روزنامه سایه شماره 2071 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2071

روزنامه سایه شماره 2071

روزنامه سایه شماره 2071

‫استاندار خراسان جنوبی مطرح کرد؛‬ ‫توجه ویژه سازمان راهداری کشور‬ ‫‪ 6‬به توسعه زیرساخت ها‬ ‫‪5‬برابر‬ ‫علیرضــا حاتــم زاده؛ معــاون امــوزش ســازمان فنــی و حرفــه ای کشــور گفــت‪:‬‬ ‫«ســال گذشــته ‪ ۱۲۵‬هــزار ســرباز مهارت هــای الزم را فــرا گرفتنــد کــه نســبت‬ ‫بــه سه ســال قبل (ســال ‪ )۱۳۹۵‬پنج برابــر رشــد داشــته اســت‪ .‬در ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫تعــداد ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۰‬هــزار ســرباز در دوره هــای مهارت امــوزی شــرکت می کردنــد کــه‬ ‫این رقــم در ســال گذشــته بــه ‪ ۱۲۵‬هزار نفــر رســید»‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران خبر داد؛‬ ‫اغاز نسخه نویسی الکترونیک‬ ‫‪ 7‬در سطح دو و سه استان‬ ‫ شنبه‪ 29‬شهریور ‪ 1 - 1399‬صفر ‪ 19 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2071‬تومان‬ ‫هشدار معاون کل وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫کلکشور‬ ‫در وضعیت قرمزکرونایی‬ ‫؛‬ ‫‪2‬‬ ‫افق مبهم اقتصاد قاره سبز‬ ‫مقتــدی صــدر؛ رهبــر «جریــان‬ ‫صــدر» در هشــدار بــه نخســت وزیر‬ ‫رژیــم صهیونیســتی تاکیــد کــرد کــه‬ ‫از امــدن بــه عــراق و عادی ســازی‬ ‫روابــط ماننــد شیخ نشــین های‬ ‫خلیــج فــارس دوری کنــد؛ زیــرا‬ ‫ایــن کار‪ ،‬پایانتــان را رقــم می زنــد‪.‬‬ ‫شیوع کرونا در اروپا‬ ‫چه کرده و چه می کند؟‬ ‫اقتصــاد اروپــا کــه از ابتــدای شــیوع کرونــا رکــود بی ســابقه ای را تجربــه کــرده و‬ ‫به نســبت ســال های گذشــته کوچک تــر شــده اســت‪ ،‬اگرچــه بــا حمایت هــای‬ ‫دولت هــا تاحــدودی توانســته درجهــت احیــای خــود پیــش بــرود؛ امــا افــق‬ ‫مبهمــی پیـش رو دارد کــه رهبــران اروپایــی را نســبت بــه اینــده نه چنــدان دور‬ ‫اقتصــاد حــوزه یــورو نگران تــر کــرده اســت‪ .‬میــان تمــام صنایــع بــزرگ‪ ،‬صنعــت‬ ‫هواپیماســازی‪ ،‬صنعــت هوایــی ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایا بازی رایانه ای‪ ،‬اتالف وقت است؟‬ ‫پرده بردار یِ ‪ Claims Conference‬از یک حقیقت تلخ!‬ ‫‪2‬‬ ‫هولوکاست؛‬ ‫جنایتی که امریکایی ها‬ ‫افسانه اش می خوانند!‬ ‫اگهی تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی شماره ‪814/06/3883‬‬ ‫شماره مجوز‪1399/3034 :‬‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی‬ ‫موضـوع مناقصـه‪ :‬برگـزاری تجدید مناقصـه تکمیل ظرفیـت بانـدوال (‪ 120‬درصد‬ ‫بتن ریـزی دسترسـی دور مخـازن انبـار‪ /‬جدول کشـی) انبـار نفت ناحیه نیشـابور‬ ‫تاریـخ‪ ،‬مهلـت و نشـانی محـل دریافـت و تحویـل اسـتعالم ارزیابـی‪ :‬دارنـدگان‬ ‫گواهینامـه صالحیـت ایمنـی معتبر و صالحیت رتبه بنـدی معتبر و مرتبط بـا موضوع مناقصه‬ ‫بـا حداقـل گرید‪ ،‬صـادره از معاونت راهبردی ریاسـت جمهـوری می توانند جهـت دریافت فرم‬ ‫اسـتعالم ارزیابـی و فـرم توانمندی بهداشـتی‪ ،‬ایمنی و زیسـت محیطی از تاریخ انتشـار دومین‬ ‫نوبـت اگهـی (‪ )1399/06/29‬بـه ادرس درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد)‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه نماینـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم‬ ‫عضویـت قبلـی‪ ،‬می بایسـت مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـاء‬ ‫الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪ .‬ضمناً جهت کسـب اطالعات بیشـتر‬ ‫با سـامانه سـتاد بـرای انجام مراحل عضویـت با شـماره ‪ 021-41934‬تماس حاصـل فرمایند‪.‬‬ ‫نوع مناقصه‪ :‬عمومی یک مرحله ای فشرده همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫مبلغ براورد مناقصه‪ 8/439/169/223 :‬ریال‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 421/958/461 :‬ریال‬ ‫نـوع تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬شـامل ضمانتنامه بانکی و سـایر مـوارد مطابق‬ ‫مفـاد مـاده ‪ 2‬ائین نامـه تضمین معاملات دولتی مصـوب ‪ 1394/09/22‬که مدت اعتبار ان سـه‬ ‫ماهـه و ایـن مـدت حداکثـر برای یـک نوبت برابر مـدت پیش بینی شـده قابل تمدید می باشـد‪.‬‬ ‫مدت اجرای کار‪ :‬برای مدت معین شده در قرارداد‬ ‫مهلت دریافت اسـناد مناقصه‪ :‬مناقصه گران صرفاً بایسـتی به سـامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت مراجعـه و نسـبت بـه دانلـود اسـناد اقـدام نمایند (درصـورت دریافـت اسـناد و مدارک‬ ‫مناقصـه از سـایر منابـع‪ ،‬امکان شـرکت در مناقصه و بارگذاری پاکت ها میسـر نمی باشـد)‪.‬‬ ‫امـکان دریافـت (دانلـود) اسـناد مناقصـه‪ :‬از تاریـخ چـاپ دومیـن نوبـت اگهـی‬ ‫(‪ )1399/06/29‬لغایـت پایـان وقـت اداری روز شـنبه مـورخ ‪ 1399/07/05‬سـاعت ‪16‬‬ ‫مهلت تحویل پیشـنهادها (اپلود اسـناد)‪ :‬پیشـنهادها (اسـناد مناقصه و کلیـه مدارک‬ ‫شـامل پاکت الف و ب و ج) می بایسـت از اخرین روز توزیع اسـناد مناقصه (‪،)1399/07/05‬‬ ‫لغایـت پایـان وقـت داری روز شـنبه مـورخ ‪ 1399/07/19‬سـاعت ‪ 16‬از طریـق سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت توسـط مناقصه گر بارگـذاری گردد‪.‬‬ ‫ضمنـاً علاوه بـر بارگـذاری پاکـت الـف و ب و ج در سـایت مذکور تـا مهلت تعییـن گردیده‬ ‫(سـاعت ‪ 16‬روز شـنبه مـورخ ‪ )1399/07/19‬فقـط پاکـت الـف (تضمین) بصـورت فیزیکی‬ ‫‪3‬‬ ‫روابط عمومی منطقه خراسان رضوی‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫شمیال شیرزاد‬ ‫ستاره «خورشیدِ»‬ ‫مجید مجیدی‬ ‫‪3‬‬ ‫تهرانِ فوق قرمز!‬ ‫؛‬ ‫‪2‬‬ ‫«بچه هایرئیس جمهور»‬ ‫و ابهامات شهری‬ ‫‪3‬‬ ‫اگهی برگزاری مناقصه عمومی‬ ‫ن‬ ‫وبت دوم‬ ‫نیـز تحویـل دبیرخانـه کمیسـیون تا مهلـت تعیین شـده گردد‪.‬‬ ‫جلسـه توجیهی‪ :‬سـاعت ‪ 10:30‬صبـح روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1399/07/23‬در محل‬ ‫سـالن جلسـات منطقـه‪ ،‬طبقـه دوم برگـزار می گردد‪.‬‬ ‫ضمنـاً بـا توجـه بـه اهمیـت و حساسـیت موضـوع مناقصـه‪ ،‬ارزیابی کیفـی کلیـه مناقصه گران‬ ‫توسـط کمیتـه فنـی بازرگانـی منطقه خراسـان رضـوی انجام و درصـورت احراز حداقـل امتیاز‬ ‫کیفـی (‪ 50‬امتیـاز کیفـی) هـر یـک از مناقصه گـران‪ ،‬سـپس اقدامـات بازگشـایی فایـل پاکات‬ ‫(الـف‪ /‬ب‪ /‬ج) براسـاس سـامانه سـتاد انجام خواهـد پذیرفت‪.‬‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1399/08/19‬شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی‪ ،‬طبقه چهارم‪( ،‬دفتر کار مدیر منطقه)‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬به مدت ‪ 90‬روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است‪.‬‬ ‫محل اجرای کار‪ :‬استان خراسان رضوی‪ ،‬شهرستان نیشابور‪ ،‬انبار نفت ناحیه نیشابور‬ ‫ادرس سایت‪ www.monaghese.niopdc.ir :‬و ‪ www.iets.mporg.ir‬و ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫شرایط عمومی متقاضی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -2‬ارائـه تصویـر گواهینامـه صالحیـت رتبه بنـدی معتبـر و مرتبـط بـا موضـوع مناقصـه بـا‬ ‫حداقـل گریـد‪ ،‬صـادره از معاونـت راهبـردی ریاسـت جمهـوری‬ ‫‪ -3‬ارائه تصویر اگهی ثبتی (تاسیس شرکت)‬ ‫‪ -4‬ارائه تصویر اگهی ثبتی اخرین تغییرات شرکت‬ ‫‪ -5‬ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز‬ ‫‪ -6‬تمامـی مسـتندات اعلام شـده در بندهـای ‪ 1‬الـی ‪ 4‬می بایسـت بـه صورت برابـر با اصل‬ ‫(محضری) باشـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -8‬حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه‪ ،‬حداقل با حضور هر تعداد مناقصه گر می باشد‪.‬‬ ‫دس�تگاه مناقصه گ�زار ب�ا توج�ه ب�ه معیارهای ذکر ش�ده در فرم هـای تحویلـی و مدارک دریافت شـده‬ ‫نس�بت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و براس�اس س�امانه س�تاد اقدامات مقتضی به عمل می اورد‪.‬‬ ‫شماره ثبت در سامانه ستاد‪2099091781000012 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪1399/06/26‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1399/06/29‬‬ ‫موازی پرهیجان‬ ‫تعامل و یادگیری در یک جهان‬ ‫ِ‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان اصفهــان درنظــر دارد عملیــات اجرایــی بــه شــرح زیــر را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط‬ ‫واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪81-3-99/3‬‬ ‫بهره برداری و نگهداری تاسیسات اب و خدمات‬ ‫مشترکین منطقه قهجاورستان‬ ‫جاری‬ ‫‪6.594.722.664‬‬ ‫‪287.841.000‬‬ ‫‪100-3-99/2‬‬ ‫عملیات نصب و اصالح انشعابات اب و تعویض کنتور‬ ‫در منطقه نجف اباد‬ ‫جاری‬ ‫‪4.036.793.130‬‬ ‫‪201.839.000‬‬ ‫‪102-3-99/2‬‬ ‫عملیات بهره برداری شبکه فاضالب در منطقه‬ ‫بهارستان‬ ‫جاری‬ ‫‪4.523.117.670‬‬ ‫‪225.693.000‬‬ ‫‪103-3-99/2‬‬ ‫عملیات مدیریت بهره برداری اب و خدمات عمومی‬ ‫منطقه بهارستان‬ ‫جاری‬ ‫‪12.928.304.261‬‬ ‫‪477.849.000‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق ‪ :292‬تا ساعت ‪ 15:00‬روز شنبه مورخ ‪1399/07/12‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه‪ :‬از ساعت ‪ 8:00‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪1399/07/13‬‬ ‫دریافت اسناد‪ :‬سایت اینترنتی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان ‪www.abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫شماره تلفن گویا‪( 031-36680030-8 :‬داخلی ‪)384‬‬ ‫نام روزنامه‪ :‬سایه‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/29 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫رویداد‬ ‫ شنبه ‪ 29‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2071‬‬ ‫شیوع کرونا در اروپا چه کرده و چه می کند؟‬ ‫بیش ازهرزمان نیازمند تفاهم هستیم‬ ‫افــق مبهــم اقتصــاد قــاره ســبز‬ ‫علــی ربیعــی گفــت‪« :‬امــروز بیش ازهــردوره نیازمنــد واســطه های‬ ‫اجتماعــی هســتیم‪ .‬امــروز؛ هــم اصالح طلــب و هــم اصولگــرا‬ ‫به دنبــال چگونه بهترزیســتن مــردم هســتند و مباحثــه داریــم؛ ولــی‬ ‫نبایــد اجــازه داد کــه برخــی حواشــی‪ ،‬بــه بیگانــگان کشــیده شــود»‪.‬‬ ‫به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛ ســخنگوی دولــت افــزود‪:‬‬ ‫«بایــد گفت وگوهــا را بیشــتر کــرد؛ زیــرا نیازمنــد فهــم مشــترک‬ ‫هســتیم و دراین رابطــه بیــان انتقــادات بــا هــدف اصــاح مناســب‬ ‫اســت»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬امــروز‪ ،‬نقــش میانجی هــای اجتماعــی‬ ‫بســیارپررنگ اســت و احــزاب‪ ،‬یکــی از همیــن میانجی هــا هســتند‬ ‫و بایــد بــا گفت وگــو مســائل را پیگیــری کنیــم و بــا فهــم مشــترک‪،‬‬ ‫دنبــال ابادانــی بیشــتر باشــیم»‪ .‬ربیعــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬امــروز‪،‬‬ ‫دولــت مشــکالت را از عمــق وجــود درک می کنــد؛ ولــی در هیــچ‬ ‫دوره ای مــردم مثــل امــروز‪ ،‬بدتریــن دشــمنان مــا‪ ،‬در دنیــا بــر ســر‬ ‫قــدرت نبوده انــد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬بایــد بــه این مســئله توجــه‬ ‫داشــته باشــیم کــه تحریم هــای گذشــته بــا تحریم هــای امــروز‬ ‫بســیارمتفاوت اســت‪ .‬ایــن دولــت‪ ،‬دولــت زیرســاختی و مقاومتــی‬ ‫بــوده اســت و در حــوزه زیرســاختی‪ ،‬اقدامــات بزرگــی شــده اســت؛‬ ‫امــا حجــم حملــه در ســاحت های اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و روانــی‬ ‫بیش ازان چیزی ســت کــه بتــوان بیــان کــرد»‪.‬‬ ‫اقتصــاد اروپــا کــه از ابتــدای شــیوع کرونــا رکــود بی ســابقه ای را تجربــه کــرده و به نســبت ســال های گذشــته کوچک تــر شــده اســت‪ ،‬اگرچــه بــا حمایت هــای‬ ‫دولت هــا تاحــدودی توانســته درجهــت احیــای خــود پیــش بــرود؛ امــا افــق مبهمــی پی ـش رو دارد کــه رهبــران اروپایــی را نســبت بــه اینــده نه چنــدان دور‬ ‫اقتصــاد حــوزه یــورو نگران تــر کــرده اســت‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ میــان تمــام صنایــع بــزرگ‪ ،‬صنعــت هواپیماســازی‪ ،‬صنعــت هوایــی و گردشــگری به دنبــال شــیوع‬ ‫کرونــا در اروپــا متحمــل خســارت های جبران ناپذیــری شــده اســت‪.‬‬ ‫هشدار معاون کل وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫کل کشور؛ در وضعیت قرمز کرونایی‬ ‫معــاون کل وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی بابیان اینکــه‬ ‫دیگــر رنگ بنــدی کرونایــی معنایــی نــدارد‪ ،‬گفــت‪« :‬نارنجــی و زرد‬ ‫نداریــم؛ کل کشــور در وضعیــت قرمــز قــرار دارد و درصــورت ادامــه‬ ‫ایــن رونــد‪ ،‬امــار کشــته های کرونــا بــه ‪۴۵‬هزارنفــر هــم خواهــد‬ ‫رســید»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ ایــرج حریرچــی اظهــار کــرد‪« :‬انفجــار‬ ‫کرونایــی در برخــی شــهرها اتفــاق افتــاده اســت‪ .‬در شــهر تبریــز از‬ ‫زیــر ‪ ۴۰‬بســتری‪ ،‬روزانــه بــه ‪ ۱۶۰‬بســتری رســیده ایم و در قــم‬ ‫نیــز از ‪ ۱۰‬بســتری روزانــه‪ ،‬بــه ‪ ۱۶۰‬بســتری رســیدیم»‪ .‬معــاون کل‬ ‫وزارت بهداشــت یــاداوری کــرد‪« :‬درصــورت اســتفاده ‪۹۵‬درصــدی‬ ‫از ماســک و کاهــش ‪۵۰‬درصــدی ترددهــا‪ ،‬میــزان مــرگ کاهــش‬ ‫خواهــد یافــت»‪ .‬عباســعلی درســتی؛ معــاون بهداشــت دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی تبریــز نیــز دراین بــاره گفــت‪« :‬نــه شهرســتان‬ ‫اســتان در وضعیــت قرمــز قــرار دارد‪ .‬تعــداد مبتالیــان و فوتی هــا‬ ‫طــی روزهــای اخیــر‪ ،‬افزایــش یافتــه اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬هــر‬ ‫تجمعــی باعــث افزایــش امــار مبتالیــان می شــود و قطعــاً طــی‬ ‫روزهــای اتــی در مــدارس مــوارد مثبــت کرونــا مشــاهده خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز گفــت‪:‬‬ ‫«بــا وجــود رعایــت ‪۷۰‬درصــدی پروتکل هــای بهداشــتی ازســوی‬ ‫مــردم؛ اتفاقــات هفته هــای قبــل نظیــر افزایــش مســافرت ها بــه‬ ‫اســتان‪ ،‬عدم رعایــت پروتکل هــا ازســوی برخــی مــردم و حــوادث‬ ‫مرتبــط بــا قهرمانــی تراکتــور‪ ،‬دلیــل افزایــش امــار ابتــا بــه کرونــا‬ ‫در اســتان اســت»‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت صمت دستور داد؛‬ ‫تشدید بازرسی‪ ،‬نظارت و کنترل قیمت ها‬ ‫سرپرســت وزارت صمــت بــا صــدور دســتور ویــژه بــه رئیــس‬ ‫ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان‪ ،‬از ایــن‬ ‫ســازمان خواســت تــا تشــدید بازرســی‪ ،‬نظــارت و کنتــرل قیمت هــا‬ ‫بــا اهتمــام جــدی در اولویــت کاری ســازمان حمایــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫به گــزارش شــاتا؛ در متــن دســتور جعفــر ســرقینی امــده کــه‬ ‫ازانجاکــه در شــرایط حســاس کنونــی‪ ،‬علی رغــم فراوانــی کاال‬ ‫در بــازار و شــرایط مناســب تولیــد در کشــور؛ مشــاهده می شــود‬ ‫برخــی از اشــخاص ســودجو بــا احتــکار کاال و عدم عرضــه به موقــع‬ ‫و عدم رعایــت قیمت هــا به هرطریقــی موجــب کمبــود کاال و‬ ‫افزایــش کاذب قیمت هــا شــده اند؛ لــذا به منظــور تامیــن ارامــش و‬ ‫ثبــات بــازار و ایجــاد بســتر امــن بــرای عمــوم مــردم و جلوگیــری از‬ ‫هرگونــه سوءاســتفاده احتمالــی‪ ،‬ضــرورت دارد بــا اســتفاده از تمــام‬ ‫تــوان و ظرفیــت بازرســان ان ســازمان و بــا همــکاری دســتگاه های‬ ‫ذی ربــط؛ ازجملــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬ســازمان های‬ ‫نظارتــی‪ ،‬اتحادیه هــای صنفــی‪ ،‬بســیج اصنــاف و ســایر تشــکل ها‬ ‫و دریافــت گزارش هــا و شــکایات مردمــی ازطریــق ســامانه ‪،۱۲۴‬‬ ‫تشــدید بازرســی‪ ،‬نظــارت و کنتــرل قیمت هــا بــا اهتمــام جــدی‬ ‫در اولویــت کاری ان ســازمان قــرار گیــرد‪ .‬در متــن دســتور ویــژه‬ ‫سرپرســت وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت تاکیــد شــده اســت؛‬ ‫درصــورت مشــاهده هرگونــه تخلــف‪ ،‬ســریعاً متخلفیــن شناســایی‬ ‫و جهــت ســیر مراحــل قانونــی بــه ســازمان تعزیــرات حکومتــی‬ ‫و ســایر مراجــع ذی ربــط معرفــی شــوند‪ .‬مقتضی ســت؛ من بعــد‬ ‫گزارش هــای تحلیلــی نیــز به صــورت روزانــه و هفتگــی درخصــوص‬ ‫میــزان افزایــش‪ ،‬کاهــش‪ ،‬کمبــود یــا هرنــوع عوامــل تاثیرگــذار‬ ‫درمواردی کــه ثبــات بــازار را تحت تاثیــر قــرار می دهــد‪ ،‬ســریعاً‬ ‫بــه این جانــب منعکــس شــود؛ انتظــار م ـی رود کــه اقدامــات موثــر‬ ‫و به موقــع ان ســازمان‪ ،‬فرصــت هرگونــه سوءاســتفاده را از محتکریــن‬ ‫و گران فروشــان گرفتــه و موجبــات ارامــش بــازار را فراهــم اورد‪.‬‬ ‫جرارد هدرر‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫صنعــت گردشــگری اروپــا کــه ‪۱۰‬درصــد تولیــد‬ ‫ناخالــص داخلــی و همچنیــن ‪۱۵‬درصــد فرصت هــای‬ ‫شــغلی کشــورهای عضــو ایــن اتحادیــه را به خــود‬ ‫اختصــاص می دهــد‪ ،‬به دنبــال شــیوع کرونــا متحمــل‬ ‫خســارت های بســیاری شــده و دس ـت کم ‪۷۵‬میلیــون‬ ‫شــغل دراســتانه نابــودی قــرار گرفتــه اســت‪ .‬صنعــت‬ ‫هواپیمایــی اروپــا یکی دیگــر از بخش هــای بــا‬ ‫بیشــترین خســارات متحمل شــده از بابــت کروناســت؛‬ ‫درپــی خســارت های عظیــم وارده بــه شــرکت های‬ ‫بــزرگ هواپیمایــی و هواپیماســازی ازجملــه «ایرباس»‪،‬‬ ‫«لوفت هانــزا»‪« ،‬بریتیــش ایرویــز»؛ «رایان ایــر»‬ ‫(بزرگ تریــن خطــوط هواپیمایــی اروپــا) نیــز‬ ‫به تازگــی اعــام کــرده اســت کــه به دلیــل کاهــش‬ ‫ســفرهای هوایـــــی براثـــــر شـــــیوع کرونـــــا‪،‬‬ ‫‪۱۶۹‬میلیون پاونــــد در سه ماه نخســـــت امســـــال‬ ‫خســارت دیــده‪« .‬رایان ایــر» و خطــوط هواپیمایــی‬ ‫انگلیــس (بریتیــش ایرویــز) به تازگــی‪ ،‬بــه طــرح دولت‬ ‫ایــن کشــور بــرای قرنطینه کــردن مســافران پروازهــای‬ ‫خارجــی معتــرض و بــه دادگاه شــکایت کرده انــد‪ .‬در‬ ‫بیانیــه ایــن شــرکت هواپیمایــی امــده؛ غیرممکــن‬ ‫اســت بتــوان زمــان همه گیــری کرونــا را اندازه گیــری‬ ‫کــرد‪ .‬درحال حاضــر نگرانــی اصلــی مــا‪ ،‬مــوج دوم‬ ‫کروناســت کــه انتظــار مــی رود اواخــر پائیــز فراگیــر‬ ‫شــود‪ .‬البتــه دراین میــان‪ ،‬بســیاری از ایــن شــرکت ها‬ ‫به ناچــار هزاران نفــر از کارمنــدان خــود را در‬ ‫اقصی نقــاط جهــان اخــراج کرده انــد تــا شــاید‬ ‫بتواننــد ایــن صنایــع را باتوجه بــه مشــکالت مالــی کــه‬ ‫داشــته اند‪ ،‬ســرپا نگــه دارنــد‪ .‬در المــان‪ ،‬شــرکت های‬ ‫«لوفت هانــزا» ‪۲۶‬هــزار شــغل‪« ،‬فراپــورت» چهارهــزار‪،‬‬ ‫«کونــدور» یک هــزار و «تویفلــی» ‪ ،۹۰۰‬از شــمار‬ ‫کارکنــان خــود کاســته اند‪ .‬گســترش ویــروس کرونــا و‬ ‫لغــو سلســله وار پروازهــا‪ ،‬زیان هــای زیــادی بــه بخــش‬ ‫حمل ونقــل هوایــی در جهــان وارد کــرده کــه‬ ‫دراین میــان‪« ،‬لوفت هانــزا» از تهدیــد کرونــا بــر‬ ‫‪۲۲‬هــزار موقعیــت شــغلی در ایــن شــرکت هواپیمایــی‬ ‫خبــر داد و اعــام کــرد کــه بــا تــداوم شــرایط‬ ‫همه گیــری کروناویــروس‪ ،‬نزدیــک بــه ‪۲۲‬هــزار‬ ‫موقعیــت شــغلی ایــن شــرکت درمعرض خطــر قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬ازطرفــی‪ ،‬اگرچــه درحال حاضــر‬ ‫نشــانه هایی از بهبــود اوضــاع بــازار خــودرو در جهــان‬ ‫در ســه ماه دوم ســال جــاری میــادی به چشــم‬ ‫می خــورد؛ امــا تــداوم رونــد شــیوع بیمــاری کرونــا‬ ‫اینــده صنعــت خودروســازی؛ به ویــژه در اروپــا را در‬ ‫هالـه ای از ابهــام فروبــرده‪ .‬طبــق گــزارش اخیر نشــریه‬ ‫«پلتــس»؛ اگرچــه صنعــت خــودرو در منطقــه اتحادیه‬ ‫اروپــا نیــز در ‪۱۷‬ماه گذشــته رکــود را تجربــه کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬شــاخص مدیــران خریــد در مــاه ژوئــن‪ ،‬بــه‬ ‫بیشــترین رقــم در چهارماه گذشــته؛ یعنــی‬ ‫‪۴۷.۴‬درصــد رســید‪ .‬این رقــم در مــاه مــی حــدود‬ ‫‪۳۹.۴‬درصــد بــود‪ .‬میــزان تقاضــا بــرای خریــد خــودرو‬ ‫در اتحادیــه اروپــا نیــز در مــاه ژوئــن درمقایســه با‬ ‫مدت زمــان مشــابه در ســال گذشــته میــادی بــا‬ ‫‪۲۲.۳‬درصــد کاهــش‪ ،‬بــه ‪۹۴۹‬هــزار و ‪ ۷۲۲‬خــودرو‬ ‫رســیده اســت‪ .‬همچنیــن این رقــم در نیمــه نخســت‬ ‫ســال جــاری میــادی‪ ،‬بــا ‪۵۲.۳‬درصــد کاهــش روبه رو‬ ‫شــده اســت‪ .‬بحــران ویــروس کرونــا در نیمــه نخســت‬ ‫ســال میــادی جــاری‪۹۰ ،‬میلیاردیــورو نســبت‬ ‫به مــدت مشــابه ســال ‪ ۲۰۱۹‬بــه صنعــت خــودرو‬ ‫اروپــا خســارت زده کــه امارهــا حاکــی از افزایــش ان‬ ‫تــا ‪100‬میلیاردیوروســت‪ .‬براســاس گزارش هــای‬ ‫به نوشــته رســانه «دویچــه ولــه»؛ بســیاری از‬ ‫کارشناســان اقتصــادی تخمیــن می زننــد کــه در‬ ‫ســومین فصــل ســال جــاری‪ ،‬اقتصــاد کل اروپــا‬ ‫بــه مــدار رشــد برگــردد‪ .‬اتــکای ایــن پیش بینــی‪،‬‬ ‫تدابیری ســت کــه از مــاه مــی در اغلــب کشــورهای‬ ‫حــوزه یــورو بــرای کاهــش محدودیت هــای کرونایــی‬ ‫به جریــان افتــاده اســت‪ .‬براین اســاس؛ نشــانه هایی‬ ‫فزاینــده از بهبــودی کســب وکار و به گردش افتــادن‬ ‫چــرخ اقتصــاد در سه ماهه ســوم به چشــم می خــورد‬ ‫رســمی منتشــره اخیــر؛ عقب گــرد تولیــد و توقــف‬ ‫چــرخ اقتصــاد در اروپــا در فاصلــه اوریــل تــا ژوئــن‬ ‫‪ ،۲۰۲۰‬از ســال ‪ ۱۹۹۵‬تاکنــون بی ســابقه ارزیابــی‬ ‫شــده اســت‪ .‬به گفتــه اداره امــار اروپــا؛ رکــود ناشــی از‬ ‫همه گیــری کرونــا در دومیــن فصــل ســال نیــز تــداوم‬ ‫داشــته و اقتصــاد ‪ ۱۹‬کشــور اروپایــی ‪۱۲.۱‬درصــد‬ ‫کوچــک شــده اســت‪ .‬عوامــل دخیــل در ایــن ســقوط‪،‬‬ ‫محدودیت هــای اعمالــی بــرای مهــار کرونــا برشــمرده‬ ‫می شــوند؛ محدودیت هایــی کــه به ویــژه در مــاه‬ ‫اوریــل‪ ،‬بخــش بزرگــی از اقتصــاد اروپــا را فلــج کردنــد‪.‬‬ ‫کرکــره فروشــگاه ها‪ ،‬رســتوران ها و هتل هــا پائیــن‬ ‫امــد‪ ،‬کارگاه هــا و کارخانه هــا از کار افتادنــد و هیــچ‬ ‫مراســم و نمایشــگاه و برنام ـه ای برگــزار نشــد‪ .‬طبــق‬ ‫گزارشــی کــه مــاه قبــل منتشــر شــد؛ رکــود موجــود‬ ‫درحالی ســت که در نخســتین فصــل ســال ‪،۲۰۲۰‬‬ ‫تولیــد ناخالــص داخلــی در محــدوده یــورو‪۳.۶ ،‬درصــد‬ ‫کاهــش داشــت‪ .‬در دومیــن فصــل و بــا سنگین شــدن‬ ‫ســایه پاندمــی‪ ،‬همــه کشــورهای اتحادیــه بــه درجــات‬ ‫مختلفــی درگیــر ریــزش اقتصــادی شــدند؛ مثــ ً‬ ‫ا‬ ‫اقتصــاد المــان ‪۱۰.۱‬درصــد کوچک تــر شــد؛‬ ‫درحالی کــه این رقــم در هلنــد ‪۸.۵‬درصــد بــود‪ .‬شــیب‬ ‫ســقوط اقتصــادی ایتالیــا‪ ،‬اســپانیا و فرانســه اما بیشــتر‬ ‫بــود؛ در ایتالیــا ‪۱۲.۴‬درصــد‪ ،‬در فرانســه ‪۱۳.۸‬درصــد و‬ ‫در اســپانیا ‪۱۸.۵‬درصــد‪ .‬به نوشــته رســانه «دویچــه‬ ‫ولــه»؛ بســیاری از کارشناســان اقتصــادی تخمیــن‬ ‫می زننــد کــه در ســومین فصــل ســال جــاری‪ ،‬اقتصــاد‬ ‫کل اروپــا بــه مــدار رشــد برگــردد‪ .‬اتــکای ایــن‬ ‫پیش بینــی‪ ،‬تدابیری ســت کــه از مــاه مــی در اغلــب‬ ‫کشــورهای حــوزه یــورو بــرای کاهــش محدودیت هــای‬ ‫کرونایــی به جریــان افتــاده اســت‪ .‬براین اســاس؛‬ ‫نشــانه هایی فزاینــده از بهبــودی کســب وکار و‬ ‫به گردش افتــادن چــرخ اقتصــاد در سه ماهه ســوم‬ ‫به چشــم می خــورد‪ .‬بااین همــه؛ دولــت المــان‬ ‫یــاداوری کــرده کــه تــداوم ایــن رونــد‪ ،‬به موقعیــت‬ ‫همه گیــری «کوویــد‪ »-۱۹‬در داخــل یــا خــارج از ایــن‬ ‫کشــور بســتگی دارد‪ .‬پتــر التمایــر؛ وزیــر اقتصــاد‬ ‫المــان ابــراز خوش بینــی کــرده کــه دوره رکــود‬ ‫اقتصــادی پــس از تعطیــات تابســتانی متوقف شــود و‬ ‫اوضــاع‪ ،‬حداکثــر از مــاه اکتبــر بــه مســیر بهبــود‬ ‫بیفتــد‪ .‬کریســتین الگارد؛ رئیــس بانــک مرکــزی اروپــا‬ ‫هفتــه گذشــته در پایــان نشســت شــورای حــکام ایــن‬ ‫بانــک در فرانکفــورت المــان اعــام کــرد کــه بــا وجــود‬ ‫ضــرورت نظــارت بیشــتر بــر تاثیر رشــد ارزش یــورو بر‬ ‫کاهــش نــرخ تــورم در منطقــه یــورو‪ ،‬فعـ ً‬ ‫ا نیــاز فــوری‬ ‫بــه اصــاح و تغییــر سیاســت پولــی ایــن بانــک بــرای‬ ‫مقابلــه بــا تبعــات اقتصــادی ناشــی از شــیوه کرونــا‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬شــورای حــکام بانــک مرکــزی اروپــا کــه‬ ‫متشــکل از روســای بانک هــای مرکــزی ‪ ۱۹‬کشــور‬ ‫عضــو منطقــه یوروســت‪ ،‬روز پنج شــنبه دوهفته پیــش‬ ‫به ریاســت کریســتین الگارد در فرانکفــورت تشــکیل‬ ‫جلســه داد و درنهایــت‪ ،‬ادامــه اجــرای بســته‬ ‫‪۱.۳۵‬تریلیون یورویــی خریــد اضطــراری اوراق قرضــه و‬ ‫حفــظ نــرخ بهــره منفــی نیم درصــدی را باردیگــر‬ ‫تصویــب کــرد‪ .‬تصمیــم حفــظ ثبــات سیاســت پولــی‬ ‫بانــک مرکــزی اروپــا در شــرایطی اتخــاذ شــد کــه‬ ‫پیش تــر برخــی اقتصاددانــان ضمــن هشــدار نســبت‬ ‫بــه تبعــات منفــی تقویــت ارزش یــورو؛ بــر لــزوم تغییر‬ ‫سیاســت بانــک مرکــزی اروپــا بــرای تحریــک تــورم بــا‬ ‫هــدف بهبــود رشــد اقتصــادی منطقــه یــورو تاکیــد‬ ‫کــرده بودنــد‪ .‬یــورو از مــاه مــارس بیــش از ‪۱۰‬درصــد‬ ‫در برابــر دالر تقویــت شــده اســت و بــا ارزان ترشــدن‬ ‫واردات‪ ،‬ســطح قیمت هــا در منطقــه یــورو رونــد‬ ‫نزولــی به خــود گرفتــه و درعین حــال‪ ،‬از قــدرت‬ ‫رقابتــی صــادرات این منطقــه کاســته شــده اســت‪.‬‬ ‫مطابــق نوشــته «یورونیــوز»؛ تازه تریــن گــزارش اداره‬ ‫امــار اتحادیــه اروپــا (یورواســتات) نــرخ تــورم در‬ ‫منطقــه یــورو بــرای اولین بــار در چهارسال گذشــته‬ ‫منفــی شــده اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬الگارد تصریــح کــرد‬ ‫کــه مطابــق تازه تریــن پیش بینــی بانــک مرکــزی‬ ‫اروپــا؛ نــرخ تــورم در منطقــه یــورو تــا پایــان ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬بــه مثبــت ‪۰.۳‬درصــد می رســد و بــا رونــدی‬ ‫صعــودی در دوســال اینده بــه ‪ ۱‬و ‪۱.۳‬درصــد خواهــد‬ ‫رســید‪ .‬رئیــس بانــک مرکــزی اروپــا درادامــه تاکیــد‬ ‫کــرد کــه شــورای حاکــم امــاده اســت تــا تمــام‬ ‫ابزارهــای خــود را بــرای هدایــت نــرخ تــورم در مســیر‬ ‫هدف گذاری شــده ب ـه کار ببنــدد‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‬ ‫کــه البتــه هــر اقدامــی دراین خصــوص پــس از رصــد‬ ‫مســتمر تاثیــر رشــد ارزش یــورو بــر کاهــش‬ ‫قیمت هــا در دوره زمانــی «میان مــدت» و نــه‬ ‫«کوتاه مــدت» اتخــاذ خواهــد شــد‪ .‬پیش تــر‪ ،‬بانــک‬ ‫مرکــزی اروپــا اعــام کــرده بــود کــه نــرخ بهینــه‬ ‫تــورم بــرای تضمیــن رونــق اقتصــادی منطقــه یــورو‪ ،‬‬ ‫دودرصــد اســت‪ .‬الگارد همچنیــن بــا ارائــه نتایــج‬ ‫پیش بینــی مــاه ســپتامبر بانــک مرکــزی اروپــا گفــت‬ ‫کــه نــرخ رشــد اقتصــادی منطقــه یــورو در ســال‬ ‫جــاری‪ ،‬کمتــر از بــراورد پیشــین ایــن بانــک در مــاه‬ ‫ژوئــن کاهــش خواهــد یافــت و بــه هشــت درصد‬ ‫محــدود خواهــد شــد‪ .‬او یــاداور شــد کــه به دلیــل‬ ‫ادامــه شــیوع ویــروس کرونــا و افزایــش نااطمینانــی‬ ‫نســبت بــه اینــده رشــد اقتصــادی منطقــه یــورو در‬ ‫ســال های ‪ ۲۰۲۱‬و ‪ ۲۰۲۲‬قــدری کمتــر از‬ ‫پیش بینــی قبلــی بانــک مرکــزی اروپــا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫به تازگــی‪ ،‬شــورای جهانــی ســفر و جهانگــردی بــا‬ ‫انتشــار گزارشــی‪ ،‬از زیــان احتمالــی ‪۳۸‬میلیاردیورویی‬ ‫اقتصــاد المــان به دلیــل کاهــش قابل توجــه تعــداد‬ ‫گردشــگران خارجــی در ایــن کشــور در ســال جــاری‬ ‫خبــر داد‪ .‬شــورای جهانــی ســفر و جهانگــردی ادعــا‬ ‫می کنــد کــه کاهــش تعــداد توریســت می توانــد‬ ‫اقتصــاد المــان را به شــدت تحت تاثیــر قــرار دهــد؛‬ ‫زیــرا مقــدار هزینــه صرف شــده توســط گردشــگران‬ ‫نســبت بــه ســال های قبــل‪۸۲ ،‬درصــد کاهــش‬ ‫می یابــد؛ نزولــی کــه برابــر بــا ‪۱۰۴.۱‬میلیون یــورو در‬ ‫روز‪ ،‬یــا ‪۷۲۹‬میلیون یــورو در هفتــه اســت‪ .‬صنعــت‬ ‫جهانگــردی در زمــره صنایــع مهــم و درامــدزای‬ ‫اقتصــاد المــان اســت‪ .‬امســال به دلیــل کمبــود‬ ‫گردشــگر‪ ،‬کشــور المــان درمعــرض ازدســت دادن‬ ‫نزدیــک بــه ‪۴.۶‬میلیــون شغلی ســت کــه بقــای ان هــا‬ ‫وابســته بــه صنعــت گردشگری ســت‪ .‬گلوریــا گــوارا؛‬ ‫مدیرعامــل شــورای جهانی ســفر و جهانگــردی مدعی‬ ‫شــده اســت کــه برقــراری مجــدد ســفرها بیــن‬ ‫دوســوی اقیانــوس اطلــس‪ ،‬اروپــا و امریــکای شــمالی‬ ‫و جنوبــی می توانــد بــرای شــرکت های هواپیمایــی و‬ ‫هتل هــا و اژانس هــای مســافرتی و مجریــان تــور‬ ‫مفیــد باشــد و همچنیــن می توانــد بــه احیــای‬ ‫میلیون هــا شــغل کمــک کنــد‪ .