روزنامه سایه شماره 2073 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2073

روزنامه سایه شماره 2073

روزنامه سایه شماره 2073

‫وزیر نفت اعالم کرد؛‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 21500‬واحد‬ ‫مهــدی عبــوری؛ معــاون وزیــر راه و شهرســازی و مدیرعامــل شــرکت بازافرینــی‬ ‫شــهری ایــران و علی اکبــر محرابیــان؛ رئیــس هیئت مدیــره شــرکت توســعه گران‬ ‫عمــران ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام (ره)‪ ،‬در حضــور محمــد اســامی؛ وزیــر‬ ‫راه و شهرســازی‪ ،‬بــا انعقــاد یــک تفاهم نام ـه ؛ بــر ســاخت ‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬مســکن‬ ‫بــرای گروه هــای کم درامــد جامعــه توافــق کردنــد‪.‬‬ ‫افزایش قدرت بازارهای مالی‬ ‫در تعیین قیمت و کنترل بازار نفت‬ ‫معاون به ره برداری فوالد مبارکه مطرح کرد؛‬ ‫تامین مواد اولیه؛ بز رگ ترین چالش‬ ‫‪ 7‬فوالدسازان برای جهش تولید‬ ‫دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ 3 - 1399‬صفر ‪ 21 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2073‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری هشدار داد؛‬ ‫پاسخ قاطع ایران به‬ ‫قلدریِ احتمال ِ‬ ‫ی امریکا‬ ‫‪2‬‬ ‫در گزارش ‪ Talking Trash‬عنوان شد؛‬ ‫«کوکاکوال»؛ صاحبِ بزرگ ترین‬ ‫ردپای پالستیکی در جهان‬ ‫«بنیــاد تغییــرات اساســی بــازار» (‪ )TCMF‬در تازه تریــن گــزارش‬ ‫ تاریــخ ‪ 18‬ســپتامبر ‪ ،2020‬اســامی برندهایــی کــه عامــل تولیــد‬ ‫خــود به‬ ‫ِ‬ ‫بیشــترین زباله هــای پالســتیکی در جهــان هســتند را منتشــر کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫ـوان ‪ Talking Trash‬ارائــه شــده‪ ،‬اورده اســت‪« :‬ســازمان ها‬ ‫گــزارش کــه تحتِ عنـ ِ‬ ‫و مجموعه هــای متعــددی در سراســر جهــان تــاش دارنــد تــا درجهـ ِ‬ ‫ـت کاهــش‬ ‫الودگی هــای زیســت محیطی به واســطه ‪...‬‬ ‫محمدجــواد ظریــف؛ وزیــر امــور‬ ‫خارجــه کشــورمان در حســاب‬ ‫کاربــری خــود در توئیتــر نوشــت‪:‬‬ ‫«دونالــد ترامــپ بایــد پیش از انکــه‬ ‫وزیــر امــور خارجــه ایــن کشــور‬ ‫شــعار تبلیغاتـی اش را بیش از ایــن بــه‬ ‫دســتمایه خنــده جهــان بــدل کنــد‪،‬‬ ‫مســیرش را تغییــر دهــد»‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫با اعتبار ‪ 130‬میلیاردتومانی صورت گرفت؛‬ ‫افتتاح قطب بیمارستانی غرب گیالن‬ ‫توسط رئیس جمهوری‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیس ستاد کرونای استان تهران هشدار داد؛‬ ‫پایتخت «کارت قرمز» گرفت!‬ ‫وزیر نفت اعالم کرد؛‬ ‫افزایش قدرت بازارهای مالی در تعیین قیمت و کنترل بازار نفت‬ ‫وزیــر نفــت جمهــوری اســامی ایــران بــا‬ ‫درخشــان نامیدن تاریــخ اوپــک‪ ،‬بــر ضــرورت‬ ‫ادامــه همــکاری ایــن ســازمان تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬انســجام بیشــتر اوپــک‪ ،‬همیشــه ثبــات‬ ‫بیشــتر بــازار جهانــی نفــت را به دنبــال داشــته؛‬ ‫بااین حــال‪ ،‬چالــش مهــم اخیــر اوپــک‪ ،‬افزایــش‬ ‫قــدرت بازارهــای مالــی در تعییــن قیمــت نفــت و‬ ‫کنتــرل بــازار به وســیله فعالیت هــای ســوداگرانه‬ ‫بــوده اســت»‪ .‬به گــزارش وزارت نفــت؛ بیــژن‬ ‫زنگنــه در گفت وگــو بــا بولتــن ویــژه ‪ ۶۰‬ســالگی‬ ‫ســازمان کشــورهای صادرکننــده نفــت‪ ،‬بــه‬ ‫پرســش های دبیرخانــه ایــن ســازمان پاســخ‬ ‫گفــت؛ متــن گفت وگــوی وزیــر نفــت ایــران را‬ ‫درادامــه می خوانیــد‪:‬‬ ‫ارتبــاط تاریخــی ایــران بــا اوپــک چیســت و چــه‬ ‫تاثیــری بــر توســعه اش دارد؟‬ ‫ملی شــدن صنعــت نفــت در ایــران ازســوی‬ ‫دولــت دکتــر مصــدق‪ ،‬نقطه عطــف مهــم در‬ ‫تاریــخ صنعــت نفــت ایــن کشــور اســت‪ .‬ایــن‬ ‫تحــول مهــم تاریخــی تحت تاثیــر کودتــای‬ ‫‪ ۱۹۵۳‬میــادی قــرار گرفــت؛ امــا ایــده مقابلــه‬ ‫بــا ســلطه شــرکت های نفتــی و تالش هــای‬ ‫انجام شــده بــرای دســتیابی بــه اســتقالل صنعــت‬ ‫نفــت‪ ،‬زمینــه همــکاری میــان پنــج کشــور‬ ‫بــزرگ تولیدکننــده نفــت بــرای مقابلــه بــا ســلطه‬ ‫هفــت شــرکت بین المللــی نفتــی (معــروف‬ ‫بــه هفت خواهــران) را فراهــم کــرد‪ .‬ایــن امــر‬ ‫ســرانجام ســبب تاســیس اوپــک شــد‪ .‬به دنبــال‬ ‫تاســیس اوپــک در ســال ‪ ۱۹۶۰‬و حضــور ایــران‬ ‫به عنــوان یکــی از اعضــای بنیان گــذار ایــن‬ ‫ســازمان‪ ،‬رونــد ملی شــدن صنعــت نفــت احیــا‬ ‫شــد و کشــورهای عضــو اوپــک از جنبــش‬ ‫صنعــت نفــت ایــران الهــام گرفتنــد‪ .‬این مســئله‬ ‫بــر انعــکاس و رویکــرد ملی شــدن صنایــع نفــت‬ ‫کشورهایشــان تاثیــر بیشــتری گذاشــت‪.‬‬ ‫به نظــر شــما مهم تریــن نقــاط عطــف اوپــک‬ ‫کــدام اســت؟‬ ‫تشــکیل و تاســیس اوپــک بــا هــدف تامیــن منافــع‬ ‫کشــورهای عضــو و صنعــت نفــت ان هــا مهم تریــن‬ ‫نقطه عطــف تاریــخ ســازمان اســت‪ .‬مطابــق مــاده‬ ‫‪ ۲‬اساســنامه اوپــک‪ ،‬هــدف اصلــی ان؛ هماهنگــی‬ ‫و یکپارچه ســازی سیاســت های نفتــی کشــورهای‬ ‫عضــو و تعییــن بهتریــن روش بــرای حفاظــت از‬ ‫منافــع ان هــا به صــورت فــردی و جمعی ســت‪.‬‬ ‫به طورکلــی‪ ،‬فلســفه تاســیس اوپــک‪ ،‬حمایــت از‬ ‫اعضــای ان و حفــظ ثبــات بــازار اســت؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫مهم تریــن نقطه عطــف اوپــک درک مشــترک‬ ‫کشــورهای عضــو از تحــوالت بــازار نفــت و ضــرورت‬ ‫اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای تحقــق اهــداف منــدرج‬ ‫در اساســنامه اوپــک اســت‪ .‬اهمیــت ایــن تفاهــم‬ ‫مشــترک به حدی ســت کــه کشــورهای عضــو‬ ‫اوپــک بــا وجــود اختــاف شــدید سیاســی در بعضــی‬ ‫از مقاطــع زمانــی‪ ،‬همیشــه بــرای دســتیابی بــه هدف‬ ‫مشــترک ثبــات بــازار و به حداکثر رســاندن منافــع‬ ‫خــود دورهــم جمــع شــده اند و ســرانجام دربــاره هــر‬ ‫مــوردی بــه اجمــاع رســیده اند‪.‬‬ ‫تاثیــر توافقنامــه همــکاری و منشــور همــکاری‬ ‫بــر عملکــرد اوپــک در قامــت یــک ســازمان‬ ‫بین المللــی چــه بــوده؟‬ ‫اعالمیــه همــکاری (‪ ،)DoC‬نتیجه نشســت مشــترک‬ ‫وزیــران کشــورهای اوپــک و غیراوپک در ‪ ۱۰‬دســامبر‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬بــود و براســاس اصــول اساســی همــکاری‪،‬‬ ‫ثبــات و پایداری ســت‪ .‬ایــن توافقنامــه روابــط‬ ‫نمونـه ای بیــن اوپــک و کشــورهای تولیدکننــده نفت‬ ‫غیراوپــک بــرای حمایــت و حفــظ ثبــات پایــدار در‬ ‫بــازار جهانــی نفــت برقــرار کــرده‪ .‬اوپــک عامــل اصلی‬ ‫ایــن همــکاری میــان ‪ ۲۳‬کشــور تولیدکننــده نفــت‬ ‫بــرای تحقــق اهداف مشــترک ان هاســت‪ .‬کشــورهای‬ ‫عضــو اوپــک ضمــن تاکیــد بــر ضــرورت حفــظ‬ ‫وحــدت و اســتقالل ســازمان‪ ،‬بنیــان الزم را بــرای‬ ‫گســترش همــکاری بــا تولیدکننــدگان غیراوپــک در‬ ‫چهارچــوب توافقنامــه همــکاری فراهــم کرده انــد‪.‬‬ ‫بــا وجــود تالش هــای جمعــی بــرای ایجــاد ثبــات‬ ‫در بــازار جهانــی نفــت‪ ،‬اوپــک در مقاطــع مختلــف‬ ‫تاریخــی بــا حمــات و اتهام هــای بعضــی از‬ ‫مصرف کننــدگان عمــده روب ـه رو شــده اســت؛ مث ـ ً‬ ‫ا‬ ‫هرزمانی کــه بــا افزایــش قیمــت روبــه رو شــدیم‪،‬‬ ‫اوپــک بــه کارتل بــودن متهــم شــده و هرزمانی کــه‬ ‫قیمت هــا کاهــش یافتــه‪ ،‬اوپــک بــه افزایــش عرضــه‬ ‫نفــت بــرای تاثیرگــذاری بــر قیمت هــا متهــم شــده‬ ‫اســت‪ .‬دراین راســتا‪ ،‬اصــول حقــوق بین الملــل‬ ‫هیــچ حمایــت یــا حفاظتــی از اوپــک یــا اعضــای‬ ‫ان نمی کنــد و بیشــتر کشــورهای عضــو اوپــک‬ ‫بــرای حفاظــت از ثــروت ملــی خــود و توســعه‬ ‫کشورهایشــان راهــی جــز نفــت ندارنــد‪.‬‬ ‫اهمیت ادامه فعالیت اوپک چیست؟‬ ‫مهم تریــن اهمیــت ان در اینــده ارتقــای بیشــتر‬ ‫همــکاری و هماهنگــی در داخــل اوپــک خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬بــا نگاهــی به تاریــخ درخشــان ‪ ۶۰‬ســاله اوپــک‪،‬‬ ‫می تــوان دریافــت کــه انســجام بیشــتر در اوپــک‬ ‫همیشــه ســبب ثبــات بیشــتر بــازار جهانــی نفــت‬ ‫شــده اســت‪ .‬هرگونــه تــاش بــرای حــل مســائل‬ ‫امنیتــی کنونــی در خاورمیانــه بــه ثبــات بیشــتر بازار‬ ‫نفــت کمــک می کنــد و بــرای تولیدکننــدگان و‬ ‫مصرف کننــدگان نفــت مفیــد اســت‪.‬‬ ‫لطفـاً بینش هــای حاصــل از تجربه هــای خــود در‬ ‫اوپــک را بــا مــا در میــان بگذارید؟‬ ‫چالــش مهــم اخیــر اوپــک‪ ،‬افزایــش قــدرت بازارهای‬ ‫مالــی در تعییــن قیمــت نفــت و کنتــرل بــازار نفــت‬ ‫ازطریــق فعالیت هــای ســوداگرانه بــوده اســت‪.‬‬ ‫افزون بر ایــن؛ اوپــک و کشــورهای عضــو ان بایــد؛‬ ‫هــم ازنظــر تئوریــک و هــم ازنظــر عملــی با اســتفاده‬ ‫از نفــت به عنــوان ابــزاری سیاســی بــرای فشــار و‬ ‫تحریــم کشــورهای تولیدکننده نفت مخالفــت و ان را‬ ‫محکــوم کننــد‪.‬‬ ‫برنده «گنکور» ‪2020‬‬ ‫از پنجره معرفی خواهد شد‬ ‫امســال‪ ،‬اکادمــی «گنکــور» به ســبب بحــران ســامتی‪ ،‬نــام برنــده «گنکور»‬ ‫‪ 2020‬را از بالکــن رســتوران دورانــت در پاریــس معرفــی خواهنــد کــرد و‬ ‫خبرنــگاران و عالقه منــدان نیــز می تواننــد در خیابــان مقابــل همیــن‬ ‫رســتوران در جریــان اخبــار مهم تریــن رویــداد ادبــی فرانســه قــرار بگیرنــد!‬ ‫به گــزارش ایبنــا؛ امســال برخــاف ســال های گذشــته‪ ،‬هیــچ ازدحامــی‬ ‫در رســتوران دورانــت در پاریــس کــه طبــق روال هرســال اعضــای هیئــت‬ ‫داوری جایــزه «گنکــور» بــرای اعــام نــام برنــده دورهــم جمــع می شــدند‪،‬‬ ‫نخواهــد شــد و اکادمــی «گنکــور» کــه اکنــون ریاســت ان را دیدیــه دکوئــن‬ ‫برعهــده دارد؛ ‪ 10‬نوامبــر‪ ،‬جانشــین ژان پــل دوبــوا؛ برنــده «گنکــور» ‪2019‬‬ ‫را از پنجــره رســتوران معــروف پاریســی معرفــی خواهــد کــرد‪ .‬فرانســوا‬ ‫روســینو؛ نماینــده عمومــی ایــن جایــزه بــه «لیورابــدو» گفــت کــه ایــن‬ ‫تصمیــم به منظــور احتــرام بــه حفــظ فاصلــه اجتماعــی گرفتــه شــده و نیــز‬ ‫یــک سیســتم صوتــی بــرای پوشــش فضــای رســانه ای خــارج از رســتوران‬ ‫نصــب خواهــد شــد؛ عکاســان و خبرنــگاران از خیابــان گیــون‪ ،‬مقابــل پنجره‬ ‫رســتوران می تواننــد به صــورت زنــده اخبــار لحظه به لحظــه ایــن جایــزه را‬ ‫دنبــال کننــد‪ .‬او گفــت کــه همــه امــور و جزئیــات دیگــر مربــوط بــه ایــن‬ ‫جایــزه بیــن رســتوران و اعضــای اکادمــی در حال بحــث و بررسی ســت‪.‬‬ ‫اعضــای ‪ 10‬نفــره اکادمــی «گنکــور» نیــز بــرای حفــظ تمــام پروتکل هــای‬ ‫جدیــد بهداشــتی بــرای اولین بــار ناهــار پیــش از معرفــی برنــده «گنکــور»‬ ‫را در ســالن دیگــری جــز ســالن «گنکــور» کــه فضــای کوچکــی داشــت‪،‬‬ ‫میــل خواهنــد کــرد‪ .‬هنــوز هیئــت داوری جایــزه «رنــودو» تصمیمــی بــرای‬ ‫چگونگــی اعــام نــام برنــده امســال کــه هرســال بــا جایــزه «گنکــور» و در‬ ‫همــان روز و ســاعت و مــکان معرفــی می شــد‪ ،‬نگرفته انــد‪ .‬جایــزه «گنکــور»‬ ‫اولین بــار در ســال ‪ ۱۹۰۳‬ازســوی ژول و ادمــون گنکــور راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫اگرچــه برنــده ایــن جایــزه‪ ،‬تنهــا مبلغــی ناچیــز معــادل ‪ ۱۰‬یــورو دریافــت‬ ‫می کنــد؛ امــا جایــزه غیررســمی «گنکــور» کــه فــروش بــاالی رمــان برنــده‬ ‫را بــرای نویســنده اش به ارمغــان مــی اورد‪ ،‬بســیار باارزش تــر از جایــزه‬ ‫اصلی ســت‪ .‬از برنــدگان سرشــناس ایــن جایــزه بایــد بــه «مارســل پروســت»‬ ‫در ســال ‪« ،۱۹۲۹‬ســیمون دوبــووار» در ســال ‪ ۱۹۵۴‬و «پاتریــک مودیانــو»‪،‬‬ ‫برنــده نوبــل ادبیــات ســال ‪ ۲۰۱۴‬اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫دست از سر‬ ‫این فوتبال بردارید‬ ‫‪2‬‬ ‫تغییر ذائقه اختالس گران‬ ‫با دست کاری در مغز!‬ ‫علیرضانیکبخت‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫در فوتبال ایران‬ ‫باید دستت با دالل ها‬ ‫در یک کاسه باشد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رسانه و دفاع مقدس؛‬ ‫تکلیفی که‬ ‫همچنان باقی ست‬ ‫‪7‬‬ ‫روایت رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫از گشایش های ارزی‬ ‫عبدالناصــر همتــی دربــاره گشــایش های ارزی گفــت‪:‬‬ ‫«در حــوزه بین الملــل‪ ،‬رایزنی هــای مــا در بعضــی از‬ ‫کشــورها دراســتانه ثمردهی ســت و ازطرف دیگــر‪،‬‬ ‫میــزان صــادرات نفــت و فراورده هــای ان بهتــر شــده‬ ‫و رونــد بازگشــت ارز صادرکننــدگان ســرعت گرفتــه‬ ‫اســت کــه هرســه این عوامــل‪ ،‬تاثیــرات مثبتــی‬ ‫خواهنــد داشــت»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی بانــک‬ ‫مرکــزی؛ عبدالناصــر همتــی در جلســه دوره ای خــود‬ ‫بــا مدیــران عامــل بانک هــا ضمــن تقدیــر از عملکــرد‬ ‫شــبکه بانکــی در مقوله هــای کنتــرل نقدینگــی‪ ،‬بــازار‬ ‫بین بانکــی‪ ،‬پرداخــت تســهیالت مبــارزه بــا کرونــا‪،‬‬ ‫قرض الحســنه ازدواج جوانــان و خصوصــاً بخش هــای‬ ‫پیشــران و صنایــع کوچــک و متوســط‪ ،‬بــر لــزوم تداوم‬ ‫انســجام و حمیــت در همــه ارکان اقتصــادی کشــور‬ ‫بــرای مواجهــه موفقیت امیــز بــا شــرایط جنــگ‬ ‫اقتصــادی تاکیــد کــرد‪ .‬عبدالناصــر همتــی بــه وضعیت‬ ‫نــرخ ارز در روزهــای اخیــر اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«امریــکا تمــام تــاش خــود را دراین روزهــا بــه خــرج‬ ‫داده و نهایــت جنــگ روانــی و فشــار ان هــا‪ ،‬همیــن‬ ‫شرایطی ســت کــه این روزهــا شــاهد هســتیم»‪.‬‬ ‫وی ضمــن اشــاره بــه اخبــار ناشــی از گشــایش های‬ ‫ارزی گفــت‪« :‬در حــوزه بین المللــی‪ ،‬رایزنی هــای‬ ‫مــا‪ ،‬در بعضــی کشــورها دراســتانه ثمردهیســت و‬ ‫ازطرف دیگــر‪ ،‬میــزان صــادرات نفــت و فراورده هــای‬ ‫ان بهتــر شــده و رونــد بازگشــت ارز صادرکننــدگان‬ ‫ســرعت گرفتــه اســت کــه هرســه این عوامــل تاثیــرات‬ ‫مثبتــی خواهنــد داشــت؛ برهمین مبنــا؛ از بانک هــا‬ ‫هــم می خواهیــم بــه انتقــال و دردســترس قراردادن‬ ‫منابــع ارزی بــرای نیازهــای تعریف شــده ادامــه‬ ‫دهنــد»‪ .‬رئیــس شــورای پــول و اعتبــار تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«انچــه نظــام بانکــی در شــرایط مبــارزه بــا کرونــا انجام‬ ‫داد‪ ،‬یــک اقــدام تحســین برانگیز بــود کــه توانســتند‬ ‫در همــان ابتــدای شــیوع کرونــا ‪ 23‬هزارمیلیاردتومــان‬ ‫تســهیالت دراختیــار خانوارهــای یارانه بگیــر قــرار‬ ‫دهنــد و ایــن امــر‪ ،‬قدردانــی رئیس جمهــوری را‬ ‫به دنبــال داشــت»‪ .‬رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا‬ ‫برحذر داشــتن بانک هــا از رشــد بی محابــای ترازنامــه‪ ،‬‬ ‫افــزود‪« :‬بانک هــا بایــد به گونــه ای عمــل کننــد کــه‬ ‫رشــد ترازنامه شــان را متناســب بــا وضعیــت ترازنامــه‬ ‫و ریســک بانــک تنظیــم و بــه بانــک مرکــزی بــرای‬ ‫کنتــرل نقدینگــی کمــک کننــد»‪ .‬همتــی بااشــاره به‬ ‫عملکــرد بانک هــا درخصــوص تســهیالت تکلیفــی‬ ‫خریــد تضمینــی گنــدم گفــت‪« :‬بانک هــا تاکنــون‬ ‫‪8500‬میلیاردتومــان دراین زمینــه پرداخــت کرده انــد‬ ‫کــه تــا رســیدن بــه نقطــه هــدف و پایــان ایــن‬ ‫تکلیــف‪ ،‬راه زیــادی باقــی نمانــده»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«شــبکه بانکــی در یک ماه ونیم اخیــر بــرای تســهیالت‬ ‫کرونایــی واحدهــای کسـب وکار اقدامــات خوبــی انجــام‬ ‫داده انــد و ‪4400‬میلیاردتومــان تســهیالت پرداخــت‬ ‫کرده انــد و الزم اســت در مقولــه تســهیالت ودیعــه‬ ‫مســکن نیــز ان بخــش از کار کــه به عهــده شــبکه‬ ‫بانکی ســت؛ ازجملــه رونــد بررســی پرونده ها را تســریع‬ ‫کــرده و شــرایط پرداخــت ایــن ســرفصل تســهیالت را‬ ‫منطبــق بــا ضوابــط ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا بــا‬ ‫ســرعت بیشــتری به پیــش ببرنــد»‪ .‬رئی ـس کل بانــک‬ ‫مرکــزی بــر لــزوم توجــه بیشــتر شــبکه بانکــی بــه‬ ‫طــرح گواهــی اعتبــار مولــد (گام) تاکیــد و اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬ایــن طــرح‪ ،‬از جملــه طرح هایی ســت کــه‬ ‫متناســب بــا شــعار ســال و جهــش تولیــد می توانــد از‬ ‫واحدهــای تولیــدی کوچــک و متوســط حمایت هــای‬ ‫جــدی کنــد و برهمین اســاس؛ ضــرورت دارد بانک هــا‬ ‫بیش ازگذشــته بــه ان بپردازنــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬شــرایط‬ ‫پیوســتن بانک هــای خصوصــی بــه طــرح گام را‬ ‫بــه زودی فراهــم می کنیــم»‪.‬‬ ‫‪Spine_master‬‬ ‫تحت نظارت مستقیم دکتر رضا سلمان روغنی‬ ‫(فوق تخصص ستون فقرات از ‪ Mayo Clinic‬امریکا)‬ ‫خواندنی هایی درباره ستون فقرات‪ ،‬مفاصل و عضالت‬ ‫امــوزش ســتون فقــرات و مفاصــل‪ ،‬بــا همــکاری مرکــز‬ ‫تحقیقــات دانشــگاه شــهید بهشــتی‬ ‫‪AzarganClinic.com‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2073‬‬ ‫فرمانده مقابله با کرونا در پایتخت اعالم کرد؛‬ ‫امروز امریکا شکست خورد‬ ‫رئیس جمهــوری بابیان اینکــه فشــار حداکثــری امریــکا در بخــش‬ ‫سیاســی و حقوقــی بــه انــزوای حداکثــری امریــکا تبدیــل شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬اگــر امریــکا بخواهــد قلــدری کنــد‪ ،‬بــا پاســخ قاطــع‬ ‫تهــران مواجــه می شــود»‪ .‬به گــزارش پایــگاه خبــری دولــت؛‬ ‫حجت االسالم والمســلمین حســن روحانــی در جلســه هیئت دولــت‬ ‫گفــت‪« :‬سـی ام شــهریورماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬به عنــوان یـک روز به یادماندنــی‬ ‫در تاریــخ دیپلماســی مــا خواهــد بــود‪ .‬امریــکا به عنــوان یــک کشــور‬ ‫زورگــو در ســطح جهــان‪ ،‬تــاش سرســختانه ای بــرای تحمیــل مجــدد‬ ‫تحریم هــای شــورای امنیــت علیــه ملــت ایــران اغــاز کــرد و مخصوصـاً‬ ‫رونــدی کــه در ماه هــای اخیــر در یک ماه گذشــته دنبــال می کــرد‪،‬‬ ‫امــروز بــه نقطــه شکســت حتمــی خــود رســید»‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫امریکایی هــا در دوســال ونیم اخیر تــاش کردنــد یــک ائتــاف جامعــه‬ ‫جهانــی به اصطــاح خــود علیــه ایــران به وجــود اورنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«امریکایی هــا از روزی کــه از توافــق هســته ای خــارج شــدند‪ ،‬فکــر‬ ‫می کردنــد در زمــان کوتاهــی اتحادیــه اروپــا را به ســمت خــود بکشــانند‬ ‫و فکــر می کردنــد بــا تحریــکات خــود‪ ،‬ایــران اقداماتــی را انجــام دهــد‬ ‫کــه ان هــا بهانــه الزم را بــرای بازگشــت قطعنامه هــای شــورای امنیــت‬ ‫پیــدا کننــد»‪ .‬رئیس جمهــوری بابیان اینکــه خوشــبختانه امریــکا در‬ ‫تمــام مراحــل دراین مــدت بــا شکســت و پاســخ منفــی جامعــه جهانــی؛‬ ‫حتــی متحــدان ســنتی خــود مواجــه شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«امریــکا نتوانســت ائتالفــی علیــه مــا ایجــاد کنــد و در یک ماه گذشــته‬ ‫هــم تالشــی کــه انجــام داد تــا لغــو محدودیت هــای تســلیحاتی‬ ‫ایــران را جلــواش بایســتد و نگــذارد در یک مــاه اینــده تحریم هــای‬ ‫تســلیحاتی لغــو شــود‪ ،‬دچــار شکســت شــد»‪ .‬روحانــی بابیان اینکــه‬ ‫فشــار حداکثــری امریــکا علیــه ملــت ایــران در بخــش سیاســی و‬ ‫حقوقــی تبدیــل بــه انــزوای حداکثــری امریــکا تبدیــل شــده اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬امــروز در جهــان دیپلماســی همــه شــاهد هســتند‬ ‫در یک ماه گذشــته امریــکا س ـه بار پیاپــی دچــار شکســت در شــورای‬ ‫امنیــت شــده؛ یعنــی همان جــا کــه امریکایی هــا فکــر می کردنــد‬ ‫شــورای امنیــت نقطه قــوت ان هاســت»‪ .‬رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد‬ ‫ادامــه داد‪« :‬به دالیــل مختلــف و تاریخــی و اینکــه حــق وتــو دارنــد و‬ ‫اینکــه دوســتان ســنتی داشــتند‪ ،‬همیشــه فکــر می کردنــد حداقــل در‬ ‫شــورای امنیــت ســازمان ملــل شکســت نمی خوردنــد‪ .‬البتــه در مجمــع‬ ‫عمومــی زیــاد شکســت خوردنــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬شــاهد ایــن بودیــم کــه‬ ‫در شــورای امنیــت ‪ ۱۳‬عضــو از ‪ ۱۵‬عضــو ایــن شــورای در برابــر امریــکا‬ ‫ایســتادند و از برجــام حمایــت کردنــد و نظر امریــکا را نپذیرفتنــد‪ .‬البته‬ ‫کاری کــه امریــکا از یک ماه پیــش درزمینــه به اصــاح اســتفاده از ماشــه‬ ‫شــروع کــرده بــود‪ ،‬حــرف نامعقولــی بــود کــه بــرای هیچ کــس در دنیــا‬ ‫قابل پذیــرش نبــود»‪ .‬رئیس جمهــوری افــزود‪« :‬کســی که رســماً از‬ ‫جمعــی خــارج شــده و گفتــه مــن دراین جمــع نیســتم‪ ،‬دومرتبــه بگوید‬ ‫می خواهــم از حقــوق عضویــت دراین جمــع اســتفاده کنــم؛ کس ـی که‬ ‫عضویــت دران جمــع را به عنــوان یــک حادثــه تاریخــی بســیاربد علیــه‬ ‫دولــت قبلــی ســخن گفتــه‪ ،‬حــاال می خواهــد برگــردد و از حقــوق ان‬ ‫اســتفاده کنــد‪ .‬ایــن مثــل ادمی ســت کــه از تابعیــت یــک کشــور خارج‬ ‫شــده و می خواهــد در یـک روز برگــردد و از حقــوق تابعیــت ان کشــور‬ ‫اســتفاده کنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬کامـ ًا روشــن بــود کــه امریــکا دراین زمینــه‬ ‫دچــار شکســت حتمــی می شــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬امــا شــیوه ای کــه‬ ‫شــورای امنیــت اتخــاذ کــرد‪ ،‬یــک شــیوه ارزشــمندی بــود؛ یعنی شــیوه‬ ‫بی اعتنایــی بــه تقاضــا و نامــه امریــکا بــود و اینکــه شــورای امنیــت‬ ‫هیــچ جلسـه ای بــرای درخواســت امریــکا تشــکیل نــداد‪ .‬ایــن‪ ،‬بهتریــن‬ ‫شــیوه ای بــود کــه ایــن ســازمان در برابــر امریــکا برخــورد کــرد»‪.‬‬ ‫روحانــی گفــت‪« :‬مــا همــواره گفتیــم کــه در برابــر ملــت ایــران یـک راه‬ ‫بیشــتر وجــود نــدارد و ان‪ ،‬احتــرام بــه حقــوق ملــت ایــران اســت و ان‬ ‫اینکــه بــا زبــان تکریــم بــا ملــت ایــران ســخن گفتن اســت و هرکــس‬ ‫بخواهــد بــا قلــدری بــا مــردم ایــران مواجــه شــود‪ ،‬پایــان ان راه قطعـاً‬ ‫شکســت خواهــد بــود و پاســخی نخواهــد گرفــت»‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬به عنــوان رئیس جمهــوری ایــران اعــام می کنــم کــه‬ ‫اگــر امریــکا بخواهــد از قلــدری خــود اســتفاده کنــد و حــرف نادرســتی‬ ‫کــه می گویــد مــن توانســتم قطعنامه هــا را برگردانــم کــه هیچ کــس‬ ‫ایــن حــرف را قبــول نــدارد‪ ،‬در مقــام عمــل بخواهــد اقدامــی انجــام‬ ‫دهــد‪ ،‬حتم ـاً بــا پاســخ قاطــع مــا مواجــه می شــود و کام ـ ًا روشــن‬ ‫اســت کــه ایــران زیــر بــار قلــدری امریــکا در هیــچ مقطعــی نرفتــه و‬ ‫دراین مقطــع هــم در برابــر قلــدری امریــکا ایســتادگی خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬وقتــی امریــکا یــک درخواســت غیرحقوقــی و‬ ‫ناصحیحــی را مطــرح کــرده و اکثریــت قاطــع قریب به اتفــاق شــورای‬ ‫امنیــت ایــن درخواســت را رد و ایســتادگی کــرده‪ ،‬ازاین به بعــد‬ ‫حــرف زدن امریــکا جــز یاغی گــری‪ ،‬معنــای دیگــری نخواهــد داشــت و‬ ‫کســی زیــر بــار ایــن حــرف نخواهــد رفــت و عواقــب این گونــه حرف هــا‬ ‫و موضع گیری هــا بــه خــود امریــکا برمی گــردد»‪ .‬روحانــی افــزود‪« :‬در‬ ‫اینجــا الزم می دانــم از اعضــاء شــورای امنیــت کــه در برابــر درخواســت‬ ‫غیرقانونــی و غیرمنطقــی امریــکا در ایــن یک مــاه در ماه اوت و ســپتامبر‬ ‫ایســتادگی کردنــد‪ ،‬از اندونــزی؛ رئیــس شــورای امنیــت قبلــی و نماینده‬ ‫نیجــر رئیــس شــورای امنیــت فعلــی؛ یعنــی نماینــده نیجــر به خاطــر‬ ‫ایســتادگی ان هــا برابــر حرکت هــای غیرقانونــی امریــکا قدردانــی‬ ‫کنــم»‪ .‬رئیس جمهــوری افــزود‪« :‬همچنیــن از روســیه و چیــن کــه بــا‬ ‫اســتحکام و باقــدرت در برابــر بی منطقــی امریــکا؛ هــم در مقاطــع قبلی‬ ‫و هــم دراین مقطــع ایســتادگی کردنــد و هــم به عنــوان کشــورهای‬ ‫دوســت قدردانــی کنــم و همچنیــن از ســایر اعضــای شــورای امنیــت‪،‬‬ ‫کشــورهای اروپایــی و ســایر کشــورها و همــه دوازده‪ ،‬ســیزده کشــوری‬ ‫کــه از ایــران حمایــت کردنــد و در برابــر امریــکا ایســتادگی کردنــد‪،‬‬ ‫بایــد قدردانــی کنــم»‪ .‬وی یــاداور شــد ‪« :‬یک باردیگــر بــه ‪ ۱+۴‬اعــام‬ ‫می کنــم؛ چنانچــه پنــج کشــوری کــه امــروز در توافــق هســته ای باقــی‬ ‫ماندنــد‪ ،‬بــه همــه توافــق و اصولــی کــه در ایــن توافــق متعهــد شــدیم‪،‬‬ ‫عمــل کننــد‪ ،‬مــا هــم کامــل بــه تعهــد خــود برمی گردیــم‪ .‬اینکــه مــا‬ ‫تعهــدات برجامــی را کاهــش دادیــم و کنــار گذاشــتیم به خاطرایــن بــود‬ ‫کــه یک ســال صبــر کردیــم و ‪ ۱+۴‬درزمینــه اقتصــادی پاســخ مثبتــی‬ ‫بــه مــا نــداد»‪ .‬روحانــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬گرچــه ازلحــاظ حقوقــی و‬ ‫سیاســی همــواره مواضــع خوبــی اتخــاذ کردنــد؛ امــا چــون درزمینــه‬ ‫اقتصــادی نتوانســتند یــا نخواســتند به طورکامــل عمــل کننــد‪ ،‬مــا هــم‬ ‫از تعهــدات برجامــی خــود کنــار رفتیــم؛ امــا هرزمانی کــه پنــج کشــور‬ ‫امادگــی داشــته باشــند و بــه همــه تعهــدات برجامــی برگردنــد‪ ،‬مــا‬ ‫هــم دومرتبــه بــه تعهــدات برجامــی خــود برمی گردیــم»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«جمهــوری اســامی ایــران همــواره بــه تعهــدات بین المللــی خــودش‬ ‫عمــل کــرده اســت؛ امــا هیــچ زمانــی حاضــر نبــوده در یــک توافقــی‬ ‫کــه تــوازن ان به هــم می خــورد‪ ،‬بــار ان توافــق یک جانبــه را برعهــده‬ ‫بگیــرد»‪ .‬وی بابیان اینکــه همــه موفقیت هایــی کــه تــا امــروز و در ایــن‬ ‫دوســال ونیم داشــتیم‪ ،‬مرهــون ایســتادگی و مقاومــت ملت بــزرگ ایران‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ان هــا فکــر می کردنــد بــا فشــار بــر مــردم‪ ،‬مــردم در‬ ‫برابــر زورگویی هایــی ان هــا تســلیم می شــوند‪ .‬موفقیت هایــی کــه مــا‬ ‫به دســت اوردیــم به رغــم فشــار بــر زندگــی مــردم بــود»‪ .‬رئیــس دولــت‬ ‫تدبیــر و امیــد یــاداور شــد‪« :‬بــا ایســتادگی و مقاومــت مــردم و در ســایه‬ ‫هدایت هــای مقــام معظــم رهبــری امــروز دیپلمات هــای مــا توانســتند‬ ‫در صحنــه بین المللــی ایــن موفقیــت ارزشــمند را کســب کننــد‪ .‬تــا‬ ‫وقتــی ایــن هدایــت و حمایــت مردمــی هســت‪ ،‬می توانیــم به خوبــی‬ ‫برابــر ســخنان غیرمنطقــی امریــکا و اقدامــات غیرمنطقــی ایــن کشــور‬ ‫ایســتادگی کنیــم»‪ .‬روحانــی در پایــان گفــت‪« :‬بی تردیــد پیــروزی‬ ‫ازان ملتی ســت کــه بــا اســتواری بــرای حقــوق خــودش‬ ‫نهایــی‪ِ ،‬‬ ‫ایســتادگی کــرده و ایســتادگی خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫حیاتی بویاچی اوغلو‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫شرایط «کامالً قرمز» در تهران‬ ‫رئیــس ســتاد کرونــای اســتان تهــران بابیان اینکــه تهــران وارد مــوج ســوم کرونــا شــده و اگــر مداخــات جــدی صــورت نگیــرد‪ ،‬هفته هــای ســختی را خواهیــم‬ ‫داشــت‪ ،‬گفــت‪« :‬نام ـه ای ازطــرف ســتاد کرونــای اســتان تهــران بــرای بازگشــت محدودیت هــای کرونایــی؛ به ویــژه بحــث دورکاری در اســتان تهــران بــه وزیــر‬ ‫بهداشــت ارســال شــده اســت»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ دکتــر علیرضــا زالــی در حاشــیه جلسـه ای در ســتاد کرونــای اســتان تهــران در جمــع خبرنــگاران‪ ،‬افــزود‪« :‬طی‬ ‫ایــن نامــه؛ درخواســت بازگشــت محدودیت هــا؛ ازجملــه بحــث دورکاری مطــرح شــده و به نظــر می رســد شــرایط فعلــی تهــران شــرایط ســخت تری اســت‪.‬‬ ‫به همین دلیــل درخواســت کرده ایــم مجموعــه محدودیت هــای کمیتــه امنیتــی و انتظامــی ســتاد ملــی در گروه هــای ‪ ۳‬و ‪۴‬؛ به ویــژه بحــث دورکاری در ســطح‬ ‫اســتان تهــران مجــددا ً بازگردانــده شــود»‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد کرونــای اســتان تهــران بابیان اینکه متاســفانه‬ ‫تهــران شــرایط کامـ ًا قرمــزی دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬امــار روزهــای‬ ‫اخیــر نشان ازان اســت که در تهــران وارد مــوج ســوم‬ ‫شــده ایم؛ به گونــه ای کــه فاصلــه بیــن مــوج دوم و مــوج‬ ‫ســوم فاصلــه بســیارکوتاهی بــود‪ .‬باتوجه به اینکــه از روز‬ ‫شــنبه تابه امــروز درحال رصــد وضعیــت هســتیم‪ ،‬به نظــر‬ ‫می رســد کــه امــار روبه افزایــش اســت و طبیعتــاً ایــن‬ ‫امــار‪ ،‬مــوج گــذرا تلقــی نمی شــود؛ امــاری کــه االن‬ ‫تجربــه می کنیــم‪ ،‬درتطابق بــا شــکل گیری مــوج ســوم‬ ‫اســت»‪ .‬وی افــزود ‪« :‬البتــه گــروه اپیدمیولــوژی ســتاد‬ ‫کرونــای اســتان تهــران درحال بررســی و تحلیــل دقیــق‬ ‫وضعیــت اســت و ازانجاکــه دالیــل متعــددی دراین زمینــه‬ ‫نقــش داشــته‪ ،‬بایــد بــه تمــام این عوامــل توجــه شــود»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به دالیل شــکل گیری مــوج ســوم کرونــا در‬ ‫تهــران‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬مزمن شــدن بیمــاری و ماهیــت‬ ‫فرسایشــی ان کــه البتــه در تمــام دنیــا به همین شــکل‬ ‫اســت‪ ،‬باعــث خســتگی مــردم شــده و اکثــرا ً انگیزه هــا‬ ‫بــرای رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی کم رنگ تــر‬ ‫شــده کــه ایــن اتفــاق در تمــام دنیــا درحــال رخ دادن‬ ‫اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه طــی دوهفته گذشــته میــزان‬ ‫رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی در محیط هــای عمومــی‬ ‫و خدماتــی بــاالی ‪۸۵‬درصــد بــود کــه امــروز بــه ‪70‬درصــد‬ ‫رســیده و بــا یــک افــت ‪۱۵‬درصــدی روبــه رو هســتیم‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪« :‬ایــن امــار در مــوج دوم تــا زیر‪۱۰‬درصــد در‬ ‫تهــران افــت کــرد کــه امیدواریــم ایــن اتفــاق مجــددا ً‬ ‫تکــرار نشــود؛ بنابرایــن‪ ،‬بخشــی از دالیــل شــکل گیری‬ ‫مــوج ســوم به دلیــل کم شــدن رعایــت شــیوه نامه های‬ ‫بهداشتی ســت»‪ .‬به گفتــه زالــی؛ حجــم مســافرت های‬ ‫اخیــر نیــز بــار بســیارزیادی در نقل وانتقــال و چرخــش‬ ‫ویــروس داشــت؛ البتــه اگرچــه هنــوز دررابطه بــا تفــاوت‬ ‫ماهیــت ویــروس تهــران و ســایر اســتان ها مســتندات‬ ‫کافــی نداریــم؛ امــا به طــور بالقــوه ایــن احتمــال وجــود دارد‬ ‫کــه چرخش هــای بین شــهری ویــروس زمینــه را بــرای‬ ‫جهــش ویــروس امــاده کنــد‪ .‬این مســئله‪ ،‬خطری ســت‬ ‫کــه همــه متخصصــان حوزه پزشــکی نگــران ان هســتند»‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد کرونــای تهــران بااشــاره به تجمعــات‬ ‫به عنــوان عامــل بعــدی موثــر در شــکل گیری مــوج‬ ‫مطالعــات تابه امــروز نشــان داده کــه جهش هــا‬ ‫و شــبه جهش های ایــن ویــروس در ایــران و‬ ‫خارج ازکشــور بــر روی بحــث بیماری زایــی ان خیلــی‬ ‫تاثیــر نگذاشــته؛ ولــی متاســفانه ســرعت انتقــال ان‬ ‫افزایــش یافتــه؛ به گونــه ای کــه برخــی مطالعــات‬ ‫نشــان داده انتقــال ویروس هــای جهش یافتــه بیــن‬ ‫هشــت تــا ‪ ۱۲‬افزایــش یافتــه و شــاید یکــی از دالیــل‬ ‫افزایــش ابتــا در تهــران و ســایر اســتان ها‪ ،‬همیــن‬ ‫مســئله باشــد‬ ‫ســوم‪ ،‬گفــت‪« :‬اگرچــه بســیاری از هیئت هــای مذهبــی‪،‬‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی را رعایــت کردنــد؛ برخــی‬ ‫هیئت هــا علی رغــم تاکیــدات ســازمان تبلیغــات اســامی؛‬ ‫برخــی از شــیوه نامه ها را موردتوجــه قــرار ندادنــد و طبیعتـاً‬ ‫تجمــع در محیط هــای بســته و مســقف‪ ،‬بــدون تهویــه‬ ‫کافــی و بــدون رعایــت اصــول بهداشــتی‪ ،‬در انتقــال ویروس‬ ‫تاثیرگــذار اســت»‪ .‬وی شــتاب در برخــی از بازگشــایی ها را‬ ‫عامــل بعــدی دانســت و گفــت‪« :‬بــا تغییر شــرایط مشــاغل‬ ‫اموزشــی و باتوجه بــه بازگشــایی مــدارس و دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫طبیعت ـاً تعــداد زیــادی از افرادی کــه تــا امــروز در منــزل‬ ‫بودنــد‪ ،‬وارد عرصــه شــدند کــه این مســئله نیــز در افزایــش‬ ‫انتقــال و ابتــا تاثیرگــذار اســت»‪ .‬زالــی افــزود‪« :‬همچنیــن‬ ‫طــی دوهفته اخیــر فشــار بــر حمل ونقــل تهــران بســیار‬ ‫افزایــش پیــدا کــرده؛ االن به طورمتوســط بــاالی ‪ 950‬تــا‬ ‫‪960‬هزارنفــر از متــرو و تعــداد قابل توجهــی درمجمــوع‬ ‫از اتوبــوس اســتفاده می کننــد‪ .