روزنامه سایه شماره 2070 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2070

روزنامه سایه شماره 2070

روزنامه سایه شماره 2070

‫رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مطرح کرد؛‬ ‫تقویت قوای نظامی و انتظامی‬ ‫‪ 6‬با پیشگیری از وقوع جرم‬ ‫‪4‬برابر‬ ‫فرح نــاز رافــع؛ رئیــس مرکــز ملــی فــرش ایــران گفــت‪« :‬افزایــش نزدیــک بــه‬ ‫چهاربرابــری را در تولیــد فــرش دســتباف در نیمــه اول امســال نســبت بــه امارهــای‬ ‫پارســال شــاهدیم‪ .‬از علــل ایــن افزایــش می تــوان بــه تعطیلــی بعضــی مشــاغل‬ ‫به علــت شــیوع کرونــا و جــذب دوبــاره قالیبافــان بـ ه کار بافــت‪ ،‬به عنــوان جایگزیــن‬ ‫فعالیت هــای دیگــر اشــاره کــرد»‪.‬‬ ‫رئیس سازمان اموزش وپرورش استثنایی‪:‬‬ ‫شبکه شاد برای دانش اموزان استثنایی‬ ‫‪ 2‬مناسب سازی می شود‬ ‫چهار شنبه‪ 26‬شهریور ‪ 27 - 1399‬محرم ‪ 16 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2070‬تومان‬ ‫سخنگوی دولت تاکید کرد؛‬ ‫تاثیرِ هماهنگی سه قوه‬ ‫در حل مشکالت کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫یاد باد ان روزگاران یاد باد ‪...‬‬ ‫لولــوه الخاطــر؛ ســخنگوی وزارت‬ ‫خارجــه قطــر در گفت وگــو بــا‬ ‫خبرگــزاری «بلومبــرگ» تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫«تــا زمــان حــل مســئله فلســطین‪،‬‬ ‫هیچ گونــه روابــط دیپلماتیکــی بــا‬ ‫اســرائیل نخواهیــم داشــت»‪.‬‬ ‫بهترینفیلم هایدبیرستانی‬ ‫برای زنده کردن روزهای باشکوه‬ ‫خواه ناخــواه ســال های دبیرســتان‪ ،‬تاثیــری بســزا در شــکل گیری شــخصیت‬ ‫امــروزی همــه مــا داشــته و دارد‪ .‬دوران دســت وپنجه نرم کردن بــا اختــاالت‬ ‫هورمونــی همچــون ایجــاد دردســر‪ ،‬افســردگی‪ ،‬احســاس ناحقــی‪ ،‬تنهایــی و‬ ‫حتــی اکتشــافات شــخصیتی‪ .‬فیلم هایــی بــا موضــوع دبیرســتان می تواننــد‬ ‫ســرگرمی لذت بخشــی باشــند‪ .‬هیچ کــس نمی توانــد منکــر جذابیــت یــک‬ ‫فیلــم خــوب درمــورد ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در حاشیه هفتمین نشست فصلی شهرداران استان تهران مطرح شد؛‬ ‫‪ UN Comtrade‬هشدار داد؛‬ ‫ضایعات پالستیکی؛‬ ‫بمب های عمل نکرده در دل طبیعت‬ ‫‪8‬‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫ناصر هاشمی‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اگهی تجدید مناقصه و ارزیابی کیفی شماره ‪814/06/3883‬‬ ‫شماره مجوز‪1399/3034 :‬‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی‬ ‫موضـوع مناقصـه‪ :‬برگـزاری تجدید مناقصـه تکمیل ظرفیـت بانـدوال (‪ 120‬درصد‬ ‫بتن ریـزی دسترسـی دور مخـازن انبـار‪ /‬جدول کشـی) انبـار نفت ناحیه نیشـابور‬ ‫تاریـخ‪ ،‬مهلـت و نشـانی محـل دریافـت و تحویـل اسـتعالم ارزیابـی‪ :‬دارنـدگان‬ ‫گواهینامـه صالحیـت ایمنـی معتبر و صالحیت رتبه بنـدی معتبر و مرتبط بـا موضوع مناقصه‬ ‫بـا حداقـل گرید‪ ،‬صـادره از معاونت راهبردی ریاسـت جمهـوری می توانند جهـت دریافت فرم‬ ‫اسـتعالم ارزیابـی و فـرم توانمندی بهداشـتی‪ ،‬ایمنی و زیسـت محیطی از تاریخ انتشـار دومین‬ ‫نوبـت اگهـی (‪ )1399/06/29‬بـه ادرس درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد)‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه نماینـد‪ .‬الزم بـه ذکـر اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم‬ ‫عضویـت قبلـی‪ ،‬می بایسـت مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـاء‬ ‫الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪ .‬ضمناً جهت کسـب اطالعات بیشـتر‬ ‫با سـامانه سـتاد بـرای انجام مراحل عضویـت با شـماره ‪ 021-41934‬تماس حاصـل فرمایند‪.‬‬ ‫نوع مناقصه‪ :‬عمومی یک مرحله ای فشرده همراه با ارزیابی کیفی‬ ‫مبلغ براورد مناقصه‪ 8/439/169/223 :‬ریال‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 421/958/461 :‬ریال‬ ‫نـوع تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬شـامل ضمانتنامه بانکی و سـایر مـوارد مطابق‬ ‫مفـاد مـاده ‪ 2‬ائین نامـه تضمین معاملات دولتی مصـوب ‪ 1394/09/22‬که مدت اعتبار ان سـه‬ ‫ماهـه و ایـن مـدت حداکثـر برای یـک نوبت برابر مـدت پیش بینی شـده قابل تمدید می باشـد‪.‬‬ ‫مدت اجرای کار‪ :‬برای مدت معین شده در قرارداد‬ ‫مهلت دریافت اسـناد مناقصه‪ :‬مناقصه گران صرفاً بایسـتی به سـامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت مراجعـه و نسـبت بـه دانلـود اسـناد اقـدام نمایند (درصـورت دریافـت اسـناد و مدارک‬ ‫مناقصـه از سـایر منابـع‪ ،‬امکان شـرکت در مناقصه و بارگذاری پاکت ها میسـر نمی باشـد)‪.‬‬ ‫امـکان دریافـت (دانلـود) اسـناد مناقصـه‪ :‬از تاریـخ چـاپ دومیـن نوبـت اگهـی‬ ‫(‪ )1399/06/29‬لغایـت پایـان وقـت اداری روز شـنبه مـورخ ‪ 1399/07/05‬سـاعت ‪16‬‬ ‫مهلت تحویل پیشـنهادها (اپلود اسـناد)‪ :‬پیشـنهادها (اسـناد مناقصه و کلیـه مدارک‬ ‫شـامل پاکت الف و ب و ج) می بایسـت از اخرین روز توزیع اسـناد مناقصه (‪،)1399/07/05‬‬ ‫لغایـت پایـان وقـت داری روز شـنبه مـورخ ‪ 1399/07/19‬سـاعت ‪ 16‬از طریـق سـامانه‬ ‫تـدارکات الکترونیکـی دولـت توسـط مناقصه گر بارگـذاری گردد‪.‬‬ ‫ضمنـاً علاوه بـر بارگـذاری پاکـت الـف و ب و ج در سـایت مذکور تـا مهلت تعییـن گردیده‬ ‫(سـاعت ‪ 16‬روز شـنبه مـورخ ‪ )1399/07/19‬فقـط پاکـت الـف (تضمین) بصـورت فیزیکی‬ ‫کسب رتبه اول شهرداری «باغستان»‬ ‫در بین روابط عمومی های استان تهران‬ ‫جان باختگانکرونایی‬ ‫در مرز یک میلیون نفر‬ ‫برپایی مجازی‬ ‫جشنواره فیلم کودک‬ ‫هم اثرگذار است‬ ‫‪5‬‬ ‫در ‪100‬ســال اخیر‪ ،‬جهــان هرگــز بــا یــک‬ ‫ویــروس یــا میکــروب در حــد و حجــم‬ ‫ویــروس کوویــد‪ 19-‬یــا همــان ویــروس‬ ‫منحــوس کرونــا درگیــر نبــوده اســت‪.‬‬ ‫پیش ازایــن نیــز اکثــر کشــورها ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شماره ‪99/18‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫نیـز تحویـل دبیرخانـه کمیسـیون تا مهلـت تعیین شـده گردد‪.‬‬ ‫جلسـه توجیهی‪ :‬سـاعت ‪ 10:30‬صبـح روز چهارشـنبه مـورخ ‪ 1399/07/23‬در محل‬ ‫سـالن جلسـات منطقـه‪ ،‬طبقـه دوم برگـزار می گردد‪.‬‬ ‫ضمنـاً بـا توجـه بـه اهمیـت و حساسـیت موضـوع مناقصـه‪ ،‬ارزیابی کیفـی کلیـه مناقصه گران‬ ‫توسـط کمیتـه فنـی بازرگانـی منطقه خراسـان رضـوی انجام و درصـورت احراز حداقـل امتیاز‬ ‫کیفـی (‪ 50‬امتیـاز کیفـی) هـر یـک از مناقصه گـران‪ ،‬سـپس اقدامـات بازگشـایی فایـل پاکات‬ ‫(الـف‪ /‬ب‪ /‬ج) براسـاس سـامانه سـتاد انجام خواهـد پذیرفت‪.‬‬ ‫زمان و مکان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1399/08/19‬شرکت‬ ‫ملی پخش فراورده های نفتی منطقه خراسان رضوی‪ ،‬طبقه چهارم‪( ،‬دفتر کار مدیر منطقه)‬ ‫مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬به مدت ‪ 90‬روز از تاریخ ارائه پیشنهادات است‪.‬‬ ‫محل اجرای کار‪ :‬استان خراسان رضوی‪ ،‬شهرستان نیشابور‪ ،‬انبار نفت ناحیه نیشابور‬ ‫ادرس سایت‪ www.monaghese.niopdc.ir :‬و ‪ www.iets.mporg.ir‬و ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫شرایط عمومی متقاضی‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارائه تصویر گواهینامه صالحیت ایمنی معتبر از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -2‬ارائـه تصویـر گواهینامـه صالحیـت رتبه بنـدی معتبـر و مرتبـط بـا موضـوع مناقصـه بـا‬ ‫حداقـل گریـد‪ ،‬صـادره از معاونـت راهبـردی ریاسـت جمهـوری‬ ‫‪ -3‬ارائه تصویر اگهی ثبتی (تاسیس شرکت)‬ ‫‪ -4‬ارائه تصویر اگهی ثبتی اخرین تغییرات شرکت‬ ‫‪ -5‬ارائه تصویر اساسنامه شرکت ممهور به مهر و امضاء مجاز‬ ‫‪ -6‬تمامـی مسـتندات اعلام شـده در بندهـای ‪ 1‬الـی ‪ 4‬می بایسـت بـه صورت برابـر با اصل‬ ‫(محضری) باشـد‪.‬‬ ‫‪ -7‬قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -8‬حد نصاب تعداد شرکت کنندگان در مناقصه‪ ،‬حداقل با حضور هر تعداد مناقصه گر می باشد‪.‬‬ ‫دس�تگاه مناقصه گ�زار ب�ا توج�ه ب�ه معیارهای ذکر ش�ده در فرم هـای تحویلـی و مدارک دریافت شـده‬ ‫نس�بت به ارزیابی کیفی مناقصه گران اقدام و براس�اس س�امانه س�تاد اقدامات مقتضی به عمل می اورد‪.‬‬ ‫شماره ثبت در سامانه ستاد‪2099091781000012 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬چهارشنبه ‪1399/06/26‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬شنبه ‪1399/06/29‬‬ ‫روابط عمومی منطقه خراسان رضوی‬ ‫جناب اقای مهندس حامد عشایری‬ ‫انتصــاب بجــا و شایســته جنابعالــی را بــه ســمت مدیریــت اداره روابط عمومــی و ارتباطــات اداره کل‬ ‫راهــداری و حمل و نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی کــه قطعــاً نشــئت گرفته از توانمندی هــای علمــی و‬ ‫مدیریتــی و کارنامــه درخشــان حضرتعالی ســت را تبریــک عــرض کــرده و ارزومندیــم در ســایه تجــارب ارزنــده‬ ‫جنابعالــی شــاهد موفقیــت و پیشــرفت ان مجموعــه باشــیم‪ .‬بــا ارزوی توفیــق‪.‬‬ ‫رضا صفائی نسب؛ سرپرست روزنامه سراسری سایه و مدیر تعاونی مطبوعات کشور در استان مرکزی‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫شماره مجوز‪1399/3213 :‬‬ ‫دوم‬ ‫‪ -1‬مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در مشهد‪ -‬بلوار خیام‪ ،‬تقاطع ارشاد‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید ‪ 12208‬متر لوله فوالدی ‪ API-5L-GR.B‬درزدار دوازده متری به قطر ‪ 6‬اینچ و به ضخامت ‪ 0/172‬اینچ‬ ‫‪ -3‬مدت قرارداد‪ :‬چهار ماه تقویمی‬ ‫‪ -4‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬از تاریخی که برای تسلیم ان در فراخوان ذکر شده تا مدت ‪ 3‬ماه می بایست معتبر باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلـغ تضمیـن شـرکت در فرایند ارجـاع کار‪ 1.953.524.160 :‬ریال می باشـد که می بایسـت براسـاس یکـی از تضامین قابل قبـول وفـق ایین نامه تضمین‬ ‫معاملات دولتی بـه شـماره ‪/123402‬ت ‪50659‬هـ مـورخ ‪ 1394/09/22‬تهیه گردد‪.‬‬ ‫‪ -6‬متقاضیان می توانند از تاریخ ‪ 1399/06/25‬الی ‪ 1399/07/01‬ضمن مراجعه به سامانه ستاد نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -7‬ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار می بایست به صورت دستی ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -8‬اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ ‪1399/07/13‬‬ ‫‪ -9‬پیشـنهادهای واصلـه در سـاعت ‪ 11‬صبـح مـورخ ‪ 1399/07/13‬در کمیسـیون مربوطـه باز و خوانده می شـود و حضـور پیشـنهاددهندگان و یا یک نفـر نماینده‬ ‫مجـاز انهـا بـا همـراه داشـتن معرفینامه ممهـور به مهر شـرکت در جلسـه افتتاح پاکات ازاد اسـت‪.‬‬ ‫شایان ذکر است دسترسی به متن این اگهی‪ ،‬در ساعت ‪ www.nigc-khrz.ir‬امکان پذیر بوده و درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر‬ ‫با تلفن‪ 051-36653700 :‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی‬ ‫شماره ‪ 2099001403000127‬مورخ ‪ 1399/6/12‬مندرج در‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫دوم‬ ‫شماره ‪ 102‬سال ‪99‬‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اسـتان اذربایجـان شـرقی درنظـردارد عملیـات مربـوط‬ ‫بـه احـداث مخـازن ‪ 3000‬مترمکعبـی منطقـه شـمال تبریـز را از محـل‬ ‫اعتبـارات غیرعمرانـی و بـا مشـخصات ذیـل بـه روش مناقصـه (عمومـی) بـا‬ ‫ارزیابـی کیفـی را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت (سـتاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬به پیمانکاران دارای صالحیت واگذار نماید‪.‬‬ ‫مشخصات پروژه‪:‬‬ ‫الف‪ -‬مبلغ براورد اولیه‪ 29.714.150.130 :‬ریال‬ ‫ب‪ -‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 1.485.707.506 :‬ریال‬ ‫ج‪ -‬محل اجرای کار‪ :‬شهر تبریز‬ ‫د‪ -‬رشته و گروه پیمانکار‪ :‬اب‬ ‫هـ‪ -‬مدت اجرای کار‪ 24 :‬ماه‬ ‫و‪ -‬دسـتگاه نظارت‪ :‬مدیـر دفتر بهره برداری و توسـعه تاسیسـات تامین‪ ،‬تصفیه‬ ‫و خطـوط انتقال اب و مهندسـین مشـاور پارس پیاب‬ ‫ز‪ -‬محل اعتبار‪ :‬غیرعمرانی‬ ‫ح‪ -‬پیشـنهاددهنده حائـز حداقـل امتیـاز ارزیابـی کیفـی الزم جهـت شـرکت در‬ ‫مناقصـه‪ ،‬مکلـف اسـت معـادل مبلـغ سـپرده‪ ،‬تضمین های معتبر تسـلیم یـا مبلغ‬ ‫مذکور را به حسـاب بانکی شـرکت واریز و حسـب مفاد اسـناد مناقصه ضمانتنامه‬ ‫یـا رسـید واریـز وجه را به صـورت اصل در وقت مقرر در اسـناد به کارفرما تسـلیم‬ ‫نمایـد‪ .‬به پیشـنهادهای فاقد سـپرده‪ ،‬سـپرده های مخـدوش‪ ،‬سـپرده های کمتر از‬ ‫میـزان مقـرر‪ ،‬چـک و نظایر ان ترتیـب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که هزینه اگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫ادرس سایت اینترنت‪www.abfaazarbaijan.ir :‬‬ ‫شناسه اگهی‪985723 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان شرقی‬ ‫‪Spine_master‬‬ ‫تحت نظارت مستقیم دکتر رضا سلمان روغنی‬ ‫(فوق تخصص ستون فقرات از ‪ Mayo Clinic‬امریکا)‬ ‫خواندنی هایی درباره ستون فقرات‪ ،‬مفاصل و عضالت‬ ‫امــوزش ســتون فقــرات و مفاصــل‪ ،‬بــا همــکاری مرکــز‬ ‫تحقیقــات دانشــگاه شــهید بهشــتی‬ ‫‪AzarganClinic.com‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫از ‪ ۱۱‬مهرماه برگزار می شوند؛‬ ‫چهار شنبه‪ 26‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2070‬‬ ‫جان باختگانکرونایی‬ ‫در مرز یک میلیون نفر‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫نمازهای جمعه در سراسر کشور‬ ‫وزیــر بهداشــت در نشســت مشــترک بــا رئیــس سیاســت گذاری‬ ‫ائمــه جمعــه کشــور‪ ،‬گفــت‪« :‬در ایــام کرونــا‪ ،‬یکــی از مراکــز همــراه‬ ‫در مدیریــت بیمــاری شــورای سیاس ـت گذاری ائمــه جمعــه بــود و‬ ‫در ماه هــای رمضــان و محــرم شــیوه نامه های بهداشــتی به خوبــی‬ ‫رعایــت شــد»‪ .‬ســعید نمکــی افــزود‪« :‬امیدواریــم بــا عادی ترشــدن‬ ‫شــرایط شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬مراســم مذهبــی بــا وضعیــت‬ ‫مناس ـب تری برگــزار شــود»‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛‬ ‫او گفــت‪« :‬مــن بــرای خیــز جدیــد بیمــاری کرونــا در کشــور‪ ،‬دیشــب‬ ‫خــواب به چشــم نداشــتم؛ چراکــه ایــن فرازوفرودهــا مــا را بســیار در‬ ‫فشــار قــرار می دهــد و هــر سراشــیبی نمــودار‪ ،‬نتیجــه هزاران لیتــر‬ ‫عــرق در لباس هــای مــرگ و جان فشــانی مدافعــان ســامت اســت‪.‬‬ ‫گاه بســیار شرمســار همکارانــی هســتم کــه به دلیــل رعایــت گــروه‬ ‫اندکــی‪ ،‬اکثریــت به زحمــت می افتنــد»‪ .‬نمکــی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«کم نظیرتریــن محــرم تاریــخ را برگــزار کردیــم؛ امــا گروهــی در‬ ‫برگــزاری مراســم پــا را از دایــره رعایــت بهداشــتی فراتــر گذاشــتند‬ ‫و برخــی هــم هرچــه تمنــا کردیــم بــاز بــه ســفر رفتنــد کــه اکنــون‬ ‫شــاهد خیــز بیمــاری کرونــا در اکثــر اســتان های کشــور هســتیم و‬ ‫ورود بــه خیــز جدیــد‪ ،‬بــه زحمــات زیــادی نیــاز دارد تــا بــه وضعیــت‬ ‫مناس ـب تری بازگردیــم»‪ .‬نمکــی ادامــه داد‪« :‬ســخت ترین روزهــای‬ ‫زندگــی مــن‪ ،‬روزهایــی بــود کــه می خواســتم تصمیــم بگیــرم‬ ‫مســجد‪ ،‬نمــاز جمعــه و راه زیــارت را بــر عاشــقان امام رضــا(ع) و‬ ‫حضــرت معصومــه(س) ببنــدم‪ .‬هــم به عنــوان فرزنــد کوچــک ایــن‬ ‫نظــام و انقــاب کــه از کودکــی پذیرفتــه بــودم کــه در مســجدی‬ ‫کــه متولــی نداشــت‪ ،‬کار کنــم و گاهــی زمســتان در ســوز کویــر‬ ‫از مدرســه می امــد و بخــاری نفتــی قدیمــی را روشــن می کــردم‬ ‫تــا فضــای مســجد بــرای نمازگــزاران گــرم شــود؛ هــم ازطرفــی‬ ‫به عنــوان کســی که از کودکــی عشــق و عالقــه پــدر و مــادرش را‬ ‫بــرای زیــارت امام رضــا(ع) دیــده بــود و حــاال می خواســتم راه را بــر‬ ‫زیــارت عاشــقان اهل بیــت(ع) ببنــدم؛ مســاجد را ببنــدم کــه واقع ـاً‬ ‫ســخت بــود»‪ .‬او گفــت‪« :‬لغــو نمــاز جمعــه و بســتن مســاجد بــه دو‬ ‫جهــت ســخت بــود؛ یکــی توجیــه این اقــدام بیــن افــکار عمومــی‬ ‫و یکــی هــم مقاومت هایــی کــه ازســوی برخــی دوســتان مطــرح‬ ‫می شــد؛ تااینکــه خــدا مرحمــت کــرد و فرشــته نجاتــی به نــام مقــام‬ ‫معظــم رهبــری از راه رســید و بــا ان خردمندی شــان کمــک کردنــد‪.‬‬ ‫بارهاوبارهــا اعــام کــردم کــه ملــت ایــران و اینــده ایــن ســرزمین‬ ‫مدیــون ایــن خــردورزی مقــام معظــم رهبری ســت‪ .‬زمانی کــه‬ ‫رهبــری ورود و تکلیــف را مشــخص کردنــد؛ یکــی از بخش هایــی‬ ‫کــه بــه کمــک مــا امــد‪ ،‬ســتاد نمــاز جمعــه بــود کــه هرهفتــه از مــا‬ ‫اســتعالم می کردنــد و همدلــی و همراهــی کردنــد»‪ .‬وزیــر بهداشــت‬ ‫گفــت‪« :‬ویــروس کرونــای جدیــد‪ ،‬پدیــده عجیبی ســت‪ .‬اوایــل هــم‬ ‫اعــام کــردم کــه ایــن ویــروس بــا هیچ یــک از اجــدادش تشــابهی‬ ‫نــدارد و کام ـ ًا متفــاوت اســت و نامــش را شــترگاوپلنگ گذاشــتم‪.‬‬ ‫دنیــا دارد بــا ایــن ویــروس شــطرنج بــازی می کنــد و هیچ کــس‬ ‫ابــدا ً نمی دانــد کــه چندوقت دیگــر بــا ایــن ویــروس درگیــر هســتیم‬ ‫و چگونــه بایــد بــا ان بــازی کنیــم‪ .‬ازایــن رو‪ ،‬برنامه ریزی هــای‬ ‫مــا‪ ،‬در کوتاه مــدت و میان مــدت بایــد انعطاف پذیــر باشــد‪ .‬بــه‬ ‫همــکاران هــم اعــام کــرده ام کــه تقســیم بندی مناطــق قرمــز‪،‬‬ ‫زرد و ســفید و ‪ ....‬غلــط اســت؛ زیــرا این مناطــق بــا ســرعت زیــادی‬ ‫می تواننــد ازنظــر وضعیــت ویــروس تغییــر کننــد کــه می توانــد‬ ‫منجــر بــه به هم ریختگــی ذهنــی و اجتماعــی شــود»‪ .‬نمکــی گفــت‪:‬‬ ‫«هیچ کــس در دنیــا نمی توانــد ادعــا کنــد کرونــا را شــناخته ام و‬ ‫واکســن یــا داروی موثــری بــرای ان دارم‪ .‬اگــر کســی ایــن ادعاهــا‬ ‫را داشــت‪ ،‬نتیجــه بی خردی ســت؛ امــا به جرئــت می تــوان گفــت‬ ‫هرچقدرکــه فاصله گذاری هــا و حفاظت هــای فیزیکــی را در برابــر‬ ‫ویــروس بــاال ببریــم‪ ،‬شــیوه نامه های بهداشــتی را رعایــت کنیــم‪،‬‬ ‫مصون تــر هســتیم‪ .‬این موضــوع را تمــام دنیــا متوجــه شــدند کــه‬ ‫هرکجــا و به هرنســبتی کــه رعایــت نکردیــم‪ ،‬به شــکل تصاعــدی از‬ ‫ویــروس اســیب می بینیــم»‪ .‬وزیــر بهداشــت گفــت‪« :‬دو جنبــه نمــاز‬ ‫جمعــه؛ یعنــی دیــن و فرهنــگ از ســپرهای مهــم و تاثیرگــذار در‬ ‫امــراض روحــی و جســمی هســتند و نبایــد از ســرمایه فرهنــگ‪ ،‬دین‬ ‫و اعتقــاد در نظــام ســامت بی بهــره باشــیم‪ .‬ســال هاپیش مطالعـه ای‬ ‫داشــتیم کــه در ان بیــان شــده بــود امریکایی هــا سـه برابر ژاپنی هــا‬ ‫بــرای کاهــش مرگ ومیــر کــودکان خــرج می کننــد و مرگ ومیــر‬ ‫کــودکان در امریــکا سـه برابر ژاپنی هــا بــود‪ .‬دریافتیــم کــه در ژاپــن‬ ‫از فرهنــگ کمــک می گیرنــد‪ .‬عرصــه فرهنــگ و دیــن‪ ،‬مغفــول‬ ‫مانــده اســت و مــا اگــر از این عرصــه بهــره ببریــم‪ ،‬در حــوزه ســامت‬ ‫و به ویــژه ســامت روان موفق تــر خواهیــم بــود‪ .‬معتقــدم کــه شــعر‬ ‫و فرهنــگ بــه کمــک انســان اشــفته امــروز و نزدیکــی او بــه خداونــد‬ ‫کمــک می کنــد‪ .‬گاه یــک بیــت شــعر حافــظ و مولــوی و یــک‬ ‫دکلمــه یــا قرائــت قــران و زبــان موســیقایی ان‪ ،‬گــوش را می نــوازد‪.‬‬ ‫در بــدو تولــد اذان می خوانیــم و بــا ان روح کــودک را می نوازیــم‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکــه نمــاز جمعــه و خطبه هــای حکیمانــه ائمــه جمعــه‪ ،‬از‬ ‫بزرگ تریــن ســرمایه های ملــی هســتند و نمی تــوان از ان هــا غفلــت‬ ‫کــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬ازطرفــی بایــد توجــه داشــت مــا دشــمنان بســیاری‬ ‫داریــم کــه تمــام امکانــات را بـه کار گرفته انــد تــا از مــا مجموعـه ای‬ ‫بی خــرد بســازند‪ .‬مبــارزه بــا کرونــا ســهم وزارت بهداشــت نیســت؛‬ ‫بلکــه عملکــرد جمهــوری اسالمی ســت‪ .‬دنیــا منتظــر نشســته‬ ‫تــا ببینــد نظــام جمهــوری اســامی در اوج تحریم هــا بــا ایــن‬ ‫پدیــده چــه خواهنــد کــرد‪ .‬فکــر می کردنــد بیمــاران مــا پشــت در‬ ‫بیمارســتان می ماننــد و راه دارو را بــر مــا بســتند»‪ .‬نمکــی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬ســخت ترین تحریــم بعــد از تحریــم تاســوعا و عاشــورا امــروز‬ ‫بــر ملــت ایــران اعمــال می شــود‪ .‬بــرای تامیــن واکســن انفلوانــزا و‬ ‫نقل وانتقــال ارز ان دچــار چالــش هســتیم»‪ .‬معــاون ســازمان غــذا‬ ‫و داروی کشــور اعــام کــرد بانکــی کــه پــول واکســن انفلوانــزا را‬ ‫قــرار اســت دریافــت کنــد‪ ،‬از انتقــال ارز ممانعــت کــرده و مســیر‬ ‫انتقــال ارز واکســن انفلوانــزا در ســایه تحریم هــا قفــل شــده اســت‪.‬‬ ‫البتــه نمی خواهــم این موضوعــات موجــب نگرانــی شــود؛ زیــرا مــا‬ ‫تالش هــا را ادامــه می دهیــم»‪ .‬او گفــت‪« :‬بنابرایــن‪ ،‬در ســخت ترین‬ ‫تحریم هــا هســتیم‪ .‬در اوج ایــن تحریم هــا خــدا کمــک کــرد و‬ ‫همــه درکنارهــم قــرار گرفتیــم و به جــای ذلــت و خفــت‪ ،‬عــزت‬ ‫بــرای نظــام ایجــاد شــد‪ .‬نگهداشــت ایــن عــزت و اینکــه بگوییــم‬ ‫حکومــت مبتنی بــر اســام‪ ،‬رویکــردی داشــت کــه توانســتیم در دنیــا‬ ‫چنیــن موفقیتــی را خلــق کنیــم‪ .‬نبایــد اجــازه دهیــم ایــن مخــدوش‬ ‫شــود؛ زیــرا به هردلیلــی درایـن کار ناموفــق شــویم‪ ،‬تــاوان ان را اســام‬ ‫خواهــد پرداخــت»‪ .‬او گفــت‪« :‬از همکارانــم می خواهــم به گونــه ای‬ ‫عمــل کننــد کــه مســجد و نمــاز جمعــه اخرین جایــی باشــند کــه‬ ‫بــرای تعطیلــی ان اقــدام می کنیــم‪ .‬گرچــه دوســتان محبــت کــرده‬ ‫و پیش قــراول شــدند؛ امــا وقتــی در شــهری مدرســه بــاز می کنیــم‪،‬‬ ‫بایــد رنگ هــا در وضعیــت کرونــا را کنــار بگذاریــم و یــک شــیوه نامه‬ ‫ســخت گیرانه را تدویــن و اعــام کنیــم‪ .‬حتــی اگــر فکــر کردیــم‬ ‫بایــد مدرســه ای را در طغیــان اپیدمــی ببندیــم‪ ،‬یــک شــیوه نامه‬ ‫ـختگیران تعریــف و فکــر کنیــم کــه همــه کشــور قرمــز اســت؛ امــا‬ ‫سـ‬ ‫ِ‬ ‫همان طورکــه می گوییــم کســب وکار مــردم و مــوارد ضــروری در‬ ‫شــرایط قرمــز و مبتنی بــر شــیوه نامه های بهداشــتی انجــام شــود‪،‬‬ ‫تــاش کنیــم ایــن پدیــده عبــادی و سیاســی را هــم در کنــار ســایر‬ ‫پدیده هــا برگــزار کنیــم‪ .‬عزیــزان حتمــاً مراعــات می کننــد؛ افــراد‬ ‫ســالخورده‪ ،‬بیمــاران خــاص و ‪ ...‬را از گردونــه خــارج و شــیوه نامه ها‬ ‫را رعایــت کنیــم»‪.‬‬ ‫امیلیو جیانلی‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫هماهنگی سهقوه درحل مشکالت تاثیرگذار است‬ ‫ســخنگوی دولــت در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه گفــت‪« :‬هماهنگــی ســه قــوه می توانــد در حــل مشــکالت تاثیرگــذار باشــد‪ .‬کرونــا مشــکالت زیــادی بــرای دنیــا ایجــاد کــرده اســت‪ .‬ایــران تنهــا کشوری ســت‬ ‫کــه هــم بــا موضــوع تحریــم و هــم شــیوع ویــروس کرونــا روبه روســت‪ .‬تعــدادی از مســائل مهــم نیــاز بــه تصمیماتــی دارد کــه همــه ایــن تصمیمــات دراختیــار قــوه مجریــه و دولــت نیســت؛ اختیــار کامــل دولــت‬ ‫درخصــوص برخــی از تصمیمــات در شــرایط بحرانــی کــم اســت؛ پــس بــودن دو قــوه کنــار دولــت و تفاهــم در تصمیمــات؛ هــم بــه کوتاه کــردن فراینــد تصمیم گیری هــا کمــک می کنــد‪ ،‬هــم بــه همــکاری در اجــرا منجــر‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن همکاری هــا در شــرایط فعلــی‪ ،‬از ضروریــات اجتناب ناپذیــر ایـن دوره تاریخی ســت کــه ملــت ایــران ان را تجربــه می کننــد»‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛ علــی ربیعــی دربــاره نشســت ســران‬ ‫قــوا گفــت‪« :‬دراین جلســه مباحــث مختلفــی را ســران ســه قــوه مطــرح کردنــد؛ مهم تریــن موضــوع نیــز چگونگــی افزایــش ســرمایه گذاری بــود‪ .‬همچنیــن امنیــت ســرمایه گذاری ها و مشــکالت ســرمایه گذاری در‬ ‫کشــور موردبحــث قــرار گرفــت‪ .‬بخــش دیگــر جلســه بــه بحــث گســترش صــادرات بــا همســایگان و منطقــه اختصــاص یافــت و برگشــت ســریع ارز بــه چــرخ تولیــد موردبحــث قــرار گرفــت و همکاری هــای قــوه ای در‬ ‫ان پیش بینــی شــد»‪.‬‬ ‫علــی ربیعــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬مســائل بــازار ارز و بورس‬ ‫و سیاســت های کاهــش نقدینگــی و کاســتن تــورم و‬ ‫طرح هــا و پیشــنهادهایی کــه نیــاز بــه همــکاری ســه قــوه‬ ‫دارد‪ ،‬دراین جلســه بحــث شــد‪ .‬همچنیــن دربــاره‬ ‫چگونگــی هماهنگــی اجرایی تقنینــی و نظارتــی و قضایی‬ ‫در مــوارد مختلــف و ســازوکارهایی کــه به ســرعت بتواننــد‬ ‫ایــن هماهنگی هــا را شــکل دهنــد‪ ،‬مباحثــی مطــرح‬ ‫شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬یکــی از بحث هــای جلســه‪ ،‬مســائل‬ ‫منطقــه بــود‪ .‬دربــاره حساســیت هایی امــروز منطقــه مــا‬ ‫باتوجه بــه حضــور ایــاالت متحــده در منطقــه و‬ ‫توطئه هایــی کــه رژیــم صهیونیســتی در منطقــه بحــث‬ ‫شــد‪ .‬در پایــان جلســه‪ ،‬ســران قــوا اصــرار داشــتند کــه‬ ‫تعامــل بیشــتر را حتمـاً به عنــوان ســازوکار درنظــر بگیرند‬ ‫و تاکیــد شــد کــه بــرای عبــور از شــرایط ســخت امــروز و‬ ‫بــرای بهبــود زندگــی مــردم‪ ،‬چگونــه هماهنگی بیشــتری‬ ‫صــورت بگیــرد»‪ .‬او گفــت‪« :‬این موضــوع را به فال نیــک‬ ‫می گیریــم‪ .‬معتقدیــم عبــور موفق از شــرایط دشــوار فعلی‪،‬‬ ‫نیازمنــد هماهنگــی قــوا بــا جامعــه و اعتمــاد بیشــتر بــه‬ ‫همدیگــر اســت‪ .‬امیدواریــم عنایــت خداوند از این شــرایط‬ ‫ســخت عبــور کنیــم‪ .‬هــر ســه قــوه بــه شــرایط ســخت‬ ‫واقــف هســتند»‪ .‬او باتاکیدبراینکــه افــراد درمعرض خطــر‬ ‫بیمــاری در اولویــت اعطــای واکســن انفلوانــزا خواهنــد‬ ‫بــود‪ ،‬افــزود‪« :‬در جلســه اخیــر ســتاد ملــی مقابلــه کرونــا‪،‬‬ ‫برنامــه خریــد و توزیــع عادالنــه واکســن های موردنیــاز‬ ‫جامعــه و بودجــه و توزیــع عادالنــه ان موردبحــث قــرار‬ ‫گرفــت؛ ســازمان برنامه وبودجــه مکلــف بــه تامیــن بودجه‬ ‫شــد و وزارت بهداشــت و درمــان نیــز برنامه ریــزی توزیــع‬ ‫عادالنــه واکســن را پیگیــری می کنــد»‪ .‬او تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«در ســال گذشــته حــدود یک میلیــون و‬ ‫‪۸۰۰‬هزارواحــد( ُدز) واکســن انفلوانــزا مصــرف شــده بــود؛‬ ‫امــا بــرای امســال بــرای تامیــن نه میلیــو ن ُدز اقــدام و‬ ‫پیش بینــی شــده و بــا تامیــن منابــع مالــی باتوجه بــه‬ ‫احتمــاالت درخواســت های بیشــتر‪۱۶ ،‬میلیــو ن ُدز‬ ‫پیش بینــی شــده اســت»‪ .‬او تصریــح کــرد‪« :‬اولویــت‬ ‫واکســن بــا گروه هــای درمعرض خطــر ماننــد افــرادی‬ ‫باالی‪۶۵‬ســال‪ ،‬زنــان بــاردار و مبتالیــان بــه بیماری هــای‬ ‫زمینــه ای و نقــص ایمنی ســت»‪ .‬ربیعــی دربــاره از‬ ‫دســتورکار خارج شــدن طــرح فــروش اوراق ســلف نفتــی‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬به تازگــی‪ ،‬معــاون اول رئیس جمهــوری‬ ‫دراین زمینــه صحبــت کــرد‪ .‬مــن هــم بــا او دراین بــاره‬ ‫صحبــت داشــتم‪ .‬ایــن طــرح کمــاکان جــزو طرح هــای‬ ‫مهــم دولــت محســوب می شــود و دولــت ان را دنبــال‬ ‫می کنــد»‪ .‬ســخنگوی دولــت عنــوان کــرد‪« :‬معتقــد‬ ‫هســتیم کــه اجــرای ایــن طــرح در شــرایط فعلــی چنــد‬ ‫خاصیــت دارد؛ هــم مردمی کــه پــول و دارایی هــای انــدک‬ ‫دارنــد می تواننــد صاحــب ســرمایه شــوند؛ ســرمایه ای کــه‬ ‫قطعـاً تضمینــی هم در پــس ان وجــود دارد و با شــرایطی‬ ‫کــه مــا تبییــن کــرده بودیــم»‪ .‬او گفــت‪« :‬ایــن طــرح‪،‬‬ ‫نقدینگــی را کاهــش می دهــد و این موضــوع‪ ،‬تــورم را‬ ‫کمتــر و امــکان ســرمایه گذاری جدیــد را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫مــا به ســراغ پول هــای پرقــدرت نرفتیــم و بنــای مــا هــم‬ ‫این اس ـت که قطع ـاً از تــورم جلوگیــری کنیــم؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫در دســتورکار دولــت قــرار دارد و امیدواریــم پیرامــون ایــن‬ ‫طــرح تفاهــم صــورت گیــرد‪ .‬انچــه می دانــم؛ اشــکاالت‬ ‫جزئــی اصــل طــرح بــوده؛ امــا کلیــت طــرح موردنظــر‬ ‫ســران قــوا بــوده اســت»‪ .‬ربیعــی گفــت‪« :‬منتظریم ســران‬ ‫ســه قــوه ایــن طــرح را تائیــد کننــد و بیــرون بیایــد‪،‬‬ ‫نقطه نظراتــی داشــتند کــه به هرحــال موردبحــث اســت؛‬ ‫ولــی دولــت ایــن طــرح را مفیــد می دانــد و دنبــال خواهــد‬ ‫کــرد و کمــاکان هــم در دســتورکار دولــت قــرار دارد کــه‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــوری هــم بعــدا ً بــر همیــن جملــه‬ ‫تاکیــد و اصــرار کــرد»‪ .‬او بااشــاره به شــرایط امــروز کشــور؛‬ ‫ازجملــه شــرایط بین المللــی‪ ،‬منطقــه ای و اجتماعــی‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬امــروز نمی توانیــد فــارغ از ایــن شــرایط‪،‬‬ ‫اقتصــاد را تحلیــل کنیــد‪ .‬امــروز علــت همــه مســائل از‬ ‫درون اقتصــاد نیســت؛ بنابرایــن‪ ،‬راه حل هایــی کــه شــما‬ ‫می اوریــد‪ ،‬ممکــن اســت راه حل هایــی نباشــد کــه در‬ ‫شــرایط عــادی بتــوان تصمیم گیــری کــرد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫راه حــل در شــرایط فعلــی پرفایــده اســت کــه می توانــد‬ ‫بــرای ســرمایه گذاری جدیــد تامیــن منابــع و هــم‬ ‫نقدینگــی را جمــع کنــد»‪ .‬ســخنگوی دولــت گفــت‪:‬‬ ‫«دیــده ام کــه برخــی از دوســتان از یــک بُعــد بــه قضیــه‬ ‫نــگاه می کننــد؛ انــگار در شــرایطی هســتیم کــه همه چیز‬ ‫به حالــت خــود اســت و می خواهنــد دراین شــرایط‬ ‫تصمیمــی را نقــد کننــد‪ .