روزنامه سایه شماره 2064 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2064

روزنامه سایه شماره 2064

روزنامه سایه شماره 2064

‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪40‬هزارمترمربع‬ ‫ســید کامــل تقوی نــژاد؛ معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزیــر بهداشــت در مراســم‬ ‫بهره بــرداری از پروژه هــای ســامت کــه به صــورت ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪ 53« :‬پــروژه بهداشــتی و درمانــی به مســاحت ‪40‬هــزار و ‪831‬مترمربــع‬ ‫در نقــاط مختلــف کشــور به بهره بــرداری می رســد‪ .‬تجهیــز پایگاه هــای فوریت هــای‬ ‫پزشــکی و اورژانــس؛ از پروژه هــای افتتاح شــده دیــروز اســت»‪.‬‬ ‫هیچ اجباری‬ ‫در مدرسه رفتن وجود ندارد‬ ‫استاندار خراسان جنوبی خبر داد؛‬ ‫اغاز عملیات اجرایی بزرگ ترین‬ ‫‪ 6‬مرکز تجاری‪،‬رفاهی شرق کشور در بنددره‬ ‫چهار شنبه ‪ 19‬شهریور ‪ 20 - 1399‬محرم ‪ 9 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2064‬تومان‬ ‫بیانیه رهبر معظم انقالب اسالمی درپی اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم‬ ‫(ص)‬ ‫بهانهازادی بیانکامالً‬ ‫مردود و عوام فریبانه است‬ ‫پوریا جالل وندی‪:‬‬ ‫‪1‬‬ ‫دومینیــک راب؛ وزیــر امــور خارجــه‬ ‫انگلیــس بااشــاره به تفــاوت دیــدگاه‬ ‫لنــدن بــا واشــینگتن درخصــوص‬ ‫به کارگیــری «مکانیســم ماشــه»‬ ‫تصریــح کــرد کــه موضــع انگلیــس تــا‬ ‫حــد قابل قبولــی درخصــوص برجــام‬ ‫روشــن اســت‪.‬‬ ‫تئاتر‪ ،‬مستقیم ترین‬ ‫وتاثیرگذارترین ابزار فرهنگی ست‬ ‫پوریــا جالل ونــدی؛ در مقطــع کارشناســی عمــران تحصیــل و از‬ ‫ســال ‪ 94‬فعالیــت در عرصــه تئاتــر را اغــاز کــرده‪ .‬او کــه بازیگــر نمایش هــای‬ ‫«کاریزمــاه»‪« ،‬ســتوان اینیشــمور» و «قرمــز» بــوده؛ «کمــدی ســیاه» و‬ ‫«مانــدات» را تنهــا به عنــوان کارگــردان در کارنامــه دارد و در دو نمایــش «اتــاق‬ ‫(درحال اجراســت)؛ هــم کارگــردان و هــم‬ ‫ورونیــکا» و «خنــکای ختــم خاطــره»‬ ‫ِ‬ ‫یکــی از بازیگــران بــوده اســت‪ .‬ایــن اثــر نمایشــی ‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫با حضور معاون وزیر و استاندار مازندران صورت گرفت؛‬ ‫گزارش مقایسه ایِ ‪ OpenSignal‬از سرعت اینترنت نسل پنجم در کشورهای جهان‬ ‫چگونه عربستان در ارائه ‪5G‬‬ ‫‪7‬‬ ‫از کره جنوبی جلو افتاد؟‬ ‫پیگیری صدور مجوز‬ ‫برای تاسیس دو شرکت حمل ونقل بین المللی در مازندران‬ ‫علیرضاجهانبخش‬ ‫لباس فصل جدید‬ ‫«برایتون» را پرو کرد‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بیانیه رهبر معظم انقالب درپی اهانت نشریه فرانسوی به ساحت مقدس پیامبر اعظم‬ ‫(ص)‬ ‫بهانه ازادی بیان کام ً‬ ‫ال مردود و عوام فریبانه است‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای در بیانیــه ای‪ ،‬اهانــت‬ ‫اخیــر یــک نشــریه فرانســوی بــه ســاحت نورانــی‬ ‫پیامبــر اعظــم صلّی اهلل علیه واله وســلّم را محکــوم و‬ ‫بااشــاره به سیاســت های ضداســامی صهیونیســت ها‬ ‫و دولت هــای اســتکباری و همچنیــن اهــداف‬ ‫ان هــا بــرای منصرف کــردن ذهــن ملت هــا از‬ ‫نقش ـه های شــوم بــرای غــرب اســیا‪ ،‬تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫«ملت هــای مســلمان ضمــن حفــظ هوشــیاری‪ ،‬هرگــز‬ ‫دشــمنی های سیاســتمداران و ســردمداران غربــی‬ ‫نســبت بــه اســام و مســلمین را فرامــوش نکننــد»‪.‬‬ ‫متــن بیانیــه رهبــر انقــاب اســامی به این شــرح‬ ‫اســت‪« :‬بســمه تعالی؛ گنــاه بــزرگ و نابخشــودنی‬ ‫یــک نشــریه فرانســوی در اهانــت بــه چهــره نورانــی‬ ‫و قدســی حضــرت رســول اعظــم (صلّی اهلل علیه والــه)‬ ‫باردیگــر عنــاد و کینــه شــرارت بار دســتگاه های‬ ‫سیاســی و فرهنگــی دنیــای غــرب بــا اســام و‬ ‫جامعــه مســلمانان را اشــکار ســاخت‪ .‬بهانــه ازادی‬ ‫بیــان بــرای محکوم نکــردن ایــن جــرم بــزرگ کــه‬ ‫ازســوی برخــی سیاســتمداران فرانســوی گفتــه‬ ‫شــده‪ ،‬کامــ ً‬ ‫ا مــردود و غلــط و عوام فریبانــه اســت‪.‬‬ ‫سیاســت های عمیقــاً‬ ‫ضداســامی صهیونیســت ها و‬ ‫ِ‬ ‫دولت هــای اســتکباری عامــل این گونــه حرکت هــای‬ ‫دشــمنانه اســت کــه هرچندیک بــار بــروز می یابــد‪.‬‬ ‫مشکالت روحی و روانی‬ ‫پساکرونایی‬ ‫ویــروس کرونــا در ‪۲۰‬ســالی کــه از قــرن ‪۲۱‬‬ ‫می گــذرد‪ ،‬اســیب زننده ترین ویروســی بــوده‬ ‫کــه صدمــات جانــی و مالــی غیرقابل بــاوری‬ ‫بــه جامعــه جهانــی وارد ســاخته اســت‪ .‬ایــن‬ ‫بیمــاری تاکنــون ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اناهلل و انا الیه راجعون‬ ‫جناب اقای دکتر مروارید‬ ‫مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی خراسان رضوی‬ ‫خبــر اندوهگیــن درگذشــت همســر گرانقدرتــان باعــث تاســف و تاثــر اینجانــب شــد‪ .‬ضمــن عــرض تســلیت ایــن غــم‬ ‫بــزرگ بــه حضرتعالــی و خانــواده ان مرحومــه‪ ،‬از درگاه خداونــد متعــال بــرای ان مرحومــه بخشــش و غفــران الهــی و‬ ‫بــرای شــما و خانــواده محترمتــان صبــر جمیــل مســئلت دارم‪ .‬ایــن حقیــر را هــم در غــم ایــن مصیبــت شــریک بدانیــد‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور؛ سرپرست روزنامه سایه در شرق کشور‬ ‫اگهـــــــــــیمناقصــــــــــه‬ ‫س��ازمان حمـ�ل و نقـ�ل و ترافی��ک ش��هرداری قزویـ�ن در نظـ�ر دارد مناقصـ�ه خریـ�د‪ ،‬مونتـ�اژ و نص��ب تابل��و و پای��ه تابلوهـ�ای راهنمـ�ای مسـ�یر‬ ‫را ب��ه مـ�دت یکسـ�ال بـ�ه واجدیـ�ن ش�رـایط واگذــار نمای��د‪ .‬لــذا متقاضیــان می تواننـ�د از تاریـ�خ پنجشـ�نبه ‪ 1399/06/20‬جهـ�ت دریاف��ت اسـ�ناد‬ ‫مناقصــه بـ�ه ساــیت اینترنتـ�ی زیـ�ر مراجعـ�ه و جهـ�ت کسـ�ب اطــاع بیشــتر بـ�ا واحـ�د امــور قراردادهـ�ا واقـ�ع در قزویــن‪ ،‬خیابــان فردوسـ�ی ش��مالی‪ ،‬مابیـ�ن پمـ�پ بنزیـ�ن‬ ‫ش��هیدبابایی و پــارک بانوــان‪ ،‬مراجع��ه نمــوده و پ��س از مطالع��ه دقی��ق اســناد مناقصـ�ه‪ ،‬ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز شــنبه مـ�ورخ ‪ 1399/07/05‬مدــارک موردنیـ�از‬ ‫جه��ت ش��رکت در ای��ن مناقص��ه (طب��ق ش��رایط من��درج در اس��ناد) را تکمی��ل و ب��ه واح��د ام��ور قرارداده��ای ای��ن س��ازمان تحویــل نماینــد‪.‬‬ ‫ هزینه اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬‫ تلفن تماس در ساعات اداری ‪ ۰۲۸-۳۳۳۵۶۴۸۱‬و ‪ ۰۲۸-۳۳۳۵۶۴۸۲‬و ‪( ۰۲۸-۳۳۳۵۶۴۸۳‬داخلی ‪)۱۱۳‬‬‫ سایت ‪ www.qazvin.ir‬قسمت‪ :‬مناقصات و مزایده ها‪ /‬سازمان های وابسته‪.‬‬‫ایــن حرکــت دراین برهــه زمانــی می توانــد‪ ،‬نیــز بــه‬ ‫انگیــزه منصرف کــردن ذهــن ملت هــا و دولت هــای‬ ‫غــرب اســیا از نقشـه های شــومی باشــد کــه امریــکا و‬ ‫رژیــم صهیونیســتی بــرای این منطقــه در ســر دارنــد‪.‬‬ ‫ملت هــای مســلمان؛ به ویــژه کشــورهای غــرب اســیا‪،‬‬ ‫ضمــن حفــظ هوشــیاری در مســائل ایــن منطقــهٔ‬ ‫حســاس‪ ،‬بایــد هرگــز دشــمنی های سیاســتمداران و‬ ‫ّ‬ ‫ســردمداران غربــی نســبت بــه اســام و مســلمین را‬ ‫فرامــوش نکننــد؛ واهلل غالــب علــی امــره‪ /‬ســید علــی‬ ‫خامنــه ای‪.»99/6/18 /‬‬ ‫علیرضا جهانبخش لباس فصل جدید برایتون را پرو کرد‬ ‫ملی پــوش ایرانــی «برایتــون» درحالی کــه‬ ‫پیشــنهادهایی از لیــگ هلنــد و المــان داشــت؛‬ ‫امــا هنــوز بــا «برایتــون» اســت تــا همان طورکــه‬ ‫خــودش دوســت دارد‪ ،‬بتوانــد در فوتبــال انگلســتان‬ ‫توانایی هایــش را نشــان دهــد‪ .‬به گــزارش ورزش‬ ‫ســه؛ علیرضــا جهانبخــش درحالی کــه به عنــوان یــک‬ ‫ســتاره جــوان بــه لیگ برتــر انگلســتان پیوســت‪ ،‬کمتر‬ ‫توانســت در ترکیــب اصلــی گراهــام پاتــر (ســرمربی‬ ‫انگلیســی و جــوان تیــم) قــرار بگیــرد‪ .‬بااین وجــود؛ او‬ ‫هــرگاه بــه زمیــن رفــت‪ ،‬نمایشــی خــوب داشــت و در‬ ‫بــازی بــا «چلســی»‪ ،‬یکــی از زیباتریــن گل هــای فصــل‬ ‫لیــگ برتــر انگلیــس را به ثمــر رســاند‪ .‬دراین فصــل‬ ‫هــواداران «برایتــون» کــه چهارمیــن فصــل حضــورش‬ ‫در لیــگ برتــر را تجربــه می کنــد‪ ،‬خواهــان کســب‬ ‫جایــگاه بهتــری در جــدول رده بنــدی هســتند‪ .‬در‬ ‫فصــل گذشــته‪ ،‬یکــی از مشــکالت «برایتــون» در‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫خــط حملــه ایــن تیــم بــود؛ ایــن تیــم پارســال تنهــا‬ ‫‪39‬بــار دروازه حریفــان را بــاز کــرد و به جــز دو تیــم‬ ‫صعودکننــده تنهــا توانســت بیشــتر از «کریســتاس‬ ‫پــاالس» و «نیوکاســل» در لیــگ برتــر گل بزنــد‪.‬‬ ‫این درحالی ســت که گراهــام پاتــر کــه روش پایــه‬ ‫بــازی اش ‪ 2-2-2-4‬اســت و طــی مســابقه بــه ‪-5-3‬‬ ‫‪ 2‬و ‪ 3-3-4‬نیــز تغییــر روش می دهــد‪ ،‬دراین فصــل‬ ‫به دنبــال ســاختن تیمی ســت کــه بتوانــد گل هــای‬ ‫بیشــتری را به ثمــر رســاند‪ .‬ایــن تیــم تــا االن ادام‬ ‫الالنــا؛ بازیکــن ســابق «لیورپــول» به عنــوان بازیکــن‬ ‫ازاد به خدمــت گرفتنــد؛ امــا ارون مــوی را در بخــش‬ ‫تهاجمــی از دســت داده انــد و او بــه تیــم «شــانگهای»‬ ‫چیــن رفتــه اســت‪ .‬الالنــا‪ ،‬بازیکــن باهوشی ســت و‬ ‫می توانــد خالقیــت را بــه خــط حملــه «برایتــون»‬ ‫اضافــه کنــد؛ امــا ایــن تیــم دیگر هیــچ مهاجــم دیگری‬ ‫را تــا االن نگرفتــه اســت‪ .‬ایــن ایــا به این معناســت کــه‬ ‫علیرضــا جهانبخــش دراین فصــل بــه ترکیــب مدنظــر‬ ‫گراهــام پاتــر نزدیک تــر شــده اســت؟ جهانبخــش‬ ‫کــه مدتــی بــود زمزمه هــای جدایـی اش از «برایتــون»‬ ‫به گــوش می رســید‪ ،‬در اینســتاگرامش عکس هایــی را‬ ‫بــا لباس هــای فصــل جدیــد «برایتــون» اســتوری کــرد‬ ‫کــه به نوعــی شــاید به معنــای عالقــه و تمایــل او بــه‬ ‫ادامــه حضــور در «برایتــون» اســت‪ .‬پاتــر کــه به عنــوان‬ ‫یــک مربــی جــوان و بــا تاکتیک هــای متنــوع و جدیــد‬ ‫در فوتبــال انگلســتان مطــرح شــده‪ ،‬دراین فصــل بــرای‬ ‫براورده کــردن توقــع هــواداران ایــن تیــم در لیــگ برتــر‪،‬‬ ‫نیــاز دارد خــط حملـه ای قــوی و گل زن داشــته باشــد‪.‬‬ ‫او یــک بازیکــن ســرعتی و تکنیکــی و باهــوش و البتــه‬ ‫گل زن را در فهرســتش دارد کــه دوســال پیش اقــای گل‬ ‫فوتبــال هلنــد شــده اســت و به نظــر می رســد زمــان ان‬ ‫رســیده کــه ایــن ســتاره ایرانــی به عنــوان یــک بازیکــن‬ ‫ثابــت‪ ،‬در لیــگ برتــر انگلســتان بــه میــدان بــرود‪.‬‬ ‫سعید جهانگیری فرد‪ ،‬مدیرعامل سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری قزوین‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫‪ The Guardian‬مطرح کرد؛‬ ‫نتایج انتخابات امریکا‬ ‫نامشخص تر از همیشه‬ ‫کارشناســان سیاســی امریــکا هشــدار داده انــد کــه مــردم ایــن کشــور‬ ‫حــق دارنــد درجریــان رقابت هــای انتخابــات ریاس ـت جمهوری ای ـن دوره‬ ‫اعتمــاد کمتــری نســبت بــه نتایــج اعالمــی در قالب نظرســنجی ها داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ انتخابــات ریاس ـت جمهوری امریــکا ای ـن دوره‬ ‫یکــی از پرچالش تریــن و جنجالی تریــن انتخابــات ایــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫به اعتقــاد بســیاری از کارشناســان؛ بــا وجــود نظرســنجی های متعــدد از‬ ‫وضعیــت نامزدهــای رقیــب در ایــن رقابت هــا‪ ،‬همچنــان اینــده امریــکا در‬ ‫پرتــو تشــدید رقابت هــا و اظهــارات دونالــد ترامــپ مبهــم اســت و هنــوز‬ ‫مشــخص نیســت کــه امریکا پــس از برگــزاری انتخابــات ریاسـت جمهوری‬ ‫پی ـش رو بــه کــدام ســو کشــیده خواهــد شــد؟ درهمین ارتبــاط روزنامــه‬ ‫«گاردیــن» در مطلبــی باعنــوان «جاروجنجــال و اشــفتگی‪ :‬چــرا نتایــج‬ ‫انتخابــات امریــکا از همیشــه نامشــخص تر اســت؟» بــه بررســی اوضــاع‬ ‫این روزهــای صحنــه سیاســی امریــکا در پرتــو انتخابــات ریاسـت جمهوری‬ ‫پیــش رو پرداختــه اســت‪ .‬در ابتــدای ایــن مطلــب بااشــاره به برگــزاری‬ ‫مراســم اخیــر انتخاباتــی ترامــپ در ایالــت پنســیلوانیا و انجــام اقدامــات‬ ‫نمایشــی نظیــر پــرواز جنگنده هــا‪ ،‬نصــب پرچــم امریــکا و تابلــوی‬ ‫بــزرگ تبلیغاتــی ترامــپ گفتــه شــده کــه از میــان حامیــان ترامــپ عــده‬ ‫بســیارمحدودی ماســک داشــتند تــا رســانه های حامــی ترامــپ بتواننــد‬ ‫ایــن مراســم را پوشــش دهنــد و ترامــپ باردیگــر به ماننــد تبلیغــات‬ ‫ســال ‪ 2016‬بســیار پرســروصدا و جنجالــی حاضــر شــد؛ اگرچــه رقیــب‬ ‫او این بــار به جــای «هیــاری کلینتــون»‪ ،‬فــردی به نــام «جــو بایــدن»‬ ‫اســت‪ .‬گــزارش درادامــه می گویــد‪ :‬یــک واقعیــت ان اســت که فضــای‬ ‫سیاســی امریــکا ابری تــر و تیــره و تارتــر از همیشــه اســت‪ .‬ایــا می تــوان‬ ‫بــه نظرســنجی ها اعتمــاد کــرد؟ ایــا ایــن نظرســنجی ها رای دهنــدگان‬ ‫پنهــان ترامــپ را درنظرگرفته انــد؟ ایــا بایــدن ماننــد کلینتــون ازنظــر‬ ‫ارای عمومــی از ترامــپ پیشــی خواهــد گرفــت و فقــط ازطریــق ارای‬ ‫الکتــرال کالــج شکســت خواهــد خــورد؟ ایــا بــا وجــود تــاش ترامــپ‬ ‫بــرای تحلیــل و تضعیــف اعتمــاد مــردم بــه رای پســتی‪ ،‬بــاز مــردم‬ ‫به صــورت پســتی رای خواهنــد داد یــا اینکــه هم زمــان بــا شــیوع‬ ‫جهانــی کرونــا‪ ،‬بــه صف هــای طوالنی مــدت اعتمــاد می کننــد و رای‬ ‫حضــوری خواهنــد داد؟ ایــا نتیجــه در همان شــب انتخابــات مشــخص‬ ‫خواهــد شــد یــا روزهــا یــا هفته هــا زمــان خواهــد بــرد؟ ایــا ماننــد ســال‬ ‫‪ 2000‬اعــام نتایــج انتخاباتــی بــه دادگاه کشــیده می شــود؟ درارتباط بــا‬ ‫وضعیــت نامعلــوم امریــکا هم زمــان بــا برگــزاری انتخابــات جنجالــی‬ ‫ریاسـت جمهوری ایــن کشــور‪ ،‬تــارا ســتمایر؛ تحلیلگر سیاســی و مســئول‬ ‫ســابق ارتباطــات جمهوری خواهــان در کنگــره امریــکا معتقــد اســت‬ ‫کــه هنــوز نمی تــوان دربــاره بدتریــن ســناریوهایی کــه ممکــن اســت‬ ‫در ایــن کشــور اتفــاق افتــد‪ ،‬چیــزی نوشــت؛ چــون اکنــون مــا شــاهد‬ ‫ترکیبــی از هرج ومــرج و اشــفتگی هم زمــان بــا ان هســتیم کــه بــه‬ ‫روز برگــزاری انتخابــات ریاســت جمهوری نزدیــک می شــویم‪ .‬گــزارش‬ ‫درادامــه می گویــد‪ :‬از همــان هفته گذشــته‪ ،‬وضعیت اشــفته و نامشــخص‬ ‫انتخابــات بــا انتشــار برخــی نظرســنجی های متضــاد و متناقض مشــخص‬ ‫بــود‪ .‬برخــی ناظــران قاطعانــه اعــام کرده انــد کــه بایــدن در همــان‬ ‫مرحلــه اولیــه حتــی هفــت تــا هشـت درصد از نتیجــه مشــابه کلینتــون‬ ‫در ســال ‪ 2016‬جلوتــر خواهــد بــود و پیــروزی او قطعی ســت؛ ازجملــه‬ ‫مجلــه «نیویــورک» در گزارشــی پنــج دلیــل را بــرای پیــروزی قطعــی‬ ‫بایــدن در انتخابــات عنــوان کــرد‪ .‬برخی دیگــر امــا برخــاف ایــن‬ ‫پیش بینــی معتقدنــد کــه مــا شــاهد برخــی تغییــرات در وضعیــت‬ ‫سیاســی و تشــدید شــرایط؛ به ویــژه در ایالت هــای چرخشــی هســتیم‬ ‫کــه یــک دوره بــه دموکرات هــا و یــک دوره بــه جمهوری خواهــان‬ ‫متمایــل می شــوند‪ .‬دراین ارتبــاط از جملــه «واشینگتن پســت» در‬ ‫مطلبــی عنــوان کــرد کــه «البتــه ترامــپ ممکــن اســت برنــده انتخابــات‬ ‫شــود!» همچنیــن مایــکل مــور (کارگــردان و مستندســاز معــروف‬ ‫امریکایــی) در مطلبــی گفتــه اســت‪« :‬نســبت بــه ‪10‬هفتــه پیـش رو تــا‬ ‫انتخابــات هشــدار می دهــم؛ ســطح شــور و هیجــان در کمپیــن انتخاباتی‬ ‫بســیارپائین اســت؛ امــا بــرای جــو بایــدن نــه! ایــن خطــر وجــود دارد کــه‬ ‫ترامــپ بــا ارائــه تبلیــغ نظــم و قانــون به عنــوان شــعار محــوری خــود‪ ،‬بــه‬ ‫بایــدن ضربــه بزنــد!» به اعتقــاد نویســنده یادداشــت «گاردیــن»؛ اوضــاع‬ ‫در امریــکا بســیارپیچیده اســت‪ .‬او می گویــد‪« :‬بی صبــری و کم تحملــی‬ ‫بــا شــاخصه های ســنتی مرتبــط بــا انتخابــات از فعالیت هــای رســانه ای‬ ‫تــا موضــوع دخالــت روســیه در انتخابــات تــا همه گیــری کرونــا و برخــی‬ ‫بازی هــای تاکتیکــی نامزدهــای انتخاباتــی ترکیــب شــده»‪ .‬رســانه‬ ‫«پولیتیکــو» مــاه گذشــته گــزارش داده بــود کــه کمپیــن انتخاباتــی‬ ‫ترامــپ هفتــه ای یک میلیــون دالر را به دســت مــی اورد؛ امــا بــرای‬ ‫بایــدن ایــن شــرایط فراهــم نیســت! این وضعیــت نامعلــوم‪ ،‬شــرایط دیگــر‬ ‫را؛ ازجملــه بحــران بهداشــت عمومــی‪ ،‬رکــورد اقتصــادی‪ ،‬بی عدالتــی‬ ‫و نژادپرســتی و اظهــارات عجیــب رئیس جمهــوری کــه گفتــه بــرای‬ ‫مانــدن در قــدرت هــرکاری خواهــد کــرد‪ ،‬تحت الشــعاع قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫مونیــکا مــک درمــوت؛ اســتاد علــوم سیاســی در دانشــگاه فرودهــام‬ ‫نیویــورک درارتباط بــا وضعیــت نامعلــوم و مبهــم این روزهــای امریــکا‬ ‫می گویــد‪« :‬یــک وضعیــت طوفانــی و بحرانی ســت کــه تاکنــون ان را‬ ‫تجربــه نکــرده بودیــم‪ .‬در جریــان انتخابــات ‪ ،2016‬اعتبــار نظرســنجی ها‬ ‫به شــدت زیرســوال رفــت و ایــن نظرســنجی ها نتوانســتند پیش بینــی‬ ‫کننــد کــه چگونــه درحالی کــه کلینتــون ازنظــر ارای عمومــی از ترامــپ‬ ‫پیشــی گرفتــه بــود؛ اما ترامــپ در ایالت هــای پنســیلوانیا‪ ،‬ویسکانســین و‬ ‫میشــیگان موفــق بــه کســب رای بیشــتر الکتــرال کالــج شــد!» یکی دیگر‬ ‫از کارشناســان سیاســی امریــکا حتــی هشــدار داده کــه مــردم حــق دارند‬ ‫این بــار اعتمــاد کمتــری نســبت بــه نظرســنجی ها داشــته باشــند؛ چــون‬ ‫نظرســنجی ها ازنظــر مردم شناســی و جامعــه امــاری خــود کمتــر بــه‬ ‫افــراد خــارج از دانشــگاه ها و غیراکادمیــک توجــه کرده انــد و در ایــن‬ ‫نظرســنجی ها حامیــان اصلــی ترامــپ کــه خــارج از دانشــگاه ها هســتند‪،‬‬ ‫به میــزان کافــی موردتوجــه واقــع نشــده اند‪ .‬دراین ارتبــاط همچنیــن‬ ‫هشــدار دیگــری نیــز داده شــده؛ اینکــه رکــورد رای گیــری ازطریق پســتی‬ ‫در امریــکا درایــن دوره از انتخابــات به دلیــل شــیوع کرونــا شکســته‬ ‫خواهــد شــد؛ امــا بســیاری از ایالت هــا فاقــد تجربــه کافــی و قبلــی درباره‬ ‫این گونــه رای گیــری هســتند و این موضــوع چالشــی بــرای برخــی از‬ ‫ایالت هاســت‪ .‬همچنیــن کمبــود نیــروی کار بــرای رای گیــری به دلیــل‬ ‫شــیوع کرونــا از چالش هــای پیـش روی برگــزاری انتخابــات امریکاســت‪.‬‬ ‫مــک درمــوت می گویــد‪ :‬درعین حــال گزارش هایــی کــه نظرســنجی ها‬ ‫را به طورکامــل بی اعتبــار می داننــد و از مــرگ نظرســنجی ها ســخن‬ ‫می گوینــد‪ ،‬اغراق امیــز اســت؛ چــون نظرســنجی در انتخابــات قبلــی‬ ‫دربــاره هیــاری کلینتــون ازنظــر ارای عمومــی به میــزان زیــادی درســت‬ ‫از اب درامــد و ایــن نتایــج ارای الکتــرال کالــج بــود کــه نتیجــه انتخابات‬ ‫را تغییــر داد و شــرایط دونالــد ترامــپ اســت کــه پیش بینــی را دشــوار‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ازســویی‪ ،‬انچــه کار را بــرای اعتبــار نظرســنجی ها دشــوار‬ ‫کــرده این اســت که نیــروی کافــی بــرای نظرســنجی از کالج هــای‬ ‫انتخاباتــی وجــود نــدارد و باتوجه بــه همیــن موضــوع نمی تــوان نتایــج‬ ‫قابل اتکایــی را به دســت اورد‪ .‬ادامــه گــزارش بــه برخــی مواضــع جنجالــی‬ ‫ترامــپ پرداختــه و دراین بــاره می گویــد؛ گزارش هــا و تصاویــری کــه از‬ ‫هرج ومــرج و غــارت هم زمــان بــا اعتراضــات در ویسکانســین‪ ،‬کنوشــا و‬ ‫دیگــر جاهــا در رســانه های محافظ ـه کار ماننــد «فاکس نیــوز» انعــکاس‬ ‫می یابــد‪ ،‬دسـت مایه ترامــپ بــرای حملــه بــه فرمانــداران دموکــرات ایــن‬ ‫ایــاالت اســت و ترامــپ‪ ،‬ایــن فرمانــداران را متهــم بــه حمایت از تروریســم‬ ‫داخلــی می کنــد؛ هم زمــان هشــدار می دهــد کــه اگــر بایــدن روی کار‬ ‫بیایــد‪ ،‬همیــن وضعیــت بــرای هــر شــهر در امریــکا اتفــاق خواهــد افتــاد‪.‬‬ ‫دراین میــان توجــه بــه رســانه بــرای شــناخت وضعیــت میدانــی و سیاســی‬ ‫امریــکا دراســتانه انتخابــات مهــم ارزیابــی می شــود و به نق ـل از «کویــن‬ ‫رووز» کــه در «نیویورک تایمــز» خطــاب بــه دموکرات هــا ســخنانی گفتــه‪،‬‬ ‫نقــل شــده‪« :‬اگــر فکــر می کنیــد ترامــپ در انتخابــات مــاه نوامبــر پیــروز‬ ‫نخواهــد شــد‪ ،‬بهتــر اســت کــه بــه فضــای رســانه ای در فیس بــوک بیشــتر‬ ‫توجــه کنیــد و وقــت بیشــتری را در فیس بــوک بگذرانیــد!» او بــا تحلیــل‬ ‫محتــوای اظهــارات و مواضــع حامیــان ترامــپ توانســته به این نتیجــه‬ ‫دســت یابــد کــه چگونــه حامیــان رئیس جمهــوری جنجالــی امریــکا طــی‬ ‫چندسال گذشــته موفــق بــه شــکل دهی جریــان رســانه ای شــده اند کــه‬ ‫بــا انتشــار هــر خبــر ســریعاً تفســیرهای موردنظرشــان را تولیــد و منتشــر‬ ‫می کننــد و درعمــل‪ ،‬فضــای تحــرک از دیگــر رســانه های دموکــرات و‬ ‫مخالــف را گرفته انــد؛ مث ـ ًا انتشــار تصویــری از نانســی پلوســی (رئیــس‬ ‫دموکــرات مجلــس نماینــدگان امریــکا) در یــک فضــای عمومــی بــا‬ ‫جنجــال بســیاری در رســانه های محافظـه کار روبـه رو شــد و «فاکس نیــوز»‬ ‫این موضــوع را بســیاربزرگ نمایــی کــرد‪ .‬درعین حــال‪ ،‬برخــی تحلیلگــران‬ ‫باســابقه تر معتقدنــد ممکــن اســت قــدرت و توانایــی ترامــپ باتوجه بــه‬ ‫درنظرنگرفتــن ارای الکتــرال کالــج نادیــده گرفتــه شــود و ارای الکتــرال‬ ‫کالــج بــرای یــک نامــزد انتخاباتــی ممکــن اســت متفــاوت از ارای عمومــی‬ ‫او باشــد؛ همان گونــه کــه در انتخابــات ‪ 2016‬نامــزد پیــروز ارای عمومــی‬ ‫کمتــری از نامــزد شکسـت خورده دموکــرات داشــت؛ امــا ایــن ارای الکترال‬ ‫کالــج بــود کــه سرنوشــت نامزدهــای انتخاباتــی را تعییــن کــرد‪ .‬در پایــان‬ ‫ایــن گــزارش امــده کــه اگرچــه بایــدن اکنــون باتوجه بــه داشــتن معاونی از‬ ‫اقلیت هــای نــژادی‪ ،‬شــانس خــود را بــرای کســب رای از طیف گســترده ای‬ ‫از شــهروندان امریکایــی افزایــش داده؛ امــا چیــزی قابل پیش بینــی نیســت‬ ‫و ترامــپ‪ ،‬غیرقابل پیش بینی تریــن رئیس جمهــوری تاریــخ امریکاســت‪.‬‬ ‫هیــچ بعیــد نیســت او در اخرین روزهــا اســتراتژی خــود را تغییــر دهــد‪.‬‬ ‫درحال حاضــر ترامــپ اســتراتژی مقابلــه بــا هرج ومــرج بــا شــعار «نظــم‬ ‫و قانــون» را درپیــش گرفتــه؛ امــا شــاید در اخرین روزهــای رقابت هــا از‬ ‫واکســن کرونــا رونمایــی کنــد کــه این وضعیــت می توانــد بــازی را دچــار‬ ‫تغییــرات قابل توجهــی کنــد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫چهار شنبه‪ 19‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2064‬‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫هیچ اجباری در مدرسه رفتن وجود ندارد‬ ‫ســخنگوی دولــت در توصیــف عملکــرد دولــت در حــوزه مبــارزه بــا کرونــا‪ ،‬برگــزاری و ایجــاد تعــادل بیــن دوگانه هایــی مثــل «نــان و جــان»‪« ،‬دیــن و جــان» و حــاال «امــوزش و جــان» را رمــز موفقیــت دولت‬ ‫در مبــارزه بــا کرونــا خوانــد‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛ علــی ربیعــی در نشســت خبــری هفتگــی بــا نماینــدگان رســانه های داخلــی و خارجــی در ابتــدا بابیان اینکــه موضــوع مدرســه‪ ،‬امــوزش‬ ‫و شــیوع کرونــا از مهم تریــن مســائل هفتــه اخیــر بــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬مبــارزه مــا بــا دو ویــروس تحریــم و کرونــا مبــارزه ای بــرای بقــای ملی ســت‪ .‬مــا بایــد حمایــت از دانش امــوزان و سالمتشــان را در کنــار‬ ‫انجــام امــر امــوزش به خوبــی پیــش ببریــم و ایــن‪ ،‬یــک ازمــون ملــی بــرای ماســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬امــروز معلمــان متعهــد مــا‪ ،‬در خــط مقــدم ایــن پیــکار قــرار دارنــد و مناســبات انــان بــا دانش امــوزان و‬ ‫اولیاءشــان کامـ ً‬ ‫ا متفــاوت بــا همیشــه اســت‪ .‬ضــرورت تحــرک دانش امــوزان و تاکیــد بــر تمریــن اجتماعی شــدن‪ ،‬شــیوه اســتفاده از فضــای مجــازی و انجــام امــور مربــوط بــه تعلیــم و امــوزش؛ از جملــه‬ ‫مواردی ســت کــه در ســتاد ملــی کرونــا و دولــت دربــاره ان بحــث شــد و بــه دغدغــه اولیــاء هــم دراین زمینــه توجــه کافــی داده شــد»‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت گفــت‪« :‬در طــرح ملــی مســکن‪ ،‬قــرار‬ ‫شــد کــه انگیــزه ایجاد شــود و تصمیــم گرفتیــم ‪50‬درصد‬ ‫از اراضــی مــازاد دســتگاه ها کــه بــه وزارت مســکن بــرای‬ ‫خانه ســازی واگــذار می شــود‪ ،‬بــه مسکن دارشــدن‬ ‫کارکنــان خــود ان دســتگاه ها بینجامــد؛ تصــور می کنیــم‬ ‫کــه ایـن کار در پیشــبرد طــرح مســکن ملــی اثــر مثبتــی‬ ‫دارد»‪ .‬ربیعــی دربــاره اینکه رئیس جمهوری در سخنانشــان‬ ‫بارهــا از دوگانه هایــی همچــون «نــان و جــان»‪« ،‬دیــن و‬ ‫جــان» و در روزهــای اخیــر «امــوزش و جــان» ســخن‬ ‫گفته انــد؛ امــا پرســش اینجاســت کــه ایــا امــار ابتــای‬ ‫ایرانیــان بــه کرونــا نشــان دهنده موفقیــت درزمینــه‬ ‫برقــراری تعادلــی میــان ایــن دوگانگی هــا بــوده یــا خیــر؟‬ ‫گفــت‪« :‬اتفاقــاً برگــزاری و ایجــاد تعــادل بیــن ایــن‬ ‫دوگانه هــا رمــز موفقیــت مــا بــوده اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«برگــزاری ایــن دوگانه هــا باعــث جلوگیــری از‬ ‫افراط وتفریــط اســت‪ .‬اتفاقـاً اینجــا جــای مقایســه با ســایر‬ ‫کشــورهای دیگــر هــم هســت‪ .‬کشــورهای اروپایــی دچــار‬ ‫مــوج ســوم شــدند و برخــی کشــورها در فســتیوال ها و‬ ‫اجتماعــات نتوانســتند مراعــات کننــد»‪ .‬وی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬اجــازه بدهیــد اخریــن موضــوع برگــزاری دیــن و‬ ‫جــان را بگویــم کــه شــاهد بودیــم مــردم در عزاداری هــا‬ ‫تمــام پروتکل هــا را رعایــت کردنــد‪ .‬همــکاران مــا‪ ،‬در‬ ‫وزارت بهداشــت در گزارشــی کــه ارائــه کردنــد‪،‬‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی به انــدازه مطلوبــی مراعــات‬ ‫شــده»‪ .‬ســخنگوی دولــت ادامــه داد‪« :‬درمــورد دوگانه نان‬ ‫و جــان مــا از این مرحلــه عبــور کردیــم‪ .‬از ‪۱۷‬درصــد‬ ‫رعایــت پروتکل هــا‪ ،‬گــزارش اخیــر ناظــران وزارت‬ ‫بهداشــت نشــان می دهــد کــه در صنــوف ‪۷۷.۵‬درصــد در‬ ‫ادارات و بانک هــا ‪۹۰‬درصــد پروتکل هــا رعایــت شــد و‬ ‫تعطیــات کمــی داشــتیم‪ .‬االن هــم بــه رشــد رســیدم؛ ما‬ ‫رشــد منفــی کمــی را تجربه کردیم و امســال خوشــبختانه‬ ‫نشــان می دهــد از رکــود خــارج می شــویم»‪ .‬وی تاکیــد‬ ‫کــرد کــه هرگونــه تحلیــل شــرایط بــدون دیــدن‬ ‫محدودیت هــای طاقت فرســا و نفس گیــر‪ ،‬تبیینــی‬ ‫صادقانــه نیســت‪ .‬وی دربــاره اینکــه علــت تاکیــد بــر‬ ‫حضــور دانش امــوزان در مــدارس چیســت؟ تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«رئیس جمهــوری در همــان جلســه صریح ـاً اعــام کــرد‬ ‫هیــچ اجبــاری در مدرســه رفتــن وجــود نــدارد؛ امــا تمــام‬ ‫کارشناســان پرورشــی و اموزشــی حساســیت داشــتند‬ ‫مدرســه بــاز شــود و دراین زمینــه بــه اســیب های‬ ‫جســمانی و روانــی کــه درپــی مدرســه نرفتن بچه هــا‬ ‫پیــش می امــد‪ ،‬اشــاره می کردنــد؛ ازایــن رو‪ ،‬مدرســه ها‬ ‫بــاز شــد»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬البتــه از امکانــات اموزشــی‬ ‫شــبکه شــاد هــم می تــوان اســتفاده کــرد‪ .‬بازهــم تاکیــد‬ ‫می کنیــم کــه حضــور در مدرســه اجبــاری نیســت؛ امــا‬ ‫مــدارس بــاز اســت و نیــز الزم اســت کــه ارتبــاط‬ ‫دانش امــوزان بــا مــدارس حفــظ شــود؛ حــال یــا‬ ‫به صــورت حضــور فیزیکــی یــا به صــورت مجــازی»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به اســتفاده از واژه «پــادگان» در ســخنان‬ ‫رئیس جمهــوری دربــاره مــدارس و مفهــوم ان اظهــار کرد‪:‬‬ ‫«پــادگان دو مفهــوم دارد؛ یکــی اداره جامعــه به صــورت‬ ‫پادگانــی که مشــخص اســت مــا بــا ان مخالفیــم و دیدگاه‬ ‫مــا ایــن نیســت و نظــام جمهــوری اســامی هــم‬ ‫براین مبنــا قــرار نگرفتــه؛ پــس جامعــه را این طــور اداره‬ ‫نمی کنیــم؛ چــه برســد بــه مدرســه‪ .