‬دراین شــرایط‪ ،‬انتظــار‬ ‫این اسـت که بــرای حــل ایــن معضــل بایــد ابتــدا مشــکالت‬ ‫زیرســاختی حمل ونقــل فعلــی تهــران؛ به خصــوص در‬ ‫بخــش متــرو برطــرف شــود؛ چراکــه در شــرایط فعلــی‪،‬‬ ‫تنهــا می توانــد تــا ‪۳۰‬درصــد نیازهــا را پوشــش دهــد؛‬ ‫درصورتی کــه این مســئله بایــد تــا ســه برابر افزایــش‬ ‫یابــد»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه مطالعــات ما نشــان داده باالترین‬ ‫نقطــه در کالن شــهرها؛ به ویــژه تهــران‪ ،‬مســئله حمل ونقــل‬ ‫عمومی ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬نیــز در نــاوگان اتوبوس رانــی ازنظــر‬ ‫تجهیــزات و اتوبوس هــای نو تغییر محسوســی ایجاد نشــده‬ ‫و بنابرایــن‪ ،‬فشــار جــدی بــر حمل ونقــل عمومــی تحمیــل‬ ‫شــده اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه حضــور مــردم در اجتمــاع‬ ‫نیــز به میزان کافــی کــم نشــده‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬متاســفانه‬ ‫بحــث خدمــات الکترونیــک در حــوزه خدمــات عمومــی نیز‬ ‫به میــزان موردنظــر موردتوجــه قــرار نمی گیــرد»‪ .‬رئیــس‬ ‫ســتاد کرونــای تهــران‪ ،‬تســامح در برخــورد بــا افــراد یــا‬ ‫اماکنــی کــه پروتکل هــا را رعایــت نمی کننــد را معضــل‬ ‫جــدی بعــدی دانســت و گفــت‪« :‬ک ًال در کشــور نســبت‬ ‫بــه عدم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی خیلــی تســامح‬ ‫به خــرج می دهیــم‪ .‬متاســفانه هیــچ محدودیتــی نیــز در‬ ‫ســفرها ایجــاد نکرده ایــم و نیــز اقــدام و جرائــم قطعــی و‬ ‫بازدارنــده درنظــر گرفتــه نمی شــود‪ .‬این درحالی ســت که‬ ‫حداقــل در ‪ ۱۵۶‬کشــور دنیــا از جرائــم بازدارنــده ماننــد‬ ‫زنــدان و جرائــم نقــدی اســتفاده می شــود»‪ .‬دکتــر‬ ‫زالــی بابیان اینکــه دراســتانه پائیــز و تغییــرات اقلیمــی‬ ‫و اب وهوایــی هســتیم‪ ،‬گفــت‪« :‬دراین شــرایط‪ ،‬میــزان‬ ‫حضــور در محیط هــای بســته بیشــتر می شــود و‬ ‫هم زمانــی پاندمــی کرونــا بــا ســایر بیماری هــای تنفســی‬ ‫پائیــز می توانــد در گســترش بیمــاری نقــش زیــادی‬ ‫داشــته باشــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه طبــق پیش بینی هــا؛‬ ‫زودتــر از موعــد وارد مــوج ســوم کرونــا در تهــران شــدیم‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬طبیعتــاً در اســتان تهــران‪ ،‬نیــاز بــه یکســری‬ ‫مداخــات جدیدتــری داریــم؛ چراکــه شــرایط ایــن اســتان‬ ‫متفاوت تــر اســت و اگــر مداخــات جــدی صــورت نگیــرد‪،‬‬ ‫هفته هــای ســختی را خواهیــم داشــت»‪ .‬دکتــر زالــی‬ ‫درواکنش بــه برخــی پیش بینی هــا مبنی بــر افزایــش‬ ‫امــار فوتی هــا بــه بــاالی ‪600‬نفــر در ابان مــاه امســال‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن عددی ســت کــه فکــر می کنــم خیلــی در‬ ‫شــرایط غیرمتعــارف شــکل خواهــد گرفــت؛ پــس بایــد‬ ‫ســعی کنیــم به این نقطــه نرســیم‪ .‬تنهــا راه کاهــش امــار‬ ‫فوتی هــا‪ ،‬رعایــت پروتکل هــا‪ ،‬اعمــال مداخــات جــدی‪،‬‬ ‫به حداقل رســاندن حضــور در اجتماعــات و نداشــتن‬ ‫شــتاب در بازگشایی هاســت کــه می توانــد ازنظــر فنــی‬ ‫بــه بهبــود شــرایط کمــک کنــد»‪ .‬زالــی درادامــه هشــدار‬ ‫داد‪« :‬اگــر متاســفانه ایــن بیمــاری بــه جهشــی برســد‬ ‫کــه منجــر بــه افزایــش بیماری زایــی ان شــود‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت مرگ ومیــر در عرصــه جهانــی و ازجملــه کشــور مــا‬ ‫به طــور چشــمگیری افزایــش پیــدا کنــد‪ .‬البتــه مطالعــات‬ ‫تابه امــروز نشــان داده کــه جهش هــا و شــبه جهش های‬ ‫ایــن ویــروس در ایــران و خارج ازکشــور بــر روی بحــث‬ ‫بیماری زایــی ان خیلــی تاثیــر نگذاشــته اســت؛ ولــی‬ ‫متاســفانه ســرعت انتقــال ان افزایــش یافتــه؛ به گون ـه ای‬ ‫کــه برخــی مطالعــات نشــان داده انتقــال ویروس هــای‬ ‫جهش یافتــه بیــن هشــت تــا ‪ ۱۲‬افزایــش یافتــه و شــاید‬ ‫یکــی از دالیــل افزایــش ابتــا در تهــران و ســایر اســتان ها‪،‬‬ ‫همیــن مســئله باشــد»‪ .‬رئیــس ســتاد کرونــای اســتان‬ ‫تهــران بابیان اینکــه االن میــزان باالیــی از مراجعــات و‬ ‫بســتری کرونــا در کشــور و تهــران بــه مراکــز درمانــی‪،‬‬ ‫ا یک بــار مبتــا شــده و مجــددا ً‬ ‫افــرادی هســتند کــه قبـ ً‬ ‫دچــار عفونــت شــده اند‪ ،‬گفــت‪« :‬بنابرایــن‪ ،‬بحثــی کــه‬ ‫دررابطه بــا ایمنــی جمعــی داشــتیم‪ ،‬حتم ـاً بحــث غلــط‬ ‫و پنــدار نادرستی ســت و اینکــه بگوییــم اگــر ‪ ۶۰‬تــا‬ ‫‪۷۰‬درصــد مــردم تهــران یــا ایــران مبتــا شــوند‪ ،‬ایمنــی‬ ‫ایجــاد می شــود‪ ،‬بحــث درســتی نیســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«تجربــه قــم و ســایر شــهرهای ایــران نشــان می دهــد‬ ‫ا درمعــرض ابتــا بودنــد‪ ،‬االن مجــددا ً‬ ‫افرادی کــه قبــ ً‬ ‫مبتــا می شــوند؛ بنابرایــن‪ ،‬تنهــا راه موجــود‪ ،‬واکســن‬ ‫اســت کــه هنــوز واکســن موثــر‪ ،‬قطعــی و کارا دردســترس‬ ‫نیســت و تنهــا راه موجــود‪ ،‬اســتفاده منظــم از ماســک و‬ ‫رعایــت شــیوه نامه های بهداشتی ســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫می دانیــم مــردم شــرایط ســختی دارنــد و ماه هــا در رفتــن‬ ‫بــه مســافرت و تفریحــات محــدود شــده اند‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫«متاســفانه اپیدمــی کرونــا خشــن اســت و ایــن ویــروس‬ ‫مهاجــم و ناجوانمردانــه عمــل می کنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت کمــاکان رعایــت کنیــم»‪ .‬زالــی بااشــاره به وضعیــت‬ ‫ســخت کادر درمــان و بیمارســتان ها بابیان اینکــه در‬ ‫ســطح کشــور مجموعــه معوقــات به اندازه کافــی محقــق‬ ‫نشــده‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬البتــه صبــح دیــروز در جلســه ســتاد‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬معاونــت توســعه وزارت بهداشــت خبرهای‬ ‫خوبــی را درخصــوص پرداخــت معوقــات مطــرح کردنــد؛‬ ‫ولــی متاســفانه مــا‪ ،‬در شــرایطی وارد اپیدمــی شــدیم کــه‬ ‫اصــوالً کادر درمــان بیــن ‪ ۱۲‬تــا ‪۱۴‬مــاه معوقــه داشــتند؛‬ ‫یعنــی حتــی قبــل از کرونــا‪ .‬در کنــار این مســئله‪ ،‬درامــد‬ ‫اختصاصــی بیمارســتان ها نیــز به دلیــل شــرایط کرونایــی‬ ‫کمتــر شــده و تنهــا راه موجــود‪ ،‬جبــران ایــن شــرایط‬ ‫ازطریــق منابــع دولتــی؛ به ویــژه بیمه هاســت کــه بایــد‬ ‫بیش ازقبــل دراین زمینــه وارد عمــل شــده و نیازهــای‬ ‫درامــد اختصاصــی بیمارســتان ها را دراین شــرایط ســخت‬ ‫جبــران کننــد»‪ .‬رئیــس ســتاد کرونــای تهــران درخاتمــه‬ ‫باتاکیدبراینکــه بایــد با کمــک منابع دولتــی‪ ،‬از این شــرایط‬ ‫ســخت و بحرانــی گــذر کنیــم‪ ،‬عنــوان کــرد ‪« :‬ازطرف دیگر‪،‬‬ ‫انســانی شــاداب و باانگیــزه‪،‬‬ ‫هیچ چیــز به انــدازه نیــروی‬ ‫ِ‬ ‫سیســتم را از شــرایط ســخت نجــات نمی دهــد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫بایــد بــا تامیــن نیــاز و مطالبــات نیروهــای کادر درمــان‪ ،‬بــه‬ ‫تســهیل شــرایط کمــک کنیــم؛ چراکــه اگــر نیروی انســانی‬ ‫اســیب دیده و درمعرض خطــر قــرار گیــرد‪ ،‬این نکتــه‬ ‫نگران کنندهاست»‪.‬‬ ‫سفر «مایک پمپئو» به امریکای التین؛ مداخله به اسم دموکراسی‬ ‫شــنیدن شــعار احیــای اقتصــادی و حمایــت از دموکراســی گرچــه از زبــان‬ ‫هــر گوینــده ای تحســین برانگیز اســت؛ امــا فاصلــه همیشــگی حــرف تــا‬ ‫عمــل دولتمــردان امریکایــی و ماموریــت ســه روزه وزیــر خارجــه ایــن‬ ‫کشــور در امریــکای جنوبــی در همســایگی ونزوئــا‪ ،‬بــاور ایــن شــعارهای‬ ‫به ظاهــر مثبــت از مقامــات کاخ ســفید را دشــوار می کنــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایرنــا؛ درحالی کــه امریــکای التیــن در دوره چهارســاله حضــور دولــت‬ ‫دونالــد ترامــپ در کاخ ســفید‪ ،‬بخــش چنــدان قابل توجهــی از پرونــده‬ ‫سیاســت خارجــی امریــکا را به خــود اختصــاص نــداده‪ ،‬ســفر مایــک‬ ‫پمپئــو؛ وزیــر خارجــه ایــن کشــور دراســتانه انتخابــات ریاسـت جمهوری‬ ‫پیــش رو‪ ،‬پرســش های گوناگــون از اهــداف پشــت پرده و چرایــی تــور‬ ‫امریــکای التیــن ایــن مقــام دســتگاه دیپلماســی امریــکا دراین برهــه‬ ‫زمانــی را در اذهــان عمومــی ایجــاد می کنــد‪ .‬پمپئــو پنج شــنبه‬ ‫‪ ۱۷‬ســپتامبر (‪ ۲۷‬شــهریورماه) ســفر ســه روزه خــود را بــه امریــکای‬ ‫جنوبــی اغــاز کــرد و ابتــدا بــه «ســورینام» و پــس از تــرک «گویــان»‪،‬‬ ‫بــه شــهر «بــوا ویســتای» برزیــل در مــرز ونزوئــا رفــت؛ ایــوان دوکــه؛‬ ‫رئیس جمهــوری کلمبیــا نیــز روز شــنبه میزبــان وزیــر خارجــه امریــکا‬ ‫بــود‪ .‬اگرچــه وزارت خارجــه امریــکا در بیانیــه ای مدعــی شــد کــه‬ ‫ســفر س ـه روزه پمپئــو‪ ،‬تعهــد واشــینگتن را بــرای دفــاع از دموکراســی‪،‬‬ ‫برجســته می کنــد؛ امــا یــاداوری عملکــرد پمپئــو در چهارســال اخیر‬ ‫به عنــوان چهــره ای جنگ طلــب و قلــدر‪ ،‬گمانه زنی هــا از پیشــبرد‬ ‫اغــراض مداخله جویانــه حتــی از مســیر کشــورهای کوچــک امریــکای‬ ‫جنوبــی را تقویــت می کنــد‪ .‬تحلیــل تــور س ـه روزه پمپئــو بــه امریــکای‬ ‫التیــن درحالــی منجــر بــه تحریــک نــگاه بدبینانــه رســانه ها می شــود‬ ‫کــه اگــر ســفرهای چندماه اخیــر ایــن دیپلمــات امریکایــی را بــه ‬ ‫نظرســنجی های مــداوم از کاهــش محبوبیــت ترامــپ ارتبــاط دهیــم‪،‬‬ ‫روشــن می شــود کــه ازطرفــی واشــینگتن همــواره به دنبــال پیشــبرد‬ ‫اهــداف مداخله جویانــه خــود از مســیر کشــورهای دوســت و دولت هــای‬ ‫همفکــر خــود در جهــان بــوده اســت و ازســوی دیگر‪ ،‬فعال شــدن وزیــر‬ ‫خارجــه امریــکا در رقابت هــای انتخاباتــی و تبلیغاتــی ترامــپ به منظــور‬ ‫جبــران عملکــرد ضعیــف خــود بــوده کــه دســتاوردی جــز دامـن زدن بــه‬ ‫اختالفــات و ســردی روابــط واشــینگتن بــا متحــدان اروپایــی و اســیایی‬ ‫بــرای ترامــپ به همــراه نداشــته‪ .‬درحالی کــه جمعیــت التیــن تبارهــا در‬ ‫امریــکا می توانــد تاثیــر چشــمگیری بــر نتیجــه انتخابــات اتــی در ایــن‬ ‫کشــور داشــته باشــد‪ ،‬ترامــپ و جــو بایــدن؛ رقبــای جمهوری خــواه و‬ ‫دموکــرات درتالش انــد تــا بــا جلــب ارای طیــف کلیــدی التین تبارهــا‪،‬‬ ‫شــانس خــود بــرای پیــروزی را افزایــش دهنــد‪ .‬به بیــان دقیق تــر؛ تصــور‬ ‫اینکــه ماموریــت فرســتاده ترامــپ بــه چهــار کشــور این منطقــه بــدون‬ ‫انگیزه هــای انتخاباتــی باشــد‪ ،‬امــری بعیــد اســت‪ .‬نگاهــی اجمالــی بــه‬ ‫فهرســت اســامی کشــورهای مقصــد ســفر مقــام امریکایــی کافی ســت‬ ‫تــا بــه یــک نکتــه مشــترک پــی ببریــم؛ همســایگی بــا ونزوئــا! ونزوئــا‬ ‫از شــرق بــا گویــان‪ ،‬از جنــوب بــا برزیــل و از غــرب بــا کلمبیــا هم مــرز‬ ‫اســت‪ .‬ســورینام نیــز همســایه شــرقی گویــان و در نزدیکــی ونزوئــا قــرار‬ ‫دارد‪ .‬دولــت دونالــد ترامــپ کــه از زمــان به قدرت رســیدن در کاخ ســفید‪،‬‬ ‫بنــا را بــر تشــدید فشــارها و به نوعــی ایجــاد حصــار دیپلماتیــک علیــه‬ ‫دولــت ونزوئــا گذاشــت‪ ،‬در تازه تریــن اقــدام و بــا حضــور پمپئــو در شــهر‬ ‫مــرزی «بــوا ویســتای» برزیــل‪ ،‬پشــت دروازه هــای ونزوئــا‪ ،‬بــر اغــراض‬ ‫خصمانــه خــود علیــه دولــت بولیــواری صحــه گذاشــت‪ .‬پمپئــو شــنبه در‬ ‫صفحــه توئیتــرش نوشــت‪« :‬اوضــاع ونزوئــا یکــی از بدتریــن بحران هــای‬ ‫ایجادشــده توســط بشــر در جهــان محســوب می شــود‪ .‬هرروزی که مــادورو‬ ‫در قــدرت باقــی بمانــد‪ ،‬روز دیگری ســت کــه نســبت بــه نیازهــای مــردم‬ ‫ونزوئــا بی توجهــی شــده»‪ .‬او باتاکیدبــر اتحــاد میــان واشــینگتن‪-‬برازیلیا‪،‬‬ ‫درحالــی کاخ ســفید را نســبت بــه مســائل داخلــی کشــور بولیــواری اصلح‬ ‫همراهی شــرکای برزیلــی برای‬ ‫دانســت کــه درادامــه نوشــت‪« :‬امریــکا بــه‬ ‫ِ‬ ‫کمــک بــه ونزوئالیی هــا بــرای فــرار از رژیــم نامشــروع مــادورو و حمایــت‬ ‫از ان هــا در زمــان نیازشــان افتخــار می کنــد»‪ .‬هرچنــد کاخ ســفید‬ ‫گاهــی ســخن از مذاکــره بــا دولــت کاراکاس به میــان اورده؛ امــا هــدف‬ ‫اصلــی واشــینگتن‪ ،‬برانــدازی دولــت نیــکالس مــادورو (رئیس جمهــوری‬ ‫ونزوئــا) و قــراردادن فــردی مطیــع سیاس ـت های امریــکا در ان کشــور‬ ‫بــوده اســت‪ .‬رئیــس دســتگاه دیپلماســی امریــکا‪ ،‬ضرب ـه زدن بــه کشــور‬ ‫بولیــواری‪ ،‬کیلومترهــا دورتــر از خــاک ایــن کشــور و در برزیــل و ســورینام‬ ‫و کلمبیــا و گویــان را در ســر می پرورانــد؛ چنان کــه اعمــال فشــار بــر‬ ‫ایــران و بازگردانــدن تحریم هــا تحت تاثیــر فعال کــردن مکانیســم ماشــه‬ ‫ازطریــق همراه کــردن دوســتان خــود در منطقــه‪ ،‬محــور اصلــی ســفر ایــن‬ ‫دیپلمــات جنجال افریــن بــه خاورمیانــه بــود‪ .‬پمپئــو در دیــدار بــا ایــوان‬ ‫دوکــه؛ رئیس جمهــوری کلمبیــا بــا تقدیــر از موضــع بوگوتــا در مخالفــت‬ ‫بــا دولــت کاراکاس‪ ،‬از حمایــت دولــت کلمبیــا از خــوان گوایــدو؛ رهبــر‬ ‫مخالفــان و رئیس جمهــوری خودخوانــده ونزوئــا تشــکر کــرد‪ .‬مــادورو‬ ‫درواکنش بــه ســفر تحریک امیــز وزیــر امــور خارجــه امریــکا بــه برخــی‬ ‫کشــورهای امریــکای التیــن دراســتانه انتخابــات پارلمانــی ایــن کشــور‪،‬‬ ‫تمــام تالش هــا و توطئه هــای واشــینگتن بــرای بی ثبات کــردن انتخابــات‬ ‫ایــن کشــور و راه انــدازی جنــگ علیــه کاراکاس را شکسـت خورده خوانــد‪.‬‬ ‫اقــدام نظامــی علیــه کاراکاس درحالــی به عنــوان یکــی از اهــداف احتمالــی‬ ‫واشــینگتن به شــمار مـی رود کــه درپــی ســفر ســال گذشــته پمپئــو بــه‬ ‫کشــورهای همســایه ونزوئــا نیــز برخــی ســران کشــورهای امریــکای‬ ‫التیــن؛ ازجملــه ارژانتیــن‪ ،‬برزیــل و پــرو به رغــم ابــراز تمایــل از برکنــاری‬ ‫رئیس جمهــوری قانونــی ایــن کشــور از قــدرت‪ ،‬نســبت بــه مداخلــه و‬ ‫کاربســت نیــروی نظامــی تردیــد کردنــد‪ .‬تاثیــر دیــدار یـک روزه پمپئــو از‬ ‫برزیــل به انــدازه ای بــود کــه خورخــه ارئاســا (وزیــر خارجــه ونزوئــا) در‬ ‫پیامــی توئیتــری از تعلیــق اعتبارنامــه دیپلمات هــای ونزوئالیــی و منــع‬ ‫تــردد خودروهــای ســفارت و کنســولگری های ایــن کشــور ازســوی‬ ‫دولــت برزیــل خبــر داد‪ .‬برزیــل از جملــه کشــورهای امریــکای التیــن در‬ ‫همســایگی ونزوئالســت کــه تحــت ریاسـت جمهوری راسـت گرای افراطــی‬ ‫ژائیــر بولســونارو اداره می شــود؛ بولســونارو درحالــی در انتخابــات ‪ ۲۰۱۸‬از‬ ‫رقیــب خــود پیشــی گرفــت کــه از همــان ابتــدا‪ ،‬وعده هــای پوپولیســتی‬ ‫و اســتفاده از تاکتیک هــای رفتــاری و انتخاباتــی مشــابه دونالــد ترامــپ‪،‬‬ ‫نگــرش نظامی گــری‪ ،‬حمایــت از سیاســت «ترامپ گونــه» موجــب تشــدید‬ ‫اختالفــات در ایــن کشــور شــد‪ .‬دراســتانه انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬امریــکا و شکسـت های دومینــووار ایــن کشــور در عرصــه جهانــی؛‬ ‫ازجملــه ناکامــی امریــکا در تمدیــد تســلیحاتی علیــه ایــران‪ ،‬عدم حمایــت‬ ‫اروپایی هــا از تاکتیک هــای ترامــپ علیــه ایــران‪ ،‬سیاس ـت های تن ـش زا و‬ ‫رفتارهــای ان علیــه متحــدان و شــرکای راهبــردی ماننــد جنــگ تعرفه هــا‬ ‫علیــه اروپــا و چیــن؛ همه وهمــه از عواملی ســت کــه نه تنهــا طبــل‬ ‫رســوایی کاخ ســفید را به صــدا دراورده اســت؛ بلکــه بــا محرزشــدن واقعیت‬ ‫تلــخ انــزوا و تنهایــی بــرای مقامــات امریکایــی‪ ،‬تــاش دولــت ترامــپ را‬ ‫به ســمت یارکشــی و همراه کــردن هرچه بیشــتر کشــورها متمرکــز‬ ‫کــرده‪ .‬ســفر پمپئــو بــه کشــورهای کوچــک امریــکای التیــن درحالــی‬ ‫صــورت می گیــرد کــه «دومینیکــن»؛ کشــوری کمترشناخته شــده‬ ‫در حــوزه کاراییــب در مــاه قبــل‪ ،‬تنهــا عضــوی از ‪ ۱۵‬عضــو شــورای‬ ‫امنیــت بــود کــه بــه قطعنامــه پیشــنهادی امریــکا بــرای تمدیــد تحریــم‬ ‫تســلیحاتی ایــران‪ ،‬رای مثبــت داد‪ .‬درحالی کــه شــرایط این روزهــای‬ ‫امریــکا ملغمــه ای از گســترش شــدید ویــروس کرونــا‪ ،‬اعتراض هــای‬ ‫نژادپرســتی و رقابت هــای انتخاباتی ســت‪ ،‬سیاســت همیشــگی و خــوی‬ ‫مداخله جــو و ســلطه گر دولتمــردان کاخ ســفید باعــث شــده تــا حتــی‬ ‫ســورینام کــه کوچک تریــن کشــور منطقــه امریــکای جنوبی ســت را بــا‬ ‫خــود همــراه و حمایــت همســایگان امریــکا را جلــب کنــد‪ .‬وزارت خارجــه‬ ‫امریــکا درحالــی احیــای اقتصــادی در دوران پســاکرونا را به عنــوان یکــی‬ ‫از اهــداف ســفر بــه کشــورهای امریــکای جنوبــی اعــام کــرد کــه زنــگ‬ ‫خطرهــا از نفــوذ اقتصــادی چیــن دراین منطقــه از مدت هاپیــش بــرای‬ ‫دولتمــردان کاخ ســفید به صــدا درامــده بــود‪ .‬به بیــان دقیق تــر؛ گســترش‬ ‫ســطح ســرمایه گذاری ها و نفــوذ اقتصــادی چیــن در امریــکای التیــن‬ ‫کــه این ســال ها همــواره به مــذاق ســران کاخ ســفید خــوش نیامــده‪،‬‬ ‫تنهــا نیــروی محرکــی خواهــد بــود کــه سیاســت دولــت دونالــد ترامــپ‬ ‫درصــورت انتخــاب مجــدد را به ســوی اولویت بخشــیدن بــه این منطقــه‬ ‫ســوق دهــد‪ .‬ایــاالت متحــده درحالــی نگــران گســترش نفــوذ کشــورهایی‬ ‫همچــون روســیه و چیــن در امریــکای التیــن اســت کــه درصــورت تحقــق‬ ‫ان‪ ،‬تهدیــدی علیــه منافــع و امنیــت ملــی امریــکا به شــمار خواهــد رفــت؛‬ ‫پــس ترامــپ درصــورت ادامــه حضــور در کاخ ســفید در اتخــاذ سیاســت‬ ‫اتـی اش درقبــال این منطقــه بــه راهبــردی چندوجهــی نیــاز دارد‪ .‬پمپئــو از‬ ‫مقامــات جدیــد ســورینام و گویــان کــه رشــد اقتصادی ســریعی داشــته اند‪،‬‬ ‫خواســته اســت همــکاری بــا شــرکت های امریکایــی را انتخــاب کننــد و‬ ‫دربــاره خطــر همــکاری بــا چیــن در دوران رونــق نفتی هشــدار داده اســت‪.‬‬ ‫نشــریه «گلوبــال تایمــز» در گزارشــی بــا موضــوع ســفر پمپئو بــه امریکای‬ ‫التیــن نوشــته اســت‪« :‬پمپئــو بعــد از اروپــا و خاورمیانــه‪ ،‬البــی ضدِچیــن‬ ‫را بــه امریــکای التیــن م ـی اورد؛ سیاس ـت های واشــینگتن علیــه پکــن‪،‬‬ ‫بی پایــه و البتــه ازپیش طراحی شــده بــا هــدف تحت فشــارقراردادن منافــع‬ ‫چیــن و افزایــش حضــور امریــکا دراین منطقــه اســت»‪ .‬به نوشــته ایــن‬ ‫روزنامــه؛ بســیاری تحلیلگــران معتقدنــد حتــی کمک هــای اخیــر چیــن به‬ ‫کشــورهای امریــکای التیــن به منظــور مقابلــه بــا بیمــاری «کوویــد‪»-۱۹‬‬ ‫باعــث شــد تــا امریــکا احســاس خطــر کنــد‪ .‬به دنبــال اختالفــات چیــن‬ ‫و امریــکا بــر ســر مســائلی همچــون مالکیــت معنــوی و انتقــال فنــاوری‪،‬‬ ‫دولــت ترامــپ بیــش از ‪۴۰۰‬میلیــارددالر تعرفــه بــر کاالهــای چینــی وضع‬ ‫کــرده‪ .‬ســفر بحث برانگیــز رئیــس دســتگاه دیپلماســی امریــکا بــه چهــار‬ ‫کشــور امریــکای التیــن بــا محوریــت «اعمــال فشــار بــر دولــت ونزوئــا»‬ ‫در نقــاب حمایــت از دموکراســی‪ ،‬احیــای اقتصــادی و تامیــن امنیــت در‬ ‫منطقــه درحالــی در بوگوتــا‪ ،‬هم پیمــان دائمــی واشــینگتن بــه ایســتگاه‬ ‫پایانــی رســید کــه تحقــق یــا عدم تحقــق تعبیــر رئیس جمهــوری ونزوئــا‬ ‫از ان به عنــوان ســفری «جنگ افروزانــه» و «شکسـت خورده» در اینــده بــر‬ ‫همــگان اشــکار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دست از سر این فوتبال بردارید‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در دوران دانشــجویی کــه در تهــران بــه دانشــگاه می رفتــم‪ ،‬نخســتین کار‬ ‫موردعالقـه ای کــه بــرای کمــک بــه هزینــه تحصیلــی بــه فکــرم رســید‪ ،‬همــکاری‬ ‫بــا مطبوعــات بــود‪ .‬شــاید هــم ســابقه طوالنی مــدت خانوادگــی در روزنامه نــگاری‬ ‫کــه تمــام خانــواده به نوعــی بــا ان روزگار گذرانــده بودنــد‪ ،‬ناخواســته مــن را هــم‬ ‫به طــرف مطبوعــات کشــانید‪ .‬ازان هنــگام تاکنــون کــه حــدود پنج دهــه می گــذرد‪،‬‬ ‫پیوســته درحــال نوشــتن هســتم و همچنــان می نویســم‪ .‬دراین مــدت یــک بیــت‬ ‫شــعر کــه از همــان دوران دانشــجویی خوانــده بــودم‪ ،‬هرگــز از ضمیــرم بیــرون نرفته‬ ‫کــه در اینجــا مصداقــی کامــل دارد‪« :‬گــوش اگــر گــوش تــو و نالــه اگــر ناله ماســت‪/‬‬ ‫انچــه البتــه به جایــی نرســد‪ ،‬فریــاد اســت» بلــه! از روزی کــه فوتبــال در کشــور مــا‬ ‫لبــاس ناهنجــار حرفـه ای پوشــید‪ ،‬هرچــه گفتیــم؛ هرچــه نوشــتیم؛ هیــچ گوشــی‬ ‫بدهــکار شــنیدن ان نبــود کــه نبــود و به ناچــار بــرای فریــب یــا اغفــال فیفــا تــا‬ ‫توانســتیم دروغ گفتیــم‪ .‬باشــگاه دولتــی را خصوصــی نــام نهادیــم‪ .‬در امــور داخلــی‬ ‫باشــگاه ها کــه نبایــد دخالــت می کردیــم؛ ان قــدر دخالــت کردیــم کــه پــاره ای از‬ ‫وقت هــا‪ ،‬درطــول یک ســال‪ ،‬چندیــن هیئت مدیــره و مدیرعامــل را تعویــض کردیــم‪.‬‬ ‫ـتقالل عمــل را به کلــی از باشــگاه ها گرفتیــم و سیاســیون پــول دار را درحالی کــه‬ ‫اسـ‬ ‫ِ‬ ‫بویــی از ورزش‪ ،‬به خصــوص فوتبــال نبــرده بودنــد‪ ،‬در راس باشــگاه گماردیــم تــا در‬ ‫مجامــع جهانــی فوتبــال‪ ،‬حتــی در رده هــای اخرین ان هم نماینده نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫در کشــور‪ ،‬دو باشــگاه پرطرفــدار مردمــی یعنــی اســتقالل و پرســپولیس را تــا حــد‬ ‫بی ابرویــی در جهــان و در فیفــا معرفــی کردیــم و بقیــه باشــگاه های لیــگ برترمــان‬ ‫تِکمی از ایــن دو باشــگاه پرطرفــدار ندارنــد‪ .‬اصــوالً فوتبــال را به دســت‬ ‫نیــز دس ـ ‬ ‫غیرفوتبالی هــا داده ایــم و ایــن جــای تاســف دارد‪ .‬درعین حــال‪ ،‬خیــل طرفــداران‬ ‫باشــگاه ها را نیــز بی توجــه شــده ایم‪ .‬روزگار امــروز ایــن دو باشــگاه به حــدی‬ ‫اســفناک اســت کــه در شــبکه های مجــازی‪ ،‬پــاره ای از طرفــداران ایــن دو باشــگاه‪،‬‬ ‫ادب و اخــاق را زیرپــا گذاشــته؛ بــه توهیــن و فحاشــی روی اورده انــد و چــون ایــن‬ ‫فوتبــال را غیرفوتبالی هــا اداره می کننــد‪ ،‬دو ســرمربی بــا حســن نیت خارجــی‬ ‫ایــن دو باشــگاه‪ ،‬در برهـه ای‪ ،‬شــبانه‪ ،‬پــای بــه فــرار گذاشــتند و از باشــگاه بــه فیفــا‬ ‫شــکایت بردنــد‪« .‬برانکــو» را درنظــر بگیریــد کــه طرفــداران فوتبــال به خصــوص‬ ‫هــواداران تیــم پرســپولیس‪ ،‬او را بســیار دوســت دارنــد و هفــت عنــوان قهرمانــی را‬ ‫بــه پرســپولیس ارزانــی داشــته اســت‪ ،‬مــزد زحمــات فــراوان او را ندادنــد و اینقــدر‬ ‫بــه او دروغ گفتنــد؛ وعــده امــروز و فــردا بــه او دادنــد و صدالبتــه کــه مدیــران‬ ‫باشــگاه‪ ،‬هرگــز بــرای او وفای به عهــد نکردنــد و او را بــا چشــمانی اش ـک بار راهــی‬ ‫کردنــد‪ .‬پــس تنهــا راه گرفتــن حق وحقــوق از باشــگاه پرســپولیس‪ ،‬درجایی کــه‬ ‫وزارت ورزش به عنــوان صاحــب اصلــی ایــن باشــگاه هــم در پرداخــت کوتاهــی کرد‪،‬‬ ‫مراجعــه بــه فیفــا بــود کــه فیفــا هــم باشــگاه را نقــره داغ کــرده و بــا چندبرابــر طلب‬ ‫حقــه برانکــو‪ ،‬باشــگاه را دراســتانه مجازاتــی بزرگ قرار داده اســت‪ .‬باشــگاه اســتقالل‬ ‫هــم سرنوشــتی مثــل پرســپولیس دارد‪ .‬دســتمزد «اســتراماچونی» را ان قــدر ندادند‬ ‫تــا شــبانه و بــدون اطــاع قبلــی ایــران را به ســوی ایتالیــا تــرک کــرد‪ .‬کارنامــه ایــن‬ ‫مربــی نیــز همچــون برانکــو بســیار درخشــان بــود؛ به نحوی کــه در ‪ 16‬مســابقه ای‬ ‫کــه در قالــب لیــگ برتــر بــا ســایر باشــگاه ها برگــزار کــرد‪ ،‬بــدون حتی یــک باخت‪،‬‬ ‫کارنامــه درخشــانی از خــود به یــادگار گذاشــت‪ .‬به راســتی‪ ،‬وقتــی مــردم مــا بــه‬ ‫مهربانــی و مهمان نــوازی شــهره هســتند‪ ،‬چــرا بایــد در مجامــع جهانی عکــس ان را‬ ‫بــروز دهیــم؟ اینــک مثــل همیشــه امیدواریــم کــه باالخــره روزی عنــان و اختیــار‬ ‫فوتبــال به دســت فوتبالی هــا بیفتــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫عرضه ماهانه ‪۲۵‬هزار خودرو‬ ‫در قالب فروش فوق العاده اینترنتی‬ ‫معــاون امــور صنایــع وزارت صمــت گفــت‪« :‬ایران خــودرو و ســایپا به ترتیــب‬ ‫ماهانــه ‪۱۸‬هــزار و هفت هزاردســتگاه خــودرو در قالــب فــروش فوق العــاده‬ ‫اینترنتــی بــا زمــان تحویــل حداکثــر سـه ماه تا پایــان ‪ 99‬بــه متقاضیــان عرضه‬ ‫خواهنــد کــرد»‪ .‬به گــزارش صمــت؛ مهــدی صادقــی نیارکــی افــزود‪« :‬ایــن طرح‬ ‫درراســتای اجــرای مصوبــات کمیتــه خــودرو و به منظــور مدیریــت بــازار و‬ ‫افزایــش عرضــه خــودرو انجــام خواهــد شــد‪ .‬خودروســازان ‪۴۰‬درصــد از تولیدات‬ ‫خــود را بــه طرح هــای جدیــد فــروش و ‪۶۰‬درصــد را بــه انجــام تعهــدات قبلــی‬ ‫خــود اختصــاص می دهنــد»‪.‬‬ ‫چهار عنوان برنامه برای مقابله با بدحجابی‬ ‫جانشــین فرمانــده ناجــا گفــت‪« :‬نیــروی انتظامــی دررابطه بــا عفــاف و حجــاب‪،‬‬ ‫چهــار طــرح را برنامه ریــزی و اجــرا می کنــد کــه ایــن طرح هــا همــان‬ ‫طرح هــای ناظــر هســتند»‪ .‬به گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس؛ ســردار قاســم‬ ‫رضایــی بااشــاره به دغدغــه مــردم درخصــوص عفــاف و حجــاب‪ ،‬گفــت‪« :‬در‬ ‫طــرح ناظــر ‪ 1‬بــا افرادی کــه در خــودرو حجــاب را رعایــت نکــرده؛ در طــرح‬ ‫ناظــر ‪ ۲‬بــا افــراد بدحجــاب و بی حجــاب در پاســاژها و فروشــگاه های بــزرگ و‬ ‫همچنیــن در طــرح ناظــر ‪ ۳‬و ‪ ۴‬بــا افرادی کــه در تفرجگاه هــا و پیاده روهــا و‬ ‫نیــز فضــای مجــازی حجــاب را رعایــت نمی کننــد‪ ،‬برخــورد می شــود»‪.‬‬ ‫‪15‬درصدی‬ ‫افزایش‬ ‫ِ‬ ‫شهریه موسسات اموزش عالی غیردولتی‬ ‫مدیــرکل دفتــر اموزش هــای غیردولتــی وزارت علــوم اعــام کــرد‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫شــرایط کرونــا‪ ،‬امســال موسســات غیردولتــی حداقــل افزایــش شــهریه را اجــرا‬ ‫کــرده و ‪۱۵‬درصــد شــهریه را افزایــش دادنــد»‪ .‬به گــزارش مهر؛ فرزانه شــمیرانی‬ ‫بااشــاره به شــهریه موسســات غیردولتــی در ســال تحصیلــی جدیــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی‪ ،‬بــه هیئت امنای موسســات غیردولتــی مجوز‬ ‫داده تــا راجــع بــه شــهریه موسســات تصمیــم بگیرنــد‪ .‬ایــن شــهریه دارای یــک‬ ‫حداقــل و حداکثــر اســت کــه حداقــل ‪15‬درصــد و حداکثــر ‪25‬درصــد می تواند‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته تغییــر کنــد‪ .‬امســال باتوجه به اینکــه شــرایط کرونــا‬ ‫بــر کشــور حاکم اســت‪ ،‬اکثــر موسســات غیردولتــی همــان مصوبــه ‪15‬درصد را‬ ‫اجــرا کردنــد و شــهریه های خــود را بیش ازایــن بــاال نبردنــد»‪.‬‬ ‫برقراری مجدد پروازهای ایران به ترکیه‬ ‫ِ‬ ‫پروازهــای شــرکت ایران ایــر (همــا) بــه ترکیــه‪ ،‬از ‪ 4‬مهرمــاه از ســر گرفتــه‬ ‫می شــود‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ براســاس مذاکــرات به عمل امــده بیــن دو کشــور‬ ‫ایــران و ترکیــه‪ ،‬مجــوز پــرواز هواپیمایــی جمهــوری اســامی ایــران «همــا» بــه‬ ‫فــرودگاه اســتانبول صــادر شــد‪ .‬ایــن پــرواز در روز ‪ 4‬مهرمــاه ســال جــاری بــا‬ ‫شــماره پــرواز ‪ ۷۱۹‬در ســاعت ‪ ۱۲‬و ‪۱۰‬دقیقــه از فــرودگاه امام خمینــی(ره)‬ ‫به مقصــد فــرودگاه اســتانبول انجــام می شــود‪ .‬هم وطنــان بــرای خریــد بلیــت‬ ‫ایــن پــرواز می تواننــد بــه ســایت ‪ https://ebooking.iranair.com‬مراجعــه یــا بــا‬ ‫شــماره ‪ ۴۶۶۲۱۸۸۸‬تمــاس حاصــل کنند‪ .‬گفتنی ســت؛ مســافران در پروازهای‬ ‫ورودی بــه اســتانبول‪ ،‬بایــد در محــدوده ‪۷۲‬ســاعت مانــده بــه پــرواز‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫انجــام ازمایــش ‪ PCR‬و نتیجــه ان را هنــگام ورود بــه فــرودگاه اســتانبول‪ ،‬بــه‬ ‫مامــوران بهداشــت ان کشــور ارائــه کننــد‪.‬‬ ‫ شدن ساعات تدریس در مدارس‬ ‫کوتاه ِ‬ ‫به گفتــه وزیــر اموزش وپــرورش؛ ســاعات تدریــس کوتــاه شــده و پروتکل هــای‬ ‫ابالغــی وزارت بهداشــت دراختیــار مــدارس قــرار داده شــده اســت‪ .‬به گــزارش‬ ‫پانــا؛ محســن حاجی میرزایــی بابیان اینکــه بیــش از دوهفتــه از اغــاز ســال‬ ‫تحصیلــی گذشــته و الزم اســت از همــکاران عزیــزم در سراســر کشــور‪ ،‬مدیــران‬ ‫مــدارس‪ ،‬دانش امــوزان و خانواده هــا کــه همراهــی کردنــد و بــا حضورشــان در‬ ‫مدرســه و پیگیــری امــر امــوزش‪ ،‬مســیر اینــده تحصیلــی فرزندشــان را روشــن‬ ‫کردنــد‪ ،‬قدردانــی کنــم؛ گفــت‪« :‬وقتــی کرونــا شــیوع پیــدا کــرد‪ ،‬بــا مســائل‬ ‫متنوعــی روبـه رو شــدیم کــه یکــی از این مســائل بســیارمهم‪ ،‬اموزش در کشــور‬ ‫بــود و بایــد راه حلــی بــرای تــداوم امــوزش پیــدا می کردیــم؛ امــا درکنــاران باید‬ ‫از ســامت فرزنــدان عزیزمــان و همــکاران فرهنگــی اطمینــان پیــدا می کردیــم‪.‬‬ ‫افرادی کــه توصیــه می کننــد بــرای حفــظ ســامت دانش امــوزان‪ ،‬مدرســه‬ ‫را تعطیــل کنیــم‪ ،‬راه حــل درســتی نمی دهنــد‪ .‬افرادی کــه سیاســت های‬ ‫بازگشــایی مــدارس را نقــد می کننــد‪ ،‬بایــد بــه ایــن ســوال پاســخ دهنــد‬ ‫کــه راه حــل ان هــا بــرای اســتمرار امــوزش چیســت؟ ایــا سیاســت متفاوتــی‬ ‫از سیاســتی کــه انتخابــی کردیــم‪ ،‬پیشــنهاد می کننــد؟ به جای انکــه‬ ‫دانش امــوزان و خانواده هــا را ملــزم کنیــم؛ مجموعــه خودمــان را ملــزم کردیــم‬ ‫کــه امــوزش را دردســترس همــه دانش امــوزان قــرار دهنــد؛ امــوزش حضــوری‬ ‫و هــم غیرحضــوری را پیش بینــی کردیــم‪ .‬بــه تشــخیص خانواده هــا احتــرام‬ ‫گذاشــتیم و اعــام کردیــم اگــر خانــواده ای به رغــم همــه مراقبت هــای مــا‬ ‫و مدرســه؛ نگــران هســتند‪ ،‬حضــور فرزندشــان در مدرســه الزامــی نیســت و‬ ‫می تواننــد از دیگــر روش هــای امــوزش اســتفاده کننــد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2073‬‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سانسور؛ یک روایت مستند‬ ‫عاطفه غالمزاده‬ ‫از تمام تن گذشت صالت ظهر‬ ‫در حرکت برهنگی افتاب پراند سایه را‬ ‫چنگ زدم در عریانی تن‬ ‫تیغ های عصبی تا شاخه شاخه کردن مویرگ‬ ‫هرچه خواستم بخراشم تکه استخوانی‪،‬‬ ‫خیال تو بود تیر کشید‬ ‫پشت جمجمه ام‬ ‫اری‬ ‫غیاب تو بشارتی ست‬ ‫که منتشر شد از المسهٔ‬ ‫تن تا شکل بگیرد ابعاد تصور‬ ‫محمد طاهری‬ ‫مریم گمار‬ ‫وقتی نامم از دهانت می ریزد‬ ‫غروری نجیب‬ ‫مانند‬ ‫هزاران گل سرخ در من ریشه می زند‬ ‫تو خورشیدی‬ ‫قد می کشم با موسیقی صدایت‬ ‫به ِ‬ ‫ سمت اسمان‬ ‫تو در رگ هایم‪،‬‬ ‫بر پوستم‬ ‫در واژہ های سپیدم می رقصی ‪...‬‬ ‫در من زندگی می کنی؛‬ ‫فاصله بین لب ها و چال گونه هایم ‪...‬‬ ‫ریحانه مهدیزاده‬ ‫فصل ها می گذرند‪،‬‬ ‫ابرهای اسمان را دیدی؟‬ ‫یک به یک درگذرند!‬ ‫و چه زود وقت پائیز رسید‬ ‫فصل دل تنگی ها‪،‬‬ ‫و من اینجا از سر دل تنگی‬ ‫به ستوه امده ام‬ ‫بر لب پنجره ام‬ ‫دوش نسیم می سِ ُپرم‬ ‫یک سبد خاطره بر ِ‬ ‫تو بیا لطفی کن‬ ‫بر لب پنجره بنشین و بگیر‬ ‫انچه باد اورد را‬ ‫تحفهٔ کوچک روزهای پر از‬ ‫دل تنگی ست ‪...‬‬ ‫راحله جمالیان‬ ‫این همه عاشقانه‬ ‫که در کتاب هایمان به چاپ می رسد‬ ‫اثا ِر همان قلب هایی ست‬ ‫که روی درخت ها کندیم‬ ‫مریم امینی‬ ‫میان سوسوی ستارگان‬ ‫سیاهی مرموزی‬ ‫نیشخند می زند‬ ‫خمی ِر شع ِر وجودم‬ ‫چرتکه می اندازد‬ ‫به بهای نان شدن‬ ‫اما‬ ‫دستم به نوشتن نمی رود‬ ‫قلم‬ ‫عطش مستی با عطر نان دارد‬ ‫و هیچ واژه ای‬ ‫خود را‬ ‫قربانی نمی کند‬ ‫از زبانه های تنور خسته‬ ‫بوی نان سوخته می اید‬ ‫ایا به دیگران ربطی ندارد که ما چه باوری داریم؟‬ ‫قانـع کـن یـا قانـع شـو!‬ ‫بــه دیگــران ربطــی نــدارد کــه مــا چــه غذایــی دوســت داریــم‪ .‬اگــر کســی از پیتــزا بــدش می ایــد‪ ،‬مشــکلی نیســت؛ می توانــد از ســاندویچ خــودش لــذت‬ ‫ببــرد و مــا را بــا غــذای دلخواهمــان تنهــا بگــذارد‪ .‬به همین ترتیــب‪ ،‬گویــا باورهایمــان هــم مثــل غذاهــا‪ ،‬جــزو حریــم شــخصی مــا محســوب می شــوند و‬ ‫دیگــران نبایــد جرئــت دخالــت در ان هــا را بــه خــود بدهنــد؛ امــا ایــن ایــده‪ ،‬مخالــف بســیار سرســختی دارد‪ :‬ســقراط! او می گفــت‪« :‬تــا جــان در بــدن دارم‪ ،‬از‬ ‫اگاه ســاختن شــما بــه انچــه بایــد بدانیــد‪ ،‬دســت نمی کشــم!» پــس انــگار در برابــر ســقراط هیــچ راه ســومی نیســت‪ :‬یــا بایــد قانــع کنیــد یــا قانــع شــوید‪.