‬در شــرایط فعلــی‪ ،‬اقتصاد کشــور‬ ‫مــا تابعــی از مســائل دیگــر و اتفاقاتی ســت کــه در حــوزه‬ ‫اقتصــاد می افتــد و مــا ناچاریــم به ســمت ثبــات اقتصــادی‬ ‫برویــم‪ .‬مــا ایــن جنــس تصمیمــات را مفیــد می دانیــم»‪.‬‬ ‫ربیعــی دربــاره موضــع دولــت پــس از عادی ســازی روابــط‬ ‫برخــی کشــورهای عربــی بــا رژیــم صهیونیســتی گفــت‪:‬‬ ‫«دولــت جمهــوری اســامی ضمــن هشــدار بــه ایجــاد‬ ‫هرگونــه ناامنــی رژیــم صهیونیســتی در خلیــج فــارس؛‬ ‫مســئولیت تمــام عواقــب و هرگونــه اقدامــی دراین ارتبــاط‬ ‫را متوجــه دولــت بحریــن و هــر دولتــی می دانــد کــه پــای‬ ‫ایــن رژیــم را بــه منطقــه بــاز کردنــد»‪ .‬او گفــت‪« :‬دولــت‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬هــر تحرکــی درجهــت‬ ‫رســمی کردن روابــط بــا رژیــم غاصــب صهیونیســتی را‬ ‫متاســفم گاهــی متن هایــی ‪۱۰-۱۵‬صفحـه ای درباره‬ ‫اقتصــاد ایــران می خوانــم یــا ســخنرانی هایی را‬ ‫درمــورد وضعیــت اقتصــادی ایــران گــوش می دهــم‬ ‫کــه حتــی یــک جملــه بــه مســئله تحریــم اشــاره‬ ‫نمی کننــد؛ گویــی تحریمــی وجــود نــدارد و ایــن‬ ‫یعنــی واقعیت هــای امــروز ایــران‪ .‬تحریم هــا یــا‬ ‫پنهان کــردن تحریم هــا در نقــد و بررســی اقتصــاد‬ ‫امــروز ایــران؛ یعنــی جنایت هــای امریــکا را ندیــدن‬ ‫یــک خطــای راهبــردی بــزرگ می دانــد کــه البتــه‬ ‫موجــب افزایــش بینــش مســلمانان منطقــه دربــاره اهداف‬ ‫شــوم افرادی کــه تــن بــه ایــن قراردادهــا می دهنــد‪،‬‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬ایــران‪ ،‬معتقــد اســت ایــن روابــط منطقــه را‬ ‫خطرناک تــر کــرده و بــه صلــح و ثبــات منطقــه کمکــی‬ ‫نمی کنــد‪ .‬قطع ـاً احتمــال شــکل گیری مقاومت هایــی در‬ ‫منطقــه وجــود خواهــد داشــت‪ .‬مــا دخالــت خطرنــاک‬ ‫رژیــم صهیونیســتی در منطقــه را خطرافریــن می دانیــم و‬ ‫تاکیــد داریــم کــه کشــورهای حرکت کننــده دراین مســیر‬ ‫بایــد تمــام مســئولیت عواقــب ان را به عهــده بگیرنــد»‪ .‬او‬ ‫باتاکیدبراینکــه مــردم مظلــوم فلســطین و مســلمانانی که‬ ‫بــا ارمان هــای فلســطین زندگــی کرده انــد‪ ،‬هرگونــه‬ ‫عادی ســازی روابــط را نخواهنــد پذیرفــت؛ تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«ایــن‪ ،‬یــک خطــای بنیادیــن اســت کــه بــا فشــار امریــکا‬ ‫صــورت می گیــرد و نــه به نفــع مــردم منطقــه؛ بلکــه‬ ‫به نفــع ســتاد انتخاباتــی ترامــپ اســت»‪ .‬ربیعــی گفــت‪:‬‬ ‫«چنیــن اقداماتــی نــه منافع مــردم منطقــه را درنظــر دارد‬ ‫و نــه بــرای منطقــه امنیــت مـی اورد؛ امــا ازیک ســو تنهــا‬ ‫ارای احتمالــی را بــرای نامــزد ریاس ـت جمهوری امریــکا‬ ‫به ارمغــان خواهــد اورد و ازســویی‪ ،‬ریش ـه های خشــونت‪،‬‬ ‫کشــتار‪ ،‬جنــگ و تــرور را در منطقــه ایجــاد می کنــد؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬نه تنهــا موجــب ثبــات نیســت؛ بلکــه موجــب‬ ‫عدم امنیــت هــم در منطقــه خواهــد بــود»‪ .‬ربیعــی دربــاره‬ ‫علــل عدم اســترداد مطالبــات مالــی ایــران ازســوی برخــی‬ ‫کشــورهای گفــت‪« :‬انچــه بیــان شــد؛ یــک واقعیــت در‬ ‫جهــان امــروز اســت‪ .‬امریــکا فشــار را بــر ایــران وارد کــرده‬ ‫و برای اینکــه حلقــه را بــر مــا تنــگ کنــد‪ ،‬بــه مجامــع‬ ‫بین المللــی‪ ،‬نهادهــای مردمــی و مجامــع ورزشــی هــم‬ ‫فشــار م ـی اورد و ایــن سلســله فشــارها را بــه روح و روان‬ ‫مــردم ایــران وارد می کنــد و خیلــی هــم وقیــح‬ ‫دروغ پــردازی می کنــد کــه مــا بــه مــردم ایــران کاری‬ ‫نداریــم»‪ .‬ســخنگوی دولــت اظهــار داشــت‪« :‬مــا منابــع‬ ‫ارزی خوبــی در ســایر کشــورها داریــم کــه می توانــد‬ ‫مســائل ارزی مــا را حل وفصــل کنــد‪ .‬مــا توقــع داریــم‬ ‫کشــورها مقابــل زیاده خواهــی امریــکا مقاومــت کننــد‪.‬‬ ‫ایــن کا ِر امریــکا نوعــی خفت گیــری و خــاف مقــررات‬ ‫بین المللی ســت»‪ .‬او گفــت‪« :‬مطابــق قطع نامه هــای‬ ‫ســازمان ملــل متحــد؛ هیــچ مانعــی بــرای کشــورها بــرای‬ ‫کار بــا ایــران وجــود نــدارد و ایــن فقــط تنبیه امریکاســت‪.‬‬ ‫ایــران به شــیوه های مختلــف ماننــد کار و بانــک مشــترک‬ ‫و کارهــای ماننــد تهاتــر انجــام داده اســت‪ .‬تــاب اوری‬ ‫کشــورها ممکــن اســت مقابــل زور امریکا متفاوت باشــد»‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت باتاکیدبراینکــه تــاش می کنیــم‬ ‫بتوانیــم مســائل ارزی خــود بــا کشــورها را حــل کنیــم‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬دربــاره ســوییفت جدید بحــث شــد و امیدواریم با‬ ‫راهکارهایــی بــه نتیجــه برســیم»‪ .‬او دربــاره خبــر اتصــال‬ ‫شــبکه بــرق ایــران‪ ،‬روســیه و جمهــوری اذربایجــان و‬ ‫مزایــای ان بــرای ایــران‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن طــرح‬ ‫درحال مطالعــه اســت؛ عنــوان شــرکت را نمی دانــم؛ امــا‬ ‫ایــن طــرح در چندمــاه اینــده بــه نتیجــه می رســد»‪ .‬او‬ ‫ادامــه داد‪« :‬سیســتم یکپارچه شــدن بــرق ایــران و روســیه‬ ‫و ظرفیــت روســیه کــه حــدود سـه برابر بــرق ایــران اســت‪،‬‬ ‫نوعــی تجــارت بین المللــی بــرق اســت و هــم بــه پایــداری‬ ‫شــبکه بــرق کمــک می کنــد و در فصــول مختلــف‪ ،‬گاهی‬ ‫بــرق اضافــه داریــم و می توانــد بــه مــا کمــک کنــد‪.‬‬ ‫خوشــحالیم کــه مقــدار بــرق تولیــدی مــا چشــمگیر بوده‬ ‫و صــادرات بــرق داریــم‪ .‬تــا چندســال پیش ایــن ناممکــن‬ ‫بــود»‪ .‬ربیعــی درپاســخ به اینکه یکــی از وعده هــای‬ ‫رئیس جمهــوری در دور دوم انتخابــات‪ ،‬احیــای «تــاالب‬ ‫گاوخونــی» بــود و باتوجه بــه تجربــه نســبتاً موفــق‬ ‫«دریاچــه ارومیــه» چــه اقدامــات عملــی دربــاره احیــای‬ ‫«گاوخونــی» صــورت گرفتــه اســت؟ بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«دســتاوردهای مــا مهــم بــوده؛ امــا در فضــای تحریــم و‬ ‫مشــکالت کشــور کمتــر دیــده شــده‪ .‬احیــای دریاچــه‬ ‫ارومیــه‪ ،‬کار عظیمــی بــود کــه تاثیــرات زیــادی هــم در‬ ‫محیــط زیســت داشــت‪ .‬اگــر در هــر کشــور دیگــری ایــن‬ ‫پــروژه انجــام می شــد‪ ،‬در ســطح جهانــی دربــاره ان تبلیغ‬ ‫می کردنــد»‪ .‬ســخنگوی دولــت بابیان اینکــه شــرایط‬ ‫اقلیمــی حوضــه ابریــز زاینــده رود در منطقه خشــک و کم‬ ‫اب قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬زندگــی مــردم‬ ‫ان منطقــه بــا زاینــده رود روشــن اســت‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫دســتور تشــکیل کارگــروه ملی احیــای زاینــده رود را داده و‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــوری هــم ان را تشــکیل داده اســت‪.‬‬ ‫اســاس کار ان هــم ابقــای جریــان پایــدار بــرای اب‬ ‫زاینــده رود اســت»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬ایــن کار‪،‬‬ ‫دشــواری های خــاص خــود را دارد؛ چــون ایــن امــر بــه‬ ‫سرچشــمه های متعــددی بــه ســایر اســتان ها مرتبــط‬ ‫اســت کــه بایــد بــا دیــدن نیازهــای ان اســتان ها ایــن‬ ‫طــرح جلــو بــرود‪ .‬وزارت نیــرو دراین زمینــه طرحــی را‬ ‫امــاده کــرده کــه از اســتان های حوضه هــای ابخیــز کار‬ ‫ان جلــو م ـی رود»‪ .‬دســتیار رئیس جمهــوری بابیان اینکــه‬ ‫احیــای زاینــده رود و «تــاالب گاوخونــی» به عنــوان هــدف‬ ‫اصلــی تعریــف شــده اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬امیدواریــم‬ ‫فرایندهــای اجرایــی ایــن طــرح با همدلــی‪ ،‬وفــاق و فهم‬ ‫مشــترک اســتان های ذی ربــط از مســئله به ســرعت‬ ‫به پیــش بــرود و به بهره بــرداری برســد»‪ .‬به گفتــه او؛‬ ‫به رغــم کاهــش بــارز میانگیــن بــارش در حوضــه‬ ‫زاینــده رود؛ خوشــبختانه بــا برنامه ریــزی وزارت نیــرو و‬ ‫هماهنگــی اســتانداران مربوطــه در قالــب برنامه هــای‬ ‫ســازگاری بــا کم ابــی‪ ،‬پــس از چیــزی حــدود یک دهــه‪،‬‬ ‫در دوسال گذشــته تقریبـاً در تمــام ســال‪ ،‬اب در رودخانه‬ ‫زاینــده رود جــاری و «تــاالب گاوخونــی» نیــز بهره منــد‬ ‫شــده‪ .‬ربیعــی دربــاره برنامــه دولــت در ســال پایانــی و‬ ‫اینکــه دولــت منتظــر اتفاقــات بیرونی ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬اگر‬ ‫اتفــاق بیرونــی را به منزلــه انتظــاری بــرای رابطــه یــا‬ ‫مســائلی ازاین قبیــل می دانیــد‪ ،‬به صراحــت اعــام‬ ‫می کنــم دولــت به هیچ وجــه چنیــن بنایــی نــدارد و‬ ‫منتظــر چنیــن اتفاقاتــی نیســت‪ .‬برعکــس؛ دولــت بــا‬ ‫هزارجان کنــدن و تحمــل زحمــت بســیار به دنبــال‬ ‫حفــظ ثبــات و افزایــش مقاومــت در داخــل اســت‪ .‬برخی‬ ‫جاهــا‪ ،‬تحلیل هایــی را شــنیده ام کــه کامــ ً‬ ‫ا نادرســت‬ ‫اســت و به حــق نیســت‪ .‬مــا بــا واقعیتــی همچــون تحریم‬ ‫روبــه رو هســتیم‪ .‬متاســفم گاهــی متن هایــی‬ ‫‪۱۰-۱۵‬صفح ـه ای دربــاره اقتصــاد ایــران می خوانــم یــا‬ ‫ســخنرانی هایی را درمــورد وضعیــت اقتصــادی ایــران‬ ‫گــوش می دهــم کــه حتــی یــک جملــه بــه مســئله‬ ‫تحریــم اشــاره نمی کننــد؛ گویــی تحریمــی وجود نــدارد‬ ‫و ایــن یعنــی واقعیت هــای امــروز ایــران‪ .‬تحریم هــا یــا‬ ‫پنهان کــردن تحریم هــا در نقــد و بررســی اقتصــاد امــروز‬ ‫ایــران؛ یعنــی جنایت هــای امریــکا را ندیــدن»‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫«این هــا ایــن دوران را مقایســه نمی کننــد و انــگار در‬ ‫شــرایط عــادی چنــد متغیــر اقتصــادی را نقــد می کننــد‪.‬‬ ‫ایــن حــرف درســت نیســت و قطعــاً دولــت به دنبــال‬ ‫چنین چیــزی نیســت؛ بلکــه دنبــال افزایــش مقاومــت‬ ‫داخــل و عقب رانــدن تحریــم و تســلیم کردن ان هاســت‪.‬‬ ‫همان طورکــه رهبــر انقــاب اســامی هــم بــه این نکتــه‬ ‫اشــاره کردنــد و فرمودنــد؛ اگــر در فضــای جهانــی هــر‬ ‫فرصتــی ایجــاد شــود و تصمیــم خــوب و درســتی اتخــاذ‬ ‫شــود‪ ،‬دولــت بــرای کســب منافــع ملــی و حمایــت از‬ ‫مــردم حتمـاً از ان اســتفاده هوشــمندانه ای خواهــد کــرد‬ ‫و درپــی ایجــاد فرصت هــای خــوب در دنیــا هــم مـی رود؛‬ ‫این هــا درکنارهــم و دریک راســتا قــرار دارنــد»‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫«قطعــاً نــگاه مــا همان طورکــه گفتــم بــه تحــوالت‬ ‫داخلی ســت‪ .‬بارهــا در ایــن تریبــون اعــام کــرده ام‬ ‫زندگــی مــردم و ســفره های ان هــا‪ ،‬نگرانــی هــرروزه‬ ‫ماســت و دولــت بــرای کاســتن از تنش هایــی کــه‬ ‫تحریم هــای ظالمانــه بــر زندگــی مــردم اورده‪ ،‬روزانــه‬ ‫تــاش می کنــد»‪ .‬او یــاداور شــد‪« :‬زمانی کــه ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانــی کاهــش پیــدا می کنــد‪ ،‬ارز بــه کــره‬ ‫تخصیــص نمی یابــد‪ .‬مــا تابه حــال در انبارهــا از ارز‬ ‫‪۴۲۰۰‬تومانــی ســال گذشــته بــرای کــره اســتفاده‬ ‫کرده ایــم؛ لــذا طبیعی ســت وقتــی ارز کاهــش یابــد‪،‬‬ ‫نمی توانیــد بــه همــه کاالهــای موردنیــاز مــردم پاســخ‬ ‫بدهیــد»‪ .‬ســخنگوی دولــت بیــان داشــت‪« :‬البتــه اولویت‬ ‫اول دولــت‪ ،‬تامیــن کاالهــای موردنیــاز مــردم و اولویــت‬ ‫دوم هــم مــواد اولیــه دارو و اولویــت ســوم مــواد اولیــه‬ ‫کارخانه هــای تولیدی ســت‪ .‬بــا ایــن ســه اولویــت در‬ ‫تخصیــص ارز‪ ،‬ان لفــظ جان کنــدن کــه عنــوان کــردم‪،‬‬ ‫لفــظ غلطــی نبــود و دولــت بــا هــزار مشــقت ایــن تعادل‬ ‫را دنبــال می کنــد»‪ .‬او دربــاره قیمــت کــره گفــت‪:‬‬ ‫«ســالیانه ‪ ۴۰‬تــا ‪۴۵‬هزارتــن کــره وارد می کردیــم‪ .‬بــا‬ ‫تالش هــای صورت گرفتــه کارخانه هــای داخلــی اقــدام‬ ‫بــه تجهیــز دســتگاه های کره گیــری کردنــد و‬ ‫به طورکامــل می تواننــد نیــاز داخــل کشــور را تامیــن‬ ‫کننــد و صــادرات هــم داشــته باشــند‪ .‬از شــهریورماه‬ ‫تولیــدات داخلــی کــره وارد بــازار می شــود و چنانچــه ارز‬ ‫نیمایــی نبــود‪ ،‬قطعــاً قیمــت چندبرابــر می شــد‪.‬‬ ‫قیمت هــای جدیــد هــم توســط ســتاد تنظیــم بــازار ارائه‬ ‫می شــود»‪ .‬او گفــت‪« :‬درزمینــه تخم مــرغ نیــز به دلیــل‬ ‫صــدور بی رویــه مجــوز صــادرات‪ ،‬قیمــت تخم مــرغ‬ ‫افزایــش یافــت‪ .‬صــادرات‪ ،‬علــت اصلــی این افزایش اســت‬ ‫و برخــی نیــز بــا سوءاســتفاده از اهــرم صــادرات قیمت هــا‬ ‫را به شــکل کاذب بــاال می برنــد»‪ .‬ســخنگوی دولــت‬ ‫گفــت‪« :‬مطمئــن باشــید رنــج مــردم و ســفره مــردم بــا‬ ‫تک تــک ســلول های اعضــای دولــت مرتبــط اســت و‬ ‫این فضــا نیســت کــه انــگار دولــت در جــای دیگــری‬ ‫حکمرانــی می کنــد و مــردم در جــای دیگــری زندگــی‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن شــرایط تلــخ کــه بســیاری از ان حتــی‬ ‫قابل بیــان نیســت‪ ،‬بــه متغیــری وابســته اســت‪ .‬امــروز‬ ‫نمی خواهــم بیش ازایــن قضیــه را بــاز کنــم‪ .‬شــما اهــل‬ ‫رســانه؛ خواهــش می کنــم مســائلی کــه به حــق اســت را‬ ‫بیــان کنیــد‪ .‬این گونــه نیســت کــه یکــی می گویــد‬ ‫دولــت تعطیــل اســت‪ .‬این هــا اصطالحــات خوشــایندی‬ ‫نیســت و در شــرایط امــروز باتوجه بــه عملیــات روانــی که‬ ‫به صــورت عظیــم و بی ســابقه ای کــه علیــه مــردم ایــران‬ ‫است‪ ،‬کلمات خوب و مناسبی نیست»‪.‬‬ ‫نوبــل؛ جایـــزه ای بـــــرای هــرج ومـــرج؟‬ ‫پیشنهادشــدن دونالــد ترامــپ؛ رئیس جمهــوری‬ ‫امریــکا بــرای دریافــت جایــزه صلــح نوبــل! درحالــی‬ ‫ازســوی یــک نماینــده جنــاح راســتی پارلمــان نــروژ‬ ‫مطــرح شــده کــه به اعتقــاد مقاله نویــس روزنامــه‬ ‫«ال پــرس» کانــادا؛ اعطــای احتمالــی چنیــن‬ ‫جایــزه ای بــه ترامــپ به منزلــه اعطــای نوبــل بــه‬ ‫عوامــل هرج ومــرج اســت‪ .‬جایــزه صلــح نوبــل یکــی‬ ‫از پنــج جایــزه نوبــل اســت کــه توســط «الفــرد‬ ‫نوبــل» (صنعت گــر و مختــرع ســوئدی) وقــف‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن جایــزه بــرای نخســتین بار در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۰۱‬هم زمــان بــه «ژان هانــری دونــان»‬ ‫سوئیســی بــرای تاســیس کمیتــه بین المللــی‬ ‫صلیــب ســرخ و مبتکر کنوانســیون ژنــو و «فردریک‬ ‫پســی» فرانســوی بــرای فعالیــت به عنــوان یکــی از‬ ‫بنیان گــذاران اصلــی اتحادیــه بین المجالــس و‬ ‫نیــز مســئول رســمی نخســتین کنگــره جهانــی‬ ‫صلــح اعطــا شــد‪ .‬ایــن جایــزه اخرین بــار و در‬ ‫ســال ‪ ،۲۰۱۹‬بــه «ابــی احمــد» اهــل اتیوپــی‬ ‫به دلیــل تالش هایــش در به دســت اوردن صلــح‬ ‫و همــکاری بین المللــی و مشــخصاً به خاطــر‬ ‫ابتــکار تعیین کننــده اش در حــل مناقشــه مــرزی‬ ‫اتیوپــی بــا کشــورهای همســایه اریتــره تعلــق‬ ‫گرفــت‪« .‬الفــرد نوبــل» در وصیت نامــه خــود‬ ‫گفتــه اســت کــه ایــن جایــزه بایــد «بــه کســی‬ ‫داده شــود کــه بهتریــن یــا بیشــترین کوشــش را‬ ‫در راه بــرادری ملــل‪ ،‬انحــال یــا کاهــش ارتش هــا‬ ‫یــا تشــکیل و ترغیــب اجالس هــای صلــح کــرده‬ ‫باشــد»؛ امــا رفتارهــای دونالــد ترامــپ درســت در‬ ‫نقطــه مقابــل چنیــن ارمانــی قــرار دارد‪ .‬شــبکه‬ ‫خبــری «فاکس نیــوز» دوشــنبه هفتــه گذشــته‬ ‫به نقــل از یــک عضــو پارلمــان نــروژ مدعــی شــد‬ ‫کــه ترامــپ به عنــوان به اصطــاح میانجــی صلــح‬ ‫بیــن امــارات متحــده عربــی و رژیــم صهیونیســتی‪،‬‬ ‫به عنــوان نامــزد دریافــت جایــزه صلــح نوبــل‬ ‫معرفــی می شــود‪« .‬تایبرینــگ جیــد» در نامــه ای‬ ‫بــه کمیتــه صلــح نوبــل ادعــا کــرد؛ دولــت ترامــپ‬ ‫نقــش مهمــی را در برقــراری روابــط بیــن اســرائیل‬ ‫و امــارات ایفــا کــرده اســت‪ .‬ایــن توافــق می توانــد‬ ‫باعــث تغییــر در منطقــه شــود و خاورمیانــه را بــه‬ ‫منطقــه همــکاری و رفــاه تبدیــل کنــد‪ .‬ایــن عضــو‬ ‫پارلمــان نــروژ مدعــی شــده ترامــپ هــر ســه شــرط‬ ‫الزم بــرای دریافــت ایــن جایــزه را دارد؛ افزایــش‬ ‫همــکاری بیــن کشــورهای جهــان‪ ،‬کاهــش تعــداد‬ ‫ســربازان و ترویــج کنگــره صلــح‪ .‬او مدعی ســت؛‬ ‫ترامــپ نقشــی اساســی در ایجــاد صلــح بــرای‬ ‫بســیاری از کشــورهای درگیــر جنــگ داشــته‬ ‫اســت‪ .‬از زمــان تصاحــب قــدرت درپــی انتخابــات‬ ‫ســال ‪ ،۲۰۱۶‬ترامــپ بــا خــروج پی درپــی از‬ ‫نهادهــا و پیمان هــای بین المللــی‪ ،‬صــدور دســتور‬ ‫مســتقیم ترورهــای هدفمنــد‪ ،‬نقــض حقــوق بشــر‬ ‫و ‪ ...‬قواعــد و مقــررات جهــان را بی محابــا هــدف‬ ‫شــلیک بی قانونی هــای خــود قــرار داد و جنــون‬ ‫قانون گریــزی او زنــگ خطــر را بــرای صلــح و امنیت‬ ‫جامعــه بین الملــل به صــدا دراورده‪ .‬باتوجه بــه نقــض‬ ‫پیمان هــای بین المللــی مختلــف؛ اعــم از خــروج از‬ ‫توافــق هســته ای ‪ ۲۰۱۵‬ایــران (برجــام)‪ ،‬پیمــان‬ ‫اقیانــوس ارام‪ ،‬پیمــان اقلیمــی پاریــس‪ ،‬ســازمان‬ ‫یونســکو‪ ،‬توافــق نیویــورک‪ ،‬شــورای حقــوق بشــر‪،‬‬ ‫قطــع بودجــه اژانس امدادرســانی و کاریابــی اوارگان‬ ‫فلســطین‪ ،‬پیمــان نفتــا‪ ،‬پیمــان منــع موشـک های‬ ‫هســته ای میان بــرد‪ ،‬پیمــان اســمان بــاز و خــروج‬ ‫از ســازمان جهانــی بهداشــت و درکناراین هــا؛‬ ‫اعمــال تحریم هــای ضدبشــری یک جانبــه و‬ ‫غیرقانونــی علیــه کشــورها ازجملــه ایــران‪ ،‬تهدیــد‬ ‫بــه تحریــم دیــوان بین المللــی کیفــری؛ معرفــی‬ ‫شــخصی بــا ایــن ســابقه درخشــان! بــرای دریافــت‬ ‫جایــزه صلــح نوبــل مضحــک اســت‪ .‬جامعــه جهانــی‬ ‫یکپارچــه منتقــد رویکردهــای دونالــد ترامــپ‬ ‫بــوده و سیاســت یک جانبه گرایــی او را مانــع‬ ‫بزرگــی بــرای یکپارچگــی دولت هــا و کشــورها‬ ‫بــرای برقــراری صلــح و امنیــت در جهــان قلمــداد‬ ‫می کننــد‪ .‬اگرچــه تاکنــون برخــی افــراد کــه حتــی‬ ‫متهــم بــه نقــض حقــوق بشــر بوده انــد ازســوی‬ ‫جوامعــی بــرای دریافــت جایــزه صلــح نوبــل معرفی‬ ‫شــده اند کــه انتقادهــای بســیاری را هــم ازســوی‬ ‫افــراد‪ ،‬گروه هــا‪ ،‬مجامــع جهانــی و دولت هــای‬ ‫مختلــف به دنبــال داشــته؛ امــا این بــار موضــوع‪،‬‬ ‫متفــاوت از تمــام این هاســت؛ بااین فرض کــه‬ ‫چنیــن پیشــنهادی هــم جــدی باشــد‪ ،‬دیگــر هیــچ‬ ‫اعتبــاری بــرای نوبــل باقــی نمی مانــد‪ .‬دراین پیونــد‪،‬‬ ‫«الکســاندر ســیرواس» مقاله نویــس و ســتون نویس‬ ‫روزنامــه «ال پــرس» کانــادا‪ ،‬اقــدام نماینــده پارلمــان‬ ‫نــروژ در معرفــی ترامــپ بــرای دریافــت جایــزه نوبل‬ ‫را «بی معنــی» می دانــد‪ .‬او تصریــح می کنــد‪:‬‬ ‫«اگــر بخواهیــم جایــزه نوبــل را بــه رئیس جمهــوری‬ ‫امریــکا اعطــا کنیــم‪ ،‬این اقــدام‪ ،‬بیــش از‬ ‫هرج ومــرج اســت»‪ .‬براســاس روال موجــود؛ کســانی‬ ‫ماننــد اعضــای مجلس هــا و اســتادان دانشــگاه کــه‬ ‫صالحیــت معرفــی نامــزد دارنــد‪ ،‬فهرســت نامزدهای‬ ‫خــود را تــا اول فوریــه همان ســال میــادی ارائــه‬ ‫می دهنــد‪ .‬اعضــای کمیتــه نوبــل خــود زمــان‬ ‫بیشــتری بــرای معرفــی نامزدهــای خــود دارنــد‪.‬‬ ‫کمیتــه کــه پنــج عضــو ان را پارلمــان نــروژ انتخــاب‬ ‫می کنــد‪ ،‬فهرســت نامزدهــا را بررســی و لیســت‬ ‫کوتاه تــری شــامل ‪ ۲۰‬تــا ‪۳۰‬نفــر از میــان ان هــا‬ ‫انتخــاب می کنــد‪ .‬گروهــی از مشــاوران نــروژی‬ ‫و بین المللــی گزارش هایــی دربــاره نامزدهــای‬ ‫لیســت نهایــی ارائــه می دهنــد‪ .‬اعضــای کمیتــه‬ ‫بــا اســتفاده از ایــن گزارش هــا و مســتندات دیگــر‬ ‫تعــداد نامزدهــا را بــه چندنفــر می رســانند‪ .‬تصمیــم‬ ‫دربــاره برنــده نهایــی در اخریــن جلســه کمیتــه‬ ‫گرفتــه می شــود کــه معمــوالً در اواخــر ســپتامبر‬ ‫یــا اوایــل اکتبــر برگــزار می شــود‪ .‬اگــر اعضــا بــه‬ ‫اجمــاع نرســند‪ ،‬رای اکثریــت به حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫بعــد از اعــام برنــده جایــزه در مراســمی در روز ‪۱۰‬‬ ‫دســامبر؛ تاریــخ درگذشــت الفــرد نوبــل بــه برنــده‬ ‫اعطــا می شــود‪ .‬ترامــپ ازســوی جامعــه جهانــی‬ ‫همــواره مــورد تقبیــح بــوده اســت و حــال ایــن‬ ‫ســوال مطــرح می شــود کــه چنیــن فــردی بــا‬ ‫کارنامه هــای پــر از نقــض پیمان هــا و مقــررات‬ ‫بین المللــی و نقــض حقــوق انســان ها‪ ،‬چگونــه‬ ‫می توانــد شایســته دریافــت جایــزه صلــح نوبــل‬ ‫باشــد؟ جنــون نقــض قطعنامه هــای ســازمان ملــل‪،‬‬ ‫زیرپاگذاشــتن مهم تریــن توافق هــا و معاهــدات‬ ‫بین المللــی و حرکــت در مســیر جنگ افــروزی‪،‬‬ ‫تحریم هــای ظالمانــه و غیرقانونــی‪ ،‬نفرت پراکنــی‬ ‫و صلح ســتیزی در نقــاط مختلــف جهــان‪ ،‬عالئــم‬ ‫هشداردهنده ای ســت کــه جهــان نبایــد تنهــا‬ ‫نظاره گــر ان باشــد‪.‬‬ ‫امیر خان زاده‪ /‬ایرنا‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در ‪100‬ســال اخیر‪ ،‬جهــان هرگــز بــا یــک ویــروس یــا میکــروب در حــد و‬ ‫حجــم ویــروس کوویــد‪ 19 -‬یــا همــان ویــروس منحــوس کرونــا درگیــر نبــوده‬ ‫اســت‪ .‬پیش ازایــن نیــز اکثــر کشــورها مشــکالتی این چنینــی نداشــته اند‬ ‫و اگــر هــم یــک بیمــاری فراگیــر‪ ،‬یــک یــا چنــد کشــور یــا حتــی یــک‬ ‫قــاره را درگیــر ســاخته‪ ،‬ایــن همــه خســارت جانــی و مالــی به بــار نیــاورده‬ ‫اســت؛ امــا متاســفانه ایــن ویــروس تقریبـاً تمــام جهــان هســتی را درمعــرض‬ ‫نابــودی قــرار داده و بــه اقتصــاد جهــان به شــدت اســیب وارد کــرده اســت‪.‬‬ ‫شــمار مبتالیــان را به حــدود ‪100‬میلیون نفــر و تعــداد جان باختــگان را‬ ‫در حــدود یک میلیون نفــر تخمیــن زده انــد و بــاز در کمــال تاســف‪ ،‬ایــن‬ ‫اپیدمــی ظاهــرا ً قصــد شکس ـت خوردن نــدارد‪ .‬ایــن ویــروس حتــی سیاســت‬ ‫جهــان را هــم به هم ریختــه؛ تاجایی کــه غــول جدیــد اقتصــاد جهــان‬ ‫یعنــی چیــن کمونیســت را به شــدت ازنظــر اســتراتژیکی اســیب پذیر کــرده‬ ‫اســت‪ .‬ازســوی دیگر‪ ،‬اینکــه کشــورهای غربــی و تعــدادی از اســیایی ها‪،‬‬ ‫ایــن کشــور را عامــل اصلــی ایــن ویــروس دانســته و انتشــار ان را منتســب‬ ‫بــه چیــن کمونیســت می داننــد‪ ،‬ازنظــر پرســتیژ لطمــه شــدیدی بــه‬ ‫چیــن وارد اورده اســت‪ .‬ایــن مســئله نفــاق و اختــاف را در میــان پــاره ای‬ ‫از کشــورها موجــب شــده و به خصــوص میــان دو کشــور امریــکا و چیــن‪،‬‬ ‫جنــگ ســرد و مبــارزه اقتصــادی ب ـه راه انداختــه اســت‪ .‬از تمــام این مســائل‬ ‫اگــر بگذریــم‪ ،‬بــرای غــول اقتصــادی جهــان یعنــی چیــن کــه اســبش بــرای‬ ‫حرکــت بــا نیــروی ‪75‬اس ـب بخار در حرکــت بــود‪ ،‬اگــر ایــن ویــروس حضــور‬ ‫پیــدا نمی کــرد‪ ،‬رشــد اقتصــادی ان از دو رقــم هــم تجــاوز می کــرد کــه‬ ‫در اینجــا بایــد بپذیریــم کــه اگــر بــه بــاور امریکاییــان‪ ،‬چیــن کمونیســت‬ ‫خالــق ایــن ویــروس و انتشــاردهنده ان باشــد‪ ،‬خــود عامــل توقــف رشــد و‬ ‫حتــی رشــد منفــی کشورشــان شــده اند کــه بایــد گفــت اگــر چنیــن ادعایــی‬ ‫صحــت داشــته باشــد‪ ،‬چیــن کمونیســت بــه کاری دســت زده اســت کــه بایــد‬ ‫دراین حالــت بــه ان گفــت خودکــرده را تدبیــر نیســت و ایــن مــورد مصــداق‬ ‫کامــل این روزهــای ایــن کشــور ‪1.5‬میلیاردنفــری باان همــه قــدرت اقتصــادی‬ ‫و مانوردهنــده مالی ســت؛ امــا درحالی کــه بیــش از هشــت ماه از ظهــور ایــن‬ ‫ویــروس می گــذرد‪ ،‬جهــان به خصــوص جهــان به اصطــاح متمــدن کــه‬ ‫صاحــب زر و زور هســتند تــا ایــن لحظــه نتوانســته اند از پــس ایــن افــت‬ ‫براینــد و متاســفانه شــایع شــده کــه مــوج جدیــد ایــن ویــروس‪ ،‬بــا قــدرت و‬ ‫شــدت بیشــتر‪ ،‬پائیــز امســال را کــه بایــد برگ هــای درختــان را فــرو بریــد‪،‬‬ ‫برگ ریــزان بیشــتر عمــر ادمیــان را شــامل خواهــد شــد‪ .‬تاســف بــرای ملــل‬ ‫جهــان وقتــی عینیــت بیشــتر یافتــه اســت کــه هم ـه روزه ابرقدرتــان در راه‬ ‫تســخیر بیشــتر فضــا و کــرات اســمانی‪ ،‬ســرمایه های بیشــتری را بــه کار‬ ‫می گیرنــد؛ امــا نتوانســته اند داروی درد ایــن ویــروس کشــنده را کشــف‬ ‫کننــد‪ .‬حضــور بیشــتر ایــن ویــروس‪ ،‬یعنــی خســران بیشــتر بــرای اقتصــاد‬ ‫ تبــع ان شــمار بیشــتر جان باختــگان ایــن ویــروس در‬ ‫و هســتی جهــان و به ِ‬ ‫عالــم هستی ســت کــه به نظــر ادامــه ان‪ ،‬نابــودی اقتصــاد اکثــر کشــورها را‬ ‫به همــراه خواهــد داشــت و چــون اقتصــاد اســیب ببینــد‪ ،‬شــمار گرســنگان‬ ‫و تهیدســتان جامعــه انســانی فزون تــر می شــود و ایــن افزونــی می توانــد‬ ‫ویروس هــای جدیــد و بیماری هــای نوظهــوری را بــه بشــر عرضــه کنــد‪.‬‬ ‫اگــر بپذیریــم کــه ادامــه ایــن ویــروس حتــی سیاســت جهانــی را هــم برهــم‬ ‫می زنــد‪ ،‬ادامــه ان در امریــکا و تعــداد بی شــمار مبتالیــان و کشته شــدگان‪،‬‬ ‫حتــی ممکــن اســت باعــث ســقوط و عــدم انتخــاب ترامــپ شــود کــه درپــی‬ ‫ایــن تغییــر‪ ،‬بســیاری از کشــورها‪ ،‬دگرگونــی ثبــات را در پیــش داشــته باشــند‪.‬‬ ‫اینــک تنهــا کاری کــه از دســت مــن نویســنده ســاخته می شــود‪ ،‬دعــا و ارزوی‬ ‫بهبــودی بیمــاران و پایــان ایــن دوره جهنمــی بــرای جهــان هستی ســت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫توزیع واکسن انفلوانزا از هفته اول مهرماه‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی گفــت‪« :‬واکســن انفلوانزا از‬ ‫هفتــه اول مهرمــاه توزیــع می شــود»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ دکتــر سیماســادات الری‬ ‫دربــاره توزیــع واکســن انفلوانــزا بــرای گروه هــای پرخطــر و ســایر افــراد جامعــه‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬تعــداد ‪۲.۵‬میلیــون واکســن انفلوانــزا بــرای گروه هــای پرخطــر‬ ‫دراختیــار معاونــت بهداشــت قــرار می گیــرد تــا بــرای مــادران بــاردار‪ ،‬ســالمندان‪،‬‬ ‫زندانی هــا‪ ،‬کادر بهداشــت و درمــان‪ ،‬بیمــاران خــاص و زمینـه ای و نیروهــای مســلح‬ ‫به صــورت رایــگان تزریــق شــود‪ .‬بیمــاران خــاص و زمین ـه ای و زنــان بــاردار بایــد‬ ‫واکســن انفلوانــزا را از مراکــز بهداشــت دریافــت و تزریــق کننــد‪ .‬حــدود ‪۵۰‬هزارنفر‬ ‫از افــراد باالی‪۶۵‬ســال کــه در مراکــز بهداشــت ثبــت شــده اند نیــز ایــن واکســن‬ ‫را رایــگان از مراکــز بهداشــت دریافــت می کننــد و ‪۴.۵‬میلیون نفــر دیگــر از افــراد‬ ‫باالی‪۶۵‬ســال هــم واکســن انفلوانــزا را از داروخانه هــای سراســر کشــور بــا ارائــه‬ ‫کارت ملــی دریافــت خواهنــد کــرد هزینــه ‪۲.۵‬میلیــون واکســن کــه دراختیــار‬ ‫معاونــت بهداشــت بــرای تزریــق افــراد پرخطــر و بیمــاران زمینــه ای و مــادران‬ ‫بــاردار قــرار می گیــرد‪ ،‬رایــگان اســت‪ .‬بقیــه واکســن ها کــه در داروخانه هــا‬ ‫توزیــع می شــود و تــا ســقف ‪۱۶‬میلیــون واکســن اســت‪ ،‬حــدود ‪42500‬تومــان‬ ‫خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫داخلی ‪۹۰‬درصد الستیک سواری‬ ‫تامین‬ ‫ِ‬ ‫معــاون دفتــر خدمــات بازرگانــی وزارت صمــت بابیان اینکــه نزدیــک بــه ‪۹۰‬درصــد‬ ‫از الســتیک ســواری از تولیــد داخلــی تامیــن می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬توزیــع نیــز بایــد‬ ‫براســاس دســتورالعمل ها در ســامانه جامــع تجــارت انجــام شــود»‪ .‬به گــزارش وزارت‬ ‫صمــت؛ حمیــد محلـه ای بابیان اینکــه تولیــد الســتیک به انــدازه نیــاز کشــور اســت‬ ‫و فقــط توزیــع الســتیک در ســطح عرضــه بایــد هماهنــگ شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«بــا همیــاری و تعامــل بخــش تولیــد بــا مجموعــه وزارت صمــت‪ ،‬از ســال گذشــته‬ ‫تولیــد الســتیک بهبــود یافتــه و ایــن رونــد تــداوم دارد و تامیــن ایــن کاال به خوبــی‬ ‫انجــام می شــود»‪.‬‬ ‫افزایش گشت های مشترک تعزیرات‬ ‫رئیــس ســازمان تعزیــرات‪ ،‬بــر لــزوم افزایــش گش ـت های مشــترک تعزیــرات بــا‬ ‫تمرکــز بــر احتــکار تاکیــد کــرد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی ســازمان تعزیــرات‬ ‫حکومتــی؛ جمــال انصــاری در نشســت ســاماندهی گشـت های مشــترک ســازمان‬ ‫تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬باتاکیدبــر لــزوم افزایــش همــکاری بــا دســتگاه های نظارتــی‬ ‫باتوجه بــه شــرایط موجــود اقتصــادی؛ گفــت‪« :‬گشــت های مشــترک تعزیــرات‬ ‫بایــد افزایــش یابــد و تمرکــز ایــن گشــت ها بــر موضــوع احتــکار و اختفــا‬ ‫به قصــد گران فروشــی باشــد»‪ .‬دراین جلســه مقــرر شــد گشــت های مشــترک‬ ‫بــا هــدف برخــورد بــا تخلفــات حــوزه احتــکار بــا همــکاری پلیــس امنیــت‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬ســازمان حمایــت از مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان‪ ،‬اتحادیه هــا و‬ ‫اتــاق اصنــاف افزایــش پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫مناسب سازی شبکه شاد برای دانش اموزان استثنایی‬ ‫رئیــس ســازمان اموزش وپــرورش اســتثنایی کشــور‪ ،‬از مناسب ســازی شــبکه‬ ‫شــاد بــرای دانش امــوزان اســتثنایی خبــر داد و اعــام کــرد پایــگاه جامــع‬ ‫محتــوای اموزشــی را بــرای تمــام اســتان ها بارگــذاری خواهیــم کــرد‪ .‬به گــزارش‬ ‫پانــا؛ ســید جــواد حســینی افــزود‪« :‬تاکنــون هفت گــروه از دانش امــوزان بــا‬ ‫اســیب های بینایــی‪ ،‬شــنوایی‪ ،‬جســمی‪-‬حرکتی‪ ،‬ذهنــی‪ ،‬اوتیســم و چندمعلولیتی را‬ ‫تحت پوشــش داشــته ایم»‪ .