‬مفهــوم دوم‬ ‫دراین زمینــه همــان نظمی ســت کــه در پادگان هــا دیــده‬ ‫می شــود و تاکیــد رئیس جمهــوری هــم بــر همــان بخــش‬ ‫بــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬ایــن به معنــای شرایطی ســت کــه‬ ‫در ان‪ ،‬پروتکل هــا در مــدارس بــا نظمــی دقیــق رعایــت‬ ‫شــود‪ .‬دراین زمینــه هــم شــاهد یــک بازنمایــی جهـت دار‬ ‫هســتیم کــه اخیــرا ً هــم بــاب شــده و در ســخنان مقامات‬ ‫دولتــی؛ به ویــژه رئیس جمهــوری یک بخــش برجســته و‬ ‫مــدام بــر ان تاکیــد می شــود؛ درحالی کــه می دانیــم گاه‬ ‫ایــن برجسته ســازی ها مغرضانــه اســت»‪ .‬ربیعــی دربــاره‬ ‫اینکــه امریــکا اصــرار دارد کــه ‪ ۲۰‬ســپتامبر تمــام‬ ‫تحریم هــای بین المللــی ســازمان ملــل علیــه ایــران‬ ‫برگــردد و واکنــش جمهــوری اســامی درقبــال ان‬ ‫چیســت؟ گفــت‪« :‬همان طورکــه قبــ ً‬ ‫ا بارهــا تکــرار‬ ‫کرده ایــم‪ ،‬انچــه ایــاالت متحــده بــه ان اســتناد می کنــد‪،‬‬ ‫از اســاس مبنــای حقوقــی نــدارد؛ امریــکا‪ ،‬عضــو برجــام‬ ‫نیســت کــه بخواهــد از یکــی از بندهــای برجــام اســتفاده‬ ‫کنــد‪ .‬ضمنـاً در همــان بند قطعنامــه و بندهــای مرتبط در‬ ‫برجــام (بندهــای ‪ ۳۶‬و ‪ ،)۳۷‬اشــاره شــده که تمــام راه های‬ ‫حل وفصــل اختالفــات بایــد طــی شــده باشــد؛‬ ‫درصورتی کــه هیچ یک ازان هــا طــی نشــده»‪ .‬ســخنگوی‬ ‫دولــت گفــت‪« :‬ازنظــر مــا و دیگــر اعضــای شــورای امنیت‬ ‫و جامعــه بین المللــی‪ ،‬در ‪ 20‬ســپتامبر هیــچ اتفاقــی‬ ‫نخواهــد افتــاد؛ جــز تــداوم زورگویی هــای نامشــروع و‬ ‫شکس ـت خورده و البتــه انــزوای بیشــتر امریــکا‪ .‬اعضــای‬ ‫شــورای امنیــت بــا صدایــی بلنــد بــه ایــاالت متحــده‬ ‫گوشــزد کردنــد کــه ایــن کشــور هیــچ حقــی در‬ ‫بازگردانــدن تحریم هــای پیشــین نــدارد و ازاین پــس نیــز‬ ‫تــاش ان هیــچ معنایــی غیــر از سرکشــی در برابــر‬ ‫خواســت و اراده جامعــه بین المللــی نخواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ـی‬ ‫تحریم هــای مرتبــط بــا قطعنامه هــای ملغی شــده قبلـ ِ‬ ‫اقتصــادی مســتقیم و غیرمســتقیم تاثیــر خــود را خواهــد‬ ‫داشــت»‪ .‬ربیعــی دربــاره اینکــه دولــت بــرای تصویــب‬ ‫الیحــه قبلــی اصــاح قانــون انتخابــات چــه رایزنی هایــی‬ ‫بــا مجلــس یازدهــم انجــام داده اســت؟ گفــت‪« :‬هنوزهــم‬ ‫بــر صحبــت قبلــی باقــی هســتیم‪ .‬الیحــه تقدیمــی‪،‬‬ ‫الیحــه ای جامــع اســت؛ نتیجــه تجربــه انباشــته‬ ‫دســتگاه های مختلــف کــه در امــر انتخابــات دارای‬ ‫مســئولیت هســتند‪ .‬ایــن الیحــه با مشــارکت کارشناســان‬ ‫وزارت کشــور‪ ،‬صاحب نظــران و شــخصیت های علمــی و‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬اســتانداران ادوار‪ ،‬نمایندگان مجالس گذشــته‪،‬‬ ‫احــزاب و کنشــگران سیاســی تهیــه شــده در کمیســیون‬ ‫سیاســی‪ ،‬دفاعــی دولــت مــورد رســیدگی دقیــق و مفصل‬ ‫و مبســوط قــرار گرفتــه و کمیتــه منتخــب دولت بــا لحاظ‬ ‫سیاســت های کلــی نظــام انتخابــات یک باردیگــر ان را‬ ‫دیــده و اظهارنظــر کرده انــد‪ .‬در دولــت چنــد جلســه بحث‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بارهــا موضــع رســمی خــود را نســبت بــه گردنکشـی های‬ ‫رژیــم ترامــپ اعــام کــرده و تغییــری در ان ایجــاد نشــده اســت‪ .‬به نظــر نمی رســد‬ ‫تغییــری در رویکردهــای نادرســت و مخــرب واشــینگتن ایجــاد شــده باشــد‪ .‬تا وقتی‬ ‫شــاهد اصالح رویــه در سیاســت های خصمانــه امریــکا نباشــیم‪ ،‬زمینــه ای بــرای‬ ‫ازســرگرفتن گفت وگوهــای موثــر و ســازنده نیــز وجــود نــدارد؛ امــا اگــر تغییــرات‬ ‫موردانتظــار در سیاســت های امریــکا تحقــق یابــد‪ ،‬بی نیــاز بــه میانجی گــری و‬ ‫پیام رســانی و براســاس ســاختار مذاکراتــی ازپیش موجــود در گــروه ‪ ،۵+۱‬امریــکا‬ ‫می توانــد بــه میــز گفت وگوهــا بازگــردد‬ ‫شــورای امنیــت‪ ،‬در ذات خــود تحریم هــای چندجانبــه و‬ ‫بین المللــی بودنــد و تــاش بــرای اعمــال یک جانبــه ان‬ ‫کامــ ً‬ ‫ا بی معنــا و مضحــک بــوده و فاقــد هرگونــه‬ ‫اثرگذاری ســت»‪ .‬وی دربــاره اینکــه درزمینــه مهــار تــورم‬ ‫چــه اقداماتــی ازســوی دولــت تاکنــون انجــام شــده‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪ :‬درواقــع منظــور رئیـس کل بانــک مرکــزی‬ ‫دراین زمینــه‪ ،‬اســتفاده از تجربیــات مختلــف؛ حتــی در‬ ‫بانک هــای مرکــزی کشــورهای پیشــرفته در اجــرای‬ ‫سیاسـت های نویــن پولی ســت کــه «عملیــات بــازار بــاز»‪،‬‬ ‫محــور اساســی ایــن سیاســت بــرای کنتــرل تورمی ســت‪.‬‬ ‫ایــن سیاســت‪ ،‬بــا هدف گــذاری تــورم تــاش می کنــد‬ ‫ازطریــق عملیــات بازار بــاز با خریدوفــروش اوراق اســامی‬ ‫خزانــه در ســود بین بانکــی و ازان طریــق‪ ،‬بــر نــرخ تــورم‬ ‫تاثیــر بگــذارد‪ .‬ســخنگوی دولــت ادامــه داد‪« :‬روش‬ ‫‪۶۰‬سال گذشــته در کشــورمان ایــن سیاســت نبوده اســت‪.‬‬ ‫طــی چندماه گذشــته ایــن سیاســت در بانــک مرکــزی‬ ‫اجرایــی شــده و بانــک مرکــزی بــا اجــرای بخش هایــی از‬ ‫ان درحال کنتــرل نقدینگــی و تــورم اســت»‪ .‬ربیعــی‬ ‫درپاســخ به اینکه باتوجه بــه اعــام امادگــی ایــران بــرای‬ ‫ســاخت واکســن کرونــا بــا همــکاری روســیه؛ ایــا شــاهد‬ ‫چنیــن همــکاری بیــن ایــران و روســیه درزمینــه ســاخت‬ ‫واکســن کرونــا خواهیــم بــود؟ گفــت‪« :‬در کشــور‪،‬‬ ‫خوشــبختانه گروه هــای مختلــف در ســاخت واکســن کار‬ ‫می کننــد و در خــارج هــم بــا کشــور روســیه مذاکراتــی‬ ‫داشــته ایم و نیــز بعضــی کشــورهای دیگــر کــه تبــادل‬ ‫اطالعــات انجــام می شــود‪ .‬همچنیــن درمــورد خریــد‬ ‫واکســن از منابعــی کــه احتمــاالً موفــق خواهنــد شــد‪،‬‬ ‫پیگیری هــا انجــام می شــود»‪ .‬وی دربــاره اینکــه نقشــه راه‬ ‫اقتصــادی یک ســال باقی مانــده تــا قــرن جدیــد قــرار‬ ‫اســت توســط رئیس جمهــوری بــه مــردم اعــام شــود‪،‬‬ ‫ایــن نقشــه راه چــه تغییــری به نفــع مــردم ایجــاد‬ ‫می کنــد؟ گفــت‪« :‬ایــن برنامــه اقتصــادی از چنــد جهــت‬ ‫تدویــن شــده؛ یکــی تداوم بخشــیدن و سرعت بخشــیدن‬ ‫بــه برنامه هایی ســت کــه دراین ماه هــا انجــام شــده‪.‬‬ ‫سیاســت های تکمیلــی بــرای موثرتربــودن تــداوم ان‬ ‫برنامه هاســت‪ .‬همچنیــن بــرای لحاظ کــردن تحــوالت‬ ‫جهانــی بــر ظرفیت هــای همســایگان و شــرایط داخلــی‬ ‫اقتصــاد کشــور‪ ،‬تهدیدهــای امریــکا و فرصت هــا و‬ ‫قوت هــا‪ ،‬برنامه هایــی درنظــر گرفتــه شــده»‪ .‬ســخنگوی‬ ‫دولــت ادامــه داد‪« :‬به عــاوه مجموعــه اقداماتــی در قالــب‬ ‫پروژه هایــی کــه در یک ســال‪ ،‬پایــان می یابنــد‪ ،‬در برنامــه‬ ‫یک ســاله وجــود دارد کــه مجموعــاً ایــن برنامه هــا در‬ ‫بــازار ســرمایه تــورم و اشــتغال اثرگــذار اســت‪ .‬بخشــی از‬ ‫برنامــه نیــز درزمینــه معیشتی ســت؛ بنابرایــن‪ ،‬نقشــه راه‬ ‫شــده و از جامعیــت خوبی برخوردار اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬از‬ ‫جملــه لوایحــی که دولــت از مجلــس یازدهم درخواســت تا‬ ‫در اولویــت رســیدگی کنــد‪ ،‬الیحــه جامــع انتخابات اســت‬ ‫کــه امیــدوارم کار کمیســیون های تخصصــی مجلــس مورد‬ ‫رســیدگی قــرار گیــرد‪ .‬معــاون پارلمانــی رئیس جمهــوری‬ ‫ازطریــق رئیــس و هیئت رئیســه مجلــس‪ ،‬پیگیــر الیحه در‬ ‫مجلــس هســتند»‪ .‬ســخنگوی دولــت باتاکیدبراینکه الیحه‬ ‫پیشــنهادی دولــت فقــدان وحــدت رویــه در فرایندهــای‬ ‫انتخابــات را موردتوجــه قــرار داده‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬ایــن‬ ‫الیحــه‪ ،‬حیطــه اختیــارات هیئت هــای اجرایــی و نحــوه‬ ‫حضــور نامزدهــا را مشــخص کــرده و در ان‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫فناوری هــای نویــن‪ ،‬نظــام مالــی شــفاف و دقیــق و نحــوه‬ ‫فعالیت هــای تبلیغاتــی پیش بینــی شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫درپاسـخ به اینکه تحلیلــش از ســفر وزیــر خارجــه ســوئیس‬ ‫و صحبتــش درمــورد تــاش بــرای راه انداختــن حداقــل‬ ‫گفت وگــو بــا امریــکا چیســت؟ تصریــح کــرد‪« :‬ایــران و‬ ‫ســوئیس‪ ،‬دارای روابــط تاریخــی و دوســتانه بــا یکدیگــر‬ ‫هســتند‪ .‬دو کشــور همچنیــن نقشــه راه روابــط در ابعــاد‬ ‫گوناگــون رایزنــی سیاســی‪ ،‬امــور اقتصــادی‪ ،‬حمل ونقــل‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬توریســم‪ ،‬محیــط زیســت و ایمنــی هســته ای‬ ‫غیرنظامــی دارنــد کــه در ســفر ســال ‪ ۹۴‬رئیس جمهــوری‬ ‫ســوئیس بــه ایــران ترســیم شــده اســت‪ .‬درخصــوص کانال‬ ‫مالــی بیــن ایــران و ســوئیس قابل توجــه اســت کــه ایــن‬ ‫کانــال بعــد از ‪۲۰‬مــاه تعلــل ازســوی طــرف امریکایــی‪ ،‬در‬ ‫خردادمــاه گذشــته رســماً عملیاتــی شــد کــه بــرای واردات‬ ‫اقــام ضــروری دارویــی و غذایــی کــه ازنظــر قوانیــن‬ ‫بین المللــی مشــمول تحریــم نمی شــوند طراحــی شــده»‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت گفــت‪« :‬مــا تردیــدی در حســن نیت‬ ‫دولــت ســوئیس بــرای راه انــدازی کانــال نداریــم؛ ولــی‬ ‫درمــورد کارکــرد ان باتوجه بــه بدعهدی هــای دولــت‬ ‫امریــکا تردیــد داریــم‪ .‬تاکنــون دو تراکنــش مالــی بــا‬ ‫حجمــی نه چندان رضایت بخــش‪ ،‬بــرای تامیــن داروهــای‬ ‫بیمــاران ســرطانی و بیمــاران پروانــه ای از ایــن کانــال‬ ‫صــورت گرفتــه اســت‪ .‬امیدواریــم بــا تامیــن مبالــغ الزم‪،‬‬ ‫کانــال فعال تــر عمــل کنــد»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«همان طورکــه پیش ازایــن هــم تصریــح شــده‪ ،‬ایــن ســفر‬ ‫ربطــی بــه مســائل روابــط ایــران و امریــکا نــدارد‪ .‬جمهوری‬ ‫اســامی ایــران بارهــا موضــع رســمی خــود را نســبت بــه‬ ‫گردنکش ـی های رژیــم ترامــپ اعــام کــرده و تغییــری در‬ ‫ان ایجــاد نشــده اســت‪ .‬به نظــر نمی رســد تغییــری در‬ ‫رویکردهــای نادرســت و مخــرب واشــینگتن ایجــاد شــده‬ ‫باشــد‪ .‬تــا وقتــی شــاهد اصالح رویــه در سیاســت های‬ ‫خصمانــه امریــکا نباشــیم‪ ،‬زمین ـه ای بــرای ازســرگرفتن‬ ‫گفت وگوهــای موثــر و ســازنده نیــز وجــود نــدارد؛ امــا اگــر‬ ‫تغییــرات موردانتظــار در سیاســت های امریــکا تحقــق‬ ‫یابــد‪ ،‬بی نیــاز بــه میانجی گــری و پیام رســانی و براســاس‬ ‫ســاختار مذاکراتــی ازپیش موجــود در گــروه ‪ ،۵+۱‬امریــکا‬ ‫می توانــد بــه میــز گفت وگوهــا بازگــردد‪ .‬این موضــع‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران از مدت هاقبــل اعــام شــده‬ ‫اســت و به قوت خــود باقی ســت»‪ .‬وی درپاســخ به اینکه‬ ‫باتوجه بــه ســخنان اخیــر محمدباقــر نوبخــت‬ ‫مبنی براینکــه خــودش بــه بــازار نم ـی رود و از قیمت هــا‬ ‫خبــر نــدارد؛ ایــا او و ســایر دولتمــردان نیــز از قیمت هــا‬ ‫بی خبرنــد و چنانچــه پاســخ منفی ســت‪ ،‬دولــت کاری‬ ‫بــرای مدیریــت بــازار می کننــد یــا خیــر؟ اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«اینکــه یک مقــام مســئول‪ ،‬صادقانــه گفته که همســرش‬ ‫خریــد انجــام می دهــد ایــا کار اشتباهی ســت؟ ایــا‬ ‫درســت بــود دراین خصــوص دروغ گفتــه شــود یــا مث ـ ً‬ ‫ا‬ ‫گفتــه شــود بیایــد از محلــه مــا بخرید کــه قیمت هــا ارزان‬ ‫اســت؟ دقیق تریــن گزارش هــا دربــاره قیمت هــا و‬ ‫تحــوالت بــازار را به ویــژه درمــورد ‪۱۰۰‬قلــم کاالهــای‬ ‫ضــروری و مهــم دســتگاه هایی همچــون وزارت اطالعــات‪،‬‬ ‫کشــور‪ ،‬ســازمان برنامه وبودجــه و بانــک مرکــزی به طــور‬ ‫نوبــه ای تهیــه می کننــد و دراختیــار رئیس جمهــوری و‬ ‫اعضــای دولــت قــرار می دهنــد‪ .‬بایــد بدانیــم کــه تــا وقتی‬ ‫تنــش قیمــت ارز کــه ناشــی از تحریــم به وجــود امــده را‬ ‫نتوانیــم بــه ســامان برســانیم‪ ،‬ایــن مشــکالت را شــاهد‬ ‫خواهیــم بــود‪ .‬علی رغــم حــرکات جدیــد امریکایی هــا و‬ ‫فشــارهای بین المللــی و تکــرار ان توســط رســانه های‬ ‫خارجــی کــه روان جامعــه را هــدف قــرار داده انــد؛ تــاش‬ ‫می کنیــم تکانه هــای ارزی را بــه ثبــات برســانیم»‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت گفــت‪« :‬کاهــش تــورم را بانــک مرکزی‬ ‫و ســتاد اقتصــادی دنبــال کرده انــد‪ .‬امیدواریــم مســیر نرخ‬ ‫تــورم در کانال هــای هدف گذاری شــده قــرار گیــرد؛ امــا‬ ‫مشــخصاً خــودم قیمــت برخــی کاالهــا را کــه می خــرم‪،‬‬ ‫می دانــم»‪ .‬وی دربــاره اینکــه گفتــه می شــود در ســفر‬ ‫رئیــس مجلــس بــه خوزســتان‪ ،‬از عملکــرد دولــت‬ ‫دراین اســتان‪ ،‬به نحــوی انتقــاد شــده و اینکــه ایــا دولــت‬ ‫و مجلــس قــرار اســت دراین بــاره همــکاری داشــته‬ ‫باشــند؟ گفــت‪« :‬همــواره از همکاری هــای بیــن قــوا‬ ‫اســتقبال کردیــم؛ ضمن اینکــه مرزهــای همــکاری و‬ ‫تعامــل بیــن قــوا را هــم قانــون اساســی مشــخص کــرده‬ ‫اســت‪ .‬مــردم خوزســتان حــق دارنــد و مــا بــه اعتراضــات‬ ‫مــردم خوزســتان احتــرام می گذاریــم‪ .‬انتقادهــا همیشــه‬ ‫متوجــه قطــار درحرکــت اســت‪ .‬شــهروندان مظلــوم در‬ ‫اســتان خوزســتان انتظــارات به حقــی دارنــد و وظیفــه مــا‬ ‫رفــع ان هاســت‪ .‬اتفاقــاً ایــن دولــت بــا درک مشــکالت‬ ‫مــردم خوزســتان‪ ،‬اقدامــات زیرســاختی زیــادی در اســتان‬ ‫انجــام داده کــه تاثیــر ان هــا بــر زندگــی مــردم به مــرور‬ ‫ایجــاد خواهــد شــد»‪ .‬وی با برشــمردن اقدامات انجام شــده‬ ‫در ســال های اخیــر در اســتان خوزســتان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«عالوه برایــن مــوارد؛ اب رســانی بــه ابــادان‪ ،‬خرمشــهر و‬ ‫غیزانیــه هــم فــاز ‪ ۲‬و ‪ ۳‬تمــام شــد‪ .‬انشــعابات روســتاها بــا‬ ‫دســتور رئیس جمهــوری تــا ‪۱۰‬روزاینــده تمــام می شــود‪.‬‬ ‫همچنیــن تصفیه خانــه فاضــاب شــرق اهــواز ابــادان‪،‬‬ ‫خرمشــهر‪ ،‬شــادگان‪ ،‬بنــدر امــام(ره)‪ ،‬ماهشــهر هــم برخــی‬ ‫زودتــر و برخــی تــا پایــان دولــت افتتــاح می شــود»‪ .‬وی‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬بــا مــردم کــه از مشــکالت و رنــج تحریــم‬ ‫ماننــد ‪ FATF‬کــه نمی توانیــم صحبــت کنیــم‪ .‬حــق مردم‬ ‫خوزســتان بیش ازاین هاســت‪ .‬درنهایــت‪ ،‬از همــکاری همــه‬ ‫قــوا‪ ،‬نیروهــای مســلح و دیگــر نهادهــا برای حل مشــکالت‬ ‫مــردم اســتقبال می کنیــم»‪ .‬ربیعــی همچنیــن بااشــاره به‬ ‫رفــع ابهامــات ســپرده گذاری یک درصــد از دارایــی‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی در صنــدوق تثبیــت بــازار گفــت‪ :‬‬ ‫«ایــن ســپرده گذاری از ابتــدای هفتــه بعــد انجــام خواهــد‬ ‫شــد کــه موجــب پایــداری بــازار ســرمایه و بــورس خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬از ســال ‪ ۹۴‬مصوب ـه ای وجــود داشــته کــه صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی یک درصــد از دارایی هــای خــود را در‬ ‫صنــدوق تثبیــت بــازار ســپرده گذاری کند‪ .‬مصوبــه تاکنون‬ ‫ابهــام داشــت و ایـن کار انجــام نشــده بــود‪ .‬اخیــرا ً ابهامــات‬ ‫رفــع شــد و از ابتــدای هفتــه اینــده‪ ،‬ایــن ســپرده گذاری‬ ‫انجــام می شــود و کارشناســان معتقدنــد این اقــدام موجــب‬ ‫پایــداری بــازار بــورس می شــود»‪ .‬وی دربــاره وضعیــت‬ ‫بــازار خــودرو و مشخص نشــدن وزیــر صمــت‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«انتخــاب وزیــر صمــت ازســوی دولــت انجــام شــد؛ امــا‬ ‫متاســفانه مجلــس بــه ایشــان رای ندادنــد‪ .‬فهرســتی تهیه‬ ‫شــده و پنج نفــر در ان قــرار دارنــد کــه در روزهــای اینــده‬ ‫بــه مجلــس معرفــی می شــوند‪ .‬افزایــش اخیــر قیمــت‬ ‫خــودرو نیــز مربــوط بــه بــازار اســت‪ .‬امیدواریــم کــه بــا‬ ‫سیاســت دولــت بــرای جمــع اوری نقدینگــی طــی‬ ‫یک ســال اینده شــاهد بهبــود وضعیــت باشــیم»‪ .‬ربیعــی‬ ‫دربــاره افزایــش چنددرصــدی قیمــت ســموم و کــود‬ ‫موردنیــاز باغــداران و کشــاورزان نیــز تاکیــد کــرد‪« :‬دولــت‪،‬‬ ‫حمایــت از کشــاورزان را رهــا نکــرده اســت و سیاســت‬ ‫خریــد تضمینــی را دنبــال کردیــم‪ .‬بخشــی از مشــکالت‬ ‫موجــود درزمینــه تامیــن نهاده هــا به دلیــل کاهــش‬ ‫اختصــاص ارز ‪۴۲۰۰‬تومانــی بــود کــه به علــت‬ ‫محدودیت هــای ناشــی از تحریــم اتفــاق افتــاده‪ .‬پیش تــر‬ ‫بیــش از ‪۱۴‬میلیــارددالر یارانــه می دادیــم کــه این رقــم بــه‬ ‫هشــت تــا نه میلیــارددالر رســیده اســت»‪ .‬وی در پایــان‬ ‫صحبت هایــش دربــاره برخی مــوارد مطروحــه دربــاره‬ ‫پیام هــای میانجی گرایانــه بــرای ارتبــاط بــا امریــکا و‬ ‫موضــع دولــت دراین زمینــه‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬در ســفر وزیــر‬ ‫امــور خارجــه ســوئیس بــه ایــران‪ ،‬ارتبــاط و مســائل تهران‬ ‫و واشــینگتن مدنظــر نبــوده اســت‪ .‬نه تنهــا ایــن ســفر؛‬ ‫بلکــه دربــاره هــر کشــوری دیگــری هــم کــه چنیــن نیتی‬ ‫دارد‪ ،‬پاســخ مــا روشــن اســت؛ امریکایــی بایــد ابتدا دســت‬ ‫خــود را از گلــوی طــرف مقابــل بردارنــد‪ ،‬ســپس ادعــای‬ ‫مذاکره کردن را مطرح کنند»‪.‬‬ ‫تاکید استاندار کربال بر معذوریت عراق از میزبانیِ زائران اربعین‬ ‫اســتاندار کربال درواکنش به برداشــت اشــتباه از ســخنانش‬ ‫دربــاره ائیــن اربعیــن در برخــی رســانه ها تاکیــد کــرد که‬ ‫به دلیــل شــیوع گســترده کرونــا‪ ،‬کربــا امســال امــکان‬ ‫اســتقبال و میزبانــی از زائــران اربعیــن کشــورهای دیگر را‬ ‫نــدارد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ نصیــف الخطابــی توضیــح داد که‬ ‫ممنوعیــت ورود زائــران بــا تصمیــم و نظــر ســتاد مرکزی‬ ‫مبــارزه بــا کرونــا به ریاســت نخسـت وزیر بــرای حفاظــت‬ ‫و ســامت جــان زائــران در برابــر ایــن ویــروس انجام شــده‬ ‫اســت‪ .‬وی افــزود‪« :‬گرچــه در ســال های پیــش‪ ،‬زیــارت‬ ‫اربعیــن حســینی بــا وجــود همــه چالش هــا و تهدیدهــای‬ ‫امنیتــی متوقــف نشــده؛ امــا به دلیل اینکــه ویــروس‬ ‫کرونــا تاکنــون واکســن و داروی مشــخصی بــرای ان یافت‬ ‫نشــده‪ ،‬به خاطــر حفــظ جــان و ســامت زائــران‪ ،‬ســتاد‬ ‫مرکــزی مبــارزه بــا کرونــا در عــراق‪ ،‬همچنــان ورود زائران‬ ‫خارجــی بــه انجــا را به صــاح نمی دانــد»‪ .‬وی ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد ایــن ویــروس هرچه زودتــر از صحنــه‪،‬‬ ‫رخــت بربنــدد و همــه مــا در کربــا؛ اعــم از مســئوالن‬ ‫و موکب هــا و مــردم کربــا در تولیــت اســتان مقــدس‬ ‫حســینی(ع) و عباســی(ع) در خدمــت زائــران باشــیم؛‬ ‫زیــرا هیــچ افتخــاری باالتــر از خدمــت زائــران اباعبــداهلل‬ ‫الحســین(ع) نیســت‪ .‬گفتنی ســت کــه به تازگــی فیلــم و‬ ‫مصاحب ـه ای از اســتاندار کربــا در برخــی خبرگزاری هــا‬ ‫و رســانه های ایرانــی منتشــر شــد کــه در برداشــت‬ ‫اشــتباه‪ ،‬از امادگــی مســئوالن ایــن اســتان بــرای پذیــرش‬ ‫میلیونــی زائــران خارجــی خبــر داده بودنــد‪ .‬اســتاندار‬ ‫کربــا دراین فیلــم تنهــا ابــراز امیــدواری کــرده بــود کــه‬ ‫«بــای کرونــا ریشــه کن شــود تــا کلیــه دوســتداران‬ ‫اهل بیــت(ع) و اربعیــن بتواننــد موفــق بــه زیــارت بــارگاه‬ ‫امام حســین(ع) شــوند و این جانــب در خدمــت انــان‬ ‫باشــم»‪ .‬ایرج مســجدی (ســفیر جمهــوری اســامی ایران‬ ‫در بغــداد) نیــز پیش تــر در مصاحب ـه ای گفتــه بــود کــه‬ ‫پرونــده اربعیــن در عــراق بســته شــده اســت و این کشــور‬ ‫بــه هیــچ زائــر خارجــی؛ ازجملــه ایرانــی‪ ،‬اجــازه ورود بــه‬ ‫عــراق بــرای انجــام ائیــن اربعیــن نمی دهــد‪ .‬ســخنگوی‬ ‫وزارت بهداشــت عــراق نیــز دیــروز در گفت وگویــی تاکیــد‬ ‫کــرد کــه مطابــق مصوبه ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا کرونا‪،‬‬ ‫ورود زائــران خارجــی اربعیــن بــه کشــور ممنــوع اســت و‬ ‫هیــچ تصمیــم جدیــدی دربــاره گشــودن مرزهــا در ایــام‬ ‫اربعیــن بــه روی زائــران دیگــر کشــورها گرفتــه نشــده‬ ‫اســت‪ .‬ســیف البــدر گفــت کــه ســتاد مرکــزی مبــارزه‬ ‫بــا کرونــا به ریاســت مصطفــی الکاظمــی (نخســت وزیر‬ ‫عــراق) در روز دوشــنبه جلســه خــود را برگــزار و فقــط‬ ‫بــا تبــادالت تجــاری بــرای مدت زمــان محــدود در‬ ‫گذرگاه هــای مــرزی موافقــت کــرد‪.‬‬ ‫مشکالت روحی و روانی پساکرونایی‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ویــروس کرونــا در ‪۲۰‬ســالی کــه از قــرن ‪ ۲۱‬می گــذرد‪ ،‬اســیب زننده ترین‬ ‫ویروســی بــوده کــه صدمــات جانــی و مالــی غیرقابل بــاوری بــه جامعــه جهانــی‬ ‫وارد ســاخته اســت‪ .‬ایــن بیمــاری تاکنــون چندمیلیون نفــر را مبتــا کــرده و‬ ‫چندصدهزارنفــر را نیــز بــه کام مــرگ فرســتاده اســت و تاروپــود جامعــه بشــری‬ ‫را ان چنــان تحت تاثیــر قــرار داده کــه هنــوز بســیار زود اســت کــه عمــق ایــن‬ ‫فاجعــه بشــری را دانســت و فهمیــد؛ حتــی درمــورد امارهــای موجــود در جهــان‪،‬‬ ‫شــک و تردیدهــای زیــادی ایجــاد کــرده اســت کــه همیــن امــر نیــز بــر مشــکالت‬ ‫جــاری کشــورها افــزوده اســت‪ .‬صدمــات وارده جانــی و مالــی بــر خانواده هــا‬ ‫ان قــدر اثرگــذار بــوده کــه پــاره ای از اوقــات تــا فقــر مطلــق نیــز پیــش رفتــه‬ ‫اســت‪ .‬کارگرانــی کــه از کار بیــکار شــده اند و خانواده هایــی کــه حتــی دسترســی‬ ‫بــه قــوت الیمــوت هــم ندارنــد‪ .‬فاجعـه ای بشــری بــه جهــان تحمیل شــده اســت؛‬ ‫کار به حــدی بــه مشــقت کشــیده شــده کــه حتــی ‪ ۲۰‬کشــور صنعتــی بــزرگ‬ ‫جهــان نیــز دراین بــاره احســاس ضعــف می کننــد‪ .‬به نظــر می رســد شــمار‬ ‫کارخانه هایــی کــه ورشکســته شــده یــا می شــوند‪ ،‬شــرکت های بزرگــی کــه بــه‬ ‫تعطیلــی کشــیده شــده اند‪ ،‬ابرکمپانی هــای جهانــی به خصــوص کمپانی هــای‬ ‫نفتــی‪ ،‬در شــرایط ایجادشــده کــه قیمــت نفــت در کشــوری چــون امریــکا بــه زیر‬ ‫صفــر رســیده اســت‪ ،‬خبــر از اینــده ای دشــوار بــرای جهــان هســتی می دهــد‪.‬‬ ‫اینــک پــس از ظهــور ایــن ویــروس منحــوس‪ ،‬در تمــام کشــورها‪ ،‬هــزاران ســوال‪،‬‬ ‫بی پاســخ مانــده اســت‪ .‬ان قــدر شــک و تردیــد بــر جامعــه بشــری حــادث اســت‬ ‫کــه تشــتت و دودلــی همــه احــاد بشــری را در اســترس‪ ،‬نگرانــی و تــرس از‬ ‫اینــده فــرو بــرده اســت‪ .‬اگــر فقــط دنیــا و مــردم در یک مــورد شــک داشــته‬ ‫باشــند و ان هــم چگونگــی ظهــور ایــن ویــروس‪ ،‬همین بــس کــه افــکار بشــری‬ ‫بــه صدهــا جــا ســرک بکشــد‪ .‬کار از انچــه شــده‪ ،‬چگونــه و چــرا شــده و چــه‬ ‫بایــد کــرد‪ ،‬گذشــته اســت‪ ،‬اینــک بایــد بــه فکــر اینــده بــود؛ ان هــم ازنظــر روحی‬ ‫و ســواالت بی جــواب مــردم و خــوف از فــردای خــود کــه ایــا ایــن مصیبــت‬ ‫بــرای هــر فــردی‪ ،‬چــه ارمغــان شــومی به همــراه داشــته اســت‪ .‬خانواده هایــی‬ ‫کــه عزیــزان خــود را به علــت ایــن بیمــاری از دســت می دهنــد‪ ،‬شــاید بــرای‬ ‫همــه عمــر از اینکــه نتوانســته اند مراســم تشــییع جنازه و یادبــود برقــرار کننــد‪،‬‬ ‫دردی را بــا خــود بــه دوش بکشــند‪ .‬بــرای مــا ایرانیــان کــه می گوینــد بــرای‬ ‫تکریــم مــردگان تــا حــد افــراط پیــش می رویــم‪ ،‬ایــن فاصلــه بعیــد را چگونــه‬ ‫بایــد تحمــل کــرد؟ ‪۲۶۵‬میلیــون بیــکاری کــه به علــت پدیدارشــدن ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬بــه جمــع بیــکاران موجــود دنیــا افــزوده شــده اند تــا چــه میــزان‬ ‫می توانــد ضایعه افریــن باشــد؟ ایــن همــه بیــکار چــه مشــکالتی را می تواننــد‬ ‫ناخواســته بــه کشــورها تحمیــل کننــد؟ چــه میــزان از ایــن همــه بیــکار‪ ،‬عاملــی‬ ‫می شــود تــا بــه اعتیــاد جامعــه بیفزاینــد؟ ســرقت و دزدی و جنایــت تــا چــه‬ ‫میــزان می توانــد بشــر ایــن کــره خاکــی را ازار دهــد؟ اگــر ایــن همــه صدمــات‬ ‫را بــه اســترس و نگرانــی‪ ،‬تــرس و فشــارهای وارده بــر خانواده هــا اضافــه کنیــم‪،‬‬ ‫ایــا کانــون خانــواده هنــوز می توانــد بــه ایــن زندگــی‪ ،‬بــا ایــن همــه تــرس و درد‬ ‫بــه چشــم زیســتن نــگاه کنــد؟ و ازســوی دیگر‪ ،‬ســیل عظیمــی از فارغ التحصیــان‬ ‫دانشــگاهی کــه انــان را چشــم و چــراغ راه اینــده ســعادت کشــور می داننــد‪ ،‬در‬ ‫اثــر بیــکاری‪ ،‬چــه احساســی جــز یــاس و نومیــدی می تواننــد داشــته باشــند؟ و‬ ‫به عنــوان اخریــن مجهــول‪ ،‬کــودکان مدرس ـه ای مــا کــه این روزهــای ســخت را‬ ‫ناظــر و شــاهد بوده انــد‪ ،‬بــرای اینــده می تواننــد جوانانــی برومنــد و شایســته و‬ ‫بــدون بیــم و تــرس باشــند؟ اگــر خوش بینانــه بــه اینــده بنگریــم و روان شناســان‬ ‫و جامعه شناســان و ســایر عوامــل تاثیرگــذار ازطریــق رســانه ملــی‪ ،‬ازطریــق فیلــم‪،‬‬ ‫تصویــر‪ ،‬صــوت و جرایــد نــکات الزم و بایســته را بــه مــردم ارائــه دهنــد‪ ،‬به یقیــن‬ ‫ایــن اقدامــات اثرگــذار بــوده و می توانــد بــه اینــده کشــور کمــک کنــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫رکود در بازار پنبه‬ ‫محمدحســین کاویانــی؛ مدیرعامــل صنــدوق پنبــه از برداشــت پنبــه خبــر داد و‬ ‫گفــت‪« :‬چندروزی ســت کــه برداشــت پنبــه در اســتان گلســتان و شهرســتان‬ ‫ســرخس خراســان جنوبــی اغــاز شــده»‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛‬ ‫او بــا انتقــاد از این مســئله کــه در واردات نــخ و پنبــه نظــم و انضباطــی وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬افــزود‪« :‬به رغــم رکــود بــازار پنبــه و تاثیرپذیــری مســئله کرونــا بــر صنایــع‬ ‫پوشــاک؛ تولیدکننــدگان پنبــه بــا مشــکالت متعــددی مواجــه شــدند»‪.‬‬ ‫عدم صدور مجوز جدید پرواز برای برخی ایرالین ها‬ ‫ســازمان هواپیمایــی کشــوری‪ ،‬از عدم صــدور مجــوز جدیــد پــروازی بــرای‬ ‫برخــی از شــرکت های هواپیمایــی خبــر داد و اعــام کــرد کــه بــه تعــدادی از‬ ‫شــرکت های هواپیمایــی دربــاره عدم رعایــت برخــی از مقــررات ابالغــی مقابلــه بــا‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬اخطــار داده اســت‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ ســازمان هواپیمایــی‬ ‫کشــوری اعــام کــرد کــه درراســتای ضــرورت رعایــت کامــل مقــررات ابالغــی‬ ‫دربــاره مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا و عدم رعایــت برخــی از شــرکت های‬ ‫هواپیمایــی مبنی بــر خالی نگه داشــتن صندلی هــای دو ردیــف اخــر‪ ،‬مجــوز‬ ‫جدیــد پــروازی بــرای ایــن شــرکت ها صــادر نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫ردبودن ‪۸۶‬درصد اراضی کشاورزی کشور‬ ‫ُخ‬ ‫ِ‬ ‫یــک مقــام مســئول بابیان اینکــه ‪۸۶‬درصــد کشــاورزی کشــور توســط کشــاورزان‬ ‫خــرد انجــام می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬تنهــا ‪۱۴‬درصــد فعالیت هــای کشــاورزی ایــران‬ ‫دارای شــرایط اقتصادی ســت»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ غالمحســین طباطبایــی‬ ‫(مدیرعامــل شــرکت ســهامی زراعــی فعالیت هــای کشــاورزی ایــران) افــزود‪:‬‬ ‫«مســاحت زمیــن ان هــا کمتــر از ‪۱۰‬هکتــار اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬می تــوان عنــوان کــرد‬ ‫کــه کشــاورزی مــا یــک کشــاورزی خــرد اســت»‪.