‬البتــه تنهــا صنعــت‬ ‫گردشــگری المــان نیســت کــه تحت تاثیــر کاهــش‬ ‫جهانگــردان در همه گیــری کرونــا بــا بحــران‬ ‫روبروســت؛ اغلــب کشــورهای اروپایــی‪ ،‬دورانــی‬ ‫بحرانــی را ســپری می کننــد‪ .‬شــورای جهانــی ســفر و‬ ‫جهانگــردی چندی پیــش طــی گزارشــی اعــام کــرد‬ ‫کــه کاهــش حضــور گردشــگران می توانــد تــا پایــان‬ ‫ســال میــادی صنعــت توریســم بریتانیــا را بــا‬ ‫‪۳۳‬میلیاردپاونــد خســارت مواجــه کنــد‪ .‬در‬ ‫هفته هــای اخیــر‪ ،‬افزایــش تعــداد مبتالیــان بــه‬ ‫کرونــا در المــان برخــی از کشــورهای اروپایــی را‬ ‫ترغیــب کــرد تــا شــهروندان خود را از ســفر بــه المان‬ ‫برحــذر کننــد؛ ازجملــه نــروژ کــه از شــهروندان‬ ‫خودخواســته اســت بــه المــان ســفر نکننــد؛ زیــرا‬ ‫ایــن کشــور‪ ،‬منطق ـه ای پرخطــر محســوب می شــود‪.‬‬ ‫‪ CNN‬به تازگــی در گزارشــی بــه روابــط چیــن و‬ ‫اتحادیــه اروپــا پرداختــه و تقویــت چنیــن روابطــی را‬ ‫بــرای کمــک بــه دوطــرف درمقابله بــا نقــش امریــکا‬ ‫در تخریــب ثبــات جهانــی ضــروری دانســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن رســانه نوشــت‪« :‬امســال‪ ،‬اتحادیــه اروپــا بــا‬ ‫معمایــی در روابــط بــا چیــن مواجــه بــود‪ .‬در اغــاز‬ ‫ســال‪ ،‬دوطــرف امیــدوار بودنــد بــه پیشــرفت روابــط‬ ‫اقتصــادی و اســتراتژیک خــود در اجــاس تاریخــی‬ ‫شــهر الیپزیــک المــان کمــک کننــد‪ .‬همه گیــری‬ ‫بیمــاری کوویــد‪ -۱۹‬ایــن مفهــوم را دارد کــه به جــای‬ ‫فــرش قرمــز در المــان‪ ،‬دیگــر اعضــای اتحادیــه اروپــا‬ ‫و مقامــات ارشــد بروکســل و شــی جیــن پینــگ‬ ‫(رئیس جمهــوری چیــن) مجبــور خواهنــد شــد‬ ‫نشســت خــود را بــا انــگال مــرکل (صدراعظــم المــان)‬ ‫و روســای کمیســیون اروپــا و شــورای اروپــا ازطریــق‬ ‫ویدئوکنفرانــس برگــزار کننــد»‪ .‬باتوجه بــه برگــزاری‬ ‫نشســت ویدئوکنفرانســی رهبــران اروپــا بــا‬ ‫رئیس جمهــوری کشــور چیــن در روز دوشــنبه‪،‬‬ ‫این هــا فرصــت دیــدار بــا رئیس جمهــوری دومیــن‬ ‫اقتصــاد بــزرگ جهــان را خواهنــد داشــت تــا شــاید‬ ‫باتوجه بــه رویکــرد یک جانبه گرایــی واشــینگتن و‬ ‫نــزاع تجــاری بــا پکــن‪ ،‬بتواننــد در چهارچــوب توافــق‬ ‫تجــارت ازاد بــا چیــن و پیشــبرد ان‪ ،‬قدم هــای‬ ‫موثرتری بردارند‪.‬‬ ‫هولوکاست؛ جنایتی که امریکایی ها افسانه اش می خوانند!‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫گــزارش اخیــر یــک اجتمــاع یهــودی در المــان‬ ‫تحت عنــوان ‪ Claims Conference‬نشــان داده‬ ‫کــه میــزان اگاهــی نســل جــوان و روبه میان ســال‬ ‫امریکایــی از ماجــرای هولوکاســت و نسل کشــی‬ ‫یهودیــان دران واقعــه‪ ،‬به شــدت انــدک بــوده و‬ ‫دولــت ایــاالت متحــده دراین زمینــه بــا عدم انتشــار‬ ‫گزارش هــای مناســب یــا وارونه ســازیِ ماجــرا‪ ،‬مانــع‬ ‫انتشــار اطالعــات درســت می شــود‪ .‬ایــن گــزارش‬ ‫ تاریــخ ‪ 18‬ســپتامبر ‪ 2020‬منتشــر شــده‬ ‫کــه به‬ ‫ِ‬ ‫اســت؛ بــا تمرکــز بــر روی دو طیــف از جامعــه‬ ‫موســوم بــه نســل های ‪ Millennial‬و ‪ Gen Z‬کــه‬ ‫شــامل گــروه ســنی ‪ 18‬تــا ‪39‬ســال می شــود؛ بــه‬ ‫این موضــوع اشــاره دارد کــه حــدود نیمــی از افــرادی‬ ‫کــه در ایــن نظرســنجی حاضــر شــده بودنــد یــا‬ ‫به عبارتــی‪48 ،‬درصــد از ان هــا‪ ،‬حتــی نــام یکــی از‬ ‫‪40‬هــزار گتــو یــا کمــپ نگـه داریِ یهودیــان در اروپــا‬ ‫را نمی دانســتند؛ یعنــی همان جاهایــی کــه تقریبــاً‬ ‫‪11‬میلیون نفــر؛ به ویــژه شــش میلیون یهــودی‬ ‫اروپایــی برپایــه نــژاد‪ ،‬مذهــب و ملیــت؛ طــی جنــگ‬ ‫جهانــی دوم به دســت المــان نــازی و از ســال ‪۱۹۴۱‬‬ ‫تــا انتهــای ســال ‪ ۱۹۴۵‬به بدترین شــکل اســیر‪،‬‬ ‫ شــکل گروهــی کشــته می شــدند‪.‬‬ ‫شــکنجه و به‬ ‫ِ‬ ‫‪56‬درصــد از ایــن نســل حتــی نمی دانســتند کــه‬ ‫اردوگاه «اشــویتس» در کجــا هســت؟! طبــق ایــن‬ ‫گــزارش؛ حــدود دوســوم بزرگ ســاالن جــوان‬ ‫امریکایــی‪ ،‬از تعــداد کشته شــدگان یهــودی در‬ ‫اردوگاه هــای مــرگ‪ ،‬بی خبرنــد و البتــه ایــن‬ ‫نااگاهــی در ایــاالت مختلــف‪ ،‬متفــاوت اســت؛ مثـ ً‬ ‫ا‬ ‫ِ‬ ‫جمعیــت بی خبــر از‬ ‫«ارکانــزاس» بــا ‪69‬درصــد‬ ‫ایــن جنایــت بــزرگ تاریخــی‪ ،‬در صــدر می ایســتد‬ ‫و «ویسکانســین» بــا ‪47‬درصــد‪ ،‬بیشــترین نســل‬ ‫مطلــع را دارد‪ .‬اینفوگرافیــک امــروز‪ ،‬درصــد‬ ‫افرادی کــه از واقعــه هولوکاســت باخبــر هســتند‬ ‫ِ‬ ‫ تفکیــک ایــاالت نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫در امریــکا را به‬ ‫اینکــه چنیــن رویــداد دردناکــی‪ ،‬ازســویِ کشــوری‬ ‫کــه خــود را مهــد حمایــت از حقــوق بشــر می دانــد‪،‬‬ ‫قابل توجهــی از‬ ‫اغراق امیــز توصیــف شــده و تعــداد ِ‬ ‫ن فوق قرمز!‬ ‫تهرا ِ‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫نســل مــن و نســل جوان تــر از مــن‪ ،‬از رنــگ قرمــز و اعــان خطــر‪ ،‬خاطراتــی تلــخ‬ ‫درحــد وحشــت دارنــد‪ .‬قرمــز را اژیــر خطــر دیدیــم؛ در روزهایــی کــه اســتعمارگران‬ ‫شــرق و غــرب و اعــراب حاشــیه خلیج فــارس‪ ،‬در جنگــی نابرابــر به کمــک صــدام‬ ‫عفلقــی‪ ،‬کشــور مــا را امــاج حمــات هوایــی و موشــک پرانی قــرار می دادنــد و‬ ‫مــردم کشــورمان‪ ،‬دالورانــه در برابــر ایــن یــورش ناجوانمردانــه مقاومــت می کردنــد و‬ ‫عاقبت االمــر‪ ،‬ســردار خودخوانــده قادســیه؛ «صــدام» را بــه زبالـه دان تاریــخ انداختنــد‪.‬‬ ‫از ان زمــان بیــش از س ـه دهه می گــذرد؛ امــا هنــوز اژیــر خطــر یــا قرمــز را به خاطــر‬ ‫داریــم‪ .‬داســتان این روزهــای کشــورمان‪ ،‬داســتان حملــه ویروســی منحــوس بــا نــام‬ ‫کوویــد ‪ 19 -‬اســت کــه بی رحمانــه به جــان مــردم دنیــا افتــاده و هیچ کــس به درســتی‬ ‫نمی دانــد کــه داســتان ظهــور ان چگونــه اســت؛ امــا کل دانــش بشــری دریافتــه اســت‬ ‫کــه منشــاء ایــن ویــروس‪ ،‬چیــن کمونیســت بــوده اســت و از ایــن کشــور بــه پنــج قاره‬ ‫جهــان ســرایت کــرده اســت‪ .‬متاســفانه دراین روزهــا‪ ،‬اژیــر فوق قرمــز بــرای پایتخــت‬ ‫زیبــای کشــورمان به صــدا درامــده و تجدیــد خاطــرات بــد و نامیمــون روزهــای جنــگ‬ ‫هشت ســاله را در مــا زنــده کــرده کــه صدالبتــه مولــودی نامیمــون‪ ،‬ناخواســته و‬ ‫بدنهــاد اســت‪ .‬اینــک مــردم کشــور مــا بــا مــوج ســوم ایــن ویــروس درگیــر شــده اند؛‬ ‫به نحوی کــه به گفتــه رئیــس کمیســیون ســامت شــورای اســامی شــهر تهــران؛ بــا‬ ‫افزایشــی ‪30‬برابــری مــردم پایتخــت را هــدف گرفتــه کــه اگــر خدایی ناکــرده براســاس‬ ‫پیش بینــی مســئولین بهداشــتی کشــور‪ ،‬در پائیــز احتمــاالً تعــداد جان باختــگان را در‬ ‫کشــور بــه ‪600‬مــورد برســاند‪ ،‬متاســفانه بــا یــک تــراژدی روبـه رو خواهیــم شــد‪ .‬وقتــی‬ ‫خطــر بســیار جــدی به نظــر می رســد کــه پائیــز را پیـش رو داریــم کــه معمــوالً انــواع‬ ‫ویروس هــای ســرماخوردگی‪ ،‬مــردم کشــورمان را امــاج حمــات خــود می کنــد‪ .‬در‬ ‫گذشــته توانســته ایم انــواع ویروس هــای ســرماخوردگی را بــا حداقــل ضــرر و خطــر‬ ‫پشت ســر بگذاریــم امــا کرونــا‪ ،‬ویروسی ســت ناشــناخته کــه معلــوم نیســت در اثــر‬ ‫حــوادث طبیعــی حــادث شــده اســت یــا دســتان بشــر در ســاخت ان دخیــل بــوده؛‬ ‫انچــه کــه مشــخص اســت‪ ،‬ویروسی ســت بســیار وحشــتناک کــه طعمــه خــود را‬ ‫ان قــدر ضعیــف و بی جــان می کنــد کــه فــرد مبتــا قبــل از مــردن‪ ،‬طعــم ناخــوش‬ ‫مــرگ را کامـ ً‬ ‫ا چشــیده اســت‪ .‬بحــث امــروز مــا‪ ،‬راه مبــارزه بــا ایــن ویــروس در روزها و‬ ‫ماه هــای پیش روســت کــه بایــد بــرای مقابلــه بــا ان‪ ،‬از «دفع الوقــت» و «بگم بگم هــا»‬ ‫دوری کنیــم و بــا عــزم و اراده ای صددرصــدی بــه مبــارزه بی امــان بــا ان بپردازیــم‪ .‬از‬ ‫مصلحت اندیشــی‪ ،‬کوچک شــمردن ایــن ویــروس کشــنده جــدا ً پرهیــز کنیــم؛ زیــرا از‬ ‫قدیــم گفته انــد «مــال ازدسـت رفته را می تــوان بازســتاند؛ امــا جــان رفتــه را نمی شــود‬ ‫بازگردانــد»‪ .‬امیــد داریــم دولــت محتــرم از هــر نظــر امــاده مبــارزه بــا ایــن ویــروس‬ ‫باشــد و از تجمــع جــدا ً جلوگیــری کنــد‪ .‬هنــوز در محــرم و صفــر هســتیم؛ ماه هایــی‬ ‫کــه هنــوز مجالــس ســوگ و عــزا را داریــم و بــاز ناخواســته تجمــع می کنیــم‪ .‬عــرق و‬ ‫عــزت ایــن ماه هــا بــرای امــت شــیعه‪ ،‬همیشــه ستودنی ســت؛ امــا بســیار نیکــو خواهــد‬ ‫بــود کــه رئیــس دولــت کــه خــود‪ ،‬روحانی ســت‪ ،‬از همــه پتانســیل خــود و روحانیــون‬ ‫بــرای عدم برگــزاری ایــن تجمعــات‪ ،‬مــدد بگیــرد؛ ادارات را بــا حداقــل کارکنــان‪ ،‬فعــال‬ ‫نگــه دارد؛ مــدارس و دانشــگاه ها را بــدون رودربایســتی ببنــدد و تحصیــل را فقــط از‬ ‫طریــق مجــازی و انالیــن بــرای ســال تحصیلــی جدیــد ادامــه دهــد؛ رســتوران ها و‬ ‫ورزشــگاه ها تعطیــل شــوند و هــر تجمعــی را کــه بیشــتر از پنج نفــر باشــد؛ به خصــوص‬ ‫بــرای پایتخــت ممنــوع کنــد؛ حفــظ وســایل بهداشــتی و اســتفاده همگانــی از ان را‬ ‫بــرای همــگان ممنــوع کنــد؛ دران صــورت ممکــن اســت از شــیوع و تلفات زیــاد مصون‬ ‫بمانیــم و ایــن‪ ،‬خواســت تمــام مــردم عزیــز و شــریف کشــورمان اســت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ممنوعیت و جرم بودنِ‬ ‫فروش واکسن انفلوانزا در فضای مجازی‬ ‫معــاون اجتماعــی پلیــس فتــا ناجــا گفــت‪« :‬هرگونــه تبلیغــات درخصــوص ثبت نــام‬ ‫و فــروش واکســن انفلوانــزا در فضــای مجــازی‪ ،‬جــرم محســوب و بــا مجرمــان‬ ‫نیــز برخــورد قانونــی خواهــد شــد»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ ســرهنگ رامیــن پاشــایی‬ ‫باتاکیدبراینکــه تبلیغــات در فضــای مجــازی مبنی بــر «ثبت نــام و فــروش واکســن‬ ‫انفلوانــزا» و دریافــت مبالــغ مختلــف از متقاضیــان جــرم محســوب می شــود‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬پلیــس فتــا در رصدهــای روزانــه درصــورت مواجهــه بــا این گونــه‬ ‫اگهی هــا‪ ،‬بــا مجرمــان برخــورد قانونــی خواهــد کــرد‪ .‬تنهــا مرجــع قانونــی‬ ‫واگــذاری دارو؛ به ویــژه واکس ـن های انفلوانــزا صرف ـاً بــا نظــارت وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫در مراکــز و داروخانه هــای مجــاز صــورت می گیــرد و هرگونــه تبلیغــات در فضــای‬ ‫مجــازی مبنی بــر فــروش ایــن اقــام دارویــی ممنــوع اســت»‪.‬‬ ‫ترخیص ‪۴.۵‬میلیون دستگاه تلفن همراه‬ ‫میــزان گوشــی تلفن همــراه ترخیص شــده از گمــرک‪ ،‬از ابتــدای ســال ‪ 99‬تــا تاریــخ ‪25‬‬ ‫شــهریورماه چهارمیلیــون و ‪451‬هــزار و ‪763‬دســتگاه بــود کــه نســبت بــه مدت زمــان‬ ‫مشــابه ســال قبــل‪ ،‬رشــد ‪42‬درصــدی ازلحــاظ تعــداد را به خــود اختصــاص داده اســت‪.‬‬ ‫به گــزارش ایلنــا؛ ســید روح الــه لطیفــی (ســخنگوی گمــرک) دراین بــاره گفــت‪« :‬ارزش‬ ‫دالری گوشــی های تلفن همــراه ترخیص شــده تــا ‪ 25‬شــهریورماه‪736 ،‬میلیــون و‬ ‫‪430‬هــزار و ‪880‬دالر بــوده اســت کــه ازلحــاظ ارزش نســبت به مــدت مشــابه ســال قبل‪،‬‬ ‫‪141‬درصــد رشــد داشــته کــه بــا ‪1832‬فقــره اظهارنامــه گمرکی ترخیص شــده اســت»‪.‬‬ ‫توضیح وزیر ارتباطات‬ ‫درباره اینترنت معلمان و دانشجویان‬ ‫وزیــر ارتباطــات دربــاره بســته های اینترنتــی معلمــان و دانشــجویان در صفحــه‬ ‫اینســتاگرام خــود نوشــت‪« :‬ســایت ‪ ictgifts.ir‬بــرای ثبت نــام معلمــان عزیــز بازمانــده‬ ‫از دریافــت بســته های امــوزش مجــازی تــا پنــج روز دردســترس اســت»‪ .‬به گــزارش‬ ‫انــا؛ محمدجــواد اذری جهرمــی افــزود‪« :‬در هفتــه اول مهرمــاه‪ ،‬جزئیــات نحــوه ثبت نــام‬ ‫و دریافــت اینترنــت دانشــجویان عزیــز اعــام و خدمــت ایشــان تقدیــم خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫ورود بارهای عظیم نهاده به کشور‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی‪ ،‬از ورود بارهــای عظیــم نهــاده بــه کشــور ظــرف ‪۱۰‬روزاینــده‬ ‫خبــر داد و درمــورد قیمــت تخم مــرغ گفــت‪« :‬بــا تمهیــدات درنظرگرفته شــده‪ ،‬در‬ ‫روزهــای پیــش رو‪ ،‬قیمــت تخم مــرغ کاهــش قابل توجهــی می یابــد»‪ .‬به گــزارش‬ ‫تســنیم؛ کاظــم خــاوازی افــزود‪« :‬تولیــد تخم مــرغ در کشــور به اندازه کافــی داریــم و‬ ‫ســاالنه یک میلیــون و ‪30‬هزارتــن تخم مــرغ در کشــور تولیــد می شــود کــه ‪60‬هزارتــن‬ ‫ان‪ ،‬مازادبرمصــرف داخلی ســت»‪.‬‬ ‫استخدام ‪ 25‬هزار معلم‬ ‫و تعیین تکلیف حق التدریس ها‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش بابیان اینکــه اگــر منصفانــه قضــاوت کنیــم‪ ،‬در‬ ‫جای جــای محتــوای کتاب هــای درســی‪ ،‬بــه زنــان توجــه شــده‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«تمــام توجــه مــا معطــوف به این اســت که بانــوان را در محتــوا و تدریــس‬ ‫مطالــب اموزشــی بــا احتــرام کامــل موردتوجــه قــرار دهیــم»‪ .‬به گــزارش‬ ‫پانــا؛ محســن حاجی میرزایــی از اســتخدام و تبدیــل وضعیــت ‪25‬هزارنفــر در‬ ‫اموزش وپــرورش خبــر داد و افــزود‪« :‬این میــزان‪ ،‬تعــداد ردیفی ســت کــه‬ ‫امســال بــه اموزش وپــرورش اختصــاص داده شــده و مابقــی در ســال اینــده‬ ‫تعیین تکلیــف می شــوند‪ .‬تاکنــون در اجــرای قانــون کوتاهــی نکردیــم و بخشــی‬ ‫از افــراد هــم پیش بینــی شــده بــود کــه اگــر در ازمــون مــردود شــوند‪ ،‬قطــع‬ ‫همــکاری داشــته باشــیم کــه درحال رایزنــی بــرای رفــع ایــن مشــکل هســتیم»‪.‬‬ ‫وی درخصــوص چگونگــی نظــارت بــر نحــوه اســتفاده از محتــوای الکترونیکــی‬ ‫کــه جــدا از «شــبکه شــاد» دراختیــار دانش امــوزان قــرار می گیــرد نیــز گفــت‪:‬‬ ‫«در ابــزار شــاد‪ ،‬همــه خدمــات امــوزش رســمی کشــور را بــرای همــه افــراد ارائه‬ ‫می کنیــم و بــه هیــچ محتــوای دیگــری نیــاز نیســت‪ .‬اکنــون تمــام محتــوای‬ ‫پایــه اول تــا دوازدهــم تولیــد و روی شــاد درحال بارگــذاری بــوده و براســاس‬ ‫اعــام رئیس جمهــوری؛ اســتفاده از شــاد رایــگان شــده و همیــن موضــوع‪ ،‬مزیت‬ ‫باالیــی بــرای کاربــران به شــمار می ایــد»‪.‬‬ ‫ترخیص کاالهای اساسی‪ ،‬بدون کد ره گیری‬ ‫جمعیــت انجــا‪ ،‬حتــی وقــوع ان را انــکار می کننــد‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد کــه چگونــه نسل کشــی های‬ ‫ طلبــان‬ ‫سیســتمیک نیــز در نــگاه قدرت‬ ‫ِ‬ ‫جنگ افــروز‪ ،‬مصادره به مطلــوب شــده و بــرای‬ ‫منافــع خویــش‪ ،‬بــر ایــن جنایــات ض ِد بشــری‪ ،‬انــگ‬ ‫«افســانه» می زننــد‪ .‬البتــه تاریــخ‪ ،‬ایــن کشــتارهای‬ ‫ســازمان یافته شــامل شــلیک دســته جمعی‬ ‫در پوگروم هــا؛ سیاســت پاک ســازی از راه کار‬ ‫اجبــاری در اردوگاه هــای کار اجبــاری المــان نــازی و‬ ‫اتاق هــای گاز در اردوگاه هــای پاک ســازی المانــی؛‬ ‫ازجملــه «اشــویتس‪ ،‬بلــزک‪ ،‬خلمنــو‪ ،‬مایدانــک‪،‬‬ ‫تربلینــکا و ســوبیبور» را فرامــوش نخواهــد کــرد و‬ ‫بایــد دانســت؛ انــکار جنایــات هولناکــی ازاین دســت‪،‬‬ ‫بیش ازگذشــته‪ ،‬دولتمــردان امریــکا را منفــور‬ ‫جامعــه جهانــی خواهــد ســاخت‪.‬‬ ‫مهــدی میراشــرفی گفــت‪« :‬از دوهفته قبــل و بــا تصمیــم دولــت‪ ،‬واردکننــدگان‬ ‫کاالهــای اساســی کــه ارز ان هــا تامیــن نشــده و کــد ره گیــری دریافــت نکرده انــد؛ اما‬ ‫کاالیشــان بــه مبــادی ورودی و گمــرکات رســیده باشــد؛ درصورتی کــه ســایر اســناد‬ ‫و مــدارک ان هــا امــاده باشــد‪ ،‬کاالهــای اساسی شــان بــدون کــد ره گیــری‪ ،‬از گمــرک‬ ‫ترخیــص می شــود»‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ رئیــس کل گمــرک‬ ‫ایــران اضافــه کــرد‪« :‬بخشــنامه ایــن تصمیــم؛ هــم ناظــر بــر کاالهایی ســت کــه در‬ ‫گمــرکات اســت و هــم کاالهایــی کــه وارد می شــوند؛ پــس دربــاره کاالهــای اساســی‬ ‫چنانچــه واردکننــده مایــل باشــد بــدون کــد ره گیــری بانــک‪ ،‬کاالیــش ترخیــص‬ ‫شــود‪ ،‬گمــرک کاال را ترخیــص می کنــد و معطــل کــد ره گیــری بانــک نمی مانــد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫ شنبه ‪ 29‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2071‬‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫«بچه های رئیس جمهور» و ابهامات شهری‬ ‫ایا بازی رایانه ای‪ ،‬اتالف وقت است؟‬ ‫مرضیه جابری‬ ‫به شوق دیدنت‬ ‫گل های نرگس چیده ام‬ ‫همیشگی‬ ‫در گلدان‬ ‫ِ‬ ‫همان باغچهٔ قدیمی‬ ‫به استقبالت می ایم‬ ‫با دامن گلدار‬ ‫و روسریِ زرد‬ ‫همهٔ این ها به کنار‬ ‫راستی!‬ ‫تو همان اد ِم سابقی؟‪...‬‬ ‫تعامل و یادگیری در یک جهان موازیِ پرهیجان‬ ‫اصغر رضایی گماری‬ ‫روحم را در سفر باختم‬ ‫دلم را در عشق‬ ‫چشمانم را‬ ‫به اسمان می پاشم‬ ‫تا به هوای مرگ‬ ‫عادت نکنند‬ ‫تا همیشه پرنده بمانم ‪...‬‬ ‫و سال ها بعد‬ ‫شکارچیانی برمی گردند‬ ‫درحالی که دلم را‬ ‫اویزان از لولهٔ تفنگشان‬ ‫برایم پس می اورند ‪...‬‬ ‫سال هاست در من‬ ‫غمگین و بی صدا می خوانند!‬ ‫کاش می توانستم‬ ‫مثل پرنده هایی که غریزه شان را ازدست داده اند‬ ‫وطنم را از یاد ببرم‬ ‫زمستان بزرگی در راه است‬ ‫پرستوها کوچ خواهند کرد‬ ‫پروانه ها می میرند!‬ ‫پرهایم یکی یکی برف می شوند‬ ‫مینا یارعلی زاده‬ ‫بر لب پنجره‬ ‫حرف هایی‬ ‫از جنس باران است‬ ‫به باد بگویید‬ ‫بیهوده‬ ‫بر لوالی دلش نپیچد‬ ‫از چفت و بست‬ ‫ناتوان است‬ ‫پشت هر پنجره ای‬ ‫هزاران چراغ‬ ‫پشت هر دیواری‬ ‫کوچه کوچه‬ ‫باغ‬ ‫نگیر از دست هایم‬ ‫هیچ سراغ‬ ‫رفته ام در افق‬ ‫در راستای فردا‬ ‫این حال مستمر‬ ‫برای وسعت خیالم‬ ‫گذشته ای بیش نیست‬ ‫می روم به اینده بپیوندم‬ ‫بال های اندیشه ام را‬ ‫نزهت عبدالهی‬ ‫دنیا‪ ،‬پر شده‬ ‫دلتنگی‬ ‫از کوچهٔ‬ ‫ِ‬ ‫فرشتگان بی بال‬ ‫ِ‬ ‫که انتظا ِر نور و برگشت‪ ،‬می کشند‬ ‫امتدادیافتگان دنیایِ مرموزی‬ ‫ِ‬ ‫که در گیشه یِ‬ ‫چهارگوش ان‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫بلیت ادراک می فروشند‬ ‫توهم دل فریب‬ ‫و در‬ ‫ِ‬ ‫اکران مرگ می کنند‬ ‫ِ‬ ‫و ایستاده با لبخن ِد یک دلقک‬ ‫سرها‪ ،‬دِرو می کنند‬ ‫هستی فریبنده ای‬ ‫چه‬ ‫ِ‬ ‫که بی شَ ک‪ ،‬در مسیر خانه گم می شود‬ ‫یا شاید‪ ،‬شومی‬ ‫که ز موهوم بهشتی‪ ،‬رانده می شود‬ ‫نه می خندد و نه می گرید‬ ‫دنیا پُر شده‬ ‫ حسی مفر ِد انسان هایی‬ ‫از بی‬ ‫ِ‬ ‫ دنبال یک پیری‬ ‫که به ِ‬ ‫از شعو ِر جهان پیرامون هستند‬ ‫غالب اینده‬ ‫که در ِ‬ ‫به هستی‪ ،‬بپیوندند‬ ‫معمــوالً والدیــن وقتــی می بیننــد بچه شــان غــرق خوانــدن یــک رمــان شــده یــا بــا دوســتانش مشــغول بازی ســت‪ ،‬خوشــحال می شــوند؛ امــا به محض اینکــه‬ ‫ببیننــد فرزندشــان مشــغول بــازی رایانــه ای شــده‪ ،‬احســاس خطــر می کننــد! خیلی هــا فــرض می گیرنــد بازی هــای رایانــه ای جــز ضعیف شــدن چشــم‪،‬‬ ‫اتــاف وقــت و اعصاب خــردی و بداخالقــی چیــزی به بــار نم ـی اورد؛ امــا اگــر ایــن پیش فرض هــای منفــی را کنــار بگذاریــم‪ ،‬خواهیــم دیــد کــه ایــن بازی هــا‬ ‫بــرای بچه هــای امــروزی فایده هــای بســیار دارد؛ از تعامــل و دوسـت یابی گرفتــه تــا اموختــن فعالیــت گروهــی و هنــر حــل مســئله‪.‬‬ ‫یک شــب‪ ،‬پســرهایم را صــدا کــردم کــه بیاینــد تــا‬ ‫شــام بخوریــم؛ امــا هیــچ پاســخی نیامــد‪ .‬باعصبانیــت‬ ‫رفتــم تــوی اتاقشــان و دکمــه خامــوش کنســول بــازی‬ ‫را زدم‪ .‬انــگار دنیــا بــه اخــر رســید‪ .‬صفحــه کــه ســیاه‬ ‫شــد‪ ،‬پســرها از خشــم و غیــظ می خواســتند مــن را‬ ‫بخورنــد‪ .‬ان هــا را ســر شــام اوردم‪ .‬واکنشــم به رفتارشــان‬ ‫معمــوالً ایــن اســت‪« :‬داریــد عمرتــان را بــا ایــن بازی هــا‬ ‫تلــف می کنیــد!» امــا ان شــب تصمیــم گرفتــم به جــای‬ ‫غــرزدن‪ ،‬کمــی از کارشــان ســردربیاورم؛ پرســیدم‪:‬‬ ‫«چــرا ایــن بــازی این قــدر بــرای شــما مهــم اســت؟»‬ ‫خوشــحالم کــه چنیــن ســوالی کــردم‪ .‬پســرانم تعجــب‬ ‫کردنــد و پرســیدند‪« :‬مامــان‪ ،‬واقعــاً دلــت می خواهــد‬ ‫بدانــی؟» گفتــم‪« :‬بلــه!» گفتنــد‪« :‬مامــان؛ هرکســی‬ ‫را کــه می شناســیم‪ ،‬بــازی می کنــد»‪ .‬شــلوغش‬ ‫نمی کردنــد‪ .‬طبــق امــار انجمــن ســرگرمی های‬ ‫نرم افــزاری؛ ‪۲.۵‬میلیاردنفــر در جهــان گیمــر هســتند؛‬ ‫یعنــی تقریب ـاً یک ســوم کل بشــریت! پســرهایم کمــک‬ ‫کردنــد بــا جهانــی اشــنا شــوم کــه پی ـش ازان‪ ،‬چیــزی‬ ‫دربــاره اش نمی دانســتم؛ چــه برســد بــه اینکــه بدانــم‬ ‫در ان جهــان چطــور بچه هایــم را تربیــت کنــم‪ .‬امــروزه‬ ‫دیگــر بــازی ویدئویــی‪ ،‬یــک تجربــه تفریحــی‪ ،‬تعاملــی‪،‬‬ ‫چندجانبــه و متصــل اســت‪ .‬پُــر اســت از رقابــت‪ ،‬حــل‬ ‫مســئله‪ ،‬معمــا و منطــق‪ .‬چیزهــای خوبی ســت‪ ،‬نــه؟‬ ‫همچنیــن پُــر اســت از بحث وجــدل‪ ،‬فرهنــگ‪ ،‬تاریــخ‪،‬‬ ‫موســیقی‪ ،‬هنــر‪ ،‬گفت وگــو و انتخاب هــای اخالقــی؛‬ ‫چیزهایی کــه واقعــاً ادم دوســت دارد بچــه اش یــاد‬ ‫بگیــرد‪ .‬به عــاوه؛ بازی هــای ویدئویــی‪ ،‬فلســفه‪ ،‬راهبــرد‬ ‫و مهارت هــای شــگفت اوری را در خــود دارنــد‪ .‬خوانــدن‬ ‫کتابــی واقعــاً خــوب را تصــور کنیــد یــا تماشــای‬ ‫فیلمــی فوق العــاده یــا رویــدادی ورزشــی را؛ حــاال‬ ‫امــکان داریــد ان را دســت کاری کنیــد‪ ،‬در ان مســابقه‬ ‫ـدرن‬ ‫بدهیــد و بــا ان تعامــل کنیــد‪ .‬بــازی ویدئویــی‪ ،‬مـ ِ‬ ‫چنین چیزی ســت‪ .‬پســرها همین طــور بــه مــن‬ ‫بیشــتر و بیشــتر یــاد دادنــد؛ مثــ ً‬ ‫ا بــه مــن گفتنــد‬ ‫کــه وقتــی ناگهــان بــازی را قطــع می کنــم‪ ،‬تعلیــق‬ ‫می شــوند و گفتنــد‪« :‬مامــان‪ ،‬مــا مســئولیت داریــم و‬ ‫تــو مــدام می گویــی بــازی را متوقــف کنیــم‪ .‬نمی شــود‬ ‫یــک بــازی انالیــن را متوقــف کــرد‪ .‬مامــان‪ ،‬جــدی‪،‬‬ ‫نمی شــود بــازی را متوقــف کــرد»‪ .‬بعــد گفتنــد‪« :‬تــو‬ ‫حقیقتــاً دلمــان را می شــکنی وقتــی می گویــی‬ ‫منــزوی یــا بازنــده هســتیم‪ .‬مــا بــا دوســتانمان در‬ ‫یــک بــازی چندبازیکنــی داریــم به صــورت زنــده بــازی‬ ‫می کنیــم و درحقیقــت‪ ،‬داریــم بــا دوســتان جدیــد و‬ ‫تــازه ای نیــز اشــنا می شــویم»‪ .‬ان روز بــود کــه اصــ ً‬ ‫ا‬ ‫بــه یــک خوداگاهــی تکان دهنــده رســیدم‪ .‬مــن کــه‬ ‫در اشــپزخانه مشــغول پخــت شــام هســتم‪ ،‬خیلــی‬ ‫از پســرهایم تنهاتــرم کــه دارنــد در طبقــه بــاال بــازی‬ ‫می کننــد‪ .‬این طــور بــود کــه بچه هایــم را به عنــوان‬ ‫گیمــر پذیرفتــم و ایــن چیزی ســت کــه ازان روزتاکنــون‬ ‫دارم فریــاد می زنــم‪« :‬وقــت شــام نزدیکــه؛ کجــای بــازی‬ ‫هســتید؟» وقتــی می فهمــم‪ ،‬زمان بنــدی می کنــم‬ ‫و ان وقــت دورهــم و بــا ارامــش خانوادگــی‪ ،‬شــام‬ ‫می خوریــم؛ همان چیزی کــه از اول دنبالــش بــودم‪.‬‬ ‫یک بــار پســر بزرگــم؛ «کانــر» کنــارم امــد و گفــت‪:‬‬ ‫بایــد تقدیــر ادمــی‪ ،‬خیلی بلنــد باشــد کــه ســال قبــل‬ ‫در چنیــن روزهایــی‪ ،‬در خیابــان کار کنــی و امســال روی‬ ‫اســتیج یکــی از مهم تریــن جشــنواره های ســینمایی‬ ‫دنیــا باشــی و ارزوهــای کودکــی را دسـت یافتنی ببینــی‪.‬‬ ‫بهمن مــاه پارســال بــود کــه پــس از نمایــش «خورشــید»‬ ‫در ســالن رســانه های جشــنواره فیلــم فجــر‪ ،‬ســه‪،‬چهار‬ ‫بچــه تقریبــاً هم سن وســال کل نشســت خبــری ایــن‬ ‫فیلــم را بــا شــیرین زبانی ها‪ ،‬خنده هــا و اشک هایشــان‬ ‫به هــم ریختنــد و یکــی از پرســروصداترین و جذاب تریــن‬ ‫روزهــای جشــنواره را ثبــت کردنــد‪ .‬ان چیزی کــه حضــور‬ ‫ان هــا را متفــاوت کــرد‪ ،‬صرف ـاً بــازی خوبشــان در فیلــم‬ ‫مجیــد مجیــدی نبــود؛ بلکــه زندگــی ان هــا بــود و‬ ‫کارشــان در متــرو و خیابــان و حس وحالــی کــه از تجربــه‬ ‫بازیگــری به دســت اورده بودنــد‪ .‬همان موقــع خیلی هــا‬ ‫ایــن نگرانــی را د ِرگوشــی یــا بــا صدایــی بلنــد می گفتنــد‬ ‫کــه خــدا کنــد ایــن بچه هــا بــا چنیــن ذوق وشــوقی‬ ‫رهــا نشــوند و اینــده ای کــه می توانــد عــوض شــود‪،‬‬ ‫دوبــاره بــه ســر چهــارراه و دست فروشــی برنگــردد و‬ ‫حــاال ایــن بچه هــا بــا درخششــی کــه فیلمشــان در‬ ‫جشــنواره ونیــز داشــته‪ ،‬دلگرم تــر از قبــل هســتند کــه‬ ‫این مســیر را ادامــه دهنــد‪ .‬در چندروزگذشــته حتم ـاً در‬ ‫میــان خبرهایــی کــه از «جشــنواره فیلــم ونیــز» منتشــر‬ ‫شــده‪ ،‬تصاویــر دختــری را دیده ایــد کــه بــا وجود ماســک‬ ‫روی صــورت؛ شــادی در عمــق چشــمانش می درخشــید؛‬ ‫«شــمیال شــیرزاد» دختــری ‪۱۴‬ســاله اســت کــه همــراه‬ ‫بــرادرش «ابوالفضــل»‪ ،‬در فیلــم «خورشــید» بــازی کــرده‬ ‫و به دلیــل ابتــایِ نوجــوان اصلــی فیلــم (روح اهلل زمانــی)‬ ‫بــدون همبــازی خــود راهــی جشــنواره ونیــز شــد و‬ ‫به جــای او‪ ،‬روی صحنــه اختتامیــه رفــت و از ایــن گفــت‬ ‫کــه تــا یک ســال پیش مشــغول دست فروشــی در متــرو‬ ‫بــوده و امثــال او و «روح اهلل» تمــام زندگــی خــود را در‬ ‫خیابــان دست فروشــی کرده انــد؛ امــا ســینما رویاهایشــان‬ ‫را بــه ان هــا برگردانــد‪« .‬شــمیال» اصالتـاً اهــل افغانســتان‬ ‫اســت؛ امــا در ایــران متولــد شــده و بــا والدیــن و خواهــر‬ ‫بزرگ تــرش و «ابوالفضــل» کــه دوســال ونیم از خــودش‬ ‫کوچک تــر اســت‪ ،‬زندگــی می کنــد‪ .‬او به گفتــه خــودش؛‬ ‫یک ســال دیــر بــه مدرســه رفتــه و امســال بــه کالس‬ ‫هفتــم مــی رود؛ امــا قطعــاً بــا حس وحالــی متفــاوت‪:‬‬ ‫«قبــ ًا بــه مدرســه کــودکان کار می رفتــم و امســال‬ ‫هــم همان جــا مـی روم‪ .‬بعــد از بــازی در فیلــم خورشــید‪،‬‬ ‫حــس خیلی خوبــی داشــتم‪ .‬دوســتانم هــم خوشــحال‬ ‫بودنــد؛ امــا اصــ ًا رفتــارم را تغییــر نــدادم و خــودم را‬ ‫بــرای ان هــا نمی گیــرم؛ چــون ک ًال بــا دوســتانم رابطــه‬ ‫خوبــی دارم و رفتــارم تغییــری نکــرد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬شــرایط‬ ‫زندگــی هــم خــودم و هــم خانــواده ام خیلــی تغییــر‬ ‫ِ‬ ‫کــرده و دیگــر در خیابــان کار نمی کنــم‪ .‬گرچــه زندگــی‬ ‫هنــوز ســختی دارد؛ امــا مــن بعــد از خورشــید دیگــر کار‬ ‫نکــردم»‪ .‬شــمیال می گویــد‪« :‬ازاین به بعــد دوســت دارم‬ ‫ایــن راه را تــا اخــر ادامــه دهــم و به شــیوه ای دیگــر کار‬ ‫کنــم‪ .‬دلــم نمی خواهــد بــه کار در متــرو برگــردم»‪ .‬او‬ ‫میــان صحبت هایــش اشــاره می کنــد کــه قبـ ًا هــم بــه‬ ‫بازیگــری عالقــه داشــت و موقعیت هایــی هــم پیــش امــد‬ ‫کــه بــه نتیجــه نرســیدند‪« .‬بازیگــری را خیلــی دوســت‬ ‫داشــتم‪ .‬چندبــار قبــ ًا در متــرو خانم هایــی مــرا دیــده‬ ‫بودنــد و بــه کارگردانشــان معرفــی کــرده بودنــد‪ .‬پیــش‬ ‫چندنفــر هــم رفتــم؛ امــا خبــری نشــد»‪ .‬ان طورکــه‬ ‫«شــمیال» از عالقــه بــه بازیگــری می گویــد؛ ایــن تصــور‬ ‫پیــش می ایــد کــه حتم ـاً فیلــم و ســریال ایرانــی کــه‬ ‫راحت تــر دردســترس هســتند‪ ،‬زیــاد دیــده و خیلــی از‬ ‫بازیگــران را هــم بایــد بشناســد؛ امــا پاســخ او غیرمنتظــره‬ ‫اســت‪« :‬خیلــی فیلــم می بینیــم؛ امــا بیشــتر فیلــم‬ ‫هنــدی برایــم جــذاب هســتند و ان هــا را خیلــی دوســت‬ ‫دارم‪ .‬همیــن فیلم هــا باعــث شــدند از بازیگــری خوشــم‬ ‫بیایــد»‪ .‬وقتــی حــرف از بازیگــران موردعالقه اش می شــود‪،‬‬ ‫می گویــد ‪« :‬از بیــن ایرانی هــا قبــ ًا خیلی زیــاد پیگیــر‬ ‫نبــودم و دقــت نمی کــردم چه کســانی بــازی می کننــد؛‬ ‫امــا از هندی هــا عامرخــان‪ ،‬شــاهرخ خان‪ ،‬ســلمان خان و‬ ‫کاترینــا کایــف را خیلــی دوســت دارم‪ .‬البتــه االن دیگــر‬ ‫وضــع عــوض شــده و هــم فیلم هــای ایرانــی را بیشــتر‬ ‫می بینــم و هــم مهــم اســت کــه ببینــم بازیگرانــش‬ ‫من صبو ِر عشق هستم؛ حضرتِ ایوب نه!‬ ‫قلب تو محبوب نه!‬ ‫عاشقت هستم ولی در ِ‬ ‫هی تحمل می کنم رفتارهای سرد را‬ ‫دوستم داری و می دانم؛ ولی مرغوب نه!‬ ‫من نماز عشق خواندم نیتم وصل تو بود‬ ‫چشم ها دادم ولی چون حضرت یعقوب نه!‬ ‫هدیه ای دادی به چشمانم غمی بی انتها‬ ‫خیس از باران اشکم بی وفا! مرطوب نه!‬ ‫صبر کردم تا که شاید عشق ارامت کند‬ ‫عشق از رو رفت و تو یک ذره هم مجذوب نه!