روزنامه سایه شماره 2068 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2068

روزنامه سایه شماره 2068

روزنامه سایه شماره 2068

‫رئیس مجلس‪:‬‬ ‫به زودی شاهد ‬ ‫‪ 1‬تحول در حوزه بورس خواهیم بود ‬ ‫‪ ۱۵۹‬درصد‬ ‫جدیدتریــن امــار منتشر شــده از ســوی وزارت صمــت نشــان می دهــد؛ از بیــن ‪ ۲۶‬کاالی‬ ‫منتخــب صنعتــی‪ ،‬تولیــد ‪ ۱۶‬کاال بیــن ‪ ۱.۴‬تــا ‪ ۱۵۹‬درصــد افزایــش داشــته و ماشــین‬ ‫لباسشــویی و انــواع تلویزیــون‪ ،‬در رتبــه دوم و ســوم هســتند‪ .‬در چها رماه نخســت‬ ‫‪ 99‬بیشــترین افزایــش تولیــد مربــوط بــه الیــاف اکریلیــک بــا ‪ ۱۵۹‬درصــد افزایــش‪،‬‬ ‫(‪ ۱۹۴۰‬تــن) اســت‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫ایران؛ دارنده بزرگ ترین ‬ ‫ های دانش بنیان هوش مصنوعی در منطقه‬ ‫‪ 2‬شرکت ِ‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ 25 - 1399‬محرم ‪ 14 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2068‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫هیچ فضایی‪ ،‬نقادتر از‬ ‫فضای دانشجویی نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫موسسه جان هاپکینز گزارش داد؛‬ ‫تکنیک های رهایی از اضطراب در شرایط تنش ِ‬ ‫ زای کنونی‬ ‫ الود زندگی‬ ‫شناسایی سرچشمه های گل ِ‬ ‫شش ماه نفس گیر‬ ‫با کروناویروس در یک نمودار‬ ‫شــش ماه از ‪ 11‬مــارس ‪ 2020‬گذشــت؛ همان روزی کــه «ســازمان‬ ‫ عنــوان یــک‬ ‫جهانــی بهداشــت» (‪ )WHO‬رســماً بیمــاری «کوویــد‪ »19-‬را به‬ ‫ِ‬ ‫ـی داده هــایِ «دانشــگاه‬ ‫پاندمــی اعــام کــرد‪ .‬طبــق گــزارش مرکــز امــار و ردیابـ ِ‬ ‫جــان هاپکینــز»؛ تــا ‪ 11‬ســپتامبر ســال جــاری‪ ،‬تعــداد مبتالیــان بــه ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬از مــرز ‪28‬میلیون نفــر گذشــت؛ این درحالی س ـت که تــا تاریــخ یادشــده‬ ‫‪67‬درص ـ ِد مبتالیــان ‪...‬‬ ‫نبیــه بــری؛ رئیــس پارلمــان لبنــان‪،‬‬ ‫بــر امادگــی کامــل خــود بــرای کمــک‬ ‫بــه تشــکیل دولــت و هر انچــه بــه‬ ‫ثبــات لبنــان و حــل مشــکالت کمــک‬ ‫می کنــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪ .‬او گفــت؛‬ ‫مشــکل در موضــوع تشــکیل دولــت‪،‬‬ ‫داخلی ســت؛ نــه از فرانســه‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان خوزستان‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫اقدامات بزرگی را درراستای رفاه مردم به انجام رسانده است‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫مینا قیاس پور‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس مجلس‪:‬‬ ‫به زودی شاهد تحول در حوزه بورس خواهیم بود‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی بااشــاره به بررســی‬ ‫وضعیــت بــازار بــورس در جلســه غیرعلنــی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت کــه بــه زودی شــاهد تحــول‬ ‫در حــوزه بــورس خواهیــم بــود‪ .‬به گــزارش ایســنا؛‬ ‫محمدباقــر قالیبــاف بااشــاره به جلســه غیرعلنــی‬ ‫مجلــس بــا وزیــر اقتصــاد و رئیــس کل بانــک مرکــزی‬ ‫دربــار ه وضعیــت بــازار بــورس بــه ارائــه خالصه گــزارش‬ ‫این جلســه پرداخــت و باتاکیدبــر حمایــت مجلــس‬ ‫شــورای اســامی از بازارهــای ســرمایه و بــورس گفــت‪:‬‬ ‫تو نیم‬ ‫«جلســه غیرعلنــی اخیــر مجلس‪ ،‬بیــش از دو ســاع ‬ ‫به طــول انجامیــد و عمدت ـاً متمرکــز بــر مســائل حــوزه‬ ‫بــازار ســرمایه و بــورس بــود‪ .‬مجلــس مســائل اقتصــادی‬ ‫را بــا اولویــت در دســتورکار قــرار داده و به خصــوص در‬ ‫روزهــای اخیــر به طــور ویــژه در حــوزه کمیســیون های‬ ‫تخصصــی و اقتصــادی پیگیــر حــل مشــکالت اقتصــادی‬ ‫بــوده اســت»‪ .‬وی بااشــاره به اظهــارات روســای‬ ‫کمیســیون ها‪ ،‬نماینــدگان‪ ،‬وزیــر اقتصــاد و رئیــس کل‬ ‫بانــک مرکــزی در جلســه غیرعلنــی مجلــس شــورای‬ ‫اســامی خاطرنشــان کــرد‪« :‬اولیــن نکتــه ای کــه‬ ‫مــردم بایــد از ان مطلــع باشــند این اســت که مجلــس‬ ‫مصمــم اســت تــا حمایــت و تقویــت الزم و تثبیــت را در‬ ‫بازارهــای بــورس و ســرمایه انجــام دهــد و تــاش کنــد‬ ‫هدایــت نقدینگــی در بــازار بــورس به ســمت مســائل‬ ‫تولیــدی بــرود و پروژه هــای صنعتــی در بخــش تجــاری‪،‬‬ ‫کارخانه هــا و تولیــد در کشــور رونــق بگیــرد»‪ .‬رئیــس‬ ‫مجلــس شــورای اســامی بابیان اینکــه ســرمایه و پــول‬ ‫مــردم در بــورس بایــد مــورد صیانــت قــرار گیــرد‪ ،‬ایــن‬ ‫امــر را از اولویت هــای مجلــس شــورای اســامی عنــوان و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬مــا کمک هــای الزم بــه دولــت بــرای‬ ‫تثبیــت بــورس را انجــام می دهیــم‪ .‬افزایــش ســرمایه‬ ‫نیــز از موضوعــات جــدی بــود کــه درهمین زمینــه‬ ‫الیحــه دوفوریتــی دولــت بــرای صــرف ســهام بــدون‬ ‫حــق تقــدم امــد و در کمتــر از ‪ 22،23‬روز تصویــب و‬ ‫ابــاغ شــد و می توانــد بــه عمق بخشــی‪ ،‬تثبیــت و‬ ‫هدایــت نقدینگــی و حفــظ نقدینگــی بــورس و امــوال‬ ‫مــردم کمــک کنــد»‪ .‬قالیبــاف اظهــار کــرد‪« :‬مجلــس‬ ‫شــورای اســامی نه تنهــا هیــچ کوتاهــی دراین زمینــه‬ ‫نــدارد؛ بلکــه این موضــوع بیش از همیشــه موردتوجــه و‬ ‫اولویــت مــا بــوده اســت‪ .‬از این به بعــد هــم الزم اســت‬ ‫تصمیمــات جدیــدی در بــورس موردتوجــه قــرار گیــرد‬ ‫کــه ایــن تصمیمــات در مجلــس شــورای اســامی بــا‬ ‫حضــور رئیــس ســازمان بــورس اتخــاذ شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی دربــاره ی بازارگردانــی در بــورس گفــت‪« :‬مــا بایــد‬ ‫بــه دو طریــق بــه این موضــوع توجــه کنیــم؛ یکــی‬ ‫اینکــه بــه متغیرهــای بــورس توجــه کنیــم‪ .‬حجم مبنــا‪،‬‬ ‫حداقــل ســفارش و ســقف اســتفاده از اعتبــار در بــازار‬ ‫ســرمایه؛ از نکاتی ســت کــه مجلــس مصمــم اســت در‬ ‫کار کارشناســی و نظارتــی خــود در بــورس بــه ان توجــه‬ ‫کنــد»‪ .‬رئیــس مجلــس خاطرنشــان کــرد‪« :‬در بحــث‬ ‫بازارگردانــی‪ ،‬بخشــی از شــرکت هایی کــه در بــورس‬ ‫هســتند‪ ،‬حقوقــی و دولتــی هســتند کــه در زمــان‬ ‫اوج بــازار درامدهایــی پیــدا و بعــد به هر دلیــل‪ ،‬از‬ ‫در نشست سران قوا چه گذشت؟‬ ‫رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬همــکاری ســه قــوه و‬ ‫هماهنگــی ان هــا می توانــد بــرای رفــع مشــکالت‬ ‫کشــور و حــل ســریع تر مســائل کمــک کنــد»‪.‬‬ ‫به گــزارش ایرنــا؛ حجت االسال مو المســلمین‬ ‫حســن روحانــی بعــد از نشســت ســران قــوا‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬جلســات روســای ســه قــوه‬ ‫بعــد از تشــکیل مجلــس یازدهــم‪ ،‬بــرای اولین بــار‬ ‫برگــزار شــد و راجــع بــه مســائل مهــم کشــور‪،‬‬ ‫عمدتــاً مســائل اقتصــادی بحــث کردیــم»‪ .‬وی‬ ‫مســئله ارز را یکــی از مــوارد مــورد بحــث در‬ ‫نشســت اخیــر ســران قــوان عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫«اینکــه ارز صــادرات غیرنفتــی بــه چــه صــورت‬ ‫بایــد در کشــور عرضــه و ارز مورد نیــاز کشــور‬ ‫تامیــن شــود‪ ،‬مــورد بحــث قــرار گرفــت»‪ .‬روحانــی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬نیــز راجــع بــه مســائل نقدینگــی‬ ‫کشــور و اینکــه چــه برنامه هایــی بایــد زودتــر بــرای‬ ‫هدایــت نقدینگــی در کشــور اجرایــی و عملیاتــی‬ ‫شــود تــا تــورم کاهــش یابــد هــم مورد بررســی‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬در حــوزه ســرمایه گذاری و رفــع‬ ‫موانــع تولیــد کــه مــورد تاکیــد مقــام معظــم‬ ‫رهبــری نیــز هســت‪ ،‬بحث هــای خوبــی را مطــرح‬ ‫کردیــم و بنــا شــد کــه ایــن مباحــث را ادامــه‬ ‫دهیــم»‪ .‬رئیس جمهــوری با بیان اینکــه همــواره‬ ‫همــکاری ســه قــوه و هماهنگــی ان هــا می توانــد‬ ‫بــه رفــع مشــکالت کشــور و حــل ســریع تر مســائل‬ ‫کمــک کنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬بی تردیــد‪ ،‬مجلــس و قــوه‬ ‫بــازار بــورس کــم شــد‪ .‬همــه این هــا شــرکت هایی‬ ‫هســتند کــه به نوعــی دولتــی محســوب می شــوند و‬ ‫مدیریــت دولتــی دارنــد‪ .‬این هــا مکلف انــد وجــوه را‬ ‫بــه بــازار بــورس برگرداننــد و بــورس را تقویــت کننــد‬ ‫تــا بازارگردانــی درســت پیــش بــرود و کســی خــارج‬ ‫از موضــوع لیــدری بــورس را انجــام ندهــد»‪ .‬قالیبــاف‬ ‫همچنیــن اظهــار کــرد‪« :‬مــا بایــد اســتفاده از ابزارهــای‬ ‫پوشــش ریســک و بیمــه و ســهام را موردتوجــه قــرار‬ ‫دهیــم و زیــان ناموجهــی را بــه منابــع بیت المــال‬ ‫وارد نکنیــم تــا بــورس را حفــظ کنیــم‪ .‬چیزی کــه‬ ‫توافــق شــد این اســت که ســازوکارهای ســهام خزانــه‬ ‫و کاهــش مزیت هــای ســهام خزانــه غیرمســتقیم‬ ‫را بــرای تقویــت در ســازوکارهای رســمی خزانــه در‬ ‫بــورس در دســتورکار قــرار گیــرد»‪ .‬رئیــس مجلــس‬ ‫شــورای اســامی تاکیــد کــرد‪« :‬بــا اطمینــان عــرض‬ ‫می کنــم مجلــس و دولــت بــا جمع بنــدی در صحــن‬ ‫مجلــس شــورای اســامی کــه بــا حضــور وزیــر اقتصــاد‬ ‫و رئیــس کل بانــک مرکــزی و تصمیــم روز پنج شــنبه‬ ‫در شــورای عالــی بــورس ایــن کار را انجــام می دهنــد‬ ‫و کمیســیون های اقتصــادی نظــارت و پیگیــری الزم‬ ‫را خواهنــد داشــت از صبــح امــروز نیــز اولیــن جلســه‬ ‫بــا حضــور روســای کمیســیون های مربوطــه بــا حضــور‬ ‫مــن‪ ،‬روســای کمیســیون های مربوطــه و مســئوالن‬ ‫مرتبــط؛ ازجملــه رئیــس کل بانــک مرکــزی برگــزار‬ ‫خواهــد شــد و بـه زودی شــاهد تحــول در حــوزه بــورس‬ ‫خواهیــم بــود»‪.‬‬ ‫قضائیــه؛ به ویــژه در شــرایط خــاص کنونــی کــه‬ ‫بــا تحریــم حداکثــری و کرونــا مواجــه هســتیم‪ ،‬در‬ ‫بســیاری از مســائل می تواننــد در کنــار دولــت‪،‬‬ ‫رافــع مشــکالت مــردم باشــند»‪ .‬روحانــی از بررســی‬ ‫مســائل منطقـه ای و مشــکالت ان در نشســت اخیر‬ ‫ســران قــوا نیــز خبــر داد و افــزود‪« :‬توطئه هایــی‬ ‫کــه امریــکا و صهیونیســم‪ ،‬امــروز بــرای منطقــه‬ ‫طراحــی کرده انــد و اینکــه چگونــه بایــد مســائل‬ ‫منطقــه را دنبــال و ثبــات و امنیــت منطقــه و‬ ‫تعامــات را حفــظ کنیــم‪ ،‬در این نشســت بررســی‬ ‫شــد»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬به یــاری خــدا‪،‬‬ ‫ایــن جلســات ادامــه پیــدا می کنــد و مســائلی‬ ‫کــه طــرح کردیــم را در جلســات بعــدی به ثمــر‬ ‫می رســانیم و هماهنگی هایــی کــه به عمــل‬ ‫خواهــد امــد‪ ،‬حتم ـاً در بهبــود شــرایط اقتصــادی‬ ‫و اجتماعــی مــردم تاثیرگــزار خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫زمان اغاز لیگ برترکشتی فرنگی مشخص شد‬ ‫زمــان اغــاز دور رفــت بیســتمین دوره رقابت هــای لیــگ‬ ‫برتــر کشــتی فرنگــی جــام یــادگار امــام (ره) اعــام شــد‪.‬‬ ‫به گــزارش مهــر؛ نشســت هماهنگــی بیســتمین دوره‬ ‫لیــگ برتــر کشــتی فرنگــی جــام یــادگار امــام (ره) دیــروز‬ ‫بــا حضــور رئیــس‪ ،‬نایب رئیــس و مســئوالن فدراســیون‬ ‫و نماینــدگان باشــگاه ها ‪ ،‬در محــل فدراســیون کشــتی‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬در این جلســه مقــرر شــد رقابت هــای رفــت‬ ‫کشــتی ازاد از ‪ ۸‬مهرمــاه به صــورت متمرکــز و بــا حضــور‬ ‫‪ ۱۰‬تیــم در شــهر تهــران برگــزار شــود‪ .‬نکتــه قابل توجــه‬ ‫ایــن جلســه اینکــه با توجه بــه عدم حضــور تیــم خراســان‬ ‫جنوبــی‪ ،‬بــا هماهنگــی نماینــدگان باشــگاه ها‪ ،‬قرعه کشــی‬ ‫مجــدد برگــزار شــد و گروه بنــدی تیم هــا به این شــرح‬ ‫اســت‪ :‬گــروه الــف‪ :‬هیئــت کشــتی ســیرجان ‪ -‬فــوالد‬ ‫اکســین خوزســتان ‪ -‬اریوبــرزن بهبهــان ‪ -‬رعــد پدافنــد‬ ‫ارتــش ‪ -‬هیئــت کشــتی اســتان یــزد‪ /‬گــروه ب‪ :‬دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی ‪ -‬صبانــور کردســتان – احتشام گســتر‬ ‫خوزســتان ‪ -‬بــازار بــزرگ ایــران ‪ -‬شــهدای مدافــع حــرم‬ ‫قــم‪ .‬رعایــت دســتورالعمل های خــاص رقابت هــای لیــگ‬ ‫برتــر در شــرایط بحرانــی و پروتکل هــای بهداشــتی در این‬ ‫رقابت هــا از ســوی تمــام تیم هــا الزامی ســت‪ .‬همچنیــن‬ ‫مقــرر شــد بعد از اینکــه اتحادیــه جهانــی کشــتی برگــزاری‬ ‫یــا عدم برگــزاری رقابت هــای بزرگســاالن جهــان را‬ ‫قطعــی اعــام کــرد‪ ،‬در مــورد نحــوه و زمــان برگــزاری دور‬ ‫برگشــت ایــن مســابقات تصمیم گیــری شــود‪.‬‬ ‫رهرو راه هنر‬ ‫همیشه شاگرد است‬ ‫‪8‬‬ ‫کَره و افزایش‬ ‫‪90‬درصدی قیمت!‬ ‫روزگار و مــردم مــا‪ ،‬همیشــه به نوعــی در‬ ‫تشــنج و ســتیز هســتند و اغلــب همــه‬ ‫ناتوانی هــا‪ ،‬کمبودهــا‪ ،‬گرانــی‪ ،‬اوضــاع‬ ‫نابســامان معیشــت‪ ،‬کمبــود درامــد‪ ،‬افزایــش‬ ‫تــورم و به تبــ عِ ان ‪...‬‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫اجاره شماره ‪۵۰۹۹۰۰۳۲۰۵۰۰۰۰12‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫دوم‬ ‫(شماره ‪)99-12‬‬ ‫موضوع مزایده‪ :‬اجاره تابلوهای تبلیغاتی واقع در محورهای مواصالتی استان یزد به صورت اجاره‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬روز شنبه مورخ ‪ 1399/06/22‬در سامانه ستاد به نشانی ‪ http://setadiran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت و محل دریافت اسناد ‪ :‬تا ساعت ‪ 12:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399/07/02‬درسامانه ستاد به نشانی ‪ http://setadiran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫مهل��ت و مح��ل تحوی��ل پیشـ�نهادها‪ :‬ت��ا سـ�اعت ‪ 12:00‬روز شــنبه مـ�ورخ ‪ 1399/07/05‬همـ�راه ب��ا تحوی��ل اص��ل فی��ش بارگــذاری ش��ده در ساــمانه سـ�تاد‬ ‫ب��ه دبیرخان��ه حراس��ت اداره کل راهدــاری و حم��ل و نق��ل جــاده ای اســتان یـ�زد‪.‬‬ ‫میــزان سپــرده شــرکت در مزایـ�ده‪ :‬مزایــده اجاــره تابلوهــای تبلیغاتـ�ی واقـ�ع در محورهــای مواصالتـ�ی استــان یــزد بـ�ه مبلـ�غ ‪ 630000000‬ریــال بصـ�ورت‬ ‫فی��ش بانک��ی جداگان��ه‪ ،‬واری��زی بحس��اب بان��ک مرک��زی ب��ه شـ�ماره ‪ 4001063706373510‬نــزد بانـ�ک مرکــزی یـ�ا بصوــرت ضمانتنامـ�ه بانکـ�ی‪.‬‬ ‫ساعت‪ ،‬روز و محل بازگشائی پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399/07/06‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به سایت ‪http://setadiran.ir‬‬ ‫شناسه اگهی‪983445 :‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی‬ ‫اجاره شماره ‪۵۰۹۹۰۰۳۲۰۵۰۰۰۰11‬‬ ‫(شماره ‪)99/11‬‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫دوم‬ ‫موضـ�وع مزایـ�ده‪ :‬اجـ�اره زمی��ن بخش��ی از پ�لاک مخازن قی��ر (بلـ�وار فقی��ه خراسـ�انی‪ -‬بلــوار ‪ 22‬بهم��ن‪ -‬ورودی نصراب��اد) محوطه سـ�اختمان‬ ‫راه��داری ب��ه ص��ورت اج��اره جه��ت نص��ب انت��ن مخابراتی‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬روز شنبه مورخ ‪ 1399/06/22‬در سامانه ستاد به نشانی ‪ http://setadiran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت و محل دریافت اسناد‪ :‬تا ساعت ‪ 14:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399/07/02‬در سامانه ستاد به نشانی ‪ http://setadiran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫مهل��ت و مح��ل تحوی��ل پیشـ�نهادها‪ :‬ت��ا سـ�اعت ‪ 12:00‬روز شــنبه مـ�ورخ ‪ 1399/07/05‬همـ�راه ب��ا تحوی��ل اص��ل فی��ش بارگــذاری ش��ده در ساــمانه سـ�تاد‬ ‫ب��ه دبیرخان��ه حراس��ت اداره کل راهدــاری و حم��ل و نق��ل ج��اده ای اســتان یـ�زد‪.‬‬ ‫میــزان سپــرده شــرکت در مزایـ�ده‪ :‬اجـ�اره زمی��ن بخش��ی از پ�لاک مخـ�ازن قی��ر (بلـ�وار فقی��ه خراسـ�انی‪ -‬بلــوار ‪ 22‬بهمـ�ن‪ -‬ورودی نصرابــاد) محوطـ�ه‬ ‫ساــختمان راهـ�داری مبلـ�غ ‪ 4800000‬ریــال بص��ورت فی��ش بانک��ی جداگان��ه‪ ،‬واری��زی بحس��اب بان��ک مرک��زی ب��ه شـ�ماره ‪ 4001063706373510‬نــزد بانـ�ک‬ ‫مرکــزی یـ�ا بصوــرت ضمانتنامـ�ه بانکـ�ی‪.‬‬ ‫ساعت‪ ،‬روز و محل بازگشائی پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1399/07/06‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به سایت ‪http://setadiran.ir‬‬ ‫شناسه اگهی‪983445 :‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد‬ ‫‪Spine_master‬‬ ‫تحت نظارت مستقیم دکتر رضا سلمان روغنی‬ ‫(فوق تخصص ستون فقرات از ‪ Mayo Clinic‬امریکا)‬ ‫خواندنی هایی درباره ستون فقرات‪ ،‬مفاصل و عضالت‬ ‫امــوزش ســتون فقــرات و مفاصــل‪ ،‬بــا همــکاری مرکــز‬ ‫تحقیقــات دانشــگاه شــهید بهشــتی‬ ‫‪AzarganClinic.com‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ -1399‬شماره ‪2068‬‬ ‫ زای کنونی‬ ‫تکنیک های رهایی از اضطراب در شرایط تنش ِ‬ ‫شناسایی سرچشمه های گل الودِ زندگی‬ ‫هیچ فضایی‬ ‫نقادتر از فضای دانشجویی نیست‬ ‫حجت االسالم والمســلمین حســن روحانــی در ائیــن اغــاز ســال‬ ‫تحصیلــی ‪ ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰‬دانشــگاه ها و مراکــز پژوهشــی و فنــاوری‬ ‫کشــور گفــت‪« :‬ســراغاز فعالیــت تحصیلــی را بــه محضــر همه اســاتید‬ ‫و دانشــجویان سراســر کشــور تبریــک و تهنیــت عــرض می کنــم‪.