‬‬ ‫ذخایر وارداتی کره روبه اتمام است‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره اتحادیــه تعاونی هــای فراورده هــای لبنــی کشــور گفــت‪:‬‬ ‫«از پارســال کــه ارز ‪4200‬تومانــی بــرای واردات کــره قطــع شــده بــود‪ ،‬از ذخایــر‬ ‫موجــود اســتفاده می شــود کــه تــا پایــان شــهریورماه پاسخگوســت‪ .‬اکنــون ایــن‬ ‫ذخیــره نیــز روبه اتمــام بــوده و به همین دلیــل قیمت هــا درحال افزایــش اســت‪.‬‬ ‫بااین وجــود؛ ســازمان حمایــت هنــوز مجــوزی دراین راســتا صــادر نکــرده اســت»‪.‬‬ ‫به گــزارش ایلنــا؛ علــی احســان ظفــری افــزود‪« :‬چــون ســازمان حمایــت همچنــان‬ ‫قیمتــی را اعــام نکــرده اســت‪ ،‬مجــوز افزایــش قیمــت وجــود نــدارد؛ امــا اکنــون‬ ‫برخــی از واحدهــا خودســرانه قیمت هــا را بــاال برده انــد و بعضــی هــم دســت نگــه‬ ‫داشــته اند و منتظــر مصوبــه ســازمان حمایــت هســتند‪ .‬مطمئنــا افزایــش قیمــت‬ ‫وجــود خواهــد داشــت؛ چــون ارز نیمایــی بــه ارز ازاد تبدیــل شــده»‪.‬‬ ‫انجام روزانه ‪30‬هزار ازمایش کرونا در کشور‬ ‫رئیــس ازمایشــگاه مرجــع کشــوری کوویــد‪ -۱۹‬انســتیتو پاســتور ایــران گفــت‪:‬‬ ‫«کیت هــای ســرولوژی ابزارهــای کمــک تشــخیصی کرونــا هســتند کــه بــه‬ ‫خارج ازکشــور صــادر می شــوند»‪ .‬به گــزارش فــارس؛ مصطفــی صالحــی وزیــری‬ ‫درواکنش بــه اظهاراتــی دربــاره انجــام تســت کرونــا بــرای افــراد باالی‪60‬ســال‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن تصمیــم بــرای مقطعــی خــاص اتخــاذ شــده بــود؛ امــا ایــن تســت‬ ‫درحال حاضــر بــا تشــخیص پزشــک بــرای عمــوم مــردم انجــام می شــود و‬ ‫کمبــودی در تهیــه ایــن کیت هــا وجــود نــدارد‪ .‬گرچــه به دلیــل تحریم هــای‬ ‫شــدید شــرایط ســختی بــرای تهیــه مــواد اولیــه وجــود دارد؛ ولــی بــا تالش هایــی‬ ‫کــه صــورت گرفتــه‪ ،‬کمبــود چندانــی در تامیــن کیــت نداریــم؛ بــا اینکــه روزانــه‬ ‫حــدود ‪30‬هــزار ازمایــش در کشــور انجــام می شــود»‪.‬‬ ‫امکان استفاده از اموزش معکوس در شبکه شاد‬ ‫محســن حاجی میرزایــی بااشــاره به اینکه ظرفیت هــای مختلفــی در شــبکه شــاد‬ ‫پیش بینــی شــده‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن نرم افــزار را گســترش داده ایــم و قابلیت هــای‬ ‫مختلفــی در ان پیش بینــی شــده؛ ازجملــه امــکان ارتبــاط زنــده بــا دانش امــوزان‪،‬‬ ‫حضوروغیــاب و تکلیــف دانش امــوزان؛ تمــام مطالــب درســی در ایــن شــبکه‬ ‫بارگــذاری شــده تــا دانش امــوزان مشــکلی نداشــته باشــند‪ .‬هزینــه اینترنــت‬ ‫دانش امــوزان و معلمــان در شــبکه شــاد بــا موافقــت رئیس جمهــوری رایــگان‬ ‫شــده و خانواده هــا ازطریــق اپراتورهــا می تواننــد رایــگان اســتفاده کننــد»‪.‬‬ ‫به گــزارش پانــا؛ وزیــر اموزش وپــرورش افــزود‪« :‬امــکان اســتفاده از امــوزش‬ ‫معکــوس بــرای معلمــان فراهــم شــده اســت؛ بــرای ان هایــی کــه دسترســی بــه‬ ‫اینترنــت و فضــای مجــازی ندارنــد‪ ،‬مدرســه تلویزیونــی ایــران و امــوزش حضــوری‬ ‫پیش بینــی شــده؛ چــون تراکــم دانش امــوزان دراین مناطــق خیلی پائیــن اســت‪.‬‬ ‫مدرســه دایــر اســت و امســال هیــچ مدرســه ای تعطیــل نمی شــود‪ .‬مدرســه‬ ‫به عنــوان کانــال اصلــی ارتبــاطِ خانواده هــا و دانش امــوزان بــاز بــوده و خدمــات‬ ‫اموزشــی ارائــه می کنــد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫چهار شنبه‪ 19‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2064‬‬ ‫یک فعال اقتصادی مطرح کرد؛‬ ‫برندسازی زعفران از مسیر مثلث طالیی‬ ‫تلــخ اســت دیــدن این وضعیــت کــه تولیــدات خــاص کشــور‪،‬‬ ‫فلــه ای روانــه چنــد کشــور و انجــا بــا برنــد و بســته بندی‬ ‫ان هــا صــادرات مجــدد شــده و درامدهــای اصلــی نصیبشــان‬ ‫می شــود‪ .‬توقــف صــادرات فلــه ای ایــن محصــوالت؛ ازجملــه‬ ‫زعفــران‪ ،‬بــه تعریــف پــروژه ای در ســطح ملــی بــا همــکاری‬ ‫بنگاه هــای اقتصــادی‪ ،‬مجلــس و دولــت بــرای برندســازی‬ ‫در بازارهــای جهانــی نیــاز دارد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ زعفــران‬ ‫به عنــوان یکــی از محصــوالت ارزشــمند کشــاورزی همــواره‬ ‫موردتوجــه فعــاالن این بخــش بــوده اســت؛ طــای ســرخی‬ ‫کــه صــادرات خــام‪ ،‬فراوری نشــده و بــدون معرفــی ایــران‬ ‫به عنــوان کشــور صادرکننــده نگرانی هایــی را بــرای فعــاالن‬ ‫اقتصــادی ایجــاد کــرده اســت‪ .‬ایــن نگرانی هــا در جلســه‬ ‫اخیــر رهبــر انقــاب اســامی و هیئت دولــت نیــز مطــرح و‬ ‫بــه خام فروشــی محصــوالت مختلــف صادراتــی نظیــر زعفــران‬ ‫انتقادهایــی وارد شــد‪ .‬یــک فعــال اقتصــادی معتقــد اســت؛‬ ‫بــرای توقــف صــادرات فلــه ای زعفــران‪ ،‬نیــاز بــه تعریــف‬ ‫پــروژه ای در ســطح ملــی بــا همــکاری «بنگاه هــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫مجلــس و دولــت» بــرای برندســازی زعفــران در بازارهــای‬ ‫جهانــی داریــم‪ .‬فرهــاد ســحرخیز دراین رابطــه گفــت‪:‬‬ ‫«برندســازی‪ ،‬یــک فراینــد علمی ســت‪ .‬درواقــع هرکس کــه‬ ‫کارت بازرگانــی دارد و می توانــد صــادرات انجــام دهــد‪ ،‬لزوم ـاً‬ ‫به راحتــی در برندســازی موفــق نخواهــد شــد»‪ .‬او دربــاره‬ ‫نــگاه علمــی بــه فراینــد برندســازی زعفــران ایرانــی توضیــح‬ ‫داد‪« :‬وقتــی کاری علمــی باشــد‪ ،‬یعنــی مــا نیــاز داریــم ان را‬ ‫بیاموزیــم و از تجربــه برندهــای مطــرح دنیــا در محصــوالت‬ ‫مشــابه ملی شــان درس بگیریــم‪ .‬همان طورکــه محصــول ملــی‬ ‫کشــور مــا زعفــران اســت‪ ،‬ســایر کشــورها نیــز تجربه هایــی‬ ‫درزمینــه محصــوالت خــود دارنــد؛ مثــ ً‬ ‫ا الزم اســت ببینیــم‬ ‫کــه کشــورهای دیگــر دررابطه بــا قهــوه یــا شــکالت به عنــوان‬ ‫محصــول ملــی خــود چــه اقداماتــی انجــام داده انــد‪ .‬شــرکت ها‬ ‫و بنگاه هــای اقتصــادی بایــد خــود را بــه دانــش برندســازی‬ ‫تجهیــز کننــد و بــا صــرف زمــان و تجربــه ایــن علــم را‬ ‫بیاموزنــد»‪ .‬ایــن کارشــناس بــازار زعفــران دربــاره نقــش‬ ‫بنگاه هــای اقتصــادی در برندســازی ایــن محصــول گفــت‪:‬‬ ‫«می تــوان بنــگاه اقتصــادی را یکــی از رئــوس مثلــث طالیــی‬ ‫برندســازی محصــول ملــی زعفــران دانســت‪ .‬اگــر رئــوس ایــن‬ ‫مثلــث تکمیــل شــود‪ ،‬زعفــران ایــران خواهــد توانســت بــا برنــد‬ ‫ایرانــی در بازارهــای جهانــی عرضــه شــود»‪ .‬او بــه تجــارب‬ ‫جهانــی دراین زمینــه اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬مثــ ً‬ ‫ا در تجربــه‬ ‫هیونــدا به عنــوان تولیــد ملــی کشــور کــره جنوبــی می بینیــم‬ ‫کــه دولــت‪ ،‬پشــت محصــوالت ملــی قــرار می گیــرد و حمایــت‬ ‫کالن می کنــد تــا بنگاه هــای اقتصــادی ارزش افریــن شــوند‪.‬‬ ‫ایــن تجربــه مشابهی ســت کــه در کشــورهای مختلــف تکــرار‬ ‫شــده؛ پــس بــرای برندســازی عالوه براینکــه امــوزش دانــش‬ ‫برندســازی بایــد اولویــت بنگاه هــای اقتصــادی باشــد؛ بــه‬ ‫حمایــت دولــت هــم نیــاز داریــم»‪ .‬او دربــاره نقــش مجلــس‬ ‫در پرهیــز از خام فروشــی زعفــران گفــت‪« :‬کنــار حمایــت‬ ‫دولــت‪ ،‬اراده دیگــری به عنــوان راس ســوم قــرار می گیــرد‬ ‫و ان‪ ،‬مجلــس اســت ‪ .‬نگــرش قانون گــذار بایــد این باشــدکه‬ ‫بنگاه هــای بخــش خصوصــی را حمایــت و حضــور در مجامــع‬ ‫بین المللــی را بــرای ان هــا تســهیل کنــد»‪ .‬ایــن فعــال بخــش‬ ‫خصوصــی دربــاره نقــش مجلــس در برندســازی زعفــران‬ ‫به عنــوان یــک محصــول ملــی در بــازار جهانــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«مجلــس در دو حــوزه می توانــد بــه اقــدام ملــی بــرای‬ ‫برندســازی زعفــران ایــران در بــازار جهانــی کمــک کنــد؛‬ ‫حــوزه اول‪ ،‬مســائل روزمره ای ســت کــه صادرکننــدگان بــا ان‬ ‫مواجه انــد‪ .‬جلوگیــری از خام فروشــی‪ ،‬برندســازی و همــه ایــن‬ ‫صحبت هــا مربــوط بــه زمانی ســت کــه بتوانیــم کاال را صــادر‬ ‫کنیــم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬فراینــد بازگشــت ارز صادرکننــدگان‪ ،‬بــا‬ ‫ورود مجلــس تســهیل خواهــد شــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬بایــد نــگاه بــه‬ ‫فردی کــه محصولــی کشــاورزی ماننــد زعفــران ایرانــی را‬ ‫صــادر می کنــد‪ ،‬بــا فردی کــه محصــوالت پتروشــیمی را صــادر‬ ‫می کنــد‪ ،‬متفــاوت باشــد؛ زیــرا دریک طــرف‪ ،‬خام فروشــی‬ ‫صددرصــدی و درطرفــی‪ ،‬یــک محصــول برندسازی شــده‬ ‫دارای ارزش افــزوده قــرار دارد»‪ .‬ایــن فعــال اقتصــادی‪ ،‬حــوزه‬ ‫دوم ورود مجلــس بــه موضــوع زعفــران را معطــوف بــه تاکیــد‬ ‫رهبــری بــرای جلوگیــری از خام فروشــی ایــن محصــول‬ ‫دانســت و گفــت‪« :‬ایــن‪ ،‬دســتورکاری مشــخص بــرای مجلــس‬ ‫اســت کــه بتوانــد برنام ـه ای مــدون بــا زمان بنــدی مشــخص‬ ‫بــرای زعفــران طراحــی کنــد‪ ،‬از کارشناســان این حــوزه کمــک‬ ‫بگیــرد و دراین حــوزه منشــا اثــر باشــد»‪ .‬او افــزود‪« :‬مجلــس‬ ‫می توانــد دولــت را مکلــف کنــد در بودجــه به صــورت کالن‪،‬‬ ‫منابعــی را بــرای محصــول زعفــران در مقیــاس کلــی و نــه‬ ‫بــرای یــک بنــگاه خــاص‪ ،‬درنظــر بگیــرد‪ .‬این قبیــل کارهــا‪،‬‬ ‫بیــن بنگاهــی کــه تــاش می کنــد زعفــران را بــا برنــد ایرانــی‬ ‫در نقــاط مختلــف دنیــا به فــروش برســاند‪ ،‬بــا صادرکننــده ای‬ ‫کــه ایــن محصــول را به صــورت فلــه ای بــه خارج ازکشــور‬ ‫می فرســتد‪ ،‬تفــاوت ایجــاد می کننــد و نگــرش جدیــدی‬ ‫را دربــاره اهمیــت زعفــران به عنــوان یــک محصــول ملــی‬ ‫به وجــود مــی اورد»‪ .‬ایــن کارشــناس بــازار زعفــران دربــاره‬ ‫نقــش دولــت در توقــف خام فروشــی ایــن محصــول گفــت‪:‬‬ ‫«ســازمان توســعه تجــارت می توانــد به عنــوان بهتریــن‬ ‫نماینــده دولــت‪ ،‬تســهیلگر پــروژه ملــی زعفــران باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن؛ ســفیران مــا‪ ،‬در کشــورهای خارجــی می تواننــد‬ ‫دراین موضــوع نقــش ایفــا کننــد»‪ .‬او درعین حــال بــا‬ ‫یــاداوری ظرفیت هــای پی ـش روی مجلــس و دولــت درزمینــه‬ ‫برندســازی و جلوگیــری از خام فروشــی زعفــران‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«تاکنــون اقــدام اثربخشــی دراین بــاره انجــام نشــده اســت‪.‬‬ ‫مــا به عنــوان بخــش خصوصــی‪ ،‬در یــک فراینــد دشــوار و‬ ‫بــا صــرف هزینــه و اختصــاص زمــان توانســتیم زعفــران ایرانــی‬ ‫را بــه بــازار جهانــی معرفــی کنیــم؛ تاجایی کــه در برخــی از‬ ‫کشــورها‪ ،‬برنــد ایرانــی زعفــران در فروشــگاه ها دردســترس‬ ‫اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬گاه پشــت ســد کشــورهایی کــه بــا ان هــا‬ ‫چالش هایــی در ســطح کالن داریــم‪ ،‬متوقــف می شــویم»‪.‬‬ ‫او بااشــاره به تاثیــر برجــام بــر بازارهــای هــدف زعفــران‬ ‫ایرانــی گفــت‪« :‬تــا پیــش از خــروج ایــاالت متحــده امریــکا‬ ‫از برجــام‪ ،‬در بیشــتر فروشــگاه های کشــورهای حــوزه خلیــج‬ ‫فــارس و خاورمیانــه و همچنیــن فروشــگاه های امریکایــی و‬ ‫کانادایــی‪ ،‬زعفــران بــا برنــد ایرانــی دردســترس بــود‪ .‬پــس‬ ‫از خــروج امریــکا از برجــام و مشــکالت پیش امــده‪ ،‬شــاهد‬ ‫پیامدهــای منفــی بــر بــازار محصــوالت ایرانــی بودیــم»‪ .‬ایــن‬ ‫فعــال اقتصــادی افــزود‪« :‬باوجوداینکــه ســهم بــازار در بســیاری‬ ‫از کشــورهای هــدف هنــوز حفــظ شــده؛ امــا چالــش روابــط‬ ‫دیپلماتیــک می توانــد اســیب جــدی بــر این حــوزه وارد‬ ‫کنــد»‪ .‬او بــه اهمیــت تحقیقــات بــازار در برندســازی جهانــی‬ ‫زعفــران ایرانــی اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬بــا وجــود چالش هــای‬ ‫پیـش رو‪ ،‬مــا به عنــوان بخــش خصوصــی توانســتیم بــا تعریــف‬ ‫پــروژه بــرای بررســی بــازار هــدف‪ ،‬نیــاز بازارهــای جهانــی را‬ ‫از جنبه هــای مختلفــی ماننــد طراحــی و نــوع بســته بندی‬ ‫تحلیــل کنیــم؛ مثـ ً‬ ‫ا ویژگی هــای بــازار ژاپــن‪ ،‬امــارات متحــده‬ ‫عربــی و کانــادا بــا یکدیگــر متفــاوت اســت و تحقیقــات بــازار‬ ‫بــه مــا کمــک کــرده تــا بــا شــناخت ایــن ویژگی هــا‪ ،‬بــا‬ ‫پرهیــز از صــادرات فل ـه ای و بــا برنــد ایرانــی بــه ان هــا ورود‬ ‫کنیــم‪ .‬ایــن مباحــث علمــی بــا امــوزش بــه نســل بعــدی در‬ ‫مراکــز علمــی کاربــردی قابل انتقــال هســتند و می تواننــد در‬ ‫توقــف رونــد خام فروشــی ایــن محصــول ملــی در بازارهــای‬ ‫جهانــی موثــر باشــند»‪.‬‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫خودروهای سرگردانی که پالک نمی شوند‬ ‫استاندارد «یورو‪ »5‬دقیق ًا کجایی؟‬ ‫سال هاســت کــه مقرراتــی بــا هــدف ارتقــای کیفیــت هــوا بــرای اتومبیل هــای جدیــد وضــع شــده؛ به این معناکــه خــودرو هنــگام تولیــد‪ ،‬بایــد اســتاندارد‬ ‫خــاص انتشــار یــورو را رعایــت کنــد‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ اینکــه خــودرو شــما دیــزل یــورو‪ 6‬یــا بنزیــن یــورو‪ 1‬باشــد‪ ،‬باتوجه بــه افزایــش‬ ‫تعــداد عــوارض و جریمه هــای موجــود بــرای اتومبیل هــای قدیمی تــر؛ به ویــژه دیــزل‪ ،‬اکنــون از هــر زمــان دیگــری اهمیــت بیشــتری دارد‪ .‬براین اســاس؛‬ ‫در مقــررات ســاخت خــودرو بایــد قبــل از فــروش ان هــا‪ ،‬محدودیت هــای الودگــی اگــزوز را به طــور فزاینــده ای کــه به عنــوان اســتانداردهای انتشــار یــورو‬ ‫شــناخته می شــود‪ ،‬مطابقــت دهنــد‪.‬‬ ‫اولیــن اســتاندارد تولیــد گازهــای گلخانــه ای‪،‬‬ ‫«یــورو‪ »1‬بــود؛ ایــن اســتاندارد بــرای مبدل هــای‬ ‫کاتالیــزوری بــه اتومبیل هــای بنزینــی بــرای‬ ‫کاهــش انتشــار مونوکســید کربــن (‪ )CO‬بــود‪.‬‬ ‫اخریــن اســتاندارد جهانــی «یــورو‪ »6‬اســت‬ ‫کــه برخــی خودروهــا در جهــان از ان اســتفاده‬ ‫می کننــد و به مراتــب االیندگــی کمــی نســبت‬ ‫بــه قبــل دارد؛ به نوعــی می تــوان گفــت کــه ایــن‬ ‫االینــده‪ ،‬برخــی االینده هــا را ‪۹۶‬درصــد نســبت‬ ‫بــه حــدود ‪ ۱۹۹۲‬کاهــش می دهــد‪ .‬یــورو‪ 1‬کــه‬ ‫قدیمی تریــن اســتاندارد در خــودرو بــود‪ ،‬نیــاز بــه‬ ‫ســوئیچ بنزیــن بــدون درز و اتصــاالت جهانــی‬ ‫مبدل هــای کاتالیــزوری بــه خودروهــای بنزینــی‬ ‫بــرای کاهــش انتشــار مونوکســید کربــن (‪)CO‬‬ ‫داشــت‪ .‬پــس ازان اســتاندارد یــورو‪ 2‬امــد کــه‬ ‫باعــث افزایــش بیشــتر میــزان انتشــار مونوکســید‬ ‫کربــن و همچنیــن باعــث کاهــش حــد ترکیبــی‬ ‫هیدروکربن هــای ســوخته و اکســیدهای ازت‬ ‫بــرای هــردو بنزیــن و دیــزل شــد‪ .‬یــورو‪ 3‬روش‬ ‫ازمایــش را بــرای ازبین بــردن دوره گرم شــدن‬ ‫موتــور اصــاح کــرده و محدودیت هــای ذرات‬ ‫دی اکســید کربــن مجــاز را کاهــش داده اســت‪.‬‬ ‫یــورو‪ 3‬محدودیــت جداگانــه ای را نیــز بــرای‬ ‫موتورهــای دیزلــی افــزود و محدودیت هــای‬ ‫جداگانــه ‪ HC‬و ‪ NOx‬را بــرای موتورهــای بنزینــی‬ ‫معرفــی کــرد‪ .‬یــورو‪ 4‬و بعــد یــورو‪ 5‬در تمیزکــردن‬ ‫انتشــار گازهــای گلخانــه ای از اتومبیل هــای‬ ‫دیــزل؛ به ویــژه کاهــش مــاده ذرات (‪ )PM‬و‬ ‫اکســیدهای ازت (‪ )NOx‬متمرکــز شــدند‪ .‬برخــی‬ ‫از خودروهــای دیزلــی یــورو‪ 4‬بــه فیلترهــای‬ ‫ذره ای مجهــز شــده بودنــد‪ .‬اســتاندارد یــورو‪6‬‬ ‫کاهــش زیــادی در انتشــار گازهــای گلخانــه ای‬ ‫‪ NOx‬از موتورهــای دیزلــی (کاهــش ‪۶۷‬درصــدی‬ ‫درمقایســه با یــورو‪ )5‬را اعمــال و اســتانداردهای‬ ‫مشــابهی را بــرای بنزیــن و دیــزل تعییــن‬ ‫می کنــد‪ .‬در اســتاندارد یــورو‪ ،5‬گاز اگــزوز (‪)EGR‬‬ ‫بازیافــت می شــود‪ .‬جایگزین کــردن مقــداری از‬ ‫هــوای ورودی (حــاوی ‪۸۰‬درصــد نیتــروژن بــا‬ ‫گاز اگــزوز قابــل بازیافــت)؛ یعنــی مقــدار نیتــروژن‬ ‫توانســتیم موتورهــا را در ســطح اســتاندارد یــورو‪5‬‬ ‫بــه بــازار عرضــه کنیــم»‪ .‬وی بابیان اینکــه در‬ ‫بحــث نرم افــزاری بــا کمــک مهندســان داخلــی‪،‬‬ ‫داخلی ســازی را در ســطح قابل توجهــی رقــم‬ ‫زدیــم‪ ،‬گفــت‪« :‬از مــاه پیــش‪ ،‬یکــی از موتورهــا‬ ‫را بــه تولیــد انبــوه رســاندیم و از ‪ ۱۵‬دی مــاه‬ ‫موتــور تی یــو‪ ۵‬بــه تولیــد انبــوه خواهــد رســید»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکــه اســتاندارد و تائیدیــه موتــور‬ ‫ملــی را گرفته ایــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬از ماه هــای‬ ‫اتــی‪ ،‬تولیــد انبــوه خــودروی ملــی را بــا ایــن‬ ‫اســتانداردها در دســتورکار خواهیــم داشــت»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به محدودیت هــا و الزامــات قانونــی‬ ‫مبنی بــر عرضــه تمــام خودروهــا در ســال ‪ ۹۹‬بــا‬ ‫اســتانداردهای یــورو‪ ،5‬تاکیــد کــرد‪« :‬ســعی مــا‬ ‫بــر دســتیابی زودتــر از موعــد بــه ایــن دانــش بــود‬ ‫کــه بــا همــت و مجموعــه همــکاران خودروســازی‪،‬‬ ‫وزارت صنعــت و همچنیــن حوزه هــای مختلــف‬ ‫ایــن امــر میســر شــد»‪ .‬وی درپاســخ به اینکه‬ ‫درحال حاضــر ســوخت مناســب ایــن خودروهــا را‬ ‫نداریــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬در جلســه اخیــر ارتقــای‬ ‫اســتاندارد ســوخت کشــور تــا ســطح یــورو‪5‬‬ ‫و اقــدام دراین خصــوص در دســتورکار قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬مــا بــه وعــده و تکلیــف خــود برابــر مــردم‬ ‫و مســئولین و اجــرای فرمایشــات مقــام معظــم‬ ‫رهبــری کــه ســرلوحه تمام کارهاســت‪ ،‬عمــل‬ ‫کردیــم»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه تــا پایــان ســال‬ ‫پنج هــزار خــودرو مطابــق اســتانداردهای یــورو‪5‬‬ ‫تولیــد خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬درحال حاضــر‬ ‫‪۵۰۰‬دســتگاه خــودرو تولیــد شــده و خودروهــای‬ ‫تحویلــی بــه متقاضیــان در اینــده بــا همین ســطح‬ ‫اســتاندارد اســت»‪ .‬وی بااشــاره به میــزان تولیــد‬ ‫فعلــی بابیان اینکــه طبیعتـاً در اغــاز کار تولیــد بــا‬ ‫حداکثــر ظرفیــت وجــود نــدارد‪ ،‬افــزود‪« :‬برنامــه‬ ‫مــا تــا پایــان ســال‪ ،‬اخــذ تائیدیــه بــرای تمــام‬ ‫موتورهــا‪ ،‬خودروهــا و تولیــد انبــوه ان هاســت»‪.‬‬ ‫مســعود زنــدی (مدیــر دفتــر ملــی هــوا و تغییــر‬ ‫اقلیــم ســازمان حفاظــت محیــط زیســت) دربــاره‬ ‫تولیــد خــودرو بــا اســتاندارد یــورو‪ 5‬تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬هــر خودرویــی تولیــد می شــود‪ ،‬اگــر‬ ‫موجــود را بــرای اکســیدکردن در برابــر ‪NOx‬‬ ‫هنــگام احتــراق کاهــش می دهــد؛ امــا ممکــن‬ ‫اســت اگــزوز بیشــتر بعــد از تصفیــه عالوه بــر‬ ‫دیــزل موردنیــاز باشــد‪ .‬یــورو‪ ،5‬معرفــی فیلترهــای‬ ‫ذرات (‪ )DPF‬بــرای وســایل نقلیه دیزلــی‬ ‫همــراه محدودیت هــای پائین تــر در بــرد بــود؛‬ ‫به این معناکــه وســایل نقلیه محدودیــت جدیــدی‬ ‫در تعــداد ذرات داشــتند‪ .‬فیلترهــای ‪ DPF‬هــا‬ ‫‪۹۹‬درصــد از کل ذرات را ضبــط کــرده و بــرای‬ ‫هــر خــودروی دیزلــی جدیــد نصــب می شــوند‪.‬‬ ‫خودروهایــی کــه اســتانداردهای یــورو‪ 5‬را بــراورده‬ ‫می کننــد‪ ،‬معــادل یک دانــه ماســه را در هــر‬ ‫کیلومتــر رانــده می کننــد‪ .‬حــاال ازانجایی کــه‬ ‫خیابان هــای شــهر از خودروهــای داخلــی‬ ‫پــر شــده‪ ،‬بحــث کیفیــت و اســتاندارد تولیــد‬ ‫خــودروی ملــی موردبحــث مــردم‪ ،‬کارشناســان و‬ ‫صاحب نظــران قــرار گرفتــه اســت‪ .‬زمانی کــه از‬ ‫مــردم شــهر درخصــوص کیفیــت خودروهــا ســوال‬ ‫می پرســیم‪ ،‬احســاس نارضایتــی دارنــد و شــاید‬ ‫بتــوان یکــی از دالیــل اصلــی ایــن نارضایتی هــا را‬ ‫پائین بــودن کیفیــت ان؛ به ویــژه در حــوزه ایمنــی‬ ‫دانســت و ایــن‪ ،‬موضوعی ســت کــه مســئوالن‬ ‫کشــور همیشــه قــول همــکاری در ان را داده انــد‪.‬‬ ‫امســال نیــز اتفــاق جدیــدی در حــوزه تولیــد‬ ‫خــودرو اســتاندارد رخ داد و ان هــم الــزام تولیــد‬ ‫بــا االیندگــی مناســب بــود کــه براین اســاس‬ ‫ســازمان محیــط زیســت دیگــر مجــوز نصــب‬ ‫پــاک خــودرو روی خــودرو بــا االیندگــی‬ ‫پائیــن را صــادر نمی کنــد‪ .‬ســال گذشــته‬ ‫فرشــاد مقیمــی (مدیرعامــل ایران خــودرو) از‬ ‫تولیــد خــودرو بــا اســتاندارد یــورو‪ 5‬خبــر داد و‬ ‫گفــت‪« :‬از دهــه ‪ ،۸۰‬بحــث ارتقــای موتورهــا در‬ ‫دســتورکار بــوده‪ .‬تولیــد موتورهــا و خودروهــای‬ ‫مطابــق بــا اســتانداردهای روز دنیــا‪ ،‬جــزو وظایــف‬ ‫ذاتــی خودروســازان اســت»‪ .‬او بااشــاره به شــرایط‬ ‫تحریمــی کشــور گفــت‪« :‬تحریــم مــا را خودکفــا‬ ‫کــرد و باعــث شــد بــا دعــوت از ســازندگان‪،‬‬ ‫تمرکــز بــر ارتقــای اســتانداردها را اغــاز کنیــم‪ .‬بــا‬ ‫ارتقــای حــوزه کاتالیســت در حــوزه ســخت افزاری‬ ‫فاقــد استانداردســازی یــورو‪ 5‬باشــد‪ ،‬جلــوی‬ ‫شــماره گذاری ان گرفتــه می شــود‪ .‬طبــق قانــون‬ ‫هــوای پــاک؛ ائین نامــه دارد و در ایــن ائین نامــه‬ ‫دقیقــاً برنامــه استانداردســازی تعییــن شــده‬ ‫اســت»؛ امــا ایــن برنامــه هــم ماننــد بســیاری از‬ ‫برنامه هــا اجرایــی نشــده و در ســکوت مســئوالن‬ ‫محــو شــد تازمانی کــه بعدازمدتــی اجــرای ان را‬ ‫بــه امســال موکــول کردنــد‪ .‬حــاال کــه چندمــاه از‬ ‫ایــن صحبــت می گــذرد‪ ،‬بحــث تولیــد و عرضــه‬ ‫ایــن خودروهــا و در مقابــل داشــتن ایــن ســوخت‬ ‫مطــرح اســت کــه گویــا ایــن ســوخت در کشــور‬ ‫نیســت‪ .‬امیــر جعفرپــور (سرپرســت دفتــر صنایــع‬ ‫خــودرو و نیرومحرکــه وزارت صمــت) دراین زمینــه‬ ‫گفــت‪« :‬هــردو خودروســاز بــزرگ کشــور مــا از‬ ‫مدت هاقبــل امادگــی الزم را بــرای تولیــد خــودرو‬ ‫بــا اســتاندارد یــورو‪ 5‬اعــام کرده انــد و مشــکل‬ ‫چندانــی بــرای تولیــد ایــن محصــوالت وجــود‬ ‫نــدارد؛ بلکــه دغدغــه مــا تامیــن ســوخت مناســب‬ ‫ایــن خودروهاســت»‪ .‬او گفــت‪« :‬خودرویــی کــه‬ ‫تجهیــزات ان بــا اســتاندارد یــورو‪ 5‬طراحــی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬بــا اســتفاده از ســوختی بــا کیفیــت‬ ‫یــورو‪ 4‬و حتــی کمتــر از یــورو‪ 4‬اســیب دیــده‬ ‫و عمــر عملکــرد کاتالیزگــر ان بــه یک دهــم و‬ ‫حتــی کمتــر کاهــش پیــدا کــرد»‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫«این موضــوع درنهایــت بــه ضــرر مصرف کننــده‬ ‫منجــر می شــود و باتوجه بــه ائین نامــه حمایــت‬ ‫از مصرف کننــدگان خودروســازها بایــد بــاز‬ ‫ایــن هزینــه را بــه دوش بکشــد‪ .‬خودروســازها‬ ‫بــا شــرایط ســخت و هزینه هــای تولیــد بــاال‬ ‫درحال حفــظ و گســترش رونــد تولیــد هســتند؛‬ ‫پــس نمی تــوان از ان هــا انتظــار داشــت بــار‬ ‫هزینه هــای ناشــی از کیفیــت پائیــن ســوخت‬ ‫را ب ـه دوش بکشــند»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه اعمــال‬ ‫اســتاندارد یــورو‪ 5‬باعــث افزایــش قیمــت‬ ‫تمام شــده تولیــدات در واحدهــای خودروســازی‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬اســتانداردهای ‪۸۵‬گانــه‬ ‫موردنظــر صنعــت خــودرو در باالتریــن ســطح‬ ‫ممکــن طراحــی شــده و جزو معــدود کشــورهایی‬ ‫هســتیم کــه چنیــن اســتاندارد ســخت گیرانه ای‬ ‫بــرای خودروهــا درنظــر گرفته ایــم؛ امــا بایــد‬ ‫اجــرای طرح هــا اولویت بنــدی شــود‪ .‬در‬ ‫شــرایط فعلــی‪ ،‬واردات مــواد اولیــه موردنیــاز‬ ‫تولیــد ایــن محصــول بسیارســخت و هزینه بــر‬ ‫اســت؛ درحالی کــه می تــوان بــا صــرف زمــان‪،‬‬ ‫ایــن قطعــات را داخلی ســازی کــرد»‪ .‬یکــی‬ ‫از متقاضیــان خــودرو نیــز دراین بــاره گفــت‪:‬‬ ‫«فروردین مــاه ‪ ۹۸‬بــرای ســمند دوگانــه ‪ ef۷‬بــا‬ ‫موعــد تحویــل تیرمــاه ‪ ۹۹‬ثبت نــام کــرده ام؛ امــا‬ ‫خبــری از تحویــل خــودرو نیســت و احتمــاالً اص ً‬ ‫ال‬ ‫قــرار نیســت خبــری از تحویــل باشــد»‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫«خودروســاز می گویــد محیــط زیســت مجــوز‬ ‫پــاک صــادر نمی کنــد؛ چــون ســمندهای ‪ef۷‬‬ ‫دوگانــه یــورو‪ 4‬اســت؛ امــا ســوال این اســت که‬ ‫چــرا خودرویــی کــه قــرار نیســت مجــوز پــاک‬ ‫بدهنــد‪ ،‬پیش فــروش کردنــد؟ چــرا وقتــی‬ ‫پــول را می گیرنــد‪ ،‬بــه تاریــخ روز و قیمــت روز‬ ‫تحویــل می گیرنــد؛ ولــی خــودرو را بــه قانــون‬ ‫روز کــه یــورو‪ 5‬اســت‪ ،‬تحویــل نمی دهنــد؟»‬ ‫ایــن متقاضــی گفــت‪« :‬چــرا فکــر نمی کننــد‬ ‫کــه باایــن کار‪ ،‬لطمــات جبران ناپذیــری بــه‬ ‫زندگــی شــخصی و خانوادگــی خریــداران وارد‬ ‫می شــود؟ بــرای ثبت نــام و تکمیــل وجــه‬ ‫خــودرو‪ ،‬طــا و ماشــین زیــر پایــم را فروختــم‬ ‫و االن پیــاده هســتم و بــا افزایــش قیمــت طــا‬ ‫و ماشــین در بــازار ازاد‪ ،‬دیگــر بــه ان هــا دســت‬ ‫پیــدا نمی کنــم»‪ .‬پیش ازایــن‪ ،‬ازطــرف دولــت‬ ‫مصــوب شــده بــود کــه ســوخت اســتاندارد‬ ‫و مناســب تامیــن شــده و بعــد از گذشــت‬ ‫شــش ماه از تامیــن ان و توزیــع در سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬تولیــد خــودرو یــورو‪ 5‬اغــاز شــد‪ .‬حــاال‬ ‫بایــد دیــد کــه چگونــه می تــوان اســتانداردهایی‬ ‫درســت در حــوزه تولیــد خــودرو تعریــف‬ ‫کــرد و ایــا اســتفاده و کپی بــرداری محــض از‬ ‫اســتانداردهای جهانــی می توانــد راهگشــای حــل‬ ‫مســائل دراین حــوزه باشــد؟‬ ‫چگونه عربستان در ارائه ‪ 5G‬از کره جنوبی جلو افتاد؟‬ ‫ـی ‪ OpenSignal‬مســتقر در «لنــدن» (انگلســتان) کــه از ســال ‪ 2010‬درزمینــه پوشــش انتن دهــی تلفن همــراه و بررســی ایــن امــکان در جهــان‪ ،‬فعالیــت دارد‪ ،‬انالیــز تــازه خــود را دربــاره تفــاوت دانلــود‬ ‫شــرکت غیرانتفاعـ ِ‬ ‫نســل پنجــم ارتباطــات ســیار ســلولی کــه ان را تحتِ عنــوان فنــاوری ‪ 5G‬نیــز می شناســیم؛ در تاریــخ ‪ 26‬اوت ‪ 2020‬منتشــر کــرده و بــه مقایســه ان ازلحــاظِ ســرعت نســبت بــه اینترنــت نســل چهــارم (‪ )4G‬در ‪ 12‬کشــور‬ ‫اول فهرســت‪ ،‬نصیــب‬ ‫پیشــرو در امــر اینترنــت پرســرعت پرداختــه اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬مدنظـ ِر کارشناســان این مجموعــه دراین گــزارش‪ ،‬نمایــش تفــاوت ســرعت دانلــود بیــن ایــن دو طیــف ارتباطی ســت کــه دراین میــان‪ ،‬رتبــه ِ‬ ‫کشــوری از اســیا شــده اســت؛ امــا نــه «کــره جنوبــی» کــه دراین حــوزه شــهره عالــم اســت! جمـع اوری داده هــا در بــازه زمانــی ‪ 16‬مــی تــا ‪ 14‬اوت ســال جــاری نشــان داده کــه ســرعت دانلــود ‪ 5G‬در «عربســتان» نســبت بــه‬ ‫‪ 4G‬در انجــا به انــدازه ای زیــاد اســت کــه حتــی از کره ای هــا دراین زمینــه پیشــی گرفته انــد و در جایــگاه اول ایــن لیســت ایســتاده اند‪ .‬درحالی کــه ســرعت بارگیــری داده هــا در نســل پنجــم شــبکه تلفن همــراه ایــن کشــور‬ ‫‪414‬مگابیت برثانیــه و ‪14‬بــار ســریع تر از ایــن امــکان در نســل چهــارم شــبکه موبایــل اســت؛ «کــره جنوبــی» بــا ســرعت ‪312.7‬مگابیت برثانیــه در سیســتم ‪ 5G‬کــه تنهــا پنج برابــر ســریع تر از ‪ 4G‬ارائه شــده در انجاســت‪،‬‬ ‫بــه رده دوم رانــده شــده‪ .‬البتــه قیــاس ســرعت دانلــود بیــن دو شــبکه‪ ،‬تنهــا محــدوده ای نیســت کــه کره ای هــا بــا ســایر کشــورها وارد رقابــت جــدی شــده اند؛ اگــر میانگیــن حداکثــر ســرعت دانلــود در ‪ 5G‬و ‪( 4G‬مجموعـاً) را‬ ‫درنظــر بگیریــم‪ ،‬بــاز ایــن «عربســتان» اســت کــه بــا عــدد ‪144.5‬مگابیت برثانیــه در جایــگاه اول می ایســتد‪ .‬در اینجــا هــم خبــری از «کــره جنوبــی» در رتبــه دوم نیســت؛ بلکــه «کانــادا» بــا ســرعت ‪90.4‬مگابیت برثانیه گوی‬ ‫ســبقت را از ان هــا ربــوده اســت؛ عــدد ثبت شــده بــرای کره ای هــا ‪75.6‬مگابیت برثانیــه اســت‪ .