روزنامه سایه شماره 2072 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2072

روزنامه سایه شماره 2072

روزنامه سایه شماره 2072

‫مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت خبر داد؛‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ 400‬محصول‬ ‫معصومــه ابتــکار؛ معــاون رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬باتوجه بــه همــکاری وزارت‬ ‫جهــاد و امــوزش تســهیلگران‪ ۴۰۰ ،‬محصــول گواهی شــده اســتاندارد توســط زنــان‬ ‫روســتایی و عشــایری در کشــور تولیــد می شــود؛ یعنــی میــزان بقایــای ســم و کــود‬ ‫در ایــن محصــوالت‪ ،‬اســتاندارد اســت و بــرای حفاظــت اب وخــاک‪ ،‬حداکثــر تــاش‬ ‫در کاهــش مصــرف ســم و کــود صــورت می گیــرد»‪.‬‬ ‫سهم ‪ ۲۵‬درصدی ایران‬ ‫از اکتشاف نفت و گاز جهان‬ ‫احمد مظفری خبر داد؛‬ ‫امضای هفت تفاهم نامه همکاری در مازندران‬ ‫‪ 6‬با هدف کاهش اسیب های اجتماعی‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬شهریور ‪ 2 - 1399‬صفر ‪ 20 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2072‬تومان‬ ‫فرمانده کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫سهم امریکا از جهان‬ ‫درحال کوچک شدن است‬ ‫چگونه کرونا تنور «پلتفرم های پخش زنده» را گرم کرد؟‬ ‫شبکه های انالین؛‬ ‫دشمن شماره یک سودهای تلویزیونی!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ CSIS‬گزارش داد؛‬ ‫علی اکبــر صالحــی؛ رئیــس ســازمان‬ ‫انــرژی اتمــی بابیان اینکــه زمــان‬ ‫بازدیــد دوم اژانــس از مــکان موردنظر‬ ‫بیــن ایــران و اژانس مشــخص اســت؛‬ ‫امــا زمــان ان را به صــورت عمومــی‬ ‫اعــام نمی کنیــم‪ ،‬گفــت‪« :‬مســئوالن‬ ‫اژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی‬ ‫اعــام کردنــد بعــد از بازرســی از‬ ‫دو محــل تعیین شــده‪ ،‬درخواســت‬ ‫دیگــری ندارنــد»‪.‬‬ ‫به سویجهانی‬ ‫با تکثیر هسته ای بیشتر؟‬ ‫ایــاالت متحــده و جامعــه بین المللــی‪ ،‬در جلوگیــری از گســترش جنگ افزارهــای‬ ‫هســته ای نســبتاً موفــق بوده انــد؛ امــا دالیــل تــازه ای وجــود دارد کــه بپرســیم‬ ‫ایــا این وضعیــت در اینــده هــم پابرجــا خواهــد مانــد یــا نــه؟ امریــکا در‬ ‫همــکاری بــا شــرکایش‪ ،‬به تدریــج چهارچوبــی از ضدانگیزه هــا و موانــع را‬ ‫بــرای جلوگیــری از تکثیــر هســته ای برپــا کــرد‪ .‬ایــن چهارچــوب دربردارنــده‬ ‫ایــن بخش هاســت ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایا رئیس جمهوری بعدی ایران «زن» است؟‬ ‫‪2‬‬ ‫کنکاشی چندباره درباره‬ ‫مفهوم عبارت «رجل سیاسی» در انتخابات‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫انتخابات امریکا‬ ‫چه ربطی به ما دارد؟‬ ‫پوران درخشنده‪:‬‬ ‫باید عاشقانه برای سینمای‬ ‫کودک و نوجوان فعالیت کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دربابِ شعر زنانه‬ ‫‪3‬‬ ‫دموکرات ها نگران بهره برداری ترامپ از مرگ قاضی دیوان عالی‬ ‫بــا مــرگ «روث بیــدر گینزبــرگ»؛ یکــی از نــه قاضــی دیــوان‬ ‫عالــی امریــکا در شــش هفته باقی مانــده تــا زمــان برگــزاری‬ ‫انتخابــات ریاســت جمهوری‪ ،‬خالی شــدن ایــن کرســی در‬ ‫باالتریــن ســطح قضایــی در ایــاالت متحــده‪ ،‬دموکرات هــا را‬ ‫نســبت به بهره بــرداری جمهوری خواهــان و دونالــد ترامــپ‬ ‫از این مســئله به شــدت نگــران کــرده اســت‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایرنــا؛ گینزبــرگ کــه به مــدت ‪۲۷‬ســال کرســی قضــاوت‬ ‫در دیــوان عالــی امریــکا را دراختیــار داشــت و تاان زمــان‬ ‫برتــری جمهوری خواهــان بــه دموکرات هــا پنــج بــه چهــار‬ ‫محســوب می شــد‪ ،‬درحال حاضــر بــا خالی شــدن ایــن کرســی‬ ‫درپــی مــرگ وی‪ ،‬درصــورت اقــدام ترامــپ بــه انتخــاب فــرد‬ ‫جایگزیــن و حمایــت ســنا در زمــان باقی مانــده تــا برگــزاری‬ ‫انتخابــات‪ ،‬کفــه تــرازو می توانــد در عالی تریــن ســطح‬ ‫تصمیم گیــری قضایــی را هرچه بیشــتر به نفــع خــود تغییــر‬ ‫دهــد‪ .‬باتوجه به اینکــه دونالــد ترامــپ در دوره ریاس ـت جمهوری‬ ‫خــود‪ ،‬دو قاضــی محافظـه کار بــر مســند ایــن کرســی معرفــی‬ ‫و منصــوب کــرده؛ بــا معرفــی نفــر ســوم توســط وی‪ ،‬به طــور‬ ‫عملــی کنتــرل محافظـه کاران بــر باالتریــن مرجــع قضایــی در‬ ‫امریــکا قوی تــر می شــود‪ .‬تحلیلگــران براین باورندکــه بیــم ان‬ ‫مـی رود تــا شــمار کرسـی های حاضــر در دیــوان عالــی امریــکا‬ ‫بــا اقــدام ترامــپ در انتخــاب فــرد جایگزیــن‪ ،‬از پنــج قاضــی‬ ‫محافظــه کار و متمایــل بــه جمهوری خواهــان در برابــر چهــار‬ ‫قاضــی لیبــرال بــا گرایــش دموکــرات می توانــد وضعیــت‬ ‫را بــه شــش کرســی جمهوری خــواه در برابــر ســه کرســی‬ ‫دموکــرات تغییــر دهــد؛ انــگاه قدرت گیــری ترامــپ دراســتانه‬ ‫برگــزاری انتخابــات و باتوجه بــه اکثریــت جمهوری خواهــان در‬ ‫ســنا‪ ،‬هرچه بیشــتر خواهــد شــد‪ .‬ناظــران سیاســی معتقدنــد‬ ‫چنانچــه ترامــپ مبــادرت بــه تعییــن قاضــی جایگزیــن بــرای‬ ‫کرســی به جای مانــده از گینزبــرگ کنــد‪ ،‬حداقــل از ‪۵۳‬‬ ‫ســناتور جمهوری خــواه ســنا بایــد ‪ ۵۰‬ســناتور از فــرد نامــزد‬ ‫پیشــنهادی وی حمایــت کننــد‪ .‬کارشناســان و تحلیلگــران‬ ‫رســانه های خبــری غربــی براین باورندکــه چنانچــه ترامــپ‬ ‫حتــی در مــدت باقی مانــده از دوره کنونــی ریاســت جمهوری‬ ‫خــود فــردی را به عنــوان نامــزد جایگزیــن گینزبــرگ‬ ‫بــه ســنا معرفــی نکنــد‪ ،‬می توانــد بــا مانــوردادن بــر ســر‬ ‫این موضــوع بــه رای دهنــدگان جمهوری خــواه وعــده دهــد‬ ‫درصــورت انتخــاب مجــدد او‪ ،‬چرخــش دیــوان عالــی به ســوی‬ ‫محافظ ـه کاران حتمی ســت و وی بــا انتخــاب دوبــاره به عنــوان‬ ‫رئیس جمهــوری امریــکا خواهــد توانســت ســومین قاضــی‬ ‫محافظـه کار را روانــه دیــوان عالــی کنــد و موازنــه را شــش بــه‬ ‫ســه به نفــع جمهوری خواهــان در ایــن دادگاه تغییــر دهــد‪.‬‬ ‫رســانه های غربــی گــزارش دادنــد کــه تاکنــون دو ســناتور‬ ‫جمهوری خــواه مجلــس ســنای امریــکا‪ ،‬ســوزان کالینــز‬ ‫(‪ )Susan Collins‬ســناتور ایالــت میــن و «لیســا مرکاوســکی»‬ ‫(‪ )Lisa Murkowski‬ســناتور ایالــت االســکا اعــام کرده انــد کــه‬ ‫تــا قبــل از برگــزاری انتخابــات ریاسـت جمهوری امریــکا در ‪۱۳‬‬ ‫ابان مــاه‪ ،‬بــه هیــچ نامــزد پیشــنهادی ترامــپ بــرای تصــدی‬ ‫کرســی قضــاوت در دیــوان عالــی ایــن کشــور رای نخواهنــد‬ ‫داد‪ .‬درهمین حــال‪ ،‬جــو بایــدن؛ نامــزد ریاســت جمهوری‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬امریــکا از حــزب دموکــرات درواکنش بــه مــرگ‬ ‫گینزبــرگ در توئیتــی نســبت بــه هرگونــه اقــدام شــتاب زده‬ ‫ترامــپ در معرفــی فــرد جایگزیــن بــرای ایــن مســند تــا‬ ‫پیــش از انتخــاب رئیس جمهــوری بعــدی امریــکا‪ ،‬هشــدار‬ ‫داد‪ .‬بایــدن در حســاب توئیتــر خــود نوشــت‪« :‬اجــازه دهیــد‬ ‫واضــح بگویــم؛ رای دهنــدگان بایــد رئیس جمهــوری خــود را‬ ‫انتخــاب کننــد‪ .‬انــگاه رئیس جمهــوری برگزیــده بایــد جانشــین‬ ‫قاضــی گینزبــرگ را تعییــن کنــد»‪ .‬این درحالی ســت که تــد‬ ‫کــروز؛ ســناتور ایالــت تگــزاس به رغــم مخالفت هــا خواســتار‬ ‫معرفــی هرچه ســریع تر فــرد جایگزیــن ازســوی ترامــپ بــرای‬ ‫قاضــی گینزبــرگ شــد و گفتــه اســت ســنا نیــز بایــد تــا پیــش‬ ‫از برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری در امریــکا بــه نامــزد‬ ‫پیشــنهادی ترامــپ رای اعتمــاد دهــد‪ .‬اســتدالل کــروز بــرای‬ ‫معرفــی هرچه ســریع تر قاضــی جایگزیــن این اســت که‬ ‫درصــورت جنجــال بــر ســر نتیجــه ارای ریاســت جمهوری‬ ‫پیــش رو و کشانده شــدن ان بــه دیــوان عالــی‪ ،‬انــگاه هشــت‬ ‫قاضــی بــا موازنــه چهــار در برابــر چهــار به قضــاوت خواهنــد‬ ‫نشســت کــه می توانــد تعییــن سرنوشــت انتخابــات را بــا چالش‬ ‫بیشــتری مواجــه ســازد‪ .‬دراین بیــن‪ ،‬نــام «ایمــی کانــی بــارت»‬ ‫به ســرعت در نــزد متحــدان دونالــد ترامــپ بــرای عهــده داری‬ ‫منصــب قاضــی فقیــد دیــوان عالــی ایــن کشــور مطــرح شــده‬ ‫اســت‪ .‬به گــزارش بلومبــرگ؛ بــارت‪ ،‬قاضــی دادگاه اســتیناف‬ ‫امریــکا کــه منتصــب ترامــپ اســت‪ ،‬در فهرســت نامزدهــای‬ ‫بالقــوه دیــوان عالــی امریــکا دیــده می شــود‪ .‬وی همچنیــن‬ ‫جــزو نفــرات نهایــی بــود کــه ترامــپ قبــل از انتخــاب «بــرت‬ ‫کاوانــا» (قاضــی دیــوان عالــی امریــکا در ســال ‪ )۲۰۱۸‬درنظــر‬ ‫گرفتــه بــود‪ .‬بــا مــرگ روث بیــدر گینزبــرگ در شــش هفته‬ ‫باقی مانــده تــا زمــان برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫خالی شــدن ایــن کرســی در باالتریــن ســطح قضایــی در‬ ‫امریــکا‪ ،‬دموکرات هــا را به شــدت نگــران کــرده اســت‪ .‬جــان‬ ‫مالکولــم؛ کارشــناس حقوقــی بنیــاد محافظــه کار «هریتیــج»‬ ‫گفتــه اســت‪« :‬اگــر رئیس جمهــوری در فکــر جایگزینــی‬ ‫گینزبــرگ بــا یــک زن باشــد‪ ،‬قاضــی ایمی کانــی بــارت در صدر‬ ‫ایــن فهرســت یــا نزدیــک بــه ان قــرار می گیــرد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«بــارت به طورقطــع نامــزد دلخــواه محافظــه کاران اســت»‪.‬‬ ‫گینزبــرگ به مــدت ‪۲۷‬ســال کرســی قضــاوت در دیــوان عالــی‬ ‫امریــکا را دراختیــار داشــت و براین اســاس تاکنــون برتــری‬ ‫جمهوری خواهــان بــه دموکرات هــا پنــج بــه چهــار محســوب‬ ‫می شــد‪ .‬حــال بــا خالی شــدن ایــن کرســی درپــی مــرگ وی‪،‬‬ ‫درصــورت اقــدام ترامــپ بــه انتخــاب فــرد جایگزیــن و حمایــت‬ ‫ســنا در زمــان باقی مانــده تــا برگــزاری انتخابــات‪ ،‬کفــه تــرازو‬ ‫می توانــد در عالی تریــن ســطح تصمیم گیــری قضایــی به نفــع‬ ‫ترامــپ تغییــر یابــد‪ .‬دیــوان عالــی امریــکا روز جمعــه به وقــت‬ ‫محلــی؛ بــا انتشــار بیانیــه ای اعــام کــرد کــه گینزبــرگ در‬ ‫واشــینگتن در خان ـه اش درگذشــت‪ .‬او‪ ،‬دومیــن زنی ســت کــه‬ ‫در تاریــخ دیــوان عالــی امریــکا به عنــوان یکــی از قضــات‬ ‫ایــن دادگاه انتخــاب شــده بــود‪ .‬مــرگ او درحالی ســت که‬ ‫کمتــر از یک ماه ونیــم بــه انتخابــات امریــکا زمــان باقی ســت‬ ‫و احتمــال مــی رود دونالــد ترامــپ؛ رئیس جمهــوری ایــن‬ ‫کشــور بــا انتخــاب یــک قاضــی محافظـه کار‪ ،‬ترکیــب دیــوان را‬ ‫به نفــع جمهوری خواهــان و جنــاح محافظ ـه کار ســنگین کنــد‪.‬‬ ‫درصورتی کــه ترامــپ جایگزیــن وی را معرفــی کنــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت ســنا کــه در کنتــرل جمهوری خواهــان اســت‪ ،‬گزینــه‬ ‫پیشــنهادی رئیس جمهــوری را به ســرعت و پیــش از برگــزاری‬ ‫انتخابــات تائیــد کنــد‪ .‬چــاک شــومر؛ رهبر اقلیــت دموکــرات در‬ ‫ســنای امریــکا بــا انتشــار توئیتــی اعــام کــرد کــه جانشــین‬ ‫گینزبــرگ بایــد توســط رئیس جمهــوری بعــدی امریــکا تعییــن‬ ‫شــود‪ .‬گینزبــرگ ســال ‪ ۱۹۳۳‬در نیویــورک به دنیــا امــد و‬ ‫‪۲۷‬ســال قاضــی دیــوان عالــی امریــکا بــود‪.‬‬ ‫الـم‪ -‬انـی‬ ‫کارگردانــی نیمــا صمــدی؛ تــا ‪10‬‬ ‫نمایــش «الم‪-‬انــی» به طراحــی‪ ،‬نویســندگی و‬ ‫ِ‬ ‫درحال اجراســت‪ .‬نیمــا صمــدی‪،‬‬ ‫مهرمــاه ‪ 99‬ســاعت ‪ ۲۰‬در تماشــاخانه «هیــاج»‬ ‫ِ‬ ‫شــهاب شــیرین کالم‪ ،‬امیرحســین ســید اســماعیل‪ ،‬رضــا محمــدی‪ ،‬طنیــن بابایــی‪،‬‬ ‫مهتــاب باقــری‪ ،‬غــزل ســامی زاده‪ ،‬ابوالفضــل محمدکاشــی‪ ،‬امیرحســین بهرامــی‪ ،‬ایمان‬ ‫نیکخــو‪ ،‬مهســا معدن پیشــه‪ ،‬ایســان قنبــرزاده و بــاران حســین پور؛ بازیگــران ایــن اثــر‬ ‫هســتند کــه در خالصه داســتان ان امــده‪ :‬چگونــه یــک دیکتاتــور شــویم!‪ ...‬از عوامــل‬ ‫ایــن نمایــش بایــد بــه تهیه کننــده‪ :‬طنیــن بابایــی‪ /‬مشــاور هنــری کارگــردان‪ :‬مهــدی‬ ‫ذره‪ /‬مجــری طــرح‪ :‬علیرضــا یونســی‪ /‬دســتیاران کارگــردان‪ :‬ســپیده زرگــر و مهــدی‬ ‫محســنی‪ /‬مدیــر صحنــه‪ :‬محمــد توکلــی‪ /‬طراحــان نــور‪ :‬اکبــر نجفــی و روح ا‪ ...‬یعقوبــی‪/‬‬ ‫منشــی صحنــه‪ :‬امیرحســین شــفیعی‪ /‬دســتیار صحنــه‪ :‬حمیــد باقــری‪ /‬مدیــر تبلیغات‪:‬‬ ‫علیرضــا یونســی؛ اشــاره کــرد‪ .‬عالقه منــدان بــرای تهیــه بلیــت بــه ســایت تیــوال‬ ‫‪ www.tiwal.com‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫‪Spine_master‬‬ ‫اصالحیه اگهی تجدید مناقصه‬ ‫و ارزیابی کیفی شماره‬ ‫‪814/06/3883‬‬ ‫بدینوســیله اعــام می گــردد جلســه توجیهــی ســاعت ‪۱۰‬‬ ‫صبــح روز چهارشــنبه مــورخ ‪ 1399/07/16‬در محــل ســالن‬ ‫جلســات منطقــه طبقــه دوم برگــزار می گــردد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫تحت نظارت مستقیم دکتر رضا سلمان روغنی‬ ‫(فوق تخصص ستون فقرات از ‪ Mayo Clinic‬امریکا)‬ ‫خواندنی هایی درباره ستون فقرات‪ ،‬مفاصل و عضالت‬ ‫امــوزش ســتون فقــرات و مفاصــل‪ ،‬بــا همــکاری مرکــز‬ ‫تحقیقــات دانشــگاه شــهید بهشــتی‬ ‫‪AzarganClinic.com‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫‪ CSIS‬گزارش داد؛‬ ‫به سوی جهانی با تکثیر هسته ای بیشتر؟‬ ‫ایــاالت متحــده و جامعــه بین المللــی‪ ،‬در جلوگیــری از گســترش‬ ‫جنگ افزارهــای هســته ای نســبتاً موفــق بوده انــد؛ امــا دالیــل تــازه ای‬ ‫وجــود دارد کــه بپرســیم ایــا این وضعیــت در اینــده هــم پابرجــا خواهــد‬ ‫مانــد یــا نــه؟ امریــکا در همــکاری بــا شــرکایش‪ ،‬به تدریــج چهارچوبــی‬ ‫از ضدانگیزه هــا و موانــع را بــرای جلوگیــری از تکثیــر هســته ای برپــا‬ ‫کــرد‪ .‬ایــن چهارچــوب دربردارنــده ایــن بخش هاســت‪ :‬یــک‪ .‬پیمان هــا‬ ‫و توافقنامه هــای جهانــی کــه موانعــی حقوقــی‪ ،‬سیاســی و عرفــی بــر‬ ‫ســر راه بمــب هســته ای قــرار می دهــد‪ .‬دو‪ .‬تعهــدات امنیتــی امریــکا بــه‬ ‫متحدانــی کــه احســاس نیــاز خــود بــه داشــتن ســاح هســته ای را کنــار‬ ‫گذارنــد‪ .‬ســه‪ .‬مجموعـه ای از مجــازات ســخت (ماننــد تحریــم) بــرای ان ها‬ ‫کــه درتــاش بــرای ســاخت بمــب هســته ای براینــد‪ .‬به عبارت دیگــر‪،‬‬ ‫هزینــه ورود بــه باشــگاه هســته ای باالســت و کشــورهایی کــه به دنبــال ان‬ ‫باشــند‪ ،‬بایــد ریس ـک های چشــمگیری را بپذیرنــد‪ .‬به همین دلیــل اســت‬ ‫کــه هرچنــد بســیاری از کشــورها گزینــه دســتیابی بــه ســاح هســته ای‬ ‫را سبک ســنگین کرده انــد؛ امــا اکنــون تنهــا نــه کشــور در جهــان دارای‬ ‫زرادخانــه هســته ای هســتند؛ امــا چنــد رونــد درحال فرســوده کردن بنیــان‬ ‫این مجموعــه موانــع هســتند‪ .‬این روندهــا ریشــه در دگــرش سرشــت‬ ‫ســاختار ســامانه بین المللــی داشــته یــا توســط ان شــکل می گیرنــد‪:‬‬ ‫کاهــش نفــوذ امریــکا و عقب نشــینی تدریجــی ان از نظــم بین المللــی کــه‬ ‫خــود ایــن کشــور‪70 ،‬ســال پیش بــه شــکل گیری ان کمــک کــرد و نیــز‬ ‫ظهــور یــک محیــط امنیتــی رقابتی تــر؛ به ویــژه میــان قدرت هــای بــزرگ‪.‬‬ ‫این روندهــا کــه درادامــه توضیــح داده می شــوند‪ ،‬ســه پیامــد مهــم بــرای‬ ‫تکثیــر هســته ای و سیاســت امریــکا خواهنــد داشــت؛ نخســت‪ ،‬فشــار بــر‬ ‫کشــورها بــرای دســتیابی بــه جنگ افــزار هســته ای یــا توانمندی دســتیابی‬ ‫بــه ان را بیشــتر می کننــد‪ .‬دوم‪ ،‬بی گمــان توانایــی امریــکا را به چالــش‬ ‫ـنتی عدم تکثیــر و سیاســت ضدتکثیــر‬ ‫ـج» سـ ِ‬ ‫می کشــند تــا «چمــاق و هویـ ِ‬ ‫را بی خاصیــت کننــد‪ .‬دســت اخر نیــز این روندهــا‪ ،‬اهــداف عدم تکثیــر‬ ‫امریــکا را برابــر دیگــر اهــداف سیاســی اش قــرار می دهنــد و شــرایط‬ ‫دشــواری را موجــب می شــوند‪ .‬هفــت رونــدی کــه اینــده تکثیــر هســته ای‬ ‫را شــکل می دهنــد‪:‬‬ ‫‪ .1‬تهدیدهــای هســته ای درحال افزایش انــد و محیط هــای امنیتــی‬ ‫منطق ـه ای‪ ،‬پرتنش تــر می شــوند؛ بنابرایــن‪ ،‬فشــارهایی به ســمت تکثیــر‬ ‫هســته ای پدیــد می ایــد‪ .‬روســیه‪ ،‬چیــن و کــره شــمالی؛ یعنی کشــورهایی‬ ‫کــه بــرای امریــکا‪ ،‬تهدیــد به شــمار می رونــد‪ ،‬درحال مدرن ســازی‬ ‫و گســترش زرادخانــه هســته ای خــود هســتند و رفتــاری پرخاشــگرانه‬ ‫دارنــد‪ .‬حتــی اگــر ایــران از تولیــد جنگ افــزار هســته ای هــم پرهیــز کنــد‪،‬‬ ‫توانمنــدی اش در ســاخت بمب هســته ای و رفتار ناخوشــایندش در منطقه‪،‬‬ ‫نیازمنــد توجــه امریکاســت‪ .‬این تحــوالت‪ ،‬امریکا و متحدانش را مســتقیماً‬ ‫تهدیــد می کنــد و فشــار مضاعفــی بــر ســامانه هم پیمانــی ایــاالت متحــده‬ ‫می گــذارد‪ .‬فرســایش محیــط امنیتــی جهــان و تهدیــدات هســته ای‪،‬‬ ‫هرچنــد عامــل تعیین کننــده ای در تکثیــر هســته ای نیســت؛ امــا می توانــد‬ ‫کشــورها را وادارد کــه نیازهــای هســته ای خــود را بازســنجی کننــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬متحــدان امریــکا‪ ،‬درحال ازدســت دادن اعتمــاد خــود بــه ایــاالت‬ ‫متحــده؛ ازجملــه بــه اراده واشــینگتن بــرای عمــل بــه تعهــدات امنیتــی‬ ‫هســتند و ایــن عامــل‪ ،‬ریســک روی اوری ان هــا بــه ســاح هســته ای‬ ‫یــا توانمندی هــای مربــوط بــه ان را بــاال می بــرد‪ .‬دراین راســتا‪ ،‬ایــاالت‬ ‫متحــده زیــر فشــار شــدیدی خواهــد بــود تــا بــه متحدانــش چنــان‬ ‫اطمینانــی دهــد کــه مانــع از شــکل گیری بلندپروازی هــای هســته ای‬ ‫شــوند‪ .‬از نخســتین ســال های پــس از جنــگ دوم جهانــی‪ ،‬تعهــدات امریکا‬ ‫بــه دیگــر کشــورها بــرای تامیــن نیازهــای امنیتــی و دفاعی شــان‪ ،‬نقــش‬ ‫مهمــی در متوقف مانــدن رونــد تکثیــر هســته ای داشــته و امریــکا هــم‬ ‫هــرگاه بــا مــوردی روبـه رو شــد کــه یــک متحــد درپــی ســاح هســته ای‬ ‫باشــد‪ ،‬تهدیــد کــرد کــه تعهــدات امنیتـی اش را می کاهــد یــا تشــویق کرد‬ ‫کــه ان هــا را بیشــتر می کنــد تــا ان متحــد را از تکثیــر هســته ای بــازدارد؛‬ ‫امــا اکنــون به نظــر می رســد اعتمــاد بنیادیــن بــه امریــکا درحال افــول‬ ‫اســت و ریســک تکثیــر توســط متحــدان و شــرکای امریــکا درحال افزایش‪.‬‬ ‫‪ .3‬ظهــور رهبــران اقتدارگــرا‪ ،‬زمینــه تکثیــر هســته ای را فراهم تــر می کند‪.‬‬ ‫ایــن رهبــران بــا موانــع داخلــی کمتــری بــرای بلندپــروازی هســته ای خود‬ ‫روبــه رو بــوده و چه بســا گرایشــی قوی تــر بــه نادیده گیــری فشــار‬ ‫بین المللــی داشــته باشــند؛ بنابرایــن‪ ،‬از چشــم انداز تکثیــر هســته ای‪،‬‬ ‫ظهــور اقتدارگرایــی به عنــوان یــک پدیــده جهانــی؛ به ویــژه در میــان‬ ‫برخــی متحــدان و شــرکای امریــکا عامــل نگران کننــده ای اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬تیره شــدن ایــن چشــم انداز کــه تدابیــر کنتــرل تســلیحاتی بتوانــد‬ ‫ســاح های هســته ای امریــکا و روســیه را بیشــتر کاهــش دهنــد یــا‬ ‫زرادخانــه درحال گســترش هســته ای جهــان را محــدود کننــد‪ .‬درنتیجــه‬ ‫بده بســتانی کــه نقطــه کانونــی پیمــان عدم تکثیــر هســته ای یــا ان‪.‬پــی‪.‬‬ ‫تی ســت‪ ،‬بیش ازپیــش محــدود می شــود؛ بده بســتانی کــه در چهارچــوب‬ ‫ان‪ ،‬کشــورهای غیرهســته ای از هسته ای شــدن منصــرف می شــوند و در‬ ‫برابــر‪ ،‬کشــورهای هســته ای هــم ســمت خلع ســاح هســته ای حرکــت‬ ‫می کننــد‪ .‬اکنــون تقریبــاً همــکاری میــان امریــکا و روســیه درزمینــه‬ ‫هســته ای نیســت و موافقت نامه هــای کنتــرل تســلیحات هســته ای‪،‬‬ ‫گونه هــای درحال انقراض انــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬توانایــی امریــکا در به کارگیــری اهــرم فــروش انــرژی هســته ای و کمــک‬ ‫بــه اهــداف عدم تکثیــر‪ ،‬درحال افــول اســت‪ .‬امریــکا بــرای ســال های‬ ‫طوالنــی بــا اســتفاده از همیــن اهــرم‪ ،‬بــه صــدور راکتورهــای هســته ای‪،‬‬ ‫ســوخت و فــن اوری به عنــوان ابــزاری بــرای کنتــرل فعالیت هــای‬ ‫تکثیــر هســته ای؛ ازجملــه غنی ســازی و فعالیت هــای بازپــردازش اقــدام‬ ‫می کــرد؛ امــا ایــاالت متحــده اکنــون دیگــر یــک بازیگــر مهــم در بــازار‬ ‫انــرژی هســته ای نیســت‪ .‬توانمنــدی فزاینــده چیــن‪ ،‬روســیه و ‪ ...‬در تدارک‬ ‫کمک هــای هســته ای بــا شــرایط رقابتی تــر بــا حساســیت های کمتــر‬ ‫نســبت بــه عدم تکثیــر‪ ،‬توانایــی امریــکا را بــرای نوشــتن قواعــد بــازی‬ ‫زایــل می کنــد‪ .‬هرچــه ایــن کشــور‪ ،‬مشــتریان هســته ای کمتــری داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬کمتــر هــم قــادر بــه ردیابــی و شــکل دهی بــه شــرایط هســته ای‬ ‫کشــورهای کلیــدی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .6‬تاثیــر تحریم هــا به عنــوان یــک ابــزار عدم تکثیــر‪ ،‬کمتــر خواهــد‬ ‫شــد؛ زیــرا کشــورها روش هایــی را بــرای کاهــش تاثیــر تحریم هــا پیــدا‬ ‫می کننــد و ســلطه مالــی امریــکا هــم در درازمــدت زایــل می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن هزینه هــای به کارگیــری ابــزار تحریــم بــرای امریــکا افزایــش‬ ‫می یابــد؛ چراکــه کشــورهای هــدف تحریــم‪ ،‬به طــور فزاینــده ای از توانایــی‬ ‫مقابله به مثــل برخــوردار می شــوند‪ .‬اســتفاده افراطــی امریــکا از تحریــم‪،‬‬ ‫دارد نتیجــه وارونــه می دهــد‪.‬‬ ‫‪ .7‬رابطــه رقابتی تــر میــان امریــکا بــا روســیه و امریــکا بــا چیــن‪ ،‬احتمــاالً‬ ‫همــکاری بــر ســر عدم تکثیــر هســته ای را کم رنــگ و اجــرای سیاســت‬ ‫عدم تکثیــر امریــکا را نــاکار می ســازد‪ .‬دورانــی تــازه از بی اعتمــادی‬ ‫عمیق تــر‪ ،‬رقابــت و تقابــل اهــداف میــان واشــینگتن بــا مســکو و پکــن‬ ‫تــا همین جــا هــم همــکاری بــر ســر کنتــرل تســلیحاتی را ناکارامــد‬ ‫کــرده و اکنــون درحال گســترش بــه حــوزه عدم تکثیــر هســته ای نیــز‬ ‫هســت‪ .‬برخــی از توصیه هــای ایــن پژوهــش بــرای سیاســت گذاران‬ ‫واشــینگتن‪ :‬چنانچــه امریــکا خواهــان جهانــی بــا تکثیر هســته ای بیشــتر‬ ‫در اینــده نیســت‪ ،‬بایــد سیاس ـت های خــود را ســازگار کنــد‪ .‬بااین حــال‪،‬‬ ‫دگرش هــای ســاختاری و سیســتمیک کــه بســیاری از روندهــای بــاال را‬ ‫به پیــش می راننــد‪ ،‬حکایــت از ان دارنــد کــه وارونه کــردن این روندهــا‪،‬‬ ‫دشــوار اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬برای انکــه سیاس ـت های امریــکا‪ ،‬موثــر‪ ،‬پایــدار و‬ ‫واقع بینانــه باشــد‪ ،‬واشــینگتن بایــد بــا روندهــای بــاال کار کنــد؛ نــه علیــه‬ ‫ان هــا‪ .‬بااین ذهنیــت‪ ،‬امریــکا بایــد دنبــال توافق هــای هســته ای بــا ایــران‬ ‫و کــره شــمالی باشــد؛ طوری کــه ریســک تکثیــر هســته ای را محــدود و‬ ‫بازرسـی های موثرتــری را ممکــن کنــد‪ .‬بایــد مجمعــی بــرای بحــث درباره‬ ‫مســائل منطقـه ای در خاورمیانــه ایجــاد شــود کــه از جملــه بــه موشــک و‬ ‫توانمندی هــای متعــارف بپــردازد و بــرای تدابیــر اعتمادســاز تــاش شــود‪.‬‬ ‫امریــکا همچنیــن بایــد اعتمــاد کاهش یافتــه خــود بــا متحدانــش را مرمت‬ ‫و ذهنیــت تضمین هــا را بـه روز کنــد‪ .‬ایــن کشــور نبایــد دنبــال مــدال طال‬ ‫باشــد؛ بلکــه بایــد رویکردهایــی منعطــف را پــی بگیــرد‪.‬‬ ‫هانی عباس‬ ‫تلنگر‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫ یک شنبه ‪ 30‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2072‬‬ ‫کنکاشی چندباره درباره مفهوم عبارت «رجل سیاسی» در انتخابات‬ ‫ایا رئیس جمهوری بعدی ایران «زن» است؟‬ ‫از مدت هاقبــل ایــن ســوال مطــرح بــوده اســت کــه چــرا تابه حــال در ایــران زنــان بــر کرســی ریاسـت جمهوری ننشســته اند؟ ایــا واقعـ ًا شــورای نگهبــان‪ ،‬زنــان را بــرای ایــن سِ ــمت تائیدِ صالحیــت نمی کنــد یــا منــع‬ ‫قانونــی دراین زمینــه وجــود دارد؟ تمــام ایــن ســوال ها مطــرح بــود؛ تااینکــه حــاال و دراســتانه انتخابــات ریاسـت جمهوری ‪ ،۱۴۰۰‬عباســعلی کدخدایــی (ســخنگوی شــورای نگهبــان) موضوعــی را مطــرح کــرد کــه باعــث‬ ‫اظهارنظرهــای فراوانــی شــد‪ .‬او درپاسخ به ســوالی دربــاره امــکان ریاس ـت جمهوری خانم هــا در انتخابــات ریاس ـت جمهوری‪ ،‬گفــت‪« :‬دقیق ـ ًا مســئله ممنوعیت هــای قانونــی نیســت و پــای مســائل فرهنگــی درمیــان‬ ‫اســت‪ .‬شــاید در دوره ای‪ ،‬ریاسـت جمهوری خانم هــا هــم اتفــاق بیفتــد؛ کمااینکــه هیــچ دوره ای وزیــر زن نداشــتیم؛ امــا در دولــت محمــود احمدی نــژاد‪ ،‬یــک وزیــر زن هــم منصــوب شــد؛ پــس منــع قانونــی وجــود نــدارد‬ ‫و شــاید در دوره هــای اتــی‪ ،‬رئیس جمهــوری زن هــم داشــته باشــیم»‪.‬‬ ‫پس ازایــن صحبــت بــود کــه حجت االســام ســید‬ ‫محمدعلــی ابطحــی (عضــو مجمــع روحانیــون مبــارز)‬ ‫در حســاب کاربــری خــود در شــبکه اجتماعــی توئیتــر‬ ‫این گونــه نوشــت‪« :‬اقــای کدخدایــی خــودش هــم‬ ‫می دانــد ایــن شــورای نگهبــان بــه یــک خانــم‪ ،‬اجــازه‬ ‫کاندیدایــی ریاســت جمهوری نمی دهــد‪ .‬خــدا رحمــت‬ ‫کنــد خانــم اعظــم طالقانــی را؛ همــه دوره هــا کاندیــدا‬ ‫می شــد و تحصــن هــم می کــرد و یک بــار تائیــد نشــد»‪.‬‬ ‫به جــز قســمت اول صحبت هــای ابطحــی کــه بــوی کنایــه‬ ‫داشــت‪ ،‬او در قســمت دوم صحبت هایــش بــه نــام «اعظــم‬ ‫طالقانــی» به عنــوان یکــی از زنانــی کــه هرگــز نتوانســت‬ ‫به این ســمت دســت پیــدا کنــد‪ ،‬اشــاره کــرد؛ ازهمی ـن رو‬ ‫بران شــدیم تــا دراین زمینــه بیشــتر بدانیــم‪ .‬اعظــم‬ ‫طالقانــی کــه دبیــرکل جامعــه زنــان انقــاب اســامی‬ ‫بــود‪ ،‬به عنــوان اولیــن خانــم در ســال ‪ ۱۳۷۶‬داوطلــب‬ ‫ریاس ـت جمهوری شــد؛ امــا شــورای نگهبــان صالحیــت او‬ ‫را تائیــد نکــرد؛ موضوعــی کــه فریــده غیــرت (کارشــناس‬ ‫مســائل حقوقــی) دربــاره ان گفتــه اســت‪« :‬خانــم اعظــم‬ ‫طالقانــی یک بــار کاندیــدا شــد کــه مخالفت هایــی بــرای‬ ‫تائیدصالحیــت او صــورت گرفــت؛ امــا ایــن مخالفت هــا‬ ‫اصـ ًا ارتباطــی بــا جنســیت او نداشــت»‪ .‬او دربــاره اینکــه‬ ‫ایــا رئیس جمهــور بعــدی ایــران زن اســت؟ گفتــه اســت‬ ‫کــه اگــر بــه قانــون اساســی هــم توجــه کنیــد‪ ،‬به خوبــی‬ ‫می بینیــد کــه در انجــا هــم ممنوعیتــی بــرای ورود‬ ‫خانم هــا مطــرح نشــده؛ بلکــه موضــوع «رجــال سیاســی»‬ ‫مطــرح اســت کــه دراین زمینــه هــم تفــاوت نظــر وجــود‬ ‫دارد کــه ایــا عبــارت «رجــال سیاســی» شــامل خانم هــا‬ ‫هــم می شــود یــا خیــر کــه معتقدیــم بلــه می شــود‪.‬‬ ‫حــال یــک ســوال دیگــر هــم مطــرح اســت؛ ایــا عبــارت‬ ‫« ِرجــال سیاســی» خانم هــا را هــم شــامل می شــود؟‬ ‫دراین میــان انــگار یــک عبــارت در قانــون اساســی محــل‬ ‫اختالف نظرهــای بســیاری شــده اســت؛ عبارتــی کــه‬ ‫در اصــل ‪ ۱۱۵‬قانــون اساســی امــده و بــه بحــث دربــاره‬ ‫چگونگــی انتخــاب رئیس جمهــوری می پــردازد‪ .‬مطابــق‬ ‫ایــن اصــل؛ رئیس جمهــوری بایــد از میــان رجــال مذهبی و‬ ‫سیاســی کــه واجــد یکســری شــرایط باشــند‪ ،‬انتخاب شــود‬ ‫کــه عبارت انــد از‪ :‬ایرانی االصــل‪ ،‬تابــع ایــران‪ ،‬مدیــر و مدبــر‪،‬‬ ‫دارای حســن ســابقه و امانــت و تقــوا‪ ،‬مومــن و معتقــد بــه‬ ‫مبانــی جمهــوری اســامی ایــران و مذهب رســمی کشــور؛‬ ‫حــاال این موضــوع مطــرح اســت کــه معنــای «رجــال‬ ‫سیاســی» ایــا به معنــای تنهــا و صرف ـاً مردبــودن اســت؟‬ ‫در کتــاب «مبانــی نظــری قانــون اساســی» که حاصل‬ ‫ســخنرانی های شــهید بهشــتی در حســینیه ارشــاد‬ ‫اســت؛ بــر موضــوع «ازادی امــکان ریاس ـت جمهوری‬ ‫زنــان» تاکیــد شــده اســت؛ کمااینکــه جــز شــهید‬ ‫بهشــتی‪ ،‬برخی دیگــر از صاحب نظــران نیــز‬ ‫معتقدنــد بحــث «رجــل سیاســی» در قانون سیاســی‬ ‫به معنــای «رجل بــودن» در عالــم سیاســت اســت؛‬ ‫یعنــی یــک بحــث مفهومــی مطــرح شــده؛ نــه یــک‬ ‫بحــث جنســیتی‬ ‫در کتــاب «مبانــی نظــری قانــون اساســی» کــه حاصــل‬ ‫ســخنرانی های شــهید بهشــتی در حســینیه ارشــاد اســت؛‬ ‫بــر موضــوع «ازادی امــکان ریاسـت جمهوری زنــان» تاکیــد‬ ‫شــده اســت؛ کمااینکــه جــز شــهید بهشــتی‪ ،‬برخی دیگــر‬ ‫از صاحب نظــران نیــز معتقدنــد کــه بحــث «رجــل‬ ‫سیاســی» در قانــون سیاســی به معنــای «رجل بــودن» در‬ ‫عالــم سیاســت اســت؛ یعنــی یــک بحــث مفهومــی مطــرح‬ ‫شــده؛ نــه یــک بحث جنســیتی‪ .‬شــهید بهشــتی همچنین‬ ‫به عنــوان رئیــس مجلس خبــرگان قانــون اساســی و یکی از‬ ‫اصلی تریــن صحنه گردانــان تدویــن ایــن قانــون‪ ،‬در جــواب‬ ‫گزارشــگری کــه ســوال کــرد «ایــا زنــان هــم می تواننــد‬ ‫رئیس جمهــوری شــوند؟» بــه نــکات مهمــی اشــاره کــرده‬ ‫و گفــت‪« :‬در اینکــه خانم هــا می تواننــد رئیس جمهــوری‬ ‫باشــند یــا خیــر‪ ،‬در میــان فقهــا؛ چــه در میــان مراجــع و‬ ‫چــه در میــان فقیهــان مجلــس خبــرگان‪ ،‬نظــر یکســانی‬ ‫وجــود نداشــته اســت‪ .‬عــده ای این مســئله را منطبــق بــا‬ ‫موازیــن اســام می دانســتند و عــده ای نمی دانســتند ‪...‬؛‬ ‫متــن به صورتــی تنظیــم شــد کــه ان شــاءاهلل در اینــده‬ ‫اگــر ایــن بینشــی کــه می توانــد گســترده تر شــود‪،‬‬ ‫حمایــت دوســوم مــردم را به دســت اورد‪ ،‬ان وقــت راه‬ ‫بــرای این منظــور همــوار شــود‪ .‬دقــت بفرماییــد خواهــران!‬ ‫شــما می دانیــد کــه عم ـ ًا بــرای مــدت طوالنــی‪ ،‬جامعــه‬ ‫مــا وقتــی می خواهــد رای بدهــد و انتخــاب بکنــد‪ ،‬بــه ان‬ ‫مرحلـه ای کــه خواهــری بــرای تصــدی این گونــه ســمت ها‬ ‫فرصــت و رای کافــی را به دســت بیــاورد‪ ،‬نمی رســد‪ .‬ایــن‪،‬‬ ‫مسئله ای ســت کــه ازنظــر زمــان بــا ان روب ـه رو می شــویم‪.‬‬ ‫این بودکــه اصــل به این صــورت تنظیــم شــد‪ .‬ابتــدا اصــل‬ ‫را طــوری تنظیــم کــرده بودنــد کــه صریح ـاً می خواســت‬ ‫بگویــد ازنظــر اســامی بانــوان نمی تواننــد رئیس جمهــوری‬ ‫شــوند کــه ایــن رای نیــاورد؛ چــون ارای مخالــف حتــی از‬ ‫فقهــای حاضــر در جلســه زیــاد بــود؛ بنابرایــن‪ ،‬به این صورت‬ ‫درامــد کــه قانــون اساســی بــه بن بســت کشــیده نشــود؛‬ ‫ولــی معلــوم باشــد کــه این مســئله در رونــد زمــان بایــد‬ ‫همچنــان موردتوجــه قــرار بگیــرد ‪...‬؛ در قــران این مســئله‬ ‫نــه نفــی و نــه اثبــات می شــود؛ یعنــی نــه در قــران ایـه ای‬ ‫هســت کــه باصراحــت و داللــت کافــی بگویــد کــه زن‬ ‫نمی توانــد زمامــدار باشــد و نــه در قــران ایــه ای هســت‬ ‫کــه بــا صراحــت بگویــد زن می توانــد زمامــدار باشــد ‪»...‬؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬در بحــث فقهــی هــم شــهید بهشــتی به عنــوان‬ ‫یــک عالــم دین پــژوه معتقــد اســت کــه چنیــن منعــی‬ ‫در ســنت اســامی وجــود نداشــته و در قانــون اساســی‬ ‫نیــز کــه برگرفتــه از ارای شــخصیت هایی همچــون‬ ‫شــهید بهشتی ســت‪ ،‬به جــای تاکیــد بــر عنــوان «مــرد»‪،‬‬ ‫«رجــل سیاســی» مطــرح شــده‪ .‬دلیــل عمــده ایــن امــر‪،‬‬ ‫نبــو ِد «زمــان کافــی» بــرای مطرح شــدن بحث هــای‬ ‫نظــری بــود؛ بنابرایــن‪ ،‬تدوین کننــدگان قانــون اساســی‬ ‫برای اینکــه چنــان منعــی را به شــکل رســمی مطــرح‬ ‫نکننــد‪ ،‬بــا گنجانــدن مفهــوم «رجــل سیاســی» راه را بــرای‬ ‫انجــام بحث هــای مختلــف بــاز گذاشــته تــا در اینــده و‬ ‫در یــک فضــای مناســب‪ ،‬بحث هــای نظــری مبتنی بــر‬ ‫اموزه هــای دینــی به عنــوان پشــتوانه بحــث فراهــم ایــد‪.‬‬ ‫عالوه برایــن؛ مقــام معظــم رهبــری هــم در یکــی از بیانــات‬ ‫خــود در دیــدار بــا اعضــای هیئت دولــت در ســال ‪۱۳۸۴‬‬ ‫بــه معنــای «رجــل سیاســی» در قانــون اساســی اشــاره‬ ‫داشــته و فرمودنــد‪« :‬ایــن شــعار (رفتــار براســاس ضوابــط‬ ‫اســامی) بســیارباارزش اســت‪ .‬ان شــاءاهلل بــه ایــن شــعار‬ ‫پایبنــد بمانیــد و ایــن تــاش را جدی تــر‪ ،‬بی اســیب تر‬ ‫و واقعی تــر کنیــد؛ چــون گامــی بلنــد خواهــد بــود در راه‬ ‫رســیدن بــه ان هدف هــا و همان طورکــه عــرض کــردم‪،‬‬ ‫رســیدن بــه ان هدف هــا‪ ،‬مــردان خــودش را می خواهــد‪.