روزنامه سایه شماره 2066 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2066

روزنامه سایه شماره 2066

روزنامه سایه شماره 2066

‫رئیس ستاد انتخابات کشور‪:‬‬ ‫انتخابات دور دوم مجلس‪ ،‬مانوری برای‬ ‫‪ 1‬اجرای انتخابات در شرایط کرونایی‬ ‫‪۲۹‬درصد‬ ‫امارهــا نشــان می دهــد کــه پرداخــت تســهیالت روســتایی و عشــایری موجــب توســعه‬ ‫اشــتغال دراین مناطــق شــده؛ به نحوی کــه ســهم اشــتغال روســتایی از اشــتغال‬ ‫ســاالنه جدیــد از س ـه درصد بــه ‪۲۹‬درصــد افزایــش یافتــه و ‪۲۱۰‬هــزار شــغل جدیــد‬ ‫مطابــق امارهــا به وجــود امــده‪ .‬از ســال ‪ 97‬تاکنــون ‪۱۲‬هــزار و ‪۳۰۰‬میلیاردتومــان‬ ‫تســهیالت بــرای ایجــاد اشــتغال روســتایی پرداخــت شــده‪.‬‬ ‫وزیر اموزش وپروش‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬شهریور ‪ 23 - 1399‬محرم ‪ 12 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2066‬تومان‬ ‫اجرای طرح‬ ‫مبارزه با چاقی دانش اموزان‬ ‫بازخوانی چندباره حادثه ‪ 11‬سپتامبر‬ ‫ِ‬ ‫تبانی امریکا و عربستان‬ ‫بر ویرانه های برج های دوقلو‬ ‫‪2‬‬ ‫ایا تاریخ مصرف کتاب خواندن به پایان رسیده؟‬ ‫بــن واالس؛ وزیــر دفــاع انگلیــس‬ ‫کــه بــا اعتــراف بــه طلــب قانونــی‬ ‫‪۴۰۰‬میلیون پاونــدی ایــران در پرونــده‬ ‫قدیمــی تانک هــای «چیفتــن» خبرســاز‬ ‫شــده‪ ،‬گفــت کــه کشــورش از برجــام‬ ‫حمایــت می کنــد؛ چــون بهبــود اوضــاع‬ ‫در خلیــج فــارس را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫تراژدی عصر مدرن‬ ‫و پایـان عصـر مطالعـه‬ ‫بــرای کســانی که «کــرم کتــاب» هســتند‪ ،‬هیــچ لذتــی باالتــر از‬ ‫درازکشــیدن روی کاناپــه و خوانــدن یــک کتــاب وجــود نــدارد‪ .‬این گــروه ادم هــا‬ ‫حاضرنــد بزرگ تریــن ســیالب های تاریخــی در جهــان راه بیفتــد و همــه را‬ ‫بــا خــود همــراه ســازد؛ امــا ان هــا همچنــان روی کاناپــه لــم داده باشــند و بــه‬ ‫مطالعه شــان دل خــوش کننــد‪ .‬دربرابــر‪ ،‬مطالعــه بــرای کســانی که بــه ان عــادت‬ ‫ندارنــد‪ ،‬مثــل نشســتن بــر ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫با حمایت همه جانبه دولت و صنایع بزرگ کشور صورت گرفت؛‬ ‫‪ UNICEF‬هشدار داد؛‬ ‫‪463‬میلیون کودک بازمانده از تحصیل؛‬ ‫نتیجه اموزش انالین و از راه دور‬ ‫‪6‬‬ ‫اغازبه کار نخستین مرکز نواوری معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫خداحافظی با دایانا ریگ‬ ‫بازیگر سریال «بازی تاج وتخت» ‪3‬‬ ‫؛‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس ستاد انتخابات کشور‪:‬‬ ‫انتخابات دور دوم مجلس‬ ‫مانوری برای اجرای انتخابات در شرایط کرونایی ست‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور بااشــاره به اینکه‬ ‫چشــم انداز دقیــق و روشــنی دربــاره پایــان شــیوع‬ ‫کرونــا وجــود نــدارد‪ ،‬گفــت‪« :‬به هرحــال بایــد‬ ‫برگــزاری انتخابــات دور دوم مجلــس شــورای‬ ‫اســامی را به عنــوان نوعــی مانــور بــرای تجربــه‬ ‫اجــرای انتخابــات در شــرایط کرونایــی درنظــر‬ ‫گرفــت»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ جمــال عــرف کــه‬ ‫روز گذشــته به منظــور شــرکت در جلســه ســتاد‬ ‫انتخابــات البــرز و بازدیــد از شــماری شــعبه های‬ ‫اخــذ رای در جریــان برگــزاری انتخابــات مرحلــه‬ ‫دوم مجلــس بــه اســتان البــرز ســفر کــرده بــود‪،‬‬ ‫بااشــاره به اینکه میــان حوزه هــای ده گانــه ای‬ ‫کــه انتخابــات مرحلــه دوم در ان هــا برگــزار شــد‪،‬‬ ‫حــوزه انتخابیــه البــرز (کــرج‪ ،‬اشــتهارد و فردیــس)‪،‬‬ ‫بزرگ تریــن حــوزه اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬تمــام‬ ‫اقدامــات الزم در چهارچــوب قوانیــن انتخابــات و‬ ‫منطبــق بــر دســتورالعمل های بهداشــتی بــرای‬ ‫حضــور مــردم در پــای صندوق هــای رای فراهــم و‬ ‫نظارت هــای جــدی دراین زمینــه اجــرا شــد»‪ .‬عــرف‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬چهــار انتخابــات مختلــف را در ســال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬پیــش رو داریــم و الزم اســت امادگی هــای‬ ‫الزم بــرای برگــزاری انتخابــات در شــرایط شــیوع‬ ‫کرونــا و بادرنظرگرفتــن دســتورالعمل های بهداشــتی‬ ‫را داشــته باشــیم»‪ .‬معــاون سیاســی وزیــر کشــور‬ ‫در بخشــی دیگــر از ســخنانش بااشــاره به اینکه در‬ ‫شــرایطی بســیارخاص به واســطه شــیوع کرونــا‪،‬‬ ‫تــداوم فشــارها و تحریم هــای ناجوانمردانــه و‬ ‫غیرقانونــی و نیــز جنــگ روانــی گســترده ضدانقــاب‬ ‫و دشــمنان علیــه مــردم شــریف هســتیم‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬تحمــل چنیــن شــرایط خاصــی‪ ،‬همراهــی‬ ‫رونمایی از ترکیب جدید پرسپولیس‬ ‫ســرمربی تیــم فوتبــال پرســپولیس کــه در‬ ‫نقل وانتقــاالت چنــد بازیکــن را از دســت داد‪ ،‬تصمیــم‬ ‫بــه اســتفاده از بازیکنــان تــازه وارد در ترکیــب اصلــی‬ ‫ایــن تیــم بــرای ادامــه لیــگ قهرمانــان اســیا دارد‪.‬‬ ‫به گــزارش مهــر؛ ادامــه رقابت هــای لیــگ قهرمانــان‬ ‫اســیا در ناحیــه غــرب اســیا از ‪ ۲۴‬شــهریورماه به طــور‬ ‫متمرکــز در کشــور قطــر برگــزار می شــود تــا بازی هــا‬ ‫در یــک محــدوده زمانــی کوتــاه به اتمــام برســد و‬ ‫تکلیــف فصــل ‪ ۲۰۲۰‬ایــن بازی هــا مشــخص شــود‪.‬‬ ‫کمیتــه مســابقات لیــگ قهرمانــان اســیا باتوجه بــه‬ ‫شــیوع کرونــا کــه منجــر بــه تعطیلــی هشـت ماهه ایــن‬ ‫بازی هــا شــده‪ ،‬بــه باشــگاه های حاضــر درایــن دوره‬ ‫از بازی هــا مجــوز جــذب بازیکــن در نقل وانتقــاالت‬ ‫تابســتانی را داد تــا مشــکلی دراین خصــوص بــرای‬ ‫تیم هــا به وجــود نیایــد‪ .‬تیــم فوتبــال پرســپولیس‬ ‫کــه همــراه بــا اســتقالل تهــران‪ ،‬شــهرخودرو مشــهد و‬ ‫ســپاهان اصفهــان در ایــن مســابقات شــرکت خواهــد‬ ‫کــرد‪ ،‬توانســت هفــت بازیکــن جدیــد جــذب کنــد تــا‬ ‫از ان هــا در ادامــه رقابت هــای لیــگ قهرمانــان ‪۲۰۲۰‬‬ ‫اســتفاده کنــد‪ .‬ســعید اقایــی‪ ،‬حامــد لــک‪ ،‬عیســی ال‬ ‫کثیــر‪ ،‬احســان پهلــوان‪ ،‬میــاد ســرلک‪ ،‬علــی شــجاعی‬ ‫و ارمــان رمضانــی؛ خریدهــای تابســتانی پرســپولیس‬ ‫هســتند کــه اســامی ان هــا بــه لیســت نهایــی بازیکنان‬ ‫ایــن تیــم نیــز اضافــه شــد‪ .‬یحیــی گل محمــدی‬ ‫(ســرمربی پرســپولیس) کــه دیگــر مهــدی ترابــی‪،‬‬ ‫علــی علیپــور‪ ،‬کریســتین اوســاگونا و علیرضــا بیرانونــد‬ ‫را دراختیــار نــدارد‪ ،‬قصــد دارد از بازیکنــان جدیــد خــود‬ ‫در ترکیــب اصلــی اســتفاده کند‪ .‬ســرمربی سرخ پوشــان‬ ‫پایتخــت کــه از عملکــرد بوژیــدار رادوشــوویچ در‬ ‫چهارچــوب دروازه ایــن تیــم چنــدان راضی نبــود‪ ،‬اقدام‬ ‫بــه جــذب حامــد لــک کــرد تــا وظیفــه حراســت از‬ ‫دروازه پرســپولیس را بــه او بدهــد‪ .‬لــک نیز با پوشــیدن‬ ‫پیراهــن شــماره یــک پرســپولیس به عنــوان جانشــین‬ ‫بیرانونــد انتخــاب شــد و خیلـی زود جــای رادو را گرفت‪.‬‬ ‫او در بــازی دوســتانه پرســپولیس بــا شــهرخودرو نیــز‬ ‫درون دروازه پرســپولیس ایســتاد تــا بــه هماهنگــی بــا‬ ‫خــط دفاعــی ایــن تیــم برســد‪ .‬ســعید اقایــی کــه فصل‬ ‫گذشــته در ســپاهان حضــور داشــت نیــز به عنــوان‬ ‫دفــاع چــپ اصلــی پرســپولیس در لیــگ قهرمانــان‬ ‫اســیا انتخــاب شــده اســت تــا یحیــی مجبــور نشــود‬ ‫بازیکنــان ایــن پســت را متوالیــاً تغییــر دهــد‪ .‬ادامــه‬ ‫تغییــرات گل محمــدی در میانــه میــدان خواهــد بــود‪.‬‬ ‫و صبــر و تحمــل مــردم را می طلبــد کــه انصافــاً‬ ‫بــا نهایــت همدلــی و نجابــت‪ ،‬همراهــی و تحمــل‬ ‫می کننــد و واقعــاً قــدردان و شــاکر ایــن همراهــی‬ ‫و تحمــل مــردم هســتیم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬امیدواریــم‬ ‫پس ازایــن ســختی و عســر‪ ،‬به تعبیــر مقــام معظــم‬ ‫رهبــری؛ دوره یســر فــرا رســد و گشــایش حاصــل‬ ‫شــود‪ .‬دولــت هــم به واقــع درحال مدیریــت و اداره‬ ‫شــرایطی اســتثنایی و خــاص اســت کــه الزامــات‬ ‫و مقتضیــات خــود را داراســت و بــدون همراهــی‬ ‫و ایســتادگی مــردم‪ ،‬ممکــن و شــدنی نیســت»‪.‬‬ ‫رئیــس ســتاد انتخابــات کشــور در پایــان‪ ،‬دو وظیفــه‬ ‫اصلــی مجریــان انتخابــات را تامیــن ســامت و‬ ‫امنیــت انتخابــات دانســت کــه بــا رعایــت دقیــق‬ ‫مولفه هایــی همچــون قانون مــداری و بی طرفــی‬ ‫مجریــان انتخابــات حاصــل می شــود‪.‬‬ ‫میــاد ســرلک در بازی هــای لیــگ قهرمانــان اســیا‬ ‫انتخــاب اول کادر فنــی بــرای توپ گیــری از حریــف‬ ‫اســت‪ .‬وظیفــه ای کــه پیش ازایــن برعهــده کمــال‬ ‫کامیابی نیــا بــوده؛ امــا او دچــار مصدومیــت شــده اســت‬ ‫تــا چنــدروزی در تمرینــات اخیــر ســرخ ها حضــور‬ ‫فعــال نداشــته باشــد‪ .‬علــی علیپــور بــا وجــود مخالفــت‬ ‫کادر فنــی از پرســپولیس رفــت تــا عیســی ال کثیــر و‬ ‫ارمــان رمضانــی به عنــوان جایگزیــن او بــه پرســپولیس‬ ‫اضافــه شــوند‪ .‬گل محمــدی قصــد دارد از ال کثیــر در‬ ‫خــط حملــه اســتفاده کنــد‪ .‬احســان پهلــوان؛ دیگــر‬ ‫بازیکــن جدیــد پرســپولیس اســت کــه قــرار اســت در‬ ‫ترکیــب اصلــی ایــن تیــم در ادامــه رقابت هــای لیــگ‬ ‫قهرمانــان اســیا بــازی کنــد‪ .‬او کــه توانایــی جانشــینی‬ ‫مهــدی ترابــی را دارد‪ ،‬قــرار اســت در جنــاح چــپ بــرای‬ ‫ایــن تیــم بــازی کنــد‪ .‬سرخ پوشــان درحالــی خــود را‬ ‫بــرای ادامــه رقابت هــای لیــگ قهرمانــان اســیا امــاده‬ ‫می کننــد کــه پس ازمدت هــا بــا ترکیبــی نســبتاً‬ ‫متفــاوت وارد بازی هــا می شــوند‪ .‬ایــن تیــم در گــروه‬ ‫‪ C‬لیــگ قهرمانــان اســیا بــا تیم هــای الدحیــل قطــر‪،‬‬ ‫التعــاون عربســتان و الشــارجه امــارات هم گــروه اســت‪.‬‬ ‫ســرخ ها در پایــان دو بــازی ابتدایــی خــود در لیــگ‬ ‫قهرمانــان اســیا تنهــا ‪ 1‬امتیــاز کســب کردنــد تــا در‬ ‫قعــر جــدول حضــور داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ترقی ‪50‬درصدی‬ ‫تخم مرغ‬ ‫یکـی از خوراکی هایـی که مدت هاسـت غذای‬ ‫اصلی اقشـار بسـیارضعیف جامعه ایرانی سـت‪،‬‬ ‫تخم مرغ اسـت که در گذشـته اغلب به تنهایی‬ ‫صرف نمی شـد و معمـوالً به همراه سوسـیس‪،‬‬ ‫گوجه فرنگـی‪ ،‬مخلوط بـا پنیر ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور از افــراد دارای‬ ‫معلولیــت خواســت کــه از فرصــت س ـه درصد ســهمیه‬ ‫اســتخدامی در ازمــون اســتخدامی اســتفاده کننــد و‬ ‫گفــت‪« :‬مطابــق مــاده ‪ ۱۵‬قانــون حمایــت از حقــوق‬ ‫افــراد دارای معلولیــت؛ دولــت مکلــف اســت کــه حداقل‬ ‫ســه درصد از مجوزهــای اســتخدامی دســتگاه های‬ ‫دولتــی و عمومــی را بــه افــراد دارای معلولیــت واجــد‬ ‫شــرایط اختصــاص دهــد»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ وحیــد‬ ‫قبــادی دانــا افــزود‪« :‬براســاس ایــن ماده قانونــی؛‬ ‫باالتریــن مســئول دســتگاه های اجرایــی و نهادهــای‬ ‫عمومــی غیردولتــی؛ یعنــی شــهرداری ها و بانک هــا‬ ‫مکلــف بــه اجــرای دقیــق ایــن مــاده هســتند‪ .‬براســاس‬ ‫قانــون؛ متخلفــان حســب مــورد بــا حکــم مراجــع‬ ‫ذی صــاح بــه مجــازات تعزیــری بــه جــزای نقــدی‬ ‫درجــه پنــج تــا هشــت موضــوع مــاده ‪ ۱۹‬قانــون‬ ‫مجــازات اســامی و همچنیــن انفصــال موقــت یــا دائــم‬ ‫از خدمــات عمومــی‪ ،‬تنــزل مقــام یــا محرومیــت از‬ ‫انتصــاب بــه پس ـت های حســاس مدیریتــی یــا اخــراج‬ ‫از نهــاد یــا ســازمان متبــوع محکــوم می شــوند»‪ .‬وی‬ ‫بــا قدردانــی از معاونــت رئیس جمهــوری و رئیــس‬ ‫ســازمان اداری اســتخدامی خاطرنشــان کــرد‪« :‬از ســال‬ ‫‪ ۹۸‬بعــد از تصویــب قانــون حمایــت از حقــوق افــراد‬ ‫دارای معلولیــت و ابــاغ ان توســط ریاسـت جمهوری بــا‬ ‫همــکاری بســیارخوب ســازمان اداری و اســتخدامی‪ ،‬این‬ ‫قانــون پیــاده شــده و در ازمون هــای اســتخدام مدنظــر‬ ‫قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬هشــتمین ازمــون‬ ‫اســتخدامی مشــترک فراگیــر دســتگاه های اجرایــی در‬ ‫هفتــه دوم ابان مــاه برگــزار خواهــد شــد و داوطلبانــی‬ ‫کــه شــرایط الزم را داشــته باشــند‪ ،‬می تواننــد در ان‬ ‫شــرکت کننــد»‪ .‬قبــادی دانــا افــزود‪« :‬مطابــق بــا مــاده‬ ‫‪ ۴۲‬قانــون مدیریــت خدمــات کشــوری؛ افرادی کــه در‬ ‫ازمــون شــرکت می کننــد و داوطلبــان‪ ،‬بایــد توانایــی‬ ‫انجــام کاری کــه برایــش قــرار اســت اســتخدام شــوند‬ ‫را داشــته باشــند‪ .‬براســاس ایــن ازمــون؛ هــر داوطلــب‬ ‫می توانــد یــک شــغل محــل را انتخــاب کنــد»‪ .‬وی‬ ‫رئیس سازمان بهزیستی کشور‪:‬‬ ‫معلوالن از فرصت سه درصد‬ ‫سهمیه ازمون استخدامی استفاده کنند‬ ‫ادامــه داد‪« :‬باتوجه به اینکــه در ایــن ازمــون فراگیــر‬ ‫مشــترک ‪۳۸‬هــزار ظرفیــت اســتخدامی مربــوط بــه ‪۲۶‬‬ ‫دســتگاه اجرایــی اعالم شــده ســه درصد اســت؛ ایــن‬ ‫پســت های درنظرگرفته شــده اختصــاص داده شــده‬ ‫بــه ســهمیه افــراد دارای معلولیــت کــه ایــن ســهمیه‬ ‫از ســایر ســهمیه های اســتخدامی مجزاســت؛ عزیــزان‬ ‫دارای معلولیــت می تواننــد شــغل محل هــای مشــخص‬ ‫در این رشــته ها را انتخــاب کننــد»‪ .‬رئیــس ســازمان‬ ‫بهزیســتی کشــور گفــت‪« :‬طبیعت ـاً رقابــت بیــن ایــن‬ ‫داوطلبــان معلــول در شــغل محل هــای مشخص شــده‬ ‫بــرای افــراد دارای معلولیــت صــورت می گیــرد و‬ ‫عزیــزان براســاس نمــره کسب شــده می تواننــد در‬ ‫امتحــان مشــترک فراگیــر به عنــوان مســتخدمین‬ ‫مربوطــه اســتخدام شــوند»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪ :‬هیچ یــک‬ ‫از ســهمیه های درنظرگرفته شــده قابل تخصیــص‬ ‫بــه ســایر داوطلبــان نیســت؛ حتــی اگــر افــراد دارای‬ ‫معلولیــت کــه بــا هــم رقابــت می کننــد‪ ،‬بــرای کســب‬ ‫یــک شــغل محــل کــه در ســهمیه افــراد دارای معلولیت‬ ‫منــدرج اســت‪ ،‬موفــق بــه کســب ایــن ســهمیه نشــوند‬ ‫و ایــن ســهمیه تکمیــل نشــود می توانــد فرصــت باقــی‬ ‫و بــرای ازمون هــای مراحــل بعــدی محفــوظ خواهــد‬ ‫مانــد»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬درصورتی کــه ظرفیــت‬ ‫مطابــق چیزی کــه توســط مســئولین ســازمان اداری‬ ‫اســتخدامی اعالم شــده حــدود ‪۳۸‬هزارنفــر باشــد‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۱۱۵۰‬ظرفیــت مشخص شــده بــرای افــراد دارای‬ ‫معلولیــت پنج درصــد این مــوارد را شــامل می شــود»‪.‬‬ ‫قبــادی دانــا افــزود‪« :‬از همــه عزیــزان دارای معلولیــت‬ ‫می خواهــم هرچه ســریع تر اقــدام و در ایــن ازمــون‬ ‫ثبت نــام کننــد‪ .‬فرصــت ثبت نــام در ازمــون از روز‬ ‫‪ 20‬شــهریورماه ســاعت ‪ ۱۲‬ظهــر اغــاز شــده؛ متولــی‬ ‫برگــزاری ازمــون ســازمان ســنجش امــوزش کشــور‬ ‫اســت‪ .‬ثبت نــام در درگاه اطالع رســانی ســازمان‬ ‫ادرس ‪ sanjesh.org‬خواهــد بــود و تــا ســاعت ‪۲۴‬‬ ‫شــنبه ‪ ۲۹‬شــهریورماه ادامــه خواهــد داشــت‪ .‬از افــراد‬ ‫دارای معلولیــت درخواســت می کنــم هرچه ســریع تر‬ ‫ان هــا کــه حائــز شــرایط هســتند‪ ،‬در ازمــون ثبت نــام‬ ‫کننــد تــا بتوانیــم مــاده ‪ ۱۵‬قانــون حمایــت از حقــوق‬ ‫افــراد دارای معلولیــت را در ســال ‪ ۹۹‬به شایســتگی‬ ‫برگــزار کنیــم و ســه درصد ســهمیه های اســتخدامی‬ ‫توســط افــراد دارای معلولیــت اســتفاده شــود‪ .‬البتــه‬ ‫اگــر مــازاد در ســهمیه اســتخدامی بــه ان عزیــزان‬ ‫دارای معلولیــت اســتفاده کننــد‪ .‬ازطریــق رقابــت بــا‬ ‫داوطلبــان ســهمیه ازاد هــم می تواننــد ایــن کار را در‬ ‫شــغل محل هــای مشخص شــده انجــام دهنــد»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬امیــدوارم که عزیــزان دارای معلولیت‬ ‫کــه شایســتگی های بســیار و توانایــی انجــام کارهــای‬ ‫بزرگــی را دارنــد و ایــن امــر را در مراحــل مختلف نشــان‬ ‫دادنــد‪ ،‬بتواننــد از ایــن فرصــت و از ایــن ظرفیــت قانونی‬ ‫شایســته اســتفاده کننــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬مطابق مــاده ‪۱۵‬‬ ‫قانــون حمایــت از حقــوق افــراد دارای معلولیــت دولــت‬ ‫مکلــف اســت کــه حداقــل ســه درصد از مجوزهــای‬ ‫اســتخدامی دســتگاه های دولتــی و عمومــی را؛ اعــم‬ ‫از وزارتخانه هــا ســازمان ها موسســات شــرکت ها و‬ ‫نهادهــای عمومــی و انقالبــی و دیگــر دســتگاه های کــه‬ ‫از بودجــه عمومــی کشــور اســتفاده می کننــد‪ ،‬بــه افــراد‬ ‫دارای معلولیــت واجــد شــرایط اختصــاص دهــد»‪.‬‬ ‫اعالم استانداردهای جدید بخش بهترین فیلم اسکار‬ ‫توجــه بــه تنــوع نــژادی و جنســیتی‪ ،‬از سیاســت اکادمــی‬ ‫علــوم و هنرهــای ســینمایی؛ بانــی جوایــز اســکار در‬ ‫چندســال اخیر بــوده کــه به دنبــال اعتراض هــا بــه‬ ‫نبــود نامزدهــای افریقایی‪،‬امریکایــی در ســال های ‪2015‬‬ ‫و ‪ 2016‬اتخــاذ شــد‪ .‬اکادمــی در ادامــه پیگیــری ایــن‬ ‫سیاســت‪ ،‬اعــام کــرد اســتانداردهای جدیــدی را بــرای‬ ‫انتخــاب نامزدهــای اســکار بهتریــن فیلــم اعمــال می کنــد‪.‬‬ ‫به گــزارش هنرانالیــن؛ بــرای دوره هــای ‪ 94‬و ‪ 95‬جوایــز‬ ‫اســکار کــه در ‪ 2022‬و ‪ 2023‬برگــزار خواهــد شــد‪ ،‬یــک‬ ‫فیلــم برای اینکــه در رقابــت بخــش اســکار بهتریــن‬ ‫فیلــم واجــد شــرایط شــناخته شــود‪ ،‬بایــد فــرم محرمانــه‬ ‫اســتانداردهای اکادمــی را ارائــه بدهــد‪ .‬از ســال ‪2024‬‬ ‫بــرای جوایــز اســکار ‪ ،96‬فیلــم ارائه شــده بــرای بخــش‬ ‫اســکار بهتریــن فیلــم بایــد حداقــل دو مــورد از چهــار‬ ‫اســتاندارد اعالم شــده را داشــته باشــد؛ مث ـ ً‬ ‫ا اســتاندارد ‪A‬‬ ‫شــامل ســرفصلی باعنــوان «ارائــه روی پــرده‪ ،‬مضامیــن و‬ ‫روایت ها»ســت کــه چنــد زیرمجموعــه را دربرمی گیــرد؛‬ ‫یکی ازان هــا حضــور الزامــی یــک بازیگــر (حداقــل یکــی‬ ‫از نقش هــای اصلــی یــا بازیگــران مکمــل نقش هــای‬ ‫مهــم) از نــژاد یــا قومیتی ســت کــه تاکنــون کمتــر روی‬ ‫پــرده تصویــر شــده؛ شــامل اســیایی‪ ،‬التیــن‪ ،‬سیاه پوســت‪،‬‬ ‫بومــی امریــکا‪ ،‬االســکا‪ ،‬خاورمیانــه و ‪ . ...‬مــورد دیگــر ایــن‬ ‫ســرفصل‪ ،‬گــروه بازیگــران یــک فیلــم اســت‪ .‬دراین مــورد‪،‬‬ ‫حداقــل ‪30‬درصــد تمــام بازیگــران نقش هــای ثانــوی و‬ ‫نقش هــای فرعــی بایــد حداقــل دوگــروه از این گروه هــا‬ ‫باشــند‪ :‬زنــان‪ ،‬گروه هــای نــژادی یــا قومــی‪ ،‬ال جی بی تــی‬ ‫و ادم هایــی بــا ناتوانی هــای فیزیکــی یــا شــناختی‪ ،‬یــا‬ ‫ناشــنوا یــا کم شــنوا‪ .‬مــورد دیگــر ایــن ســرفصل‪ ،‬خــط‬ ‫داســتانی اصلــی و موضــوع اســت کــه باردیگــر مــواردی‬ ‫نظیــر زنــان‪ ،‬گروه هــای نــژادی یــا قومــی‪ ،‬ال جی بی تــی‬ ‫و ادم هایــی بــا ناتوانی هــای فیزیکــی یــا شــناختی‪ ،‬یــا‬ ‫ناشــنوا یــا کم شــنوا را دربرمی گیــرد‪ .‬اســتاندارد ‪ B‬شــامل‬ ‫ســرفصلی باعنــوان «رهبــری خالقانــه و تیــم پــروژه»‪،‬‬ ‫اســتاندارد ‪ C‬شــامل ســرفصلی باعنــوان «دسترســی و‬ ‫فرصت هــا در صنعــت» و اســتاندارد ‪ D‬شــامل ســرفصلی‬ ‫باعنــوان «گســترش تماشــاگران» اســت کــه در ان هــا نیــز‬ ‫بــر رعایــت مــوارد ذکرشــده در زیرمجموعه هــای اســتاندارد‬ ‫‪ A‬تاکیــد شــده‪ .‬بــرای دیگــر بخش هــای جوایــز اســکار‪،‬‬ ‫الزامــات فعلــی بــرای واجدشــرایط بودن تغییــر نمی کنــد‪.‬‬ ‫بــرای بخش هایــی ماننــد فیلــم بلنــد انیمیشــن‪ ،‬مســتند‬ ‫بلنــد و فیلــم بلنــد بین المللــی‪ ،‬فــرم اســتانداردهای اکادمی‬ ‫در بخــش اســکار بهتریــن فیلــم بایــد به طــور جداگانــه ارائه‬ ‫شــود‪ .‬اکادمــی چندســال تــاش کــرد فیلم هــا را به گونـه ای‬ ‫نامــزد کنــد کــه مســئله تنــوع نــژادی و جنســیتی درمــورد‬ ‫بازیگــران‪ ،‬کارگردانــان و متصدیــان فنــی لحــاظ شــود‪ .‬در‬ ‫‪ ،2016‬وقتــی بــرای دومین ســال پیاپــی‪ ،‬تمــام ‪ 20‬نامــزد‬ ‫جوایــز اســکار بازیگــری‪ ،‬از بیــن سفیدپوســتان انتخــاب‬ ‫شــدند و رنگین پوســتان در دیگــر بخش هــای اصلــی‬ ‫نیــز نادیــده گرفتــه شــدند‪ ،‬شــریل بــون ایزاکــس (رئیــس‬ ‫وقــت اکادمــی) تــن بــه اقدامــی تاریخــی داد و متعهــد شــد‬ ‫تــا ســال ‪ 2020‬تعــداد اعضــای زن و اعضــای بــا نژادهــای‬ ‫مختلــف را دوبرابــر کنــد‪ .‬به تازگــی اکادمــی تائیــد کــرد که‬ ‫اکنــون بــه اهدافــی کــه بــرای دوبرابرکــردن تعــداد اعضــای‬ ‫زن و رنگین پوس ـت ها درنظــر داشــت‪ ،‬دســت پیــدا کــرده‪.‬‬ ‫امســال‪ ،‬تعــداد اعضــای زن اکادمــی از ‪1446‬نفــر در ‪2015‬‬ ‫بــه ‪3179‬نفــر رســید و تعــداد اعضــای رنگین پوســت بــا‬ ‫ســه برابر افرایــش از ‪554‬نفــر در ‪ 2015‬بــه ‪1787‬نفــر‬ ‫افزایــش پیــدا کــرد‪ .‬تعــداد اعضــای بین المللــی نیــز بــا‬ ‫سـه برابر افزایــش از ‪747‬نفــر بــه ‪2107‬نفــر رســیده اســت‪.‬‬ ‫دیویــد روبیــن (رئیس اکادمــی) و داون هادســن (مدیرعامل‬ ‫اکادمــی) در بیانیـه ای مشــترک گفتنــد‪« :‬دریچــه بایــد بــاز‬ ‫شــود تــا بازتــاب جمعیــت جهانــی متنــوع مــا؛ چــه به لحاظ‬ ‫تولیــد فیلم هــای ســینمایی و چــه ازنظر تماشــاگرانی باشــد‬ ‫کــه فیلم هــا بــا ان هــا ارتبــاط برقــرار می کننــد‪ .‬اکادمــی‬ ‫خــود را متعهــد می دانــد کــه بــرای واقعیت بخشــیدن بــه‬ ‫این مســئله‪ ،‬نقشــی حیاتــی داشــته باشــد»‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫شیوه توزیع واکسن انفلوانزا‬ ‫ســازمان غــذا و دارو قــرار اســت تعــداد محــدودی واکســن انفلوانــزا را‬ ‫ازطریــق داروخانه هــا بــه مــردم عرضــه کنــد و ایــن ســازمان ظاهــرا ً‬ ‫تصمیمــی بــه شناســایی گروه هــای دارای اولویــت نــدارد و بــا منطــق‬ ‫«هرکــس زودتــر بــه داروخانــه رســید» تصمیــم بــه عرضــه واکسـن ها‬ ‫دارد‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ باتوجه به اینکــه در فراینــد توزیــع ماســک‬ ‫در کشــور‪ ،‬مشــکالت فراوانــی وجــود داشــت و بــا ممنوعیــت عرضــه‬ ‫ماســک در داروخانه هــا در ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت ایــن مشــکل دربــاره توزیــع واکســن نیــز اتفــاق افتــد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫بایــد همــه جوانــب مدیریتــی و فراینــدی بــرای عرضــه واکســن‬ ‫انفوالنــزا بــه گروه هــای دارای اولویــت بررســی شــود؛ درادامــه‪ ،‬بــه‬ ‫برخــی از مســائل و مشــکالت احتمالــی در توزیــع واکســن انفوالنــزا‬ ‫پرداختــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫انتخاب داروخانه های توزیع واکسن‬ ‫باتوجه به اینکــه در کشــور بیــش از ‪13‬هــزار داروخانــه وجــود دارد‬ ‫و تعــداد واکس ـن هایی کــه بایــد توزیــع شــود محــدود اســت‪ ،‬بایــد‬ ‫معیارهــای انتخــاب داروخانه هــا کامـ ًا شــفاف و صریــح معیــن شــود‪.‬‬ ‫معیارهــای مذکــور بایــد اطالع رســانی شــده و داروخانه هــای محــل‬ ‫توزیــع واکســن بایــد در ســایت ســازمان غــذا و دارو دراختیــار عمــوم‬ ‫مــردم قــرار گیــرد‪ .‬بدیهی ســت؛ عرضــه واکســن در داروخانــه ای‬ ‫به جــز داروخانه هــای اعالمــی‪ ،‬تخلــف محســوب شــده و بایــد بــا‬ ‫داروخانــه متخلــف برخــورد شــود‪ .‬پیش بینــی می شــود ســازمان‬ ‫غــذا و دارو‪ ،‬توزیــع واکســن ها را در داروخانه هــای منتخــب به انجــام‬ ‫برســاند‪ .‬مهم تریــن مســئله این اســت که داروخانــه ظرفیــت و‬ ‫ســامت کاری الزم بــرای توزیــع واکســن را داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ردیابی و ره گیری واکسن‬ ‫در ســازمان غــذا و دارو و در ســامانه کنتــرل اصالــت‪ ،‬ردیابــی و ره گیری‬ ‫(تی تــک)‪ ،‬امــکان اختصــاص شناســه یکتــا بــه هــر قلــم واکســن‬ ‫وجــود دارد‪ .‬قابلیــت رصــد مالکیــت واکســن در کل زنجیــره تامیــن‬ ‫و ازطریــق شناســه ره گیــری وجــود دارد‪ .‬در انتهــای فراینــد مذکــور‪،‬‬ ‫بایــد داروخانــه بــا اســتفاده از بارکدخــوان دوبعــدی‪ ،‬شناســه ره گیــری‬ ‫ـی عرضــه واکســن بــه‬ ‫واکســن را در ســامانه ثبــت کننــد‪ .‬ایــن به معنـ ِ‬ ‫مصرف کننــده نهایــی و ازبین بــردن امــکان عرضــه مجــدد ان بــه فــرد‬ ‫دیگــر اســت‪ .‬درحال حاضــر بیمه هــای درمانــی پایــه‪ ،‬داروخانه هــای‬ ‫طــرف قــرارداد خــود را ملــزم کرده انــد در زمــان عرضــه دارو بــه‬ ‫بیمه شــده‪ ،‬بــا اســتفاده از بارکدخــوان دوبعــدی‪ ،‬شناســه ره گیــری‬ ‫دارو را در ســامانه بیمــه ثبــت کننــد‪ .‬ســامانه بیمه گــر به صــورت‬ ‫وب ســرویس اســتعالم دارو را از ســازمان غــذا و دارو اســتعالم کــرده‬ ‫و درصــورت عدم تائیــد اصالــت دارو یــا تقلبی بــودن برچســب یــا‬ ‫شناســه اصالــت‪ ،‬بیمه هــا از پوشــش بیمــه ای دارو امتنــاع کــرده و‬ ‫عم ـ ًا امــکان ثبــت نهایــی دارو در ســامانه بیمه گــر وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫شناسایی گروه های دارای اولویت‬ ‫باتوجه به اینکــه تعــداد واکســن ها محــدود و تعــداد متقاضیــان‬ ‫چندبرابــر موجــودی واکسن هاســت‪ ،‬قطعــاً بایــد از الگوریتم هــای‬ ‫شناســایی اســتفاده کــرد تــا افرادی کــه دارای اولویــت باالتــری بــرای‬ ‫دریافــت واکســن هســتند‪ ،‬شناســایی و انتخــاب شــوند‪ .‬ســازمان غذا و‬ ‫دارو تصمیمــی بــه شناســایی گروه هــای دارای اولویــت نــدارد و قطعـاً‬ ‫بــا منطــق «هرکــس زودتــر بــه داروخانــه رســید» تصمیــم بــه عرضــه‬ ‫واکســن ها دارد‪ .‬بــا فاکتورهایــی نظیــر ســن‪ ،‬جنســیت‪ ،‬موقعیــت‬ ‫مکانــی محــل زندگــی (مناطــق قرمــز اولویــت باالتــری بــرای دریافــت‬ ‫واکســن دارنــد)‪ ،‬ســوابق بیماری هــای زمینــه ای و بیماری هــای‬ ‫خــاص (در وزارت بهداشــت و ســازمان های بیمه گــر بخشــی از ایــن‬ ‫اطالعــات وجــود دارد) و ســایر فاکتورهــا‪ ،‬می تــوان گروه هــای هــدف‬ ‫را شناســایی کــرد‪.‬‬ ‫اطالع رسانی به گروه های دارای اولویت‬ ‫بایــد ازطریــق پیامــک‪ ،‬گروه هــای شناسایی شــده را مطلــع کــرد کــه‬ ‫می تواننــد بــا مراجعــه بــه داروخانــه‪ ،‬واکســن خــود را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫براســاس موقعیــت محــل زندگــی می تــوان از زیرســاخت هایی نظیــر‬ ‫ســفارش انالیــن و رزرواســیون واکســن اســتفاده کــرد کــه افــراد دچار‬ ‫ســردرگمی نشــوند‪ .‬اگــر ســازمان غــذا و دارو نتوانــد راهــکاری بــرای‬ ‫مدیریــت توزیــع و عرضــه واکســن بــه افــراد دارای اولویــت نداشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬قطع ـاً بــا صف هــای طوالنــی و بــازار ســیاه مواجــه خواهیــم‬ ‫شــد‪ .‬همیــن‪ ،‬موجــب افزایــش تعــداد مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شیوه احراز اصالت واکسن‬ ‫یکــی از اتفاقــات کــه در چندهفتــه پــس از اغــاز توزیع واکســن شــاهد‬ ‫ان خواهیــم بــود‪ ،‬عرضــه واکس ـن های تقلبی ســت‪ .‬به دلیــل افزایــش‬ ‫تقاضــا و کمبــود واکســن‪ ،‬قطعــاً ســودجویان بــه این حــوزه ورود‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬ســازمان غــذا و دارو بایــد زیرســاخت ســامانه تی تــک را‬ ‫بــه احــاد جامعــه معرفــی و شــیوه احــراز اصالــت واکســن را مشــخص‬ ‫کنــد‪ .‬در کنــار ایــن امــر‪ ،‬اقدامــات انتظامــی‪ ،‬امنیتــی و تعزیراتــی بایــد‬ ‫صــورت پذیــرد تــا از تقویــت بــازار ســیاه جلوگیــری به عمــل ایــد‪.‬‬ ‫قاچاق صادراتی واکسن انفوالنزا‬ ‫باتوجه به اینکــه واکســن انفوالنــزا بــا ارز ‪4200‬تومانــی وارد شــده‬ ‫اســت و کشــورهای همســایه مــا هــم درگیــر ایــن ویــروس هســتند‪،‬‬ ‫مطابــق بــا تجــارب پیشــین کــه داروهایــی کــه بــا ارز دولتــی وارد‬ ‫ایــران و بــه کشــورهای همســایه قاچــاق می شــدند‪ ،‬ایــن اتفــاق‬ ‫درمــورد واکســن انفلوانــزا نیــز خواهــد افتــاد‪ .‬بایــد دســتگاه های‬ ‫درگیــر در موضــوع مبــارزه بــا قاچــاق بــا همــکاری و هماهنگــی‬ ‫یکدیگــر‪ ،‬از قاچــاق صادراتــی ایــن دارو جلوگیــری کننــد‪ .‬طبــق‬ ‫شــواهد و تجــارب گذشــته‪ ،‬در شــرایط کنونــی ســازمان غــذا و دارو‬ ‫برنامــه ای بــرای نظــارت بــر زنجیــره تامیــن و جلوگیــری از بــروز‬ ‫قاچــاق صادراتــی نــدارد‪.‬‬ ‫رعایت اصل اگاهی و اختیار در زمان فروش‬ ‫وقتــی متقاضــی دریافــت واکســن کرونــا بــه داروخانــه مراجعــه‬ ‫می کنــد‪ ،‬بــا ارائــه کارت ملــی‪ ،‬درخواســت خــود را بــه داروخانــه اعــام‬ ‫می کنــد‪ .‬داروخانــه کــد ملــی را ثبــت کــرده و درصــورت عدم دریافــت‬ ‫واکســن توســط فــرد‪ ،‬واکســن را بــه وی می فروشــد‪ .‬ســوال اینجاســت‬ ‫کــه اگــر بــدون اطــاع یــک فــرد‪ ،‬کــد ملــی وی را در ســامانه ثبــت‬ ‫کــرده باشــند‪ ،‬تکلیــف چیســت؟ قطعـاً بــا مــواردی مواجــه خواهیــم‬ ‫شــد کــه از کــد ملــی افــراد سوءاســتفاده شــده و بــدون اطــاع ایشــان‬ ‫واکســن عرضــه و به نــام ان هــا ثبــت شــده اســت‪ .‬مطابــق بــا اصــل‬ ‫اگاهــی و اختیــار و احــراز هویــت فــرد‪ ،‬بایــد در زمــان مراجعــه وی بــه‬ ‫داروخانــه‪ ،‬از متقاضــی شــماره تلفن همراهــی کــه به نــام وی اســت را‬ ‫دریافــت کــرد‪ .‬ازاینجابه بعــد اتفاقــات زیــر می افتــد‪:‬‬ ‫بررســی مطابقــت شــماره تلفن همــراه و شــماره ملــی متقاضــی‬ ‫ازطریــق ســرویس شــاهکار‪ ،‬ارســال کــد تائیــد بــرای شــماره‬ ‫تلفن همــراه متقاضــی‪ ،‬اعــام کــد تائیــد توســط متقاضــی بــه مســئول‬ ‫ثبــت اطالعــات داروخانــه‪ ،‬بررســی اســتحقاق متقاضــی بــرای دریافــت‬ ‫واکســن و فــروش واکســن‪ ،‬اطمینــان از دریافــت واکســن توســط فــرد‪.‬‬ ‫در انتهــای فراینــد افرادی کــه واکســن را دریافــت کرده انــد‪،‬‬ ‫مکلف انــد شــماره ملــی خــود به همــراه شناســه ‪ 16‬رقمــی اصالــت‬ ‫کــه بــر روی برچســب اصالــت هــر واکســن وجــود دارد را بــه ســامانه‬ ‫پیامکــی رســمی ســازمان غــذا و دارو (‪ )20008822‬ارســال کننــد‪.‬‬ ‫معنــای ایــن فراینــد این اســت که فــرد اوالً اســتحقاق و اولویــت‬ ‫دریافــت واکســن را داشــته و ثانیـاً دقیقـاً خــود او واکســن را دریافــت‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫درپایــان گفتنی ســت؛ ســازمان غــذا و دارو بایــد برنامــه مشــخص خود‬ ‫بــرای توزیــع واکســن انفلوانــزا را اعــام کنــد‪ .‬در شــرایط کنونــی کــه‬ ‫مــردم اضطــراب زیــادی در نتیجــه شــرایط حاکــم اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‬ ‫و نیــز ســایه ســنگین کرونــا را دارنــد‪ ،‬نمی تــوان اضطــراب جدیــدی بر‬ ‫ان هــا وارد کــرد‪ .‬همچنیــن نبایــد موجــب ایجــاد صفــوف و تجمعــات‬ ‫زیــاد در داروخانه هــا و بــرای واکســن انفلوانــزا ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫فیروزه مظفری‬ ‫تلنگر‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫شنبه ‪ 22‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2066‬‬ ‫بازخوانی چندباره حادثه ‪ 11‬سپتامبر‬ ‫ِ‬ ‫تبانیامریکا و عربستان‬ ‫بر ویرانه های برج های دوقلو‬ ‫دیــروز؛ ‪ 11‬ســپتامبر مصــادف بــود بــا بزرگ تریــن حملــه تروریســتی در امریــکا کــه شــاید در تاریــخ ‪ ۴۰۰‬و انــدی ســاله ایــن کشــور بی ســابقه بــود؛‬ ‫رویــدادی کــه تاریــخ جهــان را تغییــر داد و حــوادث بــزرگ و کوچکــی را به ویــژه در منطقــه خاورمیانــه رقــم زد؛ امــا دراســتانه ســومین دهه از ان حادثــه‪،‬‬ ‫بی صداقتــی حکومــت ایــاالت متحــده امریــکا در علنی کــردن تحقیقــات در ایــن پرونــده و تعلیــق پیگیــری شــکایات خانــواده قربانیــان‪ ،‬بــه لکــه‬ ‫تاریکــی در پرونــده دولت هــای امریــکا تبدیــل شــده اســت‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ ‪ ۱۱‬ســپتامبر را می تــوان مولــود و محصــول امتــزاج پــول و البــی دانســت‬ ‫کــه سیســتم ســرمایه داری امریــکا بهتریــن محــل و بســتر پــرورش ان اســت؛ البــی و پــول از مبــدا عربســتان کــه در دهه هــای اخیــر تــاش زیــادی‬ ‫کــرده در شــکل دهی بــه ارایــش نیروهــا در امریــکا و اثرگــذاری بــر تحــوالت سیاســی ایــن کشــور‪ ،‬نقــش اول را ایفــا کنــد و وجــود همیــن بســتر و‬ ‫زمینــه باعــث شــد کــه ملــت امریــکا‪ ،‬قربانــی قیچـی ای شــوند کــه یــک تیغــه ان در ریــاض و تیغــه دیگــر در واشــینگتن قــرار دارد‪.‬‬ ‫صبــح روز ‪ 11‬ســپتامبر‪ ۱۹ ،‬عضــو القاعــده بــا چهارفروند‬ ‫هواپیمــای تجاری‪،‬مســافری ربوده شــده‪ ،‬برج هــای‬ ‫دوقلــوی مرکــز تجــارت جهانــی در نیویــورک را هــدف‬ ‫گرفتنــد‪ .‬ان هــا هواپیمــای ســوم را بــه ســاختمان‬ ‫پنتاگــون واقــع در ارینگتــون در ویرجینیــا کوبیدنــد و‬ ‫تنهــا هواپیمــای چهــارم بــود کــه در مســیر واشــینگتن‪،‬‬ ‫در ایالت پنســیلوانیا ســرنگون شــد و نتوانســت ماموریت‬ ‫خــود را بــه پایــان برســاند‪ .‬حادثــه ‪ ۱۱‬ســپتامبر‪،‬‬ ‫جهــان را بــرای روزهــای متمــادی در شــوک فــرو بــرد‬ ‫و تحلیلگــران‪ ،‬ان را بــا حمالتــی ماننــد بمبــاران «بنــدر‬ ‫پرل هاربــر» توســط ژاپنی هــا در جنــگ جهانــی دوم‬ ‫مقایســه کردنــد‪ .