‬‬ ‫ای کاش پروتکل هــای بهداشــتی و دســتورالعمل ها بــه مــن‬ ‫اجــازه م ـی داد کــه مثــل ســال های گذشــته‪ ،‬از نزدیــک در میــان‬ ‫جمــع شــما فرهیختــگان و اســاتید مســئوالن عالی رتبــه بخــش‬ ‫فرهنــگ و دانشــجویان عزیــز باشــم؛ امــا چــه کنیــم کــه اجــرای‬ ‫دســتورالعمل های ســتاد ملــی بــرای همــه مــا الزم االجراســت‪ .‬مــن‬ ‫از روز اول مواجهــه بــا کرونــا خــودم را موظــف می دیــدم کــه در‬ ‫شــرکتم در مجامــع‪ ،‬ســفرها و برنامه هــا و فعالیت هــا پروتکل هــا را‬ ‫مراعــات کنــم‪ .‬معتقــدم پروتکل شــکنی نبایــد به عنــوان شــیوه ای‬ ‫در ذهــن مــا باشــد؛ ولواینکــه گاه اجــرای پروتکل هــا بــا عواطــف‬ ‫انســان ســازگاری نــدارد»‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛‬ ‫رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬از همــه مقامــات مســئول و دانشــگاه های‬ ‫کشــور سپاســگزارم کــه هــم در تــرم گذشــته و هــم در اغــاز ســال‬ ‫تحصیلــی‪ ،‬همــه تــاش و فعالیت هــای خــود را ب ـه کار بســتند تــا‬ ‫دانش پژوهــان و دانش امــوزان از علــم و تحصیــل بــاز نماننــد‪.‬‬ ‫جامعــه مــا همان طورکــه بــه نیازهــای ضــروری ازقبیــل اکســیژن‪،‬‬ ‫هــوا‪ ،‬اب و غــذا نیازمنــد اســت‪ ،‬بــه علــم و دانــش و فعالیت هــای‬ ‫علمــی و تحقیقــی نیازمنــد اســت و بایــد ایــن نیــاز و خواســت‪،‬‬ ‫بــر زمیــن نمانــد و دانشــگاه های مــا؛ هــم در اغــاز امســال و هــم‬ ‫پایــان ســال گذشــته بــه ایــن وظیفــه خــود عمــل کردنــد‪ .‬شــرایط‬ ‫دانش اموختــن در شــرایط فعلــی بــا گذشــته متفــاوت اســت و همــه‬ ‫بایــد در چهارچــوب مقــررات بهداشــتی‪ ،‬علم امــوزی و دانش امــوزی‬ ‫را ادامــه دهیــم‪ .‬تشــکر دوم مــن از کادر درمانــی سراســر کشــور‬ ‫اســت کــه از روز اول؛ یعنــی پایــان بهمن مــاه پارســال بــا همــه‬ ‫تــوان بــرای ســامت و حفــظ جــان مــردم بــه میــدان امدنــد و‬ ‫از هیــچ کوشــش و فــداکاری دریــغ نداشــتند‪ .‬امــروز‪ ،‬بهداشــت و‬ ‫درمانــی داریــم کــه بی انکــه دســت نیــاز به ســوی دیگــران دراز‬ ‫کنــد‪ ،‬روی پــای خــود می ایســتد‪ .‬تخت هــای بیمارســتانی کفــاف‬ ‫بیمــاران و مبتالیــان را داده و ایــن‪ ،‬در ســایه تــاش دولت هــای‬ ‫گذشــته؛ به ویــژه دولــت یازدهــم و دوازدهــم بــرای توســعه امــر‬ ‫بهداشــت و درمــان بــوده اســت‪ .‬کادر درمــان برای انکــه بیمــاران‪،‬‬ ‫تنهــا رنــج بیمــاری داشــته باشــند‪ ،‬همــه تــوان خــود را بــه کار‬ ‫گرفتنــد‪ .‬نیــز شــاهد بیمــه همگانــی‪ ،‬طــرح تحــول ســامت و‬ ‫گســترش بهداشــت و درمــان در سراســر کشــور؛ حتــی در روســتاها‬ ‫بودیــم‪ .‬ازطرفــی‪ ،‬بــرای دارو‪ ،‬تجهیــزات پزشــکی شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان و همــه ان هایــی کــه دراین زمینــه مســئولیت دارنــد‪،‬‬ ‫بــار ســنگینی بــر دوش داشــتند و امــروز حــدود ‪۹۵‬درصـ ِد نیازهــای‬ ‫دارویــی را در داخــل کشــور تامیــن می کنیــم‪ .‬از همــه عزیزانــی کــه‬ ‫در کارخانه هــا‪ ،‬مراکــز علمــی و تحقیقاتــی کــه از روز اول مواجهــه‬ ‫بــا کرونــا بــرای ضروریــات زندگــی؛ از اب و بــرق و گاز و ســایر‬ ‫خدمــات‪ ،‬مــواد غذایــی‪ ،‬تولیداتــی کــه موردنیــاز مــردم بــود‪ ،‬تــاش‬ ‫کردنــد تــا نیازهــای ضــروری جامعــه را رفــع شــود‪ ،‬تشــکر می کنــم‪.‬‬ ‫به رغــم جهــش علــم و دانــش طــی قــرون گذشــته و پیشــرفت های‬ ‫علمــی بازهــم می بینیــم کــه یــک ویــروس‪ ،‬زندگــی مــردم و‬ ‫اقتصــاد جوامــع را تحت تاثیــر قــرار داده؛ کشــورهایی هســتند‬ ‫کــه ‪۲۰‬درصــد و کشــورهایی ‪۱۰‬درصــد اقتصادشــان کوچــک شــده‬ ‫و ایــن‪ ،‬نشــان می دهــد یــک موجــود به ظاهــر کوچــک چگونــه‬ ‫می توانــد زندگــی را دگرگــون کنــد و امــروز همــه را وادار کــرده‬ ‫کــه زیســت جدیــدی را در دانشــگاه ها‪ ،‬محــل کسـب وکار و زندگــی‬ ‫بــا ســبک و چهارچــوب جدیــد دنبــال کننــد‪ .‬مهــم این اســت که‬ ‫بــرای هــر کار و فعالیتــی امــروز بتوانیــم فعالیــت را در چهارچــوب‬ ‫پروتــکل ادامــه دهیــم و فعالیت هــای مــا تعطیــل نشــود‪ .‬اگــر‬ ‫بنــا بــود فعالیت هــا تعطیــل شــود‪ ،‬ان وقــت می دیدیــد کــه از‬ ‫همــان بهمن مــاه و اغــاز اســفندماه زندگــی‪ ،‬تامیــن مــواد غذایــی و‬ ‫نیازمندی هــای ضــروری مــردم بــا چــه مشــکالتی مواجــه می شــد و‬ ‫چگونــه مــردم از معنویــت‪ ،‬مناســک دینــی و از نشــاط روحــی فاصله‬ ‫می گرفتنــد‪ .‬توانســتیم در تمــام مقاطــع طــی ایــن هفت مــاه در‬ ‫چهارچــوب ضوابــط بهداشــتی‪ ،‬فعالیت هــای خــود را ادامــه دهیــم‪.‬‬ ‫دانشــگاه ها بــا یــک امــوزش ترکیبــی؛ از امــوزش حضــوری تــا‬ ‫امــوزش فضــای مجــازی و الکترونیکــی‪ ،‬بــه فعالیــت علمــی خــود‬ ‫ادامــه می دهنــد‪ .‬اگرچــه بــرای مــا هیچ چیــز جــای امــوزش‬ ‫حضــوری را نخواهــد گرفــت‪ .‬دیــدن اســتاد و ســخن گفتن اســتاد بــا‬ ‫دانشــجو و طــرح مســائل و ســواالت در فضــای حقیقــی و حضــوری‪،‬‬ ‫راحت تــر‪ ،‬بهتــر و دقیق تــر انجــام می گیــرد‪ .‬البتــه کــه امــوزش‬ ‫مجــازی می توانــد در بخــش بزرگــی از فعالیــت علمــی و تحقیقاتــی‬ ‫مــا جایگزیــن امــوزش حضــوری شــود‪ .‬دانشــگاه مرکــز علــم‪،‬‬ ‫تحقیقــات و نواوری ســت؛ جایگاهی ســت کــه مدیــران اینــده مــا‬ ‫را تربیــت می کنــد‪ ،‬نظریه هــای جدیــد را در علــوم و درزمینه هــای‬ ‫مختلــف طــرح می کنــد و رهنمــون ماســت برای اینکــه چگونــه‬ ‫راحت تــر و بهتــر زندگــی کنیــم‪ .‬درعین حال کــه دانشــگاه همــواره‬ ‫فضــای نقــادی نســبت بــه حکومــت‪ ،‬حاکمــان‪ ،‬دولــت و جوامــع‬ ‫اســت‪ .‬شــاید هیــچ فضایــی‪ ،‬نقادتــر از فضــای دانشــجویی نباشــد‬ ‫کــه اگــر بادرنظرگرفتــن شــرایط‪ ،‬واقعیــات جامعــه و انصــاف تــوام‬ ‫شــود‪ ،‬بهتریــن هدیــه بــرای جامعــه و مســئولین ماســت‪ .‬کشــور‪،‬‬ ‫امــروز بــا دو مشــکل بــزرگ مواجــه اســت؛ همــه می دانیــم کــه نــه‬ ‫در تاریــخ ایــران؛ بلکــه شــاید در تاریــخ جهــان‪ ،‬کمتــر شــاهد چنیــن‬ ‫تحریم هایــی بوده ایــم‪ .‬از اغــاز ســال ‪ ۹۷‬و تمــام ســال ‪ ،۹۷‬ســال‬ ‫‪ ۹۸‬و امــروز؛ نیمــی از ســال ‪ ۹۹‬بــا ایــن تحریــم شــدید مواجهیــم؛‬ ‫درعین حــال نگذاشــتیم دشــمنان مــا بــه هــدف اصلی شــان کــه‬ ‫شکســتن ابهــت ایــن نظــام و درمانده کــردن مــردم و تســلیم کشــور‬ ‫و نظــام در برابــر خواســت ناحــق ان هــا بــود‪ ،‬برســند‪ .‬درامــد نفتــی‬ ‫مــا در یک ســال‪ ،‬در ســال ‪۱۲۰ ،۹۰‬میلیــارددالر بــوده و در ســال ‪،۹۸‬‬ ‫کمــی بیــش از ‪۲۰‬میلیــارددالر بــود؛ یعنــی از ‪ ۱۲۰‬تــا ‪۲۰‬میلیــارددالر‬ ‫و ایــن نشــان می دهــد کــه جامعــه بــا چــه مشــکالتی روبه روســت‪.‬‬ ‫مــا بایــد روی پــای خــود بایســتیم و بــه درون بنگریــم‪ .‬بایــد از‬ ‫توانمندی هــای داخلی مــان اســتفاده کنیــم و نبایــد چشــممان بــه‬ ‫بیــرون باشــد؛ امــا ایــن واقعیــت نیــز هســت کــه بــدون تعامــل بــا‬ ‫جهــان‪ ،‬زندگی کــردن بسیارســخت و گاهــی ناممکــن اســت‪ .‬بایــد‬ ‫بتوانیــم انچــه تولیــد می کنیــم را در فضــای بیــرون کشــور عرضــه و‬ ‫انچــه نیازمنــد هســتیم و در داخــل کشــور وجــود نــدارد را از فضــای‬ ‫بیــرون تامیــن کنیــم‪ .‬حتــی در دارو و درمــان هــم ضمن اینکــه‬ ‫خوداتــکا هســتیم؛ امــا جاهایــی بــه مــواد اولیــه یــا مــواد ساخته شــده‬ ‫یــا واکســن نیازمندیــم و بایــد از دیگران بگیریــم و داروهــا و تجهیزات‬ ‫پزشــکی کــه بیــش از نیــاز ماســت را صــادر کنیــم‪ .‬ضربــه دشــمن‬ ‫درهمین فضاســت کــه می خواهــد رابطــه مــا را بــا جهــان‪ ،‬دچــار‬ ‫اختــال و اخــال کنــد و مــا بایــد بتوانیــم ایــن مشــکالت را در‬ ‫شــرایط امــروز حل وفصــل کنیــم‪ .‬همین جــا خدمــت ملــت عزیــز‪،‬‬ ‫اســاتید دانشــگاه و دانشــجویان عــرض کنــم کــه به رغــم همــه‬ ‫مشــکالت؛ توانســتیم انچــه بــرای کاالهــای اساســی مــا نیــاز بــوده‪،‬‬ ‫تقریبــاً دراین شــش ماه به انــدازه ســال گذشــته‪ ،‬در برخی ازمــوارد‬ ‫بیــش از ســال گذشــته را تامیــن کنیــم»‪.‬‬ ‫واسکو گارگالو‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫‪eslami.shahla35@gmail.com‬‬ ‫*دکتر شهال اسالمی‬ ‫«اضطــراب» یــا به زبــان عامیانــه «دل شــوره» و «تشــویش» یــک حــس اســت؛ یــک احســاس منتش ـ ِر ناشــناخته و مبهــم و نوعــی هــراس و‬ ‫نگرانــی بــا منشــا ناشــناخته‪ .‬حســی کــه طــی ان بــه فــرد دســت می دهــد‪ ،‬شــامل نااطمینانــی‪ ،‬درماندگــی و برانگیختگــی فیزیولوژی ســت؛ مثـ ً‬ ‫ا اگــر یک نفــر ســال هاپیش درمعــرض مســئله ای اســترس زا بــوده یــا‬ ‫بــه او اســیبی رســیده اســت‪ ،‬دچــار اضطــراب می شــود‪ .‬برخــی از ایــن اضطراب هــا بــه دارودرمانــی احتیــاج دارنــد کــه درواقــع‪ ،‬مرحلــه حــاد بیمــاری و اســیب اســت؛ امــا گاهــی بــه دارودرمانــی نیــازی نیســت و بــا‬ ‫تکنیک هایــی ازجملــه روش هــای تنفســی و مدیتیشــن می تــوان بــر ان غلبــه کــرد؛ مثـ ً‬ ‫ا ژاپنی هــا بــرای این منظــور‪ ،‬تکنیــک «حمــام جنــگل» (شــیرین‪-‬یوکو) را دارنــد کــه پیــاده روی به مــدت ‪۲۰‬دقیقــه در جنــگل‬ ‫و واکنــش بــدن بــه استشــمام بــوی چــوب و گیاهــان و شــنیدن صــدای طبیعــت و اب اســت‪ .‬گاهــی برخــی افــراد (ازجملــه خــودم) گفته انــد کــه وقتــی بــه اســتان های شــمالی کشــور می رونــد‪ ،‬قرارگرفتــن درمعــرض‬ ‫شــالیزار باعــث کاهــش اســترس و نگرانی هایشــان می شــود؛ ایــن شــاید به خاط ـ ِر عطــر خــوش برنج زارهــا یــا چش ـم انداز زیبــای خوش ـه های برنــج اســت‪ .‬می خواهیــم باهــم روش هایــی بــرای کاهــش اضطــراب را‬ ‫کــه در روزهــای اخیــر و به واســطه شــرایط مختلــف؛ از شــیوع ویــروس کرونــا گرفتــه تــا تنش هــای اقتصــادی و اجتماعــی بیشــتر دیــده و تجربــه می شــود‪ ،‬صحبــت کنیــم‪.‬‬ ‫ارام ســازی عضــات بــا ورزش هــای خــاص کــه از‬ ‫انقبــاض عضالنــی ناشــی از اســترس جلوگیــری‬ ‫می کنــد‪ ،‬راهــی مناســب بــرای کاهــش ســطح‬ ‫اضطــراب اســت‪ .‬نیــز دنبال کــردن یــک ســبک‬ ‫زندگــی ســامت کــه شــامل ورزش روزانــه‪ ،‬تغذیــه‬ ‫مناســب‪ ،‬تفریــح و وقت گذرانــی به تنهایــی یــا بــا‬ ‫دوســتان‪ ،‬خانــواده و افرادی کــه از بــودن بــا ان هــا‬ ‫لــذت می بریــد‪ ،‬کمک کننــده اســت‪ .‬یکــی از‬ ‫کارهــای مفیــد و اثرگــذار‪« ،‬زیســتن در زمــان حــال»‬ ‫اســت؛ چــون اضطــراب باعــث می شــود کــه مــا‬ ‫نگــران اینــده ای شــویم کــه هنــوز نیامده اســت‪ .‬بهتر‬ ‫اســت کــه از انجــام کارهــای متهورانــه دوری کــرد؛‬ ‫منظورمــان ان دســته فعالیت هایی ســت کــه گرچه در‬ ‫کوتاه مــدت اضطــراب شــما را کاهــش می دهــد؛ امــا‬ ‫در طوالنی مــدت شــما را بیشــتر مضطــرب می کنــد‪.‬‬ ‫واقعیــت این اس ـت که طــرز فکــر مــا بــر احساســات‬ ‫مــا تاثیــر دارد؛ پــس تغییــر نگــرش هــم دراین زمینــه‬ ‫مفیــد اســت‪ .‬ازانجاکــه اضطــراب ایــن توانایــی را دارد‬ ‫کــه خطــری را بیش ازحــد بــزرگ نشــان دهــد‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت به جای انکــه بــه بدتریــن ســناریوها فکــر کنید‪،‬‬ ‫تفســیرهای متفاوتــی از موضوعــات داشــته باشــید؛‬ ‫مث ـ ً‬ ‫ا بــه ایــن فکــر کنیــد کــه خــاف افــکار شــما‬ ‫نیــز می توانــد حقیقــت داشــته باشــد و رخ دهــد‪.‬‬ ‫حتمـاً زمانــی را بــرای مواجهــه بــا نگرانی هــای خــود‬ ‫اختصــاص دهیــد‪ .‬اینکــه نفــوذ نگرانی هــا بــه افــکار را‬ ‫کامـ ً‬ ‫ا متوقــف کنیــد‪ ،‬کار سختی ســت؛ اما نوشــتن و‬ ‫مــرور ان هــا در ذهــن به مــدت ‪10‬دقیقــه در هرشــب‬ ‫می توانــد شــما را از اینکــه مــدام بــه ان هــا فکــر‬ ‫کنیــد‪ ،‬بــاز دارد‪ .‬بــا خودتــان مهربــان باشــید و بدانید‬ ‫کــه نــه ضعیــف هســتید و نــه حقیــر یــا ناتــوان؛ بلکه‬ ‫یــک ازردگــی در روانتــان داریــد کــه بــه ان‪ ،‬اضطراب‬ ‫می گوینــد‪ .‬ســوالی کــه می تــوان مطــرح کــرد‬ ‫این اســت که اساســاً ناراحتی هــای بی دلیــل از کجــا‬ ‫سرچشــمه می گیرنــد؟ حتمــاً شــما نیــز تابه حــال‬ ‫گاهــی افســرده یــا بی حوصلــه بوده ایــد؛ شــاید حتــی‬ ‫روزهایــی را بــا چنیــن احساســی از خــواب بیــدار‬ ‫شــده اید‪ .‬راســتی چــرا حوصله مــان ســر مــی رود‬ ‫و چــه توجیهــی بــرای ایــن به واقــع ناراحتی هــای‬ ‫بی دلیــل وجــود دارد؟ اول اینکــه بایــد بدانیــد در ایــن‬ ‫احســاس‪ ،‬تنهــا نیســتید؛ همــه افــراد بعضــی روزهــا‬ ‫فقــط می خواهنــد لــم بدهنــد و تلویزیــون تماشــا‬ ‫کننــد یــا بعضــی روزهــا حتــی همیـن کار هــم ان هــا‬ ‫را راضــی نمی کنــد (شــاید خسته شــان هــم بکنــد)‬ ‫و دوســت دارنــد کــه هیـچ کاری نکننــد‪ .‬گاهــی بــرای‬ ‫مــا پیــش می ایــد کــه نه تنهــا انــرژی نداریــم؛ بلکــه‬ ‫احســاس بدبختــی می کنیــم‪ .‬شــاید به خاطراینکــه‬ ‫خانــه را تمیــز نکرده ایــم یــا بــرای به تعویق انداختــن‬ ‫وظایــف روزهــای قبــل‪ ،‬از دســت خودمــان عصبانــی‬ ‫هســتیم‪ .‬گاهــی خانــم خانــه احســاس می کنــد‬ ‫این همــه کار می کنــد؛ امــا کســی بــه ان اهمیــت‬ ‫نمی دهــد‪ .‬حتــی پنج کیلــو اضافـه وزن هــم می توانــد‬ ‫در یکســری افــراد ایــن احســاس را منتقــل کنــد‪.‬‬ ‫احتمــاالً شــما هــم دربــاره «افســردگی فصلــی»‬ ‫شــنیده اید؛ بلــه اب وهــوا و فصــول در ایــن حــاالت‬ ‫تاثیــر دارنــد‪ .‬در فصل هــای ســرد ســال‪ ،‬کمتــر‬ ‫درمعــرض نــور خورشــید قــرار داریــم و ایــن باعــث‬ ‫بــروز احســاس ناراحتــی می شــود‪ .‬بدیهی ســت کــه‬ ‫ماننــد هــر عامــل زمین ـه ای دیگــر‪ ،‬دراین مــورد نیــز‬ ‫برخــی افــراد نســبت بــه ســایرین‪ ،‬واکنــش بیشــتری‬ ‫نشــان می دهنــد‪ .‬یکــی از پژوهش هــا دراین بــاره‬ ‫نشــان داد کــه در فصــل بهــار‪ ،‬بیشــتر افــراد حالشــان‬ ‫بهتــر اســت! ایــا حضــور یــا عدم حضــور نــور افتــاب‬ ‫دراین بیــن نقــش دارد؟ متخصصــان می گوینــد بلــه؛‬ ‫افتــاب‪ ،‬منبعــی غنــی بــرای دریافــت ویتامیــن ‪D‬‬ ‫به شــمار مـی رود و کمبــود ایــن ویتامیــن‪ ،‬در ابتــای‬ ‫افــراد بــه اضطــراب و افســردگی بســیارموثر اســت‪.‬‬ ‫کســانی که بــه مشــکالت کــم کاری تیروئیــد یــا‬ ‫غــدد فــوق کلیــوی مبتــا هســتند؛ حتــی افرادی کــه‬ ‫هورمون هــای جنسی شــان دچــار اختــال اســت‬ ‫(ماننــد مبتالیــان بــه قاعدگــی نامنظــم)‪ ،‬از اضطــراب‬ ‫دائــم رنــج می برنــد؛ زیــرا نبــود تعــادل هورمونــی‪،‬‬ ‫موجــب می شــود کــه میــزان «کورتیــزول» در بــدن‬ ‫ان هــا افزایــش پیــدا کنــد‪« .‬کورتیــزول» هورمــون‬ ‫ضدِاضطــراب اســت کــه غــده فــوق کلیــوی در زمــان‬ ‫اضطــراب‪ ،‬ان را ترشــح می کنــد؛ امــا در افرادی کــه‬ ‫کـم کاری تیروئیــد کنترل نشــده دارنــد یــا کســانی که‬ ‫بــه قاعدگی هــای نامنظــم دچارنــد‪ ،‬به علــت داشــتن‬ ‫اضطــراب دائــم‪ ،‬هورمــون «کورتیــزول» می توانــد‬ ‫اثربخشــی الزم را داشــته باشــد؛ بنابرایــن‪ ،‬غــده‬ ‫فــوق کلیــه ایــن هورمــون را به اندازه کافــی ترشــح‬ ‫نمی کنــد و اضطــراب و اســترس درونــی در شــخص‬ ‫بــاال مــی رود‪ .‬امارهــا به خوبــی رابطــه کمبــود‬ ‫ویتامیــن ‪ D‬و ناراحتــی اضطــراب را نشــان می دهنــد‪.‬‬ ‫بــا ویتامین هــا و مــواد معدنــی می توانیــم اســترس‬ ‫و اضطرابمــان را کاهــش دهیــم‪ .‬یکــی از عوامــل‬ ‫قابل ســرزنش دراین زمینــه «هورمون هــا» هســتند؛‬ ‫ِ‬ ‫همــان مــوادی کــه از غــدد درون ریــز ترشــح شــده‬ ‫و بــر بســیاری از عملکردهــای بــدن همچــون رشــد‬ ‫و نمــو‪ ،‬روحیــه‪ ،‬عملکردهــای جنســی و متابولیســم‬ ‫تاثیــر دارنــد‪ .‬کــم یــا زیادبــودن برخــی هورمون هــا‪،‬‬ ‫یکــی از فاکتورهــای احتمالــی در بــروز احســاس‬ ‫ناراحتــی و افســردگی به شــمار می رونــد و البتــه‬ ‫دوران پریــود خانم هــا و شــروع دوران یائســگی‬ ‫را نیــز بایــد در بــروز ایــن حــاالت دخیــل دانســت‪.‬‬ ‫می گوینــد یکــی از چیزهایــی کــه باعــث می شــود‬ ‫نتوانیــم از زندگــی لــذت ببریــم‪ ،‬تفاوتی ســت کــه‬ ‫بیــن خواســته ها و واقعیــات زندگی مــان وجــود‬ ‫دارد و هرچــه ایــن فاصلــه بیشــتر شــود‪ ،‬ســطح‬ ‫نگرانــی مــا نیــز افزایــش می یابــد‪ .‬روحیــه فقــط بــه‬ ‫اتفاقاتی کــه در بــدن رخ می دهــد‪ ،‬وابســته نیســت؛‬ ‫بلکــه بــه نگــرش و طــرز فکــر نیــز بســتگی دارد‪.‬‬ ‫دوروبــر خــود چندنفــر را می شناســید کــه از خــود‬ ‫و زندگی شــان ناراضــی هســتند؟ در زندگــی همــه‬ ‫مــا‪ ،‬مراحلــی وجــود دارنــد کــه در ان به ســختی کار‬ ‫کرده ایــم؛ امــا بــه نتیجــه مطلــوب نرســیده ایم‪ .‬ایــن‪،‬‬ ‫حســی مشــترک اســت؛ اینکــه به نظرتــان به انــدازه‬ ‫تالشــی کــه می کنیــد‪ ،‬پــاداش نمی گیریــد و از‬ ‫پــس هزینه هــای خانــه خــوب‪ ،‬ماشــین و مســافرت‬ ‫برنمی اییــد‪ .