‬‬ ‫البتــه مــردان کــه می گوییــم‪ ،‬به معنــای رجــال در قانــون‬ ‫اساســی نیســت؛ شــامل خانم هــا نیــز می شــود؛ یعنــی‬ ‫کارگــزاران خــودش را می خواهــد‪.‬‬ ‫کســان و عناصــر و‬ ‫ِ‬ ‫به قــول شــاعر؛ ان دوصدمــن اســتخوان را داشــته باشــند تــا‬ ‫بتواننــد ایــن صدمــن بــار را بردارنــد»‪ .‬بااین حــال‪ ،‬تکلیــف‬ ‫یــک ســوال دیگــر هــم بایــد معلــوم شــود‪ .‬فریــده غیــرت‬ ‫(کارشــناس مســائل حقوقــی) درپاسخ به این ســوال گفتــه‬ ‫اســت‪« :‬اگــر رئیس جمهــوری زن نداشــتیم‪ ،‬به این ســبب‬ ‫اســت کــه داوطلبــی هــم دراین زمینــه نداشــتیم و تالشــی‬ ‫هــم دراین بــاره انجــام نشــده اســت؛ البتــه طبیعتــاً‬ ‫یک عــده هــم دراین میــان مخالــف حضــور خانم هــا بــوده‬ ‫و گفتنــد کــه معنــای رجــل به معنــی مــرد اســت؛ امــا ایــن‬ ‫تفســیر اصـ ًا درســت نیســت؛ زیــرا رجــال سیاســی؛ هــم‬ ‫شــامل زنــان و هــم مــردان می شــود؛ البتــه ایــن‪ ،‬مســئله‬ ‫ســاده ای نیســت و تمــام جوانــب امــر بایــد ســنجیده شــود‪.‬‬ ‫کدخدایــی هــم دراین بــاره این گونــه توضیــح داده کــه‬ ‫قوانیــن‪ ،‬بخشــی از این مســئله اســت؛ امــا ازنظــر مــن‪،‬‬ ‫بخــش عمــده ای از ان بحــث فرهنگی ســت‪ .‬می توانیــم‬ ‫همیــن ســوال را به این صــورت مطــرح کنیــم کــه چــرا‬ ‫در امریــکا بعــد از ‪300‬ســال هنــوز رئیس جمهــوری زن‬ ‫نداریــم؟ ایــا انجــا نیــز بحــث تفــاوت بیــن زن و مرد بــوده؟‬ ‫به نظــر می رســد کــه بیشــتر این موضــوع فرهنگی ســت‪.‬‬ ‫بگذاریــد مثــال دیگــری از داخــل کشــور خودمــان بزنــم؛‬ ‫در همیــن انتخابــات اخیــر‪ ،‬تعــداد خانم هایــی کــه بــرای‬ ‫نمایندگــی مجلــس ثبت نــام کردنــد و تائیدِصالحیــت‬ ‫شــدند‪ ،‬بســیارزیاد بــود‪ .‬از بیــن ان هــا تعــداد ‪۱۷ ،۱۶‬‬ ‫نفــر انتخــاب شــدند؛ یعنــی خانم هــا هــم بــه خودشــان‬ ‫رای نمی دهنــد‪ ،‬اینجــا کــه دیگــر شــورای نگهبــان‬ ‫مقصــر نیســت»‪ .‬ناگفتــه نمانــد براســاس سیاســت های‬ ‫کلــی انتخابــات کــه ‪ ۲۴‬مهرمــاه ســال ‪ ۹۵‬ازســوی مقــام‬ ‫معظــم رهبــری خطــاب بــه روســای قــوای ســه گانه و‬ ‫رئیــس مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام ابــاغ شــد؛‬ ‫شــورای نگهبــان ماموریــت یافــت معیارهــا و شــرایط الزم‬ ‫بــرای تشــخیص رجــل سیاســی‪ ،‬مذهبــی و مدیــر و مدبــر‬ ‫بــودن نامزدهــای ریاســت جمهــوری را تعییــن و اعــام‬ ‫کنــد؛ کمااینکــه حســین کنعانی مقــدم (تحلیلگــر مســائل‬ ‫سیاســی) هــم دراین بــاره گفتــه کــه تشــخیص معنــای‬ ‫«رجــل سیاســی» برعهــده شــورای نگهبــان بــوده و قانــون‬ ‫اساســی بایــد ایــن واژه در قانــون اساســی را تفســیر کنــد؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬موضــوع تشــخیص «رجل سیاســی» بایــد مجددا ً‬ ‫موردبررســی قــرار گرفتــه یــا توســط قانون گــذاران قانــون‬ ‫جدیــدی وضــع شــود‪ .‬درپایــان بایــد گفــت باتوجه بــه‬ ‫این مــوارد گفته شــده این طــور به نظــر می رســد کــه‬ ‫در کشــورمان به رغــم اختالف نظرهــای گســترده؛ منعــی‬ ‫بــرای حضــور زنــان صرف ـاً بــرای جنسیتشــان در کرســی‬ ‫ریاس ـت جمهوری وجــود نــدارد و البتــه شــاید الزم باشــد‬ ‫جامعه شناســان نیــز دراین بــاره نظــر خــود را ارائــه کننــد؛‬ ‫شــاید به قــول کدخدایــی؛ در اینــده حضــور زنــان را هــم در‬ ‫کرســی ریاســت جمهوری شــاهد باشــیم‪.‬‬ ‫فاطمه تورانلو‪ /‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫هشدار شدیداللحن فرمانده کل سپاه به دونالد ترامپ‬ ‫سرلشــکر ســامی بابیان اینکــه دشــمن همه جــا زیــر دیــد ماســت و‬ ‫اگــر الزم باشــد‪ ،‬زیــر تیــر مــا نیــز قــرار خواهــد گرفــت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«اقــای ترامــپ‪ ،‬اگــر تــار مویــی از ســر یــک ایرانــی کــم شــود‪ ،‬تمــام‬ ‫کرک هــای شــما را به بــاد می دهیــم؛ ایــن تهدیــد‪ ،‬جدی ســت و‬ ‫مــا همه چیــز را درعمــل ثابــت می کنیــم»‪ .‬به گــزارش ســپاه نیوز؛‬ ‫ســردار سرلشــکر پاســدار حســین ســامی؛ فرمانــده کل ســپاه‬ ‫پاســداران انقــاب اســامی در مراســم صبحــگاه فرماندهان‪ ،‬مســئولین‬ ‫و کارکنــان ســتاد فرماندهــی کل و حــوزه مرکــزی ســپاه که دراســتانه‬ ‫فرارســیدن هفتــه دفــاع مقــدس برگــزار شــد؛ از امام خمینــی(ره)‬ ‫به عنــوان بزرگ مــردی کــه مجــد و عظمــت ازدس ـت رفته مســلمانان‬ ‫را احیــا و نقشــی پیامبرگونــه بــرای بعثــت جدیــد اســام ایفــا کــرد‪،‬‬ ‫نــام بــرد و اظهــار کــرد‪« :‬بنیان گــذار انقــاب اســامی بزرگ مــردی‬ ‫بــود کــه کرامــت ذبح شــده ملت هــای مســلمان؛ به ویــژه ایــران را‬ ‫بازیابــی و احیــا کــرد و عــزت دفن شــده توســط جهان خــواران را‬ ‫بــه مســلمانان بازگردانــد»‪ .‬وی از شــهیدان به عنــوان ســتارگان‬ ‫درخشــان اســمان افتخــار ملــت ایــران یــاد کــرد و گفــت‪« :‬شــهدای‬ ‫واالمقــام مــا قامتشــان بــر زمیــن افتــاد تــا ایــن ملــت بــا عــزت و‬ ‫ســری برافراشــته باقــی بمانــد؛ ان هــا کــه هرچــه در دنیــا داشــتند را‬ ‫در راه جهــاد فی ســبیل اهلل گذاشــتند و دشــمنان را تعقیــب و تنبیــه‬ ‫کردنــد و بــرای ملــت ایــران جاودانگــی به ارمغــان اوردنــد»‪ .‬سرلشــکر‬ ‫ســامی بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره ســردار ســپهبد شــهید حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی به عنــوان سیدالشــهدای مقاومــت اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«حــاج قاســم کــه همچــون خورشــیدی میــان شــهیدان می درخشــد‪،‬‬ ‫در وفــاداری بــه اســام‪ ،‬انقــاب‪ ،‬والیــت و ملــت ایــران بی بدیــل بــود‪.‬‬ ‫او ســال گذشــته در میــان مــا بــود؛ امــا امســال بــه خــدا پیوســته و‬ ‫در محضــر اصحــاب عاشــورا و مقربیــن الهــی شــاهد ادامــه راه خــود‬ ‫در مســیر جهــاد اســت»‪ .‬فرمانــده کل ســپاه جنگ هــا را بهتریــن‬ ‫معیــار بــرای نشــان دادن عظمــت و شــکوه ملت هــا توصیــف و تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬هــر ملتــی در ارتفــاع رهبــر خــود بــزرگ می شــود و شــکوه‬ ‫می یابــد و ملــت ایــران در تــراز رفیعــی کــه رهبرانــش از انقــاب و‬ ‫ایــران ایجــاد کرده انــد‪ ،‬بــزرگ شــده اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه امــروز‬ ‫از عظمتــی مانــدگار به نــام دفــاع مقــدس ســخن می گوییــم کــه در‬ ‫دامنــه قلــه ای ایســتاده کــه عاشــورا بــر بلنــدای ان اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«ملــت ایــران در لحظــه تولــد یــک انقــاب‪ ،‬درگیــر یــک تهاجــم‬ ‫همه جانبــه شــد و دشــمنان دست به دســت هــم دادنــد تــا نــور‬ ‫خــدا را در جنگــی بــا ابعــاد جهانــی خامــوش کننــد؛ امــا دفــاع جانانــه‬ ‫هشت ســاله مــا‪ ،‬در دوران دفــاع مقــدس نظریــه و الگــوی جدیــدی‬ ‫را درمعــرض همــگان قــرار داد کــه کیفیــت و کمیــت ســاح ها‪،‬‬ ‫مســاحت هندســی کشــورها و اتصــال جغرافیایــی جنگــی بــه جهــان‬ ‫نمی توانــد تضمین کننــده پیــروزی در جنــگ باشــد؛ بلکــه حقیقــت‬ ‫قــدرت در قلــب و دل انســان های بــا ایمانــی نهفتــه اســت کــه مصمــم‬ ‫و بــا شــوق شــهادت بــه میــدان می رونــد»‪ .‬سرلشــکر ســامی‪ ،‬دفــاع‬ ‫مقــدس را عرصــه تجلــی ایمــان به عنــوان عامــل اصلــی پیــروزی‬ ‫توصیــف و تصریــح کــرد‪« :‬بــرد پی ـش روی هــر نیــروی مســلحی در‬ ‫جنــگ بــه افق هــای نــگاه ارمانــی اوســت؛ نــه بــرد ســاح ها‪ .‬مــا تــا‬ ‫هرجــا نشــانه بگیریــم‪ ،‬می رویــم‪ .‬امــروز تــا مدیترانــه رفته ایــم؛ امــا‬ ‫ادامــه می دهیــم و دشــمنانمان را تعقیــب می کنیــم»‪ .‬وی پاســداران‬ ‫را نشــانه های برجســته فرزنــدان جهــاد کــه دشــمن را در زمیــن‪ ،‬هــوا‬ ‫و دریــا تعقیــب می کننــد و ارمان هــای بلنــدی دارنــد‪ ،‬توصیــف و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬در دوران دفــاع مقــدس؛ باتــاق‪ ،‬هــور‪ ،‬ارتفاعــات‪،‬‬ ‫انتخابات امریکا چه ربطی به ما دارد؟‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫روزگار غریبی ســت! یــک روز می گوییــم مــردم بایــد غــم همدیگــر‬ ‫را بخورنــد و شــعر «بنــی ادم اعضــای یکدیگرنــد» را مثــال می زنیــم و‬ ‫اســتدالل می کنیــم کــه همــه بــه هــم وابســته هســتند و فــارغ از نــژاد‪،‬‬ ‫زبــان‪ ،‬دیــن و مذهــب بایــد همزیســتی مســالمت امیز داشــته باشــند؛ امــا‬ ‫می بینیــم کــه در بســیاری از مواقــع چنیــن ادابــی حکم فرمــا نیســت‪.‬‬ ‫امــروز هــم بــا ایــن ســرمقاله مشــخص می کنــم کــه در سیاســت‪ ،‬بنـی ادم‬ ‫اعضــای یکدیگــر یــا یک پیکــر نیســتند و در سیاســت کــه می گوینــد‬ ‫پــدر و مــادر نــدارد‪ ،‬هــر کــس بــه راه خــودش مــی رود و راه عیســی و‬ ‫موســی از هــم جداســت‪ .‬حتــی درون یــک خانــواده ممکــن اســت کــه‬ ‫پــدر و مــادر و فرزنــدان دارای عقایــد غیرمشــترک یــا متضــاد باشــند و‬ ‫برهمین اســاس اســت کــه می گوینــد؛ در سیاســت حیلــه و نیرنــگ حــرف‬ ‫اول را می زنــد و بــر ســر عقایــد‪ ،‬جنگ هــا و ســتیزهای بســیار‪ ،‬معمــول‬ ‫شــده اســت و دشــمنی های فــراوان صــورت گرفتــه کــه حتــی قرابــت و‬ ‫اشــتراکات خونــی نیــز چنــدان محلــی از اعــراب نــدارد؛ امــا متاســفانه در‬ ‫عصــر مــا هنــوز کشــورهای بــزرگ بعضــاً دارای روحیــه ســلطه جویی و‬ ‫اســتعمارگری هســتند و بــا اســتثمار توده هــای جهانــی‪ ،‬بــه حکومــت‬ ‫رســیده اند؛ ازجملــه امریــکای ســرمایه دار کــه براســاس روش اســتعماری و‬ ‫خلق وخــوی ســرمایه داری‪ ،‬کارش به زنجیرکشــیدن اقتصــاد کشورهاســت‪.‬‬ ‫ازســوی دیگر‪ ،‬مــا بایــد طبعـاً بگوییــم کــه انتخابــات امریــکا بــه مــا هیــچ‬ ‫ربطــی نــدارد؛ امــا چــون اقتصــاد جهانــی وابســته بــه دالر یعنــی واحــد‬ ‫پــول جهانی ســت‪ ،‬خواســته یــا ناخواســته ترکیــب کابینــه و نــوع حکومــت‬ ‫ایــن کشــور بــر روی همــه کشــورها اثرگــذار اســت و اگــر کشــوری چــون‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بخواهــد راه خــود را از ایــن اســتعمارگر جــدا‬ ‫کنــد و به عنــوان کشــوری ســرفراز‪ ،‬غیروابســته و مســتقل‪ ،‬بــدون وابســتگی‬ ‫بــه امریــکا ادامــه حیــات دهــد‪ ،‬بــا انــواع و اقســام حیــل ایــن جهان خــوار‪،‬‬ ‫هــزاران دردســر بــر ســر راه ملتــش ایجــاد خواهــد شــد؛ ازجملــه ان‪،‬‬ ‫تحریم هــای ظالمانــه و ازخدابی خبرانه ای ســت کــه امریــکا بــر ملــت‬ ‫ازاده و شــجاع مــا وارد کــرده اســت؛ امــا انتخابــات امریــکا‪ ،‬این روزهــا‬ ‫بســیاری از اخبــار جهانــی را تحت الشــعاع خــود قــرار داده و تنــور ان‬ ‫نه تنهــا درون امریــکا؛ حتــی فرامرزهــای امریــکا را نیــز گــرم کــرده و‬ ‫بیــش از هــر کشــوری‪ ،‬ابرقدرتــان دیگــر چــون چیــن کمونیســت‪ ،‬روســیه‪،‬‬ ‫انگلیــس‪ ،‬المــان‪ ،‬فرانســه و به خصــوص کشــورهای عربــی حاشــیه خلیــج‬ ‫فــارس را بســیار داغ کــرده اســت‪ .‬همــه و همــه منتظــر شــده اند کــه ایــا‬ ‫«ترامــپ» بــا رای مــردم‪ ،‬مجــددا ً در کاخ ســفید اســکان دارد یــا «جــو‬ ‫ـدن» دموکــرات کــه ژســت ازاده خواهــی بیشــتر می گیــرد‪ ،‬جانشــین او‬ ‫بایـ ِ‬ ‫خواهــد شــد؟ از دیــد و به بــاور مــن نویســنده‪ ،‬هرکــدام از اینــان در کاخ‬ ‫ســفید اســتقرار پیــدا کننــد‪ ،‬بــرای ملت هــای ازاده ای چــون ایــران دیگــر‬ ‫تاثیــری نمی توانــد داشــته باشــد‪ .‬اینــان در دو طــرف یــک قیچــی هســتند‬ ‫کــه تمــام هم وغمشــان را بــرای ادامــه اســتیالی امریــکا بــر جهــان بـه کار‬ ‫می بندنــد و در وهلــه اول بــه فکــر تکامــل و رشــد بیشــتر امریــکا و جلــب‬ ‫ســرمایه های جهانــی هســتند و هیچ کــدام از ایــن دونفــر دلشــان بــرای‬ ‫مــردم جهــان‪ ،‬به ویــژه مــردم عزیــز کشــور ایــران نســوخته و ازاین حیــث‬ ‫فرقــی بــا هــم ندارنــد و نتیجــه انتخابــات امریــکا بــرای هــر کشــوری‬ ‫اثــر داشــته باشــد‪ ،‬بــرای کشــورهای ازادی خــواه مســتقل و غیروابســته ای‪،‬‬ ‫همچــون جمهــوری اســامی ایــران هیــچ فرقــی نداشــته و نــدارد؛ امــا بایــد‬ ‫امیــدوار باشــیم کــه هرکــدام از ایــن دو طــرف بــا رای مــردم امریــکا وارد‬ ‫کاخ ســفید شــدند‪ ،‬بــرای اراء و عقایــد ملــل جهــان ارزش و اعتبــار قائــل‬ ‫شــوند؛ چــون در درازمــدت‪ ،‬زورگویــان و زورمــداران جهانــی‪ ،‬ره بــه جایــی‬ ‫نخواهنــد بــرد و عاقبــت‪ ،‬پیــروزی از ان ملت هــای بپاخاســته خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫سهم ‪۲۵‬درصدی ایران از اکتشاف نفت و گاز جهان‬ ‫مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران گفــت‪« :‬ایــران در ســال گذشــته‬ ‫درمجمــوع ‪۴.۹۷‬میلیاردبشــکه نفــت قابل اســتحصال کشــف کــرده کــه‬ ‫معــادل ‪۲۵‬درصــد اکتشــافات نفــت و گاز جهــان در ســال ‪ ۲۰۱۹‬اســت»‪.‬‬ ‫به گــزارش ایســنا؛ صالــح هنــدی بابیان اینکــه اکتشــاف‪ ،‬اولیــن حلقــه‬ ‫زنجیــره ارزش نفــت اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬تمــام شــرکت های بــزرگ اکتشــاف و‬ ‫تولیــد در جهــان در ســال ‪ ،۲۰۱۹‬بودجــه خــود را کاهــش دادنــد‪ .‬موسســه‬ ‫مکنــزی اعــام کــرد کــه در ســال ‪ ۲۰۱۹‬حــدود ‪ ۶۰۰‬چــاه انحرافــی حفــر‬ ‫شــده کــه ‪ ۲۲۰‬میــدان و مخــزن جدیــد را به دنبــال داشــته اســت»‪.‬‬ ‫توزیع مکانیزه نهاده های دامی‬ ‫معــاون وزیــر جهــاد گفــت‪« :‬بــا اضافه شــدن تولیدکننــدگان بــه ســامانه‬ ‫بــازارگاه‪ ،‬توزیــع دســتی و خــارج از ســامانه نهاده هــای دامــی‪ ،‬متوقــف و‬ ‫توزیــع مکانیــزه و اتوماتیــک جایگزیــن شــده»‪ .‬به گــزارش وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی؛ امیــد گیالن پــور بااشــاره به گالیــه دامــداران و مرغــداران از‬ ‫تخصیص نیافتــن نهاده هــای دامــی به میــزان الزم بــرای تولیــد افــزود‪:‬‬ ‫«در توزیــع دســتی‪ ،‬امــکان توزیــع نامتــوازن وجــود دارد؛ امــا باتوجه بــه‬ ‫اصالحاتــی کــه در ســامانه بــازارگاه صــورت گرفتــه‪ ،‬میــزان تامیــن نهــاده‬ ‫به انــدازه تولیــد واحــد مرتبــط شــده و نهاده هــا به صــورت مکانیــزه و‬ ‫اتوماتیــک ازطریــق ســامانه بــازارگاه دراختیــار تولیدکننــدگان قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬پیش تــر‪ ،‬تنهــا دامــداران نهاده هــای خــود را ازطریــق ســامانه‬ ‫بــازارگاه دریافــت می کردنــد؛ امــا بــا اصالحــات جدیــد صورت گرفتــه‬ ‫توزیــع نهاده هــای موردنیــاز مرغــداران گوشــتی هــم ازطریــق ســامانه‬ ‫بــازارگاه به صــورت مکانیــزه و اتوماتیــک صــورت می پذیــرد»‪.‬‬ ‫کاهش مدت خدمت سربازی در مناطق محروم‬ ‫براســاس ابالغیـه ای کــه در اینــده نزدیــک منتشــر می شــود؛ مــدت خدمــت وظیفــه‬ ‫عمومــی در مناطــق محــروم کشــور یک مــاه کــم می شــود‪ .‬به گــزارش مهــر؛ مطابــق‬ ‫قوانیــن موجــود درارتباط بــا ســربازی و خدمــت وظیفــه عمومــی کــه از ابتــدای ســال‬ ‫‪ ۹۱‬به مرحله اجــرا درامــده‪ ،‬مدت زمــان خدمــت کارکنــان وظیفــه در نیروهــای مســلح‬ ‫و یگان هــای حفاظــت در مناطــق عــادی ‪۲۱‬مــاه و مــدت خدمــت کارکنــان وظیفــه‬ ‫مامــور در دســتگاه های غیرنظامــی یــا همــان ســرباز امریــه‪۲۴ ،‬مــاه اســت‪ .‬نیــز مــدت‬ ‫خدمــت کارکنــان وظیفــه غیربومــی در مناطــق امنیتــی غیردرگیــر‪ ،‬مناطــق عملیاتی‪،‬‬ ‫مناطــق محــروم و بداب وهــوا ‪۱۹‬مــاه و مــدت خدمــت کارکنــان وظیفــه در مناطــق‬ ‫جنگــی و امنیتــی درگیــر نیــز ‪۱۸‬مــاه تعییــن شــده اســت‪.‬‬ ‫ضرورت توجه به مقوله «اگروتوریسم»‬ ‫قله هــا‪ ،‬میدان هــای میــن و حتــی الیه هــای دفاعــی به ظاهــر‬ ‫مســتحکم نتوانســتند مانعــی در مســیر مــردان ایــن ســرزمین‬ ‫ایجــاد کننــد و امــروز نیــز ایــن روحیــه مجاهــدت و جان فشــانی‬ ‫میــان سبزپوشــان حریــم والیــت جاری ســت»‪ .‬فرمانــده کل ســپاه‬ ‫باتاکیدبراینکــه اگــر انقــاب اســامی ایــران نبــود‪ ،‬امریــکا دنیــا را‬ ‫می بلعیــد‪ ،‬گفــت‪« :‬انقــاب مــا بــود کــه امریــکا را فرســوده کــرد؛‬ ‫امریــکای امــروز فاقــد نشــاط سیاســی و بی رمــق و ناتــوان در تحــول‬ ‫و شکسـت خورده در میــدان اســت و تمــام مفاهیمــی کــه امریــکا بــا‬ ‫ان بــا دنیــا ســخن می گفــت‪ ،‬شکســته اند»‪ .‬او بابیان اینکــه انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬امریــکا را از پناهگاه هــای راهبــردی خــود خــارج و وارد‬ ‫میــدان عمــل کــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬امــروز تــوان نظامــی امریــکا نیــز کهنــه‬ ‫شــده و قــدرت پیــروزی را از دســت داده اســت؛ بعــد از جنــگ جهانــی‬ ‫دوم‪ ،‬امریــکا در هیــچ جنگــی پیــروز نشــد؛ مگــر در ائتــاف کــه ان را‬ ‫هــم نتوانســت بــه منفعــت تبدیــل کنــد»‪ .‬او باتاکیدبراینکــه شکســتن‬ ‫چهــره امریــکا بازگش ـت ناپذیر اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬امــروز‪ ،‬ســهم امریــکا‬ ‫از جهــان درحال کوچک شــدن اســت؛ چــون قدرت هــای جدیــدی‬ ‫درحال ظهورنــد و اســام بــا ایفــای نقــش تمدنــی در قامــت یــک‬ ‫قــدرت ظاهــر شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬قــرن امریــکا بــا پایــان قــرن‬ ‫بیســتم بــه پایــان رســید و به دلیــل مقاومــت انقــاب اســامی در‬ ‫مقابــل ســتمگری انــان‪ ،‬امــروز در جای جــای عالــم ازادی خواهــان و‬ ‫مســلمانان بــا الگوپذیــری از انقــاب‪ ،‬برابــر امریــکا صــف کشــیده اند و‬ ‫قــدرت ســاخته اند»‪ .‬سرلشــکر ســامی بااشــاره به وضعیــت مناســبات‬ ‫سیاســی امریــکا اظهــار کــرد‪« :‬ازنظــر سیاســی‪ ،‬امریــکا امــروز منــزوی‬ ‫شــده؛ در موضــوع تحریــم تســلیحاتی حتــی متحــدان ســنتی خــود را‬ ‫نیــز به همــراه نداشــت و تنهــا بــه دومینیکــن متکــی بــود»‪ .‬ســردار‬ ‫ســامی بابیان اینکــه پایــان امریــکا واقعیتــی انکارناپذیــر اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬در موضــوع مکانیســم ماشــه نیــز ماشه ای ســت کــه حتــی‬ ‫اگــر چکیــده شــود‪ ،‬گلولـه ای از ان خــارج نخواهــد شــد»‪ .‬وی درادامــه‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬امــروز‪ ،‬شــعارهای انقــاب اســامی تــا قلــب‬ ‫امریــکا پیــش رفتــه و از امریــکا چیــزی جــز دود‪ ،‬اتــش و شکســتن‬ ‫حرمــت انســان ها در خیابان هــا و ناتوانــی در مدیریــت بیمــاری و‬ ‫فروپاشــی نظــام ســامت چیــزی باقــی نمانــده اســت؛ انحطــاط‬ ‫اخالقــی تمــام زندگــی رهبــر امریــکا را فراگرفتــه و امریکایــی کــه‬ ‫بــرای نشــان دادن قــدرت‪ ،‬طنــاب مجــازی بــر گــردن برخــی حــکام‬ ‫خودفروختــه می انــدازد تــا مانــور قــدرت دهــد‪ ،‬مــا را تهدیــد‬ ‫می کنــد»‪ .‬او درواکنش بــه گزافه گویی هــای اخیــر رئیس جمهــوری‬ ‫امریــکا‪ ،‬خطــاب بــه وی گفــت‪« :‬اقــای ترامــپ‪ ،‬انتقــام مــا از شــهادت‬ ‫ســردار بزرگمــان قطعــی‪ ،‬جــدی و واقعی ســت؛ امــا مــا اهــل شــرف و‬ ‫شــرافت هســتیم و جوانمردانــه و عادالنــه انتقــام می گیریــم؛ شــما‬ ‫فکــر می کنیــد مــا‪ ،‬در برابــر خــون بــرادر شــهیدمان یــک ســفیر زن‬ ‫در افریقــای جنوبــی را می زنیــم؛ مــا کســانی را می زنیــم کــه در‬ ‫شــهادت ایــن مــرد بــزرگ مســتقیم و غیرمســتقیم نقــش داشــتند‬ ‫و شــما بدانیــد هرکــه دراین ماجــرا نقــش داشــته اســت‪ ،‬زده خواهــد‬ ‫شــد و ایــن پیــام جدی ســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬شــما مــا را بــه حملــه‬ ‫هزاربرابــری تهدیــد می کنیــد؛ مــا شــما را می شناســیم؛ ان وقــت کــه‬ ‫عین االســد را زدیــم‪ ،‬فــرض داشــتیم کــه شــما پاســخ می دهیــد و‬ ‫صدهــا موشــک امــاده کردیــم کــه اگــر زدیــد‪ ،‬داشــته هایتان را ویــران‬ ‫کنیــم»‪ .‬فرمانــده کل ســپاه درپایــان بابیان اینکــه دشــمن همه جــا‬ ‫زیــر دیــد ماســت و اگــر الزم باشــد‪ ،‬زیــر تیــر مــا نیــز قــرار خواهــد‬ ‫گرفــت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬اقــای ترامــپ؛ اگــر تــار مویــی از ســر یــک‬ ‫ایرانــی کــم شــود؛ تمــام کرک هــای شــما را به بــاد می دهیــم؛ ایــن‪،‬‬ ‫تهدیــدی جدی ســت و مــا همه چیــز را درعمــل ثابــت می کنیــم»‪.‬‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت‪« :‬سال هاســت کــه درگیــر بحــث ســامت‬ ‫محصــول‪ ،‬محصــوالت گواهی شــده و استانداردســازی هســتیم و زنــان‬ ‫روســتایی بــا ارتقــای تولیــد گیاهــان دارویــی و ســبزی‪ ،‬کار را شــروع‬ ‫کرده انــد و وزارتخانــه هــم طیفــی از اهــداف را بــرای ایــن افــراد درپیــش‬ ‫دارد کــه می توانــد بــه این بخــش کمــک کنــد»‪ .‬به گــزارش ایانــا؛ کاظــم‬ ‫خــاوازی دررابطه بــا تغییــر کاربــری اراضــی کشــاورزی نیــز افــزود‪:‬‬ ‫«خانواده هــا و زنــان روســتایی می تواننــد تاثیــر مهمــی دراین بخــش‬ ‫بگذارنــد و در حاشــیه روســتاهای خــود جلــوی تغییــر کاربــری را بگیرنــد‪.‬‬ ‫اگروتوریســم‪ ،‬اتفــاق بزرگی ســت و می توانیــم شــروع ایــن کار را در‬ ‫دســتورکار قــرار دهیــم»‪.‬‬ ‫ شدن امکان انجام تکالیف در «شاد»‬ ‫فراهم ِ‬ ‫بــا افزایــش ظرفیت هــا در نســخه جدیــد شــبکه اموزشــی دانش امــوز‪،‬‬ ‫امــکان انجــام تکالیــف دانش امــوزان در شــبکه «شــاد» فراهــم شــد‪.‬‬ ‫به گــزارش پانــا؛ ازانجاکــه تکلیــف‪ ،‬یکــی از مهم تریــن روش هــای کمــک‬ ‫بــه یادگیــری و تثبیــت اموخته هــای دانش امــوز اســت؛ ایــن ســرویس‬ ‫درراســتای پیشــرفت‪ ،‬بــه معلــم کمــک می کنــد تــا از وضعیــت یادگیــری‬ ‫دانش امــوز و نقــاط ضعــف و قــوت وی در دروس مطلــع شــود؛ ســرویس‬ ‫تکلیــف بــرای معلــم شــامل ســه بخــش تکالیــف درجریــان‪ ،‬تکالیــف‬ ‫به اتمام رســیده و ثبــت تکلیــف جدیــد ارائــه شــده‪ .‬معلــم می توانــد بــا‬ ‫انتخــاب کالس و درس خــود پــس از تعییــن عنــوان و مشــخصات‪ ،‬تکلیــف‬ ‫را ثبــت کنــد؛ تکلیــف ایجادشــده در قســمت تکالیــف درجریــان قــرار‬ ‫گرفتــه و پــس از اتمــام زمــان و تاریــخ فعال بــودن‪ ،‬بــه قســمت تکالیــف‬ ‫به اتمام رســیده اضافــه می شــود تــا معلــم ضمــن مشــاهده پاســخ های‬ ‫ارسال شــده دانش امــوزان‪ ،‬تصحیــح و نمره دهــی بــه ان بتوانــد پاســخ‬ ‫صحیــح تکلیــف را بارگــذاری کــرده و بــا ارســال مجــدد ان بــه کالس هــا‬ ‫و مــدارس دیگــر تعامــل خــود را بــا ســرویس ارائه شــده افزایــش دهــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2072‬‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫یادداشت‬ ‫دربابِ شعر زنانه‬ ‫سید محمود حسینی‬ ‫نقاش خوبی نیستم‬ ‫فقط بلدم «پر» بکشم‬ ‫نه با مدادرنگی‪ ،‬تویِ دفتر نقاشی‬ ‫با دلم‪ ،‬در هوایِ تو‪.‬‬ ‫کوثر شیخ نجدی‬ ‫سامان کرد ساردویی‬ ‫دستان تو‬ ‫همهٔ پرنده هایی که از‬ ‫ِ‬ ‫دانه می خورند‬ ‫تکه هایی از دِل من هستند‬ ‫همهٔ قاصدک هایی‬ ‫که در زندگی ات می بینی‬ ‫سخن هایی بودند‬ ‫که هرگز نتوانستم‬ ‫به تو بگویم‬ ‫روایت هایی از ازار جنسی در هالیوود‬ ‫نیمــه تاریــک مــاه!‬ ‫محمد جلیلوند‬ ‫از چشم هایت غزل‬ ‫از لب هایت‪،‬‬ ‫دوبیتی‬ ‫رباعی‬ ‫از موهایت هزاران مدیحه می بارد‬ ‫برخیز‬ ‫چرخی بزن‬ ‫کلمه ها بی تابند‬ ‫برای شعری جدید‬ ‫شــاید تصــور اینکــه روزی چهره هــای شناخته شــده به اتهــام ازار جنســی مقابــل افــکار عمومــی پاســخ گو باشــند و اینده شــان بــا محاکمــه در مراجــع‬ ‫قضایــی بــرای همیشــه دســتخوش تغییــر شــود‪ ،‬غیرقابل تصــور بــود؛ امــا به همــت جنبــش ‪ Me Too‬ایــن اتفــاق به وقــوع پیوســت و حــاال قربانیــان‪ ،‬بــا‬ ‫شــجاعتی بیشــتر دربــاره تعــرض جنســی و نابرابــری جنســیتی صحبــت می کننــد‪ .‬بــا نگاهــی منصفانــه بــه ابعــاد مختلــف این ماجــرا می تــوان به این نتیجــه‬ ‫رســید کــه جنبــش ‪ Me Too‬مثــل هــر پویــش اجتماعــی بــزرگ و تاثیرگــذاری‪ ،‬خالــی از خطــا‪ ،‬اشــتباه و قضاوت هــای عجوالنــه نیســت و گاه ســودجویی و‬ ‫مشــکالت شــخصی‪ ،‬اینــده حرف ـه ای و شــخصی افــراد را بــرای همیشــه تغییــر می دهــد‪ .‬به گــزارش ویجیاتــو؛ طــی چندروزگذشــته کاربــران فارس ـی زبان‬ ‫شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬از تجربیــات تلــخ ازار جنســی گفتنــد و نــام چهره هــای شناخته شــده ای نیــز دراین میــان مطــرح شــد‪ .‬صحــت ایــن ماجراهــا بایــد از‬ ‫جانــب مراجــع قضایــی بررســی شــود؛ امــا خــود مســئله شکســتن تابوهــا و جســارت صحبــت از ازار جنســی‪ ،‬تحســین برانگیز اســت‪ .‬به همین بهانــه‪ ،‬نگاهــی‬ ‫داریــم بــه چندمــورد از روایت هــای ازار جنســی در هالیــوود به عنــوان زادگاه جنبــش ‪.Me Too‬‬ ‫خشــونت‪ ،‬تعــرض و ازار جنســی درمــورد هــر انســانی‬ ‫منزجرکننــده اســت؛ پــس لطف ـاً ایــن مطلــب را فــارغ‬ ‫از جنســیت‪ ،‬ملیــت و مفاهیــم هــر ایســ ِم افراطــی‬ ‫بخوانیــد‪ .‬اولیــن رســوایی بــزرگ هالیــوود چــه بــود؟‬ ‫راســکو اربــوکل؛ کمدینــی کــه بــه « َفتــی اربــوکل»‬ ‫هــم مشــهور اســت‪ ،‬در ســال ‪ 1921‬در یکــی از‬ ‫میهمانی هــای پرســروصدا و وحشــیانه ان دوره هالیــوود‬ ‫شــرکت کــرد و چندی بعــد به اتهــام قتــل محاکمــه و‬ ‫دادگاهــی شــد‪ .‬ماجــرا ازاین قــرار اســت کــه در همــان‬ ‫میهمانــی‪ ،‬بــه بازیگــری جــوان به نــام «ویرجینیــا رپی»‬ ‫تعــرض شــد کــه یک روزبعــد دراثــر پارگــی مثانــه از‬ ‫دنیــا رفــت‪ .‬اربــوکل به عنــوان یکــی از متهمــان‬ ‫اصلــی‪ ،‬پــس از ســه بار محاکمــه‪ ،‬از اتهــام تجــاوز و‬ ‫قتــل تبرئــه شــد؛ امــا ایــن رســوایی‪ ،‬تاثیــر عمیقــی بــر‬ ‫زندگــی حرف ـه ای او گذاشــت و بــا وجــود تبرئه شــدن‬ ‫هیچ وقــت نتوانســت محبوبیــت ازدســت رفته اش‬ ‫را بازگردانــد‪ .‬بازیگــر معــروف؛ ارول فلیــن به مــدت‬ ‫دوســال بــا بورلــی ادلنـ ِد ‪15‬ســاله رابطــه داشــت‪ .‬البتــه‬ ‫درهمــان دوره فلیــن بــه دومــورد رابطــه بــا افــراد زیــر‬ ‫ســن قانونــی متهــم شــد کــه بعدهــا از ایــن اتهــام تبرئه‬ ‫شــد‪ .‬ادلنــد دراین بــاره بــه نشــریه ‪ People‬گفــت‪:‬‬ ‫«خیلــی قــوی بــود و مــن گریــه می کــردم‪ .‬او لباســم‬ ‫را پــاره کــرد و مــرا بــه اتــاق دیگــری بــرد‪ .‬در تمــام‬ ‫ان لحظــات تنهــا بــه ایــن فکــر می کــردم کــه جــواب‬ ‫مــادرم را چــه بدهــم»‪ .‬جــوان کالینــز؛ بازیگــر معــروف‬ ‫نیــز روایتــی تکان دهنــده از ازار جنســی در هالیــوود‬ ‫دارد‪ .‬ظاهــرا ً او فقــط به این دلیــل کــه حاضــر نشــد بــا‬ ‫مدیــر اســتودیو رابطــه داشــته باشــد‪ ،‬بــازی در نقــش‬ ‫«کلئوپاتــرا» را از دســت می دهــد‪ .‬کالینــز می گویــد‪:‬‬ ‫فرزانه الله یاری‬ ‫خاطراتت می چکد از شوره زار دیده ام‬ ‫می شود الماس بر پیراهن ژولیده ام‬ ‫تا که تقدیمت کنم گل واژه های عشق را‬ ‫بوته ای از بوسه هایم را برایت چیده ام‬ ‫هدیه ای از طعم لب هایت به جان من بده‬ ‫قطره ای از اب دریایت که لب خشکیده ام‬ ‫شاخه ای از باغ دستانم به روی شانه ات‬ ‫چون بهاران از کویر سینه ات روییده ام‬ ‫جان و ای جانان من بد کرده ای با قلب من‬ ‫چون نماندی پیش من از عاشقی رنجیده ام‬ ‫هانیه پورحیدر‬ ‫دلم لک زد بیا ای نازنین یار‬ ‫بیا نامت شده بر سینه دلدار‬ ‫به چشم مشکی ات دیوانه گشتم‬ ‫خوشایند است به من دیوانه بازار‬ ‫خوشا قلبی که خواهان تو باشد‬ ‫خوشا قلبی که دارد شور بسیار‬ ‫بیا در جشن دل باهم برقصیم‬ ‫دگر این جان عاشق را میازار‬ ‫نمایان کن تمام حس خود را‬ ‫ببین دل گشته احساست هوادار ‪...‬‬ ‫پوران درخشنده‪:‬‬ ‫باید عاشقانه برای سینمای کودک و نوجوان فعالیت کرد‬ ‫علیرضا نیاکان‬ ‫بنر‬ ‫«پرچم عشق» در ایستگاه اخر‬ ‫«مــن دوبــار بــرای نقــش کلئوپاتــرا ازمــون دادم و هربار‬ ‫جــزو بهترین هــا بــودم؛ تااینکــه مدیــر اســتودیو بــه‬ ‫اتاقــش دعوتــم کــرد و گفــت اگــر واقعــاً ایــن نقــش‬ ‫را می خواهــم‪ ،‬بایــد بــا او رابطــه داشــته باشــم‪ .‬مــن‬ ‫درحالی کــه اشــک می ریختــم‪ ،‬اتــاق را تــرک کــردم»‪.‬‬ ‫بعدهــا الیزابــت تیلــور نقــش «کلئوپاتــرا» را بــازی‬ ‫کــرد‪ .‬حــال‪ ،‬بیاییــد نگاهــی کوتــاه داشــته باشــیم بــه‬ ‫داســتان غم انگیــز شــرلی تمپــل؛ یکــی از معروف تریــن‬ ‫بازیگرانــی کــه کار خــود را در هنــر از کودکــی اغــاز کرد‬ ‫و «کوچولــوی عزیــز امریــکا» لقــب گرفــت‪ .‬هالیــوود‬ ‫کــه رویــای بزرگــی بــرای بســیاری از عالقه منــدان‬ ‫بــه هنــر اســت‪ ،‬این گونــه او را مور ِد تهاجــم قــرار داد؛‬ ‫تمپــل در کتــاب خاطراتــش به نــام «بازیگــر کــودک»‬ ‫می گویــد؛ در ســال ‪ 1940‬وقتــی فقــط ‪12‬ســال‬ ‫داشــت‪ ،‬بــرای صحبــت بــا یکــی از تهیه کننــدگان‬ ‫کمپانــی ‪ MGM‬دعــوت می شــود‪ .‬تهیه کننــده‬ ‫معــروف در ایــن مالقــات بــدون هیــچ مالحظــه و‬ ‫تمپــل‬ ‫شــرمی‪ ،‬مقابــل او عریــان می شــود و بعــد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫وحش ـت زده را از اتــاق بیــرون می انــدازد‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫او پیش ازایــن ماجــرا‪ ،‬قــراردادی بــا ‪ MGM‬منعقــد‬ ‫کــرده بــود و بــه خواســته های تهیه کننــده تــن‬ ‫نــداد‪ .‬مرلیــن مونــرو؛ مشــهورترین نمــاد جذابیــت‬ ‫در قــرن بیســتم نیــز بــا سوءاســتفاده های مدیــران‬ ‫اســتودیوها و فیلم ســازان چشــم چران بیگانــه نبــود‬ ‫و در خاطــرات خــود؛ «داســتان مــن»‪ ،‬این موضــوع را‬ ‫انــکار نمی کنــد‪ .‬مونــرو می گویــد‪« :‬مــن همــه ان هــا‬ ‫را مالقــات می کــردم؛ از شــیاد و کاله بــردار تــا مدیــران‬ ‫فاســد‪ .‬ان هــا به همان انــدازه ای بــه فیلم هــا نزدیــک‬ ‫بودنــد کــه تــو می خواســتی؛ پــس بــه دروغ هــا و‬ ‫نقش ـه ها گــوش م ـی دادم و هالیــوود را بــا چشمانشــان‬ ‫می دیدیــم؛ فاحشــه خانه ای بسیارشــلوغ!» جــودی‬ ‫گارلنــد؛ یکــی از مشــهورترین بازیگــران قربانــی ازار‬ ‫جنســی در هالیــوود اســت‪ .‬جرالــد کالرک در کتــاب‬ ‫«خوشــبخت شــوید» می نویســد کــه جــودی بیــن ‪16‬‬ ‫تــا ‪20‬ســالگی توســط مدیــران کمپانــی ‪ MGM‬مــورد‬ ‫سوءاســتفاده جنســی قــرار می گرفــت‪ .‬گویــا لوئیــس‬ ‫بــی میــر؛ یکــی از مشــهورترین ازارگــران او بــود و بــا‬ ‫تعریــف و تمجیــد از اســتعدادهای جــودی‪ ،‬او را مجبــور‬ ‫بــه رابطــه می کــرد‪ .‬در ســال ‪ ،2019‬فیلمــی از زندگــی‬ ‫ عنــوان «جــودی» ســاخته‬ ‫ایــن بازیگــر مشــهور تحت‬ ‫ِ‬ ‫شــد کــه اســکار بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن را بــرای‬ ‫رنــی زلوگــر به ارمغــان اورد‪ .‬رومــن پوالنســکی‪ ،‬زندگــی‬ ‫پرفرازونشــیبی دارد؛ یکــی از نقــاط تاریــک زندگــی او‪،‬‬ ‫اتهــام تجــاوز بــه دختــر ‪13‬ســاله ای به نــام ســامانتا‬ ‫گایمــر در ســال ‪ 1977‬اســت‪ .‬ظاهــرا ً پوالنســکی در‬ ‫جریــان یــک میهمانــی در لس انجلــس‪ ،‬گایمــر را‬ ‫مجبــور بــه اســتفاده از مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی‬ ‫و رابطــه می کنــد‪ .‬ازانجایی کــه هرگونــه رابطــه جنســی‬ ‫بــا افــراد زیر‪16‬ســال در امریــکا تجــاوز به حســاب‬ ‫می ایــد‪ ،‬پوالنســکی متهــم شــد و از امریــکا گریخــت‪.‬‬ ‫جالب انکــه قــرار تعقیــب او همچنــان معتبــر اســت و‬ ‫درصــورت ورود بــه ایــاالت متحــده امریــکا‪ ،‬دســتگیر‬ ‫می شــود‪ .‬در ســال های بعــد‪ ،‬اتهام هــای مشــابه‬ ‫دیگــری هــم بــه او وارد شــد‪ .‬بیــل کازبــی؛ کمدیــن کــه‬ ‫عمــده شــهرتش به واســطه برنامــه تلویزیونــی «کازبــی‬ ‫شــو» بــوده نیــز بــا چندیــن اتهــام تجــاوز جنســی‬ ‫روب ـه رو شــد‪ .‬یکــی از کارمنــدان دانشــگاه «تمپــل» از‬ ‫او به جــرم اجبــار بــه اســتفاده از مــواد مخــدر و تعــرض‬ ‫در ســال ‪ 2004‬شــکایت کــرد و بعدتــر‪ 58 ،‬زن دیگــر‬ ‫ایــن ادعــا را تائیــد کردنــد و گفتنــد کــه کازبــی بــا‬ ‫همیـن روش بــه ان هــا تعــرض کــرده! او در ســال ‪2018‬‬ ‫مجــرم شــناخته شــد و عالوه بــر ازدس ـت دادن شــغل و‬ ‫پرداخــت جریمــه نقــدی‪10 ،‬ســال حبــس درانتظــارش‬ ‫اســت‪ .