‬ ‫هی مرا نادیده می گیری چه حال ناخوشی‬ ‫حس درون من همی می میرد و سرکوب نه!‬ ‫عاشقان دیوانگانند و جهان بی عشق نیست‬ ‫عشق یعنی حس ارام دلم؛ اشوب نه!‬ ‫«مامــان‪ ،‬گــوش کــن چــه می گویــم؛ چـه کار بکنــم کــه‬ ‫امــروز از ‪ ۳‬عصــر به بعــد کاری بــه کارم نداشــته باشــی؟»‬ ‫فهمیــدم کــه می توانــم از ایــن درخواســت به نفــع‬ ‫خــود اســتفاده کنــم‪ .‬به همین خاطــر‪ ،‬یــک فهرســت‬ ‫بلندبــاال تهیــه کــردم‪ :‬تکالیــف مدرسـه ات را انجــام بــده‬ ‫و وقــت نهــار بــا مادربزرگــت گــرم بگیــر (بــه صورتــش‬ ‫نــگاه کــن و لبخنــد بــزن و ‪)...‬؛ حتــی جمع کــردن‬ ‫علف هــای باغچــه را هــم بــه فهرســتم اضافــه کــردم‪.‬‬ ‫همــه را انجــام داد‪ .‬گفــت‪« :‬مامــان‪ ،‬عالیــه‪ .‬امــروز عصــر‬ ‫تنهــا کاری کــه دوســت داشــتم بکنــم این بودکــه امتیــازم‬ ‫را بــاال ببــرم»‪ .‬بــازی ویدئویــی‪ ،‬ســطح ها و لیگ هــا‬ ‫و جوایــز مختلفــی دارد و فهمیــدم اگــر بــرای او مهــم‬ ‫اســت‪ ،‬حتم ـاً بایــد بــرای مــن هــم مهــم باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫دقیقــاً همان چیزی ســت که دکتــر «کریــس هســکل»؛‬ ‫اســتادیار بالینــی و مربــی ورزش الکترونیــک از دانشــگاه‬ ‫ایالتــی «بویــس» دربــاره اســتاد‪-‬قهرمان های ورزش‬ ‫الکترونیــک خــود می گویــد‪ .‬او دنبــال گیمرهایی ســت‬ ‫کــه اهدافــی دارنــد و مصمــم هســتند ســطح خــود‬ ‫را در بــازی بــاال ببرنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬اکنــون بســیاری از‬ ‫دانشــکده ها در حــوزه ورزش الکترونیــک بــورس‬ ‫تحصیلــی می دهنــد‪ .‬به عــاوه؛ هــم بخــش نظامــی‬ ‫و هــم دیگــر صنایــع‪ ،‬از شبیه ســازی هایی از جنــس‬ ‫بازی هــای ویدئویــی در کار خــود بهــره می برنــد‪.‬‬ ‫کم کــم بــازی ویدئویــی را ماننــد نوعــی ورزش همــراه‬ ‫تمرینــات و ملزومــات دیگــر پذیرفتــم‪ .‬اگــر بچه تــان‬ ‫مشــغول تمریــن فوتبــال یــا وســط بــازی بیس بــال‬ ‫باشــد‪ ،‬می رویــد وســط زمیــن‪ ،‬ســر مربـی اش داد بزنیــد‬ ‫کــه «بســه دیگــه‪ ،‬بچـه ام بایــد بــرود اشــغال ها را بگــذارد‬ ‫دم در»؟ معلــوم اســت کــه نــه‪ .‬تصمیــم گرفتــم تاوقتــی‬ ‫بچه هایــم اول وظایفشــان را انجــام می دهنــد‪ ،‬بگــذارم‬ ‫بازی شــان را بی وقفــه ادامــه دهنــد‪ .‬بــازی ویدئویــی‬ ‫بــا زبــان مشــترک و پویایــی تیمــی خــود‪ ،‬جهــان را‬ ‫گردِهــم م ـی اورد‪ .‬جوان هــا بــه تماشــای بــازی دیگــران‬ ‫می نشــینند‪ .‬مــن همیشــه به خاطــر ایــن کار‪ ،‬ان هــا را‬ ‫ســرزنش می کــردم؛ امــا حــاال می بینــم کــه همســرم‬ ‫هــم بــه تماشــای بــازی دیگــران می نشــیند؛ او طرفــدار‬ ‫پروپاقــرص تیــم فوتبــال امریکایــی «سان فرانسیســکو‬ ‫فورتی ناینــز» اســت‪ .‬فصــل پیــش‪ ،‬یــک بــازی بــه وقــت‬ ‫اضافــه رســید و چهارونیم ســاعت طــول کشــید‪ .‬ایــا رفتم‬ ‫بــرای همســرم ســخنرانی کنــم و بگویم کــه «داری مغزت‬ ‫را خــراب و عمــرت را تلــف می کنــی»؟ نــه؛ گذاشــتم از‬ ‫تماشــای برنامــه ورزشـی اش لــذت ببــرد‪ .‬گیمرهــا معموالً‬ ‫بــازی حرفه ای هــا را تماشــا و ســعی می کننــد قلق هــا‬ ‫و نــکات بــازی را از ان هــا بیاموزنــد‪ .‬از وقتــی دربــاره‬ ‫بــازی بــا پســرهایم صحبــت کــردم‪ ،‬توانســتم بــا برخــی‬ ‫گیمرهــای حرفـه ای مصاحبــه کنــم‪ .‬یکی ازان هــا خاطــره‬ ‫یــک دورهمــی فامیلــی را تعریــف کــرد کــه در ان‪ ،‬همــه‬ ‫از این طــرف و ان طــرف حــرف می زدنــد و چیزهایــی از‬ ‫زندگــی خــود می گفتنــد و ســعی داشــتند بــا یکدیگــر‬ ‫ارتبــاط برقــرار کننــد‪ .‬نوبــت بــه او کــه می رســد‪،‬‬ ‫شــروع می کنــد دربــاره بازی هــای ویدئویــی حــرف‬ ‫می زنــد و از عالقــه اش بــه ان هــا می گویــد‪ .‬یکــی از‬ ‫عمه هایــش بــا بی ادبــی رو بــه جمــع می گویــد‪« :‬چــرا‬ ‫دربــاره چیزهــای واقعــی حــرف نمی زنیــد کــه همــه‬ ‫ادم هــا دوســت دارنــد؟» همــه می زننــد زیــر خنــده‬ ‫و ازان زمــان او بــا هیچ کدامشــان صحبــت نکــرده؛ از‬ ‫ایــن ماجــرا بیــش از ‪10‬ســال می گــذرد‪ .‬دوســت دارم‬ ‫کــه بدانــم اگــر ان عمه خانــم به جــای انتقــاد‪ ،‬کمــی‬ ‫کنجــکاوی می کــرد‪ ،‬چــه اتفاقــی می افتــاد؟ حــاال‬ ‫شــاید بــا خــود فکــر کنیــد؛ «خــب‪ ،‬او اصــ ً‬ ‫ا چیــزی‬ ‫دربــاره بدی هــای بــازی ویدئویــی نگفــت!» حــق‬ ‫بــا شماســت‪ .‬درســت اســت؛ دربــاره ارتبــاط انالیــن‬ ‫و مســائلی ازاین دســت نگرانی هایــی وجــود دارد و‬ ‫اتفاق ـاً به همین دلیــل اســت کــه واردشــدن در زندگــی‬ ‫فرزنــد گیمرمــان‪ ،‬اهمیــت بیشــتری پیــدا می کنــد‪ .‬در‬ ‫خانــه مــا‪ ،‬مــن و پســرها دائــم دربــاره تعــادل و رفتــار‬ ‫انالیــن گفت وگــو می کنیــم‪ .‬حــاال کــه ســال ها‬ ‫گذشــته‪ ،‬می دانــم پســر کوچکــم هنــوز بــا بــرادرش‬ ‫بــازی می کنــد؛ بااینکــه بیــش از ‪۵۰۰‬کیلومتــر از هــم‬ ‫فاصلــه دارنــد‪ .‬ایــن مــرا دلگــرم می کنــد‪ .‬بــازی‪ ،‬رابطــه‬ ‫ان هــا را حفــظ کــرده اســت‪ .‬روی ســخن مــن فقــط بــا‬ ‫والدیــن نیســت؛ بلکــه بــا پدربــزرگ‪ ،‬مادربــزرگ‪ ،‬عمــه و‬ ‫عمــو‪ ،‬خالــه و دایــی‪ ،‬پدرخوانــده‪ ،‬مادرخوانــده‪ ،‬رفقــای‬ ‫صمیمــی‪ ،‬مدیــران مــدارس و دیگــر افــراد مرتبــط نیــز‬ ‫اســت‪ :‬کنجــکاو باشــید‪ .‬مــن راهــکار ســاده ای دارم؛ بــا‬ ‫بچــه گیمــر خــود گفت وگویــی را شــروع کنیــد و ایــن‬ ‫ســه ســوال را بپرســید‪:‬‬ ‫ چه بازی هایی می کنی؟‬‫ چرا از این بازی ها بیشتر خوشت می اید؟‬‫ می شــود یک وقتــی کــه داری بــازی می کنــی‪ ،‬مــن‬‫هــم تماشــا کنــم؟‬ ‫اگــر از بــازی اســتقبال نکنیــم‪ ،‬شــاید ارتباطمــان‬ ‫را بــا افــرادی از دســت بدهیــم کــه بیش ازهمــه‬ ‫دوستشــان داریــم‪.‬‬ ‫نجمهرمضانی‪/‬ترجمان‬ ‫«شمیال شیرزاد»؛ ستاره «خورشیدِ» مجیدی در ونیز‬ ‫شاتر‬ ‫مژگان بختیاری‬ ‫یادداشت‬ ‫سون سی‬ ‫خانه خالی ست؛ وسایل بار زده شده و ماشین‬ ‫اماده حرکت است؛ اما یک چیز دراین میان‬ ‫درست نیست ‪ ...‬علی دلپیشه‪ ،‬فائزه یوسفی‪ ،‬حامد‬ ‫شریف پور‪ ،‬سامان مختارزاده‪ ،‬خالق استواری و‬ ‫امید دانشوران؛ بازیگران این نمایش به کارگردانی‬ ‫مجتبی راوش هستند که برپایه متنی از علی‬ ‫دلپیشه در «تئاتر مستقل تهران» به روی‬ ‫صحنه رفته و تا ‪ 29‬شهریورماه ‪ 99‬ساعت ‪21‬‬ ‫(‪60‬دقیقه) میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫چه کســانی هســتند»‪ .‬به نظــر می رســد او بــرای جبــران‬ ‫فیلم هــای ندیــده ایرانــی‪ ،‬خیلــی جــدی شــده اســت؛‬ ‫بعــد از جشــنواره فجــر و اتمــام فیلــم «خورشــید»‪ ،‬روزی‬ ‫یــک فیلــم دانلــود می کــرد و می دیــد مثــل «متــری‬ ‫شــیش و نیــم» و «تنگــه ابوقریــب» کــه ان را «ابو َقریــب»‬ ‫می خوانــد‪ .‬وقتــی می گویــم ایــن فیلم هــا کــه مناســب‬ ‫ســن تــو نیســتند‪ ،‬می گویــد ‪« :‬مــن ایــن فیلم هــا را‬ ‫بیشــتر دوســت دارم‪ .‬هیچ وقــت برایــم مهــم نبــوده کــه‬ ‫فیلمــی بــه ســنم می خــورد یــا نــه؛ چــون فیلم دیــدن را‬ ‫دوســت دارم و ترجیــح م ـی دادم یک چیــزی باشــد کــه‬ ‫نــگاه کنــم»‪ .‬او بااین حــال تعریــف می کنــد کــه اگرچــه‬ ‫اهــل تلویزیــون و ســریال نیســت‪ ،‬گاهــی کارتــون تماشــا‬ ‫می کــرده کــه بیشــتر «ســیندرال» و «باب اســفنجی»‬ ‫ـردن بیــرون از خانــه‪،‬‬ ‫بودنــد و اشــاره می کنــد کــه کارکـ ِ‬ ‫در نــوع عالق ـه اش بــه فیلم هایــی کــه بــا سن وســالش‬ ‫همخوانــی نــدارد‪ ،‬اثــر داشــته اســت‪« .‬شــمیال» کــه‬ ‫به تازگــی از ونیــز برگشــته؛ از ایــن اولیــن تجربــه ســفر‬ ‫خارجــی خــود خاطراتــی شــیرین دارد‪« :‬جشــنواره‬ ‫ونیــز خیلی خــوب بــود‪ .‬عاشــق پیراهنــم شــدم کــه‬ ‫طــراح برایــم امــاده کــرد‪ .‬ان هــا کــه مــرا در خیابــان‬ ‫می دیدنــد‪ ،‬قلــب نشــان می دادنــد و می گفتنــد کــه‬ ‫فیلــم را دوســت داشــتند‪ .‬خیلــی مهربــان بودنــد؛ امــا‬ ‫دوســت داشــتم خــودم می توانســتم بــا ان هــا صحبــت‬ ‫کنــم یــا متوجــه شــوم کــه چــه می گوینــد‪ .‬ابوالفضــل‬ ‫هــم دوســت داشــت بیایــد؛ امــا ناراحــت نشــد از اینکــه‬ ‫نتوانســت بیایــد‪ .‬فقــط مــدام زنــگ مـی زد و می پرســید‬ ‫کــه چــی می خــوری؟ یک بــار گفتــم مثــ ً‬ ‫ا خرچنــگ‬ ‫می خــورم و بعــد هربــار می گفــت برایــم خرچنــگ‬ ‫بیــاور!» او کــه از یــاداوری ایــن جمله هــا حســابی‬ ‫خنــده اش گرفتــه‪ ،‬تاکیــد می کنــد‪« :‬ابوالفضــل از مــن‬ ‫کوچک تــر اســت؛ ولــی او هــم خیلــی دوســت دارد‬ ‫بــازی کنــد‪ .‬اص ـ ً‬ ‫ا اول او بــرای بــازی در فیلــم انتخــاب‬ ‫شــده بــود‪ .‬بعــد مدیــر ان هــا گفتــه بــود کــه او یــک‬ ‫خواهــر هــم دارد و یـک روز کــه در مدرســه بودیــم‪ ،‬اقــای‬ ‫مجیــدی بــا چندتــا از دوستانشــان امدنــد و مــرا هــم‬ ‫دیدنــد و این طــوری انتخــاب شــدیم»‪ .‬او از روزهایــی‬ ‫کــه در ســینما تجربــه کــرده و تفاوتــش بــا گذشــته‬ ‫می گویــد‪« :‬موقــع فیلم بــرداری صبح هــا ســاعت‬ ‫‪ 5:30‬تــا ‪ ۶‬بیــدار می شــدیم و می رفتیــم ســر صحنــه‬ ‫و صبحانــه می خوردیــم و بعــد هــم گریــم می شــدیم تــا‬ ‫عصــر کار می کردیــم‪ .‬همه چیــز ان روزهــا را دوســت دارم؛‬ ‫حتــی وقتــی اشــتباهی می کــردم و کات می دادنــد‪ .‬البتــه‬ ‫ناراحــت می شــدم؛ ولــی بعــد دوبــاره امتحــان می کردیــم‬ ‫و خــوب می شــد»‪ .‬او اضافــه می کنــد‪« :‬پارســال تابســتان‬ ‫بــا داداشــم در خیابان هــا کار می کردیــم‪ .‬ســخت بــود؛‬ ‫ولــی یک جــوری چــاره می کردیــم‪ .‬گاهــی هــم بــا‬ ‫دوســتانمان در همــان خیابــان بــازی می کردیــم و‬ ‫خــوش می گذشــت؛ امــا تابســتان امســال در قرنطینــه‬ ‫بودیــم و کارهــای خانــه را انجــام مــی دادم‪ .‬خانــواده ام‬ ‫بعــد از ایــن اتفاق هــا خیلــی خوشــحال شــدند؛ چــون‬ ‫روی زندگــی مــا خیلــی تاثیــر داشــت‪ .‬خیلــی دوســت‬ ‫داشــتم یــک اتفاقــی بیفتــد و مطمئــن بــودم کــه حتمـاً‬ ‫می شــود»‪ .‬او کــه درس و بازیگــری را اولویــت زندگــی‬ ‫فعلــی خــود می دانــد‪ ،‬ســودای بازیگــری حســابی در‬ ‫ســرش رفتــه اســت‪« :‬دوســت دارم ســال اینــده این موقع‬ ‫ســر فیلم بــرداری باشــم‪ .‬قبــل از کرونــا خیلــی زنــگ‬ ‫می زدنــد؛ امــا االن همه چیــز کنســل شــده اســت‪.‬‬ ‫دوســت دارم درســم را هــم بخوانــم؛ ولــی بازیگــری را‬ ‫هــم می خواهــم ادامــه دهــم‪ ».‬ایــن گــپ کوتــاه‪ ،‬بــا‬ ‫ایــن ســوال تمــام می شــود کــه اگــر به هردلیلــی نتوانــد‬ ‫بازیگــر شــود‪ ،‬چـه کاری را بیشــتر دوســت دارد و جــواب‬ ‫او کــه بــا خنــده ای بلنــد و سرخوشــانه همــراه اســت‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد کــه چــرا «شــمیال» بــه فیلم هــای‬ ‫هنــدی عالقــه دارد؛ «اگــر بازیگــر نشــوم‪ ،‬دوســت دارم‬ ‫خواننــده شــوم‪ .‬وقتــی اهنــگ می گذارنــد‪ ،‬مــن هــم‬ ‫کنــارش می خوانــم‪ .‬می گوینــد صدایــم خــوب اســت؛‬ ‫ولــی اگــر ایــن هــم نشــد‪ ،‬بــه خلبانــی هــم عالقــه دارم‬ ‫(می خنــدد)‪ .‬همــه اش بچه گانــه اســت‪ ،‬می دانــم؛ ولــی‬ ‫بایــد تــاش کنــم»‪.‬‬ ‫پرستو فرهادی‪ /‬ایسنا‬ ‫مجتبا حدیدی‬ ‫‪mojtabahadidi1975@gmail.com‬‬ ‫مجموعه داســتان «بچه هــای رئیس جمهــور» اثــر حســین حضرتی ســت کــه انتشــارات‬ ‫«خــارا» ان را امســال در ‪1000‬نســخه و بــا قیمــت ‪30000‬تومــان به چــاپ رســانده‪ .‬ایــن‬ ‫کتــاب کــه در رده داســتان های کوتــاه فارســی قلمــداد می شــود‪ ،‬بــا ‪ 1 0‬داســتان کوتــاه‬ ‫در ‪140‬صفحــه روانــه بــازار نشــر شــده اســت و «کولــه پــر از بهــار بــود»‪« ،‬یــک روز ســاده»‪،‬‬ ‫«از هــر لحــاظ بهتــره»‪« ،‬روزهــای برفــی»‪« ،‬دزدان گالبــی»‪« ،‬بازگشــت»‪« ،‬بچه هــای‬ ‫رئیس جمهــور»‪« ،‬هیــوال در گــردش»‪« ،‬پیچیــده در بــاد» و «پاشــنه بلند» داســتان های ایــن‬ ‫اثــر هســتند‪ .‬واضــح اســت کــه دوره ابرروایت هــا نیســت و نمی توانیــم بــا یــک «بینوایــان»‬ ‫یــا «امیرارســان» طــرف باشــیم؛ چراکــه عصــر جدیــد کوتاه نویســی حیــن تفکــر بــزرگ را‬ ‫بــه نویســندگان هدیــه داد‪ .‬ازســویی می دانیــم کــه داســتان به انــدازه تفکــر در زندگــی بشــر‬ ‫قدمــت دارد و همیشــه بــا داســتان و روایــت‪ ،‬جامعــه انســانی به مختصــات دقیق تــر از وضعیت‬ ‫و کیفیــت جهــان رســیده؛ پــس تجلــی نقش هــا درطــول روایــت می بایســت موردبررســی قرار‬ ‫گیرنــد‪ .‬این مجموعــه نیــز خودبه خــود شــخصیت محور اســت و کیفیــت حضــور اشــخاص در‬ ‫ایــن داســتان ها خودبه خــود نظــر مخاطــب را جلــب می کننــد؛ بنابرایــن‪ ،‬بــا این دو مشــخصه؛‬ ‫یعنــی پــردازش بــه شــخصیت ها در ســبک کوتاه نویســی ســراغ این مجموعــه می رویــم‪.‬‬ ‫شــخصیت ها خاکســتری و خویشــاوند ایده هــای مولــف هســتند؛ مثــ ًا در «پاشــنه بلند»‪،‬‬ ‫شــخصیت دختربچــه کــه دوســت دارد کفش هــای پاشــنه بلند دخترخالــه را به پــا کنــد و‬ ‫در عالــم کودکــی خســاراتی بــه لباس هــای نــو وارد می کنــد‪ ،‬بیشــتر به چشــم مخاطــب‬ ‫می ایــد تــا پدرومــادرش‪ .‬عدم دسترســی مــا بــه پدرومــادر شــخصیت اصلــی (شــیرین)‬ ‫قــدرت مولــف را نشــان می دهــد؛ زیــرا مولــف ترجیــح می دهــد مخاطــب بیشــتر از پدرومــادر‬ ‫شــیرین متوجــه احساســات کودکانــه او و ارزوهایــش شــود‪ .‬این درحالی س ـت که ایــن افــراد‬ ‫هیچ کــدام وجــود خارجــی ندارنــد و می تواننــد در ذهــن مخاطــب تکثیــر شــده و چشـم انداز‬ ‫مخاطــب را بــه پیرامــون تغییــر دهــد یــا مث ـ ًا در داســتان نخســت «کوله بــار پــر از بهــار‬ ‫بــود» نیــز به همین شــکل خیال پردازی هــای یــک کــودک کــه در کنــار مادربزرگــش‬ ‫به انتظــار رســیدن بهــار و پدرومــادرش ســر می کنــد و دســت اخر معلــوم نمی شــود کــه‬ ‫پدرومــادر کــودک واقع ـاً از ســفر برمی گردنــد یــا خیــاالت کودکانــه بــه مخاطــب منتقــل‬ ‫می شــوند؛ «بعــد از ایــن حرف هــا‪ ،‬مادربــزرگ فقــط یــک لبخنــد زد‪ .‬مادربــزرگ همیشــه‬ ‫ســر صبحانــه‪ ،‬فنجان هــا بــا نعلبکــی گل دار مخصــوص پدرومــادرم را ســر ســفره می گذاشــت‪.‬‬ ‫شــاید فکــر می کــرد کــه اگــر پــدرم بیایــد‪ ،‬ســر صبحانــه خواهــد رســید‪ .‬صــدای ســوت قطار‬ ‫در همه جــای خانــه پیچیــد» (ص ‪ .)9‬البتــه ایــن داســتان ها دودهــه از زندگــی نویســنده را‬ ‫دربرمی گیــرد و همان طورکــه از تاریــخ تالیــف ان هــا مشــخص اســت؛ ایــن داســتان ها از‬ ‫دهــه ‪ 70‬تــا دهــه ‪ 90‬را شــامل می شــوند‪ .‬مــرور زمــان و تغییــر اندیشــه مولــف و تغییــرات‬ ‫در مدل هــا و ســبک های زندگــی تاثیــرات خــود را بــر نحــوه نــگارش گذاشــته اســت‪ .‬امتیــاز‬ ‫این نــوع مجموعه هــا به این اســت که در حکــم کارنامــه می تــوان بــه افــق فکــری و تغییــر‬ ‫ایده هــای مولــف پــی بــرد‪ .‬در یکــی از داســتان ها به نــام «یــک روز ســاده» حضــور یــک‬ ‫زن در ایســتگاه اتوبــوس ‪-‬کــه به صــورت نرمــال‪ -‬فقــط یــک حضــور تلقــی می شــود‪ ،‬بــاز‬ ‫می شــود و می بینیــم کــه تردیــد زن نســبت بــه مــردی غریبــه نقطه عطــف دراماتیــک را‬ ‫شــکل می دهــد؛ ایــا ان مــرد‪ ،‬خواســتگار ‪17‬ســال پیش او بــوده یــا نــه؟ درون زن‪ ،‬اشــوبی‬ ‫برپــا می شــود و درد دنــدان فرامــوش می شــود؛ «ایــن خیلــی شــکم داره‪ .‬محســن هیــکل‬ ‫ورزشــکاری داشــت‪ .‬فرهــاد مــا اون موقــع همیــن هیکلــو داشــت کــه حــاال داره‪ .‬نــه‪ .‬ایــن‬ ‫نمی تونــه محســن باشــه‪ .‬ولــی قیافــه همــون قیافه ســت‪ .‬شکســته تر شــده‪ .‬کار زمونه ســت‬ ‫دیگــه» (ص ‪ .)16‬حضرتــی‪ ،‬یــک داســتان نویس شهری ســت و تمــام اتفاقاتی کــه به عنــوان‬ ‫رویــداد در داســتان کوتاه هــای این مجموعــه اســتفاده می کنــد‪ ،‬در شــهر شــکل می دهــد‪.‬‬ ‫حضــور انســان در داســتان بــرای او امــری ناگزیــر اســت؛ ازاین ســمت می تــوان گفــت رئالیســم‬ ‫یــا واقعیت گرایــی و شــکافتن و بازســازی واقعیــت‪ ،‬ابــزار او در داستان نویسی ســت‪ .‬در «قطعــه‬ ‫روزهــای برفــی» از یــک انتقــام کــور بهــره می جویــد‪ .‬مختصــات ایــن داســتان می توانــد‬ ‫طرحــی بــرای یــک ســریال جــذاب تلویزیونــی نیــز باشــد؛ انتقــام شــخصی به نــام «هــارو» از‬ ‫«مــارو»‪ .‬اشــخاص ایــن داســتان انــگار صــورت ندارنــد و البتــه کمــی بــه تیــپ نزدیک ترنــد تــا‬ ‫شــخصیت‪ .‬روی هم رفتــه زبــان حضرتــی‪ ،‬زبــان معیــار اســت در حیــن روایــت و نگاه کــردن از‬ ‫فاصلــه کمتــر بــه ســوژه ها‪ ،‬از فنــون اوســت‪ .‬او درنهایــت‪ ،‬پیام هــا را انســانی می کنــد و صرفـاً‬ ‫امــر زیبــا را در نشــان دادن فقــط واقعیــت نمی دانــد؛ بلکــه بازتــاب ان در زندگــی مخاطــب‬ ‫و تکثیــر نوعــی نــگاه بــه متــن زندگــی بــرای او جــذاب اســت‪ .‬بایــد گفــت دراین مجموعــه‬ ‫احســاس‪ ،‬تردیــد‪ ،‬وحشــت‪ ،‬کوشــش‪ ،‬احســاس ســوژه های موردنظــر نویســنده بوده انــد کــه‬ ‫تبدیــل بــه تجربیــات شــخصیت ها شــده اند‪ .‬این موضوعــات به واســطه ظرافــت و دقــت‬ ‫مولــف بــه مخاطــب منتقــل می شــوند‪ .‬درنهایــت‪ ،‬نــگاه پاالیش یافتــه و اجتماعی شــده‬ ‫نویســنده ایــن امــکان را بــه مخاطــب می دهــد تــا حضــور حســین حضرتــی را در جغرافیــای‬ ‫داستان نویســی امــری محــال ندانــد‪ .‬او نویســنده «افســانه شــهر افتــاب» و «نــان و سـه تار»‬ ‫نیــز هســت کــه در رده ســنی کــودکان و نوجوانــان محســوب می شــود‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫دعوت از نوجوانان ایرانی خارج ازکشور‬ ‫برای شرکت در «چهارمین المپیاد فیلم سازی»‬ ‫نوجوانــان ایرانــی خارج ازکشــور می تواننــد بــا ارائــه فیلم هــای خــود‪ ،‬در چهارمیــن المپیــاد‬ ‫فیلم ســازی نوجوانــان کشــور شــرکت کننــد‪ .‬به گــزارش ســتاد اطالع رســانی جشــنواره‬ ‫بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان؛ فراخــوان حضــور نوجوانــان ایرانــی خارج ازکشــور‬ ‫در المپیــاد چهــارم بــا همــکاری ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی منتشــر شــده و‬ ‫براســاس ان؛ نوجوانــان ‪ ۱۲‬تــا ‪۱۷‬ســاله (متولدیــن ســال های ‪ ۲۰۰۴‬تــا ‪ )۲۰۰۹‬می تواننــد در‬ ‫چهارمیــن المپیــاد فیلم ســازی نوجوانــان شــرکت کنند‪ .‬براســاس فراخــوان اعالمــی؛ نوجوانان‬ ‫ایرانــی خارج ازکشــور می تواننــد اثــار خــود را فقــط در بخــش فیلــم کوتــاه پنج دقیقـه ای بــا‬ ‫محورهــای اعالم شــده (ارزوی نوجــوان درمــورد اینــده کشــور‪ ،‬شــهر یــا خانــواده‪ ،‬تجاربــی کــه‬ ‫کتاب هــا و فیلم هــای مانــدگار بــرای نوجــوان ایجــاد کــرده‪ ،‬درس هــای کرونــا بــرای رســیدن‬ ‫بــه اینــده بهتــر و کرونــا فرصــت یــا تهدیــد؟) بــه ادرس ‪olampiyad.film@gmail.com‬‬ ‫ارســال کننــد و اخرین مهلــت نام نویســی و ارســال اثــار بــرای نوجوانــان ایرانــی خارج ازکشــور‬ ‫‪ ۱۰‬مهرمــاه ‪( ۱۳۹۹‬اول اکتبــر ‪ )۲۰۲۰‬خواهــد بــود‪ .‬المپیــاد فیلم ســازی نوجوانــان ایــران‬ ‫همچنیــن ضمــن قدردانــی از شــرکت نوجوانــان ایرانــی از سراســر کشــور در ایــن رویــداد‪،‬‬ ‫اعــام کــرد تــا ‪ ۲۳‬شــهریورماه بیــش از ‪ ۵۵۰‬اثــر در بخــش ایــده و فیلــم بــه دبیرخانــه ارســال‬ ‫شــده اســت و بــرای شــرکت نوجوانــان ایرانــی از شــهرهای مختلــف‪ ،‬تنهــا تــا پایــان زمــان‬ ‫اداری یک شــنبه ‪ ۳۰‬شــهریورماه ‪ ۱۳۹۹‬فرصــت وجــود دارد و ایــن مهلــت‪ ،‬تمدیــد نخواهــد‬ ‫شــد‪ .‬براســاس ایــن خبــر؛ «چهارمیــن المپیــاد فیلم ســازی نوجوانــان ایــران» توســط بنیــاد‬ ‫ســینمایی فارابــی و انجمــن ســینمای جوانــان ایــران و بــا همــکاری کانــون پــرورش فکــری‬ ‫کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات اســامی‪ ،‬شــهرداری اصفهــان و شــبکه‬ ‫امیــد‪ ،‬هم زمــان بــا سی وســومین جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان‬ ‫به صــورت مجــازی‪ ،‬از ‪ ۲۷‬مهرمــاه تــا ‪ ۱‬ابان مــاه ‪ ۱۳۹۹‬برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫ شنبه ‪ 29‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2071‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000282‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک چنــاران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمدتقــی صولتــی فرزنــد‬ ‫حســین بــه شماره شناســنامه ‪ 45771‬صــادره از مشــهد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه‬ ‫مســاحت ‪ 212/09‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 2780‬فرعــی از ‪ 289‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫گلمــکان خراســان رضــوی بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبــت ملــک چنــاران از محــل مالکیــت محمدعلــی‬ ‫جاللــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/29 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫م الف ‪133‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪139960306005004397‬‬ ‫و ‪ 139960306005004398‬مــورخ ‪ 1399/06/20‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک‬ ‫قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نیشــابور تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای‬ ‫محمداســماعیل برزنونــی فرزنــد موس ـی الرضا و خانــم زهــرا برزنونــی فرزنــد علــی هرکــدام‬ ‫نســبت بــه ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪127/20‬‬ ‫مترمربــع از پــاک شــماره ‪ 48‬و ‪ 49‬فرعــی از ‪ 13‬اصلــی واقــع در اراضــی شــوری بخــش ‪12‬‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک نیشــابور خریــداری از مالکیــن رســمی اقایــان علی اکبــر‪ ،‬علی اصغــر و‬ ‫اســماعیل شــهرت همگــی کاشــفیان محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون‬ ‫تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪13‬‬ ‫ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و‬ ‫محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی‬ ‫کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل‬ ‫نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت‬ ‫اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در‬ ‫مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی‬ ‫محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/29 :‬‬ ‫علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور‬ ‫م الف ‪4404‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960329012002902‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک گرمســار تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای احمــد فدکــی فرزنــد حســن‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ 517‬صــادره از گرمســار در یکبــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت‬ ‫‪ 476/87‬مترمربــع پــاک ‪ 6‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 6‬فرعــی از‬ ‫‪ 4‬اصلــی واقــع در گرمســار خریــداری از مالــک رســمی اقــای عبــاس شــفاهی محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/29 :‬‬ ‫حسن رامه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار‬ ‫م الف ‪541‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960329012002720‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک گرمســار تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای یــزدان صابــری‬ ‫فرزنــد حســن بــه شماره شناســنامه ‪ 232‬صــادره از گرمســار در یــک قطعــه زمیــن محصــور‬ ‫بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 264/69‬مترمربــع پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی واقــع در گرمســار خریــداری از مالــک رســمی‬ ‫اقــای حســن صابــری محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/29 :‬‬ ‫حسن رامه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار‬ ‫م الف ‪532‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000369‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک چنــاران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمدرضــا جیرفتــی فرزنــد‬ ‫موســی بشماره شناســنامه ‪ 7‬صــادره از چنــاران در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 103350‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 195‬اصلــی واقــع در اراضــی امیرابــاد از محــل‬ ‫مالکیــت ابوالخیــر جیرفتــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/ 11 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000343‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک چنــاران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای یحیــی قنبــری فرزنــد محمــد‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 5567‬صــادره از چنــاران در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪277/5‬‬ ‫مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 21‬فرعــی از ‪ 129‬اصلــی واقــع در چنــاران اراضــی مهترحاجــی از‬ ‫مالکیــت محمدجعفــر لعل کاملــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/ 11 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000371‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک چنــاران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای علی اکبــر امیــری فرزنــد‬ ‫علیرضــا بشماره شناســنامه ‪ 1644‬صــادره از چنــاران در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت‬ ‫‪ 271/5‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 3890‬فرعــی از ‪ 130‬اصلــی واقــع در چنــاران خراســان‬ ‫رضــوی بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبــت ملــک چنــاران از محــل مالکیــت مشــاعی متقاضــی محــرز گردیده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪.‬‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/ 11 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫اگهی فقدان‬ ‫خانــم زینــب صالحی نژادچایجانــی فرزنــد جهانشــاه دارای شناســنامه شــماره ‪ 955‬صــادره از‬ ‫مشــهد متولــد ‪ 65/6/21‬اظهــار مــی دارد پروانــه مســئول فنــی بــه شــماره ‪ 191412‬مــورخ‬ ‫‪ 94/04/30‬ایشــان مفقــود گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب ایــن اگهــی پروانــه مذکــور ابطــال‬ ‫می شــود‪ ،‬از یابنــده خواهشــمند اســت مــدرک فــوق را بــه اداره امــور پرونده هــای وزارت‬ ‫بهداشــت درمــان امــوزش و پزشــکی تســلیم نماینــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/4/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/2/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1399/6/28 :‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای علی اکبــر بختیاریــان ش‪.