـی شـهر اطلاق می شـود کـه به دلیـل فرسـودگی‬ ‫کالبـدی‪ ،‬عـدم برخـورداری مناسـب از دسترسـی سـواره‪ ،‬تاسیسـات‪ ،‬خدمـات‬ ‫و زیرسـاخت های شـهری‪ ،‬اسـیب پذیر بـوده و از ارزش مکانـی‪ ،‬محیطـی و‬ ‫اقتصـادی نازلـی برخـوردار اسـت‪ .‬ایـن بافـت به دلیـل فقـر سـا کنان و مالـکان‬ ‫ان‪ ،‬امـکان نوسـازی خودبه خـودی را نداشـته و نیـز سـرمایه گذاران انگیـزه ای‬ ‫ً‬ ‫جهـت سـرمایه گذاری در ان ندارنـد‪ .‬یکـی از ویژگی هـای کاملا بـارز و برجسـته‬ ‫هـر محیـط فرسـوده‪ ،‬محرومیـت شـدید ان محیـط از کیفیت هـای الزم بـرای‬ ‫زندگی سـت‪ .‬محرومیـت شـهری (‪ )Urban Deprivation‬درواقـع‪ ،‬به معنـی عـدم‬ ‫تعـادل در پخـش فضایـی امکانـات و ظرفیت هـای الزم و ضـروری در یک ناحیه‬ ‫از شـهر اسـت کـه چـه به لحـاظ فضایـی و چه به لحـاظ اقتصـادی و اجتماعی‪ ،‬با‬ ‫عـدم مطلوبیـت در کیفیـت محیـط زندگـی همراه اسـت‪ .‬جلوه هـای محرومیت‬ ‫شـهری در یـک ناحیـه یـا کل شـهر‪ ،‬به صـورت فقـر‪ ،‬کمبـود یـا نبـود مطلوبیـت و‬ ‫کیفیـت‪ ،‬اشـکار می شـود‪ .‬براین اسـاس‪ ،‬مداخلـه در سامان بخشـی بافت هـای‬ ‫تاریخـی شـهری و برنامه ریـزی بـرای ان ضروری سـت‪ .‬اهـم مشـکالت محلات‬ ‫تاریخـی شـهری عبارت انـد از‪:‬‬ ‫ بی توجهی دولت به بافت قدیم‬‫ ناهماهنگـی مقیـاس و ظرفیـت کالبـد و فضاهـای بافـت بـا الگوهـای زندگـی‬‫امروز‬ ‫ فرسودگی بافت اعم از فرسودگی کارکردی‪ ،‬کالبدی‪ ،‬ذهنی‬‫ بهره مند نبودن از تاسیسات و تجهیزات شهری مناسب‬‫ نبودن راه های ارتباطی مناسب و دسترسی های الزم برای ماشین‬‫همچنیـن بافت هـای قدیمـی مرا کـز شـهری دارای خرابه هایـی هسـتند کـه‬ ‫درصـورت عـدم احیـای ایـن بافت هـا‪ ،‬بـه مامنـی بـرای اسـیب های اجتماعـی‬ ‫تبدیـل خواهنـد شـد کـه ایـن خـود حیثیـت تاریخـی محلات را خدشـه دار‬ ‫خواهـد کـرد‪ .‬همچنیـن جدایـی و بریـدن از میراث هـای گذشـته شـهر بـه‬ ‫بی هویتـی و اشـفتگی می انجامـد و مقاومـت در برابـر الگوهـا و سـبک های‬ ‫جدیـد زندگـی شـهری بـه انـزوا و جدایـی از تحـوالت جهانـی منجـر می شـود؛‬ ‫به طوری کـه ایجـاد اشـتی میـان حفـظ هویـت تاریخـی و اجتماعـی شـهرها‬ ‫بـا سـاختارها و کارکردهـای جدیـد شـهری بـه یـک چالـش بـزرگ در عرصـه‬ ‫برنامه ریـزی و طراحـی شـهری بـدل شـده اسـت (مهدیـزاده‪ ،1384 ،‬ص ‪.)35‬‬ ‫سکونتگاه های غیررسمی‬ ‫محله هـا و محدوده هایـی کـه واجـد مشـخصات موضـوع بنـد ‪ 2‬سـند‬ ‫سـکونتگاه های غیررسـمی خـارج از ضوابـط و قوانیـن در درون یـا خـارج از‬ ‫محـدوده شـهرها به صـورت شـتاب زده سـاخته شـده اسـت و دچـار ضعـف‬ ‫یسـت و اغلـب دارای مشـکالت حقوقـی‬ ‫شـدید خدمـات و سـرانه های شهر ‬ ‫مالکیـت اسـت‪ .‬اسـکان غیررسـمی از جملـه پدیده هـای ناشـی از شهرنشـینی‬ ‫یسـت کـه در اطـراف شـهرها‬ ‫شـتابان معاصـر و از جلوه هـای بـارز فقـر شهر ‬ ‫ظاهـر شـده اسـت‪ .