روزنامه سایه شماره 2091 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2091

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2091

روزنامه سایه شماره 2091

‫مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران‪:‬‬ ‫امروز درکشور‬ ‫‪ 2‬کمبود ارد و گندم نداریم‬ ‫‪15‬درصد‬ ‫طبــق امــا ِر وزارت صنعــت از وضعیــت تولیدکاالهای منتخــب صنعتی در پنج مــاه ‪،99‬‬ ‫بیشــترین حجــم تولیــد در این گروه هــا‪ ،‬بــرای الیــاف اکریلیــک بــا رشــد ‪189.5‬درصــد‬ ‫اســت‪ .‬از ‪ 28‬گــروه کاالیــی منتخــب صنعتــی‪ ،‬تولیــد ماشــین لباسشــویی ‪58‬درصد و‬ ‫تلویزیــون ‪ 78.7‬درصــد افزایــش و مابقــی رشــد زیر ‪ 40‬درصــدی داشــته اند‪ .‬متوســط‬ ‫رشــد ‪ 28‬گــروه کاالیــی در این بــازه‪ 15 ،‬درصــد اســت‪.‬‬ ‫رئیس پژوهشگاه هوافضا مطرح کرد؛‬ ‫رتبه اول ایران در حوزه هوافضا‬ ‫‪ 3‬در میان کشورهای اسالمی‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬مهر ‪ 1 - 1399‬ربیع االول ‪ 18-1442‬اکتبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2091‬تومان‬ ‫پاسخ به ‪ 13‬پرسش اساسی در پنج سالگی «برجام»‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬مهرماه ‪1399‬؛‬ ‫پایان تحریم تسلیحاتی‬ ‫‪2‬‬ ‫گره هایی که باید با دست باز کرد‬ ‫حــزب کارگــر چپ میانــه جاســیندا‬ ‫اردرن؛ نخســت وزیر نیوزیلنــد‪،‬‬ ‫پیــروز قاطــع انتخابــات سرتاســری‬ ‫روز شــنبه در این کشــور شــد و‬ ‫در واقــع‪ ،‬از ســوی رای دهنــدگان‬ ‫بابــت واکنــش قاطــع بــه پاندمــی‬ ‫کوویــد‪ ،۱۹-‬جایــزه دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫راستی چرا ایرانی ها‬ ‫وکیل خانوادگی ندارند؟‬ ‫جامعــه امــروز به گونه ای ســت که به دلیــل پیچیدگی هــا و مشــکالت‬ ‫موجــود در حیطه هــای مختلــف و همچنیــن ازدیــاد پرونده هــا و شــکایت ها و‬ ‫دعــاوی خانوادگــی‪ ،‬وجــود یــک وکیــل بــرای هــر خانــواده ؛ به ویــژه ان دســته‬ ‫کــه بــا چنیــن مشــکالتی دســت وپنجه نــرم می کننــد‪ ،‬ضروری ســت؛ زیــرا‬ ‫هــر خانــواد ه بــا داشــتن وکیــل و بهره منــدی از مشــاوره و کمک هــای او‬ ‫می توانــد قانونــی ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) خبر داد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ Unicef‬منتشر کرد؛‬ ‫بچه های کدام کشورها از زندگی راضی ترند؟‬ ‫بازبودن درهای بهشت زهرا(س) فقط جهت تدفین متوفی‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫بگو فردا مال ماست ‪...‬‬ ‫رضا رشیدپور با «بمب»‬ ‫به تلویزیون برگشت! ‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫صغر سنی حیوانات َنر‬ ‫باالی ُنه سال!‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی بصورت فشرده‬ ‫شماره مجوز در سامانه ستاد‪1399.3566 :‬‬ ‫شماره فراخوان‪2099091854000015 :‬‬ ‫به صادرات‬ ‫غیرنفتیبیندیشیم‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شماره ‪69207‬‬ ‫نوب‬ ‫ت دو‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫دوم‬ ‫شماره مجوز‪1399/3873 :‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫فرایند ارجاع‬ ‫کار‬ ‫مهلت دریافت‬ ‫اسناد از سامانه‬ ‫ستاد‬ ‫تاریخ بارگذاری‬ ‫پاکات در سامانه‬ ‫ستاد‬ ‫تاریخ بازگشایی‬ ‫اولیه پاکات‬ ‫ارزیابی کیفی‬ ‫زمان بازگشایی‬ ‫سایر پاکات‬ ‫زمان جلسه‬ ‫توجیهی‬ ‫شــرکت گاز اســتان مازنــدران درنظــر دارد مناقصــات جــدول ذیــل را بیــن پیمانــکاران واجــد شــرایط بــا مشــخصات و شــرایط ذکــر شــده بــه روش مناقصــه عمومــی و از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت‬ ‫برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫شرح مختصر کار‪:‬‬ ‫خودروهای‬ ‫استیجاری منطقه‬ ‫‪15.300.860.400‬‬ ‫‪765.043.020‬‬ ‫از تاریخ‬ ‫‪ 1399/07/23‬تا‬ ‫ساعت ‪ 14‬روز‬ ‫‪1399/07/28‬‬ ‫تا ساعت ‪ 14‬روز‬ ‫‪1399/08/08‬‬ ‫ساعت ‪ 08:00‬صبح‬ ‫روز ‪1399/08/10‬‬ ‫ساعت ‪ 10:00‬صبح‬ ‫روز ‪1399/08/12‬‬ ‫ساعت ‪10:00‬‬ ‫صبح روز‬ ‫‪1399/07/29‬‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‪ -‬منطقه کرمانشاه‬ ‫نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬یکی از تضامین معتبر در ایین نامه تضمین معامالت دولتی (به غیر از تضامین صادر شده از طرف پست‬ ‫بانک) و به مبلغ مندرج در جدول فوق می باشد (درصورت واریز سپرده نقدی به شماره حساب جام دوطرفه بانک ملت ‪ 9200030494‬با شناسه‬ ‫‪ 30450‬نزد بانک ملت)‬ ‫سالن کنفرانس‬ ‫منطقه‬ ‫ل�ذا از ش�رکت ها و اژانس ه�ای واج�د ش�رایط دع�وت بعم�ل می اید از تاریخ ‪ 1399/07/23‬نس�بت به دریافت اسـناد ای�ن مناقصه‪ ،‬از طریق درگاه سـامانه تدـارکات الکترونیک دولت (س�تاد)‬ ‫اق�دام نماین�د‪ .‬الزم ب�ه ذک�ر اس�ت کلی�ه مراح�ل ای�ن مناقص�ه از دریافت اس�ناد مناقصه ت�ا بارگذاری اس�ناد و ارائه پیش�نهاد مناقصه گ�ران و بازگش�ائی پاکت ها از طری�ق درگاه س�تاد به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد ش�د‪.‬‬ ‫الزم است متقاضیان درصورت عدم عضویت قبلی‪ ،‬در سایت مذکور ثبت نام نموده و نسبت به دریافت گواهی امضای دیجیتال جهت شرکت در مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫اطالعـات دستـگاه مناقصه گزـار جه�ت دریاف�ت اطالعـات بیشـتر و ارائه پ�اکات ال�ف و کیف�ی‪ :‬ادرس‪ :‬کرمانش�اه‪ ،‬می�دان س�پاه پاس�داران انقالب اسلامی‪ ،‬ش�رکت مل�ی پخش‬ ‫فراورده ه�ای نفت�ی منطق�ه کرمانشـاه‪ ،‬کدپس�تی ‪ 6714799519‬شـماره تم�اس‪08338350113 :‬‬ ‫* تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار باید به مدت سه ماه از تاریخ تسلیم پیشنهاد معتبر باشد و (مطابق فرمت تحویلی در اسناد مناقصه) ارائه گردد‪.‬‬ ‫شرایط متقاضی و مدارک موردنیاز جهت شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ -1‬تصویر اصل گواهینامه معتبر تعیین صالحیت پیمانکاری از اداره کل کار و امور اجتماعی استان در زمینه حمل و نقل جهت شرکت ها‬ ‫‪ -2‬تصویر اگهی تاسیس شرکت مندرج در روزنامه رسمی (برای شرکت هایی که کمتر از یک سال تاسیس شده اند)‬ ‫‪ -3‬تصویر اصل مجوز فعالیت (پروانه کسب) معتبر مورد تائید سازمان تاکسیرانی جهت اژانس ها‬ ‫‪ -4‬تصویر اصل گواهینامه معتبر صالحیت ایمنی امور پیمانکاری از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان‬ ‫‪ -5‬تصویر اصل اساسنامه شرکت‬ ‫‪ -6‬تصویر اصل اگهی اخرین تغییرات مندرج در روزنامه رسمی‬ ‫‪ -7‬مس�تندات مربوط�ه ب�ه اطالع�ات من�درج در فرم ه�ای ارزیاب�ی کیف�ی (تجربه‪ ،‬حس�ن س�ابقه‪ ،‬توان مال�ی و ‪ )...‬ارائه حس�ن انج�ام کار مربوط ب�ه اخرین ق�رارداد برای ش�رکت کنندگانی که با‬ ‫ای�ن شرـکت قرارداد داشـته و یا دارند الزامیس�ت‪.‬‬ ‫‪ -8‬ارائه گواهینامه ها و مستندات مربوط به فرم های ارزیابی توانمندی ایمنی بهداشتی و زیست محیطی‬ ‫تذکرات مهم‪:‬‬ ‫• کلیه صفحات اسناد مناقصه و موارد خواسته شده باید به امضا الکترونیکی فرد یا افراد مجاز طبق اساسنامه یا اگهی تغییرات برسد‪.‬‬ ‫• اسناد اژانس های شرکت کننده باید توسط صاحبان پروانه کسب امضای الکترونیکی گردد‪.‬‬ ‫• عدم ممنوع المعامله بودن در سطح کلیه شرکت های تابعه وزارت نفت (درصورت محرز شدن‪ ،‬ضمانت‪ /‬سپرده شرکت در فرایند ارجاع کار به نفع مناقصه گزار ضبط خواهد شد)‪.‬‬ ‫• کلیه پیمانکاران می بایست حداقل تا ‪ 48‬ساعت قبل از تحویل پاکات‪ ،‬صورتجلسه توجیهی را دریافت و با اگاهی کامل اعالم نرخ نمایند‪.‬‬ ‫• حضور شرکت ها بصورت مشارکت و کنسرسیوم در مناقصه امکان پذیر نمی باشد‪.‬‬ ‫• حداقل نمره ارزیابی قابل قبول برای ارزیابی خدماتی پیمانکار نمره ‪ 50‬و برای ارزیابی توانمندی ایمنی بهداشتی و زیست محیطی ‪ 60‬می باشد‪.‬‬ ‫• مناقصه گزار در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫• حداقل تعداد شرکت کنندگان جهت بازگشایی پاکات ‪ 3‬شرکت کننده می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/23 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش منطقه کرمانشاه‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫شماره در سامانه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫م‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫ساخت و نصب ‪ 500‬عدد انشعاب پلی اتیلن پراکنده و ‪ 5000‬متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان نور به‬ ‫روش ‪PC‬‬ ‫‪2099091578000142‬‬ ‫‪784.994.000‬‬ ‫‪15.699.876.019‬‬ ‫ساخت و نصب ‪ 300‬انشعاب پراکنده و ‪ 3000‬متر شبکه حفره خالی ناحیه قائمشهر با اولویت سوادکوه و‬ ‫سوادکوه شمالی (شامل شهرهای شیرگاه‪ ،‬زیراب‪ ،‬پل سفید‪ ،‬االشت و روستاهای تابعه ان) به روش ‪PC‬‬ ‫‪2099091578000143‬‬ ‫‪531.243.000‬‬ ‫‪10.624.851.168‬‬ ‫‪ -1‬محل اجرای پروژه‪ :‬در محدوده گاز استان مازندران‬ ‫‪ -2‬محل تامین اعتبار‪ :‬منابع داخلی‬ ‫‪ -3‬نــوع تضمیــن فراینــد ارجــاع کار‪ :‬تضمیــن معتبــر براســاس ایین نامــه تضامیــن معامــات‬ ‫دولتــی مصوبــه هیــات وزیــران بــه شــماره ‪/123402‬ت‪50659‬هـــ مــورخ ‪ 1394/09/22‬و اصالحــات بعــد‬ ‫از ان درخصــوص کارهــای پیمانــکاری‬ ‫‪ -4‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز دوشنبه ‪ 1399/08/19‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/08/21‬‬ ‫‪ -6‬مهلــت زمانــی ارائــه پیشــنهاد‪ :‬ســاعت ‪ 14:30‬روز شــنبه مــورخ ‪( 1399/09/01‬ضمن ـاً اصــل‬ ‫تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار در ایــن مهلــت ثبــت اتوماســیون اداری و تحویــل دبیرخانــه رمــز‬ ‫محرمانــه حراســت گــردد)‬ ‫‪ -7‬زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 9‬روز یکشنبه مورخ ‪1399/09/02‬‬ ‫‪ -8‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬سه ماه می باشد و این مدت حداکثر برای یکبار قابل تمدید است‪.‬‬ ‫‪ -9‬شرایط متقاضی‪:‬‬ ‫ داشــتن گواهــی صالحیــت از ســازمان برنامــه و بودجــه در رشــته تاسیســات و تجهیــزات و یــا‬‫نفــت و گاز بــا ظرفیــت ازاد و مجــاز‬ ‫ داشتن توانایی ارائه تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار و انجام تعهدات طبق ضوابط کارفرما‬‫ داشتن کد اقتصادی از وزارت اقتصادی و دارایی‬‫ ثبت نام و اخذ کد اطالع رسانی پایگاه ملی مناقصات با مراجعه به سایت ‪http://iets.mporg.ir‬‬‫ ارائــه صورت هــای مالــی حسابرســی شــده منتهــی بــه ‪ 1398/12/29‬بــرای پیشــنهادهای بــاالی‬‫‪ 10‬برابــر نصــاب معامــات متوســط باشــد الزامــی اســت‪ .‬بــا رعایــت مــاده ‪ 4‬ائین نامــه راهکارهــای‬ ‫افزایــش ضمانــت اجرایــی و تقویــت حسابرســی‪.‬‬ ‫ «حداقــل نصــاب پیشــنهاددهنده در ایــن مناقصه هــا ســه مناقصه گــر می باشــد»‬‫(مــاک تعییــن تعــداد مناقصه گــر‪ ،‬بعــد از تاییــد صحیــح بــودن محتویــات پاکــت الــف می باشــد)‬ ‫ قیمت ه��ا متناســب ب��ا کاالی ســاخت داخــل بــا لحــاظ کیفیــت ارائــه گــردد‪( .‬درصورتیکــه کاال‬‫مشــابه تولیــد داخــل دارد)‬ ‫متقاضیانــی کــه دارای شــرایط مذکــور در بنــد «‪ »9‬فــوق بــوده و امادگــی اجــرای پــروژه را دارنــد‪،‬‬ ‫می تواننــد در مهلــت تعییــن شــده فوق الذکــر جهــت دریافــت اســناد بــه ســایت اعــام شــده مراجعــه‬ ‫نما یند ‪.‬‬ ‫ شــرکت کنندگان در مناقصــه می بایســت شــماره ثابــت و شــماره فکــس دفتــر خــود را در ســامانه ســتاد‬‫ارائــه نماینــد‪ .‬درغیراینصــورت مســئولیت عــدم اطالع رســانی در مواقــع ضــروری بــه عهــده ان شــرکت‬ ‫می باشــد و حــق هیچگونــه اعتراضــی نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫ بــه پیشــنهادات شــرکت های دارای هیئــت مدیــره مشــترک موثــر در انجــام مناقصــه ترتیــب اثــر داده‬‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫ جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت شــرکت گاز اســتان مازنــدران بــه ادرس‬‫‪ www.nigc-mazandaran.ir‬و پایــگاه ملــی اطالع رســانی مناقصــه کشــور بــه ادرس‬ ‫‪ http://iets.mporg.ir‬مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســمانه‪ :‬مرکــز تمــاس‪:‬‬ ‫دفتــر ثبت نــام‪ 88969737 :‬و ‪95193768‬‬ ‫‪ 021-41934‬و ‪021-57895000‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫پروژه احداث و تکمیل انبار نهاده های‬ ‫دامی عشایری شهرستان ری (اراضی لپه زنک)‬ ‫نوب‬ ‫ت اول‬ ‫فرمانــداری وی��ژه شهرسـ�تان ری درنظرــدارد در اجـ�رای بن��د (ب) مـ�اده ‪ 6‬قانـ�ون برنام��ه پنجســاله شش��م توسـ�عه و در اجــرای بن��د (‪ )7‬مصوب��ات مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/03/27‬از محـ�ل اعتب�اـرات مالیــات بـ�ر ارزش اف�زـوده روس��تاهای فاقـ�د دهیاــری و مناطـ�ق عش�اـیری مناقصـ�ه عمومـ�ی پ�رـوژه احدــاث و تکمیـ�ل‬ ‫انبــار نهاده هــای دامـ�ی عش�اـیری شهرستــان ری (اراضـ�ی لپه زنـ�ک) بـ�ه شمــاره فراخــوان ‪ 2099000371000008‬را از طری��ق س��امانه تـ�دارکات‬ ‫الکترونیک��ی دول��ت برگــزار نمای��د‪.‬‬ ‫کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقص��ه از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه گ��ران و بازگش��ایی پاکت ه��ا از طری��ق درگاه س��امانه تـ�دارکات‬ ‫الکترونیک��ی دول��ت (س��تاد) ب��ه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـ�ام خواه��د ش��د و الزم اس��ت مناقصه گــران درصــورت عـ�دم عضوی��ت قبلـ�ی‪ ،‬مراح��ل ثبت نـ�ام‬ ‫در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواه��ی امض��ای الکترونیک��ی را جه��ت ش��رکت در مناقص��ه محق��ق س��ازند‪.‬‬ ‫* تاریخ انتشار اولین اگهی مناقصه در روزنامه های کثیراالنتشار تاریخ ‪ 1399/07/27‬می باشد‪.‬‬ ‫* تاریخ انتشار دومین اگهی مناقصه در روزنامه های کثیراالنتشار تاریخ ‪ 1399/07/30‬می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار اعالن عمومی در سامانه ستاد‪ :‬ساعت ‪ 10/00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/07/30‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬ساعت ‪ 10/00‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/08/07‬‬ ‫مهلت ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 10/00‬روز شنبه مورخ ‪1399/08/17‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 14/00‬روز شنبه مورخ ‪1399/08/17‬‬ ‫اطالعــات تمــاس دس�تـگاه مناقصه گزــار جهـ�ت دریافـ�ت اطالعــات بیشــتر درخصــوص اسنــاد مناقصـ�ه و ارائـ�ه پاکت هــای الـ�ف‪ :‬ادرس‪:‬‬ ‫ش��هرری‪ ،‬میدــان ش�هـدای ش��املو‪ ،‬فرمان�دـاری ویــژه شهرستــان ری‪ ،‬تلفـ�ن ‪ 54161000‬داخلـ�ی ‪416‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪02141934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫روابط عمومی فرمانداری ویژه شهرستان ری‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫رویداد‬ ‫جریمه های کرونایی در اسیا و اقیانوسیه‬ ‫بــا اوج گرفتــن کرونــا در بســیاری از کشــورهای اســیایی‪،‬‬ ‫مقامــات ایــن کشــورها تدابیــری؛ ازجملــه جرائــم مالــی‬ ‫و زنــدان بــرای بازدارندگــی در برابــر نقــض مقــررات و‬ ‫محافظــت از بهداشــت و ســامت عمومــی جامعــه اجــرا‬ ‫کردنــد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ در بســیاری از کشــورهای اســیا و‬ ‫اقیانوســیه؛ به ویــژه در دوره هــای اوج گیــری شــیوع کرونــا‪،‬‬ ‫جرائمــی بــرای تخطــی از مقــررات کرونایــی وضــع شــده‬ ‫اســت کــه باهــم مرورشــان می کنیــم‪.‬‬ ‫کره جنوبی‬ ‫در کــره جنوبــی به رغــم بهبــود شــرایط و مهــار نســبی همه گیــری‪،‬‬ ‫اژانــس کنتــرل و پیشــگیری بیمــاری اعــام کــرد کــه از روز ‪ ۱۳‬نوامبــر‬ ‫کســانی را کــه حیــن اســتفاده از وســایل نقلیه عمومــی‪ ،‬ماســک بــر‬ ‫صــورت نداشــته باشــند‪ ،‬جریمــه خواهد کــرد‪ .‬بااین حســاب‪ ،‬کســانی که‬ ‫در چنیــن مکان هــای عمومــی ماســک بــر صــورت نداشــته باشــند‪،‬‬ ‫جریمــه خواهنــد شــد‪ .‬دولــت ایــن کشــور همچنیــن اتبــاع خارجــی‬ ‫ناقــض مقــررات را تهدیــد بــه اخراج شــدن و بــرای اتبــاع کشــور خــود‬ ‫هــم بــرای نقــض مقــررات قرنطینــه مجــازات زنــدان وضــع کــرد‪« .‬یون‬ ‫تائــه هــو»؛ مدیــر بهداشــت عمومــی ایــن کشــور‪ ،‬در زمــان اوج گرفتــن‬ ‫شــیوع کرونــا دراین کشــور تاکیــد کــرد کــه دولــت در برابــر افرادی کــه‬ ‫مقــررات را نقــض می کننــد‪ ،‬هیــچ تســامحی نخواهــد داشــت‪ .‬وی تاکید‬ ‫کــرد‪« :‬اتبــاع خارجــی درصــورت نقــض مقــررات اخــراج می شــوند و‬ ‫اتبــاع کــره ای هــم بــرای اعمــال جریمــه بــه پلیــس گــزارش خواهنــد‬ ‫شــد»‪ .‬مــردم کــره جنوبــی درصــورت نقــض مقــررات وضع شــده‬ ‫بــرای کنتــرل شــیوع کرونــا بــا جرائمــی ماننــد تا حــد یک ســال‬ ‫زنــدان یــا ‪ ۱۰‬میلیــون وون (‪8100‬دالر امریــکا) روبــه رو می شــوند‪.‬‬ ‫البتــه اســتثناهایی نیــز درنظــر گرفتــه شــده؛ مثـ ًا افــراد زی ر‪ ۱۴‬ســال‬ ‫و کســانی که به دالیــل پزشــکی نمی تواننــد از ماســک اســتفاده کننــد‪،‬‬ ‫مشــمول جریمــه نخواهنــد شــد‪ .‬از روز ‪ ۱۳‬اکتبــر به تدریــج اســتفاده‬ ‫اجبــاری از ماســک در کــره جنوبــی در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت‬ ‫و پــس از دوره یک ماهــه‪ ،‬کســانی که قوانیــن ماســک زدن را مراعــات‬ ‫نکننــد‪ ،‬جریمــه می شــوند‪ .‬افــراد همچنیــن حــق ندارنــد از روســری‬ ‫یــا شــال گردن به جــای ماســک اســتفاده کننــد؛ چــون هیــچ کارایــی‬ ‫در برابــر ویــروس کرونــا نــدارد‪ .‬این هــا درشرایطی ســت که شــمار‬ ‫مبتالیــان بــه کرونــا در کــره در یک هفتــه اخیــر بــه روزانــه کمتــر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫هنگ کنگ‬ ‫ی اســتفاده از ماســک و جریمــه وجــود‬ ‫در هنگ کنــگ ســختگیری بــرا ‬ ‫دارد‪ .‬جزئیــات زیــادی دراین بــاره منتشــر نشــده اســت؛ امــا براســاس‬ ‫دســتوری کــه «ماتیــو وانــگ»؛ وزیــر بهداشــت این منطقــه صادر کــرده‪،‬‬ ‫کســانی که از مــاه گذشــته میــادی در مکان هــای عمومــی و حتــی‬ ‫برخــی از مکان هــای جمعــی خصوصــی از زدن ماســک خــودداری‬ ‫ورزنــد‪ ،‬پنج هــزاردالر هنگ کنــگ (معــادل ‪ ۶۴۵‬دالر امریــکا) جریمــه‬ ‫خواهنــد شــد؛ امــا اینکــه ایــن جریمــه چطــور‪ ،‬چگونــه و تحــت چــه‬ ‫شــرایطی اعمــال می شــود‪ ،‬مشــخص نیســت‪ .‬دراین منطقــه‪ ،‬کســانی‬ ‫می تواننــد از زدن ماســک خــودداری ورزنــد کــه دالیــل کافــی و‬ ‫بهداشــتی و پزشــکی بــرای ایـن کار داشــته باشــند؛ ضمنـاً ماسـک زدن‬ ‫بــرای کــودکان زی ِر دوســال اجبــاری نیســت‪.‬‬ ‫سنگاپور‬ ‫به گــزارش پایــگاه خبری‪،‬تحلیلــی «ا ســتریتس تایمــز»؛ دراین کشــور‬ ‫نیــز جرائمــی بــرای افــراد ناقــض مقــررات ایمنــی کنتــرل کرونــا وضــع‬ ‫شــده اســت؛ به طوری کــه در یــک روز در مــاه اوریــل بیــش از ‪۲۰۰‬‬ ‫جریمــه ‪ ۳۰۰‬دالری بــرای افرادی کــه فاصله گــذاری اجتماعــی را‬ ‫رعایــت نمی کردنــد‪ ،‬صــادر شــد‪ .‬ایــن جرائــم موجــب کاهــش تخطــی‬ ‫از مقــررات ایمنــی شــد‪ .‬در ســنگاپور‪ ،‬افــراد متخلــف بــار اول تذکــر‬ ‫و اخطــار کتبــی دریافــت می کننــد؛ امــا در بــار دوم نقــض مقــررات‬ ‫ایمنــی ‪ ۳۰۰‬دالر جریمــه می شــوند و اگــر تخطــی تکــرار شــود‪ ،‬در بــار‬ ‫ســوم راهــی دادگاه خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫استرالیا‬ ‫در ایالــت نیوســاوت ولز اســترالیا هرکــس در مراسـم های خصوصــی بــا‬ ‫حضــور بیــش از ‪ ۲۰‬نفــر شــرکت کنــد تــا یک هــزاردالر جریمــه خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬پلیــس ایــن ایالــت اســترالیا به تازگــی (اواســط ســپتامبر) اعــام‬ ‫کــرد کــه بــا گرم تر شــدن هــوا و تشــکیل تجمعــات بیشــتر تــا پیــش‬ ‫از کریســمس‪ ،‬تغییراتــی در قوانیــن مربــوط بــه بهداشــت و ســامت‬ ‫عمومــی اعمــال شــده اســت‪ .‬جریمه هــای جدیــد به طــور یکســان‬ ‫شــامل مراسـم های در فضــای بــاز و بســته می شــود‪« .‬تونــی کرانــدل»؛‬ ‫دســتیار کمیســاریای ویــژه مبــارزه بــا کرونــا هــم گفتــه کــه اجــرای‬ ‫ایــن تغییــرات در قوانیــن و وضــع جریمــه بــرای این اس ـت که افزایــش‬ ‫تجمعــات منجــر بــه افزایــش شــیوع مــوارد کرونــا نشــود‪.‬‬ ‫نیوزیلند‬ ‫یــک دادگاه محلــی در نیوزیلنــد هــم روز جمعــه گذشــته یــک زن را‬ ‫به علــت خــروج از مــکان قرنطینــه کرونــا بــه ‪ ۱۴‬روز زنــدان محکــوم‬ ‫کــرد‪ .‬همــان روز‪ ،‬رادیــو نیوزیلنــد گــزارش داد کــه ایــن زن ‪ ۳۷‬ســاله در‬ ‫یــک دادگاه محلــی در منطقــه اوکالنــد محکــوم شــده‪ .‬ایــن زن متهــم‬ ‫اســت کــه در مــاه ژوئیــه پیــش از به پایان رســیدن دوره قرنطینــه‬ ‫‪ ۱۴‬روزه خــود‪ ،‬قانــون «بهداشــت عمومــی ‪ »۲۰۲۰‬را نقــض کــرده‬ ‫اســت و درهمین ارتبــاط مجــرم شــناخته و بــه ‪ ۱۴‬روز زنــدان محکــوم‬ ‫شــد‪ .‬جریمــه حداکثــری در نیوزیلنــد بــرای تخطــی از مقــررات‬ ‫کرونایــی شــش ماه زنــدان یــا چهارهــزاردالر جریمــه اســت‪ .‬انجــا‬ ‫تاکنــون یک هــزار و ‪ ۸۶۶‬مــورد کرونــا و ‪ ۲۵‬مــورد مــرگ ناشــی ازان‬ ‫ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫افغانستان‬ ‫مقام هــای حکومــت افغانســتان روز شــنبه قبــل در یک نشســت خبری‬ ‫در کابــل‪ ،‬محدودیت هــای جلوگیــری از گســترش ویــروس کرونــا را‬ ‫بــرای ســه ماه دراین کشــور تمدیــد کردنــد کــه این طــرح‪ ،‬از امــروز‬ ‫در کل افغانســتان عملــی خواهــد شــد و شــامل اجباری شــدن پوشــیدن‬ ‫ماســک‪ ،‬رعایــت دومتــر فاصلــه اجتماعی‪ ،‬جلوگیــری از تجمعــات بیش‬ ‫از ‪ ۱۰‬نفــر‪ ،‬منــع بیرون امــدن ســالمندان از خانــه‪ ،‬ضدعفونی کــردن‬ ‫محیــط کار و فراهم ســاختن وســایل بهداشــتی در ادارات‪ ،‬مراعــات‬ ‫حفظ الصحــه شــخصی و محیطــی‪ ،‬تعطیلــی مکاتــب‪ ،‬دانشــگاه ها‬ ‫و کودکســتان تــا ســه ماه دیگر‪ ،‬بســته بودن تاالرهــای عروســی‪،‬‬ ‫فاتحه خوانــی‪ ،‬پارک هــا و مکان هــای ورزشــی می شــود کــه وضــع‬ ‫و تمدیــد شــده اند‪ .‬براســاس این طــرح؛ رســتوران ها و کافه هــا تنهــا‬ ‫اجــازه دارنــد کــه برای مشتریانشــان غــذا انتقــال دهنــد‪ .‬وزارت «صحت‬ ‫عامــه» و ســایر مقامــات افغانســتان هشــدار می دهنــد کــه هــرگاه مردم‬ ‫پوشــیدن ماســک و ســایر محدودیت هــا را رعایــت نکننــد‪ ،‬جریمــه‬ ‫نقــدی شــده و بــا انــان برخــورد قانونــی صــورت خواهد گرفــت‪« .‬محمد‬ ‫یعقــوب حیــدری»؛ والــی کابــل گفــت‪« :‬نظــارت می کنیــم و کســانی که‬ ‫ماســک نمی پوشــند و فاصلــه اجتماعــی را رعایــت نمی کننــد‪ ،‬جریمــه‬ ‫می شــوند؛ حتــی در ادارات دولتــی نیــز فاصلــه رعایــت نمی شــود»‪.‬‬ ‫قزاقستان‬ ‫در قزاقســتان افرادی کــه مقــررات قرنطینــه را نقض کننــد‪ ۲۵ ،‬هزار تنگه‬ ‫قزاقســتان جریمــه یا به مــدت ‪ ۱۵‬روز بازداشــت می شــوند‪.‬‬ ‫تاجیکستان‬ ‫در تاجیکســتان هــم مجلــس ایــن کشــور اصالحاتــی را در مقــررات‬ ‫اطالع رســانی تصویــب کــرد کــه به موجــب ان؛ هرگونــه انتشــار‬ ‫خبرهــای نادرســت دربــاره کرونــا در شــبکه های مجــازی جــرم اســت‬ ‫و فــرد خاطــی بــا جریمــه مالــی و ‪ ۱۵‬روز بازداشــت روبـه رو می شــود‪.‬‬ ‫الفردو مالترینا‬ ‫تلنگر‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬مهر ‪ - 1399‬شماره ‪2091‬‬ ‫«برنامه جامع اقدام مشترک» در نگاهی تازه‬ ‫‪ 13‬پرسش اساسی در پنج سالگی «برجام»‬ ‫بــا گذشــت حــدود پنج ســال از روز توافــق بــر ســر برنامــه جامــع اقــدام مشــترک (برجــام) شــاید هنــوز در برخــی حوزه هــا‪ ،‬پرس ـش هایی بــرای دغدغه منــدان حــوزه مســائل سیاســت خارجــی و فنــاوری‬ ‫هســته ای وجــود داشــته باشــد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ دراین مجموعــه تــاش شــده تــا بــا بررســی میدانــی و همچنیــن تحقیــق در فضــای مجــازی‪ ،‬عمــده ایــن پرسـش ها احصــاء شــده و بااســتنادبه متــن برجــام‬ ‫و دیگــر اســناد بین المللــی و نیــز بیانــات مقامــات مســئول و اخبــار قابل اعتمــاد‪ ،‬پاســخ مقتضــی و مختصــر بــرای ان هــا ارائــه شــود‪.‬‬ ‫قطعنامه هــای پیشــین ایــن شــورا درمــورد ایــران چیســت؟‬ ‫قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬مصــوب ســال ‪ ۲۰۱۵‬شــورای امنیــت ملل‬ ‫متحــد‪ ،‬تمــام قطعنامه هــای تحریمــی کــه ذیــل فصــل‬ ‫هفتــم منشــور ملــل متحــد و از ســال ‪ ۲۰۰۶‬علیــه ایــران‬ ‫تصویــب شــده بودنــد را خاتمــه بخشــید؛ به نحوی کــه‬ ‫هیــچ تحریمــی ذیــل ملــل متحــد علیــه کشــورمان باقــی‬ ‫نمانــد و صرفــاً چنــد نظــام محدودســازی را جایگزیــن‬ ‫ان هــا کــرد‪ .‬قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬شــورای امنیــت‪ ،‬دســتور برای‬ ‫توقــف کلیــه فعالیت هــای مربــوط بــه غنی ســازی را کــه‬ ‫در قطعنامه هــای پیشــین مــورد تصریــح و تاکیــد قــرار‬ ‫گرفتــه بــود‪ ،‬خاتمــه بخشــید و فعالیــت هســته ای ایــران‬ ‫را به رســمیت شــناخت‪ .‬همچنیــن شــورای امنیــت ملــل‬ ‫متحــد در ایــن قطعنامــه برخــاف قطعنامه های پیشــین و‬ ‫به جــای منــع ایــران از انجــام ازمایش هــای موشــکی‪ ،‬صرفـاً‬ ‫از ایــران درخواســت می کنــد کــه به مــدت هشت ســال‬ ‫بــه فعالیــت در حــوزه «موشـک های بالســتیک کــه بــرای‬ ‫حمــل ســاح های هســته ای» طراحــی شــده اند‪ ،‬نپــردازد‪.‬‬ ‫‪ .10‬چــرا پــس از برجــام فقــط تحریم هــای هســته ای‬ ‫برداشــته شــد؟ انچــه دررونــد مذاکــرات‪ ،‬موضــوع مذاکــره‬ ‫و درنهایــت توافــق بــود‪ ،‬مســئله هســته ای بــود و الغیــر؛‬ ‫درحقیقــت‪ ،‬هیچ یــک از موضوعــات و چالش هــای‬ ‫ســاختگی غربی هــا همچــون مســائل منطقــه ای‪،‬‬ ‫موشــکی‪ ،‬حقــوق بشــر و تروریســم موضــوع مذاکــره نبــود‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکــه در ســازوکار وضــع تحریــم‪ ،‬اصــوالً بــرای‬ ‫هــر تحریــم یــک یــا چنــد موضــوع ویــژه انتخاب می شــود‪،‬‬ ‫درخصــوص کشــور مــا‪ ،‬بخشــی از ایــن تحریم هــای ظالمانه‬ ‫بــا موضوعــات ســاختگی همچــون حقوق بشــر و تروریســم‬ ‫وضــع شــده و ازایـن رو به دلیــل تمرکــز مذاکــرات بــر صرف‬ ‫‪ .1‬ایــا متــن برجــام محرمانــه اســت؟ درغیراین صــورت از داخــل کشــور یک گــروه قابل اعتمــاد و توانمنــد به هیچ وجــه؛ محدودیــت مــوردی و موقتــی بلــه‪ .‬وفــق مســائل هســته ای‪ ،‬برداشــتن تحریم هــای هســته ای قابــل‬ ‫درج در توافــق بــود کــه چنیــن مقــرر شــد؛ بااین وجــود‪،‬‬ ‫چــه طریقــی و بــرای چه کســانی قابل دسترسی ســت؟ به صــورت برخــط پشــتیبان گــروه مذاکره کننــده برجــام‪ ،‬برخــی از فعالیت هــای مرتبــط بــا تحقیق و توســعه‬ ‫در مــواردی برخــی تحریم هــا بــا موضــوع غیرهســته ای نیــز‬ ‫فنــاوری هســته ای کشــور به صــورت موقتــی و اکثــرا ً بــرای‬ ‫ایــران در محــل مذاکــرات بودنــد‪ .‬معیــار انتخــاب‬ ‫متــن برنامــه جامــع اقــدام مشــترک (برجــام) در ‪۱۵۹‬‬ ‫مــدت ‪ ۱۰‬ســال از روز قبــول توافــق کــه تــا مهرمــاه ســال پــس از طــی رونــدی برداشــته شــدند‪.‬‬ ‫صفحــه تنظیــم شــده به هیچ وجــه محرمانــه نیســت‪ .‬افــراد بــرای حضــور در گــروه مذاکــره و نیــز پشــتیبانی‬ ‫متــن اصلــی به زبــان انگلیســی ازطریــق ســایت های علمــی از تهــران‪ ،‬عالوه بــر مســائل علمــی و تجربــه کار ‪ ۱۴۰۴‬اســت‪ ،‬محــدود شــده اند‪ .‬شــایان ذکر اســت؛ پــس ‪ .11‬چــرا در برجــام تضمینــی از امریکا گرفته نشــده اســت‬ ‫تــا ایــن کشــور را مجبــور بــه پایبنــدی بــه توافــق کنــد؟‬ ‫از ســومین گام کاهــش تعهــدات هســته ای‪ ،‬در تاریــخ ‪۱۵‬‬ ‫اینترنتــی مختلــف قابل دسترسی ســت‪ .‬ترجمــه فارســی عملیاتــی مرتبــط‪ ،‬مســائل امنیتــی بــود‪ .‬باتوجه بــه‬ ‫شــهریورماه ‪ ،۱۳۹۸‬ایــران اعــام داشــت‪ ،‬وفــق حــق خــود گرفتــن ضمانــت در عرصــه بین الملــل به معنــای عــام و‬ ‫حساســیت رونــد مذاکــرات و طــرح مســائل محرمانــه‬ ‫برجــام و ترجمــه فارســی قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬شــورای امنیــت‬ ‫کــه برجــام ضمیمــه ان اســت نیــز بــرای همــگان ازطریــق در مقاطــع همفکــری و تبادل نظــر گــروه ایرانــی ذیــل بنــد ‪ ۲۶‬برجــام و درپاســخ به خــروج یک جانبــه مصطلــح ان عمـ ًا ممکــن نیســت؛ چراکــه هیــچ کشــوری‬ ‫حاضــر بــه چشم پوشــی از حاکمیــت خــود در اعمال نفــوذ‬ ‫تارنمــای رســمی وزارت امــور خارجــه قابل دسترسی ســت‪ .‬در خــارج از جلســات مذاکــره و بامالحظــه تمــام امریــکا از برجــام و وضــع غیرقانونــی مجــدد تحریم هــا‬ ‫‪ .2‬مگــر ایــران یک ســال پــس از خــروج امریــکا از برجــام‪ ،‬دســتورالعمل های ضد جاسوســی‪ ،‬همراهــی هــر فــرد علیــه ایــران‪ ،‬بــه هیچ یــک از محدودیت هــای تحقیــق و به عنــوان یــک بازیگــر در عرصــه بین الملــل نیســت؛‬ ‫توســعه وفــق برجــام تعهــدی نــدارد‪ .‬ضمن ـاً دراین مــدت بدین معناکــه هیــچ کشــوری را درصورتی کــه تصمیــم‬ ‫از توافــق خــارج نشــده؟ پافشــاری بــر ادامــه این مســیر جهــت حضــور در گــروه مســتلزم تائیــد نهادهــای‬ ‫ذی ربــط امنیتــی؛ ازجملــه وزارت اطالعــات جمهــوری تحقیــق و توســعه در حوزه هــای ایزوتوپــی؛ مثـ ًا در حــوزه بــه عملــی بگیــرد‪ ،‬نمی تــوان مجبــور بــه امــر دیگــری‬ ‫بــرای چیســت؟ تمــام اقدامــات ایــران در کاهــش پایبنــدی‬ ‫کــرد؛ امــا انچــه ضمانــت اجــرای پایبنــدی بــه مفــاد یــک‬ ‫اب ســنگین اراک ســرعت بیشــتری گرفــت کــه صدهــا‬ ‫اســامی ایــران بــود‪.‬‬ ‫بــه تعهــدات هســته ای خــود ذیــل بندهــای ‪ ۲۶‬و ‪۳۶‬‬ ‫برجــام‪ ،‬پــس از خــروج یک جانبــه امریــکا از توافــق بــوده ‪ .4‬ایــا جمهــوری اســامی ذیــل برجــام‪ ،‬به صــورت ابــدی مــاده شــیمیایی ایزوتوپــی تولیــد و میــزان قابل توجهــی بــه توافــق بین المللــی درنظــر گرفتــه می شــود‪ ،‬دوطرفه بــودن‬ ‫و عمـ ًا به معنــای خــروج ایــران از ان نیســت‪ .‬دلیــل ادامــه بــه چیــزی متعهــد شــده؟ خیــر؛ جمهــوری اســامی کشــورهای توســعه یافته صــادر شــد و تولیــد ایزوتوپ هــای حقــوق و تکالیــف در ان توافــق اســت؛ طوری کــه‬ ‫هریک ازطرف هــا بداننــد درصــورت عمل نکــردن بــه‬ ‫این مســیر هــم این اســت که جمهــوری اســامی ایــران هیــچ موضوعــی را به صــورت ابــدی نپذیرفتــه؛ بلکــه جدیــد همچــون اکســیژن ‪ ۱۸‬کــه تحقیقــات مرتبط بـا ان‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۹۳‬اغــاز شــده بــود‪ ،‬بــه نتیجــه رســیده و تکالیفشــان‪ ،‬طــرف مقابــل نیــز تکالیــف برامــده از متــن‬ ‫تمــام محدودیت هــای پذیرفته شــده‪ ،‬دارای زمان بنــدی‬ ‫تازمانی کــه برجــام درراســتای منافــع ملــی باشــد‪ ،‬بــه‬ ‫توافــق را کــه مطلــوب اوســت‪ ،‬نقــض می کنــد و عمــ ًا‬ ‫مشــخص و غیردائمی ســت‪ .