روزنامه سایه شماره 2069 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2069

روزنامه سایه شماره 2069

روزنامه سایه شماره 2069

‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫حرم رضوی‬ ‫‪ 6‬بایدکانون تربیت مفسران قران باشد‬ ‫‪ ۱۷۴‬هزار هکتار‬ ‫مجــری طــرح توســعه ســامانه های نویــن ابیــاری وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت‪:‬‬ ‫«امســال‪ ۱۷۴ ،‬هزار هکتــار اراضــی ابــی کشــور تحت پوشــش طــرح ســامانه های نویــن‬ ‫ابیــاری قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬عبــاس زارع‪ ،‬هــدف از اجــرای طــرح ســامانه های نویــن‬ ‫ابیــاری را افزایــش بهــره وری و پایــداری منابــع اب و خــاک در جهــت تولیــد پایــدار‬ ‫محصــوالت کشــاورزی اعــام کــرده اســت‪.‬‬ ‫معاون استاندار تهران‪:‬‬ ‫لزوم توجه به وضعیت مطلوب شهرستان ری‬ ‫‪ 8‬درزمینه اشتغال زایی وگردشگری‬ ‫سه شنبه‪ 25‬شهریور ‪ 26 - 1399‬محرم ‪ 15 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2069‬تومان‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫گرانیلجام گسیخته‬ ‫رنج اور است‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ CB Insight‬گزارش داد؛‬ ‫یوشــیهیده ســوگا؛ دبیــر کابینــه دولــت‬ ‫ژاپــن و از دوســتان و یــاران نزدیــک‬ ‫ابــه شــینزو کــه بــا رای بــاال به عنــوان‬ ‫رئیــس حــزب لیبــرال دموکــرات ژاپــن‬ ‫انتخــاب شــد قــرار اســت امــروز‬ ‫به عنــوان نخســت وزیــر ایــن کشــور‬ ‫معرفــی شــود‪.‬‬ ‫استارت اپ های فین تک با بیشترین‬ ‫میزان سرمایه در سال ‪2020‬‬ ‫گــزارش ‪ 2‬ســپتامبر ‪ 2020‬پلتفــرم تجزی هو تحلیــل تجــاری و پایــگاه‬ ‫داده بین الملــل ‪ CB Insight‬کــه اطالعــات بــازار را در مــورد شــرکت های‬ ‫خصوصــی و فعالیت هــای ســرمایه گذاران فراهــم می کنــد؛ اورده اســت کــه‬ ‫‪ Grab‬توانســته عنــوان اســتارت اپ اول جهــان بــا باالتریــن میــزان ســرمایه را‬ ‫در حــوزه فین تــک در ســال جــاری میــادی را به دســت بیــاورد‪ .‬ایــن شــرکت‬ ‫درواقــع‪ ،‬ابرشــرکتی چندملیتــی ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران خبر داد؛‬ ‫خراسان رضوی؛ دارنده پائین ترین‬ ‫نان کشور‬ ‫ز‬ ‫بیکاری‬ ‫نرخ‬ ‫ِ‬ ‫‪ 2‬کسب رتبه نخست ایران در اکتشافات نفت و گاز جهان‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫نادر سلیمانی‪:‬‬ ‫وضعیتبحرانی‬ ‫تغییرات اب وهوایی جهان‬ ‫«هیجان» و«تخیل»؛‬ ‫نیاز مخاطب سینمای کودک است‬ ‫‪3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهی فراخوان عمومی‬ ‫انتخاب سرمایه گذار‬ ‫ش�هـرداری ای�لام درنظرــدارد براس��اس بیس��ت و دومی��ن صورتجلس��ه هی��ات عال��ی سرــمایه گذاری مـ�ورخ ‪ 1399/6/5‬و مصوب��ه شـ�ماره ‪ 210‬مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/3/17‬شــورای اسـلامی ش��هر و تاییدی��ه فرمانــداری ای�لام و همچنی��ن مصوب��ه جلس��ه کارگـ�روه تنظی��م بــازار اسـ�تان و در راسـ�تای گسـ�ترش‬ ‫خدمـ�ات شــهری و ایجـ�اد بازارچه هـ�ای فــروش مــواد پروتئین��ی ب��ا قیم��ت تنظی��م باــزار ب��ه منظـ�ور رف��ع نیـ�از روزان��ه ش��هروندان و تعدی��ل و کنتـ�رل‬ ‫قیمـ�ت فراورده هــای پروتئینـ�ی و فرــوش مس�تـقیم و بدــون واســطه بـ�ه ش��هروندان از طریـ�ق مش�اـرکت بـ�ه روش س�اـخت‪ ،‬بهره ب��رداری‪ ،‬پرداخـ�ت‬ ‫اج��اره ب��ه ش��هرداری و انتق��ال تجهی��زات و س��ازه های غرف��ه ب��ه س��رمایه گذار در پای��ان ق��رارداد (‪ ،)BOO‬نســبت بـ�ه انتخ��اب س��رمایه گذار‬ ‫جهــت س�اـخت بازارچــه ف�رـوش مرــغ و فراورده هاــی پروتئینــی اقــدام نمای��د‪.‬‬ ‫از کلیـ�ه اشخــاص حقیقـ�ی و حقوقـ�ی دارای س�اـبقه مرتبـ�ط در امـ�ر س��رمایه گذاری و همچنیـ�ن صاحبــان کشـ�تارگاه ها دعــوت بـ�ه عمـ�ل می ایـ�د بـ�ا‬ ‫توجـ�ه بـ�ه م�وـارد ذیـ�ل جهـ�ت اخ��ذ اســناد فراخــوان از تاریـ�خ ‪ 1399/06/24‬لغایـ�ت ‪ 1399/07/01‬ب��ه مدیری��ت س�رـمایه گذاری ش��هرداری ایـلام‬ ‫واقـ�ع در بلوــار جهم�وـری‪ ،‬تقاطـ�ع ش�هـیده ربابـ�ه کمالــی‪ ،‬س��اختمان مرکــزی ش��هرداری ایلـام‪ ،‬طبقـ�ه ســوم مراجعـ�ه فرماینـ�د‪.‬‬ ‫الزم اسـ�ت کلیـ�ه اشخــاص حقیـ�ق و حقوقـ�ی پیش��نهادات خــود را طبـ�ق ش�رـایط ارائـ�ه شــده در مــدت مذکــور بصوــرت فیزیکـ�ی بـ�ه دبیرخانـ�ه‬ ‫شـ�هرداری مرکــزی تحویـ�ل نماینـ�د‪ .‬درغیراینصوــرت بـ�ه پیشــنهاداتی کـ�ه بعـ�د از موعـ�د مقــرر تحویـ�ل داده شــود ترتیـ�ب اثـ�ر داده نخواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫ضمناً درصورت نیاز به اطالعات بیشتر‪ ،‬مدیریت سرمایه گذاری شهرداری ایالم با شماره تلفن ‪ 08433334570‬اماده پاسخگویی می باشد‪.‬‬ ‫اورده طرفین‪:‬‬ ‫اورده شهرداری‪ :‬عبارت است از در اختیار قرار دادن زمین محل اجرای پروژه‪ -‬مجوزات الزم‬ ‫اورده س��رمایه گذار‪ :‬عب��ارت اس��ت از پرداخ��ت کلی��ه هزینه ه��ای مرب��وط ب��ه طراح��ی (اع��م از‪ -‬س��ازه‪ -‬تاسیس��ات) و اج��را (اع��م از س��اخت)‬ ‫‪ 5‬غرفـ�ه ‪ 15‬متــری بـ�ا ساــزه ســبک بـ�ا رعایـ�ت ائین نامـ�ه ‪ 2800‬و بوسـ�تان محل��ه ای ب��ا مسـ�احت ‪ 400‬مترمربـ�ع براســاس طراحـ�ی معماــری ارائـ�ه‬ ‫شــده توسـ�ط ش��هرداری ایــام‬ ‫شرایط و مدت واگذاری به شرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫ مدت قرارداد ‪ 5‬سال‬‫ از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ‪ 1‬ماه جهت طراحی‪ ،‬ساخت و اجرا‬‫ پس از اتمام دوره طراحی و ساخت پروژه به مدت ‪ 5‬سال دوره بهره برداری خواهد بود‪.‬‬‫تبصره‪ :‬پرداخت اجاره پس از شروع بهره برداری و فرصت یک ماهه برای ساخت خواهد بود‪.‬‬ ‫ مبل��غ تضمی��ن شـ�رکت در فراخـ�وان‪ 5 :‬درص��د قیم��ت پیشـ�نهادی کرای��ه ســالیانه بـ�ه صوــرت ضمانتنامـ�ه بانکـ�ی (فقـ�ط ضمانتنامـ�ه‬‫بانک��ی معتب��ر قاب��ل قبـ�ول بــوده و چک هـ�ای تضمی��ن شـ�ده فاق��د اعتبـ�ار می باشـ�ند)‬ ‫ برندگان اول و دوم فراخوان هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬‫ اخرین مهلت تسلیم پیشنهادات‪ :‬تا ساعت ‪ 14:30‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1399/07/13‬می باشد‪.‬‬‫ تاریخ بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 15‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1399/07/14‬می باشد‪.‬‬‫ مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه می باشد‪.‬‬‫ ب��ا توج��ه ب��ه ص��ورت جلس��ه شـ�ورای فن��ی اس��تان ب��ه شـ�ماره ‪ 23/41/4058‬مـ�ورخ ‪ 1388/11/21‬اس��تفاده از مصالح سـ�اختمانی مش��مول اسـ�تاندارد‬‫و اجباــری الزامـ�ی می باشـ�د‪.‬‬ ‫ بدیه��ی اس��ت هزین��ه چ��اپ اگه��ی و طراح��ی ب��ه عه��ده برن��ده فراخ��وان خواه��د ب��وده و شـ�هرداری در رد ی��ا قب��ول ی��ک ی��ا کلی��ه پیشـ�نهادها‬‫مختــار می باشـ�د‪.‬‬ ‫‪ -‬سایر جزئیات و شرایط در اسناد فراخوان درج گردیده است‪.‬‬ ‫مدیریت سرمایه گذاری و جلب مشارکت های مردمی شهرداری ایالم‬ ‫از ســه دهه پیش‪ ،‬زیست شناســان و‬ ‫کارشناســان محیــط زیســت در جهــان‬ ‫همــواره هشــدار می دهنــد کــه اینــده کــره‬ ‫زمیــن در خطــر اســت و اگــر همچنــان‬ ‫کشــورها از بافت هــای فســیلی ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شماره ‪99/18‬‬ ‫شماره مجوز‪1399/3213 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫‪ -1‬مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان خراسان رضوی واقع در مشهد‪ -‬بلوار خیام‪ ،‬تقاطع ارشاد‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬خرید ‪ 12208‬متر لوله فوالدی ‪ API-5L-GR.B‬درزدار دوازده متری به قطر ‪ 6‬اینچ و به ضخامت ‪ 0/172‬اینچ‬ ‫‪ -3‬مدت قرارداد‪ :‬چهار ماه تقویمی‬ ‫‪ -4‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬از تاریخی که برای تسلیم ان در فراخوان ذکر شده تا مدت ‪ 3‬ماه می بایست معتبر باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلـغ تضمیـن شـرکت در فرایند ارجـاع کار‪ 1.953.524.160 :‬ریال می باشـد که می بایسـت براسـاس یکـی از تضامین قابل قبـول وفـق ایین نامه تضمین‬ ‫معاملات دولتی بـه شـماره ‪/123402‬ت ‪50659‬هـ مـورخ ‪ 1394/09/22‬تهیه گردد‪.‬‬ ‫‪ -6‬متقاضیان می توانند از تاریخ ‪ 1399/06/25‬الی ‪ 1399/07/01‬ضمن مراجعه به سامانه ستاد نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -7‬ضمانتنامه شرکت در فرایند ارجاع کار می بایست به صورت دستی ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -8‬اخرین مهلت بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح مورخ ‪1399/07/13‬‬ ‫‪ -9‬پیشـنهادهای واصلـه در سـاعت ‪ 11‬صبـح مـورخ ‪ 1399/07/13‬در کمیسـیون مربوطـه باز و خوانده می شـود و حضـور پیشـنهاددهندگان و یا یک نفـر نماینده‬ ‫مجـاز انهـا بـا همـراه داشـتن معرفینامه ممهـور به مهر شـرکت در جلسـه افتتاح پاکات ازاد اسـت‪.‬‬ ‫شایان ذکر است دسترسی به متن این اگهی‪ ،‬در ساعت ‪ www.nigc-khrz.ir‬امکان پذیر بوده و درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر‬ ‫با تلفن‪ 051-36653700 :‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی کیفی‬ ‫شماره ‪ 2099001403000127‬مورخ ‪ 1399/6/12‬مندرج در‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫اول‬ ‫شماره ‪ 102‬سال ‪99‬‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اسـتان اذربایجـان شـرقی درنظـردارد عملیـات مربـوط‬ ‫بـه احـداث مخـازن ‪ 3000‬مترمکعبـی منطقـه شـمال تبریـز را از محـل‬ ‫اعتبـارات غیرعمرانـی و بـا مشـخصات ذیـل بـه روش مناقصـه (عمومـی) بـا‬ ‫ارزیابـی کیفـی را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت (سـتاد) به ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬به پیمانکاران دارای صالحیت واگذار نماید‪.‬‬ ‫مشخصات پروژه‪:‬‬ ‫الف‪ -‬مبلغ براورد اولیه‪ 29.714.150.130 :‬ریال‬ ‫ب‪ -‬مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 1.485.707.506 :‬ریال‬ ‫ج‪ -‬محل اجرای کار‪ :‬شهر تبریز‬ ‫د‪ -‬رشته و گروه پیمانکار‪ :‬اب‬ ‫هـ‪ -‬مدت اجرای کار‪ 24 :‬ماه‬ ‫و‪ -‬دسـتگاه نظارت‪ :‬مدیـر دفتر بهره برداری و توسـعه تاسیسـات تامین‪ ،‬تصفیه‬ ‫و خطـوط انتقال اب و مهندسـین مشـاور پارس پیاب‬ ‫ز‪ -‬محل اعتبار‪ :‬غیرعمرانی‬ ‫ح‪ -‬پیشـنهاددهنده حائـز حداقـل امتیـاز ارزیابـی کیفـی الزم جهـت شـرکت در‬ ‫مناقصـه‪ ،‬مکلـف اسـت معـادل مبلـغ سـپرده‪ ،‬تضمین های معتبر تسـلیم یـا مبلغ‬ ‫مذکور را به حسـاب بانکی شـرکت واریز و حسـب مفاد اسـناد مناقصه ضمانتنامه‬ ‫یـا رسـید واریـز وجه را به صـورت اصل در وقت مقرر در اسـناد به کارفرما تسـلیم‬ ‫نمایـد‪ .‬به پیشـنهادهای فاقد سـپرده‪ ،‬سـپرده های مخـدوش‪ ،‬سـپرده های کمتر از‬ ‫میـزان مقـرر‪ ،‬چـک و نظایر ان ترتیـب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است که هزینه اگهی مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫ادرس سایت اینترنت‪www.abfaazarbaijan.ir :‬‬ ‫شناسه اگهی‪985723 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان شرقی‬ ‫‪Spine_master‬‬ ‫تحت نظارت مستقیم دکتر رضا سلمان روغنی‬ ‫(فوق تخصص ستون فقرات از ‪ Mayo Clinic‬امریکا)‬ ‫خواندنی هایی درباره ستون فقرات‪ ،‬مفاصل و عضالت‬ ‫امــوزش ســتون فقــرات و مفاصــل‪ ،‬بــا همــکاری مرکــز‬ ‫تحقیقــات دانشــگاه شــهید بهشــتی‬ ‫‪AzarganClinic.com‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2069‬‬ ‫وضعیت بحرانی‬ ‫تغییرات اب وهوایی جهان‬ ‫مایک پمپئو؛ بله قربان گوی دونالد ترامپ یا اتش بیار معرکه؟‬ ‫ِ‬ ‫ سبک وزیر امورخارجه امریکا‬ ‫موش دوانی به‬ ‫گرانی لجام گسیخته‪ ،‬رنج اور است‬ ‫ایــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه شــورای عالــی قــوه قضائیــه‪،‬‬ ‫وضعیــت نابســامان بــازار و گرانــی لجام گســیخته کاالهــای اساســی موردنیاز‬ ‫مــردم را رن ـج اور دانســت و بــر لــزوم مدیریــت بــازار توســط دولــت تاکیــد‬ ‫کــرد‪ .‬به گــزارش میــزان؛ رئیــس قــوه قضائیــه گفــت‪« :‬متولیــان کنتــرل‬ ‫بــازار در وزارت صمــت‪ ،‬ســازمان تعزیــرات و ســازمان حمایــت از حقــوق‬ ‫مصرف کننــده نبایــد بــه افــراد ســوداگر‪ ،‬محتکــر و گران فــروش فرصــت‬ ‫دهنــد بــا ســودجویی‪ ،‬بــرای مــردم دغدغــه ایجــاد کننــد»‪ .‬وی باتاکیدبــر‬ ‫همــکاری دســتگاه قضــا بــا دولــت بــرای مدیریــت بــازار‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«کســانی که در خــط مقــدم کنتــرل بــازار قــرار دارنــد‪ ،‬بایــد بــا جدیــت‬ ‫بــه وظایــف خــود عمــل کننــد و اجــازه ندهنــد مــردم از نابســامانی بــازار‬ ‫و قیمت هــای ناعادالنــه اســیب ببیننــد»‪ .‬وی در بخــش دیگــری از جلســه‬ ‫دربــاره رونــد دادرســی و رســیدگی بــه پرونده هــای قضائی گفت‪« :‬رســیدگی‬ ‫بــه پرونده هــا در دســتگاه قضائــی‪ ،‬فراینــدی قانونــی دارد و قضــات مــا نهایت‬ ‫دقــت را دارنــد تــا قانــون و حــق و عدالــت براســاس همیــن مســیر قانونــی‬ ‫پیگیــری و اجــرا شــود‪ .‬ضمانت هایــی نیــز بــرای تضمیــن حقــوق اصحــاب‬ ‫دعــوا و حقــوق متهــم وجــود دارد کــه در تمــام مراحــل دادرســی و در همــه‬ ‫پرونده هــا موردتوجــه قــرار می گیــرد و قضــات عدالت خــواه و حق جــو کــه‬ ‫خــود را در مقابــل خــدای متعــال می بیننــد‪ ،‬براســاس قانــون و شــرع حکــم‬ ‫می دهنــد‪ .‬بنــای مــا این اســت که اجــازه ندهیــم حــق کســی تضییــع‬ ‫شــود»‪ .‬وی در بخــش دیگــری از ســخنانش بااشــاره به عادی ســازی روابــط‬ ‫بحریــن بــا رژیــم صهیونیســتی کــه بعــد از عادی ســازی روابــط امــارات بــا‬ ‫اشــغالگران قــدس شــریف انجــام شــد‪ ،‬ایـن کار را «حرکــت نمرودیــان زمان»‬ ‫دانســت کــه بـه دروغ تحت عنــوان «صلــح ابراهیمــی» تبلیغ شــده اســت‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه «رژیــم صهیونیســتی براســاس وعــده الهــی؛ ازبین رفتنی ســت»‬ ‫افــزود‪« :‬عادی ســازی روابــط برخــی کشــورهای عربــی بــا رژیــم جعلــی و‬ ‫اشــغالگر قــدس‪ ،‬ناشــی از بی اعتقــادی ســران ایــن کشــورها بــه خداســت‬ ‫کــه سرنوشــت ملت هــای خــود را بــه یــک جریــان باطــل و ازبین رفتنــی‬ ‫گــره زده انــد‪ .‬ســران امــارات و بحریــن بــه مردم ســاالری هــم اعتقــاد ندارنــد؛‬ ‫زیــرا مــردم مســلمان ایــن کشــورها هرگــز راضــی بــه خیانــت بــه ارمان های‬ ‫فلســطین نیســتند و بارهــا اعــام کرده انــد نســبت بــه قــدس شــریف و ظلم‬ ‫‪۷۰‬ســاله صهیونیســت ها بــه فلســطینی ها حســاس هســتند و اقــدام‬ ‫رژیــم دست نشــانده ال خلیفــه به پــای ان هــا نوشــته نمی شــود»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه امــارات و بحریــن نمی تواننــد طعــم گنــدم عادی ســازی رابطــه‬ ‫بــا صهیونیس ـت ها را بچشــند‪ ،‬گفــت‪« :‬کســی بــا خیانــت بــه فلســطین و‬ ‫قــدس شــریف‪ ،‬قدرتمنــد نمی شــود و ایــن روابــط و شــرایط‪ ،‬پایــدار نخواهــد‬ ‫بــود و زمینــه نابــودی ان هــا را فراهــم می کنــد»‪ .‬دراین جلســه‪ ،‬معــاون امــور‬ ‫بین الملــل و دبیــر ســتاد حقوق بشــر قــوه قضائیــه بااشــاره به فضاســازی های‬ ‫غــرب علیــه دســتگاه قضائــی کشــورمان گفــت‪« :‬کشــورهای اروپایــی کــه‬ ‫ســابقه طوالنــی در حمایــت و پشــتیبانی از دیکتاتورهــا‪ ،‬فــروش ســاح های‬ ‫کشــتارجمعی بــه صــدام دیکتاتــور و تحریــم غــذا و داروی موردنیــاز مــردم‬ ‫عــادی دارنــد‪ ،‬نمی تواننــد حتی ژســت دفــاع از حقوق بشــر را بگیرنــد»‪ .‬علی‬ ‫باقــری افــزود‪« :‬کشــورهای اروپایــی سرســپرده بــه رژیــم زورگــوی امریکا که‬ ‫بــا اعمــال تحریم هــای ظالمانــه‪ ،‬ملــت ایــران را به خاطــر پایــداری و صیانــت‬ ‫از حقــوق خــود‪ ،‬دســته جمعی و بــدون تبعیــض مجــازات می کنــد و حتــی‬ ‫اجــازه دسترســی بــه دارو هــم بــه ان هــا نمی دهــد‪ ،‬نمی تواننــد مدعــی‬ ‫حقــوق بشــر باشــند‪ .‬قتــل جمعــی ده هــا کــودک‪ ،‬زن و مــرد بی گنــاه در‬ ‫فلســطین و یمــن به وســیله ســاح های فرانســوی‪ ،‬المانــی‪ ،‬انگلیســی و‬ ‫ســوئدی براســاس چــه فراینــد دادرســی صــورت گرفتــه و حکــم قتــل‬ ‫انســان های بی گنــاه را کــدام دســتگاه قضائــی صــادر کــرده اســت؟ ملــت‬ ‫ایــران بــه هیچ کــس اجــازه دخالــت در امــور داخلــی خــود را نمی دهــد‪.‬‬ ‫ملــت ایــران طــی چهاردهه گذشــته بهــای ســنگینی بــرای صیانــت از‬ ‫اســتقالل و اســتقرار حکومــت مبتنی بــر مردم ســاالری اســامی پرداختــه و‬ ‫امــروز نیــز شــجاعانه و قاطعانــه در مقابــل دخالــت بیگانــگان خواهد ایســتاد‪.‬‬ ‫دســتگاه های مســئول در جمهــوری اســامی؛ ازجملــه قــوه قضائیــه خــود را‬ ‫موظــف می داننــد تــا از کیــان اســتقالل ملــی دفــاع کــرده و اجــازه ندهنــد‬ ‫کــه بیگانــه در امــور داخلــی کشــورمان دخالــت کند‪ .‬از کســانی که دستشــان‬ ‫تــا مرفــق‪ ،‬بــه خــون ملــت ایــران اغشــته اســت و مســئول تــرور ‪۱۷‬هــزار‬ ‫شــهروند بی گنــاه ایرانــی هســتند‪ ،‬همیــن انتظــار مـی رود کــه در پایتخــت‬ ‫کشــورهای اروپایــی فریــاد بزننــد قاتــل‪ ،‬راهــت ادامــه دارد؛ ولی تعجــب افکار‬ ‫عمومــی این اســت که چــرا اروپایی هــا اجــازه می دهنــد تــا تروریســت ها‬ ‫تحت پوشــش حقــوق بشــر ازادانــه فعالیــت و از قتــل و کشــتار حمایــت‬ ‫کننــد! فشــارهای خارجــی نــه تیــغ تیــز عدالت دســتگاه قضائــی را ُکنــد و نه‬ ‫چتــر گســترده رحمــت و رافــت اســامی قــوه قضائیــه را کوچک می کنــد‪ ،‬از‬ ‫ســفرای برخــی کشــورهای غربــی در تهــران می خواهیــم کــه اگــر از انصــاف‪،‬‬ ‫حــق و عــدل‪ ،‬بویــی نبرده انــد‪ ،‬الاقــل ادب دیپلماتیــک را رعایــت کــرده و‬ ‫ماننــد یک گــروه اپوزیســیون بلندگــوی دروغ پراکنــی نشــوند»‪ .‬رئیــس مرکــز‬ ‫امــار و فنــاوری اطالعــات قــوه قضائیــه نیــز بــا ارائــه گزارشــی از فعالیت هــای‬ ‫ســامانه نوبت دهــی الکترونیــک‪ ،‬اعــام کــرد کــه از زمــان راه انــدازی ایــن‬ ‫ســامانه ها تاکنــون‪۱۴۰ ،‬هــزار نوبــت به صــورت غیرحضــوری و الکترونیــک‬ ‫ارائــه شــده و براســاس بازدیدهــای میدانــی؛ محاکمــی کــه از ایــن خدمــت‬ ‫برخــط اســتفاده کرده انــد‪ ،‬توانســته اند حجــم زیــادی از معطلــی و‬ ‫ســردرگمی مراجعیــن را کاهــش دهنــد‪ .‬دکتــر زارع پــور همچنیــن متذکــر‬ ‫شــد کــه در ‪ ۱۲‬اســتان کشــور‪ ،‬شــرایط درخواســت اعــاده دادرســی کیفــری‬ ‫به صــورت الکترونیــک فراهــم شــده و مراجــع می تواننــد درخواســت های‬ ‫خــود را در دفاتــر خدمــات الکترونیــک قضائــی ثبــت کننــد و دیگــر نیــازی‬ ‫بــه ســفر بــه تهــران و حضــور در دیــوان عالــی کشــور ندارنــد‪ .‬دادســتان‬ ‫تهــران نیــز بااشــاره به بخشــنامه رئیــس دســتگاه قضــا مبنی بــر اجــرای‬ ‫«قانــون جــرم سیاســی» اظهــار داشــت‪« :‬پیــرو دســتور ریاســت قــوه قضائیه؛‬ ‫تعــدادی از پرونده هــا در دادســرای تهــران کــه مشــمول شــرایط قانــون جــرم‬ ‫سیاســی به شــمار می رفتنــد‪ ،‬احصــا شــد»‪ .‬علــی القاصی مهــر افــزود‪« :‬ایــن‬ ‫قانــون تصریــح دارد چنانچــه جرمــی بــا انگیــزه اصــاح امــور کشــور علیــه‬ ‫مدیریــت و نهادهــای سیاســی یــا سیاسـت های داخلــی و خارجــی صــورت‬ ‫گیــرد‪ ،‬مشــروط به انکه به قصــد ضربــه زدن بــه نظــام نباشــد‪ ،‬به عنــوان‬ ‫جــرم سیاســی مــورد رســیدگی قــرار می گیــرد کــه مــواردی همچــون‬ ‫نشــر اکاذیــب‪ ،‬افتــرا و توهیــن بــه برخــی مقامــات و اشــخاص‪ ،‬مشــمول‬ ‫ان می شــوند و مــوارد مســتثنا از ایــن قانــون نیــز به صراحــت مشــخص‬ ‫شــده اند‪ .‬تشــخیص سیاســی بودن یــا نبــودن جــرم‪ ،‬بــا دادســرا و دادگاه‬ ‫اســت و همــه مراجــع قضائــی بایــد جرائــم سیاســی را مطابــق بــا ضوابــط‬ ‫و تشــریفات قانــون مربوطــه بررســی کننــد»‪ .‬ایـت اهلل رئیســی درواکنش بــه‬ ‫ســخنان دادســتان تهــران بــا تقدیــر از اجــرای قانــون جــرم سیاســی و‬ ‫بخشــنامه مربوطــه‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬بایــد بیــن جرائــم سیاســی و امنیتــی‪،‬‬ ‫تفــاوت قائــل شــویم و مســائلی کــه مشــمول قانــون جــرم سیاسی ســت‪،‬‬ ‫بایــد طبــق روالــی کــه قانــون مشــخص کــرده‪ ،‬رســیدگی شــوند»‪ .‬رئیــس‬ ‫مرکــز حفاظــت اطالعــات قــوه قضائیه نیــز بااشــاره به تاکیــد رئیس دســتگاه‬ ‫قضــا مبنی بــر برخــورد بــا پدیــده «وکالــت تضمینــی» در ســفر اســتانی بــه‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬از شناســایی و برخــورد بــا تعــدادی از ایــن وکال خبر‬ ‫داد و گفــت‪« :‬اخیــرا ً دونفــر از وکال کــه در یکــی از مجامــع قضائــی به صــورت‬ ‫تضمینــی بــرای مــردم رای می گرفتنــد و مبالــغ کالنــی نیــز دریافــت‬ ‫می کردنــد‪ ،‬دســتگیر شــده اند»‪ .‬حجت االســام عبداللهــی تعــداد گــزارش‬ ‫تخلفــات ارجاعــی در ســال ‪ ۹۸‬را ‪1074‬مــورد اعــام کــرد و توضیــح داد‪:‬‬ ‫«‪۷۲۴‬مــورد تخلفــات اعالم شــده بــه هیئت هــا منجــر بــه صــدور رای شــده‬ ‫و نکتــه قابل توجــه اینکــه اکثــر این مــوارد ازســوی خــود مدیــران دســتگاه‬ ‫قضائــی ارجــاع شــده اســت‪۲۲۶ .‬مــورد گزارش هــا ازطریــق مراکــز حفاظــت‬ ‫اطالعــات‪۲۶ ،‬مــورد ازطریــق مــردم و ‪۷۶‬مــورد ان نیــز از مســیر نظــارت و‬ ‫ارزشــیابی کارکنــان بــوده و مجموعـاً پارســال ازنظر ســامت دســتگاه قضائی‬ ‫گام هــای خوبــی برداشــته شــده اســت»‬ ‫فلورین باالبان‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫سیاســت یک جانبــه و بــدون تفکــر ترامــپ؛ رئیس جمهــوری امریــکا بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت و شــاید تاکنــون تصمیم گیری هــای اشــتباه او بــر همــگان‬ ‫علنــی شــده باشــد؛ امــا دراین میــان‪ ،‬کارشناســان معتقدنــد کــه برخــی افــراد در اتخــاذ تصمیمــات و سیاسـت های تنــد رئیس جمهــوری واشــینگتن تاثیــر زیادی‬ ‫دارنــد و اتــش تنــد او را شــعله ور می کننــد‪ .‬از جملــه ایــن افــراد کــه نقــش چشــمگیری در اتخــاذ سیاسـت های مخــرب ترامــپ بــا جهــان و به ویــژه ایــران دارد‪،‬‬ ‫مایــک پمپئوســت‪ .‬پمپئــو کــه برخــی او را بله قربان گــوی ترامــپ معرفــی می کننــد‪ ،‬همــواره در تحــرکات سیاســی و فشــارهای بی بدیــل امریــکا بــر ایــران نقــش‬ ‫بســزایی دارد؛ امــا چــرا ایــن وزیــر خارجــه جنگ طلــب واشــینگتن در تصمیمــات ترامــپ این چنیــن نقش افرینــی می کنــد؟‬ ‫حســین کنعانی مقــدم دربــاره سیاســت ضدایرانــی‬ ‫مایــک پمپئــو (وزیــر خارجــه امریــکا)‪ ،‬معتقد اســت‪:‬‬ ‫«ترامــپ قــادر بــه دنبال کــردن سیاســت خارجــی‬ ‫منســجم‪ ،‬هوشــمند و هدفمنــد نیســت؛ لــذا به دنبال‬ ‫افرادی ســت کــه عمدتــاً بله قربان گــوی خــودش‬ ‫باشــند؛ بنابرایــن‪ ،‬پمپئــو هیــچ اراده ای از خــود در‬ ‫مســائل سیاســت خارجــی نــدارد و تنهــا دیکته هــای‬ ‫ترامــپ را مطــرح می کنــد و عمـ ً‬ ‫ا همیــن اقداماتــش‬ ‫باعــث شــده کــه اکنــون واشــینگتن در انــزوای‬ ‫سیاســی بســر می بــرد؛ به طوری کــه سیاســت‬ ‫خارجــی واشــینگتن در شــورای امنیــت و ســازمان‬ ‫ملــل نتوانســت براســاس ان هژمونــی قــدرت عمــل‬ ‫کنــد»‪ .‬ایــن کارشــناس مســائل بین الملــل می گویــد‪:‬‬ ‫«ایــران توانســته اســت در منازعــات بین المللــی بــر‬ ‫اراده سیاســی ترامــپ غلبــه کنــد؛ لــذا به نظــر‬ ‫می رســد کــه امریــکا اکنــون هیچ گونــه نقشــه راهــی‬ ‫بــرای عبــور از بحران هــای سیاســت خارجــی خــود‬ ‫نــدارد و پمپئــو تنهــا نقــش انشــاءخوان دیکته هــای‬ ‫ترامــپ را برعهــده دارد»‪ .‬درمقابــل‪ ،‬برخی دیگــر از‬ ‫کارشناســان براین باورندکــه پمپئــو تاثیــر بالقــوه ای‬ ‫در تصمیمــات و سیاسـت های نابجــای ترامــپ دارد و‬ ‫شــخصیت جنگ طلــب ایــن وزیــر خارجــه تنش هــا‬ ‫را بیشــتر می کنــد‪ .‬امیرعلــی ابوالفتــح دراین بــاره‬ ‫معتقــد اســت که سیاسـت های پمپئــو (وزیــر خارجه‬ ‫امریــکا) بــه شــخصیت‪ ،‬گرایش هــای سیاســی و‬ ‫جایــگاه حقوقــی او برمی گــردد‪ .‬در زمــان ریاســت‬ ‫بــاراک اوبامــا نیــز پمپئــو کــه در مجلــس نماینــدگان‬ ‫عضویــت داشــت‪ ،‬سیاســت خارجــی اوبامــا در قبــال‬ ‫ایــران و برجــام را نقــد می کــرد و بعــد از انتخــاب‬ ‫ترامــپ به عنــوان رئیس جمهــوری امریــکا‪ ،‬پمپئــو‬ ‫نقــش بســیار پررنگــی در ســوق دادن بــه سیاســت‬ ‫خارجــی دولــت ترامــپ دارد‪ .‬ایــن کارشــناس مســائل‬ ‫امریــکا همچنیــن می گویــد کــه ازانجایی کــه ترامــپ‬ ‫تجربــه ای در حــوزه سیاســت خارجــی و امنیتــی‬ ‫نداشــته اســت‪ ،‬بیشــتر از روســای جمهــور قبلــی‬ ‫بــه مشــاورانی کــه دراین حــوزه فعالیــت می کننــد‪،‬‬ ‫متکــی شــد‪ .‬زمانی کــه پمپئــو در اردیبهشــت ماه‬ ‫‪ ۹۷‬در جــای «رکــس تیلرســون» و در کنــار «جــان‬ ‫بولتــون» در دولــت ترامــپ قــرار گرفــت‪ ،‬همــه‬ ‫ایــن دو را مقام هــای افراطــی توصیــف می کردنــد‬ ‫کــه به دنبــال حملــه نظامــی بــه ایــران هســتند‪.‬‬ ‫عالوه برایــن؛ بــا نگاهــی بــه اقدامــات پمپئــو متوجــه‬ ‫می شــویم کــه عمــده فعالیت هــا و اظهــارات وی‪،‬‬ ‫حــول محــور ایــران و موضــوع اســرائیل بــوده اســت‪.‬‬ ‫طهمــورث غالمــی دراین بــاره معتقــد اســت‪« :‬وزیــر‬ ‫خارجــه امریــکا تــاش کــرده اســت بــا اســتفاده‬ ‫«مایــکل ریچــارد پمپئــو» متولــد ‪ ۳۰‬دســامبر‬ ‫‪ ۱۹۶۳‬در اورنــج‪ ،‬کالیفرنیــا؛ حقوقــدان‪ ،‬سیاســتمدار‬ ‫و افســر بازنشســته نیــروی زمینــی ایــاالت متحــده‬ ‫امریکاســت کــه از اوریــل ‪ ،۲۰۱۸‬به عنــوان ‪۷۰‬اُمیــن‬ ‫وزیــر امــور خارجــه امریــکا منصــوب شــده اســت‪.‬‬ ‫او پیــش ازان به مــدت یک ســال اداره کننــده‬ ‫ســازمان اطالعــات مرکــزی (ســیا) و پیش تــر نیــز‬ ‫نماینــده حــوزه انتخابیــه چهــارم کانــزاس از حــزب‬ ‫جمهوری خــواه امریــکا در مجلــس نماینــدگان‬ ‫بــود کــه بــرای نخســتین بار در ‪ ۳‬ژانویــه ‪۲۰۱۱‬‬ ‫به عضویــت ایــن مجلــس درامــد‪ .‬پمپئــو‪ ،‬عضــو‬ ‫جنبــش «تی پارتــی» در حــزب جمهوری خــواه‬ ‫امریکاســت و در ســمت راســت طیــف سیاســی‬ ‫جمهوری خواهــان قــرار می گیــرد‪ .‬او همچنیــن‬ ‫عضــو «انجمــن ملــی اســلحه» و «گــروه البــی‬ ‫گســترش اســتفاده از ســاح گــرم» در امریکاســت‪.‬‬ ‫ترامــپ پــس از برکنــاری رکــس تیلرســون‪ ،‬او را در‬ ‫‪ ۱۳‬مــارس ‪ ۲۰۱۸‬به عنــوان وزیــر خارجــه امریــکا‬ ‫معرفــی کــرد‪ .‬پمپئــو‪ ،‬از افــراد موردنظــر حــزب‬ ‫جمهوری خــواه امریــکا بــرای به دســت گیری‬ ‫جایگاه هــای کلیــدی در حکومــت فــدرال ایــاالت‬ ‫متحــده امریــکا در اینــده اســت‬ ‫از تجربیــات اطالعاتــی امنیتــی خــود‪ ،‬بیــن نــگاه‬ ‫رادیکالــی کــه در اســرائیل نســبت بــه ایــران وجــود‬ ‫دارد‪ ،‬بــا نگاهــی کــه در دولــت ترامــپ نســبت بــه‬ ‫ایــران شــکل گرفتــه‪ ،‬پیونــد محکمــی برقــراری کند‬ ‫و به نوعــی تل اویــو و واشــینگتن را دراین مــورد‬ ‫بــا یکدیگــر هماهنــگ کنــد»‪ .‬ایــن کارشــناس‬ ‫مســائل امریــکا می افزایــد‪« :‬درراســتای ایــن‬ ‫سیاســت‪ ،‬پمپئــو توانســته اســت تابه امــروز بیشــتر‬ ‫کشــورهایی ماننــد عربســتان‪ ،‬امــارات و بحریــن‬ ‫را بــا سیاســت امریــکا مبنی بــر فشــار بــه ایــران‬ ‫همــراه کنــد»‪ .‬کنعانی مقــدم؛ کارشــناس مســائل‬ ‫بین الملــل می گویــد کــه البــی صهیونیســتی در‬ ‫واشــینگتن‪ ،‬ســه محــور ایران هراســی‪ ،‬اسالم هراســی‬ ‫و شیعه هراســی را به عنــوان محــور اصلــی در‬ ‫منطقــه غــرب اســیا و جهــان دنبــال می کنــد و‬ ‫ایــن ســه محــور توســط البــی صهیونیســتی در‬ ‫امریــکا ازطریــق نماینــدگان «ســنا» و پمپئــو دنبال‬ ‫می شــوند؛ اکنــون بیشــترین مانــور سیاســی ترامــپ‬ ‫و پمپئــو بــر عادی ســازی روابــط رژیم صهیونیســتی‬ ‫و کشــورهای عربی ســت کــه درراســتای محــور‬ ‫ایران هراســی دنبــال می شــود‪ .‬ترامــپ و پمپئــو‬ ‫ســرمایه گذاری بســیاری بــر روی ان انجــام دادنــد‬ ‫تــا بتوانند کشــورهای مختلــف را از ایــران دور کنند؛‬ ‫به همین دلیــل به نظــر می رســد کــه دیکتــه ای‬ ‫کــه دونالــد ترامــپ هــم دنبــال می کنــد‪ ،‬ازطریــق‬ ‫البــی صهیونیســتی؛ یعنــی «ایپــک» امریکاســت‪.‬‬ ‫کنعانی مقــدم براین بــاور اســت کــه مواجه شــدن‬ ‫بــا ایــران از زمــان روی کارامــدن پمپئــو در امریــکا‪،‬‬ ‫بــه اصلی تریــن بخــش سیاســت خارجــی امریــکا‬ ‫تبدیــل شــده و محــور اصلــی روابــط امریــکا بــا‬ ‫دیگــر کشــورها حــول این موضــوع اســت کــه ایــا‬ ‫ان کشــورها بــا تحریم هــا و فشــارهای حداکثــری‬ ‫امریــکا علیــه ایــران هم ســویی دارنــد یــا خیــر‪.‬‬ ‫ســعید خطیـب زاده (ســخنگوی وزارت امــور خارجه‬ ‫ایــران) روز جمعــه در پیــام توئیتــری بااشــاره به‬ ‫گوشـه ای از جنایــات عظیــم امریــکا علیــه بشــریت‬ ‫در دهه هــای اخیــر‪ ،‬از اظهــارات ریاکارانــه مقامــات‬ ‫امریکایــی؛ ازجملــه مایــک پمپئــو (وزیــر امــور‬ ‫خارجــه ایــن کشــور) دربــاره وضعیــت حقــوق بشــر‬ ‫در ســایر کشــورها انتقــاد کــرد و درواکنش بــه‬ ‫اظهــارات مقامــات امریکایــی علیــه ســایر دولت هــا‬ ‫به بهانــه حقــوق بشــر‪ ،‬نوشــت؛ «درســی از بدیهیــات‬ ‫تاریخــی بــرای رژیــم امریــکا‪ :‬کلیدواژه هــای جــان‬ ‫سیاه پوســتان مهم اســت‪ ،‬نیروهای خودســر مســلح‪،‬‬ ‫بدرفتــاری بــا مهاجــران‪ ،‬شــکنجه غــرق مصنوعــی‪،‬‬ ‫شــوک برقــی‪ ،‬ابوغریــب‪ ،‬گوانتانامــو و ســم عامــل‬ ‫نارنجــی را جس ـت وجو کنیــد‪ .‬مایــک پمپئــو بهتــر‬ ‫اســت در اینــه نــگاه کنــد‪ .‬ریــاکاری کریــه و زشــت‬ ‫اســت؛ امــا بــرای تغییــر مســیر و روش‪ ،‬هیــچ گاه‬ ‫دیــر نیســت»‪ .