‬این گونـه سـکونتگاه ها بـا تجمعـی از قشـرهای کم درامـد‬ ‫ً‬ ‫و غالبـا بـا مشـاغل غیررسـمی و شـیوه ای از شهرنشـینی ناپایـدار همراه انـد و‬ ‫زمینـه مناسـبی بـرای بـروز اسـیب های اجتماعـی ب هشـمار می رونـد‪ .‬به طورکلـی‬ ‫سـکونتگاه های غیررسـمی‪ ،‬مناطقـی بـا ازدحـام بیش ازحـد جمعیـت‪ ،‬مسـا کن‬ ‫با وضعیت نامناسـب یا غیررسـمی (نداشـتن سـند مالکیت)‪ ،‬دسترسـی نا کافی‬ ‫بـه اب سـالم و بهداشـتی و ناامنـی اقامتـی قلمـداد می شـوند‪.‬‬ ‫شناخت شهر و جایگاه ان در منطقه‬ ‫شـهر مالرد‪ ،‬ازیک سـو بخشـی از منطقه فرادسـت خود محسـوب می شـود که بر‬ ‫ازسـوی دیگر‪ ،‬خود از عناصـر و مولفه هایی‬ ‫تحـوالت فضایـی شـهر اثـر می گذارد و‬ ‫ِ‬ ‫مشـخص تشـکیل شـده کـه در عیـن تفـاوت بـا هـم‪ ،‬عنصـری یکپارچـه بـا نـام‬ ‫شـهر ملارد را می سـازد‪ .‬در ایـن بنـد از مطالعـات‪ ،‬تلاش می شـود مهم تریـن‬ ‫ویژگی هـای شـهر ملارد در مولفه هـای جغرافیایی‪-‬طبیعـی‪ ،‬جمعیتـی‪-‬‬ ‫اجتماعی‪-‬اقتصـادی و کالبدی‪-‬فضایـی ارائـه شـود‪ .‬این شناسـایی‪ ،‬ازیک سـو‬ ‫کلیـت یکپارچـه شـهر را در ابعـاد مختلـف بازنمایـی می کنـد و ازسـوی دیگر‪،‬‬ ‫تفاوت هـای حا کـم بـر بخش هـای مختلـف شـهر را نشـان می دهـد‪.‬‬ ‫معرفی جغرافیای شهر‪ ،‬شامل جایگاه سیاسی‪ ،‬موقعیت جغرافیایی‬ ‫و ویژگی های محیطی‪ ،‬طبیعی و اقلیمی‬ ‫شـهر ملارد‪ ،‬مرکـز شهرسـتان ملارد‪ ،‬یکـی از ‪ 14‬شهرسـتان واقـع در اسـتان‬ ‫تهـران اسـت‪ .‬شـهر ملارد شـکل گیری فیزیکـی و حیاتـی و اقتصـادی خـود‬ ‫را مدیـون رودخانـه کـرج اسـت و اراضـی ابرفتـی و سـیالبی رودخانـه امـکان‬ ‫شـکل گیری روسـتاها و شـهرهای کوچـک را در مسـیر خـود فراهـم کـرده اسـت و‬ ‫به همین دلیـل ایـن منطقـه بـه فضـای کشـاورزی تبدیـل شـده اسـت‪.‬‬ ‫ازنظـر خا ک شناسـی و میـزان مرغوبیـت خـا ک کشـاورزی‪ ،‬بخش هـای شـمالی‬ ‫ملارد در اراضـی "بـا محدودیـت بـرای زراعـت ابـی" و بخش هـای جنوبـی ان در‬ ‫اراضـی "مسـتعد زراعـت ابـی" قـرار دارد‪ .‬مسـاعدبودن اب وهـوا و حاصلخیـزی‬ ‫خـا ک ابرفتـی دشـت‪ ،‬دسترسـی بـه منابـع شـهری‪ ،‬اب هـای سـطحی و‬ ‫زیرزمینی باعث شـکل گیری منطقه مسـتعد باغداری و کشـاورزی شـده اسـت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قابل ذکر اسـت که این شـرایط کامال شـکننده بوده و اسـتفاده ناپایدار از منابع‬ ‫اب وخـا ک در منطقـه وسـیع جنـوب کوه هـای البـرز سـبب از میان رفتـن بخـش‬ ‫قابل توجهـی از ایـن ثروت هـای طبیعـی شـده اسـت‪ .‬امـا هنـوز در حدفاصـل‬ ‫کانون هـای جمعیتـی رو بـه گسـترش محـدوده‪ ،‬باغ هـای به جا مانـده میـان‬ ‫بخش هـای اصلـی شـهر ملارد‪ ،‬فضـای سـبز مطلوبـی را شـکل داده انـد‪.