‬‬ ‫بــرای صــدای ضــرب طبل هــا و افرادی کــه درســت‬ ‫پشــت پنجــره دفتــرم در دانشــگاه اواز می خواننــد‪،‬‬ ‫می نویســم‪ .‬دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی در‬ ‫اعتصــاب هســتند و مــن از صــف تظاهــرات گــذر‬ ‫کــرده ام تــا بــه دفتــرم برســم‪ .‬امــروز دوبــاره هــم از‬ ‫میــان ان هــا عبــور خواهــم کــرد تــا بــه کالســی کــه‬ ‫بایــد در ان درس بدهم‪ ،‬برســم‪ .‬بســیاری از دانشــجویان‬ ‫در کالس حاضــر نمی شــوند؛ بعضی ازان هــا شــاید در‬ ‫صفــوف تظاهــرات باشــند ولــی مــا رفتــاری مدنــی‬ ‫داریــم‪ :‬انــان به صــورت فیزیکــی مانــع از ورود مــن بــه‬ ‫ســاختمان ها نمی شــوند و مــن هــم بــه حــق اعتــراض‬ ‫انــان احتــرام می گــذارم‪ .‬بعــد از اعتصــاب هــم امــوزش‬ ‫از ســر گرفتــه خواهــد شــد ‪ ...‬این ماجــرا درمــورد‬ ‫مفهــوم مدنیــت کــه رفتــار مــا گویــی حاکی ازان اســت‬ ‫چیزهایــی بــرای گفتــن دارد؛ مث ـ ً‬ ‫ا مدنیــت نمی توانــد‬ ‫صرفــاً مســاوی بــا مودب بــودن باشــد‪ .‬فریــادزدن و‬ ‫پاکوبیــدن مودبانــه نیســت؛ مــن نیــز درواکنش بــه ان‪،‬‬ ‫چنــدان خوش برخــورد نیســتم‪ .‬همچنیــن‪ ،‬اگــر مدنیت‬ ‫به معنــای رفتــار دوســتانه و پذیرندگــی بــود‪ ،‬بازهــم‬ ‫تعامــل مــا مدنــی به حســاب نمی امــد‪ :‬انــان بــه مــن‬ ‫لبخنــد نمی زننــد‪ ،‬مــن هــم بــه انــان لبخنــد نمی زنــم‪.‬‬ ‫مدنیــت از مودب بــودن‪ ،‬رفتــار دوســتانه‪ ،‬یــا پذیرندگــی‬ ‫عمیق تــر اســت‪ .‬به نظــرم منظــور مــا از مدنیــت ایــن‬ ‫اســت‪ :‬احترام گذاشــتن بــه دیــدگاه متفــاوت یــک فــرد‬ ‫دیگــر‪ .‬چنیــن دیدگاهــی؛ هــم منشــا فایــده اســت‬ ‫(سرچشــمه ای بــرای ایده هــای نــو) و هــم سدی ســت‬ ‫در مقابــل تعدی گــری‪ :‬هم ســخن شــما نســبت بــه‬ ‫دیدگاهــش‪ ،‬صاحــب حــق اســت‪ .‬شــما می توانیــد‬ ‫اســتداللتان را عرضــه کنیــد؛ امــا ســراخر اوســت کــه‬ ‫بایــد تصمیــم بگیــرد در ذهنــش چه چیــزی را بپذیــرد‪.‬‬ ‫مدنیــت در ازادی فکــر ریشــه دارد کــه تک تــک مــا را‬ ‫فرمانــروای مطلــق قلمــرو خصوصــی ذهن هایمــان‬ ‫می کنــد‪ .‬ازادی فکــر یعنــی بتوانیــم به توافــق برســیم‬ ‫کــه باهــم توافــق نداشــته نباشــیم‪ .‬شــاید به نظــر ایــد‬ ‫کــه مدنیــت دراین معنــا هیــچ ایــرادی نــدارد؛ امــا‬ ‫واقعــش اینکــه یک نفــر بــه ان ایــراد می گیــرد‪:‬‬ ‫ســقراط! خواننــدگان اثــار افالطــون اغلــب بــه ایــن‬ ‫حــس می رســند کــه ســقراط‪ ،‬ادم پرخاشــگر‪،‬‬ ‫متخاصــم‪ ،‬فریبــکار‪ ،‬بی رحــم‪ ،‬سفســطه گر و‬ ‫متکبری ســت‪ .‬حتــی وقتــی خــوب برخــورد می کنــد‬ ‫هــم ایــن تصــور ایجــاد می شــود کــه درعمــل و‬ ‫به صــورت مخفیانــه می خواهــد طعنــه بزنــد‪ ،‬ریــاکاری‬ ‫کنــد و دســت بینــدازد‪ .‬به عنــوان یکــی از مدافعــان‬ ‫سرســخت روش ســقراطی‪ ،‬به هرحــال بایــد اذعــان کنــم‬ ‫ایــن حــس منفــی چنــدان هــم خالــی از حقیقــت‬ ‫ وگویــی ســقراط به طــرز‬ ‫نیســت‪ :‬دســتورکار گفت‬ ‫ِ‬ ‫نامعمولــی تهاجمی ســت‪ .‬مدنیــت مــا را تشــویق‬ ‫می کنــد گفت وگــو را مثــل ان میهمانی هایــی ببینیــم‬ ‫کــه هرکــس در ان غــذای خــودش را مــی اورد‪ .‬اگــر‬ ‫شــما اســتدالل خودتــان را روی میــز بگذاریــد و مــن‬ ‫هــم اســتدالل خــودم را بیــاورم‪ ،‬هریک ازمــا چیــز‬ ‫ارزشــمندی بــرای ارائــه خواهیــم داشــت‪ .‬حتــی اگــر‬ ‫کســی نظــرش عــوض هــم نشــود‪ ،‬خــود ایــن مواجهــه‬ ‫به قــدر کافــی لذت بخــش خواهــد بــود‪ :‬هیچ کــس‬ ‫تــاش نمی کنــد تــا چیــزی را بــه حلقــوم کســی‬ ‫فروکنــد؛ بــه تناظــر هرکــس هــم نســبت بــه انچــه رد‬ ‫می کنــد‪ ،‬مــودب اســت‪« :‬مــن ژلــه گوشــت‬ ‫نمی خــورم‪ ،‬ممنــون!» چیــز جالــب درمــورد ایده هــا‬ ‫این اســت که چیزی کــه شــما از مــن می گیریــد را‬ ‫مــن از دســت نمی دهــم؛ پــس هرچه بیشــتر‬ ‫به اشــتراک بگذاریــم‪ ،‬بهتــر اســت‪ .‬اگــر چنیــن مبادلــه‬ ‫ـی مثبتــی را انتظــار داشــته باشــید‪ ،‬تالش هــای‬ ‫جمعـ ِ‬ ‫ســقراط برای اینکــه شــما را تســلیم اســتدالل هایش‬ ‫کنــد‪ ،‬خشــونت صــرف به نظــر می رســد؛ مث ـ ً‬ ‫ا درنظــر‬ ‫بگیریــد وقتــی «پروتاگــوراس» می کوشــد از گفتــن‬ ‫اینکــه ایــا عدالــت دین دارانــه هســت یــا نــه امتنــاع‬ ‫کنــد‪ ،‬چــه اتفاقــی می افتــد‪« :‬چــه فرقــی می کنــد؟‬ ‫اگــر تــو بخواهــی‪ ،‬می گذاریــم عدالــت دین دارانــه باشــد‬ ‫و دیــن داری عادالنــه»‪ .‬ســقراط به شــدت مخالفــت‬ ‫می کنــد‪« :‬ای ـن کار را بــا مــن نکــن! مســئله مــن کــه‬ ‫اگــر تــو بخواهــی و اگــر تــو قبــول کنــی نیســت‪.‬‬ ‫مســئله ای کــه وســط گذاشــته ایم‪ ،‬مــن و تــو هســتیم و‬ ‫به نظــرم اگــر در ایــن اســتدالل اگــر را کنــار بگذاریــم‪،‬‬ ‫خیلــی بهتــر بررســی خواهــد شــد»‪ .‬ســقراط بــه شــما‬ ‫اجــازه نمی دهــد انتخــاب کنیــد کــه چه چیــزی ســر‬ ‫کــه تــو را قبــل از اقــدام قانــع کنــم و برخــاف انچــه‬ ‫می خواهــی‪ ،‬کاری نکنــم»‪ .‬ســقراط تصــور می کنــد‬ ‫کــه یــا بایــد «کریتــون» را قانــع کنــد یــا اینکــه‬ ‫حرف هــای «کریتــون» او را قانــع کنــد و برعکــس‪ :‬در‬ ‫سرتاســر ایــن محــاوره‪ ،‬ســقراط تکــرار می کنــد کــه‬ ‫«کریتــون» یــا بایــد قانــع شــود یــا بایــد قانــع بکنــد‪.‬‬ ‫این هــا تنهــا گزینه هایــی هســتند کــه به نظــر‬ ‫ســقراط هرکســی همیشــه دارد‪ .‬می توانیــم بــا ســقراط‬ ‫موافــق باشــیم کــه عرصه هایــی هســتند کــه این طــور‬ ‫کار می کننــد؛ مثـ ً‬ ‫ا اگــر باهــم در یــک کالس تدریــس‬ ‫کنیــم‪ ،‬مــن نمی توانــم بــدون مشــورت بــا شــما‬ ‫ســرفصل های درس را تغییــر دهــم؛ اگــر باهــم یــک‬ ‫ماشــین بخریــم‪ ،‬بایــد درمــورد پولــی کــه می گذاریــم‬ ‫به توافــق برســیم؛ اگــر باهــم بــازی می کنیــم‪ ،‬بایــد‬ ‫درمــورد قواعــد بــازی تصمیــم بگیریــم‪ .‬در این جــور‬ ‫مــوارد‪ ،‬مــن خودمختــاری کامــل نــدارم؛ به جایــش‬ ‫مــن و شــما بایــد برمبنــای توافــق پیــش برویــم‪ .‬در‬ ‫یــک ســطح کلــی‪ ،‬دموکراســی ها بســیاری از‬ ‫مــا معمــوالً براین نظریــم کــه ایــن توافق هــا یــک‬ ‫ســپهر ازاد درونــی ایجــاد می کننــد کــه در ان‪ ،‬اجــازه‬ ‫داریــم ان طورکــه به نظرمــان مناســب اســت‪ ،‬عمــل‬ ‫کنیــم؛ بی اینکــه از کســی اجــازه بگیریــم؛ نیــز بــرای‬ ‫صحبت کــردن به نحوی کــه فکــر می کنیــم مناســب‬ ‫اســت‪ ،‬به نــدرت و بــرای تفکــر به نحوی کــه ازنظرمــان‬ ‫مناســب اســت‪ ،‬هرگــز اجــازه نمی گیریــم‬ ‫میــز بیاوریــد‪ .‬نیــز اجــازه نمی دهــد انتخــاب کنیــد کــه‬ ‫چه چیــزی بخوریــد‪ .‬ردیه هــای او طوری ســت کــه‬ ‫بشــقاب را از جلــوی هم ســخنش برم ـی دارد و غذایــی‬ ‫کــه بادقــت امــاده کــرده و روی میــز گذاشــته را بــه‬ ‫زبالــه تبدیــل می کنــد‪ .‬محــاوره «گرگیــاس» بــا‬ ‫فهرســتی از همــه باورهایــی خاتمــه پیــدا می کنــد کــه‬ ‫ســقراط ازقبــل برنامــه داشــته کــه در حلقــوم‬ ‫هم ســخنش بریــزد‪ .‬چــرا ســقراط نبایــد بخواهــد کــه‬ ‫ادم هــا نتیجه هــای خودشــان را بگیرنــد؟ انچــه‬ ‫حرکتــی پرخاشــگرانه به نظــر می رســد (اعتراف گیــری‬ ‫و مواجه کــردن انــان بــا شکستشــان) درواقــع‪،‬‬ ‫یک جــور همکاری ســت‪ .‬تــاش بــرای همــکاریِ‬ ‫شــناختی شــاید این طــور برداشــت شــود کــه در ان‪،‬‬ ‫فضــای خصوصــی شــما مور ِد تعــرض قــرار گرفتــه‬ ‫اســت؛ به ویــژه اگــر ذهنتــان را درمقایســه با بدنتــان‬ ‫فضایــی خصوصی تــر به حســاب بیاوریــد‪ .‬نفــی کمــال‬ ‫ذهنــی ازســوی ســقراط؛ به خصــوص وقتــی اشــکارتر از‬ ‫همیشــه اســت کــه مســائل موردبحــث بســیارمهم‬ ‫باشــند‪ .‬بعدازاینکــه ســقراط محکــوم بــه مــرگ‬ ‫می شــود‪ ،‬یـک روز قبــل از اعــدام‪ ،‬دوســتش «کریتــون»‬ ‫نومیدانــه تــاش می کنــد او را بــه فــرار راضــی ســازد؛‬ ‫امــا ســقراط در پاســخش می گویــد‪« :‬دوســت عزیــزم؛‬ ‫بیــا ایــن پرســش را باهــم بررســی کنیــم و اگــر‬ ‫توانســتی ایــرادی در صحبت هــای مــن پیــدا کنــی‪،‬‬ ‫ان را بیــان کــن و مــن بــه تــو گــوش می دهــم؛ امــا اگــر‬ ‫ایــرادی پیــدا نکــردی‪ ،‬کریتــون عزیــزم‪ ،‬دیگــر این قــدر‬ ‫ایــن حــرف را نــزن کــه مــن بایــد اینجــا را به رغــم‬ ‫خواســت اتنی هــا تــرک کنــم‪ .‬به نظــرم مهــم اســت‬ ‫ویژگی هــای زندگــی جمعــی را ازطریــق شــکلی از‬ ‫توافــق تعییــن می کننــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬مــا معمــوالً‬ ‫براین نظریــم کــه ایــن توافق هــا یــک ســپهر ازاد‬ ‫درونــی ایجــاد می کننــد کــه در ان‪ ،‬اجــازه داریــم‬ ‫ان طورکــه به نظرمــان مناســب اســت‪ ،‬عمــل کنیــم؛‬ ‫بی اینکــه از کســی اجــازه بگیریــم؛ به عــاوه‪ ،‬بــرای‬ ‫صحبت کــردن به نحوی کــه فکــر می کنیــم مناســب‬ ‫اســت‪ ،‬به نــدرت اجــازه می گیریــم و بــرای تفکــر‬ ‫به نحوی کــه ازنظرمــان مناســب اســت‪ ،‬هرگــز اجــازه‬ ‫نمی گیریــم‪ .‬فلســفه ســقراطی همیــن ســپهر درونــی را‬ ‫امــاج خــود قــرار می دهــد‪ .‬ازادی اندیشــه را به چالــش‬ ‫می کشــد‪ .‬او می گویــد؛ توافــق فقــط بــرای (برخــی)‬ ‫اعمــال نیســت؛ بلکــه در (همــه) ســخن ها و اندیشـه ها‬ ‫نیــز بایــد شــیوه کار مــا باشــد‪ .‬هیچ یــک از مــا اجــازه‬ ‫نــدارد بــاوری درمــورد موضوعــی داشــته باشــد اگــر‬ ‫نتوانــد دیگــران را درمــورد ان بــاور متقاعــد کنــد‪ .‬قانــع‬ ‫کــن یــا قانــع شــو؛ فقــط همیــن دو گزینــه را داریــم‪.‬‬ ‫حــاال خــود ســقراط اعتــراض می کنــد کــه بــه او‬ ‫برچســب مخالفــت بــا مدنیــت خــورده اســت‪ .‬ســقراط‬ ‫همیشــه ترجیــح می دهــد میزهــای زبانــی را بچرخانــد‪:‬‬ ‫اصــرار می کنــد کــه رویکــرد خرمگســی اش همانــا‬ ‫مدنیــت حقیقی ســت‪ .‬ممکــن اســت اشــاره کنــد کــه‬ ‫ازنظــر ریشه شناســی کلمــه «مدنیــت» (‪ )Civility‬از‬ ‫کلمــه التینــی ‪( Civis‬شــهروند) امــده و اینکــه بگوییم‬ ‫کســی برحســب توافــق فکــر کنــد‪ ،‬بــه شــهروندتربودن‬ ‫ربطــی نــدارد‪ :‬مدنیــت یعنــی اینکــه همــه پرس ـش ها‬ ‫بــا روشــی کــه مناســب پرســش های سیاسی ســت‪،‬‬ ‫حل وفصــل شــوند‪ .‬حــاال کــی درســت می گویــد؟‬ ‫مدنیــت حقیقــی کــدام اســت؛ مدنیــت مدنظــر او یــا‬ ‫مــا؟ چــون «مدنیــت ســقراطی» ازطریــق رد و انــکار‬ ‫عمــل می کنــد‪ ،‬افــراد را عصبانــی می کنــد‪ .‬احســاس‬ ‫می کننــد کاری کــه ســقراط بــا ان هــا می کنــد‪،‬‬ ‫بی احترامی ســت و ناراحــت می شــوند و درنهایــت‪،‬‬ ‫به همین دلیــل او را می کشــند‪ .‬ممکــن اســت کســی‪،‬‬ ‫برخــاف ســقراط‪ ،‬بگویــد اینکــه کاری بــه کار کســی‬ ‫نداشــته باشــیم و دیگــران هــم کاری بــه مــا نداشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬بیشــتر بــه مدنیــت حقیقــی نزدیــک اســت‪.‬‬ ‫مشــکل وقتــی پدیــدار می شــود کــه نتوانیــد‬ ‫این کارهــا را بکنیــد‪ :‬ســقط جنین‪ .‬مراقبــت بهداشــتی‬ ‫جهانــی‪ .‬مهاجــرت‪ .‬مالیــات‪ .‬حریــم خصوصــی در‬ ‫فیس بـــــوک‪ .‬جنســـــیت زدگی‪ .‬نژادپرســــــــتی‪.‬‬ ‫تراجنس هراســی‪ .‬زندان هــا‪ .‬فقــر‪ .‬امــوزش‪ .‬اتحادیه هــا‬ ‫و ‪ ...‬وقتــی یکــی از تفاوت هــای دیدگاهــی مــا بــه‬ ‫پرسشــی بــا بــار سیاســی تبدیــل می شــود‪ ،‬ایــده‬ ‫توافــق بــر ســر توافق نداشــتن دیگــر جــواب نمی دهــد‪.‬‬ ‫اگــر همــه مــا بپذیریــم کــه در پایــان روز نمی توانیــم‬ ‫ذهــن یکدیگــر را تغییــر دهیــم و همــه هــم فکــر کنیم‬ ‫دراین مــورد امــور بایــد به شــیوه مــن پیــش بــرود‪،‬‬ ‫درگیــر یــک گرفتــاری جــدی می شــویم‪ .‬ایــن‪،‬‬ ‫گرفتــاری مــن اســت‪ .‬ازطــرف اتحادیــه دعــوت شــده ام‬ ‫کــه بــرای هماهنگــی بــا اعتصــاب کالس را لغــو کنــم؛‬ ‫امــا به نظــر خــودم‪ ،‬ایــن یعنــی اســتفاده از اســیب‬ ‫اموزشــی بــه دانشــجویان کارشناســی بــرای بــراوردن‬ ‫اهــداف دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی‪ .‬ازنظــر مــن‬ ‫چنیــن کاری غیراخالقی ســت؛ به دالیلــی کــه کانــت‬ ‫ان هــا را بیــان کــرده اســت‪ :‬اجــازه نداریــد از انســان ها‬ ‫صرفـاً به مثابــه ابــزار اســتفاده کنیــد؛ امــا اگــر بــر خطــا‬ ‫باشــم چــه؟ اگــر دیدگاهــم نادرســت باشــد چــه؟‬ ‫ایمیل هایــی از دانشــجویان متعــدد مــرا متقاعــد کــرده‬ ‫کــه ان هــا هــم ســرگردان هســتند‪ .‬فکــر کــردم‪ :‬بیایید‬ ‫بــه این مســئله به صــورت فلســفی نــگاه کنیــم؛ در‬ ‫یــک کالس جمــع شــویم‪ ،‬یک عصــر دراین هفتــه و‬ ‫دربــاره اخــاق اعتصــاب بحــث کنیــم ‪...‬؛ بــرای اولین بار‬ ‫در یک دهــه تدریســی کــه در دانشــگاه شــیکاگو‬ ‫داشــته ام‪ ،‬بــا مقاومــت برابــر یــک رخــداد دانشــگاهی‬ ‫پیشــنهادی به دلیــل محتوایــش مواجــه شــدم‪ .‬بــه مــن‬ ‫گفتنــد کــه بایــد بــا باالدســتی ها این موضــوع را چــک‬ ‫کنــم‪ .‬بــه مــن گفتنــد وقــت مناســبی بــرای چنیــن‬ ‫گفت وگویــی نیســت؛ چــون ســطح تنــش باالســت‪.‬‬ ‫«اعتصــاب خــودش گفت وگوســت!» اگــر این طــور‬ ‫برداشــت شــود کــه مــن دارم فعالیــت اتحادیــه را‬ ‫تضعیــف می کنــم چــه؟ اگــر ای ـن کار رابطــه مــن بــا‬ ‫دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی را بــد کنــد چــه؟ اگر‬ ‫باایــن کار اســم مجموعــه رخدادهایــی کــه برگــزار‬ ‫می کنــم بــد در رفــت چــه؟ مــن خوشــبختم کــه در‬ ‫یکــی از روشــنفکرترین جاهایــی کــه جهــان بــه خــود‬ ‫دیــده کار می کنــم‪ .‬ایــن فشــارها ان قــدر قــوی‬ ‫نیســتند کــه بتواننــد مانــع برگــزاری رخــدادم بشــوند؛‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مدنیــت‬ ‫تاریــک‬ ‫امــا به هرحــال‪ ،‬وجــود دارنــد‪ .‬را ِز‬ ‫غیرســقراطی این اســت که نمی توانــد مانــع‬ ‫ذخیره شــدن نیــرو بشــود‪ .‬ایــن نیــرو ممکــن اســت‬ ‫فیزیکــی باشــد؛ ممکــن اســت شــامل ســخنان مخــرب‬ ‫باشــد؛ شــاید هــم شــامل ا ِعمــال فشــارهای اجتماعــی‬ ‫بــرای طــرد یــک دیــدگاه نامطلــوب باشــد؛ به هرطریــق‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫مدنیــت غیرســقراطی‬ ‫از شــنیدن دســت می کشــیم‪.‬‬ ‫مثــل افتــاب اســت و لبخنــد می زنــد؛ امــا فقــط تــا‬ ‫وقتی کــه هســت‪ .‬به محض اینکــه تصمیــم بگیریــم کــه‬ ‫«این بــار واقعــاً مهــم اســت» شــاید مــا را بــه قعــر‬ ‫تاریکــی پرتــاب کنــد‪ .‬مدنیــت ســقراطی‪ ،‬به ســبب‬ ‫همــه بی رحمی هــا و تعدی هــای پرخاشــگرانه اش‪،‬‬ ‫ایــن مزیــت را دارد کــه نمی گــذارد حــرکات خشــن مــا‬ ‫بیــان غیرگفت وگویــی پیــدا کننــد‪ .‬ســقراط بــه دیــدگاه‬ ‫معترضــان پشــت پنجــره اش احتــرام نمی گذاشــت‪ .‬او‬ ‫می خواســت بدانــد چه کســی درســت می گویــد و‬ ‫چه کســی نادرســت و تــا ازبین بــردن تفــاوت بیــن‬ ‫دیدگاه هــا دســت از حــرف زدن بــا ان هــا نمی کشــید؛‬ ‫قانع کن یا قانع شو!‬ ‫محمدابراهیم باسط‪ /‬ترجمان‬ ‫علیرضا نیکبخت‪:‬‬ ‫در فوتبال ایران باید دستت با دالل ها در یک کاسه باشد‬ ‫غزل یزدیانی‬ ‫کمتر به خواب من بیا‪ ،‬دارم بدعادت می شوم‬ ‫از بودن تمثیلی ات‪ ،‬غرق کسالت می شوم‬ ‫هرشب به شوق دیدنت‪ ،‬گیسو پریشان می کنم‬ ‫همچون سماع عارفان‪ ،‬بی تاب و طاقت می شوم‬ ‫گل گوش های نقره را در گوش خود جا می دهم‬ ‫من چون پری قصه ها‪ ،‬فردا حکایت می شوم‬ ‫با چین چین دامنم‪ ،‬رقصان و بی خود می شوم‬ ‫ن پس مالمت می شوم‬ ‫افسونگری سر می دهم‪ ،‬زا ‬ ‫در خلسه عطر تنت‪ ،‬بی هوش و بی جان می شوم‬ ‫در خواب معصومانه ام ‪ ،‬غرق طراوت می شوم‬ ‫وانگه که از نوش لبت‪ ،‬سیراب سیرابم کنی‬ ‫در معبد دستان تو ‪ ،‬عبد عبادت می شوم‬ ‫صیاد شو‪ ،‬دامی فکن بر بستر اندام من‬ ‫من با غرور سرکشم‪ ،‬اهل اطاعت می شوم‬ ‫درد از طلوع صبحدم ‪ ،‬خواب مرا ویرانه کرد‬ ‫هرصبح‪ ،‬از خورشید من‪ ،‬فوج شکایت می شوم‬ ‫من این خیال خام را تا کی به دوش خود کشم؟!‬ ‫هر بار‪ ،‬از عقل خودم‪ ،‬خوار و شماتت می شوم‬ ‫یا جان بگیر و زنده شو ‪ ،‬یا دور شو از خواب من‬ ‫دارم برای بودنت ‪ ،‬به مرگ دعوت می شوم‬ ‫پیش کســوت اســتقالل بــا انتقــاد از رفتــار مدیریــت‬ ‫باشــگاه‪ ،‬از ان هــا خواســت پاســخگوی هــواداران باشــند‪.‬‬ ‫به گــزارش ایلنــا؛ علیرضــا نیکبخــت درخصــوص اتفاقــات‬ ‫اخیــر «اســتقالل» کــه منجــر بــه جدایــی فرهــاد‬ ‫مجیــدی شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬مــن خــودم یک ماه قبــل‬ ‫و پیــش از این ماجراهــا و بــازی فینــال گفتــم مدیریــت‬ ‫اســتقالل دارد دروغ می گویــد و بــا احساســات هــواداران‬ ‫بــازی می کنــد‪ .‬همان زمــان بــه مــن حملــه کردنــد‬ ‫کــه تــو چشــم نــداری موفقیــت اســتقالل و برگشــت‬ ‫اســتراماچونی را ببینــی و به خاطــر رفاقتــت بــا فرهــاد‬ ‫مجیــدی‪ ،‬داری از او جانـب داری می کنــی‪ .‬مــن از خدایــم‬ ‫اســت کــه اســتراماچونی برگــردد؛ امــا وقتــی نمی شــود‪،‬‬ ‫چــرا بــه مــردم حقایــق را نمی گوینــد؟ اقــای ســعادتمند‬ ‫کــه بــا احساســات هــواداران بــازی کــردی و باعــث‬ ‫شــدی اســتقالل یــک جــام را از دســت بدهــد‪ ،‬حــاال‬ ‫بیــا و پاســخگو بــاش‪ .‬ان زمــان مگــر نمی گفتنــد کــه‬ ‫بــرای مذاکــره طلبــش بــا او قرارومــدار گذاشــتند؟ خــب‬ ‫ایــن کار را یک هفته دیرتــر انجــام می دادنــد تــا فینــال‬ ‫تمــام شــود‪ .‬چــرا بــا احساســات مــردم بــازی می کنیــد؟‬ ‫به خــدا گنــاه دارنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬همان زمــان گفتــم‬ ‫کــه از فرهــاد حمایــت کنیــد و حتــی ازلحــاظ امــاری‬ ‫بهتــر از اســتراماچونی نتیجــه گرفتــه اســت؛ امــا تــا‬ ‫می توانســتند بــه مــن حملــه کردنــد‪ .‬اگــر اســتراماچونی‬ ‫می خواســت بااین شــرایط کار کنــد کــه همان زمــان از‬ ‫ایــران نمی رفــت‪ .‬احساســات مــردم را به بــازی گرفتنــد‬ ‫تــا میــز و صندلــی خودشــان را حفــظ کننــد و االن هــم‬ ‫کســی پاســخگوی هــواداران نیســت‪ .‬مــا‪ ،‬در شــرایط‬ ‫عــادی و وقتــی کادر فنــی و بازیکنــان تمرکــز داشــتند‪،‬‬ ‫می توانســتیم تراکتــور را شکســت دهیــم و قهرمــان‬ ‫شــویم‪ .‬متاســفانه در ایــران‪ ،‬قــدر اسطوره هایشــان را‬ ‫نمی داننــد‪ .‬همان کاری کــه بــا علیرضــا منصوریــان‬ ‫کردنــد و او را ســوزاندند‪ ،‬حــاال بــا فرهــاد مجیــدی انجــام‬ ‫دادنــد‪ .‬متاســفانه در ایــران‪ ،‬دورازجــان بایــد بمیــری تــا‬ ‫قــدرت را بداننــد‪ .‬مگــر خدابیامــرز ناصرخــان را وقتــی‬ ‫زنــده بــود‪ ،‬این همــه اذیــت نکردنــد؟» پیش کســوت‬ ‫تیــم «اســتقالل» درمــورد شــایعه امــدن الکــس نــوری‬ ‫بــه «اســتقالل» هــم گفــت‪« :‬مــن شــناختی روی او‬ ‫نــدارم؛ امــا اگــر امــد‪ ،‬امیــدوارم موفــق باشــد‪ .‬ازنظــر مــن‬ ‫حتــی چــوب هــم ســرمربی اســتقالل باشــد‪ ،‬بایــد از او تا‬ ‫روزی کــه هســت‪ ،‬حمایــت شــود»‪ .‬او درمــورد قانــون منع‬ ‫به کارگیــری خارجی هــا و باالرفتــن قیمــت بازیکنــان‬ ‫داخلــی هــم توضیــح داد‪« :‬ایــن قانــون کــه ک ً‬ ‫ال قانــون‬ ‫اشتباهی ســت و هیچ وقــت جــواب نــداده؛ االن هــم‬ ‫جــواب نمی دهــد‪ .‬درمــورد بازیکنــان داخلــی معتقــدم‬ ‫کــه فوتبالیســت هرچقــدر بگیــرد‪ ،‬حقــش اســت و نوش‬ ‫جانــش‪ .‬همــه فقــط پول گرفتــن بازیکنــان را می بیننــد‪.‬‬ ‫مــن خــودم زمانی کــه بــازی می کــردم‪15 ،‬ســال پیاپــی‬ ‫حتــی یک بــار هــم در تعطیــات نــوروز کنــار خانــواده ام‬ ‫نبــودم‪ .‬کســی ســختی های کار مــا را نمی بینــد»‪ .‬وی‬ ‫بــا انتقــاد از سیاســت مدیــران فوتبــال ایــران گفــت‪:‬‬ ‫«متاســفانه همه جــای دنیــا به ســمت اســتفاده از مدیران‬ ‫ورزشــی می رونــد؛ ولــی اینجــا مدیــران مــا هیچ کــدام‬ ‫ورزشــی نیســتند و برای همیــن توانایــی مدیریــت در‬ ‫عرصــه فوتبــال و ورزش را ندارنــد‪ .‬یــک چرخــه بســته‬ ‫در مربیگــری به وجــود اوردنــد و هرســال همــان نفــرات‬ ‫بیــن تیم هــا جابجــا می شــوند‪ .‬یــک مربــی ‪11-10‬ســال‬ ‫اســت در لیــگ برتر تیـم داری می کنــد و نتیجــه نگرفته؛‬ ‫امــا بازهــم بــه او تیــم می دهنــد و اجــازه ورود نفــرات‬ ‫جدیــد را نمی دهنــد‪ .‬پــس ایــن کالس هــای مربیگــری‬ ‫را بــرای چــه می گذاریــد؛ اگــر قــرار نیســت از امثــال‬ ‫نیکبخــت اســتفاده کنیــد؟ حتمــاً بایــد برویــم دم در‬ ‫باشــگاه بنشــینیم و گریــه کنیــم تــا بــه مــا تیــم بدهند؛‬ ‫ـن نیکبخــت چنیــن اخالقــی نــدارم‪ .‬در فوتبــال‬ ‫ولــی مـ ِ‬ ‫ایــران بایــد دســتت بــا دالل هــا در یــک کاســه باشــد تــا‬ ‫بگذارنــد وارد شــوی‪ .‬مــن از این کارهــا بلــد نیســتم و‬ ‫بیــرون مانــده ام؛ امــا شــک نکنید بـه زودی تیــم می گیرم‬ ‫و توانایی هایــم را بــه همــه نشــان خواهــم داد»‪ .‬نیکبخــت‬ ‫در پایــان بااشــاره به بــازی «اســتقالل» مقابل «الشــرطه»‬ ‫عنــوان کــرد‪« :‬امیــدوارم بچه هــا یکــدل باشــند و‬ ‫بی توجــه بــه حواشــی برونــد و بــا دســت پــر‪ ،‬از زمیــن‬ ‫خــارج شــوند‪ .‬به خاطــر انصــراف الوحــده‪ ،‬کار اســتقالل‬ ‫در گــروه ســخت شــده؛ ولــی می تواننــد صعــود کننــد»‪.‬‬ ‫ الو سالم؛ عادلم‪.‬‬‫ سالم محمد؛ خوبی؟‬‫ مرسی؛ چطوری؟ جان؟‬‫ امــروز از ارشــاد زنــگ زدن بــه انتشــارات‪ ،‬گفتــن جلــوی پخــش نمایشــنامه رو بگیریــد؛‬‫مشــکل محتوایــی داره‪.‬‬ ‫ جان؟!‬‫وقتایی کــه همچــون متنــی رو تــوی یــه رمــان یــا نمایشــنامه می خونــدم‪ ،‬می گفتــم‬ ‫چقــدر مــال مــا نیســت؛ چقــدر دنیــاش یجوریــه‪ .‬ک ًال باســمه ای به نظــر می رســه‪ .‬چقــدر‬ ‫روشــنفکرنمای متظاهــره‪ .‬حتمـاً پــز دغدغه مندیــش از بــاد گلــو بعــد از خــوردن یــه غــذای‬ ‫چربــه؛ امــا روزی ایــن یادداشــت رو می نویســم کــه عینـاً این هــا جمالتــی بودنــد کــه بیــن‬ ‫مــن و عــادل دولتشــاهی در هفتــه گذشــته ردوبــدل شــد‪ .‬عــادل؛ نویســنده نمایشــنامه‬ ‫«ایرانــوار» کــه برنــده جایــزه متــن از جشــنواره «ســیمرغ» شــد و از برگزیــدگان مرحله نهایی‬ ‫جشــنواره «ثمــر» به کارگردانــی مــن کــه متاســفانه به خاطــر کرونــا برگــزار نشــد‪ .‬در ســال‬ ‫‪ 98‬بســیار امیــدوار بــه ارائــه اثــری بودیــم کــه دغدغ ـه ای قدیمــی از حضــور خیــر و شــر و‬ ‫زیســت نامسالمت امیزشــان و رســوخ ان تــا پایه ای تریــن نهــاد اجتمــاع و قهرمان هایــی از‬ ‫جنــس خودمــون بــود‪ .‬دسـت به کار شــدیم؛ گــروه جمــع کردیــم‪ ،‬دورخوانــی‪ ،‬تحلیــل‪ ،‬اضافــه‪،‬‬ ‫کــم‪ ،‬تصحیــح متــن درراســتای اجــرا‪ ،‬مشــورت‪ ،‬اتــود‪ ،‬بداهــه‪ ،‬رنــگ‪ ،‬زنــگ‪ ،‬دکــور‪ ،‬موســیقی‪،‬‬ ‫طراحــی ســه بعدی‪ ،‬اجــاره ســالن‪ ،‬پــول نقــد‪ ،‬چــک‪ ،‬بــردن ســه برگی‪ ،‬اداره کل نمایــش و‬ ‫اداره کل نمایــش و اداره کل نمایــش و ادا ‪ ...‬متــن رد شــد!‬ ‫ چــی شــد عــادل‪ ،‬چــی میگــن؟ هیــچ؛ نوشــتن شــما شــاهنامه نخوندیــن؟ نمی دونیــن‬‫«ســام» اســم َمــرده؟‬ ‫ شــوخی می کنــی؟ یعنــی میخــوای بگــی نمایشــنامه رو نخونــدن کــه «ســام» دختریــه کــه‬‫به خاطــر رهایــی از ازار و وجاهــت مســتبد مردســاالر‪ ،‬ایــن اســم رو بــرای خــودش انتخــاب‬ ‫کــرده؟ نگــو کــه این هــا رو نخونــدن!‬ ‫ چــی بگــم؟ گمونــم کــه نخونــدن؛ البتــه گفتــن ســیاه نمایی هــم هســت‪ .‬مــا جامعــه‬‫این شــکلی نداریــم‪.‬‬ ‫ اها؛ خب راهکار؟!‬‫ خارجیش کنیم!‬‫ جان؟ خب اگه نخواهیم چی؟‬‫ خب اجرا بی اجرا!‬‫ اُکی؛ باشه خارجیش کنیم ‪...‬‬‫***‬ ‫‪ ...‬و متن جدی ِد خارجی شده هم رد شد!‬ ‫ چرا عادل؟‬‫ میگن زیرمتن معلومه داره تو ایران اتفاق میافته!‬‫ خــب اگــه این قــدر معلومــه یعنــی مــا داریــم حــرف درســت رو می زنیــم‪ .‬بایــد خوشــحال‬‫باشــن کــه این قــدر ریزبیــن بودیــم‪.‬‬ ‫ به هرحال رد شدیم‪.‬‬‫ یعنی چی؟‬‫ یعنی تمام!‬‫ راهکار دیگه ای نیست؟‬‫ نه؛ مگه اینکه اعتراض کتبی کنیم‪.‬‬‫ خــب بــذار مــن بــا ع‪.‬پ قبلــش یــه حرفــی بزنــم‪ .‬انــگار بــا الــف‪ .‬د؛ بــرادر دال مرکز‪ ،‬دوســته‬‫و ممکنــه بتونــه برامــون کاری بکنه‪.‬‬ ‫ باشه‪.‬‬‫***‬ ‫ الــو عادلــم‪ .‬زنــگ زدم و زنــگ زد و زنـگ زدش کــه شــما قبلــش اگــر هماهنگ کــرده بودید‪،‬‬‫کار بــه اینجــا نمی کشــید‪ .‬االن هــم کاری نمیشــه کــرد تــا شــورای عالــی نظــارت برگزار بشــه‪.‬‬ ‫ شورای عالی نظارت؟‬‫ بله‬‫***‬ ‫شورا برگزار شد و متن رد شد!‬ ‫درهمین اثنــا مجــوز چــاپ و نشــر متــن صــادر شــد و روی ســایت ها قــرار گرفــت و االن‬ ‫نزدیــک بــه دوهفتــه از چــاپ پخــش نمایشــنامه ای کــه قــرار نیســت اجــرا بــرود‪ ،‬می گــذرد!‬ ‫ الو سالم عادلم‪.‬‬‫ سالم محمد؛ خوبی؟‬‫ مرسی؛ چطوری؟ جان؟‬‫ امــروز از ارشــاد زنــگ زدن بــه انتشــارات؛ گفتــن جلــوی پخــش نمایشــنامه رو بگیریــد؛‬‫مشــکل محتوایــی داره!‬ ‫‪ -‬جان؟!!!‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫«کوکاکوال»؛ صاحب بزرگ ترین ردپای پالستیکی در جهان‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ـخ ‪ 18‬ســپتامبر‬ ‫«بنیــاد تغییــرات اساســی بــازار» (‪ )TCMF‬در تازه تریــن گــزارش خــود به تاریـ ِ‬ ‫‪ ،2020‬اســامی برندهایــی کــه عامــل تولیــد بیشــترین زباله هــای پالســتیکی در جهــان‬ ‫ـوان ‪ Talking Trash‬ارائــه شــده‪ ،‬اورده‬ ‫هســتند را منتشــر کــرد‪ .‬ایــن گــزارش کــه تحتِ عنـ ِ‬ ‫اســت‪« :‬ســازمان ها و مجموعه هــای متعــددی در سراســر جهــان تــاش دارنــد تــا درجهــتِ‬ ‫کاهــش الودگی هــای زیســت محیطی به واســطه تولیــد و مصــرف پالســتیک در حجــم‬ ‫انبــوه‪ ،‬اگاهی رســانی و جوامــع را از خطــرات حــال و اینــده ایــن زباله هــای رهاشــده در دل‬ ‫ـگران داوطلب‬ ‫طبیعــت‪ ،‬اگاه کننــد‪ .‬عمــده این اقدام هــا ازســویِ بنیادهــای غیرانتفاعــی و کنشـ ِ‬ ‫انجــام می شــود کــه بــرای جلبِ توجــه عمــوم و البتــه عاملیــن دولتــی کــه در راس امــور‬ ‫و مســندهای تصمیم گیــری هســتند‪ ،‬راه طوالنــی درپیــش دارنــد»‪ .‬در گــزارش ایــن مرکــز‬ ‫تاکیــد شــده کــه از هشــت کارخانــه بــا بیشــترین میــزان زبالــه پالســتیکی‪ ،‬پنــج کارخانــه‬ ‫در «ایــاالت متحــده امریــکا» هســتند و سردمدارشــان را نیــز حتم ـاً می شناســید‪Coca- :‬‬ ‫‪ .Cola‬از جملــه تالش هایــی کــه بــرای اگاهــی عمومــی دراین راســتا انجــام شــده‪ ،‬تشــویق‬ ‫شــرکت ها و کارخانه هــا بــه اعــام میــزان تولیــدات خــود و شفاف ســازی دراین زمینــه‬ ‫اســت کــه برندهــای یادشــده در گــزارش اخیــر ‪ TCMF‬بــه ایــن امــر مبــادرت ورزیده انــد‪.‬‬ ‫مدیــران شــرکت صنایــع غذایــی امریکایــی و چندملیتــی «کوکاکــوال» کــه تمرکــز اصلــی ان‬ ‫بــر تولیــد‪ ،‬بازاریابــی و توزیــع نوشــیدنی های غیرالکلی ســت؛ گفته انــد این مجموعــه‪ ،‬ســاالنه‬ ‫حــدود ‪2.9‬میلیو نتُــن پالســتیک تولیــد می کنــد کــه درواقــع‪ ،‬بــرای بســته بندی و ارائــه‬ ‫محصوالتشــان از ان هــا اســتفاده می شــود؛ همــان بطری هــای به اصطــا ِح رایــج خودمــان‬ ‫«نوشــابه» کــه روزانــه توســط میلیون هانفــر خریــداری و مصــرف می شــود‪ .‬رقیــب ان هــا‬ ‫دراین موضــوع شــرکتی معــروف بــا زمینــه کاری مشــابه؛ ‪ Pepsico‬و بــا تولیــد ســاالنه‬ ‫‪2.3‬میلیو نتُــن پالســتیک اســت کــه معروف تریــن محصــول ان در ایــران‪« ،‬پپســی» بــوده و‬ ‫اتفاقـاً دفتــر مرکــزی ان نیــز در امریکاســت‪ .‬جایــگاه ســوم ایــن فهرســت نیــز دراختیــار یــک‬ ‫شــرکت صنایــع غذایــی بــا شــهرتی جهانی ســت؛ ‪ Nestlé‬کــه بیــش از ‪ 447‬کارخانــه در‬ ‫ـتردگی حضــور‪ ،‬بایدهــم یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫‪ 194‬کشــور دارد! قطعـاً برنــدی بــا چنیــن گسـ‬ ‫ِ‬ ‫ردپاهــای پالســتیکی را در جهــان به یــادگار بگــذارد‪ .‬میــزان تولیــد پالســتیک ســاالنه‬ ‫این مجموعــه عریض وطویــل کــه مقــر اصلــی اش در «ســوئیس» اســت‪1.7 ،‬میلیو نتُــن‬ ‫اعــام شــده‪ .‬نکتــه جالــب ایــن گــزارش این اس ـت که صاحبــان «کوکاکــوال» اگرچــه‬ ‫بــه میــزان زیــا ِد تولیــد پالســتیک در مجموعــه خــود معترف انــد؛ امــا مقصــر اصلــی‬ ‫را در ایجــاد زباله هــا و پراکنــدن ان هــا‪ ،‬مــردم و دولــت می داننــد! دولتمــردان اروپــا‬ ‫باعنــوان ‪ EPS‬و ‪EU SUP Directive‬‬ ‫ســعی دارنــد طــی اســتراتژی های مشــخص‬ ‫ِ‬ ‫مانــع از تولیــد پالســتیک بیش ازانــدازه و پخــش زباله هــای پالســتیکی در جهــان یــا‬ ‫دس ـت کم در قــاره خــود شــوند؛ امــا رونــد چنــدان مثبتــی را شــاهد نبوده انــد‪ .‬اوضــاع‬ ‫قابل توجهــی بــا ســایر نقــاط جهــان نــدارد؛ مثـ ًا دولــت «چیــن»‬ ‫در اســیا هــم تفــاوت ِ‬ ‫سیاسـت هایی را دراین زمینــه تدویــن و دســتورات الزم را ابــاغ کــرد کــه مــدام توســط‬ ‫شــرکت های متعــدد‪ ،‬نادیــده گرفتــه می شــود‪« .‬اروگوئــه» در امریــکای التیــن و «کنیــا»‬ ‫در افریقــا نیــز دو کشــور نمونــه از دو جغرافیــای دیگــر هســتند که در خفقان پالسـ ِ‬ ‫ـتیک‬ ‫تولیدشــده توســط برندهــای بــزرگ بســر می برنــد‪.