‬وی از افزایــش ‪۱۸‬برابــری اموزش هــای تحت پوشــش‬ ‫ایــن ســازمان از بــدو تاســیس تــا امــروز خبــر داد و افــزود‪« :‬اکنــون بیــش از‬ ‫‪۱۵۲‬هــزار دانش امــوز در بیــش از ‪ ۲۰۰۰‬مدرســه اســتثنایی و ‪۲۱‬هــزار مدرســه‬ ‫پذیــرا‪ ،‬تعلیم وتربیــت دریافــت می کننــد»‪.‬‬ ‫کاهش تولید کلزا در کشور‬ ‫رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی بابیان اینکــه پــس از ســال ‪ 1396‬تعییــن نامناســب‬ ‫قیمت هــای خریــد تضمینــی باعــث کاهــش تولیــد کلــزا در کشــور شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه قیمــت تمام شــده بــاال؛ نــرخ تضمینــی ایــن محصــول حداقــل بایــد‬ ‫کیلویــی ‪11‬هزارتومــان باشــد»‪ .‬به گــزارش فــارس؛ محمدشــفیع ملــک زاده‬ ‫بابیان اینکــه ســطح زیــر کشــت در ســال جــاری نســبت بــه ســال گذشــته ‪30‬درصد‬ ‫افــت کــرده‪ ،‬گفــت ‪« :‬تــا ســال ‪ 96‬تشــویق و ترغیــب بــرای خودکفایــی دانــه روغنــی‬ ‫باعــث شــد ســطح کشــت ایــن محصــول افزایــش یابــد؛ امــا پ ـس ازان‪ ،‬بــا تعییــن‬ ‫قیمت هــای ناعادالنــه خریــد تضمینــی‪ ،‬ســطح کشــت ایــن محصــول به شــدت افــت‬ ‫کــرد‪ .‬تولیــد ایــن محصــول در قبــل از ســال ‪ 96‬تــا ‪800‬هزارتــن هــم بــود؛ امــا‬ ‫اکنــون بــه ‪200‬هزارتــن رســیده اســت»‪ .‬ایــران تــا ‪97‬درصــد در تامیــن دانه هــای‬ ‫روغنــی وابســته بــود‪ .‬برنامه هــای کشــت کلــزا در چندسال گذشــته باعــث شــد نــرخ‬ ‫وابســتگی حــدود ‪10‬درصــد کاهــش یابــد؛ امــا پــس از ســال ‪ 96‬ایــن رونــد دوبــاره‬ ‫نزولــی شــده اســت‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫چهار شنبه‪ 26‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2070‬‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫جایزه ادبی «صلح دیتون» برای مارگارت اتوود‬ ‫فرحناز فرجیان‬ ‫اشک هایم‬ ‫کوچک ترین بهایی است‬ ‫برای مظلومیت تو‬ ‫و بهانه است‬ ‫برای لبیک یاحسین(ع)‬ ‫اشک هایم را‬ ‫به صحرای بال‬ ‫می سپارم‬ ‫خاکش کنید‬ ‫تا عاشورایی دیگر سبز شود‬ ‫بهترین فیلم های دبیرستانی برای زنده کردن روزهای باشکوه‬ ‫ماریا مدانلو‬ ‫سایه ات را‬ ‫کاش‬ ‫در باغچهٔ حیاط کودکی‬ ‫می کاشتم‬ ‫که تا ابد از سر خانه مان‬ ‫کم نشود‬ ‫سایهٔ درخت مهربانی‬ ‫صدایت را‬ ‫کاش‬ ‫در گوش ثانیه ها زمزمه‬ ‫می کردم‬ ‫تا زمان که راه می رود‬ ‫اوای گرم تو‬ ‫گوش هرلحظه ام را کر کند‬ ‫کاش‬ ‫قد جرعه ای از دریای نگاهت را‬ ‫می توانستم‬ ‫در حوض کوچک دستانم پنهان کنم‬ ‫و هر صبحدم‬ ‫در ایینه چشمانت‬ ‫لرزش بی جان پلک های دریایی ات را‬ ‫یک بار دیگر حس کنم‬ ‫چقدر کاش های بیهوده‬ ‫روی دستم مانده است‬ ‫و شب هایی‬ ‫که ای کاش صبحی نداشته باشد‬ ‫اسما تابزر (صدف اذر)‬ ‫رفیق لحظه های من‪،‬‬ ‫درست از همان روزی که وارد زندگی ام شده ای‪،‬‬ ‫از همان لحظه تا ابد‬ ‫زیر سایهٔ نگاه مهربانت‪ ،‬خواهم زیست‬ ‫برای تمام پستی وبلندی های جهانم!‬ ‫برای عاشقانه هایم!‬ ‫برای تمام ناارامی های زندگی ام!‬ ‫همهٔ این ها که با تو زیباست ‪...‬‬ ‫دستانم را بگیر و با قدرت عشق موجود در انگشتانت‬ ‫معادلهٔ پیچیده زندگی را دور بزن‬ ‫و با لبخندت روی غم ها را کم کن‬ ‫تا می توانی در خنده هایت برایم اسراف کن‬ ‫که اتش احساسم را لبخندت زنده نگه می دارد‬ ‫اری من با توام!‬ ‫با تو که تمام منی‬ ‫تویــی کــه عاشــقانه های زندگــی ام از تــو سرچشــمه‬ ‫می گیــر د‬ ‫با تو که وقتی نگاهت می کنم‬ ‫تمام خوبی های جهان خالصه وار مرور می شود‬ ‫در مقابل چشمانم‬ ‫تو همان کسی هستی که عشقت‬ ‫به رگ هایم تزریق شده است‬ ‫معشوق من‬ ‫چه کرده ای با این دل؟!‬ ‫من در کنار تو قدرتمندترین موجود این جهانم‬ ‫بودنت را برای ابدیت به من پیشکش کن ‪...‬‬ ‫فاطمه سین‬ ‫دوباره خیالت به سرم زده‬ ‫ان هم در پائیز!‬ ‫گفته بودم‬ ‫که دوستت دارم به لطافت بوسهٔ باران‬ ‫به روی گونه های رنگین برگ؟‬ ‫گفته بودم‬ ‫که تو با خورشید بخندی‬ ‫مــن می توانــم تمــام جهــان را به اعتبــار خنــده ات گــرم‬ ‫کنــم؟‬ ‫به تو گفته بودم‬ ‫که چقدر پوچم بدون تو؟‬ ‫اص ً‬ ‫ال گفته بودم؟‬ ‫چقدر ناگفته دارم ‪...‬‬ ‫برای تو!‬ ‫چقدر گفته ‪...‬‬ ‫برای پائیز!‬ ‫یاد باد ان روزگاران یاد باد ‪...‬‬ ‫خواه ناخــواه ســال های دبیرســتان‪ ،‬تاثیــری بســزا در شــکل گیری شــخصیت امــروزی همــه مــا داشــته و دارد‪ .‬دوران دســت وپنجه نرم کردن بــا اختــاالت‬ ‫هورمونــی همچــون ایجــاد دردســر‪ ،‬افســردگی‪ ،‬احســاس ناحقــی‪ ،‬تنهایــی و حتــی اکتشــافات شــخصیتی‪ .‬فیلم هایــی بــا موضــوع دبیرســتان می تواننــد‬ ‫ســرگرمی لذت بخشــی باشــند‪ .‬هیچ کــس نمی توانــد منکــر جذابیــت یــک فیلــم خــوب درمــورد ســال های پرمخاطــب زندگــی شــود؛ زیــرا تقریبـ ًا هرکســی‬ ‫می توانــد بــا ان هــا ارتبــاط برقــرار کنــد‪ .‬البتــه کــه شــاید دوران دبیرســتان مــا بــا دبیرســتان ان ور ابی هــا تفــاوت داشــته باشــد؛ امــا بســیاری از احساســات‬ ‫نیــز بیــن همــه نوجوانــان دنیــا مشــترک اســت‪ .‬بــا مــا همــراه باشــید تــا بهتریــن فیلم هــای دبیرســتانی را باهــم مــرور کنیــم‪.‬‬ ‫‪The Edge of Seventeen‬‬ ‫هیلــی اســتاینفلد در نقــش «نادیــن»‪ ،‬دختــر ‪17‬ســاله ای‬ ‫را به تصویــر می کشــد کــه در دوران چالش برانگیــزی‬ ‫از زندگــی بســر می بــرد‪ .‬ایــن درام تین ایجــری‪ ،‬یکــی‬ ‫از بزرگ تریــن و فاحش تریــن مشــکالت جوانــی؛ یعنــی‬ ‫«فقــدان هویــت» را در بســتر کمــدی مــورد هــدف قــرار‬ ‫می دهــد‪ .‬ناگفتــه نمانــد وودی هارلســون نیــز به زیبایــی‬ ‫در نقــش مربــی «نادیــن» ظاهــر شــده و بــه فیلــم‪ ،‬ابهــت‬ ‫بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫‪Dead Poets Society‬‬ ‫در شــروع ســال تحصیلــی جدیــد در کالــج «ولتــن»‪،‬‬ ‫اســتاد ادبیــات انگلیســی عــوض و فــردی به نــام «جــان‬ ‫کیتینــگ» بــا بــازی درخشــان بازیگــر فقیــد؛ رابیــن‬ ‫ویلیامــز‪ ،‬جایگزیــن اســتاد قبلــی می شــود‪ .‬روش تدریــس‬ ‫او بــا انچــه دانش امــوزان پیش ازایــن‪ ،‬بــه ان عــادت‬ ‫داشــتند‪ ،‬بســیارمتفاوت اســت‪ .‬او مصمم اســت دانشجویان‬ ‫خــود را ترغیــب کنــد تــا بــا اســتفاده از شــعر‪ ،‬چهارچــوب‬ ‫اموزش هــای اکادمیــک خــود را درهــم بشــکنند‪.‬‬ ‫‪Lady Bird‬‬ ‫درام کمــدی «لیــدی بــرد» به نویســندگی و کارگردانــی‬ ‫گرتــا گرویــگ در ســال ‪2017‬؛ نقدهــای بســیارخوبی از‬ ‫خــود برجــا گذاشــت‪ .‬ایــن نمایش شــبه بیوگرافی‪ ،‬سیرشــا‬ ‫رونــان را در نقــش «کریســتین مک فرســون» ملقــب بــه‬ ‫«لیــدی بــرد» به تصویــر می کشــد؛ دختــری بــا موهــای‬ ‫صورتــی کــه خــود را محبوس شــده در دوران پرتالطــم‬ ‫نوجوانــی و مشــکالت دختــران نوجــوان می یابــد‪ .‬از دیگــر‬ ‫نــکات مثبــت ان می تــوان بــه نقش افرینــی برجســته‬ ‫بازیگرانــی همچــون لــوری متکالــف‪ ،‬تیموتــی شــاالمی و‬ ‫لــوکاس هجــز اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫‪Perks of Being a Wallflower‬‬ ‫فیلم نامــه ایــن فیلــم براســاس رمانــی به همین نــام‬ ‫به قلــم اســتیون شباســکی به تحریــر درامــده‪.‬‬ ‫لــوگان لرمــن دراین فیلــم در نقــش پســر جوانــی‬ ‫به نــام «چارلــی کمکــس» را بــازی می کنــد کــه‬ ‫از اضطــراب و افســردگی رنــج می بــرد و طــی‬ ‫نامه هایــی کــه بــرای دوســت ناشــناس خــود ارســال‬ ‫می کنــد؛ وقایــع زندگــی اش را بازمی گویــد‪ .‬ا ِمــا‬ ‫واتســون‪ ،‬ازرا میلــر‪ ،‬نینــا دوبــرو؛ از دیگــر بازیگــران‬ ‫ایــن فیلــم هســتند‪.‬‬ ‫‪Booksmart‬‬ ‫اولیــن تجربــه اولیویــا وایلد به عنــوان کارگــردان‪ ،‬داســتان‬ ‫دو دوســت بــا بــازیِ امیلــی هالپــرن و ســارا هاســکینز را‬ ‫روایــت می کنــد کــه دراســتانه جشــن فارغ التحصیلــی‬ ‫تصمیــم می گیرنــد به انــدازه چهارســال تحصیلــی در‬ ‫تنهــا شــب باقی مانــده خــوش بگذراننــد و دوران نوجوانــی‬ ‫خــود را بترکاننــد! امــا می فهمنــد کــه «ترکانــدن» الزامـاً‬ ‫به معنــایِ هم رنگ شــدن بــا بقیــه نیســت‪.‬‬ ‫‪Superbad‬‬ ‫دو پســر نوجــوان بــا یکدیگــر عهــد می بندنــد قبــل از‬ ‫جشــن فارغ التحصیلــی‪ ،‬حتمـاً وارد یــک رابطــه عاشــقانه‬ ‫شــوند و درایـن راه بــه هــرکاری دســت می زننــد‪ .‬فیلم نامــه‬ ‫ایــن اثــر را ســت روگــن به همــراه ایــوان گلدبــرگ خلــق‬ ‫کــرده و جونــا هیــل و مایــکل ســرا در مقابــل دوربیــن‪ ،‬بــه‬ ‫ان جــان بخشــیده اند‪ .‬از دیگــر هنرمنــدان ان می تــوان‬ ‫بــه ا ِمــا اســتون نیــز اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫‪Carrie‬‬ ‫مفهــوم دبیرســتان در اقتبــاس برایــان دی پالمــا از اولیــن‬ ‫رمــان اســتیون کینــگ به معنــای واقعــی جهنــم اســت‪.‬‬ ‫سیســی اسپیســک بــا بــازی در نقــش «کــری وایــت»‬ ‫طردشــده کــه توســط مــادر و همکالســی های خــود‬ ‫مــورد ازار و اذیــت قــرار می گیــرد؛ اولیــن نامــزدی اســکار‬ ‫خــود را به دســت اورد‪ .‬او ســرانجام ســعی می کنــد بــا‬ ‫قــدرت حرکــت اجســام‪ ،‬انتقــام خــود را از تک تــک‬ ‫همکالســی هایش بگیــرد‪.‬‬ ‫‪Bring It On‬‬ ‫یکــی از بهتریــن اثــار ورزشــی دبیرســتان بی شــک‬ ‫همیــن کمدی ســت کــه در ان‪ ،‬کریســتین دانســت‬ ‫به عنــوان نفــر اصلــی گــروه دختــران تشــویق کننده‬ ‫نقش افرینــی می کنــد‪ .‬اوضــاع‪ ،‬زمانــی پیچیــده می شــود‬ ‫کــه اعضــای گــروه درمی یابنــد کاپیتــان ســابق گروهشــان‬ ‫تمــام حــرکات زیبــای ان هــا را از یــک گــروه داخلــی در‬ ‫لس انجلــس به ســرقت بــرده اســت و حرف وحدیث هــا‬ ‫اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫‪Sixteen Candles‬‬ ‫فیلمــی کالســیک به کارگردانــی جــان هیــوز بــا هنرنمایی‬ ‫مالــی رینگوالــد در نقــش نوجوانــی نامتعــارف به نــام‬ ‫«ســامانتا»‪ .‬والدیــن «ســامانتا» وجــود او را به خاطــر‬ ‫عروســی خواهــرش نادیــده می گیرنــد و به این ترتیــب‪،‬‬ ‫شانزدهمین ســالگرد تولــد او خــراب می شــود‪ .‬از‬ ‫همین حــاال بــدون تماشــای فیلــم می توانیــد حجــم‬ ‫زیــادی از تحقیــر و زورگویــی و کشــمکش بــا اعضــای‬ ‫خانــواده و همکالسـی ها را در مقابــل چشــمانتان ببینیــد!‬ ‫‪Cooley High‬‬ ‫اواســط دهــه ‪ 60‬در شــیکاگو‪ ،‬یــک جمــع دوســتانه‪،‬‬ ‫به پایان رســیدن ســال تحصیلی شــان را جشــن‬ ‫می گیرنــد‪ .‬اوضــاع وقتــی پیچیــده می شــود کــه دونفــر از‬ ‫این گــروه بــه ســرقت یــک خــودرو متهــم شــده و ماجــرا‬ ‫قمردرعقــرب می شــود‪ .‬ایــن فیلــم در ژانــر درام کمــدی‬ ‫در ســال ‪ 1975‬بــر روی پــرده ســینما رفــت؛ امــا هنــوز‬ ‫تازگــی خــودش را دارد‪.‬‬ ‫‪Fame‬‬ ‫فیلمــی دربــاره دانش امــوزان اکادمــی هنرهــای نمایشــی‬ ‫در نیویــورک کــه امتحانــات خوانندگــی و نوازندگــی را‬ ‫باموفقیــت پشت ســر می گذرانــد و طــی ســال تحصیلــی‬ ‫بــرای اشــنایی بــا دنیــای وســیع تئاتــر‪ ،‬تحت امــوزش‬ ‫قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫‪Grease‬‬ ‫نمایشــی دلپذیــر بــرای اواخــر دهــه ‪ .1970‬ایــن موزیــکال‬ ‫کالســیک بــا بــازی جــان تراولتــا و اولیویــا نیوتن‪-‬جــان؛‬ ‫داســتان زندگــی «دنــی» و «ســندی» را روایــت می کنــد؛‬ ‫زوج جذابــی کــه همکالسـی ها بــرای جلوگیــری از یافتــن‬ ‫عشــق حقیقــی‪ ،‬برایشــان نقشــه هایی می کشــند و‬ ‫می خواهنــد ان هــا بــه هــم نرســند‪ .‬قســمت های بعــدی‬ ‫ایــن فیلــم نیــز به نوبه خــود دل نشــین هســتند‪.‬‬ ‫‪American Graffiti‬‬ ‫ســال ها پیــش از جنــگ ســتارگان‪ ،‬جــرج لــوکاس ایــن‬ ‫کمــدی نامــزد اســکار را نویســندگی و کارگردانــی کــرد‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم دربــاره گروهــی از فارغ التحصیــان دبیرســتان‬ ‫اســت کــه شــبی درکناریکدیگــر می گذراننــد و بــه اینــده‬ ‫خــود می اندیشــند و دربــاره ان‪ ،‬رویابافــی می کننــد‪ .‬ایــن‬ ‫اثــر‪ ،‬الهام بخــش ســاخت مجموعــه طوالنــی و محبــوب‬ ‫‪ Happy Days‬بــا هنرنمایــی ســتارگانی همچــون ران‬ ‫هــاوارد و هنــری وینکلــر نیــز بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪The Last Picture Show‬‬ ‫نامــزد دریافــت هشــت جایــزه اســکار؛ ازجملــه بهتریــن‬ ‫فیلــم و برنــده جایــزه بهتریــن بازیگــر زن و مکمــل زن‪.‬‬ ‫اقتبــاس پیتــر بوگدانوویــچ از رمــان لــری مک مورتی؛ یکی‬ ‫از واقع بینانه تریــن و غم انگیزتریــن بازتاب هــای زندگــی‬ ‫یــک نوجــوان ملتهــب را به تصویــر می کشــد‪ .‬در شــهری‬ ‫کوچــک در تگــزاس کــه دراســتانه ویرانی ســت‪« ،‬ســانی‬ ‫کرافــورد» بــا بــازی تیموتــی باتمــز و «دوئیــن جکــس» با‬ ‫هنرنمایــی جــف بریجــز‪ ،‬بایــد بــرای اینــده خــود تصمیم‬ ‫بگیرند‪.‬‬ ‫‪Heathers‬‬ ‫ایــن کمــدی تاریــک و ســرگرم کننده‪ ،‬هنــوز از‬ ‫پرطرفدارتریــن فیلم هــای نوجوانــان اســت‪ .‬وینونــا رایــدر‬ ‫در نقــش «ورونیــکا»؛ دختــری محبــوب و باهــوش‬ ‫کــه میانــه خوبــی بــا بهتریــن دوســتانش نــدارد‪ ،‬بــازی‬ ‫می کنــد‪ .‬زندگــی او زمانــی از کنتــرل خــارج می شــود‬ ‫کــه به دنبــال پســر تــازه وارد بــه مدرســه‪ ،‬بــا بــازی‬ ‫کریســتین اســلیتر می افتــد‪.‬‬ ‫‪Rebel Without a Cause‬‬ ‫درام کم نظیــر نیکــوالس ری به گونــه ای خشــم‬ ‫قشــر جــوان را مقابــل دوربیــن ابــداع کــرد و از‬ ‫ســتاره خــود؛ جیمــز دیــن‪ ،‬یــک نمــاد هالیــوودی‬ ‫ســاخت‪ .‬دیــن نقــش یــک نوجــوان لس انجلســی را‬ ‫بــازی می کنــد کــه علیــه والدیــن ســختگیرش قیــام‬ ‫می کنــد و به اصطــاح ســرکش می شــود‪ .‬ایــن اثــر‪،‬‬ ‫بی شــک یکــی از به یادماندنی تریــن اثــار جیمــز‬ ‫دیــن اســت‪.‬‬ ‫‪Hoop Dreams‬‬ ‫از دیربــاز‪ ،‬فیلم هــای بســیاری در ژانــر ورزش و نوجوانــان‬ ‫بــر پــرده ســینما نقــش بســته اند؛ امــا هیچ یک ازان هــا‬ ‫قلــب و روح مســتند تکان دهنــده اســتیو جیمــز را نــدارد؛‬ ‫روایتــی از زندگــی دو نوجــوان شــیکاگویی کــه توســط‬ ‫یــک اســتعدادیاب‪ ،‬بــرای حضــور در تیــم بســکتبال یــک‬ ‫دبیرســتان حومــه انتخــاب می شــوند‪.‬‬ ‫‪Mean Girls‬‬ ‫فــی بازیگــر در فیلم نامه نویســی‪،‬‬ ‫تنهــا تجربــه تینــا ِ‬ ‫براســاس مطالع ـه ای جامعه شــناختی خلــق شــده اســت‬ ‫کــه او بــا ابتکارعمــل‪ ،‬ان را بــه یــک کمــدی خنــده اور‬ ‫تبدیــل کــرد‪ .‬دانش امــوز تــازه واردی به نــام «کــدی» بــا‬ ‫هنرنمایــی لیندســی لوهان‪ ،‬توســط گــروه دختــران حاکم‬ ‫در دبیرســتان بــرای ملحق شــدن بــه ان هــا مــورد ازار و‬ ‫اذیــت قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫‪To Sir, With Love‬‬ ‫ســیدنی پواتیــه در فیلمــی نمادیــن کــه از اثــار زیــادی‬ ‫الهــام گرفتــه‪ ،‬به عنــوان یــک معلــم دبیرســتانی در‬ ‫حومــه شــهر لنــدن بــازی می کنــد کــه بــا دانش امــوزان‬ ‫نامتعــارف خــود ســروکله می زنــد‪ .‬او درتــاش اســت کــه‬ ‫ان هــا را وادار کنــد تــا از امــوزش و تربیــت‪ ،‬بهــره ببرنــد‪.‬‬ ‫‪Ferris Bueller’s Day Off‬‬ ‫ایــن کمــدی جــان هیــوز بی شــک یکــی از بهتریــن‬ ‫فیلم هــای دبیرستانی ســت‪« .‬فریــس» بــا هنرنمایــی‬ ‫متیــو برودریــک به همــراه بهتریــن دوســتان خــود‪ ،‬بــرای‬ ‫ی ـک روز از مدرســه فــرار می کنــد‪ .‬ناگفتــه نمانــد؛ متیــو‬ ‫برودریــک بــا نقش افرینــی دراین فیلــ ِم به یادماندنــی‪ ،‬از‬ ‫خــود یــک ســتاره ســاخت‪.‬‬ ‫‪Clueless‬‬ ‫امــی هکرلینــگ نویســندگی و کارگردانــی ایــن کمــدی‬ ‫خاطره انگیــز را بــا الهــام از رمــان جیــن اســتین (ا ِمــا)‬ ‫برعهــده داشــت‪ .‬داســتان دانش امــوز ثروتمنــدی کــه‬ ‫بــرای کنارامــدن بــا نوجوانــی و مشــکالتش درتکاپوســت‪.‬‬ ‫او همچنیــن بــرای کشــف احساســات شــخصی خــود‪ ،‬بــه‬ ‫دانش امــوزان تــازه وارد کمــک می کنــد تــا محبوبیــت‬ ‫خــود را به دســت اورنــد‪.‬‬ ‫‪Election‬‬ ‫ریــس ویترســپون یکــی از بهتریــن بازی هــای‬ ‫ِ‬ ‫تاریــک‬ ‫دوران حرفــه ای خــود را در ایــن کمــدی‬ ‫ســاخته الکســاندر پیــن ارائــه داد‪« .‬تریســی‬ ‫فلیــک»؛ دانشــجویی جاه طلــب کــه بسیارمشــتاق‬ ‫اســت بــرای شــورای دانشــجویی انتخــاب شــود‪.‬‬ ‫دراین بیــن‪ ،‬متیــو برودریــک در نقــش معلــم‬ ‫اجتماعــی بــرای متوقف کــردن «فلیــک» تمــام‬ ‫تــاش خــود را می کنــد‪.‬‬ ‫‪Fast Times at Ridgemont High‬‬ ‫اولیــن تجربــه نویســندگی کامــرون کــرو و کارگردانی امی‬ ‫هکرلینــگ؛ بــه ســکوی پرتــاب ســتارگانی نظیــر شــان‬ ‫پــن‪ ،‬فارســت ویتاکــر‪ ،‬نیکــوالس کیــج و فیبــی کیتــس‪،‬‬ ‫بــدل شــد‪ .‬داســتان فیلــم دربــاره گروهــی از دانش امــوزان‬ ‫دبیرستانی ســت کــه در جنــوب کالیفرنیــا بــزرگ شــده اند‬ ‫و بــا مشــکالتی ازقبیــل مــواد مخــدر دس ـت وپنجه نــرم‬ ‫می کننــد‪.‬‬ ‫‪Dazed And Confused‬‬ ‫ایــن اثــر کمــدی‪ ،‬از چهارچــوب ‪American Graffiti‬؛‬ ‫ســاخته جــرج لــوکاس پیــروی می کنــد‪ .‬ایــن فیلــم‪،‬‬ ‫محافــل مختلــف یــک دبیرســتان در اوســتین را بــرای‬ ‫اخریــن روز ســال تحصیلــی ‪ 1976‬بررســی می کنــد‪.‬‬ ‫هماننــد دیگــر فیلم هــای ژانــر نوجوانــان‪ ،‬ایــن اثــر نیــز‬ ‫نقطــه شــروعی بــرای ســتارگانی ماننــد متیــو مک کانهی‪،‬‬ ‫بــن افلــک‪ ،‬میــا جوکوویــچ و پارکــر پــوزی بــود‪.‬‬ ‫‪The Breakfast Club‬‬ ‫پنــج دانش امــوز دبیرســتانی از طبقــات مختلــف‬ ‫اجتمــاع‪ ،‬در یکــی از جلســات تنبیهــی‪ ،‬بــا هــم اشــنا‬ ‫می شــوند و باگذشــتِ زمان‪ ،‬برخــاف تصورشــان؛‬ ‫وجه اشــتراکات خیلی زیــادی بــا یکدیگــر پیــدا‬ ‫می کننــد‪ .‬از بازیگــران ایــن فیلــم بایــد بــه انتونــی‬ ‫مایکل هــال‪ ،‬امیلیــو اســته وز‪ ،‬الــی شــیدی‪ ،‬مولــی‬ ‫رینگوالــد و جــاد نلســن اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫امیرنیکوبین‪/‬ویجیاتو‬ ‫چگونه از کاله برداری های مالی در اینترنت در امان بمانیم؟‬ ‫چندسالی ســت کــه اینترنــت و اســتفاده از اطالعــات بــر‬ ‫بســتر فضای ســایبری توســط افــراد تفاوت هــای زیادی‬ ‫پیــدا کــرده؛ کمتــر از چنددهه پیــش فنــاوری به نــام‬ ‫اینترنــت در کشــور وجــود نداشــت و منبــع گــرداوری‬ ‫اطالعــات و تحقیق هــا مخزن هــای کتابخانه هــا بــود‪.‬‬ ‫پس ازاینکــه اینترنــت گســترش و اســتفاده از ان رواج‬ ‫یافــت‪ ،‬یکــی از روش هــای افــراد بــرای دسترســی‬ ‫ســریع تر و راحت تــر بــه اطالعــات علمــی‪ ،‬مراجعــه‬ ‫بــه ان بــود‪ .‬فناوری هــا هردقیقــه درحال پیشــرفت‬ ‫و تغییــر هســتند و همیــن امــر‪ ،‬باعــث شــد اینترنــت‬ ‫نیــز در مدت زمــان تقریبـاً کوتاهــی به شــدت گســترش‬ ‫یافتــه و اطالعــات وســیعی را در خــود جــای دهــد‪.‬‬ ‫این موضــوع‪ ،‬باعــث افزایــش اســتقبال کاربــران شــبکه‬ ‫اطالعــات ازاین فضــا و تامیــن نیازهایشــان ازاین طریــق‬ ‫شــد‪ .‬دیــری نپاییــد کــه اســتفاده از اینترنــت کــه فقــط‬ ‫توســط اتصــاالت ســیمی و بــا به کارگیــری کامپیوترهــا‬ ‫و لپ تاپ هــا امکان پذیــر بــود‪ ،‬بــه اتصــاالت بی ســیم‬ ‫ماننــد وای فــای منتقــل شــد و تلفن هــای همــراه نیــز با‬ ‫بهره گیــری از هــوش مصنوعــی توانســتند بــه اینترنــت‬ ‫متصــل شــوند‪ .‬همــه ایــن تغییــرات باعــث شــد تــا در‬ ‫مدت زمــان کوتاهــی اینترنــت بــه نیــاز اصلــی و مبــرم‬ ‫جوامــع و افــراد تبدیــل شــود؛ زیــرا اســتفاده از ایــن‬ ‫بســتر‪ ،‬افزایــش چش ـم گیری در زندگــی روزمــره افــراد‬ ‫یافتــه بــود‪ .‬بــا ایــن اســتقبال‪ ،‬مشــاغل زیــادی نیــز بــر‬ ‫بســتر اینترنــت شــکل گرفــت‪ .‬شــیوع ویــروس کرونــا و‬ ‫لــزو ِم مانــدن در خانــه جهــت پیشــگیری از همه گیــری‬ ‫ایــن ویــروس‪ ،‬بــر این موضــوع دامــن زده و افــراد را‬ ‫بیش ازپیــش بــرای انجــام امــور و ســرگرمی به ســمت‬ ‫این فضــا ســوق داد؛ به طوری کــه افرادی کــه حتــی‬ ‫از تلفن هــای هوشــمند اســتفاده نمی کردنــد‪ ،‬بــرای‬ ‫پیش بــردن برخــی از کارهایشــان‪ ،‬اقــدام بــه خریــد‬ ‫تلفن همــراه جدیــد و اســتفاده از اینترنــت کردنــد‪.‬‬ ‫امــروزه کمتــرکاری را می تــوان پیــدا کــرد که انجــام ان‬ ‫ازطریــق اینترنــت امکان پذیــر نباشــد‪ .‬یکــی از مهم ترین‬ ‫مشــاغلی کــه بــر بســتر اینترنــت شــکل گرفــت و بــا‬ ‫اســتقبال ویــژه ای مواجــه شــد‪ ،‬خریدوفــروش اینترنتــی‬ ‫بــود‪ .‬درحال حاضــر‪ ،‬بســیاری از فروشــگاه های ســطح‬ ‫کشــور‪ ،‬بخشــی از کســب درامــد خــود را بــه تبلیغات و‬ ‫خریدوفــروش در فضــای مجــازی اختصاص داده انــد؛ اما‬ ‫این موضــوع‪ ،‬ســودجویان را نیــز همــراه خــود به ســمت‬ ‫اینترنــت کشــانده اســت‪ .‬هکرهــای مختلف کــه همواره‬ ‫به دنبــال دزدی و کســب درامدهــای هنگفــت از راه‬ ‫نادرســت هســتند‪ ،‬بــا رواج خریدهــای اینترنتــی‪ ،‬ذهــن‬ ‫خــود را بـه کار گرفتــه و روش هایــی را بــرای کاله برداری‬ ‫از مــردم طراحــی کرده انــد‪ .‬درصــد زیــادی از افــراد‬ ‫کــه خریدهــای خــود را بــر بســتر اینترنــت قــرار‬ ‫می دهنــد‪ ،‬دچــار ایــن دزدی هــای مالــی شــده اند‪.‬‬ ‫دراین راســتا‪ ،‬روش هایــی بــرای جلوگیــری از افتــادن‬ ‫بــه دام کاله بــرداران در فراینــد پرداخت هــای اینترنتــی‬ ‫وجــود دارد کــه هــر خریــداری کــه بــر بســتر شــبکه‬ ‫اطالعــات جنســی را می خــرد‪ ،‬بایــد ان هــا را دانســته‬ ‫و قبــل از پرداخــت هزینــه اجنــاس‪ ،‬بــا دقــت ان هــا را‬ ‫راســتی ازمایی کنــد‪ .‬روزانــه در کانال هــا و گروه هایــی‬ ‫کــه در شــبکه های اجتماعــی عضــو ان هــا هســتیم یــا‬ ‫وقتــی از مرورگــر تلفن همــراه یــا رایانــه خــود اســتفاده‬ ‫می کنیــم‪ ،‬انبوهــی از محتواهــا بــرای مــا ارســال‬ ‫می شــود‪ .‬بســیاری ازافراد ســودجو بــرای رســیدن‬ ‫بــه اهــداف خــود‪ ،‬اقــدام بــه طراحــی پیامک هــا‬ ‫و پســت هایی کــه موضــوع ان هــا بیــن عمــوم از‬ ‫اهمیــت ویــژه برخــوردار باشــد‪ ،‬کــرده و باایــن روش‪،‬‬ ‫مخاطبــان خــود را به ســمت ورود بــه لینک هــای‬ ‫جعلــی می کشــانند تــا بتواننــد از ان هــا سوءاســتفاده‬ ‫کننــد‪ .‬دراین راســتا بایــد پــس از دریافــت هــر لینــک‪،‬‬ ‫ابتــدا از صحــت ان مطمئــن شــده و از منابــع رســمی‪،‬‬ ‫اخریــن اخبــار حوزه هــای موردعالقــه خــود را پیگیــری‬ ‫کنیــد تــا کاله بــرداران اینترنتــی ازاین طریــق از شــما‬ ‫سوءاســتفاده نکننــد‪ .‬زمانی کــه شــما بــرای ایجــاد‬ ‫حســاب بانکی بــه اپراتــور بانــک موردنظر خــود مراجعه‬ ‫می کنیــد‪ ،‬او موظــف اســت تمــام اطالعــات شــخصی‬ ‫شــما را بــا اطالعــات حســاب بانکی تــان منطبــق و‬ ‫در ســامانه مربوطــه ثبــت کنــد‪ .‬اگــر خریــد اینترنتــی‬ ‫خــود را انجــام داده و بــه درگاه پرداخــت اینترنتــی‬ ‫منتقــل می شــوید‪ ،‬یک بــار اطالعــات حســاب و کارت‬ ‫بانکــی خــود را اشــتباه وارد کنیــد؛ درصورتی کــه درگاه‬ ‫مورداعتمــاد بانــک باشــد‪ ،‬برای پــردازش اطالعات شــما‬ ‫خطــا یــا اطالعــات شــخصی دیگــر به شــما نشــان داده‬ ‫می شــود؛ درصورتی کــه در صفحه هــای جعلــی‪،‬‬ ‫چنیــن نیســت‪ .‬عموم ـاً در صفحه هایــی کــه نیــاز بــه‬ ‫واردکــردن اطالعاتــی ازســوی کاربر باشــد‪ ،‬ســایت برای‬ ‫تشــخیص اینکــه کاربــر ربــات نباشــد‪ ،‬کــدی امنیتــی‬ ‫را بــه او نشــان می دهــد و از کاربــر می خواهــد اعــداد‬ ‫یــا حروفــی کــه می بینــد را در کادر مربوطــه بنویســد‪.‬‬ ‫این موضــوع‪ ،‬نقطه عطفــی بــرای شــناخت ســایت های‬ ‫مطمئــن از ســایت های جعلی ســت؛ چراکــه امــکان‬ ‫تغییــر ایــن کدهــای امنیتــی یک بارمصــرف در‬ ‫ســایت های حقیقــی وجــود دارد؛ امــا در ســایت های‬ ‫جعلــی به صــورت عکســی ثابــت اســت کــه تغییرپذیــر‬ ‫نیســت‪ .‬ســایت هایی کــه ازلحــاظ امنیتــی از شــرایط‬ ‫مطلوبــی برخــوردار بــوده و مورداعتمــاد باشــند‪ ،‬بــا‬ ‫پیشــوند ‪ https‬از دیگــر ســایت ها متمایــز می شــوند‬ ‫کــه توجــه دقیــق بــه این موضــوع نیــز می توانــد‬ ‫تاحدزیــادی از ورود کاربــران بــه ســایت های جعلــی‬ ‫جلوگیــری کنــد‪ .‬همچنیــن عکســی از یــک قفــل‬ ‫کوچــک نیــز بایــد در کنــار ایــن پیشــوند دیــده شــود‬ ‫تــا صحــت ســایت موردنظــر را تائیــد کنــد و کاربــر باید‬ ‫حتمـاً بــه ایــن دو گزینــه دقــت کنــد‪ .‬بــد نیســت کــه‬ ‫یــک کارت بانکــی مجــزا از کارت اصلــی خــود‪ ،‬بــرای‬ ‫انجــام خریدهــای اینترنتــی اختصــاص داده و هربــار‬ ‫به انــدازه خریــد اینترنتــی خــود‪ ،‬پولــی را بــه ان‬ ‫کارت انتقــال دهیــد تــا درصورتی کــه اطالعــات کارت‬ ‫بانکــی شــما افشــا شــد‪ ،‬باعــث نشــود به یک بــاره‬ ‫حجــم پــول زیــادی از دارایــی شــما دردســترس‬ ‫هکرهــای ســودجو قــرار بگیــرد و میــزان ضــرری کــه‬ ‫متحمــل می شــوید‪ ،‬کمتــر باشــد‪ .‬ســامانه «شــاپرک»‪،‬‬ ‫درگاهی ســت کــه تمــام بانک هــای عضــو شــبکه‬ ‫شــتاب‪ ،‬از ان پشــتیبانی می کننــد و تمــام فعالیت هــای‬ ‫بانکــی بــر بســتر اینترنــت‪ ،‬از همیــن درگاه صــورت‬ ‫می گیــرد‪ .‬درگاه «شــاپرک» تنهــا درگاه معتمــد بیــن‬ ‫بانک هــای ایــران اســت و اگــر بــه درگاه پرداختــی غیــر‬ ‫از «شــاپرک» بــرای خریــد اینترنتــی متصــل شــدید‪ ،‬به‬ ‫مورداعتمادبــودن ایــن درگاه شــک کنیــد‪ .‬ســلبریتی ها‬ ‫و اینفلوئنســرها به واســطه تعــداد فالوئــر زیــاد و ضریــب‬ ‫نفــوذی کــه بیــن مــردم دارنــد‪ ،‬می تواننــد کســب‬ ‫درامــد کننــد‪ .‬بســیاری ازان ها دراین مســیر از احســاس‬ ‫مســئولیت و وجــدان نســبت بــه مــردم برخــوردار بــوده‬ ‫و فقــط لینک هــای مطمئــن را منتشــر می کننــد؛ امــا‬ ‫برخی ازان هــا نیــز صرفـاً بــرای کســب درامــد اقــدام بــه‬ ‫انتشــار کدهایــی می کننــد کــه شــاید صحــت درســتی‬ ‫نداشــته باشــد و منجــر بــه ضررهــای احتمالــی شــود‪.‬‬ ‫پــس از مشــکالت زیــادی کــه بــرای مــردم اتفاقــات‬ ‫افتــاد‪ ،‬ســایت هایی نیــز بــرای تشــخیص درگاه هــای‬ ‫پرداخــت اصلــی از جعلــی‪ ،‬طراحــی شــده اســت کــه‬ ‫‪ enamad.ir‬یکی ازان هاســت‪ .‬بــا جســت وجوی ادرس‬ ‫درگاه پرداخــت دراین ســایت به راحتــی می توانیــد‬ ‫دریابیــد کــه وارد درگاه جعلــی شــده اید یــا اصلــی‪.‬‬ ‫بــرای اطمینــان بیشــتر می توانیــد یــک افزونــه یــا‬ ‫اکستنشــن ضدِفیشــینگ نیــز در سیســتم خــود نصــب‬ ‫کنیــد کــه بــا واردشــدن در ســایت موردنظــر‪ ،‬بــه شــما‬ ‫اعــام کنــد ایــن صفحــه از امنیــت کافــی برخــوردار‬ ‫اســت یــا نــه‪ .‬درصورتی کــه صفحــه پرداخــت‪ ،‬اصلــی‬ ‫باشــد‪ ،‬پیامــی نمایــش داده می شــود‪ .‬اگــر هــم صفحــه‬ ‫موردنظــر جعلــی باشــد‪ ،‬در قالــب یــک هشــدار به شــما‬ ‫اعــام می شــود‪ .‬درپایــان‪ ،‬بــرای واردشــدن بــه هرگونــه‬ ‫ســایت بــر بســتر اینترنــت‪ ،‬از مورداعتمادبــودن ان‬ ‫مطمئــن شــوید؛ امــا اگــر به هردلیلــی کســی از شــما‬ ‫در اینترنــت کاله بــرداری کــرد‪ ،‬موضــوع را بــا «پلیــس‬ ‫فتــا» درمیــان بگذاریــد‪.‬‬ ‫عطیه طالب پور‪ /‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫متولیــان جایــزه «صلــح دیتــون»‪ ،‬جایــزه ریچــارد ســی‪.‬هولبروک بــرای یک عمــر‬ ‫دســتاورد ادبــی را کــه بــه تجلیــل از قــدرت ادبیــات در ترویــج صلــح‪ ،‬عدالــت‬ ‫اجتماعــی و تفاهــم جهانــی اختصــاص دارد‪ ،‬بــه مــارگارت اتــوود اعطــا کردنــد‪.‬‬ ‫اتــوود؛ یــک شــاعر‪ ،‬داســتان نویس‪ ،‬مقاله نویــس و نیــز نویســنده پــرکار‬ ‫کتاب هــای غیرداستانی ســت‪ .‬وی در ســال های اخیــر‪ ،‬بــا رمــان پرفــروش‬ ‫«سرگذشــت ندیمــه» باردیگــر در کانــون تحســین و توجــه مخاطبــان قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬ایــن رمــان کــه در ســال ‪ ۱۹۸۵‬منتشــر شــد‪ ،‬اینــده ای ضدارمان شــهری را‬ ‫به تصویــر می کشــد کــه در ان‪ ،‬زنــان به دنبــال ســرنگونی دولــت ایــاالت متحــده‪،‬‬ ‫زیــر یــوغ حکومتــی زن ســتیز قــرار می گیرنــد‪ .‬برخــی از خواننــدگان «سرگذشــت‬ ‫ندیمــه»‪ ،‬بــه وجــود شــباهت هایی بیــن رهبــران مســتبد «گیلیــاد» و انتخــاب‬ ‫دونالــد ترامــپ به عنــوان رئیس جمهــوری امریــکا در انتخابــات ســال ‪ ،۲۰۱۶‬پــی‬ ‫بردنــد‪ .‬اقتبــاس تلویزیونــی ایــن رمــان بــا بــازی الیزابــت مــاس نیــز باعــث شــد‬ ‫تفســیرهای بیشــتری دراین بــاره ارائــه شــود و زنــان بــا پوشــیدن شــنل های قرمــز‬ ‫و کاله هــای ســفید به ســبک لباس هــای زنــان زندانــی در «گیلیــاد»‪ ،‬در تظاهــرات‬ ‫سیاســی شــرکت کننــد‪ .‬شــارون راب؛ بنیان گــذار و رئیــس بنیــاد جایــزه «صلــح‬ ‫دیتــون» ضمــن تحســین مهــارت اتــوود در خلــق اثــاری کــه بــه مــردم دربــاره‬ ‫عدالــت اجتماعــی و معضــات زیســت محیطی اگاهــی می بخشــند‪ ،‬در ایمیلــی‬ ‫نوشــت‪« :‬مــارگارت اتــوود بــه مــا یــاداوری می کنــد نمی تــوان زیــاد روی گــزاره‬ ‫مــرگ بــرای همســایه اســت‪ ،‬اتــکا کــرد‪ .‬اگــر زمینــه ان وجــود داشــته باشــد‪،‬‬ ‫هرچیــزی ممکــن اســت هرجــا اتفــاق بیفتــد‪ .‬باتوجه بــه نادیده گرفتن هــا و‬ ‫بی حرمتی هــای فزاینــده بــه نهادهــای دمکراتیــک‪ ،‬درس هایــی کــه اتــوود‬ ‫بــه مخاطــب می دهــد‪ ،‬این روزهــا از هــر زمــان دیگــری اهمیــت بیشــتری‬ ‫دارنــد»‪ .‬اگرچــه تمــام کتاب هــای مــارگارت اتــوود بــه موضــوع صلــح و تفاهــم‬ ‫نمی پردازنــد‪ ،‬ایــن نویســنده سرشــناس می گویــد کــه داســتان ها بــه افــراد‬ ‫کمــک می کننــد حــس متفاوت بــودن از جمــع را یــاد بگیرنــد‪ .