‬در ایــن حملــه بــزرگ تروریســتی‪۱۵ ،‬‬ ‫تبعــه ســعودی‪ ،‬دو تبعــه اماراتــی‪ ،‬یــک تبعــه مصــری‬ ‫و یــک لبنانــی شــرکت داشــتند؛ همگــی عــرب و‬ ‫عضــو شــبکه تروریســتی القاعــده؛ گروهــی کــه از مبــدا‬ ‫و کانــون پــرورش تروریســم تغذیــه فکــری و روانــی‬ ‫می شــوند؛ عربســتان! این گــروه تروریســتی در هنگامــه‬ ‫جنــگ افغان هــا علیــه ارتــش ســرخ شــوروی ســابق‪ ،‬بــا‬ ‫همــکاری و مشــارکت ســه کشــور عربســتان‪ ،‬پاکســتان‬ ‫و امریــکا تشــکیل شــده بــود و اولیــن تحقیقــات‬ ‫صورت گرفتــه درخصــوص حمــات ‪ ۱۱‬ســپتامبر نشــان‬ ‫مـی داد کــه هیئــت رهبــری القاعــده متشــکل از اســامه‬ ‫ب ـن الدن‪ ،‬ایمــن الظواهــری‪ ،‬میــر حمــزه‪ ،‬احمــد رفیــع‬ ‫طاهــا و فضــل الرحمــان؛ فتــوای ایــن حمالت را در ســال‬ ‫‪ ۱۹۹۸‬صــادر کــرده بودنــد‪ .‬از همــان اولین روزهــای‬ ‫حمــات صورت گرفتــه‪ ،‬ابهامــات دربــاره ایــن پرونــده‬ ‫ان قــدر زیــاد بــود کــه تحلیلگــران بین المللــی به ســمت‬ ‫فرضیه ســازی رفتنــد؛ فرضیه هایــی کــه تــا همیــن‬ ‫امــروز قابل طــرح و بررسی ســت‪ .‬از مهم تریــن ابهام هــا‪،‬‬ ‫دســتور خــروج فــوری ‪۱۳‬نفــر از بســتگان بــن الدن از‬ ‫سراســر امریــکا بــود کــه ریچــارد کالرک (مســئول وقت‬ ‫بخــش ضــد تروریســتی کاخ ســفید) دراین خصــوص‬ ‫گفتــه بــود؛ پلیــس فــدرال‪ ،‬دســتور اجــازه پــرواز‬ ‫خانــواده بــن الدن را تائیــد کــرد‪ .‬مهم تریــن فرضیه هــا‬ ‫درارتباط بــا ایــن حمــات‪ ،‬یکــی این بودکــه کار‪ ،‬کار‬ ‫خــود امریکایی هــا بــوده اســت تــا بــا سوءاســتفاده از این‬ ‫حادثــه‪ ،‬سیاســت ها و برنامه هــای خــود را در منطقــه‬ ‫خاورمیانــه پیــاده کننــد؛ به طوری کــه جمعــی از افــراد‬ ‫پیگیــر و خانواده هــای قربانیــان‪ ،‬ویدئــوی مربــوط بــه‬ ‫بـن الدن را کــه طی ان مســئولیت حمالت ‪ ۱۱‬ســپتامبر‬ ‫را به عهــده گرفــت‪ ،‬جعلــی دانســتند و مــدارک خــود را‬ ‫بــر روی ســایت هایی کــه بعــدا ً طراحــی کردنــد‪ ،‬قــرار‬ ‫دادنــد‪ .‬برخی نیــز حادثه ‪ ۱۱‬ســپتامبر را کار اســرائیلی ها‬ ‫دانســتند و ان را اقدامــی بــا ماهیــت تحریک امیــز‬ ‫توصیــف کردنــد تــا بــا مداخلــه امریــکا در منطقــه‬ ‫و حاکمیــت اشــوب و جنگ هــای داخلــی‪ ،‬حاشــیه‬ ‫امنیــت ایــن رژیــم افزایــش یابــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬ردِپــای‬ ‫ســعودی ها دراین ماجــرا ان قــدر واضــح و غیرقابل انــکار‬ ‫بــود کــه بقیــه فرضیه هــا را بــه حاشــیه بــرد و باعــث‬ ‫شــد کــه کنگــره امریــکا همان زمــان الیحــه ای را از‬ ‫تصویــب بگذرانــد کــه براســاس ان؛ خانواده هــای قربانیان‬ ‫بتواننــد علیــه عربســتان شــکایت کنند؛ امــا بــاراک اوباما‬ ‫(رئیس جمهــوری وقــت امریــکا) به دلیــل فشــارهای‬ ‫شــدید ســعودی ها و به ویــژه تهدیــد بــه خارج کــردن‬ ‫ســرمایه های عربســتان از امریــکا‪ ،‬ایــن قانــون کنگــره‬ ‫را وتــو کــرد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬خانواده هــای قربانیــان دســت‬ ‫از پیگیری هــا برنداشــتند و بعــد از گذشــت ســال ها و‬ ‫ناامیــدی از رونــد پیگیری هــای دولتــی‪ ،‬تصمیــم گرفتند‬ ‫کــه پرونــده را از مســیرهای حقوقــی به صــورت شــخصی‬ ‫دنبــال کننــد؛ موضوعی کــه ســرانجام در ســال ‪ ۲۰۱۶‬به‬ ‫تصویــب قانــون موســوم بــه «عدالــت در برابــر حامیــان‬ ‫تروریســم» (جاســتا) در امریــکا منجــر شــد‪ .‬پیگیری هــا‬ ‫بــا امیدواری هــای بیشــتری ادامــه داشــت؛ تاجایی کــه‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۸‬و مصــادف بــا هجدهمیــن ســالگرد حمالت‬ ‫‪ ۱۱‬ســپتامبر ‪ ،۲۰۰۱‬تعــدادی از اعضــای خانــواده‬ ‫قربانیــان حادثــه‪ ،‬بــا دونالــد ترامــپ در کاخ ســفید‬ ‫دیــدار کردنــد‪ .‬تعــداد این گــروه ‪۲۴‬نفــر اعــام شــد کــه‬ ‫ ســال روزنامــه «نیویورک تایمــز»؛ از ان‬ ‫به نوشــته همان ِ‬ ‫دیــدار انتظــار ایجــاد فرصتــی بــرای طــرح خواســته های‬ ‫خــود و تقویــت پیگیری هــا داشــتند‪ .‬ان هــا بــا طــرح‬ ‫این موضــوع کــه وزارت دادگســتری بنــا دارد اســناد‬ ‫اف بــی ای را دربــاره ‪ ۱۱‬ســپتامبر مخفــی نگــه دارد‪،‬‬ ‫از ترامــپ درخواســت کردنــد ایــن اســناد را به شــکل‬ ‫علنــی منتشــر کنــد‪ .‬ایــن خانواده هــا بــه ترامــپ گفتنــد‬ ‫کــه بــوش‪ ،‬اوبامــا و اف بــی ای‪ ،‬اجــازه دیــدن اســناد را‬ ‫نداده انــد و جریانــی وجــود دارد کــه مانــع انتشــار ایــن‬ ‫اســناد می شــود‪ .‬البتــه ان طورکــه «نیویورک تایمــز» در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۸‬گــزارش کــرده بــود؛ ترامــپ بــه انــان وعــده‬ ‫کمــک داد و پــس از مــدت کوتاهــی اطــاع داده شــد‬ ‫کــه ترامــپ بــه ویلیــام بــار (وزیــر دادگســتری وقــت)‬ ‫دســتور داده نــام یکــی از دیپلمات هــای ســعودی را کــه‬ ‫در گــزارش اف بـی ای به عنــوان یکــی از افــراد مرتبــط بــا‬ ‫حادثــه ‪ ۱۱‬ســپتامبر از او نــام بــرده شــده‪ ،‬رســانه ای کند‪.‬‬ ‫بااینکــه وکالی وزارت دادگســتری‪ ،‬نــام مقــام ســعودی را‬ ‫در یــک ســند تحویــل دادگاه داده بودنــد؛ امــا ویلیــام بــار‬ ‫از افشــای ســند خــودداری کــرده و از دادگاه خواســته بود‬ ‫کــه محتــوای پرونــده به عنــوان اســرار دولتــی‪ ،‬محرمانــه‬ ‫بمانــد؛ چراکــه به ادعــای وی؛ افشــای ان می توانــد بــه‬ ‫امنیــت ملــی امریکا اســیب بزنــد‪ .‬پرونده ‪ ۱۱‬ســپتامبر و‬ ‫پیگیری هــای خانواده هــای قربانیــان ایــن حادثــه هنــوز‬ ‫بــا فرازوفرودهایــی روبـه رو بــوده و شــکایت خانواده هــا از‬ ‫دولــت عربســتان به رغــم همــه دوندگی هــا تاکنــون بــه‬ ‫جایــی نرســیده و این درحالی ســت که دولــت ســعودی‬ ‫بــرای مختومه کــردن پرونــده شــکایت‪ ،‬تقــای بســیار‬ ‫کــرده و بــا اســتفاده از قــدرت البــی و پــول همچنــان‬ ‫تــاش خــود را ادامــه داده اســت‪ .‬ریــاض برای انکــه‬ ‫قانــون «جاســتا» را علیــه خــود خنثــی کنــد‪ ،‬عالوه بــر‬ ‫فشــارهای سیاســی‪ ،‬مبالــغ زیــادی هــم هزینــه کــرده‬ ‫اســت و تــا جایــی جلــو رفتنــد کــه پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫«دیلی کالــر» فــاش ســاخت‪ ،‬عربســتان با پرداخت رشــوه‬ ‫مالــی بــه یکــی از شــرکت های امریکایــی و به کارگرفتــن‬ ‫کهنـه کاران نظامــی امریــکا‪ ،‬درصــدد لغــو قانــون اجــرای‬ ‫عدالــت علیــه حامیــان تروریســم برامــده‪ .‬ســعودی ها‪ ،‬در‬ ‫کنــار ایــن تالش هــا‪ ،‬مســتقیماً نیــز بــه مراجــع قضایــی‬ ‫امریــکا نفــوذ کردنــد؛ بااین حــال‪ ،‬اش ان قــدر شــور بــود‬ ‫که یــک قاضــی دادگاه منطقــه نیویــورک در فروردین ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬بااســتنادبه همیــن قانــون‪ ،‬بــا درخواســت دولــت‬ ‫عربســتان ســعودی بــرای تبرئــه از اتهــام دست داشــتن‬ ‫در حمــات ‪ 11‬ســپتامبر مخالفــت کــرد‪ .‬درخصــوص‬ ‫ابهام هــا در ایــن پرونــده‪ ،‬خــود رســانه های امریکایــی‬ ‫هــم ورود کردنــد؛ چنانچــه «ســی ان ان» گزارش هــای‬ ‫مفصــل از رونــد ایــن پرونــده و جزئیات پنهان کاری شــده‬ ‫در ان تهیــه کــرد‪ .‬در یکــی از ایــن گزارش هــا کــه‬ ‫جمع بنــدی ان بــه حضــور و نقــش جــدی اتبــاع‬ ‫ســعودی در حادثــه ‪ ۱۱‬ســپتامبر تاکیــد دارد‪ ،‬بــه شــمار‬ ‫زیــاد عربســتانی های مقیــم امریــکا دراین حملــه و‬ ‫تامیــن مالــی عملیــات تروریســتی ازســوی ‪ ۳۰‬فــرد‬ ‫امریکایــی عربســتانی تبار اشــاره می کنــد؛ موضوعــی‬ ‫ِ‬ ‫کــه به گفتــه «س ـی ان ان» به دالیــل امنیتــی نشــد نــام‬ ‫ان ‪۳۰‬نفــر را فــاش کننــد‪ .‬اصلی تریــن بخــش گزارشــی‬ ‫کــه درارتباط بــا ‪ ۱۱‬ســپتامبر در رســانه های امریــکا درز‬ ‫کــرد‪ ،‬مربــوط بــه سانســور یــا مخف ـی کاری ‪۲۸‬صفحــه‬ ‫جنجالــی گــزارش کنگــره اســت کــه بــه دخالت هــای‬ ‫عربســتان در ایــن حمــات داللــت دارد‪ .‬تحلیلگــران‬ ‫رســانه «فاریــن پالیســی» بعــد از گذشــت یک دهــه و در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۱‬بــه این موضــوع ورود و اســنادی را منتشــر‬ ‫کــرد کــه نشــان مــی داد ان ‪۲۸‬صفحــه سانسورشــده‬ ‫رســواگر‪ ،‬درصــورت انتشــار می توانســت یــک افتضــاح و‬ ‫ابروریــزی بــرای خانــواده ســلطنتی عربســتان به دنبــال‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬رســانه های امریکایــی تاکیــد داشــتند که‬ ‫حــذف ایــن صفحــات‪ ،‬بــا هــدف جلوگیــری از خشــم‬ ‫رهبــران ســعودی انجــام شــده اســت؛ مثـ ً‬ ‫ا صفحــه ‪۴۱۵‬‬ ‫ان‪ ،‬وجــود رابطــه میــان برخــی از رباینــدگان هواپیماهــا‬ ‫در حادثــه ‪ ۱۱‬ســپتامبر بــا دولــت عربســتان ســعودی‬ ‫را فــاش می ســازد و جالب اینکــه دســت کم دونفــر از‬ ‫ایــن افــراد‪ ،‬افســران اطالعاتــی عربســتان بوده انــد‪ .‬در‬ ‫صفحــه ‪ ۴۱۷‬فــاش شــده «یکــی از افرادی کــه به عنــوان‬ ‫حامــی مالــی دونفــر از هواپیماربایان حادثه ‪ ۱۱‬ســپتامبر‬ ‫شــناخته شــده اند‪ ،‬اســامه بســنان اســت»‪ .‬وی پــس از در‬ ‫ســفری بــه هوســتون در ســال ‪ ،۲۰۰۲‬از یکــی از اعضــای‬ ‫خانــواده ســلطنتی در عربســتان پــول هنگفتــی دریافــت‬ ‫کــرده بــود‪ .‬همچنیــن در صفحــه ‪ ۴۲۶‬امــده اســت‬ ‫کــه همســر بســنان از شــاهزاده حیفــا بنــت ســلطان‬ ‫(همســر ســفیر عربســتان) ســعودی پــول دریافــت‬ ‫کــرد‪ .‬در صفحــات ‪ ۴۱۸‬و ‪ ۴۱۹‬هــم فــاش شــده کــه در‬ ‫دفترچــه تلفــن ابو زبیده؛ ســرکرده دستگیرشــده القاعده‪،‬‬ ‫شــماره تلفن های شــرکت های امنیتــی وجــود داشــت‬ ‫کــه محــل اقامــت شــاهزاده بنــدر بــن ســلطان (ســفیر‬ ‫وقــت عربســتان ســعودی در امریــکا) را در ایالــت کلــرادو‬ ‫مدیریــت کــرده بودنــد‪ .‬در صفحــه ‪ ۴۳۶‬هــم فــاش شــده‬ ‫اســت کــه دیویــد اوفهاوســر (مشــاور وزارت خزان ـه داری‬ ‫امریــکا) شــهادت داد دفاتــر موسســه خیریــه «الحرمین»‬ ‫عربســتان در تمــاس قابل توجهــی بــا افراط گرایــان‬ ‫هســتند‪ .‬دولت هــای امریــکا بعــد از ماجــرای ‪۱۱‬‬ ‫ســپتامبر و به بهانــه ان حمــات تروریســتی‪ ،‬هزینه هــای‬ ‫ســنگینی بــه کشــورهای منطقــه وارد کردنــد؛ از‬ ‫افغانســتان تــا عــراق و ســوریه‪ ،‬ان هــم به بهانــه جنــگ‬ ‫علیــه تروریســم و در ایــن کارزار برافتــاده پــر ابهــام‪،‬‬ ‫خاکســتر مــرگ بــر اســمان منطقــه پاشــیدند‪ .‬البتــه‬ ‫همیــن دولت هــای امریــکا در تمــام یک دهــه ای کــه‬ ‫از ماجــرای ‪ ۱۱‬ســپتامبر می گــذرد‪ ،‬هی ـچ گاه بــا ملــت‬ ‫امریــکا و خانواده هــای قربانیــان ان بــا صداقــت مواجــه‬ ‫نشــده اند و درمقابــل‪ ،‬بــا فشــار سیاســی و پــول‪ ،‬حقــوق‪،‬‬ ‫حیثیــت و احساســات ملــت امریــکا را دراین ماجــرا‬ ‫پــای دولــت ســعودی ها ریختنــد؛ حکومتــی کــه‬ ‫بــرای حــذف یــک روزنامه نــگار منتقــد تمــام اصــول‬ ‫و قواعــد دیپلماتیــک و سیاســی را زیــر پــا می گــذارد‬ ‫و در کنســولگری اش در یــک کشــور خارجــی‪ ،‬قصابــی‬ ‫انســان راه می انــدازد! ازهمیــن رو‪ ،‬می تــوان به صراحــت‬ ‫گفــت کــه مــردم امریــکا در ان ماجــرای ســیاه‪ ،‬یک بــار‬ ‫از کینه تــوزی وهابیــان حاکــم بــر عربســتان و باردیگــر‬ ‫از دولت هــای خــود به خاطــر پنهــان کاری و تبانــی بــا‬ ‫طــرف ســعودی‪ ،‬ضربــه خوردنــد‪.‬‬ ‫شغلی اینده‬ ‫نقش فناوری در بازار‬ ‫ِ‬ ‫بیکاری؛ معضلی که با کرونا شدت گرفت‬ ‫اخیــرا ً مدیــرکل حمایــت از مشــاغل و بیمــه بیــکاری‬ ‫وزارت تعــاون اعــام کــرد کــه از زمــان شــیوع‬ ‫«کوویــد‪ »-۱۹‬تــا اواســط تابســتان‪ ،‬حــدود ‪۸۵۰‬هزارنفــر‬ ‫بیــکار شــده اند‪ .‬ایــن امــار در بریتانیــا ‪2.7‬میلیون نفــر‬ ‫بــوده‪ .‬نیــز براســاس گــزارش «ســازمان بین المللــی کار»؛‬ ‫نزدیــک بــه ‪۲۵‬میلیون نفــر در سراســر جهــان به دلیــل‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا شــغل خــود را از دســت خواهنــد‬ ‫داد‪ .‬به گــزارش انــا؛ پرسشــی کــه دراین گــزارش‬ ‫موردبررســی قــرار می دهیــم‪ ،‬بررســی پدیــده بیــکاری‬ ‫از زاویــه ای دیگــر اســت؛ ایــا اگــر ایــن همه گیــری‬ ‫به وقــوع نمی پیوســت‪ ،‬کارگــران در درازمــدت شــغل‬ ‫خــود را حفــظ می کردنــد؟ ایــن مشــاغل چگونــه‬ ‫تحت تاثیــر تحــوالت خودکارســازی (اتوماســیون)‬ ‫قــرار خواهنــد گرفــت؟ به نظــر می رســد کرونــا بــه‬ ‫رونــدی کــه ناگزیــر بایــد طــی کنیــم‪ ،‬تنهــا ســرعت‬ ‫بخشــیده اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬همــه به یک انــدازه از‬ ‫بیکاری هــای اخیــر رنــج نمی برنــد؛ کســانی که ثــروت‬ ‫زیــادی انباشــته اند (یک درصــد از جامعــه) احتمــاالً‬ ‫در خانه هــای بــزرگ خــود در شــمال شــهر‪ ،‬اوقــات‬ ‫بهتــری را خواهنــد گذرانــد؛ چراکــه بهــای امــاک و‬ ‫زمین هایشــان دائمــاً درحال باالرفتــن اســت‪ .‬طبقــه‬ ‫متوســط نیــز ســخت اســیب دیــده و اســیب خواهــد‬ ‫دیــد؛ امــا به احتمال زیــاد به ســامت از ایــن طوفــان‬ ‫عبــور خواهــد کــرد‪ .‬باالخــره ان هــا طــی ســال ها کار‬ ‫و تــاش موفــق شــده اند امکاناتــی حداقلــی را بــرای‬ ‫خــود دس ـت وپا کننــد؛ امــا متاســفانه‪ ،‬اکثریــت عظیــم‬ ‫افــراد در طبقــه پائیــن بــا حقــوق کمتــر‪ ،‬پس انــداز‬ ‫انــدک و مســتاجران همیشــگی‪ ،‬بیشــترین اســیب را‬ ‫خواهنــد دیــد‪ .‬اجــازه دهیــد تحلیــل این موضــوع را‬ ‫بــه کارشناســان همــان حــوزه واگــذار کنیــم‪ .‬از جنبــه‬ ‫علمی بســیارمهم اســت کــه ارزیابــی کنیم چه مشــاغلی‬ ‫در اینــده وجــود خواهنــد داشــت و چــه مشــاغلی کنــار‬ ‫خواهنــد رفــت‪ .‬بحــران اخیــر درواقــع یــک کاتالیــزور‬ ‫و شــتاب دهنده بــه اوضــاع اســت‪ .‬مســئله اصلــی‬ ‫این اســت که نیــروی کار بایــد توانمندی هــای فنــاوری‬ ‫خــود را افزایــش دهــد و شــخصی‪ ،‬باهــوش اســت کــه‬ ‫اینــک وقــت خــود را صــرف امــوزش دراین حــوزه کنــد؛‬ ‫چراکــه اینــده از ان اهالــی فناوری ســت‪« .‬ســازمان‬ ‫تجــارت جهانــی» در مــاه اوریــل پیش بینــی کــرد‬ ‫کــه رکــود اقتصــادی و ازدســت دادن شــغل در طــی‬ ‫همه گیــری اخیــر به مراتــب بیشــتر از عواقــب ناشــی‬ ‫از بحــران مالــی جهانــی در ســال ‪ ۲۰۰۸‬خواهــد بــود‪.‬‬ ‫«ســازمان همــکاری و توســعه اقتصــادی» (‪)OECD‬‬ ‫نیــز اعــام کــرد رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی جهانــی‬ ‫ممکــن اســت امســال بــه ‪1.5‬درصــد کاهــش یابــد‬ ‫(درمقایســه با نــرخ ‪2.9‬درصــدی پیــش از شــیوع‬ ‫کرونــا؛ معــادل تقریبــاً نصــف)‪ .‬یــک ناظــر هوشــمند‬ ‫به ســرعت پــی می بــرد کــه در دوران اخیــر‪ ،‬مــردم‬ ‫در سراســر جهــان به طــور فزاینــده ای مشــغول خریــد‬ ‫انالیــن هســتند‪ ،‬بــا اســتفاده از کنفرانــس ویدئویــی‬ ‫و ســایر پلتفرم هــای فنــاوری‪ ،‬ارتباطــات خــود را‬ ‫حفــظ و وقــت بیشــتری را بــرای گشــت وگذار در‬ ‫رســانه های اجتماعــی صــرف می کننــد‪ .‬ایــن یعنــی‪،‬‬ ‫شــرکت های فنــاوری و مخابراتــی در موقعیــت‬ ‫ممتــازی بــرای ارائــه راه حل هــای دیجیتالــی درمــورد‬ ‫هرچیــز هســتند و ایــن به ســبب باالرفتــن تقاضــای‬ ‫مصرف کننــدگان‪ ،‬مقــدور شــده اســت‪ .‬ســرعت‬ ‫رشــد فنــاوری به گونه ای ســت که پژوهشــگران از‬ ‫مدت هاپیــش تخمیــن می زدنــد‪ ،‬هــوش مصنوعــی‬ ‫و خودکارســازی در اینــده ای نزدیــک لطمــه جــدی‬ ‫بــه مشــاغل انســانی خواهــد زد‪ .‬ایــن تنهــا گمانه زنــی‬ ‫نیســت‪ .‬براســاس گــزارش سه ســال پیش «مکنــزی»‬ ‫(معتبرتریــن شــرکت مشــاور مدیریــت جهانــی)؛ تــا‬ ‫ســال ‪ ،۲۰۳۰‬چیــزی بیــن ‪ ۷۵‬تــا ‪۳۷۵‬میلیــون کارگــر‬ ‫(ســه تــا ‪۱۴‬درصــد نیــروی کار جهــان) بیــکار خواهنــد‬ ‫شــد و ازای ـن رو‪ ،‬الزم اســت شغلشــان را تغییــر دهنــد‪.‬‬ ‫چنانچــه در گــزارش امــده اســت ایــن تغییرات ناشــی از‬ ‫افزایــش خودکارسازی ســت و انتظــار م ـی رود روبات هــا‬ ‫مشــاغل قدیمــی را از بیــن ببرنــد و مشــاغل جدیــد‬ ‫ایجــاد کننــد‪ .‬درحقیقــت‪ ،‬این موضــوع کــه روبات هــا‬ ‫ســریع تر و بهتــر از انســان ها هســتند‪ ،‬موضوعی ســت‬ ‫کــه دهه هاســت پذیرفتــه شــده؛ امــا تنهــا در ســال های‬ ‫اخیــر اســت کــه ســاخت روبــات به دلیــل ارزان شــدن‬ ‫ریزتراشــه ها‪ ،‬باالرفتــن قــدرت پــردازش و دوام بیشــتر‬ ‫باتری هــا مقرون به صرفــه شــده‪ .‬عالوه برایــن؛ روبات هــا‬ ‫روزبـه روز کوچک تــر و نســبت بــه محیــط اطــراف خــود‬ ‫انعطاف پذیرتــر می شــوند و بــا انســان ها همــکاری‬ ‫بیشــتری می کننــد‪ .‬فنــاوری یادگیــری ماشــین باعــث‬ ‫شــده کــه جانشــینان انســان به طــور ســریع و مــداوم‬ ‫یــاد بگیرنــد و دانــش را بیــن خــود به اشــتراک بگذارنــد؛‬ ‫خالصــه‪ ،‬روبات هــا ارزان تــر‪ ،‬تواناتــر‪ ،‬قدرتمندتــر و‬ ‫مطلوب تــر‪ ،‬بهینــه و بی حاشــیه خواهنــد بــود‪ .‬براســاس‬ ‫گــزارش دانشــگاه «اکســفورد»؛ مشــاغل درزمینــه‬ ‫حمل ونقــل‪ ،‬ساخت وســاز‪ ،‬تعمیــر و نگهــداری‪ ،‬مدیریــت‬ ‫و مشــاوره و تولیــد محتــوا؛ بیشــترین اســیب پذیری را‬ ‫در برابــر پیشــرفت های روباتیــک و هــوش مصنوعــی‬ ‫خواهنــد داشــت‪ .‬امــروز در شــرایط کرونــازده اخیــر‬ ‫می توانیــم ببینیــم کــه برخــی از ایــن مشــاغل بــا‬ ‫ســرعت بیشــتری بــه سرنوشــتی دچــار می شــوند‬ ‫کــه اجتناب ناپذیــر به نظــر می رســد‪ .‬بــازار کار‬ ‫اینــده بــه ویژگی هــای منحصربه فــرد انســانی ماننــد‬ ‫هــوش اجتماعــی‪ ،‬تفکــر سیســتمی‪ ،‬تخیــل‪ ،‬نــواوری‪،‬‬ ‫خالقیــت و بداهه پــردازی بــرای حــل مشــکالت‬ ‫غیرمنتظــره براســاس ابزارهــای فنــاوری نیــاز دارد‪.‬‬ ‫ایــن مهارت هــا دســت کم هنــوز به صــورت چــارت‬ ‫مفهومــی قابل طراحــی نیســتند و شــکلی الگوریتمــی‬ ‫را نمی تــوان بــرای ان هــا امــاده کــرد‪ .‬بــرای روبات هــا‬ ‫نیــز درک پیچیدگــی عواطــف انســانی به دلیــل مســائل‬ ‫ژنتیکــی و تجربــه زندگــی منحصربه فــرد هــر انســان‬ ‫دشــوار خواهــد بــود و ارائــه راهنمایی هــای شــخصی و‬ ‫تخصصــی یــک روبــات حتــی هنــوز بســیار جــای کار‬ ‫دارد؛ پــس مشــاغلی کــه در بســتر فنــاوری هســتند؛‬ ‫امــا مبتنی بــر نیازهــای جداگانــه و شــخصی هــر‬ ‫فــردی تعریــف می شــوند‪ ،‬بعیــد اســت تهدیــد شــوند‪.‬‬ ‫درعین حــال‪ ،‬همیشــه بــه نیــروی انســانی نیــاز خواهــد‬ ‫بــود تــا روی ایجــاد و برنامه نویســی همیــن ربات هــا‬ ‫کار کنــد‪ .‬ایــن افــراد لزومــاً بایــد درزمینه هــای‬ ‫مهندســی‪ ،‬مکانیک‪ ،‬کدنویســی‪ ،‬پیاده ســازی سنسورها‪،‬‬ ‫تجزیه وتحلیــل داده هــا‪ ،‬بالکچیــن و ‪ ...‬متخصص باشــند‪.‬‬ ‫شــرکت های فنــاوری اکنــون مقاوم تریــن کس ـب وکارها‬ ‫در برابــر همه گیــری اخیــر بوده انــد و موفقیــت ایــن‬ ‫صنعــت بسیاربیشــتر از صرف ـاً برنامه نویســی روبات هــا‬ ‫بــوده و شــامل حوزه هــای مختلفــی نظیــر توســعه‬ ‫وب ســایت باقابلیت هــای مختلــف‪ ،‬تامیــن پهنــای بانــد‪،‬‬ ‫ذخیره ســازی اطالعــات‪ ،‬اتوماســیون های فنــاوری؛ از‬ ‫بخــش مالــی گرفتــه تــا خرده فروشــی های بــزرگ‬ ‫همچــون ســوپرمارکت ها‪ ،‬مراقبت هــای بهداشــتی یــا‬ ‫امــوزش و ‪ ...‬می شــود‪ .‬نااشــنایی بــا فضــای جدیــد‬ ‫فنــاوری در ایــران‪ ،‬حتــی ازســوی کارشناســان فنــاوری‬ ‫باعــث شــده اســت تــا برخــاف کشــورهای پیشــرفته‬ ‫کــه در ان‪ ،‬شــرکت های فنــاوری به ســرعت خــود را‬ ‫بــا شــرایط جدیــد تطبیــق داده انــد و به ســودهای کالن‬ ‫رســیده اند‪ ،‬در کشــور مــا غالبــاً حتــی شــرکت های‬ ‫فنــاوری اطالعــات نیــز متضــرر شــده اند‪ .‬همه گیــری‬ ‫کرونــا غیرمســتقیم منجــر بــه رکــود اقتصــادی جهانــی‬ ‫شــده‪ .‬به طــور محلــی‪ ،‬دولت هــا درتالش انــد تــا‬ ‫اســیب های مختلــف ســازمان ها را بــا حمایــت مالــی‬ ‫بــه حداقــل برســانند؛ امــا ازدس ـت دادن شــغل‪ ،‬یــک‬ ‫حقیقــت قطعــی و اجتناب ناپذیــر اســت؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫حمایت هــای مالــی دولتــی از مشــاغل را بایــد‬ ‫صرفــاً یــک راه حــل موقــت تلقــی کــرد و راه حــل‬ ‫حقیقــی زمانــی رخ خواهــد داد کــه مشــاغل بــر روی‬ ‫راهکارهــای جدیــد فنــاوری ســرمایه گذاری کننــد‬ ‫و خــود را بــا شــرایط اینــده کــه در همه گیــری‬ ‫اخیــر‪ ،‬تنهــا چشــمه ای از ان را مشــاهده کردیــم‪،‬‬ ‫تطبیــق دهنــد‪ .‬نیــز از همین حــاال افــراد زیــرک بــا‬ ‫درک حقیقــت رونــد پیشــرفت جهانــی‪ ،‬بایــد خــود را‬ ‫بــه ســواد ابتدایــی فنــاوری مجهــز کننــد و پــس از‬ ‫گذشــت طوفــان «کوویــد‪ ،»-۱۹‬بــرای یافتــن مشــاغل‬ ‫اینــده‪ ،‬از بقیــه ســبقت بگیرنــد‪ .‬چنانچــه در اواســط‬ ‫گــزارش بیــان شــد؛ مهارت هایــی هســت کــه تــا‬ ‫اتوماسیونی شدنشــان راه طوالنــی درپیــش اســت‪ .‬پــس‬ ‫بیش ازهرزمانــی الزم اســت کــه مــردم درمــورد رونــد‬ ‫اینــده بــازار کاراگاه شــوند‪.‬‬ ‫ترقی ‪50‬درصدی تخم مرغ‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫یکــی از خوراکی هایــی کــه مدت هاســت غــذای اصلــی اقشــار بســیارضعیف‬ ‫جامعــه ایرانی ســت‪ ،‬تخم مــرغ اســت کــه در گذشــته اغلــب به تنهایــی صــرف‬ ‫نمی شــد و معمــوالً به همــراه سوســیس‪ ،‬گوجه فرنگــی‪ ،‬مخلــوط بــا پنیــر‪ ،‬خرمــا و‬ ‫ده هــا غــذای دیگــر‪ ،‬از غذاهــای لذیــذ و دوست داشــتنی جماعــت کارگری کشــور؛‬ ‫به خصــوص کارگــران ســاختمانی به شــمار می امــد‪ .‬گرانــی ســال های اخیــر‪،‬‬ ‫طبقــه فرودســت را ناخواســته وادار کــرده بــود کــه گوجــه کیلویــی ‪10‬هزارتومــان‬ ‫را بــا تخم مــرغ مخلــوط نکننــد و سوســیس کــه در دوســال اخیر افزایــش قیمــت‬ ‫دوبرابــری گرفتــه را فرامــوش کننــد! خرمــای خوزســتانی کیلویــی دوهزارتومــان‬ ‫چندســال پیش را کــه بــه ‪ 30‬و ‪40‬هزارتومــان جهــش داشــته اســت‪ ،‬به تنهایــی و‬ ‫نــه مخلــوط بــا تخم مــرغ میــل کننــد؛ امــا تخم مــرغ کــه یــک محصــول کام ـ ً‬ ‫ا‬ ‫وطنی ســت و تهیــه ان بــا ظرفیت هــای موجــود در کشــور مــا‪ ،‬به ســادگی و بــا‬ ‫ســرمایه انــدک تولیدشدنی ســت‪ ،‬چــرا بایــد مــا بــا ایــن مــاده غذایــی هــم مشــکل‬ ‫داشــته باشــیم؟ به خصــوص کــه تخم مــرغ حتــی از پنیــر هــم ارزان تــر بــوده و‬ ‫هنگامی کــه چندنفــر بــا ســرمایه ای انــدک می تواننــد مرغداری هــای کوچــک را‬ ‫راه انــدازی کننــد‪ ،‬چــرا در کشــور مــا جــدی گرفتــه نشــده؟ وقتــی در کشــور بیش‬ ‫از پنج میلیــون بیــکار حقیقــی داریــم و در بیــن ایــن جمعیــت‪ ،‬بیــش از یـک دوم‬ ‫ان تحصیالتــی در حــد کارشناســی و دانــش کار مفیــد را دارنــد‪ ،‬بهتــر بــود کــه‬ ‫دولــت و ســازمان تعــاون‪ ،‬اســتین بــاال زده و در هــر کوره دهاتــی‪ ،‬یــک مرغــداری‬ ‫کوچــک ب ـه راه می انداختنــد تــا شــاهد ‪50‬درصــد رشــد قیمــت تخم مــرغ طــی‬ ‫یک ســال نبودیــم‪ .‬ازاین گذشــته پــاره ای از اوقــات‪ ،‬بعضــی از مرغداری هــا از‬ ‫تولیــد روی دســت مانده خــود کــه مــرغ و تخم مــرغ اســت‪ ،‬شــکایت دارنــد‬ ‫کــه ایــن وضعیــت‪ ،‬مــن را یــاد یــک بــام و دو هــوا می انــدازد کــه صدالبتــه‬ ‫در ایــن مــورد بایــد گفــت یــک بــام و چنــد هــوا‪ .‬همچنیــن بعضــی از اوقــات‬ ‫می شــنویم یــا می خوانیــم کــه در فــان مرغــداری یــا بهمــان مرغــداری‪ ،‬تعــداد‬ ‫زیــادی از جوجه هــای ی ـک روزه تلــف شــده اســت‪ .‬وقتــی تمــام فارغ التحصیــان‬ ‫کارشناســی کشــاورزی در کشــور‪ ،‬دربــه در دنبــال کار هســتند‪ ،‬ایــا در کنــار‬ ‫ایــن مرغداری هــای کوچــک کــه در بخش هــا و شــهرهای کوچــک بــه تولیــد‬ ‫مشــغول اند‪ ،‬نمی تــوان بــا ایجــاد باغــات کوچــک در کنــار مرغــداری‪ ،‬بیــکاران‬ ‫رشــته کشــاورزی را دارای کار کــرد؟ به یقیــن پاســخ مثبــت اســت‪ .‬در کشــور‬ ‫عزیــز مــا‪ ،‬هــوا‪ ،‬زمیــن‪ ،‬طبیعــت و همــه و همــه وجــود دارنــد؛ امــا مدیریــت از‬ ‫نــوع اصولــی و کاربــردیِ ان موجــود نیســت و اینجاســت کــه مــا پیوســته در‬ ‫بحــران هســتیم‪ .‬کمبــود پیــاز داریــم؛ درحالی کــه میلیون کیلــوی ان فاســد‬ ‫می شــود‪ .‬بحــران ســیب زمینی داریــم؛ درحالی کــه ان قــدر کشــت می شــود‬ ‫کــه برداشــت ان امکان ناپذیــر نمی شــود و ‪ . ...‬ایــن بحــران یــا کمبــود جــدی‬ ‫در همــه ابعــاد وجــودی کشــور مــا یافــت می شــود؛ امــا مدیــر پایان دهنــده‬ ‫ایــن بحران هــا را نداریــم‪ .‬اگــر وزرای مــا ملــزم شــوند کــه ســالیانه امــار و ارقــام‬ ‫زیرمجموعــه خــود را ارائــه دهنــد و مجلــس و ملــت بــه ایــن امــار دســت پیــدا‬ ‫کننــد‪ ،‬هیــچ وزیــری نمی توانــد صبح هــا در وزارتخانــه بنشــیند و تنهــا چنــد‬ ‫مالقــات انجــام دهــد و دیگــر هیــچ! ایــن ملــت‪ ،‬از تبــار اخریــن رســول خداونــدی‬ ‫هســتند؛ نظــام خــود را دوســت دارنــد‪ .‬دیــن خــود را و حضــرت محمــد(ص) را‬ ‫کــه خاتــم پیامبــران اســت‪ ،‬می پرســتند و بــه مذهــب شــیعه عشــق می ورزنــد‪.‬‬ ‫ایــران و ایرانــی‪ ،‬قدرشــناس اســت و بــه اولیــا و خادمیــن خــود همیشــه ایمــان‬ ‫داشــته و ستایشــگر انــان اســت‪ .‬مســلمانانی کــه بــا وجــود گذشــت ‪1400‬ســال‬ ‫از واقعــه کربــا‪ ،‬همه ســاله بســیار باشــکوه تر از ســال قبــل‪ ،‬خاطــرات فــداکاری‬ ‫فرزن ـ ِد پیشــوای شــیعه؛ مــوال علــی(ع) و ال گران قــدرش را پــاس می دارنــد و از‬ ‫خــون ریخته شــده امام حســین(ع) بــا نــام ثــاراهلل یــا خــون خــدا نــام می برنــد؛‬ ‫ضــرورت دارد و امری ســت واجــب کــه مدیــران کشــور‪ ،‬بیــش از گذشــته بــه ایــن‬ ‫مــردم فکــر کننــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تعداد ضامن های وام ودیعه مسکن‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بااشــاره به اینکه تســهیالت بــه ‪3000‬نفــر متقاضــی پرداخت‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬وام ودیعــه مســکن زیــر ‪۳۰‬میلیون تومــان بــدون ضامــن و‬ ‫بــاالی ‪۳۰‬میلیون تومــان بــا یــک ضامــن‪ ،‬پرداخــت می شــود»‪ .‬به گــزارش پایــگاه‬ ‫خبــری وزارتخانــه یادشــده؛ محمــد اســامی افــزود‪« :‬رونــد کنــد پرداخــت وام‬ ‫ودیعــه مســکن به دلیــل نبــود شــیوه عملکــرد مشــخص توســط بانک هــا بــود‬ ‫کــه در ســتاد ملــی کرونــا دراین زمینــه تصمیم گیــری شــد‪ .‬بــرای کمــک بــه‬ ‫متقاضیــان‪ ،‬به شــکل رســمی مصوبه هایــی بــرای ســهولت در رونــد پرداخــت‬ ‫تســهیالت ایجــاد شــد و متقاضیانــی کــه مایــل باشــند طــی سه ســال بازپرداخــت‬ ‫تســهیالت را انجــام دهنــد‪ ،‬می تواننــد از ایــن مصوبــه اســتفاده کننــد»‪.‬‬ ‫پرداخت سه ماه کارانه کادر درمان‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت‪ ،‬منابــع و برنامه ریــزی وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی گفــت‪« :‬درتــاش هســتیم پرداخــت کارانــه درحدامــکان بـه روز شــود»‪.‬‬ ‫به گــزارش وزارت بهداشــت؛ ســید کامــل تقوی نــژاد افــزود‪« :‬یک ســال پیش‬ ‫عقب ماندگــی مبلــغ کارانــه همــکاران مــا‪ ،‬در اســتان ها‪ ۲۲ ،‬تــا ‪۲۴‬مــاه بــود‬ ‫کــه خوشــبختانه بــه کمتــر از ‪۱۰‬مــاه رســیده اســت؛ اینــک ‪2600‬میلیاردتومــان‬ ‫تخصیــص داده می شــود کــه اوایــل این هفتــه‪ ،‬حداقــل س ـه ماه کارانــه همــکاران‬ ‫را پرداخــت می کنیــم»‪.‬‬ ‫سیاست توزیع متوازن امکانات امدادی در کشور‬ ‫کریــم همتــی بااشــاره به ایجــاد ســامانه هشــدار حــوادث در هالل احمــر قــم‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن ســامانه مطلــوب بــوده و الزم اســت به ســرعت از ان در تمــام‬ ‫اســتان ها اســتفاده شــود‪ .‬بلوک بنــدی شــهری نیــز امــر بســیارمهمی در عملیــات‬ ‫امــداد و نجــات محســوب می شــود کــه الزم اســت ســازمان امــداد و نجــات‬ ‫اجــرای ان را به ســرعت در دســتورکار قــرار دهــد»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ رئیــس‬ ‫جمعیــت هالل احمــر باتاکیدبراینکــه سیاســت مــا توزیــع متــوازن امکانــات‬ ‫امــدادی در کشــور اســت و اصــل تمرکززدایــی را دنبــال می کنیــم‪ ،‬خواســتار‬ ‫رصــد ایــرادات و نواقــص موجــود در اجــرای مانــور زلزلــه فرضــی در اســتان البرز و‬ ‫برطرف کــردن ایــن ایــرادات ازســوی هالل احمــر ســایر اســتان ها شــد‪.‬‬ ‫فعال بودن عملیات اجرایی ‪۳۵‬هزار طرح صنعتی‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گفــت‪۳۵« :‬هــزار طــرح صنعتی در کشــور‬ ‫در مراحــل مختلــف اجــرا قــرار دارد کــه ‪۱۷‬درصــد ایــن طرح هــا دارای پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی بــاالی ‪۸۰‬درصــد اســت»‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ محســن صالحی نیــا افــزود‪:‬‬ ‫«حمایــت از واحدهــای صنعتــی درراســتای اســتمرار تولیــد بــا اعطــای تســهیالت‬ ‫مناســب و تامیــن مــواد اولیــه؛ از مهم تریــن برنامه هــای ایــن وزارتخانــه اســت‬ ‫و در ســال جــاری کــه باعنــوان ســال جهــش تولیــد نام گــذاری شــده‪ ،‬ایــن‬ ‫حمایت هــا تقویــت می شــود»‪ .‬او کمــک بــرای رفــع موانــع تولیــد و احیــای‬ ‫واحدهــای صنعتــی را از دیگــر برنامه هــای ایــن وزارتخانــه برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫«‪۱۰‬هــزار واحــد راکــد در کشــور شناســایی شــده اســت کــه امســال ‪1500‬واحــد‬ ‫بــه چرخــه تولیــد بازمی گــردد»‪.‬‬ ‫اجرای طرح مبارزه با چاقی دانش اموزان‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش خبــر داد کــه طــرح «مبــارزه بــا چاقــی دانش امــوزان» در‬ ‫مــدارس اجــرا می شــود‪ .‬به گــزارش پانــا؛ محســن حاجی میرزایــی افــزود‪« :‬پدیــده‬ ‫چاقــی به دلیــل تغییــر ســبک زندگــی و نــوع تغذیــه رایــج شــده اســت‪ .‬کرونــا نیز‬ ‫به دلیــل محدودکــردن تحــرک دانش امــوزان بــر چاقــی ان هــا افــزوده اســت؛ امــا‬ ‫امســال طرحــی را در دســتورکار داریــم کــه شــاخص تــوده بدنــی بچه هــا را در‬ ‫ابتــدای مهرمــاه کنتــرل کنیــم و اموزش هایــی؛ هــم بــه دانش امــوزان و هــم بــه‬ ‫والدیــن بــرای تحــرک بیشــتر ان هــا و تغذیــه مناسبشــان بدهیــم و تــاش کنیــم‬ ‫تــا شــاخص تــوده بدنــی را ســه درصد کاهــش دهیــم و درصــد دانش اموزانــی‬ ‫کــه از مشــکل چاقــی رنــج می برنــد‪ ،‬سـه واحد درصــد کاهــش خواهــد یافــت»‪.‬‬ ‫اشفتگی بازار لوازم ورزشی‬ ‫رئیــس اتحادیــه فروشــندگان لــوازم ورزشــی گفــت‪« :‬ازانجاکه انــواع لوازم ورزشــی‬ ‫در کشــور قیمــت مصــوب ندارنــد‪ ،‬قیمت هــا باتوجه بــه وضعیــت عرضه وتقاضــا‬ ‫مشــخص می شــوند»‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ مرتضــی حق پرســت‬ ‫افــزود‪« :‬بــا شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور‪ ،‬بســیاری از مراکــز ورزشــی اقــدام بــه‬ ‫تعطیلــی باشــگاه های خــود کردنــد کــه همیــن موضــوع‪ ،‬تقاضــای مــردم بــه‬ ‫لــوازم ورزشــی جهــت فعالیــت در منــزل را افزایــش داد‪ .‬ایــن افزایــش تقاضــا در‬ ‫بــازار موجــب شــد تــا بــا کمبــود اجنــاس مختلــف روب ـه رو شــویم؛ زیــرا برخــی‬ ‫از محصــوالت و مــواد اولیــه تولیــد‪ ،‬از کشــورهای خارجــی تامیــن می شــوند و‬ ‫دران ایــام هــم امــکان واردات وجــود نداشــت»‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫این روزها بیشتر مراقب‬ ‫سرمایه های اجتماعی خود باشیم‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2066‬‬ ‫‪۱۰‬سال اخیر‬ ‫مهران مهاجر با عکس های‬ ‫ِ‬ ‫در فضای هنری «هشت چشمه» کاشان‬ ‫ایا تاریخ مصرف کتاب خواندن به پایان رسیده؟‬ ‫تراژدی عصر مدرن و پایان عصر مطالعه‬ ‫*مهدی رضایی‬ ‫طــی دودهــه گذشــته از میــان انــواع ســرمایه های موجــود‬ ‫(اقتصــادی‪ ،‬انســانی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی) ســرمایه‬ ‫اجتماعــی به دالیــل مختلــف نــزد صاحب نظــران‪ ،‬مفهومــی‬ ‫واالتــر و جایگاهــی ارزشــمندتر یافتــه اســت‪ .‬این نــوع‬ ‫ســرمایه کــه از دل گروه هــای حقیقــی و مجــازی بیــرون‬ ‫می ایــد عمدتـاً بــر روی روابــط بیــن فــردی متمرکــز اســت‬ ‫و شــامل تمامــی روابطی ســت کــه در تمامــی لحظــات‬ ‫زندگــی روزمــره و درطــول عمــر انســان ها‪ ،‬جریــان داشــته‬ ‫و رفتــار و نگــرش ان هــا را تحت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن حلقــه اتصال دهنــده افــراد بــا یکدیگــر‪ ،‬مالکیــت‬ ‫فــردی نــدارد و متعلــق بــه تمامــی اعضــای گــروه اســت‬ ‫و درصــورت مصــرف‪ ،‬نه تنهــا ارزش ان کاهــش نمی یابــد؛‬ ‫بلکــه افزایــش نیــز می یابــد‪ .‬ایــن دارایــی ناملمــوس کــه‬ ‫از ان به عنــوان چســب یــا ســیمان اجتماعــی نیــز یــاد‬ ‫می کننــد‪ ،‬تقویت کننــده مولفه هــای همــکاری‪ ،‬تعهــد‪،‬‬ ‫تســهیم اطالعــات و اعتمــاد بیــن افــراد اســت کــه کمتریــن‬ ‫ثمــره ان ایجــاد مشــارکت اثربخــش‪ ،‬موفقیــت و افزایــش‬ ‫بهــره وری در سازمان هاســت‪ .‬شــایان ذکر اســت؛ چنانچــه‬ ‫سیاســت گذاران و مدیــران ارشــد ســازمان ها و دســتگاه ها‬ ‫تمایــل جــدی بــه ایجــاد تحــول‪ ،‬مزیــت رقابتــی و افزایــش‬ ‫بهــره وری در مجموعــه تحت امــر خــود را دارنــد‪ ،‬ناگزیرنــد‬ ‫تــا از ایــن دارایــی به نحواحســن بهره گیــری کننــد تــا‬ ‫مزایــای اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی بی شــمار ان را‬ ‫بــرای ســازمان خــود به ارمغــان بیاورنــد؛ مزایایــی چــون‪:‬‬ ‫کاهــش هزینه هــای پائین تــر در مبــادالت‪ ،‬ایجــاد‬ ‫ســهولت در جابه جایی هــا و چرخش هــای نیــروی‬ ‫انســانی‪ ،‬تســهیل در انتقــال اطالعــات و تجــارب افــراد‪،‬‬ ‫تســهیم دانــش و نــواوری در ســازمان‪ ،‬ترویــج یاریگــری در‬ ‫محیــط کار‪ ،‬ایجــاد ریس ـک پذیری بیشــتر در افــراد‪ ،‬ایجــاد‬ ‫حــس رضایــت از محیــط کاری و نهایتــاً بهبــود کیفیــت‬ ‫محصــوالت و خدمــات ارائه شــده از مهم تریــن مزایــا و‬ ‫پیامدهــای مثبــت جدی گرفتــن ســرمایه اجتماعــی در‬ ‫سازمان هاســت‪ .