روزنامه سایه شماره 2067 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2067

روزنامه سایه شماره 2067

روزنامه سایه شماره 2067

‫مدیرعامل تامین اجتماعی خبر داد؛‬ ‫تمام پزشکان؛‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۲۴۱‬میلیون دالر‬ ‫ســید روح اهلل لطیفــی؛ ســخنگوی گمــرک خبــر داد‪« :‬تقریب ـاً بیــش از س ـه میلیارد دالر‬ ‫میــزان تجــارت صیفی جــات ســاالنه در کل جهــان اســت کــه صــادرات ‪11‬میلیون تــن‬ ‫ ارزش مــادی ‪ ۲۴۱‬میلیــون دالری کشــورمان ایــران در پنج ماه نخســت ســال جــاری‬ ‫به ِ‬ ‫می توانــد بــا برنامه ریــزی‪ ،‬مدیریــت صــادرات‪ ،‬بســته بندی مناســب و اســتفاده از‬ ‫لو نقــل مناســب و محــل نگهــداری اســتاندارد‪ ،‬افزایــش چشــمگیری پیــدا کنــد»‪.‬‬ ‫حم ‬ ‫طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یک شنبه‪ 23‬شهریور ‪ 24 - 1399‬محرم ‪ 13 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2067‬تومان‬ ‫جهش تولید‬ ‫یعنی ممکن کردن غیرممکن ها‬ ‫رئیس جمهوری تاکیدکرد؛‬ ‫توجه کشور‬ ‫به مسئله اینده جوانان‬ ‫‪2‬‬ ‫ادب دیجیتال در کالس انالین!‬ ‫شوخیتلخی‬ ‫تحتِ عنوانِ اموزش مجازی‬ ‫بچه هــای نســل امــروز را به درســتی «بومــی دیجیتــال» می نامنــد‪ .‬ان هــا در‬ ‫میــان اســکرین ها بــه دنیــا امده انــد و بــزرگ شــده اند‪ .‬هرچقــدر شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و هیاهــوی دنیــای مجــازی بــرای مــا بزرگ ترهــا جدیــد و غریــب‬ ‫بــوده‪ ،‬بــرای ان هــا طبیعــی و عادی ســت؛ امــا شــرایط جدیــد‪ ،‬ان هــا را گرفتــار‬ ‫وضعیــت تــازه ای کــرده‪ .‬اگــر تــا قبل ازایــن‪ ،‬روی گوشــی‪ ،‬انیمیشــن می دیدنــد‬ ‫یــا بــا پدربــزرگ ‪...‬‬ ‫«صندوق جهانی حمایت از حیات وحش» گزارش داد؛‬ ‫عبــداهلل عبــداهلل؛ رئیــس شــورای‬ ‫عالــی مصالحــه ملــی افغانســتان‪ ،‬اغــاز‬ ‫گفت وگوهــای کابل‪-‬طالبــان را بعــد از‬ ‫چهار دهــه جنــگ و خونریــزی‪ ،‬یــک‬ ‫فرصــت اســتثنائی تلقــی و از همــکاری‬ ‫کشــورهای منطقــه در تســریع رونــد‬ ‫صلــح‪ ،‬قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪68‬درصدی‬ ‫نابودی‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ دست انسان‬ ‫جانوران به ِ‬ ‫در بازدید اصحاب رسانه از ایران خودرو خراسان مطرح شد؛‬ ‫‪7‬‬ ‫نقش شفافیت سازی رسانه ها در پیشرفت صنعت خودروسازی‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫مجید مجیدی‬ ‫برنده «فانوس جادویی»‬ ‫جشنواره ونیز‬ ‫‪1‬‬ ‫؛‬ ‫‪3‬‬ ‫مجید مجیدی «فانوس جادویی» ونیز را بُرد‬ ‫فیلــم بلنــد جدیــد مجیــد مجیــدی جایــزه «فانوس‬ ‫جادویــی» بخــش جنبــی هفتادو هفتمیــن‬ ‫جشــنواره فیلــم ونیــز ‪ 2020‬ایتالیــا را نصیــب‬ ‫خــود کــرد‪ .‬نهــاد اجتماعــی فرهنگــی ســینه‬ ‫ســرکولی جایــزه «فانــوس جادویــی» بخــش‬ ‫جنبــی جشــنواره ونیــز را اهــداء می کنــد کــه‬ ‫امســال ایــن جایــزه بــه فیلــم «خورشــید» رســید‪.‬‬ ‫به گــزارش ســایه؛ در بیانیــه نهــاد اجتماعــی‬ ‫فرهنگــی ســینه ســرکولی امــده‪« :‬خورشــید‪،‬‬ ‫وفادارانــه جهــان دزدیده شــده کودکــی را روایــت‬ ‫می کنــد‪ .‬ایــن فیلــم‪ ،‬تضــاد میــان دنیــای کودکــی‬ ‫و بزرگ ســاالن را به خوبــی نشــان داده اســت‪.‬‬ ‫ایــن تضــاد به روشــنی توســط ایــن کــودکان‬ ‫و راهــی کــه قــرار اســت برونــد تــا تبدیــل بــه‬ ‫چهره هــای بالغــی شــوند‪ ،‬نشــان داده می شــود‪.‬‬ ‫از ایــن مهم تــر‪ ،‬پرداختــن بــه بدسرپرســتی یــا‬ ‫بی سرپرســتی کــودکان کار و نبــود امــوزش و‬ ‫نگــرش ســرکوب کننده رفتارهایــی کــه باعــث‬ ‫می شــود ایــن کــودکان به نوعــی از کودکــی خــود‬ ‫محــروم شــوند‪ ،‬جالــب توجــه اســت‪ .‬در این راســتا‬ ‫توجــه خاصــی شــده اســت بــه مســئله بــازی‬ ‫کــه بــه حالــت عــادی تعریف کننــده بخشــی‬ ‫از کودکی ســت و اینجــا بــازی ناچــارا ً تبدیــل‬ ‫بــه زنجیــره کار می شــود کــه توســط بچه هــا‬ ‫برنامه ریــزی می شــود‪ .‬نقطــه اوج ایــن داســتان‬ ‫از طریــق یــک کارگردانــی بســیار خوب اجــرا‬ ‫شــده کــه تمرکــزش روی جزئیــات اســت‪ .‬موســیقی‬ ‫فیلــم‪ ،‬احســاس درســتی ایجــاد می کنــد؛ بی اینکــه‬ ‫خــودش را تحمیــل کنــد‪ .‬بایــد بــه بــازی فوق العــاده‬ ‫بازیگــران نوجــوان اشــاره شــود کــه خارق العــاده‬ ‫احساســات را بیــان می کننــد‪ .‬پیــروزی نهایــی‬ ‫فیلــم واقع بینانــه اســت؛ زمانی کــه صــدای زنــگ‬ ‫مدرســه در فضــای خالــی مدرســه می پیچــد»‪.‬‬ ‫تجدید اگهی مناقصه عمومی شماره ‪99-24/25‬‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت اب و فاضالب استان مرکزی‬ ‫مناقصه‬ ‫شرح اگهی‬ ‫شهر‬ ‫‪24‬‬ ‫عملیات اجرایی سازه‬ ‫تانک کلرزنی و کانال‬ ‫انتقال پساب تصفیه خانه‬ ‫فاضالب شهر ساوه‬ ‫ساوه‬ ‫ساوه‬ ‫‪25‬‬ ‫اجرای عملیات تکمیلی‬ ‫بستر لجن تصفیه خانه‬ ‫فاضالب شهر ساوه‬ ‫فهرست‬ ‫بها‬ ‫رشته‬ ‫موردنظر‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مدت‬ ‫قرارداد‬ ‫محل‬ ‫تامین‬ ‫اعتبار‬ ‫مبلغ شرکت در‬ ‫فرایند ارجاع کار‬ ‫واحد‬ ‫درخواست کننده‬ ‫ابنیه‬ ‫سال ‪99‬‬ ‫اب‬ ‫‪14.024.747.907‬‬ ‫‪ 6‬ماه‬ ‫عمرانی‬ ‫‪701.237.395‬‬ ‫دفتر بهره برداری و‬ ‫توسعه تصفیه خانه‬ ‫فاضالب‬ ‫ابنیه‬ ‫سال ‪99‬‬ ‫اب‬ ‫‪6.527.862.108‬‬ ‫‪ 4‬ماه‬ ‫عمرانی‬ ‫‪326.393.105‬‬ ‫دفتر بهره برداری و‬ ‫توسعه تصفیه خانه‬ ‫فاضالب‬ ‫محل تامین اعتبار‪ :‬عمرانی‬ ‫نوع برگزاری‪ :‬یک مرحله ای‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/06/24‬الی ‪1399/06/26‬‬ ‫مهلت تحویل پیشنهادات‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/06/27‬الی ‪1399/07/07‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات‪1399/07/08 :‬‬ ‫ن�وع برگ�زاری مناقصه ی�ک مرحله ای‪ :‬کلیه مراح�ل برگزاری مناقص�ه از دریافت اس�ناد تا ارائه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت ه�ا از طریق درگاه‬ ‫س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دولت (س�تاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد ش�د و الزم اس�ت مناقصه گران درصورت ع�دم عضویت قبلی‪ ،‬مراحل‬ ‫ثبت ن�ام در س�ایت مذک�ور و دریاف�ت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند‪.‬‬ ‫محل دریافت اسناد‪ :‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫محل تحویل اسناد‪ :‬از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫توضی�ح اینک�ه‪ :‬مناقصه گ�ران موظفن�د پاکت الف که حاوی فرم تضمین ش�رکت در فراین�د ارجاع کار می باش�د را تا پایان وقت اداری م�ورخ ‪1399/07/07‬‬ ‫به دفتر قراردادهای ش�رکت اب و فاضالب اس�تان مرکزی واقع در ش�هرک رضوی‪ ،‬میدان ش�هیدنجفی تحویل داده و رس�ید ان را دریافت نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان مرکزی‬ ‫‪15‬هزارمیلیاردتومان؛‬ ‫درامد کالس های کنکور‬ ‫‪2‬‬ ‫چه جوری همه ما‬ ‫بازنده شدیم؟!‬ ‫‪3‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2067‬‬ ‫ایا اتحادیه اروپا ترکیه را تحریم می کند؟‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫کشور به مسئله اینده جوانان توجه دارد‬ ‫پادرمیانــی دبیــرکل ناتــو بیــن انــکارا و اتــن جــواب نگرفــت و تــاش‬ ‫بــرای به نتیجه رســاندن مذاکــرات فنــی موســوم بــه «جداســازی‬ ‫نظامــی»‪ ،‬بــه جایــی نرســید‪ .‬حــاال‪ ،‬یونــان نیــز دنبــال ان اســت تــا‬ ‫بــا بازارگرمــی‪ ،‬زمینــه اعمــال تحریــم اقتصــادی علیــه ترکیــه را فراهم‬ ‫کنــد‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ این روزهــا اغلــب روزنامه هــای چــاپ‬ ‫انــکارا‪ ،‬بــا تیترهایــی همچــون «دیــگ مدیترانــه درحال جــوش» و‬ ‫«طوفــان در مدیترانــه» تنــش بیــن ترکیــه و اروپــا در شــرق مدیترانــه‬ ‫را توصیــف می کننــد‪ .‬درچنین شــرایطی‪ ،‬بــروز تنش هــای لفظــی‬ ‫بیــن امانوئــل مکــرون (رئیس جمهــوری فرانســه) و رجــب طیــب‬ ‫اردوغــان (رئیس جمهــوری ترکیــه) بــه اوج رســیده و پادرمیانــی‬ ‫ینــس اســتولتنبرگ (دبیــرکل ناتــو) نیــز جــواب نگرفــت و تــاش‬ ‫بــرای به نتیجه رســاندن مذاکــرات بــه جایــی نرســید‪ .‬حــال‪ ،‬ســوال‬ ‫اینجاســت‪ :‬ایــا واقعــاً‪ ،‬همچنان کــه پیش تــر‪ ،‬ژوزف بــورل (مســئول‬ ‫سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا) نیــز گفتــه بــود‪ ،‬ممکــن اســت‬ ‫اتحادیــه اروپــا‪ ،‬ترکیــه را تحریــم کنــد یــا نــه؟ ترکیــه در شــرایطی‬ ‫به ســمت تحلیــل این موضــوع مهــم و حســاس رفتــه کــه بــدون‬ ‫تحریــم اقتصــادی اروپــا نیــز حــال وروز اقتصــادی خوشــی نــدارد و دالر‬ ‫امریــکا‪ ،‬رفته رفتــه بــه نــرخ عجیــب ‪7.5‬لیــره می رســد؛ زیــرا کرونــا‪،‬‬ ‫دو سرچشــمه ارزی تجــارت و توریســم را خشــکانده و دولــت اردوغــان‬ ‫بــرای تامیــن هزینه هــای جــاری کشــور بــا مشــکالت بســیاری روبه رو‬ ‫شــده و بخشــی از کســری بودجــه را از محــل اب کــردن ذخایــر ارزی‪،‬‬ ‫جبــران کــرده اســت‪ .‬رجــب طیــب اردوغــان و وزیــر امــور خارجــه‬ ‫کابینــه او؛ یعنــی مولــود چــاووش اوغلــو‪ ،‬در چندروزاخیــر‪ ،‬بارهــا‬ ‫درمــورد ضــرورت بی طرفــی اتحادیــه صحبــت کرده انــد‪ .‬اردوغــان در‬ ‫گفت وگــو بــا چارلــز میشــل (مقــام عالــی اتحادیــه اروپــا)‪ ،‬خواهــان‬ ‫بی طرفــی اتحادیــه شــد؛ امــا شــواهد نشــان می دهــد کــه اتحادیــه‪،‬‬ ‫تمام قــد از یونــان و قبــرس حمایــت می کنــد‪ .‬شــاید به همین خاطــر‬ ‫اســت کــه به تازگــی‪ ،‬مولــود چــاووش اوغلــو عصبانــی شــده و اعــام‬ ‫کــرده‪« :‬همه چیــز اشــکار اســت‪ .‬شــما بی طــرف نیســتید‪ .‬تــا وقتــی‬ ‫رویکــرد بی طرفانــه نداشــته باشــید‪ ،‬نمی توانیــم بــه نتیجــه برســیم»‪.‬‬ ‫تالش هــای نخســت وزیر یونــان و رئیس جمهــوری فرانســه‪ ،‬نتیجــه‬ ‫ســریعی به دنبــال نیــاورد و گویــا در نشســت اخیــر ســران هفــت‬ ‫کشــور جنــوب اروپــا موســوم بــه ‪ ،Med7‬درمــورد اعمــال تحریــم بــر‬ ‫ترکیــه‪ ،‬بیــن کشــورهای اروپــا شــکاف و اختالف نظــر افتــاده اســت‪.‬‬ ‫ایتالیــا‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬بلغارســتان و مالــت‪ ،‬چهــار کشــوری هســتند کــه زیر‬ ‫بــار تحریــم ترکیــه نرفتــه و به نفــع انــکارا نظــر داده انــد‪ .‬اینجاســت‬ ‫کــه یکــی از دســتاوردها و نتایــج دیپلماســی کرونایــی دولــت ترکیــه‬ ‫اشــکار می شــود ؛ زیــرا در دوران اوج شــیوع کرونــا‪ ،‬ترکیــه چندیــن‬ ‫محمولــه عظیــم ملزومــات بهداشــتی بــه اســپانیا و ایتالیــا فرســتاد و با‬ ‫بلغارســتان و مالــت نیــز روابــط خــوب و روبه بهبــود داشــته‪ .‬البتــه ایــن‬ ‫مواضــع و تصمیمــات‪ ،‬همگــی مربــوط بــه نتایــج نشســت کشــورهای‬ ‫جنــوب اروپاســت و بایــد دیــد دوهفتــه دیگــر و در نشســت شــورای‬ ‫اتحادیــه اروپــا‪ ،‬مســئله ترکیــه و شــرق مدیترانــه به چه شــکلی‬ ‫موردارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬درحال حاضــر‪ ،‬کشــورهای اروپایــی‪،‬‬ ‫ترکیــه را بــه انجــام اقدامــات یک جانبــه در شــرق مدیترانــه متهــم‬ ‫کــرده و معتقدنــد کــه اگــر ترکیــه به همی ـن روال پیــش بــرود‪ ،‬بایــد‬ ‫خــود را بــرای تحریــم امــاده کنــد‪ .‬نورالدیــن تاشــار؛ از روزنامه نــگاران‬ ‫تــرک در گفت وگــو بــا بخــش ترکــی «اســپوتنیک» دراین مــورد‬ ‫گفتــه اســت‪« :‬احتمــال اعمــال تحریــم اتحادیــه اروپــا علیــه ترکیــه‪،‬‬ ‫ضعیــف اســت‪ .‬بــرای اعمــال تحریــم‪ ،‬همــه اعضــای اتحادیــه بایــد‬ ‫همفکــر باشــند؛ امــا فع ـ ًا شــاهد ایــن هســتیم کــه چهــار کشــور‬ ‫ایتالیــا‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬بلغارســتان و مالــت‪ ،‬به نفــع ترکیــه تصمیــم‬ ‫گرفته انــد»؛ درهرحــال‪ ،‬اگــر اروپایی هــا ترکیــه را غافلگیــر کــرده و‬ ‫دســت بــه چنیــن اقدامــی بزننــد‪ ،‬ترکیــه در ســه حــوزه می توانــد‬ ‫مقابلــه کنــد‪:‬‬ ‫‪ .1‬فی الفــور بــه تمــام توافقــات خــود بــا اتحادیــه اروپــا درمــورد‬ ‫کنتــرل مهاجریــن پایــان دهــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬نیروی نظامی بیشتری به شرق مدیترانه اعزام کند‪.‬‬ ‫‪ .3‬در ســواحل قبــرس‪ ،‬اقدامــات گســترده تری بــرای اکتشــاف و‬ ‫حفــاری گاز انجــام دهــد‪.‬‬ ‫ممکــن اســت ترکیــه پس ازایــن اقدامــات‪ ،‬باتوجه بــه انتخابــات‬ ‫داخلــی بخــش ترک نشــین قبــرس‪ ،‬رفته رفتــه قــدم در مســیر‬ ‫دیپلماســی شناســایی بگــذارد و بــرای به رسمیت شناخته شــدن‬ ‫قبــرس تــرک ازســوی کشــورهای جهــان‪ ،‬اقدامــات مختلفــی‬ ‫انجــام دهــد‪ .‬تحلیلگــران سیاســی براین باورندکــه اعمــال تحریــم‬ ‫اقتصــادی جــدی و هزینه بــردار ازســوی اتحادیــه اروپــا بــر‬ ‫ترکیــه‪ ،‬دســت کم در شــرایط فعلــی‪ ،‬فقــط درحــد ســناریویی‬ ‫تهدیدگرانــه اســت و چنــدان جــدی به نظــر نمی رســد‪ .‬مشــکل‬ ‫اینجاســت کــه درهرصــورت‪ ،‬بخشــی از مشــکالت سیاســی موجــود‬ ‫در شــرق مدیترانــه‪ ،‬ارتبــاط روشــنی بــا گفت وگــوی سیاســی‬ ‫مقامــات انــکارا و اتحادیــه نیــز پیــدا می کنــد؛ به این معناکــه‬ ‫بیــن ترکیــه و اتحادیــه‪ ،‬مشــکالت و معضــات انبوهــی از انــواع‬ ‫و اقســام اختالف نظــر حقوقــی‪ ،‬سیاســی و جغرافیایــی وجــود‬ ‫دارنــد کــه روی هــم تلنبــار شــده و الینحــل باقــی مانده انــد‪ .‬طــی‬ ‫چندســال اخیر‪ ،‬رجــب طیــب اردوغــان‪ ،‬تقریب ـاً به صــورت مــداوم؛‬ ‫در برابــر امریــکا و روســیه بــا ســکوت و مماشــات برخــورد کــرده؛‬ ‫امــا در برابــر ســران کشــورهای اروپایــی‪ ،‬صــدای خــود را بــاال بــرده و‬ ‫به تنــدی بــا انــان صحبــت کــرده اســت‪ .‬ازاین منظــر شــاید بتــوان‬ ‫گفــت کــه مشــی سیاســی شــخصی اردوغــان و چندوچــون تعامــل‬ ‫و ادبیــات سیاســی او‪ ،‬به خودی خــود مســئله اســت و شــاید اگــر او‬ ‫بــا نرمــی و اعتــدال بیشــتری نزدیــک شــود‪ ،‬امیــدی بــرای حفــظ‬ ‫پل هــای دیپلماتیــک بمانــد‪ .‬در مقابــل ایــن نظریــه‪ ،‬گروهــی از‬ ‫ملی گرایــان تــرک قــرار دارنــد کــه خیلــی جــدی‪ ،‬از مواضــع‬ ‫تنــد اردوغــان حمایــت کــرده و براین باورندکــه بایــد بــا غربی هــا‬ ‫بــا زبانــی از موضــع قــدرت برخــورد کــرد تــا جلوتــر نیاینــد‪ .‬در‬ ‫شــرایط فعلــی بایــد گفــت؛ دوهفته پیـش رو بــرای گروه دیپلماســی‬ ‫و دفاعــی ترکیــه‪ ،‬یــک بــازه زمانــی مهــم و حســاس اســت و بایــد‬ ‫بتواننــد کــه دراین مــدت‪ ،‬بــا اســتفاده از ابزارهــا و ظرفیت هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬یــا رضایــت ســران اتحادیــه اروپــا را کســب یــا اقــ ً‬ ‫ا‬ ‫همراهــی و رفاقــت چهــار کشــور اروپایــی ایتالیــا‪ ،‬اســپانیا‪ ،‬مالــت و‬ ‫بلغارســتان را حفــظ کننــد؛ زیــرا شــواهد نشــان می دهــد حصــول‬ ‫نتیجــه قاطعانــه دراین مــدت کوتــاه در مذاکــره بــا یونــان‪ ،‬قــدری‬ ‫خوش بینانــه اســت‪ .‬یونانی هــا قبـ ً‬ ‫ا در مذاکــره بــا مصــر نیــز نشــان‬ ‫داده انــد کــه در شــرق مدیترانــه‪ ،‬زیاده خــواه و حســاس هســتند و‬ ‫به ســادگی از مواضــع خــود کوتــاه نمی اینــد؛ درعین حــال‪ ،‬ترکیــه‬ ‫نیــز نشــان داده کــه این حــوزه‪ ،‬در سیاســت خارجــی‪ ،‬دیپلماســی‬ ‫انــرژی و دکتریــن دفاعــی حــزب عدالــت و توســعه‪ ،‬بــه یــک کانــون‬ ‫و نقطــه مهــم و تاریخــی تبدیــل شــده و بعیــد اســت در میان مــدت‪،‬‬ ‫شــاهد پایــان کامــل اختالفــات موجــود باشــیم‪.‬‬ ‫فیروز کوتال‬ ‫تلنگر‬ ‫‪15‬هزارمیلیاردتومان؛‬ ‫درامد کالس های کنکور‬ ‫حجت االسالم والمســلمین حســن روحانــی در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‪ ،‬گفــت‪« :‬از همــه معلمیــن سراســر کشــور و اســاتید‪ ،‬وزارتخانه هــای اموزش وپــرورش و امــوزش عالــی به دلیل اینکــه‬ ‫موفــق شــدند د ِر مــدارس و د ِر دانشــگاه ها را ب ـه روی دانش امــوزان و دانشــجویان بــاز بگذارنــد‪ ،‬تشــکر می کنــم‪ .‬بــرای مــا خیلــی مهــم بــود کــه در شــرایط کرونــا بتوانیــم همــه ابــزار و امکانــات الزم را‬ ‫دراختیــار بگیریــم‪ ،‬پروتکل هــا مــورد مراعــات قــرار بگیــرد و نوجوانــان و جوانــان از فرصــت یادگیــری و علــم و دانــش اســتفاده کننــد»‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛ رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬همــه‬ ‫تــاش مــا این اسـت که هم زمــان بــا مقابلــه بــا کرونــا بتوانیــم بقیــه کارهــای الزمــی کــه بــرای زندگــی و اینــده مــردم موردنیــاز اســت را هــم بــا حفــظ پروتکل هــای بهداشــتی اجرایــی و عملیاتــی کنیــم»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬جمعیــت فراوانــی بــه‬ ‫تحصیــل علــم می پردازنــد‪ .‬بیــش از ‪۱۴‬میلیــون‬ ‫دانش امــوز داریــم‪ .‬ازطرف دیگــر‪ ،‬دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫فرصت هــای تحصیلــی تکمیلــی و حــوزه علمیــه‬ ‫درکنارهــم یــک جمعیــت ‪20‬میلیونــی را تشــکیل‬ ‫می دهنــد»‪ .‬روحانــی ادامــه داد‪« :‬ان هایــی کــه‬ ‫می گوینــد درس‪ ،‬علــم و دانــش مهــم نیســت؛ بحــث‬ ‫زندگــی ‪20‬میلیون نفــری درمیــان اســت کــه‬ ‫خودشــان را امــاده کردنــد یــاد بگیرنــد‪ ،‬بیاموزنــد و‬ ‫صاحــب مهــارت شــوند و بتواننــد اینــده خــود را‬ ‫بســازند؛ یعنــی بگوییــم این جوانان نســبت بــه اینده‬ ‫خــود هیــچ اطمینانی نداشــته باشــند‪ ،‬هراس داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬درس نخواننــد و بیــکار در خانــه و خیابــان‬ ‫باشــند‪ .‬اثــار ســوئی کــه در روحیــه جوانــان ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ ،‬بســیار خطرنــاک اســت»‪ .‬روحانــی اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬خیلــی مهــم اســت کــه د ِر دانشــگاه و‬ ‫مدرســه را بــاز بگذاریــم؛ امــا درعین حــال منحصــر‬ ‫هــم نکنیــم کــه صرف ـاً ازطریــق حضــور باشــد‪ .‬اگــر‬ ‫فــردی مشــکلی دارد‪ ،‬بتوانیــم ازطریق فضــای مجازی‬ ‫و صداوســیما اموزش هــای الزم را دراختیــار ان هــا‬ ‫قــرار دهیــم»‪ .‬وی گفــت‪« :‬مــن از خانواده هــا‬ ‫می خواهــم در برابــر شــبهه افکنی ها تســلیم نشــوند‬ ‫و کامـ ً‬ ‫ا هوشــیار باشــند و بدانند هم وزارت بهداشــت‬ ‫و درمــان و هــم وزارتخانه هــای اموزش وپــرورش و‬ ‫امــوزش عالــی‪ ،‬همــه تــوان خــود را بـه کار گرفته انــد‬ ‫تــا جوانــان و نوجوانــان مــا بتواننــد در محیط ســالمی‬ ‫درس خــود را ادامــه دهنــد»‪ .‬رئیس جمهــوری یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬امــوزش‪ ،‬یــک بعــد مهــم اســت؛ امــا یــک بعد‬ ‫مهــم دیگــر کــه گاه از خــود امــوزش هــم مهم تــر‬ ‫اســت‪ ،‬بعــد پرورشی ســت؛ یعنــی دانش امــوز ســر‬ ‫کالس بیایــد و با اســتاد مواجه شــود‪ .‬شــاید بســیاری‬ ‫از علم هــا و دانش هــا را بتــوان ازطریــق دیگــر‬ ‫اموخــت؛ امــا درس اســتاد چیــز دیگری ســت‪ .‬پــای‬ ‫درس اســتاد نشســتن و زانــو زدن در برابــر اســتاد‪،‬‬ ‫مفهــوم دیگــری دارد و فضــای دیگــری ایجــاد‬ ‫می کنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬بایــد هــم بــه امــوزش و هــم بــه‬ ‫پــرورش و هــم بــه جســم و هــم بــه جــان توجــه‬ ‫کنیــم»‪ .‬رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«امــروز امــوزش مــا‪ ،‬امــوزش ترکیبی ســت و حضــور‬ ‫دانش امــوزان در بســیاری از مــدارس به صــورت‬ ‫نوبتی ســت؛ درعین حــال‪ ،‬راه بــرای جوانــان بــاز شــد‪.‬‬ ‫کاری کــه اموزش وپــرورش و دانشــگاه ها در هفتــه‬ ‫گذشــته انجــام دادنــد‪ ،‬فضایــی را بـه روی جوانــان بــاز‬ ‫کردنــد و روحیــه و نشــاطی را ایجــاد کردنــد»‪ .‬وی‬ ‫باتاکیدبراینکــه کشــور بــه مســئله اینــده جوانــان‬ ‫توجــه دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬بعضی هــا ناراحــت و عصبانی انــد؛‬ ‫به ویــژه کانال هــای ضدایرانــی خارج نشــین؛ ناراحــت‬ ‫از اینکــه در داســتان کرونــا همه چیــز بـه روال درســت‬ ‫پیــش مـی رود و مدیریــت می شــود»‪ .‬روحانــی افــزود‪:‬‬ ‫«اخیــرا ً وزارت اطالعــات گزارش هایــی از برخــی‬ ‫موسســات امریکایــی داد کــه ان هــا چقــدر از‬ ‫این موضــوع عصبانــی هســتند کــه ایــران‬ ‫درحال تحریــم بــا ایــن فشــارها چگونــه هــم‬ ‫مغازه هایــش بــاز اســت و مــردم رفت وامــد‬ ‫می کننــد و هــم مجالــس عــزاداری و هــم مســاجدش‬ ‫به پاســت‪ ،‬بیمارســتان ها بــه مــردم می رســند و‬ ‫مــردم پشــت در بیمارســتان نماندنــد و با کمبــود دارو‬ ‫مواجــه نیســتند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در ان گزارش هــا‬ ‫نوشــته کــه مــا این همــه فشــار درســت کردیــم کــه‬ ‫در کرونــا مــردم به خاطــر فشــار دارو و پزشــک و‬ ‫بوق هایــی کــه در کشــورهای مختلــف بـه راه انداختــه‬ ‫شــده اســت‪ ،‬توجــه نکننــد؛ ان هــا (دشــمنان) خیلی‬ ‫عصبانــی هســتند کــه چگونــه بــا تحریــم و فشــار‬ ‫انــان‪ ،‬مــردم ایــران همبســتگی خــود را حفــظ کــرده‬ ‫و دست به دســت هــم داده و پروتکل هــا را مراعــات‬ ‫می کننــد‪ .‬رعایــت اصــول بهداشــتی‪ ،‬خــاری در‬ ‫چشــم دشــمنان ماســت»‪ .‬روحانــی بابیان اینکــه‬ ‫مســیر و رونــد مقابلــه بــا کرونــا به خوبــی پیــش‬ ‫مـی رود‪ ،‬افــزود‪« :‬ماجــرای کرونــا بــا همــه مشــکالت‬ ‫کســی نگویــد کــه مدرســه را بــرای ســامت‬ ‫بچه هــا قفــل بزنیــد‪ ،‬دانشــگاه‪ ،‬بــازار و رســتوران را‬ ‫قفــل بزنیــد‪ .‬تعطیلــی‪ ،‬راه مقابلــه بــا کرونــا نیســت‪.‬‬ ‫مراعــات اصــول بهداشــتی و تــوام بــا فعالیــت‬ ‫ضــروری‪ ،‬راهــکار اســت‪ .‬ایــن کار می توانــد مــردم‬ ‫و کشــور را نجــات دهــد‪ .‬مــردم مدرســه‪ ،‬مســجد‪،‬‬ ‫عــزاداری‪ ،‬دانشــگاه و بــازار نداشــته باشــند؟! ایــن‪،‬‬ ‫تسلیم شــدن در برابــر کروناســت‬ ‫بیمارســتان و تخــت و ای سـی یو به تنــگ بیاینــد و به‬ ‫خیابــان بریزنــد؛ امــا االن موجــب تشــکر از دولــت‬ ‫ایــران شــده و کشــورهای منطقــه همــه نگاهشــان به‬ ‫ایــران اســت و همــه می بیننــد کــه ایــران‬ ‫به بهترین وجــه بــا کرونــا مقابلــه کــرده‪ .‬ایــن‪ ،‬نشــان‬ ‫می دهــد کــه دشــمنان از ان هایــی کــه دنبــال علــم و‬ ‫دانــش هســتند و خانواده هایــی کــه اینــده فرزنــدان‬ ‫خــود را می خواهنــد‪ ،‬ناراحــت هســتند»‪ .‬رئیــس‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد افــزود‪« :‬نمی دانیــم کــه کرونــا‬ ‫تــا چه زمانــی ادامــه دارد و چه زمانــی تمــام‬ ‫می شــود‪ ،‬مشــخص نیســت؛ بایــد پروتکل هــا را‬ ‫رعایــت کننــد و پایــش و نظــارت بایــد به خوبــی‬ ‫انجــام گیــرد»‪ .‬روحانــی ضمــن قدردانــی از‬ ‫تالش هــای وزارت بهداشــت و درمــان گفــت‪« :‬در‬ ‫گــزارش اخیــر امــده کــه در شــهر بــم در اســتان‬ ‫کرمــان بســیارخوب عمــل شــده بــود و در یــک شــهر‬ ‫دیگــر در خوزســتان خــوب عمــل نشــده بــود؛‬ ‫درحالی کــه همــه بایــد توجــه داشــته باشــیم و همــه‬ ‫بایــد تمــام اصــول بهداشــتی را مراعــات کنیــم»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری بااشــاره به امارهــای جهانــی کرونــا‬ ‫ادامــه داد‪« :‬مــا فکــر می کنیــم کــه کرونــا و مســائلی‬ ‫کــه پیــش امــده‪ ،‬بــرای بیمــاران زمینــه ای و‬ ‫ســالمندان هــراس ایجــاد کــرده اســت؛ درحالی کــه‬ ‫بنابــر امــار جهانــی؛ ‪۱۷‬درصــد جوانــان گــروه ســنی‬ ‫‪ ۲۴‬تــا ‪۳۰‬ســال نیــز دچــار اضطــراب و افســردگی‬ ‫هســتند؛ به ویــژه چشــم انداز اینــده بــرای انــان‬ ‫روشــن نیســت کــه شــغل و اینــده انــان چــه خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه اینــده جوانــان و برنامه ریــزی‬ ‫بــرای اینــده‪ ،‬امــری بســیارمهم اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬همــه‬ ‫بایــد دست به دســت هــم بدهیــم و خانواده هــا نیــز‬ ‫منافــع خــود و فرزندانشــان را درنظــر بگیرنــد و بــه‬ ‫دیگــر متفــاوت اســت‪ .‬زمــان ســیل و زلزلــه یــا یــک‬ ‫بیمــاری ماننــد انفلوانــزا محــدود اســت و باالخــره‬ ‫تمــام می شــود‪ .‬انفلوانــزا هــم هرســال شــایع و دو تــا‬ ‫س ـه ماه در زمســتان محــدود می شــود و مــردم از ان‬ ‫عبــور می کننــد؛ امــا کرونــا زمــان مشــخصی نــدارد و‬ ‫معلــوم نیســت کــه چندمــاه دیگــر ادامــه دارد و مــا تا‬ ‫چه زمانــی بایــد بــا ان مقابلــه کنیــم‪ .‬مخصــوص بــه‬ ‫یــک منطقــه هــم نیســت و سراســر کشــور‪ ،‬منطقه و‬ ‫جهــان را درگیــر کــرده و هیچ جایــی در دنیــا نداریــم‬ ‫کــه از کرونــا متحمــل خســارت نشــده باشــد»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری بابیان اینکــه از ســال ‪ ۱۳۰۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬چنیــن حادثـه ای در ایــران و دنیا نداشــتیم‪ ،‬بر‬ ‫لــزوم رعایــت بلندمــدت پروتکل هــا تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬دراین شــرایط همه چیــز معنــای خــود را از‬ ‫دســت داده و معنــای تــازه خــود را پیــدا می کنــد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکــه در اغــاز بحــران در کشــورهای‬ ‫اروپایــی و امریکایــی‪ ،‬مشــاهده کردیــد کــه چــه‬ ‫وضعــی به وجــود امــد‪ ،‬گفــت‪« :‬مــردم بــه‬ ‫فروشــگاه ها حملــه کردنــد‪ ،‬در فرودگاه هــا ماس ـک ها‬ ‫قاپیــده می شــد‪ ،‬دســتمال کاغذی و مــواد غذایــی‬ ‫نبــود و ‪ ...