روزنامه سایه شماره 2116 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2116

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2116

روزنامه سایه شماره 2116

‫وزیر کشور خبر داد؛‬ ‫برگزاری انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬با هماهنگی وزارت بهداشت‬ ‫ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪13‬درصد‬ ‫محمـود بـازاری؛ مدیـرکل دفتـر هماهنگـی صـادرات محصـوالت کشـاورزی و‬ ‫صنایـع تبدیلـی گفـت‪« :‬در هفت ماهـه سـال جـاری صـادرات محصـوالت عمـده‬ ‫شـیرینی‪ ،‬شـکالت و فراورده هـای غلات نسـبت بـه مـدت مشـابه پارسـال از نظـر‬ ‫ارزشـی پنج درصـد و به لحـاظ وزنـی ‪ 13‬درصـد افزایش داشـته‪ .‬ارزش صـادرات این‬ ‫محصـوالت در سـال های اخیـر‪ 500 ،‬تـا ‪ 600‬میلیـون دالر بـوده اسـت»‪.‬‬ ‫معاون استاندار تهران‪:‬‬ ‫یک هزار و ‪ ۹۰۰‬یتیم‪ ،‬دارای حامی می شوند‬ ‫‪6‬‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬اذر ‪ 6 - 1399‬ربیع الثانی ‪ 22-1442‬نوامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2116‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری تشریح کرد؛‬ ‫الزاماتموفقیت‬ ‫محدودیت هایپویا‬ ‫بررسی پیامدهای افزایش خشونت در جامعه‬ ‫ِ ‬ ‫امپرچسباندن‬ ‫در نقطه جوش!‬ ‫‪2‬‬ ‫خانه امن کجاست؟‬ ‫نبود خانه امن در شهرقدس؛‬ ‫مطالبه ای که احساس می شود‬ ‫شهرستان قدس با جمعیتی بیش از ‪ ۴۰۰‬هزارنفر که در سال ‪ ۶۸‬به‬ ‫شهر تبدیل شد؛ منطقه ای مهاجرپذیر‪ ،‬حاشیه نشین‪ ،‬از فرهنگ های ناهمگون و‬ ‫قشر کارگری؛ بستر بروز بسیاری از اسیب های اجتماعی؛ خاصه خشونت خانگی‬ ‫علیه زنان است‪ .‬باتوجه به اینکه از سال ‪ ۹۴‬تاکنون‪ ،‬اورژانس اجتماعی (سامانه ‪)۱۲۳‬‬ ‫تحت نظر سازمان بهزیستی شهرستان قدس به صورت شبانه روزی‪ ،‬به اسیب دیدگان‬ ‫خشونت های خانگی به عنوان رابطین مداخله با بحران خدمات می دهند؛ اما جای‬ ‫خالی نبود خانه های امن با این پوشش جمعیتی‪ ،‬به شدت احساس می شود‪...‬‬ ‫‪4‬‬ ‫شـی جیـن پینـگ؛‬ ‫رئیس جمهـوری خلـق‬ ‫چیـن در اجلاس‬ ‫سـران گـروه ‪ ۲۰‬گفـت‬ ‫کـه کشـورش امـاده‬ ‫تعامـل و همـکاری‬ ‫بـا جهـان به منظـور‬ ‫سـاخت و توزیع واکسن‬ ‫کروناسـت‪.‬‬ ‫ازطریق ارتباط ویدئوکنفرانس با رئیس جمهوری صورت گرفت؛‬ ‫افتتاح ‪ ۹۷‬کیلومتر از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور‬ ‫‪7‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫داگالس استوارت‬ ‫با اولین رمانش جایزه «بوکر» را برد‬ ‫‪3‬‬ ‫با هدف اصالح شبکه های اب روستایی؛‬ ‫طرح عمرانی "‪"300-100‬‬ ‫در استان اصفهان اجرا می شود‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان از اغـاز اصالح ‪ ۳۰۰‬کیلومتر شـبکه اب روسـتایی این اسـتان در بـازه زمانـی ‪۱۰۰‬روزه در قالب طرحـی با عنوان‬ ‫"‪ "۳۰۰-۱۰۰‬کـه از اذرمـاه تـا اسـفندماه ‪ 99‬عملیاتـی می شـود‪ ،‬خبـر داد‪ .‬هاشـم امینی با تشـریح دسـتاوردهای یکپارچه سـازی اب و فاضالب شـهری و‬ ‫روسـتایی‪ ،‬هـدف از اجـرای طـرح "‪ "۳۰۰-۱۰۰‬را تامیـن اب اشـامیدنی سـالم و پایـدار و افزایـش کیفیـت ان برشـمرد‪ .‬وی هزینه اجرای طـرح مذکور را‬ ‫بالغ بـر ‪۵۷‬میلیاردتومـان عنـوان کـرد و افزود‪« :‬این طرح موجب تکمیل طرح های اب رسـانی در ‪ ۹۶‬روسـتا مشـتمل بر چند مجتمع اب رسـانی روسـتایی‬ ‫می شـود»‪ .‬مدیرعامـل شـرکت ابفـا اسـتان اصفهان همچنین عنـوان کرد‪« :‬بـا اجرای این طرح عالوه بر ‪ 948‬روسـتای تحت پوشـش اب رسـانی شـرکت‪،‬‬ ‫‪ ۱۸‬روسـتای جدیـد نیز تحت پوشـش قـرار می گیرند»‪.‬‬ ‫امینـی بابیان اینکـه در این طرح ‪ ۲۲‬سـامانه و تاسیسـات اب رسـانی‪ ،‬مشـترک و تجمیع می شـود‪ ،‬تصریح کـرد‪« :‬افزایش کیفی ظرفیت اب رسـانی به ‪۱۷‬‬ ‫روسـتا کـه پیش تـر مشـکل وجود نیترات در اب داشـتند از جملـه دیگر مزایای طرح مذکور اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه افزایش کمی ظرفیت اب رسـانی‬ ‫بـه روسـتاها جـزو اولویت هـای این شـرکت به شـمار مـی رود‪ ،‬اظهار داشـت‪ ۱۳۶« :‬روسـتا از مزیت این طرح بهره مند می شـوند و ‪ ۷۰‬روسـتا بـه منابع اب‬ ‫پایدار و سـالم دسترسـی پیدا می کنند»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت اب و فاضالب اصفهان حذف اب رسـانی سـیار برای ‪ ۲۰‬روسـتا و کاهش اب رسـانی سـیار به ‪ ۱۲‬روسـتا را از دیگر نتایج طرح برشـمرد‬ ‫و گفـت‪« :‬مقـدار کاهـش هدررفـت اب پـس از اجـرای پـروژه حـدود دودرصد و معـادل یک میلیون مترمکعب در سـال اسـت»‪ .‬امینی تصریح کـرد‪« :‬پس‬ ‫از یکپارچه سـازی شـرکت های ابفـا شـهری و روسـتایی کـه بـا هـدف کوچک سـازی و چابک سـازی انجام شـد‪ ،‬زمینه اسـتفاده مشـترک از تجهیـزات و‬ ‫تاسیسـات به دسـت امـد کـه به افزایش بهره وری و بهبـود کیفیت خدمات به ویژه برای روسـتاها منجر می شـود»‪ .‬وی اضافه کرد‪« :‬یکی دیگـر از نتایج این‬ ‫یکپارچه سـازی‪ ،‬کاهـش بـار هزینه هـای جاری و انتقال سـرمایه حفظ شـده بـه بخش های عمرانـی و هزینه کرد برای دیگـر طرح هاسـت»‪ .‬وی بابیان اینکه‬ ‫موضـوع یکپارچه سـازی شـرکت های ابفا شـهری و روسـتایی نیـز به عنوان پـروژه ای مهم از بخش سـازوکارهای پویش الـف‪-‬ب ایران در دسـتورکار وزارت‬ ‫نیـرو و شـرکت مهندسـی اب و فاضلاب کشـور قـرار گرفـت‪ ،‬اظهار داشـت‪« :‬پس از انجـام مطالعات اولیه و برگزاری جلسـات کارشناسـی در اواخر سـال‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬درراسـتای تحقـق اجـرای سیاسـت های کلـی اصـل ‪ ۴۴‬قانـون اساسـی و پـس از تصویـب شـورای عالـی اداری و هیئت وزیـران‪ ،‬یکپارچه سـازی‬ ‫شـرکت های مذکور اغاز شـد و ‪ ۳۵‬شـرکت اب و فاضالب شـهری با ‪ ۳۱‬شـرکت اب و فاضالب روسـتایی در سراسـر کشـور دارای سـاختار یکپارچه در‬ ‫بخش ارائه خدمات شـهری و روسـتایی شـدند»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان افزایـش بهـره وری در ارائـه خدمـات بـه مشـترکان را مهم تریـن مزیت طـرح یکپارچه سـازی شـرکت های ابفا‬ ‫شـهری و روسـتایی دانسـت تصریـح کـرد‪« :‬از مهم تریـن مزایـای یکپارچه سـازی می تـوان بـه مدیریـت واحـد و یکسـان توزیع منابـع اب شـرب در یک‬ ‫منطقه‪ ،‬ارتقای سـطح خدمات مناطق روسـتایی و کم کردن فاصله ان با مناطق شـهری‪ ،‬ارتقای تاسیسـات اب رسـانی در مناطق روسـتایی‪ ،‬جلوگیری از‬ ‫تصمیم گیری هـای متفـاوت درخصـوص توزیـع اب در یـک منطقـه‪ ،‬مدیریت بهینه و کارامدتر توزیع اب شـرب به واسـطه تسـلط و اشـراف کامل بر همه‬ ‫منابـع ابـی یـک منطقـه و دراختیار داشـتن امـار و اطالعات واحد اشـاره کرد»‪ .‬وی بااشـاره به اهمیـت افزایش اقدامـات الکترونیکی و غیرحضـوری به ویژه‬ ‫در دوران کرونـا افـزود‪« :‬درراسـتای تکریـم روسـتاییان و حفظ سلامت و حداقل ارتباط حضوری که افزایـش رضایتمندی را نیز به دنبال دارد‪ ،‬بسـیاری از‬ ‫اقدامـات به صـورت غیرحضـوری و بـا کیفیـت باال همچون شـهرها برای روسـتاها نیز انجام می پذیرد»‪ .‬مدیرعامل شـرکت ابفا اسـتان اصفهـان به اهمیت‬ ‫افزایـش نشـت یابی و جلوگیـری از هدر رفت اب اشـاره و خاطرنشـان کـرد‪« :‬اب بدون درامد شـهری ‪۱۶.1‬درصد براورد می شـود و این میزان در روسـتاها‬ ‫درمقایسـه با شـهرها باالتـر اسـت کـه با اجـرای طرح هـای مختلـف‪ ،‬ان را نیـز کاهش می دهیم»‪ .‬هاشـم امینـی بااشـاره به اینکه اسـتان اصفهـان در طرح‬ ‫یکپارچه سـازی شـرکت های اب و فاضالب پیشـرو بوده اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬مجموعه اب و فاضالب اسـتان امسـال به دلیل ایجاد سـامانه ‪ 1522‬در جشـنواره‬ ‫شـهید رجایی یکی از دسـتگاه های برتر درزمینه خدمات الکترونیک شـناخته شـد؛ ازاین رو‪ ،‬تاکید بر این شـد که سـامانه ‪ 1522‬برای روسـتاهای اسـتان‬ ‫نیـز راه انـدازی شـود تـا روسـتاییان بـرای دریافت خدمـات کوچک ماننـد تغییر نام‪ ،‬قبـض المثنی یا حتی خدمـات اولیه مثل درخواسـت انشـعاب اب و‬ ‫فاضلاب نیـازی به مراجعه حضوری به شـرکت ها و شـهرها نداشـته باشـند»‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪« :‬راه انـدازی سـامانه ‪ 1522‬روسـتایی نیازمنـد زیرسـاخت هایی بـود و بایـد تمـام پرونده هـای اب و فاضلاب روسـتایی اسـکن و بایگانـی‬ ‫الکترونیکـی می شـد کـه خوشـبختانه در هشت ماه گذشـته پرونـده ‪ 95‬درصـد از بیـش از ‪ 230‬هزار مشـترک روسـتایی بایگانی الکترونیک شـده اسـت و‬ ‫ازاین پـس می تواننـد خدمـات اب را ازطریق این سـامانه دریافت کنند»‪ .‬امینی خاطرنشـان کرد‪« :‬بـا انجام این اقدامـات الکترونیکی غیرحضوری علی رغم‬ ‫اینکه ‪ 17‬درصد مشـترکین اب اسـتان را انشـعابات روسـتایی تشکیل می دهد‪ ،‬سـهم تماس های غیرحضوری مشترکین به سـامانه ‪ 1522‬بالغ بر ‪ 23‬درصد‬ ‫کل تماس هاسـت کـه نشـان از موفق بـودن طرح یکپارچه سـازی و خدمات غیرحضوری مشـترکین در سـطح اسـتان دارد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت اب و فاضالب اسـتان اصفهان از دیگر خدمات شـبانه روزی شـرکت را سـامانه ‪ 122‬عنوان کرد و تصریح کرد‪« :‬سامانه ‪ 122‬پل ارتباطی‬ ‫مردم و شـرکت های اب و فاضالب اسـت که به وسـیله ان مشـترکین می توانند حوادث حوزه اب مانند ترکیدگی لوله ها‪ ،‬حادثه در انشـعاب اب و اشـکال‬ ‫در شـبکه توزیع و انتقال و همچنین در حوزه فاضالب مشـکالتی همچون گرفتگی فاضالب‪ ،‬فقدان دریچه یا شکسـتگی خط را به شـماره ‪ ۱۲۲‬گزارش‬ ‫دهند‪ .‬این مرکز با اسـتفاده از سیسـتم یکپارچه امدادرسـانی در تمام سـطح اسـتان امکان رسـیدگی هرچه سـریع تر به مشـکالت اب و فاضالب مشترکان‬ ‫را فراهـم سـاخته اسـت»‪ .‬وی بابیان اینکـه درحال حاضـر سـامانه ‪ 122‬ابفـا اسـتان اصفهان پاسـخگوی مشـترکان در ‪ 98‬شـهر و ‪ 948‬روستاسـت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«هم اکنـون حـدود پنج میلیون نفـر در اسـتان از شـبکه اب رسـانی پایـدار برخوردار هسـتند که مشـتمل بـر دو میلیون و ‪ 325‬هـزار و ‪ 843‬احاد مشـترک‬ ‫اسـت‪ .‬همچنیـن یک میلیون و ‪450‬هزار و ‪ 203‬احاد مشـترک فاضالب در اسـتان وجـود دارد»‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نقاط روشن و تاریک‬ ‫بودجه ‪1400‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سگ خانم بازیگر‬ ‫یا گردنبند ورزشکار‬ ‫معروف؟!‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬اذر ‪ - 1399‬شماره ‪2116‬‬ ‫رئیس جمهوری تشریح کرد؛‬ ‫الزامات موفقیت محدودیت های پویا‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین حسـن روحانـی در جلسـه سـتاد‬ ‫ملـی مقابلـه بـا کرونـا بااشـاره به اغـاز طـرح جامـع مقابله با‬ ‫کرونـا از اول اذرمـاه‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬این طـرح از روز شـنبه‬ ‫در شـهرهایی کـه وضعیـت قرمـز‪ ،‬نارنجـی و زرد دارنـد‪،‬‬ ‫اجرایـی و عملیاتـی شـد»‪ .‬وی بـا یـاداوری محدودیت هـای‬ ‫کرونایـی در زمـان اغـاز شـیوع کرونـا در اسـفندماه سـال‬ ‫گذشـته‪ ،‬گفـت‪« :‬درواقـع‪ ،‬در اغـاز شـیوع کرونا کـه مربوط‬ ‫بـه اسـفندماه سـال قبـل و فروردین مـاه امسـال بـود کـه ما‬ ‫یـک دوره بسیارسـخت داشـتیم‪ .‬مقرراتی وضع شـده بود که‬ ‫مـردم همکاری خوبـی کردند؛ وقتـی ما وارد اردیبهشـت ماه‬ ‫شـدیم‪ ،‬فشـار کرونایی کام ً‬ ‫ال کم شـد‪ .‬از اوایل اردیبهشت ماه‬ ‫کـه فشـار کم شـده بود تا دیـروز حـدود شـش ماه ازان زمان‬ ‫می گـذرد‪ .‬دراین مـدت متاسـفانه در برخـی اسـتان ها با موج‬ ‫دوم و اخیـرا ً هـم بـا مـوج سـوم کرونـا مواجـه شـدیم کـه‬ ‫تصمیـم بـر تعطیلی هوشـمند شـهرها گرفتیـم»‪ .‬به گزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی دولـت؛ رئیس جمهـوری افـزود‪« :‬هدف‬ ‫اصلـی این اسـت که انتقـال ویـروس را کنترل کنیـم و انتقال‬ ‫ویـروس بـه کمتریـن حـد ممکـن برسـد‪ .‬افـراد مبتلا را‬ ‫سـریع تر شناسـایی و درمان کنیـم و افرادی که باید قرنطینه‬ ‫شـوند‪ ،‬بـدون نیاز بـه بستری شـدن به خوبی مراقبت شـوند‪.‬‬ ‫تجمـع و تـردد را کاهـش دهیـم»‪ .‬روحانی با یـاداوری اینکه‬ ‫بعضـی جاهـا ناچار بـه تعطیلی شـدیم تا تجمع و تـردد کم‬ ‫ً‬ ‫«قبلا می گفتیم همه پروتکل هـا را مراعات‬ ‫شـود‪ ،‬ادامـه داد‪:‬‬ ‫کننـد به خاطراینکه خودتان و اقوامتان سـالم بمانید و فشـار‬ ‫از دوش کادر درمانـی کاهـش پیـدا کنـد‪ .‬االن عالوه براین ها؛‬ ‫مـا بایـد تمـام اصـول را مراعـات کنیم تا فشـار اقتصـادی بر‬ ‫کسـب وکارها و فعالیت هـای اقتصـادی هرچه سـریع تر کـم‬ ‫شـود‪ .‬اگر همه دسـتورالعمل ها را مراعات کنند‪ ،‬ممکن است‬ ‫ایـن تعطیلی هـا بـه ‪ ۱۰‬روز برسـد؛ امـا اگـر مراعـات نکنیم‪،‬‬ ‫ممکـن اسـت این دوهفتـه به نقطه مطلـوب نرسـد»‪ .‬وی با‬ ‫تشـریح الزامـات موفقیـت محدودیت هـای پویـا و تعطیالت‬ ‫گفـت‪« :‬اولیـن الـزام موفقیـت این طـرح‪ ،‬مسـئولیت پذیری‬ ‫احـاد مـردم اسـت‪ .‬این تعطیلات بـرای این بودکه بـه مردم‬ ‫بگوییـم ویروس کرونا خیلی جدی سـت و همـه باید مراعات‬ ‫کنیـم‪ .‬بحـث سـر تعطیلی نبـود کـه مغازه ای بسـته شـود‪.‬‬ ‫بحـث این بودکه مـردم در فاصله های اجتماعـی و برنامه های‬ ‫دورهمـی مراعات کنند و جمع نشـوند»‪ .‬روحانی بابیان اینکه‬ ‫دورهمی ها بیش از کسـب وکارها مشـکل ایجاد کـرده‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪« :‬وقتـی فـردی فـوت می کند‪ ،‬مـردم در تشـییع جنازه او‬ ‫شـرکت می کننـد؛ می گوینـد اگر شـرکت نکنیم‪ ،‬بد اسـت!‬ ‫ایـن جمع شـدن ها مشـکالت بسـیاری ایجـاد کـرده‪ً .‬‬ ‫قبلا‬ ‫می گفتنـد بایـد مراقب عطسـه و سـرفه بـود‪ .‬تحقیقاتی که‬ ‫اخیـرا ً انجـام شـده‪ ،‬نشـان می دهـد کـه خـود حـرف زدن و‬ ‫صحبت کـردن هـم افشـانه های تنفسـی را منتشـر می کنـد‬ ‫کـه ممکـن اسـت سـنگین یـا سـبک باشـد‪ .‬دراین شـرایط‬ ‫وقتـی افـراد دورهـم جمع می شـوند و ماسـک هم برداشـته‬ ‫می شـود‪ ،‬اگـر یک نفر مبتال باشـد‪ ،‬خودبه خـود باعث ابتالی‬ ‫بقیـه می شـود»‪ .‬رئیـس دولـت دوازدهـم بـا یـاداوری اینکه‬ ‫امـروز بسـیاری از ابتالهـا‪ ،‬خانوادگی سـت‪ ،‬گفـت‪« :‬گاهـی‬ ‫ً‬ ‫کاملا بی عالمت یـا ب ا عالمت‬ ‫می بینیـم یـک یـا دونفر بیمار‬ ‫ضعیـف‪ ،‬همـه را مبتلا کـرده؛ بنابرایـن‪ ،‬مسـئولیت پذیری‬ ‫احـاد افـراد جامعـه‪ ،‬الـزام اول اسـت تـا ایـن محدودیـت‬ ‫اثربخـش باشـد»‪ .‬وی الـزام دوم را ضمانـت اجـرای مصوبات‬ ‫برشـمرد و ادامـه داد‪« :‬مصوبـات بسـیاری تصویـب کردیـم‪.‬‬ ‫البتـه اینکـه مرکـب روی کاغذ باشـد‪ ،‬تاثیر نـدارد‪ .‬مصوبات‬ ‫بایـد اجـرا شـود‪ .‬عـده ای زیـادی از مـردم مصوبـات را اجـرا‬ ‫می کننـد؛ امـا افـرادی کمـی بی مبـاالت هسـتند؛ بنابرایـن‪،‬‬ ‫باید دسـتگاه هایی که مسـئولیت ضمانت اجرا بـر دوش انان‬ ‫اسـت ماننـد دسـتگاه های ناظر بر اجـرا‪ ،‬قوه قضائیـه‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظامـی‪ ،‬بسـیج‪ ،‬تعزیـرات‪ ،‬اتحادیه هـا و همـه کسـانی که‬ ‫ازطریـق قـرارگاه مصوبـات به طورمرتـب بـه انـان ابلاغ و‬ ‫اطالع رسـانی می شـود‪ ،‬بایـد اقـدام کنند و پایش مسـتمری‬ ‫داشـته باشـند»‪ .‬رئیس دولت دوازدهم‪ ،‬از ارائه پیشنهادی در‬ ‫جلسـه ستاد خبر داد که قرار اسـت قرارگاه ان را بررسی کند‬ ‫و گفت‪« :‬براسـاس این پیشنهاد؛ همه افراد جامعه باید کارت‬ ‫ملـی یـا کارت شناسـایی معتبـر با شـماره ملی همـراه خود‬ ‫داشـته باشـند تا بـه فرد مبتلا اجـازه ندهیم وارد سیسـتم‬ ‫حمل ونقـل‪ ،‬محـل اجتماعـات یا فضای کسـب وکار شـود»‪.‬‬ ‫وی همـکاری و همراهـی دسـتگاه های دولتـی و غیردولتـی‬ ‫را به عنـوان الـزام سـوم موردتاکیـد قـرار داد و گفـت‪« :‬در‬ ‫اجـرای طـرح جامـع بایـد همـه دسـتگاه ها دست به دسـت‬ ‫هـم بدهنـد و ایـن کار بـا موفقیـت به سـرانجام برسـد»‪ .‬وی‬ ‫الـزام چهـارم را کمک و همیاری خیرین‪ ،‬بسـیج‪ ،‬هالل احمر‬ ‫و حتـی سـمن ها دانسـت و گفـت‪« :‬همـه بایـد دراین زمینه‬ ‫یـاری و کمـک کننـد؛ مخصوصـاً بـه افرادی کـه در قرنطینه‬ ‫هسـتند‪ .‬اعالم شـد کـه روزانه ‪ ۱۰۰‬هزار تسـت سـریع انجام‬ ‫خواهـد گرفـت و ایـن‪ ،‬موضـوع مهمی سـت که گرچـه با ان‬ ‫تعـداد مبتالیـان افزایـش می یابـد؛ ولـی ازطرف دیگر شـمار‬ ‫مرگ ومیـر و بسـتری ها کاهش پیـدا خواهد کـرد»‪ .‬وی الزام‬ ‫پنجـم را اطالع رسـانی به موقع‪ ،‬شـفاف و روشـن ذکـر کرد و‬ ‫گفـت‪« :‬تصمیماتـی که اینجـا یا در قـرارگاه اتخاذ می شـود‬ ‫و توصیه هـا و پروتکل هایـی کـه وزارت بهداشـت دارد‪ ،‬بایـد‬ ‫بـا زبـان روشـن‪ ،‬صریـح و واضـح بـه مـردم ابلاغ شـود»‪.‬‬ ‫رئیس جمهـوری گفت‪« :‬مسـئله ششـم‪ ،‬اقنـا ِع مردم اسـت‪.‬‬ ‫مـردم باید قانع شـوند دراین شـرایط راه دیگـری نداریم؛ زیرا‬ ‫واکسـن و دارویـی مطمئن نداریم؛ بنابرایـن‪ ،‬راهی جز اجرای‬ ‫توصیه هـا و پروتکل های پزشـکی و رعایت فاصله ها و مراعات‬ ‫اصـول بهداشـتی‪ ،‬دورهـم جمع نشـدن ها و کاهـش تـردد‬ ‫نداریم‪ .‬یکی از مصوبات این بودکه تردد شـبانه از سـاعت ‪21‬‬ ‫کاهـش پیدا کنـد؛ به دلیل اینکه بسـیاری از ایـن دورهمی ها‬ ‫ناشـی ازاین ترددهاسـت و اگـر تـردد قطع شـود‪ ،‬دورهمی ها‬ ‫کاهـش می یابـد‪ .‬درکناراین کارها بایـد طرح های مکمل هم‬ ‫پیـدا و اضافه کنیم که به نتیجه برسـیم»‪ .‬روحانـی ادامه داد‪:‬‬ ‫«الـزام هفتـم‪ ،‬اقـدام صداوسـیما برای سـاعات فراغـت مردم‬ ‫اسـت‪ .‬وقتـی بـه مـردم می گوییـم در خانـه بمانیـد‪ ،‬خیلـی‬ ‫مهـم اسـت کـه صداوسـیما برنامه هـای شـاد داشـته باشـد‬ ‫و بتوانـد وقـت مـردم را به خوبـی پـر کنـد و اموزنده باشـد و‬ ‫دانشـگاه ها و اموزش وپـرورش هـم ازطریـق فضـای مجـازی‬ ‫بتواننـد کالس هـای درس را ادامـه دهند و در خانه با اسـتاد‬ ‫و معلمشـان در تماس باشـند کـه این هم جزو الزاماتی سـت‬ ‫کـه بایـد اجرا شـود»‪ .‬وی الـزام هشـتم را اقدامـات حمایتی‬ ‫و جبرانـی ذکـر کـرد و گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه دوهفتـه‬ ‫کسـب وکار و فعالیت هـای اقتصـادی مردم تعطیل می شـود‪،‬‬ ‫بایـد درحدی کـه تـوان و امکانـات داریـم‪ ،‬مـردم را یـاری و‬ ‫کمـک کنیـم؛ ازایـن رو‪ ،‬مصـوب شـد بـرای ‪29.7‬میلیون نفر‬ ‫ماهانـه تـا پایـان امسـال هرمـاه ‪ ۱۰۰‬هزارتومـان بالعـوض‬ ‫پرداخـت کنیـم‪ .‬همچنین بـرای ‪ ۱۰‬میلیون خانـوار هم مقرر‬ ‫شـد وام یک میلیون تومانی دراختیار ان ها قرار بگیرد‪ .‬شـبیه‬ ‫وامـی که اوایل سـال دراختیار مردم قرار گرفـت و ان وام هم‬ ‫‪ ۳۰‬ماهه اسـت و مردم بازپرداخت می کنند‪ .‬مسـئله پرداخت‬ ‫پـول گاز و مشـکالتی کـه بـرای چـک به وجـود می ایـد و‬ ‫مـوارد دیگـر کـه مشـابه چیزهایی سـت کـه در اوایـل سـال‬ ‫بـرای موارد متعـدد تصویب کـرده بودیـم و امهالی یک ماهه‬ ‫و دوماهـه یـا چهارمـاه دادیـم تـا مشـکالتی کـه احتمـاالً‬ ‫پیـش روی مـردم اسـت‪ ،‬کاسـته شـود»‪ .‬وی باتاکیدبـر لزوم‬ ‫همراهـی و همـکاری بـرای موفقیـت طـرح جامـع مقابله با‬ ‫کرونـا و محدودیت هـای پویا اظهار داشـت‪« :‬اگـر تمام مردم‬ ‫دسـتورالعمل ها را مراعات کنند و دورهمی ها را کنار بگذارند‬ ‫و در تجمعات غیرضروری شـرکت نکنند و ترددها را کاهش‬ ‫دهنـد‪ ،‬نیاز بـه تعطیلی نداریـم‪ .‬درواقع‪ ،‬ایـن تعطیالت برای‬ ‫این بودکه به مردم بگوییم شـرایط‪ ،‬شـرایط سـخت و هشدار‬ ‫اسـت‪ .‬امیـدوارم مردم با مراعات خود؛ هـم تعطیالت را کوتاه‬ ‫کننـد و هـم نقل وانتقال بیماری و فوتی هـا را کاهش دهند»‪.‬‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫نقطه های روشن و تاریک‬ ‫بودجه ‪1400‬‬ ‫نگاه متفاوت پاریس و برلین به «نیاز اروپا به امریکا»‬ ‫خودمختاری استراتژیک یا تکیه بر باد؟!‬ ‫ِ‬ ‫بــا پیــروزی جــو بایــدن؛ نامــزد حــزب دموکــرات در‬ ‫انتخابــات ‪ ۲۰۲۰‬ایــاالت متحــده امریــکا‪ ،‬اگرچــه امانوئــل‬ ‫مکــرون؛ رئیس جمهــوری فرانســه خواســتار اســتقالل‬ ‫اروپایی هــا از امریکاســت؛ انــگال مــرکل؛ صدراعظــم‬ ‫المــان تاکیــد دارد اروپــا همچنــان بــه واشــینگتن نیــاز‬ ‫دارد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ برلیــن و پاریــس کــه هیچ وقــت‬ ‫دیــدگاه یکســانی پیرامــون روابــط بــا ان ســوی اقیانــوس‬ ‫اطلــس نداشــتند‪ ،‬بــا انتخابــات ریاســت جمهوری ‪۲۰۲۰‬‬ ‫امریــکا و پیــروزی جــو بایــدن درایــن کارزار‪ ،‬باردیگــر‬ ‫خودمختــاری اســتراتژیک اروپایی هــا در کانــون بحــث‬ ‫و بررســی قــرار می گیــرد‪ .‬درحالی کــه فرانســه بــر‬ ‫اســتقالل اروپایی هــا از ایــاالت متحــده و تکیه بر خــود‪،‬‬ ‫به منظــور تقویــت انســجام و ثبــات و تحکیــم قــدرت قــاره‬ ‫ســبز تاکیــد دارد؛ برلیــن براین بــاور اســت کــه ایــن ارمان‬ ‫در بلندمــدت محقــق شــده؛ امــا درحال حاضــر اروپــا بــه‬ ‫احیــای روابــط فرااتالنتیــک بــا ایــاالت متحــده بــا هــدف‬ ‫تامیــن امنیــت‪ ،‬ثبــات و رفــاه خــود نیازمنــد اســت‪.‬‬ ‫روزنامـه فرانسـوی «اوسـت فرانس» نوشـت؛ اگرچه دونالـد ترامپ؛‬ ‫نامـزد جمهوری خـواه و مغلـوب انتخابـات ‪ ۲۰۲۰‬امریـکا بیهـوده‬ ‫فریـاد پیـروزی سـر می دهـد؛ امـا جهـان در حال اماده شـدن بـرای‬ ‫ریاسـت جمهوری بایـدن‪ ،‬مسـتاجر اتی کاخ سـفید اسـت که البته‬ ‫بـرای اروپایی هـا بازگشـت یک متحد دوسـت و نسـبتاً قابل اعتماد‬ ‫امریکایـی‪ ،‬خبـر خوشایندی سـت‪ .‬ایـن روزنامـه فرانسـوی تصریح‬ ‫بو هوایی‪ ،‬همه گیری‬ ‫کـرد؛ چالش های جهانـی؛ ازجمله تغییـرات ا ‬ ‫کوویـد‪ ،۱۹-‬امنیـت‪ ،‬دموکراسـی و ‪ ...‬مسـتلزم گفت وگوی سـازنده‬ ‫در هردوطـرف اقیانـوس اطلـس دارد؛ گرچـه ازاین نظـر‪ ،‬وعده هـای‬ ‫بایـدن قابل اطمینـان باشـد؛ امـا مسـلم انکـه عقب نشـینی ایاالت‬ ‫متحـده کـه در زمان باراک اوباما اغاز و ازسـوی دونالـد ترامپ ادامه‬ ‫یافت؛ سیاسـت های نهادینه و سـاختاری ایاالت متحده اسـت که با‬ ‫ترامـپ یـا بدون او تداوم خواهد یافت‪ .‬نیز خواسـته های واشـینگتن‬ ‫درمـورد بودجـه ناتو تغییر نخواهـد کرد؛ اگرچه بایـدن ایرلندی تبار‬ ‫دراین بـاره مصمم تـر و منعطف تـر عمـل کنـد‪ .‬روزنامـه فرانسـوی‬ ‫«اوسـت فرانس» درادامه نوشـت؛ امانوئل مکـرون (رئیس جمهوری‬ ‫فرانسـه) براین بـاور اسـت کـه بازگشـت یـک امریـکای متحـد‪،‬‬ ‫ضـرورت دسـتیابی بـه «خودمختـاری اسـتراتژیک» اروپایی هـا را‬ ‫تغییـر نمی دهـد‪ .‬به زعـم وی؛ اروپا اکنون چیـزی فراتـر از یک بازار‬ ‫تجـاری سـاده بـوده و درواقع‪ ،‬یک نهاد سیاسی سـت‪ .‬به نوشـته این‬ ‫نشـریه فرانسـوی؛ اما برلین نظر متفاوتـی دارد‪ .‬تمایـل برلین برای‬ ‫برقـراری ارتبـاط مجـدد با واشـینگتن‪ ،‬بعـد از اختالفات سـال های‬ ‫اخیـر بـا ترامـپ‪ ،‬مشـهود اسـت‪ .‬نشـریه «پولیتیکـو» به نقـل از انه‬ ‫گـرت کارن باوئـر (وزیـر دفـاع المـان) نوشـت؛ واشـینگتن‪ ،‬متحـد‬ ‫اصلـی سیاسـت امنیتـی و دفاعـی برلیـن بـوده و هسـت و در‬ ‫اینـده نزدیـک به همین ترتیـب باقـی خواهنـد مانـد‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫«ایـده خودمختـاری اسـتراتژیک بـرای اروپـا اغراق امیـز اسـت؛‬ ‫ی نظامی و هسـته ای‬ ‫اگـر براین مبنـا باشـد که بـدون ناتـو و توانایـ ‬ ‫ایـاالت متحـده می توانیم امنیـت‪ ،‬ثبـات و رفـاه را در اروپا تضمین‬ ‫کنیـم»‪ .‬امانوئـل مکرون؛ رئیس جمهـوری فرانسـه بالفاصله صریحاً‬ ‫از اظهـارات وزیـر دفـاع المـان مبنی بـر نیاز داشـتن اروپا بـه امریکا‬ ‫انتقـاد کـرد و در مصاحبـه ای بـا مجلـه پاریسـی ‪Grand Continent‬‬ ‫گفـت‪« :‬فکـر می کنـم ایـن برداشـت نادرسـتی از داسـتان اسـت‪.‬‬ ‫خوشـبختانه تاجایی کـه مـن می دانـم‪ ،‬صدراعظـم المـان این خط‬ ‫را دنبـال نمی کنـد»‪ .‬براین مبنـا؛ وی باردیگـر خواسـتار اسـتقالل‬ ‫اروپـا از امریـکا شـد و افـزود‪« :‬ایـاالت متحـده فقـط درصـورت‬ ‫جدی بـودن اروپـا بـا خـود و نیـز مصمم بـودن در دفـاع از خـود‪،‬‬ ‫بـه مـا به عنوان متحـد احتـرام خواهـد گذاشـت»‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫فرانسـه پیش ازایـن نیـز بارهـا بـر لـزوم تشـکیل ارتـش مسـتقل‬ ‫اروپایـی تاکیـد کـرده اسـت‪ .‬روزنامـه فرانسـوی «اوسـت فرانـس»‬ ‫درادامـه نوشـت؛ وزیـر دفـاع المـان نیـز بااشـاره به امـکان تقسـیم‬ ‫کرسـی عضو دائم شـورای امنیت سـازمان ملـل و همچنین انتقال‬ ‫پارلمان اروپا از استراسـبورگ به بروکسـل‪ ،‬به روشـی غیردوسـتانه و‬ ‫حتی پرخاشـگرانه به سـخنرانی رئیس جمهوری فرانسـه پاسخ داد‪.‬‬ ‫درواکنش به این سـخنان‪ ،‬فرانسیسـکا برانتنر؛ سخنگوی فراکسیون‬ ‫حـزب سـبز در پارلمـان اروپا‪ ،‬انتقاد مکـرون از کرامـپ کارن باوئر را‬ ‫ً‬ ‫کاملا موجـه دانسـت‪ .‬وی گفـت‪« :‬ما نبایـد از همان ابتـدا هرگونه‬ ‫حـق حاکمیـت خود را انـکار کنیم؛ بلکه بایـد فعاالنـه روی ان کار‬ ‫کنیـم‪ .‬ایـن دقیقـاً همان چیزی سـت که ایـاالت متحـده از ما طلب‬ ‫می کنـد»‪ .‬به گفتـه وی؛ دولـت المـان باید همـراه فرانسـه‪ ،‬به جای‬ ‫کاسـتن از سـرعت همکاری هـا‪ ،‬موتـور توسـعه بیشـتر اروپا باشـد‪.‬‬ ‫بـرای تلطیف اوضاع‪ ،‬اشـتفن زایبـرت؛ سـخنگوی صدراعظم المان‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬مـا بـا دوسـتان فرانسـوی خـود اشـتیاق داریم که‬ ‫بتوانیـم به عنـوان قدرتـی مسـتقل عمـل کنیـم»‪ .‬انگال مـرکل نیز‬ ‫اغلـب از «خودمختـاری اسـتراتژیک» الزم بـرای اروپاییـان حـرف‬ ‫می زنـد‪ .‬بااین حـال‪ ،‬حـزب سوسـیال دموکرات (‪)SPD‬؛ شـریک‬ ‫ائتالفـی دولت مـرکل‪ ،‬مخالف چنین دیدگاهی سـت‪ .‬نیل اشـمید؛‬ ‫سـخنگوی سیاسـت خارجـی گـروه پارلمانـی این حـزب می گوید‬ ‫کـه اتحادیـه اروپـا درمعرض خطـ ِر بازگشـت بـه الگوهـای سـنتی‬ ‫فرااتالنتیـک در دهـه ‪ ۱۹۸۰‬قـرار دارد‪ .‬به گفتـه وی؛ ایجـاد تضـاد‬ ‫بیـن اسـتقالل اروپـا و روابـط بیـن دو سـوی اقیانـوس اطلس هیچ‬ ‫معنایـی نـدارد‪ .‬فارغ از لفاظی مکـرون و وزیر دفاع المان‪ ،‬مطبوعات‬ ‫المـان گـزارش می دهنـد کـه اهداف مکـرون در بلندمـدت محقق‬ ‫می شـود؛ حال انکـه برلیـن اکنـون براین بـاور اسـت کـه ایـاالت‬ ‫متحـده و ناتـو برای امنیت قاره سـبز ضروری اند‪ .‬هایکـو ماس و ژان‬ ‫ایـو لودریـان؛ دو وزیر امـور خارجه‪ ،‬در مطلبی که برای نشـریه های‬ ‫«دی سـایت» و «لومونـد» نوشـتند؛ تاکید کردنـد‪« :‬انتخاب بایدن‬ ‫راه را بـرای تقویـت وحـدت مـا در دو سـوی اقیانـوس اطلس علیه‬ ‫خودکامه هـا و کشـورهایی کـه می خواهنـد قدرت خـود را برخالف‬ ‫نظـم بین المللـی یـا توازن هـای منطقـه ای ترسـیم کننـد‪ ،‬همـوار‬ ‫می کنـد»؛ امـا اینکه این سـخن دقیقاً چـه معنایـی دارد‪ ،‬همچنان‬ ‫در دو کشـور محـل بحـث اسـت‪ .‬ایـا اروپـا بایـد دوبـاره خـود را به‬ ‫امریـکا وابسـته کنـد یا جرئت اسـتقالل بیشـتری داشـته باشـد؟‬ ‫روزنامه فرانسـوی «اوست فرانس» خاطرنشـان کرد؛ درمورد مسائل‬ ‫دفاعی‪ ،‬در برلین طی سـال های اخیر‪ ،‬چرخشـی تدریجی به سـوی‬ ‫تعهـدات بیشـتر صورت گرفتـه؛ اما تابـوی نظامی همچنـان برقرار‬ ‫اسـت‪ .‬بـا تحـوالت اخیـر در سیاسـت خارجـی ایـاالت متحـده از‬ ‫زمـان دوره ریاسـت جمهوری اوبامـا‪ ،‬صلح طلبی در زیـر چتر امریکا‬ ‫دیگر گزینه مناسـبی نیسـت‪ .