روزنامه سایه شماره 2062 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2062

روزنامه سایه شماره 2062

روزنامه سایه شماره 2062

‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫کمر قاچاقچی مواد مخدر‬ ‫‪ 1‬باید شکسته شود‬ ‫‪ 34‬برابر‬ ‫ظرفیــت اســمی تولیــد بــرق نیروگاه هــای کشــور به اســتناد گــزارش روزنامــه اطالعــات‬ ‫مــورخ ‪ 19‬اردیبهشــت ماه ‪57‬؛ معــادل ‪ 2500‬مــگاوات بــود‪ .‬ظرفیــت نصب شــده‬ ‫نیروگاه هــای کشــور تــا پایــان ســال ‪ 99‬بــه ‪ ۸۵‬هزار مــگاوات می رســد‪ .‬مقایســه ابتدایــی‬ ‫بیــن امــار ظرفیــت اســمی نیروگاه هــای کشــور‪ ،‬نشــان می دهــد بــا گذشــت چهاردهــه‪،‬‬ ‫ظرفیــت تولیــد بــرق کشــور بــا جهشــی قابل توجــه‪ 34 ،‬برابــر شــده‪.‬‬ ‫استاندار فارس مطرح کرد؛‬ ‫فارس؛ الگوی موفقکشور‬ ‫‪ 7‬در مدیریت بیماری «کووید‪»۱۹-‬‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ 18 - 1399‬محرم ‪ 7 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2062‬تومان‬ ‫دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام‪:‬‬ ‫جوانان کشور باید‬ ‫تصمیمی تاریخی بگیرند‬ ‫هشدار جدی «اژانس بین المللی انرژی»‬ ‫ایرکاندیشن هایی‬ ‫که برق را بر باد می دهند!‬ ‫‪2‬‬ ‫عبور از رنج‪ ،‬خروج از موقعیت تراژیک‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی‬ ‫در پاســخ به درخواســت رئیــس قــوه‬ ‫قضائیــه مبنی بــر تــداوم فعالیــت شــعب‬ ‫ویــژه دادگاه انقــاب اســامی جهــت‬ ‫رســیدگی بــه پرونده هــای اخاللگــران‬ ‫و مفســدان اقتصــادی بــا لحــاظ برخــی‬ ‫اصالحــات‪ ،‬موافقــت کردنــد‪.‬‬ ‫مواجهه کور اپولون و دیونیزوس‬ ‫و فروپاشی تراژیک انسان معمولی‬ ‫«فرویــد»؛ نظریه پــرداز اتریشــی علــم روانــکاوی درارتباط بــا شــخصیت‬ ‫«ادیــپ» مفهومــی را باعنــوان «عقــده ادیــپ» مطــرح می کنــد کــه براســاس‬ ‫رابطــه میــان پســر‪ ،‬مــادر و پــدر شــکل می گیــرد‪ .‬او معتقــد اســت فرزنــد پســر‬ ‫کــه در دوران کم ســالی بی واســطه از محبــت روانــی و تنانــی مــادر بهره منــد‬ ‫شــده‪ ،‬بــا رســیدن بــه ســنین بــاال‪ ،‬پــدر را مانعــی در برابــر بهره منــدی از ایــن‬ ‫محبــت و عشــق بی واســطه می یابــد ‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫در دولت تدبیر و امید رقم خورد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫گازرسانی به ‪ 860‬روستای استان گیالن‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫یک میلیون و ‪200‬هزار‬ ‫صندلی خالی‬ ‫در دانشگاه ها‬ ‫خداحافظی علی علیپور‬ ‫از جمع سرخ پوش ها‬ ‫‪3‬‬ ‫جنگ که تمام شد‬ ‫ما ماندیم و ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫کمر قاچاقچی مواد مخدر باید شکسته شود‬ ‫ایـت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی در نشســت اسیب شناســی و‬ ‫بررســی رونــد مبــارزه بــا مــواد مخــدر کــه بــا حضــور فعالیــن‬ ‫حــوزه مبــارزه با اعتیــاد و همچنین دبیــر و تعــدادی از اعضای‬ ‫ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر در دفتــر رئیــس دســتگاه قضــا‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬مــواد مخــدر را یکــی از اولویت دارتریــن مســائل‬ ‫کشــور دانســت کــه مقابلــه بــا ان‪ ،‬نیازمنــد عــزم همگانــی در‬ ‫ســطوح عالــی کشــور اســت‪ .