‬شــارلیز تــرون در گفت وگویــی در ســال ‪2005‬‬ ‫دربــاره نخســتین تجربیــات ازمــون بازیگــری گفــت‪:‬‬ ‫«عجیــب بــود کــه شنبه شــب بــرای ازمــون بازیگــری به‬ ‫خانـه ای در لس انجلــس دعــوت شــوم؛ امــا تصــور کــردم‬ ‫طبیعی ســت‪ .‬فکــر می کــردم وارد می شــوم‪ ،‬نوشــیدنی‬ ‫می خــورم و ازمــون می دهــم و بعــد می گویــم خدایــا‬ ‫ایــن ازمــون خیلی خــوب و ارام پیــش رفــت؛ امــا درعمل‬ ‫اتفــاق دیگــری رخ داد‪ .‬گفتــم کــه رفیق؛ دختر اشــتباهی‬ ‫را انتخــاب کــردی و امــکان نــدارد ایــن خواســته بــا مــن‬ ‫عملــی شــود»‪ .‬کیســی افلــک؛ بازیگــر برنــده اســکار نیــز‬ ‫از جملــه افرادی ســت کــه اتهــام ازار جنســی‪ ،‬زندگــی‬ ‫حرفه ای شــان را بــرای همیشــه تغییــر داد و بعــد از‬ ‫«منچســتر کنــار دریــا» دیگــر نتوانســت ان طورکــه باید‪،‬‬ ‫در پروژه هــای ســینمایی بدرخشــد‪ .‬ماجــرا از جایــی‬ ‫شــروع شــد کــه دونفــر از عوامــل ‪I’m Still Here‬‬ ‫(فیلمــی ســاخته افلــک) در ســال ‪ 2010‬از او به اتهــام‬ ‫ازار جنســی شــکایت کردنــد؛ یکــی از زنــان‪ ،‬مدعــی‬ ‫شــد کــه افلــک‪ ،‬وقتــی او خــواب بــوده‪ ،‬بــدون رضایتش‬ ‫بــه تختخــواب او امــده و دیگــری ادعــا کــرد کــه افلــک‬ ‫او را مجبــور کــرده بــود تــا در اتاقــش در هتــل بمانــد‬ ‫و وقتــی نپذیرفتــه‪ ،‬بــا خشــونت بازویــش را فشــرده‪.‬‬ ‫البتــه هــردو شــاکی کمی بعــد شکایتشــان را پــس‬ ‫گرفتنــد؛ ولــی اتهــام ازار جنســی بــا افلــک مانــد‪ .‬از‬ ‫دردســرهای این گونــه اتهام هــا می تــوان بــه جنجــال‬ ‫فمینیســت ها بــرای بازپس گیــری جایــزه اســکار و‬ ‫اســتعفای اجبــاری او بــرای حضــور در مراســم اســکار‬ ‫ســال ‪ 2019‬اشــاره کــرد‪ .‬فشــارها بــر زندگــی حرفــه‬ ‫او به حــدی بــود کــه چندی پیــش در مصاحبــه ای‬ ‫تائیــد کــرد کــه به علــت کم تجربگــی نتوانســته در‬ ‫صحنــه فیلم بــرداری‪ ،‬فضــای امنــی را فراهــم کنــد و‬ ‫به خاطــر این موضــوع‪ ،‬عذرخواهــی کــرد‪ .‬بایــد ببینیــم‬ ‫کــه ایــن عذرخواهــی می توانــد مســیر حرف ـه ای ایــن‬ ‫بازیگــر مســتعد را همــوار کنــد یــا همچنــان ازســوی‬ ‫محافــل ســینمایی طــرد می شــود؟ افــراد دیگــری‬ ‫همچــون کویــن اسپیســی‪ ،‬هــاروی واینســتاین‪ ،‬لوییس‬ ‫ســی کــی‪ ،‬وودی الــن و ‪ ...‬نیــز بــه اتهامــات جنســی‬ ‫در هالیــوود متهــم شــده اند‪ .‬برخــی از ایــن اتهامــات‬ ‫بــرای ایــن افــراد‪ ،‬ســنگین تمــام شــده و برخــی نیــز‬ ‫ماننــد وودی الــن توانســته اند کــه ایــن چالش هــا را‬ ‫برطــرف کننــد‪.‬‬ ‫فیلــم تلویزیونــی «پرچــم عشــق» به نویســندگی ســیما‬ ‫اقبالــی راد و بــا تهیه کنندگــی و کارگردانــی میــاد شــاهینی‬ ‫درحال ســپری کردن مراحــل نهایــی تدویــن خــود اســت‪.‬‬ ‫ســایر عوامــل تولیــد ایــن اثــر عبارت انــد از‪ :‬مجــری طــرح‪:‬‬ ‫موسســه فرهنگــی و هنــری ســبا فیلــم‪ /‬جانشــین تهیه کننــده‬ ‫و مدیــر تولیــد‪ :‬ســید ســجاد میرســید‪ /‬مدیــر تصویربــرداری‪:‬‬ ‫میــاد هریــس‪ /‬مدیــر صدابــرداری‪ :‬مســعود حســینی‪ /‬منشــی‬ ‫صحنــه‪ :‬ســیده فاطمــه ســیدجاللی‪ /‬تدویــن‪ :‬ســید محمــد‬ ‫حامــد ابطحــی‪ /‬عکاســان‪ :‬مهتــاب رضایــی و علــی یوســفی نژاد‪/‬‬ ‫طــراح صحنــه و لبــاس‪ :‬میــاد شــاهینی‪ /‬طــراح چهره پــردازی‪:‬‬ ‫لیــا یوســفی راد‪ /‬جانشــین تولیــد‪ :‬متیــن پاشــایی‪ /‬طــراح‬ ‫و سرپرســت فیلم نامــه‪ :‬میــاد شــاهینی‪ .‬به گفتــه میــاد‬ ‫شــاهینی؛ تهیه کننــده و کارگــردان ایــن پــروژه‪ ،‬در ایــن اثــر‬ ‫بازیگرانــی نظیــر محمــد خوش حســاب‪ ،‬روژینــا میرســید‪،‬‬ ‫مهــری ال اقــا‪ ،‬میتــرا شــیرزاد‪ ،‬عارفــه اســکندری‪ ،‬ســبحان‬ ‫اســتیری‪ ،‬ارزو مجیــدی‪ ،‬علیرضــا محمــدی‪ ،‬ملیســا قربانــی‪،‬‬ ‫محمدمتیــن منصــوری‪ ،‬ســاحل فتحــی‪ ،‬معصومه اســامی‪ ،‬الناز‬ ‫اکبــری‪ ،‬امیرعلــی باهــوش‪ ،‬فرهــاد فتحــی‪ ،‬ســتایش تیمــوری‪،‬‬ ‫فتــح اهلل طاهــری‪ ،‬ســجاد عــرب نیاســر‪ ،‬فریبــا کریمیــان‪،‬‬ ‫امیرهوشــنگ رســتمی‪ ،‬امیرحســین صالحــی ارشــاد‪ ،‬اســنات‬ ‫نــادری‪ ،‬فرهــاد ابراهیمــی‪ ،‬نرگــس پریشــان و امیرحســین‬ ‫فتحــی بــه ایفــای نقــش پرداختنــد‪ .‬گفتنی ســت کــه ایــن‬ ‫اثــر جهــت پخــش در یکــی از شــبکه های سرتاســری و ســایر‬ ‫شــبکه های اســتانی بــرای مــاه محــرم و صفــر ســال ‪1400‬‬ ‫امــاده می شــود‪.‬‬ ‫پــوران درخشــنده گفــت‪« :‬دنیای کــودکان‪ ،‬هنوز شــفاف‬ ‫اســت و نمی شــود بــه ان هــا دروغ گفــت‪ .‬بــرای ایــن دنیا‬ ‫بایــد عاشــقانه برنامه ریــزی و فعالیــت کــرد»‪ .‬به گــزارش‬ ‫ســتاد اطالع رســانی جشــنواره بین المللــی فیلم هــای‬ ‫کــودکان و نوجوانــان؛ ایــن کارگــردان ســینما گفــت‪:‬‬ ‫«جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان‪،‬‬ ‫ســالی یک بــار برگــزار می شــود و همــواره اســتقبال‬ ‫خوبــی از ان شــده اســت‪ .‬به نظــر می رســد کــه بایــد‬ ‫بودجــه بیشــتری بــه ایــن جشــنواره اختصاص داده شــود‬ ‫ کــردن صورت مســئله‪ ،‬بایــد فضــای‬ ‫و به جــای پاک‬ ‫ِ‬ ‫بهتــری را بــرای پیشــرفت ســینمای کــودک و نوجــوان‬ ‫ایجــاد کنیــم»‪ .‬کارگــردان فیلــم «بچه هــای ابــدی»‬ ‫دربــاره برگــزاری جشــنواره به صــورت انالیــن‪ ،‬توضیــح‬ ‫داد‪« :‬ایــن اتفــاق را به فال نیــک خواهیــم گرفــت‪ .‬ایــن‬ ‫نســل‪ ،‬بــا فضــای انالیــن و مجــازی ارتبــاط بهتــری دارند‬ ‫و مــا بایــد برایشــان بســتری را فراهــم کنیــم تــا بتواننــد‬ ‫اثــار بیشــتری را ببینــد و خواسته هایشــان را مطــرح‬ ‫کننــد‪ .‬ضمنــاً این بــار می توانیــم به خاطــر شــرایط‬ ‫موجــود‪ ،‬تمــام بچه هــای ایــران را دراین رویدا ِد ســینمایی‬ ‫داشــته باشــیم»‪ .‬درخشــنده درادامــه دربــاره ویژگی هــای‬ ‫ســینمای کــودک توضیــح داد‪« :‬در ســاخت فیلــم بــرای‬ ‫کــودکان‪ ،‬بایــد بــه دو موضــوع توجــه داشــته باشــیم؛ هم‬ ‫دربــاره کــودکان و معضالتشــان تولیــد کنیــم و هــم برای‬ ‫کــودکان و دنیایشــان فیلــم بســازیم‪ .‬طبیعتـاً برای اینکــه‬ ‫بتوانیــم بــرای کــودکان‪ ،‬کار تولیــد کنیــم‪ ،‬نیازمنــد ایــن‬ ‫هســتیم کــه دنیــای کــودکان را بشناســیم‪ .‬هیچ وقــت‬ ‫کســی که از دنیــای کودکــی خــودش فاصلــه گرفتــه‬ ‫نمی توانــد‪ ،‬فیلمــی بــرای کــودکان تولیــد کنــد‪ .‬تولیــد‬ ‫فیلــم بــرای ســینمای کــودک‪ ،‬کار بسیارسختی ســت»‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫او افــزود‪« :‬ســاخت فیلــم کــودک‪ ،‬مســتلزم توجــه بــه‬ ‫روان شــناختی و جامعه شــناختی دنیــای ان هاســت‪.‬‬ ‫فیلم ســاز بایــد بدانــد بــرای کــدام قشــر و کــدام ســن‪،‬‬ ‫کار تولیــد می کنــد‪ .‬هرکــدام از کــودکان و نوجوانــان در‬ ‫طیف هــای مختلــف ســنی‪ ،‬نیازمندی هــای خودشــان‬ ‫را دارنــد؛ مث ـ ً‬ ‫ا اگــر فیلمــی را بــرای کــودک پنج ســاله‬ ‫تولیــد می کنیــم‪ ،‬بایــد فیلــم را مناســب ســن او بســازیم‪.‬‬ ‫واردشــدن بــه دنیــای کــودکان‪ ،‬روانشناســی خــودش‬ ‫را دارد‪ .‬اگــر دنیــای ان هــا را نشناســیم و برایشــان کار‬ ‫تولیــد کنیــم‪ ،‬دنیــای بی غل وغــش ان هــا را خــراب‬ ‫خواهیــم کــرد»‪ .‬ایــن کارگــردان دربــاره ســاخت فیلــم‬ ‫براســاس مقتضیــات کــودک و نوجــوان از نســل امــروز‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪« :‬دیگــر نمی توانیــم فیلم هایــی را کــه‬ ‫بــرای کــودکان دهــه ‪ 60‬تولیــد می کردیــم‪ ،‬بــرای‬ ‫کــودکان این دهــه نمایــش دهیــم‪ .‬کــودکان ایــن‬ ‫نســل به خاطــر مواجهــه بــا دنیــای دیجیتــال‪ ،‬بســیار‬ ‫جلوتــر از مــا هســتند‪ .‬ان هــا بــا یــک کلیــک ســاده‬ ‫می تواننــد بــه دنیــای دیجیتــال جهــان وصــل شــوند و‬ ‫مــا نمی توانیــم از ان هــا عقــب بمانیــم‪ .‬فیلم هایــی کــه‬ ‫یک زمانــی برایمــان اهمیــت داشــت و ســینمای مــا بــا‬ ‫ان فیلم هــا در جوامــع بین المللــی جایــزه می گرفــت‬ ‫و مطــرح می شــد‪ ،‬مختــص همان زمــان اســت؛ در‬ ‫برهــه ای کــه همه چیــز انالیــن اســت‪ ،‬نبایــد بــا‬ ‫ویژگی هــای ان دوران فیلــم ســاخت»‪ .‬کارگــردان فیلــم‬ ‫«رابطــه» باتاکیدبراینکــه کسـی که بــرای کــودکان فیلــم‬ ‫می ســازد‪ ،‬بایــد ان هــا را دوســت داشــته باشــد‪ ،‬توضیــح‬ ‫داد‪« :‬ســاخت فیلم کودک‪ ،‬مســتلزم شــناخت ان هاســت‬ ‫و ایـن کار بــه تحقیقــات میدانــی دربــاره نیازهــای ان هــا‬ ‫محتــاج اســت‪ .‬تــا نیازهــای ان هــا شــناخته نشــود‪ ،‬کار‬ ‫خــوب برایشــان ســاخته نخواهــد شــد‪ .‬یــک فیلم ســاز‬ ‫بایــد جلوتــر از دنیــای کــودکان حرکــت کنــد‪ .‬دنیــای‬ ‫کــودکان هنــوز شــفاف اســت و نمی شــود بــه ان هــا‬ ‫دروغ گفــت‪ ،‬بــرای ایــن دنیــا بایــد عاشــقانه برنامه ریــزی‬ ‫شــود»‪ .‬درخشــنده ادامــه داد‪« :‬فیلــم پرنــده کوچــک‬ ‫خوشــبختی دربــاره کودکی ســت کــه نمی توانــد راجــع‬ ‫بــه دنیــای پیرامــون خــودش صحبــت کنــد و همه چیــز‬ ‫را ســیاه می بینــد‪ .‬دراین فیلــم‪ ،‬یــک معلــم می بینیــم‬ ‫کــه می ایــد و ســعی می کنــد دنیــای ایــن کــودک را‬ ‫درک کنــد‪ .‬مــا‪ ،‬در وجــود ایــن معلــم‪ ،‬عشــق را می بینیم‬ ‫یــا فیلــم خانــه دوســت کجاسـ ِ‬ ‫ـت مرحــوم کیارســتمی‪،‬‬ ‫دنیــای بــدون ســیاهی کــودکان را به خوبــی به تصویــر‬ ‫می کشــد؛ تاجایی کــه حتــی مخاطــب بزرگ ســال نیــز‬ ‫مجــذوب ایــن فیلــم می شــود‪ .‬ایــن فیلــم متعلــق بــه‬ ‫زمــان و مــکان خاصــی نیســت و هرزمانــی می توانیــم‬ ‫مخاطــب ایــن فیلــم باشــیم»‪ .‬او درپایــان متذکــر شــد‪:‬‬ ‫«بــرای برخــورداری از ســینمای کــودک و نوجــوان بهتــر‬ ‫از امــروز‪ ،‬بایــد فیلم ســازانی کــه انگیزه شــان را از دســت‬ ‫داده انــد‪ ،‬بــه میــدان برگردانیــم»‪.‬‬ ‫‪raswok26@gmail.com‬‬ ‫دیــده شــده اســت کــه برخــی شــاعران زن درمواجهه بــا ایــن پرســش کــه ایــا‬ ‫شــعرتان تاچه انــدازه زنانــه اســت‪ ،‬موضعــی سرســختانه می گیرنــد؛ موضعــی‬ ‫بانــوان شــاعر معتقدنــد‬ ‫کــه نمی تــوان ان را حتــی فمینیســتی دانســت‪ .‬ایــن‬ ‫ِ‬ ‫کــه شــعر‪ ،‬بایــد کیفیــات و تصاویــری شــاعرانه داشــته باشــد و «شــعر زنانــه»‬ ‫خــاص ان را به کلــی منکــر می شــوند‪ .‬گمــان می برنــد اصطــاح‬ ‫در معنــای‬ ‫ِ‬ ‫«شــعر زنانــه» یــا «زنانه ســرودن» به جهــت تحقیــر زنــان در ســرایش و‬ ‫دیــدگاه هستی شناسانه شــان بــه کار مــی رود‪ .‬هرچنــد دربرخی مــوارد درعمــل‬ ‫این گونــه اســت و عبــارت «شــعر زنانــه» را درجهـ ِ‬ ‫ـت تخفیــف دیــدگاه زن بــه‬ ‫جهــان – ازان جهــت کــه فاقــد دغدغه مندی هــای سیاســی و اجتماعــی بدیــع‬ ‫اســت‪ -‬بــه کار می برنــد؛ لــذا بســیاری از زنــان‪ ،‬بــرای خــروج از زیــر ســایه‬ ‫چنیــن تهمتــی‪ ،‬اساســاً «شــعر زنانــه» و «زنانه نویســی» را انــکار می کننــد‪.‬‬ ‫در تاریــخ اگــر بــه عقــب بازگردیــم‪ ،‬تــا قبــل از مشــروطه و در دوران اســتبداد‬ ‫قجــری‪ ،‬زنــان‪ ،‬موجودیتــی عقب مانــده و نــااگاه داشــته اند‪ .‬ماهیتــی مخفــی و از‬ ‫انســانیت ساقط شــده کــه تحــت تســلط اندیشــه و اقتصــاد مردانــه بی ســروصدا‬ ‫زن‬ ‫می زیســتند و شــعر زنانــه اساس ـاً جایگاهــی نداشــته اســت‪ .‬انــدک شــاعران ِ‬ ‫دربــاری نیــز غالبـاً ســروده هایی ســطحی و تقلیــدی داشــتند؛ ســروده های ناشــی‬ ‫از ماهیــت انکارشــده و موجودیــت خدمتگــزار زن‪ .‬پــس از تحــوالت سیاســی و‬ ‫اجتماعــی مشــروطه‪ ،‬زنــان‪ ،‬وارد عرصه هــای اقتصــادی جامعــه شــدند‪ .‬ایــن ورود‬ ‫بــرای انــان دغدغه مندی هــای سیاســی و اجتماعــی به همــراه داشــت کــه‬ ‫ســبب نگــرش تــازه ای میــان انــان شــد‪ .‬شــاعرانی همچــون «ژالــه قائم مقامــی» و‬ ‫پــس از او «پرویــن اعتصامــی» دراین زمــان شــکفتند‪ .‬زبــان اجتماعــی و اعتراضی‬ ‫ایــن زنــان امــا هنــوز زنانــه نبــود‪ .‬گویــی زنــی بــا ارایــش و لباســی مردانــه از‬ ‫خان ـه اش خــارج شــده باشــد تــا خــود را اثبــات کنــد‪ .‬چگونــه می تــوان توقــع‬ ‫داشــت او بیانگــر احساســات و رنــج بشــر زنانــه دوران خــود باشــد؟ اصالــت شــعر‬ ‫در فشــردگی بیــان احســاس ادمــی شــکل می گیــرد؛ بیانــی نــه کلــی؛ بلکــه‬ ‫دررابطه بــا خرده روایت هــا‪ ،‬جزئیــات‪ ،‬موقعیت هــا و تصاویــر ذهنــی شــاعر‪.‬‬ ‫کلماتــی کــه درخــال اندیشــه و عاطفــه و درک حســاس او از امــور‪ ،‬خلــق شــده؛‬ ‫پــس چگونــه ممکــن اســت زنــی بــا هورمون هــای زنانــه‪ ،‬تــن و بــدن زنانــه‪ ،‬بــا‬ ‫درک حادثــه منحصربه فــرد مــادری‪ ،‬بــا تحمــل دشــواری های جامعــه مردســاالر‬ ‫کــه در ان‪ ،‬از بســیاری امــور و حقــوق محــروم اســت‪ ،‬هنــوز جهان را چنــان ببیند‬ ‫کــه مــردان می بیننــد و کلمــات را ان گونــه بچینــد کــه مــردان می کارنــد و‬ ‫تصاویــر ذهنــش در عبــور از مجــرای تــن و روان زنانــه‪ ،‬بــا مــردان متفاوت نباشــد‬ ‫و دغدغه هایــش چنــان کلــی باشــند کــه گویــی هرگــز کودکــی نزاییــده اســت‪،‬‬ ‫بــه ســینه نفشــرده اســت‪ ،‬بــه جنــگ نفرســتاده اســت و انــگاه‪ ،‬مادرانه نهراســیده‬ ‫اســت‪ .‬نوشــته های محتاطانــه زنان در گذشــته‪ ،‬ناشــی از نــگاه مردســاالرانه ای بود‬ ‫کــه زن را ســاکت و عالــم زنانــه را در پــرده و پوشــیده و مثـ ً‬ ‫ا ســرایش عاشــقانه‬ ‫زنــان را پــرده دری و تهدیدکننــده نظــم ســنتی می پنداشــت‪ .‬درچنین شــرایطی‪،‬‬ ‫«ســرودهٔ زنانــه» از جامعــه هنــری سراســر مردانــه طــرد می شــد و بــه شــعله‬ ‫ظریــف لرزانــی در طوفــان می مانســت؛ و انــگاه «فــروغ» ظهــور کــرد و «ســیمین‬ ‫بهبهانــی» و «طاهــره صفــارزاده» و دیگرانــی کــه باتکیه بــر موجودیــت حقیقــی‬ ‫خــود‪ ،‬مســیر تــازه ای در شــعر معاصــر زنــان گشــودند‪ .‬امــا به گمانــم انچــه امــروز‬ ‫در نــزد برخــی بانــوان بــا «شــعر زنانــه» اشــتباه گرفتــه می شــود‪ ،‬سروده ای ســت‬ ‫کــه بگذاریــد نامــش را «متــن جنســیت زده» بگــذارم‪ .‬متنــی خالــی از ظرافــت‬ ‫و خیــال و نگرش هــای عمیــق هستی شناســانه‪ ،‬تهــی از دغدغه مندی هــای‬ ‫مصــر اســت شــهامت‬ ‫اجتماعــی و فقــط باتکیه بــر عریان ســازی تنانــه ای کــه ّ‬ ‫و سنت شــکنی خــود را ب ـه رخ بکشــد‪ .‬نوشــتاری از عــاری از کشــف و شــهود و‬ ‫درنــگ زنانــه کــه خــودش را پیــدا نمی کنــد‪ .‬ســرگردان اســت و دل خــوش بــه‬ ‫تابوشــکنی بی حاصلــی کــه در هیــچ جهتــی حرکــت نکــرده و مدت هاســت در‬ ‫ســکون و فســردگی اش دســت وپا می زنــد‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫چگونه کرونا تنور پلتفرم های پخش زنده را گرم کرد؟‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫رســانه های ســنتی ماننــد تلویزیــون کــه پیش تــر دچــار اُفــت محبوبیــت‬ ‫و نیــز کاهــش بیننــده و دراثــ ِر ان‪ ،‬کم شــدن تبلیغــات و درامــ ِد ناشــی ازان‬ ‫درپــی شــیوع کروناویــروس بازهــم شــوک دیگــری را تجربــه‬ ‫شــده بودنــد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫کرده انــد و اوضــاع اقتصادی شــان‪ ،‬تشــدید ایــن رونــ ِد بــد را شــاهد بــوده‬ ‫اســت‪ .‬در ســطح بین المللــی‪ ،‬درامــد رســانه قــاب کوچــک بــا شــش درصد‬ ‫کاهــش نســبت بــه ســال ‪ 2019‬مواجــه بــود؛ درحالی کــه رســانه های‬ ‫برخــط مبتنی برنــت کــه تعدادشــان دراین ســال ها روبه افزایــش نهــاده‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ روایــت گــزارش اخیــر‬ ‫قابل توجــه ســود را جشــن گرفته انــد‪ .‬به‬ ‫به‬ ‫ ثمررســیدن ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪Statista Advertising & Media Outlook‬؛ پیش بینــی می شــود کــه تــا پایــان‬ ‫ســال جــاری میــادی‪ ،‬میــزان عایــدی رســانه های انالیــن ویدئویــی (البتــه نمونه هــای‬ ‫مطــرح بــا مخاطبیــن جهانــی)‪ ،‬نســبت بــه ســال قبــل‪ ،‬رشــدی ‪11‬درصــدی را‬ ‫ـخ ‪ 18‬ســپتامبر ‪ 2020‬انتشــار یافتــه؛‬ ‫به ثبــت برســانند‪ .‬بنابراین گــزارش کــه به تاریـ ِ‬ ‫عمــده ســود پیش بینی شــده از به اشــتراک گذاری تاک شــوها‪ ،‬فیلم هــا‪ ،‬ســریال ها‪،‬‬ ‫مســتندها و ســایر ســرگرمی هایِ مشــابه‪ ،‬در پلتفرم هــای مــدرن به خاطـ ِر اســتقبال‬ ‫اســیایی ها و به ویــژه اقتصادهــای نوظهــور دراین جغرافیــا نظیــر «هنــد» اســت‬ ‫ـی پخــش‬ ‫کــه حــاال می خواهنــد رقبایــی سرســخت بــرای جریــان مرســوم و قدیمـ ِ‬ ‫محصــوالت فرهنگــی و هنــری را در کشــورهای خــود ایجاد کــرده و ان ها را گســترش‬ ‫ـال اخیر در کشــور خــود مــا نیــز بــا مدیاهایــی مانند‬ ‫دهنــد؛ رونــدی کــه در یکی‪،‬دوسـ ِ‬ ‫«اپــارات»‪« ،‬نماشــا» و ‪ ...‬و به خصــوص «فیلیمــو» و «نمــاوا» بــاب شــده اســت‪ .‬البتــه‬ ‫هنــوز خیلــی مانــده تــا ایــن رســانه های نوپــا بتواننــد بــا رقبــای گردن کلفتــی‬ ‫همچــون «یوتیــوب» حتــی وارد گــود رقابــت شــوند یــا بــه نمونه هــای حرفه ای تــر‬ ‫به جهـ ِ‬ ‫ـت ســاخت و عرضــه فیلــم‪ ،‬ســریال و انیمیشــن نظیـ ِر «نتفلیکس» تنــه بزنند؛‬ ‫ِ‬ ‫ جهــت کســب‬ ‫امــا به هرحــال درحدوانــدازه بــازار داخلــی‪ ،‬توانســته اند تهدیــدی به‬ ‫درامــد بــرای رســانه های ســنتی در جامعــه خویــش محســوب شــوند‪ .‬ایــن گــزارش‬ ‫نشــان می دهــد کــه «اندونــزی» دراین امــر کشــوری فعال تــر بــوده و جریــان عرضــه‬ ‫هن ـ ِر انالیــن در انجــا بــا اختالفــی بســیار‪ ،‬از شــیوه های قدیمــی‪ ،‬پیشــی گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬اگــر بخواهیــم این ماجــرا در ســطح قــاره ای بررســی کنیــم؛ کمتریــن نــرخ‬ ‫ســرعت رشــد را در اروپــا بــا ‪9.1‬درصــد شــاهدیم کــه درمقایســه با ‪12.7‬درصــ ِد‬ ‫قابل تامــل دارد‪« .‬رســانه جــاری» (‪)Streaming Media‬‬ ‫اســیا‪ ،‬حکایــت از فاصل ـه ای ِ‬ ‫بــه ان دســته از محتــوای چندرســانه ای گفتــه می شــود کــه هم زمــان بــا ارســالش‬ ‫ازطــرف فرســتنده محتــوا‪ ،‬توســط گیرنــده محتــوا قابل نمایــش اســت؛ به بیانــی‪،‬‬ ‫گیرنــده محتــوا نیــاز نــدارد کــه ابتــدا تمــام محتــوا را بارگیــری کنــد تــا بتوانــد ان را‬ ‫نمایــش دهــد؛ بلکــه فرســتنده می توانــد محتــوا را به صــورت جــاری ارســال یــا‬ ‫به اصطــاح «اســتریم» کنــد‪.‬‬ ‫پلتفرم های پخش زنده‬ ‫‪18.0‬‬ ‫نوشت سر‬ ‫زوجی قصد سفری مهم در روزی به خصوص را دارند‬ ‫و همان روز مشکلی برای مرد پیش می اید؛ ان ها تنها‬ ‫چهارساعت وقت دارند تا مشکل را حل کنند ‪ ...‬هومن‬ ‫مقیمی‪ ،‬یوسف محوی‪ ،‬هدی احمدی‪ ،‬اتنا بهاری‪ ،‬رز‬ ‫داورپناه‪ ،‬دانیال چاوشی‪ ،‬نرگس عبداللهی‪ ،‬بردیا باباپور‪ ،‬مونا‬ ‫شهسوار‪ ،‬مونا کشاورز‪ ،‬ابی شیشه بران‪ ،‬سیاوش عیسی زاده‪،‬‬ ‫رضا حسین زاده‪ ،‬نیما زین العابدینی‪ ،‬علیرضا خانی‪ ،‬مهدی‬ ‫کریمی‪ ،‬شیما صفری‪ ،‬نفس محمدی‪ ،‬کیمیا کرمانیان‪ ،‬امیر‬ ‫نراقی‪ ،‬یاشار باب‪ ،‬نیما رضایی‪ ،‬امیتا سیرانی‪ ،‬غزل بنی ادمی و‬ ‫کارگردانی‬ ‫فاطیما فاراب بازیگران این نمایش به نویسندگی و‬ ‫ِ‬ ‫محمدنیمامظاهریهستند‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫شبکه هایسنتیتلویزیون‬ ‫اندونزی‬ ‫‪0.3‬‬ ‫‪17.2‬‬ ‫هند‬ ‫‪3.5‬‬ ‫‪13.1‬‬ ‫چین‬ ‫‪3.0‬‬ ‫‪12.6‬‬ ‫‪4.9‬‬ ‫‪10.0‬‬ ‫‪12.7‬‬ ‫المان‬ ‫امریکا‬ ‫‪6.3‬‬ ‫اسیا‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪11.0‬‬ ‫‪9.1‬‬ ‫جهان‬ ‫‪6.1‬‬ ‫‪8.1‬‬ ‫اروپا‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بانــو شــویه عبــادی فرزنــد فلیــح بشناســنامه ‪ 84‬و کــد ملــی ‪ 1910643424‬صــادره از رامهرمــز‬ ‫درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه مــادرم مرحومــه کلثوم‬ ‫ال عبــاد بشناســنامه ‪ 780‬و کــد ملــی ‪ 1910557366‬صــادره رامهرمــز در تاریــخ ‪ 1392/10/12‬در‬ ‫رامهرمــز اقامتــگاه دائمـی اش فــوت و ورثـه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬متقاضــی بــا مشــخصات بــاال فرزند فلیح‬ ‫متولــد ‪ 1339‬دختــر متوفیــه ‪ -2‬فاطمــه عبــادی فرزنــد فلیــح ش ش ‪ 539‬و کــد ملــی ‪1910683647‬‬ ‫متولــد ‪ 1336‬دختــر متوفیــه ‪ -3‬طلیعــه عبــادی فرزنــد فلیــح ش ش ‪ 537‬و کــد ملــی ‪1910683620‬‬ ‫متولــد ‪ 1330‬دختــر متوفیــه ‪ -4‬فرایحــه عبــادی فرزنــد فلیــح ش ش ‪ 538‬و کــد ملــی ‪1910683639‬‬ ‫متولــد ‪ 1332‬دختــر متوفیــه والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بجــز ســری و‬ ‫رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/426‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بانــو فاطمــه پلیمــی فرزنــد جاســم بشناســنامه ‪ 10‬صــادره از رامهرمــز درخواســتی بخواســته‬ ‫صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم جاســم پلیمــی‬ ‫بشناســنامه ‪ 494‬صــادره رامهرمــز در تاریــخ ‪ 1352/12/22‬در رامهرمــز اقامتــگاه دائمــی اش‬ ‫فــوت و ورثــه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬فاطمــه پلیمــی فرزنــد جاســم ش ش ‪ 10‬و کــد ملــی‬ ‫‪ 1911071262‬متولــد ‪ 1344/4/3‬صــادره از رامهرمــز ‪ -2‬معصومــه پلیمــی فرزنــد جاســم ش ش‬ ‫‪ 8339‬و کــد ملــی ‪ 1910083453‬متولــد ‪ 1341/1/1‬صــادره از رامهرمــز ‪ -3‬منیــژه پلیمــی‬ ‫فرزنــد جاســم ش ش ‪ 578‬و کــد ملــی ‪ 1910247316‬متولــد ‪ 1331/3/3‬صــادره از رامهرمــز‬ ‫‪ -4‬دولــت پلیمــی فرزنــد جاســم ش ش ‪ 14‬و کــد ملــی ‪ 1911018264‬متولــد ‪1328/3/5‬‬ ‫صــادره از رامهرمــز ‪ -5‬عــزت پلیمــی فرزنــد جاســم ش ش ‪ 6962‬و کــد ملــی ‪1910069671‬‬ ‫متولــد ‪ 1326/4/5‬صــادره از رامهرمــز ‪ -6‬صدیقــه پلیمــی فرزنــد جاســم ش ش ‪ 1‬و کــد ملــی‬ ‫‪ 1911053681‬متولــد ‪ 1339/1/1‬صــادره از رامهرمــز ‪ -7‬مهیــن پلیمــی فرزنــد جاســم ش ش‬ ‫‪ 678‬و کــد ملــی ‪ 1910248339‬متولــد ‪ 1335/7/1‬صــادره از رامهرمــز ‪ -8‬عبدالصمــد پلیمــی‬ ‫فرزنــد جاســم ش ش ‪ 8‬و کــد ملــی ‪ 1911030183‬متولــد ‪ 1332/4/2‬صــادره از رامهرمــز ‪-9‬‬ ‫مطیــره پلیمی نســب فرزنــد عبــاس ش ش ‪ 487‬و کــد ملــی ‪ 1910246409‬متولــد ‪1305/5/2‬‬ ‫صــادره از رامهرمــز والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بجــز‬ ‫ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/424‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫‪ -1‬نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960306013000483‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/04/15‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک گنابــاد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــود کامــران فرزنــد مرادعلــی در‬ ‫سـه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت کل ‪ 243/66‬مترمربــع از پــاک شــماره‬ ‫‪ 2287‬فرعــی از یــک اصلــی واقــع در اراضــی علی ابــاد بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد‬ ‫خریــداری شــده مع الواســطه از اقــای حســین پاســدار مالــک رســمی‬ ‫‪ -1‬نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960306013000484‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/04/15‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک گنابــاد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم اعظــم نــوری فرزنــد حســن در‬ ‫سـه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت کل ‪ 243/66‬مترمربــع از پــاک شــماره‬ ‫‪ 2287‬فرعــی از یــک اصلــی واقــع در اراضــی علی ابــاد بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد‬ ‫خریــداری شــده مع الواســطه از اقــای حســین پاســدار مالــک رســمی‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای‬ ‫هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند باید‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول‬ ‫بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا‬ ‫معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبت مبــادرت به‬ ‫صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/15 :‬‬ ‫سیدضیاءالدین مهدوی شهری‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫م الف ‪99132‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد ســایپا ‪ LE131‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1392‬بــه‬ ‫شــماره موتــور ‪ 4985462‬و شــماره شاســی ‪ 1306238‬و شــماره پــاک ‪944 -49‬ط‪ 42‬مربــوط‬ ‫بــه ســیدعبدالکریم حمیدیــان مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2072‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 139960318011007275‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/06/06‬و ‪ 139960318011007276‬مــورخ ‪ 1399/06/06‬هیــات حــل اختالف مســتقر در‬ ‫ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه فاطمــه دلدارمقدم پیشــخانی فرزنــد مطلــب و اعظــم‬ ‫دلدارمقدم پیشــخانی فرزنــد مطلــب از پــاک ‪ 27‬از ‪ 2‬اصلــی واقــع در قریــه جیــر محلــه کســما‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان از مالکیــت علی محمــد دلــدار بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل‬ ‫بــر یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 759‬مترمربــع (مشــاعاً بالســویه) از طــرف هیئــت مذکــور احــراز‬ ‫گردیــده و پــاک ‪ 104‬بــرای ان منظــور شــده‪ ،‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره‬ ‫ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس‬ ‫از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم‬ ‫دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام‬ ‫می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/30 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/434‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪1399/06/02 -139960318011006735‬‬ ‫هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه شــیدا رضائی طایفــه فرزنــد‬ ‫علی اکبــر از پــاک ‪ 83‬اصلــی واقــع در قریــه رفتگــه بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق شهســوار پامــرون‬ ‫بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمین مشــتمل بــر یکبــاب خانــه و محوطــه بمســاحت ‪ 651/88‬مترمربع‬ ‫از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 62‬بــرای ان منظــور شــده‪ ،‬لــذا براســاس مفــاد مــاده‬ ‫‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪2‬‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره‬ ‫ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت‬ ‫معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/30 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/436‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪1399/06/16 -139960318011007290‬‬ ‫هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه اســماعیل حــدادی فرزنــد‬ ‫علی اکبــر از پــاک ‪ 2‬و ‪ 16‬از ‪ 41‬اصلــی واقــع در قریــه فالح ابــاد بخــش ‪ 24‬گیــان از نســق رمضانعلــی‬ ‫حــدادی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمین مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 150/44‬مترمربع‬ ‫از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 218‬بــرای ان منظــور شــده‪ ،‬لــذا براســاس مفــاد ماده‬ ‫‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمدت ‪2‬‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره‬ ‫ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت‬ ‫معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/30 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/440‬‬ ‫برگ اجرائیه‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬ملکــه‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬ال کثیــر‪ .‬نــام پــدر‪ :‬طویلــی‪ .‬بــا وکالــت زهــرا‬ ‫اســماعیلی مقدم‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬شــوش‪ ،‬شــهر حــر‪ ،‬خیابــان مقــداد‪.‬‬ ‫مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام‪ :‬مطلب‪ .‬نام خانوادگی‪ :‬اسماعیلی مقدم‪ .‬نام پدر‪ :‬عبدالنبی‪.‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب دادنامــه شــورای حــل اختــاف شــعبه ‪ 3‬مجتمــع مرکــزی محکوم علیــه‬ ‫مطلــب اســماعیلی مقدم محکــوم اســت بــه پرداخــت پرداخــت نفقــه معوقــه از تاریــخ ‪1397/5/1‬‬ ‫لغایــت ‪ 1397/12/29‬ماهیانــه مبلــغ ‪ 380.000‬تومــان و از ‪ 1398/1/1‬لغایــت زمــان صــدور حکــم‬ ‫ماهیانــه مبلــغ ‪ 430.000‬تومــان و مبلــغ ‪ 180.000‬تومــان بابــت هزینــه دادرســی و حق الوکالــه‬ ‫وکیــل طبــق تعرفــه در حــق محکوم لــه می گــردد‪ .‬و مبلــغ ‪ 259500‬تومــان بابــت نیم عشــر دولتــی‬ ‫در حــق صنــدوق دولــت پرداخــت نمایــد‪ .‬بــه اســتناد مــاده ‪ 29‬قانــون شــوراهای حــل اختــاف‪،‬‬ ‫محکوم علیــه مکلــف اســت پــس از ابــاغ اجرائیــه ظــرف ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد‬ ‫و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد‪ ،‬درغیراینصــورت طبق‬ ‫قانــون اجــرای احــکام مدنــی اقــدام قانونــی از ســوی اجــرای احــکام دادگســتری صــورت می پذیــرد‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف شعبه ‪ 3‬شهرستان شوش‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫بنــا بــه درخواســت وکیــل مالــک اقــای عبدالــه فرجــی بــه شــماره یکتــا‬ ‫‪ 139980001118000083‬مــورخ ‪ 1399/06/12‬مبنــی بــر اعــام مفقــودی ســند‬ ‫مالکیــت ملــک مــورد تقاضــا بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــا شــده ذیــل‬ ‫شــماره ‪ 139902151255000179‬مــورخ ‪ 1399/04/22‬در دفترخانــه اســناد رســمی ‪5‬‬ ‫ورامیــن بــه ضمیمــه درخواســت مالــک ‪ 139985601060003983‬مــورخ ‪1399/04/23‬‬ ‫کــه تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت مراتــب در اجــرای مــاده ‪120‬‬ ‫ائین نامــه قانــون ثبــت شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪ -1 .‬نــام و نام خانوادگــی مالــک‪:‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای قبــاد شــهبازی بــه شماره شناســنامه ‪ 1‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957400311‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان نورخــاص الماســی زاده بــه شماره شناســنامه ‪ 2‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1392/02/05‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد‬ ‫از‪ -1 :‬معصومــه شــهبازی فرزنــد الیــاس بــه ش‪.‬م ‪ 6419606421‬دختــر متوفــی ‪ -2‬فریــده‬ ‫شــهبازی فرزنــد الیــاس بــه ش‪.‬م ‪ 6419604087‬دختــر متوفــی ‪ -3‬قبــاد شــهبازی فرزنــد‬ ‫الیــاس بــه ش‪.‬م ‪ 6419901693‬پســر متوفــی ‪ -4‬فــرزاد شــهبازی فرزنــد الیــاس بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 6419901707‬پســر متوفــی ‪ -5‬احمــد مــراد شــهبازی فرزنــد الیــاس بــه ش‪.‬م ‪3340083649‬‬ ‫پســر متوفــی ‪ -6‬عبدالحســین شــهبازی فرزنــد الیــاس بــه ش‪.‬م ‪ 6419604613‬پســر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی ابالغ اخطاریه ماده ‪ 87‬پرونده شماره ‪139804001015004139/2‬‬ ‫بدینوســیله بــه ســمانه و فاطمــه شــهرت همگــی خاکــی و فاطمــه ناســوئی همگــی ورثــه مرحــوم اکبــر خاکــی‬ ‫بــه نشــانی تهــران‪ ،‬خانی ابادنــو‪20 ،‬متــری میعــاد‪ ،‬کوچــه ‪ ،41‬پــاک ‪ ،11‬بدهــکار پرونــده اجرائــی کالســه‬ ‫‪ 139804001015004139‬و بایگانــی ‪ 9900003‬اعــام می گــردد‪ :‬هفت ســهم مشــاع از ‪24‬ســهم عرصــه و‬ ‫اعیــان پــاک ثبتــی ‪ 3606‬فرعــی از ‪ 114‬اصلــی متعلــق بــه مــورث شــما در قبــال طلــب خانــم زهــرا زینلــی‬ ‫و حقــوق دولتــی بازداشــت گردیــده ولــی اخطــار مــاده ‪ 87‬ایین نامــه بــه علــت عــدم شناســایی ادرس ابــاغ‬ ‫نگردیــد‪ .‬طبــق مــاده ‪ 18‬و ‪ 19‬ائین نامــه اجــرای اســناد رســمی مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار‬ ‫محلــی منتشــر می گــردد‪ .‬ضمن ـاً هرگونــه نقــل انتقالــی از طــرف شــما نســبت بــه مــورد بازداشــت ممنــوع‬ ‫اســت و ترتیــب اثــر داده نمی شــود‪.