‬فرانسـوا هایزبورگ؛ کارشـناس بنیاد‬ ‫تحقیقـات اسـتراتژیک عنـوان کـرد کـه خـروج از چهارچـوب ناتو‬ ‫بـرای المانی هـا ازنظـر عقلی دشـوار اسـت؛ درواقـع‪ ،‬ان هـا درمورد‬ ‫تامیـن امنیـت خود خـارج از ناتو وحشـت دارنـد؛ اما فرانسـوی ها‪،‬‬ ‫خـوب یـا بد‪ ،‬به ان عـادت کرده اند‪ .‬چه بخواهیـم و چه نخواهیم‪ ،‬با‬ ‫تقویت انسـجام اقتصادی بین کشـورهای عضو اتحادیـه اروپا‪ ،‬نوعی‬ ‫ً‬ ‫«مثلا درمورد‬ ‫منافـع ملـی اروپـا شـکل گرفتـه اسـت‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫ایرلنـد در مذاکـرات برگزیت‪ ،‬ابتـدای امر هیچ کس تصـور نمی کرد‬ ‫این موضـوع مهمی باشـد؛ اما پـس ازان‪ ،‬برای همه کشـورهای عضو‬ ‫اتحادیـه اروپـا تبدیل به خط قرمز شـده اسـت»‪ .‬نشـریه فرانسـوی‬ ‫«لوپاریزیـن» به نقـل از الیـزه تاکیـد کـرد کـه روابـط دوجانبـه بـا‬ ‫امریـکا وجـود دارد؛ امـا تامین منافع اسـتراتژیک درگرو مشـارکت‬ ‫اروپایی هاسـت‪ .‬کلمان بون؛ وزیر مشـاور دولت فرانسـه در امور اروپا‬ ‫نیـز تصریـح کـرد‪« :‬فاصلـه اسـتراتژیک از اروپا کـه از زمـان باراک‬ ‫اوبامـا (رئیس جمهـوری وقت امریکا) اغاز شـده اسـت‪ ،‬باقی خواهد‬ ‫مانـد‪ .‬ایـن اشـتباه اسـت کـه بـاور کنیم همه چیـز تغییـر می کند؛‬ ‫اروپـا بیش از هرچیـز بایـد بـه خـود متکـی باشـد»‪ .‬به گفتـه رونالد‬ ‫لسـکور (نماینده حـزب جمهوری به پیـش)؛ رئیس جمهوری جدید‬ ‫(بایـدن) شـخصیت جدیـدی نیـز دارد؛ او در نقطـه مقابـل ترامـپ‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬سیاسـت های ترامـپ مبتنی بـر یک جانبه گرایـی‬ ‫بـود؛ درحالی کـه در سیاسـت های بایـدن بیشـتر می تـوان انتظـار‬ ‫چندجانبه گرایـی داشـت‪ .‬روابـط دو سـوی اتالنتیـک (اروپـا و‬ ‫امریـکا) کـه در دهه هـای اخیر در مسـائلی نظیـ ِر موافقت نامه های‬ ‫تجـاری‪ ،‬پروتـکل کیوتـو‪ ،‬جنگ عـراق و ‪ ...‬دچار شـکاف شـده بود‪،‬‬ ‫پـس از روی کارامـدن دونالـد ترامـپ و اختالف مواضـع طرفین در‬ ‫موضوعـات بین المللی نظیر ناتـو‪ ،‬تعهدات بین المللـی مانند پیمان‬ ‫پاریـس‪ ،‬برجـام و تحریم هـای یک سـویه‪ ،‬مسـائل تجـاری و سـایر‬ ‫بحران هـای بین المللـی در سـایه سیاسـت های یک جانبه گرایـی‬ ‫و قلدرمابـی ترامـپ بـه اوج خـود رسـید‪ .‬حـال بـا انتخـاب بایدن‪،‬‬ ‫اروپایی هـا نفـس راحتـی کشـیده و از بهبـود روابـط و مناسـبات‬ ‫سیاسـی و اقتصـادی بـا واشـینگتن‪ ،‬احیـای روابـط فرااتالنتیک و‬ ‫بازگشـت به چندجانبه گرایـی و تعهدات بین المللـی ایاالت متحده‬ ‫ابـراز امیـدواری کردنـد‪ .‬هرچنـد اروپایی هـا براین عقیـده هسـتند‬ ‫کـه انتخـاب جـو بایـدن شـاید کمـی اوضـاع را بهبـود بخشـد؛ اما‬ ‫ایـن به معنـای چرخـش ‪180‬درجـه ای متحد دیرینه خـود نخواهد‬ ‫بـود؛ زیـرا درواقـع‪ ،‬خط مشـی های اصلی سیاسـت خارجـی امریکا‬ ‫باقـی خواهـد مانـد و اختالف نظرهـا بـر سـر موضوعـات اصلـی در‬ ‫قامت مناسـبات دوسـتانه به قوت خـود باقـی خواهد مانـد‪ .‬ازاین رو‪،‬‬ ‫اروپایی هـا در سـال های اخیـر به درسـتی دریافته اند قـاره اروپا باید‬ ‫بـه خـود متکـی باشـد؛ وحـدت‪ ،‬ثبـات و حاکمیـت قدرت خـود را‬ ‫تثبیـت کنـد و همچنیـن؛ تامین منافع اسـتراتژیک خـود را درگرو‬ ‫مشـارکت خـود اروپایی هـا بازیابد‪.‬‬ ‫واکنش نمایندگان مجلس به حادثه تخریب یک خانه در بندرعباس‬ ‫به دنبـال انتشـار خبـر خودسـوزی زنـی در‬ ‫بندرعبـاس به دلیـل تخریـب منزلـش توسـط‬ ‫مامـوران شـهرداری‪ ،‬نمایندگان مجلس شـورای‬ ‫اسلامی بـا وعـده پیگیـری این موضـوع بـر لزوم‬ ‫محاکمـه متخلفـان و خاطیـان ایـن حادثـه و‬ ‫دلجویـی از خانـواده اسـیب دیده تاکید داشـتند‪.‬‬ ‫به گـزارش ایسـنا؛ چندروزگذشـته فیلمـی‬ ‫در فضـای مجـازی منتشـر شـد کـه مامـوران‬ ‫شـهرداری بندرعبـاس‪ ،‬منـزل زنـی را تخریـب‬ ‫کـرده و ایـن بانـوی ‪ ۳۵‬سـاله در واکنـش‪ ،‬اقـدام‬ ‫بـه خودسـوزی می کنـد‪ .‬اکنـون بنـا بـر گفتـه‬ ‫فاطمـه نوروزیـان؛ مدیـر روابط عمومی دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی هرمـزگان‪ ،‬ایـن زن بندرعباسـی‬ ‫بـا ‪ ۱۷‬درصد سـوختگی از ناحیه دسـت و قفسـه‬ ‫سـینه‪ ،‬در بخش سـوختگی بیمارسـتان شـهید‬ ‫محمـدی بندرعبـاس بستری سـت‪ .‬بعـد از وقوع‬ ‫ایـن حادثـه‪ ،‬مجتبی قهرمانی؛ دادسـتان عمومی‬ ‫و انقلاب شهرسـتان بندرعبـاس‪ ،‬از برخـورد بـا‬ ‫مسـببانش سـخن گفـت و توضیـح داد‪« :‬پرونده‬ ‫قضائـی بـرای متخلفیـن تشـکیل و چگونگـی‬ ‫رویـداد دردست بررسی سـت‪ .‬همچنیـن بـه‬ ‫سـازمان های حمایتـی هم دسـتور قضائـی داده‬ ‫شـده کـه به ایـن خانـواده کمـک فوری شـود»‪.‬‬ ‫رضـا مختـاری (بازرس کل اسـتان هرمزگان) نیز‬ ‫باتاکیدبـر برخـورد بی اغماض و قانونـی با عوامل‬ ‫و مقصـران‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬ایـن پرونـده به صورت‬ ‫ویـژه دردست بررسی سـت و تـا حصـول نتیجـه‬ ‫به طورجـدی و مسـتمر پیگیـری خواهـد شـد‪.‬‬ ‫تصـرف اراضـی ملـی به صـورت غیرقانونـی مجاز‬ ‫نیسـت و امری غیرقانونی محسـوب می شود؛ اما‬ ‫بایـد این گونه مسـائل به شـیوه صحیح و بـه دوراز‬ ‫حادث شـدن این گونـه اتفاقـات انجـام شـود»‪.‬‬ ‫درتوضیـح علـت تخریب خانـه زن بندرعباسـی‪،‬‬ ‫اسـماعیل موحدی نـژاد (معاون خدمات شـهری‬ ‫شـهرداری بندرعبـاس) گفت‪« :‬منـزل این خانم‬ ‫در زمین هـای تصرفـی ملـی سـاخته شـده بـود‬ ‫و ساخت وسـاز ان غیرقانونـی بـود‪ .‬پیش ازایـن‪،‬‬ ‫چندیـن مرتبه به ایـن خانواده بـرای ترک محل‬ ‫تذکـر داده شـده بـود؛ زیـرا در منطقـه غیرمجاز‬ ‫و ناامـن در بسـتر رودخانـه اقـدام بـه سـاخت‬ ‫اتاقـک کـرده بودنـد»‪ .‬او ایـن را هـم گفـت که از‬ ‫ایـن خانـم با حضـور گروهـی ازطرف شـهرداری‬ ‫بندرعباس دلجویی شـده و طبق دسـتور شهردار‬ ‫عالوه بـر پرداخـت تمـام هزینه هـای درمـان بـا‬ ‫هماهنگـی وزارت مسـکن و شهرسـازی زمینـی‬ ‫بـه ایـن خانـواده اهـدا شـود‪ .‬نمایندگان اسـتان‬ ‫هرمـزگان در مجلـس نیـز بـا انتشـار پیامـی‪،‬‬ ‫تخریـب خانـه زن بندرعباسـی را غیرانسـانی و‬ ‫وهـن جامعـه اسلامی توصیف کرده کـه وجدان‬ ‫جمعـی را به شـدت ازرده کرده‪ .‬ایـن نمایندگان‪،‬‬ ‫وعـده پیگیـری جـدی ایـن حادثـه را داده و‬ ‫ضمـن محکومیت شـدید ان؛ خواهـان محاکمه‬ ‫متخلفـان و خاطیـان و دلجویـی از خانـواده‬ ‫اسـیب دیده شـدند‪ .‬همچنیـن پیشـنهاد کردند‬ ‫کـه مـوادی بـه قانـون شـهرداری ها اضافه شـود‬ ‫تـا اختیـار اقدامات قهـری راسـاً از شـهرداری ها‬ ‫سـلب شـده یـا این نهـاد جهـت انجـام این مهم‪،‬‬ ‫ملـزم به تربیـت و امـوزش جدی مامـوران خود‬ ‫شـود‪ .‬سـمیه رفیعـی (رئیس فراکسـیون محیط‬ ‫زیسـت) نیـز در صفحـه توئیتـر خـود‪ ،‬از سـفر‬ ‫بـه بندرعبـاس بـرای پیگیـری رونـد ممنوعیت‬ ‫صیـد تـرال و درمـان ایـن زن مظلوم سرپرسـت‬ ‫خانـوار سـخن گفـت و ایـن را هم اضافـه کرد که‬ ‫اصلاح قوانیـن موجـود در مجلـس و نیز توضیح‬ ‫از وزیـر کشـور دربـاره چرایـی تکـرار مسـائلی‬ ‫ازاین دسـت در دسـتورکار خواهـد بـود‪ .‬رئیس و‬ ‫اعضـای فراکسـیون محیط زیسـت مجلس نیز با‬ ‫حضور در بیمارسـتان شهید محمدی‪ ،‬از مصدوم‬ ‫حادثه تخریب منزل مسـکونی توسـط شهرداری‬ ‫بندرعبـاس عیـادت کردند‪ .‬ان هـا در جریان روند‬ ‫رسـیدگی بـه وضعیـت و مراحـل درمـان او قرار‬ ‫گرفتـه و قـول همـکاری و مسـاعدت بـرای رفع‬ ‫مشـکالتش را دادنـد‪ .‬نیـز جمعـی از مقامـات‬ ‫اسـتانی همچـون علـی صالحـی (رئیـس کل‬ ‫دادگسـتری اسـتان هرمـزگان) نیـز بـا عیـادت‬ ‫از ایـن بانـوی بندرعباسـی از او به دلیـل اتفاقـات‬ ‫رخ داده دلجویـی کـرد و دسـتورات الزم را جهت‬ ‫رفـع هرچه سـریع تر مشـکالتش صـادر کـرد‪ .‬بـا‬ ‫وقـوع ایـن حادثه‪ ،‬تعـدادی از نمایندگان مجلس‬ ‫شـورای اسلامی نیـز در صفحـات شـخصی‬ ‫خـود در توئیتـر واکنـش نشـان دادنـد‪ .‬فاطمـه‬ ‫قاسـم پور (نماینـده تهـران و رئیـس فراکسـیون‬ ‫زنـان مجلس) نیز نوشـت‪« :‬در اتفاقـات دردناکی‬ ‫س رخ داد‪ ،‬مسـئولین‬ ‫ماننـد انچـه در ‫بندرعبـا ‬‬ ‫بـدون توجـه به کرامت انسـانی صاحبـان خانه و‬ ‫تبعـات ناگوار انسـانی این برخورد‪ ،‬عمـل کردند‪.‬‬ ‫درمواجهه با تبعات توسـعه نامتوازن شـهری‪ ،‬باید‬ ‫کرامـت افـراد به طورکامـل تامیـن شـود‪ .‬وزیـر‬ ‫کشـور نسـبت به ایـن امر مسـئول اسـت و باید‬ ‫پاسـخ گو باشـد»‪ .‬الهام ازاد (نماینده نائین و عضو‬ ‫فراکسـیون زنـان مجلس) گفت‪« :‬بـا بی تدبیری‪،‬‬ ‫سـرپناه کسـی را خـراب کردنـد که جـز خداوند‬ ‫یاوری نداشـت‪ .‬صحنه اسـتعانت مـادر و فرزند از‬ ‫خداونـد و فریاد خدای ان کودک دل هر انسـانی‬ ‫را بـه درد مـی اورد‪ .‬عالج بعـد از واقعه‪ ،‬خـود درد‬ ‫اسـت و تکـرار دو حادثـه مشـابه در یک سـال‬ ‫جـای تامـل دارد‪ .‬به پیگیـری این حادثـه و علل‬ ‫ان خواهیـم پرداخـت»‪ .‬فاطمـه محمد بیگـی‬ ‫(نماینـده قزویـن و عضـو دیگر فراکسـیون زنان)‬ ‫درواکنش بـه ایـن اتفـاق در صفحـه شـخصی‬ ‫خـود نوشـت‪« :‬سـرپناه زن سرپرسـت خانـواری‬ ‫کـه به سـختی زندگی می کنـد را خـراب کردید؛‬ ‫درحالی کـه بـه دادش نرسـیدید و جایـی برایش‬ ‫فراهـم نکردیـد؟! به صـورت ویـژه این اقـدام‬ ‫غیرانسـانی را در حـوزه توانمندسـازی زنـان‬ ‫سرپرسـت خانوار ازسوی مجلس پیگیری خواهم‬ ‫کـرد»‪ .‬علیرضـا زاکانـی (نماینـده قـم و رئیـس‬ ‫مرکـز پژوهش هـای مجلـس) نیز گفـت‪« :‬اتفاق‬ ‫تلـخ‫بندرعبـاس‬‪ ،‬رفتـاری سرشـار از تبعیـض و‬ ‫نمونـه ای از پلشـتی ها و میـراث شـوم مدیریـت‬ ‫عناصـر قـدرت و ثروت در کشـور اسـت‪ .‬مجلس‬ ‫ی درتلاش بـرای خشـکاندن ریشـه فقـر‪،‬‬ ‫انقالبـ ‬‬ ‫فسـاد و تبعیض هاسـت»‪ .‬احمد مـرادی (نماینده‬ ‫هرمـزگان) تصریـح کـرد‪« :‬تخریـب اتاقکـی در‬ ‫حاشـیه شـهر بندرعبـاس متعلـق بـه خانمـی‬ ‫یو‬ ‫سرپرسـت خانـوار توسـط مامورین شـهردار ‬‬ ‫ضجه هـای التماس گونـه دختربچه معصـوم‪ ،‬دل‬ ‫هـر انسـان باوجدانـی را بـه در ‬د مـی اورد‪ .‬کجای‬ ‫شـرافت و انسـانیت اسـت کـه دراین شـرایط بـد‬ ‫اقتصـادی خانـه را بـر سـر مـردم بی پنـاه ویـران‬ ‫کنیـم»‪ .‬علی اصغر عنابسـتانی (نماینده سـبزوار)‬ ‫بـا طـرح چنـد پرسـش این گونـه واکنش نشـان‬ ‫داد‪« :‬جلوگیـری از ساخت وسـاز خـارج از ضابطه‬ ‫انجام وظیفـه اسـت؛ اما ایا تامین حداقل سـرپناه‬ ‫بـرای یـک خانـواده محـروم وظیفـه نیسـت؟!‬ ‫چـرا نمی توانیـم بفهمیـم کـه می شـود ابتـدا‬ ‫بـرای ایـن خانـواده فکـری کـرد و سـپس بنای‬ ‫غیرمجـاز را تخریـب کـرد؟! همیـن کاری که بعد‬ ‫از این فاجعه و جریحه دار شـدن احساسـات مردم‬ ‫خواهیـم کـرد»‪ .‬جلیـل رحیمـی جهان ابـادی‬ ‫(نماینـده تایباد و عضو کمیسـیون امنیت ملی و‬ ‫سیاسـت خارجـی مجلس) گفـت‪« :‬فکر می کنم‬ ‫فریـاد خـدا! ازسـوی ایـن کـودک بی پنـاه‪ ،‬برای‬ ‫س و وزارت مسـکن‬ ‫ویرانـی شـهرداری بندرعبـا ‬‬ ‫ی و اسـتانداری هرمـزگان و همـه‬ ‫و شهرسـاز ‬‬ ‫مـا کـه مسـئولیتی داریـم‪ ،‬کافـی باشـد! چقـدر‬ ‫مسـئوالن اجرایـی مـا در ایـن سـرزمین‪ ،‬قانـون‬ ‫را بـد می فهمنـد! چقـدر بـد اجـرا می کننـد!‬ ‫چقـدر قانون و مسـئوالن با مردم فاصلـه دارند!»‬ ‫فرامـوش نکنیـم چندماه پیـش؛ یعنـی اوایـل‬ ‫خرداد مـاه جـاری‪ ،‬حادثه مشـابهی در کرمانشـاه‬ ‫رخ داد و «اسـیه پناهـی»؛ پیـرزن الونک نشـین‬ ‫به دلیـل تخریـب خانـه اش فـوت کـرد‪ .‬ان زمـان‬ ‫نیروهـای اجراییـات شـهرداری کرمانشـاه قصـد‬ ‫تخریـب خانه این پیرزن کرمانشـاهی را داشـتند‬ ‫کـه او مقابـل لودر ان ها ایسـتاد تـا مانع تخریب‬ ‫شـود؛ اما پـس از درگیری با ماموریـن اجراییات‪،‬‬ ‫حین انتقال به اردوگاه چشـمه سـفید کرمانشـاه‬ ‫جـان باخـت‪ .‬شش ماه گذشـته نیـز برخـی از‬ ‫مسـئولین کشـوری و اسـتانی‪ ،‬بـه این نـوع‬ ‫برخورد هـای مامورین شـهرداری واکنش نشـان‬ ‫دادنـد؛ امـا ظاهـرا ً ان قـدر بازدارنـده نبـوده کـه‬ ‫مجـددا ً حادثـه غم انگیـز دیگـری در بندرعبـاس‬ ‫رخ داد؛ انتظـار مـی رود بـا اصلاح رویـه یا حتی‬ ‫بازنگـری در قوانیـن‪ ،‬دیگـر شـاهد تکـرار ایـن‬ ‫اتفاقـات تلخ نباشـیم ‬‬‪.‬‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در نیمه هـای دوم هرسـال‪ ،‬دولت هـای مسـئول در فکـر بسـتن یـک‬ ‫بودجـه متعـادل و در عین حـال ایدئـال هسـتند تـا به موقـع و حداکثر در‬ ‫دی مـاه بـرای تصویـب‪ ،‬ان را بـه مجلـس شـورای اسلامی تقدیـم کننـد‬ ‫و ایـن روالـی بـوده کـه طـی ده ها دهـه‪ ،‬همیشـه جـاری و سـاری بـوده‬ ‫اسـت؛ گو اینکـه در دولـت احمدی نژاد‪ ،‬ایـن روش معمـول‪ ،‬چندان جدی‬ ‫گرفتـه نمی شـد و در چنـد نوبـت تـا اوایـل و حتـی اواخـر فروردین مـاه‬ ‫هـم بودجـه تقدیم مجلس نمی شـد؛ امـا خوشـبختانه در دولـت روحانی‬ ‫کـه هفت بـار بودجـه تقدیـم شـده‪ ،‬در موعـد مقرر صـورت گرفته اسـت‪.‬‬ ‫همچنـان کـه بـرای بودجـه سـال ‪ 1400‬مقدمـات و حتی بودجـه نهایی‬ ‫امـاده تحویـل شـده اسـت‪ .‬بدیـن روی‪ ،‬ریاسـت سـازمان برنامه وبودجـه‪،‬‬ ‫پیرامـون بودجـه مطالبـی را بیـان داشـته اسـت که جـای تامـل و تعمق‬ ‫بسـیار دارد؛ تا جایی کـه پـاره ای از مفـاد بودجـه کـه تـوام بـا پیش بینـی‬ ‫اینده اسـت‪ ،‬شـاید محقق شـدنی نباشـد و ما را بـه فکر و امیـد وا می دارد‬ ‫و بـا نقبـی بـه عقـب و اسـتناد بـه دو بودجـه ای که به نـام بودجه یـا دالر‬ ‫جهانگیـری لقـب گرفته اسـت‪ ،‬شـک و تردیدهـا را بیش از پیـش می کند؛‬ ‫از جملـه ملاک درنظر گرفته شـده بـرای بودجـه ‪ ، 1400‬دالر ‪ 11‬تـا‬ ‫‪11/500‬هزار تومانی سـت کـه تـا حصـول بـه واقعیـت‪ ،‬راهـی طوالنـی و‬ ‫بعیـد دارد؛ کما اینکـه وقتـی در بودجه دو سـال پیش‪ ،‬دالر و اسـاس مبلغ‬ ‫ان را ‪ 4200‬تومـان تعییـن کردنـد و اتفاقـاً بـه بودجـه و دالر جهانگیـری‬ ‫شـهرت یافـت؛ از زمـان تقدیـم ایـن بودجـه بـه مجلـس‪ ،‬نظـر و عقیـده‬ ‫بسـیاری از کارشناسـان اقتصادی کشـور‪ ،‬نسـبت به ان منفی بود؛ چراکه‬ ‫وقتـی ملاک و اسـاس تعییـن دالر با این نـرخ‪ ،‬ارزش واقعـی و ذاتی پول‬ ‫مـا در برابـر ارزهـای معتبـر جهانـی باشـد کـه تقریبـاً از اغـاز غیرممکن‬ ‫می نمـود‪ ،‬ایـن ملاک ناسـنجیده و غیرعملـی موجـب فاصلـه زیـاد ایـن‬ ‫نـرخ با ارزها شـده اسـت و مـوردی که نبایـد رخ مـی داد‪ ،‬رخ داد‪ .‬اجناس‬ ‫وارداتـی بـا ایـن نـرخ‪ ،‬فشـار بسـیاری بر دولـت روحانـی وارد کـرد و این‬ ‫اجنـاس وارداتـی بـا نـرخ ازاد دراختیـار مردم قـرار گرفت و زمینه فسـاد‬ ‫را فراهـم کـرد‪ .‬در سـال بعـد هـم نـرخ دالر را ‪ 5300‬درنظـر گرفتند که‬ ‫در عمـل مجبـور شـدند سـه نـوع نـرخ دالر را بـه مـردم تحمیـل کننـد‪.‬‬ ‫اینـک نیـز مجـددا ً به یقیـن نـرخ دالر بـرای دولـت در بودجـه ‪ 1400‬از‬ ‫هم اکنـون مشـخص اسـت که عملـی نبوده و مجـددا ً گـردن دولت بعدی‬ ‫را کـه از ‪ 1400‬بایـد دولـت را بـا این بودجـه اداره کند‪ ،‬خواهد شکسـت؛‬ ‫ان هـم در زمانی کـه ایـن دولـت بـا هـر جریانـی که بر او گذشـته اسـت‪،‬‬ ‫نـرخ ارز ازاد و دولتـی یـا نیمایـی را تقریباً یکسـان کرده اسـت و چون با‬ ‫پشـتوانه ضعیـف مالی دولـت همخوانی ندارد‪ ،‬بسـتن بودجه بـا این نرخ‪،‬‬ ‫یعنـی عملی کـردن کسـری موازنـه‪ .‬همین طـور تعیین نرخ فـروش نفت‪،‬‬ ‫از قـرار بشـکه ای ‪ 40‬دالر نیـز بـا واقعیـت در تضاد اسـت‪ .‬حـال وقتی من‬ ‫نویسـنده کـه به شـدت ازنظـر دانـش اقتصـادی فقیـر هسـتم‪ ،‬با شـک و‬ ‫تردیـد بـه ایـن بودجه می نگـرم‪ ،‬علمای اقتصـادی که با دانش بسـیار‪ ،‬به‬ ‫امـر اقتصـاد و امـور مالـی وارد و اگاه هسـتند‪ ،‬نسـبت به این نـوع بودجه‬ ‫بسـتن طبیعتاً چندان دل خوشـی ندارند‪ .‬در کشـور ما و بـا نوع تفکرمان‬ ‫کـه معمـوالً بـا «ان شـاءاهلل» وفـاق داریـم و امیدمـان بـه لطـف خـدای‬ ‫رحمـان اسـت‪ ،‬باز هم باید بگوییم ان شـاءاهلل ایـن بودجه‪ ،‬دولـت بعدی را‬ ‫در تنگنـا و مشـکالت بودجه ای غـرق نکند و باز باید امیدوار باشـیم تا در‬ ‫پسـاکرونا‪ ،‬شـرایط اقتصادی کشـورهای خریدار نفت‪ ،‬از وضعیت بد فعلی‬ ‫خـارج شـده و رونـق بگیرد تا چرخ صنایـع انان دوباره به گـردش دربیاید‬ ‫و خریـد نفـت زیادی داشـته باشـند‪ .‬امیدواریم که قیمت هر بشـکه حتی‬ ‫بـه ‪ 80‬دالر برسـد تـا رونـق اقتصـادی را پـس از چند سـال فشـار شـدید‬ ‫مالـی‪ ،‬دوبـاره احسـاس کنیم‪ .‬درپایـان و مطابـق روال معمـول‪ ،‬باید ارزو‬ ‫کنیـم کـه اینـده از ان کشـورهایی چون ایـران باشـد و زورگویان جهانی‬ ‫دیگر حنایشـان رنگی نداشـته باشـد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تعطیلی دو هفته ای بازار تهران‬ ‫قاسـم نـوده فراهانـی با اشـاره به اغـاز محدودیت هـای جدیـد مقابله بـا کرونا‬ ‫گفـت‪« :‬محدودیت ها شـامل گروه شـغلی ‪ 1‬نظیر نانوایی ها‪ ،‬سـوپرمارکت ها‪،‬‬ ‫خواربارفروشـی ها‪ ،‬تعمیرگاه هـا و لوازم یدکی فروش هـا (خانگـی و خـودرو)‪،‬‬ ‫فروشـگاه های زنجیـره ای‪ ،‬مراکـز بهداشـتی و درمانـی‪ ،‬داروخانه هـا و‬ ‫چاپخانه هـا نمی شـود»‪ .‬به گـزارش اتـاق اصنـاف تهـران؛ رئیس اتـاق اصناف‬ ‫تهـران با اشـاره به اینکه بـازار بـزرگ تهـران هم دو هفتـه تعطیل اسـت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪« :‬از اول اذرمـاه‪ ،‬تنهـا ‪ ۳۰‬درصد از اصنـاف اجازه فعالیت دارند و ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫ان هـا تـا دو هفته تعطیل هسـتند‪ .‬فعالیت گروه شـغلی ‪ 1‬نباید هیچ تداخلی‬ ‫بـا گروه هـای ‪ 3 ،2‬و ‪ 4‬داشـته باشـد؛ هـر واحـد صنفـی مطابـق بـا رسـته‬ ‫شـغلی در پروانـه کسـب باید کاال عرضه کنـد و فروشـگاه های زنجیره ای هم‬ ‫نمی تواننـد پوشـاک یـا ظروف بـه متقاضیـان عرضه کننـد‪ .‬تمـام واحدهای‬ ‫تو امـد‬ ‫صنفـی گـروه ‪ 1‬نیـز بایـد راس سـاعت ‪ ۲۰‬تعطیـل شـوند؛ زیـرا رف ‬ ‫در خیابـان از سـاعت ‪ ۲۱‬به بعـد ممنـوع اسـت و اصنـاف هـم شـامل ایـن‬ ‫ممنوعیت هسـتند»‪.‬‬ ‫تمدید مهلت تکمیل وجه متقاضیان مسکن ملی‬ ‫معـاون وزیـر راه و شهرسـازی در خصـوص طـرح اقـدام ملـی مسـکن و‬ ‫تعیین تکلیـف متقاضیـان بـرای واریـز وجه اولیـه و کمک به اجرا و سـاخت‬ ‫واحدهـای مسـکونی این طرح‪ ،‬گفـت‪« :‬پیش تر تـا ‪ ۳۰‬ابان ماه به کسـانی که‬ ‫پیامـک ارسـال شـده بـود‪ ،‬زمـان دادند تـا مـدارک خـود را تکمیـل و واریز‬ ‫اولیـه وجـه انجـام دهنـد‪ .‬اکنـون با توجه به انکـه بررسـی ها در اسـتان ها‬ ‫کامـل نشـده و بعضـاً پیامـک بـرای حضـور و مشـارکت متقاضیـان ارسـال‬ ‫نشـده اسـت‪ ،‬مهلـت تکمیـل اطالعـات و ترغیـب متقاضیـان به واریـز وجه‬ ‫اولیـه تا ‪ ۳۰‬اذرماه تمدید شـد»‪ .‬به گـزارش وزارت راه و شهرسـازی؛ محمود‬ ‫محمـودزاده افـزود‪« :‬کارگـزاران طـرح اقـدام ملـی مسـکن؛ ادارات کل راه و‬ ‫شهرسـازی اسـتان ها‪ ،‬شـهرهای جدیـد و بنیـاد مسـکن انقلاب اسلامی‬ ‫تـا پایـان اذرمـاه فرصـت دارنـد اطالع رسـانی را کامـل کننـد تـا در سـتاد‬ ‫وزارتخانـه بعـد از پایـان اذرمـاه‪ ،‬بتوانیـم ظرفیت هـای خالی را شناسـایی و‬ ‫بـرای ان هـا جایگزیـن انتخـاب کنیم»‪.‬‬ ‫برگزاری انتخابات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ِ‬ ‫با هماهنگی وزارت بهداشت‬ ‫وزیـر کشـور ضمـن اعلام خبـر هماهنگی هـای صورت گرفتـه بـا وزارت‬ ‫بهداشـت بـرای برگـزاری انتخابـات ‪ ۱۴۰۰‬در شـرایط کرونـا‪ ،‬گفـت‪« :‬نظـر‬ ‫شـورای نگهبـان را هـم خواهیـم گرفـت؛ سـپس گـزارش نهایـی را بـه‬ ‫مجلـس می فرسـتیم»‪ .‬به گـزارش خانـه ملـت؛ عبدالرضـا رحمانـی فضلـی‬ ‫درپاسخ به این سـوال که وزارت کشـور چـه تمهیداتی برای برگـزاری انتخابات‬ ‫ریاسـت جمهوری سـال ‪ ۱۴۰۰‬با توجه به تداوم شـرایط بحرانـی کرونا در نظر‬ ‫گرفتـه اسـت؟ گفت‪« :‬بـا وزارت بهداشـت هماهنگی هایـی را انجـام داده ایم‬ ‫و تجربیـات کشـورهای دیگـر کـه در این شـرایط‪ ،‬انتخابـات برگـزار کرده اند‬ ‫را نیـز مطالعـه کـرده و اسـتفاده می کنیـم‪ .‬وزارت کشـور هنگامی کـه بـه‬ ‫جمع بنـدی مناسـب برسـد‪ ،‬موضـوع را با شـورای نگهبان مطـرح می کند»‪.‬‬ ‫اماده سازی بچه ها برای زندگی اجتماعی‬ ‫ِ‬ ‫ کمک بسته تحولی خوانا‬ ‫به‬ ‫شو پـرورش‪ ،‬تربیت‬ ‫شو پـرورش گفت‪« :‬مهم تریـن ماموریت اموز ‬ ‫وزیـر اموز ‬ ‫و پـرورش انسان هایی سـت کـه بتوانند زندگی سـالم‪ ،‬مسـتقل و شـرافتمند‬ ‫داشـته باشـند؛ از ارمان هـای خـود دفـاع کننـد و روی پـای خود بایسـتند؛‬ ‫دسـتیابی بـه این ها نیز مسـتلزم کسـب مهارت هایی سـت کـه افـراد را برای‬ ‫زندگـی پیچیـده امـروز امـاده می کنـد»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی معاونـت‬ ‫شو پـرورش؛ محسـن حاجی میرزایـی افـزود‪« :‬چهـار مهـارت پایـه‬ ‫اموز ‬ ‫زبانی خوانـدن‪ ،‬نوشـتن‪ ،‬صحبت کردن و گوش دادن؛ ظرفیت فـرد را در ایجاد‬ ‫تعاملات اجتماعـی گسـترش می دهد‪ .‬افـراد به میزانـی که بتوانند شـنونده‬ ‫خوبـی باشـند و مقصـود خـود را به درسـتی بیـان کننـد و انچـه در ذهـن‬ ‫دارنـد را به بهترین نحـو بنویسـند‪ .‬در تعاملات اجتماعـی موفق تـر و دقیق تر‬ ‫خواهنـد بـود و بسـته تحولـی خوانـا در صـدد ان اسـت که این چهـار مهارت‬ ‫پایـه را در کـودکان تقویت و انـان را برای زندگی اجتماعـی اماده می کند»‪.‬‬ صفحه 2 ‫فهرست‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬اذر ‪ - 1399‬شماره ‪2116‬‬ ‫‪ ۱۰‬خودروی جذاب سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫چندین سـال اسـت که شـرکت های بـزرگ خودروسـازی اقدام‬ ‫بـه طراحـی خودروهایـی لوکـس و تجملی می کننـد و به دنبال‬ ‫ایـن هسـتند کـه بـا تولیـد اتومبیل هـای قدرتمنـد‪ ،‬عنـوان‬ ‫«ابرخـودرو» را بـه محصـول خـود بچسـبانند‪ .‬حـاال از بین این‬ ‫مجموعه هـای خودروسـازی‪ ،‬تنها تعـداد محدودی توانسـته اند‬ ‫یـک خـودروی فوق العـاده و خـاص را بـه بـازار جهانـی معرفی‬ ‫کننـد و حتـی بسـیاری ازان ها طراحـی بسـیار جذابـی بـرای‬ ‫تولیـدی اینـده خود دارند‪ .‬به گزارش باشـگاه خبرنـگاران جوان؛‬ ‫یـک اتومبیـل‪ ،‬زمانی به عنوان یک ابرخودرو شـناخته می شـود‬ ‫کـه ترکیبـی از طراحـی خـاص مهندسـی‪ ،‬پلتفـرم متفـاوت و‬ ‫زیبایـی منحصربه فـردی را به خـود اختصاص دهد‪ .‬در هرسـال‪،‬‬ ‫شـرکت های تولیـد خودروهـای لوکـس ماننـد «المبورگینـی‪،‬‬ ‫مـک الرن و فـراری» می تواننـد بیشـترین تعـداد ابرخودروهـا‬ ‫را وارد بـازار جهانـی کننـد؛ چراکـه در کنـار قـدرت و سـرعت‬ ‫اتومبیل هـای خـود‪ ،‬بـه زیبایـی و فنـاوری ان هـا نیـز اهمیـت‬ ‫باالیـی می دهنـد‪ .‬معیـار انتخابی کـه بـرای ‪ ۱۰‬خـودروی برتر‬ ‫درنظر گرفته شـده‪ ،‬سـاده اسـت؛ قیمت این ‪ ۱۰‬خودروی برتر‪،‬‬ ‫از سـقف ‪ ۹۰‬هـزاردالر شـروع می شـود!‬ ‫شورلت کوروت مدل ‪۲۰۲۱‬‬ ‫شـورلت کـوروت مـدل ‪ ۲۰۲۱‬خودرویـی بـا طراحـی متفـاوت‬ ‫اسـت کـه ‪ ۱۷۴.۴‬اینـچ طـول دارد؛ این میـزان‪ ،‬طول خـودروی‬ ‫ائودی ‪ R8‬اسـت که حدود هشـت اینچ کوتاه تر از کوروت اسـت‪.‬‬ ‫خریـداران کـوروت عاشـق ‪ Pings‬و پانل هـای قابـل جداشـدن‬ ‫سـقف هسـتند‪ C8 .‬دارای یـک صندوق عقـب بزرگ در پشـت‬ ‫اسـت و به نوعـی ایـن خـودروی لوکـس‪ ،‬از زاویه هـای خاصـی‬ ‫عجیـب به نظـر می رسـد‪ .‬کـوروت‪ ،‬سـرعتی فوق العـاده دارد‪.‬‬ ‫این مـدل همچنین درجـه ای از پاالیش و انعطاف پذیـری را ارائه‬ ‫می دهـد کـه خریـداران را شـگفت زده می کنـد‪ C8 .‬با سیسـتم‬ ‫تعلیـق کنترل جلـو و عقب‪ ،‬ضمـن حفظ توانایـی در پیچیدن‪،‬‬ ‫سـواری مطلوبـی را فراهـم می کند‪ .‬السـتیک های مـدل‪4Pilot‬‬ ‫‪ Sport All Season ZP‬به طـور ویـژه در مـدل پایـه تولید شـده اند‬ ‫و در هـوای سـرد کنترل خـودرو را به عهده دارنـد‪ .‬این خودروی‬ ‫هشت سـرعته دو کالچـه خـودکار می توانـد رانندگـی راحتی را‬ ‫فراهـم می کند‪.‬‬ ‫جنسیس ‪ GV80‬مدل ‪۲۰۲۱‬‬ ‫جنسـیس‪ ،‬کار خود را با سـدان ها اغاز کرد و قصد دارد به زودی‬ ‫مـدل ‪ GV80‬را بـرای اولین بـار وارد بـازار کنـد‪ GV80 .‬دارای در‬ ‫جلـوی پنج ضلعـی بزرگی سـت کـه توسـط بسـیاری به «سـپر‬ ‫سـوپرمن» تشـبیه شـده‪ .‬ایـن خـودرو‪ ،‬لوکس تر از سـدان های‬ ‫کنونی جنسـیس به نظـر می رسـد و در ان از متریـال پریمیوم‪،‬‬ ‫ی اسـتفاده و فضایی فراهم شـده‬ ‫تـودوزی چرمـی و تریـم چوبـ ‬ ‫ً‬ ‫کاملا برای یک کراس اوور لوکس مناسـب اسـت‪ .‬تصاویری‬ ‫کـه‬ ‫کـه از داخل ‪ GV80‬منتشـر شـده؛ متعلق بـه دو نمونه مختلف‬ ‫داخلی یکی خاکسـتری و دیگری کرمی ست‪.‬‬ ‫هسـتند که رنگ‬ ‫ِ‬ ‫هوندا اکورد ‪۲۰۲۱‬‬ ‫اکورد‪ ،‬یکی از برندهای باسـابقه و فعال در مجموعه هونداسـت‬ ‫کـه از سـال ‪ ۱۹۷۶‬تاکنـون روی خـط تولیـد قـرار دارد و ‪۱۰‬‬ ‫نسـل از ان ارائـه شـده‪ .‬ایـن خـودرو‪ ،‬در کالس هـای متنوعـی‬ ‫شـامل کامپکت‪ ،‬میان سـایز و همچنیـن گرند تور معرفی شـده‬ ‫و ازمنظـر اسـتایل بدنـه نیـز شـامل مدل هـای سـه و پنـج در‬ ‫هاچ بـک‪ ،‬چهـاردر سـدان‪ ،‬دودر کوپـه و پنـج در استیشـن واگن‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫کیا تلوراید ‪۲۰۲۱‬‬ ‫شـرکت خودروسـازی کیا‪ ،‬یکی از معروف تریـن تولیدکنندگان‬ ‫خـودرو در دنیـا به شـمار مـی رود کـه خودروهـای هفت نفـره‬ ‫فوق العـاده ای را تولید کـرده‪ .‬کیا تلوراید‪ ،‬خودرویی شاسـی بلند‬ ‫اسـت کـه هـر فـردی‪ ،‬از رانندگـی بـا ان لـذت می بـرد‪ .‬ایـن‬ ‫خـودروی ‪ ۳.۸‬لیتـری‪ ،‬قـدرت ‪ ۲۹۱‬اسـب بخار را فراهـم می کند‪.‬‬ ‫سـواری بـا ایـن خـودرو‪ ،‬روان اسـت و ان را می تـوان خودرویـی‬ ‫ورزشـی دانست‪.‬‬ ‫مزدا ‪۲۰۲۱ 5-CX‬‬ ‫وقتـی صحبـت از کراس اوورهای جمع وجور می شـود‪ ،‬به راحتی‬ ‫می تـوان فهمید که چـرا مزدا ‪ 5-CX‬مـدل ‪ 2021‬برنده بهترین‬ ‫شاسـی بلند شـده‪ .‬این خودرو‪ ،‬نه تنهـا از بدنه زیبایـی برخوردار‬ ‫اسـت؛ بلکـه فضـای داخلـی ان نیز جالب اسـت‪ .‬البته‪ ،‬مـزدا به‬ ‫مـا نشـان داده اسـت کـه توجهش بـه جزئیات‪ ،‬بیشـتر از عمق‬ ‫ظاهـری بـه ارگونومـی متفکرانـه و پویایـی رانندگـی جـذاب‬ ‫اسـت‪ 5-CX .‬درمقایسـه با رقبـای خـود که عمدتاً کسـل کننده‬ ‫بـوده‪ ،‬بسـیار جـذاب شـده اسـت‪ .‬درحالی کـه موتور اسـتاندارد‬ ‫چهار سـیلندر فاقـد منگنـه توربـو چهار موجود اسـت‪ .‬هـر دو با‬ ‫گیربکـس خودکار بسـیار ماهر جفت می شـوند و ازنظر مصرف‬ ‫سـوخت‪ ،‬از بازدهـی باالتـر از رتبه بندی ‪ EPA‬برخوردار هسـتند‪.‬‬ ‫کم بار نسـبت بـه رقبـای اصلی خـود‪5-CX ،‬‬ ‫بـا وجـود فضـای ِ‬ ‫مـدل ‪ 2021‬از همـه همکالس هـا و حتـی برخـی گزینه هـای‬ ‫گران تر‪ ،‬درخشـش بیشـتری دارد‪.‬‬ ‫پورشه ‪ 718‬باکستر ‪۲۰۲۱‬‬ ‫طراحی موتور پورشـه ‪ 718‬و شاسـی با تیونینگ اسـپرت ان به‬ ‫پورشـه ‪ 718‬باکسـتر کمک می کنند تا یک رانندگی متعادل را‬ ‫ارائـه کند‪ .‬موتورهای چهار و شش سـیلندر توربـوی این خودرو‪،‬‬ ‫قـدرت کافـی بـرای همراهـی بـا هندلینـگ ان ارائـه می کنند‪.‬‬ ‫خریـداران می تواننـد بیـن یـک گیربکس شـش دنده دسـتی و‬ ‫یـک هفت دنده اتومـات بـرای ایـن خـودروی دیفرانسـیل عقب‬ ‫انتخاب کنند‪ .‬سـقف پورشـه ‪ 718‬باکسـتر‪ ،‬قابل بازشدن است‪.‬‬ ‫پورشه ماکان ‪۲۰۲۱‬‬ ‫پورشـه جزئیات برنامه هـای اینده خود را برای خـودروی ماکان‬ ‫ارائـه داده اسـت‪ .‬طبـق ایـن برنامـه‪ ،‬در سـال ‪ ۲۰۲۱‬نسـل دوم‬ ‫ایـن خـودرو بـه یـک خـودروی الکتریکـی تبدیل خواهد شـد‪.‬‬ ‫ایـن سـازنده المانـی اعالم کـرده که فروش مـدل فعلی بنزینی‬ ‫ایـن خـودرو در کنار مدل الکتریکی ان به مـدت نامعلومی ادامه‬ ‫خواهـد یافت‪.