‬به گــزارش فــارس؛ رئیــس قــوه‬ ‫قضائیــه گفــت‪« :‬امــروز‪ ،‬مســئله مــواد مخــدر بنیــان خانــواده‬ ‫و جوانــان مــا را تهدیــد می کنــد و بــه معضلــی تبدیــل‬ ‫شــده کــه مشــکالت فراوانــی را در عرصه هــای فرهنگــی‬ ‫و اجتماعــی و اقتصــادی و اخالقــی به وجــود اورده و همــه‬ ‫بایــد بــا حساســیت بــا ان برخــورد کننــد»‪ .‬ایـت اهلل رئیســی‬ ‫باتاکیدبــر لــزوم تشــدید برخورد هــای امنیتــی و انتظامــی بــا‬ ‫پدیــده مــواد مخــدر‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬در جهانــی کــه امریــکا و‬ ‫برخــی کشــور های اروپایــی از کشــت مــواد مخــدر و تبدیــل‬ ‫مــواد ســنتی بــه صنعتــی حمایــت و قاچاقچیــان زیــر چتــر‬ ‫ناوگان هــای امریکایــی مــواد مخــدر را جابه جــا می کننــد‪،‬‬ ‫نبایــد بــه کمک هــای خارجــی درمبارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫امیــد بســت‪ .‬اقدامــات ســازمان های بین المللــی در حمایــت‬ ‫از ایــران بــرای مبــارزه بــا مــواد مخــدر‪ ،‬از حــرف و اعطــای‬ ‫مــدال فراتــر نم ـی رود و اراده جــدی بــرای ریش ـه کنی مــواد‬ ‫مخــدر و معضــل اعتیــاد ندارنــد؛ درحالی کــه بــر هیچ کــس‬ ‫پوشــیده نیســت کــه جمهــوری اســامی صادقانه تریــن‬ ‫برخــورد را دراین عرصــه دارد»‪ .‬وی بابیان اینکــه اجــازه‬ ‫نمی دهیــم ســوداگران مــرگ بــا توزیــع مــواد مخــدر بــه‬ ‫ســاختار های اجتماعــی اســیب بزننــد‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬اطالعــات‬ ‫محرمانـه ای داریــم کــه نشــان می دهــد امریــکا و کشــور های‬ ‫اروپایــی‪ ،‬حامــی قاچاقچیــان مــواد مخدر هســتند و دستشــان‬ ‫الــوده اســت‪ .‬برخــی کشــور های منطقــه نیــز از ترانزیــت و‬ ‫توزیــع مــواد مخــدر درامدزایــی می کننــد»‪ .‬وی توســعه‬ ‫اقدامــات اطالعاتــی را از مســائل محــوری در برخــورد بــا‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر دانســت و باتاکیدبــر لــزوم اســتفاده از‬ ‫ظرفیت هــای مردمــی بــرای شناســایی و کشــف شــبکه های‬ ‫قاچــاق و مراکــز تولیــد و توزیــع مــواد مخــدر‪ ،‬گفــت‪« :‬هر چــه‬ ‫کار اطالعاتــی قوی تــر باشــد‪ ،‬مانــع از ورود مــواد مخــدر بــه‬ ‫قلــب کشــور می شــود‪ .‬شــهادت مرزبانــان مــا برایمــان تلــخ‬ ‫و ناگــوار اســت؛ امــا ایــن ایثارگری هــا نشــانگر عــزم و اراده و‬ ‫هوشــیاری و بیــداری مرزبانــان جمهــوری اســامی در برخورد‬ ‫بــا باند هــای قاچــاق مــواد مخــدر و جلوگیــری از نفــوذ ان هــا‬ ‫بــه داخــل مرزهاســت کــه حقیقت ـاً جــای تقدیــر دارد»‪ .