‬ش ‪ 528‬صــادره از شــهرری بــه شــماره ملــی ‪04901304927‬‬ ‫بــه ادرس‪ :‬شــهرری خیابــان اکبــری پــاک ‪ 156‬و ‪ 154‬بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه‬ ‫مصــدق بشــماره ترتیــب ‪ 138719‬مــورخ ‪ 99/6/3‬دفترخانــه ‪ 58‬شــهرری بشــرح وارده بشــماره‬ ‫‪ 4017998‬مــورخ ‪ 1399/6/11‬چهارونیم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک دســتگاه اپارتمــان‬ ‫بــه شــماره ‪ 42640‬فرعــی از ‪ 123‬اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از ‪ 39533‬فرعــی از اصلــی‬ ‫مذکــور قطعــه ‪ 9‬واقــع در بخــش ‪ 12‬ناحیــه ‪ 02‬حــوزه ثبــت ملــک شــهرری اســتان تهــران‬ ‫بــه مســاحت ‪ 82/18‬مترمربــع ذیــل ثبت هــای ‪ 661191‬و ‪ 661192‬و ‪ 661193‬صفحــات ‪28‬‬ ‫و ‪ 31‬و ‪ 34‬دفتــر ‪ 2942‬بنــام علــی و معصومــه و محبوبــه همگــی بختیاریــان (بالســویه) ثبــت‬ ‫و بــه شــماره چاپی هــای ‪ 885608‬و ‪ 885609‬و ‪ 885610‬ســند مالکیــت صــادر و تســلیم‬ ‫گردیــده اســت و ســپس برابــر ســند قطعــی ‪ 13439‬مــورخ ‪ 1394/12/27‬دفتــر ‪ 58‬شــهرری‬ ‫بــه نــام علی اکبــر بختیاریــان انتقــال گردیــده اســت و ســپس برابــر ســند قطعــی ‪13439‬‬ ‫مــورخ ‪ 1394/12/27‬دفتــر ‪ 58‬شــهرری بــه نــام علی اکبــر بختیاریــان انتقــال گردیــده اســت و‬ ‫بــه علــت اسباب کشــی منــزل مفقــود گردیــده کــه درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نمــوده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا طبــق مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی می شــود تــا‬ ‫هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای کــرده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد‬ ‫خــود می باشــد بایــد تــا ده روز پــس از انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود‬ ‫را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر‬ ‫اعتراضــی نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود‬ ‫اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســیدمهدی المعــی‪ ،‬رئیــس واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫م الــف ‪683‬‬ ‫شــهرری‪ ،‬از طــرف ســهراب عزیزنــژاد‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960329012002964‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک گرمســار تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه قاســمی فرزنــد‬ ‫عیســی بــه شماره شناســنامه ‪ 26‬صــادره از گرمســار در ششــدانگ قطعــه زمیــن مزروعــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 7322/25‬مترمربــع پــاک ‪ 37‬فرعــی از ‪ 3‬اصلــی واقــع در گرمســار خریــداری از‬ ‫مالــک رســمی اقــای عیســی قاســمی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/29 :‬‬ ‫حسن رامه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار‬ ‫م الف ‪513‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005970‬‬ ‫‪ 1399/05/21‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه هــادی‬ ‫روان پاک ضیابــری فرزنــد مختــار از پــاک ‪ 43‬از ‪ 21‬اصلــی واقــع در قریــه نوپاشــان بخــش ‪25‬‬ ‫گیــان از نســق علــی روانپــاک ضیابــری بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر‬ ‫بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 1169‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪97‬‬ ‫بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور‬ ‫اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نگیـ�ن قصـ�ر دامــون شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت‬ ‫معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و‬ ‫صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/29 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/423‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫ظــرف یــک مــاه بقیــه بهــای مــورد مزایــده را بــه صنــدوق دادگســتری دزفــول تودیــع و قبــض‬ ‫ان را بــه اجــرا تســلیم نمایــد تــا اقدامــات بعــدی انجــام شــود‪ .‬درغیراینصــورت ســپرده او پــس‬ ‫از کســر هزینه هــای مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد‪ .‬شــرکت کننده ها بایســتی‬ ‫‪10‬درصــد قیمــت پایــه کارشناســی را بــه صــورت چــک تضمینــی بــه همــراه پیشــنهاد خــود بــه‬ ‫اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول ارائــه نماینــد‪ .‬هزینه هــای نقــل و انتقــال و غیــره ک ً‬ ‫ال‬ ‫بــه عهــده برنــده مزایــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اردشیر شلوپور‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011002941‬‬ ‫‪ 1399/03/31‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫مظاهــر ضیائی ندامانــی فرزنــد غــام از پــاک ‪ 56‬از ‪ 88‬اصلــی واقــع در قریــه گــواب زرمیــخ‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق رحمــت شــعبان زاده بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل‬ ‫بــر بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 96/90‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک‬ ‫‪ 1289‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح‬ ‫مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم‬ ‫دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام‬ ‫می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/29 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/424‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهی مزایده (نوبت اول)‬ ‫بــه موجــب پرونــده کالســه ‪ 971639‬اجرایــی محکــوم بــه فــروش ملــک کــه در ایــن اجــرا جهت‬ ‫اجــرای کارشناســی و قیمت گــذاری گردیــده اســت‪ .‬امــوال شــامل ســهم االرث محکوم علیــه از‬ ‫یکبــاب منــزل مســکونی بنــام مرحــوم عبدالمجیــد عدالتـی زاده واقــع در خیابــان گلــزار مابیــن‬ ‫خیابــان باهنــر و شــهدای محــراب بــا مســاحت حــدودی ‪ 175/80‬مترمربــع و دارای اشــتراکات‬ ‫و ملــک بــا بقیــه ورثــه مشــاع می باشــد‪ .‬لــذا امــوال در روز سه شــنبه ‪ 1399/07/22‬راس‬ ‫ســاعت ‪ 9-11‬صبــح از طریــق مزایــده حضــوری در محــل دفتــر اجــرای احــکام مدنــی‬ ‫دادگســتری دزفــول بــه معــرض فــروش گــذارده می شــود‪ .‬طالبیــن می تواننــد در مــدت‬ ‫پنــج روز قبــل از روز مزایــده بــا هماهنگــی اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول در‬ ‫وقــت اداری از امــوال مذکــور بازدیــد نماینــد‪ .‬مزایــده از قیمــت پایــه ‪ 988.870.000‬ریــال‬ ‫(ارزش ســهم االرث محکوم علیــه از ملــک مشــاع بــدو درنظــر گرفتــن دیــون احتمالــی) شــروع‬ ‫می شــود‪ .‬برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد‪ .‬مزایــده راس‬ ‫ســاعت ‪ 9‬صبــح در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول شــروع و ســاعت ‪11‬‬ ‫صبــح همــان روز خاتمــه می یابــد‪ .‬برنــده مزایــده بایــد ‪ %10‬بهــا را فی المجلــس بــه عنــوان‬ ‫ســپرده بــه قســمت اجــرای احــکام مدنــی پرداخــت نمایــد و حداکثــر ظــرف یــک مــاه بقیــه‬ ‫بهــای مــورد مزایــده را بــه صنــدوق دادگســتری دزفــول تودیــع و قبــض ان را بــه اجــرا تســلیم‬ ‫نمایــد تــا اقدامــات بعــدی انجــام شــود‪ .‬درغیراینصــورت ســپرده او پــس از کســر هزینه هــای‬ ‫مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد‪ .‬شــرکت کننده ها بایســتی ‪10‬درصــد قیمــت پایــه‬ ‫کارشناســی را بــه صــورت چــک تضمینــی بــه همــراه پینشــهاد خــود بــه اجــرای احــکام مدنــی‬ ‫تحویــل نماینــد‪ .‬هزینه هــای نقــل و انتقــال و غیــره ک ً‬ ‫ال بــه عهــده برنــده مزایــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اردشیر شلوپور‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005971‬‬ ‫‪ 1399/05/21‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه زینــب‬ ‫نظری راســته کناری فرزنــد علــی از پــاک ‪ 7‬از ‪ 13‬اصلــی واقــع در قریــه مرجقــل بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان از مالکیــت ســتاد اجرائــی فرمــان امــام(ره) بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بمســاحت ‪ 11/59‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1206‬بــرای ان‬ ‫منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض‬ ‫داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را‬ ‫بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض‬ ‫بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/29 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/425‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005972‬‬ ‫‪ 1399/05/21‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه زینــب‬ ‫نظری راســته کناری فرزنــد علــی از پــاک ‪ 7‬از ‪ 13‬اصلــی واقــع در قریــه مرجقــل بخــش ‪22‬‬ ‫گیــان از مالکیــت ســتاد اجرائــی فرمــان امــام(ره) بعنــوان ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکبــاب‬ ‫مغــازه بمســاحت ‪ 18/98‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1207‬بــرای‬ ‫ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض‬ ‫داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را‬ ‫بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض‬ ‫بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/29 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/426‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند خــودرو ســواری پــژو پــارس مربــوط بــه خانــم فاطمــه نــوروزی و بــرگ ســبز خــودرو‬ ‫ســواری پــژو پــارس مربــوط بــه محمــد اهنیــن بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1391‬بــه‬ ‫شــماره موتــور ‪ 12491025269‬و شــماره شاســی ‪ 800241‬و شــماره پــاک ‪954 -24‬ن‪19‬‬ ‫مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو ‪ 405‬بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل ‪ 1390‬بــه شــماره‬ ‫موتــور ‪ 12489288204‬و شــماره شاســی ‪ 561330‬و شــماره پــاک ‪176 -24‬س‪ 71‬مربــوط‬ ‫بــه غفــور ســیدی اب الوان مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه به اقای هادی شیربتی‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای هــادی شــیربتی فرزنــد خدائــی بــه شــماره ملــی ‪ 0532444426‬و بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 1102‬صــادره از حــوزه یــک اراک ســاکن اســتان خوزســتان‪ ،‬شــهر دزفــول‪،‬‬ ‫خیابــان حریــت‪ ،‬پــاک ‪ 36‬ابــاغ می شــود کــه خانــم مریــم تراهــی جهــت وصــول مبلــغ‬ ‫‪ 33/201/000/000‬ریــال بــه اســتناد مهریــه منــدرج در ســند ازدواج شــماره ‪ 1013‬مــورخ‬ ‫‪ 1390/07/17‬تنظیمــی دفترخانــه ازدواج ‪ 61‬شــهر دزفــول اســتان خوزســتان علیــه شــما‬ ‫بــه شــماره ‪ 139804182799000005‬مــورخ ‪ 1398/03/25‬اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده‬ ‫اجرائــی بــه شــماره پرونــده ‪ 139804017094000132/1‬در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق‬ ‫گــزارش مــورخ ‪ 1398/04/05‬مامــور‪ ،‬محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده‪.‬‬ ‫لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬ائین نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه‬ ‫در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی می شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز‬ ‫از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب می شــود‪ ،‬نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود‬ ‫اقــدام ننماییــد‪ ،‬عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫عبداله قربانی فر‪ ،‬مدیر واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان دزفول‬ ‫اگهی فقدان سند‬ ‫گــروه صنایــع کاغــذ پــارس بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد گواهــی شــده دفترخانــه ‪ 227‬شــوش‬ ‫مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 49/14561‬واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش کــه‬ ‫ذیــل ثبــت شــماره ‪ 16931‬صفحــه ‪ 347‬دفتــر ‪ 128‬و شــماره ســریال ســند ‪469816‬الــف‪94‬‬ ‫بنــام وی صــادر و تســلیم شــده‪ ،‬بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند‬ ‫المثنــی نمــوده اســت‪ .‬ضمن ـاً پــاک مذکــور برابــر اســناد رهنــی ‪ 57916‬و ‪ 55400‬و ‪67295‬‬ ‫تنظیمــی دفتــر ‪ 194‬تهــران بــه ترتیــب بــه مبلــغ ‪ 59.000.000.000‬ریــال و ‪10.000.000‬‬ ‫ریــال و ‪ 155.000.000.000‬ریــال بــه نفــع بانــک ســپه شــوش در رهــن می باشــد‪ .‬لــذا بــه‬ ‫دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع عمــوم‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می شــود کــه هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد‬ ‫خــود می باشــد می توانــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــود را‬ ‫ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم دارد و درغیراینصــورت‬ ‫پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شوش‬ ‫اگهی فقدان سند‬ ‫گــروه صنایــع کاغــذ پــارس بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد گواهــی شــده دفترخانــه ‪ 227‬شــوش‬ ‫مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 49/14557‬واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش کــه‬ ‫ذیــل ثبــت شــماره ‪ 16923‬صفحــه ‪ 323‬دفتــر ‪ 128‬و شــماره ســریال ســند ‪469812‬الــف‪94‬‬ ‫بنــام وی صــادر و تســلیم شــده‪ ،‬بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند‬ ‫المثنــی نمــوده اســت‪ .‬ضمنــاً پــاک مذکــور برابــر اســناد رهنــی ‪ 57916‬و ‪ 55400‬و ‪67295‬‬ ‫تنظیمــی دفتــر ‪ 194‬تهــران بــه ترتیــب بــه مبلــغ ‪ 59.000.000.000‬ریــال و ‪ 10.000.000‬ریــال‬ ‫و ‪ 155.000.000.000‬ریــال بــه نفــع بانــک ســپه شــوش در رهــن می باشــد‪ .‬لــذا بــه دســتور‬ ‫تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع عمــوم یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می شــود کــه هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫می باشــد می توانــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه‬ ‫اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم دارد و درغیراینصــورت پــس از ســپری‬ ‫شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو ‪ GLX-XU7 405‬بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل ‪ 1396‬بــه‬ ‫شــماره موتــور‪ 124K1130110 :‬و شــماره شاســی‪ NAAMO1CE4HK127325 :‬و شــماره پــاک‬ ‫‪977‬م‪ -76‬ایــران ‪ 24‬مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اهواز‬ ‫اگهی مزایده (نوبت اول)‬ ‫بــه موجــب پرونــده کالســه ‪ 980433‬اجرایــی محکــوم بــه فــروش خــودرو کــه در ایــن اجــرا‬ ‫امــوال جهــت اجــرای کارشناســی و قیمت گــذاری گردیــده اســت‪ .‬امــوال یــک دســتگاه ســواری‬ ‫ریــو ‪ 405‬تیــپ اریــان مــدل ‪ 84‬بــه شــماره انتظامــی ‪ 34‬ایــران‪316 -‬ص‪ 54‬واقــع در پارکینــگ‬ ‫ســیاه منصور می باشــد‪ .‬لــذا امــوال در روز دوشــنبه ‪ 1399/07/21‬راس ســاعت ‪9-11‬‬ ‫صبــح از طریــق مزایــده حضــوری در محــل دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول‬ ‫بــه معــرض فــروش گــذارده می شــود‪ .‬طالبیــن می تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز‬ ‫مزایــده بــا هماهنگــی اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول در وقــت اداری از امــوال مذکــور‬ ‫بازدیــد نماینــد‪ .‬مزایــده از قیمــت پایــه ‪ 470.000.000‬ریــال (ارزش خــودرو بــدون درنظــر‬ ‫گرفتــن دیــون احتمالــی) شــروع می شــود‪ .‬برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت‬ ‫را پیشــنهاد نمایــد‪ .‬مزایــده راس ســاعت ‪ 9‬صبــح در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری‬ ‫دزفــول شــروع و ســاعت ‪ 11‬صبــح همــان روز خاتمــه می یابــد‪ .‬برنــده مزایــده بایــد ‪ %10‬بهــا را‬ ‫فی المجلــس بــه عنــوان ســپرده بــه قســمت اجــرای احــکام مدنــی پرداخــت نمایــد و حداکثــر‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)991300‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نگیـ�ن قصـ�ر دامــون شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)991308‬‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)991306‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اروم تغذیـ�ه سپــید اذربایجــان بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 13477‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10220186090‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/05/22‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬خانـ�م نگیـ�ن‬ ‫فرمــان زاده بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 2753758190‬مبل��غ پانص��د هـ�زار ری��ال ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت‬ ‫واری��ز و جـ�زو شرــکای شــرکت منظـ�ور ش��د‪ -2 .‬اقــای پارسـ�ا فرمــان زاده بـ�ه کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ 2750543924‬مبل��غ دویس��ت و پنجـ�اه هــزار ریـ�ال ب��ه صنــدوق شــرکت واری��ز و جـ�زو‬ ‫شرــکای شــرکت منظـ�ور ش��د‪ -3 .‬اص��ل س�رـمایه شــرکت از مبل��غ ی��ک میلیـ�ون ریـ�ال‬ ‫ب��ه مبل��غ ی��ک میلیـ�ون و هفتص��د و پنجـ�اه هــزار ریـ�ال افزای��ش یاف��ت و مــاده چهـ�ار‬ ‫اساسنــامه شــرکت بشـ�رح ذی��ل اصـلاح و تصوی��ب ش��د‪ .‬سرــمایه شـ�رکت‪ :‬مبلـ�غ‬ ‫ی��ک میلیـ�ون و هفتص��د و پنجـ�اه هــزار ریـ�ال نقـ�دی اس��ت‪ -4 .‬تعدــاد اعضــای هیئـ�ت‬ ‫مدیــره مندــرج در اساس�نـامه بـ�ه ‪ 3‬نف��ر اصـلاح گردی��د‪ .‬اس��امی شـ�رکاء‪ :‬خانـ�م نگیـ�ن‬ ‫فرمــان زاده بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 2753758190‬ب��ا سهم الشــرکه پانص��د هــزار ریــال‪ ،‬اقـ�ای‬ ‫پارسـ�ا فرمــان زاده بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 2750543924‬ب��ا سهم الشــرکه دویس��ت و پنجـ�اه‬ ‫هزــار ریاــل‪ ،‬خانـ�م مریـ�م فرمــان زاده بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 2754886400‬ب��ا سهم الشـ�رکه‬ ‫پانصـ�د هزــار ریاــل‪ ،‬اقــای عــزت فرمان زاده سـ�لومعقول بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 2919648391‬بـ�ا‬ ‫سهم الشـ�رکه پانص��د هـ�زار ری��ال‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)989839‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960301060001611‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ثریــا‬ ‫کارگر علی بابــازاده قزویــن فرزنــد ولی الــه بــه شناسنامه شــماره ‪ 134‬صــادره از ورامیــن‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در ان بــه مســاحت ‪ 169/78‬مترمربــع‬ ‫پــاک شــماره ‪ 8‬اصلــی واقــع در قریــه جعفرابــاد اخــوان تهــران بخــش حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک ورامیــن از مالکیــت حســین قاســمی تاجیک محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/12 :‬‬ ‫محمــد رحیم پورراینــی‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪192‬ث‬ ‫ورامیــن‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960301060001844‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای ســیدمیثم‬ ‫کیائــی فرزنــد سیدحســن بــه شناسنامه شــماره ‪ 625‬صــادره از فیروزکــوه در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در ان بــه مســاحت ‪ 99/21‬مترمربــع پــاک شــماره‬ ‫‪ 212‬فرعــی از ‪ 100‬اصلــی واقــع در تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت‬ ‫حســین شــفیعی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/29 :‬‬ ‫محمــد رحیم پورراینــی‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪216‬ث‬ ‫ورامیــن‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان‪:‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960317007001472‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫شهرســتان بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای ســعید اکابــر فرزنــد‬ ‫نصرالــه بــه شناســنامه ‪ 527‬و شــماره ملــی ‪ 1861209177‬صــادره از بهبهــان نســبت بــه‬ ‫ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 83‬مترمربع در قســمتی از پــاک ‪5519/280‬‬ ‫باقیمانــده اصلــی واقــع در بخــش یــک بهبهــان خریــداری شــده از مالــک رســمی منصــور‬ ‫و یدالــه شــهرتین غرایبــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک‬ ‫مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪.‬‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید عرض حــال ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/29 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/199‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان‪:‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960317007001482‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫شهرســتان بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای ســعید اکابــر فرزنــد‬ ‫نصرالــه بــه شناســنامه ‪ 527‬و شــماره ملــی ‪ 1861209177‬صــادره از بهبهــان نســبت‬ ‫بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 137/57‬مترمربــع در قســمتی از پــاک‬ ‫‪ 5519/280‬باقیمانــده اصلــی واقــع در بخــش یــک بهبهــان خریــداری شــده از مالــک‬ ‫رســمی منصــور و یدالــه شــهرتین غرایبــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات‬ ‫متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید عرض حــال ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/29 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/200‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960326001000646‬مــورخ ‪ 1399/6/4‬هیــات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همدان‪-‬ناحیــه ‪ 1‬تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی خانــم منصــوره عباســی فرزنــد علــی بشماره شناســنامه ‪ 102‬صــادره‬ ‫از کبودراهنــگ در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مثلثــی شــکل محصــور و محــاط جزئــی‬ ‫از حیــاط خانــه پــاک ثبتــی ‪ 10/23125‬اصلــی جهــت الحــاق بــه پــاک موصــوف بــه‬ ‫مســاحت ‪ 19/16‬مترمربــع قســمتی از پــاک باقیمانــده ‪ 10/1635‬اصلــی واقــع در حومــه‬ ‫بخــش ‪ 1‬همــدان بــه نشــانی محمدیــه‪18 ،‬متــری قــدس‪ ،‬ابتــدای ‪18‬متــری فلســطین‪،‬‬ ‫نبــش کوچــه بهرامــی خریــداری از مالــک رســمی اقــای صــادق ایــزدی محــرز گردیــده‪.‬‬ ‫لــذا بمنظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪.‬‬ ‫درصورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/27 :‬‬ ‫علی زیوری حبیبی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک همدان‬ ‫م الف ‪833‬‬ ‫‪ 46041‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380622782‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/05/13‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ -:‬اقــای حســین مـ�رادزاده دارای کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ 0934504563‬ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ‪ -2‬اق��ای امی��ر رضائی نی��ک دارای‬ ‫‪ 46041‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380622782‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی‬ ‫بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/05/13‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -:‬اقـ�ای حسـ�ین‬ ‫مـ�رادزاده دارای کـ�د ملـ�ی ‪ -0934504563‬اقــای امیـ�ر رضائی نیـ�ک دارای کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ -0070273251‬اقــای مصطفـ�ی مرادزاده نقنــدر دارای کـ�د ملـ�ی ‪ 0933762682‬بـ�ه‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ 0070273251‬ب��ه سـ�مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ‪ -3‬اقــای مصطفـ�ی‬ ‫عنــوان اعضـ�ای اصل��ی هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت دو سـ�ال انتخـ�اب گردیدن��د‪ .‬اقـ�ای‬ ‫مرادزاده نقنــدر دارای کـ�د ملـ�ی ‪ 0933762682‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫محسـ�ن عبدالهـ�ی دارای کـ�د ملـ�ی ‪ 0942748174‬ب��ه سـ�مت باــزرس اصل��ی و اقـ�ای‬ ‫مدی��ره ب��رای م��دت دو س��ال انتخ��اب ش��دند و کلی��ه اوراق و اس��ناد بهـ�ادار و تعهـ�داور‬ ‫شـ�رکت ب��ا امض��ای منف��رد مدیرعام��ل همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت معتب��ر خواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫س��یدحامد میرسپاسـ�ی دارای کـ�د ملـ�ی ‪ 0940975351‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل‬ ‫بــرای مـ�دت ی��ک سـ�ال مال��ی انتخـ�اب شــدند‪ .‬روزنام��ه ســایه جه��ت درج اگهی هـ�ای‬ ‫شــرکت انتخـ�اب ش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نگیـ�ن قصـ�ر دامــون شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 46041‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380622782‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/05/25‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل شرــکت بـ�ه‬ ‫ادرس جدی��د‪ :‬خراسـ�ان رضـ�وی‪ -‬شـ�هر مشــهد‪ ،‬محل��ه ارشــاد‪ ،‬خیابـ�ان دهخــدا‪ ،‬خیابـ�ان‬ ‫ب��رادران ش��هیدنوربخش‪ ،‬پـلاک ‪ ،61‬سـ�اختمان ‪ ،512‬دستــگاه (بلـ�وک ‪ ،)61‬طبق��ه اول‪،‬‬ ‫واح��د شــرقی کدپسـ�تی ‪ 9185974394‬تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در اساسـ�نامه‬ ‫ب��ه شـ�رح فـ�وق اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ صفحه 4 ‫اگهی‬ ‫ شنبه ‪ 29‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2071‬‬ ‫اگهی فقدان سند‬ ‫گــروه صنایــع کاغــذ پــارس بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد گواهــی شــده دفترخانــه ‪ 227‬شــوش‬ ‫مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 49/14400‬واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش کــه‬ ‫ذیــل ثبــت شــماره ‪ 16528‬صفحــه ‪ 325‬دفتــر ‪ 125‬و شــماره ســریال ســند ‪469089‬الــف‪94‬‬ ‫بنــام وی صــادر و تســلیم شــده‪ ،‬بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند‬ ‫المثنــی نمــوده اســت‪ .‬ضمنــاً پــاک مذکــور برابــر اســناد رهنــی ‪ 57916‬و ‪ 55400‬و ‪67295‬‬ ‫تنظیمــی دفتــر ‪ 194‬تهــران بــه ترتیــب بــه مبلــغ ‪ 59.000.000.000‬ریــال و ‪ 10.000.000‬ریــال‬ ‫و ‪ 155.000.000.000‬ریــال بــه نفــع بانــک ســپه شــوش در رهــن می باشــد‪ .‬لــذا بــه دســتور‬ ‫تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع عمــوم یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می شــود کــه هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫می باشــد می توانــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه‬ ‫اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم دارد و درغیراینصــورت پــس از ســپری‬ ‫شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شوش‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای خســرو بختیــاری بــه شماره شناســنامه ‪ 1‬به اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957400328‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان غالمرضــا بختیــاری بــه شماره شناســنامه ‪ 664‬در تاریــخ ‪1397/10/11‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬خســرو بختیــاری فرزنــد‬ ‫غالمرضــا ش‪.‬ملــی ‪ 3341429247‬پســر متوفــی ‪ -2‬پرویــز بختیــاری فرزنــد غالمرضــا ش‪.‬ملــی‬ ‫‪ 3340510385‬پســر متوفــی ‪ -3‬مجیــد بختیــاری فرزنــد غالمرضــا ش‪.‬ملــی ‪ 3340511446‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -4‬منصــور بختیــاری فرزنــد غالمرضــا ش‪.‬ملــی ‪ 3340510962‬پســر متوفــی ‪ -5‬حســین‬ ‫بختیــاری فرزنــد غالمرضــا ش‪.‬ملــی ‪ 3340512280‬پســر متوفــی ‪ -6‬صدیقــه بختیــاری فرزنــد‬ ‫غالمرضــا ش‪.‬ملــی ‪ 3340511241‬دختــر متوفــی ‪ -7‬زهــرا بختیــاری فرزنــد غالمرضــا ش‪.‬ملــی‬ ‫‪ 3340512647‬دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم حدیــث ازاد بــه شماره شناســنامه ‪ 3330150203‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100397‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ملــک پرنــا بــه شماره شناســنامه ‪ 264‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1392/01/24‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪-1 :‬‬ ‫ایــرج ازاد فرزنــد فــارس بــه ش ش ‪ 7‬موالیــد ش‪.‬م ‪ 3341452745‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ارش‬ ‫ازاد فرزنــد فــارس ش ش ‪ 6‬ش‪.‬م ‪ 3341445951‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ســمیه ازاد فرزنــد فــارس‬ ‫بــه ش ش ‪ 91‬ش‪.‬م ‪ 3341696776‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬زینــب ازاد فرزنــد فــارس بــه ش ش ‪34‬‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3341696202‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬حدیــث ازاد فرزنــد فــارس بــه ش ش اختصاصــی ش‪.‬م‬ ‫‪ 3330150203‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬فــارس ازاد فرزنــد احمــد بــه ش ش‪ 173‬ش‪.