‬‬ ‫رام ‪ 1500‬مدل ‪۲۰۲۱‬‬ ‫سـال گذشـته‪ ،‬رام برنامه های خود را برای رونمایی ‪Rebel 1500‬‬ ‫‪ TRX‬در سـال ‪ ۲۰۲۰‬تائید کرد‪ .‬این مدل قرار بود در نمایشـگاه‬ ‫خـودروی دیترویـت ‪ ۲۰۲۰‬رونمایـی شـود؛ امـا ایـن رویـداد‬ ‫به دلیـل همه گیری کرونا لغو شـده اسـت‪ .‬فـروش این خـودرو‪،‬‬ ‫اوایـل سـال اینده بـا قیمت ‪ ۶۹۹۹۵‬دالر شـروع می شـود‪.‬‬ ‫تویوتا سوپرا ‪۲۰۲۱‬‬ ‫تویوتـا سـوپرا ‪ ،۲۰۲۱‬یـک مـدل جدیـد چهار سـیلندری بـا‬ ‫قدرت ‪ ۳۸۲‬اسـب بخار در دسـت عرضه قرار گرفته اسـت‪ .‬منابع‬ ‫خبـری معتقدنـد مدل شش سـیلندری‪ ،‬با افزایش قـدرت خود‪،‬‬ ‫یـک رقیـب بـرای مـدل ‪ M40i Z4‬شـرکت بی ام دابلیوسـت‪.‬‬ ‫گفتـه شـده؛ ایـن خـودرو بـرای رسـیدن از سـرعت صفـر بـه‬ ‫صـد‪ ،‬تنهـا ‪ ۳.۹‬ثانیـه زمـان نیـاز دارد‪ .‬طبـق گفته های شـرکت‬ ‫تویوتـا؛ یکسـری به روزرسـانی بـر روی موتـور خـودرو صـورت‬ ‫گرفتـه کـه شـامل میلـه تحرک هـای جدیـد‪ ،‬بـرای کاهـش‬ ‫نسـبت تراکـم می شـود‪ .‬گفتنی سـت؛ ایـن تغییرات معمـوالً بر‬ ‫روی خودروهـا انجـام نمی شـوند؛ مگرانکـه اتومبیـل از افزایش‬ ‫قـدرت باال برخوردار شـده باشـد‪ .‬بااین حال‪ ،‬شـرکت تویوتا طی‬ ‫صحبت هـای خود‪ ،‬به این امر اشـاره ای نکـرد‪ .‬برخی تحلیلگران‬ ‫باتوجه بـه اضافه شـدن یک سیسـتم اگـزوز جدید به شـش پرت‬ ‫بـرای کنتـرل گرما‪ ،‬مدعی شـدند موتور خـودرو ارتقـای زیادی‬ ‫پیـدا کـرده اسـت‪ .‬متاسـفانه شـرکت تویوتـا هیـچ اطالعـات‬ ‫دیگـری دربـاره خـودروی خـود دراختیـار مخاطبین قـرار نداد‬ ‫اسـت؛ امـا باتوجه به گفته هـا انتظار مـی رود که به روزرسـانی در‬ ‫نرم افـزار خـودرو نیـز وجـود اعمال شـده باشـد‪.‬‬ ‫فولکس واگن گلف ‪ GTI‬مدل ‪۲۰۲۱‬‬ ‫سـال پیـش‪ ،‬شـرکت معـروف فولکس واگـن‪ ،‬از نسـل جدیـد‬ ‫خودروهـای گلـف خـود رونمایـی کـرد و حـاال قصـد دارد برای‬ ‫نمایشـگاه اتومبیـل ژنو‪ ،‬سـری دیگری با تنظیمـات عملکردی‬ ‫جدیـد به نمایـش بگـذارد‪ .‬خبـر خـوب بـرای عالقه منـدان‬ ‫اتومبیل هـای ایـن شـرکت ان اسـت که خـودروی ‪ ۲۰۲۱ GTI‬با‬ ‫قـدرت اسـب بخار بیشـتری بـه میـدان خواهـد امد‪ .‬علـت این‬ ‫افزایـش قـدرت‪ ،‬قرارگیـری موتـور توانمند و تازه نفـس ‪EA888‬‬ ‫اسـت کـه می تواند ‪۲۴۵‬اسـب بخار را بـرای مخاطبین به نمایش‬ ‫بگـذارد‪ .‬گفتنی سـت کـه مـدل پیشـین ایـن خـودرو‪ ،‬تنهـا‬ ‫‪ ۲۲۸‬اسـب بخار قـدرت داشـت‪.‬‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫بررسی پیامدهای افزایش خشونت در جامعه‬ ‫ِ ‬ ‫امپرچسباندندرنقطه جوش!‬ ‫ظهــور خشــونت در جامعــه انجایــی پــا را فراتــر می گــذارد کــه ســامت جســمی و روانــی افــراد را به خطــر بینــدازد‪ ،‬روی روابــط و تعامــات اجتماعــی و خانوادگی شــان تاثیــر‬ ‫منفــی بگــذارد‪ ،‬تصمیم گیــری و کارشــان را مخــدوش کنــد یــا بدترازهمــه‪ ،‬بــه دیگــران ســرایت و جامعــه را بــه ویــروس خشــم مبتــا کنــد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ قرارگرفتــن ایرانی هــا‬ ‫در میــان خشــمگین ترین و مضطرب تریــن مــردم دنیــا‪ ،‬هشداری ســت کــه گاه وبیــگاه ازســوی جامعه شناســان و بااســتنادبه مطالعــات کشــوری و بین المللــی مطــرح می شــود‪.‬‬ ‫مــوارد مســتند ان نیــز در چندوقت اخیــر در زورگیری هــای خشــن‪ ،‬قمه کشــی و نزاع هــا و حتــی در رفتــار برخــی مامــوران دیــده شــده اســت‪.‬‬ ‫جامعـه به دالیل مختلف غمگین و عصبانی سـت؛‬ ‫از خیابـان و کوچـه و بـازار گرفته تـا در محل کار‬ ‫و فروشـگاه و حتـی پـارک‪ ،‬به بهانه هـای کوچک‬ ‫و حتـی خنـده دار‪ ،‬ناگهـان از کـوره در می رونـد‬ ‫و ایـن کنش هـا و واکنش هـا از مـردم عـادی تـا‬ ‫سیاسـتمداران تفاوتـی نـدارد‪ .‬در سبب شناسـی‬ ‫بـروز خشـونت زیـاد گفته و نوشـته اند‪.‬‬ ‫برخـی ان را حاصـل مدیریـت نامناسـب جامعـه‬ ‫می داننـد و می گوینـد‪ ،‬وقتـی در سـطوح بـاالی‬ ‫مدیریـت جامعـه نـزاع و تنش‪ ،‬توهیـن و هجمه‬ ‫زیـاد اسـت‪ ،‬طبقـات پائینـی نیـز از سـرایت این‬ ‫نزاع هـا در امـان نخواهنـد مانـد‪ .‬برخی دیگـر‪،‬‬ ‫بی ثباتـی‪ ،‬نبود اطمینان و فشـارهای اقتصادی را‬ ‫منشـا مهم تـری برای بـروز عصبانیـت در جامعه‬ ‫می داننـد‪ .‬عامـل دیگر خشـم‪ ،‬احسـاس تبعیض‬ ‫و نابرابری سـت‪ .‬علـل بـروز خشـونت هرچـه‬ ‫باشـد‪ ،‬از اهمیـت نادیده گرفته شـدن مطالبـات‬ ‫جامعـه و بی توجهـی بـه انتظارهـای فزاینـده ان‬ ‫نبایـد غافـل شـد؛ جامعه ای کـه به نظر می رسـد‬ ‫مهـارت کنترل و مدیریت این احسـاس نامطلوب‬ ‫را از دسـت داده‪ .‬پرسـش این اسـت که پیامدهای‬ ‫فـردی و اجتماعی خشـونت چه می تواند باشـد؟‬ ‫درارتباط بـا افزایـش‪ ،‬علـل و عوامـل خشـونت‬ ‫در کشـور جمشـید میرزایـی (جامعه شـناس‬ ‫و اسـتاد دانشـگاه) می گویـد‪« :‬سـال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫سـازمان بهداشـت جهانـی در تعریـف خشـونت‬ ‫گفـت؛ اسـتفاده اگاهانـه از زور‪ ،‬قـدرت‪ ،‬تهدید یا‬ ‫به کارگیـری واقعـه زور علیه خود‪ ،‬دیگـری‪ ،‬گروه‬ ‫یـا یـک جماعتـی کـه نتیجـه اش اسـیب‪ ،‬مرگ‬ ‫یـا زیـان روان شـناختی عدم رشـد و محرومیـت‬ ‫اسـت‪ .‬ایـن تقریبـاً تعریفـی موردتوافـق اسـت و‬ ‫روی برخـی از مفاهیـم تاکیـد خـاص دارد؛ مانند‬ ‫اسـتفاده اگاهانـه از زور یـا قـدرت علیـه خـود یا‬ ‫دیگـری و حتـی یـک جماعـت‪ .‬بـه جنبه هـای‬ ‫روان شـناختی خشـونت هـم توجـه شـده؛ یعنی‬ ‫حتـی اگـر تهدیـدی صـورت گیـرد کـه علیـه‬ ‫افراد باشـد؛ ان هم خشـونت محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫در این تعریـف بـه نتیجـه خشـونت هـم اشـاره‬ ‫کـرده کـه رشـدنکردن و محرومیـت اسـت»‪.‬‬ ‫میرزایـی ادامـه می دهـد‪« :‬سـازمان بهداشـت‬ ‫جهانـی همچنیـن یک دسـته بندی از خشـونت‬ ‫ارائـه می دهـد کـه در مطالعات بسـیار موردتوجه‬ ‫قـرار می گیـرد‪ .‬این سـازمان‪ ،‬خشـونت را به سـه‬ ‫دسته تقسـیم می کند؛ یکی خشـونت علیه خود‬ ‫مثـل خـودازاری یـا خودکشـی‪ .‬دوم خشـونت‬ ‫بین شخصی سـت کـه دو یـا چنـد فـرد‪ ،‬بـا هـم‬ ‫مشـکل پیـدا می کننـد و علیـه هـم خشـونت‬ ‫می ورزنـد کـه می توانـد خشـونت علیـه شـریک‬ ‫جنسـی‪ ،‬اعضـای خانـواده‪ ،‬افـرادی در محلـه یـا‬ ‫جمـع اشـنایان یـا غریبه ها باشـد‪ .‬همسـرازاری‪،‬‬ ‫سـالمندازاری‪ ،‬کـودک ازاری‪ ،‬اسیب رسـاندن‬ ‫بـه فـرد دارای هرگونـه معلولیـت جسـمی یـا‬ ‫ذهنـی کـه در خانـه هسـت نیـز جـزو خشـونت‬ ‫با اشـنایان هسـتند‪ .‬نوع سـوم‪ ،‬خشـونت جمعی‬ ‫کـه هـم سـازمان یافته اسـت و هـم کل یـک‬ ‫جامعـه یـا جماعت درگیـر ان می شـوند‪ .‬این نوع‬ ‫را خشـونت سـاختاری هـم می نامنـد»‪ .‬ایـن‬ ‫ً‬ ‫«مثلا زمانی که‬ ‫جامعه شـناس توضیح می دهـد‪:‬‬ ‫سیاسـت های اقتصـادی منجـر به افزایـش فقر و‬ ‫نابرابـری شـود‪ ،‬نوعی اعمال خشـونت نسـبت به‬ ‫بخشـی از جامعه اسـت که پیامدهـای منفی این‬ ‫سیاسـت های اقتصادی به انان تحمیل می شـود‪.‬‬ ‫زمانی کـه ازادی بیـان وجود نـدارد و به منتقدان‬ ‫و مخالفـان یـا حتی بـه احـزاب و گروه هـا‪ ،‬اجازه‬ ‫فعالیـت داده نمی شـود یـا درصـورت فعالیـت‪،‬‬ ‫برخوردهـای تنـد صورت می گیرد‪ ،‬این خشـونت‬ ‫ِ‬ ‫خشـونت جمعـی‪،‬‬ ‫سیاسی سـت‪ .‬نـوع دیگـر از‬ ‫خشـونت اجتماعی سـت؛ به این معنا کـه در حوزه‬ ‫سـبک زندگی و روابط اجتماعی‪ ،‬محدودیت هایی‬ ‫بـرای افراد قائل می شـوند»‪ .‬این پژوهشـگر ادامه‬ ‫می دهـد‪« :‬مطالعـات نشـان می دهـد افـراد‬ ‫ارائه دهنـده خدمـات سلامت‪ ،‬بارهـا مـورد ازار‪،‬‬ ‫تهدید و خشـونت ازسـوی مراجع قرار می گیرند‪.‬‬ ‫ازار جنسـی زنـان در محیـط کار و محیط هـای‬ ‫عمومـی گزارش شـده اسـت کـه نشـان می دهد‬ ‫میزان خشـونت بین شـخصی بسیارباالسـت»‪ .‬از‬ ‫نـگاه وی؛ در حـوزه اجتماعـی نیـز سیاسـت های‬ ‫نادرسـت‪ ،‬وضـع را به مراتـب بدتر کرده اسـت‪ .‬در‬ ‫حوزه سیاسـی بی توجهـی به ازادی هـای مندرج‬ ‫در قانـون اساسـی و ‪ ...‬به بروز خشـونت سیاسـی‬ ‫بـه اشـکا ل مختلفـی منجـر می شـود‪ .‬مجموعـه‬ ‫ایـن خشـونت های سـاختاری‪ ،‬وضعیتـی را‬ ‫به وجـود مـی اورد که امـروز کم وبیـش در جامعه‬ ‫می بینیم‪ .‬وضعیت نامطلوبی سـت و میزان باالیی‬ ‫از اسـترس و فشـار در جامعه وجود دارد که هربار‬ ‫به شـکل های مختلفـی بـروز پیـدا می کنـد و‬ ‫حاصـل ان‪ ،‬انـواع مختلف خشـونت اسـت؛ یعنی‬ ‫وقتـی خشـونت در متن روابط اجتماعی هسـت‪،‬‬ ‫بازتولید می شـود‪ .‬مسـئولیت این وضعیت برعهده‬ ‫نظام هـای سیاسی سـت‪.‬‬ ‫به گفتـه وی؛ خوداگاهـی نسـبت بـه پیامدهـای‬ ‫خشـونت‪ ،‬براسـاس نوعـی خاطـره تاریخـی کـه‬ ‫بـه خشـونت های پیش ازانقلاب و دهـه اول‬ ‫انقلاب بازمی گـردد‪ ،‬موجب شـده نوعـی کنترل‬ ‫مدنـی در جامعـه ایـران شـکل بگیـرد‪ .‬جامعـه‬ ‫ایـران‪ ،‬جامعـه ناامیـدی نیسـت‪ .‬جامعـه ناامیـد‪،‬‬ ‫موضوعیـت یا معنا نـدارد‪ .‬همان طورکـه «ریچارد‬ ‫رورتـی»؛ فیلسـوف امیـد می گویـد‪« :‬اینکـه از‬ ‫ناامیـدی کسـی یـا جامعـه ای سـخن بگوییـم‪،‬‬ ‫ان وقـت بایـد بگوییـد نسـبت بـه چه چیـزی‬ ‫امیـدوار اسـت و نسـبت بـه چه چیـزی ناامیـد»‪.‬‬ ‫ایـن جامعه شـناس ادامـه می دهـد‪« :‬براسـاس‬ ‫شـواهد؛ بازتولیـد خشـونت‪ ،‬بسـیار شـتاب پیـدا‬ ‫کـرده و در مـواردی ماننـد ارجـاع بـه پزشـکی‬ ‫قانونـی‪ ،‬نزاع هـای خیابانـی دیـده می شـود؛‬ ‫ طـی این مسـیر‬ ‫یعنـی ازیک سـو جامعـه درحال ِ‬ ‫اسـت و گویـی نوعـی برنامه ریزی برای خشـونت‬ ‫بیشـتر انجـام می شـود و ازسـوی دیگر‪ ،‬به اعتقـاد‬ ‫مـن‪ ،‬یـک خوداگاهـی و فهـم عمومـی از اثـار‬ ‫خشـونت بـاال در جامعه هسـت کـه تاحدممکن‬ ‫باعـث کنتـرل خشـونت در جامعـه ایـران شـده‪.‬‬ ‫به این اعتبـار‪ ،‬نسـبت بـه اینـده خوش بیـن‬ ‫هسـتم؛ گرچـه طبیعی سـت درصورتی کـه ایـن‬ ‫سـاختارها را به رونـد کنونی ادامـه دهند‪ ،‬به طور‬ ‫اجتناب ناپذیـری وارد دوره ای از خشـونت شـویم‬ ‫کـه غیرقابل کنترل باشـد»‪ .‬بااین حـال‪ ،‬یکی دیگر‬ ‫از ابعاد این مسـئله اثـار روانی برای جامعه اسـت‪.‬‬ ‫مصطفـی فروتـن (روانشـناس و پژوهشـگر علوم‬ ‫رفتـاری) نیـز درارتباط بـا پیامدهای روانی رشـد‬ ‫میـزان خشـونت در جامعه‪ ،‬می گویـد‪« :‬زمانی که‬ ‫می خواهیـم به انـواع خشـونت؛ به ویژه خشـونت‬ ‫اجتماعـی بپردازیـم‪ ،‬دو دسـته از عوامـل فردی و‬ ‫اجتماعـی موردتوجـه قـرار می گیرنـد‪ .‬در حـوزه‬ ‫عوامل فردی‪ ،‬شـیوه فرزندپروری و سبک زندگی‬ ‫موردنظر اسـت»‪ .‬این روانشناس توضیح می دهد‪:‬‬ ‫«امـروزه بر میـزان جمعیت افزوده شـده؛ چنانکه‬ ‫در فضایـی کـه پیش ازایـن فقط پنج نفـر زندگی‬ ‫می کردنـد‪ ،‬امـروزه ‪ ۵۰‬نفر زندگـی می کنند و این‬ ‫افزایـش جمعیـت‪ ،‬یکـی از دسـتاوردهای زندگی‬ ‫جمعی سـت‪ .‬همچنیـن توده شـدن منابـع در‬ ‫یـک شـهر یا اسـتان یـا درجایی کـه شـرایط کار‬ ‫یـا روابـط اجتماعـی راحت تـر قابل اجـرا باشـند‪،‬‬ ‫مهاجـرت را به دنبـال دارد»‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫می کنـد‪« :‬بعـد از ظهـور مهاجـرت‪ ،‬شـاهد‬ ‫تداخـل فرهنگ هـا و خرده فرهنگ هـا خواهیـم‬ ‫بـود و زمانی کـه افـرادی از گروه هـای مختلـف با‬ ‫رویکردهـای روانی‪،‬اجتماعی متفاوت کناریکدیگر‬ ‫قـرار می گیرنـد‪ ،‬معمـوالً نمی تواننـد حـرف هـم‬ ‫را به خوبـی بفهمنـد و به همین دلیـل ممکـن‬ ‫اسـت نتواننـد مسـائل را حـل کننـد و درنتیجه‬ ‫بـه مشـکل برمی خورنـد»‪ .‬ایـن پژوهشـگر بـا‬ ‫یـاداوری پیامدهـای ناامیدی هـا بـر وضعیـت‬ ‫اجتماعـی‪ ،‬می گویـد‪« :‬این مقولـه را می تـوان در‬ ‫موقعیت هـای فـردی و اجتماعـی تعبیـر کـرد؛‬ ‫به عبارتـی‪ ،‬وقتـی فـرد در اجتمـاع بـه تبعیض ها‬ ‫توجـه می کنـد‪ ،‬ناخـوداگاه حـس بی عدالتـی‬ ‫مزمن در وجودش ریشـه می دواند که این مسـئله‬ ‫وی را به سـمتی می بـرد کـه فکر می کنـد فردایِ‬ ‫مـن نیـز چنیـن اسـت و هرچه تلاش کنـم‪ ،‬به‬ ‫جایـی نمی رسـم‪ .‬مصـداق این قضیه ان اسـت که‬ ‫در بحران هـای اجتماعـی یـا جشـن های ملـی‪،‬‬ ‫برخی ازافـراد از چنیـن فضاهایـی سوءاسـتفاده‬ ‫کـرده تا بتوانند فشـار روانی خـود را تخلیه کنند‬ ‫کـه این مسـئله نیـز بـر خشـونت ها تاثیرگـذار‬ ‫اسـت»‪ .‬ایـن روانشـناس بابیان اینکـه بسـیاری‪،‬‬ ‫فقـر و عوامـل اقتصـادی را زمینه سـاز خشـونت‬ ‫می داننـد‪ ،‬تصریـح می کنـد‪« :‬چنیـن موضوعـی‬ ‫حقیقـت نـدارد و اگـر قرار باشـد فقـر را به عنوان‬ ‫عاملـی بـرای تولید خشـونت بدانیـم‪ ،‬لزومـاً باید‬ ‫خشـونت در کشـورهای خیلـی فقیـر بسـیارباال‬ ‫باشـد؛ درحالی کـه کشـوری ماننـد هندوسـتان‬ ‫کـه جمعیـت زیـاد و فقـر زیـادی دارد‪ ،‬شـاخص‬ ‫خشـونت ان به اندازه دیگر کشـورها باال نیسـت»‪.‬‬ ‫فروتن تشـریح می کند‪« :‬عامل اصلی خشونت در‬ ‫جوامـع‪ ،‬معمـوالً تحقیر و ناکامی سـت و زمانی که‬ ‫هر یک از مـا احسـاس می کنیـم بـه انچـه بایـد‬ ‫نمی رسـیم؛ خشـونت رخ می دهد‪ .‬معمـوالً زمانی‬ ‫رفتـار خشـونت بار انجـام می دهیـم که احسـاس‬ ‫ناکامی می کنیم‪ .‬خشـونت‪ ،‬محصول ناکامی سـت‬ ‫و در زوایـای مختلف اتفـاق می افتد»‪ .‬این محقق‬ ‫علـوم رفتـاری درادامـه‪ ،‬بـر نقـش الودگی هـای‬ ‫محیـط در ترویـج خشـونت اشـاره و اظهـار‬ ‫می کنـد‪« :‬الودگی هـای صوتـی‪ ،‬زیسـت محیطی‬ ‫و الودگـی در هـر زمینـه ای می توانـد؛ عاملـی‬ ‫بـرای تحریـک باشـد؛ یعنـی الودگی هـا عاملـی‬ ‫تحریک کننـده و نـه تعیین کننـده در ایجـاد‬ ‫خشـونت هسـتند‪ .‬برای رفع خشـونت در جامعه‬ ‫معکوس ایجـاد ان را درنظر گرفت‬ ‫باید مهندسـی‬ ‫ِ‬ ‫و همان طورکـه در ایجـاد خشـونت عوامل فردی‬ ‫و عوامـل اجتماعـی نقـش دارنـد‪ ،‬درخصـوص‬ ‫راهکارهـا نیـز بایـد بـه این مسـئله توجه کـرد»‪.‬‬ ‫ایـن محقق علـوم رفتـاری اضافه می کنـد‪« :‬یک‬ ‫راهـکار اینکـه سیاسـت گذاران بایـد پاسـخگوی‬ ‫ان بـوده و بـا اقداماتـی همچـون گسـترش‬ ‫فضاهـای اجتماعـی مثبـت و تعاملات سـازنده‪،‬‬ ‫دراین زمینـه گام برداشـته و در قالـب برنامه های‬ ‫گروهـی و اجتماعـی چنیـن برنامه هایـی ازطرف‬ ‫سـاختار سیاسـت گذاری تعریـف شـود»‪ .‬فروتـن‬ ‫بابیان اینکـه درمـورد حـوزه فـردی انچـه بایـد‬ ‫انجـام شـود این اسـت که خانواده هـا بیاموزنـد‬ ‫و امـوزش دهنـد‪ ،‬می افزایـد‪« :‬متاسـفانه برخـی‬ ‫خانواده هـا بـه نقـش کلیدی خـود توجـه نکرده‬ ‫و فکـر می کنند همه مسـئولیت متوجـه دیگران‬ ‫بوده و فقط مسـئولیت خود را زایش و تولیدمثل‬ ‫می داننـد کـه چنیـن تفکری اشـتباه اسـت‪ .‬این‬ ‫اشـتباهی بـزرگ اسـت کـه در خانواده هـا اتفـاق‬ ‫می افتـد و مـا امـوزش مهارت هـای درسـت در‬ ‫خانواده هـا را به عنـوان هسـته مرکـزی جامعـه‬ ‫ضـروری می دانیـم و درخواسـت مـا از خانواده ها‬ ‫این اسـت که شـیوه های درسـت را اموختـه و بـه‬ ‫فرزنـدان خود بیاموزنـد»‪ .‬فروتن درخصوص اینکه‬ ‫چـه اقداماتـی بـرای کاهـش خشـونت در‬ ‫جامعـه انجـام شـده؟ گفـت‪« :‬سیاسـت گذاران‬ ‫بایـد دراین زمینـه برنامه سـازی کننـد‪ .‬تولیـد‬ ‫برنامه هـای رسـانه ای‪ ،‬برگـزاری دوره های اموزش‬ ‫سـازمانی و کالس هـای امـوزش شـهروندی؛ نیز‬ ‫برگـزاری کالس هـای رایـگان دراین حـوزه بـرای‬ ‫خانواده هـا نمونـه ای از ایـن سیاست هاسـت»‪.‬‬ ‫وی تاکیـد می کنـد‪« :‬برای پیشـگیری از مسـئله‬ ‫خشـونت‪ ،‬اصلاح ویژگی هـای شـخصیتی‬ ‫افـراد در سـطح خـرد و اصلاح محیط هـای‬ ‫سـاختاری محـل زندگـی انـان در خانـواده و‬ ‫جامعـه بزرگ تـر؛ به ویـژه تولیـد و توزیـع عادالنه‬ ‫منابـع ارزشـمند‪ ،‬روزامد کـردن قوانیـن و ائیـن‬ ‫دادرسـی و اصلاح دسـتگاه های انتظامـی و‬ ‫قضایـی درجهـت پیشـگیری از تضییـع حقـوق‬ ‫مـردم‪ ،‬احیـا و تقویـت خانه هـای داوری و ایجـاد‬ ‫فضـای ازاد برای ترویج فرهنگ گفت وگو و رشـد‬ ‫خردگرایـی و خردورزی ضروری سـت»‪ .‬فروتن در‬ ‫پایـان می گویـد‪« :‬درهرحـال‪ ،‬اگـر گامـی بـرای‬ ‫مدیریت این خشـونت هیجان منفـی برنداریم‪ ،‬با‬ ‫مشـکالت بدتری روبـه رو خواهیم شـد و ان وقت‬ ‫دیگـر فرقـی نمی کنـد کـه مسـبب خشـونت‪،‬‬ ‫سیاسـتمداران هسـتند یـا گرانـی یـا ترافیـک‬ ‫دیوانه کننـده شـهرهای بزرگ»‪ .‬کنترل احسـاس‬ ‫منفـی از درون انسـان ها بـه صحنـه اجتمـاع راه‬ ‫می یابـد و پیامدهـای جبران ناپذیـر و نامطلوبـی‬ ‫دارد‪ .‬اگر حفظ انسـجام و همبستگی‪ ،‬ترویج امید‬ ‫و مثبت اندیشـی و مقاومت برای گـذار از روزهای‬ ‫سـخت دغدغه دولتمردان اسـت‪ ،‬بایـد بدانند که‬ ‫دسـت کم با صحبت هـای ناپخته‪ ،‬نبایـد هیزم به‬ ‫اتـش خشـم مـردم بریزند‪.‬‬ ‫سهم شرکت های دیجیتال از اقتصاد جهانی‬ ‫بررسـی ها نشـان می دهد چهار شرکتی که بیشـترین میزان ارزش‬ ‫در سـال های اخیـر کسـب کرده انـد‪ ،‬همگی شـرکت های فعـال در‬ ‫حـوزه دیجیتـال و فضـای مجـازی بوده انـد‪ .‬به گـزارش تسـنیم؛‬ ‫اهمیـت اقتصـاد دیجیتـال و حرکـت به سـوی دیجیتالی سـازی‪،‬‬ ‫بـر هیچ کـس پنهـان بـوده و بسـیاری از کسـب وکارها برپایـه این‬ ‫فنـاوری در حال شـکل گیری هسـتند‪ .‬دراین سـال ها فنـاوری‬ ‫دیجیتـال بـا تمـام ویژگی هـای خـود‪ ،‬درحال تغییـر مدل هـای‬ ‫کسـب وکار بـوده و چنانچـه شـرکت ها درصـدد تغییـر مبتنی بـر‬ ‫فناوری دیجیتال نباشـند‪ ،‬می تـوان گفت حداقل حـدود ‪ 40‬درصد‬ ‫از ایـن کسـب وکارها طـی ‪10‬سـال اینده از بیـن خواهنـد رفـت‪.‬‬ ‫سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد جهانی‬ ‫طبـق بررسـی ها؛ سـهم اقتصـاد دیجیتـال از اقتصـاد جهانـی‬ ‫تـا سـال ‪ 2020‬رشـد ‪ 28.4‬درصـدی خواهـد داشـت و مقـدار‬ ‫ان بـه ‪ 24.615‬میلیـارددالر خواهـد رسـید؛ ضمن انکـه طبـق‬ ‫پیش بینی هـای صورت گرفتـه؛ به طورکلـی بـا افزایـش اقتصـاد‬ ‫جهانـی مواجـه خواهیـم بـود‪ .‬افزایـش اسـتفاده از فناوری هـای‬ ‫دیجیتـال می توانـد ‪ 1.36‬تریلیـون دالر‪ ،‬بـه مجمـوع ‪ GDP‬تنها ‪10‬‬ ‫کشـور برتـر اضافـه کنـد‪ .‬این رقـم برابر بـا ‪ GDP‬کشـوری همچون‬ ‫کـره جنوبی سـت‪ .‬طبـق پیش بینی هـا؛ متوسـط رشـد سـهم‬ ‫اقتصـادی دیجیتال از ‪ GDP‬در میان اقتصادهای پیشـرو سـه درصد‬ ‫خواهـد بود و کشـور امریکا بـا ‪9.5‬تریلیون دالر و سـهم درصدی از‬ ‫بـازار سـرمایه و ‪ 43‬درصدی از اشـتغال‪ ،‬در میان سـایر کشـورهای‬ ‫منتخـب در اقتصـاد دیجیتـال پیشـرو خواهـد بـود‪.‬‬ ‫چهار غول بزرگ اقتصاد دیجیتال‬ ‫در سـال های اخیـر‪ ،‬شـرکت های فعـال در حوزه هـای فناورانـه و‬ ‫از جملـه شـرکت های پیشـرو اقتصـاد مبتنی بـر دیجیتـال چنـان‬ ‫شـتابی گرفته انـد کـه اگـر در یک دهه پیش کسـی از پیشـرو بودن‬ ‫پنـج شـرکت فعـال در اقتصـاد دیجیتـال در سـال ‪ 2017‬ازنظـر‬ ‫میـزان ارزش شـرکت سـخنی به میـان مـی اورد‪ ،‬پذیرشـش بـرای‬ ‫هـر شـنونده ای سـخت و دشـوار بـود؛ اما چیزی کـه امروزه شـاهد‬ ‫ان هسـتیم و پنـج شـرکتی کـه بیشـترین میـزان ارزش در سـال‬ ‫‪ 2017‬را کسـب کـرده بودنـد‪ ،‬همگی شـرکت های فعـال در حوزه‬ ‫دیجیتـال هسـتند و جالب اینکه به غیـراز ماکروسـافت؛ هیچ یک از‬ ‫ایـن شـرکت ها در بیـن ‪ 10‬شـرکت بـاارزش سـال ‪ 2009‬حضـور‬ ‫نداشـته اند‪ .‬گـوگل‪ ،‬امـازون‪ ،‬فیس بـوک و اپـل؛ چهـار غـول بزرگ‬ ‫اقتصـاد دیجیتـال در عصـر حاضر هسـتند‪ .‬درامـد و سـرمایه بازار‬ ‫ایـن شـرکت ها به قـرار زیر اسـت‪:‬‬ ‫اپل‪ 215 :‬میلیارددالر (سرمایه بازار‪ 727 :‬میلیارددالر)‬ ‫امازون‪ 135 :‬میلیارددالر (سرمایه بازار‪ 407 :‬میلیارددالر)‬ ‫گوگل‪ 90 :‬میلیارددالر (سرمایه بازار‪ 558 :‬میلیارددالر)‬ ‫فیس بوک‪ 27 :‬میلیارددالر (سرمایه بازار‪ 399.5 :‬میلیارددالر)‬ ‫طیف گسـترده محصوالت گـوگل به عنوان اولین پلتفـرم موفق در‬ ‫اقتصـاد دیجیتال‪ ،‬تقریباً تمام جنبه های تجربه دیجیتالی سـازی را‬ ‫نمایـش می دهـد‪ .‬همچنین؛ حـدود ‪ 32‬درصد از مشـتریان تجارت‬ ‫الکترونیـک در امریـکا‪ ،‬از عمـده مشـتریان امـازون هسـتند کـه‬ ‫این تعـداد رونـد صعـودی را در بیـن سـال های ‪ 2013‬تـا ‪2017‬‬ ‫طـی کـرده اسـت‪ .‬ک ً‬ ‫ال می تـوان گفـت امـازون به مراتـب بیـش از‬ ‫یـک غول تجـارت الکترونیـک اسـت‪ .‬فیس بوک به عنوان سـومین‬ ‫پلتفـرم مورداسـتقبال در سـطح جهانـی‪ ،‬بیـش از ‪ 300‬میلیـون‬ ‫گیگابایـت اطالعات کاربـران را در خود ذخیـره می کند؛ به عبارتی‪،‬‬ ‫ایـن اطالعـات معـادل ‪ 126‬کتاب دیجیتال درمـورد هر کاربر فعال‬ ‫اسـت‪ .‬گفتنی سـت کـه تعـداد کاربـران فعـال ماهانـه فیس بـوک‬ ‫درحال افزایـش بـوده و رونـد صعـودی را طـی سـال های ‪ 2009‬تا‬ ‫‪ 2016‬طـی کـرده‪ .‬اپـل نیز به عنـوان یکـی از چهار پلتفـرم بزرگ‬ ‫دنیا‪ ،‬به طور چشـمگیری در حال کسـب سـهم بزرگـی از ارزش بازار‬ ‫جهانی سـت‪ .‬سـبد محصـوالت چهار شـرکت برتر گـوگل‪ ،‬امازون‪،‬‬ ‫فیس بـوک و اپـل‪ ،‬مجموعـه گسـترده و متنوعـی از ارائـه خدمات‬ ‫و پلتفرم هـای دیجیتالـی بـوده کـه به سـرعت توانسـته اند کاربران‬ ‫بسـیاری را به سـمت خـود جـذب و حفـظ کنند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫مسئله این است؛‬ ‫سگ خانم بازیگر یا گردنبند ورزشکار معروف؟!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫در پـی پیدا شـدن «پینگیـل»؛ سـگ خانـم بازیگر که توسـط عـده ای بی رحم‬ ‫به سـرقت رفتـه بود‪ ،‬موجی از شورونشـاط جامعـه را فرا گرفت و مـردم گرانی‪،‬‬ ‫تحریـم‪ ،‬اختالس هـا‪ ،‬دسـتگیری مسـئوالن فاسـد‪ ،‬انتخابـات امریـکا و ‪ ...‬را‬ ‫به فراموشـی سـپردند؛ فقط کـم مانده جامه بدرنـد و به قول «نقـی معمولی»؛‬ ‫از فرط خوشـحالی زوزه بکشـند! اصـل خبر به روایت جرایـد ‪ ...‬حدیثه تهرانی؛‬ ‫بازیگر جوان کشـورمان به همراه همسـرش کیان مقدم‪ ،‬با انتشـار ویدئویی در‬ ‫صفحه اینسـتاگرامش‪ ،‬با بغض و خوشـحالی وصف ناپذیری خبر از پیدا شـدن‬ ‫سگشـان دادنـد و از کسـانی که در این مـدت از داخـل و خـارج کشـور تمـاس‬ ‫گرفتنـد و ابـراز محبـت کردنـد‪ ،‬تشـکر کردنـد! تهرانـی گفـت‪« :‬سـگ‪ ،‬ایـن‬ ‫حیوان های زبان بسـته را ندزدید؛ شـاید بیماری داشـته باشـند و به خانواده ای‬ ‫کـه بـا ان ها زندگـی می کننـد‪ ،‬وابسـته باشـند!» در همین رابطـه گفت وگوی‬ ‫کوتاهـی بـا «پینگیـل» سـگ خانـم بازیگـر انجـام دادیـم کـه خوانـدن ان‬ ‫خالی از لطـف نیسـت و حـاوی نـکات اجتماعی فراوانی سـت!‬ ‫ از روز حادثه بگویید؟‬‫ اجـازه بدهیـد من قبل از هر چیز از همه دوسـتان و اشـنایان کـه در این مدت‬‫از داخـل و خـارج کشـور بـا سـرکار خانـم حدیثـه تهرانـی؛ از بـزرگان عرصه‬ ‫هنر کشـور و همسـر محترمشـان کیـان مقـدم؛ از خوبای موسـیقی مملکت‪،‬‬ ‫به صـورت حضـوری‪ ،‬تلفنی‪ ،‬پیامکـی‪ ،‬واتس اپی‪ ،‬تلگرامـی‪ ،‬اینسـتاگرامی و ‪...‬‬ ‫همـدردی کردنـد و اظهار محبت داشـتند‪ ،‬یک قدردانی سـگی داشـته باشـم‬ ‫تو صورت تک تکشـان را لیـس می زنم و برایشـان دم تکان‬ ‫و از همین جـا دسـ ‬ ‫می دهـم! بـرای صداوسـیمای مملکـت هـم متاسـفم که خبـر دزدیده شـدن‬ ‫گردنبنـد علـی دایی و خفت گیـری از دختر قاسـم خانی را بااب وتاب پوشـش‬ ‫مـی داد؛ ولـی ظاهـرا ً مـا هویج هسـتیم کـه حتی به صـورت زیرنویـس هم به‬ ‫سـرقت ما اشـاره نشـد ‪ ...‬بگذریـم ‪ ...‬در ضمن اص ً‬ ‫ال دوسـت ندارم راجـع به اون‬ ‫لحظـات تلـخ و خاکسـتری صحبت کنم!‬ ‫ نظرتـان راجـع بـه شـنا برخلاف اب و اظهارنظـرت سوفسـطایی برخـی‬‫سـلبریتی ها چیسـت؟‬ ‫دوسـت مـن! یـا شـما نمی دانیـد شـنا چیسـت یـا در جهت یابـی مشـکالت‬ ‫اساسـی دارید‪ .‬شـما هزینه زندگی خودت را با زندگی الکشـری سـلبریتی ها‬ ‫مقایسـه نکـن‪ .‬زندگـی سـلبریتی ها مخـارج خـاص خـودش را دارد و این هـا‬ ‫بایـد بـرای جـذب فالوئـر و تبلیغـات در اینسـتاگرام‪ ،‬تمـام هنرشـان را به کار‬ ‫ً‬ ‫اصلا شـما می دانیـد خانـم‪ ،‬بـرس گره باز کـن مـن را چنـد خریـده‬ ‫ببندنـد‪.‬‬ ‫اسـت؟! ایـا شـما از قیمـت لوسـیون تخصصی پاک کننـده گوش سـگ خبر‬ ‫داریـد؟ (بیـا جلوتـر همیـن دندون عقبـی را نگاه کـن! خانم فقـط ‪ 10‬میلیون‬ ‫پـول عصب کشـی همیـن دنـدون رو داده!) در ثانـی‪ ،‬فکـر می کنیـد مـا هنوز‬ ‫مثـل ‪400‬سـال پیش اسـتخوان سـق می زنیـم؟! در جریـان هسـتید کـه هـر‬ ‫وعـده غـذای سـگ بـا دالر نیمایی چقـدر اب می خـورد؟! ضمناً وقتـی مردم‬ ‫دوسـت دارنـد درمـورد ریز جزئیات زندگی سـلبریتی ها خبر داشـته باشـند‪،‬‬ ‫بایـد هزینـه این اگاهـی را هـم بپردازند!‬ ‫ نظرتـان راجع به دخالت سـلبریتی ها در سیاسـت و اظهارنظـر در اموری که‬‫در ان تخصص ندارند‪ ،‬چیسـت؟‬ ‫شـما مالحظـه بفرماییـد؛ وقتـی نماینـده مجلـس راجـع بـه اَرنـج تیـم ملی‬ ‫نظـر می دهـد؛ وقتـی فوتبالیسـت هنرپیشـه و خواننـده می شـود؛ هنرپیشـه‬ ‫اجـرا می کنـد؛ لیسـانس کشـاورزی در صداوسـیما تهیه کننـده می شـود‬ ‫وقس علی هـذا ‪ ...‬ان وقت شـما انتظار دارید سـلبریتی بـا چندین میلیون فالوئر‬ ‫کـه حاضرنـد بـرای رنگ الک ناخـن پای سـلبریتی محبوبشـان‪ ،‬در رفراندوم‬ ‫شـرکت کننـد‪ ،‬سـکوت کند و راجع به مسـائل روز کشـور و دنیا نظـر ندهد؟!‬ ‫پس فـردا هـوادار بـه این سـلبریتی ایـراد نمی گیرد کـه چرا ً‬ ‫مثلا درخصوص‬ ‫مقولـه انتخابـات ما را تنها گذاشـتید؟! ما بدون نظرات شـما چگونه کاندیدای‬ ‫اصلـح را شناسـایی کنیـم؟! بنابرایـن‪ ،‬نباید از نقـش سـلبریتی ها در الیه های‬ ‫مختلـف جامعـه غافل شـد و ان را بـه باد اسـتهزا گرفت!‬ ‫ جناب پینگیل‪ ،‬سخن پایانی تان را بفرمایید‪.‬‬‫حقیقـت امـر ان دوران کـه می گفتنـد «پیـش سـگ انـداز از دور اسـتخوان»‬ ‫گذشـته و االن سـگ ها بـرای خودشـان حامیانی دارنـد‪ .‬انتظار داریـم درمورد‬ ‫تغذیـه و وسـایل نگهداری از سـگ مثل ناخن گیـر‪ ،‬قالده‪ ،‬شـامپو‪ ،‬پد اموزش‬ ‫ادرار‪ ،‬ظـرف غذای سـیلیکونی‪ ،‬کیف حمل ونقل سـگ‪ ،‬عطر مخصوص سـگ‪،‬‬ ‫قطره ضد کنه‪ ،‬سـت مسـواک و خمیردندان توله سـگ‪ ،‬پرزگیر رولی‪ ،‬لوسیون‬ ‫تخصصی چشـم‪ ،‬ضدعفونی کننـده و از بین برنـده بـوی ادرار و ‪ ...‬حمایت ارزی‬ ‫بیشـتری صـورت گیـرد و قوانین سـگ گردانی حذف شـود تا سـلبریتی هایی‬ ‫کـه مـا را به عنـوان عضـوی از خانـواده پذیرفته انـد‪ ،‬بیش از ایـن بـرای رفـاه و‬ ‫نگهـداری ما عذاب نکشـند!‬ ‫تریبون‬ ‫داگالس استوارت‬ ‫با اولین رمانش جایزه «بوکر» را برد‬ ‫داگالس اسـتوارت؛ نویسنده‬ ‫اسـکاتلندی‪-‬امریکایی‪ ،‬برای‬ ‫اولیـن رمانـش باعنـوان‬ ‫«شـاگی ب ِین»‪ ،‬برنـده جایزه‬ ‫«بوکـر» شـد؛ داسـتانی‬ ‫براسـاس زندگـی خـودش‬ ‫دربـاره پسـری کـه در دهـه‬ ‫‪ ۱۹۸۰‬در فقـر و بـا مـادری‬ ‫کـه بـا اعتیـاد می جنگیـد‪،‬‬ ‫بـزرگ شـد‪ .‬اسـتوارت‬ ‫‪ ۴۴‬سـاله خـود را «بچـه ای از طبقـه کارگـر توصیـف می کند کـه زندگانـی و حرفه‬ ‫دیگـری داشـته و دیر به نوشـتن روی اورده اسـت»؛ او دومین اسکاتلندی سـت که‬ ‫برنـده ایـن جایـزه ‪ ۵۰‬هزار پاوندی می شـود؛ بعـد از جیمز کِلمن که در سـال ‪۱۹۹۴‬‬ ‫به خاطـر کتـاب «چقـدر دیـر بـود‪ ،‬چقـدر دیـر» بوکـر را بـرد؛ کتابی که اسـتوارت‬ ‫می گویـد زندگـی اش را تغییـر داد؛ چون اولین بـار بود «مردمش و گویشـش را روی‬ ‫صفحـه» می دید‪« .‬شـاگی ب ِین»‪ ،‬داسـتان شـاگی درجریـان تالش بـرای مراقبت از‬ ‫مـادر الکلـی اش؛ اگنـس را دنبـال می کند که بـا اگاهی یافتن کوچک ترین پسـرش‬ ‫از جنسـیت خـود‪ ،‬مصـادف شـده‪ .