‬تمــام مــوارد و زمان بندی هــا تولیــد صنعتــی ان در ســال ‪ ۱۳۹۷‬و پــس از برجــام‬ ‫ان پایبنــد خواهــد بــود‪ .‬در اثبــات اینکــه برجــام کمــاکان‬ ‫واجــد ارزش راهبــردی بــرای کشــورمان اســت؛ ازجملــه در متــن برجــام موجــود و قابل بررسی ســت‪ .‬دربــاره محقــق شــد کــه حاکــی از عدم توقــف تحقیــق و توســعه عدم پایبنــدی بــه تعهــدات‪ ،‬هزینــه زا می شــود‪ .‬این مــورد‬ ‫به خوبــی در چندیــن بنــد برجــام دیــده شــده؛ از جملــه‬ ‫فعالیت هــای هســته ای تنهــا محدودیــت دائمــی ایــران‪ ،‬دراین حوزه هاســت‪.‬‬ ‫می تــوان بــه لغــو اقدامــات قهــری شــورای امنیــت ســازمان‬ ‫در بندهــای ‪ ۲۶‬و ‪ ۳۶‬کــه ایــران بااســتنادبه همیــن بنــد‪ ،‬به‬ ‫ملــل متحــد‪ ،‬برداشته شــدن تحریم هــای اتحادیــه اروپــا و مســئله ممنوعیــت ســاخت بمــب هســته ای بــوده کــه ‪ .8‬ایــا ســاخت و ازمایــش موشــک های بالســتیک کــه‬ ‫توقــف تعهــدات هســته ای خــود پرداخــت‪.‬‬ ‫بخــش جدایی ناپذیــر از برنامــه دفاعــی ایــران هســتند‪،‬‬ ‫عادی ســازی روابــط تجــاری و اقتصــادی بــا ایــران اشــاره ان هــم ذیــل ان پی تــی پذیرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫کــرد‪ .‬هرچنــد یکــی از ســتون های اصلــی برجــام (منافــع ‪ .5‬ایــا برجــام قابل مذاکــره مجــدد اســت؟ ازانجایی کــه نقــض فاحــش قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬به حســاب می ایــد؟ ‪ .12‬اگــر برجــام توافــق خوبــی بــود‪ ،‬چــرا امریــکا هــم‬ ‫اقتصــادی کشــورمان از توافــق)‪ ،‬به دلیــل تحریم هــای برجــام یــک توافقنامــه و ســند جامــع و نهایی بــرای یک کشــورهای غربــی؛ ازجملــه ســه کشــور المــان‪ ،‬فرانســه و تمایلــی بــه ادامــه ان نداشــت و از ان خــارج شــد؟‬ ‫پاســخ ایــن ســوال تاحــدی درون خــود ســوال نهفتــه؛‬ ‫غیرقانونــی ایــاالت متحــده به شــدت اســیب دیــده و بحــران ســاختگی درمــورد برنامــه هســته ای کشــورمان بریتانیــا (‪ ،)E۳‬ایــاالت متحــده‪ ،‬رژیم صهیونیســتی و برخی‬ ‫درواقــع‪ ،‬درصورتی کــه دولــت ایــاالت متحــده کــه در‬ ‫اســت و براســاس مالحظــات و پیچیدگی هــای ویــژه ای کشــورهای عــرب منطقــه‪ ،‬در نامه هــای متعــدد به شــورای‬ ‫اکنــون توازنــی در توافــق وجــود نــدارد؛ امــا ایــاالت متحــده‬ ‫بــا اقدامــات مخــرب خــود در ســطح بین الملــل و شــورای تنظیــم شــده‪ ،‬ایــن ســند از پیوســتگی و انســجام خاصی امنیــت‪ ،‬ادعــا کرده انــد ایــران بــا توســعه قابلیت هــای موقعیت هــای متعــدد دشــمنی خــود بــا ملــت ایــران را‬ ‫نشــان داده اســت‪ ،‬منافــع حاصلــه از ایــن توافــق بــرای‬ ‫موشــکی‪ ،‬قطعنامــه را «نقــض» کــرده‪ .‬در قطعنامــه ‪۲۲۳۱‬‬ ‫امنیــت درنظــر دارد ســتون اصلــی و راهبــردی ان (منافــع برخــوردار اســت و امــکان دســت کاری ان به دلیــل‬ ‫خــود را در مقابــل تعهــدات و تکالیــف خــود‪ ،‬قابل قبــول‬ ‫سیاســی ایــران از برجــام و قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬شــورای پیوســتگی و ارتبــاط بین بخشــی کــه دارد‪ ،‬ممکــن اشــاره ای بــه صنایــع متعــارف نظامــی ایــران و موشـک های‬ ‫بالســتیک ایــن کشــور نشــده‪ .‬همان طورکــه اشــاره شــد‪ ،‬می دیــد‪ ،‬ســعی بــر ابقــای وضــع موجــود و ادامــه طرفیــت‬ ‫امنیــت) را از بیــن ببــرد‪ .‬به همین دلیــل‪ ،‬به هر بهانــه نیســت‪ .‬برجام ســندی خودبســنده اســت و بی وابســتگی‬ ‫در برجــام داشــت؛ در مقابــل خــروج ایــاالت متحــده از‬ ‫ایــن قطعنامــه در پیوســت دوم صرفـاً از ایران «درخواســت»‬ ‫بــه ســایر شــرایط و قوانیــن و ‪ ...‬قابلیــت اجرایی شــدن‬ ‫غیرقانونــی می خواهــد پــای ایــران را مجــددا ً بــه شــورای‬ ‫ـون کــرده کــه درزمینــه موشـک های بالســتیک «طراحی شــده برجــام و تــاش بــرای برهــم زدن ان‪ ،‬اگرچــه مطلــوب‬ ‫امنیــت بــاز و اجماعــی جهانــی علیــه ایــران ایجــاد کنــد‪ .‬دارد و ازانجاکــه نتیجــه هــر مذاکــره مجــددی پیرامـ ِ‬ ‫ان‪ ،‬اصــوالً تغییــر در متــن را به دنبــال خواهــد داشــت بــرای قابلیــت حمــل ســاح های هســته ای» هیــچ فعالیتی نیســت؛ لیکــن حاکــی از ایــن واقعیــت اســت کــه از دیــد‬ ‫ازســوی دیگر‪ ،‬به دلیــل عدم پایبنــدی طرف هــای برجــام‬ ‫بــه تعهداتشــان کــه همــان حقــوق مســلم ایــران اســت‪ ،‬کــه درج ایــن تغییــرات مقــدور نبــوده و عم ـ ً‬ ‫امریکایی هــا‪ ،‬داده هــا و ســتانده های برجــام درراســتای‬ ‫ا برجــام صــورت ندهــد‪ .‬مـــوضوع درخواســت شــورا از ایــران‬ ‫درخصــوص موشـک های بالســتیک در ســند توافــق جامــع منافعشــان نبــوده و مطلــوب ان هــا نیســت‪.‬‬ ‫قابل مذاکــره مجــدد نیســت‪.‬‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بااســتنادبه بندهــای ‪ ۲۶‬و ‪۳۶‬‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬ذیــل مــاده ‪ ۴۱‬گنجانــده نشــده ‪ .13‬ایــا اگــر امریــکا بخواهــد بــه برجــام بازگــردد‪ ،‬ایــن‬ ‫ ‬ ‫و در قطعنامــه‬ ‫حــق دارد درصــورت بازگشــت تحریم هــا اجــرای تعهــدات ‪ .6‬ایــا برجــام ارتباطــی بــا ســایر مســائل ماننــد تحوالت‬ ‫منطق ـه ای و موشــکی و غیــره دارد؟ براســاس تفاهــم و و صرفــاً در بخــش پیوســت قطعنامــه امــده و به لحــاظ امــکان هســت؟ مــا ان را می پذیریــم؟ دربــاره این مســئله‬ ‫هســته ای را به صــورت «جزئــی» یــا «کلــی» متوقف ســازد‪.‬‬ ‫بــا اجــرای گام هــای پنج گانــه کاهــش تعهــدات هســته ای‪ ،‬اراده سیاســی نــزد تمــام طرف هــای مذاکره کننــده حقوقــی‪ ،‬غیر الــزام اور اســت؛ پــس اجرانکــردن ان ازســوی فصل الخطــاب‪ ،‬ســخنان رهبــر معظــم انقــاب اســت‬ ‫کــه در بیانــات در ابتــدای درس خــارج فقــه مــورخ ‪۲۶‬‬ ‫جمهــوری اســامی؛ بااینکــه از برجــام خــارج نشــده لیکــن برجــام‪ ،‬ایــن توافقنامــه فقــط مســائل هســته ای ایــران و ایــران‪ ،‬نقــض توافــق جامــع نبــوده و به دلیل اینکــه جـــزو‬ ‫شــهریورماه ‪ 98‬فرمودنــد‪« :‬رئیس جمهــوری محتــرم‪،‬‬ ‫تعهــدات ایجادشــده بــرای ایــران ازســوی شــورای امنیــت‬ ‫موضوعــات رفــع تحریــم را مدنظــر قــرار داده و صرف نظر‬ ‫بــه هیچ یــک از تعهــدات هســته ای خــود ذیــل برجــام‬ ‫متعهــد نبــوده و درعین حــال‪ ،‬هم زمــان بــا احقــاق حــق از تمــام مســائل دیگــر؛ ازجملــه منطق ـه ای و موشــکی‪ ،‬نیــز نیســت‪ ،‬اجرا نکــردن ان‪ ،‬نقــض فاحــش قطعنامــه وزیــر خارجــه‪ ،‬مســئولین کشــور همــه یک صــدا‪،‬‬ ‫محســوب نمی شــود‪ .‬همان گونــه کــه اشــاره شــد؛ در بیانیــه یک زبــان گفتنــد کــه مــا بــا امریــکا مذاکــره نخواهیــم‬ ‫خــود مبنی بــر توقــف تعهــدات هســته ای و اســتمرار نهایــی و توافــق شــده اســت‪ .‬تنهــا قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬در‬ ‫فعالیت هــای هســته ای متناســب بــا نیازهــای فنــی ضمیمــه ‪ B‬بنــد ‪ ،۳‬درخصوص موضــوع موشــکی از ایران گــروه ‪ ۱+۵‬و اتحادیــه اروپــا (پیوســت دوم قطعنامــه) چنین کــرد؛ نــه مذاکــره دوجانبــه‪ ،‬نــه مذاکــره چندجانبــه‪ .‬اگــر‬ ‫خواســته تــا به مــدت هشت ســال از روز قبــول توافــق ادعــا شــده کــه بــر برنامــه موشــکی ایــران محدودیت هایــی امریــکا حــرف خــودش را پــس گرفــت و بــه ان معاهــده‬ ‫کشــور‪ ،‬ایــن فرصــت را بــه طرف هــای برجــام می دهــد‬ ‫تــا درصــورت وجــود عــزم سیاســی و پــس از تامیــن تمــام برجــام‪ ،‬از هرگونــه فعالیــت مرتبــط بــا «موش ـک هایی اعمــال شــده‪ ،‬به همین ســبب‪ ،‬به دنبــال صــدور قطعنامــه هســته ای کــه نقــض کــرده بــود‪ ،‬برگشــت و توبــه کــرد و‬ ‫شــد عضــو کشــورهای معاهده کننــده‪ ،‬ان وقــت در جمــع‬ ‫منافــع ایــران ذیــل توافــق و جبــران اســیب های اقدامــات کــه بــرای قابلیــت حمــل ســاح های هســته ای طراحــی ‪ ،۲۲۳۱‬جمهــوری اســامی ایــران نیــز بیانیـه ای صــادر کرد‬ ‫کشــورهای معاهده کننــده کــه شــرکت و بــا ایــران‬ ‫و در ان مواضــع کشــورمان را درخصــوص اجــرای برجــام و‬ ‫غیرقانونــی امریــکا ایــران‪ ،‬بــاز تعهدات هســته ای خــود ذیل شــده اند»‪ ،‬خــودداری کنــد‪ .‬براســاس ان؛ ایــران به دلیــل‬ ‫صحبــت می کننــد‪ ،‬او هــم شــرکت کنــد؛ بــدون ان‪،‬‬ ‫نداشــتن ســاح هســته ای و عــد م طراحــی موشــک بــا ایــن قطعنامــه و موضوعــات خــارج از توافــق کــه در بیانیــه‬ ‫برجــام را به رســمیت بشناســد‪.‬‬ ‫‪ .3‬چــرا در گــروه مذاکره کننــده ایرانــی‪ ،‬افــراد قابلیــت حمــل کالهک هــای هســته ای‪ ،‬همــواره از گــروه ‪ ۱+۵‬و اتحادیــه اروپــا بــه ان هــا اشــاره شــده‪ ،‬رد کرده هیچ گونــه مذاکــره ای در هیــچ ســطحی بیــن مســئولین‬ ‫و تفســیر رســمی خــود را ارائــه کــرده اســت‪ .‬همچنیــن جمهــوری اســامی و امریکایی هــا اتفــاق نخواهــد‬ ‫توســعه صنایــع موشــکی خــود دفــاع کــرده و در عمــل‬ ‫محــدودی بودنــد؟ معیــار انتخــاب افــراد و ترکیــب‬ ‫دراین بیانیــه نیــز اشــاره شــده کــه چنانچــه طرف هــای افتــاد»؛ کــه ایــن به معنــای امــکان پذیــرش مشــروط‬ ‫گــروه ایرانــی بر چه مبنایــی صــورت گرفتــه بــود؟ گــروه مانعــی بــر مســیر پیشــرفت های موشــکی بالســتیک در‬ ‫امریــکا در برجــام اســت؛ پذیرشــی مشــروط بــه ایفــای‬ ‫توافــق‪ ،‬بــه تعهــدات خــود در چهارچــوب توافــق عمــل‬ ‫مذاکره کننــده ایرانــی متشــکل از حــدود ‪ 20‬کارشــناس برنامــه دفاعــی کشــور نیســت‪.‬‬ ‫تعهــدات برجامــی کــه ایــن کشــور تــا امــروز نقــض‬ ‫نکننــد‪ ،‬ایــران نیــز رفتــار متقابــل خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫و مقــام ارشــد در حوزه هــای مختلــف؛ اعــم از حقوقــی‪ .7 ،‬ایــا طبــق برجــام؛ تحقیــق و توســعه فنــاوری هســته ای‬ ‫در ایــران محــدود شــده اســت؟ توقــف کامــل و دائمــی ‪ .9‬تفــاوت قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬شــورای امنیــت ملــل متحــد با کــرده اســت‪.‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬امنیتــی‪ ،‬هســته ای و ‪ ...‬بــود‪ .‬همچنیــن در‬ ‫اینده قیمت خودرو چه خواهد شد؟‬ ‫قیمــت خــودرو تحت تاثیــر مســتقیم نــرخ ارز قرار داشــته‬ ‫و این روزهــا بــا نوســان نــرخ ارز همچنــان درحال افزایــش‬ ‫اســت‪ .‬بررســی رونــد قیمتــی خودروهــای پرتیــراژ‬ ‫بــازار ایــران طــی یک ماه اخیــر حاکی از ان اســت که‬ ‫به صــورت میانگیــن قیمــت خودروهــای داخلــی حــدود‬ ‫‪۴۰‬درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت‪ .‬باتوجه به اینکــه‬ ‫قیمــت خــودرو طــی ماه هــای اخیــر به خصــوص طــی‬ ‫دو‪،‬ســه ماه گذشــته همچنــان درحال افزایــش بــوده و‬ ‫نــرخ ازاد ان هــا بــا نرخ هــای کارخانــه فاصلــه زیــادی‬ ‫گرفتــه‪ ،‬می تــوان گفــت کــه اســتفاده از سیاســت هایی‬ ‫نظیــر قرعه کشــی و ثبت نــام نیــز باعــث جلوگیــری از‬ ‫رشــد قیمت هــا نشــده‪ .‬طــی دوســال اخیر وعده هــای‬ ‫مختلفــی درخصــوص کاهــش قیمــت خــودرو ازســوی‬ ‫مســئوالن داده شــده کــه هیچ کــدام تابه امــروز ثمــره ای‬ ‫در کاهــش قیمت هــا نداشــته اند‪ .‬از مســئوالن بلندپایــه‬ ‫کشــور گرفتــه تــا نماینــدگان مجلــس کــه هــم دوره قبل‬ ‫را شــامل می شــود و هــم دوره جدیــد کــه بــرای کنتــرل‬ ‫قیمــت خــودرو در بــازار وعده هــای بســیارزیادی داده انــد؛‬ ‫اما روزبه روز شــاهد بیشترشــدن قیمــت خودروهــا در بازار‬ ‫هســتیم و درنتیجــه‪ ،‬حــذف تعــداد بیشــتری از مــردم که‬ ‫دیگــر حتــی توانایــی خریــد یــک خــودروی کارکــرده هم‬ ‫ندارنــد‪ .‬به گــزارش انــا؛ چندی پیــش‪ ،‬طــرح «ســاماندهی‬ ‫صنعــت خــودرو» کــه در ‪ ۲۰‬مــاده تدویــن شــده بــود‪،‬‬ ‫بــه تصویــب نماینــدگان مجلــس رســید‪ .‬حــال شــمارش‬ ‫معکــوس بــرای ورود خــودرو بــه بــورس اغــاز شــده اســت‬ ‫و بایــد دیــد مجلــس یازدهمــی کــه یکــی از شــعارهایش‬ ‫نظــم بــه بــازار خــودرو و کنتــرل قیمت هــا بــود‪،‬‬ ‫می توانــد بــه وعــده خــود رنــگ واقعیــت دهــد یــا خیــر؟‬ ‫روح اهلل ایزدخــواه؛ عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن‬ ‫مجلــس درخصــوص اینکــه دلیــل تعلــل ورود خــودرو بــه‬ ‫بــازار بــورس چیســت؟ گفــت‪« :‬کلیــات طرحــی کــه مــا‬ ‫مدت هــا روی ان کار کردیــم‪ ،‬بــا ‪ ۲۰‬مــاده در مجلــس‬ ‫بــه تصویــب رســید‪ .‬دراین طــرح‪ ،‬بحــث ورود خــودرو بــه‬ ‫بــازار بــورس را به طــور ویــژه دیدیــم و مبنــا را بــر عرضــه‬ ‫خــودرو در بــورس بــا یکســری تنظیمــات خــاص اوردیم؛‬ ‫یعنــی قــرار اســت مکانیســمی به وجــود بیایــد کــه نحــوه‬ ‫توزیــع‪ ،‬قیمــت‪ ،‬کیفیــت و تحویل خــودرو کنترل شــود»‪.‬‬ ‫او درپاســخ به اینکه ایــا دولــت و خودروســازان از ورود‬ ‫خــودرو بــه بــورس اســتقبال کردنــد؟ گفت‪« :‬نظــر خاص‬ ‫دولتمــردان را نمی دانــم؛ امــا خودروســازان کامـ ًا موافــق‬ ‫ایــن رویکــرد هســتند و این موضوع در جلســات همفکری‬ ‫مــا بــا ان هــا مشــهود بــود»‪ .‬در هفته هــای گذشــته‬ ‫ماجــرای ورود خــودرو بــه بــورس داغ شــد؛ برخــی از‬ ‫کارشناســان پیش بینــی می کننــد کــه ایــن اتفــاق‬ ‫می توانــد باعــث ثبــات قیمــت در بــازار خــودرو شــود‪.‬‬ ‫البتــه رئیــس شــورای رقابــت نظــری مخالــف دارد؛ رضــا‬ ‫شــیوا دراین خصــوص گفــت‪« :‬کشــف قیمــت خــودرو‬ ‫در بــورس باتوجه بــه عرضــه محــدود بــه قیمــت حاشــیه‬ ‫بــازار نزدیــک می شــود‪ ،‬دراین حالــت به هیچ عنــوان‬ ‫به نفــع مصرف کننــده واقعــی نیســت‪ .‬اگــر بــازار ازاد و‬ ‫رقابتــی باشــد‪ ،‬به هیچ وجــه ایــن شــورا در بــازار مداخلــه‬ ‫نمی کنــد؛ چــون مکانیســم عرضه وتقاضــا قیمت هــا را‬ ‫تنظیــم خواهــد کــرد‪ .‬رونــد افزایشــی قیمــت دالر عاملــی‬ ‫شــده تــا دالالن و واســطه گران بــازار خــودرو نیــز متاثــر‬ ‫از این موضــوع روزانــه قیمت هــا را بــدون هیــچ ضابطــه‬ ‫خاصــی افزایــش دهنــد‪ .‬اگــر ســری بــه اگهی هــای‬ ‫فــروش خــودرو در ســطح فضــای مجــازی بیندازیــد‪،‬‬ ‫متوجــه می شــوید فروشــندگان روزانــه قیمت هــای‬ ‫نجومــی را بــرای خودروهــای خــود پیشــنهاد می کننــد‬ ‫تــا شــاید از شــرایط نوســانات نــرخ ارز اســتفاده کــرده و‬ ‫بتواننــد ماشــین خــود را بــا باالتریــن قیمــت بفروشــند؛‬ ‫امــا ازان طــرف‪ ،‬خریــداران نیــز دســت از خریــد برداشــته‬ ‫و به نوعــی اصــ ًا مشــتری در بــازار وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫جالــب اینجاســت رکــود معامــات در نمایشــگاه های‬ ‫خــودرو درحالــی ادامــه دارد کــه بــازار اگهــی در فضــای‬ ‫مجــازی داغ بــوده و فروشــندگان کــه عمدتـاً تمایلــی بــه‬ ‫فــروش محصــول نداشــته‪ ،‬فقــط می خواهنــد قیمــت‬ ‫باالیــی را بــرای محصــوالت خــود پیشــنهاد کننــد تــا‬ ‫بتواننــد در اینــده ســود بیشــتری را کســب کننــد‪ .‬طــی‬ ‫چندماه گذشــته قــرار بــود برخــورد الزم بــا اگهی هــای‬ ‫خــودرو کــه التهابــات بــازار را افزایــش داده انــد صــورت‬ ‫گیــرد؛ امــا متاســفانه بــازار خــودرو به قــدری رهــا شــده‬ ‫کــه هیچ کــس تصمیمــی بــرای مدیریــت قیمت هــا در‬ ‫ان نــدارد‪ .‬ازیک طــرف‪ ،‬ســازمان حمایــت ســکوت کــرده‬ ‫و ازطرف دیگــر‪ ،‬وزیــر جدیــد نیــز بــا برگــزاری چنــد‬ ‫جلســه بــا خودروســازان و قطعه ســازان‪ ،‬خبــر از مدیریــت‬ ‫بــازار خــودرو می دهــد؛ امــا گویــا فقــط ایــن جلســات‬ ‫به صــورت نمادیــن برگــزار شــده و درعمــل خبــری از‬ ‫سروســامان دادن بــه بــازار خــودرو وجــود نــدارد»‪ .‬در‬ ‫روزهــای گذشــته‪ ،‬رکــود معامــات در نمایشــگاه های‬ ‫خــودرو ادامــه داشــت؛ به طوری کــه خریــداری در بــازار‬ ‫وجــود نــدارد و درنتیجــه‪ ،‬معاملــه ای هــم نمی شــود‪.‬‬ ‫نایب رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودروی تهــران‬ ‫نیــز بــا تائیــد این مــورد می گویــد‪« :‬درحال حاضــر بــازار‬ ‫در رکــود بســر می بــرد و معاملــه ای انجــام نمی شــود؛‬ ‫بااین حــال‪ ،‬قیمت هــا اندکــی افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫البتــه نــه خریــداری هســت و نــه فروشــنده ای؛ چــون‬ ‫قیمت هــا طوری ســت کــه همــه به انتظــار کاهــش‬ ‫قیمــت دســت نگــه داشــته اند‪ .‬بــازار خــودرو بــه کل‬ ‫راکــد اســت و خریدوفــروش انجــام نمی شــود‪ .‬ازای ـن رو‪،‬‬ ‫پیش بینــی مــا این اســت که قیمت هــا بــه ایــن منــوال‬ ‫نمانــد؛ چــون غیرواقعــی و کاذب اســت‪ .‬ازانجایی کــه‬ ‫ســایت ها و تعییــن قیمــت در فضــای مجــازی تاثیــر‬ ‫بســزایی در قیمــت خــودرو دارد‪ ،‬بایــد درج نشــدن‬ ‫قیمت هــا در ســایت و کانال هــا دنبــال شــود؛ چراکــه‬ ‫مشــاهده می شــود درج قیمت هــا بــر اشــفته بازار خــودرو‬ ‫چقــدر دامــن می زنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬بــا اشــتراک گذاری‬ ‫قیمت هــای عجیب وغریــب بــازار را ملتهــب می کننــد و‬ ‫مــردم باتوجه بــه ایــن قیمت هــا گمــان می کننــد قیمــت‬ ‫خــودرو بســیار گــران شــده اســت»‪ .‬درنتیجــه باتوجه بــه‬ ‫افزایــش تولیــدات خودروســازان نســبت بــه ســال قبــل‬ ‫و ادامــه رونــد فــروش فــوری پیش بینــی می شــود کــه‬ ‫قیمت هــا به این شــکل نمی مانــد و کاهــش قیمــت را‬ ‫پیـش رو خواهیــم داشــت‪ .‬ازطرفــی‪ ،‬به دلیــل قیمت هــای‬ ‫کاذب متقاضــی نیســت و تقریبــاً معامــات در حــوزه‬ ‫خودرویــی قفــل شــده اســت و ایــن می توانــد منجــر بــه‬ ‫کاهــش قیمــت شــود‪.‬‬ ‫به صادرات غیرنفتی بیندیشیم‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫قبــل از پیــروزی انقــاب‪ ،‬صــادرات چندمیلیون بشــکه ای نفــت‪ ،‬موجــب‬ ‫شــده بــود کــه مســئولین و دولت مــردان ان دوران‪ ،‬کمتــر بــه فکــر صــادرات‬ ‫غیرنفتــی باشــند‪ .‬گواینکــه از نفــت‪ ،‬پنبــه‪ ،‬فــرش‪ ،‬زعفــران و فراورده هــای‬ ‫پتروشــیمی نیــز صــادر می شــد؛ امــا بــرای زمینه هــای دیگــر تالشــی‬ ‫صــورت نمی گرفــت‪ ،‬تااینکــه انقــاب اســامی به وقــوع پیوســت و چــون‬ ‫ایــن تحــول و دگرگونــی بــه مــذاق غربی هــا به خصــوص امریــکا خــوش‬ ‫نیامــد‪ ،‬از اغازین روزهــای ایجــاد نظــام جمهــوری اســامی در کشــور‪ ،‬انــواع و‬ ‫اقســام مشــکالت را پیــش پــای دولــت و ملــت ایــران گذاشــتند و هــرگاه یک‬ ‫حرکــت مثبــت در کشــور صــورت می گیــرد‪ ،‬بنــای مخالفــت را می گذارنــد؛‬ ‫از جملــه ان هشت ســال جنــگ نابرابــر اســت کــه بــر کشــور و ملــت مــا‬ ‫تحمیــل کردنــد‪ .‬صــادرات نفتــی مــا بــه صفــر رســید‪ .‬مــزارع پنبــه از بیــن‬ ‫رفــت‪ .‬فراورده هــای پتروشــیمی متوقــف شــد و امــروز صــادرات فــرش هــم‬ ‫بــا رونــق فرش هــای ماشــینی و ســرقت نقش هــای فرش هــای ایرانــی‬ ‫توســط بیگانــگان به خصــوص چیــن کمونیســت‪ ،‬بــه حداقــل رســیده اســت‪.‬‬ ‫یــک قلــم مهــم دیگــر‪ ،‬صــادرات زعفــران بــود کــه متاســفانه افغانی هــا ایــن‬ ‫بــازار را از دســت مــا گرفته انــد؛ امــا انچــه قابل تامــل اســت‪ ،‬این اســت که‬ ‫دولت هــای مختلفــی در ایــن ‪40‬ســال در مصــدر کار بوده انــد و تمامــاً‬ ‫ســخن از صــادرات غیرنفتــی داشــته اند‪ ،‬امــا هیچ کــدام دراین زمینــه موفــق‬ ‫عمــل نکرده انــد؛ ازجملــه دولــت روحانــی کــه مرتبــاً ســخن از صــادرات‬ ‫غیرنفتــی می کنــد و بســان پیشــینیان در صــادرات‪ ،‬موفــق نبــوده کــه البتــه‬ ‫ایــن عــدم موفقیــت تاحــدی نیــز نتیجــه تحریم هــا بــوده اســت؛ چراکــه‬ ‫بســیاری از کارخانه هــای وطنــی کــه در بعضــی از زمینه هــا در صــادرات‬ ‫کاال بــه خــارج از کشــور موفــق بوده انــد هم اینــک به علــت تحریم هــا‬ ‫و نبــود ارز کافــی در کشــور و عــدم تخصیــص ارز دولتــی‪ ،‬بــه کاالهایــی‬ ‫کــه می شــد بــا افزایــش تولیــد ان صــادرات داشــته باشــیم و درعین حــال‬ ‫به علــت عــدم ورود مــاده اولیــه و رکــود در کارخانه هــا صادراتــی نداشــته اند‪.‬‬ ‫درزمینــه کشــاورزی و اقالمــی چــون پیــاز‪ ،‬ســیب زمینی و هندوانــه بــازار‬ ‫خوبــی بــرای صــادرات در کشــور موجــود اســت کــه متاســفانه ایــن اقــام‬ ‫به واســطه مصــرف اب فــراوان بــرای صــادرات مقرون به صرفــه نیســت؛‬ ‫مثــ ً‬ ‫ا هندوانــه کــه بــرای کاشــت و برداشــت ان اب زیــادی الزم اســت‬ ‫کــه ب ـه ازای هــر کیلــو هندوانــه بیــش از ‪40‬لیتــر اب نیــاز اســت و چــون‬ ‫کشــور مــا بــا کمبــود اب مواجــه اســت‪ ،‬به هیچ وجــه مصلحــت نیســت کــه‬ ‫‪40‬لیتــر اب بــرای یک کیلــو هندوانــه را به هــدر دهیــم؛ به طوری کــه اگــر‬ ‫یک لیتــر اب را در وضعیــت فعلــی فقــط ســه هزارتومان محاســبه کنیــم‪،‬‬ ‫بــرای هــر کیلــو هندوانــه نیــاز بــه ‪120‬هزارتومــان اب داریــم کــه مثـ ً‬ ‫ا بــه‬ ‫امــارات متحــده عربــی صــادر کنیــم کــه اگــر به بهانــه نامرغوب بــودن‪ ،‬ان را‬ ‫خریــداری نکننــد و بــه کشــور بازگرداننــد و بــرای هــر کیلــو هندوانــه در‬ ‫بهتریــن حالــت دودالر پرداخــت کننــد‪ ،‬اگــر بــا هزینــه کارگــر و حمل ونقــل‬ ‫و بقیــه محاســبات درنظــر بگیریــم‪ ،‬هــر کیلــو هندوانــه بــرای کشــاورز مــا‬ ‫‪250‬تومــان هزینــه دارد؛ بنابرایــن‪ ،‬این قبیــل صــادرات نیــز مقرون به صرفــه‬ ‫بو هوایــی‬ ‫نیســت‪ .‬البتــه نبایــد از نظــر دور داشــت کــه خوشــبختانه تنــوع ا ‬ ‫در کشــور مــا ایــن اجــازه را می دهــد کــه اقــام متعــدد کشــاورزی را کشــت‬ ‫داده و بــه خــارج صــادر کنیــم؛ ازجملــه پســته‪ ،‬خرمــا‪ ،‬زعفــران‪ ،‬فــرش و‬ ‫بســیاری از اقــام غذایــی و حتــی دارویــی‪ .‬بادرنظرگرفتــن ایــن مســئله کــه‬ ‫تنــوع گل هــا و ســبزی ها در کشــور مــا کــه بســیاری از انــان خــودرو هســتند‬ ‫و در اســتان های چهارمحــال و بختیــاری و کهکیلویــه و بویراحمــد‪ ،‬روئیــده‬ ‫می شــوند‪ ،‬ایــن امــکان را فراهــم می کنــد کــه بــه مصــارف دارویــی برســند‪.‬‬ ‫حتــی بــا تقویــت کفاشــان‪ ،‬هــم می تــوان تســهیالت خوبــی را دراختیــار‬ ‫انــان گذاشــته و تولیــدات انــان را بــه بلــوک شــرق صــادر کــرد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫وجود ‪ ۱۰۰‬سوله مدیریت بحران فعال در پایتخت‬ ‫پیــروز حناچــی گفــت‪« :‬پراکنــش ســوله های مدیریــت بحــران‪ ،‬بــا ظرفیـ ِ‬ ‫ـت‬ ‫تهــران تنظیــم می شــود‪ .‬در حال حاضــر ‪ ۱۰۰‬ســوله فعــال در ســطح شــهر‬ ‫داریــم‪ .‬بعضــی از ســوله ها بــه عملکردهــای دیگــر اختصــاص داده شــده اند و‬ ‫برخی هــا هــم بــرای مواقــع بحــران در حالت اماده بــاش هســتند»‪ .‬به گــزارش‬ ‫مهــر؛ شــهردار پایتخــت دربــاره اینکــه درصــد ایــن ســوله ها نســبت بــه‬ ‫مناطــق‪ ،‬تحــت چــه عنوانــی تعییــن می شــود؟ گفــت‪« :‬ایــن درصــد بر اســاس‬ ‫مطالعــات صورت گرفتــه در این حــوزه اســت؛ پراکنــش ســوله ها بایــد‬ ‫به تعــداد محــات و نواحــی تهــران باشــد»‪.‬‬ ‫نبو ِد کمبود ارد و گندم‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بازرگانــی دولتــی ایــران گفــت‪« :‬امــروز در کشــور نــه‬ ‫کمبــود ارد و نــه کمبــود گنــدم‪ ،‬وجــود نــدارد»‪ .‬به گــزارش وزارت صمــت؛‬ ‫یــزدان ســیف افــزود‪« :‬حــدود ‪ ۹۰‬هــزار نانوایــی از طریــق ‪ ۴۰۰‬کارخانــه تولیــد‬ ‫ارد کــه ماهانــه ‪ ۹۰۰‬هزار تــن گنــدم را تبدیــل بــه ارد می کنند‪ ،‬توســط شــبکه‬ ‫لو نقلــی برنامه ریزی شــده در ســه دهه اول‪ ،‬دوم و ســوم در هر مــاه ارد‬ ‫حم ‬ ‫می گیرنــد‪ .‬از مــردم تقاضــا داریــم از نانوایی هایــی کــه دارای پروانــه فعالیــت‪،‬‬ ‫جــواز کســب و پروانــه بهداشــت تضمین شــده هســتند‪ ،‬خریــد کننــد»‪.‬‬ ‫بازگشت رضا رشیدپور با «بمب»‬ ‫محمدرضــا رضائیــان گفــت‪« :‬در حال ســاخت برنامـه ای جدیــد بــرای شــبکه ‪3‬‬ ‫هســتیم کــه مســابقه بــزرگ بمــب نــام دارد‪ .‬رضــا رشــیدپور ان را اجــرا می کنــد‬ ‫و تفــاوت زیــادی بــا تجربــه قبلــی دارد کــه گــروه برنامه ســازی مــا بــا رشــیدپور‬ ‫داشــته اســت»‪ .‬به گــزارش هنرانالیــن؛ ایــن تهیه کننــده افــزود‪« :‬در این برنامــه‪،‬‬ ‫بــا اجــرای متفاوتــی از رشــیدپور مواجــه خواهیــم شــد کــه ایــن جنــس اجــرا را‬ ‫پیش تــر در برنامه هایــش تجربــه نکــرده و فضــای جدیــدی دارد»‪.‬‬ ‫سفر سه روزه عبداهلل عبداهلل به ایران‬ ‫عبــداهلل عبــداهلل؛ رئیــس شــورای عالــی صلــح افغانســتان در راس یــک‬ ‫هیئــت از مقامــات شــورای عالــی مصالحــه ملــی‪ ،‬نماینــدگان مجلــس ملــی‬ ‫افغانســتان و مقامــات وزارت خارجــه ان کشــور‪ ،‬امــروز ‪ ۲۷‬مهرمــاه بــه‬ ‫تهــران ســفر می کنــد‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ وی در ســفر ســه روزه خــود‪ ،‬بــا‬ ‫حســن روحانــی (رئیس جمهــوری)‪ ،‬محمدباقــر قالیبــاف (رئیــس مجلــس)‪،‬‬ ‫محمدجــواد ظریــف (وزیــر امــور خارجــه) و دیگــر مقامــات عالــی کشــور‬ ‫دیــدار و گفت وگــو خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫هشدار رئیس جمهوری اذربایجان‬ ‫درپی حمله به شهر «گنجه»‬ ‫در پــی انتشــار گزارش هایــی از حملــه نیروهــای مســلح ارمنســتان بــه‬ ‫شــهر «گنجــه» جمهــوری اذربایجــان و کشته شــدن دســت کم ‪ ۱۲‬نفــر‬ ‫و زخمی شــدن بیــش از ‪ ۴۰‬نفــر دیگــر‪ ،‬الهــام علــی اف؛ رئیس جمهــوری‬ ‫باکــو هشــدار داد کــه از ایــروان انتقــام خواهنــد گرفــت‪ .‬به گــزارش فــارس؛‬ ‫به دنبــال هشــدار عل ـی اف بــه گرفتــن انتقــام از ارمنســتان به دلیــل حملــه‬ ‫بــه گنجــه‪ ،‬وزارت دفــاع جمهــوری اذربایجــان از ســاقط کردن یــک جنگنــده‬ ‫«ســوخو‪ »-۲۵‬ایــروان خبــر داد‪ .‬وزارت دفــاع جمهــوری اذربایجــان در‬ ‫بیانیــه ای در این خصــوص اعــام کــرد‪« :‬در تاریــخ ‪ ۱۷‬اکتبــر (‪ ۲۶‬مهرمــاه)‬ ‫در ســاعت ‪ ۱۱:۱۱‬صبــح‪ ،‬نیروهــای پدافنــد هوایــی (جمهــوری) اذربایجــان‪،‬‬ ‫یک فرونــد جنگنــده ســوخو‪ -۲۵‬نیروهــای مســلح ارمنســتان را کــه قصــد‬ ‫حملــه بــه مواضــع ارتــش (جمهــوری) اذربایجــان در منطقــه جبرئیــل‬ ‫داشــت‪ ،‬ســاقط کــرد»‪.‬‬ ‫تکذیب خبر صادرات دارو به عراق‬ ‫معــاون فنــی و امــور گمرکــی گمــرک با توجه بــه انتشــار خبــری در فضــای‬ ‫مجــازی مبنی بــر کشــف صدها هــزار دالر داروی قاچــاق از ایــران‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«طبــق بررســی های صورت پذیرفتــه توســط گمــرکات مــرزی کشــور؛‬ ‫صــادرات هیچ گونــه دارویــی بــه کشــور عــراق از طریــق مرزهای رســمی کشــور‬ ‫صــورت نپذیرفتــه اســت»‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ مهــرداد‬ ‫جمــال ارونقــی افــزود‪« :‬صرفـاً طــی مــاه گذشــته چنــد محمولــه دارو از طریــق‬ ‫قلمــرو جمهــوری اســامی ایــران و بــا رعایــت کامــل تمــام مقــررات مربــوط‬ ‫و کنترل هــای الزم‪ ،‬ترانزیــت خارجــی شــده کــه مبــدا ایــن داروهــا نیــز‬ ‫کشــورهای خارجــی بــوده‪ .‬صــادرات کاالهای اساســی و ضــروری؛ از جملــه دارو‬ ‫بــه خارج از کشــور ممنــوع اســت»‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬مهر ‪ - 1399‬شماره ‪2091‬‬ ‫رئیس پژوهشگاه هوافضا مطرح کرد؛‬ ‫رتبه اول ایران در حوزه هوافضا ‬ ‫در میان کشورهای اسالمی‬ ‫فتــح اهلل امــی؛ رئیــس پژوهشــگاه هوافضــا بابیان اینکــه در‬ ‫‪ ۲۰‬ســال اینده بــدون فناوری هــای فضایــی نمی توانیــم‬ ‫زندگــی کنیــم‪ ،‬گفــت‪« :‬مثــ ً‬ ‫ا عملکــرد موبایل هــا مدیــون‬ ‫ماهواره هایی ســت کــه پرتــاب می شــود»‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایســکانیوز؛ امــی بااشــاره به ســاخت ماهــواره دوســتی یــا‬ ‫شریف ســت کــه متخصصــان دانشــگاه شــریف ان را طراحــی‬ ‫و ســاخته اند‪ ،‬افــزود‪« :‬مــا اکنــون توانســتیم ســایت توانمنــد‬ ‫پرتــاب فضانــوردان فضایــی را بســازیم و در پرتــاب ایــن‬ ‫ماهواره هــا از ان اســتفاده کنیــم»‪ .‬او بااشــاره به اینکه‬ ‫پرتــاب ماهــواره پیــام‪ ،‬نتیجــه یــک کار گروهــی حــدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفــره از هیئت علمــی دانشــگاه و متخصصــان حــوزه فضــا‬ ‫و ‪ ۱۲‬ســال فعالیــت در دانشــگاه امیرکبیــر بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«پرتــاب ایــن ماهــواره‪ ،‬ازمونــی ارزشــمند بــرای ماهواره بــر‬ ‫و فضاپیمــای مــا بــود؛ ماهواره بــر ســیمرغ کــه پیــام را بــا‬ ‫خــود بــه فضــا بــرد‪ ،‬فنــاوری عظیمــی در طراحــی ان بـه کار‬ ‫گرفتــه شــده بــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬ماهــواره ات ســت کــه‬ ‫توســط دانشــگاه امیرکبیــر طراحــی و ســاخته و به اســم‬ ‫پیــام نام گــذاری شــد‪ ،‬توســط ماهواره بــر ســیمرغ پرتــاب‬ ‫شــد‪ .‬ایــن پرتــاب‪ ،‬دســتاورد بزرگــی در حــوزه فضایــی بــرای‬ ‫مــا بــود»‪ .‬امــی باتاکیدبراینکــه ایــن پژوهشــگاه جــزو پنــج‬ ‫پژوهشــگاه برتــر ملــی و ‪ ۲۰‬پژوهشــگاه برتــر جهانــی قــرار‬ ‫گرفتــه‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬ایــران در حــوزه هوافضــا در میــان‬ ‫کشــورهای اســامی رتبــه اول را داشــته و در دنیــا در جایــگاه‬ ‫‪ ۱۳‬قــرار دارد»‪ .‬رئیــس پژوهشــگاه هوافضــا بااشــاره به اینکه‬ ‫امــروزه زباله هــای فضایــی بــرای اکثــر کشــورها دردسرســاز‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬اکنــون ‪ ۱۷۰‬میلیــون قطعــه زبالــه در‬ ‫فضــا رهــا شــده کــه ‪ ۲۰‬هزارقطعــه ان هــا بزرگ تــر از تــوپ‬ ‫تنیــس و ‪ ۵۰۰‬هزارقطعــه بزرگ تــر از تــوپ پینگ پونــگ‬ ‫اســت کــه بــا ســرعت ‪ ۷/۸‬کیلومتر بر ســاعت در مــدار زمیــن‬ ‫می چرخنــد و بایــد حتمــاً بــرای ایــن زباله هــا کاری انجــام‬ ‫داد‪ .