‬یادمــان باشــد در هــر ســازمانی بــرای‬ ‫پیشــبرد کارهــا و تحقــق ارمان هــای پیــش رو نیــاز بــه‬ ‫منابــع انســانی ماهــر‪ ،‬متعهــد و وفــادار داریــم‪ ،‬طبیعی ســت‬ ‫منابــع انســانی در هر سیســتمی بــرای بقــاء و تعالــی نیاز به‬ ‫امــوزش مســتمر و توجهــات ســازمانی ویــژه دارنــد که یکی‬ ‫از مهم تریــن ان هــا پیاده ســازی ســازوکارهای ســرمایه‬ ‫اجتماعــی اســت‪ .‬حــال چنانچــه بخواهیــم ابعــاد مختلــف‬ ‫ســرمایه اجتماعــی را در ســازمان خــود پیاده ســازی‬ ‫کنیــم بایســتی از ترویــج و اشــاعه مــواردی چــون‪:‬‬ ‫«اعتمــاد اجتماعــی»‪« ،‬ارزش هــای اجتماعــی»‪« ،‬امنیــت‬ ‫اجتماعــی»‪« ،‬مشــارکت اجتماعــی»‪« ،‬انســجام اجتماعــی»‬ ‫و «ســرمایه فرهنگــی» غافــل نباشــیم‪ .‬دراین میــان‪،‬‬ ‫به عقیــده بســیاری از صاحب نظــران‪ ،‬اعتمــاد اجتماعــی‬ ‫مهم تریــن و محوری تریــن بعــد ســرمایه اجتماعــی اســت؛‬ ‫به طوری کــه قــادر اســت دیگــر ابعــاد را تحت تاثیــر خــود‬ ‫قــرار دهــد‪ .‬اعتمــاد به عنــوان مهم تریــن شــاخص ســرمایه‬ ‫اجتماعــی در ســطح کالن موجــب پیونــد وثیــق افــراد بــا‬ ‫نهادهــای مختلــف اجتماعــی شــده و موجبــات گســترش و‬ ‫تســهیل روابــط اجتماعــی افــراد بــا نهادهــای اجتماعــی را‬ ‫فراهــم می ســازد و در ســطح ســازمانی نیــز اعتمــاد افــراد‬ ‫بــه یکدیگــر ضمــن ایجــاد پیونــد ســازمانی‪ ،‬بــه گســترش‬ ‫ارتبــاط دوســویه و تقویــت روابــط صادقانــه و نهایتـاً افزایش‬ ‫بهــره وری کمــک می کنــد‪ .‬بی جهــت نیســت کــه رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب درخصــوص اهمیــت اعتمــاد اجتماعــی و‬ ‫ضــرورت جلــب ان فرموده انــد‪« :‬مــا درقبــال مــردم دو کار‬ ‫داریــم؛ یــک کار این اس ـت که بــه ان هــا خدمــت برســانیم؛‬ ‫کار دیگــر این اســت که محبــت و اعتمــاد ان هــا را جلــب‬ ‫کنیــم»‪ .‬ایشــان همچنیــن در فــرازی دیگــر از ســخنان‬ ‫خــود می فرماینــد‪« :‬شــما چگونــه می خواهیــد محبــت‬ ‫و اطمینــان مــردم را جلــب کنیــد؟ مــردم بایــد بــه مــن‬ ‫و شــما اعتمــاد داشــته باشــند‪ .‬اگــر مــا دنبــال مســائل‬ ‫خودمــان رفتیــم‪ ،‬بــه فکــر زندگــی شــخصی خودمــان‬ ‫افتادیــم‪ ،‬دنبــال تجمــات و تشــریفاتمان رفتیــم‪ ،‬در‬ ‫خرج کــردن بیت المــال هیــچ حــدی بــرای خودمــان قائــل‬ ‫نشــدیم و هرچــه توانســتیم خــرج کردیــم‪ ،‬مگــر اعتمــاد‬ ‫مــردم باقــی می مانــد؟ مگــر مــردم کورنــد؟ ایرانیــان‬ ‫همیشــه جــزو هوشــیارترین ملت هــا بوده انــد؛ امــروز هــم‬ ‫بــه برکــت انقــاب از هوشــیارترین ها هســتند ‪ .»...‬پــس‬ ‫محبــت و اعتمــاد مــردم‪ ،‬از راه بیــان صادقانــه و صحیــح‬ ‫واقعیت هــا حاصــل می شــود‪ .‬امــروزه اگــر چرخ هــای‬ ‫تولیــد اقتصــادی بــر مــدار اعتمــاد و اطمینــان نچرخــد‬ ‫نه تنهــا رویکــرد مکانیکــی و ماشــینی در ســطح نظــام‬ ‫اقتصــادی تقویــت می شــود؛ بلکــه کارایــی و اثربخشــی‬ ‫نیــز تحت تاثیــر ایــن روحیــه به شــدت کاهش یافتــه و‬ ‫در اینــده ای نه چنــدان دور افزایــش بهــره وری را بــه یــک‬ ‫ارزو تبدیــل می کنــد‪ .‬حــال درصــورت توجــه بــه ســرمایه‬ ‫اجتماعــی و تقویــت اعتمــاد بیــن افــراد‪ ،‬ارزش هایــی چــون‬ ‫صداقــت‪ ،‬انصــاف‪ ،‬تــاش‪ ،‬تواضــع‪ ،‬کار تیمــی‪ ،‬در سیســتم‬ ‫رونــق می گیــرد‪ ،‬کــم کاری و کم فروشــی از بیــن مــی رود‪،‬‬ ‫نفــع سیســتم مصــادف بــا نفــع شــخصی تلقــی می شــود و‬ ‫سیســتم ناخــوداگاه بــا کارایــی بیشــتر و اثربخشــی فزاینده‬ ‫روب ـه رو و نهایت ـاً بهــره وری افزایــش می یابــد‪ .‬دراین شــرایط‬ ‫همــگان بــرای پیشــبرد اهــداف و تحقــق ارمان هــا تــاش‬ ‫می کننــد و همســو بــا سیســتم درراســتای پیاده ســازی‬ ‫اســتراتژی ها قــدم برمی دارنــد‪ .‬حــال تصــور کنیــد یــک‬ ‫دســتگاه عریــض و طویــل بخواهــد کارکنــان خــود را صرفـاً‬ ‫ازطریــق یــک قــرارداد و بــا رویکــردی مکانیکــی کنتــرل‬ ‫کنیــد تــا کــم کاری صــورت نگیــرد‪ .‬بدیهی ســت این نــوع‬ ‫کنتــرل و نظــارت نیــاز بــه سرکشــی ها‪ ،‬دوربین هــا و‬ ‫طراحــی فرایندهــای مکانیکــی زیــادی دارد کــه ایــن امــر‬ ‫بســیار پرهزینــه خواهــد بــود؛ بنابرایــن‪ ،‬هرچــه میــزان‬ ‫اعتمــاد بیــن افــراد کاهــش یابــد هزینــه دســتگاه ها جهــت‬ ‫جلوگیــری از انتروپــی و بی نظمــی افزایــش می یابــد‪ .‬نتایــج‬ ‫مطالعــات داخلــی در ســال های گذشــته (پیمایش هــای‬ ‫ملــی) همگــی حاکــی از مطلوب نبــودن وضعیــت ســـرمایه‬ ‫اجتماعــی در کشــور دارد‪ .‬درحالی کــه این روزهــا بیشــتر‬ ‫از هــر زمانــی نیازمنــد تقویــت ایــن روحیــه در احــاد‬ ‫کشــور هســتیم‪ .‬تمــام تــاش دشــمنان طــی ســال های‬ ‫گذشــته مصــروف کشــیدن دیــوار بی اعتمــادی بیــن‬ ‫مــردم و مســئوالن نظــام بــوده اســت‪ .‬ایــن تــاش بی وقفــه‬ ‫همچنــان ادامــه دارد و روزب ـه روز هــم بــا اتحــاد دشــمنان‬ ‫ایــن دیوارهــای نامرئــی بلندتــر می شــوند‪ .‬پــس بیاییــم بــا‬ ‫سیاســت گذاری های صحیــح و عملکــردی شایســته (هــر‬ ‫فــرد به قــدر وســع و دایــره مدیریتــی خــود) مانــع از تقویــت‬ ‫ایــن دیــوار شــویم و بــا ترویــج و گســترش دامنــه اعتمــاد‬ ‫در حــوزه کاری خــود‪ ،‬ضمــن فروپاشــی دیــوار بی اعتمــادی‬ ‫بــه افزایــش ســرمایه اجتماعــی به عنــوان زیربنــا و بســتری‬ ‫بــرای بهبــود بهــره وری عوامــل تولیــد‪ ،‬بهبــود عدالــت و‬ ‫توزیــع درامــد‪ ،‬بهبــود محیــط کسـب وکار و نهایتـاً افزایــش‬ ‫تولیــد کمــک کنیــم‪.‬‬ ‫* مدیرعامل بانک انصار‬ ‫بنر‬ ‫*مهرداد ناظری ‪ mehrdad_nazery@yahoo.com‬بــرای کســانی که «کــرم کتــاب» هســتند‪ ،‬هیــچ لذتــی باالتــر از درازکشــیدن روی کاناپــه و‬ ‫خوانــدن یــک کتــاب وجــود نــدارد‪ .‬این گــروه ادم هــا حاضرنــد بزرگ تریــن ســیالب های تاریخــی در جهــان راه بیفتــد و همــه را بــا خــود همــراه ســازد؛ امــا‬ ‫ان هــا همچنــان روی کاناپــه لــم داده باشــند و بــه مطالعه شــان دل خــوش کننــد‪ .‬دربرابــر‪ ،‬مطالعــه بــرای کســانی که بــه ان عــادت ندارنــد‪ ،‬مثــل نشســتن بــر‬ ‫روی تختــی پــر از میــخ اســت کــه هرلحظــه ممکــن اســت لگــن و کمــر ان هــا را پــر از خــون کنــد؛ ان هــا مثــل مرتاض هــا روی صندلی شــان می نشــینند و‬ ‫بــا همــه تــاش و اراده ای کــه ب ـه کار می گیرنــد‪ ،‬چنــد صفحــه از یــک کتــاب را بــا زور و فشــار بســیار مطالعــه می کننــد‪ .‬وقتــی کتــاب را کنــار می گذارنــد‪،‬‬ ‫احســاس می کننــد نفسشــان بنــد امــده و فشارخونشــان بــه اوج رســیده؛ امــا کدام یــک وضعیــت مناس ـب تری خواهنــد داشــت؟‬ ‫شــاید نتــوان به ســادگی بیــن کســی که کتــاب‬ ‫می خوانــد و کسـی که عالقـه ای بــه ان نــدارد‪ ،‬ازلحــاظ‬ ‫تجربــه در یــک زندگــی مــدرن تفاوتــی قائــل شــد؛ اما‬ ‫به لحــاظ جزئیــات و توجــه بــه شــیوه های بهینــه‬ ‫زیســتن می تــوان تفاوت هایــی را درنظــر گرفــت‪.‬‬ ‫دســته اول چــون بــه کتــاب عالقــه دارنــد‪ ،‬ممکــن‬ ‫اســت چنــدان بــه مادیــات‪ ،‬جــذب پــول و زندگــی‬ ‫اشــرافی اهمیتــی ندهنــد‪ .‬برهمین مبنــا؛ عمومــاً‬ ‫کتاب خوان هــای جهــان ادم هــای بســیار پولــداری‬ ‫به حســاب نمی اینــد؛ هرچنــد تجربــه نشــان داده‬ ‫کــه بخشــی از ثروتمنــدان به دلیــل عبــور از نیازهــای‬ ‫اولیــه‪ ،‬به شــدت خــود را در گــروه کــرم کتــاب جــای‬ ‫دادنــد‪ .‬ازطرفــی‪ ،‬افرادی کــه به لحــاظ اقتصــادی در‬ ‫وضعیــت مناســبی قــرار ندارنــد (فرودسـت ها) احتماالً‬ ‫بازهــم ســمت کتــاب نخواهنــد رفــت؛ لــذا بیش ازهمه‬ ‫کتــاب بــرای کســانی مهــم اســت کــه جــزو طبقــه‬ ‫متوســط به حســاب می اینــد‪ .‬متوســط ها برای انکــه‬ ‫بتواننــد متوســط باقــی بماننــد و در برابــر ثروتمنــدان‬ ‫حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند‪ ،‬همــواره بــا‬ ‫کتاب هــا کلنجــار می رونــد‪ .‬گروهــی هــم کــه از کتــاب‬ ‫متنفــر هســتند‪ ،‬تحــت هیــچ شــرایطی بــه محیــط‬ ‫لذت بخــش مطالعــه مراجعــه نخواهنــد کــرد‪ .‬ان هــا‬ ‫براین باورندکــه لذت هــای بســیار جــذاب و متفاوتــی‬ ‫در جهــان وجــود دارد کــه بــا کتــاب برابــری می کنــد‬ ‫مثــل رفتــن بــه ســوالریوم‪ ،‬تنیــس‪ ،‬کوهنــوردی‪،‬‬ ‫کافی شــاپ‪ ،‬ســینما‪ ،‬بیلیــارد و ‪ . ...‬باتوجه بــه انچــه‬ ‫گفتــه شــد؛ هنــوز نمی تــوان اســتدالل محکمــی‬ ‫مبنی بــر اولویــت یکــی از ایــن دو دســته بــر دیگــری‬ ‫ارائــه داد‪ .‬یکــی از کتاب خوان هــای حرفــه ای جهــان‬ ‫می گویــد‪« :‬طــی ‪50‬ســال بیــش از ‪20‬هــزار کتــاب‬ ‫را مطالعــه کــرده ام؛ امــا متاســفانه تعــداد کتاب هــا‬ ‫به شــکل تصاعــد هندســی بــاال م ـی رود؛ درحالی کــه‬ ‫ســال های باقی مانــده عمــر مــن به شــکل تصاعــد‬ ‫حســابی روبه کم شــدن اســت»‪ .‬دربرابــر‪ ،‬یکــی از‬ ‫ثروتمنــدان بــزرگ جهــان می گویــد‪« :‬زمــان ان‬ ‫رســیده کــه کتاب هــا را بــه زباله دان هــای تاریــخ‬ ‫بریزیــم‪ .‬هرچــه می کشــیم‪ ،‬از خوانــدن بیش ازحــد‬ ‫کتــاب اســت‪ .‬کتاب هــا مــا را تن پــرور و بــا افــکاری‬ ‫همــراه می ســازد کــه بــا زندگــی عــادی و معمولــی‬ ‫همخوانــی نــدارد»‪ .‬شــگفت انگیزترین قســمت ایــن‬ ‫نوشــتار این اســت که گــروه ســومی نیــز وجــود دارد‬ ‫ردوبــدل می شــود و مــا نیــاز نداریــم کــه رمــان‬ ‫طوالنــی و ده جلــدی «ســه تفنگــدار» را بخوانیــم یــا در‬ ‫کوچه پس کوچه هــای رمــان «کِلیــدر» بــه شــناخت‬ ‫و دریافــت ناخــوداگاه خــود بپردازیــم‪ .‬بایــد از اتــاف‬ ‫وقــت جلوگیــری و راه هــای دیگــر را در زندگــی تجربــه‬ ‫کــرد‪ .‬یــک اکادمیســین دانشــگاهی می گویــد کــه‬ ‫کتــاب بــه کاالی لوکــس دنیــای مــدرن مبــدل شــده‪.‬‬ ‫امــروز حتــی در دانشــگاه ها نیــز دیگــر دانشــجویان کتــاب نمی خواننــد‪.‬‬ ‫یکــی از واقعیــات غیرقابل انــکار اینکــه چکیــده مقاله هــا در‬ ‫بســیاری ازمواقع جایگزیــن مطالعــه علمــی دانشــجویان شــده اســت‪.‬‬ ‫ان هــا بــا چکیده هــا‪ ،‬دروسشــان را پــاس می کننــد و ارام ارام بــه‬ ‫ســال های پایانــی تحصیلشــان می رســند‪ .‬واقعیــت این اســت که‬ ‫هیچ کــس بعــد از فارغ التحصیلــی از ان هــا نمی پرســد کــه چنــد کتــاب‬ ‫در رشــته خــود مطالعــه کرده ایــد؟‬ ‫کــه اخیــرا ً بــه جمــع کتاب خوان هــا پیوســته اند‪.‬‬ ‫این گــروه کســانی هســتند کــه کتاب خــوان حرف ـه ای‬ ‫به حســاب نمی اینــد؛ امــا کتــاب را در کنــار توجــه بــه‬ ‫خانــواده‪ ،‬پــول و شــغل‪ ،‬مهــم به حســاب می اورنــد‪.‬‬ ‫ان هــا کتاب هایــی را می خواننــد کــه در زندگی شــان‬ ‫کاربــرد دارد‪ .‬کتاب هایــی کــه راه و روش ثروتمندشــدن‬ ‫را بــه ان هــا یــاد می دهــد یــا کتاب هایــی کــه از‬ ‫راه ورســم زندگــی و شــیوه های بــروز و ظهــور خالقیــت‬ ‫ســخن به میــان مــی اورد‪ .‬واقعیــت این اســت که‬ ‫بــرای جوانانــی کــه می خواهنــد زندگــی خــود را‬ ‫بســازند‪ ،‬انتخــاب ایــن راه هــا چنــدان اســان نیســت؛‬ ‫امــا گاه فرهنــگ یــک جامعــه راه و روش هایــی را‬ ‫بــه افــراد تحمیــل می کنــد‪ .‬مثــ ًا در ســال های‬ ‫اخیــر‪ ،‬به دلیــل گســترش شــبکه های اجتماعــی‪،‬‬ ‫بســیاری از جوانــان در جهــان بــه مطالعــه کتــاب‬ ‫پایــان داده انــد‪ .‬برخی ازان هــا می گوینــد همــه نــکات‬ ‫مهــم کتاب هــای خــوب در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫امــروز حتــی در دانشــگاه ها نیــز دیگــر دانشــجویان‬ ‫کتــاب نمی خواننــد‪ .‬یکــی از واقعیــات غیرقابل انــکار‬ ‫این اســت که چکیــده مقاله هــا در بســیاری ازمواقع‬ ‫جایگزیــن مطالعــه علمــی دانشــجویان شــده‪ .‬ان هــا با‬ ‫چکیده هــا‪ ،‬دروسشــان را پــاس می کننــد و ارام ارام‬ ‫بــه ســال های پایانــی تحصیلشــان می رســند‪ .‬واقعیــت‬ ‫این اســت که هیچ کــس بعــد از فارغ التحصیلــی از‬ ‫ان هــا نمی پرســد کــه چنــد کتــاب در رشــته خــود‬ ‫مطالعــه کرده ایــد؟ به نظــر می رســد زندگــی در‬ ‫«فضــای فست فودی شــده» بــر زندگــی اجتماعــی و‬ ‫فرهنگــی مــردم هــزاره ســوم تاثیــر گذاشــته و رســوخ‬ ‫کــرده‪ .‬هرچنــد کتاب هــای زیــادی همچنــان نوشــته و‬ ‫چــاپ می شــوند؛ امــا ان هــا بیشــتر کاالهایــی هســتند‬ ‫کــه به صــورت لوکــس و غیرکاربــردی از ان ها اســتفاده‬ ‫می شــود‪ .‬متولدیــن زیر‪30‬ســال نیــز براین باورندکــه‬ ‫نســل پــدر و مادرهــای ان هــا دچــار یــک حماقــت‬ ‫بــزرگ شــده اند‪ .‬ان هــا کتابخانه هــای بزرگــی در‬ ‫خانــه برپــا کــرده و تعــداد زیــادی کتــاب کاغــذی را‬ ‫در ان نگهــداری می کننــد‪ .‬یکــی از جوانــان دهــه‬ ‫‪ 1370‬می گویــد؛ مــن ‪10‬هــزار کتــاب در موبایــل‬ ‫خــود دارم؛ درحالی کــه پــدر مــن افتخــار می کنــد‬ ‫کــه ‪ 1000‬کتــاب کاغــذی را در ســه کتابخانــه بــزرگ‬ ‫نگهــداری می کنــد‪ .‬وقتــی از او می پرســم کــه تــو‬ ‫و پــدرت هرکــدام چقــدر وقــت مطالعــه بــرای ایــن‬ ‫کتاب هــا می گذاریــد؟ می گویــد؛ اگــر بخواهــم‬ ‫صادقانــه نظــر بدهــم‪ ،‬بایــد بگویــم کــه پــدرم بیشــتر‬ ‫از مــن کتــاب می خوانــد‪ .‬مــن از کتاب خوانــدن لــذت‬ ‫نمی بــرم؛ امــا تــب شــدیدی از دانلودکــردن کتــاب‬ ‫در مــن وجــود دارد‪ .‬همیشــه ایــن چالــش و نــزاع بــا‬ ‫پــدرم وجــود دارد کــه او معتقــد اســت دانلودکــردن‬ ‫کتــاب هنــر نیســت؛ هنــر‪ ،‬مطالعــه کتــاب اســت و‬ ‫مــن به صراحــت بــه او می گویــم کــه مــن دانلــود‬ ‫می کنــم تــا نشــان دهــم جهانــم بــا جهــان شــما‬ ‫فــرق دارد‪ .‬یکــی از متولدیــن دهــه ‪ 1320‬می گویــد؛‬ ‫نســل کتاب خوان هــا روبه انقــراض اســت‪ .‬واقعیــت‬ ‫این اســت که ســبک زندگــی مــدرن بــا کتاب خوانــی‬ ‫همخــوان نیســت و مــردم بــا وجــود مشــکالت‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬کمتــر نیــاز بــه مطالعــه پیــدا می کننــد‪.‬‬ ‫نســل جــوان بیش ازانکــه کتــاب را بخوانــد بــا کتــاب‬ ‫ســرگرم می شــود؛ درحالی کــه نســل قدیمی ترهــا بــا‬ ‫کتــاب زندگــی می کــرد و در کتاب هــا و روایت هــای‬ ‫ان خــود را می یافــت‪ .‬به تعبیــری می تــوان گفــت‬ ‫نســل های قدیــم در کتــاب هویــت انســانی و‬ ‫اجتماعــی خــود را برســازی می کردنــد؛ درحالی کــه‬ ‫نســل جدیــد هویتــش را در گیــم‪ ،‬تلویزیــون و موبایــل‬ ‫می یابــد‪ .‬ان هــا کتــاب را عامــل کندشــدن هیجانــات‬ ‫درونی شــان می داننــد و معتقدنــد کتــاب‪ ،‬ضــد تفکــر‬ ‫مــدرن اســت‪ .‬به نظــر می رســد راه دشــواری بــرای‬ ‫انتخــاب وجــود دارد‪ .‬این روزهــا در سیســتم های‬ ‫تعلیم وتربیــت نیــز ســردرگمی دراین خصــوص وجــود‬ ‫دارد‪ .‬هیچ کــس نمی دانــد چــه راهــی را انتخــاب‬ ‫کنــد‪ .‬اگــر نســل های قدیــم بــا قاطعیــت در مســیر‬ ‫کتــاب یــا ثــروت حرکــت می کردنــد‪ ،‬نســل جدیــد‬ ‫در یــک وضعیــت مبهــم همه چیــز را به صــورت خــام‬ ‫و نابالــغ تجربــه می کننــد‪ .‬شــتاب دنیــای مــدرن‪،‬‬ ‫گــوی ســبقت را از همه چیــز ربــوده اســت‪ .‬به قــول‬ ‫«زیگمونــت باومــن»؛ ســیالیتی شــکل گرفتــه اســت‬ ‫کــه هیچ چیــز قابل پیش بینــی نیســت؛ امــا مــا ای ـن را‬ ‫می دانیــم کــه کتــاب بــرای پیش بینی پذیــری در‬ ‫زندگــی طراحــی و تالیــف شــده اســت‪ .‬ایــن تناقــض و‬ ‫شــرایط پارادوکســیکال انتخــاب را بــا دشــواری مواجــه‬ ‫ســاخته اســت؛ امــا بــرای کتاب خوان هــا ایــن نویــد‬ ‫وجــود دارد کــه مدرنیتــه بــه نقــد درونــی خــود نیــز‬ ‫بپــردازد‪ .‬این روزهــا بســیاری‪ ،‬در حــال بازگشــت‬ ‫بــه بخش هایــی از ســنت ها هســتند‪ .‬نمی تــوان‬ ‫کتاب خوانــدن را الزامــاً یــک ســنت به حســاب اورد؛‬ ‫درهرحــال‪ ،‬بایــد اعتــراف کنیــم کتاب خوانــی‪ ،‬یــک‬ ‫ســنت دیرینــه نانوشــته در زندگــی بشــر به حســاب‬ ‫می ایــد‪ .‬اگــر فرهنگ هــا در تاریــخ مســتند و ثبــت‬ ‫شــده اند‪ ،‬مرهــون مانــدگاری جمــات و ســطرها بــر‬ ‫صفحــات کاغــذی هســتند‪ .‬کاغذهــا در رقابتــی نابرابــر‬ ‫بــا فضــای دیجیتــال در جنگ وجــدال هســتند‪ .‬هنــوز‬ ‫هیچ کــدام دیگــری را شکســت نــداده اســت‪ .‬هرچنــد‬ ‫حــال کتاب خوانــی در جهــان خیلی خــوب نیســت؛‬ ‫امــا کتاب خوان هــا امیدوارنــد فانوس هــا در برابــر‬ ‫نورافکن هــا بشــریت را بــه اوج برســانند‪.‬‬ ‫*جامعه شناسوعضوهیئت علمی‬ ‫(ره)‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد یادگار امام‬ ‫تولید الستیک هواپیما در کشور‬ ‫شاسی بلندها کفش ایرانیمی پوشند!‬ ‫الســتیک‪ ،‬یکــی از اساســی ترین کاالهایی ســت کــه در خــودرو‬ ‫مورداســتفاده قــرار می گیــرد و در کشــورمان توانســتیم انــواع الســتیک‬ ‫بــرای خودروهــای ســواری را تولیــد کنیــم؛ ازایــن رو‪ ،‬نیــاز بــه واردات‬ ‫بــرای الســتیک به مرورزمــان کــم شــده و به دلیــل کیفیــت و قیمــت‬ ‫مناســب مورداســتقبال نیــز قــرار گرفتــه‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران‬ ‫جــوان؛ مشــکلی کــه دراین ســال ها بــا ان مواجــه بودیــم‪ ،‬تولیدنکــردن‬ ‫الســتیک بــرای خودروهــای شاســی بلند بــود؛ تنهــا راه بــرای تامیــن‬ ‫این نــوع الســتیک‪ ،‬واردات بــود کــه باعــث خــروج ارز زیــادی از کشــور نیــز‬ ‫می شــد‪ .‬در ســال های اخیــر‪ ،‬ایرانی هــا تمایــل بســیارزیادی بــه اســتفاده‬ ‫از خودروهــای ‪ SUV‬و کــراس اوور از خــود نشــان داده انــد‪ .‬این موضــوع‬ ‫باعــث شــده تــا بــا همــت مهندســان و کارشناســان داخلــی‪ ،‬موفــق بــه‬ ‫تولیــد الســتیک بــرای انــواع خودروهــای شاس ـی بلند شــویم‪ .‬ان طورکــه‬ ‫مســئوالن این حــوزه گفته انــد؛ برنامــه طراحــی بــرای ایــن کاال از حــدود‬ ‫چهارســال پیش مطــرح شــد و اکنــون پــس از پشت سرگذاشــتن مراحــل‬ ‫ازمایشــی‪ ،‬بــه بــازار عرضــه شــده اســت‪ .‬مصطفــی تنهــا درخصــوص خــط‬ ‫تولیــد الســتیک خودروهــای شاسـی بلند‪ ،‬گفــت‪« :‬اکنــون برخــی از انــواع‬ ‫الســتیک بــرای خودروهــای شاس ـی بلند را می توانیــم در کشــور تولیــد‬ ‫کنیــم‪ .‬ایـن را می تــوان باافتخــار اعــام کــرد؛ زیــرا تاکنــون ایــن تکنولوژی‬ ‫را نداشــتیم و حــاال بــا همــت کارشناســان و تحقیــق و توســعه ای کــه‬ ‫صــورت گرفتــه‪ ،‬مجهــز بــه ایــن سیســتم شــده ایم و تکنولــوژی بومــی ان‬ ‫ابــداع و توســعه پیــدا کــرده اســت»‪ .‬ســخنگوی انجمــن صنعت تایــر ایران‬ ‫باتاکیدبراینکــه اکنــون الســتیک بــرای پــرادو و خودروهای چینــی موجود‬ ‫در بــازار تولیــد می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬درتالشــیم حتــی خــط تولید الســتیک‬ ‫بــرای انــواع خودروهــای لوکــس را افزایــش دهیــم»‪ .‬او درخصــوص کیفیت‬ ‫الســتیک های تولیــد داخــل در برابــر نمونــه خارجــی ان هــا‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫الســتیک ها ازنظــر کیفیــت اســتاندارد الزم را دارنــد و براســاس اســتاندارد‬ ‫ملــی کشــور ســاخته می شــوند؛ حتــی می تــوان این نکتــه را گفــت کــه‬ ‫تایرهــای تولیــدی در کشــور به لحــاظ کیفی خیلــی باالتر از اســتانداردهای‬ ‫جهانــی بــوده و جــزو تایرهــای بــا اســتاندارد بــاال به شــمار می رونــد»‪ .‬او‬ ‫بااشــاره به کارخانه هــای تولیــد الســتیک بــرای خودروهــای شاس ـی بلند‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪« :‬کارخانــه تولیــد الســتیک کویــر‪ ،‬یــزد تایــر و بــارز؛ خــط تولید‬ ‫الســتیک بــرای خودروهــای شاسـی بلند را راه انــدازی کرده انــد»‪ .‬او دربــاره‬ ‫میــزان تولیــد الســتیک بــرای خودروهــای شاســی بلند‪ ،‬گفــت‪« :‬بــازار‬ ‫هرچقــدر کشــش داشــته باشــد‪ ،‬الســتیک تولیــد می کنیــم و مشــکلی‬ ‫در تولیــد ایــن کاال نداریــم‪ .‬می تــوان گفــت کــه در پنج مــاه اول ســال‬ ‫تاکنــون ‪۲۶‬درصــد نیــز اضافه تولیــد هــم داشــته ایم»‪ .‬او بااشــاره به‬ ‫قیمــت مناســب الســتیک های داخلــی در برابــر الســتیک های‬ ‫خارجــی‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬قیمت گــذاری تایرهــای داخلــی‪ ،‬توســط ســازمان‬ ‫حمایــت از مصرف کننــده انجــام می شــود و شــرکت به هیچ عنــوان در‬ ‫قیمت گــذاری دخیــل نیســت‪ .‬قیمــت تایــر داخلــی بســیارمعقول اســت و‬ ‫طــوری قیمت گــذاری شــده کــه خریــد ان به نفــع مصرف کننــده باشــد»‪.‬‬ ‫او دربــاره تولیــد الســتیک بــرای ســایر وســایل ماننــد هواپیمــا‪ ،‬کامیــون و‬ ‫اتوبــوس توضیــح داد‪« :‬تولیــد الســتیک هواپیمــا در کارخانه هــای تولیــد‬ ‫الســتیک صــورت نمی گیــرد و دراصــل‪ ،‬تولیــد ایــن الســتیک ها توســط‬ ‫ارتــش انجــام می شــود»‪ .‬او بابیان اینکــه واردات الســتیک ماننــد گذشــته‬ ‫انجــام می شــود و کســری در ان وجــود نــدارد‪ ،‬تشــریح کــرد‪« :‬واردات‬ ‫الســتیک بــا ارز نیمایــی به وفــور انجــام می شــود»‪ .‬او درخصــوص تولیــد‬ ‫مــواد اولیــه بــرای الســتیک خودروهــای شاس ـی بلند‪ ،‬گفــت‪« :‬می تــوان‬ ‫گفــت حــدود ‪۶۰‬درصــد مــواد اولیــه بــرای تولیــد الســتیک داخلی ســت‬ ‫و ‪۴۰‬درصــد ان وارداتی ســت؛ مثـ ً‬ ‫ا کائوچــو در داخــل تولیــد نمی شــود‬ ‫یــا مــواد شــیمیایی و برخــی مــواد دیگــر بــا ارز نیمایــی وارد می شــوند»‪.‬‬ ‫به گفتــه او؛ مــواد اولیــه وارداتــی باعــث ارزبــری نیــز می شــوند؛ مث ـ ً‬ ‫ا‬ ‫نــخ اســتوان بندی به صــورت یــال وارد و مابقــی مــواد ان‪ ،‬در داخــل‬ ‫تولیــد می شــود‪ .‬او بااشــاره به راه انــدازی خــط تولیــد الســتیک بــرای‬ ‫برخــی خودروهــا در ایــران‪ ،‬گفــت‪« :‬چنــد مــورد خــط تولید بــرای تولید‬ ‫الســتیک رادیــال کامیونــی و کامیونتــی داریــم کــه درنظــر داریــم ان هــا‬ ‫را تــا پایــان ســال راه انــدازی کنیــم»‪ .‬مهــدی صادقــی نیارکــی نیــز درباره‬ ‫راهکارهــای وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــرای حــل مشــکل کمبود‬ ‫الســتیک خودروهــای ســنگین‪ ،‬گفــت‪« :‬تولید مجموع الســتیک ســبک‬ ‫و ســنگین در کشــور در چهارماه ابتدایــی ‪ 99‬نســبت به مــدت مشــابه‬ ‫‪ ،98‬بــا رشــد ‪۳۰‬درصــدی همــراه بــوده اســت»‪ .‬معــاون امــور صنایــع‬ ‫وزارت صمــت ادامــه داد‪« :‬ســال گذشــته طــرح تولیــد ‪۳۰۰‬هزارحلقــه‬ ‫الســتیک ســنگین ‪ TBR‬را اغــاز کردیــم که در مراحــل پایانــی راه اندازی‬ ‫بخــش تکنولــوژی قــرار دارد و به دلیــل شــیوع کرونــا‪ ،‬هنــوز بــه تولیــد‬ ‫انبــوه نرســیده»‪ .‬او افــزود‪« :‬ســرمایه گذار درحال پیگیری ســت تــا بتوانــد‬ ‫ایــن طــرح را بــه مــدار تولیــد برگردانــد و بتوانیــم از ‪۳۰۰‬هزارحلقــه‬ ‫الســتیک ســنگین تولیــد داخــل در ســال‪ ،‬بــرای اتوبــوس و کامیــون‬ ‫اســتفاده کنیــم»‪ .‬او افــزود‪« :‬همچنیــن خــط تولیــد الســتیک ســنگین‬ ‫در یکی دیگــر از شــرکت های تایرســاز دردســت احداث اســت کــه‬ ‫دراین طــرح‪ ۱۵۰ ،‬تــا ‪۲۰۰‬هزارحلقــه الســتیک ســنگین در ســال‬ ‫تولیــد می شــود»‪ .‬به گفتــه او؛ ماشــین االت تولیــد این تعــداد الســتیک‬ ‫و دســتگاه های قالب زنــی ان نیــز درحال تهیــه اســت کــه امیدواریــم‬ ‫تــا یک ســال اینــده وارد مــدار تولیــد شــود‪ .‬عالوه براین هــا؛ پروژه هــای‬ ‫تولیــد الســتیک نیــز جــزو طرح هــای فراخــوان وزارت صمــت بــرای‬ ‫حضــور ســرمایه گذاران در بخــش تولیــد قــرار دارد‪ .‬او گفــت‪« :‬اگــر‬ ‫دو طــرح مذکــور کامــل به بهره بــرداری برســند‪ ،‬می توانیــم ســالیانه‬ ‫‪۵۰۰‬هزارحلقــه الســتیک ســنگین تولیــد کنیــم؛ پیش ازایــن نیــز در‬ ‫کشــور ظرفیــت تولیــد یک میلیــون حلقــه الســتیک ســنگین وجــود‬ ‫داشــت»‪ .‬او گفــت‪« :‬مصــرف ســالیانه الســتیک ســنگین در کشــور‪،‬‬ ‫دو تــا دومیلیــون و ‪۲۰۰‬هزارحلقــه اســت کــه بــا راه انــدازی کامــل دو‬ ‫خــط تولیــد الســتیک ســنگین در دو شــرکت تایرســاز‪ ،‬می توانیــم تــا‬ ‫‪۶۵‬درصــد الســتیک مصرفــی ســنگین در کشــور را در داخــل تولیــد‬ ‫کنیــم»‪ .‬او گفــت‪« :‬در بخــش ســواری هــم درحال حاضــر نیــازی بــه‬ ‫واردات الســتیک ســبک نداریــم و تنهــا در رینگ هــای ســایز ‪ ۱۶‬یــا‬ ‫‪۱۷‬اینــچ بــه بــاال درحــال واردات هســتیم کــه حتــی بــرای چنیــن ســایز‬ ‫رینگ هایــی نیــز بســیاری از شــرکت های تایرســاز داخلــی شــروع بــه‬ ‫ســرمایه گذاری بــرای تولیــد این مــدل الســتیک ســواری کرده انــد؛‬ ‫ایــن خودروهــا عمومـاً نیم شاســی‪ ،‬شاسـی بلند قدرتــی (‪ )SUV‬و ‪CUV‬‬ ‫(خودروهــای کــراس اوور یا شاسـی بلند درون شــهری) هســتند»‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫«به دنبــال اجــرای طرح هــای تولیــد الســتیک ســنگین کشــنده نیــز در‬ ‫داخــل هســتیم»‪ .‬او دربــاره تامیــن ارز الســتیک وارداتی گفــت‪« :‬معاونت‬ ‫بازرگانــی داخلــی وزارت صمــت نیــز مرتب ـاً درحال پیگیری ســت؛ ایــن‬ ‫معاونــت‪ ،‬پرفورم هــای واردکننــدگان الســتیک ســنگین را مرتبــاً بــه‬ ‫بانــک مرکــزی اعــام می کنــد تــا ارز موردنیــاز ان هــا تخصیــص داده‬ ‫شــود و ای ـن کار به صــورت هفتگــی دنبــال می شــود»‪ .‬او گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫معاونــت مرتب ـاً درحال پیگیــری ارز موردنیــاز تولیدکننــدگان الســتیک‬ ‫ســبک و ســنگین بــرای واردات مــواد اولیــه اســت‪ .‬در هفتــه گذشــته‬ ‫بــا بانــک مرکــزی جلسـه ای داشــتیم تــا ارز مــواد اولیــه تولیــد الســتیک‬ ‫تخصیــص یابــد؛ بانــک مرکــزی هــم تمــام تــاش خــود را به کار بســته تا‬ ‫ایـن کار انجــام شــود؛ ماحصــل همــه پیگیری هــا اینکــه تولیــد الســتیک‬ ‫ســبک و ســنگین در کشــور در چهارماه نخســت امســال ‪۳۰‬درصد رشــد‬ ‫نســبت به مــدت مشــابه ســال قبــل داشــته باشــد»‪ .‬گفتنی ســت؛ در‬ ‫شــرایط کنونــی نیــاز اســت تــا همــه دســتگاه های مرتبــط و فعــاالن در‬ ‫تمــام صنایــع ســعی بــه داخلی ســازی محصــوالت کننــد‪ .‬جهــش تولیــد‬ ‫می توانــد کمــک کنــد تــا خــود را ارتقــا دهیــم و بــه داخلی ســازی‬ ‫بیشــتر محصــوالت بپردازیــم و نیازمــان را بــه واردات کــم کنیــم‪.‬‬ ‫درحال حاضــر تولیدکننــدگان داخلــی الســتیک‪ ،‬محصــوالت خــود را بــا‬ ‫قیمتــی تــا ‪۶۰‬درصــد ارزان تــر از بــازار بــه فروشــنده ها می دهنــد کــه‬ ‫متاســفانه ایــن مابه التفــاوت بــه جیــب دالالن م ـی رود‪.‬‬ ‫مهــران مهاجــر؛ عــکاس مطــرح و مــدرس عکاســی دانشــکده هنرهــای زیبــای دانشــگاه‬ ‫تهــران‪ ،‬بــا ‪۴۶‬قطعــه عکــس از یک دهه اخیــر کار عکاســی اش‪ ،‬بــه کاشــان رفتــه‪ .‬ایــن‬ ‫تصاویــر کــه در فضــای هنــری «هشت چشــمه» به تماشاســت‪ ،‬منتخبــی از اثــار دهــه ‪۹۰‬‬ ‫ـال گذشــته‪ ،‬بیــن و البیــن و هــوای‬ ‫او از پنــج مجموعــه «خطــوط و چیزهــا‪ ،‬بی چیــزی‪ ،‬حـ ِ‬ ‫زمیــن» و روایت هایی ســت شــگفت اور از امــروز‪ ،‬دیــروز و چه بســا فــردای مــا‪ .‬مهــران مهاجــر‬ ‫(متولــد ‪ )۱۳۴۳‬عکاســی را از اغــاز دهــه ‪ ۱۳۶۰‬اغــاز کــرد‪ .‬او دانش اموختــه عکاســی در‬ ‫دوره کارشناســی و زبان شناســی همگانــی در دوره کارشناســی ارشــد دانشــگاه تهــران اســت‪.‬‬ ‫دراین ســال ها چشــم و ذهــن او بیشــتر معطــوف بــه ســازوکار زبــان دوربیــن و کنــکاش بــا‬ ‫مرزهــای ان بــوده اســت‪ .‬مهاجــر‪ ،‬مترجــم و نویســنده نیــز هســت‪ .‬او عضــو هیئت علمــی‬ ‫دانشــگاه تهــران اســت و حــدود سـه دهه ســابقه تدریــس در دانشــگاه های تهــران را دارد‪ .‬وی‬ ‫چنــد کتــاب در حــوزه نقــد ادبــی و عکاســی نوشــته و ترجمــه کــرده‪ .‬نوشــته های او دربــاره‬ ‫عکاســی عمدتـاً در مجلــه «حرفــه‪ :‬هنرمند» چــاپ شــده اند‪« .‬تهــران بـی گاه» (‪« ،)۱۳۹۳‬بین‬ ‫و البیــن» (‪ )۱۳۹۵‬و «هــوای زمیــن» (‪)۱۳۹۷‬؛ کتاب هــای عکــس او هســتند و کتاب هــای‬ ‫«بایگانــی و تــن» (‪« ،)۱۳۸۸‬عکاســی» (‪« ،)۱۳۹۰‬عکاســی‪ :‬درامــدی انتقــادی» (‪۱۳۹۰‬؛ همراه‬ ‫بــا محمــد نبــوی و دیگــران)‪« ،‬مفاهیــم بنیــادی تاریخ هنــر» (‪۱۳۹۵‬؛ همــراه با محمــد نبوی)؛‬ ‫از ترجمه هــای او درزمینــه عکاســی و هنــر محســوب می شــوند‪ .‬ایــن رویــداد کــه از ‪۱۴‬‬ ‫شــهریورماه اغــاز شــده تــا ‪ 4‬مهرمــاه ‪ 99‬در فضــای هنــری «هشت چشــمه» کاشــان کــه‬ ‫به همــت حســین فرمانــی و همراهــی حســن روشـن بخت و حســین روشـن بخت خردادمــاه‬ ‫ســال گذشــته افتتــاح شــده؛ به تماشــا خواهــد بــود و عالقه منــدان می تواننــد هم ـه روزه از‬ ‫ســاعت ‪ ۱۷‬تــا ‪ ۲۱‬از ایــن عکس هــا دیــدن کننــد‪.‬‬ ‫به یا ِد ‪...‬‬ ‫دایانا ریگ‬ ‫دایانــا ریــگ؛ بازیگــر برنــده جوایــز معتبــری همچــون ‪ Emmy‬و ‪ BAFTA‬کــه در دهــه‬ ‫‪ ،60‬بــا بــازی در نقــش «امــا پیــل» در ســریال ‪ The Avengers‬به شــهرت رســید و‬ ‫چنددهه بعــد‪ ،‬شــخصیت «اولنــا تایــرل» را در ســریال ‪ Game of Thrones‬خلــق کــرد‪،‬‬ ‫در ســن ‪۸۲‬ســالگی؛ وقتــی در خانــه اش در انگلســتان ســکونت داشــت‪ ،‬از دنیــا رفــت‪.‬‬ ‫ریــگ به عنــوان یکــی از برجســته ترین شــخصیت های هنــری بریتانیــا شــناخته می شــد‬ ‫و اثــار زیــادی از خــودش روی صحنــه‪ ،‬در تلویزیــون و ســینما به یــادگار گذاشــت‪ .‬ریــگ‬ ‫در مهم تریــن ســریال یک دهه اخیــر‪ ،‬نقشــی کلیــدی را برعهــده داشــت‪ .‬او از فصــل ســوم‬ ‫‪ Game of Thrones‬وارد داســتان شــد و به عنــوان «بانــو تایــرل» (بــا لقــب ملکــه خارهــا‬ ‫نیــز شــناخته می شــد) حضــور تاثیرگــذاری در ایــن ســریال محبــوب داشــت‪ .‬او در ســال های‬ ‫‪ ۲۰۱۳‬تــا ‪ ۲۰۱۵‬به خاطــر بــازی در «بــازی تاج وتخــت»‪ ،‬نامــزد دریافــت جایــزه امــی در‬ ‫بخــش بهتریــن بازیگــر زن میهمــان شــد‪ .‬ایــن بازیگــر در ســینما نیــز کارهــای درخشــان‬ ‫زیــادی دارد کــه شــاید معروف تریــن ان هــا‪ ،‬نقــش «تریســی» (همســر جیمــز بانــد) در فیلــم‬ ‫‪ )1969( On Her Majesty›s Secret Service‬باشــد؛ امــا انچــه باعــث شــهرت او شــد و‬ ‫توجهــات زیــادی را به ســمتش جلــب کــرد‪ ،‬بــازی در ســریال جاسوســی ‪The Avengers‬‬ ‫بــود کــه بیــن ســال های ‪ ۱۹۶۵‬تــا ‪ ۱۹۶۸‬از شــبکه ‪ ITV‬پخــش می شــد‪ .‬در ایــن ســریال‬ ‫کــه تلفیقــی از المان هــای علمی‪،‬تخیلــی‪ ،‬فانتــزی و ســورئال بــود‪ ،‬ریــگ در نقــش «خانــم‬ ‫پیــل»‪ ،‬بیــش از ســایر بازیگــران درخشــید و محبوبیــت زیــادی نزد بیننــدگان یافــت‪ .‬او در ‪۵۱‬‬ ‫اپیــزود از ایــن ســریال بــازی کــرد و به همین خاطــر دوبــار هــم نامــزد دریافــت جایــزه امــی‬ ‫شــد‪ .‬او در ســال های اخیــر‪ ،‬در مجموعه هــای تلویزیونــی مطرحــی مثــل ‪You, Me and‬‬ ‫‪ the Apocalypse‬و ‪ Doctor Who‬حضــوری کوتــاه داشــته اســت‪ .‬ریــگ اولیــن جایــزه‬ ‫مهــم خــود را در ســال ‪ ۱۹۹۰‬و در مراســم بفتــا گرفــت‪ .‬ایــن جایــزه به خاطــر بــازی در‬ ‫ســریال ‪ Mother Love‬و در نقــش «هلنــا وســی» نصیــب ریــگ شــد‪ .‬او همچنیــن در ســال‬ ‫‪ ۱۹۹۷‬به خاطــر بــازی در ســریال ‪ Rebecca‬برنــده جایــزه امــی شــد‪ .‬او در ایــن ســریال‪،‬‬ ‫نقــش «خانــم دنــورس» را بــازی می کــرد‪ .‬دیــم انیــد دایانــا الیزابــت ریــگ در ســال ‪ ۱۹۳۸‬در‬ ‫یورکشــایر انگلســتان به دنیــا امــد‪ .‬دوران کودکــی را در هنــد گذرانــد؛ امــا مجددا ً به انگلســتان‬ ‫بازگشــت‪ .‬ریــگ بازیگــری را طــی ســال های ‪ ۱۹۵۵‬تــا ‪ ۱۹۵۷‬در اکادمــی ســلطنتی هنرهــای‬ ‫نمایشــی اموخــت و در ســال ‪ ۱۹۵۷‬بــرای اولین بــار بــا نمایشــنامه «دایــره گچــی قفقــازی»‬ ‫نوشــته برتولــت برشــت؛ روی صحنــه رفــت‪ .‬او در نمایش هــای زیــادی حضــور داشــته؛ امــا‬ ‫شــاید معروف تریــن تئاتــر او «شــاه لیــر» بــود کــه در ان‪ ،‬نقــش «کوردلیــا» را بــازی می کــرد‪.‬‬ ‫او ایــن نمایــش را در امریــکا و کشــورهای مختلــف اروپایــی نیــز روی صحنــه اجــرا کــرد‪ .‬از‬ ‫دیگــر نمایش هــای مشــهور او می تــوان بــه «شــب دوازدهــم» اشــاره کــرد کــه در ان‪ ،‬نقــش‬ ‫«ویــوال» را برعهــده داشــت‪ .‬ریــگ دوبــار ازدواج کــرد و از همســر دومــش به نــام ارچیبالــد‬ ‫اســترلینگ‪ ،‬یــک دختــر به نــام ریچــل دارد کــه او هــم بــه بازیگــری مشــغول اســت‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫‪463‬میلیون کودک بازمانده از تحصیل؛‬ ‫نتیجه اموزش انالین و از راه دور‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫یکــی از بحث انگیزتریــن وقایــع حال حاضــر جهــان در کنــار همــه مســائل‪ ،‬اغــاز فصــل مدارس‬ ‫اســت‪ .‬رویــدادی کــه تــا ســال گذشــته شــاهد انــواع کاســتی ها بــود؛ حــاال یــک معضــل جدید‬ ‫ـش روی خــود می بینــد‪ :‬کرونــا! این روزهــا مســئله بازگشــایی مــدارس‪ ،‬بــه چالشــی‬ ‫را نیــز پیـ ِ‬ ‫قابل توجــه در همــه جهــان تبدیــل شــده و اگرچــه بــرای ســال تحصیلــی جدیــد‪ ،‬در یکســری‬ ‫ِ‬ ‫از کشــورها تمهیداتــی اندیشــیده شــده ؛ امــا همچنــان ســوال اصلــی برجاســت کــه ایــا بایــد‬ ‫امســال مــدارس را بــاز کــرد یــا همچنــان بــه تعطیلــی ان هــا ادامــه داد؟ هــردو تصمیــم؛ یعنی‬ ‫بازگشــایی و تعطیلــی ایــن مکان هــای اموزشــی‪ ،‬بــا نظــرات موافــق و مخالفــی همراه اســت که‬ ‫ـکان اتخــاذ یــک رویــه مشــخص را از مســئولین امــر‪ ،‬دریــغ کــرده اســت‪ .‬موافقــان می گویند‬ ‫امـ ِ‬ ‫کــه نمی تــوان بــا ادامــه رونــد تعطیلی هــا و ا ِعمــال قرنطینه هــا‪ ،‬امــوزش را به تاخیــر انداخــت؛‬ ‫کمااینکــه گســترش بیمــاری «کوویــد‪ »19-‬در انتهــای ســال ‪ 2019‬اساسـاً بــرای چندماهــی‬ ‫روال کار مــدارس را مختــل کــرد و حــاال بــا کنترل نشــدن اوضــاع می رویــم تــا شــاهد‬ ‫درعین حــال‪ ،‬مخالفــان می گوینــد کــه حضــور بچه هــا در‬ ‫ادامــه ایــن خــا اجبــاری باشــیم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫مــدارس‪ ،‬بی شــک باعــث گســترش بیشــتر ایــن ویــروس می شــود و خطــر ان‪ ،‬بــرای جوامــع‬ ‫بیشــتر اســت‪ .‬اینجاســت کــه موضــوع «تحصیــل از راه» دور مطــرح می شــود‪ .‬ایــن ماجــرا‬ ‫مسبوق به ســابقه بــوده و پدیــده جدیــدی نیســت؛ حتــی بســیاری کشــورها در ماه هــای پایانــی‬ ‫ســال تحصیلــی قبــل نیــز اقداماتــی دراین بــاره انجــام دادنــد تــا بتواننــد ان ســال را به نحــوی‬ ‫به پایــان برســانند‪ .‬حــاال دراســتانه ســال تحصیلــی جدیــد در جهــان؛ تقریب ـاً هــر کشــوری‬ ‫یــک برنامــه منحصربه خــود را عملــی کــرده که بعضـاً باعث بازگشــایی زودهنــگام مــدارس (در‬ ‫انتهــای تابســتان به جــای ابتــدای پائیــز) نیــز شــده‪ .‬یکــی از راه هــای پیش بینی شــده بــرای‬ ‫ســال تحصیلــی جدیــد‪ ،‬اســتفاده از امکانــات و تجهیزاتی ســت کــه بتــوان به کمــک ان هــا‪،‬‬ ‫از راه دور تدریــس کــرد؛ روشــی کــه در ان نیــازی بــه حضــور فیزیکــی بچه هــا در مــدارس‬ ‫نیســت؛ به این ترتیــب‪ ،‬اگرچــه مــدارس بســته می ماننــد ؛ امــا امــوزش تعطیــل نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایـن کار اگرچــه مانعــی بــر ســر راه شــیوع هرچه بیشــتر ویــروس می شــود؛ امــا مصائبــی را نیــز‬ ‫به دنبــال دارد کــه مهم تریــن ان هــا‪ ،‬خداحافظــی بــا مفهــوم عدالــت اموزشی ســت‪ .‬امــوزش‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬نیــاز بــه زیرســاخت ها و امکاناتــی دارد کــه همــه دانش امــوزان جهــان از ان هــا‬ ‫بهره منــد نیســتند‪ .‬گــزارش اوت ‪« 2020‬صنــدوق کــودکان ملــل متحــد» (‪ )UNICEF‬اورده‬ ‫قطعــی ارائــه امــوزش از راه دور‪ ،‬چیــزی بیــش از ‪463‬میلیــون‬ ‫اســت کــه بــا پیاده ســازیِ‬ ‫ِ‬ ‫کــودک در دنیــا از حــق تحصیــل محــروم خواهنــد شــد؛ زیــرا بــه زیرســاخت های الزم‪،‬‬ ‫دسترســی ندارنــد‪ .‬دراین گــزارش امــده‪« :‬در جهــان‪ ،‬حداقــل ‪31‬درصــد از دانش امــوزان؛ از‬ ‫ســطح پیش دبســتانی تــا دوره متوســطه به خاطــر نبــود تجهیــزات و پشــتیبانی های مور ِد نیــاز‬ ‫دراین زمینــه بــا خطــر جامانــدن از تحصیــل روبـه رو هســتند‪ .‬کشــورهای حــوزه جنوب اســیا و‬ ‫افریقــا کمترین میــزان امادگــی را بــرای بســتن مــدارس و ارائــه امــوزش به صــورت انالیــن یــا‬ ‫ســایر روش هــای غیرحضــوری دارنــد»‪ .‬اینفوگرافیــک امــروز نشــان می دهــد کــه حــوزه ابتدایی‬ ‫شــامل پیش دبســتانی و دبســتانی‪ ،‬بیشــترین اســیب را دراین میــان خواهنــد دیــد؛ به عبارتــی‬ ‫از هــر ســه بچــه پیش دبســتانی‪ ،‬دونفــر بــه امکانــات الزم جهــت تحصیــل غیرحضــوری‬ ‫دسترســی ندارنــد و چنانچــه حــوزه پیش دبســتانی بــرای یکســری از افــراد‪ ،‬اهمیتــی در رونــد‬ ‫تحصیــل نــدارد؛ شــاید اگــر ایــن ماجــرا را در حــوزه دبســتان و به زبــان عــدد بازگــو کنیــم‪،‬‬ ‫درک عمــق فاجعــه ملموس تــر شــود‪ :‬درصــورت بســته ماندن مــدارس‪ ،‬بیــش از ‪200‬میلیــون‬ ‫کــودک‪ ،‬از تحصیــل محــروم خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫دسترسی دارند‬ ‫دسترسیندارند‬ ‫‪521‬میلیون‬ ‫‪215‬میلیون‬ ‫‪48‬میلیون‬ ‫دبیرستان‬ ‫(متوسطه دوم)‬ ‫‪253‬میلیون‬ ‫‪217‬میلیون‬ ‫‪120‬میلیون‬ ‫‪78‬میلیون‬ ‫راهنمایی‬ ‫(متوسطه اول)‬ ‫دبستانی‬ ‫‪55‬میلیون‬ ‫پیش دبستانی‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960306005004313‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/06/17‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نیشــابور‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم زهــره عارفخانــی فرزنــد حســین نســبت بــه ششــدانگ‬ ‫یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 116/64‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ 78‬فرعــی از ‪ 51‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی کریم ابــاد بخــش ‪ 12‬حــوزه ثبــت ملــک نیشــابور خریــداری از مالــک رســمی اقــای‬ ‫رجبعلــی حکیمــی فرزنــد غالمرضــا محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن‬ ‫تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه‬ ‫مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلی‪ /‬کثیراالنتشــار‬ ‫در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه‬ ‫ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از‬ ‫تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و‬ ‫رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیم‬ ‫دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل‬ ‫تحویــل دهــد کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و‬ ‫درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد‬ ‫و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/22 :‬‬ ‫م الف ‪ 4338‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای ابراهیــم عرب قدیمــی بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده‬ ‫منضــم بــه تقاضــای کتبــی بــه شــماره ‪ 1399/06/17-16002200‬جهــت دریافــت ســند مالکیــت‬ ‫المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه کــرده و مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب‬ ‫منــزل مســکونی بــا پــاک ‪ 2224‬فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخــش ‪ 16‬مشــهد‪ -‬ســرخس کــه‬ ‫متعلــق بــه ایشــان می باشــد و در اثــر ســهل انگاری مفقــود گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــا بررســی دفتــر‬ ‫امــاک مشــخص گردیــد‪ :‬ســند مالکیــت اصلــی ششــدانگ یکبــاب منــزل بــا پــاک ‪ 2224‬فرعــی‬ ‫از یــک اصلــی بشــماره ســریال ‪ 080101‬بــه نــام ابراهیــم عرب قدیمــی فرزنــد گل محمــد صــادر و‬ ‫تســلیم گردیــده اســت‪ .‬دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد‪ .‬لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک‬ ‫اصالحــی مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت اگهــی و متذکــر می گــردد هــر‬ ‫کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد‬ ‫خــود اســت بایســتی ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را‬ ‫بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند‬ ‫مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه‬ ‫متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/22 :‬‬ ‫حسین مهرجو‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سرخس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960306005003945‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/06/09‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نیشــابور‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای موســی برقــی فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 149/50‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ 197‬فرعــی از ‪ 231‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی مرتضی ابــاد بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک نیشــابور خریــداری از مالــک رســمی خانــم‬ ‫حاجیه بی بــی دانشــور محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن‬ ‫اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در شــهرها‬ ‫منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در‬ ‫محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نمایند‪.‬‬ ‫معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه‬ ‫دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه‬ ‫دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتراض‬ ‫در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی‬ ‫محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند‬ ‫مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/22 :‬‬ ‫م الف ‪ 99/4071‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی حــوزه ثبتــی منطقــه ســه مشــهد‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 2‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬امــاک متقاضیــان کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک‬ ‫قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه ســه مشــهد مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه‬ ‫و بالمعــارض ان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل اگهــی‬ ‫می گــردد‪ :‬امــاک متقاضــی واقــع در پــاک ‪ 238‬اصلــی بخــش ‪ 9‬مشــهد مفــروز و مجــزی‬ ‫شــده از پــاک ‪ 223‬فرعــی اقــای ابوالقاســم باغبــان نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه‬ ‫مســاحت ‪ 53/20‬مترمربــع واقــع در ســیدی نبــش ریاضــی ‪ 49‬خریــداری شــده از مهــدی‬ ‫محمدخانی دولوئــی مالــک رســمی می باشــد‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه‬ ‫ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه کثیراالنتشــار منتشــر تــا‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و‬ ‫رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت‬ ‫محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت‬ ‫و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیم دادخواســت‬ ‫بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و‬ ‫صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/22 :‬‬ ‫بشیر پاشائی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه سه مشهد‬ ‫م الف ‪512‬‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه ‪9800259‬‬ ‫بدینوســیله بــه ورثــه محمــد حــراز (اشــرف بــه شــماره ملــی ‪ 0919318541‬و محمــود بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0919291864‬و عفــت بــه شــماره ملــی ‪ 0919300197‬و فاطمــه بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0919283411‬همگــی فرزنــدان محمــد بــه شــهرت حــراز) ابــاغ می شــود کــه خانــم حشــمت‬ ‫کیانی بجســتانی جهــت وصــول مهریــه خــود بــه اســتناد ســند ازدواج شــماره ‪83/11/11-9546‬‬ ‫دفتــر ازدواج ‪ 64‬گنابــاد علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی به کالســه ‪9800259‬‬ ‫در ایــن اداره تشــکیل شــده و بــا توجــه بــه اینکــه حســب اعــام مامــور پســت ابــاغ واقعــی بــه‬ ‫نامبــرده میســر نگردیــده اســت‪ ،‬لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 19 /18‬ائین نامــه‬ ‫اجــرا‪ ،‬مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار اگهــی می شــود و‬ ‫چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب می گــردد نســبت بــه‬ ‫پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد‪ ،‬عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/22 :‬‬ ‫ســیدضیاالدین مهدوی شــهری‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪99135‬‬ ‫گنابــاد‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســایپا ‪ 131SL‬مــدل ‪ 1391‬بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره موتور‬ ‫‪ 4736024‬و شــماره شاســی ‪ S3412291469716‬بــه مالکیــت ابوالفضــل پریشــان توندری بــه شــماره‬ ‫پــاک ‪928 -32‬م‪ 56‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫کاشمر‬ ‫م الف ‪103‬‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 9900267‬یــک دســتگاه اتومبیــل ســواری پــژو ‪405‬‬ ‫جی ال ایکــس ‪ 1800‬ای دارای رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل ‪ 1385‬متعلــق بــه مدیــون اقــای‬ ‫مهــدی میــری فرزنــد اکبــر کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ ‪ 170/000/000‬ریــال‬ ‫(هفــده میلیــون تومــان) ارزیابــی شــده‪ ،‬از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬مــورخ ‪ 1399/07/5‬روز شــنبه‬ ‫در اداره ثبــت اســناد و امــاک چنــاران واقــع در چهــارراه دولــت از طریــق مزایــده بــا مشــخصات‬ ‫ذیــل بــه فــروش می رســد‪ -1 :‬خــودرو چپــی بــوده و اتــاق ان تمــام رنــگ می باشــد‪ -2 .‬بدلیــل‬ ‫افتاب ســوختگی و گــذر زمــان‪ ،‬اتــاق فرســوده و در برخــی نقــاط دچــار ریــزش شــده اســت و نیــاز‬ ‫بــه رنگ امیــزی مجــدد دارد و در بعضــی نقــاط نیــاز بــه صافــکاری دارد‪ -3 .‬خوردگــی شاســی‬ ‫جلــو راســت و ســینی ســر شاســی جلــو چــپ مشــهود اســت‪ -4 .‬خوردگــی شاســی عقــب چــپ‬ ‫و راســت مشــهود بــوده و درحــال حاضــر شاســی عقــب راســت جوشــی و شاســی عقــب چــپ‬ ‫تــرک دارد‪ -5 .‬موتــور خــودرو روغن ســوزی و روغن ریــزی دارد و سیســتم کالج و ترمــز ان نیــاز‬ ‫بــه تعمیــر دارد‪ -6 .‬سیســتم تعلیــق جلــو و سیســتم ترمــز معیــوب بــوده و نیــاز بــه تعمیــر دارد‪.‬‬ ‫‪ -7‬تــودوزی نیــاز بــه بازســازی داشــته و شیش ـه ها و ایینه هــا‪ ،‬صندلی هــا و جلوداشــبورد ســالم‬ ‫می باشــد‪ -8 .‬کیفیــت الســتیک ها در حــدود ‪ %50‬می باشــد‪ -9 .‬بیمــه شــخص ثالــث خــودرو‬ ‫بــا تخفیــف ‪ %70‬تــا مــورخ ‪ 1399/09/28‬دارای اعتبــار می باشــد‪ .‬مزایــده از مبلــغ ‪170/000/000‬‬ ‫ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه می شــود و کلیــه هزینه هــای‬ ‫قانونــی بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا ً وصــول خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ضمنـاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی اعــام گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در‬ ‫همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬قاســم‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬محمودپــور اغچــه رود‪ .‬نــام پــدر‪ :‬مهــدی‪.‬‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬حوریــه‪ .‬نام خانوادگــی‪:‬‬ ‫نشــانی محــل اقامــت‪ :‬مجهول المــکان‪.‬‬ ‫رجایی‪.‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 1082‬تاریــخ ‪ 1396/10/18‬حــوزه ‪ 960‬شــورای حــل‬ ‫اختــاف شهرســتان ری کــه قاطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬پرداخــت‬ ‫نفقــه معوقــه از تاریــخ ‪ 1394/7/20‬لغایــت صــدور حکــم جمعـاً بــه میــزان ‪ 10/340/000‬تومــان‬ ‫معــادل ده میلیــون و ســیصد و چهــل هــزار تومــان بانضمــام هزینــه دادرســی و کارشناســی جمعـاً‬ ‫‪ 111/000‬تومــان در حــق محکوم لــه‪ .‬مطابــق مقــررات محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ‬ ‫ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخت‬ ‫محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد درغیراینصــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی‬ ‫بــرای اجــرای حکــم بــه اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 960‬شورای حل اختالف شهرستان ری‬ ‫م الف ‪343‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2066‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫نظــر بــه اینکــه خانــوم گلثــوم احمدی میش مســت دارای کــد ملــی شــماره ‪۰۷۳۱۹۰۸۷۷۵‬‬ ‫بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ ۷۴۶-۱۰۹۹‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت‬ ‫نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عبــداهلل درمفــاره بــه شناســنامه ‪ ۳۴۷‬در تاریــخ‬ ‫‪ ۱۳۸۴/۵/۷‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم‬ ‫منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬رضــوان رســایی بــا کــد ملــی ‪ ۰۷۳۱۵۴۲۵۷۶‬همســر متوفــی ‪ -2‬عصمــت‬ ‫برمغــازه فرزنــد عبــداهلل کــد ملــی ‪ ۰۷۲۰۰۴۸۷۹۶‬تاریــخ تولــد ‪ ۱۳۶۸/۱/۱‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -۳‬شــرف الدین برمغــازه فرزنــد عبــداهلل کــد ملــی ‪ ۰۷۲۰۱۵۱۸۶۴‬تاریــخ تولــد ‪۱۳۶۹/۶/۲۰‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -۴‬طــاوس برمغــازه فرزنــد عبــداهلل کــد ملــی ‪ ۰۷۳۰۲۵۰۳۸۵‬تاریــخ تولــد‬ ‫‪ ۱۳۵۴/۱/۱‬فرزنــد متوفــی ‪ -۵‬نــادر برمغــازه فرزنــد عبــداهلل کــد ملــی ‪ ۰۷۳۰۲۵۰۳۹۳‬تاریــخ تولــد‬ ‫‪ ۱۳۵۶/۳/۲‬فرزنــد متوفــی ‪ -۶‬حمیــد برمغــازه فرزنــد عبــداهلل کــد ملــی ‪ ۰۷۳۰۳۱۰۸۵۱‬تاریــخ‬ ‫تولــد ‪ ۱۳۴۹/۲/۹‬فرزنــد متوفــی ‪ -۷‬محمــد برمغــازه فرزنــد عبــداهلل کــد ملــی ‪۰۷۳۰۳۱۴۰۹۱‬‬ ‫تاریــخ تولــد ‪ ۱۳۵۹/۱۱/۲۰‬فرزنــد متوفــی ‪ -۸‬ســیف الدین برمغــازه فرزنــد عبــداهلل کــد ملــی‬ ‫‪ ۰۷۳۰۳۱۴۱۰۳‬تاریــخ تولــد ‪ ۱۳۶۰/۱۲/۲۹‬فرزنــد متوفــی ‪ -۹‬ســاالر برمغــازه فرزنــد عبــداهلل‬ ‫کــد ملــی ‪ ۰۷۳۰۳۲۰۲۱۹‬تاریــخ تولــد ‪ ۱۳۴۶/۵/۱۰‬فرزنــد متوفــی ‪ -۱۰‬محمــود برمغــازه فرزنــد‬ ‫عبــداهلل کــد ملــی ‪ ۰۷۳۱۸۸۲۶۹۵‬تاریــخ تولــد ‪ ۱۳۵۱/۱/۱۰‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را بــه اســتناد مــاده ‪ ۳۶۲‬ق امــور حســبی یک نوبــت اگهی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد و اال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان تربت جام‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی قســمتی از پــاک ‪ 37‬اصلــی بخــش ‪ 3‬رامهرمــز‪-‬‬ ‫رودزرد‬ ‫نظــر بــه اینکــه هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در ثبــت رامهرمــز مالکیــت و تصرفــات مفــروزی اقــای یدالــه‬ ‫بهمنی تبــار دارای کــد ملــی ‪ 4819956221‬بشناســنامه ‪ 5189‬صــادره از باغملــک را برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 98/56‬مورخــه ‪ 1398/03/04‬تاییــد نمــوده و اگهی هــای موضــوع مــاده ‪ 7‬ائین نامــه‬ ‫اجرائــی قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن نظــر‬ ‫بــه اینکــه هیــات رســیدگی بــه قانــون مذکــور انتشــار یافتــه لــذا تحدیــد حــدود پــاک موصــوف‬ ‫بنــام مشــارالیه تحــت عنــوان ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 523/78‬مترمربــع بــه‬ ‫ادرس رامهرمــز رودزرد در روز سه شــنبه مورخــه ‪ 1399/07/22‬از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬ظهــر‬ ‫بــه اســتناد مــاده ‪ 14‬قانــون ثبــت انجــام می گیــرد‪ .‬لــذا بدینوســیله بــه موجــب ایــن اگهــی‬ ‫بمالکیــن یــا مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی اخطــار می گــردد کــه عملیــات تحدیــد‬ ‫حــدود و نقشـه برداری در ســاعت و روز مقــرر در اگهــی انجــام و شــروع خواهــد شــد و اعتــراض‬ ‫نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی بــا توجــه بــه مــاده ‪ 20‬قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم‬ ‫صورتمجلــس تحدیــد حــدود بــه مــدت ‪ 30‬روز پذیرفتــه خواهــد شــد‪« .‬ضمن ـاً جهــت خانــه‬ ‫مزبــور پــاک ‪ 361‬فرعــی از ‪ 37‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 3‬رامهرمــز‪ -‬زردرود منظــور گردیــد»‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/22 :‬‬ ‫باغدار‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/376‬‬ ‫اگهی ابالغ افراز قسمتی از پالک ‪ 6/14‬واقع در بخش ‪ 4‬رامهرمز‬ ‫برابــر درخواســت مورخــه ‪ 1399/04/24‬اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان رامهرمــز‬ ‫مالــک مشــاعی پــاک ‪ 6/14‬واقــع در بخــش ‪ 4‬رامهرمــز کــه ســند مالکیــت مشــاعی اراضــی‬ ‫ملــی پــاک مزبــور بــه شــماره ســند ‪/98-035648‬د بنامــش صــادر و تســلیم شــده اســت‪،‬‬ ‫مبنــی بــر افــراز ســهمی وی وارده بــه شــماره ‪ 3768‬براســاس قانــون افــراز و فــروش امــاک‬ ‫مشــاع مصــوب اذرمــاه ‪ 1357‬و حســب اعــام متقاضــی بــه دلیــل عــدم دسترســی بــه مالکیــن‬ ‫مشــاعی پــاک ‪ 6/14‬طبــق مفــاد قانــون مزبــور بدینوســیله بــه کلیــه مالکیــن مشــاعی پــاک‬ ‫مرقــوم یــا ورثــه قانونــی یــا وکیــل رســمی یــا قیــم احتمالــی انهــا در پــاک یــاد شــده ابــاغ‬ ‫می گــردد کــه عملیــات افــراز در تاریــخ ‪ 1399/06/29‬از ســاعت ‪ 9‬صبــح تــا ســاعت ‪12‬‬ ‫انجــام می گــردد حضــور بهــم رســانید‪ .‬بدیهــی اســت عــدم حضــور مالکیــن مشــاعی مانــع از‬ ‫انجــام عملیــات افــراز نخواهــد شــد و درصــورت اعتــراض بــه عملیــات افــرازی‪ ،‬مالکیــن مشــاعی‬ ‫می تواننــد ظــرف ده روز پــس از ابــاغ نظریــه افــراز مشــاع منتشــره در روزنامــه کثیراالنتشــار‬ ‫مراتــب اعتــراض خــود را بــه مقامــات محتــرم قضایــی جهــت رســیدگی اعــام نماینــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/22 :‬‬ ‫بهمن باغدار‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/395‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای جــواد روی دل فرزنــد قدرت الــه بشناســنامه ‪ 2‬صــادره از رامهرمــز درخواســتی بخواســته‬ ‫صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه همســرم مرحومــه گل زینــب عســکرزاده‬ ‫بشناســنامه ‪ 2829‬صــادره رامهرمــز در تاریــخ ‪ 1399/4/24‬در رامهرمــز اقامتــگاه دائمـی اش فوت‬ ‫و ورثـه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬حســن رضایی متیــن فرزنــد جــواد ش ش و کــد ملــی ‪1900242306‬‬ ‫متولــد ‪ 1370/12/6‬صــادره از رامهرمــز پســر متوفیــه ‪ -2‬احســان روی دل فرزنــد جــواد ش ش و‬ ‫کــد ملــی ‪ 190040990‬متولــد ‪ 1377/2/1‬صــادره از رامهرمــز پســر متوفیــه ‪ -3‬افســانه روی دل‬ ‫فرزنــد جــواد ش ش و کــد ملــی ‪ 1900242214‬متولــد ‪ 1372/1/13‬صــادره از رامهرمــز دختــر‬ ‫متوفیــه ‪ -4‬فرزانــه روی دل فرزنــد جــواد ش ش و کــد ملــی ‪ 1900344025‬متولــد ‪1375/2/17‬‬ ‫صــادره از رامهرمــز دختــر متوفیــه ‪ -5‬جــواد روی دل فرزنــد قدرت الــه ش ش ‪ 2‬کــد ملــی‬ ‫‪ 1911660500‬متولــد ‪ 1353/1/2‬صــادره از رامهرمــز همســر متوفیــه ‪ -6‬مندنــی عســکرزاده‬ ‫فرزنــد علی عســکر ش ش ‪ 283‬و کــد ملــی ‪ 1910688551‬متولــد ‪ 1334/3/3‬صــادره از‬ ‫رامهرمــز پــدر متوفیــه والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه‬ ‫بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫کامــران پورخضــر‪ ،‬قاضــی شــورای حــل اختــاف شــعبه اول‬ ‫م الــف ‪12/396‬‬ ‫شهرســتان رامهرمــز‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 9800534‬ششــدانگ ســردخانه پــاک ‪ 355‬فرعــی از‬ ‫‪ 4231‬اصلــی بخــش ‪ 32‬کرمــان متعلــق بــه مرحــوم ایمــان عزیزابــادی فرزنــد قــادر‪ ،‬طبــق‬ ‫ســند رهنــی شــماره ‪ 3793‬دفتــر ‪ 161‬نرماشــیر در قبــال مبلــغ ‪ 10/427/019/000‬ریــال‬ ‫الزم االجــرا تــا تاریــخ صــدور اجرائیــه در رهــن بانــک کشــاورزی قــرار گرفتــه و طبــق نظــر‬ ‫کارشــناس رســمی بــه مبلــغ ‪ 20/870/000/000‬ریــال (بیســت میلیــارد و هشــتصد و هفتــاد‬ ‫میلیــون ریــال) ارزیابــی شــده و پــاک فــوق دارای ‪ 650‬متــر ســوله‪ 50 ،‬متــر اعیانــی موتورخانه‪،‬‬ ‫‪ 190‬متــر ســکو و ســایبان‪ 500 ،‬متــر حصارکشــی بــا بلــوک ســیمانی و ‪ 3757/3‬متــر عرصــه‪،‬‬ ‫انشــعاب اب و بــرق و تاسیســات ســردخانه می باشــد‪ ،‬پــاک فــوق از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪12‬‬ ‫روز یکشــنبه ‪ 1399/7/6‬در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان بــم واقــع در بــم‪ ،‬بلــوار‬ ‫جمهــوری اســامی از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ ‪20/870/000/000‬‬ ‫ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه می شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت‬ ‫پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و‬ ‫مصــرف درصورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض‬ ‫شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده‪ ،‬اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده‬ ‫باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز درصــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت‬ ‫هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیم عشــر و حــق‬ ‫مزایــده نقــدا ً وصــول می گــردد‪ .‬ضمنـاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روز‬ ‫اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/22 :‬‬ ‫محمد امیری خواه‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد بم‬ ‫م الف ‪11/155‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای مســعود حبیبــی بــه اســتناد ‪ 2‬بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی‬ ‫دفترخانــه شــماره ‪ 18‬ســمنان رســیده مدعــی می باشــد کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک‬ ‫‪ 9768/1264‬واقــع در بخــش یــک ســمنان بــه شــماره چاپــی ‪ 400672‬بــه علــت جابجایــی مفقود‬ ‫و مالــک درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت‪ .‬لــذا مراتــب باســتناد مــاده‬ ‫‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت اگهــی می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت‬ ‫بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود اســناد مالکیــت مذکــور نــزد خــود می باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن‬ ‫اگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و رســید دریافــت نمایــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و نرســیدن واخواهــی و درصــورت اعتــراض اصــل اســناد ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪« .‬ضمنـاً ســند مذکــور طبــق شــماره‬ ‫‪ 1394/05/10-121655‬دفترخانــه شــماره ‪ 4‬ســمنان در رهــن بانــک مســکن می باشــد‪».‬‬ ‫روانبخــش قنبــری‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪238‬‬ ‫ســمنان‪ ،‬از طــرف مهــوش عــرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000304‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک چنــاران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای بهــرام همــراه فرزنــد علی محمــد‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 5‬صــادره از شــیروان در یــک قطعــه بــاغ محصــور بــه مســاحت ‪10000/7‬‬ ‫مترمربــع تمامــت ده هــزار ممیــز هفتادصــدم ســهم مشــاع از یکهــزار و پنجــاه و چهــار هــزار و‬ ‫یکصــد و ســیزده ســهم ششــدانگ پــاک ‪ 35‬اصلــی واقــع اراضــی کالته خــان افغــان خراســان‬ ‫رضــوی بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبــت ملــک چنــاران از محــل مالکیــت اقــای یونــس محمدپــور محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/05 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای فــرزاد قربانــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 3830257139‬باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900469‬تقدیــم ایــن شــورا نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان مرحومــه اهــوی عزیزی لــون تســنن مذهــب بــه‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ 2401‬در تاریــخ ‪ 1399/04/18‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه‬ ‫حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ســوهیبه رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 2‬و بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 3839647606‬متولــد ‪ 1329/02/18‬مــادر متوفــی ‪ -2‬فــرزاد قربانــی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 3830257139‬متولــد ‪ 1376/01/12‬پســر متوفــی ‪ -3‬ســحر قربانــی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 3830331691‬متولــد ‪ 1379/12/08‬دختــر متوفــی و بجــز اینهــا ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک‬ ‫بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف شــماره یــک کامیــاران تقدیــم دارد واال گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 290‬ژیال خانی پور‪ ،‬مسئول دفتر شعبه ‪ 1‬شورای حل اختالف شهرستان کامیاران‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960306013000094‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/02/17‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک گنابــاد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای حســین ســلطانزاده فرزنــد علــی‬ ‫در ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪ 239/75‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪2370‬‬ ‫فرعــی از یــک اصلــی واقــع در اراضــی علی ابــاد بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد خریــداری‬ ‫شــده از اقــای محمدرضــا مرزبــان مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪3‬‬ ‫قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪13‬‬ ‫ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی‪/‬‬ ‫کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در‬ ‫روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت‬ ‫بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره‬ ‫ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه‬ ‫اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/05 :‬‬ ‫م الــف ‪ 99130‬ســیدضیاءالدین مهدوی شــهری‪ ،‬سرپرســت ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫گنا با د‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند خــودرو ســواری پــژو ‪ 405‬مــدل ‪ 1391‬بــه رنــگ نقــره ای متالیــک بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 12490324447‬و شــماره شاســی ‪ E300779‬و شــماره پــاک ‪711 -34‬ن‪ 47‬مربــوط بــه خانــم‬ ‫سیده ســحر رام نژادیــان مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو پــارس بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1398‬بــه شــماره‬ ‫موتــور ‪ 12491025269‬و شــماره شاســی ‪ 800241‬و شــماره پــاک ‪954 -34‬ن‪ 19‬مربــوط بــه‬ ‫محمــد اهنیــن مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز‪ ،‬ســند خــودرو و کارت ماشــین خــودرو ســواری پرایــد جی ال ایکــس ای دوگانه ســوز‬ ‫مــدل ‪ 1387‬بــه شــماره پــاک ‪329 -24‬ب‪ 52‬بــا شــماره موتــور ‪ 2707192‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ S1412287887107‬بــه نــام عبداالمیــر بغالنــی فرزنــد ظاهــر مفقــود شــده و از درجــه اعتبار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اهواز‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫بــه موجــب پرونــده کالســه ‪ 982924‬اجرایــی حکــم بــه فــروش جرثقیــل کــه در ایــن اجــرا امــوال‬ ‫جهــت اجــرای مفــاد حکــم توســط کارشــناس رســمی دادگســتری قیمت گــذاری گردیــده اســت‪.‬‬ ‫یــک دســتگاه کامیــون جرثقیــل سیســتم میتسوبیشــی ‪ nk500‬تیــپ ‪ KATO‬محــور ‪ 4‬رنــگ زرد‬ ‫مــدل ‪ 1989‬ظرفیــت ‪ 50‬تــن ‪ 8‬ســیلندر بــه شــماره انتظامــی ‪ 14‬ایــران‪683 -‬ع‪ 93‬توقیــف‬ ‫می باشــد‪ .‬لــذا امــوال در روز چهارشــنبه ‪ 1399/07/16‬راس ســاعت ‪ 9-11‬صبــح از طریــق‬ ‫مزایــده حضــوری در محــل دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول بــه معــرض فــروش‬ ‫گــذارده می شــود‪ .‬طالبیــن می تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز مزایــده بــا هماهنگــی اجــرای‬ ‫احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول در وقــت اداری از امــوال مذکــور بازدیــد نماینــد‪ .‬مزایــده از‬ ‫قیمــت پایــه ‪ 22.000.000.000‬ریــال (ارزش جرثقیــل مذکــور بــدون درنظــر گرفتــن دیــون‬ ‫احتمالــی) شــروع می شــود‪ .‬برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد‪.‬‬ ‫مزایــده راس ســاعت ‪ 9‬صبــح در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفول شــروع و ســاعت‬ ‫‪ 11‬صبــح همــان روز خاتمــه می یابــد‪ .‬برنــده مزایــده بایــد ‪ %10‬بهــا را فی المجلــس بــه عنــوان‬ ‫ســپرده بــه قســمت اجــرای احــکام مدنــی پرداخــت نمایــد و حداکثــر ظــرف یــک مــاه بقیــه بهای‬ ‫مــورد مزایــده را بــه صنــدوق دادگســتری دزفــول تودیــع و قبــض ان را بــه اجــرا تســلیم نمایــد‬ ‫تــا اقدامــات بعــدی انجــام شــود‪ .‬درغیراینصــورت ســپرده او پــس از کســر هزینه هــای مزایــده بــه‬ ‫نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد‪ .