‬اسـتوارت‪ ،‬ایـن رمان را بـه مادرش تقدیـم کرده‬ ‫که او را در ‪ ۱۶‬سـالگی به دلیل اعتیاد به الکل‪ ،‬از دسـت داد‪ .‬اسـتوارت وقتی فهمید‬ ‫برنده شـده‪ ،‬با چشـمانی اشـک الود خود را «کام ً‬ ‫ال حیرت زده» توصیف و از مادرش‬ ‫تشـکر کـرد کـه در تمـام صفحـات ایـن کتـاب حضـور دارد؛ او گفـت‪« :‬مـن بدون‬ ‫او دیـده نمی شـدم‪ ،‬بـدون او اینجـا نبـودم و کتابـی کـه نوشـته ام‪ ،‬اینجـا نبـود‪ ».‬او‬ ‫از مـردم اسـکاتلند؛ به ویـژه گالسـکویی ها تشـکر کـرد کـه همدلـی‪ ،‬شـوخ طبعی‪،‬‬ ‫عشـق و تالش هایشـان در تک تـک کلمـات ایـن کتـاب حضـور دارد‪ .‬اسـتوارت که‬ ‫همین حـاال رمـان دوم خـود را هـم نوشـته؛ بـه کِلمـن اشـاره می کنـد و می گوید‪:‬‬ ‫«اواسـط دهـه ‪ ۹۰‬وقتـی جیمـز جایـزه را برد‪ ،‬صدای اسـکاتلندی ها مخـل و خارج‬ ‫از ن ُـرم شـناخته می شـد؛ و حاال دیدن شـاگی در مرکـز توجـه ‪ ...‬نمی توانم توصیف‬ ‫کنـم‪ .‬بـرای پسـرانی مثـل مـن کـه در دهـه ‪ ۸۰‬در گالسـکو بـزرگ شـدیم‪ ،‬ایـن‬ ‫هرگـز چیـزی نبـود کـه رویایش را هـم داشـته باشـیم»‪ .‬او می گوید کـه حاال یک‬ ‫نویسـنده تمام وقـت می شـود و شـاید از پـول جایـزه اسـتفاده کنـد و به گالسـکو‬ ‫برگـردد‪ .‬مـارگارت باسـبی؛ ناشـر و رئیـس هیئـت داوران «بوکـر» امسـال گفت که‬ ‫ایـن کتـاب‪ ،‬قـرار بود کالسـیک باشـد و ان را «تصویـری تکان دهنده‪ ،‬چشـمگیر و‬ ‫ظریـف از یـک جهـان اجتماعـی همبسـته‪ ،‬مـردم و ارزش هایش» توصیف کـرد‪ .‬او‬ ‫گفـت‪« :‬این کتاب‪ ،‬ان قدر حیرت اور احساسـی و ظریف اسـت کـه فراموش کردنش‬ ‫دشـوار اسـت‪ .‬کتابی صمیمـی‪ ،‬چالش برانگیز و همدالنـه»؛ و شـاگی را یک کاراکتر‬ ‫فراموش نشـدنی توصیـف کرد‪ .‬باسـبی کـه بـرای داوری با لی چایلد‪ ،‬سـمیر رحیم‪،‬‬ ‫لمن سیسِ ـی و امیلی ویلسـون همراه بود‪ ،‬گفت‪« :‬این کتاب‪ ،‬با موضوعات دشـواری‬ ‫سـروکار دارد؛ بـا شـخصیت هایی کـه اوقات سـختی را سـپری می کنند‪ .‬داسـتانی‬ ‫نیسـت کـه همـه در ان شـادمان زندگی کنند؛ اما به شـیوه متفاوتـی امیدوارکننده‬ ‫اسـت‪ .‬هرکسـی ان را بخوانـد‪ ،‬دیگـر هرگز احسـاس پیـش ازان را نخواهد داشـت»‪.‬‬ ‫گفتنی سـت؛ «شـاگی ب ِین» پیش ازانکه توسـط نشـر «گِـرو اتالنتیـک» در امریکا‬ ‫و «پیـکا ُدر» در بریتانیـا انتخاب شـود‪ ،‬ازسـوی ‪ ۳۰‬ویراسـتار رد شـد‪ .‬اسـتوارت که‬ ‫در گالسـکو به دنیـا امـد و همان جا بزرگ شـد‪ ،‬در ‪ ۲۴‬سـالگی به نیویـورک رفت تا‬ ‫پـس از فارغ التحصیلـی از کالج هنر سـلطنتی لندن‪ ،‬درزمینه طراحـی ُمد کار کند‪.‬‬ ‫اسـتوارت‪ ،‬یکـی از چهـار رمان اولـی در میان شـش رمان نویسـی بود کـه از مجموع‬ ‫‪ ۱۶۲‬رمـان امسـال در فهرسـت فینالیسـت های جایـزه «بوکـر» قرار گرفت‪ .‬شـش‬ ‫مدعـی نهایـی متنوع تریـن ترکیب تاریـخ این جایزه را تشـکیل دادند که اسـتوارت‬ ‫ِ‬ ‫توانسـت دایـان کوک‪ ،‬اونی دوشـی و برندن تیلور؛ نویسـندگان امریکایی‪ ،‬سِ تسـی‬ ‫دانگارمبگا؛ نویسـنده تحسین شـده اهل زیمباوه و مازا منجیسـت اتیوپی‪ -‬امریکایی‬ ‫را شکسـت دهد‪.‬‬ ‫مهرناز زاوه‪ /‬ایبنا‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهرستان‬ ‫اردبیل‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬اذر ‪ - 1399‬شماره ‪2116‬‬ ‫مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل‪:‬‬ ‫سپیده حاصلی پناه‬ ‫شهرسـتان قـدس بـا جمعیتـی بیـش از ‪ ۴۰۰‬هزارنفـر کـه در سـال‬ ‫‪ ۶۸‬بـه شـهر تبدیل شـد؛ منطقـه ای مهاجرپذیـر‪ ،‬حاشیه نشـین‪ ،‬از‬ ‫فرهنگ هـای ناهمگـون و قشـر کارگـری؛ بسـتر بـروز بسـیاری از‬ ‫اسـیب های اجتماعـی؛ خاصـه خشـونت خانگـی علیـه زنان اسـت‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکه از سـال ‪ ۹۴‬تاکنون‪ ،‬اورژانس اجتماعی (سـامانه ‪)۱۲۳‬‬ ‫تخت نظر سـازمان بهزیستی شهرسـتان قدس به صورت شبانه روزی‪،‬‬ ‫به اسـیب دیدگان خشـونت های خانگـی به عنوان رابطیـن مداخله با‬ ‫بحـران خدمـات می دهنـد؛ امـا جـای خالـی نبـود خانه هـای امن با‬ ‫ایـن پوشـش جمعیتی‪ ،‬به شـدت احسـاس می شـود‪.‬‬ ‫خانه هـای امـن بـه اسـتناد اصـل دهـم‪ ۲۱ ،‬و ‪ ۲۹‬قانـون اساسـی و‬ ‫مـاده الیحـه قانونی تشـکیل سـازمان مصـوب مـورخ ‪۲۴/۰۳/۱۳۵۹‬‬ ‫و مضمون اول و چهارم سـند چشـم انداز توسـعه ‪ 20‬سـاله کشـور و‬ ‫همچنیـن به منظـور مواجهـه صحیـح بـا افـراد درمعرض اسـیب یا‬ ‫اسـیب دیده اجتماعـی و فراهم کـردن زمینـه ادامه زندگی سـالم در‬ ‫جامعـه و طبـق سیاسـت های کلـی برنامه پنجـم توسـعه اقتصادی‪،‬‬ ‫اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی مبنی بـر تقویت نهاد خانواده‬ ‫و جایـگاه زن‪ ،‬در حـوزه اختیـارات سـازمان بهزیستی سـت کـه باید‬ ‫راه انـدازی اسـکان موقـت را در دسـتورکار خـود قـرار داده و بـه زنان‬ ‫درمعرض خشـونت ارائـه خدمت دهد‪.‬‬ ‫خشـونت دیده و کـودک ازاری‬ ‫ِ‬ ‫خانـه امـن شـامل پذیـرش مـوارد همسـرازاری می شـود کـه زنـان‬ ‫متاهـل با فرزندشـان در انجا اسـکان داده می شـوند؛ زنـان‪ ،‬دختران‬ ‫و کودکانـی کـه مـورد ازار و خشـونت های جسـمی‪ ،‬جنسـی‪ ،‬روانی‬ ‫و عاطفـی قـرار می گیرنـد‪ ،‬پـس از مراجعـه بـه اورژانـس اجتماعی و‬ ‫مداخلـه در بحران با دسـتور قضائـی به خانه های امن جهت اسـکان‬ ‫موقـت منتقل می شـوند‪.‬‬ ‫مداخله استاندار تهران برای احداث خانه امن در شهرقدس‬ ‫امـا وقتـی بـه اورژانس اجتماعی شهرسـتان قدس مراجعـه کردیم و‬ ‫از نبـود خانـه امـن سـخن به میـان امد‪ ،‬ایـن مطلب مطرح شـد که‬ ‫درخصوص سـاماندهی اسـیب دیدگان از خشـونت های خانگی ان ها‬ ‫را بایـد بـه مرکـز مداخله خانـه امن یوسـف اباد تهران ارجـاع دهیم‪.‬‬ ‫به نظـر می رسـد نبـود خانـه امـن در شهرسـتان قـدس بـا وجـود‬ ‫اسـیب های اجتماعـی خـود یـک بحـران اسـت و ایـن مهـم بایـد‬ ‫به صـورت یـک مطالبه جدی ازسـوی مسـئوالن باالدسـتی از جمله‬ ‫دکتـر انوشـیروان محسـنی بندپـی؛ اسـتاندار تهران که خـود رئیس‬ ‫پیشـین سـازمان بهزیسـتی و مدتی نیز معاون وزیر بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشـکی بودنـد؛ همچنین دکتر امین شـاهرخی؛ مدیرکل‬ ‫بهزیسـتی اسـتان تهران پیگیری و در این امر مداخله کرده که باری‬ ‫از مشـکالت ایـن حوزه مرتفع شـود‪ .‬اگرچـه انتظار زیـادی نیز نباید‬ ‫از بخـش دولتـی بـرای پیگیری این امور داشـته باشـیم‪ ،‬چـون بهانه‬ ‫بزرگـی به نـام نبـود اعتبـارات؛ مزیـد بر علت می شـود کـه این مهم‬ ‫به زودی عملیات احداث دو مدرسه‬ ‫در شهرستان نیر اغاز می شود‬ ‫پروین حسینی‬ ‫خانه امن کجاست؟‬ ‫نبود خانه امن در شهرقدس؛‬ ‫مطالبه ای که احساس می شود‬ ‫به تعویق بیفتد و دراین میان باید منتظر مشـارکت خیرین همیشـه‬ ‫در صحنـه و حضـور بیشـتر بخـش خصوصـی بـرای کمک بـه رفع‬ ‫اسـیب های اجتماعی باشـیم‪.‬‬ ‫جامعـه هـدف خشـونت های خانگی و تمـاس با سـامانه ‪۱۲۳‬‬ ‫اورژانـس اجتماعی‬ ‫افـراد درمعـرض اسـیب های اجتماعـی (خشـونت خانگـی) شـامل‬ ‫درمعرض اسـیب‪ ،‬زنان سرپرسـت خانـوار‪ ،‬زوجین‬ ‫زنـان و دختـران‬ ‫ِ‬ ‫متقاضـی طلاق و افراد فاقـد مهارت های زندگی‪ ،‬کـودکان خیابانی‪،‬‬ ‫کـودکان کار‪ ،‬کودکان بدسرپرسـت‪ ،‬کودکان بی سرپرسـت‪ ،‬کودکان‬ ‫بازمانـده از تحصیـل‪ ،‬بچه های طالق‪ ،‬کـودکان دارای والدین معتاد و‬ ‫کلیه کودکان زی ِرشش سـال و سـایر افرادی که به نوعـی با بحران های‬ ‫فـردی خانوادگـی و اجتماعـی روبـه رو شـده اند‪ ،‬هسـتند‪ .‬این طـور‬ ‫بایـد بیـان کـرد کنتـرل خشـونت خانگـی علیـه زنـان‪ ،‬بـه عواملی‬ ‫چـون ویژگی هـای فـردی و خانوادگـی‪ ،‬محیـط و طبقـه اجتماعی‪،‬‬ ‫قـدرت مـردان در بعـد اقتصـادی‪ ،‬میـزان حمایـت سـازمان های‬ ‫پشـتیبانی کننده از زن‪ ،‬نقش رسـانه ها و حمایت قانون بستگی دارد‪.‬‬ ‫گرچـه زمـان زیادی از شـروع فعالیت اورژانس اجتماعی شهرسـتان‬ ‫مفقودی‬ ‫ب�رگ س�بز و س�ند کمپان�ی خ�ودرو سوـاری سـمند ال ایکـس مـدل ‪ 1384‬ب�ه رنگ خاکستـری روش�ن‬ ‫متالی�ک به شمـاره موت�ور ‪ 12483162602‬و ش�ماره شاس�ی ‪ 83849115‬به نام علیرض�ا قلعه نوی فرزند‬ ‫محمدعلـی مفقـود شـده و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫جوین‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانـب محرمعلـی کریمی با کـد ملـی ‪ 2939357315‬مالک خودرو سـواری پـژو اردی ای ‪ 1600‬مدل‬ ‫‪ 1383‬به شـماره انتظامی ایران ‪682 -33‬ن‪ 45‬به رنگ یشـمی روغنی به شـماره موتور ‪11783040094‬‬ ‫و شـماره شاسـی ‪ 83140282‬به علت فقدان سـند برگ سـبز تقاضای رونوشـت المثنی سـند مذکور را‬ ‫نمـوده اسـت‪ .‬چنانچـه هر کسـی ادعایـی در مورد خـودرو مذکـور دارد‪ ،‬می توانـد از تاریخ انتشـار به مدت‬ ‫ده روز بـه دفتـر حقوقـی سـازمان فـروش مراجعـه نماید‪ .‬بدیهی اسـت پـس از مهلت مزبـور طبق ضوابط‬ ‫مقـرر اقدام خواهد شـد‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫قـدس نمی گـذرد ولـی در همین مدت کـم باتوجه به اینکـه خدمات‬ ‫شایسـته ای دراین زمینـه بـه جامعه هدف خـود ارائه کرده اسـت؛ اما‬ ‫هنـوز خیلـی از شـهروندان از وجـود ایـن مرکـز و نـوع خدمـات ان‬ ‫بی اطالع هسـتند که دلیلش عدم اطالع رسـانی کافـی‪ ،‬نبود امکانات‬ ‫و تجهیـزات الزم ایـن مرکـز‪ ،‬عدم توجه کافی مسـئوالن باالدسـتی‬ ‫بـرای ارائـه اعتبـارات الزم برای معرفی بهتر و بیشـتر در بین اقشـار‬ ‫اسـیب پذیر مناطق حاشـیه ای و سـکونت گاه های غیررسمی سـت‪.‬‬ ‫سـکونت گاه های غیررسـمی شهرسـتان قـدس؛ پاشنه اشـیل‬ ‫اسـیب های اجتماعـی‬ ‫شهرسـتان قـدس در فاصلـه ‪ ۲۰‬کیلومتـری و موزاییک بـا پایتخت‪،‬‬ ‫دارای محالت نابسـامان و سـکونتگاه های غیررسـمی و کم برخوردار‬ ‫اسـت کـه به طـور عمـده در حاشـیه شـهر خـارج از برنامـه رسـمی‬ ‫توسـعه شـهری به دلیل نداشـتن برنامه مدون توسعه شـهری و عدم‬ ‫مدیریـت صحیـح و نظـارت دقیق‪ ،‬به صـورت خودرو شـکل گرفت و‬ ‫گسـترش یافـت‪ .‬غالباً در این سـکونتگاه ها‪ ،‬سـنجه های تندرسـتی‬ ‫درامـد و پیشـرفت اجتماعـی بـه نسـبت از میانگین شـهری برخی‬ ‫مناطـق پائین تر اسـت‪ .‬گرچه سال هاسـت کـه مدیران شهرسـتانی‬ ‫خـود را بـه اداره ثبت اسـناد صومعه سـرا ارائه نمایـد‪ .‬درغیراینصورت پس از انقضـای مدت مذکور متقاضی‬ ‫می توانـد بـه محاکـم قضایـی مراجعـه و گواهی عدم تقدیم دادخواسـت معترض بـه محاکم را اخـذ و برابر‬ ‫مقـررات نسـبت بصدور سـند مالکیت اقـدام می گردد و صدور سـند مالکیـت جدید مانـع مراجعه متضرر‬ ‫به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/09/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/09/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/636‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی و‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪1399/08/06 -963913996031801100‬‬ ‫هیـات حـل اختالف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصـرف مالکانه حسـین بخشـی پورکلدهی فرزند‬ ‫صفرعلی از پالک ‪ 34‬از ‪ 34‬اصلی واقع در قریه اشـپلم بخش ‪ 22‬گیالن از نسـق محمدحسـن فیضی زاده‬ ‫بعنـوان ششـدانگ یـک قطعـه زمین مشـتمل بـر سـاختمان احداثـی بمسـاحت ‪ 200‬مترمربـع از طرف‬ ‫هیئـت مذکـور احـراز گردیـده و پلاک ‪ 165‬برای ان منظور شـده‪ ،‬لذا براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانون فوق‬ ‫در دو نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهـی می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی‬ ‫بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد از تاریخ اولین انتشـار اگهی بمدت ‪ 2‬ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد و از تاریخ تسـلیم اعتراض بـه اداره ثبت ظـرف مدت یک ماه دادخواسـت به‬ ‫مراجع ذیصالح قضایی تسـلیم نماید و گواهی تقدیم دادخواسـت خود را به اداره ثبت اسـناد صومعه سـرا‬ ‫ارائـه نمایـد‪ .‬درغیراینصـورت پـس از انقضـای مدت مذکور متقاضـی می تواند به محاکم قضایـی مراجعه و‬ ‫گواهـی عـدم تقدیـم دادخواسـت معترض بـه محاکم را اخـذ و برابر مقررات نسـبت بصدور سـند مالکیت‬ ‫اقـدام می گـردد و صـدور سـند مالکیت جدید مانـع مراجعه متضـرر به دادگاه نخواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/09/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/09/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/640‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگهـی موضـوع مـاده ‪ 3‬قانـون و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیـت ثبتی‬ ‫اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی‬ ‫چـون در اجـرای قانـون فوق الذکـر و بموجـب رای شـماره ‪1399/08/06 -956913996031801100‬‬ ‫هیـات حل اختالف مسـتقر در ثبت اسـناد صومعه سـرا تصرف مالکانـه اذر رضائی میادبهنی فرزند حسـن‬ ‫از پلاک ‪ 6‬از ‪ 37‬اصلـی واقـع در قریـه نفـوت بخـش ‪ 22‬گیلان از نسـق محمدابراهیـم میـرزاده بعنـوان‬ ‫ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـتمل بـر خانـه و محوطـه و انبـاری (در حـال سـاخت در حد اسـکلت)‬ ‫بمسـاحت ‪ 662‬مترمربـع از طـرف هیئـت مذکـور احراز گردیـده و پالک ‪ 444‬بـرای ان منظور شـده‪ ،‬لذا‬ ‫براسـاس مفـاد مـاده ‪ 1‬قانـون فـوق در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شـود‪ .‬چنانچه کسـی نسـبت‬ ‫به صدور سـند مالکیت متقاضی بشـرح مذکور اعتراض داشـته باشـد از تاریخ اولین انتشـار اگهی بمدت‬ ‫‪ 2‬مـاه اعتـراض خـود را بـه این اداره تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند و از تاریخ تسـلیم اعتراض بـه اداره ثبت‬ ‫ظـرف مـدت یک مـاه دادخواسـت به مراجـع ذیصالح قضایی تسـلیم نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت‬ ‫اگهـی اختصاصی موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی برابر ماده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۳۱۲‬مـورخ مـورخ ‪ 1399/۰۷/06‬هیـات قانـون تعییـن تکلیف وضعیت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960301060003836‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه‬ ‫ثبـت ملـک ورامیـن تصرفات مالکانـه بالمعـارض متقاضی اقـای حمیدرضا رضائـی فرزند‬ ‫ابوالقاسـم به شناسنامه شـماره ‪ 1220005053‬صادره از خوانسـار در ششـدانگ یک قطعه‬ ‫زمیـن بـا بنـای احداثـی در ان به مسـاحت ‪ 166/22‬مترمربـع پالک شـماره ‪ 227‬فرعی از‬ ‫‪ 105‬اصلـی واقـع در قریـه کهنه گل تهـران بخش حوزه ثبت ملک ورامیـن از مالکیت اکبر‬ ‫و رضـا هـر دو شـهرت اویارمیـرزا فرزنـدان قاسـمعلی محـرز گردیده اسـت‪ .‬لذا بـه منظور‬ ‫اطلاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شـود درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار‬ ‫اولیـن اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتراض خـود را به ایـن اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید‪،‬‬ ‫ظـرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را به مراجع قضایی تقدیم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/09/02 :‬‬ ‫م الف ‪355‬ث‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/09/17 :‬‬ ‫محمد رحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین‬ ‫نظـر بـه دسـتور مـواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانـون تعیین تکلیـف وضعیت ثبتـی اراضی و سـاختمان های فاقد سـند‬ ‫رسـمی مصـوب ‪ 1390/09/20‬املاک متقاضیان که در هیـات موضوع ماده یک قانون مذکور مسـتقر‬ ‫در بخـش ‪ 14‬مشـهد واحـد ثبتی شهرسـتان تایباد مورد رسـیدگی و تصرفات مالکانـه و بالمعارض ان‬ ‫محـرز و رای الزم صـادر گردیـده جهـت اطلاع عمـوم بـه شـرح ذیل اگهی می گـردد‪ :‬اقـای غالم نبی‬ ‫بابادادی کاریـزک فرزنـد غالم محمد بشماره شناسـنامه ‪ 13‬و کد ملـی ‪ 0749522331‬صـادره از تایباد‬ ‫در ششـدانگ یکبـاب منـزل بـه مسـاحت ‪ 234‬مترمربـع پلاک ‪ 621‬فرعـی از ‪ 276‬اصلـی واقـع در‬ ‫خراسـان رضوی بخش ‪ 14‬مشـهد حوزه ثبت ملک تایباد از محل قسـمتی از مالکیت حسـین دری و‬ ‫قسـمتی از پلاک کالسـه ‪ .98-395‬لـذا به موجب مـاده ‪ 3‬قانون تعیین تلکیف وضعیـت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی و مـاده ‪ 13‬ائین نامـه مربوطـه ایـن اگهـی در دو نوبت بـه فاصله‬ ‫‪ 15‬روز از طریـق ایـن روزنامـه کثیراالنتشـار منتشـر تـا درصورتـی که اشـخاص ذینفع بـه ارای اعالم‬ ‫شـده اعتـراض داشـته باشـند باید از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی تا دو ماه اعتـراض خود را بـه اداره ثبت‬ ‫محـل وقوع ملک تسـلیم و رسـید اخـذ نمایند‪ .‬معترضین باید ظـرف یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومی محـل نمایـد و گواهی تقدیم دادخواسـت بـه اداره‬ ‫ثبـت محـل تحویـل دهد کـه دراینصـورت اقدامات ثبـت موکول بـه ارائه حکـم قطعی دادگاه اسـت و‬ ‫درصورتـی کـه اعتـراض در مهلت قانونی واصل نگردد یـا معترض‪ ،‬گواهی تقدیم دادخواسـت به دادگاه‬ ‫عمومـی محـل را ارائـه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سـند مالکیت می نماید و صدور سـند مالکیت‬ ‫مانـع از مراجعه متضرر به دادگاه نیسـت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/09/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/08/17 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد‬ ‫و اسـتانی بـا حضـور در ایـن مناطـق و برگـزاری جلسـات پی درپی‬ ‫در تالش انـد کـه از مشـکالت ایـن محله هـا بکاهنـد؛ امـا تجویـز‬ ‫مسـکن های مقطعـی هیـچ گاه درمـان قطعـی نبـوده و نمی توانـد‬ ‫کارسـاز باشد‪.‬‬ ‫مسـئوالن مربوطـه باید بـا یک رویکرد جدیـد و مطالعه امـاری این‬ ‫مناطـق بـه کمک فرهنگ سـازی و اموزش صحیح در تمـام حوزه ها‬ ‫اجتماعـی بـا یک عـزم جـدی؛ نتایج را به صورت مسـتمر بررسـی و‬ ‫دلسـوزانه تر و اقدامـی عملی تر با بهره گیـری از تجربیات موفق دیگر‬ ‫شـهرها از بحران هـای موجود محله هـای اسـیب پذیر و کم برخوردار‬ ‫بکاهند‪.‬‬ ‫در پایـان ایـن نتیجـه حاصـل می شـود کـه به طورکلی تـا زمانی که‬ ‫سـازمان های حمایتـی از حقـوق زنـان و اصلاح قانـون رفع تبعیض‬ ‫برابـری حقـوق بیـن زن و مـرد‪ ،‬به درسـتی اجـرا نشـود و در بخـش‬ ‫دیگـر تغییرات اساسـی در سـاختار فرهنگی‪ ،‬اجتماعـی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫سیاسـی مـردم به وجـود نیایـد‪ ،‬زن نمی تواند بـر جایگاه شایسـته و‬ ‫بایسـته خـود تکیـه کنـد و ادعـای رفع تبعیـض و به دنبـال ان رفع‬ ‫خشـونت علیه خود را داشـته باشـد کـه درنهایت باید بـه خانه های‬ ‫امن پنـاه ببرد‪.‬‬ ‫ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و املاک شهرسـتان‬ ‫اق قلا‪ ،‬تصرفـات مالکانـه و بالمعـارض کالسـه ‪ ۱۳۹۹۱۱۴۴۱۲۰۰۸۰۰۰۱۳۶‬متقاضی اقای عبدالرسـول‬ ‫خلیقی سـیدی فرزنـد محمدرحیم بـه شماره شناسـنامه ‪ ۷۰۹۳‬کد ملـی ‪ ۴۹۷۹۹۲۶۱۰۱‬صـادره از اق قال‬ ‫در ششـدانگ یـک قطعـه زمین با بنای احدائی (با کاربری اموزشـی) به مسـاحت ‪ 196/60‬مترمربع پالک‬ ‫‪ ۱۳۴۱‬فرعـی از ‪ ۴‬اصلـی واقـع در اراضـی مرتع شـوره زار بخـش ‪ ۷‬حوزه ثبتی اق قال از سـهمی عبدالکریم‬ ‫قره بـاش محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا مشـخصات متقاضی و ملـک مورد تقاضا به منظور اطلاع در دو نوبت به‬ ‫فاصلـه ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی‬ ‫داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولیـن اگهی بمدت دو مـاه اعتراض خـود را به اداره ثبت اسـناد‬ ‫و املاک شهرسـتان اق قلا تسـلیم و پـس از اخذ رسـید ظـرف مدت یـک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‬ ‫دادخواسـت خـود را به مراجع ذیصالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکور‬ ‫و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالکیت بنـام متقاضی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/09/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/08/17 :‬‬ ‫م الف ‪ 5556‬مهدی شاه مهری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫مفقودی‬ ‫س�ند س�بز خوـدرو سوـاری لندـرور رنجرور به رنگ سـفید شـیری روغن�ی م�دل ‪ 2002‬با ش�ماره پالک‬ ‫‪348 -19‬ل‪ 39‬و شـماره شاسـی ‪ 211107B13484448PN‬و شـماره موتـور ‪ 35817171D‬ب�ه نـام امی�ن‬ ‫س�رتیپ نیا نورعلی مفق�ود و اعتب�ار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهـی اختصاصی موضوع قانـون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی و سـاختمان های فاقد‬ ‫سـند رسـمی برابر ماده ‪ ۳‬و مـاده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانـون تعیین تکلیف‬ ‫برابـر رای ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۲۵۵۹‬مـورخ ‪ 1399/۰۷/27‬هیـات قانـون تعییـن تکلیـف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مستقر در اداره ثبت اسـناد و امالک شهرستان اق قال‪ ،‬تصرفات‬ ‫مالکانـه و بالمعـارض کالسـه ‪ 1399114412008000173‬متقاضی ناصر قرنجیک فرزنـد قربان بردی به‬ ‫شماره شناسـنامه ‪ ۴۲۲‬کد ملی ‪ ۶۲۸۹۲۶۶۶۰۸‬صادره از گمیشـان در ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثـی بـه مسـاحت ‪ 346/52‬مترمربـع پلاک شـماره ‪ ۳۷۰‬فرعـی از یـک اصلی واقـع در اراضـی اق قال‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 139960301060003191‬هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیف‬ ‫وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان های فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتـی حوزه‬ ‫ثبـت ملـک ورامیـن تصرفـات مالکانه بالمعـارض متقاضـی خانم منصـوره خانلـری فرزند‬ ‫عباسـعلی به شماره شناسـنامه ‪ 13‬صادره از ورامین در ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای‬ ‫احداثی در ان به مسـاحت ‪ 692/54‬مترمربع پالک شـماره ‪ 2709‬فرعی از ‪ 8‬اصلی واقع در‬ ‫قریـه جعفرابـاد اخوان تهـران بخش حوزه ثبت ملک ورامیـن از مالکیت صفرعلی کدخدا و‬ ‫نامـه جهـاد ‪ 1399/06/12 -99/17/21/102223‬محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا به منظور اطالع‬ ‫عمـوم مراتـب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شـود درصورتی که اشـخاص نسـبت‬ ‫بـه صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین‬ ‫اگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خود را بـه این اداره تسـلیم و پـس از اخذ رسـید‪ ،‬ظرف‬ ‫مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض‪ ،‬دادخواسـت خـود را بـه مراجع قضایـی تقدیم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهی اسـت درصورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصول اعتـراض طبق مقررات‬ ‫سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/08/17 :‬‬ ‫م الف ‪324‬ث‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/09/02 :‬‬ ‫محمد رحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین‬ ‫طـی بازدیـدی کـه مدیرکل‬ ‫نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز‬ ‫مـدارس اسـتان اردبیـل از‬ ‫محل هـای اختصاص یافتـه‬ ‫بـرای احـداث دو مدرسـه در‬ ‫شهرسـتان نیـر انجـام داد‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬عملیـات احـداث‬ ‫مدرسـه ‪ ۱۲‬کالسـه در‬ ‫شـهر نیـر و شـش کالسـه در روسـتای ویرثـق بـه زودی اغـاز خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی اداره کل نوسـازی‪ ،‬توسـعه و تجهیـز مـدارس اسـتان‬ ‫اردبیـل؛ دولـت لطفی؛ مدیرکل نوسـازی مدارس اسـتان اردبیل تشـریح کرد‪:‬‬ ‫«زمین هـای موردنظـر بـرای احـداث ایـن مدارس اختصـاص یافته و بـه زودی‬ ‫اجـرای ایـن پروژه هـا اغـاز می شـود و دسـتگاه نظـارت اداره کل نوسـازی‬ ‫مـدارس اسـتان اردبیـل نهایت دقت و اهمیـت را در احداث فضاهای اموزشـی‬ ‫خیرسـاز موردتوجـه قـرار می دهد»‪ .‬دولت لطفـی به امادگی نوسـازی مدارس‬ ‫اسـتان اردبیـل جهـت مشـارکت بـا خیریـن مدرسه سـاز اشـاره کـرد و افزود‪:‬‬ ‫«نوسـازی مـدارس اسـتان اردبیـل اماده مشـارکت بـا خیرین مدرسه سـاز در‬ ‫مناطـق موردنیاز اسـتان بوده و همواره سیاسـت و پیشـنهاد ایـن مجموعه به‬ ‫خیریـن مدرسه سـاز سـاخت دو مدرسـه به جـای یـک مدرسـه به نـام خیرین‬ ‫جهـت افزایـش جـذب اعتبـارات ملی ایـن مجموعه اسـت»‪ .‬لطفـی باتوجه به‬ ‫روحیـه خیری و انسان دوسـتانه مردم منطقه شهرسـتان نیر‪ ،‬به تشـریح طرح‬ ‫اجـر بـه اجـر پرداخـت و ایـن طـرح را فرصتـی مناسـب بـرای خیریـن خرد‬ ‫مدرسه سـاز دانسـت کـه هـر شـخص به انـدازه وسـع خـود‪ ،‬نـذورات موردنظر‬ ‫خـود حتـی به اندازه یـک اجر را می تواند توسـط این طرح برای مدرسه سـازی‬ ‫و سهیم شـدن در این امر خداپسـندانه اهداء کند»‪ .‬مدیرکل نوسـازی مدارس‬ ‫اسـتان اردبیـل بسـتر جدید و مهـم فعالیت مجامع خیریـن اسـتان اردبیل را‬ ‫پویـش اجـر بـه اجـر دانسـته و گفـت‪« :‬طـرح اجر به اجـر بسـتر عظیمی را‬ ‫جهـت مشـارکت فراهـم سـاخته و باعث شـده اقشـار مختلف جامعـه در حد‬ ‫تـوان خـود در امـر مقدس مدرسه سـازی شـرکت داشـته باشـند؛ لـذا مجامع‬ ‫خیریـن اسـتان بایـد در نشـر این پویش و جذب مشـارکت در ایـن طرح تمام‬ ‫تلاش خـود را انجام دهند»‪ .‬وی از پیشـرفت چشـمگیر پروژه هـای خیری در‬ ‫سـطح اسـتان خبـر داد و تشـریح کـرد‪« :‬کلیـه پروژه هـای خیـری در سـطح‬ ‫اسـتان با سـرعت درحال تکمیل هسـتند و هیـچ پروژه خیـری بالتکلیفی در‬ ‫اسـتان اردبیـل نداریـم»‪ .‬در ادامه ایـن بازدید اقبالی؛ سرپرسـت فرمانداری نیر‬ ‫هـم از احـداث سـه باب مدرسـه خیری در شهرسـتان خبـر داد و افزود‪« :‬سـه‬ ‫مدرسـه خیـری در روسـتاهای سـقزچی‪ ،‬کورعباسـلو و دیـم سـقرلو درحـال‬ ‫احداث اسـت و هنرسـتان شـیخ بهایی نیز در شـهر نیر درحال احداث است»‪.‬‬ ‫اقبالـی تصریح کرد‪« :‬مجوز احداث مدرسـه تک کالسـه در روسـتای شـیرین‬ ‫بـوالغ نیـز گرفتـه شـده اسـت کـه بـه زودی اجرایی می شـود»‪.‬‬ ‫بخش ‪ ۷‬حوزه ثبتی اق قال از سـهمی کریم وردی کسـلخه محرز گردیده اسـت‪ .‬لذا مشـخصات متقاضی و‬ ‫ملـک مـورد تقاضـا به منظـور اطلاع در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص‬ ‫نسـبت بـه صدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می تواننـد از تاریخ انتشـار اولین اگهی‬ ‫بمدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسـناد و امالک شهرسـتان اق قال تسـلیم و پس از اخذ رسـید‬ ‫ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خـود را بـه مراجـع ذیصالح قضایـی تقدیم‬ ‫نماینـد‪ .