‬البتــه معمــوالً این گونــه اســت کــه مــا‬ ‫خــود را در مقایســه انــی بــا دیگــران‪ ،‬در وضعیــت‬ ‫بدتــر قــرار می دهیــم؛ نه بهتــر کــه متاثــر از انتظارات‬ ‫ماســت و باعــث می شــود احساســات ناخوشــایند در‬ ‫مــا تقویــت شــوند؛ مث ـ ً‬ ‫ا احتمــاالً بــرای پیداکــردن‬ ‫شــریک زندگــی خــود دچــار مشــکل شــده اید؛‬ ‫امــا فکــر می کنیــد دوســتان و اعضــای خانــواده‬ ‫بــا چنیــن مشــکلی روب ـه رو نیســتند‪ .‬شــاید تصــور‬ ‫می کنیــد بــرای داشــتن تمــام چیزهــای خــوب‪،‬‬ ‫بایــد بیشــتر از دوســتان و اطرافیانتــان تــاش کنیــد‬ ‫و زندگــی هرگــز بــا شــما منصفانــه رفتــار نکــرده‬ ‫اســت‪ .‬نپذیرفتــن واقعیــات زندگــی‪ ،‬یکــی از علــل‬ ‫اصلــی در بــروز و شــدت گیریِ اضطــراب در افــراد‬ ‫اســت‪ .‬دراین مســیر بایــد بــه اتفاق هــای پراســترس‬ ‫زندگــی نیــز اشــاره کــرد؛ رویدادهــای ناگــواری کــه‬ ‫منابــع ذهنــی و فیزیکــی مــا را از بیــن می برنــد و‬ ‫مــا را در برابــر ناراحتــی و بیماری هــای جســمی‪،‬‬ ‫اســیب پذیر می کننــد؛ فقــر‪ ،‬ازار جنســی و مــرگ‬ ‫والدیــن در دوران کودکــی‪ ،‬می تواننــد گاه به شــدت‬ ‫ذهــن درحال رشــد را تحت تاثیــر قــرار دهنــد‪ .‬دلیــل‬ ‫دیگــر کــه احســاس ناراحتــی را توجیــه می کنــد‪،‬‬ ‫افــکار منفی ســت‪ .‬احتمــاالً احســاس بــدی داریــد؛‬ ‫چــون تمــام روز بــه ایــن فکــر کرده ایــد کــه‬ ‫چــرا هیچ چیــز خوبــی در زندگــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫فکرکــردن مــداوم بــه اتفاق هــای منفــی زندگــی‪،‬‬ ‫احســاس بدتــری را در شــما ایجــاد می کنــد‪ .‬از‬ ‫علــل بــروز اضطــراب بایــد بــه «تنهایــی» اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬جداســازیِ اجبــاری یــا خودخواســته از اجتماع‪،‬‬ ‫گاهی اوقــات مــا را به ســوی افســردگی و اضطــراب‬ ‫ســوق می دهــد‪ .‬بایــد دانســت کــه مغــز به شــکلی‬ ‫طراحــی شــده کــه از مــا می خواهــد بخشــی از‬ ‫گروه هــای اجتماعــی باشــیم؛ پــس اگــر خــاف ان‬ ‫عمــل کنیــم ‪ ،‬احســاس تنهایــی می کنیــم‪ .‬احســاس‬ ‫تنهایــی و پذیرفته نشــدن در جمــع‪ ،‬باعــث ناراحتــی‬ ‫مــا می شــوند‪ .‬همچنیــن به مــرور باعــث می شــود‬ ‫فکــر کنیــم چــه اشــکال و ایــرادی داریــم کــه دیگران‬ ‫بــا مــا معاشــرت نمی کننــد‪.‬‬ ‫*روانشناس‬ ‫مــرز بیــن اســترس و اضطــراب بســیارباریک اســت و‬ ‫اســترس می توانــد محرکــی بــرای ایجــاد اضطــراب‬ ‫باشــد و اضطــراب نشــانه ای بیرونی از اســترس اســت‪.‬‬ ‫زمانی کــه فــرد‪ ،‬دچــار اســترس و اضطــراب می شــود‪،‬‬ ‫عالئمــی ماننــد افزایــش تنفــس‪ ،‬افزایــش ضربــان‬ ‫قلــب‪ ،‬اختــال در خــواب شــبانه‪ ،‬بی قراری‪ ،‬دل شــوره‬ ‫و تغییــر در اشــتها (پرخــوری یــا کم خــوری) پیــدا‬ ‫کــرده و ازلحــاظ روانــی نیــز بــا بی قــراری و ناارامــی‬ ‫دســت وپنجه نــرم می کنــد‪ .‬تفــاوت اســترس و‬ ‫اضطــراب این اســت که اســترس‪ ،‬دلیــل واضــح و‬ ‫اشــکار دارد؛ امــا اضطــراب اغلــب علــت مشــخصی‬ ‫نــدارد و به عبارتــی‪ ،‬وقتــی فــردی نگــران و از علــت‬ ‫نگرانــی و دل شــوره خــود‪ ،‬اگاه اســت‪ ،‬می تــوان‬ ‫گفــت دچــار اختــال اســترس شــده و زمانی کــه‬ ‫نگرانــی و دل شــوره های فــرد بی دلیــل اســت و‬ ‫دلیــل واضحــی بــرای ان پیــدا نمی کنــد‪ ،‬می تــوان‬ ‫گفــت کــه دچــار اضطــراب شــده اســت‬ ‫راه انــدازی ســرویس حمل ونقــل اینترنتــی مناظره هایــی‬ ‫انجــام شــد؛ امــا شــهرداری همــواره ایــن امــر را مطــرح‬ ‫می کــرد کــه حمل ونقــل عمومــی در حــوزه خدمــات‬ ‫شهرداری ســت و ارائــه خدمــات اینترنتــی را جــدی‬ ‫پیگیــری نکــرد‪ .‬اینــک می بینیــم کــه ســرویس های‬ ‫اســنپ و تپســی در کشــور فعــال هســتند و ســهام‬ ‫قابل توجهــی دارنــد کــه اگــر شــهرداری در توســعه‬ ‫ان هــا نقشــی نداشــت‪ ،‬می توانســت ســهامدار ان نیــز‬ ‫باشــد»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬مــا امادگــی داریــم تــا روی‬ ‫مدل هــای جدیــد کار کنیــم کــه ایــن‪ ،‬نیــاز بــه کمــک‬ ‫شــهرداری دارد؛ البتــه کــه شــهرداری هــم همیشــه‬ ‫کمــک کــرده اســت و راه انــدازی چنیــن کارخانــه ای‬ ‫بــا حمایت هــای شــهرداری بــوده اســت و توانســتیم بــا‬ ‫ضوابــط کنونــی ایــن کارخانــه و ناحیــه نواوری شــریف را‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫روزگار و مــردم مــا‪ ،‬همیشــه به نوعــی در تشــنج و ســتیز هســتند و اغلــب همــه‬ ‫ناتوانی هــا‪ ،‬کمبودهــا‪ ،‬گرانــی‪ ،‬اوضــاع نابســامان معیشــت‪ ،‬کمبــود درامــد‪ ،‬افزایــش‬ ‫تــورم و به تبـ ِع ان افزایــش سرســام اور قیمت هــا را حاصــل جنــگ و ســتیز زندگــی‬ ‫و ناســازگاری روزگار بــا خــود می داننــد‪ .‬ی ـک روز بــرق گــران می شــود؛ روز دیگــر‬ ‫قیمــت وســایل نقلیه عمومــی چــون متــرو و اتوبــوس و ی ـک روز گوشــت ان قــدر‬ ‫افزایــش قیمــت می گیــرد کــه اکثــر مــردم علی رغــم میــل باطنــی مجبــور بــه‬ ‫حــذف گوشــت از ســبد خانــوار می شــوند و ایــن داســتان همیشــگی مــردم ما شــده‬ ‫اســت‪ .‬متاســفانه اقلیــت ناچیــزی کــه از حقــوق بــاال و درامــد خوبــی برخوردارنــد‪،‬‬ ‫به هیچ وجــه ایــن افزایــش قیمت هــا را متوجــه نشــده و درد نخــوردن بعضــی از‬ ‫اقــام ضــروری غذایــی همچــون کمبــود پروتئیــن را نه تنهــا حــس نمی کننــد؛ بلکه‬ ‫افــراط در خــوردن پروتئیــن و چربــی‪ ،‬کلســترول و اوریک اســید انــان را بیمــار‬ ‫هــم کــرده اســت؛ یعنــی ناظــر افــراط و تفریــط هســتیم‪ .‬بعضی هــا از خــوردن‬ ‫زیــاد‪ ،‬بیمــار می شــوند و اکثریــت بیشــتری هــم در اثــر عــدم توانایــی در خریــد‪،‬‬ ‫دچــار فقــر پروتئیــن و چربــی حیوانــی و مــواد مختلــف غذایــی شــده و ســفره انــان‬ ‫هــرروز خالصه تــر می شــود‪ .‬اگــر منصفانــه بــه قضــاوت بنشــینیم‪ ،‬عامــل اصلــی و‬ ‫مهــم ایــن وضــع‪ ،‬تحریم هــای امریــکا و یــاران او و همچنیــن عــدم فــروش نفــت‬ ‫ماســت کــه متاثــر از همیــن تحریم هاســت؛ امــا بایــد از دولــت گله منــد باشــیم؛‬ ‫زیــرا پــاره ای از اقــام غذایــی ســاخت وطــن بــوده و هیــچ نیــازی بــه واردات ان از‬ ‫خــارج نیســت کــه تحریم هــا نقــش عمــده ای در کمبــود ان مــواد داشــته باشــد‪.‬‬ ‫هرچندکــه مــاده اولیــه بســیاری از اقــام از خــارج وارد می شــود؛ امــا بایــد بپذیریــم‬ ‫در ســال های اخیــر کــه کشــاورزان بــا کمبــود اب روبـه رو شــده اند و کشــت و زرع‬ ‫ـع ان دامــداری چــون گذشــته رونــق همیشــگی را نداشــته و‬ ‫از رونــق افتــاده‪ ،‬به تبـ ِ‬ ‫خشک ســالی ها و کمبــود بــاران‪ ،‬باعــث شــده کــه از وســعت مراتــع و ســبزه ها کــم‬ ‫شــده و درنتیجــه دام نیــز کمتــر شــود‪ .‬دراین وضعیــت از تولیــدات دامــی چــون‬ ‫ماســت‪ ،‬پنیــر و کــره طبیعتـاً کــم شــده و تهیه کننــدگان لبنــی ناچــار هســتند کــه‬ ‫به طــرق مختلــف‪ ،‬بــرای تامیــن لبنیــات کشــور اقــدام کننــد‪ .‬این روزهــا کمبودهــا‬ ‫حول وحــوش کــره دور می زنــد‪ ،‬درحقیقــت بایــد بپذیریــم کــه مــواد لبنــی‪ ،‬تقریبـاً‬ ‫جــزو مــواد اصلــی غذایــی به شــمار می رونــد؛ به ویــژه یــک فــراورده لبنیــات شــیر‬ ‫اســت کــه دو قشــر کــودک و بزرگ ســاالن باالتــر از میان ســالی‪ ،‬به شــدت بــه ایــن‬ ‫مــاده غذایــی نیــاز دارنــد و کمبــود ان باعــث فقــر کلســیم و درنتیجــه شــکنندگی‬ ‫اســتخوان های بــدن می شــود‪ .‬در بانــوان نیــز کــه به واســطه زادوولــد و تغییــرات‬ ‫هورمونــی بعــد از دوره یائســگی‪ ،‬به شــدت دچــار فقــر کلســیم می شــوند؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫لبنیــات و به خصــوص کــره‪ ،‬نقــش حیاتــی در رشــدونمو اســتخوان ها و همچنیــن‬ ‫برطرف ســاختن بــدن از کلســیم دارنــد‪ .‬ایــن توضیحــات را به این علــت کــه‬ ‫بعضی هــا در ایــن چنــدروزه می گوینــد کــره مهــم نیســت‪ ،‬نباشــد نمی خوریــم‪،‬‬ ‫بیــان کــردم کــه در زندگــی و بــرای زنده مانــدن و سالم زیســتن‪ ،‬نمی تــوان مــواد‬ ‫غذایــی و تکمیلــی و ویتامین هــا را نخوریــم؛ چــون گــران اســت و بــا حــذف ایــن‬ ‫مــواد از ســفره های اقشــار فرودســت جامعــه‪ ،‬فقــط نــان‪ ،‬مهــم نیســت و هــر مــاده‬ ‫غذایــی در جــای خــود‪ ،‬از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت؛ به طوری کــه کمبــود‬ ‫ان می توانــد عوارضــی را بــرای مــردم به همــراه داشــته باشــد‪ .‬امیدواریــم وزارت‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬جهــاد ســازندگی و ســایر دســتگاه های ذی ربــط‪ ،‬به هرنحوممکــن‪ ،‬بــرای‬ ‫کمبــود و به خصــوص گرانــی ‪90‬درصــدی قیمــت کــره کــه بســیار غیرعادی ســت و‬ ‫خانواده هــا بــرای تهیــه ان بــا مشــکل روبـه رو هســتند‪ ،‬اقــدام شایســته و بایســته ای‬ ‫به عمــل بیاورنــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اصالح جلد کتاب ریاضی سوم دبستان‬ ‫رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی اموزشــی دربــاره حــذف تصویــر دختــران‬ ‫از جلــد کتــاب ریاضــی گفــت‪« :‬بچه هایــی کــه ریاضــی ســوم را می خواننــد‪ ،‬علــوم‬ ‫پایــه ســوم را هــم می خواننــد‪ .‬روی جلــد ان‪ ،‬همــه دختــر هســتند؛ چــرا مدافعــان‬ ‫مــردان نگفته انــد روی ایــن جلــد‪ ،‬تصویــر پســران نیســت؟ اگــر موضــع منفــی‬ ‫دربــاره دختــران باشــد‪ ،‬بایــد همــه کتــب را دربرگیــرد؛ درحالی کــه این گونــه‬ ‫نیســت»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ حســن ملکــی افــزود‪« :‬چنیــن رویــدادی‪ ،‬رویــداد‬ ‫خوبــی نبــود و مذمــوم اســت و نبایــد صــورت می گرفــت؛ امــا بایــد ایــن تصویــر‬ ‫را در کنــار دیگــر کتاب هــا قــرار داده و مجموعــه کتــب را مشــاهده کننــد‪ .‬خــوب‬ ‫اســت کــه منتقــدان کل نگــر باشــند‪ .‬اصــل کار را نمی پســندیم و از اینکــه ایـن کار‬ ‫باعــث تاثــر بخشــی از جامعــه شــده‪ ،‬متاثــرم و امیــدوارم بــا اصــاح ایــن تصویــر در‬ ‫ســال اینــده‪ ،‬از شــرمندگی ایــن قشــر عزیــز بیــرون بیاییــم»‪.‬‬ ‫کاهش ‪۹۶‬درصدی مسافران در پروازهای بین المللی‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایــران‬ ‫گفــت‪« :‬پروازهــای فرودگاه هــای تحت مالکیــت شــرکت در مــرداد ‪ 99‬نســبت‬ ‫بــه مــاه مشــابه ســال گذشــته ‪27‬درصــد و اعــزام و پذیــرش مســافر نیــز ‪42‬درصد‬ ‫کاهــش یافتــه اســت»‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ ســیاوش امیرمکــری افــزود‪« :‬مردادمــاه‬ ‫امســال نســبت بــه مردادمــاه ســال گذشــته‪ ،‬پروازهــای داخلــی فرودگاه هــای‬ ‫تحت مالکیــت شــرکت در نشست وبرخاســت ‪22‬درصــد‪ ،‬در اعــزام و پذیــرش‬ ‫مســافر ‪36‬درصــد و در ارســال و پذیــرش بــار و پســت ‪42‬درصــد کاهــش یافتــه‪.‬‬ ‫همچنیــن پروازهــای بین المللــی فرودگاه هــای تحت مالکیــت شــرکت در‬ ‫نشست وبرخاســت ‪84‬درصــد‪ ،‬در اعــزام و پذیــرش مســافر ‪96‬درصــد و در ارســال و‬ ‫پذیــرش بــار و پســت ‪80‬درصــد کاهــش یافتــه اســت»‪.‬‬ ‫گوشی های قاچاق «فعال» نمی شوند‬ ‫معــاون فنــی گمــرک ایــران گفــت‪« :‬درحال حاضــر ورود معافیــت گوش ـی های همــراه‬ ‫واردشــده توســط مســافران بــه داخــل کشــور‪ ،‬لغــو شــده»‪ .‬به گــزارش انــا؛ جمــال‬ ‫ارونقــی افــزود‪« :‬بســیاری ازمواقع احســاس می شــد گوشــی های موبایــل مســافری‬ ‫به صــورت تجــاری و ســوداگرانه بــه کشــور وارد می شــدند؛ درحالی کــه بــرای ورود‬ ‫قانونــی گوشــی موبایــل بــه ایــران‪ ،‬مشــکل خاصــی وجــود نداشــت‪ .‬بررسـی های نشــان‬ ‫می دهنــد کــه به رغــم لغــو معافیــت ورود گوشـی های مســافری‪ ،‬هنــوز برخــی افــراد از‬ ‫ای ـن کار ســود می برنــد‪ .‬کاالهــای قاچاقــی کــه به انواع مختلــف بــه داخــل کشــور ورود‬ ‫پیــدا کرده انــد‪ ،‬نمی تواننــد فعــال شــوند»‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫ایران؛ دارنده بزرگ ترین شرکت های دانش بنیان هوش مصنوعی در منطقه‬ ‫ســورنا ســتاری در اولیــن نشســت مجمــع فنــاوری‬ ‫و نــواوری اســتان تهــران کــه بــا حضــور شــهردار و‬ ‫اســتاندار تهــران در «کارخانــه نــواوری ازادی» برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه‬ ‫بزرگ تریــن شــرکت های دانش بنیــان حــوزه هــوش‬ ‫مصنوعــی را داراســت‪ .‬تنهــا در یــک شــرکت ایرانــی‪،‬‬ ‫‪۵۰۰‬نفــر در حــوزه برنامه نویســی هــوش مصنوعــی‬ ‫فعالیــت می کننــد و ایــن‪ ،‬یــک افتخــار بــرای کشــور‬ ‫اســت»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬درحال حاضــر‪ ،‬یــک‬ ‫هم افزایــی بیــن افــراد و بازیگــران اکوسیســتم نــواوری‬ ‫ایجــاد شــده اســت کــه بایــد از ان هــا تشــکر ویــژه ای‬ ‫داشــته باشــیم»‪ .‬معــاون رئیس جمهــوری اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«از دوســال پیش‪ ،‬ایجــاد شــبکه نــواوری در کشــور‬ ‫شــروع شــد‪ .‬مــا‪ ،‬در ایجــاد ایــن شــبکه بــرای تهــران‬ ‫موفــق بودیــم و به صــورت مجــازی ان را در اســتان ها‬ ‫توســعه دادیــم؛ امــا به صراحــت می تــوان گفــت کــه‬ ‫در توســعه شــبکه مجــازی اســتان ها موفــق عمــل‬ ‫نکردیــم»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬همان طورکــه جوانــان در‬ ‫اقتصــاد دانش بنیــان ســرمایه ان هســتند‪ ،‬در تعریــف‬ ‫شــهر نــواور بایــد شــهرداری نیــز خــود شــریک‬ ‫شــتاب دهنده کس ـب وکار باشــد؛ زیــرا یــک شــهرداری‬ ‫می توانــد بــازار بزرگــی در حــوزه کســب وکارهای‬ ‫نــو داشــته باشــد و درامــدی از ان کســب کنــد»‪ .‬وی‬ ‫درادامــه باتاکیدبراینکــه شــهرداری به تنهایــی یــک‬ ‫بــازار بــزرگ دراختیــار دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬شــهرداری تهــران‬ ‫نمی دانــد کــه ایــن شــهر بــزرگ‪ ،‬چــه بــازار بزرگی ســت‬ ‫تــا ان را دراختیــار بگیــرد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ایــن جمعیــت از‬ ‫یــک شــهر‪ ،‬می توانــد منجــر بــه ارائــه نواوری هایــی در‬ ‫ســرویس ها و خدمــات باشــد‪ .‬در ســال ‪ ۹۴‬درخصــوص‬ ‫کَره و افزایش ‪90‬درصدی قیمت!‬ ‫راه انــدازی کنیــم»‪ .‬وی راه انــدازی ناحیــه نواوری شــریف‪،‬‬ ‫پــارک پردیــس و کارخانــه نــواوری را بــا همــکاری‬ ‫شــهرداری تهــران اعــام کــرد و گفــت‪« :‬مــا بایــد در‬ ‫حوزه هــای مختلــف بــه اســتارت اپ ها کمــک کنیــم‬ ‫تــا ایده هــای خــوب را پیــش ببرنــد و نتایــج ان هــا را‬ ‫در ارائــه خدمــات ببینیــم»‪ .‬وی تاکیــد کرد‪« :‬شــهرداری‬ ‫بایــد خــود را موظــف بدانــد کــه تمــام ســرویس های‬ ‫شــهری را بــا اســتفاده از نــواوری حاصــل از فکــر جوانان‬ ‫ارائــه دهــد و یــک نقــش نظارتــی و حاکمیتــی در ایــن‬ ‫ســرویس دهی داشــته باشــد»‪ .‬وی باتاکیدبــر ضــرورت‬ ‫کاهــش مقاومت هــای ســنتی در شــرکت ها بــرای‬ ‫پیشــبرد اهــداف و فــروش ان هــا گفــت‪« :‬بایــد روش های‬ ‫ســنتی در شــرکت های ســنتی از بیــن برونــد و نــواوری‬ ‫جایگزیــن ان هــا شــود»‪ .‬وی بابیان اینکــه بانــک مرکــزی‬ ‫اکنــون در تعامــل ســنتی ها و مــدرن ورود کــرده اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬بانــک مرکــزی‪ ،‬ای پــی ازاد دارد کــه در‬ ‫ذیــل ان‪ ،‬تراکنش هــا رخ می دهــد و تمــام بازیگــران‬ ‫ســنتی و مــدرن بــا یکدیگــر به رقابــت می پردازنــد»‪ .‬وی‬ ‫بــا یــاداوری اینکــه بانک هــا به عنــوان بازیگــران ســنتی و‬ ‫فین تک هــا به عنــوان بازیگــران مــدرن همــکاری دارنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن‪ ،‬اســتراتژی جدیــد بانــک مرکزی ســت‬ ‫و بازیگــران ســنتی درحال ســرمایه گذاری بــر روی‬ ‫بازیگــران مــدرن فین تک هــا هســتند؛ طوری کــه روزی‬ ‫بالغ بــر میلیاردهاتومــان تراکنــش بــدون خطــا در ان‬ ‫رخ می دهــد کــه همــه نرم افزارهــای ان‪ ،‬بومی ســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬در اینــده ممکــن اســت بانک هــا وجــود‬ ‫نداشــته باشــند؛ امــا بانکــداری می مانــد؛ پــس بایــد‬ ‫بــه این موضــوع به واســطه نــواوری توجــه ویــژه ای‬ ‫داشــته باشــیم»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬ایــن جریــان‪ ،‬نیــاز‬ ‫بــه ســرمایه گذاری دارد و بســتر ایــن ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫شــهر اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬انچــه مــا می خواهیــم‬ ‫این اســت که کنــار هــم زیرســاختی را بــرای توســعه‬ ‫کســب وکارها به واســطه خالقیــت و نــواوری فراهــم‬ ‫کنیــم کــه این موضــوع‪ ،‬نیــاز بــه هماهنگــی حکومــت‬ ‫شــهر و کشــوری دارد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬تاکیــد مــا‬ ‫این اســت که نبایــد به عنــوان حکومــت در نتیجــه کار‬ ‫جوانــان نــواور دخالــت کنیــم؛ امــا بایــد درجهت توســعه‬ ‫بخــش ســرویس ها ارائــه خدمــات و بخــش فناوری هــا‬ ‫نقــش خــود را به خوبــی ایفــا کنیــم»‪ .