‬از ژانویــه ســال ‪ ۲۰۱۷‬کــه ترامــپ‬ ‫رئیس جمهــوری امریــکا شــد تاکنــون کــه بــه‬ ‫پایــان چهارمین ســال ریاســت جمهوری او نزدیــک‬ ‫می شــویم‪ ،‬افــراد زیــادی بــه همــکاری بــا دولــت‬ ‫او وارد و ســپس برکنــار شــدند؛ درواقــع‪ ،‬شــمار‬ ‫کســانی که بــه همــکاری بــا دولــت دونالــد ترامــپ‬ ‫در ســطوح مختلــف وارد و ســپس از ان خــارج‬ ‫شــده اند‪ ،‬بــه بیــش از ‪۵۰‬نفــر می رســد؛ موضوعــی‬ ‫کــه در تاریــخ واشــینگتن بی ســابقه اســت‪.‬‬ ‫کارشناســان می گوینــد کــه میــان همــکاران ترامپ‪،‬‬ ‫شــاید به غیــراز کوشــنر (دامــادش) و منوچیــن‬ ‫(وزیــر خزانــه داری اش)‪ ،‬مایــک پمپئــو باالتریــن‬ ‫مقامــی باشــد کــه همچنــان بــا ترامــپ مانــده و‬ ‫از وفادارتریــن افــراد نزدیــک بــه رئیس جمهــوری‬ ‫به حســاب می ایــد‪ .‬البتــه همان طورکــه گفتیــم؛‬ ‫پمپئــو بــر بســتر پیشــینه‪ ،‬باورهــا و رویکردهــای‬ ‫سیاســی و مذهبـی اش نقشــی محــوری در طراحــی‬ ‫سیاســت واشــینگتن برابــر رژیــم صهیونیســتی و‬ ‫ایــران پیــدا کــرده؛ از به رسمیت شــناختن اورشــلیم‬ ‫به عنــوان پایتخــت رژیــم صهیونیســتی و انتقــال‬ ‫ســفارت امریــکا بــه ایــن شــهر تــا زمینه ســازی‬ ‫بــرای اجــرای «معاملــه قــرن» کــه حمایــت امریــکا‬ ‫از الحــاق بخشــی از اراضــی ســاحل غربــی بــه خاک‬ ‫اســرائیل از مقدمــات ان اســت‪ .‬ابوالفتــح؛ کارشــناس‬ ‫مســائل امریــکا نیــز دراین بــاره معتقــد اســت کــه‬ ‫مایــک پمپئــو‪ ،‬جــزو وفادارتریــن یــاران ترامــپ‬ ‫قلمــداد می شــود؛ تاجایی کــه جــان بولتــون بارهــا‬ ‫در کتــاب خــود اشــاره می کنــد پمپئــو بــه یــک‬ ‫فــرد بله قربان گــو تبدیــل شــده کــه تنهــا دنبــال‬ ‫تحقق بخشــیدن بــه میــل و اراده ترامــپ اســت؛‬ ‫ازایــن رو‪ ،‬انتظــار مــی رود کــه در حــوزه موضــوع‬ ‫حساســی ماننــد ایــران نیــز نقــش پررنگــی داشــته‬ ‫باشــد و ازانجایی کــه تنشــی در روابــط ترامــپ و‬ ‫پمپئــو مشــاهده نشــده‪ ،‬می تــوان گفــت کــه ایــن‬ ‫دو فــرد‪ ،‬سیاســت های همســویی دارنــد و خــود‬ ‫ترامــپ نیــز از سیاســت پیشــبرد «مشــت اهنیــن»‬ ‫بــرای رســیدن به توافــق اســتفاده می کنــد‪ .‬ابوالفتــح‬ ‫درمــورد تاثیــر پمپئــو در اتش افــروزی ترامــپ‪،‬‬ ‫براین بــاور اســت کــه شــخصی ماننــد پمپئــو تهییج‬ ‫می کنــد و حتــی ممکــن اســت گام هــای بلندتــری‬ ‫درمقایس ـه با رئیس جمهــوری امریــکا بــردارد؛ زیــرا‬ ‫می خواهــد وفــاداری خــود را بــه رئیس جمهــوری‬ ‫نشــان دهــد‪ .‬البتــه در برخی مــوارد‪ ،‬کارشناســان و‬ ‫منابــع امریکایــی از تنــش میــان پمپئــو و ترامــپ‬ ‫هــم یــاد کرده انــد؛ امــا به قــدری نبــوده کــه بتــوان‬ ‫بــه همــکاری ایــن دو صدمــه بزنــد‪ .‬جــان بولتــون‬ ‫در کتــاب خــود می گویــد کــه پمپئــو در برخــی از‬ ‫حوزه هــا بــا ترامــپ مخالفــت می کنــد و در بحــث‬ ‫خــروج امریــکا از «ناتــو»‪ ،‬یکــی از مخالفــان جــدی‬ ‫بــوده اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬در بســیاری از امــور هم راســتا‬ ‫و هم جهــت بــا ترامــپ بــوده و حتــی بعض ـاً تندتــر‬ ‫از ترامــپ برخــورد کــرده اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬پمپئــو‬ ‫درمواجهه بــا ایــران یــا همــراه ترامــپ بــوده یــا‬ ‫دربرخی مواقــع تندتــر از او برخــورد کــرده و حتــی‬ ‫مشــوق ترامــپ بــرای خــروج از برجــام بــوده اســت‪.‬‬ ‫دست یابیِ ایران به علم غنی سازی ایزوتوپ های پایدار‬ ‫رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی بابیان اینکــه علــم‬ ‫غنی ســازی ایزوتوپ هــای پایــدار و فنــاوری‬ ‫مربــوط بــه ان را به دســت اورده ایــم‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«ایــران در زمــره معــدود کشورهایی ســت کــه‬ ‫توانایــی تولیــد ایزوتوپ هــای پایــدار را دارد»‪.‬‬ ‫به گــزارش اداره کل اطالع رســانی ســازمان انــرژی‬ ‫اتمــی؛ مراســم اغــاز احــداث زیرســاخت های‬ ‫فــاز دوم پــروژه تولیــد ایزوتوپ هــای پایــدار بــه‬ ‫روش ســانتریفیوژ گازی شــنبه گذشــته بــا حضــور‬ ‫علی اکبــر صالحــی؛ معــاون رئیس جمهــوری و‬ ‫رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی و جمعــی از معاونــان‬ ‫و مدیــران ایــن ســازمان در مجتمــع هســته ای‬ ‫«شــهید علیمحمــدی فــردو» برگــزار شــد‪ .‬فــاز اول‬ ‫ایــن پــروژه باعنــوان امکان ســنجی ایزوتوپ هــای‬ ‫پایــدار بــا تلوریــم و زنــون بــا ماشــین ســانتریفیوژ‬ ‫‪ IR۱‬و بــا همــکاری روســیه پیش تــر بــا موفقیــت‬ ‫به اجــرا درامــده بــود‪ .‬صالحــی دراین مراســم‬ ‫بابیان اینکــه غنی ســازی فقــط غنی ســازی‬ ‫اورانیــوم نیســت و در ادامــه پــروژه غنی ســازی‬ ‫می توانیــم بــه غنی ســازی عناصــر دیگــر بپردازیــم‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬تعــدادی از عناصــر جــدول مندلیــف حدود‬ ‫‪ ۲۵۶‬ایزوتــوپ پایــدار دارنــد و ایــن ایزوتوپ هــا‬ ‫کاربردهــای وســیع نظیــر در صنعــت‪ ،‬بهداشــت‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬میــراث فرهنگــی و باستان شناســی‬ ‫دارنــد»‪ .‬وی بااشــاره به همــکاری ســازمان انــرژی‬ ‫اتمــی بــا روس هــا در حــوزه تولیــد ایزوتوپ هــای‬ ‫پایــدار در ســطح ازمایشــگاهی‪ ،‬اظهار داشــت‪« :‬وارد‬ ‫عرصــه جدیــدی شــده ایم و خوشــبختانه قدم هــای‬ ‫بلنــدی برداشــته ایم‪ .‬دراین راســتا زیرســاخت های‬ ‫اولیــه تولیــد نرم افزارهــای موردنیــاز نیــز فراهــم‬ ‫شــده اســت»‪ .‬معــاون رئیس جمهــوری افــزود‪:‬‬ ‫«اینــک از ســانتریفیوژهای ‪ IR۱‬بــرای غنی ســازی‬ ‫ایزوتوپ هــای پایــدار مثــل تلوریــم و زنــون‬ ‫به صــورت پایلــوت اســتفاده می کنیــم‪ .‬درنظــر‬ ‫داریــم این مســئله را بــه ســطح صنعتــی برســانیم»‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪« :‬امــروز‪ ،‬ســاخت مجموعــه‬ ‫ســاختمانی بــا حــدود هفت هزارمتــر مســاحت‬ ‫بــا ازمایشــگاهی مجهــز را اغــاز می کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫ازمایشــگاه تجهیــزات بســیار پیشــرفته ای خواهــد‬ ‫داشــت کــه بخشــی ازان را تامیــن کرده ایــم و‬ ‫بخشــی را ان شــاءاهلل در اینــده تامیــن خواهیــم‬ ‫کــرد»‪ .‬صالحــی ادامــه داد‪« :‬مــا علــم غنی ســازی‬ ‫ایزوتوپ هــای پایــدار و فنــاوری مربــوط بــه ان را‬ ‫به دســت اورده ایــم‪ .‬مهندســان و متخصصــان مــا‬ ‫نرم افزارهــای بزرگــی را نوشــته اند کــه یکی ازان هــا‬ ‫مثــ ً‬ ‫ا ‪۳۰۰‬هــزار خــط برنامــه دارد‪ .‬طراحــی‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫از س ـه دهه پیش‪ ،‬زیست شناســان و کارشناســان محیــط زیســت در جهــان همــواره‬ ‫هشــدار می دهنــد کــه اینــده کــره زمیــن در خطــر اســت و اگــر همچنــان کشــورها‬ ‫از بافت هــای فســیلی‪ ،‬نفــت و گاز و زغال ســنگ کــه موجــب انباشــت گازهــای‬ ‫گلخان ـه ای می شــود‪ ،‬اســتفاده کننــد‪ ،‬در اینــده نابــودی و خشک ســالی‪ ،‬انفجــار و‬ ‫تخریــب کــره زمیــن را بایــد حتمــی دانســت‪ .‬در اینکــه همــه عالقه منــدان بــه حفظ‬ ‫محیــط زیســت‪ ،‬پیوســته از گرمایــش کــره خاکــی‪ ،‬خبــر می دهنــد و بــه گــوش‬ ‫رهبــران کشــورها نمی رســد یــا اگــر هــم برســد‪ ،‬گوش هــا ناشــنوا شــده اند‪ ،‬جــای‬ ‫هیــچ شــک و شــبهه ای نیســت‪ .‬در ایــن تخریــب محیــط زیســت‪ ،‬کشــورهای بــزرگ‬ ‫و صنعتــی بسیاربیشــتر از ســایر کشــورها در نابــودی زمیــن نقــش دارنــد‪ .‬چیــن‬ ‫کمونیســت‪ ،‬امریــکا‪ ،‬انگلیــس و ژاپــن در نابــودی محیــط زیســت و به ویــژه گرمایــش‬ ‫بیشــتر زمیــن‪ ،‬نقــش انکارناپذیــری دارنــد؛ به طوری کــه تخمیــن زده شــده‪ ،‬رســیدن‬ ‫متوســط گرمــای کــره زمیــن به حــد دودرجه ســانتیگراد‪ ،‬بـه زودی حتمی ســت و بــا‬ ‫ایــن افزایــش بســیاری از نقــاط زمیــن دچــار خشک ســالی و بیابان زایــی می شــوند‬ ‫و ایــن ضایع ـه ای ســنگین اســت کــه خشک شــدن تدریجــی رودخانه هــا و دریاهــا‬ ‫را درپــی دارد؛ گواینکــه در ســال جــاری و باحضــور ویــروس کرونــا و لطمــه شــدیدی‬ ‫کــه بــه اقتصــاد کشــورها وارد شــده اســت‪ ،‬بســیاری از کارخانه هــای مصرف کننــده‬ ‫انــرژی‪ ،‬از رونــق افتــاده و درنتیجــه گازهــای گلخانــه ای درمقایســه با ســال قبــل‬ ‫کمتــر شــده اســت کــه البتــه نمی تــوان ان را عــاج کار دانســت؛ چراکــه وقتــی‬ ‫ویــروس کوویــد‪ -19‬نابــود شــود‪ ،‬مجــددا ً رونــق اقتصــادی را به دنبــال دارد و بــا ایــن‬ ‫رونــق‪ ،‬مقــدار گازهــای گلخانـه ای مجــددا ً زیــاد شــده و کــره زمیــن در خطــر قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬به هــرروی‪ ،‬بازهــم شــاهد خواهیــم بــود کــه کولرهــا‪ ،‬شــوفاژها‪ ،‬نجاری هــا‪،‬‬ ‫مصــرف هیــزم و نفــت مجــددا ً شــروع بــه تولیــد گازهــای مســموم یــا گلخان ـه ای‬ ‫می کننــد و درنتیجــه ان گرمــای کــره زمیــن زیــاد و زیادتــر می شــود‪ .‬متاســفانه‬ ‫طــی این ســال ها‪ ،‬کشــورهای صنعتــی یــا الوده کننــدگان واقعــی کــره زمیــن و‬ ‫محیــط زیســت بــه فکــر اســتفاده از جایگزین کــردن انرژی هــای نــو و تجدیدپذیــر‬ ‫نیفتاده انــد و جهــان هســتی همچنــان درجهــت نابــودی به پیــش مــی رود‪.‬‬ ‫چندی پیــش ســازمان ملــل متحــد پیش بینــی کــرد کــه اگــر گرمــای کــره زمیــن‬ ‫دودرجــه افــزوده شــود‪ ،‬یعنــی دودرجه ســانتیگراد گرمــای کــره زمیــن اضافــه شــود‪،‬‬ ‫یکســری فعل وانفعاالتــی را کــره زمیــن شــاهد خواهــد بــود کــه به نوعــی دوره ای‬ ‫بــه دوره هــای زمین شناســی اضافــه شــده و چه بســا حتــی شــاهد ظهــور حیواناتــی‬ ‫جدیــد بــا نوعــی زندگــی جدیــد باشــیم و بســیاری از موجــودات زنــده فعلــی از بیــن‬ ‫برونــد‪ .‬دراین صــورت حتــی جنگل هــا و درختــان اســیب پذیر شــده‪ ،‬بســیاری از‬ ‫جنگل هــا به واســطه همیــن افزایــش گرمــا دچــار اتش ســوزی شــوند و ســطح‬ ‫بســیار وســیعی از جنگل هــا ســوخته شــده و جنگل هــا بــه بیابــان تبدیــل شــوند‬ ‫کــه در نــوع خــود افــت زندگــی انســان‪ ،‬حیــوان و نبــات به شــمار مـی رود‪ .‬درنتیجــه‬ ‫امنیــت و ارامــش بشــر درمعــرض خطــر جــدی قــرار گرفتــه و در جهانــی کــه فاقــد‬ ‫امنیــت جانــی باشــد؛ یعنــی تنفــس در ان محیــط‪ ،‬عــادی نبــوده و شــخص ارامــش‬ ‫الزم بــرای زندگــی را دارا نیســت‪ .‬ازســوی دیگر‪ ،‬اکثریــت مــواد کشــاورزی و غذایــی‬ ‫فاقــد کیفیــت شــده و حیــات انســان ها را بــا خطــر گرســنگی و بیمــاری تهدیــد‬ ‫می کنــد‪ .‬اینــک بایــد دو ارزو کنیــم؛ ارزوی نخســت کــه کشــورهای ســرمایه دار‬ ‫جهــان از از و طمــع خــود بکاهنــد و بــرای تولیــد بیشــتر‪ ،‬محیــط را الــوده نکننــد‪.‬‬ ‫ارزوی دوم اینکــه؛ کشــور عزیــز مــا و مــردم نجیــب ان‪ ،‬در حفــظ محیــط زیســت و‬ ‫سرســبزی کشــور و حفــظ نباتــات و جنگل هــا از هیــچ کوششــی فروگــذار نکننــد تــا‬ ‫کشــوری زیبــا و عــاری از گازهــای مســموم داشــته باشــیم و بــه ان افتخــار کنیــم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫فعالیت ‪ 3203‬پایگاه اورژانس ‪ ۱۱۵‬در کشور‬ ‫معــاون فنــی و عملیاتــی اورژانــس کشــور بااشــاره به فعالیــت ‪ 3203‬پایــگاه‬ ‫اورژانــس بیمارســتانی در کشــور‪ ،‬برنامه هــای جدیــد اورژانــس ‪ ۱۱۵‬را تشــریح‬ ‫کــرد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ دکتــر نــوری ســاری گفــت‪« :‬در دوره ای‪ ،‬هــدف از اورژانــس‬ ‫پیش بیمارســتانی‪ ،‬توســعه پایگاه هــا بــود؛ امــا در ســال های اخیــر‪ ،‬برنامــه مــا‬ ‫صرفــاً توســعه پایگاه هــا نیســت؛ اگرچــه توســعه پایگاه هــا هــم از برنامه هاســت؛‬ ‫امــا نــوع تغییــر لجســتیک پیش بیمارســتانی‪ ،‬مدنظــر اســت و دنبــال اشــکالی‬ ‫جدیــد از خدمــات هســتیم‪ .‬توســعه اورژانــس هوایــی و ایجــاد توســعه اورژانــس‬ ‫موتــوری از برنامه هایمــان بــود و اکنــون نــاوگان امبوالنــس موتــوری گســترده در‬ ‫شــهر تهــران اســت»‪.‬‬ ‫‪۱۵‬درصد سربازان دارای مهارت هستند‬ ‫فرمانــده قــرارگاه مهارت امــوزی در دیــدار بــا فرمانــده ارتــش گفــت‪« :‬امســال‪،‬‬ ‫‪۶۵‬درصــد از ســربازان ارتــش بایــد امــوزش مهارتــی را طــی کننــد؛ حــدود ‪۱۰‬‬ ‫تــا ‪۱۵‬درصــد ســربازان ورودی نیروهــای مســلح‪ ،‬مهــارت دارنــد»‪ .‬به گــزارش مهــر؛‬ ‫ســردار ســید مهــدی فرحــی افــزود‪« :‬باتوجه بــه مســئله ویــروس کرونــا و مشــکالتی‬ ‫کــه دربــاره تحقــق برنامه هــا به وجــود امــده؛ برنامه هــای ابتــکاری همچــون‬ ‫ازمون هــای ادواری و مهــارت در محیــط واقعــی کار پیش بینــی شــده اســت»‪.‬‬ ‫کسب رتبه نخست ایران در اکتشافات نفت و گاز جهان‬ ‫شــرکت ملــی نفــت بــا مجمــوع حجــم اکتشــافات نفــت و گاز در ســال ‪،۲۰۱۹‬‬ ‫بــا کشــف ‪۴.۹۷۳‬میلیاردبشــکه معــادل هیدروکربــن مایــع ذخیــره قابل برداشــت‪،‬‬ ‫جایــگاه نخســت را بیــن شــرکت های بــزرگ نفتــی دنیــا کســب کــرد‪ .‬به گــزارش‬ ‫وزارت نفــت؛ ســید صالــح هنــدی؛ مدیــر اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران‪،‬‬ ‫در نامــه ای بــه مســعود کرباســیان (مدیرعامــل ایــن شــرکت) اعــام کــرد‪:‬‬ ‫«باکمال مســرت اعــام می شــود کــه طبــق گــزارش موسســه بین المللــی وود‬ ‫مکنــزی درخصــوص اکتشــافات منابــع هیدروکربنــی جهــان در ســال ‪،۲۰۱۹‬‬ ‫شــرکت ملــی نفــت ایــران در جایــگاه نخســت کشــف نفــت و گاز در جهــان قــرار‬ ‫گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫توسعه کشت قراردادی دانه های روغنی‬ ‫تفاهم نامــه معاونــت امــور زراعــت وزارت جهــاد و صنایــع روغن کشــی بــرای‬ ‫کشــت قــراردادی دانه هــای روغنــی امضــاء شــد‪ .‬به گــزارش ایانــا؛ جــواد‬ ‫وفابخــش (معــاون زراعــت وزارت جهــاد کشــاورزی) بااشــاره به اجــرای اولیــن‬ ‫کشــت قــراردادی در برخــی اســتان ها‪ ،‬گفــت‪« :‬دانه هــای روغنــی به ســمت‬ ‫کشــت قــراردادی درحال حرکــت اســت‪ .‬کشــت قــراردادی‪ ،‬یــک پــروژه ملــی و‬ ‫جــزو برنامه هــای اولویــت دار وزارت جهــاد کشاورزی ســت کــه در ســطح کالن‬ ‫به نفــع تولیــد داخــل اســت»‪.‬‬ ‫‪2.5‬میلیون خانوار؛ مشمول خانه های مازاد‬ ‫مربــوط بــه چیدمــان زنجیره هــای غنی ســازی‬ ‫ایزوتوپ هــای پایــدار را متخصصــان ایرانــی انجــام‬ ‫می دهنــد»‪ .‬وی بــا ابــراز امیــدواری نســبت‬ ‫به بهره بــرداری از ایــن پــروژه تــا دوســال اینده‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬قیمــت برخــی از ایزوتوپ هــای‬ ‫پایــدار حــدود ‪۱۴۰‬هــزاردالر اســت‪ .‬اگــر ای ـن را بــا‬ ‫قیمــت نفــت کــه بشــکه ای ‪ ۳۰‬تــا ‪۴۰‬دالر اســت‪،‬‬ ‫مقایســه کنیــم‪ ،‬پــی بــه ارزش افــزوده بســیارباالی‬ ‫ایــن محصــول خواهیــم بــرد»‪ .‬به گفتــه رئیــس‬ ‫ســازمان انــرژی اتمــی؛ خوشــبختانه جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران دراین مســیر قدم هــای بلنــدی‬ ‫برداشــته و در زمــره معــدود کشورهایی ســت کــه‬ ‫توانایــی تولیــد ایزوتوپ هــای پایــدار را ایجــاد کــرده‬ ‫اســت‪ .‬وی بااشــاره به جملــه معــروف شــهید حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی باعنــوان «ما ملــت امام حســینیم»‪،‬‬ ‫ابــراز داشــت‪« :‬امام حســین(ع) شــهید شــدند تــا بــه‬ ‫زندگــی معنــا ببخشــند و حرکــت در ان ایجــاد‬ ‫کننــد؛ نه اینکــه مــا مایــوس و متوقــف شــویم‪ .‬پیــام‬ ‫ایشــان ازادی و ازادگی ســت و اینکــه نبایــد غــام‬ ‫حلقه به گــوش کســی باشــیم‪ .‬بــا ایــن پیــام‪ ،‬ایــران‬ ‫به رغــم تمــام محدودیت هــا و مشــکالتی کــه برایش‬ ‫ایجــاد کــرده و می کننــد‪ ،‬حرکتــی روبه جلــو دارد‬ ‫و به لطــف الهــی هرگــز متوقــف نمی شــود‪.‬‬ ‫سیدالشــهدا(ع) بــرای بیــداری جهــان اســام و‬ ‫حرکــت روبه تعالــی امــت اســامی شــهید شــدند»‪.‬‬ ‫معــاون رئیس جمهــوری بااشــاره به بخشــی از ایــه‬ ‫‪ ۷‬ســوره مبارکــه «ابراهیــم» بیــان کــرد‪« :‬ملــت‬ ‫مــا بیــدار شــده و کارهــای بزرگــی را انجــام داده‬ ‫اســت‪ .‬مــا دشــمن و کیــد او را می شناســیم‪ .‬اگــر‬ ‫کلــی هزینــه می شــد کــه بگوینــد حکومــت امریــکا‬ ‫مــکار اســت و قابل اعتمــاد نیســت‪ ،‬کســی بــاور‬ ‫نمی کــرد؛ امــا کشــوری همچــون ایــران ظهــور‬ ‫کــرد و توانســته شــیوه حکمرانــی ایــن کشــور را‬ ‫مفتضــح کنــد»‪ .‬به گفتــه وی؛ امریــکا در شــورای‬ ‫امنیــت ســازمان ملــل بــرای بــار ســوم تنهــا شــده‬ ‫اســت‪ .‬قــدرت جمهــوری اســامی‪ ،‬قــدرت ناشــی از‬ ‫خدابــاوری و برخاســته از تــوکل بــه خداونــد اســت‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به ســفر مدیــرکل اژانــس بین المللــی‬ ‫انــرژی اتمــی بــه ایــران‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬شــرایط‬ ‫غامــض و مبهمــی بــود‪ .‬شــک ِرخدا به لطــف خــدا و‬ ‫تدبیــر بــزرگان نظــام و درحالی کــه دشــمنان روی‬ ‫چالــش پیش امــده‪ ،‬خیلــی ســرمایه گذاری کــرده‬ ‫بودنــد‪ ،‬کارهــا در مســیر صحیــح قــرار گرفــت»‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی اضافــه کــرد‪« :‬مــا‬ ‫می خواهیــم در مســئله ای کــه حقمــان اســت‪ ،‬اراده‬ ‫خودمــان را بــه جبارتریــن نظــام جهــان تحمیــل‬ ‫کنیــم و در مقابــل او تمکیــن نکنیــم‪ .‬بایــد بــرای‬ ‫نســل های اینــده مشــخص شــود‪ ،‬نســل شــما‬ ‫چــه حماس ـه ای را به وجــود اوردنــد»‪ .‬صالحــی بــا‬ ‫قدردانــی از مجموعــه صنعــت هســته ای از مدیــران‬ ‫و متخصصــان تــا کارکنــان خدماتــی عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫«امیدواریــم به گونــه ای کارهــا را تحویــل مدیــران‬ ‫اینــده بدهیــم کــه پیــش وجــدان خودمــان‬ ‫راضــی باشــیم؛ چــون انســان بــه وجــدان خــودش‬ ‫نمی توانــد دروغ بگویــد‪ .‬بــا اخــاص و خداپســندانه‬ ‫انچــه در تــوان داریــم‪ ،‬انجــام می دهیــم تــا‬ ‫در اینــده نیــز عزیزانــی کــه بــه ایــن ســازمان‬ ‫می اینــد‪ ،‬باقــوت و قــدرت امــور را پیــش ببرنــد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکــه برخــی پروژه هــا درایــن دوره بــه‬ ‫نتیجــه می رســند و برخــی نیمــه کاره می ماننــد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬بخــش عمــده کارهــا انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫ســازمان در حوزه هــای بهداشــت و ســامت‪،‬‬ ‫رادیوداروهــا‪ ،‬رصــد فناوری هــای جدیــد؛ ازجملــه‬ ‫فناوری هــای کوانتومــی‪ ،‬غنی ســازی‪ ،‬ایزوتوپ هــای‬ ‫پایــدار‪ ،‬اکتشــاف و اســتخراج‪ ،‬نیروگاه هــای جدیــد‬ ‫و دیگــر حوزه هــا دســتاوردهای ارزشــمندی داشــته‬ ‫و باقــوت پیــش م ـی رود»‪ .‬معــاون رئیس جمهــوری‬ ‫بابیان اینکــه ســازمان انــرژی اتمــی‪ ،‬یکــی از‬ ‫نمادهــای اقتــدار جمهــوری اســامی ایــران اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬هرچنــد فعالیت هــای صلح امیــز‬ ‫همــواره در چالــش بــا جهــان اســتکباری بــوده؛‬ ‫امــا همیشــه خــوش درخشــیده‪ .‬ایــن امــر به برکــت‬ ‫الطــاف الهــی‪ ،‬حمایت هــای رهبــری‪ ،‬ملــت شــریف‬ ‫ایــران و همــت عزیــزان مــا‪ ،‬در مجموعــه ســازمان‬ ‫انــرژی اتمــی ایــران اتفــاق افتــاده اســت»‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬از ارســال پیامــک بــه ‪1.5‬میلیون نفــر دارای مســکن‬ ‫مــازاد خبــر داد و گفــت‪« :‬حــدود ‪2.5‬میلیون خانــوار مشــمول خانه هــای مــازاد‬ ‫هســتند»‪ .‬به گــزارش انــا؛ محمــود محمــودزاده افــزود‪« :‬بیــش از ‪۱۳‬میلیــون ملــک‬ ‫شناســایی شــده کــه شــامل حــدود ‪۵۰‬درصــد امــاک مســکونی کشــور اســت‪.‬‬ ‫مهلتــی را بــرای پیگیــری افرادی کــه اطالعــات واردشــده ان هــا در ســامانه دچــار‬ ‫تناقــض بــا واقعیــت بــوده‪ ،‬تعییــن خواهیــم کــرد‪ .‬در ســامانه‪ ،‬شــرایطی را ایجــاد‬ ‫می کنیــم تــا مــردم قــادر بــه ارســال پیامــک باشــند و طــی یکی‪،‬دورو ِز اینــده خبــر‬ ‫نهایــی ان بــه اطــاع عمــوم خواهــد رســید»‪.‬‬ ‫تعیین و اعالم نرخ مصوب کَره‬ ‫سرپرســت معاونــت بازرگانــی داخلــی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گفــت‪:‬‬ ‫«ســتاد تنظیــم بــازار‪ ،‬نــرخ عرضــه هــر کیلوگــرم کــره داخلــی را ‪80‬هزارتومــان‬ ‫مصــوب کــرد کــه در بســته بندی ‪100‬گرمــی حــدود ‪8000‬تومــان خواهــد بــود و‬ ‫در ســایر بســته بندی ها توســط ســازمان حمایــت محاســبه می شــود»‪ .‬به گــزارش‬ ‫فــارس؛ محمدرضــا کالمــی افــزود‪« :‬ایــن تصمیــم باتوجه بــه تغییــر ارز واردات کــره‬ ‫از ‪4200‬تومــان بــه ارز نیمــا در پارســال و اتمــام موجــودی کــره بــا ارز ‪4200‬تومانی‬ ‫در کشــور گرفتــه شــده‪ .‬کشــور می توانــد ایــن محصــول را بــا اتــکای داخــل‬ ‫مشــروط بــر افزایــش مقادیــر تولیــد توســط وزارت جهــاد کشــاورزی تولیــد کنــد»‪.‬‬ ‫کاهش واردات برنج‬ ‫مســیح کشــاورز گفــت‪« :‬بنابــر امــار پنج ماهــه گمــرک؛ ‪۵۰۰‬هزارتُــن برنــج وارد‬ ‫کشــور شــده کــه نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال‪۴۸ ،‬درصــد کاهــش یافتــه»‪.‬‬ ‫به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج بااشــاره به‬ ‫دالیــل گرانــی قیمــت برنــج در بــازار‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬نوســانات فعلــی قیمــت برنــج‬ ‫خارجــی‪ ،‬ریشــه در گذشــته دارد؛ زیــرا اختصــاص ارز نیمــا و ‪۴۲۰۰‬تومانــی هریــک‬ ‫در زمــان خــود به قــدری کنــد بــود کــه تمــام این عوامــل به ســبب خــواب ســرمایه‬ ‫و انبــارداری هزینه هایــی بــرای واردکننــدگان در بــر دارد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2069‬‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫جوابیه‬ ‫نادر سلیمانی عنوان کرد؛‬ ‫«هیجان» و «تخیل»؛‬ ‫نیاز مخاطب سینمای کودک‬ ‫سردبیر محترم اقتصادی روزنامه سایه‬ ‫علیرضا نیاکان‬ ‫نــادر ســلیمانی از فیلم ســازان کــودک و نوجــوان خواســت‬ ‫تــا در ســاخته های خــود‪ ،‬بــه دو عنصــر «هیجــان» و‬ ‫«تخیــل» بیش ازپیــش توجــه کننــد‪ .‬به گــزارش ســتاد ‬ ‫اطالع رســانی جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان ‬ ‫و نوجوانــان؛ او گفــت‪« :‬نــوع برگزار شــدن جشــنواره در‬ ‫ســال های گذشــته بــا امســال کــه شــیوع بیمــاری کرونــا‬ ‫هســت‪ ،‬تفــاوت چندانــی بــا هــم نــدارد‪ .‬تنهــا چیزی کــه‬ ‫در ســال های گذشــته وجــود داشــت‪ ،‬شــور و هیجانــی‬ ‫بــود کــه بــرای مخاطبــان ایجــاد می شــد»‪ .‬او بااشــاره به‬ ‫برپایــی ایــن دوره جشــنواره به شــکل انالیــن و ضــرورت‬ ‫ایجــاد فضــای امــن گفــت‪« :‬پخش شــدن فیلم هــای‬ ‫کوتــاه داســتانی و انیمیشــن در حــوزه کــودک و نوجــوان‬ ‫به صــورت انالیــن بــه دیده شــدن کار هنرمنــدی کــه‬ ‫تــازه وارد این حــوزه شــده اســت‪ ،‬کمــک می کنــد‪.‬‬ ‫زمانی کــه جشــنواره حضــوری برگــزار می شــد نیــز بخــش‬ ‫فیلم هــای کوتــاه چنــدان موردتوجــه نبــود و تهیه کننــدگان‬ ‫ان فیلم هــا تــاش بســیاری بــرای دیده شــدن ان هــا‬ ‫می کردنــد؛ امــا شــاید در روش فعلــی فیلــم کوتــاه‬ ‫بیشــتر دیــده شــود»‪ .‬ســلیمانی در بخــش دیگــری از ایــن‬ ‫گفت وگــو عنــوان کــرد‪« :‬مــن نزدیــک بــه ‪ ۳۰‬ســال اســت‬ ‫کــه بــرای کــودکان و نوجوانــان کار می کنــم و می خواهــم‬ ‫به عنــوان عضــو کوچکــی از ایــن جامعــه‪ ،‬تذکــری بدهــم؛‬ ‫متاســفانه فیلم هایــی کــه بــرای کــودکان تولیــد می شــوند‪،‬‬ ‫نکتــه ای به نــام هیجــان را فرامــوش کرده انــد‪ .‬هیجــان‬ ‫باعــث رشــد عقالنــی کــودک می شــود‪ .‬مــا کارگردان هــای‬ ‫بســیارخوبی درایــن کار داریــم؛ امــا فیلم هــا معمــوالً‬ ‫سفارشــی ســاخته می شــوند‪ .‬کــودک تازمانی کــه بــه‬ ‫ســن نوجوانــی نرســیده‪ ،‬به دنبــال هیجــان اســت و مــا‪،‬‬ ‫در بخــش انیمیش ـن های کوتــاه و بلنــد‪ ،‬ایــن مخاطبــان را‬ ‫جــذب نکرده ایــم‪ .‬مــن خــودم کــودک دارم و به جرئــت‬ ‫می گویــم کــه خــودم هــم کــودک هســتم؛ فقــط کمــی‬ ‫ل انیمیشــن و فیلمــی مــی روم‬ ‫بــزرگ شــده ام و به دنبــا ‬ ‫کــه برایــم هیجان انگیــز باشــد؛ امــا اثــار مــا بــا چیزهــای‬ ‫ن ان هــا‬ ‫دیگــری گــره می خورنــد کــه ارتباطــی میــا ‬ ‫نیســت‪ .‬متاســفانه وارد بخــش اموزشــی می شــویم و بــا‬ ‫نبــود هیجــان در کار اجــازه نمی دهیــم کــه رشــد عقالنــی‬ ‫کــودک ایجــاد بشــود و خــود از ان هیجــان پنــدی هــم‬ ‫بگیــرد»‪ .‬نــادر ســلیمانی بیــان کــرد‪« :‬بیشــتر کارهایی کــه‬ ‫مخاطبیــن بســیاری داشــت‪ ،‬ماننــد مدرســه موش هــا بــه‬ ‫هیجــان توجــه کــرده بودنــد؛ امــا مــا امــروز می خواهیــم‬ ‫بیشــتر بــه تبلیغــات توجــه کنیــم‪ .‬کارهــا اسپانســر دارنــد‬ ‫و مــدام می خواهنــد در خــال فیلــم‪ ،‬تیــزر پخــش کننــد‪.‬‬ ‫کــودکان دراین شــرایط نمی داننــد بایــد دنبــال چه چیــزی‬ ‫برونــد‪ .‬این موضــوع باعــث ریــزش مخاطــب می شــود»‪ .‬او‬ ‫گفــت‪« :‬انیمیشــن هایی قــوی در ایــران می ســازیم؛ امــا‬ ‫در متــن و ســیناپس اصلــی داســتان‪ ،‬توضیــح واضحــات‬ ‫می دهیــم‪ .‬درواقــع‪ ،‬از نــگاه خودمــان کــه بــزرگ هســتیم‪،‬‬ ‫فیلــم می ســازیم»‪ .‬ســلیمانی گفــت‪« :‬بایــد توجــه کنیــم‬ ‫کــه همــواره هیجــان همــراه بــا تخیــل اســت و تخیــل در‬ ‫کــودکان ماننــد ماهــی‪ ،‬هــرروز شــتاب و ســرعت بیشــتری‬ ‫دارد و کــودک هربــار چیزهــای جدیدتــری می خواهــد؛ امــا‬ ‫مــا‪ ،‬در تولیــد فیلــم و انیمیشــن بــه خواســت کودکمــان‬ ‫توجــه نمی کنیــم؛ بلکــه کار را از نــگاه خودمــان و انچــه‬ ‫ســفارش گرفته ایــم‪ ،‬می ســازیم‪ .‬این موضــوع‪ ،‬ایــراد‬ ‫اصلــی کار ماســت»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬بخشــی از اساس ـی ترین‬ ‫نــکات مثبــت هیجــان‪ ،‬عشــق اســت‪ .‬عشــق ابتــدا به وجــود‬ ‫می ایــد و همــراه بــا ان‪ ،‬خــرد و عقالنیــت ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫کــودک‪ ،‬این موضــوع را در سن وســال خــود دقیقــاً درک‬ ‫می کنــد و می شناســد‪ .‬مــا بخــش ایجــاد احســاس را از‬ ‫فیلــم یــا انیمیشــن های خــود حــذف می کنیــم و بخــش‬ ‫دوم هــم به وجــود نمی ایــد و خودمــان تصــور می کنیــم‬ ‫کــه به وجــود امــده اســت؛ امــا کــودک نســبت بــه‬ ‫این بخــش بی توجهــی می کنــد»‪ .‬ســلیمانی توضیــح داد‪:‬‬ ‫«عزیزانــی کــه بــرای کــودکان فیلــم می ســازید؛ لطفــاً‬ ‫کمــی در برابــر خواســته های ناخواســته مقاومــت کنیــد و‬ ‫هدفتــان فقــط کســب درامــد نباشــد‪ .‬مــن نهایــت بتوانــم‬ ‫تــا ‪ ۱۰‬ســال اینده بــرای کــودک کار کنــم و پــس از مــن‪،‬‬ ‫کســانی که از مــن خاطــره دارنــد‪ ،‬بایــد جایگزینــم شــوند‪.‬‬ ‫اگــر مــن درســت خاطره ســازی کــرده و عقالنیــت را‬ ‫در ان هــا رشــد داده باشــم‪ ،‬ان هــا نیــز در جــای درســتی‬ ‫قــرار می گیرنــد‪ .‬هیجــان‪ ،‬حرکتــی روبه جلوســت کــه‬ ‫بعــدازان‪ ،‬نیمکــره چــپ مغــز تخیــات ســاده و بســیارمفید‬ ‫را اغــاز می کنــد و خالقیــت به دنبــال ان می ایــد‪ .‬خالقیــت‬ ‫ان چیزی ســت کــه یــک کــودک الزم دارد»‪ .‬او اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«طرحــی داشــتم و در ان از کــودکان می خواســتم کــه‬ ‫مادرشــان را در ‪ ۳۰‬ثانیــه نقاشــی کننــد‪ .‬کودکــی بــود کــه‬ ‫مــادرش را خــوب کشــید؛ امــا دهان او را بســیاربزرگ نقاشــی‬ ‫کــرده بــود‪ .‬ایــن کــودک بــه مــن گفــت مــادرم همیشــه داد‬ ‫می زنــد! پــس بدانیــد کــه کــودکان کامــ ً‬ ‫ا مشــرف بــه‬ ‫ان چیــزی هســتند کــه می ســازید و دقیق ـاً نکاتــی از یــک‬ ‫فیلــ م را درک می کننــد کــه شــما به عنــوان فیلم ســاز‬ ‫تــاش کرده ایــد تــا ان نــکات در فیلــم نباشــند؛ امــا کــودک‬ ‫بــه ان هــا پــی می بــرد؛ چــون زاده تخیــل اســت و در‬ ‫عصــری زندگــی می کنــد کــه مــدام ازطریــق تلفن همــراه‬ ‫بــه انیمیشــن های روز دسترســی دارد»‪ .‬ســلیمانی گفــت‪:‬‬ ‫«امــروز‪ ،‬کودکانــی را می بینیــد کــه در فضــای اینترنــت‬ ‫حضــور دارنــد و پــدران و مــادران هــم ان هــا را تشــویق‬ ‫می کننــد‪ .‬این هــا درواقــع‪ ،‬به نوعــی کــودکان کار محســوب‬ ‫می شــوند‪ .‬کســانی که ایــن کار را انجــام می دهنــد‪ ،‬بایــد‬ ‫افســوس بخورنــد‪ .‬مــا چــه تخیلــی بــرای کــودک ایجــاد‬ ‫کرده ایــم؟ کســانی که فیلــم می ســازید؛ لطف ـاً باعجلــه کار‬ ‫را انجــام ندهیــد‪ .‬امــروز چــه ســرمایه ای بــه کســانی که کار‬ ‫کــودک و نوجــوان انجــام می دهنــد‪ ،‬اختصــاص می یابــد؟‬ ‫مــا پــای درختــی کــه بایــد هــرروز تنومندتــر شــود‪ ،‬ســم‬ ‫می ریزیــم و ناخواســته نهالــی را کــه گذشــتگان کاشــتند‪،‬‬ ‫هــرروز خش ـک تر می کنیــم‪ .‬درختــی کــه درظاهــر زیباســت؛‬ ‫امــا از درون خشــک شــده و زمانــی می ایــد کــه برگ هایــش‬ ‫می ریــزد و بــا حــرارت افتــاب می ســوزد؛ دران روز مــا نیــز همــراه‬ ‫بــا ان درخــت‪ ،‬می ســوزیم»‪.‬‬ ‫نشانه های اعتیاد که والدین باید بدانند‬ ‫هشدار؛ خطرِ سقوط دلبند!‬ ‫نجــات یــک معتــاد‪ ،‬نجــات فــرد نیســت؛ بلکــه نجــات یــک جامعــه از اسیب هایی ســت کــه در پیـش روی ان قــرار دارد ‪...‬؛ ایــن شعاری ســت کــه همــواره بایــد‬ ‫در بــاور و اذهــان همــه افــراد جامعــه و نیــز مســئوالن امری کــه در حــوزه مبــارزه بــا مــواد مخــدر درحال انجــام وظایفشــان هســتند‪ ،‬باشــد و بــه ان جامــه عمل‬ ‫بپوشــانند‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ همان طورکــه می دانیــد مصــرف مــواد مخــدر پیامدهــای منفــی اجتماعــی و فرهنگــی به دنبــال خــود دارد‪ .