‬بدیهـی اسـت درصورت انقضای مـدت مذکور و عدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند مالکیت‬ ‫بنـام متقاضی صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/09/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/08/17 :‬‬ ‫م الف ‪ 5550‬مهدی شاه مهری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫اگهـی موضوع مـاده ‪ 3‬قانون و مـاده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیـت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی شهرسـتان بهبهـان تصرفات‬ ‫مالکانه و بالمعـارض متقاضی‪:‬‬ ‫برابـر رای شـماره ‪ 1399603170070002337‬هیـات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و سـاختمان های فاقد سـند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرسـتان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضـی فـرزاد نظری مالئـی فرزنـد شـاهرخ بـه شماره شناسـنامه و کـد ملـی ‪ 1850210942‬صـادره از‬ ‫بهبهان نسـبت به ششـدانگ یکباب ساختمان به مسـاحت ‪ 175/87‬مترمربع در قسـمتی از پالک ‪5655‬‬ ‫اصلـی واقـع در بخـش یـک بهبهـان خریداری شـده از مالـک رسـمی صدیقه خورده بیـن احـدی از ورثه‬ ‫نجـف محـرز گردیـده اسـت‪ .‬لـذا مشـخصات متقاضی و ملـک مورد تقاضـا به منظـور اطالع عمـوم در دو‬ ‫نوبـت بـه فاصلـه ‪ 15‬روز اگهی می شـود‪ .‬درصورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی‬ ‫اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره‬ ‫تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید عرض حال ظـرف مدت یک مـاه از تاریخ تسـلیم اعتراض‪ ،‬دادخواسـت خود‬ ‫را بـه مرجـع قضایـی تقدیـم نمایند‪ .‬بدیهی اسـت درصـورت انقضای مدت مذکـور و عدم وصـول اعتراض‬ ‫طبـق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/09/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/08/18 :‬‬ ‫م الف ‪ 8/288‬کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫اگهی فقدان مدرک (نوبت دوم)‬ ‫پروانـه مسـئول فنـی کلینیک تـرک اعتیـاد دکتر خوشـرو بـه شـماره ‪ 4-200111‬مورخ‬ ‫‪ 1398/10/19‬متعلـق بـه خانـم زهرا امجدی گوجکـی فرزند قربانعلی به شماره شناسـنامه‬ ‫‪ 40749‬صـادره از مشـهد متولـد ‪ 1360/11/10‬مفقـود گردیـده اسـت‪ .‬لذا بـه موجب این‬ ‫اگهـی‪ ،‬پروانـه مذکور ابطال می شـود‪ .‬از یابنده خواهشـمند اسـت مـدرک فوق را بـه اداره‬ ‫امـور پروانه هـای وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و اموزش پزشـکی تسـلیم نماید‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/09/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1399/11/04 :‬‬ صفحه 4 ‫خودنویس‬ ‫سبک زندگی‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬اذر ‪ - 1399‬شماره ‪2116‬‬ ‫‪5‬‬ ‫پیچک عشق روی دیوار قدیمی‬ ‫پنج ماده غذایی برای خواب بهتر‬ ‫رضوان نوابی‬ ‫‪rezvannavabi559@gmail.com‬‬ ‫بـه جوانی برمی گردم ‪ .‬دختری هسـتم شـکفته و رسـیده؛ مثل‬ ‫انجیرهـا و توت هـا و انگورهـا کـه از سـر شـاخه ها اویزانند؛ که‬ ‫شـره می کننـد از روی دیوارهـا و عشـق از دیوارهـا و مرزهـای‬ ‫وجـودم می گذشـت و شـره می کـرد بـه کوچـه‪ ،‬بـه خیابـان‪،‬‬ ‫بـه محلـه‪ ...‬میوه هـا را دسـتچین می کـردم و در سـبد چوبـی‬ ‫می گذاشـتم و چندمحلـه را می دویـدم تـا بـه خانـه «بیـژن»‬ ‫برسـم‪ .‬بیـژن‪ ،‬بـا ان چشـم های دریایـی‪ ،‬در بـه رویـم بـاز و‬ ‫این عشـق سـرازیر را در خـود غـرق می کـرد‪ .‬سـبد میـوه را‬ ‫می گرفـت و می رفـت و تـا برمی گشـت مـن تمـام هـوای‬ ‫خانه شـان را می بلعیـدم‪ .‬می رفـت و از باغچه هـای کنـار حوض‬ ‫خانه شـان پونـه و داوودی و سوسـن عنبـر و رز می چید‪ .‬سـبد‬ ‫پـر از گل را در اغوشـم می گذاشـت‪ .‬نگاهـم می کـرد‪ ،‬مـرا‬ ‫می خوانـد؛ به گمانـم می فهمیـد‪ .‬در اسـتانه ان درب قدیمـی‬ ‫بـا ان همـه عشـق و خلـوص تا اسـتان خـدا پیـش می رفتیم‪.‬‬ ‫مـادرش از روی ایـوان برایـم دسـت تـکان مـی داد و بـه مادرم‬ ‫سلام می رسـاند و می گفـت کـه بـه زودی بـرای «امـر خیـر»‬ ‫بـه خانـه ما می ایند‪ .‬اغوشـم بـوی گل می گرفـت و جانم بوی‬ ‫عشـق؛ تـا اخـر تابسـتان که از داربسـت تـاک افتـادم! تلفن ها‬ ‫قطـع بـود و راه ارتباطی نداشـتم‪ .‬از «مهتاب» خواسـتم نامه ام‬ ‫را بـه خانـه دوسـت برسـاند‪ .‬مهتاب‪ ،‬چشـمانی داشـت به رنگ‬ ‫شـب و دو گیـس بافتـه به رنـگ شـبق؛ ایـن‪ ،‬شـب ها را تیره تر‬ ‫می کـرد‪ .‬چـادر گلدار پوشـیده و موهـا را در دوطـرف صورتش‬ ‫رهـا کرده بود‪ .‬چهره ملتهب و سـینه درنوسـانش را به حسـاب‬ ‫خسـتگی گذاشـتم‪ .‬پای من شکسـته بود؛ نتوانسـتم به عشقم‬ ‫برسـم‪ .‬او با شـب چشـمش در روز روشن‪ ،‬به عشـق من رسید!‬ ‫گفتـه بـود که زیر سـر من بلند شـده اسـت؛ گفته بـود که زیر‬ ‫سـرم ان قـدر بلنـد شـده کـه دیگـر عشـق بیـژن نمی تواند به‬ ‫دیـوار وجـودم برسـد‪ .‬گفتـه بـود و گفته بـود و عکس نقاشـی‬ ‫قلـب و شـعر و‪ ...‬را کـه خـودش روی گـچ پایـم کشـیده بـود‪،‬‬ ‫کـف دسـت بیـژن گذاشـته بـود‪ .‬بیچـاره بیـژن! جـوان بـود و‬ ‫خـام و ان حرف هـا و عکس هـا و بی خبری هـا و ان دو ماهـی‬ ‫سـیاه بی تـاب لغـزان کـه در چهـره مهتـاب می رقصیـد‪ ،‬برای‬ ‫دل کندنـش از مـن‪ ،‬کافـی بـود‪ .‬رفت‪ ...‬رفـت‪ ...‬با مهتـاب رفت‬ ‫و مـن غرق شـدم در سـیاهی؛ تـا امـروز‪ ...‬خانه ما هنـوز همان‬ ‫خانـه کلنگی سـت‪ .‬هنـوز از درخت های پیرش انجیـر و انگور و‬ ‫تـوت می چینیـم‪ .‬هنوز عشـق مثـل پیچـک از دیوارهایـم باال‬ ‫مـی رود‪ .‬خانـه بیژن‪ ،‬کوبیده شـد و سـاخته شـد‪ .‬بیسـت زوج‬ ‫ناموفـق در بیسـت قفـس کوچـک به اسـم اپارتمـان در انجـا‬ ‫زندگـی می کننـد و هیچ یـک نمی داننـد کـه قلب شکسـته ای‬ ‫کـه در ان خانـه دفـن شـده‪ ،‬نمی گـذارد هیچ زوجـی در انجـا‬ ‫طعـم «خوش بختـی» را بچشـد‪...‬‬ ‫نقشه‬ ‫تاشیروجیما؛‬ ‫جزیره ای برای دوستداران گربه‬ ‫جزیـر ه تاشـیروجیما (‪ ،)Tashirojima‬از مجموعه جزایر‬ ‫ژاپـن‪ ،‬محـل زندگـی هـزاران گربه اسـت‪ .‬وجـود گربه ها‬ ‫در این جزیـره بـه یـک جاذبـ ه گردشـگری تبدیـل شـده‬ ‫اسـت؛ امـا فرامـوش نکنید کـه ورود سـگ بـه ان‪ ،‬مجاز‬ ‫نیسـت‪ .‬قرن ها پیـش‪ ،‬انسـان ها گربه هـا را بـا هدفـی‬ ‫خـاص بـه جزیـره اوردنـد؛ سـاکنان جزیـره در اواسـط‬ ‫قـرن هجدهـم‪ ،‬کـرم ابریشـم را بـرای تولیـد پارچـه‬ ‫پـرورش می دادنـد‪ .‬موش هـا خـوردن کرم هـای ابریشـم‬ ‫را دوسـت داشـتند‪،‬؛ بنابرایـن‪ ،‬داشـتن گربـه بـه انهـا‬ ‫اطمینـان مـی داد کـه حشـرات گران قیمت شـان غـذای‬ ‫موش هـا نمی شـود‪ .‬گربه هـای جزیـره وقتـی موش هـا‬ ‫را شـکار نمی کردنـد‪ ،‬به سـمت سـاحل می رفتنـد و از‬ ‫ماهیگیـران محلـی غـذا می خواسـتند‪ .‬همان طـور کـه‬ ‫در افسـانه ها امـده اسـت‪ ،‬ماهیگیـران‪ ،‬گربه هـا را مظهـر‬ ‫خوش شانسـی می دانسـتند و حتـی بـرای انهـا در مرکز‬ ‫جزیـره‪ ،‬معبـدی سـاختند‪ .‬بـا افزایـش جمعیـت گربه ها‬ ‫در جزیـر ه تاشـیروجیما‪ ،‬جمعیت انسـانی کاهـش یافت‪.‬‬ ‫در طـول پنج دهـ ه اخیـر‪ ،‬جمعیت انسـان های جزیـره‪ ،‬از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬نفـر بـه کمتـر از ‪ ۱۰۰‬نفر کاهش پیدا کرد‪ .‬بیشـتر‬ ‫سـاکنان این جزیـره بیـش از ‪ ۶۵‬سـال دارنـد؛ بنابرایـن‪،‬‬ ‫امیـدی هسـت کـه جوانـان بـا افزایـش گردشـگری بـه‬ ‫جزیـر ه تاشـیروجیما نقـل مـکان کننـد‪ .‬گربه هـا هنـوز‬ ‫هـم نمـاد خوش شانسـی هسـتند و حتـی گاهی اوقـات‬ ‫نگـه داری و محدود کـردن انهـا در خانـه‪ ،‬کمـی عجیـب‬ ‫به نظـر می رسـد‪ .‬در نتیجـه‪ ،‬این گربه هـا ازاد هسـتند و‬ ‫سـاکنان جزیـره بـرای انهـا غـذا‪ ،‬شـیر و اب می گذارنـد‬ ‫تـا هر وقـت کـه بخواهنـد‪ ،‬از فضـای بیـرون لـذت ببرند‪.‬‬ ‫می توانیـد جزیـر ه گربـه را ببینیـد‪ .‬ان قدر کوچک اسـت‬ ‫کـه می توانیـد در اطـراف ان‪ ،‬دوچرخـه سـواری کنیـد و‬ ‫سـاختمان های زیـادی از جملـه هتل هـا را پیـدا کنید که‬ ‫به شـکل گربـه طراحـی شـدند‪ .‬همچنیـن معبـدی به نام‬ ‫‪ Neko-jinja‬در انجـا وجود دارد کـه از بازدیدکنندگان‬ ‫می خواهـد پیشـنهاد های خـود را در قالـب نقاشـی گربـه‬ ‫و سـایر مـوارد مرتبـط بـا گربـه ارائـه دهنـد و البتـه‪،‬‬ ‫گربه هایـی هسـتند کـه بیشـتر انهـا خوشـحال هسـتند‬ ‫کـه توسـط غریبه هـای مهربان به عنـوان حیـوان خانگی‬ ‫پذیرفتـه می شـوند‪.‬‬ ‫سحر ارجمند‪ /‬کجارو‬ ‫یاس‬ ‫اشپزخانه‬ ‫تلنگر‬ ‫دکتـر مرلیـن گلنویل؛ متخصص تغذیه‪ ،‬معتقد اسـت کـه هرچه می خوریم‪،‬‬ ‫می توانـد بـه خـواب راحت تـر مـا کمـک کنـد یـا برعکـس باعـث اختلال‬ ‫در خـواب شـود‪ .‬بـه گـزارش سالمتیسـم بـه نقـل از نت داکتـر‪ ،‬به گفتـه‬ ‫این متخصـص‪« ،‬خوراکی هـا و نوشـیدنی هایی کـه اثـر محـرک دارنـد‬ ‫(ماننـد چـای‪ ،‬قهوه‪ ،‬نوشـابه و شـکالت)‪ ،‬معموال حـاوی کافئین هسـتند و‬ ‫درنتیجـه‪ ،‬خـواب شـبانه را سـخت تر می کننـد»؛ با این حـال‪ ،‬بعضـی از مواد‬ ‫غذایـی واقعـا خوابیـدن را بـرای مـا راحت تـر می کننـد‪.‬‬ ‫سعید جمالی‬ ‫‪s.jamali75.sj@gmail.com‬‬ ‫کدام کنسول مناسب شماست؟‬ ‫ایستگاه مد روز تفریحات پرهیجان!‬ ‫کنسـول های جدیـد‪ ،‬این روزهـا غوغـا می کننـد‪ .‬شـما بـا انهـا‬ ‫می توانیـد شـکلی تازه از بازی کـردن را تجربه کنیـد و از امکانات‬ ‫و ویژگی هـای متنوع شـان لـذت ببریـد‪ .‬هـر کنسـول از هـر‬ ‫شـرکتی بـا اختالفـی چند سـاله از مـدل قبلـی به بـازار می ایـد‬ ‫تـا طـی ان مـدت بازی سـازها خـوراک خوبـی از تنـوع بازی ها را‬ ‫بـه گیمرهـا بدهنـد و هنگامی که کنسـول جدیـد به بـازار بیاید‪،‬‬ ‫کم کـم شـرکت های بازی سـازی بـرای کنسـول های قدیمـی‪،‬‬ ‫بـازی جدیـدی نمی سـازند تـا همـه به سـمت تهیـه مدل هـای‬ ‫جدیـد برونـد‪ .‬این مسـئله‪ ،‬یک خوبـی دارد؛ شـما برای چند سـال‬ ‫دیگـر‪ ،‬نگـران تعویـض و هزینه کـردن نیسـتید و با یک کنسـول‪،‬‬ ‫سـال ها همـراه خواهید بـود‪ .‬چه بخواهیم و چه نخواهیـم‪ ،‬امروزه‬ ‫کنسـول های بازی ویدیویی‪ ،‬عضوی از خانواده هسـتند و نسـلی از‬ ‫مـا حتـی بـا انهـا رشـد کـرده و جلـو امده انـد‪ .‬حتمـا شـما کـه‬ ‫امـروز از والدیـن محتـرم هسـتید‪ ،‬روزهـای بـازی با «اتـاری» را‬ ‫به یـاد می اوریـد‪ .‬حـاال کنسـول ها‪ ،‬دنیـای اعجـاب اوری از تخیل‬ ‫و هیجـان را بـه کودکان و بزرگسـاالن هدیـه می دهند که گاهی‬ ‫شـما در هر لحظـه از بـازی‪ ،‬از شـدت هیجـان‪ ،‬چیـزی جـز «اوه!‬ ‫خـدای مـن!» از دهان تـان خـارج نخواهـد شـد؛ امـا در میـان‬ ‫این کنسـول ها کدام یـک مناسـب شماسـت؟ شـاید به جـای‬ ‫اینکـه مـا بـه شـما بگوییـم بهترین کنسـول کـدام اسـت‪ ،‬بهتر‬ ‫اسـت اطالعاتـی دربـاره عملکـرد هر یک ازانهـا بـه شـما بدهیـم‬ ‫تـا خودتـان با توجه بـه ویژگی هـای انهـا مدلـی کـه مرتفع کننده‬ ‫نیازتـان هسـت را انخـاب کنیـد‪ .‬قرنطینـه هنـوز تمـام نشـده و‬ ‫این تفریـح جـذاب می توانـد روزهای خوشـی را برای جمع شـدن‬ ‫اعضـای خانـواده دور هـم ایجـاد کند‪.‬‬ ‫‪4 Sony PlayStation‬‬ ‫سازنده‪ Foxconn :‬و ‪Sony‬‬ ‫پخش‪ :‬نسل هشتم از بازی های سونی‬ ‫مدیا‪ :‬بلو‪-‬ری‪ ،‬دی وی دی‬ ‫سیستم عامل‪ :‬اوربیس ‪OS‬‬ ‫حافظه‪:‬هشت گیگابایت‬ ‫ذخیره‪ :‬هارددرایو ‪500‬گیگ‬ ‫سـاختار این بـازی بـر فعالیـت اصلـی یعنـی بازی کـردن اسـتوار‬ ‫اسـت؛ حـاال می خواهـد به شـکل دیسـک باشـد یـا به شـکل‬ ‫دانلود کـردن بازی ها‪ .‬متاسـفانه بسـیاری فایل های چندرسـانه ای‬ ‫را سـاپورت نمی کنـد‪ .‬به نظـر منتقـدان‪ ،‬تـاج افتخـار بهتریـن‬ ‫کنسـول حـال حاضر متعلق به ان اسـت؛ چـون بهترین گرینه ها‬ ‫و امکانـات در بازی کـردن را بـه شـما می دهـد و می توانیـد‬ ‫حتـی بـا دسـتگاه ویتـا‪ ،‬ان را کنتـرل کرده یـا بازی هـای رایگان‬ ‫پلی استیشـن پلاس را انتخـاب و بـازی کنیـد‪.‬‬ ‫‪Microsoft Xbox One‬‬ ‫سازنده‪ Flextronics :‬و ‪Foxconn‬‬ ‫پخش‪ :‬نسل هشتم از بازی های مایکروسافت‬ ‫مدیا‪ :‬بلو‪-‬ری‪ ،‬دی وی دی و سی دی‬ ‫سیستم عامل‪ :‬ایکس باکس ‪OS‬‬ ‫حافظه‪:‬هشت گیگابایت‬ ‫ذخیره‪ :‬هارددرایو ‪500‬گیگ‬ ‫می تـوان گفت که این سـری ایکس باکـس واقعا یک باکـس همه کاره‬ ‫رسانه ای سـت کـه بـه شـما امـکان می دهـد بـازی کـرده‪ ،‬تلویزیـون‬ ‫کابلـی تماشـا کرده و از اسـکایپ هم اسـتفاده کنید‪ .‬تنهـا معدودی از‬ ‫بازی هـای این کنسـول را می تـوان در فضـای کلـود ذخیـره کـرد‪.‬‬ ‫اگرچـه از نظـر سـرعت و اجـرای بازی هـا به پـای پی اس‪ 4‬نمی رسـد؛‬ ‫امـا در ابزارهای رسـانه ای و سـرگرمی‪ ،‬سیسـتم خارق العاده ای سـت‪.‬‬ ‫‪Nintendo Wii U‬‬ ‫سازنده‪ Nintendo، Mitsumi :‬و ‪Foxconn‬‬ ‫پخش‪ :‬نسل هشتم از بازی های نینتندو‬ ‫مدیا‪ :‬فیزیکال و دیجیتال‬ ‫سیستم عامل‪ :‬وی یو ‪OS‬‬ ‫حافظه‪ :‬دوگیگابایت‬ ‫ذخیره‪ :‬فلش مموری داخلی هشت تا ‪ 32‬گیگابایت‬ ‫گیم پـد ان کـه چیـزی شـبیه تبلـت اسـت‪ ،‬بـه شـما این امـکان را‬ ‫کو سـیاق ‪ DS‬و ‪ DS3‬بـازی کنیـد‪ .‬متاسـفانه‬ ‫می دهـد تـا در سب ‬ ‫سیسـتم شـبکه انالین نینتندو‪ ،‬ضعیف اسـت و شـما باید با کدهای‬ ‫عـددی متصـل بمانیـد‪ .‬نسـخه جدید کنسـول نینتندو‪ ،‬میـزان قابل‬ ‫توجهی پتانسـیل های عملکـردی دارد؛ امـا بدون نرم افزار و سـاپورت‬ ‫ویـژه انها مدت بسـیاری بی اسـتفاده خواهد مانـد و انتخاب بازی های‬ ‫شـما محدود می شـود‪.‬‬ ‫‪Ouya‬‬ ‫سازنده‪Ouya Inc :‬‬ ‫پخش‪ :‬نسل اول از بازی های کویا‬ ‫مدیا‪ :‬ندارد‬ ‫سیستم عامل‪ :‬اندروید ‪ 4.1‬ژلی بین‬ ‫حافظه‪:‬یک گیگابایت‬ ‫ذخیره‪ :‬فلش مموری داخلی هشت گیگابایت‬ ‫یکـی از خوبی هـای این کنسـول ان اسـت کـه تمـام بازی هایـش‬ ‫نمونـه رایـگان دارنـد و شـما می توانید قبـل از خرید‪ ،‬انها را به شـکل‬ ‫امتحانی بازی کنید‪ .‬دسـته کنترلر ان‪ ،‬سـاختار ضعیفی دارد و گاهی‬ ‫حتـی به درسـتی هـم عمـل نمی کنـد‪ .‬در مجمـوع‪ ،‬سـاخت ان‪ ،‬ایده‬ ‫جالبـی بـوده؛ امـا ضعف و کمبودهـای نرم افـزاری و انتخـاب محدود‬ ‫بازی هایـش چیـزی نیسـت که به راحتی بتـوان انها را نادیـده گرفت‪.‬‬ ‫اولین کنسول بازی جهان را می شناسید؟‬ ‫ایـن دسـتگاه کـه ‪ The Magnavox Odyssey‬نـام‬ ‫دارد‪ ،‬اولین کنسـول بـازی ویدیویـی خانگـی جهـان اسـت‬ ‫کـه در اپریـل ‪ 1972‬وارد بـازار شـد‪ .‬اگرچـه این دسـتگاه‬ ‫اولین کنسـول بازی هـای ویدیویـی دیجیتـال اسـت؛ امـا‬ ‫گاهی به اشـتباه ان را به علت شـکل طراحی اش‪ ،‬یک کنسـول‬ ‫انالـوگ می نامنـد‪ .‬این کنسـول توسـط رالـف بائـر طراحـی‬ ‫شـد‪ .‬وی از سـال ‪ 1966‬مشـغول کار بـود تـا اینکه در سـال‬ ‫‪ 1968‬ان را تکمیـل کـرد‪ .‬این مدل که بـه ان ‪Brown Box‬‬ ‫می گوینـد‪ ،‬در حـال حاضـر در مـوزه تاریـخ ملـی امریـکا در‬ ‫واشـینگتن نگـه داری می شـود‪.‬‬ ‫هشدار والدین!‬ ‫هنگام خرید بازی ویدیویی‬ ‫یادتان باشد‪:‬‬ ‫‪ .1‬روی کاور تمـام بازی هـای موجـود در بـازار‪ ،‬برچسـب‬ ‫درجه بنـدی ان وجـود دارد و شـما می توانیـد متوجـه شـوید‬ ‫این بـازی متعلـق بـه چـه گـروه سنی سـت‪ .‬اگـر در مـورد‬ ‫این درجه بندی هـا اطالعـی نداریـد‪ ،‬ان را از فروشـگاه های‬ ‫معتبـر بخریـد کـه فروشـنده بـه شـما در این مـورد راهنمایی‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫‪ .2‬محتـوای بازی به شـکل چکیده بـر کاور بازی امده اسـت و‬ ‫شـما حتی از بعضـی تصاویر منتشـره روی کاور هم می توانید‬ ‫ن را متوجه‬ ‫داسـتان کلـی و نـوع صحنه هـای به کار رفتـه در ا ‬ ‫شـوید تا اگر احسـاس کردید برای فرزندتان مناسـب نیسـت‪،‬‬ ‫از خریدش خـودداری کنید‪.‬‬ ‫‪ .3‬همیشـه مشـورت کردن راه خوبـی بـرای کسـب اطالعـات‬ ‫اسـت‪ .‬قبـل از خرید هر بـازی‪ ،‬دربـاره ان‪ ،‬بـا افرادی کـه ان را‬ ‫بـازی کرده انـد یـا دربـاره اش اطالعـی دارند‪ ،‬مشـورت کنید و‬ ‫نظـر انها را هم بپرسـید‪.‬‬ ‫‪ .4‬ایـن‪ ،‬ایـده خوبی سـت که گاهی شـما هم همـراه فرزندتان‬ ‫بـه تماشـای بازی کردنـش بنشـینید و متوجه شـوید ایا بازی‬ ‫مناسـب او هسـت یـا نـه؟ در این حالـت شـما به خوبـی او را‬ ‫کنتـرل می کنیـد و می توانیـد مطمئن شـوید که بـازی‪ ،‬فاقد‬ ‫صحنـه یـا کالم نامناسـب بـرای او باشـد‪ .‬هر از گاهـی بـه بچه‬ ‫در حـال بازی کردن سـر بزنید و او را برای سـاعت های طوالنی‬ ‫به حـال خـود‪ ،‬مقابل کنسـول‪ ،‬رهـا نکنید‪.‬‬ ‫‪ .5‬بـرای بازی کـردن بـرای او حد و مـرز تعیین کنید و ببینید‬ ‫در چه زمانـی راحت تر اسـت و در همان زمان برایش محدودیت‬ ‫زمانـی بگذاریـد تـا بیش از حـد الزم بـه بـازی نپرداختـه و‬ ‫فعالیت هـای سلامتی بخـش دیگـر را هم دنبـال کند‪.‬‬ ‫چگونه بهترین شلوار جین را‬ ‫متناسب با اندام خود‪ ،‬انتخاب کنید؟‬ ‫همـه مـا اهمیـت داشـتن یک شـلوار جیـن مناسـب را‬ ‫درک می کنیـم‪ .‬یـک شـلوار جیـن مناسـب‪ ،‬شـما را‬ ‫خوش اندام تـر نشـان داده‪ ،‬جذا ب تـر کـرده و درنهایـت‪،‬‬ ‫حا ل تـان را بهتـر می کنـد‪ .‬بااین حـال‪ ،‬یافتـن این شـلوار‬ ‫جیـن در صـورت نداشـتن اندامـی شـبیه بـه یک مـدل‬ ‫حرفـه ای‪ ،‬کمـی دشـوار اسـت‪ .‬بـه گـزارش بنیتـا‪،‬‬ ‫دنیـای واقعـی زنـان‪ ،‬با وجـود اندام هـای مختلـف‪،‬‬ ‫نیازمنـد لبا س هایـی بـا اندازه هـای متفـاوت اسـت‪.‬‬ ‫به همین خاطـر سـراغ دسـته بندی انـواع شـلوارهای‬ ‫جیـن‪ ،‬بـرای اندام هـای مختلـف رفته ایـم‪.‬‬ ‫زنـان بـا باالتنه هـای کشـیده‪ ،‬لزومـا افـراد قد بلنـدی‬ ‫نیسـتند‪ .‬انهـا تنهـا از قسـمت میانـی کشـیده تری‬ ‫برخـوردار بـوده کـه یافتـن یک شـلوار جیـن مناسـب‬ ‫کـه کاملا بـه انـدام انهـا بنشـیند را دشـوار می کنـد‪.‬‬ ‫در این زمـان بهتـر اسـت کـه دنبـال شـلوارهایی بـا کمـر‬ ‫خیلـی بلنـد یـا شـلوارهایی بـا طـول بلندتر باشـید‪ .‬برای‬ ‫زنـان قدبلنـد‪ ،‬یافتـن یک شـلوار جیـن کـه فاصلـه بیـن‬ ‫مـچ پـا تـا بـاالی ران را زشـت نشـان ندهد‪ ،‬بـدون رفتن‬ ‫بـه یک فروشـگاه خـاص‪ ،‬دشـوار اسـت‪ .‬کارشناسـان‬ ‫شـلوارهایی را پیشـنهاد می دهنـد کـه خیلـی بلنـد بـوده‬ ‫و چین هـای بـاالی ان عمـدا کمتـر باشـند‪ .‬زنانـی بـا‬ ‫تنه هـای کوچک تـر‪ ،‬الزم اسـت تـا شـلواری بـا قسـمت‬ ‫ران تنگ تـر و کمـر کوتاه تـر را انتخـاب کننـد‪ .‬بـا‬ ‫ایـن کار‪ ،‬قسـمت میانـی بـدن انهـا کمـی بلندتـر نشـان‬ ‫داده می شـود‪ .‬زمانی کـه صحبـت از شـلوار جیـن‬ ‫می شـود‪ ،‬بزر گ تریـن مشـکل‪ ،‬مسـئله قـد اسـت؛ امـا‬ ‫اگـر فـرد خیلـی هـم ظریـف باشـد‪ ،‬مشـکل اندازه نبودن‬ ‫کمـر هـم بـه ان اضافـه می شـود‪ .‬به دنبـال شـلوارهای‬ ‫تیره رنـگ بـا اندکـی چیـن در جلـوی ان باشـید تـا بـا‬ ‫ایـن کار کمـی خـود را قد بلند تـر نشـان دهیـد‪ .‬اگـر‬ ‫شـکم شـما کمـی بزر گ تـر از انـدازه دلخـواه اسـت‪،‬‬ ‫یک شـلوار بـا کمـر بلندتـر و کمـی گشـادتر را انتخـاب‬ ‫کنیـد تـا در عیـن پوشـش دادن شـکم‪ ،‬راحت تـر هـم‬ ‫باشـید‪ .‬شـلوارهای تیـره‪ ،‬کمی گشـاد همراه بـا کمرهای‬ ‫متوسـط تـا بلنـد‪ ،‬پاهای شـما را کشـیده تر نشـان داده و‬ ‫ظاهـر کلـی شـما را بهتـر می کننـد‪ .‬مطمئـن شـوید کـه‬ ‫از شـلوارهای خیلـی تنـگ بـا کمـر کوتـاه که اندام شـما‬ ‫را بـد نشـان می دهنـد‪ ،‬دوری می کنیـد‪ .‬در عوض‪ ،‬سـراغ‬ ‫شـلواری ازاد همـراه بـا قسـمت کمـر بلندتـر برویـد‪.‬‬ ‫زمانـی کـه تناسـبی میـان ران هـا و کمـر شـما وجـود‬ ‫نـدارد‪ ،‬چیز ی کـه می توانـد مشـکل شـما را حـل کنـد‪،‬‬ ‫شـلوار جینـی کاملا راسـته اسـت‪.‬‬ ‫‪ .1‬مـواد غذایـی سرشـار از نوعی اسـید امینه به نام ال‪-‬تریپتوفـان می توانند‬ ‫بـه خـواب راحـت کمک کننـد‪ .‬دلیلش این اسـت کـه ال‪-‬تریپتوفـان برای‬ ‫ترشـح سـروتونین در بـدن ضروری سـت کـه نوعـی انتقال دهنـده عصبـی‬ ‫در مغـز محسـوب می شـود و تاثیـر ارامش بخـش دارد‪ .‬تریپتوفـان به طـور‬ ‫طبیعـی در بعضـی از مـواد غذایـی یافت می شـود و هر یـک از مـا می توانیم‬ ‫در وعـده غذایـی شـام از انهـا اسـتفاده کنیـم‪ .‬دکتـر گلنویـل می گویـد‪:‬‬ ‫«تریپتوفـان‪ ،‬یکـی از اسـیدهای امینـه اسـت کـه از تجزیـه پروتئیـن‬ ‫مصرفـی حاصـل می شـود‪ .‬با این حـال ‪ ،‬راه یافتـن مولکول هـای تریپتوفـان‬ ‫بـه مغـز راحـت نیسـت؛ چون بـا اسـیدهای امینـه دیگـر تداخـل می کند‪.‬‬ ‫اگـر همیشـه از پروتئیـن در کنـار کربوهیدرات هـای سـالم بـرای پایـدار‬ ‫نگه داشـتن سـطح قنـد خـون اسـتفاده کنید‪ ،‬همه چیـز را تغییـر می دهید‪.‬‬ ‫در این حالـت‪ ،‬انسـولین ترشح شـده موقـع مصـرف کربوهیدرات هـا توسـط‬ ‫اسـیدهای امینـه دیگـر مصـرف می شـود و درنتیجـه‪ ،‬تریپتوفـان می تواند‬ ‫بـه مغز برسـد»‪ .‬سـویا‪ ،‬یکـی از مواد غذایی سـت کـه تراکم نسـبتا باالیی از‬ ‫تریپتوفـان دارد؛ امـا این مـواد غذایـی هم بـرای دریافت تریپتوفان مناسـب‬ ‫هسـتند‪ :‬سـینه مـرغ‪ ،‬ماهـی سـالمون‪ ،‬بوقلمـون و تخم مـرغ‪ .‬اضافه کـردن‬ ‫این مـواد غذایـی بـه برنامـه غذایـی روزانـه توصیه می شـود‪.‬‬ ‫‪ .2‬شـاید از این ترفنـد مطلـع باشـید؛ امـا بهتـر اسـت کـه افـراد نااشـنا را‬ ‫هـم بـا اهمیـت شـیر گـرم اشـنا کنیـم‪ .‬درواقـع‪ ،‬مصرف شـیر گـرم قبل از‬ ‫خـواب‪ ،‬یکـی از ترفندهـای قدیمـی بـرای خـواب راحت تـر و طوالنی تـر‬ ‫اسـت‪ .‬محققـان می گوینـد کـه شـیر گـرم همـراه با قنـد می توانـد در طول‬ ‫سـاعات شـب‪ ،‬سـطح قنـد خـون را در وضعیت مطلـوب نگـه دارد‪ .‬بعضی از‬ ‫متخصصـان‪ ،‬شـیر چرب را توصیـه می کنند؛ چون چربی ان باعث می شـود‬ ‫کـه تخلیـه معده به تاخیـر بیفتد‪ .‬کمی قنـد همراه الکتوز موجود در شـیر‬ ‫هـم گرسـنگی را از بیـن می بـرد و بـه خـواب بهتـر کمـک می کند‪.‬‬ ‫‪ .3‬مطالعـات اخیـر نشـان داده انـد کـه پری بیوتیک هـا واقعـا می تواننـد‬ ‫بـه خـواب راحـت کمـک کننـد‪ .‬یکـی از همیـن مطالعـات‪ ،‬منتشرشـده در‬ ‫‪ ،Frontiers in Behavioral Neuroscience‬نشـان می دهـد‬ ‫کـه مصـرف محصـوالت حـاوی پری بیوتیک هـا بعـد از حـوادث اسـترس زا‬ ‫بـه خـواب ‪ REM‬و خـواب غیـر ‪ REM‬کمـک می کنـد‪ .‬پری بیوتیک هـا‬ ‫کـه نبایـد بـا پروبیوتیک هـا اشـتباه گرفتـه شـوند‪ ،‬ماننـد خـوراک بـرای‬ ‫باکتری هـای مفیـد داخـل روده عمـل می کننـد‪ .‬این ترکیبـات به طـور‬ ‫طبیعی در ریشـه کاسـنی‪ ،‬ارتیشـو‪ ،‬سـیر خام‪ ،‬پیـاز و پیازچه وجـود دارند‪.‬‬ ‫ی بین مغـز و روده شـما وجود دارد‪.‬‬ ‫دکتـر گلنویـل می گویـد‪« :‬ارتباطی قو ‬ ‫به همین دلیـل اسـت کـه روده را بـا اصطلاح مغـز دوم‪ ،‬مشـخص می کنند‪.‬‬ ‫روده‪ ،‬دسـتگاه عصبـی پیچیـده خـودش را دارد کـه سـروتونین هـم مانند‬ ‫مغـز تولیـد می کنـد»‪.‬‬ ‫‪ .4‬چه کسـی فکـر می کـرد کـه روزی کیـوی هـم بـه خوراکی هـای مفیـد‬ ‫بـرای خـواب تبدیل شـود؟! امـا این موضـوع واقعیـت دارد؛ چـون مطالعات‬ ‫متعـددی نشـان می دهنـد کـه این میـوه کوچـک و سـبز واقعـا بـرای‬ ‫خـواب مفیـد اسـت؛ حتـی مـا را بیشـتر در وضعیـت خـواب نگه مـی دارد‬ ‫و بازدهـی خـواب را هـم بـاال می بـرد‪ .‬کیـوی حـاوی میـزان مناسـبی از‬ ‫انتی اکسـیدان های مهم و سـروتونین اسـت کـه درنهایت‪ ،‬به رفـع اختالالت‬ ‫خـواب کمـک می رسـاند‪ .‬مصرف دو عـدد کیوی قبـل از خـواب‪ ،‬بهترین راه‬ ‫بـرای بهره مند شـدن از فوایـد کیوی سـت‪.‬‬ ‫‪ .5‬عدس هـا؛ این خوراکی هـای کوچـک‪ ،‬مقـدار زیـادی ویتامیـن دارنـد‪.‬‬ ‫به گفتـه دکتـر گلنویـل‪« ،‬عـدس‪ ،‬میـزان خوبـی از فـوالت را بـرای بـدن‬ ‫فراهـم می کنـد‪ .‬می دانیـم کـه کمبـود فولیـک اسـد‪ ،‬بـا اختلاالت خـواب‬ ‫مرتبـط اسـت؛ بنابرایـن‪ ،‬مصرف عـدس می توانـد در این زمینه موثر باشـد»‪.‬‬ ‫در ضمـن‪ ،‬عـدس‪ ،‬یکـی از منابع خـوب برای دریافـت تریپتوفان نیز هسـت‪.‬‬ ‫شـما می توانیـد عـدس را بـه انـواع سـوپ ها و سـاالدها اضافـه کنیـد و از‬ ‫فوایـد ان‪ ،‬برخوردار شـوید‪.‬‬ ‫چهاردیواری‬ ‫طراحی تراس و بالکن‬ ‫برای ساعات دلنشین در فضای سبز اپارتمان!‬ ‫ین نکتـه واضـح اسـت کـه زندگـی در اپارتمان هـا و شـهرهای شـلوغ‪ ،‬لذت‬ ‫ااسـتفاده از طبیعـت و حضـور درکنـار گیاهـان را کمتـر تجربـه می کننـد‪.‬‬ ‫در این میـان‪ ،‬افـراد زیـادی هسـتند کـه سـعی دارنـد در فضـای خانـه خـود‬ ‫درحـد امـکان‪ ،‬طبیعـت را وارد کننـد تـا عالوه بـر اسـتفاده از مزیت هـای‬ ‫زندگـی بـا گیاهـان‪ ،‬بتواننـد سـاعاتی را در ارامـش و بدون دغدغه‪ ،‬سـپری‬ ‫کننـد‪ .‬بـه گـزارش چیدانـه‪ ،‬تـراس و بالکن خانه ها‪ ،‬پتانسـیل بسـیار خوبی‬ ‫دارنـد تـا عالوه بـر اسـتفاده از هـوای ازاد‪ ،‬فضایـی دنـج و مناسـب بـرای‬ ‫نشسـتن را تامیـن کننـد‪ .‬در این مطلـب قصـد داریـم اطالعـات مفیـدی را‬ ‫در زمینـه طراحـی بالکـن‪ ،‬در اختیـار شـما قـرار دهیم‪.‬‬ ‫نکتـه اول‪ ،‬ایـن اسـت کـه گیاهـان مناسـب بـرای نگـه داری در بالکـن‪،‬‬ ‫کدامنـد؟ به دلیـل اینکـه فضـای بالکن‪ ،‬سـرباز اسـت و در معرض هـوای ازاد‬ ‫قـرار دارد‪ ،‬انواعـی از گیاهـان بـرای طراحـی بالکـن مـورد اسـتفاده قرار می‬ ‫گیرنـد کـه مربـوط به فضای بـاز باشـند‪ .‬گیاهان فضـای بازف در سه دسـته‬ ‫قـرار می گیرنـد‪:‬‬ ‫‪ .1‬گیاهـان فصلـی‪ :‬با توجه بـه فصـل گـرم یـا سـرد انتخـاب می شـوند‪ .‬تنهـا‬ ‫در همـان اب وهـوا گل دارند و سـبز هسـتند و بعداز گذر از فصـل مورد نظر‪،‬‬ ‫خشـک شـده و از بیـن می رونـد؛ مانند بنفشـه‪ ،‬داوودی‪ ،‬جعفـری و اهار‪.‬‬ ‫‪ .2‬گیاهـان همیشه سـبز‪ :‬همان طـور کـه از نام شـان مشـخص اسـت‪ ،‬این نوع‬ ‫از گیاهـان در تمـام طـول سـال و زندگـی خـود سـبز هسـتند و می تواننـد‬ ‫نسـبت به تغییـر اب وهـوا مقاومـت کـرده و دوام بیاورنـد؛ ماننـد شمشـاد‪،‬‬ ‫سـرو و نوئـل‪ .‬گیاهـان اپارتمانـی نیـز در دسـته گیاهان همیشـه سـبز قرار‬ ‫می گیرنـد؛ ولـی به دلیـل اینکـه تحمـل تغییـر شـدید دمـا و شـرایط را‬ ‫ندارنـد‪ ،‬بـرای فضـای بیـرون مناسـب نیسـتند‪ .‬البتـه اگـر شـما در شـهری‬ ‫زندگـی می کنیـد که تفاوت دمای تابسـتان و زمسـتان حداکثـر از ‪ ۲۰‬درجه‬ ‫سـانتی گراد باالتـر نمـی رود‪ ،‬می توانیـد گیاهـان اپارتمانی را هـم در طراحی‬ ‫تـراس خانـه خـود‪ ،‬اسـتفاده کنید‪.‬‬ ‫‪ .3‬گیاهـان خزان کننـده‪ :‬این نـوع از گیاهـان بـا رفتـن بـه خـواب زمسـتانه‬ ‫می تواننـد در برابـر سـرما و یخبنـدان مقاومـت نشـان دهنـد‪ .‬انهـا می توانند‬ ‫در فضـای ازاد زندگـی کننـد؛ ماننـد رز و زالزالـک‪.‬‬ ‫با توجه بـه ویژگی هایـی کـه در مـورد گیاهـان گفته شـد‪ ،‬می توانید نـوع گیاه‬ ‫مـورد عالقـه خـود را با توجه به رنـگ‪ ،‬گل و بـرگ انتخاب کنیـد‪ .‬این نکته را‬ ‫در نظر داشـته باشـید کـه اضافه کـردن گلدان های بـزرگ‪ ،‬بـار و وزن زیادی‬ ‫را بـه کـف بالکـن وارد می کنـد‪ .‬با درنظرگرفتن گلدان مناسـب بـرای تراس‪،‬‬ ‫با توجه بـه متـراژ بالکـن‪ ،‬حجم گلـدان و نیز متریال ان‪ ،‬سـعی کنیـد وزن را‬ ‫در طـول بالکـن پخـش کـرده و تنهـا در یک طـرف‪ ،‬متمرکز نکنیـد‪ .‬طراحی‬ ‫بالکـن‪ ،‬از نظر وزنـی باید در تعادل باشـد‪.‬‬ صفحه 5 ‫فارس‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬اذر ‪ - 1399‬شماره ‪2116‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫مدیرعامل انجمن دیابت خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫دیدار مدیرعامل شرکت ابفا شیراز‬ ‫با فرمانده جدید سپاه فجر فارس‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار نفر؛ شمار مبتالیان به دیابت در خراسان رضوی‬ ‫توزیع ‪ ۳۲۰۰‬واحد واکسن انفلوانزا‬ ‫در مراکز بهزیستی‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫مدیرعامـل و جمعـی از معاونیـن و مدیران شـرکت اب و فاضالب شهرسـتان‬ ‫شـیراز بـا فرمانـده جدید سـپاه فجر اسـتان فـارس دیـدار داشـتند‪ .