‬وی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«مــا نمی توانیــم بــا ضوابــط قدیــم‪ ،‬قوانیــن را بــرای‬ ‫نــواوری داشــته باشــیم؛ بلکــه اول نــواوری شــکل‬ ‫می گیــرد و بعــد قانــون ان نوشــته می شــود و شــکل‬ ‫خواهــد گرفــت»‪.‬‬ ‫شش ماه با کرونا در یک نمودار‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫ش ـش ماه از ‪ 11‬مــارس ‪ 2020‬گذشــت؛ همان روزی کــه «ســازمان جهانــی بهداشــت»‬ ‫ـوان یــک پاندمــی اعــام کــرد‪ .‬طبــق‬ ‫(‪ )WHO‬رســماً بیمــاری «کوویــد‪ »-19‬را به عنـ ِ‬ ‫ـی داده هــایِ «دانشــگاه جــان هاپکینــز»؛ تــا ‪ 11‬ســپتامبر‬ ‫گــزارش مرکــز امــار و ردیابـ ِ‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬تعــداد مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا‪ ،‬از مــرز ‪28‬میلیون نفــر گذشــت؛‬ ‫این درحالی س ـت که تــا تاریــخ یادشــده ‪67‬درص ـ ِد مبتالیــان یــا به عبارتــی‪18 ،‬میلیــون‬ ‫و ‪990‬هزارنفــر بهبــود یافتنــد و ‪910‬هزارنفــر نیــز فوت کردنــد‪ .‬برمبنایِ همیــن گزارش؛‬ ‫ـوان مــواردی بــا وضعیــت فعــال هســتند؛ یعنــی‬ ‫هشـت میلیون و ‪260‬هزارنفــر نیــز به عنـ ِ‬ ‫درعین حــال نــه بهبــودیِ کامــل داشــته اند و نــه رونــد بیماری شــان‬ ‫بیمــار بــوده و‬ ‫ِ‬ ‫وخیــم شــده اســت کــه ان هــا را «ناقــان شناسایی شــده» می دانیــم‪ .‬ثبــت روزانــه‬ ‫چیــزی حــدود ‪250‬هزارمــور ِد جدیــد از بیمــاران کرونایــی در یک ما ِه اخیــر‪ ،‬نشــان‬ ‫می دهــد کــه ایــن ویــروس‪ ،‬قدمــی هــم عقب نشــینی نکــرده و همه گیــری‪ ،‬همچنــان‬ ‫ـی خــود‬ ‫بــدون کشــف حتــی یــک واکسـ ِ‬ ‫ـن تائیدشــده‪ ،‬بــا همــه تــوان تهدیدکنندگـ ِ‬ ‫به پیــش مـی رود‪ .‬اینفوگرافیــک امــروز‪ ،‬مــروری خالصــه اســت بــر رونــد ایــن بیمــاری‬ ‫طــی شش ما ِه گذشــته‪.‬‬ ‫موارد فعال‬ ‫بهبودیافته ها‬ ‫فوت شده ها‬ ‫‪30‬میلیون‬ ‫امار جهانی تا ‪ 10‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫‪25‬میلیون‬ ‫فوت‪0.91 :‬میلیون نفر‬ ‫بهبودی‪18.99 :‬میلیون نفر‬ ‫ناقل‪8.26 :‬میلیون نفر‬ ‫‪15‬میلیون‬ ‫مجموع‪28.16 :‬میلیون نفر‬ ‫‪10‬میلیون‬ ‫‪20‬میلیون‬ ‫‪5‬میلیون‬ ‫سپتامبر‬ ‫اوت‬ ‫جوالی‬ ‫ژوئن‬ ‫می‬ ‫اوریل‬ ‫مارس‬ ‫‪0‬‬ صفحه 2 ‫شهرستان ‪3‬‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ -1399‬شماره ‪2068‬‬ ‫باحضور مدیرکل امور شهری و شوراهای استان خوزستان‬ ‫فرماندار و اعضای شورای اسالمی شهر بهبهان؛‬ ‫مراســم معارفــه مهنــدس‬ ‫ـد‬ ‫ـهردار جدیـ‬ ‫ـادری؛ شـ‬ ‫بهـ‬ ‫ـد‬ ‫ـزار شـ‬ ‫ـان برگـ‬ ‫بهبهـ‬ ‫مهندس صدیقی؛ مدیرکل امور شهری و شوراهای استان خوزستان‪:‬‬ ‫حتمــ ًا همــکاران بــا مهنــدس بهــادری؛ شــهردار‪ ،‬انســجام‬ ‫دارنــد‪ .‬بچه هــای شــهرداری از بهــادری حمایــت کننــد تــا ایشــان‬ ‫نیــز نهایــت همــکاری را بــا ان هــا داشــته باشــد‬ ‫مهندس زمانی اصل؛ فرماندار بهبهان‪:‬‬ ‫از تالش هــای شــهردار و نماینــدگان شــورای شــهر تشــکر‬ ‫می شــود‪ .‬تشــکر ویــژه ای دارم به خاطــر هماهنگی هایــی کــه‬ ‫داشــته اند و وقــت گذاشــته اند بــرای انتخــاب شــهردار‬ ‫مهنــدس بهــادری جهــادی کار کــرده‪ .‬انصافــا ً در شــرایط فعلــی اقتصــادی‪ ،‬همه گونــه‬ ‫خدمــات در گوشــ هو کنار شــهر مشــاهده می شــود‬ ‫سردار دانایی؛ رئیس شورای اسالمی شهر بهبهان‪:‬‬ ‫از میــان فاکتورهایــی کــه اعضــای شــورا را متقاعــد کــرد بــه مهنــدس بهــادری رای بدهنــد‪،‬‬ ‫ی ِکار بــودن و به روزبــودن وی نیــز بارزتریــن بودنــد؛‬ ‫فاکتورهــای تجربــه‪ ،‬اگاهــی‪ ،‬شــجاعت‪ ،‬جنب وجــوش‪ ،‬پا ‬ ‫لــذا امیدواریــم مــا اعضــای شــورا را نســبت بــه ایــن فاکتورهــا ناامیــد نکند‪.‬‬ ‫مهندس بهادری؛ شهردار بهبهان‪:‬‬ ‫مــن همچنــان پرقدرت تــر و پرانرژی تــر از گذشــته در خدمــت‬ ‫همشــهریانم هســتم و امیــدوارم در اجــرای برنامه هــای عمرانــی‬ ‫بــه انچــه خــودم دلــم می خواهــد برســیم‪ .‬اعتقــاد دارم بودجــه‬ ‫شــهرداری از ‪ 105‬میلیــارد بــه ‪ 250‬میلیاردتومــان بایــد افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫مــن بــه حواشــی و حرف هــای مــردم کاری نــدارم‬ ‫مراســم معارفــه علیرضــا بهــادری؛ شــهردار شــهر بهبهــان باحضــور مهنــدس صدیقــی؛ مدیــرکل امــور شــهری و شــوراهای اســتان و‬ ‫همراهــان‪ ،‬مهنــدس زمانی اصــل؛ فرمانــدار و مدیــران دســتگاه های اجرایــی شهرســتان‪ ،‬نماینــدگان شــورای اســامی شــهر‪ ،‬شــهرداران‬ ‫شــهرهای شهرســتان‪ ،‬جمــع کثیــری از طبقــات مختلــف مــردم شهرســتان بهبهــان کــه به پــاس خدمــات ارزنــده مهنــدس بهــادری در‬ ‫زمــان تصــدی سرپرســتی شــهرداری حضــور داشــتند و بســیاری از پرســنل و کارگــران شــهرداری و ورزشــکاران و ورزش دوســتان و‬ ‫جمعــی از اهالــی مناطــق مســکونی ایــن شهرســتان کــه به عنــوان قدردانــی از زحمــات و خدمــات انجام گرفتــه مهنــدس بهــادری در‬ ‫ایــن جلســه افتخــار حضــور داشــتند‪ ،‬در تــاالر افــاق ایــن شهرســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫محمدحسن بهبهانی‬ ‫اهدای ‪10‬هزار ماسک توسط شهردار بهبهان به هیئت های مذهبی‬ ‫در امور فرهنگی‪ ،‬دینی در دهه اول محرم‬ ‫شهرداری بهبهان سنگِ تمام گذاشت‬ ‫شــورای اســامی شــهر و شــهرداری بهبهــان در کنــار‬ ‫هیئت هــای عاشــورایی‪ ،‬هیئت هــای عــزاداری ســاالنه‬ ‫و بســیج فضــای شــهر بهبهــان را متناســب بــا ایــام‬ ‫ســوگواری اباعبداهلل الحســین(ع) در دهــه اول محــرم‪،‬‬ ‫نقــاط مختلــف شــهر را ســیاه پوش کــرده و شــرایط‬ ‫خوبــی را بــرای انجــام عــزاداری ســاالر شــهیدان فراهــم‬ ‫اوردنــد‪ .‬از قبــل از اغــاز دهــه اول محــرم به همــت و‬ ‫دســتور مهنــدس بهــادری؛ شــهردار پرتــاش بهبهــان‪،‬‬ ‫توســط نیروهــای تالشــگر شــهرداری ناحیــه ‪ 1‬و ناحیــه‬ ‫‪ 2‬به طــور ضربتــی حســینیه ها‪ ،‬مســاجد و تکایــا و‬ ‫اطــراف منتهــی بــه اماکــن مقدســه ضدعفونــی و‬ ‫گندزدایــی شــد‪ .‬ایــن گــروه خســتگی ناپذیر همــه‬ ‫شــب‪ ،‬قبــل از برگــزاری مراســم عــزاداری‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه شست وشــو و ضدعفونــی کامــل فضــای موجــود‬ ‫اقــدام و فضــا را امــاده برگــزاری مراســم عــزاداری‬ ‫اباعبداهلل الحســین(ع) می کردنــد‪.‬‬ ‫نکتــه قابل توجــه‪ ،‬حضــور مهنــدس بهــادری؛ شــهردار‬ ‫و مهنــدس یاحقــی؛ سرپرســت شــهرداری ناحیــه‬ ‫‪ 2‬و ســقاپور؛ سرپرســت شــهرداری ناحیــه ‪ 1‬و دیگــر‬ ‫پرســنل زحمتکــش شــهرداری در امــر پاک ســازی‬ ‫و ضدعفونــی معابــر قابل تقدیــر اســت؛ لــذا جــای‬ ‫خسته نباشــید و خداقــوت باقی ســت‪ .‬الزم به ذکــر‬ ‫اســت؛ توجــه جــدی نماینــدگان شــورای اســامی‬ ‫شــهر و تاکیــد مکــرر انــان بــر همــکاری شــهرداری‬ ‫بهبهــان بــا دســتگاه های فرهنگــی‪ ،‬قابل تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫عالوه ب ـر ان در یــک اقــدام فرهنگــی‪ ،‬دینــی شــهرداری‬ ‫بهبهــان تعــداد ‪ 10‬هزار عــدد ماســک دراختیــار اداره‬ ‫تبلیغــات اســامی شهرســتان بهبهــان قــرار دادنــد تــا‬ ‫به طــور رایــگان بیــن هیئت هــای مذهبــی شهرســتان‬ ‫در ایــام دهــه اول توزیــع کننــد‪ .‬اختصــاص ایــن تعــداد‬ ‫ماســک بــه هیئت هــای مذهبــی‪ ،‬عالوه بــر ان تعــداد‬ ‫ماســک اســت کــه شــهرداری مرتبــاً در بیــن مــردم‬ ‫و در نقــاط مختلــف شــهر توســط اکیپ هــای ســیار‬ ‫شــهر توزیــع کــرده اســت‪ .‬مــردم می گوینــد همــکاری‬ ‫شــهرداری و توجــه خــاص مهنــدس بهــادری؛ شــهردار‬ ‫و نماینــدگان شــورای اســامی شــهر بهبهــان در امــور‬ ‫فرهنگــی و دینــی ایــن شهرســتان تاکنــون در زمــان‬ ‫تصــدی شــهرداران و شــوراهای اســامی شــهر در ادوار‬ ‫گذشــته بی نظیــر اســت کــه ایــن خــود دلیــل توجــه‬ ‫و عالقه منــدی نام بــردگان بــه مســائل فرهنگــی و‬ ‫دینی ســت‪.‬‬ ‫خبرنــگار ســایه‪ :‬انصافــاً شــهرداری بهبهــان در‬ ‫محــرم امســال ســنگ تمام گذاشــت‪ .‬بــا حمایــت‬ ‫تمام قــد شــهردار و شــورای اســامی شــهر بهبهــان‬ ‫و تــاش واحدهــای روابط عمومــی و زیباســازی‬ ‫شــهرداری بهبهــان‪ ،‬چهــره شــهر بهبهــان امســال‬ ‫در محــرم به نحــو متفاوتــی ســیاه پوش شــد‪ .‬ایــن‬ ‫تالش هــا بــا اهــدای بیــش از ‪15‬هــزار ماســک بــه‬ ‫عاشــقان حســینی و ضدعفونــی مســاجد و هیئت هــای‬ ‫مذهبــی همــراه بــود کــه بدین وســیله از یکایــک افــراد‬ ‫و واحدهــای فوق الذکــر و در راس همــه مهنــدس‬ ‫بهــادری؛ شــهردار و شــریف پور؛ مدیــر فعــال و‬ ‫بی ریــای روابط عمومــی شــهرداری کمــال تشــکر‬ ‫و سپاســگزاری را داریــم‪ .‬ان شــاءاهلل کــه زحمــات و‬ ‫تالش هــای همگــی در این رابطــه در پرونــده اخــرت‬ ‫انــان ثبــت و ضبــط شــود‪.‬‬ ‫اهدای ‪ ۱۰‬هزار ماسک از طرف شهردار بهبهان به هیئت های مدهبی شهر‬ ‫تالش شهرداری ناحیه ‪ 1‬و ‪ 2‬بهبهان در امر پاک سازی مساجد‬ ‫و امام زاده ها و معابر عمومی در ایام دهه اول محرم‬ ‫شست وشوی محوطه امام زاده فضل توسط نیروهای ناحیه ‪ ۱‬خدمات شهری شهرداری بهبهان‬ ‫عالوه بر اینکــه شــهرداری بهبهــان و ناحیه هــای‬ ‫وابســته در ایــام بیمــاری کرونــا در امــر‬ ‫ضدعفونی کــردن و گندزدایــی معابــر و مســاجد و‬ ‫حســینیه های ایــن شهرســتان از هیــچ کوششــی‬ ‫دریــغ نداشــته اند‪ ،‬در ایــام دهــه اول محــرم نیــز‬ ‫شــاهد ایــن اقــدام ازســوی شــهرداری ناحیــه ‪1‬‬ ‫بــا دســتور مهنــدس بهــادری؛ شــهردار و نظــارت‬ ‫ســقاپور؛ سرپرســت ناحیــه ‪ 1‬شــهرداری و کارگران‬ ‫پرتــاش ایــن ناحیــه بوده ایــم کــه جــای تقدیــر‬ ‫و تشــکر دارد‪ .‬به گــزارش خبرنــگار مــا از بهبهــان؛‬ ‫در ایــن ایــام ازســوی ناحیــه ‪ 1‬و ‪ 2‬شــهرداری‪،‬‬ ‫کلیــه مســاجد‪ ،‬حســینیه ها و امام زاده هــای‬ ‫تحت پوشــش شــهرداری ناحیــه ‪ 1‬و ‪ 2‬و نیــز معابــر‬ ‫و اطــراف اماکــن متبرکــه فوق الذکــر به طورجــدی‬ ‫گندزدایــی و ضدعفونــی و شست وشــو شــدند‪.‬‬ ‫ازســوی دیگر‪ ،‬نصــب ســطل های ســبدی در‬ ‫خیابان هــا و کوچه هــای اسفالت شــده در نقــاط‬ ‫مختلــف شــهر‪ ،‬به خصــوص در پشــت کارودانــش‬ ‫در ایــن شهرســتان را نبایــد نادیــده گرفــت کــه‬ ‫تصویــر فــوق گویــای ادعــای ماســت‪.‬‬ ‫پاک سازی و ضدعفونی و گندزدایی معابر عمومی توسط نیروهای ناحیه ‪ ۲‬خدمات شهری شهرداری بهبهان‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ -1399‬شماره ‪2068‬‬ ‫برگزاری مراسم معارفه شهردار بهبهان باحضور مدیرکل امور شهری و شوراهای‬ ‫استان خوزستان‪ ،‬فرماندار و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان بهبهان‬ ‫سردار دانایی؛‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر بهبهان‪:‬‬ ‫از تمام کسانی که برای جلوگیری‬ ‫از صدور حکم شهردار شدن‬ ‫مهندس بهادری تالش کردند‬ ‫بو اتش زدند‬ ‫و خود را به ا ‬ ‫می خواهیم حال که نتیجه ای‬ ‫غیر از انچه را که فکر می کردند‬ ‫حاصل شد‪ ،‬برای رضای خداوند و‬ ‫توسعه شهر از کینه ها‪ ،‬حسادت ها‬ ‫دشمنی ها و سنگ اندازی های‬ ‫خود دست بردارند و بگذارند در‬ ‫رنگ وروی شهر تغییر ایجاد شود‬ ‫مراســم معارفــه علیرضــا بهــادری؛ شــهردار شــهر بهبهــان باحضــور‬ ‫مهنــدس صدیقــی؛ مدیــرکل امــور شــهری و شــوراهای اســتان و‬ ‫همراهــان‪ ،‬مهنــدس زمانی اصــل؛ فرمانــدار و مدیــران دســتگاه های‬ ‫اجرایــی شهرســتان‪ ،‬نماینــدگان شــورای اســامی شــهر‪ ،‬شــهرداران‬ ‫شــهرهای شهرســتان‪ ،‬جمــع کثیــری از طبقــات مختلــف مــردم‬ ‫شهرســتان بهبهــان کــه به پــاس خدمــات ارزنــده مهنــدس بهــادری‬ ‫در زمــان تصــدی سرپرســتی شــهرداری حضــور داشــتند و بســیاری از‬ ‫پرســنل و کارگــران شــهرداری و ورزشــکاران و ورزش دوســتان و جمعــی‬ ‫از اهالــی مناطــق مســکونی ایــن شهرســتان کــه به عنــوان قدردانــی‬ ‫از زحمــات و خدمــات انجام گرفتــه مهنــدس بهــادری در ایــن جلســه‬ ‫افتخــار حضــور داشــتند‪ ،‬در تــاالر افــاق ایــن شهرســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در این مراســم پــس از قرائــت قــران و نواختــن ســرود مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی و عــرض خیرمقــدم توســط مجــری (دکتــر ســاعد) ســردار‬ ‫دانایــی؛ رئیــس شــورای اســامی ایــن شــهر طــی ســخنانی چنیــن‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬بســم اهلل الرحمن الرحیم‪ /‬ســام علیکــم‪ /‬بــا عــرض‬ ‫ادب و احتــرام خدمــت حاضریــن در جلســه شــورای اداری شهرســتان‬ ‫بهبهــان و مراســم معارفــه شــهردار شــهر؛ مهنــدس بهــادری‪ ،‬تقدیــر‬ ‫و تشــکر از عزیزانــی کــه دعــوت مــا را پذیرفتنــد و در جلســه حضــور‬ ‫دارنــد‪ .‬ســپاس از حضــور میهمانــان عزیــزی کــه خــارج از بهبهــان‬ ‫امده انــد و خوش امــد می گویــم خدمــت مهنــدس صدیقــی؛ مدیــرکل‬ ‫امــور شــهری و شــوراهای اســتان و همراهــان کــه در جمــع مــا حاضــر‬ ‫شــده اند‪ .‬مــن ســخنران نیســتم؛ لــذا فهرســت وار مطالبــم را بیــان‬ ‫می کنــم‪ .‬در ابتــدا تقدیــر و تشــکر می کنــم از هیئت هــای مذهبــی‬ ‫شــهرم کــه بــا کنــار کشــیدن هیئت هــای عــزاداری ســنتی شــهر در‬ ‫برگــزاری مراســم های عــزاداری اباعبداهلل الحســین(ع) بــا رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی اعالم شــده در شــهر‪ ،‬ســنگ تمام گذاشــتند‬ ‫و یــاد و خاطــره ایثارگری هــا و فداکاری هــای اباعبداهلل الحســین(ع) و‬ ‫یــاران باوفایــش را زنــده نــگاه داشــتند‪.‬‬ ‫تقدیــر و تشــکر می کنــم از پزشــکان‪ ،‬پرســتاران‪ ،‬پرســنل زحمتکــش‬ ‫بیمارســتان ها و مســئولین دانشــکده علــوم پزشــکی شــهرم‪ ،‬خصوص ـاً‬ ‫دکتــر شــاکری نژاد کــه طــی ایــن چندمــاه در خــط مقــدم مبــارزه بــا‬ ‫بیمــاری کرونــا تــاش چشــمگیری به عمــل اوردنــد و ارامــش و اســایش‬ ‫خودشــان را فــدای نجــات جــان همشــهریان کردنــد‪.‬‬ ‫اغــاز ســال تحصیلــی جدیــد را بــه دانش امــوزان و معلمیــن خصوص ـاً‬ ‫اســتاد خــودم جنــاب اقــای عبدی پــور تبریــک عــرض می کنــم‪.‬‬ ‫امیــدوارم باتوجه بــه وضعیــت بیمــاری کرونــا تمهیــدات الزم درنظــر‬ ‫گرفتــه شــده باشــد‪.‬‬ ‫امــا به عنــوان نماینــده اعضــای‬ ‫ـهر؛‬ ‫محتــرم شــورای اســامی شـ‬ ‫از تالش هــا و زحمــات شــهردار ســابق بهبهــان‪ ،‬مهنــدس ورزشــی‬ ‫تقدیــر و تشــکر کــرده و بــرای ایشــان ارزوی موفقیــت می کنیــم‪.‬‬ ‫مــا بــرای شــهر‪ ،‬شــهردار معصــوم انتخــاب نکردیــم؛ بلکــه فــردی را‬ ‫انتخــاب کردیــم کــه بــه دیــدگاه اکثریــت اعضــای شــورا فاکتورهایــی‬ ‫را داشــتند کــه می توانــد ســکان دار شــهرداری شــهر بهبهــان باشــد‪،‬‬ ‫پــس بــر شــورا خــرده نگیریــد؛ امــا مــا در شــورا نهایــت تالشــمان را‬ ‫می کنیــم جهــت توســعه شــهر‪ ،‬ایشــان را کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫ضمــن تبریــک بــه مهنــدس بهــادری جهــت انتخابشــان به عنــوان‬ ‫شــهردار بهبهــان‪ ،‬بــه ایشــان اعــام می کنیــم از میــان فاکتورهایــی‬ ‫کــه اعضــای شــورا را متقاعــد کــرد بــه شــما رای بدهنــد‪ ،‬فاکتورهای‪:‬‬ ‫تجربــه‪ ،‬اگاهــی‪ ،‬شــجاعت‪ ،‬جنب وجــوش‪ ،‬پای کاربــودن و به روز بــودن‬ ‫شــما بارزتریــن بودنــد؛ لــذا امیدواریــم مــا اعضــای شــورا را نســبت بــه‬ ‫ایــن فاکتورهــا ناامیــد نکنیــد‪ .‬امیدواریم بدون اینکــه پایتــان را از روی‬ ‫گاز برداریــد و بــه ترمــز اشــاره کنیــد‪ ،‬کارهــای عمرانـی ای کــه اغــاز‬ ‫کرده ایــد‪ ،‬شــتابان ادامــه دهیــد‪ .‬از شــما می خواهیــم کــه نســبت‬ ‫بــه بیت المــال مســلمین و تکریــم ارباب رجــوع باالتریــن و بیشــترین‬ ‫حساســیت و دغدغــه را داشــته باشــید کــه در ایــن دومــورد کوتاهــی‬ ‫و گذشــت نخواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫از تمــام عزیزانــی کــه بــرای صــدور حکــم شــهردار؛ مهنــدس بهــادری‬ ‫تــاش و مســاعدت کردنــد سپاســگزاریم و امیدواریــم کــه مهنــدس‬ ‫بهــادری شــرمنده ایــن عزیــزان نشــود و از تمــام کســانی که بــرای‬ ‫جلوگیــری از صــدور حکــم شــهردار شــدن مهنــدس بهــادری تــاش‬ ‫بو اتــش زدنــد‪ ،‬می خواهیــم حــال کــه‬ ‫کردنــد و خــود را بــه ا ‬ ‫نتیج ـه ای غیــر از انچــه را کــه فکــر می کردنــد‪ ،‬حاصــل شــد‪ ،‬بــرای‬ ‫رضــای خداونــد و توســعه شــهر از کینه هــا‪ ،‬حســادت ها‪ ،‬دشــمنی ها‬ ‫و ســنگ اندازی های خــود دســت بردارنــد و بگذارنــد در رنــگ وروی‬ ‫شــهر تغییــر ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫ضمــن تشــکر از مجموعــه شــهرداری به جهــت تالش هایشــان در‬ ‫ایــن مــدت زمــان‪ ،‬از ان هــا می خواهیــم کــه فعالیت هــای خــود را‬ ‫جهــت توســعه و پیشــرفت شــهر پرجنب وجوش تــر‪ ،‬دلســوزانه تر‬ ‫و صادقانه تــر ادامــه دهنــد و بداننــد کــه بــرای شهرشــان تــاش‬ ‫می کننــد نــه بــرای شــهردار شــهر‪ .‬پــس از دســته بندی ها و‬ ‫گروه بازی هــا فاصلــه بگیرنــد و در کارهــای خــود رضایــت خداونــد‬ ‫و رضایت منــدی شــهروندان شــهر را درنظــر بگیرنــد‪.