روزنامه سایه شماره 2063 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2063

روزنامه سایه شماره 2063

روزنامه سایه شماره 2063

‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫سیاست ما نسبت به امریکا ‬ ‫‪ 2‬تغییر نکرده است ‬ ‫‪150‬هزار امپول‬ ‫اکبــر برندگــی؛ مدیر عامــل گــروه دارویــی «برکــت»‪ ،‬از افزایــش تولیــد رمدســیویر‬ ‫بــه ‪ ۱۵۰‬هــزار امپــول در مــاه توســط ســتاد اجرایــی فرمــان امــام (ره) خبــر داد‪ .‬ای ـن ‬ ‫دارو کــه به گفتــه پزشــکان؛ موثرتریــن داروی ضد کرونــا تاکنــون بــوده؛ در شــرکت‬ ‫«ســبحان انکولــوژی» بــه تولیــد رســیده و بــا تائیــد ســازمان غــذا و دارو در اختیــار‬ ‫جامعــه ســامت اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان بیان کرد؛‬ ‫موفقیت بیمه سالمت لرستان ‬ ‫‪ 7‬در پیشبرد اهداف سازمانی ‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬شهریور ‪ 19 - 1399‬محرم ‪ 8 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2063‬تومان‬ ‫وزیر اموزش وپرورش‪:‬‬ ‫حضوردانش اموزان‬ ‫درمدارس‪ ،‬الزامی نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫بهترین فیلم های مهیج روان شناختی که باید ببینید‬ ‫رئیس جمهــوری؛ حســن روحانــی در‬ ‫دیــدار وزیــر امــور خارجــه ســوئیس‬ ‫با بیان اینکــه امریــکا بــا خــروج خــود‬ ‫از برجــام و نقــض قطعنامه ‪ ۲۲۳۱‬ســازمان‬ ‫ملــل بــا هــدف از پ ـا دراوردن جمهــوری‬ ‫اســامی‪ ،‬تحریم هــای ظالمانــه و‬ ‫ناعادالنــه ای علیــه ملــت ایــران اعمــال‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬تاریــخ نشــان داده‬ ‫کــه مــردم ایــران در برابــر گردن کشــی‪،‬‬ ‫قلــدری و زورگویــی یــک قدرت‪ ،‬تســلیم‬ ‫نخواهــد شــد»‪.‬‬ ‫فروپاشیِمغز‬ ‫در چند جامپ کات متوالی!‬ ‫اماده ایــد تــا یک باردیگــر بــه اعمــاق تاریک تریــن بخش هــای ذهــن برویــد‬ ‫و انجــا ماجراجویــی کنیــد؟ البتــه خیلــی جــای جالــب و قشــنگی بــرای‬ ‫ماجراجویــی نیســت؛ ولــی ان قــدر هیجــان زیــادی دارد کــه بــه ترســناکی‬ ‫و قشــنگ نبودنش مــی ارزد‪ .‬قصــد داریــم دراین مقالــه بــه معرفــی و‬ ‫بررســی ‪۱۰‬مــورد از بزرگ تریــن فیلم هــای ســینمایی بپردازیــم کــه ســبک‬ ‫روان شــناختی و دلهــره اور خیلــی جذابــی دارنــد ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ماجرای ورود چین به صنعت اتومبیل سازی ایران چیست؟‬ ‫‪5‬‬ ‫دوراهیِ ساخت خودروی مشترک یا تمایل به واردات‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫زلزله ‪ ۵.۱‬ریشتری در رامیان گلستان‬ ‫زمین لــرزه ای به بزرگــی ‪ ۵.۱‬درجــه در مقیــاس امــواج درونــی زمیــن (ریشــتر) ســاعت ‪ ۲‬و ‪ ۴‬دقیقــه و ‪ ۲۴‬ثانیــه بامــداد ‪ ۱۷‬شــهریور ماه ‪ 99‬در عمــق نه کیلومتــری از ســطح زمیــن‪،‬‬ ‫حوالــی شهرســتان رامیــان در شــرق اســتان گلســتان را لرزانــد؛ شــدت زلزلــه به حــدی بــود کــه در مناطــق همجــوار نیز احســاس شــد‪.‬‬ ‫عکس‪ :‬محمد نسایی‬ ‫"تبریک"‬ ‫سرکارخانم نخعی نیا‬ ‫ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان تربت حیدریه‬ ‫انتصــاب شایســته شــما را کــه بیانگــر تعهــد‪ ،‬کارامــدی‪ ،‬لیاقــت و شایســتگی های برجســته ان خواهــر گرامــی در صحنه هــای خدمــت‬ ‫صادقانــه بــه نظــام و وطــن اسالمی ســت‪ ،‬تبریــک عــرض کــرده‪ ،‬موفقیــت و ســربلندی شــما را از درگاه منــان مســئلت دارم‪ .‬همچنیــن‬ ‫الزم می دانــم از خدمــات و تالش هــای ریاســت پیشــین اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان تربت حیدریــه‪ ،‬جنــاب اقــای‬ ‫حســن زاده تقدیــر کــرده و توفیقــات ایشــان را در خدمــت بــه مــردم و نظــام اســامی از خداونــد بــزرگ مســئلت دارم‪.‬‬ ‫الهام عسگریان؛ نماینده و خبرنگار روزنامه سایه در شهرستان تربت حیدریه‬ ‫یرژی منتسل‬ ‫سینماگر مطرح چک‬ ‫درگذشت‬ ‫‪3‬‬ ‫؛‬ ‫‪53‬میلیون تومان؛‬ ‫متوسط قیمت زیربنا‬ ‫در گران محله های تهران‬ ‫‪2‬‬ ‫لنگ و قطیفه‬ ‫و تورم شخصی!‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی مرحله دوم‪ -‬نوبت دوم‬ ‫شــهرداری اندیشــه درنظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪/5/404‬ص مــورخ‬ ‫‪ 1399/04/28‬موضــوع بنــد ‪ 11‬جلســه شــماره ‪ 168‬مــورخ ‪1399/04/10‬‬ ‫شــورای اســامی شــهر‪ ،‬اجــرای پــروژه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه‬ ‫پیمانــکاران واجــد شــرایط دارای رتبــه ‪ 5‬راه و بانــد واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضــوع مناقصــه‪ :‬انجــام عملیــات پیاده روســازی معابــر ســطح‬ ‫شــهر بــا اعتبــار معــادل ‪ 5/000/000/000‬ریــال و ســپرده شــرکت در‬ ‫مناقصــه مبلــغ ‪ 250/000/000‬ریــال‬ ‫‪ -2‬ســپرده شــرکت در مناقصــه می بایســت بــه صــورت مــوارد منــدرج در‬ ‫بنــد ‪ 2‬مــاده ‪ 5‬ائین نامـ�ه مالـ�ی شـ�هرداری ها بـ�ه شـ�رح ذیـ�ل ارائـ�ه گـ�ردد‪:‬‬ ‫ رســید بانکــی واریــز وجــه مزبــور بــه حســاب جــاری ســیبا بــه شــماره‬‫‪ 0106212988001‬نــزد بانــک ملــی شــعبه فــاز ســه اندیشــه‬ ‫ ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه‬‫ اسناد خزانه‬‫‪ -3‬مهلــت و محــل فــروش اســناد مناقصــه‪ :‬مهلــت خریــد اســناد مناقصــه‬ ‫از تاریــخ چــاپ اگهــی لغایــت روز شــنبه مــورخ ‪ 1399/06/29‬بــه نشــانی‪:‬‬ ‫شــهریار‪ ،‬شــهر اندیشــه‪ ،‬فــاز ‪ ،3‬بلــوار ازادی‪ ،‬تقاطــع خیابــان شــهرداری شــرقی‪،‬‬ ‫ســاختمان مرکــزی شــهرداری اندیشــه‪ ،‬واحــد امــور قراردادهــا می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلــت و محــل ارائــه پیشــنهادات‪ :‬پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه‬ ‫مــورخ ‪ 1399/06/30‬دبیرخانه شــهرداری اندیشــه‬ ‫‪ -5‬زم��ان و مح��ل بازگش��ایی پیشنــهادات واصلــه‪ :‬روز دوشــنبه مــورخ‬ ‫‪ 1399/06/31‬ســاعت ‪ 14:30‬ســالن جلســات شــهرداری اندیشــه‬ ‫‪ -6‬مــدارک الزم جهــت خریــد اســناد مناقصــه‪ :‬درخواســت کتبــی بــا مهر‬ ‫و امضــاء معتبــر شــرکت و همــراه داشــتن مهــر شــرکت و رونوشــت و اصــل‬ ‫گواهــی صالحیــت پیمانــکاری دارای اعتبــار‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای واصله مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬برنــدگان اول‪ ،‬دوم و ســوم مناقصــه هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند‬ ‫ســپرده شــرکت در مناقصــه ان بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهد شــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درجه گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -10‬هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫علی ملکی‪ ،‬شهردار اندیشه‬ ‫‪Spine_master‬‬ ‫تحت نظارت مستقیم دکتر رضا سلمان روغنی‬ ‫(فوق تخصص ستون فقرات از ‪ Mayo Clinic‬امریکا)‬ ‫خواندنی هایی درباره ستون فقرات‪ ،‬مفاصل و عضالت‬ ‫امــوزش ســتون فقــرات و مفاصــل‪ ،‬بــا همــکاری مرکــز‬ ‫تحقیقــات دانشــگاه شــهید بهشــتی‬ ‫‪AzarganClinic.com‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫برگزار شد؛‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2063‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫جلسه شورای عالی قوه قضائیه‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه گفــت‪« :‬مــا‪ ،‬در دســتگاه قضائــی صاحب خانه ایــم‬ ‫و قابل قبــول نیســت کــه بــا مشــکالت این دســتگاه هماننــد میهمــان‬ ‫برخــورد کنیــم یــا مثــل برخــی کــه ســال ها در نظــام مســئولیت‬ ‫داشــتند‪ ،‬بعــد از ‪۴۰‬ســال‪ ،‬ژســت منتقــد به خــود گرفته انــد‪.‬‬ ‫این مجموعــه متعلــق بــه همــه مســئوالن عالــی قضائی ســت و بایــد‬ ‫نســبت بــه ان پاســخگو باشــیم؛ چراکــه اکنــون مــا مصــداق ایــه شــریه‬ ‫اِن َم َّکنا ُهــم فِــی االَرض هســتیم»‪ .‬به گــزارش مرکــز رســانه قــوه‬ ‫قضائیــه؛ ایـت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه شــورای عالــی قــوه‬ ‫قضائیــه‪ ،‬بااشــاره به اغــاز ســال تحصیلــی جدیــد و بازگشــایی مــدارس و‬ ‫دانشــگاه ها و حوزه هــای علمیــه‪ ،‬بــر ضــرورت رعایــت شــیوه نامه های‬ ‫بهداشــتی و صیانــت از ســامت جانــی دانش امــوزان و کادر اموزشــی‬ ‫و پژوهشــگران کشــور تاکیــد کــرد‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه همچنیــن‬ ‫لــزوم صیانــت از فکــر و اندیشــه دانش امــوزان و دانشــجویان را متذکــر‬ ‫شــد و گفــت‪« :‬صیانــت از فکــر و اندیشــه دانش امــوزان و دانشــجویان‬ ‫و خردمنــدی و خــردورزی نســل جــوان و نوجــوان مــا درگــرو اجــرای‬ ‫منویــات مقــام معظــم رهبــری در دیــدار مســئوالن اموزش وپــرورش و‬ ‫ســند تحــول بنیادیــن نظــام اموزشــی کشــور اســت»‪ .‬ایـت اهلل رئیســی‬ ‫بااشــاره به نقــش دســتگاه های فرهنگــی و اموزشــی در تربیــت نیروهای‬ ‫فرهیختــه و متعهــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬تعلیم وتربیــت بهنــگام از‬ ‫مهم تریــن عناصــر در پیشــگیری از وقــوع جــرم اســت و اگــر فکــر‬ ‫و اندیشــه فرزنــدان ایــن مرزوبــوم براســاس اموزه هــای انقالبــی و‬ ‫فرهنــگ دینــی پــرورش یابــد‪ ،‬شــاهد کاهــش اســیب های اجتماعــی‬ ‫خواهیــم بــود»‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگــری از ســخنانش بــا‬ ‫تقدیــر از مقــام معظــم رهبــری به خاطــر موافقــت ایشــان بــا پیشــنهاد‬ ‫دســتگاه قضائــی بــرای تــداوم برگــزاری دادگاه هــای ویــژه رســیدگی بــه‬ ‫اخــال در نظــام اقتصــادی‪ ،‬از ارائــه طرحــی جامــع بــرای نهادینــه و‬ ‫نظام مندکــردن رونــد برگــزاری ایــن دادگاه هــا ســخن گفــت‪ .‬ای ـت اهلل‬ ‫رئیســی باتاکیدبــر تــداوم دادگاه هــای مفســدان اقتصــادی درعین حــال‬ ‫گفــت‪« :‬به دنبــال ان هســتیم تــا بــا ارائــه طرحــی جامــع بــه مجلــس‪،‬‬ ‫ایــن فراینــد را از موضوعــی اســتثنائی و اضطــراری‪ ،‬بــه رویــه ای‬ ‫مســتمر و اقدامــی نهادینــه در دســتگاه قضــا تبدیــل کنیــم تــا هــم‬ ‫حقــوق بیت المــال حفــظ شــود‪ ،‬هــم برخــورد بــا مفســدان به شــکل‬ ‫قانونمنــد‪ ،‬ســریع‪ ،‬دقیــق و عادالنــه پیگیــری شــود»‪ .‬رئیس قــوه قضائیه‬ ‫بابیان اینکــه به هیچ عنــوان نبایــد بــه مفســدان اقتصــادی مجــال داده‬ ‫شــود‪ ،‬ازبین بــردن زمینه هــای فســاد را عالوه بــر برخــورد بــا مفســدان‬ ‫و برگــزاری دادگاه هــای ویــژه‪ ،‬درگــرو اصــاح ســاختارهای فســادزا‬ ‫دانســت و از دولــت و مجلــس خواســت کــه اصالحــات موردنظــر مقــام‬ ‫معظــم رهبــری در حــوزه اقتصــادی را باجدیــت دنبــال کننــد‪ .‬ایـت اهلل‬ ‫رئیســی اصــاح نظــام بانکــی و پولــی‪ ،‬اصــاح نظــام مالیاتــی‪ ،‬اصــاح‬ ‫نظــام گمرکــی و واردات و صــادرات را از مهم تریــن و ضروری تریــن‬ ‫اصالحــات در حــوزه اقتصــادی دانســت کــه بــه کاهــش جرائــم و‬ ‫پرونده هــای قضائــی منجــر خواهــد شــد‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه درادامــه‬ ‫ســخنانش بــا ابــراز تاســف از اهانــت بــه مقدســات در برخی کشــورهای‬ ‫اروپایــی هم زمــان بــا عادی ســازی روابــط امــارات بــا رژیم صهیونیســتی‬ ‫و محکومیــت این اقدامــات موهــن گفــت‪« :‬جســارت بــه قــران کریــم‬ ‫و اهانــت بــه پیامبــر عظیم الشــان اســام در اروپــا و برقــراری رابطــه‬ ‫بیــن یــک کشــور به ظاهــر اســامی بــا صهیونیســت ها ســناریویی‬ ‫حساب شــده اســت کــه در یــک اتــاق فکــر طراحــی شــده اند»‪ .‬ایـت اهلل‬ ‫رئیســی افــزود‪« :‬همــه این اقدامــات یــک منشــا دارد کــه می خواهنــد‬ ‫اقتــدار اســام در دنیــا و اقتــدار جمهــوری اســامی ایــران در منطقــه‬ ‫را دچــار اســیب کننــد؛ غافل ازاینکــه چنیــن اقدامــات خباثت بــاری‬ ‫موجــب افزایــش نفــرت عمــوم ملت هــای ازاده از عامــان و حامیــان‬ ‫این کارهــا خواهــد شــد»‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه گفــت‪« :‬اهانــت بــه قران‬ ‫کریــم‪ ،‬اهانــت بــه همــه ُکتــب اســمانی و جســارت به وجــود مقــدس‬ ‫پیامبــر اعظــم(ص)‪ ،‬اهانــت بــه همــه انبیــاء عظــام و توهیــن بــه انســان‬ ‫و کل بشــریت اســت کــه هرگــز قابل قبــول نیســت»‪ .‬ایـت اهلل رئیســی‬ ‫بــا انتقــاد شــدید از ســکوت مجامــع بین المللــی و مدعیــان حقوق بشــر‬ ‫در برابــر ایــن اهانت هــا‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬هــر مدنیتــی کــه بــرای بشــر‬ ‫امــروز وجــود دارد‪ ،‬در پرتــو اموزه هــا و تالش هــای مصلحانــه انبیــاء‬ ‫الهی ســت کــه اگــر ان را از انســان معاصــر بگیرنــد‪ ،‬چیــزی بــرای او باقی‬ ‫نمی مانــد»‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه از مســئوالن حکومت هایــی کــه زیــر‬ ‫چتــر ان هــا بــه مقدســات و ارزش هــا توهیــن می شــود‪ ،‬خواســت کــه‬ ‫بــا این نــوع اقدامــات برخــورد کننــد و مســئولیت کشــورهای اســامی‬ ‫را دراین زمینــه مضاعــف دانســت و گفــت‪« :‬طراحــان ایــن ســناریو‪،‬‬ ‫دنبــال ایجــاد یــاس و ناامیــدی در دل ملت هــای مســلمان هســتند»‪.‬‬ ‫ایـت اهلل رئیســی ایجــاد امیــد در جامعــه را از مهم تریــن مســئولیت های‬ ‫همــه کارگــزاران نظــام دانســت و افــزود‪« :‬دشــمن به دنبــال ناامیدکردن‬ ‫مــردم اســت؛ امــا هریــک از مســئوالن وظیفــه دارنــد کــه با عمــل صالح‬ ‫و خدمتگــزاری خالصانــه‪ ،‬مانــع رســیدن دشــمن بــه ایــن هــدف شــوم‬ ‫شــوند»‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه این نکتــه را هــم متذکــر شــد کــه ایجــاد‬ ‫امیــد در جامعــه و افزایــش ســرمایه های اجتماعــی بــا حــرف و ســخن‬ ‫امکان پذیــر نیســت و نیازمنــد اقــدام و عمــل و اتــکا بــه ظرفیت هــای‬ ‫داخلی ســت و هرگونــه چشــم دوختن بــه دیگــران و پیونــددادن‬ ‫گشــایش در امــور‪ ،‬بــه نتیجــه انتخابــات دیگــر کشــورها خطایــی‬ ‫راهبردی ســت»‪ .‬دراین نشســت‪ ،‬همچنیــن حجت االســام صادقــی‬ ‫(رئیــس مرکــز توســعه شــوراهای حــل اختــاف) بااشــاره به مصوبــه‬ ‫ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا دربــاره ســقف افزایــش قراردادهــای اجاره‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن مصوبــه بــا ابــاغ معــاون اول قــوه قضائیــه در دســتورکار‬ ‫قــرار گرفتــه اســت و بازرســی های صورت گرفتــه نشــان می دهــد‬ ‫کــه از ‪۱۲‬هــزار پرونــده متشــکله دراین زمینــه‪ ،‬تعــداد بســیاراندکی‬ ‫برخــاف مصوبــه مــورد رســیدگی قــرار گرفته انــد‪ .‬ازانجاکــه اجــرای‬ ‫مصوبــه ســتاد ملــی کرونا براســاس شــرایط خاص کشــور در دســتورکار‬ ‫قــرار گرفتــه بــود‪ ،‬بــرای گــذر از شــرایط اضطــراری‪ ،‬رســیدگی بــه‬ ‫این دســت پرونده هــا نیازمنــد قانــون اســت کــه بایــد بــا اصالحــات‬ ‫جــدی در مصوبــه در دســتورکار قــرار گیــرد؛ چراکــه مثـ ًا نیــاز مالــکان‬ ‫در مصوبــه مذکــور درنظــر گرفتــه نشــده و درحالی کــه مصوبــه ناظــر‬ ‫بــر قشــر اســیب پذیر بــوده‪۷۰ ،‬درصــد دعــاوی مطرح شــده در تهــران‬ ‫مربــوط بــه مناطــق ‪ 1‬و ‪ 2‬بــوده»‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه درواکنش بــه‬ ‫ایــن گــزارش تصریــح کــرد‪« :‬تاســی بــه ســیره رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫ازلحــاظ تصریــح معظــم لــه‪ ،‬عمــل بــه مصوبــات ایــن ســتاد اســت؛ امــا‬ ‫در مــواردی شــاهد برخــی تصمیمــات هســتیم کــه موجــب تضعیــف‬ ‫ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا می شــود»‪ .‬حجت االســام درویشــیان‬ ‫(رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور) نیــز بااشــاره به پیگیری هــای‬ ‫ایــن ســازمان بــرای کمــک بــه دولــت در وصــول مالیــات معــوق‪ ،‬از‬ ‫وصــول ‪3500‬میلیاردتومــان مالیــات بنگاه هــا و شــرکت های بــزرگ در‬ ‫ماه هــای اخیــر و واریــز ان به حســاب ســازمان امــور مالیاتــی کشــور‬ ‫خبــر داد‪ .‬وی همچنیــن بااشــاره به اقدامــات نظارتــی و پیشــگیرانه ایــن‬ ‫ســازمان در شــهرداری های اســتان تهــران‪ ،‬از ورود ســازمان بازرســی‬ ‫بــه یکــی از قراردادهــای ایــن شــهرداری ها خبــر داد کــه بــا تجدیــد‬ ‫کارشناســی موجــب دریافــت ‪۲۴۰‬میلیاردتومــان ســهم شــهرداری‬ ‫در قــرارداد مذکــور شــده‪ .‬مهــدی حاج محمــدی (رئیــس ســازمان‬ ‫زندان هــا) نیــز در گزارشــی از اجــرای طــرح غربالگــری حقوقــی قضائــی‬ ‫زندانیــان سراســر کشــور‪ ،‬گفــت‪« :‬پیــرو دســتور رئیــس دســتگاه قضائی‬ ‫مبنی بــر بررســی وضعیــت حقوقــی و قضائــی تک تــک زندانیــان‪ ،‬ایــن‬ ‫فراینــد بــا ســرعت در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت کــه در بررسـی ها‬ ‫و برخــی سرکشـی های اســتانی بــه مــواردی همچــون انتظار چندســاله‬ ‫بــرای اجــرای حکــم یــا حکــم حبــس بــرای جرائــم بســیارخُ رد روبـه رو‬ ‫شــدیم کــه براســاس قانــون کاهــش مجــازات حبــس؛ قابل گذشــت یــا‬ ‫ا ِعمــال مجــازات جایگزیــن بــوده اســت»‪ .‬ایـت اهلل رئیســی درواکنش بــه‬ ‫گــزارش رئیــس ســازمان زندان هــا‪ ،‬بــا تقدیــر از اجــرای طــرح‬ ‫غربالگــری حقوقــی قضائــی زندانیــان و تاکیــد بــر تــداوم ان؛ تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬الزم اســت وضعیــت زندانیــان تمــام زندان هــای کشــور یـک دوره‬ ‫به طورکامــل موردبررســی قــرار گیــرد و روشــن شــود اگــر شــخصی‬ ‫ســال ها در زنــدان مانــده‪ ،‬بــر چــه مبنــای قانونــی بــوده کــه اگــر دلیلــی‬ ‫بــر حضــور وجــود نــدارد‪ ،‬ازاد شــود»‪.‬‬ ‫فدی ابو حسن‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫سیاست ما نسبت بهامریکا تغییر نکرده است‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه‪ ،‬بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای انقــاب اســامی اظهــار داشــت‪« :‬در هفته هــای قبل‪ ،‬ســفر گروســی بــه تهــران را داشــتیم که‬ ‫متعاقــب ان‪ ،‬نشســت کمیســیون مشــترک برجــام در ویــن برگــزار شــد کــه دســتاورد دیگــری بــرای ایــران و دیگــر اعضــای ان در بیانیــه به دســت امــد و در ان‪ ،‬بــه عدم اهلیــت عضویــت امریــکا در توافــق‬ ‫هســته ای نیــز اشــاره شــد»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ ســعید خطیـب زاده ادامــه داد‪« :‬همچنیــن دســتیار وزیــر امــور خارجــه بــه افغانســتان رفتنــد کــه ســفر پربــاری بــود‪ .‬عالوه برایــن؛ دســتیار ارشــد وزیــر امــور‬ ‫خارجــه هــم دربــاره مذاکــرات قانــون اساســی ســوریه ســفری بــه ژنــو داشــتند کــه گفت وگوهــای جــدی و خوبــی انجــام شــد»‪ .‬دیپلمــات کشــورمان بابیان اینکــه وزیــر امــور خارجــه ســوئیس در تهــران‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬وزیــر امــور خارجــه هنــد نیــز چندســاعتی در تهــران توقــف خواهــد داشــت و ســپس بــرای نشســت وزرای امــور خارجــه شــانگهای بــه مســکو مـی رود»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬ســفرهایی نیــز‬ ‫بــرای اقــای ظریــف طراحــی شــده اســت کــه در روزهــای اینــده نهایــی می شــود»‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه دربــاره ســفر وزیــر امور‬ ‫خارجــه ســوئیس بــه تهــران تصریــح کــرد‪« :‬ســفر وزیر‬ ‫خارجــه ســوئیس در چهارچــوب عــادی ســفرای وزرای‬ ‫امــور خارجــه دو کشــور اســت‪ .‬ایــن ســفر به دلیــل‬ ‫کرونــا به تاخیــر افتــاد؛ وگرنــه قــرار بــود زودتــر انجــام‬ ‫شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬مــا روابــط خــوب و گســترده ای‬ ‫بــا ســوئیس داشــتیم‪ .‬یکــی از ابعــاد روابــط ایــران و‬ ‫ســوئیس‪ ،‬حافــظ منافــع امریــکا بــودن ان هاســت‪.‬‬ ‫البتــه ان هــا حافــظ منافــع ایــران در کانــادا و حافــظ‬ ‫منافــع ایــران و عربســتان هــم هســتند»‪ .‬ســخنگوی‬ ‫دســتگاه دیپلماســی بابیان اینکــه امریــکا از هیــچ‬ ‫فرصتــی بــرای اعمــال فشــار علیــه ایــران چشم پوشــی‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬قبــل از ســفر گروســی‬ ‫بــه ایــران‪ ،‬وزیــر خارجــه امریــکا بــا مدیــرکل اژانــس‬ ‫تمــاس گرفــت‪ .‬ســفر وزیــر خارجــه ســوئیس‪ ،‬بــه روابط‬ ‫ایــران و امریــکا ربطــی نــدارد و سیاســت مــا دربــاره‬ ‫امریــکا تغییــری نکــرده و این هــا گمانه زنی هــای‬ ‫رسانه ای ســت»‪ .‬خطیــب زاده دربــاره کانــال مالــی‬ ‫ســوئیس ابــراز داشــت‪« :‬ایــن کانــال بــا ‪۲۰‬مــاه تاخیــر‬ ‫به دلیــل فشــار امریــکا در بهمن مــاه به صــورت‬ ‫ازمایشــی کار خــود را اغــاز کــرد‪ .‬در خردادمــاه اولیــن‬ ‫تراکنــش جــدی انجــام و اقــام دارویــی بــه ایــران‬ ‫ارســال شــد‪ .‬هــردو تراکنــش بــا منابــع مالــی ایــران‬ ‫انجــام شــد‪ .‬ایــن منابــع‪ ،‬بی نهایــت نیســت»‪ .‬ایــن‬ ‫دیپلمــات کشــورمان افــزود‪« :‬منابــع مالــی ایــران در‬ ‫دنیــا زیــاد اســت؛ امــا امریــکا وقیحانــه تــاش می کنــد‬ ‫منابــع مالــی دیگــری بــه ایــن کانــال وارد نشــود‪ .‬اگــر‬ ‫ایــن منابــع وارد کانــال شــود‪ ،‬قابل اســتفاده اســت»‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه یــاداور شــد‪« :‬مــا‬ ‫بــه نیــات امریــکا اگاهیــم؛ امــا دولــت ســوئیس بــا‬ ‫حسـن نیت‪ ،‬صداقــت و شــفافیت؛ هــم بــرای راه انــدازی‬ ‫ایــن کانــال و هــم حافــظ منافــع بــودن عمــل کــرده‬ ‫اســت»‪ .‬وی دربــاره اظهــارات اخیــر وزیــر دفــاع انگلیس‬ ‫دربــاره تحریم هــای تســلیحاتی ایــران‪ ،‬گفــت‪« :‬انچــه‬ ‫تاکنــون انگلیــس انجــام داده؛ هــم در کمیســیون‬ ‫مشــترک و هــم در شــورای امنیــت‪ ،‬هم راســتا بــا‬ ‫اعضــای برجــام بــوده اســت؛ ان هــا می داننــد نســبت‬ ‫بــه برجــام و قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬تعهــد عملــی دارنــد‪ .‬اگــر‬ ‫هــر طرفــی به هرشــکلی بخواهــد کــه قطعنامــه ‪۲۲۳۱‬‬ ‫و تعهداتــش در برجــام را نقــض کنــد‪ ،‬ایــران پاســخ‬ ‫می دهــد»‪ .‬رئیــس مرکــز دیپلماســی عمومــی وزارت‬ ‫امــور خارجــه افــزود‪« :‬ایــران بارهــا گفتــه کــه اگــر‬ ‫قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬نقــض شــود‪ ،‬به معنــای پایــان برجــام‬ ‫اســت‪ .‬ان هــا این مســئله را می داننــد و حتم ـاً اخریــن‬ ‫شــانس ها را از دســت نمی دهنــد»‪ .‬خطیــب زاده‬ ‫دربــاره تــاش بــرای ایجــاد یــک پایــگاه جاسوســی از‬ ‫ایــران توســط امــارات و اســرائیل یــاداور شــد‪« :‬امــارات‪،‬‬ ‫دو نــوع اشــتباه راهبــردی انجــام می دهــد؛ یکــی‬ ‫اشــتباه شــناختی و دیگــری اشــتباه محاســباتی‪ .‬ان هــا‬ ‫اشــتباه شــناختی از جایــگاه خــود در منطقــه و جهــان‬ ‫و نیــز نســبت بــه جایــگاه امریــکا و اســرائیل در جهــان‬ ‫درحال گــذار دارنــد»‪ .‬وی درخصوص اشــتباه محاســباتی‬ ‫اماراتی هــا نیــز گفــت‪« :‬ان هــا فکــر می کننــد کــه‬ ‫منطقــه اســت‪ .‬ایــران می خواهــد کــه به عنــوان یکــی‬ ‫از قدرت هــای منطقــه نقــش خــود را در متوازن ســازی‬ ‫امنیــت در منطقــه ایفــا کنــد»‪ .‬انتقــال ســفارت‬ ‫صربســتان و کــوزوو بــه بیت المقــدس هــم ســوال‬ ‫دیگــری بــود کــه خطی ـب زاده درخصــوص ان گفــت‪:‬‬ ‫«چهره هایــی کــه مــن از مســئوالن ایــن کشــورها‬ ‫در نشســت بــا ترامــپ دیــدم‪ ،‬متعجبانــه بــود‪ .‬ایــران‬ ‫همــواره بــرای حــل منازعــات بیــن صربســتان و کــوزوو‬ ‫تــاش کــرده و از ان اســتقبال می کنــد؛ امــا اینکــه‬ ‫دونالــد ترامــپ به خاطــر انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫امریــکا از هرچیــزی سوءاســتفاده کنــد‪ ،‬وقیحانــه‬ ‫انچــه تاکنــون انگلیــس انجــام داده؛ هــم در‬ ‫کمیســیون مشــترک و هــم در شــورای امنیــت‪،‬‬ ‫هم راســتا بــا اعضــای برجــام بــوده اســت؛‬ ‫ان هــا می داننــد نســبت بــه برجــام و قطعنامــه‬ ‫‪ ۲۲۳۱‬تعهــد عملــی دارنــد‪ .‬اگــر هــر طرفــی‬ ‫به هرشــکلی بخواهــد کــه قطعنامــه ‪۲۲۳۱‬‬ ‫و تعهداتــش در برجــام را نقــض کنــد‪ ،‬ایــران‬ ‫پاســخ می دهــد‬ ‫خــارج از منطقــه می تواننــد امنیــت بخرنــد‪ .‬البتــه‬ ‫مــا اشــتباه محاســباتی و شــناختی در منطقــه زیــاد‬ ‫داشــتیم‪ .‬صــدام در همیــن منطقــه مرتکــب چنیــن‬ ‫اشــتباهی شــد‪ .‬برخــی از کشــورهای منطقــه ازاین گونه‬ ‫اشــتباهات انجــام داده انــد»‪ .‬ســخنگوی دســتگاه‬ ‫دیپلماســی بابیان اینکــه انتظــار داریم امارات اشــتباهات‬ ‫خــود را جبــران کنــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬ایــران درمــورد‬ ‫امنیــت ملــی خــود بــا هیچ کســی شــوخی نــدارد و‬ ‫به روشــنی و شــفافیت این مســئله را بــه همســایه خــود‬ ‫در خلیــج همیشــه فــارس رســانده اســت»‪ .‬خطیـب زاده‬ ‫دربــاره ســفر روزهــای گذشــته وزیــر دفــاع هنــد بــه‬ ‫تهــران اظهــار داشــت‪« :‬ایــران‪ ،‬سیاســت خارجــی‬ ‫واحــدی دارد کــه در ان‪ ،‬دیپلماســی دفاعی‪ ،‬دیپلماســی‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬دیپلماســی علمــی‪ ،‬دیپلماســی عمومــی و ‪...‬؛‬ ‫هرکــدام جایــگاه خــود را دارنــد و تــوازن در سیاســت‬ ‫خارجــی‪ ،‬یــک اصــل بــرای دیپلماســی ایــران اســت»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکــه به دنبــال حســن همســایگی بــا تمــام‬ ‫همســایگان هســتیم‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬روابــط مــا بــا‬ ‫کشــور هنــد‪ ،‬چندالیــه و عمیــق اســت‪ .‬یکــی از ابعــاد‬ ‫همــکاری‪ ،‬مبــارزه بــا تروریســم و تامیــن امنیــت در‬ ‫اســت»‪ .‬خطیــب زاده گفــت‪« :‬ان هــا به دلیــل مســئله‬ ‫دیگــری در انجــا بودنــد؛ امــا دونالــد ترامــپ ان موضــوع‬ ‫را مطــرح کــرد‪ .‬فکــر نمی کنــم کــه جامعــه جهانــی‬ ‫بــا این موضــوع همراهــی کنــد»‪ .‬وی دربــاره پیشــنهاد‬ ‫وزیــر خارجــه روســیه بــرای میانجیگــری میــان ایــران و‬ ‫امریــکا ابــراز داشــت‪« :‬مــا به نیت روســیه شــک نداریم؛‬ ‫ولــی انچــه محــل شــک اســت‪ ،‬نیــت و اعمــال امریــکا‬ ‫اســت‪ .‬امریــکا همچنــان تروریســم اقتصادی علیــه ایران‬ ‫دنبــال می کنــد و هیــچ شــرم و حیایــی هــم نــدارد کــه‬ ‫بگویــد به دنبــال گرســنگی ایــن ملــت اســت‪ .‬تــا ایــن‬ ‫سیاســت امریــکا برقــرار اســت‪ ،‬سیاســت مــا هــم هیــچ‬ ‫تغییــری نمی کنــد»‪ .‬رئیــس مرکــز دیپلماســی عمومــی‬ ‫و رســانه ای وزارت امــور خارجــه همچنیــن دربــاره‬ ‫اظهــارات وزیــر امــور خارجــه چیــن دربــاره مذاکــرات‬ ‫منطق ـه ای براســاس برجــام‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــران به صــورت‬ ‫روشــن سیاســت های خــود را بیــان کــرده اســت‪.‬‬ ‫گــزارش اژانــس هم منتشــر شــده اســت‪ .‬اقدامــات ایران‬ ‫در کاهــش تعهــدات بــرای ایجــاد تــوازن بــوده‪ .‬البتــه‬ ‫همــه اقدامــات ایــران برگشـت پذیر اســت کــه ایــن‪ ،‬بــه‬ ‫انجــام تعهــدات طــرف مقابــل بســتگی دارد»‪ .‬وی درباره‬ ‫ادعــای خانــواده «قاضــی منصــوری» یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«وزارت امــور خارجــه دخالتــی در پروس ـه های قضائــی‬ ‫و پلیســی نــدارد و هرچیــزی در مســیر خــودش انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬ســفارتخانه ها و نمایندگی هــای جمهــوری‬ ‫اســامی براســاس قانــون و دســتورالعمل نهادهــای‬ ‫تخصصــی داخلــی عمــل می کننــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫اقــدام ســفارتخانه ها بیشــتر بــه ابــاغ یــا دسترســی‬ ‫بــه اســناد مربــوط می شــود‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬دربــاره‬ ‫ایــن متوفــی‪ ،‬گــزارش نهایــی دادگاه ارســال و ترجمــه‬ ‫شــده و دراختیــار قــوه قضائیــه و خانــواده ان هــا قــرار‬ ‫می گیــرد»‪ .