‬مــا بایــد به دنبــال ســوخت های بیــو و بایــو کــه دوســتدار‬ ‫طبیعــت هســتند‪ ،‬باشــیم؛ وگرنــه طبــق پیش بینی هــا؛ تــا‬ ‫ســال ‪ ،۲۶۰۰‬زمیــن بــه گلولــه اتــش تبدیــل خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به موفقیــت شــرکت فضایــی «اســپیس ایکــس»‬ ‫در فعالیت هــای فضایــی‪ ،‬افــزود‪« :‬مــا بایــد زمینـه ای را ایجــاد‬ ‫کنیــم کــه شــرکت های خصوصــی کــه دارای توانمنــدی‬ ‫هســتند‪ ،‬وارد عرصــه فضایــی شــده و پروژه هــای فضایــی‬ ‫را انجــام دهنــد»‪ .‬رئیــس پژوهشــگاه هوافضــا باتاکیدبراینکــه‬ ‫اکنــون ازنظــر وضعیــت توســعه مرزهــای دانــش وضعیــت‬ ‫بســیارخوبی داریــم و قطــب منطقــه هســتیم‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪« :‬ناچاریــم بــه روی تکنولــوژی ای تــی و ای ســی تی‬ ‫ســرمایه گذاری کنیــم؛ زیــرا دنیــا به ســرعت دراین حــوزه‬ ‫روبه جلوســت و پیش بینــی می کنیــم در اینــده حداقــل‬ ‫از بیــن ‪ ۱۵۰‬کشــور‪ ۷۰ ،‬کشــور دارای ماهــواره در فضــا‬ ‫باشــند»‪ .‬وی در پایــان صحبت هایــش با مخاطب قــراردادن‬ ‫تمــام روســای مراکــز فضایــی در دنیــا‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«مــا بایــد دو کار مهــم را انجــام دهیــم؛ یــک‪ ،‬بایــد حتمــاً‬ ‫از ســوخت های جایگزیــن اســتفاده شــود و ســوخت های‬ ‫فســیلی و هیدروکربنــی هرچه ســریع تر کنــار گذاشــته شــوند‬ ‫و دوم‪ ،‬بــا اســتفاده از فنــاوری ای س ـی تی زمیــن را به عنــوان‬ ‫مــادر انســان به شــدت مانیتورینــگ و مراقبــت کنیــم»‪.‬‬ ‫کیوسک‬ ‫‪ Pledgetimes‬منتشر کرد؛‬ ‫چند باور اشتباه درباره کاهش وزن‬ ‫به تازگــی ســایت ‪ Pledgetimes‬در مطلبــی‪ ،‬بــه برخــی‬ ‫باورهــای غلــط کاهــش وزن اشــاره کــرده کــه درحقیقــت‬ ‫در کاهــش وزن هیــچ تاثیــری ندارنــد‪ .‬به گــزارش انــا؛‬ ‫باورهــای بســیاری درمــورد کاهــش وزن میــان افــراد‬ ‫ـتی ان هــا بــرای‬ ‫وجــود دارد کــه اگاهــی از صحــت و درسـ ِ‬ ‫رســیدن بــه نتیجــه مطلــوب‪ ،‬اهمیــت دارد‪ .‬در ادامــه‬ ‫همیــن مطلــب‪ ،‬بــه تعــدادی از باورهــای رایــج اشــتباه‬ ‫دراین بــاره اشــاره می کنیــم‪.‬‬ ‫گرسنگی کشیدن برای کاهش وزن‬ ‫برخــی افــراد براین باورندکــه بــا غذا نخــوردن‪ ،‬وزنشــان‬ ‫کاهــش می یابــد؛ امــا ایــن اتفــاق نمی افتــد‪ .‬درحقیقــت‪،‬‬ ‫بــا غذا نخــوردن‪ ،‬سیســتم متابولیســم بــدن ضعیــف‬ ‫می شــود؛ چراکــه بــرای داشــتن عملکــرد مناســب‪،‬‬ ‫نیــاز بــه تغذیه شــدن دارد‪ .‬همچنیــن بــا غذا نخــوردن‬ ‫ماهیچه هــای بــدن بســیارضعیف شــده و میــزان چربــی‬ ‫کاهــش پیــدا می کنــد و ایــن اشــتباه ترین شــیوه بــرای‬ ‫کاهــش وزن اســت‪.‬‬ ‫کربوهیدرات های چاق کننده و اسیب رسان‬ ‫کربوهیدرات هــا انــرژی الزم بــدن را تامیــن کــرده و قــدرت الزم‬ ‫را دراختیــار مغــز قــرار می دهنــد تــا این بخــش مهــم‪ ،‬عملکــرد‬ ‫مطلــوب را داشــته باشــد‪ .‬کربوهیدرات هــا ســوخت کافــی و‬ ‫موردنیــاز بــدن را تامیــن می کننــد‪.‬‬ ‫چای سبز به مثابه سوزاننده چربی‬ ‫چــای ســبز‪ ،‬حــاوی میــزان کمــی کالری هــا‪ ،‬انتی اکســیدان ها‬ ‫و بســیاری دیگــر از مــواد مغذی ســت‪ .‬همچنیــن؛ ترکیــب‬ ‫‪ EGCG‬موجــود در ان بــرای کاهــش وزن مفیــد اســت؛ امــا‬ ‫میــزان ایــن ترکیــب بســیارناچیز اســت؛ پــس درصورتی کــه‬ ‫روزانــه حــدود ‪ ۱۵‬فنجــان چــای ســبز بنوشــید‪ ،‬درواقــع‪ ،‬یــک‬ ‫نوشــیدنی مضــر بــرای کاهــش وزن مصــرف کرده ایــد‪ .‬بــرای‬ ‫نوشــیدن کالــری‪ ،‬روی ســوزاندن‬ ‫کاهــش وزن بایــد به جــای‬ ‫ِ‬ ‫کالــری تمرکــز کنیــد‪.‬‬ ‫رژیم کتوژنیک؛ بهترین گزینه ممکن‬ ‫ایــن رژیــم بــرای کاهــش چربــی مناســب نیســت؛ زیــرا فــرد‬ ‫نمی توانــد در تمــام عمــر ان را رعایــت کنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬ایــن رژیــم‬ ‫بــرای بیشــتر افرادی کــه به دنبــال چربــی ســوزی هســتند‪ ،‬هرگــز‬ ‫مناســب نیســت‪ .‬همچنیــن ایــن رژیم بــا عــوارض جانبــی همچون‬ ‫افزایــش ســطح کلســترول همــراه اســت‪.‬‬ ‫ کنندگی چربی‬ ‫قدرت چاق‬ ‫ِ‬ ‫مصــرف چربــی ســالم هرگــز موجــب چاقــی نمی شــود‪ .‬چربــی‬ ‫بــرای ترمیــم پوســت‪ ،‬بافت هــا و تولیــد مطلــوب هورمون هــا در‬ ‫بــدن حائزاهمیــت اســت‪.‬‬ ‫خط ِر نان سفیدِ حاوی گلوتن‬ ‫اگــر بــه گلوتــن حساســیت داریــد‪ ،‬بایــد از مصــرف گلوتــن‬ ‫خــودداری کنیــد؛ امــا درصورتی کــه از ســامت کامــل برخورداریــد‪،‬‬ ‫نیــازی بــه حــذف گلوتــن از رژیــم غذایــی نیســت‪.‬‬ ‫ نام انبه و موز‬ ‫متهمینی به ِ‬ ‫هـر دو میــوه سرشــار از فیبــر‪ ،‬انتی اکســیدان و ســایر مــواد مغــذی‬ ‫هســتند و نیــز از مقــدار کافــی کربوهیــدرات برخوردارنــد‪ .‬می تــوان‬ ‫ایــن دو میــوه را مصــرف کــرد؛ امــا ســایر منابــع کربوهیــدرات مانند‬ ‫برنــج و نــان را در رژیــم غذایــی خــود کنتــرل کنیــد‪.‬‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫صغر سنی حیوانات نَر باالی ُنه سال!‬ ‫چرا ایرانی ها وکیل خانوادگی ندارند؟‬ ‫گره هایی که باید با دست باز کرد‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫جامعــه امــروز به گونه ای ســت که به دلیــل پیچیدگی هــا و مشــکالت موجــود در حیطه هــای مختلــف و همچنیــن ازدیــاد پرونده هــا‬ ‫و شــکایت ها و دعــاوی خانوادگــی‪ ،‬وجــود یــک وکیــل بــرای هــر خانــواده ؛ به ویــژه ان دســته کــه بــا چنیــن مشــکالتی دســت وپنجه نــرم‬ ‫می کننــد‪ ،‬ضروری ســت؛ زیــرا هــر خانــواد ه بــا داشــتن وکیــل و بهره منــدی از مشــاوره و کمک هــای او می توانــد قانونــی‪ ،‬از حقــوق خــود‬ ‫دفــاع کنــد‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ البتــه دراین میــان‪ ،‬داشــتن یــک وکیــل حــاذق و مورداعتمــاد بــا وجــود تمــام مزایایــی کــه‬ ‫بــرای هــر خانــواده دارد‪ ،‬مســتلزم شــرایط مالــی مناســب اســت و توجــه کافــی مســئوالن و کارشناســان مربوطــه می توانــد گره گشــای خوبــی‬ ‫بــرای رفــع ایــن مشــکل باشــد‪.‬‬ ‫کمــال رئــوف؛ دادســتان انتظامــی مرکــز وکالی قــوه‬ ‫قضائیــه دررابطه بــا موضــوع ضــرورت وجــود وکیــل‬ ‫حــاذق و مورداعتمــاد بــرای هــر خانــواده ایرانــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«سال هاســت کــه بــا وجــود بحث هــای صورت گرفتــه‬ ‫درخصــوص وجــود وکیــل خانــواده؛ امــا هیچ گونــه قانــون‬ ‫یــا ایین نامــه ای بــرای این منظــور تصویــب نشــده کــه‬ ‫بتوانــد نیازهــای حقوقــی و مشــکالت خانوادگــی موجــود‬ ‫را برطــرف کنــد؛ امــا خوشــبختانه‪ ،‬در قانــون حمایــت‬ ‫خانــواده و براســاس مــاده ‪ ،۱۶‬قانون گــذار اعــام کــرده‬ ‫اســت کــه عالوه بــر هــر دادگاه خانــواده‪ ،‬بایــد یــک مرکــز‬ ‫مشــاوره خانــواده تاســیس شــود تــا وقتــی زوجیــن بــرای‬ ‫حــل اختالف هــای خــود در محاکــم قضائــی حاضــر‬ ‫می شــوند و دعــاوی ان هــا مطــرح می شــود‪ ،‬ایــن مراکــز‪،‬‬ ‫نظــر نهایــی خــود را بــه دادگاه اعــام کننــد»‪ .‬وی بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬اعــام نظــر نهایــی مراکــز مشــاوره خانــواده هــم‬ ‫بدین صــورت انجــام می شــود کــه پــس از طــرح دعــوا‪،‬‬ ‫قاضــی مربوطــه‪ ،‬زوجیــن یــا یکی ازان هــا را به منظــور‬ ‫ســازش میــان طرفیــن‪ ،‬بــه مرکــز مشــاوره خانــواده‬ ‫معرفــی می کنــد تــا کارشــناس های ایــن مرکــز درصــدد‬ ‫رفــع مشــکالت و ارائــه راه حل هــای مناســب بــرای‬ ‫این منظــور براینــد»‪ .‬رئــوف تصریــح کــرد‪« :‬در مراکــز‬ ‫مشــاوره حتمـاً باید مشــاور حقوقــی‪ ،‬مــددکار اجتماعی و‬ ‫همچنیــن مشــاور مذهبــی یــا روانشــناس حضــور داشــته‬ ‫باشــند تــا بــه ارائــه خدمــات و رســیدگی بــه پرونده هــای‬ ‫ارســالی ازطــرف دادگاه بپردازنــد»‪ .‬دادســتان انتظامــی‬ ‫مرکــز وکالی قــوه قضائیــه ادامــه داد‪« :‬مطالعــات خانواده‪،‬‬ ‫روانشناســی‪ ،‬روان پزشــکی‪ ،‬مــددکاری‪ ،‬حقــوق و فقــه و‬ ‫مبانــی حقــوق اســامی؛ از جملــه رشــته های موردنظــر‬ ‫مــاده ‪ ۱۷‬قانــون حمایــت از خانــواده هســتند‪ .‬در قانــون‬ ‫تاکیــد شــده اســت حداقــل نیمــی از اعضــای مراکــز‬ ‫مشــاوره بایــد بانــوان متاهــل باشــند کــه براســاس ایــن‬ ‫مــاده نیــز مرکــز وکال‪ ،‬کارشناســان رســمی و مشــاوران‬ ‫قــوه قضائیــه‪ ،‬اقــدام بــه برگــزاری ازمــون و گزینــش‬ ‫مشــاوران خانــواده کــرده و تــا پایــان امســال‪ ،‬حــدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفــر از این افــراد‪ ،‬بــرای صــدور پروانه هــای مشــاوره‬ ‫گزینــش و امــاده می شــوند»‪ .‬وی بااشــاره به ایین نامــه‬ ‫تعریــف حق الوکالــه افــزود‪« :‬بــا تصویــب ایین نامــه‬ ‫تعریــف حق الوکالــه توســط ریاســت قــوه قضائیــه‪،‬‬ ‫موضــوع پروانه هــای تخصصــی وکالــت بــرای وکال‬ ‫مطــرح می شــود کــه براین اســاس؛ حــدود ‪ ۳۰‬رشــته در‬ ‫مرکــز وکالی قــوه قضائیــه بــرای صــدور پروانــه تخصصی‬ ‫شناســایی شــده اند کــه از جملــه ان هــا بایــد بــه وکیــل‬ ‫خانــواده اشــاره کــرد‪ .‬بدین معنــا کــه وکالی خانــواده بایــد‬ ‫بــرای اخــذ پروانــه تخصصــی‪ ،‬عالوه بــر داشــتن بنیــه‬ ‫علمــی قــوی‪ ،‬حائــز تخصص هــای اخالقــی‪ ،‬عقیدتــی و‬ ‫روانشناســی نیــز باشــند تــا بتواننــد بــا تخصــص علمــی‬ ‫و تجربــی کافــی‪ ،‬بــرای رفــع مشــکالت خانواده هــا قــدم‬ ‫بردارنــد»‪ .‬او باتاکیدبــر وجــود وکیــل در خانواده هــا افــزود‪:‬‬ ‫«هــر خانــواده ای به منظــور انجــام کارهــای حقوقــی‪،‬‬ ‫تجــاری و حتــی ازدواج‪ ،‬بــه یــک وکیــل متخصــص و‬ ‫امیــن نیــاز دارد تــا نه تنهــا بتوانــد کارهــای مربوطــه را‬ ‫به راحتــی پیــش ببــرد؛ بلکــه مشــکالت موجــود را بــا‬ ‫ســهولت برطــرف کنــد کــه این موضــوع در کشــورهای‬ ‫پیشــرفته مشــاهده می شــود؛ به طوری کــه ان هــا‬ ‫مســتمر و مــداوم‪ ،‬از خدمــات مشــاوره ای و وکالتــی‬ ‫بهره منــد می شــوند»‪ .‬دادســتان انتظامــی مرکــز وکالی‬ ‫قــوه قضائیــه تاکیــد کــرد‪« :‬بــرای این منظــور‪ ،‬نماینــده یا‬ ‫سرپرســت خانــواده بــا وکیــل دارای صالحیــت قــراردادی‬ ‫را منعقــد می کنــد تــا هرزمانی کــه یکــی از اعضــای‬ ‫خانــواده بــه مشــاوره یــا پیگیــری پرونــده ای نیــاز داشــت‪،‬‬ ‫وکیــل مزبــور به ســرعت وارد عمــل شــود و اقدامــات‬ ‫الزم را انجــام دهــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬تنظیــم قراردادهــای‬ ‫خریدوفــروش ملــک‪ ،‬خــودرو‪ ،‬بیمــه‪ ،‬تصادف هــا‪،‬‬ ‫ضرب وجــرح و انــواع درگیــری‪ ،‬بازداشــت یکــی از‬ ‫اعضــای خانــواده یــا شــکایت از او‪ ،‬ازدواج و اختالف هــای‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬از مــوارد حقوقــی و قضائی هســتند که ممکن‬ ‫اســت هــر خانــواده ای بــا ان هــا روبــرو شــود؛ لــذا معتقدم‬ ‫عالوه بــر تنظیــم‪ ،‬تدویــن و تصویــب یــک قانــون جامــع‬ ‫بــرای وکیــل خانــواده‪ ،‬بایــد به منظــور اشــنایی مــردم بــا‬ ‫این موضــوع مهــم‪ ،‬اطالع رســانی های الزم نیــز انجــام‬ ‫شــود؛ چراکــه زندگی هــای امــروزی به گونه ای ســت که‬ ‫داشــتن یــک وکیــل متخصــص و امیــن را می طلبــد‬ ‫تــا حــد کافــی از بــروز مشــکالت جلوگیــری شــود»‪.‬‬ ‫دادســتان انتظامــی مرکــز وکالی قــوه قضائیــه بــا ذکــر‬ ‫مثالــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬اگــر پــدر خانــواده ای به عنــوان‬ ‫سرپرســت‪ ،‬قصــد خریــد یــک منزلــی را داشــته باشــد که‬ ‫ممکــن اســت ســرمایه عمــرش باشــد‪ ،‬می توانــد بــا وجود‬ ‫وکیــل موردنظــر از بــروز هرگونــه مشــکلی جلوگیــری‬ ‫لحاضردنیا‬ ‫‪ 10‬مهاجم برترحا ‬ ‫بــا وجــود حضــور تعــداد زیــادی مهاجــم ســطح اول و‬ ‫فوق العــاده در فوتبــال اروپــا‪ ،‬شــاید انتخــاب بهتریــن ان ها‬ ‫کار بســیار دشــواری تلقــی می شــود‪ .‬به گــزارش ورزش‬ ‫ســه؛ بااین حــال برخــی امــار و ارقــام نشــان می دهــد‬ ‫کــه ایــن ‪ 10‬بازیکــن‪ ،‬بهتریــن مهاجمــان حــال حاضــر‬ ‫دنیــا محســوب می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .1‬رابرت لواندوفسکی‬ ‫مهاجــم لهســتانی باشــگاه بایرن مونیــخ طــی‬ ‫یکی‪،‬دو فصــل اخیــر عملکــرد شــگفت انگیزی از خــود‬ ‫ارائــه داده اســت‪ .‬ســال گذشــته به واســطه درخشــش ایــن‬ ‫بازیکــن‪ ،‬بایرن مونیــخ موفــق شــد ســه گانه معــروف را‬ ‫به دســت اورد‪ .‬لواندوفســکی همچنیــن فصــل جدیــد‬ ‫را بــا به ثمررســاندن پنــج گل در ســه مســابقه ابتدایــی‬ ‫فوق العــاده اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ .2‬هری کین‬ ‫اگرچــه ســتاره انگلیســی باشــگاه تاتنهــام در چندماه اخیر‬ ‫دائمــاً بــا مصدومیت هــای متوالــی دســت وپنجه‬ ‫نــرم کــرده؛ امــا بااین حــال‪ ،‬هــرگاه کــه در ترکیــب‬ ‫تیــم لندنــی بــه میــدان رفتــه‪ ،‬بــرای ان هــا مثمرثمــر‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬کیــن در فصــل جدیــد نیــز امــار‬ ‫خیره کننــده ســه گل و شــش پــاس گل را به جــای‬ ‫گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬کریستیانو رونالدو‬ ‫احتیــاج زیــادی بــه تعریــف و تمجیــد از رونالــدو وجــود‬ ‫نــدارد‪ .‬یکــی از باثبات تریــن بازیکنــان تاریــخ فوتبــال در‬ ‫ســن ‪ 35‬ســالگی نیــز همچنــان قدرت نمایــی می کنــد‬ ‫و در ســه دیــدار ابتدایــی یوونتــوس‪ ،‬ســه گل به ثمــر‬ ‫رســانده و یــک پــاس گل نیــز ارســال کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬روملو لوکاکو‬ ‫ایــن مهاجــم بلژیکــی کــه در منچســتریونایتد روزهــای‬ ‫کابــوس واری را پشت ســر گذاشــت‪ ،‬بعــد از انتقــال بــه‬ ‫اینتــر‪ ،‬زیرنظــر انتونیــو کونتــه احیــا شــده و بعــد از ارائــه‬ ‫بازی هــای درخشــان در فصــل گذشــته‪ ،‬فصــل جدیــد را‬ ‫هــم بــا ســه گل زده در ســه مســابقه ابتدایــی نراتــزوری‬ ‫اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ .5‬سرخیو اگوئرو‬ ‫یکــی از بهتریــن بازیکنــان تاریــخ باشــگاه منچسترســیتی‬ ‫در چندماه اخیــر بــا برخــی بدشانســی های ناشــی از‬ ‫مصدومیــت روبــرو شــده؛ امــا درعین حــال هنوزهــم‬ ‫یکــی از بهترین هــا در پســت خــود محســوب می شــود‪.‬‬ ‫‪ .6‬ارلینگ هالند‬ ‫بی شــک او یکــی از اینده دارتریــن بازیکنــان حــال‬ ‫ حاضــر دنیــای فوتبــال محســوب می شــود‪ .‬مهاجــم‬ ‫نــروژی بعــد از درخشــش در ترکیــب ســالزبورگ‪ ،‬حــاال‬ ‫بــا لبــاس زرد دورتمونــد نیــز فوق العــاده عمــل می کنــد‬ ‫و در فصــل جدیــد‪ ،‬چهــار گل و یــک پــاس گل از خــود‬ ‫به ثبــت رســانده اســت‪.‬‬ ‫‪ .7‬کریم بنزما‬ ‫بعــد از جدایــی کریســتیانو رونالــدو از رئال مادرید‪ ،‬شــاهد‬ ‫یــک کریــم بنزمــای کامـ ً‬ ‫ا جدیــد بوده ایــم؛ بازیکنــی کــه‬ ‫تــا پیش ازایــن بیشــتر بــه فکــر خلــق موقعیــت بــود؛ امــا‬ ‫حــاال بــه گل زن اصلــی لــوس بالنکــوس تبدیــل شــده‬ ‫اســت‪ .‬بنزمــا بعــد از لقب گرفتــن به عنــوان بهتریــن‬ ‫گل زن رئــال در فصــل گذشــته‪ ،‬دراین فصــل نیــز یــک‬ ‫گل و یــک پــاس گل را به ثبــت رســانده اســت‪.‬‬ ‫‪ .8‬رائول خیمنز‬ ‫عملکــرد درخشــان مهاجــم مکزیکــی ولورهمپتــون در‬ ‫یکی‪،‬دو فصــل گذشــته باعــث شــد کــه تیم هــای زیــادی‬ ‫خواهــان به خدمت گرفتــن ایــن بازیکــن در نقل وانتقــاالت‬ ‫تابســتانی باشــند امــا او نهایتـاً در جمــع گرگ هــا ماندگار‬ ‫شــد‪ .‬خیمنــز فصــل جدیــد را هــم بــا به ثمررســاندن دو‬ ‫گل در چهــار بــازی ابتدایــی اغــاز کــرده اســت‪.‬‬ ‫‪ .9‬لوئیس سوارز‬ ‫شــاید کســی فکــرش را هــم نمی کــرد کــه یکــی از‬ ‫بهتریــن مهاجمــان دنیــا طــی چندســال اخیر بــه چنیــن‬ ‫شــکل بــدی از بارســلونا جــدا شــود؛ اتفاقی کــه نهایتــاً‬ ‫رخ داد و او در تابســتان راهــی اتلتیکــو مادریــد شــد‪.‬‬ ‫ســوارز امــا در همــان ابتــدا ارزش هــای فوق العــاده خــود‬ ‫را به نمایــش گذاشــت و در ســه مســابقه ابتدایــی بــرای‬ ‫روخــی بالنکــو‪ ،‬دو گل به ثمــر رســاند و یــک پــاس گل‬ ‫نیــز ارســال کــرد‪.‬‬ ‫کنــد؛ یعنــی وکیــل خانــواده می توانــد تنظیــم قــرارداد‬ ‫مذکــور را انجــام دهــد یــا در جلســه فــوق‪ ،‬او را همراهــی‬ ‫کنــد کــه درحال حاضــر نیــز باتوجه بــه گرانــی ملــک و‬ ‫خــودرو‪ ،‬بــه مــردم توصیــه اکیــد می شــود قبــل از انعقــاد‬ ‫قــرارداد خریدوفــروش ملــک یــا خــودرو‪ ،‬حتمـاً بــا وکیل‬ ‫مورداعتمــاد مشــورت کننــد تــا در چنیــن معامله هایــی‬ ‫فریــب افــراد ســودجو را نخورنــد یــا هیچ گونــه مشــکل‬ ‫حقوقــی بــرای ان هــا به وجــود نیایــد و ک ً‬ ‫ال ایین نام ـه ای‬ ‫دررابطه بــا پروانــه تخصصــی خانــواده و مقــررات‬ ‫پراکنــده ای دراین خصــوص وجــود دارد»‪ .‬محمدرضــا‬ ‫رجبــی؛ نایب رئیس کمیســیون حمایــت از وکالی اســتان‬ ‫تهــران و وکیــل دادگســتری نیــز دررابطه بــا مزایــای‬ ‫داشــتن وکیل خانــواده اظهــار کــرد‪« :‬درخصــوص مزایای‬ ‫داشــتن وکیــل خانــواده می تــوان در محورهــای متعــددی‬ ‫صحبــت کــرد کــه ازان جملــه بایــد بــه ارامــش روحــی‬ ‫و روانــی اعضــای خانــواده به عنــوان بنــای نخســتین‬ ‫یــک زندگــی اجتماعــی اشــاره کــرد؛ زیــرا دنیــای امــروز‬ ‫بســیارپیچیده و بــا ســرعت زیــادی درحال پیشــرفت‬ ‫اســت و این موضــوع باعــث تخصصی شــدن تمامــی‬ ‫مباحــث شــده؛ تاجایی کــه حتــی بــه قواعــد و ضوابــط‬ ‫حقوقــی هــم ورود کــرده و دراین راســتا‪ ،‬اگــر یکــی از‬ ‫کارکردهــای حقــوق را حفــظ نظــم اجتماعــی بدانیــم‪،‬‬ ‫حتمـاً بایــد بــرای امــور حقوقــی و راهبــری صحیــح ان ها‬ ‫بــه متخصــص این حــوزه مراجعــه کنیــم»‪ .‬وی بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬ســیر عظیــم پرونده هــای بازشــده در دادگســتری‪،‬‬ ‫بعضــاً موجــب اطالــه دادرسی ســت؛ یعنــی افــراد بایــد‬ ‫ســال ها از پله هــای دادگســتری با الو پاییــن برونــد؛‬ ‫زیــرا ان هــا هیچ گونــه اشــنایی و اطالعاتــی درخصــوص‬ ‫قوانیــن و مقــررات مربوطــه ندارنــد و ازایـن رو‪ ،‬بســیاری از‬ ‫پرونده هــای شــکل گرفته در دادگســتری هــم به خاطــر‬ ‫نداشــتن اشــنایی الزم مــردم بــا قوانیــن و مقــررات‬ ‫مربوطــه اســت؛ چراکــه افــراد از تخصــص الزم‪ ،‬مشــاوره‬ ‫و رایزنی هــای حقوقــی برخــوردار نیســتند»‪ .‬ایــن وکیــل‬ ‫دادگســتری بــا ذکــر مثالــی تصریــح کــرد‪« :‬فــرض کنیم‬ ‫کــه می خواهیــم یــک اپارتمــان خریــداری کنیــم؛ اگــر‬ ‫ایــن کار زیرنظــر یــک متخصــص حقوقــی به منظــور‬ ‫اطمینــان از ســند ان‪ ،‬اینکــه اپارتمــان در رهــن اســت‬ ‫یــا خیــر؟! یــا پایــان کار داشــتن یــا نداشــتن ان انجــام‬ ‫شــود‪ ،‬طبیعت ـاً دغدغــه حقوقــی کمتــری به همــراه دارد‬ ‫‪2‬‬ ‫‪4‬‬ ‫و یــک ارامــش ذهنــی به وجــود می ایــد و دراین میــان‬ ‫نیــز‪ ،‬از شــکل گیری ســیر فزاینــده پرونده هــای حقوقــی‬ ‫در دادگســتری جلوگیــری می شــود»‪ .‬وی گفــت‪« :‬اگــر‬ ‫طــرح وکیــل خانواده در دوره ریاســت ســابق قــوه قضائیه‬ ‫در ســال ‪ ۹۰‬به تصویــب مجلــس می رســید‪ ،‬بســیاری‬ ‫مشــکالت حقوقــی کاهــش پیــدا می کردنــد؛ چراکــه‬ ‫معامله هــای حقوقــی در نظام هــای حقوقــی توســط‬ ‫وکال انجــام می شــود و موکل هــا صرفــاً حق الزحمــه‬ ‫وکیــل را پرداخــت می کننــد و اســوده خاطر بــه ســایر‬ ‫امــور خــود می پردازنــد کــه ایجــاد حــس اعتمــاد میــان‬ ‫طرفیــن معاملــه‪ ،‬خــود باعــث به وجودامــدن امنیــت‬ ‫اقتصــادی نیــز می شــود»‪ .‬وی بااشــاره به احیــای طــرح‬ ‫وکیــل خانــواده ادامــه داد‪« :‬اگــر طــرح وکیــل خانــواده‬ ‫احیــا شــود‪ ،‬بســیارمفید و موثــر اســت؛ امــا بــرای تحقــق‬ ‫ایــن امــر‪ ،‬بایــد مقتضیــات و مصالــح الزم فراهــم شــود‬ ‫کــه الزمــه ان‪ ،‬بیمــه وکالــت اســت؛ چراکــه معمــوالً‬ ‫هزینه هــای وکالــت؛ به ویــژه در وضعیــت اقتصــادی‬ ‫فعلــی‪ ،‬یــک هزینــه ســربار بــرای خانواده هاســت کــه‬ ‫می تــوان موسســه هایی را بــرای بیمــه وکالــت و‬ ‫خدمــات حقوقــی درراســتای ارائــه مشــاوره های اســان‬ ‫و ارزان قیمــت تاســیس کــرد»‪ .‬ایــن وکیــل دادگســتری‬ ‫افــزود‪« :‬فرهنــگ وکالــت بایــد در کشــور مــا جــا بیفتــد‬ ‫کــه اگــر تمــام ایــن مقدمه هــا فراهــم شــود‪ ،‬می تــوان‬ ‫از مزایــای طــرح وکالــت خانــواده برخــوردار شــد کــه‬ ‫به دنبــال ان‪ ،‬جامعــه نیــز بــه ثبــات خواهــد رســید و‬ ‫از دغدغه هــای خانواده هــا هــم کاســته می شــود؛‬ ‫درنتیجــه‪ ،‬بــا رفــع مشــکالت حقوقــی‪ ،‬ثبــات و امنیــت‬ ‫اقتصــادی نیــز قــوام پیــدا می کنــد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«کانون هــای وکال می تواننــد بــرای افــراد بی بضاعــت‪،‬‬ ‫وکالی معاضدتــی بپذیرنــد کــه اکنــون ایــن امــکان در‬ ‫کانــون وکال و مرکــز وکالی قــوه قضائیــه فراهــم اســت؛‬ ‫امــا تــا ابــزار و زمینه هــای وکالــت خانــواده تحقــق نیابند‬ ‫و زیرســاخت های موجــود به وجــود نیاینــد‪ ،‬این مهــم‬ ‫صــورت نمی گیــرد»‪ .‬رجبــی گفــت‪« :‬مــردم‪ ،‬وکالــت را‬ ‫یــک شــغل تجملــی و گــران می داننــد و هزینه هــای‬ ‫مــازادی را بــرای ان تصــور می کننــد؛ مثـ ً‬ ‫ا چندی پیــش‪،‬‬ ‫ی اســتفاده نکرده بــود‪ ،‬به‬ ‫شــرکتی کــه از مشــاوره حقوقـ ‬ ‫دفتــرم مراجعــه کــرد‪ .‬مســئله پیش پاافتــاده و ســاده ای‬ ‫بــرای ان هــا بســیار چالش برانگیــز شــده بــود کــه‬ ‫می توانســتند پیــش از وقــوع اتفــاق‪ ،‬بــا وکیــل مشــورت‬ ‫ی الزم‪،‬‬ ‫کننــد و به دلیــل نداشــتن اطالعــات و اگاهــ ‬ ‫خودشــان بــه بــروز مشــکالت متعــددی دامــن نزننــد»‪.‬‬ ‫وی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪« :‬هزینه هــای وکالــت‬ ‫خانــواده‪ ،‬هزینــه نیســت و به واقــع‪ ،‬می تــوان گفــت‬ ‫به نوعــی پس انــداز بــرای اینــده اســت کــه از ضــرر‬ ‫مضاعــف بــرای خانواده هــا جلوگیــری می کنــد»‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪ .10‬جیمی واردی‬ ‫ایــن ســتاره انگلیســی‪ ،‬بازیکنــی بــود کــه شــاید‬ ‫این ســال ها کمتــر از انچــه حقــش بــوده اســت‪ ،‬بــه‬ ‫عملکــرد درخشــانش پرداختــه شــده‪ .‬ایــن بازیکــن‬ ‫همــواره طــی فصــول اخیــر در بیــن بهتریــن گل زنــان‬ ‫لیــگ برتــر انگلیــس قــرار داشــته و در فصــل جدیــد نیــز‬ ‫تابه اینجــا پنج بــار بــرای لسترســیتی موفــق بــه گل زنــی‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫این روزهــا کــه عفونــت خبــری در فضــای مجــازی زیــاد شــده‪ ،‬بایــد مراقــب باشــیم تــا اخبــار‬ ‫جعلــی مــا را تحت تاثیــر قــرار ندهنــد؛ امــا اگــر ایــن البـه ال شــنیدید یــا مشــاهده فرمودیــد‬ ‫کــه حیوانــات جنــگل به صــورت گل ـه ای بــرای صغــر ســنی‪ ،‬اعمــال جراحــی زیبایــی یــا‬ ‫حتــی تغییــر جنســیت بــه مراکــز مجــاز و غیرمجــاز هجــوم اوردنــد‪ ،‬اصـ ًا تعجــب نکنیــد؛‬ ‫چراکــه اخیــرا ً دوســتان بخشــنامه صــادر کرده انــد کــه شــکار حیــوان نــر بــاالی نُه ســال‬ ‫عیــن صــاح اســت و ایــن حیوانــات بــرای زیســتن چنــد صبــاح بیشــتر‪ ،‬مجبورنــد بــه هــر‬ ‫خفتــی تــن دردهنــد! خــدا بــه مســئوالن محیــط زیســت خیــر عطــا کنــد ‪ ...‬بنــدگان خــدا‬ ‫در این گیــرودار کرونــا کــه همــه ادارات نیم بنــد و از راه دور‪ ،‬بــه ضــرب وزور خدمــات ارائــه‬ ‫می کننــد و بابــت تــرس از همه گیــری حتــی جلســات مهمــی همچــون ســران ســه قــوه‬ ‫لغــو می شــود‪ ،‬دوســتان بــه فکــر طبیعــت و محیــط زیســت و شــکارچیان عزیــز هســتند‬ ‫تــا مبــادا عیششــان منغــص شــود! اصــل خبــر به روایــت جرایــد‪ :‬به گــزارش گــروه اجتماعــی‬ ‫خبرگــزاری تســنیم به نقــل از پایــگاه اطالع رســانی ســازمان حفاظــت محیــط زیســت؛‬ ‫رئیــس ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بااشــاره به قاچــاق حیات وحــش و شــکار غیرمجــاز‬ ‫حیوانــات اظهــار کــرد‪« :‬تمــام تصمیمــات در حــوزه حیات وحــش برمبنــای کارشناســی دقیق‬ ‫و مطابــق قانــون انجــام می شــوند و ســازمان محیــط زیســت هیــچ تخلفــی نکــرده اســت»‪.‬‬ ‫عیســی کالنتــری دربــاره چرایــی تعییــن نُه ســاله بودن عمــر مفیــد حیوانــات بــرای شــکار‬ ‫بــه خبرنــگار «جوان انالیــن» می گویــد‪« :‬حیواناتــی همچــون گــوزن و قــوچ بعــد از نُه ســال‬ ‫کارایــی زیــادی ندارنــد‪ .‬ایــن حیوانــات معمــوالً در ســن بــاال بیمــار می شــوند یــا حیوانــات‬ ‫جوان تــر را از گلــه دور می کننــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬برمبنــای کارشناســی؛ هرســال تعــدادی‬ ‫مجــوز شــکار بــرای شــکارچیان داخلــی و خارجــی صــادر می شــود و حیوانــات نــر کــه بــاالی‬ ‫نُه ســال عمــر دارنــد‪ ،‬می تواننــد شــکار شــوند؛ زیــرا عمــر مفیــد هــر حیــوان ‪ 10‬تــا ‪ 11‬ســال‬ ‫اســت‪ .‬افرادی کــه پروانــه شــکار دارنــد به همــراه محیط بــان بــه محل هــای تعیین شــده‬ ‫می رونــد و بــا دوربیــن حیوانــات بــا ســن بیــش از نُه ســال را انتخــاب و شــکار می کننــد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکــه در ســال گذشــته‪ ،‬مجــوز شــکار ‪ 250‬راس حیــوان صــادر شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«تعــدادی از شــکارچیان متقاضــی خارجــی هســتند و در مقابــل هــر راس حیــوان حــدود‬ ‫‪ 20‬دالر می پردازنــد و محیط بانــان مــا بــه ان هــا می گوینــد کــه حــق دارنــد چــه حیوانــی‬ ‫را شــکار کننــد»‪ .‬دقت نظــر و عمــق مبنــای علمــی تصمیمــات را مالحظــه فرمودیــد؟! بــاور‬ ‫بفرماییــد ادم البـه الی ایــن فرمایشــات وقتــی کلمــه «کار کارشناســی دقیــق» را می شــنود‪،‬‬ ‫می خواهــد زمیــن را گاز بگیــرد و از شــعف زوزه بکشــد! چندســال قبل هــم یکــی از مدیــران‬ ‫ارشــد محیــط زیســت افاضــه فرمــوده بودند کــه شــکارچیان فقــط حیواناتــی را کــه دارای ژن‬ ‫بــد و خصلــت معیــوب هســتند‪ ،‬می کشــند کــه عیــب و نقــص ژن ان هــا بــه دیگــر همنوعــان‬ ‫خــود منتقــل نشــود! البتــه در جریــان هســتید کــه شــکارچیان دارای علم شــهودی هســتند و‬ ‫از راه دور قــادر بــه تشــخیص ســن‪ ،‬جنســیت‪ ،‬مقطــع تحصیلــی‪ ،‬ژن بــد و خصلــت معیــوب و‬ ‫ســایر ویژگی هــای فــردی حیوانــات هســتند! ان هــم فقــط حیوانــات حالل گوشــت نظیــر بــز‬ ‫کوهــی‪ ،‬کل‪ ،‬میــش‪ ،‬مــارال‪ ،‬غــزال ‪ ...‬بنابرایــن‪ ،‬اصـ ًا نیــاز نیســت مزاحــم وقــت محیط بانــان‬ ‫شــویم تــا ان هــا بــا دوربیــن تعییــن ســن کننــد؛ چــون اگــر قــرار باشــد بــا هــر گــروه یــک‬ ‫محیط بــان اعــزام شــود‪ ،‬هــم ان بنــدگان خــدا از کار و زندگــی می افتنــد و هــم ممکــن اســت‬ ‫الی دسـت وپا باشــند! فقــط تاجایی کــه مــا یادمــان اســت‪ ،‬ایــن دوســتان فرمــوده بودنــد کــه‬ ‫حتــی اگــر جنــگل اتــش بگیــرد‪ ،‬خــودش را احیــاء می کنــد؛ امــا نوبــت بــه حیوانــات جنــگل‬ ‫کــه رســید‪ ،‬بایــد ان هــا را قلع وقمــع کنیــم؛ چــون عمــر مفیدشــان تمــام شــده و صرفــه‬ ‫اقتصــادی ندارنــد! عجیــب نیســت؟!‬ ‫اینفوگراف‬ ‫بچه های کدام کشورها از زندگی راضی ترند؟‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫احتمــاالً این روزهــا کــه ویــروس کرونــا عرصــه را بــر زندگــی همــه احــاد جامعــه در‬ ‫همــه کشــورها ســخت تر کــرده‪ ،‬کــودکان نیازمن ـ ِد رســیدگی بیشــتر ازســویِ والدیــن‬ ‫هســتند و بایــد بیش ازپیــش بــه ســامت روان ان هــا توجــه کــرد‪ .‬دراین زمینــه‪،‬‬ ‫کارشناســان «یونیســف» عنــوان کرده انــد کــه گــذران وقــت دونفــره‪ ،‬ایجــاد فضــای‬ ‫مثبــت‪ ،‬برنامه ریــزی‪ ،‬دقــت بــه تکانه هــا و بد رفتــاری کــودکان‪ ،‬حفــظ ارامــش و کنتــرل‬ ‫اســترس و صحبــت دربــار ه ویــروس کرونــا؛ می توانــد بــه بهبــود شــرایط روانــی ان هــا‬ ‫کمــک کنــد‪ .‬حفــظ خونســردی و ایجــاد محیــط مثبــت در مواقعی کــه برخــی رفتارهای‬ ‫کــودکان یــا نوجوانــان مــا را خشــمگین می ســازند‪ ،‬کار دشواری ســت‪ .‬اغلــب بــا گفتــن‬ ‫جملــه «ای ـن کار را نکــن!» موضــوع را خاتمــه می دهیــم؛ امــا اگــر بــا کــودکان تعامــل‬ ‫مثبــت داشــته باشــیم و کارهــای خــوب ان هــا را تحســین کنیــم‪ ،‬احتمــال انجــام انچــه‬ ‫تقاضــا می کنیــم‪ ،‬بسیاربیشــتر اســت‪ .‬وقتــی می خواهیــد بــه کــودک خــود بگوییــد‬ ‫چـه کاری را انجــام بدهــد‪ ،‬از کلمــات مثبــت اســتفاده کنیــد؛ ماننـ ِد «لطفـاً لباس هایــت‬ ‫را جمــع کــن» به جای انکــه مثــ ً‬ ‫ا بگوییــد‪« :‬همه جــا را به هــم نریــز!» فریاد کشــیدن‬ ‫بــر ســر کــودک‪ ،‬تنهــا باعــث ایجــاد اســترس و عصبانیــت بیشــتر در شــما و کــودک‬ ‫می شــود‪ .‬بــا صــدا زدن اســم کــودک‪ ،‬توجــه او را بــه خودتــان جلــب و ســپس بــا لحــن‬ ‫ارام صحبــت کنیــد‪ .‬وقتــی کــودک یــا نوجــوان‪ ،‬رفتــار مثبتــی انجــام داده‪ ،‬او را تحســین‬ ‫کنیــد‪ .‬ممکــن اســت چیــزی بــروز ندهــد؛ امــا خواهیــد دیــد کــه همــان کار خــوب را‬ ‫اطمینان خاطــر خواهــد داد کــه شــما بــه او‬ ‫دوبــاره تکــرار خواهــد کــرد‪ .‬ایـن کار بــه وی‬ ‫ِ‬ ‫توجــه داریــد و اهمیــت می دهیــد‪ .‬بهتــر اســت کــه واقع بیــن باشــید؛ ایــا کــودک شــما‬ ‫قــادر اســت کاری را کــه از او می خواهیــد‪ ،‬انجــام بدهــد؟ واقع ـاً تمــام روز ســاکت ماندن‬ ‫در منــزل بــرای کــودک‪ ،‬کار مشکلی ســت؛ امــا شــاید بتوانــد بــرای ‪ ۱۵‬دقیقــه کــه شــما‬ ‫بــا تلفــن صحبــت می کنیــد‪ ،‬ســکوت را رعایــت کنــد‪ .‬بــه نوجــوان خــود کمــک کنیــد‬ ‫تــا ارتباطــات خــود را حفــظ کنــد‪ .‬نوجوانــان نیــاز دارنــد بــا دوســتان خــود در ارتبــاط‬ ‫باقــی بماننــد‪ .‬بــه او کمــک کنیــد بــا اســتفاده از رســانه های اجتماعــی یــا ســایر راه هــای‬ ‫ایمــن‪ ،‬بــا دوســتان خــود ارتبــاط برقــرار کنــد‪ .‬می توانیــد ایـن کار را باهــم انجــام دهیــد‪.‬‬ ‫همراهــی بهتریــن کار اســت؛ بــاور کنیــد پــول و امکانــات گرچــه کمک کننــده هســتند؛‬ ‫ تاریــخ ‪ 4‬ســپتامبر‬ ‫امــا همه چیــز نیســتند‪ .