‬م ‪3340397023‬‬ ‫همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو ‪ 206SD-TU5‬مــدل ‪ 1397‬بــه رنــگ ســفید روغنــی‬ ‫بــه شــماره پــاک ‪693 -24‬ب‪ 75‬و شــماره موتــور ‪ 174B0040949‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ NAAP41FE6JJ579737‬مربــوط بــه مرضیــه گنجــی مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اهواز‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم زهــرا دارابــی بــه شماره شناســنامه ‪ 9265‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100383‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان اســد دارابــی بــه شماره شناســنامه ‪ 210‬در تاریــخ ‪1388/12/23‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ســلیمان دارابــی فرزنــد‬ ‫اســد بــه ش‪.‬م ‪ 3340068666‬ش ش ‪ 9264‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬زهــرا دارابــی فرزنــد اســد بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3340068674‬ش ش ‪ 9265‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬شــهناز دارابــی فرزنــد اســد بــه ش‪.‬م ‪3340068682‬‬ ‫ش ش ‪ 9266‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬مهنــاز دارابــی فرزنــد اســد بــه ش‪.‬م ‪ 3340158169‬ش ش ‪18382‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -5‬زینــب دارابــی فرزنــد ســد بــه ش‪.‬م ‪ 3341299041‬ش ش ‪ 496‬فرزنــد متوفــی ‪-6‬‬ ‫لیلــی کرمــی فرزنــد نامــدار بــه ش‪.‬م ‪ 3329134003‬ش ش ‪ 3403‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تا هر کــس اعتــراض دارد‬ ‫و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه به شــورا تقدیــم دارد‬ ‫واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم خــاور ارمنــد بــه شماره شناســنامه ‪ 448‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100391‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان زهــرا قنبــری بــه شماره شناســنامه ‪ 1310‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1396/12/21‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪-1 :‬‬ ‫خــاور ارمنــد فرزنــد احمــد بــه ش‪.‬م ‪ 3340616922‬ش ش ‪ 448‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض‬ ‫دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اخطاریه‬ ‫شورای حل اختالف حمیل تاریخ‪ 1399/05/26 :‬شماره پرونده‪445/98/1 :‬‬ ‫اخطارشوندگان‪ -1 :‬علی نظر رضایی فرزند منصور ‪ -2‬مرتضی غالمی فرزند علی‬ ‫محل حضور‪ :‬شعبه اول شورای حل اختالف حمیل‬ ‫موضــوع اگهــی‪ :‬ابــاغ اخطاریــه جهــت مطالعــه نظریــه کارشناســی ظــرف مــدت یــک هفتــه‬ ‫از تاریــخ نشــر اگهــی جهــت مالحظــه نظریــه کارشناســی و اظهــار هرگونــه مطلبــی نفیـاً و یــا‬ ‫اثبات ـاً در ایــن شــعبه حاضــر شــوند‪.‬‬ ‫تعداد دفعات انتشار‪ :‬یکبار‬ ‫مهدی صفری‪ ،‬رئیس شعبه اول شورای حل اختالف حمیل‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای برومنــد حاصلــی بــه شماره شناســنامه ‪ 203‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900769‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان علــی حاصلــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3340738300‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1394/06/09‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬برومنــد‬ ‫حاصلــی فرزنــد علــی بــه ش ش ‪ 203‬پســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت‬ ‫مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی‬ ‫نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند مالکیــت خــودرو ســواری ســمند ‪ LX-EF7‬مــدل ‪ 1393‬بــه رنــگ ســفید روغنــی‬ ‫بــه شــماره پــاک ‪762 -34‬ق‪ 24‬و شــماره موتــور ‪ 147H0111274‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ NAACR1HW3EF584892‬مربــوط بــه محمــد خالدی صالح پــور فرزنــد عبدالســید مفقــود‬ ‫شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اهواز‬ ‫اگهــی دعــوت از مالکیــن و صاحبــان امــاک واقــع در محــدوده روســتای باســکله‬ ‫قاس ـم خان (وارگــه گــواور) پــاک ‪ 78‬اصلــی از توابــع شهرســتان گیــان غــرب‬ ‫بــا تاییــدات خداونــد متعــال نظــر بــه اینکــه در اجــرای قانــون نحــوه صــدور اســناد مالکیــت‬ ‫امالکــی کــه ســوابق انهــا در اثــر جنــگ یــا حــوادث غیرمترقبــه دیگــری ماننــد ســیل و زلزلــه‬ ‫و اتش ســوزی از بیــن رفتــه اســت‪ ،‬لــذا حســب مــواد ‪ 9‬الــی ‪ 13‬و تبصــره ذیــل مــاده ‪14‬‬ ‫ائین نامــه اجرائــی قانــون مرقــوم اداره ثبــت اســناد شهرســتان گیــان غــرب درنظــردارد بــا‬ ‫توجــه بــه پــاک اصلــی قریــه مرقــوم بــه شــماره پــاک ‪ 78‬اصلــی نســبت بــه نقشـه برداری و‬ ‫تعییــن شــماره های فرعــی و تحدیــد حــدود کلیــه امــاک و اراضــی و مســتقالت و باغــات واقــع‬ ‫در محــدوده روســتای باســکله قاسـم خان (وارگــه گــواور) از توابــع شهرســتان گیــان غــرب بــا‬ ‫حــدود و مشــخصات اجمالــی شــماالً محــدود اســت بــه اراضــی زراعــی‪ ،‬شــرقاً محــدود اســت بــه‬ ‫اراضــی زراعــی‪ ،‬جنوب ـاً محــدود اســت اراضــی زراعــی‪ ،‬غرب ـاً محــدود اســت بــه اراضــی زراعــی‬ ‫بــه مــدت یــک روز از تاریــخ ‪ 1399/7/19‬لغایــت همــان روز مبــادرت نماینــد‪ .‬لــذا از کلیــه‬ ‫صاحبــان امــاک اعــم از حقیقــی و حقوقــی در محــدوده پــاک اصلــی دعــوت می شــود در‬ ‫تاریخ هــای مقــرر در محــل حضــور و نســبت بــه معرفــی امــاک بــه نماینــدگان ایــن اداره اقــدام‬ ‫فرمائیــد‪ .‬حضــور کلیــه صاحبــان امــاک یــا نماینــدگان قانونــی انهــا در محــل الزامــی اســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/29 :‬‬ ‫نقدی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان گیالنغرب‬ ‫اگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه‬ ‫اعــام می نمایــد بموجــب درخواســت خانــم ســمیه محمــدی بــا وکالــت اقــای کامــران ناصــری‬ ‫بطرفیــت خوانــدگان ‪ -1‬ابتیــن محمــدی ‪ -2‬لیــا محمــدی ‪ -3‬رامتیــن محمــدی (‪ -4‬فاطمــه اعظم‬ ‫‪ -5‬اللــه محمــدی ‪ -6‬وهــاب محمــدی بــا وکالــت اقــای ســیدمحمد حامــد خضیــری) بخواســته‬ ‫تحریــر ترکــه مرحومــان وحیــد محمــدی و مــراد محمــدی طــی شــماره ‪9909988957300211‬‬ ‫در شــورای حــل اختــاف صــادر و وقــت اجــرای قــرار ســاعت ‪ 10:00‬مورخــه ‪ 1399/07/30‬تعیین‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا از ورثــه و بســتانکاران و مدیونیــن و کســان دیگــری کــه حقــی بــر ذمــه متوفین‬ ‫دارنــد دعــوت می شــود در محــل مذکــور در ایــن شــورا واقــع در شهرســتان اســام ابــاد غــرب بــا‬ ‫ادرس خیابــان شــهیدچمران‪ ،‬خیابــان حــر‪ ،‬ازمایشــگاه حــاک بیســتون (مجــری قــرار اقــای بهــروز‬ ‫قمــری) حاضــر شــوند‪ .‬عــدم حضــور مانــع اجــرای قــرار نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫حمزه مرادی‪ ،‬رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم پــری رشــیدی بــه شماره شناســنامه ‪ 510‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900332‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان همــا بــروج بــه شماره شناســنامه ‪ 482‬در تاریــخ ‪ 1395/05/08‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬منوچهــر رشــیدی فرزنــد‬ ‫صحــرا بــه ش ش ‪ 435‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ســاالر رشــیدی فرزنــد صحــرا بــه ش ش ‪ 19‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -3‬محســن رشــیدی فرزنــد صحــرا بــه ش‪.‬م ‪ 6410004961‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬شــاهرخ رشــیدی‬ ‫فرزنــد صحــرا بــه ش ش ‪ 418‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬پــری رشــیدی فرزنــد صحــرا بــه ش ش ‪ 510‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -6‬فریــده رشــیدی فرزنــد صحــرا بــه ش ش ‪ 679‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬مریــم رشــیدی فرزنــد‬ ‫صحــرا بــه ش ش ‪ 538‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم پــری رشــیدی بــه شماره شناســنامه ‪ 510‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957400320‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان صحــرا رشــیدی بــه شماره شناســنامه ‪ 165‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1390/11/20‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬منوچهــر‬ ‫رشــیدی فرزنــد صحــرا بــه ش ش ‪ 435‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ســاالر رشــیدی فرزنــد صحــرا بــه ش ش‬ ‫‪ 19‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬محســن رشــیدی فرزنــد صحــرا بــه ش‪.‬م ‪ 6410004961‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬شــاهرخ رشــیدی فرزنــد صحــرا بــه ش ش ‪ 418‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬پــری رشــیدی فرزنــد صحــرا‬ ‫بــه ش ش ‪ 510‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬فریــده رشــیدی فرزنــد صحــرا بــه ش ش ‪ 679‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -7‬مریــم رشــیدی فرزنــد صحــرا بــه ش ش ‪ 538‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬همــا بــروج فرزنــد مراد بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 6419412341‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم راضیــه رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 3520‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900774‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان هاشــم رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 447‬در تاریــخ ‪1387/02/09‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ملــوس نظــری فرزنــد‬ ‫قربانعلــی بــه ش ش ‪ 1‬همســر متوفــی ‪ -2‬امیــر رســتمی فرزنــد هاشــم بــه ش ش ‪ 9021‬پســر متوفی‬ ‫‪ -3‬پرویــن رســتمی فرزنــد هاشــم بــه ش ش ‪ 215‬دختــر متوفــی ‪ -4‬راضیــه رســتمی فرزنــد هاشــم‬ ‫بــه ش ش ‪ 3520‬دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم زریــن پرویــن بــه شماره شناســنامه ‪ 464‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100400‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان رشــید خطیبــی بــه شماره شناســنامه ‪ 1013‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1399/01/17‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬زریــن‬ ‫پرویــن فرزنــد روضــان بــه ش‪.‬م ‪ 4948951226‬ش ش ‪ 464‬همســر متوفــی ‪ -2‬زهــرا خطیبــی‬ ‫فرزنــد رشــید بــه ش‪.‬م ‪ 3330284986‬ش ش اختصاصــی فرزنــد متوفــی ‪ -3‬پیمــان خطیبــی‬ ‫فرزنــد رشــید بــه ش‪.‬م ‪ 4948958557‬ش ش ‪ 1199‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬اخضــر خطیبــی فرزنــد‬ ‫رشــید بــه ش‪.‬م ‪ 4948957658‬ش ش اختصاصــی فرزنــد متوفــی ‪ -5‬الهــام خطیبــی فرزنــد‬ ‫رشــید بــه ش م‪ 3341581472‬ش ش ‪ 1109‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه‬ ‫از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم صبریــه مــرادی بــه شماره شناســنامه ‪ 2091‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100385‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان زریــن بیلوایــه بــه شماره شناســنامه ‪ 937‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1393/05/12‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬علــی‬ ‫مــرادی فرزنــد طهماســب بــه ش ش ‪ 1127‬ش‪.‬م ‪ 6419501059‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬رضــا مــرادی‬ ‫فرزنــد طهماســب بــه ش ش ‪ 1782‬ش‪.‬م ‪ 6419505615‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬طــا مــرادی فرزنــد‬ ‫طهماســب بــه ش ش ‪ 1762‬ش‪.‬م ‪ 6419505410‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬فاطمــه مــرادی فرزنــد‬ ‫طهماســب بــه ش ش ‪ 1763‬ش‪.‬م ‪ 6419505429‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬رســول مــرادی فرزنــد‬ ‫طهماســب بــه ش ش ‪ 1783‬ش‪.‬م ‪ 6419505623‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬جمــال مــرادی فرزنــد‬ ‫طهماســب بــه ش ش ‪ 1901‬ش‪.‬م ‪ 6419506816‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬صبریــه مــرادی فرزنــد‬ ‫طهماســب بــه ش ش ‪ 2091‬ش‪.‬م ‪ 6419508721‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد‬ ‫واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫‪5‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم عطیــه صالحــی بــه شماره شناســنامه ‪ 246‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900766‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان اســکندر رنجبــر بــه شماره شناســنامه ‪ 429‬در تاریــخ ‪1399/06/14‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬عطیــه صالحــی‬ ‫فرزنــد عبدالــه بــه ش ش ‪ 246‬مــادر متوفــی ‪ -2‬فرزانــه رنجبــر فرزنــد خدابخــش بــه ش ش ‪1‬‬ ‫همســر متوفــی ‪ -3‬ایســان رنجبــر فرزنــد اســکندر بــه ش‪.‬م ‪ 3244589413‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬ایهــان رنجبــر فرزنــد اســکندر بــه ش‪.‬م ‪ 3244589405‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای علــی بختیــاری بــه شماره شناســنامه ‪ 1‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900345‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان رضــا بختیــاری بــه شماره شناســنامه ‪ 705‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1395/07/22‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬علــی بختیــاری فرزنــد رضــا بــه ش ش ‪ 1‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬چنگیــز بختیــاری فرزنــد رضــا‬ ‫بــه ش ش ‪ 22‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬بتــول بختیــاری فرزنــد رضــا بــه ش ش ‪ 273‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬والیــه بختیــاری فرزنــد رضــا بــه ش ش ‪ 12‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬پری چهــر دبیــری فرزنــد‬ ‫عزیزالــه بــه ش ش ‪ 70‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور‬ ‫را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای علــی غالمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 6419707579‬بــه اســتناد شــهادتنامه و‬ ‫گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪9909988957300257‬‬ ‫تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان خیــدان غالمــی‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ 351‬در تاریــخ ‪ 1389/11/08‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و‬ ‫ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬علــی غالمــی فرزند خیــدان بــه ش‪.‬م ‪6419707579‬‬ ‫پســر متوفــی ‪ -2‬فرمــان غالمــی فرزنــد خیــدان بــه ش‪.‬م ‪ 3340382670‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬خدایــار غالمــی فرزنــد خیــدان بــه ش‪.‬م ‪6419707587‬‬ ‫صــادره از حمیــل پســر متوفــی ‪ -4‬فــرزاد غالمــی فرزنــد خیــدان بــه ش‪.‬م ‪3330054573‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -5‬اردشــیر غالمــی فرزنــد خیــدان بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3341612521‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -6‬ایــران غالمــی فرزنــد‬ ‫خیــدان بــه ش‪.‬م ‪ 3341422781‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬مرضیــه‬ ‫غالمــی فرزنــد خیــدان بــه ش‪.‬م ‪ 3340133492‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -8‬ناهیــد غالمــی فرزنــد خیــدان بــه ش‪.‬م ‪ 3341293329‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب دختــر متوفــی ‪ -9‬شــکوفه غالمــی فرزنــد خیــدان بــه ش‪.‬م ‪ 3340196631‬صــادره‬ ‫از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -10‬صغــری نادری خمارتاجــی فرزنــد بــرار بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 6419705975‬صــادره از اســام ابــاد غــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض‬ ‫دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه‬ ‫شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای علــی غالمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 6419707579‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957300292‬تقدیــم ایــن‬ ‫دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان صغــری نادری خمارتاجــی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 170‬در تاریــخ ‪ 1390/04/28‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه‬ ‫حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬علــی غالمــی فرزنــد خیــدان بــه ش‪.‬م ‪ 6419707579‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬فرمــان غالمــی فرزنــد خیــدان بــه ش‪.‬م ‪ 3340382670‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬خدایــار غالمــی فرزنــد خیــدان بــه ش‪.‬م ‪ 6419707587‬صــادره از‬ ‫حمیــل پســر متوفــی ‪ -4‬فــرزاد غالمــی فرزنــد خیــدان بــه ش‪.‬م ‪ 3330054573‬صــادره از‬ ‫اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -5‬اردشــیر غالمــی فرزنــد خیــدان بــه ش‪.‬م ‪3341612521‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -6‬ایــران غالمــی فرزنــد خیــدان بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3341422781‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬مرضیــه غالمــی فرزنــد‬ ‫خیــدان بــه ش‪.‬م ‪ 3340133492‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -8‬ناهیــد‬ ‫غالمــی فرزنــد خیــدان بــه ش‪.‬م ‪ 3341293329‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی‬ ‫‪ -9‬شــکوفه غالمــی فرزنــد خیــدان بــه ش‪.‬م ‪ 3340196631‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی فاقد سند رسمی ‬ ‫برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی کاللــه تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ ،‬لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند‪ ،‬می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه ودرخصــوص رای اصالحــی بــه مــدت یکمــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫پالک ‪-72‬اصلی اراضی قریه حیدر اباد بخش ‪9‬‬ ‫بخش ‪ 9‬ثبت کالله انتقال ملک مع الواسطه از مالک رسمی ایگدر دژهنگ‬ ‫‪-1‬رای شــماره‪ 139960312012000980‬پرونــده کالســه ‪ 1397114412012000134‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم شــهرام بختیــاری‬ ‫‪-8‬رای شــماره ‪ 139960312012000981‬پرونــده کالســه ‪ 1397114412012000140‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم ادریــس مخدومی ‬ ‫فرزنــد محمــد بــه شــماره شناســنامه ‪ 440‬و شــماره ملــی ‪ 4869310120‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک‬ ‫فرزنــد بیــرام گلــدی بــه شــماره شناســنامه ‪ 7033‬و شــماره ملــی ‪ 4869902834‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪25051‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -72‬اصلــی واقــع در اراضــی حیــدر ابــاد بخــش ‪ 9‬ثبــت‬ ‫قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪202.80‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 32‬فرعــی از ‪-212‬اصلــی واقــع در قریــه قوجمــز‬ ‫کاللــه انتقــال ملــک بالواســطه ازمالــک رســمی اقــای براتعلــی داودی‬ ‫بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی خداقلــی حقانــی‬ ‫پالک ‪-199‬اصلی قریه کوسه بخش ‪9‬‬ ‫پالک ‪-213‬اصلی قریه کالله بخش ‪9‬‬ ‫‪-2‬رای شــماره‪ 139960312012000855‬پرونــده کالســه ‪ 1396114412012000003‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم رقیــه رمــرودی‬ ‫‪-9‬رای شــماره ‪ 139960312012000982‬پرونــده کالســه ‪ 1392114412012000085‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم نگیــن میــر‬ ‫فرزنــد امیــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 210‬و شــماره ملــی ‪ 4869654318‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫رشــید فرزنــد محبعلــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 12372‬و شــماره ملــی ‪ 3622134755‬صــادره از زاهــدان دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪172.23‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -199‬اصلــی واقــع در قریــه کوســه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪13.54‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪ 12‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در‬ ‫ی وراث عطاخــان عطائــی‬ ‫انتقــال ملــک از مالــکان رســم ‬ ‫کاللــه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــک رســمی حبیــب الــه حــر‬ ‫‪-3‬رای شــماره ‪ 139960312012001029‬پرونــده کالســه ‪1398114412012000144‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم دان قطــار ارجبــی‬ ‫‪-10‬رای شــماره ‪ 139960312012000861‬پرونــده کالســه ‪ 1397114412012000210‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم ملنــگ ارقنــد‬ ‫فرزنــد عطــا دوردی بــه شــماره شناســنامه یــک و شــماره ملــی ‪ 4889697950‬صــادره از مینودشــت دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ‬ ‫فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه ‪ 588‬و شــماره ملــی ‪ 3673013351‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪191.20‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -199‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه کوســه‬ ‫زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪219.15‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪ 272‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در قریــه کاللــه بخــش ‪9‬‬ ‫بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــکان رســمی وراث عطــا خــان عطائــی‬ ‫ثبــت کاللــه انتقــال ملــک بالواســطه از مالــک رســمی ریــاض الــه ســنائی‬ ‫‪-4‬رای شــماره ‪ 139960312012001028‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000179‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم غالمرضــا‬ ‫‪-11‬رای شــماره ‪ 139960312012000856‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000184‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم قاســم شــاره‬ ‫میشــکار مطلــق فرزنــد حســین بــه شــماره شناســنامه ‪ 4‬و شــماره ملــی ‪ 4869361809‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت‬ ‫فرزنــد اصغــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 120‬و شــماره ملــی ‪ 0795087373‬صــادره از ســبزوار دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪189.92‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -199‬اصلــی واقــع در قریــه کوســه‬ ‫زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 39.52‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪ 499‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در قریــه کاللــه بخــش‬ ‫بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مــع الواســطه از مالــکان رســمی وراث عطــا خــان عطائــی‬ ‫‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک بالواســطه از مالــک رســمی مهــدی ارش نــژاد و ســهمی مشــاعی خــود متقاضــی‬ ‫‪-5‬رای شــماره ‪ 139960312012000906‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000183‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم ســمیه حســینی‬ ‫‪-12‬رای شــماره ‪ 139960312012000857‬پرونــده کالســه ‪ 1397114412012000138‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم بائــی محمودی‬ ‫وطــن خــواه فرزنــد ناصــر بــه شــماره شناســنامه ‪ 185‬و شــماره ملــی ‪ 4889899189‬صــادره از گنبــد دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ‬ ‫فرزنــد محمــد نیــاز بــه شــماره شناســنامه ‪ 36‬و شــماره ملــی ‪ 2030975461‬صــادره از گنبــد دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 288‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -199‬اصلــی واقــع در قریــه کوســه بخــش ‪9‬‬ ‫قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪34‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده ازپــاک ‪ 1019‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع در قریــه کاللــه بخــش‬ ‫ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مع الواســطه از مالــکان رســمی وراث عطــا خــان عطائــی‬ ‫‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک از مالــک رسمی ســهمی مشــاعی خــود متقاضــی‬ ‫‪-6‬رای شــماره ‪ 139960312012001032‬پرونــده کالســه ‪ 1399114412012000015‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم غــام رضــا‬ ‫‪-13‬رای شــماره ‪ 139960312012001031‬پرونــده کالســه ‪ 1397114412012000144‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم خــدا رحــم‬ ‫بارانــی صمیمــی فرزنــد رضــا بــه شــماره شناســنامه ‪ 4894‬شــماره ملــی ‪ 4869058863‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت‬ ‫حســینی فر فرزنــد عیســی بــه شــماره شناســنامه ‪ 28‬و بــه شــماره ملــی ‪ 4869396866‬صــادره از کاللــه دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪231.60‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -199‬اصلــی واقــع در قریــه کوســه‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪170.66‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 303‬فرعــی از ‪-213‬اصلــی واقــع‬ ‫بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مع الواســطه از مالــکان رســمی وراث عطاخــان عطائــی‬ ‫در قریــه کاللــه بخــش ‪ 9‬ثبــت کاللــه انتقــال ملــک مع الواســطه از مالــک رســمی موســی لکزائــی‪.‬‬ ‫پالک ‪-212‬اصلی قریه قوجمز بخش ‪9‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪-7‬رای شــماره ‪ 139960312012001030‬پرونــده کالســه ‪ 1398114412012000043‬تصرفــات مفــروزی و مالکانــه اقای‪/‬خانــم زهــرا نــوروزی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬شنبه ‪1399/06/29‬‬ ‫فرزنــد موســی بــه شــماره شناســنامه ‪ 11459‬و شــماره ملــی ‪ 0827888661‬صــادره از شــیروان دائــر بــر صــدور ســند مالکیــت ششــدانگ یــک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1399/07/12‬‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪167.58‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 23‬فرعــی از ‪ -212‬اصلــی واقــع در قریــه قوجمــز‬ ‫م الف‪8680:‬‬ ‫هوشنگ مشانی‪،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان کالله‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫ شنبه ‪ 29‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2071‬‬ ‫برنامه سازمان صمت خوزستان‬ ‫برای جذب سرباز امریه‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫استاندار خراسان جنوبی مطرح کرد؛‬ ‫توجه ویژه سازمان راهداری کشور به توسعه زیرساخت ها‬ ‫برنامه های هفته دفاع مقدس‬ ‫حوزه بسیج شهدای اصناف ری تشریح شد‬ ‫رضا بهنام‬ ‫ســیدعلی موسوی نســب‪ /‬ســازمان صنعت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان خوزســتان به منظور‬ ‫به کارگیــری نیروهــای متخصــص در واحــد تحقیــق و توســعه تعــدادی از بنگاه هــای صنعتــی‬ ‫و معدنــی اســتان بــا شــرایط زیــر اقــدام به جــذب ســرباز امریــه می کنــد‪ .‬امیرحســین نظری؛‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان خوزســتان درخصــوص شــرایط عمومــی‬ ‫جهــت جــذب امریــه ازســوی این ســازمان گفــت‪« :‬دارا بودن مــدرک فارغ التحصیلــی در مقطع‬ ‫کارشناســی ارشــد و دکتــری در رشــته های تحصیلــی منــدرج در جــدول مربوطه (موجــود در‬ ‫ســایت ســازمان) اســت‪ .‬همچنیــن متقاضــی می بایســت حداقــل پنج مــاه باقی مانــده ب ـه ‬ ‫اتمــام معافیــت تحصیلــی خــود داشــته باشــد و فاقــد کســری خدمــت باشــد»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬افرادی کــه دارای بــرگ اعــزام بــا غیبــت هســتند نمی تواننــد از امریــه ســرباز تــاب‬ ‫اســتفاده کننــد»‪ .