‬وی‬ ‫در بخــش دیگــری از ســخنانش باتاکیدبــر جدیــت دســتگاه‬ ‫قضــا در ضربــه زدن بــه بنیان هــای اقتصــادی قاچاقچیــان‬ ‫مــواد مخــدر و مصــادره امــوال ان هــا‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬بایــد‬ ‫کمــر قاچاقچــی کــه کمــر بــه نابــودی جوانــان مــا بســته‪،‬‬ ‫شکســته شــود و اســترداد امــوال قاچاقچیــان معنــا نــدارد‪.‬‬ ‫قاچاقچیــان مــواد مخــدر بایــد بداننــد وارد میــدان خطرناکــی‬ ‫رئیس مرکز ملی فضای مجازی‪:‬‬ ‫نیاز به گوگل بومی داریم‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی گفــت‪« :‬مــا به دنبال گــوگل ملی هســتیم؛ حــدود ‪ ۶۰‬تــا ‪۷۰‬‬ ‫ســرویس در گــوگل بـه روی مــا بســته اســت‪ .‬بایــد بتوانیــم بــا اپلیکیشـن های بومی‪ ،‬جــای خالی‬ ‫ایــن خدمــات را پــر کنیــم و بخــش مهمــی از اســتقالل را در فضــای مجــازی داشــته باشــیم»‪.‬‬ ‫به گــزارش ایرنــا؛ ابوالحســن فیروزابــادی در ائیــن افتتــاح مرکز داده شــبکه ملی اطالعات (شــهید‬ ‫حــاج قاســم ســلیمانی) گفــت‪« :‬ایــن پــروژه از مدت هاقبــل در دســتورکار شــبکه ملــی اطالعــات‬ ‫قــرار گرفــت و وزیــر ارتباطــات‪ ،‬امســال بــا عــزم جدی تــر ایــن پــروژه را پیــش بــرد و امروز شــاهد‬ ‫افتتــاح ان در پردیــس بومهــن هســتیم»‪ .‬دبیــر شــورای عالــی فضــای مجــازی افــزود‪« :‬یکــی از‬ ‫زیرســاخت های اصلــی کشــور‪ ،‬دیتاســنترهای های تــک (‪ )HighTech‬اســت؛ مراکــزی کــه از‬ ‫اخریــن تکنولوژی هــای روز دنیــا در ان اســتفاده می شــود و بســتری را بــرای توســعه کشــور‬ ‫فراهــم می کنــد‪ .‬امیــدوار بودیــم بخــش خصوصــی نیــز بــه برخــی از بخش هــای مربــوط بــه‬ ‫شــبکه ملــی اطالعــات ماننــد فضــای ابــری ورود کننــد کــه ایــن اتفــاق هنــوز به شــکل مناســبی‬ ‫رخ نــداده اســت»‪ .‬رئیــس مرکــز ملــی فضــای مجــازی افــزود‪« :‬در جلســاتی کــه بیــن مرکــز‬ ‫ملــی و وزارت ارتباطــات تشــکیل و اســنادی کــه دراین بیــن ردوبــدل شــد‪ ،‬پیش بینــی کردیــم‬ ‫کــه حداقــل ســه قطــب بــزرگ مرکــز داده در کشــور تشــکیل شــود‪ .‬در ابتــدای کار‪ ،‬در برخــی‬ ‫پروژه هــا ماننــد پیام رســان و موتــور جســت وجوی بومــی نیــاز بــه حمایــت دولــت داشــت‬ ‫تااینکــه بتواننــد کسب وکارشــان را رونــق بدهنــد و درنهایــت‪ ،‬بــدون نیــاز بــه حمایــت‪ ،‬در مســیر‬ ‫موردنظــر پیــش برونــد»‪ .‬فیروزابــادی تشــریح کــرد‪« :‬در حــوزه پیام رســان‪ ،‬موتــور جسـت وجو و‬ ‫ایمیــل بومــی‪ ،‬نمی خواهیــم نمونـه ای بــه بزرگــی گــوگل کــه ‪ ۸۰‬زبــان مختلــف و ‪ ۲۰۰‬خدمــت‬ ‫شــده اند کــه فســاد مطلــق اســت و بنیان هــای اجتماعــی و‬ ‫فرهنگــی و کیــان خانواده هــا را هــدف گرفته انــد و همــکاران‬ ‫مــا در دســتگاه قضایــی در هیچ شــرایطی اجــازه نمی دهنــد‬ ‫کــه امــوال بــه ایــن افــراد برگــردد و اگــر دراین زمینــه خــا‬ ‫قانونــی هســت‪ ،‬بایــد فــورا ً برطــرف شــود»‪ .