‬ایــن امــر نیــز‬ ‫به خودی خــود باعــث می شــود بــا افرادی کــه شــبیه شــما نیســتند‪ ،‬بیشــتر‬ ‫احســاس همدلــی کنیــد‪ .‬اتــوود اولیــن کتــاب شــعر خــود را باعنــوان «همــزاد‬ ‫پرســفونه» در ســال ‪ ۱۹۶۱‬منتشــر کــرد‪ .‬از ایــن نویســنده تاکنــون اثــار متعــددی‬ ‫به چــاپ رســیده کــه ازان میــان می تــوان بــه «چشــم گربــه» (‪« ،)۱۹۸۸‬چهــره‬ ‫پنهــان» (‪« ،)۱۹۹۶‬ادمکــش کــور» (‪ )۲۰۰۰‬و ســه گانه «ادام دیوانــه» (‪۲۰۱۳‬‬ ‫تــا ‪ )۲۰۰۳‬اشــاره کــرد‪ .‬کتــاب «وصیت هــا» کــه در ادامــه داســتان «سرگذشــت‬ ‫ندیمــه» در ســال ‪ ۲۰۱۹‬به بــازار امــد نیــز در مدت زمــان کوتاهــی بــه فهرســت‬ ‫پرفروش تریــن کتاب هــای ایــن نویســنده راه یافــت‪ .‬جایــزه یک عمــر دســتاورد‬ ‫ادبــی «صلــح دیتــون» شــامل ‪۱۰‬هزارپاونــد پــول نقــد اســت‪ .‬از برنــدگان پیشــین‬ ‫ایــن جایــزه می تــوان بــه اســتادز تــرکل‪ ،‬تیلــور برنــچ‪ ،‬جــان ایروینــک‪ ،‬گلوریــا‬ ‫اســتاینم و الــی ویــزل اشــاره کــرد‪ .‬مراســم اهــدای جوایــز ادبــی «صلــح دیتــون»‬ ‫قــرار بــود مــاه اکتبــر (مهر‪-‬ابــان ‪ )۹۹‬برگــزار شــود؛ امــا به دلیــل شــیوع کرونــا‪،‬‬ ‫بــه بهــار ســال ‪ ۲۰۲۱‬موکــول شــد‪ .‬اتــوود همــرا ِه برنــدگان بخــش داســتانی و‬ ‫غیرداســتانی ایــن جایــزه‪ ،‬دراین مراســم شــرکت می کنــد‪ .‬فهرســت نامزدهــای‬ ‫نهایــی ایــن دو بخــش‪ ،‬مــاه اینــده اعــام می شــود‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫سالطین واردات و صادرات ضایعات پالستیکی‬ ‫ِ‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«زبالــه» نیــز ازان دســت مقوالتی ســت کــه در جهــان‪ ،‬محــل مناقشــه اســت؛‬ ‫ـزان ان اســت‪ .‬پس ازانکــه‬ ‫ازاین جهت کــه کــدام کشــور عامـ ِ‬ ‫ـل ایجــاد بیشــترین میـ ِ‬ ‫دولــت «چیــن» در ســال ‪ 2019‬واردات ضایعــات پالســتیکی را بــه ایــن کشــور‬ ‫ عنــوان‬ ‫ممنــوع کــرد‪ ،‬ممالــک دیگــری از قــاره اســیا وارد عرصــه شــدند کــه به‬ ‫ِ‬ ‫قاتلیــن طبیعــت‪ ،‬قــد علــم کننــد‪ .‬شــاید به نظــر عجیــب بیایــد کــه بــر ســر چنیــن‬ ‫موضوعــی نیــز رقابتــی تنگاتنــگ وجــود داشــته باشــد؛ امــا بایــد گفــت ازانجاکــه‬ ‫بازیافــت زباله هــای پالســتیکی‪ ،‬حیطــه پول سازی ســت؛ ایــن االینده هــای‬ ‫محیــط زیســت‪ ،‬طرفدارانــی پروپاقــرص در جهــان دارنــد‪ .‬نبــود ضوابــط یکدســت‬ ‫و مقــررات ویــژه مانع شــونده در ســطح بین الملــل هــم باعــث شــده تــا ایــن بــازار‪،‬‬ ‫مشــتری های خــود را نه تنهــا حفــظ کنــد؛ بلکــه تعــداد ان هــا را افزایــش نیــز‬ ‫ نشــینی «چیــن» از ایــن ماجــرا‪ ،‬دو کشــور «ویتنــام» و «مالــزی»‬ ‫دهــد‪ .‬بــا عقب‬ ‫ِ‬ ‫اســیایی ضایعــات‬ ‫اعــام امادگــی کردنــد تــا بزرگ تریــن واردکننده هــایِ‬ ‫ِ‬ ‫پالســتیکی در جهــان شــوند؛ این درحالی ســت که «ترکیــه» از قــاره ســبز‪ ،‬بــا‬ ‫اختــاف بســیاری ‪ ،‬از ان هــا پیشــی گرفتــه و حجــم واردات خالــص زباله هــای‬ ‫پالســتیکی را از ‪225‬هزارتُــن فراتــر بــرده‪ .‬ایــن کشــور دراین زمینــه نه تنهــا در‬ ‫اروپــا؛ بلکــه در همــه دنیــا مقــام اول را دارد‪ .‬براســاس گزارش هــا؛ عمــده ضایعــات‬ ‫پالســتیکی در اســیا در بندرهــای «هنگ کنــگ» تخلیــه و بارگیــریِ مجــدد‬ ‫می شــوند‪ .‬بی شــک وقتــی حــرف از واردات چنیــن اقالمــی درمیــان اســت‪ ،‬حتم ـاً‬ ‫پــای صادرکنندگانــی نیــز وســط کشــیده می شــود‪ .‬گــزارش ‪ 14‬ســپتامبر ‪2020‬‬ ‫صنعتــی پیشــرفته‬ ‫مجموعــه ‪ UN Comtrade‬حاکی ازان اســت که کشــورهای‬ ‫ِ‬ ‫و توســعه یافته‪ ،‬اصلی تریــن مبــادیِ صــدور زباله هــای پالســتیکی بــه جوامعــی‬ ‫هســتند کــه مقــررات بازدارنــده ای دراین زمینــه ندارنــد‪ .‬در ســال ‪ ،2019‬بیشــترین‬ ‫حجــم این گونــه زباله هــا متعلــق بــه «ژاپــن» و «المــان» بــود کــه به ترتیــب‬ ‫بیــش از ‪535‬هزارتُــن و ‪413‬هزارتُــن ضایعــات پالســتیکی را از کشورشــان خــارج‬ ‫کردنــد؛ جالب انکــه ژاپنی هــا اساســاً هیچ میــزان ضایعــات مشــابه وارد نکــرده و‬ ‫خالــص زباله هــای تولیــدیِ خودشــان بــود‪ .‬درمــور ِد‬ ‫انچــه صــادر کــرده بودنــد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫«ترکیــه» گــزارش ‪ 22‬اوریــل ‪ 2020‬رســانه خبــریِ ‪ Al Jazeera‬اورده کــه ایــن‬ ‫کشــور درحالــی بــه واردکننــده اول زباله هــای پالســتیکی در جهــان تبدیــل شــده‬ ‫اســت کــه ســاالنه میلیون هاتُــن از ایــن ضایعــات را در داخــل تولیــد می کنــد‬ ‫و ســامانه های جمــع اوری‪ ،‬دفــن و سوزاندنشــان‪ ،‬پاســخگویِ تنهــا کســری از‬ ‫این حجــ ِم انبــوه اســت‪ .‬در دســامبر ســال جــاری میــادی بــود کــه دولــت‬ ‫«ترکیــه» اعــام کــرد؛ فعالیــن اقتصــادیِ حــوزه ضایعــات پالســتیکی در انجــا‪ ،‬بایــد‬ ‫میــزان واردات خــود را ‪20‬درصــد کاهــش دهنــد‪ .‬بااین همــه‪« ،‬ســادات گوندوگــدو»؛‬ ‫از اعضــای هیئت علمــی دانشــگاه ‪ Çukurova‬معتقــد اســت کــه بــروز و شــیوع‬ ‫کوویــد‪ 19-‬مزیدبرعلــت شــده تــا ایــن قانــون‪ ،‬هنــوز عملی نشــده‪ ،‬لغــو شــود؛ زیــرا‬ ‫شــرایط تحمیلــی بــرای رعایــت موازیــن و اســتانداردهایِ جدی ـ ِد بهداشــتی مانــع‬ ‫از تحقــق این مســئله اســت؛ مثــ ً‬ ‫ا او بــه خریدهــا (چــه انالیــن‪ ،‬چــه حضــوری)‬ ‫اشــاره دارد کــه فروشــندگان بــرای رعایــت حــال خریــداران‪ ،‬اقــام مور ِد نیــاز را‬ ‫در بســته بندی های عمدتــاً پالســتیکی عرضــه می کننــد تــا از گســترش ویــروس‬ ‫جلوگیــری کننــد و خُ ــب ایــن پالســتیک ها کــه کاربــرد دیگــری ندارنــد و حتــی‬ ‫نمی تــوان مجــدد از ان هــا اســتفاده کــرد‪ ،‬به ســرعت در مقادیــر بســیارباال بــه زبالــه‬ ‫تبدیــل می شــوند‪ .‬به نظرتــان این حجــم از زباله هــا چــه می شــوند؟ در کنــار‬ ‫قابل توجــه از ان هــا وارد جریــان‬ ‫همــه روش هــای نابودســازی و بازیافــت‪ ،‬بخشــی ِ‬ ‫اب هــای ازاد می شــوند؛ اب هایــی کــه به تعبیــ ِر کارشناســان «صنــدوق جهانــی‬ ‫حیــات وحــش» (‪)WWF‬؛ حــاال دیگــر بــه «ســوپ پالســتیک» تبدیــل شــده‬ ‫اســت‪ .‬گــزارش ســال ‪ 2019‬ایــن نهــاد بــه ایــن حقیقــت اشــاره دارد کــه حــدودا ً‬ ‫‪247‬میلیــارد قطعــه و ذره پالســتیکی دراین منابــع غوطــه ور شــده اند و تلخ تــر‬ ‫ان اس ـت که هردقیقــه چیــزی معــادل ‪33‬هــزار و ‪ 800‬بطــری پالســتیکی بــه ایــن‬ ‫مخلــوط افــزوده می شــود‪ .‬در اینفوگرافیــک امــروز‪ ،‬صادرکننــدگان و واردکننــدگان‬ ‫بیشــترین حجــم از زباله هــای پالســتیکی در جهــان را مــرور می کنیــم‪.‬‬ ‫صادرکنندگان‬ ‫ژاپن‬ ‫‪535.840‬‬ ‫المان‬ ‫‪413.224‬‬ ‫امریکا‬ ‫‪317.627‬‬ ‫‪91.667‬‬ ‫فرانسه‬ ‫‪83.384‬‬ ‫ایتالیا‬ ‫هند‬ ‫واردکنندگان‬ ‫‪23.904‬‬ ‫الئوس‬ ‫‪65.976‬‬ ‫مالزی‬ ‫‪78.791‬‬ ‫ویتنام‬ ‫ترکیه‬ ‫‪135.027‬‬ ‫‪225.376‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫چهار شنبه‪ 26‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2070‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960329126000339‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک ارادان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم جواهــر مه ابــادی فرزنــد امیــر‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ 6‬در یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت ‪ 286/45‬مترمربــع پــاک‬ ‫‪ 60‬فرعــی از ‪ 73‬اصلــی واقــع در حســین اباد کردهــا بیع نامــه عــادی و بصــورت مع الواســطه‬ ‫از طــرف اســماعیل اقاجانــی فرزنــد محمــد محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫علی اکبر شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک ارادان‬ ‫م الف ‪487‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی شهرســتان بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان‪:‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960317007001468‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای حســین ســبک بار فرزنــد غالم حســین بــه‬ ‫شناســنامه ‪ 280‬و شــماره ملــی ‪ 1860353932‬صــادره از بهبهــان نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 225‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 5667‬اصلــی واقــع در بخــش‬ ‫یــک بهبهــان خریــداری شــده از مالــک رســمی لطفــی جوهــری محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید عرض حــال ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/26 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/159‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند خــودرو ســواری پــژو ‪ 405‬بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل ‪ 1388‬بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 12487277277‬و شــماره شاســی ‪ 288178‬و شــماره پــاک ‪261 -58‬ص‪ 21‬مربــوط بــه‬ ‫حســین مهدوی نــژاد مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهی مزایده (نوبت اول)‬ ‫بــه موجــب پرونــده کالســه ‪ 9900280‬اجرایــی محکــوم بــه فــروش ملــک کــه در ایــن اجــرا‬ ‫جهــت اجــرای مفــاد حکــم توســط کارشــناس رســمی قیمت گــذاری گردیــده اســت‪ .‬شــامل‬ ‫ســهم االرث محکوم علیــه از یــک دســتگاه اپارتمــان واقــع در خیابــان شــهید نونچــی‪ ،‬بیــن‬ ‫خیابــان زیتــون و خیابــان شــهید اجیلــی‪ ،‬مجتمــع مســکونی پرنیــان‪ ،‬طبقــه چهــارم‪ ،‬واحــد‬ ‫‪ 8‬بــه مســاحت ‪ 91/13‬مترمربــع پــاک فرعــی ‪ 56‬از ‪ 930‬اصلــی بنــام مرحومــه فاطمــه‬ ‫کالهــداری کــه در رهــن بانــک مســکن بــه مبلــغ ‪ 247.620.709‬ریــال بــه مــدت ‪ 132‬مــاه‬ ‫ثبــت شــده اســت و دارای اشــتراکات می باشــد‪ .‬لــذا امــوال در روز یکشــنبه ‪1399/07/20‬‬ ‫راس ســاعت ‪ 9-11‬صبــح از طریــق مزایــده حضــوری در محــل دفتــر اجــرای احــکام مدنــی‬ ‫دادگســتری دزفــول بــه معــرض فــروش گــذارده می شــود‪ .‬طالبیــن می تواننــد در مــدت پنــج‬ ‫روز قبــل از روز مزایــده بــا هماهنگــی اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول در وقــت اداری‬ ‫از امــوال مذکــور بازدیــد نماینــد‪ .‬مزایــده از قیمــت پایــه ‪ 956.999.980‬ریــال (ارزش‬ ‫ســهم االرث محکوم علیــه از کل ملــک صرفنظــر از دیونــی کــه داشــته باشــد) شــروع می شــود‪.‬‬ ‫برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد‪ .‬مزایــده راس ســاعت ‪9‬‬ ‫صبــح در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول شــروع و ســاعت ‪ 11‬صبــح همــان‬ ‫روز خاتمــه می یابــد‪ .‬برنــده مزایــده بایــد ‪ %10‬بهــا را فی المجلــس بــه عنــوان ســپرده بــه‬ ‫قســمت اجــرای احــکام مدنــی پرداخــت نمایــد و حداکثــر ظــرف یــک مــاه بقیــه بهــای مــورد‬ ‫مزایــده را بــه صنــدوق دادگســتری دزفــول تودیــع و قبــض ان را بــه اجــرا تســلیم نمایــد تــا‬ ‫اقدامــات بعــدی انجــام شــود‪ .‬درغیراینصــورت ســپرده او پــس از کســر هزینه هــای مزایــده بــه‬ ‫نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد‪ .‬هزینه هــای نقــل و انتقــال و غیــره ک ً‬ ‫ال بــه عهــده برنــده مزایــده‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬در ضمــن شــرکت کننده ها بایســتی ‪10‬درصــد قیمــت پایــه کارشناســی را بــه‬ ‫صــورت چــک تضمینــی بــه همــراه پینشــهاد خــود بــه اجــرای احــکام مدنــی تحویــل نماینــد‪.‬‬ ‫اردشیر شلوپور‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و بــرگ ســبز ســمند ‪ X7‬مــدل ‪ 1390‬رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 12490182550‬و شــماره شاســی ‪ NAACN1CM2BF759679‬و شــماره انتظامــی‬ ‫‪158‬و‪ -13‬ایــران ‪ 34‬بــه نــام فریبــا طاهــری بــا کــد ملــی ‪ 1970903414‬مفقــود و از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی شهرســتان بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان‪:‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960317007001476‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای تقــی ظریفــی فرزنــد محمــود بــه شناســنامه‬ ‫‪ 5859‬و شــماره ملــی ‪ 1861686641‬صــادره از بهبهــان نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 140‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 5612‬اصلــی واقــع در بخــش یــک‬ ‫بهبهــان خریــداری شــده از مالــک رســمی رحیــم باغــدار محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات‬ ‫متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید عرض حــال ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/26 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/189‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه خانــم مرضیــه مــددی بــا تســلیم استشــهادیه گواهــی شــده بشــماره‬ ‫‪ 1399021512565000209‬مــورخ ‪ 1399/2/17‬دفترخانــه یــک فشــافویه بــه ضمیمــه‬ ‫درخواســت وارده ‪ 906635‬مــورخ ‪ 1399/2/18‬اعــام نمــوده اســت ســند مالکیــت مقــدار‬ ‫دویســت و دو ممیــز پنــج دهــم ســهم مشــاع از چهارصــد و نــود و هفــت هــزار و دویســت و‬ ‫شــانزده ســهم عرصــه و عیــان از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت ‪ 497216‬مترمربــع‬ ‫قطعــه هفــت تفکیکــی بشــماره ‪ 1218‬فرعــی از ‪ 34‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫‪ 140‬فرعــی از اصلــی مرقــوم واقــع در روســتای بیجیــن بخــش ‪ 12‬فشــافویه کــه بــا شــماره‬ ‫دفتــر الکترونیکــی ‪ 139620301047002055‬بشــماره ســریال چاپــی ‪ 820945‬بنــام خانــم‬ ‫مرضیــه مــددی ثبــت و صــادر و تســلیم گردیــده کــه طبــق مندرجــات استشــهادیه تســلیمی و‬ ‫گواهــی دفتــر امــاک در قیــد رهــن نمی باشــد بعلــت جابجائــی مفقــود گردیــده اســت و مالــک‬ ‫اخیــر تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت ملــک مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬لــذا در اجــرای‬ ‫مــاده ‪ 120‬ائین نامــه اصالحــی قانــون ثبــت مصــوب ‪ 80/11/8‬مراتــب در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می شــود تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم‬ ‫یــا وجــود ســند مالکیــت بــه هــر دلیــل نــزد خــود می باشــند ظــرف مــدت ‪ 10‬روز پــس از‬ ‫انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه‬ ‫ایــن اداره بــه نشــانی حس ـن اباد‪ ،‬بلــوار امــام خمینــی(ره)‪ ،‬خیابــان شــهیدجواد قمــی تســلیم‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960301060001844‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای ســیدمیثم‬ ‫کیائــی فرزنــد سیدحســن بــه شناسنامه شــماره ‪ 625‬صــادره از فیروزکــوه در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در ان بــه مســاحت ‪ 99/21‬مترمربــع پــاک شــماره‬ ‫‪ 212‬فرعــی از ‪ 100‬اصلــی واقــع در تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت‬ ‫حســین شــفیعی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/26 :‬‬ ‫محمــد رحیم پورراینــی‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪216‬ث‬ ‫ورامیــن‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت ش��میم نس��یم ایرانی��ان ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 16511‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14006355469‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/01/14‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقــای صدرالـ�ه‬ ‫درخش��ان فر ب��ا دریاف��ت مبل��غ یکص��د ه��زار ری��ال‪ ،‬سهم الش��رکه خ��ود را ب��ه هش��تصد و‬ ‫ن��ود ه��زار ری��ال کاه��ش داد‪ -2 .‬سرــمایه شـ�رکت از مبل��غ ی��ک میلی��ون و یکص��د هـ�زار‬ ‫ری��ال ب��ه مبل��غ ی��ک میلی��ون ری��ال کاه��ش یاف��ت و مـ�اده چه��ار اساســنامه شـ�رکت‬ ‫بشـ�رح ذی��ل اصـلاح و تصوی��ب ش��د‪ - :‬س�رـمایه شــرکت مبل��غ ی��ک میلیـ�ون ریـ�ال‬ ‫نقـ�دی اس��ت‪ .‬اساــمی شرــکا و میزــان سهم الشرــکه هـ�ر یـ�ک‪ :‬اقــای صدرالـ�ه‬ ‫درخشــان فر بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 1860367331‬ب��ا سهم الشـ�رکه ‪ 890000‬ریاــل‪ ،‬اقــای علـ�ی‬ ‫اکبری تابـ�ش بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0384177816‬ب��ا سهم الشـ�رکه ‪ 100000‬ری��ال‪ ،‬خان��م ارزو‬ ‫عبدیلی خانقــاه بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 2754311009‬ب��ا سهم الشـ�رکه ‪ 10000‬ری��ال‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)986838‬‬ ‫تجدید مزایده عمومی بهره برداری جایگاه ‪CNG‬‬ ‫هالنیه شهرداری جوانرود به مدت ‪ 2‬سال‬ ‫(مرحله سوم‪ -‬نوبت اول)‬ ‫شماره مزایده‪5099005401000007 :‬‬ ‫شماره مورد اجاره‪5199005401000032 :‬‬ ‫ش�هـرداری جوانـ�رود ب��ه اســتناد بن��د ی��ک ن��ود و پنجمی��ن جلس��ه عـ�ادی شــورای محت��رم اسـلامی ش��هر مـ�ورخ ‪ 1399/04/18‬درنظـ�ردارد ام��ور بهره بـ�رداری‪،‬‬ ‫نگهداش��ت‪ ،‬تعمیــرات‪ ،‬تجهیـ�زات و تاسیس��ات تعـ�داد ی��ک جایـ�گاه عرض��ه گاز طبیع��ی فشـ�رده ‪ CNG‬را بـ�ه شــرح ذیـ�ل از طریـ�ق مزایــده عمومـ�ی بـ�ه‬ ‫ش��رکت های واجدالش��رایط واگ��ذار نماین��د‪ .‬ل��ذا متقاضی��ان از تاری��خ انتش��ار نوب��ت دوم ای��ن اگه��ی در روز پنجشــنبه مـ�ورخ ‪ 1399/07/03‬ب��ه م��دت ده روز کاری‬ ‫غیـ�ر از روزهــای تعطیـ�ل تـ�ا پای��ان وق��ت اداری روز دوشــنبه مـ�ورخ ‪ 1399/07/14‬می تواننـ�د در مزایــده مذکــور شرــکت نماینـ�د‪.‬‬ ‫الف‪ :‬شرح مختصر جایگاه شامل یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده می باشد‪.‬‬ ‫ب‪ :‬محل جایگاه شهرستان جوانرود‪ -‬خیابان هالنیه‪ ،‬جنب اداره تربیت بدنی (استخر) شهرستان جوانرود می باشد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬مدت زمان قرارداد دو سال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد‪.‬‬ ‫د‪ :‬شرایط شرکت در مزایده برای شرکت کنندگان واجدالشرایط‪:‬‬ ‫‪ -1‬مجوز فعالیت از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با ارائه اسناد مثبته و تاییدیه از ان شرکت‬ ‫‪ -2‬داشتن کلیه تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایی برای انجام موضوع قرارداد براساس استانداردهای بین المللی و داشتن توانایی مالی‬ ‫‪ -3‬ارائـ�ه ضمانتنامــه بانکـ�ی یـ�ا س�پـرده نقــدی جهـ�ت شرــکت در مزایــده بـ�ه مبلـ�غ ‪ 282/000/000‬ریــال توس��ط ش��رکت هایی ک��ه قص��د ش��رکت در مزای��ده را‬ ‫دارن��د‪ .‬درص��ورت واری��ز نق��دی‪ ،‬واری��ز ب��ه حس��اب شـ�ماره ‪ 0108778157006‬ش��هرداری جوانــرود نـ�زد بان��ک مل��ی شــعبه طالقان��ی جوانــرود‬ ‫‪ -4‬برنــده مزایــده قبـ�ل از انعقــاد ق��رارداد مکلـ�ف بـ�ه تسلــیم ضمانتنامـ�ه بانکـ�ی یـ�ا واریـ�ز وجـ�ه نقـ�د یـ�ا اسنــاد خزانـ�ه (چـ�ک تضمیـ�ن شــده بانکـ�ی معتبـ�ر) بـ�ه مبلـ�غ‬ ‫‪ 4/450/000/000‬ریــال معـ�ادل (چهارص��د و چه��ل و پن��ج میلی��ون توم��ان) معـ�ادل ‪ %20‬ارزش اعیـ�ان و تاسیسـ�ات کارشناس��ی شـ�ده توس��ط کارشــناس رسـ�می‬ ‫دادگستــری جهـ�ت ضمانــت خســارت وارده بـ�ه تجهیزــات و تاسیســات و وساــیل منصوبـ�ه و ‪ ...‬در جایـ�گاه می باشـ�د‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنــده مزایــده قبـ�ل از انعقــاد ق��رارداد‪ ،‬مکلـ�ف بـ�ه تسلــیم ضمانتنامـ�ه بانکـ�ی یـ�ا واریـ�ز وجـ�ه نقـ�د یـ�ا اسنــاد خزانـ�ه (چـ�ک تضمیـ�ن شــده بانکـ�ی معتبـ�ر) جهـ�ت‬ ‫ضمانــت فــروش ســالیانه گاز ب��ه میـ�زان ‪ 1/410/000/000‬ریــال معاــدل یکصـ�د و چهـ�ل و یـ�ک میلیــون تومــان می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬ارائه سوابق تحصیلی و مدارک واصله عمومی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت‬ ‫‪ -7‬شـ�هرداری در رد ی��ا قب��ول ی��ک ی��ا کلی��ه پیشـ�نهادات مخت��ار اس��ت و ب��ه پیشـ�نهادات مخ��دوش ی��ا مش��روط و ی��ا خ��ارج از مهل��ت ای��ن اگه��ی ترتی��ب اث��ر داده‬ ‫نخواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫‪ -8‬س��پرده نف��رات اول ت��ا س��وم ت��ا زم��ان انعق��اد قـ�رارداد ب��ا برن��ده مزای��ده‪ ،‬همچن��ان در حس��اب شـ�هرداری باق��ی می مان��د و چنانچ��ه برن��ده اول از انعق��اد قـ�رارداد‬ ‫در موع��د قانون��ی خ��ودداری نمایـ�د‪ ،‬سپــرده وی ب��ه نف��ع ش��هرداری ضب��ط و ب��ا نفــرات بعـ�دی درصــورت احــراز شرــایط قانونـ�ی‪ ،‬ق��رارداد منعقـ�د می شـ�ود‪.‬‬ ‫‪ -9‬مهلــت شــرکت در مزایــده از تاریـ�خ انتش��ار اگه��ی نوب��ت دوم ب��ه م��دت ده روز کاری می باشـ�د و متقاضیــان از طریـ�ق س��امانه ت��دارکات الکترونیـ�ک‬ ‫دول��ت (سـ�تاد) پیش�نـهادات خ��ود را ثب��ت و در مزای��ده مشــارکت نماین��د‪ .‬درغیراینصـ�ورت پاک��ت پیشــنهاد قیم��ت بازگشـ�ایی نمی گـ�ردد‪.‬‬ ‫‪ -10‬ش��رکت برن��ده مل��زم ب��ه بیم��ه نم��ودن کلی��ه ابنی��ه و تاسیس��ات‪ ،‬تجهی��زات موج��ود و کادر پرس��نل می باش��د و ع�لاوه ب��ر پرس��نل بای��د حداق��ل س��ه نف��ر از‬ ‫حاضری��ن در جایـ�گاه را ب��ه صـ�ورت بـ�دون ن��ام ن��زد یک��ی از شـ�رکت ها بیم��ه نمای��د‪( .‬بیم��ه تم��ام خطـ�رات)‬ ‫‪ -11‬درصــد ســود پایــه کارشناسـ�ی شــده جهـ�ت بهره ب��رداری بصوــرت ماهیانـ�ه مبلـ�غ ‪ 235/000/000‬ریــال (معـ�ادل بیس��ت و س��ه میلی��ون و پانص��د هـ�زار‬ ‫تومــان ماهیانهــ می باشـ�د)‪ .‬کـ�ه مجمــوع دو ســال مبلـ�غ ‪ 5/640/000/000‬ریــال (پنـ�ج میلیاــرد و ششــصد و چهـ�ل میلیــون ریــال) می باشـ�د‪.‬‬ ‫‪ -12‬پرداخت کلیه هزینه های اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفن‪ ،‬تعمیر و نگهداری جایگاه تا پایان قرارداد برعهده پیمانکار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -13‬متقاضیان از تاریخ انتشار این اگهی تا پایان مهلت می توانند از جایگاه بازدید به عمل اورند‪.‬‬ ‫‪ -14‬مزایده در مرحله سوم با یک پیشنهاد قیمت بازگشایی می گردد‪.‬‬ ‫‪ -15‬هزینه کارشناسی‪ ،‬چاپ و انتشار اگهی برعهده شرکت برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -16‬شـ�رکت های متقاض��ی الزام��اً بای��د در ساــمانه سـ�تاد (ادرس جه��ت دریاف��ت توک��ن شـ�رکت در مزای��ده‪ :‬کرمانشـ�اه‪ ،‬بلـ�وار شهیدبهشـ�تی‪ ،‬ساــزمان همیـ�اری‬ ‫شهــرداری ها‪ ،‬طبق��ه شش��م‪ ،‬اق��ای کویل��ی) ثبت ن��ام بعم��ل اورن��د‪ .‬درغیراینص��ورت پاک��ت پیشـ�نهاد قیم��ت ش��رکت نامب��رده بازگش��ایی نمی گ��ردد‪.‬‬ ‫‪ -17‬شرکت برنده مزایده در زمان انعقاد قرارداد ملزم به ارائه ‪ 12‬فقره چک بانکی با سررسید دهم هر ماه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -18‬شرــکت هایی کـ�ه قصـ�د ش�رـکت در مزایــده را دارنـ�د جهـ�ت خریـ�د اسنــاد مزایــده مبلـ�غ ‪ 500/000‬ری��ال (معـ�ادل پنج��اه هـ�زار توم��ان) ب��ه حس��اب جـ�اری‬ ‫ب��ه شـ�ماره ‪ 0106355273000‬واریـ�ز نماینـ�د‪.‬‬ ‫‪ -19‬تاریخ بازگشایی پاکت ها راس ساعت ‪ 10‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/07/15‬می باشد‪.‬‬ ‫فرهاد تاب زر‪ ،‬شهردار جوانرود‬ ‫و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــا مهلــت مقــرر و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود برابــر مقــررات المثنــی ســند مالکیــت صــادر‬ ‫و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مجتبی شادمان‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فشافویه‬ ‫م الف ‪682‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای علــی فرخــی بــه شماره شناســنامه ‪ 6‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900722‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان بــدری خســروی بــه شماره شناســنامه ‪ 219‬در تاریــخ ‪1399/3/11‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬مهرانگیــز محمــودی فرزنــد‬ ‫سیدحســین بــه کــد ملــی ‪ 3340062706‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ســیده روح انگیز محمــودی‬ ‫فرزنــد سیدحســین بــه کــد ملــی ‪ 3330817410‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬اورینــب محمــودی فرزنــد‬ ‫سیدحســین بــه ش ش ‪ 2816‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ســیدمجید محمــودی فرزنــد سیدحســین بــه‬ ‫کــد ملــی ‪ 3340080739‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ســیدجلیل محمــودی فرزنــد سیدحســین بــه کــد‬ ‫ملــی ‪ 3340103194‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬ســیده مریم محمــودی فرزنــد سیدحســین بــه ش ش‬ ‫‪ 242‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬مهنــاز محمــودی فرزنــد سیدحســین بــه کــد ملــی ‪3330188669‬‬ ‫فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای پیمــان درویشــی دارای شناســنامه ‪ 5950064781‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫بایگانــی ‪ 9900216‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان فتــاح درویشــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959740370‬در تاریــخ ‪ 1395/7/29‬در‬ ‫اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬بیــان درویشــی‬ ‫فرزنــد فتــاح متولــد ‪ 1359/5/28‬بــا کــد ملــی‪ 5950013603‬دختــر متوفــی ‪ -2‬برهــان‬ ‫درویشــی فرزنــد فتــاح متولــد ‪ 1373/9/22‬بــا کــد ملــی ‪ 5950040562‬پســر متوفــی ‪ -3‬پیمان‬ ‫درویشــی فرزنــد فتــاح متولــد ‪ 1376/2/3‬بــا کــد ملــی ‪ 5950064781‬پســر متوفــی ‪ -4‬هــادی‬ ‫درویشــی فرزنــد فتــاح متولــد ‪ 1370/2/3‬بــا کــد ملــی ‪ 5950013646‬پســر متوفــی ‪ -5‬مهــدی‬ ‫درویشــی فرزنــد فتــاح متولــد ‪ 1364/12/14‬بــا کــد ملــی ‪ 5950013621‬پســر متوفــی ‪-6‬‬ ‫لیــا درویشــی فرزنــد فتــاح متولــد ‪ 1371/6/10‬بــا کــد ملــی ‪ 5950015703‬دختــر متوفــی‬ ‫‪ -7‬فرشــته درویشــی فرزنــد فتــاح متولــد ‪ 1341/10/2‬بــا کــد ملــی ‪ 5959818272‬دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -8‬مینــا درویشــی فرزنــد فتــاح متولــد ‪ 1367/8/5‬بــا کــد ملــی ‪ 5950013638‬دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -9‬مریــم درویشــی فرزنــد فتــاح متولــد ‪ 1360/5/15‬بــا کــد ملــی ‪5950013611‬‬ ‫دختــر متوفــی و غیــر ازنامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم افــروز خســروی دارای شناســنامه ‪ 5950017803‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی‬ ‫‪ 9900389‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان فاطمــه خاطــری بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959661195‬در تاریــخ ‪ 1397/10/24‬در‬ ‫اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬عبــداهلل خســروی فرزنــد‬ ‫محمــد بــا کــد ملــی ‪ 5959819181‬متولــد ‪ 1347/7/4‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬احمــد خســروی فرزنــد‬ ‫محمــد بــا کــد ملــی ‪ 5959819511‬متولــد ‪ 1351/1/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬افــروز خســروی فرزنــد‬ ‫محمــد بــا کــد ملــی ‪ 5950017803‬متولــد ‪ 1359/7/22‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬فانــوس خســروی فرزند‬ ‫محمــد بــا کــد ملــی ‪ 5959819163‬متولــد ‪ 1341/7/2‬فرزنــد متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه‬ ‫دیگــری نــدارد‪ .‬و اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حمیده مرادی‪ ،‬مدیر دفتر شعبه اول شورا حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫رونوشت نظریه اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ابوالقاســم جعفــری زاده دارای شناســنامه شــماره ‪ 268‬بــه شــرح دادخواســت بــه‬ ‫کالســه ‪ 9900194‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن‬ ‫توضیــح داده کــه شــادروان گل خانــم کتــی بشناســنامه ‪ 228‬در تاریــخ ‪1397/6/18‬‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحومــه منحصــر‬ ‫اســت بــه‪ -1 :‬متقاضــای فوق الذکــر اقــای ابوالقاســم جعفــری زاده فرزنــد حســین ش ش‬ ‫‪ 268‬پســر متوفــی ‪ -2‬صغــری کتــی فرزنــد حســین ش ‪ 120‬متولــد ‪ 1333‬صــادره‬ ‫از ورامیــن دختــر متوفــی ‪ -3‬هاشــم کوتــی فرزنــد حســین ش ش ‪ 250‬متولــد ‪1342‬‬ ‫صــادره از ورامیــن پســر متوفــی ‪ -4‬ســدراله جعفــری زاده فرزنــد حســین ش ش ‪119‬‬ ‫متولــد ‪ 1321‬صــادره از ورامیــن پســر متوفــی ‪ -5‬عیوضعلــی کوتــی فرزنــد حســین‬ ‫ش ش ‪ 249‬متولــد ‪ 1340‬صــادره از ورامیــن پســر متوفــی ‪ -6‬جعفــر جعفــری زاده فرزنــد‬ ‫حســین ش ش ‪ 248‬متولــد ‪ 1339‬صــادره از ورامیــن پســر متوفــی ‪ -7‬کبــری کتــی‬ ‫فرزنــد حســین ش ش ‪ 118‬متولــد ‪ 1330‬صــادره از ورامیــن دختــر متوفــی‪ .