‬گــزارش جدیــد ‪ Unicef‬کــه نتایــج ان به‬ ‫ِ‬ ‫‪ 2020‬در مجموعــه داده پــردازیِ ‪ Statista‬منتشــر شــده اســت؛ نشــان می دهــد کــه‬ ‫کــودکان ســاکن در جوامــع مرفــه‪ ،‬بــا انــواع مشــکالت روانــی مواجــه هســتند و اگرچــه‬ ‫ـی مطلــوب و فرصت هــای‬ ‫وضعیــت خوبــی ازنظ ـ ِر رفاهــی دارنــد؛ امــا در زیســت روانـ ِ‬ ‫مناســب جهـ ِ‬ ‫قابل توجهــی روبـه رو‬ ‫ـت توســعه مهارت هــای فــردیِ خــود‪ ،‬بــا کمبودهــای ِ‬ ‫بوده انــد‪ .‬البتــه تمرکــز ایــن پژوهــش تنهــا بــر ‪ 41‬کشــور بــا رونــق اقتصــادی خــوب‬ ‫بــوده و بــه رده بنــدیِ ان هــا برمبنــایِ ســطح رضایــت بچه هــا از زندگــی در انجاهــا‬ ‫پرداختــه‪ .‬نتایــج ایــن بررســی نشــان داده کــه بیشــترین احســاس رضایــت از زندگــی‬ ‫بــرای کــودکان تــا ‪15‬ســال‪ ،‬متعلــق بــه «هلنــد» بــوده؛ به این ترتیــب کــه ‪90‬درصــد از‬ ‫شــرکت کنندگان در ایــن نظرســنجی از ایــن جغرافیــا‪ ،‬از وضعیــت خــود ابراز خوشــنودی‬ ‫کرده انــد‪ .‬جالب انکــه در رده دوم فهرســت‪ ،‬بــه بچه هــای «مکزیــک» می رســیم (بــا‬ ‫قابل قیــاس‬ ‫‪86‬درصــد جمعیــت کــودک رضایتمنــد) کــه به لحــاظِ وضعیــت اقتصــادی‪ِ ،‬‬ ‫بــا بســیاری از کشــورهای ثروتمنــد نیســت؛ کما اینکــه حتــی «ســوئیس» و «فنالنــد»‬ ‫ عنــوان کشــورهایی کــه همیشــه در امــر اختصــاص منابــع و امکانــات بــه‬ ‫را به‬ ‫ِ‬ ‫کــودکان‪ ،‬جــزو پیشــروها بودنــد‪ ،‬پشتِ ســر گذاشــته اســت‪.‬‬ ‫‪90‬درصد‬ ‫‪86‬درصد‬ ‫‪85‬درصد‬ ‫‪85‬درصد‬ ‫‪82‬درصد‬ ‫‪82‬درصد‬ ‫‪82‬درصد‬ ‫‪82‬درصد‬ ‫هلند‬ ‫مکزیک‬ ‫رومانی‬ ‫فنالند‬ ‫کرواسی‬ ‫سوئیس‬ ‫اسپانیا‬ ‫لیتوانی‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول (اتومبیل)‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 139904006223000024‬امــوال منقــول بــه شــرح ذیــل‪،‬‬ ‫یــک دســتگاه خــودرو ســواری پیــکان مــدل ‪ 1380‬بــه شــماره انتظامــی ایــران ‪639 -32‬م‪86‬‬ ‫متعلــق بــه اقــای ســجاد رضائــی کــه برابــر نامــه ‪ 1399/02/09-99/98‬پلیــس راهــور توقیــف‬ ‫و بــه پارکینــگ منتقــل شــده اســت و طبــق نظــر مــورخ ‪ 1399/04/17‬کارشــناس بــه مبلــغ‬ ‫‪ 110/000/000‬ریــال ارزیابــی شــده‪ ،‬از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬مــورخ ‪ 1399/08/14‬در اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک کاشــمر واحــد اجــرا واقــع در خیابــان خرمشــهر‪ ،‬کوچــه شــهیدعازم‪،‬‬ ‫مقابــل اســتادیوم ورزشــی از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ ‪110/000/000‬‬ ‫ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه می شــود و کلیــه هزینه هــای‬ ‫قانونــی بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیم عشــر و حــق مزایــده نقــدا ً وصــول خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ضمنـاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی اعــام گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در‬ ‫همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/07/27 :‬‬ ‫محمد محمدزاده‪ ،‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کاشمر‬ ‫م الف ‪138‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی حــوزه ثبــت تایبــاد‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬امــاک متقاضیــان کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک‬ ‫قانــون مذکــور مســتقر در بخــش ‪ 14‬مشــهد واحــد ثبتــی شهرســتان تایبــاد مــورد رســیدگی و‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض ان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه‬ ‫شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪ :‬اقــای غالمرســول مالمحمــدی فرزنــد غالمرضــا بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 11‬کــد ملــی ‪ 0749492457‬صــادره از تایبــاد در ششــدانگ یــک دربنــد مغــازه بــه مســاحت‬ ‫‪ 38/17‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 3335‬فرعــی از ‪ 250‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش‬ ‫‪ 14‬مشــهد حــوزه ثبــت ملــک تایبــاد از محــل تمامــت مالکیــت متقاضــی و قســمتی از پــاک‬ ‫کالســه ‪ .98-88‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه کثیراالنتشــار منتشــر تــا درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی تــا‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪.‬‬ ‫معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه‬ ‫دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد‬ ‫کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه‬ ‫اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه‬ ‫عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/08/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/27 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه خانــم لیــا غرویــان برابــر تقاضانامــه شــماره ‪ 15774‬مورخــه ‪1399/07/16‬‬ ‫منضــم بــه دو بــرگ گواهــی استشــهادیه و شــهادت شــهود تقاضــای المثنــی نوبــت اول را نمــوده‬ ‫و مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت س ـه دانگ یکبــاب اپارتمــان تحــت پــاک ‪ 683‬فرعــی از ‪4‬‬ ‫اصلــی بخــش ‪ 12‬نیشــابور بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده کــه بــه حکایــت دفتــر امــاک‬ ‫ششــدانگ پــاک فــوق در دفتــر ‪ 224‬صفحــه ‪ 274‬بنــام محمدیاســر خطیـب زاده ثبــت و ســپس‬ ‫طــی نقــل و انتقــاالت متعــدد سـه دانگ مشــاع از ششــدانگ در ذیــل دفتــر الکترونیــک شــماره‬ ‫‪ 139620306005005978‬بــا شــماره چاپــی ‪154573‬ب‪ 95‬بــه مالکیــت خانــم لیــا غرویــان‬ ‫منتقــل و ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده و دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی‬ ‫نــدارد‪ .‬لــذا چنانچــه ســند مالکیــت مزبــور جهــت انجــام هرگونــه معامل ـه ای بــه ان دفترخانــه‬ ‫ارائــه گردیــد از انجــام معاملــه خــودداری‪ ،‬ســند مربوطــه را اخــذ و جهــت ابطــال بــه ایــن اداره‬ ‫ارســال فرمائیــد‪ .‬لــذا بــه اســتناد مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت اگهــی‬ ‫و متذکــر می گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده یــا مدعــی‬ ‫وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد بایســتی ظــرف ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار اگهــی اعتــراض‬ ‫کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫نمایــد‪ .‬درصــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه‬ ‫ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان‬ ‫بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/07/27 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور‬ ‫اگهی ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانبــان علی اکبــر زارع و حســین زارع و خانــم لیــا حیدری قشــاق بــه وکالــت علی اکبــر‬ ‫زارع مالکیــن پانــزده صــدم ســهم مشــاع از هشــتصد و ده ســهم عرصــه و اعیــان‪ -‬صــد و پنجــاه‬ ‫و ســه فرعــی از هشــتاد و چهــار اصلــی پــاک ثبتــی شــماره فرعــی ‪ 153‬اصلــی ‪ 84‬بخــش‬ ‫ثبتــی کهریــزک واقــع در قریــه قیصرابــاد بــه نشــانی اتوبــان قــم‪ ،‬بعــد از عوارضــی‪ ،‬خروجــی‬ ‫‪ 3‬زیرگــذر‪ ،‬بیــن روســتای قیصرابــاد و جهان ابــاد موضــوع اســناد مالکیــت شــماره ‪ 420315‬و‬ ‫‪ 420316‬صــادره بــه تاریــخ ‪ 1398/01/31‬بــه متــراژ ‪ 3000‬مترمربــع‪ ،‬موضــوع ســند مالکیــت‬ ‫شــماره ‪ 528507‬صــادره بــه تاریــخ ‪ 1396/04/10‬بــه متــراژ ‪ 2000‬مترمربــع متقاضــی تعییــن‬ ‫بســتر و حریــم رودخانــه‪ /‬مســیل‪ /‬نهــر رود کــن و قنــات کوچــک در داخــل و مجــاورت پــاک‬ ‫ثبتــی فوق الذکــر می باشــم و حســب اعــام امــور اب شــهرری براســاس ضوابــط و مقــررات‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬مهر ‪ - 1399‬شماره ‪2091‬‬ ‫جــاری تعییــن بســتر و حریــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی در امــور اب و تکمیــل‬ ‫پرونــده می باشــد‪ .‬لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی تقاضــا می شــود بــا دردســت داشــتن مــدارک‬ ‫مالکیــت خــود‪ ،‬ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از مــدت انتشــار اگهــی بــه امــور منابــع اب شــهرری بــه‬ ‫نشــانی میــدان شــهرری‪ ،‬ابتــدای جــاده قــم‪ ،‬خیابــان شــهید بغــدادی‪ ،‬نبــش کوچــه ازادان‪،‬‬ ‫پــاک ‪ 1‬مراجعــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت عــدم مراجعــه مالکیــن مشــاعی ظــرف مــدت مقــرر‬ ‫فــوق مانــع اقدامــات شــرکت اب منطقـه ای تهــران (امــور اب شــهرری) نبــوده و بســتر و حریــم‬ ‫اعالمــی بــرای کلیــه مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/08/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/27 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای محمــود زنده گانــی طــی وکالتنامــه شــماره ‪ 4929‬مورخــه ‪1399/04/31‬‬ ‫وکالت ـاً از طــرف احــدی از ورثــه خانــم صدیقــه گالبتونــی و برابــر تقاضانامــه شــماره ‪13763‬‬ ‫مورخــه ‪ 1399/06/23‬منضــم بــه دو بــرگ گواهــی استشــهادیه و شــهادت شــهود تقاضــای‬ ‫المثنــی نوبــت دوم را نمــوده و مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ‬ ‫تحــت پــاک ‪ 237‬فرعــی از ‪ 9‬اصلــی بخــش ‪ 12‬نیشــابور مفقــود گردیــده کــه بــه حکایــت‬ ‫دفتــر امــاک ســند مالکیــت المثنــی ششــدانگ بشــماره چاپــی ‪779335‬ب‪ 98‬در دفتــر‬ ‫الکترونیکــی بــه شــماره ‪ 139820306005008981‬بــه نــام خانــم صدیقــه گالبتونــی ثبــت و‬ ‫ســند صــادر و تســلیم گردیــده اســت‪ .‬دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد‪ .‬لــذا چنانچــه‬ ‫ســند مالکیــت مزبــور جهــت انجــام هرگونــه معاملـه ای بــه ان دفترخانــه ارائــه گردیــد از انجــام‬ ‫معاملــه خــودداری‪ ،‬ســند مربوطــه را اخــذ و جهــت ابطــال بــه ایــن اداره ارســال فرمائیــد‪ .‬لــذا‬ ‫بــه اســتناد تبصــره ‪ 5‬مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت اگهــی و متذکــر‬ ‫می گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معامل ـه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود‬ ‫ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد بایســتی ظــرف ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار اگهــی اعتــراض کتبــی‬ ‫خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‪.‬‬ ‫درصــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند‬ ‫مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه‬ ‫متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/07/27 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نیشابور‬ ‫م الف ‪4958‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪139960306005005298‬‬ ‫مــورخ ‪ 1399/07/07‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫نیشــابور تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ابراهیــم ریونــدی فرزنــد علی اصغــر نســبت بــه‬ ‫ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 107/27‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ 19‬فرعــی از‬ ‫‪ 38‬اصلــی واقــع در اراضــی گذرشاه پســند بخــش ‪ 12‬حــوزه ثبــت ملــک نیشــابور خریــداری از‬ ‫مالــک رســمی اقــای محمــود موسوی نیشــابوری فرزنــد حســن محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه‬ ‫موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق‬ ‫ایــن روزنامــه و محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت‬ ‫موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل‬ ‫نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره‬ ‫ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/08/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/27 :‬‬ ‫علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور‬ ‫م الف ‪5347‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز اتومبیــل ســواری پــژو پرشــیا مــدل ‪ 1379‬بــه شــماره پــاک ایــران ‪281 -42‬ص‪71‬‬ ‫و شــماره موتــور ‪ 22827905186‬و شــماره شاســی ‪ 79805113‬بــه مالکیــت نیمــا یحیائــی‬ ‫مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و بــرگ ســبز موتورســیکلت راهــان ‪ 125CDI‬مــدل ‪ 1394‬بــه شــماره پــاک ایــران‬ ‫‪ 26818-774‬و شــماره موتــور ‪ 0125NEA144324‬و شــماره شاســی ‪ NEA***125R9481822‬بــه‬ ‫مالکیــت عبداالحــد دفاعــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و بــرگ ســبز و بیمه نامــه اتومبیــل ســواری پــژو ‪ 405GLX‬مــدل ‪ 1391‬بــه شــماره‬ ‫پــاک ایــران ‪638 -32‬ب‪ 46‬و شــماره موتــور ‪ 12491014438‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ NAAM01CA9CF383681‬بــه مالکیــت هاشــم اســماعیلی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬امــاک متقاضیــان کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در بخــش ‪14‬‬ ‫مشــهد واحــد ثبتــی شهرســتان تایبــاد مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض ان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪ :‬خانــم اعظــم رهاب رجائــی فرزنــد غالمرضــا‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 781‬کــد ملــی ‪ 0942891384‬صــادره از مشــهد در ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی دو طبقــه بــه مســاحت ‪ 81/10‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 37‬فرعــی از ‪ 251‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش‬ ‫‪ 14‬مشــهد حــوزه ثبــت ملــک تایبــاد از محــل قســمتی از مالکیــت رســمی و مشــاعی یارمحمــد دوسـت محمدی و قســمتی از پــاک کالســه ‪ .99-152‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه کثیراالنتشــار منتشــر تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم‬ ‫دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت‬ ‫قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/08/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/27 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد‬ ‫مزایده‬ ‫بــه موجــب دادخواســت اجــرای حکــم مربوطــه بــه شــماره دادنامه هــای شــماره ‪ 9409978330401087‬مورخــه ‪ 1394/10/10‬ایــن دادگاه کــه بــه موجــب دادنامــه شــماره ‪ 950390‬مورخــه ‪1395/05/25‬‬ ‫صــادره از شــعبه دهــم دادگاه تجدیدنظــر کرمانشــاه کــه درخصــوص تقســیم ماتــرک قطعیــت یافتــه اســت و همچنیــن دادنامــه شــماره ‪ 950618‬مورخــه ‪ 1395/08/03‬و دادنامــه شــماره ‪ 950966‬مورخــه‬ ‫‪ 1395/11/16‬و دادنامــه شــماره ‪ 960009‬مورخــه ‪ 1396/01/08‬صــادره از شــعبه دهــم تجدیدنظــر و همچنیــن دادنامــه شــماره ‪ 960145‬مورخــه ‪ 1396/02/25‬کــه بــه موجــب دادنامــه شــماره ‪960524‬‬ ‫مورخــه ‪ 1396/05/16‬شــعبه دهــم تجدیدنظــر کرمانشــاه درخصــوص مطالبــه اجره المثــل قطعیــت حاصــل نمــوده اســت‪ ،‬محکوم علیهــم‪ -۱ :‬غالمرضــا حاصلــی فرزنــد عبــاس ‪ -۲‬محمدرضــا حاصلــی فرزنــد‬ ‫عبــاس‪ ،‬درخصــوص تقســیم ماتــرک محکومنــد بــه فــروش ماتــرک بــه شــرح و کیفیتــی کــه در نظریــه کارشــناس امــده صــادر تــا از بهــای حاصــل از فــروش ابتــدا دیونــی کــه بــه ترکــه تعلــق دارد وفــق مــاده‬ ‫‪ 869‬از ان پرداخــت و از باقیمانــده ان یــک هشــتم بــه زوجــه متوفــی و بــه هــر کــدام از وراث ذکــور دو ســیزدهم و بــه هــر کــدام از وراث انــاث یــک ســیزدهم پرداخــت نمایــد‪ .‬ضمــن اینکــه فراینــد فــروش‬ ‫بــه طریقــه عــادی خواهــد بــود مگــر احــدی از وراث درخواســت فــروش بــه طریقــه مزایــده نمایــد کــه انــگاه عملیــات فــروش بــه طریقــه مســاعده برگــزار می گــردد و خوانــدگان مکلفنــد مبلــغ ‪13000000‬‬ ‫ریــال بابــت حق الزحمــه کارشــناس بــه صــورت مســاوی در حــق خواهــان‪ -1 :‬عبدالرضــا حاصلــی فرزنــد عبــاس ‪ -٢‬نصــرت حاصلــی فرزنــد عبــاس ‪ -3‬اخضــر حاصلــی فرزنــد عبــاس ‪ -4‬مجتبــی مــرادی فرزنــد‬ ‫همه مــراد ‪ -5‬شــهناز حاصلــی فرزنــد عبــاس ‪ -6‬فاطمــه حاصلــی فرزنــد عبــاس ‪ -7‬عــزت ســهامی فرزنــد مصطفی حیــدر ‪ -8‬فرحنــاز حاصلــی فرزنــد عبــاس محکومنــد و محکوم علیهــم را نیــز بابــت نیــم‬ ‫عشــر دولتــی بابــت تقســیم ماتــرک بــه پرداخــت یــک میلیــون ریــال هــم در حــق صنــدوق دولــت محکومنــد و درخصــوص قســمت دوم رای مبنــی بــر مطالبــه اجرت المثــل کــه حکــم بــه محکومیــت اقایــان‬ ‫غالمرضــا حاصلــی و محمدرضــا حاصلــی بــه پرداخــت مبالــغ فــوق در متــن حکــم اجرت المثــل بابــت اصــل خواســته نیــز در حــق خواهان هــا محکومنــد و خواننــدگان مکلفنــد بــه مبلــغ ‪ 7590000‬ریــال‬ ‫بابــت هزینــه دادرســی و مبلــغ ‪ 10166888‬ریــال هــم بابــت حق الوکالــه وکیــل در حــق خواهان هــا محکومنــد و خوانــدگان را نیــز بابــت نیــم عشــر دولتــی در بــاب اجرت المثــل بــه پرداخــت ‪17889936‬‬ ‫ریــال نیــز در حــق صنــدوق دولــت محکومنــد‪ .‬کــه حســب درخواســت موضــوع بــه کارشناســی ارجــاع کــه نظریــه کارشناســی بــه شــرح ذیــل می باشــد‪( .‬نظریــه کارشــناس راه و ســاختمان)‪ :‬ماتــرک‬ ‫مرحــوم عبــاس حاصلــی دو ملــک مســکونی در دو مــکان متفــاوت می باشــد کــه توســط احــدی از فــراز از انهــا بازدیــد و معاینــه بــه عمــل امــد کــه شــامل‪ -1 :‬یــک واحــد ســاختمان ویالیــی واقــع در شهرســتان‬ ‫اســام ابــاد غــرب‪ ،‬محلــه شــهریار شــهر‪ ،‬خیابــان شــهیدنامجو‪ ،‬نبــش کوچــه ســوم گــزارش دســت چــپ کدپســتی ‪ 6761845134‬می باشــد‪ .‬ملــک موصــوف بــدون ســند بــه صــورت مســکونی عرصــه ان برابــر‬ ‫‪ 200‬مترمربــع و اعیــان ان بــه صــورت یــک دســتگاه ســاختمان بــه مســاحت ‪ 137‬مترمربــع بــه صــورت ســازه فلــزی و دیــوار میانقابــی بــا ســقف طــاق ضربــی دارای امتیــاز اب و بــرق و گاز می باشــد‪ .‬بــا‬ ‫توجــه بــه موقعیــت و نــوع ســاخت و همچنیــن درنظرگرفتــن هزینه هــای صــدور ســند‪ ،‬ارزش روز ان بــه مبلــغ ‪ 7.000.000.000‬ریــال معــادل ‪ 700‬میلیــون تومــان ارزیابــی می گــردد‪ .‬بــا توجــه بــه ایــن کــه‬ ‫وراث مرحــوم عبــاس حاصلــی شــامل زوجــه ان مرحــوم و چهــار فرزنــد ذکــور و پنــج فرزنــد انــاث می باشــد‪ ،‬ســهم هرکــدام از ورثــه از ایــن ملــک مســکونی واقــع در اســام ابــاد غــرب‪ ،‬محلــه شــهریار شــهر‪،‬‬ ‫خیابــان شــهیدنامجو‪ ،‬نبــش کوچــه ســوم گــزارش دســت چــپ بــه شــرح زیــر می باشــد‪ :‬ســهم زوجــه ان مرحــوم ‪ 875.000.000‬ریــال می باشــد‪ .‬ســهم هــر فرزنــد ذکــور ‪ 942.307.692‬ریــال می باشــد‪.‬‬ ‫ســهم هــر فرزنــد انــاث ‪ 471.153.846‬ریــال می باشــد‪ -2 .‬یــک واحــد ســاختمان ویالیــی واقــع در شهرســتان اســام ابــاد غــرب‪ ،‬روســتای کریــم حاصلــه می باشــد‪ .‬ملــک موصــوف بــدون ســند بــه صــورت‬ ‫مســکونی عرصــه ان برابــر بــا ‪ 1431‬مترمربــع و اعیــان ان بــه صــورت دو طبقــه ســاختمان بــه مســاحت ‪ 420‬مترمربــع بــه صــورت ســازه بنایــی بــا ســقف طــاق ضربــی بــا قدمــت حــدود ‪ 18‬ســال و دیــوار‬ ‫محوطــه دارای امتیــاز اب و دو امتیــاز بــرق و دو امتیــاز گاز می باشــد‪ .‬بــا توجــه بــه موقعیــت و نــوع ســاخت ارزش روز ان ‪ 8.000.000.000‬ریــال معــادل ‪ 800‬میلیــون تومــان ارزیابــی می گــردد‪ .‬بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه وراث مرحــوم عبــاس حاصلــی شــامل زوجــه ان مرحــوم و چهــار فرزنــد ذکــور و پنــج فرزنــد انــاث می باشــد ســهم هرکــدام از ورثــه از ایــن ملــک مســکونی واقــع در شهرســتان اســام ابــاد غــرب‪،‬‬ ‫روســتای کریــم حاصلــه بــه شــرح زیــر می باشــد‪ :‬ســهم زوجــه ان مرحــوم ‪ 1.000.000.000‬ریــال و ســهم هــر فرزنــد ذکــور ‪ 1.076.923.077‬ریــال و ســهم هــر فرزنــد انــاث ‪ 538.461.538‬ریــال می باشــد‬ ‫(نظریــه کارشــناس کشــاورزی و منابــع طبیعــی) محــل ملــک واقــع در روســتای کریــم حاصلــه ‪ -1‬حســب گواهــی حصــر وراثــت شــماره ‪ 9100315‬مورخــه ‪ 1391/05/12‬مرحــوم عبــاس حاصلــی مــورث‬ ‫اصحــاب دعــوا ‪ 1384/08/29‬فــوت نمــوده اســت و براســاس ان‪ ،‬مرحــوم چهــار پســر بــه نام هــای محمدرضــا‪ ،‬عبدالرضــا‪ ،‬حمیدرضــا‪ ،‬غالمرضــا شــهرتین قاســمی و پنــج دختــر بــه نام هــای نصــرت‪ ،‬شــهناز‪،‬‬ ‫فرحنــاز‪ ،‬اخضــر‪ ،‬فاطمــه‪ ،‬همگــی حاصلــی و خانــم عــزت ســهامی زوجــه متوفــی می باشــد‪ -2 .‬بــه موجــب اســناد مشــاعی شــماره ‪ 46457‬مورخــه ‪ 1344/03/27‬شــماره ‪ 35411‬مورخــه ‪ 1351/11/01‬شــماره‬ ‫‪ 76271‬مورخــه ‪ 1345/01/04‬شــماره ‪ 883477‬مورخــه ‪ 1346/01/03‬مــورث متداعییــن جمعـاً بــه مبــذر ‪ 1200‬ســهم مشــاع تحــت پــاک ‪ 23‬قریــه ســیاخور زارع صاحــب نســق می باشــد‪ -3 .‬طبــق متــراژ‬ ‫و مســاحی بــه عمــل امــده و کروکــی پیوســتی کل اراضــی زراعــی مــوروث متداعییــن پــس از کســر اراضــی ملــی جمع ـاً بــه مســاحت ‪ 541000‬مترمربــع معــادل ‪ 54/1‬هکتــار بــراورد می گــردد کــه قطعــه‬ ‫شــماره ‪ 8‬کروکــی بــه مبــذر ‪ 8/4‬هکتــار کــه در تصــرف دختــران متوفــی خانم هــا فرحنــاز‪ ،‬نصــرت‪ ،‬فاطمــه‪ ،‬اخضــر‪ ،‬شــهناز همگــی حاصلــی می باشــد و قطعــه شــماره ‪ 5‬و ‪ 6‬کروکــی بــه مســاحت ‪ 17/4‬هکتــار‬ ‫در تصــرف اقــای غالمرضــا حاصلــی و مابقــی اراضــی (قطعــات ‪ 11 ،10 ،9 ،4 ،2 ،3 ،1‬کروکــی) جمعـاً بــه مســاحت ‪ 28/3‬هکتــار در تصــرف اقایــان حمیدرضــا‪ ،‬محمدرضــا‪ ،‬عبدالرضــا شــهرتین حاصلــی می باشــد‪.‬‬ ‫بــا توجــه بــه کل اراضــی مــوروث متداعییــن (‪ 54/1‬هکتــار) می باشــد کــه حســب مصوبــه هیئــت محتــرم وزیــران و اســتناد بنــد ج از مــاده ‪ 1‬ایین نامــه اجرایــی قانــون جلوگیــری از خــورد شــدن اراضــی‪،‬‬ ‫کشــاورزی و تعــداد وراث اراضــی مــوروث متداعییــن غیرقابل تقســیم بیــن وراث می باشــد‪ -4 .‬بنابرایــن نظــر بــه اینکــه اراضــی مــورد توافــق غیرقابل تقســیم بیــن وراث می باشــد ارزش کل اراضــی (‪54/1‬‬ ‫هکتــار) بــا توجــه بــه موقعیــت ارضــی‪ ،‬میــزان حاصلخیــزی‪ ،‬کاربــری اراضــی (دیــم) و دیگــر فاکتورهــای موثــر در قضیــه جمعـاً مبلــغ ‪ 18.935.000.000‬ریــال معــادل یــک میلیــارد و هشــتصد و نــود و ســه‬ ‫میلیــون و پانصــد هــزار تومــان تعییــن و بــراورد کمــی می گــردد‪ .‬کــه یــک هشــتم ســهم االرث خانــم عــزت ســهامی (همســر متوفــی) مبلــغ ‪ 236.687.000‬ریــال و ســهم االرث هــر یــک از ذکــور مبلــغ‬ ‫‪ 2.548.942.307‬ریــال و ســهم االرث هــر یــک از انــاث ‪ 1.274.471.153‬ریــال بــر اورد می گــردد‪ -5 .‬طبــق متــراژ و مســاحی بــه عمــل امــده بــه میــزان کل اراضــی (‪ 54/1‬هکتــار) و تقســیماتی کــه وراث‬ ‫در ســنوات گذشــته بیــن خــود انجــام داده انــد هــر یــک از وراث ذکــور مبــذر ‪ 8/32‬هکتــار هــر یــک از انــاث ‪ 16/4‬هکتــار می بایســت در تصــرف می داشــتند‪ .‬بــا ایــن اوصــاف اقــای غالمرضــا حاصلــی کــه‬ ‫مســاحت ‪ 17/4‬هکتــار در تصــرف داشــته اســت کــه مبــذر هشــت ‪ 9/8‬هکتــار مــازاد بــر ســهم االرث متصــرف شــده اســت و اقایــان محمدرضــا‪ ،‬عبدالرضــا‪ ،‬حمیدرضــا شــهرتین حاصلــی کــه مســاحت ‪28/3‬‬ ‫هکتــار متصــرف می باشــند‪ ،‬بنابرایــن مســاحت ‪ 3/4‬هکتــار مــازاد بــر ســهم االرث متصــرف شــده اند‪ .‬کل اراضــی تحــت تصــرف دختــران متوفــی مســاحت ‪ 8/4‬هکتــار می باشــد کــه بــا توجــه بــه تعــداد دختــران‬ ‫متوفــی (‪ 5‬دختــر) کل ســهم االرث انهــا از اراضــی متوفــی جمع ـاً مســاحت ‪ 5/10‬هکتــار می باشــد کــه هم کنــون مســاحت ‪ 12/48‬هکتــار کمتــر از ســهم االرث در یــد و تصــرف دارنــد بــا ایــن اوصــاف کل‬ ‫اجرت المثــل اراضــی زراعــی مــوروث متداعییــن (‪ 54/1‬هکتــار) در ایــام تصــرف ســال ‪ 1399 -1384‬بــا توجــه بــه موقعیــت اراضــی‪ ،‬میــزان حاصلخیــزی‪ ،‬ســطح اراضــی و دیگــر فاکتورهــای موثــر در قضیــه‬ ‫میــزان ایــام تصــرف جمعـاً مبلــغ ‪ 2.994.305.336‬ریــال معــادل دویســت و نــود و نــه میلیــون و چهارصــد و ســی هــزار پانصــد و شــصت و ســه هــزار تومــان بــراورد می گــردد کــه یــک هشــتم همســر متوفــی‬ ‫مبلــغ ‪ 374.288.167‬ریــال ســهم االرث هــر یــک از انــاث مبلــغ ‪ 201.539.782‬ریــال ســهم االرث هــر یــک از ذکــور مبلــغ ‪ 403.079.564‬ریــال تعییــن و بــراورد می گــردد کــه اقــای غالمرضــا حاصلــی مبلــغ‬ ‫‪ 210.342.669‬ریــال بــه عنــوان اجــور معوقــه مدیــون و بایــد بــه بالســویه بیــن دختــران متوفــی هــر نفــر مبلــغ ‪ 42.068.533‬ریــال پرداخــت گــردد و اقایــان عبدالرضــا‪ ،‬محمدرضــا‪ ،‬حمیدرضــا مبلــغ‬ ‫‪ 109.362.672‬ریــال بــه عنــوان اجــور معوقــه بایــد بالســویه بــه دختــران متوفــی مبلــغ ‪ 21.872.534‬ریــال پرداخــت گــردد‪ .‬گــزارش کارشناســی ارزیابــی وســایل نقلیــه و ادوات کشــاورزی بــه اســتناد ســند‬ ‫رویــت ابــزاری رویــت شــده بــه ایــن وســیله مشــخصات وســایل نقلیــه بازدیــد شــده و نتیجــه ارزیابــی ان را بــه شــرح زیــر بــه اگاهــی می رســاند‪ :‬الــف‪ -‬مشــخصات وســایل نقلیــه وضعیــت ظاهــری و فنــی و‬ ‫ارزش پایــه‪ -1 :‬تراکتــور ‪ +‬بیــل جلــو ‪ +‬تریلــی چهارچــرخ تراکتــور زراعــی‪ :‬مــدل ‪ 1350‬بــا شــماره موتــور ‪ 65283‬الســتیک ها حــدود ‪ 70‬درصــد فرســوده و لیکــن بــه گفتــه خواهــان از لحــاظ فنــی ســالم‬ ‫می باشــد‪ .‬بیــل جلــو بــه صــورت جداگانــه در روســتای شــیان نگهــداری می شــود‪ .‬تریلــی احتیــاج بــه تعمیــر و بازســازی دارد قیمــت بــه تومــان ‪( 8.000.000 = 60.000.000‬تریلــی) ‪( 12.000.000 +‬بیــل‬ ‫جلــو) ‪( 40.000.000 +‬تراکتــور) ‪ -٢‬گاواهــن تراکتــور ‪ + ۲‬بــازوی وســط ‪ +‬واســطه بیــن دو بــازو گاواهــن نمــره ‪ 12،3‬خیــش ســاخت شــرکت قربــان زاده‪ -‬مســتعمل گاواهــن ســه خیــش کارکــرد‪ -‬مســتعمل‬ ‫جمعـاً (‪ 3.500.000‬تومــان) ‪ -3‬بذرپــاش (‪ -4 )1.700.000‬کنتی واتــور (‪ -5 )2.500.000‬خرمن کــوب ‪ +‬شــافت خرمن کــوب‪ ،‬هــر دو قطعــه بــه صــورت مســتعمل می باشــد‪ .‬جمعـاً (‪ -6 )2.000.000‬تانکــر‬ ‫سم پاشــی دوچــرخ ‪ +‬موتــور سم پاشــی ‪ +‬شــیلنگ جمعـاً (‪ -7 )3/500/000‬تانکــر اب دوچــرخ (‪ 2.000.000‬تومــان) ‪ -8‬تانکــر ســفید رنــگ ‪ 1500‬لیتــری گالوانیــزه گازوئیــل (‪ 2.000.000‬تومــان) ‪ -9‬تانکــر‬ ‫نفــت (‪ 500.000‬تومــان) ‪ -10‬پمــپ فلــزی هندلــی (دســتی) گازوئیــل کشــت داخــل بشــکه یــک عــدد (‪ 700.000‬تومــان ) بــه ارزش گــذاری و قیمــت قطعــات‪ :‬جمــع کل ادوات و ماشــین االت کشــاورزی‬ ‫و وســایل نقلیــه معــادل هفتــاد و هشــت میلیــون و چهــار صــد هــزار تومــان (‪ 78.400.000‬تومــان) می باشــد‪ .‬نکتــه ‪ :1‬وســایل و ادوات کشــاورزی در روســتای کریــم حاصلــه در منــزل خوانــده می باشــد‪.‬‬ ‫نکتــه ‪ :2‬ارزش گــذاری قیمت هــا بــا درنظرگرفتــن شــرایط فــروش مزایده ایــی لحــاظ گریــده اســت‪ .‬جلســه مزایــده بــرای مورخــه ‪ 1399/08/11‬ســاعت ‪ 10‬الــی ‪ 11‬صبــح مســتقر در دفتــر اجــرای‬ ‫احــکام مدنــی شــعبه ســوم دادگســتری اســام ابــاد غــرب برگــزار خواهــد شــد‪ .‬هــر کــس کــه باالتریــن قیمــت را اعــام نمایــد بــه ایشــان فروختــه خواهــد شــد و مبلــغ ده درصــد از بهــای مزایــده فی المجلــس‬ ‫از برنــده مزایــده بــه صــورت نقــد دریافــت و الباقــی را حداکثــر مــدت یــک مــاه از تاریــخ مزایــده بــه اجــرای احــکام تودیــع نمایــد‪ .‬چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر بــه هــر دلیلــی نتوانــد یــا نخواهــد مابقــی ثمــن‬ ‫معاملــه را تودیــع نمایــد پــس از کســر هزینه هــای اجرایــی از ده درصــد مبلــغ تودیعــی مابقــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط خواهــد شــد‪ .‬کــس یــا کســانی کــه بخواهنــد از امــاک موصــوف بازدیــد نماینــد‬ ‫می توانــد ‪ 5‬روز قبــل از مزایــده بــه اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد انهــا داده شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت ثبــت ثنــا بــرای تمامــی اصحــاب دعــوی و شــرکت کنندگان در مزایــده الزامــی اســت‪ .‬نشــانی‪ :‬اســتان‬ ‫کرمانشاه‪ -‬شهرستان اسالم ابادغرب‪ ،‬بلوار یادگار امام(ره)‪ ،‬بعد از میدان فردوسی‬ ‫کرم رجبی‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشــمند خــودرو بــه شــماره ‪ 3159695‬بــه شــماره پــاک ایــران ‪622 -42‬ع‪ 73‬بــه‬ ‫مالکیــت اقــای غالم حیــدر مــرادزاده بندبیشــه بــه شــماره ملــی ‪ 0702604641‬مفقــود‬ ‫گردیــده اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز اتومبیــل ســواری پــژو ‪ PARSTU5‬مــدل ‪ 1398‬بــه شــماره پــاک ایــران‬ ‫‪627 -42‬ص‪ 38‬و شــماره موتــور ‪ 139B0151836‬و شــماره شاســی ‪ NAAN11FE0KH547133‬بــه‬ ‫مالکیــت عبدالمجیــد برات ـی رودی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشــمند رانندگــی بــه شــماره ‪ 2712072‬متعلــق بــه اقــای عبدالخالــق درســت کار‬ ‫نشــتیفانی بــه شــماره ملــی ‪ 0769831125‬مفقــود گردیــده اســت‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ وقت اجرای قرار تحریر ترکه‬ ‫بــه موجــب درخواســت محمــد باغباشــی بــه طرفیــت شــاهزاده ابراهیمــی و راضیــه و مرضیــه‬ ‫و نســرین و نرگــس شــهرتین همگــی باغبانباشــی و ســتار و جــواد و مجیــد شــهرتین همگــی‬ ‫باغبانباشــی قــرار تحریــر ترکــه مرحــوم حــاج فتح الــه باغبانباشــی در پرونــده کالســه ‪456/4/99‬‬ ‫شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــاف شهرســتان رامهرمــز صــادر و وقــت اجــرای قــرار ســاعت‬ ‫‪ 10‬مــورخ ‪ 1399/09/04‬تعییــن گردیــده‪ .