‬‬ ‫‪2.900.000‬‬ ‫‪2.300.000‬‬ ‫‪1.700.000‬‬ ‫‪820.000‬‬ ‫‪714.000‬‬ ‫‪700.000‬‬ ‫‪287.008‬‬ ‫‪184.000‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫دوشنبه ‪ 31‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2073‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو وانــت پیــکان ‪ 1600‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪1380‬‬ ‫بــه شــماره موتــور ‪ 11518009379‬و شــماره شاســی ‪ 80909616‬و شــماره پــاک ایــران‬ ‫‪996 -12‬ق‪ 42‬به مالکیت منوچهر ثاقبی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫کاشمر‬ ‫م الف ‪105‬‬ ‫اگهــی دعــوت از مجاوریــن پــاک یــک فرعــی از ‪ 3124‬اصلــی و ‪ 3124‬اصلــی‬ ‫بخــش یــک شــهر کاشــمر‬ ‫بدینوســیله بــه مالکیــن پالک هــای ‪ 247‬اصلــی و ‪ 362‬اصلــی و ‪ 246‬اصلــی بخــش یــک شــهر‬ ‫کاشــمر ابــاغ می گــردد بــا توجــه بــه اینکــه وقــت تعییــن متــراژ و مســاحت پــاک یــک‬ ‫فرعــی از ‪ 3124‬اصلــی و ‪ 3124‬اصلــی بخــش یــک شــهر کاشــمر مــورد تقاضــای خانــم اکــرم‬ ‫عبداله نــژاد کــه در مجــاورت ملــک شــما می باشــد در روز یکشــنبه مــورخ ‪1399/07/06‬‬ ‫ســاعت ‪ 9‬صبــح تعییــن گردیــده و در محــل انجــام خواهــد شــد‪ ،‬چنانچــه در مــورد حــدود و‬ ‫حقــوق ارتفاقــی ملــک مزبــور حقــی بــرای خــود قائــل هســتید و یــا اختالفــی بــا مجــاور مزبــور‬ ‫داریــد می توانیــد در روز و ســاعت مقــرر در محــل وقــوع ملــک واقــع در کاشــمر‪ ،‬خیابــان‬ ‫مــدرس ‪ ،4‬میــان ســوم‪ ،‬ســمت راســت‪ ،‬درب چهــارم‪ ،‬پــاک ‪ 1‬حاضــر گردیــده و برابــر کــد‬ ‫‪ 914‬مجموعــه بخشــنامه های ثبتــی مطالــب خــود را اظهــار داریــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫عــدم حضــور‪ ،‬عملیــات ثبتــی برابــر مقــررات ادامــه می یابــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 106‬محمد محمدزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای اســام مهمــدی زر فرزنــد حیــدر بشناســنامه ‪ 10437‬و کــد ملــی ‪4818923028‬‬ ‫صــادره از باغملــک درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده‬ ‫کــه پــدرم مرحــوم حیــدر مهمــدی زر بشناســنامه ‪ 2543‬و کــد ملــی ‪ 4819484461‬صــادره‬ ‫باغملــک در تاریــخ ‪ 1396/3/11‬در اهــواز اقامتــگاه غیردائم ـی اش فــوت و ورث ـه اش عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬اســام مهمــدی زر فرزنــد حیــدر ش ش ‪ 10437‬کــد ملــی ‪ 4818923028‬متولــد ‪1359/7/1‬‬ ‫صــادره از باغملــک پســر متوفــی ‪ -2‬صفــدر مهمــدی زر فرزنــد حیــدر ش ش ‪ 10433‬کــد ملــی‬ ‫‪ 4818922986‬متولــد ‪ 1350/1/1‬صــادره از باغملــک پســر متوفــی ‪ -3‬جعفــر مهمــدی زر‬ ‫فرزنــد حیــدر ش ش ‪ 10434‬کــد ملــی ‪ 4818922944‬متولــد ‪ 1352/1/1‬صــادره از باغملــک‬ ‫پســر متوفــی ‪ -4‬یــاور مهمــدی زر فرزنــد حیــدر ش ش ‪ 10436‬کــد ملــی ‪4818923011‬‬ ‫متولــد ‪ 1357/1/1‬صــادره از باغملــک پســر متوفــی ‪ -5‬مهــدی مهمــدی زر فرزنــد حیــدر‬ ‫ش ش ‪ 510‬کــد ملــی ‪ 4819696297‬متولــد ‪ 1361/4/20‬صــادره از باغملــک پســر متوفــی‬ ‫‪ -6‬ســعید مهمــدی زر فرزنــد حیــدر ش ش و کــد ملــی ‪ 4810065219‬متولــد ‪1370/1/10‬‬ ‫صــادره از باغملــک پســر متوفــی ‪ -7‬مریــم مهمــدی زر فرزنــد حیــدر ش ش ‪ 10435‬کــد ملــی‬ ‫‪ 4818923001‬متولــد ‪ 1354/1/1‬صــادره از باغملــک دختــر متوفــی ‪ -8‬زینــب مهمــدی زر‬ ‫فرزنــد حیــدر ش ش ‪ 200‬کــد ملــی ‪ 4819961888‬متولــد ‪ 1364/3/2‬صــادره از باغملــک‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -9‬ســمیه مهمــدی زر فرزنــد حیــدر ش ش ‪ 5308‬کــد ملــی ‪4819957414‬‬ ‫متولــد ‪ 1367/9/1‬صــادره از باغملــک دختــر متوفــی ‪ -10‬گل زاده بوکان فــر فرزنــد مرادخــون‬ ‫ش ش ‪ 4026‬کــد ملــی ‪ 4819499173‬متولــد ‪ 1330/7/1‬صــادره از باغملــک همســر متوفــی‬ ‫والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد‬ ‫تــا هــر کســی اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بجــز ســری و رســمی کــه‬ ‫بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شعبه دوم دادگاه عمومی رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/427‬‬ ‫ابالغیه‬ ‫بدینوســیله بــه خانــم ســمیه میــری فرزنــد حمــزه بــه شماره شناســنامه ‪ 63‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 6519677371‬ابــاغ می شــود کــه بانــک ســپه بــه اســتناد قــرارداد بانکــی شــماره‬ ‫‪ 119738154‬مــورخ ‪ 1397/03/02‬جهــت وصــول مبلــغ ‪ 397.000.000‬ریــال (ســیصد و نــود‬ ‫و هفــت میلیــون ریــال) تــا تاریــخ ‪ 1399/04/31‬بــه انضمــام خســارت تاخیــر متعلقــه و از تاریــخ‬ ‫مذکــور تــا روز تســویه کامــل بدهــی طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده‬ ‫اجرائــی بــه کالســه بایگانــی ‪ 9900072‬در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ‬ ‫‪ 1399/05/16‬مامــور پســت‪ ،‬محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده‪ ،‬لــذا بنــا‬ ‫بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬ائین نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در‬ ‫یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی می شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از‬ ‫تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب می گــردد‪ ،‬نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام‬ ‫ننماییــد‪ ،‬عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫علی اکبر شجاعی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مه والت‬ ‫م الف ‪7/99/72‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای مهــدی ســرخه زاده فرزنــد فریــد بشناســنامه ‪ 5645‬صــادره از شــوش درخواســتی‬ ‫بــه خواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه پــدرم مرحــوم فریــد‬ ‫ســرخه زاده بشناســنامه ‪ 52116‬صــادره دزفــول در تاریــخ ‪ 1399/06/12‬در شــوش اقامتــگاه‬ ‫دائمــی اش فــوت ورثــه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬متقاضــی فــوق بــا مشــخصات فوق الذکــر پســر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬علــی ســرخه زاده ش ش ‪ 5260273230‬پســر متوفــی ‪ -3‬فریــح ســرخه زاده ش ش‬ ‫‪ 17441‬پســر متوفــی ‪ -4‬زهــرا ســرخه زاده ش ش ‪ 5260223500‬دختــر متوفــی ‪ -5‬ثریــا‬ ‫ســرخه زاده ش ش ‪ 1990140440‬دختــر متوفــی ‪ -6‬لیــا ســرخه زاده ش ش ‪ 559‬دختــر متوفــی‬ ‫‪ -7‬طلبــه ســرخه زاده ش ش ‪ 1402‬دختــر متوفــی ‪ -8‬فاطمــه ســرخه زاده ش ش ‪5260223497‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -9‬عیــده ســرخه زاده ش ش ‪ 9586‬دختــر متوفــی ‪ -10‬طلیعــه کعــب ش ش‬ ‫‪ 103‬زوجــه متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بــه جــز‬ ‫ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫صادق جعفری چگنی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم حمیــده حمــادی فرزنــد شنیشــل بشناســنامه ‪ 9‬صــادره از شــوش درخواســتی بــه‬ ‫خواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه همســرم مرحــوم رحمــه‬ ‫رامیــن بشناســنامه ‪ 315‬صــادره اهــواز در تاریــخ ‪ 1399/04/11‬در شــوش اقامتــگاه دائم ـی اش‬ ‫فــوت ورثـه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬متقاضــی فــوق بــا مشــخصات فوق الذکــر زوجــه متوفــی ‪ -2‬علــی‬ ‫رامیــن ش ش ‪ 1573‬پســر متوفــی ‪ -3‬احمــد رامیــن ش ش ‪ 559‬پســر متوفــی ‪ -4‬شــهناز رامیــن‬ ‫ش ش ‪ 610‬دختــر متوفــی ‪ -5‬مهنــاز رامیــن ش ش ‪ 1572‬دختــر متوفــی ‪ -6‬فاطمــه رامیــن‬ ‫ش ش ‪ 473‬دختــر متوفــی ‪ -7‬نرگــس رامیــن ش ش ‪ 5260133730‬دختــر متوفــی ‪ -8‬ســمیه‬ ‫رامیــن ش ش ‪ 1817‬دختــر متوفــی ‪ -9‬زهــرا رامیــن ش ش ‪ 1990052738‬دختــر متوفــی‬ ‫‪ -10‬مریــم رامیــن ش ش ‪ 9517‬دختــر متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی‬ ‫مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از‬ ‫متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی‬ ‫صــادر و هــر وصیتنامــه بــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫صادق جعفری چگنی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫گواهینامــه موقــت پایــان تحصیــات کارشناســی ارشــد مدیریــت اموزشــی در مقطــع‬ ‫فوق لیســانس دانشــگاه ازاد اســامی واحــد بهبهــان مربــوط بــه اینجانــب امیرحســین کرمــی‬ ‫فرزنــد علی محمــد بــه شــماره ملــی ‪ 1850180921‬مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1399/07/30 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫نظــر باینکــه خانــم فاطمــه درخشان مســگراباد فرزنــد ســیف اله بشــرح درخواســتی‬ ‫کــه در ایــن شــورا ثبــت گردیــده درخواســت صــدور گواهــی انحصــار وراثــت نمــوده و‬ ‫اعــام داشــته اســت کــه شــادروان بانــو زری برنوس میکائیل ابــاد فرزنــد ایمانعلــی‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 3‬صــادره از خلخــال و شــماره ملــی ‪ 5669890221‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1397/5/20‬در اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت نمــوده و ورثــه حین الفــوت نامبــرده عبارتنــد‬ ‫از‪ -1 :‬فاطمــه درخشان مســگراباد ش‪.‬ش ‪ 2382‬و ش‪.‬م ‪ 0066130514‬دختــر متوفیــه‬ ‫‪ -2‬حوریــه درخشان مســگراباد ش‪.‬ش ‪ 5378‬و ش‪.‬م ‪ 0066209595‬دختــر متوفیــه ‪-3‬‬ ‫رقیــه درخشان مســگراباد ش‪.‬ش ‪ 97‬و ش‪.‬م ‪ 6649879691‬دختــر متوفیــه ‪ -4‬زهــرا‬ ‫درخشان مســگراباد ش‪.‬م ‪ 0480332169‬دختــر متوفیــه ‪ -5‬ســیف اله درخشان مســگراباد‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 306‬و ش‪.‬م ‪ 5669476409‬همســر متوفیــه والغیــر‪ .‬اینــک ایــن شــورا پــس از‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی‪ ،‬درخواســت مزبــور را یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا چنانچــه‬ ‫کســی اعتراضــی داشــته و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا مراجعــه و ارایــه نمایــد وگرنــه گواهــی حصــر‬ ‫وراثــت نســبت بــه نامبــردگان مذکــور صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 1‬شورای حل اختالف کهریزک‬ ‫م الف ‪707‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011007254‬‬ ‫‪ 1399/06/15‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه ارمــان‬ ‫علی پــور فرزنــد علیــگل از پــاک ‪ 1‬از ‪ 76‬اصلــی واقــع در قریــه ندامــان بخــش ‪ 22‬گیــان‬ ‫از نســق حســین علی پــور بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب مغــازه‬ ‫بمســاحت ‪ 241/97‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 199‬بــرای ان‬ ‫منظــور شــده‪ ،‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض‬ ‫داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را‬ ‫بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض‬ ‫بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/31 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/438‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011004066‬‬ ‫‪ 1399/04/17‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه وحیــد‬ ‫شــبانی دائم فرزنــد حمیدالــه از پــاک ‪ 188‬از ‪ 67‬اصلــی واقــع در قریــه اباتــر بخــش ‪ 22‬گیــان‬ ‫از نســق رســول فالحتــی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 900‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1193‬بــرای ان‬ ‫منظــور شــده‪ ،‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض‬ ‫داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را‬ ‫بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض‬ ‫بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/31 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/448‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011006736‬‬ ‫‪ 1399/06/02‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫ســیده معصومه حســینی فرزنــد میرعبــاس از پــاک ‪ 8‬از ‪ 30‬اصلــی واقــع در قریــه دوگــور بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان از نســق حســین محمدی دوگــوری بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل‬ ‫بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 468/60‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و‬ ‫پــاک ‪ 834‬بــرای ان منظــور شــده‪ ،‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم‬ ‫دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام‬ ‫می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/31 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/449‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم پرویــن رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 336‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100370‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان جواهرخانــم رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 70‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1394/11/07‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬جمشــید رســتمی فرزنــد شــیرعلی بــه ش ش ‪ 257‬ش‪.‬م ‪ 3340704503‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -2‬جلیــل رســتمی فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 287‬ش‪.‬م ‪ 6419359015‬فرزنــد متوفــی ‪-3‬‬ ‫خلیــل رســتمی فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 252‬ش‪.‬م ‪ 6419358590‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬زینــب‬ ‫رســتمی فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 837‬ش‪.‬م ‪ 3340341575‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬شــاهزنان‬ ‫رســتمی فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 209‬ش‪.‬م ‪ 6419358167‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬پرویــن‬ ‫رســتمی فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 336‬ش‪.‬م ‪ 6419359511‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬بهــروز‬ ‫رســتمی فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 699‬ش‪.‬م ‪ 6419516481‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬فرنگیــس‬ ‫رســتمی فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 256‬ش‪.‬م ‪ 3340704491‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض‬ ‫دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم پرویــن رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 336‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100369‬تقدیــم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان جــال رســتمی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 1‬در تاریــخ ‪ 1380/09/14‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی‬ ‫عبارتنــد از‪ -1 :‬فاطمــه رســتمی فرزنــد جــال بــه ش ش و ش‪.‬م ‪ 3330390360‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -2‬فرشــته عباس پــور فرزنــد ســیف اله بــه ش ش ‪ 1565‬ش‪.‬م ‪3340412502‬‬ ‫همســر متوفــی ‪ -3‬جواهرخانــم رســتمی فرزنــد درویــش شــاه قلی بــه ش ش ‪ 70‬ش‪.‬م‬ ‫‪ 3340474461‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را‬ ‫در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی‬ ‫نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم زینــب رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 837‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100368‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان شــیر علی رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 270‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1377/11/27‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬جمشــید رســتمی فرزنــد شــیرعلی بــه ش ش ‪ 257‬ش‪.‬م ‪ 3340704503‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -2‬جلیــل رســتمی فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 287‬ش‪.‬م ‪ 6419359015‬فرزنــد متوفــی ‪-3‬‬ ‫خلیــل رســتمی فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 252‬ش‪.‬م ‪ 6419358590‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬زینــب‬ ‫رســتمی فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 837‬ش‪.‬م ‪ 3340341575‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬شــاهزنان‬ ‫رســتمی فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 209‬ش‪.‬م ‪ 6419358167‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬پرویــن‬ ‫رســتمی فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 336‬ش‪.‬م ‪ 6419359511‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬بهــروز‬ ‫رســتمی فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 699‬ش‪.‬م ‪ 6419516481‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬فرنگیــس‬ ‫رســتمی فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 256‬ش‪.‬م ‪ 3340704491‬فرزنــد متوفــی ‪ -9‬جــال‬ ‫رســتمی فرزنــد شــیرعلی بــه ش ش ‪ 1‬ش‪.‬م ‪ 6419878233‬فرزنــد متوفــی ‪ -10‬جواهرخانــم‬ ‫رســتمی فرزنــد درویــش شــاه قلی بــه ش ش ‪ 70‬ش‪.‬م ‪ 3340474461‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک‬ ‫بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک‬ ‫مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم گوهــر اکبــری دارای شماره شناســنامه ‪ 207‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪424/99‬‬ ‫از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان‬ ‫عبدالکریــم حمیدی نســب بشناســنامه ‪ 256‬در تاریــخ ‪ 1398/8/13‬اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬یاســر‬ ‫حمیدی نســب ش ش ‪ 3725‬کــد ملــی ‪ 3329913428‬متولــد ‪ 1367/10/3‬گیــان غــرب‬ ‫پســر متوفــی ‪ -2‬عرفــان حمیدی نســب کــد ملــی ‪ 3320072145‬متولــد ‪1371/4/24‬‬ ‫گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬نــادر حمیدی نســب ش ش ‪ 1898‬کــد ملــی ‪3329905131‬‬ ‫متولــد ‪ 1366/9/26‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -4‬گوهــر اکبــری ش ش ‪ 207‬کــد ملــی‬ ‫‪ 3329385529‬متولــد ‪ 1345/2/2‬گیــان غــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد‬ ‫و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫نظــر باینکــه خانــم فاطمــه درخشان مســگراباد فرزنــد ســیف اله بشــرح درخواســتی کــه‬ ‫در ایــن شــورا ثبــت گردیــده درخواســت صــدور گواهــی انحصــار وراثــت نمــوده و اعــام‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان اقــای ســیف اله درخشــان فرزنــد حمیــد بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 306‬صــادره از مســگراباد خلخــال و شــماره ملــی ‪ 5669476409‬در تاریــخ ‪1399/2/5‬‬ ‫در محــل اقامــت دایمــی خــود در کهریــزک فــوت نمــوده و ورثــه حین الفــوت نامبــرده‬ ‫عبارتنــد از‪ -1 :‬فاطمــه درخشان مســگراباد ش‪.‬ش ‪ 2382‬و ش‪.‬م ‪ 0066130514‬دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬حوریــه درخشان مســگراباد ش‪.‬ش ‪ 5378‬و ش‪.‬م ‪ 0066209595‬دختــر متوفــی‬ ‫‪ -3‬رقیــه درخشان مســگراباد ش‪.‬ش ‪ 97‬و ش‪.‬م ‪ 6649879691‬دختــر متوفــی ‪ -4‬زهــرا‬ ‫درخشان مســگراباد ش‪.‬م ‪ 0480332169‬دختــر متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک ایــن شــورا پــس از‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی‪ ،‬درخواســت مزبــور را یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا چنانچــه‬ ‫کســی اعتراضــی داشــته و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا مراجعــه و ارایــه نمایــد وگرنــه گواهــی حصــر‬ ‫وراثــت نســبت بــه نامبــردگان مذکــور صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 1‬شورای حل اختالف کهریزک‬ ‫م الف ‪706‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم پروانــه بی نیازیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 155‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100379‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان کشــور منصــوری بــه شماره شناســنامه ‪ 396‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1387/04/20‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬اغامــاه بی نیازیــان فرزنــد علی رضــا بــه ش ش ‪ 100‬ش‪.‬م ‪ 3340542260‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -2‬نرگــس بی نیــاز فرزنــد علی رضــا بــه ش ش ‪ 385‬ش‪.‬م ‪ 3340416877‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -3‬پروانــه بی نیازیــان فرزنــد علی رضــا بــه ش ش ‪ 155‬ش‪.‬م ‪ 3340542899‬فرزنــد متوفــی ‪-4‬‬ ‫غالمحســین بی نیازیــان فرزنــد علی رضــا بــه ش ش ‪ 9702‬ش‪.‬م ‪ 3329189894‬فرزنــد متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی تولیــدی بام��دادان لبـ�ن زرندیـ�ه بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪428‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی تولیــدی بام��دادان لبـ�ن زرندیـ�ه بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مجتمـ�ع ورزشـ�ی تفریحـ�ی فــدک گیتـ�ی شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 3181‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10780073500‬ب��ه اسـ�تناد‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10862067091‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫‪ 428‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10862067091‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی مـ�ورخ ‪ 1399/02/10‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬ترازنامـ�ه و حســاب ســود و زیــان ســال مالـ�ی منتهـ�ی بـ�ه ‪ 98/12/29‬بـ�ه‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/05/27‬و تاییدی��ه شـ�ماره ‪ 1857‬مـ�ورخ ‪ 99/6/17‬اداره کل تعاون‬ ‫‪ 1399/05/27‬و تاییدی��ه شـ�ماره ‪ 1857‬مـ�ورخ ‪ 99/6/17‬اداره کل تعــاون کار و رفـ�اه‬ ‫تصوی��ب رس��ید‪.‬‬ ‫کار و رفـ�اه اجتماع��ی شهرســتان زرندی��ه تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬مریـ�م جراحـ�ی‬ ‫اجتماع��ی شهرســتان زرندی��ه تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬سـ�یده زاهره حسـ�ینی‬ ‫ابالغیه‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای غالمرضــا زردادخانــی فرزنــد حیــدر بــه شماره شناســنامه ‪ 1828‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 6519626333‬ابــاغ می شــود کــه بانــک ســپه بــه اســتناد قــرارداد بانکــی شــماره‬ ‫‪ 119533850‬مــورخ ‪ 1395/11/21‬جهــت وصــول مبلــغ ‪ 187.000.000‬ریــال (یکصــد و‬ ‫هشــتاد و هفــت میلیــون ریــال) تــا تاریــخ ‪ 1399/04/31‬بــه انضمــام خســارت تاخیــر متعلقــه‬ ‫و از تاریــخ مذکــور تــا روز تســویه کامــل بدهــی طبــق مقــررات علیــه شــما بــا عنــوان ضامــن‬ ‫اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه بایگانــی ‪ 9900074‬در ایــن اداره تشــکیل‬ ‫شــده و طبــق گــزارش مــورخ ‪ 1399/05/16‬مامــور پســت‪ ،‬محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن‬ ‫ســند شــناخته نشــده‪ ،‬لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬ائین نامــه اجــرا مفــاد‬ ‫اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی می شــود و‬ ‫چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب می گــردد‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد‪ ،‬عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫علی اکبر شجاعی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مه والت‬ ‫م الف ‪7/99/73‬‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ ،0058583998‬مرتضـ�ی منظــور بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0054767768‬و‬ ‫سیــده زاهره حسیــنی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2948608015‬بـ�ه ســمت اعضــای اصلـ�ی هیئـ�ت‬ ‫مدیــره و عصمـ�ت توکلیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 6189734456‬و عل��ی مرزب��ان ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 2160952583‬بـ�ه ســمت اعضــای علی البــدل هیئـ�ت مدیــره برــای مــدت سـ�ه‬ ‫س��ال انتخ��اب ش��دند‪ -2 .‬احمدرضـ�ا منظــور بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0041347293‬ب��ه سـ�مت‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2948608015‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیرــه‪ ،‬مریـ�م جراحـ�ی بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0058583998‬ب��ه سـ�مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره و مرتض��ی منظـ�ور‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0054767768‬ب��ه س��مت مدیرعام��ل و منش��ی هیئ��ت مدی��ره بـ�رای‬ ‫م��دت س��ه س��ال انتخ��اب ش��دند‪ -2 .‬کلیـ�ه قراردادهـ�ا و اسنــاد رســمی و تعه�دـاور بانکـ�ی‬ ‫از قبی��ل چـ�ک‪ ،‬سفــته‪ ،‬بــرات و اوراق بهاــدار ب��ا امضـ�ای رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره و در غیـ�اب‬ ‫ایشـ�ان نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه اتفـ�اق مدیرعام��ل و مه��ر شــرکت دارای اعتبـ�ار‬ ‫ب�اـزرس اصلـ�ی و مریـ�م گنجـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0054382491‬ب��ه س��مت بـ�ازرس‬ ‫اسـ�ت و اوراق عاــدی و نامه‏هـ�ا بـ�ا امضــای هـ�ر یـ�ک از اعضــای هیئـ�ت مدیــره و مهـ�ر‬ ‫علی الب��دل ش��رکت ب��رای یکس��ال مال��ی انتخ��اب ش��دند‪.‬‬ ‫شـ�رکت معتب��ر خواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری زرندیه (‪)993514‬‬ ‫غیرتجاری زرندیه (‪)993515‬‬ ‫اگهی اجرای بند ‪ 381‬مجموعه بخشنامه های ثبتی‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اذر بسپــار ارتیمــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 17596‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007898564‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/06/05‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د‬ ‫ثبت��ی ارومی��ه ب��ه ادرس اســتان اذربایجـ�ان غربیــ‪ ،‬شهرســتان ارومی��ه‪ ،‬بخ��ش نازلــو‪،‬‬ ‫دهســتان نازلوچ��ای‪ ،‬ابــادی دانشــکده دامپزشــکی‪ ،‬محل��ه دانشــکده دامپزشـ�کی‪ ،‬خیابـ�ان‬ ‫روبرــوی پردی��س‪ ،‬جاــده کیلومتـ�ر ‪ 11‬جــاده سـ�رو‪ ،‬پـلاک ‪ ،0‬مجتم��ع پـ�ارک عل��م و‬ ‫فـ�ن اوری اس��تان‪ ،‬طبقـ�ه اول‪ ،‬واحـ�د ‪ 1‬کدپس��تی‪ 5756115322 :‬تغییـ�ر و انتقــال یافـ�ت‬ ‫و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بشـ�رح فـ�وق اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)992572‬‬ ‫بدینوســیله بــه اطــاع می رســاند اقــای حســین ابراهیمــی بــه اســتناد نامــه‬ ‫‪ 1397/07/19-13971011020901964‬اجــرای احــکام شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان ورامیــن درخواســت صــدور ســند مالکیــت کاداســتری پــاک ثبتــی ‪108/28‬‬ ‫واقــع در کالتــه بخــش بهنــام وســط ورامیــن را نمــوده کــه ســند مالکیــت ان فاقــد‬ ‫مســاحت و بصــورت حــدی بــه حــدی صــادر گردیــده اســت‪ ،‬لــذا جهــت تعییــن مســاحت‬ ‫و طــول حــدود اربعــه و صــدور ســند مالکیــت کاداســتری پــاک فوق الذکــر کارشناســان‬ ‫ایــن اداره در تاریــخ ‪ 1399/07/12‬راس ســاعت ‪ 10‬صبــح جهــت بازدیــد محــل و‬ ‫تطبیــق حــدود و تعییــن حــدود و مســاحت بــه محــل وقــوع ملــک مراجعــه می نماینــد‪.‬‬ ‫لــذا بدینوســیله بــه کلیــه مالکیــن پالک هــای مجــاور شــامل ‪ 108/71‬و ‪ 108/23‬و‬ ‫‪ 108/92‬و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی ذی حــق در مجــاورت پــاک مــورد تقاضــا اخطــار‬ ‫می گــردد در تاریــخ فــوق جهــت عــدم تضییــع حقــوق خــود در محــل حاضــر گردنــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت عــدم حضــور در وقــت مقــرر مانــع از عملیــات تعییــن مســاحت و حــدود‬ ‫نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫م الــف ‪226‬ث‬ ‫ورامیــن‬ ‫محمدرحیــم پورراینــی‪ ،‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫تاســیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود یکتـ�ا دیبــای شــرق در تاریــخ ‪ 1399/05/12‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 73129‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009332444‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتــر تکمیــل‬ ‫گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬خریـ�د و فرــوش تولیــد‪ ،‬توزیــع‪ ،‬بســته بندی‪ ،‬ص��ادرات و واردات‪ ،‬پوشــاک کلیـ�ه‬ ‫کاالهــای مجــاز بازرگانـ�ی‪ .‬ترخیـ�ص کاال از گم�رـکات کشــور پـ�س از اخـ�ذ مجوزهــای الزم‪ .‬شرــکت در نمایشگــاه های داخلـ�ی و خارج��ی‪ ،‬اخـ�ذ وام و تس�هـیالت بانکـ�ی از کلیـ�ه بانک هـ�ا‬ ‫و موسسـ�ات داخل��ی و خارج��ی جه��ت شــرکت‪ .‬خدمـ�ات پش��تیبانی قاب��ل واگذــاری ب��ه بخ��ش خصوص��ی درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مـ�دت‬ ‫فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اســتان خراسـ�ان رضـ�وی‪ ،‬شهرســتان مش��هد‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬شـ�هر مشــهد‪ ،‬محل��ه ارش��اد‪ ،‬بلــوار خی��ام‪ ،‬بلــوار فردوســی‪،‬‬ ‫پـلاک ‪ ،0‬مجتمـ�ع تجاــری اهـ�ن مش��هد‪ ،‬طبقـ�ه اول‪ ،‬واحـ�د ‪ 116‬کدپسـ�تی ‪ 9185993431‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ری��ال نق��دی‪ .‬میـ�زان‬ ‫سهم الشـ�رکه ه��ر ی��ک از شـ�رکا‪ :‬خانـ�م معصومـ�ه حیدــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0923378979‬دارنـ�ده ‪ 100000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪ ،‬اق��ای می�لاد رضائی رنجبررادکان��ی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0923489894‬دارنـ�ده ‪ 900000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬خانـ�م معصومـ�ه حیدــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0923378979‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫بـ�ه مــدت نامح�دـود‪ ،‬اقــای میــاد رضائی رنجبررادکانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0923489894‬و ب��ه س��مت مدیرعام��ل ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اسـ�ناد‬ ‫بهــادار و تعهــداور شـ�رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قرارداده��ا‪ ،‬عق��ود اسـلامی و همچنی��ن کلی��ه نامه هـ�ای عـ�ادی و اداری ب��ا امض��اء منف��رد مدیرعام��ل همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت‬ ‫معتب��ر می باشـ�د اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طبـ�ق اساس�نـامه‪ .‬روزنامـ�ه کثیراالنتشــار ساــیه جهـ�ت درج اگهی هاــی شرــکت تعییـ�ن گردیـ�د‪ .‬ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت مذکــور بـ�ه منزلـ�ه اخـ�ذ‬ ‫و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)993432‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند کمپانــی خــودرو کامیونــت ون نیســان بــه رنــگ ابــی مــدل ‪ 1385‬بــا شــماره انتظامــی‬ ‫‪522 -29‬م‪ 12‬و شــماره موتــور ‪ 306248‬و شــماره بدنــه ‪E02644‬بــه نــام مســلم صفــری مفقــود‬ ‫و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مرکزی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اراک (‪)993516‬‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص دارو بنیــان مانــای شــرق در تاریــخ ‪ 1399/06/25‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 73683‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009435517‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتــر تکمیــل‬ ‫گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬ص�اـدرات و واردات‪ ،‬خری��د‪ ،‬فــروش و پخ��ش دارو‪ ،‬سمــوم‪ ،‬مــواد ضدعفونی کننـ�ده‬ ‫و واکس��ن در تمام��ی نق��اط کشـ�ور‪ ،‬انج��ام کلی��ه ام��ور مج��از بازرگان��ی و ترخی��ص کااله��ای مذک��ور از گمــرکات کشـ�ور‪ ،‬شـ�رکت در مناقص��ات داخل��ی و خارج��ی‪ ،‬شـ�رکت در مزایـ�دات‬ ‫دولت��ی و خصوص��ی‪ ،‬اخ��ذ وام و تسـ�هیالت مال��ی و اعتب��اری از بانک ه��ا و موسس��ات جه��ت شـ�رکت‪ ،‬ایج��اد ش��عب و نمایندگ��ی در داخ��ل و خ��ارج از کش��ور درص��ورت ل��زوم پ��س از‬ ‫اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اسـ�تان خراس��ان رض�وـی‪ ،‬شهرسـ�تان مش��هد‪ ،‬بخ��ش مرکزی‪ ،‬ش��هر مشـ�هد‪،‬‬ ‫محلـ�ه به�اـران‪ ،‬بلوــار ش��هیدفرامرز عباســی‪ ،‬خیابــان فرامــرز عباسـ�ی ‪( 49‬مصدقیـ�ان ‪ ،)10‬پـلاک ‪ ،11‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪ 9197815965‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عبـ�ارت‬ ‫اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1.000.000‬ریــال نقــدی منقسـ�م بـ�ه ‪ 100‬سـ�هم ‪ 10000‬ریال��ی تعـ�داد ‪ 100‬ســهم ان بانــام عاــدی مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال توسـ�ط موسســین طـ�ی گواهـ�ی بانکـ�ی‬ ‫شـ�ماره ‪ 18/99/765545‬مـ�ورخ ‪ 1399/06/20‬نــزد بانـ�ک تجاــرت شعــبه فرامــرز عباسـ�ی بـ�ا کـ�د ‪ 4315‬پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬خان��م س��ارا ده یـ�ادگاری‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0921175116‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای سیــنا ده ی��ادگاری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0921175124‬و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای حامـ�د صف��ارزاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0945360576‬و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال‪،‬‬ ‫اقــای امیـ�د ایل بگـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0946433372‬و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای محمــود ده ی��ادگاری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3070928218‬و ب��ه سـ�مت‬ ‫عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬س��ال‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلیـ�ه اوراق و اسنــاد به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل چــک‪ ،‬س�فـته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهـ�ا عقــود اسلـامی و همچنیـ�ن‬ ‫کلی��ه نامه هــای عــادی و اداری ب��ا امضـ�اء مدیرعام��ل و رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طب��ق اساس��نامه‪ .‬بازرسـ�ان‪ :‬خانـ�م‬ ‫ش�هـناز استــان بوس بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0934551294‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی البــدل بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالــی‪ ،‬خانـ�م صغــری مالئـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0940448807‬ب��ه سـ�مت‬ ‫ب�اـزرس اصلـ�ی بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی‪ .‬روزنامـ�ه کثیراالنتشــار ساــیه جهـ�ت درج اگهی هاــی شرــکت تعییـ�ن گردیـ�د‪ .