‬از‬ ‫جملــه ایــن پیامد هــا می تــوان بــه تزلــزل در ارکان علمــی کــه در پــی مصــرف مــواد مخــدر توســط دانش امــوزان و دانشــجویان اســت‪ ،‬اشــاره کــرد‪ .‬همچنیــن‬ ‫هدف گرفتــن باور هــای اساســی جامعــه‪ ،‬ناامن ســاختن محیط هــای اموزشــی‪ ،‬کاهــش عالیــق بــه تحصیــل و نــواوری در بیــن نوجوانــان و جوانــان‪ ،‬تغییــر‬ ‫ارزش هــای تحصیلــی و علم انــدوزی و کاهــش ســرعت روبه رشــد فنــاوری در کشــور؛ پیامد هــای دیگــر مصــرف مــواد مخــدر توســط افــراد و به خصــوص‬ ‫اقشــار کم ســن و جــوان در کشــور اســت‪.‬‬ ‫عواملــی کــه باعــث گرایــش افــراد بــه اعتیــاد و روی اوردن‬ ‫جوانــان ب ـ ه مصــرف مــواد مخــدر و اســتعمال دخانیــات‬ ‫می شــود‪ ،‬بســیارزیاد اســت و در هــر خانــواده ای‪ ،‬علــت‬ ‫گرایــش فرزنــدان بــه مــواد مخــدر نســبت بــه دیگــران‬ ‫تفــاوت دارد؛ امــا در کل‪ ،‬اختــاالت فــردی‪ ،‬خانوادگــی‪،‬‬ ‫عوامــل اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و فرهنگــی؛ از مهم تریــن‬ ‫عواملــی هســتند کــه یــک جــوان در بــدو رشــد بدنــی‬ ‫و عقلــی خــود‪ ،‬به ســمت مصــرف مــواد مخــدر گرایــش‬ ‫پیــدا می کنــد‪ .‬درخصــوص بــروز اختــاالت فــردی‬ ‫بایــد گفــت کــه حســادت‪ ،‬احســاس گنــاه‪ ،‬محرومیــت‬ ‫و ناکامــی در انجــام برخــی از امــور‪ ،‬ارزو هــای نامحــدود‪،‬‬ ‫نیاز هــا و مطالبــات‪ ،‬تجربه هــای دوران کودکــی؛ از‬ ‫علت هــای اصلــی بــروز اختــاالت در یــک فــرد هســتند‬ ‫کــه درچنین شــرایطی‪ ،‬احتمــال گرایــش فــرد به ســمت‬ ‫مصــرف مــواد مخــدر بســیارزیاد خواهــد شــد‪ .‬اختــاالت‬ ‫خانوادگــی؛ ازجملــه طــاق والدیــن‪ ،‬ضعف هــای نظارتــی‬ ‫ان هــا بــر فرزنــدان‪ ،‬ازهم گســیختگی روابــط خانوادگــی‪،‬‬ ‫اعمــال ممنوعیت هــا و محدودیت هــای بی مــورد توســط‬ ‫والدیــن بــر فرزنــدان می توانــد زنــگ خطــر اعتیــاد در‬ ‫جوانــان را به صــدا دراورد‪ .‬وقــوع مســائل اجتماعــی‬ ‫نیــز می توانــد زمینــه ظهــور اعتیــاد در بیــن جوانــان را‬ ‫افزایــش دهــد‪ .‬مهاجــرت‪ ،‬فقــر علمــی‪ ،‬تاثیــر دوســتان‬ ‫بــر فــرد‪ ،‬ضعــف در تمکیــن قانــون‪ ،‬پذیرفته شــدن در‬ ‫جمع هــا و گرو هــای مختلــف‪ ،‬اختــاالت در امــور‬ ‫جنســی نیــز از مســائل اجتماعــی هســتند کــه بــر‬ ‫گرایــش فــرد بــه مصــرف مــواد مخــدر‪ ،‬تاثیــر دارنــد‪.‬‬ ‫اگــر بــه عوامــل اقتصــادی و تاثیــر ان بــر اعتیــاد‬ ‫فــرد بخواهیــم اشــاره کنیــم‪ ،‬بایــد بگوییــم؛ بیــکاری‪،‬‬ ‫فقــر مالــی‪ ،‬نداشــتن مســکن مناســب‪ ،‬گرایــش بــه‬ ‫تجمل گرایــی و زیاده خواهــی؛ از عوامــل اقتصــادی‬ ‫هســتند کــه می تواننــد یــک فــرد را به ســمت مصــرف‬ ‫مــواد مخــدر هدایــت کننــد‪ .‬همچنیــن ضعــف در مذهب‪،‬‬ ‫عقیــده و ضعــف در شــناخت دیــن نیــز از جملــه عوامــل‬ ‫فرهنگی ســت کــه می توانــد فــردی را به سمت وســوی‬ ‫مصــرف انــواع مــواد مخــدر ســوق دهــد‪ .‬معمــوالً تغییرات‬ ‫به وجودامــده در فــرد معتــاد در مراحــل ابتدایــی از دیــد‬ ‫خانواده هــا مخفــی می مانــد؛ امــا مصــرف مــواد مخــدر‬ ‫(حتــی در مراحــل اولیــه) عالئمــی دارد کــه از جملــه‬ ‫این عوامــل می تــوان بــه خــودداری از برخــورد مســتقیم‬ ‫فــرد بــا اعضــای خانــواده‪ ،‬مشــغول کردن خــود بــه امــوری‬ ‫کــه در گذشــته به هیچ عنــوان بــه ان اهمیــت نم ـی داد؛‬ ‫ماننــد کتــاب و یــا روزنامه خوانــی و ‪ ،...‬ظاهر شــدن پیاپــی‬ ‫در مقابــل اینــه بــرای اطمینــان از مرتب بــودن وضــع‬ ‫ظاهــری خــود‪ ،‬ســعی در عادی جلــوه دادن رفتــار‪ ،‬اصــاح‬ ‫زودبــه زود ســروصورت بــرای شاداب نشــان دادن خــود‪،‬‬ ‫گذشــتن از خطا هــای اعضــای خانــواده؛ به خصــوص‬ ‫درمواردی کــه در گذشــته فــرد بســیار از انجــام ان هــا‬ ‫تو شــوی مکــرر دســت و صــورت‬ ‫ایــراد می گرفــت‪ ،‬شس ‬ ‫و دهــان‪ ،‬خارج شــدن فــرد از منــزل در اوقــات نامناســب‪،‬‬ ‫نوشــیدن زیــاد چــای و مصــرف ســیگار و حتــی مشــاهده‬ ‫ته ســیگار در اتــاق‪ ،‬ســطل اشــغال و در توالــت؛ این هــا‬ ‫مــواردی هســتند کــه صرفـاً بــا مشــاهده ان هــا در فــرد‪،‬‬ ‫احتمــال مـی رود کــه شــخص بــه اعتیــاد مبتــا شــده و‬ ‫پــس از دیــدن چنیــن اعمالــی‪ ،‬بایــد بــرای نیفتــادن فــرد‬ ‫و نیــز خانــواده در منجــاب اعتیــاد‪ ،‬فکــری جــدی کــرد‪.‬‬ ‫چطــور بفهمیــم کــه یــک شــخص معتــاد اســت؟ بــرای‬ ‫پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد گفــت کــه مشــخصات معتاد‬ ‫در مراحــل نســبتاً پیشــرفته بسیار مشــخص و مشــهود‬ ‫اســت و بــا کمــی تیزبینــی می تــوان متوجــه ابتــای وی‬ ‫بــه اعتیــاد شــد‪ .‬الغــریِ ناگهانــی و شــدید و تغییــر رنــگ‬ ‫در لب هــای فــرد‪ ،‬خمیدگــی در پشــت بــدن و تغییــر‬ ‫در راه رفتــن؛ به طوری کــه فــرد در گام برداشــتن های‬ ‫خــود تعــادل نــدارد‪ ،‬خمیازه کشــیدن‪ ،‬خواب الودگــی‪،‬‬ ‫خشــکی بیش ازحــد دهــان و لب هــا و لــرزش‬ ‫محســوس دســت ها‪ ،‬عصبانیــت و بدخلق شــدن فــرد‬ ‫و نیــز پرخاشــگری و ازخودراضــی بــودن‪ ،‬دیر خوابیــدن‬ ‫و دیــر از خــواب بیدارشــدن و اهمیت نــدادن بــه نظــم‬ ‫و ترتیــب‪ ،‬وقفــه در اســتحمام و نظافــت شــخصی‪،‬‬ ‫فاصله گرفتــن از خانــواده و احســاس غریبی کــردن از‬ ‫ان هــا‪ ،‬تغییــر در لحــن و گفتــار؛ به طوری کــه کلمــات‬ ‫را کشــیده ادا و ماننــد خمار هــا صحبــت کنــد‪ ،‬پرحرفــی‪،‬‬ ‫بیهوده گویــی‪ ،‬تناقض گویــی‪ ،‬قطـ ع ناگهانــی کالم خــود و‬ ‫دیگــران و رفت وامدهــای مکــرر و تماس هــای مشــکوک؛‬ ‫از عمــده مشــخصاتی اند کــه درصــورت مشــاهده در‬ ‫فــردی‪ ،‬می تــوان ایــن ظــن را بــه او داشــت کــه معتــاد‬ ‫بــه مــواد مخــدر شــده اســت‪ .‬به طورکلــی‪ ،‬بعضــی از‬ ‫نشــانه های هشــداردهنده مصــرف مــواد مخــدر ازقبیــل‬ ‫کاهــش وزن شــدید‪ ،‬افــت تحصیلــی‪ ،‬تغییــر الگــوی‬ ‫خــواب و تغذیــه‪ ،‬تغییــر خلق وخــوی‪ ،‬تغییــر الگــوی‬ ‫ارتباطــی‪ ،‬یافتــن دوســتان جدیــد‪ ،‬رهاکــردن امــورات‬ ‫مهــم زندگــی‪ ،‬گوش ـه گیری و خمودگی ســت کــه بایــد‬ ‫والدیــن نســبت بــه مشــاهده این هــا و اعمــال رفتار هــای‬ ‫مناســب بــرای ازبین بــردن ایــن نشــانه ها در فرزندانشــان‪،‬‬ ‫به ســرعت ورود کــرده و از بــروز اعتیــاد در جوانانشــان‬ ‫جلوگیــری کننــد‪ .‬والدیــن برای اینکــه فرزندشــان در‬ ‫بــدو ورود بــه ســن جوانــی به ســمت مــواد مخــدر و‬ ‫مصــرف ان ســوق پیــدا نکننــد‪ ،‬بایــد یکســری از کار های‬ ‫مهــم را انجــام دهنــد تــا بســتر و محیطــی امــن بــرای‬ ‫فرزندشــان پدیــد ایــد؛ توجــه بــه اوقــات فراغــت‪ ،‬توجــه‬ ‫بــه اموزه هــای دینــی و اجتماعــی‪ ،‬کیفیــت و شــیوه‬ ‫برقــراری ارتبــاط بــا نوجــوان‪ ،‬اشــنایی بــا ویژگی هــا و‬ ‫خصوصیــات دوران نوجوانــی‪ ،‬اجتماعی کــردن فرزنــدان‬ ‫همــراه بــا اشــنا کردن ان هــا بــا قوانیــن‪ ،‬ارزش هــا و‬ ‫هنجارهــا‪ ،‬افزایــش اطالعــات والدیــن درمــورد مصــرف‬ ‫مخدر هــا و روان گردان هــا؛ از جملــه اقداماتــی هســتند‬ ‫کــه بایــد والدیــن بــه ان هــا توجــه کننــد‪ .‬دراین بیــن‪،‬‬ ‫انتظاراتــی از خانواده هــا م ـی رود کــه درخصــوص توجــه‬ ‫بــه نیاز هــای نوجوانــان و جوانــان از هیــچ تالشــی دریــغ‬ ‫نکننــد‪ .‬از جملــه نیاز هایــی کــه بایــد بــه ان توجــه‬ ‫کــرد؛ نیــاز بــه تقویــت هویــت فــردی و خانوادگــی و‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬نیــاز بــه ارامــش و احتــرام‪ ،‬نیــاز بــه خانــواده‬ ‫و احســاس تعلــق بــه ان‪ ،‬نیــاز بــه محبــت و عطوفــت‬ ‫واقعــی‪ ،‬نیــاز بــه احســاس امنیــت روحــی‪ ،‬روانــی و‬ ‫جســمی؛ نیــاز بــه تشــویق و تقدیــر و البتــه رهبــری و‬ ‫نصیحــت‪ ،‬نیــاز بــه مشــخص کردن هــدف و غایــت خاص‬ ‫زندگــی بــا روشــنگری و اینده نگــری‪ ،‬نیــاز بــه تقویــت‬ ‫ارزش هــا‪ ،‬باورهــا‪ ،‬اعتقــادات و ایمــان‪ ،‬نیــاز بــه احســاس‬ ‫اســتقالل بــا لحــاظ محدودیت هــای عقلــی و منطقــی‪،‬‬ ‫نیــاز بــه احســاس شــکوفایی ســن بلــوغ و بــه حداکثــر‬ ‫رســاندن توانایــی و کمــال ان‪ ،‬نیــاز بــه توســعه و تقویــت‬ ‫مهارت هــای زندگــی و در اخــر نیــز نیــاز بــه شــناخت‬ ‫اولیــه پیامد هــا و عــوارض مصــرف مــواد مخــدر کــه‬ ‫همگــی ایــن نیاز هــا بایــد توســط والدیــن برطــرف شــود‬ ‫تــا تاثیــر ســوء بــر رفتــار و اعمــال فرزندانشــان نگــذارد‪.‬‬ ‫اگــر فــردی به ســمت مصــرف مــواد مخــدر گرایــش پیــدا‬ ‫کنــد یــا در حال رفتــن به ســوی پرتــگاه اعتیــاد اســت‪،‬‬ ‫بایــد یکســری از مــوارد را در برنامه کاری خــود بگنجاند و‬ ‫ان هــا را عملــی کنــد؛ تقویــت همدلــی‪ ،‬خوداگاهــی‪ ،‬حل‬ ‫مســئله‪ ،‬تفکــر خــاق و انتقــادی‪ ،‬تقویــت تصمیم گیــری‪،‬‬ ‫افزایــش مهــارت درمقابله بــا اســترس‪ ،‬برقــراری رابطــه‬ ‫موثــر‪ ،‬تقویــت روابــط بیــن فــردی ســازگارانه و افزایــش‬ ‫مهــارت درمقابله بــا هیجان هــای منفــی؛ از عواملــی‬ ‫هســتند کــه افــراد بایــد بــه ان هــا توجــه و ان هــا را‬ ‫عملیاتــی کننــد‪ .‬بــا بیــان ایــن گــزارش؛ ســعی کردیــم‬ ‫تــا این موضــوع را بــه خانواده هــا بگوییــم کــه در کنــار‬ ‫تمــام مشــکالت اقتصــادی در جامعه‪ ،‬ایــن رفتــار و اعمال‬ ‫خانواده هاســت کــه در به وجود امــدن اعتیــاد در جوانــان‬ ‫دخیــل اســت و درصــورت نبــود نظــارت دقیــق و اصولــی‬ ‫بــر رفتــار و اعمــال نوجوانــان توســط والدیــن‪ ،‬اعتیــاد و‬ ‫مــواد مخــدر‪ ،‬از انچــه تصــور می کنیــد‪ ،‬بــه فرزندانمــان‬ ‫نزدیک تــر اســت‪ .‬حــال در کنــار توجــه و نظــارت والدیــن‪،‬‬ ‫مســئوالن جامعــه نیــز در قبال جوانان مســئول هســتند؛‬ ‫اینکــه چــرا بــرای جوانــان محیطــی تبییــن نمی شــود تــا‬ ‫بتواننــد هیجانــات خــود را در انجــا تخلیــه و بــا حضــور‬ ‫در اماکنــی خــاص اســتعداد های نهفتــه خــود را شــکوفا‬ ‫کننــد‪ .‬مســئوالن بایــد بــا برنامه ریــزی دقیــق بتواننــد‬ ‫تســهیالتی را فراهــم کننــد تــا جوانــان بیــکار نباشــد‪.‬‬ ‫بــا اشــتغال زایی‪ ،‬فراه ـم اوردن اماکــن ورزشــی‪ ،‬علمــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و ‪ ،...‬می تــوان بســتری را فراهــم کــرد تــا نســل‬ ‫جــوان وقــت خــود را بیهــوده تلــف نکنــد و بــرای تمــام‬ ‫اوقــات خــود برنامه ریــزی کنــد‪ .‬اگــر بســتر بــرای یــک‬ ‫جــوان فراهــم شــود تــا هــم شــغل بــا درامــد مناســب و‬ ‫هــم ســرگرمی و تفریــح و هــم اینکــه بــرای اینــده خــود‬ ‫ذخیــره مالــی مناســب داشــته باشــد و ازســوی دیگر‪ ،‬از‬ ‫بحث هــای فرهنگــی و اجتماعــی عقــب نمانــد‪ ،‬دیگــر‬ ‫علتــی بــرای رفتــن به ســمت مــواد مخــدر و مصــرف‬ ‫ان بــرای افــراد نمی مانــد‪ .‬ازســویی‪ ،‬نیــروی انتظامــی‬ ‫بــرای جمــع اوری معتــادان متجاهــر درحال انجــام‬ ‫وظایــف خــود اســت و بــا هربــار جم ـع اوری ایــن افــراد‪،‬‬ ‫ان هــا را بــه مراکــز بازپــروری تحویــل می دهــد و‬ ‫متاســفانه به دلیــل عملکــرد ناصحیــح دیگــر مســئوالن‪،‬‬ ‫شــاهد تــداوم ایــن چرخــه هســتیم‪ :‬پلیــس فــرد معتــاد‬ ‫را جمــع اوری می کنــد و بــه مرکــز بازپــروری تحویــل‬ ‫می دهــد‪ .‬در این مراکــز‪ ،‬ســه تــا ش ـش ماه یــک معتــاد را‬ ‫نگهــداری می کننــد‪ .‬با اعمــال حداقلــی تغییــرات در فرد؛‬ ‫او مجــدد بــه جامعــه بازمی گــردد و ازانجایی کــه شــغلی‬ ‫نــدارد و ســرگرم انجــام امــوری نیســت‪ ،‬بــاز به ســمت‬ ‫مصــرف مــواد مخــدر مـی رود و ایــن چرخــه بگی رو ببر هــا‬ ‫بــاز تکــرار می شــود و مجــدد بایــد شــاهد انجــام اقدامــات‬ ‫تکــراری ازســوی نهاد هــای مختلــف دراین رابطــه باشــیم‪.‬‬ ‫ســازمان ها و ارگان هــا بایــد بــرای بازتوانــی و بازپــروری‬ ‫معتــادان پــای کار بیاینــد؛ به طوری کــه یــک معتــاد پــس‬ ‫از بازپــروری‪ ،‬ســر کاری برود و مشــغول انجام ان کار شــود‬ ‫تــا درامــد کســب کنــد؛ امــا متاســفانه دراین ســال ها‬ ‫فقــط شــعارها و وعده هــای واهــی را ازســوی مســئوالن‬ ‫پشت میز نشــین شــنیدیم‪ .‬ایــن انتظــار از مســئوالن‬ ‫مــی رود تــا بــرای بهبــودی شــرایط جوانــان و اینکــه‬ ‫به ســمت مصــرف مــواد مخــدر ســوق پیــدا نکننــد‪،‬‬ ‫فکــری شــود و افــراد را بــه حــال خودشــان وانگذارنــد‪.‬‬ ‫اهمیت تداوم ارائه خدمات درمانی به کودکان مبتالبه سرطان‬ ‫با رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان پاندمی کرونا‬ ‫امــروز‪ ،‬شــیوع ویــروس کرونــا شــرایط ســخت‬ ‫و پیچیــده ای را بــه تمــام مردمــان جهــان و‬ ‫هم وطنانمــان تحمیــل کــرده اســت‪ .‬ایــن شــرایط‬ ‫بــرای بیمــاران؛ ازجملــه کــودکان مبتالبه ســرطان و‬ ‫خانواده هایشــان‪ ،‬دغدغه هــای مضاعفــی در مســیر‬ ‫درمــان ایجــاد کــرده اســت‪ .‬موسســه خیریــه «محک»‬ ‫از تمــام کــودکان مبتالبه ســرطان در سراســر کشــور‬ ‫کــه در بیمارســتان های دولتــی و دانشــگاهی‬ ‫درمــان می شــوند درزمینــه تامیــن هزینه هــای‬ ‫درمانــی و رفاهــی حمایــت می کنــد‪ .‬ایــن موسســه‬ ‫بــا تاســیس بیمارســتان فوق تخصصــی ســرطان‬ ‫کــودکان «محــک»‪ ،‬از ‪ 13‬ســال پیش تــاش کــرده‬ ‫تــا قطــب درمــان ســرطان کــودک در کشــور را‬ ‫به عنــوان یــک الگــوی قابل تعمیــم ایجــاد کنــد‪ .‬در‬ ‫شــرایط شــیوع کرونــا‪ ،‬بیمارســتان «محــک» به عنوان‬ ‫بــازوی موسســه خیریــه «محــک» در امــر درمــان‪،‬‬ ‫تــاش کــرده دغدغه هــا و نگرانی هــای کــودکان‬ ‫تحت درمــان در ایــن بیمارســتان و خانواده هــای‬ ‫ان هــا را بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در کنــار‬ ‫خدمــات چندتخصصــی و حمایتــی‪ ،‬متناســب بــا‬ ‫شــرایط امــروز کاهــش دهــد‪ .‬ازانجایی کــه بهره گیــری‬ ‫از زیرســاخت های دیجیتــال به منظــور کاهــش‬ ‫رفت وامــد بــه بیمارســتان‪ ،‬یکــی از کارامدتریــن‬ ‫روش هــای برقــراری ارتبــاط در دوران شــیوع‬ ‫پاندمــی به شــمار م ـی رود‪ ،‬بیمارســتان «محــک» بــا‬ ‫بهره گیــری از ایــن زیرســاخت ها امــکان تســریع‬ ‫ارائــه خدمــات درمانــی و حمایتــی بــه فرزندانــش بــا‬ ‫خطــر کمتــر را فراهــم کــرده اســت‪ .‬دکتــر «علیرضــا‬ ‫دانشــگری»؛ معــاون مدیرعامــل «محــک» در درمــان‬ ‫بیمارســتان‪ ،‬بــا شــرح این اقدامــات گفــت‪« :‬در‬ ‫ابتــدای شــیوع کرونــا‪ ،‬به دلیــل حفــظ ســامت‬ ‫تمــام ذی ربطــان تــاش کردیــم تــا رفت وامــد‬ ‫بــه بیمارســتان محــک کاهــش یابــد‪ .‬ازایــن رو‪،‬‬ ‫معاینه هــای دوره ای کــودکان کــه خوشــبختانه قطــع‬ ‫درمــان شــده اند‪ ،‬ازطریــق شــبکه های اجتماعــی‬ ‫صورت گرفتــه و تــاش شــده اســت تــا ان هــا‬ ‫بتواننــد درصورت نیــاز‪ ،‬دیگــر امکانــات تشــخیصی‬ ‫نظیــر عکس بــرداری یــا خدمــات ازمایشــگاهی را از‬ ‫نزدیک تریــن مرکــز بــه محــل اقامــت خــود دریافــت‬ ‫کننــد و نتیجــه ان را ازطریــق شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بــه پزشــک مربوطــه ارائــه دهنــد‪ .‬دراین صــورت‪،‬‬ ‫تمــام مواردی کــه نیــاز بــه حضــور بیمــار نــدارد‪،‬‬ ‫انالیــن توســط پزشــکان بررســی شــده تــا در شــرایط‬ ‫کنونــی کشــور‪ ،‬ضمــن جلوگیــری از شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا؛ بیمــار و خانــواده وی ارتبــاط خــود را با پزشــک‬ ‫معالــج از دســت ندهنــد»‪ .‬شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫نگرانی هــا را بــرای درمــان ســرطان افزایــش داده؛ امــا‬ ‫موسســه «محــک» همچــون ‪ 29‬سال گذشــته تــاش‬ ‫می کنــد تــا دغدغــه درمــان و ســامتی فرزندانــش‬ ‫فرامــوش نشــود‪ .‬معــاون مدیرعامــل «محــک» در‬ ‫درمــان بیمارســتان نیــز دراین خصــوص تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬درمــان کــودکان محــک در هیــچ زمانــی‬ ‫نبایــد متوقــف شــود و دراین شــرایط نیــز بــا رعایــت‬ ‫کامــل پروتکل هــای بهداشــتی تائیدشــده ازســوی‬ ‫وزارت بهداشــت ادامــه یافتــه اســت‪ .‬عالوه برایــن؛ در‬ ‫ارائــه خدمــات درمانــی و حمایتــی بــه کودکانمــان و‬ ‫خانواده هــای ان هــا تدابیــر ویــژه ای نظیــر پرداخــت‬ ‫هزینه هــای درمانــی ازطریــق پســت‪ ،‬منــع مالقــات‬ ‫بیمــاران‪ ،‬معاینــه روزانــه کادر درمــان‪ ،‬اختصــاص واحد‬ ‫تریــاژ کرونــا در اورژانــس بیمارســتان محــک درنظــر‬ ‫گرفتــه شــده تــا تمــام تمهیــدات جهــت جلوگیــری از‬ ‫ابتــای بیمــاران و کادر درمــان انجــام پذیــرد»‪ .‬دکتــر‬ ‫دانشــگری بااشــاره به اینکه تنهــا چهارنفــر از کــودکان‬ ‫مبتالبه ســرطان تحت درمــان در بیمارســتان محــک‬ ‫به دلیــل ابتــا بــه کرونــای خفیــف‪ ،‬در این بیمارســتان‬ ‫درمــان شــده اند‪ ،‬افــزود‪« :‬درواقــع‪ ،‬احتمــال ابتــای‬ ‫کــودکان بــه بیمــاری کرونــا کمتــر از ‪10‬درصــد‬ ‫اســت؛ امــا ایــن درصــد در کــودکان مبتالبه ســرطان‬ ‫به دلیــل ضعــف سیســتم دفاعــی بدنشــان افزایــش‬ ‫می یابــد‪ .‬وجــود اتاق هــای اختصاصــی بــرای تمــام‬ ‫کــودکان بســتری در بیمارســتان محــک‪ ،‬شــرایط‬ ‫ایزولــه و قرنطینــه را به راحتــی فراهــم کــرده و‬ ‫درصــورت ابتــای کودکانمــان بــه نــوع خفیــف و‬ ‫متوســط کرونــا‪ ،‬در همیــن بیمارســتان تحت مــداوا‬ ‫قــرار خواهنــد گرفــت‪ .‬همچنیــن درصورتی کــه‬ ‫فرزندانمــان بــه ســرماخوردگی یــا ویــروس کرونا مبتال‬ ‫شــوند‪ ،‬پزشــکان‪ ،‬درمــان ســرطان ان هــا را تــا بهبودی‬ ‫کامــل عالئــم ایــن بیماری هــا متوقــف می کننــد‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ درصــورت شناســایی مــوارد حــاد ابتــا‬ ‫بــه بیمــاری کرونــا‪ ،‬کــودک بــه بیمارســتان های مفید‬ ‫و مرکــز طبــی کــودکان معرفــی خواهــد شــد»‪ .‬وی در‬ ‫پایــان صحبت هایــش بابیان اینکــه ســامتی تمــام‬ ‫ذی ربطــان «محــک»‪ ،‬از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬ازانجایی کــه ایــن ســازمان خــود را‬ ‫در برابــر حفــظ ســامت جامعــه مســئول می دانــد‪،‬‬ ‫بــه اطــاع می رســانیم کــه از ابتــدای شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا تــا امــروز ورود خانــواده‪ ،‬بیمــاران و‬ ‫تمــام کارکنــان بــا ســنجش درجــه حــرارت بــدن‬ ‫و در مــواردی نیــز خوداظهــاری و همچنیــن عبــور‬ ‫از دســتگاه های ضدعفونــی بــه بیمارســتان مقــدور‬ ‫اســت‪ .‬همکارانمــان در تمــام بخش هــا؛ اعــم از‬ ‫بیمارســتان‪ ،‬درصــورت ابتــا بــه کرونــا از مرخصــی‬ ‫اســتعالجی بهره منــد می شــوند و تنهــا بــا ارائــه‬ ‫برگــه ازمایــش کــه حاکــی از منفی بــودن کرونا باشــد‪،‬‬ ‫می تواننــد مجــددا ً مشــغول به فعالیت شــوند‪ .‬ماســک‬ ‫و اقــام ضدعفونــی به صــورت روزانــه دراختیــار تمــام‬ ‫کارکنــان قــرار می گیــرد و اجــرای پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی نظیــر رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی در‬ ‫محــک اجباری ســت‪ .‬ارزو می کنیــم کــه در اینــده‬ ‫نزدیــک بــا تــاش پزشــکان و محققــان حــوزه درمــان‬ ‫بیمــاری کرونــا از جهانمــان دور شــود و بــا همراهــی‬ ‫تمــام اعضــای خانــواده بــزرگ محــک‪ ،‬همراه کــودکان‬ ‫مبتالبه ســرطان درهرشــرایطی باشــیم»‪.‬‬ ‫با سالم و احترام‬ ‫پیــرو مطالــب منــدرج دران روزنامــه باعنــوان «لنــگ و قطیفــه و تــورم شــخصی» در‬ ‫مــورخ ‪ 1399/06/18‬درخصــوص اشــاره رئیــس مرکــز امــار ایــران بــه تــورم شــخصی‬ ‫در مصاحبـه ای بــا روزنامــه «ایــران» مــورخ ‪ ،1399/06/11‬خواهشــمند اســت دســتور‬ ‫فرماییــد‪ ،‬باتوجه بــه انتشــار مطلــب فــوق‪ ،‬نســبت بــه درج توضیــح مرکــز امــار ایــران‬ ‫بــرای تنویــر افــکار عمومــی و ارتقــای اگاهــی کاربــران براســاس «قانــون مطبوعــات»‬ ‫و «ائین نامــه روشــنگری رســانه ای»‪ ،‬اقــدام کــرده و ایــن مرکــز را از نتیجــه اقدامــات‬ ‫مطلــع کننــد‪.‬‬ ‫‪ .1‬نــرخ تــورم‪ ،‬درصــد تغییــرات شــاخص قیمــت مصرف کننــده در بازه هــای زمانــی‬ ‫مختلــف (ماهانــه‪ ،‬نقطـه ای و ســاالنه) اســت و شــاخص قیمــت هــم از میانگیــن وزنــی‬ ‫تغییــرات قیمــت اقــام مختلــف به دســت می ایــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬وزن یــا ضریــب اهمیــت اقــام نســبت هزین ـه ای هر یــک از اقــام ســبد مصرفــی‬ ‫خانــوار نســبت بــه کل هزینه هــای مصرفی ســت؛ بنابرایــن‪ ،‬تاثیرگــذاری هــر کاال یــا‬ ‫خدمــت در نــرخ تــورم کل براســاس میــزان اهمیــت ان در ســبد خانــوار اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬نحــوه محاســبه ضریــب اهمیــت اقــام به این گونه اســت که بــا اجــرای طــرح‬ ‫امارگیــری هزینــه و درامــد خانوارهــای کشــور‪ ،‬به تعــداد حــدود ‪ 40‬هــزار (ایــن‬ ‫خانوارهــا براســاس روش هــای علمــی نمونه گیــری به گونــه ای انتخــاب شــده اند‬ ‫کــه نماینــده همــه خانوارهــای کشــور باشــند) در دوره هــای زمانــی مختلــف مراجعــه‬ ‫شــده و میــزان هزینــه خانوارهــا بــرای هرکــدام از اقــام پرســش می شــود؛ ســپس‬ ‫میانگیــن هزینــه انجام شــده در هرکــدام از اقــام مصرفــی بــرای خانوارهــای کشــور‬ ‫محاســبه می شــود و به این ترتیــب‪ ،‬ضریــب اهمیــت کاالهــا و خدمــات مصرفــی‬ ‫بــرای خانوارهــای کشــور جهــت اســتفاده در محاســبات نــرخ تــورم به دســت می ایــد‪.‬‬ ‫بدیهی ســت؛ ایــن ضریــب‪ ،‬اهمیــت میانگیــن ضریــب اهمیــت همــه خانوارهــای کشــور‬ ‫بــوده و بــا ضریــب اهمیــت تک تــک خانوارهــا متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬مهم تریــن دلیلــی کــه باعــث می شــود مــردم احســاس کننــد تجربــه ان هــا از‬ ‫تغییــر قیمت هــا بــا نــرخ تــورم کل کشــور مطابقــت نــدارد این اســت که دومــی‬ ‫براســاس میانگینــی از خانوارهــای کل کشــور محاســبه می شــود‪ .‬درحقیقــت‪،‬‬ ‫هــر خانــوار‪ ،‬الگــوی مصرفــی متفاوتــی دارد و تاثیــر تغییــر قیمت هــا بــر روی ان‬ ‫بــه چگونگــی و جایی ســت کــه خانــوار پــول خــود را هزینــه می کنــد (تفــاوت در‬ ‫ضرایــب اهمیــت کاالهــا و خدمــات)‪ .‬تفــاوت در الگــوی مصــرف می توانــد ناشــی از‬ ‫دالیــل مختلفــی ماننــد منطقــه جغرافیایــی محــل ســکونت‪ ،‬میــزان درامــد‪ ،‬تعــداد‬ ‫فرزنــدان‪ ،‬ســن‪ ،‬ســطح تحصیــات و ‪ ...‬باشــد‪ .‬تــورم ادراکــی مــردم‪ ،‬تحت تاثیــر نــوع‬ ‫کاالهــا و خدماتی ســت کــه ان هــا مصــرف می کننــد‪ .‬اینکــه هــر خانــوار به چه میــزان‬ ‫تحت تاثیــر تــورم قــرار می گیــرد‪ ،‬بــه ایــن بســتگی دارد کــه خانــوار چه مقــدار‬ ‫پــول بــرای چــه محصولــی هزینــه می کنــد‪ .‬به عبارت دیگــر‪ ،‬وزن ان محصــول در‬ ‫ســبد مصرفــی خانــوار چقــدر اســت؟ مثــ ً‬ ‫ا افرادی کــه خــودروی شــخصی ندارنــد‪،‬‬ ‫هزین ـه ای بــرای بنزیــن صــرف نخواهنــد کــرد؛ امــا بنزیــن در ســبد مصرفــی خانــوار‬ ‫بــرای محاســبه تــورم کل کشــور قــرار دارد؛ بنابرایــن‪ ،‬علی رغــم ارزش علمــی نــرخ‬ ‫تــورم اعالم شــده توســط مرکــز امــار ایــران و اســتفاده گســترده سیاســت گذاران‪،‬‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬محققیــن و مقامــات عالــی کشــور از ایــن اطالعــات متاســفانه درطــول‬ ‫ســال های متمــادی‪ ،‬بــا وجــود عالقــه گســترده مــردم عــادی نســبت بــه مســائل‬ ‫اقتصــادی و رفــاه خانــوار نتوانســته اند ارتبــاط مناســبی بــا اعــداد و ارقــام انتشــاراتی‬ ‫برقــرار کننــد‪.‬‬ ‫‪ .5‬منظــور ریاســت محتــرم مرکــز امــار ایــران از تفــاوت تــورم شــخصی بــا تــورم کل‬ ‫کشــور نیــز اشــاره بــه تفــاوت ترکیــب ســبد مصرفــی و درنتیجــه نــرخ تــورم متفــاوت‬ ‫در بیــن خانوارهــای کشــور اســت؛ ماننــد تفــاوت نمره هــای دانش امــوزان یــک کالس‬ ‫بــا میانگیــن نمــره کل کالس‪.‬‬ ‫درپایــان ضمــن تشــکر از ان روزنامــه محتــرم به خاطــر حساســیت بــه امارهــای‬ ‫اعالمــی مرکــز امــار‪ ،‬خواهشــمند اســت در گزارش هــا و نقدهــای خــود‪ ،‬جانــب‬ ‫انصــاف را رعایــت و بــه مبانــی کارشناســی توجــه کننــد‪ .‬ســرمایه اصلــی نظــام امــاری‬ ‫کشــور‪ ،‬اعتمــاد عمومــی جامعــه اســت کــه رســانه ها (به خصــوص رســانه های رســمی‬ ‫جمهــوری اســامی) نقــش بســزایی در ایجــاد ایــن اعتمــاد دارنــد کــه امیــد م ـی رود‬ ‫مطالــب منتشــره در روزنامــه ســایه نیــز در همین راســتا باشــد‪.‬‬ ‫سعید عباسی؛ مدیرکل دفتر ریاست‪ ،‬روابط عمومی و همکاری های بین الملل‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫استارت اپ های فین تک‬ ‫با بیشترین میزان سرمایه در سال ‪2020‬‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫گــزارش ‪ 2‬ســپتامبر ‪ 2020‬پلتفــرم تجزی هو تحلیــل تجــاری و پایــگاه داده بین الملــل‬ ‫‪ CB Insight‬کــه اطالعــات بــازار را در مــورد شــرکت های خصوصــی و فعالیت هــای‬ ‫ســرمایه گذاران فراهــم می کنــد؛ اورده اســت کــه ‪ Grab‬توانســته عنــوان اســتارت اپ‬ ‫اول جهــان بــا باالتریــن میــزان ســرمایه را در حــوزه فین تــک در ســال جــاری میــادی را‬ ‫به دســت بیــاورد‪ .‬ایــن شــرکت درواقــع‪ ،‬ابرشــرکتی چندملیتــی درزمینــه پرداخــت انالیــن‬ ‫اســت کــه بیشــتر به خاطــر فعالیــت بخــش دلیــوریِ غذایــش شــهرت دارد‪ .‬اگــر بخواهیــم‬ ‫معادلــی ملمــوس بــرای ان نــام ببریــم؛ بایــد بــه «اســنپ» در کشــور خودمــان اشــاره‬ ‫کنیــم؛ یــک شــرکت اشــتراک گذاری خــودرو کــه از طریــق وب ســایت ها و برنامه هــای‬ ‫تلفن همــراه‪ ،‬خدمــات خــود را ارائــه می دهــد و شــامل یــک بیرون ب ـ ِر انالیــن غــذا نیــز‬ ‫هســت‪ Grab .‬در ژوئــن ‪ 2012‬در «ســنگاپور» و توســط دو دوســت به نام هایِ «انتونــی‬ ‫درحال حاضــر در ‪351‬‬ ‫تــان» و «تــان هوئــی لینــگ» راه انــدازی شــد‪ .‬ایــن شــرکت کــه‬ ‫ِ‬ ‫شــهر و کالن شــهر در هشــت کشــور جهــان خدمــات می دهــد‪ ،‬تــا ســال ‪ 2019‬بیــش از‬ ‫ش ـش هزارنفر کارمنــد داشــت و اکنــون میــزان ســرمایه اش بــه بیــش از ‪9.7‬میلیــارددالر‬ ‫رســیده کــه چیــزی حــدود ‪22‬برابــر ســرمایه اولیه اش اســت‪ .‬حضــور اولیــه ‪ Grab‬بــه قبل از‬ ‫گســترش اســتفاده از تلفن هــای همــراه هوشــمند بازمی گــردد؛ دران زمــان‪ ،‬یــک مجموعــه‬ ‫قابل توجــه روی موبایل هــا امــد‪ ،‬تغییــر‬ ‫رزرو تاکســی بــود و بعدازانکــه اینترنــت به شــکلی ِ‬ ‫رویــه خــود را اغــاز کــرد و به ســرعت توانســت بــا خدمــات متنــوع خــود‪ ،‬شــهرت فراوانــی‬ ‫ـی ایــن شــرکت کــه‬ ‫دسـت وپا کنــد‪ .‬امــکان ایجــاد کیــف پــول دیجیتــال روی برنامــه موبایلـ ِ‬ ‫پرداخــت انالیــن را امکان پذیــر می کــرد نیــز توانســت توجــه عمومــی را به خــود جلــب‬ ‫ـب‬ ‫ـی ان در قالـ ِ‬ ‫کنــد‪ .‬شــاید جالــب باشــد کــه بدانیــد انچــه در برنامه هــای مشــابه ایرانـ ِ‬ ‫ـق جمـع اوری امتیــازات بــرای اســتفاده از تخفیف هــا وجــود‬ ‫گرفتــن ســتاره و جایــزه ازطریـ ِ‬ ‫دارد نیــز از ویژگی هــای اولیــه ایــن برنــد اســت کــه در رونــد توســعه اش‪ ،‬ایجــاد شــد‪ .‬یکــی‬ ‫از نــکات جالبِ توجــه در گــزارش ‪ CB Insight‬این اســت که از بیــن ‪ 250‬اســتارت اپ‬ ‫فین تــک بــا ســرمایه بــاال در این فهرســت‪ ،‬مقــر اصلی‪20‬موردشــان در «هنــد» بــوده‬ ‫کــه می تــوان ان را زمین ـه ای بــرای بــروز انقــاب بعــدی فین تــک در انجــا تعبیــر کــرد‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ تنهــا ســه شــرکت از «چیــن» دراین فهرســت حضــور دارنــد کــه احتمــاالً‬ ‫دلیلــی بــر اشــباع بــازار ایــن کشــور از شــرکت های فین تــک در حــوزه پرداخــت انالیــن‬ ‫اســت‪ .‬فین تــک یــا «فنــاوری مالــی» به معنــای کاربــرد نواورانــه فنــاوری در ارائــه خدمــات‬ ‫مالی ســت‪ .‬فین تــک معــادل ‪ Financial Technology‬یــا ‪ FinTech‬صنعتــی در فضــای‬ ‫اقتصادی ســت و بــه کمپانی هایــی اشــاره دارد کــه بــا کاربــرد تکنولــوژی‪ ،‬تــاش می کننــد‬ ‫خدمــات مالــی را کارامدتــر کننــد‪ .‬شــرکت های فعــال در زمینــه فناوری هــای مالــی‬ ‫عمومــاً اســتارت اپ هایی هســتند کــه تــاش می کننــد خودشــان را در منظومه هــای‬ ‫مالــی جــا بیندازنــد و شــرکت های ســنتی را به چالــش بکشــند‪ .‬مرکــز ملــی تحقیقــات‬ ‫دیجیتــال (‪ )NDRC‬در «دوبلیــن» (ایرلنــد)‪ ،‬فین تــک را این گونــه تعریــف می کنــد‪:‬‬ ‫نــواوری در خدمــات مالــی؛ ایــن عنــوان بــرای نامیــدن گســتره وســیعی از اپلیکشـن های‬ ‫فناورانــه ب ـه کار م ـی رود کــه در بخش هــای متنوعــی از ابتــدا تــا انتهــای زنجیــره ارزش‬ ‫محصــوالت مصرفــی کاربــرد دارنــد؛ همین طــور تازه وارد هایــی کــه بازیگــران فعلــی را‬ ‫به رقابــت فراخوانده انــد و نیــز بــرای نامیــدن پارادایم هــای جدیــدی ماننــد «بیت کویــن»‬ ‫اســتفاده می شــود‪ .‬فین تــک‪ ،‬یکــی از عالقه مندی هــای جدیــد ســرمایه گذاران بــوده‬ ‫و تبدیــل شــده اســت بــه یکــی از زمینه هــای مورد توجــه کارافرینــان بــرای راه انــدازی‬ ‫بو کارهای خالقانــه‪.