‬ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬ازنظــر دادگاه؛ ‪۲۰‬روز خانــواده و صاحبــان اختیــار‬ ‫دارنــد به حکــم و رای دادگاه شــکایت کننــد و وزارت‬ ‫امــور خارجــه اگــر کاری از دســتش بربیایــد‪ ،‬انجــام‬ ‫می دهــد و بقیــه مــوارد مطروحــه گمانه زنی ســت‬ ‫کــه ارزش پاســخگویی نــدارد»‪ .‬وی دربــاره اینکــه ایــا‬ ‫حســن روحانــی در نشســت اتــی مجمــع عمومــی‬ ‫ســازمان ملــل ســخنرانی می کنــد؟ گفــت‪« :‬ایــران‬ ‫ماننــد ســایر اعضــای ســازمان ملــل بــرای حضــور در‬ ‫نشســت مجمــع عمومــی دعــوت شــده اســت‪ .‬ســازمان‬ ‫ملــل هــم یــک ارگان بین المللی ســت و بــرای یــک‬ ‫کشــور خــاص نیســت‪ .‬اینکــه ایــن ســفر در چــه‬ ‫ســطحی انجــام شــود‪ ،‬درحال تصمیم گیری ســت»‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امــور خارجــه دربــاره روابــط ایــران‬ ‫و اذربایجــان و نشســت اتــی س ـه جانبه ایــران‪ ،‬ترکیــه‬ ‫و اذربایجــان اظهــار داشــت‪« :‬ایــران هیــچ حدومــرزی‬ ‫بــرای گســترش روابــط بــا اذربایجــان قائــل نیســت‪.‬‬ ‫اعــزام یــک دیپلمــات ارشــد به عنــوان ســفیر در همیــن‬ ‫چهارچــوب بــوده اســت‪ .‬برگــزاری نشســت س ـه جانبه‬ ‫ایــران‪ ،‬اذربایجــان و ترکیــه هــم دردست بررسی ســت»‪.‬‬ ‫وی دربــاره دسترســی های ایــران بــه اژانــس بــرای‬ ‫نمونه بــرداری از دو ســایت تصریــح کــرد‪« :‬اگــر‬ ‫برجــام نباشــد‪ ،‬ایــن نظارت هــا دیگــر نیســت‪ .‬البتــه‬ ‫مــا دو نــوع رابطــه بــا اژانــس داریــم؛ یکــی ارتباطــات‬ ‫پادمانــی و یکســری هــم تعهداتی ســت کــه در برجــام‬ ‫قیــد شــده»‪ .‬وی توضیــح داد‪« :‬دسترســی های اخیــر‪،‬‬ ‫ربطــی بــه برجــام نــدارد و در چهارچــوب توافــق پادمان‬ ‫اســت‪ .‬تاانجاکــه ارتباطــات به شــکل حقوقــی و حرفه ای‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬روابــط خــود را بــا اژانــس می دهیــم‪.‬‬ ‫دسترســی ها داده شــده کــه دراین موضــوع در‬ ‫گــزارش اخیــر مدیــرکل بازتــاب داشــت»‪ .‬ســخنگوی‬ ‫دســتگاه دیپلماســی درخصــوص تحــوالت بــاروس‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬مــا فکــر می کنیــم ایــن‪ ،‬موضــوع‬ ‫داخلــی بــاروس اســت کــه بایــد در فضــای ارام‪ ،‬بــدون‬ ‫تنــش و همچنیــن بــدون دخالــت خارجــی حــل شــود‬ ‫و امیدواریــم دولــت و مــردم ایــن کشــور در یــک توافــق‬ ‫نزدیــک‪ ،‬این موضــوع را مدیریــت و حل وفصــل کننــد»‪.‬‬ ‫وی دربــاره درخواســت امریــکا از بــورس المــان بــرای‬ ‫فــروش دارایی هــای ایــران‪ ،‬ابــراز داشــت‪« :‬امریــکا‬ ‫از هــر موضوعــی بــرای ضربــه زدن بــه منافــع ایــران‬ ‫اســتقبال می کنــد‪ .‬جزئیــات این موضــوع را از بانــک‬ ‫مرکــزی بپرســید؛ امــا تابه امــروز نظــر ایــران پیــش‬ ‫رفتــه و ایــاالت متحــده موفــق نشــده»‪ .‬وی دربــاره‬ ‫حمــات ترکیــه بــه مواضــع گــروه پ‪.‬ک‪.‬ک نیــز عنوان‬ ‫کــرد‪« :‬موضــوع کردســتان بــرای ایــران‪ ،‬موضــوع یــک‬ ‫وطــن اســت؛ هرانچــه رخ می دهــد را موضــوع کــردی‬ ‫نبینیــد‪ .‬گروه هــای تروریســتی هســتند کــه از مرزهــای‬ ‫مشــترک عــراق‪ ،‬ایــران و ترکیــه سوءاســتفاده می کننــد‬ ‫و برخــی کمپ هــا را در عــراق زدنــد و اقداماتــی را علیــه‬ ‫ســربازان انجــام می دهــد»‪ .‬ســخنگوی وزارت امــور‬ ‫خارجــه بابیان اینکــه هیــچ روســتایی موردحملــه قــرار‬ ‫نگرفتــه اســت و اقدامــات علیــه کمپ هــا صورت گرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬ایــران‪ ،‬تنهــا کشــور منطقــه اســت‬ ‫کــه یــک اتوبــان بزرگــش را کردســتان و یــک اســتان‬ ‫را کردســتان نامیــده اســت‪ .‬همان طورکــه در مرزهــای‬ ‫دیگــر ناامنــی را تحمــل نمی کنیــم‪ ،‬درمــورد انجــا هــم‬ ‫تحمــل نمی کنیــم»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬تمامیــت‬ ‫ارضــی عــراق بــرای مــا خــط قرمــز بــوده و هســت و‬ ‫دربــاره برخــی نگرانی هــا کــه ترکیــه عنــوان می کنــد‪،‬‬ ‫مــا بــه ان هــا می گوییــم نبایــد تعرضاتــی بــه تمامیــت‬ ‫ارضــی عــراق صــورت بگیــرد»‪.‬‬ ‫ایا مثلث روسیه‪ ،‬اسد و کردها‪ ،‬ترکیه را گرفتار می کند؟‬ ‫این روزهــا در تمــام رســانه ها و محافــل سیاســی‬ ‫انــکارا‪ ،‬ســخن از شــرق مدیترانــه و تحــرکات ترکیــه‬ ‫در برابــر یونــان‪ ،‬قبــرس و فرانســه به میــان می ایــد‬ ‫و فضایــی شــکل گرفتــه کــه گویــی دولــت اردوغــان‪،‬‬ ‫عم ـ ًا موضوعــات حســاس و مهمــی همچــون ســوریه‬ ‫و عــراق را نیــز از یــاد بــرده اســت‪ .‬به گــزارش‬ ‫تســنیم؛ وزارت دفــاع ترکیــه بــا اعــام یــک امــار‪ ،‬از‬ ‫پایــان عملیــات تعقیــب و جســت وجوی موســوم بــه‬ ‫«چنــگال ببــر» در شــمال عــراق خبــر داد و رســانه های‬ ‫نزدیــک بــه حــزب دموکــرات کردســتان عــراق‪ ،‬تــاش‬ ‫کردنــد ایــن خبــر را به نفــع خــود مصــادره کــرده و‬ ‫نشــان دهنــد کــه توقــف عملیــات‪ ،‬صرفــاً به خاطــر‬ ‫میانجی گــری و دیــدار نچیــروان بارزانــی؛ رئیــس اقلیــم‬ ‫کردســتان عــراق بــا رجــب طیــب اردوغــان بــوده؛ امــا‬ ‫درهرحــال‪ ،‬نمی تــوان ایــن واقعیــت را نادیــده گرفــت‬ ‫کــه دولــت ترکیــه در شــرایط کنونــی‪ ،‬موضــوع شــرق‬ ‫مدیترانــه را بــه یــک اســتراتژی حیاتــی تبدیــل کــرده‬ ‫و نمی توانــد هم زمــان‪ ،‬تــوان و تمرکــز خــود را صــرف‬ ‫چندیــن کانــون مهــم کنــد‪ .‬شــاید درچنین شــرایط‬ ‫حساسی ســت کــه روس هــا نیــز فرصــت را مغتنــم‬ ‫شــمرده و درراســتای طراحــی ســناریوهای جدیــد‬ ‫بــرای بازگردانــدن ثبــات بــه ســوریه‪ ،‬بــا کردهــا وارد‬ ‫همــکاری شــده اند تــا انــان را بیش ازپیــش‪ ،‬در کنــار‬ ‫دولــت بشــار اســد نگــه دارنــد و غیرمســتقیم‪ ،‬جاپــای‬ ‫ترکیــه را سســت کننــد‪ .‬درچنین شــرایطی بایــد گفــت؛‬ ‫اگــر مســکو بتوانــد دولــت اســد و کردهــا را بــه هــم‬ ‫نزدیــک کــرده و انــان را درمــورد چندوچــون تامیــن‬ ‫امنیــت شــمال ســوریه به توافــق نهایــی برســاند‪ ،‬ترکیــه‬ ‫در موقعیــت اچمــز قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬چندی پیــش‪،‬‬ ‫ترکیــه و قطــر‪ ،‬یــک طــرح سیاســی جدیــد پیــش‬ ‫کشــیدند کــه هــدف کانونــی مهمــی داشــت و درصورت‬ ‫موفقیــت‪ ،‬می توانســت در حــوزه حســاس و اســتراتژیک‬ ‫شــرق فــرات‪ ،‬موقعیــت ترکیــه و معارضیــن ســوری‬ ‫تحت حمایــت انــکارا‪ ،‬تقویــت شــود‪ .‬اهــداف ترکیــه و‬ ‫قطــر عبــارت بودنــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬ســازمان دهی‪ ،‬تســلیح و تجهیــز عشــایر عــرب و‬ ‫تشــکیل یــک نیــروی شــبه نظامی جدیــد‬ ‫‪ .2‬ایجــاد توافــق بیــن عشــایر دیرالــزور به منظــور‬ ‫درگیــری بــا نهادهــای اقمــاری پ‪.‬ک‪.‬ک و نیروهــای‬ ‫موســوم بــه قســد؛ «قــوات ســوریا الدیمقراطیــه»‬ ‫نشســت ها و جلســات متعــددی بــرای نیــل‬ ‫به این هــدف در دوحــه‪ ،‬اســتانبول و اســتان شــانلی‬ ‫اورفــای ترکیــه برگــزار شــد و ســران عشــایر‪ ،‬قــول‬ ‫مســاعد دادنــد؛ امــا دو فاکتــور مهــم‪ ،‬ایــن نقشــه را‬ ‫نقش بــراب کــرد‪ :‬اول‪ ،‬پادرمیانــی امریکایی هــا و‬ ‫مذاکــره انــان بــا ســران عشــایر عــرب‪ .‬دوم‪ ،‬دلجویــی‬ ‫مظلــوم عبــدی از ســران عشــایر عــرب و عذرخواهــی‬ ‫درمــورد خطاهــای مدافعیــن جــوان ُکــرد و عــرب‬ ‫کــه تیرانــدازی انــان موجــب کشته شــدن یکــی از‬ ‫مهره هــای مهــم عشــیره موردحمایــت ترکیــه شــده‬ ‫بــود‪ .‬پــس از شکســت ترکیــه و معارضیــن ســوری‬ ‫تحت حمایــت انــکارا در طــرح مرتبــط بــا دیرالــزور‪،‬‬ ‫اتفــاق جدیــدی در ســوریه نیفتــاد؛ چراکــه روزبــه روز‬ ‫و حتــی ساعت به ســاعت‪ ،‬موضــوع مدیترانــه اهمیــت‬ ‫بیشــتری پیــدا کــرده و ظاهــرا ً چهره هــای کلیــدی‬ ‫گــروه اردوغــان؛ یعنــی هــاکان فیــدان (رئیــس ســرویس‬ ‫اطالعاتــی میــت)‪ ،‬خلوصــی اکار (وزیــر دفــاع)‪ ،‬ابراهیــم‬ ‫کالــن (ســخنگو و مشــاور امنیــت ملــی و سیاســت‬ ‫خارجــی) و مولــود چــاووش اوغلــو (وزیــر امــور خارجــه)‪،‬‬ ‫عــزم خــود را جــزم کرده انــد تــا صرف ـاً بــر روی شــرق‬ ‫مدیترانــه تمرکــز کننــد‪ .‬به مــوازات مشــغولیت جــدی‬ ‫ترکیــه در مدیترانــه‪ ،‬گــروه دونالــد ترامــپ نیــز همــه‬ ‫هم وغــم خــود را صــرف انتخابــات ‪ 2020‬کــرده و‬ ‫درنتیجــه دراین خــا‪ ،‬روس هــا فرصــت را مغتنــم دیدنــد‬ ‫تــا نهادهــای اقمــاری پ‪.‬ک‪.‬ک در شــمال و شمال شــرق‬ ‫ســوریه را در یــک مســیر جدیــد‪ ،‬هدایت کننــد‪ .‬دعوت از‬ ‫هیئــت کردهــای ســوری نزدیک بــه پ‪.‬ک‪.‬ک به ریاســت‬ ‫الهــام احمــد بــه مســکو و توافــق انــان بــا هیئــت‬ ‫دیگــری از کردهــای نزدیــک بــه بشــار اســد به ریاســت‬ ‫قــدری جمیــل‪ ،‬ابتکارعمــل جدیــدی ازســوی گــروه‬ ‫بوگدانــوف‪/‬الوروف اســت کــه می توانــد زمینه ســاز‬ ‫تعامــل بیــن کردهــا و دمشــق باشــد‪ .‬یکــی از ابعــاد مهم‬ ‫طــرح مســکو‪ ،‬تــاش بــرای گنجانــدن شــبه نظامیان‬ ‫مســلح تحــت امــر نهادهــای اقمــاری پ‪.‬ک‪.‬ک در‬ ‫ســاختار دفاعــی و نظامــی کالن ســوریه و ارتــش ایــن‬ ‫کشــور اســت‪ .‬مظلــوم عبــدی کــه امریکایی هــا او را‬ ‫به نــام ژنــرال مظلــوم عبــدی می شناســند و ترکیــه او‬ ‫را در لیســت قرمــز تروریســت های تحت تعقیــب قــرار‬ ‫داده‪ ،‬درمــورد ابعــاد ایــن توافــق‪ ،‬اطالعــات چندانــی‬ ‫دراختیــار رســانه ها نگذاشــته امــا بــه ســه نکتــه مهــم‬ ‫اشــاره کــرده کــه می توانــد تابلویــی نســبتاً واقعــی از‬ ‫رونــد تحــوالت اتــی ترســیم کــرده و موقعیــت ترکیــه را‬ ‫نیــز نشــان دهــد‪ .‬مظلــوم عبــدی گفتــه اســت‪:‬‬ ‫‪ .1‬مــا خواهــان تجزیــه خــاک ســوریه نیســتیم و در کنار‬ ‫دولــت مرکــزی ســوریه می مانیــم‪.‬‬ ‫‪ .2‬خواهــان مذاکــره و توافــق نهایــی بــا دولــت مرکــزی‬ ‫ســوریه هســتیم‪.‬‬ ‫‪ .3‬می توانیــم تمــام نیروهــای مســلح تحــت امــر خــود را‬ ‫زیــر پرچــم ارتــش ســوریه جــای دهیــم؛ درعین حــال‪،‬‬ ‫می خواهیــم ســاختار خودگــردان مــا محفــوظ بمانــد‪.‬‬ ‫نکتــه ســوم فرمانــده کل نیــروی ســوریه دموکراتیــک‬ ‫یــا «قســد»‪ ،‬همــان نکتــه مهمی ســت کــه می توانــد‬ ‫بــرای دولــت اســد بــه مجــرای تنفــس جدیــد و بــرای‬ ‫ترکیــه بــه نقطــه اچمــز تبدیــل شــود‪ .‬اگــر واقعـاً امکان‬ ‫عملی شــدن ایــن طــرح وجــود داشــته باشــد و روســیه‬ ‫در قبــال اخــذ برخــی تعهــدات‪ ،‬بتوانــد ایــن پــروژه را‬ ‫عملــی کنــد‪ ،‬نه تنهــا بــرای حملــه؛ بلکــه بــرای حضــور‬ ‫در شــمال ســوریه‪ ،‬بهان ـه ای بــرای دولــت ترکیــه باقــی‬ ‫نخواهــد مانــد‪ .‬تحقــق هــدف مهمــی نظیــر قرارگرفتــن‬ ‫کردهــای مســلح در چهارچــوب ســاختار نظامی ســوریه‪،‬‬ ‫کار اســانی نیســت و چالش هــای متعــددی دارد‪ .‬یکــی‬ ‫از مهم تریــن چالش هــا این اســت که اوالً دولــت‬ ‫ســوریه‪ ،‬هنــوز هیــچ تصمیمــی درمــورد تغییــر ســاختار‬ ‫سیاســی اتخــاذ نکــرده و شــواهد نشــان می دهــد‬ ‫کــه مطالبــه حداکثــری کردهــا؛ یعنــی فدرالیســم را‬ ‫نخواهــد پذیرفــت؛ درعین حــال‪ ،‬راه بــرای چانه زنــی‬ ‫بــر ســاختارها و چهارچوب هــای دیگــر مســدود نیســت‪.‬‬ ‫چالــش دوم ایــن پــروژه‪ ،‬امریکاســت‪ .‬چندوقت پیــش‬ ‫بــود کــه دولــت ترامــپ‪ ،‬از امضــای یــک توافــق نفتــی‬ ‫بــرای فعالیــت شــرکت امریکایــی «دلتــا» در شــمال‬ ‫ســوریه خبــر داد‪ .‬عالوه بــر همــکاری نفتــی؛ هماهنگــی‬ ‫اطالعاتــی و نظامــی بیــن نهادهــای اقمــاری پ‪.‬ک‪.‬ک و‬ ‫امریــکا‪ ،‬بســیارزیاد اســت و قطع ـاً کردهــا از شــانس و‬ ‫مجــال ان برخــوردار نخواهنــد بــود کــه هــم بــا روســیه‬ ‫و دولــت مرکــزی ســوریه و گــروه کرملیــن کار کننــد‬ ‫و هــم در کنــار امریکایی هــا بماننــد‪ .‬ســومین چالــش‬ ‫مربــوط بــه عملی شــدن پــروژه مزبــور‪ ،‬وابســتگی فکری‪،‬‬ ‫عقیدتــی و ســاختاری قســد بــه پ‪.‬ک‪.‬ک اســت کــه‬ ‫نه تنهــا ازســوی امریــکا و اروپــا؛ بلکــه ازطــرف ترکیــه‬ ‫و ایــران نیــز به عنــوان یک گــروه تروریســتی شــناخته‬ ‫شــده اســت؛ لــذا چنیــن به نظــر می رســد کــه‬ ‫کردهــا بایــد تکلیــف خــود را هــم بــا امریــکا و هــم بــا‬ ‫پ‪.‬ک‪.‬ک روشــن کننــد تــا بتواننــد در میــدان مذاکــره‬ ‫بــا دولــت اســد‪ ،‬در موقعیــت بهتــری قــرار بگیرنــد‪.‬‬ ‫چهارمیــن و اخریــن چالــش‪ ،‬مربــوط بــه ترکیــه و امکان‬ ‫اســتفاده گــروه اردوغــان از کارت هــا و ابزارهایــی بــرای‬ ‫خراب کــردن بازی ســت؛ امــا روســیه در شــرایط فعلــی‪،‬‬ ‫در پرونده هــای حســاس و مهــم نظیــر ادلــب‪ ،‬لیبــی‬ ‫و شــرق مدیترانــه‪ ،‬امکانــات متعــددی بــرای مدیریــت‬ ‫ترکیــه دارد‪.‬‬ ‫‪53‬میلیون تومان؛ متوسط قیمت زیربنا‬ ‫در گران محله های تهران‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫بازهــم از خانــه و گرانــی ان ســخن می گویــم‪ .‬خانــه و خانه دارشــدن‬ ‫داستانی ســت کــه هرچــه زمــان می گــذرد‪ ،‬دس ـت نیافتنی تر می شــود؛ پنــداری‬ ‫هرچــه بــر دانــش مــا افــزوده شــود و اگــر از گهــواره تــا گــور فقــط در پــی دانــش‬ ‫باشــیم‪ ،‬نســخه ای نیســت کــه بتوانــد ایــن درد بی درمــان را چــاره کنــد و به گفتــه‬ ‫بعضی هــا اگــر یــک حقوق بگیــر کــه پنج میلیــون دریافتــی داشــته باشــد کــه‬ ‫چنیــن نیســت؛ درحالی کــه بیــش از ‪90‬درصــد حقوق بگیــران خدمــات کشــوری‬ ‫و تامیــن اجتماعــی حقوقــی در حــد س ـه میلیون تومان دارنــد؛ دراین لحظــه کــه‬ ‫مــن بــا خــودکار و از روی شــدت عصبانیــت ان قــدر بــر روی کاغــذم‪ ،‬فشــار وارد‬ ‫می کنــم و کــم مانــده اســت کــه ایــن فشــار بــه دندان هایــم نیــز ســرایت کنــد و‬ ‫در روزگارانــی کــه پائیــز زندگـی ام محســوب می شــود‪ ،‬ایــن یکــی‪،‬دو دندان ســالم‬ ‫را هــم در اثــر ایــن فشــار از دســت بدهــم‪ .‬خــدا کمــک کنــد تــا ان شــاءاهلل کمــی‬ ‫از عصبانیتــم کــم شــود تــا حداقــل بتوانــم ســرمقاله امــروز را بــه پایــان ببــرم‪.‬‬ ‫الغــرض اگــر یــک حقوق بگیــر بــا ایــن دریافتــی‪30 ،‬ســال کار کنــد‪ ،‬جمــع و‬ ‫دریافتــی او کمتــر از یک میلیاردتومــان می شــود؛ یعنــی اگــر اجاره خانــه نداشــته‬ ‫باشــد و بــا بــاد هــوا زندگــی کنــد‪ ،‬قــادر خواهــد بــود فقــط ‪20‬متــر خانــه بخــرد‪،‬‬ ‫پــس وقتــی می گویــم دست نیافتنی ســت حقیقــت را گفتــه ام‪ .‬براســاس اعــام‬ ‫منابــع مطلــع‪ ،‬نــرخ متوســط قیمــت هرمترمربــع ســاختمان در گران تریــن نقطــه‬ ‫تهــران ‪53‬میلیون تومــان اســت و ایــن رقــم ان قــدر نجومی ســت کــه بیــش از ‪95‬‬ ‫درصــد جمعیــت تهــران قــادر بــه خریــد ان نیســتند؛ گواینکــه به علــت مدیریــت‬ ‫غیراصولــی وزارت مســکن و شهرســازی و حتــی شــهرداری تهــران‪ ،‬افزایــش‬ ‫بی رویــه نــرخ مســکن‪ ،‬حتــی در ســطح اجــاره هــم باورکردنــی نیســت‪ .‬حــال‬ ‫‪30‬درصــد ســاکنین تهــران مجبــور شــده اند حاشــیه گزینی را انتخــاب کننــد کــه‬ ‫این روزهــا و بــا ازدیــاد ســاخت برج هــای ‪ 20‬طبقــه در شــهرک پرنــد‪ ،‬رفته رفتــه‬ ‫ایــن شــهرک های اقمــاری حول وحــوش تهــران‪ ،‬خــود معضلــی شــده کــه در‬ ‫اینــده نزدیــک مشــکالتی به مراتــب بیشــتر از خــود تهــران گریبان گیــر ســاکنان‬ ‫ان خواهــد شــد؛ زیــرا تراکــم جمعیتــی در حاشــیه ها‪ ،‬دس ـت کمی از شــهرهای‬ ‫بــزرگ نــدارد؛ امــا در کالن شــهر تهــران و شــهرهای بــزرگ کــه همه ســاله نــرخ‬ ‫خریــد‪ ،‬نجومــی بــاال رفتــه و اجاره نشــینی هــم همه ســاله ‪ 25‬تــا ‪40‬درصــد‬ ‫افزایــش قیمــت می گیــرد‪ ،‬راهــی بــرای مســتاجران تهــران نمی گــذارد جــز‬ ‫اینکــه بــه حاشــیه تهــران پنــاه ببرنــد کــه حاصــل ان تبدیــل شــهر یک میلیونــی‬ ‫کــرج بــه حــدود چهارمیلیــون و شــهرک پرنــد برج هــای ‪ 12‬تــا ‪ 20‬طبقــه و‬ ‫بلوک هــای ‪ 3‬و ‪ 4‬و ‪ 6‬طبقــه چندواحــدی و گســترش بیش ازحــد پردیــس‪،‬‬ ‫بومهــن و رودهــن اســت و از طــرف جنــوب تهــران نیــز توســعه شــهری تــا ورامین‬ ‫و جــاده قدیــم قــم اســت‪ .‬اگــر رونــد کنونــی همچنــان ادامــه پیــدا کنــد‪ ،‬به نظــر‬ ‫می رســد زندگــی کانترنشــینی را در پــی داشــته باشــیم و این درحالی ســت که‬ ‫به واســطه مشــکالت معیشــتی و عدم تمایــل جوانــان بــه ازدواج و درصــورت‬ ‫ازدواج‪ ،‬عدم تمایــل بــه فرزنــدداری‪ ،‬جمعیــت ایــران به خصــوص تهــران‪ ،‬از رشــد‬ ‫چندانــی برخــوردار نخواهــد بــود‪ .‬بااین حــال بایــد برنامه ریــزان کشــور‪ ،‬بــرای‬ ‫ایــن معضــل همگانــی اقــدام الزم را معمــول دارنــد تــا در اینــده حســرت ایــن‬ ‫روزهــا را نخوریــم‪ .‬در پایــان به نظــرم کوچک کــردن ادارات دولتــی و موسســات‬ ‫خصوصــی و انتقــال وزارتخانه هــا بــه بیــرون از شــهر تهــران و عــدم نمره گــذاری‬ ‫خــودرو در تهــران‪ ،‬می توانــد در کوچک کــردن کالن شــهر تهــران نقــش عمــده ای‬ ‫بــازی کنــد؛ ازجملــه ظاهــرا ً در شــهرداری تهــران ‪120‬هزارنفــر شــاغل رســمی‬ ‫و همین میــزان دریافت کننــده حقــوق به طــور غیررســمی وجــود دارد کــه‬ ‫خــود جــای ســوال بســیار دارد‪ .‬براســاس شــنیده ها‪ ،‬در کالن شــهر پاریــس فقــط‬ ‫‪40‬هزارنفــر در اســتخدام شــهرداری هســتند؛ یعنی یک ســوم شــاغلین شــهرداری‬ ‫تهــران‪ ،‬پــس نیکــو خواهــد بــود کــه از بروکراســی و روش جــاری حاکم بــر ادارات‬ ‫و نهادهــا‪ ،‬دوری جســته و اینــک کــه کامپیوتــر به تنهایــی می توانــد ده هــا کار‬ ‫را انجــام دهــد‪ ،‬کارهــا را از روال ســنتی گذشــته بــه روش مــدرن تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تعیین و ابالغ قیمت تخم مرغ‬ ‫معــاون نظــارت بــر کاالهــای مصرفــی ســازمان حمایــت تولیدکننــدگان خبــر داد کــه‬ ‫حداکثــر قیمــت هرشــانه تخم مــرغ بــرای مصرف کننــده تعییــن شــد‪ .‬به گــزارش وزارت‬ ‫صمــت؛ داوود موســوی افــزود‪« :‬قیمــت مصــوب تخم مــرغ در مرغداری هــا ‪۹۵۰۰‬تومــان‬ ‫در هرشــانه و ‪۱۱‬هزارتومــان در هرکیلوســت‪ .‬در فروشــگاه ها حداکثــر می توانــد‬ ‫‪۲۰‬هزارتومــان در هرشــانه عرضــه شــود‪ .‬قیمت هــا بــه ســازمان های صمــت اســتان ها‬ ‫ابــاغ شــده و بازرســان براســاس قیمت هــای مصــوب د ِر مرغداری هــا و فروشــگاه ها‪،‬‬ ‫رصــد و کنتــرل قیمــت تخم مــرغ را در دســتورکار دارنــد و درصــورت احــراز تخلــف‬ ‫ازســوی واحــد تولیــدی یــا صنفــی مرتبــط‪ ،‬موارد بــا تشــکیل پرونده بــه مراجــع قضایی‬ ‫رســیدگی کننده معرفــی می شــوند»‪.‬‬ ‫ضرورت به کارگیری استارت اپ ها‬ ‫برای حل مسائل اجتماعی‬ ‫وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی بــر ضــرورت به کارگیــری اســتارت اپ ها بــرای‬ ‫حــل مســائل اجتماعــی تاکیــد کــرد‪ .‬به گــزارش مهــر؛ محمــد شــریعتمداری افــزود‪:‬‬ ‫«تابه امــروز مجموعــه اســتارت اپ ها بیشــتر در حوزه هــای فنــی و ســایر علــوم‪،‬‬ ‫فعالیــت خوبــی از خــود بــروز داده کــه بایــد در مســائل اجتماعــی حضورشــان‬ ‫پررنگ تــر شــود کــه دراین خصــوص به تازگــی در صنــدوق بازنشســتگی کشــوری‬ ‫تولیداتــی انجــام و از ایــن اســتارت اپ ها دعــوت به عمــل امــده تــا از فکــر خالق گونــه‬ ‫ان هــا اســتفاده شــود؛ انتظــار م ـی رود ایــن نــگاه در موسســه نیــز به شــکلی ب ـه کار‬ ‫گرفتــه شــود کــه اســتارت اپ ها و شــرکت های دانشــگاهی بتواننــد قدم هــای‬ ‫متفاوتــی را بردارنــد»‪.‬‬ ‫افزایش حمل بار با ریل‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بااشــاره به میــزان جابه جایــی بــار در کشــور‪ ،‬گفــت‪« :‬از ابتــدای‬ ‫شــهریورماه تاکنــون ‪22‬میلیون تــن بــار بــا بارنامــه جابه جــا شــده اســت و این حجــم‬ ‫از جابه جایــی بــار نشــان از پویایــی اقتصــاد دارد»‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ محمــد اســامی‬ ‫افــزود‪« :‬ان هایــی کــه مدعــی هســتند اقتصــاد کشــور خوابیــده و فلــج اســت‪ ،‬بگوینــد‬ ‫این میــزان تولیــد و توزیــع بــار اگــر نشــانه اقتصــاد فعــال نباشــد‪ ،‬پس نشــانه چیســت؟»‬ ‫وی بابیان اینکــه حمــل بــار ازطریــق راه اهــن ‪2.2‬درصــد از ابتــدای ســال تابه امــروز‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال قبــل افزایــش یافتــه اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬اگــر ریــل بــه‬ ‫مراکــز لجســتیک و چشــمه های بــار متصــل شــود‪ ،‬این میــزان تــردد بــار ریلــی هــم‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت»‪.‬‬ ‫ شدن بیش از ‪۳۰‬هزار کودک کرونایی‬ ‫بستری ِ‬ ‫برابــر اطالعــات به دســت امده در کشــور تاکنــون بیــش از ‪۳۰‬هــزار کــودک در دوره‬ ‫شــیوع کرونــا بستری شــده اند‪ .‬به گــزارش انــا؛ برخــاف بــاوری کــه در ماه هــای‬ ‫نخســت شــیوع کرونــا درمــورد عــدم امــکان ابتــای کــودکان بــه بیمــاری کرونــا وجــود‬ ‫داشــت‪ ،‬اکنــون امارهــای منتشرشــده نشــان می دهــد از ابتــدای شــیوع کرونــا در ایــران‪،‬‬ ‫تعــداد قابل توجهــی کــودک و نوجــوان مشــکوک بــه کرونــا بســتری شــده اند کــه‬ ‫ازاین تعــداد‪ ،‬چهارهــزار و ‪ ۲۷۶‬کــودک و نوجــوان بــا ابتــای قطعــی بــه «کوویــد‪»-۱۹‬‬ ‫بســتری شــده اند و متاســفانه تاکنــون ‪ ۲۴۸‬کــودک و نوجــوان مبتــای قطعــی بــه کرونا‬ ‫در کشــور جــان باخته انــد‪.‬‬ ‫تسریع در روند بازگشت ارز حاصل از صادرات‬ ‫حمیــد زادبــوم گفــت‪« :‬براســاس امــار و اطالعــات ارســالی ازســوی بانــک مرکــزی‪ ،‬روند‬ ‫بازگشــت ارز حاصــل از صــادرات تســریع شــده اســت»‪ .‬به گــزارش فــارس؛ معــاون وزیــر‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت افــزود‪« :‬باتوجه بــه تشــکیل کمیتــه اقــدام ارزی در ســازمان‬ ‫توســعه تجــارت‪ ،‬تعــداد قابل توجهــی از صادرکننــدگان از مردادمــاه تاکنــون نســبت بــه‬ ‫ایفــای تعهــدات ارزی خــود اقــدام کرده انــد و حتــی صددرصــد رفــع تعهــد ارزی انجــام‬ ‫داده انــد»‪ .‬وی باتاکیدبــر ضــرورت تامیــن مــواد اولیــه تولیــد گفــت‪« :‬تمــام دســتگاه های‬ ‫عضــو کارگــروه توســعه صــادرات بایــد درجهــت تســهیل تولیــد در تامیــن مــواد اولیــه‬ ‫کمــک کنند»‪.‬‬ ‫حضور دانش اموزان در مدارس الزامی نیست‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش تاکیــد کــرد؛ از اول نگفتیــم کــه الزامــی بــه حضــور دانش امــوزان‬ ‫هســت؛ گفتیــم اولویــت و ترجیــح مــا امــوزش حضوری ســت‪ .‬به گــزارش پانــا؛ محســن‬ ‫حاجی میرزایــی بابیان اینکــه شــنیده شــد برخــی مــدارس غیردولتــی و دولتــی الــزام‬ ‫کــرده بودنــد کــه دانش امــوزان حتمـاً بایــد در مدرســه حضــور یابنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬مــا اعالم‬ ‫کردیــم کــه وظیفــه مــا ارائــه خدمــات اموزشــی بــه تمــام دانش امــوزان اســت و بایــد‬ ‫به گونـه ای عمــل کنیــم کــه هیــچ دانش امــوزی از اموختــن محــروم نباشــد؛ لــذا اعــام‬ ‫کردیــم ترجیــح مــا هــم این اســت که افــراد حضــوری در کالس درس بــه تحصیــل‬ ‫ادامــه دهنــد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫به یا ِد ‪...‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2063‬‬ ‫یرژی منتسل‬ ‫یــرژی منتســل؛ کارگــردان‪ ،‬نویســنده و بازیگــر ســینما‬ ‫و تئاتــر چــک کــه فیلم هایــش اغلــب ترکیبــی از یــک‬ ‫نــگاه انســانی بــه دنیــا تــوام بــا گوشــه کنایه هســتند‪،‬‬ ‫روز شــنبه؛ ‪ 5‬ســپتامبر ‪ 2020‬درپــی یــک بیمــاری‬ ‫طوالنــی از دنیــا رفــت‪ .‬اولــگا (همســر منتســل)‪ ،‬اواخــر‬ ‫یک شــنبه در اینســتاگرام و فیس بــوک خبــر درگذشــت‬ ‫او را تائیــد کــرد‪ .‬منتســل ‪82‬ســاله بــود‪ .‬او متولــد ‪23‬‬ ‫فوریــه ‪ 1938‬در پــراگ بــود و در کنــار کارگردان هایــی‬ ‫مرزشــکن نظیــر میلــوش فورمــن و ورا هیتیلــووا؛ یکــی‬ ‫از چهره هــای پیشــتاز مــوج نــوی ســینمای چــک در‬ ‫دهــه ‪ 1960‬بــود‪ .‬منتســل در ســال ‪ 1966‬بــا فیلــم‬ ‫سیاه وســفید «قطارهــای دقیقــاً مراقبت شــده» کــه‬ ‫روایتــی تلــخ و شــیرین از اشــغال چکســلواکی ســابق‬ ‫توســط نازی هــا در دوران جنــگ جهانــی دوم اســت‪،‬‬ ‫برنــده جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم خارجی زبــان شــد‪.‬‬ ‫او در ســال ‪ 1986‬نیــز بــا کمــدی ســیاه «دهکــده کوچک‬ ‫شــیرین مــن» در بخــش اســکار فیلــم خارجی زبــان‪،‬‬ ‫شــانس دریافــت جایــزه را داشــت‪ .‬منتســل همچنیــن‬ ‫به خاطــر نــگاه طنزامیــز بــه زندگــی‪ ،‬هجــو حاکمــان‬ ‫و پرداختــن بــه شــخصیت کالســیک چک هــا شــهرت‬ ‫داشــت‪ .‬نشــریه «ورایتــی» می نویســد؛ منتســل ســال ها‬ ‫بــا بوهومــی هرابــال (رمان نویــس چــک) همــکاری‬ ‫می کــرد کــه نویســنده کتابــی بــود کــه «قطارهــای‬ ‫دقیقــاً مراقبت شــده» از روی ان ســاخته شــد‪ .‬منتســل‬ ‫از دو کتــاب دیگــر او؛ «کوتاه کــردن» و «چکاوک هــا‬ ‫روی یــک ســیم» (‪ )1969‬نیــز اقتبــاس کــرد‪ .‬فیلــم دوم‬ ‫توســط دولــت چکســلواکی توقیــف شــد؛ امــا در ســال‬ ‫‪ 1990‬پــس از ســقوط رژیــم کمونیســتی روی پــرده‬ ‫رفــت و در چهلمیــن جشــنواره فیلــم برلیــن جایــزه‬ ‫خــرس طالیــی را دریافــت کــرد‪Those Wonderful .‬‬ ‫‪Movie Cranks‬؛ دیگــر ســاخته منتســل در ســال ‪1979‬‬ ‫نماینــده چکســلواکی در اســکار بــود؛ امــا نامــزد نشــد‪.‬‬ ‫پــس از تقســیم چکســلواکی بــه دو کشــور مســتقل‬ ‫جمهــوری چــک و اســلواکی در اوایــل دهــه ‪ ،1990‬دو‬ ‫فیلــم دیگــر منتســل‪ ،‬نماینــده جمهــوری چک در اســکار‬ ‫بودنــد‪« :‬مــن بــه پادشــاه انگلســتان خدمــت کــردم» در‬ ‫ســال ‪ 2007‬و «دون ژوان هــا» در ســال ‪ .2013‬فیلــم‬ ‫اول‪ ،‬اولین بــار در بخــش مســابقه بین الملــل جشــنواره‬ ‫فیلــم برلیــن نمایــش داده شــد و جایــزه منتقــدان‬ ‫فیپرشــی را ازان خــود کــرد‪ .‬منتســل در ســال ‪1997‬‬ ‫جایــزه دســتاورد هنــری شــیرهای چــک را دریافــت کــرد‬ ‫و در ‪ 2003‬در جشــنواره فیلــم کارلــووی واری تقدیــر‬ ‫شــد‪ .‬او مــدال شایســتگی‪ ،‬نشــان هنــر و ادبیــات فرانســه‬ ‫و ده هــا جایــزه بین المللــی دیگــر در کارنامــه داشــت‪.‬‬ ‫او حــدود ‪ 80‬فیلــم بلنــد ســینمایی و تلویزیونــی بــازی‬ ‫کــرد و اخرین بــار نیــز یکــی از نقش هــای اصلــی فیلــم‬ ‫جــاده ای «مترجــم» به کارگردانــی مارتیــن شــولیک را‬ ‫ایفــا کــرد کــه در ســال ‪ 2018‬نماینــده اســلواکی در‬ ‫بخــش فیلــم خارجی زبــان بــود‪ .‬منتســل از ســال ‪2017‬‬ ‫پــس از یــک جراحــی مغــز و مننژیــت در منــزل خــود‬ ‫تحــت مراقبــت بــود و همســرش از او پرســتاری می کــرد‪.‬‬ ‫او دو دختــر به نام هــای انــا کارولینــا و ایــوا ماریــا دارد‪.‬‬ ‫علی افتخاری‪ /‬هنرانالین‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫بیــل کــه در فیلــم ‪ The Machinist‬تقریبـاً جلــوی چشــم‬ ‫مــا اتفــاق افتــاد‪ ،‬هــم جالــب و هــم ترســناک اســت‪ .‬همــه‬ ‫این هــا از تعهــد وحشــتناکی کــه ایــن بازیگــر بــه نقشــش‬ ‫داشــت‪ ،‬نشــاءت می گرفــت‪ .‬زمانی کــه شــما ایــن فیلــم را‬ ‫تماشــا کنیــد‪ ،‬متوجــه می شــوید کــه چقــدر ازاردهنــده و‬ ‫وحشــتناک اســت‪.‬‬ ‫بهترین فیلم های مهیج روان شناختی که باید ببینید‬ ‫فروپاشیِ مغز درجامپ کات!‬ ‫اماده ایــد تــا یک باردیگــر بــه اعمــاق تاریک تریــن بخش هــای ذهــن برویــد و انجــا ماجراجویــی کنیــد؟ البتــه خیلــی جــای جالــب و قشــنگی بــرای ماجراجویــی نیســت؛ ولــی‬ ‫بازهــم ان قــدر هیجــان زیــادی دارد کــه بــه ترســناکی و قشــنگ نبودنش م ـی ارزد‪ .‬قصــد داریــم دراین مقالــه بــه معرفــی و بررســی ‪۱۰‬مــورد از بزرگ تریــن فیلم هــای ســینمایی‬ ‫بپردازیــم کــه ســبک روان شــناختی و دلهــره اور خیلــی جذابــی دارنــد‪ .