‬ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت مذکــور بـ�ه منزلـ�ه اخـ�ذ و صدــور پروانـ�ه‬ ‫فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)993318‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫براب��ر اراء صاــدره هیئ��ت اول موضـ�وع قانـ�ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراض��ی و سـ�اختمان های فاق��د س��ند رسـ�می مس��تقر در واح��د ثبت��ی حــوزه ثبت��ی مل��ک ب��م تصرفـ�ات‬ ‫مالکان��ه بالمعــارض متقاضیـ�ان ذی��ل واق��ع در شهرســتان ب��م بخش هـ�ای ‪ 29‬لغایـ�ت ‪ 33‬کرمــان محرــز گردیــده اســت‪ .‬لذــا بمنظــور اطــاع عمــوم مراجعیـ�ن در دو نوبـ�ت بـ�ه فاصلـ�ه‬ ‫‪ 15‬روز اگه��ی می شـ�ود و درصورتیک��ه اشــخاص نسـ�بت ب��ه ص��دور سـ�ند مالکی��ت متقاضیـ�ان اعتراض��ی داشـ�ته باشـ�ند می توانن��د از تاری��خ انتش��ار اولی��ن اگه��ی ب��ه مـ�دت دو مـ�اه‬ ‫اعترــاض خ�وـد را بـ�ه ایـ�ن اداره تسلــیم و پـ�س از اخـ�ذ رســید ظــرف مــدت یـ�ک مــاه از تاریـ�خ تسلــیم اعترــاض دادخواسـ�ت خ�وـد را بـ�ه مراجـ�ع قضائـ�ی تقدیـ�م نماینــد‪ .‬بدیهـ�ی اسـ�ت‬ ‫درصوــرت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعترــاض طبـ�ق مق�رـرات س��ند مالکیـ�ت صـ�ادر خواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش‪ 29‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 2129‬اصلــی علــی رنجبــر کــد ملــی ‪ 3110835770‬فرزنــد حســین ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 200‬مترمربــع واقــع در خیابــان بوعلــی شــرقی شــهر بــم از مالکیــت حســین بهرامــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 2189‬اصلــی نــادر بهرامی نــژاد کــد ملــی ‪ 3111511529‬فرزنــد علیرضــا ششــدانگ‬ ‫ســاختمان تجــاری مســکونی بمســاحت ‪ 49‬مترمربــع واقــع در خیابــان بوعلــی شــهر بــم از مالکیــت ســلمان‬ ‫رنجبــر‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 37‬فرعــی از ‪ 2346‬اصلــی اشــرف دادی دهنــوی کــد ملــی ‪ 3209581045‬فرزنــد عبــاس ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 257‬مترمربــع واقــع در خیابــان ابوالفضــل شــهر بــم از مالکیــت صغــری عبداهلل پــور‬ ‫و قنبــر خورشــیدی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 859‬فرعــی از ‪ 2356‬اصلــی حمیدرضــا زارع دارســتانی کــد ملــی ‪ 3111030903‬فرزنــد حســین‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 332‬مترمربــع واقــع در خیابــان ول ـی اهلل امیــری کوچــه ‪ 2‬شــهر بــم از‬ ‫مالکیــت حســین و داریــوش روشــنی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 33‬فرعــی از ‪ 2586‬اصلــی غالمعبــاس فروتن غزنــوی کــد ملــی ‪ 3209850951‬فرزنــد احمــد‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 256‬مترمربــع واقــع در خیابــان پاســداران کوچــه ‪ 8‬شــهر بــم از مالکیــت‬ ‫احمــد فروتن غزنــوی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 34‬فرعــی از ‪ 2586‬اصلــی نصــراهلل فروتن غزنــوی کــد ملــی ‪ 3110934671‬فرزنــد احمــد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 284‬مترمربــع واقــع در خیابــان پاســداران کوچــه ‪ 8‬شــهر بــم از مالکیــت احمــد‬ ‫فروتن غزنــوی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1333‬فرعــی از ‪ 2810‬اصلــی مهــدی قایم ابــادی کــد ملــی ‪ 3209826339‬فرزنــد محمــد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 253‬مترمربــع واقــع در خیابــان تعــاون شــهر بــم از مالکیــت مهــدی فروتــن‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1338‬فرعــی از ‪ 2810‬اصلــی عصمــت چوپان زاده کروکــی کــد ملــی ‪ 3110507854‬فرزنــد عبــاس‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــا کاربــری فرهنگــی بمســاحت ‪ 134‬مترمربــع واقــع در خیابــان شــهدای نیــروی‬ ‫انتظامــی شــهر بــم از مالکیــت ورثــه مهــدی فروتــن‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1339‬فرعــی از ‪ 2810‬اصلــی عطیــه رنجبــر کــد ملــی ‪ 3100182464‬فرزنــد جعفــر ششــدانگ یکباب‬ ‫خانــه بــا کاربــری فرهنگــی بمســاحت ‪108‬متــر مربــع واقــع در خیابــان شــهدای نیــروی انتظامــی شــهر بــم‬ ‫از مالکیــت ورثــه مهــدی فروتــن‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1341‬فرعــی از ‪ 2810‬اصلــی علــی حقــداد کــد ملــی ‪ 3110957371‬فرزنــد حمیــد ششــدانگ یکباب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 194‬مترمربــع واقــع در خیابــان کشــاورز شــهر بــم از مالکیــت ورثــه مهــدی فروتن‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 23‬فرعــی از ‪ 3310‬اصلــی محســن اخترشــناس کــد ملــی ‪ 3111452379‬فرزنــد امــان اهلل ششــدانگ‬ ‫یکبــاب مغــازه مشــتمل بــر انبــار بمســاحت ‪ 191‬مترمربــع خیابــان فردوســی شــهر بــم از مالکیــت حســین‬ ‫اکبــری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 3866‬اصلــی میتــرا محمدعلی نــژادی کــد ملــی ‪ 3100208986‬فرزنــد حمیدرضــا‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 276‬مترمربــع واقــع در خیابــان طالقانــی کوچــه غضنفــری شــهر بــم‬ ‫از مالکیــت موســی زیــادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 148‬فرعــی از ‪ 4843‬اصلــی محمــد لطفی مهروئیــه کــد ملــی ‪ 3160905586‬فرزنــد موســی ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 259‬مترمربــع واقــع در میــدان امــام حســین صاحب الزمــان ‪ 3‬شــهر بــم از مالکیــت جــواد فکــری‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 30‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 436‬فرعــی از ‪ 472‬اصلــی محمدرضــا فخــارزاده کــد ملــی ‪ 3110907607‬فرزنــد محمــد ششــدانگ‬ ‫کــوره اجرپــزی بمســاحت ‪ 17550‬مترمربــع واقــع در پشــترود بــم از مالکیــت ســیدمرتضی اولیــا‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 12‬فرعــی از ‪ 1245‬اصلــی ناصــر افســری کــد ملــی ‪ 3110179644‬فرزنــد موســی ششــدانگ یکبــاب‬ ‫مغــازه بمســاحت ‪ 34‬مترمربــع واقــع در میــدان ازادی شــهر بــم از مالکیــت موســی حبیب الهــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 4‬فرعــی از ‪ 1287‬اصلــی حســین کــدوری کــد ملــی ‪ 3111175431‬فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 189‬مترمربــع واقــع در خیابــان بوعلــی کوچــه ‪ 38‬شــهر بــم از مالکیــت اکبــر صائب‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 1996‬اصلــی فرشــته موســی پور بردســیری کــد ملــی ‪ 291500697‬فرزنــد ماشــاهلل‬ ‫ششــدانگ اعیانــی خانــه بمســاحت ‪ 318‬مترمربــع واقــع در خواجــه عســکر بــم کوچــه بهداشــت از مالکیــت‬ ‫اوقــاف‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 2403‬اصلــی علیرضــا رجب ـی زاده کــد ملــی ‪ 3100190424‬فرزنــد غالمرضــا ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 457‬مترمربــع واقــع در دارزیــن بــم از مالکیــت ناصــر تدیــن‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 31‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 3946‬اصلــی مــژگان همت ابــادی کــد ملــی ‪ 3111512258‬فرزنــد علــی ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه بــاغ بمســاحت ‪ 2244‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم شــیله میرزائــی از مالکیــت مریــم عبــاس زاده‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 32‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 339‬فرعــی از ‪ 4088‬اصلــی حســین نــداف زاده کــد ملــی ‪ 3209772746‬فرزنــد احمــد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 1486‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر روســتای قلعه شــهید خیابــان معلــم از مالکیــت‬ ‫ســیدغالمرضا عمــاد‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 33‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 4‬فرعــی از ‪ 311‬اصلــی رضــا وزیــن کــد ملــی ‪ 3111044701‬فرزنــد ماشــاهلل ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 534‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم کلســتان کوچــه ‪ 12‬از مالکیــت محمــد بنی اســدی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 32‬فرعــی از ‪ 666‬اصلــی اســماعیل جــوادی کــد ملــی ‪ 6059977898‬فرزنــد جــال ششــدانگ یکباب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 310‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم از مالکیــت محمدجــواد بهرامی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 1109‬اصلــی اشــرف کواروئــی کــد ملــی ‪ 31107077956‬فرزنــد ضربعلــی ششــدانگ‬ ‫ســاختمان بــاغ مســکونی بمســاحت ‪ 259‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم از مالکیــت عباســقلی افشــارپور‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 23‬فرعــی از ‪ 2790‬اصلــی راحلــه پاریــزی کــد ملــی ‪ 3150079756‬فرزنــد عبــاس ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بــا کاربــری بــاغ مســکونی بمســاحت ‪ 524‬مترمربــع واقــع در دهبکــری کوچــه خلیــج فــارس ‪ 24‬شــهر‬ ‫بــم از مالکیــت ســعداهلل پورســیاه کوهی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/31:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/17 :‬‬ ‫محمد امیری خواه‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم‬ صفحه 4 ‫رویداد ‪5‬‬ ‫دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2073‬‬ ‫«مکانیسم ماشه» یا فشار حداکثری ترامپ علیه ایران‬ ‫نفس های به شماره افتاده یک کارزار ناکام‬ ‫هم زمــان بــا دســت وپنجه نرم کردن مــردم امریــکا بــا همه گیــری مرگبــار ویــروس کرونــا و به راه افتــادن هیاهــوی انتخابــات ریاســت جمهوری در ایــن کشــور‪ ،‬دولــت دونالــد ترامــپ از دوماه پیــش به این ســو‬ ‫نمایــش دیپلماتیــک مضحکــی را در شــورای امنیــت ســازمان ملــل بـه روی صحنــه بــرده؛ اولیــن پــرده از ایــن نمایــش‪ ،‬خیلـی زود بــا اقبــال بسیار ســرد ازســوی اعضــای شــورای امنیــت روبـه رو شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ امریــکا پــس از شکســت خیره کننــده تمدیــد تحریم هــای تســلیحاتی در دومیــن پــرده نمایــش ان در شــورای امنیــت‪ ،‬حــاال دســت خــود را روی «مکانیســم ماشــه» قــرار داده و‬ ‫در تقالســت تــا توافــق منعقدشــده ازســوی ســلف دموکــرات خــود را از بیــخ و بــن نابــود کنــد‪.‬‬ ‫به گــواه صاحب نظــران و ناظــران سیاســی‪ ،‬دســتاویزیِ امریــکا بــه‬ ‫مکانیســم ماشــه را نمی تــوان یک بــازی دیپلماتیــک حساب شــده و معتبر‬ ‫دانســت‪ .‬یکــی از تحلیلگــران اندیشــکده امریکایــی «کویئنســی» می گوید‬ ‫کــه بــازی دیپلماتیــک حساب نشــده امریــکا؛ هــم اعتبــار بین المللــی ایــن‬ ‫کشــور را خدشـه دار خواهــد کــرد و هــم به طــور بالقــوه ایــران را تحریــک‬ ‫بــه پاســخگویی می کنــد‪« .‬رایــان کاســتلو» چنگ اویختــن ترامــپ بــه‬ ‫مکانیســم ماشــه را اخریــن نفس هــای به شــماره افتاده کارزار فشــار‬ ‫حداکثــری ترامــپ علیــه ایــران می دانــد؛ کارزاری کــه بعیــد اســت پــس از‬ ‫انتخابــات ســوم نوامبــر‪ ،‬به همین منــوال ادامــه مســیر دهــد‪ .‬وزیــر خارجــه‬ ‫ایــاالت متحــده کــه بابــت مواضــع تن ـ ِد ضدایرانــی خــود شــهره اســت‪،‬‬ ‫در ‪ ۲۰‬اوت (‪ ۳۰‬مردادمــاه) شــخصاً بــا حضــور در مقــر شــورای امنیــت‬ ‫در نیویــورک به عنــوان اخریــن تیــر ترکــش کارزار فشــار حداکثــری و‬ ‫درراســتای اهــداف انتخاباتــی ترامــپ‪ ،‬ماشــه تفنــگ سیاســی و بی پایــه‬ ‫ـی تمدیــد تحریم هــای بین المللــی علیــه ایــران را کشــید‪ .‬پمپئــو‬ ‫حقوقـ ِ‬ ‫کــه برایــان هــوک اخراجــی را به همــراه خــود داشــت‪ ،‬نامـه ای بــه امضــای‬ ‫«کلــی کرفــت»؛ نماینــده دائــم امریــکا در ســازمان ملــل ارائــه کــرد کــه‬ ‫در ان‪ ،‬از نقــض تعهــدات برجامــی ایــران و به ویــژه ممنوعیت هــای‬ ‫تســلیحاتی ایــن کشــور ســخن گفتــه بــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬ایــن دومیــن تــاش‬ ‫امریــکا بــود کــه بــرای مجاب کــردن اعضــای شــورای امنیــت علیــه ایــران‪،‬‬ ‫بــه در بســته می خــورد‪ .‬اولین مــورد ان بــه شــهریورماه ســال گذشــته در‬ ‫نشســتی به درخواســت امریــکا برمی گــردد و دومین مــورد‪ ،‬رد قطعنامــه‬ ‫تمدیــد تحریم هــای تســلیحاتی ایــران بــا اجمــاع قاطــع اعضــای شــورای‬ ‫امنیــت در اوت امســال بــود‪ .‬اقدامــات امریــکا نه تنهــا شــورای امنیــت‬ ‫را دراســتانه یــک نبــرد دیپلماتیــک سرنوشت ســاز قــرار داده؛ بلکــه‬ ‫بی شــک نظــام بین المللــی و اعتبــار شــورای امنیــت را نشــانه رفتــه‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن به لطــف رویکــرد قلدرمابانــه دولــت ترامــپ‪ ،‬برجــام نیــز‬ ‫در پیــچ تاریخــی خطرناکــی قــرار دارد کــه بایــد منتظــر حــوادث اینــده‬ ‫مانــد تــا دربــاره احیــای اتــی ان اظهارنظــر کــرد‪ .‬نکتــه قابل ذکــر انکــه‪،‬‬ ‫دو مســیر کلــی بــرای فعال ســازی ســازوکا ِر بازگشــت خــودکار تحریم هــا‬ ‫علیــه ایــران وجــود دارد؛ اولیــن مســیر از کمیســیون مشــترک برجــام‬ ‫می گــذرد؛ امــا مســیر دوم کــه به اعتقــاد ناظــران سیاســی مطلــوب‬ ‫ترامــپ و دوروبری هایــش اســت‪ ،‬سوءاســتفاده از ظرفیــت قطعنامــه ‪۲۲۳۱‬‬ ‫اســت‪ .‬در ایــن قطعنامــه‪ ،‬بنــدی وجــود دارد که در ان‪ ،‬ســازوکار بازگشــت‬ ‫تحریم هــای ایــران به شــکلی نه چندان شــفاف اورده می شــود‪ .‬تــاش‬ ‫دولــت ترامــپ بر این اســت تــا بــا توســل بــه قطعنامــه ‪ ،۲۲۳۱‬کمیســیون‬ ‫مشــترک برجــام را دور بزنــد‪ .‬تمــام ایــن جــدال سیاســی‪-‬حقوقی بــر‬ ‫ســر یــک عبــارت خالصــه می شــود‪« :‬مشــارکت کننده در برجــام»‬ ‫(‪.)Participants in the JCPOA‬‬ ‫سودای ترامپ و پمپئو در پس قمار مکانیسم ماشه‬ ‫از ابتــدای کلیـد زدن ســناریوی تمدیــد تحریم هــای تســلیحاتی ایــران در‬ ‫دولــت امریــکا‪ ،‬تهییــج انتخاباتــی و بهره بــرداری از روند هــای سیاســت‬ ‫خارجــی بــرای تاثیرگــذاری در انتخابــات نوامبــر‪ ،‬از اهــداف اصلــی ترســیم‬ ‫چنیــن ســناریویی بــوده اســت‪ .‬گــروه فعلــی سیاســت خارجــی دولــت‬ ‫ترامــپ‪ ،‬اهــداف ضربه زننــده بــه برجــام را در دو بُعــد دنبــال می کننــد؛‬ ‫اهدافــی کــه مســتقیماً بــا انتخابــات امریــکا گــره می خورنــد‪ .‬هــدف اول‪،‬‬ ‫درصــورت مانــدن ترامــپ در کاخ ســفید‪ ،‬فشــار بیشــتر بــر ایــران بــرای‬ ‫تحقــق رویــای او بــرای گرفتــن عکــس یــادگاری بــا مقامــات ایــران و‬ ‫قو کرنا کــردن هنــر معامله گــری خــود اســت‪ .‬هــدف دوم ان هــا‬ ‫در بو ‬ ‫این اســت که چینــش رویداد هــای سیاســی روز هــای پایانــی دوره اول‬ ‫ریاســت جمهوری ترامــپ را به نحــوی ترتیــب دهنــد تــا درصــورت‬ ‫راه یابــی گــروه دموکرات هــا بــه کاخ ســفید‪ ،‬جــو بایــدن بــا تلــی از‬ ‫خاکســتر برجــام مواجهــه شــود‪ .‬ازمنظــر گــروه سیاســت خارجــی دونالــد‬ ‫ترامــپ؛ ســازمان ملــل و شــورای امنیــت تنهــا ابــزاری بــرای پیش بــرد‬ ‫دیپلماســی یک جانبه گرایــی‪ ،‬زورگویــی و قــدرت اســت‪ .‬امریــکا درحالــی‬ ‫اوایــل اوت پیش نویــس قطعنامــه تمدیــد تحریم هــای تســلیحاتی ایــران را‬ ‫بــه شــورای امنیــت بــرد کــه خبــری از حمایــت و همراهــی دیگــر اعضــای‬ ‫شــورای امنیــت نبــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬ترامــپ زمانی کــه در ‪ ۸‬مــی ‪۱۸( ۲۰۱۸‬‬ ‫اردیبهش ـت ماه ‪ )۹۷‬اجمــاع بین المللــی میــان متحــدان خــود و ایــران را‬ ‫به دالیــل واهــی زیــر پــا گذاشــت‪ ،‬انــزوای این روزهــای کشــورش را مقابــل‬ ‫دیــدگان دنیــا تضمیــن کــرد‪ .‬تنهــا رای موافــق جمهــوری دومینیــک بــه‬ ‫قطعنامــه ضدایرانــی واشــینگتن‪ ،‬مایه شرمســاری دولتمــردان امریــکا بود‪.‬‬ ‫یک جانبه گرایــی دولــت ترامــپ هیــچ خریــداری جــز یــک جمهــوری‬ ‫ناشــناخته نداشــت‪ .‬اوج ایــن تحقیــر بی ســابقه انجایــی بــود کــه اجمــاع‬ ‫بین المللــی در مقابــل اقــدام امریــکا به حــدی قاطــع بــود کــه روســیه‬ ‫و چیــن هیــچ لزومــی بــرای رو کــردن بــرگ حــق وتــوی خــود ندیدنــد‪.‬‬ ‫دولــت ترامــپ‪ ،‬بــا بی تدبیــری به جــای درس از ایــن اشــتباه دیپلماتیــک‪،‬‬ ‫اقدامــات قلدرمابانه تــری در پیــش گرفــت و بر این مدعــا پافشــاری کــرده‬ ‫کــه به هرقیمتــی بــا یــا بــدون اجمــاع بین المللــی تحریم هــای ســازمان‬ ‫ملــل علیــه ایــران را به جریــان می انــدازد‪ .‬انچــه ذیــل مفــاد برجــام قابــل‬ ‫اســتناد اســت اینکــه؛ درصــورت بــروز اختــاف‪ ،‬طــرف شــاکی می توانــد‬ ‫موضــوع خــود را بــه شــورای امنیــت ببــرد؛ امــا دولــت ترامــپ تعریــف‬ ‫خودســاخت ه و دلخواهانــه ای از ایــن بنــد دارد‪ .‬امریــکا درحالی کــه بــا‬ ‫صــدای بلنــد برجــام را زیــر پــا گذاشــته‪ ،‬اکنــون بر این انتظــار اســت کــه‬ ‫حــق ایــن کشــور بــرای توســل بــه ســازوکار ماشــه‪ ،‬قانونی شــناخته شــود‪.‬‬ ‫تحلیلگــر اندیشــکده «کوئینســی» بــا خطرناک خوانــدن اقدامــات امریــکا‬ ‫در توســل بــه چنیــن ســازوکاری‪ ،‬معتقــد اســت کــه یک جانبه گرایــی‬ ‫دولتمــردان امریــکا می توانــد ایــران را به ســوی خاتمـه دادن بــه تعهــدات‬ ‫برجامــی و خــروج کامــل از ایــن توافــق ســوق دهــد‪ .‬به گفتــه کاســتلو؛‬ ‫ایــن درواقــع‪ ،‬همــان اتفاقی ســت کــه اگرچــه ممکــن اســت درظاهــر‬ ‫تحقــق خواســته قلبــی امریــکا باشــد‪ ،‬بی شــک خدشــه بــه اعتبــار‬ ‫دیپلماتیــک ایــن کشــور و نیــز تضعیــف هم زمــان ســاختار شــورای‬ ‫امنیــت ســازمان ملــل را به بــار خواهــد اورد‪ .‬در پــس ایــن اتفــاق‪،‬‬ ‫به تیرگی گراییــدن روابــط میــان اعضــای شــورای امنیــت حتمــی بــوده‬ ‫و اعتبــار ایــن نهــاد بین المللــی به عنــوان ضامــن دیپلماســی چندجانبــه‬ ‫به شــدت زیرســوال مــی رود‪.‬‬ ‫ماجرای مکانیسم ماشه از کجا کلید خورد؟‬ ‫پرتــاب موفقیت امیــز ماهــواره «نــور» ازســوی ایــران در اوریــل ‪۲۰۲۰‬‬ ‫چنــدان به مــذاق امریکایی هــا خــوش نیامــد و ایــن‪ ،‬بهانــه ای به دســت‬ ‫دولتمــردان واشــینگتن کــه تــاب پیشــرفت ایــران؛ به ویــژه در بعــد‬ ‫نظامــی را ندارنــد‪ ،‬داد تــا ایــران را بــه نقــض قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬متهــم‬ ‫کننــد‪ .‬واشــینگتن تــاش کــرد بــا ایــن دســتاویز‪ ،‬مانــع لغــو تحریم هــای‬ ‫تســلیحاتی ایــران شــود‪ .‬بالفاصلــه وزیــر خارجــه امریــکا طــی بیانیـه ای از‬ ‫اعضــای شــورای امنیــت خواســت تــا ایــن کشــور را بــرای تمدیــد ایــن‬ ‫تحریم هــا همراهــی کننــد‪ .‬اندکی بعــد‪ ،‬مایــک پمپئــو در ‪ ۹‬مــی ‪۲۰۲۰‬‬ ‫در دومیــن ســالگرد خــروج امریــکا از برجــام‪ ،‬مدعــی شــد کــه دولــت‬ ‫ترامــپ تمــام گزینه هــای دیپلماتیــک را بـه کار خواهــد بســت تــا جلــوی‬ ‫لغــو تحریم هــای تســلیحاتی ایــران را بگیــرد‪ .‬امــا چــرا ایــاالت متحــده‬ ‫بــرای تمدیــد تحریم هــای تســلیحاتی ایــران اعتبــار خــود را نشــانه رفتــه؟‬ ‫زمامــدار فعلــی کاخ ســفید بــرای خوش خدمتــی به دوســتان صهیونیســت‬ ‫چرخشــی شــورای امنیــت را بــرای تحقــق خواســته اش بــا خــود همــراه‬ ‫کنــد‪ .‬اندونــزی در مــاه اوت رئیــس دوره ای شــورای امنیــت بــود و در مــاه‬ ‫اکتبــر‪ ،‬روســیه عهــده دار ایــن مســئولیت خواهــد بــود‪ .‬بدیهی ســت کــه‬ ‫امریــکا بــرای اقنــاع ایــن دو کشــور؛ به ویــژه روســیه مســیر ناممکنــی‬ ‫در پیــش دارد‪ .‬تحلیلگــر امریکایــی معتقــد اســت کــه باتوجه بــه ریاســت‬ ‫دوره ای نیجریــه بــر شــورای امنیــت در ســپتامبر و پتانســیل بیشــتر‬ ‫ایــن کشــور بــرای اعمــال فشــار‪ ،‬برنامه ریــزی امریــکا بــرای اجــرای‬ ‫یک جانبه گرایــی خــود در این مــاه متمرکــز شــده اســت‪ .‬ازســویی‪،‬‬ ‫موسســه بین المللــی مطالعــات اســتراتژیک بااســتنادبه ارزیابی هــای‬ ‫خــود پیش بینــی کــرده لغــو تحریم هــای تســلیحاتی در راهبــرد نظامــی‬ ‫ایــران‪ ،‬تغییــر زیــادی ایجــاد نخواهــد؛ تاحدی کــه دولــت امریــکا این گونــه‬ ‫تو پا بیفتــد‪ .‬فیتزپاتریــک بااســتنادبه‬ ‫بــرای جلوگیــری از ان به دســ ‬ ‫اســتدالل های فوق الذکــر؛ هــدف اصلــی راهبــرد تمدیــد تحریم هــای‬ ‫تســلیحاتی را چیــزی جــز نابــودی برجــام تــا پیــش از انتخابــات امریــکا‬ ‫نمی دانــد‪ .‬به واقــع امریکایی هــا می خواهــد بــا بلندتر کــردن دیــوار‬ ‫تحریم هــا‪ ،‬احتمــال انعقــاد توافقــی دیپلماتیــک بــا تهــران را در دوران‬ ‫پســا ترامپ غیرممکــن ســازند‪.‬‬ ‫نظر مخالفان مکانیسم ماشه‬ ‫کارشناســان حقــوق بین المللــی‪ ،‬ناظــران و مقامــات سیاســی؛ همگــی‬ ‫در یــک موضــوع اجمــاع نظــر دارنــد‪ :‬قرائــت دولــت ترامــپ از قطعنامــه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬شــورای امنیــت‪ ،‬فاقــد اعتبــار و چالش برانگیــز اســت‪ .‬امریــکا در‬ ‫‪ ۸‬مــی ســال ‪ ۲۰۱۸‬بــه وضــع خــود در توافــق هســته ای ایــران به عنــوان‬ ‫«مشــارکت کننده برجــام» رســماً پایــان داد‪ .‬ســاده اینکــه؛ امریــکا عضــو‬ ‫برجــام نیســت و پرونــده ان‪ ،‬مختومــه اســت‪ .‬ایــن‪ ،‬همــان حقیقــت‬ ‫تلخی ســت کــه به تائیــد متحــدان دیرینــه امریــکا و نیــز روســیه و چیــن‬ ‫رســیده‪ .‬همگــی یک چیــز را تکــرار می کننــد‪« :‬امریــکا حقــی بــرای‬ ‫شــورای امنیــت اکنــون در بزنگاهــی تاریخــی قــرار دارد و بــرای اثبــات‬ ‫شایســتگی خــود به عنــوان نماینــده جامعــه جهانــی‪ ،‬چــاره ای جــز ایســتادن‬ ‫در مقابــل یک جانبه گرایــی دولــت ترامــپ نــدارد‪ .‬عیــان اســت کــه امریــکا‬ ‫بــا خوانــش نادرســت خــود از برجــام‪ ،‬تحقــق هدفــی بزرگ تــر را در ســر‬ ‫می پرورانــد‪ .‬وزیــر خارجــه امریــکا تــاش دارد تــا بهان ـه ای قانونــی دس ـت وپا‬ ‫کــرده تــا بااتکابــه ان‪ ،‬واشــینگتن را طــرف برجــام جــا زنــد تــا بــا ذی نفع شــدن‬ ‫از ان‪ ،‬خواســت نامشــروع خــود را عملــی کنــد‬ ‫خــود و البتــه جلب نظــر البــی قدرتمنــد ان هــا در امریــکا بــرای روز هــای‬ ‫سرنوشت ســاز انتخاباتــی ازیک ســو و خوش امــد شیخ نشــین های‬ ‫حاشــیه خلیــج فــارس ازســویی‪ ،‬دســت بــه قمــار خطرناکــی زده؛ قمــاری‬ ‫کــه باخــت در ان می توانــد به راحتــی او را بــا ســرافکندگی از گردونــه‬ ‫سیاســی امریــکا خــارج می کنــد؛ امــا ترامــپ می خواهــد بــه متحــدان‬ ‫عــرب و صهیونیســت امریــکا اثبــات کنــد کــه بیــش از همــه ســلف های‬ ‫خــود در ضدیــت بــا ایــران جدی ســت تــا از ایــن روزن‪ ،‬اعتمــاد ان هــا‬ ‫را بــرای روز هــای ســخت انتخاباتــی جلــب کنــد‪ .‬دونالــد ترامــپ بــا‬ ‫این اقدامــات بــا یــک تیــر‪ ،‬دو نشــان را هــدف می گیــرد‪ :‬اول‪ ،‬جلــب‬ ‫حمایت هــای سیاســی و بعض ـاً اقتصــادی متحــدان عــرب و صهیونیســت‬ ‫در روز هــای مانــده بــه ســوم نوامبــر اســت؛ امــا هــدف دو ِم نهــان در پــس‬ ‫خودزنی هــای دولــت ترامــپ‪ ،‬احیــای جنــگ روانــی علیــه ایــران اســت‪.‬‬ ‫فرافکنــی دربــاره نقــض برجــام و خــروج از ایــن توافــق بین المللــی‪ ،‬تــاش‬ ‫بــرای تمدیــد تحریم هــای تســلیحاتی ایــران و پــس ازان روی اوردن‬ ‫بــه مکانیســم ماشــه؛ همگــی به رغــم اگاهــی اشــکار امریکایی هــا بــه‬ ‫«در نطفه ناکام مانــدن»‪ ،‬در ســایه نیــل بــه زنده نگه داشــتن جنــگ‬ ‫روانــی علیــه ایــران دنبــال می شــود تــا از این رهگــذر انــرژی تهــران را‬ ‫صــرف درگیری هــای سیاســی بــا خــود کــرده و به خیال خــود ان هــا را‬ ‫بــا پــای خــود‪ ،‬بــرای انعقــاد توافقــی دیگــر‪ ،‬بــه پــای میــز مذاکره بکشــاند‪.‬‬ ‫مــارک فیتزپاتریــک؛ تحلیلگــر ارشــد «موسســه بین المللــی مطالعــات‬ ‫اســتراتژیک» معتقــد اســت کــه هــدف کلــی امریــکا از در پیش گرفتــن‬ ‫چنیــن رویکــردی‪ ،‬نابــودی برجــام تــا پیــش از ســوم نوامبــر اســت تــا‬ ‫درصــورت شکســت ترامــپ‪ ،‬راه دموکرات هــا بــرای احیــای برجام دشــوارتر‬ ‫از قبــل شــود‪ .‬فیتزپاتریــک در نوشــتاری یــاداور شــد؛ وزیــر خارجــه‬ ‫امریــکا بــرای نیــل به این هــدف در اواخــر مــاه اوریــل‪ ،‬اســتراتژی را در‬ ‫دو بخــش تدویــن کــرد؛ اول‪ ،‬همــان ارائــه پیش نویــس قطعنامــه تمدیــد‬ ‫تحریم هــای تســلیحاتی و دوم‪ ،‬توســل بــه مکانیســم ماشــه درصــورت‬ ‫جواب نــدادن راهــکار اول بــود‪ .‬بخــش اول اســتراتژی پمپئــو همان گونــه‬ ‫کــه پیش بینــی می شــد‪ ،‬در نطفــه خامــوش شــد‪ .‬بخــش دوم ســناریوی‬ ‫وزیــر خارجــه امریــکا؛ یعنــی مکانیســم ماشــه هنــوز در راه اســت و حتــی‬ ‫اگــر موفقیــت ان به صــورت ســطحی محقــق شــود‪ ،‬اســتدالل امریــکا‬ ‫درخصــوص قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬از بُعــد سیاســی ناشایســت و ریاکارانــه‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬هرچنــد در قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬بــه اعضــای اصلــی‬ ‫برجــام حــق توســل بــه مکانیســم ماشــه اعطــا شــده؛ امــا اجرایی کــردن‬ ‫ایــن ســازوکار‪ ،‬مســیر ناهمــواری را پیـش روی پمپئــو و هم پیاله هایــش در‬ ‫دولــت ترامــپ قــرار داده اســت؛ زیــرا در اولیـن گام واشــینگتن بایــد رئیس‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ســلمان محنت فــر دارای شماره شناســنامه ‪ 315‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪423/99‬‬ ‫از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان‬ ‫محســن محنت فــر بشناســنامه ‪ 3320108115‬در تاریــخ ‪ 1392/6/3‬اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬ســلمان محمنت فــر‬ ‫ش ش ‪ 315‬کــد ملــی ‪ 3329489219‬متولــد ‪ 1338/7/6‬گیــان غــرب پــدر متوفــی ‪ -2‬زینــب‬ ‫فرخی پــور ش ش ‪ 146‬کــد ملــی ‪ 3329242108‬متولــد ‪ 1348/6/7‬گیــان غــرب مــادر متوفــی‬ ‫و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از‬ ‫متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه داگاه تقدیــم‬ ‫واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای کرم رضــا عیسـی پور زنگنــه بــا ارائــه یــک بــرگ استشــهادیه مصــدق شــده مدعــی اســت‬ ‫کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی بمســاحت ‪ 157/91‬مترمربــع پــاک‬ ‫‪ 57‬اصلــی ناحیــه ‪ 11‬گیالنغــرب بخــش شــش کرمانشــاه بــه شــماره ســریال ‪189249‬ب‪94/‬‬ ‫ذیــل ثبــت ‪ 4769‬صفحــه ‪ 197‬دفتــر امــاک جلــد ‪ 24‬برابــر ســند انتقــال قطعــی ‪15184‬‬ ‫اقــدام علیــه ایــران بااســتنادبه مفــاد برجــام نــدارد»‪ .‬به طورخــاص در مــاده‬ ‫‪ ۱۰‬و مــواد پـس ازان در قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬شــورای امنیــت عنــوان می شــود‬ ‫کــه ســازوکار حــل اختــاف درخصــوص تعهــدات برجامــی تنهــا بــرای‬ ‫کشــور های ایــران‪ ،‬چیــن‪ ،‬روســیه‪ ،‬فرانســه‪ ،‬المــان‪ ،‬انگلیــس و امریــکا کــه‬ ‫صراحتـاً طرفیــن برجــام خوانــده می شــوند‪ ،‬موضوعیــت حقوقــی می یابــد؛‬ ‫امــا کشــوری کــه از برجــام خــارج شــده اســت‪ ،‬دیگــر طــرف ایــن توافــق‬ ‫شــناخته نمی شــود و نمی توانــد خــود را مشــمول مــاده ‪ ۱۰‬و ســازوکار‬ ‫حــل اختــاف بدانــد‪ .‬به زبــان ســاده تر؛ امریــکا نمی توانــد در توافقــی‬ ‫کــه خــود زیــر پــا گذاشــته‪ ،‬ادعــای اجــرای ســازوکاری را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫برخــی از تحلیلگــران سیاســی باتاکیدبراینکــه برجــام و قطعنامــه ‪۲۲۳۱‬؛‬ ‫دو ســند مکمــل هســتند‪ ،‬می گوینــد کــه امریــکا نمی توانــد بــا خــروج‬ ‫از یکــی‪ ،‬بــه دیگــری متوســل شــود‪ .‬حتــی مشــاور اخراجــی جنگ طلــب‬ ‫ترامــپ هم خوانــش حقوقــی پمپئــو را درزمینــه مکانیســم ماشــه قبــول‬ ‫نــدارد‪ .‬جــان بولتــون کــه از مشــوقان اصلــی رئیس جمهــوری امریــکا‬ ‫بــرای خــروج از برجــام بــود‪ ،‬اســتدالل دولــت ترامــپ بــرای توســل بــه‬ ‫ســازوکار بازگشــت خــودکار تحریم هــا را فاقــد مبنــای حقوقــی می دانــد؛‬ ‫اســتداللی کــه تنهــا زیان هــای درازمــدت بــه حــق وتــوی امریــکا وارد‬ ‫می کنــد‪ .‬جــرت بالنــک؛ هماهنگ کننــده ســابق وزارت خارجــه امریــکا‬ ‫نیــز دربــاره پیامد هــای ناگــوار تمدیــد تحریم هــای تســلیحاتی ایــران و‬ ‫راهبــرد دولــت ترامــپ هشــدار می دهــد‪ :‬اســتراتژی ترامــپ بــرای توســل‬ ‫بــه مکانیســم ماشــه‪ ،‬دارای پیامد هــای قابل توجهی ســت‪ .‬هزینــه ایــن‬ ‫تصمیــم امریــکا‪ ،‬ازدســت رفتن اقتــدار شــورای امنیــت ســازمان ملــل‬ ‫اســت کــه می توانــد منجــر بــه ضربــه بــه جایــگاه امریــکا در جهــان شــود‪.‬‬ ‫ایجــاد بحــران شــکاف و اختــاف بیــن ایــاالت متحــده امریــکا با ســازمان‬ ‫ملــل‪ ،‬غیرمشروع ســازی تحریم هــای امریــکا‪ ،‬تضعیــف تحریــم به عنــوان‬ ‫ابــزار سیاســت خارجــی در جا هــای دیگــر و همچنیــن تســریع فــروش‬ ‫تســلیحات بیشــتر؛ تنهــا مــواردی از پیامد هــای ناگــوار این اقــدام ترامــپ‬ ‫اســت‪ .‬ناظــر برجــام در دولــت بــاراک اوبامــا تاکیــد دارد دولــت ترامــپ‬ ‫هیــچ نگرانــی بابــت اســیب های وارده بــه امریــکا در پــی ایــن تصمیــم‬ ‫نــدارد و فقــط به دنبــال اهــداف خــود اســت‪ .‬بالنــک تــاش دولــت ترامــپ‬ ‫بــرای توســل بــه مکانیســم ماشــه را بــازی قــدرت در شــورای امنیــت‬ ‫تفســیر می کنــد‪ .‬اســتناد برخــی تحلیلگــران حقــوق بین الملــل بــرای‬ ‫رد اســتدالل حقوقــی امریــکا درخصــوص مکانیســم ماشــه بــه مــاده ‪۲۷‬‬ ‫منشــور ســازمان ملــل اســت‪ .‬به گفتــه ایــن تحلیلگــران؛ حتــی درصــورت‬ ‫پذیــرش شــکایت امریــکا در شــورای امنیــت‪ ،‬ایــن کشــور امــکان حضــور‬ ‫در رای گیــری ایــن قطعنامــه را نــدارد؛ زیــرا براســاس مــاده ‪ ۲۷‬منشــور‬ ‫مــورخ ‪ 1395/3/10‬تنظیمــی دفتــر ‪ 77‬گیالنغــرب بنــام نامبــرده ثبــت و صــادر گردیــده‪ ،‬بعلــت‬ ‫نقــل مــکان مفقــود گردیــده اســت‪ .‬لــذا مراتــب طبــق تبصــره یــک مــاده ‪ 120‬ایین نامــه‬ ‫قانــون ثبــت اگهــی می شــود تــا چنانچــه شــخصی مدعــی انجــام معاملــه و یــا ســند نــزد‬ ‫خــود باشــد مراتــب را ظــرف مــدت ‪ 10‬روز پــس از انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره اعــام و ارســال‬ ‫نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر نســبت بصــدور ســند مالکیــت المثنــی اقــدام‬ ‫خواهــد و ســند مالکیــت اولیــه باطــل و از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نقدی‪ ،‬رئیس دفتر اسناد و امالک شهرستان گیالنغرب‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫اقــای محمــد فتاحــی دارای شناســنامه ‪ 5959539683‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫بایگانــی ‪ 9900410‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان امیــن فتاحــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959534754‬در تاریــخ ‪1396/3/2‬‬ ‫در اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬محمــد فتاحــی‬ ‫فرزنــد امیــن بــا کــد ملــی ‪ 5959539683‬متولــد ‪ 1358/7/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬زینــب‬ ‫فتاحــی فرزنــد امیــن بــا کــد ملــی ‪ 5959536234‬متولــد ‪ 1343/7/5‬فرزنــد متوفــی ‪-3‬‬ ‫شــوکت فتاحــی فرزنــد امیــن بــا کــد ملــی ‪ 5959537532‬متولــد ‪ 1348/6/1‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬نصــرت فتاحــی فرزنــد امیــن بــا کــد ملــی ‪ 5959538695‬متولــد ‪ 1347/9/8‬فرزنــد‬ ‫متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫ســازمان ملــل؛ دولــت طــرف اختــاف بایــد از رای دادن جلوگیــری کنــد‪.‬‬ ‫ازســوی دیگر‪ ،‬یــک پیچیدگــی حقوقــی قابل تامــل در اینجــا مطــرح‬ ‫اســت‪ :‬اینکــه امریــکا پیــش از طــرح قطعنامــه بازگشــت تحریم هــا در‬ ‫شــورای امنیــت‪ ،‬ســناریوی تحریمــی خــود علیــه ایــران را اجرایــی کــرده‬ ‫کــه این اقــدام‪ ،‬مصــداق نقــض اشــکار قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬ازســوی یکــی از‬ ‫اعضــای دائــم شــورای امنیــت اســت‪ .