‬هزینه هــای نقــل و انتقــال و غیــره ک ً‬ ‫ال بــه عهــده برنــده مزایــده‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬در ضمــن شــرکت کنندگان در مزایــده بایســتی مبلــغ ‪ 10‬درصــد قیمــت پایــه‬ ‫(تضمیــن شــرکت در مزایــده) خــود را بــه صــورت چــک تضمیــن شــده معتبــر همــراه با پیشــنهاد‬ ‫خــود بــه اجــرای احــکام مدنــی ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫اردشیر شلوپور‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011006582‬‬ ‫‪ 1399/05/28‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه جــواد‬ ‫مســتقیم فرزنــد محمــد از پــاک ‪ 7‬از ‪ 73‬اصلــی واقــع در قریــه نفــوت بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق‬ ‫غالمرضــا صفــرزاده بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمین مشــتمل بــر یکباب انبــاری بمســاحت ‪400‬‬ ‫مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 441‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس‬ ‫مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت به‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی‬ ‫بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریخ تســلیم اعتراض‬ ‫بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت‬ ‫پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی مــی توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم‬ ‫تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصدور ســند مالکیــت اقدام‬ ‫می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/22 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/376‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011006419‬‬ ‫‪ 1399/05/26‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه علیرضــا‬ ‫غیوری کودهــی فرزنــد رضــا از پــاک ‪ 22‬از ‪ 66‬اصلــی واقــع در قریــه کــوده بخــش ‪ 22‬گیــان از‬ ‫نســق باباعلــی پورخانعلــی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت ‪ 2200‬مترمربــع از طرف‬ ‫هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 207‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪1‬‬ ‫قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولین انتشــار اگهــی بمدت‬ ‫‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهی‬ ‫تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس‬ ‫از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی مــی توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم‬ ‫دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام‬ ‫می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/22 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/394‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 139960318011006730‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/06/01‬و ‪ 139960318011006731‬مــورخ ‪ 1399/06/01‬هیــات حــل اختالف مســتقر در‬ ‫ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه اکبــر رحمت طلب ضیابــری فرزنــد حبیــب و عســگر‬ ‫رحمت طلب ضیابــری فرزنــد حبیــب از پــاک ‪ 604‬از ‪ 41‬اصلــی واقــع در قریــه ضیابــر بخــش‬ ‫‪ 25‬گیــان از نســق حســن پورنجفــی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی شــالیزار‬ ‫بمســاحت ‪ 6950‬مترمربــع (ســهم اکبــر رحمت طلــب ‪3356‬ســهم و ســهم مشــاع از ‪6950‬ســهم‬ ‫ششــدانگ و ســهم عســگر رحمت طلــب ‪3594‬ســهم مشــاع از ‪ 6950‬ســهم ششــدانگ) از طــرف‬ ‫هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 2087‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده‬ ‫‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار‬ ‫اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه‬ ‫نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی مــی توانــد بــه محاکــم قضایــی‬ ‫مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت‬ ‫بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر‬ ‫بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/22 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/395‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011006010‬‬ ‫‪ 1399/05/21‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫ســیدابوالفضل سیدقاســمی پور فرزنــد ســیدرضا از پــاک ‪ 56‬از ‪ 88‬اصلــی واقــع در قریــه گــوراب‬ ‫زرمیــخ بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق رحمت الــه احمــدزاده بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 536/95‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده‬ ‫و پــاک ‪ 1230‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح‬ ‫مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور متقاضــی مــی توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت‬ ‫معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و‬ ‫صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/22 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/396‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011000276‬‬ ‫‪ 1399/01/31‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫مرتضــی زادش ملکســری فرزنــد ابوالحســن از پــاک ‪ 2‬از ‪ 73‬اصلــی واقــع در قریــه خشــتامدخ‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق ابوالحســن زادش ملکســری بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مشــتمل بــر یکبــاب خانــه و محوطــه و انبــاری بمســاحت ‪ 968/46‬مترمربــع از طــرف هیئــت‬ ‫مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 26‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون‬ ‫فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی‬ ‫بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه‬ ‫نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی مــی توانــد بــه محاکــم قضایــی‬ ‫مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات‬ ‫نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/22 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/399‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز ســواری ‪ MVM‬تیــپ ‪ X33‬مــدل ‪ 1393‬بــه شــماره انتظامــی ایــران‪756 -46‬ط‪45‬‬ ‫بــه شــماره موتــور‪ MVM484FAFD026352 :‬شــماره شاســی‪ NATGAXKOD1026370 :‬متعلــق بــه‬ ‫صدیقــه پورقنبرطالمــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ وقت رسیدگی‬ ‫نظــر بــه دعــوی پرونــده داوری کالســه ‪ 99/826‬مطروحــه از ســوی خانــم نصــرت عارفــی بــا‬ ‫وکالــت اقــای وریــا ایــزدی بــه طرفیــت وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح‪ ،‬بنیــاد تعــاون‬ ‫ارتــش جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬ارتــش جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬شــرکت تعاونــی مســکن‬ ‫رزمنــدگان کردســتان‪ ،‬اقــای ســیدرضا مفاخــری بــه جهــت عــدم امــکان دسترســی بــه احــدی‬ ‫از خوانــدگان اقــای ســیدرضا مفاخــری بــه خواســته الــزام بــه تفکیــک ملــک‪ ،‬الــزام بــه تنظیــم و‬ ‫انتقــال ســند‪ ،‬مطالبــه خســارات دادرســی و داوری بــا توجــه بــه مجهول المــکان بــودن نامبــرده‬ ‫اقــای ســیدرضا مفاخــری فرزنــد ســیدمحمود وفــق مــاده ‪ 73‬قانــون اییــن دادرســی مدنــی‬ ‫مراتــب یکبــار در روزنامه هــای کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا از تاریــخ نشــر اگهــی بــا اخــذ‬ ‫مســتندات پرونــده در وقــت رســیدگی تعییــن شــده روز پنجشــنبه مــورخ ‪1399/07/24‬‬ ‫ســاعت ‪ 9:30‬صبــح جهــت رســیدگی بــه پرونــده در مرکــز داوری اتــاق تعــاون حضــور بهــم‬ ‫رســانند درغیراینصــورت وفــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ارمان دیوانی‪ ،‬دبیر اتاق تعاون استان کردستان‬ ‫م الف ‪15036‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960301053000810‬مــورخ هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک کهریــزک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقای‪/‬خانــم ادیشــرین‬ ‫احدنــژاد کوزه تپراقــی فرزنــد ایلــدر بشماره شناســنامه ‪ 325‬صــادره از اردبیــل در ســه دانگ‬ ‫مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 119/68‬مترمربــع‬ ‫پــاک شــماره ‪ 67‬فرعــی از ‪ 110‬اصلــی واقــع در صالح ابــاد خریــداری از مالــک رســمی اقــای‬ ‫محمدعلــی صالح ابــادی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/22 :‬‬ ‫محمدحســین طاهرطلــوع دل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪652‬‬ ‫کهریــزک‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960301053000811‬مــورخ ‪ 1399/5/21‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کهریــزک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای تعــارف‬ ‫احدنــژاد کوزه تپراقــی فرزنــد ایلــدر بشماره شناســنامه ‪ 3‬در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 119/68‬مترمربــع پــاک شــماره ‪67‬‬ ‫فرعــی از ‪ 110‬اصلــی واقــع در صالح ابــاد خریــداری از مالــک رســمی اقــای محمدعلــی‬ ‫صالح ابــادی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/22 :‬‬ ‫محمدحســین طاهرطلــوع دل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪653‬‬ ‫کهریــزک‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 2‬قانــون و ایین نامــه اجرایــی الحــاق مــوادی بــه قانــون‬ ‫ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 607‬مــورخ ‪ 1399/04/15‬هیــات موضــوع قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون‬ ‫ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مســتقر در ثبــت کهریــزک تصرفــات مالکانــه و‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای علی اکبــر نوری چناشــک فرزنــد یزدانقلــی بــه شماره شناســنامه ‪3‬‬ ‫و کــد ملــی ‪ 6249866108‬صــادره از گنبــد کاووس در ششــدانگ بــه مســاحت ‪ 56/79‬مترمربــع‬ ‫بــه شــماره پــاک ‪ 722‬فرعــی از ‪ 166‬اصلــی واقــع در گلحصــار خریــداری و متصــرف از مالــک‬ ‫رســمی محســن میرزائی شــاهرخی و شــرکا محــرز گردیــد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع مــردم و‬ ‫باســتناد مــاده ‪ 2‬قانــون و ایین نامــه اجرایــی قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و‬ ‫حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مراتــب یــک نوبــت در روزنامــه محلــی یــا کثیراالنتشــار‬ ‫می گــردد‪ .‬لــذا درصــورت اعتــراض ظــرف ‪ 20‬روز از تاریــخ الصــاق یــا انتشــار اگهــی مراتــب‬ ‫دادخواســت را بــه مرجــع قضایــی ظــرف ‪ 1‬مــاه تقدیــم و گواهــی ارائــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدحســین طاهرطلــوع دل‪ ،‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪665‬‬ ‫کهریــزک‬ ‫صورتمجلــس عــدم قابلیــت افــراز پــاک ‪ 12216‬فرعــی از ‪ 14‬اصلــی واقــع در بخــش‬ ‫دوازده تهران‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬اداره ثبت اسناد و امالک شهرری‬ ‫احترامــاً در اجــزای دســتور وارده ‪ 4014765‬مورخــه ‪ 1399/5/14‬اعــام مــی دارد ســند‬ ‫مالکیــت مشــاعی از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن پــاک بــه ‪ 12216‬فرعــی از ‪ 14‬اصلــی‬ ‫مذکــور قطعــه واقــع در بخــش ‪ 12‬ناحیــه ‪ 02‬حــوزه ثبــت ملــک شــهرری اســتان تهــران‬ ‫بمســاحت ‪ 102‬مترمربــع دارائــی تهــران‪ .‬ملــک‪ ،‬مشــخصات مالکیــت‪ :‬ششــدانگ مــورد‬ ‫ثبــت ذیــل ثبــت ‪ 336774‬و ‪ 336776‬و بنــام محمدابراهیــم احمــدی در صفحــات ‪ 49‬و ‪52‬‬ ‫دفتــر ‪ 1482‬امــاک بــه شــماره چاپــی ‪ 548250‬و ‪ 548251‬بنــام محمــد نــوری و علــی‬ ‫نــوری هــر یــک نســبت ‪2/5‬دانــگ و نیم مشــاع ثبــت و ســند صــادر شــده اســت و ســپس‬ ‫طبــق ســند قطعــی ‪ 33118‬مورخــه ‪ 1386/8/14‬دفتــر اســناد رســمی ‪ 18‬شــهرری مقــدار‬ ‫‪5‬دانــگ مشــاع مــورد ثبــت فــوق بــه انضمــام دو ســی و دوم ثمنیــه اعیانــی بــه صفــر حضرتــی‬ ‫انتقــال شــده اســت‪ .‬ضمنـاً طبــق گواهــی دفتــر امــاک نســبت بــه پــاک ‪ 178‬فرعــی ذیــل‬ ‫ثبــت صفحــه ‪ 76‬و ‪ 510‬دفاتــر ‪ 555‬و ‪ 300‬امــاک بنــام اســداله صوفــی و محمدقاســم‬ ‫شــهبازی نســبت بــه ‪5‬دانــگ مشــاع و یکدانــگ مشــاع ثبــت و ســند صــادر گردیــده اســت‬ ‫و تفکیــک گردیــده و نســبت بــه ‪5‬دانــگ مشــاع تحــت پــاک ‪ 12216‬فرعــی از مــورد ثبــت‬ ‫خــارج شــده اســت و یکدانــگ مشــاع در مالکیــت محمدقاســم شــهبازی می باشــد و ســپس‬ ‫طبــق دادنامــه شــماره ‪ 12/6/9692099‬شــورای حــل اختــاف منطقــه ‪ 19‬تهــران و فــرم‬ ‫مالیاتــی ‪ 3/2/109792‬دارائــی تهــران صفــر حضرتــی فــوت شــده اســت وراث طبــق دادنامــه‬ ‫حســن حضرتــی پــدر متوفــی و مهنــاز حضرتــی مــادر متوفــی می باشــد و ورثــه دیگــری‬ ‫نــدارد کــه طبــق وکالتنامــه شــماره ‪ 57598‬مورخــه ‪ 1399/5/13‬دفتــر ‪ 27‬شــهرری از طــرف‬ ‫وراث حســن حضرتــی وراث صفــر حضرتــی و مــورث صفــر حضرتــی بــه مســلم واحــدی‬ ‫وکالــت داده شــده اســت جهــت افــراز کــه تقاضــای افــراز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــا توجــه‬ ‫بــه اینکــه مــورد ثبــت در قیــد رهــن و بازداشــت نیســت و طبــق نامــه شــماره ‪51914084‬‬ ‫مورخــه ‪ 1399/5/25‬شــهرداری منطقــه ‪ 19‬تهــران عــدم قابلیــت افــراز صــادر گردیــده‬ ‫اســت و نســبت بــه مــورد ثبــت ســند مالکیــت معــارض صــادر نشــده اســت مراتــب جهــت‬ ‫هرگونــه دســتور تقدیــم می گــردد‪ .‬تصمیــم مســئول واحــد ثبتــی‪ :‬بــا عنایــت بــه نظریــه‬ ‫کارشناســان و گواهــی شــهرداری مبنــی بــر احــراز عــدم قابلیــت افــراز ملــک مــورد تقاضــا‬ ‫مراتــب در اجــرای مقــررات مــاده ‪ 2‬قانــون افــراز و مادتیــن ‪ 5‬و ‪ 6‬ایین نامــه بــه مالکیــن‬ ‫ابــاغ تــا درصــورت اعتــراض طبــق مــاده ‪ 2‬قانــون افــراز و فــروش امــاک مشــاع بــه مرجــع‬ ‫قضایــی مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری‬ ‫م الف ‪666‬‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانــب رضــا اذرگــون بــا وکالتنامــه شــماره شناســه ســند ‪ 139932152003000135‬و‬ ‫‪ 139931156434000068‬مالــک یــک ســهم مشــاع از ده ســهم از ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مزروعــی پــاک ثبتــی ‪ 77‬فرعــی از ‪ 180‬اصلــی واقــع در قریــه دوتویــه بــه نشــانی‬ ‫‪ 60‬متــری شــوراباد‪ ،‬دوتویــه موضــوع ســند مالکیــت شــماره ‪ 5317‬صــادره بــه تاریــخ‬ ‫‪ 1384/12/3‬متقاضــی تعییــن بســتر و حریــم رودخانــه‪ /‬مســیل‪ /‬نهــر در داخــل و مجــاورت‬ ‫پــاک ثبتــی فوق الذکــر می باشــم و حســب اعــام امــور اب شــهرری براســاس ضوابــط‬ ‫و مقــررات جــاری تعییــن بســتر و حریــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی در‬ ‫امــور اب و تکمیــل پرونــده می باشــد‪ .‬لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی تقاضــا می شــود بــا‬ ‫در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از مــدت انتشــار اگهــی‬ ‫بــه امــور منابــع اب شــهرری بــه نشــانی میــدان شــهرری‪ ،‬ابتــدای جــاده قــم‪ ،‬خیابــان‬ ‫شــهید بغــدادی‪ ،‬نبــش کوچــه ازادان‪ ،‬پــاک ‪ 1‬مراجعــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت عــدم‬ ‫مراجعــه مالکیــن مشــاعی ظــرف مــدت مقــرر فــوق مانــع اقدامــات شــرکت اب منطق ـه ای‬ ‫تهــران (امــور اب شــهرری) نبــوده و بســتر و حریــم اعالمــی بــرای کلیــه مالکیــن مشــاعی‬ ‫الزم الرعایــه می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/22 :‬‬ صفحه 4 ‫اگهی‬ ‫شنبه ‪ 22‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2066‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫درخصــوص دادخواســت خانــم اهــو رحمانــی بطرفیــت شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫جوانــرود بخواســته حصــر وراثــت نامحــدود بــه شــماره کالســه ‪۹۹۰۹۹۸۸۹۶۰۳۰۰۳۴۲‬‬ ‫شــعبه ســوم بیــان داشــته شــادروان خانــم فاطمــه مهــدوی در تاریــخ ‪ ۱۳۹۲/۱/۲۰‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت نمــوده و ورث ـه اش عبارتنــد از‪ -۱ :‬فانــوس رحمانــی زایچــه‪:‬‬ ‫‪ 1341‬ش ش‪ ۱۸۹ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۸۲۰۶۱۶ :‬دختــر متوفــی ‪ -۲‬علــی رحمانــی زایچــه‪:‬‬ ‫‪ 1358‬ش ش‪ ۲۱۵ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۸۲۰۸۷۱ :‬پســر متوفــی ‪ -۳‬افــروز رحمانــی زایچــه‪:‬‬ ‫‪ 1349‬ش ش‪ ۱۹۹ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۸۲۰۷۱۳ :‬دختــر متوفــی ‪ -۴‬اهــو رحمانــی زایچــه‪:‬‬ ‫‪ 1353‬ش ش‪ ۲۰۰ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۸۲۰۷۲۱ :‬دختــر متوفــی ‪ -۵‬عبــدااله رحمانــی زایچــه‪:‬‬ ‫‪ ۱۳۴۹‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۸۲۰۶۲۴ :‬پســر متوفــی ‪ -۶‬بختیــار رحمانــی زایچــه‪ 1364 :‬ش ش‪:‬‬ ‫‪ ۲‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۹۸۰۶۷۲ :‬پســر متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد‬ ‫کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنام ـه ای از متوفــی‬ ‫نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا اعــام نمایــد‪.‬‬ ‫درغیراینصــورت شــورا گواهــی را صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای جــز ســری‬ ‫یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نصرت حیدری‪ ،‬مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم منظــر محمــودی زاده دارای شماره شناســنامه ‪ 6909‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 399/99‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده‬ ‫کــه شــادروان علــی عبدالــه زاده بشناســنامه ‪ 10‬در تاریــخ ‪ 1399/5/3‬اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪-1 :‬‬ ‫عبدالرضــا عبدالــه زاده ش ش ‪ 33‬کــد ملــی ‪ 3329455918‬متولــد ‪ 1348/5/12‬گیــان‬ ‫غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬علیرضــا عبدالــه زاده ش ش ‪ 13077‬کــد ملــی ‪3329227370‬‬ ‫متولــد ‪ 1359/1/1‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬غالمرضــا عبدالــه زاده ش ش ‪320‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 3329826649‬متولــد ‪ 1363/6/30‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -4‬منیــژه‬ ‫عبدالــه زاده ش ش ‪ 32‬کــد ملــی ‪ 3329455901‬متولــد ‪ 1347/2/6‬گیــان غــرب‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -5‬فاطمــه عبدالــه زاده ش ش ‪ 2040‬کــد ملــی ‪ 3329906553‬متولــد‬ ‫‪ 1366/11/10‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -6‬منظــر محمــودی زاده ش ش ‪ 6909‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 3329170107‬متولــد ‪ 1336/9/1‬گیــان غــرب همســر متوفــی و غیــراز نامبــردگان‬ ‫ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او‬ ‫باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال‬ ‫گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالن غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ســمیه مــرادی بــه شماره شناســنامه ‪ 5097‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100384‬تقدیــم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان روح انگیــز اکبــری بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 551‬در تاریــخ ‪ 1399/05/18‬در اقاامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت‬ ‫وی عبارتنــد از‪ -1 :‬کامــران مــرادی فرزنــد جــان ش ش ‪ 12117‬ش‪.‬م ‪3340095280‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -2‬امیــر مــرادی فرزنــد جــان بــه ش ش‬ ‫‪ 889‬ش‪.‬م ‪ 3341254374‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -3‬مهرانگیــز‬ ‫مــرادی فرزنــد جــان بــه ش ش ‪ 656‬ش‪.‬م ‪ 3341232222‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ســمیرا مــرادی فرزنــد جــان بــه ش ش اختصاصــی ش‪.‬م ‪3330173505‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -5‬مرضیــه مــرادی فرزنــد جــان بــه ش ش‬ ‫‪ 936‬ش‪.‬م ‪ 3341562990‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -6‬ســمیه مــرادی‬ ‫فرزنــد جــان بــه ش ش ‪ 5097‬ش‪.‬م ‪ 3341604677‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫خانــم اســیه خاطــری دارای شناســنامه ‪ 5959791447‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫بایگانــی ‪ 9900397‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن‬ ‫توضیــح داده کــه شــادروان قاضــی خســروی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959562030‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1399/5/30‬در اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر‬ ‫اســت بــه‪ -1 :‬اســیه خاطــری فرزنــد حســن بــا کــد ملــی ‪ 5959791447‬متولــد‬ ‫‪ 1354/7/1‬همســر متوفــی ‪ -2‬بنیامیــن قاضــی خســروی بــا کــد ملــی ‪5950227460‬‬ ‫متولــد ‪ 1395/8/12‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬موســی خســروی فرزنــد قاضــی بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5950160495‬متولــد ‪ 1386/10/17‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ســینا خســروی فرزنــد قاضــی‬ ‫بــا کــد ملــی ‪ 5950184165‬متولــد ‪ 1390/1/4‬فرزنــد متوفــی و غیــراز نامبــردگان‬ ‫ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او‬ ‫می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حســن محمــودی دارای شناســنامه ‪ 5959534673‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫بایگانــی ‪ 9900316‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن‬ ‫توضیــح داده کــه شــادروان فهیمــه محمــودی بــه شناســنامه شــماره ‪4950064770‬‬ ‫در اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬حســن‬ ‫محمــودی فرزنــد فــرج بــا کــد ملــی ‪ 5959534673‬متولــد ‪ 1328/7/10‬پــدر متوفــی‬ ‫‪ -2‬ملیحــه ســالخورده پیر فرزنــد فتــاح بــه کــد ملــی ‪ 5959845954‬متولــد ‪1339/7/1‬‬ ‫مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫خانــم ســعادت محمــودی دارای شناســنامه ‪ 5959635054‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫بایگانــی ‪ 9900345‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن‬ ‫توضیــح داده کــه شــادروان عزیــز محمــوی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959633558‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1396/9/29‬در اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪-1 :‬‬ ‫ســعادت محمــودی فرزنــد عزیــز بــا کــد ملــی ‪ 5959635054‬متولــد ‪ 1350/2/1‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -2‬امیــر محمــودی فرزنــد عزیــز بــا کــد ملــی ‪ 5959635089‬متولــد ‪1355/6/30‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -3‬حبیبــه محمــودی فرزنــد عزیــز بــا کــد ملــی ‪ 5959635062‬متولــد‬ ‫‪ 1352/4/15‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬نبــات محمــودی فرزنــد عزیــز بــا کــد ملــی ‪5959635518‬‬ ‫متولــد‪ 1360/3/10‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬گرجــی محمــودی فرزنــد عزیــز بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959635070‬متولــد ‪ 1354/5/21‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬حیــات محمــودی فرزنــد عزیــز بــا کــد‬ ‫ملــی ‪ 5959952981‬متولــد ‪ 1364/6/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬ســلیمه محمــدزاده فرزنــد احمــد‬ ‫بــا کــد ملــی ‪ 5959578794‬متولــد ‪ 1328/10/5‬همســر متوفــی و غیــراز نامبــردگان ورثــه‬ ‫دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یک نوبــت اگهی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حمیده مرادی‪ ،‬مدیر دفتر شعبه اول شورا حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ اول دفترچــه رانندگــی اینجانــب غفــار پرنــون فرزنــد نــادر متولــد ‪ 1360/12/20‬بــا‬ ‫شــماره ملــی ‪ 3329345349‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫درخصــوص دادخواســت اقــای خــداداد محمــودی بطرفیــت شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان جوانــرود بخواســته حصــر وراثــت نامحــدود بــه شــماره کالســه‬ ‫‪ ۹۹۰۹۹۸۸۹۶۰۳۰۰۳۴۳‬شــعبه ســوم بیــان داشــته شــادروان اعظــم محمــودی در تاریــخ‬ ‫‪ ۱۳۵۲/۶/۵‬در اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت نمــوده و ورثــه اش عبارتنــد از‪ -۱ :‬فتح الــه‬ ‫محمــودی زایچــه‪ 1284 :‬ش ش‪ ۸۴ :‬کــد ملــی‪ ۵۹۵۹۶۷۰۱۶۱ :‬پــدر متوفــی‪ .‬اینــک‬ ‫مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد یــا وصیتنام ـه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا اعــام نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت شــورا گواهــی را صــادر و‬ ‫هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود‬ ‫از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نصرت حیدری‪ ،‬مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند کمپانــی‪ ،‬ســند مالکیــت‪ ،‬ســند ســبز خــودرو ســواری پرایــد ‪ 131‬بــه شــماره پــاک‬ ‫‪712 -29‬د‪ 62‬و شــماره شاســی ‪ NAS411100D1240337‬و شــماره موتــور ‪ 4791319‬بــه‬ ‫نــام امیــد ترادیــده مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند اســلحه برنــو کوتــاه شــماره اســلحه ‪ 28013‬ســاخت ارتــش جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران بــه نــام حمیــد غالمــی فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی ‪ 3369414996‬مفقــود‬ ‫و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫تاســیس شرــکت تعاونـ�ی لوتــوس درخشــان شــرق در تاریــخ ‪ 1399/05/26‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 436‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009366587‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفات�رـ تکمی�لـ گردیــده کـ�ه‬ ‫خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬تولی��د ان��واع پوش��اک زنان��ه‪ ،‬مردان��ه و بچه گان��ه‪ -‬تولی��د‪ ،‬توزی��ع و ف��روش ان��واع لب��اس از‬ ‫قبی��ل مانت��و‪ ،‬شـ�لوار‪ ،‬بل��وز‪ ،‬لب��اس مجلس��ی‪ ،‬لب��اس زی��ر‪ ،‬ف��رم م��دارس‪ ،‬ف��رم اداری‪ .‬تولی��د‪ ،‬توزی��ع و ف��روش ان��واع صنای��ع دس��تی‪ -‬توزی��ع ان��واع پوش��اک‪ ،‬البس��ه س��نتی‪ ،‬منس��وجات‪.‬‬ ‫تولی��د انـ�واع محصـ�والت چرم��ی‪ -‬فـ�روش انـ�واع محصـ�والت صنای��ع دس��تی‪ .‬مـ�دت فعالی��ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اسـ�تان خراس��ان رضـ�وی‪ ،‬شهرسـ�تان‬ ‫مـ�ه والت‪ ،‬بخـ�ش ش��ادمهر‪ ،‬دهستــان مـ�ه والت ش�مـالی‪ ،‬روســتا دوغ اباــد‪ ،‬محلـ�ه ن��دارد‪ ،‬خیابــان امــام خمینـ�ی(ره)‪ ،‬بن بسـ�ت امــام خمینـ�ی ‪ ،3‬پـلاک ‪ ،0‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی‬ ‫‪ 9536130002‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 10.500.000‬ری��ال نق��دی‪ .‬اولی��ن مدیـ�ران‪ :‬خانـ�م مینـ�ا ن�اـدری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690237571‬و بـ�ه‬ ‫سـ�مت منش��ی هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 3‬ساــل‪ ،‬خانـ�م اعظـ�م حدادان دوغ اباــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702571271‬و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 3‬ســال‪ ،‬اقـ�ای‬ ‫عبــاس ن�اـدری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 6519834769‬و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره‪ -‬عض��و علی البـ�دل ب��ه مـ�دت ‪ 3‬ساــل‪ ،‬اقــای حسـ�ن رض��ازاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 6519867225‬و‬ ‫ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره‪ -‬عض��و علی البـ�دل ب��ه مـ�دت ‪ 3‬ساــل‪ ،‬خانـ�م مریـ�م ح��دادان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 6519874663‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 3‬سـ�ال‬ ‫و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪ 3‬س��ال‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬مق��رر ش��د چک ه��ا و اس��ناد تعه��داور ش��رکت پ��س از تصوی��ب هیئ��ت مدی��ره ب��ا امض��اء خان��م مری��م حـ�دادان‬ ‫(رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و مدیرعامـ�ل) و خانـ�م اعظـ�م حدادان دوغ اباــدی (نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره) و مهـ�ر شرــکت معتبــر خواهـ�د بــود و اوراق عاــدی بـ�ا امضــاء خانـ�م مریـ�م‬ ‫حدــادان (رئی��س هیئ��ت مدی��ره و مدیرعام��ل) و مه��ر شـ�رکت معتب��ر خواه��د ب��ود‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طب��ق اساس��نامه‪ .‬بازرسـ�ان‪ :‬اقــای محمـ�د ن�اـدری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 6510054728‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالــی‪ ،‬خانـ�م لعبـ�ا کیانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 6519739057‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل ب��ه مـ�دت ی��ک سـ�ال مال��ی‪.‬‬ ‫بموج��ب مج��وز شـ�ماره ‪ 916‬مـ�ورخ ‪ 1399/05/12‬اداره تع�اـون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعـ�ی شهرستــان مـ�ه والت تاســیس گردیـ�د‪ .‬روزنامـ�ه کثیراالنتشــار ساــیه بـ�ه عنوــان روزنامـ�ه اصلـ�ی‬ ‫جه��ت درج اگهی هـ�ای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪.‬‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب حمیدرضــا ســهرابیان مالــک خــودرو پــژو اردی مــدل ‪ 1384‬بــه رنــگ یشــمی‬ ‫تیــره بــا شــماره انتظامــی ‪921 -19‬ب‪ 46‬و شــماره شاســی ‪ 13468505‬و شــماره‬ ‫موتــور ‪ 11784047608‬بعلــت فقــدان اســناد فــروش (ســند کمپانــی‪ ،‬ســند ســبز‪ ،‬کارت‬ ‫ســوخت) تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر‬ ‫کــس ادعایــی در مــورد خــودرو مذکــور دارد ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان‬ ‫فــروش شــرکت ایران خــودرو واقــع در پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مذبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد ســند مالکیــت خــودرو ســواری پرایــد ‪ GTXi‬بــه شــماره‬ ‫انتظامــی ‪514‬س‪ -72‬ایــران ‪ 68‬رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1386‬بــا شــماره موتــور‬ ‫‪ 2253053‬و شــماره شاســی ‪ S1412286420665‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودروی ســواری ســایپا مــدل ‪ ۱۳۹۷‬رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ M136190381‬و شــماره شاســی ‪ NAS411100J3472680‬و شــماره پــاک ‪ ۲۹‬ایــران‪-‬‬ ‫‪۸۹۶‬و‪ ۱۶‬بــه نــام ناصــر صالحــی بــا کــد ملــی ‪ ۵۹۵۹۷۷۰۷۰۹‬مفقــود و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط اســت‪.‬‬ ‫شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫تکمی��ل گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬تولیــد‪ ،‬تهیــه‪ ،‬توزیــع‪ ،‬پخــش‪ ،‬تعمیـ�ر و خدمــات پـ�س از ف�رـوش‪ ،‬خریـ�د‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانبــان صفرعلــی عابــدی و شــرکاء مالکیــن دو هکتــار ســهم مشــاع از ‪564‬‬ ‫هکتــار مشــاع پــاک ثبتــی ‪ 155‬اصلــی و ‪ 134‬فرعــی واقــع در قریــه قلعه نــو‬ ‫بــه نشــانی قلعه نــو‪ ،‬جنــب پمــپ بنزیــن‪ ،‬خ رضائــی موضــوع ســند مالکیــت‬ ‫شــماره بونچــاق ‪ 632864‬صــادره بــه تاریــخ ‪ 71/2/22‬متقاضــی تعییــن بســتر‬ ‫و حریــم رودخانــه‪ /‬مســیل‪ /‬نهــر در داخــل و مجــاورت پــاک ثبتــی فوق الذکــر‬ ‫می باشــم و حســب اعــام امــور اب شــهرری براســاس ضوابــط و مقــررات‬ ‫جــاری تعییــن بســتر و حریــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی در‬ ‫امــور اب و تکمیــل پرونــده می باشــد‪ .‬لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی تقاضــا‬ ‫می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از‬ ‫مــدت انتشــار اگهــی بــه امــور منابــع اب شــهرری بــه نشــانی میــدان شــهرری‪،‬‬ ‫ابتــدای جــاده قــم‪ ،‬خیابــان شــهید بغــدادی‪ ،‬نبــش کوچــه ازادان‪ ،‬پــاک ‪1‬‬ ‫مراجعــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت عــدم مراجعــه مالکیــن مشــاعی ظــرف مــدت‬ ‫مقــرر فــوق مانــع اقدامــات شــرکت اب منطق ـه ای تهــران (امــور اب شــهرری)‬ ‫نبــوده و بســتر و حریــم اعالمــی بــرای کلیــه مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/22 :‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بــه حکایــت پرونــده کالســه ‪ ۹۹۰۹۹۸۸۹۶۰۱۰۰۳۵۴‬شــعبه اول شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان جوانــرود اقــای صبــاح ولــدی درخواســت صــدور گواهــی حصــر وراثــت را نمــوده‬ ‫اســت و بیــان داشــته شــادروان رعنــا عبــدی در تاریــخ ‪ ۱۳۹۰/۰۳/۱۹‬در اقامتــگاه دائمــی خود‬ ‫فــوت نمــوده و ورثـه اش عبارتنــد از‪ -۱ :‬انور ولــدی زایچــه‪ ۱۳۵۸/۱۰/۰۱ :‬ش ش‪ ۲۳۸ :‬کد ملی‪:‬‬ ‫‪ -۲ ،۵۹۵۹۵۸۰۸۹۶‬صبــاح ولــدی زایچــه‪ ۱۳۶۴/۰۱/0۱ :‬ش ش‪ ۸ :‬کــد ملــی‪،۵۹۵۹۹۳۲۳۵۰ :‬‬ ‫‪ -۳‬محمدعلــی ولــدی زایچــه‪ ۱۳۵۷/۰۴/۰۱ :‬ش ش‪ ۲۳۷ :‬کــد ملــی‪-۴ ،۵۹۵۹۵۸۰۸۸۸ :‬‬ ‫طوبــی ولــدی زایچــه‪ ۱۳۲۳/۰۸/۰۱ :‬ش ش‪ ۱۸۱ :‬کــد ملــی‪ -۵ ،۵۹۵۹۵۸۰۳۲۲ :‬بیــان ولــدی‬ ‫زایچــه‪ ۱۳۶۹/۱۲/۰۲ :‬کــد ملــی‪ -۶ ،۴۹۵۰۰۲۸۷۰۷ :‬فرشــته ولــدی زایچــه‪۱۳۶۶/۰۹/۰۱ :‬‬ ‫ش ش‪ ۵۴ :‬کــد ملــی‪ -۷ ،۵۹۵۹۹۶۵۴۳۷ :‬پرشــنگ ولــدی زایچــه‪ ۱۳۶۱/۰۷/۰۱ :‬ش ش‪۴۵۲ :‬‬ ‫کــد ملــی‪ -۸ ،۵۹۵۹۵۸۶۰۱۰ :‬ســرگل ولــدی زایچــه‪ ۱۳۵۰/۰۴/۰۱ :‬ش ش‪ ۱۸۰ :‬کــد ملــی‪:‬‬ ‫‪ ۵۹۵۹۵۸۰۳۱۴‬والغیــر‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی‬ ‫می گــردد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد یــا وصیتنام ـه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر ایــن اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــا ایــن شــورا اعــام نمایــد‪ .