‬ایــن‪ ،‬داســتان بی سابقه ای ســت؛ امــا‬ ‫خوشــبختانه یکجــا ندیدیــد کــه بیــن ایرانــی و‬ ‫غیرایرانــی در بیمارســتان فــرق گذاشــته شــود و‬ ‫رئیــس بیمارســتان بــه یــک غیرایرانــی بگویــد صبــر‬ ‫کــن تــا تخــت خالــی پیــدا شــود»‪ .‬روحانــی‬ ‫بابیان اینکــه در اروپــا شــرایطی ایجــاد شــد کــه‬ ‫برخی هــا گفتنــد خانــه ســالمندان را رهــا کنیــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬در ایــران نســبت بــه پیــر و جــوان‪،‬‬ ‫ایرانــی و غیرایرانــی و ‪ ...‬تفاوتــی قائــل نشــدیم‪ .‬در دنیا‬ ‫گفتنــد چــون ایــن فــرد ســیاه اســت‪ ،‬بــرود بــه اخــر‬ ‫صــف‪ .‬در اروپــا و امریــکا بیــن مــردم تبعیــض قائــل‬ ‫شــدند؛ ولــی در ایــران بیــن اقــوام‪ ،‬مذاهــب‪ ،‬داخلــی و‬ ‫خارجــی تبعیــض ندیدیــم و حقــوق بشــر‪ ،‬معرفــت و‬ ‫فرهنــگ را دیدیــم»‪ .‬روحانــی بااشــاره به شــرایط‬ ‫تحریمــی کشــور خاطرنشــان کــرد‪« :‬داســتان دیگری‬ ‫داشــتیم کــه شــاید هیــچ کشــوری نداشــت‪ .‬مــا‬ ‫کشــوری در تحریــم بودیــم‪ .‬در شــرایط بحــران کرونــا‬ ‫نگفتنــد کــه بــرای خریــد دارو‪ ،‬تبــادالت بانکــی ازاد‬ ‫باشــد‪ .‬درخواســت مــا بــرای دریافــت پنج میلیــارددالر‬ ‫وام از صنــدوق بین المللــی پــول‪ ،‬بــا موافقــت همــه‬ ‫روبــه رو شــد؛ ولــی امریــکا نمی گــذارد تــا بــرای‬ ‫خریــد دارو و غــذا پنج میلیــارددالر وام بگیریــم»‪ .‬وی‬ ‫باتاکیدبراینکــه کاخ ســفید‪ ،‬بویــی از انســانیت نبــرده‪،‬‬ ‫ابــراز داشــت‪« :‬کشــورهایی دوســت مــا هســتند کــه‬ ‫پــول مــا‪ ،‬در بانــک ان هاســت؛ ســه قفــل روی ان‬ ‫زده انــد و حاضــر نیســتند بــرای تامیــن نیازهــای‬ ‫خودمــان از ان اســتفاده کنیــم‪ .‬ان هــا می گوینــد‬ ‫امریکایی هــا مانــع تبــادل ایــن پــول هســتند‪ .‬تاریــخ‪،‬‬ ‫چنیــن جنایتــی را ســراغ نــدارد کــه یــک کشــور‬ ‫بخواهــد بــرای تامیــن غــذا‪ ،‬دارو و نیازهــای مــردم از‬ ‫پــول خــودش اســتفاده کنــد‪ .‬بــرای ان هــا‬ ‫غیرقابل قبــول اســت در کرونــا چطــور کشــور اداره‬ ‫می شــود»‪ .‬رئیس جمهــوری بابیان اینکــه مــردم‬ ‫بداننــد راه تامیــن ســامت تعطیلــی نیســت‪ ،‬عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬کســی نگویــد کــه مدرســه را بــرای ســامت‬ ‫بچه هــا قفــل بزنیــد‪ ،‬دانشــگاه‪ ،‬بــازار و رســتوران را‬ ‫قفــل بزنیــد‪ .‬تعطیلــی‪ ،‬راه مقابلــه بــا کرونــا نیســت‪.‬‬ ‫مراعــات اصــول بهداشــتی و توام بــا فعالیت ضــروری‪،‬‬ ‫راهــکار اســت‪ .‬ایــن کار می توانــد مــردم و کشــور را‬ ‫نجــات دهــد‪ .‬مــردم مدرســه‪ ،‬مســجد‪ ،‬عــزاداری‪،‬‬ ‫دانشــگاه و بــازار نداشــته باشــند؟! ایــن تسلیم شــدن‬ ‫در برابــر کروناســت»‪ .‬رئیــس دولــت تدبیــر و امیــد‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــران‪ ،‬بهتریــن شــیوه مقابلــه بــا‬ ‫کرونــا را درپیــش گرفتــه تــا فعالیت هــا ادامــه یابــد و‬ ‫اصــول بهداشــتی هــم رعایــت شــود»‪ .‬روحانــی‬ ‫باتاکیدبــر رعایــت اصــول بهداشــتی گفــت‪:‬‬ ‫«چندروزپیــش ســازمان بهداشــت جهانــی (‪)WHO‬‬ ‫اعــام کــرد هیــچ چش ـم انداز قابل اعتمــاد و روشــنی‬ ‫بــرای اینــده همه گیــری کرونــا و خاتمــه بیمــاری‬ ‫کرونــا در یک مــاه یــا چندمــاه دیگــر وجــود نــدارد»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری افــزود‪« :‬همــه اصولــی کــه وزارت‬ ‫بهداشــت تاکیــد می کنــد؛ اعــم از شست وشــوی‬ ‫دسـت ها‪ ،‬فاصله گــذاری اجتماعــی و ماسـک زدن و ‪...‬‬ ‫مــواردی هســتند کــه مــا را توامــان در برابــر کرونــا و‬ ‫انفلوانــزا حفــظ می کننــد»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«امســال می توانــد ســال بــدی باشــد؛ اگــر کرونــا و‬ ‫انفلوانــزا روی هــم بیفتــد و بــرای مــا دردســر ایجــاد‬ ‫کنــد؛ امــا چنانچــه بــا مراعــات اصــول بهداشــتی در‬ ‫برابــر کرونــا و هــم در برابــر انفلوانزا ایســتادگی کنیم‪،‬‬ ‫می توانــد بهتریــن ســال باشــد»‪ .‬روحانــی گفــت‪:‬‬ ‫«اگــر مــردم‪ ،‬اصــول بهداشــتی را مراعــات کننــد‪ ،‬در‬ ‫فصــل پائیــز مشــکلی نخواهیــم داشــت؛ امــا اگــر‬ ‫فاصله هــای اجتماعــی رعایــت نشــود‪ ،‬رفت وامدهــا‬ ‫ادامــه داشــته باشــد‪ ،‬از ماســک اســتفاده نشــود‪ ،‬بــا‬ ‫هــردو بیمــاری (کرونــا و انفلوانــزا) مواجــه می شــویم‪.‬‬ ‫بایــد تــاش کنیــم ســال ‪ ۱۳۹۹‬راحت تریــن ســال‬ ‫بــرای مــا‪ ،‬در برابــر هــر دو بیمــاری باشــد»‪ .‬رئیــس‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد بیــان کــرد‪« :‬وزارت بهداشــت‪،‬‬ ‫همــه پیش بینــی الزم را بــرای واکســن (انفلوانــزا)‬ ‫انجــام داده اســت‪ .‬بــرای افرادی کــه در شــرایط‬ ‫پرخطــر قــرار دارنــد ماننــد افــراد مســن و مبتالیــان‬ ‫بیماری هــای زمینــه ای پیش بینی شــده و شــرایط را‬ ‫بــرای ســایر مــردم نیــز فراهــم می کنیــم کــه اگــر‬ ‫بخواهنــد از بــازار ازاد ایــن واکســن را تهیــه کننــد‪،‬‬ ‫مشــکلی وجــود نداشــته باشــد»‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫گفــت‪« :‬از واکســن مهم تــر‪ ،‬رعایــت اصــول‬ ‫بهداشتی ســت کــه تــا اخــر ســال با مــا همراه اســت؛‬ ‫درصورتی کــه ایــن واکســن شــاید فقــط بــر روی یــک‬ ‫انفلوانــزای خــاص تاثیر داشــته باشــد و ممکن اســت‬ ‫امســال هــم یــک انفلوانــزای خــاص و جدیــد بیاید و‬ ‫روی ان هــم تاثیــر نداشــته باشــد؛ امــا رعایــت اصــول‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬مــا را تــا پایــان ســال حفــظ می کنــد»‪.‬‬ ‫روحانــی دربــاره مراســم اربعیــن نیــز گفــت‪« :‬مقامات‬ ‫بلندپایــه عــراق به صراحــت بــه مــا اعــام کرده انــد‬ ‫کــه امســال امادگــی پذیرایــی از زائــران اربعیــن‬ ‫ندارنــد؛ البتــه وضعیــت کرونــا در عــراق هــم خــوب‬ ‫نیســت و گرفتــار هســتند و بایــد بتوانیــم بــه ان هــا‬ ‫نیــز کمــک کنیــم»‪ .‬رئیس جمهــوری باتاکیدبراینکــه‬ ‫«امســال‪ ،‬مراســمی باعنــوان راه پیمایــی اربعیــن‬ ‫نداریــم» افــزود‪« :‬هــم راه پیمایــی بــرای کربــا و هــم‬ ‫راه پیمایــی در ایــران نداریــم‪ .‬البتــه عــزاداری براســاس‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی بــرای اربعیــن و روزهــای‬ ‫دیگر ماه صفر برگزار می شود»‪.‬‬ ‫بازار سکه و طال؛ اسیر دالالن مجازی‬ ‫رئیــس اتحادیــه کشــوری طــا و جواهــر دربــاره‬ ‫نوســانات اخیــر بــازار طــا گفــت‪« :‬به اعتقــاد مــا؛‬ ‫ایــن فضــای مشــکوک ازســوی اتاق هــای معامالتــی‬ ‫در فضــای مجــازی کنتــرل می شــود‪ .‬بســیاری از‬ ‫گرداننــدگان ان هــا در صنعــت طــا حضــور نداشــته‬ ‫و برخــی در کشــورهای اطــراف ماننــد ترکیــه و‬ ‫امــارات ســاکن هســتند»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ بــازار‬ ‫طــا و ســکه در روزهــای اخیــر‪ ،‬دچــار تالطم هــای‬ ‫قیمتــی زیــادی شــده؛ به طوری کــه قیمــت ســکه‬ ‫تمام بهــار ازادی از مــرز ‪۱۲‬میلیون تومــان گذشــته‬ ‫اســت‪ .‬ابراهیــم محمدولــی؛ رئیــس اتحادیــه کشــوری‬ ‫طــا و جواهــر ایــن افزایــش قیمــت را امــری‬ ‫مشــکوک توصیــف کــرد و اظهــار داشــت‪« :‬روز جمعــه‬ ‫تمــام بخش هــای صنعــت طــا و جواهــر در سراســر‬ ‫کشــور تعطیــل بــوده اســت‪ .‬مگــر در ســاعات ابتدایــی‬ ‫شــنبه‪ ،‬چــه اتفاقــی در بــازار می توانســت رخ داده‬ ‫باشــد کــه بــا ایــن نوســان و افزایــش شــدید قیمــت‬ ‫درمــورد ســکه و طــای اب شــده مواجــه بودیــم؟»‬ ‫وی افــزود‪« :‬به اعتقــاد مــا؛ ایــن فضــای مشــکوک‬ ‫ازســوی اتاق هــای معامالتــی در فضــای مجــازی‬ ‫کنتــرل می شــود کــه بــرای مــا دقیقــاً مشــخص‬ ‫نیســت گرداننــدگان ان هــا چه کســانی هســتند‪.‬‬ ‫فقــط می دانیــم بســیاری از گرداننــدگان ان هــا در‬ ‫صنعــت طــا حضــور نداشــته و برخــی در کشــورهای‬ ‫اطــراف ماننــد ترکیــه و امــارات ســاکن هســتند»‪.‬‬ ‫او بااشــاره به اســتفاده غیرقانونــی برخــی از ایــن‬ ‫کانال هــای مجــازی از ارم و نشــان اتحادیــه طــا و‬ ‫جواهــر‪ ،‬توضیــح داد‪« :‬مــا سوءاســتفاده از ارم اتحادیــه‬ ‫را طــی نامه نگاری هایــی بــه مراجــع مربوطــه اعــام‬ ‫کرده ایــم کــه درحال پیگیری ســت؛ امــا به نظــر‬ ‫می رســد بایــد دســتگاه هایی کــه ازلحــاظ فنــی‬ ‫صالحیــت ردیابــی در فضــای مجــازی را دارنــد‪ ،‬وقــت‬ ‫و همــت بیشــتری بگذارنــد تــا گرداننــدگان ایــن‬ ‫اتاق هــای مجــازی شناســایی شــوند‪ .‬دراین مســیر‪،‬‬ ‫مــا نیــز اطالعــات خودمــان را دراختیــار مراجــع‬ ‫مربوطــه می گذاریــم»‪ .‬محمدولــی درادامــه باتاکیدبــر‬ ‫غیرقابل حذف بــودن تاثیرگــذاری فضــای مجــازی‬ ‫در بــازار طــا‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬مــا خواهــان حــذف‬ ‫اتاق هــای معامالتــی در فضــای مجــازی نیســتیم؛‬ ‫امــا خواســتار وضــع قانــون و قاعده مندشــدن‬ ‫ایــن فعالیت هــا در بــازار طــا هســتیم‪ .‬امــروز بــا‬ ‫شــرایطی مواجــه شــده ایم کــه تعــداد زیــادی از‬ ‫هم وطنــان مــا بــه اتحادیــه طــا و جواهــر مراجعــه‬ ‫می کننــد و از بربادرفتــن دارایی هایشــان به خاطــر‬ ‫معاملــه در ایــن فضاهــای ناایمــن شــکایت دارنــد؛‬ ‫این درحالی ســت که اتحادیــه طــا و جواهــر‪ ،‬از‬ ‫اســاس اگاهــی از نحــوه فعالیــت ایــن اتاق هــای‬ ‫مجــازی نــدارد و هیــچ ابــزار و اهرمــی بــرای دخالــت و‬ ‫نظارتــی بــر معامــات انجام شــده ازســوی قانون گــذار‬ ‫طراحــی نشــده اســت»‪ .‬وی در پایــان صحبت هایــش‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬قیمت گــذاری در بــازار طــای‬ ‫ایــران همــواره تحت تاثیــر ســه عامــل بــازار ارز‪،‬‬ ‫ارزش انــس جهانــی و میــزان تقاضــای داخلــی‬ ‫صــورت می گیــرد‪ .‬متاســفانه طــی روزهــای اخیــر‪،‬‬ ‫به دلیــل فضــای ایجادشــده در برخــی بازارهــای‬ ‫مالــی دیگــر همچــون بــازار بــورس‪ ،‬صاحبــان ســرمایه‬ ‫به هردلیلــی به این نتیجــه رســیده اند امــکان تــداوم‬ ‫ســرمایه گذاری در ان بازارهــا را ندارنــد و می تواننــد‬ ‫از نوســانات بــازار طــا کســب ســود بیشــتری داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬به همین دلیــل‪ ،‬بــازار طــا بــا افزایــش شــدید‬ ‫تقاضــا بــرای ســکه و طــای اب شــده مواجــه شــده‬ ‫اســت کــه متاســفانه ایــن افزایــش تقاضــا در حــوزه‬ ‫مصنوعــات طــا و جواهــر نیســت و در هفته هــای‬ ‫اخیــر‪ ،‬این رســته از بــازار طــا درمجمــوع زیــر‬ ‫‪۲۰‬درصــد از معامــات بــازار طــا را به خــود‬ ‫اختصــاص داده کــه این موضــوع‪ ،‬مشــکالت فراوانــی‬ ‫را بــرای کارگاه هــای تولیــدی و نیروهــای فعــال در ان‬ ‫ایجــاد کــرده اســت»‪.‬‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫بیــش از ‪70‬ســال اســت کــه اموزشــگاه هایی بــا نــام کالس کنکــور بــا تبلیغــات وســیع‬ ‫و گســترده در کشــور بــه فعالیــت مشــغول هســتند و ظاهــرا ً تمام شــدنی هــم نیســتند؛‬ ‫حتــی اگــر صندلی هــای دانشــگاه ها خالــی از دانشــجو باشــد! پــس چــه داستانی ســت‬ ‫کــه هنــوز کنکــور و امــوزش ان پابرجاســت و زعمــای تحصیــات عالیــه‪ ،‬امثــال وزارت‬ ‫علــوم و امــوزش عالــی کــه ‪10‬ســال اســت مرتب ـاً وعــده حــذف کنکــور را داده انــد و‬ ‫هنوزهــم از این نــوع وعده هــا می دهنــد‪ ،‬دوســال اســت کــه نــدا می دهنــد؛ نزدیــک‬ ‫بــه ‪300‬هــزار صندلــی خالــی بــدون دانشــجو روی دستشــان مانــده اســت‪ .‬امــروز بنــا‬ ‫دارم دراین مــورد کنــدوکاوی دقیــق کــرده و تــا حــد ممکــن روشــنگری کنــم‪ .‬اوالً در‬ ‫چهاردهــه پیــش کــه از دانشــگاه های غیرانتفاعــی‪ ،‬پیام نــور‪ ،‬دانشــگاه های ازاد اســامی‪،‬‬ ‫دانشــگاه های غیرحضــوری و باالخــره دانشــگاه های جامــع علمی‪،‬کاربــردی خبــری‬ ‫نبــود‪ ،‬کنکــور و انجــام ان غیرقابل انــکار بــود‪ .‬در ان روزهــا در کشــور‪ ،‬ســالیانه رقمــی بین‬ ‫‪ 50‬تــا ‪100‬هزارنفــر ازطریــق کنکــور وارد دانشــگاه ها می شــدند و چندین صدهزارنفــر‬ ‫موفــق بــه حضــور در دانشــگاه نمی شــدند؛ لــذا مراکــزی بــا نــام کالس هــای کنکــور‪،‬‬ ‫به ماننــد مــور و ملــخ ســردراوردند و هرکــدام در کالن شــهرها شــعباتی ایجــاد کردنــد‬ ‫کــه اداره کــرد ان در برابــر درامــد ان بســیار ناچیــز بــود‪ .‬به مــرور مراکــز امــوزش عالــی‬ ‫دولتــی و خصوصــی فــراوان شــد؛ به نحوی کــه ورود بــه دانشــگاه دیگــر رویــا شــمرده‬ ‫نمی شــد؛ چراکــه حداقــل ‪90‬درصــد داوطلبــان‪ ،‬بــه یکــی از مراکــز تحصیــات عالــی‬ ‫وارد می شــدند تــا رســید بــه چهارســال اخیر کــه همه ســاله حــدود ‪250‬هــزار صندلــی‬ ‫بــدون دانشــجو خالــی مانــده اســت؛ یعنــی در علــم و امــوزش هماننــد کاالهــا‪ ،‬عرضــه‬ ‫بســیار بیشــتر از تقاضــا شــده اســت؛ امــا انچــه باعــث حیــرت و تعجــب اســت اینکــه؛‬ ‫اوالً چــرا مســئولین اموزشــی کنکــور را حــذف نمی کننــد تــا در کشــور مــا همچــون‬ ‫کشــورهای پیشــرفته‪ ،‬افرادی کــه قصــد ادامــه تحصیــل در مقاطــع عالــی را دارنــد خــود‬ ‫انتخــاب کننــد‪ ،‬نــه درنتیجــه حادثــه و اتفــاق یــا کمبــود در یک رشــته خــاص؟ بنابراین‪،‬‬ ‫مــردم به خصــوص افــراد بدبیــن‪ ،‬از خــود می پرســند کــه به چه علــت وزارت علــوم‬ ‫بــا وجــود وعده هــای داده شــده مبنی بــر حــذف کنکــور‪ ،‬ایــن وضعیــت را همچنــان‬ ‫بســان پنج دهه پیــش رهــا نمی کنــد؟ چــه شــرایطی حاکــم بــر وزارت علــوم اســت کــه‬ ‫چنیــن نمی کنــد؟ ایــا مســائلی در پــس پــرده انجــام کنکــور نهفتــه اســت کــه مــردم‬ ‫نمی داننــد؟ به هــرروی‪ ،‬بــا ایــن ســوال بــدون جــواب‪ ،‬چهارســال اســت کــه از وعــده‬ ‫حــذف کنکــور می گــذرد؛ امــا اقــدام عملــی صــورت نگرفتــه اســت‪ .‬الزم اســت بیــان‬ ‫شــود کــه موسســات اموزشــی کنکــور کــه الحمــداهلل مثــل قــارچ روییده انــد‪ ،‬همچنــان‬ ‫بــر طبــل کنکــور بــا شــدت می کوبنــد؛ در مطبوعــات تبلیــغ می کننــد؛ در رســانه ملــی‬ ‫بــا هزینــه باالیــی اعالمیــه می دهنــد و هرگــز نمی گذارنــد از گرمــای ایــن کنکــور کــم‬ ‫شــود‪ .‬شــاید و براســاس براوردهــای به عمل امــده درامــد ســالیانه ‪15‬هزارمیلیاردتومانــی‬ ‫ایــن موسســات ان قــدر بــه مــذاق صاحبانــش خــوش امــده کــه به هیچ وجــه خــوش‬ ‫ندارنــد ان را تعطیــل کننــد‪ .‬دراین میــان رســانه های تصویــری‪ ،‬دیــداری و شــنیداری‬ ‫هــم کمتــر از ایــن موسســات ســخن گفته انــد‪ .‬به عبارتــی علــت اصلــی درامــد بــاالی‬ ‫ایــن موسســات‪ ،‬تبلیغــات گسترده ای ســت کــه حتــی وزارت علــوم نیــز اقدامــی جهــت‬ ‫جلوگیــری از ایــن تبلیغــات نمی کنــد و متاســفانه ســکوت دســتگاه های خبــری و‬ ‫بی تفاوتــی وزارت علــوم و بهداشــت باعــث شــده کــه ایــن ســودجویان همچنان ســالیانه‬ ‫‪15‬هزارمیلیــارد را از داوطلبــان بگیرنــد و باعــث شــوند کــه ســفره خانــوار کوچک تــر‬ ‫شــود؛ تاجایی کــه خانواده هــا بــرای تامیــن شــهریه این قبیــل موسســات بــا نیــت اینکــه‬ ‫اینــده فرزندانشــان بهتــر شــود‪ ،‬بهــای گــزاف شــهریه را بدهنــد؛ حتــی اگــر از مــواد‬ ‫غذایــی کــم کننــد‪ .‬نیکــو خواهــد بــود کــه کنکــور در کشــور هرچه زودتــر برچیده شــده‬ ‫تــا هماننــد کشــورهای پیشــرفته‪ ،‬داوطلــب مخیــر بــه انتخــاب باشــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫نیاز اورژانس به بالگردهای «دید در شب»‬ ‫مدیــر امــور حــوادث و بالیــای ســازمان اورژانــس کشــور گفــت‪« :‬ایــران‪ ،‬یکــی‬ ‫از پرمخاطره تریــن کشــورهای دنیاســت و درحال حاضــر حــدود ‪ ۵۲‬مخاطــره‬ ‫در ایــران شناســایی شــده اســت‪ .‬مــا دائمــاً لرزش هایــی را تجربــه می کنیــم و‬ ‫‪۹۳‬درصــد خــاک مــا درمعــرض گســل قــرار دارد و ســیل هــم ‪۵۰‬درصــد کشــور‬ ‫مــا را تهدیــد می کنــد»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ حمیدرضــا خانکــه افــزود‪« :‬اســتاندارد‬ ‫مــا این اســت که در جاده هــای بین شــهری بتوانیــم زیــر ‪14‬دقیقــه و در شــهر‬ ‫زیــر نه دقیقــه خدمــات ارائــه کنیــم‪ .‬البتــه موانــع زیــادی وجــود دارد کــه گاهــی‬ ‫دسترســی ســخت می شــود‪ .‬به رغــم تحریم هــا نیــاز بــه بالگردهایــی داریــم کــه‬ ‫دیــد در شــب باشــند؛ امــا گویــا گســترش پایگاه هــای اورژانــس و امــداد هوایــی؛‬ ‫چــه توســط خیریــن و چه توســط دولــت‪ ،‬امکان دسترســی را بهبــود داده اســت»‪.‬‬ ‫وجود ‪ ۱۵۰۰‬زن معتاد متجاهر در کشور‬ ‫رئیس پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر ناجــا گفــت‪« :‬در کشــور حــدودا ً ‪۱۵۰۰‬نفــر‬ ‫زن معتــاد متجاهــر شناســایی شــدند و دارای شناســنامه هســتند کــه ‪1000‬نفــر‬ ‫از ان هــا‪ ،‬در پایتخــت هســتند»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ ســردار مجیــد کریمــی افــزود‪:‬‬ ‫«یکــی از مشــکالتی کــه از گذشــته بــا ان مواجهیــم‪ ،‬خانم هــای معتــاد متجاهــر‬ ‫هســتند کــه به صــورت بی خانمــان در ســطح کشــور حضــور دارنــد‪ .‬ایــن مشــکل‪،‬‬ ‫فقــط مربــوط بــه تهــران نیســت و در شــهرهای دیگــر هــم معتــاد متجاهــر زن‬ ‫داریــم‪ .‬در طرح هــای جمـع اوری معتادیــن باتوجه بــه کمبــود ظرفیــت‪ ،‬بــه ان هــا‬ ‫کمتــر توجــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫تولید داخل ‪۸۵‬درصد از کود موردنیاز کشاورزان‬ ‫قائم مقــام وزیــر جهــاد کشــاورزی بااشــاره به اینکه حــدود ‪۸۵‬درصــد کــود‬ ‫موردنیــاز کشــاورزان‪ ،‬در داخــل کشــور تولیــد می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫برنامه ریــزی بــرای تولیــد‪ ،‬بــه زودی نیــازی بــرای واردات نخواهیــم داشــت»‪.‬‬ ‫به گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی؛ عبــاس کشــاورز افــزود‪« :‬دراین راســتا ســه‬ ‫برنامــه بــرای خودکفایــی نهاده هــای کشــاورزی در دســتورکار وزارتخانــه جهــاد‬ ‫کشــاورزی قــرار دارد کــه تــا شــش ماه اینده کشــور را از واردات کــود بی نیــاز‬ ‫می کنــد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه برنامــه جهــاد کشــاورزی اســتفاده از تمــام ظرفیــت‬ ‫داخلــی؛ اعــم از دولتــی و بخــش خصوصــی بــرای پیشــبرد اهــداف طــرح اســت‪،‬‬ ‫گفــت کــه بــا شــرکت های بزرگــی قــرارداد منعقــد شــده اســت‪.‬‬ ‫تمام پزشکان؛ طرف قرارداد تامین اجتماعی‬ ‫مصطفــی ســاالری بابیان اینکــه تمــام پزشــکان‪ ،‬دندان پزشــکان و ماماهــا از امــروز‬ ‫طــرف قــرارداد ســازمان تامیــن اجتماعــی محســوب می شــوند‪ ،‬گفــت‪« :‬ان هــا بــا‬ ‫ورود بــه ســامانه الکترونیکــی و اعــام موافقــت بــا شــرایط قانونی تامیــن اجتماعی‬ ‫می تواننــد بــه بیمه شــدگان و بازنشســتگان تحت پوشــش ایــن ســازمان خدمــات‬ ‫ارائــه دهنــد»‪ .‬به گــزارش انــا؛ مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعــی افــزود‪« :‬در‬ ‫کنــار تســهیل همــکاری و انعقــاد قــرارداد بــا پزشــکان کــه کام ـ ً‬ ‫ا غیرحضــوری‬ ‫انجــام می شــود‪ ،‬پرداخــت ســهم ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه پزشــکان نیــز در‬ ‫ســریع ترین زمــان انجــام می شــود‪ .‬پزشــکان دارای امضــای الکترونیــک ســازمان‬ ‫نظــام پزشــکی ‪ ۹۵‬درصــد از ســهم ســازمان تامیــن اجتماعــی و ســایر پزشــکان‬ ‫‪۸۰‬درصــد از ســهم ســازمان را ســاعت ‪ ۲۴‬همــان روز و مابقــی ســهم ســازمان را‬ ‫نیــز طــی یک مــاه دریافــت خواهنــد کــرد»‪.‬‬ ‫راه اندازی ‪ 2000‬کانال ملی در شبکه شاد‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی وزارت اموزش وپــرورش‪ ،‬از راه انــدازی بیــش از دوهــزار‬ ‫کانــال ملــی در حوزه هــای مختلــف پرورشــی در شــبکه شــاد خبــر داد و اعــام‬ ‫کــرد درراســتای جلوگیــری از تجمعــات انســانی‪ ،‬فراینــد هدایــت تحصیلــی در‬ ‫فضــای مجــازی انجــام شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی وزارت اموزش وپــرورش؛‬ ‫علیرضــا کاظمــی از تولیــد بیــش از ‪۳۰‬هــزار محتــوا در ایــن کانال هــا خبــر‬ ‫داد و افــزود‪« :‬راه انــدازی نهضــت تولیــد محتــوا در بخش هــای مختلــف حــوزه‬ ‫پرورشــی بــا کمــک دانش امــوزان و خانواده هــا در زمــان شــیوع کرونــا از اقدامــات‬ ‫بســیارموثر بــود‪ .‬تولیــد محتواهــای بســیاری بــا انیمیشــن‪ ،‬فیلــم‪ ،‬مســتند‪ ،‬پــاور‬ ‫پوینــت و پوســتر در فضــای مجــازی شــکل گرفتــه و در هــر اســتان نزدیــک دو یــا‬ ‫ســه هزار تولیــد محتــوا در بخش هــای مرکــزی و متمرکــز داشــته ایم»‪.‬‬ ‫افت ‪70‬درصدی فروش نوشت افزار‬ ‫موســی فرزانیــان دربــاره وضعیــت بــازار نوشــت افزار در ســال جــاری‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«فعالیــت ایــن بــازار فصلی ســت و اوج رونــق بــازار نوشـت افزار از تیرمــاه تــا پایــان‬ ‫مهرمــاه اســت»‪ .‬به گــزارش فــارس؛ رئیــس اتحادیــه فروشــندگان نوش ـت افزار و‬ ‫لــوازم مهندســی افــزود‪« :‬امــا امســال ایــن بــازار نه تنهــا رونقــی نــدارد؛ بلکــه در‬ ‫رکــود بســر می بــرد و اکنــون در واپســین روزهــای شــهریورماه‪ ،‬بــازار به شــدت‬ ‫کســاد و بی رونــق اســت‪ .‬اگرچــه مــدارس بازگشــایی شــده؛ بیشــتر بحــث‬ ‫تدریــس ازطریــق فضــای مجــازی مطــرح اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬مــردم خریــد چندانــی‬ ‫درخصــوص نوش ـت افزار انجــام ندادنــد؛ به طوری کــه فــروش نوش ـت افزار حــدود‬ ‫‪ 60‬تــا ‪70‬درصــد افــت داشــته اســت»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2067‬‬ ‫شوخی تلخی ِ‬ ‫ عنوان اموزش مجازی‬ ‫تحت‬ ‫ِ‬ ‫سمیرا قاجار‬ ‫ادب دیجیتال در کالس انالین!‬ ‫تو طلیعه کدام افتابی‬ ‫که با امدنت‬ ‫سهره ها‬ ‫خودشان را به در و دیوار قفس می کوبند‬ ‫و اواز می خوانند‬ ‫از دست های مهربان من‬ ‫بعید بود‬ ‫که پرنده ای را قفسی کند‬ ‫اما‬ ‫بی قراری این قفسی ها‬ ‫برای من‬ ‫همیشه‬ ‫به این معناست که‬ ‫تو‬ ‫به نزدیکی های من‬ ‫رسیده ای ‪...‬‬ ‫بچه هــای نســل امــروز را به درســتی «بومــی دیجیتــال» می نامنــد‪ .‬ان هــا در میــان اســکرین ها بــه دنیــا امده انــد و بــزرگ شــده اند‪ .‬هرچقــدر شــبکه های‬ ‫اجتماعــی و هیاهــوی دنیــای مجــازی بــرای مــا بزرگ ترهــا جدیــد و غریــب بــوده‪ ،‬بــرای ان هــا طبیعــی و عادی ســت؛ امــا شــرایط جدیــد‪ ،‬ان هــا را گرفتــار‬ ‫وضعیــت تــازه ای کــرده‪ .‬اگــر تــا قبل ازایــن‪ ،‬روی گوشــی‪ ،‬انیمیشــن می دیدنــد یــا بــا پدربــزرگ و مادربزرگشــان تمــاس تصویــری می گرفتنــد‪ ،‬حــاال مجبورنــد‬ ‫ســاعت ها ســاکت و گوش به فرمــان‪ ،‬بــه معلم هایشــان نــگاه کننــد؛ پــس حــق دارنــد خشــمگین باشــند و فریــاد بکشــند!‬ ‫زهرا اسماعیلی‬ ‫با توام‪ ،‬حضرت یار‬ ‫با توام‪ ،‬خالق بوسه های عاشقانه‬ ‫کاش می شد‪ ،‬صدایت را بوسه زد‬ ‫با توام‬ ‫منطقی ترین جنون عاشقانه ام‬ ‫تشنه هزار قرن اغوش توام‬ ‫چشم بسته ام‪،‬‬ ‫نوازش دستانت‪ ،‬موهایم را شانه می کشد‬ ‫با توام حضرت یار‬ ‫معصومه خدابنده‬ ‫غروب های پائیز‬ ‫میان باغ زیبا‬ ‫در ان برگ ریزان‬ ‫چه خوب بود‬ ‫خنده های پر از شور‬ ‫شارژ خالی گوشی‬ ‫نور عاشقان این فصل‬ ‫عادتی پرفروغ بود‬ ‫در اغوش می گرفتیم‬ ‫عشقمان را‬ ‫که تنها معجزهٔ‬ ‫حال دلمان بود‬ ‫حال بدون تو‬ ‫بدون من‬ ‫هرروز عذاب است‬ ‫انچه در باران دیدی عشق‬ ‫و افتاب حسود بود‬ ‫من خود دیدم حسود در عزلت فراموش شد‬ ‫به دام خود افتاد و خاموش شد‬ ‫هرچه بود گذشت با حسرت‬ ‫دیگر هوا بارانی نمی شود‬ ‫عشق را افتاب دزدیده بود در غروب پائیز‬ ‫فاطمه معماریان‬ ‫هی پنجه کشیده ام به ماهی که نبود‬ ‫در حسرت ان پشت و پناهی که نبود‬ ‫یک روز خیال شانه های تو سپرد‬ ‫یک عمر مرا به تکیه گاهی که نبود‬ ‫مهسا ساسانی‬ ‫وقتی که دست تو تو دستامه‬ ‫دنیا میشه اندازهٔ مشتم‬ ‫از وقتی هستی حال من خوبه‬ ‫انگار یه کوه ارامشه پشتم‬ ‫از وقتی چشمات قبله من شد‬ ‫وقتی که پروانه شدم گشتم‬ ‫دور تو جبران شد روزایی که‬ ‫رفتم به بن بست خسته برگشتم‬ ‫دنیا برام اغوش تو میشه‬ ‫تن پوش من دستای مردونه ات‬ ‫فرقی نداره تو کجا باشی‬ ‫قلبم به نامت تا ابد خونه ات‬ ‫از چشم تو باید جهانو دید‬ ‫اندازهٔ شونه ات باشه سهمم‬ ‫دنیامون و با هم دیگه ساختیم‬ ‫من رنج از این قصه کم کردم‬ ‫زیبای من چشمم شده روشن‬ ‫از وقتی قلبت کعبه شد واسم‬ ‫خوش اومدی به زندگی من‬ ‫تو اونی که من از خدا خواستم‬ ‫یکــی از نــکات هیجان انگیــز زیســتن در ایــن لحظــه‬ ‫خطیــر تاریخــی این اســت که دم بــه دم عقیده هــای‬ ‫ســفت و محکمــی در خــودم پیــدا می کنــم کــه‬ ‫پیش ازایــن از وجودشــان خبــر نداشــتم‪ .‬اگــر پیــش‬ ‫از نیمــه مــارس ‪ ،۲۰۲۰‬نظــرم را دربــاره ویدئوکنفرانس‬ ‫می پرســیدید‪ ،‬احتمــاالً شــانه هایم را بــاال می انداختــم‬ ‫و می گفتــم‪« :‬چیــز خوبی ســت»؛ امــا حــاال بایــد‬ ‫عقیــده ام را کمــی اصــاح کنــم‪ .‬اصـ ًا خــوب نیســت!‬ ‫وحشــتناک اســت! نوعــی شــکنجه روانی ســت و مــن‬ ‫ان قــدر از ان متنفــرم کــه تنفــرم‪ ،‬شــکلی فیزیکــی‬ ‫به خــود گرفتــه؛ چیــزی ماننــد واکنــش الرژیــک!‬ ‫ایــن الــرژی را تجــارب حرف ـه ای دوران بزرگ ســالی ام‬ ‫ایجــاد نکــرده اســت‪ :‬می توانــم خــودم را مجبــور کنــم‬ ‫در میزگردهــای انالیــن و نشســت ها و رخدادهــای‬ ‫ادبــی شــرکت کنــم (کــه البتــه باکمال تاســف‪ ،‬بــا‬ ‫حضــور در ان هــا از ســاعات خوشــی محــروم می شــوم‬ ‫کــه هرهفتــه ب هیُمــن نرم افــزار زوم بــا اقوامــم ســپری‬ ‫می کنــم)‪ .