‬البتــه بایــد این نکتــه را ذکــر کنیــم کــه دراین فهرســت ســراغ فیلم هــای ترســناک و وحشــتناک نرفتیــم‬ ‫و ان هــا را از فهرســت حــذف کردیــم؛ زیــرا خــود ان هــا مربــوط بــه بخشــی دیگــر هســتند و بهتــر اســت در فهرســتی دیگــر بررســی شــوند‪ .‬فیلم هایــی کــه دراین فهرســت قــرار‬ ‫دارنــد‪ ،‬یــا کاری کردنــد کــه خــط بیــن واقعیــت و فانتــزی را از بیــن بردنــد یــا اینکــه مــدام قصــد دارنــد ایــن خــط را به بــازی بگیرنــد و مغــز مــا را کامـ ً‬ ‫ا لــه کننــد‪ .‬دراین فیلم هــا‬ ‫مــا شــاهد شــخصیت هایی هســتیم کــه بیمــاری خاصــی دارنــد یــا دچــار اســیب ذهنــی خیلی شــدید شــده اند‪.‬‬ ‫‪Shutter Island‬‬ ‫کارگردان‪ :‬مارتین اسکورسیزی‬ ‫نویسنده‪ :‬لیتا کالوگریدیس‬ ‫بازیگــران‪ :‬لئونــاردو دی کاپریــو‪ ،‬مــارک رافلــو و بــن‬ ‫کینگزلــی‬ ‫امتیاز متاکریتیک‪ | ۶۳ :‬امتیاز راتن تومیتوز‪۶۸ :‬‬ ‫بلــه مــا هــم خبــر داریــم کــه شــما راجــع بــه پایــان ایــن‬ ‫فیلــم بــه چه چیــزی فکــر می کنیــد‪ .‬درســته ‪ ...‬به قــول‬ ‫شــما پایــان پیچیــده ایــن فیلــم مارتیــن اسکورســیزی‬ ‫تاحــدودی قابل پیش بینــی بــود و مــا هــم ایــن را قبــول‬ ‫داریــم؛ امــا شــما هــم این نکتــه را بپذیریــد کــه مســیر‬ ‫رســیدن بــه ان پایــان‪ ،‬ان قــدر پرتنــش و طاقت فرســا‬ ‫بــود کــه همه چیــز را از بیــن می بــرد و لــذت زیــادی‬ ‫را به جــا می گذاشــت‪ .‬مارتیــن اسکورســیزی ایــن فیلــم‬ ‫را براســاس رمانــی کــه در ســال ‪ ۲۰۰۳‬و به قلــم دنیــس‬ ‫لهــان نوشــته شــده بــود‪ ،‬ســاخته اســت‪ .‬ایــن فیلــم‪ ،‬حول‬ ‫محــور یــک مارشــال امریکایــی می چرخــد کــه تــاش‬ ‫می کنــد طبــق معمــول یــک راز خــاص را کشــف کنــد‪.‬‬ ‫البتــه دراین میــان‪ ،‬ذهــن خــودش هــم درگیــر شــده و‬ ‫روانــش دچــار چالــش می شــود‪.‬‬ ‫‪Mulholland Drive‬‬ ‫کارگردان‪ :‬دیوید لینچ‬ ‫نویسنده‪ :‬دیوید لینچ‬ ‫بازیگران‪ :‬جاستین تروکس‪ ،‬نائومی واتس‪ ،‬ان میلر‬ ‫امتیاز متاکریتیک‪ | ۸۵ :‬امتیاز راتن تومیتوز‪۸۳ :‬‬ ‫حــاال کــه بحــث پیچ وتــاب و چرخــش شــد‪ ،‬بیاییــد‬ ‫برویــم ســراغ فیلــم ‪Mulholland Drive‬؛ دررابطه بــا ایــن‬ ‫فیلــم می تــوان گفــت کــه کمتــر فــردی پیــدا می شــود‬ ‫راز و معماهــای ایــن فیلــم را در همــان دفعــه اول کشــف‬ ‫کنــد‪ .‬مــا دیگــر تــا االن عــادت کردیــم کــه در هــر اثــری‬ ‫کــه دیویــد لینــچ ان را نویســندگی یــا کارگردانــی کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬از اول تــا اخــر بــه واقعیــت ماجــرا شــک کنیــم‪.‬‬ ‫پیشــنهادی کــه می توانیــم بــه شــما بکنیــم این اس ـت که‬ ‫اگــر ایــن فیلــم را ندیدیــد‪ ،‬حتمــاً در اولین فرصــت ان را‬ ‫تماشــا کنیــد؛ چــون یکــی از بهتریــن کارهــای ایــن‬ ‫کارگــردان محســوب می شــود‪ .‬عالی بــودن ایــن فیلــم‬ ‫بــه خیلــی فاکتورهــا وابســته اســت؛ در وهلــه اول بــه‬ ‫بازیگــری بی نقــص نائومــی واتــس و لــورا هرینــگ و بعــد‬ ‫هــم فیلم نامــه تقریبـاً کاملــی کــه بــرای ان نوشــته شــده‪.‬‬ ‫لینــچ همیشــه عاشــق این بوده کــه بــه اعمــاق تیــره و‬ ‫تاریــک «رویــای امریکایــی» بــرود و ان را نشــان دهــد‪.‬‬ ‫نتیجــه ان نیــز فیلمــی شــده کــه هــم خیره کننــده اســت‬ ‫و هــم ازلحــاظ احساســی و هــم روان شــناختی‪ ،‬قشــنگ‬ ‫مخاطــب را تحت تاثیــر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫‪Donnie Darko‬‬ ‫کارگردان‪ :‬ریچارد کلی‬ ‫نویسنده‪ :‬ریچارد کلی‬ ‫بازیگران‪ :‬جیک جیلنهال‪ ،‬جنا مالون‪ ،‬مگی جیلنهال‬ ‫امتیاز متاکریتیک‪ | ۷۱ :‬امتیاز راتن تومیتوز‪۸۷ :‬‬ ‫این مــورد‪ ،‬یــک نکتــه بســیارجالب و قابل توجــه دارد‪ .‬ایــن‬ ‫فیلــم کالــت و کالســیک‪ ،‬یــک مــدل جدیــدی داشــت‬ ‫کــه به مرورزمــان و بــا گذشــت ســن‪ ،‬بهتــر از قبــل هــم‬ ‫می شــد‪ .‬ایــن فیلــم کــه به کارگردانــی و نویســندگی‬ ‫ریچــارد کلــی ســاخته شــده؛ تصاویــر ســورئال و محکــم‬ ‫زیــادی داشــت‪ .‬یکســری از افــراد ممکــن اســت بگوینــد‬ ‫کــه ایــن فیلــم‪ ،‬داســتان گــزاف و مســخره ای داشــت؛ امــا‬ ‫بازهــم بااین حــال کاری می کنــد کــه چندین بــار تماشــا‬ ‫شــود‪ .‬تــازه عالوه برایــن؛ صحنه هــای روان شــناختی‬ ‫خاصــی کــه بازیگــر اصلــی گــروه؛ یعنــی جیــک جیلنهــال‬ ‫داشــت‪ ،‬باعــث می شــد مــا مــدام دوســت داشــته باشــیم‬ ‫ادامــه ان را هــم ببینیــم؛ چون کــه می خواســتیم ببینیــم‬ ‫باالخــره پشــت این همــه قســمت های عجیــب و‬ ‫این ســبک فیلم بــرداری‪ ،‬چه چیــزی هســت و بــه چــه‬ ‫نتیج ـه ای خواهــد رســید‪.‬‬ ‫‪The Machinist‬‬ ‫ماشین چی‬ ‫کارگردان‪ :‬برد اندرسون‬ ‫نویسنده‪ :‬اسکات کوسار‬ ‫بازیگــران‪ :‬کریســتین بیــل‪ ،‬جنیفــر جیســون لــی و‬ ‫جــان شــاریان‬ ‫امتیاز متاکریتیک‪ | ۶۱ :‬امتیاز راتن تومیتوز‪۷۷ :‬‬ ‫کریســتین بیــل بــرای بازی کــردن نقــش اصلــی ایــن‬ ‫فیلــم‪ ،‬بــه طــرز قابل توجهــی تحســین شــد و جایزه هــا را‬ ‫هــم جمــع کــرد؛ البتــه بایــد هــم ایـن کار را می کــرد ‪ ...‬بــا‬ ‫ان بــازی ای کــه از خــودش نشــان داد‪ ،‬خیلــی هــم عجیب‬ ‫نبــود‪ .‬او دراین فیلــم نقــش یــک کارگــر صنعتی مشــکل دار‬ ‫را بــازی می کــرد کــه از کمبــود خــواب رنــج می بــرد و‬ ‫همیــن کمبــود خــواب باعــث شــد تــا بــا ســرعت خیلــی‬ ‫زیــادی وزنــش کاهــش پیــدا کنــد‪ .‬در نتیجــه این مســائل‬ ‫هــم او دچــار توهم هــای خیلی زیــاد و پارانویــا شــد و بعــد‬ ‫هــم دراســتانه جنــون قــرار گرفــت‪ .‬تغییــرات فیزیکــی‬ ‫‪American Psycho‬‬ ‫روانی امریکایی‬ ‫کارگردان‪ :‬مری هارون‬ ‫نویسنده‪ :‬مری هارون و جنویو ترنر‬ ‫بازیگران‪ :‬کریستین بیل‪ ،‬ویلم دفو و جرد لتو‬ ‫امتیاز متاکریتیک‪ | ۶۴ :‬امتیاز راتن تومیتوز‪۶۹ :‬‬ ‫نویســنده ای به اســم بــرت ایســتون الیــس‪ ،‬رمــان منبــع‬ ‫ایــن فیلــم را در ســال ‪ ۱۹۹۱‬منتشــر کــرد‪ .‬داســتان ایــن‬ ‫کتــاب‪ ،‬حــول محــور یــک تاجــر روانــی و یــک قاتــل‬ ‫ســریالی به نــام پاتریــک بیتمــن می چرخــد‪ .‬دراین فیلــم‬ ‫نیــز کریســتین بیــل دوبــاره نقــش شــخصیت اصلــی‬ ‫کــه روانــی هــم هســت را بــازی می کنــد‪ .‬او بازهــم‬ ‫یک جــوری در نقــش خــود فــرو رفــت و ان را ایفــا کــرد‬ ‫کــه باعــث شــد هــم ازطــرف منتقــدان و هــم ازنظــر مالــی‬ ‫و فــروش فوق العــاده موردتحســین قــرار بگیــرد‪ .‬تــازه‬ ‫ایــن نقــش‪ ،‬یکــی از بزرگ تریــن نقش هــای ایــن بازیگــر‬ ‫هــم حســاب می شــود‪ .‬ک ً‬ ‫ال مواردی کــه دراین فیلــم‬ ‫و ماجراهــای قاتــل کنــار هــم قــرار گرفتــه‪ ،‬بــه عالقــه‬ ‫خیلــی زیــادی کــه بیتمــن بــه موســیقی پــاپ دهــه ‪۸۰‬‬ ‫دارد‪ ،‬اشــاره می کننــد‪ .‬دیگــر الزم نیســت بــه رفتارهایــی‬ ‫کــه ایــن شــخصیت و خصوص ـاً بازیگــر ان دارنــد‪ ،‬اشــاره‬ ‫کنیــم کــه اصــ ً‬ ‫ا روانی کننــده اســت‪.‬‬ ‫‪Nightcrawler‬‬ ‫کارگردان‪ :‬دن گیلروی‬ ‫نویسنده‪ :‬دن گیلروی‬ ‫بازیگران‪ :‬جیک جیلنهال‪ ،‬رنه روسو و ریز احمد‬ ‫امتیاز متاکریتیک‪ | ۷۶ :‬امتیاز راتن تومیتوز‪۹۵ :‬‬ ‫شــما حاضریــد بــرای به دس ـت اوردن ی ـک دالر چ ـه کاری‬ ‫انجــام دهیــد؟ بــا دیــدن فیلــم ‪ Nightcrawler‬می توانیــد‬ ‫بــه جنبــه اخالقــی ایــن ســوال و خیلــی چیزهــای‬ ‫دیگــر پــی ببریــد‪ .‬ایــن فیلــم‪ ،‬اولیــن کاری محســوب‬ ‫می شــود کــه دن گیلــروی به عنــوان نویســنده‪/‬کارگردان‬ ‫انجــام داده اســت و واقع ـاً می تــوان گفــت کــه عملکــرد‬ ‫فوق العــاده ای داشــته‪ .‬دراین فیلــم هــم دوبــاره جیــک‬ ‫جیلنهــال ظاهــر شــده اســت و بــا تعهــد عجیبــی کــه‬ ‫بــه نقــش لوئیــس بلــوم داشــته‪ ،‬مخاطــب را روانــی‬ ‫می کنــد؛ یعنــی رقابــت بیشــتر بیــن کریســتین بیــل و‬ ‫جیــک جیلنهــال اســت تــا فیلم هــای داخــل فهرســت‪.‬‬ ‫لوئیــس بلــوم‪ ،‬یک جــور کاله بــردار محســوب می شــود‬ ‫کــه جنایــات و تصادف هــای شــبانه را ضبــط می کنــد؛‬ ‫کار او این اســت که داســتان های خــود را بــه رســانه های‬ ‫خبــری محلــی می فروشــد‪ .‬جذابیــت جیلنهــال در نقــش‬ ‫بلــوم کــه از یــک ادم ناامیــد و گرســنه‪ ،‬بــه یــک فــرد‬ ‫وسواســی و وحشــی تبدیــل می شــود‪ ،‬واقع ـاً دیدنی ســت‪.‬‬ ‫‪Gone Girl‬‬ ‫کارگردان‪ :‬دیوید فینچر‬ ‫نویسنده‪ :‬گیلین فلین‬ ‫بازیگران‪ :‬بن افلک‪ ،‬تایلر پری و رزاموند پایک‬ ‫امتیاز متاکریتیک‪ | ۷۹ :‬امتیاز راتن تومیتوز‪۸۷ :‬‬ ‫به نظــر شــما اشــکالی دارد کــه دیویــد فینچــر را به عنــوان‬ ‫یکــی از اســتادهای ســبک دلهــره اور و روان شــناختی‬ ‫بدانیــم؟ اگــر بــا ایــن حــرف موافــق نیســتید‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫می کنیــم کــه ابتــدا فیلــم «دختــر گمشــده» را تماشــا‬ ‫کنیــد‪ .‬فینچــر خــودش فیلم نامــه ایــن فیلــم را ننوشــته‬ ‫بــود‪ .‬او در ایــن پــروژه‪ ،‬فیلم نامـه ای را کــه نویســنده اصلــی‬ ‫داســتان؛ یعنــی گیلیــن فلیــن نوشــته بــود‪ ،‬کارگردانــی‬ ‫کــرد؛ بااین حــال‪ ،‬اگــر عمیــق بــه قضیــه نــگاه کنیــد‪،‬‬ ‫کامـ ً‬ ‫ا ســبک فینچــر را در داســتان و فیلم نامــه می بینیــد‪.‬‬ ‫درســت اســت کــه بازیگرهــای ایــن فیلــم درجه یــک بودنــد؛‬ ‫امــا نــوع ســختگیری نیــز کــه در بحــث فیلم بــرداری شــد‪،‬‬ ‫باعــث شــد تــا کار ان هــا چندبرابــر بهتــر شــود‪ .‬ماجراهــا و‬ ‫پیچ وخم هایــی در فیلــم «دختــر گمشــده» اتفــاق می افتــد‬ ‫کــه شــما را بــه درون خــودش می کشــد‪.‬‬ ‫‪The Silence of the Lambs‬‬ ‫کارگردان‪ :‬جاناتان دمی‬ ‫نویسنده‪ :‬تد تالی‬ ‫بازیگران‪ :‬جودی فاستر‪ ،‬انتونی هاپکینز و اسکات گلن‬ ‫امتیاز متاکریتیک‪ | ۸۵ :‬امتیاز راتن تومیتوز‪۹۶ :‬‬ ‫مخاطب هــای ســینمایی‪ ،‬اولین بــار برایــان کاکــس را‬ ‫در قالــب شــخصیت شــیطانی هانیبــال لکتــر دیدنــد؛‬ ‫ان هــم در ســال ‪ ۱۹۸۶‬و شــاهکار مایــکل مــن به اســم‬ ‫‪Manhunter‬؛ امــا قبــول داریــد کــه ایــن هنرنمایــی‬ ‫درخشــان و وحشــتناک انتونــی هاپکینــز بــود کــه‬ ‫باعــث شــد ایــن شــخصیت در ذهــن طرفدارهــا باقــی‬ ‫بمانــد؟ جاناتــان دمــی وقتــی در ســال ‪ ۱۹۹۱‬فیلــم‬ ‫‪ The Silence of the Lambs‬را کارگردانــی کــرد‪،‬‬ ‫موفقیت هــای زیــادی بــود کــه بــرای ان هــا به وجــود‬ ‫می امــد‪ .‬ایــن فیلــم داســتان یــک مامــور تــازه کار ســازمان‬ ‫‪ FBI‬به اســم کالریــس اســتارلینگ را نمایــش می دهــد‪.‬‬ ‫ایــن مامــور به دنبــال یــک قاتــل ســریالی ازاردهنــده‬ ‫به اســم بوفالــو بیــل می گــردد؛ امــا ‪...‬‬ ‫‪Fight Club‬‬ ‫کارگردان‪ :‬دیوید فینچر‬ ‫نویسنده‪ :‬جیم اولس‬ ‫بازیگران‪ :‬برد پیت‪ ،‬ادوارد نورتون و جرد لتو‬ ‫امتیاز متاکریتیک‪ | ۶۶ :‬امتیاز راتن تومیتوز‪۷۹ :‬‬ ‫دوبــاره برمی گردیــم ســراغ فینچــر دوست داشــتنی‪.‬‬ ‫این بــار می خواهیــم ســراغ فیلمــی برویــم کــه به عنــوان‬ ‫یکــی از محبوب تریــن اثــار اواخــر دهــه ‪ ۹۰‬به حســاب‬ ‫می امــد؛ این درحالی ســت که ایــن فیلــم همین حــاال‬ ‫نیــز کلــی حــرف بــرای گفتــن دارد‪ .‬فیلــم ‪Fight Club‬‬ ‫براســاس رمانی ســت کــه بــا همیــن اســم نوشــته شــده‪.‬‬ ‫فینچــر دراین فیلــم خــود‪ ،‬وضعیــت موجود یقه ســفیدهای‬ ‫امریکایــی را زیرســوال بــرده اســت‪ .‬تاثیــر دیگــری هــم که‬ ‫ایــن فیلــم روی مــا می گــذارد این اســت که احساســات‬ ‫مــا نســبت بــه نارضایتــی و ارزش هــای خــود را هــم‬ ‫به چالــش می کشــد‪ .‬ایــن فیلــم بااینکــه خیلی خشــن و‬ ‫بحث برانگیــز بــود؛ امــا تمــام دیالوگ هــای ان بارهاوبارهــا‬ ‫قابل بیــان اســت و خیلــی زود هــم همــه را تحت تاثیــر‬ ‫قــرار می دهــد‪ .‬بــرای تماشــای ایــن فیلــم این نکتــه را‬ ‫به یــاد داشــته باشــید کــه اصــ ً‬ ‫ا پلــک نزنیــد و حتــی‬ ‫بــه چش ـم های خــود اعتمــاد نکنیــد؛ چــون ‪Fight Club‬‬ ‫دوســت دارد کــه تــا اخریــن لحظــات بــا شــما بــازی کند‪.‬‬ ‫‪Taxi Driver‬‬ ‫کارگردان‪ :‬مارتین اسکورسیزی‬ ‫نویسنده‪ :‬پل شریدر‬ ‫بازیگران‪ :‬رابرت دنیرو‪ ،‬جودی فاستر و لئوناردو هریس‬ ‫امتیاز متاکریتیک‪ | ۹۴ :‬امتیاز راتن تومیتوز‪۹۶ :‬‬ ‫چنــد تــا شــخصیت در کل ســینما می شناســید کــه‬ ‫به طــرز فجیعــی مثــل تراویــس بیــکل اســیب دیده و‬ ‫نابــود باشــند؟ فکــر کنــم مثــل ایــن ضدقهرمــان خیلــی‬ ‫در ســینما نداشــته باشــیم‪ .‬مثــل شــخصیت های دیگــری‬ ‫کــه دراین فهرســت بودنــد‪ ،‬تراویــس بیــکل نیــز وضعیــت‬ ‫روحــی و روانــی بــدی داشــت‪ .‬بیــکل ماجراهــای مختلــف‬ ‫خیلی زیــادی را دراین فیلــم پشت ســر گذاشــت و ســراخر‬ ‫هــم زیــر بــار فشــار خیلی زیــاد شــیطان های درونــی‬ ‫خــودش‪ ،‬شکســت و نابــود شــد‪ .‬از عالــی و فوق العاده بــودن‬ ‫ایــن فیلــم همیــن بــس کــه دنیــرو بــا جذابیــت زیــاد‬ ‫خــود توانســت ایــن نقــش را به طــرزی عالــی ایفــا کنــد؛‬ ‫جوری کــه دیگــر اصـ ً‬ ‫ا فکــر نکنیــم کســی بتوانــد شــبیه‬ ‫او ظاهــر شــود‪ .‬از موســیقی خیلی جذابــی هــم کــه ایــن‬ ‫فیلــم داشــت‪ ،‬چیــزی نگوییــم‪ ،‬بهتــر اســت‪ .‬ایــن اثــر واقعاً‬ ‫ســزاوار همــه ســتایش ها و جایزه هاســت‪.‬‬ ‫فریده صالحی‪ /‬زومجی‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2063‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306021000218‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک بردســکن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــد زارعــی فرزند حســن‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 297‬صــادره از بردســکن در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت‬ ‫‪ 286/77‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 1904‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش‬ ‫‪ 4‬بردســکن خریــداری از مالــک رســمی اقــای میرزامحمــد اکبــری محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/18 :‬‬ ‫م الف ‪ 110‬غالمرضا گنج بخش‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960329012002796‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک گرمســار تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم شــهناز میراخــوری فرزنــد‬ ‫عــزت اهلل بــه شماره شناســنامه ‪ 219‬در یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 224/18‬مترمربــع پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 2‬فرعــی از‬ ‫‪ 1‬اصلــی واقــع در گرمســار خریــداری از مالــک رســمی اقــای اســداهلل حســنی محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/18 :‬‬ ‫حسن رامه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار‬ ‫م الف ‪496‬‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه کالسه ‪9900028‬‬ ‫بدینوســیله بــه معصومــه علی میرزائــی فرزنــد یارمحمــد شــماره ملــی ‪ 0819415189‬و‬ ‫غالمرضــا علیمرزائــی فرزنــد باباخــان شــماره ملــی ‪ 0819200476‬بدهــکاران پرونــده کالســه‬ ‫‪ 9900028‬کــه برابــر گــزارش مامــور پســت شــناخته نگردیده ایــد ابــاغ می گــردد کــه برابــر‬ ‫قــرارداد بیــن شــما و پســت بانــک ســرخس مبلــغ ‪ 52/745/600‬ریــال بدهــکار می باشــید‬ ‫کــه براثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات‬ ‫قانونــی اجرائیــه صــادر و بــه کالســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح می باشــد‪ .‬لــذا طبــق مــاده‬ ‫‪ 18‬ائین نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بــه شــما ابــاغ می گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن‬ ‫اگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه درج و منتشــر‬ ‫می گــردد ظــرف مــدت بیســت روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و درغیراینصــورت‬ ‫بــدون انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حسین مهرجو‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سرخس‬ ‫مفقودی‬ ‫اصــل ســند کمپانــی خــودرو پــژو ‪ 405‬مــدل ‪ 1383‬بــه رنــگ بــژ متالیــک بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 12483189916‬و شــماره شاســی ‪ 14200096‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪11/154‬‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه کالسه ‪9900027‬‬ ‫بدینوســیله بــه رضــا عرب رســولخانی فرزنــد حســین شــماره ملــی ‪ 0810115909‬و رضــا‬ ‫عرب رســولخانی فرزنــد غــام شــماره ملــی ‪ 0819954810‬بدهــکاران پرونــده کالســه‬ ‫‪ 9900027‬کــه برابــر گــزارش مامــور پســت شــناخته نگردیده ایــد ابــاغ می گــردد کــه برابــر‬ ‫قــرارداد بیــن شــما و پســت بانــک ســرخس مبلــغ ‪ 68/900/000‬ریــال بدهــکار می باشــید‬ ‫کــه براثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات‬ ‫قانونــی اجرائیــه صــادر و بــه کالســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح می باشــد‪ .‬لــذا طبــق مــاده‬ ‫‪ 18‬ائین نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بــه شــما ابــاغ می گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن‬ ‫اگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه درج و منتشــر‬ ‫می گــردد ظــرف مــدت بیســت روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و درغیراینصــورت‬ ‫بــدون انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حسین مهرجو‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سرخس‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه کالسه ‪9900021‬‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای محمــد رجــب زاده فرزنــد غــام شــماره ملــی ‪ 0819688975‬بدهــکار‬ ‫پرونــده کالســه ‪ 9900021‬کــه برابــر گــزارش مامــور پســت شــناخته نگردیده ایــد ابــاغ‬ ‫می گــردد کــه برابــر قــرارداد بیــن شــما و بانــک ملــی مرکــزی ســرخس بدهــکار می باشــید‬ ‫کــه براثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات‬ ‫قانونــی اجرائیــه صــادر و بــه کالســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح می باشــد‪ .‬لــذا طبــق مــاده‬ ‫‪ 18‬ائین نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بــه شــما ابــاغ می گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن‬ ‫اگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه درج و منتشــر‬ ‫می گــردد ظــرف مــدت بیســت روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و درغیراینصــورت‬ ‫بــدون انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حسین مهرجو‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سرخس‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه کالسه ‪9900088‬‬ ‫بدینوســیله بــه خانــم زهــرا محمدی عیش ابــادی فرزنــد حســن شــماره ملــی ‪0935957987‬‬ ‫بدهــکار پرونــده کالســه ‪ 9900088‬کــه برابــر گــزارش مامــور پســت شــناخته نگردیده ایــد ابــاغ‬ ‫می گــردد کــه برابــر قــرارداد بیــن شــما و پســت بانــک ســرخس مبلــغ ‪ 153/792/000‬ریــال‬ ‫بدهــکار می باشــید کــه براثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده‬ ‫پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه صــادر و بــه کالســه فــوق در ایــن اجــراء مطــرح می باشــد‪.‬‬ ‫لــذا طبــق مــاده ‪ 18‬ائین نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بــه شــما ابــاغ می گــردد از تاریــخ‬ ‫انتشــار ایــن اگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه‬ ‫درج و منتشــر می گــردد ظــرف مــدت بیســت روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و‬ ‫درغیراینصــورت بــدون انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما‬ ‫تعقیــب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حسین مهرجو‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سرخس‬ ‫ابالغ نظر کارشناس‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای محمدرضــا جان نثار شــرق فرزنــد علی اصغــر شــماره ملــی ‪1060092441‬‬ ‫صــادره از نیشــابور ابــاغ می شــود بــه موجــب گــزارش کارشــناس رســمی دادگســتری پــاک‬ ‫ثبتــی ‪ 4983‬فرعــی از ‪ 15‬اصلــی بخــش ‪ 5‬نیشــابور بــه مبلــغ ‪ 4/021/500/000‬ریــال ارزیابــی‬ ‫گردیــده‪ .‬لــذا چنانچــه بــه مبلــغ ارزیابــی پــاک مذکــور معتــرض می باشــید‪ ،‬اعتــراض کتبــی‬ ‫خــود را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ ابــاغ ایــن اخطاریــه بــه ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد‬ ‫کارشــناس تجدیدنظــر بــه مبلــغ علی الحســاب ‪ 10/000/000‬ریــال بــه دفتــر ایــن اجــرا تســلیم‬ ‫نماییــد‪ .‬ضمن ـاً بــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد یــا فاقــد فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس‬ ‫تجدیدنظــر باشــد‪ ،‬ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫زهره مهدیانی‪ ،‬مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی نیشابور‬ ‫شماره ‪2906‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای فاخــر ســواری فرزنــد بحــش بشناســنامه ‪ 13240‬صــادره از دشـت ازادگان درخواســتی بــه‬ ‫خواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه پــدرم مرحــوم بحــش ســواری‬ ‫بشناســنامه ‪ 415‬صــادره دش ـت ازادگان در تاریــخ ‪ 1393/10/21‬در شــوش اقامتــگاه دائم ـی اش‬ ‫فــوت ورثـه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬متقاضــی فــوق بــا مشــخصات فوق الذکــر پســر متوفــی ‪ -2‬بدریــه‬ ‫ســواری ش ش ‪ 178‬دختــر متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بــه‬ ‫جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫صادق جعفری چگنی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز ســواری ام وی ام تیــپ ‪ 550cvt‬مــدل ‪ 1396‬رنــگ مشــکی متالیــک بــه شــماره‬ ‫موتــور ‪ MVM484FCBDG006278‬و شــماره شاســی ‪ NATGCASL6G1006108‬بــه شــماره شــهربانی‬ ‫‪137‬ب‪ -37‬ایــران ‪ 12‬بــه مالکیــت محمدرضــا شــریف مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند اتومبیــل وانــت پیــکان ‪ 1600OHV‬مــدل ‪ 1387‬بــه شــماره‬ ‫پــاک‪ :‬ایــران ‪454 -32‬ن‪ 64‬و شــماره موتــور‪ 11487029291 :‬و شــماره شاســی‪:‬‬ ‫‪ NAAA46AA18G030130‬بــه مالکیــت محمــد درمحمــدی مفقــود گردیــده و از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000376‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫چنــاران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای ســیدمحمد فاطمی نیــری فرزنــد ســیدجالل‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 2482‬صــادره از نیــر در یــک قطعــه بــاغ محصــور بــه مســاحت ‪18723‬‬ ‫مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 6‬اصلــی واقــع اراضــی به ابــاد بخــش ‪ 7‬از مالکیــت مشــاعی متقاضــی‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهی‬ ‫می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/02 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306012001510‬و ‪ 139960306012001511‬هیــات اول موضوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاشــمر بــه ترتیــب تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‬ ‫خانــم فهیمــه بشــیری فرزنــد جــواد بشماره شناســنامه ‪ 3990‬صــادره از کاشــمر در س ـه دانگ‬ ‫مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان و جــواد ذاکــری فرزنــد عبدالکریــم بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 211‬صــادره از کاشــمر در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت‬ ‫‪ 246/41‬مترمربــع از پــاک ‪ 468‬فرعــی از ‪ 159‬اصلــی واقــع در بخــش دو کاشــمر بــه ادرس‬ ‫خیابــان حافــظ‪ ،‬اراضــی بحرابــاد خریــداری از مالــک رســمی اقــای عباســعلی صابری محمدیــه‪،‬‬ ‫محمدرضــا مظفــری و محمــد احمدنــژاد محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/03 :‬‬ ‫کاشمر‬ ‫م الف ‪87‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306012000833‬و ‪ 139960306012000834‬هیــات اول موضوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کاشــمر بــه ترتیــب تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‬ ‫اقــای مهــدی اســداله نژادخیابانی فرزنــد علی اکبــر بشماره شناســنامه ‪ 5800‬صــادره از کاشــمر‬ ‫در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان و محســن اســداله نژادخیابانی فرزنــد‬ ‫علی اکبــر بــه شماره شناســنامه ‪ 12748‬صــادره از کاشــمر در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 112/79‬مترمربــع از پــاک ‪ 156‬فرعــی از ‪ 3027‬اصلــی واقــع‬ ‫در بخــش یــک حومــه کاشــمر بــه ادرس خیابــان شــبنم ‪ 5/11‬خریــداری از مالــک رســمی‬ ‫خانــم زهــرا رضائــی احــدی از ورثــه محمدرضــا رضائــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/03 :‬‬ ‫کاشمر‬ ‫م الف ‪85‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫براب��ر اراء صاــدره هیئ��ت اول موضـ�وع قانـ�ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراض��ی و سـ�اختمان های فاق��د س��ند رسـ�می مس��تقر در واح��د ثبت��ی حــوزه ثبت��ی مل��ک ب��م تصرفـ�ات‬ ‫مالکان��ه بالمعــارض متقاضیـ�ان ذی��ل واق��ع در شهرســتان ب��م بخش هـ�ای ‪ 29‬لغایـ�ت ‪ 33‬کرمــان محرــز گردیــده اســت‪ .‬لذــا بمنظــور اطــاع عمــوم مراجعیـ�ن در دو نوبـ�ت بـ�ه فاصلـ�ه‬ ‫‪ 15‬روز اگه��ی می شـ�ود و درصورت��ی ک��ه اشــخاص نسـ�بت ب��ه ص��دور سـ�ند مالکی��ت متقاضیـ�ان اعتراض��ی داشـ�ته باشـ�ند می توانن��د از تاری��خ انتش��ار اولی��ن اگه��ی ب��ه مـ�دت دو مـ�اه‬ ‫اعترــاض خ�وـد را بـ�ه ایـ�ن اداره تسلــیم و پـ�س از اخـ�ذ رسیــد‪ ،‬ظــرف مــدت یـ�ک مــاه از تاریـ�خ تسلــیم اعت�رـاض‪ ،‬دادخواسـ�ت خ�وـد را بـ�ه مراجـ�ع قضائـ�ی تقدیـ�م نماینــد‪ .