‬‬ ‫کســ ‬ ‫‪9.7‬میلیارددالر‬ ‫کیف پول دیجیتال‬ ‫پردازشگر پرداخت ‪2.0‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪1.7‬‬ ‫بیمه ‪1.5‬‬ ‫بانکداری ‪1.4‬‬ ‫پرداخت وام برای خرید اقساطی ‪1.3‬‬ ‫امالک و مستغالت ‪1.2‬‬ ‫پرداخت وام برای خرید اقساطی ‪1.2‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2069‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و بــرگ ســبز‪ ،‬کارت ســوخت‪ ،‬کارت شناســایی‪ ،‬قولنامــه و یکــی از پالک هــای‬ ‫خــودرو ســواری ســپند ‪ PK1‬رنــگ ســورمه ای تیــره متالیــک‪ ،‬مــدل ‪ 1385‬بــه شــماره بدنــه‬ ‫‪ M13-1522953‬و شــماره شاســی ‪ PSV6815-64988‬و شــماره پــاک ‪823‬ن‪ -56‬ایــران ‪ 32‬بــه نــام‬ ‫علــی مختاری فــر‪ ،‬فرزنــد امان الــه مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده نوبت اول ‪980327‬‬ ‫بــه موجــب اگهــی مزایــده شــماره پرونــده فوق الذکــر محکوم لــه رســول لطفــی فرزنــد‬ ‫عبدالحمیــد بــه طرفیــت اقــای ایمــان رهنمــا فرزنــد کامــران بــا موضــوع مطالبــه طلــب کــه‬ ‫در روز یکشــنبه ‪ 1399/07/13‬از ســاعت ‪ 9:30‬صبــح الــی ‪ 10:30‬صبــح در محــل دفتــر‬ ‫شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری رامهرمــز موضــوع مزایــده دســتگاه های خــط‬ ‫تولیــد شــمش الومینیــوم دارای نواقــص متعــدد از لحــاظ فنــی و ســاختاری بــوده کــه شــامل‬ ‫‪ 4‬دســتگاه الکتروموتــور و دو دســتگاه مشــعل و تابلــوی خــط تولیــد کــه ارزش ان طبــق‬ ‫نظــر کارشــناس ‪ 120/000/000‬ریــال (یکصــد و بیســت میلیــون ریــال) می باشــد‪ .‬متقاضیــان‬ ‫می تواننــد از تاریــخ ‪ 1399/07/08‬لغایــت ‪ 1399/07/12‬از امــوال فوق الذکــر موردنظــر مزایــده‬ ‫واقــع در رامهرمــز‪ -‬روســتای بنگســتان مرغــداری حاج رحیــم ممبینــی بازدیــد و قیمــت‬ ‫پیشــنهادی خــود را کــه حتمـاً بایــد از قیمــت پایــه بیشــتر باشــد مشــخص و در روز برگــزاری‬ ‫مزایــده بــه دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری رامهرمــز تســلیم نماینــد‪ .‬برابــر مــاده ‪129‬‬ ‫قانــون اجــرای احــکام مدنــی در روز مزایــده ‪ 10‬درصــد از قیمــت پیشــنهادی از برنــده مزایــده‬ ‫اخــذ و بــه حســاب ســپرده دادگســتری رامهرمــز واریــز و مابقــی پــس از تصــرف و تملــک‬ ‫موضــوع مزایــده از برنــده مزایــده اخــذ خواهــد شــد و حداکثــر مهلــت مزبــور جهــت پرداخــت‬ ‫مابقــی قیمــت پیشــنهادی از یــک مــاه تجــاوز نخواهــد کــرد و درصورتــی کــه برنــده در موعــد‬ ‫مقــرر بقیــه بهــای قیمــت موضــوع مزایــده را نپــردازد ســپرده او پــس از کســر هزینــه مزایــده‬ ‫بــه نفــع دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد می گــردد‪.‬‬ ‫بهونــدی‪ ،‬دادورز اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری شهرســتان‬ ‫م الــف ‪12/410‬‬ ‫ر ا مهر مز‬ ‫اگهــی مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960317005001639‬مــورخ ‪ 1399/05/27‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی شهرســتان رامهرمــز تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم پریســا‬ ‫بهونــدی فرزنــد مصطفــی دارای کــد ملــی ‪ 1819647358‬بــه شناســنامه ‪ 471‬صــادره از‬ ‫ابــادان نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 272/95‬مترمربــع قســمتی از‬ ‫پــاک ‪ 57‬فرعــی ‪ 4‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 2‬رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬خیابــان میــدان‬ ‫ارشــاد‪ ،‬ذوالفقــار ‪ 3‬خریــداری شــده از مالکیــت عبدالحمیــد‪ ،‬علی محمــد و منصــور شــهرت‬ ‫همگــی امیــن ورثــه ابراهیــم امیــن تاییــد گردیــد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫و گواهــی مشــعر بــر دعــوی را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‬ ‫و برابــر مــاده ‪ 3‬قانــون مذکــور صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع‬ ‫قضایــی نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/25 :‬‬ ‫باغدار‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/409‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪139960306005003831‬‬ ‫مــورخ ‪ 1399/06/04‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫نیشــابور تصرفــات مالکیانــه و بالمعــارض اقــای حمیدرضــا دانایی فــرد فرزنــد محمدحســین‬ ‫نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 152/45‬مترمربــع از پــاک شــماره‬ ‫‪ 63‬فرعــی از ‪ 9‬اصلــی واقــع در اراضــی گــذر دره کالغ بخــش ‪ 12‬حــوزه ثبــت ملــک نیشــابور‬ ‫خریــداری از مالــک رســمی خانــم زهــرا مرتضــوی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده‬ ‫‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده‬ ‫‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه‬ ‫کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و‬ ‫در روســتاها از تایــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع‬ ‫ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم‬ ‫قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪،‬‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/10 :‬‬ ‫علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور‬ ‫م الف ‪3833‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند خــودرو ســواری پــژو ‪ 405‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1394‬بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 164B0011967‬و شــماره شاســی ‪ 704408‬و شــماره پــاک ‪643 -34‬ن‪ 12‬مربــوط بــه مســلم‬ ‫کمائی منفــرد مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪1399/05/27 -139960318011006512‬‬ ‫هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه ذالحجــه اب خیزمرکیــه‬ ‫فرزنــد بلبــل از پــاک ‪ 17‬و غیــره از ‪ 46‬اصلــی واقــع در قریــه مرکیــه بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق بلبــل‬ ‫ابخیزمرکیــه بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه و محوطــه بمســاحت‬ ‫‪ 889/14‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 429‬بــرای ان منظــور شــده‪.‬‬ ‫لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه‬ ‫کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد‪ ،‬از تاریــخ‬ ‫اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و‬ ‫گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند‬ ‫مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/25 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/413‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان‬ ‫بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان‪:‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960317007001727‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان تصرفــات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای حســین اســود فرزنــد عبــدی بــه شناســنامه ‪ 820‬و شــماره ملــی‬ ‫‪ 1861374593‬صــادره از بهبهــان نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪296/56‬‬ ‫مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 5630‬اصلــی واقــع در بخــش یــک بهبهــان خریــداری شــده از مالــک‬ ‫رســمی مریــم و مرضیــه و محمــد شــهرتین حســینی فرزنــدان حمدالــه و مهرانگیــز فردیــن محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید عرض حــال ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 8/156‬کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان‬ ‫بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان‪:‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960317007001515‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان تصرفــات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای جمشــید رمضانی برم ســبز فرزنــد امیرخــان بــه شناســنامه ‪2054‬‬ ‫و شــماره ملــی ‪ 1860592430‬صــادره از بهبهــان نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت‬ ‫‪ 168‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 5667‬اصلــی واقــع در بخــش یــک بهبهــان خریــداری شــده از‬ ‫مالــک رســمی رضــا مــردای محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید عرض حــال ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 8/170‬کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان‬ ‫بهبهــان‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960317007001511‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان تصرفــات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای خیرالــه زارعی پــور فرزنــد منصــور بــه شناســنامه ‪ 104‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 1861309864‬صــادره از بهبهــان نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت‬ ‫‪ 17/98‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 1379‬اصلــی واقــع در بخــش یــک بهبهــان خریــداری شــده‬ ‫از مالــک رســمی لیــا طهماســبی مقدم و محمــد طهماســبی نژاد و محمدامیــن طهماســبی نژاد‬ ‫و زهــره رضــوی و عبــاس طهماســبی نژاد و فرزانــه طهماســبی نژاد و عبدالعلــی طهماســبی مقدم و‬ ‫ماشــاءاله طهماســبی نژاد و نرگــس رضــوی و عبدالصاحــب رضــوی و بی بــی گل طهماســبی نژاد و‬ ‫غالمحســین طهماســبی مقدم و ســکینه طهماســبیان و منصــور طهماســبی نژاد و نیــر طهماســبی نژاد‬ ‫و ســیدعلی اصغر رضــوی و حمیده بیگــم رضــوی و ســیدعلی اکبر رضــوی و عــزت طهماســبی نژاد و‬ ‫غالمحســین طهماســبی مقدم و بزرگ خانــم رضــوی و ســیدحیدر رضــوی و صدیقــه طهماســبی نژاد و‬ ‫بهمــن طهماســبی نژاد و نیــره رضــوی و طیبــه رضــوی و نجمه خاتــون طهماســبی نژاد محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید عرض حــال ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/25 :‬‬ ‫م الف ‪ 8/160‬کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص مهندســان رادکان تهویـ�ه پــاژ در تاریـ�خ ‪ 1398/12/21‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 71705‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009048937‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتـ�ر تکمیـ�ل‬ ‫گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬کلی��ه عملیـ�ات س��اختمانی اع��م از شــروع گودب��رداری‪ ،‬پی کن��ی ت��ا سـ�قف و بـ�ام‬ ‫از قبی��ل اسـ�کلت بتن��ی و فوــالدی‪ ،‬س��قف بتن��ی‪ ،‬س��فت کاری‪ ،‬نـ�ازک کاری‪ ،‬تاسیس��ات لوله کش��ی اب و بـ�رق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلف��ن‪ ،‬اسانس��ور و ابنی��ه راه ه��ای روســتایی و شــهری‪ ،‬محوطه سـ�ازی‬ ‫و فض��ای س��بز‪ ،‬انج��ام پل ه��ا و دیواره��ای حائ��ل بتن��ی‪ ،‬تولی��د م��واد افزودن��ی و اج��رای بازرس��ی ج��وش‪ ،‬اخ��ذ وام و تس��هیالت از بانک ه��ا و موسس��ات مال��ی و اعتب��اری‪ ،‬ش��رکت در‬ ‫مناقصــات و مزای�دـات‪ ،‬انجــام کلیـ�ه امــور بازرگانـ�ی درصوــرت لزــوم پـ�س از اخـ�ذ مجوزهــای الزم از مراجـ�ع ذیربــط‪ ،‬و انجــام خدمــات اجرــای س��اختمان درصوــرت لزــوم پـ�س از اخـ�ذ‬ ‫مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اسـ�تان خراس��ان رض�وـی‪ ،‬شهرسـ�تان مش��هد‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬ش��هر مشـ�هد‪،‬‬ ‫محل��ه ج�لال ال احمــد‪ ،‬کوچ��ه مـ�درس ‪[ 12‬جــال ال احمـ�د ‪ ،]11‬بلوــار جــال ال احمـ�د [فرهنـ�گ ‪ ،]8‬پـلاک ‪ ،59‬طبق��ه اول کدپسـ�تی ‪ 9188875996‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪:‬‬ ‫عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال نقــدی منقسـ�م بـ�ه ‪ 100‬سـ�هم ‪ 10000‬ریال��ی تعـ�داد ‪ 100‬ســهم ان بانــام عاــدی مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال توسـ�ط موسســین طـ�ی گواهـ�ی بانکـ�ی‬ ‫شـ�ماره ‪98-4520‬ص مـ�ورخ ‪ 1398/11/12‬نــزد بانـ�ک ص��ادرات ایرــان شعــبه ساــجد بـ�ا کـ�د ‪ 4353‬پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬اقــای س��یدمجتبی موحدی فـ�ر‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0068651465‬و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای محمدحســین کفــاش بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0930775155‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای فرشــاد شاه حسین دس��تجردی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4860031733‬و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫ب��ه مـ�دت ‪ 2‬س��ال‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اســناد بهاــدار و تعهدــاور شــرکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قرارداده��ا عقـ�ود اســامی و همچنی��ن کلی��ه نامه هـ�ای‬ ‫عــادی و اداری ب��ا امضـ�اء مدیرعام��ل و رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طب��ق اساس��نامه‪ .‬بازرسـ�ان‪ :‬خانـ�م نگیـ�ن یزدانـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0670296491‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی البــدل بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالــی‪ ،‬خانـ�م زهــرا صفری کنـ�گ بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0943749158‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی بـ�ه‬ ‫مـ�دت ی��ک سـ�ال مال��ی روزنام��ه کثیراالنتشـ�ار ســایه جه��ت درج اگهی هـ�ای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪ .‬ثب��ت موضـ�وع فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)985809‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند موتورســیکلت تیزتــک ‪ 150‬مــدل ‪ 1393‬بــه رنــگ مشــکی بــه شــماره موتــور ‪938184‬‬ ‫و شــماره شاســی ‪ 9365366‬و شــماره پــاک ‪ 567-76864‬مربــوط بــه صــادق قراغانــی مفقــود‬ ‫گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشــمند راننــده بــه شــماره ‪ 3212150‬مربــوط بــه فریــد عباســی زاده بهبهانی مفقــود‬ ‫گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهی مزایده نوبت دوم‬ ‫بــه موجــب پرونــده کالســه ‪/962065‬الــف اقــای محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ‬ ‫‪ 1/000/000/000‬ریــال بــه عنــوان وثیقه گــذار ملــک شــماره ‪ 9/25621‬خــود را معرفــی‬ ‫نمــوده ولــی از معرفــی نامبــرده بــه اجــرای احــکام جهــت اجــرای حکــم اســتنکاف نمــوده‪،‬‬ ‫لــذا دســتور ضبــط و توقیــف ملــک مذکــور توســط دادســتان محتــرم دزفــول صــادر و پــس از‬ ‫کارشناســی طــی مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬نظریــه کارشــناس بــه شــرح ذیــل می باشــد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ملــک شــماره ‪ 9/25621‬واقــع در بخــش ‪ 4‬اندیمشــک‪ ،‬کــوی شــهدا‪ ،‬بیــن علــی درمانــی و‬ ‫جــواد‪ ،‬پــاک ‪ .115‬بدینوســیله بــه اطــاع شــرکت کنندگان در مزایــده می رســاند در تاریــخ‬ ‫‪ 1399/07/24‬ســاعت ‪ 9‬صبــح در محــل شــعبه اجــرای احــکام کیفــری دادســرای اندیمشــک‬ ‫حاضــر شــوند و متقاضیــان جهــت اطــاع بیشــتر می تواننــد در اوقــات اداری بــه اجــرای احــکام‬ ‫کیفــری دادســرای اندیمشــک مراجعــه نماینــد‪ .‬مزایــده راس ســاعت ‪ 9‬صبــح روز موعــود شــروع‬ ‫و در ســاعت ‪ 12‬همــان روز خاتمــه می یابــد‪.‬‬ ‫سیداحمد موسوی‪ ،‬قاضی شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای اندیمشک‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد جی تی ایکــس ای مــدل ‪ 1386‬بــه رنــگ نوک مــدادی‪-‬‬ ‫متالیــک بــا شــماره پــاک ‪578 -24‬د‪ 59‬و شــماره موتــور ‪ 2109803‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ S1412286376814‬بــه نــام خانــم مــژده فتحــی فرزنــد عبدالرحیــم مفقــود شــده و از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫ابالغ نظریه کارشناسی پرونده ‪980648‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرایــی ‪ ،980648‬محکوم علیــه ســعید رنجبــر فرزنــد مــوزان محکــوم‬ ‫اســت بــه پرداخــت مبلــغ ‪ 74/044/000‬ریــال در حــق محکوم لــه سیدســعد جعاولــه فرزنــد‬ ‫ســیدخلف کــه در راســتای دریافــت محکوم بــه‪ ،‬یکبــاب منــزل مســکونی نیمه ســاز واقــع در‬ ‫شــهرک بهــرام‪ ،‬پــاک ‪ 47‬اصلــی بخــش ‪ 4‬شــوش بــه مســاحت ‪ 150‬مترمربــع واقــع در شــهرک‬ ‫بهــرام‪ ،‬خیابــان وحــدت کــه پــس از ارجــاع امــر بــه کارشــناس منتخــب دادگســتری اقــای امین‬ ‫ســرخه‪ ،‬ارزش ملــک بــه میــزان ‪ 500/000/000‬ریــال بــراورد گردیــد کــه محکوم علیــه ظــرف‬ ‫مــدت ‪ 7‬روز پــس از انتشــار اگهــی مهلــت دارد بــه دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری‬ ‫شــوش مراجعــه و چنانچــه بــه نظریــه فــوق اعتراضــی دارد مراتــب را کتب ـاً اعــام نمایــد‪.‬‬ ‫ناصر یادپر‪ ،‬منشی شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند‪ ،‬بــرگ ســبز و کارت موتورســیکلت هنــدا ‪ 125‬بــه رنــگ البالوئــی بــه شــماره پــاک‬ ‫‪ 565/49338‬و شــماره تنــه ‪ 9004894‬و شــماره موتــور ‪ 81053494‬مفقــود شــده و از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اهواز‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم گل بهــار کریمــی بعنــوان ذینفــع دارای شناســنامه شــماره ‪ 1052‬بــه شــرح دادخواســت‬ ‫بــه کالســه ‪ 9900467‬در ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان مرحومــه اهــو اســماعیلی تســنن مذهــب بــه شماره شناســنامه ‪ 26‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1397/05/05‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحومــه‬ ‫منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬عبدالــه احمــدی بــه ش ش ‪ 188‬و بــه شــماره ملــی ‪3839051169‬‬ ‫متولــد ‪ 1312/06/05‬همســر متوفیــه ‪ -2‬احمــد احمــدی بــه ش ش ‪ 1566‬و بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 3838483057‬متولــد ‪ 1346/06/30‬پســر متوفیــه ‪ -3‬مطلــب احمــدی بــه ش ش ‪ 2377‬و‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 3838491394‬متولــد ‪ 1360/06/01‬پســر متوفیــه ‪ -4‬نایافــت احمــدی‬ ‫بــه ش ش ‪ 299‬و بــه شــماره ملــی ‪ 3839052262‬متولــد ‪ 1339/07/20‬دختــر متوفیــه ‪-5‬‬ ‫کلثــوم احمــدی بــه ش ش ‪ 1567‬و بــه شــماره ملــی ‪ 3838483065‬متولــد ‪1347/06/30‬‬ ‫دختــر متوفیــه ‪ -6‬دلکــش احمــدی بــه ش ش ‪ 1568‬و بــه شــماره ملــی ‪3838483073‬‬ ‫متولــد ‪ 1349/11/01‬دختــر متوفیــه ‪ -7‬شــهین احمــدی بــه ش ش ‪ 1569‬و بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 3838483081‬متولــد ‪ 1351/11/02‬دختــر متوفیــه ‪ -8‬شــهال احمــدی بــه ش ش ‪2376‬‬ ‫و بــه شــماره ملــی ‪ 3838491378‬متولــد ‪ 1358/06/14‬دختــر متوفیــه و بجــز اینهــا ورثــه‬ ‫دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف شــماره یــک کامیــاران تقدیــم دارد‬ ‫واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الــف ‪ 309‬ژیــا خانی پــور‪ ،‬مســئول دفتــر شــعبه ‪ 1‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان کامیــاران‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ســند مالکیــت زمیــن کشــاورزی ‪885 -28‬ســهم مشــاع از پــاک ثبتــی شــماره ‪ 110‬اصلــی بــه‬ ‫شــماره ثبــت ‪ 3371‬صفحــه ‪ 124‬دفتــر جلــد ‪ 2 -23‬ماهیدشــت واقــع در بخــش ‪ 3‬کرمانشــاه‬ ‫“ماهیدشــت” بــه نــام رمضــان شــیربندی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای یاســین یوســفی دارای شناســنامه ‪ 5950014529‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی‬ ‫‪ 9900294‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان نــادر یوســفی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959576821‬در تاریــخ ‪ 1391/3/7‬در اقامتــگاه‬ ‫دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬یاســین یوســفی فرزنــد نــادر با‬ ‫کــد ملــی ‪ 5950014529‬متولــد ‪ 1366/8/10‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬اختــر یوســفی فرزنــد نــادر بــا‬ ‫کــد ملــی ‪ 5959577135‬متولــد ‪ 1349/3/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬محبوبــه یوســفی فرزنــد حســین‬ ‫بــا کــد ملــی ‪ 5950170784‬متولــد ‪ 1331/8/19‬همســر متوفــی ‪ -4‬شــبنم یوســفی فرزنــد‬ ‫نــادر بــا کــد ملــی ‪ 5950014537‬متولــد ‪ 1368/5/22‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬زیــور یوســفی فرزنــد‬ ‫نــادر بــا کــد ملــی ‪ 5959578069‬متولــد ‪ 1354/8/10‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬نازنیــن یوســفی فرزنــد‬ ‫نــادر بــا کــد ملــی ‪ 5950014510‬متولــد ‪ 1365/4/12‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬ســهراب یوســفی‬ ‫فرزنــد نــادر بــا کــد ملــی ‪ 5959578077‬متولــد ‪ 1350/2/20‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬یوســفی فرزنــد‬ ‫نــادر بــا کــد ملــی ‪ 5950026438‬متولــد ‪ 1372/3/3‬فرزنــد متوفــی و غیــر از نامبــرده ورثــه‬ ‫دیگــری نــداری‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم حدیــث ازاد بــه شماره شناســنامه ‪ 3330150203‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100397‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ملــک پرنــا بــه شماره شناســنامه ‪ 264‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1392/01/24‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪-1 :‬‬ ‫ایــرج ازاد فرزنــد فــارس بــه ش ش ‪ 7‬موالیــد ش‪.‬م ‪ 3341452745‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ارش‬ ‫ازاد فرزنــد فــارس ش ش ‪ 6‬ش‪.‬م ‪ 3341445951‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ســمیه ازاد فرزنــد فــارس‬ ‫بــه ش ش ‪ 91‬ش‪.‬م ‪ 3341696776‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬زینــب ازاد فرزنــد فــارس بــه ش ش ‪34‬‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3341696202‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬حدیــث ازاد فرزنــد فــارس بــه ش ش اختصاصــی ش‪.‬م‬ ‫‪ 3330150203‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬فــارس ازاد فرزنــد احمد بــه ش ش‪ 173‬ش‪.‬م ‪3340397023‬‬ ‫همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم صبریــه مــرادی بــه شماره شناســنامه ‪ 2091‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100385‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان زریــن بیلوایــه بــه شماره شناســنامه ‪ 937‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1393/05/12‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬علــی مــرادی فرزنــد طهماســب بــه ش ش ‪ 1127‬ش‪.‬م ‪ 6419501059‬فرزنــد متوفــی ‪-2‬‬ ‫رضــا مــرادی فرزنــد طهماســب بــه ش ش ‪ 1782‬ش‪.‬م ‪ 6419505615‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬طــا‬ ‫مــرادی فرزنــد طهماســب بــه ش ش ‪ 1762‬ش‪.‬م ‪ 6419505410‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬فاطمــه‬ ‫مــرادی فرزنــد طهماســب بــه ش ش ‪ 1763‬ش‪.‬م ‪ 6419505429‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬رســول‬ ‫مــرادی فرزنــد طهماســب بــه ش ش ‪ 1783‬ش‪.‬م ‪ 6419505623‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬جمــال‬ ‫مــرادی فرزنــد طهماســب بــه ش ش ‪ 1901‬ش‪.‬م ‪ 6419506816‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬صبریــه‬ ‫مــرادی فرزنــد طهماســب بــه ش ش ‪ 2091‬ش‪.‬م ‪ 6419508721‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای علیمــردان پورحســن بــه شماره شناســنامه ‪ 340‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957400251‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان خرامان خانــم عبــدی بــه شماره شناســنامه ‪ 23‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1395/09/22‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد‬ ‫از‪ -1 :‬علیمــردان پورحســن فرزنــد اســد بــه ش‪.‬م ‪ 6419376343‬پســر متوفیــه ‪ -2‬علی نظــر‬ ‫پورحســن فرزنــد اســد بــه ش‪.‬م ‪ 6419376351‬پســر متوفیــه ‪ -3‬قشــنگ پورحســن فرزنــد اســد‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 6419376378‬دختــر متوفیــه ‪ -4‬بتــول پورحســن فرزنــد اســد بــه ش‪.‬م ‪6419376386‬‬ ‫دختــر متوفیــه ‪ -5‬علی صفــا پورحســن فرزنــد اســد بــه ش‪.‬م ‪ 6419638828‬پســر متوفیــه‬ ‫‪ -6‬صفــدر پورحســن فرزنــد اســد بــه ش‪.‬م ‪ 6419872944‬پســر متوفیــه ‪ -7‬نرگــس پورحســن‬ ‫فرزنــد اســد بــه ش‪.‬م ‪ 6419375444‬دختــر متوفیــه ‪ -8‬اخضــر پورحســن فرزنــد اســد بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 6419375452‬دختــر متوفیــه‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت رعـ�د بهــار شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 2820‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10680008481‬پی��رو اگه��ی تاس��یس شـ�ماره ‪ 7204‬مـ�ورخ‬ ‫‪ 1372/06/17‬در بنـ�د مربــوط بـ�ه س��رمایه نــوع سهــام بانــام می باشـ�د کـ�ه از قلـ�م‬ ‫افت��اده ب��ود ک��ه بدینوس��یله اص�لاح می گ��ردد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری بهبهان (‪)985488‬‬ صفحه 4 ‫نفت و انرژی‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2069‬‬ ‫مدیر عملیات ترابری و پشتیبانی تولید شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اعالم کرد؛‬ ‫مدیر پروژه حفاری میدان نفتی ازادگان جنوبی‪:‬‬ ‫جابه جایی هشت میلیون نفردر سال ‪۹۸‬‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫مدیــر عملیــات ترابری و پشــتیبانی تولید شــرکت‬ ‫ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب از جابه جایــی‬ ‫هشــت میلیون نفر در ســال ‪ ۹۸‬توســط نــاوگان‬ ‫ترابــری ایــن شــرکت خبــر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی مناطــق نفت خیــز جنــوب؛‬ ‫مهنــدس مهــران حســنوند دراین بــاره گفــت‪:‬‬ ‫«به طــور میانگیــن روزانــه ‪ ۱۵‬هزارنفــر (بیــش‬ ‫از هشــت میلیون نفر در ســال ‪ )۹۸‬شــامل‬ ‫کارکنــان واحدهــای عملیاتی‪ ،‬ســتادی‪ ،‬مســافرین‬ ‫ماموریتــی اهواز‪-‬تهــران و انجــام برنامه هــای‬ ‫تشــریفاتی و ویــژه به وســیله ‪ ۳۳۳‬دســتگاه‬ ‫اتوبــوس و مینی بــوس و ‪ ۱۴۸۴‬دســتگاه وســیله‬ ‫نقلیــه ســبک جابه جــا می شــوند»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به اینکه عمــر نــاوگان ترابــری شــرکت‬ ‫ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب به انــدازه تاریــخ‬ ‫اکتشــاف نفــت اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫برنامه هــای مــا نوســازی نــاوگان ترابــری در همــه‬ ‫حوزه هاســت هرچنــد در شــرایط کنونــی نیــز‬ ‫رضایــت نســبی از عملکــرد مدیریــت عملیــات‬ ‫ترابــری و پشــتیبانی تولیــد وجــود دارد»‪ .‬مهندس‬ ‫حســنوند یــاداور شــد‪« :‬مدیریــت عملیــات‬ ‫ترابــری و پشــتیبانی تولیــد بــا دراختیارداشــتن‬ ‫‪۳۲۸۷‬دســتگاه انــواع وســایل نقلیه و ماشــین االت‬ ‫ســیار ســاختمانی و دســتگاه های ویــژه عملیــات‬ ‫خطــوط لولــه‪ ،‬عالوه بــر تامیــن نیازهــای‬ ‫حمل ونقلــی شــرکت های بهره بــرداری‬ ‫نفــت وگاز کارون و مــارون درزمینــه حمل ونقــل‬ ‫ســنگین‪ ،‬اتوبوس رانــی و ماشــین االت ســیار‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬مســئولیت امــور حمل ونقــل‬ ‫مدیریت هــای تعمیــر‪ ،‬تکمیــل و خدمــات فنــی‬ ‫چاه هــا‪ ،‬مدیریــت تعمیــرات تجهیــزات صنعتــی‬ ‫و ماشــین االت فراینــدی‪ ،‬فنــی‪ ،‬تولیــد‪ ،‬مهندســی‬ ‫و ســاختمان‪ ،‬تــدارکات و امــور کاال‪ ،‬عملیــات‬ ‫غیرصنعتــی و ســایر ســازمان های عملیاتــی و‬ ‫پروژه حفاری ‪20+3‬حلقه چاه توسعه ای با ‪98‬درصد پیشرفت در مراحل پایان کار است‬ ‫مهندســی مســتقر در اهــواز را در زمینه هــای‬ ‫مختلــف به عهــده دارد»‪ .‬مدیــر عملیــات ترابــری و‬ ‫پشــتیبانی تولیــد شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز‬ ‫جنــوب بــر لــزوم حفــظ و نگه داشــت ایــن حجــم‬ ‫از ماشــین االت تاکیــد کــرد و گفــت‪« :‬چهــار‬ ‫تعمیــرگاه تخصصــی و یــک تعمیــرگاه عمومــی‬ ‫بــرای تعمیر و بازســازی دســتگاه ها و ماشــین االت‬ ‫وجــود دارد کــه تجهیــزات موردنیــاز و همچنیــن‬ ‫تکنســین های مجــرب در ان هــا مســتقر اســت؛ بــا‬ ‫ارتقــای کیفیــت تعمیــرات و خدمــات ارائه شــده‪،‬‬ ‫بــا بررســی مســتمر عیــوب تکرارشــونده و حــل‬ ‫ریشــه ای معایــب‪ ،‬ارتقــای کیفیــت تعمیــرات‬ ‫نســبت بــه ســال های قبــل رشــد فزاینــده ای‬ ‫داشــته اســت»‪ .‬مهنــدس حســنوند درپایــان‬ ‫گفــت‪« :‬علی رغــم مشــکالت موجــود‪ ،‬ایــن‬ ‫مدیریــت بــا حمایــت مدیرعامــل و هیئت مدیــره‬ ‫محتــرم شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب‬ ‫دوسال گذشــته ‪ ۳۰‬دســتگاه از نــاوگان‬ ‫طــی‬ ‫ِ‬ ‫ترابــری شــامل انــواع خودروهــای ســنگین و‬ ‫ماشــین االت ســیار ســاختمانی نوســازی و اخیــرا ً‬ ‫نیــز چهار دســتگاه مینی بــوس جدیــد بــه‬ ‫ارزش ‪ ۲۰‬میلیاردریــال خریــداری و بــه نــاوگان‬ ‫اتوبوس رانــی شــرکت افــزوده شــده اســت»‪.