‬‬ ‫از تمــام مســئولین عزیــز‪ ،‬زحمت کــش و خیرخــواه شــهرمان‬ ‫می خواهیــم همچــون گذشــته شــهردار و شــهرداری را یــاری کننــد‬ ‫چــون بــا اتحــاد‪ ،‬همدلــی و همــکاری همــه ان هــا می توانیــم در شــهر‬ ‫تغییــری ایجــاد کنیــم‪.‬‬ ‫مجــددا ً از حضــور شــما عزیــزان تقدیــر و تشــکر می کنیــم‪ .‬ســپاس‬ ‫کــه دعوتمــان را پذیرفتیــد و از اینکــه وقــت گران بهــای شــما را‬ ‫گرفتیــم عذرخواهــی می کنیــم‪.‬‬ ‫درپایــان ضمــن ارزوی ریشه کن شــدن بیمــاری کرونــا از ســر‬ ‫مــردم شــهرمان‪ ،‬اســتانمان‪ ،‬کشــورمان و جهانــی کــه در ان زندگــی‬ ‫می کنیــم‪ ،‬از خداونــد منــان بهبــودی و ســامتی کامــل کلیــه‬ ‫بیمــاران را خواهانیــم و بــرای همــه شــما عزیــزان موفقیت‪ ،‬ســربلندی‬ ‫و پیــروزی ارزو می کنیــم‪ .‬روز و روزگارتــان خــوش باشــد‪ .‬والســام‬ ‫نعمت اهلل دانایی؛‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر بهبهان‬ ‫سردار دانایی؛ رئیس شورای اسالمی شهر بهبهان‪:‬‬ ‫ضمن تشکر از مجموعه شهرداری به جهت تالش هایشان‬ ‫در این مدت زمان‪ ،‬از ان ها می خواهیم که فعالیت های خود را‬ ‫جهت توسعه و پیشرفت شهر پرجنب وجوش تر‪ ،‬دلسوزانه تر و‬ ‫صادقانه تر ادامه دهند و بدانند که برای شهرشان تالش می کنند‬ ‫نه برای شهردار شهر‪ .‬پس از دسته بندی ها و گروه بازی ها‬ ‫فاصله بگیرند و در کارهای خود رضایت خداوند و رضایت مندی‬ ‫شهروندان شهر را درنظر بگیرند‬ صفحه 4 ‫شهرستان ‪5‬‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ -1399‬شماره ‪2068‬‬ ‫برگزاری مراسم معارفه شهردار بهبهان باحضور مدیرکل امور شهری و شوراهای‬ ‫استان خوزستان‪ ،‬فرماندار و مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان بهبهان‬ ‫سخنان مهندس زمانی اصل؛ فرماندار بهبهان‪:‬‬ ‫پــس از ســردار دانایــی‪ ،‬مهنــدس زمانی اصــل؛ فرمانــدار شهرســتان بهبهان‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬در ســال ‪ 94‬و ‪ 95‬عمــده مشــکالت کارکنــان شــهرداری‬ ‫بهبهــان عــدم پرداخــت حقــوق ماهانــه بــود‪ ،‬امــا االن حقــوق ان هــا بـه روز‬ ‫شــده اســت‪ .‬از تــاش و زحمــات اعضای شــورای شــهر و شــهردار گذشــته‬ ‫و مهنــدس بهــادری در شــهرداری تقدیــر و تشــکر می شــود‪ .‬هماهنگــی‬ ‫خوبــی بیــن شــهردار و شــورای شــهر وجــود دارد‪ .‬جــدا ً وقــت گذاشــته اند‬ ‫بــرای انتخــاب شــهردار؛ لــذا بــه مهنــدس بهــادری تبریــک می گویــم‪.‬‬ ‫بهــادری جهــادی زحمــت می کشــد‪ ،‬انصافـاً در شــرایط اقتصــادی فعلــی‪،‬‬ ‫تمــام مــوارد بــر اصــول بی نظــری در شــهر انجــام می شــود‪ .‬در چهــار‬ ‫انتظــار دارم در قســمت االیندگــی به خصــوص در حــوزه اغاجــاری کــه‬ ‫اطالعــات کاملــی دارد توجــه شــود‪ .‬امیــد دارم بــا شــروع به کار پاالیشــگاه‬ ‫گاز بیدبلنــد خلیج فــارس عــوارض مربوطــه به طــور عادالنــه در حــوزه‬ ‫شــهری و روســتایی اختصــاص داده شــود»‪ .‬مهنــدس زمانی اصــل گفــت‪:‬‬ ‫«اولیــن جلسه ای ســت کــه مشــاهده می شــود مــردم از شــهرداری راضــی‬ ‫هســتند؛ تــاش شــده اســت کــه هیــچ چالشــی و هیــچ تنشــی در حــوزه‬ ‫شــهری و عمرانــی و اداری نداشــته باشــیم‪ .‬شــهردار جهــادی و مردمــی‬ ‫زحمــت می کشــد و پــای کار اســت‪ ،‬انتظــار اســت عالوه بــر جــذب‬ ‫ارزش افــزوده‪ ،‬به دنبــال کســب درامــد پایــدار بــرای شــهرداری باشــد تــا‬ ‫برنامه هــای عمرانــی بزرگــی در شــهر اجــرا شــود»‪.‬‬ ‫مهنــدس صدیقــی؛ مدیــرکل امــور شــهری و شــوراهای اســتان‬ ‫طــی ســخنانی اظهــار داشــت‪« :‬شــهر بهبهــان جــزو ‪ 10‬شــهر خوزســتان‬ ‫اســت کــه جمعیــت بــاالی صدهزارنفــری دارد و برهمین اســاس واحــد‬ ‫نوســازی ان در ســال ‪ 1347‬مصــوب و در ســال ‪ 1348‬بــه مرحلــه اجــرا‬ ‫درامــده اســت‪ .‬ایــن قانــون بــه روز اســت؛ لــذا ‪ 5‬ســال یک بــار شــهر را‬ ‫ممیــزی و برنامــه توســعه و پیشــرفت را اجــرا می کننــد»‪ .‬صدیقــی افــزود‪:‬‬ ‫«االن ســال ‪ 99‬اســت کــه خدمــت شــما هســتم‪ ،‬بایــد یادمــان نــرود در‬ ‫ســال ‪ 94‬و ‪ 95‬عمــده مشــکالت کارکنــان شــهرداری شــهر بهبهــان‪ ،‬عدم‬ ‫پرداخــت حقــوق پرســنل بــود‪ ،‬امــا االن به حمــداهلل توانســته اند بحــران‬ ‫را ســپری کننــد؛ تاجایی کــه حقــوق پرســنل ب ـه روز پرداخــت می شــود‪.‬‬ ‫البتــه شــهرداری در حــوزه گردشــگری می توانــد تحــوالت خوبــی اجرایــی‬ ‫کنــد‪ .‬باتوجه به اینکــه نوحــه ســه ســنگ و گل نرگــس را ثبــت ملــی‬ ‫کرده انــد‪ ،‬توجــه داشــته باشــید این هــا نعمــت خدایی ســت کــه نصیــب‬ ‫ایــن شــهر شــده اســت‪ .‬افزایــش بودجــه ‪ 60‬میلیــاردی بــه ‪ 105‬میلیــارد‬ ‫موفقیــت خوبی ســت بــرای شــهرداری بهبهــان؛ امــا توجــه بایــد داشــت‬ ‫کــه از ایــن بودجــه ‪ 40‬درصــد ســهم عمرانی ســت کــه باتوجه بــه‬ ‫هزینه هــای بــاالی خدمــات ایــن مبلــغ نمی توانــد جوابگــوی نیازهــای‬ ‫شــهر باشــد و لــذا از بابــت جــذب توریســت و گردشــگری می تــوان‬ ‫درامدهــای خوبــی را جــذب کــرد؛ به خصوص کــه بهبهــان شــاهراه‬ ‫اســتان های دیگــر اســت و عبــور بیمــاران عراقــی از ایــن شــهر و توقــف‬ ‫انــان خــود نعمــت خوبی ســت کــه می توانــد درامدزایــی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫دررابطه بــا فضــای ســبز هــم می تــوان خیلــی بیشــتر تــاش کــرد تــا‬ ‫افرادی کــه از شــهر بهبهــان عبــور می کننــد‪ ،‬خاطــرات خوبــی همــراه‬ ‫خــود ببرنــد‪ .‬جــاده کمربنــدی را می تــوان تحولــی نــو داد تــا عبــور از‬ ‫ان خاطره انگیــز باشــد»‪ .‬مهنــدس صدیقــی بــه خدمــات انجام شــده در‬ ‫شــهر بهبهــان اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬در گذشــته وجــود نخاله هــای زیادی‬ ‫گوشــهو کنار شــهر دیــده می شــد‪ ،‬بــوی دود و اتــش زدن زباله هــا در‬ ‫ ‬ ‫در‬ ‫شــهر بهبهــان‪ ،‬زیــدون‪ ،‬تشــان و منصوریــه شــهرداران وقــت گذاشــته اند‪.‬‬ ‫خدمــات در گوشــه های شــهر به خصــوص در امــر اســفالت دیــده‬ ‫می شــود‪ .‬کارهــای خوبــی صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬قطعـاً در اینــده خدمات‬ ‫بیشــتری صــورت خواهــد گرفــت»‪.‬‬ ‫فرمانــدار افــزود‪« :‬شــهرداری بهبهــان خــط مقــدم پیشــرفت شــهر اســت‪.‬‬ ‫کســی نمی توانــد منکــر شــود وظیفــه اش در تمــام حوزه هــا مشــهود‬ ‫اســت‪ .‬بیــش از ‪ 400‬تــا ‪ 500‬وظیفــه بــه دوش شهرداری ســت‪ .‬در حــوزه‬ ‫خدماتــی خیلــی از خدمــات را انجــام می دهــد امــا کســی احســاس‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬شــبانه روز کار می کنــد‪ ،‬کار شــهرداری ســخت اســت‪ .‬اعتبــارات‬ ‫کــم اســت‪ ،‬باتوجه بــه وضعیــت بــد اقتصــادی خوشــبختانه افزایــش‬ ‫بودجــه داشــته ایم‪ .‬شــهرداری بودجــه ‪ 105‬میلیــاردی را تقبــل کــرده‬ ‫اســت و علی رغــم کاهــش درامــد‪ ،‬شــهرداری عملکــرد خوبــی ارائــه‬ ‫کــرده اســت‪ .‬به صراحــت می گویــم بیــش از بودجــه کار شــده اســت‪.‬‬ ‫صــدور پروانــه و درامــد شــهرداری در ش ـش ماه اول ناچیــز بــوده امــا در‬ ‫ش ـش ماه بعــد ان شــاءاهلل بهبــود می یابــد و مصوبــات شــورای شــهر بــه‬ ‫مرحلــه اجــرا درخواهــد امــد‪ .‬امیــدوارم خدمــات شــهرداری به طــور‬ ‫جهــادی ادامــه داشــته باشــد و شــهرداری خدمــات را به صــورت عادالنــه‬ ‫بیــن تمــام نقــاط شــهر تقســیم کنــد»‪ .‬فرمانــدار ادامــه داد‪« :‬از شــهردار‬ ‫جــاده گچســاران چــه وضــع ناهنجــاری داشــت‪ ،‬امــا االن بــا برنامه ریــزی‬ ‫کــه شــده و دردستِ اجرا ســت‪ ،‬بســیار بهبودیافتــه اســت»‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور شــهری و شــوراهای اســامی افــزود‪« :‬نمــاد شــهر را بــا‬ ‫معرفــی درخــت نخــل و گل نرگــس بهبهــان بــه معــرض نمایــش بگذارید‬ ‫کــه فرامــوش نخواهد شــد‪ .‬همچنین ســاماندهی ورودی شــهر بســیار مهم‬ ‫اســت؛ به خصوص اینکــه محــل عبــور مــردم از مــرز شــلمچه اســت»‪.‬‬ ‫مهنــدس صدیقــی درپایــان از شــهردار گذشــته (مهنــدس ورزشــی) و‬ ‫سرپرســتی مهنــدس دایـی زاده کــه طــی چندیـن دوره تصدی سرپرســتی‬ ‫شــهرداری بهبهــان را به عهــده داشــت و خدمــات خوبــی انجــام داد‪ ،‬یــاد‬ ‫کــرد و خطــاب بــه مهنــدس بهــادری؛ شــهردار جدیــد بهبهــان گفــت‪:‬‬ ‫«شــما نعمــت خوبــی بــرای ایــن شــهر هســتید‪ ،‬حتمـاً همــکاران شــما‬ ‫در شــهرداری انســجام دارنــد؛ لــذا بچه هــای شــهرداری را بایــد بهــادری‬ ‫داشــته باشــد تــا ان هــا هــم ایشــان را داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫مهندس زمانی اصل؛‬ ‫فرماندار بهبهان‪:‬‬ ‫بهادری جهادی زحمت‬ ‫می کشد‪ ،‬انصافاً در شرایط‬ ‫اقتصادی فعلی‪ ،‬تمام‬ ‫موارد بر اصول بی نظری‬ ‫در شهر انجام می شود‬ ‫در چهار شهر بهبهان‬ ‫زیدون‪ ،‬تشان و منصوریه‬ ‫شهرداران وقت گذاشته اند‬ ‫مهندس بهادری و گزارش کوتاه‬ ‫از خدمات زمان تصدی سرپرستی شهرداری‬ ‫مهنــدس علیرضــا بهــادری؛ شــهردار جدیــد‪ ،‬ابتــدا گفــت‪« :‬از حضــور گرم‬ ‫شــما همشــهریان عزیــزم در شــرایط کرونــا اوالً تشــکر می کنــم و ثانی ـاً‬ ‫راضــی بــه زحمــت نبــودم و امــا چنــد نکتــه مختصــر عــرض می کنــم‪.‬‬ ‫ابتــدا اینکــه مــن همچنــان پرقدرت تــر و پرانرژی تــر از گذشــته در‬ ‫خدمــت همشــهریانم هســتم و امیــدوارم در اجــرای برنامه هــای عمرانــی‬ ‫بــه انچــه خــودم دلــم می خواهــد برســیم»‪ .‬بهــادری افــزود‪« :‬در بحــث‬ ‫بو روز کار کردیــم‪،‬‬ ‫کرونــا‪ ،‬همــه عزیــزان می داننــد کــه مــا چگونــه ش ـ ‬ ‫مجموعــه شــهرداری و شــورای شــهر پیش قــدم شــدند و در امــر‬ ‫اطالع رســانی‪ ،‬فرهنگ ســازی‪ ،‬گندزدایــی به اتفــاق پرســنل و عزیــزان در‬ ‫بو روز نداشــتیم و ســپس در اجرای دســتورات کشــوری‬ ‫شــورای شــهر شـ ‬ ‫در امــر بازگشــایی اماکــن عمومــی در کنــار هــم بودیــم و همــه شــاهد‬ ‫بودنــد بــا کمــک هیئت هــای مذهبــی و بســیجیان عزیــز و نیروهــای‬ ‫اتش نشــانی و نیروهــای مردمــی شــب تــا صبــح درحــال ضدعفونــی و‬ ‫گندزدایــی نقــاط مختلــف شــهر بودیــم و پـس ازان مراحــل توزیع ماســک‬ ‫و الــکل و دســتکش را هــم در ســطح وســیعی رایــگان داشــتیم کــه تنهــا‬ ‫در یــک مرحلــه اهــدای ‪ 10‬هزارعــدد ماســک بــه اداره تبلیغــات اســامی‬ ‫جهــت اهــدا بــه دســته های عزاداری هــا را می تــوان نــام بــرد‪ .‬در بحــث‬ ‫درامدزایــی همان طوری کــه کــه فرمانــدار یــاداور شــدند در شــرایط‬ ‫بحرانــی اقتصــادی کــه همــه درگیــر بیمــاری کرونــا بودنــد مــردم بــه‬ ‫شــهرداری مراجعــه نکــرده و درامــد شــهرداری از عــوارض بســیار ناچیــز‬ ‫بــود؛ تاجایی کــه بتوانیــم حقــوق پرســنل را پرداخــت کنیــم و بــرای‬ ‫رســیدن بــه اهــداف خــود ناچــار بودیــم بــه مــردم فشــار اوریــم و تعرفــه‬ ‫عــوارض را افزایــش دهیــم؛ ولــی مــن چنیــن اعتقــادی نــدارم‪ ،‬لــذا از اول‬ ‫ســال تاکنــون بودجــه را تدویــن نکــرد ه و هیچ تغییــری در تعرفــه عوارض‬ ‫منظــور نکــرده ام‪ .‬امــا حقــوق و مزایــا بـه روز انجــام شــده اســت و کارهــای‬ ‫عمرانــی هــم در حــد مطلــوب انجام گرفتــه اســت‪ .‬االن مشــاهده بفرمایید‬ ‫فــاز اول معابــر شــهری (اســفالت) به جــد صــورت پذیرفتــه و امــر اســفالت‬ ‫در مناطقــی کــه ‪ 10‬ســال‪ 15 ،‬ســال مــردم ان مناطــق در نوبــت بونــد و در‬ ‫خــاک زندگــی می کردنــد‪ ،‬اجــرا شــده اســت یــا دررابطه بــا دفــع اب هــای‬ ‫ســطحی و فضــای ســبز و گل کاری‪ ،‬انصافـاً کار شــده اســت‪ .‬ما بــرای فصل‬ ‫کشــت ‪50‬هزاراصلــه درخــت نخــل و زیتــون را در برنامــه کاری داریــم کــه‬ ‫بــه حــول و قــوه الهــی عملــی خواهــد شــد و اکنــون مراحــل خریــد ان هــا‬ ‫اغــاز شــده اســت‪ .‬یعنــی در کنــار نهضــت اســفالت‪ ،‬برنامــه درخـت کاری‬ ‫را هــم اجــرا خواهیــم کــرد»‪ .‬مهنــدس بهــادری گفــت‪« :‬تــا پایــان ســال‬ ‫جــاری‪ ،‬حــدود ‪ 15‬هزار اصلــه درخــت توســط شــهرداری در ســطح شــهر‬ ‫کشــت خواهــد شــد تــا برگردیــم بــه طبیعــت بومــی خودمــان»‪.‬‬ ‫بهــادری خاطرنشــان کــرد‪« :‬در شــش ماه اخیر بســیاری از خرابی هــا را‬ ‫ترمیــم کرده ایــم‪ .‬همیــن اقــدام موجــب جلــب رضایــت مردم شــده اســت‪.‬‬ ‫اگــر قبــل از تعطیــات عیــد نــوروز خاطرتــان باشــد دارنــدگان وســیله‬ ‫نقلیــه به علــت چاله هــای ســطح شــهر و اســفالت های از بین رفتــه‪ ،‬هــر‬ ‫چند وقت یک بــار خســارت هنگفتــی بابــت تعمیــرات جلوبنــدی متحمــل‬ ‫می شــدند ولــی االن ایــن مشــکل برطــرف شــده اســت؛ لــذا بــه ایــن راه‬ ‫ان شــاءاهلل ادامــه خواهیــم داد‪ .‬بودجــه مصــوب شــهرداری ‪ 105‬میلیــارد‬ ‫اعــام شــده امــا مــن اعتقــاد دارم ایــن رقــم بــه ‪ 250‬میلیاردتومــان‬ ‫بایــد افزایــش یابــد‪ .‬مطمئــن باشــید طبــق برنام ـه ای کــه دارم بــه ‪250‬‬ ‫میلیاردتومــان خواهــم رســانید‪ .‬البتــه بــه فرمانــدار عــرض کــرده ام و‬ ‫راهــکار هــم داده ام‪ ،‬امــا از ‪ 105‬میلیــارد‪ 40 ،‬درصــد بودجــه عمرانی ســت؛‬ ‫درحالی کــه تــا االن بیــش از ان هــا هزینــه کــرده ام کــه ایــن مبلــغ‬ ‫نمی توانــد بودجــه عمرانــی بهبهــان باشــد بــرای ان همــه کار و تــاش‬ ‫کــه صــورت می گیــرد؛ لــذا قــول می دهــم هر چــه تــا االن بوده ایــم بــا‬ ‫شــتاب بیشــتر و بــا احســاس مســئولیت بیشــتر هــم در کنــار مردم باشــم‬ ‫و هــم کار را تعطیــل نکنیــم»‪ .‬شــهردار افــزود‪« :‬مــن بــه حواشــی شــهر‬ ‫توجــه نــدارم‪ ،‬کاری را کــه دوســت دارم انجــام می دهــم‪ .‬بــه حواشــی و‬ ‫حرف هــای مــردم کار نــدارم‪ .‬کوچــک همــه مــردم هســتم‪ .‬ممنــون همــه‬ ‫شــما هســتم کــه قدم رنجــه فرمودیــد تشــریف اوردیــد‪ .‬شــرمنده هســتم‬ ‫کــه ســالن پــر از جمعیــت اســت‪ .‬همیــن اســتقبال شــما و حضــور گــرم‬ ‫شــما در ســالن باعــث می شــود کــه احســاس مســئولیت بیشــتر داشــته‬ ‫باشــم‪ .‬مطمئــن باشــید شــب و روز و جمعــه و تعطیلــی در کارمان نیســت‬ ‫و همچنــان کار می کنیــم تــا بــه اهدافمــان برســیم؛ اهدافــی کــه خدمــت‬ ‫بــه شــهر و مــردم بهبهــان اســت»‪.‬‬ ‫مهندس صدیقی؛ مدیرکل امور شهری‬ ‫و شوراهای استان خوزستان‪:‬‬ ‫در گذشته وجود نخاله های زیادی‬ ‫گوشهو کنار شهر دیده می شد‬ ‫ ‬ ‫در‬ ‫بوی دود و اتش زدن زباله ها‬ ‫در جاده گچساران چه وضع‬ ‫ناهنجاری داشت‬ ‫اما االن با برنامه ریزی که شده‬ ‫و دردستِ اجرا ست‬ ‫بسیار بهبودیافته است‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ -1399‬شماره ‪2068‬‬ ‫خدمـات شـهرداری بهبهـان در امـراسـفالت معـابر شـهر‬ ‫تــداوم عملیـــات‬ ‫قیرپاشــی و روکــش‬ ‫اســفالت در جمعــه‬ ‫‪ 21‬شــهریور‬ ‫فعالیت شهرداری ناحیه ‪ 2‬در روزهای تعطیل‬ ‫همان طوری کــه مهنــدس بهــادری؛ شــهردار‬ ‫بهبهــان‪ ،‬در روز معارفــه گفــت کــه تیــم عمرانــی و‬ ‫پرســنل پرتــاش ناحیه هــای شــهرداری تعطیلــی‬ ‫نــدارد‪ ،‬در روز پنج شــنبه ‪ 20‬شــهریور و جمعــه ‪21‬‬ ‫شــهریور شــاهد فعالیــت نیروهــای شــهرداری ناحیــه‬ ‫‪ 2‬بودیــم‪ .‬بنا بــه گــزارش خبرنــگار مــا از بهبهــان؛‬ ‫بنا بــه گــزارش روابط عمومــی شــهرداری؛ همان طوری کــه در تصویــر‬ ‫مشــاهده می شــود‪ ،‬تیــم اســفالت شــهرداری حتــی در روز جمعــه کــه‬ ‫روز اســتراحت و متعلــق بــه خانــواده اســت‪ ،‬ارام ننشســته اند و ادامــه‬ ‫عملیــات اســفالت را ادامــه می دهنــد‪ .‬در اصــل بایــد گفــت بهبهــان‬ ‫زیرپوشــش اســفالت‪ ،‬تــداوم عملیــات قیرپاشــی و روکــش اســفالت‬ ‫مســیرهای اصلــی شــهر بهبهــان‪ ،‬این بــار حدفاصــل میــدان شــهیدان‬ ‫ســتونه تــا میــدان شــهید ابرومنــد ان هــم در روز جمعــه شــامل اســفالت‬ ‫جدیــد شــد‪.‬‬ ‫یکی دیگر از کارهای بزرگ شهرداری؛ نام گذاری برخی از مناطق بهبهان‬ ‫یکی دیگــر از کارهــای بــزرگ شــهرداری؛ نام گــذاری‬ ‫برخــی از مناطــق بهبهــان را می تــوان نــام بــرد‪.‬‬ ‫بــه درخواســت شــهردار بهبهــان و تصویــب شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬نام گــذاری شــورای اســامی شــهر‬ ‫توجه ویژه به مناطق محروم؛ اقدام قابل تحسین شهردار بهبهان در اسالم اباد‬ ‫طــرح پیاده روســازی و استانداردســازی پیاده روهــای‬ ‫ســطح شــهر بــه منطقــه اســام اباد رســید‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــهرداری و شــورای اســامی بهبهــان؛‬ ‫باتوجه بــه جدی بــودن مقولــه پیاده روســازی و‬ ‫مناسب ســازی فضاهــای شــهری به ویــژه پیــاده رو‪،‬‬ ‫یکــی از مباحــث اساسی ســت کــه از جهــات مختلــف‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬بهداشــتی در زندگــی شــهروندان تاثیــر‬ ‫عمــده و نقــش برجســته ای دارد‪ .‬پیاده روســازی و ایجــاد‬ ‫فضــای مناســب بــرای عابــران پیــاده ازلحــاظ زیباســازی‬ ‫و تعامــات اجتماعــی بســیارمهم و حائزاهمیــت اســت‪.