‬بدیهـ�ی اسـ�ت‬ ‫درصوــرت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعترــاض طبـ�ق مق�رـرات س��ند مالکیـ�ت صـ�ادر خواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 29‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 1589‬اصلــی رضــا نــادری کــد ملــی ‪ 3111002111‬فرزنــد ماشــاهلل ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 221‬مترمربــع واقــع در خیابــان بوعلــی کوچــه ‪ 17‬شــهر بــم از مالکیــت‬ ‫علــی راســتگو‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1316‬فرعــی از ‪ 2810‬اصلــی رضــا اســدابادی کــد ملــی ‪ 3111086161‬فرزنــد محمــد‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 411‬مترمربــع واقــع در خیابــان مالک اشــتر‪ ،‬کوچــه شــهدای‬ ‫نیــروی انتظامــی ‪ 6‬شــهر بــم از مالکیــت ورثــه مهــدی فروتــن‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 54‬فرعــی از ‪ 3554‬اصلــی ســحر قاســمی کــد ملــی ‪ 3111499685‬فرزنــد محمــد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 2260‬مترمربــع واقــع در بلــوار باهنــر کوچــه ‪ 19‬شــهر بــم از مالکیــت ورثــه‬ ‫هاشــم قاســمی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 203‬فرعــی از ‪ 3569‬اصلــی وحیــد رضایی زاده برواتــی کــد ملــی ‪ 3110455633‬فرزنــد عــوض‬ ‫نســبت بــه س ـه دانگ و مهدیــه دهقان کروکــی کــد ملــی ‪ 3110556979‬فرزنــد محمــود نســبت بــه‬ ‫س ـه دانگ از ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 371‬مترمربــع واقــع در بلــوار معلــم خیابــان حافــظ‬ ‫‪ 3‬شــهر بــم از مالکیــت محمــود عباســی وکیل ابادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 15‬فرعــی از ‪ 3840‬اصلــی منصــور بی غــم کــد ملــی ‪ 3110156148‬فرزنــد ماشــاهلل ششــدانگ‬ ‫ســاختمان تجــاری مســکونی بمســاحت ‪ 51/68‬مترمربــع واقــع در خیابــان طالقانــی از مالکیــت ماشــاهلل‬ ‫بی غــم‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 16‬فرعــی از ‪ 3840‬اصلــی منصــور بی غــم کــد ملــی ‪ 3110156148‬فرزنــد ماشــاهلل ششــدانگ‬ ‫یکبــاب مغــازه بــا کاربــری مســکونی بمســاحت ‪ 37/74‬مترمربــع واقــع در خیابــان طالقانــی از مالکیــت‬ ‫ماشــاهلل بی غــم‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 17‬فرعــی از ‪ 3840‬اصلــی جمیلــه مهدابی نــژاد کــد ملــی ‪ 3110782375‬فرزنــد محمــد‬ ‫ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت ‪ 29/67‬مترمربــع واقــع در کمربنــدی طالقانــی جنــب نانوائــی از‬ ‫مالکیــت ماشــاهلل بی غــم‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 25‬فرعــی از ‪ 4214‬اصلــی حمیدرضــا باغیانــی کــد ملــی ‪ 4459889730‬فرزنــد امــراهلل‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــا کاربــری خدمــات بمســاحت ‪ 236‬مترمربــع واقــع در خیابــان ‪ 22‬بهمــن‬ ‫پرویــن اعتصامــی شــهر بــم از مالکیــت محمــود افغانی پــور‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 5‬فرعــی از ‪ 4418‬اصلــی مجتبــی پویان فــر کــد ملــی ‪ 3111634566‬فرزنــد محمــد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 371‬مترمربــع واقــع در خیابــان پرویــن اعتصامــی کوچــه ‪ 4‬شــهر بــم از‬ ‫مالکیــت لطفعلــی انــوری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 39‬فرعــی از ‪ 4773‬اصلــی علــی بهرامــی کــد ملــی ‪ 3110215764‬فرزنــد خلیـل اهلل ششــدانگ‬ ‫زمیــن مشــتمل بــر کارواش و تعمیــرگاه و صافــکاری بــا کاربــری مســکونی بمســاحت ‪ 802‬مترمربــع‬ ‫واقــع در خیابــان طالقانــی جنــب کوچــه ‪ 36‬شــهر بــم از مالکیــت مشــاعی خــود متقاضــی‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 30‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 432‬فرعــی از ‪ 472‬اصلــی رضــا دهقانــی پشــترودی کــد ملــی ‪ 3111235904‬فرزنــد عبــاس‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 647‬مترمربــع واقــع در پشــترود بــم جنــب مخابــرات از مالکیــت‬ ‫عبــاس دهقانــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 13‬فرعــی از ‪ 519‬اصلــی غالمحســین اشــوری کــد ملــی ‪ 60559921647‬فرزنــد محمــد‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 242‬مترمربــع واقــع در اســفیکان شــهر بــم از مالکیــت اکبــر‬ ‫محبوبــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 14‬فرعــی از ‪ 519‬اصلــی نصــراهلل ابشــوری کــد ملــی ‪ 60559652194‬فرزنــد محمــد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 233‬مترمربــع واقــع در اســفیکان شــهر بــم از مالکیــت اکبــر محبوبــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 15‬فرعــی از ‪ 519‬اصلــی مریــم ابشــوری کــد ملــی ‪ 6050024790‬فرزنــد محمــد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 270‬مترمربــع واقــع در اســفیکان شــهر بــم از مالکیــت اکبــر محبوبــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 158‬فرعــی از ‪ 647‬اصلــی حســین همت ابــادی کــد ملــی ‪ 3111027368‬فرزنــد رضــا ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 233‬مترمربــع واقــع در اســفیکان شــهر بــم از مالکیت محمدعلی مشــیری‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 31‬کرمان‬ ‫پــاک یــک فرعــی از ‪ 2512‬اصلــی ملیحــه بارانی برواتــی کــد ملــی ‪ 3621353501‬فرزنــد محمــود‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 514‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم بلــوار امــام از مالکیــت محمــود‬ ‫بارانــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 6‬فرعــی از ‪ 2518‬اصلــی فاطمــه ســام نژادکروکی کــد ملــی ‪ 3110433673‬فرزنــد محمــد‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 557‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم بلــوار امــام از مالکیــت‬ ‫محمدعلــی و محمدحســین مشــیری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 2577‬اصلــی رخســاره نظری برواتــی کــد ملــی ‪ 3111200736‬فرزنــد حســین‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 228‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم کوچــه بســیج از مالکیــت‬ ‫ســکینه بنی اســدی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 23‬فرعــی از ‪ 2674‬اصلــی تاج نســا عبــاس زاده همت ابــادی کــد ملــی ‪ 3110539251‬فرزنــد‬ ‫غالمحســین ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 252‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم از مالکیــت عزیــزاهلل‬ ‫اروم‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 32‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 31‬فرعــی از ‪ 4099‬اصلــی محمــود پــاداش کــد ملــی ‪ 3111295877‬فرزنــد شهســوار‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 818‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر روســتای خواجه ابــاد از مالکیــت‬ ‫ســیروس ســاالر بهــزادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 56‬فرعــی از ‪ 4187‬اصلــی فاطمــه ســلطانی زاده کــد ملــی ‪ 3209533784‬فرزنــد عــوض‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 303‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر محمدابــاد اب شــیرین از‬ ‫مالکیــت شوکت الســادات ظهیــر‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 13‬فرعــی از ‪ 4197‬اصلــی محمــود کــدوری کــد ملــی ‪ 3209546721‬فرزنــد عزیــز ششــدانگ‬ ‫خانــه و بــاغ بــا کاربــری بــاغ مســکونی بمســاحت ‪ 7870‬مترمربــع واقــع در شهرســتان نرماشــیر‬ ‫روســتای میرابــاد ارجمنــد از مالکیــت عبــاس صادقیــان‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1025‬فرعــی از ‪ 4231‬اصلــی حســن رمضانیــان کــد ملــی ‪ 3209949549‬فرزنــد پنجعلــی‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 1211‬مترمربــع واقــع در شهرســتان نرماشــیر عزیزابــاد پائیــن از‬ ‫مالکیــت اســداهلل رحیمی قصــری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1026‬فرعــی از ‪ 4231‬اصلــی دربی بــی عابدینیــان کــد ملــی ‪ 3209829349‬فرزنــد ابراهیــم‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 2913‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر عزیزابــاد پائیــن از مالکیــت‬ ‫اســداهلل رحیمی قصــری‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 33‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 4‬فرعــی از ‪ 458‬اصلــی خدامــراد پیــروزی کــد ملــی ‪ 6069442156‬فرزنــد درویــش ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــا کاربــری باغــی مســکونی بمســاحت ‪ 515‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم کلســتان‬ ‫کوچــه ولی عصــر ‪ 6‬از مالکیــت گوهــر کریمی افشــار‪.‬‬ ‫پــاک یــک فرعــی از ‪ 831‬اصلــی نصــرت افشــارپور کــد ملــی ‪ 3111345424‬فرزنــد فتــح اهلل‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه و باغچــه بمســاحت ‪ 537‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم طاغوئیــه از مالکیــت‬ ‫فتــح اهلل افشــاری پور‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 1406‬اصلــی حســن ازادی کــد ملــی ‪ 3100066774‬فرزنــد اکــرم ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 280‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم از مالکیــت چراغ علــی افشــاری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 765‬فرعــی از ‪ 3103‬اصلــی احمــد رفیــع کــد ملــی ‪ 3111385981‬فرزنــد علــی ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 377‬مترمربــع واقــع در دریجــان بــم از مالکیــت غالمحســین دریجانــی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/04 :‬‬ ‫محمد امیری خواه‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی حــوزه ثبــت تایبــاد‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬امــاک متقاضیــان کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک‬ ‫قانــون مذکــور مســتقر در بخــش ‪ 14‬مشــهد واحــد ثبتــی شهرســتان تایبــاد مــورد رســیدگی‬ ‫و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض ان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم‬ ‫بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪ :‬اقــای شــمس الدین اصالح طلــب فرزنــد عصمت الــه‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 590‬و کــد ملــی ‪ 0748490779‬صــادره از تایبــاد در ششــدانگ بنــای‬ ‫احداثــی و محوطــه وصــل بــه ان بــه مســاحت ‪ 100‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 598‬فرعــی از‬ ‫‪ 250‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ 14‬مشــهد حــوزه ثبــت ملــک تایبــاد از محــل‬ ‫قســمتی از مالکیــت مرحــوم شــیرمحمد مردانشــاهی و قســمتی از پــاک کالســه ‪ .97-247‬لــذا‬ ‫بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق‬ ‫ایــن روزنامــه کثیراالنتشــار منتشــر تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت‬ ‫موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل‬ ‫نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره‬ ‫ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/03 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو وانــت پیــکان ‪ 1600‬بــه رنــگ ســفید معمولــی مــدل‬ ‫‪ 1377‬بــه شــماره موتــور ‪ 11517703469‬و شــماره شاســی ‪ 77903971‬بــه شــماره پــاک‬ ‫‪445 -32‬م‪ 78‬بــه مالکیــت ابراهیــم حســن پوردهمیانی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫کاشمر‬ ‫م الف ‪101‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســمند بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1392‬بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 124K0318639‬و شــماره شاســی ‪ 939665‬و شــماره پــاک ‪816 -24‬س‪ 92‬مربــوط بــه احســان‬ ‫مهاجرشــیرازی مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ســیدجعفر ســواعدی فرزنــد عیســی بشناســنامه ‪ 5260064925‬صــادره از شــوش‬ ‫درخواســتی بــه خواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه مــادرم‬ ‫مرحــوم ملــوک ســواعدی بشناســنامه ‪ 196‬صــادره دش ـت ازادگان در تاریــخ ‪ 1399/04/05‬در‬ ‫کوت عبــداهلل اقامتــگاه غیردائمـی اش فــوت ورثـه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬متقاضــی فــوق با مشــخصات‬ ‫فوق الذکــر پســر متوفــی ‪ -2‬حیــدر ســواعدی ش ش ‪ 5260529995‬پســر متوفــی ‪ -3‬زینــب‬ ‫ســواعدی ش ش ‪ 5260142871‬دختــر متوفــی ‪ -4‬امــل ســواعدی ش ش ‪ 1990176054‬دختــر‬ ‫متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بــه جــز‬ ‫ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫صادق جعفری چگنی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم مریــم رمضانــی دارای شناســنامه شــماره ‪ 4907‬بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 9900439‬در ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده‬ ‫کــه شــادروان مرحــوم محمــد رمضانــی تســنن مذهــب بــه شماره شناســنامه ‪ 576‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1399/02/30‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت‬ ‫ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬نقــره قربانــی بــه شماره شناســنامه ‪ 659‬و بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 3838419383‬متولــد ‪ 1337/09/09‬همســر متوفــی ‪ -2‬محمــود رمضانــی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 4908‬و بــه شــماره ملــی ‪ 3838359968‬متولــد ‪ 1360/06/01‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -3‬شــهرام رمضانــی بــه شماره شناســنامه ‪ 380‬و بــه شــماره ملــی ‪3839605830‬‬ ‫متولــد ‪ 1363/03/17‬پســر متوفــی ‪ -4‬بهنــام رمضانــی بــه شماره شناســنامه ‪3830145322‬‬ ‫متولــد ‪ 1372/01/06‬پســر متوفــی ‪ -5‬مریــم رمضانــی بــه شماره شناســنامه ‪ 4907‬و بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 3838359951‬متولــد ‪ 1357/06/01‬دختــر متوفــی ‪ -6‬ماریــه رمضانــی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 3830010907‬متولــد ‪ 1368/04/06‬دختــر متوفــی و بجــز اینهــا ورثــه‬ ‫دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف شــماره یــک کامیــاران‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ژیــا خانی پــور‪ ،‬مســئول دفتــر شــعبه ‪ 1‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫م الــف ‪270‬‬ ‫شهرســتان کامیــاران‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۱۲۰۰۸۰۰۱۲۵۳‬مــورخ مــورخ ‪ 1399/۰۴/15‬هیــات قانــون تعییــن تکلیف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک شهرســتان اق قــا‪ ،‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض کالســه ‪1398114412008000124‬‬ ‫متقاضــی خانــم ماهــم نظرنــژاد فرزنــد تقــان دردی بــه شماره شناســنامه ‪ ۳۰۰۳‬کــد ملــی‬ ‫‪ ۶۲۸۹۵۴۷۰۴۶‬صــادره از گمیشــان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 18/16‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک ‪ ۲۲۲‬فرعــی از یــک اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی اق قــا بخــش ‪ ۷‬حــوزه ثبتــی اق قــا از ســهمی ســیدمحمد جرجانــی محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/۰۷/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/۰۶/18 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫م الف ‪5002‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناســنامه ســبز وانــت پیــکان دوگانه ســوز مــدل ‪ 1389‬بــه شــماره انتظامــی ایــران‬ ‫‪747 -46‬س‪ 16‬بــه شــماره موتــور ‪ 11488064096‬و شــماره شاســی ‪NAAA46AAAG092423‬‬ ‫متعلــق بــه غالمحســین پیغمبری الکانــی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو ســواری ســمند ‪ LX-EF7-1700‬بــه رنــگ خاکســتری‬ ‫متالیــک مــدل ‪ 1390‬بــه شــماره پــاک ‪462 -24‬ج‪ 43‬و شــماره موتــور ‪ 14790011018‬و‬ ‫شــماره شاســی ‪ NAACJ1JC4BF288061‬مربــوط بــه اقــای احمــد شــریفات فرزنــد خلــف مفقــود‬ ‫شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اهواز‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر اراء شــماره ‪ 139960316009000234‬و ‪ 139960316009000235‬و‬ ‫‪ 139960316009000236‬مــورخ ‪ 1399/05/12‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک ســنقر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقایــان ‪ -1‬علیرضــا اذرطــوس بشــماره‬ ‫ملــی ‪ 3359530861‬و ‪ -2‬حمیدرضــا اذرطــوس بشــماره ملــی ‪ 3359569946‬و ‪ -3‬محمــود‬ ‫اذرطــوس بشــماره ملــی ‪ 3358132129‬همگــی فرزنــد مرادعلــی هرکــدام بــه نســبت دودانــگ‬ ‫مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 329/53‬مترمربــع در قســمتی از پــاک‬ ‫‪ 3019‬اصلــی واقــع در ســنقر‪ -‬شــهرک شــهیدادیبی‪ ،‬کــوی تــاش ‪ ،3‬کدپســتی ‪6751893753‬‬ ‫خریــداری مع الواســطه از مالــک رســمی اقــای حســام الدین اصولــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/18 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سنقر‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فرشــته رواز دارای شماره شناسناســه ‪ 1342‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 321/99‬از‬ ‫ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فرهــاد‬ ‫اردشــیری بشناســنامه ‪ 2‬در تاریــخ ‪ 1397/10/3‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه‬ ‫حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬فرض الــه اردشــیری بــه ش ش ‪3320086952‬‬ ‫صــادره از گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬تــورج اردشــیری بــه ش ش ‪ 663‬صــادره از گیــان غــرب‬ ‫پســر متوفــی ‪ -3‬مرزبــان اردشــیری بــه ش ش ‪ 855‬صــادره از گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -4‬مهربــان‬ ‫اردشــیری بــه ش ش ‪ 27‬صــادره از گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -5‬مســعود اردشــیری بــه ش ش‬ ‫‪ 3320145061‬صــادره از گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -6‬میثــم اردشــیری بــه ش ش ‪3320197223‬‬ ‫صــادره از گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -7‬منظــر اردشــیری بــه ش ش ‪ 662‬صــادره از گیالنغــرب‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -8‬اذر اردشــیری بــه ش ش ‪ 856‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -9‬فرخنــده‬ ‫اردشــیری بــه ش ش ‪ 292‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -10‬پرســتو اردشــیری بــه ش ش‬ ‫‪ 3320120379‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -11‬فرشــته رواز بــه ش ش ‪1342‬صــادره از‬ ‫سراســمان اباد همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفاتی مقدماتــی در خواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شورای حل اختالف مرکز گیالنغرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316009000232‬مــورخ ‪ 1399/05/11‬هیــات اول موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک ســنقر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــرا ایجــادی فرزنــد احمدعلی به‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 304‬صــادره از ســنقر در ششــدانگ ســاختمان گاوداری (دامــداری) بــه مســاحت‬ ‫‪ 4900‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 6‬کلیایــی واقــع در روســتای چهــارگاه خریــداری از مالــک‬ ‫رســمی خانــم زهــرا ایجــادی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمومــی مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــد می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دو مــاه اعتراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/18 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک سنقر‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبت‬ ‫تایباد‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬امــاک متقاضیــان کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون‬ ‫مذکــور مســتقر در بخــش ‪ 14‬مشــهد واحــد ثبتــی شهرســتان تایبــاد مــورد رســیدگی و تصرفــات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض ان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل‬ ‫اگهــی می گــردد‪ :‬خانــم فریبــا فرزانــه فرزنــد علی اکبــر بشماره شناســنامه ‪ 0740254014‬و کــد ملــی‬ ‫‪ 0740254014‬صــادره از تایبــاد در ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت ‪ 150‬مترمربــع پــاک‬ ‫شــماره ‪ 373‬فرعــی از ‪ 257‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ 14‬مشــهد حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫تایبــاد از محــل تمامــت مالکیــت مشــاعی متقاضــی و قســمتی از پــاک کالســه ‪ .98-487‬لــذا بــه‬ ‫موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه‬ ‫کثیراالنتشــار منتشــر تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتراض داشــته باشــند‬ ‫بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت‬ ‫بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت‬ ‫محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و‬ ‫درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه‬ ‫دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/18 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد‬ ‫مفقودی (نوبت اول)‬ ‫کارت مج��وز حمـ�ل ســاح و مهمــات شــکاری اســلحه ســاچمه زنی دولــول روی هــم کالیبــر ‪ 12‬مــدل کوســه ســاخت کشــور ترکیــه بــه شناســه‬ ‫‪ 00012182343‬بــه نــام ســیدرضا موســوی فرزنــد ســیدخلیل مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/02 :‬‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص ارتباطــات اطلـ�س کبیـ�ر شــرق در تاریــخ ‪ 1399/06/03‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 73423‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009387270‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتــر تکمیــل‬ ‫گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬تاسیــس‪ ،‬راه ان�دـازی و بهره ب��رداری از دفتـ�ر پیش�خـوان خدمــات دولـ�ت و بخـ�ش‬ ‫عموم��ی غیردولت��ی درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اسـ�تان خراس��ان رضــوی‪،‬‬ ‫شهرس��تان مشـ�هد‪ ،‬بخ��ش مرکـ�زی‪ ،‬ش��هر مش��هد‪ ،‬محل��ه س��عداباد‪ ،‬خیاب��ان ش��هیدمنفرد [شـ�هیدکالهدوز ‪ ،]47‬بلــوار شـ�هیدقرنی‪ ،‬پـلاک ‪ ،26‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪9184885855‬‬ ‫س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1.000.000‬ریــال نقــدی منقسـ�م بـ�ه ‪ 100‬سـ�هم ‪ 10000‬ریال��ی تعـ�داد ‪ 100‬ســهم ان بانــام عاــدی مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریـ�ال‬ ‫توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی شـ�ماره ‪ 5156030‬مـ�ورخ ‪ 1399/05/14‬نــزد بانـ�ک توســعه تعاــون شعــبه امــام خمینـ�ی بـ�ا کـ�د ‪ 1901‬پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪ .‬اعضـ�ا هیئـ�ت‬ ‫مدیـ�ره‪ :‬اقــای امیـ�ر نصیری برازنــده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0938840789‬و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬خانـ�م زینـ�ب‬ ‫نصیری برازنــده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0944821227‬و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬خانـ�م حانیـ�ه نصیری برازنــده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0945026161‬و بـ�ه‬ ‫سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬س��ال‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعه��داور ش��رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قرارداده��ا عق��ود اس�لامی و‬ ‫همچنی��ن کلی��ه نامه هـ�ای عــادی و اداری ب��ا امضـ�اء منفـ�رد رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طب��ق اساس��نامه‪ .‬بازرسـ�ان‪:‬‬ ‫اقــای علـ�ی قاضی مقــدم بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0651851181‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی الب��دل بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالــی‪ ،‬اقــای مصطفـ�ی منظــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0943082366‬بـ�ه‬ ‫س��مت بــازرس اصل��ی ب��ه م��دت ی��ک س��ال مال��ی‪ .‬روزنام��ه کثیراالنتش��ار سـ�ایه جه��ت درج اگهی ه��ای شـ�رکت تعیی��ن گردی��د‪ .‬ثب��ت موض��وع فعالی��ت مذک��ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و‬ ‫صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)976464‬‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص خدمــات پش��تیبانی معیـ�ن خوــاف در تاریــخ ‪ 1399/04/14‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1016‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009260074‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتــر‬ ‫تکمی��ل گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬انج��ام و ارائ��ه (س��رویس دهی)‪ -‬انج��ام و ارائ��ه خدم��ات س��اخت و‬ ‫سـ�از‪ -‬انجـ�ام و ارائ��ه خدمـ�ات نقاش��ی س��اختمان‪ -‬انجـ�ام و ارائ��ه خدمـ�ات کش�اـورزی و فضـ�ای سـ�بز‪ -‬انجـ�ام و ارائ��ه خدمـ�ات سـ�لف سرــویس و نظاف��ت اماک��ن‪ -‬انجـ�ام و ارائ��ه خدمـ�ات‬ ‫حس��ابداری‪ -‬شرــکت در مناقصــات و مزایده هاــ‪ -‬انجــام و ارائـ�ه عقـ�د ق��رارداد بـ�ا افرــاد حقیقـ�ی و حقوقـ�ی در جهـ�ت اهدــاف شرــکت و خدمــات پش��تیبانی پـ�س از اخـ�ذ مجــوز و ثبـ�ت‬ ‫فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه مـ�دت‬ ‫نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬استــان خراســان رض��وی‪ ،‬شهرستــان خوــاف‪ ،‬بخـ�ش مرکــزی‪ ،‬شــهر خ�وـاف‪ ،‬محلـ�ه بنج�هـ‪ ،‬خیابــان حافــظ‪ ،‬کوچـ�ه حافـ�ظ ‪ ،8‬پـلاک ‪ ،0‬طبقـ�ه همکـ�ف‬ ‫کدپسـ�تی ‪ 9561813919‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال نقــدی منقسـ�م بـ�ه ‪ 100‬سـ�هم ‪ 10000‬ریال��ی تعـ�داد ‪ 100‬س��هم ان بان��ام عـ�ادی‬ ‫مبلـ�غ ‪ 1000000‬ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی شـ�ماره ‪ 8746258‬مـ�ورخ ‪ 1399/04/08‬نــزد بانـ�ک ملـ�ی شعــبه خوــاف بـ�ا کـ�د ‪ 8746‬پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪ .‬اعضـ�ا‬ ‫هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬اقــای احمـ�د دادپــور رودی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0768848180‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای نورالدیـ�ن فرح دوسـ�ت بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0769475401‬و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای محمـ�د دادپــور رودی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0769489346‬و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال‬ ‫و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬س��ال‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اســناد بهاــدار و تعهدــاور شــرکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬ســفته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قرارداده��ا عقـ�ود‬ ‫اســامی و همچنی��ن کلی��ه نامه هـ�ای عــادی و اداری ب��ا امضـ�اء اقـ�ای محم��د دادپـ�ور رودی (مدیرعام��ل) همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طبـ�ق‬ ‫اساس��نامه‪ .‬بازرسـ�ان‪ :‬اقــای محمـ�د حقـ�ی رودی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0760254427‬ب��ه س��مت بـ�ازرس علی الب�دـل ب��ه م��دت ی��ک س��ال مال��ی‪ ،‬اق��ای شـ�هرام ش�هـیررودی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0769860427‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی‪ .‬روزنامـ�ه کثیراالنتشــار ساــیه جهـ�ت درج اگهی هــای شرــکت تعییـ�ن گردیـ�د‪ .‬ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت‬ ‫مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف (‪)976589‬‬ صفحه 4 ‫ترفند‬ ‫‪ ۲۰‬ترفند برای بزرگ تر نشان دادن‬ ‫اشپزخانه های کوچک‬ ‫همــه مــا دلمــان اشــپزخانه ای بــزرگ بــا پنجره هایــی بــزرگ و سرشــار‬ ‫از نــور طبیعــی می خواهــد‪ .‬درعمــل‪ ،‬رســیدن بــه ایــن ارزو بــرای همــه‬ ‫ممکــن نیســت؛ امــا قــرار نیســت این موضــوع باعــث ناراحتــی باشــد‪ .‬ممکن‬ ‫اســت در اشــپزخانه کوچــک بــا کمبــود فضــا مواجــه باشــید؛ امــا دسـت کم‬ ‫می توانیــد اشــپزخانه را بــزرگ و دل بــاز جلــوه دهیــد‪ .‬ترفندهایــی بــرای‬ ‫ایــن کار هســت‪ .‬دراین مطلــب‪ ،‬ان هــا را بــا شــما درمیــان می گذاریــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬استفاده از رنگ سفید‬ ‫ســفید‪ ،‬بهتریــن رنــگ بــرای دکوراســیون اشــپزخانه های کوچــک اســت‪.‬‬ ‫ایــن رنــگ‪ ،‬بازتاب دهنــده نــور اســت و حــس گســتردگی را بــه افــراد القــا‬ ‫می کنــد‪ .‬بــا انتخــاب رنــگ ســفید بــرای کابینت هــا‪ ،‬ســقف‪ ،‬دیوارهــا و‬ ‫پیشــخان‪ ،‬فضایــی بی حدومــرز خلــق می کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ترکیب سطوح‬ ‫بــا یکرنگ کــردن ســطح دیوارهــا و روی کابینت هــا‪ ،‬اشــپزخانه بزرگ تــر‬ ‫به نظــر می رســد‪ .