‬درغیــر اینصــورت شــورا‬ ‫گواهــی را صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنامــه جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد‬ ‫ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سارا عبدالهی‪ ،‬مسئول دفتر شعبه اول شورای اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی مزایده نوبت اول‬ ‫تعاون��ی مس��کن کارکن��ان ش�هـرداری گی�لان غ��رب درنظ��ر دارد ب��ه اســتناد مصوب��ه مـ�ورخ ‪ 1399/5/31‬نســبت بـ�ه فــروش امـلاک‬ ‫مش�رـوحه ان بـ�ه شــرح ادرس هــای قیـ�د شــده از طری��ق مزای��ده حضـ�وری اقـ�دام نمای��د‪ .‬ل��ذا متقاضی��ان می توانن��د درصـ�ورت‬ ‫تمایـ�ل نســبت بـ�ه واریـ�ز مبلـ�غ ‪ %5‬قیمــت کارشناســی ام�لاک مدنظ��ر ب��ه حس��اب سـ�پرده ب��ه شـ�ماره ‪ 744055691‬نــزد بانـ�ک‬ ‫کش��اورزی ش��عبه گی�لان غ��رب اق��دام و رس��ید ان را ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز دوشـ�نبه ‪ 1399/6/31‬تحوی��ل تعاون��ی نماین��د‪.‬‬ ‫ضمناً زمان و محل مزایده روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/7/1‬در محل شهرداری گیالن غرب برگزار می گردد‪.‬‬ ‫ادرس امالک موردنظر‪:‬‬ ‫‪ 13 -1‬پالک مسکونی واقع در فاز ‪ 1‬تعاونی مسکن کارکنان شهرداری‬ ‫‪ -2‬یک پالک تجاری به مساحت ‪ 536/36‬سانتیمترمربع‬ ‫اکبر کمری‪ ،‬رئیس هیات مدیره تعاونی مسکن کارکنان شهرداری گیالن غرب‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت حمـ�ل و نقـ�ل کیــان جــام ترابـ�ر شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت حمـ�ل و نقـ�ل کیــان جــام ترابـ�ر شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 448‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14000061092‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه هیئـ�ت‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 448‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14000061092‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/05/01‬و براب��ر نام��ه شـ�ماره ‪ 31/60567‬مـ�ورخ ‪ 1398/5/9‬اداره‬ ‫عموم��ی عـ�ادی س�اـلیانه مـ�ورخ ‪ 1398/05/01‬و براب��ر نام��ه شـ�ماره ‪ 31/60567‬مـ�ورخ‬ ‫کل راهدــاری و حم��ل و نق��ل جــاده ای خراسـ�ان رضـ�وی تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫‪ 1398/5/9‬اداره کل راهدــاری و حم��ل و نق��ل جــاده ای خراسـ�ان رضـ�وی تصمیمـ�ات‬ ‫ش��د‪ -1 :‬اقــای محمـ�د رجبی اس��دابادی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0769604528‬ب��ه سـ�مت‬ ‫ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای محمـ�د رجبی اس��دابادی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0769604528‬‬ ‫رئیـ�س هیــات مدیــره و مدیرعامـ�ل ‪ -2‬اقــای قربــان رجبی اس��دابادی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫اقــای قربــان رجبی اســدابادی شــماره ملــی ‪ 0768875341‬خان��م ماری��ا س��راج احمدی‬ ‫‪ 0768875341‬ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیـ�ات مدیـ�ره ‪ -3‬خان��م ماری��ا س��راج احمدی‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0730109143‬ب��ه عن��وان اعض��ای اصل��ی هیئ��ت مدی��ره ب��رای م��دت دو‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0730109143‬ب��ه سـ�مت عض��و هیـ�ات مدیـ�ره بــرای مـ�دت دو سـ�ال‬ ‫ســال انتخــاب گردیدنـ�د‪ .‬اقــای بهرــوز کریم پــور بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0849414271‬بـ�ه‬ ‫انتخــاب شدــند‪ .‬و کلیـ�ه اوراق به�اـدار و تعه�دـاور و رســمی شرــکت بـ�ا امضــای ثابـ�ت‬ ‫ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و اقــای محمـ�د احدی س��منگانی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0748660348‬‬ ‫اقــای محمـ�د رجبی اس��دابادی (رئیـ�س هیــات مدیــره و مدیرعامـ�ل) همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫ب��ه س��مت بــازرس علی الب��دل بـ�رای م��دت ی��ک س��ال مال��ی برگزیدن��د‪ .‬روزنام��ه سـ�ایه‬ ‫شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫جه��ت درج اگهی هـ�ای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری خواف (‪)980019‬‬ ‫موسسات غیرتجاری خواف (‪)979966‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مه والت (‪)979955‬‬ ‫تاســیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود ساــیا تجهیـ�ز طـ�ب ویســتا در تاریـ�خ ‪ 1399/06/17‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 4112‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009414973‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتـ�ر‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫بنــا بــه درخواســت مالــک بــه وارده شــماره ‪ 139885601060002657‬مــورخ ‪ 1399/03/22‬مبنــی بــر اعــام مفقــودی ســند مالکیــت ملــک مــورد تقاضــا بــا تســلیم دو بــرگ‬ ‫استشــهادیه گواهــی امضــا شــده ذیــل شــماره ‪ 52909‬مــورخ ‪ 1399/03/22‬در دفترخانــه اســناد رســمی ‪ 2‬ورامیــن تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت مراتــب در‬ ‫و ف��روش لـ�وازم پزش��کی و بیمارسـ�تانی‪ -‬ش��رکت در مناقص��ات و مزایده ه��ای دولت��ی و خصوص��ی‪ -‬عق��د قرــارداد ب��ا اش��خاص حقیق��ی و حقوق��ی‪ -‬اخ��ذ هرگون��ه وام و ضمانتنام��ه از‬ ‫اجــرای مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت بشــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪ -1 .‬نــام و نام خانوادگــی مالــک‪ :‬اقــای تقــی میرزایــی‪ -2 .‬میــزان مالکیــت‪ :‬ســند مالکیــت یکدانــگ‬ ‫داخل��ی و خارج��ی‪ -‬ایجـ�اد شـ�عب در داخ��ل و خــارج از کشـ�ور‪ -‬درصــورت ضرــورت قانون��ی انجـ�ام موضوعـ�ات فعالی��ت پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم (ثب��ت موضـ�وع فعالی��ت مذکـ�ور‬ ‫پــاک ثبتــی ‪ 3386‬فرعــی از ‪ 8‬اصلــی واقــع در جعفرابــاد ورامیــن بخــش بهنــام پازوکــی در دفتــر امــاک الکترونیــک ‪ 139820301060009601‬بنــام تقــی میرزایــی ثبــت و ســند‬ ‫بانک ه��ا و موسس��ات اعتب��اری مال��ی و اعتب��اری داخل��ی و خارج��ی ب��ه ن��ام ش��رکت‪ -‬اعط��ای نمایندگ��ی و اخ��ذ نمایندگ��ی ش��رکت های داخل��ی و خارج��ی‪ -‬ش��رکت در نمایش��گاه های‬ ‫ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د)‪ .‬درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز‬ ‫اصلـ�ی‪ :‬اســتان اذربایجـ�ان غربیــ‪ ،‬شهرســتان خ��وی‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬شـ�هر خــوی‪ ،‬محل��ه ربــط‪ ،‬خیابـ�ان پاییــزان‪ ،‬کوچ��ه فضل ال��ه نـ�وری‪ ،‬پـلاک ‪ ،0‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی‬ ‫‪ 5819684619‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 100.000.000‬ری��ال نق��دی‪ .‬میـ�زان سهم الشـ�رکه ه��ر ی��ک از شـ�رکا‪ :‬خان��م زه��را عظیم��ی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 2800723416‬دارنـ�ده ‪ 50000000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬خانـ�م فاطمـ�ه عظیمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2800724234‬دارنـ�ده ‪ 50000000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪ .‬اعضـ�ا هیئـ�ت‬ ‫مدیـ�ره‪ :‬خانـ�م زهــرا عظیمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2800723416‬و بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامحدــود و بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل بـ�ه مــدت نامح�دـود‪ ،‬خانـ�م فاطمـ�ه‬ ‫عظیمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2800724234‬و ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلیـ�ه اوراق و اسنــاد به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل‬ ‫چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهـ�ا‪ ،‬عقـ�ود اســامی و همچنی��ن کلی��ه نامه هـ�ای عــادی و اداری ب��ا امضـ�اء مدیرعام��ل همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪:‬‬ ‫طب��ق اساسنــامه‪ .‬ثب��ت موضـ�وع فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی (‪)979765‬‬ ‫اگهی دعوت مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تربت حیدریه‬ ‫مرحله دوم (نوبت اول)‬ ‫بدینوســیله از کلیــه نماینــدگان محتــرم اعضــاء ایــن شــرکت تعاونــی دعــوت می شــود بــا همــراه داشــتن مــدارک معتبــر (کارت ملــی یــا بــرگ ســهام) در ســاعت ‪ 15‬الــی ‪ 16‬روز‬ ‫دوشــنبه مــورخ ‪ 1399/07/07‬در جلســات مذکــور کــه در محــل‪ :‬تربت حیدریــه‪ ،‬میــدان معلــم (چهــارراه اســایش) مســجد نورالهــدی بــا دســتور ذیــل تشــکیل می گــردد حضــور‬ ‫بهــم رســانید‪.‬‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده‪:‬‬ ‫الحاق موارد ذیل به ماده ‪ 3‬اساسنامه تعاونی‪:‬‬ ‫‪ -1‬مرکز مشاوره کارافرینی‬ ‫‪ -2‬تهیه زمین و احداث مسکن برای اعضاء و غیراعضاء تعاونی و انجام فعالیت های عمرانی‬ ‫‪ -3‬ایجاد جمعه بازار انواع کاالهای موردنیاز مردم و نمایشگاه ها‬ ‫‪ -4‬کارگزاری بورس و فرابورس‬ ‫‪ -5‬احداث مجتمع خدمات بهداشتی‪ ،‬درمانی و اداری و پشتیبانی ان‬ ‫دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‪:‬‬ ‫‪ -1‬تصمیم گیری درباره صورت های مالی ‪ 1398‬پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان‬ ‫‪ -2‬تصمیم گیری درخصوص بودجه پیشنهادی سال ‪1399‬‬ ‫‪ -3‬تصمیم گیری درخصوص سود پرداختی سال ‪1398‬‬ ‫‪ -4‬تصمیم گیری درخصوص اخذ مجوز کارگزاری یا نمایندگی بیمه های ایران‪ ،‬اسیا‪ ،‬تعاون و باران‬ ‫‪ -5‬تصمیم گیری درمورد فعالیت های ساختمانی شهری و روستایی پس از کسب مجوزهای الزم از ادارات ذیربط‬ ‫‪ -6‬طرح تصویب دستورالعمل تنخواه گردان مدیرعامل‬ ‫‪ -7‬تصمیم گیری درخصوص فروش واحدهای مسکونی ساختمان تعاونی‬ ‫هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تربت حیدریه‬ ‫و نیــم مشــاع از ششــدانگ یکدســتگاه اپارتمــان مســکونی قطعــه ‪ 89‬تفکیکــی بلــوک ‪ 3‬ســمت شــمال شــرقی طبقــه ‪ 5‬بمســاحت هفتــاد و هشــت متــر و چهــارده دســیمترمربع تحــت‬ ‫بشــماره چاپــی ‪ 968414‬صــادر شــده اســت کــه نامبــرده هم اکنــون تقاضــای المثنــی نمــوده اســت‪ -3 .‬علــت از بیــن رفتــن‪ :‬جابجایــی‪ -4 .‬بحکایــت ســوابق ثبتــی و ثبــت دفتــر‬ ‫امــاک تاکنــون نســبت بــه مــورد ثبــت معاملـه ای صــورت نگرفتــه اســت‪ .‬لــذا بــا توجــه بــه فقــدان ســند مالکیــت ملــک فوق الذکــر و درخواســت المثنــی مراتــب اعــام تــا شــخص‬ ‫یــا اشــخاصی نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده انــد و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار اگهــی بــه ثبــت‬ ‫اســناد ورامیــن مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند انتقــال‪ ،‬تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی واصــل نشــود‪ ،‬ســند مالکیــت‬ ‫المثنــی طبــق قانــون و مقــررات صــادر و تســلیم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪197‬ث‬ ‫م پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین‬ ‫محمد رحی ‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص ابرــاه ساــزه برســاد در تاریــخ ‪ 1399/03/10‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 72363‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009172590‬ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفاتـ�ر تکمیـ�ل گردیـ�ده‬ ‫ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬س��اختمان‪ :‬دربرگیرنــده امــور پیمان�کـاری مربــوط بـ�ه ساــخت س��اختمان ها و ابنیـ�ه اعـ�م‬ ‫از چوب��ی‪ ،‬اجـ�ری‪ ،‬ســنگی‪ ،‬بتن��ی‪ ،‬فل��زی‪ .‬اب‪ :‬دربرگیرن��ده ام��ور پیمانــکاری مرب��وط ب��ه بنده��ا و سـ�دها و س�اـختمان نیرــوگاه اب��ی‪ ،‬سـ�ازه های هیدرولیک��ی و تونل ه��ای اب‪ -‬مخـ�ازن‬ ‫اب و شــبکه های توزی��ع اب‪ ،‬جم��ع اوری و انتقـ�ال فاضــاب‪ ،‬کانال هـ�ای انتقـ�ال اب و شــبکه ابیــاری و احــداث حوضچه هـ�ا و اس��تخرهای پرــورش و تکثی��ر ابزیـ�ان و عملیـ�ات‬ ‫س�اـختمانی (سـ�یویل) تصفیه خانه ه��ای اب و فاض�لاب‪ ،‬ام��ور طراح��ی ش��بکه ای اب ه��ای س��طحی و فاض�لاب‪ ،‬س��ازه های هیدرولیک��ی و سیس��تم های تح��ت فش��ار‪ .‬ام��ور پیمانـ�کاری‬ ‫احــداث و نگهدــاری فضـ�ای سـ�بز و خدمـ�ات کش�اـورزی پیمانکــاری اب‪ :‬شــبکه اب هـ�ای ســطحی‪ -‬اجــرای سیسـ�تم های ابیــاری تح��ت فشـ�ار و ســطحی پیمانــکار ابنی��ه‪ :‬تاسیسـ�ات‬ ‫مکانیک��ی و هیدرومکانیک��ی‪ -‬سیس��تم های س��ردکننده و گرم کنن��ده س��اختمان‪ ،‬اخ��ذ وام تســهیالت‪ -‬انعق��اد ق�رـارداد ب��ا اشـ�خاص حقیق��ی و حقوق��ی‪ -‬ایج��اد نمایندگ��ی ی��ا شـ�عبه‬ ‫در داخ��ل و خــارج از کشـ�ور درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اســتان خراسـ�ان‬ ‫رضوــی‪ ،‬شهرستــان مش��هد‪ ،‬بخـ�ش مرک��زی‪ ،‬شــهر مشهــد‪ ،‬محلـ�ه شهــرک ازادگان‪ ،‬خیابــان شهــید دلشــاد [رهایـ�ی ‪ -10‬فکـ�وری ‪ ،]63‬خیابـ�ان شهیددلشـ�اد ‪[ 2‬دالوران ‪ ،]11‬پـلاک‬ ‫‪ ،0‬مجتم��ع المـ�اس (بلـ�وک ‪ ،)B‬طبقـ�ه چهـ�ارم‪ ،‬واحـ�د ‪ 3‬کدپسـ�تی ‪ 9177153273‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال نقــدی منقسـ�م بـ�ه ‪100‬‬ ‫سـ�هم ‪ 10000‬ریال��ی تعـ�داد ‪ 100‬ســهم ان بانــام عاــدی مبلـ�غ ‪ 1000000‬ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی شـ�ماره ‪ 0475807‬مـ�ورخ ‪ 1399/02/31‬ن��زد بان��ک تجـ�ارت‬ ‫شعــبه پرومـ�ا بـ�ا کـ�د ‪ 54160‬پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬اقــای علـ�ی خواجه نصیــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0079305921‬و بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ه‬ ‫مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای جلیـ�ل منصوــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0769845932‬و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬خانـ�م الهـ�ه‬ ‫مهران پــور بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0810019231‬و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬س��ال‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اسـ�ناد بهـ�ادر و تعهــداور شـ�رکت‬ ‫از قبیـ�ل چــک‪ ،‬س�فـته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهــا‪ ،‬عقــود اسلـامی و همچنیـ�ن کلیـ�ه نامه هــای عاــدی و اداری بـ�ا امضــاء مشتــرک مدیرعامـ�ل جلیـ�ل منصوــری و رئیـ�س هیــات مدیــره علـ�ی‬ ‫خواجه نصیـ�ری همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طب��ق اساس��نامه‪ .‬بازرسـ�ان‪ :‬خانـ�م پوران دخـ�ت توکلـ�ی رودی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0769444571‬‬ ‫بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی البــدل بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالــی‪ ،‬اقــای نویـ�د اکبــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2971880311‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی‪ .‬روزنامـ�ه‬ ‫کثیراالنتشـ�ار ســایه جه��ت درج اگهی هـ�ای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪ .‬ثب��ت موضـ�وع فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)980020‬‬ صفحه 5 ‫فارس‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیر پایگاه میراث جهانی تخت جمشید مطرح کرد؛‬ ‫فراهم شدن امکان تخلیه اب ناشی از بارندگی‬ ‫در حیاط کاخ اپادانا‬ ‫مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید‬ ‫بااشــاره به بازگشــایی دریچه هــای مسدودشــده‬ ‫کانال هــای زیرزمینــی تخ ـت گاه تخــت جمشــید‪،‬‬ ‫ان را اقدامــی بــرای حفاظــت بهتــر از ایــن اثــر‬ ‫به واســطه انتقــال بخشــی از اب جمع شــده حاصــل‬ ‫از بارندگی هــا‪ ،‬در محوطــه حیــاط شــرقی کاخ‬ ‫اپادانــا و تســهیل تــردد گردشــگران دانســت‪ .‬حمید‬ ‫فدایــی درخصــوص ایــن یافتــه و اقــدام جدیــد‬ ‫توضیــح داد‪« :‬حیــاط مشــرف به ایــوان شــرقی کاخ اپادانــا به دلیــل وجــود نقــوش برجســته‬ ‫ارزشــمند موجــود در ایــن محوطــه‪ ،‬از پرترددتریــن فضاهــای تخت جمشــید به شــمار می رود‬ ‫و همیــن موضــوع در فصــول بارندگــی مشــکالتی را بــرای بازدیدکننــدگان مجموعــه به وجــود‬ ‫مــی اورد»‪ .‬فدایــی گفــت‪« :‬وســعت ایــن حیــاط از یک ســو و تعــداد انــدک دریچه هــای‬ ‫هدایــت و دفــع اب کــه بــه شــبکه ابراهـه ای تخــت جمشــید منتهــی می شــود ازســوی دیگر‪،‬‬ ‫باعــث می شــد کــه اب هــای حاصــل از بارندگــی در ایــن مــکان بــه روانــی منتقــل و دفــع‬ ‫نشــود»‪ .‬او بابیان اینکــه در گذشــته بــه دالیــل گفته شــده اب ســقف روی پلــکان نیــز بــه‬ ‫داخــل حیــاط ایــن محوطــه جــاری می شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬دالیــل گفته شــده باعــث شــده بــود‬ ‫کــه اب هــای حاصــل از بارندگــی بــه مشــکلی همیشــگی در مســیر تــردد بازدیدکننــدگان‬ ‫تبدیــل شــود»‪ .‬فدایــی افــزود‪« :‬بررس ـی های انجام شــده در مســیر ابراهه هــای ایــن حیــاط‪،‬‬ ‫شــواهدی مبنی بــر وجــود یــک دریچــه منتهــی بــه ابراهــه در محوطــه شــرقی کاخ اپادانــا‬ ‫دراختیــار کاوشــگران قرار داد و شناســایی و بازگشــایی ان در دســتورکار قــرار گرفت‪ .‬همکاری‬ ‫هم زمــان دو واحــد باستان شناســی و فنــی و ســاماندهی پایــگاه از نــکات شــاخص ایــن پــروژه‬ ‫بــود»‪ .‬علــی تقــوی؛ کارشــناس دفتــر فنــی پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید نیــز‬ ‫گفــت‪« :‬حیــاط شــرقی کاخ اپادانــا از مکان هــای پربازدیــد ایــن مجموعــه تاریخــی محســوب‬ ‫می شــود و به نوعــی کانــون ایســت و رفت وامــد گردشــگران اســت و جمع شــدن اب در‬ ‫فصــول بارانــی‪ ،‬امــکان بازدیــد را محــدود کــرده بــود»‪ .‬تقــوی‪ ،‬به نتیجه رســاندن عملیــات‬ ‫مذکــور را بــرای دفــع اب هــای ســطحی حیــاط شــرقی کاخ اپادانــا مهــم ارزیابــی و اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬باتوجه بــه پایــش و مانیتورینــگ ایــن محوطــه‪ ،‬نیــاز بــه دفــع اب هــای ســطحی‬ ‫حیــاط مربوطــه توســط دریچــه به شــدت احســاس می شــد؛ لــذا باتوجه بــه فعالیت هــای‬ ‫اخیــر گــروه کاوش ابراهه هــای تخــت جمشــید در فصــل چهــارم‪ ،‬بــا درخواســت کارشناســان‬ ‫دفتــر فنــی و گــروه باستان شناســی ایــن مجموعــه‪ ،‬عملیــات بازگشــایی دریچــه موجــود در‬ ‫دســتورکار قــرار گرفــت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬مــکان قرارگیــری دریچــه به نحوی سـت که بخــش‬ ‫عمــده ای از اب هــای ســطحی حیــاط اپادانــا‪ ،‬بــه کانال هــای ابراهــه تخــت جمشــید هدایــت‬ ‫خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫بازدید فرمانده انتظامی استان فارس‬ ‫از زندان مرکزی شیراز‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫شنبه ‪ 22‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2066‬‬ ‫اب حوزه مرکزی در نشست با نماینده مردم هرمزگان در مجلس‬ ‫بررسی وضعیت ِ‬ ‫امادگی ابفا برای تکمیل پازلِ اب رسانی روستایی‬ ‫سکینهمحبی‬ ‫وضعیــت اب شهرســتان های حــوزه مرکــزی اســتان هرمــزگان در‬ ‫نشســت مدیرعامــل ابفــا بــا احمــد مــرادی؛ نماینــده مــردم اســتان‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی بررســی شــد‪ .‬امیــن قصمــی؛ مدیرعامــل‬ ‫شــرکت ابفــا هرمــزگان دراین نشســت باتاکیدبــر ضــرورت مشــارکت‬ ‫مردمــی در تکمیــل پــازل اب رســانی بــه روســتاها‪ ،‬از امادگــی ایــن‬ ‫مجموعــه بــرای اجــرای طرح هــای مشــارکتی در قالــب اصــاح و‬ ‫اجــرای شــبکه توزیــع اب روســتایی و شــهرک های جدیــد خبــر‬ ‫داد و گفــت‪« :‬درصــورت امادگــی دهیــاران و به منظــور تســریع در‬ ‫رونــد اب رســانی‪ ،‬بخشــی از پروژه هــای ایــن حــوزه به صــورت‬ ‫مشــارکتی انجــام خواهــد شــد»‪ .‬وی بــه پروژه هــای حــوزه مرکــزی‬ ‫اســتان در ســال جــاری اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬درحال حاضــر ‪72‬‬ ‫پــروژه اب رســانی شــامل؛ ‪ 12‬پــروژه در شهرســتان خمیــر‪ 37 ،‬پــروژه‬ ‫در شهرســتان بندرعبــاس‪ 14 ،‬پــروژه در شهرســتان حاجی ابــاد‬ ‫و نــه پــروژه در شهرســتان قشــم درمجمــوع بــا اعتبــاری بالغ بــر‬ ‫‪419‬میلیاردریــال درحــال اجراســت»‪ .‬مدیرعامــل ابفــا اســتان‬ ‫بابیان اینکــه هرمــزگان به طــور ذاتــی بــا کمبــود اب مواجــه اســت‪،‬‬ ‫برخــی از مشــکالت پیش بینی نشــده از جملــه خرابــی تاسیســات‪،‬‬ ‫قطعــی بــرق‪ ،‬شکســتگی لوله هــا و ســرقت از تاسیســات برقــی‬ ‫را نیــز از جملــه دالیــل موثــر بــر قطعی هــای اب اعــام کــرد‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬باتوجه بــه فصــل گرمــا و افزایــش مصــرف در برخــی مناطــق‬ ‫اســتان‪ ،‬بــا کمبــود اب مواجــه هســتیم و ابفــا باتوجه بــه ظرفیتــی که‬ ‫دراختیــار دارد‪ ،‬اقــدام بــه توزیــع اب می کنــد»‪ .‬قصمــی دراین رابطــه‬ ‫باتاکیدبــر ضــرورت مدیریــت مصــرف اب در مناطق روســتایی‪ ،‬تصریح‬ ‫کــرد‪« :‬نقــش مــردم و شــوراها دراین زمینــه تاثیرگــذار اســت کــه‬ ‫امیدواریــم بــا مشــارکتی کــه صــورت می گیــرد شــاهد مصــرف بهینه‬ ‫اب در اســتان باشــیم»‪.‬‬ ‫کمبود منابع مالی؛ مشکل همیشگی‬ ‫وی همچنیــن فرســودگی شــبکه توزیــع به ویــژه در مناطــق‬ ‫روســتایی را از دیگــر دالیــل افــت فشــار اب عنــوان کــرد و‬ ‫افــزود‪« :‬درحال حاضــر ش ـش هزارکیلومتر از شــبکه اب روســتایی‬ ‫فرســوده اســت کــه اصــاح ان مســتلزم رفــع مشــکل همیشــگی‬ ‫کمبــود اعتبــار و منابــع مالــی الزم اســت»‪ .‬مدیرعامــل ابفــا در‬ ‫تشــریح مشــکالت روســتاهای حــوزه مرکــزی‪ ،‬دالیــل قطعی هــای‬ ‫مکــرر اب در منطقــه ســرخون را ســرقت تاسیســات بــرق چاه هــا‬ ‫و ایســتگاه های پمپــاژ بیــان کــرد‪ .‬وی درادامــه بــه تامیــن اب‬ ‫روســتاهای شــمال و شــمال غــرب بندرعبــاس اشــاره کــرد و‬ ‫افــزود‪« :‬تاسیســات فعلــی جوابگــوی تامیــن اب مشــترکین ایــن‬ ‫روســتاها نیســت کــه دراین رابطــه پــروژه خــط انتقــال جدیــد بــا‬ ‫اعتبــاری بالغ بــر ‪100‬میلیاردریــال درحــال اجراســت»‪.‬‬ ‫تمرکز ابفا بر رفع مشکالت اب روستاها‬ ‫به گفتــه قصمــی‪ ،‬در حــوزه مرکــزی‪ ،‬تمرکــز ابفــا بــر رفــع‬ ‫مشــکل اب روســتاهای شــمال بندرعبــاس و جزیــره قشــم‬ ‫اســت تــا مشــکالت موجــود مرتفــع شــود‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫شــهرک های جدیــد روســتایی فاقــد زیرســاخت اب رسانی ســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬شــهرک گیاهــدان قشــم یکــی از ایــن شهرک هاســت»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ابفــا افــزود‪« :‬اجــرای زیرســاخت اب ایــن شــهرک در‬ ‫حــوزه وظایــف ابفــا نیســت؛ امــا امادگــی داریم شــبکه اب رســانی‬ ‫شــهرک گیاهــدان را به صــورت مشــارکتی بــا اهالــی اجــرا کنیــم»‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود‪« :‬تعــدادی از روســتاهای جزیــره قشــم از‬ ‫جملــه گیاهــدان‪ ،‬پی پشــت‪ ،‬تــورگان و ‪ ...‬فاقــد شــبکه اب رســانی‬ ‫هســتند کــه عملیــات ان درحــال اجراســت»‪ .‬قصمی به مشــکالت‬ ‫دو اب شــیرین کن ســوزا و گــوران اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬ایــن دو‬ ‫اب شــیرین کن توســط بخــش خصوصــی اداره می شــود کــه‬ ‫پلــن بازســازی ان نیــز تهیــه کرده ایــم»‪ .‬در این جلســه همچنیــن‬ ‫وضعیــت اب فارغــان‪ ،‬باغــات‪ ،‬مزرعــه‪ ،‬ســراح احمــدی‪ ،‬پیرچیلــی‬ ‫تخــت‪ ،‬بنوبنــد‪ ،‬گویــن‪ ،‬مهدی ابــاد فیــن‪ ،‬قادهــار‪ ،‬دهنــو‪ ،‬نانــگ‪،‬‬ ‫شــمیل‪ ،‬چــاه عالــی‪ ،‬رمچــاه‪ ،‬طــوال و ‪...‬موردبررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫مشارکت مردمی؛ عاملی مهم در تسریع روند اب رسانی‬ ‫احمــد مــرادی؛ نماینــده هرمــزگان در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫نیــز در این جلســه بــه مشــکالت اب روســتایی حــوزه انتخابیــه‬ ‫خــود اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬دراین زمینــه دهیــاران و شــوراها‬ ‫مشــکالت خــود را بــه مــا منتقــل می کننــد کــه بــر حســب‬ ‫وظیفــه مــا نیــز ایــن موضوعــات را پیگیــری می کنیــم»‪ .‬وی بــه‬ ‫مشــکالت اب روســتاهای بندرعبــاس‪ ،‬قشــم‪ ،‬حاجی ابــاد و خمیــر‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬شــرکت اب و فاضــاب نیــز تالش هــای‬ ‫زیــادی کــرده کــه مشــارکت مردمــی می توانــد بــه تســریع‬ ‫پروژه هــا کمــک کنــد»‪.‬‬ ‫با حمایت همه جانبه دولت و صنایع بزرگ کشور صورت گرفت؛‬ ‫اغازبه کار نخستین مرکز نواوری معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان فــارس باحضــور مدیــرکل زندان هــای فــارس از زنــدان مرکــزی‬ ‫شــیراز بازدیــد کــرد‪ .‬فرمانــده انتظامــی اســتان فــارس در بازدیــد از فعالیت هــای اصالحــی و‬ ‫تربیتــی و قدردانــی از اقدامــات صورت گرفتــه زنــدان مرکــزی شــیراز گفــت‪« :‬هرکــس کــه‬ ‫خطایــی کــرده نبایــد بــه چشــم خطــاکار بــه ان نــگاه کــرد و حفــظ کرامت انســانی بایســتی‬ ‫در اولویــت تصمیمــات و اصــاح شــخص قــرار گیــرد»‪ .‬ســردار رهــام بخــش حبیبــی افــزود‪:‬‬ ‫«نیــروی انتظامــی خــود را بــا ســازمان زندان هــا یکــی می دانــد و کار باصداقــت و باایمــان کــه‬ ‫قطعـاً نتیجــه خوبــی در بــر خواهــد داشــت را ســرلوحه کار خــود قــرار داده اســت»‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشــت‪« :‬مســئولین‪ ،‬اجتمــاع و خانــواده‪ ،‬همگــی وظیفــه دارنــد برای بازگشــت ســعادتمندانه‬ ‫زندانیــان تــاش کننــد و مجموعــه پرســنل زنــدان مرکــزی شــیراز دراین زمینــه مســئولیت‬ ‫خطیــری به عهــده دارنــد»‪ .‬فرمانــده انتظامــی فــارس افــزود‪« :‬فضــای فرهنگــی زنــدان و‬ ‫خدمــات ارزنــده اصــاح و تربیتــی نمــود عینی بســیارخوبی بــرای تائیــد اهــداف واالی اصالح‬ ‫زندانیــان اســت کــه به خوبــی در ایــن مجموعــه قابل مشــاهده اســت و نتایــج مثبــت ان در‬ ‫کاهــش جمعیــت کیفــری و کاهــش جــرم مجــدد به وضــوح قابل مشــاهده اســت»‪ .‬اســحاق‬ ‫ابراهیمــی؛ مدیــرکل زندان هــای فــارس گفــت‪« :‬اصــاح و تربیــت و بازگشــت ســعادتمندانه‬ ‫زندانیــان بــه اغــوش جامعــه و خانــواده‪ ،‬هــدف اصلــی ســازمان زندان ها ســت و نقــش امــور‬ ‫فرهنگــی در اصــاح و تربیــت پررنگ تــر از همیشــه و درحــال اجراســت»‪ .‬ابراهیمــی افــزود‪:‬‬ ‫«دعــوت از گروه هــای جهــادی بــرای امــوزش مهارت هــای زندگــی و شــغلی ادامــه دارد و‬ ‫همــه مــا زندانبانــان بــا تــاش شــبانه روزی در زندان هــای فــارس به ویــژه زنــدان مرکــزی‬ ‫شــیراز بــرای اجــرای مطلــوب سیاســت های ســازمانی‪ ،‬اصــاح و تربیــت‪ ،‬پیشــگیری از‬ ‫بازگشــت مجــدد و توانمندســازی زندانیــان و کاهــش جــرم برنامه ریــزی و تــاش می کنیــم»‪.‬‬ ‫توزیع لوازم التحریر در قالب رزمایش کمک های مومنانه‬ ‫به همت شرکت گاز فارس‬ ‫به همــت کارکنــان شــرکت گاز اســتان فــارس و درراســتای عمــل بــه مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی‪ 200 ،‬بســته لوازم التحریــر در مرحلــه دوم کمک هــای مومنانــه تهیــه و بیــن‬ ‫نیازمنــدان توزیــع شــد‪ .‬هم زمــان بــا اغــاز ســال تحصیلــی جدیــد و بــا هــدف لبیــک‬ ‫به فرمــان مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬بــا همــکاری حــوزه مقاومــت بســیج شــرکت گاز فــارس‪،‬‬ ‫بســته های حمایتــی ویــژه دانــش امــوزان بی بضاعــت و کم برخــوردار درجهــت عمــل بــه‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی تهیــه و توزیــع شــد‪ .‬در این رزمایــش ‪ 200‬بســته حمایتــی شــامل‬ ‫کیــف‪ ،‬دفتــر‪ ،‬لوازم التحریــر و بســته های غذایــی تهیــه و در ســه مرحلــه بیــن دانش امــوزان‬ ‫مناطــق محــروم و حاشیه نشــین شــیراز توزیــع شــد‪ .‬شناســایی دانش امــوزان نیازمنــد بــا‬ ‫همــکاری ســپاه ناحیــه مقاومــت بســیج ثــاراهلل (ع) شــیراز و اداره کل اموزش وپــرورش انجــام‬ ‫شــد‪ .‬پیش تــر نیــز به همــت جمعــی از کارکنــان خیــر شــرکت گاز فــارس ‪ ۱۵۰‬بســته‬ ‫معیشــتی شــامل برنــج‪ ،‬روغــن‪ ،‬ماکارونــی‪ ،‬قند و شــکر‪ ،‬حبوبــات‪ ،‬چــای‪ ،‬ســویا و رب گوجه و‬ ‫‪ 15‬هــزار پــرس غــذای گــرم تهیــه و میــان نیازمنــدان و اســیب دیدگان از کرونــا توزیــع شــد‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۱۰۰‬میلیاردریال لوازم خانگی قاچاق‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی شهرســتان های اســتان تهــران گفــت‪ ۱۰۰« :‬میلیاردریــال‬ ‫لوازم خانگــی قاچــاق در یکــی از انبارهــای خیابــان فداییــان اســام شــهرری کشــف و ضبــط‬ ‫ گــزارش ایرنــا؛ احمــد جعفری نســب اظهــار داشــت‪« :‬ایــن میــزان لوازم خانگــی‬ ‫شــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫قاچــاق کــه شــامل ماشــین ظرف شــویی‪ ،‬چای ســاز‪ ،‬تفلــون و ســایر لــوازم اشپزخانه ای ســت‬ ‫در بازرســی های مشــترک اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬تعزیــرات حکومتــی و پلیــس‬ ‫امنیــت اقتصــادی کشــف شــد»‪ .‬وی با بیا نِ اینکــه ارزش ریالــی اجنــاس کشف شــده‬ ‫در بــراورد اولیــه در حــدود ‪ ۱۰۰‬میلیاردریــال محاســبه شــده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬شــش نفر از‬ ‫صاحبــان ایــن لوازم خانگــی قاچــاق هم اکنــون بازداشــت شــده اند»‪ .‬جعفری نســب ادامــه داد‪:‬‬ ‫«اجنــاس کشف شــده در یــک مدرســه متروکــه کــه هم اکنــون تبدیــل بــه انبــار نگهــداری‬ ‫کاال شــده کشــف شــده اســت و بــرای متهمــان نیــز پرونــده قضائــی تشــکیل شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به اینکه عــزم اداره تعزیــرات حکومتــی شهرســتان های اســتان تهــران در مبــارزه‬ ‫بــا کاالی قاچــاق و حمایــت از تولیــد داخلــی و هرگونــه قانون شــکنی جدی ســت‪ ،‬ابــراز کــرد‪:‬‬ ‫«بــا هرگونــه نگهــداری کاالی قاچــاق در انبارهــا به شــدت برخــورد می شــود»‪ .‬جعفری نســب‬ ‫درادامــه بابیان اینکــه بیشــترین تعــداد انبارهــای اســتان تهــران و حتــی کشــور در شهرســتان‬ ‫ری قــرار دارد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬کار نظــارت و پایــش انبارهــای ایــن شهرســتان کار سختی ســت‬ ‫کــه توســط گشـت های مشــترک اداره تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬اداره صمــت و اتــاق اصنــاف انجــام‬ ‫می شــود»‪ .‬ایــن مســئول اضافــه کــرد‪« :‬اداره تعزیــرات حکومتــی شهرســتان ری درجهــت‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق کاال و کنتــرل بــازار روزانــه پنــج تیــم بازرســی بــه اصنــاف‪ ،‬انبارهــا‪،‬‬ ‫کارخانه هــا و مراکــز تولیــدی اختصــاص داده اســت کــه به صــورت مســتمر و هماهنــگ اقــدام‬ ‫بــه بازرســی می کننــد»‪.‬‬ ‫فعال شدن سامانه پاسخگویی درباره بازگشایی مدارس‬ ‫رئیــس اداره اطالع رســانی و روابط عمومــی اداره کل اموزش وپــرورش شهرســتان های‬ ‫اســتان تهــران گفــت‪« :‬سیســتم پاســخگویی تلفنــی بــه ســواالت احتمالــی پیرامــون‬ ‫بازگشــائی مــدارس فعــال شــد»‪ .‬به گــزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومــی اداره کل‬ ‫اموزش وپــرورش شهرســتان های اســتان تهــران؛ عبــاس معبــودی اظهــار داشــت‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫نگرانــی اولیــای دانــش امــوزان درخصــوص مســائل مربــوط بــه بازگشــایی مــدارس ســامانه‬ ‫پاســخگویی تلفنــی بــه ســواالت احتمالــی خانواده هــا فعــال شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬شــماره های‬ ‫تمــاس ‪ ۵۵۳۰۴۰۸۹‬در دوره ابتدایــی‪ ۵۵۰۶۸۱۱۶ ،‬در دوره متوســطه و شــماره ‪۵۵۰۶۸۸۱۶‬‬ ‫در حــوزه پرورشــی وظیفــه پاســخگویی بــه خانواده هــا را دراین خصــوص برعهــده دارنــد»‪.‬‬ ‫رئیــس اداره اطالع رســانی و روابط عمومــی اداره کل اموزش وپــرورش شهرســتان های اســتان‬ ‫تهــران افــزود‪« :‬همچنیــن درصــورت وجــود پیشــنهاد ها یــا انتقــادات و اعتراضــات موجــود‪،‬‬ ‫خانواده هــا می تواننــد بــا دفتــر پاســخگویی بــه شــکایات بــه شــماره تلفــن ‪۵۵۰۵۱۴۳۷‬‬ ‫تمــاس حاصــل فرماینــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬خانواده هــا می تواننــد هرگونــه نظــر‪ ،‬پیشــنهاد یــا‬ ‫انتقــاد خــود را درزمینــه بازگشــایی مــدارس‪ ،‬بــا شــماره روابط عمومــی ان اداره کل بــه شــماره‬ ‫تمــاس ‪ ۵۵۰۵۱۴۳۸‬مطــرح کننــد»‪.‬‬ ‫اموزش برخط «نمایشنامه نویسی» در شهرری‬ ‫امــوزش برخــط «نمایشنامه نویســی» به همــت انجمــن هنرهــای نمایشــی و اداره فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی شهرســتان ری برگــزار می شــود‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی اداره فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی شهرســتان ری‪ ،‬ایــن امــوزش در ســه دوره ‪ 12‬جلسـه ای ویــژه گــروه ســنی‬ ‫‪ 12‬تــا ‪ 22‬ســال بــا محتــوای «از قصــه تــا نمایشــنامه» زیــر نظــر علــی خوش گفتــار؛ عضــو‬ ‫انجمــن هنرهــای نمایشــی شهرســتان ری برپــا خواهــد شــد‪ .