‬‬ ‫بــا نظــارت مهنــدس ســهیل یاحقــی؛ مســئول‬ ‫ناحیــه ‪ 2‬در شــیفت بعدازظهــر امــر پاک ســازی‬ ‫و جاروکشــی خیابان هــا و پیاده روهــا و معابــر‬ ‫ســطح شــهر بهبهــان و نیــز جم ـع اوری زباله هــای‬ ‫خیابان هــای اصلــی ســطح شــهر انجــام گرفــت‬ ‫کــه جــای تقدیــر و تشــکر دارد‪ .‬قابل ذکــر اســت؛‬ ‫به منظــور جلوگیــری از هرگونــه الودگــی و اشــاعه‬ ‫بیمــاری و حفــظ بهداشــت محیــط زیســت مرتبــط‬ ‫بــا شــهروندان‪ ،‬گندزدایــی و ضدعفونــی ســطل های‬ ‫زبالــه از چهــارراه بیمارســتان شــهیدزاده تــا میــدان‬ ‫بیدبلنــد بــا محلــول ژاول بــا صالحدیــد و نظــارت‬ ‫سرپرســت ناحیــه مربوطــه انجــام شــد کــه جــای‬ ‫پیاده روهــای اســتاندارد کــه قابلیــت و پیــاده رو مطمئــن‬ ‫بــرای شــهروندان باشــد‪ ،‬می توانــد باعــث ایجاد بســیاری‬ ‫از تعامــات مثبــت بیــن شــهروندان شــود‪ .‬ازانجایی کــه‬ ‫تامیــن امنیــت شــهروندان هنــگام عبو رو مــرور از معابــر‬ ‫یکــی از مهم تریــن وظایــف شــهرداری محســوب‬ ‫بهبهــان توســط واحــد روابط عمومــی و همــکاران‬ ‫عزیــز و زحمتکــش زیباســازی‪ ،‬اکثریــت خیابان هــا‬ ‫و کوچه هــای مســکن مهــر امــام علــی(ع)‪ ،‬کــوی‬ ‫ماهــور‪ ،‬کــوی کارودانــش‪ ،‬کــوی تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫کوچه هــای مجــاور خیابــان شــهید دهدشــتی کــه‬ ‫مصــوب شــد درحــال انجــام اســت‪ .‬گــزارش خبرنگار‬ ‫مــا حاکی ســت؛ تمامــی نام گذاری هــا به صــورت‬ ‫مکتــوب و کارشناســی صــورت گرفتــه و از اســامی‬ ‫می شــود‪ ،‬درراســتای بهســازی و استانداردســازی‬ ‫پیاده روهــا در حفــظ امنیــت و ارامــش شــهروندان‬ ‫تــاش می شــود و به همین دلیــل‪ ،‬بازســازی و ســاخت‬ ‫پیاده روهــا از جملــه فعالیت هــای مســتمر در دســتورکار‬ ‫شــهرداری بهبهــان اســت‪ .‬امــا این بــار ایــن طــرح مهــم‬ ‫در منطقــه اســام اباد کلیــد خــورد تــا اغــازی باشــد‬ ‫بــرای محقق شــدن عدالــت اجتماعــی در توزیــع خدمات‬ ‫شــهری در اســام اباد‪.‬‬ ‫بنابــر گــزارش روابط عمومــی شــورای اســامی‬ ‫شــهر بهبهــان؛ مهنــدس بهــادری؛ شــهردار‬ ‫و ســردار حــاج نعمــت اهلل دانایــی؛ رئیــس‬ ‫شــورای اســامی شــهر بهبهــان بــا حضــور‬ ‫و نظــارت بــر پروژه هــای جدیــد شــهرداری‬ ‫از جملــه زیرســازی و اســفالت خیابان هــا‪،‬‬ ‫عملیــات اســفالت خیابــان انتهــای شــهید‬ ‫محمــد جعفــری‪ ،‬خیابــان فنــی و حرفــه ای‪،‬‬ ‫محوطه ســازی کانــال حرحــرک و زیرســازی‬ ‫منــازل پشــت بیمارســتان تامیــن اجتماعــی‬ ‫نســبت بــه تســریع در اجــرای پروژه هــای‬ ‫عمرانــی و کیفیــت اجــرای ایــن پروژه هــا‬ ‫تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫قســمتی از تالش هــای خســتگی ناپذیر پرســنل ناحیــه ‪ 2‬خدمــات شــهری‬ ‫شــهرداری بهبهان در یــک روز‪:‬‬ ‫ جمــع اوری و بارگیــری زبالــه خیابان هــا و معابــر اصلــی و تخلیــه‬‫گاری هــا و ســطل های پاکبانــان بــا ماشــین پرســی در ســطح ناحیــه ‪2‬‬ ‫ جم ـع اوری زبالــه و پاک ســازی و تخلیــه ســطل های خیابــان امــام زاده‬‫حیــدر(ع) و حاشیه شــویی و شست وشــوی خیابان هــا توســط تانکــر‬ ‫هیونــدا و مهیاســازی محیــط جهــت برپایــی مراســم عــزاداری در روز‬ ‫عاشــورای حســینی و حاشیه شــویی خیابان هــا و معابــر اصلــی در ســطح‬ ‫ناحیــه ‪ 2‬خدمــات شــهری شــهرداری بهبهــان‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی شــهرداری و‬ ‫شــورای اســامی شــهر بهبهــان‪ ،‬درراســتای‬ ‫توســعه عمرانــی و بهبــود وضعیــت معابــر و‬ ‫خیابان هــای ســطح شــهر و ارائــه امکانــات‬ ‫شــهری بــرای شــهروندان و همچنیــن توزیــع‬ ‫عادالنــه خدمات رســانی در مناطــق شــهر‪،‬‬ ‫عملیــات قیرپاشــی و اســفالت خیابــان‬ ‫اصلــی ذوالفقــاری توســط شــهرداری‬ ‫بهبهــان به اتمــام رســید‪ .‬الزم به ذکــر اســت‬ ‫بهســازی خیابان هــا و معابــر اصلــی و فرعــی‬ ‫شــهر بهبهــان و اجــرای اســفالت (نهضــت‬ ‫اســفالت) از پروژه هــای مهــم و دردســت‬ ‫اقــدام شــهرداری اســت‪.‬‬ ‫تقدیر معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها‬ ‫از فرماندار شهرستان بهبهان‬ ‫دکتــر مســعود منصــور؛ معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی و رئیــس‬ ‫ســازمان جنگل هــای کل کشــور از تالش هــای یوســف زمانــی‬ ‫اصــل؛ فرمانــدار شهرســتان بهبهــان در بســیج نیــرو و مدیریــت‬ ‫اطفــای حریــق در کوه هــای خائیــز بــا اهــدای لــوح‪ ،‬تقدیــر‬ ‫به عمــل اورد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی فرمانــداری شهرســتان‬ ‫بهبهــان؛ متــن لــوح تقدیــر بــه ایــن شــرح اســت‪« :‬جنــاب اقــای‬ ‫یوســف زمانی اصــل‪ /‬فرمانــدار محتــرم شهرســتان بهبهــان‪ /‬ســام‬ ‫علیکــم؛ منابــع طبیعــی تجدیدشــونده به عنــوان ودیعــه الهــی‬ ‫و ســرمایه ملــی متعلــق بــه همــه نســل های ایــن مر زو بــوم‬ ‫اســت کــه حفــظ و احیــای ان مرهــون مشــارکت و هم افزایــی‬ ‫همــه احــاد جامعــه و نهادهــای مردمــی و دولتی ســت‪ .‬بــر‬ ‫خــود وظیفــه می دانــم از مدیریــت و تدابیــر دلســوزانه جنابعالــی‬ ‫کــه موجبــات بســیج‪ ،‬هم افزایــی و مشــارکت تشــکل های‬ ‫مردمــی‪ ،‬نیروهــای امــدادی‪ ،‬نهادهــای نظامــی و انتظامــی و نیــز‬ ‫دســتگاه های دولتــی بــرای اطفــای حریــق در جنگل هــا و مراتــع‬ ‫ان شهرســتان را فراهــم کــرد‪ ،‬تقدیــر و تشــکر کنــم‪ .‬امیــدوارم بــا‬ ‫تــداوم تالش هــای مشــفقانه و در ســایه همدلــی و همکاری هــای‬ ‫نشــاءت گرفته از احســاس تکلیــف انســانی در اقبــال طبیعــت‪،‬‬ ‫گام هــای موثــر و ارزنــده ای بــرای سرســبزی بیش از پیــش میهــن‬ ‫اســامیمان برداریــم ســامتی و توفیــق روزافــزون شــما را در‬ ‫خدمــت بــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی از خداونــد متعــال‬ ‫مســئلت دارم»‪.‬‬ ‫تذکری دوباره به ان هایی که از من‬ ‫توقع بیجا دارند‬ ‫محمدحسنبهبهانی‬ ‫کانــال خبــری ســایه نیوز و نشــریه پرطرفــدار و پرتیــراژ‬ ‫سراســری ســایه نمایندگــی بهبهــان بــه هیــچ حــزب و گــروه‬ ‫و بانــدی وابســته نبــوده و وام خــواه هیــچ احــدی و ســازمانی‬ ‫نبــوده و مســتق ًال و بــدون چشم داشــت رســالت خبرنــگاری‬ ‫خــود را بیــش از ‪ ۵۲‬ســال اســت به درســتی انجــام داده و‬ ‫بــه حــول قــوه الهــی انجــام خواهــد داد‪ .‬ازســویِ دیگر‪ ،‬همــه‬ ‫مــردم و دســتگاه های اجرایــی و مقامــات مســئول بــرای مــن‬ ‫مورداحتــرام هســتند؛ امــا رســالتم و وظیف ـه ام حکــم می کنــد‬ ‫کــه نهایــت بی طرفــی را حفــظ کنــم و اخبــار و گزارش هــای‬ ‫مربــوط بــه شهرســتان را ازطــرف هــر شــخص و هــر ســازمانی‬ ‫کــه بــوده و اســت بــدون نظــر شــخصی یــا مــوارد حاشــیه ای‬ ‫انتشــار دهــم؛ البتــه انتظــار نیســت و نبایــد هــم باشــد کــه همه‬ ‫اخبــار و رویدادهــای منتشــره در ایــن کانــال بــاب طبــع همــه‬ ‫جنــاب اقــای مهنــدس بهــادری‪ /‬شــهردار محتــرم شــهر‬ ‫بهبهــان‪ /‬بــا ســام و عــرض تبریــک به مناســبت انتخــاب‬ ‫شایســته شــما و ارزوی توفیقــات الهــی در خدمت رســانی بــه‬ ‫شــهروندان فرهیختــه‪ .‬بســیار مفتخریــم کــه انتخــاب جنابعالــی‬ ‫بــا رای قاطــع شــورای محتــرم شــهر می توانــد نویدبخــش‬ ‫امــدن روزهایــی طالیــی و ظهــور بهــار توســعه شــهری در‬ ‫عیــن محرومیــت فعلــی باشــد؛ لــذا باعنایت بــه ژرف اندیشــی‬ ‫و نــگاه تخصصــی ان جنــاب نســبت بــه تعریــف و تامیــن‬ ‫زیرســاخت های خدماتــی و زیباســازی شــهری بــا جدیدتریــن‬ ‫رویکردهــای علمــی‪ ،‬حمایــت تمــام خــود را از برنامه هــای‬ ‫ان جنــاب اعــام داشــته تــا در اینــده ای نزدیــک شــاهد‬ ‫به ثمر نشســتن اندیشــه های واالیتــان در ســاختن بهبهانــی‬ ‫ابــاد و درخــور غنــای فرهنگــی مــردم خونگــرم ان باشــیم‪.‬‬ ‫همان گونه کــه اســتحضار داریــد‪ ،‬محلــه قدیمــی بازارنــو نیــز‬ ‫بــا پــرورش تحصیل کــردگان‪ ،‬ورزشــکاران و هنرمنــدان بنــام‬ ‫خــود‪ ،‬نقــش بی بدیلــی از دیربــاز در نشــان دادن اصالــت‬ ‫فرهنــگ ایــن کهن دیــار داشــته و دارد؛ لــذا از حضــور ســبزتان‬ ‫دعــوت به عمــل می ایــد تــا در بازدیــدی از گذرگاه هــا و‬ ‫معابــر عمومــی محلــه هم جــوار کــه در گویــش شــیرین‬ ‫بهبهانــی بــه چنگلــک تعریــف می شــود و مردمانــی بســیار‬ ‫نجیــب و قابل تحســین و تکریــم دارنــد‪ ،‬لطــف و عنایــت خــود‬ ‫را در مر ّمــت و زیباســازی و ایجــاد ســنگ فرش و جابه جایــی‬ ‫تقدیر رئیس‬ ‫فدراسیون هندبال‬ ‫جمهوری اسالمی ایران‬ ‫از فرماندار شهرستان بهبهان‬ ‫باشــد امــا توقــع هــم نبایــد داشــته باشــند کــه در انتشــار اخبــار‬ ‫و رویدادهــای شهرســتان ســلیقه ای عمــل کنــم‪ .‬امیــدوارم ایــن‬ ‫عرایــض کوتــاه را از مــن پذیرفتــه و از بیــان ســواالت تکــراری و‬ ‫توقــع بیجــا از این جانــب در حمایــت علیــه یــا لــه فــرد یــا گــروه‬ ‫یــا ســازمان خاصــی خــودداری بفرماییــد و یقین داشــته باشــید‬ ‫مــن خــط و نشــان پذیر ازســوی دیگــران نیســتم کــه بخواهــم‬ ‫منافعــم را تامیــن کننــد و به خوبــی می دانیــد و می دانیــم‬ ‫کــه به دنبــال منافــع شــخصی نبــوده و نیســتم‪ .‬بــه امیــد‬ ‫تــاش بیشــتر و حفــظ تعامــل‪ ،‬اتحــاد‪ ،‬همدلــی و همبســتگی‬ ‫بیشــتر درجهــت پیشــرفت و توســعه شهرســتان بهبهــان؛‬ ‫شهرســتانی کــه بایــد اکنــون جایــگاه خیلــی باالیــی داشــته‬ ‫باشــد و می طلبــد بــدون حــب و بغــض و کینــه و تنگ نظــری‬ ‫دست به دســت هــم بدهیــم و انچــه را کــه می خواهیــم و تــوان‬ ‫و اســتحقاق ان را هــم داریــم در ســایه همدلــی به دســت اوریــم‪.‬‬ ‫درخواست اهالی محله بااصالت ''بازارنو''‬ ‫از شهردار جهادی؛ مهندس علیرضا بهادری‬ ‫چهارعــدد تیــر چــراغ بــرق در تنــگاره چنگلــک مبــذول داریــد‪.‬‬ ‫قابل عــرض اســت کــه متاســفانه به دلیــل فراهم نبــودن‬ ‫شــرایط زهکشــی مناســب جوی هــای روزمینــی‪ ،‬همه ســاله در‬ ‫فصل هــای بارندگــی شــاهد اب گرفتگــی عظیمــی در میــدان‬ ‫اصلــی بازارنــو مشــهور بــه میــدان نمدمال هــا هســتیم کــه‬ ‫مشــکالت زیــادی را بــرای ســاکنین محــل ایجــاد می کنــد‬ ‫و قطعــاً بــا نظــر مرحمــت جنابعالــی در زیباســازی ایــن‬ ‫میــدان و چنگلــک منتهــی بــه ان کــه از نمادهــای ارزشــمند‬ ‫صنایع دســتی قدیــم بهبهــان هســتند‪ ،‬رضایــت افــکار عمومــی‬ ‫به ویــژه بازارنوی هــای قدرشــناس را به همــراه دارد‪ .‬درپایــان‬ ‫بدین وســیله امضاء کننــدگان ذیــل کــه از معتمدیــن محــل‬ ‫بازارنــو هســتند‪ ،‬پیشــاپیش از ُحســن توجــه جنابتــان در صــدور‬ ‫دســتور مســاعد الزم جهــت پیگیــری و ســرانجام نیــک ایــن‬ ‫درخواســت‪ ،‬کمــال امتنــان و تشــکر خــود را تقدیــم می داریــم‪.‬‬ ‫پایــداری و ســامت شــما را ارزومندیــم‪ .‬ایــن طــرح بــا مشــورت‬ ‫بــا هم محــل عزیزمــان نایب رئیــس شــواری شــهر بهبهــان؛‬ ‫مهنــدس غالمحســین اوالدی و بــه درخواســت کلیــه اهالــی‬ ‫خونگــرم محلــه با اصالــت بازارنــو بــوده و امیدواریــم اجــرا‬ ‫شــود‪ .‬امیدواریــم کــه تمامــی اعضــای محتــرم شــورای شــهر‬ ‫بهبهــان بــا ایــن طــرح بســیار زیبــا موافقــت و همــکاری کننــد‬ ‫تــا شــهر عزیزمــان بهبهــان و محــل بازارنــو زیباتــر از همیشــه‬ ‫شــود‪ .‬پایــدار باشــید‪.‬‬ ‫شــهدایی کــه هیچ گونــه اســمی از ان هــا تــا االن‬ ‫بــرده نشــده بــود و مظلــوم واقــع شــده بودنــد و‬ ‫حتــی در برخــی از مناطــق بــا اهالــی ان منطقــه در‬ ‫میــان گذاشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫استارت جدید‬ ‫شهرداری و‬ ‫تاکید بر اجرای‬ ‫پروژه ها‬ ‫پاک سازی و جاروکشی خیابان ها‬ ‫و پیاده روها و معابر اصلی سطح‬ ‫ناحیه ‪ 2‬شهرداری بهبهان‬ ‫اتمام عملیات روکش اسفالت خیابان اصلی ذوالفقاری‬ ‫خسته نباشــید و خداقــوت دارد‪ .‬گــزارش خبرنــگار‬ ‫مــا حاکی ســت؛ شست وشــوی خیابان هــا و معابــر‬ ‫و حاشیه شــویی خیابان هــای مســکن مهــر بــا مــواد‬ ‫ضدعفونــی توســط ماشــین تانکــر خــاور بــه مرحلــه‬ ‫اجــرا درامــد کــه موجبــات رضایــت شــهروندان‬ ‫بهبهانــی را فراهــم اورده اســت‪ .‬ضمن ـاً حاشــیه زنی‬ ‫علــف زار پشــت مدرســه رســول اکــرم(ص) بــا‬ ‫هماهنگــی پیمانــکار تنظیــف بــه مرحلــه اجــرا‬ ‫درامــد کــه جــای تشــکر و سپاسگزاری ســت‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی فرمانــداری شهرســتان بهبهــان؛‬ ‫علیرضــا پاکــدل؛ رئیــس فدراســیون هندبــال جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران از تالش هــا و حمایت هــای فرماندار شهرســتان‬ ‫بهبهــان از رشــته ورزشــی هندبــال کــه منجــر بــه صعــود دو‬ ‫تیــم از اقایــان و بانــوان شهرســتان بــه لیــگ برتــر و همچنیــن‬ ‫کســب مقــام توســط تیم هــای شهرســتان در تمامــی مقاطــع‬ ‫پایــه شــده اســت بــا اهــدای لــوح‪ ،‬تقدیــر به عمــل اورد‪.‬‬ ‫مراسم تجلیل از کارمندان و کارگران نمونه بسیجی‬ ‫حوزه مقاومت بسیج ادارات و کارخانه های سپاه بهبهان‬ ‫مراســم تجلیــل از کارمنــدان و کارگــران نمونــه بســیجی حــوزه مقاومــت بســیج ادارات و‬ ‫کارخانه هــای ســپاه بهبهــان برگــزار شــد‪ .‬ایــن مراســم کــه باحضــور حجت االســام طــواف؛‬ ‫امام جمعــه موقــت شهرســتان‪ ،‬ســرهنگ خیران پــور؛ فرمانــده ســپاه و جمعــی از مســئولین‬ ‫برگــزار شــد از پرســنل بســیجی ادارات شهرســتان بــا اهــدای لــوح ســپاس تقدیــر به عمــل امــد‪.‬‬ ‫در این مراســم از مهنــدس ســهیل یاحقــی از کارمنــدان شــهرداری و مســئول ناحیــه دو خدمــات‬ ‫شــهری شــهرداری بهبهــان و صمــد اورشــی؛ پرســنل فرمانــداری بهبهــان به عنــوان بســیجی نمونــه‬ ‫ادارات نیــز تقدیــر به عمــل امــد‪.‬‬ ‫بازدید فرماندار شهرستان بهبهان‬ ‫از برخی مدارس کم برخوردار‬ ‫و حاشیه ای شهر‬ ‫به گـزارش روابط عمومـی فرمانـداری شهرسـتان بهبهـان؛‬ ‫یوسـف زمانـی اصـل؛ فرماندار شهرسـتان بهبهـان به همراه‬ ‫مدیـر اداره اموزش وپـرورش از برخـی مـدارس مناطـق‬ ‫حاشـیه ای شـهر بازدیـد و بـر نحـوه رعایـت پروتکل هـا‪،‬‬ ‫حضـور دانش امـوزان و معلمـان و وجود امکانات بهداشـتی‬ ‫الزم نظـارت کردنـد‪ .‬در ایـن مـدارس بـا تاکیـد فرمانـدار‬ ‫شهرسـتان‪ ،‬اداره اموزش وپـرورش امکانـات الزم بهداشـتی‬ ‫و فاصله گـذاری اجتماعـی را بـرای دانش اموزانـی کـه‬ ‫امـوزش حضـوری را ترجیـح داده انـد مهیـا کـرده و سـایر‬ ‫دانش امـوزان نیـز در بسـتر برنامـه شـاد امـوزش می بینند‬ ‫اقدام شرکت اریوبرزن‬ ‫(مجری فضای سبز بهبهان)‬ ‫در ساماندهی درختان نخل در سطح شهر‬ ‫امسـال بـرای اولین بـار درختـان نخل واقـع در بلوارها‬ ‫و پارک هـای سـطح شـهر بهبهـان توسـط مجـری‬ ‫فضـای سـبز به صـورت افتخـاری شناسـایی و بـارور‬ ‫اکنـون مرحلـه اول ان برداشـت شـد‪ .‬الزم به ذکـر‬ ‫اسـت؛ بیـش از ‪ ۱۸۰‬نخـل سـاماندهی شـده کـه جـا‬ ‫دارد از مجـری فضـای سـبز کـه این گونـه باعث حفظ‬ ‫و کنتـرل درخـت نخل هـا شـده اند و از مهنـدس‬ ‫بهـادری؛ شـهردار بهبهـان کـه یقینـاً بـا حمایـت وی‬ ‫ایـن اقـدام خـوب و ارزنـده صـورت گرفتـه تقدیـر و‬ ‫تشـکر شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫نفت و انرژی ‪7‬‬ ‫دو شنبه ‪ 24‬شهریور ‪ -1399‬شماره ‪2068‬‬ ‫مدیرعامل نفت و گاز مارون تاکید کرد؛‬ ‫عمل به مسئولیت های اجتماعی؛ گامی به موازات تولید‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز مــارون بــه تشــریح اهــم‬ ‫خدمــات ایــن شــرکت در حــوزه مســئولیت های اجتماعــی پرداخــت‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز مــارون؛‬ ‫مهنــدس حمیــد کاویــان بابیان اینکــه عمــل بــه مســئولیت های اجتماعی‬ ‫گامــی مهــم بــه مــوازات تولیــد اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬کمــک ‪ ۶۰‬میلیاردریالــی‬ ‫جهــت اجــرای طــرح اب رســانی بــه روســتاهای بخــش غیزانیــه از جملــه‬ ‫اقدامــات مهــم ایــن شــرکت درراســتای عمــل بــه مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی و محرومیت زدایــی مناطــق روستایی ســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬از‬ ‫ســال های گذشــته درجهــت عمــران و ابادانــی روســتاهای هم جــوار‬ ‫تاسیســات نفتــی مــارون گام هــای خوبــی برداشــته شــده کــه اختصــاص‬ ‫شش دســتگاه تانکــر اب رســان بــه روســتاهای بخــش غیزانیــه‪ ،‬همچنیــن‬ ‫کمــک بــه تجهیــز خانــه بهداشــت روســتای غیزانیــه و روســتای عــوده را‬ ‫می تــوان از اهــم ان هــا برشــمرد»‪ .‬مهنــدس کاویــان یــاداور شــد‪« :‬تهیــه‬ ‫و توزیــع ‪ ۷ ۵۰‬بســته کمک اموزشــی بــرای دانش امــوزان کم برخــوردار‬ ‫و همچنیــن اختصــاص چهار دســتگاه مینی بــوس بــرای ایاب وذهــاب‬ ‫دانش امــوزان روســتایی بخــش دیگــری از اقدامــات شــرکت درراســتای‬ ‫توانمندســازی ســاکنان روســتاهای هم جــوار تاسیســات نفــت و گاز مارون‬ ‫بــوده اســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری نفــت و گازمــارون تصریــح‬ ‫سرمایه گذاری ‪ ۷۳‬میلیون یورویی در امیدیه و رامشیر‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز‬ ‫جنــوب گفــت‪« :‬بــرای اجــرای بســته قــراردادی‬ ‫مــارون ‪ ۲‬و ‪ ۵‬در چارچــوب طــرح نگه داشــت‬ ‫و افزایــش تولیــد در امیدیــه و رامشــیر‪،‬‬ ‫‪ ۷۳‬میلیون یــورو اختصــاص یافــت»‪ .