‬وقتــی بــرای ســطوح از رنــگ و طــرح یکســان اســتفاده‬ ‫می کنیــد‪ ،‬فضــا یکپارچــه و درنتیجــه‪ ،‬بزرگ تــر جلــوه می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬فضای ذخیره دردسترس‬ ‫یکــی از راه هــای ســاده بــرای جلوگیــری از شــلوغی اشــپزخانه های کوچــک‪،‬‬ ‫کابینت هــا و قفسـه هایی هســتند کــه اســتفاده از ان هــا اســان باشــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬جایگزینی در کابینت با شیشه‬ ‫حــذف در کابینــت یــا جایگزینــی ان بــا در شیشــه ای‪ ،‬بــه بزرگ تــر‬ ‫دیده شــدن اشــپزخانه کمــک می کنــد‪ .‬ای ـن کار باعــث می شــود کــه فضــا‬ ‫عمــق بیشــتری داشــته باشــد و دیوارهــا دورتــر به نظــر برســند‪ .‬البتــه بــرای‬ ‫اجــرای ایــن ایــده‪ ،‬بایــد همیشــه کابینت هــا را مرتــب و خوش منظــره‬ ‫نگــه داریــد‪ .‬می توانیــد ایــن ترفنــد را نــه بــرای همــه؛ بلکــه بــرای برخــی‬ ‫کابینت هــا بــه کار بگیریــد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پیوند با فضای بیرونی‬ ‫بســته بــه فضــا و طراحــی خانــه‪ ،‬ممکــن اســت بتوانیــد دیــواری را حــذف‬ ‫کنیــد و اشــپزخانه را بــه فضــای بیرونــی پیونــد دهیــد‪ .‬ایـن کار به مســاحت‬ ‫اشــپزخانه تان نمی افزایــد؛ امــا باعــث می شــود نــور بیشــتری بــه اشــپزخانه‬ ‫برســد و فضــا گســترده تر به نظــر برســد‪.‬‬ ‫‪ .۶‬گسترده کردن کف‬ ‫طــرح برخــی کاش ـی ها یــا پوش ـش های کــف و دیــوار باعــث می شــود کــه‬ ‫فضــا دلگیــر و بســته به نظــر برســد؛ درحالی کــه برخــی الگوهــا اثــر عکــس‬ ‫دارنــد‪ .‬بــرای پوشــش کــف از طرح هــا و الگوهایــی اســتفاده کنیــد کــه فضــا‬ ‫را گســترده تر جلــوه می دهنــد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬تمرکز بر ارتفاع‬ ‫جلب توجــه چش ـم ها در مســیری عمــودی به ســوی بــاال‪ ،‬باعــث می شــود‬ ‫ارتفــاع ســقف بیشــتر به نظــر برســد‪ .‬روی کابینت هــا‪ ،‬اقــام تزئینــی قــرار‬ ‫دهیــد‪ .‬بــرای تاثیــر بیشــتر‪ ،‬از نمونه هایــی اســتفاده کنیــد کــه بــا رنــگ و‬ ‫طــرح پس زمینــه همخــوان هســتند‪.‬‬ ‫‪ .۸‬اجتناب از شلوغی‬ ‫پرکــردن روی کابینت هــا و پیشــخان بــا انــواع و اقســام ابزارهــای اشــپزی؛‬ ‫هــم اشــپزخانه را کوچــک جلــوه می دهــد و هــم فضــای کارتــان را تنــگ‬ ‫می کنــد‪ .‬در اشــپزخانه های کوچــک‪ ،‬تاجای ممکــن‪ ،‬بهتــر اســت لــوازم را‬ ‫در کابینت هــا جــا دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬هود مخفی‬ ‫اســتفاده از هــود مخفــی به جــای هودهــای رایــج و معمولــی‪ ،‬تاثیــر‬ ‫چشــمگیری در بزرگ تــر دیده شــدن فضــای اشــپزخانه دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬نورپردازی خالقانه‬ ‫وقتــی نورپــردازی اشــپزخانه خالقانــه باشــد‪ ،‬کمترکســی بــه بزرگــی یــا‬ ‫کوچکــی اشــپزخانه تان توجــه می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬به کارگیری طرح های کالسیک‬ ‫طرح هــا و الگوهــای کالســیک ماننــد کاش ـی های بــزرگ‪ ،‬همیشــه باعــث‬ ‫بزرگ تــر دیده شــدن فضــا می شــود‪ .‬از رنگ هــای خنثــی و روشــن بــرای‬ ‫خلــق طراحــی کالســیک اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬استفاده از کابینت هایگالس‬ ‫ســطوح بــراق و بازتاب دهنــده نــور باعــث می شــوند تــا فضــای اشــپزخانه‬ ‫گســترده تر به چشــم بیایــد‪ .‬اســتفاده از اینــه نیــز (درصورت امــکان) اثــری‬ ‫مشــابه دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬استفاده از گیاهان‬ ‫گل وگیــاه در هــر فضایــی؛ ازجملــه اشــپزخانه‪ ،‬روح بخــش اســت؛ به ویــژه‬ ‫اگــر اشــپزخانه از نــور طبیعــی برخــوردار باشــد‪ .‬چــرا از ایــن نعمت اســتفاده‬ ‫نکنید؟!‬ ‫‪ .۱۴‬صندلی های بدون پشتی‬ ‫صندلی هــای بــدون پشــتی‪ ،‬به ســادگی زیــر پیشــخان قــرار می گیرنــد‬ ‫و فضــای کمتــری اشــغال می کننــد‪ .‬در انتخــاب صندلی هــا‪ ،‬از رنگــی‬ ‫همخــوان بــا پیشــخان و فضــای اشــپزخانه اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬استفاده کاربردی از فضا‬ ‫از هــر فضایــی بهــره ببریــد؛ حتــی اگــر غیرقابل اســتفاده به نظــر می رســد؛‬ ‫مثــ ًا می توانیــد درصورت امــکان روی دیــوار بــاالی اجــاق‪ ،‬قفســه یــا‬ ‫میل ـه ای قــاب دار بــرای جاســازی لــوازم اشــپزخانه نصــب کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬جزیره یا کابینت متحرک‬ ‫برای اینکــه فضــای ذخیــره بیشــتری داشــته باشــید‪ ،‬می توانیــد از جزیــره‬ ‫اشــپزخانه یــا کابینتی متحــرک؛ به ویــژه در قســمت ورودی‪ ،‬اســتفاده کنید‪.‬‬ ‫هنــگام ورود و خــروج‪ ،‬می توانیــد به ســادگی ان را حرکــت دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬بهره گیری از نور طبیعی‬ ‫اگــر اشــپزخانه تان پنجــره دارد‪ ،‬درصورت امــکان ان را بــا پــرده نپوشــانید‪.‬‬ ‫نــور طبیعــی‪ ،‬نقــش خاصــی در بزرگ تــر دیده شــدن فضــای اشــپزخانه دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬استفاده از فرش یا قالیچه‬ ‫هنگامی کــه گزینه هــای زیــادی بــرای طراحــی اشــپزخانه درجهــت‬ ‫بزرگ تــر جلــوه دادن ان نداریــد‪ ،‬بــا فــرش یــا قالیچـه ای در کــف‪ ،‬دسـت کم‬ ‫بــه فضــا روح می بخشــید‪ .‬در انتخــاب فــرش یــا قالیچــه‪ ،‬طــرح و رنگــی را‬ ‫انتخــاب کنیــد کــه اشــپزخانه را شــلوغ و دلگیــر جلــوه ندهــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۹‬تزئین چشم نواز‬ ‫وســیع کردن فضــا بــا رنــگ ســفید یــا رنگ هــای روشــن‪ ،‬به این معنــا‬ ‫نیســت کــه چیــز دیگــری نبایــد ایــن یکنواختــی را به هــم بزنــد؛ مثــ ًا‬ ‫افــزودن قفس ـه های چوبــی؛ هــم تضــادی چش ـم نواز و هــم فضایــی بــرای‬ ‫لــوازم اشــپزخانه ایجــاد می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۰‬ارتباط با فضای باز‬ ‫اگــر موقعیــت ســاختمان اجــازه می دهــد‪ ،‬در اشــپزخانه راهــی بــه فضــای‬ ‫بــاز (مثــل حیــاط یــا حیاط خلــوت) ایجــاد کنیــد‪ .‬می توانیــد ازاین فضــا‬ ‫بــرای ذخیره ســازی و بــا کمــی رنگ ولعــاب‪ ،‬بــرای پذیرایــی از میهمان هــا‬ ‫اســتفاده کنیــد‪.‬‬ ‫الناز طرزمنی‪ /‬چطور‬ ‫رویداد ‪5‬‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2063‬‬ ‫یادداشت‬ ‫لنگ و قطیفه و تورم شخصی!‬ ‫ماجرای ورود چین به صنعت خودروی ایران‬ ‫ساخت خودروی مشترک یا واردات؟!‬ ‫صنعــت خودروســازی ایــران بعــد از صنعــت نفــت و گاز‪ ،‬ســومین صنعــت فعــال کشــور اســت کــه ‪۱۰‬درصــد از تولیــد ناخالــص داخلــی ایــران و چهاردرصــد از نیــروی کار (‪۷۰۰‬هزارنفــر) را تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫پس ازانقــاب در ســال ‪ ۱۹۷۹‬به دلیــل جنــگ ایــران و عــراق و تحریم هــای بین المللــی‪ ،‬تولیــد خــودرو در کشــور به شــدت کاهــش یافــت امــا از اوایــل ســال ‪ ۲۰۰۰‬تولیــد خــودرو در کشــور رشــد چشــمگیری‬ ‫داشــته اســت‪ .‬امــروز ایــران بــا تولیــد ســاالنه بیــش از ‪۱.۶‬میلیــون خــودرو‪ ،‬هجدهمیــن خودروســاز بــزرگ جهــان و یکــی از بزرگ تریــن خودروســازان اسیاســت‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۰۹‬ایــران در رتبــه پنجــم رشــد‬ ‫تولیــد خــودرو‪ ،‬در کنــار چیــن‪ ،‬تایــوان‪ ،‬رومانــی و هنــد قــرار گرفــت‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ بعــد از کاهــش تولیــد خــودرو در کشــور‪ ،‬کشــورهای دیگــر وارد بــازار کشــور شــدند و انواع خــودرو؛‬ ‫هــم چینــی و هــم برندهــای دیگــر وارد بــازار شــد؛ امــا پــس از تحریم هــای امریــکا کشــورهای دیگــر ارتبــاط صنعتــی را بــا ایــران کاهــش دادنــد کــه به دنبــال ان خودروهــای چینــی نیــز از بــازار کشــور‬ ‫رفــت‪ .‬حــال پس ازمدت هــا برخــی اخبــار حاکی ازان اســت که قــرار اســت چیــن شــریک تجــاری ایــران در صنعــت خــودرو شــود و به گفتــه کارشناســان صنعــت خــودرو این موضــوع می توانــد باعــث‬ ‫سروســامان دادن بــه ایــن بــازار اشــفته شــود؛ به شــرطی کــه چینــی بخواهنــد!‬ ‫باتوجه بــه تجربــه پســابرجام‪ ،‬حــاال ایــن پرســش‬ ‫پیش امــده کــه اینــده مشــارکت های بین المللــی‬ ‫خودروســازی ایــران (در دورانــی کــه تحریم هــا‬ ‫لغــو شــوند) چگونــه خواهــد بــود؟ ایــا بازهــم قــرار‬ ‫اســت اروپایی هــا بازیگــر اصلــی در فصــل جدیــد‬ ‫همکاری هــای خارجــی باشــند یــا این بــار چینی هــا‬ ‫نقــش اول را خواهنــد گرفــت؟ مهــدی دادفــر؛ دبیــر‬ ‫انجمــن واردکننــدگان خــودرو درخصــوص همــکاری‬ ‫چیــن بــا ایــران به منظــور تولیــد خــودرو‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«تابه امــروز واردات هرگونــه خــودرو به صــورت ‪CBU‬‬ ‫ممنــوع بــوده و بعیــد اســت کــه ایــن واردات ازاد شــود‪.‬‬ ‫نه تنهــا مجلــس؛ بلکــه دولــت و دیگــر متصدیــان بعیــد‬ ‫اســت کــه اجــازه واردات ایــن خودروهــا را بدهنــد»‪.‬‬ ‫دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو گفــت‪« :‬ممکــن‬ ‫اســت خودروهــای چینــی به صــورت مونتــاژ (‪)SKD‬‬ ‫بــا حداقــل ســاخت داخــل ‪۲۰‬درصــدی در کشــور وارد‬ ‫شــوند؛ بدین معنــا کــه اگــر قطعــات چینــی به منظــور‬ ‫مونتــاژ وارد شــود‪ ،‬بایــد حداقــل ‪۲۰‬درصــد قطعــات‬ ‫ان ایرانــی باشــد؛ عالوه برایــن؛ بایــد مجــوز بهــره وری‬ ‫کارخانــه را داشــته باشــند»‪ .‬دادفــر ادامــه داد‪« :‬در کشــور‬ ‫بالغ بــر ‪ ۱۵۰‬تولیدکننــده خــودرو داریــم کــه ورشکســت‬ ‫شــده اند و تنهــا ‪ ۲۰‬شــرکت مانده انــد کــه از ایــن ‪۲۰‬‬ ‫خودروســاز‪ ،‬دو خودروســاز ســایپا و ایران خودروســت کــه‬ ‫حجــم بــاالی تولیــدات خــودرو بــه ایــن دو کارخانــه‬ ‫برمی گــردد و ‪ ۱۸‬خودروســاز بعیــد اســت کــه تمایــل‬ ‫بــه انجــام چنیــن کاری داشــته باشــند»‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫«این نکتــه قابل ذکــر اســت کــه اگــر قــرار باشــد کــه‬ ‫خودرویــی چینــی به صــورت مونتــاژ وارد کشــور شــود‪،‬‬ ‫خــودرو باکیفیــت چینــی نخواهــد بــود؛ چراکــه مث ـ ًا‬ ‫خــودرو ‪ BYD‬چینــی‪ ،‬اســتراتژی امریکایــی دارد کــه‬ ‫قطعــاً نخواهــد بــا ایــران همــکاری کنــد‪ .‬بدین معنــا‬ ‫کــه شــرکت های بــزرگ چینــی به دلیــل داشــتن‬ ‫شــریک تجــاری امریکایــی‪ ،‬بــا ایــران همــکاری نخواهند‬ ‫کــرد»‪ .‬دبیــر انجمــن واردکننــدگان خــودرو توضیــح داد‪:‬‬ ‫«درحال حاضــر واردات خــودرو نه تنهــا از چیــن؛ بلکــه‬ ‫دیگــر خودروســازی ها در دنیــا نداریــم و اجــازه ایــن‬ ‫واردات هــم داده نخواهــد شــد‪ .‬بــرای مونتــاژ خــودرو‬ ‫چینــی بــا ایــران ممکــن اســت شــرکت مدیــران خــودرو‬ ‫بی برنامگی تیم های ایرانی در اسیا‬ ‫لیــگ قهرمانــان اســیا بــرای تیم هــای ایرانــی حکــم کودکــی را دارد‬ ‫کــه بــه درودیــوار می زنــد تــا یــک وســیله ای را به دســت بیــاورد؛ امــا‬ ‫برنامـه ای بــرای اســتفاده از ان نــدارد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ لیــگ قهرمانــان‬ ‫اســیا به صــورت یکپارچــه از ‪ ۲۴‬شــهریورماه در کشــور قطــر اغــاز‬ ‫می شــود و نماینــدگان ایــران؛ یعنــی اســتقالل‪ ،‬پرســپولیس‪ ،‬ســپاهان‬ ‫و شــهر خــودرو در ایــران رقابت هــا حاضــر هســتند‪ .‬ایــن مســابقات از‬ ‫هفتــه ســوم دنبــال خواهــد شــد و تیم هــا قــرار اســت در مرحلــه گروهی‬ ‫در چهــار دیــدار بــه میــدان برونــد؛ ولــی ایــن‪ ،‬پایــان کار نیســت؛ چراکــه‬ ‫بازی هــا تــا اتمــام مرحلــه نیمه نهایــی و مشخص شــدن چهــره تیــم‬ ‫فینالیســت از منطقــه غــرب‪ ،‬ادامــه خواهد داشــت‪ .‬شــروع این مســابقات‬ ‫درشرایطی ســت که وضعیــت نماینــدگان ایــران دراســتانه شــروع ایــن‬ ‫رقابت هــا امیدوارکننــده نیســت و نمی تــوان بــه موفقیــت ایــن چهــار‬ ‫تیــم باتوجه بــه نتایــج ضعیــف در دو بــازی اول امیــدوار بــود؛ البتــه هنــوز‬ ‫شــانس هایی وجــود دارد؛ ولــی به نظــر تیم هــای ایرانــی از ســر اجبــار‬ ‫راهــی ایــن مســابقات می شــوند‪ .‬درســت اســت کــه تیم هــای ایرانــی‬ ‫ســال ها در کســب قهرمانــی لیــگ قهرمانــان اســیا نــاکام ماندنــد؛ امــا‬ ‫اهمیــت ایــن رقابت هــا همچنــان بــرای تیم هــای ایرانــی زیــاد اســت و‬ ‫درطــول فصــل جــاری و فصــول گذشــته‪ ،‬رقابــت ســختی بــرای کســب‬ ‫ســهمیه ایــن مســابقات وجــود داشــت؛ به همین دلیــل‪ ،‬در هــر فصــل‬ ‫از مســابقات‪ ،‬یکــی از هدف گــذاری تیم هــای ایرانــی‪ ،‬کســب ســهمیه‬ ‫لیــگ قهرمانــان اسیاســت تــا در ایــن رقابت هــا حاضــر شــوند و نامــی‬ ‫بــرای خــود دس ـت وپا کننــد‪ .‬حداقــل اســیایی ها بعــد از چندســال‪ ،‬از‬ ‫تیم هایــی ماننــد پرســپولیس‪ ،‬اســتقالل و ســپاهان انتظــار باالیــی دارنــد‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فوزیــه عباســی دارای شماره شناســنامه ‪ 3329398728‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 322/99‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن بیــان نمــوده‬ ‫شــادروان حدیــث محمــدی بشناســنامه ‪ 90‬در تاریــخ ‪ 1394/9/1‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود‬ ‫زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬یونــس ســلمان وندی بــه‬ ‫ش ش ‪ 3320012283‬صــادره از گیــان غــرب همســر متوفیــه ‪ -2‬فوزیــه عباســی بــه ش ش‬ ‫‪ 3329398728‬صــادره از گیــان غــرب مــادر متوفیــه و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری ندارد‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنام ـه ای از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین‬ ‫اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫تمایلــی بــه همــکاری داشــته باشــد؛ زیــرا قطعــات ایــن‬ ‫خــودرو ازقبــل وارد کشــور شــده و به وفــور دردســترس‬ ‫نیــز اســت»‪ .‬دادفــر درپاسخ به این ســوال کــه ایــا اگــر‬ ‫چینی هــا بــا ایــران همــکاری کننــد‪ ،‬قیمــت خــودرو‬ ‫کاهــش خواهــد یافــت و تعــداد خودروهــا افزایــش‬ ‫می یابــد؟ بیــان کــرد‪« :‬ایــن مطلــب‪ ،‬درســت اســت‬ ‫کــه چیــن اگــر بخواهــد می توانــد بــازار کشــور را مملــو‬ ‫از خــودرو کنــد؛ امــا چــرا چیــن؟ کیفیــت خودروهــای‬ ‫چینــی به شــدت ضعیــف اســت و به نوعــی طراحــی‬ ‫نشــده کــه بتــوان ماننــد دیگــر برندهــای خــوب از ان‬ ‫اســتفاده کــرد؛ البتــه در مقابــل قیمتــی کــه خریــداری‬ ‫می کنیــم»‪ .‬او توضیــح داد‪« :‬اگــر بــا خودرویــی چینــی‬ ‫بیــش از ‪۶۰۰‬هزارکیلومتــر پیمایــش کنیــم‪ ،‬خــودرو‬ ‫خــراب می شــود و دیگــر نمی تــوان از ان اســتفاده کــرد؛‬ ‫امــا دیگــر خودروهــای برنــد این گونــه نیســتند»‪ .‬مجیــد‬ ‫رضــا حریــری؛ رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن‬ ‫نیــز درخصــوص همــکاری چیــن بــا ایــران به منظــور‬ ‫تولیــد خــودرو‪ ،‬گفــت‪« :‬واردات خــودرو از کشــور چیــن‬ ‫موضوعی ســت کــه اتــاق مشــترک ایــران و چیــن‪ ،‬از‬ ‫ان بی خبــر اســت و تاکنــون هیــچ تفاهم نامــه ای از‬ ‫ســمت ایــن نهاد بیــن دو کشــور منعقد نشــده اســت»‪.‬‬ ‫رئیــس اتــاق بازرگانــی ایــران و چیــن بابیان اینکــه‬ ‫تمایــل بــه ارتبــاط بــا خودروســازان چینــی از طــرف‬ ‫ایــران وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬واردات خــودرو نه تنهــا از‬ ‫کشــور چیــن؛ بلکــه از هــر کشــوری هیــچ محدودیتــی‬ ‫نــدارد و کشــورهای تولیدکننــده هیــچ مشــکلی در‬ ‫فــروش محصــوالت خــود بــه ایــران ندارنــد»‪ .‬فربــد‬ ‫زاوه؛ کارشــناس صنعــت خــودرو درخصــوص همــکاری‬ ‫چیــن بــا ایــران به منظــور تولیــد خــودرو‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکــه چیــن بــا امریــکا خــط اعتبــاری‬ ‫دارد‪ ،‬به هیچ عنــوان ایــن ریســک را نمی پذیــرد کــه‬ ‫بــا ایــران ارتباطــی برقــرار کنــد‪ .‬اگــر چیــن بــا ایــران‬ ‫ارتبــاط بگیــرد‪ ،‬قطع ـاً به ضــررش خواهــد بــود»‪ .‬ایــن‬ ‫کارشــناس صنعــت خــودرو تشــریح کــرد‪« :‬چیــن‬ ‫درحال حاضــر ‪۷۰۰‬میلیــارددالر تبــادل تجــاری بــا‬ ‫امریــکا دارد و شــرکت های ان هــا نیازمنــد خطــوط‬ ‫دالری بــا ایــن کشــور هســتند‪ .‬هم اکنــون اگــر دقــت‬ ‫کنیــد؛ پــژو از ایــران رفــت؛ تنهــا به خاطراینکــه امریــکا‬ ‫بــا ایــران مشــکل دارد و از ایــن ارتبــاط ترســید؛ وگرنــه‬ ‫هیچ یــک از خودروهــای پــژو وارد بــازار امریــکا نشــده‬ ‫اســت»‪ .‬زاوه بیــان کــرد‪« :‬هم اکنــون هیچ یــک از‬ ‫خودروســازان چینــی تمایــل بــه ارتبــاط بــا صنعــت‬ ‫خــودروی ایــران ندارنــد‪ .‬درحال حاضــر تنهــا برخــی‬ ‫محصــوالت چــری در بــازار موجــود اســت کــه‬ ‫این موضــوع جــای تعجــب دارد!» به گفتــه ایــن‬ ‫کارشــناس صنعــت خــودرو؛ هیچ یــک از شــرکت های‬ ‫چینــی تمایــل بــه ارتبــاط بــا ایــران را ندارنــد؛ زیــرا‬ ‫خــط اعتبــاری ان هــا از بیــن مــی رود‪ .‬مگــر یــک‬ ‫بــازار چندصــددالری چه میــزان ارزش دارد کــه قیــد‬ ‫‪۷۰۰‬میلیــارددالر را بزننــد؟ نکتــه بســیارمهم دربــاره‬ ‫خودروســازی چیــن‪ ،‬مشــارکت عمیــق و پایــدار بــا‬ ‫بــزرگان صنعــت خــودروی جهــان اســت کــه چینی هــا‬ ‫را از قالــب کاراموزانــی نابلــد خــارج کــرده و بعیــد‬ ‫نیســت در اینــده ای نه چنــدان دور‪ ،‬ان هــا خــود بــه‬ ‫درجــه اســتادی در خودروســازی برســند‪ .‬درحال حاضــر‬ ‫بســیاری از بــزرگان خودروســازی؛ از تویوتــا و نیســان و‬ ‫جنرال موتــورز گرفتــه تــا پــژو و رنــو و حتــی تســا‪،‬‬ ‫همه وهمــه در چیــن حضــور دارنــد؛ درعــوض‪ ،‬بــازار و‬ ‫نیــروی کار ارزانــی کــه دراختیــار گرفته انــد‪ ،‬چینی هــا‬ ‫را امــوزش نیــز می دهنــد‪ .‬بســیاری از خودروســازان‬ ‫چینــی حتــی همان هــا کــه در ایــران نیــز حضــور‬ ‫داشــته یــا دارنــد‪ ،‬در مشــارکت بــا برندهــای معتبــر‬ ‫صنعــت خــودروی جهــان هســتند و نــزد ان هــا مشــق‬ ‫تکنولــوژی و طراحــی و کیفیــت و ‪ ...‬می کننــد‪.‬‬ ‫و رویارویــی بــا نماینــدگان ایــران؛ به ویــژه وقتــی بــازی در ایــران برگــزار‬ ‫شــود‪ ،‬کار ســختی بــرای ایــن تیم هــا به شــمار مــی رود‪ .‬بااین وجــود؛‬ ‫رفتــار تیم هــای ایرانــی در هفته هــای گذشــته به گونه ای ســت که‬ ‫گویــا از ســر اجبــار بــه ایــن مســابقات می رونــد و فقــط می خواهنــد‬ ‫چهــار بــازی دور گروهــی برگــزار و پرونــده مســابقات بســته شــود‬ ‫تــا بازهــم بــا خیــال راحــت مســابقات خــود را در لیــگ برتــر ایــران‬ ‫دنبــال کننــد‪ .‬این وضعیــت یعنــی ایرانی هــا برنام ـه ای بــرای موفقیــت‬ ‫ندارنــد؛ یعنــی می رونــد کــه صرفــاً بازی هــای خــود را برگــزار کننــد‬ ‫و ایــن اتفــاق ممکــن اســت بــه نتایــج فاجعه بــار در اســیا ختــم شــود‪.‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای مهــدی رضانــژاد بــه شماره شناســنامه ‪ 3330242914‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900676‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن توضیــح اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ســکینه رضایــی بــه شماره شناســنامه ‪467‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1399/02/30‬در اقامتــگاه خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬مهــدی رضانــژاد‬ ‫فرزنــد عظــم کــد ملــی ‪ 3330242914‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬رســول رضانــژاد فرزنــد عظــم کــد‬ ‫ملــی ‪ 3303240163‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬محمــد رضانــژاد فرزنــد عظــم کــد ملــی ‪6410001053‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -4‬پــری دست بســته فرزنــد حســین کــد ملــی ‪ 3340709918‬مــادر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316009000229‬مــورخ ‪ 1399/05/21‬هیــات اول موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنقر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای یوسـف علی پروینــی‬ ‫فرزنــد محمــد بشماره شناســنامه ‪ 960‬صــادره از ســنقر در ششــدانگ ســاختمان پرواربنــدی‬ ‫گوســاله (دامــداری) بــه مســاحت ‪ 1605/11‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 7‬فعله گــری واقــع‬ ‫در ســنقر‪ ،‬اراضــی روســتای قره تپــه خریــداری از مالــک رســمی اقــای یوســفعلی پروینــی محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/18 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک سنقر‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ســودابه نــوروزی بــه شماره شناســنامه ‪ 100‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100261‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان محمدرضــا پــرورش بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 1‬در تاریــخ ‪ 1388/9/22‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪-1 :‬‬ ‫متقاضــی بــا مشــخصات فــوق همســر متوفــی ‪ -2‬صــادق پــرورش ش ش ‪ 7845‬کــد ملــی‬ ‫‪ 3341622212‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬علــی پــرورش ش ش ‪ 3330023309‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬طیــب پــرورش ش ش ‪ 2111‬کــد ملــی ‪ 3341574808‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬احســان‬ ‫پــرورش کــد ملــی ‪ 3330295953‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬طیبــه پــرورش ش ش ‪ 4192‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 3341595627‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬ســودابه نــوروزی فرزنــد صیدخــان ش ش ‪100‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 3340510407‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از‬ ‫متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای احمــد پرویــن بــه شماره شناســنامه ‪ 80‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100364‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان رحمــان پرویــن بــه شماره شناســنامه ‪137‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1366/11/13‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪-1 :‬‬ ‫متقاضــی بــا مشــخصات فــوق فرزنــد متوفــی ‪ -2‬غضبــان پرویــن فرزنــد رحمــان ش ش ‪284‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 3329580271‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬فریــدون پرویــن فرزنــد رحمــان ش ش ‪748‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 3949176714‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬احمــد پرویــن فرزنــد رحمــان ش ش ‪ 80‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 3329425733‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬قمــر پرویــن فرزنــد رحمــان ش ش ‪ 375‬کــد ملــی‬ ‫‪ 3948590323‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬محمدابراهیــم پرویــن فرزنــد رحمــان ش ش ‪ 129‬کــد ملــی‬ ‫‪ 3339578912‬فرزنــد متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای طاهــر رضایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 455‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9999889576003‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان خانعلــی رضایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 7‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1355/4/2‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬طاهــر رضایــی فرزنــد خانعلــی بــه شــماره ملــی ‪ 3340238731‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬رشــید‬ ‫رضایــی فرزنــد خانعلــی بــه شــماره ملــی ‪ 3341391827‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬جمینــه رضایــی‬ ‫فرزنــد خانعلــی بــه شــماره ملــی ‪ 3340236887‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬شــوکت رضایــی فرزنــد‬ ‫خانعلــی بــه شــماره ملــی ‪ 3340226895‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬منیجــه رضایــی فرزنــد خانعلــی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 3340239551‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬زینــب فــرزی فرزنــد علــی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 3340294641‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت مزبــور‬ ‫را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫ان باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫نگاهــی بــه وضعیــت اســتقالل گــواه همیــن مطلــب اســت؛ مدیریــت‬ ‫اســتقالل قبل ازاینکــه فصــل تمــام شــود‪ ،‬تغییــر ســرمربی تیــم را کلیــد‬ ‫زد و ازطرفــی نتوانســت ســرمربی ایتالیایــی را فع ـ ً‬ ‫ا بــه تهــران بیــاورد‬ ‫تــا مجبــور شــود هدایــت تیــم را به طــور موقــت بــه مربــی دیگــری‬ ‫واگــذار کنــد‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬مذاکراتــی بــا برخــی مربیــان صــورت گرفــت‬ ‫کــه هیچ یــک حاضــر بــه قبــول مربیگــری به صــورت موقــت نبودنــد‬ ‫و درنهایــت مجیــد نامجومطلــق به واســطه تعهــدی و عالق ـه ای کــه بــه‬ ‫ایــن تیــم داشــت‪ ،‬قبــول کــرد اســتقالل را در اســیا هدایــت کنــد‪ .‬در‬ ‫اردوگاه پرســپولیس هــم وضعیــت بهتــر نیســت‪ .‬یحیــی گل محمــدی‬ ‫کــه از دســت مدیــران تیــم ناراحــت اســت‪ ،‬گفتــه کــه بعــد از لیــگ‬ ‫قهرمانــان اســیا اســتعفا می دهــد‪ .‬این موضــوع یعنــی او هــم صرفــاً‬ ‫به واســطه مدت زمــان کوتــاه تــا بازی هــای اســیایی پذیرفتــه بعــد‬ ‫از مســابقات اســتعفا دهــد و امیــدی بــه اینــده نــدارد‪ .‬در مشــهد هــم‬ ‫مالــک تیــم هدایــت شــهر خــودرو را بــه رحمتــی واگــذار کــرد و از اوردن‬ ‫یــک ســرمربی باســابقه خــودداری کــرده تــا ایــن تیــم فع ـ ً‬ ‫ا در لیــگ‬ ‫قهرمانــان اســیا شــرکت کنــد‪ .‬ســپاهانی ها هــم بعــد از گذشــت دوهفتــه‬ ‫از اتمــام لیــگ برتــر‪ ،‬تــازه ســرمربی جدیــد خــود را انتخــاب کردنــد تــا‬ ‫نویدکیــا در نخســتین روزهــای مربیگــری خــود در ســخت ترین رویــداد؛‬ ‫یعنــی لیــگ قهرمانــان اســیا را تجربــه کنــد‪ .‬بااین رویکــرد‪ ،‬مشــخص‬ ‫نیســت چــرا درطــول یک فصــل‪ ،‬تیم هــا بــرای رســیدن بــه ســهمیه‬ ‫لیــگ قهرمانــان اســیا تااین حــد جان فشــانی می کننــد تــا در پایــان بــا‬ ‫بدتریــن امادگــی بــه مصــاف قهرمانــان ســایر کشــورها برونــد و بــا نتایــج‬ ‫ضعیــف‪ ،‬کارنامــه گذشــته فوتبــال ایــران را لک ـه دار کننــد؟‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای علــی اســدی بــه شماره شناســنامه ‪ 821‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900746‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان شــوکت ســعیدی بــه شماره شناســنامه ‪ 187‬در تاریــخ‬ ‫‪ 98/9/10‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته وورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ســیاوش اســدی‬ ‫فرزنــد فریــدون ش ش ‪ 603‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬زیبــا اســدی فرزنــد فریــدون ش ش ‪ 731‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -3‬نشــیمه اســدی فرزنــد فریــدون ش ش ‪ 698‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬رســمیه اســدی‬ ‫فرزنــد فریــدون ش ش ‪ 602‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬صبریــه اســدی فرزنــد فریــدون ش ش ‪699‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -6‬عباســقلی اســدی فرزنــد فریــدون ش ش ‪ 761‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬علــی اســدی‬ ‫فرزنــد فریــدون ش ش ‪ 821‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬زبیــر اســدی فرزنــد فریــدون ش ش ‪ 905‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -9‬خدیجــه اســدی فرزنــد فریــدون ش ش ‪ 56‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام م ـی دارد ســند ســبز و کمپانــی خــودرو پرایــد ‪ 131‬مــدل ‪ 1393‬بــه رنــگ‬ ‫ســفید روغنــی بــا شــماره پــاک ‪711 -29‬هـــ‪ 25‬و شــماره موتــور ‪ 5217104‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ NAS412100E3632320‬بــه نــام اقــای احســان قدیمــی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فریبــا ویســی بــه شماره شناســنامه ‪ 529‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99-740‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان علــی ویســی بــه شماره شناســنامه ‪ 3‬در تاریــخ ‪ 1398/7/1‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬کبــری ازادی فرزنــد روضــان ش ش‬ ‫‪ 558‬همســر متوفــی ‪ -2‬روح الــه ویســی فرزنــد علــی ش ش ‪ 261‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ســادات‬ ‫ویســی فرزنــد علــی ش ش ‪ 3156‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬مالــک ویســی فرزنــد علــی ش ش ‪14‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ســارا ویســی فرزنــد علــی ش ش ‪ 1411‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬ســهیال ویســی‬ ‫فرزنــد علــی ش ش ‪ 3330390201‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬فریبــا ویســی فرزنــد علــی ش ش ‪529‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -9‬نورالدیــن ویســی فرزنــد علــی ش ش ‪ 3330487437‬فرزنــد متوفــی ‪-10‬‬ ‫افســانه ویســی فرزنــد علــی ش ش ‪ 33300180194‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ســند مالکیــت زمیــن کشــاورزی بــه مســاحت ‪ 885/28‬مترمربــع مشــاع از پــاک ثبتــی ‪110‬‬ ‫اصلــی بــا شــماره ثبــت ‪ 3371‬واقــع در بخــش ‪ 3‬کرمانشــاه (ماهیدشــت) مفقــود و اعتبــاری‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫بــرکات و محســنات روزافــزون ایــن دولــت فخیمــه تمامــی ندارنــد و ظاهــرا ً تــا چشــم‬ ‫همــه حســودان و رقبــا را نــاکار نکننــد‪ ،‬ول کــن نیســتند‪ .‬به قــول شــاعر؛ «بــا ایــن همــه‬ ‫معانــی و ســبک و انســجام ‪ /‬چشــم حســود کــور کــه جــز عیــب ننگــرد!» اخیــرا ً هــم گیر‬ ‫داده انــد بــه نــرخ تــورم و قــرار اســت تــورم هــر کــس جداگانــه محاســبه شــود‪ .‬فقــط‬ ‫خــدا کنــد ایــن الب ـه ال غم بــاد را بــا تــورم اشــتباه نگیرنــد! حقیقــت امــر ســابق براین‬ ‫فقــط لنــگ و قطیفــه و تــاس حمــام و ‪ ...‬شــخصی بــود‪ ،‬امــا االن بــه برکــت دولــت‬ ‫کریمــه تــورم هــم شــخصی شــده اســت و ازاین پــس نــرخ تــورم هــر کــس جداگانــه‬ ‫محاســبه خواهــد شــد! اصــل ســند بــه روایــت جرایــد؛ روزنامــه ایــران در گفت وگــو بــا‬ ‫جــواد حســین زاده رئیــس مرکــز امــار ایــران نوشــت‪« :‬اگــر هزینــه گروه هــای مختلفــی‬ ‫کــه در تــورم مورداســتفاده قــرار می گیــرد ماننــد هزینــه مســکن‪ ،‬اب و بــرق و ســوخت‬ ‫یــا نــان و گوشــت را محاســبه و براســاس وزن و ضریــب اهمیــت محاســبه کنیــد تــورم‬ ‫شــخص شــما به دســت می ایــد‪ .‬این موضــوع بــرای ‪۲۶‬میلیــون خانــوار کشــور نیــز‬ ‫صــادق اســت و هــر خانــوار بســته به میــزان و نــوع مصــرف کاال و خدمــات تــورم خــاص‬ ‫خــود را دارد کــه بــا ســایر خانوارهــا اختــاف دارد»‪ .‬مالحظــه فرمودیــد؛ پیش ازایــن‬ ‫دوســتان ‪1300‬قلــم کاال را درنظــر گرفتــه بودنــد و نــرخ تــورم را برمبنــای ان ها محاســبه‬ ‫می کردنــد و معمــوالً ‪1290‬قلــم از ان کاالهــا اقالمــی بودنــد کــه قیمــت ان هــا در‬ ‫زندگــی مــردم عــادی تاثیــر نداشــت و عزیــزان مرکــز امــار هــم برهمین اســاس نــرخ‬ ‫تــورم را جــوری درمی اوردنــد کــه به قــول ابوالفضــل بیهقــی کــرا نمی کــرد کــه روی‬ ‫ان بحــث کننــد یــا ان را پائیــن بکشــند! هرچه قــدر مــردم عــادی می گفتنــد کــه اقــا‬ ‫ســیگار نمی کشــیم یــا اساسـاً زن و بچــه مــا ســیگار نمی کشــند‪ ،‬روزنامــه نمی خوانیــم‪،‬‬ ‫ســینما و تئاتــر نمی رویــم؛ کــره بادام زمینــی بــا مــزاج مــا ســازگار نیســت‪ ،‬گوشــت‬ ‫قرمــز نمی خریــم‪ ،‬خانه هــای مــا استیجاری ســت‪ ،‬ســفر هوایــی نمی رویــم‪ ،‬مبلمــان‬ ‫منــزل مــا فــرش و پشتی ســت و ‪ ...‬فلــذا محاســبه قیمــت ایــن کاالهــا در نــرخ تــورم‬ ‫بــه درد مــا نمی خــورد‪ ،‬گــوش کســی بدهــکار نبــود‪ .‬االن امــروز دوســتان به این نتیجــه‬ ‫رســیده اند کــه نــرخ تــورم هــر کــس بــا دیگــری تفــاوت دارد و به قولــی هــر کــه بامــش‬ ‫بیــش برفــش بیشــتر! البتــه تــا اینجــای ماجــرا خطــری مــا را تهدیــد نمی کنــد‪ ،‬قصــه‬ ‫انجــا خطرنــاک می شــود کــه ممکــن اســت عزیــزان حقــوق افــراد را هــم براســاس نــرخ‬ ‫تورمشــان تعییــن کننــد‪ .‬به هرحــال‪ ،‬وزیــری کــه کفــش و کت شــلوار برنــد می پوشــد‪،‬‬ ‫نماینــده ای کــه بایــد در یــک خیابــان ابرومنــد خانــه اجــاره کنــد‪ ،‬معــاون وزیــری‬ ‫کــه ســفر خارجــی مــی رود و ماشــین خارجــی ســوار می شــود و ‪ ...‬بایــد حقوقشــان‬ ‫بــا مــا معمولی هــا تفــاوت داشــته باشــد! بعیــد نیســت دوروز دیگــر برایتــان پیامــک‬ ‫ارســال شــود شــما کــه ســیگار نمی کشــید‪ ،‬روزنامــه نمی خوانیــد‪ ،‬کــره بادام زمینــی‬ ‫بــا مزاجتــان ســازگار نیســت؛ ســینما و تئاتــر نمی رویــد؛ بــرای خریــد خــودرو منتظــر‬ ‫شــیروخط هســتید؛ مســافرت هــم تشــریف نمی بریــد‪ ،‬گوشــت قرمــز نمی خریــد‬ ‫وقس علی هــذا ‪ ...‬چهارمیلیــون حقــوق می خواهیــد چــه کار کنیــد؟! یک وپانصــد هــم‬ ‫از ســرتان زیــاد اســت! خــدا به خیــر بگذرانــد ‪...‬‬ ‫دعوت‬ ‫مسخ‬ ‫نمایشــگاه «مســخ» بــا اثــاری از معصومــه مهتــدی؛ جمعــه ‪ ۲۱‬شــهریورماه‬ ‫‪ 1399‬در گالــری «بــاوان» افتتــاح می شــود‪ .‬او در اولیــن نمایشــگاه انفــرادی اش‪،‬‬ ‫روایت هــای متفــاوت و متناقضــی را بــا متریــال زبــان و متــون مختلــف نمایــش‬ ‫می دهــد‪ .‬او در اثــارش بــا رویکــردی مفهومــی عمدت ـاً بــه کنــدوکاو در مضامیــن‬ ‫زبان شناســی و نظام هــای قــراردادی می پــردازد‪ .‬مهتــدی بــا طیــف وســیعی از‬ ‫مدیوم هــا کار می کنــد و زبــان و ســوءتفاهم های زبــان همــواره محــور و موضــوع‬ ‫اثــارش بوده انــد‪ .‬او بــا دســتمایه قراردادن مفهــوم دگردیســی‪ ،‬تفــاوت میــان ادراک‬ ‫مخاطــب و چیزی کــه به واقــع در ذهــن مولــف شــکل گرفتــه اســت را در نمایشــگاه‬ ‫«مســخ» بــا مخاطبــان خــود به اشــتراک گذاشــته اســت‪ .‬دگردیســی به معنــای‬ ‫تغییــر مشــهود و کمابیــش ناگهانــی در شــکل پدیده هاســت و دراین نمایشــگاه‪،‬‬ ‫ذهــن مخاطــب بســتر ایــن تحــوالت قرارمی گیــرد‪ .‬نمایشــگاه «مســخ» تــا ‪۱۱‬‬ ‫مهرمــاه جــاری در گالــری «بــاوان» به نشــانی تهــران‪ ،‬خیابــان مطهــری‪ ،‬خیابــان‬ ‫الرســتان‪ ،‬خیابــان عبــده‪ ،‬پــاک ‪ ۷‬برپاســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز و ســند کمپانــی ســواری ام وی ام مــدل ‪ 1388‬بــه رنــگ ســفید روغنــی بــا‬ ‫شــماره پــاک ‪897 -21‬ل‪ 98‬بــا شــماره شاســی ‪ TR88211010565‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ MVM372FG9011030‬به نام لیال خاطری اسفستانی مفقود و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316001001281‬مــورخ ‪ 99/4/24‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم‬ ‫فرنگیــس جمعــه زاده فرزنــد جمشــید بشــماره ‪ 2685‬کــد ملــی ‪ 4199357688‬صــادره از‬ ‫کوهدشــت در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 230/23‬مترمربــع در محــدوده اراضــی‬ ‫پــاک ‪ 301‬فرعــی از ‪ 29‬فرعــی از ‪ 140‬اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه ادرس‬ ‫بلــوار ســه راه مســکن پــاک ‪ 9‬خریــداری از مالــک رســمی مشــاعی اقــای قاســم کوه پیمــا‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬روز‬ ‫اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/02 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005657‬‬ ‫‪ 1399/05/12‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫حاجیــه نصیری کلدهــی فرزنــد محمداســمعیل از پــاک ‪ 7‬باقیمانــده از ‪ 13‬اصلــی واقــع‬ ‫در قریــه مرجقــل بخــش ‪ 22‬گیــان از مالکیــت ســتاد اجرائــی فرمــان امــام(ره) بعنــوان‬ ‫ششــدانگ یکبــاب مغــازه احداثــی بمســاحت ‪ 28/85‬مترمربــع از قطعــه ‪ 47‬از طــرف هیئــت‬ ‫مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1198‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده‬ ‫‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن‬ ‫انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‬ ‫و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد‬ ‫صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد‬ ‫بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ‬ ‫و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/04 :‬‬ ‫م الــف ‪ 910/354‬علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫صومعه ســرا‬ صفحه 5 ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫جمع اوری روزانه بیش از ‪ُ ۱۰‬تن پسماند خشک‬ ‫در سطح شهر‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری ایــام گفــت‪« :‬روزانــه بیــن ‪ ۱۰‬الــی‬ ‫‪۱۵‬تُــن پســماند خشــک توســط شــرکت پیمانــکار ایــن طــرح‪ ،‬در ســطح شــهر ایــام‬ ‫ ‬ ‫جمـع اوری می شــود»‪ .‬پیــام قربانــی افــزود‪« :‬هم اکنــون هشــت غرفــه تفکیــک پســماند‬ ‫در ســطح شــهر فعــال بــوده و روزانــه اقــدام بــه جمـع اوری پســماند خشــک می کنند»‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری ایــام‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬مــردم بــا تحویــل‬ ‫پســماندهای خشــک شــامل کاغــذ‪ ،‬فلــزات‪ ،‬پالســتیک‪ ،‬بطــری نوشــابه و اب معدنــی و‬ ‫… بــه غرفه هــای بازیافــت ســطح شــهر حوالــه خریــد یــا پــول نقــد دریافــت کننــد»‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪« :‬پســماندهای جمع اوری شــده پــس از تفکیــک به عنــوان مــواد اولیــه‬ ‫بیــن کارخانه هــای هــدف‪ ،‬توزیــع می شــود»‪ .‬قربانــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬انتظــار‬ ‫مـی رود شــهروندان دراین راســتا ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری را جهــت پاکیــزه‬ ‫نگه داشــتن شــهر همراهــی کننــد»‪.‬‬ ‫افزایش درصد فوت مبتالیان کرونا دارای بیماری زمینه ای‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام در نشســت ســتاد اســتانی کرونــا در ایــام‬ ‫افــزود‪« :‬اکنــون درصــد میــزان فوتی هــای بیمــاری کرونــا کــه دارای بیمــاری زمینـه ای‬ ‫هســتند در ایــن اســتان بــه ‪ ۹۰‬درصــد رســیده؛ درحالی کــه ایــن میــزان پیش ازایــن‬ ‫‪۷۵‬درصــد بــوده اســت»‪ .‬دکتــر محمــد کریمیــان بابیان اینکــه براســاس اخرین بررســی‬ ‫انجام گرفتــه میــزان ابتــای مــردان ایــن اســتان بــه کرونــا ‪۵۵‬درصــد و در زنــان نیــز‬ ‫‪۴۵‬درصــد اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬درصــد میــزان فوتی هــای کرونــا در مــردان ‪۶۲‬درصــد و در‬ ‫زنــان نیــز ‪۳۸‬درصــد اســت»‪ .‬وی گــروه ســنی ‪ ۲۰‬تــا ‪۴۹‬ســال را بیش تریــن دوره ســنی‬ ‫مبتالیــان بــه کرونــا عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬میانگیــن ســنی مبتالیــان در ایــن اســتان‬ ‫‪۴۱.6‬ســال اســت»‪ .‬وی همچنیــن بیش تریــن فوتی هــای کرونــا را در گــروه ســنی ‪۵۰‬‬ ‫تــا ‪۷۹‬ســال و میانگیــن ســنی فوت شــدگان را ‪۶۷.06‬ســال برشــمرد‪ .‬کریمیــان بــا ذکــر‬ ‫اینکــه در شــهریورماه نســبت بــه دوماه گذشــته ســیر نزولــی ازنظــر فوتــی‪ ،‬بســتری و‬ ‫مبتــا کرونــا در اســتان وجــود داشــته اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬کمتریــن و بیش تریــن مبتالیــان‬ ‫در مــاه جــاری ‪ ۳۴‬و ‪ ۱۰۱‬نفــر در روز بــوده اســت»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری نخستین جشنواره پست و رسانه‬ ‫ســید علــی موسوی نســب‪ /‬مدیــرکل دفتــر‬ ‫ارتباطــات و امــور بین الملــل شــرکت ملــی‬ ‫پســت از برگــزاری نخســتین جشــنواره پســت و‬ ‫رســانه در اســتانه روز جهانــی پســت (‪ ۱۷‬مهــر)‬ ‫خبــر داد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت‬ ‫ملــی پســت؛ حســن عمیــدی افــزود‪« :‬مصمــم‬ ‫هســتیم در جشــنواره پســت و رســانه با بررســی‬ ‫اثــار تولیــدی خبرنــگاران شــامل خبــر‪ ،‬مصاحبــه‪ ،‬گــزارش و یادداشــت چــه به صــورت‬ ‫مکتــوب یــا تصویــری و انتخــاب اثــار برتــر‪ ،‬از زحمات فعــاالن رســانه ای قدردانــی کنیم»‪.‬‬ ‫وی باتاکیدبــر اهمیــت ارتبــاط متقابــل دســتگاه های خدمات رســان و رســانه ها‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬قدردانــی از تالش هــای خبرنــگاران و فعــاالن رســانه ای در مطبوعــات‪،‬‬ ‫خبرگزاری هــا‪ ،‬شــبکه های رادیویــی و تلویزیونــی و شــبکه های اجتماعــی کــه در انتشــار‬ ‫اخبــار و اطالعــات مربــوط بــه پســت تــاش می کننــد‪ ،‬از اهــداف اصلــی برگــزاری ایــن‬ ‫جشــنواره اســت»‪ .‬عمیــدی بااشــاره به اینکه اخبــار و گزارش هــای تولیــدی می بایســت‬ ‫حــول محورهــای نقــش پســت در رفــاه اجتماعــی و ســامت عمومــی‪ ،‬نقــش پســت در‬ ‫رونــق تجــارت الکترونیــک و توســعه کسـب وکارهای مبتنی بـر ان و نقــش خدمات پســت‬ ‫در توســعه فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی باشــد‪ ،‬افــزود‪« :‬پــس از بررســی اثــار دریافــت‬ ‫شــده‪ ،‬بــه ســه اثــر برتــر جوایــز ارزنــده ای اعطــاء خواهــد شــد»‪ .‬مدیــرکل دفتــر ارتباطات‬ ‫و امــور بین الملــل تصریــح کــرد‪« :‬خبرنــگاران و فعــاالن رســانه ای می تواننــد ســه اثــر‬ ‫تولیدشــده خــود در موضوعــات یادشــده از تاریــخ ‪ ۱۷‬مهــر ‪ ۱۳۹۸‬تــا یــک مهــر ‪۱۳۹۹‬‬ ‫را بــا ذکــر نــام رســانه و مشــخصات فــردی‪ ،‬به منظــور شــرکت در ایــن جشــنواره و داوری‬ ‫اثــار منتخــب‪ ،‬بــه پســت الکترونیکــی روابط عمومــی شــرکت ملــی پســت بــه ادرس‬ ‫‪ pr@post. ir‬ارسال کنند»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2063‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان فــارس گفــت‪:‬‬ ‫«رئیــس کل دادگســتری اســتان فــارس ســکان دار اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی در فــارس اســت و دراین راســتا بــا جدیــت و نیــز بــا‬ ‫دلســوزی مضاعــف به دنبــال حــل مشــکالت پی ـش روی جامعــه‬ ‫اقتصادی ســت»‪ .‬دکتــر ســهراب شــرفی بااشــاره به اینکه بــا‬ ‫ضخیم شــدن مشــکالت اقتصــادی متاســفانه راه حلــی بــرای‬ ‫رفــع ان کمتــر به چشــم می خــورد‪ ،‬افــزود‪« :‬معرفــی قضــات‪،‬‬ ‫نشســت های قضائــی و حضــور دادســتان و حمایــت بی دریــغ‬ ‫بــرای رفــع مشــکالت ازســوی دادگســتری فــارس از جملــه‬ ‫اقداماتی ســت کــه راه گشــای بســیاری از معضــات اقتصــادی در‬ ‫ایــن اســتان اســت»‪ .‬وی در ادامــه گفت وگــو بیــان کــرد کــه در‬ ‫طــی ســال های گذشــته یکه تــازی ‪ 20‬و ســاله ازســوی بعضــی‬ ‫از بانک هــا و نبــود نــگاه بانکــداری بــر امــور جــاری و به ویــژه‬ ‫موانــع پیـش روی ان هــا ســبب شــده ســود مرکــب افزایــش یافته‬ ‫و دراین راســتا به علــت عــدم بانکــداری تخصصــی و اســامی‬ ‫شــاهد ســودهای نجومــی به شــکلی اشــکار ازســوی بانک هــا‬ ‫بــوده و هســتیم‪.‬‬ ‫تبدیل شــدن کارخانه هــای مصادره شــده توســط‬ ‫بانک هــا بــه انبــار متروکــه‬ ‫رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت فــارس تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«شکســتن و معالجــه دمــل چرکیــن حاکــم بــر بانک هــا اقــدام‬ ‫بسیار سختی ســت و در این مــورد از ابتــدای انقــاب اســامی‬ ‫هــرگاه کارخان ـه ای مصــادره شــده بــه انبــاری متروکــه تبدیــل‬ ‫شــده و از رونــق افتــاده اســت کــه تبعــات بســیار زیادی داشــته‬ ‫کــه مهم تریــن ان بیــکاری تعــداد زیــادی از کارگــران بــوده کــه‬ ‫می توانــد اثــار مخربــی درپــی داشــته باشــد»‪ .‬دکتــر شــرفی‬ ‫بیــان داشــت‪« :‬بــرای رفــع مشــکالت‪ ،‬دادگســتری اســتان فــارس‬ ‫انصافـاً ورود خــوب و مثبتــی داشــته‪ ،‬ســعی و تــاش می کنــد در‬ ‫فضایــی ارام بــا کمتریــن تنــش بــا ارائــه مصوبــات بــا توصیه هــای‬ ‫دوســتانه و شــوک واردکــردن بــه مســائل اقتصــادی نابهنجــار‪،‬‬ ‫فعالیــت خــود را به پیــش ببــرد»‪.‬‬ ‫کارخانه خواری به جای زمین خواری!‬ ‫وی در ادامــه گفت وگــو اضافــه کــرد‪« :‬حــرص و ولعــی کــه‬ ‫در بعضــی از بانک هــا وجــود دارد زمین خــواری را تبدیــل‬ ‫بــه کارخانه خــواری کــرده و دالالن بســیاری به دنبــال خریــد‬ ‫کارخانه هــای مصــادره ای ازســوی بانک هــا هســتند کــه نگرانــی‬ ‫و استرســی را بــرای کارخانــه داران به وجــود اورده انــد»‪ .‬رئیــس‬ ‫خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت فــارس ابــراز داشــت‪« :‬بعضــی‬ ‫از بانک هــا امــوال کارخانه هــا را بــا ‪ 10‬یــا ‪ 20‬درصــد بــه یغمــا‬ ‫می برنــد؛ البتــه بایــد اذعــان داشــت کــه صد درصــد بانک هــا‬ ‫مقصــر نیســتند و بخشــی از ایــن معضــات‪ ،‬بی توجهــی‪،‬‬ ‫پشــت گوش انداختن و ســهل انگاری در تعهــدات وام گیرنــدگان‬ ‫نیــز اســت»‪ .‬دکتــر شــرفی گفــت‪« :‬رســالت بانک هــا در تمــام‬ ‫دنیــا اهــرم بــرای به حرکــت دراوردن رونــق اقتصادی ســت‪.‬‬ ‫ســکه خریــدن بعضــی از بانک هــا و موسســات اعتبــاری‪ ،‬تملــک‬ ‫کارخانه هــای مصــادره ای و ‪ ...‬فــارغ از نــگاه بانکداری ســت و‬ ‫بایســتی درصــدد نجــات کارخانه هــای ورشکســته باشــند»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬بانک هــا بــرای پرداخــت وام بــا گرفتــن‬ ‫معاون اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن خبر داد؛‬ ‫تشکیل کارگروه بررسی مشکالت حمل ونقل کاال‬ ‫ابراهیــم نیازمنــد‪ /‬معاون امــور بنــدری و اقتصــادی اداره کل بنــادر و دریانوردی اســتان‬ ‫گیــان گفــت‪« :‬کارگــروه بررســی مشــکالت حمل ونقــل کاال باحضــور ارگان هــای‬ ‫تجاری‪،‬صنعتــی اســتان گیــان تشــکیل شــد»‪ .‬محمــد محســن ســلیمی پور خبــر از‬ ‫برگــزاری کارگــروه ویــژه بررســی مســائل و مشــکالت حمل ونقــل کاال و کامیــون در‬ ‫مجتمــع بنــدری انزلــی درراســتای ضــرورت هم اندیشــی‪ ،‬هم افزایــی و تســهیل و‬ ‫تســریع در امــر ورود و خــروج کامیون هــای حامــل کاال داد و اظهــار داشــت‪« :‬باحضــور‬ ‫نماینــدگان ادارات ســتاد نظــارت گمــرکات‪ ،‬منطقــه ازاد‪ ،‬راهــداری و حمل ونقــل‬ ‫جــاده ای‪ ،‬انجمــن شــرکت های حمل ونقــل کاال‪ ،‬انجمــن صنفــی راننــدگان حمــل‬ ‫کاال‪ ،‬پــورت اپراتــور بنــدر و اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان تشــکیل شــد»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬تشــکیل ایــن کارگــروه و بررســی موضوعــات مطروحــه باتوجه بــه افزایــش‬ ‫ظرفیــت و امکانــات و ایجــاد زیرســاخت های جدیــد در مجتمــع بنــدری انزلــی و‬ ‫تغییــر در نــوع کاالهــای وارده و صــادره و به منظــور پاســخگویی بــه نیازهــای صاحبــان‬ ‫کاال‪ ،‬کامیــون داران و رعایــت اصــول مشــتری مداری و درجهــت تعامــل‪ ،‬همــکاری و‬ ‫همفکــری هرچه بیشــتر ارگان هــا و ادارات ذی مدخــل در امــر تخلیــه و بارگیــری‪،‬‬ ‫حمــل و جابه جایــی کاال و همچنیــن لــزوم تغییــر در رویه هــا بــا نــگاه استانداردســازی‪،‬‬ ‫فرهنگ ســازی و کاهــش تاخیــر و وقفــه در عملیــات جهــت تســهیل و روان ســازی‬ ‫عملیــات صــادرات و واردات از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت»‪ .‬معــاون امــور بنــدری‬ ‫و اقتصــادی اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان تصمیمــات اتخاذ شــده در ایــن‬ ‫کارگــروه را درجهــت تســهیل و تســریع در تــردد‪ ،‬ورود و خــروج کامیون هــا بــدون‬ ‫ایجــاد ترافیــک و وقفــه در دو زمینــه نرم افــزاری و ســخت افزاری دانســت و خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬درخصــوص نرم افــزاری نصــب و راه انــدازی برنامــه ورود و خــروج کامیــون بــا‬ ‫قابیلــت پالک خــوان و همچنیــن لینــک ارتباطــی ســازمان های مرتبــط موردبررســی‬ ‫قــرار گرفــت»‪ .‬ســلیمی پور بااشــاره به زمینــه ســخت افزاری ایــن امــر اذعــان داشــت‪:‬‬ ‫«افزایــش تعــداد باســکول ها‪ ،‬تجهیــزات تخلیــه و بارگیری‪ ،‬ایجاد مســیرهای دسترســی‪،‬‬ ‫اختصــاص پارکینــگ کامیون هــا‪ ،‬افزایــش زمــان فعالیــت درب هــای ورود و خــروج و ‪...‬‬ ‫موردتاکیــد و در دســتور قــرار گرفــت و مقــرر شــد برگــزاری ایــن جلســات به صــورت‬ ‫مســتمر و دوره ای تــا رفــع مشــکالت و بهبــود فرایندهــا ادامــه داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری فارس‬ ‫سکان دار اقتصاد مقاومتی‬ ‫؛‬ ‫طــرح توجیهــی از کارخانــه داران انــان را رهــا می کننــد؛‬ ‫درصورتی کــه عقــود مشــارکتی بــوده و از ایــن طــرح صیانــت‬ ‫شــود و نیــز بایــد بداننــد کــه کارخانـه ای در مســیر ایــن طــرح‬ ‫قــرار گرفتــه اســت یــا خیــر»‪ .‬رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت فــارس تصریــح کــرد‪« :‬مصادره کــردن کارخانــه ای‬ ‫کــه موفــق بــه پرداخــت ســود بانکــی نیســتند یــک حرکــت‬ ‫قلدرمابانــه اســت کــه بــا اســاس نحــوه شــراکت‪ ،‬عقــود اســامی‬ ‫و شــیوه همــکاری همپوشــانی نــدارد»‪ .‬رئیــس خانــه صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت فــارس ابــراز داشــت‪« :‬بــا شــیوه بســیار مطلوبی‬ ‫کــه دادگســتری اعمــال می کنــد جــای قدردانــی از رئیــس‬ ‫محتــرم کل دادگســتری‪ ،‬دادســتان و قضاتــی کــه دلســوزانه و‬ ‫بــا تعــادل و اعتــدال قضــاوت می کننــد ازســوی مجموعــه خانــه‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت هســت»‪ .‬شــرفی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«امضاهــا و موافقت هــای دادگســتری و دادســتان بــرای خانــه‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بســیار ارزشــمند اســت و در این مــورد‬ ‫بانک هــا‪ ،‬ادارات و دســتگاه های دولتــی حرمــت قــوه قضائیــه‬ ‫را حفــظ کننــد و اگــر تمکیــن نشــود بی حرمتــی اخالقــی و‬ ‫عــدم تعهــد بــه یکدیگــر را به وجــود م ـی اورد»‪ .‬دکتــر شــرفی‬ ‫در ادامــه ایــن بحــث گفــت‪« :‬قــوه قضائیــه هــرم قضــات اســت و‬ ‫می توانــد رئیس جمهــوری را مواخــذه کنــد و دراین راســتا بایــد‬ ‫در نشســتی مدیــران توجیــه شــوند کــه امضاهــا ارزشــمند بــوده‬ ‫و بایــد بــه ان بهــاء داده شــود؛ چراکــه درجهــت منافع شــخصی‬ ‫نیســت و صرفــاً بــرای حــل مشــکالت و معضــات موجــود‬ ‫اســت»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه بانک هــای جهانــی باتوجه بــه‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا بــرای نجــات کشورشــان ســود را بــه زیــر‬ ‫یــک یــا ‪ 25‬صــدم درصــد می اورنــد‪ ،‬بایــد توجــه داشــت کــه‬ ‫بانک هــا حــق ندارنــد در شــرایط بحرانــی در فکــر نجــات خــود‬ ‫باشــند و مــردم را تنهــا بگذارنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬بــه بانک هــا حــق‬ ‫داده انــد به عنــوان بنــگاه مالــی کــه پول هــای خــرد را جمــع و‬ ‫مدیریــت کننــد و به ســوی نیروهــای مولــد‪ ،‬صــادرات و واردات‬ ‫کــه بخشــی از نفــع ان بــه جامعــه و بخشــی دیگــر بــه بنــگاه‬ ‫می رســد حرکــت کننــد»‪ .‬رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت فــارس بیــان داشــت‪« :‬بانک هــا حــق ندارنــد در شــرایط‬ ‫بحرانــی عهدشــکنی کننــد و ابتــدا خــود را نجــات داده ولــی‬ ‫مــردم را بــه حــال خــود بگذارنــد‪ ،‬ایــن حرکــت خلــف وعــده‬ ‫و جــرم محســوب می شــود؛ چراکــه دولــت به عنــوان هســته و‬ ‫مابقــی هماننــد ســتاره بایــد بــه دور ان بچرخنــد؛ درصورتی کــه‬ ‫ایــن حلقــه درحال حاضــر بــه هــم متصــل نیســت و هرکــس‬ ‫ســاز خــود را می زنــد کــه باعــث می شــود بــه اهــداف خــود‬ ‫دســت نیابیــم»‪.‬‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪ ۱۰۳۹‬پروژه گازرسانی‬ ‫استفاده از توان سایر هیئت ها‬ ‫توسط ورزش نابینایان و کم بینایان‬ ‫رضا بهنام‬ ‫اســتاندار خراســان جنوبــی گفــت‪« :‬به همــت‬ ‫شــرکت گاز‪ ،‬بزرگتریــن پــروژه گازرســانی کشــور‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران از ابالغ‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی مــدارس بــه مراکــز‬ ‫اموزشــی خبــر داد و گفــت‪« :‬مــدارس بایــد بــا‬ ‫رعایــت بهداشــت چرخــه انتقــال کرونــا را قطــع‬ ‫کننــد»‪ .‬ســید عبــاس موســوی بابیان اینکــه‬ ‫مدرســه بــا رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی‬ ‫چرخــه انتقــال ویــروس کرونــا در مــدارس را قطع‬ ‫کننــد‪ ،‬افــزود‪« :‬خانواده هــا تصمیــم می گیرنــد‬ ‫کــه از روش هــای حضــوری یــا غیرحضــوری‬ ‫بــرای امــوزش فرزنــدان اســتفاده کننــد‪ .‬اولیــای‬ ‫مدرســه بــه ســاعات غیــر کالس درس توجــه‬ ‫کننــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬شــیوه نامه های بهداشــتی‬ ‫مربــوط بــه مــدارس بــه مراکــز اموزشــی ابــاغ‬ ‫شــده و تمــام همفکری هــای الزم بــا مســئوالن‬ ‫اموزش وپــرورش اســتان انجــام شــده تــا بتوانیــم‬ ‫در کنــار امــوزش‪ ،‬ســامت دانش امــوزان را نیــز‬ ‫تضمیــن کنیــم و براســاس دســتورالعمل ابــاغ‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان فارس بیان کرد؛‬ ‫استاندار خراسان جنوبی خبر داد؛‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان البرز خبر داد؛‬ ‫علیرضــا نصیرمنــش‪ /‬مدیــرکل ورزش و‬ ‫جوانــان اســتان البــرز‪ ،‬اســتفاده از ظرفیــت و‬ ‫تــوان ســایر هیئت هــا بــرای کمــک بــه ورزش‬ ‫نابینایــان و کم بینایــان را مهــم ارزیابــی کــرد‪.‬‬ ‫امیــر غفرانــی مدیــرکل ورزش و جوانــان‬ ‫اســتان البــرز با حضــور در مجمــع انتخاباتــی‬ ‫هیئــت ورزش هــای نابینایــان و کم بینایــان‬ ‫بااشــاره به مســئولیت ســنگین رئیــس منتخــب هیئــت‪ ،‬اظهارکــرد‪« :‬خواســته هایی کــه‬ ‫ورزشــکاران نابینــا و کم بینــا دارنــد کامـ ًا به حــق اســت و همــه مــا مســئولیت و وظیفه‬ ‫ســنگینی دراین خصــوص داریــم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی صحیــح و بهره منــدی ازنیروهــای توانمنــد و مجــرب از نکاتی ســت کــه‬ ‫رئیــس منتخــب می بایســت بــرای توســعه هیئــت در دســتورکار خــود قراردهــد»‪.‬‬ ‫غفرانــی بــه تعــدد رشــته های ورزشــی درهیئــت نابینایــان و کم بینایــان اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬تعــداد رشــته های ورزشــی کار در ورزش نابینایــان و کم بینایــان را ویــژه کــرده‬ ‫و ایــن هیئــت بــرای رفــع مشــکالت بــه اســتفاده ازظرفیــت وتــوان ســایر هیئت هــا‬ ‫نیــاز دارد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬قطعــاً مربیــان رشــته های مختلــف ورزشــی بــه کار بــا‬ ‫ورزشــکاران نابینــا و کم بینــا و خدمت رســانی بــه ایــن عزیــزان افتخــار مــی کننــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل ورزش وجوانــان اســتان البــرز درپایــان گفــت‪ :‬اداره کل ورزش و جوانــان اســتان‬ ‫البــرز همچــون گذشــته در کنــار فدراســیون‪ ،‬حامــی و پشــتیبان هیئــت ورزش هــای‬ ‫نابینایــان و کم بینایــان خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫شــامل افتتــاح و کلنگ زنــی ‪ ۱۰۳۹‬پــروژه‪ ،‬متعلق‬ ‫بــه اســتان ماســت کــه بــه زودی مراســم ان انجام‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬معتمدیــان با بیان اینکــه افــزود‪:‬‬ ‫«در حال حاضــر یک هــزار و ‪ ۳۹‬پــروژه گازرســانی‬ ‫بــا اعتبــاری معــادل ‪ ۵۷۸‬میلیارد تومــان در ســطح‬ ‫اســتان امــاده افتتــاح و کلنگ زنی ســت»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬از مجمــوع ایــن پروژه هــا‪ ،‬گازرســانی‬ ‫بــه ‪ ۱۸۲‬روســتا بــا هزینــه اعتبــاری به میــزان‬ ‫‪ ۱۵۸‬میلیارد تومــان و گازرســانی بــه ‪ ۵۲‬واحــد‬ ‫صنعتــی بــا اعتبــار هزینــه نه میلیارد تومــان امــاده‬ ‫افتتــاح اســت»‪ .