‬لــذا از ورثــه یــا نماینــده قانونــی انهــا‪ ،‬بســتانکاران و‬ ‫مدیونیــن بــه متوفــی و کســانی دیگــری کــه حقــی بــر ترکــه متوفــی دارنــد دعــوت می شــود در‬ ‫موعــد مقــرر در محــل ایــن شــورا واقــع در شهرســتان رامهرمــز مجتمــع شــورای حــل اختــاف‬ ‫شــعبه ‪ 4‬حاضــر شــوند‪ .‬عــدم حضــور مدعویــن مانــع اجــرای قــرار نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫م الــف ‪ 12/504‬کاظــم پورخضــر‪ ،‬قاضــی شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫رامهرمــز‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای محمدرضــا اکبریــان فرزنــد جمعــه بشناســنامه ‪ 2197‬صــادره از باغملــک درخواســتی‬ ‫بخواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه پــدرم مرحــوم جمعــه اکبریــان‬ ‫بشناســنامه ‪ 3673‬صــادره باغملــک در تاریــخ ‪ 1399/04/01‬در رامهرمــز اقامتــگاه فــوت و ورثه اش‬ ‫عبارتنــد از‪ -1 :‬مرتضــی اکبریــان فرزنــد جمعــه ش ش ‪ 672‬کــد ملــی ‪ 4819274661‬متولــد‬ ‫‪ 1351/06/20‬صــادره از باغملــک پســر متوفــی ‪ -2‬علیرضــا اکبریــان فرزنــد جمعــه ش ش‬ ‫‪ 3675‬کــد ملــی ‪ 4818874965‬متولــد ‪ 1357/07/01‬صــادره از باغملــک پســر متوفــی ‪-3‬‬ ‫محمدرضــا اکبریــان فرزنــد جمعــه ش ش ‪ 2197‬کــد ملــی ‪ 4819481002‬متولــد ‪1359/12/20‬‬ ‫صــادره از باغملــک پســر متوفــی ‪ -4‬روح الــه اکبریــان فرزنــد جمعــه ش ش ‪ 13081‬کــد ملــی‬ ‫‪ 4818949396‬متولــد ‪ 1362/10/01‬صــادره از باغملــک پســر متوفــی ‪ -5‬عبدالرســول اکبریــان‬ ‫فرزنــد جمعــه ش ش ‪ 2102‬کــد ملــی ‪ 1911749560‬متولــد ‪ 1365/03/24‬صــادره از رامهرمــز‬ ‫پســر متوفــی ‪ -6‬مصطفــی اکبریــان فرزنــد جمعــه ش ش ‪ 6576‬کــد ملــی ‪ 1911794329‬متولــد‬ ‫‪ 1360/06/04‬صــادره از باغملــک رامهرمــز متوفــی ‪ -7‬امنــه اکبریــان فرزنــد جمعــه ش ش ‪673‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 4819274678‬متولــد ‪ 1352/06/30‬صــادره از باغملــک دختــر متوفــی ‪ -8‬رحیمــه‬ ‫اکبریــان فرزنــد جمعــه ش ش ‪ 2674‬کــد ملــی ‪ 4818874957‬متولــد ‪ 1355/07/01‬صــادره از‬ ‫باغملــک دختــر متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بجــز ســری و‬ ‫رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫حسن رئیسی زاده‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شعبه اول رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/505‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960306005005027‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/07/01‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نیشــابور‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم فاطمه ســادات درودی فرزنــد احمــد نســبت بــه ششــدانگ‬ ‫یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 122/80‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ 746‬فرعــی از ‪ 233‬اصلــی‬ ‫واقــع در اراضــی ســیان بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک نیشــابور خریــداری از مالــک رســمی اقــای‬ ‫رامیــن همایــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و‬ ‫در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل‬ ‫تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪.‬‬ ‫معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه‬ ‫دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد‬ ‫کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه‬ ‫اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه‬ ‫عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/5199‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪139960306005005019‬‬ ‫مــورخ ‪ 1399/07/01‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫نیشــابور تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم ارزو زمانیان خراســانی فرزنــد حس ـن اقا نســبت‬ ‫بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 134/17‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ 45‬فرعــی‬ ‫از ‪ 3‬اصلــی واقــع در اراضــی گــذرده جیلوگــر بخــش ‪ 12‬حــوزه ثبــت ملــک نیشــابور خریــداری‬ ‫از مالــک رســمی اقــای غالمحســین ســیرجانی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪3‬‬ ‫قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪13‬‬ ‫ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در‬ ‫روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملک‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبادرت‬ ‫بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره‬ ‫ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی‬ ‫دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/12 :‬‬ ‫علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور‬ ‫م الف ‪5029‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪139960306005001004‬‬ ‫مــورخ ‪ 1399/03/02‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫نیشــابور تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای سیدحســن حســینی فرزنــد ســیداحمد نســبت‬ ‫بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 91/68‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ 67‬فرعــی از‬ ‫‪ 106‬اصلــی واقــع در اراضــی چشــمه مــراد بخــش ‪ 12‬حــوزه ثبــت ملــک نیشــابور خریــداری‬ ‫از مالــک رســمی اقــای علیرضــا شــفیعی نژاد فرزنــد غالمرضــا محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه‬ ‫موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق‬ ‫ایــن روزنامــه و محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت‬ ‫موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل‬ ‫نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره‬ ‫ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/12 :‬‬ ‫علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور‬ ‫م الف ‪99/1023‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪139960306005005203‬‬ ‫مــورخ ‪ 1399/07/07‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫نیشــابور تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم زهــرا کارگــر فســنقری فرزنــد رضــا نســبت بــه‬ ‫ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 84/5‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ 2‬فرعــی از ‪7‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی گذرفیض ابــاد بخــش ‪ 12‬حــوزه ثبــت ملــک نیشــابور خریــداری از‬ ‫مالــک رســمی اقــای مهــدی حقانــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون‬ ‫تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪13‬‬ ‫ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و‬ ‫محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل‬ ‫وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه‬ ‫ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد‬ ‫یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت‬ ‫مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر‬ ‫بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/12 :‬‬ ‫علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور‬ ‫م الف ‪5204‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی مســکن مهـ�ر کارگــری ش�مـاره هفــده ارومیـ�ه بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 9452‬و‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10220143431‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/12/05‬و‬ ‫نام��ه شـ�ماره ‪ 1726‬مـ�ورخ ‪ 1399/02/29‬اداره تعاــون‪ ،‬کار و رفـ�اه اجتماع��ی شهرســتان ارومی��ه تصمیمـ�ات‬ ‫ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬مـ�دت فعالی��ت شــرکت از تاری��خ مجم��ع عموم��ی فوق العــاده ب��ه مـ�دت ‪ 6‬مــاه تمدیـ�د‬ ‫گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫ارومیه (‪)1023219‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت تایباد‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب‬ ‫‪ 1390/09/20‬امــاک متقاضیــان کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در بخــش ‪ 14‬مشــهد واحــد‬ ‫ثبتــی شهرســتان تایبــاد مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض ان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت‬ ‫اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪ :‬خانــم فریبــا یعقوبــی فرزنــد عبدالرحمــن بشماره شناســنامه ‪ 659‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 0748710221‬صــادره از تایبــاد در ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت ‪ 153/20‬مترمربــع پــاک شــماره ‪56‬‬ ‫فرعــی از ‪ 251‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ 14‬مشــهد حــوزه ثبــت ملــک تایبــاد از محــل قســمتی از مالکیــت‬ ‫مرحــوم غــام نبی احمــدی و قســمتی از پــاک کالســه ‪ .98-173‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه کثیراالنتشــار منتشــر تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و‬ ‫رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه‬ ‫عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت‬ ‫موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهی‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و‬ ‫صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/08/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/27 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪1399/02/27 -139960319014000426‬‬ ‫هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای حســین بســیج فرزنــد مــراد بشماره شناســنامه ‪ 754‬صــادره از عنبرابــاد‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ مرکباتــی و زمیــن زراعتــی بــه مســاحت ‪11615/64‬‬ ‫مترمربــع پــاک ‪ 302‬فرعــی از ‪ 489‬اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از پــاک‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪ 489‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی کنارصنــدل جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان خریــداری‬ ‫از مالــک رســمی خــود متقاضــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/08/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/27 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪13‬‬ ‫ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای ‪-139960319014002073‬‬ ‫‪ 1399/06/05‬هیــات اول موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫صــادق صباحی گراغانــی فرزنــد نصــراهلل بشماره شناســنامه ‪ 2‬صــادره‬ ‫از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 220‬مترمربــع‬ ‫پــاک‪ -‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪10‬‬ ‫فرعــی از ‪ 1‬اصلــی قطعــه یــک واقــع در اراضــی محمدابــاد مســکون‬ ‫جبالبــارز جیرفــت بخــش ‪ 34‬کرمــان خریــداری از مالــک رســمی‬ ‫خــود متقاضــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/08/11 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪1399/04/14 -139960319014001341‬‬ ‫هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‬ ‫اقــای محمدرضــا محمدی بیدشــکی فرزنــد جانمحمــد بشماره شناســنامه ‪ 1698‬صــادره‬ ‫از جیرفــت در ششــدانگ یــک بابخانــه بــه مســاحت ‪ 142‬مترمربــع پــاک‪ -‬فرعــی از ‪574‬‬ ‫اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ 1188‬فرعــی از ‪ 574‬اصلــی قطعــه دو واقــع در‬ ‫اراضــی جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای عزیــزاهلل مشــایخی‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/08/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/27 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل پرونده اجرایی کالسه ‪۹۹۰۰۱۷۴‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ‪ ۹۹۰۰۱۷۴‬اجــرای ثبــت تربت جــام خانــم صبــرا اســحاقی بــه اســتناد ســند ازدواج شــماره ســه هــزار و دویســت و هفتــاد و نــه مــورخ هشــتم‬ ‫شــهریور یکهــزار و ســیصد و نــود و هفــت تنظیمــی دفترخانــه ازدواج پنجــاه و نــه نیلشــهر نســبت بــه تعــداد دویســت و پنجــاه ســکه طــای تمــام بهــار ازادی کــه بمبلــغ بیســت و‬ ‫چهــار میلیــارد و هشــتصد و هفتــاد و پنــج میلیــون ریــال مقــوم گردیــده اجرائیـه ای بــه کالســه ‪ ۹۹۰۰۱۷۴‬علیــه اقــای مســعود شــعبان فرزنــد خیرمحمــد بــه شــماره ملــی صفــر هفتــاد‬ ‫و چهــار نــود نــه بیســت ششــصد و شــصت و یــک صــادر نمــوده‪ .‬اجرائیــه صــادره در تاریــخ سـی ام تیــر ســال هــزار و ســیصد و نــود و نــه بــه نامبــرده ابــاغ قانونــی و پــس از ابــاغ‬ ‫حســب درخواســت وارده مــورخ سـی ام تیــر ســال هــزار و ســیصد و نــود و نــه بســتانکار مبنــی بــر اســتعالم و توقیــف خــودرو مدیــون‪ ،‬خــودروی ســواری ایکــس بیســت و دو بــه شــماره‬ ‫انتظامــی دویســت و هفتــاد و هشــت «ص» شــصت و هشــت‪ -‬ایــران ســی و دو متعلــق بــه مدیــون توقیــف و بســتانکار طــی نامــه وارده مــورخ بیســت و هشــت مردادمــاه هــزار و ســیصد‬ ‫و نــود و نــه اعــام نمــود کــه خــودروی مذکــور در ادرس تربت جــام‪ ،‬معدابــاد شــش‪ ،‬بعــد از زمیــن خالــی‪ ،‬ســمت راســت‪ ،‬خانــه دوم می باشــد و تقاضــای توقیــف فیزیکــی خــودروی‬ ‫مذکــور را نمــود‪ .‬ســپس حســب درخواســت وارده مــورخ ســوم شــهریور مــاه هــزار و ســیصد و نــود و نــه بســتانکار و طبــق صورتجلســه بازداشــت مورخــه چهــارم شــهریور هــزار و ســیصد‬ ‫و نــود و نــه مامــور ابــاغ و اجــرای ثبــت جــام‪ ،‬خــودرو فــوق توقیــف و بــه پارکینــگ حمایــت بــه نشــانی تربت جــام‪ ،‬جــاده بــزد منتقــل و حســب صورتجلســه ارزیابــی مــورخ هفدهــم‬ ‫شــهریور هــزار و ســیصد و نــود و نــه مامــور ابــاغ و اجــرای ثبــت جــام‪ ،‬نســبت بــه ارزیابــی ان اقــدام گردیــد‪ .‬مشــخصات خــودروی مذکــور طبــق نظریــه وارده مــورخ شــانزدهم شــهریور‬ ‫هــزار و ســیصد و نــود و نــه کارشــناس بدین شــرح می باشــد‪ :‬خــودروی ایکــس بیســت و دو بــه شــماره انتظامــی دویســت و هفتــاد و هشــت «ص» شــصت و هشــت‪ -‬ایــران ســی و دو‪،‬‬ ‫مــدل هــزار و ســیصد و نــود و هفــت‪ ،‬ســفید رنــگ‪ ،‬شــماره موتــور ‪ QR۵۱۵MHFDAHK۰۱۴۶۵‬شــماره شاســی یــک میلیــون و هشــت هــزار و ششــصد و نــود چهــار و موتــور و‬ ‫گیربکــس ســالم‪ ،‬بدنــه و رنــگ ســالم‪ ،‬الســتیک ها هشــتاد درصــد‪ ،‬تــودوزی داخــل و شــبرها نیــز ســالم کــه بــه نــرخ روز بــه مبلــغ دو میلیــارد و یکصــد و پنجــاه میلیــون ریــال ارزیابــی‬ ‫و قطعیــت یافتــه اســت‪ .‬لــذا خــودروی مذکــور بــه مبلــغ دو میلیــارد و یکصــد و پنجــاه میلیــون ریــال از طریــق مزایــده در روز پنجشــنبه مــورخ پانزدهــم ابــان هــزار و‬ ‫ســیصد و نــود و نــه از ســاعت نــه صبــح الــی دوازده ظهــر در تربت جــام‪ ،‬جــاده بــزد‪ ،‬پارکینــگ حمایــت بــه باالتریــن قیمــت کــه خریــدار داشــته باشــد بــه فــروش خواهــد‬ ‫رســید‪ .‬مزایــده از مبلــغ دو میلیــارد و یکصــد و پنجــاه میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه می شــود و حــق مزایــده و نیم عشــر عــاوه بــر مبلــغ‬ ‫ارزیابــی خــودرو می باشــد کــه طبــق تبصــره شــش مــاده صــدور بیســت و یــک ایین نامــه اجــرا پرداخــت بدهی هــای مربوطــه تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی انهــا معلــوم‬ ‫شــده یــا نشــده بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و کلیــه هزینه هــای قانونــی از جملــه طلــب شــرکت لیزینــگ‪ ،‬نیم عشــر‪ ،‬حــق مزایــده و غیــره طبــق مقــررات وصــول خواهــد شــد‪ .‬ضمنـاً‬ ‫چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی اعــام گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪ .‬اصــاح تاریــخ از ناحیــه ایــن اداره می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/07/27 :‬‬ ‫سیدمجتبی جوادزاده‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام‬ ‫م الف ‪99/45‬‬ صفحه 4 ‫یک شنبه ‪ 27‬مهر ‪ - 1399‬شماره ‪2091‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 139860306005005714‬مــورخ ‪ 1398/09/25‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون‬ ‫مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نیشــابور تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم مهدیــه‬ ‫گرمابــی فرزنــد غالمعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪49/65‬‬ ‫مترمربــع از پــاک شــماره ‪ 417‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی واقــع در اراضــی ده تــرک بخــش ‪12‬‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک نیشــابور خریــداری از مالــک رســمی غالمحســین نکونــئ فرزنــد‬ ‫مرادعلــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن‬ ‫اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار‬ ‫در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع‬ ‫بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در‬ ‫روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل‬ ‫وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت اقدامات‬ ‫ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت‬ ‫قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل‬ ‫را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند‬ ‫مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/12 :‬‬ ‫علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور‬ ‫م الف ‪98/58/29‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره‬ ‫‪ 139960306005003941‬مــورخ ‪ 1399/06/09‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون‬ ‫مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نیشــابور تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم معصومــه‬ ‫جعفــری فرزنــد محمدحســین نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت‬ ‫‪ 145/60‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ 36‬فرعــی از ‪ 48‬اصلــی واقــع در اراضــی باغنــو‬ ‫بخــش ‪ 12‬حــوزه ثبــت ملــک نیشــابور خریــداری از مالــک رســمی اقــای حســین‬ ‫قائم پنــاه تاج ابــادی فرزنــد اکبــر محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون‬ ‫تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪13‬‬ ‫ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و‬ ‫محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی‬ ‫کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل‬ ‫نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت‬ ‫اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض‬ ‫در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه‬ ‫عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و‬ ‫صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/12 :‬‬ ‫علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور‬ ‫م الف ‪99/4069‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306021000490‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک بردســکن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه‬ ‫قانعــی فرزنــد علیرضــا بشماره شناســنامه ‪ 2‬صــادره از بردســکن در ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 110‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 5010‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی واقــع‬ ‫در خراســان رضــوی بخــش ‪ 4‬حــوزه ثبتــی بردســکن خریــداری از مالــک رســمی اقــای‬ ‫علــی احمدیان هــدک محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/12 :‬‬ ‫غالمرضا گنج بخش‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011007380‬‬ ‫‪ 1399/06/18‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫ناصــر منصوری فعــال فرزنــد نــادر از پــاک ‪ 280‬از ‪ 42‬اصلــی واقــع در قریــه عربــان‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان از مالکیــت مهــدی حســامی و نصــرت امینــی بعنــوان ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بمســاحت ‪ 282/07‬مترمربــع از طــرف‬ ‫هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 10136‬بــرای ان منظــور شــده‪ ،‬لــذا براســاس‬ ‫مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه‬ ‫کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد‬ ‫از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم‬ ‫دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت‬ ‫اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/08/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/27 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/531‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1398114401024000191‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهرری تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــره‬ ‫رضائی ورزقانــی فرزنــد علــی بشماره شناســنامه ‪ 1879‬صــادره از ری در یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 156‬مترمربــع پــاک ‪ 1278‬فرعــی از ‪ 6‬اصلــی‬ ‫واقــع در بخــش ‪ 12‬خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/08/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/27 :‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری‬ ‫م الف ‪797‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند کارخانــه و بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســمند ‪ LXEF7‬بــه رنــگ ســفید روغنــی‬ ‫مــدل ‪ 1394‬بــه شــماره موتــور ‪ 147H0115646‬و شــماره شاســی ‪ 183359‬و شــماره‬ ‫پــاک ‪738-49‬ط‪ 46‬مربــوط بــه داریــوش اســامی نیا مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫پروانــه مســئول فنــی کارگاه بســته بندی خرمــای اقــای قاســم بهمئی نــژاد بــه شــماره‬ ‫‪ 66/117‬مــورخ ‪ 1398/03/12‬بــه نــام حافــظ بهمئی نــژاد مفقــود گردیــده و فاقــد‬ ‫اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای ‪ 139960316009000346‬مــورخ ‪ 1399/07/05‬هیــات اول موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنقر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫احمــد مجیدی مقــدم فرزنــد خدامــراد بــه شماره شناســنامه ‪ 763‬صــادره از ســنقر‬ ‫نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 50/88‬مترمربــع در قســمتی از‬ ‫پــاک ‪ 2704‬اصلــی واقــع در ســنقر‪ -‬شــهرک شــهیدادیبی (تپــه کشــتارگاه) خریــداری‬ ‫مع الواســطه از مالــک رســمی اقــای جــواد بنی عامریــان محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪.‬‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/08/12 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سنقر‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب امجــدی نجفــی مالــک خــودرو ســواری پــژو ‪ SLXTU5 405‬بــه رنــگ ســفید‬ ‫روغنــی مــدل ‪ 1398‬بــا شــماره پــاک ‪664 -29‬ب‪ 19‬و شــماره موتــور ‪181B0116095‬‬ ‫و شــماره شاســی ‪ NAAM31FE4KK219822‬بعلــت فقــدان اســناد فــروش (ســند‬ ‫کمپانــی‪ ،‬ســند قطعــی (دفترخانــه) تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودرو مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه‬ ‫دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایران خــودرو واقــع در پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان‬ ‫ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط‬ ‫مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب جــال خســروی مالــک خــودرو ســمند ‪ X7‬مــدل ‪ 1383‬بــه رنــگ زرد‬ ‫بــا شــماره پــاک ‪946 -29‬ع‪ 17‬و شــماره شاســی ‪ 0083219396‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ 12483053701‬بعلــت فقــدان اســناد فــروش (ســند کمپانــی) تقاضــای رونوشــت‬ ‫اگهی‬ ‫‪5‬‬ ‫المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودرو‬ ‫مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایران خــودرو‬ ‫واقــع در پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــای‬ ‫مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو پرایــد ســواری ‪ 111‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪1394‬‬ ‫بــا شــماره پــاک ‪787 -29‬هـــ‪ 19‬و شــماره موتــور ‪ 5321025‬و شــماره شاســی‬ ‫‪NAS431100F5817028‬به نام حسن کرمزاده مفقود و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو زانتیــا ‪ SX‬بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل ‪ 1384‬بــا شــماره پــاک‬ ‫‪812 -14‬د‪ 36‬و شــماره موتــور ‪ 00434347‬و شــماره شاســی ‪ S1512284129369‬بــه‬ ‫نــام راضــی کریمی پــور مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو تیبــا بــه رنــگ ســفید مــدل ‪ 1390‬بــا شــماره پــاک ‪663 -19‬ص‪74‬‬ ‫بــا شــماره موتــور ‪ 8011681‬و شــماره شاســی ‪S5810090011693‬بــه نــام شــیوا‬ ‫رســتمی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011003023‬‬ ‫‪ 1399/04/01‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫ملکــه اعرابی عربانــی فرزنــد حســین از پــاک ‪ 166‬از ‪ 56‬اصلــی واقــع در قریــه چمثقــال‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان از مالکیــت جهانشــاه حیدرپــور بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 1118/27‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز‬ ‫گردیــده و پــاک ‪ 525‬بــرای ان منظــور شــده‪ ،‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی‬ ‫بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح‬ ‫قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد‬ ‫صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی‬ ‫می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض‬ ‫بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و‬ ‫صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/13 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/468‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005696‬‬ ‫‪ 1399/05/21‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫خســرو عشــقی ابکناری فرزنــد کریــم از پــاک ‪ 23‬از ‪ 20‬اصلــی واقــع در قریــه قرابــا‬ ‫بخــش ‪ 25‬گیــان از نســق موســی یگانــه بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل‬ ‫بــر ســاختمان احداثــی بمســاحت ‪ 373/49‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز‬ ‫گردیــده و پــاک ‪ 596‬بــرای ان منظــور شــده‪ ،‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی‬ ‫بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح‬ ‫قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد‬ ‫صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی‬ ‫می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض‬ ‫بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و‬ ‫صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/13 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/472‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011006750‬‬ ‫‪ 1399/06/02‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫رســول صیدی مقــدم فرزنــد اســماعیل از پــاک ‪ 185‬از ‪ 24‬اصلــی واقــع در قریــه‬ ‫دلیونــدان بخــش ‪ 22‬گیــان جهــت الحــاق بــه پــاک ‪ 399‬از نســق یــداهلل بیک محمــد‬ ‫بعنــوان ششــدانگ یکبــاب دکان در حــد چهــار دیــواری بمســاحت ‪ 9/09‬مترمربــع‬ ‫از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 638‬بــرای ان منظــور شــده‪ ،‬لــذا‬ ‫براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪.‬‬ ‫چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض‬ ‫داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی‬ ‫می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت‬ ‫بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/13 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/473‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 1399/06/11 -139960318011007111‬و اصالحــی‬ ‫‪ 1399/06/31 -139960318011007991‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫ســیدابوالفضل سیدقاســمی پور فرزنــد ســیدرضا از پــاک ‪ 1‬از ‪ 79‬اصلــی واقــع در قریــه ولــد بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق‬ ‫پرویــز پورقلی ولــدی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 2100‬مترمربــع از طــرف‬ ‫هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 56‬بــرای ان منظــور شــده‪ ،‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض‬ ‫داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ‬ ‫و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه‬ ‫دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/13 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/476‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیــه اســناد و مــدارک خــودرو ســواری پــژو ‪ 405‬جی ال ایکــس بــه رنــگ بــژ متالیــک مــدل ‪ 1383‬بــه شــماره پــاک ایــران‬ ‫‪366 -46‬د‪ 39‬و شماره موتور ‪ 12483090197‬و شماره شاسی ‪ 83042946‬مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ صفحه 5 ‫خراسا ن رضوی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬مهر ‪ - 1399‬شماره ‪2091‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی تاکید کرد؛‬ ‫تامین کاالهای اساسی مردم با قیمت مناسب‬ ‫در اولویت وزارت صمت‬ ‫مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان خواستار شد؛‬ ‫افزایشمیزانتخصیصمنابعتوسعه‬ ‫و پایداری شبکه برق خوزستان‬ ‫حســام باقــرزاده‪ /‬تولیــت اســتان قــدس رضــوی گفــت‪« :‬تامیــن کاالهــای اساســی‬ ‫مــردم بــا قیمــت مناســب بایــد در اولویــت وزارت صمــت باشــد»‪ .