‬در دیدار‬ ‫صمیمـی بهمـن بهروزی؛ رئیـس هیئت مدیره و مدیرعامل همـراه با جمعی از‬ ‫معاونین و مدیران شـرکت اب و فاضالب شهرسـتان شـیراز با سـردار سرتیپ‬ ‫دوم پاسـدار یـداهلل بوعلـی؛ فرمانـده جدیـد سـپاه فجـر فـارس تفاهم نامه ای‬ ‫مبنی بـر گسـترش همـکاری امضـاء شـد‪ .‬در این دیـدار بهمـن بهـروزی؛‬ ‫مدیرعامـل ابفـا شـیراز بـه ارائـه گـزارش جامعـی از عملکـرد شـرکت اب و‬ ‫فاضلاب شـیراز پرداخت‪ .‬سـردار سـرتیپ دوم پاسـدار یداهلل بوعلـی؛ فرمانده‬ ‫جدید سـپاه فجر اسـتان فـارس نیز ضمن برشـمردن اثرات مطلـوب خدمات‬ ‫مدیرعامل و کارکنان شـرکت اب و فاضالب شـیراز‪ ،‬قول همکاری و مساعدت‬ ‫در زمینه هـای مرتبـط بـه مدیرعامـل ابفا شـیراز داد‪.‬‬ ‫اجرای گسترده پروژه های عمرانی‬ ‫توسط شهرداری شیراز‬ ‫معـاون فنـی و عمرانـی شـهرداری شـیراز در ائیـن بهره بـرداری از پل چپگرد‬ ‫دلگشـا گفـت‪« :‬براسـاس اعالم نظـر سـازمان شـهرداری های کشـور‪ ،‬امـروز‬ ‫شـهرداری شـیراز علی رغـم مشـکالت اقتصـادی حاکـم بـر جامعـه و شـیوع‬ ‫بیمـاری کرونـا‪ ،‬جـزو شـهرداری های کالن شهری سـت که به صورت گسـترده‬ ‫پروژه هـای عمرانـی را اجـرا می کنـد»‪ .‬اسـماعیلی صالحـی افـزود‪« :‬عالوه بـر‬ ‫پروژه هـای ‪ ۲۷‬گانـه ای کـه مد نظـر شـورای شـهر اسـت‪ ،‬پروژه هـای بـزرگ و‬ ‫لو نقـل و ترافیـک و انسـان محوری را اجـرا‬ ‫تاثیر گـذار دیگـری در دو بعـد حم ‬ ‫می کنـد کـه در حال حاضـر در سـطح مناطـق بیـش ‪ ۱۵۰‬پـروژه در حـال‬ ‫اجرا سـت کـه تـا پایان سـال جـاری یا روز شـیراز سـال اتـی به بهره بـرداری‬ ‫می رسـند‪ .‬ایـن اقدامـات گسـترده کـه توسـط شـهرداری انجـام می شـود‪،‬‬ ‫در جهـت عمـران و ابادانـی و خدمات رسـانی بـه مـردم شـیراز اسـت»‪ .‬وی‬ ‫با اشـاره به اعتبـار ‪ ۳۶۵‬میلیارد ریالـی اجرای چپگرد دلگشـا‪ ،‬گفت‪« :‬بخشـی از‬ ‫ایـن هزینـه در راسـتای اجـرای سـازه پل و بخشـی بـرای تملک صرف شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬معلـون فنـی و عمرانـی شـهرداری شـیراز با اشـاره به پـروژه بزرگـراه‬ ‫شـهید سـلیمانی به عنـوان یـک ابرپـروژه شـهر شـیراز‪ ،‬افـزود‪« :‬بنا بـه گفته‬ ‫پیمانـکار ایـن پروژه یکـی از بزرگ ترین پروژه هایی سـت که در جنوب کشـور‬ ‫نمونـه ان وجـود نـدارد و در حال حاضـر بیـش از ‪ ۱۰‬کارگاه عمرانـی مشـغول‬ ‫بـه کار هسـتند»‪ .‬صالحـی نویـد افتتـاح فـاز دوم پروژه اسـتاد بهمـن بیگی را‬ ‫در دی مـاه داد و گفـت‪« :‬تقاطـع و زیر گـذر ایـن پـروژه طـی یک مـاه اینـده‬ ‫بـه بهره بـرداری می رسـد و گـره ترافیکـی در شـمال غـرب و جنـوب را رفـع‬ ‫خواهـد کرد»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫ارسال سه محصول تولیدی پاالیشگاه ایالم‬ ‫بهالفینپتروشیمی‬ ‫مدیرعامـل شـرکت پاالیشـگاه ایلام گفـت‪« :‬عملیـات پمپـاژ و انتقـال سـه‬ ‫محصـول گاز مایـع خام‪ ،‬میعانات گازی و اتان تولیدی این پاالیشـگاه‪ ،‬با هدف‬ ‫تامیـن خـوراک واحد الفین پتروشـیمی ایالم‪ ،‬از اواسـط ابان ماه سـال جاری‪،‬‬ ‫ازطریـق خـط لولـه اغاز شـده اسـت»‪ .‬روح الـه نوریـان بااشـاره به اینکه از بدو‬ ‫راه انـدازی ایـن پاالیشـگاه به دلیـل عـدم راه انـدازی واحـد الفین پتروشـیمی‬ ‫ایلام‪ ،‬امـکان دریافت این محصوالت ازسـوی ان مجتمع میسـر نبـود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«خوشـبختانه تلاش همـکاران و پیگیـری مسـئوالن در شـرکت ملـی گاز و‬ ‫پاالیشـگاه از سـال های گذشـته تاکنون‪ ،‬برای تکمیل بخش مهمی از زنجیره‬ ‫ارزش گاز‪ ،‬در سـال جهـش تولیـد به ثمـر رسـید و ارسـال ایـن محصـوالت‬ ‫بـاارزش‪ ،‬ضمـن تاثیـرات قابل توجـه در شـاخص های تولیـدی و درامـدی‬ ‫شـرکت پاالیـش گاز ایلام‪ ،‬کاهـش االیندگی هـای زیسـت محیطی را درپـی‬ ‫خواهد داشـت»‪ .‬مدیرعامل شـرکت پاالیـش گاز ایالم بااشـاره به اینکه تاکنون‬ ‫میعانـات گازی توسـط تانکـر بـه مبـادی مصـرف در کشـور ارسـال می شـد‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬در چندسـال اخیر ضمـن مصرف بخشـی از گاز اتـان تولیدی‬ ‫به عنوان سـوخت بویلرهای فشـار پائین و تزریق مابقی به خط سراسـری گاز‪،‬‬ ‫بخشـی از گاز مایـع خام نیز پس از اسـتحصال میعانـات گازی به مجتمع گاز‬ ‫پارس جنوبی‪ ،‬درراسـتای عدم هدررفت این محصوالت‪ ،‬ارسـال شـده اسـت»‪.‬‬ ‫نوریـان ادامـه داد‪ ۲۵« :‬ابان ‪ ۹۹‬با عملیات ارسـال مسـتمر و هم زمان هر سـه‬ ‫محصـول میعانـات گازی‪ ،‬گاز مایـع خـام و اتان به پتروشـیمی نقطه عطفی را‬ ‫در تاریـخ تولیـد ایـن شـرکت از سـال ‪ ۸۶‬تاکنون رقـم زده اسـت»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«تعهـدات محصـوالت تولیـدی فـاز اول ایـن پاالیشـگاه به عنـوان خـوراک‬ ‫پتروشـیمی برای گاز اتـان ‪ ۱۳۰‬هزارتن‪ ،‬گاز مایع خـام ‪ ۲۳۰‬هزارتن و میعانات‬ ‫کو نیم میلیون بشـکه در سـال اسـت کـه انتظار مـی رود برنامه افزایش‬ ‫گازی ی ‬ ‫ایـن خـوراک به میـزان درصـد‪ ،‬در فـاز دوم این پاالیشـگاه‪ ،‬محقق شـود»‪.‬‬ ‫اغاز برداشت زعفران از زمین های کشاورزی‬ ‫مدیر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان ایالم گفت‪« :‬برداشـت زعفران‬ ‫از ‪ ۲۰‬هکتـار زمیـن کشـاورزی زیـ ر ِ کشـت ایـن محصول در اسـتان اغـاز و تا‬ ‫اوایـل اذرمـاه ادامـه دارد»‪ .‬بابـک افـراز افـزود‪« :‬پیش بینی می شـود در سـال‬ ‫زراعـی جـاری (‪۲۲ )۱۴۰۰–۹۹‬کیلوگـرم زعفـران از اراضـی کشـاورزی زیـر‬ ‫کشـت این محصول در اسـتان برداشـت شـود»‪ .‬مدیر باغبانی سـازمان جهاد‬ ‫کشـاورزی ایالم اظهار داشـت‪« :‬باتوجه به اینکه کشـت زعفران در اسـتان ایالم‬ ‫نوپـا و جدیـد اسـت‪ ،‬درحال حاضـر تنها کشـاورزان شهرسـتان های چـرداول‪،‬‬ ‫سـیروان و بـدره بـه کشـت پیـاز زعفـران اقـدام کرده انـد»‪ .‬افـراز ادامـه داد‪:‬‬ ‫«اراضی زراعی اسـتان ایالم مسـتعد کشـت و پـرورش پیاز زعفران هسـتند و‬ ‫برنامه های توسـعه ای این محصول ارزشـمند و مصرفی در دسـتورکار سازمان‬ ‫جهـاد کشـاورزی قـرار دارد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه بـه مرغوبیت باالی‬ ‫زعفـران تولیـدی اسـتان ایلام هیچ مشـکلی درزمینـه فروش ایـن محصول‬ ‫وجـود نـدارد»‪ .‬مدیـر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی ایالم بیان داشـت‪« :‬با‬ ‫یک شـرکت خرید و بسـته بندی مسـتقر در اسـتان خراسـان رضوی مکاتبه‬ ‫و رایزنی هـای الزم صـورت گرفتـه اسـت تـا محصـول تولیـدی اسـتان را بـا‬ ‫قیمـت مناسـب و به صرفـه‪ ،‬خریـداری و بـه بـازار مصـرف عرضـه کنـد»‪ .‬وی‬ ‫درمـورد برندسـازی محصـول زعفـران اسـتان ایالم هـم اضافه کـرد‪« :‬به علت‬ ‫اینکه سـطح زیر کشـت و مقدار برداشـت این محصول در اسـتان ایالم ناچیز‬ ‫و کـم اسـت‪ ،‬هنـوز وارد مرحلـه برندسـازی نشـده اسـت»‪ .‬افـراز بابیان اینکه‬ ‫توسـعه کشـت زعفـران از مهم تریـن برنامه های معاونـت باغبانی ایالم اسـت‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬بـا افزایـش سـطح زیـر کشـت و برداشـت زعفـران‪ ،‬ایـن‬ ‫محصول به عنوان یکی از تولیدهای شـاخص اسـتان برندسـازی خواهد شـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل انجمـن دیابـت خراسـان رضوی‬ ‫گفـت‪« :‬در کشـور حـدود شـش میلیون نفر‬ ‫دیابتـی داریم کـه از این تعـداد‪ ۲۰۰ ،‬هزار نفر‬ ‫در خراسـان رضـوی هسـتند کـه ایـن عدد‪،‬‬ ‫معـادل ‪ ۲.۵‬درصـد امـار کشوری سـت»‪.‬‬ ‫وحیـد اذری فـر ضمـن گرامیداشـت هفتـه‬ ‫مبـارزه بـا دیابـت‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬متاسـفانه‬ ‫مشـکل کمبـود انسـولین در سـطح کشـور‬ ‫و اسـتان جدی سـت و ایـن کمبودهـا حدود‬ ‫هفت ماه اسـت که در مشـهد بـرای بیماران‬ ‫ً‬ ‫کاملا ملمـوس و مشـهود‬ ‫دیابتـی مـا نیـز‬ ‫اسـت»‪ .‬وی با اشـاره به اینکه انسـولین‪،‬‬ ‫دارویـی حیاتی سـت که در صـورت کمبود یا‬ ‫نبـود ان بیمار دچار عـوارض جبران ناپذیری‬ ‫خواهد شـد کـه ممکن اسـت در کوتاه مدت‬ ‫یـا میان مـدت‪ ،‬این صدمـات فـرد دیابتی را‬ ‫از پـا بینـدازد‪ ،‬بیـان کـرد‪« :‬دولـت سـاالنه‬ ‫ده ها میلیارد تومـان یارانـه صـرف عـوارض‬ ‫بیمـاران بدکنتـرل دیابتـی می کنـد کـه‬ ‫اگـر یـک سـوم ان را به درسـتی در جهـت‬ ‫امـوزش ایـن افـراد صـرف کنـد‪ ،‬جامعـه‬ ‫دیابتی هـا‪ ،‬جامعـه ای سـالم تر در زمینـه‬ ‫خانـواده‪ ،‬اشـتغال‪ ،‬ازدواج و غیـره خواهـد‬ ‫بـود»‪ .‬مدیرعامـل انجمـن دیابـت خراسـان‬ ‫رضـوی بـا ذکـر ایـن نکتـه کـه مدیـران‬ ‫انجمن هـای دیابت سراسـر کشـور و شـعبه‬ ‫مرکـزی ایـن انجمـن در تهران در جلسـات‬ ‫متعـددی بـا نماینـدگان مـردم در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی در خصـوص رفـع مشـکل‬ ‫انسـولین دیابتی هـا بـر رفـع مشـکل قیمت‬ ‫انسـولین های پـن خارجـی تاکیـد کردنـد‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کرد‪ ۱۵« :‬سـال قبل و با دسـتور‬ ‫قانون گـذاران قـوه مقننه‪ ،‬انسـولین های پن‬ ‫خارجـی از حالـت ازاد بـه بیمه تغییـر پیدا‬ ‫کـرد و ایـن کار باعـث شـد تعداد بیشـتری‬ ‫از دیابتی هـا بتواننـد بـا هزینـه ای کمتر این‬ ‫انسـولین ها را به راحتـی در داروخانه هـای‬ ‫سـطح کشـور دریافـت کننـد؛ امـا پـس‬ ‫از ‪ ۱۵‬سـال مجـددا ً بـه عقـب برگشـتیم و‬ ‫همنوعـان دیابتـی مـا به سـختی می تواننـد‬ ‫داروی مـورد نیـاز خـود را دریافـت کننـد»‪.‬‬ ‫اذری فـر با بیان اینکـه از ابتـدای سـال‬ ‫‪ ۹۹‬بـا کمبـود شـدید داروی انسـولین‬ ‫مواجـه هسـتیم‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬یکـی از‬ ‫پرمصرف تریـن داروی دیابتی هـا‪ ،‬انسـولین‬ ‫النتـوس‪ ،‬نوورپیـد و نوومیکـس بـوده‬ ‫کـه از ابتـدای مرداد مـاه امسـال دیگـر‬ ‫در داروخانه هـا یافـت نمی شـود‪ ،‬گرچـه‬ ‫انسـولین جدیـدی بـه نـام بازالیـن به عنوان‬ ‫جایگزیـن ایرانـی النتـوس توصیه می شـود؛‬ ‫امـا مـردم از کیفیـت ان مطمئن نیسـتند و‬ ‫مهم تـر انکـه بـه تعـداد کافـی و مـورد نیاز‬ ‫هـم موجـود نیسـت»‪ .‬وی تاکید کـرد‪« :‬در‬ ‫سـطح اسـتان حداقـل ‪ ۲۰۰‬هزار نفـر دیابتی‬ ‫داریـم کـه از این تعـداد‪ ۱۲۰ ،‬هزار نفـر در‬ ‫مشـهد هستند و در سطح کشـور هم حدود‬ ‫شـش میلیون نفر دیابتـی داریم؛ پنج اسـتان‬ ‫یزد بـا ‪ ۱۶.۲‬درصد‪ ،‬سـمنان بـا ‪ ۱۴.۱‬درصد‪،‬‬ ‫خوزسـتان بـا ‪ ۱۴‬درصـد‪ ،‬گلسـتان بـا‬ ‫‪ ۱۳.۶‬درصـد و البرز بـا ‪ ۱۳.۲‬درصد‪ ،‬باالترین‬ ‫امـار بیمـاران دیابتـی را به خـود اختصاص‬ ‫داده انـد و خراسـان رضوی هم بـا ‪ ۲.۵‬درصد‬ ‫در این خصـوص جـزو اسـتان های مطلوب از‬ ‫نظـر اماری سـت»‪.‬‬ ‫عضـو هیئت مدیـره انجمـن دیابت خراسـان‬ ‫رضـوی با تاکید بر اینکـه بخـش عمـده ای از‬ ‫دیابتی هـا از بیماری خود مطلع نیسـتند که‬ ‫همین امـر موجب بروز مشـکالت زیادی در‬ ‫اینـده بـرای انـان می شـود‪ ،‬بیـان کـرد‪:‬‬ ‫«بیـن ‪ ۱۰‬تـا ‪ ۱۲‬درصـد دیابتی های کشـور‬ ‫دیابتی نوع ‪ ۱‬هسـتند و تنهـا داروی کنترل‬ ‫ن اسـت؛ امـا برخی‬ ‫دیابـت نـوع یک انسـولی ‬ ‫از دیابتی هـای نـوع ‪ ۲‬هـم به دلیـل کنتـرل‬ ‫نامناسـب‪ ،‬نیازمند تزریق انسولین هستند»‪.‬‬ ‫اذری فـر بـا طـرح این سـوال کـه وقتی یک‬ ‫دیابتـی در حـال مصـرف دارویی سـت کـه‬ ‫برایـش موثـر اسـت‪ ،‬چـرا بایـد در شـرایط‬ ‫سـخت تحریم هـای ظالمانـه به جـای نـگاه‬ ‫روبه جلـو‪ ،‬فـرار روبه عقـب داشـته باشـیم؟‪،‬‬ ‫گفـت‪« :‬برخـی انسـولین ها در ایـران تولیـد‬ ‫می شـود کـه جـای امیدواری سـت؛ امـا‬ ‫اگـر تمـام ایـن دارو دست سـاز دانشـمندان‬ ‫ایرانی سـت‪ ،‬پس چـرا کمبود داریـم؟ تغییر‬ ‫ناگهانـی داروهـا عـوارض غیرقابـل جبـران‬ ‫زیـادی بـرای بیمـار دارد و هرگونـه تغییـر‬ ‫در داروهـا می بایسـت فقـط بـا مشـورت و‬ ‫دسـتور پزشـک معالـج بیمـار باشـد»‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪« :‬تحریم هـای دارویـی نداریـم و‬ ‫مشـکل اصلـی در تحریم های بانکـی و ارزی‬ ‫بـوده کـه مـوارد مختلـف از جملـه داروها را‬ ‫بـا مشـکل مواجـه کـرده و ای کاش امـکان‬ ‫دورزدن تحریم هـا بـرای تامیـن داروهـا هم‬ ‫انجـام می شـد»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل انجمـن دیابـت خراسـان رضوی‬ ‫ادامـه داد‪« :‬وزارت بهداشـت‪ ،‬درمـان و‬ ‫اموزش پزشـکی جهت جلوگیـری از قاچاق‬ ‫داروی انسـولین در مشـهد‪ ،‬داروخانه هـای‬ ‫هلال احمـر‪ ۲۲ ،‬بهمـن‪ ،‬امـام و مراکـز‬ ‫درمانـی نظامـی را معرفـی کـرده اسـت‬ ‫کـه متاسـفانه انسـولین های مـورد نیـاز‬ ‫بیمـاران دیابتـی‪ ،‬در همیـن داروخانه هـا‬ ‫هـم وجـود نـدارد»‪ .‬وی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫«بـه مسـئوالن امـر توصیـه می کنیـم کـه‬ ‫بـا دیابتی ها شـفاف سـخن بگوینـد و اینکه‬ ‫ایـا امـکان تهیه و توزیـع انسـولین خارجی‬ ‫مـورد مصـرف انها وجـود دارد یا خیـر و اگر‬ ‫نیسـت صادقانه بگوینـد از نمونه ایرانی مورد‬ ‫تاییـد اسـتفاده کننـد کـه البته قبـل از این‬ ‫می بایسـت در تامیـن ان هم تلاش کنند»‪.‬‬ ‫عضـو هیئت مدیـره انجمـن دیابت خراسـان‬ ‫رضـوی بـا ذکـر ایـن نکته کـه امـار دقیقی‬ ‫از دیابتی هـای کرونایـی در اسـتان نداریـم‪،‬‬ ‫تاکیـد کـرد‪« :‬از دیابتی هایـی کـه مبتلا‬ ‫بـه کوویـد ‪ ۱۹‬می شـوند‪ ،‬می خواهیـم‬ ‫کـه ایـن موضـوع را بـه انجمـن دیابـت‬ ‫خراسـان رضـوی اطلاع دهنـد تـا اقدامات‬ ‫الزم در خصـوص اموزش هـای تخصصـی‬ ‫در این زمینـه صـورت پذیـرد و ایـن گـروه از‬ ‫بیمـاران دچـار مشـکالت حـاد نشـوند»‪.‬‬ ‫دادستان اهواز مطرح کرد؛‬ ‫حمایت همه جانبه از شرکت «فوالد اکسین»‬ ‫پیش پاافتـاده ای مثـل فـروش کارمـزدی و‬ ‫واسـطه ای شـده اسـت»‪ .‬دادسـتان اهـواز‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬مـا به عنـوان دادسـتانی‬ ‫بخـش زیـادی از وقـت و انرژی خـود را برای‬ ‫حمایت از تولید گذاشـتیم؛ زیرا معتقدیم اگر‬ ‫قرار اسـت کشـور نجات پیدا کند و معضالت‬ ‫اجتماعـی مثـل جـرم‪ ،‬جنایت و سـرقت کم‬ ‫شـود و ارامـش و رفـاه ایجـاد شـود بایـد از‬ ‫شـرکت هایی نظیـر فوالد اکسـین کـه تولید‬ ‫ثـروت می کنند و از فقـر و بیکاری می کاهند‬ ‫جانانـه حمایـت و دفـاع کـرد»‪.‬‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫دادسـتان اهـواز در بازدیـد از شـرکت فـوالد‬ ‫اکسـین از عملکـرد ایـن شـرکت تقدیـر و‬ ‫حمایـت کـرد‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی‬ ‫شـرکت فوالد اکسـین خوزسـتان؛ حسـینی‬ ‫پویـا گفـت‪« :‬بابت عملکـرد درخشـان فوالد‬ ‫اکسـین واقعاً خوشـحالیم و تبریک می گویم‬ ‫بـه همه کارکنـان و کارگـران فوالد اکسـین‬ ‫کـه توانسـتند ایـن شـرکت را از مرحلـه‬ ‫نگران کننـده بـه مرحلـه امیدوارکننـده ای‬ ‫برسـانند‪ .‬اقداماتـی کـه در فـوالد اکسـین‬ ‫صـورت گرفـت چنـد خاصیـت و ویژگـی‬ ‫خـوب دارد؛ یکی ازان ها اسـتفاده از نیروهای‬ ‫جـوان و متخصـص داخلی سـت‪ ،‬دیگـری‬ ‫داشـتن برنامـه و نقشـه راهی سـت کـه در‬ ‫یکی دو سال گذشـته حاکـم شـد و ایـن خود‬ ‫یـک بـرگ برنـده و رمـز موفقیـت بـرای‬ ‫فـوالد اکسـین اسـت‪ ،‬از دیگر رمـوز موفقیت‬ ‫فـوالد اکسـین امیـدواری به اینده اسـت که‬ ‫می توانـد خیلـی از گره هـا را بـاز کنـد»‪.‬‬ ‫کمک دستگاه قضائی به توسعه تولیدات‬ ‫خوزستان‬ ‫حسـینی پویـا ادامـه داد‪« :‬مـا به عنـوان‬ ‫مدعی العمـوم بـا شـنیدن عملکـرد خـوب‬ ‫اکسـین انگیـزه همـکاری پیـدا می کنیـم‬ ‫و بـا تمـام تـوان در کنـار شـما هسـتیم و‬ ‫می توانیـم موانـع بیـن راه را برداریـم و وقتی‬ ‫مشـاهده می کنیـم ایـن شـرکت به سـمت‬ ‫تخصصی شـدن تولیـدات و پیدا کـردن‬ ‫گوشـه های بـازار و روشـن کردن جاهـای‬ ‫تاریـک بازار رفته بسـیار خرسـند می شـویم؛‬ ‫چراکـه در چند سـالی کـه گذشـت بسـیار‬ ‫ناراحت کننـده بـود وقتی می دیدیم اکسـین‬ ‫بـا ایـن ظرفیـت کم نظیـر دچـار مشـکالت‬ ‫دادستانی جاده صاف کن برای تولید‬ ‫وی درادامـه گفـت‪« :‬باتوجه به اینکـه‬ ‫در جنـگ اقتصـادی و تحریـم هسـتیم‬ ‫بزرگ تریـن خدمـت را شـما بـه کشـور‬ ‫می کنیـد و دادسـتانی بـا تمام تـوان در کنار‬ ‫فـوالد اکسـین و جاده صاف کن شـرکت های‬ ‫تولیدی سـت تا تمرکز و فکر شـما فقط سـر‬ ‫تولید زوم شـود؛ زیرا هیچ خدمتی در کشـور‬ ‫باالتـر از تولیـد نیسـت»‪.‬‬ ‫مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو مطرح کرد؛‬ ‫حذف ضرایب زنجیره فوالد به ضرر صنایع بزرگ و پائین دستی‬ ‫احسانعالیخانی‬ ‫چندی پیـش خبـری مبنی بـر فـروش تمام‬ ‫محصـوالت زنجیـره فـوالد از سـنگ اهن تا‬ ‫محصـوالت نهایـی فـوالد در بـورس کاال و‬ ‫قیمت گـذاری تمامـی زنجیـره در بـورس‬ ‫مطـرح شـد‪ .‬مدیـر اقتصـادی و توسـعه‬ ‫سـرمایه گذاری ایمیـدرو در این زمینـه‬ ‫گفـت‪« :‬اکنـون اقدامی که مجلس شـورای‬ ‫اسلامی قرار اسـت انجام دهد این اسـت که‬ ‫ارتبـاط ضرایبـی موجـود بین سـنگ اهن و‬ ‫فـوالد را حـذف کند و سـنگ اهن به عنوان‬ ‫یـک ایتـم مسـتقل در بـورس کاال کشـف‬ ‫قیمـت شـود کـه ایـن اقـدام هـم دارای‬ ‫مزیت و هم اشـکال اسـت و بایـد طی دوره‬ ‫بلندمـدت اتفـاق بیفتـد»‪ .‬امیـر صبـاغ بـا‬ ‫بیـان ایـن مطلـب درادامـه افـزود‪« :‬اکنون‬ ‫اختلاف قیمـت بیـن سـنگ اهن داخلی و‬ ‫خارجـی و دالر سـنا بـه حـدود ‪50‬درصـد‬ ‫می رسـد‪ ،‬پـس اگـر اجـازه افزایـش قیمت‬ ‫بـه سـنگ اهن داده شـود‪ ،‬تنهـا برخـی‬ ‫از شـرکت ها سـود می کننـد و بقیـه‬ ‫شـرکت ها یـا سودشـان کـم می شـود یا در‬ ‫حاشـیه زیان قـرار می گیرنـد‪ .‬ازطرف دیگر‪،‬‬ ‫دولـت نیـز منفعـت ان چنانی نخواهـد برد؛‬ ‫زیـرا تنهـا در صورتـی ایـن اتفـاق می افتاد‬ ‫کـه حقـوق دولتـی معـادن افزایـش پیـدا‬ ‫می کـرد؛ امـا اکنـون صحبتـی از افزایـش‬ ‫حقـوق دولتـی نیسـت و ایـن اقـدام باید یا‬ ‫در سـنوات و بودجه کشـور مشـخص شـود‬ ‫یـا اینکـه در شـورای عالـی معـادن بـرای‬ ‫ان تصمیـم گرفتـه شـود کـه اکنـون ایـن‬ ‫اتفاقـات رخ نـداده اسـت»‪.‬‬ ‫به عقیـده وی‪ ،‬بـا ایـن اقـدام تنهـا سـود‬ ‫از یـک شـرکت بـه شـرکت دیگـر منتقـل‬ ‫شـده و اتفـاق خاصـی بـرای مـردم نیفتاده‬ ‫اسـت؛ زیـرا براسـاس قانـون‪ ،‬معـادن‬ ‫متعلـق بـه عمـوم مـردم اسـت و ذی نفـع‬ ‫ان هسـتند»‪ .‬صبـاغ ادامـه داد‪« :‬البتـه‬ ‫اکنـون قیمت گـذاری دسـتوری در زنجیره‬ ‫فـوالد وجـود نـدارد؛ چراکـه قیمـت فوالد‬ ‫در بـورس کاال کشـف می شـود و سـقف‬ ‫رقابتـی نیـز در بـورس بـاز شـده اسـت‪.‬‬ ‫در نتیجـه ایـن اتفـاق‪ ،‬قیمـت می توانـد‬ ‫متناسـب بـا نـرخ بـازار نوسـان داشـته و‬ ‫براسـاس تقاضـا و عرضـه باشـد»‪ .‬مدیـر‬ ‫اقتصادی و توسـعه سـرمایه گذاری ایمیدرو‬ ‫افـزود‪« :‬همان گونه کـه می دانیـم قیمـت‬ ‫سـنگ اهن نیـز ضریبـی از فـوالد اسـت‪،‬‬ ‫درنتیجـه هرانـدازه کـه فـوالد گران تـر‬ ‫شـود‪ ،‬قیمـت سـنگ اهن نیـز افزایـش‬ ‫می یابـد‪ .‬درواقـع‪ ،‬قیمـت سـنگ اهن و‬ ‫فـوالد بـا یکدیگـر ارتبـاط مسـتقیم دارد‬ ‫و قیمت هایشـان بـا هـم تغییـر می کنـد»‪.‬‬ ‫وی افـزود‪« :‬اگر قرار باشـد مجلس شـورای‬ ‫اسلامی ایـن اقـدام را انجـام دهـد‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسـد ایـن ایـده در بلندمـدت خـوب‬ ‫باشـد؛ امـا در کوتاه مـدت‪ ،‬باتوجه به اینکـه‬ ‫کـه ممکن اسـت تحریم ها تشـدید شـوند‪،‬‬ ‫ترجیـح بـر این اسـت که هـدف اصلـی‬ ‫صـادرات مـا کـه فـوالد اسـت حمایـت‬ ‫شـود و هزینه هـای ان نیـز تحت کنتـرل‬ ‫باشـد»‪ .‬به عقیـده مدیـر اقتصـادی و‬ ‫توسـعه سـرمایه گذاری ایمیـدرو‪ ،‬ضرایـب‬ ‫سـنگ اهن نیـز بایـد اصلاح شـود‪،‬‬ ‫به گونه ای کـه سـهم سـنگ اهنی ها از‬ ‫فـروش بـه فوالدی هـا بیشـتر شـود؛ زیـرا‬ ‫سـنگ اهنی ها هزینـه اکتشـاف دارنـد‬ ‫و معـادن به سـمت زیرزمینـی شـدن‬ ‫رفته انـد‪ .‬از طرفـی‪ ،‬چـون امـکان صـادرات‬ ‫بـرای ان هـا وجـود نـدارد‪ ،‬مجبورنـد دالر‬ ‫گران تـری بـرای فعالیت هـای خـود خـرج‬ ‫کننـد و طرح هـای توسـعه ای خـود را کـه‬ ‫رو بـه افزایـش اسـت‪ ،‬بـه پیـش ببرنـد»‪.‬‬ ‫صبـاغ ادامـه داد‪« :‬اکنـون باتوجه بـه‬ ‫نیـاز کشـور بـه سـنگ اهن منابـع مالـی‬ ‫بیشـتری بـرای تولیـد سـنگ اهن وجـود‬ ‫دارد‪ ،‬پـس بهتـر اسـت در الگـوی فعلـی‬ ‫ضرایـب را اصلاح کنیـم تـا اینکـه ضرایب‬ ‫را برداریـم و همه چیـز را بـه بـورس ببریـم‬ ‫و در انجـا کشـف قیمـت کنیـم‪ .‬ایـن کار‬ ‫باعـث می شـود یـک بخش از صنعت سـود‬ ‫کنـد و در مقابـل صنعـت بـزرگ و اصلـی‬ ‫کـه پایین دسـتی اسـت و ارزش افـزوده و‬ ‫صـادرات بـه ان ها وابسـته اسـت بـا تهدید‬ ‫مواجـه شـود»‪.‬‬ ‫مدیـر بهزیسـتی شهرسـتان ری بااشـاره به اسـیب پذیر بودن سـالمندان و‬ ‫مددجویـان ایـن نهـاد در مقابـل ویروس هـا‪ ،‬گفـت‪« :‬سـه هزار و ‪ ۲۰۰‬واحـد‬ ‫واکسـن انفلوانـزا در مراکـز تحت نظر بهزیسـتی این شهرسـتان توزیع شـد»‪.‬‬ ‫ گـزارش ایرنـا؛ محمدرضـا خدابخشـی اظهار داشـت‪« :‬دوهـزار و ‪ ۲۰۰‬واحد‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫واکسـن به اسایشگاه خیریه سـالمندان کهریزک‪ ۸۰۰ ،‬واحد واکسن در سرای‬ ‫احسـان‪ ،‬اوای رضوان و موسسـه خیریه فرزندان من توزیع شـده اسـت»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکه ‪ ۲۰۰‬واحد واکسـن انفلوانزا نیز در مراکز شـبانه روزی و شیرخوارگاه‬ ‫حضرت رقیه (س) شـهرری توزیع شـده اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬اداره بهزیستی براساس‬ ‫اولویـت و نیـاز بخش هـای مختلـف بـه واکسـن انفلوانـزا به سـایر بخش های‬ ‫موردنیـاز نیز واکسـن اختصـاص خواهد داد»‪ .‬خدابخشـی یاداور شـد‪« :‬اولین‬ ‫نوبـت توزیـع واکسـن انفلوانـزا طی مهرماه سـال جـاری در میـان مددجویان‬ ‫اسایشـگاه خیریـه کهریـزک صـورت گرفـت تـا این قشـر اسـیب پذیر اولین‬ ‫گروهی باشـند که در مقابل ویروس کرونا و انفلوانزا ایمن سـازی شـوند»‪ .‬این‬ ‫مسـئول بااشـاره به اینکه ‪ ۳۴‬مرکـز ترک اعتیاد در شهرسـتان ری وجـود دارد‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کرد‪« :‬کارشناسـان اداره بهزیسـتی به صورت مستمر نحوه رعایت‬ ‫دسـتورالعمل های بهداشـتی در کمپ هـای تـرک اعتیـاد را زیر نظـر دارنـد و‬ ‫بـا هرگونـه تخلـف برخـورد می کنند»‪ .‬خدابخشـی یـاداور شـد‪« :‬حفظ جان‬ ‫مددجویـان مراکز تحت پوشـش بهزیسـتی و معتادان کمپ های تـرک اعتیاد‬ ‫جـزو خـط قرمزهـای اداره بهزیسـتی شهرسـتان ری اسـت؛ بر همین اسـاس‬ ‫بـا هرگونـه تخلـف دراین حـوزه به شـدت برخـورد می شـود»‪ .‬به گـزارش ایرنا؛‬ ‫هم اکنـون ‪ ۱۳‬هـزار و ‪ ۲۰۰‬نفـر تحت پوشـش حـوزه توان بخشـی بهزیسـتی‬ ‫شهرسـتان ری هسـتند و از خدمـات ایـن نهاد اسـتفاده می کنند‪.‬‬ ‫فرماندار ویژه شهرستان ری‪:‬‬ ‫یک هزار و ‪ ۹۰۰‬یتیم‪ ،‬دارای حامی می شوند‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری گفـت‪« :‬یک هـزار و ‪ ۹۰۰‬یتیم این شهرسـتان‬ ‫بـا اجـرای طرح «هـر کارمنـد‪ ،‬حامی یـک فرزند معنـوی» موردحمایـت قرار‬ ‫می گیرنـد»‪ .‬به گزارش فرمانداری ویژه شهرسـتان ری؛ حسـین توکلی کجانی‬ ‫در جلسـه اجرای طرح «هر کارمند حامی یک فرزند معنوی»‪ ،‬این شهرسـتان‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬پـس از کمک هـای مومنانـه‪ ،‬طرح «هـر کارمنـد‪ ،‬حامی یک‬ ‫فرزنـد معنوی» اجرایی می شـود که شایسـته اسـت کمیتـه امداد با اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت اصحـاب رسـانه‪ ،‬فضای مجازی و نشـریات محلی دربـاره این طرح‬ ‫کـه مربـوط بـه یک هـزار و ‪ ۹۰۰‬یتیـم در شهرسـتان اسـت‪ ،‬اطالع رسـانی‬ ‫مناسـب انجـام دهـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬در شـرایط کنونـی کـه کشـور بـا بحران‬ ‫شـیوع کرونـا دسـت به گریبان اسـت قطعـاً ایتـام و قشـرهای ضعیـف جامعه‬ ‫بیشـترین اسـیب را از فشـارهای اقتصادی می بینند که دراین خصوص دولت‬ ‫همـواره با درنظر گرفتـن رهکردهای مقام معظم رهبری در کنار سـازمان های‬ ‫مردم نهـاد و خیـران اقدامـات بسـزایی را انجـام داده اسـت»‪ .‬معاون اسـتاندار‬ ‫تهـران خاطرنشـان کـرد‪« :‬حـس مهربانی و انسان دوسـتی برگرفتـه از اداب و‬ ‫سـنن و دین مبین اسلام اسـت و وظیفه ما در کمک به همنوعان را بیشـتر‬ ‫می کنـد و بایـد با تالش و تبلیغ پویش ملی «ایران مهربان»‪ ،‬جامعه را نسـبت‬ ‫به مشـارکت در این طرح خداپسـندانه ترغیب کنیم»‪ .‬این مسـئول ادامه داد‪:‬‬ ‫«طـرح هـر کارمند حامی یـک فرزند معنوی در جلسـات مختلف باید معرفی‬ ‫شـود تا ضمن مشـارکت خیران و حامیان بیشـتر‪ ،‬خروجی مطلوبی درنهایت‬ ‫داشـته و کمـک قابل توجهی به قشـر ضعیف شهرسـتان شـود و دراین راسـتا‬ ‫نیـز دبیرخانه ایـن طرح در فرمانداری تشـکیل خواهد شـد»‪.‬‬ ‫جمع اوری ‪ ۱۲‬واحد غیرمجاز تفکیک زباله‬ ‫در خاوران‬ ‫بخشـدار خـاوران از توابع شهرسـتان ری گفـت‪ ۱۲« :‬واحد غیرمجاز انباشـت‬ ‫و تفکیـک زبالـه بـا حکـم قضائـی و حضـور نیـروی انتظامـی در ایـن بخـش‬ ‫ گـزارش ایرنا؛ اسـماعیل شـعبانزاده اظهار داشـت‪« :‬این‬ ‫جمـع اوری شـد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫واحدهـای غیرمجـاز جمع اوری پسـماند در حاشـیه روسـتای لپه زنک بخش‬ ‫خـاوران بودنـد کـه جمـع اوری و پسـماندهای ان هـا نیز بـه اراد کـوه منتقل‬ ‫شـد»‪ .‬وی بابیان اینکـه جمـع اوری ایـن واحدهای غیرمجاز با همـکاری حوزه‬ ‫قضائـی و بخشـداری خـاوران و اداره محیـط زیسـت شهرسـتان ری صـورت‬ ‫گرفتـه اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬ایـن مرحلـه چهارمیـن برخـورد بـا مراکز جمـع اوری‬ ‫واحدهای غیرمجاز پسـماند از ابتدای سـال جاری تاکنون اسـت»‪ .‬شـعبانزاده‬ ‫خاطرنشـان کرد‪« :‬متاسفانه شهرسـتان ری به دلیل قرارگیری در کنار مجتمع‬ ‫پـردازش و بازیافـت زبالـه ارادکوه محل خوبی برای متخلفان زیسـت محیطی‬ ‫شـده اسـت»‪ .‬ایـن مسـئول بابیان اینکـه در سـال جـاری برخـورد بـا مراکـز‬ ‫غیرمجـاز دپـو و تفکیـک زبالـه در بخش خـاوران شـدت گرفته اسـت‪ ،‬اضافه‬ ‫کـرد‪« :‬صاحبـان اراضی ایـن مجتمع های غیرمجـاز جمع اوری زباله براسـاس‬ ‫مـاده ‪ ۶۸۸‬قانـون مجـازات اسلامی بـه جـرم تهدیـد علیه بهداشـت عمومی‬ ‫مجازات خواهند شـد»‪ .‬شـعبانزاده ادامه داد‪« :‬این واحدهای غیرمجاز تفکیک‬ ‫زباله با جمع اوری پسـماندهای پالسـتیکی‪ ،‬مقوا‪ ،‬فلزات و سـایر اقدام بازیافتی‬ ‫از مناطـق مختلـف تهران در روسـتاهای بخـش خاوران باعـث مزاحمت برای‬ ‫مـردم و الودگـی محیـط زیسـت می شـدند»‪ .‬ایـن مسـئول بابیان اینکـه‬ ‫شـیرابه های زباله هـا موجـب الودگـی منابـع ابـی و انتشـار بوی نامطبـوع در‬ ‫منطقه شـده اسـت‪ ،‬یاداور شـد‪« :‬صاحبان این واحدهای غیرمجاز در سـاعات‬ ‫شـب اقدام به اتش زدن برخی پسـماندها از جمله السـتیک و کابل برق برای‬ ‫اسـتحصال سـیم های مـس و اهنـی می کننـد کـه این امـر موجـب الودگی‬ ‫شـدید هوا می شـود»‪.‬‬ ‫برطرف شدن مشکل اب اشامیدنی در شش روستا‬ ‫مدیـر ناحیـه چهار (شـهرری) ابفا خط ‪ ۶‬تهران‪ ،‬از برطرف شـدن مشـکل اب‬ ‫شـش روسـتای این شهرسـتان خبر داد و گفـت‪« :‬خـط ‪ ۲۰۰‬میلی متری اب‬ ‫اشـامیدنی این روسـتاهای بخش قلعه نو که شکسته شـده بود نیز موردترمیم‬ ‫قـرار گرفـت»‪ .