‬گفتنی ســت؛ متقاضیــان محتــرم می تواننــد جهــت ثبت نــام بــه ســامانه‬ ‫‪ www.iranerop.ir‬مراجعــه کننــد‪ .‬همچنیــن کارشناســان مســئول طــرح تــاپ در ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان بــا شــماره تمــاس ‪ 34449279‬امــاده پاســخگویی بــه‬ ‫ســواالت احتمالــی دراین خصــوص هســتند‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان ساری اعالم کرد؛‬ ‫تجلیل از هشت هزار و ‪ 750‬رزمنده شهرستان ساری‬ ‫اســتاندار خراســان جنوبــی از معــاون وزیــر راه‬ ‫و شهرســازی و رئیــس ســازمان راهــداری و‬ ‫لو نقــل جــاده ای‪ ،‬توســعه زیرســاخت ها در‬ ‫حم ‬ ‫اســتان را خواســتار شــد‪ .‬معتمدیــان بــا طــرح‬ ‫ایــن مطالبــه در دیــدار حســن نیا (معــاون وزیــر‬ ‫راه و شهر ســازی و رئیــس ســازمان راهــداری و‬ ‫لو نقــل جــاده ای کشــور)‪ ،‬گفــت‪« :‬با توجه بــه‬ ‫حم ‬ ‫موقعیــت اســتان‪ ،‬قرار گرفتــن در محــور ترانزیتــی‬ ‫شــرق کشــور و هم مرز بــودن بــا افغانســتان‪ ،‬توســعه‬ ‫زیرســاخت ها می توانــد ارتقــاء ســطح خدمــات را‬ ‫به همــراه داشــته باشــد»‪ .‬وی با اشــاره به جایــگاه‬ ‫ارتباطــات مــرزی در توســعه‪ ،‬از نقــش بازارچــه‬ ‫مــرزی ماهیــرود در صــادرات کشــور گفــت و‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬توســعه زیرســاخت ها در ایــن‬ ‫پایانــه مــرزی ‪ ،‬بازاچــه و منطقــه ویــژه اقتصــادی‪،‬‬ ‫ســطح خدمــات را بهبــود بخشــیده و در نتیجــه‬ ‫افزایــش ترددهــا را به همــراه داشــته اســت»‪.‬‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬تامیــن شــرایط بــرای مــرز رســمی‬ ‫اعالم شــدن یــزدان در شهرســتان زیرکــوه نیــز از‬ ‫مطالبــات اســتان اســت‪ .‬اســتاندار بــه راهبردهــای‬ ‫بلند مــدت اســتان در راســتای بهره بــرداری‬ ‫هر چه بیشــتر از مــرز اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬از‬ ‫ایــن ظرفیــت می تــوان در حوزه هــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫درمانــی و گردشــگری اســتفاده کــرد»‪ .‬معتمدیــان‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬کمــک ســازمان راهــداری کشــور‬ ‫در ارتقــاء شــرایط در مــرز ماهیــرود‪ ،‬در ترغیــب‬ ‫بخــش خصوصــی بــه ســرمایه گذاری و افزایــش‬ ‫مــراودات دو کشــور تاثیر گــذار اســت»‪ .‬وی تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬با توجه بــه ترددهــای فــراوان خودروهــای‬ ‫ســنگین و ترانزیتــی در محــور سربیشــه‪ -‬ماهیــرود‪،‬‬ ‫شانه ســازی جــاده در کاهــش حجــم تصادفــات و‬ ‫ســوانح موثــر خواهــد بــود»‪ .‬معتمدیــان در ادامــه‬ ‫با تاکید بــر شــرایط خــاص اســتان و حادثــه خیــز‬ ‫بــودن منطقــه‪ ،‬نوســازی و تقویــت نــاوگان راهداری‬ ‫را خواســتار شــد کــه بــا نظر موافــق رئیس ســازمان‬ ‫لو نقــل جــاده ای کشــور واقــع شــد‪.‬‬ ‫راهــداری و حم ‬ ‫اســتاندار ســپس وضعیــت راه هــای روســتایی را از‬ ‫شــاخص های توســعه عنــوان کــرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«تعــدد روســتاها‪ ،‬فاصلــه زیــاد بیــن روســتاها و‬ ‫تراکــم کم جمعیــت سبب شــده راه هــای روســتایی‬ ‫در خراســان جنوبــی وضعیــت مطلوبــی نداشــته‬ ‫باشــند»‪ .‬معتمدیــان با تاکید بر اینکــه به لحــاظ‬ ‫وضعیــت راه هــای روســتایی بــا میانگیــن کشــوری‬ ‫فاصلــه داریــم‪ ،‬متذکــر شــد‪« :‬بــا همراهــی و‬ ‫لو نقــل جــاده ای‬ ‫مســاعدت ســازمان راهــداری و حم ‬ ‫کشــور می توانیــم ایــن فاصلــه را کمتــر کنیــم و‬ ‫وضعیــت راه هــای روســتایی را بهبــود ببخشــیم»‪.‬‬ ‫وی در ادامــه ایجــاد اکیپ هــای راهــداری جهــت‬ ‫روکــش اســفالت محورهــای اصلــی اســتان را نیــز‬ ‫خواســتار شــد‪ .‬معــاون وزیــر راه و شهر ســازی و‬ ‫لو نقــل جــاده ای‬ ‫رئیــس ســازمان راهــداری و حم ‬ ‫کشــور نیــز در ایــن دیــدار بــه تشــریح رهــاورد‬ ‫بازدیدهــای خــود در ســطح اســتان اشــاره کــرد و‬ ‫با بیان اینکــه ارتباطــات مــرزی در توســعه نقــش‬ ‫دارنــد‪ ،‬ماهیــرود را فرصــت مناســبی بــرای ترانزیــت‬ ‫کاال و امــد و شــد مســافر دانســت‪ .‬حسـن نیا ضمــن‬ ‫پذیــرش پیشــنهادات و درخواسـت های اســتاندار از‬ ‫همراهــی ســازمان راهــداری کشــور در رفــع موانــع‬ ‫موجــود در مرزهــای ماهیــرود و یــزدان و همچنیــن‬ ‫کمــک بــه توســعه زیرســاخت ها در خراســان ‬ ‫جنوبــی گفــت و اعــام کــرد‪« :‬ســازمان راهــداری‬ ‫و حمل ونقــل جــاده ای عــاوه بــر اولوی ـت دادن بــه‬ ‫لو نقلــی در جهــت‬ ‫نگهــداری راه هــا و خدمــات حم ‬ ‫توســعه اســتان امــاده همــکاری الزم اســت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفا مازندران خبر داد؛‬ ‫برگزاری مانور جهادی با سناریوی رفع حوادث خطوط انتقال اب‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫عباســعلی کوشــکی‪ /‬جلســه هماهنگــی ســتاد گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقــدس‬ ‫شهرســتان ســاری بــه ریاســت رضایــی؛ فرمانــدار مرکــز اســتان مازنــدران برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬عباســعلی رضایــی در جلســه هماهنگــی ســتاد گرامیداشــت هفتــه دفــاع مقدس‬ ‫شهرســتان ســاری‪ ،‬گفــت‪« :‬رفــاه‪ ،‬اســایش و امنیــت امــروز مــا‪ ،‬حاصــل خــون پــاک‬ ‫شــهدای عزیــز اســت کــه بــا گذشــت از تمــام هســتی خــود از حیثیــت و نامــوس‬ ‫کشــور دفــاع و افتخارافرینــی کردنــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه جوانــان نســل اول انقــاب‬ ‫بــا وجــود شــعوری کــه منجــر بــه شــور بــرای دفــاع از میهــن اســامی شــده بــود‪،‬‬ ‫وظیفــه خــود دانســتند و در جبهه هــای جنــگ‪ ،‬ایثــار و فــداکاری را بــه تصویــر‬ ‫کشــیدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬بــه لطــف خــدا هنــوز از وجــود ایــن ســرمایه های ملــی‪،‬‬ ‫رزمنــدگان و ایثارگــران دفــاع مقــدس بهره منــد هســتیم کــه بایــد بــا دیــد تجلیــل‬ ‫از هویــت ایثارگــری گام هــای اســتواری بــرای حفــظ شــان و جایــگاه ایــن بزرگــواران‬ ‫برداریــم»‪ .‬فرمانــدار شهرســتان ســاری باتاکیدبراینکــه تجلیــل از هویــت ایثارگــری و‬ ‫رزمنــدگان به عنــوان یــک وظیفــه دینــی و شــرعی بایــد در دســتورکار قــرار گیــرد‪،‬‬ ‫اعــام کــرد‪« :‬هم زمــان بــا هفتــه گرامیداشــت دفــاع مقــدس بــرای اولین بــار از‬ ‫هش ـت هزار و ‪ 750‬رزمنــده شهرســتان ســاری تجلیــل به عمــل می ایــد»‪ .‬رضایــی از‬ ‫برگــزاری همایــش تجلیــل از رزمنــدگان و ایثارگــران در شهرســتان ســاری به صــورت‬ ‫هم زمــان بــا مراســم کشــوری در روز ‪ ۳۱‬شــهریور خبــر داد و افــزود‪ « :‬به منظــور‬ ‫فضاســازی ســاخت المان هــای ایثــار و شــهادت و تندیــس شــهدای گران قــدر در‬ ‫ســطح شهرســتان ازســوی بخشــداری ها‪ ،‬شــهرداری ها و ســایر دســتگاه های اجرایــی‬ ‫در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫مانــور جهــادی بــا ســناریوی رفــع حــوادث شــبکه‬ ‫توزیــع و خطــوط انتقــال اب بــا حضــور مهنــدس‬ ‫مجیــد عبدالهــی؛ مدیرعامــل شــرکت‪ ،‬دکتــر‬ ‫منفــردی؛ فرمانــدار شهرســتان میانــدورود و ‪ ۷۰‬نفــر‬ ‫از پرســنل شــرکت در بخش هــای عملیاتــی‪،‬‬ ‫پشــتیبانی و فرماندهــی در ‪ ۲۵‬نقطــه از روســتاهای‬ ‫شهرســتان میانــدورود شــامل انجیــل نســام‪،‬‬ ‫دارابــکالء‪ ،‬جامخانــه‪ ،‬بزمین ابــاد‪ ،‬اناردیــن‪ ،‬دلمــرز‪،‬‬ ‫طبقــده و تجــن لتــه برگــزار شــد و طــی ان نــه‬ ‫تیــم عملیاتــی از شهرســتان های گلــوگاه‪ ،‬بهشــهر‪،‬‬ ‫نــکاء‪ ،‬میانــدورود‪ ،‬ســاری و قائم شــهر و دو تیــم‬ ‫فرماندهــی و پشــتیبانی از مرکــز ســتاد شــرکت بــا‬ ‫‪ ۱۵‬دســتگاه ماشــین عملیاتــی و پشــتیبانی و شــش‬ ‫دســتگاه بیــل مکانیکــی به صــورت کام ـ ً‬ ‫ا واقعــی و‬ ‫عملیاتــی بــه رفــع حــوادث و اتفاقــات شــبکه توزیع و‬ ‫خطــوط انتقــال در قطرهــای ‪ ۶۳‬الــی ‪۳۰۰‬میلی متــر‬ ‫پرداختنــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت ابفــا مازنــدران‪ ،‬ایــن‬ ‫مانــور را کامــ ً‬ ‫ا عملیاتــی و واقعــی عنــوان کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬مانــور جهــادی رفــع حــوادث شــبکه توزیع و‬ ‫خطــوط انتقــال اب بــا هــدف برطرف کــردن اتفاقــات‬ ‫و افزایــش کیفیــت خدمــات در بخش هــای کمــی و‬ ‫کیفــی و نیــز امادگــی تمامــی تیم هــای عملیاتــی‬ ‫اجــرا می شــود تــا در بحران هــای احتمالــی پی ـش رو‬ ‫تیم هــای عملیاتــی بــا امادگــی مناســب بتواننــد در‬ ‫مــدت زمــان کمتــر و بــا حضــور به موقــع حــوادث‬ ‫و اتفاقــات را مرتفــع و از حــوادث و خســارت های‬ ‫بیشــتر پیشــگیری کننــد»‪ .‬درادامــه فرمانــدار‬ ‫شهرســتان میانــدورود نیــز طــی ســخنان کوتاهــی‬ ‫بــه بیــان ضــرورت اصــل پدافنــد غیرعامــل از نــگاه‬ ‫ائمــه بــا اســتناد بــه احادیــث و روایــات پرداخــت و‬ ‫بااشــاره به بیانــات مقــام معظــم رهبــری بــر اصــل‬ ‫الزامــات پدافنــدی درراســتای حفــظ دســتاوردهای‬ ‫نظــام و ارائــه خدمــات بهینــه بــه مــردم به صــورت‬ ‫مســتمر تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫اجرای پروژه های جمع اوری فاضالب‬ ‫شهرک های جنوب شیراز‬ ‫قاســم توانایــی‪ /‬معــاون بهره بــرداری و توســعه فاضــاب ابفــا شــیراز در بازدیدهــای‬ ‫میدانــی بــه ارائــه گزارشــی از پروژه هــای جمـع اوری و انتقــال فاضــاب شــهرک های جنــوب‬ ‫شــیراز پرداخــت‪ .‬معــاون بهره بــرداری و توســعه فاضــاب شــرکت اب و فاضــاب شــیراز در‬ ‫بازدیدهــای میدانــی از عملیــات اجرایــی پروژه هــای جم ـع اوری فاضــاب‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«مشــکالت فاضــاب و روان بــودن ان در برخــی از جــداول اب هــای ســطحی در شــهرک های‬ ‫جنــوب شــیراز هــم بــه زیبایــی شــهر اســیب می رســاند و هــم بهداشــت و ســامت مــردم را‬ ‫به خطــر می انــدازد»‪ .‬محمدهــادی ســتوده در بازدیــد از خــط انتقــال فاضــاب مهدی ابــاد‬ ‫ابــراز داشــت‪« :‬اجــرای خــط انتقــال فاضــاب مهدی ابــاد به دلیــل مشــکالت ناشــی از وجــود‬ ‫معــارض تاکنــون بــه تعویــق افتــاده بــود کــه بــا همــکاری شــهرداری شــیراز و پیشــنهاد‬ ‫مســیر جدیــد خوشــبختانه عملیــات اجرایــی ان اغــاز شــده اســت و شــبکه فاضــاب‬ ‫شــهرک های مهدی ابــاد‪ ،‬ســامان‪ ،‬حجت ابــاد و فرهنگیــان را تحت پوشــش قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫عمــق متوســط خــط مذکــور حــدود ‪5.5‬متــر و به طــول ‪2.5‬کیلومتــر در اقطــار ‪ 600‬تــا‬ ‫‪1000‬میلی متــر اســت»‪.‬‬ ‫فرماندار رباط کریم‪:‬‬ ‫معلمان‪ ،‬افسران خط مقدم تولید علم هستند‬ ‫ســارا نــوری‪ /‬فرمانــدار ربــاط کریــم با اشــاره به اهمیــت و جایــگاه ویــژه امــوزش و‬ ‫پــرورش گفــت‪« :‬سرنوشــت نسـل های اینــده بــه اقدامــات ایــن دســتگاه و تعلیــم معلمــان‬ ‫وابســته اســت»‪ .‬نظــام ملکشــاهی در ششــمین نشســت شــورای امــوزش و پــرورش کــه‬ ‫با حضــور امــام جمعــه و شــهردار شــهر ربــاط کریــم‪ ،‬رئیــس امــوزش و پــرورش و اعضــاء‬ ‫در ســالن شــورای امــوزش و پــرورش شهرســتان برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬معلمــان به عنــوان‬ ‫افســران خــط مقــدم‪ ،‬وظیفــه و رســالت اموختــن و پــرورش اندیشــه و نهادینه ســاختن‬ ‫خــرد ورزی بــرای نســل اینــده را بــر عهــده دارنــد»‪ .‬نماینده عالــی دولــت با اشــاره به‬ ‫جمعیــت محصلیــن در ســال تحصیلــی جدیــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬شهرســتان ربــاط کریــم در‬ ‫ســال تحصیلــی جدیــد‪ ،‬میزبــان ‪ ۶۹‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬نفــر در کلیــه مقاطــع تحصیلــی اســت‬ ‫کــه ش ـش هزار و ‪ ۸۶۹‬نفــر ان را نــو امــوزان پایــه اول تشــکیل می دهنــد کــه ایــن مهــم‬ ‫نشــانه گســتردگی و عظمــت رســالت معلمــان بــرای خدمــت بــه فراگیــران در همــه نقــاط‬ ‫شهرســتان اســت»‪ .‬ملکشــاهی‪ ،‬امــوزش و پــرورش را عامــل اصلــی تربیــت نســلی پویــا‬ ‫و روشــن بــرای ایــران اســامی دانســت و افــزود‪« :‬نــگاه بــه امــوزش و پــرورش بایــد‬ ‫یــک نــگاه مولــد باشــد؛ چرا کــه غنی تریــن دســتگاه اجرائــی و زیر بنــای توســعه و‬ ‫پیشــرفت هــر کشــور محســوب می شــود کــه بــا بهره گیــری از تفکــر برنامه محــوری‬ ‫و فناوری هــای نویــن اطالعــات‪ ،‬زمینه ســاز شــکوفایی فطــرت‪ ،‬اســتعدادها و شــکل گیری‬ ‫هویــت یکپارچــه اســامی ایرانــی دانش امــوزان در راســتای تربیــت نســلی متعهــد‪ ،‬تعالــی‬ ‫جــو‪ ،‬تحــول افریــن‪ ،‬انقالبــی‪ ،‬اینده نگــر‪ ،‬بصیــر و پرسشــگر در حریــم مقــدس مدرســه را‬ ‫بــر عهــده دارد»‪.‬‬ ‫سکینهمحبی‬ ‫معــاون امــور مشــترکین شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫هرمــزگان گفــت‪« :‬بــا مجموعــه اقدامــات ابفــا و‬ ‫همچنیــن مشــترکین شهرســتان خمیــر به ویــژه‬ ‫منطقــه کشــار‪ ،‬زمینــه مصــرف بهینــه‪ ،‬تامیــن‬ ‫مســتمر اب و کاهــش اب بهــا فراهــم می شــود»‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی و امــوزش همگانــی‬ ‫شــرکت ابفــا؛ علــی رضایــی در نشســت بررســی‬ ‫وضعیــت اب بهــای منطقــه کشــار کــه باحضــور‬ ‫احسانعالیخانی‬ ‫درراســتای تــاش علمــی و توســعه پژوهش هــای‬ ‫کاربــردی در ســال جهــش تولیــد و فراهــم اوردن‬ ‫زمینــه مســاعد بــرای تقویــت هرچه بیشــتر تعامــات‬ ‫ســازنده و همکاری هــای علمــی‪ ،‬پژوهشــی‪ ،‬اموزشــی‬ ‫و فناورانــه‪ ،‬تفاهم نامــه همــکاری فی مابیــن ذوب اهــن‬ ‫اصفهــان و دانشــگاه صنعتــی مالــک اشــتر منعقــد‬ ‫شــد ایــن تفاهم نامــه طــی نشســتی باحضــور‬ ‫منصــور یــزدی زاده؛ مدیرعامــل‪ ،‬مهــدی نصــر؛‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و توســعه‪ ،‬مهــدی بهرامــی؛‬ ‫معــاون منابــع انســانی و امــور اجتماعــی‪ ،‬مرتضــی‬ ‫شــیرین پرور؛ مدیــر تحقیــق و توســعه ذوب اهــن‬ ‫اصفهــان‪ ،‬ابوطالــب شــفقت؛ رئیــس و تنــی چنــد از‬ ‫مســئولین دانشــگاه صنعتــی مالــک اشــتر در ســالن‬ ‫اجتماعــات ایــن دانشــگاه بــه امضــای طرفیــن رســید‪.‬‬ ‫منصــور یــزدی زاده؛ مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان در‬ ‫مراســم امضــای ایــن تفاهم نامــه همــکاری‪ ،‬ضمــن‬ ‫ابــراز خرســندی از وجــود مراکــز دانش بنیــان و علمــی‬ ‫متنــوع در سراســر کشــور گفــت‪« :‬ارتبــاط صنعــت و‬ ‫دانشــگاه همــواره رابط ـه ای پیوســته‪ ،‬جدایی ناپذیــر و‬ ‫منشــا اثــر بــوده و ایــن تعامــل و هم افزایی در پیشــبرد‬ ‫داشــته باشــد در اب بهــای کشــار و خمیــر تجدیدنظر‬ ‫خواهــد کــرد کــه درصــورت نهایی شــدن‪ ،‬از مــاه‬ ‫اینــده اعمــال می شــود»‪ .‬معــاون امــور مشــترکین‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب هرمــزگان همچنیــن از‬ ‫رفــع اشــکاالت فنــی خطــوط لولــه و تخلیــه هــوا‬ ‫درطــول مســیر خبــر داد و گفــت‪« :‬ایــن موضــوع‬ ‫نیــز در دســتورکار قــرار می گیــرد و در مناطقــی‬ ‫کــه الزم باشــد شــیر تخلیــه هــوا نصــب خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬قرائــت نامنظــم کنتــور بعــد از‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬افزایــش مصــرف به خاطــر‬ ‫رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی‪ ،‬افزایــش روزهــای‬ ‫توزیــع اب از ‪ ۴۰‬روز یک بــار بــه پنــج روز یک بــار‬ ‫و انباشــت قبــوض دوره هــای گذشــته از جملــه‬ ‫عوامــل قبــوض صــادره بــا مبالــغ باالســت»‪ .‬رضایــی‬ ‫درعین حــال افــزود‪« :‬اب و فاضــاب هرمــزگان‬ ‫به منظــور رعایــت حــال مشــترکین اقــدام بــه‬ ‫تقســیط قبــوض مشــترکین بــا مبالــغ بــاال کــرده‬ ‫اســت تــا فشــار مالــی کمتــری بــه مشــترکین وارد‬ ‫شــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬درحال حاضــر ‪۴۰‬درصــد‬ ‫مشــترکین شهرســتان خمیــر علی رغــم اســتفاده از‬ ‫اصفهــان افــزود‪« :‬بــا اعتمــاد و شــناختی کــه از‬ ‫دانشــگاه بــزرگ و ارزشــمند صنعتــی مالــک اشــتر‬ ‫داریــم‪ ،‬اماده ایــم در تمامــی زمینه هــای علمــی‪،‬‬ ‫اموزشــی‪ ،‬تحقیقاتــی‪ ،‬پژوهــش و فنــاوری همــکاری‬ ‫کــرده و بتوانیــم در راه پیشــبرد اهــداف عالــی کشــور‬ ‫در ســال جهــش تولیــد گام هــای موثــری برداریــم»‪.‬‬ ‫درادامــه ابوطالــب شــفقت؛ رئیــس دانشــگاه صنعتــی‬ ‫مالــک اشــتر گفــت‪« :‬ایــن دانشــگاه بیشــتر در صنعت‬ ‫مدیرعامل ابفا البرز خبر داد؛‬ ‫هزینه ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومانی برای زیرساخت های اب و فاضالب استان البرز ‬ ‫بهروزنصیرمنش‬ ‫دردولــت تدبیــر وامیــد بالــغ بــر ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫صــرف اجــرای طرح هــا و زیرســاخت های اب ‬ ‫و فاضــاب اســتان البــرز شــده اســت‪ .‬مهنــدس‬ ‫ابِ اب شــیرین کن مشــمول پرداخــت ایــن تعرفــه‬ ‫نمی شــوند‪ .‬همچنیــن ‪۶۵‬درصــد مشــترکین بــا‬ ‫اعمــال مدیریــت مصــرف‪ ،‬زیــر الگــوی تعیین شــده‬ ‫اب مصــرف می کننــد»‪ .‬معــاون امــور مشــترکین‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب هرمــزگان بابیان اینکــه ابِ‬ ‫اب شــیرین کن بــا هزینــه باالیــی تولیــد و بــا تعرفــه‬ ‫‪۳۰‬درصــد بــرای مشــترکین محاســبه می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬مــا نیــز انتظــار داریــم در اســتفاده از ایــن‬ ‫اب‪ ،‬مدیریــت الزم صــورت گیــرد و از اســتفاده ان‬ ‫در ابیــاری غرقابــی درختــان‪ ،‬فضــای ســبز و غیــر‬ ‫شــرب خــودداری شــود»‪ .‬وی یکی دیگــر از عوامــل‬ ‫مصــرف بــاال در منطقــه کشــار را اســتفاده از مخــازن‬ ‫ســیمانی غیراســتاندارد عنــوان کــرد کــه باعــث‬ ‫هدررفــت بــاالی اب می شــود‪ .‬فرمانــدار خمیــر نیــز‬ ‫در این جلســه بــا قدردانــی از اب و فاضــاب در تامیــن‬ ‫اب پایــدار این شهرســتان افــزود‪« :‬شهرســتان خمیر‬ ‫در ســال های گذشــته به ویــژه در بخــش روســتایی‬ ‫بــا کمبــود شــدید اب مواجــه بــود کــه بــا اقدامــات‬ ‫انجام شــده درحال حاضــر بــا کمتریــن چالــش‬ ‫در تامیــن اب مواجــه اســت»‪ .‬میرهاشــم خواســتار‬ ‫درادامــه خواســتار مشــارکت مــردم در مصــرف بهینه‬ ‫اب شــد و گفــت‪« :‬مــردم می تواننــد بــا حــذف‬ ‫مخــازن غیراســتاندارد ســیمانی و جایگزینــی بــا‬ ‫مخــازن اســتاندارد بــا حجــم کمتــر زمینــه افزایــش‬ ‫روزهــای دریافــت اب را فراهــم کننــد»‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری ذوب اهن اصفهان و دانشگاه صنعتی مالک اشتر‬ ‫اهــداف و چشــم اندازهای علمــی و صنعتــی کشــور‬ ‫نقــش بســزایی داشــته اســت»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«ذوب اهــن اصفهــان از دیربــاز به عنــوان دانشــگاه‬ ‫مدیــران صنعــت کشــور شــناخته شــده و توانســته بــا‬ ‫تربیــت مدیران‪ ،‬مهندســان و فنــاوران بســیار و معرفی‬ ‫انــان بــه صنعت کشــور نقشــی بی بدیلی در پیشــرفت‬ ‫صنعتــی کشــور ایفــاء کنــد و به عنــوان پایگاهی علمی‬ ‫در کشــور به شــمار می ایــد»‪ .‬مدیرعامــل ذوب اهــن‬ ‫مهــدی زاده؛ مدیرعامــل ابفــا البــرز گفــت‪« :‬از‬ ‫ابتــدای ســال ‪ ۱۳۹۲‬تــا پایــان ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد تومــان صــرف ایجــاد‬ ‫زیرســاخت های اب و فاضــاب در اســتان البــرز‬ ‫شــده اســت کــه مبلــغ ‪ ۶۴۰‬میلیارد تومــان در‬ ‫بخــش اب و‪ ۵۶۰‬میلیارد تومــان در بخــش فاضــاب‬ ‫هزینــه شــده اســت»‪ .‬وی با اشــاره به ســهم‬ ‫‪ ۳۰‬درصــدی اعتبــارات درامــد عمومــی‪ ۱۳ ،‬درصدی‬ ‫ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی و ‪ ۵۷‬درصــد‬ ‫منابــع مالــی داخلــی شــرکت ابفــای البــرز‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬بــا هزینه کــرد ایــن مبلــغ‪ ،‬پروژه هــای‬ ‫زیربنایــی مهمــی بــه بهره بــرداری رســیدند کــه‬ ‫می تــوان دربخــش اب بــه افزایــش ظرفیــت‬ ‫ائیــن معارفــه سرپرســت واحــد عمــران شــهرداری کهریــزک برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــهرداری کهریــزک؛ بــا حکمــی ازســوی شــهردار‪ ،‬ناصــر مصیبــی به عنــوان‬ ‫رئیــس واحــد عمــران شــهرداری منصــوب شــد و از علــی پرنلــو؛ مســئول ســابق ایــن واحــد‬ ‫قدردانــی به عمــل امــد‪ .‬واحــد عمــران یکــی از شــاخص ترین و پراهمیت تریــن واحدهــای‬ ‫مدیریــت شــهری محســوب می شــود کــه بیشــترین وظایــف ذاتــی شــهرداری در ایــن واحــد‬ ‫بــه اجــرا درمی ایــد و انتخــاب مجــدد ناصــر مصیبــی کــه ســابقه ریاســت ایــن واحــد را در‬ ‫کارنامــه مدیریتــی خــود داشــته اســت‪ ،‬تاثیــر بســزایی در ارتقــای کیفیــت اقدامــات عمرانــی‬ ‫ایــن نهــاد خدماتــی اجتماعــی دارد‪.‬‬ ‫برگزاری مالقات مردمی شهردار کهریزک با شهروندان‬ ‫استفاده از تمام ظرفیت ها برای حل مشکل مشترکین کشار‬ ‫فرمانــدار خمیــر و اعضــای شــورا برگــزار شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬به منظــور کاهــش هزینــه مشــترکین‪،‬‬ ‫ی کــه در حــوزه وظایــف و اختیــارات‬ ‫برخــی از مــوارد ‬ ‫ابفاســت‪ ،‬ظــرف یک ماه اینــده تعیین تکلیــف‬ ‫خواهــد شــد کــه بــه مــوازات ان نیــز الزم اســت‬ ‫برخــی اقدامــات ازســوی مشــترکین صــورت گیــرد‬ ‫تــا شــاهد کاهــش مصــرف و هزینــه اب بهــا بــر‬ ‫روی قبــوض باشــیم»‪ .‬وی بااشــاره به درخواســت‬ ‫اعضــای شــورا افــزود‪« :‬ابفــا تاجایی کــه امــکان‬ ‫رئیس واحد عمران شهرداری کهریزک معارفه شد‬ ‫به منظــور تکریــم ارباب رجــوع‪ ،‬جلســه مالقــات عمومــی شــهردار کهریــزک بــا شــهروندان بــا‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــهرداری کهریــزک؛‬ ‫شــهردار کهریــزک‪ ،‬برگــزاری جلســه مالقــات مردمــی بــا شــهروندان کهریــزک را یکــی از‬ ‫اصــول تکریــم ارباب رجــوع عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬درراســتای رســیدگی بــه مطالبــات‬ ‫شــهروندان و تســریع در رفــع مشــکالت اداری مراجعه کننــدگان‪ ،‬جلســه مالقــات مردمــی‬ ‫مدیریــت شــهری بــا شــهروندان بــا رعایــت کامــل اصــول بهداشــتی و رعایت فاصلــه فیزیکی‬ ‫برگــزار شــد»‪ .‬علــی یحیی پــور افــزود‪« :‬در این جلســه پرونــده حــدود ‪ 20‬شــهروند رســیدگی‬ ‫شــد کــه بیشــترین مطالبــات به حــوزه شهرســازی و نوســازی اختصــاص داشــت»‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشــت‪« :‬برگــزاری جلســات مالقــات مردمــی تاثیــر بســزایی در جلــب رضایــت شــهروندان‬ ‫و تســریع رســیدگی بــه پرونده هــا دارد و ایــن جلســات در قالــب مالقــات مردمــی‪ ،‬بازدیــد‬ ‫میدانــی از محــات شــهر و دیــدار چهــره بــه چهــره بــا شــهروندان و ‪ ...‬در دســتورکار مســتمر‬ ‫مدیریــت شــهرداری قــرار دارد»‪.‬‬ ‫در نشست فرماندار و معاون مشترکین ابفا مطرح شد؛‬ ‫اخذ ‪ ۶۰‬فقره سند مالکیت از رقبات موقوفه سید حاتمی‬ ‫پرویــن حســینی‪ /‬مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اردبیــل گفــت‪« :‬بــا اقدامــات مناســب‬ ‫انجام شــده درراســتای دریافــت اســناد مالکیــت امــاک وقفــی‪ ،‬از اول ســال تاکنــون‬ ‫تعــداد ‪۱۰۵‬فقــره ســند مالکیــت تک برگــی در اســتان اخــذ شــده اســت»‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی اداره کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اردبیــل؛ حجت االسالم والمســلمین‬ ‫دکتــر ســتوده افــزود‪« :‬از ابتــدای امســال تاکنــون ‪ ۱۰۵‬رقبــه وقفــی در ســطح اســتان اردبیل‬ ‫دارای ســند شــده کــه گام بزرگــی درراســتای تثبیت موقوفات اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬همچنین‬ ‫پیش بینــی می شــود طبــق پیگیــری و تعامــل مناســب بــا اداره کل ثبت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان تعــداد ‪ ۴۰۰‬فقــره ســند دفترچ ـه ای در ایــن مــدت بــه تک بــرگ تبدیــل یــا اســناد‬ ‫تک برگــی موقوفــات فاقــد ســند اخــذ شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬یکــی از عواملــی کــه باعــث‬ ‫می شــد موقوفه خــواری رواج پیــدا کنــد‪ ،‬عــدم داشــتن ســند مالکیــت بــرای موقوفــات بــود‪.‬‬ ‫موقوفاتــی بودنــد کــه ســند وقفــی نداشــتند‪ ،‬حــد و حــدود موقوفــه هــم مشــخص نبــود و‬ ‫مســتنداتی هــم به عنــوان وقفیــت ان دراختیــار نبــود؛ بنابرایــن‪ ،‬بعضــی از موقوفه خــواران‬ ‫ایــن وقفیــات را متصــرف می شــدند»‪ .‬دکتــر ســتوده درپایــان گفــت‪« :‬در ســطح اســتان‬ ‫اردبیــل نزدیــک بــه ش ـش هزار موقوفــه و رقبــه وجــود دارد کــه از این تعــداد دوهــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫رقبــه بــا کاربــری کشــاورزی هســتند»‪.‬‬ ‫فرمانــده بســیج شــهدای اصنــاف ری گفــت‪« :‬در هفتــه دفــاع مقــدس برنامه هــای متنوعــی‬ ‫ازســوی ایــن مجموعــه انجــام می شــود»‪ .‬خســرو ابوفاضلــی اظهــار داشــت‪« :‬سرکشــی از‬ ‫خانواده هــای معــزز شــهدای شــاخص و خانــواده معظــم شــهدای پایگاه هــا‪ ،‬اجــرای طــرح‬ ‫یــک کاســب یــک دانش امــوز بــه تعــداد ‪ ۱۰۰‬بســته شــامل کیــف تحصیلــی به همــراه‬ ‫لوازم التحریــر‪ ،‬مراســم غبارروبــی از مــزار شــهدای اصنــاف ری‪ ،‬تجمــع گــردان الــی‬ ‫بیت المقــدس بــر مــزار شــهدای گمنــام فرهنگســرای والء‪ ،‬برگــزاری میــدان تیــر ویــژه‬ ‫فرماندهــان پایگاه هــا‪ ،‬فضاســازی محوطــه ورودی اتــاق اصنــاف و حوزه بســیج اصنــاف‪ ،‬اجرای‬ ‫طــرح نســیم مهــر‪ ،‬دوخــت رایــگان چــادر زنانــه و ارائــه محصــوالت فرهنگــی بــر ســر مــزار‬ ‫شــهید ابراهیـ م هــادی و خیابــان حــرم‪ ،‬برگــزاری نمایشــگاه عفــاف و حجــاب در شهرســتان‬ ‫ری؛ از جملــه برنامه هــای اجرایــی ایــن حــوزه در هفتــه دفــاع مقــدس اســت»‪.‬‬ ‫تصفیه خانــه اب به میــزان ‪ ۱۰۰۰‬لیتر برثانیــه‪،‬‬ ‫احــداث ســامانه برداشــت ســاالنه اب بــه میــزان‬ ‫‪ ۳۵‬میلیون مترمکعــب از ســد طالقــان‪ ،‬ســاخت‬ ‫و بهره بــرداری از ‪ ۹۵۰۰۰‬مترمکعــب حجــم‬ ‫مخــزن‪ ،‬حفــر وتجهیــز ‪ ۱۰۳‬حلقــه چــاه‪ ،‬احــداث‬ ‫ســامانه اب شــیرین کن شــهر اشــتهارد به میــزان‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬مترمکعــب درشــبانه روز‪ ،‬انتقــال اب ازتصفیه‬ ‫خانــه اب شــماره ‪ ۲‬بــه مهرشــهر و کمالشــهر بــا‬ ‫احــداث خــط انتقــال به طــول نه کیلومتــر و ایجــاد‬ ‫ســامانه انتقــال و توزیــع اب تصفیــه شــده درشــهر‬ ‫جدید هشــتگرد اشــاره کــرد»‪ .‬مهندس مهــدی زاده‬ ‫با اشــاره به تاثیــر اقدامــات انجام گرفتــه‪ ،‬افــزود‪« :‬بــا‬ ‫بهره بــرداری از پروژه هــای مذکــور در بخش هــای‬ ‫دفاعــی‪ ،‬تربیــت و ارتقــای توانمنــدی نیــروی انســانی‬ ‫فعــال و اولویــت اول ان فعالیــت پژوهشــی صنایــع‬ ‫دفاعی ســت؛ امــا حســب شــرایط کشــور و باتوجه بــه‬ ‫تحریم هــای انجام شــده‪ ،‬شــرایط خــاص صنعــت‬ ‫کشــور و مشــکالت فنــی مهندســی و تکنولــوژی‬ ‫کــه در صنایــع پیــش امــده‪ ،‬تصمیــم گرفتیــم تــا‬ ‫بــا همــه صنایــع به خصــوص صنعــت فــوالد کشــور‬ ‫همــکاری خوبــی داشــته باشــیم؛ چراکــه ظرفیــت‬ ‫علمــی و تکنولــوژی باالیــی در حــوزه صنعت فــوالد با‬ ‫همــه گرایش هــای فنــی مهندســی را دارا هســتیم»‪.‬‬ ‫برخــی موضوعــات همــکاری ایــن تفاهم نامــه بدیــن‬ ‫شــرح اســت‪ :‬اجــرای طرح هــای پژوهشــی و فناورانــه‬ ‫موردنیــاز شــرکت توســط دانشــگاه بــر پایــه ضوابــط‬ ‫شــرکت‪ ،‬انجــام مطالعات پایــش فنــاوری و فرایندهای‬ ‫نویــن‪ ،‬برگــزاری همایش هــای علمــی تحقیقاتــی‬ ‫مشــترک‪ ،‬انجــام مشــاوره بــا نظــارت بــر طرح هــای‬ ‫دردسـت اقدام بــر پایــه ضوابــط و اعــام نیــاز شــرکت‪،‬‬ ‫اســتفاده از ســایر امکانــات تحقیقاتی (ازمایشــگاهی و‬ ‫کارگاهــی) متقابــل و ‪...‬‬ ‫اب و فاضــاب‪ ،‬تعــداد شــهرهای دارای تنــش ابــی‬ ‫از پنــج شــهر بــه دو شــهر تقلیــل یافــت و شــاخص‬ ‫جمعیــت بهره منــد از تاسیســات جمــع اوری‬ ‫و تصفیــه فاضــاب از ‪ ۱۶‬درصــد بــه ‪ ۳۲‬درصــد‬ ‫افزایــش داشــته اســت»‪ .