‬عالقه منــدان بــرای ثبت نــام‬ ‫می تواننــد بــا شــماره ‪ 33394060‬مجتمــع فرهنگــی و هنــری شــیخ ابوالفتــوح رازی تمــاس‬ ‫حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫احسانعالیخانی‬ ‫نخســتین مرکــز نــواوری معــادن و صنایــع معدنــی ایــران (ایمینــو)‪،‬‬ ‫باحضــور جعفــر ســرقینی؛ سرپرســت وزارت صمــت‪ ،‬کامبیــز‬ ‫مهــدی زاده؛ مشــاور عالــی معاون علمــی و فنــاوری ریاسـت جمهوری‪،‬‬ ‫خــداداد غریب پــور؛ رئیــس هیئت عامــل ایمیــدرو‪ ،‬حمیدرضــا‬ ‫عظیمیــان؛ مدیرعامــل فــوالد مبارکــه و تعــداد کثیــری از مدیــران‬ ‫عامــل شــرکت های بــزرگ معدنــی و صنایــع معدنــی رســماً اغازبه کار‬ ‫کــرد‪ .‬به گــزارش خبرنــگار فــوالد؛ سرپرســت وزارت صمــت در‬ ‫مراســم افتتاحیــه مرکــز ایمینــو گفــت‪« :‬بخــش معــادن بــا تحقیقات‬ ‫و نــواوری بیگانــه نیســت و اقداماتــی دراین زمینــه انجــام شــده کــه‬ ‫نمونــه ان تاســیس یونیدروســت‪ .‬بااین حــال بایــد سمت وســوی‬ ‫معــادن بیــش از گذشــته به ســمت نــواوری و تحقیقــات پیــش‬ ‫بــرود؛ دراین زمینــه دولــت نیــز مشــوق خواهــد بــود و در قانــون‬ ‫معــادن تخفیف هایــی بــرای معــدن کاران درنظــر گرفتــه اســت کــه‬ ‫ان هــا بتواننــد هزینــه موردنیــاز تحقیقــات خــود را از حقــوق دولتــی‬ ‫پرداخــت کننــد»‪ .‬به گفتــه وی‪ ،‬فراخــوان ایده هــای نــو در بخــش‬ ‫معــدن همیشگی ســت و هرکــس هــر ایــده ای در ایــن بخــش داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬می توانــد ان را مطــرح کنــد‪ .‬همچنیــن حضــور مدیــران بــزرگ‬ ‫فوالدســازی کشــور در افتتاحیــه ایمینــو‪ ،‬همچــون فــوالد مبارکــه‪،‬‬ ‫فــوالد خوزســتان و شــرکت چادرملــو نشــان از توجــه ایــن شــرکت ها‬ ‫بــه فنــاوری و دانــش روز دارد»‪ .‬ســرقینی گفــت‪« :‬وزارت صمــت از این‬ ‫اقــدام ایمیــدرو حمایــت می کنــد و می تــوان حســاب بیشــتری روی‬ ‫ایــن بخــش بــاز کــرد»‪.‬‬ ‫نیاز اساسی ما دست یابی به فناوری نوین‬ ‫در بخش معدن و زمین شناسی ست‬ ‫داریــوش اســماعیلی؛ معــاون معدنــی وزارت صمــت نیــز در افتتاحیــه‬ ‫مرکــز ایمینــو گفــت‪« :‬امــروز بــرای تعــداد کثیــری از نخبــگان و‬ ‫کســانی که ارزوی اداره شــدن علمی کشــور را در ســر داشــتند یک روز‬ ‫به یادماندنــی خواهــد بــود»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه دکتــر غریب پــور‬ ‫بــه مباحــث فنــاوری و علمــی اهتمــام بســیاری داشــته اند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«تنهــا بــا نــواوری‪ ،‬فنــاوری و به روز بــودن می تــوان در عرصــه‬ ‫رقابــت باقــی مانــد و مــا در زمین شناســی و معــدن به شــدت بــه‬ ‫فنــاوری نویــن و به روز شــدن نیازمندیــم»‪.‬‬ ‫به دنبال ایجاد هاب فناوری هستیم‬ ‫خــداداد غریب پــور؛ رئیــس هیئت عامــل ایمیــدرو نیــز در مراســم‬ ‫افتتاحیــه مرکــز ایمینــو گفــت‪« :‬امــروز پنــج مجموعــه اســتارت اپی‬ ‫شــکل گرفتــه و در تالشــیم یــک هــاب فنــاوری ایجــاد شــود و‬ ‫شــرکت هایی مثــل فــوالد مبارکــه‪ ،‬مــس و فــوالد خوزســتان بــه‬ ‫ایــن بخــش ورود و از ان حمایــت کننــد»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه‬ ‫کشــور در شــرایط تحریمــی بــه اقتصــاد دانش بنیــان نیــاز دارد ادامه‬ ‫داد‪« :‬جلوگیــری از خام فروشــی و بهــره وری تولیــد بــه هــر انــدازه که‬ ‫امــکان داشــته باشــد مهــم اســت»‪ .‬غریب پــور گفــت‪« :‬امیدواریــم‬ ‫شــرکت های بــزرگ حمایــت خــود را از طرح هــا و مجموعه هــای‬ ‫دانش بنیــان اعــام کننــد تــا بتوانیــم رونــد تبدیل شــدن بــه اقتصــاد‬ ‫دانش بنیــان را تســریع کنیــم»‪.‬‬ ‫به انقالب دیجیتالی در صنایع کشور امیدواریم‬ ‫حمیدرضــا عظیمیــان؛ مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکــه اصفهان‬ ‫گفــت‪« :‬خوشــحالیم کــه امــروز اولیــن مرکــز اســتارت اپی بخــش‬ ‫معــدن و صنایــع معدنــی افتتــاح و راه انــدازی شــد و امیــد اســت‬ ‫کــه در روزهــای اینــده ایــن مرکــز بــه شــکوفایی برســد و بخــش‬ ‫معــدن و صنایــع معدنــی بتوانــد از فضــای ایجادشــده نهایــت بهــره‬ ‫را ببــرد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬فــوالد مبارکــه اصفهــان چندمــاه پیــش‬ ‫کلنگ زنــی مرکــز تحــول دیجیتــال را بــا همــکاری دانشــگاه تهران‬ ‫انجــام داد کــه ظــرف هشـت ماه بــه بهره بــرداری خواهــد رســید»‪.‬‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬ایــن دومیــن مرکــز نــواوری و دیجیتــال اســت و‬ ‫امیدواریــم بــا تــداوم ایــن اقدامــات بتوانیــم انقــاب دیجیتــال را‬ ‫در همــه صنایــع کشــور ایجــاد کنیــم و درنهایــت باعــث افزایــش‬ ‫بهــره وری و ســود بیشــتر ســهام داران و ارتقــای فضــای کسـب وکار‬ ‫در همــه بخش هــا شــویم‪.‬‬ ‫حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ایمینو‬ ‫مشــاور عالــی معاونــت علمــی و فنــاوری ریاسـت جمهوری در ائیــن‬ ‫افتتــاح مرکــز ایمینــو نیــز گفــت‪« :‬برخــی کشــورها به ســمت‬ ‫خام فروشــی رفته انــد‪ ،‬امــا در ایــران می بینیــم کــه رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب بــر فاصله گرفتــن از خام فروشــی تاکیــد دارنــد؛ ایــن‬ ‫مهــم بــا کمــک فنــاوری در بخــش نفــت و معــدن محقــق شــده‬ ‫و می تــوان از خام فروشــی جلوگیــری کــرد»‪ .‬کامبیــز مهــدی زاده‬ ‫همچنیــن گفــت‪« :‬درزمینــه فعالیت هــای دانش بنیــان و جدیــد‬ ‫اقداماتــی انجــام داده ایــم و دولــت از ایــن طرح هــا به ویــژه ایمینــو‬ ‫حمایــت می کنــد»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬در ایــران به ویــژه در بخــش‬ ‫معــدن بایــد به ســمت نــواوری‪ ،‬علمی شــدن و اکتشــاف در عمــق‬ ‫حرکــت کنیــم و بــه موضــوع زمین شناســی پزشــکی نیــز اهمیــت‬ ‫بیشــتری بدهیــم»‪.‬‬ ‫شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی‬ ‫از استارت اپ ها حمایت کنند‬ ‫حســین منصــوری؛ مدیــر مرکــز نــواوری معــادن و صنایــع معدنــی‬ ‫ایــران (ایمینــو)‪ ،‬در ائئیــن افتتــاح ایــن مرکــز بــا ابــراز امیــدواری‬ ‫از راه انــدازی ایــن مجموعــه و اثــار مثبــت ان بــر زیســت بوم‬ ‫معــدن کشــور گفــت‪« :‬برگزیــدگان و فعــاالن اســتارت اپی در‬ ‫ایمینــو براســاس جشــنواره اینومایــن کــه در ســال ‪ ۹۶‬و ‪ ۹۷‬در دو‬ ‫دوره برگــزار شــد انتخــاب شــدند‪ .‬در ایــن رونــد درنهایــت از میــان‬ ‫‪ ۳۰‬اســتارت اپ پنــج اســتارت اپ برگزیــده شــد»‪ .‬به گفتــه وی‪،‬‬ ‫اســتارت اپ های انتخاب شــده در ایــن مجموعــه اگــر موردحمایــت‬ ‫شــرکت های بــزرگ معــدن و صنایع دســتی قــرار بگیرنــد‪ ،‬شــاهد‬ ‫اتفاقــات خوبــی در ایــن بخــش خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران خبر داد؛‬ ‫درخشش استان در نخستین دوره شبکه شهرهای خالق فرهنگ و هنر کشور‬ ‫رئیس کمیسیون صادرات‪ ،‬واردات و گمرک اتاق بازرگانی فارس‪:‬‬ ‫بخش دولتی به جای کمک به صادرات کشور‬ ‫مانع تراشی می کند‬ ‫عضــو هیئــت نماینــدگان و رئیــس کمیســیون‬ ‫صــادرات‪ ،‬واردات و گمــرک اتــاق بازرگانــی فــارس‬ ‫با بیان اینکــه بخــش دولتــی بــه جــای کمــک بــه‬ ‫صــادرات کشــور‪ ،‬مانع تراشــی می کنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«در وضعیــت فعلــی کشــور کــه بخــش اقتصــاد‬ ‫مــا بســیار اســیب پذیر شــده اســت‪ ،‬دولــت بایــد‬ ‫در راســتای گســترش تجارت و صادرات و شکســتن‬ ‫تحریم هــا فشــارهای داخلــی را کاهــش داده و در‬ ‫کنــار بخــش خصوصــی قــرار گیــرد؛ زیــرا بخــش خصوصــی رقیــب دولــت نیســت»‪ .‬خســرو‬ ‫فروغــان در جلســه کمیســیون صــادرات‪ ،‬واردات و گمــرک ایــن اتــاق کــه بــا حضــور اعضــای‬ ‫ان به صــورت انالیــن (برخــط) برگــزار شــد‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬در چنیــن شــرایطی کــه کشــور در‬ ‫شــرایط بحرانــی قــرار دارد و چرخــه اقتصــاد کشــور به واســطه صــادرات انجــام می شــود‪،‬‬ ‫بخــش دولتــی بــه جــای حمایــت از صــادرات و صادرکننــدگان‪ ،‬بــه ایجاد کننــده مانع بر ســر‬ ‫راه صــادرات تبدیــل شــده اســت»‪ .‬وی با بیان اینکــه بخــش دولتــی در تصمیم گیری هــای‬ ‫خــود توجهــی بــه بخــش خصوصــی نمی کنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬دولــت بــه جــای همــکاری بــا بخش‬ ‫خصوصــی‪ ،‬فشــارهای داخلــی را ‪ 10‬برابــر فشــارهای خارجــی کــرده و شــرایط را هــر روز بــر‬ ‫بخــش خصوصــی و صــادرات کشــور تنگ تــر می کنــد؛ درحالی کــه بایــد تســهیل کننده‬ ‫باشــد»‪ .‬فروغــان اظهــار داشــت‪« :‬بخــش دولتــی بــا صــدور بخشــنامه های متعــدد ناهماهنگ‬ ‫و نقض کننــده قانــون هــر روز مســیر صــادرات را بــرای صادرکننــدگان ســخت تر کــرده‬ ‫اســت کــه موضــوع پیچیــده بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات و تعلیــق کارت هــای بازرگانــی‬ ‫صادرکننــدگان تیــر خــاص بــه تعطیلــی صــادرات در کشــور اســت»‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران‬ ‫از راه یابــی چنــد شــهر ایــن اســتان بــه مرحلــه‬ ‫نهایــی نخســتین دوره شــبکه شــهرهای خــاق‬ ‫فرهنــگ و هنــر کشــور خبــر داد‪ .‬عبــاس زارع‬ ‫گفــت‪« :‬شــبکه شــهرهای خــاق‪ ،‬مدتی ســت کــه‬ ‫بــا الهــام از طــرح جهانــی یونســکو توســط وزارت‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی اغــاز شــده و به دنبــال‬ ‫بهینه ســازی‪ ،‬نهادینه کــردن و بهره بــرداری از‬ ‫ظرفیت هــا و داشــته های فرهنگــی‪ ،‬هنــری‪،‬‬ ‫ارزشــی‪ ،‬تاریخــی و … اســتان در راســتای توســعه‬ ‫اقتصادی ســت»‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی مازنــدران افــزود‪« :‬شــبکه شــهرهای‬ ‫خــاق امکانــی بــرای ثبــت‪ ،‬ضبــط و گســترش و‬ ‫همچنیــن بهره منــدی مــردم مناطــق و شــهرهای‬ ‫مختلــف کشــور از ظرفیت هــای فرهنگــی و هنری‪،‬‬ ‫تاریخــی و ارزشی ســت کــه ان شــهر یــا منطقــه‬ ‫رواج داشــته و از رونــق برخــوردار بــوده ولــی تــا بــه‬ ‫امــروز نانوشــته و شــفاهی باقــی مانــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن تصریــح کــرد‪« :‬مــا در اســتان مازنــدران‬ ‫ظرفیت هــای فرهنگــی و هنــری بســیاری داریــم‬ ‫و در قالــب ایــن طــرح به دنبــال ســاماندهی و‬ ‫ســوق دادن ایــن ظرفیت هــا در مســیر اقتصــادی‬ ‫و توســعه ای کــه بــه توســعه اجتماعــی و انســانی‬ ‫می انجامــد‪ ،‬هســتیم کــه نیازمنــد تســهیل گری‪،‬‬ ‫مشــارکت گرا بــودن و همگــرا بــودن در بیــن‬ ‫تمــام خادمــان فرهنــگ و هنــر اســتان اســت»‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به مشــارکت بــاالی مــردم فهیــم‬ ‫مازنــدران در ایــن طــرح فرهنگــی هنــری‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«شهرســتان گلوگاه در بخش موســیقی‪ ،‬شــهرهای‬ ‫امــل‪ ،‬قائمشــهر و نــور در بخــش ادبیــات‪ ،‬نوشــهر‬ ‫در بخــش مــد و لبــاس و شــهرهای بابلســر‪،‬‬ ‫محمودابــاد و تنکابــن نیــز در بخــش هنرهــای‬ ‫تجســمی‪ ،‬پــس از داوری هــای صــورت گرفتــه بــه‬ ‫مرحلــه نهایــی ایــن جشــنواره راه یافتنــد»‪ .‬زارع‬ ‫بــا تقدیــر از هنرمنــدان و مــردم فرهنــگ دوســت‬ ‫مازنــدران‪ ،‬ایــن دســتاورد مهــم فرهنگــی و هنــری‬ ‫را مرهــون زحمــات بی شــائبه فعــاالن فرهنگــی و‬ ‫هنــری اســتان دانســت و بــر لــزوم اســتمرار ایــن‬ ‫راه تاکیــد ورزیــد‪.‬‬ ‫ثبت نام بیش از ‪ ۳۰۰۰‬متقاضی گاز مایع در سامانه «سدف›› در منطقه ابادان‬ ‫مرتضیمحمدی‬ ‫بــا اغــاز طــرح توزیــع الکترونیکــی گاز مایــع‬ ‫مصــرف خانــوار بــا زیرســاخت بانکــی‪ ،‬تاکنــون‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰۰۰‬نفــر از شــهروندان متقاضــی‬ ‫گاز مایــع موفــق بــه ثبت نــام در ســامانه‬ ‫درخواســت فراورده هــای نفتــی (ســدف) شــدند‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی شــرکت ملــی پخــش‬ ‫فراورده هــای نفتــی منطقــه ابــادان؛ هم زمــان بــا‬ ‫اغــاز طــرح توزیــع الکترونیکــی گاز مایــع مصــرف‬ ‫خانــوار در سراســر کشــور‪ ،‬ثبت نــام و توزیــع‬ ‫الکترونیکــی گاز مایــع از ابتــدای شــهریورماه‬ ‫امســال در ســطح شــهرهای تحت پوشــش‬ ‫منطقــه ابــادان نیــز اغــاز شــده اســت‪ .‬براســاس‬ ‫این گــزارش‪ ،‬روابط عمومــی شــرکت ملــی‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه ابــادان‬ ‫تبلیغــات محیطــی گســترده ای (نصــب بنرهــای‬ ‫اطالع رســانی ثبت نــام گاز مایــع) در شــهرهای‬ ‫ابــادان‪ ،‬خرمشــهر‪ ،‬شــادگان‪ ،‬ماهشــهر‪ ،‬بنــدر‬ ‫امــام(ره)‪ ،‬هندیجــان‪ ،‬امیدیــه و اغاجــاری انجــام‬ ‫داده اســت و بــا تعامــل انجام شــده اگاهی بخشــی‬ ‫مطلوبــی ازطریــق صداوســیما‪ ،‬جرایــد محلــی و‬ ‫خبرگزاری هــای فعــال دراین خصــوص در ســطح‬ ‫اســتان صــورت گرفتــه اســت‪ .‬گفتنی ســت؛‬ ‫بــا اطالع رســانی انجام شــده‪ ،‬رونــد ثبت نــام‬ ‫شــهروندان متقاضــی و واجدشــرایط دریافــت‬ ‫گاز مایــع شــهری مصــرف خانــوار در منطقــه‬ ‫رو به افزایــش اســت‪ .‬اضافــه می شــود؛ شــهروندان‬ ‫فاقــد انشــعاب گاز شــهری می تواننــد بــا مراجعــه‬ ‫بــه شــرکت های پســت محــل ســکونت خــود‬ ‫بــا همــراه داشــتن کــد ملــی‪ ،‬شــماره تلفــن‪،‬‬ ‫شــماره کارت بانکــی و کــد پســتی‪ ،‬در ســامانه‬ ‫درخواســت فراورده هــای نفتــی (ســدف)‬ ‫‪ https://newtejaratasan.niopdc.ir‬ثبت نــــــام‬ ‫کننــد و گاز مایــع موردنیــاز خــود را بــه نــرخ‬ ‫دولتــی تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫جمع اوری نه واحد غیرمجاز تفکیک زباله‬ ‫رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان ری گفــت‪« :‬نــه واحــد غیرمجــاز جمــع اوری و‬ ‫تفکیــک زبالــه در بخــش مرکــزی شهرســتان ری پــس از صــدور چندیــن مرحلــه اخطاریــه‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ زهــره عبادتــی بابیان اینکــه اداره محیــط‬ ‫زیسـت محیطی جمـع اوری شــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫زیســت شهرســتان ری طــی یک ماه اخیــر بــه ‪ ۳۳‬واحــد غیرمجــاز جمــع اوری و تفکیــک‬ ‫زبالــه در بخــش مرکــزی شهرســتان ری اخطاریــه زیســت محیطی صــادر کــرده اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬درصــورت بی توجهــی مالــکان ایــن مراکــز غیرمجــاز بــه اخطاریه هــای‬ ‫زیسـت محیطی تمامــی ایــن مراکــز جمـع اوری خواهنــد شــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه روســتاهای‬ ‫غنی ابــاد و صالح ابــاد در بخــش مرکــزی از مراکــز عمــده تجمعــی مراکــز غیرمجــاز تفکیــک‬ ‫زبالــه محســوب می شــوند‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن مراکــز بــا جم ـع اوری مقادیــر زیــادی از زباله هــای‬ ‫مختلــف ازجملــه پالســتیک‪ ،‬فلــزات مختلــف‪ ،‬کاغــذ و مقــوا باعــث الودگی اب وخــاک منطقه‬ ‫شــده بودنــد»‪ .‬عبادتــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬صاحبــان ایــن واحدهــای غیرمجــاز در ســاعات‬ ‫شــب اقــدام بــه اتـش زدن برخــی پســماندها ازجملــه الســتیک و کابــل بــرق برای اســتحصال‬ ‫ســیم های مــس و اهنــی می کننــد کــه ایــن امــر موجــب الودگــی شــدید هــوا می شــود»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکــه شــیرابه های زباله هــا موجــب الودگــی منابــع ابــی و انتشــار بــوی نامطبــوع‬ ‫در منطقــه شــده اســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪« :‬اداره محیــط زیســت شهرســتان ری بــا همــکاری‬ ‫بخشــداری و نیــروی انتظامــی به شــدت بــا ایــن مراکــز برخــورد می کنــد»‪ .‬عبادتــی یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬صاحبــان مراکــز غیرمجــاز تفکیــک زبالــه از زمــان صــدور اخطاریــه زیس ـت محیطی‬ ‫یک هفتــه فرصــت بــرای ســاماندهی و جمـع اوری دارنــد کــه درصــورت رعایت نکــردن قانــون‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی خواهنــد شــد»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫تصمیم قطعی شهرداری گرگان‬ ‫برای تیم داری در لیگ برتر بسکتبال‬ ‫شــهردار گــرگان اظهــار کــرد‪« :‬بــه دعــوت رئیــس‬ ‫فدراســیون بســکتبال‪ ،‬جلســه ای را در فدراســیون‬ ‫داشــتیم»‪ .‬عبدالرضــا دادبــود ادامــه داد‪« :‬پیــرو مباحثی‬ ‫کــه وجــود داشــت مذاکــرات خوبــی صــورت گرفــت و‬ ‫نکته نظــرات دو طــرف مطــرح شــد و باتوجه به اینکــه‬ ‫درخواســت های زیــادی از طــرف هــواداران تیــم‬ ‫بســکتبال و هم اســتانی های خوبمــان و همشــهری های‬ ‫عزیــز بــرای ادامــه فراینــد در لیگ برتر بســکتبال وجود‬ ‫داشــت ایــن موضــوع بررســی شــد»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬دراین جلســه بــه ایــن جمع بندی‬ ‫رســیدیم کــه شــهرداری گــرگان بــرای فصــل اینــده نیــز تیـم داری کنــد و همچنــان پیگیــر‬ ‫مطالبــات خــود در فدراســیون باشــد»‪ .‬دادبــود بیــان کــرد‪« :‬باتوجه بــه محدودیــت زمانی کــه‬ ‫وجــود دارد ان شــاءاهلل تــاش می کنیــم هر چه ســریع تر فراینــد تشــکیل تیــم را بــرای‬ ‫حضــور قدرتمنــد بــا ســرعت پیگیــری کنیــم»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬امیــدوارم بــا تعامــل‬ ‫فدراســیون بســکتبال ســایر مســائل فی مابیــن زودتــر حل وفصــل شــود»‪.‬‬ ‫بهره برداری از یک حلقه چاه جدید اب شرب‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب گــرگان از بهره بــرداری یک حلقــه چــاه اب شــرب در روســتای‬ ‫فوجــرد درراســتای تامیــن اب پایــدار خبــر داد‪ .‬قربــان غالمــی افــزود‪« :‬به منظــور تامیــن‬ ‫بخشــی از کمبــود اب شــرب روســتای فوجــرد عملیــات حفــاری چــاه جایگزین بــا هماهنگی‬ ‫حــوزه معاونــت بهره بــرداری و توســعه اب شــرکت اغــاز شــد و نهایتـاً بــا دبــی ‪ 10‬لیتر بر ثانیــه‬ ‫وارد مــدار بهره بــرداری قــرار گرفــت تــا بخشــی از کمبــود اب ایــن روســتا برطــرف شــود»‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب گــرگان اظهــار داشــت‪« :‬ایــن عملیــات بــا اعتبــاری بالغ بــر‬ ‫‪ 8500‬میلیون ریــال و در عمــق ‪ 182‬متــری زمیــن حفــر شــد کــه جمعیتــی بالغ بر سـه هزارنفر‬ ‫را تحت پوشــش قــرار خواهــد داد»‪ .‬غالمــی درپایــان توجــه بــه راه هــای صرفه جویــی در‬ ‫مصــرف اب را ضــروری دانســت و از مشــترکین خواســت از مصــرف بی رویــه و غیراصولــی اب‬ ‫اجتنــاب کننــد تــا ایــن شــرکت هــم بتوانــد امــر خدمت رســانی بــه هم وطنــان فهیــم را بــه‬ ‫شــکل مطلــوب ادامــه دهــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شنبه ‪ 22‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2066‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫بـازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق از امورهای توزیع‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق مازنــدران از امورهــای توزیــع بــرق امــل‪ ،‬بابلســر و فریدونکنار‬ ‫بازدیــد کــرد‪ .‬دکتــر فرامــرز ســپری در اغازیــن روزهــای انتصــاب خویــش به عنــوان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق مازنــدران بازدیــد از امورهــای توزی ـع ‪ ،‬دیــدار بــا همــکاران‬ ‫و بررســی وضعیــت شــبکه ها و چگونگــی رونــد اجــرای کارهــا و ارائــه خدمــات بــه مــردم‬ ‫را ســرلوحه کار خــود قــرار داد ‪.‬وی در ایــن بازدیدهــا بــا ارائــه گزارشــی از وضعیــت شــرکت ‪،‬‬ ‫میــزان بده ـی ‪ ،‬لــزوم مدیریــت بــدون نقدینگ ـی ‪ ،‬خلــق مناب ـع ‪ ،‬صرفه جویــی در هزینه ه ـا ‪،‬‬ ‫توجــه بــه مبلمــان شــهری و وضعیــت ظاهــری شــبکه ها را مــورد تاکیــد قــرار داد ‪.‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق مازنــدران خلــق منابــع را در انجــام کارهای نیرورســانی و تبدیــل امپراژها‬ ‫توســط امورهــای توزیــع ضــروری دانســت و یــاداور شـد ‪« :‬طــرح ضربتــی تبدیــل ســیم بــه‬ ‫کابــل به ویــژه در جاهایــی کــه الودگــی بیشــتر وجــود دارد و ســرقت انــرژی اتفــاق می افتــد‪،‬‬ ‫بایــد مــورد توجــه جــدی قــرار گیــرد و در این راســتا بایــد حرکــت کــرد» ‪.‬وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«حرکــت مــن در قالــب برنامه ای ســت کــه تدویــن و بــه وزارت نیــرو اعــام شــده اســت و همه‬ ‫بایــد در راســتای سیاس ـت ها و اهــداف کلــی شــرکت حرکــت کنیــم» ‪.‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫توزیــع بــرق مازنــدران اظهــار امیــدواری کــرد با نیــروی انســانی بســیار خوبی کــه در مجموعه‬ ‫شــرکت وجــود دارد فعالیت هــا و اقدامــات جالــب و قابــل توجهــی اتفــاق بیافتد و بــرگ زرینی‬ ‫بــر افتخــارات شــرکت توزیــع بــرق مازنــدران افــزوده شــود ‪.‬‬ ‫اعالم حمایت شهرداری ساری از تیم فوتسال شهروند‬ ‫شــهردار مرکــز اســتان در جلسـه ای کــه با حضــور حســین زادگان (اســتاندار مازنــدران) برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬بــا اعــام حمایــت شــهرداری ســاری از تیــم فوتســال شــهروند‪ ،‬گفــت‪« :‬تیــم فوتســال‬ ‫شــهروند یکــی از باســابقه ترین تیم هــای ورزشــی شــهر ساری ســت کــه مــورد حمایــت‬ ‫شــهرداری مرکــز اســتان اســت»‪ .‬شــهردار ســاری بیــان داشــت‪« :‬تماشــاگران ســاروی بــا ایــن‬ ‫تیــم و فــراز و فرودهایــش در ســطح فوتســال کشــور خاطــره دارنــد و به نوعــی ایــن تیــم‬ ‫بــا هویــت ورزشــی ســاری و ســاروی ها گــره خــورده اســت؛ بنابرایــن شــهرداری نمی توانــد‬ ‫نســبت بــه ایــن تعلق خاطــر شــهروندان بی تفــاوت باشــد»‪ .‬رجبــی گفــت‪« :‬با توجه به اینکــه‬ ‫شــهرداری ســاری در طــول ســال های اخیــر حمایت هایــی از تیــم ورزشــی شــهروند داشــته‬ ‫اســت‪ ،‬چنانچــه قــرار باشــد‪ ،‬ایــن تیــم مــورد حمایت کامل شــهرداری ســاری قــرار گیــرد باید‬ ‫از مالکیــت شــخصی خــارج شــده و طــی مراحــل رســمی و قانونــی تحویــل شــهرداری مرکــز‬ ‫اســتان شــود»‪ .‬همچنیــن‪ ،‬حســین زادگان (اســتاندار مازنــدران) نیــز در این نشســت‪ ،‬ضمــن‬ ‫قدردانــی از حمایت هــای شــهرداری ســاری از تیــم فوتســال شــهروند ســاری‪ ،‬گفــت‪« :‬تیــم‬ ‫شــهروند یکــی از تیم هــای قدیمــی مرکــز اســتان در حــوزه ورزش اســت کــه مجموعـاً پرونده‬ ‫قابــل قبولــی دارد؛ ایــن تیــم بــرای تــداوم موفقیــت در میدان هــای ورزشــی و رقابتــی نیــاز‬ ‫بــه حمایت هــای ویــژه دارد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بایــد راهکارهــای قانونــی بــرای حمایــت کامــل‬ ‫شــهرداری ســاری از ایــن تیــم به عنــوان یکــی از نمادهــای حضــور مرکــز اســتان در عرصــه‬ ‫ورزشــی کشــور اندیشــیده شــود»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪30‬مگاولت امپری پست برق شیبان‬ ‫ســید علــی موسوی نســب‪ /‬مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان گفــت‪:‬‬ ‫«‪30‬مگاولت امپــر بــه ظرفیــت پســت ‪132‬کیلوولــت شــیبان اضافــه شــده اســت»‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان؛ محمــود دشــت بزرگ اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬ارزش ســرمایه گذاری تجهیــز‪ ،‬نصــب و راه انــدازی ایــن پــروژه ‪168‬میلیاردریــال بــوده و‬ ‫ظرفیــت پســت شــیبان درمجمــوع بــه ‪60‬مگاولت امپــر افزایش پیــدا کــرده اســت»‪ .‬وی تامین‬ ‫بــار مشــترکین جدیــد در شهرســتان بــاوی را از اهــداف بهره بــرداری ایــن پــروژه توصیــف‬ ‫و افــزود‪« :‬تعدیــل بــار پســت های شــیبان و زرگان و افزایــش تعــداد فیدرهــای خروجــی و‬ ‫قابلیــت مانــور در شــبکه فــوق توزیــع در کنــار افزایــش پایــداری شــبکه بــرق‪ ،‬از دیگــر اهــداف‬ ‫بهره بــرداری افزایــش ظرفیــت پســت شــیبان بــوده اســت»‪ .‬مدیرعامل شــرکت بــرق منطقه ای‬ ‫خوزســتان بیــان کــرد‪« :‬از مهرمــاه ســال گذشــته تاکنــون ‪9.6‬مــگاوار بانــک خازنــی و یک هــزار‬ ‫و ‪542‬مگاولت امپــر در بخــش انتقــال و فــوق توزیــع بــه ظرفیــت شــبکه تحــت نظــارت ایــن‬ ‫شــرکت (اســتان های خوزســتان و کهگیلویــه و بویراحمــد) اضافــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫اولویت دریافت واکسن انفلوانزا در ایالم‬ ‫با بیماران خاص و کودکان‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬معــاون غــذا و دارو دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام در کارگــروه رســانه ای‬ ‫کرونــا اســتان‪ ،‬گفــت‪« :‬بیمــاران زمین ـه ای‪ ،‬کــودکان زی ِر پنج ســال و کادر بهداشــت و درمــان‬ ‫کــه بــا بیمــاران ســروکار دارنــد در اولویــت دریافــت واکســن انفلوانــزا هســتند»‪ .‬مهتــاب‬ ‫شــاهماری بابیان اینکــه ســال گذشــته ‪ ۲۵۰‬هــزار دوز واکســن انفلوانــزا وارد کشــور شــد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬در ســال جــاری ایــن تعــداد بــه دو میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هــزار دوز واکســن افزایــش یافتــه‬ ‫کــه بعــد از قیمت گــذاری هفتــه اینــده در ســطح کشــور توزیــع می شــود»‪ .‬معاونــت غــذا و‬ ‫دارو اســتان‪ ،‬بیــان داشــت‪« :‬عالوه برایــن تعــداد هشـت میلیون و ‪ ۵۰۰‬دوز واکســن دیگــر نیــز‬ ‫بــرای واکسیناســیون عمــوم مــردم وارد کشــور می شــود؛ تــا پایــان ســال جــاری مجــوز تولیــد‬ ‫واکســن داخلــی صــادر و وارد بــازار می شــود»‪ .‬شــاهماری ادامــه داد‪« :‬در شــرایط کنونــی اگــر‬ ‫اســتفاده از ماســک‪ ،‬فاصله گــذاری اجتماعــی و شست وشــوی دسـت ها رعایــت شــود زمینــه‬ ‫الودگــی بــه بیمــاری انفلوانــزا کمتــر اســت؛ زیرا ایــن بیماری نســبت به ویــروس کرونا شــیوع‬ ‫چندانــی نــدارد»‪ .‬شــاهماری خاطرنشــان کــرد‪« :‬مصــرف این واکســن از اواســط شــهریورماه تا‬ ‫اواخــر مهرمــاه و در هر زمانی کــه امــکان تعریــف واکســن وجــود داشــت‪ ،‬توصیــه می شــود»‪.‬‬ ‫منافع مشاورین امالک در تورم بازار مسکن نیست‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫نایب رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک اراک بابیان اینکــه منافــع‬ ‫مشــاور امــاک در تــورم بــازار مســکن نیســت‪ ،‬گفــت‪« :‬مجلــس‬ ‫بایــد بــه قانــون نظــام صنفــی ورود و ان را اصــاح کنــد تــا هــر‬ ‫فــردی نتوانــد پروانــه کســب دراین حــوزه را اخــذ کنــد‪ ،‬مجــوز‬ ‫فعالیــت بایــد بــه افــراد دارای تجربــه و صالحیــت داده شــود امــا‬ ‫متاســفانه درحال حاضــر هــر فــرد باســوادی می توانــد مجــوز‬ ‫فعالیــت در ایــن صنــف را کســب کنــد»‪ .‬مهــدی احمدلــو در‬ ‫نشســت بــا اصحــاب رســانه اظهــار کــرد‪« :‬صنــف مشــاورین‬ ‫امــاک اراک به دنبــال ســودجویی نبــوده و رســالت ایــن صنــف‬ ‫ارائــه خدمــت بــه مــردم اســت؛‪ ،‬البتــه نمی تــوان منکــر شــد کــه‬ ‫در تمامــی صنــوف ســودجویانی هســتند کــه زمینــه فســاد در‬ ‫صنــف موردنظــر را فراهــم می کننــد امــا نبایــد تمامــی مشــاورین‬ ‫امــاک را زیر ســوال بــرد»‪ .‬وی بابیان اینکــه بــازار مســکن نیازمنــد‬ ‫همخوانــی عرضــه و تقاضا ســت‪ ،‬افــزود‪« :‬درصورتی کــه مســکن‬ ‫به میــزان کافــی بــرای مــردم وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬به مرورزمــان‬ ‫ایــن کاســتی منجــر بــه ایجــاد تــورم دراین حــوزه خواهــد شــد‪،‬‬ ‫متاســفانه هــر چند ســال یک بار در حــوزه مســکن بــا تــورم‬ ‫رضــا تبیانیــان‪ /‬از اغــاز طــرح‪ ،‬تاکنــون ‪ 750‬خانــوار در طــرح توزیــع الکترونیکــی گاز مایــع‬ ‫در اســتان ســمنان ثبت نــام و کارت الکترونیکــی خــود را دریافــت کرده انــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه شــاهرود؛ دکتــر علی اکبــر‬ ‫عرب عامــری؛ مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه شــاهرود؛ در جلســه‬ ‫کارگــروه پیشــگیری و مقابلــه بــا قاچــاق و عرضه خارج از شــبکه ســوخت اســتان کــه باحضور‬ ‫مســئولین اســتانی و بــا موضوعیــت طــرح توزیــع الکترونیکــی گاز مایــع در ســتاد منطقــه‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬طــرح الکترونیکــی توزیــع گاز مایــع (‪ )LPG‬از ‪ ۲۰‬مردادمــاه به صــورت‬ ‫پایلــوت گــروه دوم کشــور در اســتان ســمنان اغــاز شــد ه و تاکنــون بیــش از ‪ ۹۵‬درصــد‬ ‫زیرســاخت ان تکمیــل شــده اســت»‪ .‬عرب عامــری بابیان اینکــه تاکنــون ‪ ۷۵۰‬خانــوار در ایــن‬ ‫طــرح ثبت نــام و کارت الکترونیکــی توزیــع گاز مایــع دریافــت کرده انــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬در‬ ‫مــاه گذشــته دوهزارتــن گاز مایــع در اســتان ســمنان توزیــع شــد کــه ‪ ۷۵‬درصــد ان به صــورت‬ ‫غیرمجــاز در خودروهــا مصــرف شــد»‪.‬‬ ‫افسارگســیخته مواجــه می شــویم»‪ .‬نایب رئیــس اتحادیــه مشــاور‬ ‫امــاک اراک تصریــح کــرد‪« :‬درراســتای رفــع ایــن مشــکل و‬ ‫دیگــر مشــکالت حــوزه مســکن‪ ،‬نیــاز اســت نهادهــای نظارتــی‬ ‫بــه ایــن حــوزه ورود جــدی داشــته باشــند‪ .‬مســکن کاال نیســت‪،‬‬ ‫امــا در کشــور مــا به عنــوان کاال دیــده می شــود کــه همیــن امــر‬ ‫نیــز ســبب شــده مــردم در ایــن بــازار به دنبــال منافــع شــخصی‬ ‫خــود باشــند»‪ .‬احمدلــو بیــان کــرد‪« :‬ایــن صنــف ابــزار مناســبی‬ ‫بــرای ورود بــه قیمت گــذاری نــدارد و نمی توانــد نظــارت کافــی‬ ‫و الزم را هــم داشــته باشــد و دولــت اســت کــه می توانــد بــا ورود‬ ‫جــدی بــه مســئله‪ ،‬افسارگســیختگی بــازار مســکن را کنتــرل کند‪.‬‬ ‫درصورتی کــه دولــت زمیــن کافــی دراختیــار انبوه ســاز قــرار دهــد‬ ‫می تــوان انتظــار داشــت قیمــت مســکن کاهــش ‪۳۰‬درصــدی‬ ‫داشــته باشــد»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه مــردم از بــازار اشــفته مســکن‬ ‫رنــج می برنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬بــا وضعیــت موجــود نه تنهــا نمی تــوان‬ ‫صاحب خانــه شــد؛ بلکــه تبدیــل بــه احســن کــردن خانــه نیــز‬ ‫بــرای مــردم دشــوار اســت‪ .‬درحال حاضــر حداقــل قیمــت متــراژ‬ ‫مســکن در اراک متــری ‪ ۱۰‬میلیون تومــان اســت کــه تهیــه‬ ‫ملــک بــا ایــن قیمت هــا از تــوان مــردم خــارج اســت و حاصــل‬ ‫‪ ۲۰‬ســال زحمــت یــک خانــواده معمولــی هــم نمی توانــد ان هــا را‬ ‫بــه خانه دار شــدن امیــدوار کنــد»‪ .‬نایب رئیــس اتحادیــه مشــاور‬ ‫امــاک اراک گفــت‪« :‬بسته نگه داشــتن فضــای شــهری اراک یکــی‬ ‫از علــل افزایــش قیمــت مســکن در ایــن شــهر شــده و می تــوان‬ ‫گفــت شــاید اراک بعــد از تهــران باالترین قیمت مســکن را داشــته‬ ‫باشــد کــه محدود بــودن بلندمرتبه ســازی و فضــای شــهری در‬ ‫ایــن مشــکل تاثیرگــذار اســت»‪ .‬احمدلــو اضافه کــرد‪« :‬مــردم اراک‬ ‫نبایــد احساســی عمــل کــرده و بــرای خریــد مســکن هجــوم اورند؛‬ ‫چراکــه بــا کاهــش تقاضــا قطعـاً کاهــش قیمت هــم ایجــاد خواهد‬ ‫شــد‪ ،‬امــا گاهــا مــردم از تــرس گرانــی بیشــتر اقــدام بــه خریــد‬ ‫ملــک بــا هــر قیمتــی می کننــد»‪.‬‬ ‫استفاده از تمام ظرفیت های موجود‬ ‫برای جلب اطمینان اولیا‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش اســتان بااشــاره به اقدامــات اموزش وپــرورش اســتان در روز‬ ‫بازگشــایی مــدارس گفــت‪« :‬اولیــا بایــد اطمینــان حاصــل کننــد کــه در مــدارس تمامــی‬ ‫نــکات بهداشــتی بــرای حفــظ ســامتی دانش امــوزان رعایــت می شــود؛ بنابرایــن‪ ،‬از تمامــی‬ ‫ظرفیت هــای موجــود بــرای ایجــاد چنیــن اطمینانــی بایــد اســتفاده کــرد»‪ .‬به گــزارش اداره‬ ‫اطالع رســانی و روابط عمومــی اموزش وپــرورش اســتان اردبیــل؛ احمــد ناصــری در جمــع‬ ‫اعضــای ســتاد پــروژه مهــر اســتان بــا تبریــک شــروع ســال تحصیلــی جدیــد‪ ،‬اظهار داشــت‪:‬‬ ‫«خــدا را شــاکریم کــه مــدارس بــا اســتقبال خــوب ازســوی اولیــا و دانش امــوزان و بــا رعایت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی و دیگــر مــوارد بازگشــایی شــد»‪ .‬ناصــری درادامــه ضمــن تشــکر از‬ ‫فعالیــت ســتاد پــروژه مهــر اســتان خاطرنشــان کــرد‪« :‬نظــارت بــر مــدارس تــا رســیدن بــه‬ ‫نقطــه مطلــوب ادامــه داشــته باشــد»‪ .‬وی در بخــش دیگــری از ســخنانش به دســتورالعمل‬ ‫شــبکه شــاد کــه بــه مناطــق و نواحــی ارســال شــده اســت اشــاره و تصریــح کــرد‪« :‬مدیــران‬ ‫مــدارس در تنظیــم ســاعات کالس ها براســاس دســتورالعمل ارســالی اقدام کننــد»‪ .‬مدیرکل‬ ‫اموزش وپــرورش اســتان همچنیــن همــکاری بیشــتر معاونــت تربیت بدنی و ســامت اســتان‬ ‫بــا دانشــگاه علــوم پزشــکی را خواســتار شــد و گفــت‪« :‬بــرای تهیــه ملزومــات بهداشــتی‬ ‫مــدارس نبایــد از ظرفیت هــای خیریــن اســتان غافــل شــد»‪ .