‬‬ ‫م الف ‪ 705‬سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فرحنــاز صالح پــور بــه شماره شناســنامه ‪ 1172‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100403‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان حمیــده خداکرمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 213‬در تاریــخ ‪ 1394/12/18‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ســحر صالح پــور فرزنــد عســکر‬ ‫بــه ش ش اختصاصــی ش‪.‬م ‪ 3320190768‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬زهــرا صالح پــور فرزنــد عســکر بــه ش ش‬ ‫‪ 484‬ش‪.‬م ‪ 3341250311‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬فرشــته صالح پــور فرزنــد عســکر بــه ش ش اختصاصــی‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3320207423‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬مریــم صالح پــور فرزنــد عســکر بــه ش ش اختصاصــی ش‪.‬م‬ ‫‪ 3320081773‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬فرحنــاز صالح پــور فرزند عســکر بــه ش ش ‪ 1172‬ش‪.‬م ‪3329756306‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -6‬قمرنــاز صالح پــور فرزنــد عســکر بــه ش ش ‪ 2‬موالیــد ش‪.‬م ‪ 3329840714‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -7‬محمــد صالح پــور فرزنــد عســکر بــه ش ش ‪ 14558‬ش‪.‬م ‪ 3340119732‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -8‬عســکر صالح پــور فرزنــد صالــح بــه ش ش ‪ 5848‬ش‪.‬م ‪ 3329159448‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض‬ ‫دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای محمــد صفــری راد بــه شماره شناســنامه ‪ 2725‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900376‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان بابامــراد صفری تپه کلــی بــه شماره شناســنامه ‪21‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1374/10/09‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد‬ ‫از‪ -1 :‬محمــد صفــری راد فرزنــد بابامــراد ش ش ‪ 2725‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬مــراد صفــری راد فرزنــد‬ ‫بابامــراد ‪ 2726‬ش ش فرزنــد متوفــی ‪ -3‬علــی صفــری فرزنــد بابامــراد ش ش ‪ 2724‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -4‬شــاهمراد صفــری راد فرزنــد بابامــراد بــه ش ش ‪ 4725‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬اله مــراد‬ ‫صفــری راد فرزنــد بابامــراد بــه ش ش ‪ 4726‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬پرویــن صفــری فرزنــد بابامــراد‬ ‫بــه ش ش ‪ 7414‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬پــری صفری تپه کلــی فرزنــد بابامــراد بــه ش ش ‪7415‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -8‬شمســی صفری تپه کلــی فرزنــد بابامــراد بــه ش ش ‪ 5339‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -9‬عصمــت حســنی فرزنــد والــی ش ش ‪ 2‬همســر متوفــی (در تاریــخ ‪ .)1399/05/16‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه‬ ‫شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فرشــته اکبری نیــا بــه شماره شناســنامه ‪ 136‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957400299‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنین اشــعار داشــته اســت‬ ‫کــه شــادروان خســرو قنبری نیــا بــه شماره شناســنامه ‪ 1369‬در تاریــخ ‪ 1395/06/05‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فرشــته اکبری نیــا فرزنــد براخــاص بــه ش‪.‬م ‪4539475304‬‬ ‫همســر متوفــی ‪ -2‬محمــد امیــن قنبری نیــا فرزنــد خســرو بــه ش‪.‬م ‪ 3330841184‬پســر متوفــی ‪ -3‬ابوالفضل‬ ‫قنبری نیــا فرزنــد خســرو بــه ش‪.‬م ‪ 3330583886‬پســر متوفــی ‪ -4‬ســاده میر قنبری نیــا فرزنــد ولــی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 6419617189‬پــدر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یک‬ ‫مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای مــراد رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 1202‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900360‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان میــرزا رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 54‬در تاریــخ ‪1396/10/18‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬مــراد رســتمی‬ ‫فرزنــد میــرزا بــه ش ش ‪ 1202‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬علــی رســتمی فرزنــد میــرزا بــه ش ش ‪1201‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -3‬فــروزان رســتمی فرزنــد میــرزا بــه ش ش ‪ 31‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬بطــول‬ ‫رســتمی فرزنــد میــرزا بــه ش ش ‪ 688‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬زهــرا رســتمی فرزنــد میــرزا بــه ش ش‬ ‫‪ 1203‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬زینــت رســتمی فرزنــد میــرزا بــه ش ش ‪ 20‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فرصــت علی محمــدی بــه شماره شناســنامه ‪ 551‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957400285‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان فــردوس صفــری بــه شماره شناســنامه ‪ 220‬در تاریــخ ‪ 1389/02/09‬در اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فرصــت علی محمــدی فرزنــد نصرت الــه بــه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 6419352029‬دختــر متوفــی ‪ -2‬فرزانــه علی محمــدی فرزنــد نصرت الــه بــه ش‪.‬م ‪6419352711‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -3‬ثریــا علی محمــدی فرزنــد نصرت الــه بــه ش‪.‬م ‪ 6419353629‬دختــر متوفــی ‪ -4‬مازیــار‬ ‫علی محمــدی فرزنــد نصرت الــه بــه ش‪.‬م ‪ 6419355346‬پســر متوفــی ‪ -5‬راضیــه علی محمــدی فرزنــد‬ ‫نصرت الــه بــه ش‪.‬م ‪ 6419352045‬دختــر متوفــی ‪ -6‬علی عبــدل علی محمــدی فرزنــد نصرت الــه بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 6419352053‬پســر متوفــی ‪ -7‬دولــت علی محمــدی فرزنــد نصرت الــه بــه ش‪.‬م ‪ 6419352037‬دختــر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی اجرای بند ‪ 381‬مجموعه بخشنامه های ثبتی‬ ‫بدینوســیله اشــعار مــی دارد اقــای داود قورچیــان مالــک ششــدانگ پــاک ثبتــی‬ ‫‪ 59/2‬واقــع در مهدی ابــاد‪ ،‬بخــش بهنــام پازوکــی ورامیــن کــه ســند مالکیــت ان‬ ‫فاقــد مســاحت و بصــورت حــدی بــه حــدی صــادر گردیــده اســت‪ ،‬درخواســت تعییــن‬ ‫مســاحت و طــول حــدود اربعــه و صــدور ســند مالکیــت کاداســتری پــاک فوق الذکــر‬ ‫را نمــوده‪ .‬کارشناســان ایــن اداره در تاریــخ ‪ 1399/07/05‬راس ســاعت ‪ 11‬صبــح‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فرصــت ندیمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 169‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900771‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه‬ ‫شــادروان علیــداد مــرادی بــه شماره شناســنامه ‪ 226‬در تاریــخ ‪ 1390/01/27‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فرصــت ندیمــی فرزنــد المــاس بــه ش ش ‪ 169‬همســر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬مهــدی مــرادی فرزنــد علیــداد بــه ش ش ‪ 22‬موالیــد فرزنــد متوفــی ‪ -3‬حیــدر مــرادی فرزنــد‬ ‫علیــداد بــه ش ش ‪ 8‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬علی اکبــر مــرادی فرزنــد علیــداد بــه ش ش ‪ 382‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -5‬هــادی مــرادی فرزنــد علیــداد بــه ش ش ‪ 14‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬افســانه مــرادی فرزنــد علیــداد بــه ش ش‬ ‫‪ 24‬موالیــد فرزنــد متوفــی ‪ -7‬اخضــر مــرادی فرزنــد علیــداد بــه ش ش ‪ 76‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬گوهــر مــرادی‬ ‫فرزنــد علیــداد بــه ش ش ‪ 475‬فرزنــد متوفــی ‪ -9‬شــکر مــرادی فرزنــد علیــداد بــه ش ش ‪ 47‬فرزنــد متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫جهــت بازدیــد محــل و تطبیــق حــدود و تعییــن حــدود و مســاحت بــه محــل وقــوع‬ ‫ملــک مراجعــه می نماینــد‪ .‬لــذا بدینوســیله بــه کلیــه مالکیــن پالک هــای مجــاور‬ ‫شــامل عزیزابــاد (‪ 45‬اصلــی) و حســین اباد (‪ 68‬اصلــی) و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی‬ ‫ذیحــق در مجــاورت پــاک مــورد تقاضــا اخطــار می گــردد در تاریــخ فــوق جهــت‬ ‫عــدم تضییــع حقــوق خــود در محــل حاضــر گردنــد‪ .‬بدیهــی اســت عــدم حضــور در‬ ‫وقــت مقــرر مانــع از عملیــات تعییــن مســاحت و حــدود نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫محمدرحیــم پورراینــی‪ ،‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و‬ ‫م الــف ‪225‬ث‬ ‫امــاک ورامیــن‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫بنــا بــه درخواســت وکیــل مالــک اقــای عبدالــه فرجــی بــه شــماره یکتــا ‪ 139980001118000082‬مــورخ ‪ 1399/06/12‬مبنــی بــر اعــام مفقــودی ســند مالکیــت ملــک مــورد تقاضــا‬ ‫بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــا شــده ذیــل شــماره ‪ 139902151255000179‬مــورخ ‪ 1399/04/22‬در دفترخانــه اســناد رســمی ‪ 5‬ورامیــن بــه ضمیمــه درخواســت‬ ‫مالــک ‪ 139985601060003984‬مــورخ ‪ 1399/04/23‬کــه تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت مراتــب در اجــرای مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت شــرح ذیــل‬ ‫اگهــی می گــردد‪ -1 .‬نــام و نام خانوادگــی مالــک‪ :‬اقــای عبدالــه فرجــی‪ -2 .‬میــزان مالکیــت‪ :‬ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 200‬مترمربــع قطعــه‬ ‫‪ 122‬تفکیکــی بــه شــماره فرعــی ‪ 3130‬از ‪ 100‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 221‬فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در بهنــام وســط ورامیــن کــه در دفتــر ‪ 129‬صفحــه ‪115‬‬ ‫بشــماره ثبــت ‪ 89873‬ثبــت و ســند مالکیــت بــه شــماره چاپــی ‪ 163635‬بنــام شــهرداری ورامیــن ثبــت و ســند صــادر گردیــد‪ .‬ســپس بــه موجــب انتقــال قطعــی شــماره ‪ 29720‬مــورخ‬ ‫‪ 1385/02/30‬دفتــر ‪ 11‬ورامیــن بنــام عبدالــه فرجــی فرزنــد شــعبانعلی انتقــال گردیــد کــه نامبــرده درخواســت ســند المثنــی نمــوده اســت‪ -3 .‬علــت از بیــن رفتــن‪ :‬جابجایــی‪.‬‬ ‫‪ -4‬بحکایــت ســوابق ثبتــی و ثبــت دفتــر امــاک تاکنــون نســبت بــه مــورد ثبــت معاملـه ای صــورت نگرفتــه اســت لــذا بــا توجــه بــه فقــدان ســند مالکیــت ملــک فوق الذکــر و درخواســت‬ ‫اقــای عبدالــه فرجــی‪ -2 .‬میــزان مالکیــت‪ :‬ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫المثنــی مراتــب اعــام تــا شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده انــد و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 221‬فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در بهنــام وســط‬ ‫واصــل نشــود‪ ،‬ســند مالکیــت المثنــی طبــق قانــون و مقــررات صــادر و تســلیم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بــه مســاحت ‪ 200‬مترمربــع قطعــه ‪ 122‬تفکیکــی بــه شــماره فرعــی ‪ 3131‬از ‪ 100‬اصلــی‬ ‫ورامیــن کــه در دفتــر ‪ 129‬صفحــه ‪ 112‬بشــماره ثبــت ‪ 89872‬ثبــت و ســند مالکیــت‬ ‫بــه شــماره چاپــی ‪ 163636‬بنــام شــهرداری ورامیــن ثبــت و ســند صــادر گردیــد‪ .‬ســپس‬ ‫بــه موجــب انتقــال قطعــی شــماره ‪ 29720‬مــورخ ‪ 1385/02/30‬دفتــر ‪ 11‬ورامیــن بنــام‬ ‫عبدالــه فرجــی فرزنــد شــعبانعلی انتقــال گردیــد کــه نامبــرده درخواســت ســند المثنــی‬ ‫نمــوده اســت‪ -3 .‬علــت از بیــن رفتــن‪ :‬جابجایــی‪ -4 .‬بحکایــت ســوابق ثبتــی و ثبــت‬ ‫دفتــر امــاک تاکنــون نســبت بــه مــورد ثبــت معامل ـه ای صــورت نگرفتــه اســت لــذا بــا‬ ‫توجــه بــه فقــدان ســند مالکیــت ملــک فوق الذکــر و درخواســت المثنــی مراتــب اعــام تــا‬ ‫شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده انــد و یــا مدعــی‬ ‫تاریــخ انتشــار اگهــی بــه ثبــت اســناد ورامیــن مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند انتقــال‪ ،‬تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی‬ ‫م الف ‪224‬ث‬ ‫محمدرحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫بنــا بــه درخواســت مالــک اقــای عبدالــه فرجــی بــه شــماره یکتــا ‪ 139985601060003982‬مــورخ ‪ 1399/04/23‬مبنــی بــر اعــام مفقــودی ســند مالکیــت ملــک مــورد تقاضــا بــا‬ ‫تســلیم دو بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــا شــده ذیــل شــماره ‪ 139902151255000179‬مــورخ ‪ 1399/04/22‬در دفترخانــه اســناد رســمی ‪ 5‬ورامیــن بــه ضمیمــه درخواســت مالــک‬ ‫‪ 139985601060003982‬مــورخ ‪ 1399/04/23‬کــه تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت مراتــب در اجــرای مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت شــرح ذیــل اگهــی‬ ‫می گــردد‪ -1 .‬نــام و نام خانوادگــی مالــک‪ :‬اقــای عبدالــه فرجــی‪ -2 .‬میــزان مالکیــت‪ :‬ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 200‬مترمربــع قطعــه ‪123‬‬ ‫تفکیکــی بــه شــماره فرعــی ‪ 3132‬از ‪ 100‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 221‬فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در بهنــام وســط ورامیــن کــه در دفتــر ‪ 129‬صفحــه ‪ 109‬بشــماره‬ ‫ثبــت ‪ 89871‬ثبــت و ســند مالکیــت بــه شــماره چاپــی ‪ 163637‬بنــام شــهرداری ورامیــن ثبــت و ســند صــادر گردیــد‪ .‬ســپس بــه موجــب انتقــال قطعــی شــماره ‪ 29720‬مــورخ‬ ‫وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار اگهــی‬ ‫‪ 1385/02/30‬دفتــر ‪ 11‬ورامیــن بنــام عبدالــه فرجــی فرزنــد شــعبانعلی انتقــال گردیــد کــه نامبــرده درخواســت ســند المثنــی نمــوده اســت‪ -3 .‬علــت از بیــن رفتــن‪ :‬جابجایــی‪.‬‬ ‫ســند انتقــال‪ ،‬تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی واصــل نشــود‪ ،‬ســند‬ ‫المثنــی مراتــب اعــام تــا شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده انــد و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز‬ ‫بــه ثبــت اســناد ورامیــن مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا‬ ‫‪ -4‬بحکایــت ســوابق ثبتــی و ثبــت دفتــر امــاک تاکنــون نســبت بــه مــورد ثبــت معاملـه ای صــورت نگرفتــه اســت لــذا بــا توجــه بــه فقــدان ســند مالکیــت ملــک فوق الذکــر و درخواســت‬ ‫مالکیــت المثنــی طبــق قانــون و مقــررات صــادر و تســلیم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از تاریــخ انتشــار اگهــی بــه ثبــت اســناد ورامیــن مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند انتقــال‪ ،‬تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی‬ ‫م الــف ‪222‬ث‬ ‫محمدرحیــم پورراینــی‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫شهرســتان ورامیــن‬ ‫واصــل نشــود‪ ،‬ســند مالکیــت المثنــی طبــق قانــون و مقــررات صــادر و تســلیم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪223‬ث‬ ‫محمدرحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین‬ ‫اگهی ابالغ مالیاتی‬ ‫در اجـ�رای مـ�اده ‪ 208‬قانــون مالیات هــای مس��تقیم‪ ،‬بدینوسیــله اوراق مالیاتـ�ی مودیانـ�ی کـ�ه اخریـ�ن نشاــنی ان در دستــرس واحـ�د‬ ‫مالیات��ی نمی باش��د ب��ه ش��رح زی��ر اب�لاغ می گـ�ردد‪.‬‬ ‫شماره برگ تشخیص‪-‬‬ ‫برگ قطعی‬ ‫ردیف‬ ‫نام و نام خانوادگی‬ ‫نوع شغل‬ ‫اصل‬ ‫عملکرد‬ ‫نوع اوراق‬ ‫شماره برگ دعوت‬ ‫هیات حل اختالف‬ ‫مالیاتی‬ ‫‪1‬‬ ‫میرمهدی صرجدید‬ ‫بازرگان‬ ‫‪12178642860‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪1399/06/19-10976‬‬ ‫‪2‬‬ ‫میرمهدی صرجدید‬ ‫بازرگان‬ ‫‪13072617233‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫برگ مطالبه‬ ‫جرایم ‪169‬‬ ‫‪1399/06/19-10971‬‬ ‫‪3‬‬ ‫عبداله حاتمیان حقیقی‬ ‫اهن االت‬ ‫‪13485000‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫برگ قطعی‬ ‫‪1399/06/23-15829‬‬ ‫‪4‬‬ ‫حقیقی‬ ‫اهن االت‬ ‫‪2018001‬‬ ‫‪1393‬‬ ‫برگ تشخیص‬ ‫‪1399/06/20-15649‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خسرو عنایت‬ ‫قهوه خانه‬ ‫‪38455000‬‬ ‫‪1392‬‬ ‫رای‬ ‫‪1399/05/20-8184‬‬ ‫نشانی اداره‬ ‫امور مالیاتی‬ ‫بندرانزلی‪-‬‬ ‫بلوار قدس‬ ‫بندرانزلی‪-‬‬ ‫بلوار قدس‬ ‫رشت‪ -‬میدان‬ ‫جهاد‬ ‫رشت‪ -‬میدان‬ ‫جهاد‬ ‫رشت‪ -‬میدان‬ ‫جهاد‬ ‫‪ 31‬شهریور‪ ،‬اخرین مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی و صاحبان امالک اجاری‬ ‫روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی استان گیالن‬ صفحه 4 ‫اگهی‬ ‫ یک شنبه ‪ 30‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2072‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای مــراد رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 1202‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900760‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان ســیما ســبحانی فرد بــه شماره شناســنامه ‪ 173‬در تاریــخ ‪1396/02/31‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬مــراد رســتمی فرزنــد‬ ‫میــرزا بــه ش ش ‪ 1202‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬علــی رســتمی فرزنــد میــرزا بــه ش ش ‪ 1201‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -3‬فــروزان رســتمی فرزنــد میــرزا بــه ش ش ‪ 31‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬بطــول رســتمی فرزنــد میــرزا بــه‬ ‫ش ش ‪ 688‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬زهــرا رســتمی فرزنــد میــرزا بــه ش ش ‪ 1203‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬میــرزا‬ ‫رســتمی فرزنــد عزیزمــراد بــه ش ش ‪ 54‬همســر متوفــی ‪ -7‬زینــت رســتمی فرزنــد میــرزا بــه ش ش‬ ‫‪ 20‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی‬ ‫ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای وحیــد جعفــری بــه شماره شناســنامه ‪ 1531‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900358‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان محمــد جعفــری بــه شماره شناســنامه ‪ 373‬در تاریــخ ‪ 1399/02/30‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬وحیــد جعفــری فرزنــد محمــد بــه‬ ‫ش ش ‪ 1531‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ســعید جعفــری فرزنــد محمــد بــه ش ش ‪ 97‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬دانــش‬ ‫جعفــری فرزنــد محمــد بــه ش ش ‪ 11‬موالیــد فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ارش جعفــری فرزنــد محمــد بــه‬ ‫ش ش ‪ 1369‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬فرشــته جعفــری فرزنــد محمــد بــه ش ش ‪ 2022‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -6‬زهــرا جعفــری فرزنــد محمــد بــه ش‪.‬م ‪ 3330170921‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬فاطمــه جعفــری فرزنــد‬ ‫محمــد بــه ش ش ‪ 1602‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬مریــم جعفــری فرزنــد محمــد بــه ش‪.‬م ‪3330007151‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -9‬فرنگیــس جعفــری فرزنــد مجیــد بــه ش ش ‪ 853‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد‬ ‫و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد‬ ‫واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای وهــاب کاظمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3330138424‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100355‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان صغــری کاظمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 848‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1387/06/12‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬وهــاب‬ ‫کاظمــی فرزنــد احــد بــه ش‪.‬م ‪ 3330138424‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬لیــا کاظمــی فرزنــد احــد بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 6410006421‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬احــد کاظمــی فرزنــد کاکامــراد بــه ش‪.‬م ‪ 6419517990‬همســر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد‬ ‫تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک‬ ‫مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم همــا پیرمــرادی بــه شماره شناســنامه ‪ 9957‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900351‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان عبدالــه امیــری بــه شماره شناســنامه ‪ 3330424370‬در تاریــخ ‪1396/07/07‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬همــا پیرمــرادی فرزنــد‬ ‫اله مــراد بــه ش ش ‪ 9957‬همســر متوفــی ‪ -2‬مریــم رضایــی فرزنــد عبدالــه بــه ش ش ‪ 2231‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -3‬ســیروس رضایــی فرزنــد عبدالــه بــه ش ش ‪ 7273‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬عــادل رضایــی فرزنــد‬ ‫عبدالــه بــه ش ش ‪ 455‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫خانــم ملــوک خســروی دارای شماره شناســنامه ‪ 163‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 342/99‬از ایــن‬ ‫دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان نعمــت رشــیدی‬ ‫بشناســنامه ‪ 374‬در تاریــخ ‪ 1398/8/24‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت‬ ‫ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬عمــران رشــیدی بــه ش ش ‪ 16461‬صــادره از قصرشــیرین پســر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬احمــد رشــیدی بــه ش ش ‪ 16462‬صــادره از قصرشــیرین پســر متوفــی ‪ -3‬ســعید رشــیدی‬ ‫بــه ش ش ‪ 969‬صــادره از ماهیدشــت پســر متوفــی ‪ -4‬فرامــرز رشــیدی بــه ش ش ‪ 1‬صــادره از ســراب‬ ‫نیلوفــر پســر متوفــی ‪ -5‬فریبــرز رشــیدی بــه ش ش ‪ 33779584444‬صــادره از قصرشــیرین پســر متوفی‬ ‫‪ -6‬گــودرز رشــیدی بــه ش ش ‪ 10626‬صــادره از کرمانشــاه پســر متوفــی ‪ -7‬مهیــن رشــیدی بــه ش ش‬ ‫‪ 3370015528‬صــادره از قصرشــیرین دختــر متوفــی ‪ -8‬ملــوک خســروی بــه ش ش ‪ 163‬صــادره از‬ ‫گیــان غــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دراد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد کارت هوشــمند شــماره ‪ 3035360‬و ســند مالکیــت کامیــون کشــنده‬ ‫البــرز بــه شــماره انتظامــی ‪874‬ع‪ -49‬ایــران ‪ 19‬رنــگ قرمــز روغنــی مــدل ‪ 1398‬بــا شــماره موتــور‬ ‫‪ 87856114‬و شــماره شاســی ‪ NADG4DY30AH602602‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد کارت هوشــمند رانندگــی شــماره ‪ 2974215‬اینجانــب ارســان‬ ‫صادقی شــرفوندی فرزنــد عزیــز بــا شماره شناســنامه ‪ 384‬صــادره از کرمانشــاه بــا شــماره ملــی‬ ‫‪ 3256298109‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو ســواری پیــکان مــدل ‪ 1383‬بــه رنــگ ســفید روغنــی بــا شــماره پــاک ‪-29‬‬ ‫‪959‬ه‪ 31‬و شــماره شاســی ‪ 83438032‬و شــماره موتــور ‪ 11283059780‬بــه نــام جلیــل نجفــی‬ ‫مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو کامیــون بــاری خارجــی بنــز ‪ 52/1924‬مــدل ‪ 1980‬بــه رنــگ نارنجــی بــا شــماره‬ ‫پــاک ‪623 -19‬ع‪ 72‬و شــماره شاســی ‪ 237041‬و شــماره موتــور ‪ 132091‬بــه نــام حاجیمــراد‬ ‫رضایــی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو تیبــا ‪ 2‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1397‬و شــماره پــاک ‪664 -29‬ب‪ 76‬و‬ ‫شــماره شاســی ‪ 821100/1172099‬و شــماره موتــور ‪ 15/8622716‬بــه نــام مریــم حاتمــی مفقــود‬ ‫و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب اعظــم ظفرفرزانــه مالــک خــودرو پــژو ‪ 206‬بــه رنــگ ســفید روغنــی بــا شــماره انتظامــی‬ ‫‪229 -29‬ه‪ 45‬و شــماره موتــور ‪ 167B0075883‬و شــماره شاســی ‪ NAAP13FE9LJ040732‬بعلــت فقــدان‬ ‫اســناد فــروش (ســند کمپانــی) تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه‬ ‫هــر کــس ادعــای در مــورد خــودرو مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت‬ ‫ایران خــودرو واقــع در پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت‬ ‫مذبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪ .‬ضمنـاً خانــم نرگــس قدمــی خــودرو را خریــداری کرده انــد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بحکایــت پرونــده کالســه ‪ ۹۹۰۹۹۸۸۹۶۰۲۰۰۳۵۸‬شــعبه دوم شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫جوانــرود اقــای ســعید بابایــی درخواســت صــدور گواهــی حصــر وراثــت را نمــوده اســت و بیــان داشــته‬ ‫شــادروان فهیمــه خرمــی در تاریــخ ‪ ۱۳۹۸/۰۲/۱۲‬در اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت نمــوده و ورث ـه اش‬ ‫عبارتنــد از‪ -۱ :‬ســعید بابایــی زایچــه‪ ۱۳۴۰ :‬ش ش‪ :‬اختصاصــی کــد ملــی‪ ۵۹۵۰۰۲۷۴۳۴ :‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -۲‬عالیــه بابایــی زایچــه‪ ۱۳۶۶ :‬ش ش‪ ۲۷۱۱ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۹۶۷۰۱۳ :‬پســر متوفــی‪ .‬اینــک‬ ‫مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد‬ ‫یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا‬ ‫اعــام نمایــد درغیراینصــورت شــورا گواهــی را صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای جــز ســری‬ ‫یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شهناز کارگر‪ ،‬مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم شــهین رضایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3330298847‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900770‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان زینــب فــرزی بــه شماره شناســنامه ‪ 128‬در تاریــخ ‪1392/07/27‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬جمینــه رضایــی فرزنــد‬ ‫خانعلــی بــه ش‪.‬م ‪ 3340236887‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬شــوکت رضایــی بــه ش‪.‬م ‪ 3340236895‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -3‬منیجــه رضایــی بــه ش‪.‬م ‪ 3340239551‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬رشــید رضایــی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3341391827‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬طاهــر رضایــی بــه ش‪.‬م ‪ 3340238731‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض‬ ‫دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫خانــم دولــت قــادری دارای شماره شناســنامه ‪128‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 343/99‬از ایــن‬ ‫دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بابــا رادمهــر‬ ‫بشناســنامه ‪ 41‬در تاریــخ ‪ 1394/3/27‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت‬ ‫ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬علی میــر رادمهــر بــه ش ش ‪ 449‬صــادره از گیــان غــرب پســر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬کاکامیــر رادمهــر بــه ش ش ‪ 11400‬صــادره از گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬ســعید رادمهر‬ ‫بــه ش ش ‪ 12‬صــادره از گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -4‬صــادق رادمهــر بــه ش ش ‪3320039296‬‬ ‫صــادره از گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -5‬بهــزاد رادمهــر بــه ش ش ‪ 450‬صــادره از گیــان غــرب پســر‬ ‫متوفــی ‪ -6‬فرشــته رادمهــر بــه ش ش ‪ 11399‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬فریــده دم بیــن‬ ‫بــه ش ش ‪ 11401‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -8‬فرح نــاز رادمهــر بــه ش ش ‪11402‬‬ ‫صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -9‬ملیحــه رادمهــر بــه ش ش ‪ 534‬صــادره از گیــان غــرب‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -10‬هانیــه رادمهــر بــه ش ش ‪ 84‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -11‬دولــت‬ ‫قــادری بــه ش ش ‪ 128‬صــادره از گیــان غــرب همســر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری‬ ‫نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد‬ ‫تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالن غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای صــاح احمدی ژالــه دارای شناســنامه ‪ 5959928779‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی‬ ‫‪ 9900385‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان‬ ‫صالــح احمدی ژالــه بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959876124‬در تاریــخ ‪ 1395/9/12‬در اقامتــگاه دایمــی‬ ‫خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬صــاح احمدی ژالــه فرزنــد‬ ‫صالــح بــا کــد ملــی ‪ 5959928779‬متولــد ‪ 1363/10/5‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬خــداداد احمدی ژالــه‬ ‫فرزنــد صالــح بــا کــد ملــی ‪ 5959876515‬متولــد ‪ 1359/4/4‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬فهیمــه احمدی ژالــه‬ ‫فرزنــد صالــح بــا کــد ملــی ‪ 5959876132‬متولــد ‪ 1351/1/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬محمــد احمدی ژالــه‬ ‫فرزنــد صالــح بــا کــد ملــی ‪ 5959640287‬متولــد ‪ 1361/12/20‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬فرشــته‬ ‫احمدی ژالــه فرزنــد صالــح بــا کــد ملــی ‪ 3220033393‬متولــد ‪ 1368/2/15‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬رعنــا‬ ‫نقــدی راد فرزنــد رســول بــا کــد ملــی ‪ 5950172124‬متولــد ‪ 1317/17/4‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی‬ ‫دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو ســواری پرایــد ‪ 132‬بــه رنــگ ســفید مــدل ‪ 1388‬بــا شــماره پــاک ‪376 -98‬ب‪54‬‬ ‫و شــماره موتــور ‪ 3029876‬و شــماره شاســی ‪ S1422288095031‬بــه نــام ســیدروح اله موســویان‬ ‫مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت ملــی بــه نــام فــرزاد قهرمانــی فرزنــد قهرمــان بــه ش‪.‬م ‪ 6410064314‬و شماره شناســنامه‬ ‫اختصاصــی و تاریــخ تولــد ‪ 1358/03/30‬مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ولــی رحمانــی فرزنــد مصطفــی بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی ‪ 9900408‬از ایــن شــورا‬ ‫درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اســماعیل رحمانــی‬ ‫بــه شناســنامه شــماره ‪ 5950087811‬در تاریــخ ‪ 1399/6/6‬در اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته‬ ‫ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬ولــی رحمانــی فرزنــد مصطفــی بــا کــد ملــی ‪5959618672‬‬ ‫متولــد ‪ 1341/7/2‬پــدر متوفــی ‪ -2‬ســرگل ویســی فرزنــد مجیــد بــا کــد ملــی ‪ 5959755483‬متولــد‬ ‫‪ 1341/12/1‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای احمــد رضایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 1047‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100365‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان علی اقــا رضایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 656‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1399/04/24‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد‬ ‫از‪ -1 :‬احمــد رضایــی فرزنــد علی اقــا بــه ش‪.