‬معتمدیــان تصریح کرد‪« :‬شــرکت‬ ‫گاز بــرای اغــاز عملیــات اجرایــی گازرســانی بــه‬ ‫‪ ۲۳۳‬روســتا (‪ ۲۵۱‬میلیارد تومــان) و ‪ ۱۳۹‬واحــد‬ ‫صنعتــی (‪ ۵۸‬میلیارد تومــان) و اجــرای چندیــن‬ ‫پــروژه از قبیــل تقویــت شــبکه های قاینــات‪،‬‬ ‫طبــس و بیرجنــد اعــام امادگــی کــرده اســت»‪.‬‬ ‫اســتاندار متذکــر شــد‪« :‬همــه ایــن پروژه هــا‪،‬‬ ‫طــی هفته هــای اینــده به صــورت متمرکــز و‬ ‫با حضــور ویدیوکنفرانســی وزیــر نفــت‪ ،‬افتتــاح و‬ ‫کلنگ زنــی می شــوند»‪ .‬معتمدیــان در ادامــه از‬ ‫برنامــه اســتان بــرای گازرســانی بــه ‪ ۱۰‬هــزار واحد‬ ‫مســکن روســتایی‪ ،‬گفــت‪« :‬شــرکت گاز بــرای‬ ‫اجــرای ایــن پــروژه ‪ ۹۱‬میلیارد تومــان اعتبــار‬ ‫پیش بینــی کــرده اســت»‪ .‬به گفتــه وی؛ ایــن‬ ‫طــرح در مراحــل اول و دوم بــرای نفــت ســفید‬ ‫و نفــت گاز بــوده و اکنــون در مرحلــه ســوم‪،‬‬ ‫موضــوع گاز مایــع را در دســتور کار قــرار دارد‪.‬‬ ‫اســتاندار گفــت‪« :‬بر اســاس اطالع رســانی های‬ ‫انجام شــده‪ ،‬کلیــه افــرادی کــه در مناطــق فاقــد‬ ‫شــبکه گاز ســکونت دارنــد یــا صنوفــی کــه بــه‬ ‫گاز مایــع احتیــاج دارنــد‪ ،‬می بایســت تــا اول‬ ‫شــهریور ماه در ســامانه تجــارت اســان ثبت نــام‬ ‫می کردنــد»‪ .‬معتمدیــان تاکیــد کــرد‪« :‬از مجموع‬ ‫‪ ۳۹‬هزار نفــر جامعــه هــدف مــا در بحــث نیــاز‬ ‫بــه گاز مایــع‪ ،‬حــدود ‪ ۲۵‬هزارنفــر ثبت نــام‬ ‫کرده انــد؛ لــذا از همــه انهایــی کــه بــه گاز مایــع‬ ‫نیــاز دارنــد درخواســت می شــود بــه جهــت‬ ‫ســاماندهی شــرایط بــه ایــن ســامانه مراجعــه‬ ‫کــرده و ثبت نــام کننــد»‪ .‬معتمدیــان افــزود‪:‬‬ ‫«طبــق ابالغیــه دولــت بــه شــرکت های پخــش‬ ‫فراورده هــای نفتــی اســتان ها‪ ،‬همــه خودروهــای‬ ‫عمومــی اعــم از تاکســی ها و وانت بارهــا‪ ،‬ظــرف‬ ‫یک هفتــه به صــورت رایــگان گازســوز می شــوند‬ ‫و از امکانــات اســتاندارد برخــورداری از گاز ‪CNG‬‬ ‫بهره منــد می شــوند»‪ .‬اســتاندار در پایــان از‬ ‫دســتور اکیــد خــود بــه فرمانــداران و مدیــر‬ ‫شــرکت پخــش فراورده هــای نفتــی اســتان‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪«:‬با وجــود تعییــن ســهمیه ای‬ ‫به میــزان چهــار کپســول بــرای هــر خانــوار‪ ،‬بــه‬ ‫شــرکت پخــش تکلیــف شــده‪ ،‬درصــورت نیــاز‬ ‫خانواده هــا در مناطــق شــهری و روســتاهایی کــه‬ ‫به شــبکه گاز متصل نیســتند‪ ،‬ســهمیه بیشــتری‬ ‫توزیــع شــود»‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫حضور دانش اموز اجباری نیست‬ ‫شــده‪ ،‬بــه والدیــن توصیــه اکیــد می شــود‬ ‫کــه اگــر در خانــواده کوچک تریــن مــورد‬ ‫مشــکوک بــه کرونــا پیــدا شــده دانش امــوز را‬ ‫راهــی مدرســه نکننــد و در خانــه اموزش هــای‬ ‫مجــازی را پیگیــری کننــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«همان طور کــه در دســتورالعمل ابالغــی نیــز‬ ‫تاکیــد شــده‪ ،‬اجبــاری در حضــور دانش امــوزان‬ ‫وجــود نــدارد و می تواننــد از اموزش هــای از راه‬ ‫دور نیــز اســتفاده کننــد امــا حتمـاً دســتورالعمل‬ ‫به طورجــدی و کامــل اجــرا شــود و اجبــاری‬ ‫در شــرکت دانش امــوزان به صــورت حضــوری‬ ‫در مــدارس نباشــد و ان هــا بتواننــد به صــورت‬ ‫انتخابــی نحــوه امــوزش خــود را انتخــاب کننــد»‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬حضــور در کالس هــا بــا گروه هــای‬ ‫کوچــک و بــا رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی‬ ‫در کالس اتفــاق می افتــد و از ازدحــام کالس هــا‬ ‫جلوگیــری شــود‪ ،‬همچنیــن زنــگ تفریــح‬ ‫دانش امــوزان بایــد از شــکل ســنتی خــارج و‬ ‫از حضــور هم زمــان دانش امــوزان در حیــاط‬ ‫مدرســه بــرای اســتراحت جلوگیــری شــود»‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪« :‬تمــام دانش امــوزان و کادر‬ ‫مدرســه از ماســک اســتفاده کننــد و همچنیــن‬ ‫قبــل و بعــد از پایــان هــر کالس دســت ها بــه‬ ‫مــدت یک دقیقــه بــا اب و صابــون شســته شــود‪،‬‬ ‫عالوه برایــن مــواد ضدعفونی کننــده بایــد در‬ ‫دســترس دانش امــوزان قــرار گیــرد تــا بتواننــد‬ ‫به طور مرتــب از ان اســتفاده کننــد»‪.‬‬ ‫مدیریت کیفیت مواد اولیه فوالد مبارکه با اتخاذ فرایند جدید ارزیابی تولیدکنندگان‬ ‫احسانعالیخانی‬ ‫هم زمــان بــا افزایــش ظرفیــت خطــوط‬ ‫تولیــد در فــوالد مبارکــه نیــاز بــه مــواد‬ ‫اولیــه (کنســانتره) افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫کنســانتره یکــی از مــواد ورودی ایــن‬ ‫شــرکت اســت کــه پارامترهــای کیفــی ان‬ ‫بــر تولیــد محصــول تاثیــر مســتقیم دارد؛‬ ‫امــا کیفیــت مــواد اولیــه چگونــه ارزیابــی‬ ‫می شــود؟ خبرنــگار فــوالد پاســخ ایــن‬ ‫ســوال را از غفــار دانشــمند؛ کارشــناس‬ ‫واحــد کنتــرل کیفــی‪ ،‬جویــا شــده اســت‪.‬‬ ‫درادامــه‪ ،‬پاســخ ایــن کارشــناس را پــی‬ ‫می گیریــم‪.‬‬ ‫طــرح موضــوع کنتــرل و ارزیابــی‬ ‫کیفیــت مــواد اولیــه ورودی بــه فــوالد‬ ‫مبارکــه از کجــا اغــاز شــد؟‬ ‫فــوالد مبارکــه بــا رویکــرد افزایــش‬ ‫تولیــد کیفــی و بــرای تامیــن بیشــتر‬ ‫کنســانتره ورودی بــه کارخانــه‪ ،‬بــه ســمت‬ ‫تامین کننــدگان جدیــد معــادن گرایــش‬ ‫یافــت؛ درنتیجــه حجــم زیــادی کنســانتره‬ ‫بــه کارخانــه فــوالد مبارکــه وارد شــد‪ .‬در‬ ‫ابتــدا به دلیــل پائین بــودن مشــخصات‬ ‫کیفــی کنســانتره های ورودی جدیــد‪ ،‬کیفیت‬ ‫محصــول در ناحیــه اهن ســازی تحت تاثیــر‬ ‫قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫چه اقداماتی دراین زمینه انجام شد؟‬ ‫براســاس برنامــه مــدون و مشــترک بیــن‬ ‫مدیریت هــای کنتــرل کیفــی‪ ،‬ازمایشــگاه‪،‬‬ ‫خریــد و ناحیــه اهن ســازی‪ ،‬از ابتــدای‬ ‫ســال ‪ 1399‬به منظــور تامیــن پایــدار‬ ‫کیفــی کنســانتره‪ ،‬گندلــه و اهــن اســفنجی‪،‬‬ ‫کارگروهــی جهــت ارزیابــی تامین کننــدگان‬ ‫تشــکیل شــد‪ .‬درادامــه‪ ،‬کنتــرل کیفــی ناحیه‬ ‫اهن ســازی همــگام بــا ســایر قســمت های‬ ‫ذکرشــده‪ ،‬ضمــن بازدیدهــای مســتمر از ایــن‬ ‫تامین کننــدگان‪ ،‬درجهــت ایجــاد ســاختار‬ ‫کنتــرل کیفــی و ارتقــای کیفیت محصــوالت‪،‬‬ ‫ممیــزی و مشــاوره کــرد و پــس از تفهیــم‬ ‫خواســته های کیفــی بــه ان هــا‪ ،‬توانمنــدی و‬ ‫شایســتگی ایــن معــادن و واحدهــای تولیــدی‬ ‫را مورد ارزیابــی قــرار داد‪.‬‬ ‫این اقدامات چه نتایجی در برداشت؟‬ ‫نتیجــه ایــن فعالیت هــا منجــر بــه ایجــاد‬ ‫برنامــه نرم افــزاری کیفیــت شــد؛ ایــن‬ ‫نرم افــزار بــا اســتفاده از کلیــه اطالعــات‬ ‫پارامترهــای کیفــی موردنظــر کنســانتره‪،‬‬ ‫گندلــه‪ ،‬اهــن اســفنجی‪ ،‬نمــره کیفیــت را‬ ‫محاســبه می کنــد‪ .‬بــرای به دســت اوردن‬ ‫ایــن نمــره کیفیــت‪ ،‬کنتــرل کیفــی ناحیــه‬ ‫اهن ســازی همــراه بــا کارگــروه بازدیدکننــده‬ ‫از معــدن یــا کارخانــه تامین کننــده‪ ،‬تمــام‬ ‫قســمت های موردنظــر تولیــد را مورد ارزیابــی‬ ‫قــرار می دهــد و دیدگاه هــای فنــی و‬ ‫راهکارهــای تخصصــی را در جلســه ای بــا‬ ‫مدیریــت ان واحــد در میــان می گــذارد‪.‬‬ ‫درپایــان کنتــرل کیفــی اهن ســازی از‬ ‫محصــول تولیــدی واحــد نمونه گیــری‬ ‫می کنــد و ایــن نمونــه در ازمایشــگاه‬ ‫فــوالد انالیــز می شــود‪ .‬نتایــج هــر یــک از‬ ‫پارامترهــای کیفــی ایــن نمونــه بــا اســتفاده از‬ ‫نرم افــزار‪ ،‬تبدیــل بــه نمــره یــا عــدد بــرای ان‬ ‫پارامتــر می شــود‪ .‬حاصــل جمــع ایــن اعــداد‬ ‫مشــخص می کنــد واحــد تولیــدی ازلحــاظ‬ ‫کیفیــت در چــه جایگاهــی نســبت بــه دیگــر‬ ‫تامین کننــدگان قــرار دارد‪ .‬درمجمــوع بــا ایــن‬ ‫روش‪ ،‬کنتــرل کیفــی فــوالد مبارکــه جایــگاه‬ ‫کیفــی تولیدکننــدگان را به دســت مــی اورد‪.‬‬ ‫تمــام تامین کننــدگان بــا یــک روش بررســی‬ ‫می شــوند و کار بــر مبنــای یــک فراینــد انجــام‬ ‫می گیــرد‪ .‬بــا انجــام ایــن ارزیابــی واحدهــای‬ ‫تامین کننــده در مســیر ارتقــای کیفیــت قــرار‬ ‫می گیرنــد‪ .‬ارزیابی هــا نشــان می دهــد میــزان‬ ‫گوگــرد موجــود در مــواد اولیــه ارســالی از یکی‬ ‫از معــادن در مردادمــاه نســبت بــه مــاه قبل به‬ ‫میــزان قابل توجهــی کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫فرماندار ری تاکید کرد؛‬ ‫استفاده شهرداری از تسهیالت دولت‬ ‫برای احیای بافت فرسوده‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری گفــت‪« :‬شــهرداری تهــران از تســهیالتی کــه دولــت در‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۹۹‬بــرای احیــای بافــت فرســوده اطــراف حــرم حضــرت عبدالعظیــم(ع)‬ ‫درنظــر گرفتــه اســت‪ ،‬اســتفاده کنــد»‪ .‬حســین توکلــی کجانــی در جلســه ســتاد‬ ‫بازافرینــی شــهری شهرســتان ری افــزود‪« :‬در قانــون بودجــه ســال ‪ ۹۹‬بــرای بازافرینــی‬ ‫شــهرهای مذهبــی ازجملــه ری کــه موجــب احیــا و نوســازی بافت هــای فرســوده و‬ ‫همچنیــن افزایــش ایمنــی و تــاب اوری شــهری می شــود‪ ،‬اعتبــارات و تســهیالت الزم‬ ‫درنظــر گرفتــه شــده؛ امــا پــس از گذشــت نیمــی از ســال هنــوز محقــق و اجرایی نشــده‬ ‫اســت»‪ .‬ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد‪« :‬ری دارای بافــت تاریخی‪ ،‬مذهبی و گردشــگری‬ ‫اســت و می بایســت احیــای ایــن بافــت موردتوجــه ویــژه قــرار گیــرد و می تــوان بــا‬ ‫احیــای بافــت فرســوده پیرامــون حــرم حضــرت عبدالعظیــم(ع) ضمــن تعییــن هــدف و‬ ‫تصمیم گیــری کارشناســی اطــراف حــرم از بالتکلیفــی خــارج و ظرفیت هــای اقتصــادی‬ ‫و گردشــگری ایجــاد کــرد»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬در فــاز اول طــرح احیــای بافت فرســوده‬ ‫پیرامــون حــرم حضــرت عبدالعظیــم(ع) بایــد ‪ ۱۵‬هکتار اجرایی شــود و ســازمان نوســازی‬ ‫شــهر تهــران اجــرای فــاز اول را پیگیــری و در اولویــت قــرار دهــد»‪ .‬توکلــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«دســتگاه های اجرایــی و مدیــران محلــی شهرســتان ری امادگــی الزم را بــرای همــکاری‬ ‫همه جانبــه درراســتای احیــای بافت هــای فرســوده دارنــد؛ زیــرا ایــن موضــوع به عنــوان‬ ‫یــک اولویــت مهــم در شهرســتان اســت»‪ .‬فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«با توجه بــه خطــرات ســکونت در حریــم دکل هــای بــرق فشــار قــوی‪ ،‬بایســتی تمــام‬ ‫واحدهــای مســکونی در حریــم بــرق شناســایی و ضمــن تهیــه نقشــه جامــع دکل هــای‬ ‫بــرق فشــار قــوی‪ ،‬ایــن مشــکل بــا برنامه ریــزی علمــی و فنــی ســاماندهی شــود»‪ .‬وی‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬تیرهــای بــرق در بافت هــای فرســوده شــهرهای تابعــه بــا همــکاری‬ ‫شــهرداری ها و اداره بــرق جابه جــا شــود تــا رونــد احیــا ایــن بافت هــا تســهیل شــود»‪.‬‬ ‫ایــن مســئول اضافــه کــرد‪« :‬ری بــا قدمــت هشت هزارســاله شــهری‪ ،‬تاریخــی و باســتانی‬ ‫نیــاز اســت بیش ازپیــش بــه ایــن گنجینــه ارزشــمند توجــه کــرد کــه بــا پیگیری هــای‬ ‫صــورت گرفتــه اســتقرار پایــگاه ملــی ری مصــوب شــده و بایســتی توســط شــهرداری‬ ‫منطقــه ‪ ۲۰‬جانمایــی شــود»‪ .‬توکلــی تصریــح کــرد‪« :‬بافــت فرســوده باقرشــهر و منطقه‬ ‫‪ ۲۰‬کــه در اراضــی اوقافــی قــرار گرفتــه‪ ،‬ضــرورت دارد اوقــاف و اســتان قــدس رضوی(ع)‬ ‫و اداره اوقــاف در احیــای ایــن بافــت همراهــی و تعامــل داشــته باشــند و دراین راســتا نیــز‬ ‫بـه زودی دفتــر تســهیل گــری در بافــت فرســوده باقرشــهر راه انــدازی می شــود»‪.‬‬ ‫دادستان شهرری‪:‬‬ ‫متهم به قبر فروشی در ابن بابویه دستگیر شد‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان ری گفــت‪« :‬فروشــنده غیرقانونــی قبــر در‬ ‫ارامســتان ابن بابویــه شــهرری دســتگیر شــد»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ غالمرضــا نوفرســتی‬ ‫افــزود‪« :‬متهــم بــا دســتور دادســتانی توســط نیــروی انتظامــی در حالــی دســتگیر شــد‬ ‫کــه شــاکیان را تهدیــد کــرده کــه رضایــت دهنــد و پرونــده را پیگیــری نکننــد»‪ .‬وی‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬تا این لحظــه چهار نفــر از شــاکیان مراجعــه کرده انــد کــه حســب‬ ‫اظهــارات انهــا‪ ،‬هرکــدام بیــن ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۵۰‬میلیون تومــان بــه متهــم پرداخــت کرده انــد»‪.‬‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان ری تصریــح کــرد‪« :‬مــاه گذشــته انتشــار‬ ‫موضوعــی در فضــای مجــازی مبنــی بــر اینکــه فــردی از وضــع خــاص هموطنانــی کــه‬ ‫عزیزشــان را ازدسـت داده بودنــد و تمایــل داشــتند‪ ،‬متوفــی ان هــا در ارامســتان ابن بابویه‬ ‫دفــن شــود‪ ،‬سوءاســتفاده و مبالغــی را به ناحــق از مــردم دریافــت کــرده اســت»‪ .‬ایــن‬ ‫مســئول خاطرنشــان کــرد‪« :‬باتوجه به اینکــه دادســتانی اخبــار شهرســتان را در فضــای‬ ‫مجــازی مرتــب رصــد می کنــد‪ ،‬مــا بــه ایــن موضــوع ورود و اعــام کردیــم اگــر شــکایتی‬ ‫دراین زمینــه وجــود دارد بــه دادســتانی مراجعــه کننــد»‪ .‬نوفرســتی گفــت‪« :‬براســاس‬ ‫مســتندات موجــود‪ ،‬صرفــاً حــدود پنج میلیون تومــان از این مبالــغ بــه ارامســتان‬ ‫اختصــاص یافتــه و متهــم از مابقــی مبالغ سوءاســتفاده کــرده اســت»‪ .‬رئیــس اداره اوقاف‬ ‫و امــور خیریــه شهرســتان ری نیــز پیش تــر اعــام کــرده بــود‪« :‬ایــن شــخص درمــورد‬ ‫تعرفــه حق الدفــن پرداختــی خانــواده متوفیــان وارد عمــل شــده و مبالغــی را به صــورت‬ ‫دلخــواه دریافــت می کــرده؛ درحالی کــه او هیــچ ســمتی در اوقــاف نداشــته اســت»‪.‬‬ ‫به گفتــه حجت االســام مرتضــی صادقــی‪ ،‬ایــن فــرد در ارامســتان «ابن بابویــه» فقــط‬ ‫میــز و صندلــی‪ ،‬بانــد و بلندگــو اجــاره مـی داد و باتوجه بــه نــوع کارش و تماســی کــه بــا‬ ‫خانــواده متوفیــان داشــت‪ ،‬از انــان پــول دریافــت می کــرد‪.‬‬ ‫برخورد قاطعانه شهرداری باقرشهر‬ ‫با هرگونه ساخت وساز غیرمجاز‬ ‫شــهردار باقرشــهر گفــت‪« :‬اعمــال‬ ‫ســختگیران و مقابلــه بــا‬ ‫مقــررات‬ ‫ِ‬ ‫هرگونــه ساخت وســاز غیرمجــاز ادامــه‬ ‫می یابــد»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫شــهرداری و شــورای اســامی‬ ‫باقرشــهر؛ ســعید اســتاد فــرج افــزود‪:‬‬ ‫«بــا عنایــت بــه اخبــار و گزارشــات‬ ‫واصلــه مبنی بــر سوءاســتفاده برخی از‬ ‫فرصت طلبــان از ایــام تعطیــل تاســوعا‬ ‫و عاشــورای حســینی‪ ،‬تمهیــدات الزم‬ ‫بــرای ممانعــت از هرگونــه ساخت وســاز غیرمجــاز در شــهر صــورت پذیرفــت»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬بــا هماهنگــی به عمل امــده بــا دســتگاه محتــرم قضایــی و دســتگاه های نظارتــی‬ ‫شــهرداری و بــا نظــارت معاونــت اداری مالــی و عوامــل واحدهای حراســت‪ ،‬بازرســی‪ ،‬فنی‬ ‫و شهرســازی‪ ،‬کنتــرل و نظــارت و امــور شــهر نســبت بــه جمـع اوری و توقیــف ‪۱۲‬مــورد‬ ‫ساخت وســاز غیرمجــاز در محــدوده قانونــی شــهر و هشــت مــورد تخریــب و اعمــال‬ ‫مقــررات نســبت بــه هرگونــه دیوارکشــی و تغییــر کاربــری در اراضــی کشــاورزی اقدامات‬ ‫الزم صــورت پذیرفــت»‪ .‬شــهردار باقرشــهر درادامــه افــزود‪« :‬باتوجه بــه رویکــرد مدیریتــی‬ ‫شــهرداری مبنــی بــر مشــارکت شــهروندان به منظــور مقابلــه بــا هرگونــه سوءاســتفاده‬ ‫توســط ســودجویان‪ ،‬امــاده دریافــت اطالعــات تخلفــات صــورت گرفتــه هســتیم»‪.‬‬ ‫اســتادفرج تصریــح کــرد‪« :‬ســامانه های متعــدد تعبیه شــده در شــهرداری و امادگــی‬ ‫کامــل عوامــل نظارتــی و اجرایــی شــهرداری و همچنیــن هم افزایــی دســتگاه های‬ ‫نظارتــی شهرســتان ری موجبــات کاهــش چشــمگیر ساخت وســازهای غیرمجاز نســبت‬ ‫بــه ســال گذشــته شــده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬اســیب های ساخت وســازهای غیرمجــاز‬ ‫موجــب ترویــج فرهنــگ بی اعتنایــی بــه قانــون شــده اســت و دراین زمینــه اغمــاض در‬ ‫تخلفــات ساخت وســاز پذیرفتنــی نیســت»‪ .‬شــهردار باقرشــهر در پایــان ضمــن تاکیــد بر‬ ‫تشــدید برخــورد بــا ساخت وســازهای غیرمجــاز‪ ،‬گفــت‪« :‬نظــارت و برخــورد بــا مالــکان‬ ‫متخلــف گامــی مهــم درراســتای جلوگیــری از تضییــع حقــوق شهروندی ســت کــه‬ ‫ای ـن کار بــا قــوت اجــرا خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫انتشار فیلم نامه «گاوبندی» اثر هنرمند شهرری‬ ‫فیلم نامــه «گاوبنــدی» اثــر وحیــد پیمــان دار از هنرمنــدان شــهرری منتشــر شــد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ری‪ ،‬ایــن کتــاب‪،‬‬ ‫داســتان زنــی را روایــت می کنــد کــه بــرای رهایــی از مشــکالت مالــی‪ ،‬بــه خریدوفــروش‬ ‫مــواد مخــدر روی م ـی ارود‪ .‬فیلمنامــه «گاوبنــدی» توســط انتشــارات هنــر پارینــه در‬ ‫شــمارگان ســه هــزار نســخه بــا قیمــت ‪ 15‬هزار تومــان بــه زیــور طبــع اراســته شــده‬ ‫اســت‪ .‬وحیــد پیمانــدار؛ دانش اموختــه ســینما‪ ،‬فیلم ســاز و نویســنده‪ ،‬در فیلم هایــی‬ ‫همچــون «گاوبنــدی»‪« ،‬اســتوری» و «تیغ»به عنــوان کارگــردان نیز حضور داشــته اســت‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫سه شنبه ‪ 18‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2063‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مطرح کرد؛‬ ‫بودجه ‪ ۵۰‬میلیون تومانی و ناچیز فرهنگی مازندران‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫مازنــدران‪ ،‬اشــکواره فرهنگــی و هنــری‬ ‫حســینی را یکــی از بهتریــن برنامــه‬ ‫فرهنگــی و دینــی اســتان دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫«متاســفانه بودجــه فرهنگــی اســتان ناچیز‬ ‫و ‪ ۵۰‬میلیون تومــان اســت»‪ .‬عبــاس زارع در‬ ‫نشســت رســانه ای ســومین دوره اشــکواره‬ ‫فرهنگــی و هنــری حســینی در محــل اداره‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی امــل گفــت‪:‬‬ ‫«پــس از دو دوره برگــزاری موفــق ایــن اشــکواره‪ ،‬خوشــبختانه نــام ایــن اشــکواره در‬ ‫کل کشــور شــناخته شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ترویــج دســتاوردهای بــاال و درس امــوز‬ ‫محــرم و قیــام کربــا در حــوزه هنــری باتوجه بــه هجمه هــای ناجوانمردانــه اســتکبار در‬ ‫نفــوذ فرهنگــی علیــه مســلمان به خصــوص ایــران اســامی‪ ،‬خــا ایــن برنامه هــای فاخــر‬ ‫احســاس می شــد»‪ .‬وی همچنیــن بــه مشــکالت شــدید مالــی به خصــوص در بخــش‬ ‫فرهنــگ اشــاره کــرد‪« :‬ســهم ‪ ۲۳‬شهرســتان مازنــدران از بودجــه فرهنگــی امســال حــدود‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تومــان اختصــاص داده شــده کــه متاســفانه حتــی ریالــی بــه شهرســتان ها‬ ‫تاکنــون داده نشــد»‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران بابیان اینکــه متاســفانه‬ ‫اصـ ًا اوضــاع مالــی و معیشــتی اهالــی فرهنــگ و هنــر را اصـ ًا خــوب نمی بینــم‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد کــه اهالــی فرهنــگ و هنــر و رســانه اســتان بیشــترین ضربــه از پیامدهــای ناشــی‬ ‫بیمــاری کرونــا و تعطیل شــدن فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری وارد شــد کــه امیدواریــم‬ ‫پــس از محــرم و صفــر و کاهشی شــدن بیمــاری کرونــا شــاهد رونق گیــری برنامه هــای‬ ‫فرهنگــی و هنــری در اســتان باشــیم‪ .‬ســومین دوره اشــکواره فرهنگــی وهنــری اشــکواره‬ ‫حســینی در بخش هــای «شــعر‪ ،‬تئاتــر‪ ،‬ســرود‪ ،‬متــن ادبــی‪ ،‬عکــس و رســانه» به صــورت‬ ‫ملــی‪ ،‬روزهــای ‪ ۱۶‬تــا ‪ ۲۶‬مهرمــاه به میزبانــی شهرســتان امــل برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫مدیر کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫افزایش ‪ 7.5‬درصدی صدور سند حدنگاری در خراسان رضوی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدی ـر کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان خراســان رضــوی از‬ ‫صــدور ‪ 102‬هــزار و ‪ 953‬فقــره ســند مالکیــت حدنــگار در‬ ‫پنج ماهــه نخســت امســال بــا افزایــش ‪ 7.5‬درصــدی نســبت به‬ ‫مــدت مشــابه ســال گذشــته خبــر داد»‪ .‬محمد حســن بهــادر‬ ‫در جمــع معاونیــن و روســای ســتادی اداره کل‪ ،‬گفــت‪« :‬ســال‬ ‫گذشــته بیــش از ‪ 235‬هــزار ســند تک بــرگ بــرای اشــخاص‬ ‫حقیقــی و حقوقــی صــادر شــد و متوســط رشــد اســناد‬ ‫مالکیــت کاداســتری در ده ســال اخیر در اســتان خراســان‬ ‫رضــوی ‪ 27.9‬درصــد بــوده اســت و بطــور متوســط ســاالنه‬ ‫در دهــه ‪ 90‬تعــداد ‪ 184‬هــزار ســند در واحدهــای ثبتــی‬ ‫انعقاد قرارداد سرمایه گذاری احداث کارخانه‬ ‫تولید خوراک دام و طیور در بندر امیراباد‬ ‫مدیــرکل بنــدر امیرابــاد بابیان اینکــه اســتراتژی و سیاسـت های مجموعــه بنــدر امیرابــاد‬ ‫بــر جــذب ســرمایه گذار بخــش خصوصــی به خصــوص در عرصــه تولیــد اســت‪ ،‬از امضــای‬ ‫قــرارداد ســرمایه گذاری احــداث کارخانــه تولیــد خــوراک دام و طیــور بــا ســرمایه گذاری‬ ‫‪ ۲۶۰‬میلیاردریالــی بخــش خصوصــی در اراضــی منطقــه ویــژه اقتصــادی اداره کل بنــادر‬ ‫و دریانــوردی خبــر داد‪ .‬به گــزارش واحــد ارتباطــات و اطالع رســانی اداره کل بنــادر‬ ‫و دریانــوردی امیرابــاد؛ محمدعلــی اصــل ســعیدی پور در ائیــن امضــای قــرارداد‬ ‫ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی بااشــاره به اینکه بنــدر امیرابــاد به عنــوان نخســتین‬ ‫بنــدر نســل ســوم کشــور بایــد از تمــام ظرفیت هــا جهــت رونــق تولیــد و اشــتغال زایی‬ ‫در منطقــه بهــره گیــرد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬براین اســاس قــرارداد ســرمایه گذاری ب ـه ارزش‬ ‫‪ ۲۶۰‬میلیاردریــال جهــت احــداث کارخانــه تولیــد خــوراک دام و طیــور بــا بخــش خصوصی‬ ‫به امضــاء رســید»‪ .‬وی در تشــریح ایــن قــرارداد ســرمایه گذاری گفــت‪« :‬ایــن قــرارداد‬ ‫به صــورت بلندمــدت و ‪ ۲۵‬ســاله اســت کــه بخــش خصوصــی طبــق ایــن قــرارداد تولیــد‬ ‫‪۴۸‬هزارتُــن خــوراک دام و طیــور در ســال را متعهــد شــده اســت»‪ .‬مدیــرکل بنــدر‬ ‫امیرابــاد همچنیــن احــداث ایــن کارخانــه را در زمینــی بــه مســاحت بیــش از هفت هــزار‬ ‫و ‪۷۰۰‬مترمربــع و زمــان ساخت وســاز ان را یک ســال عنــوان کــرد کــه بــرای ‪ ۴۲‬نفــر‬ ‫به طــور مســتقیم شــغل ایجــاد می شــود‪ .‬گفتنی ســت؛ در ســال جــاری دوفقــره‬ ‫ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی در بنــدر امیرابــاد درمجمــوع بــه ارزش ‪۶۰۰‬میلیاردریــال‬ ‫منجــر بــه قــرارداد شــده اســت و تعــدادی قــرارداد ســرمایه گذاری دیگــر نیــز درحــال‬ ‫مذاکــره و دردســتِ اقدام قــرار دارد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫عملکرد موثر پاالیشگاه خانگیران‬ ‫در حمایت از مرکز رشد نواوری سرخس‬ ‫یاســر وطن پــور ازغنــدی‪ /‬نماینــده مــردم ســرخس در مجلــس شــورای اســامی از‬ ‫مرکــز رشــد نــواوری شهرســتان ســرخس بازدیــد و از نزدیــک در جریــان دســتاوردهای‬ ‫شــرکت های دانــش بنیــان‪ ،‬هســته هــای فناورانــه و اســتارتاپ های فعــال ایــن مرکــز‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬سید احســان قاضــی زاده هاشــمی در این بازدیــد با اشــاره به عملکــرد موثــر‬ ‫پاالیشــگاه خانگیــران در حــوزه مســئولیت اجتماعــی شــرکتی و حمایــت از مرکــز رشــد‬ ‫نــواوری ســرخس‪ ،‬گفــت‪« :‬راه انــدازی چنیــن مرکــزی بــا هــدف شناســایی و حمایــت از‬ ‫مخترعیــن‪ ،‬صاحبــان ایــده‪ ،‬پژوهشــگران نــواور و خــاق در حوزه هــای مختلــف‪ ،‬ارائــه‬ ‫امــوزش مهــارت هــای کارافرینــی بــه جوانــان بومــی شهرســتان ســرخس از اقدامــات‬ ‫بی نظیــر پاالیشــگاه خانگیــران در عمــل بــه سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب‪ ،‬حمایــت از تولیــدات داخلــی و جهــش تولیــد اســت»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«ایــن مرکــز در ســطح وزارت نفــت بی نظیــر و بی بدیــل بــوده و شــرکت پاالیــش‬ ‫گاز شــهید هاشــمی نژاد در زمینــه رشــد نــواوری و توســعه کارافرینــی در شهرســتان‬ ‫مــرزی ســرخس توانســته راه را بــرای ورود اســتارتاپ ها و شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫بــه حوزه هــای مختلــف علــوم دانشــی از جملــه صنعــت نفــت و گاز‪ ،‬اســتفاده از پتانســیل‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬جوانــان نخبــه و تجاری ســازی ایده هــا همــوار کنــد»‪ .‬قاض ـی زاده هاشــمی‬ ‫با بیان اینکــه شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمی نژاد توجــه ویــژه ای بــه حــوزه‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی شــرکتی دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬بخشــی از نیازهــای پاالیشــگاه در‬ ‫قالــب خریــد خدمــات از ســطح شهرســتان صــورت می گیــرد و همچنیــن در ســایر مــوارد‬ ‫از قبیــل موضــوع کمک رســانی بــه روســتاهای گرفتــار ســیالب شــاهد خدمــات جهــادی‬ ‫کارکنــان ایــن مجموعــه بودیــم»‪ .‬نماینــده مــردم ســرخس در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬هم اکنــون پتانســیل باالیــی بــرای احــداث واحدهــای گوگــردی به منظــور‬ ‫جــذب ســرمایه گذار‪ ،‬ایجــاد ارزش افــزوده باالتــر از محصــوالت گوگــردی‪ ،‬کســب درامــد و‬ ‫اشــتغال جوانــان در ایــن خطــه مــرزی فراهــم اســت»‪.‬‬ ‫اســتان صــادر و تســلیم مالکیــن شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«از بیــش از یک میلیــون و ‪ 462‬هــزار ســند صــادره تــا پایــان‬ ‫مرداد مــاه ســال جــاری در کشــور اســتان خراســان رضــوی‬ ‫رتبــه ســوم در تعــداد‪ ،‬ششــم در رشــد و رتبــه اول کوتاه تریــن‬ ‫زمــان صــدور ســند دفترچــه ای بــه تک بــرگ را به خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت» ‪.‬بهــادر در ادامــه با اشــاره به اینکه‬ ‫اســناد مالکیــت دفترچــه ای ســابق برابــر تبصــره مــاده ‪11‬‬ ‫قانــون حدنــگار مصــوب بهمن مــاه ‪ 1393‬خدمــات ثبتــی‬ ‫ارائــه نمی شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬از کلیــه مالکیــن تقاضــا کــرد بــرای‬ ‫تعویــض این گونــه اســناد و تبدیــل ان بــه تک بــرگ اقــدام‬ ‫کــرده تــا ادارات ثبــت و دفاتــر اســناد رســمی بتواننــد در انجام‬ ‫اســتعالمات و معامــات ســریع تر خدمت رســانی کننــد»‪ .‬وی‬ ‫خاطر نشــان کــرد‪« :‬با اشــاره به ســوابق موجــود و دفاتــر‬ ‫امــاک از ابتــدای تاســیس ادارات و دوایــر ثبتــی در اســتان تــا‬ ‫پایــان ســال دومیلیــون و ‪ 934‬هــزار و ‪ 412‬ســند دفترچـه ای‬ ‫بــا حــدود اربعــه توصیفــی بــرای مالکیــن صــادر گردیــده کــه‬ ‫تــا پایــان مرداد مــاه ســال جــاری تعــداد یک میلیــون و‬ ‫‪ 381‬هــزار از اینگونــه اســناد برابــر بــا ‪ 47‬درصــد دفترچ ـه ای‬ ‫صــادره تبدیــل بــه تک بــرگ یــا حدنــگار شــده اســت»‪.