‬اینجانــب بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی دارا باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫احمــد النچــری‪ ،‬رئیــس حــوزه یــک شــورای حــل اختــاف‬ ‫م الــف ‪63‬خ‬ ‫بخــش جوادابــاد‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم زمــرد اردشــیری دارای شماره شناســنامه ‪ 337‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪418/99‬‬ ‫از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان‬ ‫خــداداد پرنیان خــوی بشناســنامه ‪ 203‬در تاریــخ ‪ 1399/5/6‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود‬ ‫زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬زمــرد اردشــیری ش ش‬ ‫‪ 337‬کــد ملــی ‪ 3329377127‬متولــد ‪ 1361/6/5‬گیــان غــرب همســر متوفــی ‪ -2‬پارســا‬ ‫پرنیان خــوی کــد ملــی ‪ 3320253131‬متولــد ‪ 1387/3/1‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬رضــا‬ ‫پرنیان خــوی کــد ملــی ‪ 3320280155‬متولــد ‪ 1390/9/20‬گیــان غــرب پســر متوفــی و غیــر‬ ‫از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را‬ ‫در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال‬ ‫گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫غالمرضا پروین‪ ،‬رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالن غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودروی ســواری پرایــد جی ال ایکــس ای مــدل ‪ ۱۳۸۸‬رنــگ ســفید روغنــی‬ ‫بــه شــماره موتــور ‪ ۲۸۹۰۵۹۸‬و شــماره شاســی ‪ S1412288241985‬و شــماره شناســایی‬ ‫‪ VIN:IRPC881V5TQ241985‬بــه شــماره پــاک ‪ ۲۹‬ایــران‪۷۲۷ -‬و‪ ۱۹‬بــه نــام فاضــل‬ ‫ویســی صیدیانی بــه شــماره ملــی ‪ ۳۲۲۰۱۳۹۵۲۳‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫خانــم معصومــه درویشــی دارای شناســنامه ‪ 5959819287‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫بایگانــی ‪ 9900361‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان کریم درویشــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959816857‬در تاریــخ ‪1395/6/18‬‬ ‫در اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬معصومه درویشــی‬ ‫فرزنــد کریــم بــا کــد ملــی ‪ 5959819287‬متولــد ‪ 1347/7/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬فتــاح درویشــی‬ ‫فرزنــد کریــم بــا کــد ملــی ‪ 5959740370‬متولــد ‪ 1335/6/11‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬فیــروزه‬ ‫درویشــی فرزنــد کریــم بــا کــد ملــی ‪ 5959740508‬متولــد ‪ 1340/10/3‬فرزنــد متوفــی ‪-4‬‬ ‫عطیــه درویشــی فرزنــد کریــم بــا کــد ملــی ‪ 5959818681‬متولــد ‪ 1347/7/1‬فرزنــد متوفــی و‬ ‫غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور‬ ‫را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه یک مجتمع شماره ‪ 1‬شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005725‬‬ ‫‪ 1399/05/14‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫ابراهیــم تفعلی ماســوله فرزنــد ابوطالــب از پــاک ‪ 253‬از ‪ 42‬اصلــی واقــع در قریــه عربــان‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق مصطفــی زارع خوش زبــان بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بمســاحت ‪ 161/66‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 10095‬بــرای ان‬ ‫منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض‬ ‫داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را‬ ‫بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض‬ ‫بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/358‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی و یا عادی بطور فوق العاده سالیانه صاحبان‬ ‫سهام شرکت جوالن ارچنگ و خادر (سهامی خاص) به شماره ثبت ‪21439‬‬ ‫مشهد‬ ‫بدینوســیله از ســهامداران محتــرم شــرکت و یــا وکالی انــان دعــوت می شــود تــا‬ ‫در جلســه مجمــع عمومــی مذکــور کــه راس ســاعت ‪ 16‬روز پنجشــنبه مورخــه‬ ‫‪ 1399/07/10‬در محــل شــاندیز‪ -‬امــام رضــا ‪ ،24‬دفتــر اداری شــرکت تشــکیل می شــود‬ ‫اصالت ـاً و یــا وکالت ـاً حضــور بــه هــم رســانند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬قرائــت گــزارش هیــات مدیــره و بــازرس قانونــی بــه مجمــع عمومــی بــرای عملکــرد‬ ‫ســال منتهــی بــه ‪1398/12/29‬‬ ‫‪ -2‬انتخاب اعضاء هیات مدیره برای ‪ 2‬سال اینده‬ ‫‪ -3‬انتخاب بازرسین اصلی و علی البدل برای مدت یکسال اینده‬ ‫‪ -4‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج اگهی ها و اطالعیه های شرکت‬ ‫‪ -5‬تعییــن حق الزحمــه هیئــت مدیــره و بررســی ســایر مــواردی کــه در صالحدیــد‬ ‫مجمــع باشــد‪.‬‬ ‫هیات مدیره شرکت‬ صفحه 4 ‫پنجره‬ ‫چهار شنبه‪ 26‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2070‬‬ ‫رویداد ‪5‬‬ ‫سردار بهمن کارگر تشریح کرد؛‬ ‫سرانجام برنامه حفاظت از یوز ایرانی‬ ‫به کجا رسید؟‬ ‫مدیرعامــل انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی می گویــد‪« :‬اگرچــه در‬ ‫دوســال اخیر‪ ،‬ســازمان حفاظــت محیــط زیســت درزمینــه حفاظــت‬ ‫از یــوز ایرانــی کارنامــه قبولی داشــته اما یکــی از موثرتریــن اقدامات‪،‬‬ ‫تعیین تکلیــف پــروژه مشــترک حفاظــت از یــوز اســیایی اســت کــه‬ ‫از مدت هاپیــش بــدون مدیــر و نیمــه تعطیــل بــوده و بایــد هــر‬ ‫چــه ســریع تر تعیین تکلیــف شــود»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ ســتون‬ ‫فقــرات انعطاف پذیــر‪ ،‬کبــد و قلــب بــزرگ‪ ،‬ســوراخ بینــی گشــاد‪،‬‬ ‫ظرفیــت بــاالی ریــه‪ ،‬بدنــی عضالنــی و باریــک از ان تیزروتریــن‬ ‫شــکارچی جهــان ســاخته اســت‪ .‬ایــن ویژگــی یوزپلنــگ یکــی از‬ ‫شــاخص ترین پســتاندار حیــات وحــش ایــران اســت‪ .‬دش ـت های‬ ‫بــاز و تپه ماهورهــای واقــع در مناطــق اســتپی و بیابانــی و نیمــه‬ ‫کویــری زیســتگاه های اصلــی یوزپلنــگ اســت‪ .‬ایــن پســتاندار‬ ‫گوش ـت خوار کــه زمانــی در بیشــتر مناطــق دشــتی غــرب اســیا‬ ‫زیســت می کــرد‪ ،‬بیــش از ‪ ۴۰‬ســال اســت کــه تنهــا در ایــران‬ ‫یافــت می شــود‪ .‬در ایــران‪ ،‬زیســتگاه عمــده یوزپلنــگ در دشــت‬ ‫کویــر اســت کــه بخش هایــی از اســتان کرمــان‪ ،‬خراســان‪ ،‬ســمنان‪،‬‬ ‫یــزد‪ ،‬تهــران و اصفهــان را دربرمی گیــرد‪ .‬این منطقــه اکنــون اخرین‬ ‫پناهــگاه یــوز اســیایی در جهــان اســت‪ .‬ایــن شــرایط ســبب شــده‬ ‫تــا اتحادیــه جهانــی حفاظــت از طبیعــت‪ ،‬یوزپلنــگ اســیایی را در‬ ‫رده به شــدت درخطــر انقــراض قــرار دهــد‪ .‬در ایــران نیــز مدت هــا‬ ‫گمــان بــر این بودکــه یــوز اســیایی منقــرض شــده اســت‪ .‬اگرچــه‬ ‫گزارش هــای جســته وگریخته از مشــاهده یوزپلنــگ در بیــن دهــه‬ ‫‪ ۴۰‬و ‪ ۵۰‬بــه گــوش می رســید امــا در عمــل ســال های اغازیــن‬ ‫دهــه ‪ ۷۰‬در حادثــه ای غم انگیــز در اطــراف بافــق یــزد‪ ،‬مــردم‬ ‫محلــی بــه یــک یوزپلنــگ مــادر و ســه تولــه ان حملــه کــرده و‬ ‫ســبب مــرگ دو تولــه ان شــدند‪ ،‬حفاظــت از ایــن یوزپلنــگ‬ ‫اســیایی کــه حــاال بــه یــوز ایرانــی معــروف بــود رنگ وبــوی تــازه ای‬ ‫گرفــت‪ .‬حفاظــت از یــوز ایرانــی درطــول این ســال ها بــه فراخــور‬ ‫توجــه مدیــران و اختصــاص بودجه هــا‪ ،‬فرازوفرودهــای بســیاری را‬ ‫تجربــه کــرده اســت؛ امــا دراین میــان تالشــگران و عالقه منــدان‬ ‫همــواره امیــدوار بوده انــد‪ .‬اهمیــت حفاظــت از یوزپلنــگ اســیایی‬ ‫ســبب شــد تــا بســیاری از ســازمان های بین المللــی کــه درزمینــه‬ ‫حفاظــت از حیــات وحــش و محیط زیســت فعالیــت می کننــد برای‬ ‫انجــام پروژه هــای مشــترک حفاظتــی بــا ایــران بــرای محافظــت از‬ ‫یوزپلنــگ اســیایی همــکاری کننــد‪ .‬اگرچــه پــس از برخی مســائل‬ ‫بــرای چنــد تــن از فعــاالن و کارشناســان محیــط زیســت‪ ،‬پــروژه‬ ‫بین المللــی دوســال در تعلیــق بــود امــا از ســال گذشــته ای ـن کار‬ ‫را از ســر گرفتــه اســت‪ .‬بعــد از اجــرای فــاز اول پــروژه از ســال ‪۸۰‬‬ ‫تــا ‪ ۸۷‬و فــاز دوم از ‪ ۸۷‬تــا ‪ ،۹۷‬ایــن فــاز ســوم بــوده و قــرار اســت‬ ‫تــا پنج ســال در زیســتگاه های یــوز ادامــه داشــته باشــد‪ .‬مرتضــی‬ ‫پورمیرزایــی مدیرعامــل انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی بااشــاره به رونــد‬ ‫حفاظــت از یــوز ایرانــی در ســطح کشــور بــه ایرناپــاس می گویــد‪:‬‬ ‫پیش ازانقــاب پژوهشــگران خارجــی درمــورد حفاظــت از یــوز‬ ‫تحقیــق می کردنــد و در دهــه ‪ ۷۰‬نیــز تــاش بــرای اثبــات یــوز در‬ ‫منطقــه ادامــه داشــت تا درنهایــت از ســال ‪ ۸۰‬حفاظــت از یوزپلنگ‬ ‫ایرانــی رنگ وبــوی دیگــری گرفتــه و به طورجــدی پیگیــری‬ ‫شــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬در اوایــل دهــه ‪ ۸۰‬پــروژه مشــترکی به نــام‬ ‫«حفاظــت از یوزپلنــگ اســیایی» بیــن ســازمان محیــط زیســت‬ ‫کشــور و برنامــه توســعه ســازمان ملــل (‪ )UNDP‬منعقــد شــد تــا‬ ‫مرکزیتــی بــرای سیاسـت گذاری درزمینــه حفاظــت یــوز‪ ،‬افزایــش‬ ‫جمعیــت ان هــا‪ ،‬امــوزش بــه محیط بانــان و برگــزاری کارگاه هــای‬ ‫اموزشــی بــرای مــردم باشــد‪ .‬وی گفــت‪ :‬انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی‬ ‫نیــز در همــان ســال های ‪ ۸۰‬تشــکیل شــد و فعالیــت خــود را اغــاز‬ ‫کــرد؛ دراین مــدت تشــکل های مردم نهــاد دیگــری نیــز درزمینــه‬ ‫حفاظــت از زیســتگاه ها‪ ،‬امــوزش‪ ،‬دوربین گــذاری و اقداماتــی‬ ‫ازاین قبیــل فعالیــت کردنــد‪ .‬پورمیرزایــی بــا یــاداوری تحــوالت‬ ‫صورت گرفتــه درزمینــه مناطــق حفاظت شــده و تعــداد یوزهــا در‬ ‫ســطح کشــور‪ ،‬افــزود‪ :‬زیســتگاه هایی کــه وجــود یــوز در ان هــا‬ ‫اثبــات شــد‪ ،‬موردتوجــه ویژه ای بــوده و شــکار دراین مناطــق ممنوع‬ ‫اســت کــه مســاحت این مناطــق را می تــوان ‪ ۶‬میلیون هکتــار‬ ‫تخمیــن زد درحالی کــه براســاس تحقیقــات انجام شــده در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۷‬کمتــر از ‪ ۴۰‬یــوز در کشــور باقــی مانــده اســت‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی ادامــه داد‪ :‬تعــداد یوزها در چندســال اخیر‬ ‫تغییــر کــرده و به جرئــت می تــوان گفــت افزایــش نداشــته اســت‪.‬‬ ‫پورمیرزایــی گفــت‪ :‬تنهــا کشــور موفــق درزمینــه افزایــش جمعیت‬ ‫یوزپلنگ هــا و اجــرای طــرح نیمــه اســارت کــه پــرورش یــوز در‬ ‫مناطــق حفاظت شــده بــا بیــش از ‪ ۲۰‬هزارمترمربــع مســاحت‬ ‫اســت‪ ،‬افریقــای جنوبــی بــوده کــه از تجربه هــای ان هــا بهره گیــری‬ ‫شــد کــه امیدواریــم بتــوان دراین زمینه اقدامــات مطلوبی انجــام داد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬دســتاوردهای ایــن کشــور درزمینــه افزایــش جمعیــت‬ ‫یوزهــا بی بدیــل و تعجب برانگیــز بــود به طوری کــه شــرایط‬ ‫شــکار بــرای یوزهــا ایجــاد شــده و یوزپلنگ هــا حتــی ایــن مهــارت‬ ‫را بــه فرزنــدان خــود نیــز امــوزش می دادنــد‪ .‬مدیرعامــل انجمــن‬ ‫یوزپلنــگ ایرانــی گفــت‪ :‬در روش تکثیــر نیمــه اســارت این نکتــه‬ ‫قابل تامــل بــوده کــه زاده هــای یــوز نیــز بایــد درهمین شــرایط و در‬ ‫منطقــه حفاظت شــده زندگی کننــد‪ .‬پورمیرزایــی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫درزمینــه حفاظــت و افزایــش جمعیــت یوزهــا بایــد بــرای زاداوری‬ ‫و جفت گیــری برنامه ریــزی شــود و نبایــد اجــازه داد ‪ ۳‬ژن زنــده‬ ‫کنونــی بــه بانــک ژنــی تبدیــل شــوند کــه امیدواریــم در منطقــه‬ ‫فنس کشــی شــده اســتان ســمنان این مهــم محقــق شــود‪ .‬وی بــا‬ ‫یــاداوری اجــرای طــرح تکثیــر در شــرایط نیمــه اســارت در کشــور‬ ‫گفــت‪ :‬بــرای اجــرای ایــن طــرح‪ ۲ ،‬یوزپلنــگ مــاده و یــک نــر کــه‬ ‫در مرکــز پردیســان تهــران نگهــداری می شــدند تــا فعالیت هــای‬ ‫پژوهشــی و زاداوری بــرای ان هــا صــورت گیــرد امــا متاســفانه ایــن‬ ‫امــر محقــق نشــد کــه به منظــور اســتفاده از دســتاوردهای کشــور‬ ‫افریقــای جنوبــی فروردیــن امســال یوزهــا بــه منطقـه ای در اســتان‬ ‫ســمنان منتقــل شــدند‪ .‬مدیرعامــل انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ ۲ :‬یــوز نــر و مــاده حــدودا ً ‪ ۱۲‬ســاله و یــک یــوز‬ ‫مــاده ‪ ۳‬ســاله بــوده کــه بــا خطــر ازدسـت دادن ان هــا مواجهیــم و‬ ‫بایــد بــا اســتفاده از یوزهــای وحشــی تنــوع ژنــی نیــز ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫وی بــه عملکــرد دولــت در حفاظــت از یــوز اشــاره و بیــان کــرد‪:‬‬ ‫ســازمان محیــط زیســت در ‪ ۲۰‬ســال گذشــته فرازونشــیب های‬ ‫بســیاری ازجملــه ســوءمدیریت و عــدم سیاسـت گذاری در حفاظت‬ ‫از یوزهــا تجربــه کــرده امــا خوشــبختانه در ‪ ۲‬ســال اخیــر شــرایط‬ ‫تغییــر کــرده و ســازمان کارنامــه قابــل قبولــی داشــته به طوری کــه‬ ‫بودجــه قابل توجهــی بــه اســتان های ســمنان و خراســان شــمالی‬ ‫کــه زیســتگاه های اصلــی یوزهــا هســتند‪ ،‬تزریق شــده اســت‪.‬‬ ‫پورمیرزایــی افــزود‪ :‬بهســازی شــرایط پاســگاه‪ ،‬تامیــن و تعمیــر‬ ‫تجهیــزات و خریــد پروانه هــای چــرای دام از اولویت هــای ســازمان‬ ‫محیــط زیســت بــرای حفاظــت از یــوز ایرانــی بــوده و تخصیــص‬ ‫این میــزان بودجــه‪ ،‬نــادر و نشــان دهنده دغدغه منــدی مدیــران‬ ‫اســت‪ .‬مدیرعامــل انجمــن یوزپلنــگ ایرانــی گفــت‪ :‬بــا وجــود‬ ‫مشــکالت و محدودیت هــا‪ ،‬حداقــل انــرژی و برنامه ریــزی دولــت‬ ‫بــرای حفاظــت از یــوز‪ ،‬وجــود پــروژه مشــترک حفاظــت از یــوز‬ ‫اســیایی اســت امــا مدتی ســت ایــن پــروژه بــدون مدیــر و نیمــه‬ ‫تعطیــل اســت و می تــوان گفــت در سیاســت گذاری ایــن امــر‬ ‫اســتراتژی شــفافی وجــود نــدارد‪ .‬پــروژه حفاظــت از یوزپلنــگ‬ ‫اســیایی از ســال ‪ ۸۶‬تاکنــون حــدود ‪ ۴‬مــاه مدیــر داشــته و بایــد‬ ‫هرچه ســریع تر ایــن طــرح تعیین تکلیــف شــود‪ .‬پورمیرزایــی‬ ‫باتاکیدبــر اهمیــت دخیــل کــردن جامعــه دانشــگاهی درزمینــه‬ ‫حفاظــت از یوزهــا افــزود‪ :‬فــارغ از فعالیــت دولــت و محدودیت هــای‬ ‫موجــود‪ ،‬غیردولتی هــا بایــد درزمینــه مطالبــه درســت و جهت دهی‬ ‫اقــدام کننــد و الزمــه ایــن مطالبه گــری «تخصــص» بــوده کــه در‬ ‫پیشــبرد اهــداف نقــش دارد‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫برنامه های گرامیداشت چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫اگر رابطه عاطفی تان را تحلیل اماری کنید‪ ،‬چه چیزهایی می فهمید؟‬ ‫عشقِ اماری یا امارِ عشقی!‬ ‫احتمــاالً دیده ایــد ادم هایــی کــه در اوج رابط ـه ای عاطفــی هســتند‪ ،‬به شــکل وســواس گونه ای حســاب وکتاب حرف هــا و رفتارهــای یکدیگــر را دارنــد‪ .‬مث ـ ً‬ ‫ا‬ ‫می داننــد کــه طــی ‪ 10‬روزگذشــته‪ ،‬چندبــار پیامــک ردوبــدل کرده انــد‪ ،‬چندبــار حرف هــای محبت امیــز بــه هــم زده انــد یــا چــه دلخوری هایــی پیــش امــده‬ ‫اســت‪ .‬ا ِمــا پیرســون؛ اماردانــی کــه روی داده هــای مربــوط بــه دوس ـت یابی مطالعــه می کنــد‪ ،‬یک بــار تصمیــم گرفــت رابطــه عاطفــی چندســاله خــودش را‬ ‫زیــر ذره بیــن محاســبات امــاری ببــرد؛ نتایجــی کــه به دســت امــد‪ ،‬او را کامـ ً‬ ‫ا شــگفت زده کــرد‪.‬‬ ‫به عنــوان دانشــمندی کــه داده هــای مربــوط بــه‬ ‫دوســت یابی انالیــن را مطالعــه می کنــد‪ ،‬زمــان‬ ‫زیــادی را صــرف کمی کــردن این مســئله کــرده ام‬ ‫کــه ادم هــا چگونــه عاشــق می شــوند‪ .‬کم کــم بــه‬ ‫فکــر افتــادم کــه ایــا ممکــن اســت از روش مشــابهی‬ ‫بــرای بررســی رابطــه عاشــقانه خــودم اســتفاده کنــم‬ ‫یــا خیــر؟ بــه خــودم گفتــم ایـن کار را فقــط به خاطــر‬ ‫علــم می کنــم‪ :‬از ســر کنجــکاوی حرفــه ای عمــل‬ ‫می کــردم و بــا قــراردادن خــودم زیــر ذره بیــن‬ ‫محاســبات ریاضــی‪ ،‬روابــط دیگــران را هــم بهتــر‬ ‫می فهمیــدم؛ امــا صادقانه تــر اســت کــه اعتــراف‬ ‫کنــم‪ ،‬دلیلــش ایــن هــم بــود کــه دلــم بــرای دوســتم‬ ‫تنــگ شــده بــود‪ .‬بعــد انکــه در کالــج سه ســال را‬ ‫باهــم گذرانــده بودیــم‪ ،‬بــرای تحصیــل در اکســفورد‪،‬‬ ‫او را به مــدت یک ســال تــرک کــرده بــودم؛ پــس‬ ‫ان کار برایــم معــادل ورق زدن البوم هــای عکــس بــود؛‬ ‫امــا از چــه داده هایــی بایــد اســتفاده می کــردم؟ مــا‬ ‫به نــدرت بــه هــم پیــام می دادیــم یــا بــا هــم عکــس‬ ‫می گرفتیــم؛ امــا به مــدت چهارســال از وقتــی بــا هــم‬ ‫اشــنا شــده بودیــم‪ ،‬هــرروز‪ ،‬به طورمتوســط‪ ،‬چهــار‬ ‫ایمیــل ردوبــدل کــرده بودیــم کــه درکل بــه بیــش از‬ ‫‪ ۵۵۰۰‬ایمیــل می رســید! اگــر بــرای همدیگــر ُرمانــی‬ ‫را تایــپ کــرده بودیــم تــا االن «هــری پاتــر و جــام‬ ‫اتــش» کامــل شــده بــود؛ اگرچــه تــا شش ســال اینده‬ ‫«شــوخی بی پایــان» تمــام نمی شــد و » در‬ ‫جســت وجوی زمــان ازدســت رفته» هــم تــا ‪۱۹‬‬ ‫ســال اتی طــول می کشــید‪ .‬وقتــی بــه دوســتم‬ ‫گفتــم کــه می خواهــم ازنظــر امــاری ایمیل هایمــان‬ ‫را تجزیه وتحلیــل کنــم‪ ،‬گفت وگویــی بینمــان اتفــاق‬ ‫افتــاد کــه درادامــه می ایــد‪:‬‬ ‫او‪ :‬فکــر می کنــم بــرای ایــن کار بایــد از مــن اجــازه‬ ‫بگیــری‪.‬‬ ‫مــن‪ :‬مــن بــرای خوانــدن ایمیل هایمــان از تــو اجــازه‬ ‫نمی گیــرم‪.‬‬ ‫او‪ :‬تــو می خواهــی یکســری الگوهــای عجیب وغریــب‬ ‫پیــدا کنــی و بعــد بــا مــن به هــم بزنــی‪.‬‬ ‫مــن‪ :‬این طــوری نــگاه کــن‪ :‬یــا ایــن داده هــا‬ ‫رابطه مــان را تضمیــن می کنــد کــه دراین صــورت‬ ‫اتفــاق خوبی ســت یــا نمی کنــد کــه دران صــورت‬ ‫مــن امــاردان بــدی هســتم؛ یعنــی می خواهــی‬ ‫بگویــی مــن امــاردان بــدی هســتم؟‬ ‫ایــن چیزی ســت کــه دانشــمندان بــه ان «کســب‬ ‫رضایــت» می گوینــد‪.‬‬ ‫وقتــی تنهایــی بــه خوابگاهــم در اکســفورد برگشــتم‪،‬‬ ‫هــوا تاریــک شــده بــود و بــاران نم نــم می باریــد‪.‬‬ ‫جلــوی لپ تــاپ نشســتم و پاهایــم را جمــع کــردم و‬ ‫غــرق شــدم در ســوابق دیجیتالــی رابطه مــان‪ .‬وقتــی‬ ‫فهمیــدم ایمیل هایمــان از وقتــی انگلســتان را تــرک‬ ‫کــرده بــودم بیشــتر شــده تعجــب نکــردم؛ امــا وقتــی‬ ‫فهمیــدم کــه مــن درمقایس ـه با دوســتم ایمیل هــای‬ ‫به مراتــب بیشــتری ارســال کــرده ام‪ ،‬دلخــور شــدم‪.‬‬ ‫برنامــه را بســتم‪ ،‬بــرای خــودم یــک فنجــان چــای‬ ‫درســت کــردم‪ ،‬بــه دوســتم زنــگ زدم و از او پرســیدم‬ ‫کــه چــرا طبــق داده هــا مــن بیشــتر از او دلــم برایــش‬ ‫تنــگ شــده اســت؟ گفــت ایــن درســت نیســت؛‬ ‫چراکــه او ترجیــح می دهــد بیش ازان کــه برایــم‬ ‫ایمیــل بفرســتد‪ ،‬تلفنــی بــا مــن صحبــت کنــد‪ .‬بــه‬ ‫داده هــا بازگشــتم تــا ببینــم ایــا ان هــا ادعــای او را‬ ‫تاییــد می کننــد یــا خیــر و درواقــع همین طــور بــود‪:‬‬ ‫او در ایمیل هایــش از جمــات و کلماتــی مثــل «بهــم‬ ‫زنــگ بــزن» و «تلفــن» به تنــاوب اســتفاده کــرده بــود‪.‬‬ ‫بعــد از اجتنــاب از یــک به هـم زدن بالقــوه‪ ،‬بــه داده هــا‬ ‫برگشــتم و بــه ایــن نــگاه کــردم کــه متوســط طــول‬ ‫ایمیل هایمــان درطول زمــان چطــور تغییــر کــرده‬ ‫اســت‪ .‬جهش هــای بزرگــی مربــوط بــه س ـه بار اولــی‬ ‫پیــدا کــردم کــه به خاطــر تعطیــات دانشــگاهی در‬ ‫بهــار‪ ،‬تابســتان و زمســتان از هــم جــدا شــده بودیــم‪.‬‬ ‫همان طورکــه انتظــار می رفــت‪ ،‬معلــوم شــد ایــن‬ ‫ایمیل هــای طوالنــی گونــه ای پیام هــای خــودت‪-‬‬ ‫را‪-‬خالی‪-‬کــن اســت کــه مربــوط بــه اولین روزهــای‬ ‫او اســتفاده می کــرد‪ ،‬مقایســه کــردم‪ ،‬معلــوم شــد‬ ‫کــه برخــاف کلیش ـه های جنســیتی‪ ،‬احتمــاالً مــن‬ ‫شــخصیت پرخاشــگرانه تری دارم‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫ناســزاهای موجــود در ایمیل هــا را مــن ب ـه کار بــرده‬ ‫بــودم‪ .‬او بیشــتر از عبارت «مطمئن نیســتم» اســتفاده‬ ‫کــرده بــود و نیــز ‪ ۶۰‬درصــد کاربردهــای «معــذرت‬ ‫می خــوام» ازطــرف او اتفــاق افتــاده بــود‪ .‬مــن بــه‬ ‫مضامیــن تاریک تــر و غم افزاتــر تمایــل داشــتم و‬ ‫بیشــتر بــه «رنــج»‪« ،‬ســرطان» و «خودکشــی» اشــاره‬ ‫کــرده بــودم‪ .‬مــن همچنیــن تمایــل بیشــتری بــه‬ ‫تعمیم هــای کلــی دربــاره مــردان داشــتم کــه از‬ ‫اســتفاده مکــررم از واژه هــای «پســرها» و «مذکــر»‬ ‫معلــوم اســت‪ .‬هرکــدام از مــا عالیقمــان را پیــش‬ ‫می کشــیم‪ :‬او کــه چهــار زبــان می دانســت‪ ،‬بــه‬ ‫یونانــی‪ ،‬التیــن و ایتالیایــی اشــاره می کــرد‪ .‬مــن از‬ ‫کلماتــی کــه مربــوط بــه علــم امــار اســت‪ ،‬اســتفاده‬ ‫می کــردم‪ .‬زبــان از وجــوه دیگــری هــم متمایــز‬ ‫می شــد‪ .‬او کــه اهــل نیوانگلنــد اســت‪ ،‬بیشــتر از واژه‬ ‫« َدنــدی» (همان طورکــه در یانکــی دودل) اســتفاده‬ ‫می کــرد‪ .‬مــن کــه وقتــی بــا کســی راحــت باشــم‪،‬‬ ‫مثــل پســربچه های عضــو انجمــن بــرادری حــرف‬ ‫می زنــم‪ ،‬بیشــتر از واژه «بــرو» اســتفاده می کــردم‪.‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از به هم خــوردن رابطــه‪ ،‬از‬ ‫قصــد داشــتم برنام ـه ای بســازم کــه بــه هرکســی اجــازه بدهــد‬ ‫رابطــه خــودش را تجزیه وتحلیــل کنــد؛ امــا برایــم روشــن‬ ‫نیســت ان چیزی کــه می خواهــم عرضــه کنــم‪ ،‬ارزشــش را‬ ‫دارد یــا نــه‪ .‬چیزهــای بســیار ناخوشــایندتری وجــود دارد کــه‬ ‫ممکــن اســت پیــدا کنیــد‪ .‬اگــر ایمیل هــای شــریک زندگی تــان‬ ‫روزهایــی کــه بــا همــکار جذابــی جلســه دارد‪ ،‬محبــت کمتــری‬ ‫در خودشــان داشــته باشــند چــه؟‬ ‫دلباختگی ســت‪ .‬محتــوای ایمیل هــا درطول زمــان‬ ‫به شــیوه های دیگــری هــم تغییــر می کــرد‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا‬ ‫اوایــل رابطــه‪ ،‬از کلمــه «قــول بــده» بــا تنــاوب‬ ‫بیشــتری اســتفاده می کردیــم؛ اغلــب بــرای بســتن‬ ‫عهــدی کــه اعتمــاد ایجــاد کنــد و اگرچــه کــه بامــزه؛‬ ‫ولــی پیش پاافتــاده بــود‪« :‬قــول مـی دم نکشــمت » یــا‬ ‫«قــول م ـی دم هیچ وقــت مجبــورت نکنــم بــری بــه‬ ‫یــه باشــگاه قایــق بادبانــی»‪ .‬ازطرف دیگــر‪ ،‬مــا فقــط‬ ‫بعدهــا در رابطه مــان شــروع کردیــم بــه اســتفاده از‬ ‫نام هــای خودمانــی و حرف هــای عاشــقانه‪ .‬قول هــا‬ ‫بــا نام هــای خودمانــی جایگزیــن شــد‪ .‬بعــد از خــودم‬ ‫پرســیدم ایــا تفاوت هــای شــخصیتی مان هــم در‬ ‫ایمیل هایمــان ظاهــر می شــود یــا خیــر؟ کلماتــی‬ ‫را کــه خــودم اســتفاده می کــردم بــا کلماتــی کــه‬ ‫به اشــتراک گذاری جزئیــات بیشــتری دربــاره‬ ‫ایمیل هایمــان خــودداری می کنــم و درعــوض دو‬ ‫درس بزرگ تــر را به اشــتراک می گــذارم کــه دربــاره‬ ‫عشــق یــاد گرفتــم؛ اولــی اینکــه امــار می توانــد‬ ‫به طــور غیرمنتظــره و دردناکــی قدرتمنــد باشــد‪ .‬مــن‬ ‫مدت هــا بــا لــذت شــکافتن حقیقــت بــا تیــغ جراحی‬ ‫امــار اشــنا بــوده ام؛ امــا قلبــی کــه اینجــا شــکافته‬ ‫شــده بــود‪ ،‬قلــب خــودم بــود‪ .‬چــرا دوســتم بیــش از‬ ‫مــن عذرخواهــی می کنــد؟ چــرا ایمیل هایمــان متــن‬ ‫کمتــری دارد؟ چــه می شــود اگــر مــن هنوزهــم قــول‬ ‫بخواهــم نه فقــط اســم خودمانــی؟ بنیان گــذار ســایت‬ ‫اُکی کیوپیــد کــه یکی دیگــر از اماردان هــای حــوزه‬ ‫عشــق اســت‪ ،‬یک بــار گفتــه بــود کــه تجزیه وتحلیــل‬ ‫روابــط افــراد او را «خشــن» کــرده اســت؛ زیــرا مجبــور‬ ‫شــده «بــا تاریکــی رودررو شــود»‪ .‬احســاس می کنــم‬ ‫ایــن حــرف زیــادی ملــودرام اســت؛ ولــی شــاید او‬ ‫به مراتــب بهتــر از مــن بــا عاشــقانی کــه زیــر تیــغ‬ ‫جراحــی اش رفته انــد‪ ،‬همدلــی می کنــد‪ .‬دراصــل‪،‬‬ ‫مــن قصــد داشــتم برنامـه ای بســازم کــه بــه هرکســی‬ ‫اجــازه بدهــد رابطــه خــودش را تجزیه وتحلیــل‬ ‫کنــد؛ امــا برایــم روشــن نیســت کــه ان چیزی کــه‬ ‫می خواهــم عرضــه کنــم‪ ،‬ارزشــش را دارد یــا نــه‪.‬‬ ‫چیزهــای بســیار ناخوشــایندتری وجــود دارد کــه‬ ‫ممکــن اســت پیــدا کنیــد‪ .‬اگــر ایمیل هــای شــریک‬ ‫زندگی تــان روزهایــی کــه بــا همــکار جذابــی جلســه‬ ‫دارد‪ ،‬محبــت کمتــری در خودشــان داشــته باشــند‬ ‫چــه؟ اگــر دیگــر بــرای همدیگــر ایمیل هــای عاشــقانه‬ ‫نفرســتاده باشــید چــه؟ یــا اگــر فقــط گاهــی بــه او‬ ‫گفتــه باشــید کــه جــذاب اســت؟ چــه می شــود اگــر‬ ‫با شــریک ســابقتان دربــاره پروســت و افالطــون حرف‬ ‫زده باشــید و بــا شــریک فعلــی زندگی تــان فقــط‬ ‫درمــورد ایــن صحبــت کنیــد کــه بــرای شــام چــه‬ ‫بخوریــد؟ شــاید اســتدالل کنیــد کــه اگــر این چیزهــا‬ ‫درســت باشــد‪ ،‬بهتــر اســت ادم از ان هــا اگاه باشــد؛‬ ‫امــا زیــاد مطمئــن نیســتم کــه عشــق در برابــر‬ ‫ـمان موشــکاف‪ ،‬چیــز جالبــی باشــد‪ .‬رابطه هــای‬ ‫چشـ ِ‬ ‫عاشــقانه عجیب وغریب انــد‪ :‬رقــص دونفــره ای‬ ‫کــه در لحظــه دوست داشتنی ســت؛ امــا وقتــی‬ ‫عقــل ســرد تحلیــل و کمی ســازی می شــود‪،‬‬ ‫بــا‬ ‫ِ‬ ‫عجیب وغریــب به نظــر می رســد؛ پــر از حقایقــی‬ ‫کــه اگــر مبهم تــر بــا ان هــا روبــه رو شــوید‪ ،‬شــاید‬ ‫مالیمــت بیشــتری داشــته باشــند‪ .‬اگــر هیچ وقــت‬ ‫شــریک زندگی تــان را نامهربــان نیافته ایــد‪ ،‬چــه‬ ‫ســودی برایتــان دارد کــه بدانیــد ‪ ۲۰‬درصــد کمتــر از‬ ‫شــما گفتــه اســت‪« :‬دوســتت دارم»؟ دومیــن درســی‬ ‫کــه گرفتــم دربــاره محدودیت هــای علــم امــار اســت‪.‬‬ ‫کل رابطــه مــن در ان ایمیل هــا خالصــه نمی شــود‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫انچــه مــن بــه یــاد دارم خــود لحظات انــد‪ ،‬نــه‬ ‫ـی ان هــا‪ .‬کل بایگانــی ایمیل هــای‬ ‫ســایه های دیجیتالـ ِ‬ ‫مربــوط بــه رابطــه ام خودشــان می توانــد بــه یــک‬ ‫ایمیــل ضمیمــه شــوند؛ امــا یک صــد ِم یک صــد ِم‬ ‫یــک هارددیســک‪ ،‬به قــدر یــک سرانگشــت از َگــرد‬ ‫ســحرامیز الکتــرون نمی توانــد گنجایــش چهارســال‬ ‫اشــک و احســاس را داشــته باشــد‪ .‬همــه ایمیل هــای‬ ‫مــن هــم بــا الگوریتم هایــم مطابقــت نمی کنــد‪،‬‬ ‫چراکــه اگــر همــه پیام هــای بادقــت نوشته شــده را‬ ‫برمی داشــتم و به جــای ان هــا واژه هــا را بــا ترتیبــی‬ ‫تصادفــی کنــار هــم می گذاشــتم‪ ،‬الگوریتــم بازهــم به‬ ‫همــان نتایــج می رســد‪ .‬وقتــی داشــتم این یادداشــت‬ ‫را می نوشــتم‪ ،‬تنهــا کســی که می خواســتمش‬ ‫شــریک زندگــی ام بــود و تنهــا چیزی کــه داشــتم‪،‬‬ ‫تعــدادی نمــودار‪ .‬اگــر هنــگام بررســی یگانــه رابطه ای‬ ‫را کــه این قــدر خــوب ان را می شناســم‪ ،‬تااین انــدازه‬ ‫اشــتباه کــرده ام‪ ،‬خــدا می دانــد هنگامی کــه بــرای‬ ‫ده هــا هــزار ادم دیگــری کــه هرگــز مالقــات نکــرده ام‬ ‫رویکــرد مشــابهی را بــه کار ببــرم‪ ،‬چه چیزهایــی را‬ ‫نخواهــم فهمیــد؛ بنابرایــن دو تــا درس هشــدارهای‬ ‫متضــاد مــن بــه کســانی اســت کــه عشــق را بــه‬ ‫نمــوداری خطــی فرومی کاهنــد‪ :‬شــما نمی دانیــد‬ ‫چه چیــزی را از دســت می دهیــد و نمی دانیــد‬ ‫چه چیــزی پیــدا می کنیــد‪ .‬شــاید لحظاتــی‬ ‫کــه بیشــترین ارزش را برایتــان داشــته اند‪ ،‬نبایــد‬ ‫ارزش گــذاری شــوند‪.‬‬ ‫حمیدرضاکیانی‪/‬ترجمان‬ ‫برپایی مجازی جشنواره مجازی فیلم کودک به روایتِ ناصر هاشمی‬ ‫علیرضا نیاکان‬ ‫ناصــر هاشــمی بااشــاره به اینکه برپایــی‬ ‫مجــازی جشــنواره فیلــم کــودک هــم اثرگــذار‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بایــد توجــه داشــت کــه قــرار‬ ‫نیســت فیلــم کــودک و نوجــوان به صــورت‬ ‫انــی جــواب دهــد؛ چراکــه فرهنگ ســازی‬ ‫به مرورزمــان صــورت می گیــرد»‪ .‬به گــزارش‬ ‫ســتاد اطالع رســانی جشــنواره بین المللــی فیلــم‬ ‫کــودک و نوجــوان؛ ناصــر هاشــمی فیلم ســاز‬ ‫و بازیگــر ســینمای کــودک دربــاره ضــرورت‬ ‫و ماهیــت برپایــی جشــنواره بین المللــی‬ ‫فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«متاســفانه ایــن حــرف را زیــاد شــنیده ام کــه‬ ‫اگــر جشــنواره فیلــم کــودک برگــزار نشــود اتفاق‬ ‫خاصــی نمی افتــد‪ .‬به نظــر مــن حضــور جشــنواره‬ ‫فیلــم کــودک بســیارمهم اســت‪ .‬بایــد کاری کــرد‬ ‫تــا جشــنواره هایی ازاین قبیــل برگــزار شــود؛‬ ‫چراکــه اهمیتــی کــه کــودک و ســینمای کودک‬ ‫در جامعــه مــا دارنــد‪ ،‬بســیار ارزنــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن جشــنواره بخشــی از زمینه ســازی‬ ‫بــرای اینــده جامعــه کشــور اســت»‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫«کــودکان خــوراک خــوب می خواهنــد‪ ،‬زیــرا‬ ‫ذهنشــان درحال شــکل گیری اســت و نیــاز‬ ‫بــه اموختــن دارنــد‪ .‬شــاید در نســل های‬ ‫قبل تــر موقعیت هــای زیــادی ازدســت رفته‬ ‫و تغییــری در افــراد شــکل نمی گیــرد امــا‬ ‫کــودکان امــاده اموختــن هســتند‪ .‬بایــد بــرای‬ ‫تخیــل کــودکان تــاش کــرد تــا بتواننــد دنیــای‬ ‫وســیع تری را ببیننــد و بــا ادبیــات‪ ،‬هنــر‬ ‫و اندیشــه اشــنا شــوند تــا بتوانیــم در اینــده‪،‬‬ ‫انســان های متخصــص و فرهیختــه و جامعــه‬ ‫بهتــری داشــته باشــیم»‪ .‬هاشــمی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«دراین میــان جشــنواره فیلــم کــودک‪ ،‬اثــاری‬ ‫را معرفــی می کنــد کــه یــک موقعیــت مناســب‬ ‫بــرای اشــنا شــدن کــودکان بــا هنــر و خالقیــت‬ ‫اســت‪ .‬حــذف ایــن جشــنواره یعنــی خاموشــی‬ ‫و ســکوت‪ .‬ایــن جشــنواره بایــد پیوســته باشــد‬ ‫تــا بتوانیــم بــه اوج برســیم‪ .‬برگــزاری جشــنواره‬ ‫فیلــم کــودک حتــی اگــر به صــورت مجــازی‬ ‫هــم برگــزار شــود تاثیرگــذار اســت»‪ .