‬وی در پایــان با اشــاره به‬ ‫افزایــش جمعیــت ســاالنه یک صد هزارنفــر‬ ‫درســطح اســتان اذعــان داشــت‪« :‬در ادامــه ارتقــاء‬ ‫خدمات رســانی بــه مــردم شــریف‪ ،‬ایــن شــرکت‬ ‫درنظــر دارد‪ ،‬طــی ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــا حفــر چاه هــای‬ ‫فلمــن در حاشــیه رودخانه هــای کــرج و کــردان و‬ ‫احــداث مــدول ســوم تصفیه خانــه اب شــماره ‪، ۲‬‬ ‫مقــدار ‪ ۷۵۰‬لیتر برثانیــه بــه منابــع اب شــرب اضافــه‬ ‫کنــد و در بخــش فاضــاب هــم برنامــه افتتــاح‬ ‫دو تصفیه خانــه فاضــاب کــرج و شــهر جدیــد‬ ‫هشــتگرد را بــا فرایند هــای تصفیــه پیشــرفته بــه‬ ‫ظرفیــت ‪ ۳۸۰‬هزار نفــر بــرای هفتــه دولــت ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬عملــی کنــد»‪.‬‬ ‫پلمب سوپرمارکت عرضه کننده مشروبات الکلی‬ ‫در شهرستان‬ ‫رئیــس اتــاق اصنــاف شهرســتان ری گفــت‪« :‬ســوپرمارکت عرضه کننــده مشــروبات الکلــی‬ ‫در بخــش قلعه نــو توســط بازرســان اتــاق اصنــاف شناســایی و بــا حکــم قضائــی پلمــب‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ لطـف اهلل ســتاره اظهــار داشــت‪« :‬مالــک ایــن ســوپرمارکت طــی‬ ‫شــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫انجــام یــک فراینــد غیربهداشــتی دلســترهای گازدار بــدون الــکل را تبدیــل بــه نوشــیدنی‬ ‫الکــی (ابجــو) می کــرد کــه در بازرســی دوره ای کارشناســان اتــاق اصنــاف شناســایی‬ ‫و بازداشــت شــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه در ایــن واحــد تجــاری یک قبضــه ســاح ســرد و‬ ‫مقادیــر قابل توجهــی نوشــیدنی الکــی (ابجــو) کشــف و ضبــط شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬مالــک ایــن ســوپرمارکت پــس از تبدیــل دلســترهای گازدار بــه نوشــیدنی الکلــی‬ ‫(ابجــو) بطری هــا را پلمــب و هــر کــدام را بیــن ‪ ۳۰‬تــا ‪۴۰‬هزارتومــان بــه مشــتریانش‬ ‫عرضــه می کــرد»‪ .‬ســتاره اضافــه کــرد‪« :‬هم اکنــون ایــن ســوپرمارکت بــا حکــم قضائــی‬ ‫پلمــب و مالــک ان نیــز بازداشــت شــده اســت»‪.‬‬ ‫فرماندار ویژه شهرستان ری عنوان کرد؛‬ ‫تامین فضای سبز در بارگذاری های صنعتی؛‬ ‫مطالبه جدی شهرستان ری‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری گفــت‪:‬‬ ‫«ســال های گذشــته در بارگذاری هــای‬ ‫صورت گرفتــه ایجــاد فضــای ســبز‬ ‫به عنــوان یــک اصــل درنظــر گرفته نشــده و‬ ‫دراین راســتا اداره محیــط زیســت شهرســتان‬ ‫براســاس قانــون هــوای پــاک دراین خصــوص‬ ‫پیگیــری و رســیدگی کنــد؛ زیــرا امــروز‬ ‫یکــی از مطالبــات جــدی شهرســتان تامیــن فضــای ســبز در بارگذاری هــای صنعتــی و‬ ‫صنفی ســت»‪ .‬حســین توکلــی کجانــی در جلســه ســتاد فضــای ســبز شهرســتان ری افــزود‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه تاکیــد مقــام معظــم رهبــری مبنی بــر حفــظ و گســترش فضــای ســبز‪ ،‬دولــت‬ ‫نیــز حفــظ منابــع طبیعــی و محیــط زیســت را در اولویــت و پیگیــری در تصویــب قانــون‬ ‫هــوای پــاک از اهــم اقدامــات دراین رابطــه اســت»‪ .‬معــاون اســتاندار تهــران اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«تامیــن ســرانه های فضــای ســبز از اولویت هــای اساسی ســت و تمامــی دســتگاه ها نســبت‬ ‫بــه توســعه فضــای ســبز اهتمــام ویژه داشــته باشــند»‪ .‬فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری تصریح‬ ‫کــرد‪« :‬شــهرداران و دهیــاران تابعــه با اســتفاده از ظرفیت هــای اداره منابع طبیعی شهرســتان‬ ‫ری ایجــاد و توســعه فضــای ســبز را درراســتای افزایــش ســرانه ها و ایجــاد کمربنــد ســبز در‬ ‫دســتورکار قــرار دهنــد»‪ .‬ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد‪« :‬در ایجاد فضای ســبز بایســتی نوع‬ ‫پوشــش گیاهــی متناســب بــا اقلیــم منطقــه مدنظــر قــرار گیــرد و به همین منظور شــهرداری‬ ‫قلعه نــو به عنــوان یــک شــهر تــازه تاســیس به صــورت علمــی و کارشناســی در کنــار حفــظ‬ ‫اراضــی کشــاورزی‪ ،‬فضــای ســبز اســتاندارد ایجــاد کنــد»‪.‬‬ ‫خط فرسوده شبکه توزیع اب حسن اباد شهرری اصالح شد‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب حس ـن اباد ابفــای منطقــه ‪ ۶‬تهران‪-‬شــهرری گفــت‪« :‬به منظــور‬ ‫بازســازی و نوســازی شــبکه و امــکان اعمــال مدیریــت در زمان هــای اضطــراری و بحرانــی‪،‬‬ ‫ـزارش‬ ‫پنــج شــیر خــط فرســوده و اب ده شــبکه توزیــع اب ایــن شــهر تعویــض شــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ایرنــا؛ عبــاس زنگویــی اظهــار داشــت‪« :‬ایــن پنــج شــیر خــط ‪۱۰۰‬میلی متــری به علــت‬ ‫قدمــت و فرســودگی بــا عمــر بــاالی ‪۲۵‬ســال‪ ،‬دچــار نقــص فنــی شــده بودنــد و به صــورت‬ ‫عملــی دیگــر امــکان اســتفاده و بهره بــرداری از ان هــا ممکــن نبــود»‪ .‬مدیــر امــور اب و‬ ‫فاضــاب حس ـن اباد ابفــا منطقــه ‪ ۶‬تهــران یــاداور شــد‪« :‬تعویــض تمامــی شــیرخط های‬ ‫اب ده و از کارافتــاده شــبکه اب حسـن اباد کــه ازســوی پیمانــکار مرئی ســازی و مانــور شــبکه‬ ‫گــزارش شــده اســت در دســتورکار قــرار گرفتــه و تــا پایــان شــهریورماه انجــام خواهد شــد»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬بــرای به حداقل رســاندن تبعــات اجــرای ایــن عملیــات عمرانــی و‬ ‫پیشــگیری از قطعــی اب‪ ،‬عملیــات تعویــض ایــن پنــج شــیر خــط اب ده در خیابــان شــهید‬ ‫کلینــی حســن اباد به مــدت ســ ه شــب بعــد از ســاعت ‪ ۱۲‬نیمه شــب انجــام شــد»‪ .‬ایــن‬ ‫مســئول درپایــان از تــاش و همــت گــروه امــداد و بهره بــرداری امــور اب و فاضــاب‬ ‫حس ـن اباد در اجــرای ایــن عملیــات تعمیــر و نگهــداری شــبکه قدردانــی کــرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫بهره مندی ‪ 1346‬روستای استان اردبیل‬ ‫از نعمت گاز طبیعی‬ ‫پرویــن حســینی‪ /‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اردبیــل‪ ،‬عملکــرد ســال جــاری ایــن‬ ‫شــرکت را بدیــن شــرح توضیــح داد‪« :‬در پنج مــاه ابتدایــی ســال جــاری بیــش از شـش هزار و‬ ‫‪ 473‬مشــترک جدیــد در بخش هــای مختلــف اعــم از خانگــی‪ ،‬تجــاری و صنعتــی جــذب این‬ ‫شــرکت شــده اســت کــه درهمین راســتا تعــداد مشــترکین گاز طبیعــی از بــدو تاســیس ایــن‬ ‫شــرکت بــه ‪496‬هــزار و ‪ 259‬مشــترک رســیده اســت»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت‬ ‫گاز اســتان اردبیــل؛ ســردار اســماعیلی‪ ،‬روســتاهای بهره منــد از گاز طبیعــی در ســطح اســتان‬ ‫اردبیــل را ‪ 1346‬روســتا برشــمرد و جمعیــت شــهری بهره منــد از گاز طبیعــی در ســطح‬ ‫اســتان را صددرصــد و جمعیــت تحت پوشــش روســتایی را بیــش از ‪95‬درصــد عنــوان کــرد‬ ‫و افــزود‪« :‬اســتان اردبیــل دارای ‪ 29‬شــهر اســت کــه تمامــی ســاکنین شــهرها از نعمــت گاز‬ ‫طبیعــی برخــوردار هســتند»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اردبیــل دررابطه بــا ارائــه خدمات‬ ‫غیرحضــوری باتوجه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا گفــت‪« :‬باتوجه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا و‬ ‫ضــرورت حفــظ ســامت شــهروندان و کارکنــان‪ ،‬تمامــی خدمــات ایــن شــرکت به صــورت‬ ‫غیرحضــوری ارائــه می شــود و کلیــه شــهروندان می تواننــد بــا ورود بــه وب ســایت شــرکت‬ ‫گاز اســتان اردبیــل بــه نشــانی ‪ www.nigc-ar.ir‬ازطریــق منــو میــز خدمــت الکترونیکــی و‬ ‫بــا واردکــردن کــد اشــتراک بــه خدمــات ارائه شــده در بســتر وب دسترســی داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫ شنبه ‪ 29‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2071‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی استانداری خراسان رضوی مطرح کرد؛‬ ‫طراحی و اجرای ‪ ۶۶‬عنوان برنامه در حوزه دفاع مقدس‬ ‫پرداخت ‪۷۰‬درصدی تسهیالت کرونا‬ ‫در حوزه فرهنگ و هنر فارس‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قاســم توانایــی‪ /‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان فــارس اعــام کــرد کــه‬ ‫تســهیالت ویــژه شــرایط کرونــا بــه ‪۷۰‬درصــد از متقاضیــان حــوزه فرهنــگ و هنــر فــارس‬ ‫پرداخــت شــده اســت‪ .‬صابــر ســهرابی‪ ،‬گفــت‪« :‬باتوجه بــه خســارت های کرونــا در زمینه هــای‬ ‫فرهنــگ و هنــر‪ ،‬دولــت همچــون دیگــر زمینه هــای اقتصــادی از ایــن حــوزه نیــز پشــتیبانی‬ ‫کــرد و همــه رشــته های فرهنگــی و هنــری شــامل تســهیالت کرونــا شــد»‪ .‬ســهرابی‬ ‫بابیان اینکــه در اســتان فــارس ‪ ۱۰۹۶‬پرونــده بــرای دریافــت ایــن تســهیالت تشــکیل و نزدیک‬ ‫بــه ‪۷۰‬درصــد ان پرداخــت شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬دیگــر پرونده هــا نیــز پــس از تکمیــل بــه‬ ‫بانــک فرســتاده شــد و رونــد بانکــی خــود را بــرای دریافــت ایــن تســهیالت می گذراننــد»‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی فــارس بااشــاره به وام هــای درنظرگرفته شــده بــرای ســرپا‬ ‫نگه داشــتن فعــاالن حــوزه فرهنــگ‪ ،‬گفــت‪« :‬وام هــای ‪۱۲‬درصــدی ‪ ۱۵‬تــا ‪۱۶‬میلیون تومانــی‬ ‫بــدون ضامــن نیــز از دیگــر کمک هــای دولتــی بــه اموزشــگاه های ازاد هنــری‪ ،‬موسســات‬ ‫ی کــه از اغــاز همه گیــری بیمــاری کرونــا‬ ‫فرهنگــی و هنــری‪ ،‬هنرمنــدان و فرهنگ ورانــ ‬ ‫دچــار اســیب شــده اند‪ ،‬بــود کــه پرونده هــای درخواســت کنندگان ایــن وام هــا نیــز بــه‬ ‫بانــک فرســتاده شــد»‪ .‬ســهرابی ادامــه داد‪« :‬تســهیالت دیگــری نیــز بــرای رونــق اشــتغال در‬ ‫قالــب وام تبصــره ‪ ۱۸‬بــود کــه ‪۱۱‬میلیاردتومــان بــرش اســتان فــارس بــود‪ .‬در ایــن طــرح‬ ‫نیــز بیــش از ‪ ۴۰‬درخواســت داشــتیم کــه پــس از بررســی ایــن درخواس ـت ها در شــورای‬ ‫اشــتغال اداره کل بــه بانــک اینــده معرفــی شــدند‪ .‬در ایــن طــرح برخــی مشــکالتی وجــود‬ ‫داشــت کــه بــا پیگیــری وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی بـه زودی پرداخــت خواهنــد شــد»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪۲۰۰« :‬میلیاردتومــان تســهیالت چهاردرصــد دولــت ازطریــق صنــدوق حمایت از‬ ‫هنرمنــدان‪ ،‬نویســندگان و روزنامه نــگاران فرهنــگ و ارشــاد اســامی بــرای کمــک بــه فرهنگ‬ ‫و هنــر ب ـه زودی بــه اعضــای ایــن صنــدوق پرداخــت خواهــد شــد»‪ .‬ســهرابی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«ســه ماه بیمــه صنــدوق حمایــت از نویســندگان‪ ،‬هنرمنــدان و روزنامه نــگاران در فــارس‬ ‫بــرای بیــش از دوهزارنفــر هنرمنــدان بیمه شــده نیــز پرداخــت شــد کــه ســهم فــارس‬ ‫‪۲۰۰‬میلیون تومــان بــرای ســهم بیمـه ای بــود»‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی فــارس‬ ‫گفــت‪ ۲۰۰« :‬میلیاردتومــان دیگــر هــم به صــورت بالعــوض بــرای هنرمندانــی کــه در تنگنــای‬ ‫مالــی قــرار دارنــد درنظــر گرفتــه شــده تــا پــس از شناســایی و بررس ـی های الزم‪ ،‬پرداخــت‬ ‫شــود»‪ .‬ســهرابی همچنیــن گفــت‪« :‬پیگیری هــا و مذاکراتــی بــرای مســکن اصحــاب رســانه با‬ ‫مســکن و شهرســازی انجــام داده ایــم کــه شــرایط اجــرا و بهره منــدی از ایــن طــرح بـه زودی‬ ‫اعــام خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی اســتانداری خراســان رضــوی گفــت‪۶۶« :‬‬ ‫عنــوان برنامــه در حــوزه حفــظ اثــار و نشــر ارزش های دفــاع مقدس‬ ‫تهیــه و طراحــی و بــا تصویــب ســتاد اســتانی بــه همه دســتگاه های‬ ‫اجرایــی اســتان ابــاغ شــده اســت»‪ .‬حســن جعفــری در نشســت‬ ‫خبــری بــا اصحــاب رســانه کــه بــا موضــوع ویــژه برنامه هــای‬ ‫هفتــه دفــاع مقــدس برگــزار شــد؛ ضمــن گرمیداشــت یــاد شــهدا‪،‬‬ ‫جانبــازان‪ ،‬ازادگان و رزمندگانــی کــه در میــدان دفــاع مقــدس ایثــار‬ ‫و فــداکاری کردنــد‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬مــا بایــد بــا ترویــج فرهنــگ جهاد‬ ‫و دفــاع مقــدس از تحریف هــای احتمالــی کــه در بیانیــه گام دوم‬ ‫نیــز بــه ان اشــاره شــده اســت‪ ،‬ممانعــت بــه عمــل بیاوریــم»‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به علــت تحمیــل جنــگ هشت ســاله در کشــور افــزود‪:‬‬ ‫«چــون در یــک کشــور خاورمیانــه تحــت رهبــری مرجــع تقلیــد و‬ ‫ولی فقیــه یــک حکومــت شــیعی ایجــاد شــد کــه تمــام معــادالت‬ ‫امریــکا و غربی هــا را بــه هــم زد از ایــن رو همــه مســتکبرین جهــان‬ ‫دســت بــه دســت هــم دادنــد کــه در مقابل انقــاب اســامی هجمه‬ ‫بیاورنــد؛ لــذا بــا تحریــک صــدام جنــگ ظالمانـه ای علیــه جمهوری‬ ‫اســامی ایجــاد کردنــد»‪ .‬جعفــری اظهــار داشــت‪« :‬اگــر چــه ایــن‬ ‫جنــگ لطمــات زیــادی را بــه جمهــوری اســامی ایــران وارد کــرد؛‬ ‫امــا باعــث بالندگــی مــا در همــه حوزه هــا از جملــه حــوزه نیــروی‬ ‫انســانی موجــب تربیــت انســان ها و فرماندهــان فرهیخت ـه ای شــد‬ ‫کــه کشــور را ســاختند و می ســازند و در حوزه هــای مختلــف‬ ‫از جملــه حــوزه فرهنــگ ایثارگــری و شــهادت اقدامــات مانــدگاری‬ ‫انجــام دادنــد کــه موجــب شــد امــروز ایــن شــهدا و ایثارگــزان‬ ‫الگوهــای بســیار خوبــی بــرای جوانــان داخــل کشــور و خــارج از‬ ‫کشــور باشــند بــه گونــه ای کــه تمــام جوانــان حوزه هــای اســامی‬ ‫از رشــادت ها و شــهادت های ایــن بزرگــواران درس بگیرنــد کــه‬ ‫نمونــه بــارز ان ســردار ســپهبد حــاج قاســم ســلیمانی بــود کــه در‬ ‫تمــام حوزه هــا الگــو بــوده و هســت»‪ .‬معــاون سیاســی امنیتــی و‬ ‫اجتماعــی اســتانداری خراســان رضــوی عنــوان کــرد‪« :‬در این هفته‬ ‫و تــا پایــان ســال مفاهیــم و ارزش هــای دفــاع مقــدس و اثــاری کــه‬ ‫ایــن مفاهیــم در حــوزه فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و نظامــی با‬ ‫بهره گیــری از ظرفیت هــای علمــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬هنــری و اجتماعــی‬ ‫اثــر گــذار بــوده‪ ،‬ترویــج می شــود‪ .‬همچنیــن معرفــی دســتاوردهای‬ ‫دفــاع مقــدس در بخــش بین الملــل به ویــژه در حوزه هــای مقاومــت‬ ‫و در حوزه هــای پایــداری منتشــر خواهــد شــد»‪ .‬وی بــا اشــاره بــه‬ ‫تشــکیل ســتاد مرکــزی چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس و بــه‬ ‫تناســب ان ســتاد اســتانی چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس در‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫مهارت اموزی؛ پیش زمینه ورود به عرصه اشتغال‬ ‫مدیــرکل امــوزش فنــی و حرفـه ای اســتان ایــام در دیــدار بــا مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬زمینه ســازی بــرای امــوزش و مهارت امــوزی مهم تریــن مقوله ای ســت کــه‬ ‫باعــث توانمندســازی قشــر مددجویــی می شــود»‪ .‬علــی رشــیدی افــزود‪« :‬مهارت امــوزی‬ ‫عالوه براینکــه باعــث ایجــاد شــغل و کســب درامــد می شــود‪ ،‬می توانــد بســیاری از مشــکالت‬ ‫و معضــات اجتماعــی را نیــز برطــرف کنــد»‪ .‬مدیــرکل امــوزش فنــی و حرف ـه ای اســتان‬ ‫باعنوان اینکــه امــروزه فراگیــری مهارت هــای شــغلی یکــی از مهم تریــن زمینه هایی ســت‬ ‫کــه در کشــورهای مختلــف باعــث رشــد و توســعه صنعتــی شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«عالوه برایــن جلوگیــری از فربه شــدن بدنــه اداری دولت هــا یکــی دیگــر از کارکردهــای‬ ‫مهــم اموزش هــای مهارتی ســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه امــروزه مهارت امــوزی یکــی از‬ ‫پیش زمینه هــای مهــم ورود بــه عرصــه اشــتغال اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬به لحــاظ اهمیــت ایــن‬ ‫موضــوع‪ ،‬درصــد زیــادی از کاراموزهــای مراکــز اموزشــی فنــی و حرفـه ای را فارغ التحصیــان‬ ‫دانشــگاهی تشــکیل می دهنــد»‪ .‬رشــیدی بــه همــکاری و تعامــل بســیار نزدیــک فنــی و‬ ‫حرفـه ای بــا کمیتــه امــداد اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬همچنــان ایــن امادگــی را داریــم که‬ ‫در نقــاط گوناگــون اســتان بــرای مددجویــان کمیتــه امــداد دوره های اموزشــی برگــزار کنیم»‪.‬‬ ‫ثبت باالترین نرخ مصرف برق با ‪ ۴۰۰‬مگاوات‪،‬ساعت در لحظه‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان ایــام در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه‬ ‫در فضــای مجــازی گفــت‪« :‬خوشــبختانه ایــام اولیــن اســتانی در کشــور بــود کــه بــا تــاش‬ ‫همــکاران در ایــن شــرکت موفــق بــه کســب ضریــب نفــوذ ‪ ۱۰۰‬درصــدی تامیــن بــرق‬ ‫روســتاهای بــاالی ‪ ۱۰‬خانــوار در اســتان شــد»‪ .‬هــادی شــیرخانی بــه میــزان مصــرف بــرق در‬ ‫صنعــت اســتان اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬ازنظــر میــزان مصــرف بــرق در صنعــت اســتان کمتر از‬ ‫یک درصــد اســت و ازنظــر تعــداد نیــز کمتــر از پنج درصــد اســت‪ ،‬متاســفانه تــوان اقتصــادی‬ ‫شــرکت به خاطــر نبــود صنایــع مصرف کننــده بــرق در اســتان دارای نــرخ پائینی ســت «‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اظهــار کــرد‪« :‬باالتریــن نــرخ مصــرف بــرق‬ ‫اســتان ایــام در ســال جــاری مربــوط بــه مردادمــاه اســت بــا مصــرف ‪ ۴۰۰‬مگاوات‪ ،‬ســاعت در‬ ‫لحظــه به ثبــت رســید کــه نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته شــاهد رشــد پنج درصدی‬ ‫مصــرف بــرق در اســتان در ســاعات و روزهــای مختلــف بودیـم «‪ .‬وی گفــت‪« :‬خوشــبختانه در‬ ‫تابســتان امســال همچــون ســال گذشــته شــاهد هیچ گونــه خاموشــی در ســطح اســتان ایــام‬ ‫نبودیــم»‪ .‬شــیرخانی بــه عــدم رعایــت الگوهــای مصــرف بــرق ازســوی حــدود ‪ ۵۰‬درصــد مردم‬ ‫اســتان در تابســتان امســال اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬امــا بخش هــای مختلــف اســتان از جملــه‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬جایگاه هــای ســی ان جی‪ ،‬صنعــت و ادارات بیشــترین همــکاری را بــا شــرکت‬ ‫توزیــع بــرق بــرای جلوگیــری از خاموشـی های احتمالــی در اســتان داشــتند»‪.‬‬ ‫اســتان بــا دبیــری ســردار یوســفعلی زاده‪ ،‬گفــت‪« :‬یــک ســتاد‬ ‫داخلــی چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس در نیروهــای مســلح‬ ‫مســتقر در اســتان تشــکیل کــه برنامه ریزی هایــی خواهنــد داشــت؛‬ ‫همچنیــن در حــوزه شهرســتان ها نیــز به ریاســت فرمانــدار ان‬ ‫شهرســتان و دبیــری فرمانــده ســپاه شهرســتان ســتاد گرامیداشــت‬ ‫در شهرســتان ها تشــکیل شــده اســت»‪.‬‬ ‫برگزاری ‪ ۱۶۰۰‬برنامه‬ ‫ویژه هفته دفاع مقدس در خراسان رضوی‬ ‫در ادامــه مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس‬ ‫خراســان رضــوی گفــت‪ ۱۶۰۰« :‬برنامــه در ســطح اســتان خراســان‬ ‫رضــوی توســط دســتگاه های مختلــف از جملــه نیروهــای مســلح‬ ‫و ســتاد گرامیداشــت چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس اجرایــی‬ ‫می شــود»‪ .‬سردار حســینعلی یوســفعلی زاده ادامه داد‪« :‬پیشکسوتان‬ ‫عرصــه دفــاع مقــدس در کشــور بیــش از یک میلیون نفــر هســتند؛‬ ‫همان طــور کــه در اســتان خراســان رضــوی پیشکســوتان بیــش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نفــر هســتند؛ در واقــع هــدف کمــی منظــور شــده تــا بــه‬ ‫یــک برنامــه عملیاتــی تبدیــل شــود و گرنــه خانــواده بــزرگ ایثــار‬ ‫در طــول چهــل ســال اخیــر خانــواده بســیار بزرگی ســت»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬بعــد از تفکیــک دو اســتان خراســان شــمالی و جنوبــی مــا‬ ‫‪ ۱۸‬هــزار شــهید در خراســان رضــوی داریــم؛ یگان هــای خراســان‬ ‫در دفــاع مقــدس بیــش از ‪ ۱۷‬یــگان اعــم از ارتــش‪ ،‬ســپاه‪ ،‬جهــاد‬ ‫ســازندگی و نیــروی انتظامــی در دفــاع مقــدس نقــش ایفــا کردنــد؛‬ ‫لــذا ایــن ظرفیــت بــزرگ ســهم ده درصــدی در دفــاع مقــدس‪،‬‬ ‫ســهم حــدود ‪ 17‬یــگان در جنــگ‪ ،‬ایجــاب می کنــد کــه بــه بحــث‬ ‫برپایــی مرکــز فرهنگــی و مــوزه دفــاع مقــدس اســتان بپردازیــم»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه در ســال گذشــته در هفتــه دفــاع مقــدس برنامــه‬ ‫رژه برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬امســال به دلیــل محدودیت هــای‬ ‫ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا در هفتــه دفــاع مقــدس ایثارگــران‬ ‫دفــاع مقــدس و پیشکســوتان دیــدار تصویــری بــا رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب در ‪ 31‬شــهریور ماه خواهنــد داشــت کــه ایــن رویــداد بــه‬ ‫صــورت مســتقیم از رســانه ملــی پخــش خواهــد شــد»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس خراســان رضــوی‬ ‫گفــت‪ :‬بــراورد مــا ایــن اســت کــه در ســطح اســتان در حــوزه‬ ‫نیروهــای مســلح همزمــان می توانیــم ‪ 500‬برنامــه اجــرا کنیــم؛‬ ‫همچنیــن از دســتگاه های اداری و اجرایــی درخواســت کردیــم‬ ‫در سلســله مراتب شــان در جغرافیــای اســتان از جملــه امــوزش و‬ ‫پــرورش و جهــاد کشــاورزی‪ ،‬ســاختارهایی کــه پراســتعداد هســتند‬ ‫و جامعــه ایثارگــری بزرگــی دارنــد ماننــد دانشــگاه ها‪ ،‬حــوزه هــای‬ ‫علمیــه‪ ،‬مســاجد مهــم شــهرها و ‪ ...‬با اســتفاده از ظرفیــت اجتماعی‬ ‫و فرهنگــی کــه دارنــد برنامــه ارتبــاط تصویــری را همزمــان بــا تمام‬ ‫کشــور دریافــت کننــد»‪.‬‬ ‫اغاز نسخه نویسی الکترونیک در سطح دو و سه استان‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان مازنــدران از‬ ‫اغــاز نسخه نویســی الکترونیــک در ســطح دو‬ ‫و ســه (متخصــص و فوق تخصــص) در اســتان‬ ‫مازنــدران خبــر داد‪ .‬دکتــر رســول ظفرمنــد‬ ‫اعــام کــرد‪« :‬به دنبــال اجــرای پــروژه‬ ‫نسخه نویســی و نســخه پیچی الکترونیــک‬ ‫بیمــه ســامت از دوســال قبــل در ســطح‬ ‫یــک کــه بــا همــکاری نزدیــک بــه ‪۶۰‬تَــن‬ ‫از پزشــکان عمومــی طــرف قــرارداد بیمــه‬ ‫ســامت اغــاز شــده بــود‪ ،‬هم اکنــون برابــر‬ ‫قوانیــن باالدســتی‪ ،‬شــاهد ادامــه طــرح در‬ ‫ســطح دو و ســه (متخصــص و فوق تخصــص)‬ ‫هســتیم»‪ .‬وی بابیان اینکــه اجرایی شــدن‬ ‫ایــن طــرح کار اســانی نبوده و عملیاتی شــدن‬ ‫ایــن طــرح بــا همــکاری و همدلــی بازیگــران‬ ‫اصلــی عرصــه ســامت ممکــن خواهــد شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬بدین منظــور بــه اطــاع موسســات‬ ‫طــرف قــرارداد ســطح اســتان می رســاند‬ ‫کــه پــروژه نسخه نویســی و نســخه پیچی‬ ‫الکترونیکــی ســطح ‪ ۲‬و ‪ ۳‬اغــاز شــده تــا بــا‬ ‫همــکاری همــه موسســات طــرف قــرارداد‬ ‫شــاهد تعمیــم و تکمیــل پــروژه در ســطح‬ ‫اســتان باشــیم»‪ .‬مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫مازنــدران افــزود‪« :‬ارائــه خدمــات به صــورت‬ ‫شــفاف‪ ،‬پذیــرش‪ ،‬رســیدگی و پرداخــت‬ ‫دقیــق و ســریع و تشــکیل پرونــده الکترونیک‬ ‫ســامت از نتایــج طــرح خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫دامپزشکی؛ یکی از ارکان اساسی در سالمت جامعه‬ ‫نماینــده مــردم علی ابــاد کتــول در مجلــس شــورای اســامی گفــت‪« :‬نقــش دامپزشــکی در‬ ‫بحــث بهداشــت و ســامت عمومــی جامعــه بســیار حائزاهمیــت اســت»‪ .‬نــوروزی؛ نماینــده‬ ‫مــردم شــریف علی ابــاد کتــول در مجلــس شــورای اســامی در دیــدار بــا دکتــر غالمرضــا‬ ‫محرابــی؛ مدیــرکل دامپزشــکی اســتان ضمــن بررســی اوضــاع درحــوزه دام و طیــور گفــت‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه حوزه هــای فعالیتــی کــه دامپزشــکی در بحــث بهداشــت و نظــارت بــر انــواع‬ ‫فراورده هــای خــام دامــی دارد و حجــم باالیــی از ایــن محصــوالت کــه ســبد غذایــی‬ ‫پروتئینــی مــردم را تشــکیل می دهــد‪ ،‬می توانــد نقــش دامپزشــکی را در بهداشــت و ســامت‬ ‫جامعــه نقشــی اساســی دانســت و ســامت عمومــی جامعــه بــدون حضــور فعال دامپزشــکی‬ ‫غیرممکــن اســت»‪ .‬وی ضمــن تقدیــر از زحمــات مجموعه دامپزشــکی اســتان و شهرســتان‬ ‫در رســیدگی بــه امــورات مــردم خصوص ـاً دامــداران و مرغــداران منطقــه اذعــان داشــت‪:‬‬ ‫«خوشــبختانه مــا در حــوزه دام و طیــور شهرســتان کمتریــن مشــکل را در بحــث بیماری هــا‬ ‫و به دنبــال ان خســارت های اقتصــادی ناشــی از ان را داریــم کــه ایــن ممکــن نبــوده مگــر بــا‬ ‫تــاش و کوشــش کارشناســان دامپزشــکی کــه بــا حضــور فعــال و به موقــع خود پاســخگوی‬ ‫مشــکالت مــردم منطقــه و اســتان هســتند»‪ .‬محرابــی؛ مدیــرکل دامپزشــکی اســتان نیــز‬ ‫ضمــن تبییــن نقــش دامپزشــکی در ســامت و بهداشــت عمومــی گزیــده ای از فعالیت هــای‬ ‫تخصصــی و عمومــی دامپزشــکی را ارائــه داد و گفــت‪« :‬در بحــث بهداشــت و مراقبــت از‬ ‫بیماری هــای دامــی و مشــترک بیــن انســان و دام همــواره پیش قــدم بــوده و ایــن مهــم نیــاز‬ ‫توجــه بیشــتر مســئوالن اســتانی و شهرســتانی را می طلبــد کــه بتوانیــم در راه خدمــت بــه‬ ‫ســامت مــردم شــریف منطقــه و اســتان از حداکثــر تــوان و ظرفیــت خــود اســتفاده کنیم»‪.‬‬ ‫واگذاری «سیم کارت دانش اموزی شاد»‬ ‫توسط مخابرات منطقه‬ ‫در دیــدار بــا مدیــرکل اموزش وپــرورش گلســتان نحــوه واگــذاری «ســیم کارت دانش امــوزی‬ ‫شــاد» بررســی شــد‪ .‬مدیر مخابــرات منطقه گلســتان باتاکیدبراینکــه خدمــات مخابراتی باید‬ ‫به طــور یکســان دراختیــار مــردم اســتان قرار گیــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬براســاس تصمیمات اتخاذشــده‬ ‫مقــرر شــده اســت بــه تمامــی دانش امــوزان در مقاطــع تحصیلــی مختلــف ســیم کارت‬ ‫دانش امــوزی شــاد واگــذار شــود»‪ .‬شــهمرادی افــزود‪« :‬دانــش امــوزان بــا فعال ســازی ایــن‬ ‫ســیم کارت می تواننــد به راحتــی بــه ســامانه شــاد متصــل شــده و از برنامه هــای اموزشــی‬ ‫ان بهره منــد شــوند»‪ .‬مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بااشــاره به اینکه ایــن ســیم کارت‬ ‫هــم بــه دانش امــوزان و هــم بــه معلمــان اختصــاص می یابــد‪ ،‬اســتفاده از ان را رایــگان‬ ‫دانســت و گفــت‪« :‬اینترنــت موردنیــاز بــرای اتصــال بــه ســامانه شــاد توســط ســیم کارت‬ ‫دانش امــوزی شــاد رایــگان اســت و هیچ گونــه هزینـه ای د ر بــر نخواهــد داشــت»‪ .‬شــهمرادی‬ ‫گفــت‪« :‬براســاس امــار ارســالی ازســوی اموزش وپــرورش اســتان و بــه تعــداد خواسته شــده‬ ‫ســیم کارت شــاد دراختیــار انــان قــرار خواهــد گرفــت و هیچ گونــه محدودیتــی ازســوی‬ ‫مخابــرات وجــود نخواهــد داشــت»‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان‪:‬‬ ‫حرکت جهادی‪ ،‬الزمه خدمت در بنیاد است‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران خبر داد؛‬ ‫توزیع یک هزار و ‪ُ 644‬تن گوشت قرمز و مرغ منجمد‬ ‫در هرمزگان‬ ‫ســکینه محبی‪ /‬مدیــرکل پشــتیبانی امــور دام‬ ‫هرمــزگان بااشــاره به اینکه بــا برنامه ریزی هــای‬ ‫صورت گرفتــه هیچ گونــه نگرانــی درخصــوص‬ ‫تامیــن اقــام پروتئینــی و نهاده هــای دامــی در‬ ‫اســتان وجــود نــدارد‪ ،‬گفــت‪« :‬از ابتــدای ســال‬ ‫تاکنــون ‪ 286‬تُــن گوشــت قرمــز و ‪ 1358‬تُــن‬ ‫مــرغ منجمــد در ایــن اســتان توزیــع شــده‬ ‫اســت»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی اســتان هرمــزگان؛ مدیــرکل‬ ‫پشــتیبانی امــور دام هرمــزگان اظهــار کــرد‪« :‬طبــق هماهنگی هــای صورت گرفتــه از ســال‬ ‫گذشــته بنــدر شــهید رجایــی به عنــوان یکــی از مبــادی ورود نهاده هــای دامــی درنظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت و تاکنــون بیــش ‪۳۰۰‬هزارتُــن نهــاده ازطریــق ایــن بنــدر وارد کشــور‬ ‫شــده اســت»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬توزیــع مــرغ منجمــد و گوشــت منجمــد نیز درراســتای‬ ‫تنظیــم بــازار و تعدیــل قیمــت ایــن اقــام پروتئینــی صــورت می گیــرد کــه درهمین راســتا از‬ ‫ابتــدای ســال تاکنــون ‪ 286‬تُــن گوشــت قرمــز و ‪ 1358‬تُــن مــرغ منجمــد توزیع شــده اســت»‪.‬‬ ‫تقـی زاده همچنیــن اظهــار داشــت‪« :‬بــرای حمایــت از تولیدکننــدگان داخلی در زمــان کاهش‬ ‫قیمت هــا‪ ،‬بخــش عمــده ذخایــر گوشــت مــرغ منجمــد ایــن شــرکت از مــازاد تولیــد داخلــی‬ ‫ایــن محصــول خریــداری و تامیــن شــده اســت»‪ .