‬می توانــم ازقبــل برنامه ریــزی کنــم و بــا‬ ‫خســتگی مفرطــی کنــار بیایــم کــه بعــد از یـک روز پر‬ ‫از زوم ســراغم می ایــد و شــیره جانــم را می کشــد و‬ ‫مغــزم را از کار می انــدازد؛ امــا تنفــرم بیشــتر از انجــا‬ ‫ناشــی می شــود کــه در دوران امــوزش مجــازی در‬ ‫بهــار مجبــور بــودم بــه «رافــی»؛ پســر پنج ســاله ام‪،‬‬ ‫امــوزش بدهــم‪ .‬مــن از شــروع پائیــز می ترســم؛ وقتــی‬ ‫کالس هــای مهدکودکــش تاانــدازه ای و شــاید به کلــی‪،‬‬ ‫از راه دور برگــزار خواهــد شــد‪ .‬دوســت دارم خالفــش‬ ‫ثابــت شــود؛ امــا احتمــال می دهــم مهدکـ ِ‬ ‫ـودک زومــی‬ ‫بــرای او و خانــواده ام بدتــر از ان باشــد کــه اصــ ًا‬ ‫مدرســه ای در کار نباشــد‪ .‬اگــر بگویــم کالس هــای‬ ‫پیش امادگــی مجــازی خــوب پیــش نرفــت‪ ،‬حــق‬ ‫مطلــب را ادا نکــرده ام‪ .‬روز اول‪« ،‬رافــی» گریــه کــرد‪،‬‬ ‫جیــغ کشــید‪ ،‬مــن و پــدرش را زد‪ ،‬بــرادرش را زد‪،‬‬ ‫وســایل خانــه را شکســت و یــک فنجــان اب میــوه‬ ‫روی لپ تاپــم خالــی کــرد! روز بعــد‪ ،‬مــن و همســرم‬ ‫دوبــاره تــاش کردیــم؛ امــا اوضــاع بــه همــان قــرار بود‪.‬‬ ‫مــا بــه تالشــمان ادامــه دادیــم؛ چــون نمی دانســتیم‬ ‫چـه کار دیگــری بایــد انجــام دهیم‪ .‬مدرســه‪ ،‬رویــدادی‬ ‫عــادی و مرســوم در مســیر زندگــی بــود کــه مــا بــه‬ ‫ان پایبنــد بودیــم‪ .‬درنهایــت‪ ،‬بــه ایــن قانــع شــدیم که‬ ‫«رافــی» صبح هــا‪ ،‬قبــل از رفتــن بــه پــارک‪ ،‬اســمش‬ ‫و چنــد حــرف و عــدد را؛ حتــی بدخــط‪ ،‬بنویســد‪ .‬مــا‬ ‫او کــه تــا همیــن چندوقت پیــش تصــور می کــرد‬ ‫ادم هایــی کــه در تلویزیــون می بینــد‪ ،‬عروســک های‬ ‫تعامــل‬ ‫خیمه شــب بازی اند‪ .‬قبل ازایــن‪ ،‬تجربــه او از‬ ‫ِ‬ ‫انالیــن بــه «فیس تایــم» محــدود می شــد کــه از ان‬ ‫بــرای مالقــات تک نفــره بــا پدربــزرگ و مادربــزرگ‬ ‫صبــور و باحوصلــه اش اســتفاده می کــرد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫توقــع مــا از توانایی هــای «رافــی» واقع بینانــه نبــود‪.‬‬ ‫نبایــد انتظــار می داشــتیم کــه مقابــل صفحــه ای‬ ‫ایــا ادب دیجیتــال‪ ،‬چیزی ســت کــه خواســته فرزنــدم در‬ ‫پنج ســالگی یــاد بگیــرد؟ او باقــی زندگـی اش فرصــت دارد تــا‬ ‫ظرافت هــای رفتــار بــا دیگــران از دریچــه صفحــه کامپیوتــر را‬ ‫یــاد بگیــرد‪ .‬نمی توانــم بپذیــرم کــه به این شــکل از مدرســه‬ ‫عــادت کنــد‪ .‬وقتــی مــن بعــد از یــک میزگــرد انالیــن چنیــن‬ ‫حس وحــال بــدی دارم و همــه انــرژی ام را از دســت می دهــم‪،‬‬ ‫چطــور بــه ایــن فکــر نکنــم کــه ایــن کالس هــا چــه بــر ســر‬ ‫مغــز تاثیرپذیــر کودکــم مـی اورد؟‬ ‫فقــط وقت هایــی کــه حرف گوش کــن بــود‪ ،‬پــای‬ ‫کالس هــای زومــی می نشســتیم؛ امــا ایــن کالس هــا‪،‬‬ ‫حتــی وقتــی خــوب پیــش می رفتنــد‪ ،‬به شــدت از او‬ ‫و از همــه مــا انــرژی می گرفتنــد‪ .‬به نظــر می رســید‬ ‫ایــن کالس هــا همــه انــرژی الزم بــرای خوش خلقــی‬ ‫درطــول روز را از «رافــی» می گرفتنــد و بعــد مــا‬ ‫می ماندیــم و او کــه دیگــر حالــی برایــش باقــی نمانــده‬ ‫بــود‪ .‬بــا اتمــام ســال تحصیلــی‪ ،‬توانســتم کمــی دورتــر‬ ‫بایســتم و شکسـت هایمان را ارزیابــی کنــم‪ .‬فکــر کنــم‬ ‫اولیــن اشــتباه مــا ان بودکــه انتظــار داشــتیم «رافــی»‬ ‫به انــدازه مــا بــرای مدرســه انالیــن هیجــان زده‬ ‫باشــد‪ .‬مــا ان قــدر مشــتاق دیــدن هم کالســی ها و‬ ‫همچنیــن معلــم فوق العــاده اش بودیــم کــه حتــی‬ ‫یک لحظــه هــم فکــر نکردیــم ایــن تجربــه چــه قــدر‬ ‫می توانــد بــرای او عــذاب اور باشــد؛ ان هــم بــرای‬ ‫بنشــیند کــه انیمیشــن جســت وجوگران را پخــش‬ ‫نمی کنــد‪ .‬انتظــارات «رافــی» هــم واقع بینانــه نبــود‪:‬‬ ‫او عــادت داشــت بــا دوســتانش رودررو صحبــت کنــد‪،‬‬ ‫بغلشــان کنــد‪ ،‬دستشــان را بگیــرد و بــا ان هــا دعــوا‬ ‫کنــد‪ .‬بهــار گذشــته‪ ،‬بارهــا بــه مــا گفــت کــه «فــان‬ ‫بچــه تــوی زمیــن بــازی به عمــد دســتش را لگــد‬ ‫کــرده اســت!» البتــه ای ـن را بــا عصبانیــت نمی گفــت؛‬ ‫بلکــه لحنــش بیشــتر شــبیه فــر ِد متعجبــی بــود کــه‬ ‫کین ـه ای را ب ـه دل گرفتــه کــه قــرار اســت روزی ســر‬ ‫بــاز کنــد‪ .‬ایــن لحــن امــا رفته رفتــه حالت نوســتالژیک‬ ‫به خــود گرفــت‪ :‬اصــ ًا کاش دوبــاره می شــد فــان‬ ‫بچــه بتوانــد دســتش را لگــد کنــد! «رافــی» عــادت‬ ‫داشــت در گــروه ُکــر هم نوایــی و صحبــت کنــد‪ .‬تــا‬ ‫قبل ازایــن‪ ،‬بســتن صدایــش را در زوم تجربــه نکــرده‬ ‫بــود‪ .‬می تــوان گفــت فرصــت خوبــی بــود کــه ایــن‬ ‫مهــارت ارزشــمند را یــاد بگیــرد؛ امــا «رافــی» نظــر‬ ‫دیگــری داشــت‪ .‬کام ـ ًا مطمئــن شــدم کــه بــر ســر‬ ‫هرچیزی کــه فکــر می کــرد حواســتان را پــرت‬ ‫می کنــد‪ ،‬دعــوا راه می انداخــت تــا دیگــر نتوانیــد او‬ ‫را بــه انجــام کاری مجبــور کنیــد کــه نمی خواهــد‪ .‬از‬ ‫بهــار تــا حــاال‪« ،‬رافــی» کمــی بزرگ تــر شــده؛ مث ـ ًا‬ ‫اخیــرا ً دیگــر بــرادر کوچکــش را به گریــه نمی انــدازد؛‬ ‫چــون می دانــد مــن و همســرم شــیوه خودمــان را‬ ‫پیــش می گیریــم‪« :‬اگــر بــرادرت گریــه کنــد‪ ،‬بتمــن‬ ‫در کار نیســت!» او به جــای چنــدروز پرالتهــاب‪ ،‬همــه‬ ‫تابســتان را فرصــت دارد خــودش را امــاده کنــد و مــن‬ ‫خوش بینــم کــه معلمــش بــر فعالیت هــای کالس و‬ ‫همــه انچــه امیــد دارد ازطریــق ویدئــو بــه ان برســد‪،‬‬ ‫کنتــرل بهتــری خواهد داشــت‪ .‬بــرای برخی کــودکان‪،‬‬ ‫امــوزش انالیــن فــرق چندانــی بــا امــوزش حضــوری‬ ‫نــدارد یــا حتــی خــوب اســت‪ .‬هیچ کــس این شــیوه‬ ‫را بــرای تدریــس یــا یادگیــری نمی پســندد؛ امــا‬ ‫می دانــم کــه معلم هــا تمــام تالششــان را می کننــد تــا‬ ‫برنامه هــای درســی را دراین قالــب بگنجاننــد؛ حتــی‬ ‫فکــر می کنــم «رافــی» بتوانــد ادب دیجیتالــش را بهتر‬ ‫کنــد؛ مثـ ًا چــون حوصلـه اش ســر رفتــه‪ ،‬کامپیوتــر را‬ ‫بــا عصبانیــت خامــوش نکنــد یــا یــاد بگیــرد منتظــر‬ ‫نوبتــش شــود و بعــد صحبــت کنــد یــا بــدون جیــغ و‬ ‫نالــه‪ ،‬تمام وقــت کالس‪ ،‬ســر جایــش بنشــیند‪ .‬ایــا ادب‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬چیزی ســت که خواســته باشــم «رافــی» در‬ ‫پنج ســالگی یــاد بگیــرد؟ او باقــی زندگ ـی اش فرصــت‬ ‫دارد تــا ظرافت هــای رفتــار بــا دیگــران از دریچــه‬ ‫صفحــه کامپیوتــر را یــاد بگیــرد‪ .‬نمی توانــم بپذیــرم‬ ‫کــه بایــد به این شــکل از مدرســه عــادت کنــد‪ .‬وقتــی‬ ‫مــن بعــد از یــک میزگــرد انالیــن چنیــن حس وحــال‬ ‫بــدی دارم و همــه انــرژی ام را از دســت می دهــم‪،‬‬ ‫چطــور بــه ایــن فکــر نکنــم کــه ایــن کالس هــا چــه‬ ‫بــر ســر مغــز تاثیرپذیــر کودکــم مــی اورد؟ گمــان‬ ‫نمی کنــم اســیبِ پایــدار و درازمدتــی ایجــاد کننــد‬ ‫و می دانــم بچه هــا بســیار منعطف انــد؛ امــا از‬ ‫دیــدن درماندگــی و اشــفتگی اش متنفــرم‪ .‬مــدام فکــر‬ ‫می کنــم حتمــاً راه حــل دیگــری هســت کــه هنــوز‬ ‫بــه ان فکــر نکــرده ام‪ .‬وقتــی بدتریــن حالــت ممکــن‬ ‫را بــرای «رافــی» و پائیــز تصــور می کنــم‪ ،‬قشــقرقی‬ ‫نمایشــی را می بینــم کــه اپارتمــان را درب وداغــان‬ ‫کــرده و اعصــاب همــه را به هم ریختــه اســت؛ ماننــد‬ ‫انچــه هــرروز در بهــار اتفــاق می افتــاد‪ .‬وقتــی بهتریــن‬ ‫حالــت ممکــن را تصــور می کنــم‪ ،‬کودکــی را می بینــم‬ ‫کــه جنگیــده؛ امــا باختــه اســت‪ .‬کودکــی کــه ســختی‬ ‫انجــام دادن تمرینــی را کــه موظــف بــه انجامش اســت‪،‬‬ ‫تحمــل می کنــد؛ چــرا؟ چــون بــه او قــول داده ایــم کــه‬ ‫بعــد از تمریــن‪ ،‬خوراکــی می خــورد‪ .‬ترســناک نیســت؛‬ ‫امــا قطعـاً ناراحت کننــده اســت‪ .‬حتــی بدتریــن حالــت‬ ‫ممکــن هــم خــودش نعمتی ســت؛ یــک اپارتمــان‬ ‫به هم ریختــه و اعصــاب فرســوده درمقایســه با انچــه‬ ‫والدیــن دیگــر بایــد تحمــل کننــد‪ ،‬چیزی نیســت‪ .‬من‬ ‫و همســرم می توانیــم در خانــه کار کنیــم و می توانیــم‬ ‫تاانــدازه ای در نگهــداری از بچه هــا بــه پرســتار بچــه‬ ‫کمــک کنیــم‪ .‬بســیاری از والدینــی کــه مجبورنــد‬ ‫بیــرون از خانــه کار کننــد‪ ،‬ان هــا کــه اســتطاعت مالــی‬ ‫ندارنــد تــا هزینه پرســتار کــودک را بپردازنــد و والدینی‬ ‫کــه نمی داننــد خطــر الوده بــودن خودشــان و پرســتار‬ ‫کــودک را چگونــه مدیریــت کننــد‪ ،‬به مراتــب شــرایط‬ ‫بدتــری را تجربــه می کننــد‪ .‬هیچ کــس شــرایط خوبــی‬ ‫نــدارد‪ .‬کودکانــی ماننــد «رافی» کــه گویــا پیش ازموعد‬ ‫درمعــرض امــوزش انالیــن قــرار گرفته انــد‪ ،‬پائیــز را‬ ‫بــه یــک نبــرد تبدیــل خواهنــد کــرد‪ .‬تــا انجــا پیــش‬ ‫نمـی روم کــه ازقبــل شکســت خــودم را اعــام کنــم و‬ ‫دســت از مبــارزه بــردارم؛ امــا مطمئــن نیســتم چه قــدر‬ ‫و تاچه مــدت امــاده جنگیدنــم!‬ ‫فاطمهزلیکانی‪/‬ترجمان‬ ‫حضور پسر ‪16‬ساله مبتال به اوتیسم میان نامزدهای اولیه جایزه «بیلی جیفورد»‬ ‫نامزدهــای اولیــه جایــزه «بیلــی جیفــورد» اعــام شــد و ‪ 13‬اثــر‬ ‫از سراســر دنیــا بــه ایــن فهرســت راه یافتنــد تــا بــرای دریافــت‬ ‫ایــن جایــزه ‪50‬هزارپاونــدی باهــم به رقابــت بپردازنــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایبنــا؛ دِرا مک انالتــی؛ جوان تریــن نویســنده ای شــد کــه تاکنــون‬ ‫در میــان نامزدهــای جایــزه معتبــر مربــوط بــه اثــار غیرداســتانی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت‪ .‬مک انالتــی بــرای کتــاب «خاطــرات یــک‬ ‫طبیعت گــرای جــوان» کــه در ‪14‬ســالگی ان را به نــگارش دراورد‪،‬‬ ‫میــان نامزدهــا قــرار گرفــت‪ .‬ایــن کتــاب‪ ،‬به تازگــی نیــز برنــده‬ ‫جایــزه «وین رایــت» کــه بزرگداشــت اثــار مربــوط بــه طبیعــت‬ ‫اســت‪ ،‬شــد تــا جوان تریــن نویســنده ای باشــد کــه بــه ایــن افتخــار‬ ‫دســت می یابــد‪ .‬نویســنده جــوان‪ ،‬بــه بیماری اوتیســم مبتالســت و‬ ‫در ‪12‬ســالگی شــروع بــه نوشــتن در وبــاگ شــخصی خــود دربــاره‬ ‫طبیعــت کــرد‪ .‬او در ‪14‬ســالگی شــروع بــه نوشــتن «خاطــرات‬ ‫یــک طبیعت گــرا» کــرد‪ .‬او دربــاره زندگــی و ســفر خانــواده اش‬ ‫در ایرلنــد شــمالی نوشــت؛ اینکــه چگونــه خانــواده اش را از جنــگل‬ ‫موردعالقــه اش دور می کننــد‪ ،‬بایــد مدرســه اش را عــوض کنــد و‬ ‫بــا قلدری هــای همکالســی هایش کنــار بیایــد‪ .‬او جوان تریــن‬ ‫نویسنده ای ســت کــه تاکنــون میــان نامزدهــای جایــزه «بیلــی‬ ‫جیفــورد» قــرار گرفتــه و اگــر برنــده ایــن جایــزه شــود‪ ،‬جوان تریــن‬ ‫نویســنده ای خواهــد بــود کــه یــک جایــزه مهــم ادبــی را در بریتانیــا‬ ‫به دســت م ـی اورد‪ .‬پیش ازایــن‪ ،‬تیــا اوبــرت؛ نویســنده ‪25‬ســاله در‬ ‫ســال ‪ 2011‬جوان تریــن برنــده جایــزه ادبیــات داســتانی زنــان‪،‬‬ ‫ـی ‪27‬ســاله؛ جوان تریــن برنــده جایــزه کاســتا و النــور‬ ‫ســالی رونـ ِ‬ ‫کاتــون ‪28‬ســاله؛ جوان تریــن برنــده جایــزه بوکــر شــده اند کــه‬ ‫ِ‬ ‫هرســه از مهم تریــن فســتیوال های ادبــی بریتانیــا به حســاب‬ ‫لــوکاس ‪29‬ســاله و هلنــدی‪،‬‬ ‫می ایــد‪ .‬مــاه پیــش هــم ماریــا‬ ‫ِ‬ ‫جوان تریــن نویســنده برنــده جایــزه بوکــر بین المللــی شــد‪.‬‬ ‫نامزدهــای اولیــه جایــزه «بیلــی جیفــورد» ‪ 2020‬به این شــرح‬ ‫اســت‪:‬‬ ‫«یک دو سه چهار‪ :‬بیتلز درطول زمان» نوشته کریگ براون‬ ‫«کار عشق‪ :‬فاجعه مراقبت» نوشته مادلین بانتیمگ‬ ‫«زندگی عزیز» نوشته ریچل کالرک‬ ‫«ایده مغز‪ :‬تاریخچه» نوشته ماتیو کاب‬ ‫«بــودا را بخــور‪ :‬داســتان تبــت مــدرن از زاویــه دیــد مــردم یــک‬ ‫شــهر» نوشــته باربــارا دمیــک‬ ‫شاتر‬ ‫عبور‬ ‫یک تراژدی ملی در کشور مکزیک با محتوای مهاجرت ‪...‬؛‬ ‫هدا استواری‪ ،‬الهام پرویزی‪ ،‬احمد حامدی‪ ،‬طه حامدی‪،‬‬ ‫امیرسجاد دبیریان‪ ،‬بهروز سروعلیشاهی‪ ،‬ملیکا شهاب‪،‬‬ ‫بابک قادری‪ ،‬رسول قادری‪ ،‬سهیال مفیدی‪ ،‬شاهین‬ ‫ملک زاده‪ ،‬معصومه میراشه‪ ،‬سعید نبوی بازیگران این تئاتر‬ ‫ کارگردانی بهروز سروعلیشاهی هستند که برپایه متنی از‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫هوگو سالسدو (با ترجمه خو ِد کارگردان) در «تاالر مولوی»‬ ‫(سالن اصلی) به روی صحنه رفته و تا ‪ 31‬شهریورماه ‪99‬‬ ‫ساعت ‪70( 20:30‬دقیقه) میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫یادداشت‬ ‫چه جوری همه ما بازنده شدیم؟!‬ ‫حسین هاشم پور‬ ‫همــه مــا روی دور باختیــم‪ .‬راســتش مدت هاســت ســعی می کنــم ذهنــم را از ایــن واقعیــت‬ ‫ملمــوس پــرت کنــم؛ امــا تالشــم بیهــوده اســت‪ .‬ان ناامیــدی کــه از ان فــرار می کردیــم‪،‬‬ ‫این روزهــا مثــل خــون در وجودمــان جریــان دارد؛ حــاال دیگــر همــه حواســم متوجــه‬ ‫این نکتــه اســت کــه همــه مــا چــه بی ســروصدا‪ ،‬باهــم روبه بدبختــی ســیر می کنیــم‪.‬‬ ‫نه اینکــه فکــر کنیــد فقــط افزایــش باورنکردنــی هزینه هــای زندگــی‪ ،‬اجاره خانه هــای‬ ‫سرســام اور و مایحتــاج روزانــه مــرا متوجــه ایــن مطلــب کــرده اســت؛ نــه راســتش روی‬ ‫نــزار‪ ،‬نــاالن و عصبــی مــردم را کــه در کوچه وخیابــان می بینــم‪ ،‬پشــتم می لــرزد؛ بــاورم‬ ‫بیشــتر و بیشــتر می شــود کــه بــوی بهبــود روزگار بــا مــا ایرانیــان فرســنگ ها فاصلــه دارد‪.‬‬ ‫خوشــبختی‪ ،‬اســودگی خیــال‪ ،‬یک جــور رفــاه عــادی خیلــی معمولــی ‪ ...‬خیلــی از مــا دور‬ ‫اســت و بعیــد اســت حاالحاالهــا دســتمان بــه دامانــش برســد‪ .‬تــوی مســیر روزانـه ام چنــد‬ ‫صرافــی هســت؛ روزهایــی جلــوی ایــن صرافی هــا غلغلــه اســت؛ حتــی مجبــور می شــوی‬ ‫قیــد پیــاده رو را بزنــی و بــروی از خیابــان رد شــوی‪ .‬جمعیــت بــدون ماســک‪ ،‬بــا ماســک از‬ ‫روی هــم شــیرجه می زننــد تــا بــه در و پنجــره صرافــی چنــگ بیندازنــد! از گفتــن ناســزا بــه‬ ‫هــم ابایــی ندارنــد و چنــان مضطــرب تمام شــدن دالر و یــورو هســتند کــه متوجــه نیســتند‬ ‫حریم هــای انســانی را چندقــدم عقــب می راننــد‪ .‬اوایــل فکــر می کــردم جمعیــت مرفهــان‬ ‫ب ـی درد همین هــا هســتند؛ البتــه همان موقــع هــم متوجــه بــودم کــه بــه سروریختشــان‬ ‫نمی ایــد کــه ازمابهتــران باشــند؛ امــا صــف خریــد دالر غلط انــداز بــود‪ .‬بعدتــر فهمیــدم ایــن‬ ‫جماعــت بینــوا تــا می فهمنــد دولــت‪ ،‬دالر بــه بــازار تزریــق کــرده و دالر شــده ‪۲۲‬هزارتومان‪،‬‬ ‫می ریزنــد صرافی هــا و پــول خارجــی می خرنــد تــا دوروز بعــد کــه قیمت هــا برگشــت بــه‬ ‫‪ ۲۴‬و ‪۲۵‬هزارتومــان‪ ،‬کاســبی کــرده باشــند و امــورات روزمره شــان را بگذراننــد! این ســکانس‪،‬‬ ‫صحنــه تکــراری به نظــرم یکــی از غم انگیزتریــن موقعیت هاســت کــه اگــر هنرمنــد ایرانــی‬ ‫ان را در اثــرش بازتــاب دهــد‪ ،‬حتمــاً متهــم بــه ســیاه نمایی می شــود؛ مردمی کــه بــرای‬ ‫ســیرکردن شــکم گرســنه خــود‪ ،‬تیشــه بــه ریشــه همــه می زننــد و حتــی نمی داننــد بــا‬ ‫دســتان خــود‪ ،‬خــود را بدبخت تــر می کننــد؛ امــا شــرایط اقتصــادی به گونه ای ســت که‬ ‫نمی توانــی بــه ان هــا خــرده ای بگیــری؛ او حــق دارد امــروزش را بگذرانــد‪ .‬کابوســم‪ ،‬روایــت‬ ‫بیرونــی یافتــه اســت‪ :‬یکی مــان لبــه چــاه ایســتاده‪ ،‬ان یکــی دو‪،‬سـه متری فــرو رفتــه تــوی‬ ‫چــاه و دیگرانــی هــم فراوان انــد کــه پنجاه‪،‬شــصت متر‪ ،‬صدمتــر ســقوط ازاد کرده انــد؛‬ ‫تعــارف کــه نداریــم؛ شــدت ایــن ســیر قهقــرا هــم بســتگی به حســاب بانکی مــان دارد‪ .‬عمــق‬ ‫فاجعــه انجاســت کــه رشــد تصاعــدی هزینه هــا در کنــار درامدهــای ثابــت و گاه بــا نمــودار‬ ‫کاهشــی‪ ،‬فضایــی را ترســیم می کنــد کــه طبقــه متوســط بــه ایــن چــاه فقــر خواهنــد افتاد؛‬ ‫دیــروزود دارد؛ امــا سوخت وســوز نــدارد‪ .‬درای ـن روزگار قمردرعقــرب‪ ،‬بــد بــه حالــت اگــر از‬ ‫ـی «ســوته دالن»؛ شــاهکار علــی‬ ‫جامعــه فرهنــگ و هنــر باشــی؛ به قــول اقــا مجیــد ظروفچـ ِ‬ ‫حاتمــی‪« :‬مــا کــه دنیامــون شــده اخــرت یزیــد ‪ ...‬اقــا مجیــد تــو رو چــه بــه روضــه؟ روضــه‬ ‫خودتــی‪ ،‬گریه کــن نــداری؛ وگرنــه خــودت مصیبتــی‪ ،‬دلــت کربــاس!» حتــی بدبین تریــن‬ ‫تئوریســین ها هــم تصــور نمی کردنــد روزگاری چنیــن تراژیــک و وانفســا درانتظــار هنرمندان‬ ‫و اهــل فرهنــگ باشــد؛ ســینمایی باشــی یــا نمایشــی‪ ،‬نقــاش یــا موزیســین تفاوتــی نــدارد؛‬ ‫فضــای کسـب وکار بـه کل قفــل و خامــوش اســت و اگــر پیش ازایــن ماننــد ‪۹۰‬درصــد اهــل‬ ‫فرهنــگ و هنــر‪ ،‬از جیــب می خــوردی و پس انــدازی نداشــتی‪ ،‬این روزهــا حتم ـاً زیــر خــط‬ ‫فقــر رهــا شــده ای و بــرای حفــظ ابــرو نــزد مــردم و دروهمســایه نمی دانــی چــه گلــی بایــد‬ ‫به ســر بگیــری؛ زیــرا کار از سرخ اب‪،‬ســفیداب هــم گذشــته‪ .‬وســط ایــن ذکــر مصیبــت‪،‬‬ ‫تذکــر بدهــم کــه حواســم هســت این روزهــا شــرایط همــه وانفساســت؛ ایــران و دنیــا‬ ‫هــم نــدارد‪ .‬همــه بــه ایــن درد بی درمــان دچارنــد؛ ازایــن رو‪ ،‬اهــل هنــر و فرهنــگ هــم‬ ‫مثــل همــه‪ ،‬ســرگردان دســت روزگارنــد و گالیــه و توقــع بیجــا ندارنــد‪ .‬درد انجاســت کــه‬ ‫همــه ســال هایی کــه گذشــت‪ ،‬وقتــی قیمــت نفــت س ـه رقمی بــود یــا هنــوز قیمــت دالر‬ ‫سـه رقمی نشــده بــود‪ ،‬بارهاوبارهــا همــه مــا داد زدیــم‪ ،‬فریــاد زدیــم‪ ،‬کاغــذ روزنامــه ســیاه‬ ‫کردیــم کــه بــه بودجــه فرهنــگ و هنــر مملکــت برســید؛ گوش شــنوایی نبــود‪ .‬ان همه ســال‬ ‫گفتیــم کــه توســعه هنــر کیلویــی چنــد؟ جامعــه هنــری‪ ،‬گرفتــار نــان شــب اســت‪ .‬دو تــا‬ ‫تئاتــر بفــروش و چهــار تــا حراجــی نشــانمان می دادنــد و می گفتنــد مــا داریــم اقتصــاد هنــر‬ ‫را ســامان می دهیــم؛ می گفتیــم لطف ـاً درامــد چهــار تــا ســلبریتی و اســتاد صاحب نــام را‬ ‫ـتانی کارشناســی ارشــد هنــر گرفتــه غــم‬ ‫به پــای همــه هنرمنــدان نگذاریــد‪ .‬هنرمنــد شهرسـ ِ‬ ‫نــان دارد؛ مســئولین بــر طبــل توســعه دانشــگاه های هنــری کوبیدنــد‪ .‬نوشــتیم بــازار هنــر‪،‬‬ ‫کار زیرســاختی می خواهــد؛ مثـ ً‬ ‫ا شــهرهای بســیاری در ایــران داریــم کــه نــه ســینما دارند و‬ ‫نــه مراکــز فرهنگــی و ایــن یعنــی هنرمنــدان صدهــا شــهر ایران شغلشــان بــه مو بند اســت‪،‬‬ ‫می گفتنــد کــه ببینیــد فــان چهــره مطــرح در بهمــان فیلــم و نمایــش‪ ،‬ان اســتاد نقــاش‬ ‫و مجسمه ســاز چــه رکــوردی زد! می گفتیــم اقــا ان بــه ایــن‪ ،‬ایــن بــه ان ربطــی نــدارد!‬ ‫به جــای ویتریــن‪ ،‬بــه فکــر پــی ســاختمان باشــید کــه خانــه از پــای بســت ویــران اســت و‬ ‫‪ ...‬حــاال کــه خانــه را به جــای اب‪ ،‬کرونــا بــرده‪ ،‬تــازه مســئولین کاســه چــه کنــم چــه کنــم‬ ‫دســت گرفته انــد کــه چنــد هنرمنــد وام یک میلیون تومانــی می خواهنــد؟! وزیــر فرهنــگ‬ ‫گالیــه می کنــد کــه چــرا بانک هــا وام هنرمنــدان را نمی دهنــد؟! کســی هــم نمی پرســد‬ ‫بــا ایــن وام هــا چنــدروز می شــود دوام اورد؟ اصـ ً‬ ‫ا هنرمنــد بیــکار‪ ،‬اصــل و ســود ایــن وام هــا‬ ‫را چگونــه بازگردانــد؟ اصـ ً‬ ‫ا وام دادن راهــکار اســت یــا بیشــتر در چــاه فرورفتــن؟ بلــه خیلــی‬ ‫قبل تــر از این روزهــا همــه مــا بازنــده شــدیم‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫نابودیِ ‪68‬درصدیِ جانوران به دستِ انسان‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫«زندگی لوسین فروید» نوشته ویلیام فیور‬ ‫«اســپارتاکوس سیاه پوســت‪ :‬زندگــی حماسـه ای توســینت لوورچر»‬ ‫نوشــته ســادیر هازارسینگ‬ ‫«اجســام مــا‪ :‬میــدان جنــگ ان هــا‪ :‬جنــگ بــا زن هــا چــه می کنــد»‬ ‫نوشــته کریســتین لَم‬ ‫«خاطرات یک طبیعت گرای جوان» نوشته دِرا مک انالتی‬ ‫«ان هــا کــه فرامــوش می کننــد‪ :‬یــک داســتان خانوادگــی»‬ ‫جرالدیــن شــوارتز‬ ‫«غریبــه در شــهر تفنــگ‪ :.‬زندگــی یــک زن در ژاپــن قــرن نوزدهم»‬ ‫نوشــته ا ِیمی ســتنلی‬ ‫«تســخیر روح المــا فیلدینــگ‪ :‬داســتان واقعــی یــک روح» نوشــته‬ ‫کیــت سامراســکیل‬ ‫«میــدان تســخیر‪ :‬پنــج زن‪ ،‬ازادی و لنــدن در بیــن دو جنــگ»‬ ‫نوشــته فرانچســکا ِویــد‬ ‫جایــزه ادبــی «بیلــی جیفــورد» پیش ازایــن بــا نــام جایزه «ســاموئل‬ ‫جانســون»‪ ،‬نویســنده انگلیســی قــرن ‪ 18‬شــناخته می شــد کــه اثار‬ ‫مهمــی درزمینــه غیرداســتانی؛ ازجملــه زندگی نامــه نویســندگان‬ ‫بــزرگ انگلســتان را در کارنامــه خــود دارد‪ .‬ایــن جایــزه هرســاله‬ ‫بــه بهتریــن اثــر غیرداســتانی به زبــان انگلیســی اهــداء می شــود‪.‬‬ ‫جایــزه بهتریــن کتــاب غیرداســتانی «بیلــی جیفــورد» در ســال‬ ‫‪ 2016‬بــه «خیابــان شــرقی غربــی» نوشــته «فیلیــپ َســندز» و در‬ ‫ســال ‪ 2017‬بــه «چگونــه از طاعــون جــان ســالم بــه در ببریــم»‬ ‫نوشــته دیویــد فرانــس و در ســال ‪ 2018‬بــه «چرنوبیــل‪ :‬تاریخچــه‬ ‫یــک تــراژدی» نوشــته ســرهی پالخــی اهــداء شــد‪« .‬پنــج‪ :‬زندگــی‬ ‫ناگفتــه زنانــی کــه توســط جــک ریپــر بــه قتــل رســیدند» اثــر‬ ‫هالــی روبن هولــد نیــز در ســال ‪ 2019‬به عنــوان برنــده معرفــی‬ ‫شــد‪ .‬برنــده اصلــی جایــزه «بیلــی جیفــورد» در ســال های گذشــته‬ ‫هدیــه ‪30‬هزارپاونــدی دریافــت می کــرد و بــه هرکــدام از نامزدهــای‬ ‫حاضــر در فهرســت نهایــی نیــز ‪1000‬پاونــد تقدیــم می شــد؛ امــا‬ ‫قــرار اســت امســال بــه برنــده جایــزه ‪50‬هزارپاونــدی اهــداء شــود‪.‬‬ ‫نامزدهــای نهایــی ســال ‪ ،2020‬در تاریــخ ‪ 15‬اکتبــر و برنــده در‬ ‫تاریــخ ‪ 24‬نوامبــر اعــام می شــود‪.‬‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«صنــدوق جهانــی حمایــت از طبیعــت و حیــات وحــش» (‪ )WWF‬در تازه تریــن گــزارش‬ ‫‪50‬سال گذشــته توســط انســان ها‬ ‫خــود اعــام کــرده اســت کــه جمعیــت جانــوری طــی‬ ‫ِ‬ ‫به شــدت کاهــش یافتــه و بخــش عظیمــی از طبیعــت به شــکلی فاجعه بــار تخریــب‬ ‫شــده؛ به طوری کــه این میــزان خســارت‪ ،‬در تاریــخ بی ســابقه بــوده اســت‪ .‬ردیابی هــای‬ ‫صورت گرفتــه بیــن ســال های ‪ 1970‬تــا ‪ 2016‬درمــور ِد ‪20‬هــزار و ‪811‬مــورد از ‪4392‬‬ ‫گونــه جانــوری برمبنــایِ شــاخص‪ The Living Planet‬نشــان داده کــه در ایــن بــازه‬ ‫زمانــی‪68 ،‬درصــد از جمعیــت ایــن جانــداران کــم شــده اســت؛ مقصــر اصلــی نیــز‬ ‫دراین بیــن‪ ،‬جنگل زدایــی بــرای توســعه کشاورزی ســت کــه خــود‪ ،‬متاثــر از علــت‬ ‫زمینــه ایِ رشــ ِد جمعیــت و افزایــش بیش ازحــ ِد مصرف گرایــی انسان هاســت‪ .‬ایــن‬ ‫ـخ ‪ 10‬ســپتامبر ‪ 2020‬در مجموعــه داده پــردازیِ ‪Statista‬‬ ‫گــزارش کــه خالصــه ان به تاریـ ِ‬ ‫به انتشــار رســیده‪ ،‬نشــان می دهــد کــه بدتریــن خســارت را دراین زمینــه حیــات‬ ‫وحــش منطقــه امریــکای جنوبــی و مرکــزی دیده انــد کــه جمعیــت جانورانشــان از ســال‬ ‫‪ 1970‬به این ســو‪ ،‬بــا ‪97‬درصــد کاهــش روبــه رو بــوده اســت؛ تخریــب گرم دشــت ها‪،‬‬ ‫علفزارهــا‪ ،‬تاالب هــا و جنگل هــا در کنــار تغییــرات اقلیــم و بهره بــرداری بیش ازانــدازه‬ ‫از گونه هــای زیســتی‪ ،‬باعــث نابــودی طبیعــت در ان نواحــی شــده اســت‪ .‬در مــدت‬ ‫یادشــده‪65 ،‬درصــد از جمعیــت حیــات وحــش قــاره افریقــا نیــز متاثــر از دالیلــی‬ ‫مشــابه‪ ،‬کاســته شــده اســت‪ .‬ایــن رونــد کاهشــی بــرای اسیا‪-‬اقیانوســیه ‪45‬درصــد‪ ،‬بــرای‬ ‫امریــکای شــمالی ‪33‬درصــد و بــرای اروپــا و اســیای مرکــزی ‪24‬درصــد گــزارش شــده‬ ‫اســت‪ .‬تاثیــرات مخــرب انســان بــر گونه هــای جانــوری تنهــا منحصــر بــه جانــداران روی‬ ‫خشــکی نیســت؛ تحقیقــات نشــان داده کــه گونه هــای ســاکن در اب شــیرین جهــان‪،‬‬ ‫درعین حــال‪ ،‬بــا مســئله بهره بــرداریِ بیش ازحــد از ذخایــر‬ ‫‪84‬درصــد کاهــش داشــته و‬ ‫ِ‬ ‫ماهیــان در اقیانــوس‪ ،‬روبه روییــم؛ یعنــی رقــ ِم ‪75‬درصــدیِ صیــد غیرمجــاز! مارکــو‬ ‫لمبرتــی؛ مدیــر مرکــز ‪ WWF‬دراین بــاره عنــوان کــرده اســت‪« :‬این روزهــا وضعیــت‬ ‫اشــفته ای از محیــط زیســتِ روبه ویرانــی را شــاهدیم کــه زنــگ خطــر را بــرای اینــده ای‬ ‫همــراه بــا نقــص سیســتم های طبیعــی و حیــاتِ روبه انقــراض در گونه هــای متنوعــی از‬ ‫ـح‬ ‫جانــوران و گیاهــان به صــدا دراورده‪ .‬ایــن تحقیقــات‪ ،‬حــاوی یــک پیــام روشــن و صریـ ِ‬ ‫ـی محیــط زیســت‪،‬‬ ‫خطــر بــرای همــه ماســت کــه جهــان بــدون چرخــه ســالم و طبیعـ ِ‬ ‫اساسـاً زیســتگاه امــن و ســامتی بــرای نــوع بشــر نیــز نخواهــد بــود‪ .‬بــرای اصــاح امــور‪،‬‬ ‫خیلی دیــر نیســت؛ امــا این مســئله نیــاز بــه اتحــاد جهانــی و عــزم راســخ بــرای جلوگیــری‬ ‫از توســعه مخــرب انســانی دارد»‪.