‬ناصــر‬ ‫هاشــمی دربــاره دغدغــه فیلم ســازهای کــودک‬ ‫گفــت‪« :‬اگــر بخواهیــم در زندگــی روزمــره یــک‬ ‫کار کوچــک انجــام دهیــم‪ ،‬بایــد انــرژی زیــادی‬ ‫صــرف کنیــم‪ ،‬چــه برســد بــه اینکــه بخواهیــم‬ ‫یــک کار مهــم مثــل فیلم ســازی انجــام دهیــم‬ ‫کــه نیــاز بــه ســرمایه و فکــر دارد»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬مــن از ســال ‪ ۱۳۵۵‬وارد دانشــگاه شــدم‬ ‫و ماننــد تمــام همکالســی هایم جــذب‬ ‫کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان‬ ‫شــدیم و در انجــا به عنــوان مربــی تئاتــر بــه‬ ‫شــهرهای مختلــف می رفتیــم‪ .‬دران ســال ها‬ ‫خیلی راحــت کار می کردیــم‪ ،‬بعدهــا پــا بــه‬ ‫تلویزیــون گذاشــتیم و بــا حمایــت برخــی افراد‬ ‫متخصــص فرهنگ ســازی می کردیــم امــا بــا‬ ‫گــذر زمــان‪ ،‬کار ســخت تر و ســخت تر شــد»‪.‬‬ ‫ایــن فیلم ســاز ادامــه داد‪« :‬متاســفانه کــودکان‬ ‫و نوجوانــان بــا نداشــتن خــوراک مناســب‪،‬‬ ‫ترغیــب بــه دیــدن فیلم هــا و محتــوای‬ ‫نامناســب می شــوند‪ ،‬وقتــی بــه کشــورهای‬ ‫پیشــرفته ســفر می کنیــم می بینیــم بــا‬ ‫کــودکان بســیارراحت و صمیمــی برخــورد‬ ‫می کننــد درحالی کــه ان چیزی کــه در‬ ‫ذهــن نســل مــا بــه یــادگار مانــده فقــط‬ ‫خشــونت اســت و ایــن اتفــاق نبایــد ادامــه‬ ‫پیــدا کنــد‪ .‬فیلم ســازان می تواننــد بخشــی‬ ‫از ایــن مســئولیت را برعهــده بگیرنــد امــا‬ ‫ایــن نگرانی هــا را بــه چه کســی می تــوان‬ ‫گفــت؟ در فیلم هایمــان جــای اصالــت‪ ،‬خالــی‬ ‫اســت»‪ .‬ناصــر هاشــمی درخصــوص اینکــه‬ ‫دولــت نبایــد فیلم ســازی دربــاره کــودکان را‬ ‫بــه بخــش خصوصــی واگــذار کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬اگر‬ ‫فیلم هــای عبــاس کیارســتمی‪ ،‬بهــرام بیضایی و‬ ‫فیلم ســازان برجســته کــودک جایگاهــی بــرای‬ ‫فرهنــگ مــا دارنــد کــه باگذشــت زمان تاثیــر‬ ‫خــود را بــر جامعــه می گذارنــد‪ .‬فیلم ســازی‬ ‫فقــط براین مبنــا نیســت کــه کــودکان شــاد‬ ‫شــوند‪ ،‬بــا نبــود چنیــن افــراد تاثیرگــذاری‬ ‫فیلم هــای خوبــی را از دســت خواهیــم داد‪.‬‬ ‫همان طورکــه بــا گذشــت چندیــن قــرن‪،‬‬ ‫فردوســی فردوســی شــد قــرار نیســت فیلــم‬ ‫کــودک و نوجــوان به صــورت انــی جــواب‬ ‫دهــد چراکــه فرهنگ ســازی به مرورزمــان‬ ‫صــورت می گیــرد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه قــرار‬ ‫اســت جشــنواره فیلــم کــودک به صــورت‬ ‫انالیــن برگــزار شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«به دلیــل اهمیتــی کــه کــودکان برای ســاختن‬ ‫یــک جامعــه خــوب دارنــد باید بــه ان هــا توجه‬ ‫ویــژه ای کــرد و روی ان هــا ســرمایه گذاری‬ ‫کــرد‪ .‬اکنــون دنیــای مجــازی خیلــی مهــم‬ ‫اســت و در اینــده بایــد تســلط زیــادی بــا جهان‬ ‫مجــازی داشــته باشــیم همچنیــن پرداختــن به‬ ‫کــودکان و نوجــوان به هیچ عنــوان نبایــد قطــع‬ ‫شــود و برگــزاری جشــنواره حتــی به صــورت‬ ‫انالیــن می توانــد بســیارمهم و خــوب باشــد»‪.‬‬ ‫‪Lalmosavi @yahoo.com‬‬ ‫ســردار بهمــن کارگــر رئیــس بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس در نشســت‬ ‫خبــری بــه تشــریح برنامه هــای هفتــه دفــاع مقــدس پرداخــت‪ .‬نشســت خبــری گرامیداشــت‬ ‫چهلمین ســالگرد هفتــه دفــاع مقــدس ‪ ۲۵‬شــهریورماه‪ ،‬بــا حضــور ســردار بهمــن کارگــر‪،‬‬ ‫رئیــس بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس در مــوزه انقــاب اســامی و دفــاع‬ ‫مقــدس برگــزار شــد‪ .‬ســردار کارگــر در ابتــدای ســخنانش گفــت‪ :‬در ســالی کــه هســتیم ‪۵۰۵‬‬ ‫ســتاد به مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس تشــکیل شــده اســت و ســتادهایی کــه داریــم در‬ ‫هیئت امنــای بنیــاد حفــظ نشــر و اثــار ارزش هــای دفــاع مقــدس بــه تصویــب رســیده اســت‪.‬‬ ‫برنامه هایــی کــه بــرای هفتــه دفــاع مقــدس برنامه ریــزی و تدویــن شــده قــرار شــده تــا اخــر‬ ‫اســفندماه به قوت خــود باقــی بمانــد و انجــام شــود‪ .‬او ادامــه داد‪ ۲۹۱۸ :‬برنامــه هــم قــرار شــده‬ ‫در اســتان ها برگــزار شــود و تمامــی برنامه هــا بــه تصویــب رســیده و قابل اجــرا خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مجمــوع برنامه هــا ‪ ۲۶۵۰۱‬خواهــد بــود کــه در کل کشــور برگــزار خواهــد شــد و در پایــان‬ ‫ســال اجرایی شــدن ایــن برنامه هــا را بــه رســانه اعــام خواهیــم کــرد‪ .‬البتــه درکنارایــن برنامــه‬ ‫از پیشکســوتان دفــاع مقــدس و مقاومــت تکریــم و تجلیــل خواهــد شــد‪ .‬به گفتــه او‪ ،‬ازجملــه‬ ‫برنامه هایــی کــه قــرار اســت اجــرا شــود عبــارت اســت از‪ :‬رونمایــی از ‪ ۱۲‬دایره المعــارف‬ ‫اســتانی نقــش ناجــا در دفــاع مقــدس‪ ،‬مراســم تجلیــل از ‪ ۱۲۰‬فرمانــده دفــاع مقــدس‪،‬‬ ‫برپایــی نمایشــگاه عکــس‪ ،‬برگــزاری نشســت تدویــن عملیــات بــزرگ دفــاع مقــدس‪ ،‬محفــل‬ ‫خاطــره گویــی‪ ،‬برگــزاری ‪ ۱۵‬همایــش و مراســم تجلیــل از ‪ ۵۰۰‬رزمنــده‪ ،‬تولیــد چهــار قطعــه‬ ‫موســیقی و… همچنیــن برنامه هــای بنیــاد حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفاع مقــدس برپایی‬ ‫نمایشــگاه بــزرگ دســتاورد دفــاع مقــدس و چهــل ســال مقاومــت‪ ،‬افتتــاح مراکــز فرهنگــی و‬ ‫مــوزه دفــاع مقــدس‪ ،‬برگــزاری مراســم تجلیــل از ‪ ۱‬میلیــون پیشکســوت دفــاع مقــدس در‬ ‫سراســر کشــور بــا ســخنرانی مقــام معظــم رهبــری (ارتبــاط مســتقیم تصویــری)‪ ،‬برگــزاری‬ ‫نمایشــگاه اســناد دفــاع مقــدس‪ ،‬برگــزاری جشــنواره ملــی کتــاب دفــاع مقــدس‪ ،‬رونمایــی‬ ‫از اپلیکیشــن یادمان هــای شــهدای گمنــام‪ ،‬تقدیــر نمادیــن از شــهید حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫و شــهید ابوالمهــدی المهنــدس‪ ،‬برگــزاری نشســت رئیــس ســتاد کل مســلح بــا جمعــی از‬ ‫جوانــان مومــن و انقالبــی‪ ،‬دیــدار و تکریــم بــا خانــواده شــهدا‪ ،‬برگــزاری مراســم جایــزه ملــی‬ ‫ســرو ســردار کارگــر عنــوان کــرد‪ :‬در هفتــه دفــاع مقــدس ‪ ۸‬مــوزه در ‪ ۸‬اســتان افتتــاح خواهد‬ ‫شــد و بــا حضــور رئیــس مجلــس افتتــاح می شــود‪ .‬همچنیــن رونمایــی در حــوزه کتــاب بــه‬ ‫همیــن مناســبت خواهیــم داشــت‪ .‬ســردار کارگــر بااشــاره به جلســات فرماندهــان و هماهنگی‬ ‫سیاسـت گذاران گفــت‪ :‬تمــام برنامه هــا بــرای فرماندهــان تصریــح شــد تــا بتوانیــم برنامه هــای‬ ‫کــروم شــده را بــا هماهنگــی و همــکاری به بهترین شــکل برنامه هــا را پیگیــری و دنبــال کنیم‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪ :‬باتوجه بــه بیمــاری کرونــا و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی رژه نداریــم‪ ،‬درنتیجــه‬ ‫قــرار شــده مراســم تکریــم و تجلیــل از پیشکســوتان در ‪ ۳۱‬شــهریورماه جایگزیــن رژه شــود‪.‬‬ ‫ســردار کارگــر گفــت‪ :‬نقــش نیروهــای هوایــی‪ ،‬نقــش تبلیغــات‪ ،‬نقش ضدانقــاب‪ ،‬کردســتان‪،‬‬ ‫نقــش فرماندهــان‪ ،‬جنگ هــای ایــران‪ ،‬انقــاب اســامی و همــه ابعــاد دفــاع مقــدس‪ ،‬سیاســت‬ ‫خارجــی‪ ،‬نقــش اطالعــات و… در جعبه ســیاه ارائــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس اورژانس تهران خبر داد؛‬ ‫فعالیت ‪ ۲۳۰‬موتورالنس در تهران‬ ‫رئیــس اورژانــس تهــران گفــت‪ :‬بیمــاری‬ ‫کرونــا بــاری مضاعــف شــد برعهــده‬ ‫اورژانــس و تعــداد ماموریت هــا نســبت‬ ‫بــه ســال قبلــش ‪ ۲‬برابــر شــد درمــورد‬ ‫ماموریت هــا بایــد بگویــم روزانــه ‪ ۵‬هــزار‬ ‫ماموریــت در روزهــای کرونایــی رفتیــم‪.‬‬ ‫صابریــان رئیــس اورژانــس تهــران در‬ ‫نشســت خبــری خــود گفــت‪ :‬پیشــاپیش‬ ‫چهــل و پنجمیــن ســالروز اورژانــس و‬ ‫هفتــه دفــاع مقــدس را تبریــک میگویــم‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬از ســال گذشــته ماموریــت اورژانــس‬ ‫تغییــر کــرد و شــرایط خاصــی را گذراندیــم امــا خداراشــکر همــکاران اورژانــس پــای کار‬ ‫بودنــد‪ .‬صابریــان بیــان کــرد‪ :‬بیمــاری کرونــا بــاری مضاعــف شــد برعهــده اورژانــس و تعــداد‬ ‫ماموریت هــا نســبت بــه ســال قبلــش ‪ 2‬برابــر شــد درمــورد ماموریت هــا بایــد بگویــم ‪ 5‬هــزار‬ ‫ماموریــت در؛ و هــای کرونایــی رفتیــم‪ .‬صابریــان بااشــاره به اینکه روزانــه بیــن ‪ ۱۵‬تــا ‪۲۰‬‬ ‫هزارنفــر از کــد ‪ ۷۲۴‬اســتفاده می کننــد‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪ :‬میــزان تماس هــا در کشــور بــا‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا رشــد زیــادی پیــدا کــرده و روزی پنج هــزار ماموریــت در تهــران انجــام‬ ‫گرفتــه کــه ازاین تعــداد در حــدود بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد از تماس هــا مربــوط بــه بیمــاری‬ ‫کرونــا اســت‪ .‬صابریــان عنــوان کــرد‪ :‬روزانــه دو پــرواز در تهــران انجــام گرفتــه و مصدومــان بــه‬ ‫مراکــز درمانــی منتقــل شــدند و امــروز ‪ ۳۷‬پــد بالگــرد در تهــران فعــال شــده اســت‪ .‬رئیــس‬ ‫اورژانــس تهــران گفــت‪ :‬البتــه نمی شــود گفــت در تمــام نقــاط تهــران پــد بالگــرد می ســازیم‬ ‫چراکــه برخــی مناطــق تراکــم باالیــی دارد‪ ،‬همچنیــن مــا در پایتخــت از ‪ ۲‬بالگــرد اســتفاده‬ ‫می کنیــم‪ .‬وی افــزود‪ :‬امــروز ‪ ۲۳۰‬موتــور النــس در تهــران داریــم و روزانــه ‪ ۱۳۰۰‬ماموریــت‬ ‫در تهــران انجــام می دهنــد‪ .‬وی بیــان کــرد‪ :‬تعــداد مزاحمیــن تلفنــی نســبت بــه ســال های‬ ‫قبــل کاهــش پیــدا کــرده اســت‪ ،‬در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته ‪ ۱۶‬هــزار تمــاس داشــته ایم کــه‬ ‫ازاین تعــداد ‪ ۴۸۳‬تمــاس مزاحــم بوده انــد‪ .‬صابریــان گفــت‪ ۱۰ :‬درصــد کارکنــان مــا مبتــا بــه‬ ‫کرونــا شــدند و ‪ ۲‬شــهید ســامت هــم داشــته ایم‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫اهنجش‬ ‫مجموعــه اثــار نقاشــی «اهنجــش» بــا موضوع طبیعــت و انتــزاع‪ ،‬جمعه ‪ ۲۸‬شــهریور‪ ،‬ســاعت‬ ‫‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۰‬در گالری»طراحــی هنــر» افتتــاح می شــود‪ .‬در شــرح نمایشــگاه امــده اســت‪ :‬هنــر‬ ‫ایــران به خصــوص در عرصــه تجســمی در ســال های پــس از دهــه ‪ 1940‬میــادی (‪1319‬‬ ‫شمســی) و بــا تاســیس دانشــکده هنرهــای زیبــا‪ ،‬قــدم در عصــر نوگرایــی نهــاد‪ .‬اکادمــی‬ ‫هنرهــای زیبــا بــا تشــویق هنرجویــان بــه پیــروی از ســبک های نویــن غربــی‪ ،‬تاثیر به ســزایی‬ ‫در تســریع ایــن رونــد گــذار از هنــر واقع گرایــی کمال الملکــی بــه ســبک های مــدرن‬ ‫داشــت‪ .‬در دوره پهلــوی دوم و بــا اغــاز بــه کار دوســاالنه ها و افزایــش تعــداد خریــداران اثــار‬ ‫هنــری کــه بیشــتر انهــا از بدنــه حکومــت بودنــد‪ ،‬رشــد قابل توجهــی در ترغیــب هنرمنــدان‬ ‫بــه ســبک های غربــی کــه حــاال قابــل فــروش هــم بودنــد‪ ،‬بــه وجــود اورد‪ .‬در ایــن میــان‬ ‫نمی تــوان از نقــش مــوزه هنرهــای معاصر گذشــت‪ .‬تاســیس مــوزه هنرهای معاصــر و گنجینه‬ ‫اثــار غربــی ان‪ ،‬کــه بعدهــا تبدیــل بــه یکــی از بزرگ تریــن و ارزشــمندترین گنجینه هــای‬ ‫هنــر غربــی شــد‪ ،‬اشــنایی هنرمنــدان ایرانــی بــا شــیوه های هنــری روز اروپــا و امریــکا را‬ ‫دوچنــدان کــرد‪ .‬نقاشــی انتزاعــی در بازه­ــای طوالنــی از ابتــدای رونــد معاصــر شــدن هنرهای‬ ‫تجســمی ایــران تاکنــون‪ ،‬در میــان هنرمنــدان و خریــداران اثــار هنــری طرفــداران بســیاری‬ ‫داشــته اســت‪ .‬از ســوی دیگــر‪ ،‬عالقــه وافــر هنرمنــدان نقــاش بــه طبیعت پــردازی بــه شــیوه‬ ‫انتزاعــی‪ ،‬بهانـه ای را بــرای گــرداوری مجموعه­ــای ارزشــمند از نقاشـی­های انتزاعــی طبیعــت‬ ‫ســه نســل نقاشــان ایرانــی را فراهــم نمــود‪« .‬اهنجــش» بــه معنــای تجریــد و انتــزاع‪ ،‬عنوانــی‬ ‫اســت کــه بــر ایــن نمایشــگاه نهــاده شــده اســت‪ .‬عالقه منــدان بــرای بازدیــد از این نمایشــگاه‬ ‫می تواننــد تــا ‪ ۷‬مهرمــاه از ســاعت ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۲۰‬بــه نشــانی ولی عصــر نرســیده بــه زعفرانیــه‬ ‫پــاک ‪ ،۲۸۸۰‬گالــری «طراحــی هنــر» مراجعــه کننــد‪ .‬ایــن گالــری روزهــای چهارشــنبه‬ ‫تعطیــل اســت‪ .‬نمایشــگاه «اهنجــش» بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬حفــظ و‬ ‫رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی برگــزار می گــردد‪ .‬بازدیدکننــدگان محتــرم ملــزم به اســتفاده‬ ‫از ماســک و رعایــت فاصلــه ایمــن در محیــط نمایشــگاه هســتند‪.‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهار شنبه‪ 26‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2070‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫دیدار مدیر مخابرات منطقه‬ ‫با نماینده مردم رامیان و ازادشهر در مجلس‬ ‫در دیــدار کوهســاری؛ نماینــده مــردم رامیــان و ازادشــهر در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بــا مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــر ایجــاد تعامــات بیشــتر تاکیــد شــد‪ .‬غالمعلــی‬ ‫شــهمرادی کــه در دیــدار بــا کوهســاری؛ نماینــده مــردم رامیــان و ازادشــهر در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی ســخن می گفــت‪ ،‬بــا برشــمردن اقدامــات انجام شــده توســط مخابــرات‬ ‫در ایــن شهرســتان ها افــزود‪« :‬امیدواریــم بــا تعامــات بیشــتر بتوانیــم خدمت رســانی در‬ ‫منطقــه را به نحو احســن اجــرا کــرده و خدمــات و ســرویس های مخابراتــی باکیفیــت‬ ‫دراختیــار ان هــا قــرار گیــرد»‪ .‬در این دیــدار کوهســاری نیــز ضمــن اعــام امادگــی‬ ‫دراین زمینــه گفــت‪« :‬مــردم بایــد از بهتریــن امکانــات بهره منــد بــوده و رفــع مشــکالت‬ ‫ان هــا بایــد اولویــت دســتگاه های اجرایــی باشــد»‪.‬‬ ‫کسب رتبه برتر شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫در جشنواره شهید رجایی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان گفــت‪« :‬شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫گلســتان در جشــنواره شــهید رجایــی ‪ ۱۳۹۸‬در بخــش ارزیابی عملکــرد در بین دســتگاه های‬ ‫اجرایــی اســتان رتبــه برتــر را کســب کــرد»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق گلســتان؛ علی اکبــر نصیــری گفــت‪« :‬بــه حــول و قــوه الهــی و بــا اســتعانت‬ ‫از خداونــد متعــال و عنایــات حضــرت ولیعصر (عــج) و بــا تــاش جمعــی همــکاران در‬ ‫زیرمجموعــه معاونت هــای ایــن شــرکت باالخــص معــاون منابــع انســانی و همــکاران ســاعی‬ ‫زیرمجموعـه اش‪ ،‬درراســتای تحقــق راهبردهــای ابالغــی مقــام معظــم رهبــری (مدظله العالی)‬ ‫در نظــام اداری و تاکیــد دولــت تدبیــر و امیــد بــر اصــاح نظــام اداری به صــورت شــفاف و‬ ‫کارامــد‪ ،‬شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان در ارزیابــی عملکــرد دســتگاه های‬ ‫اجرایــی اســتان در ســال ‪( ۱۳۹۸‬جشــنواره شــهید رجایــی) حائــز رتبــه برتــر (اول) شــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬ایــن موفقیــت بــرای چندمین ســال متوالــی (از ســال ‪ ۹۵‬تاکنــون) حائــز رتبــه برتــر‬ ‫(اول) شــده اســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان یــاداور شــد‪« :‬در ارزیابــی‬ ‫عملکــرد دســتگاه های اجرایــی گلســتان در ســال ‪ ۹۸‬هماننــد ســنوات گذشــته‪ ،‬دســتگاه های‬ ‫اجرایــی بــه پنــج گــروه تقســیم بندی و در هــر گــروه‪ ،‬یــک دســتگاه اجرایــی حائــز باالتریــن‬ ‫امتیــاز در شــاخص های عمومــی و اختصاصــی شــناخته و معرفــی شــد‪.‬‬ ‫اجرای پروژه ساخت خط دوم پردازش کارخانه‬ ‫کمپوست اق قال‬ ‫مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند اســتان گلســتان از اجــرای پــروژه ســاخت خــط دوم‬ ‫پــردازش کارخانــه کمپوســت اق قــا خبــر داد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی ســازمان مدیریــت‬ ‫پســماند اســتان گلســتان؛ وی درادامــه یــاداور شــد‪« :‬خــط پــردازش کارخانــه کمپوســت‬ ‫‪250‬تُ ـن در روز مشــغول بــه فعالیــت اســت‪ ،‬کــه‬ ‫اق قــا (زون غربــی) بــا ظرفیــت بالغ بــر ‬ ‫در ان پســماندهای شــهری و روســتایی جداســازی و تفکیــک شــده و مــواد الــی طــی‬ ‫پروســه تخمیــر بــه کمپوســت تبدیــل می شــود»‪ .‬مدیرعامــل ســازمان مدیریــت پســماند‬ ‫شــهرداری های اســتان گلســتان درخصــوص خــط دوم پــردازش ســایت اق قــا گفــت‪:‬‬ ‫«ایــن خــط جدیــد بــا تکنولــوژی روز دنیــا و بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪7/5‬میلیاردتومــان در هــر‬ ‫شــیفت کاری ‪ 250‬تُــن زبالــه را پــردازش خواهــد کــرد کــه درحال حاضــر توســط شــرکت‬ ‫بســیط تحقیــق اســیا طــراح و مجــری پروژه هــای مدیریــت پســماند و ســازنده کارخانه هــای‬ ‫بازیافــت زبالــه درحــال ســاخت اســت»‪ .‬وی درپایــان تاکیــد کــرد‪« :‬بــدون تردیــد حمایــت‬ ‫بی دریــغ ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور از طرح هــای دردس ـت اقدام اســتان‬ ‫گلســتان بــرای پیشــبرد و توســعه ایــن مجموعه و تحقــق اهداف ســازمانی نقشــی انکارناپذیر‬ ‫را خواهــد داشــت»‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه هماهنگی برنامه های هفته دفاع مقدس‬ ‫در مخابرات منطقه‬ ‫جلســه هماهنگــی برنامه هــای هفتــه دفــاع مقــدس در مخابــرات منطقــه گلســتان برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬باتوجه بــه نزدیک شــدن بــه هفتــه دفــاع مقــدس جلســه هماهنگــی جهــت اجــرای‬ ‫برنامه هــای ایــن هفتــه برگــزار شــد‪ .‬به گفتــه محمــد محمدخانــی؛ مســئول امــور ایثارگــران‪،‬‬ ‫جهــت برگــزاری هرچه بهتــر برنامه هــای هفتــه دفــاع مقــدس و گرامیداشــت رشــادت های‬ ‫رزمنــدگان در هشت ســال دفــاع مقــدس‪ ،‬مقــرر شــده اســت کــه اقدامــات متنوعــی صــورت‬ ‫گیــرد‪ .‬وی برگــزاری جلســه تجلیــل از همــکاران رزمنده به صــورت ویدئوکنفرانســی‪ ،‬برگزاری‬ ‫مســابقه خاطره نویســی‪ ،‬شــعر و نقاشــی‪ ،‬دعــوت از ســخنران به منظــور ســخنرانی بــا موضــوع‬ ‫نقــش دســتگاه های اجرایــی در هشت ســال دفــاع مقــدس به صــورت ویدئوکنفرانســی‪،‬‬ ‫فضاســازی محیطــی در مراکــز و ادارات مخابــرات منطقــه گلســتان‪ ،‬تولیــد محتــوا در‬ ‫فضــای مجــازی را از جملــه اقداماتــی دانســت کــه بــرای اجــرای ان در هفتــه دفــاع مقــدس‬ ‫برنامه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫تقویت قوای نظامی و انتظامی‬ ‫با پیشگیری از وقوع جرم‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شهرســتان گــرگان و اق قــا در دومیــن جلســه ســتاد جلوگیــری‬ ‫از ساخت وســازهای غیرمجــاز در شهرســتان گــرگان‪ ،‬از شناســایی ‪ 145‬مــورد تخلــف‬ ‫ساخت وســاز غیرمجــاز در حریــم رودخانه هــا و ارســال بــه مراجــع قضائــی خبــر داد‪ .‬امیــن‬ ‫عمــوزاد دراین جلســه اظهــار کــرد‪« :‬از ســال های قبــل تاکنــون ‪ 145‬مــورد تخلــف درخصوص‬ ‫ساخت وســاز غیرمجــاز در حریــم رودخانه هــا شناســایی و بــه مراجــع قضائــی ارســال شــده‬ ‫اســت کــه حکــم ازادســازی بیــش از ‪ 100‬مــورد صــادر شــده اســت مابقــی در مرحله بررســی‬ ‫و اقــدام قضائی ســت»‪ .‬امیــن عمــوزاد بیــان کــرد‪« :‬همچنیــن دراین جلســه بــه همــکاری‬ ‫بیشــتر پلیــس انفــال که بــا محوریــت منابــع طبیعــی‪ ،‬شــهرداری‪ ،‬اب منطقـه ای‪ ،‬راهــداری‪،‬‬ ‫جهــاد کشــاورزی و محیــط زیســت تشــکیل شــده‪ ،‬تاکیــد شــد و مقــرر شــد‪ ،‬پلیــس انفــال‬ ‫بایــد هفتـه ای یک بــار از ساخت وســازها بازدیــد کننــد و گــزارش تخلفــات از مراجــع قانونــی‬ ‫تــا حصــول نتیجــه پیگیــری شــود»‪.‬‬ ‫دستگیری هفت حفار غیرمجاز در گرگان‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی گلســتان از دســتگیری هفــت حفــار‬ ‫غیرمجــاز در حیــن ارتــکاب جــرم در شهرســتان گــرگان خبــر داد‪ .‬احمــد تجری اظهــار کرد‪:‬‬ ‫«برابــر اخبــار واصلــه ازســوی حامیــان میــراث فرهنگــی‪ ،‬مبنی بــر فعالیــت گروهــی از حفاران‬ ‫غیرمجــاز در منطقــه جنگلــی میــرزا شموشــک شهرســتان گــرگان موضــوع در دســتورکار‬ ‫پایــگاه عملیاتــی یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی مرکــز اســتان قــرار گرفــت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«مامــوران یــگان حفاظــت میــراث فرهنگــی بــا همــکاری و تعامــل نیــروی انتظامــی روشــن‬ ‫اب‪ ،‬یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی و نماینــده معاونــت پیشــگیری از جــرم دادســرای مرکــز‬ ‫اســتان و پــس از کســب نیابــت قضایــی بــه محل اعــزام و پــس از انجــام عملیاتــی غافلگیرانه‬ ‫موفــق بــه دســتگیری هفــت حفــار غیرمجــاز در حیــن حفــاری شــدند»‪ .‬تجــری ادامــه داد‪:‬‬ ‫«ایــن گــروه حرفـه ای حفــاری غیرمجــاز به همــراه تجهیــزات حفــاری‪ ،‬دو دســتگاه خــودرو و‬ ‫یک دســتگاه موتورســیکلت بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه مراجــع قضائــی تحویــل شــدند»‪.‬‬ ‫قضائیــه و همچنیــن درراســتای اجــرای دســتورات‬ ‫ریاســت معظــم قــوه قضائیــه حضــرت ایــت اهلل‬ ‫رئیســی از هیــچ تالشــی فروگــذار نیســت»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه قضــات دادگســتری اســتان فــارس‬ ‫به صــورت شــبانه روزی دفــاع از حقــوق مــردم را‬ ‫ســرلوحه کار خــود قــرار داده انــد بــه موضــوع طــرح‬ ‫و توطئــه دشــمنان نظــام و انقــاب درخصــوص‬ ‫قصــاص «نویــد افــکاری» اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬در‬ ‫ایــن پرونــده اولیــای دم اصــرار بــه قصــاص داشــته‬ ‫و باتوجه بــه فشــارها و برخــی از توطئــه دشــمنان‬ ‫نظــام و انقــاب و بــا وارونــه جلــوه دادن واقعیــت‪،‬‬ ‫تهمــت و افتــراء ســعی داشــتند ذهــن مــردم را‬ ‫گمــراه کننــد امــا دادگســتری اســتان فــارس بــا‬ ‫اجــرای ایــن حکم اقــدام قانونــی خــود را انجــام داد»‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای قضائــی اســتان فــارس بــه موضــوع‬ ‫رســیدگی و بررســی بــه مشــکالت مردمی نیز اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬به منظــور بررســی مشــکالت مــردم‪،‬‬ ‫ریاســت معظــم قــوه قضائیــه ســفرهای اســتانی‬ ‫متعــددی و حتــی در شــرایط و روزهــای ســخت‬ ‫کرونــا و بــه دورافتاده تریــن نقــاط روســتاها داشــته‬ ‫و دراین راســتا مجموعــه قضائــی اســتان فــارس‬ ‫برگــزاری مالقــات مردمــی هفتگــی‪ ،‬دیدارهــای‬ ‫عمومــی در مســاجد‪ ،‬اماکــن مذهبــی و در ســفرهای‬ ‫مســئوالن قضائــی بــه شهرســتان های اســتان فــارس‬ ‫به منظــور رفــع مشــکالت مــردم در دســتورکار خــود‬ ‫قــرار داده اســت»‪.‬‬ ‫مراســم تکریــم و معارفــه رئیــس ســازمان قضائــی‬ ‫نیروهــای مســلح و دادســتان نظامــی اســتان فــارس‬ ‫باحضــور حجت االسالم والمســلمین شــکراهلل بهرامــی؛‬ ‫معــاون رئیــس قــوه قضائیــه و رئیــس ســازمان قضائی‬ ‫نیروهــای مســلح‪ ،‬رئیــس کل دادگســتری فــارس‪،‬‬ ‫اعضــای شــورای قضائــی اســتان فــارس‪ ،‬قضــات و‬ ‫کارکنــان ســازمان قضائــی نیروهــای مســلح فــارس‬ ‫و جمعــی از فرماندهــان ارشــد نظامــی و انتظامــی‬ ‫اســتان فــارس به میزبانــی دادگســتری کل اســتان‬ ‫فــارس برگــزار شــد‪ .‬رئی ـس کل دادگســتری اســتان‬ ‫فــارس در این مراســم بــا تســلیت ایــام حــزن و‬ ‫انــدوه دهــه ســوم محــرم و یــاداوری مصیبــت‬ ‫دوران اســارت حضــرت زینــب ســام اهلل علیها و‬ ‫خانــدان رســالت گفــت‪« :‬قضــات ســازمان قضائــی‬ ‫از پاک تریــن و ســالم ترین قضــات کشــور بــوده و‬ ‫حتــی شــاهد کوچک تریــن مشــکلی در مجموعــه‬ ‫ســازمان قضائــی نیروهــای مســلح اســتان فــارس‬ ‫نبوده ایــم»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین ســید‬ ‫کاظــم موســوی در این مراســم بــه برخــی از اقدامــات‬ ‫انجام شــده ازســوی دادگســتری کل اســتان فــارس و‬ ‫درراســتای برنامه هــای تحولــی قــوه قضائیــه اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪« :‬براســاس امار عملکردی‪ ،‬دادگســتری‬ ‫فــارس در بیشــتر زمینه هــا در ســطح کشــور دارای‬ ‫رتبه هــای برتــر اســت و امــروز دادگســتری اســتان‬ ‫فــارس براســاس برنامه هــا و سیاسـت های کالن قــوه‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫مازنــدران در نشســت مشــترک خــود بــا فرمانــدار‬ ‫نوشــهر‪ ،‬نماینــده مــردم چالوس‪ ،‬نوشــهر و کالردشــت‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬بخشــدار مرکــزی‪،‬‬ ‫بخشــدار کجــور و جمعــی از مســئولین شهرســتانی‬ ‫نوشــهر عنــوان کــرد‪« :‬ب ـه زودی برنامه هــا و اقدامــات‬ ‫افزایــش ضریــب ایمنــی در محورهــای ارتباطــی‬ ‫غــرب اســتان شــتاب مضاعــف می گیــرد»‪ .‬مهنــدس‬ ‫عباســعلی نجفــی در این نشســت اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«غــرب مازنــدران به دلیــل شــرایط جغرافیایــی و‬ ‫جاذبه هــای فــراوان گردشــگری همــواره پذیــرای‬ ‫مســافران بی شماری ســت کــه بــه ایــن منطقــه‬ ‫رفت وامــد کــرده و از مواهــب طبیعــی ان اســتفاده‬ ‫می کننــد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬ازایــن رو محورهــای‬ ‫ارتباطــی ایــن منطقــه درطــول ســال پرترافیــک و‬ ‫پررفت وامــد بــوده؛ لــذا ایمن ســازی و ارتقــای ایمنــی‬ ‫در محورهــای ایــن منطقــه همیشــه اولویــت کاری‬ ‫ایــن اداره کل اســت»‪ .‬مهنــدس نجفــی درادامــه بــه‬ ‫برنامه هــای ایمن ســازی ایــن اداره کل در محورهــای‬ ‫حــوزه اســتحفاظی شهرســتان نوشــهر اشــاره و‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای مازندران خبر داد؛‬ ‫شتاب مضاعف در اقدامات ایمن سازی‬ ‫در محورهای غرب مازندران‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایمن ســازی پنــج بریدگــی‬ ‫بــا اســتفاده از تجهیــزات سیســتم چشــمک زن‪،‬‬ ‫ایجــاد روشــنایی نقطــه ای‪ ،‬نصــب تابلــو و عالئــم‬ ‫هشــداردهنده‪ ،‬تخصیــص یــک دســتگاه گریــدر‪،‬‬ ‫نصــب نیوجرســی به طــول حــدود ‪ ۱۰‬کیلومتــر در‬ ‫جــاده نوشــهر‪-‬رویان‪ ،‬خط کشــی به طــول حــدود‬ ‫‪ ۳۰‬کیلومتــر در محورهــای شهرســتان و حــذف نقــاط‬ ‫حادثه خیــز محــور کجــور از جملــه برنامه هــای‬ ‫ایمن ســازی ایــن اداره کل در ســطح محورهــای‬ ‫ارتباطــی شهرســتان نوشــهر اســت»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان مازنــدران‬ ‫افــزود‪« :‬بـه زودی عملیــات مطالعه حــذف دو بریدگی‬ ‫و تبدیــل ان بــه دوربرگــردان در محورهــای نوشــهر‪-‬‬ ‫رویــان و کمربنــدی نوشــهر اجرایــی می شــود»‪.‬‬ ‫مهنــدس نجفــی در این نشســت از رئیــس اداره‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای نوشــهر خواســت‬ ‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫چرا غرب درخصوص «هولوکاست» ازادی بیان ندارد؟‬ ‫حسام باقرزاده‬ ‫شناسایی ‪ 145‬مورد تخلف ساخت وساز غیرمجاز‬ ‫در حریم رودخانه ها‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح مطرح کرد؛‬ ‫شش شهرستان در وضعیت قرمز قرار دارند‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان از افزایــش شــیوع کرونــا در اســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪« :‬شــش شهرســتان در وضعیــت قرمــز و ســایر شهرســتان ها در وضعیت زرد هســتند»‪.‬‬ ‫عبدالرضــا فاضــل اظهــار داشــت‪« :‬طــی هفتــه جــاری شــیوع کرونــا در گلســتان افزایــش‬ ‫داشــته و اســتان در وضعیــت هشــدار قــرار دارد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬شهرســتان های کردکــوی‪،‬‬ ‫بنــدر گــز‪ ،‬بنــدر ترکمــن‪ ،‬اق قــا‪ ،‬رامیــان و مینودشــت در وضعیــت قرمــز و شهرســتان های‬ ‫گــرگان‪ ،‬گنبــدکاووس‪ ،‬گمیشــان‪ ،‬علی ابــاد کتــول‪ ،‬ازادشــهر‪ ،‬کاللــه‪ ،‬گالیکــش و مراوه تپــه‬ ‫در وضعیــت زرد قــرار دارنــد و شهرســتان بــا وضعیــت ســفید نداریــم»‪ .‬رئیــس دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گلســتان ادامــه داد‪« :‬طــی دو روز گذشــته تعــداد بیمــاران در گــرگان افزایــش‬ ‫داشــته و ممکــن اســت وضعیــت ایــن شهرســتان طــی روزهــای اینــده قرمــز شــود»‪ .‬فاضــل‬ ‫بابیان اینکــه هفتــه گذشــته ‪ 280‬بیمــار در بیمارســتان های اســتان بســتری بودنــد‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬درحال حاضــر ‪ 292‬بیمــار در بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند کــه ‪ 73‬بیمــار‬ ‫در ای سـی یو و ‪ 29‬بیمــار بــه دســتگاه ونتیالتــور وصــل هســتند»‪ .‬وی بااشــاره به بازگشــایی‬ ‫مــدارس‪ ،‬گفــت‪« :‬امیدواریــم بــا حمایــت خانواده هــا و کارکنــان مــدارس گلســتان درزمینــه‬ ‫رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬کــودک یــا نوجــوان کرونایی‬ ‫در اســتان نداشــته باشــیم و اموزش وپــرورش بــه روال خــود ادامــه داشــته باشــد»‪ .‬وی یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬بــا برنامه ریزی هــای انجام شــده توســط معاونــت سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫اســتانداری و ســایر نهادهــای ذی صــاح‪ ،‬امیدواریــم در روز انتخابــات و پــای صندوق هــای‬ ‫رای مشــکلی درزمینــه شــیوع بیمــاری کرونــا نداشــته باشــیم»‪.