‬حجت االســام‬ ‫والمســلمین احمــد مــروی در دیــدار وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت ضمــن قدردانــی‬ ‫از تالش هــای ایشــان در دوران تصــدی اســتانداری خراســان رضــوی بــر لــزوم تامیــن‬ ‫کاالهــای اساســی و مایحتــاج ضــروری مــردم بــه میــزان کافــی و بــا قیمــت مناســب‬ ‫تاکیــد کــرد و گفــت‪« :‬وزارت صنعــت بایــد بــا تامیــن کافــی کاالهــای اساســی در بــازار‬ ‫از گرانــی اجنــاس و اقــام مــورد نیــاز مــردم جلوگیــری و بــا توجــه بــه وضــع موجــود‬ ‫ایــن اقــدام در اولویــت وزارت صمــت باشــد»‪ .‬علیرضــا رزم حســینی نیــز در ایــن دیــدار از‬ ‫برنامه ریزی هــا و تدابیــر وزارت صنعــت بــرای تامیــن مایحتــاج مــردم ســخن گفــت و ابراز‬ ‫کــرد‪« :‬موجــودی کشــور از حیــث کاالهــای اساســی و مایحتــاج مــردم بســیار مناســب و‬ ‫به میزان کافــی ذخیره ســازی شــده اســت و با توجه بــه نیــاز بــازار عرضــه خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫اجرای عملیات نصب شیر دوم بلودان گاز‬ ‫در ایستگاه های منطقه چهار‬ ‫سید علیموسوی نسب‬ ‫یاســر وطن پــور ازغنــدی‪ /‬عملیــات دو شــیرنمودن بلــودان ایســتگاه النچــر ورســیور‬ ‫تربــت جــام بــر روی خــط لولــه ‪ 16‬اینــچ تربــت جــام‪ -‬تایبــاد بــا هــدف جلوگیــری‬ ‫از هدررفــت گاز طبیعــی در کمتریــن زمــان ممکــن اجــرا شــد‪ .‬محمــد کامــل (مدیــر‬ ‫منطقــه چهــار عملیــات انتقــال گاز) اظهــار کــرد‪« :‬ایــن پــروژه بــا هــدف جلوگیــری از‬ ‫هدررفــت گاز طبیعــی از ســوی کارکنــان واحــد عملیــات ســاختمانی بــا همــکاری مرکــز‬ ‫بهره بــرداری مشــهد در دســتور کار قــرار گرفــت و در کمتریــن زمــان ممکــن اجــرا شــد»‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ســابقه عملیات هــای انجام گرفتــه در این راســتا گفــت‪« :‬ایــن منطقــه‬ ‫به عنــوان اولیــن منطقــه در ســطح شــرکت انتقــال گاز و پیشــگام در امــر اندازه گیــری‬ ‫و کاهــش نشــر گاز از بلودانهــا‪ ،‬از ســال ‪ 91‬ایــن کار را بــا اســتفاده از کیسـه های «انتــی‬ ‫اســتاتیک بــگ» اغــاز نمــوده و پــس از ان جهــت کاهــش میــزان نشــر گاز از بلودان هــا‪،‬‬ ‫عملیــات دو شــیره نمــودن بلودان هــا را از ســال ‪ 92‬در دســتور کار قــرار داده اســت و‬ ‫از ان زمــان تــا کنــون ‪ 116‬بلــودان ایســتگاههای شــیر بیــن راهــی منطقــه‪ ،‬دو شــیره‬ ‫شــده اســت»‪ .‬محمــد کامــل با تاکید بــر تاثیــر دو شــیرکردن بلــودان ایســتگاه ها‬ ‫به عنــوان یکــی از مهم تریــن راهکارهــای جلوگیــری از هدررفــت گاز طبیعــی‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«قبــل از ســال ‪ 1392‬نشــر گاز از بلودان هــا به خاطــر نشــتی از ایــن شــیرها‪ ،‬حــدود‬ ‫‪ 182‬میلیون متر مکعــب بــوده کــه بــا انجــام دو شــیره کردن‪ ،‬ایــن مقــدار نشــر اکنــون‬ ‫بــه حــدود یک میلیون متر مکعــب در ســال کاهــش یافتــه اســت و به منظــور کاهــش‬ ‫ایــن میــزان نشــت اقدامــات الزم به صــورت مســتمر درحــال برنامه ریــزی و اجراســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬ایــن پــروژه بــا هماهنگــی شــرکت گاز خراســان رضــوی و واحد هــای‬ ‫دیســپچینگ‪ ،‬اچ اس ای‪ ،‬بازرســی فنــی و تامیــن کاال بــدون هیچ گونــه اختــال در رونــد‬ ‫انتقــال گاز اجــرا شــد»‪ .‬کامــل ضمــن قدردانــی از تمــام پرســنل عملیاتــی منطقــه به ویژه‬ ‫کارکنــان معاونــت عملیــات خطــوط لولــه گفــت‪« :‬بــا تمهیــدات انجــام شــده و با توجه بــه‬ ‫شــرایط ســخت کرونایــی ایــن عملیــات بــدون قطــع گاز شــهرها و روســتاهای مجــاور در‬ ‫شــرایط کامــا ایمــن اجــرا شــد»‪ .‬منطقــه چهارعملیــات انتقــال گاز بــا بهره بــرداری از‬ ‫ســه ایســتگاه تقویــت فشــار گاز و بیــش از پنج هــزار و ‪ 600‬کیلومتــر خطــوط اصلــی‪،‬‬ ‫پنــج اســتان خراســان رضــوی‪ ،‬شــمالی‪ ،‬جنوبــی و بخش هایــی از اســتان های ســمنان و‬ ‫گلســتان را تحــت پوشــش انتقــال گاز دارد»‪.‬‬ ‫نماینده مجلس بررسی کرد؛‬ ‫علت تعطیلی کارخانه اساک دوچرخه قوچان‬ ‫حمیدرضــا خالقــی ‪ /‬نماینــده مــردم شهرســتان های قوچــان و فــاروج در مجلــس‬ ‫گفــت‪« :‬یــک دوره ای خصوصی ســازی هایی اتفــاق افتــاد کــه در ایــن خصوصی ســازی ها‬ ‫موضــوع اجــرای اصــل ‪ ۴۴‬قانــون اساســی نظــارت صحیــح و نظام منــدی بــر واگذاری هــا‬ ‫صــورت نگرفــت‪ .‬امــروز شــاهدیم کــه ایــن خصوصی ســازی ها چــه بالیــی بــر ســر‬ ‫توســعه و عمــران و صنعــت کشــور اورده اســت»‪ .‬علــی اذری افــزود‪« :‬از جملــه ایــن‬ ‫واگذاری هــا‪ ،‬واگــذاری مجتمــع صنعتــی دوچرخه ســازی قوچــان بــود کــه در ایــن‬ ‫مجتمــع بــدون هیــچ نظــارت نظام منــدی و بــا ســوء مدیریت و ســوء اســتفاده های کالن‬ ‫حقــوق وســیعی از بیت المــال و مــردم قوچــان نابــود شــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬زمانــی کــه‬ ‫ســابقه ایــن واگذاری هــا را بررســی کردیــم‪ ،‬فــردی کــه متصــدی ایــن کارخانــه شــده‬ ‫در ســوابقش محــو و ورشکســت کــردن کارخانــه هــای دیگــر در ســطح کشــور را هــم‬ ‫دارد؛ چــرا در شــرایطی کــه جوانــان مــا بــه اشــتغال نیــاز دارنــد مــا شــاهد ورشکســتگی‬ ‫و محــو کارخانــه هــا بایــد باشــیم؟ ان هــم توســط یــک فــرد!» اذری بیــان کــرد‪« :‬یکــی‬ ‫از دالیلــی کــه مجتمــع دوچرخه ســازی قوچــان پایــدار مانــد‪ ،‬مقاومــت دســتگاه قضــا‪،‬‬ ‫حمایت هــای ریاســت کل دادســتان مرکــز اســتان و ریاســت قــوه قضائیــه بــود»‪ .‬نماینــده‬ ‫مــردم شهرســتان هــای قوچــان و فــاروج در مجلــس تاکیــد کــرد‪« :‬بیــش از پنــج تــا‬ ‫‪ ۱۰‬کارخانــه و کارگاه تولیــدی درایــن واگذاری هــا توســط همیــن فــرد بــه مرحلــه‬ ‫ورشکســتگی کشــیده و تعدیــل نیــرو شــده اســت»‪ .‬اذری اظهــار کــرد‪« :‬در حال حاضــر‬ ‫تمــام اتهامــات به واســطه ایــن فــرد صــورت گرفتــه و اکنــون در حــال بررسی ســت کــه‬ ‫ایــن اقدامــات مصــداق قانــون مجــازات اخالل گــران در نظــام اقتصــادی کشــور اســت یــا‬ ‫خیــر؟ بنــا بــر قانــون نحــوه اجــرای اصــل ‪ ۴۹‬قانــون اساســی‪ ،‬پورســانت هایی کــه در‬ ‫معامــات گرفتــه شــده مشــمول قانــون ممنوعیــت اخــذ پورســانت در معامــات خارجی‬ ‫می شــود»‪ .‬نماینــده مــردم شهرســتان های قوچــان و فــاروج در مجلــس ادامــه داد‪« :‬در‬ ‫دیــوان محاســبات کشــور دادســتانی کل شــکایتی شــده کــه بــه صــورت مجــزا مشــمول‬ ‫قوانیــن دیــوان مــی شــود‪ ،‬همچنیــن اعمــال و رفتــار مجرمانـه ای کــه در دســت تحقیــق‬ ‫و مشــمول قانــون تشــدید( مجــازات مرتکبیــن اختــاس) اســت‪ ،‬بــرای واردات هــم‬ ‫ت گرفتــه کــه مشــمول قانــون مجــازات مرتکبیــن قاچــاق مــی شــود و در‬ ‫اقداماتــی صــور ‬ ‫نهایــت از نظــر قانــون مجــازات اســامی و تعزیــرات تمــام ایــن اقدامــات بــه نــام اخــال‬ ‫عمــده در نظــام اقتصــادی کشــور بــه ثبــت رســیده اســت»‪ .‬اذری بیــان کــرد‪« :‬دســتگاه‬ ‫قضــا‪ ،‬دیــوان محاســبات و کمیســیون اصــل ‪ ۹۰‬وارد بحــث تحقیقــی شــده اســت‪ .‬بحــث‬ ‫تمــام کارخانه هاســت کــه بایــد تعییــن و تکلیــف شــود و همچنــان تحقیقــات درایــن‬ ‫زمینــه ادامــه دارد»‪ .‬او افــزود‪« :‬برابــر دســتور دســتگاه قضــا در حال حاضــر متصــدی در‬ ‫بازداشــت تحقیقــی بــه ســر می بــرد»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان‬ ‫بابیان اینکــه میــزان تخصیــص منابــع توســعه و‬ ‫پایــداری شــبکه بــرق خوزســتان ‪76‬میلیاردتومــان‬ ‫بــوده کــه بــا ان نمی تــوان حتــی یــک پســت‬ ‫‪ 132‬کیلوولــت احــداث کــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬مجمــع‬ ‫نماینــدگان خوزســتان کمــک کننــد تــا میــزان‬ ‫‪100‬میلیــون یــورو توســعه و پایــداری شــبکه بــرق‬ ‫خوزســتان صرفــاً بــرای اســتان مصــوب شــود تــا‬ ‫بتوانیــم کم وکاســتی های موجــود در بــرق خوزســتان‬ ‫را برطــرف کنیــم»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه مازنــدران شــمار‬ ‫موقوفــات ثبت شــده در اســتان طــی ســال جــاری را‬ ‫‪۱۱۶‬فقــره بیــان کــرد و گفــت‪« :‬ایــن میــزان نســبت‬ ‫بــه ســال قبــل دوبرابــر شــده اســت»‪ .‬حجت االســام‬ ‫ابراهیــم حیــدری بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره‬ ‫شــهدای خــان طومــان و مدافــع حــرم به مناســبت‬ ‫هفتــه وقــف اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬وقــف درواقــع‬ ‫تــداوم حرکــت شــهدا و مجاهــدان اســت»‪ .‬وی‬ ‫بااظهاراینکــه کســانی که وقــف مــال و جــان در راه‬ ‫خداونــد کرده انــد‪ ،‬ارزشــمند اســت‪ ،‬شــمار موقوفــات‬ ‫اســتان را بیــش از ‪۱۴‬هــزار فقــره بیــان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«بــرای ترویــج فرهنــگ وقــف همــه بایــد تــاش‬ ‫کننــد»‪ .‬وی وقــف را ضامــن گســترش عدالــت و‬ ‫مســاوات دانســت و گفــت‪« :‬ترویــج فرهنــگ وقــف و‬ ‫موقوفــات مشــکالت جامعــه را حــل می کنــد؛ زیــرا‬ ‫وقــف بزرگ تریــن ثمــره بــرای ایجــاد مســاوات و‬ ‫همدلی ســت»‪ .‬حجت االســام حیــدری بااظهاراینکــه‬ ‫کسـی که مــال خــود را در عســر و یســر بــرای مــردم‬ ‫بــه ودیعــه می گــذارد‪ ،‬دارای ایمــان خالــص اســت‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪« :‬بیش تریــن نیــات وقــف در اســتان بــرای‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫عضــو هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی فــارس‬ ‫اعتقــاد دارد کــه به کارگیــری نظــام ارز شــناور‬ ‫مدیریت شــده همــراه بــا اعمــال سیاســت های‬ ‫اقتصــادی و پولــی راهــی منطقــی بــرای جلوگیــری‬ ‫از هدررفــت منابــع ارزی و توســعه صــادرات در‬ ‫شــرایط تحریم هــای بین المللی ســت‪ .‬یلــدا‬ ‫راهــدار بــه نوســانات این روزهــای بــازار ارز اشــاره و‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬نــرخ ارز به عنــوان یکــی از مهم تریــن‬ ‫متغیرهــای اقتصــاد کالن و اصلی تریــن مفصــل‬ ‫ارتباطــی اقتصــادی بیــن دولت هــا‪ ،‬ضمــن تبییــن‬ ‫ظرفیت هــای اقتصــادی جوامــع‪ ،‬بیانگــر میــزان‬ ‫رقابت پذیــری هــر کشــور در عرصــه بین المللــی‬ ‫و تجــارت خارجی ســت»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬نوســانات‬ ‫نــرخ ارز تاثیــرات گســترده ای را بــر بخــش داخلــی‬ ‫و خارجــی اقتصادهــا اعمــال می کنــد‪ ،‬چــون‬ ‫از یک ســو بــر تــراز تجــاری به واســطه تاثیــر بــر‬ ‫صــادرات و واردات و ازســوی دیگر بــر تولیــد و‬ ‫اشــتغال بــه ســبب اثرگــذاری وســیع بــر قــدرت‬ ‫رقابت پذیــری داخلــی و همچنیــن تــورم داخلــی‬ ‫شــرکت ســهامی برق منطقـه ای خوزســتان؛ محمود‬ ‫دشــت بــزرگ در جلســه بررســی وضعیــت بــرق‬ ‫شهرســتان های مسجدســلیمان‪ ،‬اندیــکا‪ ،‬اللــی و‬ ‫هفتــکل کــه باحضــور نماینــده ایــن حــوزه انتخابیــه‬ ‫در مجلــس‪ ،‬مســئولین محلــی‪ ،‬معــاون وزیر نیــرو در‬ ‫امــور بــرق انــرژی و مدیــران صنعــت برق خوزســتان‬ ‫در فرمانــداری مسجدســلیمان برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«شــبکه بــرق ناحیه شــمال شــرق (مسجدســلیمان‪،‬‬ ‫اندیــکا‪ ،‬اللــی و هفتــکل) پایدارتریــن شــبکه بــرق در‬ ‫تابســتان امســال بــا بارگیــری ‪46‬درصــد از تجهیزات‬ ‫بــود کــه از اســتاندارد جهانــی کــه ‪50‬درصــد اســت‬ ‫نیــز پائین تــر اســت»‪ .‬وی افــزود‪ 11« :‬ایســتگاه فــوق‬ ‫توزیــع در ایــن چهــار شهرســتان مســتقر اســت و‬ ‫یــک ایســتگاه ‪400‬کیلوولــت انتقــال نیــز برنامه ریزی‬ ‫شــده کــه درصــورت تامیــن منابــع عملیــات اجرایی‬ ‫ان اغــاز می شــود»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت بــرق‬ ‫منطقـه ای خوزســتان ادامــه داد‪« :‬پربــاری حــادی در‬ ‫ســطح منطقــه وجــود نــدارد و بیشــترین بارگیــری‬ ‫‪85‬درصــد در یــک ایســتگاه اســت کــه به دلیــل‬ ‫تفــاوت در ســطح ولتــاژ ‪ 11‬و ‪33‬کیلوولــت اســت که‬ ‫خروجــی متفاوتــی دارنــد و نمی تواننــد همدیگــر را‬ ‫پوشــش دهنــد‪ ،‬ایــن امادگــی وجــود دارد درصــورت‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران‪:‬‬ ‫‪ ۱۱۶‬وقف جدید در استان ثبت شد‬ ‫عــزاداری سیدالشهداســت»‪ .‬مدیــرکل اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه مازنــدران بابیان اینکــه در ســال جــاری ‪۱۱۶‬‬ ‫وقــف جدیــد در اســتان داشــتیم کــه نســبت بــه ‪۵۷‬‬ ‫وقــف ســال قبــل دوبرابــر شــده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬یــک‬ ‫واقــف در اســتان ‪۷۰‬میلیاردتومــان از امــوال خــود را‬ ‫وقــف کــرده اســت»‪ .‬وی بااظهاراینکــه وقــف جهــاد‬ ‫اقتصــادی و اقتصــاد مقاومتــی به شــمار مــی رود‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬وقــف مبــارزه بــا اختالفــات طبقاتــی‬ ‫و پیونــدی بــا سرچشــمه حیــات اســت و امــور‬ ‫دنیــوی را رنــگ بقــا و جاودانگــی می دهــد»‪ .‬محمــد‬ ‫چراغــی؛ واقــف مازندرانــی نیــز دراین نشســت وقــف‬ ‫را حفاظــی بــرای اســتمرار امــوال ذکــر کــرد و بــه‬ ‫ســاخت خانه و مرکــزی برای کودکان بدسرپرســت و‬ ‫بی سرپرســت اشــاره کــرد و گفت‪« :‬همچنیــن درامد‬ ‫مرکــز تفریحــی و رســتوران بــرای ســالمندان و ایتــام‬ ‫صــرف می شــود»‪.‬‬ ‫پیــام مدیــرکل اوقــاف مازنــدران به مناســبت اغــاز‬ ‫دهــه وقــف‬ ‫حجت االســام ابراهیــم حیــدری جناســمی؛‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه مازنــدران بــا صــدور‬ ‫پیامــی فرارســیدن دهــه وقــف را تبریــک گفــت‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه مازنــدران؛ متــن پیــام بــه ایــن شــرح اســت‪:‬‬ ‫«بســم اهلل الرحمن الرحیم‪ /‬بــا صلــوات بــر محمــد و‬ ‫ال محمـد (ص) و گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای‬ ‫مدافــع حــرم اســتان مازنــدران‪ ،‬یــاد و خاطــره واقفیــن‬ ‫خیراندیــش‪ ،‬امامــزادگان واجب التعظیــم‪ ،‬اغــاز دهــه‬ ‫وقــف را بــه همــکاران پرتــاش و زحمت کــش‬ ‫مجموعــه اوقــاف و امــور خیریــه اســتان‪ ،‬متولیــان‬ ‫موقوفــات‪ ،‬مدیــران‪ ،‬خادمیــن‪ ،‬هیئت هــای امنــاء و‬ ‫همــه فعــاالن بقــاع متبرکه‪ ،‬مســاجد‪ ،‬اماکــن مذهبی‪،‬‬ ‫اصحــاب و حامیــان وقــف تبریــک عــرض می نمایــم‪،‬‬ ‫بافت هــای تولیــدی و ســرمایه گذاری‪ ،‬همچنیــن‬ ‫وضعیــت بازارهــای داخلــی و خارجــی و بخــش‬ ‫تجــارت خارجــی را متاثــر ســازد»‪ .‬او همچنیــن‬ ‫افزایش تسهیالت حساب جوانان در شهر کرمانشاه‬ ‫کوشیار محمدی‬ ‫انشــاءاهلل همــگان در خدمــت بــه اســتان مقــدس‬ ‫امامــزادگان و اهل بیــت و ترویــج فرهنــگ وقــف‬ ‫موفــق باشــیم»‪.‬‬ ‫نظام ارز شناور؛ بهترین راهبرد توسعه صادرات‬ ‫نقش افریــن اســت‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬مدیریــت بــازار ارز یکی‬ ‫از الزامــات کلیــدی هــر اقتصادی به شــمار مـی رود»‪.‬‬ ‫راهــدار خاطرنشــان کــرد‪« :‬در ســال ‪ ۹۷‬شــوک ارزی‬ ‫در کشــور اتفــاق افتــاد و از ان تاریــخ تاکنــون نــرخ‬ ‫ارز رشــد بیــش از ‪ ۶۰۰‬درصــدی را به ثبــت رســانده‬ ‫اســت‪ .‬در روزهــای اخیــر نیــز قیمــت دالر بــه‬ ‫کانــال ‪۳۰‬هزارتومانــی نیــز نزدیــک شــده اســت‪.‬‬ ‫انچــه مســلم اســت تاثیــر افزایــش افسارگســیخته‬ ‫نــرخ ارز بــر تولیــد ناخالــص داخلی ســت»‪ .‬راهــدار‬ ‫کــه اعتقــاد دارد بــا کاهــش پی درپــی ارزش پــول‬ ‫ملــی فشــار تورمــی بسیارشــدید و لجام گســیخته ای‬ ‫از جانــب افزایــش قیمــت واردات بــه کشــور و‬ ‫به تبــ عِان افزایــش هزینه هــای تولیــد و قیمــت‬ ‫نهایــی محصــوالت تحمیــل می شــود‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬تــورم نیــز در جــای خــود می توانــد‬ ‫می تواننــد در شــهر کرمانشــاه ســه میلیارد و‬ ‫‪300‬میلیون ریــال تســهیالت بــا نــرخ ســود‬ ‫نه درصــد دریافــت کننــد»‪ .‬حســن ریحانی پــور؛‬ ‫ضمــن بیــان مطلــب فــوق اظهــار داشــت‪« :‬ســقف‬ ‫ایــن تســهیالت پیش ازایــن بــرای افرادی کــه‬ ‫قبــل از ســال ‪ 99‬افتتــاح حســاب کرده انــد‬ ‫دومیلیــارد و ‪100‬میلیون ریــال بــود امــا کســانی‬ ‫از امســال افتتــاح حســاب کننــد بــا ‪57‬درصــد‬ ‫بیشــتر از گذشــته از تســهیالت ســه میلیارد و‬ ‫‪300‬میلیون ریالــی برخــوردار خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬مشــتریانی کــه امســال افتتــاح‬ ‫حســاب می کننــد‪ ،‬بــرای دریافــت تســهیالت‬ ‫ســپرده گذاری ‪ 15‬ســاله یعنــی همــان سـه میلیارد‬ ‫و ‪300‬میلیون ریــال‪ ،‬در ســال نخســت بایــد‬ ‫ماهانــه ‪750‬هزارریــال بــه حســاب ســپرده خــود‬ ‫واریــز کننــد کــه ایــن مبلــغ درپایــان ســال‬ ‫پانزدهــم بــه ماهیانــه دومیلیــون و ‪470‬هزارریــال‬ ‫می رســد به عبارتــی ســاالنه ‪10‬درصــد بــه مبلــغ‬ ‫واریزی هــای ماهیانــه اضافــه می شــود»‪ .‬مدیــر‬ ‫شــعب بانــک مســکن اســتان کرمانشــاه‪ ،‬بــا بیــان‬ ‫ایــن نکتــه کــه مــدت انتظــار بــرای دریافــت ایــن‬ ‫تســهیالت‪ ،‬حداقــل پنج ســال اســت‪ ،‬تصریــح کرد‪:‬‬ ‫«ســقف تســهیالت در پایــان ســال پنجم در شــهر‬ ‫کرمانشــاه یک میلیــارد و ‪500‬میلیون ریــال اســت»‪.‬‬ ‫ریحانی پــور‪ ،‬ســقف تســهیالت صنــدوق پس انــداز‬ ‫مســکن جوانــان را در ســایر شهرســتان های‬ ‫اســتان‪ ،‬کمتــر از مرکــز اســتان عنــوان کــرد و‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬ســپرده گذاران حســاب جوانــان‬ ‫در شهرســتان های اســتان پــس از ‪ 15‬ســال‬ ‫دومیلیــارد و ‪900‬میلیون ریــال و پــس از پنج ســال‬ ‫بابیان اینکــه افزایــش افسارگســیخته نــرخ ارز قــدرت‬ ‫برنامه ریــزی و پیش بینــی را از تولیدکنندگان ســلب‬ ‫و نااطمینانــی را در تعییــن قیمــت فــروش بــرای‬ ‫ســفارش های اتــی القــا می کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ازای ـن رو‪،‬‬ ‫بنگاه هــای تولیــدی در تالش انــد کــه بــا حفــظ‬ ‫مــواد اولیــه و عــدم تزریــق ان هــا بــه چرخــه تولیــد‪،‬‬ ‫در انتظــار ایجــاد شــرایط بهتــر بماننــد»‪ .‬به گفتــه او‪،‬‬ ‫افزایــش نــرخ ارز‪ ،‬رشــد ناپایــدار و مقطعــی برخــی از‬ ‫شــرکت های صادرکننــده را درپــی دارد‪ ،‬لیکــن در‬ ‫میان مــدت به این دلیل کــه محصــوالت تولیــدی‬ ‫از افزایــش قیمت هــای نســبی ناشــی از بــاال رفتــن‬ ‫نــرخ ارز متاثــر می شــوند‪ ،‬مزیــت رقابتــی خــود را از‬ ‫دســت داده و بنگاه هــای اقتصــادی قــادر بــه تولیــد‬ ‫محصــول مشــابه با مقــدار‪ ،‬کیفیــت و هزینــه قبل از‬ ‫صــادرات نخواهنــد بــود‪.‬‬ ‫یک میلیاردریــال تســهیالت دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫دراین حالــت در ســال اول مبلــغ واریــزی ماهانــه‬ ‫ان هــا درصــورت اســتفاده پــس از ‪15‬ســال‬ ‫‪650‬هزارریــال اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه نــرخ ایــن‬ ‫تســهیالت نه درصــد و بازپرداخــت ان ‪ 20‬ســاله‬ ‫اســت درادامــه اضافــه کــرد‪« :‬مبلــغ واریــزی بــه‬ ‫ســه صــورت ماهیانــه‪ ،‬ســالیانه و یکجــا امکان پذیــر‬ ‫اســت‪ .‬یکــی از امتیازهــای جدیــد ایــن حســاب‪،‬‬ ‫افزایــش ســن ســاختمان اســت کــه ســقف عمــر‬ ‫ســاختمان ‪25‬ســال درنظــر گرفتــه شــده اســت‬ ‫کــه تــا پیش ازایــن ‪20‬ســال بــود»‪ .‬مدیــر شــعب‬ ‫بانــک مســکن اســتان کرمانشــاه گفــت‪« :‬ســن‬ ‫متقاضــی جهــت افتتــاح حســاب ‪18‬ســال تمــام‬ ‫یــا دارابــودن حکــم رشــد ازســوی دادگاه اســت امــا‬ ‫افتتــاح حســاب بــرای اطفــال صغیــر توســط ولــی‪،‬‬ ‫قیــم و مــادر طفــل امکان پذیــر اســت و تســهیالت‬ ‫بــه دارنــده حســاب پرداخــت می شــود‪ .‬والدیــن‬ ‫نیــز می تواننــد ایــن تســهیالت را دریافــت کننــد‪،‬‬ ‫امــا واحــد خریداری شــده بایــد به نــام صاحــب‬ ‫حســاب باشــد»‪.‬‬ ‫براساس تفاهم نامه اموزش فنی و حرفه ای و تشکیالت خانه کارگر مازندران؛‬ ‫توانمندسازی پرسنل خانه کارگر و خانواده انان با اموزش های مهارتی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫به منظــور هم افزایــی در اســتفاده از‬ ‫پتانســیل ها و امکانــات طرفیــن تفاهم نامـه ای‬ ‫میــان ســید حســین درویشــی؛ مدیــرکل‬ ‫امــوزش فنــی و حرفـه ای مازنــدران و نصراهلل‬ ‫دریابیگــی؛ دبیــر تشــکیالت خانــه کارگــر‬ ‫اســتان مازنــدران منعقــد شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی و مرکــز اطالع رســانی‬ ‫اداره کل امــوزش فنــی و حرفــه ای‬ ‫مازنــدران؛ در ایــن تفاهم نامــه موضوعاتــی‬ ‫چــون توانمندســازی پرســنل خانــه کارگــر و‬ ‫خانواده هــای انــان بــا اموزش هــای مهارتــی‬ ‫براســاس اســتانداردها و شایســتگی های‬ ‫اموزشــی و شــغلی ســازمان امــوزش فنــی و‬ ‫حرفــه ای‪ ،‬اســتفاده از ظرفیت هــای طرفیــن‬ ‫جهــت برگــزاری دوره هــای امــوزش فنــی‬ ‫و حرفــه ای به منظــور حمایــت از واحــد‬ ‫امــوزش کوتاه مــدت رایــگان خانــه کارگــر بــا‬ ‫هماهنگــی طرفیــن و اســتفاده از تــوان بالقوه‬ ‫پرســنل خانــه کارگــر درزمینــه توســعه و‬ ‫ترغیــب فرهنــگ مهارت امــوزی بــا رویکــرد‬ ‫بــه نظــام ارزشــی در شــهرها و روســتاها‬ ‫موردتوافــق هــر دو طــرف قــرار گرفــت‪ .‬مدت‬ ‫زمــان ایــن تفاهم نامــه یک ســال شمســی‬ ‫بــوده و طرفیــن متعهــد بــه رعایــت ضوابــط‬ ‫و شــرایط منــدرج در قــرارداد شــدند‪.‬‬ ‫پیگیری مشکالت صنفی رسانه ها‬ ‫در دیدار مسئوالن ری از روزنامه «سایه»‬ ‫رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ری از دفتــر نمایندگــی روزنامــه ســایه‬ ‫بازدیــد و بــا سرپرســت ایــن دفتــر گفت وگــو کــرد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی اداره فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی شهرســتان ری؛ ســید حســن صفــوی؛ رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫شهرســتان ری در این دیــدار گفــت‪« :‬بازدیــد دوره ای از مراکــز فرهنگــی‪ ،‬هنــری و رســانه ای‬ ‫بــا هــدف تعامــل ســازنده و بررســی مشــکالت صنفــی از جملــه برنامه هــای ایــن اداره اســت‬ ‫کــه خوشــبختانه بســیاری از مســائل و مشــکالت در این دیدارهــا بررســی و رفــع شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی از تــاش خبرنــگاران شهرســتان ری در تمامــی عرضه هــا به ویــژه در حــوادث و دوران‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا کــه در کنــار مــردم و مســئوالن بوده انــد تشــکر کــرد و افــزود‪« :‬در‬ ‫چنیــن شــرایطی‪ ،‬جامعــه نیازمنــد اطالع رســانی صحیــح‪ ،‬ســریع و بــدون حاشــیه اســت‬ ‫کــه ارامــش مــردم اســیب نبینــد»‪ .‬رضــا فغانــی؛ رابــط خانــه مطبوعــات در شهرســتان ری و‬ ‫نایب رئیــس هیئت مدیــره خانــه مطبوعــات شهرســتان های اســتان تهــران نیــز در این دیــدار‬ ‫بااشــاره به زیان هــای جامعــه مطبوعــات کشــور در دوران کرونــا و شــرایط اقتصــادی کشــور‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬اکنــون دفاتــر رســانه ها‪ ،‬متحمــل هزینه هایــی هســتند کــه بــا درامدشــان‬ ‫همخوانــی نــدارد و ایــن موجــب می شــود تــا رســانه ها محــدود یــا تعطیــل شــوند»‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫«از جملــه تالش هــای خانــه مطبوعــات شهرســتان ری درراســتای حمایــت از رســانه ها‪،‬‬ ‫ایجــاد دفتــر خانــه مطبوعــات اســت کــه بـه زودی بــرای پیگیــری امــور صنفــی خبرنــگاران‬ ‫افتتــاح خواهــد شــد»‪ .‬اســماعیل شــاه محمدی؛ فعــال پیش کســوت رســانه و مدیرعامــل‬ ‫موسســه مطالعاتــی راگا نیــز در این دیــدار گفــت‪« :‬امــروزه باتوجه بــه گســترش فنــاوری و‬ ‫رشــد بهره منــدی از رســانه‪ ،‬شــاهد تاثیــر شــگرف محتــوای این گونــه محصــوالت رســانه ای‬ ‫هســتیم و حضــور جوانــان در ایــن عرصــه‪ ،‬بسیارمشــهود اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬انگیــزه و تــاش‬ ‫جوانــان در حــوزه رســانه‪ ،‬بســیارمهم و تاثیرگــذار اســت و بــا حمایــت‪ ،‬امــوزش و راهنمایــی‬ ‫متخصصــان و پیش کســوتان‪ ،‬می تــوان جوانــان را تجهیــز بــه دانــش خبــری و تخصــص‬ ‫رســانه ای کــرد»‪ .‬محســن شــیرازی نژاد؛ مشــاور مدیرمســئول و سرپرســت نماینــدگان روزنامه‬ ‫سراســری ســایه در شهرســتان های اســتان تهــران نیــز‪ ،‬توجــه مســئوالن بــه نشــریات مکتوب‬ ‫را موجــب دلگرمــی رســانه ها دانســت و خواســتار حمایت هــای معنــوی و هماهنگی هــای بین‬ ‫دســتگاهی بــرای رفــع نیازهــای دفاتــر خبــری شــد‪ .‬سرپرســت روزنامــه ســایه در شهرســتان‬ ‫ری افــزود‪« :‬بســیاری از اگهی هــای شــرکت ها و نهادهــای مســتقر در شهرســتان ری بــه دفاتر‬ ‫تهــران ارســال می شــود کــه بایــد بــا اتخــاذ شــیوه های قانونــی‪ ،‬این گونــه اگهی هــا ازطریــق‬ ‫نماینــدگان رســانه ها در شهرســتان منتشــر شــود»‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بهشت زهرا(س) خبر داد؛‬ ‫بازبودن درهای بهشت زهرا(س) فقط جهت تدفین متوفی‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بهشــت زهرا(س)‬ ‫گفــت‪« :‬درهــای بهشــت زهرا(س) فقــط‬ ‫جهــت تدفیــن متوفــی ان هــم باحضــور‬ ‫تعــداد محــدود بســتگان درجه یــک بــاز‬ ‫خواهــد بــود»‪ .‬ســعید خــال اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه وضعیــت قرمــز‪ ،‬فوق العــاده‬ ‫و افزایــش امــار متوفیــان کرونــا توصیــه و‬ ‫تاکیــد مــا ان اســت که شــهروندان از تــردد‬ ‫در بهشــت زهرا (س) به ویــژه در ایــام پایــان‬ ‫هفتــه و تعطیــل جــدا خــودداری کننــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬باتوجه بــه موافقت مقــام قضائی الزم‬ ‫باشــد مجــددا ً درهــای بهشــت زهرا(س) بســته می شــود»‪ .‬گفتنی ســت؛ بهشــت زهرا (س)‬ ‫نیــز بزرگ تریــن ارامســتان ایــران اســت کــه در جنــوب تهــران واقــع شــده اســت‪ ،‬فعالیــت‬ ‫ایــن ارامــگاه رســماً در ســال ‪ ۱۳۴۹‬خورشــیدی اغــاز و ایــن ارامســتان ابتــدا ‪ ۳۱۴‬هکتــار‬ ‫وســعت داشــت کــه در ســال ‪ ۱۳۷۶‬بخــش شــمالی به مســاحت ‪ ۱۱۰‬هکتــار و در ســال ‪۱۳۸۷‬‬ ‫بخــش شــرقی بــه مســاحت ‪ ۱۶۰‬هکتــار خریــداری و بــه ان اضافــه شــد‪.‬‬ ‫تخریب ‪ ۴۴‬مورد ساخت وساز غیرمجاز در کهریزک‬ ‫عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی فارس مطرح کرد؛‬ ‫مدیر شعب بانک مسکن استان کرمانشاه خبر داد؛‬ ‫مدیــر شــعب بانــک مســکن اســتان کرمانشــاه‬ ‫گفــت‪« :‬افرادی کــه از امســال حســاب پس انــداز‬ ‫مســکن جوانــان افتتــاح کننــد پــس از ‪15‬ســال‬ ‫تامیــن منابــع بــا کمــک شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫خوزســتان همسان ســازی الزم انجــام شــود»‪ .‬دشــت‬ ‫بــزرگ گفــت‪« :‬از نماینــدگان می خواهیــم کــه در‬ ‫زمــان بررســی الیحــه از طرح هــای وزارت نیــرو‬ ‫در حــوزه انــرژی حمایــت کننــد‪ .‬به عنوان مثــال‬ ‫در تبصــره ‪ 14‬کــه دوســال اســت در قالــب بودجــه‬ ‫گنجانــده شــده‪ ،‬عوایــد حاصــل از فــروش اب و بــرق‬ ‫را ســازمان برنامه وبودجــه به طــور ‪100‬درصــدی بــه‬ ‫شــرکت های تابعــه وزارت نیــرو تخصیــص دهــد تــا‬ ‫ان را در زیرســاخت های اب و بــرق ســرمایه گذاری‬ ‫کننــد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬همچنیــن نماینــدگان‬ ‫کمــک کننــد تــا مطالبــات بــرق را از صنایــع‬ ‫بگیریــم و وصــول ان هــا را در راه توســعه بــرق‬ ‫مصــرف کنیــم»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقه ای‬ ‫خوزســتان اظهــار داشــت‪« :‬از سه‪ ،‬چهارسال گذشــته‬ ‫منابعــی را تحت عنــوان توســعه و پایــداری شــبکه‬ ‫بــرق خوزســتان پیگیــری می کنیــم کــه در‬ ‫دوسال گذشــته رونــد ان نزولــی شــده و امســال تنهــا‬ ‫‪76‬میلیاردتومــان تخصیــص داده شــد که بــا ان حتی‬ ‫نمی تــوان یــک پســت بــرق ‪ 132‬بــه ‪33‬کیلوولــت‬ ‫بــدون درنظر گرفتــن هزینــه خطــوط ان احــداث‬ ‫کــرد»‪ .‬وی در بخــش دیگــری از صحبت هــای‬ ‫خــود بــه عبــور موفقیت امیــز از تابســتان امســال‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬در تابســتان ســال جــاری کــه‬ ‫گــرم و طاقت فرســا بــود هش ـت هزار و ‪ 518‬مــگاوات‬ ‫پیــک را مدیریــت کردیــم کــه حــال اقدامــات انجــام‬ ‫شــده و برنامه هــای مدیریــت مصــرف بــوده اســت»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬نه هــزار و ‪ 95‬مــگاوات نیــاز مصــرف‬ ‫بــوده و به این معنی ســت که ‪577‬مــگاوات ازطریــق‬ ‫روش هــای مدیریــت مصــرف و همراهــی مشــترکین‬ ‫صرفه جویــی شــده اســت»‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫بخشــدار کهریــزک از توابــع شهرســتان ری از تخریــب ‪ ۴۴‬مــورد ساخت وســاز غیرمجــاز و‬ ‫ازادســازی چها رو نیم هکتــار از زمین هــای مرغــوب کشــاورزی در ایــن بخــش خبــر داد‪.‬‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ امیــن بابایــی در حاشــیه تخریــب ساخت وســازهای غیرمجــاز در زمین هــای‬ ‫به گـ ِ‬ ‫کشــاورزی بخــش کهریــزک گفــت‪« :‬درراســتای اجــرای تبصــره ‪ ۲‬مــاده ‪ ۱۰‬قانــون اصالحــی‬ ‫قانــون حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغ هــا‪ ۶۶ ،‬فقــره از ساخت وســازهای غیرمجــاز در‬ ‫روســتاهای تباییــن‪ ،‬کریم ابــاد و ســلمان اباد تخریــب شــد»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه مقابلــه بــا‬ ‫ساخت وســازهای غیرمجــاز بــا قاطعیــت در بخــش کهریــزک پیگیــری می شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن‬ ‫ساخت وســازهای غیرمجــاز کــه بــرای افزایــش ارزش افــزوده اراضــی کشــاورزی انجــام شــده‬ ‫بــود عمدت ـاً بــه شــکل ویــا و فنس کشــی بــود کــه بــا حضــور عوامــل نیــروی انتظامــی‪،‬‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬نماینــدگان دادســتانی و بخشــداری کهریــزک تخریــب شــد»‪ .