‬‬ ‫جمع بندی مطالعات طبیعی و جغرافیایی‬ ‫همان گونه کـه از بررسـی شـاخص های متعـدد مرتبـط بـا محیـط طبیعی و بسـتر‬ ‫جغرافیایـی شـهر ملارد قابـل اسـتنتاج اسـت ایـن شـهر و موقعیـت قرارگیـری ان‬ ‫محیطـی مسـاعد کشـاورزی بـا خـا ک مطلوب و همچنین درمعرض خطر سـیل‬ ‫(محـدوده شـهر ملارد در پهنـه مسـتعد سـیل گیـری قـرار دارد) و زلزلـه (پهنـه بـا‬ ‫خطـر نسـبی متوسـط) اسـت کـه بـا روی هم انـدازی ایـن شـاخص ها می تـوان‬ ‫نتیجه گرفت که این شـهر و بسـتر طبیعی و جغرافیایی ان با بسـتر سـکونت در‬ ‫ان همخوانـی نـدارد کـه ایـن امـر را در نقشـه های مرتبط با پهنه های سـیل خیز‬ ‫و زلزله خیـز نیـز می تـوان مشـاهده کـرد؛ دلیـل به وجودامـدن ایـن شـهر در ایـن‬ ‫بسـتر طبیعـی را می تـوان بیشـتر تحت تاثیـر عوامـل اقتصـادی ای دانسـت کـه‬ ‫در جمع بنـدی مطالعـات موقعیـت سیاسـی بـدان اشـاره شـد و همچنیـن عـدم‬ ‫وجـود نظـارت و سـیل مهاجـران به دلیـل نزدیکـی بـه کالن شـهرهای بااهمیتـی‬ ‫هماننـد کـرج و تهران‪.‬‬ ‫پیمایش و تحلیل وضعیت محدوده ها و محالت هدف به لحاظ اقتصادی‬ ‫اجتماعی‪ ،‬جمعیتی‪ ،‬کالبدی‪ ،‬فضایی و زیست محیطی‬ ‫‪ -3-2-1‬بررسی و تحلیل محالت هدف به لحاظ جمعیتی‪-‬اجتماعی‬ ‫پیشینه شکل گیری و ویژگی های جمعیتی محالت هدف (تعداد‪ ،‬توزیع و‪)...‬‬ ‫یسـت کـه محـدوده ان از‬ ‫محـدوده هـدف در ایـن پـروژه محلـه سراسـیاب غرب ‬ ‫شمال به خیابان کسری از جنوب به بلوار کشاورز از شرق به بلوار رسول ا کرم و از‬ ‫غرب به خیابان دکتر حسـابی محدود می شـود‪ .‬بافت محله سراسـیاب براساس‬ ‫مطالعـات دفتـر توسـعه محلـه بافـت نا کارامـد میانـی بـوده و براسـاس تقسـیمات‬ ‫وزارت کشـور به عنـوان یکـی از محله هـای هـدف بازافرینـی شـناخته شـده اسـت‪.‬‬ ‫در برداشـت اولیـه از ایـن محلـه این گونـه به نظـر می رسـد کـه سراسـیاب غربـی‬ ‫یسـت کـه در دوره هـای مختلـف از تفکیـک‬ ‫بافتـی فشـرده از واحدهـای مسکون ‬ ‫غیراصولـی زمین هـای کشـاورزی به وجـود امـده و به رغـم تالش هـای شـهرداری‬ ‫یبـر تعریـف قواعـد شـهری و تامیـن‬ ‫شهرسـتان ملارد در سـال های مختلـف مبن ‬ ‫خدمـات الزم زندگـی‪ ،‬کیفیـت زندگـی در ایـن محلـه محـدود بـوده و جمعیـت‬ ‫سـا کن در ایـن محلـه از کمبـود کیفیـت زندگـی در ایـن محـدوده رنـج می برنـد‪.‬‬ ‫مـوج مهاجـرت به سـوی شهرسـتان ملارد و به خصـوص محـدوده سراسـیاب‬ ‫غربی سـرازیر شـده اسـت‪ .‬ازاین رو در این محله مجموعه ای از سـا کنین مهاجر از‬ ‫ً‬ ‫شهرستان های مختلف حضور دارند که عمدتا با اهداف اقتصادی و استفاده از‬ ‫بـازار کار شـهرهای تهـران و کرج بـه این محدوده نقل مکان کرده اند‪ .‬عکس های‬ ‫هوایـی ایـن محـدوده نشـان می دهـد کـه رشـد ایـن محـدوده به خصـوص بعـد از‬ ‫توسـعه محـدوده مارلیـک کـه باهـدف تامین فضای مسـکونی و کنترل مهاجرت‬ ‫طراحـی و اجـرا شـده اسـت شـدت گرفتـه اسـت‪ .