‬به گفتــه وی‪ ،‬هــر کیلوگــرم کنجالــه ســویا‬ ‫بــه نــرخ ‪2700‬تومــان و جــو و ذرت ‪1750‬تومــان در اســتان ها دراختیــار تولیدکننــدگان قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬تقـی زاده بــه تولیدکننــدگان محصــوالت پروتئینــی اطمینــان داد‪« :‬بابــت تامیــن‬ ‫نهاده هــای موردنیــاز واحدهــای تولیــدی خــود نگرانــی نداشــته باشــند؛ چراکــه ایــن نهاده هــا‬ ‫ازطریــق مبــادی ورودی وارد کشــور و بیــن تمــام اســتان های کشــور توزیــع می شــود»‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ شــرکت پشــتیبانی امــور دام به عنــوان یکــی از شــرکت های زیرمجموعــه وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی‪ ،‬مســئولیت تامیــن و ذخیره ســازی اقــام پروتئینــی و نهاده هــای دامــی را‬ ‫برعهــده دارد‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫گلستان‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت‪ ،‬دراین خصــوص‬ ‫توضیــح داد‪« :‬فراینــد کار در نسخه نویســی‬ ‫الکترونیــک به این صورت اســت که وقتــی‬ ‫بیمــار بــه پزشــک تحت پوشــش ایــن‬ ‫برنامــه مراجعــه می کنــد‪ ،‬نیــازی بــه ارائــه‬ ‫دفترچــه نداشــته و بــا ارائــه کــد ملــی خــود‪،‬‬ ‫هویــت فــرد‪ ،‬پوشــش بیمـه ای و همپوشــانی‬ ‫بیمـه ای اش کنتــرل شــده‪ ،‬شناســه ره گیــری‬ ‫به جــای بــرگ کاغــذی دفترچــه تولیــد‬ ‫شــده و در موسســات ارائه دهنــده خدمــات‬ ‫تجویــزی مورداســتفاده قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫بدین صورت کــه بیمــار متناســب بــا تجویــز‬ ‫ارائه شــده بــه موسســه مربوطــه مراجعــه‬ ‫و بــا ارائــه کــد ملــی یــا کــد ره گیــری‬ ‫خدمــات مــورد درخواســت (دارو‪ ،‬ازمایشــگاه‪،‬‬ ‫تصویربــرداری و ‪ )...‬را دریافــت می کنــد»‪.‬‬ ‫الزم به ذکــر اســت؛ اجــرای ایــن طــرح‬ ‫روز گذشــته در مطــب یکــی از پزشــکان‬ ‫متخصــص چشــم مرکــز اســتان به صــورت‬ ‫عملیاتــی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اســتان گلســتان اظهــار کــرد‪« :‬تــاش مســتمر‬ ‫و حرکــت جهــادی الزمــه حــل مشــکالت جامعــه ایثارگــری و خدمــت در بنیــاد اســت»‪.‬‬ ‫اســرافیل وزیــری در دیــدار چهره به چهــره بــا خانواده هــای معظــم شــاهد و ایثارگــر گفــت‪:‬‬ ‫«همــه مســئوالن ملــزم بــه تکریــم خانواده هــای شــهدا و ایثارگــران هســتند و از هــر فرصتی‬ ‫بــرای تکریــم ایــن عزیــزان اســتفاده کننــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬خانواده هــای معظــم شــاهد و‬ ‫ایثارگــر به معنــای واقعــی نمــاد ایثــار و شــهادت در ایــران هســتند و از این بابــت همــه مدیون‬ ‫ایــن انســان های بــزرگ هســتیم»‪ .‬وزیــری تاکیــد کــرد‪« :‬امــروز جامعــه اســامی بیــش از‬ ‫هرزمانــی نیازمنــد تکریــم و تجلیــل یــادگاران و اســناد افتخــار دوران دفــاع مقــدس اســت تا‬ ‫نســل جــوان بدانــد عــزت‪ ،‬ازادی و امنیــت امــروز را مدیــون چــه کســانی هســتند»‪.‬‬ ‫مدیر درمان تامین اجتماعی استان‪:‬‬ ‫سازمان بهزیستی‬ ‫زمینه اشتغال دائم مددجویان را فراهم می اورد‬ ‫مدیــر درمــان تامیــن اجتماعی اســتان گلســتان گفــت‪« :‬ســازمان بهزیســتی با ارائــه خدمات‬ ‫بــه مددجویــان‪ ،‬می توانــد زمینــه اشــتغال دائــم ان هــا را فراهــم اورد»‪ .‬احمــد نصرتــی در‬ ‫راس تیمــی از اعضــای بســیج جامعــه پزشــکی اســتان گلســتان‪ ،‬با حضــور در دفتــر مدیرکل‬ ‫جدیــد بهزیســتی اســتان‪ ،‬گفــت‪« :‬ســازمان بهزیســتی بــا ارائــه خدمــات بــه مددجویــان‪،‬‬ ‫می توانــد زمینــه اشــتغال دائــم ان هــا را فراهــم اورد»‪ .‬در ایــن دیــدار دکتــر حســینی؛‬ ‫مدیــرکل جدیــد بهزیســتی اســتان گلســتان‪ ،‬بــا تقدیــر از حضور تیم بســیج جامعه پزشــکی‬ ‫مدیریــت درمــان‪ ،‬گفــت‪« :‬در قالــب شــورای هماهنگــی ادارات و ســازمان های زیرمجموعــه‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــا تعامــل مثبتــی کــه از گذشــته وجــود داشــته اســت‪،‬‬ ‫می توانیــم همگرایــی خوبــی بــه جامعــه تحت پوشــش کــه تقریبــاً تمــام جمعیــت را‬ ‫دربرمی گیــرد‪ ،‬داشــته باشــیم»‪ .‬در ایــن دیــدار‪ ،‬هدی ـه ای بــه رســم یادبــود بــه مدیــرکل‬ ‫جدیــد بهزیســتی ازســوی دکتــر نصرتــی تقدیــم شــد‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت گازرسانی استان‬ ‫ی عالی استان ها خبر داد؛‬ ‫نماینده گیالن در اجالس شورا ‬ ‫عقد دو تفاهم نامه با دانشگاه پیام نور کشور و صندوق کارافرینی امید‬ ‫ابراهیم نیازمند‬ ‫فرهــاد نیــک؛ نهــاد عضــو شــورای شــهر‬ ‫ماکلــوان و نماینــده گیــان در شــورای‬ ‫عالــی اســتان ها‪ ،‬بــا بیــان ایــن مطلــب‬ ‫کــه در نشســت اجــاس اعضــای شــورای‬ ‫عالــی اســتانها گفت وگــوی تاثیــر گــذاری‬ ‫در حــوزه مطالبه گــری مشــکالت‬ ‫مــردم صــورت گرفــت‪ ،‬اذعــان داشــت‪:‬‬ ‫«ایجــاد ‪ ۵۰۰۰‬هــزار صنــدوق در مراکــز‬ ‫دهســتان های روســتاها بــا وام هــای‬ ‫بو کار‬ ‫قرض الحســنه جهــت توســعه کســ ‬ ‫خانگــی و درامدزایــی بــرای مــردم در‬ ‫روســتاها و شــهرهای کوچــک مــورد‬ ‫بررســی قــرار گرفــت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬مهمــان‬ ‫دیگــر اجــاس فرمانــده قــرارگاه ســازندگی‬ ‫خاتم االنبیــا بــود کــه پیرامــون توســعه‬ ‫حاشــیه شــهرها و ایجــاد امکاناتی متناســب‬ ‫بــا زیســت بــوم بــا مشــارکت شــهرداری ها‬ ‫مباحثــی مطــرح شــد و مقرر شــد کــه بنیاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی در مــورد بازنگــری‬ ‫ سید احمد موسوی‬ ‫اجــاس منطقــه ‪ ۴‬بیمــه ســامت کشــور بــه‬ ‫میزبانــی لرســتان و بــا حضــور اســتان های‬ ‫خوزســتان و ایــام برگــزار شــد‪ .‬شــاهدخت‬ ‫فتحــی بیرانونــد (مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫اســتان لرســتان) گفــت‪« :‬ایــن جلســه‬ ‫در خصــوص مشــکالت ســامانه های پرداخــت‬ ‫مطالبــات پزشــکان و موسســات تشــخیصی‪-‬‬ ‫‪،‬درمانــی ( ســامانه ثن ـا ) و سیســتم مدیریــت‬ ‫کیفیــت برگــزار شــد و همان گونــه کــه‬ ‫توانســتیم در برنامــه نسخه نویســی و‬ ‫نســخه پیچی الکترونیــک و ارزیابــی وســیع‬ ‫بــا کمــک شــرکاء کاری مشــکالت را تــا‬ ‫حــدود زیــادی مرتفــع کنیــم‪ ،‬امیدواریــم‬ ‫در خصــوص موضوعــات جلســه امــروز هــم‬ ‫مصوبــات خوبــی داشــته باشــیم»‪ .‬وی بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬در ســامانه سیســتم ثنــا به دلیــل‬ ‫پیچیدگی هــای خــاص ایــن سیســتم ‪،‬‬ ‫همــکاران مــا در اجــرای برخــی مراحــل‬ ‫ان از جملــه گزارش گیــری و تجمیــع‬ ‫صورت حســاب های ســامانه ‪ Xml‬و ‪qcp‬‬ ‫بــا مشــکالتی روبــه رو بودنــد»‪ .‬فتحــی‬ ‫طرح هــای هــادی‪ ،‬صــدور ســند روســتایی‬ ‫اســفالت راه هــای حــوزه روســتاهای گیــان‬ ‫مســاعدت بیشــتری کنــد‪ .‬تســریع در صدور‬ ‫ســند توســط اداره ثبــت و صــدور پروانــه‬ ‫ســاخت بــرای زمین هــای نســقی توســط‬ ‫شــهرداران بــرای مالکیــن بــر اســاس حقوق‬ ‫مکتســبه نیــز مــورد تاکیــد قــرار گرفــت»‪.‬‬ ‫فرهــاد نیک نهــاد افــزود‪« :‬در اجالســی‬ ‫کــه بــا حضــور معــاون شهرســازی وزارت‬ ‫راه و شهرســازی برگــزار شــد نیــز به عنــوان‬ ‫نطــق مــوارد زیــر از وزارت خانــه مطالبــه‬ ‫شــد؛ تعییــن تکلیــف پــل ورودی شــهر‬ ‫فومــن‪ ،‬تســریع‪ ،‬اصــاح پــروژه و ایجــاد‬ ‫میــدان ورودی شــهر فومــن از تقاضاهــای‬ ‫ضــروری مــردم ایــن شــهر اســت چهــار‬ ‫نماینــده مجلــس در شــهر فومــن تغییــر‬ ‫یافته انــد و هنــوز پــل ایــن شــهر بالتکلیــف‬ ‫ماندهاســت‪ .‬ایجــاد روشــنایی پــروژه‬ ‫چهاربانده شــدن جــاده ســراوان بــه اســتارا‬ ‫کــه بــه قتلــگاه تبدیــل شــده‪ ،‬تســریع در‬ ‫بازنگــری طرح هــای جامــع و تفصیلــی و‬ ‫تفویــض اختیــار بخشــی از اختیــارات بــه‬ ‫اســتان ها به جهــت کاهــش زمــان بررســی‬ ‫همچنیــن امــکان تهیــه طــرح تفصیلــی‬ ‫بــرای شــهرهای زیــر ‪ ۲۵‬هزار نفــر کــه‬ ‫توســط وزارت کشــور کنســل شــده اســت‬ ‫نیــز مــورد تاکیــد اســت»‪ .‬نماینــده گیــان‬ ‫در شــورای عالــی اســتان ها گفــت‪« :‬رابطــه‬ ‫درون ســازمانی و نــوع مشــارکت اداره کل راه‬ ‫شهرســازی و شــهرداریها دوســتانه تر باشــد؛‬ ‫زیــرا یک جانبه گرایــی در اینــده مشــکالتی‬ ‫بــرای همــه ایجــاد خواهــد کــرد‪ .‬نظــام‬ ‫مقــدس جمهــوری اســامی بــا اعتمــادی‬ ‫کــه بــه افــراد کــرده بــه انهــا مســئولیت‬ ‫داده‪ ،‬لــذا واجــب و الزم اســت کــه بــه‬ ‫ایــن حســن اعتمادهــا پاســخ مثبــت داده‬ ‫شــود تــا گرهــی از مشــکالت مــردم بــاز‬ ‫شــود‪ .‬گاهــی‪ ،‬برخــی قصــور و کوتاهــی‬ ‫هــا قابــل جبــران نخواهــد بــود یــا مــردم‬ ‫و کشــور را متحمــل هزینــه هــای ســنگین‬ ‫می کنــد‪ .‬با توجه بــه شــرایطی کــه‬ ‫هســت‪ ،‬قطع ـاً نماینــدگان محتــرم گیــان‬ ‫در مطالبه گــری ایــن پــروژه بــا پشــتوانه‬ ‫مجلــس مطالبــات فــوق را اخــذ کننــد»‪.‬‬ ‫نیک نهــاد در پایــان بــه پیگیــری و تقویــت‬ ‫واحدهــای پســماند اســتان و تفکیــک زبالــه‬ ‫تــر و خشــک از مبــدا توســط شــهرداران‬ ‫گیــان نیــز تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫برگزاری اجالس منطقه ‪ ۴‬بیمه سالمت کشور در خرم اباد‬ ‫بیرانونــد ادامــه داد‪« :‬در بحــث خســارت‬ ‫متفرقــه هــم ایــن برنامــه نارضایتــی را ایجــاد‬ ‫کــرده و به خاطــر اینکــه در ایــن سیســتم‬ ‫نوبت دهــی رعایــت نمی شــود‪ ،‬مث ـ ً‬ ‫ا افــرادی‬ ‫کــه امــروز مراجعــه کننــد و ســند انهــا ثبــت‬ ‫شــود‪ ،‬بــا کســی کــه چهارماه پیــش مراجعــه‬ ‫کــرده ایــن سیســتم قابلیــت ان را نــدارد‬ ‫کــه اولویت بنــدی کند‪،‬شــاهد نارضایتــی‬ ‫بیمه شــدگان در این زمینــه هســتیم»‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان لرســتان‬ ‫تصریــح کــرد ‪« :‬در حــوزه سیســتم مدیریــت‬ ‫کیفیــت اســتان لرســتان در بررســی نرم افــزار‬ ‫سیســتم مدیریــت کیفیــت به عنــوان‬ ‫پایلــوت انتخــاب شــد کــه با حضــور ســه‬ ‫اســتانی دیگــر بررســی ها انجــام گرفــت‬ ‫و موانــع و مشــکالت ان را مشــخص‬ ‫کرده انــد؛ امــا بــدون ان کــه موانــع کامــ ً‬ ‫ا‬ ‫رفــع شــود و قابلیــت ارائــه داشــته باشــد‪،‬‬ ‫ظاهــر در بقیــه اســتان ها هــم ایــن برنامــه‬ ‫بــه اجــرا درامــده اســت»‪ .‬وی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬یکــی از مــوارد و مشــکالتی کــه در‬ ‫بیمــه ســامت وجــود داشــت‪ ،‬بحــث پرداخت‬ ‫خــارج از شــمول درمــان بــود کــه طبــق‬ ‫دســتورالعمل پرداخــت در حــوزه ســر پــا‬ ‫بــه افــرادی کــه حتــی از محــل فرانشــیز‬ ‫هزینه هــای کاتاســترافیک بــه افــرادی‬ ‫کــه تمکــن مالــی ندارنــد‪ ،‬پرداخــت شــود‬ ‫کــه انشــاهلل همــکاران در ایــن زمینــه ورود‬ ‫کننــد تــا بــا شــفافیت کامــل بــه ســمت‬ ‫حــل مشــکالت برویــم»‪ .‬الزم به ذکر اســت؛‬ ‫در این جلســه در حــوزه سیســتم مدیریــت‬ ‫کیفیــت مصوبــات همچــون جهــت رفــع‬ ‫سیســتم جامــع مدیریــت کیفیــت ‪ ،‬ســطح‬ ‫دسترســی مســئوالن سیســتم جهــت ارتقــاء‬ ‫کاربــران‪ ،‬بحــث ممیــزی داخلی‪،‬امــوزش‬ ‫و کمیتــه پیشــنهادات و در حــوزه مالــی‬ ‫هــم مصوباتــی همچــون دسترســی جهــت‬ ‫ویرایــش موسســات در ســامانه ثنــا‪ ،‬انجــام‬ ‫به موقــع تخصیص هــای متفرقــه‪ ،‬حــذف‬ ‫روکــش خســارت متفرقــه‪ ،‬پشــتیبانی‬ ‫سیســتم حقــوق و دســتمزد‪ ،‬برگــزاری‬ ‫کالس هــای اموزشــی ســامانه ثنــا و در‬ ‫ســندهای خســارت متفرقــه کپــی برابــر بــا‬ ‫اصــل انجــام شــود‪ ،‬تصویــب شــد‪.‬‬ ‫نــوروزی؛ نماینــده شهرســتان علی ابــاد کتــول و دبیــر مجمع نمایندگان اســتان گلســتان‬ ‫بــا هــدف بررســی وضعیــت گازرســانی اســتان بــا حضــور در شــرکت گاز بــا طالبــی دیدار‬ ‫و گفت وگــو کــرد‪ .‬در این دیــدار دبیــر مجمــع نماینــدگان اســتان ضمــن تبریــک انتصــاب‬ ‫مهنــدس طالبــی به عنــوان سرپرســت شــرکت گاز اســتان گلســتان و ارزوی ســامتی و‬ ‫توفیــق بــرای ایشــان‪ ،‬از عملکــرد ایــن شــرکت درزمینــه توســعه گازرســانی بــه شــهرها‪،‬‬ ‫روســتاها و صنایــع اســتان تشــکر و قدردانــی کــرد‪ .‬وی درادامــه پیگیــر گازرســانی بــه‬ ‫مناطقــی کــه از نعمــت گاز بهره منــد نیســتند و همچنیــن تســریع در اجــرای پروژه هــای‬ ‫دردســتِ انجام اســتان و حــوزه نمایندگــی شــده و امادگــی خــود و ســایر نماینــدگان‬ ‫اســتان را درزمینــه تحقــق ایــن موضــوع اعــام کــرد‪ .‬درادامــه مهنــدس طالبــی نیــز‬ ‫ضمــن خوش امدگویــی‪ ،‬گزارشــی از فعالیت هــای گاز گلســتان درزمینــه گازرســانی در‬ ‫ســطح اســتان به ویــژه شهرســتان علی ابــاد کتــول ارائــه کــرده و از احســاس مســئولیت‬ ‫و پیگیری هــای مســتمر دبیــر مجمــع نماینــدگان اســتان تشــکر کرد‪ .‬سرپرســت شــرکت‬ ‫گاز اســتان گلســتان بااشــاره به درپیش بــودن فصــل ســرما تصریــح کــرد‪« :‬تــاش‬ ‫می کنیــم بــا همــکاری و حمایت هــای بی شــائبه نماینــدگان معــزز اســتان برنامه هــای‬ ‫خــود را ســرعت دهیــم تــا مــردم عزیــز اســتان هرچه ســریع تر از ایــن نعمــت الهــی‬ ‫بهره منــد شــوند»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش عملکرد حمل کاال در استان مرکزی‬ ‫رضــا صفائــی نســب‪ /‬مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان مرکــزی‬ ‫از افزایــش میــزان کاالی حمل شــده نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته خبــر‬ ‫داد و گفــت‪« :‬طــی پنج ماه نخســت ســال جــاری نزدیــک بــه نه میلیون تــن کاال در‬ ‫ســطح اســتان مرکــزی جابه جــا شــده کــه ایــن رقــم نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته حــدود یک میلیو نتُــن افزایــش یافتــه اســت»‪ .‬به گفتــه علــی زندی فــر‪ ،‬از‬ ‫ابتــدای فروردیــن تــا پایــان مردادمــاه امســال نفــت کــوره بــا ‪ ۱۱‬درصــد‪ ،‬ســنگ اهن‬ ‫بــا هش ـت درصد‪ ،‬ســیمان بــا هفت درصــد و گازوئیــل بــا پنج درصــد‪ ،‬کاالهــای عمــده‬ ‫حمل شــده در اســتان هســتند‪ .‬وی درادامــه ضمــن اشــاره بــه تــاش بی وقفــه و‬ ‫شــبانه روزی راننــدگان بیــان کــرد‪« :‬نه تنهــا بیمــاری کرونــا حریــف همــت بــاالی‬ ‫راننــدگان نشــد؛ بلکــه موجــب شــد تــا در ایــن شــرایط ســخت و دشــوار‪ ،‬تالشــگران‬ ‫عرصــه حمل ونقــل بیش ازپیــش بــرای تامیــن رفــاه عمومــی و رفــع نیازهــای فــردی‬ ‫و اجتماعــی هم وطنــان لحظــه ای غفلــت نکــرده و بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی و مــوارد ایمنــی تحــت نظــارت و کنتــرل ‪ ۲۴‬ســاعته کارشناســان حــوزه‬ ‫حمل ونقــل‪ ۱۰ ،‬درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته عملکــرد خــود را ارتقاء‬ ‫بخشــند»‪ .‬مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان مرکــزی درخصــوص‬ ‫طــرح حمایتــی تســهیالت کرونــا اذعــان داشــت‪« :‬تاکنــون ‪ ۴۶۹۵‬نفــر جهــت دریافــت‬ ‫ایــن بســته حمایتــی ازطریــق ســامانه مربوطــه ثبت نــام کــرده و همگــی بــه بانک هــای‬ ‫عامــل معرفــی شــده اند کــه دراین راســتا تــا پایــان نیمــه اول شــهریورماه ســال جــاری‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۶۲‬نفــر موفــق بــه دریافــت وام شــده اند»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی طراح و صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫امور اگهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫ شنبه ‪ 29‬شهریور ‪ 1 - 1399‬صفر ‪ 19 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2071‬تومان‬ ‫ـد‬ ‫ـت هفته دفاع مقدس برگزار شـ‬ ‫ـتاد گرامیداشـ‬ ‫ـه سـ‬ ‫جلسـ‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫فرمانــدار مــارد گفــت‪« :‬فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــا‬ ‫تمــام معنــا در باورهــای مــردم جــای دارد»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی فرمانــداری شهرســتان‬ ‫مــارد؛ روز چهارشــنبه نوزدهــم شــهریورماه ســتاد گرامیداشــت هفتــه دفاع مقدس شهرســتان‬ ‫مــارد به ریاســت ســجاد برنجــی؛ فرمانــدار و باحضــور حجت االسالم والمســلمین حســینی؛‬ ‫امام جمعــه شهرســتان مــارد و مســئولین دســتگاه ها و نهادهــای شهرســتانی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در این جلســه فرمانــدار شهرســتان مــارد مهم تریــن مــوارد را به شــرح ذیــل عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫‪ -‬فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــا تمــام معنــا در باورهــای مــردم جــای دارد و مهم تریــن گــروه‬ ‫به ریاست کولیوند برگزار شد؛‬ ‫پنجمین جلسه ‬ ‫شورای برنامه ریزی شهرداری مالرد‬ ‫روابط عمومی ‬ ‫شهرداری مالرد ‬ ‫سرامد استان تهران شد‬ ‫پنجمیــن جلســه شــورای برنامه ریــزی شــهرداری‬ ‫مــارد طبــق ســنوات هــر هفتــه باحضــور معاونیــن‬ ‫و مدیــران مجموعــه شــهرداری در ســالن جلســات‬ ‫شــهرداری به ریاســت کولیونــد؛ شــهردار مــارد‪،‬‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور‬ ‫بین الملــل شــهرداری مــارد؛ بعــد از تــاوت ایاتــی‬ ‫از قــران مجیــد‪ ،‬ارائــه گــزارش و اقدامــات انجام شــده‬ ‫مصوبــات چهارمیــن جلســه شــورای برنامه ریــزی‬ ‫در دســتورکار جلســه قــرار گرفــت‪ .‬محوریــت جلســه‬ ‫پنجــم کــه کولیونــد ریاســت جلســه تاکیــد بــر‬ ‫اهمیــت ان هــا داشــت درخصــوص بهبــود وضعیــت‬ ‫شــهرداری و تــاش در رفــع نواقــص و مشــکالت‬ ‫موجــود‪ ،‬ارائــه راهکارهــای الزمــه و مناســب به منظــور‬ ‫بهبــود وضعیــت مالــی شــهرداری‪ ،‬اقدامــات شایســته‬ ‫درراســتای اهــداف جلســه شــورای معاونیــن و تشــکیل‬ ‫کارگروه هــای مرتبــط درراســتای بررســی و ارائــه‬ ‫راهکارهــا و برنامه هــای مناســب بــوده اســت‪.‬‬ ‫اســتاندار تهــران از مدیــر روابط عمومــی‬ ‫شــهرداری مــارد تجلیــل و مهــدی‬ ‫حیــدری به عنــوان ســرامد مدیــران‬ ‫روابط عمومــی در اســتان تهــران‬ ‫برگزیــده شــد‪ .‬به گــزارش مدیریــت‬ ‫ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری‬ ‫مــارد؛ هفتمیــن نشســت فصلــی‬ ‫شــهرداران اســتان تهــران باحضــور دکتــر محســنی بندپــی؛ اســتاندار تهــران و تقـی زاده؛ معاونــت هماهنگی امــور عمرانی اســتانداری‬ ‫تهــران برگــزار شــد‪ .‬دراین نشســت از مهــدی حیــدری؛ مدیــر ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری مــارد‪ ،‬به عنــوان مدیــر‬ ‫روابط عمومــی ســرامد اســتان تهــران تقدیــر به عمــل امــد‪ .‬برگــزاری مراســم تجلیــل از مدیــران روابط عمومــی ســرامد و تالشــگر‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬شــهرداری های اســتان تهــران‪ ،‬باحضــور اســتاندار‪ ،‬روابط عمومــی شــهرداری مــارد‪ ،‬در زمــره روابط عمومی هــای‬ ‫ســرامد ســال ‪ ۹۸‬قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مخاطــب در موضــوع ترویــج فرهنــگ دفــاع مقــدس اموزش وپــرورش اســت کــه متاســفانه‬ ‫عملکــرد اداره اموزش وپــرورش شهرســتان دراین خصــوص قابل قبــول نیســت‪.‬‬ ‫ برنامه هــای فرهنگــی و اجتماعــی بایــد اثربخشــی داشــته باشــد و بــه کیفیــت و محتــوای ان‬‫بایســتی توجه شــود‪.‬‬ ‫ علی رغــم تبلیغــات ســوء دشــمنان و کـم کاری برخــی متولیــان فرهنگــی و تغییــر برخــی از‬‫باورهــای مــردم‪ ،‬همچنــان فرهنــگ ایثــار و شــهادت بــا تمــام معنــا و به صــورت مقــدس در‬ ‫باورهــای مــردم جــای دارد‪.‬‬ ‫ اموزش وپــرورش شهرســتان عالوه بــر مقولــه امــوزش می بایســت بــه پــرورش دانش امــوزان‬‫نــگاه ویژه ای داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ ســاخت المان هــای ایثــار و شــهادت و تندیــس شــهدای گران قــدر در ســطح شهرســتان‬‫ازســوی بخشــداری ها‪ ،‬شــهرداری ها و ســایر دســتگاه های متولــی در دســتورکار قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ ســردار رشــید اســام؛ شــهید حــاج قاســم ســلیمانی بااینکــه تــا قبــل از شــهادت تصاویــر‬‫ایشــان در رســانه ها چنــدان ظهــور و بــروز نداشــت ولیکــن به دلیــل اخــاص و اقدامــات‬ ‫جهادگون ـه اش تــا ابــد مهــر و عشــق بی بدیلــش در دل و جــان ملــت ایــران قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫گوشه ای از اقدامات واحد حفظ و نگهداری فضای سبز در شهر مالرد‬ ‫حفــظ و نگهــداری فضــای ســبز از دغدغه هــای مهــم ســازمان‬ ‫ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز شــهری مــارد اســت‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز شــهری‬ ‫مــارد؛ مــردان ســبزپوش شــهر مــارد در اخریــن مــاه گــرم‬ ‫ســال اقدامــات الزم بــرای رســیدگی و نگهــداری هر چه بهتــر‬ ‫فضــای ســبز را نیــز در اولویــت کاری خــود قــرار داده انــد‪.‬‬ ‫در این روزهــا‪ ،‬اقداماتــی نظیــر ابیــاری کلیــه ســطوح فضــای‬ ‫ســبز‪ ،‬تعویــض شــیر اب خــوری و تجهیــز وســایل ســرویس‬ ‫بهداشــتی پــارک شــهدای گمنــام‪ ،‬ابگیــری اســتخرها‪ ،‬چمن زنی‬ ‫و حاشــیه زنی ســطوح چمن کاری شــده‪ ،‬جمــع اوری ضایعــات‪،‬‬ ‫وجیــن علف هــای هــرز‪ ،‬کاشــت گل هــای فصلــی‪ ،‬ســرویس‬ ‫تــاب و سرســره و ‪ ...‬به صــورت روزانــه توســط پرســنل حفــظ‬ ‫و نگهــداری درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫تکمیــل مراحــل پایانــی پــروژه عمرانــی بوســتان دانــش جهــت‬ ‫بهره بــرداری توســط شــهرداری مــارد‬ ‫درراســتای افزایــش ســرانه فضــای ســبز‪ ،‬بوســتان محلـه ای دانش‬ ‫جابه جایی پنج میلیون و ‪563‬هزار و ‪ 520‬مسافر در مالرد‬ ‫پنج میلیــون و ‪563‬هــزار و ‪ 520‬مســافر مــاردی بــا‬ ‫اتوبــوس در پنج مــاه نخســت ســال ‪ ۱۳۹۹‬جابه جــا شــدند‪.‬‬ ‫به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری‬ ‫مــارد؛ رئیــس ســازمان مدیریــت حمل ونقــل بــار و مســافر‬ ‫شــهرداری مــارد گفــت‪« :‬درحال حاضــر جابه جایــی‬ ‫مســافران در مــارد ازطریــق «ســفرهای جــاده ای» صــورت‬ ‫می گیــرد و امــکان ســفرهای غیرجــاده ای از جملــه ریلــی‬ ‫و هوایــی و ‪ . ..‬در مــارد فعــ ًا وجــود نــدارد‪ .‬شــهروندان از‬ ‫نــاوگان مســافربری شــامل‪ :‬اتوبوس (ســفرهای بین شــهری و‬ ‫درون اســتانی)‪ ،‬تاکســی (مســیرهای درون اســتانی و شهرهای‬ ‫نزدیــک) اســتفاده می کننــد»‪ .‬عبدالملکــی بابیان اینکــه‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و گندزدایــی مــداوم‬ ‫نــاوگان عمومــی مســافری شــهر مــارد ســبب افزایــش‬ ‫اعتمــاد مــردم را دربرداشــته اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬ثبــت امــار‬ ‫‪ ۵۵۶۳۵۲۰‬مســافر جابه جا شــده فقــط بــا اتوبوس هــای‬ ‫شــهری مــارد در پنج مــاه اول ســال جــاری‪ ،‬حاکــی از‬ ‫رشــد چشــمگیر اعتمــاد مــردم بــه نــاوگان عمومــی و پاســخ‬ ‫شــهروندان بــه زحمات شــبانه روزی نــاوگان درجهــت رعایت‬ ‫پروتکل هــای بهداشتی ســت‪ .‬این درحالی ســت که خیلــی‬ ‫از تاکسی ســرویس ها اعــام کردنــد درصــدی از مســافرین‬ ‫خــود را از دســت داده انــد‪ ،‬حــق اعتمــاد شــهروندان ایــن‬ ‫شــهر اســت کــه خدمــات شایســته تر دریافــت کننــد»‪.‬‬ ‫بــا مســاحتی بالغ بــر یک هکتــار درحــال تکمیــل اســت‪ .‬محــل‬ ‫بوســتان دانــش در شــرق سراســیاب و جنــب مجتمــع فرهنگیان‬ ‫اســت و عملیــات فضــای ســبز ایــن بوســتان توســط پرســنل‬ ‫فضــای ســبز درحــال انجــام اســت‪ .‬امیــد اســت ایــن بوســتان در‬ ‫هفتــه دفــاع مقــدس افتتــاح و قابل بهره بــرداری شــود‪.‬‬ ‫غرس درختان غیرمثمر در حاشیه بلوار شهیدان شوریابی‬ ‫باتوجه بــه ســاخت زمیــن فوتبــال مصنوعــی در حاشــیه بلــوار‬ ‫شــهیدان شــوریابی ایــن ســازمان اقــدام بــه خاک ریــزی و‬ ‫کاشــت درختــان غیرمثمــر در اطــراف زمیــن فوتبــال کــرده‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن اقدامــات الزم درخصــوص لوله گــذاری و‬ ‫اجــرای سیســتم ابیــاری قطــره نیــز صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت؛ نیروهــای واحــد زیباســازی ایــن ســازمان‪،‬‬ ‫هم اکنــون مشــغول بــه رنگ امیــزی حفاظ هــای دور تــا دور‬ ‫زمیــن فوتبــال هســتند‪.‬‬ ‫تجهیــز بوســتان ها و پارک هــای شــهر مــارد بــه وســایل بــازی‬ ‫کودکان‬ ‫وســایل بــازی پلی اتیلــن کــودکان در بوســتان محل ـه ای دانــش‬ ‫و یــاس شــهر مــارد جانمایــی شــدند کــه درراســتای توســعه و‬ ‫تجهیــز پارک هــای محلــه ای ســطح شــهر‪ ،‬بــا افزایــش تعــداد‬ ‫پارک هــا و بوســتان ها در ســطح شــهر‪ ،‬بوســتان محل ـه ای یــاس‬ ‫و دانــش واقــع در شــرق سراســیاب بــه وســایل بــازی پلی اتیلــن‬ ‫کــودکان و کف پــوش گرانولــی تجهیــز شــدند‪.‬‬ ‫تشریح برنامه های اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان مالرد در هفته دفاع مقدس‬ ‫رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان مــارد ویژه برنامــه ایــن اداره در هفتــه دفــاع مقــدس را تشــریح کــرد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی اداره‬ ‫ل پورروشــن؛ رئیــس ایــن اداره بااشــاره به لــزوم برگــزاری هرچه باشــکوه تر مراســم ایــن هفتــه‪،‬‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان مــارد؛ امیــر اســمعی ‬ ‫گفــت‪« :‬برنامه هــای هفتــه دفــاع مقــدس به منظــور افزایــش روحیــه مقاومــت‪ ،‬فــداکاری و شــهادت طلبی در جامعــه‪ ،‬پاسداشــت و بزرگداشــت مقــام واالی‬ ‫شــهدا‪ ،‬ایثارگــران و نقش افرینــان دفــاع مقــدس‪ ،‬ارتقــای ســطح اگاهــی مــردم نســبت بــه وقایــع و حماسـه های دفــاع مقــدس و تبلیــغ و انتقــال فرهنــگ و‬ ‫ل پورروشــن بااشــاره به برنامه هــای هفتــه دفــاع مقــدس ایــن‬ ‫ارزش هــای دفــاع مقــدس بــه نســل اینــده در شهرســتان مــارد اجــرا می شــود»‪ .‬امیــر اســمعی ‬ ‫اداره‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬باتوجه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا ایــن برنامه هــا اغلــب به صــورت مجــازی و در دو بخــش فرهنگــی و هنــری برگــزار می شــود کــه در‬ ‫بخــش فرهنگــی شــامل تجلیــل از مولفیــن کتــب و ادبیــات داســتانی دفــاع مقــدس‪ ،‬عصــر شــعر و خاطره گویی و مســابقه مقاله نویســی پژوهشــی بــا موضوع‬ ‫نقــش شــهید حــاج قاســم ســلیمانی در ادبیــات و هنرهــای حماســی و گرامیداشــت یــادواره شــهدای اصحــاب رســانه اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در بخــش هنــری‪،‬‬ ‫ایــن برنامه هــا شــامل اجــرای نمایــش خیابانــی بــا موضــوع دفاع مقــدس‪ ،‬برپایی نمایشــگاه تجســمی در محوطــه اداره ارشــاد‪ ،‬اجرای موســیقی های حماســی‬ ‫دوران دفــاع مقــدس به صــورت مجــازی و اکــران فیلم هــای دفــاع مقــدس در ســالن امفی تئاتــر اداره ارشــاد و بــا رعایــت پروتکل هــای اجتماعــی از دیگــر‬ ‫بخش هــای متنــوع برنامه هــای هفتــه دفــاع مقــدس در ایــن شهرســتان اســت»‪ .‬پورروشــن ادامــه داد‪« :‬همچنیــن رونمایــی و نقــد و بررســی کتــب خاطــرات‬ ‫شــهدا دفــاع مقــدس نوشــته خانــم اکــرم گلبــان؛ شــاعر و نویســنده برجســته شهرســتان مــارد از دیگــر برنامه هــای هفتــه دفــاع مقــدس در شهرســتان‬ ‫مــارد خواهــد بــود»‪ .‬رئیــس اداره ارشــاد مــارد درپایــان خاطرنشــان کــرد‪« :‬وظیفــه همــه مســئوالن دســتگاه های اجرایــی و احــاد مختلــف جامعــه اســت‬ ‫کــه بــا اجــرای برنامه هــای محتوامحــور و گرامیداشــت ایــن ایــام‪ ،‬یــاد و خاطــره ایثــار و ازخودگذشــتگی رزمنــدگان و شــهدای گران قــدری کــه در ســنگر‬ ‫دفــاع مقــدس بــرای پاســداری از میهــن و ارزش هــای انقــاب اســامی از جــان و مــال خــود گذشــتند را زنــده نگــه دارنــد»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3125

روزنامه سایه 3125

شماره : 3125
تاریخ : 1403/04/30
روزنامه سایه 3123

روزنامه سایه 3123

شماره : 3123
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه سایه 3122

روزنامه سایه 3122

شماره : 3122
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه سایه 3121

روزنامه سایه 3121

شماره : 3121
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه سایه 3119

روزنامه سایه 3119

شماره : 3119
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه سایه 3118

روزنامه سایه 3118

شماره : 3118
تاریخ : 1403/04/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!