‬این مســئول‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬بــا هرگونــه ساخت وســازهای غیرمجــاز و دخل و تصــرف در اراضی کشــاورزی‬ ‫کــه مانــع از تولیــد محصــوالت کشــاورزی شــود به شــدت برخــورد می شــود»‪ .‬بخشــدار‬ ‫کهریــزک خاطرنشــان کــرد‪« :‬تیم هــای گشــتی بخشــداری و جهــاد کشــاورزی ری به صــورت‬ ‫شــبانه روزی محدوده هــای ایــن منطقــه را رصــد و بــا متخلفــان در امــر ساخت وســاز غیرمجــاز‬ ‫برخــورد می کننــد»‪ .‬بابایــی از همــه مالــکان و کشــاورزان خواســت که قبــل از هرگونــه اقدامی‬ ‫درزمینــه ساخت وســاز در اراضــی کشــاورزی حتمـاً بــا مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان‬ ‫مکاتبــه کنند‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی احداث مدرسه خیرساز‬ ‫در بخش قلعه نو‬ ‫عملیــات اجرایــی احــداث دبیرســتان دخترانــه نــه کالســه خیرســاز در روســتای طالب ابــاد‬ ‫ گــزارش ایرنــا؛ بخشــدار قلعه نــو در‬ ‫بخــش قلعه نــو از توابــع شهرســتان ری اغــاز شــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫حاشــیه ایــن ائیــن گفــت‪« :‬عملیــات اجرایــی احــداث دبیرســتان نــه کالســه دخترانــه از‬ ‫ســهم االرث مرحــوم لیــا لرونــد باحضــور خانــواده خیــر و مســئوالن ایــن بخــش در زمینی به‬ ‫مســاحت دوهزارمترمربــع اغــاز شــد»‪ .‬علیرضــا صادقــی افــزود‪« :‬ایــن واحــد اموزشــی در مدت‬ ‫یک ســال و ‪ ۵۰۰‬مترمربــع بنــا بــا پیش بینــی دومیلیاردتومــان هزینــه احــداث و دراختیــار‬ ‫اموزش وپــرورش قــرار خواهــد گرفــت»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬طبــق هماهنگی هــا ‪۵۰‬درصــد‬ ‫هزینــه ســاخت ایــن واحــد اموزشــی ازســوی خیــر‪۲۵ ،‬درصــد ان توســط ســازمان نوســازی‬ ‫مــدارس و ‪۲۵‬درصــد دیگــر نیــز ازطریــق دهیــاری روســتای طالب ابــاد تامیــن خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫فرماندار ری تاکید کرد؛‬ ‫پیشگیری از اسیب های اجتماعی؛ اولویت دستگاه های اجرایی‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری بااشــاره به‬ ‫مشــکالت اقتصــادی و تاثیــر ان در ایجــاد‬ ‫انــواع اســیب های اجتماعــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«پیشــگیری از اســیب ها بایــد اولویــت‬ ‫دســتگاه های اجرایــی باشــد»‪ .‬حســین‬ ‫توکلــی کجانی در جلســه کارگــروه فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬ســامت‪ ،‬زنــان‪ ،‬و امــور خانــواده‬ ‫شهرســتان ری‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬تمــام‬ ‫دســتگاه های اجرایــی و بخشــداران شهرســتان بایــد مشــکالت مناطــق حاشــیه شــهری را‬ ‫به دقــت رصــد و بــرای حــل ان هــا برنامه ریــزی داشــته باشــند»‪ .‬وی بابیان اینکــه اســیب های‬ ‫اجتماعــی می توانــد امنیــت داخــل شــهرها را به خطــر بینــدازد‪ ،‬افــزود‪« :‬تمــام دســتگاه های‬ ‫اجرایــی شهرســتان ری بایــد بــرای کــودکان کار و خیابانی برنامه ریزی الزم را داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫توکلــی تاکیــد کــرد‪« :‬کارشناســان شــبکه بهداشــت‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬نیــروی انتظامــی و ســایر‬ ‫دســتگاه ها بایــد بــه مناطــق حاشــیه ای شــهرهای جنــوب تهــران وارد شــوند و مشــکالت‬ ‫ایــن مناطــق و اســیب های اجتماعــی ایــن محل هــا را بررســی کننــد»‪ .‬ایــن مســئول‬ ‫بااشــاره به اینکه هم اکنــون در حاشــیه شــهرهای شهرســتان ری ســکونت گاه های غیررســمی‬ ‫توســعه پیــدا کرده انــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬اســیب های اجتماعــی ایــن مناطــق کــه عمدتـاً‬ ‫توســط مهاجــران از ســایر اســتان ها و اتبــاع پــر شــده اند‪ ،‬می تواننــد امنیــت مرکــز شهرســتان‬ ‫ری را تحت تاثیــر قــرار دهنــد»‪ .‬توکلــی یــاداور شــد‪« :‬امــروز بســیاری از روســتاهای حاشــیه‬ ‫شــهرها شهرســتان ری ازلحــاظ ســرانه مختلــف وضعیــت خوبــی دارنــد ولی افزایــش جمعیت‬ ‫غیربومــی و مهاجرپذیــر مشــکالت فراوانــی را در ایــن مناطــق ایجــاد کــرده اســت»‪ .‬ایــن‬ ‫مســئول باتاکیدبراینکــه دســتگاه ها بایــد بــرای ســکونت گاه های غیررســمی برنامــه مــدون‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬ابــراز کــرد‪« :‬اگــر برنامه ریــزی الزم هم اکنــون در مناطــق حاشــیه ای صــورت‬ ‫نگیــرد در اینــده نزدیــک شــاهد مشــکالت بزرگ تــری خواهیــم بــود»‪ .‬جلســه کارگــروه‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬ســامت‪ ،‬زنــان‪ ،‬و امــور خانــواده شهرســتان ری باحضــور حســین توکلی‬ ‫کجانــی و روســای دســتگاه های مختلــف در فرمانــداری برگــزار شــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫تعامل شهرداری و دانشگاه ازاد ساری‬ ‫در توسعه پایدار شهری‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬مهر ‪ - 1399‬شماره ‪2091‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس مطرح کرد؛‬ ‫نقش رسانه ترمیمی؛ تبدیل اسیب ها‬ ‫از تحریم اجتماعی به مسئله اجتماعی‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫عباســعلی کوشــکی‪ /‬عباس رجبی؛ شــهردار ســاری بــا کرمانیان؛ رئیــس دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی اســتان مازنــدران دیــدار و گفت وگــو کــرد‪ .‬دراین دیــدار کــه باحضــور باقریــان و‬ ‫نیک نقــش؛ معاونــان شــهردار مرکــز مازنــدران‪ ،‬مــرادی؛ رئیــس اداره حراســت شــهرداری‬ ‫و مرتضــوی؛ مدیــر ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری و جمعــی از مدیــران دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی در دفتــر رئیــس دانشــگاه ازاد اســامی اســتان مازنــدران برگــزار شــد بــه‬ ‫اثــرات مثبــت تعامــل و همــکاری ایــن دو نهــاد تاثیرگــذار در توســعه پایــدار جامعــه در‬ ‫زمینه هــای اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬عمرانــی و ‪ ...‬تاکیــد شــد و تعامــل فی مابین شــهرداری‬ ‫و دانشــگاه ازاد اســامی در همــکاری دوجانبــه و تبــادل دانــش فنــی و تخصصــی در‬ ‫رشــته های مرتبــط نظیــر فضــای ســبز‪ ،‬موردتوجــه ایــن دو نهــاد قــرار گرفــت‪ .‬ایجــاد‬ ‫تفاهم نامــه دوجانبــه درراســتای ایجــاد نــواوری در مدیریــت شــهری بــا مرجعیــت علمی‬ ‫ایــن دانشــگاه‪ ،‬اســتفاده از اعضــای هیئت علمــی و دارای ایــده در طــرح جامــع شــهری‬ ‫و برگــزاری کالس هــای مشــاوره شــهری و ارائــه امکانــات و توانمندی هــای دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی اســتان بــا هــدف خدمت بــه شــهروندان از دیگــر مــوارد مطروحه دراین نشســت‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در پایــان ایــن دیــدار‪ ،‬عبــاس رجبــی؛ شــهردار ســاری بــا حضــور در مــزار‬ ‫شــهدای گمنــام دانشــگاه ازاد اســامی بــه مقــام شــامخ انــان ادای احتــرام کــرد‪.‬‬ ‫اینترانتی شدن سرورها‬ ‫و سامانه های الکترونیکی شهرداری سمنان‬ ‫رضــا تبیانیــان‪ /‬سرپرســت ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری ســمنان‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬امــروزه یکــی از مهم تریــن موضوعــات در حــوزه فنــاوری اطالعــات‬ ‫و ارتباطــات موضــوع امنیــت و کیفیــت بســترهای ارتباطی ســت‪ .‬در همین راســتا ایــن‬ ‫ســازمان جهــت دســتیابی بــه اهــداف خــود دراین خصــوص موضــوع به کارگیــری‬ ‫شــبکه اینترانــت کشــوری جهــت افزایــش ضریــب امنیــت و تســهیل ارتباطــات و بــه‬ ‫اشــتراک گذاری منابــع را در دســتورکار خــود قــرار داد»‪ .‬به گــزارش مدیریــت ارتباطــات‬ ‫و امــور بین الملــل شــهرداری ســمنان؛ وی افــزود‪« :‬شــبکه ملــی اطالعــات معــروف‬ ‫بــه اینترانــت ملــی ایــران توســط شــورای عالــی فضــای مجــازی‪ ،‬شــبکه ای مبتنی بــر‬ ‫قــرارداد اینترنــت (‪ )IP‬اســت؛ به صورتی کــه درخواس ـت های دسترســی داخلــی و اخــذ‬ ‫اطالعاتــی کــه در مراکــز داده داخلــی نگهــداری می شــوند به هیچ وجــه ازطریــق خــارج‬ ‫کشــور مســیریابی نشــود و امــکان ایجــاد شــبکه های اینترانــت و خصوصــی و امــن‬ ‫داخلــی در ان فراهــم شــود»‪ .‬وحیــد پرویــزی درخصــوص مزایــای فوق العــاده اجــرای‬ ‫ایــن پــروژه گفــت‪« :‬یکــی از مســائلی کــه در شــبکه ملــی اطالعــات پراهمیــت اســت‬ ‫موضــوع شناســایی تمــام کاربــران متصــل بــه اینترنت در کشــور اســت‪ .‬همچنیــن وجود‬ ‫شــبکه ملــی اطالعــات موجــب می شــود از انتقــال ترافیک هــای اضافــی جلوگیــری‬ ‫شــده و امــکان اســتفاده های بهتــر از نشــانی های اینترنتــی یــا ای پــی هــم به وجــود‬ ‫ایــد»‪ .‬سرپرســت ســازمان فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات شــهرداری ســمنان اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬منطقــی نیســت کــه تبــادل اطالعــات درون ســازمانی مــا در ســازمان ها‪ ،‬نهادهــا‬ ‫و بانک هــای کشــور روی بســتر اینترنــت جهانــی صــورت بگیــرد تــا ریســک هک شــدن‬ ‫اطالعــات حســاس مــردم و دولــت وجــود داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرای‬ ‫مرحله دوم ارامستان اراک؛ به زودی‬ ‫عضــو هیئت علمــی دانشــگاه تربیــت‬ ‫مــدرس گفــت‪« :‬رســانه ترمیمــی بایــد بــا‬ ‫به رسمیت شــناختن اســیب های جامعــه‬ ‫انهــا را از حالــت تابــو و تحریــم اجتماعــی‬ ‫خــارج و بــه مســئله اجتماعــی تبدیــل‬ ‫کنــد»‪ .‬دکتــر محمــد علــی فرجی هــا در‬ ‫نشســت علمــی رســانه ترمیمــی ویــژه مدیران‬ ‫و نخبــگان رســانه ها کــه به همــت خانــه‬ ‫مطبوعــات و رســانه های خراســان رضــوی‬ ‫در مشــهد برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪« :‬یکــی از‬ ‫کارکرد هــای عدالــت ترمیمــی‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫ظرفیت هــای موجــود در جامعــه اســت کــه‬ ‫بعــد از شــکل گیری دولت هــای مــدرن بــه‬ ‫حاشــیه رانــده شــد‪ ،‬از ویژگی هــای شــهر‬ ‫ترمیمــی این اســت که شــهروندان بــرای‬ ‫انجــام امــور جــاری زندگــی خــود نیازمنــد‬ ‫نقــض قوانیــن و مقــررات نیســتند‪ ،‬پــس بــه‬ ‫تبــع ان‪ ،‬مقــررات هــم بایــد تنظیم گرانــه‬ ‫و براســاس نیازهــای واقعــی مــردم تنظیــم‬ ‫شــده باشــد و منبــع درامــد عــده ای از‬ ‫طریــق امضاهــای طالیــی یــا رانــت و رشــوه‬ ‫ایجــاد نشــده باشــد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«عدالــت بایــد بــه جامعــه برگردانــده شــود؛‬ ‫دولت هــا بی دلیــل خــود را مســئول امنیــت‬ ‫و حامــی جامعــه می داننــد‪ .‬عدالــت ترمیمــی؛‬ ‫مهم تریــن ویژگــی احیــاء ظرفیت هــا در‬ ‫امنیــت جامعــه اســت»‪ .‬فرجی هــا متذکــر‬ ‫شــد‪« :‬امــروزه بــا تــورم قوانیــن در کشــور‬ ‫مواجــه هســتیم‪ ،‬درحالی کــه بســیاری از‬ ‫انهــا را مخــل کســب‪ ،‬کار و زندگــی مــردم‬ ‫اســت؛ برخــی از ســازمان ها از ایــن قوانیــن‬ ‫ماننــد جریمه هــای راهنمایــی و رانندگــی‬ ‫یــا کمیســیون مــاده صــد شــهرداری ارتــزاق‬ ‫می کننــد و حتــی روی انهــا به عنــوان‬ ‫منبــع درامــدی حســاب می کننــد»‪ .‬عضــو‬ ‫هیئت علمــی دانشــگاه تربیــت مــدرس‬ ‫با تاکید بــر لــزوم پرداختــن بــه عوامــل‬ ‫زیر بنایــی جــرم و اختــاف‪ ،‬مجرم گردانــی را‬ ‫در شــهرها کاری غیر علمــی دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫«ایــن کار مجــرم را از همــه پیوندهــای عاطفی‬ ‫و شــغلی و خانوادگــی خــود جــدا می کنــد‬ ‫تــا وی در دور باطــل و باتالق گونــه اعمالــش‬ ‫فــرو بــرود؛ در حالی کــه می تــوان بــه اصــاح‬ ‫وی تحــت شــرایط خــاص و محدودیت هــای‬ ‫الزمــه‪ ،‬امیــد داشــت»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬در‬ ‫اموزه هــای فرهنگــی مــا نیــز ارکان عدالــت‬ ‫ترمیمــی وجــود دارد‪ .‬اســام فرهنــگ‪ ،‬عدالــت‬ ‫ترمیمــی را ترویــج می دهــد و مــردم را حتــی‬ ‫در هنــگام قصاص کــردن بــه گذشــت تشــویق‬ ‫می کنــد‪ .‬رســانه ها بایــد ایــن منابــع ارزشــمند‬ ‫کــه پــر از صلــح و ســازش اســت را از دل تاریخ‬ ‫و فرهنــگ بیــرون کشــیده و در جامعــه تبییــن‬ ‫کننــد»‪ .‬محمد علــی فرجی هــا در خصــوص‬ ‫کمرنگ شــدن فرهنــگ مســئولیت پذیری‬ ‫در کشــور اضافــه کــرد‪« :‬در فرهنگــی کــه‬ ‫مســئولیت گریز اســت؛ مســئوالنش از زیــر بــار‬ ‫پذیــرش مســئولیت شــانه خالــی می کننــد و‬ ‫رســانه ها بایــد بــا جدیــت بــرای نهادینه ســازی‬ ‫فرهنــگ مســئولیت پذیــری تــاش کننــد»‪.‬‬ ‫مدیــرکل صداو ســیمای خراســان رضــوی نیــز‬ ‫در این نشســت با اشــاره به فرهنــگ انتظــار‬ ‫گفــت‪« :‬امــروز مهم تریــن هــدف جنــگ نــرم‬ ‫دشــمنان‪ ،‬گرفتــن روح امیــد و اعتمــاد بــه‬ ‫نفــس مــردم ایــران اســت‪ .‬رســانه ها بایــد بــا‬ ‫مهندســی اخبــار و اطالعــات‪ ،‬درنظر گرفتــن‬ ‫تناســب بیــن اخبــار مثبــت و منفــی‪ ،‬اجتنــاب‬ ‫از انتقــال احســاس تــرس و ناامنــی و پرهیــز‬ ‫از تکــرار اخبــار منفــی‪ ،‬بــه اعتمــاد ســازی‬ ‫و دمیــدن روح امیــد و انتظــار در جامعــه‬ ‫بپردازنــد»‪ .‬محســن نصرپــور با اشــاره به اینکه‬ ‫در فرهنــگ دینــی مــا فلســلفه انتظــار‬ ‫بر اســاس اصالح گــری و امیــد‪ ،‬پایه گــذاری‬ ‫شــده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬رســانه ها بــا پیــروی‬ ‫از فلســلفه انتظــار بایــد اصــاح و امیــد را‬ ‫در جامعــه ترویــج دهنــد و بایــد در اعیــاد‬ ‫و مناســبت های ملــی و مذهبــی‪ ،‬فضــای‬ ‫کشــور را تلطیــف و بــا نشــاط کننــد و در ایــن‬ ‫مســیر از کاهــش نشــر حجــم اخبــار ســیاه و‬ ‫برجسته ســازی خبرهــای موفقیــت و پیشــرفت‬ ‫کشــور دریــغ نکننــد»‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫ایه هایــی از ســوره های زمــل و یوســف‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪« :‬امیــد و رســانه‪ ،‬بایــد و نباید هایی ســت‬ ‫کــه با توجه بــه شــرایط جامعــه و بنا بــر‬ ‫ســفارش رهبــر معظــم انقــاب باید در دســتور‬ ‫کار رســانه های داخلــی قــرار گیــرد و امیــد‬ ‫یکــی از شاخصه هایی ســت کــه اصحــاب‬ ‫رســانه نبایــد از ان کوتــاه بیاینــد»‪ .‬مدیــر خانه‬ ‫مطبوعــات و رســانه های خراســان رضــوی هــم‬ ‫در این نشســت‪ ،‬مســئولیت اجتماعــی رســانه ها‬ ‫را مبتنــی بــر مســئولیت اجتماعــی‪ ،‬حق بینی و‬ ‫عدالت نــگاری مشــفقانه بــا ارتقــای ســطح امید‬ ‫در جامعــه دانســت‪ .‬مجتبــی محمــودی افــزود‪:‬‬ ‫«به نظر می رســد با وجــود اینکــه در تعاریــف‬ ‫رســانه ای‪ ،‬خبــر بــدی کــه عمــق یــک فاجعــه‬ ‫در ان بیشــتر باشــد یــک خبــر خــوب تلقــی‬ ‫می شــود‪ ،‬وقــت ان رســیده کــه رســانه ها‬ ‫به جــای بزرگ نمایــی و برجسته ســازی‬ ‫اســیب ها و جــذب مخاطــب از ایــن طریــق‬ ‫بــه مســئولیت اجتماعــی خویــش عمــل کــرده‬ ‫و ضمــن بیــان نقدهــای منصفانــه در صــدد‬ ‫نشــر اخبــار امیدبخــش در جامعه باشــند»‪ .‬وی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬رســانه ترمیمــی نــه از طریــق‬ ‫ارزش خبــری کــه از طریــق ارزش فرهنگــی و‬ ‫توجــه بــه حقــوق شــهروندی بــه تولیــد محتوا‬ ‫می پــردازد و تعالــی تعامل هــای اجتماعــی‬ ‫تــوام بــا رعایــت اخــاق و تعــادل در فضــای‬ ‫گفتوگــو‪ ،‬ارزشــمند اســت»‪ .‬مدیــر خانــه‬ ‫مطبوعــات و رســانه های خراســان رضــوی‬ ‫با اشــاره به اینکه بــا حجــم زیــادی از ســیاه‬ ‫نمایــی و مشهد هراســی از ســوی معانــدان‬ ‫در رســانه های اجتماعــی و فضــای مجــازی‬ ‫مواجــه هســتیم‪ ،‬افــزود‪« :‬مشــهد به خاطــر‬ ‫همجــواری بــا امــام رضــا(ع) کــه الگــوی‬ ‫مناظــره و گفتگــوی بیــن ادیــان هســتند بایــد‬ ‫محــور گفت وگــو و تعامــل باشــد و نشــر ایــن‬ ‫فرهنــگ مســتلزم ورود رســانه هــا بــه ایــن‬ ‫عرصــه خواهــد بــود»‪ .‬گفتنی ســت؛ در ادامــه‬ ‫ایــن نشســت‪ ،‬برخــی از حاضــران بــه بیــان‬ ‫نظــرات و دیدگاه هــای خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫معاون وزیر نیرو‪:‬‬ ‫مشکالت حوزه برق به دلیل موضوع نقدینگی ست‬ ‫رضــا صفائی نســب‪ /‬شــهردار اراک گفــت‪« :‬به تازگــی معضــل حقوقــی دوهکتــار‬ ‫زمیــن در مجــاورت ارامســتان اراک بــا رای دادگاه به نفــع شــهرداری اراک رفــع شــد‬ ‫و عملیــات اجرایــی مرحلــه دوم ارامســتان اراک ب ـه زودی اغــاز می شــود»‪ .‬شــفیعی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬ایــن رای بــه شــورای تامیــن شهرســتان اراک ابــاغ شــده اســت کــه‬ ‫پــس از تائیــد‪ ،‬کارهــای مقدماتــی و دیوارکشــی شــروع خواهــد شــد»‪ .‬وی اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬بازســازی ‪ ۳۰‬دســتگاه اتوبــوس شــهری اراک در دســتورکار شــهرداری قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬کــه چهار دســتگاه ان نهایــی شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬پیش بینــی می شــود‬ ‫تو هشــتم‬ ‫دو دســتگاه اتوبوس هــای بازسازی شــده در روز بزرگداشــت اراک (بیس ‬ ‫مــاه جــاری) وارد نــاوگان اتوبوس رانــی اراک شــود و دراختیــار اهالــی منطقــه‬ ‫مهرشــهر (گاوخانــه) قــرار داده شــود»‪ .‬شــفیعی خاطرنشــان کــرد‪« :‬روز اراک کــه‬ ‫مصــادف اســت بــا روز صــدارت میــرزا تقی خــان امیرکبیــر بــا رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی از ســال گذشــته باشــکوه تر برگــزار خواهــد شــد و بــرای ایــن روز‬ ‫برنامه هــای متنــوع پیش بینــی شــده اســت»‪ .‬وی همچنیــن بااشــاره به اجــرای‬ ‫کاشــت چمــن در بلــوار دولــت شــهر اراک بیــان کــرد‪« :‬طــول ایــن مســیر دو کیلومتر‬ ‫و عــرض ‪ ۱۰۰‬متــر اســت و بــرای اجرایی کــردن ایــن طــرح ‪۱۲‬میلیاردتومــان اعتبــار‬ ‫پیش بینــی شــده اســت»‪.‬‬ ‫سید علیموسوی نسب‬ ‫معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و انــرژی‬ ‫بابیان اینکــه اقدامــات ارزشــمندی در‬ ‫دوســال گذشــته درزمینــه مدیریــت مصــرف‬ ‫در خوزســتان صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬یــک مشــکل کــه در خوزســتان‬ ‫وجــود دارد این اســت که مصــرف پیــک بــا‬ ‫غیر پیــک تــا چهار برابــر فــرق می کنــد‪.‬‬ ‫یعنــی بایــد یــک ظرفیــت بــاال ایجــاد شــود‬ ‫تــا پیــک تابســتان را پوشــش دهــد و در‬ ‫زمســتان ایــن ظرفیت هــا بــدون اســتفاده‬ ‫می مانــد»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫شــرکت ســهامی بــرق منطقـه ای خوزســتان؛‪،‬‬ ‫همایــون حائــری در جلســه بررســی وضعیــت‬ ‫بــرق شهرســتان های مسجدســلیمان‪ ،‬اندیــکا‪،‬‬ ‫اللــی و هفتــکل کــه باحضــور نماینــده ایــن‬ ‫احسانعالیخانی‬ ‫ضرورت راه اندازی‬ ‫«مرکز ارزیابی رشد حرکتی کودکان»‬ ‫مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری اصفهــان‪،‬‬ ‫فعالیت های شــرکت گاز را شایســته تقدیر دانســت‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی شــرکت گاز اســتان‬ ‫اصفهــان؛ مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتانداری‬ ‫اصفهــان به مناســبت روز جهانــی کاهــش اثــرات‬ ‫بالیــای طبیعــی ‪ 22‬مهرمــاه (‪ 13‬اکتبــر) بــا اهدای‬ ‫لــوح تقدیــر از مجموعــه فعالیت هــای شــاخص و‬ ‫اثربخــش شــرکت گاز اســتان اصفهــان در مدیریــت‬ ‫بحــران (حوزه هــای پیشــگیری‪ ،‬امادگــی‪ ،‬مقابلــه‬ ‫و بازیابــی) تقدیــر کــرد‪ .‬منصــور شیشــه فروش‪،‬‬ ‫بااشــاره به انجــام اقدامــات منطبــق بــا اصــول‬ ‫علمــی و خالقانــه همــراه بــا پیگیــری اجــرای‬ ‫عفــت فــاح‪ /‬شــهردار کرمــان بــر ضــرورت راه انــدازی «مرکــز ارزیابــی رشــد حرکتــی‬ ‫کــودکان» در چارچــوب شــهر دوســتدار کــودک تاکیــد کــرد‪ .‬ســید مهــران عال ـم زاده‬ ‫در نشســت هم اندیشــی راه انــدازی نخســتین «مرکــز ارزیابــی رشــد حرکتــی کــودکان»‬ ‫شــهر کرمــان‪ ،‬بااشــاره به اینکه ایــن طــرح درراســتای طــرح شــهر دوســتدار کــودک‬ ‫و ارتقــای کیفیــت زندگــی کــودکان در شــهر کرمــان می توانــد اجــرا شــود و کارســاز‬ ‫باشــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ارزیابــی حرکتــی کــودکان بــه تشــخیص توانایی هــای فــردی کــودک و‬ ‫ارزیابــی میــزان تاخیــر رشــد ان هــا کمــک می کنــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬اگاهــی درمــورد‬ ‫رشــد حرکتــی طبیعــی کــودک می توانــد نقــش تعیین کننــده ای در موفقیــت ســایر‬ ‫برنامه هــای رشــدی و تحصیلــی او داشــته باشــد»‪ .‬شــهردار کرمــان افــزود‪« :‬ضــرورت‬ ‫این گونــه ارزیابی هــا در تحقیقــات علمــی به خوبــی به اثبــات رســیده کــه می توانیــم در‬ ‫ـی بنیــادی‬ ‫قالــب ایــن طــرح بــه یــک پایــش‪ ،‬شــامل ارزیابــی تمــام مهارت هــای حرکتـ ِ‬ ‫کــودک دســت یابیــم»‪.‬‬ ‫خالی بودن ‪25‬درصد ظرفیت سدهای استان ایالم‬ ‫را برطــرف کنیــم»‪ .‬حائــری اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«بــا وجــود تعــداد بــاالی ایســتگاه و ترانــس‬ ‫در منطقــه یکــی از دالیــل افــت ولتــاژ در‬ ‫مسجدســلیمان مربــوط بــه تفــاوت در ســطح‬ ‫ولتــاژ ‪ 11‬و ‪33‬کیلوولــت اســت کــه در مواقــع‬ ‫ضــروری نمی تواننــد همدیگــر را تامیــن‬ ‫کننــد کــه الزم اســت ایــن مشــکل برطــرف‬ ‫و همسان ســازی های الزم انجــام شــود»‪ .‬وی‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬درجایی کــه تامیــن بــرق انجــام‬ ‫می شــود نبایــد افــت ولتــاژ وجــود داشــته‬ ‫باشــد و ایــن مســئله تــا تابســتان ســال اینــده‬ ‫نیــاز اســت کــه برطــرف شــود»‪ .‬معــاون وزیــر‬ ‫نیــرو در امــور بــرق و انــرژی گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫امادگــی وجــود دارد کــه در بحــث تامیــن‬ ‫بــرق موردنیــاز صنایــع هرگونــه همــکاری در‬ ‫منطقــه صــورت گیــرد و بــرق موردنیــاز تامین‬ ‫شــود»‪ .‬بازدیــد از تجهیــزات و پروژه هــای‬ ‫بــرق در مسجدســلیمان از دیگــر برنامه هــای‬ ‫همایــون حائــری؛ معــاون وزیــر نیــرو در امــور‬ ‫بــرق و انــرژی بــوده در خوزســتان بوده اســت‪.‬‬ ‫تقدیر از شرکت گاز استان اصفهان در حوزه مدیریت بحران‬ ‫شهردار کرمان تاکید کرد؛‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬مدیرعامــل اب منطقــه ای اســتان ایــام گفــت‪« :‬هم اکنــون‬ ‫‪۳۵‬درصــد ســد دویــرج‪۱۵ ،‬درصــد ســد ایــام و ‪۴۰‬درصــد ظرفیــت ســد کنگیــر کــه‬ ‫به طــور میانگیــن درحال حاضــر ‪۲۵‬درصــد ظرفیــت ســدهای ایــام خالی ســت»‪.‬‬ ‫پوراحمــد بابیان اینکــه مجمــوع ظرفیــت ایــن ســدها ‪۳۰۵‬میلیون مترمکعــب اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬حجــم اب ســد ایــام (چــم گــردالن) ‪۷۰‬میلیون مترمکعــب‪ ،‬ســد دویــرج‬ ‫دهلــران ‪۲۰۵‬میلیون مترمکعــب‪ ،‬حجــم ســد کنگیــر ایــوان ‪۲۰‬میلیون مترمکعــب و‬ ‫ســد شــهدای ایــام نیــز ‪۲۰‬میلیون مترمکعــب اســت»‪ .‬مدیرعامــل اب منطقــه ای‬ ‫اســتان ایــام‪ ،‬گفــت‪« :‬درحال حاضــر ســد دویــرج دهلــران بــرای اســتفاده در بخــش‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬ســد چــم گــردالن جهــت تامیــن اب شــرب شــهر ایــام و ســد کنگیــر‬ ‫ایــوان نیــز بــرای اســتفاده در بخــش کشــاورزی اســتان فعــال اســت»‪ .‬پوراحمــد‬ ‫ادامــه داد‪« :‬ایمنــی پایــداری ســدها در شــرایط مناســبی قــرار دارد و زمینــه مهــار‬ ‫کنتــرل ســیالب وجــود دارد؛ قبــل از شــروع بارش هــا و به منظــور تنظیــم ورودی‬ ‫و خروجــی ســدها بــا هــدف جلوگیــری از بــروز حــوادث مخــرب ناشــی از ســیالب‬ ‫اب مخــازن مدیریــت شــده و از خروجــی ســدهای سـه گانه بــه اراضــی پائین دســت‬ ‫هدایــت می شــود»‪ .‬به گفتــه مدیرعامــل اب منطق ـه ای ایــام؛ قبــل از دولــت تدبیــر‬ ‫و امیــد تنهــا یــک ســد در اســتان وجــود داشــت و هم اکنــون بــه ســه ســد افزایــش‬ ‫یافتــه اســت‪.‬‬ ‫حــوزه انتخابیــه در مجلــس‪ ،‬مســئولین‬ ‫محلــی و مدیــران صنعــت بــرق خوزســتان‬ ‫در فرمانــداری مسجدســلیمان برگــزار شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬بــرق منطق ـه ای خوزســتان دومیــن‬ ‫بــرق منطقــه ای در کشــور ازلحــاظ مصــرف‬ ‫انرژی ســت؛ بااین وجــود در دوسال گذشــته‬ ‫اقدامــات ارزشــمندی درزمینــه مدیریــت‬ ‫مصــرف و پیک ســایی در خوزســتان انجــام‬ ‫گرفتــه کــه جــای تقدیــر دارد»‪ .‬وی تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬مشــکالتی در صنعــت بــرق وجــود‬ ‫دارد کــه اصــل ان بــه موضــوع نقدینگــی‬ ‫بر می گــردد‪ ،‬درعین حــال بایــد بــا یــک کار‬ ‫جهــادی و برنامه ریزی شــده در حوزه هایــی‬ ‫کــه مشــکالت وجــود دارد‪ ،‬ان را برطــرف‬ ‫کــرد»‪ .‬معــاون وزیــر نیــرو در امــور بــرق و‬ ‫انــرژی افــزود‪« :‬فرســودگی شــبکه بــرق یکــی‬ ‫از چالش هــای صنعــت بــرق بــوده کــه الزم‬ ‫اســت یــک گــزارش از میــران فرســودگی ها‬ ‫امــاده شــود تــا بتوانیــم بــا تهیــه طــرح‬ ‫جامعــه و تهیــه منابــع‪ ،‬ایــن فرســودگی ها‬ ‫طرح هــا و برنامه هــای پیشــگیرانه مرتبــط بــه‬ ‫تــاب اوری جامعــه در برابــر حــوادث و مخاطــرات‪ ،‬از‬ ‫همــکاری شــرکت گاز اســتان بــا ســتاد پیشــگیری‪،‬‬ ‫هماهنگــی و فرماندهــی عملیــات پاســخ بــه بحران‬ ‫اســتان و شهرســتان ها و اجرایی کــردن وظایــف‬ ‫منــدرج در قانــون مدیریــت بحــران مصــوب مجلس‬ ‫شــورای اســامی کــه منجــر بــه کاهــش حــوادث‬ ‫شــد‪ ،‬تشــکر و قدردانــی کــرد‪ .‬الزم به ذکــر اســت؛‬ ‫شــرکت گاز اســتان اصفهــان‪ ،‬بــا انجــام اقدامــات‬ ‫متنــوع درزمینــه اجــرای طرح هــای کاهــش‬ ‫اســیب پذیری زیرســاخت های گازرســانی‪ ،‬توســعه‬ ‫مطالعــات علمــی و کاربــردی مدیریــت بحــران‪،‬‬ ‫ســاخت مجهزتریــن ایســوزوی مدیریــت بحــران‬ ‫گازرســانی کشــور‪ ،‬ارائــه بیــش از ‪۵۰‬هزارنفرســاعت‬ ‫اموزش هــای مصــرف ایمــن و بهینــه گاز در ســطح‬ ‫اســتان‪ ،‬برگــزاری مانورهــای اثربخــش مشــتمل‬ ‫بــر ‪ 37‬مانــور اصلــی و تمریــن‪ ،‬اقدامــات موثــر‬ ‫درمقابله بــا شــیوع ویــروس کوویــد‪ ،-19‬اقدامــات‬ ‫اثربخــش درمقابله بــا ســیل ســال ‪ ،۹۸‬مشــارکت‬ ‫در مانورهــای اســتانی و کشــوری‪ ،‬درج مســتمر‬ ‫مطالــب اموزشــی ازطریــق ســامانه پورتال و ســایت‬ ‫و شــبکه های مجــازی و … درزمینــه ارتقــای ســطح‬ ‫امادگــی ســازمان اقــدام کــرده اســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫شــرکت گاز اســتان اصفهــان طــی پنج ســال اخیر‪،‬‬ ‫همــواره به عنــوان ســازمان منتخــب تقدیــر شــده‬ ‫مدیریــت بحــران اســتان بــوده کــه نشــان از تــداوم‬ ‫و پایــداری فعالیت هــای شــرکت گاز اســتان‬ ‫دراین زمینــه اســت‪.‬‬ ‫فرماندار فومن بیان کرد؛‬ ‫کمک به اقشار اسیب پذیر با محوریت اشتغال پایدار با تسهیالت تبصره ‪۱۶‬‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫فرمانــدار شهرســتان فومــن گفــت‪« :‬بــه جهــت شــیوع گســترده‬ ‫کرونــا در اســتان گیــان و محدودیت هــای اعمال شــده توســط‬ ‫ســتاد ملــی مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا‪ ،‬بســیاری از مشــاغل دچــار‬ ‫مشــکل شــدند و بنابرایــن بحــث حمایــت از مشــاغل توســط دولت‬ ‫مطــرح و تســهیالتی در نظــر گرفتــه شــد»‪ .‬محمدرضــا محســنی‬ ‫با بیان اینکــه پرونده هــای مربــوط بــه تســهیالت کرونــا بایــد‬ ‫بــا پیگیــری اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و بــا همــکاری‬ ‫بانک هــای عامــل‪ ،‬تــا پایــان مهر مــاه بایــد تعییــن و تکلیــف‬ ‫و پرداخــت شــود‪ ،‬از همــکاری بانک هــای عامــل در پرداخــت‬ ‫تســهیالت تشــکر و اظهــار کــرد‪« :‬از ‪ ۱۱۴۰‬فقــره پرونــده تشــکیل‬ ‫شــده در بانک هــا‪ ۸۱۷ ،‬فقــره پرداخــت شــده و به عبارت دیگــر‪،‬‬ ‫از ‪ ۱۰‬میلیارد تومــان تســهیالت‪ ،‬بیــش از شــش میلیارد تومان‬ ‫پرداخــت شــده اســت»‪ .‬فرمانــدار شهرســتان‪ ،‬محــور دوم ایــن‬ ‫جلســه را تســهیالت روســتایی و عشــایری عنــوان کــرد کــه بــه‬ ‫بحــث اشــتغال اختصــاص دارد‪ .‬وی ضمــن اعــام اینکــه تا به امــروز‬ ‫میــزان اعتبــارات ابالغــی بــه بانک هــا و میــزان پرداخت شــده در‬ ‫شهرســتان بــه ‪ ۱۰۶‬پرونــده می رســد‪ ،‬خواســتار ایــن شــد کــه‬ ‫پرونده هــای باقی مانــده پیگیــری و در موعــد مقــرر‪ ،‬تســهیالت‬ ‫بــه متقاضیــان پرداخــت شــود‪ .‬وی با بیان اینکــه محــور ســوم ایــن‬ ‫جلســه در خصــوص تســهیالت تبصــره ‪ ۱۶‬اســت‪ ،‬این تســهیالت را‬ ‫یکــی از اقدامــات خــوب در راســتای کمــک بــه اقشــار اســیب پذیر‬ ‫بــا محوریــت اشــتغال پایــدار دانســت کــه بــا پائین تریــن نــرخ‬ ‫بهــره‪ ،‬فرصــت مناســبی جهــت اشــتغال زایی محســوب می شــود»‪.‬‬ ‫محســنی در این راســتا خواســتار ایــن شــد کــه بخشــی از اعتبــارات‬ ‫تبصــره ‪ ۱۶‬ازاد گذاشــته شــود تــا از ان به منظــور حمایــت از‬ ‫طرح هــای متقاضیــان جوانــی کــه تحــت پوشــش کمیتــه امــداد‬ ‫نیســتند‪ ،‬امــا توانمنــدی ایجــاد شــغل را دارنــد پرداخــت شــود‬ ‫و افــزود‪« :‬در ســال گذشــته ‪ ۱۰‬درصــد از ایــن تبصــره ازاد بــود‬ ‫تــا از شهرســتان معرفــی و حمایــت شــوند و انتظــار م ـی رود کــه‬ ‫ایــن میــزان بــه ‪ ۱۵‬درصــد افزایــش یابــد»‪ .‬فرمانــدار شهرســتان‬ ‫در ادامــه اظهــار کــرد‪« :‬با توجه بــه شــناور بودن ایــن تســهیالت‪،‬‬ ‫خواســتار اهتمــام و برنامــه ریــزی ادارات و همــکاری و مســاعدت‬ ‫بانــک هــای عامــل بــا نــگاه حمایتــی و تسهیل شــده به منظــور‬ ‫گلستان‬ ‫حمایــت حداکثــری از اشــتغال زایی به ویــژه بــرای جوانــان شــد»‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪« :‬کمیتــه امــداد ان دســته از پرونده هایــی را‬ ‫بــه بانک هــا ارجــاع دهــد کــه فاقــد مشــکالت و امــاده دریافــت‬ ‫ســریع تســهیالت باشــند»‪ .