‬مهنــدس‬ ‫احمــد محمــدی اظهــار داشــت‪« :‬ایــن بســته‬ ‫یکــی از بســته های طــرح نگه داشــت و‬ ‫اجتماعــی و امــور زیربنایــی ایــن منطقــه‪ ،‬صــرف‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬مهنــدس محمــدی تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬بــرای تحقــق ایــن هــدف باید مســئوالن‬ ‫اجرایــی‪ ،‬همــکاری الزم را به عمــل اورنــد تــا‬ ‫طــرح مطابــق برنامــه زمان بنــدی اجــرا و‬ ‫بــه مــوازات ان تعهــدات حــوزه مســئولیت‬ ‫اجتماعــی نیــز محقــق شــود»‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫برگــه کمپانــی پــژو ‪ XLX TU5 405‬مــدل ‪ 1398‬بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره شاســی‪:‬‬ ‫‪ NAAM31FE5KK208957‬و شــماره موتــور‪ 181B0101121 :‬بــه نــام اعظــم شــمس ابادی فرزنــد‬ ‫علی اکبــر مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم بدریــه ســعیدی دارای شناســنامه ‪ 5688459596‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی‬ ‫‪ 9900380‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان‬ ‫عبدالرحیــم ســعیدی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959655446‬در تاریــخ ‪ 1395/4/25‬در اقامتــگاه دایمــی‬ ‫خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬بدریــه ســعیدی فرزنــد عبدالرحیــم بــا کــد ملی‬ ‫‪ 5959656884‬متولــد ‪ 1343/1/13‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬فایــق ســعیدی فرزنــد عبدالرحیــم بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5950121244‬متولــد ‪ 1319/11/24‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬المعــه ســعیدی فرزنــد عبدالرحیــم بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959657341‬متولــد ‪ 1346/9/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬محمــد ســعیدی فرزنــد عبدالرحیــم بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959658585‬متولــد ‪ 1339/6/2‬فرزنــد متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی‬ ‫دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد‬ ‫واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫مفقودی‬ ‫شناســنامه ســبز خــودرو ســواری پــژو مــدل ‪ 74‬بــه شــماره انتظامــی ایــران ‪697 -56‬ب‪ 26‬بــه شــماره‬ ‫شاســی ‪ 0076306267‬متعلــق بــه حســین پــورکار مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ایــرج شــفیعی بــه شماره شناســنامه ‪ 47‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900763‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه‬ ‫شــادروان فــارس شــفیعی بــه شماره شناســنامه ‪ 1‬در تاریــخ ‪ 1393/12/14‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ایــرج شــفیعی فرزنــد فــارس بــه ش ش ‪ 47‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -2‬مســعود شــفیعی فرزنــد فــارس بــه ش‪.‬م ‪ 3330130350‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬تــورج شــفیعی‬ ‫فرزنــد فــارس بــه ش ش ‪ 291‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬الهــام شــفیعی فرزنــد فــارس بــه ش‪.‬م ‪3330130865‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -5‬تــوران شــهبازی فرزنــد حبیــب بــه ش ش ‪ 50‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد‬ ‫و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد‬ ‫واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت تراکتـــــــور دو دیفرانســــــــیل ‪ ITM399‬مـــــــدل ‪ 1398‬بــــه شـــــــماره شاســـــی‪:‬‬ ‫‪ N3HKTAA5DKHV04840‬و شــماره موتــور‪ YAW0191H :‬بــه نــام عبدالجلیــل حســین نژاد فرزنــد‬ ‫رحیــم مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناســنامه ســبز خــودرو ســواری ‪ 206‬مــدل ‪ 1381‬بــه شــماره انتظامــی ایــران ‪245 -57‬ص‪ 24‬بــه‬ ‫شــماره شاســی ‪ 0081602754‬متعلــق بــه علــی قدســی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪1399/05/08 -139960318011005429‬‬ ‫هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه امیــن پورفالح نــژاد‬ ‫چمثقالــی فرزنــد محمدابراهیــم از پــاک ‪ 128‬از ‪ 54‬اصلــی واقــع در قریــه ســنگجوب بخــش ‪22‬‬ ‫گیــان از نســق بــاالم پورفالح نــژاد چمثقالــی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر‬ ‫اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 394/74‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪216‬‬ ‫بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته‬ ‫باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید‬ ‫اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه‬ ‫مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد‬ ‫صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه‬ ‫محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر‬ ‫مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/24 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/421‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان‬ ‫بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان‪:‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960317007001734‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان تصرفــات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای ســیدبهرام بهره مندنــژاد فرزنــد ســیدطاهر بــه شناســنامه ‪ 111‬و‬ ‫شــماره ملــی ‪ 1861475438‬صــادره از بهبهــان نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت‬ ‫‪ 238/53‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 4986/1‬اصلــی واقــع در بخــش یــک بهبهــان خریــداری شــده‬ ‫از مالــک رســمی ناصــر نورافشــان محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید عرض حــال‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/24 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/140‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان‬ ‫بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان‪:‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960317007001726‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان تصرفــات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم منــی عوض نــژاد فرزنــد علــی بــه شناســنامه ‪ 360‬و شــماره ملــی‬ ‫‪ 4723475931‬صــادره از کویــت نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 132‬مترمربــع‬ ‫در قســمتی از پــاک ‪ 5664‬اصلــی واقــع در بخــش یــک بهبهــان خریــداری شــده از مالــک رســمی‬ ‫شــهروز نیاپرســت بــه موجــب ســند قطعــی شــماره ‪ 87/3/2-47792‬دفتــر ‪ 17‬بهبهــان محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید عرض حــال ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/24 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/145‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان‬ ‫بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان‪:‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960317007001733‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان تصرفــات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای جابــر تابان فــر فرزنــد درویــش بــه شناســنامه ‪ 1047‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 1860542433‬صــادره از بهبهــان نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت‬ ‫‪ 120/95‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 5612‬اصلــی واقــع در بخــش یــک بهبهــان خریــداری شــده از‬ ‫مالــک رســمی صــدری خــادم احــدی از ورثــه محمــد محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی‬ ‫و ملــک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪.‬‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید عرض حــال ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/24 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/148‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز اتومبیــل ســمند ســورن بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامــی ‪373‬ن‪ -33‬ایــران‬ ‫‪ 34‬بــه شــماره موتــور ‪ 153H0004860‬و شــماره شاســی ‪ NAACY1YE3HF297262‬بنــام غالم محمــد‬ ‫جیــواد مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد صبــا (جی تی ایکــس) بــه رنــگ ســفید معمولــی مــدل ‪ 1380‬بــه‬ ‫شــماره انتظامــی ‪419 -24‬ب‪ 47‬و شــماره موتــور ‪ 249021‬و شــماره شاســی ‪ S1412280736015‬بــه‬ ‫نــام اقــای مصطفــی محیســنی فرزنــد حســین مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اهواز‬ ‫اخطاریه‬ ‫اخطارشوندگان‪ -1 :‬علی نظر رضایی فرزند منصور‪ -2 ،‬مرتضی غالمی فرزند علی‬ ‫محل حضور‪ :‬شعبه اول شورای حل اختالف حمیل‬ ‫موضوع اگهی‪ :‬ابالغ اخطاریه جهت مطالعه نظریه کارشناسی‬ ‫تعداد دفعات انتشار‪ :‬یک بار‬ ‫ضمناً هزینه اگهی از اقای جعفر قهرمانی اخذ گردد‪.‬‬ ‫مهدی صفری‪ ،‬رئیس شعبه اول شورای حل اختالف حمیل‬ ‫افزایش ‪ ۲۴‬هزار بشکه ای تولید روزانه نفت در شرکت نفت و گاز کارون‬ ‫کــرد‪« :‬یکی دیگــر از برنامه هــای مــا در حــوزه صیانــت از محیــط زیســت‪،‬‬ ‫تامیــن ‪ ۱۱‬هزار اصلــه نهــال به مناســبت روزهــای زمیــن و هــوای پــاک و‬ ‫تحویــل ان بــه بخشــداری غیزانیــه جهــت توزیــع در روســتاهای هم جــوار‬ ‫تاسیســات نفتــی شــرکت بــود»‪ .‬مهنــدس حمیــد کاویــان بــه کمک هــای‬ ‫ایــن شــرکت در ســیالب ســال ‪ ۹۸‬اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬ارســال ســه‬ ‫کاروان مــواد غذایــی و پوشــاک و دیگــر ملزومــات ضــروری بــه ارزش‬ ‫پنج میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریــال جهــت کمــک بــه ســیل زدگان بخشــی‬ ‫دیگــر از خدمــات عام المنفعــه شــرکت اســت»‪ .‬وی بازســازی و بهســازی‬ ‫‪ ۳۲‬مســجد و حســیینه‪ ،‬احــداث ‪ ۱۵‬مدرســه و بهســازی ‪ ۱۹‬مدرســه‬ ‫دیگــر را بخــش دیگــری از مهم تریــن خدمــات شــرکت در ســال های‬ ‫اخیــر دانســت و بیــان داشــت‪« :‬بالغ بــر ‪۲۳‬میلیاردریــال نیــز در حوزه هــای‬ ‫فرهنگی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬اب رســانی و پشــتیبانی ترابری‪ ،‬ورزش و ســامت‪ ،‬بسیج‬ ‫ســازندگی و ســاخت و تعمیــر مــدارس ازســوی ایــن شــرکت هزینــه شــد‪.‬‬ ‫در هفت ماه گذشــته نیــز بــا شــیوع بیمــاری منحــوس کرونــا‪ ،‬ایــن شــرکت‬ ‫نســبت بــه تهیــه و توزیــع ‪ ۱۰۰۰‬لیتر مــواد ضدعفونی کننــده و نیــز ‪۲۶۰۰‬‬ ‫بســته کمک معیشــتی در شــهرها‪ ،‬روســتاها و مناطق پیرامونی تاسیســات‬ ‫خــود اقــدام کــرده اســت»‪ .‬گفتنی ســت؛ ‪ ۹۹‬درصــد نیروهــای پیمانــکاری‬ ‫شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز مــارون بومــی هســتند‪.‬‬ ‫در چارچوب طرح توسعه ‪ ۲۸‬مخزن محقق می شود؛‬ ‫افزایــش تولیــد موســوم بــه طــرح توســعه‬ ‫‪ ۲۸‬مخــزن اســت کــه شــامل شــش پــروژه‬ ‫روســطحی و حفــاری ‪ ۱۴‬حلقــه چــاه توســعه ای‬ ‫و تعمیری ســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬چهار درصــد از‬ ‫اعتبــار اختصاص یافتــه بــرای بســته قــراردادی‬ ‫مــارون ‪ ۲‬و ‪ ۵‬به میــزان ‪ ۲.92‬میلیون یــورو‬ ‫بــرای پروژه هــای مرتبــط بــا مســئولیت های‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون خبر داد؛‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ایــوب ســلیمی قبادی بــه شماره شناســنامه ‪ 5‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957300270‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان بانــو قبــادی بــه شماره شناســنامه ‪ 390‬در تاریــخ ‪ 1377/01/16‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬یحیــی ســلیمی قبادی فرزنــد‬ ‫ســیف اله بــه ش‪.‬م ‪ 6419413321‬پســر متوفــی ‪ -2‬پرویــز ســلیمی قبادی فرزنــد ســیف اله بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 6419413346‬پســر متوفــی ‪ -3‬ایــوب ســلیمی قبادی فرزنــد ســیف اله بــه ش‪.‬م ‪ 6419951453‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -4‬محمدرضــا ســلیمی قبادی فرزنــد ســیف اله بــه ش‪.‬م ‪ 6410007582‬پســر متوفــی ‪ -5‬فوزیــه‬ ‫ســلیمی قبادی فرزنــد ســیف اله بــه ش‪.‬م ‪ 6419413338‬دختــر متوفــی ‪ -6‬منیــر ســلیمی قبادی فرزنــد‬ ‫ســیف اله بــه ش‪.‬م ‪ 6419414121‬دختــر متوفــی ‪ -7‬معصومــه ســلیمی قبادی فرزنــد ســیف اله بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 6419414581‬دختــر متوفــی ‪ -8‬مهیــن ســلیمی قبادی فرزنــد ســیف اله بــه ش‪.‬م ‪3340138117‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -9‬ســیف اله ســلیمی قبادی فرزنــد هاشــم بــه ش‪.‬م ‪ 6419867428‬همســر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ایــوب ســلیمی قبادی بــه شماره شناســنامه ‪ 5‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957300282‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان اله بخــش قبــادی بــه شماره شناســنامه ‪ 2367‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1393/12/29‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬امیــد قبــادی‬ ‫فرزنــد اله بخــش بــه ش‪.‬م ‪ 6419886643‬صــادره از حمیــل پســر متوفــی ‪ -2‬خالــد قبــادی فرزنــد‬ ‫اله بخــش بــه ش‪.‬م ‪ 6410008511‬صــادره از حمیــل پســر متوفــی ‪ -3‬طیبــه قبــادی فرزنــد اله بخــش‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 6419415799‬صــادره از حمیــل دختــر متوفــی ‪ -4‬فرشــته قبــادی فرزنــد اله بخــش بــه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3330000937‬صــادره ازاســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬ســمیرا قبــادی فرزنــد اله بخــش‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 6419951852‬صــادره از حمیــل دختــر متوفــی ‪ -6‬اغامــاه قبــادی فرزنــد شــیرزاد بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 6419412226‬صــادره از حمیــل همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ایــوب ســلیمی قبادی بــه شماره شناســنامه ‪ 5‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957300280‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان مریــم قبــادی بــه شماره شناســنامه ‪ 338‬در تاریــخ ‪1380/08/27‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬علی محمــد فتاحــی‬ ‫فرزنــد حســن بــه ش‪.‬م ‪ 3251638068‬صــادره از کرمانشــاه پســر متوفــی ‪ -2‬خســرو فتاحــی فرزنــد‬ ‫حســن بــه ش‪.‬م ‪ 3256296319‬صــادره از کرمانشــاه پســر متوفــی ‪ -3‬شــهناز فتاحــی فرزنــد حســن‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 3251622048‬صــادره از کرمانشــاه دختــر متوفــی ‪ -4‬معصومــه فتاحــی فرزنــد حســن بــه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3251644505‬صــادره از کرمانشــاه دختــر متوفــی ‪ -5‬عــزت فتاحــی فرزنــد حســن خان بــه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 6419951852‬صــادره از کرمانشــاه دختــر متوفــی ‪ -6‬زهــره فتاحــی فرزنــد حســن بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3251706071‬صــادره از کرمانشــاه دختــر متوفــی ‪ -7‬حس ـن خان فتاحــی فرزنــد علی جــان بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 6419408131‬صــادره از حمیــل همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم زهــرا عســکری بــه شماره شناســنامه ‪ 9‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100396‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت‬ ‫کــه شــادروان احمــد عســکری بــه شماره شناســنامه ‪ 159‬در تاریــخ ‪ 1390/10/14‬در اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬زهــرا عســکری فرزنــد احمــد بــه ش ش ‪ 9‬ش‪.‬م‬ ‫‪ 3379939961‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬علیرضــا عســکری فرزنــد احمــد بــه ش ش ‪ 713‬ش‪.‬م ‪0384467679‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -3‬تــوران عســکری فرزنــد احمــد بــه ش ش ‪ 1624‬ش‪.‬م ‪ 3379726893‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬معصومــه عســکری فرزنــد احمــد بــه ش ش ‪ 34‬ش‪.