‬‬ ‫صرفه جویی پنج میلیاردریالی با نصب ترانسفورماتور در واحد گاز و گاز مایع‪ ۲۰۰-‬اغاجاری‬ ‫بــا تــاش کارشناســان شــرکت بهره بــرداری نفــت‬ ‫و گاز اغاجــاری‪ ،‬یــک دســتگاه ترانســفورماتور‬ ‫کاهنــده ‪ ۴۴۰/۳۸۰‬ولــت در تاسیســات گاز و گاز‬ ‫مایــع‪ ۲۰۰-‬نصــب و راه انــدازی شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز‬ ‫اغاجــاری؛ باتوجه بــه نصــب ایــن ترانــس کاهنــده‬ ‫و لــزوم صیانــت و نگهــداری از تجهیــزات خصوصـاً‬ ‫در واحدهــای عملیاتــی‪ ،‬درحال حاضر و در شــرایط‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای علیمــردان پورحســن بــه شماره شناســنامه ‪ 340‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957400250‬تقدیــم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان اســد پورحســن بــه شماره شناســنامه ‪ 26‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1384/12/101‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد‬ ‫از‪ -1 :‬علیمــردان پورحســن فرزنــد اســد بــه ش‪.‬م ‪ 6419376343‬پســر متوفــی ‪ -2‬علی نظــر‬ ‫پورحســن فرزنــد اســد بــه ش‪.‬م ‪ 6419376351‬پســر متوفــی ‪ -3‬قشــنگ پورحســن فرزنــد‬ ‫اســد بــه ش‪.‬م ‪ 6419376378‬دختــر متوفــی ‪ -4‬بتــول پورحســن فرزنــد اســد بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 6419376386‬دختــر متوفــی ‪ -5‬علی صفــا پورحســن فرزنــد اســد بــه ش‪.‬م ‪6419638828‬‬ ‫پســر متوفــی ‪ -6‬صفــدر پورحســن فرزنــد اســد بــه ش‪.‬م ‪ 6419872944‬پســر متوفــی ‪-7‬‬ ‫نرگــس پورحســن فرزنــد اســد بــه ش‪.‬م ‪ 6419375444‬دختــر متوفــی ‪ -8‬اخضــر پورحســن‬ ‫فرزنــد اســد بــه ش‪.‬م ‪ 6419375452‬دختــر متوفــی ‪ -9‬خرمان خانــم عبــدی فرزنــد صیدعلــی‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 6419373174‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی‬ ‫نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم همــا پیرمــرادی بــه شماره شناســنامه ‪ 9957‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900351‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان عبدالــه امیــری بــه شماره شناســنامه ‪ 3330424370‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1396/07/07‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬همــا‬ ‫پیرمــرادی فرزنــد اله مــراد بــه ش ش ‪ 9957‬همســر متوفــی ‪ -2‬مریــم رضایــی فرزنــد عبدالــه بــه‬ ‫ش ش ‪ 2231‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ســیروس رضایــی فرزنــد عبدالــه بــه ش ش ‪ 7273‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬عــادل رضایــی فرزنــد عبدالــه بــه ش ش ‪ 455‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫درخصــوص دادخواســت اقــای ولــی زارعــی بطرفیــت شــورای حــل اختــاف شهرســتان جوانــرود‬ ‫بخواســته حصــر وراثــت نامحــدود بــه شــماره کالســه ‪ ۹۹۰۹۹۸۸۹۶۰۳۰۰۲۲۴‬شــعبه ســوم‬ ‫بیــان داشــته شــادروان خانــم اســیه گلباغــی در تاریــخ ‪ ۱۳۹۸/۱۲/۲۵‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫فــوت نمــوده و ورثــه اش عبارتنــد از‪ -۱ :‬زبیــده زارعــی زایچــه‪ ۱۳۶۸ :‬کــد ملــی‪۳۲۲۰۰۳۴۷۴۸ :‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -۲‬زینــت زارعــی زایچــه‪ 1362 :‬ش ش‪ ۳۳۹ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۸۵۴۷۸۲ :‬دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -۳‬ســیما زارعــی زایچــه‪ 1357 :‬ش ش‪ ۲۷۰ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۸۵۴۰۸۱ :‬دختــر متوفــی‬ ‫‪ -۴‬گالویــژ زارعــی زایچــه‪ 1356 :‬ش ش‪ ۲۶۹ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۸۵۴۰۷۳ :‬دختــر متوفــی ‪-۵‬‬ ‫چینــی گلباغــی زایچــه‪۱۳۵۰ :‬ش ش‪ ۵۸۰ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۷۵۷۷۴۴ :‬دختــر متوفــی ‪ -۶‬گــرده‬ ‫گلباغــی زایچــه‪ ۱۳۴۷ :‬ش ش‪ ۵۷۹ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۷۵۷۷۳۶ :‬دختــر متوفــی ‪ -۷‬ولــی زارعــی‬ ‫زایچــه‪ ۱۳۶۵ :‬ش ش‪ 7 :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۹۸۵۸۰۱ :‬پســر متوفــی ‪ -۸‬امیــد زارعــی زایچــه‪:‬‬ ‫‪ ۱۳۶۹‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۰۰۴۸۹۲۹ :‬پســر متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد‬ ‫کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نــزد وی‬ ‫باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا اعــام نمایــد درغیراینصــورت‬ ‫شــورا گواهــی را صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن‬ ‫مــورد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نصرت حیدری‪ ،‬مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫خانــم شــهناز نجف پــور دارای شماره شناســنامه ‪ 3783‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪338/99‬‬ ‫از ایــن دادگاه درخواســت حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فــردوس‬ ‫شــفیعی بشناســنامه ‪ 22623‬در تاریــخ ‪ 1398/9/22‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی‬ ‫گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬حشــمت نجف پــور بــه ش ش‬ ‫‪ 2646‬صــادره از ســرپل ذهــاب پســر متوفیــه ‪ -2‬نعمــت نجف پــور بــه ش ش ‪ 3782‬صــادره از‬ ‫ســرپل ذهــاب پســر متوفیــه ‪ -3‬گوهرتــاج نجف پــور بــه ش ش ‪ 2647‬صــادره از ســرپل ذهــاب‬ ‫دختــر متوفیــه ‪ -4‬قمرتــاج نجف پــور بــه ش ش ‪ 3360253922‬صــادره از ســرپل ذهــاب دختــر‬ ‫متوفیــه ‪ -5‬قمرتــاج نجف پــور بــه ش ش ‪ 4499‬صــادره از ســرپل ذهــاب دختــر متوفــی ‪-6‬‬ ‫شــهناز نجف پــور بــه ش ش ‪ 3783‬صــادره از ســرپل ذهــاب دختــر متوفیــه و غیــر از نامبــردگان‬ ‫ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او بــا شــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالن غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فوزیــه عباســی دارای شماره شناســنامه ‪ 3329398728‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 322/99‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن نمــوده شــادروان‬ ‫حدیــث محمــدی بشناســنامه ‪ 90‬در تاریــخ ‪ 1394/9/1‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی‬ ‫گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬یونــس ســلمان وندی بــه‬ ‫ش ش ‪ 3320012283‬صــادره ازگیــان غــرب همســر متوفیــه ‪ -2‬فوزیــه عباســی بــه ش ش‬ ‫‪ 3329398728‬صــادره از گیــان غــرب مــادر متوفیــه و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری ندارد‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنام ـه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین‬ ‫اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت ملــی بــه نــام فــرزاد قهرمانــی فرزنــد قهرمــان بــه ش‪.‬م ‪ 6410064314‬و شماره شناســنامه‬ ‫اختصاصــی و تاریــخ تولــد ‪ 1358/03/30‬مفقــود و اعتبــار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو تیبــا ‪ 2‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1397‬و شــماره پــاک‬ ‫‪664 -29‬ب‪ 76‬و شــماره شاســی ‪ 821100/1172099‬و شــماره موتــور ‪ 15/8622716‬بــه نــام‬ ‫مریــم حاتمــی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز موتورســیکلت شــهاب ‪ ۲۰۰cc‬رنــگ ابــی مــدل ‪ ۱۳۹۵‬بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 1452100NE0196‬و شــماره تنــه ‪ NE1***200K9512647‬و شــماره پــاک‬ ‫‪ ۲۷۶۵۴-۵۱۷‬بــه نــام صــاح مرادی منــش بــا کــد ملــی ‪ ۳۲۳۰۸۹۲۵۸۵‬مفقــود و از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫شهرستان جوانرود‬ ‫ابالغ اجرائیه‬ ‫بدینوســیله راهنیــن خانــم راهلــه کارگــر فرزنــد نعمــت بــا شــماره ملــی ‪ 3369862441‬بــه‬ ‫نشــانی‪ :‬کرمانشــاه‪ ،‬پردیــس بلــوک ‪ ،79‬خیابــان ‪20‬متــری‪ ،‬و حدیــث کارگــر فرزنــد نعمــت بــا‬ ‫شــماره ملــی ‪ 3369827603‬بــه نشــانی‪ :‬کرمانشــاه‪ ،‬پردیــس بلــوک ‪ ،79‬خیابــان ‪20‬متــری‪،‬‬ ‫و وام گیرنــده فرامــرز خالدپــور فرزنــد برارخــاص بــا شــماره ملــی ‪ 3369307448‬بــه نشــانی‪:‬‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬پردیــس بلــوک ‪ ،79‬خیابــان ‪20‬متــری ابــاغ می شــود کــه بانــک مهــر اقتصــاد بــه‬ ‫اســتناد ســند رهنــی شــماره ‪ 171933‬دفتــر ‪ 7‬جهــت وصــول مبلــغ ‪ 2356099693‬ریــال‬ ‫تــا تاریــخ ‪ 1399/2/29‬بــه انضمــام خســارت تاخیــر متعلقــه و از تاریــخ مذکــور تــا روز تســویه‬ ‫کامــل بدهــی طبــق مقــررات‪ ،‬علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه‬ ‫‪ 9901653‬در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن‬ ‫جدیــد‪ ،‬راندمــان کار و عمــر مصرف کننده هــا‬ ‫به میــزان قابل توجهــی افزایــش یافتــه و اجــرای‬ ‫ایــن پــروژه بیــش از پنج میلیاردریــال ســود و‬ ‫صرفــه اقتصــادی بــرای شــرکت در بــر داشــت‪.‬‬ ‫کارخانــه گاز و گاز مایــع‪ ۲۰۰-‬به منظــور تنظیــم‬ ‫نقطــه شــبنم بخشــی از گازهــای همــراه مراحــل‬ ‫اول و دوم میــدان نفتــی اغاجــاری در ســال ‪۱۳۴۸‬‬ ‫احــداث شــد‪.‬‬ ‫ســند شــناخته نشــده‪ .‬لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬ائین نامــه اجــرا‪ ،‬مفــاد‬ ‫اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی می شــود و‬ ‫چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب می گــردد‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد‪ ،‬مــورد وثیقــه منــدرج در ســند رهنــی فــوق بــا‬ ‫تقاضــای بســتانکار پــس از ارزیابــی از طریــق مزایــده فروختــه و از حاصــل ان طلــب بســتانکار و‬ ‫حقــوق دولتــی اســتیفا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مسئول واحد اجرای اسناد رسمی کرمانشاه‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 139960318011000296‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/02/01‬و ‪ 139860318011015909‬مــورخ ‪ 1398/11/16‬هیــات حــل اختــاف مســتقر‬ ‫در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه مجتبــی محمــدزاده شــفت محله فرزنــد حســن و‬ ‫امیــر فدائی اسیابســری فرزنــد یحیــی از پــاک ‪ 44‬از ‪ 42‬اصلــی واقــع در قریــه عربــان بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان از نســق صفــر رضـی زاده بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب‬ ‫انبــاری بمســاحت ‪ 174/78‬مترمربــع مشــاعاً بالســویه از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده‬ ‫و پــاک ‪ 10077‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم‬ ‫دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام‬ ‫می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/366‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005392‬‬ ‫‪ 1399/05/08‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫هوشــنگ انامــی راد فرزنــد محمــد از پــاک ‪ 1‬از ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنه ســر بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان از مالکیــت احمــد و زهــری رجبعلــی زاده و فاطمــه علیــزاده بعنــوان ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 250/99‬مترمربــع از طــرف هیئــت‬ ‫مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1233‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪1‬‬ ‫قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی‬ ‫بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم‬ ‫نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه‬ ‫و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور‬ ‫ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه‬ ‫دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/370‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005389‬‬ ‫‪ 1399/05/08‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫هوشــنگ انام ـی راد فرزنــد محمــد از پــاک ‪ 1‬از ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنــه ســر بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان از مالکیــت احمــد و زهــری رجبعلــی زاده و فاطمــه علیــزاده بعنــوان ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 224/45‬مترمربــع از طــرف هیئــت‬ ‫مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1226‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪1‬‬ ‫قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی‬ ‫بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم‬ ‫نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه‬ ‫و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور‬ ‫ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه‬ ‫دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/371‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005405‬‬ ‫‪ 1399/05/08‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫زهــری رجبعلی زاده مرکیــه فرزنــد محمــد از پــاک ‪ 1‬از ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنه ســر‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان از مالکیــت احمــد و زهــری رجبعلـی زاده و فاطمــه علیــزاده بعنــوان ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 225/47‬مترمربــع از طــرف هیئــت‬ ‫مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1227‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪1‬‬ ‫قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی‬ ‫بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم‬ ‫نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه‬ ‫و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور‬ ‫ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه‬ ‫دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/379‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005405‬‬ ‫‪ 1399/05/08‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه میــاد‬ ‫انام ـی راد فرزنــد هوشــنگ از پــاک ‪ 1‬از ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنه ســر بخــش ‪ 22‬گیــان‬ ‫از مالکیــت احمــد و زهــری رجبعلــی زاده و فاطمــه علیــزاده بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 248/05‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز‬ ‫گردیــده و پــاک ‪ 1228‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیــر پــروژه حفــاری در میــدان نفتــی‬ ‫ازادگان جنوبــی در شــرکت ملــی حفــاری‬ ‫ایــران گفــت‪« :‬اجــرای پــروژه حفــاری‬ ‫‪20+3‬حلقــه چــاه توســعه ای در ایــن‬ ‫میــدان بــا ‪98‬درصــد پیشــرفت کار در‬ ‫مراحــل پایــان کار قــرار دارد»‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــرکت ملــی حفــاری‬ ‫ایــران؛ محمــد خاوری نــژاد دراین بــاره‬ ‫گفــت‪« :‬از این تعــداد چــاه تاکنــون حفــاری‬ ‫و تکمیــل ‪21‬حلقــه چــاه خاتمــه یافتــه‬ ‫اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه درارتبــاط بــا‬ ‫پــروژه ‪20+3‬حلقــه چــاه تابه حــال ‪ 81‬هــزار‬ ‫و ‪ 103‬متــر حفــاری صــورت گرفتــه اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬باتوجه به اینکــه اغــاز ایــن پــروژه بــا‬ ‫مراحــل اتمــام عملیــات حفــاری ‪40‬حلقــه‬ ‫چــاه در ایــن موقعیــت ازســوی ملــی حفاری‬ ‫هم زمــان شــد در ابتــدا عملیــات اجرایــی‬ ‫بــا یــک دســتگاه حفــاری کلیــد خــورد‬ ‫و درادامــه بــه نــه دکل حفــاری افزایــش‬ ‫یافــت»‪ .‬خاوری نــژاد گفــت‪« :‬بــا پیشــرفت‬ ‫کار پــروژه تعــداد دکل هــا بــه چهاردســتگاه‬ ‫تقلیــل و هم اینــک بــا نزدیک شــدن بــه‬ ‫زمــان اتمــام پــروژه تنهــا دســتگاه حفــاری‬ ‫‪ 28‬فتــح در منطقــه اســتقرار دارد»‪ .‬مدیــر‬ ‫پــروژه حفــاری در میــدان نفتــی ازادگان‬ ‫جنوبــی در شــرکت ملــی حفــاری ایــران‬ ‫افــزود‪« :‬چاه هــای تکمیل شــده طبــق‬ ‫روال بــه شــرکت مهندســی و توســعه نفــت‬ ‫(متــن) به عنــوان مجــری طــرح توســعه‬ ‫میدان هــای غــرب کارون و از جملــه میــدان‬ ‫نفتــی ازادگان شــمالی و جنوبــی تحویــل‬ ‫می شــود»‪ .‬وی بااشــاره به هم افزایــی و‬ ‫همــکاری موثــر و مســتمر میــان مدیــران‬ ‫اجرایــی و متخصصــان دو شــرکت ملــی‬ ‫حفــاری و متــن‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬شــرکت‬ ‫ملــی حفــاری ایــران در میــدان نفتــی‬ ‫ازادگان عالوه بــر پــروژه ‪20+3‬حلقــه چــاه‪،‬‬ ‫پــروژه موســوم بــه ‪ 10‬حلقــه چــاه دیگــر را‬ ‫نیــز دردســتِ اجرا دارد کــه در این ارتبــاط‬ ‫ســه دکل ســنگین ‪ 37‬و ‪ 92‬و دکل‬ ‫فوق ســنگین ‪ 60‬فتــح درحــال حفــاری‬ ‫چاه هــای توســعه ای هســتند»‪.‬‬ ‫نشست هم اندیشی روابط عمومی های طرح ‪ ۲۸‬مخزن برگزار شد‬ ‫نشســت هم اندیشــی روابط عمومی هــای‬ ‫طــرح ‪ ۲۸‬مخــزن به میزبانــی شــرکت ملــی‬ ‫مناطــق نفت خیــز جنــوب برگــزار شــد‪.‬‬ ‫رئیــس روابط عمومــی شــرکت ملــی مناطــق‬ ‫نفت خیــز جنــوب دراین نشســت بــه تشــریح‬ ‫ابعــاد و اهــداف طــرح افزایــش و نگه داشــت‬ ‫تولیــد ‪ ۲۸‬مخــزن مناطــق نفت خیــز جنــوب‬ ‫پرداخــت و اظهــار داشــت‪« :‬هــدف اصلــی‬ ‫ایــن طــرح نگه داشــت و افزایــش تولیــد‬ ‫اســت امــا عالوه بــر ان اهــداف دیگــری از‬ ‫جملــه تقویــت شــرکت های ایرانــی حــوزه‬ ‫اکتشــاف و تولیــد (‪ ،)E&P‬توســعه ســاخت‬ ‫داخــل و اشــتغال زایی را دنبــال می کنیــم و‬ ‫روابط عمومــی کارفرمــا و شــرکت های همــکار‬ ‫ایــن طــرح‪ ،‬بایــد بــا همیــن رویکردهــا بــه‬ ‫فعالیــت تخصصــی بپردازنــد»‪ .‬شــهرام وردک‬ ‫گفــت‪« :‬در ایــن طــرح به دنبــال ایــن هســتیم‬ ‫کــه شــرکت های ایرانــی همــکار و به تبــ عِان‬ ‫روابط عمومــی ان هــا‪ ،‬تجربــه ای نــو به دســت‬ ‫اورنــد‪ ،‬رشــد کــرده و در تــراز منطقــه ای‬ ‫و حتــی بین المللــی فعالیــت کننــد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه ایــن طــرح بایــد بــرای شــرکت‬ ‫ملــی نفــت ایــران و شــرکت ملــی مناطــق‬ ‫نفت خیــز جنــوب و حتــی شــرکت های‬ ‫متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم‬ ‫نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی‬ ‫مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات‬ ‫نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/380‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005393‬‬ ‫‪ 1399/05/08‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫مهرنــوش انامـی راد فرزنــد هوشــنگ از پــاک ‪ 1‬از ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنه ســر بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان از مالکیــت احمــد و زهــری رجبعل ـی زاده و فاطمــه علیــزاده بعنــوان ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 225/06‬مترمربــع از طــرف هیئــت‬ ‫مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1232‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده‬ ‫‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن‬ ‫انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‬ ‫و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد‬ ‫صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد‬ ‫بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ‬ ‫و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/381‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫پیمانــکار‪ ،‬افزایــش ســرمایه اجتماعــی‬ ‫به همــراه داشــته باشــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن شــرکت‬ ‫برنامه هایــی مشــارکتی‪ ،‬منســجم‪ ،‬همســان‬ ‫و همســو بــرای اطالع یابــی و اطالع رســانی‪،‬‬ ‫مستندســازی و تولیــد محتــوا تدویــن کــرده‬ ‫اســت کــه در تعامــل بــا شــرکت های پیمانــکار‬ ‫طــرح اجــرا خواهــد شــد»‪ .‬دراین نشســت‬ ‫روســای روابط عمومــی شــرکت های پیمانــکار‬ ‫طــرح نگه داشــت و افزایــش تولیــد مناطــق‬ ‫نفت خیــز جنــوب نیــز بــه بیــان دیدگاه هــا‬ ‫و نظــرات خــود پیرامــون موضوعــات جلســه‬ ‫پرداختنــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005399‬‬ ‫‪ 1399/05/08‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف‬ ‫مالکانــه مهســا انامــی راد فرزنــد هوشــنگ از پــاک ‪ 1‬از ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه‬ ‫چنه ســر بخــش ‪ 22‬گیــان از مالکیــت احمــد و زهــری رجبعلـی زاده و فاطمــه علیــزاده‬ ‫بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪300/1‬‬ ‫مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1229‬بــرای ان منظــور‬ ‫شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور‬ ‫اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره‬ ‫ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد‬ ‫و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی‬ ‫مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر‬ ‫مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد‬ ‫مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/384‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد پروانــه حمــل ســاح شــکاری یک لــول ســاچمه زنی مــدل‬ ‫چخماقــی کالیبــر ‪ 12‬ســاخت امریــکا بنــام علــی کریمــی فرزنــد حیــدر بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 3252821230‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005396‬‬ ‫‪ 1399/05/08‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫مهــرداد انام ـی راد فرزنــد هوشــنگ از پــاک ‪ 1‬از ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنه ســر بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان از مالکیــت احمــد و زهــری رجبعل ـی زاده و فاطمــه علیــزاده بعنــوان ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 266/33‬مترمربــع از طــرف هیئــت‬ ‫مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1230‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده‬ ‫‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن‬ ‫انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‬ ‫و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد‬ ‫صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد‬ ‫بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ‬ ‫و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/382‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005395‬‬ ‫‪ 1399/05/08‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫مهــرداد انام ـی راد فرزنــد هوشــنگ از پــاک ‪ 1‬از ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنه ســر بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان از مالکیــت احمــد و زهــری رجبعلـی زاده و فاطمــه علیــزاده بعنــوان ششــدانگ یک‬ ‫قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 225/70‬مترمربــع از طــرف هیئــت‬ ‫مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1231‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده‬ ‫‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن‬ ‫انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‬ ‫و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد‬ ‫صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد‬ ‫بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ‬ ‫و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/383‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص ماهــان نویـ�ن رود خوــاف در تاریـ�خ ‪ 1398/09/16‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 977‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008820503‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتـ�ر تکمیـ�ل‬ ‫گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬تامی��ن غــذای نیروهـ�ای شــرکت ها‪ -‬ایجـ�اد اش��پزخانه و رس�تـوران‪ -‬تهیــه‪،‬‬ ‫خریـ�د‪ ،‬طب��خ و توزی��ع غـ�ذای گ�رـم‪ ،‬خدم��ات اشـ�پزی و اشـ�پزخانه‪ ،‬ت�دـارکات‪ -‬بس��ته بندی انـ�واع مـ�واد غذای��ی‪ ،‬خشــکبار‪ ،‬تره ب��ار و لبنب��ات‪ -‬بس��ته بندی انـ�واع گوش��ت ح�لال‪-‬‬ ‫بســته بندی زعفرــان و حبوبــات‪ -‬بســته بندی انوــاع تنقلـات‪ ،‬ترش�یـجات و کلیـ�ه اقــام قابـ�ل بســته بندی‪ ،‬ایجــاد و نگه�دـاری فضــای ســبز‪ -‬شرــکت در مناقصــات و مزایدــات دولتـ�ی‬ ‫و خصوص��ی‪ -‬خدمات��ی نظافتــی‪ ،‬پش�تـیبانی‪ -‬کلی��ه فعالیت ه��ای تج�اـری‪ ،‬بازرگان��ی مج��از داخل��ی و خارج��ی‪ ،‬تجـ�ارت کلی��ه کااله��ای مج��از‪ -‬خری��د و فـ�روش س��نگ اه��ن از معـ�ادن‬ ‫سـ�نگ اه��ن خــواف پ��س از اخ��ذ مجــوزو ثب��ت فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪.‬‬ ‫مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬استــان خراســان رضـ�وی‪ ،‬شهرستــان خ��واف‪ ،‬بخـ�ش مرک��زی‪ ،‬شــهر خ�وـاف‪ ،‬ســرتلو‪ ،‬خیابــان م��درس‪ ،‬بن بسـ�ت‬ ‫مــدرس‪ ،18‬پـلاک ‪ ،0‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪ 9561864656‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال نقــدی منقسـ�م بـ�ه ‪ 100‬سـ�هم ‪10000‬‬ ‫ریال��ی تعـ�داد ‪ 100‬ســهم ان بانــام عاــدی مبلـ�غ ‪ 1000000‬ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی شـ�ماره ‪ 8747108‬مـ�ورخ ‪ 1398/04/10‬نــزد بانـ�ک ملـ�ی شعــبه ولیعصـ�ر‬ ‫خوــاف بـ�ا کـ�د ‪ 8747‬پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬اقــای فیض محمـ�د قانعـ�ی رودی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0769446541‬و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت‬ ‫‪ 2‬سـ�ال و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای محمدسعــید قانعـ�ی رودی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0769837727‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال‪ ،‬اق��ای نـ�ادر‬ ‫قانعـ�ی رودی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0769843638‬و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬س��ال‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اسـ�ناد بهــادار و تعهــداور شـ�رکت‬ ‫از قبیـ�ل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪ ،‬قراردادهـ�ا عقــود اسلـامی و همچنیـ�ن کلیـ�ه نامه هــای عاــدی و اداری بـ�ا امضــاء اقــای محمـ�د سعــید قانعـ�ی رودی (رئیـ�س هیــات مدیــره) همرــاه بـ�ا‬ ‫مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طب��ق اساس��نامه‪ .‬بازرسـ�ان‪ :‬اقــای گل محمـ�د بــای رودی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0768863554‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی بـ�ه‬ ‫مــدت یـ�ک ســال مالــی‪ ،‬اقــای عبدالحمیـ�د خلیل پ��وررودی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0769836021‬ب��ه س��مت بــازرس علی الب��دل ب��ه م��دت ی��ک س��ال مال��ی‪ .‬روزنام��ه کثیراالنتش��ار سـ�ایه‬ ‫جه��ت درج اگهی هـ�ای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪ .‬ثب��ت موضـ�وع فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف (‪)985902‬‬ صفحه 5 ‫مرکزی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫رضاصفائی نسب‬ ‫شهرستان ری‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2069‬‬ ‫حجت االسالم مروی در دیدار با جامعه قاریان حرم مطهر حضرت رضا(ع)‪:‬‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۶۲‬هزار و ‪ ۹۹۴‬میلیاردریالی‬ ‫در شهرک های صنعتی استان‬ ‫سرپرســت شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان‬ ‫مرکــزی گفــت‪ ۶۲« :‬هــزار و ‪۹۹۴‬میلیاردریــال در‬ ‫هفت ســال اخیر در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی‬ ‫ایــن اســتان ســرمایه گذاری شــد»‪ .‬طیــب میرزایــی‬ ‫افــزود‪« :‬میــزان ســرمایه گذاری در شــهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان تــا قبــل از فعالیــت دولــت تدبیــر‬ ‫و امیــد ‪ ۲۲‬هــزار و ‪ ۱۳۹‬میلیاردریــال بــوده اســت»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬تــا پیــش از فعالیــت دولــت تدبیــر‬ ‫و امیــد ‪ ۲۷‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی اســتان مرکــزی دارای اب لوله کشــی بــود کــه در‬ ‫هفت سال گذشــته شــش شــهرک و ناحیــه صنعتــی دیگــر اســتان از نعمــت اب برخــوردار‬ ‫شــدند»‪ .‬سرپرســت شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان مرکــزی میــزان اب تامین شــده‬ ‫ایــن مناطــق صنعتــی تــا قبــل از ســال ‪ ۱۳۹۲‬را حــدود ‪ ۵۶۷‬لیتر بر ثانیــه عنــوان کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن شــاخص اکنــون بــه ‪۷۷۱‬لیتربر ثانیــه رســیده اســت»‪ .‬میرزایــی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«میــزان بــرق تامین شــده در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان مرکــزی تــا قبــل از ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬معــادل ‪ ۳۱۷‬مــگاوات بــود کــه ایــن شــاخص در هفت سال گذشــته بــه ‪ ۵۰۶‬مــگاوات‬ ‫رســیده اســت»‪ .‬سرپرســت شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان مرکــزی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«مجمــوع زمین هــای واگذارشــده در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی ایــن اســتان تــا پیــش از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۲‬حــدود یک هــزار و ‪ ۴۴۷‬هکتــار بــود امــا اکنــون بــا حــدود ‪ ۹۰‬درصــد رشــد بــه‬ ‫دوهــزار و ‪ ۷۱۴‬هکتــار رســیده اســت»‪ .