‬‬ ‫قاره اروپا ‪24‬‬ ‫درصد‬ ‫و شمال اسیا‬ ‫‪45‬‬ ‫اسیا درصد‬ ‫قاره امریکا‬ ‫‪ 65‬قاره‬ ‫درصد‬ ‫افریقا‬ ‫‪68‬‬ ‫درصد‬ ‫کل جهان‬ ‫‪33‬‬ ‫درصد‬ ‫‪ 94‬قاره امریکا و‬ ‫درصد حوضهکاراییب‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2067‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربــه اینکــه اقــای هــادی چاوشی شــاندیز فرزنــد علــی باســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده منضم‬ ‫بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه کــرده و‬ ‫مدعــی اســت ســند مالکیــت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ پــاک ‪ 2889‬فرعــی جــدا شــده از یــک‬ ‫اصلــی واقــع در بخــش ‪ 12‬شهرســتان ســبزوار کــه متعلــق بــه وی می باشــد بعلــت نقــل مــکان مفقــود‬ ‫شــده اســت بــا بررســی دفتــر امــاک معلــوم شــد مالکیــت فوق الذکــر ذیــل دفتــر امــاک الکترونیکــی‬ ‫‪ 139720306011007451‬بشــماره چاپــی ‪232572‬ب‪ 96‬بــه نــام نامبــرده ثبــت و ســند صــادر و تســلیم‬ ‫شــده اســت و دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد‪ .‬لــذا باســتناد مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت‬ ‫مراتــب یــک نوبــت اگهــی و متذکــر می گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام‬ ‫داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن‬ ‫اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بدون‬ ‫ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه‬ ‫متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/23 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/2100‬علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 139960318011006578‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/05/28‬و ‪ 139960318011006575‬مــورخ ‪ 1399/05/28‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت‬ ‫اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه مرتضــی بهرامی اصلــی فرزنــد محمــد و محمــد جعفری مرجقــل فرزنــد‬ ‫محمدقاســم از پــاک ‪ 1‬از ‪ 13‬اصلــی واقــع در قریــه مرجقــل بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق غالمحســین‬ ‫مهربــان بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 475/88‬مترمربــع‬ ‫(مشــاعاً بالســویه) از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1205‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا‬ ‫براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی‬ ‫بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه‬ ‫محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/23 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/407‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪1399/05/28 -139960318011006581‬‬ ‫هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه فیــروز باغچه مرکیــه فرزنــد‬ ‫نازعلــی از پــاک ‪ 32‬از ‪ 88‬اصلــی واقــع در قریــه گــوراب زرمیــخ بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق رضــا امیــدی‬ ‫بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بر بنــای احداثــی (در حــد فندانســیون) بمســاحت ‪188/12‬‬ ‫مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1333‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس‬ ‫مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولین انتشــار اگهــی بمدت‬ ‫‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره‬ ‫ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه‬ ‫محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/23 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/409‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪1399/05/21 -139960318011005981‬‬ ‫هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه منیــژه رضازاده خلخالــی فرزنــد‬ ‫ایــوب از پــاک ‪ 67‬از ‪ 53‬اصلــی واقــع در قریــه ازگــم بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق خیرالــه رضــازاده بعنــوان‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 1236/18‬مترمربــع از طــرف هیئــت‬ ‫مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 321‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبت‬ ‫اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه‬ ‫محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات‬ ‫نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه‬ ‫دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/23 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/410‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪1399/05/14 -139960318011005724‬‬ ‫هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه ارش اقابگی مغانجویــی فرزنــد‬ ‫علــی از پــاک ‪ 1‬از ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنه ســر بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق هدایــت رســتم زاده‬ ‫بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان (کارگاه سنگ فروشــی) بمســاحت ‪230/79‬‬ ‫مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1235‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس‬ ‫مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولین انتشــار اگهــی بمدت‬ ‫‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره‬ ‫ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه‬ ‫محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/23 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/411‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان‪:‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960317007001518‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان تصرفــات مالکانــه‬ ‫و بالمعــارض متقاضــی اقــای جمشــید ایزدیان فــر فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه ‪ 27927‬و شــماره ملــی‬ ‫‪ 1860274544‬صــادره از بهبهــان نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 187/52‬مترمربع‬ ‫در قســمتی از پــاک ‪ 5664‬اصلــی واقــع در بخــش یــک بهبهــان خریــداری شــده از مالــک رســمی فریبــرز‬ ‫زارعی قنواتــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید عرض حــال ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07 /06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/23 :‬‬ ‫م الف ‪ 8/143‬کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫اگهی مزایده (نوبت اول)‬ ‫بــه موجــب پرونــده کالســه ‪ 980729‬اجرایــی محکــوم بــه فــروش موتورســیکلت کــه در ایــن اجــرا امــوال‬ ‫جهــت اجــرای کارشناســی و قیمت گــذاری گردیــده اســت‪ .‬یــک دســتگاه موتورســیکلت متیــن بــه رنــگ‬ ‫قرمــز بــه شــماره انتظامــی ‪ 565-12968‬بــا ‪20‬درصــد اســتهالک توقیــف در پارکینــگ ازادگان می باشــد‪.‬‬ ‫لــذا امــوال در روز یکشــنبه ‪ 1399/07/13‬راس ســاعت ‪ 9-11‬صبــح از طریــق مزایــده حضــوری در‬ ‫محــل دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول بــه معــرض فــروش گــذارده می شــود‪ .‬طالبیــن‬ ‫می تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز مزایــده بــا هماهنگــی اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری‬ ‫دزفــول در وقــت اداری از امــوال مذکــور بازدیــد نماینــد‪ .‬مزایــده از قیمــت پایــه ‪ 35.000.000‬ریــال‬ ‫(ارزش موتورســیکلت بــدون درنظــر گرفتــن دیــون احتمالــی) شــروع می شــود‪ .‬برنــده مزایــده کســی اســت‬ ‫کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد‪ .‬مزایــده راس ســاعت ‪ 9‬صبــح در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی‬ ‫دادگســتری دزفــول شــروع و ســاعت ‪ 11‬صبــح همــان روز خاتمــه می یابــد‪ .‬برنــده مزایــده بایــد ‪%10‬‬ ‫بهــا را فی المجلــس بــه عنــوان ســپرده بــه قســمت اجــرای احــکام مدنــی پرداخــت نمایــد و حداکثــر‬ ‫ظــرف یــک مــاه بقیــه بهــای مــورد مزایــده را بــه صنــدوق دادگســتری دزفــول تودیــع و قبــض ان را بــه‬ ‫اجــرا تســلیم نمایــد تــا اقدامــات بعــدی انجــام شــود‪ .‬درغیراینصــورت ســپرده او پــس از کســر هزینه هــای‬ ‫مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد‪ .‬هزینه هــای نقــل و انتقــال و غیــره ک ً‬ ‫ال بــه عهــده برنــده‬ ‫مزایــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اردشیر شلوپور‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫اگهی ابالغ‬ ‫بــه موجــب دادنامــه شــماره ‪ 9801460‬مــورخ ‪ 1398/11/10‬پرونــده کالســه ‪ 980301147‬شــعبه ‪ 8‬دادگاه‬ ‫خانــواده کرمانشــاه بیــن اقــای حمیدرضــا موالئــی و خانــم مریــم طهماســبی حکــم طــاق صــادر و برحســب‬ ‫پاســخنامه شــماره ‪ 13993897‬مــورخ ‪ 1399/01/31‬قطعیــت یافتــه بــا توجــه بــه مجهول المــکان بــودن زوج‪،‬‬ ‫مســتندا ً بــه تبصــره ذیــل مــاده ‪ 35‬قانــون حمایــت خانــواده مصــوب ‪ 1391/12/01‬مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بــه اقــای حمیدرضــا موالئــی فرزنــد محمدعلــی اعــام و دعــوت می گــردد ظــرف یــک هفتــه از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی جهــت اجــرای طــاق در ایــن دفترخانــه بــه نشــانی‪ :‬کرمانشــاه‪22 -‬بهمــن‪ ،‬گلســتان‪ ،‬چهــارراه ارشــاد‪،‬‬ ‫بلــوار ارشــاد شــرقی‪ ،‬حضــور بهــم رســانید‪ .‬درصــورت عــدم حضــور مطابــق قانــون و مقــرارت مربــوط بــه طــاق‬ ‫اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سیدمحسن مسعودی‪ ،‬سردفتر ازدواج و طالق شماره ‪ 6/45‬کرمانشاه‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اقــای قــادر خدامــرادی فرزنــد عبدالــه درخواســت رســیدگی بــه قولنامــه عــادی خــود و صــدور ســند مالکیــت را‬ ‫از پــاک ‪ ۱۰۶‬فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود واقــع در بخــش ‪ ۱۳‬کرمانشــاه (کــه از مالکیــن اولیــه پــاک ‪۱۰۶‬‬ ‫فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود خریــداری نمــوده) تقدیــم اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان جوانــرود نمــوده‬ ‫اســت و پرونــده ای تحــت کالســه ‪ ۶۸/۹۸‬تشــکیل و بــه هیــات موضــوع قانــون فوق الذکــر ارجــاع و هیــات موضوع‬ ‫قانــون مذکــور پــس از رســیدگی برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ -۱۳۹۹۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۳۲۲‬حکــم بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ ۷۷‬مترمربــع بــه نــام اقــای قــادر خدامــرادی فرزنــد‬ ‫عبدالــه صــادر نمــوده اســت و نــام مالکیــن اولیــه پــاک مزبــور کاکاحســن محمدی ابتیاعــی از احمــد عیوضــی‬ ‫می باشــد‪ .‬لــذا مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی‬ ‫نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض داشــته باشــند از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را کتبـاً بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد تــا بــه دادگاه ارســال گــردد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مــدت مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت مــورد تقاضــا را بــه نــام اقــای قــادر خدامــرادی فرزنــد عبدالــه صــادر خواهــد نمود‪ .‬صــدور ســند مالکیت‬ ‫مانــع از مراجعــه متضــرر احتمالــی بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۳۹۹/۰۷/۰۸ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۳۹۹/۰۶/۲۳ :‬‬ ‫نعمت عزیزی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اقــای مظفــر حســینی فرزنــد کاکه علــی درخواســت رســیدگی بــه قولنامــه عــادی خــود و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫را از پــاک ‪ ۱۵۶‬فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود واقــع در بخــش ‪ ۱۳‬کرمانشــاه (کــه از مالکیــن اولیــه پــاک ‪۱۵۶‬‬ ‫فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود خریــداری نمــوده) تقدیــم اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان جوانــرود نمــوده‬ ‫اســت و پرونــده ای تحــت کالســه ‪ ۹۸/۵۹‬تشــکیل و بــه هیــات موضــوع قانــون فوق الذکــر ارجــاع و هیــات موضوع‬ ‫قانــون مذکــور پــس از رســیدگی برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ -۱۳۹۹۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۶۹۸‬حکــم بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ ۱۶۶/۸۲‬مترمربــع به نــام اقــای مظفر حســینی فرزند‬ ‫کاکه علــی صــادر نمــوده اســت و نــام مالکیــن اولیــه پــاک مزبــور اقایــان عزیــز‪ ،‬بــرزو و عنایــت همگــی ســلیمی‬ ‫می باشــد‪ .‬لــذا مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی‬ ‫نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض داشــته باشــند از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را کتبـاً بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد تــا بــه دادگاه ارســال گــردد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مــدت مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت مــورد تقاضــا را بــه نــام اقــای مظفــر حســینی فرزنــد کاکه علــی صــادر خواهــد نمــود‪ .‬صــدور ســند‬ ‫مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر احتمالــی بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۳۹۹/۰۷/۰۸ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۳۹۹/۰۶/۲۳ :‬‬ ‫نعمت عزیزی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اقــای صدیــق ســبحانی فرزنــد عبدالکریــم درخواســت رســیدگی بــه قولنامــه عــادی خود و صــدور ســند مالکیت‬ ‫را از پــاک ‪ ۱۰۹‬فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود واقــع در بخــش ‪ ۱۳‬کرمانشــاه (کــه از مالکیــن اولیــه پــاک ‪۱۰۹‬‬ ‫فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود خریــداری نمــوده) تقدیــم اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان جوانــرود نمــوده‬ ‫اســت و پرونــده ای تحــت کالســه ‪ ۹۹/۵‬تشــکیل و بــه هیــات موضــوع قانــون فوق الذکــر ارجــاع و هیــات موضــوع‬ ‫قانــون مذکــور پــس از رســیدگی برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ -۱۳۹۹۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۱۳۰‬حکــم بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ ۸۳/۳۰‬مترمربــع بــه نــام اقــای صدیق ســبحانی فرزند‬ ‫عبدالکریــم صــادر نمــوده اســت و نــام مالکیــن اولیــه پــاک مزبــور اقــای تیمــور بیــگ رســتمی می باشــد‪ .‬لــذا‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه مــورد‬ ‫تقاضــا اعتــراض داشــته باشــند از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبـاً بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم نماینــد تــا بــه دادگاه ارســال گــردد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت‬ ‫محــل تحویــل دهــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مــدت مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات ســند مالکیــت مــورد‬ ‫تقاضــا را بــه نــام اقــای صدیــق ســبحانی فرزنــد عبدالکریــم صــادر خواهــد نمــود‪ .‬صــدور ســند مالکیــت مانــع از‬ ‫مراجعــه متضــرر احتمالی بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۳۹۹/۰۷/۰۸ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۳۹۹/۰۶/۲۳ :‬‬ ‫نعمت عزیزی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫اقــای حســین شــعری دارای شناســنامه ‪ 5959885611‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی ‪ 9900357‬از‬ ‫ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه خویــه بــه‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ 5959834286‬در تاریــخ ‪ 1395/2/14‬در اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم‬ ‫منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬حســین شــعری فرزنــد لطیــف بــا کــد ملــی ‪ 5959885611‬متولــد ‪ 1345/7/2‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -2‬لطیــف شــعری فرزنــد عزیــز بــا کــد ملــی ‪ 5959884275‬متولــد ‪ 1312/11/15‬همســر متوفــی ‪-3‬‬ ‫اختــر شــعری فرزنــد لطیــف بــا کــد ملــی ‪ 5959885621‬متولــد ‪ 1347/12/6‬فرزنــد متوفــی وغیــر از نامبردگان‬ ‫ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد‬ ‫تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه اول شورا حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای فــارس پروانه فــر دارای شماره شناســنامه ‪ 3340060061‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪333/99‬‬ ‫از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ثریــا پروانه فــر‬ ‫بشناســنامه ‪ 102‬در تاریــخ ‪ 1399/6/6‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم‬ ‫منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬فــارس پروانه فــر بــه ش ش ‪ 3340060061‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پــدر متوفیــه‬ ‫‪ -2‬شــاافروز پروانــه بــه ش ش ‪ 3329356022‬صــادره از گیــان غــرب مــادر متوفیــه ‪ -3‬حافظ پروانیــان به ش ش‬ ‫‪ 3329905697‬صــادره از گیــان غــرب همســر متوفیــه ‪ -4‬تقــوا پروانیــان بــه ش ش ‪ 3320320335‬صــادره از‬ ‫گیــان غــرب دختــر متوفیــه‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد اوباشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک‬ ‫مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم الهــام رضائــی بــه شماره شناســنامه ‪ 16‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957400289‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان رنگینــه فــرزی بــه شماره شناســنامه ‪ 234‬در تاریــخ ‪ 1395/06/23‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬الهــام رضائــی فرزنــد رشــید بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3341679121‬دختــر متوفــی ‪ -2‬مریــم رضائــی فرزنــد رشــید بــه ش‪.‬م ‪ 3341400907‬دختــر متوفــی‬ ‫‪ -3‬صبریــه رضائــی فرزنــد رشــید بــه ش‪.‬م ‪ 3341403182‬دختــر متوفــی ‪ -4‬نوشــین رضائــی فرزنــد رشــید‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 3341678654‬دختــر متوفــی ‪ -5‬نســرین رضائــی فرزنــد رشــید بــه ش‪.‬م ‪ 3330069724‬دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -6‬فرشــته رضائــی فرزنــد رشــید بــه ش‪.‬م ‪ 3330313651‬دختــر متوفــی ‪ -7‬کــورش رضائــی فرزنــد‬ ‫رشــید بــه ش‪.‬م ‪ 3341400915‬پســر متوفــی ‪ -8‬هوشــمند رضائــی فرزنــد رشــید بــه ش‪.‬م ‪3330188464‬‬ ‫پســر متوفــی ‪ -9‬رشــید رضائــی فرزنــد خانعلــی بــه ش‪.‬م ‪ 3341391827‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال‬ ‫گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی مرحله سوم‬ ‫ش��هرداری تازه ابــاد درنظ��ردارد مناقصـ�ه عمومـ�ی بتن ریــزی معابـ�ر ســطح شــهر تازه ابــاد بـ�ا ش�مـاره مناقصـ�ه‬ ‫‪ ۲۰۹۹۰۰۵۲۷۲۰۰۰۰۰9‬را از طریـ�ق س��امانه ت��دارکات الکترونیکـ�ی دولـ�ت برگزــار نمایـ�د‪ .‬کلیـ�ه مراحـ�ل برگ�زـاری مناقصـ�ه از دریافـ�ت‬ ‫اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیشـ�نهاد مناقصه گ��ران و بازگش��ایی پاکت ه��ا از طری��ق درگاه ســامانه تدــارکات الکترونیک��ی دول��ت (س��تاد)‬ ‫ب��ه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـ�ام خواه��د ش��د و الزم اس��ت مناقصه گــران درصــورت عـ�دم عضوی��ت قبلـ�ی‪ ،‬مراح��ل ثبت نـ�ام‬ ‫در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواه��ی امض��ای الکترونیک��ی را جه��ت ش��رکت در مناقص��ه محق��ق سـ�ازند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬تاریخ انتشار در سایت‪ 13۹۹/۰۶/23 :‬ساعت ‪ ۱۱‬صبح‬ ‫‪ -۲‬مهلت دریافت اسناد‪ 13۹۹/۰۶/26 :‬ساعت ‪۱۳‬‬ ‫‪ -۳‬مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی‪ 1399/07/06 :‬ساعت ‪۱۴‬‬ ‫‪ -۴‬زمان بازگشایی پاکت ها‪1399/07/06 :‬‬ ‫سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه موجود می باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مبلغ اعتبار (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫بتن ریزی معابر سطح شهر تازه اباد‬ ‫‪4/000/000/000‬‬ ‫‪200/000/000‬‬ ‫سایر شرایط‪:‬‬ ‫‪ -۱‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬هزینه چاپ و انتشار اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫شهرداری تازه اباد (ثالث باباجانی)‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم پــری زنــده بــه شماره شناســنامه ‪ 599‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه‬ ‫درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100306‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه‬ ‫شــادروان زبیــده موحدی خویــی بــه شماره شناســنامه ‪ 1421‬در تاریــخ ‪ 1395/01/03‬در اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬پــری زنــده فرزنــد خــداداد بــه ش ش ‪ 599‬ش‪.‬م‬ ‫‪ 3340537208‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ملک نــاز زنــده فرزنــد خــداداد بــه ش ش ‪ 454‬ش‪.‬م ‪3340535752‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -3‬منــور زنــده فرزنــد خــداداد بــه ش ش ‪ 600‬ش‪.‬م ‪ 3340537216‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬منظر‬ ‫زنــده فرزنــد خــداداد بــه ش ش ‪ 456‬ش‪.‬م ‪ 3340535779‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬بیخــوش زنــده فرزنــد خــداداد‬ ‫بــه ش ش ‪ 838‬ش‪.‬م ‪ 3340539571‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬محمدیــار زنــده فرزنــد خداداد بــه ش ش ‪ 455‬ش‪.‬م‬ ‫‪ 3340535760‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬ایــران زنــده فرزنــد خــداداد بــه ش‪.‬م ‪ 3340539561‬فرزنــد متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ســجاد جعفــری بــه شماره شناســنامه ‪ 3330129662‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900759‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان غزاله خانــم احمــدی بــه شماره شناســنامه ‪ 185‬در تاریــخ ‪ 1399/04/08‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬شــیرخان جعفــری فرزنــد مــردان بــه ش ش‬ ‫‪ 1102‬پســر متوفــی ‪ -2‬فرنگــی جعفــری فرزنــد مــردان بــه ش ش ‪ 1298‬دختــر متوفــی ‪ -3‬گوهــر جعفــری‬ ‫فرزنــد مــردان بــه ش ش ‪ 811‬دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ماشــااله عفتــی بــه شماره شناســنامه ‪ 617‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900762‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه‬ ‫شــادروان نــدا عفتــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3665‬در تاریــخ ‪ 1399/02/02‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬حمــزه بلــده فرزنــد جمعــه بــه ش ش ‪ 146‬همســر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬ماشــااله عفتــی فرزنــد یدالــه بــه ش ش ‪ 617‬پــدر متوفــی ‪ -3‬شــیرین نیک زادیــان فرزنــد‬ ‫علی اکبــر بــه ش ش ‪ 799‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای نــوروز موالــی بــه شماره شناســنامه ‪ 2236‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957300333‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان زینــب کوهــی بــه شماره شناســنامه ‪ 170‬در تاریــخ ‪ 1399/04/01‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬نــوروز موالــی فرزنــد شــیرخان بــه ش ش‬ ‫‪ 2236‬صــادره از قصرشــیرین پســر متوفــی ‪ -2‬بهــروز موالــی فرزنــد شــیرخان بــه ش ش ‪ 2235‬صــادره از‬ ‫قصرشــیرین پســر متوفــی ‪ -3‬فــرخ موالــی فرزنــد شــیرخان بــه ش ش ‪ 2237‬صــادره از قصرشــیرین پســر‬ ‫متوفــی ‪ -4‬جبــار موالــی فرزنــد شــیرخان بــه ش ش ‪ 1420‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی‬ ‫‪ -5‬وحیــد موالــی فرزنــد شــیرخان بــه ش ش ‪ 642‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -6‬فریبــا‬ ‫موالــی فرزنــد شــیرخان بــه ش ش ‪ 1421‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬فرشــته موالــی‬ ‫فرزنــد شــیرخان بــه ش ش ‪ 20459‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -8‬صدیقــه موالــی فرزنــد‬ ‫شــیرخان بــه ش ش ‪ 9759‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی‬ ‫درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی‬ ‫نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای نــوروز موالــی بــه شماره شناســنامه ‪ 2236‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900743‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه‬ ‫شــادروان شــیرخان موالــی بــه شماره شناســنامه ‪ 251‬در تاریــخ ‪ 1388/042/30‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬نــوروز موالــی فرزنــد شــیرخان بــه ش ش ‪ 2236‬صــادره‬ ‫از قصرشــیرین پســر متوفــی ‪ -2‬بهــروز موالــی فرزنــد شــیرخان بــه ش ش ‪ 2235‬صادره از قصرشــیرین پســر‬ ‫متوفــی ‪ -3‬فــرخ موالــی فرزنــد شــیرخان بــه ش ش ‪ 2237‬صــادره از قصرشــیرین پســر متوفــی ‪ -4‬جبــار‬ ‫موالــی فرزنــد شــیرخان بــه ش ش ‪ 1420‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -5‬وحیــد موالــی فرزند‬ ‫شــیرخان بــه ش ش ‪ 642‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -6‬فریبــا موالــی فرزنــد شــیرخان بــه‬ ‫ش ش ‪ 1421‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬فرشــته موالــی فرزنــد شــیرخان بــه ش ش‬ ‫‪ 20459‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -8‬صدیقــه موالــی فرزنــد شــیرخان بــه ش ش ‪9759‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -9‬زینــب کوهــی فرزنــد مهــدی بــه ش ش ‪ 170‬صــادره از‬ ‫گیالنغــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو ســواری تیبــا ‪ 1‬جعب ـه دار بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1393‬بــا شــماره پــاک‬ ‫‪984 -29‬ب‪ 86‬و شــماره موتــور ‪ 8143769‬و شــماره شاســی ‪ NAS811100E5789053‬بــه نــام نســرین‬ ‫عباســی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم هاجــر پرنــداور بــه شماره شناســنامه ‪ 28‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه‬ ‫درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957300335‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه‬ ‫شــادروان حاجــی پرنــداور بــه شماره شناســنامه‪186‬در تاریــخ ‪ 1380/04/18‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته‬ ‫و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬هاجــر پرنــداور فرزنــد حاجــی بــه ش ش ‪ 28‬صــادره از گیالنغــرب‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -2‬ناهیــد پرنــداور فرزنــد حاجــی بــه ش ش ‪ 131‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -3‬بتــول‬ ‫پرنــداور فرزنــد حاجــی بــه ش ش ‪ 769‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -4‬قیصــر پرنــداور فرزنــد حاجــی‬ ‫بــه ش ش ‪ 770‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬زینــب پرنــداور فرزنــد حاجــی بــه ش ش ‪ 506‬صــادره از‬ ‫گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -6‬مریــم پرنــداور فرزنــد حاجــی بــه ش ش ‪ 507‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی‬ ‫‪ -7‬صدیقــه پرنــداور فرزنــد حاجــی بــه ش ش ‪ 508‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -8‬صنــم پرنــداور فرزنــد‬ ‫حاجــی بــه ش ش ‪ 1‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -9‬رســمیه پرنــداور فرزنــد حاجــی بــه ش ش ‪48‬‬ ‫صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -10‬ســتاره پرنــداور فرزنــد حاجــی بــه ش ش ‪ 3320020481‬صــادره از‬ ‫گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -11‬تیمــور پرنــداور فرزنــد حاجــی بــه ش ش ‪ 132‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی‬ ‫‪ -12‬رســول پرنــداور فرزنــد حاجــی بــه ش ش ‪ 133‬پســر متوفــی ‪ -13‬غــام پرنــداور فرزنــد حاجــی بــه ش ش‬ ‫‪ 640‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -14‬کاوه پرنــداور فرزنــد حاجــی بــه ش ش ‪ 8390‬صــادره از گیالنغــرب‬ ‫پســر متوفــی ‪ -15‬طوبــی ابراهمــی فرزنــد فــرج بــه ش ش ‪ 226‬صــادره از گیالنغــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ثریــا اکبــری نیــا بــه شماره شناســنامه ‪ 172‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه‬ ‫درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100353‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان‬ ‫میتــرا اکبری نیــا بــه شماره شناســنامه ‪ 162‬در تاریــخ ‪ 1387/08/30‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه‬ ‫حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬براخــاص اکبری نیــا فرزنــد حســین بــه ش ش ‪ 79‬ش‪.