‬م ‪ 4949143026‬ش ش ‪ 1047‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -2‬ولــی رضایــی فرزنــد علی اقــا بــه ش‪.‬م ‪ 3379838659‬ش ش ‪ 395‬فرزنــد متوفــی ‪-3‬‬ ‫ســیروس رضایــی فرزنــد علی اقــا بــه ش‪.‬م ‪ 3340192553‬ش ش ‪ 21807‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬محســن رضایــی فرزنــد علی اقــا بــه ش‪.‬م ‪ 3341596550‬ش ش ‪ 4285‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -5‬فریــده رضایــی فرزنــد علی اقــا بــه ش‪.‬م ‪ 4949143018‬ش ش ‪ 1046‬فرزنــد متوفــی ‪-6‬‬ ‫فرح نــاز رضایــی فرزنــد علی اقــا بــه ش‪.‬م ‪ 4949145533‬ش ش ‪ 1297‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬ازاده‬ ‫رضایــی فرزنــد علی اقــا بــه ش‪.‬م ‪ 3341651594‬ش ش ‪ 9781‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬حدیــث‬ ‫رضایــی فرزنــد علی اقــا بــه ش‪.‬م ‪ 3330132426‬فرزنــد متوفــی ‪ -9‬خانــزاده کاکایــی فرزنــد‬ ‫صحبت الــه بــه ش‪.‬م ‪ 4949136070‬ش ش ‪ 358‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم زهــرا ســهامی گیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 578‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100404‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان قیصــر ســیفی بــه شماره شناســنامه ‪ 6459‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1395/05/24‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬زهــرا ســهامی گیالن فرزنــد ابراهیــم بــه ش‪.‬م ‪ 3329624477‬ش ش ‪ 578‬فرزنــد متوفــی ‪-2‬‬ ‫نصرت الــه ســهامی گیالن فرزنــد ابراهیــم بــه ش‪.‬م ‪ 3329645741‬ش ش ‪ 292‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -3‬محمــد ســهامی گیالن فرزنــد ابراهیــم بــه ش‪.‬م ‪ 3329875089‬ش ش ‪ 5‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬علــی ســهامی گیالن فرزنــد ابراهیــم بــه ش‪.‬م ‪ 3329656557‬ش ش ‪ 84‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -5‬زینــت ســهامی گیالن فرزنــد ابراهیــم بــه ش‪.‬م ‪ 3329964944‬ش ش ‪ 5‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -6‬فاطمــه ســهامی گیالن فرزنــد ابراهیــم بــه ش‪.‬م ‪ 3329656565‬ش ش ‪ 85‬فرزنــد متوفــی ‪-7‬‬ ‫عزت الــه ســهامی گیالن فرزنــد ابراهیــم بــه ش‪.‬م ‪ 3329645733‬ش ش ‪ 291‬فرزنــد متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ســعید طهماســبی بــه شماره شناســنامه ‪ 848‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900691‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان خانــزاده طاهرپــور بــه شماره شناســنامه ‪ 3328‬در تاریــخ ‪1398/09/04‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ســعید طهماســبی فرزنــد‬ ‫قلــی بــه ش ش ‪ 848‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬کیــوان طهماســبی فرزنــد قلــی بــه ش ش ‪ 4994‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -3‬پیمــان طهماســبی فرزنــد قلــی بــه ش ش ‪ 15238‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ناهیــد طهماســبی فرزنــد قلــی‬ ‫بــه ش ش ‪ 15244‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316009000217‬مــورخ ‪ 99/05/11‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک ســنقر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اداره کل زندان هــای اســتان کرمانشــاه‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی ابــی بــه مســاحت ‪ 255432.7‬مترمربــع در قســمتی از‬ ‫پــاک ‪ 147‬کلیایــی واقــع در ســنقر‪ -‬روســتای داشــتی بالغ خریــداری از مالــک رســمی اداره کل‬ ‫زندان هــای اســتان کرمانشــاه محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/30:‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/15 :‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۶۰۰۹۰۰۰۲۷۲‬مــورخ ‪ 1399/05/21‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک ســنقر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمدابراهیــم الماســی فرزنــد یدالــه‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ ۱۴۱۴۲‬صــادره از ســنقر در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪۵۶/79‬‬ ‫مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ ۲۲۲۱‬اصلــی واقــع در ســنقر‪ -‬شــهرک شــهداء‪ ،‬جــاده قدیــم ســهنله‪،‬‬ ‫پشــت مدرســه‪ ،‬کوچــه قــدر کدپســتی ‪ ۶۷۵۱۷۹۶۸۷۷‬خریــداری مع الواســطه از مالــک رســمی اقــای‬ ‫مرحــوم میرزااقــا حریــری محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/15 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سنقر‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪1399/04/10 -139960318011003576‬‬ ‫هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه رضــا مرادمنــد ضیابــری‬ ‫فرزنــد نصــرت از پــاک ‪ 61‬از ‪ 10‬اصلــی واقــع در قریــه امنــدان بخــش ‪ 25‬گیــان از نســق احمــد‬ ‫اقبــال طالب امندانــی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت‬ ‫‪ 806/04‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 336‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا‬ ‫براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن‬ ‫انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه‬ ‫و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور‬ ‫ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/16 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/385‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی مرحله هفتم سال ‪( 1399‬منطقه یک کرمان)‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫در اجرــای موــاد مذکــور بدینوسیــله امالکـ�ی کـ�ه برابـ�ر اراء هیات هــای حـ�ل اختــاف موضــوع قانــون تعییـ�ن تکلیـ�ف وضعیـ�ت ثبتـ�ی اراضـ�ی و ساــختمان های فاقـ�د ســند رســمی مستــقر در واحـ�د ثبتـ�ی ناحیـ�ه یـ�ک کرمــان تقاضــای ثبـ�ت‬ ‫انه��ا پذیرفت��ه و ادام��ه عملیـ�ات ثبت��ی انه��ا مطاب��ق قانـ�ون مذکـ�ور تجوی��ز گردیـ�ده اسـ�ت‪ ،‬ب��ه ترتی��ب شمــاره پـلاک فرع��ی از اصل��ی و بخ��ش مح��ل وقـ�وع مل��ک و مشخــصات مال��ک ی��ا مالکی��ن (متقاضیـ�ان ثب��ت) واق��ع در بخش هـ�ای‬ ‫(‪ )8 -4 -1‬ثبت��ی شهرســتان کرمـ�ان ب��ه شـ�رح ذی��ل اگه��ی می شـ�ود ت��ا درصورت��ی ک��ه شـ�خص ی��ا اشخــاصی نسـ�بت ب��ه صــدور سـ�ند مالکی��ت متقاضیـ�ان اعتراض��ی داشـ�ته باشـ�ند بتوانن��د از تاری��خ انتشـ�ار اولی��ن اگه��ی ب��ه مـ�دت دو مـ�اه‬ ‫اعتـ�راض خ��ود را ب��ه ای��ن اداره تسـ�لیم و پ��س از اخ��ذ رسـ�ید‪ ،‬ظ��رف م��دت ی��ک م��اه از تاری��خ تسـ�لیم اعتــراض‪ ،‬دادخواس��ت خ��ود را ب��ه مراج��ع قضای��ی تقدی��م نماین��د‪ .‬بدیه��ی اس��ت درصـ�ورت انقض��ای م��دت مذک��ور و ع��دم وص��ول اعتـ�راض‬ ‫طب��ق مقرــرات سـ�ند مالکی��ت صــادر خواه��د ش��د‪ .‬شاــیان ذک��ر اس��ت صــدور و تســلیم سـ�ند مالکی��ت براسـ�اس قانـ�ون مذکـ�ور مان��ع مراجع��ه متضـ�رر ب��ه دادگاه نخواه��د بـ�ود‪.‬‬ ‫امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ‪ 1‬کرمان‬ ‫‪ 16679‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 94‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬خانــم ملیحــه عبدلی نــژاد فرزنــد حســن بــه شناســنامه شــماره ‪ 4820012142‬صــادره از رایــن در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 143/4‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان بلــوار ایت الــه خامن ـه ای کوچــه ‪ 21‬خریــداری از محــل مالکیــت جلیــل رشــید فرخــی‪ -‬ردی ـف ‪1359‬‬ ‫‪ 16685‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای ســیدحمید حســینی فرزنــد ســیدعلی بــه شناســنامه شــماره ‪ 4‬صــادره از رایــن در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 191/10‬مترمربــع‬ ‫کــه مــوازی ‪ 5/97‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار شــهدای غدیــر کوچــه ‪ 23‬واگــذاری دهیــاری‬ ‫روســتای ســعیدی‪ -‬ردی ـف ‪0265‬‬ ‫‪ 16691‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬خانــم ســارا ســلطانی چترودی فرزنــد مهــدی بــه شناســنامه شــماره ‪ 39‬صــادره از کرمــان و خانــم اعظــم ســلطانی چترودی فرزنــد مهــدی بــه‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ 374‬صــادره از کرمــان بالمناصفــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 376/42‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان خیابــان فیروزابــاد بلــوار باســتانی پاریــزی کوچــه‬ ‫‪ 30‬مع الواســطه واگــذاری ســازمان عمــران و اراضــی‪ -‬ردیف هــای ‪ 1360‬و ‪1361‬‬ ‫‪ 16692‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 122‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای ایمــان حیــدری فرزنــد جمعــه بــه شناســنامه شــماره ‪ 5830001977‬صــادره از جیرفــت در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 201/60‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان بزرگــراه ایت الــه خامن ـه ای بلــوار پردیــس بیســت متــری ســجاد کوچــه ‪ 10‬متــری خریــداری از محــل‬ ‫مالکیــت هوشــنگ امیغــی‪ -‬ردی ـف ‪0744‬‬ ‫‪ 16709‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای مختــار رضائــی فرزنــد عبــداهلل بــه شناســنامه شــماره ‪ 17972‬صــادره از رفســنجان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 352/1‬مترمربــع‬ ‫کــه مــوازی ‪ 14/08‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار باســتانی پاریــزی کوچــه ‪ 28‬خریــداری از‬ ‫محــل مالکیــت اکبــر رشــید فرخــی‪ -‬ردیــف ‪0753‬‬ ‫‪ 16717‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬خانــم ثریــا حاج ملــک فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 142‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 72/61‬مترمربــع بــه‬ ‫ادرس کرمــان خیابــان فیروزابــاد کوچــه ‪ 13‬غربــی ‪ 7‬خریــداری از محــل مالکیــت ماشــااله رشــیدفرخی‪ -‬ردیــف ‪0121‬‬ ‫‪ 16720‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 129‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬خانــم معصومــه مهدی زاده گوکــی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 496‬صــادره از گلبــاف و اقــای‬ ‫محمدرضــا مهــدی زاده فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 1202‬صــادره از گلبــاف بالمناصفــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر فوقانــی بــه مســاحت ‪ 212/5‬مترمربــع بــه ادرس‬ ‫کرمــان کمربنــدی ایت الــه خامن ـه ای خیابــان امــام ســجاد کوچــه ‪ 33‬خریــداری از محــل مالکیــت قنبــر خدایــی‪ -‬ردیف هــای ‪ 1364‬و ‪1367‬‬ ‫‪ 16721‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 129‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای محمدرضــا مهــدی زاده فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 1202‬صــادره از گلبــاف در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه مشــتمل بــر فوقانــی بــه مســاحت ‪ 212/5‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان کمربنــدی ایت الــه خامنـه ای خیابــان امــام ســجاد کوچــه ‪ 33‬خریــداری از محــل مالکیــت قنبــر‬ ‫خدایــی‪ -‬ردیــف ‪0279‬‬ ‫‪ 16866‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 24‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای محمدجــواد امیرمجاهدی گوکــی فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره ‪ 129‬صــادره از گلبــاف در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 247‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان بزرگــراه ایت الــه خامنـه ای بلــوار فرزانــگان بریدگــی اول کوچــه ‪ -4‬چهــار کوچــه ســوم ســمت راســت خریــداری‬ ‫از محــل مالکیــت شــاهپور کیانیــان‪ -‬ردیـف ‪1091‬‬ ‫‪ 4461‬فرعــی از ‪ 4809‬اصلــی‪ -‬اقــای عصمــت گلســتانی حتکنی فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره ‪ 2‬صــادره از زرنــد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 188/6‬مترمربــع بــه‬ ‫ادرس کرمــان بلــوار شــهدای خانــوک کوچــه ‪ 44‬خریــداری از محــل مالکیــت کیخســرو و مرواریــد کیانیــان‪ -‬ردیـف ‪0552‬‬ ‫‪ 4480‬فرعــی از ‪ 4809‬اصلــی‪ -‬اقــای ناصــر اکبــری فرزنــد اکبــر بــه شناســنامه شــماره ‪ 22‬صــادره از کوهبنــان و خانــم مرجــان امیــری فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 1‬صــادره‬ ‫از کوهبنــان بالمناصفــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت ‪ 148/62‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان بلــوار شــهدای خانــوک کوچــه ‪ 40‬قبــل از چهــار‬ ‫کوچــه اول ســمت راســت منــزل اول ســر دونبــش خریــداری از محــل مالکیــت کیخســرو و کیانپــور کیانیــان‪ -‬ردیف هــای ‪ 1576‬و ‪1577‬‬ ‫‪ 342‬فرعــی از ‪ 4861‬اصلــی‪ -‬اقــای احمــد مهندســیان فرزنــد نمــک بــه شناســنامه شــماره ‪ 110‬صــادره از شــهداد در ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ‪ 40/4‬مترمربــع بــه ادرس‬ ‫کرمــان خیابــان زریســف کوچــه ‪ 25‬خریــداری از محــل مالکیــت ابوالحســن ضیاء ابراهیمــی‪ -‬ردیـف ‪1175‬‬ ‫‪ 343‬فرعــی از ‪ 4861‬اصلــی‪ -‬اقــای احمــد مهندســیان فرزنــد نمــک بــه شناســنامه شــماره ‪ 110‬صــادره از شــهداد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 337/6‬مترمربــع بــه ادرس‬ ‫کرمــان خیابــان زریســف نبــش کوچــه ‪ 25‬خریــداری از محــل مالکیــت ابوالحســن ضیاء ابراهیمــی‪ -‬ردیـف ‪1177‬‬ ‫‪ 3065‬فرعــی از ‪ 5209‬اصلــی‪ -‬خانــم صغــری حســینی فرزنــد حســن بــه شناســنامه شــماره ‪ 86‬صــادره از گلبــاف در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 292/75‬مترمربــع‬ ‫کــه مــوازی ‪ 51/23‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق می باشــد بــه ادرس کرمــان خیابــان مدیریــت کوچــه ‪ 28‬غربــی ‪ 1‬خریــداری از محــل مالکیــت عزت الــه‬ ‫ســاالرکالنتری‪ -‬ردیــف ‪1049‬‬ ‫امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ‪ 4‬کرمان‬ ‫‪ 401‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی‪ -‬اقــای ســعید شــجاعی باغینــی فرزنــد مهــدی بــه شناســنامه شــماره ‪ 3421‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 246/90‬مترمربــع‬ ‫کــه مــوازی ‪ 107/24‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان شــرف اباد ‪ 20‬متــری مطهــری خریــداری از محــل‬ ‫مالکیــت ماشــااله ایرانمنــش‪ -‬ردیـف ‪1447‬‬ ‫‪ 408‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی‪ -‬اقــای مهــدی مشــهدی فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 15‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 198/20‬مترمربــع کــه مــوازی‬ ‫‪ 86/09‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان شــرف اباد بلــوار قائــم کوچــه تــاالر پیمان دوســت خریــداری از‬ ‫محــل مالکیــت ســهراب بختیــاری‪ -‬ردیـف ‪1564‬‬ ‫‪ 7225‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی‪ -‬اقــای مهــدی محمدحســین زاده فرزنــد غالمرضــا بــه شناســنامه شــماره ‪ 900‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 200‬مترمربــع‬ ‫کــه مــوازی ‪ 33/73‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار امــام حســن مجتبــی کوچــه ‪ 26‬خریــداری از‬ ‫محــل مالکیــت یونــس ذهــاب ناظــوری‪ -‬ردیـف ‪0837‬‬ ‫‪ 5589‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی‪ -‬خانــم پــری ایران منــش فرزنــد قاســم بــه شناســنامه شــماره ‪ 436‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ دوبــاب مغــازه بــه مســاحت ‪ 89/45‬مترمربــع بــه ادرس‬ ‫کرمــان بلــوار امــام حســن کوچــه ‪ 11‬خریــداری از محــل مالکیــت محمدحســین نظریــان‪ -‬ردیــف ‪1215‬‬ ‫‪ 5591‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی‪ -‬اقــای محمــد میرزائی حتکنــی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 3‬صــادره از راور در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 141/81‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان بلــوار امــام حســن کوچــه ‪ 7‬غربــی ‪ 4‬خریــداری از محــل مالکیــت محمدحســین نظریــان‪ -‬ردیــف ‪1631‬‬ ‫‪ 4124‬فرعــی از ‪ 8‬اصلــی‪ -‬اقــای ماشــاءاله حقیقی نــژاد فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 604‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 171/25‬مترمربــع بــه‬ ‫ادرس کرمــان بلــوار جمهــوری بلــوار امیرکبیــر کوچــه ‪ 4‬خریــداری از محــل مالکیــت عــوض شــهریارپناه و ماشــااله ذهاب ناظــوری‪ -‬ردی ـف ‪0028‬‬ ‫‪ 5211‬فرعــی از ‪ 9‬اصلــی‪ -‬اقــای امیــن زنــد فرزنــد محمدعلــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 3310‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــات فوقانــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 227/36‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان خیابــان کمیــل کوچــه ‪ 18‬خریــداری از محــل مالکیــت اختــر کرباســی‪ -‬ردیــف ‪1506‬‬ ‫‪ 6011‬فرعــی از ‪ 10‬اصلــی‪ -‬خانــم زینــب ضیاءفروغــی فرزنــد جــواد بــه شناســنامه شــماره ‪ 760‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 247/5‬مترمربــع کــه مــوازی‬ ‫‪ 42/73‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار جمهــوری بلــوار امیرکبیــر کوچــه ‪ 4‬شــمالی ‪ 8‬شــهرک‬ ‫مخابــرات کوچــه اللــه ‪ 2‬خریــداری از محــل مالکیــت حســن ذهاب ناظــوری‪ -‬ردیـف ‪1292‬‬ ‫‪ 6012‬فرعــی از ‪ 10‬اصلــی‪ -‬اقــای ناصــر لولویی کوهپایــه فرزنــد ماشــااله بــه شناســنامه شــماره ‪ 18‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــات فوقانــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 231/2‬مترمربــع کــه مــوازی ‪ 39/92‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان خیابــان کمیــل کوچــه‬ ‫‪ 23‬خریــداری از محــل مالکیــت ســام بختیــاری‪ -‬ردی ـف ‪1147‬‬ ‫‪ 6022‬فرعــی از ‪ 10‬اصلــی‪ -‬خانــم ســمیرا ایرانمنــش فرزنــد ماشــاءاله بــه شناســنامه شــماره ‪ 11488‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 229/75‬مترمربــع کــه مــوازی ‪ 39/70‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار جمهــوری خیابــان‬ ‫کمیــل کوچــه ‪ 24‬خریــداری از محــل مالکیــت خســرو بختیــاری‪ -‬ردیـف ‪0200‬‬ ‫‪ 3682‬فرعــی از ‪ 13‬اصلــی‪ -‬اقــای محمدحســین خوش طینــت فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره ‪ 2567‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪252/75‬‬ ‫مترمربــع کــه مــوازی ‪ 63/19‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار جمهــوری خیابــان وصــال کوچــه ‪16‬‬ ‫خریــداری از محــل مالکیــت محمدمهــدی ناجــی‪ -‬ردیـف ‪1477‬‬ ‫‪ 4022‬فرعــی از ‪ 13‬اصلــی‪ -‬اقــای حمیــد ریاحی مــدوار فرزنــد فتح الــه بــه شناســنامه شــماره ‪ 9285‬صــادره از شــهربابک در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 250‬مترمربــع‬ ‫کــه مــوازی ‪ 62/5‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار جمهــوری خیابــان وصــال کوچــه ‪ 5‬خریــداری‬ ‫از محــل مالکیــت محمــود حائــری‪ -‬ردیـف ‪0018‬‬ ‫‪ 2285‬فرعــی از ‪ 14‬اصلــی‪ -‬اقــای میــاد نهرشــهری فرزنــد ماشــاءاله بــه شناســنامه شــماره ‪ 3791‬صــادره از بــم در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 220‬مترمربــع کــه مــوازی‬ ‫‪ 18/33‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار هوانیــروز کوچــه ‪ 98‬ســمت چــپ قطعــه ‪ 4‬خریــداری از‬ ‫محــل مالکیــت حســن ذهاب ناظــوری‪ -‬ردی ـف ‪0925‬‬ ‫‪ 160‬فرعــی از ‪ 26‬اصلــی‪ -‬اقــای حســین قراچداغــی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 1374‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 242/52‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان بلــوار هوانیــروز کوچــه ‪ 142‬خریــداری از محــل مالکیــت احمــد پورابراهیمــی‪ -‬ردیـف ‪1236‬‬ ‫‪ 5085‬فرعــی از ‪ 31‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 139‬فرعــی از ‪ 31‬اصلــی‪ -‬اقــای مهــدی عامــری اختیارابــادی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5018‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 405/30‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان اختیارابــاد خیابــان جمهــوری کوچــه ‪ 1‬ســمت راســت کوچــه اول خریــداری از محــل مالکیــت قنبــر شیخ شــعاعی‪-‬‬ ‫ردیـف ‪1555‬‬ ‫‪ 5234‬فرعــی از ‪ 31‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 140‬فرعــی از ‪ 31‬اصلــی‪ -‬اقــای حســین عامــری فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 15‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بــه مســاحت ‪ 490/20‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان اختیارابــاد خیابــان جمهــوری اســامی کوچــه ‪ 1‬خریــداری از محــل مالکیــت محمــد عامــری‪ -‬ردیـف ‪1429‬‬ ‫‪ 555‬فرعــی از ‪ 71‬اصلــی‪ -‬خانــم صدیقــه کهنوجــی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 1230‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 344/80‬مترمربــع بــه ادرس‬ ‫کرمــان چتــرود کاظم ابــاد بلــوار امــام خمینــی کوچــه جنــب بانــک ملــی خریــداری از محــل مالکیــت حســن ابراهیمــی‪ -‬ردیـف ‪0326‬‬ ‫امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ‪ 8‬کرمان‬ ‫‪ 1462‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 874‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی‪ -‬خانــم فاطمــه موسـی زاده فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 11‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب مغــازه‬ ‫مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت ‪ 68/45‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان چتــرود خیابــان ولیعصــر نبــش کوچــه ‪ 20‬کوچــه شــهید ابراهیمــی جنــب رســتوران دنــج خریــداری از‬ ‫محــل مالکیــت حــاج بی بــی ســلطانی زرندی‪ -‬ردیــف ‪1384‬‬ ‫‪ 1465‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 1081‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی‪ -‬اقــای محمــد یعقوبـی راد فرزنــد حســین بــه شناســنامه شــماره ‪ 4‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫و بــاغ بــه مســاحت ‪ 707/50‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان چتــرود خیابــان ولیعصــر کوچــه ‪ 34‬کوچــه شــهید ابراهیمــی جنــب رســتوران دنــج خریــداری از محــل مالکیــت ســیداکبر‬ ‫شجاعی نســب‪ -‬ردیــف ‪1315‬‬ ‫‪ 1552‬فرعــی از ‪ 45‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 176‬فرعــی از ‪ 45‬اصلــی‪ -‬اقــای میــاد درانی نژادده زیــاری فرزنــد غالمحســین بــه شناســنامه شــماره ‪ 208‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 438/70‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان چتــرود روســتای ده زیــار خیابــان شــهید رجایــی کوچــه ‪ 3‬خریــداری از محــل مالکیــت عطاالــه کالنتــری‪ -‬ردیـف ‪0548‬‬ ‫‪ 60‬فرعــی از ‪ 161‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 16‬فرعــی از ‪ 161‬اصلــی‪ -‬اقــای علــی برنــا فرزنــد محمــود بــه شناســنامه شــماره ‪ 2980266507‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان (تجــاری و مســکونی) بــه مســاحت ‪ 248/5‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان کوهپایــه روســتای ده لولــو بلــوار شــهید باهنــر بعــد از اپاراتــی درب ‪ 4‬ســمت راســت خریــداری از‬ ‫محــل مالکیــت محمدعلــی روحــی‪ -‬ردی ـف ‪0391‬‬ ‫‪ 38‬فرعــی از ‪ 164‬اصلــی‪ -‬خانــم مطهــره جاویــدان فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 516‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 331/40‬مترمربــع بــه ادرس‬ ‫کرمــان کوهپایــه روســتای دانــگ و نیــم خریــداری از محــل مالکیــت علــی و محمــد صالحــی‪ -‬ردیـف ‪0979‬‬ ‫‪ 119‬فرعــی از ‪ 255‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 96‬و ‪ 97‬فرعــی از ‪ 255‬اصلــی‪ -‬خانــم زهــرا رضائی گینکانــی فرزنــد اصغــر بــه شناســنامه شــماره ‪ 3‬صــادره از کرمــان و اقــای مهــدی‬ ‫رضائی گینــکان فرزنــد احمــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 6‬صــادره از کرمــان بالمناصفــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه و باغچــه بــه مســاحت ‪ 849‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان بعــد از‬ ‫سراســیاب فرســنگی روســتای گینــکان خریــداری از محــل مالکیــت ســیدمحمد اقافریزنــی‪ -‬ردیف هــای ‪ 1013‬و ‪1014‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/30 :‬‬ ‫عیسی حافظی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شهرستان کرمان‬ صفحه 5 ‫مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2072‬‬ ‫در مراسم اغاز عملیات اجرایی پروژه ره باغ حضرت زهرا‬ ‫(س)‬ ‫در سه ماه گذشته در بندر امیراباد رقم خورد؛‬ ‫انعقاد سومین قرارداد سرمایه گذاری بخش خصوصی‬ ‫در بندر امیراباد‬ ‫صورت گرفت؛‬ ‫مرتفع کردن اختالفات چند ساله در طرح ثامن‬ ‫قــرارداد احــداث مخــازن نگهــداری روغــن خوراکــی بـه ارزش ‪ ۱۲۶‬میلیاردریــال میــان بنــدر‬ ‫امیرابــاد و ســرمایه گذار بخــش خصوصــی به امضــاء رســید‪ .‬محمدعلــی اصــل ســعیدی پور؛‬ ‫مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی امیرابــاد در ائیــن امضــای قــرارداد ســرمایه گذاری بخــش‬ ‫خصوصــی گفــت‪« :‬بــا امضــای قــرارداد ســرمایه گذاری ‪ ۱۲۶‬میلیاردریــال احــداث مخــازن‬ ‫نگهــداری روغــن خوراکــی‪ ،‬مجمــوع ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در سه ماه گذشــته‬ ‫در بنــدر امیرابــاد بــه مبلــغ ‪ ۷۱۶‬میلیاردریــال می رســد»‪ .‬وی در تشــریح ایــن قــرارداد‬ ‫ســرمایه گذاری اظهــار داشــت‪« :‬ایــن مخــازن روغــن خوراکــی بــه ظرفیــت ‪ ۱۰‬هزارتــن و بــا‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۱۲۶‬میلیاردریــال اســت کــه قــرار اســت‪ ،‬توســط بخــش خصوصــی در زمینــی‬ ‫بــه مســاحت تقریبــی هفت هزار مترمربــع در اراضــی پس کرانــه بنــدر امیرابــاد احــداث‬ ‫شــود»‪ .‬مدیــرکل بنــدر امیرابــاد همچنین خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــن قــرارداد به صــورت ‪B.O.T‬‬ ‫و به مــدت ‪ ۱۵‬ســال اســت کــه بخــش خصوصــی متعهــد شــد طــی یک ســال ایــن مخــازن‬ ‫را بــه مرحلــه بهره بــرداری برســاند»‪ .‬گفتنی ســت؛ بــا بهره بــرداری از ایــن مخــازن نگهــداری‬ ‫روغــن خوراکــی‪ ،‬ظرفیــت اســمی ایــن نــوع مخــازن در بنــدر امیرابــاد بــه ‪ ۳۰‬هزارتُــن خواهــد‬ ‫رســید و بــرای هشــت نفر نیــز به صــورت مســتقیم شــغل ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان خبر داد؛‬ ‫شرکت ‪ ۱۰۷‬روستا در جشنواره دوستدار کتاب‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران از‬ ‫شــرکت ‪ ۱۰۷‬روســتای اســتان در ششــمین جشــنواره‬ ‫روســتاها و عشــایر دوســتدار کتــاب خبــر داد‪ .‬عبــاس‬ ‫زارع در گفت وگــو بــا خبرنــگاران بااشــاره به معرفــی‬ ‫برترین هــای جشــنواره باشــگاه های کتــاب در اســتان‬ ‫بــه شــرکت ‪ ۱۰۷‬روســتای اســتان در جشــنواره‬ ‫روســتاها و عشــایر دوســتدار کتــاب اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫«در ایــن جشــنواره دو روســتای اســتان درخشــیدند»‪ .‬وی همچنیــن بابیان اینکــه شــهرهای‬ ‫ســاری‪ ،‬بابــل‪ ،‬امــل و بهشــهر بــه مرحلــه نیمه نهایــی ششــمین جشــنواره پایتخــت کتــاب‬ ‫راه یافتنــد‪ ،‬شــمار شــرکت کنندگان در جــام باشــگاه های کتاب خوانــی کــودک و نوجــوان‬ ‫را ‪ ۱۲‬هزارنفــر اعــام کــرد‪ .‬وی بااشــاره به ارســال ‪ ۲۶۹‬اثــر از مازنــدران بــه جــام باشــگاه های‬ ‫کتاب خوانــی یــاداور شــد‪« :‬درمجمــوع نــه اثــر از مازنــدران در ایــن جشــنواره برگزیــده شــد»‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران‪ ،‬تعــداد باشــگاه های کتاب خوانــی در اســتان‬ ‫را ‪ ۷۹۷‬باشــگاه ذکــر کــرد و گفــت‪« :‬در طــرح پویــش بــا کتــاب نیــز ‪ ۲۶۹‬اثــر از مازنــدران‬ ‫بــه جشــنواره ارســال شــد»‪ .‬زارع با اظهار اینکــه مازنــدران از ظرفیت هــای بــاالی فرهنگــی و‬ ‫هنــری برخــوردار اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬در اجــرای طــرح شــبکه های خــاق نیــز شــهرهای‬ ‫گلــوگاه در بخــش موســیقی و امــل‪ ،‬قائم شــهر و نــور در بخــش ادبیــات خوش درخشــیدند»‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی خبر داد؛‬ ‫احداث ‪ ۸۰۰‬تخت بیمارستانی تا پایان سال‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران گفــت‪:‬‬ ‫«تــا پایــان ســال جــاری ‪ ۸۰۰‬تخــت بیمارســتانی‬ ‫در اســتان اضافــه می شــود و بــه بیمــاران خدمــات‬ ‫ارائــه خواهــد کــرد»‪ .‬ســید عبــاس موســوی پــس‬ ‫از افتتــاح بیمارســتان خاتم االنبیــاء بهشــهر اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬امســال در دوران ســخت کرونایــی ‪۷۰۰‬‬ ‫تخــت بیمارســتانی ایجــاد شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬تــا‬ ‫پایــان ســال جــاری نیــز ‪ ۸۰۰‬تخــت بــر شــمار تخت هــای بیمارســتانی اســتان افــزوده‬ ‫می شــود»‪ .‬وی بااشــاره به افتتــاح ویدئوکنفرانســی بیمارســتان بهشــهر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«ایــن بیمارســتان از ســال ‪ ۱۳۸۷‬شــروع و در اواخــر ســال قبــل تکمیــل شــد و رونــد‬ ‫تجهیــز ان تاکنــون ادامــه یافــت»‪ .‬وی ســطح بیمارســتان را ‪ ۱۸‬هزار مترمربــع در‬ ‫زمیــن ‪ ۲۷‬هزار مترمربــع بیــان کــرد و گفــت‪« :‬ایــن بیمارســتان از بخش هــای مختلــف‬ ‫نظیــر جراحــی‪ ،‬اورژنــس‪ ،‬بخــش بســتری و غیــره بــوده و بیــش از ‪ ۸۵۴‬میلیاردریــال‬ ‫بــرای ســاخت و تجهیــزان هزینــه شــده اســت»‪ .‬موســوی یــاداور شــد‪« :‬بیمارســتان‬ ‫خاتم االنبیــاء بهشــهر‪ ،‬بیمارســتان ارجاعــی شــرق اســتان به شــمار مــی رود و در‬ ‫ارتقــای وضعیــت بهداشــتی و درمانــی منطقــه نقــش مهمــی دارد»‪ .‬رئیــس دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی مازنــدران بااشــاره به ســاخت یک هــزار و ‪ ۶۰۰‬تخــت بیمارســتان‬ ‫توســط دولــت تدبیــر و امیــد گفــت‪« :‬بــا ســاخت بیمارســتان بهشــهر ‪ ۲۴۰‬تخــت بــه‬ ‫ظرفیــت بیمارســتانی اســتان افــزوده شــده اســت»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫برگزاری جلسه ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس‬ ‫رئیــس بنیــاد شهرســتان گنبــدکاووس اظهــار کــرد‪« :‬به مناســبت گرامیداشــت چهلمیــن‬ ‫ســالگرد دفــاع مقــدس جلســه ســتاد گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس در محــل بنیــاد‬ ‫گنبــدکاووس برگــزار شــد»‪ .‬به گــزارش ایثــار واحــد گلســتان؛ محمــود تمرتــاش در‬ ‫حاشــیه ایــن جلســه گفــت‪« :‬درراســتای برنامه ریــزی و هماهنگــی جهــت اجــرای بهتــر‬ ‫برنامه هــای چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس‪ ،‬جلســه ســتاد گرامیداشــت هفتــه دفــاع‬ ‫مقــدس شهرســتان گنبــدکاووس باحضــور نماینــدگان دســتگاه های اجرایــی شهرســتان‬ ‫برگــزار شــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه اگــر رشــادت ها‪ ،‬فداکاری هــا و ازخودگذشــتگی های‬ ‫شــهدا‪ ،‬جانبــازان و ازادگان نبــود‪ ،‬شــاید امــروز در کشــور شــاهد ایــن امنیــت و ارامــش‬ ‫نبودیــم»‪ .