‬م ‪ 3341190384‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال‬ ‫گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم شــکوفه جعفــری بــه شماره شناســنامه ‪ 832‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9957500364‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت‬ ‫کــه شــادروان غــزال جعفــری بــه شماره شناســنامه ‪ 13‬در تاریــخ ‪ 1396/02/03‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬شــکوفه جعفــری فرزنــد اســداله بــه ش ش ‪ 832‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -2‬عزت الــه جعفــری فرزنــد اســداله بــه ش ش ‪ 464‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬روح الــه جعفــری فرزنــد‬ ‫اســداله بــه ش ش ‪ 921‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬نصرت الــه جعفــری فرزنــد اســداله بــه ش ش ‪ 748‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -5‬فرنگیــز جعفــری فرزنــد اســداله بــه ش ش ‪ 461‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬شــهناز جعفــری فرزنــد‬ ‫اســداله بــه ش ش ‪ 0592‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬الهــه جعفــری فرزنــد اســداله بــه ش ش ‪ 866‬فرزنــد متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ملــوک ســهرابی راد بــه شماره شناســنامه ‪ 813‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900713‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان کریــم حقداریان صیدایــاز بــه شماره شناســنامه ‪ 287‬در تاریــخ ‪ 1398/04/02‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ملــوک ســهرابی راد فرزنــد‬ ‫علــی بــه ش ش ‪ 813‬همســر متوفــی ‪ -2‬جمینــه حقداریــان فرزنــد کریــم بــه ش ش ‪ 868‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -3‬کامبیــز حقداریــان فرزنــد کریــم بــه ش ش ‪ 837‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬اخضــر حقدریان صیدایــاز فرزنــد‬ ‫کریــم بــه ش ش ‪ 290‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬فوزیــه حقداریــان فرزنــد کریــم بــه ش ش ‪ 589‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -6‬پرویــز حقداریان صیدایــاز فرزنــد کریــم بــه ش ش ‪ 291‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز‬ ‫کارون گفــت‪« :‬افزایــش ‪ ۲۴‬هزار بشــکه ای تولید‬ ‫روزانــه نفــت در شــرکت نفــت و گاز کارون از‬ ‫افتخــارات ایــن شــرکت به شــمار مــی رود»‪.‬‬ ‫غالمرضــا مفیــدی گفــت‪« :‬بزرگ ترین شــرکت‬ ‫بهره بــردار در مناطــق نفت خیــز جنــوب‪،‬‬ ‫شــرکت نفــت و گاز کارون بــا ظرفیــت تولیــد‬ ‫روزانــه بیــش از یک میلیون بشــکه نفــت خــام‬ ‫از میدان هــای نفتــی اهــواز‪ ،‬منصــوری‪ ،‬رامیــن‬ ‫و ابتیمــور اســت»‪ .‬او بابیان اینکــه ایــن شــرکت‬ ‫تولیدکننــده نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬مایعــات گازی و اب‬ ‫صنعتــی و شــرب موردنیــاز تاسیســات نفتــی‬ ‫و نیــز اب شــرب شــهرک های مســکونی‬ ‫سازمانی ســت‪ ،‬افــزود‪« :‬درحال حاضــر تولیــد‬ ‫روزانــه نفــت در شــرکت نفــت و گاز کارون‬ ‫افزایــش ‪ ۲۴‬هزاربشــکه ای افزایــش نشــان‬ ‫می دهــد»‪ .‬مفیــدی بیــان داشــت‪« :‬اهــداف‬ ‫و برنامه هــای عملیاتــی شــرکت کارون‬ ‫باتوجه بــه اهمیــت و جایــگاه اســتراتژیک ان‬ ‫در چرخــه اقتصــاد و صنعــت نفــت کشــور بــا‬ ‫یــک ســند راهبــردی مشــتمل بــر ســه هــدف‬ ‫اصلــی و ‪ ۶۵‬برنامــه عملیاتــی و فعالیت هــای‬ ‫مرتبــط بــا ان هــا تهیــه و تدویــن شــده اســت؛‬ ‫ضمن اینکــه تحقــق تولیــد برنامه ریــزی‬ ‫شــده ســالیانه از مخــازن هیدروکربــوری‪،‬‬ ‫نگه داشــت و ارتقــای نظــام ایمنــی‪ -‬بهداشــت‬ ‫و پدافنــد غیرعامــل‪ ،‬کاهــش االینده هــای‬ ‫زیســت محیطی از جملــه اهــداف پیــش رو‬ ‫محســوب می شــود»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫بهره بــرداری نفــت و گاز کارون ادامــه داد‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه جایــگاه ویــژ ه ایــن شــرکت در‬ ‫تولیــد حــدود ‪ ۲۵‬درصــد نفــت خــام کشــور از‬ ‫مخــازن نفــت بــا میانگین عمــر تولیــدی بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬ســال و همچنیــن تحریم هــای ظالمانــه‬ ‫اســتکبار جهانــی‪ ،‬نگه داشــت تــوان تولیــد‬ ‫از چاه هــای نفــت و تاسیســات فراورشــی و‬ ‫خطــوط لولــه در شــرایط امادگــی جهــت‬ ‫بازگشــت بــه ســقف تولیــد در کوتاه تریــن‬ ‫زمــان ممکــن‪ ،‬شــالوده اصلــی اهــداف و‬ ‫برنامه هــای ایــن شــرکت در ســال جهــش‬ ‫تولیــد اســت»‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در استان خوزستان‪:‬‬ ‫مناطق نفت خیز جنوب اقدامات بزرگی را درراستای رفاه مردم به انجام رسانده است‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در اســتان خوزســتان‬ ‫ضمــن تقدیــر از تالش هــای بی وقفــه مناطــق‬ ‫نفت خیــز جنــوب در حــوزه محرومیت زدایــی‬ ‫و عمــران مناطــق مختلــف اســتان خوزســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬باوجوداینکــه انجــام این گونــه‬ ‫کارهــای اجرایــی رســالت اصلــی شــرکت ملــی‬ ‫مناطــق نفت خیــز جنــوب نیســت‪ ،‬شــاهد‬ ‫بودیــم کــه در بســیاری از مناطــق اســتان‬ ‫به ویــژه شهرســتان کارون اقدامــات بــزرگ و‬ ‫خداپســندانه ای را جهــت رفــاه مــردم انجــام‬ ‫داده انــد»‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫مناطــق نفت خیــز جنــوب؛ حجت االســام‬ ‫موســوی فرد در جریــان بازدیــد از پــروژه‬ ‫اماده ســازی زیرســاخت های منطقــه کــوی‬ ‫منتظــری شهرســتان کارون توســط صنعــت‬ ‫نفــت‪ ،‬بــا اظهــار ایــن مطلــب گفــت‪« :‬کــوی‬ ‫منتظــری کــه در منطقــه درویشــیه از مناطــق‬ ‫کم برخــوردار شهرســتان کارون واقــع شــده‬ ‫اســت‪ ،‬مشــکالت زیرســاختی زیــادی دارد‬ ‫کــه خیابان هــای غیــر ســطح و فاضــاب‬ ‫غیراســتاندارد را می تــوان از اهــم ان هــا‬ ‫دانســت امــا بــا ورود و اقــدام ســریع شــرکت‬ ‫ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب ایــن مشــکل‬ ‫مرتفــع شــده و تنهــا بخــش اســفالت مانــده‬ ‫اســت کــه بــرای انجــام ان نیــز پیگیری هــای‬ ‫الزم درحــال انجــام اســت»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب نیــز‬ ‫در این بازدیــد بابیان اینکــه اســتفاده حداکثــری‬ ‫مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال‬ ‫گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد ‪ GTX131‬صبــا مــدل ‪ 1379‬رنــگ‬ ‫ســفید دارای شــماره انتظامــی ‪179‬ط‪ -78‬ایــران ‪ 19‬بــا شــماره موتــور ‪ 00153479‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ S1412279630875‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز و ســند کمپانــی خــودرو ســواری پرایــد ســایپا بــه رنــگ خاکســتری نوک مــدادی متالیــک‬ ‫مــدل ‪ 1389‬بــا شــماره پــاک ‪543 -29‬ب‪ 89‬و شــماره شاســی ‪ 55420089014584‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ 3779269‬بــه نــام عبدالحســین تــدرو مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت دژس�اـزان دل افرــوز س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪3362‬‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10861726340‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/12/01‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل شرــکت بـ�ه واحـ�د ثبتـ�ی‬ ‫یاس��وج ب��ه ادرس ش��هر یاس��وج‪ -‬محل��ه بنســجان‪ ،‬خیاب��ان «غفاــری»‪ ،‬بلـ�وار‬ ‫شهیدعبدالحسـ�ین ولی پــور‪ ،‬پـلاک ‪ ،0‬طبق��ه همک��ف‪ ،‬کدپس��تی‪7591615389 :‬‬ ‫تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه اساسنــامه ب��ه شـ�رح فـ�وق اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری بهبهان (‪)983863‬‬ ‫از امکانــات موجــود ایــن شــرکت درراســتای‬ ‫رفــع نیازهــای عمرانــی‪ ،‬فرهنگــی و ورزشــی‬ ‫اســتان در دســتورکار قــرار دارد‪ ،‬یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬تنهــا در ایــن پــروژه‪ ،‬ظــرف ‪ 10‬روز‪،‬‬ ‫شــش خیابــان کــوی منتظــری تســطیح و‬ ‫زیرســاخت های فاضــاب ان احــداث شــد‬ ‫تــا بــا اغــاز فصــل بــارش‪ ،‬مشــکلی بــرای‬ ‫شــهروندان ایجــاد نشــود»‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدارک تحصیلی‬ ‫مــدارک فارغ التحصیلــی اینجانــب ســحر احتشــامی فرزنــد منوچهــر بــه شماره شناســنامه ‪39157‬‬ ‫صــادره از تهــران در مقطــع کارشناســی (موقــت کارشناســی) رشــته کشــاورزی و زراعــت صــادره از‬ ‫واحــد دانشــگاهی ایــام بــا شــماره ‪ 0747125‬مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار می باشــد‪ .‬از‬ ‫یابنــده تقاضــا می شــود اصــل مــدارک را بــه دانشــگاه ازاد اســامی واحــد ایــام‪ -‬نشــانی دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی ایــام ارســال نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1399/06/24 :‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005426‬‬ ‫‪ 1399/05/08‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫هوشــنگ قربان نژادمهویزانــی فرزنــد عظیــم از پــاک ‪ 15‬از ‪ 85‬اصلــی واقــع در قریــه‬ ‫مهویــزان بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق عظیــم قربان نــژاد بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 1281/92‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز‬ ‫گردیــده و پــاک ‪ 145‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم‬ ‫نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی‬ ‫مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات‬ ‫نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/10 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/357‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه ‪9900091‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 9900091‬ســهم االرث اقــای محمــد کمالــی از ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکبــاب منــزل مســکونی بــه شــماره پــاک ثبتــی هــزار و هشــتصد و یــک فرعــی از ســه اصلــی‬ ‫بخــش ســیزده مشــهد بــه مســاحت ششــدانگ ســیصد و یــک متــر و هفتــاد دســیمترمربع بــه نشــانی‪ :‬تربت جــام‪ ،‬بلــوار امــام خمینــی ‪ ،45/1‬روبــروی قبــا یــازده بــا حــدود اربعــه بــه شــرح شــماالً‪ :‬بطــول‬ ‫ده متــر و شــصت و یــک ســانتیمتر دیــوار بدیــوار پــاک یکصــد و هشــتاد فرعــی از چهــار فرعــی از ســه اصلــی‪ ،‬شــرقاً‪ :‬بطــول ســی متــر و شــصت ســانتیمتر دیــوار بدیــوار پــاک یکهــزار و هفتصــد و نــود و‬ ‫هشــت فرعــی از چهــار فرعــی از ســه اصلــی‪ ،‬جنوبـاً‪ :‬بطــول نــه متــر و شــصت و شــش ســانتیمتر در و دیــوار بــه خیابــان‪ ،‬غربـاً‪ :‬بطــول ســی متــر و شــش ســانتیمتر درب و دیواریســت بــه خیابــان‪ ،‬کــه ســند‬ ‫ان ذیــل ثبــت ســی و نــه هــزار و نهصــد و نــه صفحــه یکصــد و ســی و چهــار دفتــر دویســت و چهــل و یــک و شــماره چاپــی صفــر بیســت و هــزار ششــصد و ســی و هشــت بنــام مرحــوم عبدالــودود کمالــی‬ ‫ثبــت و صــادر گردیــده‪ ،‬بــه اســتناد ســند ازدواج شــماره ســیزده هــزار و دویســت و نــود و پنــج مــورخ یکــم اذرمــاه یکهــزار و ســیصد و نــود و پنــج تنظیمــی دفترخانــه ازدواج شــماره چهــل و دو تربت جــام‬ ‫در قبــال مبلــغ ســیصد میلیــون ریــال کــه طبــق نــرخ شــاخص تــورم بــه مبلــغ ششــصد و نــه میلیــون و چهارصــد و پنجــاه هــزار ریــال مقــوم گردیــده‪ ،‬بابــت مهریــه خانــم مریــم میراحمدی ســمنگانی و‬ ‫همچنیــن مبلــغ ســی میلیــون و چهارصــد و هفتــاد و دو هــزار و پانصــد ریــال نیم عشــر اجرائــی بــه انضمــام دوعشــر اضافــه بازداشــت گردیــد‪ .‬ملــک موصــوف بــا عرصــه بــه مســاحت ســیصد و یــک متــر‬ ‫و هفتــاد دســیمترمربع و اعیــان مســکونی بــه مســاحت تقریبــی یکصــد و بیســت و پنــج مترمربــع کــه بــا پارتیشــن بصــورت دو واحــدی شــده و هــر واحــد دارای یــک اتــاق خــواب و هــال دیــوار تــا ارتفــاع‬ ‫تقریبــی یــک متــر ســرامیک و مابقــی گــچ ســفید و اشــپزخانه اســت‪ ،‬یــک واحــد دارای حمــام و توالــت در حیــاط اســت‪ .‬ســاختمان فاقــد نمــا‪ ،‬درب و پنجــره پروفیــل فلــزی‪ ،‬سیســتم ســرمایش کولــر ابــی و‬ ‫گرمایــش بخــاری اســت‪ .‬در ضلــع جنوبــی عرصــه‪ ،‬اعیانــی بمســاحت پنجــاه مترمربــع بصــورت ســه دربنــد مغــازه احــداث گردیــده‪ ،‬کف هــا ســرامیک و دیوارهــا گــچ ســفید اســت‪ .‬ملــک دارای امتیــازات اب‪،‬‬ ‫بــرق و گاز می باشــد‪ .‬طبــق نظــر کارشــناس رســمی ششــدانگ پــاک مذکــور بــه مبلــغ هشــت میلیــارد ریــال و ســهم االرث اقــای محمــد کمالــی بــه مبلــغ دو میلیــارد ریــال ارزیابــی و قطعــی شــده اســت‪.‬‬ ‫برابــر گــزارش مامــور اجــرا ملــک مذکــور‪ ،‬بخــش مســکونی در تصــرف همســر مرحــوم عبدالــودود کمالــی و اقــای محمــد کمالــی اســت و دوبــاب مغــازه تخلیــه اســت و در مغــازه ســوم اقــای محمــد کمالــی‬ ‫بــا شــغل میوه فروشــی فعالیــت کســبی می نمایــد‪ .‬ســهم االرث اقــای محمــد کمالــی از ششــدانگ پــاک فــوق از ســاعت نــه الــی دوازده روز چهارشــنبه مــورخ نهــم مهرمــاه هــزار و ســیصد و‬ ‫نــود و نــه در واحــد اجــرای اداره ثبــت اســناد و امــاک واقــع در تربت جــام روبــروی اداره گاز از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده ســهم االرث اقــای محمــد کمالــی از ششــدانگ پــاک مذکــور از‬ ‫مبلــغ دو میلیــارد ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه می شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک‬ ‫و مصــرف درصورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده‪ ،‬اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده‬ ‫برنــده مزایــده اســت و نیــز درصــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیم عشــر و حــق مزایــده نقــدا ً وصــول می گــردد ضمنـاً‬ ‫چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/24 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام‬ ‫م الف ‪41/99‬‬ ‫اگهی مزایده نوبت اول (مرحله سوم)‬ ‫شهــرداری گی�لان غ��رب درنظــردارد ب��ه اسـ�تناد بن��د ی��ک مج��وز ب��ه شـ�ماره ‪ 99/10‬مـ�ورخ ‪ 1399/04/16‬شوــرای محتـ�رم‬ ‫اسلـامی شــهر نســبت بـ�ه فــروش ی��ک پـلاک زمی��ن ب��ا کاربـ�ری مسکــونی و ی��ک پـلاک تجــاری ب��ه شـ�رح‬ ‫ادرس ذیــل از طری��ق مزایـ�ده عموم��ی اقــدام نمای��د‪ .‬لـ�ذا متقاضی��ان می توانن��د درصــورت تمای��ل ب��ه خری��د نسـ�بت‬ ‫بـ�ه واریـ�ز مبلـ�غ ‪ %۵‬قیم��ت کارشناس��ی زمین ه��ای موردنظ��ر ب��ه حس��اب سـ�پرده شــماره ‪ .۱۰۷۰۱۵۲۹۷۰۰۲‬نــزد بانـ�ک‬ ‫مل��ی ش��عبه مرک��زی اق��دام و اس��لیب ان را ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز یکشــنبه مـ�ورخ ‪ 1390/06/30‬ب��ه همـ�راه‬ ‫مــدارک (پاک��ت ال��ف‪ :‬فی��ش واری��ز سپــرده‪ ،‬پاک��ت ب‪ :‬ف��رم پیشــنهاد قیم��ت‪ ،‬و پاک��ت ج‪ :‬بری��ده نقش��ه و اگه��ی مزای��ده)‬ ‫تحویــل واحــد درامــد نماین��د‪ .‬ضمنـ�اً جلســه مزایــده راس سـ�اعت ‪ ۱۰‬صبــح روز دوشــنبه مـ�ورخ ‪1399/07/31‬‬ ‫در دفت��ر شــهردار برگ��زار می گ��ردد‪.‬‬ ‫ادرس ملک (زمین) موردنظر‪:‬‬ ‫‪ -1‬پــاک ‪ ۳۹‬بـ�ا کاربــری مس�کـونی واقـ�ع در تعاونـ�ی کارکنــان ش��هرداری واقـ�ع در ضلـ�ع غربـ�ی‬ ‫پاــرک فالحـ�ت‬ ‫‪ -۲‬یک پالک با کاربری تجاری واقع در محله شیرزادی‬ ‫شرایط مزایده‪:‬‬ ‫‪ -1‬به پیشنهاد مبهم و مشروط و قلم خورده ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -۲‬مدت زمان مزایده ‪ ۷‬روز کاری بوده و ایام تعطیل جزو ان می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۳‬شهرداری در رد یا قبول هر پیشنهادی مختار است‪.‬‬ ‫‪ -۴‬سایر مقررات مالی شهرداری جزء شرایط مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۵‬دستمزد کارشناسی زمین بر عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -۶‬س�پـرده نفـ�ر اول ت��ا سوــم‪ ،‬تـ�ا انعقــاد ق��رارداد بـ�ا برنــده مزایــده ضبـ�ط و درصوــرت انصرــاف نفـ�ر اول س�پـرده وی بـ�ه‬ ‫س��ود صن��دوق شــهرداری ضب��ط و ب��ا نف��ر دوم قــرارداد منعقـ�د می گ��ردد‪ .‬درص��ورت انص��راف نف��ر دوم مانن��د نف��ر اول‬ ‫برخوــرد خواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫تورج حیدرخانی‪ ،‬شهردار گیالن غرب‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3122

روزنامه سایه 3122

شماره : 3122
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه سایه 3121

روزنامه سایه 3121

شماره : 3121
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه سایه 3119

روزنامه سایه 3119

شماره : 3119
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه سایه 3118

روزنامه سایه 3118

شماره : 3118
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه سایه 3117

روزنامه سایه 3117

شماره : 3117
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه سایه 3116

روزنامه سایه 3116

شماره : 3116
تاریخ : 1403/04/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!