‬م ‪ 4539474731‬پــدر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مذبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم خورشــید میرزایــی دارای شناســنامه ‪ 5959630796‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی ‪ 9900363‬از‬ ‫ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان بــه شناســنامه شــماره‬ ‫‪ 5959625768‬در تاریــخ ‪ 1399/4/4‬اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪:‬‬ ‫‪ -1‬خورشــید میرزایــی فرزنــد احمــد بــا کــد ملــی ‪ 5959630796‬متولــد ‪ 1356/2/20‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬محمــد‬ ‫میرزایــی فرزنــد احمــد بــا کــد ملــی ‪ 5959630801‬متولــد ‪ 1358/1/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬کافیــه میرزایــی فرزند‬ ‫محمــود بــا کــد ملــی ‪ 5959628041‬متولــد ‪ 1330/4/3‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬حمیــده میرزایــی فرزنــد محمــود‬ ‫بــا کــد ملــی ‪ 5959629054‬متولــد ‪ 1346/7/2‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬امنــه میرزایــی فرزنــد محمــود بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959628041‬متولــد ‪ 1330/4/3‬فرزنــد متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودروی ســواری پــژو ‪ ۴۰۵‬جی ال ایکــس ای ‪ ۸/۱‬مــدل ‪ ۱۳۸۹‬رنــگ نقــره ای متالیــک‬ ‫بــه شــماره موتــور ‪ ۱۲۴۸۹۰۲۸۴۷۷‬و شــماره شاســی ‪ NAAM01CA1AK893246‬بــه شــماره پــاک‬ ‫‪ ۵۸‬ایــران‪۴۱۹ -‬ب‪ ۵۹‬بــه نــام فــروزان مومنــی بــه شماره شناســنامه ‪ ۳۴۹۰۱۹۲۵۳۲‬مفقــود و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط اســت‪.‬‬ ‫شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای بــال حسـن زاده دارای شناســنامه ‪ 49500437 81‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی ‪ 9900364‬از‬ ‫ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان کیخســرو حسـن زاده بــه‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ 5959536382‬در تاریــخ ‪ 1399/4/2‬در اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم‬ ‫منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬بــال حسـن زاده فرزنــد کیخســرو بــا کــد ملــی‪ 4950043781‬متولــد ‪ 1369/10/10‬فرزند‬ ‫متوفــی ‪ -2‬احمــد حس ـن زاده فرزنــد کیخســرو بــا کــد ملــی ‪ 5959543095‬متولــد ‪ 1357/4/1‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -3‬حســن حسـن زاده فرزنــد کیخســرو بــا کــد ملــی ‪ 5959538318‬متولــد ‪ 1352/6/4‬فرزنــد متوفی ‪ -4‬حســین‬ ‫حسـن زاده فرزنــد کیخســرو بــا کــد ملــی ‪ 5959538301‬متولــد ‪ 1350/3/2‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬محمــد حسـن زاده‬ ‫فرزنــد کیخســرو بــا کــد ملــی ‪ 5959536536‬متولــد ‪ 1344/4/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬فهیمــه حس ـن زاده فرزنــد‬ ‫کیخســرو بــا کــد ملــی ‪ 5959543083‬متولــد ‪ 1355/1/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬جــال حسـن زاده فرزنــد کیخســرو‬ ‫بــا کــد ملــی ‪ 5959941570‬متولــد ‪ 1366/2/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬فرشــته حس ـن زاده فرزنــد کیخســرو بــا کــد‬ ‫ملــی ‪ 5959929295‬متولــد ‪ 1363/9/18‬فرزنــد متوفــی ‪ -9‬فانــوس حس ـن زاده فرزنــد کیخســرو بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959537151‬متولــد ‪ 1349/7/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -10‬زیبــا محمــودی فرزنــد عزیــز بــا کــد ملــی ‪5959535904‬‬ ‫متولــد ‪ 1328/8/12‬همســر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک با انجــام تشــریفات مقدماتی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نماینــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی‬ ‫نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــوراه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫جــواز حمــل اســلحه ســاچمه زنی دو لــول روی هــم کالیبــر ‪ 12‬مــدل کوســه ســاخت روســیه بــه‬ ‫شــماره جــواز ‪ 2208405‬و شــماره اســلحه ‪ 112718669‬به نــام یوســف بیلکــی مفقــود شــده و از‬ ‫درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت بهاونـ�د ساــزه شــهر ابــاد شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 48858‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380653052‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/04/31‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬نـ�ام‬ ‫ش��رکت ب��ه “بهاون��د س��ازه ش��هر اوران” تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در اساسـ�نامه‬ ‫اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)982753‬‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــرکت بین الملل��ی نــگار تجــارت کارمانی��ا شــرکت سهــامی خـ�اص‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 67920‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008287060‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/02/09‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫مــوارد ذی��ل ب��ه مـ�اده ‪ 2‬اساسنــامه اضاف��ه گردی��د‪ :‬خریـ�د‪ ،‬فرــوش‪ ،‬طراحـ�ی‪،‬‬ ‫سـ�اخت و تولی��د‪ ،‬صاــدرات و واردات و توزی��ع انـ�واع کااله��ای پزشـ�کی‪ ،‬بهداشـ�تی‪،‬‬ ‫ازمایش�گـاهی و دندانپزشــکی درصوــرت لزــوم پـ�س از اخـ�ذ مجوزهــای الزم از مراجـ�ع‬ ‫ذیربـ�ط و ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت مذکــور بـ�ه منزلـ�ه اخـ�ذ و صدــور پروانـ�ه فعالیـ�ت‬ ‫نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)982799‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت بهاونـ�د ساــزه شــهر ابــاد شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 48858‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380653052‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/04/31‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬احسـ�ان پاکـ�دل‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ 0793644666‬ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره و مدیرعام��ل‪ -‬شـ�هاب‬ ‫کرمـ�ی کـ�د ملـ�ی ‪ 0933662580‬بـ�ه ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره‪ -‬علـ�ی‬ ‫پاکــدل کـ�د ملـ�ی ‪ 0780487745‬ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره‪ .‬کلی��ه اسـ�ناد‬ ‫و اوراق به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت بـ�ه امضــاء منفــرد مدیرعامـ�ل همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫شــرکت دارای اعتبـ�ار می باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)982855‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی مرحله دوم‬ ‫ش��هرداری تازه ابــاد درنظ��ردارد مناقصـ�ه عمومـ�ی اس�فـالت معابـ�ر ســطح شــهر تازه ابــاد بـ�ا ش�مـاره مناقصــه‬ ‫‪ ۲۰۹۹۰۰۵۲۷۲۰۰۰۰۰8‬را از طریـ�ق س��امانه ت��دارکات الکترونیکـ�ی دولـ�ت برگزــار نمایـ�د‪ .‬کلیـ�ه مراحـ�ل برگ�زـاری مناقصـ�ه از دریافـ�ت‬ ‫اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیشـ�نهاد مناقصه گ��ران و بازگش��ایی پاکت ه��ا از طری��ق درگاه ســامانه تدــارکات الکترونیک��ی دول��ت (س��تاد)‬ ‫ب��ه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـ�ام خواه��د ش��د و الزم اس��ت مناقصه گــران درصــورت عـ�دم عضوی��ت قبلـ�ی‪ ،‬مراح��ل ثبت نـ�ام‬ ‫در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواه��ی امض��ای الکترونیک��ی را جه��ت ش��رکت در مناقص��ه محق��ق سـ�ازند‪.‬‬ ‫‪ -۱‬تاریخ انتشار در سایت‪ 1399/06/23 :‬ساعت ‪ 11‬صبح‬ ‫‪ -۲‬مهلت دریافت اسناد‪ 1399/06/26 :‬ساعت ‪۱۳‬‬ ‫‪ -۳‬مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی‪ 1399/07/05 :‬ساعت ‪۱۴‬‬ ‫‪ -۴‬زمان بازگشایی پاکت ها‪1399/07/05 :‬‬ ‫سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه موجود می باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مبلغ براورد مالی (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫اسفالت معابر سطح شهر تازه اباد‬ ‫‪4/000/000/000‬‬ ‫‪200/000/000‬‬ ‫سایر شرایط‪:‬‬ ‫‪ -۱‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬هزینه چاپ و انتشار اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫شهرداری تازه اباد (ثالث باباجانی)‬ صفحه 4 ‫رویداد ‪5‬‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2067‬‬ ‫تریبون‬ ‫اخرین وضعیت استراماچونی و استقالل‬ ‫چالش خودروسازها در دوران تحریم‬ ‫تولید در شرایط کمبود‬ ‫بـازار خـودرو این روزها بسـیار پرتالطم اسـت؛ بـازاری که به گفتـه کارشناسـان صنعت خودرو؛ بسـیار‬ ‫تشـنه اسـت و بـرای رفع عطـش ان‪ ،‬کارهـای بسـیاری انجام می شـود‪ .‬به گـزارش باشـگاه خبرنگاران‬ ‫جـوان؛ مسـئوالن برای اینکه تشـنگی این بـازار را رفـع کنند‪ ،‬بـه فکر راه حلـی برای کاهـش ان بودند‬ ‫کـه درنهایت‪ ،‬طـرح قرعه کشـی را به میـان اوردند ‪...‬‬ ‫از وقتــی طرح هــای قرعه کشــی راه انــدازی شــد‪،‬‬ ‫افــراد زیــادی‪ ،‬متقاضــی بــرای شــرکت در ان بودنــد؛‬ ‫چراکــه در بــازار ازاد قیمت هــا به شــدت نجومــی‬ ‫روبه افزایــش اســت و متقاضیــان خریــد خــودرو‬ ‫نمی تواننــد ان را خریــداری کننــد‪ .‬یکــی از مســائلی‬ ‫کــه در بحــث فــروش خــودرو توســط خودروســازان‬ ‫مطــرح بــوده اســت‪ ،‬تحویل نــدادن خودروهاســت‪.‬‬ ‫ازطرفــی‪ ،‬باتوجه بــه تاخیرهــای عجیــب و گســترده‬ ‫در تحویــل هــزاران خــودروی پیش تولیدشــده توســط‬ ‫خودروســازان داخلــی‪ ،‬خریــداران‪ ،‬شــرکت های وابســته‬ ‫بــه دولــت را بــه احتــکار‪ ،‬دسـت کاری در بــازار و تجــارت‬ ‫داخلــی متهــم می کننــد‪ .‬طبــق معمــول؛ شــرکت های‬ ‫محلــی تولیدکننــده اتومبیــل ایران خــودرو و ســایپا‬ ‫هــزاران خــودرو را در طرح هــای بــزرگ پیش فــروش‬ ‫ارائــه داده انــد‪ .‬ایــن خودروهــا قــرار بــود ماه هاقبــل‬ ‫تحویــل داده شــوند؛ امــا خودروســازان ادعــا می کننــد‬ ‫کــه تحریم هــای امریــکا مانــع فعالیــت ان هــا شــده و‬ ‫تحویــل را مختــل کــرده اســت‪ .‬بــا یــک جس ـت وجوی‬ ‫ســاده در فضــای اینترنــت و گش ـت وگذاری در تصاویــر‬ ‫ماهــواره ای‪ ،‬می تــوان انبارهــای مملــو از خودروســازان‬ ‫را رصــد کــرد‪ .‬بــرای جســت وجو درمــورد پارکینــگ‬ ‫خودروهــای خودروســازان بــه کیلومتــر ‪ ۱۴‬جــاده‬ ‫مخصــوص می رویــم کــه در انجــا پارکینگــی مملــو‬ ‫از خــودرو به چشــم می خــورد‪ .‬بــرای پی بــردن بــه‬ ‫علــت احتــکار ایــن خودروهــا‪ ،‬بــا افــراد مطلــع از ایــن‬ ‫پارکینــگ به گفت وگــو نشســتیم؛ یکــی از ایــن افــراد‬ ‫می گویــد ایــن خودروهــا مدت زمــان زیادی ســت در‬ ‫پارکینــگ مانــده و نقــص قطعــات دارنــد‪ .‬ان طورکــه‬ ‫ایــن فــرد می گویــد؛ مشــکل اصلــی ایــن خودروهــا‬ ‫نداشــتن برخــی قطعــات ماننــد صندلــی و قطعــات‬ ‫الکترونیکی ســت‪ .‬حــال ســراغ مدیرعامــل ایران خــودرو‬ ‫می رویــم؛ فرشــاد مقیمــی دراین بــاره توضیــح داد‪« :‬در‬ ‫گــروه صنعتــی ایران خــودرو در تعطیــات تابســتانه‬ ‫کارخانــه‪ ،‬ثابــت کرده ایــم کــه مجموعــه ایران خــودرو‬ ‫در ایــام تابســتانه تعطیــل نبــوده و غریــب بــه ‪۳۰‬هــزار‬ ‫خــودرو از کــف کارخانــه جم ـع اوری شــده اســت»‪ .‬او‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬امــروز‪ ،‬وضعیــت تولیــد خــودرو بیــش‬ ‫از دوهزاردســتگاه اســت‪ .‬بحــث خودروهــای کــف را‬ ‫براســاس همــان برنامـه ای کــه ســال گذشــته داشــتیم‪،‬‬ ‫امســال نیــز دنبــال خواهیــم کــرد کــه ســرانجام خوبــی‬ ‫خواهــد داشــت»‪ .‬ایــن مقــام مســئول درخصــوص‬ ‫مشــکل تامیــن برخــی قطعــات وارداتــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«بخشــی از مشــکل قطعــات را بــا داخلی ســازی‬ ‫حــل خواهیــم کــرد و توانســتیم حتــی برخی دیگــر‬ ‫را ازطریــق همــکاری بــا صنایــع دفــاع حــل کنیــم‪.‬‬ ‫مابقــی موضوعــات را براســاس فراینــد تامینــی‬ ‫دنبــال می کنیــم»‪ .‬مدیرعامــل ایران خــودرو گفــت‪:‬‬ ‫«درحال حاضــر برنامه ریــزی و قــرارداد دقیقــی بــا‬ ‫ســازندگان داریــم تــا قطعاتــی کــه در ان هــا وابســتگی‬ ‫بــه خــارج داریــم را بــه حداقــل برســانیم‪ .‬تــا امــروز‬ ‫بخــش زیــادی از ان به اجــرا درامــده و بخشــی ازان‬ ‫تســت یــک روز خــط را انجــام می دهــد‪ .‬بــه زودی بــه‬ ‫تولیــد انبــوه ایــن قطعــات خواهیــم رســید و ازاین فضــا‬ ‫خــارج خواهیــم شــد»‪ .‬البتــه ایــن خودروهــا به دالیــل‬ ‫قطعاتــی در پارکینــگ هســتند کــه مــا نه تنهــا مشــکلی‬ ‫در تولیــد ان هــا نداریــم؛ بلکــه به گفتــه دبیــر انجمــن‬ ‫قطعه ســازی؛ صــادرات نیــز بــرای ان هــا داریــم‪ .‬مازیــار‬ ‫بیگلــو بابیان اینکــه در کشــورمان توانایــی تولیــد چــراغ‬ ‫خــودرو داریــم‪ ،‬گفــت‪« :‬در تولیــد چــراغ خــودرو مــا‬ ‫ازنظــر کیفیــت بــه شــرایط خوبــی رســیده ایم و تقریبـاً‬ ‫تمــام تجهیــزات موردنیــاز تولیــد چــراغ از صفــر تــا صد‬ ‫را دراختیــار داشــته و ظرفیــت تولیــد روزانــه ‪۲۰‬هــزار‬ ‫چــراغ را داریــم»‪ .‬او درخصــوص تکمیــل خودروهــای‬ ‫ناقــص کــف کارخانــه‪ ،‬گفــت‪« :‬بــرای تکمیــل‬ ‫خودروهــای ناقــص کــف کارخانــه تمــام قطعــات را‬ ‫نداریــم و برخــی از خودروهــا بــا مشــکل عدم تحویــل‬ ‫برخــورد کرده انــد»‪ .‬دبیــر انجمــن قطعه ســازان ایــران‬ ‫درادامــه بیــان کــرد‪۸۰« :‬درصــد قطعــات خــودرو را‬ ‫از صفــر تــا صــد می توانیــم در کشــور تولیــد کنیــم؛‬ ‫امــا ‪۲۰‬درصــد قطعــات وارداتی ســت کــه اکنــون ایــن‬ ‫قطعــات در گمــرکات مانده انــد‪ .‬در هیچ جــای دنیــا‬ ‫صفــر تــا صــد یــک خــودرو در همــان کشــور ســاخته‬ ‫نمی شــود؛ مث ـ ً‬ ‫ا ‪۶۰‬درصــد قطعــات ‪ BMW‬المــان در‬ ‫کشــوری جــز المــان تولیــد می شــود»‪ .‬بیگلــو ادامــه‬ ‫داد‪« :‬به دلیل اینکــه مشــکل تحریــم داریــم‪ ،‬ناچــار‬ ‫بودیــم کــه عمــق ســاخت داخــل را افزایــش دهیــم‪ .‬در‬ ‫کشــور‪ ،‬ضعــف زیرســاختی در ســاخت برخــی قطعات و‬ ‫مــواد داریــم‪ .‬زیرســاخت صنایــع الکترونیــک در کشــور‬ ‫ضعیــف اســت و همیــن امــر باعــث افزایــش تعــداد‬ ‫خودروهــای ناقــص کــف کارخانــه می شــود»‪ .‬او تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬نبایــد انتظــار داشــت کــه خودروســاز‪ ،‬صنایــع‬ ‫الکترونیــک تولیــد کنــد‪ .‬در کشــور ‪ IC‬و پلی امیــن‬ ‫نداریــم‪ .‬تولیــد کاتالیســت مشــکل اســت؛ چراکــه مــواد‬ ‫اولیــه ان را نداریــم کــه همیــن امــر مشــکالتی را ایجــاد‬ ‫کــرده اســت»‪ .‬دبیــر انجمــن قطعه ســازان ایــران بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬مشــکل اصلــی در تکمیــل خودروهــای ناقــص‪،‬‬ ‫کمبــود قطعــات الکترونیکی ســت؛ مث ـ ً‬ ‫ا پشــت چــراغ‬ ‫خــودرو یــک ای ســی وجــود دارد کــه الکترونیکی ســت‪.‬‬ ‫چــراغ را می توانیــم تولیــد کنیــم؛ امــا ان قطعــه‬ ‫الکترونیکــی پشــت چــراغ را نمی توانیــم تولیــد کنیــم‬ ‫و وارداتی ســت و اکنــون به دلیــل مشــکالت واردات‪،‬‬ ‫ایــن خودروهــا ناقــص مانده انــد»‪ .‬عبــاس تابــش‬ ‫نیــز درخصــوص اخریــن وضعیــت ســاماندهی بــازار‬ ‫خــودرو گفــت‪« :‬متعاقــب تصمیــم ســتاد تنظیــم‬ ‫بــازار درمقابله بــا محتکــران خــودرو‪ ،‬گشــت بازرســی‬ ‫ایــن ســازمان ضمــن انجــام بازرســی های هدفمنــد‬ ‫و مراجعــه بــه پارکینگ هــای عمومــی و خصوصــی‪،‬‬ ‫تعــداد معتنابهــی ازاین قبیــل اماکــن کــه در ان هــا‬ ‫خودروهــای زیــادی دپــو شــده اند را شناســایی کــرده»‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت بیــان کــرد‪« :‬ایــن گروه هــای‬ ‫طرح «کوچ»‬ ‫در یک نگاه‬ ‫یک جانشینی‪ ،‬کم تحرکی و مصرف‬ ‫بیش از اندازه فست فود باعث‬ ‫اضافه وزن دانش اموزان شده است؛‬ ‫این اضافه وزن زمینه ساز بیماری های‬ ‫قلبی عروقی و دیابت خواهد شد‪.‬‬ ‫اموزش وپرورش در راستای مدیریت‬ ‫وزن و کنترل چاقی در دانش اموزان‬ ‫طرحی را تحت عنوان «کنترل وزن‬ ‫و چاقی» یا «کوچ» در نظر گرفته‪.‬‬ ‫محمد جعفری؛ معاونت تربیت بدنی‬ ‫و سالمت وزارت اموزش و پرورش‬ ‫گفت‪« :‬مطالعات محققان در سال‬ ‫‪ 95‬نشان داده نزدیک به ‪ 21‬درصد‬ ‫جوانان و نوجوانان کشور دارای‬ ‫اضافه وزن و چاقی هستند‪ .‬از طرفی‬ ‫بررسی ها نشان داده است عوامل‬ ‫خطر بسیاری از بیماری های قلبی‪،‬‬ ‫عروقی و متابولیکی کم تحرکی و‬ ‫اضافه وزن است‪ .‬طرح کنترل وزن و‬ ‫چاقی؛ یک پروژه ملی ‪ ،‬علمی تخصصی‪،‬‬ ‫مشارکت محور و فراگیر است که در‬ ‫سال گذشته به صورت پایلوت در پنج‬ ‫استان کشور اجرا شد و به نتایج خوبی‬ ‫دست یافتیم‪ .‬این طرح با دستور وزیر‬ ‫اموزش و پرورش در سال تحصیلی‬ ‫جاری به صورت ملی به اجرا در می اید‪.‬‬ ‫در هفته تربیت بدنی پیش ازمون یا‬ ‫سنجش اولیه در زمینه تعیین شاخص‬ ‫توده بدنی دانش اموزان (‪)BMI‬‬ ‫انجام خواهد شد‪ .‬نتیجه تست در‬ ‫سامانه سناد بارگذاری می شود‪.‬‬ ‫تالش کردیم محتوای مناسب‬ ‫در راستای مشاوره و مداخله در حوزه‬ ‫فعالیت های بدنی و تغذیه تولید کنیم‬ ‫و در نیمه اول اسفند ماه پس ازمون‬ ‫از دانش اموزان گرفته خواهد‬ ‫شد‪ .‬در نهایت‪ ،‬نتایج پیش ازمون و‬ ‫پس ازمون دانش اموزان با یکدیگر‬ ‫مقایسه و خروجی این طرح بر اساس‬ ‫اینکه چند درصد دانش اموزان‬ ‫توانسته اند وزن خود را کنترل کنند‪،‬‬ ‫مشخص خواهد شد»‪.‬‬ ‫شــرکت های محلــی ســازنده اتومبیــل ایران خــودرو و‬ ‫ســایپا هــزاران خــودرو را در طرح هــای بــزرگ پیش فــروش‬ ‫ارائــه داده انــد‪ .‬ایــن خودروهــا قــرار بــود کــه ماه هاقبــل‬ ‫تحویــل داده شــوند؛ امــا خودروســازان ادعــا می کننــد کــه‬ ‫تحریم هــای امریــکا مانــع فعالیــت ان هــا شــده و تحویــل را‬ ‫مختــل کــرده‪ .‬بــا یــک جســت وجوی ســاده در اینترنــت و‬ ‫گشــت وگذاری در تصاویــر ماهــواره ای‪ ،‬می تــوان انبارهــای‬ ‫مملــو از خودروســازان را رصــد کــرد‬ ‫بازرســی به محــض شناســایی خودروهــای صفرکیلومتــر‬ ‫دپوشــده‪ ،‬ضمــن تنظیــم صورت جلســه بازرســی بــه‬ ‫متصدیــان پارکینگ هــای خودرویــی اعــام می دارنــد‬ ‫کــه بــه صاحبــان خــودرو ابــاغ کننــد تــا ظــرف مــدت‬ ‫یک هفتــه نســبت بــه تعیین تکلیــف خــودروی پــارک‬ ‫شــده اقــدام کننــد»‪ .‬پیش ازایــن در بیانیـه ای مدیرعامــل‬ ‫ایران خــودرو بــا رد شــائبه احتــکار خــودرو در پارکینــگ‬ ‫ایــن خودروســاز گفتــه بــود‪« :‬طــی دوسال گذشــته‬ ‫برخی ازافــراد؛ به ویــژه در فضــای مجــازی احتــکار‬ ‫خــودرو توســط خودروســاز را طــرح کرده انــد کــه‬ ‫این موضــوع صحــت نــدارد»‪ .‬او بااشــاره به تحریم هــای‬ ‫صنعــت خــودرو‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬دوســالی هســت کــه‬ ‫تحریم هــای ظالمانــه علیــه صنعــت خــودرو اعمال شــده؛‬ ‫امــا بــرای جلوگیــری از هدررفــت ظرفیت هــای تولیــد و‬ ‫تــوان نیــروی انســانی‪ ،‬بــا وجــود کســری برخــی قطعات‪،‬‬ ‫تولیــد را متوقــف نکرده ایــم»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬برخــی‬ ‫از قطعــات های تــک و الکترونیکــی به دلیــل مشــکالت‬ ‫ارزی بــا تاخیــر از گمــرک ترخیــص شــد و دراین مقطــع‬ ‫بــرای اســتفاده حداکثــری از ظرفیت هــای تولیــد و‬ ‫زمــان‪ ،‬ناچاریــم خودروهــا را بــا وجــود کســری قطعــات‬ ‫تولیــد کنیــم»‪ .‬مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایران خــودرو‬ ‫بابیان اینکــه ایــن خودروهــا پــس از رونــد مراحــل‬ ‫تولیــد‪ ،‬بــه کــف کارخانــه منتقــل می شــوند و پــس از‬ ‫ترخیــص قطعــات موردنیــاز‪ ،‬در اولین فرصــت تکمیــل‬ ‫و بــه مشــتریان تحویــل داده می شــوند‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«این اقــدام موجــب می شــود تــا ســرعت تجاری ســازی‬ ‫و تکمیــل خودروهــا نیــز افزایــش یافتــه و متعاقــب‬ ‫ان‪ ،‬شــمار تولیــد حفــظ شــده و تعهداتمــان در قبــال‬ ‫مشــتریان هرچه بهتــر و ســریع تر محقــق شــود»‪ .‬ایــن‬ ‫انبارهــا نشــان می دهــد گویــا خودروســازان در کمیــن‬ ‫افزایــش قیمت هــای بیشــتری نشســته اند و قصــد‬ ‫تحویــل را ندارنــد؛ به طوری کــه تحویل هــای معــوق‬ ‫و افزایــش قیمت هــای هــر ســه ماه یک بــار ســود‬ ‫حداقــل ‪۲۰‬درصــدی را عایــد ان هــا می کنــد‪ .‬حــال‬ ‫اینکــه ایــن خودروهــا چــرا تکمیــل و عرضــه نمی شــوند‪،‬‬ ‫بــا نهادهــای نظارتــی و قضائی ســت؛ خودروهایــی کــه‬ ‫می تواننــد بــا عرضــه بــه بــازار‪ ،‬هــم قیمــت ایــن کاال‬ ‫را کاهــش دهنــد و هــم بســیاری ازافراد نیازمنــد ان را‬ ‫دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫درحالی کــه این روزهــا بحث هــای زیــادی درمــورد حضــور انــدره ا اســتراماچونی‬ ‫در ایــران وجــود دارد‪ ،‬یوســف دانشــیار؛ مترجــم ســابق ایــن ســرمربی ایتالیایــی‬ ‫نســبت بــه شــایعات و اخبــار درمــورد اســتراماچونی واکنــش نشــان داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫ورزش ســه؛ وی اعــام کــرد کــه تاکنــون هیــچ پیشــنهاد رســمی ازســوی باشــگاه‬ ‫اســتقالل بــرای اســتراماچونی ارســال نشــده و مذاکــرات انجام شــده فقــط در‬ ‫ســطح توافقــات شــفاهی بوده‪ .‬دانشــیار کــه از نزدیــکان و معــدود افــراد مورداعتماد‬ ‫استراماچونی ســت و کامـ ً‬ ‫ا در جریــان مذاکــرات اســتقالل بــا ســرمربی ایتالیایــی‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬دربــاره پیشــنهاد اســتقالل و شــایعاتی کــه دربــاره حضــور اســتراماچونی‬ ‫در قطــر بــرای تماشــای بازی هــای ایــن تیــم در لیــگ قهرمانــان اســیا منتشــر‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬این روزهــا اخبــار تعجب برانگیــزی را درمــورد اســتراماچونی‬ ‫شــنیده ایم و افــراد مختلفــی مــداوم ایــن خبرهــا را بــرای اســترا می فرســتند کــه‬ ‫خیلی ازان هــا حقیقــت نــدارد»‪ .