‬محســنی در ادامــه خواســتار ایــن شــد‬ ‫کــه بانک هــا موانــع و مشــکالت موجــود در خصــوص پرداخــت‬ ‫تســهیالت بــه متقاضیــان را بــه ایــن کارگــروه اعــام کننــد تــا‬ ‫در راســتای رفــع ان اقــدام شــود‪.‬‬ ‫کشف ‪۱۵۳‬هزارمترمربع زمین خواری‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان بابیان اینکــه ‪۱۵۳‬هزارمترمربــع زمین خــواری در اســتان‬ ‫کشــف شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬دودرصــد ســارقان گلســتان تحصیــات عالیــه دارنــد»‪ .‬ســرهنگ‬ ‫محمــد ســعید فاضــل دادگــر اظهــار کــرد‪« :‬امنیــت‪ ،‬احســاس امنیــت‪ ،‬گســترش‬ ‫و حفــظ ان بــدون یــاری رســانه ها میســر نمی شــود و رســانه ها پیش دســتانه در‬ ‫مقابلــه بــا نیروهــای مخــرب نقــش بســزایی دارنــد»‪ .‬فاضــل دادگــر درخصــوص امــار‬ ‫عملکــرد نیــروی انتظامــی گلســتان‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬پلیــس در بخــش عمــده ای از‬ ‫فعالیت هــا متصــل بــه ســایر دســتگاه ها و نهادهــا بــوده کــه اگــر همــکاری ازســوی‬ ‫ایــن نهــاد صــورت گیــرد خللــی در فعالیت هــا نخواهیــم داشــت»‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫گفتمــان پلیــس مطالبه گــر شــده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬ســرقت های خــرد در مجتمع هــا‬ ‫زیــاد شــده و بخشــی از امــار را ایــن اعــداد تشــکیل می دهــد»‪ .‬فاضــل دادگــر‬ ‫بابیان اینکــه ششــدرصد افزایــش وقــوع ســرقت در اســتان داشــتیم‪ ،‬گفــت‪۶۶« :‬درصــد‬ ‫از ســرقت های اســتان کشــف شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬یک درصــد ســارقان تــا‬ ‫چهارســال‪۱۸ ،‬درصــد ســارقان بیــن ‪ ۱۵‬الــی ‪ ۲۴‬ســال و ‪۶۳‬درصــد ‪ ۲۵‬الــی ‪۳۹‬ســال‬ ‫هســتند»‪ .‬فاضــل دادگــر بیــان کــرد‪۷۸« :‬درصــد ســارقان بی ســواد‪۲۰ ،‬درصــد دیپلــم و‬ ‫کمتــر و دودرصــد تحصیــات عالیــه داشــتند»‪ .‬وی اضافــه کرد‪« :‬در شـش ماهه امســال‬ ‫یک هــزار و ‪ ۹۱۹‬پرونــده فقــره مقابلــه بــا قاچــاق تشــکیل و یک هــزار و ‪۷۲۸‬نفــر‬ ‫دســتگیر شــدند»‪ .‬فرمانــده انتظامــی گلســتان گفــت‪« :‬عمــده کاالهــا مــواد دخانــی‪،‬‬ ‫مــواد ممنوعــه‪ ،‬دام‪ ،‬چــوب‪ ،‬تجهیــزات ماهــواره و غیــره بــوده اســت»‪ .‬فاضــل دادگــر‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬در ش ـش ماهه ابتــدای ســال ‪۲۴‬فقــره تصــرف اراضــی ملــی بــه متــراژ‬ ‫‪۱۵۳‬هزارمترمربــع و بــه ارزش ‪۱۵۰‬میلیاردتومــان کشــف و ‪۴۵‬نفــر هــم دراین راســتا‬ ‫دســتگیر شــدند»‪ .‬فرمانــده انتظامــی گلســتان بابیان اینکــه ســقوط و خودکشــی دو‬ ‫فرضیــه حادثــه خانــم ســها رضانــژاد بــود‪ ،‬گفــت‪« :‬فضاهــای جنگلــی و توریســتی بایــد‬ ‫ســاماندهی شــده و جوالنــگاه تورهــای غیرمجــاز نباشــد»‪ .‬فاضــل دادگــر افــزود‪« :‬بیــان‬ ‫کردیــم کــه دوربیــن کنترلــی پالک خــوان در جنــگل کردکــوی داشــته باشــیم کــه‬ ‫محقــق نشــد و اتفــاق بعــدی درزمینــه کوهنــورد اهــل کردکــوی رقــم خــورد»‪ .‬فرمانده‬ ‫انتظامــی گلســتان بااشــاره به افزایــش کارتن به دســتان‪ ،‬توضیــح داد‪« :‬افــراد ناشــناس‬ ‫از ایــن طریــق وارد گلســتان شــده و ایــن امــر امــار جرم هــا را افزایــش می دهــد»‪ .‬وی‬ ‫گفــت‪« :‬بانــد ســرقت خودروهــای شاسـی بلند بــا هوشــمندی پلیــس کشــف شــد کــه‬ ‫کار بی نظیــری در کشــور بــود»‪.‬‬ ‫حضور مدیر مخابرات منطقه در ائین‬ ‫بهره برداری از واحدهای مسکونی اسیب دیده از سیل‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان در ائیــن بهره بــرداری از واحدهــای مســکونی و‬ ‫بازســازی تاسیســات اســیب دیده از ســیل شــرکت کــرد‪ .‬غالمعلــی شــهمرادی مدیــر‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان کــه در حاشــیه مراســم بهره بــرداری از واحدهای مســکونی‬ ‫و بازســازی تاسیســات اســیب دیده از ســیل ســخن می گفــت بااشــاره به خدمــات‬ ‫مخابــرات در زمــان ســیل فروردیــن ‪ 98‬افــزود‪« :‬بــا تــاش همــکاران درراســتای‬ ‫تامیــن زیرســاخت های مخابراتــی‪ ،‬هیچ گونــه ناپایــداری ارتباطــات مخابراتــی در‬ ‫هنــگام وقــوع ســیل ســال گذشــته مشــاهده نشــد و دســتگاه های اجرایــی و مــردم‬ ‫به جهــت کمــک بــه اســیب دیدگان به راحتــی توانســتند بــا اســتفاده از تجهیــزات‬ ‫و امکانــات مخابراتــی‪ ،‬ارتباطــات مطلــوب و مناســبی دراختیــار داشــته باشــند»‪ .‬الزم‬ ‫به ذکــر اســت؛ دراین مراســم کــه در روســتای چن ســولی از توابــع شهرســتان‬ ‫اق قــا و باحضــور اســتاندار گلســتان‪ ،‬نماینــدگان شهرســتان گــرگان و اق قــا در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬فرمانــدار اق قــا و تعــدادی از مدیــران اجرایــی برگــزار شــد‬ ‫واحدهــای مســکونی اماده شــده جهــت تحویــل بــه اســیب دیدگان از ســیل‪ ،‬ازطریــق‬ ‫ویدئوکنفرانــس توســط رئیس جمهــوری افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫جلسه کارگروه پیشگیری از قاچاق‬ ‫و عرضه خارج از شبکه فراورده های نفتی استان‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه گلســتان از برگــزاری جلســه‬ ‫کارگــروه پیشــگیری از قاچــاق و عرضــه خــارج از شــبکه فراورده هــای نفتــی اســتان‬ ‫در ســتاد ایــن منطقــه خبــر داد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فراورده هــای نفتــی منطقــه گلســتان؛ عیســی افتخــاری ضمــن اعــام ایــن خبــر‬ ‫درخصــوص طــرح توزیــع الکترونیکــی فراورده هــای نفتــی گفــت‪« :‬اجــرای ایــن طــرح‬ ‫ملــی جهــت پیشــگیری از قاچــاق و عرضــه خــارج از شــبکه فراورده هــای نفتــی نقــش‬ ‫بســیارمهم و حیاتــی خواهــد داشــت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در ایــن طــرح مصرف کننــدگان‬ ‫واقعــی شناســایی شــده و متقاضیــان بی بهــره از گاز طبیعــی بــا ثبت نــام در ســامانه‬ ‫درخواســت فراورده هــای نفتــی می تواننــد ســوخت موردنیــاز خــود را بــه قیمــت‬ ‫مصــوب دریافــت کننــد»‪ .‬رئیــس کارگــروه پیشــگیری از قاچــاق و عرضــه خــارج از‬ ‫شــبکه فراورده هــای نفتــی اســتان گلســتان گفــت‪« :‬از تمامــی دســتگاه های اجرایــی‬ ‫اســتان انتظــار داریــم از اجــرای ایــن طــرح ملــی (توزیــع الکترونیکــی فراورده هــای‬ ‫نفتــی) حمایــت قاطــع به عمــل اورنــد»‪ .‬افتخــاری بیــان داشــت‪« :‬شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فراورده هــای نفتــی موظــف اســت پیش بینی هــای الزم را بــرای شــرایط خــاص توزیــع‬ ‫انجــام دهــد»‪ .‬وی همچنیــن مانــور کنتــرل و حــذف بــاک اضافــی خودروهــای ســنگین‬ ‫نفــت گازســوز را گامــی مهــم جهــت پیشــگیری و جلوگیــری از قاچــاق و عرضــه خــارج‬ ‫از شــبکه فراورده هــای نفتــی عنــوان کــرد‪ .‬مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای‬ ‫نفتــی منطقــه گلســتان ســپس نســبت بــه مخاطــرات فعالیــت کارگاه هــای غیرمجــاز‬ ‫دوگانه ســوز کردن خودروهــا ابــراز نگرانــی کــرد و از ســازمان های متولــی و نظارتــی‬ ‫خواســت بــا همــکاری شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتی منطقه گلســتان نســبت‬ ‫بــه شناســایی و جمـع اوری کارگاه هــای غیرمجــاز اقدام کننــد‪ .‬دراین جلســه نمایندگانی‬ ‫از شــرکت گاز‪ ،‬تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬اداره کل حمل ونقــل جــاده ای‪ ،‬پلیــس اگاهی‪ ،‬پلیس‬ ‫راهــور‪ ،‬دادگســتری‪ ،‬اداره کل اســتاندارد‪ ،‬جهــاد کشــاورزی‪ ،‬توزیــع بــرق‪ ،‬شــرکت های‬ ‫مــوزع گاز مایــع و ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫‪ 398‬بازرسی فنی از واحدهای تولیدی استان‬ ‫اداره کل اســتاندارد گلســتان در شش ماه نخســت ســال ‪ 398 ،99‬بازرســی فنــی از‬ ‫واحدهــای تولیــدی و خدماتــی گلســتان انجــام داد‪ .‬رئیــس اداره امــور ازمایشــگاه های‬ ‫اســتاندارد گلســتان دراین خصــوص گفــت‪« :‬بازرســی فنــی از واحدهــای تولیــدی و‬ ‫خدماتــی تحت پوشــش و کنتــرل کاالهــای تولیدشــده در واحدهــای تولیــدی‪ ،‬یکــی‬ ‫از وظایــف اصلــی ســازمان ملــی اســتاندارد اســت کــه بــا هــدف تامیــن ایمنــی‪ ،‬حفــظ‬ ‫و ارتقــای ســامت عمومــی و بهداشــت جامعــه‪ ،‬حمایــت از مصرف کننــدگان و ایجــاد‬ ‫رقابــت ســازنده بیــن تولیدکننــدگان محصــوالت داخلــی انجــام می شــود»‪ .‬مهدیــس‬ ‫مســیبی افــزود‪« :‬دراین راســتا در شش ماهه نخســت ســال جــاری‪ 398 ،‬بازرســی‬ ‫فنــی از واحدهــای تولیــدی و خدماتــی اســتان انجــام شــد کــه ‪ 12‬کارشــناس فنــی‬ ‫اســتاندارد در قالــب تیم هــای یــک یــا دو نفــره‪ ،‬در اجــرای ایــن امــر دخیــل بودنــد»‪.‬‬ ‫رئیــس اداره امــور ازمایشــگاه های اســتاندارد گلســتان افــزود‪« :‬در شش ماهه نخســت‬ ‫ســال ‪ 895 ،99‬نمونــه از واحدهــای تولیــدی تحت پوشــش اســتان اخــذ شــده کــه‬ ‫تاکنــون ‪ 889‬قلــم از ایــن نمونه هــا در ازمایشــگاه های تائید صالحیت شــده همــکار‬ ‫و ازمایشــگاه های اداره کل مــورد ازمــون قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬مســیبی بــا اظهــار ایــن‬ ‫مطلــب کــه ازمــون نمونه هــا حاکــی از انطبــاق ‪ 698‬نمونــه بــا اســتاندارد و مغایــرت‬ ‫‪ 191‬نمونــه بــا اســتاندارد ملــی بــود‪ ،‬گفــت‪« :‬بــه تولیدکننــدگان فراورده هــای مغایــر‬ ‫بــا اســتاندارد‪ ،‬تذکــر و اخطــار کتبــی جهــت رفــع نواقــص و ارتقــای کیفیــت کاالی‬ ‫تولیــدی داده شــده اســت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی طراح و صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫امور اگهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬مهر ‪ 1 - 1399‬ربیع االول ‪ 18-1442‬اکتبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2091‬تومان‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی منطقه سه مشهد‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 2‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬امــاک متقاضیانــی کــه در ان هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی منطقــه ســه مشــهد مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض انــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪ :‬امــاک متقاضــی واقــع‬ ‫در پــاک یــک اصلــی بخــش ‪ 5‬مشــهد مفــروز و مجــزی شــده از پــاک باقیمانــده ‪ 43‬فرعــی خانــم مهشــید محتاج خراســانی نســبت بــه ‪10/5‬ســهم مشــاع از ‪132‬ســهم ششــدانگ یکبــاب انبــار چــوب بــه‬ ‫مســاحت ‪ 3250‬مترمربــع واقــع در ســیدی انتهــای خلــج خریــداری شــده (ســهم االرث) از حســین محتاج خراســانی مالــک رســمی می باشــد‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید‬ ‫اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه‬ ‫دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه‬ ‫نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/08/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 620‬بشیر پاشائی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه مشهد‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حســب تکالیــف مقــرر در مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬اراء صــادره از هیــات‬ ‫موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی ســبزوار تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اشــخاص محــرز و جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل‬ ‫اگهــی می گــردد‪:‬‬ ‫بخش ‪ 1‬سبزوار‬ ‫ اقــای غالمحســین چشــمی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه‬‫بــه مســاحت ‪ 59/15‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 101‬فرعــی از‬ ‫‪ 796‬اصلــی بخــش یــک ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک رســمی‬ ‫خــودش و محتــرم چشــمی‬ ‫ اقــای بهــروز چشــمی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه‬‫بــه مســاحت ‪ 60/30‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 101‬فرعــی از‬ ‫‪ 796‬اصلــی بخــش یــک ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک رســمی‬ ‫خــودش و احتــرام چشــمی‬ ‫بخش ‪ 2‬سبزوار‬ ‫ اقــای فرهــاد عامــری نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان‬‫بــه مســاحت ‪ 81/61‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 58‬فرعــی از‬ ‫‪ 1967‬اصلــی بخــش ‪ 2‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک رســمی‬ ‫حســنیه و ســکینه شــهرت هــر دو زارعی طزرقــی‬ ‫ خانــم فاطمــه فرومدیــان نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه‬‫بــه مســاحت ‪ 7/60‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 2332‬اصلــی‬ ‫بخــش ‪ 2‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک رســمی حســن‬ ‫زاهد ی نیــک‬ ‫ خانــم فرشــته طرســکی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 132/05‬مترمربــع قســمتی از پــاک‬ ‫‪ 1967‬اصلــی بخــش ‪ 2‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک رســمی‬ ‫ســیدعلی اکبر حســینی‬ ‫ اقــای محســن هات ـف زاده نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه‬‫بــه مســاحت ‪ 40/18‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 579‬اصلــی‬ ‫بخــش ‪ 2‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک رســمی خــودش‬ ‫ خانــم اتنــا عامــری نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان‬‫بــه مســاحت ‪ 99/60‬مترمربــع قســمتی از پــاک صفــر فرعــی از‬ ‫‪ 2986‬اصلــی بخــش ‪ 2‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک رســمی‬ ‫خــودش‬ ‫بخش‪ 3‬سبزوار پالک ‪ 5‬اصلی اراضی قلعه نو‬ ‫ خانــم محتــرم ذبیحی مظفرابــاد نســبت بــه ســه دانگ مشــاع‬‫از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 110‬مترمربــع‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ 336‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ســبزوار از‬ ‫محــل مالکیــت مالــک رســمی عبــاس میرحســینی‬ ‫ اقــای محمدرضــا رازقی مظفرابــادی نســبت بــه ســه دانگ‬‫مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪110‬‬ ‫مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 336‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی بخــش ‪3‬‬ ‫ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک رســمی عبــاس میرحســینی‬ ‫ خانــم ملیحــه حاجی قوچانــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 96/13‬مترمربــع قســمتی از پــاک‬ ‫‪ 1313‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ســبزوار از محــل مالکیــت‬ ‫مالــک رســمی محمــد جمال ابــادی‬ ‫ اقــای جــواد کیوانلوشهرســتانکی نســبت بــه ســه دانگ مشــاع‬‫از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 118/70‬مترمربــع‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ 249‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ســبزوار از‬ ‫محــل مالکیــت مالــک رســمی ســلطان قلعه نــوی‬ ‫ خانــم فاطمــه قلعه نــوی نســبت بــه ســه دانگ مشــاع‬‫ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 113/52‬مترمربــع‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ 201‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ســبزوار از‬ ‫محــل مالکیــت مالــک رســمی غالمحســین قلعه نویــی‬ ‫ اقــای کاظــم عبدالهی پــوچ نســبت بــه ســه دانگ مشــاع‬‫ازششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 113/52‬مترمربــع‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ 201‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ســبزوار از‬ ‫محــل مالکیــت مالــک رســمی غالمحســین قلعه نویــی‬ ‫ اقــای علــی ایمان خــواه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬‫ســاختمان بــه مســاحت ‪103/76‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪7‬‬ ‫فرعــی از ‪ 5‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک‬ ‫رســمی رضــا ملونــدی‬ ‫ خانــم شــوکت رهنماپــور نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 107/45‬مترمربــع قســمتی از پــاک‬ ‫‪ 159‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک‬ ‫رســمی ماهــرخ صالح ابــادی و عبــاس عاطفــی زاده‬ ‫ خانــم فاطمــه ریونــدی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب منــزل‬‫بــه مســاحت ‪ 93/27‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 169‬فرعــی‬ ‫از ‪ 5‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک رســمی‬ ‫ابراهیــم قلعه نــوی‬ ‫پالک ‪ 6‬اصلی اراضی کلوت‬ ‫ خانــم فاطمــه قانعی برگــو نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 145/29‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪31‬‬ ‫فرعــی از ‪ 6‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک‬ ‫رســمی محمدحســین علــوی‬ ‫ اقــای حســین اعتمادی پویــا نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬‫منــزل بــه مســاحت ‪ 138/67‬مترمربــع قســمتی از پــاک یــک‬ ‫فرعــی از ‪ 6‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک‬ ‫رســمی مطهــره نایب یــزدی و علی اکبــر هراتــی‬ ‫ خانــم مریــم دســت برنجن نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 120/60‬مترمربــع قســمتی از پــاک‬ ‫‪ 122‬فرعــی از ‪ 6‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک‬ ‫رســمی عبــاس کوشــکی‬ ‫ خانــم ربابــه خیرابــادی نســبت بــه ســه دانگ مشــاع از‬‫ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 102/81‬مترمربــع‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ 155‬فرعــی از ‪ 6‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ســبزوار از‬ ‫محــل مالکیــت مالــک رســمی علــی تیزهــوش‬ ‫ خانــم منیــره صدیق مجــرد نســبت بــه ســه دانگ مشــاع از‬‫ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 102/81‬مترمربــع‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ 155‬فرعــی از ‪ 6‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ســبزوار از‬ ‫محــل مالکیــت مالــک رســمی علــی تیزهــوش‬ ‫ اقــای رضــا افچنگــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه‬‫مســاحت ‪ 128/20‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 8793‬فرعــی‬ ‫از ‪ 6‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک رســمی‬ ‫رمضانعلــی علی ابــادی‬ ‫پالک ‪ 167‬اصلی اراضی صالح اباد‬ ‫ اقــای مهــدی سنگ ســفیدی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 82/45‬مترمربــع قســمتی از پــاک یــک‬ ‫فرعــی از ‪ 167‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک‬ ‫رســمی رمضانعلــی پشــم چی‬ ‫بخش ‪ 12‬سبزوار پالک ‪ 1‬اصلی اراضی عمی اباد‬ ‫ خانــم بی بی خانــم حســینی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 108/49‬مترمربــع قســمتی از پــاک‬ ‫‪ 3155‬فرعــی از یــک اصلــی بخــش ‪ 12‬ســبزوار از محــل مالکیــت‬ ‫مالــک رســمی شــعبانعلی عنبرســتانی‬ ‫ اقــای مصطفــی نظیــف نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان‬‫بــه مســاحت ‪ 110‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 237‬فرعــی از‬ ‫یــک اصلــی بخــش ‪ 12‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک رســمی‬ ‫اســیه جراحــی‬ ‫پالک ‪ 2‬اصلی اراضی عبدالرحمن‬ ‫ اقــای محمــود بیدخــوری نســبت بــه ســه دانگ مشــاع از‬‫ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت ‪ 168/05‬مترمربــع قســمتی‬ ‫از پــاک ‪ 7‬فرعــی از ‪ 2‬اصلــی بخــش ‪ 12‬ســبزوار و ‪ 94‬فرعــی از‬ ‫‪ 7‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 3‬ســبزوار نســبت بــه پــاک ‪ 7‬فرعــی‬ ‫(بــه مســاحت ‪ 151/90‬مترمربــع) از محــل مالکیــت رســمی‬ ‫فریبــرز نــاوی و نســبت بــه پــاک ‪ 94‬فرعــی (بــه مســاحت‬ ‫‪ 16/15‬مترمربــع) بالواســطه از محــل مالکیــت مالــک رســمی‬ ‫بهجــت نــاوی‬ ‫ اقــای قاســم فضلی دلقنــدی نســبت بــه ســه دانگ مشــاع‬‫از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 65/49‬مترمربــع‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ 4372‬فرعــی از ‪ 2‬اصلــی بخــش ‪ 12‬ســبزوار از‬ ‫محــل مالکیــت مالــک رســمی مریــم حســن زاده‬ ‫ خانــم ســمیه حســن زاده نســبت بــه ســه دانگ مشــاع از‬‫ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 65/49‬مترمربــع‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ 4372‬فرعــی از ‪ 2‬اصلــی بخــش ‪ 12‬ســبزوار از‬ ‫محــل مالکیــت مالــک رســمی مریــم حســن زاده‬ ‫ اقــای مهــدی اســتیری نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان‬‫بــه مســاحت ‪ 132/20‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 7‬فرعــی از‬ ‫‪ 2‬اصلــی بخــش ‪ 12‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک رســمی‬ ‫وجیــه نــاوی‬ ‫ اقــای علــی مســکنی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه‬‫مســاحت ‪ 137/64‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 3518‬فرعــی از‬ ‫‪ 2‬اصلــی بخــش ‪ 12‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک رســمی‬ ‫انیســا حســینی‬ ‫ خانــم معصومــه کســکنی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 297‬مترمربــع تمامــت پــاک‪1231‬‬ ‫فرعــی از ‪ 2‬اصلــی بخــش ‪ 12‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک‬ ‫رســمی ربابــه جعفریــان‬ ‫ خانــم حســنیه بیگم حسینی ســریش نســبت بــه ششــدانگ‬‫یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 121/75‬مترمربــع تمامــت پــاک‬ ‫‪ 6699‬فرعــی از ‪ 2‬اصلــی بخــش ‪ 12‬ســبزوار از محــل مالکیــت‬ ‫مالــک رســمی اســماعیل صدخــروی‬ ‫ اقــای محمــود قــزی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان‬‫بــه مســاحت ‪ 119/03‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 8‬و ‪ 17‬فرعــی‬ ‫از ‪ 2‬اصلــی بخــش ‪ 12‬ســبزوار از محــل مالکیــت مالــک رســمی‬ ‫محمدحســن خســروابادی‬ ‫پالک ‪ 3‬اصلی اراضی الداغی‬ ‫ خانــم ســمیه ابویســانی نســبت بــه ســه دانگ مشــاع از‬‫ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 96/36‬مترمربــع‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ 90‬فرعــی از ‪ 3‬اصلــی بخــش ‪ 12‬ســبزوار از‬ ‫محــل مالکیــت مالــک رســمی خــودش‬ ‫ اقــای حســین نودهــی نســبت بــه ســه دانگ مشــاع از‬‫ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 96/36‬مترمربــع‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ 90‬فرعــی از ‪ 3‬اصلــی بخــش ‪ 12‬ســبزوار از‬ ‫محــل مالکیــت مالــک رســمی فاطمــه نودهــی‬ ‫لــذا بــه اســتناد مفــاد مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه‬ ‫مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق‬ ‫ایــن روزنامــه منتشــر می گــردد‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع‬ ‫بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند در شــهرها بایــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی در روزنامــه و در روســتاها از تاریــخ‬ ‫الصــاق رای در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت‬ ‫محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد‬ ‫ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم‬ ‫دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل نمایــد‪ .‬دراینصــورت‬ ‫اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارایــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و‬ ‫درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا‬ ‫معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل‬ ‫ارائــه نکنــد اداره ثبــت محــل مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫می نمایــد‪ .‬صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه‬ ‫دادگاه نیســت‪ .‬برابــر مــاده ‪ 13‬ایین نامــه مذکــور در مــورد ان‬ ‫قســمت از امالکــی کــه قب ـ ً‬ ‫ا نســبت بــه انهــا اظهارنامــه ثبتــی‬ ‫پذیرفتــه نشــده‪ ،‬واحــد ثبتــی طبــق رای هیــات پــس از تنظیــم‬ ‫اظهارنامــه ثبتــی حــاوی تحدیــد حــدود ملــک‪ ،‬مراتــب را در‬ ‫اولیــن اگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان بــه‬ ‫اطــاع عمــوم می رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و‬ ‫فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود واحــد ثبتــی اگهــی تحدیــد حــدود را‬ ‫بــه صــورت اختصاصــی منتشــر می نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/08/12 :‬‬ ‫علــی اب باریکــی‪ ،‬رئیــس اداره‬ ‫م الــف ‪99/2118‬‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک ســبزوار‬ ‫تاســیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود خورشــید شـ�ب رضائیـ�ه در تاریـ�خ ‪ 1399/07/21‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 18975‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009507754‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتـ�ر تکمیـ�ل‬ ‫گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬ارائـ�ه خدمــات مش�اـوره در زمینـ�ه ارایـ�ش و پیرایـ�ش در ســطح ملـ�ی و بین المللـ�ی‬ ‫و ارائـ�ه خدمــات مش�اـوره در زمینـ�ه انالیـ�ز و بهینه ساــزی برنامه هــای اموزشـ�ی کوتاه مــدت و بلندمــدت در ســطح ملـ�ی و بین المللـ�ی در جهـ�ت ارائـ�ه دوره هــای اموــزی مطابـ�ق‬ ‫تقوی��م اموزش��ی در داخ��ل و خ��ارج از کشـ�ور‪ ،‬اخ��ذ و اعط��ای نمایندگ��ی و ایج��اد ش��عب در داخ��ل و خ��ارج از کش��ور‪ ،‬برگ��زاری و ش��رکت در نمایش��گاه ها‪ ،‬همایش ه��ا‪ ،‬س��مینارها و‬ ‫مس�اـبقات ارای�شـ‪ ،‬پیرای��ش و خدمـ�ات پوسـ�تی‪ -‬مشاــرکت در شــرکت ها و عضوی��ت در کلی��ه انجمن هــا‪ ،‬س�اـزمان ها‪ ،‬اصنـ�اف و هرگون��ه تشـ�کل قانون��ی مرتب��ط ب��ا فعالیت هـ�ای فـ�وق‬ ‫در داخ��ل ی��ا خــارج از کشـ�ور‪ .‬درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اســتان اذربایجـ�ان‬ ‫غرب�یـ‪ ،‬شهرس��تان ارومی��ه‪ ،‬بخ��ش مرکـ�زی‪ ،‬ش��هر ارومی��ه‪ ،‬محل��ه نه پلـ�ه‪ ،‬کوچ��ه شـ�ماره ‪[ 9‬رض��ا الهوــردی زاده]‪ ،‬خیابـ�ان ‪22‬بهمـ�ن‪ ،‬پـلاک ‪ ،1.049‬طبقـ�ه چهـ�ارم‪ ،‬واحـ�د ‪ 8‬کدپسـ�تی‬ ‫‪ 5713939771‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1.000.000‬ری��ال نق��دی‪ .‬میـ�زان سهم الشـ�رکه ه��ر ی��ک از شـ�رکا‪ :‬خانـ�م طاهــره ابراهیمی جهتلـ�و‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2754097589‬دارنـ�ده ‪ 660000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬خانـ�م الهام س�اـدات گشاــده دل بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2754480560‬دارنـ�ده ‪ 340000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪ .‬اعضـ�ا‬ ‫هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬خانـ�م طاهــره ابراهیمی جهتلـ�و بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2754097589‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت نامحــدود و ب��ه سـ�مت عض��و اصل��ی هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫بـ�ه مــدت نامح�دـود‪ ،‬خانـ�م الهام س�اـدات گشاــده دل بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2754480560‬و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت نامحــدود و ب��ه سـ�مت عض��و اصل��ی هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت‬ ‫نامح��دود‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اسـ�ناد بهــادار و تعهــداور شـ�رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬سـ�فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قرارداده��ا‪ ،‬عق��ود اسـلامی و همچنی��ن کلی��ه نامه ه��ای عـ�ادی‬ ‫و اداری ب��ه تنهائ��ی ب��ا امضـ�اء ه��ر ی��ک از مدیرعام��ل ی��ا رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طب��ق اساسنــامه‪ .‬ثب��ت موضـ�وع‬ ‫فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)1021589‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی منطقه سه مشهد‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 2‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬امــاک متقاضیانــی کــه در ان هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی منطقــه ســه مشــهد مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض انــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪ :‬امــاک متقاضــی واقــع‬ ‫در پــاک یــک اصلــی بخــش ‪ 5‬مشــهد مفــروز و مجــزی شــده از پــاک باقیمانــده ‪ 43‬فرعــی خانــم ناهیــد محتاج خراســانی نســبت بــه ‪17/5‬ســهم مشــاع از ‪132‬ســهم ششــدانگ یکبــاب انبــار چــوب بــه‬ ‫مســاحت ‪ 3250‬مترمربــع واقــع در ســیدی انتهــای خلــج خریــداری شــده (ســهم االرث) از حســین محتاج خراســانی مالــک رســمی می باشــد‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید‬ ‫اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه‬ ‫دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه‬ ‫نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/08/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/07/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 622‬بشیر پاشائی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه مشهد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2094

روزنامه سایه 2094

شماره : 2094
تاریخ : 1399/07/30
روزنامه سایه 2093

روزنامه سایه 2093

شماره : 2093
تاریخ : 1399/07/29
روزنامه سایه 2092

روزنامه سایه 2092

شماره : 2092
تاریخ : 1399/07/28
روزنامه سایه 2090

روزنامه سایه 2090

شماره : 2090
تاریخ : 1399/07/23
روزنامه سایه 2089

روزنامه سایه 2089

شماره : 2089
تاریخ : 1399/07/22
روزنامه سایه 2088

روزنامه سایه 2088

شماره : 2088
تاریخ : 1399/07/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!