‬میرزایــی بیــان کــرد‪« :‬امــار اشــتغال در شــرکت های‬ ‫صنعتــی مســتقر در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان مرکــزی در بــدو دولــت تدبیــر و‬ ‫امیــد ‪۲۸‬هــزار و ‪ ۶۱۵‬نفــر بــود کــه ایــن رقــم بــا رشــد ‪ ۳۰‬درصــدی اکنــون بــه ‪ ۳۵‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۴۳‬نفــر افزایــش یافتــه اســت»‪ .‬بیــش از ‪ ۳۵‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬نفــر در حــدود دوهــزار واحد صنعتی‬ ‫در ‪ ۳۸‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی اســتان مرکــزی اشــتغال دارنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب و فاضالب شهری و روستایی خبر داد؛‬ ‫پروژه اب رسانی به ‪ ۱۵‬روستای شهرستان ساوه‬ ‫نیازمند تامین اعتبار‬ ‫مدیرعامــل اب و فاضــاب شــهری و روســتایی‬ ‫اســتان مرکــزی گفــت‪« :‬پــروژه اب رســانی بــه ‪۱۵‬‬ ‫روســتای شهرســتان ســاوه نیازمنــد تامیــن اعتبــار‬ ‫اســت»‪ .‬یوســف عرفانی نســب در جلســه شــورای‬ ‫اداری شهرســتان ســاوه بااشــاره به پروژه هــای‬ ‫اب رســانی ســاوه در ســال ‪ 99‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«خوشــبختانه ادغــام شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫شــهری و روســتایی کــه شــش ماه از اجــرای ان‬ ‫می گــذرد‪ ،‬به منظــور یکپارچه ســازی اقدامــات و نحــوه خدمت رســانی باکیفیت تــر انجــام‬ ‫شــده اســت‪ .‬برخــی پروژه هــای اب رســانی در حــوزه روســتایی کــه ســال های گذشــته‬ ‫به صــورت نیمـه کاره بودنــد در ایــن مــدت تکمیــل شــدند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬هرچنــد مشــکالت‬ ‫اقتصــادی و اعتبــاری کار را بــرای مــا مشــکل کــرده‪ ،‬امیدواریــم بــا مرتفع شــدن مشــکالت‬ ‫اقتصــادی رونــد خدمت رســانی مطلوب تــری داشــته باشــیم»‪ .‬عرفانی نســب تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«پروژه هایــی کــه در ســال ‪ 99‬قــرار اســت در شهرســتان ســاوه بــه بهره بــرداری برســد‬ ‫شــامل ســاخت ‪ 10‬هزار مترمکعــب مخــزن اســت کــه ایــن پــروژه چندین ســال به صــورت‬ ‫نیمه تمــام بــود و ان را امســال از محــل تنــش ابــی ایــن پــروژه فعــال کردیــم و هم اکنــون بــا‬ ‫‪ 85‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی ایــن پــروژه درحــال اجرا ســت»‪ .‬مدیرعامــل ابفا مرکــزی عنوان‬ ‫کــرد‪« :‬تــا هفتــه ســوم ابان مــاه کــه وزیــر نیــرو بــه اســتان مرکــزی بــا پویــش «الــف ب» و‬ ‫افتتــاح پروژه هــا بــه ایــن اســتان ســفر می کنــد ایــن دو مخــزن افتتــاح شــود»‪ .‬عرفانی نســب‬ ‫ادامــه داد‪« :‬همچنیــن تکمیــل دو پــروژه شــاخص در شهرســتان ســاوه در ســال ‪ 99‬داریــم‬ ‫کــه تکمیــل مجتمع ســردار شــهید ســلیمانی شــامل ‪ 15‬روســتا تــا کوهپایــه‪ ،‬فــاز اول ان در‬ ‫‪ 22‬بهمــن ســال گذشــته افتتــاح شــد؛ فــاز دوم ایــن طــرح نیــز درصــورت حــل مشــکالت‬ ‫اعتبــاری تــا پایــان امســال بــه بهره بــرداری می رســد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫در نشست اعضای ستاد «برق امید» مطرح شد؛‬ ‫بهره مندی مشترکان از تخفیف صددرصدی بهای برق‬ ‫با رعایت الگوی مصرف‬ ‫علیرضــا نصیرمنــش‪ /‬نشســت‬ ‫اعضــای ســتاد بــرق امیــد و مدیــران‬ ‫روابط عمومــی شــرکت های توزیــع‬ ‫باحضــور مدیرعامــل توانیــر برگــزار شــد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی شــرکت‬ ‫توزیــع نیــروی بــرق اســتان البــرز؛‬ ‫جهــت هماهنگــی حــوزه روابط عمومــی‪،‬‬ ‫اطالع رســانی و تبلیغــات طــرح «بــرق‬ ‫امیــد» به میزبانــی اداره کل روابط عمومــی‬ ‫توانیــر و باحضــور مهندس محمدحســن‬ ‫متول ـی زاده؛ مدیرعامــل توانیــر و دکتــر مصطفــی رجبــی مشــهدی؛ معــاون برنامه ریــزی و‬ ‫امــور اقتصــادی توانیــر و ســخنگوی صنعــت بــرق برگــزار شــد‪ .‬محمدحســن متول ـی زاده‬ ‫با اشــاره به فعالیــت گســترده و اثرگــذار روابط عمومی هــای صنعــت بــرق در تحقــق برنامــه‬ ‫‪ ۰۹۹‬گفــت‪« :‬دولــت بــرای اجــرای طــرح مدیریــت بــار درزمینه مشــترکان خانگــی به منظور‬ ‫کنتــرل مصــرف نیــز وارد عمــل شــده اســت»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬در بخــش برنامه هــای‬ ‫مدیریــت بــار صنایــع و خانگــی نیــز‪ ،‬پاداشــی در حــدود ‪ ۳۵۰‬میلیاردتومــان داده شــد کــه‬ ‫بــا ایجــاد ایــن طــرح از ســرمایه گذاری هش ـت هزارمیلیاردتومان بــرای ایجــاد ظرفیت هــای‬ ‫جدیــد جلوگیــری شــد»‪ .‬مدیرعامــل توانیــر بااشــاره به ســهم ‪ ۵۰‬درصــدی بخــش خانگــی از‬ ‫پیــک مصــرف کــه ‪ ۳۳‬درصــد از مصــرف انــرژی کل کشــور را د ر بــردارد‪ ،‬گفــت‪« :‬کنتــرل‬ ‫و بهینه ســازی مصــرف بــرق در بخــش خانگــی‪ ،‬تاثیــر بســزایی بــر میــزان مصــرف انــرژی‬ ‫در کشــور دارد»‪ .‬متولــی زاده درادامــه افــزود‪« :‬روابط عمومی هــا بــا اســتفاده از شــیوه های‬ ‫نویــن اطالع رســانی در اگاه ســازی مشــترکان نقــش بســیارمهمی را ایفــاء می کننــد»‪ .‬وی‬ ‫درپایــان بااشــاره به تغییــر شــیوه نــوع مصــرف از کســانی که از اصطــاح بــرق رایــگان بــرای‬ ‫ایــن طــرح اســتفاده می کننــد انتقــاد کــرد و گفــت‪« :‬در ایــن طــرح مشــترکان بــا رعایــت‬ ‫الگوهــای تعیین شــده مصــرف می تواننــد ازتخفیــف صددرصــدی بهــای بــرق بهره منــد و‬ ‫درصورتی کــه ایــن الگــو رعایــت نشــود و مصــرف بــاال رود‪ ،‬اخــذ هزینــه از انــان به صــورت‬ ‫کامــل خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۵۲‬برنامه شاخص در هفته دفاع مقدس‬ ‫در رباط کریم‬ ‫حرم رضوی باید کانون تربیت مفسران قران باشد‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫تولیت اســتان قــدس رضــوی باتاکیدبــر اولویت‬ ‫قــران بــر امــر زیــارت‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن اعتقــاد‬ ‫ماســت کــه بایــد ازطریــق قــران بــه زیــارت‬ ‫امــام رضــا(ع) برســیم و حــرم مطهــر رضــوی‬ ‫بایــد کانــون تربیــت قــراء‪ ،‬حافظــان و مفســران‬ ‫قــران باشــد»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫احمــد مــروی در دیــدار بــا جامعــه قاریــان حرم‬ ‫مطهــر رضــوی کــه در تــاالر والیــت بــارگاه‬ ‫امــام رضــا(ع) برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬در حــرم‬ ‫مطهــر رضــوی در وهلــه نخســت قــران کریــم‬ ‫اولویــت دارد و ســپس تبییــن و اشــاعه معــارف‬ ‫اهل بیــت عصمــت و طهــارت(ع) موردتوجــه و‬ ‫تاکیــد ماســت»‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مازندران اعالم کرد؛‬ ‫امادگی مازندران برای خرید‬ ‫ماهانه پنج هزار ُتن گوشت گوسفند از روسیه‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معادن و کشــاورزی‬ ‫مازنــدران اعــام کــرد کــه ایــن اســتان امادگــی‬ ‫دارد ماهانــه پنج هزارتُــن گوشــت گوســفندی را از‬ ‫روســیه خریــداری کنــد‪ .‬نشســت ویدئوکنفرانســی‬ ‫مدیــران اتــاق بازرگانــی مازنــدران و ولگاگــراد‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫نماینــده مردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و‬ ‫پردیــس در مجلــس شــورای اســامی بابیان اینکــه‬ ‫هم اکنــون کل اب تصفیه خانــه جنــوب تهــران بــه‬ ‫ورامیــن اختصــاص دارد‪ ،‬گفــت‪ ۳۰« :‬درصــد اب‬ ‫ایــن تصفیه خانــه حق ابــه کشــاورزان شهرســتان‬ ‫ری اســت»‪ .‬علــی یزدی خــواه در جلســه شــورای‬ ‫اداری شهرســتان ری بــا موضــوع بررســی مســائل‬ ‫و مشــکالت بخــش کهریــزک‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«هم اکنــون بســیاری از اراضــی کشــاورزی‬ ‫شهرســتان ری در بخــش کهریــزک به دلیــل‬ ‫نبــود اب خشــک شــده؛ درحالی کــه بخشــی از‬ ‫اب تصفیه خانــه جنــوب تهــران بایــد بــه ایــن‬ ‫اراضــی اختصــاص یابــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه وجــود‬ ‫مجتمــع پــردازش و بازیافــت اراد کــوه و نبــود‬ ‫اب کشــاورزی باعــث شــده بخشــی از اراضــی‬ ‫کشــاورزی بخــش کهریــزک تبدیــل بــه محــل دپو‬ ‫پســماند شــود‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬وزارت نیــرو بایــد‬ ‫نســبت بــه اختصــاص اب از تصفیه خانــه جنــوب و‬ ‫رودخانــه کــن بــه اراضی کشــاورزی شهرســتان ری‬ ‫اقدامــات الزم را انجــام دهــد»‪ .‬یزدی خــواه یــاداور‬ ‫و مســئوالن مربوطــه بــا هــدف واردات گوشــت‬ ‫گوســفندی از روســیه‪ ،‬برگــزار شــد‪ .‬دراین نشســت‪،‬‬ ‫دونفــر از تجــار روســیه کــه درزمینــه پــرورش‬ ‫گوســفند و کشــتارگاه دام فعالیــت داشــتند‪ ،‬از‬ ‫وضعیــت کشــتارگاهی و پــرورش دام گفتنــد‬ ‫کــه یکــی از ان هــا در شــرکت خــود توانایــی‬ ‫کشــتار ‪۱۵‬هــزارراس دام و دیگــری نیــز امادگــی‬ ‫تامیــن ‪۲۵‬تُــن گوشــت گوســفند را در شــبانه روز‬ ‫دارنــد‪ .‬باتوجه به اینکــه مدیــران کل دامپزشــکی‬ ‫و پشــتیبانی امــور دام مازنــدران دراین نشســت‬ ‫حضــور داشــتند ســواالتی دربــاره نحــوه کشــتار‪،‬‬ ‫ســامت دام‪ ،‬قیمــت الشــه و گوســفند زنــده و‬ ‫ســن و کیفیــت دام را عنــوان کردنــد کــه طــرف‬ ‫روس بــه ان هــا پاســخ داد‪ .‬موضــوع مهــم در ایــن‬ ‫دیــدار راجــع بــه گوشــت موردنیــاز بــرای طــرف‬ ‫ایرانــی بــود کــه دو شــرکتِ حاضــر در نشســت‬ ‫توانایــی تامین ان را نداشــتند و طــرف روس متقاعد‬ ‫شــد کــه مجموع ـاً چهــار شــرکت خــود کــه در‬ ‫تامیــن و کشــتار گوشــت حــال فعالیــت دارنــد‬ ‫را بــرای جــواب دادن بــه درخواســت اتــاق بازرگانــی‬ ‫مازنــدران گــرد هــم بیــاورد و پیـش ازان نیــز ایــن‬ ‫شــرکت ها قیمــت نهایــی الشــه و گوســفند زنــده‬ ‫را اعــام کننــد‪ .‬رئیــس اتــاق بازرگانــی صنایــع‪،‬‬ ‫معــادن و کشــاورزی مازنــدران بااشــاره به اینکه‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری ســه جانبه شــهرداری‬ ‫گــرگان‪ ،‬ســازمان نظام مهندســی ســاختمان‬ ‫اســتان گلســتان و اداره کل ثبت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان گلســتان به امضــاء رســید‪ .‬در بخشــی از‬ ‫ایــن تفاهم نامــه امــده اســت‪ :‬با عنایت بــه ســابقه‬ ‫تعامــات موجــود بیــن اداره ثبت اســناد و امــاک‬ ‫سکینهمحبی‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش هرمــزگان گفــت‪:‬‬ ‫«رونــد امــوزش دانش امــوزان بــا انتخــاب‬ ‫اولیــا به صــورت حضــوری‪ ،‬نیمه حضــوری‬ ‫و مجــازی ادامــه می یابــد؛ ولــی تاثیــرات‬ ‫خدمــات اموزشــی و تربیتــی حضــوری‬ ‫بیشــتر اســت»‪ .‬موســی دادی زاده در جلســه‬ ‫شــورای امــوزش و پــرورش بــر تــداوم‬ ‫فراینــد امــوزش بــا اســتفاده از روش هــای‬ ‫حضــوری‪ ،‬نیمه حضــوری‪ ،‬مجــازی تاکیــد‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬دانش امــوزان بــرای امــوزش‬ ‫مطلوب تــر و مکمــل اموزش هــای حضــوری‬ ‫می تواننــد از مدرســه تلویزیونــی‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت افالیــن و نیــز انالیــن شــبکه‬ ‫شــاد بهــره بگیرنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬علی رغــم‬ ‫اینکــه تاثیــر حضــور دانش امــوزان در کالس‬ ‫شــرکت های اعالم شــده ازســوی طــرف روســی‬ ‫گواهــی صــادرات از ایــران را دارنــد‪ ،‬ان را یــک‬ ‫قــدم روبه جلــو عنــوان کــرد کــه مســیر توافــق را‬ ‫تســهیل می کنــد‪ .‬عبــداهلل مهاجــر دارابــی افــزود‪:‬‬ ‫«تاکیــد مــا بــر ســامت و کیفیــت و قیمتی ســت‬ ‫کــه بــرای دو طــرف به صرفــه باشــد»‪ .‬وی اعــام‬ ‫کــرد‪« :‬مازنــدران امادگــی دارد کــه در نوبــت‬ ‫اول‪ ،‬پنج هزارتُــن گوشــت گوســفند از روســیه‬ ‫خریــداری کنــد و اگــر در قیمــت بــه توافــق‬ ‫رســیدیم و توانایــی تامیــن ایــن میزان درخواســت‬ ‫بــرای طــرف روس فعــ ًا میســر نبــود‪ ،‬تامیــن‬ ‫حداقــل دوهزارتُــن را بایــد داشــته باشــد»‪ .‬رئیــس‬ ‫اتــاق بازرگانــی مازنــدران دربــاره قیمتــی کــه در‬ ‫نشســت ویدئوکنفرانــس اعــام شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫عــدد بــا قیمتــی کــه اکنــون گوشــت گوســفند‬ ‫در کشــور مــا خری دو فــروش می شــود همخوانــی‬ ‫نــدارد و متضــرر می شــویم‪ ،‬ضمن انکــه مازنــدران‬ ‫می توانــد بــا قیمــت نازل تــر از انچــه طــرف روس‬ ‫اعــام کــرده اســت‪ ،‬از قزاقســتان و گرجســتان‬ ‫گوشــت گوســفند یــا گوســفند زنــده وارد کنــد»‪.‬‬ ‫مهاجــر دارابــی درپایــان از رئیــس اتــاق بازرگانــی‬ ‫ولگاگــراد روســیه و اعضــای حاضــر در نشســت‬ ‫ویدئوکنفرانــس قدردانــی و اظهــار کــرد‪« :‬منتظــر‬ ‫نتیجه نشســت بــا اعالم قیمــت نهایــی درخصوص‬ ‫درخواســت اتــاق بازرگانــی مازنــدران هســتیم تا در‬ ‫مرحلــه بعــد بــرای اعــزام ناظــر شــرعی و خریــد‬ ‫ســفارش ها اقــدام شــود»‪.‬‬ ‫نماینده مجلس بیان کرد؛‬ ‫‪ ۳۰‬درصد اب تصفیه خانه جنوب تهران؛ حق ابه کشاورزان ری‬ ‫شــد‪« :‬حمــل روزانــه هشـت هزارتُن زبالــه خانگــی‪،‬‬ ‫صنعتــی و بیمارســتانی بــه مجتمــع پــردازش‬ ‫اراد کــوه طــی ســالیان متمــادی باعــث شــده‬ ‫امــروز منابــع زیرزمینــی‪ ،‬هــوا و خــاک منطقــه‬ ‫الــوده شــود و کیفیــت محصــوالت کشــاورزی‬ ‫کهریــزک و حســن اباد فشــافویه کاهــش یابــد»‪.‬‬ ‫یزدی خــواه ایجــاد بــوی نامطبــوع در محــور‬ ‫تهران‪ -‬قــم‪ ،‬الودگــی اب‪ ،‬خــاک و هــوا را بخشــی‬ ‫از مشــکالت اراد کــوه در کهریــزک عنــوان کــرد و‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬شــهرداری تهــران بایــد نســبت بــه‬ ‫انتقــال ایــن مجموعــه و ســازمان بهشـت زهرا(س)‬ ‫بــه نقــاط دیگــر برنامــه ویــژه داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫عقد تفاهم نامه همکاری شهرداری گرگان و نظام مهندسی ساختمان‬ ‫سینا غریب‬ ‫ســارا نــوری‪ /‬فرمانــدار رباط کریــم گفــت‪« :‬باتوجه بــه تقــارن ایــام مــاه محــرم و وجــود‬ ‫ویــروس منحــوس کرونــا‪ ،‬برنامه هــای هفتــه دفــاع مقــدس ســال جــاری بــا رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬متفــاوت از ســال های گذشــته خواهــد بــود»‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی فرمانــداری شهرســتان رباط کریــم؛ نظــام ملکشــاهی درخصــوص اجــرای‬ ‫برنامه هــای هفتــه دفــاع مقــدس بــا وجــود بیمــاری منحــوس کرونــا بیــان کــرد‪« :‬توجــه‬ ‫بــه ارزش هــای اعتقــادی‪ ،‬دینــی‪ ،‬مذهبــی و افتخــارات ملــی و تجربیــات دوران دفــاع مقدس‪،‬‬ ‫ملــت ایــران را بــه یــک ملــت متحــد و همــدل تبدیــل کــرده کــه همــواره در شــرایط ســخت‬ ‫و بحرانــی در کنــار یکدیگــر قــرار گرفته انــد؛ ازایـن روی‪ ،‬بــا وجــود ویــروس کرونــا در ســال‬ ‫جــاری‪ ،‬رویکــرد برنامه هــا در ســطح شهرســتان بــا رعایــت ائین نامه هــای بهداشــتی‬ ‫ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا و بــا کمتریــن حضــور همــراه بــا رعایــت موازیــن بهداشــتی‬ ‫و بیشــتر به صــورت مجــازی انجــام خواهــد شــد»‪ .‬نماینــده عالــی دولــت بااشــاره به اهــم‬ ‫برنامه هــای هفتــه دفــاع مقــدس عنــوان کــرد‪« :‬اذین بنــدی ســطح شــهر و ادارات دولتــی‪،‬‬ ‫تجلیــل از پیش کســوتان دفــاع مقــدس و تجلیــل از خانواده هــای معظــم شــهدا‪ ،‬گل بــاران‬ ‫و غبارروبــی مــزار مطهــر شــهدا‪ ،‬اجــرای برنامــه یــاد یــاران‪ ،‬ســردادن بانــگ اهلل اکبــر و لبیــک‬ ‫یــا حســین(ع)‪ ،‬راه انــدازی کاروان مقاومــت‪ ،‬تجلیــل از مدافعــان ســامت و زنــان عاشــورایی‪،‬‬ ‫برپایــی میــز خدمــت‪ ،‬هبــه بســته های معیشــتی درراســتای ادامــه رزمایــش کمک هــای‬ ‫مومنانــه‪ ،‬اجــرای برنامه هــای ابــروی محلــه‪ ،‬برپایــی مســابقه وصیت نامــه شــهدا‪ ،‬محفــل‬ ‫شــعر مقاومــت و دیگــر برنامه هــا از جملــه برنامه هــای برگــزاری هفتــه دفــاع مقــدس اســت‬ ‫کــه همــه روســای ادارات شهرســتان ملــزم هســتند بیش ازپیــش بــرای هر چه باشــکوه تر‬ ‫برپا شــدن ان مشــارکت داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫قران باید در راس امور باشد‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬قــران و معــارف ان به شــقوق‬ ‫مختلــف در اســتان های مقــدس اهل بیــت(ع)‬ ‫بایــد در راس برنامه هــا قــرار داشــته باشــد؛ زیــرا‬ ‫ائمــه اطهــار همــه رنجــی کــه متحمــل شــدند و‬ ‫درنهایــت در ایــن مســیر بــه شــهادت رســیدند‪،‬‬ ‫بــرای احیــای قــران بــود»‪ .‬تولیــت اســتان قــدس‬ ‫رضــوی افــزود‪« :‬به ســبب اهمیــت قــران کریــم در‬ ‫معــارف دینــی و مذهبــی‪ ،‬مــا نمی توانیــم قــران را‬ ‫از برنامه هــای اســتان قــدس حــذف یــا کمرنــگ و‬ ‫تشــریفاتی کنیــم؛ چراکــه اگــر غیرازاین باشــد در‬ ‫روز قیامــت نــزد خداونــد متعــال پاســخی در برابر‬ ‫ادای حــق ایــن امانــت بــزرگ الهــی کــه برعهــده‬ ‫مــا نهــاده شــده اســت‪ ،‬نخواهیــم داشــت»‪.‬‬ ‫اولویت دادن به گسترش امور قرانی‬ ‫وی‪ ،‬گســتره روزافــزون علــوم و معــارف قرانــی‬ ‫را از بــرکات اهتمــام و عنایــت ویــژه رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب بــه قــران کریــم و جامعــه‬ ‫قاریــان دانســت و بااشــاره به تاکیــدات معظم لــه‬ ‫درخصــوص ضــرورت حضــور قــران در زندگــی‬ ‫اجتماعــی و لــزوم تدبــر در قــران و انــس بیشــتر‬ ‫جامعــه بــا قــران‪ ،‬گفــت‪« :‬رهبــری نســبت بــه‬ ‫برپایــی جلســات و محافــل قرانــی چــه قبــل و‬ ‫چــه بعــد از انقــاب اهتمــام ویــژه داشــتند و هــر‬ ‫انچــه امــروز از پیشــرفت در حوزه هــای مختلــف‬ ‫تربیــت نســل قرانــی دراختیــار داریــم‪ ،‬از بــرکات‬ ‫توجــه ایشــان بــه قــران اســت»‪.‬‬ ‫تالش برای احیای دوره های سنتی قران‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی از فعــاالن قرانــی‬ ‫کشــور خواســت بــا ارائــه طرح هــا‪ ،‬برنامه هــا و‬ ‫پیشــنهادهای خــود بــه اعتــای فعالیت هــای‬ ‫قرانــی اســتان قــدس رضــوی کمــک کننــد و‬ ‫ادامــه داد‪« :‬هــر انچــه از اســتان قــدس به میــزان‬ ‫تــوان و امکانــات ســاخته باشــد‪ ،‬انجــام خواهــد‬ ‫داد و ایــن امــر را وظیفــه خــود می دانیــم»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی باتاکیدبــر‬ ‫تــاش درجهــت عــدم کمرنگ شــدن دوره هــای‬ ‫ســنتی قــران کریــم در میــان مــردم‪ ،‬بیــان کرد‪:‬‬ ‫«احیــاء و برپاداشــتن دوره هــای خانگــی و محلی‬ ‫بــه تقویــت قــران در جامعــه کمــک می کنــد؛‬ ‫خــوب اســت کــه درجهــت رونــق دوبــاره ایــن‬ ‫محافــل در منــازل و مســاجد برنامه ریــزی و‬ ‫تــاش شــود»‪.‬‬ ‫استفاده زائران از قرائت قراء برجسته مصری‬ ‫در حرم مطهر‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی‪ ،‬برخــی از‬ ‫قاریــان مصــری را برخــوردار از اســتعداد خاصــی‬ ‫در صــوت و تــاوت قــران کریــم عنــوان کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬برخــی قاریــان مصــری ماننــد مصطفــی‬ ‫اســماعیل‪ ،‬منشــاوی‪ ،‬عبدالباســط و غیــره در‬ ‫تــاوت شــماری از ســوره های قرانــی‪ ،‬حــس‬ ‫خاصــی را بــه شــنونده منتقــل می کننــد‪.‬‬ ‫بســیاری از ایــن قاریــان در ســنین طفولیــت‬ ‫حافــظ قــران بوده انــد و افــراد بســیاری بــا صــوت‬ ‫و تــاوت ان هــا مســلمان شــده اند»‪.‬‬ ‫اولویت حرم رضوی‪ ،‬قاریان ایرانی‬ ‫و قرائت زنده است‬ ‫وی درادامــه تاکیــد کــرد‪« :‬مــا بــه‬ ‫دســت اندرکاران امــور فرهنگــی و قرانــی‬ ‫حــرم مطهــر رضــوی توصیــه کرده ایــم کــه‬ ‫بعضــی از روزهــا‪ ،‬از صــوت بعضــی از قاریــان‬ ‫مصــری اســتفاده کننــد؛ امــا ایــن به معنــای‬ ‫تعطیل شــدن قرائــت زنــده قــران نیســت‬ ‫و پخــش صــوت قــراء مصــری در البــه الی‬ ‫تــاوت قاریــان ایرانــی‪ ،‬ضمــن تنوع بخشــی بــه‬ ‫فضــای قرانــی حــرم مطهــر‪ ،‬موجــب تقویــت‬ ‫روابــط بــا طیــف مختلــف زائــران بــا ســایق و‬ ‫عقایــد گوناگــون می شــود»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«تشــکیل ایــن محافــل نبایــد بــه مــاه رمضــان و‬ ‫ترتیل خوانــی محــدود شــود‪ ،‬قــران فقــط بــه مــاه‬ ‫رمضــان تعلــق نــدارد‪ .‬معتقــدم کــه بایــد قرائــت‬ ‫زنــده در بــارگاه مطهــر رضــوی بیشــتر شــود»‪.‬‬ ‫اســتان گلســتان و شــهرداری گــرگان و ســازمان‬ ‫نظام مهندســی ســاختمان اســتان گلســتان در‬ ‫تهیــه نقش ـه های تفکیکــی اپارتمــان از شــهریور‬ ‫ســال ‪ 1390‬و درراســتای تاکیــد بیشــتر و رفــع‬ ‫مغایرت هــای احتمالــی بیــن نقشـه های تفکیکــی‬ ‫تهیه شــده توســط مهندســین نقشــه بردار‬ ‫ذی صــاح ســازمان نظام مهندســی ســاختمان بــا‬ ‫مفــاد پایــان کارهــای صــادره ازســوی شــهرداری‬ ‫ایــن تفاهم نامــه منعقــد می شــود‪ .‬مدیــرکل‬ ‫ثبت اســناد و امالک اســتان گلســتان دراین جلســه‬ ‫بــا تقدیــر از شــهرداری گــرگان به منظــور حرکــت‬ ‫به ســمت شــهرداری الکترونیــک اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«اســتفاده از امــور الکترونیکــی در اداره ثبت اســناد‬ ‫و امــاک اســتان گلســتان بــا جدیــت درحــال‬ ‫پیگیری ســت و ایــن امــر در بســیاری از امــور‬ ‫تاثیــر مثبــت فراوانــی داشــته اســت»‪ .‬حمیــد‬ ‫کشــاورز خاطرنشــان کــرد‪« :‬درحال حاضــر در‬ ‫اداره ثبت اســناد و امــاک اســتان گلســتان چیــزی‬ ‫به نــام مکاتبــات دســتی نداریــم و تمــام اقدامــات‬ ‫الکترونیکــی شــده اســت»‪ .‬رئیــس ســازمان‬ ‫نظام مهندســی گلســتان نیــز دراین جلســه بــا‬ ‫تقدیــر از شــهردار گــرگان در الکترونیکی شــدن‬ ‫امــور مرتبــط بــا ساخت وســاز در گــرگان گفــت‪:‬‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس اضافــه کــرد‪« :‬وجــود‬ ‫ارادکــوه عالوه بــر مشــکالت زیســت محیطی‬ ‫باعــث حضــور اتبــاع بیگانــه و معتــادان متجاهــر‬ ‫در شهرســتان ری شــده اســت کــه بایــد تمامــی‬ ‫ایــن مــوارد ازســوی دســتگاه های متولــی‬ ‫ســاماندهی شــوند»‪ .‬یزدی خــواه بابیان اینکــه‬ ‫هم اکنــون بهشــت زهرا(س) درصــورت بــروز‬ ‫حــوادث غیرمترقبــه ماننــد زلزلــه نمی توانــد‬ ‫جوابگــوی تعــداد کشته شــدگان باشــد‪ ،‬تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬شــهرداری تهــران بایــد برنامــه مدونــی‬ ‫بــرای ایجــاد ارامســتان در شــرق‪ ،‬غــرب‪ ،‬شــمال‬ ‫و جنــوب تهــران باشــد»‪ .‬وی درادامــه بابیان اینکــه‬ ‫شهرســتان ری پتانســیل خوبــی در حــوزه توســعه‬ ‫صنعتــی دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬حمایــت از ســرمایه گذاران‬ ‫و تولیدکننــدگان بایــد به گون ـه ای باشــد کــه ایــن‬ ‫افــراد رغبــت الزم را بــرای ســرمایه گذاری در‬ ‫جنــوب تهــران داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫«خوشــحالیم کــه بــا اقدامــات شــهرداری گــرگان‬ ‫حــرکات روبه رشــدی دراین زمینــه ایجــاد شــده‬ ‫اســت»‪ .‬شــهردار گــرگان نیــز دراین جلســه بــر‬ ‫تســریع عملیــات ســاختمانی و افزایــش دقــت در‬ ‫اجــرای ایــن عملیــات تاکیــد کــرد و گفــت‪« :‬بــرای‬ ‫باالبــردن ضریــب دقــت و ســرعت در اجــرای یــک‬ ‫پــروژه بــدون شــک اســتفاده از تکنولــوژی امــری‬ ‫مهــم و اساسی ســت»‪ .‬عبدالرضــا دادبــود بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬هماهنگــی دســتگاه های مرتبــط بــا‬ ‫امــور ســاختمانی از جملــه شــهرداری‪ ،‬ســازمان‬ ‫نظام مهندســی ســاختمان و اداره کل ثبت اســناد‬ ‫و امــاک می توانــد ســرعت انجــام کار را افزایــش‬ ‫دهــد و خدمــت بــه شــهروندان تســهیل شــود»‪.‬‬ ‫دادبــود بــا تقدیر از رئیس کل دادگســتری گلســتان‬ ‫درراســتای برگــزاری جلســه تعاملــی بــا تمامــی‬ ‫مدیــران حــوزه قضائــی اســتان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«از زمــان برگــزاری جلســه و عقــد تفاهم نامه هــای‬ ‫مربوطــه بســیاری از مشــکالت حــل و ســرعت‬ ‫انجــام کارهــا بــاال رفتــه اســت»‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫تجلیل استاندار تهران‬ ‫از مدیر روابط عمومی شهرداری قیامدشت‬ ‫اســتاندار تهــران بــا اعطــای عنــوان «مدیــر ســرامد» از تالش هــای مدیــر روابط عمومــی‬ ‫شــهرداری قیامدشــت تجلیــل و قدردانــی کــرد‪ .‬انوشــیروان محســنی بندپــی در هفتمیــن‬ ‫نشســت فصلــی شــهرداران اســتان تهــران کــه معــاون امــور عمرانــی و تعــدادی از مدیــران‬ ‫کل اســتانداری تهــران نیــز حضــور داشــتند‪ ،‬باتاکیدبــر نقــش ارزنــده روابط عمومی هــا در‬ ‫انعــکاس اقدامــات و فعالیت هــای دســتگاه های اجرایــی و نهادهــا‪ ،‬بــا اهــدای لــوح ســپاس‪ ،‬از‬ ‫تالش هــای روح الــه حســین زاده در انعــکاس اقدامــات و فعالیت هــای حــوزه مدیریــت شــهری‬ ‫بــه مــردم و افــکار عمومــی قدردانــی کــرد‪ .‬روابط عمومــی شــهرداری قیامدشــت در ارزیابــی‬ ‫علمــی و تخصصــی اخیــر اداره کل روابط عمومــی و امــور بین الملــل اســتانداری تهــران‬ ‫به عنــوان روابط عمومــی ســرامد اســتان تهــران معرفــی شــد‪.‬‬ ‫تجلیل استاندار تهران از مدیران روابط عمومی‬ ‫شهرداری های کهریزک و باقرشهر‬ ‫اســتاندار تهــران بــا اعطــای عنــوان «مدیــر تالشــگر» از تالش هــای ســعید رافضــی و جــواد‬ ‫مغــروری؛ مدیــران روابط عمومــی شــهرداری های کهریــزک و باقرشــهر تجلیــل و قدردانــی‬ ‫کــرد‪ .‬انوشــیروان محســنی بندپــی در هفتمیــن نشســت فصلــی شــهرداران اســتان تهــران‬ ‫کــه معــاون امــور عمرانــی و تعــدادی از مدیــران کل اســتانداری تهــران نیــز حضور داشــتند‪،‬‬ ‫باتاکیدبــر نقــش ارزنــده روابط عمومی هــا در انعــکاس اقدامــات و فعالیت هــای دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و نهادهــا‪ ،‬بــا اهــدای لــوح ســپاس‪ ،‬از تالش هــای ســعید رافضــی و جــواد مغــروری در‬ ‫انعــکاس اقدامــات و فعالیت هــای حــوزه مدیریــت شــهری به مــردم و افــکار عمومــی قدردانی‬ ‫کــرد‪ .‬روابط عمومــی شــهرداری های کهریــزک و باقرشــهر در ارزیابــی علمــی و تخصصــی‬ ‫اخیــر اداره کل روابط عمومــی و امــور بین الملــل اســتانداری تهــران به عنــوان روابط عمومــی‬ ‫تالشــگر اســتان تهــران معرفی شــدند‪.‬‬ ‫فرماندار ویژه شهرستان خبر داد؛‬ ‫رتبه اول شهرستان در ایجاد اشتغال‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری گفــت‪« :‬ایــن شهرســتان براســاس امارهــای ســامانه رصــد‬ ‫در حــوزه ایجــاد اشــتغال و رفــع بیــکاری طــی ســال جهــش تولیــد رتبــه اول را در میــان‬ ‫شهرســتان های اســتان تهــران دارد»‪ .‬حســین توکلــی کجانــی در جلســه شــورای اداری‬ ‫شهرســتان ری بــا موضــوع بررســی مســائل و مشــکالت بخــش کهریــزک‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«ایجــاد زیرســاخت های مختلــف از جملــه اب‪ ،‬بــرق و گاز در شــهرک های صنعتــی و‬ ‫حمایــت از تولیدکننــدگان موجــب شــده کــه تمامــی ســرمایه گذاران و کارافرینــان اســتان‬ ‫تهــران بــه شهرســتان ری تمایــل پیــدا کننــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه ‪ ۸۳‬طــرح بخــش خصوصــی‬ ‫بــا اعتبــار یک هــزار و ‪ ۱۰۰‬میلیاردتومــان طــی هفتــه دولــت در اســتان تهــران به بهره بــرداری‬ ‫رســید‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬خوشــبختانه ‪ ۵۰‬درصــد طرح هــای صنعتــی و کارافرینــی اســتان‬ ‫تهــران طــی هفتــه دولــت در شهرســتان ری بــه بهره بــرداری رســید»‪ .‬توکلــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«مبنــای کار تمامــی مســئوالن دســتگاه های اجرایــی شهرســتان ری عمــل به ســند توســعه‬ ‫شهرســتان اســت‪ ،‬از همیــن جهــت طــی ســال های گذشــته براســاس سیاســت های‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد حمایــت از تولیدکننــدگان و ایجــاد زیرســاخت های تولیــد و اشــتغال‬ ‫در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه شهرســتان ری عالوه بــر حــوزه‬ ‫اقتصــادی ظرفیــت عظیمــی در بخــش گردشــگری مذهبــی و تاریخــی دارد‪ ،‬اضافــه کــرد‪« :‬با‬ ‫هماهنگی هــای صورت گرفتــه عملیــات عمرانــی هتــل شهرســتان ری نیــز درحــال انجــام‬ ‫اســت»‪ .‬توکلــی تاکیــد کــرد‪« :‬حضــور حرمیــن حضــرت عبدالعظیــم(ع)‪ ،‬امــام خمینـی (ره)‪،‬‬ ‫گلــزار شــهدای بهشـت زهرا (س) و اثــار تاریخــی بی نظیــر شهرســتان ری ظرفیــت عظیمــی‬ ‫در حــوزه گردشــگری دارد کــه بایــد امکانــات الزم بــرای جــذب گردشــگر در ایــن شهرســتان‬ ‫ایجــاد شــود»‪ .‬فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری درادامــه بــه برخــی مشــکالت تحمیل شــده‬ ‫کالن شــهر تهــران بــه شهرســتان اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬حمــل روزانــه هفت هزارتُــن زبالــه‬ ‫کالن شــهر تهــران و جاری شــدن انــواع روان اب هــای الــوده موجــب بــروز بســیاری از‬ ‫مشــکالت زیس ـت محیطی در شهرســتان ری شــده اســت»‪ .‬توکلــی ادامــه داد‪« :‬شــهرداری‬ ‫تهــران پــس از گذشــت پنج دهــه از دفــن مــردگان تهــران در بهش ـت زهرا (س) و زباله هــای‬ ‫کالن شــهر تهــران در اراد کــوه کهریــزک بایــد بــه فکــر انتقــال ایــن مراکــز از شهرســتان ری‬ ‫بــه محــل دیگــری باشــد»‪.