‬‬ ‫مدیــر کل ثبــت اســناد و امــاک در تبییــن ویژگی هــای‬ ‫ســند حد نــگاری‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬بارکــد امنیتــی ‪ ،‬نمایــش‬ ‫موقعیــت و نقشــه کاداســتر‪ ،‬جامــع و خوانا بــودن اطالعــات ‪،‬‬ ‫نشــانی دقیــق ملــک و مالـک ‪ ،‬درج شناســه ملــی جغرافیایــی‬ ‫امــاک از ویژگی هــای اســناد تک بــرگ و افزایــش ضریــب‬ ‫امنیتــی و کاهــش تعارضــات ملکــی نیــز از عمــده مزایــای‬ ‫این گونــه اســناد اســت»‪ .‬بهــادر اضافــه کــرد‪« :‬در راســتای‬ ‫ابــاغ ســند اجرایــی طــرح تحــول ســازمان ثبــت اســناد‬ ‫وامــاک کشــور‪ ،‬اصــاح فرایندهــای تثبیــت مالکیــت و‬ ‫برون ســپاری امــور تصــدی گرایانــه اجــرای طــرح حدنــگار‬ ‫به طــور جــدی در دســتور کار ســازمان متبــوع قــرار گرفتــه‬ ‫و در نیمــه دوم ســال جــاری برون ســپاری تهیــه نقشــه‬ ‫اســتاندارد اراضـی ‪ ،‬امــاک و مســتغالت بــه دانش اموختــگان‬ ‫رشــته نقش ـه برداری بــا مــدرک کارشناســی یــا باالتــر پــس‬ ‫از کســب مهــارت و مجوز هــای الزم و برونســپاری پذیــرش‬ ‫درخواســت تعویــض اســناد مالکیــت جلــدی بــه کاداســتری‬ ‫نیــز از طریــق پیشــخوان دفاتــر اســناد رســمی انجــام شــود»‪.‬‬ ‫مدیـر کل ثبــت اســناد و امــاک در پایــان تصریــح کــرد‪« :‬بــا‬ ‫برنامه ریزی هــای به عمــل امــده از ایــن بــه بعــد صــدور‬ ‫ســند مالکیــت کاداســتری بــه کاداســتری کمتــر از س ـه روز‬ ‫و دفترچــه ای بــه کاداســتری بــه کمتــر از ‪ 15‬روز و اســناد‬ ‫تفکیکــی و اعیانــی تیــز بــه کمتــر از ‪ 10‬روز در ادارات ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک سراســر اســتان صــادر می شــود»‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان لرستان بیان کرد؛‬ ‫موفقیت بیمه سالمت لرستان در پیشبرد اهداف سازمانی‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫ســازمان بیمــه ســامت اســتان لرســتان در‬ ‫چند ســال اخیــر به خوبــی توانســته در پیشــبرد‬ ‫اهــداف ســازمانی و خدمات دهــی بــه مــردم‬ ‫موفــق عمــل کنــد‪ .‬مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫اســتان لرســتان در رزمایــش ســایبری ســازمان‬ ‫بیمــه ســامت کــه از طریــق ویدئــو کنفرانــس‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬ضمــن تبریــک روز بهــورز گفــت‪:‬‬ ‫«بهــورزان را به عنــوان خــط مقــدم نظــام‬ ‫مراقبت هــای اولیــه بهداشــتی می شناســند»‪.‬‬ ‫شــاهدخت فتحــی بیرانونــد گفــت‪« :‬به خاطــر‬ ‫مشــکالت مالــی حاکــم بــر کشــور از مجمــوع‬ ‫اعتبــارات مصــوب کــه بایــد بــه بیمــه ســامت‬ ‫پرداخــت می شــد‪ ۲۲ ،‬درصــد ان تخصیــص‬ ‫نیافــت کــه باعــث بــه تاخیــر افتــادن پرداخــت‬ ‫مطالبــات شــد» ‪.‬وی افزود‪«:‬بــا تمام مشــکالتی‬ ‫کــه داشــتیم‪ ،‬بــا تالش هایــی کــه صــورت‬ ‫گرفــت در ســال ‪ ۹۸‬مطالبــات بیمارســتان ها‬ ‫و داروخانه هــای غیردانشــگاهی ‪ ،‬مراکــز‬ ‫تصویربــرداری و پاراکلینیک هــا را تــا پایــان‬ ‫اســفند ماه تســویه کردیــم کــه بــا ایــن اقــدام‬ ‫با توجه بــه شــرایط کرونایــی یــک گام از کشــور‬ ‫نیــز جلوتــر هســتیم»‪ .‬مدیــرکل بیمه ســامت‬ ‫اســتان با بیان اینکــه رضایت منــدی مطلوبــی از‬ ‫بیمــه ســامت اســتان به وجــود امــده‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬طبــق نظرســنجی کــه از مراکــز‬ ‫طــرف قــرارداد‪ ،‬مراکــز تشــخیصی و موسســات‬ ‫اخذ شــده رضایت منــدی مطلــوب و خوبــی‬ ‫داشــتیم کــه امیدواریــم بــا تــداوم پرداخت های‬ ‫به موقــع در افزایــش رضایت منــدی جامعــه‬ ‫پزشــکی موفــق باشــیم»‪ .‬فتحــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«برنامــه نســخه پیچــی الکترونیکــی را هــم‬ ‫پیــش بردیــم خوشــبختانه جــزو اســتان هایی‬ ‫هســتیم کــه از نظــر بیمــه ســامت کشــور ‪،‬‬ ‫لرســتان عملکــرد رضایــت بخشــی را ارائــه‬ ‫کــرده اســت»‪ .‬فتحــی بیرانونــد با بیان اینکــه‬ ‫خدمــات پزشــکی در بیمارســتان ها در‬ ‫روزهــای نخســت بســتری انجــام می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬ز تمامــی صاحبــان دفترچــه بیمــه‬ ‫تقاضــا داریــم‪ ،‬جهــت برخــورداری از پوشــش‬ ‫بیم ـه ای قبــل از اتمــام اعتبــار دفترچــه بــه‬ ‫مراکــز پیشــخوان طــرف قــرارداد بیمــه‬ ‫ســامت مراجعــه و جهــت تمدیــد دفترچــه‬ ‫خــود اقــدام کننــد»‪ .‬مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫لرســتان در پایــان گفــت‪« :‬در ســازمان بیمــه‬ ‫ســامت بــه معنــای واقعــی کار تیمــی در حال‬ ‫انجــام اســت کــه جــا دارد کــه از تک تــک‬ ‫همکارانــم تقدیــر و تشــکر کنــم»‪ .‬فتحــی‬ ‫بیرانونــد گفــت‪« :‬ســه گــروه بــرای دریافــت‬ ‫دفترچــه بیمــه ســامت در نظــر اســت کــه‬ ‫دفترچــه رایــگان بــه دهک هــای یــک تــا ســه‬ ‫ارائــه می شــود»‪ .‬شــاهدخت فتحــی بیرانونــد‬ ‫با اشــاره به بحــث ارزیابــی ازمــون وســع و‬ ‫تقســیم دهک بنــدی افــراد بــرای دریافــت‬ ‫دفترچــه رایــگان‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬بــه اســتناد‬ ‫ائین نامــه و ابالغیــه دولــت مبنــی بــر ارزیابــی‬ ‫ازمــون وســع یعنــی بیمه شــدگان صنــدوق‬ ‫بیمــه همگانــی و بیمــه روســتاییان کــه اعتبــار‬ ‫دفترچــه انهــا تمــام شــده و دفترچــه رایــگان‬ ‫دریافــت کرده انــد‪ ،‬در حال حاضــر می تواننــد‬ ‫فقــط یکبــار از امتیــاز دریافــت دفترچــه شــش‬ ‫مــاه رایــگان برخــوردار شــوند»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«بیمه شــدگان روســتائیان و همگانــی بعــد از‬ ‫ان شــش مــاه اســتفاده از دفترچــه رایــگان و‬ ‫بعــد از اتمــام اعتبــار دفترچــه بیمــه شــدگان‬ ‫بایــد بــه دفاتــر پیشــخوان مراجعه و در ســامانه‬ ‫ارزیابــی وســع ثبــت نــام کننــد‪ ،‬همچنیــن در‬ ‫پایــگاه رفــاه ایرانیــان اطالعــات افراد بررســی و‬ ‫دهــک انهــا مشــخص خواهــد شــد»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫بیمــه ســامت اســتان لرســتان عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫«دهک هــای درامــدی از ضعیــف بــه بــاال‬ ‫شــروع خواهد شــد و بیمه شــدگان روســتایی و‬ ‫همگانــی کــه جــزو دهک هــای یــک‪ ،‬دو و ســه‬ ‫هســتند مشــمول دریافــت دفترچــه رایــگان با‬ ‫اعتبــار دو یــا سه ســاله خواهنــد شــد و حــق‬ ‫ســرانه انهــا توســط دولــت پرداخــت و از یارانــه‬ ‫دولــت برخــوردار می شــوند»‪ .‬وی بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«دهک هــای چهــار‪ ،‬پنــج و شــش‪ 50 ،‬درصــد‬ ‫مدیر پایگاه تخت جمشید‪:‬‬ ‫پیرامون این بنای تاریخی‪ ،‬ساخت وساز نشد ه است‬ ‫شرکت ملی حفاری؛‬ ‫برنده مناقصه توسعه میدان نفتی اللی بنگستان‬ ‫ســید علــی موسوی نســب‪ /‬سرپرســت‬ ‫اداره بازاریابــی و همکاری هــای بین الملــل‬ ‫شــرکت ملــی حفــاری ایــران گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫شــرکت و شــرکت جهــان پــارس به عنــوان‬ ‫برنــده مناقصــه بســته مربــوط بــه طــرح‬ ‫توســعه میــدان نفتــی اللــی بنگســتان در‬ ‫شــمال اســتان خوزســتان معرفــی شــدند»‪.‬‬ ‫نــادری بااشــاره به ایــن خبــر افــزود‪« :‬ایــن‬ ‫پــروژه از شــمار پروژه هــای تعریف شــده‬ ‫در طــرح موســوم بــه توســعه ‪ 28‬مخــزن در مناطــق نفت خیــز جنــوب اســت‬ ‫کــه درراســتای نگه داشــت و افزایــش تولیــد ازســوی شــرکت ملــی نفــت ایــران‬ ‫تدویــن شــده اســت»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬ایــن شــرکت در اجــرای ایــن پــروژه کــه‬ ‫مــدت اجــرای ان ‪ 24‬مــاه تعییــن شــده‪ ،‬بــا اســتقرار دو دســتگاه حفــاری ســنگین‬ ‫پنج حلقــه شــامل چهار حلقــه توســعه ای و یک حلقــه بــرای تزریــق پســاب‬ ‫حفــر و تکمیــل می کنــد»‪ .‬نــادری بابیان اینکــه ارائــه خدمــات فنــی یکپارچــه‬ ‫تحــت االرض و ســطح االرض ایــن پــروژه ازســوی ملــی حفــاری ارائــه می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬شــرکت جهــان پــارس نیــز عملیــات ســطح االرضی ایــن پــروژه را کــه‬ ‫به صــورت ‪ EPD/EPC‬اجــرا می شــود‪ ،‬برعهــده دارد»‪ .‬سرپرســت اداره بازاریابــی‬ ‫و همکاری هــای بین الملــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران افــزود‪« :‬ایــن شــرکت‬ ‫پیش ازایــن بــا مشــارکت در مناقصــات مرتبــط بــا ایــن بســته ها و همچنیــن‬ ‫دیگــر طرح هــای توســعه ای شــرکت ملــی نفــت ایــران‪ ،‬اجــرای دو پــروژه توســعه‬ ‫میدان هــای نفتــی گچســاران و نفــت شــهر به ترتیــب در حــوزه عملیاتــی شــرکت‬ ‫ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب و شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی را به طــور کامــل‬ ‫ِ‬ ‫دردست اجرا ســت»‪ .‬وی اظهــار‬ ‫از صفــر تــا ‪ 100‬عهــده دار شــد کــه هم اکنــون‬ ‫کــرد‪« :‬ملــی حفــاری همچنیــن در اجــرای دو بســته متعلــق بــه طــرح توســعه‬ ‫میدان هــای رامیــن و بــاالرود نیــز در قالــب مشــارکت بــا شــرکت های توســعه‬ ‫صنعــت نفــت و گاز پرشــیا و شــرکت جهــان پــارس مشــارکت خواهــد داشــت»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید‬ ‫در واکنــش بــه انتشــار خبــری مبنی بــر‬ ‫ســاخت ســوله به منظــور اســتفاده بــرای‬ ‫ســاختمان اداری و پژوهشــی در حریــم درجــه‬ ‫یــک پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید‬ ‫گفــت‪« :‬هیــچ ساخت وســازی پیرامــون ایــن‬ ‫بنــای تاریخــی انجــام نشــده اســت»‪ .‬حمیــد‬ ‫فدایــی در پاســخ مبنی بــر چرایــی ســاخت‬ ‫ایــن ســوله و نیــز مراحــل تائیــد ایــن طــرح‪،‬‬ ‫صحــت ایــن موضــوع را به صــورت انتشــاریافته‬ ‫در برخــی رســانه ها تکذیــب کــرد‪ .‬مدیــر پایگاه‬ ‫میــراث جهانــی تخــت جمشــید خبــر یادشــده‬ ‫را نادرســت خوانــد و بــه اســتفاده از عبــارت‬ ‫“ســاخت ســوله فلــزی” واکنــش نشــان داد و‬ ‫گفــت‪« :‬ســازه موجــود در بوســتان پردیــس‬ ‫مجموعــه جهانــی تخــت جمشــید واقــع شــده‬ ‫کــه در دهــه ‪ 40‬خورشــیدی توســط یــک‬ ‫شــرکت معتبــر خارجــی در ایــن محــل ایجــاد‬ ‫شــده اســت؛ از همی ـن رو عنوان کــردن ســاخت‬ ‫مجــدد ســوله در یــک گــزارش و انتشــار ان در‬ ‫فضــای مجــازی تناســبی بــا واقعیــت نــدارد»‪.‬‬ ‫حمیــد فدایــی افــزود‪« :‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫برنامه هــای ایــن پایــگاه طــرح مصــوب توســعه‬ ‫مــوزه تخــت جمشــید اســت و طــی ســال های‬ ‫اخیــر‪ ،‬بــا برنامه ریــزی و پیگیری هــای ایــن‬ ‫پایــگاه مصوبــه ای در وزارت میــراث فرهنگــی‬ ‫بــه تائیــد و ابــاغ رســید کــه موضــوع ان‬ ‫مربــوط بــه توســعه مــوزه تخــت جمشــید‬ ‫اســت کــه هم اکنــون در بخشــی از فضــای‬ ‫کاخ ملکــه در تختــگاه تخــت جمشــید واقــع‬ ‫شــده اســت»‪ .‬وی درادامــه بابیان اینکــه‬ ‫درحال حاضــر بخشــی از ایــن کاخ بــا کاربــری‬ ‫ســاختمان اداری اســتفاده می شــود‪ ،‬عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬به دلیــل محدودیت هایــی کــه‬ ‫بــرای ساخت وســازهای دائمــی در مجموعــه‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫جذب بیش از ‪ 137‬هزار مشترک گاز طبیعی از سال ‪1392‬‬ ‫رضا صفایی نسب‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان مرکــزی گفــت‪:‬‬ ‫«بـه زودی اســتان مرکــزی به عنــوان اســتان ســبز‬ ‫کشــور در زمینــه گازرســانی به شــهرها و روســتاها‬ ‫معرفــی خواهــد شــد‪ .‬در ابتــدای دولــت یازدهــم‬ ‫تعــداد ‪ 672‬روســتا از نعمــت گاز طبیعی بهره مند‬ ‫بوده انــد کــه بــا همــت جهــادی دولت هــای‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم‪ ،‬ایــن میــزان بــه حــدود ‪994‬‬ ‫روســتا رســیده اســت»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫شــرکت گاز اســتان مرکــزی؛ محمدرضا ســمیعی؛‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان مرکــزی ضمــن‬ ‫عــرض تســلیت به مناســبت ایام ســوگواری ســید‬ ‫و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبداهلل الحســین(ع)‬ ‫و ‪ 72‬تــن از یــاران باوفــای ایشــان و همچنیــن بــا‬ ‫گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و‬ ‫باهنــر ضمــن بیــان مطلــب فــوق‪ ،‬افــزود‪« :‬تعــداد‬ ‫مشــترک هایی کــه در اســتان مرکــزی در دولــت‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم از نعمــت گاز برخــوردار‬ ‫شــده اند ‪ 137‬هــزار مشــترک بــوده کــه تــا پایــان‬ ‫ســال جــاری تعــداد مشــترکین این اســتان درکل‬ ‫بــه حــدود ‪ 567‬هــزار مشــترک خانگــی‪ ،‬تجــاری‬ ‫مشــمول یارانــه دولتــی و ‪ 50‬درصــد دیگــر‬ ‫را بایــد خودشــان هزینــه پرداخــت کننــد؛‬ ‫بر اســاس مصوبــه هیئــت دولــت ســرانه‬ ‫هــر نفــر در ســال جــاری مبلــغ ‪ 688‬هــزار و‬ ‫‪ 400‬تومــان اســت کــه دهک هــای چهــار‪،‬‬ ‫پنــج و شــش بایــد مبلــغ ‪ 344‬هزار تومــان‬ ‫بــا رعایــت شــرط خانــوار پرداخــت کننــد؛‬ ‫یعنــی در یــک خانــواده چهار نفــره بایــد هــر‬ ‫نفــری ‪ 344‬هزار تومــان پرداخــت و دفترچــه‬ ‫بــا اعتبــار یک ســاله دریافــت کنــد»‪ .‬فتحــی‬ ‫بیرانونــد تصریــح کــرد‪« :‬دهــک هفــت بــا‬ ‫تعهد نامــه مبنــی بــر اینکــه هیچ گونــه‬ ‫اعتراضــی نــدارد و می خواهــد مشــمول‬ ‫‪ 50‬درصــد یارانــه دولتــی شــود‪ ،‬در این صــورت‬ ‫می تواننــد هماننــد دهک هــای چهــار‪ ،‬پنــج‬ ‫و شــش مشــمول قانــون ‪ 50‬درصــد یارانــه‬ ‫دولتــی شــوند»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬دهک هــای هشــت و ‪ 9‬و ‪10‬‬ ‫بایــد ســرانه دولــت را خودشــان پرداخــت‬ ‫کننــد و با توجه بــه محــدوده حــوزه بیمــه‬ ‫ســامت ایــن افــراد در پرداخــت مشــارکت‬ ‫ایــن هدفمنــدی حــق بیمــه را خودشــان‬ ‫پرداخــت می کننــد و از یارانــه دولتــی معــاف‬ ‫نیســتند»‪ .‬مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان‬ ‫لرســتان خاطرنشــان کــرد‪« :‬کــد دریافــت‬ ‫هزینه هــای دهک هــای هشــت‪ 9 ،‬و‪10‬‬ ‫عــاوه بــر اینکــه باعــث ارتقــای کیفیــت از‬ ‫خدمــات در حــوزه ســامت می شــود‪ ،‬باعــث‬ ‫خواهــد شــد کــه ســایر اقشــار کم درامــد بــا‬ ‫دریافــت ایــن هزینه هــا از خدمــات دولتــی‬ ‫بهره منــد شــوند و تقســیم بندی دهک هــا‬ ‫و پرداخــت هزینه هــای کامــل دهک هــای‬ ‫هشــت‪ 9 ،‬و ‪ 10‬در راســتای اجــرای عدالــت‬ ‫در ســامت اســت کــه همــان پرداخــت‬ ‫بر اســاس تــوان ولــی دسترســی بر اســاس‬ ‫نیــاز اســت»‪.‬‬ ‫وجــود دارد و همچنیــن ضــرورت اســتفاده از‬ ‫ســاختمان های موجــود و بالاســتفاده به جــای‬ ‫ســاخت در حریــم مجموعــه تخــت جمشــید‪،‬‬ ‫جلســات متعــددی باحضــور اعضــای شــورای‬ ‫فنــی در دوران مدیــران ســابق پایــگاه دربــاره‬ ‫جابه جایــی ســاختمان اداری گرفتــه شــد‬ ‫کــه تصمیمــات مربــوط بــه ایــن طــرح‪،‬‬ ‫بــه تائیــد و موافقــت رســید و پــس ازان‪ ،‬در‬ ‫برنامــه ســاالنه ایــن پایــگاه قــرار گرفــت و‬ ‫درحال حاضــر نیــز رونــد اجــرای ان در قالــب‬ ‫برنام ـه ای زمان بنــدی درحــال انجــام اســت»‪.‬‬ ‫مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی تخــت جمشــید‬ ‫درخصــوص پیگیــری طــرح کاربــری یادشــده‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬باتوجه بــه برگــزاری جلســات‪،‬‬ ‫بازدیدهــای میدانــی و مکاتبــه بــا ســایر‬ ‫دســتگاه ها از جملــه ســازمان نظــام مهندســی‬ ‫ســاختمان اســتان فــارس درخصــوص‬ ‫ارزیابــی ســقف فلــزی ســاختمان نام بــرده‪،‬‬ ‫بــا درنظرگرفتــن عمــر مفیــد ســازه ها و‬ ‫اینکــه عمــر تخمینــی ســازه قدیمــی برابــر بــا‬ ‫‪۵۰‬ســال اســت و همچنین اســتهالک بخشــی‬ ‫از ســازه خرپایــی به دلیــل عــدم نگهــداری‬ ‫مناســب در گــذر زمــان‪ ،‬بازســازی ایــن ســازه‬ ‫امــری غیرفنــی محســوب شــد؛ به گونه ای کــه‬ ‫هزینــه تقریبــی بازســازی و تقویــت ان در‬ ‫مقابــل ســاخت ســازه جدیــد به مراتــب هزینه‬ ‫بیشــتری را دربرمی داشــت»‪.‬‬ ‫و صنعتــی می رســد»‪ .‬ســمیعی در ادامــه تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬در ابتــدای دولت یازدهم تعداد مشــترکین‬ ‫بهره منــد از گاز طبیعــی در اســتان مرکــزی‬ ‫‪ 410‬هــزار و ‪ 83‬مشــترک بــوده اســت کــه بــا‬ ‫همــت دولــت یازدهــم و دوازدهــم همچنیــن‬ ‫تــاش و همــت همــکاران ایــن مجموعــه‪ ،‬ایــن‬ ‫میــزان بــه حــدود ‪ 567‬هــزار مشــترک رســیده‬ ‫اســت»‪ .‬وی اذعــان کــرد‪« :‬در حال حاضــر‬ ‫‪ 100‬درصــد خانوارهــای شــهری در ‪ 34‬شــهر‬ ‫اســتان همچنیــن بیــش از ‪ 7/98‬درصــد جمعیــت‬ ‫روســتایی در ســطح ‪ 994‬روســتا از نعمــت‬ ‫گاز طبیعــی برخــوردار هســتند کــه شــامل‬ ‫‪ 404‬هــزار و ‪ 503‬مشــترک در ســطح شــهرها و‬ ‫‪ 162‬هزار و ‪ 760‬مشــترک در ســطح روســتاهای‬ ‫اســتان هســتند»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫واگذاری چهار هکتار از اراضی سازمان جهاد کشاورزی‬ ‫به شهرداری گرگان‬ ‫شــهردار گــرگان گفــت‪« :‬بــا موافقــت ســازمان جهــاد کشــاورزی چهار هکتــار از اراضــی ایــن‬ ‫ســازمان در مرکــز شــهر بــرای ایجــاد فضــای ســبز بــه شــهرداری گــرگان واگــذار می شــود»‪.‬‬ ‫عبدالرضــا دادبــود اظهــار داشــت‪« :‬به پیشــنهاد شــهرداری گــرگان و بــا موافقــت ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی اســتان قــرار شــد چهار هکتــار از اراضــی ایــن ســازمان کــه در مرکــز شــهر‬ ‫قــرار دارد بــه ایــن شــهرداری واگــذار شــود»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬از دو ســال قبل تاکنــون‬ ‫پیگیری هــای زیــادی دراین بــاره انجــام و جلســه های مختلفــی برگــزار شــده اســت کــه‬ ‫امــروز بــا مصوبــه شــورای شــهر گــرگان‪ ،‬واگــذاری ایــن عرصــه چهارهکتــاری مورد موافقــت‬ ‫قــرار گرفــت»‪ .‬شــهردار گــرگان گفــت‪« :‬بــا واگــذاری ایــن عرصــه‪ ،‬دومیــن پــارک بــزرگ‬ ‫مرکــز شــهر در گــرگان احــداث می شــود کــه می توانــد نقــش مهمــی در ارتقــای ســرانه‬ ‫فضــای ســبز ایــن شــهر شــمالی داشــته باشــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ایــن الیحه پــس از تصویــب در‬ ‫شــورای شــهر بــه فرمانــداری گــرگان فرســتاده می شــود کــه امیدواریــم در ایــن مرحلــه نیــز‬ ‫ازســوی دولــت ایــن واگــذاری تائیــد شــود تــا بخشــی از نیازهــای شــهروندان را بــه فضــای‬ ‫پارکــی در هســته مرکــزی شــهر‪ ،‬بــراورده کنیــم»‪ .‬دادبــود خاطرنشــان کــرد‪« :‬شــهرداری‬ ‫گــرگان قــرار اســت ب ـه ازای دریافــت ایــن عرصــه چهارهکتــاری‪ ،‬ســاختمان اداری بــرای‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی احــداث کنــد»‪.‬‬ ‫انهدام باند سارقان خودروهای شاسی بلند‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان گلســتان از انهــدام باند‬ ‫ســارقان خودروهــای شاســی بلند و کشــف‬ ‫دو خــودرو بــه ارزش ‪ 20‬میلیاردریــال خبــر‬ ‫داد‪ .‬ســرهنگ ســعید دادگــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«به دنبــال اعــام مرکــز فوریت هــای پلیســی‬ ‫‪ ،110‬مبنی بــر ســرقت یک دســتگاه خــودرو‬ ‫شاســی بلند در ســطح اســتان گلســتان‪،‬‬ ‫بالفاصلــه مراتــب در دســتورکار پلیــس اگاهــی‬ ‫اســتان و انتظامــی گالیکــش قــرار گفــت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــا اقدامــات تخصصــی و اطالعاتــی‬ ‫مامــوران‪ ،‬ســرانجام خــودرو طــی عملیاتــی موفقیت امیــز در اســتان خراســان رضوی کشــف‬ ‫و تحویــل مال باختــه شــد»‪ .‬ســرهنگ دادگــر تصریــح کــرد‪« :‬چند روز بعــد نیــز یک فقــره‬ ‫ســرقت خــودرو شاس ـی بلند به شــیوه مشــابه توســط مرکــز فوریت هــای پلیســی اســتان‬ ‫اعــام شــد کــه مراتــب در دســتورکار پلیــس اگاهــی قــرار گرفــت»‪ .‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫گلســتان خاطرنشــان کــرد‪« :‬بــا اقدامــات بی وقفــه مامــوران‪ ،‬ایــن خــودرو نیــز در اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان کشــف و بــه صاحبــش تحویــل داده شــد»‪ .‬ســرهنگ دادگــر‬ ‫بااشــاره به اینکه سردســته ایــن بانــد ســابقه ســرقت مســلحانه‪ ،‬شــرارت و ادم ربایــی نیــز در‬ ‫پرونــده دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬در ایــن عملیات هــا‪ ،‬مامــوران موفــق شــدند دونفــر از اعضــای بانــد‬ ‫خانوادگــی ســارقان خودروهــای شاســی بلند را کــه ســابقه ســرقت در گلســتان‪ ،‬یــزد و‬ ‫سیســتان و بلوچســتان داشــتند‪ ،‬دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده بــه مراجــع قضائــی‬ ‫معرفــی کننــد»‪ .‬وی بااشــاره به اعتــراف ســارقان بــه دوفقــره ســرقت خــودرو کــه برابــر‬ ‫اعــام کارشناســان ارزش ان هــا ‪ 20‬میلیاردریــال بــراورده شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«متهمــان بــا پرســه زنی در ســطح جاده هــا‪ ،‬طعمه هــای خــود را کــه افــراد ســالخورده‬ ‫بودنــد‪ ،‬شناســایی و در فرصتــی مناســب خــودرو انــان را متوقــف و ســرقت می کردنــد»‪.‬‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان درپایــان بااشــاره به برخــورد قاطــع و قانونــی پلیــس بــا مخــان‬ ‫امنیــت‪ ،‬افــزود‪« :‬باتوجه بــه افزایــش قیمــت خــودرو‪ ،‬شــهروندان نــکات ایمنی و پیشــگیرانه را‬ ‫رعایــت کــرده و خــودرو خــود را بــه وســایل حفاظتــی همچــون قفــل فرمــان مجهــز کنند»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز روند واگذاری زمین‬ ‫در فاز دوم ناحیه صنعتی پارس اباد‬ ‫پرویــن حســینی‪ /‬بهره بــرداری از فــاز دوم ناحیــه صنعتــی پارس ابــاد بــا صــرف اعتبــاری‬ ‫بالغ بــر ‪50‬میلیاردریــال و در زمینــی بــه مســاحت ‪50‬هکتــار اغــاز شــد‪ .‬معــاون وزیــر صمــت‬ ‫در ایــن افتتــاح و در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪« :‬تامیــن منابــع الزم بــرای اجــرای‬ ‫زیرســاخت ها در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی از دو طریــق ملــی و اســتانی خواهــد بــود و‬ ‫بــرای حمایــت از واحدهــای تولیــدی کــه در مناطــق محــروم مســتقر می شــوند مشــوقاتی‬ ‫از قبیــل اعمــال تخفیــف ‪50‬درصــدی در قیمــت زمیــن و معافیت هــای مالیاتــی ‪13‬ســاله‬ ‫درنظــر گرفتــه شــده اســت»‪ .‬صالحی نیــا ضمــن حمایــت از واحدهــای صنعتــی تعطیــل و‬ ‫نیمه فعــال‪ ،‬از برنامه هــای ایــن شــرکت بــرای ازادســازی قراردادهــای راکــد و بالاســتفاده‬ ‫در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی خبــر داد و گفــت‪« :‬براســاس قانــون و بــرای جلوگیــری‬ ‫از بلوکه شــدن زمیــن در شــهرک های صنعتــی‪ ،‬قراردادهایــی کــه راکــد بــوده و بــدون‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی در شــهرک های صنعتــی رهــا شــوند‪ ،‬بعــد از طــرح در کمیته هــای‬ ‫مربوطــه فســخ قــرارداد کــرده و نســبت بــه واگــذاری ان بــه ســرمایه گذاران واقعــی اقــدام‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬مقصــد بعــدی ســفر معــاون وزیــر صمــت‪ ،‬بازدیــد از محــل پیشــنهادی ایجاد‬ ‫شــهرک صنعتــی مــرزی هم جــوار بــا جمهــوری اذربایجــان بــود‪ .‬وی درخصــوص احــداث‬ ‫ایــن شــهرک صنعتــی مــرزی اظهــار داشــت‪« :‬تعامل بــا کشــورهای همســایه ازطریــق ایجاد‬ ‫شــهرک های صنعتــی مشــترک بســیار رهگشــا خواهــد بــود کــه در ایــن ســفر مقــرر شــد‬ ‫مطالعــات فــاز اول احــداث ایــن شــهرک بــا مســاحت ‪100‬هکتــار در دســتورکار مســئوالن‬ ‫اســتانی و کشــوری قــرار گیــرد»‪ .‬وی الزمــه احــداث ایــن شــهرک صنعتــی را موافقــت طرف‬ ‫اذری بــر محــل پیشــنهادی برشــمرد و افــزود‪« :‬تــاش می شــود بــا موافقت هــای داخلــی و‬ ‫توافــق بــر محــل احــداث ایــن شــهرک‪ ،‬انجــام ان هرچه ســریع تر محقــق شــود»‪.‬‬ ‫شهردار کرمان؛‬ ‫«عضو شورای سیاست گذاری شهرهای فعال ایران»‬ ‫عفــت فــاح‪ /‬با حکــم دبیــر مجمــع شــهرداران کالن شــهرهای کشــور و رئیس فدراســیون‬ ‫ورزش هــای همگانــی‪ ،‬شــهردار کرمــان‪« ،‬عضــو شــورای سیاس ـت گذاری شــهرهای فعــال‬ ‫ایــران» شــد‪ .‬در حکمــی بــا امضــای مشــترک کمــال مــرادی؛ دبیــر مجمــع شــهرداران‬ ‫کالن شــهرهای کشــور و افشــین مالیــی سفیددشــتی؛ رئیــس فدراســیون ورزش هــای‬ ‫همگانــی‪ ،‬خطــاب بــه ســید مهــران عالـم زاده؛ شــهردار کرمــان‪ ،‬امــده اســت‪« :‬بــرادر گرامــی‬ ‫جنــاب اقــای ســید مهران عالـم زاده‪ /‬شــهردار محتــرم کالن شــهر کرمان‪ /‬بــا ســام و احترام‪/‬‬ ‫نظــر بــه تعهــد‪ ،‬تخصص و اهتمــام جنابعالــی درجهــت توســعه ورزش شــهروندی و به منظور‬ ‫اجــرای موفــق طــرح ملــی شــهرهای فعــال ایــران «شــفا»‪ ،‬به موجــب ایــن حکــم به عنــوان‬ ‫«عضــو شــورای سیاسـت گذاری شــهرهای فعــال ایــران» منصــوب می شــوید‪ .‬امیــد اســت بــا‬ ‫اتــکال بــه خداونــد متعــال‪ ،‬همــواره در امــر خدمت گــزاری بــه ملــت شــریف ایــران اســامی‬ ‫و تحقــق جامعــه ســامت محور‪ ،‬بــا همــکاری فدراســیون ورزش هــای همگانــی‪ ،‬موفــق و‬ ‫موید باشــید»‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ ۱۰۵‬روستای استان مرکزی از اب سالم‬ ‫رضــا صفائی نســب‪ /‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫اب منطقــه ای اســتان مرکــزی گفــت‪۱۰۵« :‬‬ ‫روســتای ایــن اســتان در شهرســتان های‬ ‫خمیــن و تفــرش در دولــت تدبیــر و امیــد از اب‬ ‫اشــامیدنی ســالم بهره منــد شــدند»‪ .‬عــزت اهلل‬ ‫امــره ای افــزود‪ ۶۵« :‬روســتا در شهرســتان‬ ‫خمیــن بــا جمعیــت پنج هــزار و ‪ ۹۹۹‬خانــوار از‬ ‫اب ســالم بهره منــد شــدند»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«طــرح اب رســانی بــه تفــرش از چشــمه هفتیــان بــا صــرف ‪ ۹۸‬هــزار و ‪ ۵۳‬میلیاردریــال از‬ ‫محــل منابــع اســتانی انجــام شــد و عالوه بــر شــهر تفــرش بیــش از ‪ ۴۰‬روســتا نیــز از ان‬ ‫منتفــع شــدند»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب منطقـه ای اســتان مرکــزی گفــت‪« :‬همچنیــن‬ ‫طــرح اب رســانی به شــهرهای خمیــن‪ ،‬دلیجــان‪ ،‬محــات‪ ،‬نیمــور و ســاوه از ســد و خــط‬ ‫انتقــال کوچــری بــا اعتبــار ‪ ۹۵۹‬میلیاردریــال از محــل منابــع ملــی اجــرا شــد»‪ .‬امــره ای‬ ‫افــزود‪« :‬تکمیــل طــرح اب رســانی بــه شــهر اراک از ســد کمــال صالــح بــا دوهــزار و‬ ‫‪ ۲۴‬میلیاردریــال اعتبــار از محــل منابــع ملــی و ســاخت ســد خاکــی علیشــار زرندیــه‬ ‫بــا ‪ ۲۸‬میلیاردریــال از محــل منابــع اســتانی انجــام شــد و ‪ ۱۰۰‬خانــوار از ان بهره منــد‬ ‫شــدند»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب منطق ـه ای اســتان مرکــزی گفــت‪« :‬بــا ســاخت ســد‬ ‫خاکــی حشــیان شــازند بــا ‪ ۱۴‬هــزار و ‪ ۵۸۳‬میلیاردریــال از محــل منابــع اســتانی ‪۱۲۰‬‬ ‫خانــوار از ان بهره منــد شــدند و بــرای ‪ ۵۰‬نفــر اشــتغال زایی مســتقیم و بــرای ‪ ۱۵‬نفــر‬ ‫نیــز اشــتغال زایی غیر مســتقیم ایجــاد شــد»‪.‬‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2949

روزنامه سایه 2949

شماره : 2949
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه سایه 2948

روزنامه سایه 2948

شماره : 2948
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه سایه 2947

روزنامه سایه 2947

شماره : 2947
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه سایه 2946

روزنامه سایه 2946

شماره : 2946
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه سایه 2944

روزنامه سایه 2944

شماره : 2944
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه سایه 2943

روزنامه سایه 2943

شماره : 2943
تاریخ : 1402/09/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!