‬امریــکا بــا تحریــم ایــران‪ ،‬قاعــده‬ ‫«دســتان پــاک» را زیرســوال بــرده اســت و بــا نقــض قطعنامــه شــورای‬ ‫امنیــت‪ ،‬دســتان پاکــی بــرای طــرح شــکایت علیــه ایــران را نــدارد‪.‬‬ ‫استدالل موافقان مکانیسم ماشه‬ ‫امریــکا کــه بار هــا درطــول ســال ها دیپلماســی خــود بــا کشــور های‬ ‫مختلــف ایــن واقعیــت را عین ـاً اثبــات کــرده کــه توافــق بــا ایــن کشــور‬ ‫بــر روی زمیــن ســخت نیــز قابل اتــکا نیســت‪ ،‬به رغــم خــروج پرهیاهــوی‬ ‫خــود از برجــام‪ ،‬در تفســیر حقوقــی خودســاخته از «طــرح جامــع اقــدام‬ ‫مشــترک» و قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬شــورای امنیــت‪ ،‬کمــاکان خــود را طــرف‬ ‫برجــام می دانــد‪ .‬تکیــه کارشناســان و مقامــات وزارت خارجــه امریــکا بــر‬ ‫ایــن اســتدالل اســت کــه در قطعنامه ‪ ،۲۲۳۱‬فعال ســازی مکانیســم ماشــه‬ ‫مشــروط بــه وضعیــت کشــور ها در برجــام نیســت و قطعنامــه مذکــور را‬ ‫منفــک از توافــق هســته ای ایــران می داننــد‪ .‬بــا چنیــن اســتدالل هایی‪،‬‬ ‫امریــکا بــا ارجــاع بــه پاراگراف هــای ‪ ۱۰.۱۱.۱۲‬قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬شــورای‬ ‫امنیــت‪ ،‬خــود را محــق در بازگردانــدن تحریم هــای ایــران می دانــد‪.‬‬ ‫چندی پیــش برایــان هــوک؛ نماینــده اخراجــی وزارت خارجــه امریــکا در‬ ‫امــور ایــران کــه قربانــی کارزار فشــار حداکثــری ترامــپ اســت‪ ،‬مدعی شــد‬ ‫برجــام یــک توافــق سیاسی ســت و بنابرایــن‪ ،‬به لحــاظ حقوقــی الــزام اور‬ ‫نیســت‪ .‬ریچــارد گلدبــرگ؛ کارشــناس ارشــد «بنیاد دفــاع از دموکراســی»‬ ‫نیــز اســتدالل مشــابهی دارد‪ .‬او می گویــد در قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬امریــکا‬ ‫به عنــوان دولــت مشــارکت کننده در برجــام تعریــف شــده و در ایــن‬ ‫قطعنامــه مــاده و بنــدی درجهــت مشــروط کردن نحــوه و چگونگــی‬ ‫تغییــر ایــن تعریــف ارائــه نشــده‪ .‬بنــا به ادعــای ایــن کارشــناس امریکایــی؛‬ ‫مشــارکت اولیــه واشــینگتن در توافــق هســته ای ایــران‪ ،‬صرف نظــر از‬ ‫اقدامــات بعــدی ایــن کشــور‪ ،‬حــق توســل بــه مکانیســم ماشــه را بــرای‬ ‫ان قائــل می شــود‪ .‬به ادعــای گلدبــرگ؛ شــاید امریــکا مشــارکت خــود‬ ‫در برجــام را به عنــوان یــک توافــق سیاســی پایــان داده باشــد؛ امــا حتــی‬ ‫پــس از خــروج از برجــام‪ ،‬در حمایــت از اجــرای کامــل قطعنامــه مذکــور‬ ‫تردیــدی نداشــته اســت‪.‬‬ ‫قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬چه می گوید؟‬ ‫گــروه مذاکره کننــده ایــران در ‪ ۲۳‬تیرمــاه ‪ ۱۳۹۴‬پــس از ‪ ۱۲‬ســال‬ ‫گفت وگــو بــا اعضــای گــروه ‪« ۵+۱‬طــرح جامــع اقــدام مشــترک» را‬ ‫منعقــد کردنــد‪ .‬ایــن توافــق پنج روز بعــد در شــورای امنیــت بــه رای‬ ‫گذاشــته شــد و پــس از تصویــب‪ ،‬تبدیــل بــه قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬شــد‪.‬‬ ‫تصویــب ایــن قطعنامــه بــا لغــو شــش قطعنامــه قبلــی مربــوط بــه برنامــه‬ ‫هســته ای ایــران همــراه شــد‪ .‬طبــق بنــد پنجــم از پیوســت ب قطعنامــه‬ ‫‪ ،۲۲۳۱‬پنج ســال پــس از روز قبــول توافــق (‪ )Adoption Day‬یــا تاریخــی‬ ‫کــه اژانــس گــزارش تائیــد از برنامــه هســته ای ایــران را ارائــه می کنــد‪،‬‬ ‫تحریم هــا علیــه عرضــه‪ ،‬فــروش و نگهــداری تســلیحات نظامــی رفــع‬ ‫می شــود و نگهــداری‪ ،‬فــروش و انتقــال تســلیحات مشــروح در ایــن‬ ‫بنــد ازســوی ایــران بالمانــع خواهــد بــود‪ .‬تعریــف «روز قبــول توافــق»‬ ‫در مــاده ‪ ۶‬پیوســت پنــج برجــام‪ ۹۰ ،‬روز پــس از تائیــد برجــام ازســوی‬ ‫شــورای امنیــت ســازمان ملــل توســط قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬بیــان می شــود‪.‬‬ ‫بااین حســاب؛ اخرین مهلــت اجــرای تحریم هــای تســلیحاتی علیــه‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران طبــق قطعنامــه ‪۲۲۳۱‬؛ ‪ ۲۷‬مهرمــاه ‪۱۸( ۱۳۹۹‬‬ ‫اکتبــر ‪ )۲۰۲۰‬خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اسنپ بک؛ سازوکاری برای از سرگیری تحریم ها‬ ‫ســازوکار «مکانیســم ماشــه» در چهارچــوب فراینــد حــل اختــاف برجــام‬ ‫قابل تعریــف اســت‪ .‬مکانیســم ماشــه بــه مکانیســم بند هــای ‪ ۳۶‬و ‪۳۷‬‬ ‫برجــام اطــاق می شــود کــه درنهایــت می توانــد بــه ابطــال قطعنامــه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬و بازگشــت قطعنامه هــای ضدایرانــی پیشــین ســازمان ملــل‬ ‫علیــه ایــران منجــر شــود‪ .‬مهم تریــن قطعنامه هــای مزبــور‪ ،‬قطعنامــه‬ ‫‪ ۱۹۲۹‬شــورای امنیــت اســت‪ .‬کافی ســت یکــی از ســه کشــور امریــکا‪،‬‬ ‫فرانســه یــا انگلیــس ایــن قطعنامــه را وتــو کننــد و قطعنامــه طــی ‪ ۳۰‬روز‬ ‫به تصویــب نرســد؛ انــگاه به شــکل خــودکار‪ ،‬تمــام تحریم هــا علیــه‬ ‫ایــران بــه کار می افتــد‪ .‬این رونــد ذیــل بنــد ‪ ۳۶‬و ‪ ۳۷‬برجــام این گونــه‬ ‫تعریف شــده‪ :‬هر یــک از طرفیــن برجــام می تواننــد درصورتی کــه‬ ‫طــرف مقابــل بــه تعهــدات خــود عمــل نکــرد‪ ،‬موضــوع را در کمیتــه‬ ‫حــل اختــاف مطــرح کننــد‪ .‬ایــن کمیتــه ‪ ۱۵‬روز فرصــت حــل اختــاف‬ ‫را دارد و اگــر بــه نتیجــه نرســد‪ ،‬بــا ورود وزیــران امــور خارجــه ‪ ۱۵‬روز‬ ‫دیگــر زمــان وجــود خواهــد داشــت‪ .‬البتــه در اینجــا امــکان افزایــش زمــان‬ ‫رســیدگی نیــز لحــاظ شــده‪ .‬هم زمــان امــکان طــرح شــکایت در شــورای‬ ‫مشــاوران وجــود دارد و ان هــا بایــد تــا ‪ ۱۵‬روز بعــد نظــر غیر الــزام اور خــود‬ ‫را ارائــه کننــد‪ .‬چنانچــه اختالفــات در ‪ ۳۰‬روز حــل نشــود؛ گام ســوم‪،‬‬ ‫فرصــت پن ـج روزه بــرای کمیتــه مشــترک اســت کــه بــا کمــک شــورای‬ ‫مشــاوران راه حلــی بیابــد‪ .‬اگــر همچنــان اختالفــات پابرجــا باشــد‪ ،‬طرفیــن‬ ‫می تواننــد تعهــدات خــود را کامـ ً‬ ‫ا یــا گام بـه گام متوقــف کننــد و موضــوع‬ ‫را بــا ‪ ۱۵‬عضــو شــورای امنیــت در میــان بگذارنــد‪ .‬پــس از ایــن مراحــل‪،‬‬ ‫اگــر شــورای امنیــت در یک مــاه قطعنامــه ای صــادر نکنــد‪ ،‬مکانیســم‬ ‫ماشــه بــه کار می افتــد و تحریم هــا به طــور خــودکار بازمی گردنــد‪ .‬رد‬ ‫پیش نویــس قطعنامــه تمدیــد تحریم هــای تســلیحاتی ایــران در شــورای‬ ‫امنیــت به گــواه رســانه ها و مقامــات غربــی؛ تعبیــری جــز انــزوای بــارز‬ ‫دولــت ترامــپ در عرصــه جهانــی نــدارد‪ .‬اروپایی هــا اگرچــه نگرانی هــای‬ ‫خــود از لغــو تحریم هــای تســلیحاتی ایــران را بار هــا به زبــان اورده انــد؛‬ ‫امــا باتوجه بــه مخالفــت از قبل پیش بینــی شــده روســیه و چیــن بــا ایــن‬ ‫قطعنامــه ترجیــح دادنــد تعهــد خــود بــرای حفــظ برجــام و جلوگیــری از‬ ‫دســتیابی ایــران بــه ســاح هســته ای را مطــرح و از همراهــی بــا متحدان‬ ‫امریکایــی خــود خــودداری کننــد‪ .‬معــادل دیپلماتیــک «رای ممتنــع»‬ ‫این اســت که مــا مخالــف هســتیم؛ امــا طالــب کشــمکش نیســتیم‪.‬‬ ‫اروپایی هــا در نامــه ای بــه رئیــس شــورای امنیــت ســازمان ملــل‬ ‫به صراحــت اعــام کردنــد هــر تصمیمــی تحــت فعال ســازی مکانیســم‬ ‫ماشــه فاقــد وجــه قانونی ســت‪ .‬رد صریــح ابتکارعمــل ایــاالت متحــده‬ ‫ازســوی متحــدان سرســخت غربــی ان‪ ،‬بســیار شــوکه اور بــود و اروپــا‬ ‫را بــه همســویی نزدیک تــر بــا روســیه و چیــن ســوق داد‪ .‬امریــکا امــا‬ ‫کمــاکان از ایــن روزن تــاش می کنــد تــا اخریــن امید هــا بــرای حفــظ‬ ‫برجــام را بــه ســراب تبدیــل کنــد‪ .‬مکانیســم ماشــه امریــکا درحال حاضــر‬ ‫بــه در بســته مخالفــت حداکثــری اعضــا شــورای امنیــت خــورده‪ .‬ازســویی‪،‬‬ ‫شــورای امنیــت اکنــون در بزنگاهــی تاریخــی قــرار دارد و بــرای اثبــات‬ ‫شایســتگی خــود به عنــوان نماینــده جامعــه جهانــی‪ ،‬چــاره ای جــز‬ ‫ایســتادن در مقابــل یک جانبه گرایــی دولــت ترامــپ نــدارد‪ .‬عیــان اســت‬ ‫کــه امریــکا بــا خوانــش نادرســت خــود از برجــام‪ ،‬تحقــق هدفــی بزرگ تــر‬ ‫را در ســر می پرورانــد‪ .‬وزیــر خارجــه امریــکا تــاش دارد تــا عــذر و بهانـه ای‬ ‫قانونــی دس ـت وپا کــرده تــا بااتکابــه ان‪ ،‬واشــینگتن را طــرف برجــام جــا‬ ‫زنــد تــا بــا ذی نفع شــدن از ان‪ ،‬خواســت نامشــروع خــود را عملــی کنــد‪ .‬در‬ ‫اســتدالل حقوقــی دولتمــردان امریــکا‪ ،‬به جــای عضویــت از واژه مشــارکت‬ ‫(‪ )Participation‬اســتفاده می شــود تــا پشــت پا زدن رئیس جمهــوری‬ ‫دالل مســلک خویــش بــه برجــام توجیــه شــود‪ .‬دولت امریــکا از همــان ابتدا‬ ‫بــا اشــراف بــه این مســئله کــه درخواســت تمدیــد تحریم هــای تســلیحاتی‬ ‫بــا مخالفــت روســیه و چیــن همــراه می شــود‪ ،‬دسیســه دیگــری نیــز در‬ ‫ســر داشــت؛ دسیســه ای کــه به اعتقــاد دیپلمات هــای غربــی؛ راهبــرد‬ ‫جدیــد پمپئــو و ترامــپ بــرای بازگشــت گزینشــی بــه برجــام اســت تــا‬ ‫خواســته های خــود را پیــش ببرنــد‪ .‬به رغــم شکســت ســنگین در شــورای‬ ‫امنیــت‪ ،‬دولــت ترامــپ امــا بــا اقدامــات پر ســروصدا و به راه انداختــن‬ ‫هیاهــوی سیاســی در روز هــای مانــده بــه انتخابــات‪ ،‬تــاش می کنــد تــا‬ ‫قوانیــن ایــن بــازی سیاســی را به هرقیمتــی به نفــع خــود تغییــر دهــد‪.‬‬ ‫تمدیــد تحریم هــای تســلیحاتی ایــران به واقــع اخریــن ســتون باقی مانــده‬ ‫از برجــام را نیــز از هــم می پاشــد؛ شــاید ازاین روســت کــه متحــدان‬ ‫اروپایــی واشــینگتن کــه در حــد حــرف بار هــا نشــان داده کــه حاضــر‬ ‫بــه نابــودی برجــام نیســتند‪ ،‬تمایلــی بــه همراهــی امریــکا در ایــن قمــار‬ ‫سیاســی ندارنــد‪.‬‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه اول شورا حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو وانــت نیســان بــه رنــگ ابــی مــدل ‪ 1389‬بــا شــماره پــاک ‪989 -29‬ب‪52‬‬ ‫و شــماره شاســی ‪ NAZPL140TBN265642‬و شــماره موتــور ‪ 559540‬بــه نــام ســلطنت‬ ‫وطن دوســت مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011006514‬‬ ‫‪ 1399/05/27‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫حمیــد یگانی بهمبــری فرزنــد کاس از پــاک ‪ 26‬از ‪ 23‬اصلــی واقــع در قریــه مازنــدران‬ ‫بخــش ‪ 25‬گیــان از نســق کوچــک دهبــان بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر‬ ‫ســاختمان احداثــی بمســاحت ‪ 370/00‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و‬ ‫یادداشت‬ ‫تغییر ذائقه اختالس گران با دست کاری در مغز!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫شــنیده اید کــه می گوینــد؛ «گلیــم بخــت کســی را کــه بافتنــد ســیاه‪ /‬بــه پــودر چهــار انزیــم‬ ‫هــم نتــوان کــرد ســفید!» ایــن حکایــت برخــی از هم وطنــان ماســت کــه همــواره دنبــال‬ ‫ســیاه نمایی هســتند و دائــم بــه نیمــه خالــی افتابــه نــگاه می کننــد! االن هــم گیــر داده انــد‬ ‫مبــارزه بــا فســاد امــکان نــدارد و دانه درشـت ها در امــان هســتند‪ .‬انــگار فریــدون بــرادر مــن‬ ‫در شــاهنامه اســت کــه فردوســی هــم گفــت «فریــدون ز بــاال فــرود اوریــد» و االن ایــن بابــا‬ ‫را زندانــی کرده انــد! بااین حــال مــا بــه نظــر همــه احتــرام می گذاریــم و ســعی می کنیــم بــا‬ ‫ارائــه پیشــنهاد های سوفســطایی و فلک فرســا نظــر طرفــداران رنگ بنــدی به ویــژه رنــگ‬ ‫ســیاه را هــم جلــب کنیــم‪ .‬حقیقــت امــر چندروزقبــل خبــری در یکــی از نشــریات توجــه مــا‬ ‫را به خــود جلــب کــرد کــه می توانــد منشــا خیــرات و مبــرات فراوانــی باشــد؛ امــا اصــل خبــر؛‬ ‫«محققــان دانشــگاه «ســاوت وســترن تگــزاس» خاطراتــی را در مغــز فنچ هــای گورخــری‬ ‫ایمپلنــت کرده انــد و بــه ان هــا یــاد دادنــد اوازی را بخواننــد کــه هرگــز نشــنیده اند‪ .‬فنچ هــای‬ ‫نــر بــرای جوجه هــای خــود اواز می خواننــد و ان هــا به تدریــج از پــدر خــود تقلیــد می کننــد‪.‬‬ ‫بــا گــذر زمــان فنچ هــا در اواز خوانــدن اســتاد می شــوند و ایــن ویژگــی را بــه فرزنــدان خــود‬ ‫منتقــل می کننــد‪ .‬در تحقیــق جدیــد پژوهشــگران به طــور مســتقیم ایــن فراینــد را در مغــز‬ ‫فنچ هــای کوچــک دس ـت کاری کردنــد تــا بخش هایــی از اواز را بــدون هیچ گونــه اموزشــی‬ ‫از والدیــن بــه ان هــا بیاموزنــد‪ .‬محققــان از یــک شــیوه خــاص کــد مــورس اســتفاده کردنــد‬ ‫تــا بــه فنچ هــا بیاموزنــد هــر ســیالب اواز چقــدر طــول می کشــد‪ .‬پرنــدگان به تدریــج بــدون‬ ‫نیــاز بــه پــدر خــود اموختنــد اواز مذکــور را بخواننــد‪ .‬البتــه ایــن اواز از انچــه پرنــده از والدین‬ ‫خــود می امــوزد ســاده تر اســت»‪.‬‬ ‫مالحظــه فرمودیــد ‪ ...‬یعنــی اگــر چندرو ِز دیگــر یــک گنجشــک از روی ســرتان رد شــد و‬ ‫قار قــار کــرد یــا گربــه خانگی تــان را درحــال ســوت بلبلــی زدن دیدیــد تعجــب نکنیــد‪،‬‬ ‫احتمــاالً دانشــمندان مغــز ان هــا را دســت کاری کرده انــد یــا بــا دیــدن افزایــش قیمــت‬ ‫لحظـه ای دالر و ســکه و خــودرو ســایر اجنــاس مخشــان ســوت کشــیده اســت! (مــردم یادتان‬ ‫هســت؟!)‬ ‫بااین وجــود به منظــور اســتفاده بهینــه از تحقیقــات علمــی دانشــمندان ب ـ ه شــیوه مالــوف‬ ‫و رســم معهــود چنــد راهــکار روی همیــن پلت فــرم درخصــوص مســائل اقتصــادی ارائــه‬ ‫می شــود علــی برکــت اهلل‪:‬‬ ‫الــف‪ .‬تغییــر ذائقــه اختالس گــران‪ :‬باعنایت بــه حجــم بــاالی اختــاس در ســال های‬ ‫اخیــر پیشــنهاد می شــود بــا کمــی تغییــر در ســاختار الگوریتــم مغــز مفســدان اقتصــادی‬ ‫و اختالس گــران‪ ،‬اشــتهای اختالســی انــان را پائیــن بیاوریــم تــا مثـ ًا به جــای ‪ 3000‬میلیــارد‬ ‫‪ 300‬یــا حتــی ‪ 30‬میلیــارد اختــاس کننــد‪ .‬طــرف می خواهــد ســر قلــه یــک ویــا بســازد دو‬ ‫طــرف جــاده را هــم قواره بنــدی می کنــد و اراضــی ملــی را بــه خل ـق اهلل قالــب می کنــد‪ .‬بــا‬ ‫ایــن شــیوه کاهــش اشــتها ممکــن اســت یــک طــرف جــاده را قواره بنــدی کــرده و به فــروش‬ ‫برســاند‪ .‬البتــه اســتفاده از زور و در برخــی مواقــع تجــارب عزیــزان شــرخر هــم در کاهــش این‬ ‫رویکــرد بی تاثیــر نیســت‪ .‬بــه قــول شــاعر؛ «چــون ســروکار تــو بــا مخلــس فتــاد‪ /‬هــم زبــان‬ ‫شــرخری بایــد گشــاد!»‬ ‫ب‪ .‬مبانــی حقــوق و دســتمزد‪ :‬در ســال های اخیــر قیمــت کاالهــا و خدمــات چندین برابــر‬ ‫شــده ولــی افزایــش حقــوق همــان ‪ 10‬الــی ‪ 15‬درصــد خودمــان اســت‪ .‬پیشــنهاد می شــود‬ ‫مختصــر شــوک الکتریکــی هــم بــه اعضــای کمیتــه مــزد و دســتمزد وارد کنیــم‪ ،‬شــاید ایــن‬ ‫عزیــزان هــم از میــزان خــط فقــر واقعــی و ضــرورت تعییــن حقــوق براســاس تــورم متناســب‬ ‫بــا جیــب مــردم اگاهــی پیــدا کننــد و هنــگام تصویــب حقــوق واقعیت هــا را هــم درنظــر‬ ‫بگیرنــد‪ .‬در جریــان هســتید کــه شــصت‪ ،‬هفتاددرصد مــردم زیــر خــط فقــر به خوبــی و‬ ‫خوشــی درحــال زندگــی هســتند!‬ ‫ت‪ .‬فراموشــی قیمت هــا‪ :‬اگــر هیچ کــدام از ایــن راهکارهــا بــه مــذاق مســئولین خــوش نیامــد‬ ‫دس ـت کم دانشــمندان ســعی کننــد از ما بهتــرون را فرامــوش کننــد و بــا ســقف شــکافتن‬ ‫فلــک طرحــی نــو بــرای مــا معمولی هــا دراندازنــد تــا مــا قیمت هــای قبلــی خــودرو و بنزیــن‬ ‫و ســایر اقــام را فرامــوش کنیــم و بتوانیــم بــا قیمت هــای جدیــد راحت تــر کنــار بیاییــم!‬ ‫تریبون‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫به هر اقدامی ازسوی امریکا با جدیت پاسخ می دهیم‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه کشــورمان تاکیــد کــرد‪« :‬پیــام تهــران بــه واشــینگتن روشــن‬ ‫اســت؛ بــه جامعــه جهانــی برگــرد‪ ،‬بــه تعهــدات خــود عمــل کــن‪ ،‬دســت از یاغی گری بــردارد‬ ‫کــه دراین صــورت‪ ،‬جامعــه جهانــی تــو را خواهــد پذیرفــت»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ ســعید‬ ‫خطیـب زاده در نشســت مطبوعاتــی خــود بابیان اینکــه وزیــر امــور خارجــه کشــور امــروز در‬ ‫مجمــع عمومــی ســازمان ملــل ســخنرانی می کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬اقــای رئیس جمهــوری نیــز‬ ‫روز سه شــنبه در این مجمــع ســخنرانی خواهــد کــرد کــه البتــه این هــا برنامه ریزی هــای‬ ‫اولیــه اســت و باتوجه بــه برگــزاری انالیــن نشســت ســاالنه مجمــع عمومــی ســازمان ملــل‬ ‫شــاید در وقــت ایــن ســخنرانی ها تغییراتــی ایجــاد شــود»‪ .‬خطی ـب زاده درمــورد اظهــارات‬ ‫اخیــر پمپئــو و ادعــای امریــکا مبنی بــر بازگشــت تحریم هــای پیشــین شــورای امنیــت علیــه‬ ‫ایــران بابیان اینکــه امریکایی هــا بــا اقدامــات خــود‪ ،‬ناامنــی‪ ،‬جنــگ‪ ،‬خشــونت در عرصــه‬ ‫جهانــی به وجــود اورده انــد‪ ،‬گفــت‪« :‬امــروزه شــاهد میــراث شــوم ســال ها حضــور امریــکا‬ ‫در مناطــق مختلــف دنیــا؛ به ویــژه غــرب اســیا هســتیم»‪ .‬وی بااشــاره به مخالفــت جهانــی‬ ‫بــا اقــدام امریــکا گفــت‪« :‬اقــدام امریــکا یک نــوع گردن کشــی و قلدری ســت و ان هــا اقــدام‬ ‫جدیــدی را بــه لیســت قلدری هــای خــود افزودنــد»‪ .‬ایــن دیپلمــات ارشــد کشــورمان افــزود‪:‬‬ ‫«اقدامــات امریکایی هــا یــک هیاهــو بــرای هیــچ اســت‪ .‬فکــر می کنــم کــه امریکایی هــا‬ ‫در حال گذرانــدن تلخ تریــن روزهــا و ســاعت های تاریــخ خــود هســتند‪ .‬انتخــاب امریــکا‬ ‫این بوده کــه در طــرف اشــتباه تاریــخ بایســتد»‪ .‬خطیــب زاده افــزود‪« :‬پیــام تهــران بــه‬ ‫واشــینگتن روشــن اســت؛ بــه جامعــه جهانــی برگــرد‪ ،‬بــه تعهــدات خــود عمــل کن و دســت‬ ‫از یاغی گــری بــردار؛ دران صــورت جامعــه جهانــی تــو را خواهــد پذیرفــت»‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫امیــدوارم امریــکا پیــام دنیــا را گرفتــه باشــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬فضای دنیــا درحال تغییر اســت‬ ‫و به دلیــل سیاس ـت های کوته بینانــه ترامــپ و شــرکای او‪ ،‬اولیــن قربانــی تغییــر در نظــام‬ ‫بین الملــل‪ ،‬امریکاســت»‪ .‬ســخنگوی وزارت خارجــه درمــورد اقــدام احتمالــی امریــکا بــرای‬ ‫بازرســی از کشــتی ها و هواپیماهــای ایرانــی گفــت‪« :‬هــر اقدامــی کــه ناقــض حاکمیــت‬ ‫جمهــوری اســامی و قوانیــن و مقــررات بین المللــی باشــد‪ ،‬ازســوی ایــران بــا جدیــت و بدون‬ ‫لحظـه ای تردیــد‪ ،‬پاســخ داده خواهــد شــد»‪ .‬خطیـب زاده درهمین ارتبــاط خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«پیام هــای الزم در ادوار مختلــف بــه امریــکا داد ه شــده اســت و باردیگــر داده می شــود‪ .‬مــا‬ ‫بــه ان هــا تاکیــد می کنیــم دســت از راهزنــی دریایــی و هوایــی بردارنــد؛ زیــرا دوران راهزنــی‬ ‫تمــام شــده اســت»‪ .‬ایــن دیپلمــات کشــورمان درمــورد اظهــارات وزیــر خارجــه انگلیــس‬ ‫مبنی براینکــه برجــام کامــل نیســت و نیازمنــد این اسـت که در ان تمهیداتــی ایجــاد شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬واقعیــت این اس ـت که بارهــا پاســخ این گونــه اظهــارات داده شــده اســت‪ ،‬برجــام‪،‬‬ ‫توافقنامه ای ســت کــه یک بــار بــا مذاکــره جمع بنــدی و نهایــی شــد‪ ،‬امضــاء شــد و مهرومــوم‬ ‫شــد و هــر اقدامــی کــه بخواهــد ایــن مهرومــوم را بــاز کنــد‪ ،‬به معنــای پایــان برجــام اســت‪.‬‬ ‫از تمــام کشــورها می خواهیــم بــه بدیهیــات حقــوق بین الملــل و تعهــدات خــود پایبنــد‬ ‫باشــد»‪ .‬ایــن دیپلمــات ارشــد کشــورمان همچنیــن درپاســخ به اظهــارات ســخنگوی‬ ‫وزارت امــور خارجــه امریــکا مبنی براینکــه براســاس فشــار حداکثــری امریــکا علیــه ایــران‬ ‫تحــرکات دریایــی ایــران کاهــش پیــدا کــرده و ایــران میلیاردهــادالر از درامدهــای خــود را‬ ‫از دســت داده‪ ،‬گفــت‪« :‬عاقــان داننــد کــه فشــار حداکثــری ادعایــی امریــکا موثــر بــوده‬ ‫یــا مقاومــت حداکثــری ملــت ایــران؟ عاقــان داننــد کــه امریکاســت کــه بعــد از ‪ 17‬ســال‬ ‫جنــگ و خونریــزی در افغانســتان اکنــون بــرای فــرار ابرومنــد از ایــن کشــور متوســل بــه‬ ‫مذاکــره شــده یــا ایــران؟ عاقــان داننــد کــه ایــا ایــن امریکاســت کــه بــر ســر نخواســتنش‬ ‫در عــراق دعواســت و پارلمــان ایــن کشــور درخواســت اخــراج نیروهــای نظامــی امریــکا از‬ ‫عــراق را کــرده یــا کــه ایــران در این موضــع اســت؟» او بابیان اینکــه امریــکا روزهــای تلخــی‬ ‫را ســپری می کنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬و ایـن ‪ ،‬نتیجــه سیاسـت های مخــرب ایــن کشــور طــی‬ ‫ســال ها در منطقــه اســت‪ .‬امریکایی هــا اکنــون جــز بیــان ادعاهــای واهــی‪ ،‬حــرف دیگــری‬ ‫نمی تواننــد بزننــد»‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 205‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت‬ ‫پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی‬ ‫عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند‬ ‫مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/17 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫م الف ‪910/393‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو کامیونــت ون نیســان بــه رنــگ ابــی مــدل ‪ 1385‬بــا شــماره انتظامــی‬ ‫‪522 -29‬م‪ 12‬و شــماره موتــور ‪ 306248‬و شــماره بدنــه ‪E02644‬بــه نــام مســلم صفــری مفقــود‬ ‫و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫دیدار کارگردان مطرح سینما با شهردار گرگان‬ ‫بهــروز افخمــی؛ کارگــردان مطــرح ســینما و تلویزیــون بــا دکتــر دادبــود؛ شــهردار گــرگان‬ ‫و مرتضــوی؛ رئیــس شــورای اســامی شــهر گــرگان پیرامــون ســاخت ســریال ســیل‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬در گلســتان و به تصویر کشــیدن تالش هــای دســتگاه های خدمات رســان‬ ‫به ویــژه شــهرداری گــرگان در ایــن حادثــه دیــدار کــرد‪ .‬وی همچنیــن در این دیــدار پــس‬ ‫از اطــاع از ظرفیت هــای شــهرداری گــرگان و تنــوع اقلیمــی و قومیتــی موجــود در ایــن‬ ‫شــهر و جاذبه هــای شــهر گــرگان خواســتار توســعه همکاری هــای مشــترک بــرای ســاخت‬ ‫مجموعه هــای تلویزیونــی و ســینمایی در گــرگان شــد‪ .‬افخمــی‪ ،‬ســیمرغ بلوریــن بهتریــن‬ ‫یو دومین دوره جشــنواره فیلــم فجــر‪ ،‬ســیمرغ بلوریــن بهتریــن فیلم نامــه‬ ‫فیلــم از ســ ‬ ‫یو دومین دوره جشــنواره فیلــم فجــر‪ ،‬جایــزه هیئــت داوران بهتریــن کارگردانــی از‬ ‫از ســ ‬ ‫بیسـت ودومین دوره جشــنواره فیلــم فجــر‪ ،‬تندیــس زریــن بهتریــن فیلم نامــه از دومیـن دوره‬ ‫جشــن خانــه ســینما و دیپلــم افتخــار بهتریــن کارگردانــی از نهمی ـن دوره جشــنواره فیلــم‬ ‫فجــر‪ ،‬را در کارنامــه دارد‪.‬‬ ‫افزایش شش لیتر بر ثانیه به منابع تامین اب شرب بندر گز‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب بنــدر گــز از عملیــات‬ ‫مهندســی مجــدد چــاه شــماره ‪ 3‬نوکنــده‬ ‫درراســتای افزایــش منابــع تولیــد و پایــداری‬ ‫خدمــات شــبکه توزیــع اب و تقویــت فشــار اب‬ ‫در ایــن شهرســتان خبــر داد‪ .‬عبــاس جمــال افزود‪:‬‬ ‫«درراســتای فراهــم اوردن امــکان بهره بــرداری‬ ‫بهتــر و مطمئن تــر چاه هــای اب شــرب شــهر‬ ‫بنــدر گــز‪ ،‬تعویــض پمــپ یک حلقــه چــاه اب‬ ‫شــرب باتوجه بــه دیتیل هــای فنــی و نظــرات‬ ‫کارشناســان حــوزه بهره بــرداری انجــام شــد»‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب بنــدر گــز اظهار داشــت‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه کاهــش دبــی اســتحصالی چــاه شــماره ‪ 3‬اب شــرب نوکنــده و درراســتای افزایش‬ ‫تولیــد و پایــداری خدمــات شــبکه توزیــع اب و تقویــت فشــار اب بــه لطــف خــدا و تــاش‬ ‫همــکاران شــرکت ایــن چــاه وارد مــدار بهره بــرداری قــرار گرفــت»‪ .‬جمــال بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«پــس از اتمــام عملیــات تعویــض پمــپ و شــیر یک طرفــه و انجــام بررسـی های کارشناســی‬ ‫میــزان اب دهــی چــاه از پنــج بــه ‪ 11‬لیتر بر ثانیــه افزایــش یافــت تــا بتوانــد بخشــی از کمبــود‬ ‫اب شــرب در ایــن شــهر را جبــران کنــد»‪.‬‬ ‫پایش مستمر کارشناسان دامپزشکی‬ ‫به منظور مقابله با بیماری «تب سه روزه»‬ ‫معــاون ســامت دامپزشــکی اســتان گلســتان گفــت‪« :‬انجــام واکسیناســیون به موقــع‪،‬‬ ‫بهســازی جایگاه هــای نگهــداری دام‪ ،‬رعایــت بهداشــت دام و ضدعفونــی و سم پاشــی‬ ‫به موقــع جایگاه هــای نگهــداری دام بــرای از بین بــردن ناقــان بیمــاری‪ ،‬از بین بــردن محــل‬ ‫تجمــع حشــرات ماننــد اب هــای راکــد و ســطحی داخــل و در اطــراف مراکــز نگهــداری دام ها‬ ‫ی تــب ســه روزه اســت»‪ .‬محســن‬ ‫از جملــه اقدامــات موثــر در پیشــگیری و کنتــرل بیمــار ‬ ‫عبدالونــد درخصــوص ایــن بیمــاری گفــت‪« :‬بیمــاری تــب بـی دوام گاوی یــا تب سـه روزه یک‬ ‫بیمــاری ویروســی‪ ،‬غیر واگیــر و قابل انتقــال توســط حشــرات اســت کــه در گاو و گاومیــش‬ ‫بــروز می کنــد‪ .‬بیمــاری در افریقــا‪ ،‬خاورمیانــه و اســترالیا وجــود دارد و می توانــد موجــب‬ ‫ایجــاد خســارت های اقتصــادی فــراوان به ویــژه کاهــش تولیــد شــیر در دام هــای شــیروار‬ ‫و افــت شــدید بدنــی در دام هــای پــرواری شــود‪ .‬ایــن بیمــاری اغلــب بــا عالئــم ناگهانــی‬ ‫تــب (‪ 42‬ـ ‪40‬درجــه ســانتی گراد)‪ ،‬بی اشــتهایی‪ ،‬ابریــزش چشــم و بینــی‪ ،‬ســختی تنفــس‪،‬‬ ‫درد مفاصــل‪ ،‬لنگــش‪ ،‬ســفتی عضــات‪ ،‬فلجــی موقــت یــا زمین گیــری مشــاهده می شــود‪.‬‬ ‫میــزان ابتــا ممکــن اســت بیشــتر از ‪ 80‬درصــد باشــد کــه بــه ســن و شــرایط دام نظیــر‬ ‫وضعیــت ایمنــی بــدن بســتگی دارد و معمــوالً تلفــات بیمــاری کــم اســت و به طورکلــی یــک‬ ‫تــا دودرصــد اســت‪ .‬گرچــه در گاوهــای شــیرده‪ ،‬گاوهــای نــر چــاق بــا شــرایط بدنــی خــوب‬ ‫می توانــد بیشــتر باشــد (‪10‬ـ‪ 30‬درصــد)‪ .‬بااین حــال در ســال های اخیــر میــزان مرگ ومیــر‬ ‫در برخــی نقــاط اســیا و خاورمیانــه‪10 ،‬ـ‪20‬درصــد گــزارش شــده اســت»‪ .‬معــاون ســامت‬ ‫اداره کل دامپزشــکی اســتان گلســتان در حاشــیه بازدیــد از واحدهــای اپیدمیولوژیکــی دامــی‬ ‫شهرســتان گنبــد گفــت‪« :‬درحال حاضــر براســاس بازدیدهــای میدانــی باتوجه بــه وجــود‬ ‫ریســک فاکتورهــای متعــدد در اســتان (وجــود تاالب هــا‪ ،‬اب بندان هــا‪ ،‬نیزارهــا‪ ،‬شــالیزارها‪،‬‬ ‫شــرایط اب وهــوا و دمایــی مناســب در اســتان کــه همگــی می توانــد محیــط مناســبی جهت‬ ‫رشــد و تکثیــر پشـه های ناقــل بیمــاری باشــد و نیــز وجــود ســه میــدان دام بــزرگ کشــور‪،‬‬ ‫هم جــواری بــا اســتان هایی کــه ان هــا نیــز خــود به نوعــی از حیــث بیمــاری مذکــور پرخطــر‬ ‫محســوب شــده‪ ،‬نقل وانتقــال غیرمجــاز دام از سراســر کشــور بــه اســتان)‪ ،‬بیمــاری تــب‬ ‫ب ـی دوام گاوی (‪ )BEF‬در اســتان وجــود دارد»‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫شهردار کرمان خبر داد؛‬ ‫امکان سنجی اجرای مسیر دوچرخه در دو معبر کرمان‬ ‫شــهردار کرمــان از امکان ســنجی اجــرای مســیر دوچرخــه در خیابــان هزارویک شــب و بلــوار‬ ‫حمــزه خبــر داد‪ .‬ســید مهــران عال ـم زاده در جلس ـه ای کــه به منظــور امکان ســنجی طــرح‬ ‫جامــع سـه بعدی مســیر دوچرخــه در لــوپ هزارویک شــب و بلــوار حمــزه‪ ،‬باحضــور جمعــی‬ ‫از مدیــران شــهرداری و مشــاور طــرح برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن طرح بعــد از تائیــد کارگروه‬ ‫ترافیــک‪ ،‬بایــد بــه تصویب شــورای ترافیــک شهرســتان و اســتان کرمــان برســد»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«درصــورت مغایــرت بــا طــرح تفضیلــی‪ ،‬الزم اســت ایــن طــرح در کمیســیون مــاده پنــج‬ ‫نیــز تصویــب شــود»‪ .‬شــهردار کرمــان بااشــاره به اینکه ایجــاد مســیرهای دوچرخــه و پیــاده‬ ‫در شــهرهای جهــان‪ ،‬به عنــوان یکــی از طرح هــای موردنیــاز مدیریــت شــهری محســوب‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬نــگاه شــهرداران بــه ایــن پــروژه باعــث شــده تــا خطــوط دوچرخــه و‬ ‫پیــاده در شــهرها گســترش یابــد»‪ .‬دراین جلســه مشــاور طــرح امکان ســنجی مســیر‬ ‫دوچرخــه در خیابــان هزارویک شــب و بلــوار حمــزه‪ ،‬بااشــاره به اینکه طــرح بلــوار حمــزه‪ ،‬از‬ ‫دوســال پیش شــروع شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬در ایــن بلــوار زندگــی شــبانه خوبــی در جریــان‬ ‫اســت»‪ .‬مریــم فدایــی قطبــی بــه رویکــرد مشــارکتی و نظرســنجی از مــردم در اجــرای ایــن‬ ‫طــرح اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬دراین خصــوص پرســش نامه ای تهیــه و از مــردم و کســبه‬ ‫محــل نظرخواهــی کردیــم»‪ .‬وی باتاکیدبــر پیاده پذیــری بلــوار حمــزه گفــت‪« :‬در ایــن‬ ‫طــرح قســمت شــمالی بلــوار حمــزه‪ ،‬مســدود خواهــد شــد و مســیر‪ ،‬بــه پیــاده راه و دوچرخه‬ ‫اختصــاص می یابــد»‪ .‬فدایــی قطبــی اشــنایی بــا محیــط را قــدم اول دانســت و گفــت‪« :‬در‬ ‫بلــوار حمــزه‪ ،‬متوجــه یــک مشــکل اجتماعــی چــون رفتارهــای پرسـه زن مخرب شــدیم که‬ ‫ســعی داریــم بــا پررنگ کــردن حضــور خانواده هــا‪ ،‬ایــن رفتــار را حــذف کــرده و زندگــی‬ ‫شــبانه جذابــی ایجــاد کنیــم»‪.‬‬ ‫اسفالت بیش از ‪ 31‬هزار مترمربع‬ ‫خاکی منطقه یک‬ ‫از معابر‬ ‫ِ‬ ‫سرپرســت شــهرداری منطقــه یــک کرمــان از اســفالت ‪ 31‬هــزار و ‪ 540‬مترمربــع از معابــر‬ ‫منطقــه یــک در پنج ماه نخســت ســال جــاری در قالــب «پویــش اســفالت» شــهرداری‬ ‫کرمــان خبــر داد‪ .‬محمدحســین مومنــی بااشــاره به خاکی بــودن برخــی از معابــر منطقــه یک‬ ‫گفــت‪« :‬بیــش از ‪ 31‬هزار مترمربــع از معابــر ازجملــه خیابــان ُرز و بلــوار فرزانــگان در بزرگــراه‬ ‫ایــت اهلل خامنــه ای‪ ،‬خیابــان شــهدا‪ ،‬بلــوار بلداالمیــن و بزرگــراه امــام رضــا علیه الســام‪،‬‬ ‫ـی‬ ‫اســفالت شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در قالــب «پویــش اســفالت»‪ ،‬اســفالت معابــر خاکـ ِ‬ ‫محــدوده منطقــه یــک همچنــان در دســتورکار قــرار دارد»‪ .‬سرپرســت شــهرداری منطقــه‬ ‫یــک کرمــان بااشــاره به زیرســازی ‪ 37‬هــزار و ‪ 320‬مترمربــع از معابــر خاکــی منطقــه یــک‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬پــس از زیرســازی‪ ،‬برخــی از معابــر خاکــی کــه هزینــه خودیــاری توســط اهالــی‬ ‫پرداخــت شــده نیــز‪ ،‬طــی ماه هــای جــاری اســفالت خواهــد شــد»‪ .‬مومنــی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬تنــاژ مصرفــی اســفالت در لکه گیــری و ترمیــم اســفالت معابــر اصلــی و فرعــی‬ ‫منطقــه یــک‪ 1324 ،‬تُــن بــوده اســت»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬همچنیــن معابــر ایــن منطقــه بــا‬ ‫همــکاری ســازمان عمــران و بازافرینــی فضاهــای شــهری شــهرداری کرمان روکش اســفالت‬ ‫می شــود»‪ .‬سرپرســت شــهرداری منطقــه یــک بابیان اینکــه فــرش موزاییــک و بهســازی‬ ‫پیاده روهــا از دیگــر اقدامــات پنج ماه نخســت ســال جــاری بــوده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«بر همین اســاس در ‪5841‬مترمربــع از معابــر محــدوده منطقــه یــک‪ ،‬پیاده روهــا ترمیــم و‬ ‫فــرش موزائیــک شــده اســت»‪ .‬مومنــی بیــان کــرد‪« :‬همچنیــن در محــدوده منطقــه یــک‬ ‫‪3407‬متــر از معابــر جدول گــذاری شــده اســت»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2073‬‬ ‫سمیه باقرزاده‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی بــر ضــرورت توجــه‬ ‫بیشــتر بــه معــارف رضــوی در اثــار ســینمایی‬ ‫و تلویزیونــی تاکیــد کــرد و گفــت‪« :‬فیلم هــا و‬ ‫ســریال هایی بــا موضــوع امــام رضــا(ع) بایــد‬ ‫ســاخته شــود‪ ،‬امــروز بســیاری از اموزه هــای‬ ‫امــام رضــا(ع) موردنیــاز جامعــه و نســل جــوان‬ ‫مــا و پاســخگوی بســیاری از شــبهات اســت»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمــد مــروی در‬ ‫دیــدار مدیــران ارشــد رســانه ملــی کــه در حــرم‬ ‫مطهــر رضــوی انجــام شــد‪ ،‬بااشــاره به روایــت‬ ‫ِــن َک َال ِم َنــا الَتَ َّب ُعون َــا‪،‬‬ ‫ــاس لَــ ْو َعلِ ُمــوا َم َحاس َ‬ ‫«اَل َّن َ‬ ‫اگــر مــردم متوجــه زیبایــی کالم مــا بشــوند از‬ ‫مــا پیــروی می کننــد»‪ .