‬دانشــیار افــزود‪« :‬از ‪10‬روزگذشــته تاکنــون هیــچ‬ ‫اتفــاق جدیــدی در رونــد مذاکــرات اســتراماچونی بــا باشــگاه اســتقالل رخ نــداده‪.‬‬ ‫اســترا و مدیــران اســتقالل بــا همدیگــر مذاکــره کرده انــد و یکســری صحبت هایــی‬ ‫انجــام شــده کــه مذاکــرات مثبتــی بــوده اســت؛ امــا بعــدازان‪ ،‬هرگــز هیــچ فعالیت‬ ‫رســمی ازطــرف باشــگاه اســتقالل بــرای رسمی شــدن قــرارداد اتفــاق نیفتــاده‬ ‫اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬پروس ـه ای کــه در ثبــت یــک قــرارداد بایــد طــی شــود‪،‬‬ ‫شــامل پیش نویــس قــرارداد و پیشنهادهایی ســت کــه رســماً ازطــرف باشــگاه‬ ‫ارســال می شــود و نماینــدگان اســتراماچونی و مدیــران اســتقالل روی این مســئله‬ ‫بــا همدیگــر بحــث می کننــد‪ .‬می خواهــم بــه اطــاع هــواداران اســتقالل برســانم‬ ‫هیــچ پیشــنهاد رســمی ازطــرف باشــگاه اســتقالل بــه اســتراماچونی داده نشــده و‬ ‫اگرچــه باشــگاه اســتقالل بــرای بازگشــت اســترا بــه ایــران ابــراز عالقــه کــرده؛ ولی‬ ‫ایــن درخواســت رســمی و قانونــی ارســال نشــده اســت»‪ .‬دانشــیار درمــورد ارســال‬ ‫پســت ها و توئیت هــای حــاوی درخواســت هــواداران اســتقالل بــرای بازگشــت‬ ‫اســتراماچونی در فضــای مجــازی‪ ،‬گفــت‪« :‬خــود اســتراماچونی شــخصاً در جریــان‬ ‫فعالیت هــای هــواداران اســتقالل قــرار دارد‪ .‬او پیام هــای زیــادی در اینســتاگرام‬ ‫دریافــت کــرده و حتــی هشــتگی کــه بــرای بازگشــت او در توئیتــر داغ شــده را‬ ‫دیــده؛ امــا او دوســت نــدارد کــه بــا هــواداران اســتقالل دراین موضــوع بــازی شــود‬ ‫و اخبــار نادرســت دراختیارشــان قــرار بگیــرد‪ .‬اصــل ماجــرا ایــن چیزی ســت کــه‬ ‫مطــرح کــردم‪ .‬اســتراماچونی بــرای بازگشــت بــه ایــران تمایــل دارد‪ .‬او اکنــون در‬ ‫خان ـه اش اســت و دوســت دارد بــه اســتقالل برگــردد و بــا یــک قــرارداد جدیــد‬ ‫کارش را شــروع کنــد؛ امــا درهرصــورت ایــن اتفــاق بــرای او‪ ،‬ازســمت باشــگاه‬ ‫اســتقالل رخ نــداده اســت و اگــر باشــگاه بگویــد کــه مــا پــول کافــی نداریــم یــا‬ ‫مشــکل قانونــی ازطــرف فدراســیون هســت‪ ،‬اســتراماچونی این قضیــه را درک‬ ‫می کنــد؛ ولــی موافــق عدم شــفافیت نیســت»‪ .‬فدریکــو پاســتورلو (مدیربرنامــه‬ ‫اســتراماچونی) نیــز بــا انتشــار پســتی در صفحــه شــخصی اش در اینســتاگرام‬ ‫به نوعــی صحبت هــای یوســف دانشــیار درخصــوص وضعیــت فعلــی اســتراماچونی‬ ‫را تائیــد کــرد‪ .‬پاســتورلو در ایــن پســت نوشــت‪« :‬درواکنش بــه برخــی از اظهــارات‬ ‫اخیــر مقامــات باشــگاه اســتقالل و نیــز گزارش هــای رســانه ای دیگــر درخصــوص‬ ‫بازگشــت احتمالــی انــدره ا اســتراماچونی به عنــوان ســرمربی اســتقالل‪ ،‬مناســب‬ ‫اســت کــه مــوارد زیــر روشــن شــود‪ :‬درحال حاضــر هیــچ اقدامــی جــدی بــرای‬ ‫بازگشــت اســتراماچونی ازســوی باشــگاه اســتقالل صــورت نگرفتــه و همچنیــن‬ ‫بایــد یــاداور شــد کــه درحال حاضــر یــک دعــوای حقوقــی بیــن اســترا و باشــگاه‬ ‫نــزد فیفــا مطــرح اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬بــرای احتیــاط و بنابه دالیــل محرمانــه‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت کــه اظهارنظــر بیشــتری منتشــر نشــود و این درحالی ســت که اســتقالل‬ ‫دیدارهــای حساســی را در رقابت هــای لیــگ قهرمانــان اســیا درپیــش دارد و بهتــر‬ ‫اســت انتظــارات افزایــش پیــدا نکنــد؛ چراکــه این اوضــاع به هیچ وجــه به نفــع تیــم‬ ‫نیســت‪ .‬تیمــی کــه انــدره ا بــرای ان و طرفــداران بی نظیــرش ارزوی موفقیــت و‬ ‫بــرای ان هــا بهترین هــا را ارزو می کنــد»‪.‬‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫شهردار کرج عنوان کرد؛‬ ‫ایجاد انضباط مالی؛ اولین اصل در حوزه درامدزایی‬ ‫علیرضــا نصیرمنــش‪ /‬اولیــن اصــل درحــوزه‬ ‫درامدزایــی بعــد از ایجــاد انضبــاط مالــی‪ ،‬تنظیــم‬ ‫روابــط ســالم بــا ارباب رجــوع اســت‪ .‬علــی‬ ‫کمال ـی زاده در جلس ـه ای کــه به منظــور تبادل نظــر‬ ‫و رســیدگی بــه مشــکالت مالــی مناطــق با حضــور‬ ‫مدیــران شــهرداری کــرج برگــزار شــد‪ ،‬اولیــن اصل‬ ‫در حــوزه درامدزایــی را بعــد از ایجــاد انضبــاط‬ ‫مالــی‪ ،‬تنظیــم روابــط ســالم بــا ارباب رجــوع‬ ‫و تکریــم مراجعه کننــدگان عنــوان کــرد‪ .‬وی همچنیــن با اشــاره به ضــرورت بررســی و‬ ‫برگشــتی در دســتِ اقدام‪ ،‬گفــت‪« :‬بهبــود روش هــای‬ ‫اولویت بنــدی پرونده هــا و چک هــای‬ ‫ِ‬ ‫کســب درامدهــای نقــدی و غیرنقــدی و وصــول بدهــی و برنامه ریــزی بر اســاس پتانســیل ها‬ ‫و ســرمایه های موجــود در مناطــق ضروری ســت»‪ .‬به گفتــه ایــن مســئول‪ ،‬هم اندیشــی و‬ ‫نظرســنجی درخصــوص ایجــاد درامدهــای پایــدار و برنامه ریــزی بــرای ادامــه ایــن مســیر‪،‬‬ ‫از اهــداف جلســات درامدی ســت‪ .‬شــهردار کــرج در ادامــه با اشــاره به اینکه بیشــتر درامــد‬ ‫شــهرداری از مناطــق به دســت می ایــد و مدیــران بایــد در افزایــش درامدزایــی پیش قــدم‬ ‫باشــند‪ ،‬افــزود‪« :‬تشــکیل جلســات مســتمر و پیگیــری هرچه بیشــتر وضعیــت مطالبــات بــا‬ ‫هــدف ارتقــای درامدزایــی مناطــق و ســازمان های شــهرداری کــرج بــرای ایجــاد درامدهــای‬ ‫پایــدار‪ ،‬امــری مهــم اســت»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2067‬‬ ‫جهش تولید یعنی اصالح در تغییر روش‬ ‫و ممکن کردن غیرممکن ها‬ ‫فهیمهصدقی‬ ‫دیدار فرماندار رباط کریم‬ ‫با مدیرکل ارتباطات و فناوری اطالعات تهران‬ ‫ســارا نــوری‪ /‬فرمانــدار شهرســتان رباط کریــم بــا مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات‬ ‫اســتان تهــران در محــل فرمانــداری دیــدار و بــه گفت وگــو پرداختنــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی فرمانــداری شهرســتان رباط کریــم؛ نظــام ملکشــاهی در دیــدار بــا ســعید‬ ‫حمیدی پــور؛ مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان تهــران‪ ،‬بااشــاره به جمعیــت‬ ‫بــاالی شهرســتان رباط کریــم و وجــود مراکــز صنعتــی‪ ،‬تولیــدی‪ ،‬صنفــی و ‪ ...‬خواســتار‬ ‫توجــه جــدی اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات اســتان بــه توســعه زیرســاخت های‬ ‫شهرســتان دراین حــوزه شــد‪ .‬نماینــده عالــی دولــت بابیان اینکــه در برخی نقاط شهرســتان‬ ‫مــردم بــا عــدم انتن دهــی خطــوط تلفــن همــراه مواجــه هســتند‪ ،‬افــزود‪« :‬امیدواریــم بــا‬ ‫همــکاری و انجــام اقدامــات الزم توســط اپراتورهــای تلفــن همــراه شــاهد رفع نقاط کــور در‬ ‫شهرســتان باشــیم»‪ .‬ملکشــاهی درادامــه افــزود‪« :‬این شهرســتان خواســتار توســعه شــبکه‬ ‫تلفــن همــراه‪ ،‬تقویــت پهنــای بانــد شــبکه های اینترنتــی پرســرعت و حــل مشــکالت‬ ‫انتن دهــی و توجــه بــه همپوشــانی شــرکت های مختلــف تلفــن همــراه در بخش هــا و‬ ‫روســتاهای تابــع شهرســتان اســت»‪ .‬مدیــرکل ارتباطــات و فنــاوری اطالعات اســتان تهران‬ ‫نیــز در این دیــدار اظهــار داشــت‪« :‬امــروز توســعه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات به عنــوان‬ ‫زیرســاخت تمــام بخش هــای کشــور از اهمیــت بســیاری برخــوردار اســت»‪ .‬حمیدی پــور‬ ‫افــزود‪« :‬بــا اســتفاده از فنــاوری اطالعــات و کسـب وکارهای الکترونیــک بــا کمتریــن هزینه‬ ‫امــکان فراه ـم اوردن زمینــه اشــتغال جوانــان فراهــم می شــود و مــا ایــن موضــوع را بــا‬ ‫جدیــت دنبــال خواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت ایــران بااشــاره به شــعار‬ ‫ســال ازســوی مقــام معظــم رهبــری گفــت‪« :‬جهــش تولیــد بــه‬ ‫معنــای تغییــر اصــاح و روش کار اســت و افزایش تولیــد و بهبود‬ ‫کیفیــت تولیدکننــدگان در ایــام بحــران کرونــا غیرممکن هــا را‬ ‫بــه ممکــن تبدیــل کــرد»‪ .‬عبدالوهــاب ســهل ابادی افــزود‪:‬‬ ‫«بیــش از شـش هزار واحــد صنعتــی در اســتان خراســان رضــوی‬ ‫فعــال و در حــال خدمــت هســتند؛ خدمتــی کــه از هــر عبادتــی‬ ‫در ایــن شــرایط ســخت و بحرانــی باالتــر اســت»‪ .‬وی فعــاالن‬ ‫عرصــه اقتصــاد را بــه رزمنــدگان جبهــه اقتصــادی تشــبیه کــرد‬ ‫و اظهــار داشــت‪« :‬تولیــد کنننــدگان امــروز همــان رزمنــدگان‬ ‫دیروزنــد‪ ،‬فعــاالن صنعــت و اقتصــادی مــا دل پــردردی از‬ ‫مالیــات‪ ،‬ارز‪ ،‬بدهی هــای دولــت بــه تامیــن اجتماعــی و چندیــن‬ ‫مــوارد دیگــر دارنــد»‪.‬‬ ‫قوانین جدید نمی خواهیم؛ قوانین را مهندسی کنید‬ ‫رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا طــرح ســوالی از‬ ‫مجلــس شــورای اســامی؛ گفــت‪« :‬مجلســی های محتــرم‬ ‫تاکنــون خیلــی قوانیــن خوبــی وضــع کرده ایــد؛ چنــد درصــد ان‬ ‫اجرایــی می شــود؟ در قوانیــن رفــع موانــع تولیــد کــه مهم تریــن‬ ‫ان ســتاد تســهیل اســت چنــد درصــد از مصوبــات اجرایــی شــده‬ ‫اســت؟» وی رئیــس کمیســیون اصــل ‪ 90‬را مخاطــب خــود‬ ‫قــرار داد و افــزود‪« :‬چــرا کمیســیون اصــل ‪ ۹۰‬مجلــس شــورای‬ ‫اســامی همــه چیــز را شــفاف اعــام نمی کنــد؟ متاســفانه دل‬ ‫تولیدکننــدگان پــردرد اســت و مســئوالن فقــط همچــون یــک‬ ‫تماشــاچی هســتند‪ ،‬مقــام معظــم رهبــری شــعار جهــش تولیــد‬ ‫را بــرای ســال ‪ ۹۹‬انتخــاب کردنــد و جهــش تولیــد یعنــی تغییــر‬ ‫اصــاح و روش کار و تولیدکننــدگان در ایــام بحــران کرونــا‬ ‫غیرممکن هــا را ممکــن کردنــد»‪ .‬رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت ایــران بابیان اینکــه مشــکالت عــدم ثبــات نــرخ ارز در‬ ‫کنــار تحریم هــای ظالمانــه کمــر تولیدکننــده را شکســته اســت‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت مهم تریــن‬ ‫وزارتخانــه کشــور بــوده‪ ،‬وزارتــی کــه شـش ماه فاقــد وزیــر اســت؛‬ ‫همچنیــن از نماینــدگان هــم می خواهیــم پیگیــر مصوبــات خــود‬ ‫باشــند و اینکــه چــرا بــه مرحلــه اجــرا درنیامــده اســت؟»‬ ‫طرح های توسعه ای مصوب‬ ‫موردحمایت کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس‬ ‫در ادامــه رئیــس کمیســیون اصــل ‪ ۹۰‬مجلــس شــورای اســامی‬ ‫گفــت‪« :‬طرح هــای توســعه ای کــه در انجمن هــای خانــه‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــه تصویــب می رســد موردحمایــت‬ ‫کمیســیون اصــل ‪ ۹۰‬مجلــس شــورای اســامی قــرار می گیــرد»‪.‬‬ ‫حجت االســام نصــراهلل پژمانفــر افــزود‪« :‬بســیاری از مشــکالت‬ ‫کنونــی به واســطه طــرز کار غلــط و ناصحیــح در انجــام وظایــف‬ ‫بــوده و کمیســیون اصــل ‪ ۹۰‬مجلــس شــورای اســامی به طورجد‬ ‫بــه ایــن مــوارد می پــردازد»‪ .‬وی بابیان اینکــه در مجلــس یازدهــم‬ ‫کمیته هــای تخصصــی بــا موضوعــات بانــک‪ ،‬ارز‪ ،‬فــوالد‪ ،‬نهاده هــا‬ ‫و غیــره فعــال شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬مــا ضمــن‬ ‫عذرخواهــی از مــردم و تولیدکننــدگان بابــت کوتاهی هــای‬ ‫صورت گرفتــه اعــام می کنیــم کــه در مجلــس یازدهــم تــاش‬ ‫ویــژه ای در مســیر رفــع موانــع تولیــد و ثبــات نــرخ ارز خواهیــم‬ ‫داشــت»‪ .‬پژمان فــر باتاکیدبراینکــه مجلــس یازدهــم نــگاه ویژه ای‬ ‫در حــوزه اشــتغال دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬طرح هــای توســعه ای‬ ‫کــه در انجمن هــای خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــه تصویــب‬ ‫می رســد موردحمایــت کمیســیون اصــل ‪ ۹۰‬مجلــس شــورای‬ ‫اســامی قــرار می گیــرد‪ ،‬ضمــن اینکــه پیگیــر فعالیت هــای‬ ‫واحدهــای تعطیل شــده در ایــام بحــران کرونــا بــا دو پروانــه‬ ‫هســتیم»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه از وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت‬ ‫و ســازمان های زیرمجموعــه ان در اســتان ها می خواهیــم‬ ‫کــه قیمت هــای مصــوب محصــوالت تولیــدی را دراختیــار‬ ‫مجلــس قــرار دهنــد تــا ضمــن صداقــت در شــفافیت‪ ،‬شــاهد‬ ‫عــدم ســودجویی سوءاســتفاده کنندگان باشــیم‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«از اســتانداری می خواهیــم هــر نــوع تخلــف و فعالیــت خــاف‬ ‫قانــون را بــه کمیســیون اصــل ‪ ۹۰‬مجلــس شــورای اســامی‬ ‫اعــام کنــد؛ زیــرا طبــق هماهنگــی صورت گرفتــه بــا رئیــس‬ ‫مجلــس شــورای اســامی برنامــه ویــژه ای در مجلــس یازدهــم در‬ ‫مســیر رفــع مشــکل تولیدکننــدگان خواهیــم داشــت»‪.‬‬ ‫اجرای تنها ‪۱۸‬درصد قانون مصوب فضای کسب وکار‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی ایــران در‬ ‫ادامــه مراســم گفــت‪« :‬قانــون فضــای کس ـب وکار در ســال ‪۹۱‬‬ ‫تصویــب شــد‪ ،‬امــا فقــط ‪۱۸‬درصــد ان اجرایــی شــده اســت»‪.‬‬ ‫غالمحســین شــافعی بااشــاره به مشــکل اصلــی در مســئله‬ ‫اقتصــاد تاکیــد کــرد‪« :‬در مســئله اقتصــاد اشــکال اصلی مــان در‬ ‫سیســتم قاعــده ان اســت و تــا ایــن مهــم اصــاح نشــود‪ ،‬دیــوار‬ ‫کــج صــاف نمی شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬دولــت بــا یــک دســت‬ ‫گلــوی خــودش را فشــار می دهــد و بــا دســت دیگــر طلــب‬ ‫یــاری می کنــد و مشــکالت کنونــی بــا مدیریــت نامطلــوب‬ ‫برطــرف نمی شــود؛ زیــرا تعریــف مشــخص از تولیــد نداریــم و‬ ‫نتیجــه ان مونتاژبــودن و خام فروشــی بســیاری از صنایــع بــوده‬ ‫اســت»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬در ســطح اســتان بانک هــای خراســان‬ ‫افتتاح ساختمان اموزشی‬ ‫هنرستان شهید سید مصطفی خمینی اراک‬ ‫(ره)‬ ‫رضــا صفایی نســب‪ /‬ائیــن افتتــاح‬ ‫ســاختمان اموزشــی هنرســتان شــهید‬ ‫ســید مصطفــی خمینــی(ره) و کلنگ زنــی‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی باحضــور اســتاندار‬ ‫مرکــــزی برگـــزار شــــد‪ .‬به گــــزارش‬ ‫روابط عمومــی اداره کل نوســازی مــدارس‬ ‫اســتان مرکــزی؛ در هفتــه دولــت ائیــن‬ ‫افتتــاح ســاختمان اموزشــی و کلنگ زنــی‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی هنرســتان شــهید ســید مصطفــی خمینــی(ره) باحضــور اســتاندار‬ ‫مرکــزی‪ ،‬مدیــرکل اموزش وپــرورش و مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس اســتان‬ ‫مرکــزی‪ ،‬نماینــده مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬فرمانــدار و مدیــر اموزش وپــرورش برگــزار شــد‪.‬‬ ‫حســین محمــدی؛ مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس اســتان مرکــزی در ائیــن‬ ‫افتتــاح ایــن هنرســتان بااشــاره به اینکه ایــن پــروژه از ســال ‪ 94‬کلنگ زنــی شــده بــود‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن پــروژه از محــل اعتبــارات اســتانی و ملــی و بــا کاربــری اموزشــی در ‪ 12‬کالس‬ ‫احــداث و از ابتــدای ســال تحصیلــی میزبــان هنرجویــان خواهــد بــود»‪ .‬محمــدی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«ســاختمان اموزشــی ایــن هنرســتان بــا زیربنــای ‪ 1355‬مترمربع و در سـه طبقه بــا هزینه ای‬ ‫معــادل دومیلیــارد و ‪ 500‬میلیون تومــان امــاده بهره بــرداری شــده اســت»‪ .‬مدیــرکل نوســازی‪،‬‬ ‫توســعه و تجهیــز درپایــان تصریــح کــرد‪« :‬بــراورد اولیــه هزینــه احــداث کارگاه هــای ایــن‬ ‫هنرســتان هفت میلیاردتومــان اســت‪ ،‬کــه عملیــات عمرانــی ان اغــاز خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫رضــوی همــکاری خوبــی بــا تولیدکننــدگان در بحــث اعطــای‬ ‫تســهیالت داشــتند و در شـش ماه اول امســال رشــد ‪۳۴‬درصــدی‬ ‫اعطــای تســهیالت بــه تولیدکننــدگان را به نســبت مدت مشــابه‬ ‫ســال قبــل داشــته ایم»‪ .‬علــی رســولیان بــا ذکــر ایــن نکتــه‬ ‫کــه سیاســت های تولیــد بایــد در مصوبــات مجلــس شــورای‬ ‫اســامی باشــد‪ ،‬افــزود‪« :‬ســتاد تســهیل‪ ،‬کلینیــک صنعــت و‬ ‫دیگــر مجموعه هــا همــه خــوب اســت؛ به شــرط انکه مســئول‬ ‫مســتقیم پاســخگو باشــد و نیــازی بــه مراجعــه مکــرر مــردم بــه‬ ‫اســتانداری نباشــد»‪.‬‬ ‫تفویض اختیارات استانی‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری خراســان رضــوی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬خواســته مهــم دیگرمــان از مســئوالن‬ ‫تفویــض اختیــار کامــل بــه اســتان در حــوزه صنعــت زعفــران‬ ‫بــوده‪ ،‬محصولــی کــه در خراســان رضــوی تولیــد می شــود‪ ،‬امــا‬ ‫مســئوالن اســتانی حــق تصمیم گیــری ندارنــد»‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۵۸‬هزار اشتغال جدید در خراسان رضوی‬ ‫رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان رضــوی ضمن‬ ‫اشــاره بــه نقــش پررنــگ اســتان در حــوزه اشــتغال‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«در ســال گذشــته ‪ ۴۳۰‬هــزار اشــتغال در کشــور ایجــاد شــد‬ ‫کــه از این میــزان ‪ ۵۸‬هــزار ان و معــادل ‪ ۱۳.۶‬درصــد مجمــوع‬ ‫اشــتغال های ایجاد شــده در خراســان رضــوی بــوده‪ ،‬ان هــم بــا‬ ‫وجــود شــرایط ســخت تحریمــی‪ ،‬امــا در ســوی مقابــل اختیارات‬ ‫محــدود مدیــران اســتانی مانــع پیشــرفت شــده و بســیار‬ ‫تاســف بار اســت کــه بــه تــوان نیــروی درون اســتانی توجــه‬ ‫نمی شــود و نگاه هــا فقــط بــه تهــران اســت»‪ .‬حســن حســینی‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬نوســانات نــرخ ارز چالــش بــزرگ فعــاالن عرصه‬ ‫تولیــد و صنعــت بــوده و اقتصــاد بــا شــرایط نامطلوبــی همــراه‬ ‫اســت و هیــچ هم خوانــی بــا نــرخ ارز نــدارد‪ ،‬به طور مثــال‪،‬‬ ‫دالر هفت هزار تومــان بــه ‪ ۲۶‬هزار تومــان رســیده و رئیــس کل‬ ‫بانــک مرکــزی در شــرایطی کــه ارزش پــول ملــی ‪ ۳۵۰۰‬برابــر‬ ‫کاهــش یافتــه اســت وعــده رســاندن دالر بــه ‪۱۲‬هزار تومــان‬ ‫را داده اســت!» وی بابیان اینکــه در راس هــر مجموعــه موفــق‬ ‫یــک مدیــر خــوب و با برنامــه قــرار دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«متاســفانه وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت پنج مــاه اســت کــه‬ ‫بــدون وزیــر اســت‪ ،‬در شــرایط کنونــی روســتا بــدون کدخــدا‬ ‫نمی توانــد باشــد‪ ،‬چــه رســد وزارتخانــه بــدون وزیــر و ایــن‬ ‫موضــوع فقــط و فقــط کوتاهــی مســئوالن بــوده و ربطــی بــه‬ ‫تحریــم و کرونــا نــدارد»‪ .‬در ادامــه رئیــس ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت خراســان رضــوی گفــت‪« :‬در حــوزه اشــتغال‬ ‫اســتان ‪ ۳۴‬درصــد اشــتغال های جدیــد ایجــاد شــده‪ ۵۵ ،‬درصــد‬ ‫ی صــورت گرفتــه و ‪ ۴۲‬درصــد واحدهــای فعــال‬ ‫ســرمایه گذار ‬ ‫اســتان بــا حمایــت ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت خراســان‬ ‫رضــوی بــوده اســت»‪ .‬محمدرضــا مس فــروش افــزود‪« :‬بســیاری‬ ‫از مشــکالتی کــه در اســتان های مختلــف کشــور حــل نشــده‪ ،‬در‬ ‫خراســان رضــوی برطــرف شــده و بــا اســتفاده از تــوان اســتانی‬ ‫تمامــی موانــع را از ســر راه برمی داریــم»‪ .‬وی بابیان اینکــه در‬ ‫شــرایط کنونــی بایــد اشــتغال های جدیــد ایجــاد شــود نــه‬ ‫انکــه واحــدی بخواهــد منجــر بــه تعطیلــی شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬در‬ ‫یک ســال اخیر جوازهــای طرح هــای صنعتــی ای در اســتان‬ ‫صــادر شــده کــه بــرای اولین بــار در کشــور اســت و از مــردم‬ ‫می خواهیــم کــه طرح هــای پیشــنهادی خــود را به صــورت‬ ‫مکتــوب بــه ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان رضوی‬ ‫تحویــل دهنــد تــا پــس از بررســی الزم و مجوزهــای ان صــادر‬ ‫شــود»‪ .‬مس فــروش در پایــان خاطرنشــان کــرد‪« :‬درراســتای‬ ‫ایجــاد تــوازن منطقــه ای در شــهرهای بــزرگ هــم معتقدیــم‬ ‫کــه ایــن مهــم بــا راه انــدازی شــهرک ها در داخــل کالن شــهرها‬ ‫امکان پذیــر نیســت و بایــد ایــن شــهرک ها در مناطــق محــروم‬ ‫باشــد تــا ضمــن عــدم ایجــاد الودگــی در داخــل شــهر‪ ،‬اشــتغال‬ ‫جوانــان ســاکنان ایــن مناطــق هــم به خوبــی ایجــاد شــود»‪.‬‬ ‫طراحی و تولید ورق های فوالدی گرم‬ ‫به ضخامت های ‪ 12‬و ‪ 14‬میلی متر‬ ‫بــرای اولین بــار در کشــور‪ ،‬بــا همــکاری کارکنــان مدیریــت متالــورژی و روش هــای تولیــد‬ ‫(تروپروســس)‪ ،‬فوالدســازی‪ ،‬نــورد گــرم‪ ،‬ازمایشــگاه‪ ،‬برنامه ریــزی کنتــرل کیفــی و فــروش‬ ‫فــوالد مبارکــه‪ ،‬تولیــد ورق هــای فــوالدی گــرم نوردیــده بــه ضخامت هــای ‪ 12‬و ‪ 14‬میلی متــر‪،‬‬ ‫گریــد ‪ ASTM A204GR.B‬بــا موفقیــت انجــام شــد‪ .‬علیرضــا مولــوی زاده؛ رئیــس واحــد‬ ‫تروپروســس فــوالد مبارکــه ضمــن اعــام ایــن خبــر و بابیان اینکــه ایــن نــوع ورق الیــاژی‬ ‫حــاوی ‪ 0.45‬تــا ‪0.6‬درصــد مولیبــدن اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬عنصــر مولیبــدن اســتحکام فــوالد‬ ‫را در دمــای بــاال افزایــش می دهــد و در ورق‪ ،‬مقاومــت بــه خوردگــی و خــزش خوبــی در‬ ‫دمــای بــاال ایجــاد می کنــد»‪ .‬در بیــان جزئیــات بیشــتر ایــن خبر‪ ،‬حســن شــرافت؛ کارشــناس‬ ‫ایــن واحــد افــزود‪« :‬میــزان اســتحکام تســلیم (‪ )yield strength‬ورق فــوق حداقــل ‪Mpa‬‬ ‫‪ 275‬و اســتحکام کشــش نهایــی (‪ )Tensile strength‬ان در محــدوده ‪ Mpa 620 - 485‬و‬ ‫میــزان درصــد کشــش نهایــی ان (‪ )%EL‬حداقــل ‪21‬درصد اســت»‪ .‬وی اســتحکام و مقاومت‬ ‫زیــاد این قبیــل ورق هــا در دمــای بــاال را دو ویژگــی حائز اهمیــت ایــن محصــول دانســت و‬ ‫گفــت‪« :‬از ورق هــای ‪ 12‬و ‪ 14‬میلی متــر‪ ،‬گِریــد ‪ ASTM A204GR.B‬بــرای ســاخت مخــازن‬ ‫تحت فشــار (‪ )Preserver Vessel‬و بویلرهــای دارای درز جــوش بــرای نگهــداری بخــار اب‬ ‫اســتفاده می شــود»‪ .‬شــرافت بابیان اینکــه در اولیــن مرحلــه‪ ،‬ایــن محصــول جدیــد و خــاص‬ ‫بــرای اســتفاده داخــل و ســاخت داکت هــای احیــای مســتقیم فــوالد مبارکــه و چندیــن‬ ‫شــرکت دیگــر تولیــد و عرضــه شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا دسـت یابی بــه دانــش فنــی تولیــد‬ ‫ایــن ورق هــا از ایــن پــس امــکان تولیــد انبوه ان نیز میســر شــد»‪ .‬علیرضــا مولــوی زاده در پایان‬ ‫با تاکید بر اینکــه تولیــد ایــن ورق هــا در فــوالد مبارکــه از واردات و خــروج مبالــغ قابل توجهــی‬ ‫ارز از کشــور جلوگیــری خواهــد کــرد‪ ،‬افــزود‪« :‬در صــورت ثبــت ســفارش‪ ،‬امــکان صــادرات این‬ ‫ورق هــا نیــز امکان پذیــر اســت»‪ .‬وی در همین خصــوص از همــکاری واحدهــای فوالدســازی‪،‬‬ ‫نــورد گــرم‪ ،‬فــروش و ازمایشــگاه‪ ،‬برنامه ریــزی‪ ،‬کنتــرل کیفــی و کلیــه واحدهــای ذی ربــط‬ ‫کــه ایــن واحــد و بــه بیــان کامل تــر‪ ،‬فــوالد مبارکــه را در دسـت یابی بــه اهــداف خــود یــاری‬ ‫می کننــد‪ ،‬تشــکر و قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫نشست هم اندیشی مدیران بنیاد شهید استان‬ ‫با معاون نیروی انسانی فوالد مبارکه‬ ‫سرپرســت اداره کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران‪ ،‬معــاون تعــاون و امــور اجتماعــی و رئیس‬ ‫اداره اشــتغال ایــن بنیــاد به همــراه معــاون نیــروی انســانی و مدیــر امــور اداری شــرکت فــوالد‬ ‫مبارکــه در جلسـه ای مشــترک بــر اهمیــت تعامــل هرچه بیشــتر ایــن دو نهــاد تاکیــد کردند‬ ‫و راهکارهــای ارتقــای ســطح همــکاری طرفیــن را موردبررســی قــرار دادنــد‪ .‬در این نشســت‪،‬‬ ‫احمدی نیــا؛ سرپرســت اداره کل بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران اصفهــان ضمــن تقدیــر و‬ ‫تشــکر از تعامــل گســترده شــرکت فــوالد مبارکــه بــا بنیــاد شــهید اســتان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«ملــت مــا در دوران دفــاع مقــدس مقاومــت‪ ،‬ایثــار و ازخودگذشــتگی را از خــود بــه یــادگار‬ ‫گذاشــتند‪ .‬امــروز جنــگ اقتصــادی توســط اســتکبار جهانــی علیــه مــردم و نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران اغــاز شــده و هدفــی بزرگ تــر از دوران دفــاع مقــدس دربــردارد»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬خوشــبختانه فــوالد مبارکــه در جبهــه تولیــد و اقتصــاد تــا بــه امــروز نشــان داده‬ ‫کــه نه تنهــا تحریم هــا کارســاز نبــوده؛ بلکــه ملــت مــا را قوی تــر کــرده اســت»‪ .‬سرپرســت‬ ‫اداره کل بنیــاد شــهید اصفهــان در ادامــه خاطرنشــان کــرد‪« :‬باتوجه بــه وجــود نیروهــای‬ ‫بااســتعداد و توانمنــد فرزنــدان شــاهد و ایثارگـ ِر شــاغل در فــوالد مبارکــه‪ ،‬لــزوم بهره گیــری‬ ‫هرچه بیشــتر از ایــن عزیــزان در تمامــی ســطوح بیــش از گذشــته احســاس می شــود»‪ .