‬ایـن مسـئله خـود نشـان دهنده‬ ‫جاذبه هـای اقلیمـی و ظرفیـت شهرسـتان ملارد در تامیـن فضـای زندگـی بـرای‬ ‫مهاجرینی سـت کـه بـه ایـن محـدوده سـرازیر می شـوند‪.‬‬ ‫در بررسـی های اولیـه این طـور به نظـر می رسـد کـه بـه سـبب ترا کـم و فراوانـی‬ ‫کاربری هـای مختلـف محـدوده سراسـیاب و به خصـوص سراسـیاب غربـی تـا حد‬ ‫زیـادی بـه خودکفایـی رسـیده و کاربری هـای خدماتـی و تجـاری ازسـوی خـود‬ ‫سـا کنین تا حد قابل قبول تامین شـده اسـت‪ .‬خود این مسـئله (امکان برقراری‬ ‫یسـت کـه باعـث شـده اسـت کـه ترا کـم‬ ‫کارگاه هـای خودگـردان) از دالیـل عمده ا ‬ ‫محـدوده سراسـیاب غربـی افزایـش پیـدا کنـد‪.‬‬ ‫همان طورکـه در نقشـه گونه بنـدی محلات شـهری شهرسـتان ملارد نیـز‬ ‫مشـخص اسـت‪ ،‬محـدوده پـروژه (پهنـه سراسـیاب شـمالی و جنوبـی) به عنـوان‬ ‫بافت نا کارامد میانی طبقه بندی شـده اسـت‪ .‬این محدوده در میان بافت های‬ ‫روسـتایی و بافت هـای و برنامه ریـزی شـده اطـراف از ترا کـم بیشـتری برخـوردار‬ ‫ً‬ ‫اسـت‪ .‬تجمـع عمدتـا بـدون قاعـده جمعیـت در ایـن محـدوده از قسـمت های‬ ‫شـمالی ان (محـدوده خیابـان کسـری و اطلـس) شـروع شـده و تـا پهنه هـای‬ ‫جنوبی تـر ادامـه دارد‪ .‬همان طورکـه از عکس هـا هوایـی ایـن محدوده هـا نیـز‬ ‫مشـخص اسـت‪ ،‬قسـمت های شـمالی به دلیل مجـاورت با محله هـای قدیمی تر‬ ‫فردیـس زودتـر رشـد پیدا کـرده و زمین هـای جنوبـی پـس از تفکیـک باغ هـای‬ ‫موجـود به صـورت تدریجـی بـه حالـت کنونـی تبدیـل شـده اند‪.‬‬ ‫طبـق طـرح جامـع کل محـدوده بافـت فرسـوده ‪218‬هکتـار اسـت کـه ‪127‬هکتـار‬ ‫ان در محلات هـدف قـرار دارد و ‪91‬هکتـار در سـایر قسـمت های شـهر واقـع‬ ‫اسـت‪ .‬در جلسـات سـتاد بازافرینـی شـهری سـه محلـه به عنـوان محلات هـدف‬ ‫(سراسـیاب شـمالی‪ ،‬سراسـیاب جنوبـی‪ ،‬و محلـه ملارد قدیم) به عنـوان محالت‬ ‫ً‬ ‫هـدف انتخـاب شـدند‪ .‬ضمنـا جلسـه سـتاد بازافرینـی اسـتان ویـژه شهرسـتان‬ ‫ملارد در مـورخ ‪ 98/8/21‬در محـل فرمانـداری ملارد تشـکیل و برنامـه اقـدام‬ ‫مشـترک در محلات هـدف تصویـب شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2600

روزنامه سایه 2600

شماره : 2600
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه سایه 2598

روزنامه سایه 2598

شماره : 2598
تاریخ : 1401/06/30
روزنامه سایه 2597

روزنامه سایه 2597

شماره : 2597
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه سایه 2596

روزنامه سایه 2596

شماره : 2596
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه سایه 2595

روزنامه سایه 2595

شماره : 2595
تاریخ : 1401/06/27
روزنامه سایه 2593

روزنامه سایه 2593

شماره : 2593
تاریخ : 1401/06/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!