‬از حضــرت رضــا(ع)‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬شــعاع نورانــی و مبــارک وجــود‬ ‫مقــدس حضــرت رضــا(ع) و گنجینــه کالم ایشــان‬ ‫می توانــد فطرت هــای بشــریت را تحت تاثیــر‬ ‫قــرار دهــد و اگــر فاصلـه ای بیــن مــردم و ســخنان‬ ‫ائمــه اطهــار(ع) مشــاهده می کنیــم‪ ،‬دلیــل بــر‬ ‫ضعــف مــا در انتقــال صحیــح کالم و معــارف‬ ‫اهل بیــت(ع) اســت»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫مــروی بابیان اینکــه خادمــی امــام رضــا(ع) صرف ـاً‬ ‫منحصــر بــه حضــور در حــرم مطهــر و پوشــیدن‬ ‫لبــاس خادمــی نیســت‪ ،‬ابــراز کــرد‪« :‬هرکســی در‬ ‫هــر مــکان و به هر نحــوی بــرای تحقــق معــارف‬ ‫رضــوی در جامعــه گام بــردارد خــادم حضــرت‬ ‫رضــا(ع) اســت؛ لــذا از دســت اندرکاران رســانه‬ ‫ملــی می خواهــم خــود را خــادم ایــن دســتگاه‬ ‫نورانــی بداننــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬از همــه اهالــی رســانه‬ ‫دعــوت می کنــم کــه خــود را در اســتان قــدس‬ ‫ســهیم بداننــد و نســبت بــه مســائل ایــن اســتان‬ ‫مقــدس بی تفــاوت نباشــند‪ ،‬صاحــب اصلــی ایــن‬ ‫بــارگاه مقــدس‪ ،‬حضــرت رضــا(ع) اســت و مــا همه‬ ‫اینجــا نوکــر هســتیم کــه باید بــرای امــام رضــا(ع)‬ ‫کار کنیــم»‪.‬‬ ‫لزوم استفاده از ابزار هنر‬ ‫برای ترویج اموزه های اسالمی‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی درادامــه بــر‬ ‫اهمیــت اســتفاده از ابــزار موثــر هنــر بــرای ترویــج‬ ‫اموزه هــای اســامی تاکیــد و عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫«معــارف دینــی در صداوســیما بایــد متناســب‬ ‫بــا قالب هــا و اقتضائــات ایــن رســانه و همــراه بــا‬ ‫جذابیت بخشــی در قالب هــای هنــری باشــد‪ ،‬تــا‬ ‫بتوانــد در مخاطبــان به ویــژه نســل جوانــان نفــوذ‬ ‫و تاثیــر داشــته باشــد»‪ .‬وی بااشــاره به برخــی‬ ‫فعالیت هــای فرهنگــی اســتان قــدس رضــوی در‬ ‫ورود بــه عرصــه هنــر‪ ،‬گفــت‪« :‬اجــرای تئاترهایــی‬ ‫بــا مضامیــن معــارف رضــوی در اطــراف حــرم‬ ‫مطهــر را اغــاز کرده ایــم؛ چراکــه درطــول تاریــخ‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در دیدار مدیران ارشد رسانه ملی تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت توجه به معارف رضوی‬ ‫دراثار سینمایی و تلویزیونی‬ ‫تعزیه خوانــی و شــبیه خوانی ها در انتقــال مفاهیــم‬ ‫اســامی تاثیرگــذار بــوده اســت»‪.‬‬ ‫هنر یکی از مناسب ترین روش های‬ ‫انتقالمفاهیمدینی ست‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی بابیان اینکــه‬ ‫در حوزه هــای مختلــف هنــری از قبیــل فیلــم‪،‬‬ ‫ســریال و پویانمایــی کارهایــی بــا موضــوع‬ ‫حضــرت رضــا(ع) انجــام شــده امــا جــا بــرای کار‬ ‫بسیاربیشــتری وجــود دارد‪ ،‬ابــراز کــرد‪« :‬بخــش‬ ‫اعظــم معــارف رضــوی و زندگــی حضــرت رضــا(ع)‬ ‫مغفــول مانــده اســت؛ امــروز بســیاری از اموزه هــا‬ ‫و مناظــرات امــام رضــا(ع) در حوزه هــای توحیــد‪،‬‬ ‫معــاد‪ ،‬عدالــت خداونــد و ‪ ،...‬موردنیــاز جامعــه و‬ ‫نســل جــوان مــا و پاســخگوی بســیاری از شــبهات‬ ‫امــروز اســت‪ ،‬منتهــی بایــد بــا ادبیــات روز و در‬ ‫قالــب تئاتــر‪ ،‬فیلــم و ‪ ...‬منتقــل شــود تــا بــرای‬ ‫نســل جــوان خســته کننده نباشــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«فیلم هــا و ســریال هایی بــا موضــوع امــام رضــا(ع)‬ ‫بایــد ســاخته شــود‪ ،‬ســریال «والیــت عشــق» کار‬ ‫ارزشــمندی بــود امــا ان ســریال تنهــا گوش ـه ای‬ ‫کوچــک از دریــای عظیــم معــارف حضــرت رضا(ع)‬ ‫را به تصویــر کشــید‪ ،‬متاســفانه بــه موضوعاتی مانند‬ ‫بــرکات حضــور و تاثیــر امــام رضــا(ع) بــر ایــران‪،‬‬ ‫تاثیــر ایــن امــام همــام بــر معمــاری‪ ،‬هنــر و تمدن‬ ‫ایــران و ‪ ...‬پرداختــه نشــده اســت»‪.‬‬ ‫نقش تاثیرگذار رسانه ملی‬ ‫در تعمیم فرهنگ نذر و وقف‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی در فــراز دیگــری از‬ ‫ســخنان خــود بــه نقــش تاثیرگــذار رســانه ملــی‬ ‫در تعمیــم فرهنــگ احســان‪ ،‬انفــاق‪ ،‬نــذر و وقــف‬ ‫اشــاره و تصریــح کــرد‪« :‬صداوســیما بــا تشــریح‬ ‫خدمــات‪ ،‬بسترســازی و تمهیــد مقدمــات می توانــد‬ ‫نقــش تعیین کننــده ای بــر فرهنگ ســازی و ترویــج‬ ‫فرهنــگ وقــف‪ ،‬نــذر و حســنات در جامعــه ایفــاء‬ ‫کنــد»‪ .‬وی بااشــاره به کمک هــای اســتان قــدس‬ ‫رضــوی بــه محرومــان سراســر کشــور و ورود بــه‬ ‫عرصــه یاری رســانی بــه هم وطنــان در حــوادث‬ ‫و بالیــای طبیعــی از جملــه زلزلــه کرمانشــاه‪ ،‬ســیل‬ ‫اق قــا و لرســتان‪ ،‬ایجــاد اشــتغال در سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و غیــره‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬اســتان قــدس‬ ‫در فعالیت هــای اقتصــادی نــگاه ســوداگری نــدارد‬ ‫و هرچــه موقوفــات و نــذورات مــردم بــه ایــن‬ ‫اســتان مقــدس بیشــتر شــود‪ ،‬خیــرات به نــام‬ ‫امــام رضــا(ع) در کشــور بیشــتر خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی درپایــان‬ ‫از تالش هــا‪ ،‬همکاری هــای موثــر و تعامــل‬ ‫بســیار خوب ســازمان صداوســیما بــا اســتان‬ ‫قــدس رضــوی درجهــت اعتــا و ترویــج فرهنــگ‬ ‫رضــوی در جامعــه به طــور ویــژه تقدیــر و تشــکر‬ ‫کــرد‪ .‬گفتنی ســت؛ در ابتــدای ایــن دیــدار دکتــر‬ ‫ســید مرتضــی میرباقــری؛ معاون ســیمای ســازمان‬ ‫صداوســیما و تنــی چنــد از مدیــران شــبکه های‬ ‫مختلــف ســیمای جمهــوری اســامی ایــران بــه‬ ‫بیــان دیدگاه هــا و نقطه نظــرات خــود پرداختنــد‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی مازندران خبر داد؛‬ ‫تصویب طرح بازافرینی ‪ ۲۷‬نقطه شهری در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران از تصویــب‬ ‫طــرح بازافرینــی بــرای ‪ ۲۷‬نقطــه شــهری اســتان‬ ‫خبــر داد و خواســتار عــزم جدی تــر مســئوالن‬ ‫به ویــژه شــهرداران بــرای اجــرای ایــن طــرح‬ ‫شــد‪ .‬مهنــدس ســید محمــد نظــری در نشســتی‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫بــا گذشــت بیــش از ‪ 10‬ســال از اغــاز عملیــات‬ ‫اجرایــی ســاخت بیمارســتان جدیــد شــهید‬ ‫نورانــی تالــش هم زمــان بــا بهره بــرداری‬ ‫از هشــت بیمارســتان و مرکــز درمانــی‬ ‫بــا ظرفیــت ‪ 1400‬تخــت بیمارســتانی در‬ ‫چهارمیــن ائیــن پویــش «ره ســامت»‪ ،‬ایــن‬ ‫بیمارســتان‪ ،‬بــا ظرفیــت ‪ ۲۳۱‬تختخــواب در‬ ‫زمینــی بــه مســاحت ســ هو نیم هکتار‪ ،‬ازطریــق‬ ‫ویدئوکنفرانــس توســط دکتــر حســن روحانــی؛‬ ‫رئیس جمهــوری باحضــور دکتــر ســعید نمکــی؛‬ ‫وزیــر بهداشــت و درمــان و همچنیــن دکتــر‬ ‫ارســان زارع؛ اســتاندار گیــان‪ ،‬دکتــر حســن‬ ‫محمدیــاری؛ نماینــده مــردم تالــش در خانــه‬ ‫ملــت‪ ،‬مهنــدس علیــزاده؛ معــاون وزیــر راه و‬ ‫شهرســازی و همچنیــن دکتر ارســان ســاالری؛‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان افتتــاح‬ ‫و بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬بیمارســتان شــهید‬ ‫نورانــی شهرســتان تالــش دارای ‪ ۱۲‬تخــت‬ ‫‪ ۱۲ ،ICU‬تخــت ‪ ،CCU‬شــش تخــت ‪،NICU‬‬ ‫‪ ۲۴‬تخــت اورژانــس‪ ،‬هشــت تخــت نــوزادان‬ ‫ســالم‪ ۱۳ ،‬تخــت دیالیــز‪ ۲۴ ،‬تخــت بســتری‬ ‫زنــان و زایمــان‪ ۲۴ ،‬تخــت بســتری کــودکان‪،‬‬ ‫‪ ۴۸‬تخــت بســتری داخلــی‪ ۴۸ ،‬تخــت بســتری‬ ‫جراحــی و ‪ ۱۲‬تخــت بســتری جراحــی‬ ‫خــاص اســت‪ .‬بیمارســتان شــهید نورانــی در‬ ‫چهار طبقــه بنــا شــده کــه مســاحت ســاختمان‬ ‫اصلــی ان ‪ ۱۵‬هزارمترمربع‪ ،‬مســاحت ســاختمان‬ ‫جنبــی ‪ ۹۹۳‬مترمربــع‪ ،‬مســاحت طبقــه اول‬ ‫دوهــزار و ‪ ۹۰۴‬مترمربــع‪ ،‬مســاحت طبقــه دوم‬ ‫به همین منظــور در فرمانــداری نوشــهر‪ ،‬یکــی از‬ ‫علت هــای موفقیــت مســئوالن به ویــژه شــهرداران‬ ‫در فراینــد اجــرای ایــن طــرح را همــکاری‬ ‫تنگاتنــگ انــان بــا اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫دانســت و افــزود‪« :‬امــروز اگــر اعــام شــده کــه‬ ‫‪ ۲۷‬نقطــه شــهری ایــن اســتان طــرح بازافرینــی‬ ‫مصــوب دارنــد ایــن امــر به دلیــل همراهــی و‬ ‫همــکاری همه جانبــه شــهرداران ایــن مناطــق‬ ‫بــوده و خوشــبختانه اعتبــارات خوبــی هــم تاکنون‬ ‫بــرای اجــرای ایــن طــرح دریافــت کرده انــد»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬بــا گذشــت حــدود سه ســال از‬ ‫اجــرای ایــن طــرح در مازنــدران‪ ،‬متاســفانه ایــن‬ ‫نخســتین نشســت راجــع بــه ایــن موضــوع در‬ ‫شهرســتان نوشــهر اســت؛ درحالی کــه در برخــی‬ ‫از شهرســتان ها ازجملــه ســوادکوه در ایــن مــدت‬ ‫ســه بار چنیــن نشســت هایی را برگــزار کردنــد‬ ‫و تاکنــون شــهرداران ایــن شهرســتان اعتبــارات‬ ‫قابل توجهــی بــرای کارهــا دریافــت کرده انــد»‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران بــا بیــان‬ ‫ایــن نکتــه کــه بخشــی از اعتبــارات ایــن طــرح‬ ‫ملــی از منابــع صنــدوق توســعه ملی ســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬بنا بر ایــن بــرای انکــه امســال اعتبــاری‬ ‫بــرای اجــرای چنیــن طرحــی در ایــن شهرســتان‬ ‫اختصــاص داده شــود بایــد شــهرداران شــهرهای‬ ‫نوشــهر‪ ،‬پــول و کجــور درمجمــوع چهــار محــدوده‬ ‫شــاخص دارای چش ـم انداز را بــرای ایــن موضــوع‬ ‫معرفــی کننــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬پــس از انجــام‬ ‫مراحــل اداری و تصویــب ایــن طــرح ســعی‬ ‫می شــود بــه ان دســته از ســازندگان بناهــای‬ ‫مســکونی واجــد شــرایط بــدون ســپرده گذاری‬ ‫تســهیالتی بــه مبلــغ حــدود ‪ ۸۰‬میلیون تومــان‬ ‫بــا بهــره حــدود هفت درصــد پرداخــت شــود و ان‬ ‫دســته از افــرادی کــه از فنــاوری نویــن اســتفاده‬ ‫کننــد بــرای دریافــت حــدود ‪ ۲۳۰‬میلیون تومــان‬ ‫تســهیالت بــه بانــک معرفــی می شــوند»‪ .‬نظــری‬ ‫گفــت‪« :‬بــرای ایــن منظــور ب ـه زودی س ـه میلیارد‬ ‫افتتاح قطب بیمارستانی غرب گیالن توسط رئیس جمهوری‬ ‫دوهــزار و ‪ ۸۰۰‬مترمربــع‪ ،‬مســاحت طبقــه ســوم‬ ‫دوهــزار و ‪ ۴۹۷‬مترمربــع و همچنیــن مســاحت‬ ‫طبقــه چهــارم ایــن بیمارســتان ‪ ۹۷۳‬مترمربــع‬ ‫وســعت دارد‪ .‬بخش هــای بســتری داخلــی‪،‬‬ ‫جراحــی‪ ،‬زنــان و زایمــان‪ ،‬کــودکان و نــوزادان‬ ‫و مراقبت هــای ویــژه شــامل ‪ ICU ، CCU‬و‬ ‫‪ NICU‬ازجملــه فضاهــای خدمــات مراقبــت‬ ‫از بیمــار‪ ،‬بخش هــای اورژانــس‪ ،‬درمانــگاه‬ ‫تخصصــی‪ ،‬دیالیــز‪ ،‬اعمــال جراحــی و زایمــان‪،‬‬ ‫داروخانــه در بخــش خدمــات درمانــی‪،‬‬ ‫تصویربــرداری پزشــکی و ازمایشــگاه تشــخیص‬ ‫پزشــکی در حــوزه خدمــات تشــخیصی‪،‬‬ ‫رســتوران‪ ،‬اشــپزخانه‪ ،‬رختشــوی خانه‪ ،‬اســتریل‬ ‫مرکــزی‪ ،‬موتورخانــه‪ ،‬نمازخانــه‪ ،‬رخت کن هــا‬ ‫در حــوزه خدمــات پشــتیبانی و همچنیــن‬ ‫بخــش پذیــرش مدیریــت دفاتــر مالــی در بخش‬ ‫اغاز عملیات اجرایی هنرستان دخترانه شهر «توره»‬ ‫مدیــرکل نوســازی و تجهیــز مــدارس مرکــزی‬ ‫بااشــاره به اغــاز عملیــات ســاخت هنرســتان‬ ‫دخترانــه رضوان شــهر «تــوره»‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا احــداث‬ ‫ایــن مرکــز بخشــی از مشــکالت اموزشــی منطقــه‬ ‫محــروم شــازند و ســربند مرتفــع می شــود»‪.‬‬ ‫حســین محمــدی گفــت‪« :‬عملیــات اجرایــی‬ ‫هنرســتان دخترانــه شــش کالســه رضــوان تــوره‬ ‫بــا مشــارکت یکــی از خیریــن باحضــور اســتاندار‬ ‫مرکــزی اغــاز شــد»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬ســال‬ ‫گذشــته و همچنیــن در ســال جــاری بــا وجــود‬ ‫تمــام تنگناهــای اقتصــادی کــه ایــن اداره کل بــا‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومــان اعتبــار بــرای خریــد ایــن‬ ‫دســتگاه اختصــاص خواهــد یافــت»‪ .‬فرمانــدار‬ ‫نوشــهر نیــز قرار گرفتــن نوشــهر در جــوار ســه‬ ‫رودخانــه مهــم و حیاتــی و برخــورداری از اثــار‬ ‫تاریخــی و فرهنگــی متعــدد را از ویژگی هــای‬ ‫مهــم ایــن شهرســتان معرفــی کــرد و گفــت کــه‬ ‫به خاطــر چســبیدگی ایــن شهرســتان به روســتاها‬ ‫زمینــه بــرای جــذب اعتبــارات بــرای احیــای بافت‬ ‫هــای فرســوده از منابــع طــرح ملــی بازافرینــی‬ ‫شــهری مهیاســت‪ .‬ســعید یزدانی طــرح بازافرینی‬ ‫شــهری را از اقدامــات خــوب دولــت برشــمرد و از‬ ‫شــهرداران شــهرهای زیرمجموعــه شهرســتان‬ ‫نوشــهر خواســت تــا بــدون فــوت وقــت نســبت‬ ‫بــه اجــرای طــرح در محدوده هــای شــهری‬ ‫تحــت مدیریــت اقــدام کننــد‪ .‬وی همچنین نصب‬ ‫یــک دســتگاه شــتاب نگار بــرای تعییــن حــرکات‬ ‫زمیــن در زمــان وقــوع زلزلــه را از مطالبــات مــردم‬ ‫شهرســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫بااعتبار ‪ 130‬میلیاردتومانی صورت گرفت؛‬ ‫مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫رضاصفایی نسب‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫ان دس ـت به گریبان اســت‪ ،‬تــاش کردیــم تــا بــا‬ ‫جــذب و بهره منــدی از ظرفیــت خیرین نســبت به‬ ‫احــداث‪ ،‬تکمیل و بازســازی فضاهــا و مراکز اموزش‬ ‫اســتان اقــدام شــود؛ زیــرا توســعه مراکــز اموزشــی‬ ‫نیــاز هــر جامعــه به شــمار مــی رود»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫نوســازی و تجهیــز مــدارس اســتان مرکــزی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬پــروژه هنرســتان شــش‬ ‫کالســه دخترانــه رضوان شــهر تــوره بــا زیربنــای‬ ‫حــدود ‪ ۵۵۶‬مترمربــع در قالــب شــش کالس در‬ ‫دوطبقــه بــا مشــارکت ‪ ۵۰‬درصــدی خیــر احــداث‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬محمــدی بیــان کــرد‪« :‬درصــورت‬ ‫تحقــق تعهــد مالــی خیــر‪ ،‬مابقــی اعتبــار از منابــع‬ ‫ملــی تامیــن می شــود و پیش بینــی می کنیــم‬ ‫ایــن مرکــز اموزشــی دخترانــه در مــدت کمتــر از‬ ‫شــش ماه احــداث و بــه بهره بــرداری برســد»‪ .‬وی‬ ‫بیــان داشــت‪« :‬امیدواریــم بــا احــداث ایــن مراکــز‬ ‫اموزشــی بخشــی از مشــکالت اموزشــی منطقــه‬ ‫شــازند و ســربند کــه یکــی از مناطــق محــروم در‬ ‫حــوزه امــوزش اســت‪ ،‬مرتفــع شــود»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫نوســازی و تجهیــز مــدارس اســتان مرکــزی افــزود‪:‬‬ ‫«پیش بینــی می شــود ایــن هنرســتان کــه دارای‬ ‫ســتون بتنــی و سیســتم گرمایشــی موتورخانــه‬ ‫رادیاتــور بــا ســقف بلوکــی در مــدت کمتــر از‬ ‫شــش ماه ســاخته شــود»‪.‬‬ ‫خدمــات اداری در بیمارســتان جدیداالحــداث‬ ‫شهرســتان تالــش هســتند‪ .‬بیمارســتان شــهید‬ ‫نورانــی تالــش‪ ،‬بــا خدمــات گســترده ای کــه‬ ‫در بخش هــای مختلــف درمانــی‪ ،‬بســتری‪،‬‬ ‫تشــخیصی و مراقبتــی ارائــه می کنــد امــروزه‬ ‫بــه قطــب درمانــی غــرب گیــان تبدیــل ‬ ‫شــده اســت‪ .‬ســاخت بیمارســتان جدیــد‬ ‫شهرســتان تالــش از ســال ‪ 1388‬در منطقــه‬ ‫طــوالرود اغــاز شــد و به گفتــه دکتــر ارســان‬ ‫ســاالری؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گیــان بــرای احــداث‪ ،‬تکمیــل بخش هــا و‬ ‫تجهیــز ان تاکنــون ‪ 130‬میلیاردتومــان هزینــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬علی رغــم داشــتن جمعیــت بــاال‬ ‫در شهرســتان تالــش و همچنیــن باتوجه بــه‬ ‫گردشــگر پذیر بودن ایــن شهرســتان‪ ،‬مــردم‬ ‫تنهــا از یــک بیمارســتان ‪ ۱۱۰‬تختخوابــی کــه‬ ‫بیــش از ‪ ۴۳‬ســال قدمــت داشــت‪ ،‬اســتفاده‬ ‫می کردنــد به گونه ای کــه ایــن بیمارســتان‬ ‫نیازهــای مــردم منطقــه را در حــد مطلــوب‬ ‫بــراورده نمی کــرد‪ .‬گفتنی ســت؛ تعــداد‬ ‫بیمارســتان های گیــان از ‪ ۳۱‬بیمارســتان‬ ‫در ســال ‪ ۹۲‬بــه ‪ ۳۶‬بیمارســتان در ســال ‪،۹۹‬‬ ‫تعــداد تخــت ‪ ICU‬اســتان از ‪ ۱۲۳‬تخــت در‬ ‫ســال ‪ ۹۲‬بــه ‪ ۲۸۵‬تخــت در امســال و تعــداد‬ ‫تخت هــای ‪ CCU‬اســتان از ‪ ۱۲۰‬تخــت در ‪۹۲‬‬ ‫ش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــه ‪ ۱۶۳‬در ســال ‪ ۹۹‬افزایــ ‬ ‫گالیه بخشدار کهریزک‬ ‫از سرریز مشکالت پایتخت بر این شهرستان‬ ‫بخشــدار کهریــزک با تاکید بــر چاره اندیشــی بــرای حــل مشــکالت کهریــزک‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«متاســفانه کامیون هــای زبالــه و شــیرابه های سرازیر شــده جاده هــا را دچــار مشــکل‬ ‫کــرده اســت و بایــد بــرای ایــن مشــکالت چاره اندیشــی شــود»‪ .‬نشســت جمعــی‬ ‫از نماینــدگان تهــران بــا مســئوالن شــهرداری‪ ،‬اوقــاف و بهزیســتی تهــران و فرمانــدار‬ ‫شــهرری و بخشــدار کهریــزک به منظــور بررســی مشــکالت شهرســتان ری‪ ،‬کهریــزک‬ ‫و اختالفــات میــان بهزیســتی و ســازمان اوقــاف در مــورد وضعیــت مرکــز درمانــی‬ ‫هاشــمی نژاد کهریــزک برگــزار شــد‪ .‬امیــن بابایــی؛ بخشــدار کهریــزک در این نشســت‬ ‫با بیان اینکــه تــا کــی بایــد مجموعــه شــهری بــرای تصمیمــات حــوزه مدیریتــی‬ ‫تــاوان دهــد و مــردم پس دهنــده تــاوان باشــند‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬نبایــد نســبت بــه‬ ‫ایــن مســائل بی توجــه باشــیم‪ ،‬قــدردان خدمــات شــهرداری در گذشــته هســتیم امــا‬ ‫متاســفانه معضــات و مشــکالت بــه شهرســتان ری تحمیــل می شــود»‪ .‬وی تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬دفــن روزانــه بیــش از هشــت هزار تن زبالــه‪ ،‬هدایــت مــردگان تهــران و‬ ‫ســاالنه ‪ ۴۰۰‬میلیون لیتــر فاضــاب بــه شهرســتان ری مشــکلی جدی ســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫متاســفانه کامیون هــای زبالــه و شــیرابه های سرازیر شــده جاده هــا را دچــار مشــکل‬ ‫کــرده اســت و بایــد بــرای ایــن مشــکالت چاره اندیشــی شــود»‪ .‬بخشــدار کهریــزک‬ ‫ادامــه داد‪« :‬اطــراف کهریــزک بــه انــدازه کافــی مراکــز تــرک اعتیــاد و ارادکــوه و مراکــز‬ ‫مــاده ‪ ۱۶‬وجــود دارد و اگــر قــرار اســت کــه مرکــزی ایجــاد شــود بایــد بــه مــردم منطقه‬ ‫خدمــات دهــد و مــردم تــاب اوری مســائل خــاص حاشــیه ای را در اطــراف و جــوار منازل‬ ‫مســکونی ندارنــد»‪.‬‬ ‫مطرح شدن موضوع جمع اوری ارادکوه در فراکسیون مدیریت شهری مجلس‬ ‫همچنیــن در ادامــه پروانــه مافــی؛ مشــاور امــور مجلــس شــهرداری تهــران بــر ضــرورت‬ ‫رفــع مشــکالت شهرســتان ری تاکیــد کــرد و افــزود‪« :‬بحث هــای کالنــی ماننــد‬ ‫جم ـع اوری ارادکــوه‪ ،‬ارامســتان در حیطــه وظایــف مــا نیســت و در ســطح کالن بایــد‬ ‫بــه ان هــا نــگاه کــرد و می طلبــد ایــن مــوارد بــرای فراکســیون مدیریــت شــهری مجلس‬ ‫لو فصــل نهایــی رســید»‪.‬‬ ‫دســته بندی و اولویت بنــدی شــود و در نشســتی بــه ح ‬ ‫همه مکلف و موظف هستیم مشکالت باقرشهر و کهریزک را حل و برطرف کنیم‬ ‫در ادامــه عبداللهــی؛ مدیــرکل اوقــاف اســتان تهــران با بیان اینکــه همــه مکلــف و‬ ‫موظــف هســتیم مشــکالت باقرشــهر و کهریــزک را حــل و برطــرف کنیــم‪ ،‬گفــت‪« :‬بایــد‬ ‫در مــورد بهشــت زهــرا فکــر اساســی کــرد و همچنیــن پــل غیرهمســطح باقرشــهر‬ ‫مشــکل ترافیــک را تــا حــدود زیــادی حــل می کنــد‪ ،‬قدمــت ارادکــوه بــه ‪ ۴۵‬ســال پیش‬ ‫بازمی گــردد و دولــت بایــد بــا اعطــای زمیــن و ســاخت ان خــارج از شــهر ایــن مشــکل را‬ ‫حــل کنــد و همچنیــن ایجــاد مرکــز زباله ســوز بســیار مهــم اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در‬ ‫ابتــدای انقــاب تعــدادی از معلــوالن جنگــی بــه مرکــز درمانــی هاشــمی نژاد منتقــل‬ ‫می شــدند و در حــال حاضــر بــه مــدت پنج ســال اســت تعطیــل شــده و درخواســت مــا‬ ‫این اس ـت که براســاس نیــت واقــف عمــل شــود و در کنــار خدمــات درمانــی‪ ،‬خدمــات‬ ‫دیگــر هــم انجــام شــود و بایــد تبدیــل بــه مرکــز درمانــی شــود»‪.‬‬ ‫معابر عمومی باقرشهر با تصاویر شهدا مزین شدند‬ ‫مســئول واحــد زیباســازی شــهرداری باقرشــهر بــا همــکاری امــور ایثارگــران از طراحی و‬ ‫نصــب تصاویــر شــهدای باقرشــهر در معابــر عمومــی خبــر داد‪ .‬به گــزارش روابــط عمومــی‬ ‫شــهرداری و شــورای اســامی باقرشــهر؛ به منظــور ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت و‬ ‫در اســتانه هفتــه دفــاع مقــدس و همچنیــن بــه مناســبت گرامیداشــت چهلمیــن ســال‬ ‫اغــاز دفــاع مقــدس‪ ،‬تصاویــر شــهدای باقرشــهر پــس از طراحــی و چــاپ بــا طــرح‬ ‫جدیــد در معابــر عمومــی نصــب شــد‪ .‬ایــن اقــدام بــه همــت بســیج و امــور ایثارگــران‬ ‫و همچنیــن روابــط شــهرداری و شــورای اســامی باقرشــهر و توســط واحــد زیباســازی‬ ‫اجــرا شــده اســت‬ ‫بازدید سر زده شهردار باقرشهر از پروژه های عمرانی‬ ‫شــهردار باقرشــهر گفــت‪« :‬نظــارت و بازدیــد از فراینــد پرو ژه هــای عمرانــی بی وقفــه‬ ‫و مســتمر ادامــه می یابــد»‪ .‬بــه گــزارش روابــط عمومــی شــهرداری و شــورای اســامی‬ ‫باقرشــهر؛ ســعید اســتاد فرج‪ ،‬علی رغــم کســالت و نظریــه پزشــک مربوطــه در طــول‬ ‫مــدت درمــان و عــدم حضــور در شــهرداری‪ ،‬ضمــن نظــارت کامــل بــر عملکــرد مجموعه‬ ‫مدیریتــی شــهرداری به طــور محســوس و نامحســوس از رونــد اجــرای عملیــات عمرانــی‬ ‫پروژه هــا مطلــع می شــدند‪ .‬در این بازدیــد‪ ،‬ســعید اســتادفرج به همــراه مهنــدس‬ ‫ابراهیمــی مســئول فنــی و عمرانــی شــهرداری و کارشناســان حــوزه روابــط عمومــی‬ ‫طــی یــک بازدیــد ســرزده از پروژه هــای در حــال ســاخت مســجد امیرالمومنیــن(ع) و‬ ‫بوســتان شــهدای نفــت بهــران دیــدن کردنــد‪ .‬شــهردار باقرشــهر از رونــد اجرایــی پــروژه‬ ‫مســجد ابــراز رضایــت کــرد و از کاســتی و عقب ماندگــی پــروژه بوســتان شــهدای نفــت‬ ‫بهــران از برنامــه زمان بنــدی برنامه ریــزی شــده ‪ ،‬اعــام نارضایتــی کــرد‪ .‬بر اســاس ایــن‬ ‫گــزارش مهنــدس ابراهیمــی بــا ارائــه توضیحــات الزم ‪ ،‬بــر کار جهــادی بی وققــه تــا‬ ‫رســیدن بــه برنامــه زمان بنــدی و جبــران وقت هــای تلف شــده تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش استان البرز خبر داد؛‬ ‫اجرای پروژه کنترل وزن و چاقی دانش اموزان‬ ‫در مدارس استان‬ ‫علیرضــا نصیرمنــش‪ /‬مدیــرکل‬ ‫اموزش وپــرورش اســتان البــرز‬ ‫از اجــرای پــروژه کنتــرل وزن و‬ ‫چاقــی دانش امــوزان در مــدارس‬ ‫اســتان همزمــان بــا اغــاز هفتــه‬ ‫تربیــت بدنی خبــر داد‪ .‬ساالرقاســمی‬ ‫درحاشــیه اعــزام ســومین کاروان‬ ‫توزیــع تجهیــزات و اقــام ورزشــی و‬ ‫بهداشــتی بــه مــدارس اســتان گفــت‪:‬‬ ‫«به علــت شــیوع ویــروس کرونــا و درخانه مانــدن افــراد‪ ،‬تحــرک دانش امــوزان کــم‬ ‫شــده و ســامتی ان هــا را بــه خطــر انداختــه اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬یکــی از علــل‬ ‫اصلــی کــه ســامت امــروز و فــردای نســل درحــال رشــد را بــه مخاطــره می انــدازد‪،‬‬ ‫شــیوع افزایــش وزن و چاقــی در ســنین خردســالی و دانش اموزی ســت»‪ .‬قاســمی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬درهمین راســتا معاونــت تربیت بدنــی و ســامت وزارت امــوزش و پــرورش‬ ‫دســتورالعمل پــروژه «کنتــرل وزن وچاقــی دانــش امــوزان بــا رویکــرد ترویــج ســبک‬ ‫زندگــی فعــال و ســالم» بــه اســتان ها ابــاغ کــرده اســت»‪ .‬مدیــرکل امــوزش و پــرورش‬ ‫اســتان با بیان اینکــه از اواخــر مهرمــاه و بــا شــروع هفتــه تربیت بدنــی اجــرای ایــن‬ ‫پــروژه همزمــان بــا سراســر کشــور در مــدارس اســتان کلیــد زده خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«در این پــروژه بــا انجــام تســت ویــژه ای‪ ،‬بــرای دانش اموزانــی کــه نیــاز بــه کنتــرل‬ ‫وزن دارنــد‪ ،‬فعالیت هــای ورزشــی مخصوصــی در منــزل و مدرســه پیش بینــی شــده‬ ‫و بعــد از انجــام ایــن فعالیت هــا در پایــان اســفند مماه بررســی مجــددی از وضعیــت‬ ‫ان هــا خواهیــم داشــت»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬بر اســاس هدف گذاری هــا بــا اجــرای ایــن‬ ‫طــرح در ســال تحصیلــی جــاری به میــزان ســه درصد از چاقــی دانش امــوزان اســتان‬ ‫کاســته خواهــد شــد»‪ .‬قاســمی با اشــاره به لــزوم همــکاری خانواده هــا بــرای اجــرای‬ ‫مناســب ایــن طــرح‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬با توجه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و عــدم حضــور‬ ‫دانش امــوزان در واحدهــای اموزشــی مثــل ســال های قبــل‪ ،‬اجــرای پــروژه کنتــرل وزن‬ ‫در دانش امــوزان بــا همــکاری معلمــان‪ ،‬والدیــن و دانش امــوزان و پیگیــری ازطریــق‬ ‫ســامانه شــاد و فضــای مجــازی مطابــق دســتورالعمل امکان پذیــر خواهــد بــود»‪.‬‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫دو شنبه ‪ 31‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2073‬‬ ‫رسانه و دفاع مقدس؛ تکلیفی که همچنان باقی ست‬ ‫عباسمحمدیان‬ ‫نســبت «رســانه» و «دفــاع مقــدس»‪ ،‬فقــط‬ ‫نســبتی خبــری نبــود کــه ایــن نســبت میــان رســانه و هــر رویــداد‪ -‬و حادثـه ای دیگــر هــم‬ ‫باتوجه بــه فلســفه وجــودی رســانه کــه بــر خبــر اســتوار اســت‪ -‬برقــرار بــوده و هســت و‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬نســبت «رســانه» و «دفــاع مقــدس» را در نگاهــی جبهـه ای بایــد تعریــف کــرد‬ ‫کــه چــون لشــکری پرتــوان‪ ،‬راهــکار خویــش را انتخــاب کــرده و ماموریــت خویــش را بــه‬ ‫انجــام می رســاند‪ .‬نقشــی کــه بــا پایــان ماموریــت دیگــر لشــکرها نه تنهــا کمرنــگ نشــد‬ ‫کــه رنگــی نــو گرفــت براســاس طرحــی نــو‪ ،‬دفــاع مقــدس را تــا دورتریــن نقــاط جغرافیایــی‬ ‫و زوایــای ذهنــی مــردم هــم امتــداد بخشــید‪ .‬به دیگر عبــارت‪ ،‬مــا فقــط از جبهــه‪ ،‬خبــر و‬ ‫گــزارش نمی نوشــتیم و عکــس نمی گرفتیــم‪ .‬این هــا هــم بــود امــا در کنــارش بــه فرهنگــی‬ ‫می پرداختیــم کــه می بایســت جــوان ایرانــی را از دورتریــن نقطــه جغرافیایــی بــه جبهــه ببــرد‬ ‫و هــم ســبک معرفتــی او را از ســنگر کمیــن‪ -‬ده ها متــر ان ســوتر از خــط مقــدم‪ -‬بــه دورتریــن‬ ‫نقطــه جغرافیایــی وطــن برســاند‪ .‬یعنی رســانه بــه کار دادوســتد معرفتــی بین جبهه و پشــت‬ ‫جبهــه‪ ،‬توجــه ویــژه داشــت‪ .‬ایــن هــم به دلیــل شــناخت دقیــق مــا از ایــن مولفــه قــدرت‬ ‫مانــدگار جمهــوری اســامی بــود کــه می دانســتیم اگــر مــردم بــه معرفــت نســبت بــه جهــاد‬ ‫برســند‪ ،‬جدوجهــدی خواهنــد کــرد کــه پشــت دشــمن را بــه خــاک خواهــد رســاند حتــی‬ ‫اگــر ‪ 83‬کشــور پشــت او ایســتاده باشــند و طرح هــای دفاع ـی اش را شــرط بندی ژنرال هــای‬ ‫شــرقی و غربــی‪ ،‬تضمیــن می کــرده باشــد‪ .‬مــا بــا ان شــناخت و دادوســتد معرفتــی کــه‬ ‫رســانه ها مجرایــش بودنــد بــه قدرتــی تبدیــل شــدیم کــه نه تنهــا متجــاوزان را از خــاک خــود‬ ‫تاراندیــم؛ بلکــه بــه اقتــدار پــای بــر خــاک او کوفتیــم بــرای تنبیــه متجــاوز و از ‪ 37‬ملیــت‬ ‫اســیر گرفتیــم تــا نشــان دهیــم جبهــه برابــر مــا تــا کجــا عمــق دارد‪ .‬بــاری رســانه ها در‬ ‫کنــار ایــن‪ ،‬بــه جنبــه حماســی جنــگ هــم ویــژه می پرداختنــد و در روزگاری کــه حصــر‬ ‫رســانه ای مــا از محاصــره و تحریــم نظامــی و اقتصــادی هــم ســنگین تر بــود‪ ،‬توانســتیم در‬ ‫عرصــه اطالع رســانی و تولیــد پیــام و قهرمان پــروری بایســته‪ ،‬کاری ســزامند انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫عالوه بر ایــن دو جنبــه‪ ،‬نــگاه تمام ســاحتی بــه جنــگ از دیگــر کارکردهــای رســانه بــود‪ .‬مــا‬ ‫فقــط خــط مقــدم را نمی دیدیــم؛ بلکــه حضــور فاخــر و همه جانبــه ایرانیــان را تصویــر و‬ ‫تبییــن کردیــم‪ .‬وقتــی رســانه ها نوشــتند پیــرزن روســتایی‪ ،‬چنــد عــدد تخم مــرغ کــه همــه‬ ‫داشــته اش بــود را بــه جبهــه فرســتاد ایــن معنــا را می شــد از ان فهمیــد کــه اگــر قــرار اســت‬ ‫ســفره ایرانــی‪ ،‬حتــی به لحــاظ اقتصــادی هــم رونــق بگیــرد بایــد تکلیــف جنــگ را جــوری‬ ‫روشــن کنیــم کــه دشــمن تحــت هیــچ شــرایطی نتوانــد مــا را بشــکند‪ .‬وقتی زنــان و مــادران‬ ‫و خواهــران رزمنــدگان‪ ،‬قــد راســت می کردنــد تــا کار مــردان و پســران و برادرانشــان بــر زمین‬ ‫نمانــد‪ ،‬می شــد چنیــن نتیجــه گرفــت کــه نبایــد گذاشــت حتــی یک وجــب خــاک وطــن‬ ‫هم‪-‬حتــی‪ -‬در تصــرف دشــمن باقــی بمانــد‪ .‬تولید مســتقیم و غیرمســتقیم پیام هایــی چنین‪،‬‬ ‫تکلیــف و کارکــرد رســانه بــود کــه در فصــل دفــاع مقــدس به خوبــی ســرانجام یافــت و بعــد‬ ‫از جنــگ هــم چــراغ راه اســت بــرای ملتــی کــه می خواهــد مســتقل و ســرفراز زندگــی کنــد‪.‬‬ ‫معنــای ایــن ســخن هــم ان اسـت که دفــاع مقــدس بــرای رســانه تمــام نشــده اســت؛ حتــی‬ ‫اگــر از پایــان جنــگ ‪ 32‬ســال گذشــته باشــد‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیرکل اقتصاد و دارایی فارس خبر داد؛‬ ‫شناسایی ‪ ۵۹‬فقره امالک مازاد‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه تاکید کرد؛‬ ‫تامین مواد اولیه‬ ‫بزرگ ترین چالش فوالدسازان برای جهش تولید‬ ‫؛‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫درحالی کــه ســایه شــدیدترین تحریم هــا بــر‬ ‫اقتصــاد ایــران ســایه افکنــده‪ ،‬جهــش تولیــد‪،‬‬ ‫ش ِروی اقتصــاد‬ ‫به عنــوان اســتراتژی اصلــی پیــ ‬ ‫کشــور قــرار گرفتــه و بخش هــای مختلــف‬ ‫صنعتــی و تولیــدی به خوبــی بــه ایــن نکتــه پــی‬ ‫برده انــد کــه نه تنهــا نبایــد متوقــف شــوند؛ بلکــه‬ ‫بایــد مســیری رو به توســعه را طــی کننــد‪ .‬نبایــد‬ ‫ایــن واقعیــت را نیــز از ذهــن دور داشــت کــه‬ ‫وضعیــت کنونــی بــا نقطــه مطلــوب فاصلــه دارد؛‬ ‫چراکــه ظــرف سه سال گذشــته‪ ،‬رشــد بخــش‬ ‫واقعــی اقتصــاد کشــور منفــی بــوده و صنــدوق‬ ‫بین المللــی پــول پیش بینــی کــرده ایــن رونــد‬ ‫تــا پایــان ســال ‪ 99‬در اقتصــاد ایــران ادامــه‬ ‫یابــد و رشــد اقتصــادی بــه منفــی پنج درصــد‬ ‫برســد؛ البتــه نبایــد شــرایط ناشــی از شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا را نیــز دراین زمینــه از یــاد بــرد‪.‬‬ ‫نکتــه حائزاهمیــت ان اس ـت که از منظــر علمــی‪،‬‬ ‫اقتصــاد ایــران در دوره رکــود تورمــی قــرار گرفتــه‬ ‫و انچــه در ایــن دوره زمانــی نیــاز کشــور اســت‬ ‫ســرمایه گذاری های جدیــد و توســعه صنایــع‬ ‫مولــد و باالدستی ســت‪ .‬ایــن وضعیــت نشــان‬ ‫می دهــد صنعــت کشــور‪ ،‬باوجــود پتانســیل های‬ ‫قابل توجــه‪ ،‬نیــاز بــه حمایت هــای جــدی و‬ ‫اساســی دارد؛ به خصــوص صنایــع باوجــود‬ ‫ سال گذشــته‬ ‫تحریم هــا و فشــارهای مالــی طــی دو ِ‬ ‫ایســتادگی کرده انــد و اجــازه نداده انــد وضعیــت‬ ‫اشــتغال کشــور بــا بحــران مواجــه شــود و‬ ‫همچنــان نیــز می تــوان بــه افق هــای جدیــد‬ ‫امیــدوار بــود‪ .‬در این میــان‪ ،‬جهــش تولیــد در‬ ‫برخــی از بخش هــای معــدن و صنایــع معدنــی‪،‬‬ ‫به ویــژه در فــوالد کشــور‪ ،‬نظیــر فــوالد مبارکــه‪،‬‬ ‫محقــق شــده اســت‪ .‬مختــار بخشــیان؛ معــاون‬ ‫بهره بــرداری شــرکت فــوالد مبارکــه‪ ،‬اعــام کــرد‪:‬‬ ‫«در شــرایط کنونــی بــا بهره بــرداری از پــروژه‬ ‫گاززدایــی در فــوالد مبارکــه تــا پایــان ســال‬ ‫جــاری‪ ،‬ظرفیــت گریدهــای ویــژه از ‪ 700‬هزارتُــن‬ ‫بــه یک میلیــون و ‪ 200‬هزارتُــن خواهــد رســید»‪.‬‬ ‫وی درمــورد موانــع و مشــکالت تولیــد در ســال‬ ‫جهــش تولیــد خاطرنشــان کــرد‪« :‬تحقــق اهــداف‬ ‫ســال جهــش تولیــد نیــاز بــه فراهم شــدن‬ ‫شــرایطی دارد‪ .‬دراین زمینــه اولیــن موضــوع‪،‬‬ ‫تامیــن مــواد اولیه اســت کــه بــرای تولیدکنندگان‬ ‫بســیار حائزاهمیــت اســت»‪ .