‬در نگاهــی دیگــر‪ ،‬کارشناســان ‪ ،OpenSignal‬شــاخص میــزان دسترســی بــه اینترنــت ‪ 5G‬را نیــز موردتوجــه قــرار دادنــد؛ یعنــی‬ ‫مدت زمانــی کــه کاربــران بــه ایــن امــکان وصــل هســتند و می تواننــد از ان لــذت ببرنــد‪ .‬ازانجاکــه ایــن شــیوه ارائــه اینترنــت در بســیاری از کشــورها بــرای مــدت کوتاهی ســت راه انــدازی شــده و ازایـن رو‪ ،‬می تــوان ان را‬ ‫ـول طوالنی مــدت ان بــرای کاربــران در جهــان تکمیــل نشــده؛ تاجایی کــه تنهــا چهــار کشــور از ایــن ‪ 12‬کشــور‪ ،‬به لحــاظِ زمانــی زمینــه‬ ‫پدیــده ای کامـ ًا نوظهــور خوانــد‪ ،‬هنــوز زیرســاخت ها بــرای پوشــش سرتاســری و حصـ ِ‬ ‫ـی بیــش از ‪20‬درصــدی بــه اینترنــت ‪ 5G‬را بــرای کاربــران خــود فراهــم کرده انــد‪ .‬اگــر زمــان دسترســی (مــدت اتصــال) بــه هــردو شــبکه را در ایــن کشــورها مــاک ســنجش قــرار دهیــم؛ متوجــه خواهیــم شــد کــه‬ ‫دسترسـ ِ‬ ‫بــاز «عربســتان» گامــی فراتــر از ســایر رقبــا برداشــته و مجمــوع زمــان اتصــال بــه هــردو شــبکه ‪ 5G‬و ‪ 4G‬را به خوبــی افزایــش داده؛ به طوری کــه درمــور ِد اینترنــت نســل چهــارم‪ ،‬متوســط ‪86‬درصــد مواقــع ایــن اتصــال برقــرار‬ ‫اســت و درمــور ِد اینترنــت نســل پنجــم‪ ،‬این عــدد بــه ‪34.4‬درصــد می رســد‪ .‬جالب انکــه دراین عرصــه نیــز «کــره جنوبــی» چندپلــه ســقوط را شــاهد بــوده و در رتبــه چهــارم جــدول‪ ،‬بعــد از «کویــت» و «هنگ کنــگ» دیــده‬ ‫ـی ‪20.7‬درصــدی شــده اســت‪ ،‬قافیــه را‬ ‫می شــود‪ .‬اگرچــه زمــان دسترســی بــه شــبکه اینترنــت ‪ 4G‬در انجــا ‪95.5‬درصــد بــوده و از همــه کشــورها بیشــتر اســت؛ امــا چــون درزمینــه ‪ 5G‬تاکنــون تنهــا موفــق بــه پوشــش زمانـ ِ‬ ‫بــه ســایرین باختــه اســت‪« .‬کویــت» و «هنگ کنــگ» به ترتیــب پوشــش زمانــی را بــه ‪ 29.1‬و ‪26.1‬درصــد رســانده اند؛ درحالی کــه ان هــا اساسـاً دیرتــر از «کــره جنوبــی» قــدم دراین مســیر گذاشــته اند‪ .‬در بحــث تفــاوت‬ ‫ســرعت دانلــود بیــن شــبکه های ‪ 5G‬و ‪ 4G‬کــه موضــوع اینفوگرافیــک امــروز اســت‪ ،‬اخریــن جایــگاه بــه «ایــاالت متحــده امریــکا» تعلــق دارد کــه فاصلــه معنــاداری را تجربــه نکــرده و ایــن تفــاوت در انجا تنهــا ‪1.8‬برابر اســت‬ ‫درعین حــال‪ ،‬از کمتریــن ســرعت اینترنــت نســل پنجــم (‪50.9‬مگابیت برثانیــه) برخوردارنــد‪.‬‬ ‫و مردمشــان‬ ‫ِ‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫‪500‬‬ ‫سرعت دانلود ‪5G‬‬ ‫سرعت دانلود ‪4G‬‬ ‫‪414.2‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪312.7‬‬ ‫‪300‬‬ ‫‪215.7‬‬ ‫‪28.9‬‬ ‫عربستان‬ ‫‪14.3‬برابر‬ ‫‪58.9‬‬ ‫‪42.8‬‬ ‫‪210.2‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫کره جنوبی‬ ‫استرالیا‬ ‫تایوان‬ ‫‪5.3‬برابر‬ ‫‪5.0‬برابر‬ ‫‪6.5‬برابر‬ ‫‪178.1‬‬ ‫‪59.4‬‬ ‫‪171.5‬‬ ‫‪22.4‬‬ ‫‪150.7‬‬ ‫‪46.0‬‬ ‫کانادا‬ ‫کویت‬ ‫سوئیس‬ ‫‪3.0‬برابر‬ ‫‪7.7‬برابر‬ ‫‪3.3‬برابر‬ ‫‪142.8‬‬ ‫‪24.6‬‬ ‫هنگ کنگ‬ ‫‪5.8‬برابر‬ ‫میزان اختالف سرعت دو نسل اینترنت‬ ‫‪200‬‬ ‫‪133.5‬‬ ‫‪25.9‬‬ ‫‪102.0‬‬ ‫‪79.2‬‬ ‫‪30.6‬‬ ‫بریتانیا‬ ‫المان‬ ‫‪5.2‬برابر‬ ‫‪3.3‬برابر‬ ‫‪57.4‬‬ ‫‪50.9‬‬ ‫‪100‬‬ ‫‪28.9‬‬ ‫هلند‬ ‫امریکا‬ ‫‪1.4‬برابر‬ ‫‪1.8‬برابر‬ ‫‪0‬‬ ‫بنر‬ ‫با اعتباری بالغ بر ‪ 330‬میلیون ریال صورت گرفت؛‬ ‫طرح «نذر اب» جمعیت هالل احمر پاکدشت‬ ‫به روستاهای خاش و تفتان‬ ‫ابوذر نعیمی‬ ‫رئیــس جمعیــت هالل احمــر پاکدشــت‪ ،‬از اجــرای طــرح «نــذر اب» ایــن جمعیــت‬ ‫در روســتاهای شهرســتان خــاش در سیستان وبلوچســتان خبــر داد‪ .‬علــی کاظــم زاده‬ ‫بااشــاره به اینکه طــرح «نــذر اب» ایــن جمعیــت در ســال های گذشــته نیــز اجــرا شــده‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬در ســال ‪ 1398‬توفیــق داشــتیم تــا بــا یــاری داوطلبــان و خیریــن جمعیــت‬ ‫هالل احمــر در شهرســتان پاکدشــت‪ ،‬در روســتای چاه احمــد شهرســتان خــاش‪ ،‬بــه اجــرای‬ ‫ایــن طــرح بپردازیــم و در ســال جــای نیــز بــا اجــرای ایــن طــرح در دهســتان کوه ســفید‪ ،‬این‬ ‫طــرح را ادامــه خواهیــم داد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه روســتای چاه احمــد شهرســتان خــاش در‬ ‫ســال ‪ 98‬و دهســتان کوه ســفید شهرســتان تفتــان در ســال ‪ 99‬به عنــوان روســتاهای هــدف‬ ‫ایــن طــرح انتخــاب شــده اند‪ ،‬افــزود‪« :‬طــرح نــذر اب بــرای سومین ســال متوالــی در جمعیــت‬ ‫هالل احمــر اســتان تهــران برگــزار می شــود؛ ایــن طــرح‪ ،‬در ســطح ملــی تحت عنــوان‬ ‫کمپیــن مقابلــه بــا تغییــرات اقلیمــی براســاس برنامه ریزی هــای ســازمان صلیــب ســرخ‬ ‫جهانــی برگــزار می شــود کــه دراین میــان‪ ،‬اســتان تهــران به عنــوان اســتان معیــن اســتان‬ ‫سیستان وبلوچســتان انتخــاب شــده و امســال بــرای سومین ســال متوالــی ایــن طــرح را اجــرا‬ ‫می کنــد»‪ .‬او هــدف از اجــرای ایــن طــرح را محرومیت زدایــی و ارائــه خدمــات داوطلبانــه بــه‬ ‫مــردم ان منطقــه دانســته و بااشــاره به اینکه ارائــه خدمــات بهداشــتی‪،‬درمانی‪ ،‬پزشــک عمومی‪،‬‬ ‫متخصــص و دندان پزشــک دراین طــرح وجــود دارد‪ ،‬افــزود‪« :‬گروه هــای عملیاتــی به مــدت‬ ‫یک هفتــه در مناطــق محــروم مســتقر می شــوند و خدمــات رایــگان بهداشــتی و درمانــی‬ ‫بــه مــردم ارائــه می دهنــد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه سیستان وبلوچســتان جــزو مناطــق کــم اب‬ ‫اســت و تانکرهایــی بــا کمــک داوطلبــان جمعیــت هالل احمــر پاکدشــت بــه مناطــق ارســال‬ ‫می شــود و پــس از فراه ـم اوردن زیرســاخت ها‪ ،‬تانکرهــا نصــب و توســط دهیــاری‪ ،‬هفتگــی‬ ‫شــارژ می شــوند تــا مــردم روســتاها اب اشــامیدنی ســالم داشــته باشــند‪ ،‬افــزود‪« :‬توزیــع‬ ‫بســته های غذایــی میــان افــراد نیازمنــد روســتا‪ ،‬توزیــع لوازم التحریــر و اســباب بازی‪ ،‬اجــرای‬ ‫برنامه هــای جنــگ شــادی در ســال گذشــته و پیــش از شــیوع کرونــا‪ ،‬توزیــع بســته های‬ ‫ارمغــان مهــر میــان دانش امــوزان؛ از دیگــر اقدامــات جمعیــت هالل احمــر اســت»‪ .‬او بهبــود‬ ‫بافــت فرســوده مــدارس بــا رنگ امیــزی و نوســازی را یکــی از فعالیت هــای دیگــر ایــن‬ ‫جمعیــت دانســته و بااشــاره به اینکه تب ســنجی و غربالگــری ســامت‪ ،‬ضدعفونــی اماکــن‬ ‫عمومــی‪ ،‬کنتــرل پوشــش ماســک مــردم‪ ،‬تهیــه و توزیــع بروشــورهای اشــنایی با کوویــد‪،19-‬‬ ‫تهیــه کلیپ هــای اموزشــی‪ ،‬توزیــع ماســک و مــواد ضدعفونی کننــده و ارائــه توصیه هــای‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬رخدادهــای جــاری دراین طــرح اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬پاکدشــت در ســال‬ ‫جــاری بــا ارزش ریالــی ‪330‬میلیون ریــال‪ ،‬شــامل ‪ 10‬تانکــر اب‪50 ،‬دســته مــواد غذایــی‪،‬‬ ‫‪ 50‬ســطل رنــگ‪ ،‬لوازم التحریــر و اســباب بازی‪ ،‬کتابچه هــای اموزشــی‪ ،‬کفــش دخترانــه‬ ‫و پســرانه‪ ،‬لــوازم بهداشــتی کــودکان و دیگــر اقــام‪ ،‬اقــدام بــه برگــزاری ایــن طــرح کــرده‬ ‫اســت»‪ .‬ایــن مقــام مســئول‪ ،‬بــا تقدیــر از فعالیــت ارزشــمند تمــام داوطلبــان ایــن جمعیــت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬عمــده فعالیت هــای این حــوزه‪ ،‬در پارســال و امســال برعهــده مریــم شــمس ابادی؛‬ ‫داوطلــب نمونــه شهرســتان پاکدشــت و اســتان تهــران بــوده و وظیفــه خــود می دانــم از وی و‬ ‫تمــام عزیزانــی کــه زحمــات شــایان توجهی دراین طــرح کشــیده اند‪ ،‬تقدیــر و تشــکر کنــم»‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ کوه ســفید‪ ،‬نــام دهســتانی در بخــش مرکــزی شهرســتان خــاش (اســتان‬ ‫سیستان وبلوچســتان) در ایــران اســت‪ .‬براســاس سرشــماری مرکــز امــار ایــران در ســال‬ ‫‪۱۳۸۵‬؛ جمعیــت ان ‪۱۰۶۰۳‬نفــر (‪۲۱۳۷‬خانــوار) بــوده اســت‪ .‬چاه احمــد نیــز روســتا و مرکــز‬ ‫دهســتان چاه احمــد از توابــع بخــش نازیــل شهرســتان تفتــان در سیستان وبلوچســتان ایــران‬ ‫اســت کــه جمعیــت ایــن روســتا‪ ،‬براســاس سرشــماری مرکــز امــار ایــران در ســال ‪۱۳۹۵‬؛‬ ‫‪۳۷۷‬نفــر (‪۱۰۳‬خانــوار) بــوده اســت‪.‬‬ ‫کلینیک‬ ‫همه انچه باید درباره واکسن انفلوانزا بدانید‬ ‫انفلوانــزا یــک عفونــت ویروســی بسیارمســری و شــایع اســت‪ .‬ایــن بیمــاری به ویــژه بــرای‬ ‫ســالمندان‪ ،‬کــودکان خردســال و مبتالیــان بــه بیماری هــای مزمــن و زمینـه ای می توانــد خطرناک‬ ‫باشــد‪ .‬طــی پنج سال گذشــته متوســط مــوارد مــرگ براثــر انفلوانــزای فصلــی در انگلســتان‪ ،‬ســالی‬ ‫‪11‬هزارمــورد بــراورد شــده؛ بااین حــال‪ ،‬ایــن امــار در زمســتان ها بســیارمتغیر بــوده اســت؛ مث ـ ًا‬ ‫در ‪ ۲۰۱۷-۲۰۱۸‬بیــش از ‪۲۲‬هزارنفــر؛ امــا در ‪ ۲۰۱۸-۲۰۱۹‬کمتــر از چهارهزارنفــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫ایا ممکن است هم زمان به انفلوانزا و کرونا مبتال شد؟‬ ‫در تئــوری‪ ،‬جــواب مثبــت اســت‪ .‬شــواهدی وجــود دارنــد کــه نشــان می دهنــد ابتــای هم زمــان‬ ‫بــه انفلوانــزا و کرونــا از ابتــا بــه یکی ازان هــا می توانــد کشــنده تر باشــد؛ امــا مکاتــب فکــری‬ ‫دیگــری هــم هســتند کــه معتقدنــد الودگــی بــه یــک ویــروس می توانــد از ورود هم زمــان ویــروس‬ ‫دوم بــه بــدن جلوگیــری کنــد؛ البتــه ایــن نظریــه بــرای کرونــا و انفلوانــزا هنــوز اثبــات نشــده‪.‬‬ ‫انچــه روشــن اســت اینکــه شــیوع وســیع انفلوانــزای فصلــی هم زمــان بــا شــیوع کرونــا می توانــد‬ ‫بیمارســتان ها را از پــا دراورد؛ به ویــژه اگــر تعــداد زیــادی از کارکنــان درمانــی یــا کارکنــان‬ ‫خانه هــای ســالمندان به دلیــل ابتــا بــه انفلوانــزا در خانــه بســتری شــوند‪.‬‬ ‫چه کسانی باید بیشتر احتیاط کنند و چرا؟‬ ‫هــم انفلوانــزا و هــم کرونــا می تواننــد در برخــی افــراد بیمــاری شــدیدی ایجــاد کننــد؛ در‬ ‫ســالمندان‪ ،‬زنــان بــاردار و مبتالیــان بــه بیماری هــای مزمــن‪ .‬بیشــتر افــراد ســالم از انفلوانــزا بهبود‬ ‫پیــدا می کننــد؛ بااین حــال‪ ،‬انفلوانــزا ممکــن اســت در مــواردی عــوارض خطرناکــی ماننــد عفونــت‬ ‫میکروبــی ریــه‪ ،‬مننژیــت و شــوک ســپتیک (شــوک عفونــی) داشــته باشــد‪.‬‬ ‫ایا امسال وضع می تواند بهتر باشد؟‬ ‫در نیمکــره جنوبــی زمســتان روبه پایــان اســت و بعضــی از کشــورهای ایــن نیمکــره ماننــد افریقای‬ ‫جنوبــی و اســترالیا دراســتانه پایــان فصــل انفلوانــزا‪ ،‬ایــن بیمــاری را کمتــر از حــد انتظــار گــزارش‬ ‫کرده انــد‪ .‬ایــن شــاید تاحــدودی به دلیــل محدودیــت و تعطیلی هــای ناشــی از کرونــا باشــد؛ یعنــی‬ ‫رعایــت فاصلــه اجتماعــی‪ ،‬زدن ماســک و شســتن مرتــب دســت بــه کاهــش ابتــا بــه انفلوانــزا‬ ‫هــم کمــک کــرده باشــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬پزشــکان می گوینــد کــه به ویــژه پــس از بازگشــایی و‬ ‫کاهــش محدودیت هــا‪ ،‬هیــچ تضمینــی نیســت کــه فصــل انفلوانــزا در کشــورهای دیگــر هــم‬ ‫همین طــور باشــد و از مــردم می خواهنــد واکســن بزننــد‪ .‬ســازمان بهداشــت جهانــی هــم دربــاره‬ ‫اینکــه محدودیت هــای کرونــا باعــث کاهــش ابتــا بــه انفلوانــزا در فصــل ســرد امســال می شــود‪،‬‬ ‫هشــدار داده اســت؛ مث ـ ًا در بعضــی کشــورها کاهــش تعــداد کارکنــان بهداشــتی و درمانــی در‬ ‫زمــان همه گیــری کرونــا ممکــن اســت ســبب شــده باشــد کــه مــوارد انفلوانــزای فصلــی مثــل‬ ‫قبــل ثبــت نشــده باشــند‪.‬‬ ‫انفلوانزا گرفته ام یا کرونا؟‬ ‫بعضی عالئم یکسان هستند‪:‬‬ ‫تب‬ ‫سرفه‬ ‫خستگی‬ ‫بعضی هــا ممکــن اســت دچــار درد عضالنــی‪ ،‬ســردرد و اســهال و اســتفراغ شــوند‪ .‬اگــر ویروس های‬ ‫زمســتانی دیگــر هــم شــیوع داشــته باشــند‪ ،‬اطمینــان از عامــل بیمــاری‪ ،‬بسیارســخت خواهــد بود‪.‬‬ ‫به خاطــر داشــته باشــید کــه هــم ویــروس انفلوانــزا و هــم ویــروس کرونــا قبــل از بــروز عالمــت‬ ‫می تواننــد بــه دیگــران منتقــل شــوند‪ ،‬ناقــان بــدون عالمــت هــم می تواننــد ایــن ویروس هــا را‬ ‫منتقــل کنند‪.‬‬ ‫ایا واکسن انفلوانزا موثر است؟‬ ‫هرســال‪ ،‬ســازمان بهداشــت جهانــی گونه هــای شــایع انفلوانــزا را بررســی و واکسـن های ســال را‬ ‫پیشــنهاد می کنــد‪ .‬چــون واکســن بایــد شـش ماه زودتــر از فصــل ســرد ســاخته شــود‪ ،‬گونه هایــی‬ ‫کــه احتمــال دارد شــایع شــوند را پیش بینــی می کننــد‪ .‬متخصصــان می گوینــد کــه به ویــژه در‬ ‫دوران همه گیــری کرونــا‪ ،‬زدن واکســن انفلوانــزا‪ ،‬بهتــر از نــزدن اســت‪.‬‬ ‫چه کسانی باید واکسن انفلوانزا بزنند؟‬ ‫سارمان بهداشت جهانی توصیه کرده این افراد واکسن انفلوانزا بزنند‪:‬‬ ‫افرادی کــه از ان هــا خواســته شــده بــرای پیشــگیری از ابتــا بــه کرونــا‪ ،‬در خانــه بماننــد و‬ ‫کســانی که بــا ان هــا زندگــی می کننــد‪.‬‬ ‫مبتالیــان بــه بیماری هــای زمینـه ای و مزمــن (بیــش از شـش ماه) ماننــد دیابــت‪ ،‬نارســایی قلبــی‬ ‫و اســم‬ ‫زنان باردار‬ ‫کودکان شش ماهه تا پنج ساله‬ ‫تمام سالمندان (‪۶۵‬سال به باال)‬ ‫کارکنــان بهداشــت و درمــان‪ ،‬مــددکاران اجتماعــی و کارکنــان خانه هــای ســالمندان یــا مراکــز‬ ‫نگهــداری معلــوالن‬ ‫چرا دریافت واکسن انفلوانزا مهم است؟‬ ‫انفلوانــزا عالئــم مشــابهی بــا «کوویــد‪ »۱۹-‬دارد و می توانــد در مــوارد ابتــا سیســتم دفاعی بــدن را‬ ‫به شــدت تضعیــف کــرده و بــه ان اســیب برســاند‪ .‬ازانجایی کــه مشــخص نیســت ترکیــب انفلوانزا‬ ‫بــا کرونــا چــه خطــری را بــرای ســامت افــراد به دنبــال خواهــد داشــت؛ لــذا توصیــه می شــود‬ ‫افــراد حداکثــر تــا اواخــر مهرمــاه نســبت بــه دریافــت ایــن واکســن اقــدام کننــد تــا بــا اغاز شــیوع‬ ‫بیمــاری انفلوانــزا‪ ،‬مراکــز درمانــی هم زمــان درگیــر دو بیمــاری بــا عالئــم مشــابه نباشــند‪.‬‬ ‫ایا افرادی که قب ً‬ ‫ال واکسن انفلوانزا دریافت کردند‪ ،‬بازهم نیاز به واکسن دارند؟‬ ‫ویــروس انفلوانــزا از انــواع ویروس هایی ســت کــه جهــش می یابــد و هرســاله واکســن جدیــدی از‬ ‫ان ســاخته می شــود و لــذا افرادی کــه در ســال های قبــل ایــن واکســن را دریافــت کردنــد‪ ،‬بایــد‬ ‫بــرای پیشــگیری از ابتــای بــه ان‪ ،‬مجــدد ایــن ویــروس را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫واکسن انفلوانزا عوارض جانبی دارد؟‬ ‫باتوجه به اینکــه واکس ـن ها نســخه ضعیف شــده یــا کشته شــده ان بیمــاری هســتند کــه باعــث‬ ‫می شــود بــدن انتی بــادی ان را تولیــد کنــد و در برابــر ان مقــاوم شــود‪ ،‬بعضـاً عــوارض جانبــی را‬ ‫نیــز بــا خــود به همــراه دارد کــه واکســن انفلوانــزا نیــز از ان مســتثنا نیســت‪ .‬برخــی از مهم تریــن‬ ‫عــوارض واکســن انفلوانــزا عبــارت اســت از انســداد بینی‪ ،‬ســردرد‪ ،‬خســتگی و ازدسـت دادن اشــتها‬ ‫بــرای مــدت کوتــاه‪ ،‬تــب‪ ،‬ســرفه خشــک‪ ،‬خســتگی‪ ،‬لــرز‪ ،‬درد مفصــل یــا درد عضــات کــه البتــه‬ ‫همــه یــا بخشــی از مــوارد ممکــن اســت در کوتاه مــدت اتفــاق بیفتــد؛ امــا پــس از مــدت کوتاهــی‬ ‫از بیــن مـی رود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫چهار شنبه‪ 19‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2064‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه خانــم مریــم نــوروزی بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده‬ ‫منضــم بــه تقاضــای کتبــی بــه شــماره ‪ 1399/05/14-16001717‬جهــت دریافــت ســند‬ ‫مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه کــرده و مدعــی اســت ســند مالکیــت‬ ‫ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی بــا پــاک ‪ 6374‬فرعــی از چهــار اصلــی واقــع در‬ ‫بخــش ‪ 16‬مشــهد‪ -‬ســرخس کــه متعلــق بــه ایشــان می باشــد و در اثــر ســهل انگاری‬ ‫مفقــود گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــا بررســی دفتــر امــاک مشــخص گردیــد‪ :‬ســند مالکیــت‬ ‫اصلــی ششــدانگ یکبــاب منــزل بــا پــاک ‪ 6374‬فرعــی از چهــار اصلــی بشــماره ســریال‬ ‫‪ 803273‬بــه نــام مریــم نــوروزی فرزنــد عبــاس صــادر و تســلیم گردیــده اســت‪ .‬دفتــر‬ ‫امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد‪ .‬لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪120‬‬ ‫ایین نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت اگهــی و متذکــر می گــردد هــر کــس نســبت‬ ‫بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود‬ ‫اســت بایســتی ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را‬ ‫بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض‬ ‫بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/19 :‬‬ ‫حسین مهرجو‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سرخس‪ ،‬از طرف جواد درویش زاده‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز اتومبیــل ســواری ســایپا ‪ 131SL‬مــدل ‪ 1390‬بــه شــماره پــاک‪ :‬ایــران‬ ‫‪494 -42‬ص‪ 47‬و شــماره موتــور‪ 4000495 :‬و شــماره شاســی‪ S1412290737773 :‬بــه‬ ‫مالکیــت مهــدی عبدلی منقابــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی قســمتی از پــاک دو اصلــی بخــش ســه‬ ‫رامهرمــز‬ ‫نظــر بــه اینکــه هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در ثبــت رامهرمــز مالکیــت و تصرفــات مفــروزی‬ ‫اقــای هدایت الــه لرکــی فرزنــد محمدجــان دارای کــد ملــی ‪ 1911128752‬بشناســنامه‬ ‫‪ 832‬صــادره از رامهرمــز را برابــر رای شــماره ‪ 139960317005000542‬مورخــه‬ ‫‪ 1399/03/13‬تاییــد نمــوده و اگهی هــای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف انتشــار یافتــه لــذا‬ ‫تحدیــد حــدود پــاک موصــوف بنــام مشــارالیه تحــت عنــوان ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه‬ ‫مســاحت ‪ 133/42‬مترمربــع بــه ادرس رامهرمــز در روز یکشــنبه مورخــه ‪1399/07/20‬‬ ‫از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬ظهــر بــه اســتناد مــاده ‪ 14‬قانــون ثبــت انجــام می گیــرد‪ .‬لــذا‬ ‫بدینوســیله بــه موجــب ایــن اگهــی بمالکیــن یــا مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی‬ ‫اخطــار می گــردد کــه عملیــات تحدیــد حــدود و نقشــه برداری در ســاعت و روز مقــرر در‬ ‫اگهــی انجــام و شــروع خواهــد شــد و اعتــراض نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی بــا‬ ‫توجــه بــه مــاده ‪ 20‬قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود بــه مــدت‬ ‫‪ 30‬روز پذیرفتــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/19 :‬‬ ‫باغدار‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/5769‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای علــی امیدپــور فرزنــد خونعلــی بشناســنامه ‪ 1‬صــادره از رامهرمــز درخواســتی‬ ‫بخواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه مرحــوم ماه نســاء‬ ‫احمــدی بشناســنامه ‪ 1‬صــادره رامهرمــز در تاریــخ ‪ 1398/1/16‬در رامهرمــز اقامتــگاه‬ ‫دائم ـی اش فــوت و ورث ـه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬علــی امیدپــور فرزنــد خونعلــی بــه ش ش ‪1‬‬ ‫و کــد ملــی ‪ 1911620924‬متولــد ‪ 1343/1/3‬رامهرمــز ‪ -2‬علی محمــد امیدپــور فرزنــد‬ ‫خونعلــی بــه ش ش و کــد ملــی ‪ 5999627680‬متولــد ‪ -3 ،1348/6/5‬نورمحمــد اگرفــت‬ ‫فرزنــد خونعلــی بــه ش ش و کــد ملــی ‪ 5999627672‬متولــد ‪ -4 ،1348/6/5‬روزعلــی‬ ‫اگرفــت فرزنــد خونعلــی بــه ش ش و کــد ملــی ‪ 1910747718‬متولــد ‪،1340/7/3‬‬ ‫‪ -5‬بی بی جــان اگرفــت فرزنــد خونعلــی بــه ش ش و کــد ملــی ‪ 1910747696‬متولــد‬ ‫‪ 1346/4/3‬والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر‬ ‫وصیتنامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط اســت‪.‬‬ ‫کامــران پورخضــر‪ ،‬قاضــی شــعبه ســوم شــورای حــل‬ ‫م الــف ‪12/393‬‬ ‫اختــاف رامهرمــز‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و کارت موتورســیکلت همتــاز ‪ CDI 150‬مــدل ‪ ۱۳۸۹‬بــه رنــگ قرمــز بــه‬ ‫پــاک‪ :‬ایــران ‪ ۸۳۳۵۶-۷۶۲‬و شــماره موتــور‪ *162FM12M*NBF093858 :‬و شــماره‬ ‫‪ IRAHT8910V8908423 :VIN‬بــه نــام محمدحســین نظــری کــد ملــی ‪ ۰۹۴۵۸۳۳۷۹۶‬مفقــود‬ ‫گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫جــواز حمــل ســاح شــکاری برنــو مــدل ‪ 1309‬ســاخت بــه شــماره ط‪ 03714‬مربــوط بــه‬ ‫قمصــور دارات بــه شــماره ملــی ‪ 6009969336‬مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و بــرگ ســبز و کارت خــودرو ســواری زانتیــا مــدل ‪ 1388‬بــه رنــگ ســبز زیتونــی بــه‬ ‫شــماره موتــور ‪ 087089‬و شــماره شاســی ‪ S1512288178230‬و شــماره پــاک ‪281 -27‬ل‪56‬‬ ‫مربــوط بــه خانــم بــاران عابــدی مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫متن مزایده اموال غیرمنقول‬ ‫مطابــق پرونــده اجرایــی حاضــر در ایــن اجــرا براســاس محتویــات پرونــده براســاس دادنامــه‬ ‫بــه شــماره ‪ 9909972295300192‬مــورخ ‪ 1399/3/22‬صــادره از شــعبه ‪ 3‬حقوقــی دادگاه‬ ‫بخــش کهریــزک مبنــی بــر فــروش ملــک مشــاع بــه مشــخصات پــاک ثبتــی ‪ 3174‬فرعــی‬ ‫از ‪ 89‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 79‬قطعــه ‪ 2059‬تفکیکــی بــا اســتفاده از ســاماندهی‬ ‫و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن ســند مالکیــت ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مطلــق بــا اعیانــی احداثــی در ان پــاک ثبتــی ســه هــزار و یکصــد و هفتــاد و چهــار‬ ‫فرعــی از ســنگ هشــتاد و نــه مفــروز و مجــزی شــده از هفتــاد و نــه فرعــی قطعــه دو هــزار و‬ ‫پنجــاه و نــه تفکیکــی بــه مســاحت یکصــد و یــک مترمربــع و هشــتاد و ســه صــدم مترمربــع‬ ‫ذیــل ثبــت ‪ 22271‬دفتــر ‪ 228‬صفحــه ‪ 136‬بــا حــدود شــماالً بــه طــول پنــج متــر و بیســت‬ ‫و پنــج ســانتیمتر درب و دیــوار اســت بــه شــارع‪ ،‬شــرقاً بــه طــول بیســت متــر و ســیزده‬ ‫ســانتیمتر دیــوار بــه دیــوار بــه قطعــه ‪ 2060‬تفکیکــی‪ ،‬جنوب ـاً بــا طــول چهــار متــر و نــود و‬ ‫یــک ســانتیمتر دیــوار بــه قطعــه ‪ 2075‬تفکیکــی و غرب ـاً بــه طــول نــوزده متــر و نــود و ســه‬ ‫ســانتیمتر بــه دیــوار قطعــه ‪ 2085‬تفکیکــی و مشــاهدات میدانــی تحــت پــاک ثبتــی ‪3174‬‬ ‫فرعــی از ســنگ ‪ 89‬اصلــی قطعــه ‪ 2059‬مطابقــت داشــته و در عرصــه یــک ســاختمان یــک‬ ‫طبقــه و یــک نیــم طبقــه بــا مصالــح اجــر بــدون نمــاکاری قدمــت طبقــه همکــف حــدود ســی‬ ‫ســاله و نیــم طبقــه فوقانــی حــدود ده ســاله بــوده و ســرمایش ســاختمان کولــر ابــی‪ ،‬گرمایــش‬ ‫ابگرمکــن و بخــاری بــوده ســاختمان دارای کنتــور اب شــهری و بــرق و گاز شــهری بــوده و‬ ‫بطــور کلــی حالــت کلنگــی و بــه ادرس کهریــزک خیابــان اتش نشــانی خیابــان درختــی کوچــه‬ ‫بنفشــه پــاک ‪ 11‬می باشــد کــه براســاس نظریــه کارشناســی رســمی دادگســتری هــر مترمربــع‬ ‫بــه مبلــغ ‪ 7/660/000‬تومــان کــه جمع ـاً بــه مبلــغ ‪ 780/017/800‬تومــان بــراورد قیمــت‬ ‫می شــود کــه قیمــت پایــه بــرای مزایــده اســت‪ .‬تقاضــای محکوم لــه بــرای مزایــده ملــک تعرفــه‬ ‫شــده مقــرر شــد ملــک موردنظــر موصــوف در روز ‪ 1399/7/6‬از ســاعت ‪ 10/00‬الــی ‪11/00‬‬ ‫از طریــق مزایــده در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگاه عمومــی بخــش کهریــزک واقــع‬ ‫در بلــوار شهیدبهشــتی جنــب شــهرداری بفــروش برســد‪ .‬قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده‬ ‫شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد فروختــه خواهــد شــد‪ 10 ،‬درصــد‬ ‫مبلــغ پیشــنهادی فی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت تــا یــک مــاه‬ ‫نســبت بــه پرداخــت الباقــی ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد‪ ،‬درغیراینصــورت ‪ 10‬درصــد اولیــه بــا‬ ‫هزینه هــای اجرایــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد می گــردد‪ .‬طالبیــن‬ ‫درصــورت تمایــل می تواننــد ‪ 5‬روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن شــعبه مراجعــه تــا ترتیــب‬ ‫بازدیــد انــان از ملــک مــورد مزایــده داده شــود‪.‬‬ ‫رضــا حســینی‪ ،‬دادورز دفتــر شــعبه اجــرای احــکام مدنــی بخــش‬ ‫م الــف ‪665‬‬ ‫کهریــزک‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای کامــران محمدیــان بــه ادرس‪ :‬بزرگــراه ســعیدی‪ ،‬اســمعیل اباد‪ ،‬خیابــان حیــدری‪،‬‬ ‫کوچــه اســکندری‪ ،‬پــاک ‪ ،10‬واحــد ‪ 3‬بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد مصــدق بشــماره‬ ‫‪ 842568‬مــورخ ‪ 99/6/4‬دفترخانــه ‪ 37‬ری بشــرح وارده ‪ 40325214017472‬مــورخ ‪99/6/4‬‬ ‫اعــام نمــوده مشــخصات ملــک‪ :‬بــه شــماره ‪ 5421‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی مفــروز و مجــزا شــده‬ ‫از ‪ 5283‬فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه ‪ 3‬واقــع در بخــش ‪ 12‬ناحیــه ‪ 02‬حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫شــهرری اســتان تهــران بــه مســاحت ‪ 53/21‬مترمربــع بــه حــدود شــماالً در ســه قســمت‬ ‫کــه قســمت دوم ان غربــی اســت‪ .‬اول دیــوار و پنجــره اســت بطــول ‪ 2/33‬دو متــر و ســی و‬ ‫ســی ســانتیمتر بــه فضــای نورگیــر مشــاعی دوم دیــوار و پنجــره اســت بطــول ‪ 2/33‬دو متــر‬ ‫و ســی و ســه ســانتیمتر بــه فضــای نورگیــر مشــاعی ســوم دیواریســت بطــول ‪ 3/77‬ســه متــر‬ ‫و هفتــاد و هفــت ســانتیمتر بــه شــماره ‪ 937‬فرعــی‪ ،‬شــرقاً دیواریســت بطــول ‪ 11/60‬یــازده‬ ‫متــر و شــصت ســانتیمتر بــه درز انقطــاع مــورد تفکیــک کــه مــاوراء ان شــماره ‪ 2691‬فرعــی‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬جنوبـاً دیــوار و پنجــره اســت بطــول ‪ 3/65‬ســه متــر و شــصت و پنــج ســانتیمتر بــه‬ ‫فضــای حیــاط مشــاعی‪ ،‬غرب ـاً در ســه قســمت کــه قســمت دوم ان جنوبــی اســت‪ .‬اول درب‬ ‫و دیــوار اســت بــه طــول ‪ 4/81‬چهــار متــر و هشــتاد و یــک ســانتیمتر بــه راه پلــه مشــاعی‬ ‫دوم دیواریســت بــه طــول ‪ 2/33‬دو متــر و ســی و ســه ســانتیمتر بــه راه پلــه مشــاعی ســوم‬ ‫دیواریســت بــه طــول ‪ 4/46‬چهــار متــر و چهــل و شــش ســانتیمتر بــه درز انقطــاع مــورد‬ ‫تفکیــک کــه مــاوراء ان شــماره ‪ 2834‬فرعــی قــرار دارد‪ .‬مشــخصات منضمــات ملــک‪:‬‬ ‫انبــاری بــه مســاحت ‪ 1/66‬بــه حــدود اربعــه شــماالً دیواریســت مشــترک بــه طــول ‪1/26‬‬ ‫یــک متــر و بیســت و شــش ســانتیمتر بــه انبــاری مســکونی قطعــه ‪ ،2‬شــرقاً درب و دیــوار‬ ‫اســت بطــول ‪ 1/32‬یــک متــر و ســی و دو ســانتیمتر بــه محوطــه مشــاعی‪ ،‬جنوبـاً دیواریســت‬ ‫مشــترک بطــول ‪ 1/26‬یــک متــر و بیســت و شــش ســانتیمتر بــه انبــاری مســکونی قطعــه‬ ‫‪ ،4‬غربــاً دیواریســت بطــول ‪ 1/32‬یــک متــر و ســی و دو ســانتیمتر بــه درز انقطــاع مــورد‬ ‫تفکیــک کــه مــاوراء ان شــماره ‪ 2834‬فرعــی قــرار دارد ذیــل ثبــت صفحــه ‪ 31‬دفتــر ‪2666‬‬ ‫اگهـ�ی تصمیمــات شرــکت نقـ�ش اذیـ�ن زاگــرس س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 4197‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10861696823‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/11/01‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬امیـ�ن س��لمانیان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0070419728‬و اقــای مهــدی دادبــود بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861500424‬و‬ ‫اقــای مجتبـ�ی امیرصفــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0080066951‬همگ��ی بس��مت اعض��ای اصل��ی هیئ��ت مدی��ره ب��رای م��دت دو س��ال انتخ��اب ش��دند‪ -2 .