‬تمرتــاش دیــدار بــا خانواده هــای معظــم شــاهد و ایثارگــر را از دیگــر برنامه هــای‬ ‫بنیــاد در ایــن هفتــه عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪« :‬ایــن دیدارهــا بــا هماهنگــی بنیــاد و‬ ‫مشــارکت دســتگاه های اجرایــی شهرســتان و بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بــا تعــداد‬ ‫محــدودی از افــراد برگــزار می شــود»‪.‬‬ ‫افزایش خدمات اورژانس اجتماعی رامیان ‬ ‫نسبت به سال گذشته‬ ‫فهیمهصدقی‬ ‫اســتاندار خراســان رضــوی گفــت‪:‬‬ ‫«خوشــبختانه در طــرح جدیــد نوســازی‬ ‫بافــت پیرامــون حــرم مطهــر رضوی‪ ،‬انســجام‬ ‫مدیریتــی وجــود دارد کــه می تــوان اختــاف‬ ‫در خصــوص ایــن طرحهــا را رفع و با مشــورت‬ ‫نهایــی کــرد»‪ .‬علیرضــا رزم حســینی افــزود‪:‬‬ ‫«مرتفع کــردن اختالفــات چند ســاله موجــود‬ ‫در طــرح ثامــن یکــی از برنامه هایی ســت‬ ‫کــه از روز اول خدمت گــزاری بــه مــردم‬ ‫مشــهد بــر ان تاکیــد داشــته ام»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکــه طــی یک ســال گذشــته‬ ‫فــراز و نشــیب های فراوانــی در مســیر ایــن‬ ‫پــروژه قــرار داشــت کــه مــورد توجــه همــه‬ ‫مــردم ایــران و مقــام معظــم رهبــری ایــران‬ ‫واقــع شــده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬شــورای عالــی‬ ‫شهرســازی مدعی ســت کــه هــر ‪ ١٠‬ســال‬ ‫بایــد طرح هــا بازنگــری شــود؛ لــذا جلســات‬ ‫مرتبــط در این خصــوص در تهــران برگــزار و‬ ‫در ســتاد تدبیــر اســتان نیــز هماهنگی هــا‬ ‫بــا دادگســتری و دســتگاه های مرتبــط‬ ‫انجام شد»‪.‬‬ ‫ره باغ؛ اینه عبرت‬ ‫برای نظام برنامه ریزی و اجرایی‬ ‫در ادامــه نائب رئیــس مجلــس شــورای‬ ‫اســامی تصریــح کــرد‪« :‬بعــد از چهل ســال‬ ‫بایــد گفتمانــی در کشــور راه بیفتــد کــه مــا‬ ‫دراز مدت تــر و بــا نــگاه بــه اینــده طراحــی‬ ‫خــود را انجــام دهیــم»‪ .‬امیرحســین قاضی زاده‬ ‫هاشــمی با تاکید بر اینکــه ایــن ره بــاغ‪ ،‬اینــه‬ ‫عبــرت بــرای نظــام برنامه ریــزی و اجرایــی‬ ‫کشــور و شــهر ما ســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«یــک طراحــی بــا حجــم زیــادی از منابــع‬ ‫مالــی توســط گروه هــای مختلــف اجرایــی‬ ‫در دوره هــای مختلــف شــهرداری کرده ایــم؛‬ ‫خاک بــرداری شــده اســت و بعــد بــه ایــن‬ ‫نتیجــه رســیدیم کــه اشــتباه کردیــم و بایــد‬ ‫ایــن را اصــاح کنیــم و بــا هزینه کــرد مبلــغ‬ ‫در ادامــه مراســم عملیــات اجرایــی ره بــاغ‬ ‫حضــرت زهــرا(س)‪ ،‬رئیــس کل دادگســتری‬ ‫اســتان خراســان رضــوی‪ ،‬گفــت‪« :‬همدلــی در‬ ‫فعالیت هــای عمرانــی پیرامــون حــرم مطهــر‬ ‫رضــوی بایــد بیشــتر شــود تــا ایــن مجموعــه‬ ‫از رکــود خــارج شــود»‪ .‬غالمعلــی صادقــی‬ ‫در خصــوص ســرعت گرفتن فعالیت هــای‬ ‫عمرانــی پیرامــون بافــت حــرم مطهــر امــام‬ ‫رضــا (ع) اظهــار داشــت‪« :‬از اینکــه همــه‬ ‫بــرای ســرعت گرفتن فعالیت هــای عمرانــی‬ ‫نســبت بــه گذشــته مصمــم هســتند‪ ،‬بســیار‬ ‫خرســند هســتم»‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 64‬هزار متر مربع‬ ‫به فضای سبز شهری‬ ‫رئیــس شــورای اســامی شــهر مشــهد افــزود‪:‬‬ ‫«‪ 64‬هزار متر مربــع در ایــن دوره از ســال‬ ‫‪ 96‬تاکنــون فضــای ســبز و ره بــاغ بــه ایــن‬ ‫مجموعــه طــرح افــزوده شــده اســت کــه‬ ‫معــادل یــک و دو دهــم کل دوره اســت؛‬ ‫همچنیــن ‪ 67‬هزار متر مربــع پیاده رو ســازی‬ ‫شــده و حــدود ‪ 71‬هزار متر مربــع شــوارع‬ ‫اصلــی ماننــد شارســتان و بلــوار رضــوان‬ ‫و بلــوار ایــت اهلل طبســی کار شــده اســت‪.‬‬ ‫عــزم مدیریــت شــهری در ایــن دوره ارتقــاء‬ ‫زیرســاخت های طــرح نوســازی و بازســازی‬ ‫اطــراف حــرم مطهــر رضــوی بــوده اســت»‪.‬‬ ‫محمدرضــا حیــدری اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«چهار هــزار و ‪ 600‬متر مربــع فقــط فضــای‬ ‫مذهبــی در ایـن دوره ایجــاد شــده اسـت ‪ ،‬ایــن‬ ‫نشــان دهنده عــزم جــدی مدیــرت شــهری‬ ‫بــا همــکاری همــه دستگاه ها ســت تــا ایــن‬ ‫هــم افزایــی در فضــای کار و تــاش در شــهر‬ ‫ادامــه داشــته باشــد»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه‬ ‫حــدود ‪ 15‬مســیر قدیمــی منتهــی بــه حــرم‬ ‫مطهــر بــرای افــرادی کــه دغدغــه هویــت‬ ‫مذهبــی و تاریخــی بــرای اطــراف حــرم قائــل‬ ‫هســتند‪ ،‬احیــا می شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن طــرح‬ ‫را نقــض نکنیــم و اجــازه دهیــم ایــن کار بــه‬ ‫اتمــام برســد‪ ،‬ظرفیت هــای خوبــی ایجاد شــده‬ ‫و این هــا را می تــوان دربــازه زمانــی کوتــاه‬ ‫بــه نتیجــه رســاند تــا همــه زائــران و مجــاران‬ ‫ازایــن شــرایط بهره منــد شــوند»‪.‬‬ ‫انجام ‪ ۸۲‬درصد تملک زیرساخت های‬ ‫ (س)‬ ‫ره باغ حضرت زهرا‬ ‫شــهردار منطقــه ثامــن در ادامــه تصریــح‬ ‫کــرد‪ ۸۲« :‬درصــد تملــک زیرســاخت های‬ ‫طــرح ره بــاغ حضــرت زهــرا (س) تــا‬ ‫کنــون بــه انجــام رســیده اســت؛ ره بــاغ‬ ‫حضــرت زهــرا (س) بــا مســاحتی بیــش از‬ ‫‪ ۱۷‬هزار متر مربــع تــا شــش ماه اینــده در‬ ‫اختیــار زائــران و مجــاوران قــرار می گیــرد»‪.‬‬ ‫ســید مصطفــی نعمتــی بیــان کــرد‪« :‬بافــت‬ ‫پیرامــون حــرم مطهــر امــام رضـا (ع) از ســال‬ ‫‪ 1371‬طــرح اجرایــی ان اغــاز شــد‪ .‬اکنــون‬ ‫در ســال ‪ 1399‬بــا گذشــت بیــش از ‪ 27‬ســال‬ ‫از اجــرای طــرح‪ ،‬متاســفانه منطقــه ثامــن بــه‬ ‫یــک کارگاه ســاختمانی بــزرگ تبدیــل شــده‬ ‫بــود و بــار ســنگینی را بــر دوش مــردم اعــم از‬ ‫مجاوریــن و زائریــن گذاشــته بــود»‪.‬‬ ‫پیشرفت نامتوازن طرح؛‬ ‫علت اصلی انتقاد ها‬ ‫وی بابیان اینکــه شــاید علــت انتقادهــا و‬ ‫یــا مهاجــرت هــا در طــرح پیرامونــی حــرم‬ ‫مطهــر بــه دلیــل این اســت که طــرح‬ ‫به صــورت متــوازن پیشــرفت نکــرده بــود‬ ‫و در این مــدت بــار ســنگینی را بــه مــردم‬ ‫تحمیــل کــرده بــود‪ ،‬گفــت‪« :‬بــرای بافــت‬ ‫اطــراف حــرم هشــت ره بــاغ پیش بینــی‬ ‫شــده اســت کــه موجــب تغییــر مــود حرکت‬ ‫از ســواره بــه پیــاده می شــود و یــک مســیر‬ ‫حرکــت ســبز پیــاده بــه ســمت حــرم بــرای‬ ‫زائریــن ایجــاد کنــد و در مواقــع بحرانــی‬ ‫نیــز امــکان تخلیــه حــرم مطهــر را در یــک‬ ‫مســیر امــن بتوانــد ایجــاد کنــد»‪ .‬وی بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬خوشــبختانه ره بــاغ پردیــس حــدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد کار انجــام شــده اســت‪ ،‬ره بــاغ‬ ‫جنــان بخشــی از ان شــروع بــه کار شــده‬ ‫اســت‪ ،‬ره بــاغ ســام حــدود ‪ 70‬درصــد‪،‬‬ ‫ره بــاغ بهشــت حــدود ‪ 80‬درصــد و ره بــاغ‬ ‫حضــرت زهــرا (س) امــروز اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن ره بــاغ طوبــا تنهــا یــک پــاک‬ ‫ان باقــی مانــده و ره بــاغ فــردوس و رضــوان‬ ‫حــدود ‪ 30‬درصــد و ‪ 100‬درصــد تملــک‬ ‫شــده اســت»‪ .‬شــهردار منطقــه ثامــن بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬ره بــاغ حضــرت زهــرا (س) از ســال‬ ‫‪ 1384‬عملیــات اجرایــی اغــاز شــده اســت و‬ ‫‪ ۱۵‬ســال رهــا بــوده اســت و بــا خاک بــرداری‬ ‫بزرگــی کــه در ایــن ره بــاغ صــورت گرفتــه‬ ‫بــوده‪ ،‬تهدیــد امنیتــی بــرای حــرم مطهــر‬ ‫محســوب می شــد‪ ،‬بــا پیگیری هــای متعــدد‬ ‫مشــکالت مرتبــط بــا پیمانــکار‪ ،‬اجرایــی و‬ ‫تصمیم گیــری‪ ،‬ان را برطــرف کردیــم»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکــه ره بــاغ حضــرت زهــرا (س)‬ ‫‪ ۱۷‬هــزار ‪ ۵۰۰‬متر مربــع مســاحت دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬تــا شــش ماه اینــده در اختیــار‬ ‫زائریــن و مجاوریــن قــرار می دهیــم و بیــش‬ ‫از ‪ 17‬هزار متر مربــع فضــای حرکــت بــه‬ ‫ســمت حــرم مطهــر را در اختیــار زائــران‬ ‫امــام رضــا (ع) و پروژه هایــی کــه در اینجــا‬ ‫کار شــده اســت قــرار دهیــم تــا تشــرف بــه‬ ‫حــرم مطهــر تســهیل شــود»‪.‬‬ ‫امضای هفت تفاهم نامه همکاری با هدف کاهش اسیب های اجتماعی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر اســتان مازنــدران گفــت‪« :‬بــا هــدف‬ ‫اجتماعی شــدن مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫و حمایــت و صیانــت از بهبودیافتــگان و‬ ‫ارتقــای دانــش اعتیــاد‪ ،‬هفــت تفاهم نامــه‬ ‫همــکاری امضــاء شــد تــا زمینــه بهره گیــری‬ ‫از ظرفیــت دســتگاه های مختلــف اســتان‬ ‫بــرای کاهــش اســیب های اجتماعــی فراهــم‬ ‫شــود»‪ .‬احمــد مظفــری بااشــاره به نقــش و‬ ‫رســالت ‪ ۶۰‬دســتگاه و نهــاد در امــر مبــارزه‬ ‫همه جانبــه بــا مــواد مخــدر گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫هفــت تفاهم نامــه بــه امضــای قوانلــو؛ مدیــرکل‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت مازنــدران‪ ،‬زارع؛‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران‪،‬‬ ‫حســین زادگان؛ مدیــرکل ورزش و جوانــان‬ ‫اســتان‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین عالیشــاه؛‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‪،‬‬ ‫درویشــی؛ مدیــرکل فنــی و حرف ـه ای اســتان‪،‬‬ ‫اصغــری؛ مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی‬ ‫اســتان‪ ،‬قاســمی طوســی؛ مدیــرکل امــور زنــان‬ ‫و خانــواده اســتانداری مازنــدران‪ ،‬ســیدکار؛‬ ‫مدیــر مجمــع صیانــت بهبودیافتــگان اســتان و‬ ‫مظفــری؛ دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا‬ ‫مــواد مخــدر اســتان رســیده اســت»‪ .‬وی تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬تــاش بــرای ارتقــای اموزش هــای فنــی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫اســتان اردبیــل گفــت‪« :‬رعایــت شــاخص های‬ ‫زیســت محیطی و حفــظ محیــط زیســت یکــی‬ ‫از دغدغه هــای اصلــی شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتی ســت کــه تــاش می شــود بــا اجــرای‬ ‫برنامه هــای کوتاه مــدت و میان مــدت‪ ،‬رونــد‬ ‫تصفیــه پســاب خروجــی واحدهــای صنعتــی‬ ‫بهبــود یابــد»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیــل؛ محمــد‬ ‫اهلــی ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت‪« :‬شــهرک‬ ‫صنعتــی اردبیــل ‪ 2‬بــا مســاحت بیــش از‬ ‫‪ 700‬هکتــار بزرگ تریــن شــهرک صنعتــی اســتان‬ ‫اردبیــل اســت کــه بالطبــع باتوجه بــه وســعت‬ ‫ان‪ ،‬دارای معضــات و مشــکالتی نیــز خواهــد‬ ‫بــود»‪ .‬وی تکمیــل گنجایــش تصفیه خانــه‬ ‫شــهرک صنعتــی اردبیــل ‪ 2‬را یکــی از مشــکالت‬ ‫موجــود در ان برشــمرد و افــزود‪« :‬ظرفیــت‬ ‫کنونــی تصفیه خانــه شــهرک صنعتــی اردبیــل‬ ‫‪ 2‬به میــزان ‪ 2500‬مترمکعــب در روز اســت‬ ‫و حرفـه ای بهبودیافتــگان و خانواده هــای انــان‪،‬‬ ‫تــاش درراســتای ارتقــای فرهنــگ ســامت‬ ‫در جامعــه و کاهــش اســیب های اجتماعــی‪،‬‬ ‫فرهنگ ســازی و اطالع رســانی نســبت بــه‬ ‫اثــرات ســوء و مخــرب اعتیــاد بــه مواد مخــدر و‬ ‫روان گردان هــا و ارتقــای دانــش اعتیــاد‪ ،‬برپایــی‬ ‫غرفه هــای نمایشــگاهی و تخصیــص غرفه هــای‬ ‫رایــگان در نمایشــگاه صنایع دســتی جهــت‬ ‫عرضــه محصــوالت و تولیــدات بهبودیافتــگان و‬ ‫اســیب دیدگان مــواد مخــدر‪ ،‬اعــزام ســخنرانان‬ ‫بــرای همایش هــا‪ ،‬گردهمایی هــا و کارگاه هــای‬ ‫پیشــگیری و درمــان از اعتیــاد ازجملــه مفــاد‬ ‫ایــن تفاهم نامه هاســت»‪ .‬دبیــر شــورا همچنیــن‬ ‫برگــزاری نشســت و همایش هــای حمایــت‬ ‫از اســیب دیدگان‪ ،‬بهبودیافتــگان و صیانــت از‬ ‫خانواده هــای انــان‪ ،‬هماهنگــی بــرای حضــور‬ ‫کارشناســان و متخصصــان حــوزه اعتیــاد و‬ ‫مــواد مخدر در جلســات و کارگاه های اموزشــی‪،‬‬ ‫فرماندار ری‪:‬‬ ‫کاالی قاچاق به چرخه تولید داخل ضربه می زند‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری گفــت‪« :‬امــروز اقتصــاد کشــور به دلیــل تحریم هــای‬ ‫ظالمانــه در شــرایط ســختی به ســر می بــرد و در این شــرایط کاالی قاچــاق بــه چرخــه‬ ‫تولیــد ضربــه می زنــد»‪ .‬حســین توکلــی کجانــی در جلســه کمیســیون برنامه ریــزی‪،‬‬ ‫هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال شهرســتان ری بابیان اینکــه ریشـه کنی‬ ‫قاچــاق کاال نیــاز بــه همراهــی مــردم دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬بایســتی ضمــن ترویــج‬ ‫فرهنــگ حمایــت از کاالی ایرانــی‪ ،‬مقابلــه بــا قاچــاق کاال در اولویــت قــرار گیــرد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬موضــوع مبــارزه بــا قاچــاق کاال در شهرســتان ری با توجه بــه تعــداد بــاالی‬ ‫انبارهــا در ایــن شهرســتان نیازمنــد هم افزایــی و تعامــل دســتگاه های مربوطــه اســت‬ ‫تــا بــا تــاش مضاعــف بــا متخلفــان برخــورد قاطــع شــود»‪ .‬ایــن مســئول خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬در حــوزه مبــارزه بــا قاچــاق کاال در شهرســتان ری اقدامــات تاثیرگــذاری‬ ‫صــورت گرفتــه و راه انــدازی ســامانه جامــع انبارهــا‪ ،‬یکــی از ایــن اقدامــات اســت‬ ‫کــه بــا به روزرســانی ایــن ســامانه پیشــبرد اهــداف مبــارزه بــا قاچــاق کاال تســهیل‬ ‫می شــود»‪ .‬فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری و معــاون اســتاندار تهــران یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«بــرای ریش ـه کنی قاچــاق کاال‪ ،‬همراهــی مــردم الزم اســت؛ زیــرا اگــر مــردم کاالی‬ ‫قاچــاق را خریــداری نکننــد تولیــد داخلــی رونــق و چرخــه تولیــد کشــور جهــش پیــدا‬ ‫می کنــد» ‪.‬شهرســتان ری بــا جمعیتــی در حــدود یک میلیون نفــر در جنــوب اســتان‬ ‫تهــران واقــع شــده اســت‪ ،‬ایــن شهرســتان به دلیــل قرار گیــری در مســیر اســتان های‬ ‫جنوبــی و بنــادر واردات کاال بــه تهــران بــه بارانــداز اصلــی کشــور تبدیــل شــده اســت»‪.‬‬ ‫شهرســتان ری بــا برخــورداری از ‪ ۵۶‬اتحادیــه توزیعــی‪ ،‬تولیــدی و خدماتــی و ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫واحــد صنعتــی و صنفــی از جملــه شــهرک صنعتــی شــمس ابــاد‪ ،‬کارخانــه ســیمان و‬ ‫کارگاه هــای تولیــدی و خدماتــی اعم از ســنگ بری‪ ،‬شیشــه و ســفال‪ ،‬اجرپــزی‪ ،‬کارگاه‬ ‫قالیبافــی و قالیشــویی‪ ،‬کشــتارگاه دام و طیــور بــه عنــوان قطــب کار و تولیــد در پهنــه‬ ‫جنــوب تهــران مطــرح اســت‪.‬‬ ‫ابطال مجوز تاسیس شهرک گلخانه ای ‬ ‫در شهرستان ری‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ری گفــت‪« :‬مجــوز تاســیس شــهرک گلخان ـه ای‬ ‫تعاونــی «کوشــاگران» در بخــش حسـن اباد فشــافویه شهرســتان ری به دلیــل انحــراف و‬ ‫تخلــف از طــرح مجــوز تاســیس ابطــال شــد»‪ .‬جبرئیــل بــرادری اظهــار داشــت‪« :‬تعاونی‬ ‫کوشــاگران بــا مســاحتی بالــغ بــر ‪ ۲۲۰‬هکتــار در جــاده چرمشــهر محــدوده روســتای‬ ‫انیس ابــاد واقــع شــده کــه دارای پروانــه تاســیس احــداث شــهرک گلخانـه ای از ســازمان‬ ‫نظــام مهندســی اســتان تهــران به مســاحت ‪ ۱۲۰‬هکتــار بــوده اســت؛ ولــی مدیــران ایــن‬ ‫تعاونــی از طــرح مجــوز شــرکت کام ـ ً‬ ‫ا انحــراف داشــته اند»‪ .‬وی بــا اینکــه مســئوالن‬ ‫ایــن شــرکت تعاونــی اراضــی کشــاورزی را بــا تفکیک کــرد ن بــه قطعــات کوچک تــر بــه‬ ‫تو ســازهای غیر مجــاز را در منطقــه فراهــم می کردنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬پــس از‬ ‫زمینــه ساخ ‬ ‫دریافــت گزارش هــای مختلــف توســط بازرســان جهــاد کشــاورزی در خصــوص انحــراف‬ ‫از طــرح شــرکت تعاونــی کوشــاگران ســازمان نظــام مهندســی اســتان تهــران طــرح‬ ‫احــداث ایــن شــرکت را ابطــال کــرد»‪ .‬بــرادری یــاداور شــد‪« :‬کســانی کــه از ایــن‬ ‫شــرکت تعاونــی اراضــی کشــاورزی بــا هــدف تغییــر کاربــری خریــداری کرده انــد‪ ،‬بایــد‬ ‫بداننــد کــه جهــاد کشــاورزی شهرســتان ری بر اســاس تبصــره یــک مــاده ‪ ۱۰‬قانــون‬ ‫تو ســاز غیرمجــاز برخــورد‬ ‫حفــظ کاربــری اراضــی زراعــی و باغــی بــا هرگونــه ساخ ‬ ‫خواهــد کــرد»‪ .‬مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ری با تاکید بــر حفاظــت از اراضــی‬ ‫تو ســازهای غیرمجــاز و دخــل و تصــرف‬ ‫کشــاورزی اظهــار داشــت‪« :‬بــا هرگونــه ساخ ‬ ‫در اراضــی کشــاورزی کــه مانــع از تولیــد محصــوالت کشــاورزی شــود‪ ،‬به شــدت‬ ‫برخــورد می شــود»‪ .‬ایــن مســئول ادامــه داد‪« :‬تیم هــای گشــتی جهــاد کشــاورزی ری‬ ‫به صــورت شــبانه روزی محدوده هــای ایــن منطقــه را رصــد و بــا متخلفــان در امــر‬ ‫تو ســاز غیر مجــاز برخــورد می کننــد»‪ .‬بــرادری از همــه مالــکان و کشــاورزان‬ ‫ساخ ‬ ‫تو ســاز در اراضــی کشــاورزی‬ ‫خواســت کــه قبــل از هرگونــه اقدامــی در زمینــه ساخ ‬ ‫حتمـاً بــا مدیریــت جهــاد کشــاورزی شهرســتان مکاتبــه کننــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فرمانده انتظامی استان البرز خبر داد؛‬ ‫توقیف تریلی حامل داروی قاچاق در البرز‬ ‫دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران خبر داد؛‬ ‫پروینحسینی‬ ‫در مراســمی نماینــده ســازمان مدیریــت برنامه ریــزی کشــور و اســتانداری گلســتان به همــراه‬ ‫جبــاری؛ معــاون پشــتیبانی بهزیســتی اســتان و هیئت همــراه از مرکــز اورژانــس اجتماعــی‬ ‫شهرســتان رامیــان بازدیــد و از قســمت های مختلــف ایــن مرکــز دیــدن کردنــد‪ .‬در این بازدیــد‬ ‫کــه بــا هــدف ارزیابــی مرکــز اورژانــس اجتماعــی شهرســتان و بررســی نیازهــا و امکانــات‬ ‫موردنظــر ان هــا درراســتای ارائــه خدمــات مطلوب تــر بــه جامعــه هــدف ســازمان برگزار شــد‪،‬‬ ‫رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان رامیــان گزارشــی از وضعیــت اســیب های اجتماعــی و‬ ‫نیازهــای ایــن مرکــز ارائــه کــرد‪ .‬درادامــه نماینــده مدیریــت برنامه ریزی کشــور ضمــن تقدیر‬ ‫و تشــکر از اقدامــات صورت گرفتــه درزمینــه کاهــش اســیب در ســطح شهرســتان درمــورد‬ ‫رفــع نیازهــای ایــن مرکــز قــول مســاعد را ارائه کــرد‪ .‬رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان طی‬ ‫گزارشــی از عملکــرد اورژانــس اجتماعــی در بحــث مداخــات اجتماعــی روانــی گفــت‪« :‬در‬ ‫ســال گذشــته مجموع ـاً نزدیــک بــه ‪ 600‬مداخلــه ســیار داشــتیم کــه در شش ماه نخســت‬ ‫امســال ایــن امــار بــه ‪ ۴۷۹‬مــورد رســیده کــه نســبت بــه شـش ماه اول ســال گذشــته رشــد‬ ‫چشــمگیری داشــته اســت»‪ .‬درادامــه بــای ضمــن بیــان فعالیت هــای ایــن مرکــز از ارائــه‬ ‫خدمــات بــه بیــش از پنج هــزار و ‪ ۵۰۰‬مــورد در ســال گذشــته خبــر داد کــه ایــن مــوارد در‬ ‫شـش ماه ســال جــاری بــه دوهــزار و ‪ ۸۰۰‬مــورد رســیده اســت»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــن‬ ‫خدمــات شــامل‪ :‬مســائل حقوقــی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬درمانــی‪ ،‬مــددکاری‪ ،‬روان شــناختی‪،‬‬ ‫تحصیلــی‪ ،‬شــغلی و ‪ ...‬بــوده اســت»‪.‬‬ ‫کمتــری و یــا بیشــتری بایــد بــه ان ســاز و‬ ‫کاری کــه فکــر می کنیــم درســت اســت‬ ‫برســیم»‪ .‬وی بابیان اینکــه در مطالعــات‬ ‫بــرای طرح هــا نــگاه دراز مــدت وجــود نــدارد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬در مطالع ـه ای کــه انجــام می دهیــم‪،‬‬ ‫نــگاه دراز مــدت نیســت اگــر چــه نیت هــا‬ ‫خیــر بــوده اســت و هــر کســی در مدیریتــی‬ ‫کــه عهــده دار می شــود‪ ،‬بــه فکــر ایــن اســت‬ ‫کــه مدیــر خوبــی باشــد تــا از او بــه نیکــی‬ ‫یــاد بــرده شــود»‪ .‬قاضــی زاده هاشــمی بــا‬ ‫طــرح ایــن پرســش کــه تکلیــف حقــوق‬ ‫مردمــی کــه بــه مــا اعتمــاد می کننــد و منابــع‬ ‫مالی شــان را در ان مســیر قــرار می دهنــد؛‬ ‫از جملــه بــورس‪ ،‬طــرح اطــراف حــرم‪ ،‬طــرح‬ ‫تحــول ســامت‪ ،‬طــرح هدفمنــدی یارانه هــا‬ ‫ و ‪ ...‬چیســت؛ گفــت‪« :‬بعــد از چهل ســال‬ ‫بایــد گفتمانــی در کشــور راه بیفتــد کــه مــا‬ ‫دراز مدت تــر و بــا نــگاه بــه اینــده طراحــی‬ ‫خــود را انجــام دهیــم»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«مشــهد مقــدس در طــی ‪ 30‬ســال وســعت‬ ‫پنج برابــری پیــدا کــرده اســت‪ ،‬ان کســی‬ ‫دارای اندیشــه بلنــد در نظــام طراحــی اســت‬ ‫کــه بتوانــد افــق صدســاله را ببینــد و بتوانــد‬ ‫تصــور کنــد چــه چیزهایــی در صــد ســال‬ ‫اینــده شــکل می گیــرد و بــرای پاســخ بــه‬ ‫نیازهــای اینــده از االن دنبــال طراحــی جواب‬ ‫باشــد»‪.‬‬ ‫مالک عمل در قانون است نه سلیقه‬ ‫نماینــده دیگر مردم مشــهد و کالت در مجلس‬ ‫شــورای اســامی در ادامــه مراســم گفــت‪:‬‬ ‫«پیگیــر مســائل مربــوط بــه طــرح نوســازی‬ ‫و بهســازی پیرامــون حــرم مطهــر رضــوی‬ ‫هســتیم و مــاک عمــل مــا پیــش از ان کــه‬ ‫ســلیقه شــخصی باشــد‪ ،‬قانــون خواهــد بــود‪،‬‬ ‫حــدود هزار میلیارد تومــان منبــع اعتبــاری‬ ‫بــرای ایــن بافــت پیش بینــی شــده اســت‬ ‫کــه اگــر موفــق شــویم‪ ،‬در الیحــه بودجــه‬ ‫ســال ‪ 1400‬مدنظــر قــرار خواهیــم داد»‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫کمــک بــه ایجــاد حرفه امــوزی و اشــتغال‬ ‫بانــوان معتــاد و اســیب دیده و زنــان سرپرســت‬ ‫خانــوار‪ ،‬توجــه جــدی بــه خانواده هــای‬ ‫بی بضاعــت معتــادان و اســیب دیدگان مــواد‬ ‫مخــدر‪ ،‬همــکاری ویــژه بــرای برخــورداری‬ ‫اســیب دیدگان از اماکــن ورزشــی در ســطح‬ ‫اســتان و توســعه فعالیت هــای ورزشــی‪،‬‬ ‫تعامــل درجهــت کارافرینــی و اشــتغال زایی‬ ‫اســیب دیدگان و بهبودیافتــگان مــواد مخــدر‬ ‫بــا اختصاص تســهیالت مناســب و زمینه ســازی‬ ‫بــرای به کار گیــری بهبودیافتــگان در مراکــز‬ ‫صنعتــی و تولیــدی و تقویــت تعاونی هــا‬ ‫و اســتفاده از ظرفیت هــای رســانه ای و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــرای افزایــش اگاهــی‬ ‫مــردم بــا مضــرات و خطــرات مــواد مخــدر را‬ ‫از دیگــر محورهــا و اولویت هــای توافق شــده‬ ‫در ایــن تفاهم نامه هــا ذکــر کــرد‪ .‬مظفــری‪،‬‬ ‫ضمــن تشــکر از همــکاری و همراهــی مدیــران‬ ‫اســتان در تحقــق برنامه هــای ســتاد مبــارزه‬ ‫بــا مــواد مخــدر تاکیــد کــرد‪« :‬تــاش بــرای‬ ‫اشــتغال بهبودیافتــگان مــواد مخــدر ضمــن‬ ‫مانایــی درمــان از عــود دوبــاره و بازگشــت‬ ‫انــان بــه چرخــه اعتیــاد جلوگیــری می کنــد‬ ‫و انشــاءاهلل بــا تحقــق مفــاد تفاهم نامــه شــاهد‬ ‫یــک حرکــت اثربخــش در حــوزه کاهــش‬ ‫اســیب های اجتماعــی و مبــارزه همه جانبــه بــا‬ ‫مــواد افیونــی خواهیــم بــود»‪.‬‬ ‫علیرضــا نصیرمنــش‪ /‬فرمانــده‬ ‫انتظامــی اســتان البــرز از توقیــف‬ ‫تریلــی حامــل ‪ 260‬هــزار و ‪ 277‬عــدد‬ ‫انــواع دارو قاچــاق در ازادراه «کــرج‪-‬‬ ‫قزویــن» خبــر داد‪ .‬ســردار عباســعلی‬ ‫محمدیــان بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬مامــوران اداره مبــارزه قاچــاق‬ ‫کاال و ارز پلیــس اقتصــادی حیــن‬ ‫گشــت زنی در ازادراه «کرج‪-‬قزویــن»‬ ‫بــه یــک دســتگاه تریلــی یخچالــدار‬ ‫مشــکوک شــده و دســتور توقــف ان را صــادر کردنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬مامــوران در بررسـی های‬ ‫اولیــه متوجــه شــدند تریلــی حامــل تعــداد زیــادی دارو بیمــاران کلیــوی و انــواع قــرص و‬ ‫کپســول اســت و مدارکــی کــه راننــده ارائه کــرده دارای مغایــرت بــوده کــه بــا هماهنگــی‬ ‫مقــام قضائــی راننــده دســتگیر و تریلــی توقیــف و بــه پلیــس اقتصادی منتقل شــده اســت»‪.‬‬ ‫ایــن مقــام انتظامــی با بیان اینکــه دربازرســی تکمیلــی ماموران‪ 260‬هــزار و ‪ 277‬عــدد‬ ‫انــواع دارو قاچــاق از تریلــی توقیفــی کشــف شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬در ادامــه بــا حضورنماینده‬ ‫شــرکت ارســال کننــده دارو و انجــام تحقیقــات تخصصــی مشــخص شــد کــه بــا توجــه بــه‬ ‫تخصیــص یارانــه بــه تولیــد داروهــا و افزایــش قیمــت داروهــا درخــارج ازمرزهــای کشــور‪،‬‬ ‫ان هــا قصــد داشــتند کــه داروهــا را خــارج ازشــبکه بــه یکــی از اســتان های مــرزی کشــور‬ ‫منتقــل کننــد»‪ .‬فرمانــده انتظامــی اســتان البــرز با اشــاره به اینکه ارزش داروهــای کشــف‬ ‫شــده ســه میلیارد ریال بــراورد شــده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬در این برهــه حســاس کــه‬ ‫دشــمنان بــا تحریم هــای ظالمانــه از رســیدن دارو بــه کشــورجلوگیری می کننــد‪ ،‬پلیــس بــا‬ ‫هرگونــه فعالیــت قاچاقچیــان به ویــژه در زمینــه قاچــاق دارو کــه لطمــات جبران ناپذیــری را‬ ‫بــه سیســتم درمانــی کشــور وارد می کنــد‪ ،‬به شــدت برخــورد می کنــد»‪.‬‬ ‫پایان عملیات احداث خط برق شاهد بهبهان‪-‬بهمئی‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل وعده داد؛‬ ‫بهبود روند عملکرد تصفیه فاضالب شهرک صنعتی اردبیل ‪2‬‬ ‫کــه متاســفانه جوابگــوی حجــم پســاب ورودی‬ ‫واحدهــای تولیــدی را نــدارد»‪ .‬اهلــی از جملــه‬ ‫برنامه هــای کوتاه مــدت بــرای حــل ایــن معضــل‬ ‫را الــزام واحدهــای تولیــدی نســبت بــه رعایــت‬ ‫مســائل زیســت محیطی و نصــب پیش تصفیــه‬ ‫در پســاب خروجــی دانســت و افــزود‪« :‬براســاس‬ ‫ضوابــط و مقــررات زیســت محیطی حاکــم بــر‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی و مطابــق بــا‬ ‫مفــاد قراردادهــای فی مابیــن‪ ،‬کلیــه واحدهــای‬ ‫صنعتــی موظــف هســتند بــا طراحــی و اجــرای‬ ‫پیش تصفیــه‪ ،‬فاضــاب صنعتــی خــود را ابتــدا‬ ‫تصفیــه اولیــه کــرده و ســپس بــه تصفیه خانــه‬ ‫فاضــاب شــهرک صنعتــی هدایــت کننــد»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان‬ ‫اردبیــل از دیگــر برنامه هــای کوتاه مــدت ایــن‬ ‫شــرکت بــرای بهبــود رونــد تصفیــه فاضــاب‬ ‫را پیگیــری بــرای جداســازی پســاب خروجــی‬ ‫واحــد تولیــدی ســبالن پارچــه برشــمرد و ادامــه‬ ‫داد‪« :‬شــرکت ســبالن پارچــه دارای بیــش از‬ ‫‪ 1500‬مترمکعــب پســاب خروجی ســت کــه‬ ‫عمـ ًا بیــش از ‪60‬درصــد از ظرفیــت تصفیه خانــه‬ ‫شــهرک صنعتــی اردبیــل ‪ 2‬اختصــاص بــه‬ ‫پاالیــش ایــن واحــد صنعتــی دارد»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬بــا پیگیری هــای اســتاندار اردبیــل‪ ،‬مقــرر‬ ‫شــد شــرکت ســبالن پارچــه کــه باتوجه بــه‬ ‫ورشکســتگی‪ ،‬مدیریــت ان دراختیــار اداره کل‬ ‫تصفیــه و امــور ورشکســتگی قــوه قضائیــه قــرار‬ ‫دارد نســبت بــه اجــرای خــط انتقــال اختصاصــی‬ ‫و خارج کــردن پســاب ان از تصفیه خانــه شــهرک‬ ‫صنعتــی اردبیــل ‪ 2‬اقــدام کنــد که تحقــق این امر‬ ‫نقــش بســزایی بــر بهبــود عملکــرد تصفیه خانــه‬ ‫خواهــد داشــت»‪ .‬اهلــی از برنامه هــای‬ ‫میان مــدت ایــن شــرکت بــرای رعایــت مســائل‬ ‫زیســت محیطی در شــهرک صنعتــی اردبیــل ‪2‬‬ ‫را اجــرای مــدول دوم تصفیه خانــه فاضــاب ایــن‬ ‫شــهرک صنعتــی برشــمرد و افــزود‪« :‬ســاختمان‬ ‫ابنیــه مــدول دوم تصفیه خانــه بــا اعتبــاری‬ ‫بالغ بــر ‪ 100‬میلیاردریــال از محــل منابــع ملــی‬ ‫و اســتانی اغــاز شــده اســت کــه تکمیــل ان بــه‬ ‫‪ 100‬میلیاردریــال اعتبــار دیگــر نیــاز دارد»‪ .‬وی‬ ‫یکــی از راه هــای رســیدن بــه توســعه پایــدار و‬ ‫کاهــش اثــرات نامطلــوب محیــط زیســت را بهبود‬ ‫و توســعه روش هــای تصفیــه فاضــاب دانســت و‬ ‫ابــراز امیــدواری کــرد تــا واحدهــای صنعتــی بــا‬ ‫رعایــت مســائل زیسـت محیطی و افزایــش ســطح‬ ‫کیفــی تصفیه خانه هــای فاضــاب‪ ،‬بــه توســعه‬ ‫پایــدار اســتان و حفــظ محیــط زیســت کمــک‬ ‫شــایانی کننــد‪.‬‬ ‫ســید علــی موسوی نســب‪ /‬مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان بــا‬ ‫اعــام خبــر پایــان عملیــات احــداث خــط ‪132‬کیلوولــت شــاهد بهبهان‪-‬بهمئــی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«هزینــه ســرمایه گذاری ایــن پــروژه بالغ بــر یک هــزار و ‪ 66‬میلیاردریــال بــوده اســت»‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی شــرکت ســهامی بــرق منطقـه ای خوزســتان؛ محمــود دشــت‬ ‫بــزرگ اظهــار کــرد‪« :‬خــط ‪ 132‬کیلوولــت شــاهد بهبهان‪-‬بهمئــی ‪ 82‬کیلومتــر طــول‬ ‫مــدار دارد و باعــث پایــداری شــبکه و افزایــش انتقــال ظرفیــت شــبکه ‪ 132‬کیلوولــت‬ ‫در شهرســتان بهمئــی اســتان کهکیلویــه و بویراحمــد خواهــد شــد»‪ .‬وی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه پیک بــار‪ ،‬بــرق داری و اتصــال ان بــه شــبکه بــه بعــد از گــذر از پیــک‬ ‫موکــول شــده و تنهــا تحــت ولتــاژ ‪ 33‬کیلوولــت قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت بــرق منطق ـه ای خوزســتان گفــت‪« :‬ایــن پــروژه باعــث تامیــن انــرژی پســت‬ ‫‪ 132‬کیلوولــت بهمئــی و ایجــاد زیرســاخت های الزم در منطقــه جهــت توســعه‬ ‫اقتصــادی و اجتماعــی خواهــد شــد»‪ .‬بنابــر این گــزارش‪ ،‬از مهرمــاه ســال ‪ 98‬تاکنــون‬ ‫‪ 214‬کیلومتــر مــدار خــط و ‪ 113‬کیلومتــر مــدار هــادی پرظرفیــت بــه بخــش انتقــال و‬ ‫فــوق توزیــع شــبکه تحت نظــارت ایــن شــرکت در اســتان های خوزســتان و کهکیلویــه‬ ‫و بویراحمــد اضافــه شــده اســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2072‬‬ ‫فعالیت ‪ ۵۰۰‬کارگاه فرت بافی در شهرستان تایباد‬ ‫‪7‬‬ ‫ابراهیم نیازمند‬ ‫با هدف بررسی مسائل و پروژه های کهریزک برگزار شد؛‬ ‫نشست نمایندگان مجلس با جمعی از مسئوالن کهریزک‬ ‫علــی بهمنــی‪ /‬رئیــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی تایبــاد گفــت‪:‬‬ ‫«‪ ۵۰۰‬کارگاه فــرت بافــی در تایبــاد فعــال اســت»‪ .‬رئیــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایــع دســتی تایبــاد‪ ،‬گفــت‪« :‬در ایــن کارگاه هــا‪ ،‬بیــش از ‪ ۸۰۰‬نفــر مشــغول بــه کار بــوده‬ ‫کــه اغلــب به صــورت خانگــی فعالیــت می کننــد»‪ .‬عبدالرحیــم تاج محمــدی افــزود‪« :‬بیشــتر‬ ‫کارگاه هــای خانگــی در روســتا ها وجــود دارنــد کــه بانــوان در انهــا حولــه‪ ،‬پارچــه کربــاس‪،‬‬ ‫ســفره‪ ،‬چادرشــب‪ ،‬دســتمال دســت و دیگر منســوجات تولیــد می کننــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬این‬ ‫شهرســتان یکــی از قطب هــای فــرت بافــی محســوب می شــود و روســتا های پشــته‪ ،‬ابقــه‪،‬‬ ‫فرمــان ابــاد‪ ،‬حســینی‪ ،‬ســوران‪ ،‬چهاربرجــی‪ ،‬قادرابــاد‪ ،‬اســتای و شــهر مشــهدریزه از مهم ترین‬ ‫مراکــز تولیــد ایــن صنعــت دستی ســت»‪ .‬تــاج محمــدی بیــان کــرد‪« :‬طبــق بررس ـی هایی‬ ‫کــه صــورت گرفــت‪ ،‬قــرار شــد تــا روســتای پشــته از توابــع بخــش مرکــزی تایبــاد بــه عنــوان‬ ‫روســتای ملــی فــرت بافــی معرفــی شــود»‪ .‬وی تصریح کــرد‪« :‬بــا همــکاری دهیاری و شــورای‬ ‫اســامی روســتای پشــته‪ ،‬پرونــده ثبــت این روســتا تهیــه و بــه وزارت میــراث فرهنگی ارســال‬ ‫شــد‪ .‬بــا انجــام ایــن کار عــاوه بــر ایجــاد شــغل‪ ،‬ظرفیت هــای ایــن شهرســتان مــرزی در‬ ‫ســطح کشــور شــناخته خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫عملیات ساخت پارکینک سنگین«چرداول»‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬شــهردار ســرابله گفــت‪« :‬بــا پیگیری هــای صورت گرفتــه کار احــداث‬ ‫پارکینــگ ماشــین االت ســنگین شــهر ســرابله در ضلــع شــمالی شــهر در زمینــی بــه متــراز‬ ‫‪ ۳۰‬هزار مترمربــع اغــاز شــده اســت»‪ .‬روح اهلل پریــزاد افــزود‪« :‬ایــن پارکینــگ هــم اکنــون بــا‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۵۰‬درصــد در حــال ســاخت اســت و پیش بینــی می شــود کــه نیم ـه دوم‬ ‫مهرمــاه ســال جــاری افتتــاح و بــه بهره بــرداری برســد»‪ .‬شــهردار ســرابله‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬در‬ ‫ایــن پارکینــگ امکاناتــی نظیــر اژانــس‪ ،‬تعمیــرگاه‪ ،‬کارواش و… در نظــر گرفتــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬بــا احــداث ایــن پارکینــگ معضــل خودروهــای ســنگین در ســطح شــهر‬ ‫ســرابله حــل خواهــد شــد و شــاهد حضــور ایــن خودروهــا در خیابان هــای شــهر ســرابله‬ ‫نخواهیــم بــود»‪ .