‬رئیس قــوه قضائیه‬ ‫همچنیــن بــر لــزوم پاک ســازی مناطــق الــوده و جمـع اوری‬ ‫معتــادان متجاهــر نیــز تاکیــد کــرد و گفــت‪« :‬معتــاد متجاهر‪،‬‬ ‫مجــرم اســت و بایــد به عنــوان مجــرم بــا او برخــورد شــود‬ ‫و مطلقــاً نبایــد اجــازه داد نقطــه ای از شــهر در هیچ کجــای‬ ‫کشــورمان بــه محــل امنــی بــرای معتــادان متجاهــر تبدیــل‬ ‫شــود‪ .‬اینکــه معتــاد متجاهــری دســتگیر و پــس از صــرف‬ ‫هزینه هــای فــراوان‪ ،‬دوبــاره ازاد شــود و بــه اقدامــات خــود‬ ‫ادامــه دهــد و بــه مــردم ازار برســاند‪ ،‬قابل پذیــرش نیســت و‬ ‫اگــر نیــاز بــه اصــاح قانــون داریــم بایــد ایـن کار انجــام شــود‬ ‫تــا دغدغه هــای مــردم هرچه ســریع تر رفــع شــود»‪ .‬رئیــس‬ ‫قــوه قضائیــه درعین حــال متذکــر شــد کــه نبایــد با نگهــداری‬ ‫معتادیــن متجاهــر در زنــدان بــر جمعیــت زندانیــان کشــور‬ ‫افــزوده شــود بلکــه ایــن افــراد و حتــی قاچاقچیــان بایــد در‬ ‫فضایــی مناســب نگهــداری شــوند و درادامــه باتاکیدبــر احداث‬ ‫اردوگاه هــای جدیــد بــرای نگهــداری و بازاجتماعی ســازی‬ ‫معتــادان تصریــح کــرد‪« :‬اقدامــات پیشــگیرانه و مقابلــه ای‬ ‫قابل تقدیــر اســت؛ امــا همــه ای ـن کار بایــد موجــب کاهــش‬ ‫تهدیــدات شــود»‪.‬‬ ‫ارائــه می دهــد را راه انــدازی کنیــم‪ .‬مــا درصــدد راه انــدازی یــک موتــور جســت وجوی بومــی‬ ‫هســتیم تــا به واســطه ان؛ نقاطــی کــه را روی مــا بســته اند را بــاز کنیــم‪ .‬ایـن کار اســتقالل مــا را‬ ‫رقــم می زنــد‪ .‬مــا دنبــال گــوگل ملــی هســتیم؛ حــدود ‪ ۷۰-۶۰‬ســرویس در گــوگل بـه روی مــا‬ ‫بســته اســت و بایــد بتوانیــم در داخــل‪ ،‬جــای خالــی ایــن خدمــات را پــر کنیــم و بخــش مهمــی‬ ‫از اســتقالل را در فضــای مجــازی داشــته باشــیم»‪ .‬او دربــاره پیام رســان ها افــزود‪« :‬براســاس‬ ‫مصوب ـه ای کــه شــورای عالــی فضــای مجــازی به تصویــب رســانده؛ بایــد نیازهــای ارتباطــی و‬ ‫اطالعاتــی شــهروندان ایرانــی در داخــل کشــور تامیــن شــود و بایــد دراین مــوارد بــه خودکفایــی‬ ‫حداقلــی دســت پیــدا کنیــم‪ .‬درکنــاران حتمـاً از پیام رســان هایی کــه در دنیــا وجــود دارد نیــز‬ ‫اســتفاده خواهیــم کــر»‪ .‬وی افــزود‪« :‬براســاس مصوبــه شــورای عالــی فضــای مجــازی؛ قــرار شــد‬ ‫از ســه پیام رســان تازمانی کــه تعــداد کاربــران ان هــا بــه پنج میلیــون برســد‪ ،‬حمایــت کنیــم‪.‬‬ ‫پـس ازان نیــز ان هــا بایــد کسب وکارشــان را پیــش ببرنــد‪ .‬مــا اگــر بخــش خصوصــی قدرتمنــد‬ ‫داشــتیم‪ ،‬نیــاز بــه حمایــت اولیــه نبــود؛ ماننــد بخــش خصوصــی در خرده فروشــی‪ ،‬حمل ونقــل‬ ‫و توریســت کــه حمایتــی ازســوی دولــت انجــام نشــد؛ امــا خودشــان رشــد کردنــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«از دولــت به صــورت عــام و از وزارت ارتباطــات به شــکل خــاص‪ ،‬درخواســت کردیــم تــا شــبکه‬ ‫ملــی اطالعــات را توســعه بدهنــد‪ .‬بعــد از صحبت هــای رهبــر معظــم انقــاب اســامی‪ ،‬ایــن‬ ‫مرکــز افتتــاح شــد تــا حمایتگــر کســانی باشــد که قــرار اســت خدمــات پایــه و عمومــی پرکاربرد‬ ‫را راه انــدازی کننــد»‪ .