‬هرمـ�ز کاظمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 1861557371‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و خانـ�م مهنــاز قربانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4231948992‬ب��ه س��مت بـ�ازرس عل��ی الب��دل ب��رای م��دت ی��ک س��ال مال��ی انتخ��اب ش��دند‪ -3 .‬بـ�ا‬ ‫اکثری��ت اراء موافـ�ق‪ ،‬روزنام��ه کثیراالنتشـ�ار ســایه بــرای درج اگهی هـ�ای شــرکت انتخـ�اب ش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کهگیلویه وبویراحمد اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری یاسوج (‪)979067‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر اراء هیات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه دو شهرســتان اردبیــل تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ ،‬لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد تقاضــا بشــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نمایند‪.‬‬ ‫بخش سه اردبیل‬ ‫ردیــف ‪ -1‬اقــای اســماعیل اســگندری فرزنــد علــی بشماره شناســنامه ‪ 1450104304‬صــادره اردبیــل بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 1450104304‬در ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 65‬مترمربــع پــاک ‪ 9610‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 1‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل خریــداری از مالــک رســمی یعقــوب یعقوبی نیــاری‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -2‬اقــای ســیدجعفر موســویان فرزنــد سیدحســین بشماره شناســنامه ‪ 491‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 1466560266‬در ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 87.91‬مترمربــع پــاک ‪ 516‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از ‪ 5‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل خریــداری از مالــک رســمی زیــاد محرمی پیراقــوم‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -3‬خانــم زینــب طریقــی فرزنــد محــرم بشماره شناســنامه ‪ 543‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 1465702202‬در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 82.75‬مترمربــع پــاک ‪ 33656‬فرعــی از ‪ 33‬اصلــی مفروز‬ ‫و مجــزی شــده از ‪ 33.366‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل خریــداری از مالــک رســمی محمــد غنی وندســلطانی‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -4‬اقــای شــهرام عادلی ابی بگلــو فرزنــد ورحمــت بشماره شناســنامه ‪ 3648‬صــادره نمیــن بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 1462510401‬در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 170‬مترمربــع پــاک ‪ 33657‬فرعــی از ‪ 33‬اصلــی مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از ‪ 33.196‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل خریــداری از مالــک رســمی شــهرداری اردبیــل‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -5‬اقــای عبــدل محمــدی جناقــرد فرزنــد ولی الــه بشماره شناســنامه ‪ 1907‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 1461967473‬در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 125‬مترمربــع پــاک ‪ 14995‬فرعــی از ‪ 86‬اصلــی مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از ‪ 86‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل از مالکیــت رســمی جبرائیــل میرزامحمدی‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -6‬خانــم امینــه فیلبــان فرزنــد فــوالد بشماره شناســنامه ‪ 69054‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 1460689488‬ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 142‬مترمربــع پــاک ‪ 15018‬فرعــی از ‪ 86‬اصلــی مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از ‪ 86.302‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل از مالکیــت رســمی خــود متقاضــی‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -7‬اقــای مهــران پاک نهــاد فرزنــد حســین بشماره شناســنامه ‪ 9095‬صــادره تهــران بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0036889059‬ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 231‬مترمربــع پــاک ‪ 15019‬فرعــی از ‪ 86‬اصلــی مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از ‪ 86‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل از مالکیــت رســمی محســن اقارحیمی نــوران‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -8‬اقــای امیــن قدرتی محمدجانلــو فرزنــد علی اقــا بشماره شناســنامه ‪ 2‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی ‪1466523751‬‬ ‫ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــا کاربــری کارگاهــی بــه مســاحت ‪ 399.66‬مترمربــع پــاک ‪ 589‬فرعــی از ‪ 89‬اصلــی مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از ‪ 89‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل از مالکیــت رســمی حســین اقامعظمــی‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -9‬اقــای احمــد پیشــقدم فرزنــد جعفــر بشماره شناســنامه ‪ 273‬صادره مغــان به شــماره ملــی ‪1620923351‬‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 100‬مترمربــع پــاک ‪ 7599‬فرعــی از ‪ 119‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از‬ ‫‪ 119‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل از مالکیــت رســمی ابوعلــی صــدر‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -10‬اقــای بهمــن مظاهــری اذر فرزنــد رحیــم بشماره شناســنامه ‪ 154‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 1465282343‬در ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ‪ 39‬مترمربــع پــاک ‪ 5298‬فرعــی از ‪ 127‬اصلــی مفــروز‬ ‫و مجــزی شــده از ‪ 127‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل از مالکیــت رســمی اســداله احمدی ســلطان ابادی‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -11‬اقــای بیت الــه احمــدی ســلطان اباد فرزنــد نجــات بشماره شناســنامه ‪ 2985‬صــادره اردبیــل بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 1467101192‬در ششــدانگ یکبــاب مغــازه و محوطــه بــه مســاحت ‪ 166.69‬مترمربــع پــاک ‪5299‬‬ ‫فرعــی از ‪ 127‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 127‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل از مالکیــت رســمی اســداله‬ ‫احمدی ســلطان ابادی‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -12‬اقــای هوشــیار ناهیــدی فرزنــد هوشــنگ بشماره شناســنامه ‪ 241‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 1466041188‬ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ‪ 54.90‬مترمربــع پــاک ‪ 615‬فرعــی از ‪ 133‬اصلــی مفــروز و‬ ‫مجــزی از ‪ 133.245‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل از مالکیــت رســمی خــود متقاضــی‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -13‬اقــای میــاد پیدائی محمودابــاد فرزنــد داور بشماره شناســنامه ‪ 1450954324‬صــادره اردبیــل به شــماره‬ ‫ملــی ‪ 1450954324‬در یکبــاب خانــه و باغچــه بــه مســاحت ‪ 1357‬مترمربــع پــاک ‪ 102‬فرعــی از ‪ 175‬اصلــی‬ ‫مفــروز و مجــزی از ‪ 175‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل خریــداری از مالــک رســمی خیبــر پیدایش محمودابــاد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -14‬اقــای عزیــز والئی دیجوجیــن فرزنــد طرخــان بشماره شناســنامه ‪ 83736‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملی‬ ‫‪ 1460834976‬در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 1971.50‬مترمربــع پــاک ‪ 96‬فرعی از ‪ 326‬اصلــی مفروز و‬ ‫مجــزی از ‪ 326‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل از مالکیت رســمی خــود متقاضی‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -15‬اقــای رســول رجائیــان فرزنــد علــی بشماره شناســنامه ‪ 1187‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 1462378285‬در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 304.80‬مترمربــع پــاک ‪ 102‬فرعــی از ‪ 357‬اصلــی مفروز‬ ‫و مجــزی از ‪ 357‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل خریــداری از مالــک رســمی عمــران پرســه‪.‬‬ ‫بخش یازده اردبیل‬ ‫ردیــف ‪ -16‬اقــای محمدرحیــم کیانی ســاری نصیرلو فرزنــد عزیزالــه بشماره شناســنامه ‪ 52‬صــادره مغــان بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 1620789574‬ششــدانگ یکبــاب دامــداری بــه مســاحت ‪ 4320‬مترمربــع پــاک ‪ 65‬فرعــی از ‪ 2‬اصلــی مفروز‬ ‫و مجــزی از ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش یــازده اردبیــل از مالکیــت رســمی خــود متقاضــی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/04 :‎‬‬ ‫رحمان حسنی قابل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو شهرستان اردبیل‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫بنــا بــه درخواســت وکیــل مالــک اقــای علیرضــا بیل چی کنگرلــو بــه شــماره یکتــا ‪ 139980001118000075‬مــورخ ‪ 1399/06/01‬مبنــی بــر اعــام مفقــودی ســند مالکیــت ملــک‬ ‫مــورد تقاضــا بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــا شــده ذیــل شــماره ‪ 13990215125100036‬مــورخ ‪ 1399/04/09‬در دفترخانــه اســناد رســمی ‪ 1‬ورامیــن بــه ضمیمــه‬ ‫درخواســت مالــک ‪ 139985601060003530‬مــورخ ‪ 1399/04/11‬کــه تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت مراتــب در اجــرای مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت‬ ‫بشــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪ -1 .‬نــام و نام خانوادگــی مالــک‪ :‬اقــای علیرضــا بیل چی کنگرلــو‪ -2 .‬میــزان مالکیــت‪ :‬ســند مالکیــت ده‪ ،‬بیســت و چهــارم ســهم مشــاع از‬ ‫دوازده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن باســتثناء بهــای ثمنیــه اعیانــی ان بــه مســاحت چهارهــزار و هفتصــد و نــود و هفــت متــر و پنجــاه صــدم مترمربــع تحــت پــاک ‪284‬‬ ‫فرعــی از ‪ 105‬اصلــی واقــع در بهنــام وســط ورامیــن بنــام علیرضــا بیل چی کنگرلــو کــه در دفتــر ‪ 144‬صفحــه ‪ 124‬ذیــل ثبــت ‪ 891512‬ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره چاپــی‬ ‫‪ 326719‬صــادر گردیــد کــه نامبــرده درخواســت ســند المثنــی نمــوده اســت‪ -3 .‬علــت از بیــن رفتــن‪ :‬جابجایــی‪ -4 .‬بحکایــت ســوابق ثبتــی و ثبــت دفتــر امــاک تاکنــون‬ ‫نســبت بــه مــورد ثبــت معاملـه ای صــورت نگرفتــه اســت‪ .‬لــذا بــا توجــه بــه فقــدان ســند مالکیــت ملــک فوق الذکــر و درخواســت المثنــی اعــام تــا شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه‬ ‫ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده انــد و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار اگهــی بــه ثبــت اســناد ورامیــن مراجعــه‬ ‫و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند انتقــال‪ ،‬تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی واصــل نشــود ســند مالکیــت المثنــی طبــق قانــون و‬ ‫مقــررات صــادر و تســلیم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪202‬ث محمدرحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین‬ ‫اگهی مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تربت حیدریه‬ ‫مرحله دوم (نوبت اول)‬ ‫بدینوســیله از کلیــه نماینــدگان محتــرم اعضــاء ایــن شــرکت تعاونــی دعــوت می شــود بــا همــراه داشــتن مــدارک معتبــر (کارت ملــی یــا بــرگ ســهام) در ســاعت ‪ 16‬روز دوشــنبه‬ ‫مــورخ ‪ 1399/07/02‬در جلســه مذکــور کــه در محــل‪ :‬تربت حیدریــه‪ ،‬میــدان معلــم (چهــارراه اســایش)‪ ،‬مســجد نورالهــدی بــا دســتور ذیــل تشــکیل می گــردد حضــور بــه هــم‬ ‫رســانید‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬تصمیم گیری درباره صورت های مالی سال ‪ 1398‬پس از استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسان‬ ‫‪ -2‬تصمیم گیری در مورد بودجه پیشنهادی سال ‪1399‬‬ ‫‪ -3‬تصمیم گیری درخصوص سود پرداختی سال ‪1398‬‬ ‫‪ -4‬تصمیم گیری درخصوص اخذ مجوز کارگزاری یا نمایندگی بیمه های ایران‪ ،‬اسیا‪ ،‬تعاون و باران‬ ‫‪ -5‬تصمیم گیری در مورد فعالیت های ساختمانی شهری و روستایی پس از کسب مجوزهای الزم از دستگاه های ذیربط‬ ‫‪ -6‬طرح و تصویب دستورالعمل تنخواه گردان مدیرعامل‬ ‫‪ -7‬مشارکت در طرح جمعه بازار خودرو تربت حیدریه‬ ‫هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تربت حیدریه‬ ‫بنــام خــداوردی محمدیــان ثبــت و ســند ‪ 000067‬صــادر ســپس برابــر ســند ‪ 20746‬مــورخ‬ ‫‪ 1392/10/17‬دفتــر ‪ 23‬ری بــه مالــک ذیــل منتقــل گردیــد‪ .‬مالکیــت کامــران محمدیــان‬ ‫فرزنــد خــداوردی شماره شناســنامه ‪ 392‬تاریــخ تولــد ‪ 1360/4/5‬صــادره از تهــران دارای‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0076635309‬بــا جــز ســهم ‪ 6‬از کل ســهم ‪ 6‬بعنــوان مالــک ششــدانگ عرصــه‬ ‫و اعیــان متــن ســهم‪ :‬ششــدانگ عرصــه و اعیــان‪ .‬محدودیــت‪ :‬محدودیــت دفتــر امــاک‪:‬‬ ‫رهنــی شــماره ‪ 20747‬مــورخ ‪ 1392/10/17‬دفترخانــه اســناد رســمی شــماره ‪ 23‬شــهرری‬ ‫اســتان تهــران کــه بنفــع بانــک مســکن شــعبه شــهرک شــریعتی بــه مبلــغ ‪359/830/648‬‬ ‫ریــال بــه مــدت ‪ 144‬مــاه ثبــت شــده بــه علــت جابجایــی منــزل مفقــود گردیــده و تقاضــای‬ ‫صــدور المثنــی ســند مالکیــت نمــوده اســت‪ .‬لــذا طبــق مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت‬ ‫مراتــب در یــک نوبــت اگهــی می شــود تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی‬ ‫معامل ـه ای کــرده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد بایــد تــا ده روز پــس‬ ‫از انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت‬ ‫یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا درصــورت‬ ‫اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت‬ ‫را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســیدمهدی المعــی‪ ،‬رئیــس واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫م الــف ‪651‬‬ ‫شــهرری‪ ،‬از طــرف محمــد جعفــر علــی‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب فــرزاد صادقی کبــودی مالــک خــودرو پــژو پــارس بــه شــماره انتظامــی‬ ‫‪759‬ب‪ -62‬ایــران ‪ 19‬و شــماره بدنــه ‪ NAAN21V6FH386906‬و شــماره موتــور ‪124K0661818‬‬ ‫بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت رســمی اســناد مذکــور را نامبــرده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودرو مذکــور را ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقــی‬ ‫ســازمانی فــروش ایران خــودرو واقــع در پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم زهــرا خانــی بــه شماره شناســنامه ‪ 480‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957300328‬تقدیــم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان مــردان خانــی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 47‬در تاریــخ ‪ 1398/03/08‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬درویــش خانــی فرزنــد مــردان شماره شناســنامه ‪ 394‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫‪ -2‬محمدتقــی خانــی فرزنــد مــردان شماره شناســنامه ‪ 481‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫‪ -3‬جعفــر خانــی فرزنــد مــردان شماره شناســنامه یــک موالیــد صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب ‪ -4‬مــراد خانــی فرزنــد مــردان شماره شناســنامه ‪ 110‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب ‪ -5‬قبــاد خانــی فرزنــد مــردان شماره شناســنامه ‪ 575‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫‪ -6‬صنمبــر خانــی فرزنــد مــردان شماره شناســنامه ‪ 395‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫‪ -7‬الهــه خانــی فرزنــد مــردان صــادره از اســام ابــاد غــرب ‪ -8‬مریــم خانــی فرزنــد‬ ‫مــردان شماره شناســنامه ‪ 589‬صــادره از اســام ابــاد غــرب ‪ -9‬مریــم خانــی فرزنــد مــردان‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 111‬صــادره از اســام ابــاد غــرب ‪ -10‬فــردوس خانــی فرزنــد مــردان‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 588‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا‬ ‫تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حمزه مرادی‪ ،‬رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای فریبــرز منصــور بــه شماره شناســنامه ‪ 571‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957300328‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان طــا مهدی پــور بــه شماره شناســنامه ‪ 2302‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1399/05/29‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فریبــرز‬ ‫منصــوری فرزنــد رحمــن ش ش ‪ 571‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬صاحــب منصــوری فرزنــد رحمــن ش ش‬ ‫‪ 410‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬رودابــه منصــوری فرزنــد رحمــن ش ش ‪ 409‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬اختــر‬ ‫منصــوری فرزنــد رحمــن ش ش ‪ 411‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حجت اله حسینی‪ ،‬رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای باقــر زنــدی بــه شماره شناســنامه ‪ 2083‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99-547‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان علی اشــرف زنــدی بــه شماره شناســنامه ‪ 755‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1399/04/15‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬باقــر زنــدی‬ ‫فرزنــد علی اشــرف ش ش ‪ 2083‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬بابــک زنــدی فرزنــد علی اشــرف ش ش‬ ‫‪ 971‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬محمــد زنــدی فرزنــد علی اشــرف ش ش ‪ 3621245618‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬ثریــا زنــدی فرزنــد علی اشــرف ش ش ‪ 5050074620‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬مهرانگیــز زنــدی‬ ‫فرزنــد علی اشــرف ش ش ‪ 379‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬رنگینــه نــوری عبدالــه ش ش ‪3240555524‬‬ ‫همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حجت اله حسینی‪ ،‬رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای بــرزو علی محمــدی بــه شماره شناســنامه ‪ 11‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957300327‬تقدیــم ایــن‬ ‫دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان عطاالــه علی محمــدی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 312‬در تاریــخ ‪ 1399/02/12‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه‬ ‫حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬بــرزو علی محمــدی فرزنــد عطاالــه بــه ش ش ‪ 11‬صــادره از‬ ‫اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬ســهراب علی محمــدی فرزنــد عطاالــه بــه ش ش ‪352‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬رســتم علی محمــدی فرزنــد عطاالــه بــه ش ش‬ ‫‪ 1‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -4‬بهمــن علی محمــدی فرزنــد عطاالــه بــه‬ ‫ش ش ‪ 2011‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -5‬ســعید علی محمــدی فرزنــد‬ ‫عطاالــه بــه ش ش ‪ 10195‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -6‬مریــم علی محمــدی‬ ‫فرزنــد عطاالــه بــه ش ش ‪ 2453‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬شــاهزنان‬ ‫قنبــری فرزنــد هدایــت بــه ش ش ‪ 637‬صــادره از حمیــل همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حشــمت رســتمی نیا بــه شماره شناســنامه ‪ 2727‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957500327‬تقدیــم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان نرگــس جمشــیدی بــه شماره شناســنامه ‪166‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1397/05/13‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد‬ ‫از‪ -1 :‬جوانشــیر رســتمی نیا فرزنــد علی میــر ش ش ‪ 605‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬حشــمت رســتمی نیا‬ ‫فرزنــد علی میــر بــه ش ش ‪ 2727‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬منوچهــر رســتمی نیا فرزنــد علی میــر بــه‬ ‫ش ش ‪ 41122‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬میثــم رســتمی نیا فرزنــد علی میــر بــه ش ش ‪3330134402‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -5‬کبــری رســتمی نیا فرزنــد علی میــر بــه ش ش ‪ 12237‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬لیــا‬ ‫رســتمی نیا فرزنــد علی میــر بــه ش ش ‪ 22217‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬پرویــن رســتمی نیا فرزنــد‬ ‫فرزنــد علی میــر ش ش ‪ 11154‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬فــردوس جمشــیدی فرزنــد ســیف اله بــه‬ ‫ش ش ‪ 107‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حشــمت رســتمی نیا بــه شماره شناســنامه ‪ 2727‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957500326‬تقدیــم‬ ‫ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان علی میــر رســتمی نیا بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 9580‬در تاریــخ ‪ 1391/06/26‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه‬ ‫حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬جوانشــیر رســتمی نیا فرزنــد علی میــر ش ش ‪ 605‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -2‬حشــمت رســتمی نیا فرزنــد علی میــر بــه ش ش ‪ 2727‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬منوچهــر‬ ‫رســتمی نیا فرزنــد علی میــر بــه ش ش ‪ 41122‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬میثــم رســتمی نیا فرزنــد‬ ‫علی میــر بــه ش ش ‪ 3330134402‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬کبــری رســتمی نیا فرزنــد علی میــر‬ ‫بــه ش ش ‪ 12237‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬لیــا رســتمی نیا فرزنــد علی میــر بــه ش ش ‪22217‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -7‬پرویــن رســتمی نیا فرزنــد فرزنــد علی میــر ش ش ‪ 11154‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -8‬نرگــس جمشــیدی فرزنــد افشــار بــه ش ش ‪ 166‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای عبدالــه ازادی بــه شماره شناســنامه ‪ 768‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900299‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان میثــم ازادی بــه شماره شناســنامه ‪ 120‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1392/12/27‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬عبدالــه ازادی فرزنــد عین الــه بــه ش‪.‬م ‪ 3340669015‬پــدر متوفــی ‪ -2‬قمــر حیاتــی‬ ‫فرزنــد اقاجــان بــه ش‪.‬م ‪ 3340669953‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی ختم پرونده ورشکستگی‬ ‫بدینوســیله در اجــرای مــاده ‪ 49‬قانــون اداره تصفیــه امــور ورشکســتگی و مــاده ‪ 60‬ایین نامــه همــان قانــون‪ ،‬ختــم عملیــات تصفیــه پرونــده ورشکســتگی کالســه ‪ 4/95‬احترامـاً تاجــر‬ ‫ورشکســته اقــای احمدرضــا محمدی میرعزیــزی فرزنــد شهســوار بــا شــماره ملــی ‪ 3251185500‬بــه حضــور ارســال می شــود‪ .‬بــا توجــه بــه اینکــه نامبــرده بــه موجــب دادنامــه شــماره‬ ‫‪ 9509978311500266‬مــورخ ‪ 1395/4/21‬ورشکســته می باشــد‪ ،‬بــا توجــه بــه پرداخــت مطالبــات بســتکاران و پایــان عملیــات تصفیــه‪ ،‬بایگانــی شــدن پرونــده اعــام می گــردد‪.‬‬ ‫مهرداد کاظمی‪ ،‬مستشار قضایی اداره تصفیه امور ورشکستگی کرمانشاه‬ صفحه 4 ‫چهار شنبه‪ 19‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2064‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم غــزال رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 4‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100376‬تقدیــم ایــن‬ ‫دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان داریــوش رســتمی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 14‬در تاریــخ ‪ 1399/05/24‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته‬ ‫و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬غــزال رســتمی فرزنــد خدایــار بــه ش ش ‪4‬‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3341289563‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه‬ ‫از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد‬ ‫واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم نــدا پالگانــه بــه شماره شناســنامه ‪ 3330456175‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957500331‬تقدیــم‬ ‫ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ارزو بالین پرســت بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 6‬موالیــد در تاریــخ ‪ 1383/12/14‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته‬ ‫و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬نــدا پالگانــه فرزنــد یدالــه بــه ش‪.‬م ‪3330456175‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -2‬یدالــه پالگانــه فررزنــد ســعداله بــه ش ش ‪ 783‬همســر متوفــی ‪-3‬‬ ‫ســلطان خانم جبه درویــش فرزنــد محمــد بــه ش ش ‪ 1682‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کــس اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ســند مالکیــت زمیــن کشــاورزی بــه مســاحت ‪ 885/28‬مترمربــع مشــاع از پــاک ثبتــی‬ ‫‪ 110‬اصلــی بــا شــماره ثبــت ‪ 3371‬واقــع در بخــش ‪ 3‬کرمانشــاه (ماهیدشــت) بــه نــام‬ ‫رمضــان شــیربندی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول پرونده اجرایی کالسه ‪9900056‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 9900056‬خانــم ســتاره پــرواره جهــت وصــول‬ ‫طلــب خــود (مهریــه) تعــداد ‪ 114‬ســکه تمــام بهــار ازادی بــه انضمــام حقــوق‬ ‫دولتــی علیــه اقــای میــاد عباســی تقاضــای صــدور اجراییــه نمــوده اوراق اجرایــی‬ ‫در تاریــخ ‪ 1399/04/03‬بــه مدیــون ابــاغ و صحــت ان تاییــد گردیــد ســپس بــه‬ ‫اســتناد بنــد ب قانــون برنامــه ششــم توســعه خــودرو ســواری پــژو پــارس بــه شــماره‬ ‫انتظامــی ‪165‬ج‪ -38‬ایــران ‪ 29‬مــدل ‪ 1393‬از امــوال مدیــون شناســایی گردیــد و‬ ‫خــودرو مذکــور بــا مشــخصات شــماره موتــور ‪ TU 5 ،00109391‬شــماره شاســی‬ ‫‪ 828212‬کــه طبــق نامــه شــماره ‪ 139905016529000278‬ایــن اداره دســتور‬ ‫توقیــف سیســتمی و فیزیکــی خــودرو صــادر گردیــده و توســط پلیــس راهــور توقیــف‬ ‫سیســتمی و فیزیکــی گردیــد کــه برابــر نظریــه کارشــناس رســمی ‪800/000/000‬‬ ‫میلیــون ریــال (هشــتصد میلیــون ریــال) ارزیابــی گردیــده کــه از طریــق مزایــده‬ ‫بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬روز چهارشــنبه مــورخ‬ ‫‪( 1399/07/09‬نهــم مهــر مــاه ســال نــود و نــه) در محــل اســتقرار خــودرو واقــع در‬ ‫پارکینــگ محمــدی واقــع در میــدان دادگســتری جــاده قصرشــیرین از طریــق مزایــده‬ ‫بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ ‪ 800/000/000‬میلیــون ریــال (هشــتصد‬ ‫میلیــون ریــال) شــروع و بــه باالتریــن قیمــت کــه خریــدار داشــته باشــد و نقــدا ً ده‬ ‫درصــد مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نمایــد بــه فــروش‬ ‫می رســد و برنــده مزایــده مکلــف اســت مابه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت‬ ‫‪ 5‬روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت واریــز نمایــد‪ .