‬ســرابله مرکــز شهرســتان ‪ ۶۰‬هزارنفــری چــرداول‪ ،‬در ‪ ۳۵‬کیلومتــری شــمال‬ ‫ایــام قــرار دارد‪.‬‬ ‫تخفیف ‪ ۱۰۰‬درصدی برق برای مشترکین کم مصرف‬ ‫احســان عالیخانی‪30/‬درصــد مشــترکان بــرق در کشــور کــه پائین تــر از میانگیــن مصــرف‬ ‫دارنــد‪ ،‬شــامل تخفیــف بــرق ‪ 100‬درصــدی خواهنــد بــود کــه در دو مـا ه اینــده اجرایــی خواهد‬ ‫شــد‪ .‬مشــترکان بــرق خانگــی در ایــران نزدیــک بــه ‪ 30‬میلیون نفــر هســتند کــه از میــان انهــا‬ ‫‪ 30‬درصــد مشــترکین معــادل هشــت میلیون و ‪ 500‬هــزار مشــترک کم مصــرف هســتند و‬ ‫بیــش از هفت میلیون نفــر نیــز خــوش مصــرف هســتند؛ البتــه الگــوی مصــرف در ماه هــای‬ ‫گــرم ســال در مناطــق گرمســیری کشــور از ‪ 100‬تــا ‪ 400‬کیلــووات ســاعت و ماه هــای عــادی‬ ‫ســال زیــر ‪ 80‬کیلووات ســاعت اســت کــه در این راســتا وزیــر نیــرو اعــام کــرده اســت کــه‬ ‫منابــع مالــی طــرح بــرق تخفیــف دار بــا عنــوان بــرق امیــد از محــل صرفه جویی هایــی‬ ‫تامیــن می شــود کــه هــر ســال بــرای تولیــد بــرق به منظــور پوشــش پیــک مصــرف صــورت‬ ‫می گیــرد»‪ .‬مصطفــی رجبــی مشــهدی؛ ســخنگوی صنعــت بــرق کشــور گفـت ‪« :‬ایــن برنامــه‬ ‫بــرای مشــترکین خانگی ســت و مشــمول مشــترکین دیمانــدی نخواهــد بــود» وی در ادامــه‬ ‫تصریــح کــرد ‪« :‬مشــترکین خوش مصرفــی کــه نســبت بــه دوره هــای قبــل مصــرف خــود‬ ‫را کاهــش دهنــد‪ ،‬می تواننــد مشــمول ایــن طــرح شــوند و بــرای مشــترکین پرمصــرف‬ ‫نیــز اموزش هایــی در نظــر گرفتیــم و ایــن مشــترکین می تواننــد از پنل هــای خورشــیدی‬ ‫اســتفاده کننــد تــا افزایــش هزینــه بــر ق بهــا نداشــته باشــند و بــا ایـن کار تمــام مشــترکین‬ ‫فرصــت پیــدا می کننــد کــه مصرف شــان را کــم کننــد و از تخفیــف ‪ 100‬درصــدی بهــای‬ ‫بــرق برخــوردار شــوند» ‪.‬وی در ادامــه تصریــح کــرد ‪« :‬در ایــن طــرح مشــترکان به ســه دســته‬ ‫پــر مصــرف ‪ ،‬کم مصــرف و خــوش مصــرف تقســیم بنــدی می شــوند و مــا امیــدو اریــم کــه‬ ‫اجــرای ایــن طــرح موجــب هجــرت دو گــروه بــه جمــع کم مصرف هــا شــود»‪ .‬وی پراکندگــی‬ ‫جمعیــت کم مصــرف را در کشــور تقریب ـاً یکســان دانســت و با بیان اینکــه حــدود ‪ 30‬درصــد‬ ‫از مشــترکان مناطــق مختلــف در ایــن گــروه قــرار می گیرنــد‪ ،‬افــزود ‪ 60« :‬درصــد از جمیعــت‬ ‫کم مصرف هـا ی بــرق کشــور در روســتاها و ‪ 40‬درصــد نیــز در مناطــق شــهری هســتند و مــا‬ ‫بــا اگاه ســازی و فرهنگ ســازی مناســب‪ ،‬بایــد جمعیــت بیشــتری را بــه گروه هــای کم مصــرف‬ ‫اضافــه کنیــم» ‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫یو نهمین نشست کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫س ‬ ‫مجمع شهرداران کالن شهرهای ایران در شیراز‬ ‫یو نهمین نشســت کمیســیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعــی مجمــع شــهرداران کالن شــهرهای ایران‬ ‫سـ ‬ ‫در شــیراز همــراه بــا رونمایــی از پوســتر رویــداد فرهنگــی «نخســتین شــهرواره ایران شــهر»‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬در این نشســت مهنــدس اســکندرپور؛ شــهردار شــیراز طــی حکمــی به دلیــل‬ ‫فعالیت هــای شــهرداری شــیراز در حــوزه فرهنــگ شــهروندی به ویــژه ورزش همگانــی بــه‬ ‫عضویــت شــورای سیاسـت گذاری شــهرهای فعــال ایــران منصــوب شــد‪ .‬دکتــر عیــدی؛ رئیس‬ ‫کمیســیون فرهنگــی و اجتماعــی مجمع شــهرداران کالن شــهرهای ایــران‪ ،‬مهندس فــرج زاده؛‬ ‫قائم مقــام شــهردار شــیراز‪ ،‬دکتــر موســوی؛ رئیــس شــورای اســامی شــهر‪ ،‬دکتــر دســتغیب؛‬ ‫رئیــس کمیســیون فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی شــورای شــهر‪ ،‬ســولماز دهقانــی؛ رئیــس‬ ‫کمیســیون گردشــگری و زیــارت شــورای اســامی شــهر‪ ،‬دکتــر جعفــری؛ معــاون شــهردار‬ ‫و رئیــس ســازمان فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری و ســایر مدیــران شــهری از‬ ‫شــرکت کنندگان در این نشســت بودنــد‪.‬‬ ‫لو سومین دوره مسابقات قران‬ ‫برگزاری چه ‬ ‫اوقاف فارس‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫در نشســت جمعــی از نماینــدگان تهــران بــا مســئوالن‬ ‫شــهرداری‪ ،‬اوقــاف‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬فرمانــدار ری و بخشــدار‬ ‫کهریــزک‪ ،‬وضعیــت مرکــز درمانــی «هاشــمی نژاد» پــس از پنــج‬ ‫ســال بالتکلیفــی تعییــن تکلیــف و مقــرر شــد پــل باقرشــهر تــا‬ ‫پایــان دی مــاه افتتــاح شــود‪ .‬به گــزارش فرمانــداری شهرســتان‬ ‫ری؛ در این نشســت کــه به منظــور بررســی مشــکالت شهرســتان‬ ‫ری‪ ،‬کهریــزک و اختالفــات میــان بهزیســتی و ســازمان اوقــاف‬ ‫در مــورد وضعیــت مرکــز درمانــی هاشــمی نژاد کهریــزک برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬در نهایــت بــا اجمــاع نماینــدگان و مســئوالن حاضــر در‬ ‫نشســت مقــرر شــد پــل غیرهمســطح باقرشــهر تــا پایــان‬ ‫دی مــاه افتتــاح و اعتبــار روکــش اســفالت رجایــی تــا ارادکــوه‬ ‫در بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬لحــاظ و لکه گیــری ان در اســرع وقــت انجــام‬ ‫شــود؛ همچنیــن مرکــز درمانــی شــهید هاشــمی نژاد به منظــور‬ ‫خدمات رســانی بــه بیمــاران و نیازمنــدان مــردم منطقــه بــه‬ ‫بیمارســتان تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫تحمیل عمده مشکالت پایتخت به شهرستان ری‬ ‫معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری‬ ‫دراین نشســت با بیان اینکــه عمــده مشــکالت پایتخــت بــه‬ ‫شهرســتان ری تحمیــل شــده و رفــع انهــا مطالبــه جــدی مــردم‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬یکــی از مشــکالت اساســی تعهــدات در زمــان‬ ‫توســعه بهشــت زهــرا حــدود ‪ ۱۰‬ســال پیش اســت کــه برخــی‬ ‫از انهــا اجرایــی نشــد و در چند ســال اخیر صــورت جلســه ای‬ ‫کــه بــه تاییــد شــورای شــهر تهــران رســید رهــا شــد و هیــچ‬ ‫بنــدی از ان اجــرا نشــد»‪ .‬حســین توکلــی کجانــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫« ‪ ۱۶۰‬هکتــار از بهتریــن اراضــی و زمین هــای مــردم تبدیــل بــه‬ ‫ارامســتان بــرای مــردم پایتخــت شــد‪ ،‬در این رابطــه نیــاز اســت‬ ‫بــه تعهــدات عمــل شــود؛ طــرح تقاطــع پــل غیرهمســطح‬ ‫باقرشــهر بالتکلیــف مانــده و گویــا پیمانــکار از مجموعــه خــارج‬ ‫و طــرح تعطیــل شــده اســت»‪ .‬توکلــی با اشــاره به دفــن زبالــه‬ ‫در مجموعــه ارادکــوه خاطرنشــان کــرد‪« :‬قــرار بــود روکــش‬ ‫اســفالت از شهرســتان ری تــا ارادکــوه انجــام شــود امــا تنهــا دو‬ ‫مرتبــه انجــام و رهــا شــد؛ ورودی کهریــزک و زیرگــذر مشــکل‬ ‫دیگــری اســت و بیشــترین تصادفــات را داریــم»‪ .‬معــاون اســتاندار‬ ‫تهــران با تاکید بر اینکــه اجــازه هرگونــه بارگــذاری جدیــد بــرای‬ ‫شهرســتان ری را نمی دهیــم‪ ،‬گفــت‪« :‬بایــد مرکــز درمانــی‬ ‫هاشــمی نــژاد تبدیــل بــه مرکــز درمانــی ‪ ۱۶‬ســاعته و بــر اســاس‬ ‫وقفنامــه عمــل شــود»‪ .‬ســید نظام الدیــن موســوی ؛ عضــو‬ ‫مجمــع نماینــدگان اســتان تهــران در این نشســت با اشــاره به‬ ‫بازدیدهــای نماینــدگان تهــران از مناطــق مختلــف این کالنشــهر‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬جمعــی از نماینــدگان بــا حضــور مســئوالن مربوطــه در‬ ‫هــر بخــش به طور مــداوم بازدیدهایــی را از مناطــق مختلــف‬ ‫اســتان تهــران دارنــد و ســپس جلســاتی را در مجلــس بــرای‬ ‫ایجــاد هماهنگی هــا و رفــع مشــکالت برگــزار می کننــد»‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به بازدیــد اخیــر مجمــع نماینــدگان اســتان تهــران از‬ ‫کهریــزک‪ ،‬افــزود‪« :‬در ایــن بازدیــد در جریــان مشــکالت مــردم‬ ‫قــرار گرفتیــم؛ کهریــزک جــزو بخش هــای بــزرگ و پرجمعیــت‬ ‫حاشــیه تهــران اســت کــه بخــش عمــده مشــکالت و مســائل‬ ‫کالنشــهر تهــران بــه ان ســرازیر می شــود»‪ .‬نماینــده مــردم‬ ‫تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیــس در مجلس شــورای‬ ‫اســامی یــاداور شــد‪« :‬نخســتین مشــکل مربــوط بــه شــهرداری‬ ‫تهــران اســت کــه چندین پــروژه نیمه تمــام و همچنیــن تعهداتی‬ ‫کــه برعهــده اش بــوده را انجــام نــداده اســت»‪ .‬وی بــا انتقــاد از‬ ‫اینکــه مرکــز درمانــی هاشــمی نژاد به مــدت پنج ســال تعطیــل‬ ‫اســت و بایــد بــرای بازگشــایی ان چاره اندیشــی کنیــم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«نیــت واقــف و حقوقــی بایــد تامیــن شــود»‪.‬‬ ‫بوی بد تهران‪ ،‬نیاز به هزینه کردن نداشت‬ ‫ســید علی یزدی خــواه در ادامــه با انتقاد از اینکــه شــهرری‬ ‫تــا کــی بایــد تــاوان بی توجهــی نســبت بــه جانمایــی‬ ‫ارامســتان تهــران را بدهــد‪ ،‬گفــت‪« :‬بــوی بــد تهــران نیــاز بــه‬ ‫هزینه کــردن نداشــت؛ متاســفانه ‪ ۱۱۰‬میلیارد تومــان بــرای ان‬ ‫بودجــه پیش بینــی شــد؛ در حالی کــه جانمایــی بهشــت زهــرا‬ ‫مربــوط بــه دهــه ‪ ۴۰‬اســت و نیــاز اســت منتقــل شــود»‪ .‬وی‬ ‫با انتقاد از اینکــه شــهرداری تهــران کار عمرانــی خاصــی را بــرای‬ ‫ری انجــام نــداده‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬الودگی هــای زیس ـت محیطی‬ ‫در اطــراف روســتاهای نزدیــک بــه ارادکــوه زیــاد و نیــاز اســت بــه‬ ‫ایــن موضــوع توجــه شــود»‪ .‬معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری‬ ‫در مــورد پــروژه باقرشــهر گفــت‪« :‬ایــن پــروژه به دلیــل تخلفــات‬ ‫عدیــده پیمانــکار بــا مشــکل مواجــه شــد و مســئوالن ســازمان‬ ‫مهندســی گفتنــد تــا اخــر خــرداد پــروژه را تحویــل می دهیــم‬ ‫کــه به دلیــل ورود کرونــا از اســفند عملیــات عمرانــی ممنــوع‬ ‫شــد و دو مــاه نتوانســتیم کاری انجــام دهیــم»‪ .‬صفــا صبــوری‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬طــی دو مرحلــه مبلــغ ‪ ۵۰۰‬میلیــون بــه پیمانکار‬ ‫پرداخــت شــد؛ امــا متاســفانه کاری انجــام نــداد در نهایــت پــروژه‬ ‫را از وی تحویــل گرفتیــم و بــه پیمانــکار دیگــری واگــذار کردیــم‬ ‫کــه پیمانــکار جدیــد قــول داد کــه سـه ماهه ان را تحویــل دهــد؛‬ ‫بنابرایــن ادامــه عملیــات پــروژه از اول مهــر اســتارت می خــورد و‬ ‫اخــر اذرمــاه تحویــل داده می شــود»‪.‬‬ ‫مشکالت جاده های کهریزک با شیرابه کامیون های زباله‬ ‫بخشــدار کهریــزک نیــز دراین نشســت گفــت‪« :‬دفــن روزانــه‬ ‫بیــش از هشــت هزار تن زبالــه‪ ،‬هدایــت مــردگان تهــران و‬ ‫ســاالنه ‪ ۴۰۰‬میلیون لیتــر فاضــاب بــه شهرســتان ری مشــکلی‬ ‫جدی ســت»‪ .‬امیــن بابایــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬همچنیــن‬ ‫متاســفانه کامیون هــای زبالــه و شــیرابه های ســرازیر شــده‬ ‫جاده هــا را دچــار مشــکل کــرده اســت و بایــد بــرای ایــن‬ ‫مشــکالت چاره اندیشــی شــود»‪ .‬پروانــه مافــی؛ مشــاور امــور‬ ‫مجلــس شــهرداری تهــران بــر ضــرورت رفــع مشــکالت‬ ‫شهرســتان ری تاکیــد کــرد و افــزود‪« :‬بحث هــای کالنــی ماننــد‬ ‫جم ـع اوری ارادکــوه‪ ،‬ارامســتان در حیطــه وظایــف مــا نیســت‬ ‫و در ســطح کالن بایــد بــه انهــا نــگاه کــرد‪ ،‬می طلبــد ایــن‬ ‫مــوارد بــرای فراکســیون مدیریــت شــهری مجلــس دســته بندی‬ ‫و اولویت بنــدی شــود و در نشســتی بــه حــل و فصــل نهایــی‬ ‫رســید»‪ .‬عبداللهــی؛ مدیــرکل اوقــاف اســتان تهــران با بیان اینکــه‬ ‫همــه مکلــف و موظف هســتیم مشــکالت باقرشــهر و کهریــزک را‬ ‫حــل و برطــرف کنیــم‪ ،‬گفــت‪« :‬بایــد در مــورد بهشــت زهــرا فکــر‬ ‫اساســی کــرد و همچنیــن پــل غیرهمســطح باقرشــهر مشــکل‬ ‫ترافیــک را تــا حــدود زیــادی حــل می کنــد‪ ،‬قدمــت ارادکــوه‬ ‫بــه ‪ ۴۵‬ســال پیــش بازمی گــردد و دولــت بایــد بــا اعطــای زمیــن و‬ ‫ســاخت ان خــارج از شــهر ایــن مشــکل را حــل کنــد و همچنیــن‬ ‫ایجــاد مرکــز زباله ســوز بســیار مهــم اســت»‪ .‬مدیــرکل دفتــر‬ ‫حقوقــی ســازمان بهزیســتی کشــور با بیان اینکــه مرکــز درمانــی‬ ‫شــهید هاشــمی نژاد در ســال ‪ ۱۳۲۸‬وقــف شــده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«یک ســری متولــی تعییــن شــد کــه پــس از ان تولیــت وزارت‬ ‫بهــداری تعییــن شــد و وزارت بهــداری بــه بهــداری و بهزیســتی‬ ‫تغییر نــام یافــت و ســپس موسســه ای در ســال ‪ ۱۳۵۱‬به نــام‬ ‫اسایشــگاه معلــوالن کهریــزک یــا امین الدولــه تاســیس شــد و‬ ‫تــا ســال ‪ ۵۸‬اســتفاده می شــد و در نهایــت بهزیســتی بــا کمــک‬ ‫خیریــن ان را توســعه داد و ملــک وقــف شــده اولیــه نیســت»‪.‬‬ ‫صالح الدیــن فاطمی نــژاد ادامــه داد‪« :‬پســر واقــف‪ ،‬عضــو موســس‬ ‫موسســه بودنــد و ســپس موسســه بــه بهزیســتی واگــذار شــد و‬ ‫به مــدت ‪ ۵۰‬ســال بــرای خدمات رســانی بــه معلــوالن اســتفاده‬ ‫می شــد کــه کارایــی ان در کمیتــه امــاک بــرای اســتفاده‬ ‫درمانــی تصویــب شــد‪ .‬همچنیــن قــرار شــد کــه هفتــه اینــده‬ ‫جلســه تکمیلــی با حضــور مســئوالن حاضــر در این نشســت‬ ‫برگــزار شــود»‪.‬‬ ‫درنشست سمن های محیط زیستی الیگودرز با مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تاکید شد؛‬ ‫تعامل مثمرثمر سازمان های مردم نهاد با اداره کل محیط زیست لرستان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫نشســت ســمن های محیــط زیســتی‬ ‫شهرســتان الیگــودرز بــا مدیــرکل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت لرســتان در ســالن جلســات‬ ‫فرمانــداری ایــن شــهر برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ســازمان های مردم نهــاد محیــط زیســتی‬ ‫شهرســتان الیگــودرز در نشســتی باحضــور‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت و‬ ‫فرمانــدار الیگــودرز‪ ،‬مســائل و چالش هــای‬ ‫زیســت محیطی ایــن شهرســتان را بررســی‬ ‫و دراین خصــوص بــه بحــث و تبادل نظــر‬ ‫پرداختنــد‪ .‬دراین نشســت صمیمــی کــه‬ ‫در فرمانــداری شهرســتان الیگــودرز برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬ابتــدا نماینــدگان تشــکل های‬ ‫زیســت محیطی مســائل‪ ،‬موضوعــات و‬ ‫دغدغه هــای زیســت محیطی مربــوط بــه‬ ‫حــوزه ایــن شهرســتان را به صــورت کامــل‬ ‫بیــان و مطالبــات خــود را دراین خصــوص‬ ‫مطــرح کردنــد‪ .‬در ادامــه ایــن نشســت‬ ‫کشــکولی؛ فرمانــدار الیگــودرز بــا تشــکر از‬ ‫تــاش خالصانــه ســمن های زیســت محیطی‬ ‫شهرســتان خواســتار افزایــش تعامــات‬ ‫دوطرفــه ســمن ها و اداره محیــط زیســت‬ ‫شهرســتان شــد‪ .‬کشــکولی گفــت‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫وســعت زیــاد مناطــق طبیعــی شهرســتان‪،‬‬ ‫بایــد از ظرفیــت ســمن ها و دوســتداران‬ ‫محیــط زیســت اســتفاده شــود»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت لرســتان ضمــن‬ ‫تقدیــر از برگزارکننــدگان ایــن نشســت‬ ‫صمیمــی فعالیــت ســمن های زیسـت محیطی‬ ‫الیگــودرز را قابل تقدیــر دانســت و اظهــار‬ ‫امیــدواری کــرد کــه بــا همــکاری متقابــل‬ ‫بــا ســمن ها‪ ،‬چالش هــای زیســت محیطی‬ ‫شهرســتان بــه حداقــل کاهــش یابند‪ .‬مهــرداد‬ ‫فتحــی بیرانونــد‪ ،‬ســمن ها را بــازوان توانمنــد‬ ‫ســازمان حفاظــت محیــط زیســت دانســت و‬ ‫بــر اســتفاده از ایــن ظرفیــت عظیــم تاکیــد‬ ‫کــرد‪ .‬مهــرداد فتحــی بیرانونــد در پاســخ بــه‬ ‫ســوالی درخصــوص دشــت داالنــی الیگــودرز‬ ‫گفــت‪« :‬درصــورت واگــذاری مدیریــت ایــن‬ ‫منطقــه بــه محیــط زیســت اقدامــات الزم‬ ‫جهــت تبدیــل ایــن منطقــه بــه اثــر طبیعــی‬ ‫ملــی صــورت خواهد گرفــت»‪ .‬فتحــی بیرانوند‬ ‫درخصــوص وضعیــت پســماندهای پزشــکی‬ ‫اســتان گفــت‪« :‬قســمت اعظــم پســماندهای‬ ‫بیمارســتانی اســتان مدیریــت شــده و‬ ‫طبــق قوانیــن مدیریــت پســماند دفــن و‬ ‫امحــاء می شــوند»‪ .‬وی بااشــاره به صراحــت‬ ‫قانــون مدیریــت پســماند و برنامــه پنجــم‬ ‫توســعه درخصــوص پســماندهای شــهری‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬شــهرداری ها با عنایت بــه‬ ‫قانــون مدیریــت پســماند بایــد دغدغه هــای‬ ‫دوســتداران محیــط زیســت درخصــوص‬ ‫تفکیــک‪ ،‬بازیافــت‪ ،‬بی خطرســازی و‬ ‫همچنیــن دفــن اصولــی و بهداشــتی زبالــه‬ ‫را بــه حداقــل برســانند»‪ .‬مدیــرکل حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت لرســتان درخصــوص احــداث‬ ‫پاســگاه در منطقــه قالی کــوه الیگــودرز گفــت‪:‬‬ ‫«درصــورت ارتقــای ســطح حفاظتــی منطقــه‪،‬‬ ‫اقدامــات الزم درخصــوص احــداث پاســگاه‬ ‫در این منطقــه صــورت می گیــرد»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت لرســتان همچنیــن‬ ‫عشــایر کوچ نشــین را حافظــان اصلــی محیــط‬ ‫زیســت دانســت و بر اســتفاده از این پتانســیل‬ ‫عظیــم تاکیــد کــرد‪ .‬بــا همــت و تــاش‬ ‫مــرادی؛ فعــال زیســت محیطی و تســهیل گر‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬نشســت هم اندیشــی تعــدادی‬ ‫از نماینــدگان جوامــع و ایــات کوچ نشــین‬ ‫اســتان بــا مدیــرکل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت لرســتان به منظــور ایجــاد تعامــل و‬ ‫نیــز امــوزش و همفکــری جهــت حفاظــت‬ ‫هرچه بهتــر و موثرتــر از محیــط زیســت در‬ ‫حــوزه زندگــی عشــایری برگــزار شــد‪ .‬مدیرکل‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت لرســتان‪ ،‬عشــایر‬ ‫کوچ نشــین را حافظــان اصلــی محیــط زیســت‬ ‫دانســت و عنــوان داشــت‪« :‬ایــن قشــر فــداکار‬ ‫در خــط مقــدم حفاظــت و حراســت از محیــط‬ ‫زیســت قــرار دارنــد و می تواننــد نقــش مهمــی‬ ‫در حفــظ گونه هــای جانــوری و گیاهی داشــته‬ ‫باشــند»‪ .‬وی بااشــاره به پیوســتگی اجــزای‬ ‫طبیعــت اظهــار داشــت‪« :‬نقصــان هــر جزئــی‬ ‫از طبیعــت می توانــد در حیــات بشــر و ســایر‬ ‫موجــودات خلــل ایجــاد کنــد کــه جوامــع‬ ‫عشــایری نیــز از ایــن گزنــد مصــون نخواهنــد‬ ‫لو تصــرف در طبیعــت را‬ ‫مانــد»‪ .‬فتحــی‪ ،‬دخ ‬ ‫یکــی از عوامــل اصلــی ایجــاد افــات و امــراض‬ ‫دانســت و بیــان داشــت‪« :‬عشــایر به خاطــر‬ ‫ارتبــاط مســتقیم با طبیعت بیشــترین اســیب‬ ‫را درصــورت طغیــان افــات و امــراض طبیعــی‬ ‫متحمــل خواهنــد شــد و بنابرایــن بایــد در‬ ‫حفــظ گونه هــای گیاهــی جانــوری و گیاهــی‬ ‫محــل زندگی شــان کوشــا باشــند»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬فرهنگ ســازی و تغییــر دیدگاه هــا‬ ‫نســبت بــه محیــط زیســت‪ ،‬کم هزینه تریــن‬ ‫و بهتریــن راهــکار جهــت حفاظــت از محیــط‬ ‫زیســت اســت»‪.‬‬ ‫استاندار مازندران‪:‬‬ ‫تکمیل پروژه های بیمارستانی استان در اولویت قرار دارد‬ ‫لو ســومین دوره مســابقات قــران اوقــاف بــا رقابــت برترین هــای مرحلــه‬ ‫مرحلــه اســتانی چه ‬ ‫لو ســومین دوره مســابقات‬ ‫شهرســتانی در اســتان فــارس برگــزار شــد‪ .‬مرحلــه اســتانی چه ‬ ‫قــران اوقــاف بــا حضــور و رقابــت برترین هــای مرحلــه شهرســتانی ایــن دوره از مســابقات در‬ ‫دو بخــش بانــوان و اقایــان اغــاز شــد‪ .‬در ای ـن دوره از رقابت هــای قرانــی کــه در رشــته های‬ ‫حفــظ پنــج‪ ۲۰ ،۱۰ ،‬جــزء و کل قــران کریــم‪ ،‬قرائــت تحقیق و ترتیــل‪ ،‬دعاخوانــی و اذان (ویژه‬ ‫اقایــان)‪ ،‬برگــزار شــد‪ ،‬در بخــش اقایــان ‪ 42‬نفــر در حــرم مطهــر حضــرت ســید عالءالدیــن‬ ‫حســین(ع) و در بخــش بانــوان ‪ 52‬نفــر در تــاالر معلــم مجموعــه اموزش وپــرورش ناحیــه ســه‬ ‫شــیراز رقابــت کردنــد‪ .‬به گفتــه رئیــس اداره امــور قرانــی اوقــاف فــارس‪ ،‬حضــور متســابقان‬ ‫رشــته های مختلــف در ایــن دوره‪ ،‬در ازمــون مفاهیــم کــه به شــکل شــفاهی برگــزار می شــود‪،‬‬ ‫الزامی ســت‪ .‬ســید امیرعبــاس جاللــی‪ ،‬افــزود‪« :‬در تمــام رشــته های حفــظ نیــز ‪ ۳۰‬درصــد‬ ‫امتیــاز در ایــن مســابقات مربــوط بــه مــواردی نظیــر تجویــد‪ ،‬صــوت و لحــن‪ ،‬وقف و ابتداســت‬ ‫و ‪ ۷۰‬درصــد امتیــاز بــه حســن حفــظ تعلــق دارد»‪ .‬در ایــن مســابقات ‪ ۱۰‬نفــر از داوران بومــی‬ ‫اســتان فــارس حضــور دارنــد کــه در بخــش اقایــان محمود اســن؛ داور حســن حفــظ و رئیس‬ ‫هیئـت داوران‪ ،‬محمدباقــر ماهــان؛ تجویــد‪ ،‬امیــر فتح پــور؛ صــوت‪ ،‬علی اکبــر ظفرابــادی؛ لحــن‬ ‫و حمیــد ایمــان دار؛ وقــف و ابتــدا را قضــاوت خواهنــد کــرد و میکائیــل باقــری نیــز از تهــران‬ ‫به عنــوان ناظــر ایــن بخــش حضــور دارد‪ .‬در بخــش بانــوان نیــز زهــره معــارف؛ داور وقــف‬ ‫و ابتــدا و رئیــس هیئـت داوران‪ ،‬زهــرا کســرایی؛ داور صحــت حفــظ‪ ،‬مرضیــه فیــروززاده؛ داور‬ ‫لحــن‪ ،‬زهــرا عیدی پــور؛ داور صــوت و حمیــده زارع مویــدی؛ داور تجویــد خواهــد بــود و ناظــر‬ ‫بخــش بانــوان نیــز زهــرا عبدی فــرد اســت‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫اســتاندار مازنــدران در حاشــیه ائیــن افتتــاح‬ ‫بیمارســتان خاتم االنبیــاء شهرســتان‬ ‫بهشــهر کــه به صــورت ویدئوکنفرانــس‬ ‫باحضــور دکتــر حســن روحانــی؛‬ ‫ریاســت جمهوری برگــزار شــد‪ ،‬بــا عنــوان‬ ‫اینکــه بیمارســتان خاتم االنبیــاء بهشــهر بــا‬ ‫اعتبــار شــش هزار میلیاردریال و در ‪۲۴۰‬‬ ‫تخــت مورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬هم اکنــون‬ ‫چنــد پــروژه عمرانــی و زیرســاختی‬ ‫حــوزه ســامت از جملــه بیمارســتان‬ ‫‪ ۳۶۰‬تختخوابــی ماهفروجــک ســاری‪،‬‬ ‫بیمارســتان جایگزیــن رازی قائم شــهر و‬ ‫در غــرب اســتان در شهرســتان تنکابــن‬ ‫درحــال اجراســت و پــس از بازدیــد اواخــر‬ ‫مردادمــاه معــاون رئیس جمهــوری و‬ ‫رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه کشــور‪،‬‬ ‫اجــرای ایــن پروژه هــا شــتاب گرفتــه‬ ‫اســت»‪ .‬حســین زادگان افــزود‪« :‬در دولــت‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم در حــوزه بهداشــت و‬ ‫درمــان خدمــات خوبــی ارائــه شــده اســت‬ ‫و بهره بــرداری از بیمارســتان خاتم االنبیــاء‬ ‫شهرســتان بهشــهر به عنــوان بزرگ تریــن‬ ‫بیمارســتان شــرق مازنــدران یــک نمونــه از‬ ‫ایــن خدمــات خــوب اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬از‬ ‫زمــان همه گیــری شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫تاکنــون حــدود ‪ ۷۵۰‬تخــت بیمارســتانی‬ ‫در ایــن اســتان بــه بهره بــرداری رســید و‬ ‫تعــدادی دیگــری از پروژه هــای نیمه تمــام‬ ‫حــوزه ســامت نیــز در اولویــت تکمیــل قــرار‬ ‫دارد»‪ .‬نماینــده عالــی دولت در اســتان اظهار‬ ‫کــرد‪« :‬شهرســتان بهشــهر باتوجه بــه اینکــه‬ ‫درگاه ورودی زائــران امــام رضــا(ع) اســت؛‬ ‫لــذا بیمارســتان خاتم االنبیــاء نقــش مهمــی‬ ‫در توســعه ســامت بــرای شــرق مازنــدران‬ ‫و مســافران و گردشــگران ایفــاء می کنــد»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬در تــاش هســتیم ‪ ۱۲۰‬تخــت‬ ‫دیگــر بــه مجموعــه درمانــی خاتم االنبیــاء‬ ‫بهشــهر اضافــه کنیــم تــا خدمــات بیشــتری‬ ‫بــه مــردم شــرق مازنــدران ارائــه کنیــم»‪.‬‬ ‫اســتاندار یــاداور شــد‪« :‬به هرحــال در‬ ‫دولــت یازدهــم و دوازدهــم در حــوزه‬ ‫بهداشــت و درمــان خدمــات خوبــی ارائــه‬ ‫شــده اســت و بهره بــرداری از بیمارســتان‬ ‫خاتم االنبیــاء شهرســتان بهشــهر به عنــوان‬ ‫بزرگ تریــن بیمارســتان شــرق مازنــدران‬ ‫یــک نمونــه از ایــن خدمــات خــوب ان هــم‬ ‫بــه مــردم مناطــق محــروم بــوده اســت»‪.‬‬ ‫اســتاندار مازنــدران افــزود‪« :‬ارتقــاء و توســعه‬ ‫زیرســاخت های حــوزه ســامت کمــک‬ ‫خوبــی بــه درمانگــران به خصــوص در دوران‬ ‫همه گیــری ویــروس کروناســت و توجــه‬ ‫دولــت هــم بــه ایــن مهــم ویــژه اســت»‪.‬‬ ‫در ارزیابی طرح سیما صورت گرفت؛‬ ‫رتبه نخست برای شرکت برق منطقه ای گیالن‬ ‫شــرکت بــرق منطقــه ای گیــان در طــرح ســیما در بیــن ‪ 16‬شــرکت بــرق منطقــه ای‬ ‫کشــور بــه عناویــن برتــر دســت یافــت‪ .‬شــرکت توانیــر طــرح ســیما را درراســتای تمرکــز‬ ‫شــرکت های بــرق منطقـه ای کشــور بــر روی اهــداف صنعــت بــرق شــامل‪ :‬مدیریــت توامــان‬ ‫عرضــه و تقاضــا و جلــب همــکاری مشــترکان بــزرگ در مدیریــت بــار در ســاعات اوج‬ ‫مصــرف بــرق‪ ،‬کاهــش هزینه هــای ســرمایه گذاری در بخــش توســعه زیرســاخت و اجــرای‬ ‫طرح هــای بهینه ســازی شــبکه های بــرق باتوجه بــه عمــر بیــش از ‪ 30‬ســاله ‪ 16‬درصــد از‬ ‫تاسیســات بــرق‪ ،‬کاهــش هزینه هــا و اســتفاده بهینــه از تجهیــزات موجــود‪ ،‬وصــول مطالبات‬ ‫و توســعه نیروگاه هــای مقیــاس کوچــک و تولیــد موثــر ان هــا در ســاعات اوج مصــرف و‬ ‫نظــارت دقیق تــر و مبتنی بــر شــاخص های کمــی عملکــردی و حفــظ توفیق هایــی‬ ‫همچــون عــدم بــروز خاموشــی گســترده در دو دهــه گذشــته درراســتای تحقــق مهم تریــن‬ ‫هــدف صنعــت بــرق؛ یعنــی حفــظ امنیــت و پایایــی شــبکه انتقــال و فــوق توزیــع کشــور و‬ ‫تــداوم برق رســانی‪ ،‬حــل چالش هــا و کاهــش پیامدهــای ان‪ ،‬پیاده ســازی و اجــرا کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫ارزیابــی براســاس ‪ 10‬شــاخص‪ :‬نــرخ انــرژی توزیع نشــده ناشــی از شــبکه انتقــال و فــوق‬ ‫توزیــع‪ ،‬ضریــب پایــداری شــبکه انتقــال و فــوق توزیــع‪ ،‬درصــد ترانس هــای فــوق توزیــع‬ ‫بــا بــار کمتــر از ‪ 30‬درصــد‪ ،‬نســبت هزینــه بهره بــرداری بــه ارزش تجهیــزات‪ ،‬نســبت کل‬ ‫کارکنــان بــه تعــداد پسـت های انتقــال و فــوق توزیــع‪ ،‬وصــول مطالبــات و ‪ ...‬طراحــی و اجــرا‬ ‫شــده اســت‪ .‬براســاس اعــام شــرکت توانیــر‪ ،‬شــرکت بــرق منطقـه ای گیــان در نخســتین‬ ‫تجربــه پایــش عملکــرد یکپارچــه و مــدون درراســتای هدایــت و راهبــری شــرکت ها و‬ ‫بهینـه کاوی تجــارب مثبــت ان هــا در قالــب طــرح «ســامانه یکپارچــه مدیریت شــاخص های‬ ‫اســتراتژیک (طــرح ســیما)»‪ ،‬موفــق شــد درمجمــوع ‪ 10‬شــاخص ارزیابــی طــرح ســیما در‬ ‫ســطح کشــور بــه رتبــه اول دســت پیــدا کنــد‪ .‬شــرکت بــرق منطقـه ای گیالن همچنیــن در‬ ‫دو شــاخص «ضریــب پایــداری شــبکه انتقــال و فــوق توزیــع» و شــاخص «وصــول مطالبات»‬ ‫موفــق شــد در بیــن شــرکت های بــرق منطقـه ای سراســر کشــور‪ ،‬بهتریــن عملکرد را داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬گفتنی ســت کــه در طــرح ســیمای شــرکت های بــرق منطقـه ای‪ 10 ،‬شــاخص مهــم‬ ‫کــه قابلیــت اندازه گیــری دقیــق و شــفاف دارنــد‪ ،‬تعییــن و انتخــاب شــده اســت و عملکــرد‬ ‫شــرکت های بــرق منطق ـه ای بــا ایــن شــاخص ها در دو ســال ‪ 97‬و ‪ 98‬مورد ارزیابــی قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫تقدیر رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫از نخستین فرشتگان حاضر بر بالین سانحه دیدگان‬ ‫لو پنجمین‬ ‫دکتــر ارســان ســاالری؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان به مناســبت چه ‬ ‫ســالگرد تاســیس ســازمان اورژانــس‪ ،‬بــا اهــدای شــاخه های گل‪ ،‬از کارکنــان اورژانــس گیالن‬ ‫تقدیــر و تشــکر کــرد‪ .‬دکتــر ارســان ســاالری به همــراه جمعــی از معاونیــن و مدیــران‬ ‫لو پنجمیــن ســالگرد تاســیس ســازمان اورژانــس کشــور‪ ،‬باحضــور‬ ‫ســتادی؛ به مناســبت چه ‬ ‫در مرکــز مدیریــت حــوادث و فوریت هــای پزشــکی گیــان‪ ،‬بــا اهــدای شــاخه های گل‪ ،‬از‬ ‫زحمــات کادر اورژانــس تقدیــر و تشــکر کــرد‪ .‬وی در ادامــه‪ ،‬از بخش هــای مختلــف اورژانــس‬ ‫گیــان بازدیــد کــرد و در جریــان اقدامــات و مســائل ان حــوزه قــرار گرفــت‪ .‬رئیس دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گیــان همچنیــن در مرکــز ارتباطــات و فرماندهــی عملیــات حاضــر و پیــام‬ ‫تبریــک روز اورژانــس را از طریــق بیســیم بــه تمامــی پرســنل شــاغل در پایگاه هــای اورژانــس‬ ‫اســتان ابــاغ و از انــان تشــکر و قدردانــی کــرد‪ .‬به گفتــه دکتــر پیمــان اســدی؛ مدیــر مرکــز‬ ‫اورژانــس گیــان‪ ،‬از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ،‬بــه بیــش از ‪ 174‬هــزار تمــاس مردمــی‪ ،‬توســط‬ ‫مرکــز ارتباطــات اورژانــس گیــان پاســخ داده شــده اســت‪ .‬دکتــر اســدی از انجــام ‪ 35‬هــزار‬ ‫و ‪ 258‬ماموریــت و خدمــات پیش بیمارســتانی از ابتــدای ســال ‪ 99‬تاکنــون توســط کادر‬ ‫اورژانــس گیــان بــه مصدومــان و ســانحه دیدگان خبــر داد‪ .‬گفتنی ســت؛ انجــام بالغ بــر‬ ‫‪ 97‬هــزار ماموریــت اورژانســی‪ 71 ،‬مــورد احیــای قلبی‪ ،‬ریــوی موفــق‪ ،‬تجمیــع مرکــز ارتباطات‬ ‫و فرماندهــی عملیــات در مرکــز اســتان و اســتقرار ان در ســتاد مرکــزی اورژانــس گیــان‪،‬‬ ‫افتتــاح هفــت پــروژه در مرکــز اورژانــس گیــان‪ ،‬راه انــدازی اورژانــس هوایــی کــه منجــر بــه‬ ‫انجــام ‪ 10‬انتقــال بیمــار و مصــدوم از این طریــق شــده اســت‪ ،‬از مهم تریــن اقدامــات اورژانــس‬ ‫ سال گذشــته بــوده اســت‪.‬‬ ‫گیــان طــی یک ِ‬ ‫خبر‬ ‫فرمانده تیپ ‪ ۳۸‬زرهی تربت جام خبر داد؛‬ ‫اجرای موفق رزمایش بزرگ «ذوالفقاران والیت»‬ ‫در منطقه عمومی تربت جام‬ ‫زهرا ســادات جعفریــان‪ /‬فرمانــده تیــپ ‪ ۳۸‬زرهــی تربــت جــام گفــت‪« :‬دراســتانه‬ ‫فرارســیدن چهلمیــن ســالگرد بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس رزمایــش ذوالفقــاران والیت‬ ‫بــا شــرکت یگان هــای رزمــی تیــپ ‪ ۳۸‬زرهــی بــا اســتعانت از حضــرت قمــر بنی هاشــم(ع)‬ ‫بــا موفقیــت در منطقــه عمومــی تربــت جــام اجــرا شــد»‪ .‬ســرهنگ ســعیدیان بااشــاره به‬ ‫اهــداف رزمایــش تاکیــد کــرد‪« :‬هــدف از اجــرای رزمایــش در ســطح یگان هــای نیــروی‬ ‫زمینــی ارتــش جمهــوری اســامی ایــران باالبــردن تــوان رزمــی و امادگــی رزمــی یگان هــای‬ ‫ارتــش اســت کــه شــامل تســت تجهیــزات کــه از قبــل داشــتند و همچنیــن اداواتــی جنگی‬ ‫جدیــدی کــه توســط صنایــع دفاعــی بــه تیــپ تحویــل شــده اســت و هــم اینکــه تــوان‬ ‫رزمــی کارکنــان مورد ارزیابــی قــرار گیــرد»‪ .‬وی بااشــاره به تاکیــدات فرماندهــی معظــم کل‬ ‫قــوا مبنی بــر امادگــی نیروهــای مســلح ادامــه داد‪« :‬امادگــی رزمــی و دفاعــی یگان هــای‬ ‫تیــپ ‪ ۳۸‬زرهــی و بررســی نقــاط ضعــف و قــوت رزمنــدگان اســام از دیگــر اهــداف اجــرای‬ ‫رزمایــش ذوالفقــاران والیــت در منطقــه عمومــی تربــت جــام بــود»‪.‬‬ ‫حمایت قاطع رئیس شورای تامین از پلیس خوزستان‬ ‫ســید علــی موسوی نســب‪/‬‬ ‫اســتاندار خوزســتان از عملکــرد‬ ‫مطلــوب پلیــس در تامیــن نظــم و‬ ‫امنیــت قدردانــی کــرد‪ .‬به گــزارش‬ ‫پایــگاه خبــری پلیــس؛ غالمرضــا‬ ‫شــریعتی در این بــاره اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«مســئولیت تامیــن امنیــت داخلــی‪،‬‬ ‫نظــم امــور شــهری طبــق قانــون‬ ‫در مرحلــه اول برعهــده نیــروی‬ ‫انتظامی ســت و ناجــا از ابتــدای‬ ‫انقــاب تاکنــون به حمــداهلل ایــن وظیفــه را بــا برنامه ریــزی و هدف گــذاری مناســب در‬ ‫ایــن مــدت طوالنــی انجــام داده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬نیــروی انتظامــی اقدامــات موثــری در‬ ‫حوزه هــای مختلــف داشــته کــه بــر هیــچ کــس پوشــیده نیســت و طــی ایــن ســال ها‬ ‫باتوجه بــه پیشــرفت تکنولــوژی و در عین حــال تنــوع در حوزه هــای اجتماعــی‪ ،‬امنیتــی و‬ ‫انتظامــی‪ ،‬جرائــم نیــز متنوع تــر و عملکــرد ناجــا نیز گســترده تر و ســخت تر از گذشــته شــده‬ ‫اســت»‪ .‬اســتاندار خوزســتان ادامــه داد‪« :‬به حمــداهلل نیــروی انتظامــی جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران و به خصــوص اســتان خوزســتان همیشــه در این زمینــه پیشــرو و در مبــارزه بــا جرائــم‬ ‫مختلــف‪ ،‬ایجــاد نظــم و امنیــت و کنتــرل ناامنــی پیشــگام بــوده و اقدامــات بســیار موثری‬ ‫انجــام داده انــد»‪ .