‬عبـداهلل مجاهـد دراین باره گفـت‪« :‬در پی بروز شکسـتگی خط‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلی متـری جـاده قلعه نـو‪ ،‬عملیـات تعمیـر و رفـع شکسـتگی این خط‬ ‫لولـه اب انجـام و محـل شکسـتگی ترمیم شـد»‪ .‬وی افـزود‪« :‬عملیات تعمیر‬ ‫و نگهـداری و رفـع مشـکل شکسـتگی این خط لولـه تامین کننده اب شـش‬ ‫روسـتای بخـش قلعه نو شهرسـتان ری به همت و تلاش امـداد و بهره برداری‬ ‫ناحیـه ‪( ۴‬شـهرری) ابفا منطقه ‪ ۶‬تهران انجام شـد»‪ .‬ناحیه ‪( ۴‬شـهرری) ابفا‬ ‫منطقـه ‪ ۶‬تهـران با ‪ ۶۶‬هزار و ‪ ۸۷۵‬مشـترک اب و ‪ ۴۶‬هزار مشـترک فاضالب‪،‬‬ ‫تمامـی محـدوده شـهرداری منطقـه ‪ ۲۰‬و بخشـی از منطقـه ‪ ۱۵‬تهـران بـا‬ ‫جمعیت ثابت شـهری و روسـتایی افزون بر ‪ ۵۵۸‬هزار و ‪ ۶۸۴‬نفر را زیرپوشـش‬ ‫خدمات رسـانی دارد‪ .‬بخـش قلعه نـو از توابـع شهرسـتان ری هم اکنـون دارای‬ ‫‪ ۴۰‬هزارنفـر جمعیت اسـت کـه در ‪ ۲۰‬کیلومتری جنوب ری و در مسـیر جاده‬ ‫ورامین قـرار دارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫خراسان‬ ‫جریمه تخلف در دو واحد صنفی نانوایی‬ ‫در مه والت‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬اذر ‪ - 1399‬شماره ‪2116‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫ازطریق ارتباط ویدئوکنفرانس با رئیس جمهوری صورت گرفت؛‬ ‫مهـدی محدثی‪ /‬رئیـس اداره صمت مـه والت گفت‪« :‬طی بازدیـد از ‪۱۳‬واحد‬ ‫صنفی نانوایی در شهرستان‪ ،‬دو واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ساعت کاری‬ ‫و ایـام تعطیل (تعطیلـی غیرمجاز) به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شـدند»‪.‬‬ ‫صـادق مومـن زاده در تشـریح این خبر اظهار کرد‪« :‬درراسـتای نظارت بیشـتر‬ ‫بـر بـازار و فعالیـت واحدهـای صنفـی‪ ،‬طـرح بازرسـی از صنـوف بیش ازپیش‬ ‫شـدت گرفتـه و این روال همچنـان ادامه خواهد یافت»‪ .‬مومـن زاده افزود‪« :‬در‬ ‫بازدیـدی کـه با همراهی واحد بازرسـی و نظارت اتاق اصناف شهرسـتان از ‪۱۳‬‬ ‫واحـد صنفـی نانوایی شـهر فیض ابـاد و روسـتای عبدل ابـاد انجام شـد‪ ،‬برای‬ ‫دو واحـد صنفـی به علـت عـدم رعایـت سـاعت کاری و ایام تعطیـل (تعطیلی‬ ‫غیرمجاز) پرونده تشـکیل و به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شـدند»‪ .‬رئیس‬ ‫اداره صمـت مـه والت در پایـان با تاکید بر اینکـه بازدیدهـا از تمامـی واحدهای‬ ‫صنفـی شهرسـتان ادامـه دار خواهـد بـود و با متخلفیـن در چهارچـوب قانون‬ ‫برخـورد خواهـد شـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪« :‬طـی هفته گذشـته از بیـش از ‪۵۰‬‬ ‫واحـد صنفی شهرسـتان بازدید شـده و بـرای نه واحد صنفـی متخلف پرونده‬ ‫تشـکیل شـده و به اداره تعزیـرات حکومتی معرفی شـده اند»‪.‬‬ ‫دستگیری متهم برداشت اینترنتی غیرمجاز‬ ‫از حساب شهروندان در کاشمر‬ ‫سـیده فاطمه حسـینی‪ /‬فرمانده انتظامی شهرسـتان کاشـمر از شناسایی و‬ ‫دسـتگیری متهم برداشـت اینترنتی از حسـاب های بانکی شـهروندان در این‬ ‫شهرسـتان خبر داد‪ .‬سـرهنگ حسـین احمدی گفـت‪« :‬در پـی مراجعه یکی‬ ‫از شـهروندان بـه پلیـس فتـا کـه عنـوان داشـت از حسـاب بانکـی وی مبلـغ‬ ‫‪ 14‬میلیون ریال به صورت اینترنتی و غیرمجاز برداشـت شـده اسـت‪ ،‬پی گیری‬ ‫موضوع در دسـتورکار کارشناسـان پلیـس فتا قرار گرفت»‪ .‬وی کاشـمر اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬کارشناسـان پلیـس فتـا با انجـام اقدامات فنـی و اسـتعالم های الزم‬ ‫موفق به شناسـایی عامل برداشـت غیرمجاز از حسـاب بانکی شـاکی شـدند و‬ ‫بـا هماهنگـی مقام قضایـی وی را دسـتگیر کردند»‪ .‬سـرهنگ احمدی گفت‪:‬‬ ‫«متهـم در بازجویی هـای فنـی بـه جرم خـود اعتراف کـرده و بیان کـرد که با‬ ‫اسـتفاده از رمز دوم و شـماره کارت شـاکی اقدام به برداشـت وجه از حسـاب‬ ‫مال باختـه کـرده اسـت»‪ .‬ایـن مقـام انتظامـی در پایـان بابیان اینکـه متهم به‬ ‫مراجع قضائی تحویل شـد‪ ،‬گفت‪« :‬شـهروندان بایسـتی از رمزهای اول و دوم‬ ‫کارت و شـماره های کارت و حسـاب خـود مراقبـت کننـد و به راحتـی ان ها را‬ ‫در اختیـار دیگـران قـرار ندهنـد تـا گرفتـار افـراد سـودجو نشـوند»‪.‬‬ ‫ثبت رکورد ‪ 10‬میلیون و ‪ 800‬هزار نفرساعت کار‬ ‫بدون حادثه در منطقه ‪ 4‬عملیات انتقال گاز‬ ‫یاسـر وطن پور ازغنـدی‪ /‬منطقه‬ ‫چهـار عملیات انتقـال گاز با گذر از‬ ‫مـرز ‪10‬میلیون و ‪800‬هزار سـاعت‬ ‫کارکـرد بـدون حادثـه‪،‬؛ بـرگ‬ ‫زرینـی بـر افتخـارات خـود افـزود‪.‬‬ ‫مدیـر منطقـه چهـار عملیـات‬ ‫انتقـال گاز گفـت‪« :‬ایـن موفقیـت‬ ‫چشـمگیر در یـک فضای فشـرده‬ ‫عملیاتی با شـرایط مسـتعد بحران‬ ‫به دسـت امده اسـت»‪ .‬محمـد‬ ‫کامـل‪ ،‬گـذر از مرز‪ 10‬میلیـون و ‪800‬هزار سـاعت کارکـرد بـدون حادثـه خبر‬ ‫داد و خاطرنشـان کـرد‪« :‬رعایـت مسـائل ایمنـی در این مجموعـه از مهم ترین‬ ‫اولویت هاسـت و بـرای دسترسـی بـه این مهـم اقدامـات الزم را انجـام داده ایم‬ ‫و از ابتـدای سـال جـاری نیـز باتوجه بـه انجـام پروژه هـای تعمیراتـی ماننـد‬ ‫هات تـپ در شـرایط بـد و سـخت اب و هوایی و انجـام عملیات های تعمیراتی‬ ‫بـر روی خطـوط مختلـف با ظرفیـت خطر باال بـدون هیچ حادثه ای‪ ،‬رسـیدن‬ ‫بـه رکـورد ‪ 712‬هزار سـاعت کار بـدون حادثـه‪ ،‬نشـان از دسـتاورد یـک کار‬ ‫گروهـی متشـکل از تمـام واحدهـای عملیاتـی و ستادی سـت»‪ .‬وی بـا تقدیر‬ ‫ط زیسـت‪ ،‬افزود‪« :‬شناسـایی‬ ‫از تمـا م کارکنـان واحد ایمنی‪ ،‬بهداشـت و محی ‬ ‫مخاطـرات فراینـدی و پـروژه ای در ایـن منطقه همانند گذشـته ادامه داشـته‬ ‫و بـا برگـزاری بیشـترین جلسـات ارزیابـی ریسـک به دنبـال بـاز شناسـایی‬ ‫جنبه هـای زیسـت محیطی و ایمنـی و اجرایـی کـردن اقدامـات الزم کنترلی‬ ‫انهـا هسـتیم»‪ .‬مدیـر منطقه چهـار عملیـات انتقـال گاز ادامـه داد‪« :‬از دیگر‬ ‫فعالیت هـای واحـد ‪ HSE‬این منطقه‪ ،‬بهبود عملکـرد ‪ HSE‬کارفرما و پیمانکار‪،‬‬ ‫داشـتن اگاهـی دوجانبـه نسـبت بـه موضوعـات ‪( HSE‬در هر یـک از فازهای‬ ‫پـروژه)‪ ،‬اطمینـان از انجـام کار ایمـن‪ ،‬نظـارت مناسـب بر انجـام پروتکل های‬ ‫بهداشـتی و درنهایـت کاهـش اسـیب ها و خسـارات جانی و مالی سـت»‪ .‬وی‬ ‫اضافـه کرد‪« :‬در سـال جهش تولیـد از همه توان و ظرفیت موجود برای رشـد‬ ‫و پیشـرفت بیشـتر در این مجموعـه اسـتفاده خواهیـم کـرد تـا به فضـل خدا‬ ‫بتوانیـم بـه اهـداف از قبل تعیین شـده برسـیم»‪.‬‬ ‫کشف ‪ 225‬کیلوگرم مواد مخدر توسط مرزبانان‬ ‫فهیمه صدقـی‪ /‬فرمانـده مرزبانی‬ ‫اسـتان خراسـان رضـوی از کشـف‬ ‫مقادیری مواد مخدر و دسـتگیری‬ ‫پنـج قاچاقچـی بـا اشـرافیت‬ ‫اطالعاتـی خبـر داد‪ .‬سـردار مجید‬ ‫شـجاع گفت‪« :‬درراسـتای برخورد‬ ‫قاطع بـا قاچاقچیـان‪ ،‬مرزبانان این‬ ‫فرماندهـی بـا اشـرافیت اطالعاتی‬ ‫و عملیاتـی موفـق شـدند از ورود‬ ‫مقادیـری مـواد مخـدر بـه داخـل‬ ‫کشـور جلوگیـری کننـد»‪ .‬وی درادامه بااشـاره به اینکه بخشـی زیـادی از این‬ ‫کشـفیات بـا تعامـل بـا اسـتان های جنوبـی به دسـت امـد‪ ،‬خاطرنشـان کرد ‪:‬‬ ‫«مرزبانـان ایـن فرماندهـی طـی چنـد عملیـات جداگانـه موفق شـدند که از‬ ‫قاچاقچیان ‪ 225‬کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک‪ ،‬شیشـه و کریسـتال کشف‬ ‫و دراین رابطـه دو خـودرو توقیـف و پنـج قاچاقچـی را دسـتگیر کننـد»‪ .‬وی‬ ‫در پایـان بااشـاره به رشـادت های مرزبانان خراسـان رضـوی‪ ،‬افـزود‪« :‬مرزبانان‬ ‫اسـتان خراسـان رضـوی بـا تالش هـای شـبانه روزی خـود در حـال دفـاع از‬ ‫سـر حـدات ایـران اسلامی می باشـند و هوشـیاری این عزیـزان هرگـز اجازه‬ ‫عرض انـدام بـه قاچاقچیـان و اشـرار نخواهـد داد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دام های خوزستان؛ زینت بخش سفره های عراقی‬ ‫سـیدعلی موسـوی نسـب‪ /‬قیمـت دام در چند هفته اخیـر از خوزسـتان به‬ ‫کشـور عـراق از مـرز چذابـه باعث نگرانـی مسـئوالن اسـتان و افزایش قیمت‬ ‫گوشـت قرمز و کمبود این کاال در بازار اسـتان شـده است‪ .‬مردم و کارشناسان‬ ‫بـر ایـن باورنـد کـه قاچـاق دام از مـرز چذابـه خوزسـتان به کشـور عـراق در‬ ‫چند هفته اخیـر یکـی از دالیـل کمبود گوشـت قرمـز در بـازار اسـتان و گران‬ ‫شـدن ایـن کاالی اساسی سـت‪ .‬تفـاوت زیـاد قیمت هایـی که از سـوی کشـور‬ ‫عـراق بـه دامـداران پیشـنهاد می شـود‪ ،‬باعث شـده دامـداران دیگـر رغبتـی‬ ‫بـه فـروش دام خـود در بـازار داخلـی نداشـته باشـند و دام خـود را بـه عـراق‬ ‫بفروشـند‪ .‬ایـن درحالی سـت کـه به گفتـه مسـووالن با توجه به اینکه دامـداران‬ ‫از نهاده هـای دولتـی اسـتفاده می کنند‪ ،‬بایـد دام خود را برای مصـرف در بازار‬ ‫داخل بـه فروش برسـانند‪.‬‬ ‫افتتاح‪ ۹۷‬کیلومتر از کریدور بزرگراهی‬ ‫نوار ساحلی جنوب کشور‬ ‫سکینهمحبی‬ ‫‪ ۹۷‬کیلومتـر از کریدور بزرگراهی نوار سـاحلی‬ ‫جنـوب کشـور در هرمـزگان‪ ،‬ازطریـق ارتباط‬ ‫ویدئوکنفرانـس بـا رئیس جمهـوری و باحضور‬ ‫اسـتاندار هرمـزگان افتتـاح شـد‪ .‬پـروژه ‬ ‫افتتاح شـده‪ ،‬درقالـب پنـج پـروژه در اسـتان‬ ‫هرمـزگان اسـت و شـامل عملیـات بهسـازی‬ ‫محـور جاسـک‪-‬کاروان به طـول ‪ 60‬کیلومتـر‪،‬‬ ‫احداث سـه دسـتگاه پل های جاسـک‪-‬میناب‬ ‫به طـول سـه کیلومتر‪ ،‬واریانـت چاه اسـماعیل‬ ‫به طـول پنج کیلومتـر‪ ،‬پـل گچیـن و راه هـای‬ ‫طرفیـن به طـول هشـت کیلومتر و عملیـات‬ ‫تکمیلـی قطعه پنج بانـد دوم خمیر‪-‬بندرلنگه‬ ‫به طـول ‪ 21‬کیلومتـر اسـت‪ .‬محـور جاسـک‪-‬‬ ‫کاروان ‪ 120‬کیلومتـر اسـت کـه ‪ 60‬کیلومتـر‬ ‫ان بـه بهره بـرداری رسـید و بهره بـرداری‬ ‫از این محـور‪ ،‬نقش مهمـی در محرومیت زدایی‬ ‫از منطقه‪ ،‬جلوگیری از سـیالب های مسـیل و‬ ‫افزایـش ایمنـی مسـیر دارد‪ .‬احـداث پل هـای‬ ‫جاسـک‪-‬میناب به طـول سـه کیلومتـر‪،‬‬ ‫یکی دیگـر از پروژه هـای بهره بـرداری شـده در‬ ‫کریـدور جنوب اسـت که این پل هـا دارای ‪28‬‬ ‫دهانـه هشـت متری به همـراه راه هـای طرفین‬ ‫اسـت‪ .‬پل گچیـن و راه هـای طرفین بـه ارزش‬ ‫روز ‪ 3200‬میلیاردریـال یکـی از پروژه هـای‬ ‫مهـم در ایـن کریـدور اسـت کـه طول مسـیر‬ ‫بندرعباس به بندرلنگـه را ‪ 12‬کیلومتر کوتاه تر‬ ‫می کنـد‪ .‬واریانـت چـاه اسـماعیل بـه ارزش‬ ‫روز ‪ 200‬میلیاردریـال و بانـد دوم قطعـه‬ ‫پنـج محـور خمیـر‪ -‬بنـدر لنگـه بـه ارزش روز‬ ‫‪ 900‬میلیاردریـال از دیگـر پروژهایی سـت کـه‬ ‫امـروز بـه دسـتور رئیس جمهـوری در کریدور‬ ‫نـوار سـاحلی جنـوب کشـور بـه بهره بـرداری‬ ‫رسـید‪ .‬اعتبـار هزینه شـده در ایـن پروژه هـا ‬ ‫‪ 2700‬میلیاردریـال اسـت کـه ارزش روز ان‬ ‫معـادل هفت هزار میلیاردریـال اسـت»‪ .‬طـول‬ ‫کریدور نوار سـاحلی جنوب کشـور در اسـتان‬ ‫هرمـزگان ‪ 838‬کیلومتـر اسـت کـه تاکنـون‬ ‫‪ 535‬کیلومتر ان به بهره برداری رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫تمامـی پروژه هـای واقـع در کریـدور جنـوب‬ ‫به دلیل اسـتراتژیک بـودن و وجود منابع نفتی‬ ‫و زیرزمینی این منطقه از کشـور حائز اهمیت‬ ‫هسـتند و ازایـن رو به عنـوان پروژه های جهش‬ ‫تولیـد در حـوزه بزرگراهـی معرفـی شـده اند‪.‬‬ ‫کریـدور بزرگراهی نوار سـاحلی جنوب کشـور‬ ‫موجـب ارتبـاط تجـاری میـان بنـادر ایـران با‬ ‫بنـادر مهم خلیج فارس و دریای عمان اسـت و‬ ‫تکمیل شـدن این کریدور باعث افزایش سـهم‬ ‫ایـران در بازار ترانزیت منطقه‪ ،‬توسـعه صنعت‬ ‫گردشـگری در کشور و تکمیل بخشی از جاده‬ ‫ابریشـم قـرن جدید از چیـن تا اروپا می شـود‪.‬‬ ‫زیرسـاخت های حمل ونقـل در هرمـزگان‬ ‫درحال توسـعه است‬ ‫اسـتاندار هرمـزگان گفـت‪« :‬حمل ونقـل‬ ‫به عنـوان زیرسـاختی مهـم در هرمـزگان‪،‬‬ ‫فعالیت های مختلف در این اسـتان را پشتیبانی‬ ‫می کنـد و پروژه هـای توسـعه زیرسـاخت های‬ ‫حمل ونقـل در این اسـتان در حال اجراسـت»‪.‬‬ ‫دکتر فریدون همتی پس از افتتاح ‪ ۹۷‬کیلومتر‬ ‫از کریـدور بزرگراهـی سـاحلی جنـوب‬ ‫کشـور در اسـتان هرمـزگان ازطریـق ارتبـاط‬ ‫ویدئوکنفرانـس بـا رئیس جمهـوری‪ ،‬عنـوان‬ ‫کـرد‪« :‬تالش بسـیار خوبی جهـت تکمیل این‬ ‫کریدور بزرگراهی درطول نوار سـاحلی اسـتان‬ ‫هرمـزگان در حال انجام اسـت»‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫«باتوجه بـه فعالیت هـای خـوب پیمانـکاران و‬ ‫مشـوق های درنظـر گرفته شـده بـرای انـان‪،‬‬ ‫تلاش می کنیـم تـا بخـش عمـده ای از ایـن‬ ‫کریـدور به ویـژه در غـرب هرمـزگان تـا پایـان‬ ‫سـال جـاری تکمیـل شـود و بـه بهره بـرداری‬ ‫برسـد»‪ .‬اسـتاندار هرمزگان افـزود‪« :‬هرمزگان‬ ‫از ظرفیت هـای مختلـف حمل ونقلی در بخش‬ ‫زمینـی‪ ،‬دریایی‪ ،‬ریلی و هوایی برخوردار اسـت‬ ‫و باتوجه به اینکـه بخش گسـترده ای از مراودات‬ ‫اقتصـادی کشـور ازطریـق این اسـتان صورت‬ ‫می گیـرد‪ ،‬توجـه بـه حمل ونقـل در هرمزگان‬ ‫در اولویـت قـرار دارد»‪ .‬همتـی تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«حمل ونقـل به عنـوان زیرسـاختی مهـم در‬ ‫هرمـزگان‪ ،‬فعالیت های مختلف در این اسـتان‬ ‫را پشـتیبانی می کنـد و پروژه هـای توسـعه‬ ‫زیرسـاخت های حمل ونقـل در این اسـتان در‬ ‫حال اجراسـت»‪.‬‬ ‫ایت اهلل محمدی ری شهری بیان کرد؛‬ ‫اخالق مداری و عدالت پروری؛ اصل اساسی در تعلیم و تربیت پلیس‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫تولیـت اسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیم‬ ‫حسـنی (ع) تعلیم و تربیـت نیروهای انتظامی‬ ‫را مهـم خوانـد و گفـت‪« :‬اخالق مـداری و‬ ‫عدالت پـروری در نیـروی پلیـس بایـد اصـل‬ ‫اساسـی در تربیـت این نیرو باشـد»‪ .‬به گزارش‬ ‫پایـگاه اطالع رسـانی اسـتان مقـدس حضرت‬ ‫عبدالعظیـم (ع)؛ ایـت اهلل محمـد محمـدی‬ ‫ری شـهری در دیـدار معـاون و مدیـران کل‬ ‫حـوزه امـوزش نیـروی انتظامـی جمهـوری‬ ‫اسلامی ایـران افـزود‪« :‬نیروی پلیـس باید دو‬ ‫جهـت را درنظـر بگیـرد‪ ،‬از یـک بعـد بایـد در‬ ‫برابـر ناامنی هـا به ویـژه ناامنی هـای تحمیلـی‬ ‫کـه از ناحیـه دشـمنان ایجـاد می شـود بـا‬ ‫اسـتحکام هرچه بیشـتر برخـورد کنـد و‬ ‫ازیک طـرف اخالق را فرامـوش نکند که جمع‬ ‫ایـن دو مسـئله اخلاق و اسـتحکام در رفتـار‬ ‫بسـیار سـخت و ارزشـمند اسـت»‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشـت‪« :‬در همـه سـطوح بایـد تلاش کنیم‬ ‫به تعـداد دوسـتان رهبری و دوسـتان انقالب و‬ ‫نظـام مقدس جمهوری اسلامی بیفزاییم و از‬ ‫تعـداد دشـمنان بکاهیم و این مسـئله مطابق‬ ‫با روایـات و رهکردهای دینی بـا اخالق مداری‬ ‫و عدالـت ورزی در عیـن انجـام وظایـف اصلی‬ ‫محقـق خواهـد شـد»‪ .‬رئیـس دانشـگاه قران‬ ‫و حدیـث خاطرنشـان کـرد‪« :‬مطابق دسـتور‬ ‫قـران کریـم‪ ،‬دشـمنی و کینـه ورزی قومـی‬ ‫بـا مـا نباید موجـب این شـود کـه از مرزهای‬ ‫عدالـت و اخلاق تجـاوز کنیم یعنـی حتی با‬ ‫دشـمن کینـه ورز هم‪ ،‬رعایت اخلاق و عدالت‬ ‫نبایـد فرامـوش شـود و این بایـد به عنوان یک‬ ‫مسـئله مبنایی در مسـائل تربیتی موردتوجه‬ ‫باشـد»‪ .‬عضـو مجلس خبرگان رهبـری اضافه‬ ‫کـرد‪« :‬پلیـس در میـان برخـورد و مواجهه با‬ ‫تخلفـات عمـوم افـراد در جامعـه کـه غالبـاً‬ ‫دوسـتان انقلاب هسـتند یـا ممکـن اسـت‬ ‫بی تفـاوت باشـند و نهایتـاً فریب خـوردگان‬ ‫ازسـوی دشـمنان نظام و انقالب‪ ،‬باید همیشه‬ ‫ایـن مسـئله مبنایـی موردتوجـه باشـد کـه‬ ‫برخـورد بـا تخلفـات بایـد همـراه بـا عدالـت‬ ‫ورزی و اخلاق صـورت گیـرد»‪ .‬این مسـئول‬ ‫تاکیـد کـرد‪« :‬فراموشـی اخلاق و عدالـت‬ ‫تبعـات بسـیار ناگـواری را در پیـش خواهـد‬ ‫داشـت و ازسـوی دیگر اگر این مسئله در انجام‬ ‫ماموریت ها‪ ،‬موردعنایت قرار گیرد بسـیاری از‬ ‫مسـائل به خودی خـود مرتفـع خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫تولیـت اسـتان مقـدس حضـرت عبدالعظیم‬ ‫حسـنی (ع) درپایـان بـا ارزوی از بین رفتن این‬ ‫بیماری خطرنـاک و عافیت برای همه بیماران‬ ‫در ایـن ایام گفت‪« :‬امروزه شـاهدیم که شـعار‬ ‫«مـرگ بـر امریکا» بـا نابودی امریـکا و مولود‬ ‫درحال تحقق است و ارزو‬ ‫نامشروعش اسرائیل‬ ‫ِ‬ ‫می کنیـم که با یـاری خداوند متعـال به زودی‬ ‫شـاهد برطرف شدن همه مشـکالت برای امت‬ ‫اسلامی و همـه جوامع بشـری باشـیم»‪.‬‬ ‫اصالح ‪ 11‬نقطه حادثه خیز در استان اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان اردبیـل گفـت‪« :‬درراسـتای ارتقـای‬ ‫ایمنـی محورهـای مواصالتـی ‪ 11‬نقطـه‬ ‫حادثه خیـز در اسـتان اردبیـل اصلاح شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬به گـزارش روابط عمومـی اداره کل‬ ‫راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای اسـتان‬ ‫اردبیـل؛ کلیـم اهلل وثوقـی افـزود‪« :‬از ‪26‬‬ ‫نقطـه حادثه خیـز شناسایی شـده در اسـتان‬ ‫‪ 11‬مـورد اصلاح‪ ،‬هشـت مورد دردسـتِ اجرا‬ ‫و هفت مـورد دیگـر نیـز سـال اینده توسـط‬ ‫راهـداران پرتلاش دیـار سـبالن انجـام‬ ‫می شـود»‪ .‬عضو شـورای اداری استان اردبیل‬ ‫از تجدیـد خط کشـی یک هزار کیلومتـر از‬ ‫محورهـای مواصالتـی اسـتان خبـر داد و‬ ‫تصریـح کرد‪« :‬درجهت ایمن سـازی حاشـیه‬ ‫راه هـا ‪938‬کیلومتـر حریـم راه تسـطیح‪،‬‬ ‫نه هـزار و ‪ 800‬متـر طـول شـیب شـیروانی‬ ‫راه هـا اصالح‪ ،‬بیش از سـه هزار و ‪ 500‬شـاخه‬ ‫گاردریـل در جاده هـای اسـتان تعمیـر و‬ ‫یک هـزار و ‪ 640‬مترمربـع تابلوهـای الزامی و‬ ‫انتظامـی راه هـا مونتاژ‪ ،‬اصلاح‪ ،‬تهیه و نصب‬ ‫شد » ‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ 68« :‬سـامانه تـردد شـماری‪40 ،‬‬ ‫دوربیـن نظـارت تصویـری‪ 25 ،‬سـامانه ثبت‬ ‫تخلفـات عبـور و مـرور سـرعت و دو سـامانه‬ ‫توزیـن حیـن حرکـت نیـز در محورهـای‬ ‫مواصالتـی اسـتان اردبیـل فعـال اسـت»‪.‬‬ ‫مدیـرکل راهـداری و حمل ونقـل جـاده ای‬ ‫اسـتان اردبیـل توزیـع بیـش از نه هـزار‬ ‫و ‪ 600‬عـدد کاله ایمنـی رایـگان در بیـن‬ ‫موتورسـواران اسـتان را خاطرنشـان کـرد‬ ‫و گفـت‪« :‬پنج هـزار و ‪ 200‬عـدد شـبرنگ‬ ‫مخصوص موتورسـواران‪ ،‬سـه هزار و ‪ 400‬عدد‬ ‫چراغ قـوه دسـتی بـرای عابـران پیـاده‪،‬‬ ‫دو هـزار و ‪ 130‬بسـته شـبرنگ مخصـوص‬ ‫ادوات کشـاورزی و یک هزارعـدد کپسـول‬ ‫اتش نشـانی در بیـن کاربـران اسـیب پذیر‬ ‫جـاده ای به صـورت رایـگان توزیـع شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬وثوقـی تصریـح کـرد‪151« :‬‬ ‫شـرکت حمل ونقـل کاال و مسـافر داخلـی و‬ ‫بین المللـی در اسـتان فعالیـت می کننـد که‬ ‫نظارت و بررسـی ویـژه ای نیز بر عملکردهای‬ ‫ایـن شـرکت ها در حوزه هـای مختلـف و‬ ‫همچنیـن رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی‬ ‫درراسـتای مقابلـه بـا شـیوع ویـروس کرونـا‬ ‫انجـام می شـود»‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صمت مازندران خبر داد؛‬ ‫مصرف روزانه ‪ُ ۱۷۰‬تن روغن در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیـس سـازمان صمـت مازنـدران میـزان‬ ‫مصـرف روزانـه روغـن در اسـتان را ‪ ۱۷۰،‬تن‬ ‫اعلام کـرد و گفـت‪ ۷۰« :‬تـا ‪ ۸۰‬تـن از ایـن‬ ‫میـزان مصـرف خانـوار اسـت»‪ .‬حسـینقلی‬ ‫قوانلـو میزان مصرف روزانه روغـن را ‪ ۱۷۰‬تن‬ ‫در روز بیـان کـرد و گفـت‪« :‬از این میـزان‬ ‫حـدود ‪ ۹۰‬تـن مربـوط بـه صنایـع اسـت»‪.‬‬ ‫وی بااشـاره به اینکه ‪ ۹۵‬درصـد روغـن وارداتی‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬مازنـدران‪ ،‬سـومین اسـتان‬ ‫تصفیه کننـده روغـن در کشـور به شـمار‬ ‫مـی رود و دلیـل کمبـود روغـن در اسـتان‬ ‫مشـکل انتقـال روغـن خـام و بـروز مشـکل‬ ‫در سـامانه بـوده اسـت»‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫در شـرایط کنونـی در خـط مقـدم جنـگ‬ ‫اقتصـادی قـرار داریم‪ ،‬گفت‪« :‬هدف دشـمن‬ ‫این اسـت که بـه تولید و اشـتغال لطمـه بزند‬ ‫و گرانـی ایجاد کنـد»‪ .‬قوانلو میزان تخصیص‬ ‫سـهمیه روغـن در اسـتان را بیـش از دوهزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬تـن بیـان کـرد و گفـت‪« :‬از این میزان‪،‬‬ ‫هـزار و‪ ۲۰۰‬مربـوط بـه مصـرف خانـوار‬ ‫اسـت کـه بیـن فروشـگاه ها توزیـع شـده‬ ‫اسـت»‪ .‬رئیـس سـازمان صمـت مازنـدران‬ ‫با عنوان اینکـه تاکنـون بیـش از هزارتـن‬ ‫روغـن در اسـتان توزیع شـده اسـت‪ ،‬یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬مشـکالتی نظیر حمل ونقـل و افزایش‬ ‫کرایـه حمـل و مسـائل دیگر سـبب شـده تا‬ ‫در انتقـال روغـن بـا مشـکل مواجه شـویم»‪.‬‬ ‫تقدیر شهردار باقرشهر از ورزشکار نوجوان بخش کهریزک‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫اسـتاد فرج؛ شهردار باقرشـهر از بانوی نوجوان‬ ‫و قهرمـان ملـی بخـش کهریزک تقدیـر کرد‪.‬‬ ‫به گـزارش روابط عمومی شـهرداری و شـورای‬ ‫اسلامی باقرشـهر؛ ایـدا جمالـی ورزشـکار‬ ‫نوجـوان بخـش کهریـزک در رشـته کاراتـه‬ ‫(کمیتـه و کاتـا) دارای افتخارافرینی هـای‬ ‫ذیـل اسـت‪ :‬مقـام دوم نقـره در مسـابقات‬ ‫بین المللـی در سـال ‪ ،1396‬مقـام اول طال در‬ ‫مسـابقات اسـیایی در سـال ‪ ،1397‬مقام دوم‬ ‫نقـره در مسـابقات اسـیایی در سـال ‪،1397‬‬ ‫دو مـدال طلای مسـابقات بین المللـی کـه‬ ‫در کشـور اذربایجان (باکو) در اسـفند ‪.1398‬‬ ‫در حاشـیه ایـن تقدیـر سـعید اسـتاد فـرج‬ ‫گفـت‪« :‬افتخارافرینـی ایـن بانوی نوجـوان بر‬ ‫خدمـات ارزشـمند ورزشـی بخـش کهریزک‬ ‫به ویـژه در روسـتاها صحـه می گـذارد و قطعاً‬ ‫بـا برنامه ریـزی جامع تـر می تـوان شـاهد‬ ‫موفقیت هـای بیـش از ایـن نیـز بـود‪ .‬به نظـر‬ ‫می رسـد شایسـته باشـد مسـئوالن ورزشـی‬ ‫در حـوزه اسـتعدادیابی در میـان رده هـای‬ ‫سـنی و جنسـی مختلـف تلاش بیشـتری‬ ‫کننـد تـا روسـتاهای کم برخوردارتـر نیـز‬ ‫بتوانند وارد عرصه های رقابتی شـوند و شـاهد‬ ‫رشـد موفقیت هـای ملـی با عـزم ورزشـکاران‬ ‫روسـتایی باشـیم»‪ .‬دراین جلسـه ایدا جمالی؛‬ ‫قهرمـان ملی رشـته کاراتـه با تقدیـر از توجه‬ ‫شـهردار باقرشـهر گفـت‪« :‬توجـه مسـئولین‬ ‫شـهری انگیزه بیشـتری بـه من می دهـد و از‬ ‫اینکه بـه زوایای مختلف ورزش های تخصصی‬ ‫اشـنا هسـتند و از دغدغه ما روستاییان اطالع‬ ‫دارنـد تشـکر می کنـم»‪ .‬وی افـزود‪« :‬مـن در‬ ‫طـی دوسـال فعالیت ورزشـی چندیـن مدال‬ ‫اسـتانی‪ ،‬کشـوری و جهانـی کسـب کـرده ام؛‬ ‫درصورتی کـه مجبـور هسـتم روزانـه حـدود‬ ‫‪ ۶۰‬کیلومتـر مسـافت را بـرای حضـور در سـر‬ ‫تمرینـات طی کنم و این مسـئله از مهم ترین‬ ‫مشـکالت ورزشـکاران در روسـتای ماسـت»‪.‬‬ ‫درادامـه اسـتاد فـرج بااشـاره به سـخنان ایـن‬ ‫ورزشـکار نوجوان افزود‪« :‬این بانوی ورزشـکار‬ ‫افتخـار بخـش کهریـزک اسـت و بـرای مـا‬ ‫قابل تقدیـر اسـت کـه بـا وجـود این مسـافت‬ ‫دور و سـختی‪ ،‬بـا پشـتکاری کـه داشـتند‬ ‫توانسـتند پرچـم ایـران اسلامی را در عرصـه‬ ‫بین المللـی به اهتـزاز دراورد»‪ .‬در پایـان ایـن‬ ‫جلسـه شـهردار باقرشـهر بـا اهـدای هدیـه از‬ ‫موفقیـت این بانوی ورزشـکار که در ورزشـگاه‬ ‫غدیر باقرشهر مشـغول تمرین و فعالیت است‬ ‫تقدیـر کرد‪.‬‬ ‫توصیه به استفاده از خدمات غیرحضوری‬ ‫مخابراتمنطقه‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقه گلسـتان به مشـتریان توصیه کـرد که در ایـام اجرای‬ ‫محدودیت هـای اعمال شـده در پیشـگیری از شـیوع ویروس کرونـا ‪ ،‬از خدمات‬ ‫غیرحضـوری مخابـرات اسـتفاده کننـد‪ .‬غالمعلـی شـهمرادی با تاکید بر اینکه‬ ‫رعایـت پروتکل هـای بهداشـتی و محدودیت هـای اعالم شـده ازسـوی سـتاد‬ ‫ملـی مبـارزه با شـیوع ویروس کرونا ضروری سـت‪ ،‬گفت‪« :‬درراسـتای تسـریع‬ ‫در ارائـه خدمـات موردنیـاز مشـتریان و رفـاه حـال انهـا بسـیاری از خدمـات‬ ‫و سـرویس های موردنیـاز را می تواننـد به صـورت غیرحضـوری و ازطریـق‬ ‫سـامانه های تلفنی ‪، 20117 ،2021 ،2020‬اپلیکیشـن ‪ 118‬و ‪ 2000‬دریافت‬ ‫کننـد»‪ .‬وی گفـت‪« :‬ثبت نـام تلفن ثابت نیز کـه یکی از دالیل عمـده مراجعه‬ ‫بـه مخابـرات ازسـوی مشـتریان اسـت؛ نیـز ازطریق سـایت شـرکت مخابرات‬ ‫ایـران و بخـش « مخابـرات مـن» قابـل انجـام اسـت و موجـب می شـود کـه‬ ‫دیگـر بـرای درخواسـت تلفـن ثابت نیاز بـه مراجعه بـه مخابـرات و مراکز امور‬ ‫مشـترکین نباشـد»‪ .‬مدیر مخابرات منطقه گلسـتان از ایجاد سـامانه سنجش‬ ‫سـرعت و کیفیت اینترنت خبر داد و گفت ‪« :‬هدف از ایجاد این سـامانه امکان‬ ‫بررسـی سرعت مشترکین سرویس های اشـتراکی اینترنت_پرسرعت است که‬ ‫کیفیت و سـرعت دسترسـی مشـترکان شـرکت مخابـرات ایـران را می ازماید‬ ‫و از ادرس ‪ speedtest.tci.ir‬بـرای مشـترکین اینترنـت و بخـش مشـتریان پرتال‬ ‫شـرکت مخابـرات ایـران بـه ادرس ‪ www.tci.ir‬نیز در دسـترس اسـت»‪.‬‬ ‫دیدار مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫با مدیرکل صداوسیمای استان‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان گلسـتان و هیئت همـراه بـا‬ ‫مدیـرکل صداوسـیمای اسـتان دیـدار و گفت وگـو کـرد‪ .‬علی اکبـر نصیـری‬ ‫در این دیـدار دررابطه بـا بـرق امیـد‪ ،‬گفـت ‪« :‬در طـرح برق امید مشـترکان برق‬ ‫به سـه دسـته کم مصرف‪ ،‬خوش مصرف و پرمصرف تقسـیم شـده و از این میان‬ ‫بهـای برق مصرفی گروه کم مصرف با ‪ ۱۰۰‬درصد تخفیف محاسـبه می شـود»‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت توزیع نیروی برق گلسـتان گفت‪« :‬اجرای طـرح برق امید‬ ‫سـبب می شـود کـه قشـر پرمصـرف بـرای اسـتفاده از مزایـا و تخفیف هـای‬ ‫موردنظر برای اضافه شـدن به جمع مشـترکان خوش مصرف تشـویق شـوند و‬ ‫قشـر کم مصرف ها جهت تداوم همین سـطح مصرفی انگیزه بیشـتری داشـته‬ ‫باشـند»‪ .‬نصیـری اضافـه کـرد‪« :‬اسـتعالم وضعیت دسـته بندی در طـرح برق‬ ‫امیـد به راحتـی ازطریـق نرم افـزار بـرق مـن انجـام می گیـرد‪ .‬راحت تریـن راه‬ ‫بـرای اطلاع مشـترکان خانگـی از دسـته بندی مصـرف خـود در طـرح بـرق‬ ‫امیـد اسـتفاده از نرم افـزار خدمـات غیرحضوری بـرق ایران اسـت»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی برق گلسـتان گفـت‪« :‬ایـن نرم افزار از سـایت شـرکت‬ ‫بـرق و سـامان ه بازار قابـل دانلود و نصب اسـت»‪ .‬وی اضافه کـرد‪« :‬طرح اصالح‬ ‫مصرف و حمایت از مشـترکان خانگی شـامل مسـاکن خالی از سـکنه و برخی‬ ‫از مشـترکان ماننـد خانه باغ هـا‪ ،‬ویلا باغ هـا و خانه هـای خالـی نمی شـود»‪.‬‬ ‫درادامـه مدیـرکل صداوسـیمای گلسـتان گفـت‪ :‬صداوسـیمای مرکز اسـتان‬ ‫هماننـد قبـل همـکاری خـود را بـا توزیع بـرق انجـام خواهـد داد و بخصوص‬ ‫در بحـث بـرق امیـد کـه یـک طـرح ملی سـت بیش ازپیـش و به صـورت ویژه‬ ‫همـکاری خـود را ادامه خواهد داد»‪ .‬منتظر حجت اضافه کرد‪« :‬شـرکت توزیع‬ ‫نیروی برق ازجمله دسـتگاه های خدمات رسـان بوده که زحمات پرسـنل این‬ ‫شـرکت قابل انکار نیسـت و ما هم جهت اطالع رسـانی به مردم شـریف اسـتان‬ ‫از مزایـای بـرق امیـد اقدامـات الزم صورت خواهـد پذیرفت»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫بخشدار خاوران اعالم کرد؛‬ ‫عدم تعطیلی مجتمع های صنفی‪ ،‬صنعتی‬ ‫و کارگاه های تولیدی‬ ‫محسـن شـیرازی نژاد‪ /‬بخشـدار‬ ‫خـاوران گفـت‪« :‬مجتمع هـای‬ ‫صنفـی‪ ،‬صنعتـی و کارگاه هـای‬ ‫تولیـدی در سـطح بخـش خـاوران‬ ‫جـزو محدودیت هـای اعالمـی‬ ‫نیسـتند»‪ .