‬درصورتیکــه ظــرف‬ ‫مهلــت مقــرر مانــده مبلــغ فــروش را واریــز ننمایــد مبلــغ ده درصــد واریــزی قابــل‬ ‫اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد‪ .‬دراینصــورت عملیــات‬ ‫فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد می گــردد‪ ،‬فــروش مــال بــه نســیه‬ ‫درهرصورتــی جایــز اســت کــه متعهد لــه فــروش بــه نســیه را قبــول داشــته و مدیــون‬ ‫نیــز مــازاد را نقــدا ً دریافــت و یــا نســبت بــه مــازاد نســیه را قبــول نمایــد در هــر‬ ‫دوصــورت خــود مســئول خواهــد بــود و کلیــه هزینه هــای قانونــی بعهــده برنــده‬ ‫مزایــده اســت‪ ،‬حــق مزایــده و نیــم عشــر نقــدا ً وصــول می شــود و ســایر هزینه هــای‬ ‫قانونــی برابــر مقــررات وصــول می گــردد و چنانچــه روز مزایــده مصــادف بــا تعطیــل‬ ‫رســمی غیرمترقبــه گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیــل در همــان محــل و‬ ‫ســاعت انجــام می شــود‪ .‬خــودرو مذکــور بیمــه نمی باشــد‪ .‬ایــن اگهــی پــس از تاییــد‬ ‫نهایــی در ســایت اگهی هــای الکترونیکــی ســازمان ثبــت قــرار خواهــد گرفــت و بــه‬ ‫منزلــه انتشــار اگهــی در روزنامــه کثیراالنتشــار محلــی اســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/19 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک گیالنغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودروی ســواری وانــت نیســان مــدل ‪ ۱۳۸۹‬رنــگ ابــی روغنــی بــه شــماره‬ ‫موتــور ‪ 584271‬و شــماره شاســی ‪ NAZPL140TBN289597‬و شــماره پــاک ‪ ۲۹‬ایــران‪-‬‬ ‫‪۵۸۵‬ط‪ ۱۴‬بــه نــام افشــین رشــیدیان بــا کــد ملــی ‪ ۶۳۴۹۹۲۳۹۳۶‬مفقــود و از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب نصرت الــه غالمــی مالــک خــودرو پیــکان ســواری بــا شــماره انتظامــی‬ ‫‪885 -29‬د‪ 26‬و شــماره شاســی ‪ 0080463875‬و شــماره موتــور ‪11128060806‬‬ ‫بعلــت فقــدان اســناد فــروش (ســند کمپانــی) تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور‬ ‫را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودرو مذکــور دارد ظــرف‬ ‫ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایران خــودرو واقــع در پیکان شــهر‪،‬‬ ‫ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق‬ ‫ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد ســند مالکیــت و ســند محضــری خــودرو ســواری پرایــد‬ ‫‪ SL131‬رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1391‬بــه شــماره انتظامــی ‪511‬ل‪ -13‬ایــران ‪19‬‬ ‫بــا شــماره موتــور ‪ 4575528‬و شــماره شاســی ‪ SL412291084140‬مفقــود و از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم هانیــه بابائی منــش بــه شماره شناســنامه ‪ 3241904237‬بــه اســتناد شــهادتنامه‬ ‫و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪99099889574003090‬‬ ‫تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان قاســم‬ ‫دریای لعــل بــه شماره شناســنامه ‪ 621‬در تاریــخ ‪ 1393/12/9‬در اقامتــگاه دایمــی خــود‬ ‫درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬جاســم بابائی منــش فرزنــد عبــاس‬ ‫ش‪.‬ملــی ‪ 3252648725‬بــرادر متوفــی ‪ -2‬کاظــم بابائی منــش فرزنــد عبــاس ش‪.‬ملــی‬ ‫‪ 3252648717‬بــرادر متوفــی ‪ -3‬شــوکت نــوری فرزنــد عبدالــه ش‪.‬ملــی ‪3340555443‬‬ ‫همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا توجــه بــه تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد‬ ‫از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف اسالم اباد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316002001528‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک اســام ابــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم شــوکت‬ ‫نجفــی فرزنــد علی پاشــا بشماره شناســنامه ‪ 6‬صــادره از اســام ابــاد غــرب در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 245/69‬مترمربــع پــاک ‪ 29‬فرعــی از ‪ 18‬اصلــی واقــع‬ ‫در اســام ابــاد غــرب بــازار روز خریــداری از مالــک رســمی اقــای حســینعلی خــان زنگنــه‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/28 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم اباد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316002001448‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک اســام ابــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای عــادل‬ ‫کاظم دوســت فرزنــد مصطفــی بشماره شناســنامه ‪ 552‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 77/34‬مترمربــع پــاک ‪ 2640‬فرعــی از‬ ‫‪ 1‬اصلــی واقــع در اســام ابــاد غــرب شهرســتانی کوچــه شــهیدحمیدی زاده پــاک ‪43‬‬ ‫خریــداری از مالــک رســمی اقــای قبــاد قبادیــان محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/28 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم اباد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316002000908‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی حــوزه ثبت‬ ‫ملــک اســام ابــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم گرجــی ازادی منــش فرزنــد‬ ‫حســین بشماره شناســنامه ‪ 6892‬صــادره از اســام ابــاد غــرب در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان‬ ‫بــه مســاحت ‪ 133/47‬مترمربــع پــاک ‪ 2651‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی واقــع در اســام ابــاد غــرب‪،‬‬ ‫شهرســتانی‪ ،‬پشــت مســجد صاحب الزمــان خریــداری شــده از مالــک رســمی اقــای علی اشــرف‬ ‫باقــری محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/01 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم اباد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316009000227‬مــورخ ‪ 1399/05/11‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنقر تصرفــات مالکانــی بالمعــارض متقاضــی‬ ‫ایســتگاه هواشناســی در ســاختمان ایســتگاه هواشناســی بــه مســاحت ‪ 4562/27‬مترمربــع‬ ‫در قســمتی از پــاک ‪ 2088‬اصلــی واقــع در ســنقر‪ ،‬جــاده ســنقر‪ -‬کرمانشــاه‪ ،‬جــاده قــروه‬ ‫و قیاس ابــاد خریــداری از مالــک رســمی ایســتگاه هواشناســی محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمومــی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪.‬‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاس نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد ار تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضــای تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/04 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سنقر‬ ‫اگهی‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316009000265‬مــورخ ‪ 1399/05/19‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ملــک ســنقر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‬ ‫اقــای علی اکبــر عزتــی فرزنــد علــی داد بشماره شناســنامه ‪ 13925‬صــادره از ســنقر در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت ‪ 2385/95‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪4‬‬ ‫فعله گــری واقــع در ســنقر‪ ،‬جــاده ســنقر بــه لیلمانــج خریــداری از ملــک رســمی اقــای‬ ‫کرم الــه احمــدی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمومــی مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاس نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد ار تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضــای‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/04 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سنقر‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316009000225‬و ‪ 139960316009000224‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/05/11‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنقر‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقایــان ‪ -1‬حســین ســالمی ‪ -2‬ســجاد ســالمی فرزند‬ ‫اســمعلی بشماره شناســنامه ‪ 3350099343 -1‬و ‪ 3350012906 -2‬صــادره از ســنقر در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب ســاختمان (هرکــدام بــه نســبت سـه دانگ) بــه مســاحت ‪ 92/80‬مترمربع‬ ‫در قســمتی از پــاک ‪ 61‬فرعــی از ‪ 32‬فرعــی از ‪ 2215‬اصلــی واقــع در ســنقر‪ -‬روبــروی‬ ‫شــرکت تعاونــی‪ ،‬جنــب تــاالر بهــار‪ ،‬کوچــه شهیدســیروس پیرونــدی خریــداری مع الواســطه‬ ‫از مالــک رســمی اقــای احمــد حشــمتی منش محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمومــی مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاس‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد ار تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخذ‬ ‫رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضــای تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/04 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنقر‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو ســواری ســیتروئن مــدل ‪ 1385‬بــه رنــگ بــژ متالیــک بــا شــماره‬ ‫پــاک ‪342 -11‬ه‪ 49‬و شــماره شاســی ‪ S1512285143857‬و شــماره موتــور ‪ 603267‬بــه‬ ‫نــام علــی رعوفــی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهار شنبه‪ 19‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2064‬‬ ‫قائم مقام شورای هماهنگی کشور خبر داد؛‬ ‫فرمانده انتظامی استان خبر داد؛‬ ‫کشف محموله سنگین مواد مخدر‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از کشــف یک تــن‬ ‫و ‪ 313‬کیلوگــرم انــواع مــواد مخــدر در ایســت و‬ ‫بازرســی ازادشــهر خبــر داد‪ .‬ســرهنگ محمــد‬ ‫ســعید فاضــل دادگــر اظهــار کــرد‪« :‬بــا اقــدام‬ ‫اطالعاتــی پلیــس گلســتان و پلیــس خراســان‬ ‫جنوبــی دو دســتگاه خــودروی ســنگین (تریلــی)‬ ‫کــه قصــد جابه جایــی مــواد مخــدر از سیســتان‬ ‫بلوچســتان بــه گلســتان را داشــتند‪ ،‬شناســایی شــدند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ایــن خودروها در ایســت‬ ‫و بازرســی خوش ییــاق متوقــف شــدند»‪ .‬فاضــل دادگــر بیــان کــرد‪« :‬در بازرســی از ایــن‬ ‫‪25‬تُــن برنــج بــود‪ ،‬یک تــن و ‪ 92‬کیلوگــرم مرفیــن و ‪ 221‬کیلوگــرم‬ ‫تریلی هــا کــه حامــل ‬ ‫تریــاک کشــف و ســه نفر دراین راســتا دســتگیر شــدند»‪ .‬طبــق گفتــه وی‪ ،‬ایــن کشــف‬ ‫بزرگ تریــن محمولــه مرفیــن کشف شــده در ســال های اخیــر اســت‪.‬‬ ‫گل باران شدن مزار شهدای‬ ‫(س)‬ ‫‪ ۱۷‬شهریور در بهشت زهرا‬ ‫واکسیناسیون بیش از یک میلیون و ‪ 300‬هزار قطعه‬ ‫طیور روستایی علیه بیماری نیوکاسل‬ ‫معــاون ســامت دامپزشــکی اســتان گلســتان گفــت‪« :‬اســتفاده از واکســن مناســب از جملــه‬ ‫موثرتریــن راه هــای پیشــگیری از بیمــاری نیوکاســل بــرای جلوگیــری از شــیوع ایــن بیمــاری‬ ‫در بیــن جمعیــت طیــور اســت»‪ .‬محســن عبدالونــد گفــت‪« :‬باتوجه بــه اهمیــت بیمــاری‬ ‫نیوکاســل در طیــور صنعتــی و بومــی کــه به عنــوان یکــی از مهم تریــن بیماری هــای طیــور‬ ‫کشــور مطــرح اســت و به منظــور افزایــش ســطح ایمنــی طیــور بومــی علیــه ایــن بیمــاری و‬ ‫درنهایــت قطــع چرخــه تکثیر ویــروس و انتقال بــه طیور صنعتی‪ ،‬اداره کل دامپزشــکی اســتان‬ ‫گلســتان علی رغــم شــیوع بیمــاری مهلــک کرونــا در کشــور و اســتان و بــا وجــود شــرایط‬ ‫کاری بســیار دشــوار و بــا رعایــت کلیــه الزامــات بهداشــتی و ایمنــی فــردی‪ ،‬ضمــن اجــرای‬ ‫فــاز اول واکسیناســیون طیــور بومــی بــا واکســن نیوکاســل مقــاوم بــه حــرارت علیــه بیمــاری‬ ‫نیوکاســل‪ ،‬بیــش از یک میلیــون و ‪ 300‬هزار قطعــه پرنــده روســتایی علیــه بیمــاری مذکــور‬ ‫به صــورت رایــگان واکســینه کــرده اســت»‪ .‬عبدالونــد اضافــه کــرد‪« :‬ایــن عملیــات بــا اولویــت‬ ‫روســتاهای کانــون پرخطــر و پرجمعیــت و جلوگیــری از ســرایت بــه مرغداری هــای صنعتــی‬ ‫و کمــک بــه معیشــت جامعــه روســتایی به صــورت رایــگان انجــام شــد»‪ .‬معــاون ســامت‬ ‫دامپزشــکی اســتان خاطرنشــان کــرد‪« :‬نیوکاســل از جملــه بیماری هــای مهــم پرندگان اســت‬ ‫کــه درصــورت ابتــای پرنــده بــه ان‪ ،‬تلفــات باالیــی را در صنعــت مرغــداری به همــراه دارد»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬اســتفاده از واکســن مناســب از جملــه موثرتریــن راه هــای پیشــگیری از بیمــاری‬ ‫نیوکاســل بــرای جلوگیــری از شــیوع ایــن بیمــاری در بیــن جمعیــت طیــور اســت»‪ .‬معــاون‬ ‫ســامت دامپزشــکی اســتان گفــت‪« :‬فــاز دوم عملیــات واکسیناســیون طیــور روســتایی نیــز‬ ‫بــا برنامه ریــزی هدفمنــد اداره کل دامپزشــکی اســتان در اوایــل پائیــز اجــرا خواهــد شــد و‬ ‫در همین راســتا همــکاری دهیاری هــا و روســتاییان بــا ادارات دامپزشــکی و اکیپ هــای‬ ‫واکسیناســیون در سرعت بخشــیدن و تحت پوشــش قــراردادن کامــل طیــور روســتایی‬ ‫کمک کننــده خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫گام بلند شهرداری گرگان‬ ‫در توسعه فضای سبز و پارک در شهر‬ ‫شــهردار گــرگان گفــت‪« :‬بــه پیشــنهاد شــهرداری‬ ‫گــرگان و توافــق بــا ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان گلســتان مقــرر شــد چهار هکتــار از اراضــی‬ ‫جهــاد کشــاورزی کــه در محــدوده ایــن ســازمان‬ ‫قــرار دارد به شــهرداری گــرگان واگذار و شــهرداری‬ ‫گــرگان یــک ســاختمان اداری بــرای ایــن ســازمان‬ ‫بســازد»‪ .‬عبدالرضــا دادبــود ادامــه داد‪« :‬بیــش از‬ ‫دوســال ایــن پیگیری هــا به طــول انجامیــد و چندیــن جلســه در شــورای اســامی شــهر‬ ‫گــرگان مطــرح و درنهایــت ایــن الیحــه پیشــنهادی شــهرداری گــرگان در شــورا مطــرح و‬ ‫مصــوب شــد»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬بــا ایــن اقــدام بـه زودی بزرگ تریــن پــارک شــهر گــرگان بــه‬ ‫مســاحت چهارهکتــار در مرکــز شــهر احــداث خواهــد شــد»‪ .‬دادبــود گفــت‪« :‬ایــن طــرح بــا‬ ‫پیشــنهاد و پیگیری هــای شــهرداری گــرگان و توافــق بــا جهــاد کشــاورزی در شــورا مطــرح‬ ‫و مصــوب شــد و پــس از تائیــد فرمانــداری و دولــت بــرای اجــرا بــه شــهرداری ابــاغ خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬تــاش مــا بر این اســت در مدت زمــان کوتــاه ایــن پــارک احــداث‬ ‫و بــه مــردم تقدیــم شــود»‪.‬‬ ‫صادرات لبنیات گلستان به چهار کشور‬ ‫مدیــرکل دامپزشــکی گلســتان گفــت کــه از ابتــدای امســال و بــا وجــود محدودیــت ناشــی از‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬محصــوالت لبنــی تولیــدی اســتان بــا نظــارت کارشناســان ایــن ســازمان بــه‬ ‫چهــار کشــور اذربایجــان‪ ،‬گرجســتان‪ ،‬عــراق و ســوریه صــادر شــد‪ .‬غالمرضــا محرابــی اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬براســاس امــار احصاء شــده از مجوزهــای ســامت صــادره دامپزشــکی گلســتان؛‬ ‫از ابتــدای امســال تاکنــون افــزون بــر ‪ 686‬تُــن لبنیــات تولیــدی اســتان شــامل انــواع پنیــر‪،‬‬ ‫خامــه و شــیر بــه کشــورهای مزبــور صــادر شــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه مطابــق همیــن امــار‬ ‫ســال گذشــته نیــز ‪ 171‬تُــن انــواع محصــوالت لبنــی از گلســتان بــه دو کشــور گرجســتان‬ ‫و روســیه صــادر شــد‪ ،‬افــزود‪ 33« :‬کارخانــه لبنــی در اســتان فعالیــت دارد کــه دو مــورد ان‬ ‫دارای کــد صادراتی ســت»‪ .‬خلی ـل زاده؛ مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی گلســتان‬ ‫هــم در این رابطــه گفــت‪ 33« :‬واحــد لبنــی اســتان دارای ظرفیــت اســمی تولیــد بیــش از‬ ‫‪775‬هزارتُــن در ســال و اشــتغال ‪ 1300‬نفــر اســت»‪ .‬گلســتان بــا داشــتن اقلیــم مناســب‬ ‫کشــاورزی از قطب هــای مهــم پــرورش دام کشــور نیز هســت‪ .‬درویشــعلی حسـن زاده؛ معاون‬ ‫امــور بازرگانــی و توســعه تجــارت ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گلســتان نیز گفــت‪« :‬با‬ ‫وجــود محدودیــت ناشــی از کرونــا طــی پنج مــاه نخســت امســال صــادرات کاالی غیرنفتــی‬ ‫از گلســتان بــه ‪ 23‬کشــور اســیایی و اروپــا صــورت گرفــت»‪ .‬در گلســتان بیــش از ‪800‬‬ ‫فعــال اقتصــادی‪ ،‬عضــو اتــاق بازرگانــی‪ ،‬صنایــع و معــادن کشــاورزی اســتان هســتند‪ .‬تنهــا‬ ‫گمــرک خشــکی اســتان گلســتان در مــرز اینچه بــرون شهرســتان گنبــدکاووس واقــع در‬ ‫شــمال اســتان و همســایگی کشــور ترکمنســتان قــرار دارد کــه ارتبــاط جــاده و ریــل را بــا‬ ‫کشــورهای اســیای میانــه و چیــن برقــرار می کنــد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه مشترک مدیران کل‬ ‫اوقاف و امور خیریه و هواشناسی استان‬ ‫مازندران‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫مراســم معنــوی گل بــاران و عطرافشــانی مــزار شــهدای هفدهــم شــهریور‬ ‫ســال ‪ ۱۳۵۷‬بــا رعایــت کامــل دســتورالعمل های بهداشــتی و حضــور‬ ‫خانواده هــای معظــم شــهدا و جمعــی از مــردم شــهیدپرور تهــران در‬ ‫قطعــه ‪ ۱۷‬بهشــت زهرا(س) برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ قائم مقــام‬ ‫شــورای هماهنگــی کشــور در این مراســم گفــت‪« :‬رژیــم طاغــوت در ‪۱۷‬‬ ‫شــهریور بــه خیــال خــام خــود کــه اتــش حق طلبــی و فریــاد دفــاع از‬ ‫مظلــوم را در کشــور مــا خامــوش کــرده اســت بــه جنایــات و حکومــت‬ ‫فاســد خــود ادامــه داد»‪ .‬نصــرت اهلل لطفــی اظهــار داشــت‪« :‬امــا ملــت‬ ‫والیت مــدار و بــزرگ ایــران اســامی بــه مبــارزات ضد طاغوتــی خــود‬ ‫ادامــه دادنــد تــا ریشــه هرگونــه ظلــم و ســتم را در کشــور خشــک‬ ‫کننــد»‪ .‬ایــن مســئول اضافــه کــرد‪« :‬ملــت ایــران اســامی در ســال ‪۵۷‬‬ ‫بــا پیــروی از معمــار کبیــر انقــاب توانســتند رژیــم فاســد پهلــوی را بــا‬ ‫تمــام حمایت هایــی کــه از طــرف کشــورهای ســلطه گر جهــان داشــت‬ ‫از کشــور بیــرون براننــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه پیــروی بی چون وچــرا‬ ‫از والیــت تنهــا راه موفقیــت و برون رفــت از مشــکالت کشــور اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬امــروز نیــز مســئوالن کشــور به جــای نــگاه بــه خارج‬ ‫بایــد بــا اجــرای سیاس ـت های اقتصــاد مقاومتــی کشــور را در مقابــل‬ ‫بیگانــگان بیمــه کننــد»‪ .‬در این مراســم کــه بــا عنــوان گرامیداشــت‬ ‫لو دومیــن ســالگرد قیــام خونیــن هفدهــم شــهریور برگــزار شــد‪،‬‬ ‫چه ‬ ‫نصــرت اهلل لطفــی؛ قائم مقــام شــورای هماهنگــی کشــور‪ ،‬حجت االســام‬ ‫ســید محســن محمــودی؛ رئیــس شــورای هماهنگــی تبلیغات اســامی‬ ‫اســتان تهــران‪ ،‬حمیــد علــی صمیمــی؛ رئیــس بنیــاد شــهید تهــران‬ ‫بــزرگ و ســعید خــال؛ مدیرعامــل ســازمان بهش ـت زهرا(س) حضــور‬ ‫داشــتند‪ ۱۷ .‬شــهریور یکــی از روزهــای سرنوشت ســاز در تاریــخ‬ ‫انقــاب اسالمی ســت و در ایــن روز مــزدوران رژیــم منحــوس پهلــوی‬ ‫بــا حمایــت اربابــان امریکایــی خــود مــردم بی دفــاع را بــه گلولــه‬ ‫بســتند و صدها نفــر را بــه خــاک و خــون کشــیدند‪ .‬رویــداد ‪ ۱۷‬شــهریور‬ ‫‪ ۱۳۵۷‬شناخته شــده بــه «جمعــه ســیاه» کــه در برخــی منابــع از ان‬ ‫بــا عنــوان «کشــتار ‪ ۱۷‬شــهریور» نیــز یــاد می شــود‪ ،‬رویــدادی در‬ ‫جریــان ناارامی هایــی بــود کــه درنهایــت بــه وقــوع انقــاب ‪ ۱۳۵۷‬ایــران‬ ‫انجامیــد؛ در تاریــخ ‪ ۱۷‬شــهریور ‪ ۱۳۵۷‬تظاهــرات مخالفیــن و انقالبیون‬ ‫در محــات جنوبــی‪ ،‬خیابــان ژالــه پیشــین (خیابــان مجاهدیــن اســام‬ ‫کنونــی) و میــدان ژالــه (میــدان شــهدا کنونــی) در تهــران‪ ،‬منجــر بــه‬ ‫ســرکوب خونیــن تظاهرکننــدگان توســط نیروهــای نظامــی ارتــش‬ ‫شاهنشــاهی ایــران شــد‪ ۱۷ .‬شــهریور ‪ ۱۳۵۷‬اغلــب به عنــوان اغــاز‬ ‫پایــان کار دودمــان پهلــوی ایــران درنظــر گرفتــه می شــود کــه هرگونــه‬ ‫امیــد بــه مصالحــه میــان انقالبیــون و ســلطنت طلبان را از میــان بــرد؛‬ ‫رویدادهــای ای ـن روز عم ـ ً‬ ‫ا امــکان به ثمر رســیدن اصالحــات تدریجــی‪،‬‬ ‫ارام و لیبرالــی را ناممکــن گذاشــت‪ .‬ســال ها بعــد در پژوهشــی تعــداد‬ ‫کشته شــدگان ‪ ۱۷‬شــهریور ‪ ۸۸‬نفــر عنــوان شــد کــه ‪ ۶۴‬نفــر ان هــا در‬ ‫میــدان ژالــه کشــته شــدند‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ 115‬روستای کاشمر‪ ،‬بردسکن و خلیل اباد از نعمت گازطبیعی‬ ‫فهیمهصدقی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان رضــوی با اشــاره به‬ ‫بهره منــدی ‪ 115‬روســتای حــوزه انتخابیــه کاشــمر‪،‬‬ ‫بردســکن و خلیل ابــاد از نعمــت گاز طبیعــی‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫ـال اجــرا ضریــب نفــوذ گاز‬ ‫«بــا اتمــام طرح هــای درحـ ِ‬ ‫طبیعــی ایــن منطقــه بــه ‪ 97‬و نیم درصــد افزایــش‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫دکتــر محمدمهــدی طهران چــی؛ رئیــس دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی در نشســت بــا دکتــر محمدولــی‬ ‫روزبهــان؛ رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل‬ ‫ســازمان‪ ،‬ســازوکارهای توســعه همکاری هــای‬ ‫دوجانبــه در زمینه هــای علمــی‪ ،‬پژوهشــی و‬ ‫فنــاوری را موردبحــث و تبادل نظــر قــرار دادنــد‪.‬‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقــه‬ ‫ازاد انزلــی در ایــن دیــدار بــا ارائــه تحلیلــی از‬ ‫ظرفیت هــا و توانمندی هــای مختلــف ایــن منطقــه‬ ‫در عرصه هــای ملــی و بین المللــی‪ ،‬رویکــرد‬ ‫ســازمان متبــوع خــود را گســترش رویکردهــای‬ ‫علمی‪-‬پژوهشــی و اموزشــی کاربــردی بیــان کــرد‬ ‫و اظهــار داشــت‪« :‬همکاری هــای پژوهشــی در‬ ‫حوزه هــای توســعه مراکــز تحقیقاتــی‪ ،‬اجــرای‬ ‫طرح هــای پژوهشــی مشــترک‪ ،‬حضــور شــرکت های‬ ‫پیــدا خواهــد کــرد»‪ .‬حســن افتخــاری در دیــدار بــا‬ ‫حجت االسال مو المســلمین جــواد نیک بیــن؛ نماینــده‬ ‫مــردم شــریف کاشــمر‪ ،‬بردســکن و خلیل ابــاد و‬ ‫عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی‬ ‫کــه در محــل شــرکت گاز اســتان خرســان رضــوی‬ ‫صــورت پذیرفــت‪ ،‬اظهــار کــرد‪ 138« :‬روســتای واجــد‬ ‫شــرایط بهره منــدی از گاز طبیعــی در ایــن حــوزه‬ ‫انتخابیــه شــناخته شــده کــه از این تعــداد تاکنــون‬ ‫‪ 115‬روســتا بــا جمعیــت ‪ 39‬هــزار و ‪ 450‬خانــوار بــه‬ ‫شــبکه سراســری گاز کشــور متصــل شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬از مجمــوع ایــن امــار‪ 40 ،‬روســتا بــا‬ ‫نه هــزار و ‪ 949‬خانــوار در بردســکن‪ 51 ،‬روســتا بــا‬ ‫‪19‬هــزار و‪ 50‬خانــوار در کاشــمر و ‪ 24‬روســتای دیگــر‬ ‫هــم بــا جمعیتــی بالغ بــر ‪10‬هــزار و ‪ 451‬خانــوار در‬ ‫شهرســتان خلیل ابــاد اســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫گاز خراســان رضــوی با بیان اینکــه هم اکنــون‬ ‫ضریــب نفــوذ گاز در کاشــمر ‪ 100‬درصــد اســت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪« :‬بــا اتمــام طرح هــای گازرســانی در حــال اجــرا در‬ ‫خلیل ابــاد نیــز شــاهد ارتقــای ضریــب نفــوذ گاز ایــن‬ ‫شهرســتان بــه ‪ 100‬درصــد خواهیــم بــود‪ .‬همچنیــن‬ ‫در شهرســتان بردســکن هــم ‪ 82‬درصــد خانــوار‬ ‫از گاز طبیعــی اســتفاده می کننــد و پیش بینــی‬ ‫می شــود بــا اتمــام پروژه هــای در دســتِ اجرا‬ ‫ایــن میــزان بــه ‪ 91‬درصــد ارتقــاء پیــدا کنــد»‪.‬‬ ‫افتخــاری تصریــح کــرد‪« :‬در حال حاضــر عملیــات‬ ‫اجرایــی گازرســانی بــه ‪ 11‬روســتای محــور شــمال‬ ‫بردســکن شــامل برنابــاد‪ ،‬اهوبــم‪ ،‬بیجــورد‪ ،‬خانقــاه‪،‬‬ ‫خــور‪ ،‬ســنگ پیــر‪ ،‬ســیر‪ ،‬شــمس ابــاد و کاســف بــا‬ ‫‪ 51‬درصــد پیشــرفت درحــال اجرا ســت»‪ .‬درادامــه‬ ‫حجت االسال مو المســلمین جــواد نیک بیــن؛ نماینــده‬ ‫مــردم شــریف کاشــمر‪ ،‬بردســکن و خلیل ابــاد و عضــو‬ ‫کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی بــا‬ ‫تقدیــر از اقدامــات و فعالیت هــای شــرکت گاز اســتان‬ ‫گفــت‪« :‬بهره منــدی مــردم از گاز طبیعــی یــک نعمت‬ ‫الهی ســت»‪ .‬نیک بیــن در بخشــی از ســخنان خــود‬ ‫با تاکید بــر اهمیــت اســتفاده از نعمــت گاز طبیعــی در‬ ‫ایجــاد رفــاه و رضایت منــدی مــردم‪ ،‬امادگــی خــود را‬ ‫بــرای همــکاری و همراهــی در ایجــاد بســتر مناســب‬ ‫و تســریع در رونــد اجــرای پروژه هــای گازرســانی‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه ازاد در دیدار با مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی خبر داد؛‬ ‫راه اندازی «دانش شهر منطقه ازاد انزلی» در اینده نزدیک‬ ‫دانش بنیــان دانشــگاه ازاد در کنــار شــرکت های‬ ‫فعــال در مرکــز رشــد ایــن منطقــه‪ ،‬ایجــاد نمایشــگاه‬ ‫عرضــه محصــوالت و دســتاوردهای فناورانــه‬ ‫دانشــگاه ازاد‪ ،‬می توانــد فرصت هــای خوبــی جهــت‬ ‫الگوســازی همــکاری کاربــردی نهــاد دانشــگاه بــا‬ ‫منطقــه ازاد را پدیــد اورد»‪ .‬دکتــر محمدولــی‬ ‫روزبهــان بابیان اینکــه هم اکنــون انزلــی از ظرفیــت‬ ‫واحــد بین الملــل دانشــگاه ازاد برخــوردار اســت‪ ،‬از‬ ‫توســعه و تقویــت واحــد بین الملــل بــا همــکاری‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد انزلــی و ایجــاد دانشــگاه‬ ‫خارجــی به منظــور گســترش روابــط و ســطح علمــی‬ ‫در ایــن مرکــز اســتقبال کــرد و افــزود‪« :‬درخصــوص‬ ‫ایجــاد دانشــکده پزشــکی نیــز باتوجه بــه نیــاز اســتان‬ ‫گیــان‪ ،‬امادگــی کامــل ازســوی دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی وجــود دارد کــه در قالــب یــک همــکاری‬ ‫فی مابیــن دانشــگاه‪ ،‬ســازمان منطقــه ازاد انزلــی‬ ‫و مجموعــه اســتان بــا اخــذ دســتور موافــق وزیــر‬ ‫بهداشــت‪ ،‬از بهمن مــاه وارد فــاز بهره بــرداری شــود»‪.‬‬ ‫دستیابی به باالترین درصد تولید تختال بدون عیب در فوالد مبارکه‬ ‫احسانعالیخانی‬ ‫محمدمهــدی مرنــدی تصریــح کــرد‪« :‬بــا تــاش‬ ‫کارکنــان ســخت کوش واحــد فوالدســازی و‬ ‫ریخته گــری مــداوم کیفیــت تختال هــای بــدون‬ ‫عیــب در مردادمــاه بــه ‪93.5‬درصــد افزایــش‬ ‫یافــت»‪ .