‬شــریعتی با تاکید براینکــه نیــروی انتظامــی متناســب با شــرایط روز خــود را‬ ‫مجهــز و تــاش کــرده کــه نظــم‪ ،‬امنیــت و انتظــام قــوام خاصــی را در اســتان داشــته باشــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬علی رغــم اینکــه دشــمنان ســعی بــر خدشــه دارکردن نظــم و احســاس‬ ‫امنیــت دارنــد‪ ،‬نیــروی انتظامــی بــا کمــک ســایر نیروهــای امنیتــی و نظامــی اســتان تــاش‬ ‫بــر مــدارا و در کنــار مــردم بــودن‪ ،‬در عین حــال قاطعانــه بــا اشــرار و اراذل واوبــاش برخــورد‬ ‫می کننــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬فرمانــده انتظامــی اســتان خوزســتان شــیرازه کار را در دســت گرفته‬ ‫و امــور را مدیریــت کــرده و ســایر دســتگاه ها اگــر بــه کمــک امدنــد‪ ،‬تحــت فرماندهــی‬ ‫نیــروی انتظامــی و متناســب بــا مصوبــات شــورای تامیــن اســتان اقدامــات خــود را انجــام‬ ‫داده انــد»‪ .‬وی بیــان داشــت‪« :‬یکدلــی و یکپارچگــی کــه در بین اعضای شــورای تامین اســت‬ ‫در کشــور بی نظیــر اســت و ایــن نیروهــا در کنــار و پشــتیبان هــم دست در دســت هــم دارنــد‬ ‫و به حمــداهلل امنیــت اســتان به نحــو قابل مالحظــه و خوبــی حفــظ و پایــدار نگــه داشــتند»‪.‬‬ ‫اســتاندار خوزســتان تصریــح کرد‪« :‬کشــفیات ســاح غیرمجــاز‪ ،‬ســرقت ها و برخــورد قاطعانه‬ ‫بــا عامــان ناامنــی تائیــد بــر عملکــرد خــوب فرماندهــی انتظامی اســتان خوزســتان اســت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی طراح و صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫امور اگهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 30‬شهریور ‪ 2 - 1399‬صفر ‪ 20 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2072‬تومان‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهرقدس‪:‬‬ ‫شهرداری پیش ازاغاز فصول بارندگی نسبت به ترمیم معابر اقدام کند‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫رئیــس شــورای اســامی شــهرقدس در جلســه‬ ‫رســمی ‪۲۷۵‬اُم شــورای اســامی شــهرقدس کــه باحضــور شــهردار برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«بازگشــایی مــدارس درشــرایطی که وضعیــت اســتان و شهرســتان درخصــوص بیمــاری‬ ‫کرونــا مشــخص نیســت امــروز بــه مهم تریــن دغدغــه شــهروندان تبدیــل شــده اســت»‪.‬‬ ‫داوود گرجــی افــزود‪« :‬اداره اموزش وپــرورش شهرســتان نیــز بالتکلیــف اســت؛ زیــرا‬ ‫وضعیــت کرونــا در شهرســتان اعــام نشــده و اموزش وپــرورش نمی توانــد راجــع بــه‬ ‫حضــور یــا عــدم حضــور دانش امــوزان تصمیم گیــری قاطعــی کنــد»‪ .‬گرجــی اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬درهمین راســتا از فرمانــدار محتــرم درخواســت می کنــم کــه بــا مســئوالن‬ ‫ســتاد کرونــا در ســطح شهرســتان و اســتان وضعیــت شهرســتان را مشــخص کنــد تــا‬ ‫اموزش وپــرورش بتوانــد تصمیــم قاطــع و صحیحــی بــرای حفــظ جــان و ســامت‬ ‫دانش امــوزان و فرهنگیــان بگیــرد»‪ .‬رئیــس شــورای اســامی شــهرقدس بااشــاره به‬ ‫نزدیکــی فصــل بارندگــی‪ ،‬گفــت‪« :‬تــا شــروع فصــل ســرما و بارندگــی فرصــت زیــادی‬ ‫رئیس کمیسیون حقوقی و اصناف شورای اسالمی شهرقدس‪:‬‬ ‫رویکرد شورای اسالمی‪ ،‬توسعه و حمایت از ورزش و ورزشکاران بوده است‬ ‫رئیــس کمیســیون حقوقــی و اصنــاف شــورای اســامی شــهرقدس‬ ‫در جلســه رســمی ‪۲۷۷‬اُم شــورای اســامی شــهرقدس ضمــن‬ ‫محکوم کــردن اقــدام نشــریه فرانســوی نســبت بــه ســاحت مقــدس‬ ‫پیامبــر اســام و قــران کریــم‪ ،‬بــه تفاهم نام ـه ای کــه ســال گذشــته‬ ‫بیــن شــورای اســامی و شــهرداری قــدس و اداره ورزش و جوانــان‬ ‫درخصــوص زمیــن خاکــی معــروف بــه ســه هزار متری صــورت‬ ‫گرفــت اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬ســال گذشــته پــس از برگــزاری‬ ‫جلســاتی مقــرر شــد کــه ایــن زمیــن تحویــل شــهرداری شــود تــا‬ ‫مجموعــه ورزشــی مجهــزی در ان احــداث شــود کــه متاســفانه هنوز‬ ‫هیــچ اقــدام عملــی ازســوی اداره کل ورزش و جوانــان دراین خصــوص‬ ‫صــورت نگرفتــه اســت»‪ .‬حســین چناقچــی اظهــار داشــت‪« :‬باتوجه بــه ظرفیــت و پتانســیل شــهر در ورزش و رویکــرد شــورای اســامی و‬ ‫شــهرداری نســبت بــه توســعه ورزش و مجموعه هــای ورزشــی ســاخت چنیــن مجموع ـه ای در شــهر بســیار حائزاهمیــت اســت»‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی قدس‪:‬‬ ‫عملیات عمرانی زیرسازی‬ ‫جدول گذاری و اسفالت شهرک‬ ‫فرشته به سرعت انجام می شود‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهرقدس گفــت‪« :‬عملیــات عمرانــی‬ ‫زیرســازی‪ ،‬جدول گــذاری و اســفالت شــهرک فرشــته‬ ‫به ســرعت انجــام می شــود»‪ .‬دکتــر محســن عســگری؛ عضــو‬ ‫شــورای اســامی شــهرقدس درخصــوص ســاماندهی مشــکالت شــهرک فرشــته‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن منطقــه نیازمنــد زیرســازی مناســب‬ ‫و شــیب بندی صحیــح نهرهــا بــرای هدایــت اب هــای سطحی ســت‪ .‬همچنیــن بهســازی اســفالت و ارائــه خدمــات شــهری مطلــوب‬ ‫از جملــه نصــب باکس هــای زبالــه‪ ،‬پاک ســازی منظــم‪ ،‬زیباســازی و ایجــاد فضــای ســبز شــهری از جملــه مواردی ســت کــه بایــد‬ ‫در اولویــت اقدامــات شــهرداری قــرار گیــرد و ضمــن ارســال الیحــه مناســب فــورا ً درراســتای رفــع مشــکالت و ادای وظیفــه ذاتــی‬ ‫شــورا و شــهرداری اقــدام شــود»‪ .‬عســگری عنــوان کــرد‪« :‬درخواسـت های بســیاری از شــهروندان ایــن شــهرک بــه شــورای اســامی‬ ‫شــهرقدس رســیده اســت و اعضــای شــورای اســامی شــهر همــواره تاکیــد و تــاش خــود را بــرای پیگیــری اجــرای زیرســاخت های‬ ‫الزم در ایــن محــل انجــام خواهنــد داد‪ .‬شــهرداری اخیــرا ً زیرســازی معابــر ایــن شــهرک را انجــام داده و ب ـه زودی ادامــه عملیــات‬ ‫عمرانــی دراین منطقــه اغــاز خواهــد شــد»‪ .‬دکتــر عســگری اظهــار داشــت‪« :‬بــا پیگیری هــا صورت گرفتــه الیحــه مناســب جهــت‬ ‫جابه جایــی ردیف هــای بودجــه امــکان عملیــات عمرانــی زیرســازی‪ ،‬جدول گــذاری‪ ،‬اســفالت شــهرک فرشــته بــه شــورای شــهر‬ ‫ارســال شــده اســت و بــا نظــر مثبــت اعضــای شــورای شــهر اقدامــات الزم به ســرعت انجــام خواهــد گرفــت»‪.‬‬ ‫باقــی نیســت؛ لــذا شــهرداری نســبت بــه بهســازی و ترمیــم معابــر بــا اولویــت قــرار دادن‬ ‫ایــن امــر اقــدام عاجــل به عمــل اورد تــا در زمــان بارندگی هــا مــردم کمتــر بــه‬ ‫زحمــت افتــاده و رفت وامــد مــردم دچــار مشــکل نشــود»‪ .‬گرجــی همچنیــن‬ ‫بااشــاره به تنظیــف و رفــت وروب ســطح شــهر گفــت‪« :‬شــهرداری به صــورت جهــادی‬ ‫وارد عمــل شــود و تمــام ســطح شــهر اعــم از معابــر اصلــی و فرعــی را از هرگونــه زبالــه‬ ‫و نخالــه پاک ســازی کنــد»‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهرستان قدس‪:‬‬ ‫ارتقای سرانه اموزشی همواره در اولویت مدیریت شهری بوده است‬ ‫جلســه رســمی شــورای اســامی شهرســتان قــدس باحضــور‬ ‫اعضــای ایــن شــورا و صــادق محمــدی؛ رئیــس اداره‬ ‫اموزش وپــرورش درجهــت ارائــه گزارش هــای بازگشــایی‬ ‫مــدارس برگــزار شــد‪ .‬در ابتــدای ایــن جلســه ابوطالــب اذربــرا؛‬ ‫رئیــس شــورای اســامی شهرســتان قــدس اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«همــواره اغــاز ســال تحصیلــی یــک رویــداد مهــم فرهنگــی و‬ ‫ اموزشی ســت کــه امیــدوارم امســال هــم بــا همــه محدودیت هــا‬ ‫و مشــکالت‪ ،‬ســال تحصیلــی را بــا ارائــه امــوزش باکیفیــت‬ ‫و کامــل برگــزار کنیــم»‪ .‬وی بااشــاره به کمبــود ســرانه های‬ ‫اموزشــی در شــهرقدس گفــت‪« :‬خوشــبختانه مجموعــه شــورا و‬ ‫مدیریــت شــهری بــا درنظرگرفتــن ایــن مهــم تاکنــون بیــش از‬ ‫پنج قطعــه زمیــن جهــت ســاخت مدرســه بــه اموزش وپــرورش‬ ‫واگــذار شــده اســت و در ایــن بیــن خیریــن مدرسه ســاز‬ ‫نیــز نقــش موثــری در ارتقــای ایــن شــاخص دارنــد»‪ .‬اذربــرا‬ ‫بابیان اینکــه بی تردیــد توســعه و پیشــرفت کشــور درگــرو‬ ‫اموزش وپــرورش اســت؛ عنــوان کــرد‪« :‬بایــد دراین شــرایط‬ ‫ســخت همــه دست به دســت یکدیگــر داده و ضمــن حفــظ‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی و امــوزش فرزندانمــان از ایــن بحــران‬ ‫بــا ســربلندی عبــور کنیــم»‪ .‬ســپس صــادق محمــدی؛ رئیــس‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهرقدس از خانــه‬ ‫فرهنــگ شــهدای کاووســیه‪ ،‬زمیــن چمــن‬ ‫مصنوعــی کاووســیه و ســالن وزنه بــرداری‬ ‫خیابــان شــهید شــریعتی بازدیــد کــرد‪ .‬نقــی‬ ‫علی ونــد؛ عضــو شــورای اســامی شــهرقدس‬ ‫از خانــه فرهنــگ شــهدای کاووســیه بازدیــد‬ ‫به عمــل اورد و در جریــان رونــد فعالیــت ایــن‬ ‫مرکــز فرهنگــی قــرار گرفــت‪ .‬عضــو شــورای‬ ‫شــهر درادامــه از زمیــن چمــن مصنوعــی‬ ‫کاووســیه و ســالن وزنه بــرداری خیابــان شــهید‬ ‫شــریعتی نیــز بازدیــد کــرد‪ .‬علی ونــد همچنین‬ ‫بــا حضــور در محلــه گــودرزی جنوبــی بــا اهالی‬ ‫ایــن محلــه گفت وگــو کــرد و در جریــان‬ ‫مســائل و مشــکالت شــهروندان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اداره اموزش وپــرورش شهرســتان نیــز اظهــار داشــت‪« :‬بــا‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا نحــوه امــوزش و حضــور دانش امــوزان‬ ‫در مــدارس و ســر کالس هــا مطابــق بــا دســتورالعمل های ســتاد‬ ‫مبــارزه بــا کرونــا و حفــظ حداکثــر فاصلــه الزم بایــد صــورت‬ ‫پذیــرد»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه حضــور دانش امــوزان در ســر‬ ‫کالس هــا بایــد بافاصلــه صــورت پذیــرد‪ ،‬افــزود‪« :‬عــدم تحویــل‬ ‫و اضافه شــدن فضــای اموزشــی الزم از ســهم بازافرینــی شــهری‬ ‫موجــب شــده کمبــود ســرانه های اموزشــی در شهرســتان‬ ‫بیشــتر لمــس شــود»‪ .‬محمــدی تصریــح کــرد‪« :‬خوشــبختانه‬ ‫در مناطــق هفت جــوی و دانــش مشــکل خاصــی بــرای فضــای‬ ‫اموزشــی نداریــم و حتــی در منطقــه هفت جــوی نیــز بســیاری از‬ ‫دانش امــوزان محلــه ارم فردیــس کــه جــزو اســتان البــرز هســتند‬ ‫بــرای ثبت نــام بــه مــدارس هفت جــوی مراجعــه می کننــد کــه‬ ‫در ســال تحصیلــی جدیــد دراین بــاره ممانعــت صــورت گرفتــه‬ ‫اســت»‪ .‬رئیــس اداره اموزش وپــرورش شهرســتان قــدس‬ ‫باتاکیدبراینکــه کالس هــا به صــورت زوج و فــرد برگــزار می شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬بحــث الــزام حضــور دانــش امــوزان بــر ســر کالس هــا‬ ‫برداشــته شــده و دانش امــوزان می تواننــد رونــد تحصیــل و‬ ‫امــوزش خــود را ازطریــق شــبکه شــاد پیگیــری کننــد»‪ .‬وی‬ ‫بازدید عضو شورای اسالمی شهرقدس ‬ ‫از خانه فرهنگ شهدای کاووسیه ‬ ‫و محله گودرزی جنوبی‬ ‫عنــوان کــرد‪« :‬همــکاران مــا در مجموعــه اموزش وپــرورش نیــز‬ ‫به طــور مرتــب از مــدارس و ســایر موسسـه ها و فضــای اموزشــی‬ ‫به جهــت کنتــرل دســتورالعمل های بهداشــتی بازدیــد به عمــل‬ ‫اورده و گزارش هــای روزانــه اخــذ و بررســی می شــود»‪ .‬وی‬ ‫باتاکیدبراینکــه در شــرایط کنونــی حفــظ ســامت دانش امــوزان‬ ‫در اولویــت اســت‪ ،‬متذکــر شــد‪« :‬در ســال تحصیلــی جدیــد بــه‬ ‫روش هــای برگــزاری کالس هــای مجــازی مجهزتــر شــدیم و روی‬ ‫شــبکه شــاد امــکان برگــزاری کالس باکیفیــت مهیــا شــده و ارائه‬ ‫امــکان تکلیــف ازســوی معلــم بــه دانش امــوزان و ارائــه تکالیــف‬ ‫ازســوی دانش امــوزان نیــز تســهیل یافتــه اســت»‪ .‬درادامــه‬ ‫جعفــر افشــار؛ نایب رئیــس شــورای اســامی شهرســتان قــدس‬ ‫ضمــن تبریــک به مناســبت بازگشــایی مــدارس بــه دانش امــوزان‬ ‫و جامعــه فرهنگــی اظهــار داشــت‪« :‬خوشــبختانه به همــت‬ ‫خیریــن منطقــه زمینــی بــرای ســاخت مدرســه در منطقــه دانش‬ ‫واگــذار و مقــرر شــده نســبت بــه ســاخت ان درجهــت افزایــش‬ ‫ســرانه های اموزشــی اقــدام کننــد»‪ .‬درادامــه احمــد شــهبازی؛‬ ‫عضــو شــورای هفت جــوی نیــز اظهــار داشــت‪« :‬هم مرز بــودن‬ ‫هفت جــوی بــا محلــه ارم در اســتان البــرز موجــب ایــن شــده کــه‬ ‫بســیاری از دانش امــوزان ان محــل بــرای ثبت نــام بــه مــدارس‬ ‫هفت جــوی مراجعــه کننــد کــه ایــن موجــب تراکــم فضــای‬ ‫اموزشــی اســتاندارد در هفت جــوی می شــود»‪ .‬رفیعــی؛ نماینــده‬ ‫شــورای اســامی شهرســتان در شــورای اســتان تهــران ضمــن‬ ‫تبریــک اغــاز بازگشــایی مــدارس و فصــل تعلیــم و تربیــت اظهار‬ ‫داشــت‪« :‬خوشــبختانه به همــت خیریــن مدرسه ســاز ســاخت‬ ‫مــدارس بــا ســرعت و پیشــرفت فیزیکــی خوبــی همــراه اســت‬ ‫کــه ایــن بیانگــر تــاش و جدیــت ریاســت اداره اموزش وپــرورش‬ ‫شهرســتان درجهــت پیگیــری ســرانه های فضــای اموزشــی‬ ‫مــدارس اســت»‪ .‬درادامــه داوود گرجــی نیــز ضمــن قدردانــی از‬ ‫تالش هــای صورت گرفتــه درجهــت بازگشــایی مــدارس و الــزام‬ ‫انجــام پروتکل هــای بهداشــتی تاکیــد کــرد در بحــث کیفیــت‬ ‫امــوزش در مــدارس غیرانتفاعــی بایــد تــاش شــود کــه کمیــت‬ ‫بــر کیفیــت اموزشــی غلبــه نکنــد‪ .‬وی افــزود‪« :‬مجموعه شــورای‬ ‫اســامی شــهر و شهرســتان نیــز درجهــت اضافه کــردن و ارتقــای‬ ‫ســرانه های اموزشــی و واگــذاری زمیــن جهــت ســاخت مــدارس‬ ‫نــگاه مثبتــی داشــته و پس ازایــن نیــز دریــغ نخواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون برنامه وبودجه شورای اسالمی شهرقدس‪:‬‬ ‫مساعدت مجموعه مدیریت شهری قدس با اداره برق برای رفع مشکل خاموشی‬ ‫رئیــس کمیســیون برنامه وبودجــه شــورای اســامی شــهرقدس گفــت‪« :‬مجموعــه مدیریــت شــهری قــدس‬ ‫مصوبـه ای بــرای کمــک بــه اداره بــرق بــرای رفــع مشــکل خاموشــی تصویــب کــرد»‪ .‬حســن چیوایــی در جلســه‬ ‫رســمی ‪۲۷۶‬اُم شــورای اســامی شــهرقدس گفــت‪« :‬باتوجه بــه درخواس ـت های متعــدد شــهروندان و مراجعــات‬ ‫حضــوری مــردم بــه شــورای اســامی شــهر بــا موضــوع خاموشــی های مکــرر معابــر و محــات در ســطح‬ ‫شــهر کــه موجــب ایجــاد ناامنــی و خطــر افزایــش بــزه کاری و همچنیــن ایجــاد خســارت های مالــی بــه مــردم‬ ‫می شــود‪ ،‬نماینــدگان مــردم در شــورای شــهر بــر ان شــدند تــا بــا همــکاری بــا اداره بــرق نســبت بــه رفــع مشــکل‬ ‫خاموش ـی های ســطح شــهر اقــدام کننــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بنابــر تصمیمــات اتخاذشــده در این جلســه مقــرر شــد‬ ‫شــهرداری شــهرقدس بــا دراختیار گذاشــتن یــک دســتگاه خــودرو باالبــر و تهیــه اقــام موردنیــاز اداره بــرق و مبالغ‬ ‫مالــی همــکاری و مســاعدت الزم درخصــوص رفــع مشــکل خاموشــی معابــر در نقــاط مختلــف شــهر را به عمــل اورد»‪ .‬چیوایــی اظهــار داشــت‪« :‬تــاش موثر‬ ‫درجهــت مرتفع کــردن مشــکالت مــردم از وظایــف مســئولین اســت و از توجــه‪ ،‬اهتمــام و پیگیــری دادســتان شهرســتان درخصــوص تشــکیل ایــن جلســه‬ ‫درراســتای رفــع معضــل روشــنایی معابــر شــهر و پاســخگویی بــه مطالبــات به حــق شــهروندان تقدیــر و تشــکر می شــود»‪.‬‬ ‫قاسمی پیربلوطی خبر داد؛‬ ‫نام گذاری دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسالمی شهرقدس به نام «سردار همدانی»‬ ‫سرپرســت دانشــگاه ازاد اســامی واحــد شــهرقدس از نام گــذاری دانشــکده کشــاورزی‬ ‫ایــن دانشــگاه به نــام «شــهید ســردار همدانــی» به مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس‬ ‫خبــر داد‪ .‬عبــداهلل قاســمی پیربلوطــی در نشســت شــورای اداری دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫شــهر واحــد قــدس ضمــن گرامیداشــت فرارســیدن هفتــه دفــاع مقــدس‪ ،‬یــاد و خاطــره‬ ‫حماسه ســازان هشت ســال جنــگ تحمیلــی بیــان کــرد‪« :‬ارتبــاط دانشــجویان بــا مدیران‬ ‫و کارشناســان گــروه در شــرایط کرونایــی ازطریــق شــبکه های مجــازی بایــد تقویــت‬ ‫شــود و همــکاران هرچه ســریع تر امــوزش و فراگیــری نــکات فنــی برنامــه اموزشــیار‬ ‫را در دســتورکار قــرار داده و مشــکالت دانشــجویان را برطــرف کننــد»‪ .‬وی بااشــاره به‬ ‫جایــگاه معاونــت اموزشــی دانشــگاه افــزود‪« :‬بــرای بهبــود فعالیت هــای اموزشــی در‬ ‫شــرایط کرونایــی و مجازی بــودن کالس هــای دانشــگاه ها‪ ،‬بایــد بــا ایده هــای جدیــد‬ ‫و بهره گیــری از نرم افزارهــای موردتائیــد ســازمان به صــورت مجــازی بــا دانشــجویان‬ ‫ارتبــاط داشــت»‪ .‬سرپرســت دانشــگاه ازاد اســامی واحــد شــهرقدس اظهــار داشــت‪« :‬بــا‬ ‫اجــرای جلســات رفــع اشــکال در قالــب گروه هــای اموزشــی پنــج و هفت نفــره بایــد‬ ‫اقدامــات عملیاتــی نســبت بــه برطرف کــردن مشــکالت دانشــجویان انجــام داد»‪ .‬قاســمی‬ ‫ پیربلوطــی افــزود‪« :‬دفــاع مقــدس عــزت‪ ،‬ســرافرازی و حالوتــی فراموش نشــدنی را بــر‬ ‫کام ملــت شــریف ایــران چشــانده اســت‪ ،‬این هــا همــه بــه برکــت مقاومــت‪ ،‬پایــداری‪،‬‬ ‫عشــق‪ ،‬شــعور و ایثــار رزمنــدگان اســام و جوانــان پیــرو ســیره اهل بیــت و رهنمودهــای‬ ‫امــام راحــل بودنــد کــه بــا نثــار خــون خــود ریشــه نظــام جمهــوری اســامی ایــران را‬ ‫ابیــاری کــرده و تســلیم نشــدند»‪ .‬وی ادامــه‪« :‬به همین مناســبت ســاختمان دانشــکده‬ ‫کشــاورزی را در هفتــه دفــاع مقــدس به نــام ســردار شــهید حاج حســین همدانــی‬ ‫نام گــذاری خواهیــم کــرد و امیــدوارم بــا زنــده نگه داشــتن نــام و یــاد شــهدا اقــدام‬ ‫کوچکــی در براورده کــردن اهــداف و ارمان هــای نظــام و انقــاب برداشــته باشــیم»‪.‬‬ ‫برنامه علمی دانشگاه ازاد اسالمی شهرقدس‬ ‫صنعت ساخت و تولید است‬ ‫سرپرســت دانشــگاه ازاد اســامی واحــد شــهرقدس گفــت‪« :‬صنعــت و تجــارت به عنــوان‬ ‫برنامــه علمــی بــرای ایــن واحــد دانشــگاهی پیش بینــی شــده و اکنــون حرکــت علمــی‬ ‫دانشــگاه به ســمت صنعــت ســاخت و تولیــد اســت»‪ .‬به گــزارش انــا؛ عبــداهلل قاســمی ‬ ‫پیربلوطــی در نشســت هم اندیشــی بــا اعضــای هیئت مدیــره یــک شــرکت لبنــی در‬ ‫دفتــر مدیرعامــل ایــن شــرکت اظهــار کــرد‪« :‬هدایــت رســاله ها و پایان نامه هــا درراســتای‬ ‫حــل مشــکالت صنایــع منطقـه ای مطــرح و کاربــردی می شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫موقعیــت دانشــگاه ازاد اســامی واحــد شــهرقدس‪ ،‬صنعــت و تجــارت به عنــوان برنامــه‬ ‫علمــی بــرای ایــن دانشــگاه پیش بینــی شــده و درهمین راســتا‪ ،‬مدرســه ای به نــام‬ ‫مدرســه اشــتغال بــرای مهارت افزایــی ایجــاد کردیــم و بــا شــرکت های اطــراف دانشــگاه‬ ‫فرماندار شهریار‪:‬‬ ‫شهرداران باید با دقت نظر در حوزه مدیریت شهری ‬ ‫به رفع مشکالت مردم بپردازند‬ ‫جلســه هماهنگــی شــهرداران و بخشــداران مرکــزی شهرســتان شــهریار‬ ‫بــه ریاســت مهنــدس طاهــری؛ فرمانــدار شهرســتان شــهریار در شــهرداری‬ ‫اندیشــه برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی فرمانــداری شهرســتان‬ ‫شــهریار؛ جلســه هماهنگــی شــهرداران و بخشــداران بــه ریاســت طاهــری؛‬ ‫فرمانــدار شهرســتان شــهریار‪ ،‬عبدالعلــی؛ معــاون فنــی و عمرانــی‪،‬‬ ‫اشــجعی؛ مشــاور‪ ،‬غالمــی؛ معاونــت سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫فرمانــداری‪ ،‬هاشــمی؛ معاونــت برنامه ریــزی و توســعه‪ ،‬رحیمــی؛‬ ‫بخشــدار جوقیــن و منجیــری؛ بخشــدار مرکــزی شــهریار‪ ،‬شــهرداران‬ ‫شــهریار‪ ،‬اندیشــه‪ ،‬صباشــهر‪ ،‬وحیدیــه‪ ،‬فردوســیه و شاهدشــهر در ســالن‬ ‫جلســات شــهرداری اندیشــه برگــزار شــد‪ .‬بنابراین گــزارش‪ ،‬طاهــری؛‬ ‫فرمانــدار شهرســتان شــهریار در این جلســه بــا تســلیت ایــام ســوگواری‬ ‫مــاه محــرم و گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای انقــاب اســامی بــا‬ ‫تقدیــر از اقدامــات‪ ،‬برنامه ریــزی و هماهنگــی شــهرداران و مدیریــت‬ ‫شــهرها در رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬ایــام محــرم‪ ،‬هفتــه دولــت‪،‬‬ ‫هفتــه دفــاع مقــدس‪ ،‬همچنیــن ســاخت و تجهیــز و بازگشــایی مــدارس‬ ‫درادامــه گفــت‪« :‬در بــدو ورود بــه هفتــه دفــاع مقــدس هســتیم‪ ،‬امنیــت و‬ ‫اســایش کشــور در ایــن زمــان را مدیــون ســبک باالن هشت ســال دفــاع‬ ‫مقــدس هســتیم کــه بایــد بــا خدمــت صادقانــه بــه مــردم نگذاریــم بــه‬ ‫ایــن ارزش هــا خدشـه ای وارد شــود»‪ .‬درادامــه فرماندار شهرســتان شــهریار‬ ‫پیرامــون موضوعــات مرتبــط بــا مدیریــت شــهری در ســطح شهرســتان‪،‬‬ ‫بخشــداران و هر یــک از شــهرداران حاضــر در جلســه بــه بیــان دیدگاه هــا‬ ‫و نقطه نظــرات خــود پرداخــت و گزارشــی از عملکــرد خــود و اقدامــات و‬ ‫برنامه هــای انجام گرفتــه خــود را بــه جلســه ارائــه کردنــد‪ .‬نماینــده عالــی‬ ‫دولــت در شهرســتان شــهریار از شــهرداران خواســت تــا بــا دقت نظــر‬ ‫در حــوزه مدیریــت شــهری و رفــع مشــکالت مــردم از ساخت وســازهای‬ ‫غیرمجــاز جلوگیــری کننــد تــا از بــروز مشــکالت بلندمــدت جلوگیــری‬ ‫کنیــم‪ .‬در انتهــا فرمانــدار شهرســتان شــهریار ضمــن جمع بنــدی مــوارد‬ ‫موردبحــث جلســه و بررســی مســائل حــوزه مدیریــت شــهرها از جملــه‬ ‫موضوعــات عمرانــی و خدماتــی تصمیمــات الزم اتخــاذ شــده و به منظــور‬ ‫اجرایی شــدن بــه هر یــک از اعضــاء ابــاغ شــد‪.‬‬ ‫ماننــد شــهرک گلرنــگ و شــهرک زاگــرس در ارتبــاط اســت»‪ .‬سرپرســت دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی واحــد شــهرقدس خاطرنشــان کــرد‪« :‬وقتــی شــرکت ها نیــاز بــه نیروهــای‬ ‫دانشــجویی ماهــر دارنــد و باتوجه بــه دوره هایــی کــه بــا خــود مربــی در قالــب همــکاری‬ ‫کارامــوزی و کارورزی طــی دوره شــش ماهه طــی می کننــد‪ ،‬دانشــجویان عالقه منــد و‬ ‫زبــده جــذب بــازار کار می شــوند؛ بنابرایــن‪ ،‬می توانیــم در رشــته های صنایــع غذایــی‪،‬‬ ‫بهداشــت و مــواد غذایــی‪ ،‬شــیمی‪ ،‬میکروبیولــوژی‪ ،‬ژنتیــک گیاهــی‪ ،‬حســابداری‪،‬‬ ‫مدیریــت‪ ،‬فــروش و ای تــی و ســایر رشــته ها همــکاری داشــته باشــیم»‪ .‬قاســمی‬ ‫پیربلوطــی اضافــه کــرد‪« :‬در صنعــت‪ ،‬موضوعــات خــاص خودمــان را داریــم کــه ایــن‬ ‫موضوعــات حتمـاً مســائل و مشــکالتی را مدنظــر دارد و ارتبــاط بیــن دانشــگاه و صنعــت‬ ‫می توانــد باعــث برطرف شــدن ایــن مشــکالت شــود»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫وســعت و تداخــل موضــوع صنعــت و تجــارت بــا برنامــه علمــی ســایر واحدهــا در جلســه‬ ‫اســتان تهــران مقــرر شــد کــه دانشــگاه ازاد اســامی واحــد شــهرقدس بــا عنــوان برنامــه‬ ‫علمــی در صنعــت ســاخت و تولیــد فعالیــت خــود را ادامــه دهــد»‪ .‬ایــن اســتاد دانشــگاه‬ ‫گفــت‪« :‬باتوجه بــه ظرفیت هــای منطقــه در غــرب اســتان تهــران‪ ،‬نخســتین قــدم‬ ‫می توانــد انعقــاد تفاهم نامــه بــا صنایــع مرتبــط و ســپس ورود بــه مشــکالت صنایــع و‬ ‫تنظیــم عنوان هــای نظــام موضوعــات مطابــق بــا نیــاز صنعــت باشــد»‪.‬‬ ‫تفاوت محیط کار و فضای ذهنی دانشجویان‬ ‫ایــن مقــام دانشــگاهی تشــریح کــرد‪« :‬باتوجه بــه معضلــی کــه در کشــور داریــم در‬ ‫جایگاهــی هســتیم کــه به عنــوان تربیــت و اموزش دهنــدگان فارغ التحصیــان احســاس‬ ‫می کنیــم فضایــی کــه در ذهــن دانشــجویان ترســیم شــده بــا محیــط کار واقعــی‬ ‫بســیار متفــاوت اســت‪ ،‬بایــد حــل مشــکالت صنایــع موجــود در منطقــه از اولویت هــای‬ ‫تحقیقاتــی دانشــگاه ازاد اســامی واحــد شــهرقدس باشــد و دانشــجویان نیــز نقش خود‬ ‫را در مســیر تحقیقــات به درســتی ایفــاء کننــد تــا از مســیر بحران هــا عبــور کنیــم؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬تعامــل و مشــارکت صنعــت و دانشــگاه بیش ازپیــش احســاس می شــود»‪.‬‬ ‫قاســمی پیربلوطــی مطــرح کــرد‪« :‬فقــط ‪ ۱۰‬درصــد بســیاری از پایان نامه هــا اجرایــی‬ ‫شــده و مابقــی در کتابخانه هــا بایگانــی شــده اند‪ ،‬همــه مــوارد پیــرو مذاکــره و پــس‬ ‫از ارزیابــی نهایــی به عنــوان چالــش موردتوجــه قــرار گیــرد‪ .‬ایــن موضوعــات پاالیــش‬ ‫خواهــد شــد و به صــورت یــک تعامــل برد‪-‬بــرد بــرای هردوطــرف همــکاری خواهیــم‬ ‫کــرد»‪ .‬وی تبییــن کــرد‪« :‬منافــع خوبــی بــرای دو طــرف صنعــت و دانشــگاه پیش بینــی‬ ‫شــده اســت؛ زیــرا وقتــی دانشــجوی خــوب بــه شــما معرفــی شــود ازطــرف دانشــگاهی‬ ‫کــه ســه تــا ش ـش ماه کارامــوزی انجــام داده و یــک دانشــجو مهارت یافتــه به عنــوان‬ ‫نیــروی خــوب بــرای جــذب و اســتخدام بــه بنگاه هــای صنعتــی معرفــی شــود‪ ،‬ایــن‬ ‫نیــروی عالقه منــد و خــاق منافعــی به عنــوان ســرمایه انســانی بــرای مجموعه هــای‬ ‫صنعتــی محســوب می شــود»‪ .‬ایــن اســتاد دانشــگاه اظهــار کــرد‪« :‬صنعــت و دانشــگاه‬ ‫فاصلــه زیــادی بــا هــم دارنــد و دانشــگاه بــه موضوعــات خــود می پــردازد و صنعــت‬ ‫بــر پایــه تجــارب مســیر خــود را طــی می کنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬ضــرورت نزدیک شــدن‬ ‫ســرمایه گذاری تولیــد‪ ،‬توزیــع‪ ،‬تجــارت و دانــش بــه یکدیگــر وجــود دارد تــا‬ ‫بهره بــرداری مناســب حاصــل شــود»‪ .‬ایــن مقــام مســئول اضافــه کــرد‪« :‬دربــاره‬ ‫مدرســه اشــتغال نیــز می تــوان به صــورت مجــازی یــا حقیقــی باتوجه بــه تالش هایــی‬ ‫کــه شــده و امکانــات عملیاتــی شــود و بــرای امــوزش‪ ،‬ارتقــای و هــر چیــزی کــه درباره‬ ‫نیــروی انســانی ضروری ســت‪ ،‬اســتفاده شــود»‪ .‬قاســمی پیربلوطــی پیشــنهاد تشــکیل‬ ‫دفتــر مشــترک صنعــت و دانشــگاه در محــل دانشــگاه بــا مجموعــه دامــداران را مطــرح‬ ‫کــرد و مقــرر شــد کارگروهــی به منظــور جهت دهــی علــم به ســمت برطرف کــردن‬ ‫مشــکالت صنعــت و درنهایــت جهــش تولیــد تشــکیل دهنــد»‪.‬‬ ‫بازدید استاندار تهران از پروژه تقاطع غیرهم سطح ورودی شهریار (دپو)‬ ‫دکتر انوشــیروان محســنی بندپــی؛ اســتاندار تهــران از پروژه‬ ‫تقاطــع غیرهم ســطح ورودی شــهریار (دپــو) بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫به گــزارش واحــد خبــر روابط عمومــی و امــور بین الملــل‬ ‫شــورا و شــهرداری باغســتان؛ اســتاندار تهــران به همــراه‬ ‫حســین ح ـق وردی؛ نماینــده مــردم شهرســتان های حــوزه‬ ‫شــهریار‪ ،‬قــدس و مــارد در مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫طاهــری؛ فرماندارشهرســتان شــهریار‪ ،‬بخشــدار مرکــزی‬ ‫شــهریار‪ ،‬معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانــداری و‬ ‫حســن رنجبــر؛ شــهردار باغســتان از پــروژه درحــال احــداث‬ ‫تقاطــع غیرهم ســطح باغســتان‪-‬فتح واقــع در ســه راهی‬ ‫شــهریار بازیــد کــرد‪ .‬اســتاندار تهــران ضمــن بازدیــد از ایــن‬ ‫پــروژه زیرســاختی کــه بــا مشــارکت منطقــه ‪ ۲۱‬شــهرداری‬ ‫درحال اجراســت‪ ،‬از نزدیــک‬ ‫تهــران و شــهرداری باغســتان‬ ‫ِ‬ ‫در جریــان رونــد احــداث پــروژه و پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫‪ ۵۰‬درصــدی فــاز اول ایــن طــرح قــرار گرفــت‪ .‬پــروژه ای‬ ‫کــه پیشــرفت عملیــات اجرایــی ان بــه مــرز ‪۵۰‬درصــد‬ ‫رســیده و رونــد تکمیــل ان متعاقــب اجــرای چنــد مرحلــه‬ ‫انحــراف ترافیــک ســنگین در ورودی شهرســتان شــهریار و‬ ‫رفــع گره هــای ترافیکــی چندین ســاله را به همــراه خواهــد‬ ‫داشــت‪ .‬طــی نشســتی کــه در کارگاه پــروژه احــداث تقاطــع‬ ‫غیرهم ســطح دپــو برگــزار شــد‪ ،‬ضمــن ارائــه گزارشــی از‬ ‫رونــد تکمیــل ایــن پــروژه توســط پیمانــکار‪ ،‬جزئیاتــی از‬ ‫طــرح شــمع گذاری و رونــد اجــرای پــروژه توســط رنجبــر؛‬ ‫شــهردار باغســتان و پیمانــکار اجرایــی پــروژه بــه ســمع‬ ‫و نظــر حاضــران رســید و اســتاندار در جریــان موانــع‬ ‫پیــش روی پــروژه قــرار گرفــت‪ .‬دکتــر رنجبــر؛ شــهردار‬ ‫باغســتان در ادامــه ایــن بازدیــد مشــکل اصلــی اجــرای پروژه‬ ‫را تامیــن منابــع مالــی دانســت و گفــت‪« :‬باتوجه به اینکــه‬ ‫ایــن پــروژه به صــورت مشــارکتی بــا شــهرداری منطقــه‬ ‫‪ ۲۱‬درحــال انجــام اســت مقــداری از منابــع مالــی هنــوز‬ ‫تامیــن نشــده اســت»‪ .‬در حاشــیه بازدیــد دکتــر محســنی‬ ‫بندپــی طــی تمــاس تلفنــی بــا متولیــان امــر دربــاره تامیــن‬ ‫کســری اعتبــار پــروژه خواهــان انجــام اقدامــات ســریع برای‬ ‫قدردانی شهردار اندیشه از مدیرکل امور مالیاتی غرب استان تهران‬ ‫علــی ملکــی؛ شــهردار اندیشــه بــا تقدیــم لــوح ســپاس از مدیــرکل و معاونیــن امــور مالیاتــی غــرب اســتان تهران به مناســبت هفتــه دولت تقدیــر کــرد‪ .‬به گــزارش واحد خبــر اداره‬ ‫ـی تعامــل و همــکاری دوســویه امــور مالیاتــی غــرب اســتان تهــران و شــهردار اندیشــه صــورت گرفــت‬ ‫روابط عمومــی و امــور بین الملــل شــورا و شــهرداری اندیشــه؛ ایــن اقــدام در پـ ِ‬ ‫کــه طــی نشســتی ایــن لــوح ســپاس توســط مشــاور مالیاتــی شــهرداری اندیشــه بــه مدیــرکل و معاونیــن مالیاتــی غرب اســتان تهــران اعطاء شــد‪ .‬علــی ملکی؛ شــهردار اندیشــه‬ ‫درخصــوص همراهــی بی شــائبه امــور مالیاتــی غــرب اســتان تهــران گفــت‪« :‬حرکــت درجهــت اعتــای اهــداف انقــاب اســامی و ارمان هــای نظــام مقــدس جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران از وظایــف همــه دســتگاه ها و ارگان هــا و مــردم اســت؛ امــا در این بیــن برخــی از ارگان هــا بــا تعامــل بســیار صمیمانه باعــث می شــوند در تحقق یافتــن ایــن اهــداف شــاهد‬ ‫ســرعت بیشــتری باشــیم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬خوشــبختانه اداره کل امــور مالیاتــی غــرب اســتان تهــران اهتمــام ویــژه ای دراین خصــوص داشــته تــا درراســتای انجــام خدمــات مطلــوب‬ ‫و مناســب باتوجه بــه ماموریت هــای مالیاتــی اداره امــور مالیاتــی و خدمت رســانی بــه شــهروندان توســط شــهرداری اندیشــه شــاهد اقدامــات خوبــی باشــیم و بــا برطرف کــردن‬ ‫مشــکالت و موانــع و ارائــه راهکارهــای متناســب طبــق قوانیــن اقدامــی مناســب را شــکل دهی تعامــل بیــن مــردم و شــهرداری شــکل دهــد»‪ .‬علــی ملکــی در پایان ســخنان خود‬ ‫افــزود‪« :‬شــهرداری اندیشــه بــر خــود وظیفــه می دانــد از همــه مدیرانــی کــه ســعی در همــکاری و تعامــل ارزنــده بــرای خدمت رســانی بهتــر بــه مــردم دارنــد قدردانــی کنــد کــه‬ ‫اداره امــور مالیــات غــرب اســتان تهــران بــدون شــک درراســتای ایــن موضــوع همــواره و مجدانــه تــاش کــرده اســت و الزم می دانیــم از این همــکاری صمیمانــه قدردانــی کنیم»‪.‬‬ ‫رفــع موانــع موجــود ایــن پــروژه کــه از مطالبــات به حــق‬ ‫مــردم شــهریار اســت را شــد‪ .‬درپایــان فرمانــدار شهرســتان‬ ‫ضمــن تقدیــر از اســتاندار به واســطه پیگیری هــای مســتمر‬ ‫درجهــت رفــع موانــع اجــرای ایــن پــروژه گفــت‪« :‬بــه یــاری‬ ‫خــدا تــا دهــه مبــارک فجــر شــاهد افتتــاح فــاز نخســت‬ ‫ایــن تقاطــع خواهیــم بــود کــه ‪۵۰‬درصــد از بــار ترافیــک‬ ‫صبحگاهــی و عصرگاهــی ایــن تقاطــع کاســته خواهد شــد»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3121

روزنامه سایه 3121

شماره : 3121
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه سایه 3119

روزنامه سایه 3119

شماره : 3119
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه سایه 3118

روزنامه سایه 3118

شماره : 3118
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه سایه 3117

روزنامه سایه 3117

شماره : 3117
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه سایه 3116

روزنامه سایه 3116

شماره : 3116
تاریخ : 1403/04/17
روزنامه سایه 3115

روزنامه سایه 3115

شماره : 3115
تاریخ : 1403/04/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!