‬در‬ ‫ادامــه‪ ،‬عبــاس اکبــری محمــدی؛ معــاون نیــروی انســانی و ســازمان دهی شــرکت فــوالد‬ ‫مبارکــه بااشــاره به اقدامــات صورت گرفتــه بــرای ارتقــای ســطح شــاخص های توســعه‬ ‫منابــع انســانی ایثارگــران‪ ،‬گزارشــی از وضعیــت اشــتغال فرزنــدان شــاهد و ایثارگــر شــاغل در‬ ‫بخش هــای مختلــف فــوالد مبارکــه ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫افزایش ‪250‬درصدی تولید محصوالت ویژه‬ ‫در واحد باکس انیلینگ شماره ‪2‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی مازندران‪:‬‬ ‫مرکز جامع خدمات درمانی منطقه محروم امل اماده بهره برداری ست‬ ‫افزایش مناطق و نواحی شهری شهرداری بندرعباس‬ ‫ســکینه محبــی‪ /‬شــهردار بندرعبــاس از افزایــش مناطــق مدیریتــی ایــن شــهرداری از‬ ‫ســه‪ ،‬بــه چهــار منطقــه و همچنیــن افزایــش نواحــی شــهری از ‪ ۱۰‬بــه ‪ ۱۲‬ناحیــه خبــر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری بندرعبــاس؛ عبــاس امینـی زاده‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار کــرد‪« :‬مســئله افزایــش مناطــق شــهری بندرعبــاس از حــدود‬ ‫دو ســال قبل در دســتورکار قــرار داشــت و اخیــرا ً بــه تائیــد وزارت کشــور رســیده اســت»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به اینکه انجــام ایــن تغییــرات بــا هــدف ارتقــای ســطح خدمات دهــی بــه شــهروندان‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬باتوجه بــه افزایــش جمعیــت و همچنیــن افزایــش تراکــم‬ ‫شــهری‪ ،‬بهبــود بســتر اداری و ارائــه خدمــات مطلــوب بــه شــهر و شــهروندان در دســتورکار‬ ‫قــرار داشــته کــه اضافه شــدن یــک منطقــه مدیریــت شــهری درهمین راســتا صــورت‬ ‫گرفتــه اســت»‪ .‬شــهردار بندرعبــاس بابیان اینکــه درحال حاضــر تعــداد مناطــق شــهری ایــن‬ ‫شــهرداری از ســه‪ ،‬بــه چهــار منطقــه افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬درهمین راســتا‪ ،‬تعداد‬ ‫نواحــی شــهری نیــز از ‪ ۱۰‬ناحیــه بــه ‪ ۱۲‬ناحیــه شــهری افزایــش یافتــه اســت»‪ .‬امینـی زاده‬ ‫باتاکیدبراینکــه اضافه شــدن ایــن منطقــه شــهری کمــک خوبــی بــه ارائــه خدمات دهــی دارد‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬امیدواریــم طــی ماه هــای اتــی افزایــش مناطــق و نواحــی شــهری بندرعبــاس‬ ‫عملیاتــی شــود»‪ .‬ایــن مقــام مســئول همچنیــن با اظهار اینکــه تامیــن نیــروی انســانی‪،‬‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬ســاختمان و غیــره بــرای عملیاتی کــردن منطقــه جدیــد ضروری ســت‪ ،‬عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬درنظــر داریــم بــدون اضافه کــردن نیــروی انســانی جدیــد و همچنیــن تحمیــل هزینه‬ ‫اضافــی بــرای تامیــن ســاختمان‪ ،‬خدمات دهــی ایــن منطقــه اغــاز شــود»‪.‬‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ایران‪:‬‬ ‫معتمدیان‪ ،‬استاندار خراسان جنوبی می ماند‬ ‫رضــا بهنــام‪ /‬مشــاور وزیــر کشــور و رئیــس مرکــز حراســت ایــن وزارتخانــه از ادامــه حضــور‬ ‫محمدصــادق معتمدیــان در ســمت اســتانداری خراســان جنوبــی خبــر داد‪ .‬شوشــتری در‬ ‫بازدیــد از طرح هــای در دســتِ اجرای بخــش درح بــا قدردانــی از اقدامــات اســتاندار گفــت‪:‬‬ ‫«قــرار بــود‪ ،‬بر اســاس تصمیــم قبلــی اســتاندار خراســان جنوبــی بــه یکــی از اســتان های‬ ‫بزرگ تــر منتقــل شــود کــه با توجه بــه درخواس ـت های زیــاد مــردم ایــن اســتان مبنی بــر‬ ‫عــدم جابه جایــی اســتاندار‪ ،‬تصمیــم بــر ادامــه فعالیــت وی در خراســان جنوبــی شــد»‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن از رونــد اجــرای طرح هــای محرومیت زدایــی بخــش درح کــه مصوبــه ســفر ســال‬ ‫گذشــته اقــای جهانگیــری بــود را مثبــت ارزیابــی کــرد و افــزود‪« :‬از اینکــه می بینیــم در هــر‬ ‫گوشــه ایــن منطقــه مــرزی فعالیــت خوبــی بــرای رفــع مشــکالت مــردم در دستِ اجرســت‪،‬‬ ‫مایــه افتخــار و غــرور اســت»‪ .‬مشــاور وزیــر کشــور و رئیــس مرکــز حراســت ایــن وزارتخانــه‬ ‫همراهــی مســئوالن و مــردم را تســریع کننده و عامــل پیشــرفت فعالیت هــای دولــت در ایــن‬ ‫مناطــق دانســت‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران‪ ،‬از مراحل‬ ‫تکمیــل مرکــز جامــع خدمــات درمانــی در‬ ‫منطقــه محــروم و کمتــر توســعه یافته شــهری‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫خوزســتان گفــت‪« :‬نوســانات نــرخ ارز و‬ ‫تحریم هــای خارجــی تاثیــر منفــی بــر بــازار‬ ‫و قیمــت کاالهــا گذاشــته اند‪ ،‬بااین وجــود‬ ‫بازرســی ســازمان صمــت اســتان نهایــت تــاش‬ ‫خــود را بــرای کنتــرل افزایــش قیمــت کاال‬ ‫و رصــد تخلفــات در بــازار انجــام می دهــد»‪.‬‬ ‫به گــزارش ایرنــا؛ امیرحســین نظــری در ســتاد‬ ‫تنظیــم بــازار خوزســتان در سرســرای ســازمان‬ ‫صمــت اســتان بیــان کــرد‪« :‬ســایر دســتگاه ها‬ ‫نیــز بایــد در کنتــرل قیمت هــای بــازار بــا‬ ‫ایــن ســازمان همــکاری داشــته باشــند‪ ،‬نــرخ‬ ‫نهاده هــای دامــی و قیمــت گوشــت و مــرغ در‬ ‫بــازار درحــال افزایــش اســت کــه بــرای کنتــرل‬ ‫قیمــت ایــن کاالهــا نیــاز اســت دســتگاه های‬ ‫دیگــر نیــز همچــون جهــاد کشــاورزی بــا ایــن‬ ‫ســازمان همــکاری بیشــتری داشــته باشــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬قیمت هــای اغلــب کاالهــای خارجــی‬ ‫چــون بــا نوســان قیمــت ارز ارتبــاط مســتقیم‬ ‫دارنــد‪ ،‬افزایــش یافته انــد»‪ .‬در ادامــه ایــن‬ ‫نشســت معــاون نظــارت و بازرســی ســازمان‬ ‫صمــت اســتان گفــت‪« :‬قیمــت اغلــب کاالهــا در‬ ‫بــازار درحــال افزایــش اســت؛ هرچنــد ســازمان‬ ‫صمــت نظارت هــای بیشــتری در ســطح‬ ‫بــازار بــرای کنتــرل قیمــت انجــام می دهــد‪،‬‬ ‫امت ابــاد امــل بــرای ارائــه خدمــات بهداشــتی‬ ‫و درمانــی بــه ســاکنان ایــن منطقــه خبــر داد‪.‬‬ ‫محمــد نظــری گفــت‪« :‬ایــن مرکــز جامــع‬ ‫درمانــی بــا ‪۵۰۰‬مترمربــع زیربنــا در دوطبقــه‬ ‫درحــال ســاخت و حــدود دومیلیاردتومــان نیز‬ ‫از محــل اعتبارهــای ســتاد بازافرینــی شــهری‬ ‫در مناطــق محــروم تاکنــون هزینــه شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بخشــی از محوطه ســازی‬ ‫و تجهیــز پنجــره اتــاق و کارهــای جانبــی ان‬ ‫باقیمانــده کــه بــا جلسـه ای کــه در فرمانداری‬ ‫امــل برگــزار و تصمیمــی کــه گرفتــه شــد‪،‬‬ ‫قــرار شــد شــهرداری امــل هرچه ســریع تر‬ ‫اقــدام و بــه مرحلــه افتتــاح برســاند»‪ .‬مدیرکل‬ ‫راه و شهرســازی مازنــدران بابیان اینکــه مرکــز‬ ‫جامــع خدمــات درمانــی منطقــه امت ابــاد‬ ‫امــل روز ‪ ۱۳‬ابان مــاه امســال و هم زمــان‬ ‫بــا مبعــث رســول اکــرم(ص) افتتــاح خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪« :‬ایــن ششــمین طــرح‬ ‫در حــوزه بازافرینــی به همــت اداره کل راه‬ ‫و شهرســازی و شــهرداری امــل اســت کــه‬ ‫در مناطــق کمترتوســعه یافته شــهر امــل‬ ‫اجــرا می شــود»‪ .‬نظــری گفــت‪« :‬شهرســتان‬ ‫امــل در ســال های اخیــر در حــوزه اجــرای‬ ‫طرح هــای خدماتــی بازافرینــی و بازتوانــی‬ ‫شــهری در دوسال گذشــته جــزو شــهرهای‬ ‫برتــر مازنــدران بــوده اســت»‪ .‬مدیــرکل راه‬ ‫و شهرســازی مازنــدران بــه رونــد ســاخت‬ ‫پــارک ویــژه معلــوالن در شهرســتان امــل‬ ‫نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬ایــن طــرح اکنــون‬ ‫بــا حــدود ‪ ۶۰‬درصد پیشــرفت درحال ســاخت‬ ‫بــوده امــا به علت اینکــه در طرح هــای دارای‬ ‫اولویــت امســال نبــوده‪ ،‬متاســفانه اعتبــاری‬ ‫بــرای ان پیش بینــی نشــده اســت»‪ .‬نظــری‬ ‫افــزود‪« :‬تــاش و پیگیــری خواهــد شــد تــا‬ ‫حداقــل ‪۳۵۰‬میلیون تومــان از ســرجمع‬ ‫اعتبارهایــی کــه دیگــر اســتان ها جــذب‬ ‫نکــرده باشــند‪ ،‬بــرای تکمیــل طرح نیمـه کاره‬ ‫پــارک معلــوالن امــل اختصــاص داده شــود‬ ‫تــا حداقــل تــا پایــان امســال ایــن طــرح‬ ‫نیــز افتتــاح شــود»‪ .‬وی اضافــه کــرد کــه‬ ‫متاســفانه باتوجه بــه شــرایط اقتصــادی‬ ‫کشــور‪ ،‬رونــد اختصــاص و نیــز جــذب بودجــه‬ ‫بــرای طرح هــای عمرانــی بســیارکم اســت و‬ ‫بایــد باتوجه بــه شــرایط موجــود طرح هــا‬ ‫را بــا اولویــت و پیشــرفت فیزیکــی بــاال‬ ‫تعیین تکلیــف کــرد‪.‬‬ ‫کارکنــان بلندهمــت و توانمنــد ناحیــه نــورد ســرد فــوالد مبارکــه علی رغــم مشــکالت‬ ‫و محدودیت هــای ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا و تحریم هــا‪ ،‬در ســال جهــش تولیــد‬ ‫بــا ثبــت رکوردهــای جدیــد ماهانــه و روزانــه حماســه افریدنــد‪ .‬محســن اســتکی؛ مدیــر‬ ‫محصــوالت ســرد شــرکت فــوالد مبارکــه‪ ،‬ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت‪« :‬ایــن رکوردهــا در‬ ‫واحدهــای اسیدشــویی و انیلینــگ نــورد ســرد و بــا انجــام پروژه هــای بهبــود در برنامه ریــزی‬ ‫و تعمیــرات‪ ،‬افزایــش بهــره وری تمامــی واحدهــای نــورد ســرد و حمایــت و پشــتیبانی ســایر‬ ‫واحدهــای مرتبــط حاصــل شــد کــه شایســته قدردانی ســت‪ .‬اکبــر نــادری؛ رئیــس واحــد‬ ‫باکــس انیلینــگ و شست وشــوی الکترولیتــی گفــت‪« :‬در شــرایط تحریــم کــه کشــور در‬ ‫واردات محصــوالت ویــژه بــا محدودیــت و ممنوعیــت مواجــه شــد‪ ،‬تالشــگران خطــوط‬ ‫انیلینــگ و شست وشــوی الکترولیتــی ناحیــه نــورد ســرد (واحــد انیلینــگ شــماره ‪ )2‬بــا‬ ‫‪ 250‬درصــد رشــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‪ ،‬بــه رکــورد جدیــدی در تولیــد‬ ‫محصــوالت ویــژه دســت یافتنــد‪ .‬تولیــد محصــوالت ویــژه در ایــن واحــد در مردادمــاه ‪1399‬‬ ‫بــا افزایــش ‪250‬درصــدی نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبــل بــه ‪ 21‬هــزار و ‪ 386‬تُن رســید‪.‬‬ ‫این درحالی س ـت که در کنــار تولیــد محصــوالت ویــژه بیشــتر‪ ،‬برنامــه تولیــد کل مــاه نیــز‬ ‫به میــزان ‪ 48‬هزارتُــن محقــق شــد»‪.‬‬ ‫بهره برداری از مخزن‬ ‫دوهزارمترمکعبی منطقه جرقویه‬ ‫رئیس سازمان صمت خوزستان بیان کرد؛‬ ‫تالش سازمان صمت برای کنترل قیمت کاال و رصد تخلفات‬ ‫بااین وجــود نیــاز بــه همــکاری هرچه بیشــتر‬ ‫تمامــی دســتگاه ها داریــم»‪ .‬بهــرام جبــاری‬ ‫ادامــه داد‪« :‬مــوز و حبوبــات از جملــه کاالهایــی‬ ‫هســتند کــه قیمــت ان هــا در روزهــای اخیــر‬ ‫به شــدت افزایــش یافتــه اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«قیمــت نهاده هــای دامــی تــا ‪ ۸۰‬هزارریــال‬ ‫افزایــش یافتــه اســت که ایــن موضوع بــر قیمت‬ ‫مــرغ و گوشــت تاثیــر خواهــد داشــت و بایــد بــه‬ ‫فکــر تامیــن ایــن نهاده ها در اســتان باشــیم»‪ .‬در‬ ‫ادامــه این نشســت مدیرکل پشــتیبانی امــور دام‬ ‫خوزســتان بیــان کــرد‪۶ ۰۰« :‬تُــن ســهمیه مــرغ‬ ‫و ‪ ۱۲۰‬تُــن ســهمیه مــرغ بــرای محرم امســال به‬ ‫اســتان اختصــاص داده شــده کــه بعــد از توزیــع‬ ‫ســهمیه موجــود در اســتان توزیــع ایــن ســهمیه‬ ‫نیــز اغــاز خواهــد شــد»‪ .‬حمیــد بــدوی بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬بــرای کمیتــه امــداد امــام(ره) و نیــروی‬ ‫انتظامــی ســهمیه رایــگان گوشــت و مــرغ‬ ‫درنظــر گرفتــه شــده امــا متاســفانه تاکنــون این‬ ‫ســهمیه توســط عامــان مربوطــه جــذب نشــده‬ ‫اســت»‪ .‬مدیــر خدمــات بازرگانــی اداره کل غلــه‬ ‫و خدمــات بازرگانــی خوزســتان در ادامــه ایــن‬ ‫نشســت بیــان کــرد‪« :‬دوهزارتُــن برنــج هنــدی‬ ‫بــه خوزســتان بــرای ایــام محــرم اختصــاص‬ ‫یافتــه اســت کــه تاکنــون ‪۸ ۰۷‬تُــن از ان توزیــع‬ ‫شــده اســت و تــا ‪ ۲۲‬مهرمــاه بایــد ایــن میــزان‬ ‫برنــج در اســتان توزیــع شــود»‪ .‬احمدرضــا‬ ‫مریدالســادات اظهــار داشــت‪« :‬دوهــزار و‬ ‫‪۹۴۲‬تــن شــکر خانــوار و صنــف و صنعــت در‬ ‫ســهمیه شــهریورماه بــه اســتان اختصــاص یافته‬ ‫اســت کــه ‪۹۸۰‬تُــن از ایــن میــزان باقــی مانــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی درادامــه بااشــاره به ذخایــر کاال در‬ ‫اســتان گفــت‪« :‬یکــی از کاالهــای ذخیره شــده‬ ‫در اســتان گنــدم اســت کــه درحال حاضــر در‬ ‫انبارهــای خوزســتان ‪۵۸۲‬هزارتُــن گنــدم ذخیره‬ ‫شــده و تــا اردیبهشــت ماه ســال اینــد ه ایــن‬ ‫ذخیــره گنــدم مانــدگار اســت»‪.‬‬ ‫بــا بهره بــرداری از مخــزن دوهزار مترمکعبــی نیک ابــاد و اجــرای سیســتم تله متــری و‬ ‫تله کنتــرل در بیــش از ‪ 600‬کیلومتــر شــبکه توزیــع و خطــوط انتقال‪ ،‬اب شــرب شــهرها و‬ ‫روســتاهای تحت پوشــش منطقــه کویــری جرقویــه به صــورت پایــدار تامیــن شــد‪ .‬مدیــر‬ ‫ابفــا منطقــه جرقویــه بابیان اینکــه ایــن منطقــه دارای ‪ 235‬کیلومتــر خطــوط انتقــال اب‬ ‫اســت کــه از ایــن رقــم ‪ 108‬کیلومتــر ان در منطقــه شــهری و ‪ 127‬کیلومتــر در روســتاها‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬اعــام کــرد‪« :‬درحال حاضــر ‪ 98‬درصــد اب شــرب ایــن منطقــه ازطریــق طــرح‬ ‫اب رســانی اصفهــان بــزرگ تامیــن می شــود و دودرصــد باقی مانــده بــا اســتفاده از‬ ‫چهارحلقــه چــاه فعــال تامیــن می شــود»‪ .‬وی بهره بــرداری از مخــزن دوهزارمترمکعبــی‬ ‫در شــهر نیک ابــاد را بســیار موثر در توزیــع عادالنــه اب در منطقــه دانســت و اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬احــداث ایــن مخــزن نقــش کلیــدی در رفــع افــت فشــار و بعض ـاً قطعــی اب‬ ‫در منطقــه داشــته اســت و بــا بهره بــرداری از ایــن مخــزن اب به صــورت عادالنــه میــان‬ ‫مشــترکین توزیــع می شــود»‪ .‬اســماعیلی بااشــاره به اینکه بــه ســرانه مخــازن شــهری در‬ ‫جرقویــه عنــوان کــرد‪« :‬درحال حاضــر در چهــار شــهر منطقــه جرقویــه ‪ 10‬بــاب مخــزن‬ ‫بــا ظرفیــت ‪ 10‬هــزار و ‪ 800‬مترمکعــب موجــود اســت و در روســتاها ‪ 14‬بــاب مخــزن بــا‬ ‫ظرفیــت ‪ 2500‬مترمکعــب در مــدار بهره بــرداری قــرار دارد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫یک شنبه ‪ 23‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2067‬‬ ‫افتتاح بزرگ ترین کارخانه کاشی و سرامیک در سرخس‬ ‫مجیــد میــر‪ /‬کارخانــه کاشــــی و ســــرامیک تندیــــس ابریشـــم ســرخس بــا دســتور‬ ‫رئیس جمهــوری به صــــورت ویدیو کنفرانــــس افتتــــاح و بــه بهره بـــــرداری رســــید‪.‬‬ ‫ریاسـت جمهوری در مراســم افتتــاح ‪ ۵۸‬طــرح ســرمایه گذاری در مناطــق ازاد و ویــژه کشــور‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬امــروز در مناطــق ویــژه شــاهد افتتــاح ‪ ۲۱‬طــرح مهــم هســتیم‪ ،‬بــرای مــردم مــا حائز‬ ‫اهمیــت اســت کــه در سراســر ایــن ســرزمین به صــورت یــک کارگاه پروژه هــای بــزرگ بــه‬ ‫ثمــر و یکــی پــس از دیگــری بــه بهره بــرداری می رســند»‪ .‬روحانــی ســپس دســتور افتتــاح‬ ‫پروژه هــای مناطــق ویــژه از جملــه کارخانــه کاشــی و ســرامیک تندیــس ابریشــم شهرســتان‬ ‫ســرخس را به صــورت ویدیو کنفرانــس اعــام کــرد و ایــن واحــد صنعتــی بــا حضــور علیرضــا‬ ‫رزم حســینی اســتاندار خراســان رضوی‪ ،‬حســین مهــری مدیرعامــل بانــک صنعــت و معــدن‪،‬‬ ‫امــام جمعــه‪ ،‬نماینــده مجلــس‪ ،‬فرمانــدار و رئیــس دادگســتری شهرســتان ســرخس در محل‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی ســرخس بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬کارخانــه کاشــی و ســرامیک‬ ‫تندیــس ابریشــم ســرخس بــا حجــم ســرمایه گذاری ارزی ‪22.7‬میلیون یــورو و ریالــی‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیارد تومــان در زمینــی به مســاحت ‪ ۲۰‬هکتــار و شـش هزارمترمربع فضــای سرپوشــیده‬ ‫دارای هشــت خــط تولیــد و پنــج کــوره پخــت و هفــت خــط بســته بندی یکــی از بزگتریــن‬ ‫کارخانجــات در شــمال شــرق کشــور اســت کــه بــرای ‪ ۶۵۰‬نفــر اشــتغال زایی مســتقیم ایجــاد‬ ‫می کنــد»‪ .‬ایــن کارخانــه در دهــه ‪ ۸۰‬کلنــگ ان بــه زمیــن زده شــده اســت و هم اکنــون‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬نفــر در ان مشــغول کارهســتند‪.‬‬ ‫صف انتظار کامیون در گمرک دوغارون‪ ۴۰۰ ،‬تایی شد‬ ‫علــی بهمنــی‪ /‬معبــر رســمی و بین المللی گمــرک دوغــارون بــرای خــروج ‪ ۴۰۰‬کامیــون در‬ ‫صــف ورود بــه کشــور افغانســتان ســاعت کاری خــود را افزایــش داد‪ .‬حســین اخونــدزاده؛ مدیر‬ ‫اجرایــی منطقــه ویــژه اقتصــادی دوغــارون گفــت‪« :‬تعــداد کل کامیون هــای در حال انتظــار‬ ‫بــرای ورود بــه افغانســتان‪ ۷۰۰ ،‬دســتگاه بــود کــه از ایــن تعــداد ‪ ۳۰۰‬دســتگاه خارج شــدند»‪.‬‬ ‫او با بیان اینکــه ‪ ۴۰۰‬کامیــون دیگــر در صــف ورود بــه خــاک افغانســتان هســتند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«تمــام تــاش خــود را می کنیــم تــا هرچه ســریع تر بقیــه کامیون هــا را نیــز روانــه ایــن‬ ‫کشــور همســایه کنیــم کــه در این رابطــه بــرای تســریع ایــن امــر‪ ،‬ســاعت کاری کارکنــان‬ ‫منطقــه ویــژه اقتصــادی دوغــارون افزایــش یافتــه اســت»‪ .‬مدیر اجرایــی منطقه ویــژه اقتصادی‬ ‫دوغــارون ادامــه داد‪« :‬پیش بینــی می شــود تــا چند روز اینــده ایــن تعــداد کامیــو ن هــم‬ ‫بــه افغانســتان ورود پیــدا کننــد‪ ،‬هــر چنــد بــا ایــن تعــداد کامیــون‪ ،‬حالتــی عــادی در مــرز‬ ‫دوغــارون وجــود دارد»‪ .‬اخونــدزاده با توجه به اینکــه نســبت بــه هفته هــای قبــل ســرعت‬ ‫عمــل ترانزیــت افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬به دلیل اینکــه بیشــتر تجــار و صاحبــان‬ ‫کاال به علــت ایمنــی و مقرون به صرفه بــودن مــرز دوغــارون‪ ،‬تمایــل دارنــد از ایــن معبــر‬ ‫بین المللــی بــه خــروج کاال بــه ســمت افغانســتان بپردازنــد؛ ایــن حجــم از کامیون هــا در ایــن‬ ‫منطقــه حضــور دارنــد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬همچنیــن برخــی زیرســاخت ها بــرای تشــریفات‬ ‫گمرکــی در طــرف افغانســتانی فراهــم نیســت‪ ،‬به همین ســبب گاهــی اوقــات بــه مشــکالتی‬ ‫در ورود و خــروج کامیون هــا بر می خوریــم»‪ .‬مــرز دوغــارون به عنــوان بزرگ تریــن معبــر‬ ‫رســمی ورود بــه جمهــوری اســامی افغانســتان در ‪ ۲۵۰‬کیلومتری مشــهد مقــدس قــرار دارد‪.‬‬ ‫تحویل ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۵۲۳‬واحد مسکن مهر‬ ‫در استان مرکزی‬ ‫رضــا صفائی نســب‪ /‬مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان مرکــزی گفــت‪ ۳۲« :‬هــزار و ‪۵۲۳‬‬ ‫واحــد مســکن مهــر تاکنــون در شــهرهای مختلــف ایــن اســتان بــه متقاضیــان تحویــل شــده‬ ‫کــه بخــش عمــده ایــن واحدهــا را شــامل می شــود»‪ .‬احمــد مرزبــان افــزود‪ ۲۳« :‬هــزار و‬ ‫‪ ۱۹۷‬واحــد در شــهرهای بــا ‪ ۲۵‬هزار نفــر جمعیــت و نه هــزار و ‪ ۳۱۱‬واحــد نیــز در شــهرهای‬ ‫زی ِر ‪ ۲۵‬هزار نفــر جمعیــت تکمیــل و بــه متقاضیــان تحویــل شــده اســت»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«‪ ۷۲‬واحــد مســکن مهــر در اســتان باقی مانــده کــه ایــن واحدهــا اکنــون ‪ ۹۰‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی و در مرحلــه نــازک کاری قــرار دارنــد»‪ .‬مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان مرکــزی‬ ‫گفــت‪« :‬از ایــن ‪ ۷۲‬واحــد ‪ ۴۸‬واحــد در خمیــن و ‪ ۲۴‬واحــد نیــز در شــهر مهاجــران شــازند‬ ‫واقــع شــده اســت کــه اعضــای تعاونــی بــه دالیــل مشــکالت حاضــر بــه تکمیــل نشــدند کــه‬ ‫تاکنــون تعیین تکلیــف شــده و درحــال تکمیــل هســتند»‪ .‬مرزبــان افــزود‪« :‬از ‪ ۴۸‬واحــد‬ ‫مســکن مهــر خمیــن ‪ ۱۶‬واحــد تعاونــی شــفق و ‪ ۳۲‬واحــد را نیــز تعاونــی کارگــران شــامل‬ ‫می شــود و ‪ ۲۴‬واحــد مســکن مهــر مهاجــران نیــز بــرای خانــواده معلــوالن در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت»‪.‬‬ ‫استاندار کرمان‪:‬‬ ‫طرح پارک گردشگری‪ ،‬جامع و مطلوب است‬ ‫عفــت فــاح ‪ /‬اســتاندار کرمــان طــرح پــارک گردشــگری را طرحــی جامــع و در نــگاه‬ ‫کلــی ان را مطلــوب ارزیابــی کــرد‪ .‬محمدجــواد فدایــی در نشســتی کــه به منظــور تشــریح‬ ‫طــرح پــارک گردشــگری باحضــور شــهردار‪ ،‬معــاون حمل ونقــل و امــور زیربنایــی شــهردار‬ ‫و جمعــی از مدیــران اســتان کرمــان و مشــاور طــرح برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬در ایــن طــرح‬ ‫ســاماندهی مجموعــه جنــگل‪ ،‬کاربری هــای متفــاوت و اســتفاده از زمیــن‪ ،‬بــه شــکل خــاص‬ ‫دیــده شــده و ایــن از مزیت هــای طــرح پــارک گردشگری ســت»‪ .‬رئیــس شــورای اســامی‬ ‫شــهر کرمــان نیــز طــرح پــارک گردشــگری را پــروژه بزرگــی دانســت و افــزود‪« :‬به طور مســلم‬ ‫ایــن طــرح نیازمنــد منابــع و برنامــه زمان بنــدی ویژه ای ســت»‪ .‬محمــد فرشــاد با تاکید بــر‬ ‫مشخص شــدن منابــع مالــی بــرای اجــرای طــرح گفــت‪« :‬باتوجه بــه طراحــی خــاص طــرح‬ ‫پــارک گردشــگری‪ ،‬بایــد ســازمان خاصــی عهــده دار کارهــای اجرایــی ان باشــد و وظایــف بین‬ ‫دســتگاه های اجرایــی تقســیم شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بایــد تشــکیالتی بــرای اجــرای طــرح پارک‬ ‫گردشــگری داشــته باشــیم تــا طــرح تحت تاثیــر گذشــت و فرســایش زمــان قــرار نگیــرد و‬ ‫بــه ســرانجام برســد»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫پرواز ایالم‪-‬مشهد از سر گرفته شد‬ ‫مدیــر فــرودگاه شــهدای ایــام گفــت‪« :‬بــا شــیوع کروناویــروس پــرواز ایالم به مشــهد کنســل‬ ‫شــده بــود کــه ایــن پــرواز از ســر گرفتــه شــد»‪ .‬محمدجــواد یگانــه افــزود‪« :‬دراین راســتا‬ ‫چهارشــنبه هــر هفتــه یــک پــرواز توســط هواپیمایــی اســمان بــا ظرفیــت ‪ ۱۰۰‬مســافر انجام‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬درصــورت درخواســت متقاضــی ایــن امــار افزایــش خواهــد یافــت»‪ .‬مدیــر‬ ‫تو برخاســت بــا میانگیــن بیش‬ ‫فــرودگاه شــهدای ایــام‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬در هفتــه ‪ ۵۶‬پــرواز نشس ‬ ‫از چهار هــزار مســافر در فــرودگاه ایــام جابه جــا می شــود»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬در پنج مــاه اول‬ ‫ســال جــاری ‪ ۷۸۸‬پــرواز نشست وبرخاســت در ایــن فــرودگاه انجــام و در این مــدت ‪ ۵۱‬هــزار‬ ‫و ‪ ۳۸۲‬مســافر جابه جــا شــده اســت»‪ .‬یگانــه ادامــه داد‪« :‬هــرروز عملیــات ضدعفونی کــردن‬ ‫فــرودگاه انجــام می شــود و همــه افرادی کــه قصــد مســافرت هوایــی (ورود و خــروج) دارنــد‪،‬‬ ‫ملــزم بــه اســتفاده از ماســک و مــواد ضدعفونــی انتی ســپتیک هســتند»‪.‬‬ ‫در بازدید اصحاب رسانه از ایران خودرو خراسان مطرح شد؛‬ ‫نقـششفافیت سـازیرسـانه ها‬ ‫در پیشــرفت صنعــت خودروســازی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫به همــت خانــه مطبوعــات اســتان خراســان‬ ‫رضــوی اصحــاب رســانه از شــرکت ایران خــودرو‬ ‫خراســان بازدیــد کردنــد کــه در ایــن بازدیــد‬ ‫قــرارداد کاری و تفاهم نامــه ای مبنی بــر تعامــل‬ ‫دوجانبــه میــان رســانه و صنعت خــودرو به امضای‬ ‫رئیــس خانــه مطبوعــات و مدیرعامــل ایران خودرو‬ ‫خراســان درامــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت ایران خودرو‬ ‫خراســان بااشــاره به ظرفیــت ثبت شــده در تولیــد‬ ‫خــودرو در ســال گفــت‪« :‬شــرکت ایران خــودرو‬ ‫خراســان بــا ظرفیــت اســمی تعریف شــده موظــف‬ ‫اســت ســالی ‪150‬هــزار دســتگاه تولیــد کنــد‬ ‫ولــی ایــن شــرکت در ســال ‪ 1396‬بــا تولیــد‬ ‫‪163‬هزاردســتگاه نشــان داد توانایــی و ظرفیــت‬ ‫تولیــد بیشــتری در خــودرو را داراســت»‪ .‬بیــژن‬ ‫زاهدی فــرد افــزود‪« :‬درحال حاضــر به دلیــل‬ ‫وجــود تحریم هــای حاکــم علیــه کشــورمان‪،‬‬ ‫شــرکت ایران خــودرو خراســان روزانــه حــدود‬ ‫‪ ۵۴۰‬دســتگاه پژو و ‪ ۷۰‬دســتگاه ماشــین شاســی‬ ‫بلنــد های مــا ‪ s7‬تولیــد می کنــد»‪ .‬زاهدی فــرد‬ ‫در پاســخ به ســوال خبرنــگاران درخصــوص‬ ‫تامیــن برخــی قطعــات خــودرو تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«بســیاری از قطعاتــی کــه در تمــام خودروهــا‬ ‫اســتفاده می شــود اســتاندارد هســتند و کشــورها‬ ‫به ســمت داخلــی ســازی ان نمی رونــد ماننــد‬ ‫رینــگ؛ بنابرایــن‪ ،‬در تمــام دنیــا از یک ســری‬ ‫تامین کننده هــای اصلــی کــه تعــداد بســیارزیادی‬ ‫تیــراژ بــاال تولیــد می کننــد‪ ،‬بهــره می برنــد»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬در قطعــات دیگــر نیــز عمــده ان را در‬ ‫داخــل تولیــد می کنیــم و قطعــات اســتاندارد بــا‬ ‫تنــاوب و باتوجه بــه محدودیت هایــی کــه وجــود‬ ‫دارد بــا روش هــای خاصــی کــه قطعه ســازان و‬ ‫پیمانــکاران می تواننــد تامیــن می کننــد و بــه‬ ‫مــا می رســانند ولــی متاســفانه تــا ایــن راهکارهــا‬ ‫به وجــود بیایــد زمان بــر اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬ان‬ ‫تیــراژی کــه مدنظــر ما ســت را تحت تاثیــر قــرار‬ ‫می دهــد‪ ،‬درمجمــوع مــا بــرای حفــظ نیــروی‬ ‫خــود تولیــد را انجــام می دهیــم و در حــد دو‬ ‫تــا پنج قطعــه کســری‪ ،‬ماشــین بــه پارکینــگ‬ ‫منتقــل می شــود تــا کســری تامیــن شــود»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به مطلــب فــوق افــزود‪« :‬در ایران خــودرو‬ ‫خراســان جنــس انبــار نداریــم و حداکثــر انبــار‬ ‫مــا در حــد ‪ 24‬تــا ‪ 36‬ســاعت در روز اســت کــه‬ ‫به صــورت زنــده و انالیــن در خــط تولیــد قــرار‬ ‫می گیــرد»‪ .‬زاهدی فــرد بابیان اینکــه ‪۵۰۰۰‬‬ ‫نیــرو در شــرکت ایران خــودرو خراســان اشــتغال‬ ‫دارنــد و ایــن شــرکت جــزو برتریــن معین هــای‬ ‫اقتصــادی اســتان اســت؛ گفــت‪« :‬شــرکت‬ ‫ایران خــودرو خراســان کامــ ًا شــفاف عمــل‬ ‫می کنــد و تمــام پرونده هــای ایــن شــرکت‬ ‫تعریف شــده اســت؛ یــک روز عقب افتــاده بیمــه‬ ‫کارگــر را نداریــم و تعــداد شــکایات علیــه مــا در‬ ‫مراجــع قضائــی از انگشــتان دســت کمتر اســت»‪.