‬وی بابیان اینکــه در حیــن ریخته گــری‬ ‫بســته بــه شــرایط ذوب و ماشــین ممکــن‬ ‫اســت روی تختــال عیوبــی ماننــد تــرک طولــی‬ ‫(‪ ،)Longitudinal Crack‬تـــــرک عرضــــــــی‬ ‫(‪ ،)Transverse Crack‬تــــــــرک لبــــــــه ای‬ ‫ (‪ ،)Border Crack‬ناخالصــی (‪ ،)Inclusion‬تــرک‬ ‫گوشــه ای (‪ ،)Corner Crack‬تـــــرک ســــتاره ای‬ ‫(‪ ،)Star Crack‬پـــــاک ریخته گــــری ‪Casting‬‬ ‫‪ ،)Lap‬اثــر نوســان قالــــب (‪،)Oscillation Mark‬‬ ‫تــرک مقطــع مرکــــزی (‪،)Center Line Crack‬‬ ‫حفره هــای ســــنجاقی (‪ ،)Pin Holes‬حفره هــای‬ ‫گازی (‪ )Blow Holes‬کمربنـــد اتصــال در اثــر وقفــه‬ ‫ریخته گــری (‪ )Stop Pouring‬و جدایــش شــیمیایی‬ ‫(‪ )Segregation‬به وجــود ایــد‪ ،‬گفــت‪« :‬درصــورت‬ ‫بــروز هریــک از عیــوب مذکــور بــر ســطح بــاال یــا‬ ‫پائیــن یــا در کناره هــا یــا ســروته تختــال‪ ،‬تختــال‬ ‫معیــوب بایــد توســط ســیکل اســکارف یــا بــرش‬ ‫عرضــی یــا طولــی رفــع عیــب شــود کــه ایــن امــر‬ ‫مســتلزم صــرف زمــان و هزینــه بــرای ســازمان‬ ‫اســت»‪ .‬در همین خـــصوص قاســم خوشــدل پور؛‬ ‫رئیــس تولیــد ریخته گــری افــزود‪« :‬در مردادمــاه ســال‬ ‫جــاری بــا تــاش و پیگیــری مجدانــه همــکاران واحــد‬ ‫ریخته گــری مــداوم شــاهد کاهــش عیــوب تختــال در‬ ‫هــر پنــج ماشــین ریخته گری بودیــم»‪ .‬وی در تشــریح‬ ‫تاثیــر هریــک از بخش هــای ناحیــه فوالدســازی در‬ ‫کســب ایــن موفقیــت گفــت‪« :‬همــکاران تعمیــرات‬ ‫و تعمیــرات جنبــی بــا برنامه ریــزی و اجــرای‬ ‫فعالیت هــای تعمیراتــی‪ ،‬وضعیــت اماده بــه کاری و‬ ‫تنظیمــات ماشــین ها را در حــد قابل قبــول حفــظ‬ ‫کردنــد و همــکاران واحــد تولیــد نیــز بــا اســتفاده از‬ ‫فرصــت ایجادشــده بــا پایــش مناســب پارامترهــای‬ ‫تولیــد‪ ،‬ایــن رکــورد را محقــق ســاختند»‪ .‬وی رکــورد‬ ‫قبلــی تختال هــای بــدون عیــب ناحیــه را مربــوط بــه‬ ‫شــهریورماه ســال ‪ 97‬و بــه میــزان ‪93.4‬درصــد اعــام‬ ‫کــرد‪ .‬به گفتــه ایــن دو مســئول ناحیــه فوالدســازی و‬ ‫ریخته گــری مــداوم؛ حمایت هــای مدیریــت ناحیــه و‬ ‫زحمــات تمامــی همــکاران واحدهایــی کــه به شــکل‬ ‫مســتقیم یــا پشــتیبان در ایــن عرصــه ایفــای نقــش‬ ‫می کننــد‪ ،‬در تحقــق ایــن رکــورد موثــر بــوده اســت و‬ ‫جــای قدردانــی دارد‪.‬‬ ‫استاندار خراسان جنوبی خبر داد؛‬ ‫اغاز عملیات اجرایی بزرگ ترین مرکز تجاری‪،‬رفاهی شرق کشور در بند دره‬ ‫مدیــران کل اوقــاف و امــور خیریــه و هواشناســی اســتان گلســتان و معاونیــن ضمــن بازدیــد‬ ‫از مرکــز هواشناســی در جلسـه ای مشــترک درخصــوص همکاری هــای فی مابیــن از جملــه‬ ‫راه انــدازی توربین هــای بــادی در اراضــی موقوفــات اســتان بحــث و تبادل نظــر کردنــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ 31‬شهریور؛ اخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫پرویــن حســینی‪ /‬مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان اردبیــل گفــت‪« :‬اشــخاص‬ ‫حقوقــی کــه مطابــق قانــون می بایــد تــا ‪ 31‬تیرمــاه هــر ســال نســبت بــه تســلیم‬ ‫اظهارنامــه مالیاتــی خــود اقــدام کننــد‪ ،‬امســال باتوجه بــه شــرایط خــاص ناشــی‬ ‫از شــیوع ویــروس کرونــا و تاثیــرات اقتصــادی ناشــی از ان‪ ،‬براســاس مصوبــه‬ ‫ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا و شــورای هماهنگــی اقتصــادی ســران قــوا‪ ،‬تــا ‪31‬‬ ‫شــهریورماه فرصــت دارنــد اظهارنامــه مالیاتــی خــود را به صــورت الکترونیکــی‬ ‫ارائــه و مالیــات خــود را نیــز پرداخــت کننــد»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی اداره کل‬ ‫امــور مالیاتــی؛ قل ـی زاده تصریــح کــرد‪« :‬مودیــان محتــرم مالیاتــی‪ ،‬ضروری ســت‬ ‫اظهارنامــه مالیاتــی عملکــرد ســال ‪ 1398‬خــود را بــا مراجعــه بــه ســامانه‬ ‫‪ www.tax.gov.ir‬به صــورت الکترونیکــی ارائــه کننــد»‪ .‬شــایان ذکر اســت؛ مودیــان‬ ‫محتــرم درصــورت خــودداری از ارائــه اظهارنامــه مالیاتــی در موعــد مقــرر قانونــی‪،‬‬ ‫عالوه بــر عــدم اســتفاده از تســهیالت و معافیــت مالیاتــی‪ ،‬مشــمول جرائــم قانونــی‬ ‫غیرقابل بخشــش نیــز خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫رضا بهنام‬ ‫اســتاندار خراســان جنوبــی از اغــاز عملیــات‬ ‫اجرایــی احــداث بزرگ تریــن مرکــز تجــاری‬ ‫رفاهــی شــرق کشــور در بنــد دره بــه زودی‪،‬‬ ‫شهردار کرمان تشریح کرد؛‬ ‫عفت فالح‬ ‫شــهردار کرمــان برنامه هــای شــهرداری کرمــان‬ ‫بــرای ســالگرد شــهادت ســپهبد شــهید حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی را تشــریح کــرد‪ .‬ســید مهــران‬ ‫عالــم زاده‪ ،‬در نشســت عمومــی شــورای اســامی‬ ‫شــهر کرمــان بااشــاره به اینکه شــهرداری بــرای‬ ‫نخســتین ســالگرد ســپهبد شــهید حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬برنامه هایــی در ســه حــوزه عمرانــی‪،‬‬ ‫ســاخت المــان و اقدامــات فرهنگــی در ســطح‬ ‫شــهر دارد‪ ،‬افــزود‪« :‬در حــوزه عمرانــی‪ ،‬ســاخت‬ ‫بلــوار ‪ 16‬کیلومتــری ســردار ســلیمانی‪ ،‬بزرگ تریــن‬ ‫بلــوار کرمــان را اغــاز کرده ایــم کــه ازادســازی فــاز‬ ‫نخســت ان به طــول ‪ ۲.۵‬کیلومتــر اغــاز شــده و مابقی‬ ‫مســیر نیــز در ادامــه تملــک و اجــرا خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫عالـم زاده ادامــه داد‪« :‬اقــدام عمرانــی دیگــر شــهرداری‬ ‫خبــر داد‪ .‬معتمدیــان گفــت‪« :‬طــی هفته هــای‬ ‫اتــی‪ ،‬بخــش خصوصــی بــا ســرمایه گذاری‬ ‫یک هزار میلیارد ریــال‪ ،‬عملیــات اجرایــی ایــن‬ ‫مرکــز تجــاری رفاهــی را شــروع می کنــد»‪.‬‬ ‫اســتاندار از عــزم مدیــران در راســتای بهســازی‬ ‫و زیباســازی بنــد دره‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬بــا وجــود‬ ‫تعطیــات نــوروزی و شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬بــا‬ ‫همــت مدیــران در کمتــر از شــش ماه‪ ،‬شــاهد‬ ‫تحــول در ایــن تفرجــگاه هســتیم»‪ .‬وی همراهــی‬ ‫بنیــاد مســتضعفان و اداره کل اوقــاف و امور خیریه‬ ‫را در تامیــن زمیــن مورد نیــاز بــرای توســعه‬ ‫ورودی بنــد دره و تهیــه طرح هــای رفاهــی‬ ‫را قابل تقدیــر خوانــد‪ .‬وی ســپس بــه تشــریح‬ ‫اقداماتــی پرداخــت کــه طــی یک سال گذشــته‬ ‫در زمینــه تامیــن تفرجــگاه در مناطــق مختلــف‬ ‫اســتان عملیاتــی شــده و گفــت‪« :‬اجــرای ‪۳۰‬‬ ‫پــارک و تفرجــگاه بنــا بــه ظرفیــت هــر شــهر‬ ‫در دســتور کار شــهرداری ها قــرار گرفــت کــه‬ ‫در حال حاضــر بــا میانگیــن ‪ ۷۰‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی در ســطح اســتان در حــال انجام اســت»‪.‬‬ ‫اســتاندار در پایــان بــه اجــرای بزرگ تریــن پــارک‬ ‫در شــمال شــهر بیرجنــد اشــاره کرد و گفــت‪« :‬در‬ ‫شــمال شــهر‪ ،‬میــزان ســرانه فضای ســبز بــا تراکم‬ ‫جمعیــت همخوانــی نــدارد؛ لذا بــرای جبــران این‬ ‫کاســتی‪ ،‬ب ـه زودی عملیــات اجرایــی بزرگ تریــن‬ ‫پــارک شــمال شــهر را در ایــن منطقــه اغــاز‬ ‫می کنیــم»‪ .‬معتمدیــان تاکیــد کــرد‪« :‬در ایــن‬ ‫پــارک‪ ،‬همچــون بنــد دره‪ ،‬شــاهد هم افزایــی‬ ‫دســتگاه ها در اجــرای هر چه ســریع تر پــروژه‬ ‫خواهیــم بــود»‪.‬‬ ‫برنامه های شهرداری برای سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی‬ ‫کرمــان‪ ،‬طراحــی و اجــرای پیــاده راه ســپهبد شــهید‬ ‫حــاج قاســم ســلیمانی از گنبــد جبلیــه تــا گلــزار‬ ‫شهداســت کــه در دو طــرف مســیر نیــز‪ ،‬فضاهــای‬ ‫فرهنگــی شــکل می گیــرد»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«در حــوزه فرهنگــی‪ ،‬باتوجه بــه قــرار داشــتن در‬ ‫یک صدمیــن ســالگرد تاســیس شــهرداری کرمــان‪،‬‬ ‫یکــی از ویژه برنامه هــای رویــداد یک صدســالگی‬ ‫شــهرداری‪ ،‬ویــژه ســالگرد شــهادت ســپهبد شــهید‬ ‫حــاج قاســم سلیمانی ســت کــه توســط ســازمان‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری طراحــی‬ ‫و اجــرا خواهــد شــد»‪ .‬شــهردار کرمــان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«درزمینــه اِلمان ســازی‪ ،‬طرح مفصلی توســط مشــاور‬ ‫بــرای اجــرا در میــدان «شــورا» و بلــوار «پارادیــس»‬ ‫در چهــار بخــش طراحــی شــده کــه یــک بخــش ان‬ ‫مربــوط بــه طراحــی و اجــرای ال ِمان هــا در فضــای‬ ‫شــهری و میدان هــای اصلــی شــهر اســت و مخاطــب‬ ‫ان شــهروندان و خانواده هــا هســتند»‪ .‬عالـم زاده افزود‪:‬‬ ‫«بخــش دوم یادمان هــا شــامل مصــا‪ ،‬حســینیه‬ ‫ثــاراهلل‪ ،‬بیت الزهــرا و مــوزه دفــاع مقــدس اســت کــه‬ ‫مخاطــب اصلــی ان گردشــگران و زائــران «راهیــان‬ ‫مکتــب حــاج قاســم» خواهنــد بــود شــهردار کرمــان‬ ‫همچنیــن بابیان اینکــه خــدا را شــاکریم در دوره ای‬ ‫بــه مــردم خدمــت می کنیــم کــه وفــاق و همدلــی‬ ‫مطلوبــی بیــن نهادهای اســتان و شــهر کرمــان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬مدیریــت مطلــوب نماینــده ولی فقیه در‬ ‫اســتان و امام جمعــه کرمــان‪ ،‬موجــب وفــاق و همدلی‬ ‫در بیــن مدیــران شــده اســت»‪ .‬عال ـم زاده ادامــه داد‪:‬‬ ‫«ایــن وفــاق و همدلــی را در اعضای شــورای اســامی‬ ‫شــهر نیــز شــاهد هســتیم و همــه اعضــاء منفعــت و‬ ‫خدمت رســانی بــه شــهروندان را اولویــت خــود قــرار‬ ‫داده انــد؛ ایــن عوامــل موجــب شــده شــهرداری با همه‬ ‫دشــواری ها و موانــع موجــود‪ ،‬بتوانــد امــور شــهر را‬ ‫به خوبــی مدیریــت کنــد»‪.‬‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫پرداخت‪31‬میلیاردتومان تسهیالت اشتغال به مددجویان‬ ‫معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیتــه امــداد‬ ‫مازنــدران گفــت‪« :‬از ابتــدای ســال جــاری‬ ‫تاکنــون ‪ 31‬میلیاردتومــان تســهیالت اشــتغال بــه‬ ‫مددجویــان پرداخــت شــده اســت»‪ .‬به گــزارش‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی کمیتــه امــداد؛ ســید‬ ‫علی اصغــر رضایــی طالشــی؛ معــاون اشــتغال و‬ ‫خودکفایــی کمیتــه امداد مازنــدران اظهار داشــت‪:‬‬ ‫«بــا پرداخــت ایــن تســهیالت بــرای ‪1055‬نفــر از‬ ‫مددجویــان فرصــت شــغلی در بخش هــای دامــداری‪ ،‬کشــاورزی خدماتــی‪ ،‬صنعتــی ایجــاد‬ ‫شــد»‪ .‬وی بــه اجــرای طــرح راهبــر شــغلی اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬هــدف از اجــرای ایــن طــرح‪،‬‬ ‫کمــک و اســتفاده از کارافرینــان و صاحبــان کسـب وکار باتجربــه بــا انجــام مشــاوره‪ ،‬امــوزش‪،‬‬ ‫تهیــه تجهیــزات و مــواد اولیــه و همچنیــن فــروش و بازاریابــی محصــوالت بــا هــدف ایجــاد و‬ ‫درامــد پایــدار مشــاغل اجــرا شــده بــرای مددجویــان اســت»‪ .‬معــاون اشــتغال و خودکفایــی‬ ‫کمیتــه امــداد مازنــدران تصریــح کــرد‪« :‬از ابتــدای ســال جــاری تاکنــون ‪ ۱۱۰‬مددجــو از‬ ‫طــرح راهبــر شــغلی بهره منــد شــدند»‪ .‬وی بیــان داشــت‪« :‬یک هــزار و ‪ 400‬مددجــو از‬ ‫اموزش هــای مهارتــی و فنــی و حرفـه ای بهره منــد شــدند»‪ .‬رضایــی طالشــی گفــت‪« :‬اعتبــار‬ ‫پیش بینی شــده بــرای اجــرای طــرح اشــتغال در ســال جــاری ‪ ۲۰۷‬میلیاردتومــان اســت»‪.‬‬ ‫شناسایی پنج هزار و ‪ ۷۰۰‬متقاضی واجدشرایط مسکن ملی‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران شــمار‬ ‫واجدان شــرایط مســکن ملــی در اســتان را‬ ‫پنج هــزار و ‪ ۷۰۰‬نفــر اعــام کــرد و گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫تعــداد تاکنــون ثبت نــام کرده انــد»‪ .‬به گــزارش‬ ‫اداره ارتباطــات و اطالع رســانی اداره کل راه‬ ‫و شهرســازی اســتان؛ ســید محمــد نظــری‬ ‫بااشــاره به اینکه ‪۱۷‬هــزار ســهمیه مســکن در‬ ‫قالــب طــرح اقــدام ملــی بــرای اســتان درنظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬حــدود پنج هزارنفــر و ‪۷۰۰‬نفــر از افــراد ثبت نام کننــده پــس‬ ‫از بررســی و ارزیابــی‪ ،‬واجدشــرایط معرفــی شــدند»‪ .‬وی بابیان اینکــه مشــوق هایی نظیــر‬ ‫تخفیــف در نــرخ مصالــح و تخفیــف ‪ ۱۰‬درصــدی عــوارض پروانــه ســاخت از جملــه مزیت هــا‬ ‫و مشوق هایی ســت کــه بــرای مســکن ملــی درنظــر گرفتــه می شــود‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬همچنیــن‬ ‫افرادی کــه از فناوری هــای نویــن اســتفاده کننــد نیــز از تســهیالت ‪ ۲۳۰‬میلیون تومانــی‬ ‫بهره منــد می شــوند»‪ .‬نظــری بــا اظهــار اینکــه بــرای ســاخت مســکن ملــی اراضــی ملــی و‬ ‫دولتــی تخصیــص داده می شــود‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬در اراضــی دولتــی و ملــی مســکن ملــی احــداث‬ ‫می شــود»‪ .‬مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران یــاداور شــد‪« :‬طــرح مســکن ملی در ‪ ۲۳‬شــهر‬ ‫اســتان دردستِ اجرا ســت و هم اکنــون در مراحــل مختلــف قــرار دارد»‪.‬‬ ‫مدیرکل کانون پرورش فکری استان خبر داد؛‬ ‫برگزاری ‪250‬عنوان برنامه ویژه کودکان و نوجوانان‬ ‫در هفته دفاع مقدس‬ ‫مدیــرکل کانــون پــرورش فکــری مازنــدران از اجــرای‬ ‫‪250‬عنــوان برنامــه ویــژه کــودکان و نوجوانــان در‬ ‫چهلمیــن ســالگرد هفتــه دفــاع مقــدس اســتان‬ ‫مازنــدران خبــر داد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫اداره کل کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان‬ ‫اســتان مازنــدران؛ محمدعلــی یزدان شــناس در‬ ‫جلســه شــورای فرهنگــی ایــن کانــون گفــت‪« :‬بــا‬ ‫تشــکیل ســتاد گرامیداشــت چهلمین ســالگرد هفته‬ ‫دفــاع مقــدس اســتان‪ ،‬کمیتــه کــودک و نوجــوان هفته دفــاع مقــدس در این اداره کل تشــکیل‬ ‫شــد و ماننــد ســال های گذشــته برنامه هــای متعــدد فرهنگــی‪ ،‬هنــری و ادبــی در ســطح‬ ‫مراکــز فرهنگــی هنــری اســتان مازنــدران پیش بینی شــده اســت»‪ .‬مدیــرکل کانــون مازنــدران‬ ‫بابیان اینکــه رویکــرد برنامه هــای امســال بیشــتر در حــوزه تولیــد محتــوای مجــازی صــورت‬ ‫خواهــد گرفــت‪ ،‬افــزود‪« :‬انتقــال مفاهیــم دفــاع مقــدس بــه کــودکان و نوجوانان از حساســیت‬ ‫و ارزش ویــژه ای برخــوردار اســت؛ به همین منظــور توجــه بــه کیفیــت اجــرای برنامه هــا و‬ ‫مفاهیــم موردنظــر همــواره موردتوجــه کارشناســان کانــون بــوده اســت»‪ .‬ایــن مســئول‬ ‫فرهنگــی درعین حــال بــه امــار برنامه هــای اجرایــی ایــن کمیتــه اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«درمجمــوع بیــش از ‪ 250‬برنامــه پیش بینی شــده اســت کــه از این میــان‪ 182 ،‬برنامــه‬ ‫فرهنگــی‪ 40،‬برنامــه هنــری و ‪ 28‬برنامــه ادبی ســت»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬باتوجه بــه وضعیــت‬ ‫ویــروس کرونــا و تعطیلــی مراکــز فرهنگــی هنــری کانــون‪ ،‬ایــن برنامه هــا عمدت ـاً در بســتر‬ ‫فضــای مجــازی به صــورت تولیــد محتــوای فرهنگــی اجــرا می شــود»‪.‬‬ ‫توسط استاندار مازندران صورت پذیرفت؛‬ ‫ابالغ طرح جامع و تفصیلی شهر خرم اباد‬ ‫معاون شهرســازی و معمــاری اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان مازنــدران از ابــاغ طــرح جامــع و تفصیلــی‬ ‫شــهر خرم ابــاد در تاریــخ ‪ 1399/06/13‬توســط‬ ‫اســتاندار مازنــدران خبــر داد‪ .‬به گــزارش اداره ارتباطــات‬ ‫و اطالع رســانی راه و شهرســازی اســتان مازنــدران؛‬ ‫مهنــدس پاکدامــن؛ معــاون شهرســازی و معمــاری‬ ‫ضمــن اعــام ایــن خبــر افــزود‪« :‬طــرح جامــع و‬ ‫تفصیلــی شــهر خرم ابــاد کــه در تاریــخ ‪98/10/30‬‬ ‫در شــورای عالــی شهرســازی و معمــاری به تصویــب رســید‪ ،‬جهــت اجــرای چهارچوب هــای‬ ‫تعیین شــده در طــرح و هدایــت توســعه کالبــدی و فیزیکــی شــهر توســط حســین زادگان؛‬ ‫اســتاندار مازنــدران بــه شــهرداری خرم ابــاد ابــاغ شــده اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬طــرح جامــع‬ ‫شــهری بیشــتر به منظــور ترویــج ضوابــط شهرســازی‪ ،‬کنتــرل توســعه شــهرها‪ ،‬گرایــش‬ ‫به نظــام برنامه ریــزی و هماهنگ ســازی بخش هــای مختلــف اقتصــادی و اجتماعــی باتوجه بــه‬ ‫کیفیــت محیــط زیســت و براســاس شــناخت حوزه هــای نفــوذ طبیعــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصادی‬ ‫شــهرها تهیــه می شــود»‪ .‬مهنــدس پاکدامــن بااشــاره به اینکه طــرح جامــع در دو مرحلــه‬ ‫تهیــه می شــود گفــت‪« :‬طــرح جامــع طرحی ســت کالبــدی‪ ،‬فضایــی کــه بــا بهره گیــری از‬ ‫تحــوالت اجتماعــی‪ ،‬اقتصــادی و سیاســی جامعــه شــهری بــه بهبــود ســازمان فضــای شــهرها‬ ‫و رفــاه اجتماعــی مــردم می پــردازد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ایــن طــرح در دو مرحلــه تهیــه می شــود‪.‬‬ ‫مرحلــه اول شــامل انجــام بررسـی های شــناخت وضــع موجــود شــهر و در مرحلــه دوم طــرح‬ ‫پیشــنهادی کالبــدی شــهر و ضوابــط مربوطــه ارائــه می شــود»‪ .‬مدیــر شهرســازی و معمــاری‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬ایــن طــرح براســاس تعریــف کلــی قانــون تغییــر نــام وزارت ابادانــی مســکن‪ ،‬به‬ ‫مســکن شهرســازی و قانــون تاســیس شــورای عالــی شهرســازی و معماری کشــور و براســاس‬ ‫شــرح خدمــات مصــوب تهیــه توســعه و عمــران (جامــع) تهیــه شــده و کلیــه مراحــل بررســی‬ ‫و تصویــب را در مراجــع اســتانی و کشــور پشت ســر گذاشــته اســت»‪.‬‬ ‫شهرستانری‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫برطرف شدن افت فشار اب دو شهرک‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب حسـن اباد ابفــا منطقــه ‪ ۶‬تهــران گفــت‪« :‬مشــکل افــت فشــار اب‬ ‫شــهرک بهشــت و احمدیــه حسـن اباد فشــافویه در شهرســتان ری بــا اجــرای عملیــات توســعه‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ عبــاس زنگویــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫و نوســازی شــبکه اب رســانی برطــرف شــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫«شــهرک های بهشــت و احمدیــه شــهر حسـن اباد بــا یک هــزار و ‪ ۲۰۰‬مشــترک و جمعیتــی‬ ‫بالغ بــر پنج هزار نفــر درطــول ســال بــا افــت فشــار اب مواجــه بودنــد و ســاکنان و مشــترکان‬ ‫ایــن دو شــهرک همــواره به دنبــال برطرف شــدن ایــن مشــکل بودنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫ایــن امــر‪ ،‬به منظــور رفــع مشــکل افــت فشــار ایــن دو شــهرک‪ ،‬بــا ارائــه طرحــی ازســوی حــوزه‬ ‫مهندســی و توســعه شــرکت‪ ،‬توســعه و نوســازی دوهــزار و ‪ ۵۰۰‬متــر از شــبکه توزیــع شــهر‬ ‫حسـن اباد در دســتورکار قــرار گرفــت و بخــش نخســت ایــن طــرح توســعه به طــول ‪ ۷۵۰‬متــر‪،‬‬ ‫بــا حفــاری و لوله گــذاری خــط ‪ ۱۵۰‬میلی متــری خیابان هــای مصــا و امــام علــی(ع) عملیاتــی‬ ‫شــد»‪ .‬ایــن مســئول ادامــه داد‪« :‬در فــاز بعــدی ایــن طــرح‪ ،‬عملیــات لوله گــذاری خیابــان‬ ‫امــام حســین(ع) به طــول یک هــزار و ‪ ۵۰۰‬متــر انجــام خواهــد شــد و در بخــش پایانــی نیــز‬ ‫‪ ۲۵۰‬متــر از خیابــان امــام ســجاد(ع) اصــاح و نوســازی خواهد شــد»‪ .‬مدیــر امــور اب و فاضالب‬ ‫حســن اباد ابفــا منطقــه ‪ ۶‬تهــران بااشــاره به صرفه جویــی ‪ ۱۲‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریالــی‬ ‫اجــرای ایــن طــرح در پــی اجــرای ایــن عملیــات به همــت و تــاش امــداد و بهره بــرداری امــور‬ ‫اب و فاضــاب حسـن اباد افــزود‪« :‬درصــورت اجــرای ایــن طــرح توســط پیمانــکار‪ ،‬هزینـه ای‬ ‫نزدیــک بــه ‪ ۱۷‬میلیــارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریــال بــه شــرکت تحمیــل می شــد کــه بــا اجــرای کار‬ ‫توســط گــروه امــداد و بهره بــرداری شــرکت‪ ،‬هزینــه اجــرای ان بــه پنج میلیاردریــال کاهــش‬ ‫یافتــه اســت»‪ .‬وی زمــان پایــان اجــرای ایــن طــرح عمرانــی را نیمــه مهرمــاه اینــده اعــام و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬بــا اجــرای کامــل ایــن طرح توســعه و بازســازی شــبکه‪ ،‬مشــکل افت فشــار‬ ‫شــهرک بهشــت و شــهرک احمدیــه حس ـن اباد به طور کامــل برطــرف می شــود و بــا ارتقــای‬ ‫کمــی و کیفــی اب‪ ،‬موجبــات رضایتمنــدی بیشــتر شــهروندان فراهــم خواهــد شــد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خراسان رضوی‬ ‫نواخته شدن زنگ اغاز‬ ‫سال تحصیلی مدارس عشایری استان در تربت جام‬ ‫زهــرا ســادات جعفریــان‪ /‬مدیــر‬ ‫اموزش وپــرورش تربت جــام گفــت‪:‬‬ ‫«دبســتان عشــایری برکــت قــدس روســتای‬ ‫تغــز بــا صــرف هزینــه ‪ ۸۰۰‬میلیون تومــان‬ ‫و زیربنــای ‪ ۲۰۵‬مترمربــع بــا مشــارکت‬ ‫بنیــاد برکــت و اعتبــارات اداره کل نوســازی‬ ‫مــدارس اموزش وپــرورش احــداث و مــورد‬ ‫بهره بــرداری قــرار گرفــت»‪ .‬اریامنــش افــزود‪:‬‬ ‫«از مجمــوع ‪ ۵۳‬هــزار دانش امــوز شــاغل بــه‬ ‫تحصیــل در ایــن شهرســتان تعــداد ‪ ۳۹۰‬دانش امــوز عشــایری در پنــج مدرســه بــا ‪ ۱۹‬معلــم‬ ‫بــه تحصیــل اشــتغال دارنــد»‪ .‬درادامــه مدیــرکل اموزش وپــرورش خراســان رضــوی گفــت‪:‬‬ ‫«در خراســان رضــوی هفت هــزار و ‪ ۲۰۹‬دانش امــوز عشــایری داریــم کــه در ‪ ۲۳۳‬مدرســه و‬ ‫‪ ۶۸۰‬معلــم کار تحصیــل دانش امــوزان عشــایری خراســان را بر عهــده دارنــد»‪ .‬خدابنــده افــزود‪:‬‬ ‫«اصــل عدالــت اموزشــی از اولویــت اموزش وپــرورش اســت و زیر بنــای عدالــت اجتماعــی و‬ ‫اقتصادی ســت و رفــع تبعیــض بایــد از عدالــت اموزشــی شــروع شــود و عدالــت اموزشــی بایــد‬ ‫بــرای همــه فراهــم شــود»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬در اســتان خراســان ‪ ۲۰‬مدرســه داریــم کــه بــا‬ ‫دو دانش امــوز فعــال اســت و ‪ ۴۰۰‬مدرســه شــبانه روزی داریــم»‪.‬‬ ‫چهار شنبه‪ 19‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2064‬‬ ‫قزوین‬ ‫انتصاب مشاور استاندار در امور صنعت و تجارت‬ ‫طــی حکمــی ازســوی هدای ـت اهلل جمالی پــور؛ اســتاندار قزویــن‪ ،‬مهــدی عبدیــان به عنــوان‬ ‫مشــاور اســتاندار در امــور صنعــت و تجــارت منصــوب شــد‪ .‬در بخشــی از ایــن حکــم امــده‬ ‫اســت؛ بــا عنایــت و تجربیــات جنابعالــی به موجــب ایــن ابــاغ به عنــوان مشــاور اســتاندار‬ ‫در امــور صنایــع و تجــارت منصــوب می شــوید و انتظــار مـی رود بــا پشــتکار همــه تــوان خــود‬ ‫را صــرف پیگیــری و انجــام ماموریت هــای محولــه کنیــد‪ .‬گفتنی ســت؛ صادرکننــده نمونــه‬ ‫ملــی و اســتانی‪ ،‬صنعتگــر برتــر‪ ،‬عضــو شــورای راهبــردی توســعه صــادرات غیرنفتــی‪ ،‬عضــو‬ ‫هیئت مدیــره باشــگاه اســتقالل‪ ،‬عضــو هیئت مدیــره شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان‬ ‫قزویــن‪ ،‬رئیــس اتــاق صادرکننــدگان اســتان‪ ،‬نایب رئیــس اتــاق بازرگانــی قزویــن‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت صنعــت پالســت ابیــار بخشــی از فعالیت هــای وی در ســال های اخیــر بــوده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهرداری قزوین خبر داد؛‬ ‫اماده سازی پارکینگ ها و تعمیر و نگهداری دوربین ها‬ ‫مدیرعامــل ســازمان حمل ونقــل و ترافیــک‬ ‫شــهرداری قزویــن گفــت‪« :‬باتوجه بــه شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا و اغــاز ســال تحصیلــی جدید‬ ‫پارکینگ هــای تحت نظــارت ســازمان بــرای‬ ‫خدمات دهــی هرچه بهتــر بــه شــهروندان‬ ‫ســاماندهی شــد»‪ .‬ســعید جهانگیــری گفت‪:‬‬ ‫«در اســتانه بازگشــایی مــدارس یکــی از‬ ‫اقداماتــی کــه بایــد انجــام گیــرد‪ ،‬ســاماندهی‬ ‫و اماده ســازی پارکینگ هــای تحت نظــارت ســازمان اســت»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬دراین راســتا‬ ‫ضمــن شست وشــوی فضــای پارکینگ هــای تحت نظــارت ســازمان کــه شــامل ‪ 15‬پارکینــگ‬ ‫در نقــاط مختلــف شــهر اســت‪ ،‬دوربین هــای مداربســته ان هــا نیــز موردبررســی قــرار گرفت تا‬ ‫درصــورت نیــاز نقص هــای ایــن تجهیــزات برطــرف شــود»‪ .‬مدیرعامــل ســازمان حمل ونقــل‬ ‫و ترافیــک شــهرداری قزویــن تصریــح کــرد‪« :‬برخــورداری از دوربین هــای مداربســته ســالم‬ ‫در پارکینگ هــای تحت نظــارت ســازمان نقــش مهمــی در جلوگیــری از وقــوع ســرقت در‬ ‫پارکینگ هــا و ارائــه خدمــات مطلــوب بــه شــهروندان ایفــاء می کنــد»‪ .‬جهانگیــری گفــت‪:‬‬ ‫«همچنیــن باتوجه بــه شــیوع بیمــاری کرونــا پروتکل هــای بهداشــتی ابالغ شــده ازســوی‬ ‫ســتاد مقابلــه بــا کرونــا به صــورت مســتمر و بــا دقــت زیــاد در پارکینگ هــای تحــت نظــارت‬ ‫ســازمان اجــرا می شــود»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬امیــد اســت بــا رعایــت دقیــق پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی ب ـه زودی شــاهد ریشه کن شــدن ایــن بیمــاری باشــیم»‪.‬‬ ‫ساماندهی سردر و اسم واحدهای صنفی استان قزوین‬ ‫متقاضیــان دریافــت پروانــه کســب صنــوف بایــد اســم پیشــنهادی واحــد صنفــی خــود را‬ ‫در ســامانه «ســردر اصنــاف» اســتعالم کننــد‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫قزویــن بــا بیــان ایــن مطلــب گفــت‪« :‬بــرای پاسداشــت زبــان و ادبیــات فارســی و اجــرای‬ ‫قانــون ممنوعیــت به کارگیــری اســامی‪ ،‬عناویــن و اصطالحــات خارجــی‪ ،‬ســامانه برخط ســردر‬ ‫اصنــاف بــه ادرس ‪ Sardarasnaf.ir‬در دســترس عمــوم قرار دارد»‪ .‬محمدحســین اســماعیلی‬ ‫افــزود‪« :‬متقاضیــان دریافــت پروانــه کســب صنــوف مختلــف بایســتی اســم پیشــنهادی واحد‬ ‫صنفــی خــود را در ایــن ســامانه ثبــت کــرده و اخریــن وضعیــت درخواس ـت های خــود را‬ ‫ازاین طریــق مشــاهده و پیگیــری کننــد»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه شــهرداری مرجــع صــدور‬ ‫مجــوز نصــب تابلوســت‪ ،‬افــزود‪« :‬ادارات فرهنــگ و ارشــاد اســامی مرجــع تشــخیص رعایــت‬ ‫اجــرای قانــون و مفــاد دســتورالعمل شــرایط متــن نوشــتار و طــرح تابلوهــای معــرف کاربــری‬ ‫مصــوب شــورای هماهنگــی پاسداشــت زبــان فارسی ســت و شــهرداری ها و مراجــع صــدور‬ ‫مجــوز فعالیــت به عنــوان متولیــان ذی ربــط و پلیــس اماکــن عمومــی به عنــوان ضابــط‬ ‫اجرایــی‪ ،‬موظــف بــه همــکاری بــا ایــن ادارات هســتند»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫سرمایه گذاری قرارگاه خاتم االنبیاء در منطقه ازاد اروند‬ ‫مرتضــی محمــدی‪ /‬مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد اروند گفــت‪« :‬قــرارگاه خاتم االنبیــاء در‬ ‫منطقــه ازاد ارونــد ســرمایه گذاری می کنــد»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی و امــور بین الملــل‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد ارونــد؛ اســماعیل زمانــی در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه ضمــن‬ ‫تســلیت ایــام ســوگواری ســرور و ســاالر شــهیدان؛ امــام حســین(ع) و نیــز گرامیداشــت هفتــه‬ ‫دولــت اظهــار داشــت‪« :‬تفاهم نامـه ای بــا قــرارگاه خاتم االنبیــاء منعقــد شــده کــه درراســتای‬ ‫ان‪ ،‬ایــن قــرارگاه ‪ ۲۰‬هزارمیلیاردریــال در منطقــه ازاد ارونــد ســرمایه گذاری خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫وی نوســازی فاضــاب‪ ،‬ســاخت پــل‪ ،‬ساحل ســازی رودخانه هــای منطقــه و چندیــن پــروژه‬ ‫دیگــر را از جملــه طرح هــای قــرارگاه خاتم االنبیــاء در منطقــه ازاد ارونــد عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«ســازمان منطقــه ازاد ارونــد ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۲۰‬درصــد هزینه هــای ایــن طرح هــا را به صــورت نقــدی‬ ‫بــه قــرارگاه خاتــم پرداخــت می کنــد و به جــای مابقــی هزینه هــا‪ ،‬زمیــن دراین منطقــه‬ ‫بــه قــرارگاه خاتم االنبیــاء اعطــاء می کنــد»‪ .‬وی بــه کمبــود درامدهــای منطقــه ازاد ارونــد‬ ‫به دلیــل بیمــاری کرونــا اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬تــا پیش ازایــن حــدود یک میلیــارددالر درامــد‬ ‫بــه منطقــه ازاد ارونــد تعلــق می گرفــت کــه متاســفانه به دلیــل بیمــاری کرونــا ایــن رقــم‬ ‫بســیار کــم شــده و به ناچــار بــرای تامیــن برخــی هزینه هــا بــه اســتقراض از بانک هــا روی‬ ‫اورده ایــم»‪ .