‬اسـماعیل شـعبانزاده‬ ‫درخصـوص محدودیت هـای اعالمی‬ ‫توسـط سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونا‬ ‫اظهـار داشـت‪« :‬طبق دسـتور دکتر‬ ‫توکلـی؛ معـاون محتـرم اسـتاندار و‬ ‫فرمانـدار ویـژه شهرسـتان ری و باتوجه بـه وضعیـت قرمـز در بخش خـاوران‪ ،‬از‬ ‫شـنبه اول اذر محدودیت های کرونایی اعالم شـده در شـهر قیامدشـت و بخش‬ ‫خـاوران اجرا خواهد شـد»‪ .‬وی افزود‪« :‬کارگاه هـای تولیدی‪ ،‬مجتمع های صنفی‬ ‫و صنعتـی واقـع در بخـش خاوران جـزو ایـن محدودیت ها نیسـتند و می توانند‬ ‫بـه فعالیـت خـود ادامه دهند»‪ .‬این مسـئول عنوان کـرد‪« :‬دو اکیـپ با همکاری‬ ‫بخشـداری خـاوران‪ ،‬شـهرداری قیامدشـت‪ ،‬اتـاق اصنـاف و نیـروی انتظامـی‬ ‫کار گشـت زنی را طـی ایـن دوهفتـه انجـام می دهنـد و با دسـتور مقـام محترم‬ ‫قضائـی بخـش خاوران بـا متخلفیـن برخـورد خواهد شـد»‪ .‬شـعبانزاده تصریح‬ ‫کرد‪« :‬از شـهروندان محترم شـهر قیامدشـت و اهالی روسـتاهای بخش خاوران‬ ‫خواهشـمندیم جهـت حفـظ جان خـود و عزیزانشـان و همچنین قطـع زنجیره‬ ‫انتقـال ویـروس منحـوس کرونـا مـا را در انجام ایـن محدودیت ها یـاری کنند»‪.‬‬ ‫اغاز برداشت زعفران در ‪ ۲۰‬هکتار‬ ‫از زمین های کشاورزی ایالم‬ ‫سـمیه اذرمهـر‪ /‬مدیر باغبانی سـازمان جهاد کشـاورزی اسـتان ایلام گفت‪:‬‬ ‫«برداشـت زعفران از ‪ ۲۰‬هکتار زمین کشـاورزی زیرکشت این محصول در استان‬ ‫اغـاز و تـا تا اوایل اذرمـاه ادامـه دارد»‪ .‬بابک افراز افزود‪« :‬پیش بینی می شـود که‬ ‫در سـال زراعـی جـاری ( ‪ ۲۲ )۱۴۰۰ – ۹۹‬کیلوگـرم زعفران از اراضی کشـاورزی‬ ‫زیر کشـت این محصول در اسـتان برداشـت شـود»‪ .‬مدیر باغبانی سازمان جهاد‬ ‫کشـاورزی ایلام اظهار داشـت‪« :‬با توجه به اینکه کشـت زعفـران در اسـتان ایالم‬ ‫نوپـا و جدیـد اسـت‪ ،‬در حال حاضـر تنهـا کشـاورزان شهرسـتان های چـرداول‪،‬‬ ‫سـیروان و بـدره به کشـت پیاز زعفـران اقدام کرده انـد»‪ .‬وی در مورد برندسـازی‬ ‫محصـول زعفران اسـتان ایالم هم اضافه کرد‪« :‬به علت اینکه سـطح زیرکشـت و‬ ‫مقدار برداشـت این محصول در اسـتان ایالم ناچیز و کم اسـت‪ ،‬هنوز وارد مرحله‬ ‫برندسـازی نشـده اسـت»‪ .‬افراز با بیان اینکه توسـعه کشـت زعفـران از مهم ترین‬ ‫برنامه هـای معاونت باغبانی ایالم اسـت‪ ،‬خاطرنشـان سـاخت‪« :‬با افزایش سـطح‬ ‫زیرکشـت و برداشـت زعفران‪ ،‬ایـن محصول به عنوان یکی از تولیدهای شـاخص‬ ‫اسـتان برندسـازی خواهد شد»‪.‬‬ ‫بازدید وزیر راه از طرح های زیرساختی‬ ‫منطقه ازاد انزلی‬ ‫منا محمـدی‪ /‬در حاشـیه همایش‬ ‫بین الملل اتحادیه اقتصادی اوراسـیا‬ ‫و نقـش ژئوپلیتیـک مناطـق ازاد‬ ‫ایـران در توسـعه روابـط منطقـه ای‬ ‫کـه به میزبانـی این منطقـه برگزار‬ ‫شـد‪ ،‬مهنـدس محمـد اسلامی؛‬ ‫وزیـر راه و شهرسـازی از طرح هـای‬ ‫زیرسـاختی و توسعه ای این منطقه‬ ‫بازدیـد به عمـل اورد‪ .‬در جریـان‬ ‫ایـن بازدیدهـا که دکتـر محمدولی‬ ‫روزبهان؛ رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سـازمان حضور داشـت‪ ،‬از بخش های‬ ‫مختلف مجتمع بندر کاسـپین و اسـکله های فعـال و در حال احـداث ان دیدار‬ ‫کـرده و از نزدیـک در جریـان فرایندهـا و ظرفیت هـای بزرگ ترین بنـدر ایران‬ ‫در دریـای خـزر قـرار گرفت‪ .‬ازسـوی دیگر مهندس اسلامی از «اسـکله رو رو»‬ ‫کـه ازسـوی قـرارگاه خاتم االنبیاء در حال سـاخت می باشـد نیز دیـدار به عمل‬ ‫اوردنـد‪ .‬وزیـر راه و شهرسـازی باحضـور در قطعـات در حال احـداث خط ریلی‬ ‫رشـت بـه مجتمـع بنـدری کاسـپین‪ ،‬در محـدوده ایـن منطقـه‪ ،‬بعـد از ارائـه‬ ‫گـزارش عملکـرد روند اجـرای طرح ازسـوی پیمانـکار و ناظرپروژه‪ ،‬دسـتورات‬ ‫الزم را جهـت رفـع مسـائل و مشـکالت پیـش روی و تسـریع در تکمیـل این‬ ‫پـروژه مهـم ملـی بـا دسـتاوردهای بین المللی صـادر کرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی صفحه ارا‪ :‬مجتبی دهقانی‬ ‫امور اگهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫ یک شنبه ‪ 2‬اذر ‪ 6 - 1399‬ربیع الثانی ‪ 22-1442‬نوامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪2116‬‬ ‫خواندنی های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫ورزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬سیاسی‪ ،‬لدبی‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫در هفدهمین جلسه ستاد کرونا در شهرستان بهبهان مطرح شد؛‬ ‫دکتر شبرو؛ معاونت بهداشت‪:‬‬ ‫اجازه ورود به افراد بدون ماسک به ادارات را ندهید‬ ‫دکتر شاکری نژاد؛ رئیس دانشکده علوم پزشکی‪:‬‬ ‫‪ 44‬درصد مبتالیان به بیماری کرونا به علت تماس های خانوادگی و دورهمی‬ ‫و ‪ 33‬درصد به علت ترددهای درون شهری بوده است‬ ‫مهندس زمانی اصل؛ فرماندار شهرستان بهبهان‪:‬‬ ‫در دو هفته اول اذر‪ ،‬باید همه در اجرای دستورات ستاد کرونا‬ ‫و رعایت پروتکل های بهداشتی تالش داشته باشند‬ ‫محمدحسنبهبهانی‬ ‫ازسـوی دیگر‪ ،‬از‬ ‫کاری نکنیـد کـه مـا مجبـور شـویم نـام دانشـگاه را معرفی کنیـم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ادارات می خواهیـم در هنـگام مراجعـه افرادی کـه از ماسـک اسـتفاده نمی کنند‪ ،‬به‬ ‫دکتـر شـبرو؛ معاونـت بهداشـت دانشـکده علـوم پزشـکی بهبهـان در هفدهمین‬ ‫اداره جلوگیـری و از انجـام کارشـان خـودداری شـود و بـه ایـن افـراد خدمت دهـی‬ ‫جلسـه سـتاد کرونا شهرسـتان بهبهان به ریاسـت فرماندار این شهرسـتان گزارشـی‬ ‫نشـود‪ .‬از اقـای سـفیدگران؛ مدیر تبلیغات اسلامی تقاضـا دارم جلسـه ای با حضور‬ ‫از اخریـن وضعیـت بیمـاری کرونا در این شهرسـتان را ارائه داد‪ .‬وی بااشـاره به اینکه‬ ‫طالب داشـته باشـد‪ ،‬چـون ان ها امـام جماعت مسـاجد را به عهده دارنـد‪ ،‬می توانند‬ ‫وضعیـت بهبهـان اکنـون زردرنـگ اسـت‪ ،‬افـزود‪« :‬در یک هفته گذشـته‪ ،‬وضـع‬ ‫در فرهنگ سـازی و تشـویق مـردم بـه اجـرای پروتکل هـای بهداشـتی نقش داشـته‬ ‫ایـن شهرسـتان نسـبت بـه گذشـته نسـبتاً بهتـر بـوده کـه اقدامـات صورت گرفتـه‬ ‫باشـند‪ .‬از سـرهنگ خیران پـور؛ فرمانـده سـپاه تشـکر می شـود‪ ،‬مرتـب ایشـان و‬ ‫همگانـی و کنتـرل وضعیـت دال بـر حصـول نتیجه بهتر اسـت»‪ .‬دکتر شـبرو گفت‪:‬‬ ‫همـکاران او همـراه مـا بوده انـد‪ .‬از سـرهنگ عزیـزی؛ فرمانـده نیـروی انتظامـی‬ ‫«باتوجه به اینکـه بهبهـان بیـن شـاهراه چنـد اسـتان کشـور قـرار دارد‪ ،‬بـدون اینکه‬ ‫بهبهـان بـا ان مشـکالتی کـه دارنـد امـا در کنـار مـا بوده انـد‪ ،‬تشـکر و قدردانـی‬ ‫اکتفـا بـه زرد بـودن ان کنیـم‪ ،‬می طلبـد کـه موقعیـت را کمـی پررنگ تـر ببینیـم‬ ‫می کنـم»‪.‬‬ ‫و درواقـع شهرسـتان بهبهـان را در وضعیـت قرمـز تلقـی کنیـم نـه زردرنـگ‪ ،‬تـا‬ ‫رئیـس دانشـکده علوم پزشـکی شهرسـتان بهبهان افـزود‪« :‬ما با عطوفـت و رافت با‬ ‫بتوانیـم بـه نتایج مطلوبی دسـت یابیم»‪ .‬معاونت بهداشـت دانشـکده علوم پزشـکی‬ ‫مـردم کار کرده ایـم‪ .‬از چابکسـفر کـه خدمـت کرده اند و تـا االن در کنار مـا بوده اند‬ ‫بهبهـان بـه امار موجـود عملکرد ایـن شهرسـتان در رعایت پروتکل های بهداشـتی‬ ‫تشـکر می شـود‪ .‬از رسـانه ها تشـکر می شـود‪ .‬ان هـا پیـام ما را بـه مردم رسـانده اند‬ ‫اشـاره کـرد و گفـت‪« :‬در بسـیاری از مـوارد‪ ،‬ایـن شهرسـتان عملکرد خوبی داشـته‬ ‫اسـت و به حـد مطلوب رسـیده ایم‪ ،‬مث ً‬ ‫و پیـام مـردم را بـه مـا انتقـال می دهنـد‪ .‬نقش بسـیار باالیـی در مبارزه بـا بیماری‬ ‫ال در ثبت سـامانه مشـاغل بهبهـان ‪ 95‬درصد‬ ‫کرونـا ایفـاء کرده انـد‪ .‬از بخشـداران هم که توجه کـرد ه و همکاری داشـته اند تقدیر‬ ‫اعلام شـده؛ حال انکـه اهـواز حـد میانگین بـرای ما ‪ 74‬ثبت کرده اسـت کـه البته‬ ‫و تشـکر می کنـم و انتظـار دارم توجه خاصی داشـته باشـند اگر مشـکلی در روسـتا‬ ‫چنـد اداره شهرسـتان دراین خصـوص اتمـام نکرده انـد کـه باید توجه جدی داشـته‬ ‫اتفـاق افتـاد‪ ،‬نمی تـوان کنتـرل کـرد‪ .‬البتـه تـا االن خـوب کار کرده انـد امـا انتظار‬ ‫باشـند‪ .‬البتـه در صنـوف و بـازار صددرصد اسـت که دلیـل توجه جدی انـان به امر‬ ‫دارم جلـوی تجمـع و برگـزاری مراسـم های عـزاداری و عروسـی ها را بگیرند که اگر‬ ‫خواسـته شـده اسـت‪ .‬درخصوص رعایـت پروتکل های بهداشـتی‪ ،‬بهبهـان ‪ 95‬درصد‬ ‫ایـن اقـدام صـورت نگیرد‪ ،‬مـا نمی توانیم بـا ان مقابلـه کنیم»‪.‬‬ ‫بـوده‪ ،‬حال انکـه اهـواز ‪ 83‬درصـد نشـان داده که الزم اسـت رعایت تهویـه در حوزه‬ ‫دکتـر شـاکری نژاد درپایـان از تلاش همـه اعضـای سـتاد کرونـا به خصـوص زمانی‬ ‫کاری مدنظـر باشـد‪ .‬رعایـت فاصله هـای اجتماعـی مراکـز شـهر و توزیـع ‪ 69‬درصد‬ ‫اصـل؛ فرمانـدار و رئیـس سـتاد کرونـا کـه باان همـه مشـکالت و مشـغله کاری که‬ ‫بـرای بهبهـان اسـت؛ درحالی کـه باید ‪ 85‬درصد باشـد کـه می طلبد در مراکز شـهر‬ ‫داشـته اند‪ ،‬همیشـه در کنـار دانشـکده علوم پزشـکی بوده انـد‪ ،‬تقدیر و تشـکر کرد‪.‬‬ ‫بـا همـکاری و هماهنگـی اداره صمـت تلاش و جدیـت بیشـتری صـورت گیـرد‪.‬‬ ‫مهنـدس زمانـی اصـل؛ فرمانـدار بهبهـان نیـز در این جلسـه اظهـار داشـت‪:‬‬ ‫اسـتفاده از ماسـک توسـط مراکز شـهر و توزیع در مـکان عمومی اسـتان ‪ 73‬درصد‬ ‫«تشـکر می شـود از اعضـای سـتاد کرونـا و همـکاران محتـرم در شـورای تامیـن و‬ ‫بـرای بهبهـان ثبـت کـرده؛ حال انکه در امـار ما ‪ 95‬درصد نشـان می دهـد که دلیل‬ ‫از بخشـداران و اصحـاب رسـانه کـه در کنـار سـتاد کرونـا بوده انـد؛ به خصـوص از‬ ‫فعالیـت و پیگیـری و تلاش همـکاران ما بـوده و امید اسـت به زودی بـه صددرصد‬ ‫رسـانه کـه لحظه لحظـه اطالع رسـانی داشـته اند‪ .‬انتظـار بیشـتر از همـه عزیـزان را‬ ‫دسـت یابیـم‪ .‬اسـتفاده از ماسـک در مراجعه به بانک هـا ‪ 85‬درصد بـوده؛ درحالی که‬ ‫دارم تـا انشـاءاهلل ایـن بلای ناگهانـی هرچه زودتر از سـر مـردم دنیا کنار بـرود و در‬ ‫مـا ‪ 76‬درصـد را کسـب کرده ایـم که امیدوارم مدنظر باشـد و تالش بیشـتری شـود‪.‬‬ ‫مقابـل مـردم سـربلند باشـیم‪ .‬تکلیـف شرعی سـت و بـه ما حکـم می کند کـه همه‬ ‫اسـتفاده از ماسـک در ادارات‪ ،‬توسـط مراجعیـن را مرکـز اسـتان میانگین ‪ 86‬درصد‬ ‫ترددهـای درون شـهری و ‪11‬درصـد به علـت شـرکت در مراسـم های ترحیـم تلاش کنیـم از شـرایط بحرانی رها شـویم‪ .‬دقت کنید امارهای منتشرشـده بسـیار‬ ‫اعلام کـرده‪ ،‬حال انکـه بهبهـان ‪ 91‬درصـد اسـت و اسـتفاده از ماسـک در مراجعـه خـودداری خواهد شـد»‪.‬‬ ‫را بایـد جـدی بگیریـم و اجـازه ورود افـراد بـدون ماسـک را بـه ادارات را ندهنـد‪ .‬دکتر شـبرو در این مـورد گفت‪« :‬اگر فعالیت در فضای باز باشـد‪ ،‬اشـکالی نیسـت‪ ،‬و عروسـی بـوده اسـت کـه می تـوان ایـن وضـع را رئیـس کـرد و سروسـامان داد‪ .‬نگران کننـده اسـت‪ .‬امیـدوارم هـر چه تلاش داریـم بـه کار ببریم و سلامتی کامل‬ ‫ترددهـای بین شـهری و تعطیلی هـای اضافـی را را بـه جامعـه برگردانیـم‪ .‬البتـه نیـاز اسـت کـه پروتکل هـای بهداشـتی را به شـدت‬ ‫رعایـت فاصله گـذاری اجتماعـی را ‪ 83‬درصـد اعلام کرده انـد؛ حال انکـه ‪ 89‬درصـد البتـه بـا رعایـت نـکات بهداشـتی‪ .‬امـا در‬ ‫کنتـرل کنیم‪ .‬شـرکت در مراسـم های ترحیم را رعایـت کنیـم‪ .‬البتـه در گذشـته کارهایـی صـورت گرفتـه‪ ،‬اقدامـات زیـادی شـده‬ ‫بـرای بهبهـان نشـان می دهـد درحالی کـه مـا انتظـار ‪ 95‬درصـد را داشـتیم کـه زیرزمین هـا کـه تهویـه مناسـب وجود نـدارد‪،‬‬ ‫اسـت‪ ،‬امـا هم زمـان در کنـار کرونا مشـکالت زیـادی رفع شـده؛ ولی اطالع رسـانی‬ ‫می توانیـم کنتـرل کنیـم»‪.‬‬ ‫متاسـفانه هیـچ جدیتـی را دراین خصوص نمی بینیـم و انتظار همـکاری جدی دارم‪ .‬نبایـد فعالیـت باشـد؛ به خصـوص اگـر یک نفر‬ ‫پیام هایبهداشتی‬ ‫دکتـر شـاکری نژاد افـزود‪« :‬امـاری کـه دکتـر نکرده انـد‪ .‬امیـد اسـت ایـن اقدامـات را اطالع رسـانی کنیـد‪ .‬روابـط تنگاتنگـی بـا‬ ‫گندزدایـی و ضدعفونـی عمومـی را ‪ 86‬درصـد بهبهـان نشـان می دهـد؛ درحالی کـه بیمـار باشـد و در ایـن فضـا حضور پیـدا کند‪،‬‬ ‫* ندیـدن عزیـزان بـرای مـدت کوتاهـی بهتر از‬ ‫شـبرو اعالم کرد‪ ،‬امـار خوبی نبـوده و البته این رسـانه داشـته باشـید‪ .‬دکتر شـاکری نژاد و سـردار مظلومی‪ ،‬زحمت زیادی متحمل‬ ‫مـا رقـم ‪ 87‬را داریـم‪ .‬تهویـه مناسـب در محیـط کار بهبهـان و اغاجـاری میانگین یقینـاً عواقـب وخیمـی در بر خواهد داشـت»‪.‬‬ ‫هرگـز ندیدن ان هاسـت‪.‬‬ ‫به دلیـل این نیسـت که بخـش درمان و پزشـکان شـده اند و دسـتگاه تولیـد اکسـیژن را در بیمارسـتان دکتـر شـهیدزاده‪ ،‬راه انـدازی‬ ‫‪ 89‬درصـد و ‪ 88‬درصـد اعلام کرده انـد کـه می طلبـد ادارات و بانک ها حتمـاً کولرها مهنـدس چمـن رو؛ معاونـت شـهرداری‬ ‫مـا کوتاهـی می کنند‪ .‬ایـن عزیزان شـبانه روز در کرده انـد و پیگیـر ان هسـتند در بیمارسـتان تامیـن اجتماعـی هم راه اندازی شـود‪.‬‬ ‫را روشـن کننـد و پنجـره و تهویـه فضـای عمومی را باز نگه داشـته تا مشـکل فعلی بهبهـان نیـز در ایـن جلسـه گفـت‪« :‬مصوبـات‬ ‫* اگـر دورهـم جمـع شـویم‪ ،‬یکـی یکـی‪ ،‬کـم‬ ‫حـل شـود»‪ .‬دکتر شـبرو افـزود‪« :‬بعضـی از فضاهـای ادارات ک ً‬ ‫زحمت هسـتند‪ ،‬از جان و دل زحمت می کشـند ازسـوی دیگر‪ ،‬بخـش ‪ ICU‬در بیمارسـتان شـهیدزاده افـزوده شـده‪ ،‬قـرار اسـت در‬ ‫ال در حد صفر اسـت صورت جلسـه قبلـی در حـد تـوان توسـط‬ ‫می شـویم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫و زندگـی خـود و خانواده هـای خـود را فـدای بیمارسـتان تامیـن اجتماعـی هـم در اینـده راه انـدازی شـود‪ .‬از دکتر شـاکری نژاد‬ ‫ورزشـی‬ ‫ های‬ ‫ن‬ ‫سـال‬ ‫اصلا تهویـه ندارند که امیـدوارم رئیس اداره ورزش‬ ‫و بعضی هـا‬ ‫ارامسـتان‬ ‫وضع‬ ‫اسـت‪.‬‬ ‫شـده‬ ‫اجـرا‬ ‫شـهرداری‬ ‫* در خانـه مانـدن را بـه بستری شـدن ترجیـح‬ ‫سلامتی مـردم کرده انـد‪ .‬امـا متاسـفانه تاخیـر کـه تلاش کرده تقدیر و تشـکر می شـود؛ به خصوص از اسـتاندار محترم خوزسـتان‬ ‫و رئیـس اموزش وپـرورش‪ ،‬فضاهـای اموزشـی را در رعایـت چنیـن مـواردی اجـرا جدیـد را متحـول کرده ایـم‪ .‬درب ورودی ان‬ ‫د هید ‪.‬‬ ‫در ورود بیمـاران بـه بیمارسـتان بسـیار مهم کـه خدماتـی به بیمارسـتان داشـته اند‪ .‬با اینکه اعتبارات عمرانی در کشـور شـرایط‬ ‫کننـد‪ .‬کـد رهگیـری در بهبهـان ‪86‬درصـد ثبـت شـده که البتـه از این نظـر گالیه ایجاد شـد‪ .‬اقدامـات دیگری درراسـتای بهبود‬ ‫تبدیـل‬ ‫عـزا‬ ‫بـه‬ ‫ هایمان‬ ‫ن‬ ‫جشـ‬ ‫باشـیم‬ ‫مواظـب‬ ‫*‬ ‫اسـت؛ به خصوص دسـتگاه اکسیژن سـاز بسـیار خوبـی نداشـت‪ ،‬امـا کمـک ویژه شـد کـه جای تشـکر اسـت‪ .‬از شـورای تامیـن‪ ،‬از‬ ‫دارم‪ .‬از ادارات و سـازمان هایی کـه تاکنـون کـد رهگیـری دریافـت نکرده انـد‪ ،‬بایـد هر چه بهتـر بـرای حضـور مـردم در ارامسـتان‬ ‫اقـدام فـوری مبـذول شـود‪ .‬ناگفتـه نمانـد بانک هـا در دریافت کـد رهگیـری کام ً‬ ‫نشو د ‪.‬‬ ‫مجهـزی در بیمارسـتان شـهیدزاده راه انـدازی سـرهنگ عزیـزی؛ فرمانـده انتظامـی کـه در مبـارزه بـا کرونـا همـکاری ایشـان و‬ ‫ال صـورت گرفتـه اسـت‪ .‬دررابطه بـا گندزدایـی و‬ ‫شـده اسـت و نیـاز بیمـاران را تامیـن می کند»‪ .‬دیگـر همکارانشـان بسـیار خوب بوده اسـت‪ ،‬از جناب سـرهنگ خیران پـور؛ فرمانده‬ ‫اقـدام کرده اند»‪.‬‬ ‫ضدعفونـی معابـر و بازارچه هـا هـم شـهرداری‬ ‫*بیمـاران مبتال به دیابت‪ ،‬به دلیل اختالل سیسـتم‬ ‫شـاکری نژاد افـزود‪ 90« :‬درصـد بیمـاران بـه سـپاه ناحیـه و از حرکت هـای خـوب بسـیج و بسـیجیان و تلاش و زحمـات دیگـر‬ ‫معاونت بهداشـتی دانشـکده علوم پزشـکی افزود‪« :‬بعضی از مصوبات در ‪ 16‬جلسـه کمـاکان انجـام وظیفـه می کنـد و مشـکلی‬ ‫ایمنی‪ ،‬مسـتعد ابتال به بیماری کرونا هسـتند‪.‬‬ ‫بیمارسـتان مراجعـه نمی کننـد و می گوینـد همـکاران ایشـان تقدیـر و تشـکر دارم‪ .‬از دادسـتان و همکاری خوب او تشـکر دارم‪.‬‬ ‫قبـل سـتاد‪ ،‬هنـوز اجـرا نشـده کـه باعنایت به اینکـه بهبهـان نارنجی سـت‪ ،‬نظـارت نیسـت»‪.‬‬ ‫*در مبتالیـان بـه دیابـت‪ ،‬کنتـرل مطلـوب قنـد‬ ‫ی و خطرنـاک اسـت؛ امـا جـدا ً حیـف اسـت کـه از زحمات دادسـتان حرفـی زده نشـود‪ .‬او همیشـه می گوید‬ ‫بیمارسـتان کرونایـ ‬ ‫بـر کار اصنـاف را بایـد اداره صمـت در امـر اماکـن نظـارت بیشـتری داشـته باشـد‪ .‬دکتـر اکبـری؛ رئیـس اداره دامپزشـکی‬ ‫خـون‪ ،‬در کاهـش خطـر ابتلا و کاهـش شـدت‬ ‫دو یـا سـه روز بعد بـه بیمارسـتان مراجعـه امـاده هرگونـه همـکاری و پلمپ کـردن اماکن و کسـبه متخلف بوده اسـت‪ .‬از دیگر‬ ‫ازسـوی دیگر‪ ،‬برخـورد بـا قلیان سـازان و کافه هـای قلیـان را بایـد جدی تـر دانسـت درخصـوص انفلوانـزای پرنـدگان گفـت‪:‬‬ ‫بیمـاری کرونـا موثـر اسـت‪.‬‬ ‫می کننـد کـه وضعیـت خیلـی بدتـری دارنـد‪ .‬همـکاران اداره صمت‪ ،‬دانشـکده علوم پزشـکی‪ ،‬همکاران در فرمانـداری از اماکن که‬ ‫و بخشـداران جدیـت بیشـتری در روسـتاها داشـته باشـند‪ .‬اداره تبلیغـات اسلامی «طـی جلسـات مختلـف بـا رئیـس حفاظـت‬ ‫بیمارستان هراسـی در وجـود مـردم ایجـاد تعطیـل کرده انـد‪ ،‬از بانک هـا به خصـوص بازار کـه تعطیل می کنند تشـکر و از اینکه‬ ‫* بیمـاران مبتلا بـه بیمـاری قلبـی‪ ،‬فشـار خـون‬ ‫نظـارت بـر هیئت هـای مذهبـی و مجالـس دینـی‪ ،‬نظـارت بـر ترمینال مسـافربری محیط زیسـت‪ ،‬بـه این مـورد توجـه خاصـی‬ ‫شـده کـه کار اشتباهی سـت‪ .‬بیمـاران مراجعـه مانـع کسـب ان ها می شـویم پـوزش می طلبم‪ .‬ولـی ناچار هسـتیم از همـه بازاریان‬ ‫و بازارچه هـای محلـی و مکان هـای ورزشـی و تفرجگاه هـا حتمـاً در بازدیـد کامـل شـده اسـت‪ .‬تاکنـون در ایسـتگاه های فـوق‪،‬‬ ‫و دیابـت‪ ،‬در زمـان شـیوع کرونـا از خـروج‬ ‫کننـد‪ .‬وضـع بیمارسـتان بسـیار رضایت بخـش پـوزش بخواهیم؛ زیرا برای سلامتی خودشـان و مردم شهرسـتان بایـد این اقدام ها‬ ‫باشـد‪ .‬از اموزش وپـرورش انتظـار داریـم همـکاری با بازرسـان را فرامـوش نفرمایند مشـکل خاصـی نبـوده اسـت‪ .‬در اسـتان‬ ‫غیرضـروری از منـزل پرهیـز کننـد‪.‬‬ ‫اسـت‪ .‬همـه امکانات فراهم اسـت‪ ،‬تبلیـغ کنید صـورت گیـرد‪ .‬بحث ارامسـتان مطرح شـده از شـهرداری و شـورای اسلامی شـهر‬ ‫و نیـز مسـئولین امـر درراسـتای اطالع رسـانی عمومـی و تشـویق مـردم در اجـرای خوزسـتان بـا داشـتن سـدها‪ ،‬رودخانه هـای‬ ‫* در مبتالیـان بـه فشـار خـون و دیابـت‪ ،‬ورزش‬ ‫عزیـزان بیمـار مراجعـه کننـد‪ .‬پزشـکان بخـش کـه همـکاری کرده انـد درزمینـه ارامسـتان‪ ،‬اقدام های خوبـی کرده انـد و از معاونت‬ ‫پروتکل هـای بهداشـتی و اداره ورزش‪ ،‬کنتـرل سـالن های ورزشـی به خصـوص متعـدد و زمین هـای کشـاورزی فـراوان‪ ،‬الزم‬ ‫روزانه در منزل‪ ،‬عالوه بر بهبودی سیسـتم گردش‬ ‫خصوصـی الزم اسـت بیمـاران را تشـویق و بـه شـهرداری؛ مهندس چمن رو‪ ،‬تقدیر و تشـکر می شـود‪ .‬از رئیس اداره ارشـاد اسالمی‬ ‫سـالن هایی کـه فاقـد فضای روبـاز هسـتند را در برنامه های خود قـرار دهند»‪ .‬دکتر اسـت دسـتگاه های اداری کـه در جـوار ان هـا‬ ‫خـون باعث بهبود سیسـتم ایمنی می شـود‪.‬‬ ‫بیمارسـتان معرفـی کننـد‪ .‬به جای اینکـه دارو می خواهـم از چـاپ اگهی هـای ترحیـم جلوگیـری کننـد و چاپخانه هـا را ملـزم بـه‬ ‫شـبرو بااشـاره به اینکه بهبهـان زردرنگ اسـت‪ ،‬خواسـتار اجـرای دقیق مسـئولیت ها قـرار دارند‪ ،‬هوشـیاری کامل داشـته باشـند تا‬ ‫بـه ان هـا دهنـد‪ ،‬ان هـا را تشـویق و معرفـی به عـدم انجـام ایـن خواسـته شـوند‪ .‬از رئیـس اموزش وپـرورش واقعاً هر چـه تعریف و‬ ‫ازسـوی مراکـز خدماتـی در شهرسـتان شـد‪ .‬باعنایت به اینکـه فرماندهی قـرارگاه به اگـر مشـکلی ایجاد شـد‪ ،‬بتوان سـریع با ان ها‬ ‫معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان‬ ‫بیمارسـتان کننـد‪ .‬بیمـاران به طور کامـل و تمام تمجیـد کنیـم کـم گفته ایـم؛ به خصـوص در روسـتاها با ان مشـکالتی کـه دارند و‬ ‫وزارت کشـور محـول شـده و در کنـار ان فرمانـداری‪ ،‬رئیـس امـر را به عهـده دارد‪ ،‬برخـورد کـرد چـون ویـروس انفلوانـزا سـریع‬ ‫قرنطینـه می شـوند و هیچ گونـه جـای نگرانـی عبدی پـور؛ رئیـس اموزش وپـرورش وقـت گذاشـتند و همـکاری خوبـی داشـته اند‪.‬‬ ‫همـه در کنـار فرمانـداری باشـیم تـا بتوانیم بـه نتایج دلخواه برسـیم‪.‬‬ ‫رشـد می کنـد»‪.‬‬ ‫مهنـدس عابدنـژاد؛ رئیـس اداره صنعـت‪ ،‬معـدن و تجـارت گفـت‪« :‬وضعیـت از سـرهنگ خیران پـور؛ فرمانـده سـپاه ناحیـه بهبهـان نیـز در این جلسـه اظهـار نـدارد‪ .‬بازهـم می گویـم بیمارستان هراسـی را کنار بگذاریـد‪ .‬بیمار را به بیمارسـتان هالل احمـر هـم بایـد دررابطه بـا فرهنگ رسـانی اقدام کنـد‪ .‬در بحث توزیع ماسـک‪،‬‬ ‫گندزدایـی اقـدام می شـود‪ .‬از چابکسـفر تشـکر می شـود ان شـاءاهلل بـا سیسـتم‬ ‫حالـت حـاد خـارج اسـت‪ .‬در اسـفندماه سـال‬ ‫داشـت ‪« :‬تشـکر می شـود از تلاش همـه ارجـاع دهیـد کـه بـه سـود همه اسـت»‪.‬‬ ‫صوتـی در سـطح شـهر کـه ازطرف شـهرداری‬ ‫گذشـته بـا شـیوع بیمـاری کرونـا‪ ،‬یک سـری‬ ‫خدمت گـزاران عرصـه سلامت و فرمانـدار و شـاکری نژاد گفـت‪« :‬بخـش دوم ‪ICU‬‬ ‫تامیـن می شـود اقـدام بـه اطالع رسـانی کننـد‬ ‫* تهویه مناسب هوای اماکن و مکان های بسته‬ ‫کمبودهایـی ازنظـر اقلام بهداشـتی داشـتیم‪،‬‬ ‫دیگـر همکاران در سـتاد کرونا‪ .‬مجموعه بسـیج بیمارسـتان شـهیدزاده راه انـدازی شـده‪.‬‬ ‫این راهکارها شامل‪:‬‬ ‫همـراه بـا یـک دسـتگاه امبوالنـس به صـورت‬ ‫و نیروهـای بسـیجی همیشـه در کنـار مـردم می دانیـد ‪ ،ICU‬قلـب هـر بیمارسـتان اسـت‪.‬‬ ‫امـا خوشـبختانه اکنـون ماسـک و غیـره همـه * حمایت مالی و معیشـتی دولت از اسـیب پذیران‬ ‫بوده انـد و از بدنـه مـردم هسـتند و خـود را از انتظـار داریـم بیمـار تحـت هر شـرایطی اسـت * شستن مرتب دست ها‬ ‫یـک کاروان در شـهر حرکـت و پیام رسـانی‬ ‫به وفـور در دسـترس مـردم قـرار دارد‪ .‬بهبهـان بیمـاری و جلب مشـارکت مردم‬ ‫کننـد‪ .‬در روسـتاها انصافـاً خـوب کار شـده‬ ‫هشـت هزار واحـد صنفی دارد‪ .‬بازرسـان کنترل * قرنطینـه (محدودسـازی) و ایزوالسـیون مـردم جـدا نمی داننـد؛ به همین جهـت در بـدو بـه بیمارسـتان مراجعـه کنـد و فقـط ایـن * فاصله گـذاری فیزیکـی و مانـدن در خانـه‬ ‫کـه نماینـده مردم بهبهـان در مجلس شـورای‬ ‫شـیوع بیمـاری کرونـا خدمـت کرده انـد و االن نباشـد کـه اگـر در وضـع خطرناکـی قـرار دارد درصـورت بیمـاری‬ ‫خوبـی را دارنـد‪ .‬ازسـوی دیگر‪ ،‬الزم اسـت (جداسـازی) مـوارد تمـاس و بیمـاران‬ ‫اسلامی پیگیری هایـی داشـته اند و نیـز‬ ‫اطالع رسـانی و فرهنگ سـازی بیشـتری صورت‬ ‫هـم امادگـی کامـل دارنـد تـا بـه وظایفـی که او را بـه بیمارسـتان ارجـاع دهنـد»‪ .‬رئیـس‬ ‫* استفاده صحیح از ماسک (پروتکل شفا)‬ ‫گیـرد و مـردم را بـه رعایـت پروتکل هـای * سـعی در درمان بهنگام و مناسـب بیمـاران و نیز‬ ‫بخشـداران جـدا ً کار کرده انـد‪ .‬امـا دوسـتان‬ ‫به عهـده انـان واگذار می شـود‪ ،‬به درسـتی عمل دانشـکده علـوم پزشـکی خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫کننـد»‪ .‬وی از توزیع بسـته های معیشـتی برای «تعـداد تسـت ها را افزایـش داده ایـم و کادر * دست نزدن به صورت‪ ،‬بینی و چشم‬ ‫بهداشـتی تشـویق کننـد»‪ .‬مهنـدس عابدنـژاد تالش مسـتمر برای تولید واکسـن‬ ‫هیـچ تعارفـی بـا کسـی نداریـم‪ ،‬قلیان سـازان‪،‬‬ ‫درخصـوص پلمب شـدن مغازه هایـی کـه الزم * فعلاً بـرای ویـروس کوویـد‪ 19-‬هیـچ داروی مسـتمندان در هفته بسـیج اشـاره کرد و گفت‪ :‬ازمایشـگاه زیادتـر شـده و تعـداد تسـت های * عـدم حضـور در اماکـن شـلوغ و تجمعـی و نیـز‬ ‫تـاالرداران‪ ،‬رسـتوران به خصـوص در مسـیر‬ ‫جـاده منصوریـه را حتمـاً تعطیـل کنیـد؛ زیـرا‬ ‫«بـه زودی تعداد زیادی بسـته های مـواد غذایی افـراد افزایـش یافتـه و بیـن ‪ 50‬تـا ‪ 60‬تسـت ترددهـای غیرضـروری‬ ‫اسـت گفـت‪« :‬بعضـاً برای اجـرای ایـن احکام‪ ،‬اختصاصـی و نیـز واکسـن موثـر وجـود نـدارد‪.‬‬ ‫مـردم مرتـب دراین رابطـه شـکوه دارنـد‪ .‬در‬ ‫مشـکالتی داریـم؛ لـذا انتظـار اسـت درصورت * تنهـا راه کنتـرل و مهـار بیمـاری؛ پیشـگیری‪ ،‬بیـن ان هایـی کـه از بیماری کرونا اسـیب مالی در هـرروز انجـام می شـود‪ .‬از ‪ 80‬درصد ظرفیت * تسـت کرونـا‪ ،‬ردیابـی و پیگیـری افـراد بیمار یا‬ ‫بحث روشـنایی مـن مخالف خاموشـی پارک ها‬ ‫دیده انـد‪ ،‬توزیـع خواهـد شـد»‪.‬‬ ‫امـکان بـا اجـرای اوامـر ضابطیـن قضائـی در بهداشـت و رعایـت پروتکل هـای بهداشتی سـت‪.‬‬ ‫اسـتفاده می کنیـم‪ .‬در هفتـه اینـده تلاش مشـکوک بـه کرونـا و نیز مـوارد تمـاس ان ها‬ ‫هسـتم؛ زیرا مسـئله امنیـت مردم بایـد مدنظر‬ ‫غیـاب ماموریـن انتظامـی اماکـن بتـوان امـر‬ ‫دکتـر شـاکری نژاد؛ رئیـس دانشـکده علـوم بیشـتری می شـود و تعـداد تسـت های کرونایی‬ ‫بهبهان‬ ‫معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان‬ ‫معاونت بهداشت دانشکده علوم پزشکی شهرستان بهبهان‬ ‫باشـد‪ .‬هالل احمـر قصد ایجـاد چادر در سـطح‬ ‫پلمب شـدن مغازه هـای متخلـف اقـدام شـود»‪.‬‬ ‫پزشـکی شهرسـتان بهبهـان در هفدهمیـن افزایـش خواهـد یافـت‪ .‬از بعضـی مدیـران‬ ‫شـهر را دارد‪ .‬در بحـث توزیـع رایـگان ماسـک‬ ‫مهندس خـود؛ رئیـس اداره ورزش و جوانان‬ ‫جلسـه سـتاد کرونـا گفـت‪« :‬مـوارد خوبـی را دانشـگاه خواهـش می کنـم از تشـکیل کالس‬ ‫بهبهـان گفـت‪« :‬اکنـون که در وضـع نارنجی قرار داریـم‪ ،‬کلیه فعالیت های ورزشـی دکتـر شـبرو بیـان کرد‪ .‬از پیشـنهادات اعضـای محترم سـتاد کرونا تشـکر می کنم‪ .‬حضـوری خـودداری کننـد‪ .‬ما دوسـت نداریم به احتـرام اینکه عضـو هیئت علمی و هـم حتمـاً اقـدام خواهـد شـد‪ .‬از همـه دسـتگاه ها و ادارات تشـکر دارم؛ زیـرا همـه‬ ‫در سـالن ها را تعطیـل کرده ایـم‪ .‬کلیـه سـالن های سرپوشـیده را از فعالیـت منـع امـا دوسـتان در بهبهـان‪44 ،‬درصـد مبتالیـان بیمـاری کرونـا به علـت تماس هـای مورداحتـرام هسـتند‪ ،‬کالس ان هـا را تعطیـل کنیم‪ .‬فعالیت ورزشـی را در دانشـگاه تلاش کرده انـد و انشـاءاهلل بتوانیـم بـه ایـن تالش هـا ادامه دهیـم تا مشـکل کرونا‬ ‫کـرده و تـا بهبـود وضـع از هرگونـه فعالیـت به خصـوص در سـالن های سرپوشـیده خانوادگـی و دورهمـی خانوادگـی بـوده و ‪ 32‬درصـد مـوارد ابتلا بـه کرونـا به علت تعطیـل کننـد؛ زیـرا بعضـاً روبـاز هسـتند و بـرای سلامتی مـردم خطرناک اسـت‪ .‬را حـل کنیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2122

روزنامه سایه 2122

شماره : 2122
تاریخ : 1399/09/10
روزنامه سایه 2121

روزنامه سایه 2121

شماره : 2121
تاریخ : 1399/09/09
روزنامه سایه 2120

روزنامه سایه 2120

شماره : 2120
تاریخ : 1399/09/08
روزنامه سایه 2118

روزنامه سایه 2118

شماره : 2118
تاریخ : 1399/09/04
روزنامه سایه 2117

روزنامه سایه 2117

شماره : 2117
تاریخ : 1399/09/03
روزنامه سایه 2115

روزنامه سایه 2115

شماره : 2115
تاریخ : 1399/09/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!