‬‬ ‫کشف انبار خوراکی های تاریخ مصرف گذشته‬ ‫در شوراباد ری‬ ‫معــاون دادگاه عمومــی و جزایــی بخــش کهریــزک شهرســتان ری از کشــف یــک انبــار‬ ‫دپــوی خوراکی هــای تاریخ مصــرف گذشــته در شــوراباد ایــن بخــش خبــر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫خبرگــزاری صداوســیمای اســتان تهــران؛ ســاری گفــت‪« :‬امــروز بازرســان اتــاق اصنــاف‬ ‫شهرســتان ری هنــگام گشــت زنی بــه یــک انبــار واقــع در خیابــان ‪ ۶۰‬متــری شــوراباد‬ ‫مشــکوک و بــا دســتور مقــام قضائــی و هماهنگــی نیــروی انتظامــی وارد انبــار شــدند»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬پــس از بررســی انبــار مشــخص شــد در انجــا مقــدار زیــادی از خوراکی هــای‬ ‫تاریخ مصرف گذشــته ماننــد چیپــس‪ ،‬پفــک‪ ،‬شــیر و نوشــیدنی هایی مثــل ماءالشــعیر وجــود‬ ‫دارد کــه از تاریخ مصــرف ان هــا بیــش از س ـه ماه گذشــته اســت»‪ .‬معــاون دادگاه عمومــی و‬ ‫جزایــی بخــش کهریــزک گفــت‪« :‬ایــن انبــار پلمــب و پرونــده بــرای گذرانــدن مراحــل قانونی‬ ‫بــه مرجــع قضائــی ارســال شــد»‪.‬‬ ‫معاون شهردار تهران مطرح کرد؛‬ ‫طرح جذب دستیاران در شهرداری تهران‬ ‫معــاون شــهردار تهــران بــه جــذب نیــرو از طریــق فراخــوان عمومــی در شــهرداری خبــر داد و‬ ‫گفــت‪« :‬بــا اجــرای طــرح دســتیاران‪ ،‬فرصــت برابــر بــرای ارتقــای جایــگاه کارکنــان توانمنــد‪،‬‬ ‫مســتعد و کارامــد در ســطوح مدیریتــی ســازمان شــهرداری تهــران نیــز ایجــاد می شــود»‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی معاونــت توســعه منابــع انســانی شــهرداری تهــران؛ حامــد‬ ‫مظاهریــان با اشــاره به نقــش و وظایــف دســتیاران گفــت‪« :‬انتخــاب دســتیار از طریــق فراخوان‬ ‫عمومــی و برگــزاری ازمــون صــورت می گیــرد کــه کارکنــان شــهرداری و عمــوم شــهروندان‬ ‫واجــد شــرایط می تواننــد در فضایــی منصفانــه بــه رقابتــی ســالم بپردازنــد و ‪ ۲۵۶‬نفــر نیــز در‬ ‫ازمــون انتخــاب می شــوند»‪.‬‬ ‫پلمب کارگاه تولید ماسک غیربهداشتی‬ ‫شو پرورش هرمزگان‪:‬‬ ‫مدیرکل اموز ‬ ‫والدین‪ ،‬شیوه اموزش فرزندشان را انتخاب کنند‬ ‫درس و دریافــت خدمــات اموزشــی و تاثیــر‬ ‫تربیتــی معلــم بــر دانــش امــوز بــر کســی‬ ‫پوشــیده نیســت‪ ،‬امــا اولیــاء بنــا بــه صالحدید‬ ‫خــود می تواننــد نحــوه امــوزش حضــوری یــا‬ ‫غیرحضــوری را بــرای فرزنــدان خــود انتخــاب‬ ‫کننــد»‪ .‬دادی زاده در ادامــه از اتصــال سـه هزار‬ ‫مدرســه بــه اینترنــت و شــبکه ملــی اطالعــات‬ ‫و ایجــاد بســتر مناســب جهــت اســتفاده‬ ‫دانش امــوزان از اینترنــت و فضــای مجــازی در‬ ‫ســطح اســتان خبــر داده کــه زمینه ســاز ایجــاد‬ ‫عدالــت اموزشــی در شــرایط حال حاضــر نظــام‬ ‫اموزشــی کشــور اســت»‪ .‬مدیــرکل امــوزش و‬ ‫پــرورش هرمــزگان‪ ،‬ســند تحــول بنیادیــن‬ ‫در امــوزش و پــرورش را به عنــوان نقشــه راه‬ ‫فعالیت هــای اموزشــی و پرورشــی برشــمرد و‬ ‫تدویــن بــرش اســتانی‪ ،‬منطقـه ای و مدرسـه ای‬ ‫ســند تحــول و تدویــن برنامــه عملیاتــی از‬ ‫ســتاد تــا مدرســه را موجــب تضمیــن رشــد و‬ ‫شــکوفایی و ارتقــاء اســتعدادها و شــاخص های‬ ‫امــوزش و پــرورش مطــرح کردنــد‪.‬‬ ‫بخشــدار قلعه نــو از توابــع شهرســتان ری گفــت‪« :‬کارگاه تولیــد ماســک غیراســتاندارد و‬ ‫ـزارش‬ ‫غیربهداشــتی در روســتای فیروزابــاد ایــن بخــش بــا حکــم قضائــی پلمــب شــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ایرنــا؛ علیرضــا صادقــی اظهــار داشــت‪« :‬متخلفــان باتوجه بــه شــیوع مــوج دوم ویــروس کرونا‬ ‫و افزایــش شــدت همه گیــری ان اقــدام بــه تولیــد ماســک غیربهداشــتی بــا لیبــل اســتریل‬ ‫در شــرایط غیر اســتریل می کردنــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه کارگاه غیربهداشــتی تولیــد ماســک‬ ‫باحضــور بازرســان اتــاق اصنــاف و عوامــل بخشــداری شناســایی شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«روزانــه ‪ ۳۰‬هــزار ماســک بــا شــرایط و محیــط نامناســب در ایــن کارگاه تولیــد می شــد»‪.‬‬ ‫ایــن مســئول افــزود‪ ۸۰« :‬هــزار ماســک غیربهداشــتی نیــز در ایــن کارگاه کشــف و تحویــل‬ ‫مراجــع قضائــی شــد»‪ .‬بخشــدار قلعه نــو درپایــان از شــهروندان خواســت تــا بــا تهیــه ماســک‬ ‫از مراکــز معتبــر از جملــه داروخانه هــا در حفــظ و کاهــش شــیوع ایــن بیمــاری اقــدام کننــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2069‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫کشت پائیزه در ‪۱۶۵‬هزارهکتار از مزارع استان‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫دارنده پائین ترین نرخ بیکاری زنان کشور‬ ‫؛‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهاد کشــاورزی مازنــدران گفت‪« :‬کشــت پائیــزه در مازندران‬ ‫بــا محوریــت کشــت محصوالتــی ماننــد گنــدم‪ ،‬جــو‪ ،‬کلــزا‪ ،‬علوفــه و ســبزی و صیفی جــات‬ ‫اســت»‪ .‬مجیــد بهــادری بابیان اینکــه مازنــدران امســال متعهــد شــد ‪۵۵‬هزارهکتــار از مــزارع‬ ‫خــود را بــه کشــت گنــدم ابــی و دیــم اختصــاص دهــد‪ ،‬ادامــه داد‪۳۰« :‬هزارهکتــار از مــزارع‬ ‫کشــاورزی مازنــدران بــه زیــر کشــت جــو خواهــد رفــت کشــت و ایــن محصــول بــرای تامیــن‬ ‫علوفــه اســت و به عنــوان محصولی ســت کــه در فصــل پائیــز در اســتان قابلیــت کشــت دارد»‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪« :‬کشــت کلــزا بــرای تامیــن دانه هــای روغنــی و طــرح خوداتکایــی تامیــن‬ ‫روغــن موردنیــاز کشــور انجــام خواهــد شــد کــه برنامه ریــزی امســال در اســتان ‪ ۳۰‬هزارهکتــار‬ ‫اســت کــه ‪ ۲۰‬هزارهکتــار در اراضــی خشــکه زاری و ‪ ۱۰‬هزارهکتــار در اراضی شــالیزاری کشــت‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬بهــادری دربــاره کشــت علوفــه در اســتان مازنــدران گفــت‪« :‬تاکنــون ‪ ۵۰۰‬تُــن‬ ‫بــذر موردنیــاز شــبدر در اســتان تامیــن شــد و رقــم خوبی ســت؛ چراکــه ســال گذشــته‬ ‫‪۲ ۵۰‬تُــن بــذر شــبدر تامیــن شــده بــود و امســال بــه دوبرابــر افزایــش پیــدا کــرد تا کشــاورزان‬ ‫و دامــداران در تامیــن بــذر موردنیــاز خــود مشــکلی نداشــته باشــند»‪ .‬معــاون بهبــود تولیدات‬ ‫گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران ادامــه داد‪« :‬پیش بینــی می شــود امســال‬ ‫‪۲۵‬هزارهکتــار از مــزارع اســتان بــه کشــت شــبدر اختصــاص یابــد»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬امســال‬ ‫‪۲۰‬هزارهکتــار انــواع محصــوالت ســبزی و صیفــی شــامل کاهــو‪ ،‬اســفناج و ســبزی های برگی‬ ‫در مــزارع خشــکه زاری و شــالیزاری مازنــدران کشــت خواهــد شــد و نیــاز ســبزی و صیفــی‬ ‫اســتان را مرتفــع خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان‪:‬‬ ‫شاهد ثبات نسبی انتقال کرونا در مازندران هستیم‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران‪ ،‬گفــت‪« :‬شــاهد ثبــات نســبی در انتقــال و ابتــای‬ ‫بــه کروناویــروس در اســتان هســتیم»‪ .‬ســید عبــاس موســوی در جلســه ســتاد اســتانی‬ ‫مقابلــه و مهــار کروناویــروس با اظهار اینکــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی تنهــا راه رونــد‬ ‫کاهــش بیماری ســت‪ ،‬اســتفاده از ماســک و فاصله گــذاری اجتماعــی را راهــکاری مناســب‬ ‫بــرای مدیریــت و کنتــرل بیمــاری ذکــر کــرد‪ .‬وی بابیان اینکــه درحال حاضــر ‪ ۶۵۰‬بیمــار‬ ‫مبتــا بــه کرونــا در بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند کــه ‪ ۱۵۰‬بیمــار دارای وضعیــت‬ ‫حــاد تنفســی هســتند‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬رعایت نکــردن مــوارد بهداشــتی و ســاده انگاری‬ ‫ســبب شــیوع مــوج دوم کرونــا در اســتان شــده اســت»‪ .‬وی همچنیــن از تامیــن و توزیــع‬ ‫واکســن انفلوانــزا بــرای گروه هــای هــدف شــامل افــراد مســن و بیمــاران زمینـه ای و کــودکان‬ ‫زیر پنج ســال خبــر داد و گفــت‪« :‬نیــازی بــه تزریــق واکســن بــرای همــگان نیســت»‪ .‬احمــد‬ ‫حســین زادگان؛ اســتاندار مازنــدران نیــز خواســتار برخورد جدی و شــدید بــا واحدهای متخلف‬ ‫صنفــی شــد و از تعییــن ناظــران معیــن بــرای نظــارت بــر عملکــرد دســتگاه های اجرایــی در‬ ‫ســطح اســتان خبــر داد و گفــت‪« :‬بیشــتر واحدهــای صنفــی پروتکل هــای بهداشــتی را رعایت‬ ‫می کننــد»‪ .‬اســتاندار مازنــدران همچنیــن بــر لــزوم تامیــن تجهیــزات اموزشــی‪ ،‬گوشــی و‬ ‫تبلــت بــرای دانش امــوزان نیازمنــد تاکیــد کــرد و گفــت‪ ۴۰« :‬هــزار دانش امــوز اســتان فاقــد‬ ‫تجهیــزات اموزشــی هوشــمند هســتند»‪ .‬وی از واحدهــای صنفــی‪ ،‬خیــران و نهادهــای مالــی‬ ‫خواســت تــا بــرای تامیــن تجهیــزات اموزشــی ویــژه دانش امــوزان نیازمنــد وارد عمــل شــوند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیشرفت ‪ ۶۸‬درصدی پروژه بلوار پردیس‬ ‫و پل خور شیالت بندرعباس‬ ‫رئیس فرهنگ و ارشاد اسالمی تربت جام خبر داد؛‬ ‫اجرای ‪ ۱۵‬برنامه فرهنگی و هنری‬ ‫هم زمان با اربعین حسینی‬ ‫زهــرا ســادات جعفریــان‪ /‬رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان تربت جــام‬ ‫گفــت‪« :‬هم زمــان بــا هفتــه دفــاع مقــدس کــه بــا اربعین حســینی تقــارن یافتــه دو نمایشــگاه‬ ‫عکــس‪ ،‬شب شــعر‪ ،‬جشــنواره موســیقی مجــازی و تئاتــر خیابانــی در ســطح شهرســتان برگزار‬ ‫می شــود»‪ .‬صــادق شریفی نســب گفــت‪« :‬ضبــط دو اثــر منقبت خوانــی در وصــف اهل بیــت‬ ‫علیهم الســام از گروه هــای هنــری شهرســتان از دیگــر برنامه هــای هفتــه دفــاع مقــدس‬ ‫خواهــد بــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬باتوجه بــه شــرایط کرونایــی اگــر وضعیــت ســفید باشــد برنامه های‬ ‫ذکرشــده به صــورت زنــده و بــا شــرکت مــردم و اگــر نارنجــی یــا قرمــز باشــد در فضــای‬ ‫مجــازی برگــزار خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه هوشمند نشت یابی‬ ‫در شرکت گاز استان ایالم‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬مدیرعامــل شــرکت گاز ایــام گفــت‪« :‬درراســتای بهره گیــری از‬ ‫تکنولوژی هــای نویــن‪ ،‬صرفه جویــی در زمــان‪ ،‬کاهــش ترددهــا و تســریع در شناســایی‬ ‫نش ـت های خطــوط و شــبکه توزیــع گاز‪ ،‬ســامانه انالیــن هوشــمند نش ـت یابی بــر پایــه‬ ‫دانــش بومــی در شــرکت گاز اســتان ایــام خریــداری‪ ،‬نصــب و مــورد بهره بــرداری قــرار‬ ‫گرفــت»‪ .‬عبــاس شــمس الهی افــزود‪« :‬شناســایی نشــت در شــبکه و خطــوط گاز در‬ ‫حداقــل زمــان ممکــن و ارســال گــزارش ان به صــورت انالیــن‪ ،‬کاهــش حــوادث ناشــی‬ ‫از نشــت گاز‪ ،‬کاهــش انتشــار گازهــای گلخانـه ای‪ ،‬جلوگیــری از هدر رفــت گاز‪ ،‬شناســایی‬ ‫نقــاط پرریســک شــبکه و انشــعابات و نیــز کمــک بــه پیش بینــی و اخــذ تمهیــدات در‬ ‫حــوزه پدافنــد غیرعامــل از مزایــای ایــن ســامانه اســت»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬بــا اســتقرار‬ ‫ایــن سیســتم‪ ،‬کنتــرل و مدیریــت بــر امــار نشــتی ها‪ ،‬مشخص شــدن فراوانــی و علــل‬ ‫نشــت به صــورت علمــی و دقیــق پایــش و مــورد کنــکاش قــرار می گیــرد و گام موثــری‬ ‫درراســتای افزایــش بهــره وری و ارتقــای کیفــی فعالیت هــا و خدمات دهــی بــه مشــترکین‬ ‫و کاهــش هدررفــت گاز خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫بهره مندی ‪ ۲۶۰۶‬خانواده مددجویان‬ ‫از تخفیف هزینه انشعابات و عوارض شهرداری‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان فــارس گفــت‪:‬‬ ‫«طــی پنج ماهــه امســال دوهــزار و ‪۶۰۶‬‬ ‫خانــواده تحت پوشــش از مزایــای تخفیــف‬ ‫هزینــه انشــعابات‪ ،‬پروانــه ســاختمانی و عــوارض‬ ‫شــهرداری بهره منــد شــدند»‪ .‬محمــد‬ ‫بذرافشــان بااعالم اینکــه در پنج ماهــه امســال‬ ‫‪۲۶۰۶‬فقــره تخفیــف هزینه انشــعابات بــا هزینه‬ ‫سـه میلیارد و ‪۲۶۵‬میلیون ریــال بــه مددجویــان‬ ‫تحت حمایــت ایــن نهــاد واگذارشــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬مددجویــان عالوه بــر دریافــت تخفیــف‬ ‫هزینــه انشــعابات‪ ،‬از تخفیــف هزینــه گواهــی پروانــه ســاختمانی و عــوارض شــهرداری نیــز‬ ‫بهره منــد می شــوند کــه در مــدت مذکــور ‪ ۲۳۱‬پروانــه ســاختمانی و عــوارض شــهرداری بــا‬ ‫هزینــه ‪۴۱۵‬میلیــون و ‪۸۰۰‬هزارریــال صــادر شــده اســت»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬ایــن خدمــات‬ ‫در شــش ســرفصل انشــعابات اب‪ ،‬فاضــاب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز و گواهــی تخفیــف هزینــه پروانــه‬ ‫ســاختمانی و عــوارض شــهرداری بــا همــکاری دســتگاه های خدمات رســان و درنظرگرفتــن‬ ‫تخفیــف بــه مددجویــان ارائــه می شــود»‪ .‬مدیــرکل کمیتــه امــداد فــارس درپایــان اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬در پنج ماهــه امســال ‪۸۵۰‬فقــره انشــعاب بــرق‪۶۴۵ ،‬فقــره انشــعاب اب و ‪۱۳۵‬فقــره‬ ‫انشــعاب فاضــاب و ‪۷۴۵‬فقــره انشــعاب گاز بــه مددجویــان تحت حمایــت اســتان فــارس‬ ‫واگذارشــده اســت»‪.‬‬ ‫استاندار‪:‬‬ ‫توسعه استان فارس از مسیر امنیت می گذرد‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری‬ ‫خراســان رضــوی گفــت‪« :‬نــرخ بیــکاری‬ ‫روســتایی و همچنیــن زنــان اســتان خراســان‬ ‫رضــوی به واســطه معین هــای اقتصــادی از‬ ‫ســایر اســتان ها در کشــور پائین تــر اســت»‪.‬‬ ‫علــی رســولیان در جمــع برخــی از مســئولین‬ ‫همچــون مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫اســتان‪ ،‬مدیریــت صنــدوق کارافرینــی امیــد‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬مدیــرکل ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی اســتان خراســان رضــوی‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫دفتــر امــور روســتایی و شــوراهای اســتانداری‬ ‫اســتان خراســان رضــوی گفــت‪« :‬تمرکــز مــا در‬ ‫اســتان خراســان رضــوی در کارهــای کوچــک‬ ‫اســت و اســتفاده از معین هــای اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫و ظرفیــت بخــش خصوصــی و عملکــرد مــا بــا‬ ‫حــدود ‪ ۲۴۳‬اقتصــاد مقاومتــی کــه در اســتان‬ ‫فعالیــت می کننــد و حــدود ‪ ۶۹‬شــرکت در‬ ‫بخــش تعــاون دارنــد‪ ،‬کاهــش مهاجــرت و ایجــاد‬ ‫اشــتغال در روســتاها شــده اســت»‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫«اگــر بخواهیــم از مهاجــرت جلوگیــری کــرده و‬ ‫تمرکــز بــر شــهرها را کاهــش دهیــم و توســعه‬ ‫متــوازن ایجــاد کنیــم کــه همــه بخش هــا‬ ‫توســعه پیــدا کننــد راهــی به جــز اســتفاده‬ ‫از بخــش خصوصــی و کمک کــردن بــه ایــن‬ ‫بخــش و اســتفاده از ظرفیت هــای روســتایی‬ ‫نداریــم»‪ .‬درادامــه رجبــی؛ مدیرعامــل شــرکت‬ ‫تعاونــی دهیاری هــای غــرب بخــش مرکــزی‬ ‫مشــهد گفــت‪« :‬بیــش از ‪ ۴۱‬پــروژه عمرانــی بــا‬ ‫اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۱۱‬میلیاردتومــان افتتــاح کردیم‬ ‫و به عنــوان معیــن اقتصــادی در ســال جــاری ‪۳۱‬‬ ‫طــرح را ســرمایه گذاری و پیش بینــی کــرده و‬ ‫ســه صنــدوق را به ثبــت رســاندیم»‪ .‬عباســعلی‬ ‫بادیانــی بااشــاره به تفاهم نامــه اســتاندار و‬ ‫تعهداتشــان دراین بــاره اظهــار داشــت‪« :‬دو‬ ‫تعهــد داریــم؛ ابتــدا شناســایی ظرفیت هــای‬ ‫کارافرینــی بانــوان و احــداث مراکــز شــغلی بانوان‬ ‫و دیگــری تســهیل گری در جــذب ســرمایه گذاری‬ ‫در روســتاها و ایــن منطقــه از ظرفیت هایــی‬ ‫بــوده کــه توانمنــدی بانــوان شناســایی شــده و‬ ‫تســهیل گری کار را انجــام دادیــم»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«در روســتای گرجــی علیــا در دهســتان تبادکان‬ ‫بخــش مرکــزی مشــهد ‪ 70‬واحــد اقتصــادی‬ ‫دیگــر نیــز در ایــن بخــش فعــال هســتند کــه مــا‬ ‫بــا عنــوان معیــن اقتصــادی فرهنگــی بــه ان هــا‬ ‫کمــک کرده ایــم»‪ .‬بادیانــی بااشــاره به اضــاع‬ ‫مثلــث توســعه اقتصــادی گفــت‪« :‬در ســه ضلــع‬ ‫مثلــث ارکان حاکمیــت‪ ،‬نماینــدگان مجلــس و‬ ‫کارافرینــان قــرار دارنــد و ناظــر عالــی ان نیــز‬ ‫ائمــه جمعــه هســتند و وظیفــه مــا به عنــوان‬ ‫معیــن فرهنگــی کمــک به کارافرینــان اســت‬ ‫کــه بــا خیــال اســوده تولیــد و اشــتغال زایی‬ ‫کننــد و مــا بــرای ان هــا تســهیل گری کنیــم»‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬مــا افتخارمــان این اس ـت که‬ ‫بــا ابتــکار خالقانــه اســتاندار خراســان رضــوی‬ ‫در ســال جهــش تولیــد بــا همــکاری فرمانــداری‬ ‫مشــهد‪ ،‬بخشــداری ها و همچنیــن اهتمــام‬ ‫دهیاری هــا و اعضــای شــورای روســتاها اشــتغال‬ ‫را تثبیــت و توســعه دهیــم و اشــتغال جدیــد‬ ‫ایجــاد کنیــم»‪ .‬درادامــه درگاهیــان یکــی از‬ ‫بانــوان کارافریــن گفــت‪« :‬در تولیــد پوشــاک‬ ‫بچه گانــه حــدود ‪۳۰‬ســال تجربــه و ســابقه کار‬ ‫و تولیــد داریــم و ایــن مجموعــه را بــرای ایجــاد‬ ‫اشــتغال بــرای بانــوان در مناطــق روســتایی ایجاد‬ ‫کردیــم»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬هــدف از ایــن کار ایجاد‬ ‫و توســعه فعالیــت بانــوان در عرصه اقتصاد کشــور‬ ‫اســت»‪ .‬ایــن بانــوی کارافریــن اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«از زمــان شــروع کار کــه مصــادف بــا بیمــاری‬ ‫کرونــا بــود مجبــور بــه تغییــر کاربــری شــدیم و‬ ‫بــا گرفتــن مجــوز از علــوم پزشــکی و حمایــت‬ ‫دهیاری هــای شــرق کشــور و نیــز حمایــت‬ ‫بانــک کارافرینــی بــا بودجــه ‪۳۰۰‬میلیون تومــان‬ ‫تولیــد ماســک را اغــاز کردیــم»‪ .‬وی در تکمیــل‬ ‫مطلــب فــوق گفــت‪« :‬ســرمایه اولیــه بــرای‬ ‫شــروع کار ‪۸۰۰‬میلیون تومــان بــود کــه بــا‬ ‫‪۳۰۰‬میلیون تومــان تســهیالت بانــک کارافریــن‬ ‫ایــن واحــد تولیــدی شــروع بــه خدمــت کــرد»‪.‬‬ ‫درگاهیــان بیــان کــرد‪« :‬بســته بــه نــوع کار‬ ‫به صــورت مســتقیم ‪۳۰‬نفــر و به صــورت‬ ‫غیرمســتقیم مثــل خریــد مــواد اولیــه و توزیــع‬ ‫‪۱۵‬نفــر مشــغول به کار هســتند‪ .‬بــا حمایــت‬ ‫مســئولین درنظــر داریــم ایــن مجموعــه را‬ ‫گســترش داده و حداقــل بــرای ‪ ۱۵۰‬تــا ‪۲۰۰‬نفــر‬ ‫را کارافرینــی کنیــم»‪ .‬درادامــه یکی دیگــر از‬ ‫کارافرینــان افــزود‪« :‬ظرفیــت اجرایــی ایــن‬ ‫پــروژه پنج میلیــارد بــود کــه ‪ ۵۰۰‬میلیون تومــان‬ ‫ان بــا کمــک معیــن اقتصــادی تامیــن شــد‪.‬‬ ‫ن پورمنطقــی؛ مدیرعامــل چــرم منط‬ ‫امیرحســی ‬ ‫گفــت‪« :‬در ایــن کارگاه ظرفیــت تولیــد بیــش از‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬کیــف در مــاه اســت»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«در بــازار صادراتــی تاکنــون موفــق بودیــم‬ ‫و توانســتیم کاالهایــی کــه در روســتا تولیــد‬ ‫می شــود را در بازارهــای صادراتــی مثــل کراواتــی‬ ‫ترکیــه اســترالیا بفــروش برســانیم‪ .‬و از بیــش از‬ ‫‪۴۰‬نفــر به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم در‬ ‫اینجــا مشــغول به کار هســتند»‪.‬‬ ‫رئیس شورای بخش کهریزک بیان کرد؛‬ ‫تاثیر حضور اتباع بیگانه در ساختار فرهنگی بخش کهریزک‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫رئیــس شــورای اســامی بخــش کهریــزک‬ ‫بابیان اینکــه جمعیــت اتبــاع بیگانــه در‬ ‫روســتاهای بخــش کهریــزک رو به افزایــش‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬حضــور ایــن افــراد ســاختار‬ ‫فرهنگــی روســتاهای بخــش کهریــزک را‬ ‫تحت تاثیــر قــرار داده اســت»‪ .‬علــی کلهــر در‬ ‫جلســه شــورای اداری شهرســتان ری بــا موضوع‬ ‫بررســی مســائل و مشــکالت بخــش کهریــزک‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬افزایــش جمعیــت اتبــاع‬ ‫بیگان ـه ای کــه به تازگــی از کشــورهای همســایه‬ ‫بــه بخــش کهریــزک امده انــد مشــکالت‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی بســیاری در روســتاها‬ ‫ایجــاد کــرده اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه اتبــاع‬ ‫بیگانــه عمدت ـاً به دلیــل کار در مراکــز غیرمجــاز‬ ‫دپــو پســماندهای پالســتیکی و ذوب پالســتیک‬ ‫بــه منطقــه کهریــزک می اینــد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬ایــن افــراد عمدت ـاً دارای ســواد نیســتند‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫ســکینه محبــی‪ /‬معــاون عمرانــی و امــور زیربنایــی شــهردار بندرعبــاس از پیشــرفت‬ ‫‪ ۶۸‬درصــدی پــروژه بلــوار پردیــس و پــل خــور شــیالت خبــر داد‪ .‬به گــزارش مدیریــت‬ ‫ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری بندرعبــاس؛ حســین بازمانــدگان بــا اعــام ایــن خبــر‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬اجــرای ایــن پــروژه از نیمــه دوم ســال ‪ ۹۵‬اغــاز شــده و بهره بــرداری از ان در‬ ‫روان ســازی ترافیــک شــرق بــه غــرب و بالعکــس‪ ،‬در نیمــه شــرقی شــهر تاثیــر قابل توجهــی‬ ‫دارد»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه ایــن پــروژه درحال حاضــر ‪ ۶۸‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬ایــن پــروژه شــامل یــک بلــوار و یــک تقاطــع غیرهم ســطح اســت کــه طــول عرشــه‬ ‫پــل ان ‪ ۱۶۵‬متــر و عــرض ان حــدود ‪16.5‬متــر اســت»‪ .‬معــاون عمرانــی و امــور زیربنایــی‬ ‫شــهردار بندرعبــاس اضافــه کــرد‪« :‬اعتبــار ایــن پــروژه بالغ بــر ‪۲۰۰‬میلیاردریــال اســت کــه‬ ‫اجــرای ان طبــق برنامــه زمان بنــدی درحــال پیشــرفت اســت»‪ .‬بازمانــدگان درادامــه همچنین‬ ‫تو برگشــت‬ ‫گفــت‪« :‬طــول کل بلــوار ‪۱۹۵۶‬متــر و عــرض ایــن بلــوار ‪۴۵‬متــر شــامل مســیر رف ‬ ‫اســت»‪ .‬وی درپایــان نیــز عنــوان کــرد‪« :‬ایــن پــروژه به صــورت شــرقی و غربــی بلــوار پردیــس‬ ‫را بــه نایبنــد جنوبــی و ازادگان متصــل می کنــد»‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫رئیــس روابط عمومــی شــرکت ملــی مناطــق‬ ‫نفت خیــز جنــوب و نماینــده مدیریــت موزه هــا‬ ‫و مرکــز اســناد صنعــت نفــت در شــرکت ملــی‬ ‫مناطــق نفت خیــز جنــوب‪ ،‬در بازدیــد از زادگاه‬ ‫نفــت در جلســه ای بــا مدیرعامــل شــرکت‬ ‫بهره بــرداری نفــت و گاز مسجدســلیمان‪،‬‬ ‫ضمــن بررســی و چاره جویــی مســائل و‬ ‫مشــکالت مربــوط بــه ایــن حــوزه‪ ،‬مــوزه نفــت‬ ‫مسجدســلیمان را مقــوم هویــت ایــن شــهر و‬ ‫زمینه ســاز توســعه منطقــه دانســت‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــرکت بهره بــرداری نفــت و‬ ‫گاز مسجدســلیمان؛ مهنــدس شــهرام وردک‬ ‫در این جلســه از اهتمــام مهنــدس قبــاد‬ ‫ناصــری‪ ،‬دکتــر اکبــر نعمت اللهــی‪ ،‬دکتــر‬ ‫فرشــید خدادادیــان و قاســم صالحــی مورکانــی؛‬ ‫رئیــس روابط عمومــی شــرکت نفــت و گاز‬ ‫مسجدســلیمان در رفــع چالش هــای اجــرای‬ ‫پــروژه ســاختمان اصلــی مــوزه اکتشــاف‪،‬‬ ‫حفــاری و تولیــد نفــت مسجدســلیمان‬ ‫تقدیــر کــرد و گفــت‪« :‬بااینکــه مــدت زیــادی‬ ‫نیســت کــه بــه مجموعــه موزه هــای مناطــق‬ ‫نفت خیــز جنــوب ملحــق شــده ام‪ ،‬امــا شــاهد‬ ‫پیگیری هــای فــراوان و همکاری هــای شایســته‬ ‫جنابعالــی و تیــم پــروژه بــوده ام و امیــدوارم‬ ‫و اموزش هــای مختلــف فرهنگــی و اجتماعــی‬ ‫هــم ندارنــد؛ به همین جهــت هم اکنــون‬ ‫ســاختار فرهنگــی روســتاهای بخــش کهریــزک‬ ‫را تحت تاثیــر قــرار داده انــد»‪ .‬کلهــر یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«عالوه بــر اتبــاع هم اکنــون روســتاهای بخــش‬ ‫کهریــزک شــاهد افزایــش زنــان بدسرپرســت‬ ‫و سرپرســت خانــوار اســت کــه بایــد بــا ایجــاد‬ ‫مجتمــع صنفــی و بازارچــه فــروش محصــوالت‬ ‫ایــن افــراد در بهشــت زهرا(س) از اینــان‬ ‫حمایت هــای الزم انجــام شــود»‪ .‬وی درادامــه‬ ‫نبــود حریــم میــان شــهر و طرح هــای هــادی‬ ‫روســتاها را از دیگــر مشــکالت بخــش کهریــزک‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬دســتگاه های اجرایــی‬ ‫حتمــاً بایــد درخصــوص ایجــاد حریــم بــرای‬ ‫روســتاهای بخــش کهریــزک برنامه ریــزی‬ ‫الزم را انجــام دهنــد»‪ .‬کلهــر تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«اعتبــارات الزم درجهــت الیروبــی و بهســازی‬ ‫قنــوات شهرســتان ری بایــد تامیــن شــود تــا‬ ‫از خشک شــدن اراضــی کشــاورزی و تبدیــل‬ ‫ان هــا بــه کاربری هــای دیگــر جلوگیــری‬ ‫شــود»‪ .‬نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی‬ ‫پــس از پایــان جلســه شــورای اداری از مرکــز‬ ‫درمانــی شــهید هاشــمی نژاد کهریــزک‪ ،‬مجتمع‬ ‫دام پــروری صابــری‪ ،‬مجتمــع پــردازش و دفــن‬ ‫زبالــه ارادکــوه و حــوزه قضائــی بخــش کهریــزک‬ ‫بازدیــد به عمــل اوردنــد‪.‬‬ ‫در ادامــه برگــزاری سلسله نشســت های طــرح‬ ‫ملــی «سه شــنبه های تکریــم» در یازدهمیــن‬ ‫هفتــه از ایــن طــرح باحضــور ســید عبــاس‬ ‫صالحــی از خانــواده شــهید «ناصــر علــی صوفــی»‬ ‫از اســتان اردبیــل تجلیــل شــد‪ .‬به گــزارش مرکــز‬ ‫روابط عمومــی و اطالع رســانی وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی؛ در ابتــدای ایــن ارتبــاط زنــده‬ ‫تصویــری ســید عبــاس صالحــی بابیان اینکــه‬ ‫اســتان اردبیــل به عنــوان خاســتگاه تشــیع ایــران‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬کل ایــران بــه ایــن اســتان‬ ‫هــم به عنــوان یکــی از پایگاه هــای مذهبــی‬ ‫کشــور و هــم پایــگاه ایســتادگی در مقابل دشــمن‬ ‫مدیــون اســت‪ ،‬ایــن اســتان از همــان روزهــای‬ ‫اول جنــگ درگیــر ایــن جهــاد بــزرگ شــد»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬امــروز فرصتــی فراهــم شــد به صــورت‬ ‫مجــازی بــه خدمــت ایــن خانواده شــهید برســیم‬ ‫و اینکــه چنیــن جوانانــی چگونــه پــای اعتقــادات‪،‬‬ ‫اجرای یک میلیون و ‪۸۰۰‬هزارمترمربع اسفالت در شیراز‬ ‫معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری شــیراز بــا‬ ‫اعــام اینکــه بعــد از ســال ها‪ ،‬ترمیــم و‬ ‫بهســازی و بازســازی اســفالت معابــر در شــیراز‬ ‫عملیاتــی شــده اســت‪ ،‬از انجــام یک میلیــون‬ ‫و ‪۸۰۰‬هزارمترمربــع اســفالت طــی ‪ ۱۶‬هفتــه‬ ‫گذشــته خبــر داد‪ .‬اســماعیل صالحــی گفــت‪:‬‬ ‫«بهســازی و نوســازی و مرمــت اســفالت معابــر‬ ‫مختلــف اصلــی و فرعــی و حتــی کوچه هــا‬ ‫در مناطــق ‪ 11‬گانــه‪ ،‬یکــی از بیشــترین تقاضاهــای شــهروندان بــوده اســت»‪ .‬معــاون‬ ‫شــهردار شــیراز بابیان اینکــه‪ ،‬اجــرای ایــن حجــم از اســفالت در چنیــن فاصلــه زمانــی‪،‬‬ ‫تجربــه کم ســابقه ای بــرای شــهرداری شــیراز محســوب می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬در اجــرای‬ ‫پــروژه اســفالت معابــر‪ ،‬مهم تریــن بحــث‪ ،‬کیفیــت کار بــوده اســت»‪ .‬او بابیان اینکــه هــر‬ ‫هفتــه گــزارش عملکــرد اســفالت معابــر‪ ،‬بــا اســتفاده از روش هــای مختلــف اطالع رســانی‪،‬‬ ‫بــه شــهروندان گــزارش شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا افزایــش نظــارت و بهره گیــری از نظــرات‬ ‫شــهروندان و شــهرداران مناطــق ‪11‬گانــه‪ ،‬اجــرای ایــن میــزان عملیــات اســفالت معابــر‬ ‫ممکــن شــده اســت»‪ .‬صالحــی بااشــاره به نظــارت کیفــی مســتمر حیــن انجــام کار در کنــار‬ ‫میــزان قابل توجــه اســفالت خاطرنشــان کــرد‪« :‬براســاس برنامــه پیش بینی شــده‪ ،‬تــا اوایــل‬ ‫مهرمــاه بالغ بــر دومیلیون مترمربــع از معابــر در شــیراز اســفالت خواهــد شــد»‪ .‬صالحــی‬ ‫درعین حــال تاکیــد کــرد کــه شــهرداری طــرح بهســازی اســفالت خیابان هــای شــیراز را‬ ‫تــا پایــان امســال در برنامــه دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شروع به کار شناور مسافربری‬ ‫در «اسکله مارینا» مجتمع بندری کاسپین‬ ‫رئیس روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بیان کرد؛‬ ‫موزه نفت مسجدسلیمان؛ مقوم هویت و زمینه ساز توسعه‬ ‫بتوانیــم در دهــه فجــر ســال جــاری‪ ،‬شــاهد‬ ‫افتتــاح ازمایشــی ایــن طرح ملــی باشــیم»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به وجــود اولیــن تاسیســات مرتبــط بــا‬ ‫صنعــت نفــت در ایــن شــهر‪ ،‬راه انــدازی مــوزه‬ ‫را یــک کار هوشــمندانه و یــک نیــاز در ایــن‬ ‫صنعــت عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬راه انــدازی‬ ‫مــوزه نفــت می توانــد بسترســاز توســعه و‬ ‫عمــران شــهر مسجدســلیمان بــر مبنــای‬ ‫گردشــگری صنعتــی باشــد و بــه مــوازات ان‪،‬‬ ‫نقش افرینــی شــرکت بهره بــرداری نفــت و‬ ‫گاز مسجدســلیمان در حــوزه مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی نیــز بســیار ثمربخش بــوده و خواهــد‬ ‫بــود»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری نفــت و‬ ‫گاز مسجدســلیمان نیــز طی ســخنانی بــا تقدیر‬ ‫از همــکاری و نــگاه همیشــه مثبــت مدیرعامــل‬ ‫و اعضــای هیئت مدیــره شــرکت ملــی مناطــق‬ ‫نفت خیــز جنــوب بــه شــهر مسجدســلیمان‬ ‫گفــت‪« :‬بــا وجــود محدودیت هــای مالــی و‬ ‫شــرایط ســخت اقتصــادی‪ ،‬توانســته ایم بــا‬ ‫اولویت بخشــی بــه برخــی پروژه هــا همچــون‬ ‫احــداث پل هــای بــزرگ بتنــی ورودی شــهر‬ ‫ســرعت اجرایــی خوبــی ببخشــیم و بــه زودی‬ ‫شــاهد اجــرای عملیــات تعریــض باقی مانــده از‬ ‫مســیر ورودی شــهر مسجدســلیمان از ســمت‬ ‫اهــواز به منظــور ایمن بخشــی مســافرت‬ ‫شــهروندان باشــیم»‪ .