‬فیروزابــادی درادامــه گفــت‪« :‬توصیــه مــن این اسـت که ایــن مرکــز صرفـاً‬ ‫مرکــز میزبانــی بــا تکنولــوژی متوســط نباشــد‪ .‬اینجــا می توانــد پیشــران تکنولــوژی‪ ،‬پلتفــرم‬ ‫و اپلیکیشــن ها باشــد‪ .‬وزارتخانــه ارتباطــات می توانــد ایــن فرصت هــا را در کشــور مدیریــت‪،‬‬ ‫ســاماندهی و خلــق کنــد‪ .‬ایــن مرکــز اغــاز راه انــدازی مراکــز های تــک اســت‪ .‬دانشــگاهیان و‬ ‫بخــش خصوصــی می توانســتند بــه این مهــم ورود کننــد؛ امــا ان قــدر‪ ،‬کار زمین مانــده وجــود‬ ‫دارد کــه انگیــزه ای برایشــان باقــی نمی گــذارد؛ به همین دلیــل اســت کــه وزارت ارتباطــات‬ ‫دراین زمینــه پیش قــدم شــده اســت»‪.‬‬ ‫حضور اختیاری دانش اموزان در مدارس باتوجه به شرایطشان‬ ‫معــاون امــوزش متوســطه وزیــر اموزش وپــرورش‬ ‫بابیان اینکــه دانش امــوزان از لحظــه ورود بــه مدرســه‬ ‫تــا بازگشــت بــه منــزل تحت نظــارت هســتند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«اگــر خانــواده ای به دلیــل نگرانــی شــدید یــا احتمــال‬ ‫بیماری هــای زمینــه ای تصمیــم بگیرنــد فرزندشــان در‬ ‫کالس حاضــر نشــود‪ ،‬مدیــران مــدارس ان هــا را بــا ســایر‬ ‫روش هــای اموزشــی راهنمایــی می کننــد؛ لــذا حضــور‬ ‫دانش امــوزان باتوجه بــه شرایطشــان اختیاری ســت»‪.‬‬ ‫به گــزارش ایســنا؛ علیرضــا کمرئــی دربــاره بازگشــایی‬ ‫مــدارس بااشــاره به اینکه هم اکنــون بــا شــرایط خاصــی‬ ‫مواجــه هســتیم‪ ،‬دربــاره وضعیــت اموزشــی ســال جدیــد‬ ‫تحصیلــی گفــت‪« :‬به رغم اینکــه دراین مــدت بیشــتر‬ ‫فعالیت هــای اموزشــی در فضــای مجــازی انجــام شــده؛‬ ‫امــا اموزش هــای حضــوری نیــز کــه یکــی از اهــداف مهــم‬ ‫ماســت و تاثیرگــذاری بیشــتری نیــز دارد‪ ،‬جریــان خواهــد‬ ‫داشــت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬باتوجه بــه مباحــث حفــظ ســامت‬ ‫جامعــه و رعایــت اصــول بهداشــتی‪ ،‬تصمیــم گرفتیــم‬ ‫مــدارس بازگشــایی شــود؛ البتــه ســتاد ملی مبــارزه بــا کرونا‬ ‫ایــن مجــوز را از دوماه پیــش صــادر کــرده بــود‪ .‬به هرحــال‬ ‫قوانینــی کــه اتخــاذ شــده و رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫بســیار ســخت گیرانه اجــرا خواهــد شــد‪ .‬دانش امــوزان از‬ ‫لحظــه ورود بــه مدرســه تا بازگشــت بــه منــزل تحت نظارت‬ ‫هســتند‪ .‬بــرای تمــام گــروه ســنی بایــد ایــن نظــارت اتفــاق‬ ‫بیفتــد؛ ولــی بــرای بچه هــای گــروه ســنی پائین تــر‪ ،‬نیازمند‬ ‫توجــه و دقــت بیشــتری هســتیم و خوشــبختانه مدیــران‬ ‫دراین مــورد کامــ ً‬ ‫ا توجیــه شــده اند و دریافــت خوبــی از‬ ‫موضــوع دارنــد‪ .‬گــروه جمعیتــی کالس هــا بــه یک ســوم‬ ‫تقلیــل پیــدا کــرده و فاصله گــذاری یک مت رو نیــم در کالس‬ ‫و ســایر نقــاط مدرســه بایــد رعایــت شــود»‪ .