‬به گفتــه ناصــری‪ ،‬در کنــار‬ ‫شــبکه دانش اموزشــی شــاد‪ ،‬برنامه هــای اموزشــی بــرای دوره هــای مختلــف تحصیلــی از‬ ‫شــبکه چهــار‪ ،‬امــوزش و قــران و معــارف همـه روزه پخــش خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اعالم اسامی نفرات برتر مسابقات تفسیر قران کریم‬ ‫مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران بیان کرد؛‬ ‫مازندران؛ شاهراه ورود و مرکز بزرگ تولید گندم شمال دریای خزر‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مدیــرکل غلــه و خدمــات بازرگانــی مازنــدران‬ ‫بــا بیــان اینکــه مازنــدران شــاهراه ورودی و‬ ‫مرکــز بــزرگ تولیــد گنــدم شــمال دریــای خــزر‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ســاالنه بــه ‪ ۴۸۰‬هزار تــن گنــدم‬ ‫نیــاز داریــم»‪ .‬عباســعلی وفائی نــژاد گفــت‪:‬‬ ‫مرتضی محمدی‬ ‫معــاون فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و گردشــگری‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد ارونــد از تهیــه ســند‬ ‫اینده پژوهــی در ارونــد توســط «انجمــن‬ ‫دوســتی ایــران و روســیه»‪ ،‬خبــر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی و امــور بین الملــل ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد ارونــد؛ قدرت الــه طمیمیــان در‬ ‫نشســت تخصصــی و هم اندیشــی کــه باحضــور‬ ‫مدیرعامــل و دبیــر «انجمــن دوســتی ایــران و‬ ‫روســیه» معاونیــن فرهنگــی و ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫مدیــران ایــن معاونت هــا و نماینــدگان اتــاق‬ ‫بازرگانــی ابــادان بــا هــدف ایجــاد تفاهم نامــه‬ ‫مشــترک در پنــج حــوزه‪ ،‬برگــزار شــد‪ ،‬انعقــاد‬ ‫ایــن تفاهم نامــه را بســیار مهم ارزیابــی کــرد و‬ ‫افــزود‪« :‬یکــی از اهــداف ایــن تفاهم نامــه تهیــه‬ ‫ســند اینده پژوهــی در ارونــد توســط «انجمــن‬ ‫دوســتی ایــران و روســیه» اســت کــه به صــورت‬ ‫رایــگان انجــام خواهــد شــد»‪ .‬وی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬در ایــن تفاهم نامــه مــوارد فرهنگــی و‬ ‫اقتصــادی توســط «انجمــن دوســتی ایــران و‬ ‫«با وجود اینکــه مازنــدران ‪ ۱۱‬درصــد از تولیــد‬ ‫ناخالــص بخــش کشــاورزی را بــه خــود اختصاص‬ ‫داده اســت؛ امــا در تولیــد گنــدم جایــگاه خوبــی‬ ‫در کشــور نداریــم و جــز اســتان های پر مصــرف‬ ‫در واردات گنــدم هســتیم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در ســال‬ ‫جــاری ‪ ۶۱‬هزار تــن خریــد گنــدم انجــام شــد و‬ ‫‪ ۹۸‬درصــد بهــای ان هــم پرداخــت شــد و ناچاریم‬ ‫بالــغ بــر ‪ ۳۷۰‬هزار تــن گنــدم وارد کنیــم»‪.‬‬ ‫وفایی نــژاد با تاکید بر اینکــه مازنــدران شــاهراه‬ ‫ورودی مرکــز بــزرگ تولیــد گنــدم شــمال دریای‬ ‫خــزر اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬با توجه بــه ایــن‬ ‫مزیــت‪ ،‬اســتان مازنــدران بایــد به عنــوان ســایت‬ ‫غــات شــمال کشــور معرفــی شــود»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫غلــه و خدمــات بازرگانــی مازنــدران عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫«مــا در ایــن اســتان بالــغ بــر ‪ ۴۸۰‬هزار تــن گنــدم‬ ‫و ‪ ۳۹۰‬هزار تــن انــواع ارد نیــاز داریــم»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکــه دیگــر چیــزی به نــام نانوایــی ازادپــز‬ ‫نداریــم‪ ،‬اذعــان کــرد‪« :‬ســه نــوع ارد داریــم؛ ارد با‬ ‫گنــدم ‪ ۶۶۰‬تومانــی‪ ،‬ارد بــا گنــدم ‪ ۹۰۰‬تومانــی و‬ ‫ارد بــا گنــدم ازاد‪ ،‬نانوایی هــای یارانــه ‪ ۱‬گنــدم‬ ‫‪ ۶۶۰‬تومانــی می گیرنــد و نانوایی هــای یارانــه‬ ‫‪ ۲‬گنــدم ‪ ۹۰۰‬تومانــی دریافــت می کننــد و ارد‬ ‫ازاد بــه صنــوف صنعتــی از قبیــل قنادی هــا و‬ ‫نــان فانتزی هــا و غیــره داده می شــود»‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به اینکه احســاس مســئولیت پذیــری و‬ ‫متعهــد بــودن بــه امــور‪ ،‬وظیفــه همــه ما ســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬در خصــوص ارد تحویلــی بــه واحدها یک‬ ‫ایــراد فنــی وجــود دارد و زیرســاخت مــا محــدود‬ ‫اســت مــا فقــط یــک ســیلوی دولتــی داریــم‬ ‫بــا ظرفیــت ‪ ۱۰۳‬هزار تنــی کــه ‪ ۸۰‬هزار تــن‬ ‫بــار گیــری می شــود‪ ،‬گندم هــای ایــن ســیلو‬ ‫وارداتی ســت؛ امــا خروجــی ان یــک نــوع گنــدم‬ ‫یکنواخــت اســت کــه بــه کارخانجــات تحویــل‬ ‫داده می شــود»‪ .‬وفایی نــژاد از بخش خصوصــی‬ ‫تقدیــر کــرد و افــزود‪« :‬نهضــت سیلو ســازی در‬ ‫مازنــدران کــه امــکان ‪ ۲۰۰‬هزار تــن ذخیره ســازی‬ ‫مطلــوب گنــدم را ایجــاد کــرده اســت حاصــل‬ ‫زحمــات بخــش خصوصی ســت و اگــر بتوانیــم بــا‬ ‫ایجــاد فرایندهــای جدیــد از ظرفیت هــای خالــی‬ ‫ایــن ســیلوها اســتفاده کنیــم بخــش زیــادی‬ ‫از مشــکالت کارخانجــات مــا حــل می شــود»‪.‬‬ ‫مدیــرکل غلــه و وزارت و خدمــات بازرگانــی‬ ‫مازنــدران بــا بیــان اینکــه بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫نیــاز روغــن مــا وارداتــی اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬دغدغــه‬ ‫اســتان مازنــدران ذخیره ســازی حداقــل ظرفیــت‬ ‫‪ ۵۰‬هزار تنــی روغــن اســت کــه بایــد ایجــاد شــود‪،‬‬ ‫و بایــد زیرســاخت های الزم فراهــم شــود‪ ،‬درســت‬ ‫اســت کــه ایــن زیرســاخت ها در مازنــدران در‬ ‫حــال شکل گیری ســت؛ امــا ایــده ال نیســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬تاکنــون ‪ ۱۱‬هزار تــن کلــزا خریــداری‬ ‫کردیــم و بســتر بــرای خریــد ان ادامــه دارد»‪.‬‬ ‫در نشست انجمن دوستی ایران و روسیه مطرح شد؛‬ ‫تهیه سند اینده پژوهی در اروند‬ ‫روســیه» دیــده خواهــد شــد؛ ســپس دراختیــار‬ ‫مــا قــرار می گیــرد و درنهایــت ایــن انجمــن نیــز‬ ‫از کنــار ان می توانــد بــه منافــع خویــش دســت‬ ‫یابــد»‪ .‬طمیمیــان تاســیس دانشــکده پزشــکی با‬ ‫افــق تبــادل دانشــجو را یکــی از ویژگی هــای ایــن‬ ‫تفاهم نامــه دانســت و گفــت‪« :‬دراین نشســت بنــا‬ ‫شــد ضمــن بررســی اقدامــات و شــرایط الزم‪،‬‬ ‫دانشــکده ای پزشــکی در ارونــد بــا هــدف تبــادل‬ ‫دانشــجو بــا دانشــگاه های معتبر روســیه تاســیس‬ ‫شــود»‪ .‬او در تکمیل ســخنانش تصریح کــرد‪« :‬در‬ ‫تاســیس ایــن دانشــکده عالوه بــر تبادل دانشــجو‬ ‫و اســاتید‪ ،‬خدمــات دیگــری نظیــر برگــزاری‬ ‫ســمینارها‪ ،‬کارگاه هــای اموزشــی تخصصــی و‬ ‫مباحــث علمــی دانشــگاهی نیــز درنظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت»‪ .‬رونق بخشــی بــه صنایع دســتی و‬ ‫گردشــگری از دیگــر مباحــث موردنظــر در ایــن‬ ‫تفاهم نامــه اســت کــه قدرت الــه طمیمیــان‬ ‫بااشــاره به ان‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬برگــزاری جلســات‬ ‫مشــترک بــا اژانس هــای توریســتی روســیه‬ ‫در حــوزه تبــادل گردشــگر و فــروش و ارائــه‬ ‫صنایع دســتی در بــازار ان هــا‪ ،‬از مهم تریــن‬ ‫اهــداف انعقــاد ایــن تفاهم نامــه بــرای مــا خواهــد‬ ‫بــود»‪ .‬معــاون فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و گردشــگری‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد ارونــد ضمــن معرفــی‬ ‫جزیــره مینــو به عنــوان تکـه ای از بهشــت‪ ،‬اذعــان‬ ‫داشــت‪« :‬ســرمایه گذاری در مکان هایــی بــرای‬ ‫داشــتن ارامــش و خلوت کــردن یکــی از مباحــث‬ ‫مهــم در حــوزه گردشــگری جهانی ســت کــه این‬ ‫انجمــن تاکیــد خــاص بــر ایجــاد چنیــن مکانــی‬ ‫در جزیــره مینــو داشــتند»‪ .‬قدرت الــه طمیمیــان‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬در پایــان ایــن نشســت قــرار بــر‬ ‫ایــن شــد طــی چندروزاینــده تفاهم نامــه کلــی‬ ‫توســط دو معاونــت فرهنگــی و ســرمایه گذاری‬ ‫تهیــه و بــه ایــن انجمــن ابــاغ شــود تــا‬ ‫هرچه ســریع تر وارد فــاز عملیاتــی شــویم»‪.‬‬ ‫تدوین کتابچه مسئولیت های اجتماعی شرکت گاز استان اصفهان‬ ‫کارت شهروندی؛ مزیتی برای شهروندان ابادان و خرمشهر‬ ‫ثبت نام ‪ 750‬خانوار در طرح توزیع الکترونیکی گاز مایع‬ ‫در استان سمنان‬ ‫پروین حسینی‬ ‫نایب رئیس اتحادیه مشاوران امالک اراک‪:‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد اروند مطرح کرد؛‬ ‫مرتضــی احمــدی‪ /‬مدیرعامل ســازمان منطقــه ازاد ارونــد گفــت‪« :‬کارت شــهروندی مزیتی‬ ‫بــرای شــهروندان ابــادان و خرمشــهر اســت»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی و امــور بین الملــل‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد ارونــد؛ اســماعیل زمانــی در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه از صدور‬ ‫‪ ۱۰۰‬هــزار کارت شــهروندی در شــهرهای ابــادان و خرمشــهر خبــر داد و گفــت‪« :‬مجمــوع‬ ‫جمعیــت شــهرهای ابــادان و خرمشــهر ‪ ۵۰۰‬هزارنفــر اســت و باتوجه به اینکــه قــرارداد صــدور‬ ‫کارت شــهروندی بــا بانــک شــهر و پســت بــود متاســفانه بــا کمبــود کارت بــرای صــدور مواجه‬ ‫شــدیم ولــی اکنــون صــدور کارت هــا اغــاز شــده»‪ .‬رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد ارونــد بابیان اینکــه شــرایطی بــرای صــدور کارت شــهروندی درنظــر گرفتــه شــد‬ ‫کــه محــل ســکونت فــرد متقاضــی حتمـاً بایــد در منطقــه ازاد ارونــد باشــد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫«امیــد اســت بــا تدابیــر اندیشیده شــده پــروژه صــدور کارت شــهروندی متوقــف نشــود و همــه‬ ‫شــهروندان ابــادان و خرمشــهر از ایــن کارت بهره منــد شــوند»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫اردبیل‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫کتابچــه مســئولیت های اجتماعــی شــرکت گاز‬ ‫اســتان اصفهــان تحــت مــدل بین المللــی ‪GRI‬‬ ‫بــه وزارت نفــت ارســال شــد‪ .‬گــزارش بین المللــی‬ ‫پایــداری مســئولیت های اجتماعــی شــرکت گاز‬ ‫بهروز نصیرمنش‬ ‫نشســت صمیمــی مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫گاز اســتان البــرز بــا خبرنــگاران به مناســبت‬ ‫بزرگداشــت روز خبرنــگار‪ ،‬به دلیــل شــیوع‬ ‫ویــروس کوویــد ‪ 19‬و ایــام دهــه محــرم بــا‬ ‫تاخیــر‪ ،‬در شــرکت گاز بــا رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی و در ‪ 2‬زمــان جداگانــه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫حســین تقی نــژاد ضمــن اشــاره بــه تاریخچــه‬ ‫ثبــت شــرکت گاز البــرز درســال ‪ ،1394‬گفــت‪:‬‬ ‫«بنــده به عنــوان اولیــن مدیرعامــل شــرکت‬ ‫توزیــع گاز اســتان البرزمعرفــی شــدم و تــا قبــل‬ ‫از ان ایــن شــرکت تحــت پوشــش شــرکت گاز‬ ‫اســتان تهــران قــرار داشــته وخدمــات می گرفته‬ ‫اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬پنج ســال قبــل در شــمال‬ ‫و غــرب شهرســتان کــرج مــدام قطعــی گاز‬ ‫داشــتیم و ســرعت گاز در لوله هــا بیــش از‬ ‫حــد اســتاندارد بــود کــه امــکان داشــت ســبب‬ ‫ســاییدگی و ایجــاد مشــکالت شــود»‪ .‬تقی نــژاد‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬اســتراتژی شــرکت گاز‪ ،‬تامیــن‬ ‫انــرژی ایمــن‪ ،‬مطمئــن و مطلــوب و رســاندن‬ ‫اســتان بــرای نخســتین بار در ســطح اســتان‬ ‫اصفهــان در قالــب مــدل ‪ GRI-G4‬به همــت‬ ‫اعضــای کمیتــه مربوطــه تدویــن و بــرای وزارت‬ ‫نفــت ارســال شــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫اســتان اصفهــان‪ ،‬ضمــن تشــریح برخــی از‬ ‫اقدامــات مهــم کمیتــه نظیــر هم اندیشــی و‬ ‫تعامــل مثبــت بــا ســایر ارگان هــای دولتــی و‬ ‫ســازمان های مردم نهــاد و تشــکیل اولیــن‬ ‫دبیرخانــه مســئولیت های اجتماعــی اســتان‬ ‫اصفهــان به همــت گاز اســتان اصفهــان افــزود‪:‬‬ ‫«خوشــبختانه بــا حمایــت مدیــران ســازمان و‬ ‫زحمــات ارزشــمند کارکنــان و پیمانــکاران در‬ ‫ارائــه خدمــات خالصانــه و اثربخــش بــه جامعــه‬ ‫و همچنیــن اســتقبال ســایر ســازمان های‬ ‫دولتــی‪ ،‬غیردولتــی و ســازمان های مردم نهــاد‬ ‫(ســمن ها)‪ ،‬ایــن شــرکت توانســت بــا تدویــن و‬ ‫اجــرای برنامه هــای خالقانــه و اثربخــش موجــب‬ ‫ایجــاد یــک حرکــت دانش محــور درزمینــه‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی شــود»‪ .‬ســید‬ ‫مصطفــی علــوی‪ ،‬بابیان اینکــه تحلیل هــای‬ ‫نظرســنجی از جامعــه کمــک زیــادی بــه ارزیابــی‬ ‫و شــناخت نیازهــا و انتظــارات جامعــه می کنــد‪،‬‬ ‫فراینــد افکارســنجی از جامعــه و تحلیــل نیازهای‬ ‫فعلــی و اتــی بــا اســتفاده از مــدل کانــو‪ ،‬ایجــاد‬ ‫هم راســتایی نتایــج و تدویــن برنامه هــای بهبــود‬ ‫براســاس چشــم انداز و ماموریــت شــرکت را از‬ ‫جملــه نقــاط قــوت تحلیل هــای انجام شــده‬ ‫دانســت‪ .‬وی‪ ،‬افــزود‪« :‬در شــرایط کنونــی جهانــی‬ ‫کــه نیازهــای اجتماعــی بیــش از گذشــته نیازمند‬ ‫توجــه بــوده و هــرروز بــر چالش هــای زندگــی‬ ‫اجتماعــی افــزوده می شــود‪ ،‬وظایــف شــرکت ها‬ ‫در توجــه بــه ایــن نیازهــا بیش ازپیــش دارای‬ ‫اهمیــت اســت»‪ .‬وی‪ ،‬همچنیــن به ســایر اقدامات‬ ‫امــور ‪ HSE‬و پدافنــد غیرعامــل نظیــر برنامه هــای‬ ‫اهــدای خــون‪ ،‬توســعه فضــای ســبز‪ ،‬مدیریــت‬ ‫پســاب و پســماند و … درراســتای توســعه‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی شــرکت اشــاره و تاکید‬ ‫کــرد‪« :‬روش هــای خدمات رســانی نویــن درجهــت‬ ‫افزایــش اثربخشــی و ارائــه به موقــع و باکیفیــت‬ ‫خدمــات به منظــور افزایــش ســطح رضایتمنــدی‬ ‫جامعــه از ضروریــات اجتماعــی امــروز اســت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع گاز استان البرز تاکید کرد؛‬ ‫افزوده شدن ساالنه ‪ 40‬هزار مصرف کننده به مشترکان گاز‬ ‫ان بــه دســت مشــترک اســت»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت توزیــع گاز البــرز اظهــار داشــت‪« :‬مــا‬ ‫ابتــدا وضعیــت را تبییــن کــرده و ســپس بــا‬ ‫همــت و تــاش شــبانه روزی همــکاران‪ ،‬طرح هــا‬ ‫را به ســرعت اجــرا کردیــم‪ ،‬به طوری کــه‬ ‫درپنــج زمســتانی کــه پشــت سرگذاشــتیم‪،‬‬ ‫خوشــبختانه قطعــی گاز نداشــتیم»‪ .‬تقی نــژاد‬ ‫با اشــاره به اینکه نــگاه مــا بــه طــرح توســعه‬ ‫امایــش سرزمینی ســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪« :‬به دنبــال‬ ‫کاربــرد دقیــق توســعه پایداربــا نگاه اقتصــادی و‬ ‫زیســت محیطــی هســتیم»‪ .‬وی افــزود‪99.9« :‬‬ ‫مناطــق شــهری و ‪ 86‬درصــد مناطــق روســتایی‬ ‫البــرز ازخدمــات گاز طبیعــی بهره منــد هســتند‬ ‫و از ‪ 17‬شــهر اســتان‪ ،‬تنهــا بخــش کوچــک‬ ‫اســارا مانــده کــه در ماه هــای اینــده بــه شــبکه‬ ‫گاز شــهری خواهــد پیوســت و درمجمــوع‬ ‫‪ 158‬روســتای اســتان تحــت پوشــش شــبکه‬ ‫گاز هســتند و اجــرای ‪ 42‬روســتا درطالقــان‪،‬‬ ‫هشــت روســتا در محــور چالــوس‪ ،‬چهــار روســتا‬ ‫در ســاوجبالغ و چهــار روســتا در نظرابــاد‬ ‫درحــال انجــام اســت»‪ .‬تقی نــژاد طــول شــبکه‬ ‫توزیــع شــبکه گاز البــرز را شــش هزارکیلومتر‬ ‫عنــوان کــرده و افــزود‪ 900 « :‬هــزار مشــترک‬ ‫تحــت پوشــش شــبکه گازهســتند و هرســال‬ ‫‪ 40‬هــزار مصرف کننــده بــه تعــداد مشــترکان‬ ‫افــزوده می شــود»‪ .‬وی در ادامــه بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«مــا معتقدیــم گاز طبیعــی بایــد موتــور‬ ‫محرکــه تولیــد باشــد‪ ،‬ولــی از انجایی کــه هــر‬ ‫مترمکعــب گاز بــا قیمــت ‪ 100‬تومــان در اختیار‬ ‫تولیدکننــده قــرار می گیــرد‪ ،‬هیــچ میلــی بــه‬ ‫بهینه ســازی مصــرف وجــود نــدارد»‪ .‬وی در‬ ‫پایــان افزایــش قیمــت را یکــی از راهکارهــای‬ ‫بهینه ســازی مصــرف ذکــر کــرده و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«در حال حاضــر افزایــش قیمــت مقــدور نیســت‪،‬‬ ‫پــس بایــد بــا فرهنگ ســازی مصرف کننــده‬ ‫هوشــیار شــود کــه ایــن موهبــت تنهــا متعلــق‬ ‫بــه مــا نبــوده بایــد بــه فکــر نســل های بعــد‬ ‫هــم باشــیم»‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان اردبیــل گفــت‪« :‬نفــرات برتــر مســابقات تفســیر و‬ ‫معــارف قرانــی ویــژه متســابقین اقــا و خانــم اســتان اردبیــل در مرحلــه اســتانی مشــخص‬ ‫شــد»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین ســتوده گفــت‪« :‬مســابقات تفســیر قــران کریــم و معــارف‬ ‫قرانــی در صبــح روز جمعــه ‪ 24‬مردادمــاه‪ ،‬هم زمــان بــا سراســر کشــور به همــت اداره امــور‬ ‫قرانــی اوقــاف در مجتمــع ســما اردبیــل برگــزار شــد»‪ .‬وی درادامــه بااعالم اینکــه مســابقات‬ ‫لو ســومین دوره‬ ‫تفســیر قــران کریــم و معــارف قرانــی مربــوط بــه مرحلــه اســتانی چه ‬ ‫مســابقات سرتاســری قــران اوقــاف اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن ازمــون کتبــی مرحلــه اســتانی در‬ ‫اردبیــل در دو بخــش اقایــان و خانم هــا‪ ،‬بــا رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی ایــام کرونایــی‬ ‫برگــزار شــد»‪ .‬ســتوده گفــت‪« :‬در بخــش اقایــان رضــا پاکمنــش‪ ،‬محمدحســن خدایــی و‬ ‫حســین نهاونــدی به ترتیــب مقــام اول تــا ســوم و در بخــش بانــوان ســمیه رســتمی و مرضیه‬ ‫مجــرد به ترتیــب مقــام اول و دوم را به دســت اوردنــد و بــه مســابقات کشــوری راه پیــدا‬ ‫کردنــد»‪.‬‬ ‫پیشرفت ‪60‬درصدی پروژه راهدارخانه الوارس سرعین‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان اردبیــل گفــت‪« :‬پــروژه راهدارخانــه‬ ‫الــوارس ســرعین ‪60‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان اردبیــل؛ کلیم الــه وثوقــی در بازدیــد‬ ‫از رونــد احــداث ایــن پــروژه افــزود‪« :‬ســاختمان اداری ایــن راهدارخانــه بــا تــاش‬ ‫راهــداران دیــار ســبالن هم اکنــون ‪60‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد»‪ .‬عضــو شــورای‬ ‫اداری اســتان اردبیــل بابیان اینکــه درجهــت تحقــق شــعار زمســتان بیــدار و رونــق‬ ‫درحال احــداث اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬عملیــات‬ ‫گردشــگری راهدارخانــه الــوارس ســرعین‬ ‫ِ‬ ‫احــداث راهدارخانــه الــوارس در زمینــی بــه مســاحت دوهــزار و ‪۵۰۰‬مترمربــع شــامل‬ ‫‪۲۰۰‬مترمربــع ســاختمان اداری و ‪۱۸۰‬مترمربــع اشــیانه ماشــین االت از خــرداد ‪97‬‬ ‫شــروع شــده اســت»‪ .‬دبیــر کمیســیون مدیریــت اجرایــی ایمنــی حمل ونقــل اســتان‬ ‫اردبیــل از اماده افتتاح بــودن اشــیانه ماشــین االت راهدارخانــه الــوارس ســرعین خبــر‬ ‫داد و بــر تخصیــص اعتبــارات الزم جهــت تکمیــل ایــن پــروژه تاکیــد کــرد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان اردبیــل تحقــق شــعار زمســتان بیــدار‬ ‫اســتاندار اردبیــل‪ ،‬رونــق گردشــگری و توســعه ورزش هــای زمســتانی را از اهــداف اصلی‬ ‫اجــرای پــروژه راهدارخانــه الــوارس عنــوان کــرد‪ .‬وثوقــی بااشــاره به اینکه اســتان‬ ‫اردبیــل ش ـش هزار و ‪ 372‬کیلومتــر راه اصلــی‪ ،‬فرعــی‪ ،‬روســتایی و بزرگــراه دارد و نــه‬ ‫راهدارخانــه نیــز در محورهــای مواصالتــی اســتان فعــال اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬بــرای‬ ‫اجــرای ایــن پــروژه یک میلیــارد و ‪ 8۰۰‬میلیون تومــان اعتبــار از محــل اعتبــارات ملــی‬ ‫و اســتانی درنظــر گرفتــه شــده اســت»‪ .‬در این بازدیــد کــه بــدری؛ نماینــده مــردم‬ ‫شهرســتان های اردبیــل‪ ،‬نیــر‪ ،‬نمیــن و ســرعین در مجلــس شــورای اســامی نیــز‬ ‫حضــور داشــت بــا قدردانــی از تالش هــای اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای‬ ‫اســتان اردبیــل افــزود‪« :‬احــداث ایــن راهدارخانــه می توانــد در رونــق ورزش هــای‬ ‫زمســتانی و توســعه بخــش گردشــگری نقــش مهمــی ایفــاء کنــد»‪ .‬وی بــر اســتقرار‬ ‫اداره راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای شهرســتان ســرعین و رفــع مســائل محورهــای‬ ‫ارجســتان و الــوارس تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اردبیل‪:‬‬ ‫بدهی ارزی و پیمان سپاری ارزی تفاوت ماهیتی دارند‬ ‫رئیــس اتــاق اردبیــل می گویــد‪« :‬زمانی کــه بخشــنامه پیمان ســپاری ارزی ابــاغ‬ ‫شــد مــا از رئیــس بانــک مرکــزی خواســتیم کــه صادرکننــدگان زیــر یک میلیــون دالر‬ ‫از ان معــاف شــوند کــه مــورد موافقــت قــرار گرفــت امــا نه مــاه بعــد دوبــاره ایــن‬ ‫قانــون برداشــته شــد و مشــکالتی را به وجــود اورد»‪ .‬حســین پیرمــوذن در جلســه ای‬ ‫کــه باحضــور معــاون اقتصــادی وزارت امــور خارجــه برگــزار می شــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«بدهــی ارزی و پیمان ســپاری ارزی تفــاوت ماهیتــی دارنــد‪ ،‬نبایــد صادرکننــدگان‬ ‫مــا کــه درزمینــه پیمان ســپاری ارزی دچــار مشــکل هســتند‪ ،‬بدهــکار ارزی تلقــی‬ ‫شــوند»‪ .‬رئیــس اتــاق مشــترک بازرگانــی ایــران و اذربایجــان اضافــه کــرد‪« :‬زمانی کــه‬ ‫بخشــنامه پیمان ســپاری ارزی ابــاغ شــد مــا از رئیــس بانــک مرکــزی خواســتیم کــه‬ ‫صادرکننــدگان زیــر یک میلیــون دالر از پیمان ســپاری ارزی معــاف شــوند کــه مــورد‬ ‫موافقــت هــم قــرار گرفــت امــا نه مــاه بعــد دوبــاره ایــن قانــون برداشــته شــد و االن‬ ‫عــده کثیــری از صادرکننــدگان اســتان به خاطــر ایــن موضــوع بــا مشــکل تعلیــق کارت‬ ‫بازرگانــی مواجــه هســتند»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬صادرکننــدگان اســتان اردبیــل کــه اکثــرا ً‬ ‫هــم صادرکننــدگان محصــوالت کشــاورزی را شــامل می شــوند‪ ،‬صادرکننــدگان زیــر‬ ‫یک میلیــون دالر هســتند و اکثــرا ً هــم به صــورت ریالــی بــا کشــور اذربایجــان معاملــه‬ ‫می کننــد‪ ،‬پیمان ســپاری ارزی درخصــوص ایــن نــوع صــادرات جایگاهــی نــدارد»‪ .‬رئیــس‬ ‫اتــاق اردبیــل در حضــور انصــاری؛ معــاون اقتصــادی وزارت امــور خارجــه گفــت‪« :‬تقاضــای‬ ‫مــا از معاونــت اقتصــادی وزارت امــور خارجــه تــاش بــرای معافیــت صادرکننــدگان‬ ‫خــرد از پیمان ســپاری ارزی ســت؛ این درحالی ســت که کل صــادرات غیرنفتــی اســتان‬ ‫بیشــتر از ‪ ۳۵‬میلیــون دالر نیســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در ســال های اخیــر و پــس از ایجــاد‬ ‫معاونــت اقتصــادی بــرای وزارت امــور خارجــه‪ ،‬تاثیــر تالش هــای ایــن معاونــت در شــرایط‬ ‫اقتصــادی و سیاســی کنونــی بــرای افزایــش روابــط اقتصــادی مشــهود بــوده اســت کــه‬ ‫امیدواریــم ایــن تاثیرگــذاری در شــرایط ســخت موجــود ادامــه داشــته باشــد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی طراح و صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫امور اگهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 22‬شهریور ‪ 23 - 1399‬محرم ‪ 12 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2066‬تومان‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز مازندران خبر داد؛‬ ‫اجرای ‪ ۲۶۰‬کیلومتر شبکه تغذیه‬ ‫و توزیع گاز طبیعی در استان مازندران‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی ‬ ‫اجاره شماره ‪۵۰۹۹۰۰۳۲۰۵۰۰۰۰12‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫(شماره ‪)99-12‬‬ ‫موضوع مزایده‪ :‬اجاره تابلوهای تبلیغاتی واقع در محورهای مواصالتی استان یزد به صورت اجاره‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬روز شنبه مورخ ‪ 1399/06/22‬در سامانه ستاد به نشانی ‪ http://setadiran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت و محل دریافت اسناد ‪ :‬تا ساعت ‪ 12:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399/07/02‬درسامانه ستاد به نشانی ‪ http://setadiran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫مهل��ت و مح��ل تحوی��ل پیشـ�نهادها‪ :‬ت��ا سـ�اعت ‪ 12:00‬روز شــنبه مـ�ورخ ‪ 1399/07/05‬همرــاه بـ�ا تحویـ�ل اصـ�ل فیـ�ش بارگ�ذـاری شــده در س��امانه ستــاد بـ�ه‬ ‫دبیرخان��ه حراس��ت اداره کل راهدــاری و حم��ل و نق��ل جــاده ای اســتان یـ�زد‪.‬‬ ‫میــزان سپــرده شــرکت در مزایـ�ده‪ :‬مزایــده اجاــره تابلوهــای تبلیغاتـ�ی واقـ�ع در محورهــای مواصالتـ�ی استــان یــزد بـ�ه مبلـ�غ ‪ 630000000‬ریــال بصوــرت فیـ�ش‬ ‫بانک��ی جداگان��ه‪ ،‬واری��زی بحس��اب بان��ک مرک��زی ب��ه شـ�ماره ‪ 4001063706373510‬نــزد بانـ�ک مرکــزی یـ�ا بصوــرت ضمانتنامـ�ه بانکـ�ی‪.‬‬ ‫ساعت‪ ،‬روز و محل بازگشائی پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399/07/06‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به سایت ‪http://setadiran.ir‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی ‬ ‫اجاره شماره ‪۵۰۹۹۰۰۳۲۰۵۰۰۰۰11‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫(شماره ‪)99/11‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان مازنــدران گفــت‪« :‬در‬ ‫نیمــه نخســت امســال‪ ،‬بیــش از ‪ ۲۶۰‬کیلومتــر شــبکه‬ ‫تغذیــه و توزیــع گاز طبیعــی در مناطــق کوهســتانی‬ ‫اســتان مازنــدران اجــرا شــده اســت»‪ .‬جعفــر احمدپــور‬ ‫گفــت‪« :‬بــا درنظرگرفتــن ‪ ۲۶۰‬کیلومتــر شــبکه‬ ‫تغذیــه کــه در نیمــه نخســت امســال احــداث شــده‪،‬‬ ‫مجمــوع شــبکه تغذیــه و توزیــع گاز طبیعــی در‬ ‫اســتان بــه ‪ ۲۱‬هــزار و ‪ ۳۴۱‬کیلومتــر رســیده اســت»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکــه در ســال ‪ ۹۹‬اجــرای طرح هــای‬ ‫گازرســانی در ســطح اســتان بــا ســرعت زیــادی‬ ‫درحــال انجــام اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬از ابتــدای امســال بیــش‬ ‫از ‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۳۵۰‬مشــترک بــر مشــترکین شــرکت گاز‬ ‫اســتان افــزوده شــده و درمجمــوع تعــداد مشــترکین‬ ‫بــه بیــش از یک میلیــون و ‪ ۴۶۵‬هــزار رســیده اســت»‪.‬‬ ‫به گفتــه احمدپــور‪ ،‬تاکنــون ‪ ۵۹‬شــهر و دو هــزار و‬ ‫‪ ۳۰۸‬روســتا در اســتان مازنــدران زیر پوشــش گاز‬ ‫طبیعــی قــرار گرفته انــد و همچنیــن بــا تــاش و‬ ‫برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه درزمینــه توســعه‬ ‫گازرســانی بــه مناطــق محــروم‪ ،‬میــزان برخــورداری‬ ‫خانوارهــای شــهری و روســتایی از نعمــت گاز طبیعــی‬ ‫درحــال افزایــش اســت و گازرســانی بــه ‪ ۲۱۳‬روســتا‬ ‫و دو شــهر (گزنــک و بلــده) نیــز دردستِ اجرا ســت‪.‬‬ ‫وی درادامــه دربــاره بهره منــدی واحدهــای صنعتــی‬ ‫اســتان از گاز طبیعــی گفــت‪« :‬ایــن شــرکت تاکنــون‬ ‫توانســت تعــداد یک هــزار و ‪ ۱۴۸‬واحــد صنعتــی عمــده‬ ‫و ‪ ۱۲۱‬جایــگاه ‪ CNG‬را از نعمــت گاز بهره منــد کنــد»‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫دوم‬ ‫شرــکت اب و فاضــاب استــان هرم�زـگان بـ�ه عنوــان دس�تـگاه مناقصه گزــار درنظ��ردارد مناقصـ�ه مش�رـوحه ذیـ�ل را از طریـ�ق س��امانه ت��دارکات الکترونیکـ�ی دولـ�ت‬ ‫برگ��زار نمای��د‪ .‬کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقص��ه از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه گ��ران و بازگش��ایی پاکت ه��ا از طری��ق درگاه سـ�امانه‬ ‫تـ�دارکات الکترونیک��ی دول��ت (س��تاد) ب��ه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجــام خواهـ�د شـ�د و الزم اسـ�ت مناقصه گرــان درصوــرت عــدم عضویـ�ت قبلــی‪ ،‬مراحـ�ل‬ ‫ثبت ن��ام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواه��ی امض��ای الکترونیک��ی را جه��ت ش��رکت در مناقص��ه محق��ق سـ�ازند‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬خرید و اجرای ‪ 5500‬متر توسعه شبکه جمع اوری فاضالب میناب‪ ،‬مجتمع شهرک المهدی‬ ‫مبلغ براورد اولیه‪ 45.519.251.335 :‬ریال (چهل و پنج میلیارد و پانصد و نوزده میلیون و دویست و پنجاه و یک هزار و سیصد و سی و پنج ریال)‬ ‫(اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباری اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمی تامین می گردد)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‪ 2.300.000.000 :‬ریال (دو میلیارد و سیصد میلیون ریال)‪.‬‬ ‫رتبه و رشته موردنظر‪ :‬رتبه ‪ 5‬اب‬ ‫مبلغ خرید اسناد‪ :‬مبلغ ‪ 5/000/000‬ریال به شماره حساب سپهر ‪ 0102934990003‬بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14‬تاریخ ‪ 1399/06/22‬تا ساعت ‪ 14‬تاریخ ‪1399/06/26‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1399/07/09‬‬ ‫بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 10‬مورخ ‪1399/07/13‬‬ ‫مح��ل بازگشـ�ایی‪ :‬ساــلن کنفرانـ�س شرــکت اب و فاضــاب استــان هرم�زـگان و حضــور یـ�ک نفـ�ر نماینــده از طــرف هـ�ر یـ�ک از پیش��نهاددهندگان در جلسـ�ه‬ ‫بازگشاــیی پیش��نهادها ازاد اسـ�ت‪.‬‬ ‫امتیاز کیفی الزم‪ :‬پیشنهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم (‪ )65‬بازگشایی خواهد گردید‪.‬‬ ‫ پیش��نهاددهندگان موظ��ف می باش��ند اس��ناد مناقص��ه را از س��امانه تـ�دارکات الکترونیک��ی دول��ت (س��تاد) ب��ه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬دریافـ�ت و بـ�ا توجـ�ه‬‫ب��ه مندرجـ�ات اســناد مناقص��ه مدــارک الزم شــامل پاــکات الـ�ف‪ ،‬ب و ج تهی��ه و ب��ه صــورت فایل هـ�ای ‪ pdf‬در س��امانه فــوق درج نماینـ�د‪.‬‬ ‫ سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است‪.‬‬‫اطالعــات تمــاس دس�تـگاه مناقصه گزــار جهـ�ت دریافـ�ت اطالعــات بیشــتر درخصــوص اسنــاد مناقصـ�ه و ارائـ�ه پاکت هــای الـ�ف و ارزیابـ�ی‬ ‫کیفـ�ی‪ :‬ادرس‪ :‬بندرعبــاس‏‏‪ -‬بلوــار ناصــر‪ ،‬جنـ�ب بیمارستــان ش��ریعتی‪ ،‬شرــکت اب و فاضــاب استــان هرم�زـگان (امــور قراردادهـ�ا)‪ ،‬تلفـ�ن ‪33350582-86-87‬‬ ‫س��ایت اینترنت��ی ش��رکت اب و فاض�لاب اس��تان هرمـ�زگان ب��ه نش��انی‪‎www.AbfaHormozgan.com :‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس تهران‪ 27313131 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫شناسه اگهی‪979457 :‬‬ ‫روابط عمومی و اموزش همگانی شرکت اب و فاضالب استان هرمزگان‬ ‫اگهــی مزایــده عمومـــی‬ ‫شــهرداری باقـرشــهر‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شـهرداری باقرشـهر درنظـر دارد اجـاره پارکینـگ انتهـای خیابـان پنجـم را از طریـق مزایـده عمومـی به‬ ‫اشـخاص حقیقـی یـا حقوقـی واجـد شـرایط واگـذار نمایـد‪ .‬لـذا از متقاضیانـی که سـابقه فعالیـت در این‬ ‫زمینـه را دارنـد دعـوت بـه عمـل می ایـد جهـت دریافت اسـناد مزایده ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریخ‬ ‫درج اگهـی نوبـت دوم‪ ،‬بـه امـور مالـی شـهرداری باقرشـهر واقع در شـهرری‪ ،‬جـاده قدیم تهـران‪ -‬قم‬ ‫مراجعـه یـا بـا تلفـن ‪ 55203710‬داخلـی ‪ 324‬تماس حاصـل نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت شـهرداری در رد یـا قبـول پیشـنهادات مختـار بـوده و هزینـه اگهـی و کارشناسـی برعهده‬ ‫برنـده مزایده می باشـد‪.‬‬ ‫مهلـت قبـول پیشـنهادها تـا پایـان وقـت اداری ‪ 1399/06/31‬و اسـناد در روز ‪ 1399/07/01‬در‬ ‫کمیسـیون عالی معامالت شـهرداری مفتـوح می گردد‪ .‬هزینه خرید اسـناد ‪ 1/000/000‬ریال می باشـد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫قیمت کارشناسی ماهیانه‬ ‫سپرده شرکت در مزایده‬ ‫‪1‬‬ ‫اجاره پارکینگ انتهای خیابان پنجم‬ ‫‪ 250/000/000‬ریال‬ ‫‪ 150/000/000‬ریال‬ ‫سعید استاد فرج‪ ،‬شهرداری باقرشهر‬ ‫موضـ�وع مزایـ�ده‪ :‬اجـ�اره زمی��ن بخش��ی از پ�لاک مخـ�ازن قی��ر (بلـ�وار فقی��ه خراسـ�انی‪ -‬بلــوار ‪ 22‬بهم��ن‪ -‬ورودی نصراب��اد) محوط��ه سـ�اختمان‬ ‫راه��داری بــه ص�وـرت اج�اـره جهــت نصــب انتــن مخابراتــی‬ ‫زمان انتشار در سایت‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬روز شنبه مورخ ‪ 1399/06/22‬در سامانه ستاد به نشانی ‪ http://setadiran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت و محل دریافت اسناد‪ :‬تا ساعت ‪ 14:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399/07/02‬در سامانه ستاد به نشانی ‪ http://setadiran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫مهل��ت و مح��ل تحوی��ل پیشـ�نهادها‪ :‬ت��ا سـ�اعت ‪ 12:00‬روز شــنبه مـ�ورخ ‪ 1399/07/05‬همرــاه بـ�ا تحویـ�ل اصـ�ل فیـ�ش بارگ�ذـاری شــده در س��امانه ستــاد بـ�ه‬ ‫دبیرخان��ه حراس��ت اداره کل راهدــاری و حم��ل و نق��ل ج��اده ای اســتان یـ�زد‪.‬‬ ‫میــزان سپــرده شــرکت در مزایـ�ده‪ :‬اجـ�اره زمی��ن بخش��ی از پ�لاک مخـ�ازن قی��ر (بلـ�وار فقی��ه خراسـ�انی‪ -‬بلــوار ‪ 22‬بهم��ن‪ -‬ورودی نصراب��اد) محوط��ه سـ�اختمان‬ ‫راهـ�داری مبلـ�غ ‪ 4800000‬ریــال بص��ورت فی��ش بانک��ی جداگان��ه‪ ،‬واری��زی بحس��اب بان��ک مرک��زی ب��ه شـ�ماره ‪ 4001063706373510‬نــزد بانـ�ک مرکــزی یـ�ا‬ ‫بصوــرت ضمانتنامـ�ه بانکـ�ی‪.‬‬ ‫ساعت‪ ،‬روز و محل بازگشائی پیشنهادها‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1399/07/06‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر رجوع شود به سایت ‪http://setadiran.ir‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2949

روزنامه سایه 2949

شماره : 2949
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه سایه 2948

روزنامه سایه 2948

شماره : 2948
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه سایه 2947

روزنامه سایه 2947

شماره : 2947
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه سایه 2946

روزنامه سایه 2946

شماره : 2946
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه سایه 2944

روزنامه سایه 2944

شماره : 2944
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه سایه 2943

روزنامه سایه 2943

شماره : 2943
تاریخ : 1402/09/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!