‬مهنــدس قبــاد ناصــری‬ ‫افــزود‪« :‬بــا پیگیری هــای دکتــر ورناصــری؛‬ ‫نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫و موافقــت مهنــدس محمــدی؛ مدیرعامــل‬ ‫شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب‪،‬‬ ‫هم اینــک بــا اســتفاده از توانمندی هــای‬ ‫داخلــی و ماشــین االت راه ســازی ایــن‬ ‫شــرکت عملیــات احــداث جــاده بیــن شــهری‬ ‫مسجدســلیمان و ایــذه در منطقــه کوهســتانی‬ ‫و صعب العبــور جریــک بــا جدیــت درحــال‬ ‫اجراســت»‪ .‬نماینــده مدیریــت موزه هــا و‬ ‫مرکــز اســناد صنعــت نفــت در شــرکت ملــی‬ ‫مناطــق نفت خیــز جنــوب ســپس بــا حضــور‬ ‫در ســاختمان اصلــی مــوزه اکتشــاف‪ ،‬حفــاری‬ ‫و تولیــد نفــت مسجدســلیمان ضمــن بازدیــد‬ ‫از ایــن مــوزه بــا دکتــر فرشــید خدادادیــان؛‬ ‫مجــری راه انــدازی و ابــوذر شــجاعی؛ رئیــس‬ ‫مــوزه و ســایر دســت اندرکاران ایــن طــرح‬ ‫دیــدار و گفت وگــو کــرد و از نزدیــک در جریــان‬ ‫اخریــن وضعیــت ایــن پــروژه قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫تجلیل از خانواده شهید «ناصر علی صوفی» در «سه شنبه های تکریم»‬ ‫پروین حسینی‬ ‫اســتاندار فــارس گفــت‪« :‬همــکاری دســتگاه های‬ ‫مختلــف موجــب شــده تــا ارامــش و امنیــت در‬ ‫فــارس محقــق شــده و زمینــه توســعه فــارس‬ ‫فراهــم شــود»‪ .‬عنایــت اهلل رحیمــی در ائیــن‬ ‫تودیــع و معارفــه رئیــس جدیــد ســازمان‬ ‫قضائــی نیروهــای مســلح فــارس و دادســتان‬ ‫انتظامــی فــارس بیــان کــرد‪« :‬ارامــش و امنیت‬ ‫یکــی از اصلی تریــن موهبت هایی ســت‬ ‫کــه باعــث شــده تــا اســتان گام هــای اســتواری درراســتای توســعه بــردارد»‪ .‬وی اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬مولفه هــای زیــادی در تامیــن امنیــت جامعــه وجــود دارد کــه از جملــه ان هــا‬ ‫می تــوان بــه شــناخت قوانیــن‪ ،‬شــناخت حــوزه مســئولیت ها و ســاختار شناســی اجتماعی‬ ‫اشــاره کــرد این درحالی ســت که ســازمان قضائــی نقــش ویــژه ای در قانون مدارکــردن‬ ‫دولت مــردان خواهنــد داشــت»‪ .‬عالی تریــن مقــام دولــت در اســتان فــارس یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«توجــه بــه قیــد قانــون و توجــه بــه حقــوق مردمــی می توانــد نقــش ویــژه ای در کنتــرل‬ ‫فعالیت هــای دولت مــردان خواهــد داشــت»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬گســتردگی نیروهــای مســلح‬ ‫در اســتان فــارس باعــث خواهــد شــد نــگاه ویــژه ای بــه اســتان در ســطح کشــور وجــود‬ ‫داشــته باشــد تــا امنیــت قابل توجهــی در اســتان فــارس مشــاهده شــود»‪ .‬اســتاندار‬ ‫فــارس تاکیــد کــرد‪« :‬در ســال ‪ ۹۸‬مجموعــه اتفــاق هوایــی باعــث شــد اســتان فــارس بــا‬ ‫مخاطــرات مختلفــی مواجــه شــود امــا همــکاری دســتگاه های مختلــف باعــث شــد از ایــن‬ ‫پیــچ تاریخــی نیــز بــه ســامت کار کنیــم»‪.‬‬ ‫وطــن و انقــاب اســامی ایســتادند»‪ .‬وزیــر‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی تاکیــد کــرد‪« :‬ایــن‬ ‫خانــواده شــهید پــدری دارد کــه از ابتــدای تولــد‬ ‫لبــاس احــرام را بــه تــن فرزنــد خــود می کنــد‬ ‫کــه درنهایــت بــه لبــاس شــهادت او تبدیل شــده‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن خانــواده در تربیــت فرزنــدان خــود‬ ‫بســیار تــاش کردنــد و همیــن امــر باعــث شــده‬ ‫اســت کــه ســه فرزنــد از ایــن خانــواده در کنــار‬ ‫هــم در جنــگ تحمیلــی از وطــن خــود دفــاع‬ ‫کردنــد»‪ .‬صالحــی یــاداور شــد‪« :‬دیــدار امــروز بــه‬ ‫موجــب فرارســیدن روز ملی ســینما تــدارک دیده‬ ‫شــده اســت؛ زیــرا پــدر ایــن شــهید و خود شــهید‬ ‫از تالشــگران در ایــن عرصــه بودنــد‪ ،‬هم زمــان بــا‬ ‫چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس بایــد یــادی از‬ ‫هنرمنــدان شــهید به ویــژه هنــر ســینما در ایــن‬ ‫عرصــه کــرد»‪ .‬در بخشــی از ایــن ارتبــاط زنــده‬ ‫تصویــری حجت االسالم والمســلمین حبیب رضــا‬ ‫ارزانــی؛ دبیــر ســتاد عالــی کانون هــای فرهنگــی‬ ‫هنــری مســاجد ضمــن عــرض تســلیت ایــام‬ ‫ســوگواری ســاالر شــهیدان و ادای احتــرام بــه‬ ‫خانــواده شــهید صوفــی تصریــح کــرد‪« :‬امســال‬ ‫ایــن ائیــن ارزشــمند یعنــی طــرح ملــی‬ ‫«سه شــنبه های تکریــم» بــه ابتــکار وزیــر‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی تابه امــروز برگزار شــده‬ ‫و هــدف از ایــن طرح تکریــم خانواده شهداســت»‪.‬‬ ‫در بخــش دیگــری از ایــن ارتبــاط زنــده تصویــری‬ ‫ســید ناصــر اســحاقی؛ مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی اردبیــل بــا گرامیداشــت چهلمیــن‬ ‫ســالگرد دفــاع مقــدس گفــت‪« :‬متناســب بــا‬ ‫اغــاز چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس جشــنواره‬ ‫چلچــراغ ســینما‪ ،‬چلچــراغ هنرهــای نمایشــی و‬ ‫تجســمی و ســایر جشــنواره ها را بــرای یــاداوری‬ ‫از ایــن جهــاد بــزرگ خواهیــم داشــت»‪ .‬ندایــی؛‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬اجتماعی اســتاندار اردبیــل نیــز‬ ‫در بخــش دیگــری از ایــن ارتبــاط زنــده تصویــری‬ ‫بابیان اینکــه خانــواده شــهید صوفــی یــک خانواده‬ ‫کامـ ًا فرهنگــی در اســتان هســتند‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬ایــن خانــواده در امر فرهنگ اســتان بســیار‬ ‫تاثیرگــذار بودنــد‪ ،‬همچنیــن از وزیــر فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی کــه به صــورت مجــازی بــه‬ ‫خانــه شــهدا در سراســر کشــور ســفر می کننــد‬ ‫تشــکر می کنیــم؛ زیــرا ایـن کار بســیار ارزشــمند‬ ‫اســت»‪ .‬در بخــش دیگــری از ایــن ارتبــاط زنــده‬ ‫تصویــری محمدحســن صوفــی؛ بــرادر شــهید بــا‬ ‫تشــکر از وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی و تمــام‬ ‫کســانی که ایــن طــرح را راه انــدازی کردنــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«بــرادرم در وصیت نامــه خــود نوشــته اســت کــه‬ ‫مــن از ســاعت ‪ ۲:30‬نیمه شــب بیــدارم و وقتــی‬ ‫جوانــان جان بر کــف و امــاده جهــاد و شــهادت را‬ ‫می بینــم بــر ان هــا غبطــه می خــورم»‪ .‬وی در‬ ‫ادامــه جلســه بــه ذکــر خاطره هایــی از عملیــات‬ ‫جنگــی کــه به همــراه بــرادر شــهیدش بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬پرداخــت‪ .‬گفتنی ســت؛ شــهید ناصــر‬ ‫علــی صوفــی؛ قائم مقــام و جانشــین گــردان‬ ‫قاســم(ع) از لشــگر ‪ ۳۱‬عاشــورا در ‪ ۲۰‬دی ‪۱۳۶۵‬‬ ‫در منطقــه عملیاتــی شــلمچه بــه مقــام رفیــع‬ ‫شــهادت نائــل امــد‪.‬‬ ‫ابراهیــم نیازمنــد‪ /‬باحضــور دکتــر روزبهــان؛ رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی‪ ،‬شــناور مایــا بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی به صــورت رســمی‬ ‫مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت‪ .‬براین اســاس‪ ،‬شــناور دریایــی مزبــور بــا ســرمایه گذاری‬ ‫‪ ۵۰‬میلیارد ریالــی بخــش خصوصــی‪ ،‬زمینــه اشــتغال زایی مســتقیم بــرای نه نفــر را فراهــم‬ ‫کــرده و ظرفیــت حمل ونقــل ‪ ۵۸‬مســافر را بــا توانایــی خدمات رســانی در مســیرهای کوتــاه‬ ‫دریایــی در دریــای خــزر داراســت‪ .‬کشــتی مســافربری مایــا دومیــن کشــتی حمــل مســافر‬ ‫اســت کــه ازســوی بخــش خصوصــی ظــرف یک ســال اخیر در ســاحل ایــن منطقــه مســتقر‬ ‫اســت‪ .‬براســاس راهبردهــای ســازمان منطقــه ازاد انزلــی ایجاد و توســعه گردشــگری دریایی‬ ‫در دریــای خــزر ازطریــق گســترش تعامــات اســتانی‪ ،‬ملــی و بین المللــی در دســتورکار قرار‬ ‫گرفتــه کــه در فــاز اســتانی ان‪ ،‬برقــراری مســیر تــردد کشــتی مســافربری میــان منطقــه‬ ‫ازاد انزلــی و شهرســتان بنــدر انزلــی و در بخــش بین المللــی نیــز ایجــاد مســیر گردشــگری‬ ‫دریایــی میــان ایــران و کشــور روســیه و ســایر کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر در قالــب‬ ‫توافقنامـه ای درحــال پیگیری ســت کــه بــا بــه اب انــدازی کشــتی کــروز درحــال ســاخت در‬ ‫روســیه تــا پایــان ســال جــاری میــادی‪ ،‬تحولــی در گردشــگری دریایــی در دریای کاســپین‬ ‫ایجــاد می شــود‪ .‬ازســوی دیگر‪ ،‬باحضــور معــاون و مدیــران معاونــت فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و مدیــر روابط عمومــی و امــور بین الملــل ســازمان‪ ،‬دفتــر خدمــات گردشــگری‬ ‫و مســافری اســفندیار بــا ســرمایه گذاری ‪ ۲.۵‬میلیارد ریالــی بخــش خصوصــی در روســتای‬ ‫گلشــن منطقــه‪ ،‬شــروع به کار و ارائــه خدمــات کــرد تــا مجمــوع دفاتــر خدمــات مســافری‬ ‫فعــال ایــن منطقــه بــه عــدد دو بالــغ شــود‪ .‬کلیــه خدمــات مســافری در ایــن دفتــر بــه‬ ‫عالقه منــدان ارائــه می شــود و بــا شــروع به کار ان بــرای پنج نفــر فرصــت شــغلی ایجــاد‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫راه اندازی دفتر گنجینه و مرکز اسناد ابفا استان اصفهان‬ ‫احســان عالیخانــی‪ /‬دفتــر گنجینــه و مرکــز‬ ‫اســناد ابفــا اســتان اصفهــان راه اندازی می شــود‪.‬‬ ‫سرپرســت گنجینــه و مرکــز اســناد ابفا اســتان‬ ‫اصفهــان ضمــن اعــام خبــر راه انــدازی ایــن‬ ‫دفتــر اعــام کــرد‪« :‬هــدف از راه انــدازی دفتــر‬ ‫گنجینــه و مرکــز اســناد ابفــا اســتان اصفهــان‬ ‫جمـع اوری اســناد‪ ،‬مکاتبــات‪ ،‬عکس هــا‪ ،‬اشــیاء‬ ‫و تجهیــزات مرتبــط بــا تاریــخ صنعــت اب و‬ ‫فاضــاب و نمایــش ان هــا در قالــب یــک مــوزه تاریخــی بــرای عمــوم شــهروندان اســت»‪.‬‬ ‫مهــرداد خورســندی افــزود‪« :‬شــرکت اب و فاضــاب اســتان اصفهــان نخســتین شــرکتی‬ ‫به شــمار م ـی رود کــه از ســال ‪ 1345‬به طــور هم زمــان کار اســتحصال‪ ،‬انتقــال و توزیــع اب‬ ‫اشــامیدنی و همچنیــن جمـع اوری‪ ،‬انتقــال‪ ،‬تصفیــه و دفــع فاضــاب را با عنوان ســازمان اب‬ ‫و فاضــاب اصفهــان اغــاز کــرد»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬ســابقه بیــش از نیم قــرن خدمت رســانی‬ ‫بــه شــهروندان و لــزوم جمـع اوری‪ ،‬حفــظ و نمایــش اثار و مســتندات نخســتین شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب کشــور‪ ،‬ضــرورت راه انــدازی ایــن دفتــر را نشــان می دهــد»‪ .‬خورســندی درادامــه‬ ‫افــزود‪« :‬طــی ســال های اخیــر تــاش بســیاری بــرای جمـع اوری و نگهــداری صحیــح انــواع‬ ‫تجهیــزات شــده اســت‪ .‬ایــن تجهیــزات شــامل وســایل و ابــزاری می شــود کــه به وســیله‬ ‫ان هــا مــردم تحت پوشــش شــرکت اب و فاضــاب در اســتان اصفهــان قــرار گرفتنــد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی طراح و صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫امور اگهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 25‬شهریور ‪ 26 - 1399‬محرم ‪ 15 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2069‬تومان‬ ‫برگزاری جلسه شورای اداری بخش کهریزک با موضوع بررسی مسائل و مشکالت باحضور نمایندگان مجلس‬ ‫فرماندار ویژه شهرستان ری مطرح کرد؛‬ ‫وضعیـت مطلوب شهرسـتان ری درزمینـه اشـتغال ‬ ‫ زایی‬ ‫گردشـگری‪ ،‬تاریخـی و مذهبـی بایـد موردتوجـه قـرارگیـرد‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫حســین توکلــی کجانــی بااشــاره به وضعیــت مطلــوب شهرســتان ری درزمینــه اشــتغال زایی گفــت‪:‬‬ ‫«گردشــگری تاریخــی و مذهبــی بایــد در شــهرری موردتوجــه قــرار گیــرد»‪ .‬به گــزارش روابط عمومی‬ ‫بخشــداری کهریزک؛ معاون اســتاندار تهران در جلســه شــورای اداری با محوریت بررســی مشــکالت‬ ‫بخــش کهریــزک بااشــاره به ظرفیت هــای شهرســتان ری اظهــار داشــت‪« :‬شهرســتان ری بــا تنــوع‬ ‫موضوعــی بســیار در حوزه هــای کشــاورزی و صنعــت جــزو برترین هــای اســتان تهــران اســت»‪.‬‬ ‫وی همچنیــن بیــان کــرد‪« :‬در حــوزه فرهنــگ و مذهــب نیــز ایــن شهرســتان به واســطه ســابقه‬ ‫تاریخــی و مذهبــی دارای جایــگاه ویــژه ای بــوده و بــه تعبیــری شهرســتان ری معجونــی از سیاســت‪،‬‬ ‫اقتصــاد‪ ،‬فرهنــگ و تاریــخ اســتان اســت؛ همچنان کــه از ‪ ۱۸‬دی ‪ ۵۷‬کــه ایــام پایه گــذاری انقــاب‬ ‫اسالمی ســت تــا روزهــای تثبیــت انقــاب‪ ،‬مــردم شهرســتان ری همــواره پیشــتاز بوده انــد»‪ .‬فرماندار‬ ‫ویــژه شهرســتان ری ســپس بااشــاره به سرریز شــدن مشــکالت پایتخــت در ری افــزود‪« :‬اتفاقــات‬ ‫شهرســتان ری از ابتــدای انقــاب تاکنــون بســیار خوب بــوده و در دولــت یازدهــم و دوازدهــم نیــز‬ ‫اقدامــات خوبــی در ری پی ریــزی شــد و اینــک وظیفــه انقالبــی ماســت کــه بایــد خدمت رســانی‬ ‫بــه مــردم در اولویــت قــرار گیــرد»‪ .‬توکلــی کجانــی ادامــه داد‪« :‬وحــدت و همدلــی مردم و مســئوالن‬ ‫ری به ویــژه در حــوزه بخــش کهریــزک ســبب شــده مشــکالت و معضــات در فضــای همدلــی‬ ‫مرتفــع شــود»‪ .‬وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای‬ ‫دولــت گفــت‪« :‬در فصــل تحریم هــا و شــیوع ویــروس کرونــا خوشــبختانه شــاهد افتتــاح ‪ ۱۰۲‬پــروژه‬ ‫در حــوزه بهداشــت و درمــان‪ ،‬راه ســازی و پروژه هــای اموزشــی بودیــم و همچنیــن حضــور فعــال‬ ‫ســرمایه گذاران بــا وجــود کمبودهــای بســیار‪ ،‬نویدبخــش دوران توســعه ای شهرســتان ری اســت»‪.‬‬ ‫نماینــده عالــی دولــت همچنیــن بااشــاره به افزایــش اشــتعال زایی در شهرســتان ری بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«طبــق امارهــای ثبت شــده در ســامانه رصــد‪ ،‬شهرســتان ری درمجمــوع شهرســتان های اســتان‬ ‫تهــران به جهــت ایجــاد اشــتغال زایی از وضعیــت بســیار مطلوبــی برخــوردار اســت»‪ .‬توکلــی کجانــی‬ ‫بابیان اینکــه مبنــای حرکــت ما در ری ســند توســعه شهرســتان اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬گردشــگری تاریخی‬ ‫و مذهبــی بایــد در شــهرری موردتوجــه قــرار گیــرد‪ ،‬همچنــان کــه در چند هفتــه اخیــر شــاهد‬ ‫افتتــاح اولیــن هتــل شهرســتان ری بــا مدیریــت تولیــت حضــرت عبدالعظیــم حســنی(ع) بودیــم»‪.‬‬ ‫وی همچنیــن باتاکیدبــر تغییــر الگــوی کشــت تصریــح کــرد‪« :‬دراین زمینــه اقدامــات خوبــی صورت‬ ‫گرفتــه اســت و در حــوزه محیــط زیســت و ارتقــای ســرانه های اموزشــی نیــز در کنــار اقدامــات‬ ‫دولــت و خیریــن‪ ،‬فضــای تعاملــی خوبــی بیــن دهیــاران و شــهرداری ها به جهــت تامیــن فضــای‬ ‫اموزشــی ایجــاد شــده و اتفاقــات خوبــی را شــاهد بودیــم کــه نشــان از همدلــی دراین زمینــه‬ ‫دارد»‪ .‬فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری ســپس بااشــاره به ارتقــای ســرانه بهداشــت و درمــان گفــت‪:‬‬ ‫«در حــوزه ســامت مراکــز جامــع ســامت شــهری و پایگاه هــای بهداشــت و درمــان در دولــت بــا‬ ‫کمــک خیریــن تخریــب و نوســازی شــد و همچنــان ایــن فراینــد ادامــه دارد»‪ .‬توکلی کجانــی افزود‪:‬‬ ‫«توقــع مــا از مدیــران این اسـت که تصمیم گیــری در حــوزه ارادکــوه و ارامســتان را بــه کارشناســان‬ ‫بســپارند تــا بــا همراهــی مدیــران و نماینــدگان بتــوان اتفاقــات خوبــی را در شهرســتان ری به ویــژه‬ ‫بخــش کهریــزک رقــم زده و ارامــش را بــرای مــردم بــه ارمغــان اورد»‪.‬‬ ‫سید علی یزدی خواه عنوان کرد؛‬ ‫امادگی نمایندگان ‬ ‫برای حل مشکالت شهرستان ری‬ ‫ری نباید تاوان هم جواری با پایتخت را به دوش بکشد‬ ‫ســید علــی یزدی خــواه؛ نماینــده مــردم تهــران ری شــمیرانات اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در جلســه شــورای اداری بــا محوریت بررســی مســائل و مشــکالت بخــش کهریزک‬ ‫بااشــاره به ششــمین جلســه حضــور نماینــدگان در شهرســتان ری اظهــار داشــت‪« :‬درمــورد طــرح‬ ‫هــادی کارگروهــی تشــکیل شــده و ســعی داریــم تــا مشــکالت مــردم عزیــز اســتان را به انحــای‬ ‫مختلــف پیگیــری کنیــم»‪ .‬وی بااشــاره به امادگــی نماینــدگان بــرای پیگیــری مشــکالت افــزود‪:‬‬ ‫«بخشــی از مشــکالت مطرح شــده را در جلســه بــا شــهردار تهــران مطــرح کردیــم‪ ،‬همچنیــن‬ ‫الزم اســت کــه جانمایــی بــرای ارامســتانی عالوه بــر بهش ـت زهرا صــورت گیــرد»‪ .‬نماینــده مــردم‬ ‫تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیــس عنــوان کــرد‪« :‬موضــوع روان اب هــا‪ ،‬انتقــال زندانیان و‬ ‫غیــره نیــز بــا شــهردار مطــرح شــده و ری نبایــد تــاوان هم جــواری بــا پایتخــت را بــه دوش بکشــد‪،‬‬ ‫یــا موضــوع دفــن زبالــه کــه روزانــه هشــت هزارتُن دفــن می شــود کــه طــی ‪۲۵‬ســال بیــش از‬ ‫‪۱۰۰‬میلیو نتُــن زبالــه دفــن شــده و منطقــه را الــوده کــرده؛ ضمن اینکــه حضــور معتــادان متجاهــر‬ ‫و اتبــاع نیــز به این واســطه در منطقــه زیــاد شــده اســت»‪ .‬یزدی خــواه ســپس گفــت‪« :‬مــردم ایــن‬ ‫منطقــه تمــام طــول ســال بــوی نامطبــوع ناشــی از ارادکــوه را استنشــاق می کننــد ولــی یـک روز‬ ‫کــه بــوی ان به ســمت پایتخــت م ـی رود‪ ،‬صداهــا بلنــد می شــود»‪ .‬وی همچنیــن تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«ضایعــات صنعتــی و باراندازهــا در ری فرصــت اســت؛ البتــه درصورتی کــه ســاماندهی شــود‪،‬‬ ‫به عــاوه حق ابــه ری نیــز بایــد تامیــن شــود‪ ،‬همچنیــن موضــوع بیمارســتان هاشــمی نژاد و تحقــق‬ ‫نیــت واقــف نیــز بایــد به ســرانجام برســد»‪ .‬نماینــده مــردم تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و‬ ‫پردیــس بااشــاره به ضــرورت اشــتغال زایی در ســطح شهرســتان افــزود‪« :‬در حوزه هــای تولیــد بایــد‬ ‫کمــک صــورت گیــرد تــا تولیــد رونــق پیــدا کنــد‪ ،‬دراین زمینــه در مجلــس پیگیــر ائین نامه هــای‬ ‫مرتبــط هســتیم‪ ،‬به عــاوه فرصت هــای بی بدیلــی بــرای اشــتغال در بخــش کهریــزک وجــود دارد‬ ‫کــه بایــد به درســتی از ایــن ظرفیت هــا بهــره بگیریــم»‪.‬‬ ‫اســت»‪ .‬کلهــر ســپس بااشــاره به مشــکالت مجتمع دفــن زبالــه ارادکــوه گفــت‪« :‬در موضــوع ارادکوه‬ ‫مــا در کنــار شــهرداری تهــران جهــت رفــع مشــکل هســتیم‪ ،‬مجتمــع ارادکــوه به واســطه مشــکالت‬ ‫زیسـت محیطی و الودگی هــای اب و خــاک بایــد جابه جــا شــود؛ چراکــه عــوارض ناشــی از حضــور‬ ‫ایــن مرکــز لطمــات جبران ناپذیــری را بــه اراضــی کشــاورزی ایــن منطقــه وارد کــرده اســت»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به مشــکالت اجــرای طــرح هــادی روســتاها خاطرنشــان کــرد‪« :‬متاســفانه طــرح هــادی‬ ‫روســتاها به دلیــل عــدم تعییــن حریــم‪ ،‬مدیریــت روســتاها را بــا مشــکالت بســیاری روبـه رو ســاخته‬ ‫اســت و ایــن امــر باتوجه بــه واقع شــدن روســتاهای بخــش کهریــزک به عنــوان خوابــگاه شــهر تهــران‬ ‫پررنگ تــر می شــود»‪ .‬رئیــس شــورای بخــش کهریــزک درپایــان افــزود‪« :‬یکــی از مطالبــات جــدی‬ ‫بانــوان بخــش کهریــزک‪ ،‬ایجــاد مجتمــع صنفــی بانــوان اســت کــه بــا ســاماندهی بازارچه هــای‬ ‫کارافرینــی تولیــدات ان هــا درمعــرض فــروش و کســب درامــد قــرار گیــرد»‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت‪ ،‬جلســه شــورای اداری بخــش کهریــزک بــا موضــوع بررســی مســائل و مشــکالت‬ ‫ایــن بخــش باحضور حســین توکلــی کجانی؛ معاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویژه شهرســتان ری‪،‬‬ ‫ســید علــی یزدی خــواه‪ ،‬موســوی‪ ،‬خضریــان‪ ،‬رضاخــواه‪ ،‬توانگــر و نــادری؛ نماینــدگان مــردم تهــران‪،‬‬ ‫ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫اســتیری؛ امام جمعــه بخــش کهریــزک‪ ،‬بابایــی؛ بخشــدار کهریــزک‪ ،‬رئیــس حــوزه قضائــی بخــش‬ ‫کهریــزک‪ ،‬روســای ادارات‪ ،‬نیروهــای نظامــی و انتظامی و ســایر مســئولین و خبرنگاران اســتان تهران‬ ‫و شهرســتان در محــل بخشــداری کهریــزک برگــزار شــد‪.‬‬ ‫بازدید فرماندار ویژه شهرستان ری ‬ ‫و نمایندگان مجلس شورای اسالمی ‬ ‫از پروژه تقاطع غیرهم سطح سه راه باقرشهر‬ ‫به منظــور بررســی مســائل و مشــکالت بخــش کهریــزک‪ ،‬حســین توکلــی کجانــی؛ معــاون اســتاندار‬ ‫تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری به همــراه یزدی خــواه‪ ،‬موســوی‪ ،‬خضریــان‪ ،‬رضاخــواه‪ ،‬توانگر و‬ ‫نــادری؛ نماینــدگان مــردم تهران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیس در مجلس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫بابایــی؛ بخشــدار کهریــزک‪ ،‬رئیــس حــوزه قضائــی بخــش کهریــزک و ســایر مســئولین از پــروژه‬ ‫تقاطــع غیرهم ســطح سـه راه باقرشــهر به منظــور پیگیــری بازگشــایی ایــن تقاطــع بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫بازدید فرماندار ری و نمایندگان ‬ ‫مجلس شورای اسالمی از مرکز درمانی ‬ ‫شهید هاشمی نژاد کهریزک‬ ‫رئیس شورای بخش کهریزک تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت تامین اعتبار جهت احیای ‬ ‫قنوات بخش کهریزک‬ ‫تعیین حریم طرح های هادی روستایی ضروری ست‬ ‫روایت بخشدار کهریزک از اقدامات عملیاتی برای ارتقای سطح‬ ‫ک ّمی و کیفی زندگی مردم بخش کهریزک‬ ‫تحقق شعار «جهش تولید» پیگیری می شود‬ ‫بخشــدار کهریــزک بااشــاره به اقدامــات عملیاتــی بــرای ارتقــای ســطح ک ّمــی و کیفــی زندگــی مردم‬ ‫بخــش کهریــزک گفــت‪« :‬تحقــق شــعار جهــش تولیــد پیگیــری می شــود»‪ .‬در ادامــه ایــن مراســم‪،‬‬ ‫امیــن بابایــی در جلســه شــورای اداری بــا محوریــت بررســی مســائل و مشــکالت بخــش کهریــزک‬ ‫ضمــن خیرمقــدم بــه نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬فرمانــدار ویــژه ری و ســایر مســئوالن‬ ‫و گرامیداشــت یــاد و خاطــره ‪ ۲۹۵۰‬شــهید شهرســتان ری اظهــار داشــت‪« :‬بــا نــگاه ژرف فرمانــدار‬ ‫شهرســتان ری‪ ،‬رویکــرد و اقدامــات ارزشــمندی در ســطح شهرســتان و بخــش کهریــزک در ماه های‬ ‫اخیــر صــورت گرفتــه اســت که قــدردان ایــن زحمــات هســتیم»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬درمــورد تامین اب‬ ‫شــرب از ســد ماملــو و کــرج اتفاقــات خوبــی بــرای کهریــزک رخ داده؛ چراکــه پیش ازایــن اب منطقه‬ ‫از چاه هــای عمیــق تامیــن می شــد کــه بــا پیگیــری مجدانــه و تامیــن اعتبــارات طرح هــای خوبــی‬ ‫پیگیــری شــده اســت»‪ .‬بخشــدار کهریــزک تصریــح کــرد‪« :‬بخشــداری کهریــزک نیز درهمین راســتا‬ ‫پیــش رفتــه و حفــر چاه هــا در منطقــه متوقــف شــد و اعتبــارات مربــوط بــه حفــر چــاه از‬ ‫دســتگاه هایی مثــل پاالیشــگاه جهــت تامیــن اب از ریــل شــهید اوینــی بــه روســتاهای پرجمعیــت‬ ‫هزینــه شــد»‪ .‬بابایــی همچنیــن بااشــاره به اشــتغال زایی بــرای دوهزارنفــر بــا افتتــاح ‪ ۳۲‬پــروژه گفت‪:‬‬ ‫«جهــت انتقــال اب از مخــزن شــهید رجایــی نیــز به طــول ‪۴۵۰۰‬متــر انتقــال لولــه اب در قالــب‬ ‫طــرح قمــر بنی هاشــم صــورت می گیــرد»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬بخــش کهریــزک بــا پویایــی خــودش‬ ‫درراســتای تحقــق شــعار ســال حرکــت کــرده کــه دراین زمینــه بــا اعتبــار ‪۱۳۴‬میلیاردتومانــی ‪۳۲‬‬ ‫پــروژه در هفتــه دولــت افتتــاح شــد کــه زمینــه اشــتغال دوهزارنفــر را فراهــم کــرده اســت»‪.‬‬ ‫علــی کلهــر بــر ضــرورت تامیــن اعتبار جهــت احیــای قنوات بخــش کهریــزک تاکیــد کــرد‪ .‬درادامه‪،‬‬ ‫کلهــر در جلســه شــورای اداری بــا محوریــت بررســی مســائل و مشــکالت بخــش کهریزک بااشــاره به‬ ‫ظرفیــت تولیــدی و اشــتغال زایی روســتاهای بخــش کهریــزک اظهــار داشــت‪ ۱۴« :‬روســتای دارای‬ ‫دهیــاری بخــش کهریــزک درجهــت حمایــت از تولیــد و صنعــت درحــال فعالیــت هســتند و از‬ ‫پتانســیل باالیــی درجهــت کارافرینــی و ارتقــای ســطح تولیــد برخــوردار بــوده کــه در بحــث صنعت‬ ‫و کشــاورزی بــا حمایــت مســئوالن می تــوان ایــن ظرفیــت بالقــوه را بــه ظرفیتــی بالفعــل تبدیــل‬ ‫کــرد»‪ .‬وی ســپس بااشــاره به فرصــت اجــرای قانــون ارزش افــزوده بــرای روســتاییان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«قانــون ارزش افــزوده خدمــات خوبــی را بــه مــردم خــوب روســتاهای بخــش کهریــزک بخشــید‬ ‫و بــا کمــک دولــت شــاهد تغییــرات خوبــی دراین زمینــه به ویــژه درراســتای ارتقــای ســرانه های‬ ‫ورزشــی‪ ،‬بهداشــتی و اموزشــی بودیــم»‪ .‬رئیــس شــورای بخــش کهریــزک درادامــه بااشــاره به‬ ‫چالش هــای پیـش روی کشــاورزان به عنــوان پیشــران توســعه روســتاهای بخــش کهریــزک افــزود‪:‬‬ ‫«بــا همــه ظرفیت هــای موجــود امــا در بخــش کشــاورزی ســه ایــراد اساســی وجــود دارد کــه ســد‬ ‫راه توســعه بخــش کهریــزک شــده اســت»‪ .‬کلهــر تصریــح کــرد‪« :‬موضــوع مدیریــت اب هــای موجود‬ ‫در شهرســتان و بخــش یکــی از ایــرادات دراین حــوزه اســت‪ ،‬قنواتــی در روســتاهای بخــش کهریــزک‬ ‫وجــود دارد کــه بهره منــدی از ان هــا نیازمنــد الیروبی ســت کــه درصــورت تخصیــص اعتبــارات‬ ‫مناســب ازســوی جهــاد کشــاورزی می تــوان ایــن قنــوات را احیــاء و مشــکالت ایــن بخــش را‬ ‫برطــرف کــرد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬مشــکل بعــدی عــدم اســتفاده مناســب از حق ابــه رودخانــه کــن‬ ‫اســت‪ ،‬بخــش کهریــزک به دلیــل واقع شــدن در پائین دســت رودخانــه کــن‪ ،‬متاســفانه برداشــت‬ ‫غیرمعمــول باالدســت از ایــن رودخانــه ســبب شــده کشــاورزی در کهریــزک بــه مــرز هشــدار‬ ‫برســد کــه کمبــود اب‪ ،‬کشــاورزی ایــن منطقــه را بــا چالش هــای جــدی روب ـه رو کــرده اســت»‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای بخــش کهریــزک گفــت‪« :‬از تصفیه خانــه جنــوب تهــران نیــز تخصیــص کمــی بــه‬ ‫شهرســتان ری و بخــش کهریــزک داده شــده کــه همــان تخصیــص هــم بــرای انتقــال اب اجرایــی‬ ‫نشــده اســت کــه مســتلزم کمــک نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی دراین خصــوص‬ ‫درراســتای بررســی مســائل و مشــکالت بخــش کهریــزک‪ ،‬حســین توکلــی کجانــی؛ معاون اســتاندار‬ ‫تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری به همــراه یزدی خــواه‪ ،‬موســوی‪ ،‬خضریــان‪ ،‬رضاخــواه‪ ،‬توانگــر‬ ‫و نــادری؛ نماینــدگان مــردم تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین اســتیری؛ امام جمعــه‪ ،‬بابایــی؛ بخشــدار کهریــزک‪ ،‬رئیــس‬ ‫حــوزه قضائــی بخــش کهریــزک و ســایر مســئولین از مرکــز درمانــی شــهید هاشــمی نژاد کهریــزک‬ ‫به منظــور رفــع موانــع راه انــدازی بیمارســتان در ایــن مرکــز بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫بازدید فرماندار ویژه شهرستان ری ‬ ‫و نمایندگان مجلس شورای اسالمی ‬ ‫از مجتمع دام پروری صابری در بخش کهریزک‬ ‫به منظــور بررســی مســائل و مشــکالت بخــش کهریــزک‪ ،‬حســین توکلــی‬ ‫کجانــی؛ معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری به همــراه‬ ‫یزدی خــواه‪ ،‬موســوی‪ ،‬خضریــان‪ ،‬رضاخــواه‪ ،‬توانگــر و نــادری؛ نماینــدگان مــردم‬ ‫تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین اســتیری؛ امام جمعــه‪ ،‬بابایــی؛ بخشــدار کهریــزک‪ ،‬رئیــس‬ ‫حــوزه قضائــی بخــش کهریــزک و ســایر مســئولین از مجتمــع دام پــروری صابــری‬ ‫در بخــش کهریــزک به منظــور بررســی و رفــع موانــع و افزایــش ظرفیــت تولیــد‬ ‫بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫بازدید فرماندار ری و نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اسالمی از مرکز دفن زباله ارادکوه‬ ‫درراســتای بررســی مســائل و مشــکالت بخــش کهریــزک‪ ،‬حســین توکلــی کجانــی؛ معاون اســتاندار‬ ‫تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری به همــراه یزدی خــواه‪ ،‬موســوی‪ ،‬خضریــان‪ ،‬رضاخــواه‪ ،‬توانگــر‬ ‫و نــادری؛ نماینــدگان مــردم تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین اســتیری؛ امام جمعــه‪ ،‬بابایــی؛ بخشــدار کهریــزک‪ ،‬رئیــس‬ ‫حــوزه قضائــی بخــش کهریــزک و ســایر مســئولین از مرکــز دفــن زبالــه ارادکــوه به منظــور مشــاهده‬ ‫و بررســی معضــات زیسـت محیطی ایــن مرکــز بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫بازدید فرماندار ری و نمایندگان ‬ ‫مجلس شورای اسالمی از محل پیشنهادی ‬ ‫به منظور احداث بیمارستان در باقرشهر‬ ‫درراســتای بررســی مســائل و مشــکالت بخــش کهریــزک‪ ،‬حســین توکلــی کجانــی؛ معاون اســتاندار‬ ‫تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری به همــراه یزدی خــواه‪ ،‬موســوی‪ ،‬خضریــان‪ ،‬رضاخــواه‪،‬‬ ‫توانگــر و نــادری؛ نماینــدگان مــردم تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین اســتیری؛ امام جمعــه‪ ،‬بابایــی؛ بخشــدار کهریــزک‪،‬‬ ‫رئیــس حــوزه قضائــی بخــش کهریــزک و ســایر مســئولین از محــل پیشــنهادی به منظــور احــداث‬ ‫بیمارســتان در باقرشــهر بازدیــد کردنــد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2949

روزنامه سایه 2949

شماره : 2949
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه سایه 2948

روزنامه سایه 2948

شماره : 2948
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه سایه 2947

روزنامه سایه 2947

شماره : 2947
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه سایه 2946

روزنامه سایه 2946

شماره : 2946
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه سایه 2944

روزنامه سایه 2944

شماره : 2944
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه سایه 2943

روزنامه سایه 2943

شماره : 2943
تاریخ : 1402/09/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!