‬بخشــیان تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬چنانچــه تولیدکننــدگان چشــم انداز‬ ‫روشــنی از وضعیــت تامیــن مــواد اولیــه موردنیــاز‬ ‫خــود داشــته باشــند‪ ،‬به طورقطــع برنامه ریــزی‬ ‫دقیق تــری بــرای تولیــد خواهنــد داشــت»‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن بــه قوانیــن و مقــررات دســت وپاگیر‬ ‫گمرکــی اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬هم اکنــون ایــن‬ ‫موانــع در حــوزه تامیــن قطعــات و تجهیــزات‬ ‫یدکــی وارداتــی پیش پــای تولیدکننــدگان قــرار‬ ‫گرفتــه اســت کــه بایــد خطــوط تولیــد خــود‬ ‫را تغذیــه کننــد»‪ .‬معــاون بهره بــرداری شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه تاکیــد کــرد‪« :‬البتــه در ایــن میــان‬ ‫دشــواری های انتقــال ارز را هــم نمی تــوان نادیــده‬ ‫گرفــت؛ اگرچــه دولــت دراین خصــوص چنــدان‬ ‫مقصــر نیســت»‪ .‬معــاون بهره بــرداری شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه تاکیــد کــرد‪« :‬موضوعاتــی نظیــر‬ ‫تامیــن مــواد اولیــه‪ ،‬سیاسـت های ارزی و نوســان‬ ‫در سیاس ـت های دولتی ســت کــه ممکــن اســت‬ ‫تاثیــرات منفــی بــر اجــرای پروژه هــای شــرکت‬ ‫بگــذارد»‪ .‬بخشــیان دربــاره حمایت هــای الزم‬ ‫بــرای رفــع موانــع پیش پــای تولیــد تصریــح کرد‪:‬‬ ‫«مهم تریــن نکتــه در حمایــت از تحقــق اهــداف‬ ‫جهــش تولیــد‪ ،‬تامیــن مــواد اولیــه گــروه فــوالد‬ ‫مبارکــه اســت‪ .‬چنانچــه ســنگ اهن و گندلــه‬ ‫موردنیــاز تامیــن شــود‪ ،‬می توانیــم کار را پیــش‬ ‫ببریــم‪ .‬به هرحــال‪ ،‬عملکــرد کارکنــان فــوالد‬ ‫مبارکــه در چهار مــاه اول ســال خــاف ایــن ادعــا‬ ‫بــوده کــه جهــش تولیــد امکان پذیــر نیســت»‪.‬‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬فــوالد مبارکــه پیش ازایــن مــواد‬ ‫اولیــه الزم بــرای شــش ماه را ذخیــره داشــت‪،‬‬ ‫امــا هم اکنــون ایــن امــر میســر نیســت و ایــن‬ ‫شــرکت بــا کمبــود مــواد اولیــه مواجــه اســت‪.‬‬ ‫درزمینــه تولیــد‪ ،‬مهم تریــن مســئله تامیــن مــواد‬ ‫اولیــه اســت و بایــد سیاسـت گذاران دراین زمینــه‬ ‫کمــک کننــد‪ .‬معــاون بهره بــرداری شــرکت‬ ‫فــوالد مبارکــه بابیان اینکــه تکمیــل زنجیــره‬ ‫تامیــن می توانــد در تحقــق اهــداف تولیــد‬ ‫موثــر واقــع شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬زنجیــره‬ ‫تامیــن نقــش کلیــدی و محــوری در ثبــات و‬ ‫تــداوم تولیــد دارد‪ .‬هم اکنــون فــوالد مبارکــه‬ ‫بخشــی از زنجیــره تامیــن خــود را تکمیــل‬ ‫کــرده اســت؛ البتــه تامیــن مــواد اولیــه به دلیــل‬ ‫سیاســت گذاری دولتــی‪ ،‬فــوالد مبارکــه را بــا‬ ‫مشــکل مواجــه کــرده بــود»‪ .‬به گفتــه وی‪ ،‬فــوالد‬ ‫مبارکــه بــر بخــش معــدن تمرکــز نداشــت‪ ،‬ولــی‬ ‫معدنی هــا فوالدســاز شــدند و ضعــف مجموعــه‬ ‫مــا این بود کــه در تامیــن مــواد اولیــه خــود‬ ‫مســتقیماً وارد نشــده بودیــم؛ البتــه قــرار هــم‬ ‫بــر ایــن نبــود و فــوالد مبارکــه درســت حرکــت‬ ‫کــرده بــود‪ .‬قــرار بــود گروهــی در حــوزه معــدن‪،‬‬ ‫کشــف و اســتخراج فعالیــت کننــد و عــده ای نیــز‬ ‫کار تولیــد فــوالد و محصــول را پیــش ببرنــد‪.‬‬ ‫همــه جــای دنیــا به همین ترتیــب عمــل‬ ‫می کننــد‪ .‬بخشــیان خاطرنشــان کــرد‪« :‬تعــادل‬ ‫میــان تامیــن مــواد اولیــه و تولیــد در ســال های‬ ‫اخیــر به هم خــورده و تاثیــر خــود را در زنجیــره‬ ‫تامیــن گذاشــته اســت»‪.‬‬ ‫استاندار خراسان جنوبی خبر داد؛‬ ‫حمایت از ایده های دارای توجیه اقتصادی حوزه گردشگری‬ ‫مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان فــارس گفــت‪ ۵۹« :‬فقــره امالک مــازاد ‪ ۱۳‬دســتگاه‬ ‫اجرایــی بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۱۱۶‬میلیاردتومــان در فــارس شناســایی شــده اســت»‪ .‬بابــک دایی‬ ‫در شــورای توســعه و برنامه ریــزی اســتان فــارس بیــان کــرد‪ ۷۰۰« :‬میلیاردتومــان از مجمــوع‬ ‫اعتبــارات اســناد خزانــه اســامی کــه بــه اســتان تخصیــص یافتــه اســت تاکنــون جذب شــده‬ ‫و تنهــا ‪ ۶۷‬میلیاردتومــان از ایــن اعتبــارات تاکنــون جــذب نشــده اســت»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«در میــان طرح هایــی کــه تاکنــون جــذب نشــده اند می تــوان بــه بیــش از ‪ ۱۳‬میلیاردتومــان‬ ‫مربــوط بــه دانشــگاه شــیراز و شــرکت توزیــع بــرق نیز بــا بیــش از هشـت میلیاردتومان اشــاره‬ ‫کــرد کــه هنــوز جــذب نشــده اســت»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬در میــان امالک شناخته شــده در اســتان‬ ‫فــارس می تــوان گفــت کــه ‪ ۲۰‬فقــره از امــاک بــا بیــش از پنج میلیاردتومــان مصــوب شــده‬ ‫اســت؛ این در حالی سـت که بیــش از یک هــزار و ‪ ۴۰۰‬ملــک مــازاد در فــارس شناســایی شــده‬ ‫اســت کــه اگــر ایــن امــاک به صــورت خود اظهــاری توســط دســتگاه های اجرایــی معرفــی‬ ‫نشــود بــه وزارتخانــه مربوطــه عــودت می یابــد»‪ .‬به گفتــه دایــی‪ ،‬اســتفاده از طرح هــای ملــی‬ ‫و طرح هایــی بــا ویژگــی اســتانی می توانــد نقــش ویــژه ای در افزایــش تســهیالت تخصیصــی‬ ‫بــه اســتان فــارس داشــته باشــد و موجــب شــود حجم تســهیالت اســتان فــارس افزایــش یابد‪.‬‬ ‫عضویت شهردار شیراز‬ ‫در شورای سیاست گذاری شهرهای فعال ایران‬ ‫مدیــرکل ارتباطــات و امــور بین الملــل‬ ‫شــهرداری شــیراز گفــت‪« :‬با حکمی ازســوی‬ ‫وزارت ورزش و جوانــان و مجمــع شــهرداران‬ ‫کالن شــهرهای کشــور‪ ،‬شــهردار شــیراز‬ ‫به عنــوان عضــو شــورای سیاســت گذاری‬ ‫شــهرهای فعــال ایــران «شــفا» منصــوب‬ ‫شــد»‪ .‬حمیــد جورکــش دراین بــاره گفــت‪:‬‬ ‫«شــهردار شــیراز به دلیــل فعالیت هــای‬ ‫شــهرداری شــیراز در حــوزه فرهنــگ‬ ‫شــهروندی به ویــژه ورزش همگانــی بــه عضویــت شــورای سیاس ـت گذاری شــهرهای فعــال‬ ‫یو نهمین نشســت‬ ‫ایــران منصــوب شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬لــوح ایــن انتصــاب در ســ ‬ ‫کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی مجمع شــهرداران کالن شــهرهای ایــران که در شــیراز برگزار‬ ‫شــد بــه شــهردار شــیراز ارائــه شــد کــه نشــان از اهمیــت نــگاه ایــن مجموعــه بــه فعالیت های‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی و شــهروندی دارد»‪.‬‬ ‫رضا بهنام‬ ‫اســتاندار خراســان جنوبــی گفــت‪« :‬امادگــی‬ ‫الزم بــرای حمایــت از طــرح و ایده هــای دارای‬ ‫توجیــه اقتصــادی و بــا قابلیــت عملیاتی شــدن‬ ‫را داریــم»‪ .‬معتمدیــان بــا بیــان ایــن مطلــب‬ ‫در جلســه هم اندیشــی بــا فعــاالن بخــش‬ ‫گردشــگری اســتان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«به دلیــل بســترهای مناســبی کــه در اســتان‬ ‫داریــم‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬یکــی از پیشــران های‬ ‫توســعه ای به شــمار مــی رود»‪ .‬وی از خراســان‬ ‫جنوبــی به عنــوان اســتانی بــا ظرفیت هــای‬ ‫گردشــگری فــراوان یــاد کــرد و گفــت‪« :‬وجــود‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰‬جاذبــه طبیعــی‪ ،‬یک هــزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫اثــر ملــی در حــوزه میــراث فرهنگــی و چهــار‬ ‫اثــر جهانــی به ثبت رســیده‪ ،‬از مهم تریــن‬ ‫ظرفیت هــای اســتان بــرای جــذب گردشــگر‬ ‫اســت»‪ .‬به گفتــه وی‪ ،‬فرهنگی بــودن اســتان و‬ ‫نیــروی انســانی مســتعد هــم از پتانســیل های‬ ‫منحصربه فردی ســت کــه می توانــد بــه‬ ‫جــذب گردشــگر کمــک کنــد‪ .‬اســتاندار‬ ‫باتاکیدبراینکــه مهم تریــن اولویــت مــا معرفــی‬ ‫ایــن جاذبه هاســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬از‬ ‫ سال گذشــته‪ ،‬معرفــی‬ ‫رویکردهــای مــا در دو ِ‬ ‫هرچه بیشــتر توانمندی هــا و پتانسیل هاســت»‪.‬‬ ‫معتمدیــان متذکــر شــد‪« :‬رســانه ها و مطبوعــات‬ ‫اســتان نیــز دراین زمینــه‪ ،‬همراهــی خوبــی‬ ‫استمرار عملیات گازرسانی به ‪ ۱۸۵‬روستای کوهستانی استان‬ ‫دکتر روزبهان تاکید کرد؛‬ ‫مشارکت نهادهای بانکی‬ ‫در توسعه اقتصادی منطقه ازاد انزلی‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز مازنــدران از‬ ‫تکمیــل طــرح گازرســانی بــه ســه شــهر و‬ ‫‪ ۱۸۵‬روســتای کوهســتانی و ســخت گذر‬ ‫شهرســتان های نوشــهر‪ ،‬نــور و امــل بــا‬ ‫اعتبــار یک هزارمیلیاردتومانــی حداکثــر تــا‬ ‫دوســال اینده خبــر داد‪ .‬جعفــر احمدپــور‬ ‫ِ‬ ‫در جلســه بررســی پــروژه گازرســانی بــه‬ ‫بخــش کجــور در نوشــهر گفــت‪« :‬بــرای‬ ‫اجــرای ایــن پروژه هــا ‪۳۳۷‬کیلومتــر‬ ‫خطــوط تغذیــه در مناطــق کوهســتانی و‬ ‫صعب العبــور انجــام می شــود کــه از ایــن‬ ‫میــزان ‪۴۵‬کیلومتــر ان به صــورت ‪ ۲۰‬اینچــی‬ ‫و بقیــه لوله گــذاری ‪ ۶‬تــا ‪ ۱۲‬اینــچ اســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬شــهرهای پــول و کجــور در‬ ‫بخــش کجــور شهرســتان نوشــهر و شــهر‬ ‫بلــده در شهرســتان نــور از جملــه ایــن ســه‬ ‫شــهر کوهستانی ســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫درحال اجــرا ودن‬ ‫گاز مازنــدران بااشــاره به‬ ‫ِ‬ ‫گازرســانی بیــن شــهرهای پــول و کجــور‬ ‫گفــت‪« :‬هم اکنــون ‪۱۱‬کیلومتــر از مســیر‬ ‫‪ ۱۳‬کیلومتــر خــط انتقــال گاز ایــن مناطــق‬ ‫انجــام شــد و بقیــه نیــز تــا ابان مــاه امســال‬ ‫به اتمــام می رســد»‪ .‬وی تصریــح داشــت‪:‬‬ ‫«ایــن خــط لولــه از منطقــه ونــوش بخــش‬ ‫مرکــزی نوشــهر تــا دوراهــی کدیــر در بخش‬ ‫کجــور بــا لولــه ‪ ۲۰‬اینچــی و ســپس از انجــا‬ ‫دو خــط لولــه ‪ ۱۲‬اینچــی در مســیر اول‬ ‫بــرای شــهرهای پــول و کجــور و روســتاهای‬ ‫بخــش کجــور و دیگــری بــرای بخــش بلــده‬ ‫شهرســتان نــور لوله گــذاری می شــود»‪ .‬وی‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬درراســتای کاهــش زمــان‪،‬‬ ‫ایــن پــروژه بــه چهــار فــاز تقســیم شــده‬ ‫اســت تــا هــر پیمانــکار به صــورت جداگانــه‬ ‫هــر فــاز پــروژه را اجــرا کنــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«گازرســانی بــه ایــن مناطــق باتوجه بــه‬ ‫کوهســتانی و صعب العبور بــودن روســتاها‬ ‫دوســال اینده بــه بهره بــرداری‬ ‫حداکثــر تــا‬ ‫ِ‬ ‫می رســد‪ ،‬امــا به دلیــل نزدیکــی فاصلــه‬ ‫بخــش کجــور بــه ونــوش‪ ،‬مــردم ایــن بخش‬ ‫زودتــر از بخــش بلــده و منطقــه چــاو امــل‬ ‫از نعمــت گاز بهره منــد خواهنــد شــد»‪.‬‬ ‫احمدپــور همچنیــن از احــداث یک ایســتگاه‬ ‫پمپــاژ گاز در زمینــی بــه مســاحت حــدود‬ ‫دوهزارمترمربــع در منطقــه ونــوش خبــر داد‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکــه حــذف مصــرف ســوخت‬ ‫فســیلی و برداشــت چــوب از جنگل هــا بــا‬ ‫بهره بــرداری طــرح گازرســانی بــه مناطــق‬ ‫کوهســتانی گفــت‪« :‬اجــرای ایــن طرح هــا‬ ‫موجــب از بین رفتــن خســارت های‬ ‫زیســت محیطی ناشــی از حمل ونقــل‬ ‫و برداشــت چــوب از جنــگل در مناطــق‬ ‫کوهســتانی می شــود»‪ .‬فرمانــدار شهرســتان‬ ‫نوشــهر هــم دراین جلســه بــر ضــرورت‬ ‫تامیــن گاز بــرای شــهرهای پــول و کجــور‬ ‫در وضعیــت جــوی نامناســب تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬گازرســانی نبایــد به دلیــل وضعیــت‬ ‫نامناســب جــاده ای یــا شــرایط دیگــر دچــار‬ ‫اختــال شــود»‪ .‬ســعید یزدانــی بااشــاره به‬ ‫اجــرای عملیــات گازرســانی بخــش‬ ‫کجــور افــزود‪« :‬ایــن بخــش دارای بافــت‬ ‫تاریخی ســت و عملیــات گازرســانی در ایــن‬ ‫منطقــه هــم بایــد بــا اســتفاده از نظــرات‬ ‫نماینــده میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی‬ ‫و گردشــگری براســاس موازیــن قانونــی‬ ‫انجام شود»‪.‬‬ ‫انتقاد فرماندار ری از عدم اجرای تعهدات شهرداری تهران در توسعه بهشت زهرا‬ ‫راه اندازی اولین دستگاه انژیوگرافی‬ ‫در بیمارستان مصطفی خمینی ایالم‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان ایــام گفــت‪« :‬اولیــن دســتگاه‬ ‫انژیوگرافــی در راســتای ارائــه خدمــات تخصصــی ایــن بخــش در بیمارســتان شــهید مصطفی‬ ‫خمینــی شــهر ایــام نصــب و راه انــدازی می شــود»‪ .‬محمــد کریمــان افــزود‪« :‬اعتبارخریــد‬ ‫ایــن دســتگاه پنج میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومــان بــا ارز دولتــی بــوده و جهــت نصــب در‬ ‫بیماســتان مذکــور نیــز بیــش از دومیلییارد تومــان هزینــه شــده اســت»‪ .‬رئیــس دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان اظهــار کــرد‪« :‬با توجه بــه راه انــدازی بخــش جراحــی قلــب در‬ ‫بیمارســتان شــهید مصطفــی خمینــی شــهر ایــام نصــب و راه انــدازی دســتگاه انژیوگرافــی‬ ‫مهــم و ضروری ســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬همچنیــن راه انــدازی دســتگاه اکسیژن ســاز دوم‬ ‫بیمارســتان امــام خمینــی(ره) ایــام در روزهــای اینــده ازدیگــر اقدامــات ایــن داشــنگاه‬ ‫در راســتای خدمات رســانی بــه بیمــاران اســتان اســت»‪ .‬کریمیــان خاطرنشــان کــرد‪« :‬در‬ ‫ایــام شــیوع بیمــاری کرونــا در ســطح اســتان‪ ،‬میــزان رضایت منــدی مــردم از خدمــات‬ ‫دانشــگاه بــه باالتریــن ســطح ممکــن ارتقــاء یافتــه و همــواره خدمتگــزاران مــردم در عرصــه‬ ‫ســامت مــورد تکریــم و تقدیــر جامعــه قــرار می گیرنــد»‪.‬‬ ‫کار‪ ،‬تدویــن ســند جامــع گردشگری ســت‬ ‫کــه در شــورای پژوهشــی اســتان بــه تصویــب‬ ‫رســیده اســت»‪ .‬به گفتــه وی‪ ،‬در ایــن ســند‪،‬‬ ‫نقشــه راه کوتاه مــدت‪ ،‬میان مــدت و بلندمــدت‬ ‫حــوزه گردشــگری تعییــن شــده و تکلیــف همــه‬ ‫دســتگاه ها نیــز دراین زمینــه روشــن می شــود‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت؛ این جلســه کــه باحضــور‬ ‫حجت االســام نصیرایــی؛ نماینــده مــردم‬ ‫فــردوس‪ ،‬طبــس‪ ،‬بشــرویه و ســرایان و نماینــده‬ ‫قــوه مقننــه در شــورای عالی گردشــگری کشــور‪،‬‬ ‫مجیــدی؛ دبیــرکل مجامــع اســیایی و رئیــس‬ ‫بخــش گردشــگری اتــاق بازرگانــی اســتان‪،‬‬ ‫عابــدی؛ معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتاندار‪ ،‬یوســفی؛ مدیــرکل حــوزه اســتاندار‪،‬‬ ‫اکبــری راد؛ مدیــرکل جــذب و ســرمایه گذاری‬ ‫اســتانداری‪ ،‬رمضانــی؛ مدیرکل میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی اســتان همــراه بــود‪،‬‬ ‫بــه طــرح موانــع‪ ،‬چالش هــا و فرصت هــای‬ ‫گردشــگری اســتان و ارائــه راهکارهایــی بــرای‬ ‫اســتفاده هرچه بهتــر از ایــن ظرفیــت گذشــت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز مازندران خبر داد؛‬ ‫خبر‬ ‫منــا محمــدی‪ /‬رئیــس و اعضــای هیئت مدیــره و مدیــران بانــک شــهر بــا دکتــر محمدولــی‬ ‫روزبهــان؛ رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد انزلــی دیــدار و درخصــوص‬ ‫گســترش همکاری هــای فی مابیــن گفت وگــو کردنــد‪ .‬مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد‬ ‫انزلــی در این نشســت‪ ،‬بــا تجزیه وتحلیــل شــرایط و ویژگی هــای مناطــق ازاد هفت گانــه‬ ‫کشــور بــه وجــوه متمایــز و منحصربه فــرد منطقــه ازاد متبــوع خــود پرداخت و تصریــح کرد‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه شــرایط ویــژه‪ ،‬ظرفیت هــا‪ ،‬زیرســاخت ها و فرصت هــای ایجادشــده در ایــن‬ ‫منطقــه در حوزه هــای مختلــف تولیدی‪-‬صنعتــی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬کریدورهــای بین المللــی‪،‬‬ ‫بنــدری و مزایــای قانونــی منطقــه به همــراه اتصــال ایــن منطقــه بــه شــبکه ریــل سراســری‬ ‫کشــور کــه منجــر بــه اتصــال بنــادر جنوبــی کشــور در ســواحل خلیــج فــارس و دریــای‬ ‫عمــان بــه تنهــا منطقــه ازاد شــمال کشــور می شــود؛ زمانی کــه در کنــار نقــش ایــن منطقــه‬ ‫در اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا قــرار دهیــم بــه یــک واقعیــت می رســیم‪ ،‬منطقــه ازاد انزلــی‬ ‫در اغــاز مرحلــه اوج خــود در عرصه هــای بین المللــی قــرار دارد»‪ .‬دکتــر عیســی قهرمانــی‬ ‫چابــک؛ رئیــس هیئت مدیــره بانــک شــهر در این دیــدار بابیان اینکــه نقــش و کار ویــژه اصلــی‬ ‫بانک هــا در عرصه هــای مختلــف اقتصــادی کشــورمان‪ ،‬محوری ســت‪ ،‬به نوعی کــه حــدود‬ ‫‪ ۸۵‬درصــد از تامیــن مالــی پروژه هــای مختلــف برعهــده شــبکه بانکی ســت‪ ،‬گزارشــی از‬ ‫توانمندی هــای مختلــف بانــک شــهر ارائــه کــرد و افــزود‪« :‬مــا عالقه منــد بــه حضــور و‬ ‫ایفــای نقــش در کنــار ســازمان منطقــه ازاد انزلــی و بخش خصوصــی ان هســتیم و به منظور‬ ‫ترســیم افــق همــکاری دوجانبــه در حوزه هــای موردعالقــه‪ ،‬امادگــی خــود را بــرای انعقــاد‬ ‫تفاهم نامــه عملیاتــی اعــام می داریــم»‪.‬‬ ‫داشــته اند»‪ .‬معتمدیــان گفــت‪« :‬نماینده هــای‬ ‫اســتان در مجلــس شــورای اســامی نیــز بایــد‬ ‫کمــک کنند تــا تعامــات منطقه ای را گســترش‬ ‫دهیــم»‪ .‬وی بــه راهکارهــای تبیین شــده‬ ‫بــرای اســتفاده هرچه بهتــر از ظرفیت هــای‬ ‫گردشــگری پرداخــت و گفــت‪« :‬اصلی تریــن‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری گفــت‪« :‬یکــی از‬ ‫مشــکالت اساســی تعهــدات در زمــان توســعه‬ ‫بهشــت زهــرا حــدود ‪ ۱۰‬ســال پیــش اســت‬ ‫کــه برخــی از انهــا اجرایــی نشــد»‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی بخشــداری کهریــزک؛ نشســت‬ ‫جمعــی از نماینــدگان تهــران بــا مســئوالن‬ ‫شــهرداری‪ ،‬اوقــاف و بهزیســتی تهــران و‬ ‫فرمانــدار شــهرری و بخشــدار کهریــزک‬ ‫به منظــور بررســی مشــکالت شهرســتان ری‪،‬‬ ‫کهریــزک و اختالفــات میــان بهزیســتی و‬ ‫ســازمان اوقــاف درمــورد وضعیت مرکــز درمانی‬ ‫هاشــمی نژاد کهریــزک برگــزار شــد‪ .‬حســین‬ ‫توکلــی کجانــی (معــاون اســتاندار تهــران و‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری) دراین نشســت‬ ‫بــا انتقــاد از اینکــه عمــده مشــکالت پایتخــت‬ ‫بــه شهرســتان ری تحمیــل شــده و رفــع انهــا‬ ‫مطالبــه جــدی مــردم اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«یکــی از مشــکالت اساســی تعهــدات در زمــان‬ ‫توســعه بهشــت زهــرا حــدود ‪ ۱۰‬ســال پیش‬ ‫اســت کــه برخــی از انهــا اجرایــی نشــد و‬ ‫در چندســال اخیر صورت جلســه ای کــه‬ ‫بــه تاییــد شــورای شــهر تهــران رســید رهــا‬ ‫شــد و هیــچ بنــدی از ان اجــرا نشــد»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪ ۱۶۰« :‬هکتــار از بهتریــن اراضــی‬ ‫و زمین هــای مــردم تبدیــل بــه ارامســتان‬ ‫بــرای مــردم پایتخــت شــد‪ ،‬در این رابطــه‬ ‫نیــاز اســت بــه تعهــدات عمــل شــود؛ پــروژه‬ ‫تقاطــع پــل غیرهمســطح باقرشــهر بالتکلیــف‬ ‫مانــده و گویــا پیمانــکار از مجموعــه خــارج و‬ ‫پــروژه تعطیــل شــده اســت»‪ .‬فرمانــدار ویــژه‬ ‫ری ســپس بااشــاره به ایجــاد شــهر افتــاب‬ ‫گفــت‪« :‬در ورودی کهریــزک بایــد رینگــی‬ ‫ایجــاد می شــد؛ امــا بعــد از پنج ســال پــروژه‬ ‫رهــا و باعــث نارضایتــی مــردم کهریــزک شــده‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن ورودی ازادراه تهــران‪ -‬قــم‬ ‫مســدود اســت و تامیــن اعتبــار نشــده اســت»‪.‬‬ ‫توکلــی کجانــی بااشــاره به دفــن زبالــه در‬ ‫مجموعــه ارادکــوه گفــت‪« :‬قــرار بــود روکــش‬ ‫اســفالت از شهرســتان ری تــا ارادکــوه انجــام‬ ‫شــود؛ امــا تنهــا دو مرتبــه انجــام و رهــا شــد؛‬ ‫ورودی کهریــزک و زیرگــذر مشــکل دیگــری‬ ‫اســت و بیشــترین تصادفــات را داریــم»‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن تصریــح کــرد‪ ۳۳ « :‬هکتــار از اراضــی‬ ‫‪ ۱۶۰‬هکتــاری تبدیــل بــه بوســتان شــده و قرار‬ ‫بــود به عنــوان فاصلــه بیــن شــهر و بهشــت‬ ‫زهــرا ایجــاد شــود‪ ،‬امــا ‪۳۳‬هکتــار کمــاکان‬ ‫همچنــان بالتکلیــف اســت؛ درخواســت‬ ‫شــده ‪ ۵۰۰‬هکتــار مجــدد در شهرســتان ری‬ ‫ارامســتان ایجــاد شــود و مقدمــات تحویــل‬ ‫زمیــن در شــهرداری تهــران پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫مازندران‬ ‫درخواســت مــا ایــن بــود ان را در چنــد نقطه از‬ ‫تهــران جانمایــی شــود؛ امــا علی رغــم مخالفــت‬ ‫مــا تاکیــد می کننــد مــکان بــرای دفــن نداریــم‬ ‫و نیــاز اســت پــروژه تقاطــع غیرهمســطح جــزو‬ ‫پروژه هــای اولویــت دار پــس از ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫قــرار گیــرد و به عنــوان پــروژه مهــم‬ ‫تعیین تکلیــف شــود»‪ .‬معــاون اســتاندار تهــران‬ ‫با تاکید بر اینکــه اجــازه هرگونــه بارگــذاری‬ ‫جدیــد بــرای شهرســتان ری را نمی دهیــم‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬بایــد مرکــز درمانــی هاشــمی نژاد‬ ‫تبدیــل بــه مرکــز درمانــی ‪ ۱۶‬ســاعته و‬ ‫بر اســاس وقفنامــه عمــل شــود»‪ .‬در نهایــت‬ ‫بــا اجمــاع نماینــدگان و مســئوالن حاضــر در‬ ‫نشســت مقــرر شــد؛ پل غیرهمســطح باقرشــهر‬ ‫تــا پایــان دی مــاه افتتــاح و اعتبــار روکــش‬ ‫اســفالت رجایــی تــا ارادکــوه در بودجــه‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬لحــاظ و لکه گیــری ان در اســرع وقت‬ ‫انجــام شــود همچنیــن مرکــز درمانــی شــهید‬ ‫هاشــمی نژاد به منظــور خدمات رســانی‬ ‫بــه بیمــاران و نیازمنــدان مــردم منطقــه بــه‬ ‫بیمارســتان تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫تقدیر از مدیرعامل و مدیر دفتر فناوری اطالعات‬ ‫شرکت برق منطقه ای‬ ‫معــاون تحقیقــات و منابــع انســانی وزیــر نیــرو بــا اهــدای لــوح تقدیــر از مهنــدس حســین‬ ‫افضلــی و دکتــر بردیــا بهنیــا تقدیــر کــرد‪ .‬دکتــر صالــح اولیــا بــا اهــدای لــوح تقدیــر از‬ ‫مدیرعامــل و مدیــر دفتــر فنــاوری ارتباطــات و مدیریــت اطالعــات شــرکت بــرق منطقـه ای‬ ‫مازنــدران و گلســتان به منظــور طراحــی و راه انــدازی نرم افــزار یکپارچــه ارائــه خدمــات‬ ‫غیرحضــوری شــرکت های بــرق منطق ـه ای کشــور تقدیــر به عمــل اورد‪ .‬متــن لــوح تقدیــر‬ ‫بدین شــرح اســت‪« :‬جنــاب اقــای مهنــدس حســین افضلــی‪ /‬مدیرعامــل محتــرم شــرکت‬ ‫بــرق منطقـه ای مازنــدران و گلســتان‪ /‬رشــد تحقــق دولــت الکترونیــک وابســته بــه ابزارهــای‬ ‫قدرتمنــدی جهــت ارتبــاط دوســویه کاراتــر و دسترســی اســان تر مــردم بــه خدمــات اســت‪.‬‬ ‫طراحــی‪ ،‬راه انــدازی و مدیریــت پروژه هــای توســعه دولــت الکترونیــک از ارزشــمندترین‬ ‫تالش هــا درراســتای خدمات رســانی بــه مشــترکین صنعــت اب و بــرق اســت‪ .‬بدین وســیله‬ ‫از زحمــات جنابعالــی کــه در ایــن رســالت خطیــر ســهیم بوده ایــد قدردانــی می شــود و‬ ‫توفیــق روزافــزون شــما را از درگاه ایــزد منــان خواســتارم»‪/.‬محمدصالح اولیــاء؛ معــاون‬ ‫تحقیقــات و منابــع انســانی‬ ‫مدیرکل تعاون استان خبر داد؛‬ ‫ساخت ‪ ۴۲۲۴‬واحد مسکن برای کارگران‬ ‫مدیــرکل تعــاون مازنــدران گفــت‪« :‬تاکنــون چهارهــزار و ‪ ۲۲۴‬واحــد مســکن بــرای قشــر‬ ‫کارگــری و نیازمنــد در اســتان ســاخته شــده اســت»‪ .‬کامــران اصغــری در نشســت شــورای‬ ‫هماهنگــی تعــاون اســتان بااشــاره به اینکه تاکنــون ‪ ۹۸‬درصــد مصوبــات ایــن شــورا اجرایــی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بــه ابــاغ تفاهم نامــه بیــن وزارت تعــاون و راه شهرســازی برای ســاخت مســکن‬ ‫ویــژه محرومــان اشــاره و اضافــه کــرد‪« :‬همچنیــن برنامــه جامــع اصــاح نظــام اداری اجرایی‬ ‫می شــود»‪ .‬وی بــه پرداخــت تســهیالت ســاخت مســکن روســتایی در اســتان اشــاره و‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬کارگــران شــاغل و بازنشســته‪ ،‬بازنشســتگان و مقرری بگیــران شــامل ســاخت‬ ‫مســکن محرومــان می شــوند»‪ .‬اصغــری با اظهار اینکــه ‪ ۲۰۰‬هــزار واحــد مســکن مناســب و‬ ‫ارزان قیمــت بــرای افــراد نیازمنــد در اســتان احــداث شــده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬از این میزان ســهم‬ ‫قشــر کارگــری چهارهــزار و ‪ ۲۲۴‬واحــد اســت»‪ .‬مدیــرکل تعــاون مازنــدران ادامــه داد‪« :‬از‬ ‫مجمــوع واحدهــا ‪ ۹۹‬واحــد بــرای زنــان سرپرســت خانــوار کارگــر و ‪ ۲۶۴‬واحــد بــرای دهــک‬ ‫یــک تــا ســه کارگــری درنظــر گرفتــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۱۵۰۰‬میلیاردریالی‬ ‫در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫مازنــدران گفــت‪« :‬باتوجه بــه انعقــاد‬ ‫قــرارداد بــا ســرمایه گذاران جدیــد در‬ ‫سه ماه نخســت ســال جــاری‪ ،‬یک هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیاردریــال در شــهرک ها و‬ ‫نواحــی صنعتــی اســتان ســرمایه گذاری‬ ‫می شــود»‪ .‬ســید مصطفــی موســوی‬ ‫بابیان اینکــه از ابتــدای ســال جــاری ‪۶۰‬‬ ‫ســرمایه گذار بــرای ایجــاد واحدهــای‬ ‫تولیــدی در ســطح شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتــی اســتان‪ ،‬بــا ایــن شــرکت‬ ‫قــرارداد منعقــد کرده انــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«درمجمــوع بیــش از ‪ ۱۵۰۰‬میلیاردریــال‬ ‫در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی مازنــدران ســرمایه گذاری جدیــد انجــام خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی مازنــدران بیــان داشــت‪« :‬اشــتغال زایی مســتقیم‬ ‫پیش بینی شــده در ایــن قراردادهــا ‪۵۷۸‬نفــر و اشــتغال زایی غیرمســتقیم ان هــا نیــز بیــش‬ ‫از ‪ ۱۱۰۰‬نفــر اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــرای انعقــاد ‪ ۶۰‬قــرارداد ســرمایه گذاری جدیــد در‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ‪ ۱۷‬هکتــار زمیــن بــه ســرمایه گذاران واگــذار شــده اســت»‪.‬‬ ‫اردبیل‬ ‫پروین حسینی‬ ‫نیاز شهرستان اردبیل به یک شهرک صنعتی بزرگ‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیــل گفــت‪« :‬شهرســتان اردبیــل‬ ‫به عنــوان مرکــز اســتان و باتوجه بــه حجــم بــاالی ســرمایه گذاری در ان‪ ،‬نیــاز مبــرم بــه‬ ‫یــک شــهرک صنعتــی بــزرگ را دارد»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان اردبیــل؛ محمــد اهلــی ضمــن اعــام ایــن خبــر اظهــار داشــت‪« :‬بیــش از‬ ‫‪ 400‬هکتــار از اراضــی شــهرک صنعتــی اردبیــل ‪ 2‬بــه متقاضیــان واگــذار شــده اســت کــه‬ ‫ـال اتی دیگــر زمینــی در ایــن شــهرک بــرای واگــذاری بــه ســرمایه گذاران‬ ‫طــی چند سـ ِ‬ ‫وجــود نخواهــد داشــت»‪ .‬اهلــی ادامــه داد‪« :‬بــرای رفــع ایــن مشــکل‪ ،‬ایجــاد یــک شــهرک‬ ‫صنعتــی بــزرگ در شهرســتان اردبیــل کام ـ ًا ضروری ســت کــه بایســتی تــاش شــود‬ ‫تــا بــا همــکاری و مســاعدت ادارات ذی ربــط نســبت بــه احــداث ان اقــدام شــود»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬در ســفر مــاه گذشــته معــاون وزیــر صمــت و مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک‬ ‫و شــهرک های صنعتــی ایــران بــه اســتان اردبیــل‪ ،‬احــداث شــهرک صنعتــی جدیــد‬ ‫ازطریــق نماینــدگان نیــز مطــرح شــد کــه ایــن موضــوع مــورد موافقــت اولیــه معــاون وزیر‬ ‫صمــت قــرار گرفــت»‪ .‬وی اشــاره ای نیــز بــه افزایــش روزافــزون حضــور ســرمایه گذاران در‬ ‫شــهرک های صنعتــی کــرد و گفــت‪« :‬باتوجه بــه زیرســاخت های تامیــن شــده و قیمــت‬ ‫پائیــن حــق بهره بــرداری زمیــن در شــهرک های صنعتــی‪ ،‬حضــور ســرمایه گذاران در‬ ‫شــهرک های صنعتــی از افزایــش چشــمگیری برخــوردار بــود اســت؛ به نحوی کــه در‬ ‫ســال ‪ 98‬تعــداد ‪ 93‬قــرارداد واگــذاری زمیــن بــا ســرمایه گذاران منعقــد شــده بــود؛‬ ‫این درحالی س ـت که از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون بیــش از ‪ 75‬قــرارداد بــا متقاضیــان‬ ‫در شــهرک های صنعتــی انعقــاد شــده اســت»‪.‬‬ ‫اسفالت شدن راه ‪ ۱۱‬روستای خلخال‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان اردبیــل گفــت‪« :‬باتوجه بــه رفــع‬ ‫محرومیــت از مناطــق روســتایی امســال اســفالت راه ‪ ۱۱‬روســتای خلخــال انجــام می شــود»‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان اردبیــل؛ کلیـم اهلل‬ ‫وثوقــی در بازدیــد از جاده هــای روســتایی خلخــال افــزود‪« :‬امســال در طــرح احــداث راه هــای‬ ‫اســتان اردبیــل اســفالت راه ‪ ۱۱‬روســتای اق بــاغ کــرد‪ ،‬اناویــز‪ ،‬گلوجــه‪ ،‬لوجــه‪ ،‬سوســهاب‪،‬‬ ‫میانــرودان‪ ،‬ســقزچی‪ ،‬قره تیــکان‪ ،‬ونــن‪ ،‬کرکزلــو و روســتای کمــر خلخــال در دســتورکار قرار‬ ‫گرفتــه اســت»‪ .‬عضــو شــورای اداری اســتان اردبیــل تصریــح کــرد‪« :‬باتوجه به اینکــه شــاخص‬ ‫برخــورداری مــردم ایــن منطقــه از راه اســفالت روســتایی در اســتان اردبیــل پائین تریــن‬ ‫شــاخص اســت‪ ،‬بــا اولویت بنــدی روســتاهای نیازمنــد راه مناســب تــاش می شــود فاصلــه‬ ‫ایــن شــاخص را بــه حداقــل میانگیــن اســتانی برســانیم»‪ .‬وی گفــت‪« :‬امســال در جاده هــای‬ ‫خلخــال بــه اســالم‪ ،‬خلخــال بــه کوثــر‪ ،‬خلخــال بــه کلــور و خلخــال بــه هشــتجین پــروژه‬ ‫روکــش اســفالت اجــرا می شــود و درمجمــوع اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۱۰۰‬میلیاردریــال بــرای‬ ‫حــذف نقــاط حادثه خیــز‪ ،‬ارتقــای ایمنــی راه هــا و نگهــداری مســتمر جاده هــا اختصــاص‬ ‫یافتــه اســت»‪ .‬ســید غنــی نظــری همچنیــن بــا رد شــایعه تعطیلــی جــاده خلخا ل‪ -‬منجیــل‬ ‫گفــت‪« :‬بــا رایزنی هــای صورت گرفتــه ‪ ۱۵۰‬میلیاردریــال اعتبــار بــه ادامــه عملیــات اجرایــی‬ ‫ایــن پــروژه تزریــق شــده و پــروژه راه هشــتجین بــه سـه راهی اردبیــل بــه ســرچم نیــز بــا‬ ‫قاطعیــت پیگیــری می شــود»‪.‬‬ ‫رونمایی از پوستر مسابقه و کارگاه شعر و داستان‬ ‫باحضــور مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اردبیــل از پوســتر مســابقه و کارگاه‬ ‫شــعر و داســتان رونمایــی شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫اســتان اردبیــل؛ به مناســبت گرامیداشــت روز شــعر و ادب فارســی و بزرگداشــت اســتاد‬ ‫شــهریار از پوســتر مســابقه و کارگاه شــعر و داســتان رونمایــی شــد‪ .‬ســید ناصــر اســحاقی؛‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اردبیــل در ایــن محفــل ضمــن تبریک روز شــعر‬ ‫و ادب فارســی و بزرگداشــت اســتاد شــهریار و همچنیــن گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس‬ ‫گفــت‪« :‬حــوزه فرهنــگ و هنــر در شــرایط فعلــی کرونایــی‪ ،‬همچنــان پویــا و فعــال اســت و‬ ‫از ظرفیت هــای فضــای مجــازی دراین حــوزه نیــز اســتفاده می شــود»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«نقطــه عزیمــت و تحــول فرهنگــی در جامعــه‪ ،‬حضــور فعــال اصحــاب فرهنــگ و هنر اســت‬ ‫و اگــر ایــن حضــور در بیــن عمــوم مــردم باشــد شــاهد بالندگــی و پویایــی خواهد شــد»‪ .‬الزم‬ ‫به ذکــر اســت؛ به مناســبت روز شــعر و ادب فارســی و گرامیداشــت اســتاد شــهریار‪ ،‬تنــی‬ ‫چنــد از شــاعران اســتان بــه شــعرخوانی پرداختنــد کــه بــا ضبــط برنامــه‪ ،‬به صــورت مجــازی‬ ‫دراختیــار عالقه منــدان شــعر و ادب قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬همچنیــن از پوســتر مســابقه و‬ ‫کارگاه شــعر و داســتان نیــز رونمایــی شــد کــه ایــن برنامــه به صــورت مجــازی و با مشــارکت‬ ‫انجمن هــای شــعر و ادب اســتان برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2949

روزنامه سایه 2949

شماره : 2949
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه سایه 2948

روزنامه سایه 2948

شماره : 2948
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه سایه 2947

روزنامه سایه 2947

شماره : 2947
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه سایه 2946

روزنامه سایه 2946

شماره : 2946
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه سایه 2944

روزنامه سایه 2944

شماره : 2944
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه سایه 2943

روزنامه سایه 2943

شماره : 2943
تاریخ : 1402/09/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!