‬‬ ‫مازندران‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی اهانــت بــه ســاحت‬ ‫مقــدس پیامبــر عظیم الشــان اســام(ص) به بهانــه‬ ‫ازادی بیــان را عیــن وحشــی گری و بی اخالقــی‬ ‫دانســت و خطــاب بــه مدعیــان ازادی بیــان در‬ ‫کشــورهای غربــی گفــت‪« :‬اگــر واقعـاً بــه ازادی بیــان‬ ‫معتقــد هســتید‪ ،‬دربــاره هولوکاســت هــم بــه ایــن‬ ‫حسینابراهیمی‬ ‫معــاون دریایــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان‬ ‫بوشــهر گفــت‪« :‬عملیــات پاک ســازی لکــه نفتــی در‬ ‫غــرب ســکوی نفتــی ابــوذر (واقــع در اطــراف جزیــره‬ ‫خــارگ‪ -‬خلیــج فــارس) اغــاز شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان‬ ‫بوشــهر؛ محمــد قاســمی در تشــریح ایــن عملیــات‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬به دنبــال دریافــت تصاویــر ماهــواره ای‬ ‫از مرکــز کمک هــای متقابــل در مــوارد اضطــراری در‬ ‫دریــا مبنی بــر رویــت لکــه الودگــی در غــرب ســکوی‬ ‫اصــل عمــل کنیــد‪ ،‬چــرا درخصــوص هولوکاســت‬ ‫ازادی بیــان نداریــد؟» حجت االسالم والمســلمین‬ ‫احمــد مــروی در محکومیــت اهانــت بــه ســاحت‬ ‫مقــدس پیامبــر اعظــم(ص) اظهــار کــرد‪« :‬خداونــد‬ ‫متعــال در یکــی از ایــات قــران کریــم می فرماینــد‬ ‫کــه عــده ای از کافــران و گمراهــان در تــاش هســتند‬ ‫کــه نــور هدایــت الهــی را خامــوش کننــد امــا هرگــز‬ ‫ایــن اتفــاق نخواهــد افتــاد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬همــواره‬ ‫درطــول تاریــخ چــه در زمــان حیــات پیامبــر مکــرم‬ ‫اســام(ص) و چــه بعــد از ارتحــال ان حضــرت‪،‬‬ ‫جریانــات گمــراه‪ ،‬منحــرف و کافــر درصــدد بودنــد‬ ‫کــه بــا اســتفاده از ابزارهــای مختلــف‪ ،‬چهــره نورانــی‬ ‫پیامبــر عظیم الشــان(ص) را مخــدوش کننــد»‪ .‬تولیت‬ ‫اســتان قــدس رضــوی بابیان اینکــه جریانــات منحرف‬ ‫تا به امــروز در مســیر مخــدوش ســازی چهــره نورانــی‬ ‫پیامبــر اعظــم(ص) هیــچ توفیقــی کســب نکرده انــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬این گونــه افــراد و جریانــات فقــط‬ ‫خودشــان را به زحمــت می اندازنــد؛ چــون براســاس‬ ‫وعــده الهــی در قــران کریــم‪ ،‬خداونــد نــور خــود را‬ ‫حفــظ می کنــد»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین مــروی‬ ‫بــا محکومیــت اقــدام هتاکانــه نشــریه «شــارلی ابــدو»‬ ‫و اهانــت بــه پیامبــر مکــرم اســام(ص) خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬اخیــرا ً رئیس جمهــوری فرانســه گفتــه اســت‬ ‫کــه به دلیــل ازادی بیــان‪ ،‬نمی توانیــم ایــن اقــدام را‬ ‫محکــوم کنیــم؛ واقعـاً بــا کــدام منطــق ســازگار اســت‬ ‫کــه به عنــوان ازادی بیــان‪ ،‬بــه نمــاد فضیلت هــا و‬ ‫مقدســات حــدود دومیلیــارد مســلمان جهــان اهانــت‬ ‫شــود؟» تولیــت اســتان قــدس رضــوی خطــاب بــه‬ ‫مدعیــان ازادی بیــان در کشــورهای غربی گفــت‪« :‬اگر‬ ‫واقعـاً بــه ازادی معتقــد هســتید‪ ،‬دربــاره هولوکاســت‬ ‫هــم بــه ایــن اصــل عمــل کنیــد و دربــاره حادث ـه ای‬ ‫کــه اصل وفــرع ان جــای بحــث دارد‪ ،‬روشــنگری‬ ‫کنیــد؛ در حقیقــت صهیونیس ـت ها بــرای انکــه روی‬ ‫چهــره خش ـم الود خــود نقــاب مظلومیــت بگذارنــد‪،‬‬ ‫چیــزی به عنــوان هولوکاســت را جعــل کردنــد»‪ .‬وی‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬اکنــون کســی در غــرب حتــی جرئــت‬ ‫نفتــی ابــوذر بالفاصلــه برنامه ریــزی و هماهنگــی برای‬ ‫انجــام عملیــات مهــار و پاک ســازی الودگــی نفتــی‬ ‫انجــام شــد»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬دراین راســتا عملیــات‬ ‫بارگیــری تجهیــزات مقابلــه بــا الودگــی شــامل بــوم‬ ‫فراســاحلی و اســکمیر و بیــش از ‪ ۳۰‬بشــکه مــواد‬ ‫امحاکننــده دیسپرســنت بــر روی شــناور خلیــج‬ ‫فــارس انجام شــد»‪ .‬قاســمی عنــوان کــرد‪« :‬تجهیزات‬ ‫به همــراه کارکنــان عملیــات مقابلــه بــا الودگــی دریا‬ ‫بــه موقعیــت گزارش شــده اعــزام شــدند»‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫«هماهنگــی جهــت اعــزام یدک کــش از بنــدر امــام‬ ‫انجــام شــده و شــناور ناجــی ‪ ۸‬در ســاعت ‪ ۵:30‬از‬ ‫بنــدر خــارک بــرای پایــش الودگــی بــه موقعیــت‬ ‫اعزام شــد»‪ .‬قاســمی عنــوان کــرد‪« :‬در ســاعت ‪۷:30‬‬ ‫صبــح ناجــی ‪ ۸‬لکــه الودگــی را به صــورت وســیع و‬ ‫پراکنــده رویــت کــرد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬هم زمــان شــناور‬ ‫صبــور ‪ ۲‬از بنــدر امــام خمینــی بــرای مشــارکت در‬ ‫ضرورت جریان داشتن فعالیت های جامعه در کنار رعایت توصیه های بهداشتی‬ ‫نماینــده عالــی دولــت در گیــان ســامت فراگیران‬ ‫علــم و دانــش را اولویت نخســت دانســت و باتاکیدبر‬ ‫ضــرورت جریان داشــتن فعالیت هــای جامعــه در‬ ‫کنــار رعایــت توصیه هــای بهداشــتی و نیز اســتمرار‬ ‫بازرسـی ها از مراعــات مــوارد بهداشــتی در مــدارس‬ ‫گفــت‪« :‬نبایــد هیــچ دانش امــوز عالقه منــد‬ ‫امــوزش‪ ،‬به دلیــل نداشــتن ماســک‪ ،‬از حضــور‬ ‫در مدرســه محــروم شــود»‪ .‬دکتــر ارســان زارع؛‬ ‫اســتاندار گیــان‪ ،‬در جلســه ســتاد اســتانی مدیریت‬ ‫کرونــا کــه باحضــور اعضــای ایــن ســتاد و همچنین‬ ‫خلیــل بهروزی فــر؛ نماینــده مــردم شهرســتان های‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫اســتاندار فــارس گفــت‪« :‬طــی ســال های ‪ ۹۲‬تــا‬ ‫‪ ۹۸‬بالغ بــر ‪ ۲۵۷۸‬نفــر از فرزنــدان شــهدا و ایثارگــران‬ ‫در اســتان فــارس بــه اســتخدام دســتگاه های دولتی‬ ‫و خصوصــی درامده انــد»‪ .‬عنایــت اهلل رحیمــی در‬ ‫ائیــن مبادلــه تفاهم نامــه احــداث ‪ ۱۰‬هــزار واحــد‬ ‫مســکونی ویــژه ایثارگــران فــارس کــه باحضــور‬ ‫معــاون رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان بنیــاد‬ ‫شــهید و امــور ایثارگــران برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«تکریــم و بزرگداشــت خانــواده شــهدا‪ ،‬تکریــم ملت‬ ‫ایــران اســت؛ چراکــه ایــن خانواده هــا ســرمایه های‬ ‫ملــی و معنــوی کشــور محســوب می شــوند»‪.‬‬ ‫نمی کنــد کــه دربــاره ماجــرای هولوکاســت بررســی‬ ‫انجــام دهــد و تاکنــون هــم عــده زیــادی از مورخــان‬ ‫و کارشناســان به خاطــر پرســیدن ســوال دربــاره‬ ‫ابعــاد موضــوع و تعــداد کشــته ها بــه زنــدان محکــوم‬ ‫ شــده اند؛ چــرا دربــاره هولوکاســت ازادی بیــان وجــود‬ ‫نــدارد؟» حجت االسالم والمســلمین مــروی افــزود‪:‬‬ ‫«غربی هــا اجــازه ازادی بیــان دربــاره موضوعــی ماننــد‬ ‫هولوکاســت را نمی دهنــد امــا در مقابــل‪ ،‬اهانــت بــه‬ ‫مقدســات را به بهانــه ازادی بیــان مجــاز می داننــد‬ ‫و این گونــه اقدامــات را محکــوم نمی کننــد»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬جریانــات منحــرف به خاطــر کینــه و‬ ‫البتــه هراســی کــه از قــدرت اســام دارنــد‪ ،‬یــک‬ ‫روز بــا به وجــود اوردن داعــش ســعی در مقابلــه بــا‬ ‫اســام دارنــد و یــک روز هــم بــا اهانت هــای ســخیف‬ ‫بــه مقدســات بــه جنــگ بــا اســام می اینــد»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬اگــر جهــان اســام متحــد شــود‪،‬‬ ‫تمــام اســتکبار و ایــادی ان هــا نمی توانــد در برابــر‬ ‫اســام بایســتد‪ ،‬امــا متاســفانه برخــی کشــورهای‬ ‫اســامی احســاس مســئولیت ندارنــد و ســران برخــی‬ ‫از کشــورها هــم نوعـاً خودفروختــه هســتند و دشــمن‬ ‫هــم از ایــن فرصــت بــرای اهانــت بــه بزرگ تریــن‬ ‫شــخصیت عالــم وجــود اســتفاده می کنــد‪ .‬خداونــد‬ ‫همــه مســلمانان را از خــواب غفلــت بیــدار کنــد»‪.‬‬ ‫اغاز عملیات مقابله با الودگی در اطراف جزیره خارگ‬ ‫استاندار گیالن در جلسه ستاد استانی مدیریت کرونا تاکید کرد؛‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫تــا تحقــق مصوبــات جلســه را به صــورت جــدی‬ ‫پیگیــری کنــد‪.‬‬ ‫فومــن و شــفت در مجلــس شــورای اســامی برگزار‬ ‫شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬ســال تحصیلــی جدیــد را‬ ‫در شــرایطی شــروع کرده ایــم کــه طــی هفتــه‬ ‫گذشــته بــا وجــود ویــروس کرونــا‪ ،‬درب هــای‬ ‫هیــچ مدرســه و دانشــگاهی بــه روی دانش امــوزان‬ ‫و دانشــجویان بســته نبــود کــه ایــن مهــم‪،‬‬ ‫نشــان دهنده ان اســت که گفتمــان مــا «ســامت‬ ‫به عــاوه فعالیــت» اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫حفــظ ســامت مــردم‪ ،‬اولویــت نخســت اســت‬ ‫و جریان داشــتن فعالیت هــای ضــروری جامعــه‬ ‫بایــد در کنــار رعایــت همــه اصــول بهداشــتی‬ ‫باشــد‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬بر این مبنــا بــر ضــرورت توجــه‬ ‫و مراعــات پروتکل هــای بهداشــتی در مــدارس‬ ‫تاکیــد و به دنبــال ان بیــش از یک هــزار مدرســه‬ ‫مورد بازدیــد و بازرســی قــرار گرفــت و همچنــان‬ ‫عملیــات مهــار و پاک ســازی بــه موقعیــت اعــزام‬ ‫شــد»‪ .‬قاســمی گفــت‪« :‬بــا برنامه ریــزی انجام شــده‪،‬‬ ‫عملیــات بوم انــدازی و اســتفاده از امحاکننده هــای‬ ‫شــیمیایی توســط یدک کش هــای مجهــز بــه‬ ‫بــازوی پاشــش مــواد زایل کننده نفــت در دســتورکار‬ ‫قــرار دارد»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬درحال حاضــر نیــز‬ ‫بررســی بــرای مشــخص کردن منشــاء الودگــی‬ ‫در دســتِ انجام اســت»‪.‬‬ ‫نیــز گروه هــای بازرســی بــر ایــن امــر نظــارت‬ ‫دارنــد»‪ .‬دکتــر زارع بــه تصمیــم ســتاد ملــی مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا درخصــوص اربعیــن نیــز اشــاره و اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬براســاس تصمیــم ایــن ســتاد‪ ،‬هیچ گونــه‬ ‫راهپیمایــی به مناســبت اربعیــن حســینی در‬ ‫ایــران و عــراق صــورت نمی گیــرد»‪ .‬اســتاندار‬ ‫گیــان هفتــه دفــاع مقــدس را فرصــت خوبــی‬ ‫بــرای انتقــال فرهنــگ مقاومــت‪ ،‬ایثــار و شــهادت‬ ‫خوانــد و افــزود‪« :‬مراســم چهلمیــن ســالروز دفــاع‬ ‫مقــدس توســط دســتگاه های متولــی بــا بهره گیری‬ ‫از ظرفیــت فضــای مجــازی و صداوســیمای مرکــز‬ ‫اســتان به منظــور پیشــگیری از شــکل گیری‬ ‫اجتماعــات و نیــز جلوگیــری از شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا برگــزار می شــود»‪ .‬وی همچنیــن بــا تبریــک‬ ‫‪ 21‬شــهریورماه؛ روز ســینما‪ ،‬ایــن هنــر صنعــت را‬ ‫از کارامدتریــن ابزارهــای توســعه فرهنگــی دانســت‬ ‫و گفــت‪« :‬هنرمنــدان به ویــژه فعــاالن هنرهــای‬ ‫نمایشــی‪ ،‬همراهی هــای خوبــی در جریــان مدیریت‬ ‫کرونــا داشــته اند»‪.‬‬ ‫استاندار فارس‪:‬‬ ‫طی شش سال گذشته‪ ۲۵۷۸ ،‬فرزند ایثارگر در فارس استخدام شده اند‬ ‫او ادامــه داد‪« :‬از ســال ‪ ۹۵‬تاکنــون ‪ ۱۵۱‬قطعــه‬ ‫زمیــن بــرای ســاخت مســکن ایثارگــران واگــذار‬ ‫شــده و ‪ ۳۵۰‬نفــر از خانواده هــای ایثارگــران و شــهدا‬ ‫توانســته اند از مزایــای زمیــن اهدایــی اســتفاده‬ ‫کننــد»‪ .‬اســتاندار فــارس بابیان اینکــه ‪ ۱۷۳۵‬نفــر‬ ‫از خانــواده شــهدا و ایثارگــران اســتان از ســال ‪۹۲‬‬ ‫تــا ســال گذشــته از تســهیالت تخصیص یافتــه‬ ‫به میــزان ‪ ۱۷‬میلیاردریــال بهره منــد شــده اند‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬سرکشــی از خانواده هــای معظــم شــهدا‬ ‫و ایثارگــران در دســتورکار اســتانداری و مدیــران‬ ‫دســتگاه های اجرایــی فــارس قــرار دارد»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران فــارس نیــز در‬ ‫ادامــه این جلســه بااشــاره به وجــود ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫شــهید در ایــن اســتان‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬فــارس‬ ‫دارای بیشــترین تعــداد ادارات بنیــاد شــهید در‬ ‫کشــور اســت»‪ .‬رجبعلــی راهــی ادامــه داد‪« :‬طــی‬ ‫ســال های گذشــته بیــش از ‪ ۲۰۰‬واحــد مســکونی‬ ‫در فــارس ســاخته نشــده بــود امــا مقــرر شــده تــا‬ ‫‪ ۱۰‬هــزار واحــد دیگــر احــداث شــود»‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایســنا‪ ،‬دراین جلســه عالوه بــر امضــای تفاهم نامــه‬ ‫تامیــن مســکن‪ ،‬ســاماندهی اشــتغال و کارافرینــی‬ ‫خانواده هــای شــهدا و ایثارگــران اســتان فــارس‪ ،‬از‬ ‫کتاب هــای فرهنــگ اعــام شــهدای عشــایر کشــور‬ ‫بــه نــام «مــرد راه» رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫درخشش مازندران در نخستین دوره‬ ‫شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر کشور‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران از راه یابــی چنــد شــهر ایــن اســتان بــه مرحله‬ ‫نهایــی نخســتین دوره شــبکه شــهرهای خــاق فرهنــگ و هنــر کشــور خبــر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران؛ عبــاس زارع بــا بیــان خبــر فــوق‬ ‫افــزود‪« :‬شــبکه شــهرهای خــاق مدتی ســت کــه بــا الهــام از طــرح جهانــی یونســکو توســط‬ ‫وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی اغــاز شــده و به دنبــال بهینه ســازی‪ ،‬نهادینه کــردن و‬ ‫بهره بــرداری از ظرفیت هــا و داشــته های فرهنگــی‪ ،‬هنــری‪ ،‬ارزشــی‪ ،‬تاریخــی و … اســتان‬ ‫درراســتای توســعه اقتصادی ســت»‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران افــزود‪:‬‬ ‫«مــا در اســتان مازنــدران ظرفیت هــای فرهنگــی و هنــری بســیاری داریــم و در قالــب ایــن‬ ‫طــرح به دنبــال ســاماندهی و ســوق دادن ایــن ظرفیت هــا در مســیر اقتصــادی و توســعه ای‬ ‫کــه بــه توســعه اجتماعــی و انســانی می انجامــد‪ ،‬هســتیم کــه نیازمنــد تســهیل گری‪،‬‬ ‫مشــارکت گرا بودن و همگرا بــودن در بیــن تمــام خادمــان فرهنــگ و هنــر اســتان اســت»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به مشــارکت بــاالی مــردم فهیــم مازنــدران در ایــن طــرح فرهنگی‪ ،‬هنــری گفــت‪:‬‬ ‫«شهرســتان گلــوگاه در بخــش موســیقی‪ ،‬شــهرهای امــل‪ ،‬قائم شــهر و نــور در بخــش ادبیات‪،‬‬ ‫نوشــهر در بخــش مــد و لبــاس و شــهرهای بابلســر‪ ،‬محمودابــاد و تنکابــن نیــز در بخــش‬ ‫هنرهــای تجســمی‪ ،‬پــس از داوری هــای صورت گرفتــه بــه مرحلــه نهایــی ایــن جشــنواره راه‬ ‫یافتنــد»‪ .‬زارع بــا تقدیــر از هنرمنــدان و مــردم فرهنگ دوســت مازنــدران‪ ،‬ایــن دســتاورد مهم‬ ‫فرهنگــی و هنــری را مرهــون زحمــات بی شــائبه فعــاالن فرهنگــی و هنــری اســتان دانســت‬ ‫و بــر لــزوم اســتمرار ایــن راه تاکیــد ورزیــد‪.‬‬ ‫پایان ساخت مکان ‪ ۱۷۶‬امامزاده در استان‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه مازنــدران‬ ‫بابیان اینکــه مازنــدران رتبــه اول رقبــات را در‬ ‫کشــور دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬تاکنــون ســاخت مــکان‬ ‫و بنــای ‪ ۱۷۶‬امامــزاده و موقوفــه در اســتان‬ ‫به پایــان رســیده اســت»‪ .‬حجت االســام‬ ‫ابراهیــم حیــدری جناســمی در اجــرای طرح‬ ‫شــمیم حســینی در شهرســتان ســوادکوه‪،‬‬ ‫بابیان اینکــه در قــران مومنانــی کــه از‬ ‫مــال خــود می گذرنــد‪ ،‬همچــون ان هــا کــه از جــان خــود می گذرنــد‪ ،‬مجاهــد محســوب‬ ‫می شــوند‪ ،‬بــه قدمــت طوالنــی موقوفــات در اســتان مازنــدران اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬در‬ ‫مازنــدران یــک موقوفــه در شهرســتان قائم شــهر دارای ‪ ۷۰۰‬ســال ســابقه اســت»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه بــا وجــود هیاهــو و هجمــه معاندیــن علیــه اوقــاف س ـه هفته قبــل بیــش از‬ ‫‪۵۰‬میلیاردتومــان وقــف در اســتان انجــام شــد‪ ،‬افــزود‪« :‬هفتــه گذشــته نیــز موقوفـه ای بــه‬ ‫ارزش ‪۱۰‬میلیــارد و ‪۷۳۲‬میلیــون بــرای یتیم خانه هــا و عاشــقان امــام حســین(ع) داشــته ایم‬ ‫و بدانیــم کــه مســائل مالــی جامعــه بــا احیــای موقوفــات قابل احصــاء خواهــد بــود»‪ .‬مدیرکل‬ ‫اداره اوقــاف و امــور خیریــه اســتان مازنــدران بابیان اینکــه مازنــدران رتبــه اول تعــداد رقبات در‬ ‫کشــور را دارد‪ ،‬ایــن امــر را نمــود دیـن داری و علوی بــودن مــردم مازنــدران دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫«همچنیــن مازنــدران بــا تعــداد ‪ ۱۴‬هــزار و انــدی موقوفــه رتبــه ســوم کشــوری را داراســت»‪.‬‬ ‫وی یکــی از وظایــف ســازمان اوقــاف را ثبــت مالکیــت موقوفــات برشــمرد و بابیان اینکــه‬ ‫در ســال گذشــته تعــداد ‪ ۱۸‬هــزار ثبتــی داشــته اند‪ ،‬افــزود‪« :‬امســال نیــز تاکنــون حــدود‬ ‫یک هــزار و انــدی ســند رقبــات ثبــت شــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه امســال‪ ،‬ســاخت مــکان تعــداد‬ ‫‪ ۱۷۶‬امــام زاده و موقوفــه به اتمــام رســید‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬این درحالی س ـت که در کشــور‬ ‫شــاهد نوســان شــدید قیمــت و قیمت هــای نجومــی بوده ایــم امــا این هــا موجــب ایــن نشــده‬ ‫کــه مــردم دلشــان از حریــم اهل بیــت دور شــود و رونــد ساخت وســاز در دیگــر اماکــن‬ ‫درحــال ســاخت هــم خــوب اســت»‪ .‬حیــدری جناســمی بااعالم اینکــه خدمــات اوقــاف در‬ ‫بحــث بهداشــت و درمــان در ایــام کرونــا نیــز بی نظیــر بــوده اســت‪ ،‬بــه کار شــبانه روزی‬ ‫ی‪ .‬اســکن‪ ،‬ا م‪ .‬ا ر‪ .‬ای‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬امــام زاده در تولیــد ماســک اشــاره کــرد و از خریــد دســتگاه سی‪ .‬ت ‬ ‫امبوالنــس‪ ،‬ســردخانه‪ ،‬نه دســتگاه بــرای کــودکان نــارس‪ ،‬شــش دســتگاه تنفــس در ایــام‬ ‫کرونــا خبــر داد و گفــت‪« :‬درحــال برنامه ریــزی بــرای ســاخت بیمارســتان فــوق تخصصــی‬ ‫بــرای بیمــاران ســرطانی هســتیم کــه انقالبــی در بحــث ســامت اســتان اســت و تمــام‬ ‫هزینه هــا از محــل موقوفــات تامیــن خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران شهر کهریزک‬ ‫درراســتای شناســایی و رفــع معضــات کهریــزک‪ ،‬جلســه ســتاد مدیریــت بحــران شــهر‬ ‫کهریــزک برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــهرداری کهریــزک؛ دبیــر ســتاد مدیریــت‬ ‫بحــران شــهر کهریــزک بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪« :‬در این جلســه کــه باحضــور اعضــای‬ ‫ســتاد مدیریــت بحــران در محــل شــهرداری کهریــزک برگــزار شــد‪ ،‬مصوبــات جلســات‬ ‫گذشــته موردبحــث و بررســی قــرار گرفــت»‪ .‬وحیــد فروغــی افــزود‪« :‬پیگیــری نشــت‬ ‫لوله هــای اب پــل شــهدای قاســم اباد‪ ،‬جمــع اوری ســگ های بالصاحــب از ســطح شــهر‪،‬‬ ‫گندزدایــی مســتمر مراکــز عمومــی‪ ،‬معابــر و مبلمــان شــهری بــرای پیشــگیری از شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا در قالــب مصوبــات گذشــته مطــرح شــد و مدیــران مربوطــه گــزارش اقدامات‬ ‫انجام شــده دراین حــوزه را ارائــه دادنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در این جلســه نیــز موضوعاتــی کــه‬ ‫بنابــه درخواســت شــهروندان و نظــر کارشناســان حائزاهمیــت بــود‪ ،‬مطــرح شــد و پیگیری و‬ ‫رفــع مشــکالت در اولویــت کار هریــک از مدیــران دســتگاه های اجرایــی شــهر قــرار گرفــت‬ ‫کــه از شــاخص ترین موضوعــات مطرح شــده می تــوان بــه مانــور مرکاپتــان در ســطح منطقــه‬ ‫کهریــزک اشــاره کــرد»‪.‬‬ ‫گشایش مرکز تبادل کتاب در فشافویه‬ ‫مرکــز تبــادل کتــاب بــا هــدف دسترســی ســریع و ارزان مــردم بــه کتــاب در حسـن اباد‬ ‫فشــافویه از توابــع شهرســتان ری گشــایش یافــت‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی اداره‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ری؛ ایــن اقــدام بــا هــدف چرخــش کتــاب در‬ ‫جامعــه‪ ،‬جلوگیــری از انبارکــردن کتــاب و اســتفاده ســریع و ارزان از منابــع مکتــوب‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪ .‬در طــرح یادشــده‪ ،‬کتاب هایــی کــه بــرای مبادلــه بــه مرکــز‬ ‫اورده می شــود‪ ،‬قیمت گــذاری شــده و وارد چرخــه فــروش می شــود و شــخص‬ ‫فروشــنده بــا همــان مبلــغ می توانــد از کتاب هــای دیگــر موجــود مرکــز کتــاب کــه‬ ‫شــامل کتاب هــای نــو و دســت دوم اســت‪ ،‬بــا تخفیف هــای متنــوع خریــداری کنــد‪.‬‬ ‫عالقه منــدان بــرای تبــادل کتــاب می تواننــد روزهــای زوج از ســاعت ‪ 9‬تــا ‪ 13‬بــه‬ ‫فرهنگســرای پیامبــر اعظــم(ص) حســن اباد مراجعــه کننــد‪ .‬ایــن اقــدام فرهنگــی بــا‬ ‫همــکاری معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی شــهرداری و شــورای اســامی حســن اباد‬ ‫درحــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫راه اندازی پویش «من حضرت محمد(ص) را دوست دارم»‬ ‫رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ری گفــت‪« :‬پویــش مردمــی «مــن‬ ‫حضــرت محمــد(ص) را دوســت دارم» درراســتای محکوم کــردن هتاکی نشــریه فرانســوی‬ ‫در ری راه انــدازی شــد»‪ .‬ســید حســن صفــوی اظهــار کــرد‪« :‬اداره فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی شهرســتان ری درراســتای محکوم کــردن عمــل قبیح نشــریه فرانســوی‪ ،‬پویشــی‬ ‫را راه انــدازی کــرده کــه به موجــب ان اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬هنــر و رســانه‪ ،‬می تواننــد‬ ‫شــعر‪ ،‬نثــر‪ ،‬اثــر هنــری‪ ،‬مقالــه‪ ،‬خبــر و ‪ ...‬کــه دربــاره پیامبــر مهربانی هــا خلــق شــده‬ ‫اســت را همــراه بــا مشــخصات خــود در پایــگاه اطالع رســانی ایــن اداره بــه نشــانی‬ ‫‪ rey.farhang.gov.ir‬ارســال کننــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬اخریــن مهلــت ارســال اثــار تــا پایــان‬ ‫مهرمــاه ســال جاری ســت و بــه برگزیــدگان ایــن پویــش‪ ،‬جوایــزی اهــداء می شــود»‪.‬‬ ‫رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ری خاطرنشــان کــرد‪« :‬اثــار‬ ‫تولیدشــده ایــن پویــش در فضــای مجــازی منتشــر خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫لغو دورکاری کارمندان در شهرستان ری‬ ‫فرمانــدار ری گفــت‪« :‬از تاریــخ ‪۲۴‬‬ ‫شــهریورماه دورکاری یک ســوم کارمنــدان‬ ‫در شهرســتان ری لغــو و کارمنــدان همانند‬ ‫ســابق در ســر کار حاضــر می شــوند»‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی فرمانــداری‬ ‫ویــژه شهرســتان ری؛ حســین توکلــی‬ ‫کجانــی گفــت‪« :‬براســاس تصمیمــات‬ ‫اتخاذشــده از تاریــخ ‪ ۲۴‬شــهریورماه‬ ‫دورکاری یک ســوم کارمنــدان در شهرســتان ری لغــو و کارمنــدان هماننــد ســابق در ســر‬ ‫کار حاضــر می شــوند»‪ .‬معــاون اســتاندار تهــران افــزود‪« :‬در تمامــی دســتگاه ها و ادارات‬ ‫تنهــا بیمــاران زمین ـه ای می تواننــد از بخــش دورکاری اســتفاده کننــد»‪ .‬فرمانــدار ویــژه‬ ‫شهرســتان ری تصریــح کــرد‪« :‬بــا لغــو دورکاری کارمنــدان‪ ،‬تمامــی ادارات می بایســت‬ ‫بــا تمــام ظرفیــت نیــروی انســانی خدمات رســانی کننــد و دراین راســتا نظــارت جــدی و‬ ‫مســتمر صــورت خواهــد گرفــت»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫راه اندازی امبوالنس هوایی برای اولین بار در ایالم‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬مدیــر فــرودگاه شــهدای ایــام گفــت‪« :‬بــا رایزنی هــای اســتاندار اســتان و‬ ‫مســئوالن مربوطــه بــرای اولین بــار امبوالنــس هوایــی در مســیر هوایــی ایــام راه اندازی شــد»‪.‬‬ ‫محمدجــواد یگانــه افــزود‪« :‬امبوالنــس هوایــی پویــا درراســتای ارائــه خدمــات بــه هم وطنــان‬ ‫اســیب دیده و بیمــاران بدحــال کــه نیــاز بــه مراقبت ویــژه و انتقال ســریع دارنــد امادگــی ارائه‬ ‫خدمــات فــوق را بــا تیــم تخصصــی درمانــی مجــرب و تجهیــزات پزشــکی مراقبت هــای ویــژه‬ ‫بــا هواپیماهــای چلنجــر و انتونــوف و بالگــرد در داخــل و خــارج از کشــور دارد»‪ .‬مدیــر فرودگاه‬ ‫شــهدای ایــام‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬در ایــن هواپیمــا متخصــص طــب هوافضــا‪ ،‬متخصــص طــب‬ ‫اورژانــس‪ ،‬متخصــص بی هوشــی‪ ،‬مراقبت هــای ویــژه‪ ،‬متخصــص قلــب و پرســتاران مجــرب‬ ‫اورژانــس و بخــش مراقبت هــای ویــژه حضــور دارنــد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬همچنیــن باتوجه بــه‬ ‫درخواســت مــردم اســتان مبنی بــر انجــام پــرواز در شــب ایــن فــرودگاه بــا هماهنگی هــای‬ ‫انجام شــده یکــی از ایرالین هــا و درصــورت تائیــد نهایــی از ‪ ۱۶‬مهــر ایــن پروازهــا در فــرودگاه‬ ‫انجــام خواهــد شــد»‪ .‬یگانــه بیــان داشــت‪« :‬در هفتــه ‪ ۵۶‬پــرواز نشست وبرخاســت بــا میانگین‬ ‫جابه جایــی بیــش از چهارهــزار مســافر در فــرودگاه ایــام انجــام می شــود»‪.‬‬ ‫چهار شنبه‪ 26‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2070‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫معاون شهردار کرمان تاکید کرد‪:‬‬ ‫ضرورت تدوین پروژه های کودک محور‬ ‫در حوزه شهرسازی‬ ‫عفــت فــاح‪ /‬معــاون معمــاری و شهرســازی شــهردار کرمان بــر ضــرورت تدویــن پروژه های‬ ‫کودک محــور در حــوزه شهرســازی تاکیــد کــرد‪ .‬مریــم ایالقــی حســینی در نخســتین کارگاه‬ ‫تخصصــی اصــول و فرایندهــای برنامه ریــزی و طراحــی پارک هــای کــودک‪ ،‬بااشــاره به اینکه‬ ‫شــهر کرمــان به عنــوان یکــی از ‪ ۱۲‬شــهر پایلــوت درزمینــه شــهر دوســتدار کــودک انتخــاب‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬شــهر دوســتدار کــودک‪ ،‬بســتری مناســب بــرای رشــد کــودکان در‬ ‫همــه ســنین محســوب می شــود و داشــتن یــک زندگــی ایمــن و دسترســی بــه خدمــات و‬ ‫تســهیالت را بــرای همــگان فراهــم مـی اورد»‪ .‬وی تضمین ســامت روحی و جســمی کودکان‬ ‫بــا برخــورداری از حقــوق شــهروندی را گامی اساســی درراســتای تحقق شــعار شــهر دوســتدار‬ ‫کــودک دانســت و گفــت‪« :‬درزمینــه توســعه فضاهــای بــازی در مناطــق و محله هــا‪ ،‬بایــد‬ ‫برنامه ریــزی شــود و فضاهــای شــهری بــا رویکــرد کودک محــوری توســعه پیــدا کنــد»‪.‬‬ ‫ایالقــی حســینی بااشــاره به اینکه طرح هــای موضوعــی درزمینــه شــهر دوســتدار کــودک‬ ‫در دســتِ اقدام اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بســته های تشــویقی بــرای افــرادی کــه در ساخت وســازها‪،‬‬ ‫مقولــه کودک محــوری و ایجــاد فضاهــای مختــص بــازی کــودکان را در دســتورکار داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬درنظــر گرفتــه شــده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬همچنیــن یک ســری پروژه هایــی نیــز در‬ ‫حــوزه شهرســازی بــا مخوریــت کــودکان درنظــر گرفتــه شــده کــه یکــی از این مــوارد‪ ،‬پــروژه‬ ‫امکان ســنجی‪ ،‬مکان یابــی و طراحــی فضاهــای شــهری درراســتای تحقــق شــهر دوســتدار‬ ‫کــودک اســت»‪ .‬ایالقــی حســینی محله هــا را به عنــوان یــک بافــت زنــده شــهری دانســت و‬ ‫گفــت‪« :‬در شهرســازی بایــد بــه موضــوع کودک محــوری در محله هــا به صــورت ویــژه توجــه‬ ‫شــود»‪ .‬گفتنی ســت؛ در پایــان ایــن کارگاه تخصصــی‪ ،‬موضوعاتــی از جملــه تجربــه جهانــی‬ ‫شــهرهای دوســتدار کــودک‪ ،‬مشــارکت محوری و عدالــت در طراحــی پارک هــای کــودک‬ ‫و همچنیــن نقــش بازی کده هــا در دنیــای جدیــد‪ ،‬توســط اســاتید دانشــگاه موردبررســی و‬ ‫گفت وگــو قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫اخذ گواهینامه ثبت نرم افزار رایانه ای «سام نت»‬ ‫توسط شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫ســید علــی موسوی نســب‪ /‬مدیــر پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و مهندســی ســاخت شــرکت ملــی‬ ‫حفــاری ایــران از اخــذ گواهینامــه ثبــت نرم افــزار رایانـه ای «ســام نــت» به نــام ایــن شــرکت‬ ‫از مرکــز توســعه فنــاوری اطالعــات و رســانه های دیجیتــال کشــور خبــر داد‪ .‬مهــدی عرشــیان‬ ‫دراین بــاره گفــت‪« :‬بــا پیگیری هــای ایــن مدیریــت و همــکاری امــور حقوقــی و پیمان هــای‬ ‫شــرکت‪ ،‬مالکیــت معنــوی ایــن نرم افــزار به عنــوان ملــی حفــاری به ثبــت رســید»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬باتوجه بــه افزایــش ارزش مالکیت هــای معنــوی درمقایســه با دارایی هــای فیزیکــی‬ ‫در تعییــن جایــگاه ســازمان ها‪ ،‬متعاقــب مصوبــه شــورای عالــی پژوهــش‪ ،‬پیگیــری ثبــت‬ ‫اختــراع و مالکیــت معنــوی نتایــج حاصــل از پروژه هــای پژوهشــی شــرکت در دســتورکار قــرار‬ ‫گرفــت»‪ .‬عرشــیان اظهــار کــرد‪« :‬نرم افــزار ســام نــت‪ ،‬پیــرو قــرارداد پژوهشــی میــان شــرکت‬ ‫ملــی حفــاری ایــران و دانشــگاه ازاد اســامی بــا عنــوان «مطالعــه‪ ،‬طراحــی و پیاده ســازی‬ ‫ســامانه جامــع نگهــداری و تعمیــرات شــرکت ملــی حفــاری ایــران» ازســوی ایــن مدیریــت‬ ‫و بــا همــکاری مدیریت هــای امــور مهندســی‪ ،‬نگهــداری و تعمیــرات و فنــاوری اطالعــات و‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬تهیــه و تدویــن شــد»‪ .‬مدیــر پژوهــش‪ ،‬فنــاوری و مهندســی ســاخت شــرکت ملی‬ ‫حفــاری ایــران توضیــح داد‪« :‬بــا اخــذ گواهینامــه ثبــت نرم افــزار رایان ـه ای ســام نــت بــرای‬ ‫شــرکت‪ ،‬امــکان تجاری ســازی ایــن محصــول و فــروش ان بــه مشــتریان فراهــم شــده اســت»‪.‬‬ ‫نقض قوانین؛ عامل گرایش تولیدکنندگان به سمت داللی‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫بــا گرایــش بــازار و بی حمایتــی مســئولین از‬ ‫تولیدکننــده‪ ،‬فرهنــگ تولید به فراموشــی ســپرده‬ ‫می شــود‪ ،‬خریــد ســکه و طــا احتــکار خــودرو و‬ ‫ســوداوری توهمــی ان هــا باعــث عقب ماندهــی‬ ‫کشــور از صنعــت و تولیــد می شــود و درنتیجــه‬ ‫صنعتگــران مــا به ســمت داللــی می رونــد‪ .