‬‬ ‫وی از خانــه مطبوعــات به دلیــل برگــزاری ایــن‬ ‫بازدیــد تشــکر کــرد و نقــش اثرگــذار رســانه ها در‬ ‫دیده شــدن شــرکت هایی کــه نقــش مهمــی در‬ ‫ایجــاد اقتصــاد مقاومتــی و جهــش تولیــد دارند را‬ ‫مهــم دانســت و افــزود‪« :‬رســانه ها در گام اول ایــن‬ ‫شــرکت را نقــد کننــد تــا بهینــه و بهتــر تولیــد‬ ‫داشــته باشــیم و در وهلــه دوم راهــکار ارائــه دهند‬ ‫یــا راهکارهایــی کــه مــا ارائــه می دهیــم را پیگیــر‬ ‫شــوند تــا بهتــر بــه نتیجــه برســیم‪ ،‬یک ســری‬ ‫معضــات و مشــکالت وجــود دارد کــه این هــا‬ ‫بایــد به درســتی شناســایی و برطــرف شــود»‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ ســالن رنــگ ایران خــودرو خراســان‬ ‫در خاورمیانــه نمونــه و تــک اســت و کیفیــت کار‬ ‫تمامــاً روباتیــک انجــام می شــود‪.‬‬ ‫رسانه ها؛ عاملی موثر‬ ‫در پیشرفت صنعت خودروسازی‬ ‫درادامــه مدیرعامــل خانــه مطبوعات و رســانه های‬ ‫اســتان خراســان رضــوی گفــت‪« :‬بایــد بیــن‬ ‫اصحــاب رســانه و اصحــاب صنعــت کــه در‬ ‫خــط مقــدم جبهــه اقتصــادی هســتند تعامــل‬ ‫بیشــتری برقــرار شــود و رســانه ها بــا تبییــن‬ ‫مســائل به صــورت واقعــی و نقدهــای مشــفقانه‬ ‫کــه همــراه بــا ارائــه راهــکار اســت‪ ،‬می تواننــد‬ ‫در پیشــرفت عرصــه صنعــت بســیار اثرگــذار‬ ‫باشــند»‪ .‬مجتبــی محمــودی افــزود‪« :‬امــروز در‬ ‫کنــار ایــن تکنولوژی هــای پیشــرفته ای کــه در‬ ‫بازدیــد از ایــن کارخانــه دیدیــم شــاهد نظــم و‬ ‫همــت افــرادی بودیــم کــه در خــط مقــدم عرصــه‬ ‫جهــاد اقتصــادی فعــال هســتند»‪ .‬محمــودی‬ ‫بابیان اینکــه امــروز اغــازی بــرای یــک پیونــد‬ ‫ارزشــمند بیــن رســانه ها و مطبوعــات اســتان در‬ ‫خطــه خورشــید کــه همیشــه جریان ســاز بودنــد‬ ‫بــا صنعــت خودروســازی باشــد؛ گفت‪« :‬خراســان‬ ‫رضــوی قطــب اول رســانه های مجــازی و قطــب‬ ‫دوم رســانه های مکتــوب و مطبوعــات اســت»‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪« :‬ایــن کنــار هــم بــودن بــا‬ ‫افرادی کــه در خــط تولیــد هســتند موجــب‬ ‫رخ دادن اتفاق هــای ارزشمندی ســت و موجــب‬ ‫می شــود ســرمایه اجتماعــی نظــام بــاال بــرود‬ ‫و بــرای اینکــه همــه بتوانیــم اعتمــاد مــردم را‬ ‫بیش ازپیــش جلــب کنیــم و بــه مــردم نشــان‬ ‫دهیــم کــه ایرانــی و ایرانی هــا بــا اتــکا بــر ایمــان و‬ ‫اراده بهتریــن اتفاق هــا را رقــم می زننــد رســانه و‬ ‫ایران خــودرو بایــد در کنــار یکدیگــر قــرار گیرند»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل خانــه مطبوعــات و رســانه های‬ ‫خراســان رضــوی بیــان کــرد‪« :‬امیــدوارم مجموعه‬ ‫ایران خــودرو بــا مهندســی افــکار عمومــی‬ ‫به نفــع نظــام و به نفــع اقتصــاد مقاومتــی و‬ ‫به نفــع جریــان تولیــد در کشــور رقــم بخــورد و‬ ‫ایــن نیــز بــا همدلــی رقــم خواهــد خــورد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه مهم تریــن رســالت رســانه رســاندن‬ ‫پیــام بــه مــردم به صــورت صادقانــه و جامــع‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬در ســالی کــه به نــام جهــش‬ ‫تولیــد توســط مقــام معظــم رهبــری نام گــذاری‬ ‫شــد و سیاســت اصلــی نظــام به عنــوان اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی مطــرح شــده اســت امیدواریــم اصحاب‬ ‫رســانه در کنــار ایران خــودرو بــه همفکــری و‬ ‫همدلــی بیشــتری برســند»‪ .‬در ادامــه ایــن بازدید‬ ‫و طــی صحبت هایــی کــه انجــام شــد بســیاری‬ ‫از مشــکالت و مســائل شفافیت ســازی شــد‪ ،‬امــا‬ ‫همچنــان ســواالتی در ذهنــم مبهــم مانده انــد؛‬ ‫اینکــه چــرا در ســال ‪ 1383‬بایــد دســتور خریــد‬ ‫قطعــه از کشــوری چــون چیــن ازســوی مقامــات‬ ‫مســئول صــادر شــود کــه بهتریــن قطعه ســازان‬ ‫داخلــی کــه زمانــی نه چنــدان دور بهتریــن‬ ‫صادرکننــدگان قطعــات صنعتــی بــه کشــور کانادا‬ ‫بودنــد را در داخــل خفــه کنیــم‪ .‬اگــر همچنــان‬ ‫بــه تولیدکننــده داخلــی بهــا داده می شــد کــه‬ ‫بــه حضــور و کارش ادامــه دهــد شــاید کــه نــه‪،‬‬ ‫حتمــاً اکنــون در جایگاهــی ویــژه در صنعــت‬ ‫خــودرو بودیــم و حرفــی بــرای گفتــن داشــتیم‪.‬‬ ‫چــرا خودروهــای ســاخت وطــن در کشــورمان‬ ‫گــران عرضــه می شــود ولــی همــان خــودرو در‬ ‫کشــورهای همســایه بــا قیمتــی خیلــی کمتــر‬ ‫خریــداری می شــود؟‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی مازندران مطرح کرد؛‬ ‫واگذاری پنج بنای تاریخی مازندران به بخش خصوصی‬ ‫عباســعلی کوشــکی‪ /‬مدیــرکل میــراث فرهنگــی مازنــدران از تبدیــل خانــه میراثــی و‬ ‫تاریخــی رمدانــی بــه مجموعــه فرهنگــی خبــر داد و گفــت‪« :‬تاکنــون پنــج بنــای تاریخــی‬ ‫اســتان بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده اســت»‪ .‬ســیف اله فرزانــه بااشــاره به واگــذاری‬ ‫‪ ۱۰‬ســاله خانــه رمدانــی ازطریــق صنــدوق احیــاء و بهره بــرداری بــه بخــش خصوصــی در‬ ‫اســفند ‪ ۹۶‬افــزود‪« :‬واگــذاری بناهــای تاریخــی و فرهنگــی بــه بخــش خصوصــی و ارائــه‬ ‫تغییــر کاربــری زیرنظــر کارشناســان میــراث فرهنگــی از سیاس ـت های وزارتخانــه متبــوع‬ ‫به منظــور حفــظ و احیــای بناهــای تاریخــی و فرهنگــی محســوب می شــود»‪ .‬وی بــا بیــان‬ ‫ایــن مطلــب کــه اســتفاده از ایــن بناهــای تاریخــی و خانه هــای قدیمــی و برگشــت ان بــه‬ ‫جریــان زندگــی بهتریــن شــیوه بــرای صیانــت از ایــن بخــش میــراث فرهنگــی کشــور و‬ ‫انتقــال بــه نســل بعــدی به شــمار می ایــد‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬ایــن بنــا از ســال ‪ ۸۴‬در لیســت‬ ‫اثــار ملــی به ثبــت رســیده و از ســال ‪ ۸۵‬نیــز اقدامــات مرمتــی ان اغــاز شــده اســت»‪ .‬فرزانــه‬ ‫بااشــاره به اینکه عــدم وجــود زمینه هــای اقتصــادی در حــوزه میــراث فرهنگــی منجــر بــه‬ ‫تخریــب بخش هــای عمــده ای از اثــار ارزشــمند کشــور شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬منابــع‬ ‫مالــی بــرای حفــظ اثــار تاریخــی محــدود اســت؛ ولــی واگــذاری درســت به بخــش خصوصی‬ ‫و برگشــت ایــن اثــار فرهنگــی بــه چرخــه اقتصــادی کشــور ضمــن تحــول منطقــه‪ ،‬نــگاه به‬ ‫میــراث فرهنگــی به عنــوان هزینــه اضافــه بــه دولــت را اصــاح می کنــد»‪ .‬مدیــرکل میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی مازنــدران گفــت‪« :‬تاکنــون پنــج بنای تاریخی اســتان‬ ‫در شهرســتان های چالــوس‪ ،‬امــل‪ ،‬بابــل و ســاری ازطریــق صنــدوق احیــای بناهــای تاریخی‪،‬‬ ‫بــه بخــش خصوصــی واگــذار شــده اســت»‪ .‬خانــه رمدانــی یکــی از بناهــای دوره قاجاریــه و‬ ‫ازجملــه اثــار شــاخص بافــت شهرســتان ســاری محســوب می شــود کــه بــه شــماره ‪۱۲۵۴۹‬‬ ‫در لیســت اثــار ملــی کشــور به ثبــت رســیده اســت‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫ایجاد ‪ 400‬فرصت شغلی دانش بنیان‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری گلســتان بابیان اینکــه از مجمــوع ‪ ۳۵‬شــرکت دانش بنیــان‬ ‫فعــال در گلســتان‪ ۲۱ ،‬شــرکت در پــارک علــم و فنــاوری مســتقر هســتند‪ ،‬گفــت‪۴۰۰« :‬‬ ‫فرصــت شــغلی در شــرکت های دانش بنیــان اســتان ایجــاد شــده اســت»‪ .‬مهــدی غفــاری‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬از مجمــوع ‪ 35‬شــرکت دانش بنیــان فعــال در گلســتان‪ 21 ،‬شــرکت در‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری مســتقر هســتند همچنیــن ‪ 147‬واحــد فنــاور در زمینه هــای مختلف‬ ‫فعالیــت می کننــد کــه عمــده فعالیــت ان هــا درزمینــه تولیــد دارو‪ ،‬قطعــات مهندســی‪،‬‬ ‫ای تــی و کشاورزی ســت»‪ .‬وی افــزود‪ 400« :‬فرصــت شــغلی در شــرکت ها و واحدهــای‬ ‫فنــاور ایجــاد شــده و ‪ 110‬نــوع حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان ازســوی معاونــت‬ ‫علمــی و صنــدوق نــواوری و شــکوفایی انجــام می شــود‪ ،‬بخــش عمــده ایــن حمایت هــا‬ ‫شــامل پرداخــت انــواع تســهیالت بــا بهــره پائیــن و مــدت بازپرداخــت مناســب بــا عاملیــت‬ ‫صنــدوق شــکوفایی و توســط صندوق هــای پژوهــش و نــواوری استان ها ســت»‪ .‬غفــاری‬ ‫ادامــه داد‪« :‬عالوه برایــن بخشــی از حمایت هــا از منابــع داخلــی پــارک تامیــن می شــود‪.‬‬ ‫درعین حــال کمک هایــی بــرای صــادرات محصــوالت دانش بنیــان و اســتفاده از نیروهــای‬ ‫متخصــص در قالــب ســرباز و مشــوق های بیمـه ای و مالیاتــی نیــز پیش بینــی شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪« :‬برخــی از تولیــدات شــرکت های دانش بنیــان در اســتان خــاص و در‬ ‫کشــور یــا خاورمیانــه منحصربه فــرد اســت‪ ،‬ماننــد داروهــای ضدســرطان‪ ،‬سیســتم تعلیــق‬ ‫خــودرو و قطعــات مهندســی خــاص بــرای ماشــین االت کــه اگــر تولیــد نمی شــد ارز زیــادی‬ ‫از کشــور خــارج می کــرد»‪.‬‬ ‫اجرایی شدن نسخه الکترونیکی‬ ‫در ‪ ۵۰‬درصد از داروخانه ها‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اردبیل خبر داد؛‬ ‫اختصاص زمین رایگان به بسیج برای احداث پایگاه مقاومت و مراکز فرهنگی‬ ‫پروین حسینی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان‬ ‫اردبیــل ضمــن تاکیــد بــر نقــش مهــم بســیج در‬ ‫توســعه صنعتــی و ایجــاد اشــتغال‪ ،‬از امادگــی ایــن‬ ‫شــرکت بــرای همــکاری همه جانبــه بــا بســیج‬ ‫اســتان خبــر داد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیــل؛‬ ‫محمــد اهلــی در نشســت مشــترک بــا معــاون‬ ‫هماهنگ کننــده ســپاه حضــرت عبــاس(ع) اســتان‬ ‫گفــت‪« :‬نقش بســیج در پیشــبرد اهــداف اقتصادی‬ ‫و اجتماعــی نظــام بســیارمهم و حیاتی ســت کــه‬ ‫دراین راســتا‪ ،‬شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫امــاده هرگونــه همــکاری با ســازمان بســیج اســتان‬ ‫اســت»‪ .‬اهلــی بــر نقش مهــم صاحبــان صنایــع در‬ ‫خدمــت بــه نظــام و توســعه صنعتــی کشــور تاکید‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫رئیــس اداره امــور بازرگانــی و ســرمایه گذاری‬ ‫اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان‬ ‫مازنــدران عنــوان کــرد‪« :‬احــداث مجتمع هــای‬ ‫خدماتی‪ ،‬رفاهــی عالوه بر اینکــه نقــش مهمــی‬ ‫در ایجــاد اشــتغال پایــدار دارد‪ ،‬می تواننــد‬ ‫عامــل موثــری درجهــت کاهــش تصادفــات‬ ‫و ســوانح رانندگــی نیــز باشــند»‪ .‬صــادق‬ ‫حســین زاده ضمــن اعــام ایــن مطلــب افــزود‪:‬‬ ‫«مجتمع هــای خدماتی‪ ،‬رفاهــی بــا ایجــاد‬ ‫تمرکــز خدمــات موردنیــاز در یــک مــکان‪،‬‬ ‫نقــش اساســی در ارائــه خدمــات مطلــوب بــه‬ ‫کاربــران جــاده ای و همچنیــن کاهــش ســوانح‬ ‫و تصادفــات جــاده ای و افزایــش ایمنــی تــردد‬ ‫در شــبکه راه هــای کشــور را عهــده دار اســت»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬ایــن مجتمع هــا بــا مشــارکت‬ ‫و ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی بــا اخــذ‬ ‫کــرد و اظهــار داشــت‪« :‬امــروز به جهــت ظرفیتــی‬ ‫کــه در بخــش صنعــت وجــود دارد‪ ،‬واحدهــای‬ ‫تولیــدی می تواننــد درجهــت پیشــبرد اهــداف‬ ‫اقتصــادی و ایجــاد مراکــز کار و تولیــد‪ ،‬کمــک‬ ‫شــایانی بــه پیشــرفت کشــور کنــد»‪ .‬وی بااشــاره به‬ ‫نام گــذاری ســال جدیــد به نــام “جهــش تولیــد”‬ ‫ازســوی مقــام معظــم رهبــری اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«درراســتای انجــام ایــن فرمــان رهبری‪ ،‬بســیجیان‬ ‫کارگــر وظیفــه ســنگینی بــر دوش خــود دارنــد؛‬ ‫چراکــه بــا پیــروی از منویــات رهبــر فرزانــه انقالب‪،‬‬ ‫بــا کار و تــاش مضاعــف و بــا اســتفاده از تمامــی‬ ‫ظرفیت هــای موجــود‪ ،‬می تــوان در عرصــه کار و‬ ‫تولیــد بــر مشــکالت اقتصــادی کشــور غلبــه کــرد‬ ‫و زمینه ســاز پیشــرفت و ابادانــی کشــور شــد»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان‬ ‫اردبیــل بااشــاره به تفاهم نامــه منعقــده بیــن‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی و ســازمان بســیج‬ ‫گفــت‪« :‬براســاس ایــن تفاهم نامــه‪ ،‬شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی امــاده واگــذاری زمیــن بــه‬ ‫ســازمان بســیج کارگــری بــرای احــداث و راه اندازی‬ ‫مراکــز پایگاه هــای مقاومــت بســیج در شــهرک ها‬ ‫و نواحــی صنعتــی اســتان اردبیــل اســت»‪.‬‬ ‫در این دیــدار‪ ،‬ســرهنگ پاســدار عبــدی بااشــاره به‬ ‫لــزوم حمایــت از تولیــد گفــت‪« :‬در شــرایط‬ ‫جنــگ اقتصــادی کــه دشــمنان در تالش انــد از‬ ‫هــر حرب ـه ای بــرای ضرب ـه زدن بــه نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی اســتفاده کنند‪ ،‬کشــور نیازمند‬ ‫همــت غیورمــردان عرصــه کار و کارگری ســت»‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگ کننــده ســپاه حضــرت عبــاس(ع)‬ ‫افــزود‪« :‬بــا هم افزایــی هرچه بهتــر و بیشــتر‬ ‫فی مابیــن‪ ،‬می تــوان بــرای غلبــه بــر مشــکالت‬ ‫موجــود راه حل هــای یکپارچــه ای ارائــه کــرد تــا‬ ‫شــاهد شــکوفایی هرچه بیشــتر تولیــد و صنعــت‬ ‫کشــور باشــیم»‪ .‬وی احــداث مســجد در کنــار‬ ‫پایــگاه مقاومت بســیج در شــهرک صنعتــی اردبیل‬ ‫‪ 2‬را ایــده ای بسیار مناســب ارزیابــی کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«احــداث مســجد در کنــار ایــن پایــگاه می توانــد‬ ‫ســبب هم افزایــی هرچه بیشــتر واحدهــای‬ ‫تولیــدی بــا ســازمان بســیج اســتان شــود»‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت؛ عملیــات اجرایــی هم زمــان‬ ‫احــداث پایــگاه مقاومــت بســیج‪ ،‬مرکــز فرهنگــی‬ ‫و مســجد شــهرک صنعتــی اردبیــل ‪ 2‬در زمینــی‬ ‫بــا مســاحت ‪500‬مترمربــع در اینــده ای نزدیــک‬ ‫بــا مشــارکت ســازمان بســیج اســتان و واحدهــای‬ ‫تولیــدی در ایــن شــهرک اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس اداره امور بازرگانی اداره کل راهداری مازندران تاکید کرد؛‬ ‫نقش مجتمع های خدماتی‪ ،‬رفاهی در کاهش تصادفات‬ ‫موافقــت اصولــی از ســازمان راهــداری و‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای احــداث و نگهــداری‬ ‫می شــوند»‪ .‬حســین زاده خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«درحال حاضــر تعــداد ‪ ۴۰‬مجتمــع خدمــات‬ ‫رفاهــی بین راهــی در ســطح اســتان درحــال‬ ‫بهره بــرداری و ارائــه خدمــات بــه مســافرین‬ ‫و راننــدگان در محورهــای مربوطــه بــوده‬ ‫کــه ایــن تعــداد براســاس پیش بینــی بــه‬ ‫‪ ۴۲‬عــدد در ســال اتــی خواهــد رســید»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬همچنیــن تعــداد ‪ ۱۷‬موافقــت اصولــی‬ ‫صــادره درحــال احــداث بــوده کــه ایــن تعــداد‬ ‫پــس از اتمــام عملیــات اجرایــی در ســال های‬ ‫اینــده بــه بهره بــرداری نهایــی می رســند»‪.‬‬ ‫رئیــس اداره امــور بازرگانــی و ســرمایه گذاری‬ ‫اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای‬ ‫اســتان عنــوان کــرد‪« :‬تعــداد ‪ ۵۴‬موافقــت‬ ‫اصولــی صــادره درحــال اســتعالم و بررســی‬ ‫در کارگــروه زیربنایــی و شهرســازی اســتان‬ ‫بــوده کــه درصــورت موافقــت ان کارگــروه بــه‬ ‫مرحلــه اجرایــی بــرای احــداث می رســند»‪.‬‬ ‫الزم به ذکــر اســت؛ به منظــور رفــاه مســافران‬ ‫و کاربــران جــاده ای‪ ،‬کارشناســان ایــن اداره کل‬ ‫در قالــب اکیپ هــای مختلــف به طورمســتمر‬ ‫از مجتمع هــای خدماتی‪،‬رفاهــی بین راهــی‪،‬‬ ‫نمازخانه هــا‪ ،‬جایگاه هــای ســوخت و‬ ‫رســتوران های بین راهــی بازدیــد کــرده و‬ ‫بــر عملکــرد انــان نظــارت دارنــد و درصــورت‬ ‫مشــاهده هرگونــه تخلــف ضمــن تاکیــد بــر‬ ‫رفــع نواقــص موجــود درصــورت تکــرار برخــورد‬ ‫قانونــی اعمــال می شــود‪.‬‬ ‫مخالفت صریح رئیس اتاق بازرگانی فارس با تعلیق کارت های بازرگانی‬ ‫ایجاد پنج رشته تحصیلی کارشناسی ارشد جدید‬ ‫رئیــس دانشــگاه ایــام گفــت‪« :‬در ســال تحصیلی ‪ ،۱۳۹۹-۴۰۰‬پنج رشــته کارشناســی ارشــد‬ ‫جدیــد شــامل حســابداری مدیریــت‪ ،‬هــوش مصنوعــی و روباتیــک‪ ،‬جامعه شناســی‪ ،‬تاریــخ‬ ‫اســام و علــوم تربیتــی (امــوزش و بهســازی منابــع انســانی) بــا موافقــت دفتــر گســترش در‬ ‫دانشــگاه ایــام ایجــاد و داوطلبــان مجــاز بــه انتخــاب رشــته در مقطــع کارشناســی ارشــد‬ ‫می تواننــد ان هــا را به عنــوان اولویــت در ســال تحصیلــی جدیــد انتخــاب کننــد»‪ .‬محمدعلــی‬ ‫اکبــری افــزود‪« :‬همچنیــن داوطلبــان می تواننــد بــرای کســب اطــاع بیشــتر بــه دفترچــه‬ ‫راهنمــای انتخــاب رشــته کارشناســی ارشــد و اصالحیــه دفترچــه راهنمــا در ســایت ســازمان‬ ‫ســنجش مراجعــه کننــد»‪ .‬رئیــس دانشــگاه اضافــه کــرد‪« :‬ایجــاد ایــن رشــته ها در دانشــگاه‬ ‫ســبب تغییــرات و تحــوالت ســاختاری در حــوزه اموزشــی و پژوهشــی دانشــگاه ایــام‬ ‫می شــود؛ به گونه ای کــه گــروه علــوم تربیتــی و روان شناســی در اینــده نزدیــک دایــر و‬ ‫بــا افزایــش رشــته های گــروه تاریــخ بــه ســه رشــته‪ ،‬ایــن گــروه بــا تصویــب هیئت امنــا‬ ‫به صــورت مســتقل فعالیــت خواهــد داشــت»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و‬ ‫کشــاورزی فــارس گفــت‪« :‬ایــن اتــاق مخالفــت‬ ‫صریــح تعلیــق کارت هــای بازرگانــی و مطالبه گــر‬ ‫نظــر کارشناســی بــرای حمایــت از صــادرات‬ ‫کاالهــای غیرنفتی ســت»‪ .‬جمــال رازقــی‬ ‫بااشــاره به مشــکالت ناشــی از تعلیــق کارت هــای‬ ‫بازرگانــی صادرکننــدگان و ضــرورت حمایــت از‬ ‫صــادرات کاالهــای غیرنفتی بیــان کــرد‪« :‬دریافت‬ ‫و بررســی کارشناســی تعــداد زیــادی شــکایت‬ ‫درخصــوص عــدم صــدور مجــوز واردات در مقابــل‬ ‫صــادرات ازســوی صادرکننــدگان محتــرم دارای‬ ‫تعهــد ارزی نشــان می دهــد کــه علی رغــم‬ ‫صــدور مجــوز ثبــت ســفارش در ســازمان صنعت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت؛ بانــک مرکــزی از تائیــد ثبــت‬ ‫ســفارش ها خــودداری کــرد کــه ایــن اقــدام‬ ‫موجــب عــدم امــکان رفــع تعهــد و حتــی اخــال‬ ‫در نظــام واردات کاال شــده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«دراین زمینــه انتظــار فعــاالن بخــش خصوصــی‬ ‫احیــای مجــدد مکانیــزم کوتــاژ بــه کوتــاژ در‬ ‫شــرکت های تولیــدی و تجــاری واردکننــده‬ ‫اســت»‪ .‬رازقــی افــزود‪« :‬این درحالی ســت که در‬ ‫برخــی از مــوارد مشاهده شــده کــه صادرکنندگان‬ ‫برخــاف اعــام در ســامانه نیمــا‪ ،‬خریــداری بــرای‬ ‫ارز در کشــور مــورد صــادرات نداشــته اند کــه مورد‬ ‫مصداقــی ریــال کویــت ناشــی از صادرات ســیمان‬ ‫بــه کویــت اســت کــه خریــداری در ســامانه بــه‬ ‫صادرکننــده مراجعــه نکــرده اســت کــه مــوارد‬ ‫مشــابه توســط مســئوالن اســتان بــه وزارت‬ ‫اقتصــاد و امــور دارایــی منعکــس شــده اســت»‪.‬‬ ‫او اظهــار داشــت‪« :‬در بررســی های انجام شــده‬ ‫ایــن کمیتــه مشــخص شــد بســیاری از اقالمــی‬ ‫کــه در ســال های ‪ 97‬و ‪ 98‬و فصــل بهــار ‪99‬‬ ‫تحــت عناویــن ارز اشــخاص – واردات بــدون‬ ‫انتقــال ارز قســمتی از واردات تعاونی هــای‬ ‫مرزنشــینان و کاالهــای مشــمول مقــررات مــاده‬ ‫‪ 38‬بــوده کــه بــا تامیــن مبالــغ ان از محــل ارز‬ ‫حاصــل از صــادرات صــورت پذیرفتــه کــه ضرورت‬ ‫محاســبه ایــن ارقــام بدیهی ســت»‪ .‬وی‪ ،‬از مــوارد‬ ‫مصداقــی موضــوع فــوق بــه صــادرات محصــوالت‬ ‫اردی بــا گنــدم از محــل ورود موقــت یــا عصــاره‬ ‫شــیرین بیان از محــل ورود موقــت ریشــه اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬رازقــی ادامــه داد‪« :‬این درحالی ســت که‬ ‫باتوجه بــه ارقــام اعالم شــده درخصــوص حجــم‬ ‫کلــی عــدم برگشــت ارز صادراتــی ضــرورت‬ ‫پاالیــش ایــن اعــداد و تفکیــک اســتثنائات‬ ‫موضوعــی شــامل معافیــت زیــر یک میلیون یــورو‬ ‫موضــوع بخشــنامه بانــک مرکــزی معافیــت‬ ‫صــادرات محصــوالت کشــاورزی و غیــره لحــاظ‬ ‫تــا تصمیم گیــری بــر مبنــای مقــررات مربوطــه‬ ‫امکان پذیــر باشــد»‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان گلســتان گفــت‪« :‬نســخه الکترونیکــی در ‪۵۰‬درصــد از‬ ‫داروخانه هــای گلســتان فعــال شــده اســت»‪ .‬مهــراد کمانگــری اظهــار کــرد‪« :‬نســخه‬ ‫الکترونیکــی در ‪۵۰‬درصــد از داروخانه هــای گلســتان فعــال شــده اســت و تــا تاریــخ ‪ ۹‬اذر‬ ‫امســال بایــد ‪۸۰‬درصــد مراکــز خصوصــی را زیــر بــار ایــن طــرح ببریــم»‪ .‬کمانگــری اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬تاکنــون در ‪ ۳۸۹‬مطــب پزشــکی از مجمــوع ‪ ۳۸۹‬مطــب و در ‪ ۱۴۷‬داروخانــه از‬ ‫‪ ۲۰۱‬داروخانــه و تمــام مراکــز تصویربــرداری ایــن طــرح اجــرا شــده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«در گذشــته بــرای تائیــد داروهــای گران قیمــت از ســامانه تائیــد دارو اســتفاده می شــد‬ ‫کــه درحال حاضــر ســرویس های ان در نســخه الکترونیکــی هــم وجــود دارد»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫بیمــه ســامت اســتان گلســتان گفــت‪« :‬درنتیجــه هــم ســرویس تائیــد دارو و هــم نســخه‬ ‫الکترونیکــی بــه داروخانه هــا ارائــه شــده و نیــازی بــه اســتفاده داروخانه هــا از پنــل بیمــه‬ ‫اســتفاده وجــود نــدارد و به راحتــی می تواننــد بــا ســامانه های خــود خدمــات ارائــه خدمــت‬ ‫کننــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬راه انــدازی پایــگاه اطالعــات بیمه شــدگان کشــور از ســال ‪ ۸۳‬بــر‬ ‫زمیــن مانــده بــود کــه بــا وجود تمــام مشــکالت ایــن موضوع محقــق شــد»‪ .‬کمانگــری بیان‬ ‫کــرد‪« :‬ســامانه تبــادل الکترونیــک اســناد بســتری در بیمارســتان های دولتــی به طور کامــل‬ ‫اجــرا شــده و در بیمارســتان های خصوصــی به صــورت پایلــوت درحــال انجــام اســت؛‬ ‫به نحوی کــه در تولیــد زیرســاخت ها اقدامــات بزرگــی انجــام شــده اســت»‪ .‬کمانگــری افــزود‪:‬‬ ‫«درحال حاضــر ‪ ۱۰۰‬درصــد مطالبــات فروردیــن و اردیبهشـت ماه ‪ ۹۹‬و ‪ ۷۰‬درصــد مطالبــات‬ ‫خردادمــاه و در بخــش غیردولتــی دانشــگاهی مطالبــات داروخانه ها‪ ،‬بیمارســتان ها‪ ،‬پزشــکان‬ ‫و پاراکلینیــک ســال ‪ ۹۹‬هــم تــا پایــان خردادمــاه تســویه شــده اســت»‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه پاسخگویی به مشتریان تجاری‬ ‫در مخابرات‬ ‫ســامانه پاســخگویی بــه مشــتریان تجــاری بــا شــماره ‪ 2010‬در مخابــرات راه انــدازی شــد‪.‬‬ ‫به گــزارش اداره روابط عمومــی مخابــرات منطقــه گلســتان؛ مهنــدس شــهمرادی بااشــاره به‬ ‫راه انــدازی ســامانه ‪ ،2010‬ان را مخصــوص مشــتریان تجــاری و بــرای پاســخگویی بــه‬ ‫مشــکالت فنــی و ســوال های مربــوط بــه ســرویس ها و صورتحســاب مشــتریان دانســت‪ .‬وی‬ ‫بــا برشــمردن مزایــای ایــن ســامانه گفــت‪« :‬ســامانه ‪ 2010‬به صــورت ‪ 24‬ســاعته و حتــی در‬ ‫روزهــای تعطیــل نیــز پاســخگوی مشــتریان اســت»‪ .‬مدیــر مخابــرات منطقه گلســتان امکان‬ ‫انتخــاب زبــان فارســی یــا انگلیســی‪ ،‬اطالعــات محصــوالت و ســرویس ها‪ ،‬ارائــه اطالعــات‬ ‫صورتحســاب تغییــر ســرویس فعلــی‪ ،‬ارتبــاط بــا پشــتیبانی فنــی و اطــاع از وضعیــت‬ ‫مکاتبه هــا را از قابلیت هــای ارائه شــده توســط ایــن ســامانه دانســت‪ .‬همــه مشــترکین تلفــن‬ ‫همــراه می تواننــد ازطریــق شــماره گیری کــد ‪ *2020#‬و ثبــت تلفــن همــراه خــود‪ ،‬اقــدام‬ ‫بــه دریافــت صورت حســاب تلفــن ثابــت خــود کننــد‪ .‬شــهمرادی ضمــن اعــام ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪« :‬خدمــات قابل ارائــه بــه مشــتریان در ســامانه ‪ 2020‬بســیار متنــوع و کاربردی ســت‬ ‫کــه جهــت رفــاه حــال مشــتریان درنظــر گرفتــه شــده اســت»‪ .‬مدیــر مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان بــا برشــمردن خدمــات ارائه شــده توســط ســامانه ‪ *2020#‬گفــت‪« :‬پرداخــت‬ ‫قبــوض تلفــن ثابــت‪ ،‬پرداخــت قبــوض تلفــن ثابــت‪ ،‬پیش ثبت نــام اینترنــت پرســرعت‪،‬‬ ‫خریــد ترافیــک اینترنــت پرســرعت‪ ،‬اســتعالم مانــده اعتبــار اینترنت پرســرعت‪ ،‬شــارژ کارت‬ ‫تلفــن همگانــی؛ از جملــه ایــن خدمــات اســت کــه مشــتریان می تواننــد از ان بهره منــد‬ ‫شــوند»‪ .‬وی با تاکید بــر اســتفاده مشــتریان مخابــرات از خدمــات غیرحضــوری گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫خدمــات باعــث شــده تــا ســرعت تامیــن نیــاز مشــتریان افزایــش یافتــه و متقاضیــان بتوانند‬ ‫خدمــات مدنظــر خــود را بــدون صــرف هزینــه و وقــت دریافــت کننــد»‪.‬‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3121

روزنامه سایه 3121

شماره : 3121
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه سایه 3119

روزنامه سایه 3119

شماره : 3119
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه سایه 3118

روزنامه سایه 3118

شماره : 3118
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه سایه 3117

روزنامه سایه 3117

شماره : 3117
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه سایه 3116

روزنامه سایه 3116

شماره : 3116
تاریخ : 1403/04/17
روزنامه سایه 3115

روزنامه سایه 3115

شماره : 3115
تاریخ : 1403/04/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!