‬اســماعیل زمانــی از همــه شــهروندان خواســت مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا را به دلیل‬ ‫صدمــات ســنگین اقتصــادی کــه به دنبــال دارد جــدی بگیرنــد و گفــت‪« :‬متاســفانه وقتــی‬ ‫وضعیــت منطقــه قرمــز می شــود رکــود شــدید اقتصــادی‪ ،‬تعطیلــی بســیاری کارگاه هــای‬ ‫تولیــدی و نیــز بیــکاری را به دنبــال دارد؛ لــذا شــهروندان بــرای جلوگیــری از رکــود اقتصــادی‬ ‫همــه تــاش خــود را بــرای مقابلــه بــا ایــن بیمــاری بـه کار گیرنــد»‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان خبر داد؛‬ ‫پیگیری صدور مجوز برای تاسیس‬ ‫دو شرکت حمل ونقل بین المللی در مازندران‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫پیگیــری صــدور مجــوز بــرای تاســیس دو شــرکت حمل ونقل‬ ‫بین المللــی در مازنــدران و توافــق ‪1000‬میلیاردریالــی بــا‬ ‫ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای کشــور‪ ،‬حاصــل‬ ‫نشســت احمــد حســین زادگان؛ اســتاندار و عبدالهاشــم‬ ‫حســن نیا؛ رئیــس ایــن ســازمان در تهــران بــود‪ .‬نشســت‬ ‫مشــترک عبدالهاشــم حســن نیا؛ معــاون وزیــر و رئیــس‬ ‫ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای کشــور و احمــد‬ ‫حســین زادگان؛ اســتاندار مازنــدران بــا محوریــت بررســی‬ ‫پروژه هــای راهــداری و رفــع مشــکالت ایــن بخــش‬ ‫سکینه محبی‬ ‫وحیدهبهبهانی‬ ‫رضا صفایی نسب‬ ‫باحضور معاون وزیر و استاندار مازندران صورت گرفت؛‬ ‫اجرای یک مورد عملیات تعمیراتی پیشگیرانه‬ ‫در منطقه چهار عملیات انتقال گاز‬ ‫یاســر وطن پــور ازغنــدی‪ /‬مدیــر‬ ‫منطقــه ‪ 4‬عملیــات انتقــال گاز گفــت‪:‬‬ ‫«هم زمــان بــا توقــف کامــل فعالیت هــای‬ ‫پاالیشــگاهی در پاالیشــگاه گاز شــهید‬ ‫هاشــمی نژاد‪ ،‬عملیــات حــذف اتصــال‬ ‫عایقــی معیــوب و نصــب شــیر ‪ 30‬اینــچ در‬ ‫هــدر خروجــی ایســتگاه میترینــگ ایــن‬ ‫پاالیشــگاه‪ ،‬بــا موفقیــت به اتمــام رســید»‪.‬‬ ‫محمــد کامــل بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪:‬‬ ‫«متقاضــی انجــام ایــن پــروژه‪ ،‬شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمی نژاد بــود که به لطــف خدا‬ ‫و در ســایه تعامــات مناســب بین ســازمانی و همچنیــن هماهنگــی انجام شــده بــا واحدهــای‬ ‫دیســپچینگ‪ HSE ،‬و همــکاری مهندســین و کارکنــان خــدوم معاونت عملیــات خطوط لوله‬ ‫منطقــه‪ ،‬ایــن پــروژه در کم تریــن زمــان ممکــن و بــا رعایــت تمامــی اســتانداردهای عملیاتی و‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی اجرایــی شــد»‪ .‬وی هــدف از اجــرای ایــن پــروژه را کمــک بــه تولیــد و‬ ‫انتقــال پایــدار گاز در فصــول ســرد ســال دانســت و تصریــح کــرد‪« :‬بــا اتمــام این پــروژه و پس‬ ‫از انجــام ازمایش هــای غیر مخــرب موردنیــاز‪ ،‬موقعیــت مذکــور جهــت اقدامــات بعــدی تحویل‬ ‫شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمی نژاد شــده اســت»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫مرکزی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب هرمــزگان‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن شــرکت علی رغــم محدودیــت‬ ‫منابــع ابــی طــی ســال های گذشــته و کمبــود‬ ‫اعتبــارات و منابــع مالــی به ویــژه بــا اجــرای‬ ‫طــرح یکپارچه ســازی شــرکت های اب و‬ ‫فاضــاب شــهری و روســتایی‪ ،‬تمــام تــاش‬ ‫خــود را بــرای ارتقــای ســطح خدمات اب رســانی‬ ‫بــه روســتاهای جزیــره قشــم بــه کار گرفتــه‬ ‫اســت»‪ .‬امیــن قصمــی افــزود‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫تنش دار بــودن روســتاهای قشــم به ویــژه غــرب‬ ‫ایــن جزیــره‪ ،‬رفــع کم ابــی ایــن منطقــه را در‬ ‫اولویــت برنامه هــای خــود قــرار داده اســت»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به وضعیــت اب روســتای ســلخ قشــم‬ ‫افــزود‪« :‬اب شــرب روســتای سـلَخ جزیره قشــم‬ ‫ازطریــق اب شــیرین کن ‪ 1200‬مترمکعبــی‬ ‫تامیــن می شــود کــه متاســفانه به دلیــل عــدم‬ ‫انجــام تعهــدات ســرمایه گذار ایــن پــروژه‪،‬‬ ‫ظرفیــت در مــدا ِر ایــن اب شــیرین کن طــی‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬بحــث و تبادل نظــر درخصــوص ارتقــای‬ ‫کمــی و کیفــی شــرکت های حمل ونقــل در مازنــدران و‬ ‫رفــع مشــکالت شــرکت های حمل ونقــل بین المللــی‪،‬‬ ‫محورهــا و شــریان های اصلــی اســتان و حفــظ‪ ،‬نگهــداری‬ ‫و ارتقــای راه هــای روســتایی مازنــدران در این دیــدار صــورت‬ ‫گرفــت‪ .‬در این دیــدار؛ اخــذ مجــوز دو شــرکت حمل ونقــل‬ ‫بین المللــی بــرای پایانه هــای صادراتــی و واحدهــای‬ ‫تولیــدی کــه پیش تــر بــا تــاش اســتاندار مازنــدران مصــوب‬ ‫شــد در ســازمان راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای کشــور‬ ‫پیگیــری شــد‪ .‬اســتان مازنــدران فاقــد شــرکت حمل ونقــل‬ ‫بین المللی ســت و باتوجه به اینکــه پایانه هــای صادراتــی‬ ‫مهمــی درحــال فعالیــت و راه انــدازی هســتند و باعنایت بــه‬ ‫فعالیــت برخــی شــرکت ها و واحدهــای تولیــدی صادراتــی‪،‬‬ ‫نیــاز بــه تاســیس و راه انــدازی شــرکت های حمل ونقــل‬ ‫بین المللــی و تقویــت و توانمندســازی ایــن بخــش به عنــوان‬ ‫یــک ضــرورت بــرای اقتصــاد اســتان دارد‪ .‬اســتاندار مازنــدران‬ ‫از توافــق اولیــه ‪1000‬میلیاردریالــی بــا ســازمان راهــداری و‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای کشــور خبــر داد و گفــت‪« :‬براســاس‬ ‫ایــن توافــق؛ ‪40‬درصــد از اعتبــار یادشــده ازســوی اســتان‬ ‫و ‪60‬درصــد ازســوی ســازمان راهــداری بــرای پیچ هــای‬ ‫خطرنــاک‪ ،‬تقاطع هــای خطرافریــن‪ ،‬روکــش و بهســازی‬ ‫راه هــا و دیگــر پروژه هــای حــوزه راه در مازنــدران تامیــن‬ ‫می شــود»‪ .‬احمــد حســین زادگان‪ ،‬بهســازی راه هــای‬ ‫روســتایی‪ ،‬تســریع در پیشــرفت راه هــا و شــریان های‬ ‫اصلــی و رســیدگی بــه مشــکالت ایــن بخــش به ویــژه‬ ‫حــوزه حمل ونقــل را بســیارمهم و از دغدغه هــای عمرانــی‬ ‫اســتان عنــوان کــرد‪ .‬معــاون وزیــر راه و رئیــس ســازمان‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای کشــور نیــز در این دیــدار‬ ‫کــه نجفــی؛ مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای‬ ‫اســتان حضــور داشــت‪ ،‬محورهــای مواصالتــی اســتان را در‬ ‫شــمار شــریان های مهــم کشــور خوانــد و حمایــت خــود را از‬ ‫پروژه هــای راه ســازی اســتان اعــام کــرد‪ .‬مقــام عالــی دولــت‬ ‫در مازنــدران در ایــن روز همچنیــن؛ بــا مدیرعامــل گــروه‬ ‫توســعه اقتصــادی تدبیــر وابســته بــه ســتاد اجرایــی فرمــان‬ ‫حضــرت امــام(ره) به منظــور تــداوم جلــب حمایت هــای‬ ‫ایــن ســتاد از واحدهــای تولیــدی اســتان و مدیرعامــل بانــک‬ ‫صنعــت و معــدن کشــور و جمعــی از صنعت گــران مازنــی‬ ‫و برخــی مدیــران بانــک صنعــت و معــدن بــرای بررســی‬ ‫مســائل و مشــکالت ایــن بخــش در ســال جهــش تولیــد و‬ ‫ارائــه راهکارهــای الزم در تهــران دیــدار کــرد‪.‬‬ ‫اولویت ابفا؛ کاهش تنش ابی در روستاهای قشم‬ ‫ماه هــای گذشــته ‪ 400‬مترمکعــب در شــبانه روز‬ ‫بــوده اســت و درنتیجــه ایــن روســتا بــا مشــکل‬ ‫کمبــود مواجــه شــده اســت»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب هرمــزگان ادامــه داد‪:‬‬ ‫«تــا زمــان رفــع ایــن مشــکل؛ اب رســانی بــه‬ ‫ســلخ از محــل اب شــیرین کن و به صــورت‬ ‫ســیار (روزانــه) درحــال انجــام اســت کــه ایــن‬ ‫موضــوع قطعــی ســه ماه اب در ایــن روســتا‬ ‫را منتفــی می کنــد»‪ .‬به گفتــه قصمــی‪ ،‬ابفــا‬ ‫هرمــزگان بــرای رفــع مشــکل کمبــود ابِ‬ ‫ایــن روســتا و به منظــور اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫نهایــی اب شــیرین کن ســلخ‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫انتخــاب ســرمایه گذار جدیــد کــرده اســت‬ ‫کــه طــی ماه هــای اینــده مشــکالت فنــی‬ ‫ایــن اب شــیرین کن برطــرف و بــه ظرفیــت‬ ‫نهایــی خــود می رســد‪ .‬قصمــی‪ ،‬احــداث دو‬ ‫ســایت اب شــیرین کن هــر یــک بــه ظرفیــت‬ ‫‪۳۰۰۰‬مترمکعــب در شــبانه روز در روســتاهای‬ ‫باســعیدو و رمچــاه و توســعه شــبکه روســتاهای‬ ‫نقاشــه‪ ،‬معتمدابــاد و شــهرک گیاهــدان را‬ ‫از دیگــر پروژه هــای دردســتِ اجرای ایــن‬ ‫مجموعــه عنــوان کــرد‪ .‬مدیرعامــل اب و‬ ‫فاضــاب هرمــزگان درپایــان ضمــن عذرخواهی‬ ‫از مــردم روســتاهای جزیــره قشــم به دلیــل‬ ‫مشــکالت موجــود در بخــش اب‪ ،‬ایــن اطمینان‬ ‫را داد کــه پــس از یکپارچه ســازی شــرکت های‬ ‫اب و فاضــاب شــهری و روســتایی‪ ،‬تمــام تــوان‬ ‫خــود را درراســتای ارتقــای خدمات رســانی بــه‬ ‫روســتاها به عنــوان مهم تریــن هــدف ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬بــه کار گرفتــه و تــاش دارد باتوجه بــه‬ ‫تــوان مالــی و مهندســی خــود‪ ،‬تنــش ابــی در‬ ‫روســتاها را بــه کمتریــن حــد ممکــن رســاند‪.‬‬ ‫شناسایی بیش از پنج هزار فقره انشعاب غیرمجاز اب در شیراز‬ ‫از ابتــدای ســال تاکنــون‪ ،‬حــدود ‪ 5200‬فقــره‬ ‫انشــعاب غیرمجــاز اب و فاضــاب در شــیراز‬ ‫شناســایی شــد‪ .‬مدیــر دفتــر درامــد شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب شــیراز‪ ،‬شناســایی و جمـع اوری‬ ‫انشــعابات غیرمجــاز اب و برخــورد بــا متخلفان‬ ‫را درراســتای محقق شــدن عدالــت اجتماعــی‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪« :‬وجــود انشــعابات‬ ‫غیرمجــاز هزینه هــای جــاری شــرکت های‬ ‫اب و فاضــاب را افزایــش می دهــد و در‬ ‫کنــار خســارت های مالــی‪ ،‬بــا هدر رفــت‬ ‫حجــم زیــادی از اب شــرب؛ ارائــه خدمــات‬ ‫مطلــوب بــه مشــترکین را بــا مشــکالت جــدی‬ ‫مواجــه می کنــد»‪ .‬ساســان ســلیمانی افــزود‪:‬‬ ‫«اکیپ هــای شناســایی و قطــع انشــعابات‬ ‫غیرمجــاز از ابتــدای ســال جــاری در ابفا شــیراز‬ ‫تشــکیل شــده و بــا فعالیــت مســتمر ایــن‬ ‫اکیپ هــا تاکنــون بیــش از ‪ 5100‬فقره انشــعاب‬ ‫غیرمجــاز شناســایی شــده اســت»‪ .‬مدیــر دفتر‬ ‫درامــد ابفــا شــیراز خاطرنشــان کرد‪« :‬کســانی‬ ‫کــه ازطریــق انشــعابات غیرمجــاز بــه شــبکه‬ ‫وصــل می شــوند‪ ،‬عالوه بــر نپرداختــن هزینــه‬ ‫خدمــات خــود و افزایــش اب بــدون درامــد‪،‬‬ ‫بــا تجــاوز بــه حقــوق دیگــر مشــترکان‪ ،‬شــبکه‬ ‫را بــا اتصــال غیراســتاندارد در معــرض خطــر‬ ‫الودگــی قــرار می دهنــد؛ به همین خاطــر‬ ‫موضــوع شناســایی انشــعابات غیرمجــاز بــا‬ ‫حساســیت ویــژه دنبــال می شــود»‪ .‬وی از‬ ‫تــداوم شناســایی انشــعابات غیرمجــاز اب بــه‬ ‫مجــاز در شــیراز خبــر داد و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«براســاس جــدول زمان بنــدی باوجــود شــیوع‬ ‫ویــروس کرونا و شناســایی انشــعابات غیرمجاز‪،‬‬ ‫تاکنــون حــدود ‪ 3230‬فقــره در چهــار منطقــه‬ ‫و شــهر صــدرا بــه مجــاز تبدیــل شــده امــا‬ ‫با توجه بــه حساســیت ایــن مســئله تاکنــون‬ ‫‪ 5110‬فقــره شناســایی انشــعاب غیرمجــاز‬ ‫انجــام شــده اســت»‪ .‬ســلیمانی بااشــاره به‬ ‫ایــن مطلــب کــه بیشــترین انشــعابات غیرمجاز‬ ‫شــرکت مربــوط بــه شــهرک های اقمــاری و‬ ‫حاشیه نشــین بــوده کــه اخیــرا ً به شــیراز الحاق‬ ‫شــده اســت‪ ،‬ابــراز داشــت‪« :‬عــدم زیرســاخت‬ ‫مناســب‪ ،‬وجــود انشــعاب های غیرمجــاز اب‬ ‫بــه تعــداد زیــاد‪ ،‬نصــب مســتقیم پمــپ بــر‬ ‫روی شــیر‪ ،‬شــبکه معیــوب و غیراســتاندارد‪،‬‬ ‫هدر رفــت بســیار زیاد و پــرت اب و نیــز‬ ‫عــدم وجــود مخــزن از مشــکالت اب رســانی‬ ‫بــه ایــن روســتاها بــود»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬بــا‬ ‫برخــورد جــدی بــا انشــعابات غیرمجاز‪ ،‬بخشــی‬ ‫از مشــکل کم ابــی مرتفــع می شــود»‪ .‬مدیــر‬ ‫دفتــر درامــد ابفا شــیراز درپایــان از شــهروندان‬ ‫خواســت تــا هرگونــه تخلــف انشــعاب اب و‬ ‫فاضــاب را ازطریق ســامانه (‪ )۱۲۲‬شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب اطالع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫تندیس بلورین جایزه سرامدی و بهبود مستمر صنعت گاز برای شرکت گاز استان اصفهان‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫در ســومین دوره ارزیابــی جایــزه ســرامدی‬ ‫و بهبــود مســتمر شــرکت ملــی گاز ایــران‪،‬‬ ‫شــرکت گاز اســتان اصفهــان‪ ،‬تندیــس بلوریــن‬ ‫ایــن جایــزه‪ ،‬را کســب کــرد و باردیگــر توانســت‬ ‫جایــگاه خــود را به عنــوان برتریــن شــرکت گاز‬ ‫اســتانی در مســیر تعالــی‪ ،‬تثبیــت کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫شــرکت از ســال ‪ ۸۹‬در ارزیابــی جایــزه ملــی‬ ‫کیفیــت حضــور یافــت و توانســت در ســال ‪۹۲‬‬ ‫تقدیرنامــه دوســتاره اشــتهار بــه کیفیــت‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ ۹۳‬تقدیرنامــه چهارســتاره اشــتهار بــه‬ ‫کیفیــت‪ ،‬ســال گذشــته تندیــس برنزیــن جایزه‬ ‫ملــی کیفیــت ایــران‪ ،‬ســال ‪ 96‬تندیــس بلورین‬ ‫جایــزه ســرامدی و بهبــود مســتمر صنعــت‬ ‫نفــت و امســال نیــز توانســت ایــن همیــن‬ ‫ ان خــود کنــد‪ .‬شــایان ذکر اســت؛‬ ‫تندیــس را از ِ‬ ‫شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــرای حضــور در‬ ‫ایــن ارزیابــی اقدامــات اصالحــی و پروژه هــای‬ ‫بهبــود متعــددی را در دســتورکار قــرار داد‬ ‫عفت فالح‬ ‫سرپرســت معاونــت خدمات شــهری شــهرداری‬ ‫کرمــان گفــت‪« :‬تیم هــای امــداد و نجــات‬ ‫محلــه ای می تواننــد تــا قبــل از رســیدن‬ ‫خودروهــای اتش نشــانی‪ ،‬کارهــای مقدماتــی‬ ‫را انجــام دهنــد»‪ .‬ایمــان ســیف الهی‪ ،‬در‬ ‫حاشــیه مانــور اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی‬ ‫شــهرداری کرمــان کــه در محــل ســاختمان‬ ‫مرکــز امــوزش ایمنــی‪ ،‬اتش نشــانی و مدیریــت‬ ‫بحــران شــهرداری کرمــان‪ ،‬برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«هــر ایســتگاه اتش نشــانی می توانــد چنــد‬ ‫تیــم محلـه ای امــداد و نجــات ایجــاد کنــد و بــا‬ ‫ان هــا ارتبــاط مســتمر داشــته باشــد تــا در زمان‬ ‫بحــران و حادثــه بــه کمــک فراخوانــده شــوند»‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪« :‬امکانــات اولیــه مرکــز ایمنــی‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی اســتان مرکــزی گفــت‪« :‬ایــن نهــاد حمایتــی در دوره فعالیــت دولــت‬ ‫تدبیــر و امیــد هفت هــزار و ‪ ۵۷۳‬شــغل پایــدار بــرای مددجویــان ویــژه زیرپوشــش اســتان‬ ‫ایجــاد کــرد»‪ .‬زهــرا امینــی افــزود‪« :‬یک هــزار و ‪ ۶۸۲‬مددجــوی زیرپوشــش ایــن نهــاد‬ ‫حمایتــی ســال گذشــته تســهیالت اشــتغال زایی دریافــت کردنــد»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«‪ ۶۴۴‬مددجــو بــا هــدف اشــتغال جدیــد و یک هــزار و ‪ ۳۸‬مددجــو بــرای تثبیــت‬ ‫شــغلی درمجمــوع ‪ ۴۶‬میلیاردریــال تســهیالت اشــتغال زایی از محــل اعتبــارات تبصــره ‪۱۶‬‬ ‫قانــون بودجــه دریافــت کردنــد»‪ .‬مدیــرکل بهزیســتی اســتان مرکــزی گفــت‪« :‬ســقف وام‬ ‫اشــتغال زایی مددجویــان ایــن نهــاد حمایتــی از ‪ ۲۰۰‬بــه ‪ ۵۰۰‬میلیون ریــال افزایــش یافتــه‬ ‫اســت»‪ .‬زهــرا امینــی افــزود‪ ۴۵۰« :‬نفــر از مددجویــان ایــن نهــاد حمایتــی ســال گذشــته‬ ‫بــرای دریافــت وام اشــتغال بــه بانک هــای عامــل معرفــی و تســهیالت دریافــت کردنــد»‪ .‬وی‬ ‫اظهــار داشــت‪ ۳۳۷« :‬میلیاردریــال تســهیالت اشــتغال ازســوی بانــک مرکــزی بــه بهزیســتی‬ ‫اســتان مرکــزی تخصیــص داده شــده کــه ‪ ۱۳‬بانــک عامــل پرداخــت ان را برعهــده دارنــد»‪.‬‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی اســتان مرکــزی گفــت‪« :‬ایــن تســهیالت از منابــع مالــی بنــد ب تبصره‬ ‫‪ ۱۶‬قانــون بودجــه ســال جــاری در بخش هــای کارافرینــی‪ ،‬راه انــدازی کارگاه هــای کوچــک‪،‬‬ ‫توانمندســازی و خوداشــتغالی معلــوالن پرداخــت می شــود»‪.‬‬ ‫پروژه ارتقای کیفیت اب شهر فرمهین کلید خورد‬ ‫مدیرعامل ابفا هرمزگان مطرح کرد؛‬ ‫از ابتدای سال تاکنون صورت گرفت؛‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫ایجاد هفت هزار و ‪ ۵۷۳‬شغل پایدار‬ ‫در بهزیستی استان‬ ‫کــه مجموعــه اقدامــات شــرکت و عملکــرد ان‬ ‫طــی ســه روز از ششــم تــا هشــتم بهمن مــاه‬ ‫ســال ‪ 98‬توســط شــش ارزیــاب خبــره‪،‬‬ ‫موردارزیابــی قــرار گرفــت‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫گاز اســتان اصفهــان‪ ،‬ضمــن اظهــار خرســندی‬ ‫از کســب ایــن موفقیــت بــزرگ بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«ایــن شــرکت‪ ،‬تاکنــون بــا اســتقرار و توســعه‬ ‫نظام هــای نویــن مدیریتــی و توجــه بــه نیازهــا‬ ‫و انتظــارات ذی نفعــان خــود عالوه بــر بهبــود‬ ‫فرایندهــا و نتایــج عملکــردی‪ ،‬موفقیت هــای‬ ‫بســیاری را در ســطح شــرکت ملــی گاز‬ ‫ایــران و کشــور کســب کــرده اســت»‪ .‬ســید‬ ‫مصطفــی علــوی گفــت‪« :‬ارزیابــی شــرکت ها‬ ‫در فضــای رقابتــی بــا دیگــر شــرکت ها در‬ ‫ســطح ملــی کمــک می کنــد شــرکت هایی‬ ‫کــه مــورد ارزیابــی قــرار می گیرنــد‪ ،‬بتواننــد‬ ‫تصویــر واقع بینانه تــری از خــود ارائــه دهنــد‬ ‫و ضمــن شناســایی نقــاط قــوت و قابل بهبــود‪،‬‬ ‫بســتر مناســبی بــرای یادگیــری و مدیریــت‬ ‫دانــش‪ ،‬در بیــن شــرکت ها ایجــاد کننــد»‪ .‬وی‪،‬‬ ‫باتاکیدبــر اهمیــت ارتقــای کیفیــت و بهــره وری‬ ‫در تمامــی فرایندهــای حــوزه صنعــت نفــت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬برگــزاری ارزیابــی جایــزه ســرامدی‬ ‫و بهبــود مســتمر شــرکت ملــی گاز ایــران بــا‬ ‫رویکــرد توســعه استانداردســازی فرایندهــا و‬ ‫ارتقــای کیفیــت تجهیــزات و تعالــی ســازمان ها‬ ‫براســاس مدل هــای تعالــی موردتاکیــد قــرار‬ ‫گرفتــه اســت»‪ .‬وی‪ ،‬نتایــج اســتقرار مــدل تعالی‬ ‫ســازمانی را منجــر بــه ایجــاد پروژه هــای بهبــود‬ ‫شــامل؛ اســتقرار ســامانه هوشــمند نشــت یابی‪،‬‬ ‫رویکــرد (‪ ،)BSC balance score card‬اســتقرار‬ ‫نظــام جامــع ارتبــاط و مدیریــت مشــتری‬ ‫(‪ ،)CRM‬توســعه نظــام نگهــداری و تعمیــرات‬ ‫در نرم افــزار (‪TMMS (Total Management‬‬ ‫‪ Maintenance System‬بــرای اولین بــار در‬ ‫کشــور عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬بهره گیــری از‬ ‫انرژی هــای تجدیدپذیــر بــا راه انــدازی سیســتم‬ ‫فتوولتائیــک‪ ،‬احــداث تصفیــه پســاب و اســتفاده‬ ‫در فضــای ســبز شــرکت‪ ،‬جــاری ســازی پــروژه‬ ‫ابیــاری فضــای ســبز بــه روش قطــره ای در‬ ‫ادارات‪ ،‬پیاده ســازی نرم افــزار ‪ ،AVL‬تهیــه‬ ‫ارشــیو الکترونیــک و راه اندازی دفاتر پیشــخوان؛‬ ‫برخــی از مهم تریــن اقدامــات کلیــدی مســتقر‬ ‫در ایــن شــرکت اســت»‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری کرمان تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت اموزش امداد و نجات محله محور‬ ‫و اتش نشــانی و مدیریــت بحــران شــهرداری‬ ‫کرمــان فراهــم اســت و فقــط بایــد تجهیــز‬ ‫شــود»‪ .‬ســیف الهی افــزود‪« :‬بــا تجهیــز ایــن‬ ‫مرکــز‪ ،‬در ســال های اینــده کرمــان یکــی از‬ ‫بهتریــن مراکــز امــوزش و مانــور جنــوب شــرق‬ ‫کشــور را خواهــد داشــت»‪ .‬مدیرعامــل ســازمان‬ ‫اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری‬ ‫کرمــان نیــز در حاشــیه مانــور اتش نشــانی و‬ ‫خدمــات ایمنــی شــهرداری کرمــان‪ ،‬بابیان اینکه‬ ‫ایــن مانــور باتوجه بــه اهمیــت امادگــی و‬ ‫هماهنگــی اتش نشــانان و حفــظ جــان و مــال‬ ‫شــهروندان‪ ،‬برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬برگــزاری‬ ‫دوره هــای اموزشــی و مانورهــای این چنینــی‬ ‫در دســتورکار ایــن ســازمان قــرار دارد»‪ .‬رضــا‬ ‫میرزایــی ادامــه داد‪« :‬در ایــن مانــور اقداماتــی‬ ‫نظیــر ارزیابــی و بررســی محــل و ایمن ســازی‬ ‫محیــط حادثــه انجــام شــد»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی‬ ‫شــهرداری کرمــان از حضــور ‪ 20‬اتش نشــان‬ ‫و شــش خــودروی اطفــای حریــق و امــداد و‬ ‫نجــات در ایــن مانــور خبــر داد و افــزود‪« :‬هــدف‬ ‫از برگــزاری ایــن مانــور‪ ،‬ارزیابــی و بررســی تــوان‬ ‫عملیاتــی اتش نشــانان‪ ،‬ارزیابــی هماهنگــی بین‬ ‫تیم هــای عملیاتــی و نحــوه انجــام عملیــات‬ ‫اطفــای حریــق و امــداد و نجــات بــود»‪ .‬میرزایی‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬ســناریوی ایــن مانــور براســاس‬ ‫حــوادث واقعــی توســط واحــد معاونــت فنــی و‬ ‫عملیــات ســازمان اتش نشــانی طراحــی شــده‬ ‫اســت»‪ .‬میرزایــی تاکیــد کــرد‪« :‬فرماندهــان‬ ‫اتش نشــانی بایــد بــرای اماده ســازی و باالبــردن‬ ‫تــوان عملیاتــی پرســنل و همچنیــن بررســی‬ ‫نقــاط قــوت و ضعــف اتش نشــانان‪ ،‬این گونــه‬ ‫مانورهــا را برگــزار کننــد»‪.‬‬ ‫هم زمــان بــا هفتــه دولــت عملیــات اجرایــی پــروژه ارتقــای کیفیت اب شــرب شــهر فرمهین‬ ‫باحضــور مهنــدس اقــازاده؛ اســتاندار اســتان مرکــزی‪ ،‬دکتر زندیــه وکیلی؛ معــاون هماهنگی‬ ‫امــور عمرانــی اســتانداری‪ ،‬خزاعی پــور؛ فرمانــدار شهرســتان فراهــان‪ ،‬مهنــدس عرفانی نســب؛‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی و جمعــی از مســئوالن محلــی اغــاز‬ ‫شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی؛ مهنــدس یوســف‬ ‫عرفانی نســب؛ مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی در این مراســم ضمــن‬ ‫تســلیت ایــام ســوگواری مــاه محــرم و گرامیداشــت هفتــه دولت اظهــار داشــت‪« :‬اســتفاده از‬ ‫اب شــرب بــا باالتریــن ســطح کیفیــت بــرای مــردم خــوب اســتان مرکــزی از دغدغه هــای‬ ‫مهــم در شــرکت اب و فاضــاب اســت و ان شــاءاهلل بــا اجــرای ایــن پــروژه‪ ،‬کیفیــت اب شــهر‬ ‫فرمهیــن مطلــوب و در حــد اســتانداردهای ملــی خواهد شــد»‪ .‬وی اقدامــات الزم بــرای انجام‬ ‫ایــن پــروژه را نصــب یک دســتگاه تصفیــه اب بــه ظرفیــت دوهزار مترمکعــب در شــبانه روز‪،‬‬ ‫ســاخت مخــزن دوهزار مترمکعبــی ذخیــره اب‪ ،‬احــداث یــک واحــد ایســتگاه پمپــاژ بــا‬ ‫ظرفیــت ‪ 25‬لیتر بر ثانیــه‪ ،‬اجــرای خــط انتقــال به طــول ‪ 3.5‬کیلومتــر بــا قطــر ‪ 315‬میلی متــر‬ ‫و احــداث ســوله ‪ 170‬متــری برشــمرد‪ .‬وی هزینــه اجــرای ایــن پــروژه را ‪ 100‬میلیاردریــال‬ ‫بــراورد و اظهــار امیــدواری کــرد ایــن مبلــغ در زمــان مناســب‪ ،‬تخصیــص یابــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شهردار منطقه سه شیراز عنوان کرد؛‬ ‫فضای شهری «باباکوهی»؛‬ ‫از پروژه های شاخص شهرداری شیراز‬ ‫قاســم توانایــی‪ /‬شــهردار منطقه ســه‬ ‫شــیراز در مراســم اغــاز عملیــات اجرایی‬ ‫فضــای شــهری باباکوهــی گفــت‪« :‬بیش‬ ‫از ‪ 20‬پــروژه فضــای شــهری اخیــرا ً‬ ‫در شــیراز طراحــی شــده اســت کــه‬ ‫«باباکوهــی» یکــی از ان هاســت کــه‬ ‫بــه مرحلــه کلنگ زنــی رســیده اســت»‪.‬‬ ‫مســعود طهماســبی افــزود‪« :‬بــا یــک‬ ‫نــگاه گــذرا در منطقــه ســه‪ ،‬عالوه بــر‬ ‫بازســازی فضــای اطــراف ارامگاه هــای‬ ‫ســعدی و حافــظ در ســایر نقــاط ایــن‬ ‫منطقــه نیــز انجــام ایــن بازســازی ها امــروز مشــهود اســت»‪ .‬طهماســبی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«منطقــه ســه شــیراز بــه یــک کارگاه عمرانــی تبدیــل شــده اســت و به گفته شــهردار شــیراز‪،‬‬ ‫حســاس ترین منطقــه شهری ســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬از پروژه هــای فعــال منطقــه‪ ،‬اتصــال‬ ‫شــهرک «ســعدی» بــه کمربنــدی شــرق شــیراز اســت کــه به صــورت جــدی پیگیــری‬ ‫می شــود و ســامان دهی محــور خرامــه نیــز بــه انجــام می رســد»‪ .‬وی از افزایــش ســرانه‬ ‫فضــای ســبز منطقــه ســه خبــر داد و گفــت‪« :‬درراســتای احــداث ‪ 10‬پــارک کــه از ابتــدای‬ ‫ســال مقــرر شــده بــود عملیــات اجرایــی ســه پــارک بــاالی ‪ 40‬درصــد درحــال انجــام اســت‬ ‫کــه بــا اجــرای ان هــا پنج هکتــار فضــای ســبز بــه ســرانه فضــای ســبز منطقــه ســه افــزوده‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬طهماســبی بااشــاره به اجــرای پیاده روســازی در نقــاط مختلــف ایــن منطقــه‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬امــروز شــهرها بــا خیابان هــای پیــاده ان هــا شــناخته می شــود و نقــش مهمــی‬ ‫پیاده راه هــا در محیــط شــهری‪ ،‬فعالیــت در محیــط شــهری و تعامــات شــهری دارنــد»‪ .‬وی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬فضــای شــهری «باباکوهــی» یکــی از پروژه هــای شــاخص شــهرداری شــیراز‬ ‫در منطقــه ســه اســت کــه فــاز اول ان از بلــوار «ازادی» تــا بلــوار «جمهــوری» ادامــه خواهــد‬ ‫یافــت و فــاز دوم بــا احــداث پــل ســبز بــر محــور «جمهــوری» و ارتباط فــاز اول بــه مجموعه‬ ‫باباکوهــی کــه بــه ارامــگاه «باباکوهــی» منتهــی خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫تشکیل انجمن تخصصی صنایع همگن تجهیزات‬ ‫نفت و گاز و پتروشیمی در خوزستان‬ ‫مــژگان فرخنــدگان‪ /‬رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خوزســتان گفــت‪:‬‬ ‫«انجمــن تخصصــی صنایــع همگن ســازندگان تجهیــزات نفت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی خوزســتان‬ ‫باتوجه بــه ضــرورت تولیــد داخلــی قطعــات موردنیــاز صنایــع بــزرگ و مــادر در اســتان‬ ‫تشــکیل شــد»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی؛ امیرحســین نظــری بیــان کــرد‪« :‬خوزســتان‬ ‫قطــب اصلــی تولیــد نفــت‪ ،‬گاز و شــکر اســت و دومیــن تولیدکننــده محصوالتــی همچــون‬ ‫فــوالد و پتروشــیمی در کشــور اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬بر همین اســاس یکــی از محورهــای‬ ‫توســعه ای و تکمیــل زنجیــره تولیــد ایــن صنایــع در رشــد صنایــع کوچک و متوســط صنعت‬ ‫و درراســتای طراحــی‪ ،‬تولیــد و تعمیــر قطعــات‪ ،‬ماشــین االت و تجهیــزات صنعتــی موردنیــاز‬ ‫صنایــع بــزرگ و مــادر اســتان و کشــور تبییــن شــده اســت»‪ .‬نظــری اظهــار داشــت‪« :‬بــا‬ ‫پیگیــری ســازمان صمــت و اخــذ موافقــت اولیــه از وزارتخانــه‪ ،‬انجمــن ســازندگان تجهیــزات‬ ‫نفــت‪ ،‬گاز و پتروشــیمی اســتان پــس از طــی مراحــل قانونــی و ثبــت در کمیســیون اصلــی‬ ‫نظــارت بــر تاســیس و فعالیــت تشــکل های صنعتــی و معدنــی وزارت صمــت به طور رســمی‬ ‫در اســتان تشــکیل شــد»‪ .‬رئیــس ســازمان صمــت اســتان بیــان کــرد‪« :‬امید اســت بــا همت‬ ‫و همفکــری مدیــران انجمــن و همــکاری ســازمان ها و دســتگاه های اســتانی زمینــه توســعه‬ ‫بازارهــای داخلــی و خارجــی و دسترســی بــه فناوری هــای روز دنیــا و شــرایط بــرای تولیــد‬ ‫هرچه بیشــتر و باکیفیــت فراهــم شــود»‪.‬‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2949

روزنامه سایه 2949

شماره : 2949
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه سایه 2948

روزنامه سایه 2948

شماره : 2948
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه سایه 2947

روزنامه سایه 2947

شماره : 2947
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه سایه 2946

روزنامه سایه 2946

شماره : 2946
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه سایه 2944

روزنامه سایه 2944

شماره : 2944
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه سایه 2943

روزنامه سایه 2943

شماره : 2943
تاریخ : 1402/09/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!