‬بایــد‬ ‫هرچه ســریع تر فکــری بــه حــال صنعــت بی جــان‬ ‫تولیــد کــرد‪ .‬دبیــرکل خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت خراســان رضــوی گفــت‪« :‬نقــض قوانیــن‬ ‫باعــث می شــود تولیدکننــدگان به ســمت داللــی‬ ‫گرایــش پیــدا کننــد»‪ .‬حســین خانـی زاده هــدف‬ ‫از ایــن بازدیــد را پیگیــری مشــکالت واحدهــای‬ ‫صنعتــی نمونــه دانســت و افــزود‪« :‬درراســتای‬ ‫میثاق نامــه روز ملــی صنعــت و معــدن ســتاد‬ ‫پایــش رســانه ای‪ ،‬رصــد و پیگیــری مشــکالت‬ ‫واحدهــای نمونــه ســال و همچنیــن مطالبــات‬ ‫ایــن واحــد را درنظــر دارد»‪ .‬وی از ایجــاد دبیرخانه‬ ‫دائمــی نظــارت بــر ارزیابــی و پایــش عملکــرد بــر‬ ‫انتخــاب واحدهــای نمونــه درطول ســال خبــر داد‪.‬‬ ‫خان ـی زاده ادامــه داد‪« :‬بیشــترین رنجــی کــه بــر‬ ‫مــا تحمیــل می شــود از خود تحریمی ســت»‪.‬‬ ‫رسانه مستقل‪ ،‬می تواند تاثیرگذار باشد‬ ‫درادامــه رئیــس ســازمان بســیج رســانه بااشــاره به‬ ‫مشــکالت و جنــگ اقتصــادی حاکــم بــر کشــور‬ ‫گفــت‪« :‬در شــرایط اقتصــادی‪ ،‬حمایــت و‬ ‫پشــتیبانی رســانه ها از جایــگاه ویــژه ای برخــوردار‬ ‫اســت»‪ .‬عبــاس محمدیــان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«واحدهــای صنعتــی به انــدازه تمــام ارگان هــای‬ ‫دولتــی بــه مســئولیت های اجتماعــی کمــک‬ ‫می کننــد»‪ .‬وی همچنیــن ادامــه داد‪« :‬اگــر‬ ‫رســانه ها بــه صنعــت توجهــی ندارنــد ریشــه در‬ ‫ماهیــت قانــون ماســت‪ .‬ردیــف بودجــه ای کــه‬ ‫بــرای رســانه ها اختصــاص داده شــده ‪۱۹‬درصــد‬ ‫اســت»‪ .‬محمدیــان تاکیــد کــرد‪« :‬اگــر رســانه ها‬ ‫بــه اختصــار‪ ،‬نــگاه حمایتــی دارنــد ناشــی از‬ ‫فشــارهای اقتصــادی تحمیل شــده اســت»‪ .‬رئیس‬ ‫ســازمان بســیج رســانه اســتان در تعریــف قشــر‬ ‫خبرنــگاران گفــت‪« :‬ضعیف تریــن قشــر‪ ،‬قشــر‬ ‫خبرنگاری ســت؛ درحالی کــه تاثیرگذارتریــن‬ ‫قشــر در جامعــه هســتند‪ ،‬اهالــی قلــم بــرای‬ ‫مســئولین ســنگر می ســازند ولــی متاســفانه‬ ‫همیــن مســئولین قدمــی بــرای معیشــت و‬ ‫اقتصــاد خبرنــگاران برنمی دارنــد‪ ،‬رســانه ها از‬ ‫پرداخــت مالیــات معــاف نیســتند»‪ .‬محمدیــان‬ ‫بــا تاکیــد بیــان کــرد‪« :‬رســانه اگــر مســتقل‬ ‫باشــد‪ ،‬می توانــد تاثیرگــذار باشــد‪ ،‬رســانه ها اگــر‬ ‫اســتقالل داشــته باشــند‪ ،‬ایــران پیشــرفت خواهد‬ ‫کــرد»‪ .‬اگــر می خواهیــم در صنعــت گره گشــایی‬ ‫کنیــم بایــد از رســانه هــم گره گشــایی شــود»‪.‬‬ ‫درادامــه پــای دردودل یــک فعــال اقتصــادی و‬ ‫تولیــدی کــه واحــد نمونــه صنعتــی ســال ‪99‬‬ ‫اســت نشســتیم‪ ،‬در دو دل هایــی کــه اگــر حــل‬ ‫شــود و گــره از مشکالتشــان بــاز شــود نه تنهــا‬ ‫ایجــاد اشــتغال بــرای جوانــان ایــن مرزوبــوم را‬ ‫فراهــم می کنــد؛ بلکــه از فــرار اقتصــادی کشــور‬ ‫هــم جلوگیــری می کنیــم‪.‬‬ ‫سقوط قابل مالحظه امار صادرات‬ ‫مدیرعامــل شــرکت «صابــون کــف تــوس» گفت‪:‬‬ ‫«مــا یــک کشــور عقب مانــده درجهــت حمایــت‬ ‫تولیــدات داخلــی هســتیم و جهــش تولیــد فقــط‬ ‫بــا حــرف محقــق نمی شــود»‪ .‬جــواد نیشــابوری‬ ‫افــزود‪« :‬صــادرات صابــون باتوجه بــه راه انــدازی‬ ‫کارخانه هــا در کشــور افغانســتان ‪ ۶۰‬تــا ‪۷۰‬درصــد‬ ‫تولیــد بــه داخــل افغانســتان رفتــه اســت و مــواد‬ ‫اولیــه تولیــد ان نیــز از ایــران صــادر می شــود‪،‬‬ ‫امــا همچنــان مــا بــازار محصــول خــود را در ان‬ ‫کشــور داریــم»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت «صابــون‬ ‫کــف تــوس» بابیان اینکــه برخــی از کارخانه هــا‬ ‫حتــی در خراســان رضــوی تعطیــل کرده انــد‬ ‫امــا دو مجموعــه فعــال مــا همچنــان کار‬ ‫می کننــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬در ســفری کــه‬ ‫بــه افغانســتان داشــتم ســفیر ایــران پیشــنهاد‬ ‫احــداث کارخان ـه ای در افغانســتان را بــه مــن داد‬ ‫در پاســخ بــه ایشــان گفتــم؛ بــرای مــن ضــرر‬ ‫نــدارد‪ ،‬مــواد اولیــه را خــودم می خــرم و صــادر‬ ‫می کنــم‪ ،‬ســود مــن کــم نشــده ولــی ‪۱۵۰‬‬ ‫کارگــر بیــکار می شــوند»‪ .‬نیشــابوری تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬کســانی که کارخانه هــا را تعطیــل کردنــد‬ ‫کــه بیــکار نمی نشــینند تولیــد نداشــته باشــند‪،‬‬ ‫روغــن ان را صــادر می کننــد دراین میــان فقــط‬ ‫کارگــر اســت کــه زیان دیــده می شــود»‪ .‬ایــن‬ ‫فعــال صنعتــی بااشــاره به اینکه مــا یــک کشــور‬ ‫عقب مانــده درجهــت حمایــت تولیــد از داخــل‬ ‫فاز نخست طرح توسعه خطوط فشار متوسط هوایی‬ ‫در شهرستان سرخه‬ ‫رضــا تبیانیــان‪ /‬سرپرســت مدیریــت توزیــع بــرق شهرســتان ســرخه از اجــرای فــاز‬ ‫نخســت طــرح توســعه شــبکه فشــار متوســط هوایــی در جــاده سرخه_ســمنان حدفاصل‬ ‫مرغــداری کاشــو تــا پــودر سنگســر خبــر داد‪ .‬عبــاس ربیعــی بیــان داشــت‪« :‬نصــب‬ ‫‪ 16‬اصلــه پایــه بــرق ســیمانی و احــداث یک هــزار و ‪ 111‬متــر شــبکه فشــار متوســط‬ ‫هوایــی دومــداره‪ ،‬به عنــوان مهم تریــن اقدامــات انجــام شــده در راســتای عملیاتی کــردن‬ ‫ایــن طــرح به شــمار می رونــد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬ایجــاد رینــگ شــبکه ‪ 20‬کیلوولــت‪،‬‬ ‫ارتقــای پایــداری خطــوط برق رســانی‪ ،‬افزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه و جلــب‬ ‫رضایتمنــدی مشــترکان‪ ،‬از زمــره اهــداف طــرح قیــد شــده محســوب می شــوند»‪ .‬وی‬ ‫اعــام کــرد‪« :‬بــرای بهره بــرداری از ایــن پــروژه عمرانــی برق رســانی‪ ،‬مبلــغ یک میلیــارد و‬ ‫‪ 654‬میلیون ریــال هزینــه صــرف شــده اســت»‪.‬‬ ‫هســتیم‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬اگــر مــا تعرفــه صــادرات‬ ‫را افزایــش دهیــم عــوارض را افزایــش می دهنــد‪،‬‬ ‫امــا در ایــران خروجــی حمایتــی وجــود نــدارد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکــه جهــش تولیــد فقــط بــا حــرف‬ ‫محقــق نمی شــود و تــا اقــدام مناســبی نباشــد‬ ‫چیــزی در عمــل تحقــق نمی یابــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«در صنعــت صابــون لباس شــویی در خراســان‬ ‫رضــوی چهــار کارخانــه تعطیــل شــده اســت و‬ ‫بالغ بــر ‪ ۲۰۰‬کارگــر در یک ســال اخیر بیــکار‬ ‫شــده اند‪ ،‬شــرکت کــه ضعیــف باشــد تــوان‬ ‫رقابــت نــدارد و باتوجه بــه بحــث کرونــا از ایــن‬ ‫صنعــت هیــچ حمایتــی صــورت نگرفتــه اســت و‬ ‫در ایــن صنعــت مــازاد تولیــد داریم»‪ .‬نیشــابوری‬ ‫بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه ازلحــاظ اقتصــادی مــن‬ ‫االن نبایــد فعالیــت کنــم و بایــد نگــه دارم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«امــا چــون کار مــا تولیــد اســت و هدفمــان چیز‬ ‫دیگــر اســت و در کار تولیــدی هــدف درامــد‬ ‫نیســت؛ بلکــه چرخیــدن کار و چــرخ اقتصــاد‬ ‫کشــور اســت همچنــان بــه تولیــد در ایــن‬ ‫ شــرایط بحرانــی ادامــه دادیــم»‪ .‬ایــن کارافریــن‬ ‫ادامــه داد‪« :‬دو ســال اســت کــه وام می گیریــم‪،‬‬ ‫اگــر ایــن رونــد ادامــه یابــد بــرای ســال های‬ ‫بعــد نمی شــود کاری کــرد‪ ،‬ایــن کار ممکــن‬ ‫اســت کــه نــگاه تولیدگــر از کارافرینــی به ســمت‬ ‫ســوداوری تغییــر روش و ماهیــت دهــد»‪.‬‬ ‫بزرگ ترینصادرکنندهصابون‬ ‫در شرق کشور هستیم‬ ‫وی بابیان اینکــه حجــم صــادرات و فــروش‬ ‫داخلــی زیــاد اســت و نمی توانیــم مــواد شــوینده‬ ‫دیگــر را پوشــش دهیــم‪ ،‬گفت‪« :‬جــدا از تولیدات‬ ‫داخلــی محصــوالت مــا بــه کشــورهای اســیای‬ ‫میانــه‪ ،‬ازبکســتان‪ ،‬قرقیزســتان‪ ،‬تاجیکســتان‪،‬‬ ‫افغانســتان‪ ،‬عــراق و کشــورهای حاشــیه خلیــج‬ ‫فــارس صــادر می شــود»‪.‬‬ ‫مشکالت واردات مواد اولیه‬ ‫به دلیل قوانین گمرکی و قوانین بانکی تازه‬ ‫وی افــزود‪« :‬بــرای صابون بهداشــتی طبــق الزامات‬ ‫اســتاندارد بایــد روغــن نارگیــل وجــود داشــته‬ ‫باشــد و ایــن روغــن هــم در کشــورهای مالــزی و‬ ‫اندونزی ســت‪ ،‬مــا مجبوریــم مــاده اولیــه تهیــه‬ ‫صابــون را از خــارج از کشــور تهیــه کــه به ســختی‬ ‫می توانیــم وارد کنیــم‪ .‬به خاطــر کرونــا صــادرات‬ ‫صابــون ممنــوع شــد؛ امــا چــون صابون هــای‬ ‫لباس شــویی تولیــدی در کشــور مصرف کننــده‬ ‫نــدارد‪ ،‬بــا رایزنــی کــه بــا نماینــدگان مجلــس‬ ‫شــد موفــق شــدیم تــا اخــر اذرمــاه صــادرات‬ ‫صابــون ازاد باشــد‪ .‬تاریخچــه صابــون و چگونگــی‬ ‫پیدایــش ایــن محصــول شــوینده در گذشــته‬ ‫به این صورت اســت که؛ چربی هــای حاصــل از‬ ‫ذبــح حیوانــات کــه روی خاکســتر اتــش ریختــه‬ ‫می شــد چــون حالــت قلیایــی داشــته بــا چربی ها‬ ‫واکنــش نشــان مـی داده‪ ،‬وقتــی به دست هایشــان‬ ‫می مالیدنــد کــف می کــرده از همان زمــان‬ ‫صابــون وارد عرصــه طبیعــت شــده اســت»‪ .‬ایــن‬ ‫فعــال اقتصــادی ادامــه داد‪« :‬صنعتگــر به تنهایــی‬ ‫نمی توانــد کاری انجــام دهــد‪ ،‬در کشــور مــا‬ ‫شــرایط بــرای ســرمایه گذاری بســیار زیاد‬ ‫اســت؛ امــا به خاطــر فقــدان و نبــود امنیــت در‬ ‫کشــور نمی شــود کار تولیــدی کــرد‪ ،‬مــا اگــر در‬ ‫افغانســتان در ‪ ۱۰‬ســال گذشــته ســرمایه گذاری‬ ‫نمی کردیــم به خاطــر امنیــت انجــا بــود‪ ،‬امــا‬ ‫امــروز راضــی هســتیم ایــن کار را انجــام دهیــم‬ ‫و دلیــل ان هــم حمایــت دولــت از تولیدگــر بوده‪،‬‬ ‫بیمــه می کنــد‪ ،‬خســارت ها را می دهــد و خیلــی‬ ‫مــوارد دیگــر در یــک کشــور عقب مانــده حتــی از‬ ‫زمــان جنــگ ایــران بدتــر هســتند‪ ،‬بایــد دنبــال‬ ‫دلیــل گریــز ســرمایه گذاران از ایــران باشــیم و‬ ‫تنهــا دلیــل فــرار حمایت نکــردن دولــت اســت»‪.‬‬ ‫تولید؛ برطرف کننده‬ ‫مشکالت اقتصادی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی‬ ‫وی بــا گریــزی بــه فرمایشــات مقــام معظــم‬ ‫رهبــری افــزود‪« :‬رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫چندین ســال اســت کــه در قضیــه تولیــد و‬ ‫اقتصــاد ورود کــرده و نام گــذاری شــعار هــر‬ ‫ســال را از عناویــن تولیــدی و اقتصــادی انتخاب‬ ‫می کننــد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت «صابــون‬ ‫کــف تــوس» درپایــان تصریــح کــرد‪« :‬در‬ ‫جلس ـه ای بــا نیــروی انتظامــی‪ ،‬مطــرح کــردم‬ ‫شــما چند درصــد هزینــه بــرای پیشــگیری از‬ ‫جــرم می کنیــد؟ پیشــنهاد کردیــم کــه اگــر‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد در حــوزه صنعــت هزینــه کنیــد‬ ‫حتمــاً خروجــی بهتــری داریــد و اگــر تولیــد‬ ‫باشــد کارگــری بیــکار نمی مانــد و جــرم هــم‬ ‫یاُفتــد»‪.‬‬ ‫اتفــاق نم ‬ ‫معاون وزیر نفت‪:‬‬ ‫ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی‬ ‫ن ُتن می رسد‬ ‫به ‪۱۵۰‬میلیو ‬ ‫معــاون وزیــر نفــت گفــت‪« :‬ظرفیــت تولیــد‬ ‫صنعــت پتروشــیمی در افــق ‪ ۱۴۰۵‬بــا اجــرای‬ ‫طرح هــای راهبــردی‪ ،‬پیشــران و خــوراک‬ ‫ترکیبــی بــه ســاالنه ‪۱۵۰‬میلیو نتُــن خواهــد‬ ‫رســید»‪ .‬بهــزاد محمــدی در جریــان بازدیــد از‬ ‫واحــد اراک یکــی از شــرکت های پتروشــیمی بــا‬ ‫مــروری بــر اهــداف جهــش دوم و ســوم صنعــت‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬بــا برنامه ریزی هــای‬ ‫راهبــردی کــه انجــام شــده‪ ،‬ایــن نویــد را می تــوان داد کــه صنعــت پتروشــیمی به ســمت‬ ‫هوشمندســازی بیشــتر ســوق پیــدا کــرده اســت و براین مبنــا مســیر توســعه ایــن صنعــت‬ ‫تــاب اوری باالتــر و اســیب پذیری کمتــری خواهــد داشــت»‪ .‬مدیرعامل شــرکت ملــی صنایع‬ ‫پتروشــیمی بــر نقــش پررنــگ و تاثیرگــذار این شــرکت در مســیر توســعه هوشــمند و پایدار‬ ‫صنعــت پتروشــیمی تاکیــد کــرد و گفــت‪« :‬بــا تالش هــای شــرکت پژوهــش و فنــاوری در‬ ‫تامیــن کاتالیس ـت های مهــم‪ ،‬کشــور از واردات بی نیــاز و اتفاق هــای بســیار مهم و ارزنــده ای‬ ‫دراین حــوزه محقــق می شــود»‪ .‬محمــدی بابیان اینکــه توســعه طرح هــای تولیــد پروپیلــن‬ ‫در بخش هــای فراینــدی و تامیــن کاتالیســت های موردنیــاز هم اکنــون بــا دانــش فنــی‬ ‫ایرانــی در مجتمع هــای پتروشــیمی اجــرا می شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬واحــد نیمه صنعتــی تولیــد‬ ‫پروپیلــن از متانــول در منطقــه ماهشــهر و واحــد پلی پروپیلــن صنعتــی در مرکــز اراک فعــال‬ ‫هســتند»‪ .‬به گفتــه وی‪ ،‬دو واحــد فعــال شــرکت پژوهــش و فناوری پتروشــیمی در ماهشــهر‬ ‫و اراک ب ـه زودی امــاده بازدیــد ســرمایه گذاران اســت‪.‬‬ ‫اهدای لوح تقدیر استاندار مرکزی‬ ‫به مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان‬ ‫تو ســومین جشــنواره اســتانی‬ ‫اســتاندار مرکــزی در نشســت شــورای توســعه مدیریت و بیس ‬ ‫شــهید رجایــی و تجلیــل از دســتگاه های برتــر اســتان مرکــزی گفــت‪« :‬همــه مدیــران بایــد‬ ‫در مقابــل انتقادهــای ســازنده و دلســوزانه پاســخگو باشــند‪ ،‬امــا برخــی انتقادهــا کــه فقــط‬ ‫مغرضانــه اســت‪ ،‬ارزش پاســخگویی نــدارد»‪ .‬ســید علــی اقــازاده بیــان کــرد‪« :‬منتقــدان‬ ‫دلســوز‪ ،‬شــرایط و محدودیت هــا را می بیننــد و در کنــار انتقــاد ســازنده خــود پیشــنهاد‬ ‫و راهکارهــای مناســب نیــز ارائــه می دهنــد‪ ،‬مــردم به خوبــی تفــاوت بیــن نقــد دلســوزانه‬ ‫و مغرضانــه را می داننــد»‪ .‬اقــازاده اظهــار داشــت‪« :‬روزهــا و ماه هــای ســختی بــر دولــت و‬ ‫دســتگاه های اجرایــی می گــذرد و انتظــار اســت دراین شــرایط همــه دست به دســت هــم‬ ‫دهنــد تــا مشــکالت یکــی پــس از دیگــری حــل شــود»‪ .‬اســتاندار مرکزی افــزود‪« :‬جشــنواره‬ ‫شــهید رجایــی چندین ســال اســت کــه برگــزار می شــود و برگــزاری ایــن جشــنواره‬ ‫به معنــای نادیده گرفتــن زحمــات ســایر دســتگاه ها نیســت»‪ .‬اقــازاده بیــان کــرد‪« :‬تــاش‬ ‫دســتگاه هایی کــه در ایــن جشــنواره رتبــه برتــر را کســب کرده انــد جــای تقدیــر دارد و‬ ‫دســتگاه هایی کــه تــاش کمتــری دارنــد بایــد در فرصــت باقی مانــده از عمــر دولــت همــه‬ ‫تــاش خــود را بــرای خدمتگــذاری ب ـه کار گیرنــد و نظــارت بــر عملکــرد دســتگاه ها بایــد‬ ‫مضاعــف شــود»‪ .‬رقیــه یــادگاری افــزود‪« :‬ارزیابــی دســتگاه های اجرایــی براســاس شــاخص‬ ‫عمومــی در شــش محــور و ‪ ۲۸‬شــاخص بــرای هــر دســتگاه کــه درمجمــوع یک هــزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫شــاخص عمومــی را شــامل شــده اســت و شــاخص اختصاصی بــا ‪ ۱۵۶‬محور و ‪ ۷۶۰‬شــاخص‬ ‫ارزیابــی انجــام شــده اســت»‪ .‬رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان مرکــزی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای و منابــع طبیعــی اســتان مرکــزی بیشــترین‬ ‫رشــد امتیــاز را در دوسا لِ گذشــته به دســت اوردنــد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب بوشهر خبر داد؛‬ ‫افزایش ظرفیت تصفیه خانه فاضالب بوشهر‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان مازندران خبر داد؛‬ ‫عملیات اجرایی احداث ‪ ۲۰‬واحد مسکونی برای مددجویان چهاردانگه ساری‬ ‫تجلیل از ‪ ۲۰‬تعاونی برتر استان اردبیل‬ ‫پرویــن حســینی‪ 20 /‬تعاونــی برتــر و برگزیــده اســتان اردبیــل در ‪ ۲۰‬گرایــش تولیــدی‪،‬‬ ‫صنعتــی و خدماتــی طــی ائینــی باحضــور تعاون گــران‪ ،‬کارافرینــان و فعــاالن اقتصــادی و‬ ‫تولیــدی ایــن اســتان تجلیــل شــدند‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی اداره کل تعــاون کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی اســتان اردبیــل؛ برنامــه تجلیــل از ایــن تعاونی هــای برگزیــده در قالــب پانزدهمیــن‬ ‫جشــنواره تعاونی هــای برتــر و هم زمــان بــا افتتــاح ‪ ۱۰‬تعاونــی منتخــب اســتان اردبیــل‬ ‫ازطریــق ارتبــاط ویدئوکنفرانســی باحضــور اســحاق جهانگیــری؛ معــاون اول رئیس جمهــوری‬ ‫در ناحیــه صنعتــی بخــش رضــی شهرســتان مشکین شــهر برگــزار شــد‪ .‬مدیــرکل تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اردبیــل در ائیــن تجلیــل از تعاونی هــای برتــر و برگزیــده ایــن‬ ‫اســتان‪ ،‬از تشــکیل ‪ ۱۰۶‬شــرکت تعاونــی در ســطح اســتان طــی یک سال گذشــته خبــر داد و‬ ‫اعــام کــرد‪« :‬هم اکنــون حــدود ‪۱۵‬هزارنفــر در بخــش تعــاون اســتان بــه کار‪ ،‬تولیــد و فعالیت‬ ‫اقتصــادی مولــد مشــغول هســتند»‪ .‬وی بااشــاره به فعال ســازی ‪ ۱۲۲‬شــرکت تعاونــی غیرفعال‬ ‫و راکــد اســتان در ســال های گذشــته ازطریــق اعطــای تســهیالت اشــتغال روســتایی و ســایر‬ ‫سیاس ـت های حمایتــی گفــت‪« :‬امســال حمایــت از تعاونی هــای راکــد و درحــال فعالیــت از‬ ‫محــل تســهیالت اشــتغال زا در ســطح اســتان ادامــه می یابــد»‪.‬‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫در بازدید ستاد رسانه ای پایش تولید از واحد نمونه صنعتی استان خراسان رضوی در سال ‪ 99‬مطرح شد؛‬ ‫انعقاد تفاهم نامه برای اعزام کارکنان شهرداری رشت‬ ‫با قطار پنج ستاره زندگی به سفر مشهد مقدس‬ ‫منــا محمــدی‪ /‬شــهردار رشــت از انعقــاد تفاهم نامــه بــرای اعــزام کارکنان شــهرداری رشــت‬ ‫بــا قطــار پنج ســتاره زندگــی بــه ســفر مشــهد مقــدس خبــر داد‪ .‬دکتــر حــاج محمــدی افــزود‪:‬‬ ‫«بــا تفاهم نامــه منعقدشــده بــا شــرکت رجــا کارکنــان شــهرداری می تواننــد بــا تســهیالت و‬ ‫تخفیفــات ویــژه بــه مشــهد مقــدس ســفر کننــد»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬پیــرو تفاهم نامــه‬ ‫منعقدشــده کارکنــان شــهرداری در هتــل چهار ســتاره رجــا مســتقر خواهنــد شــد»‪.‬‬ ‫مرکزی‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫جلســه شــورای اداری به منظــور بررســی و‬ ‫رفــع نیازهــای مددجویــان بهزیســتی شــهر‬ ‫کیاســر باحضــور دکتــر گوهردهــی؛ مدیــرکل‬ ‫بهزیســتی اســتان مازنــدران‪ ،‬قلنــدری؛ معــاون‬ ‫امــور توان بخشــی‪ ،‬حســین زاده؛ معــاون‬ ‫امــور اجتماعــی‪ ،‬موســوی؛ مدیــر بهزیســتی‬ ‫شهرســتان ســاری‪ ،‬امام جمعــه شــهر کیاســر‪،‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه گلســتان‬ ‫بااشــاره به مشــارکت ایــن ســازمان در‬ ‫پروژه هــای اقتصــادی گفــت‪ 58« :‬میلیاردتومان‬ ‫از منابــع ســازمان بــرای احیــای یــک واحــد‬ ‫دامــداری ‪ 1500‬راســی در اســتان اختصــاص‬ ‫یافــت»‪ .‬حجت االســام روح اهلل ســلیمانی فرد‬ ‫در نشســت امضــای تفاهم نامــه مشــترک بــا‬ ‫ادارات کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و امــور‬ ‫خانــواده و بانــوان اســتانداری گلســتان اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬وقــف جایــگاه ویــژه ای در مباحــث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی دارد‪ .‬یکــی از‬ ‫بــرکات و ثمــرات انقــاب اســامی‪ ،‬گســترش‬ ‫فرهنــگ وقــف اســت؛ زیــرا در هــر عرص ـه ای‬ ‫وقــف احیــا شــود‪ ،‬ســیل همدلــی واقفــان‬ ‫و خیراندیشــان می توانــد اتفاقــات بزرگــی‬ ‫را رقــم بزنــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬یکــی از ایــن‬ ‫عرصه هــا اقتصــاد مقاومتی ســت کــه وقــف‬ ‫اقتصــادی درون زاســت و از تجمــع ثــروت در‬ ‫دســت افــراد خــاص جلوگیــری و بــه توزیــع‬ ‫عادالنــه ان کمــک می کنــد»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫اوقــاف و امــور خیریــه اســتان بااشــاره به‬ ‫وجــود پنج هــزار و ‪ 600‬موقوفــه در اســتان‬ ‫افــزود‪« :‬ایــن موقوفــات شــامل ‪ 69‬هــزار رقبــه‬ ‫بخشــدار و شــهردار کیاســر و دیگــر مســئولین‬ ‫ایــن شــهر برگــزار شــد‪ .‬در این جلســه دکتــر‬ ‫گوهردهــی ضمــن تشــریح برنامه هــای‬ ‫بهزیســتی گفــت‪« :‬رســیدگی صحیــح و‬ ‫اصولــی بــه مشــکالت و درخواســت های‬ ‫مددجویــان و توان خواهــان تحت پوشــش در‬ ‫حوزه هــای مختلــف از اصــول اولیــه و ابتدایــی‬ ‫ارائــه خدمــات اســت و الزم اســت درراســتای‬ ‫گســترش و توســعه عدالــت اجتماعــی‪ ،‬ارائــه‬ ‫خدمــات بهزیســتی در مناطــق محروم اســتان‬ ‫از جملــه چهاردانگــه و شــهر کیاســر بــا دقت و‬ ‫ســرعت بیشتر ازســوی بهزیســتی در دسترس‬ ‫مــردم شــریف و جامعــه هــدف قــرار گیــرد»‪.‬‬ ‫وی درادامــه افــزود‪« :‬بنــا داریــم براســاس‬ ‫برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه و قطعــاً بــا‬ ‫همراهــی بخشــدار‪ ،‬شــهردار و پیگیــری مدیــر‬ ‫بهزیســتی شهرســتان ســاری و حمایت هــای‬ ‫امام جمعــه شــهر کیاســر خدمــات موثــر و‬ ‫پایــداری را بــه مــردم عزیــز ایــن منطقــه ارائــه‬ ‫دهیــم و معتقدیــم کــه خدمــات اجتماعــی و‬ ‫پیشــگیری دراین منطقــه در کنــار خدمــات‬ ‫توان بخشــی بایــد موردتوجــه بیشــتر قــرار‬ ‫گیــرد»‪ .‬مدیــرکل بهزیســتی اســتان مازنــدران‬ ‫بااشــاره به برنامــه تاســیس یــک مرکــز‬ ‫مثبــت زندگــی در کیاســر خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«براســاس نیازســنجی های صورت گرفتــه‬ ‫دراین منطقــه‪ ،‬مجــوز راه انــدازی یــک مرکــز‬ ‫مثبــت زندگــی بــرای ارائــه ‪ 22‬خدمت ســطح‬ ‫اول بهزیســتی دراین منطقــه اخــذ و صــدور‬ ‫مجوزهــای قانونــی درحــال پیگیــری و انجــام‬ ‫اســت تــا مــردم عزیــز منطقــه چهاردانگــه‬ ‫بتواننــد به راحتــی از خدمــات ایــن مرکــز‬ ‫بهره منــد شــوند»‪ .‬دکتــر گوهردهــی کمــک‬ ‫بــه احــداث مســکن بــرای جامعــه هــدف‬ ‫و توانمندســازی انــان را از دیگــر مــوارد‬ ‫حائزاهمیــت بــرای بهزیســتی دانســت و گفت‪:‬‬ ‫«درخصــوص توانمندســازی توان خواهــان‬ ‫تمــام ظرفیت هــا را بــه کار گرفته ایــم تــا‬ ‫بتوانیــم مددجویــان عزیز را توانمند و مســتقل‬ ‫کنیــم و ایــن موضــوع جهــت حفــظ کرامــت‬ ‫انســانی انــان اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬درخصــوص‬ ‫مســکن هــم باتوجه بــه برنامه ریزی هــای‬ ‫صورت گرفتــه و پیگیری هایــی کــه ازســوی‬ ‫معاونــت مســکن و توانمندســازی و بهزیســتی‬ ‫شهرســتان ســاری صــورت خواهــد گرفــت‪،‬‬ ‫امیدواریــم تــا پایــان ســال جــاری عملیــات‬ ‫اجرایــی احــداث ‪ ۲۰‬واحــد مســکونی بــرای‬ ‫مددجویــان عزیــز منطقــه چهاردانگــه شــروع‬ ‫شــود»‪ .‬شــایان ذکر اســت؛ ایــن اولین بــار‬ ‫اســت کــه در طــی ســالیان گذشــته‪ ،‬مدیرکل‬ ‫بهزیســتی اســتان بــه منطقــه محــروم‬ ‫چهاردانگــه ســفر می کنــد‪.‬‬ ‫با مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه استان گلستان صورت گرفت؛‬ ‫فعال شدن دامداری ‪ 1500‬راسی در استان‬ ‫بــا کاربری هــای مختلــف اســت کــه هرکــدام‬ ‫می تواننــد در پیشــرفت اســتان نقــش داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬در اســتان هشــت هزار و ‪ 400‬رقبــه‬ ‫شــامل شـش هزارهکتار بــا کاربــری کشــاورزی‬ ‫داریــم کــه در تولیــد و اشــتغال نقــش‬ ‫مهمــی دارنــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه به دنبــال‬ ‫احیــای موقوفــات هســتیم‪ ،‬گفــت‪« :‬احیــای‬ ‫موقوفــات بــر بســتر طرح هــای دانش بنیــان‬ ‫و شــتاب دهنده رویکــرد جدیــد ســازمان‬ ‫اوقــاف اســت کــه کارهــای خوبــی در اســتان‬ ‫درحــال انجــام اســت»‪ .‬ســلیمانی فرد بیــان‬ ‫داشــت‪« :‬یــک واحــد دامــداری یک هــزار‬ ‫و ‪ 500‬راســی بــا کمــک اوقــاف و بعــد از‬ ‫چند ســال تعطیلــی احیــاء می شــود‪ .‬بــرای‬ ‫ایــن پــروژه ‪ 113‬میلیاردتومــان اعتبــار نیــاز‬ ‫اســت کــه ‪ 58‬میلیاردتومــان از اورده ســازمان‬ ‫اوقــاف دراختیــار اســتان قــرار می گیــرد»‪ .‬وی‬ ‫گفــت‪« :‬طرح هــای دانش بنیــان دیگــری را بــا‬ ‫پیوســت فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و اشــتغال زایی‬ ‫در اوقــاف رقــم زدیــم‪ .‬مــا معتقــد هســتیم‬ ‫هرجایــی مســئوالن در کنــار هــم قــرار گرفتند‬ ‫توانســتند قدم هــای خوبــی بــرای مــردم‬ ‫بردارنــد»‪ .‬ســلیمانی فرد گفــت‪« :‬عالوه بــر‬ ‫دوهــزار و ‪ 585‬مســجد در اســتان‪350 ،‬‬ ‫حســینیه و تکیــه‪ 160 ،‬فاطمیــه و ‪ 123‬زینبیه‬ ‫در اســتان داریــم کــه در ایــام کرونــا خیلــی از‬ ‫ان هــا بــه کارگاه هــای تولیــد ماســک تبدیــل‬ ‫شــدند‪ .‬به غیــراز مســاجد از ســایر ایــن اماکــن‬ ‫بو کارها بهــره‬ ‫می تــوان بــرای راه انــدازی کس ـ ‬ ‫گرفــت»‪.‬‬ ‫حســین ابراهیمــی‪ /‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب بوشــهر در ائیــن افتتــاح فــاز‬ ‫نخســت طــرح ارتقــای تصفیه خانــه فاضــاب بوشــهر بابیان اینکــه تصفیه خانــه فاضــاب‬ ‫حداکثــر تــوان تصفیــه ‪۳۰‬هزارمترمکعــب فاضــاب در شــبانه روز را دارد کــه درحال حاضــر‬ ‫‪۳۸۰۰۰‬مترمکعــب ورودی داشــته کــه ایــن امــر موجــب اختــال در رونــد تصفیــه فاضالب‬ ‫شــده اظهــار داشــت‪« :‬باتوجه بــه افزایــش اشــتراک فاضــاب بوشــهر و رونــد توســعه‬ ‫شــبکه گذاری در محــات مختلــف ارتقــای تصفیه خانــه فاضــاب بوشــهر در دســتورکار‬ ‫قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬عبدالحمیــد حمزه پــور بابیان اینکــه طــرح فاضــاب بافــت قدیــم‬ ‫بوشــهر دراســتانه افتتــاح قــرار دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬بــرای بهره منــدی محــات جنوبــی شــهر‬ ‫بوشــهر از فاضــاب‪ ،‬طــرح توســعه و ارتقــای ظرفیــت تصفیه خانــه در دســتورکار قــرار‬ ‫گرفتــه اســت»‪ .‬وی از بهره بــرداری طــرح ارتقــای تصفیه خانــه فاضــاب بوشــهر خبــر‬ ‫داد و بیــان داشــت‪« :‬در اجــرای فــاز ‪ ۱‬ظرفیــت تصفیــه فاضــاب از ‪۱۵‬هزارمترمکعــب‬ ‫بــه ‪۲۵‬هزارمترمکعــب افزایــش یافتــه و این درحالی ســت که بــا تکمیــل طــرح ارتقــای‬ ‫تصفیه خانــه فاضــاب ظرفیــت ان از ‪ ۳۰‬هزارمترمکعــب بــه ‪ ۵۰‬هزارمترمکعــب افزایــش‬ ‫می یابــد»‪ .‬حمزه پــور بیــان داشــت‪« :‬تهیــه اســناد مناقصــه احــداث ســاختمان‬ ‫کلرزنــی پســاب خروجــی تصفیه خانــه بــرای ارتقــای کیفیــت فاضــاب خروجــی‬ ‫دردستِ اجرا ســت»‪ .‬وی ظرفیــت تصفیه خانــه فاضــاب بوشــهر را ‪ ۳۰‬هزارمترمکعــب در‬ ‫شــبانه روز دانســت و افــزود‪« :‬اکنــون بیــش از ظرفیــت تصفیه خانــه از ان بهره بــرداری‬ ‫می شــود (‪ ۳۸۰۰۰‬مترمکعــب در شــبانه روز) کــه بــا تکمیــل پروژه هــای دردســتِ اجرا‬ ‫ظرفیــت ان بــه ‪ ۵۰‬هزارمترمکعــب افزایــش می یابــد»‪.‬‬ ‫بررسی قراردادهای طوالنی مدت شهرداری کرج‬ ‫علیرضــا نصیرمنــش‪ /‬عبــاس زارع در‬ ‫نطــق پیش از دســتور دویســت و یازدهمین‬ ‫جلســه رســمی شــورای اســامی شــهر‬ ‫کــرج اظهــار داشــت‪« :‬شــهرداری‬ ‫نســخه ای از کلیــه قراردادهــا اعــم از‬ ‫اجــاره به شــرط تملیــک‪ ،‬مشــارکت نامه‬ ‫و ســرمایه گذاری و عمرانــی کــه زمانــی‬ ‫بیــش از پنج ســال در مــدت قــرارداد بــا‬ ‫بهره بــرداری را دارا هســتند جهــت بررســی بــه ایــن کمیســیون ارائــه دهــد»‪.‬‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر کــرج تصریــح کــرد‪« :‬به عنــوان نماینــده شــورا‬ ‫در کمیســیون مــاده هفــت ائین نامــه مــاده یــک قانــون حفــظ و گســترش‬ ‫فضــای ســبز درخصــوص درخواســت شــهرداری بــرای جمــع اوری درختــان‬ ‫واقــع در پــروژه تقاطــع غیرهم ســطح میــدان جمهــوری اســامی بــه اســتحضار‬ ‫اعضــاء می رســانم و درخواســت دارم درجهــت تحقیــق بیشــتر کمیســیون‬ ‫محیــط زیســت در محــل پــروژه تشــکیل و بــه ابعــاد مختلــف پــروژه از منظــر‬ ‫زیســت محیطی پرداختــه شــود»‪ .‬زارع عنــوان کــرد‪« :‬براین اســاس درختــان‬ ‫حاشــیه و رفیــوژ شــمالی و جنوبــی درجهــت ایجــاد رمــپ گــذرگاه شــیب دار‬ ‫و کنارگذرهــای زیرگــذر تحت تاثیــر قــرار می گیرنــد و در طراحی هــای اولیــه‬ ‫باالخــص در قســمت جنــوب میــدان جمهــوری اســامی درختــان چنــار تنومنــد‬ ‫رفیــوژ شــرقی غربــی و میانــی تــا اواســط بلــوار می بایســت جمــع شــوند کــه بــا‬ ‫بازدیــد و بررس ـی های مجــدد و انتقــال نقطــه میانــی زیرگــذر بــه شــرق باعــث‬ ‫حفــظ درختــان رفیــوژ شــرقی کــه عمدتـاً درختــان بــا ســن بــاال هســتند شــد و‬ ‫عــرض معبــر بــه ســمت غــرب تمایــل پیــدا کــرد کــه عمــده درختــان ســن باالیی‬ ‫در مقایس ـه با درختــان جبهــه شــرقی نداشــتند و لــذا براین اســاس درختانــی کــه‬ ‫واقــع در طــرح هســتند حفــظ و بــه مکانــی دیگــر منتقــل شــوند»‪ .‬وی درپایــان‬ ‫گفــت‪« :‬درجهــت حفــظ حداکثــری درختــان مجوزهــا بایــد به صــورت مرحلـه ای‬ ‫و بــا شــروع عملیــات اجرایــی صــادر شــود کــه احیانـاً بتــوان درختــان بیشــتری‬ ‫را حفــظ کــرد»‪.‬‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2949

روزنامه سایه 2949

شماره : 2949
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه سایه 2948

روزنامه سایه 2948

شماره : 2948
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه سایه 2947

روزنامه سایه 2947

شماره : 2947
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه سایه 2946

روزنامه سایه 2946

شماره : 2946
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه سایه 2944

روزنامه سایه 2944

شماره : 2944
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه سایه 2943

روزنامه سایه 2943

شماره : 2943
تاریخ : 1402/09/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!