‬به گفتــه معــاون‬ ‫امــوزش متوســطه وزارت اموزش وپــرورش؛ از دوماه پیــش‬ ‫ترکیبــی از امــوزش حضــوری و غیرحضــوری پیش بینــی‬ ‫شــده بــود و مــدارس بــه اعتبــار تاثیــری کــه در جریــان‬ ‫تعلیــم و تربیــت دارنــد‪ ،‬دایــر خواهنــد بــود‪ .‬وی تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬دایر بــودن مــدارس ضــرورت دارد؛ زیــرا امــوزش در‬ ‫مدرســه بــا کیفیــت بهتــری انجــام می شــود؛ امــا حضــور‬ ‫دانش امــوزان باتوجه بــه شرایطشــان اختیاری ســت»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫قالیباف در دیدار وزیر خارجه سوئیس‪:‬‬ ‫امریکا نمی تواند مذاکره را به ایران تحمیل کند‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت‪« :‬ملــت ایــران هرگــز‬ ‫از خســاراتی کــه به دلیــل تحریم هــای امریکایــی به وجــود‬ ‫امــده‪ ،‬نمی گــذرد؛ به همین دلیــل‪ ،‬امریــکا نمی توانــد‬ ‫مذاکــره را بــه مــا تحمیــل کنــد»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ محمدباقر‬ ‫قالیبــاف کــه پیــش از ظهــر دیــروز بــا ایگنازیــو کاســیاس؛‬ ‫وزیــر خارجــه ســوئیس دیــدار کــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬ملــت ایــران‬ ‫به دلیــل تحریم هــای یک جانبــه‪ ،‬ظالمانــه و خــاف قانــون‬ ‫امریــکا؛ نســبت بــه ایــن کشــور بدبیــن هســتند؛ ازای ـن رو‪،‬‬ ‫تصمیــم قطعــی دولــت و ملــت ایــران‪ ،‬تقویــت اقتصــاد و‬ ‫فنــاوری درونــی جهــت عبــور از بحــران باتوجه بــه ظرفیــت‬ ‫بــاالی کشــورمان اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه جمهوری اســامی‬ ‫ایــران در چهارچــوب اصــول خــود‪ ،‬رویکــرد همــکاری بــا‬ ‫تمــام کشــورها را دارد‪ ،‬افــزود‪« :‬در کنــار ایــن همــکاری؛ بــا‬ ‫هرگونــه ســلطه مخالــف بــوده و عــدم مذاکــره بــا امریــکا نیــز‬ ‫به دلیــل نــگاه ســلطه طلبانه ان هاســت‪ .‬ملــت ایــران‪ ،‬هرگــز‬ ‫از خســاراتی کــه به دلیــل تحریم هــای امریکایــی به وجــود‬ ‫امــده‪ ،‬نمی گــذرد»‪ .‬وی بااشــاره به بدعهدی هــا در جریــان‬ ‫اجــرای توافقنامــه هســته ای‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬به رغم اینکــه‬ ‫مواضــع اخیــر شــورای امنیــت خــوب بــود؛ امــا بدعهــدی در‬ ‫توافــق هســته ای‪ ،‬جــزو خاطــرات تلــخ ایرانیــان اســت؛ لــذا‬ ‫درانتظــار جبــران ان هســتیم»‪ .‬قالیبــاف درادامــه بابیان اینکــه‬ ‫اروپــای مســتقل قابلیــت ایجــاد روابــط روان بــا ایــران را‬ ‫دارد‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬اروپــا نبایــد تحت تاثیــر سیاســت های‬ ‫امریــکا قــرار بگیــرد؛ به خصوص کــه اقدامــات ان هــا باعــث‬ ‫بی ثباتــی و ناامنــی در منطقــه شــده اســت»‪ .‬وی بااشــاره به‬ ‫تــرور ســپهبد شــهید ســلیمانی ازســوی نیروهــای امریــکا‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬اقدامــات ســپهبد ســلیمانی باعــث شــده بود‬ ‫تروریســم بــه اروپــا نرســد؛ اما امریــکا او را تــرور کــرد»‪ .‬رئیس‬ ‫مجلــس باتاکیدبراینکــه امریکایی هــا می داننــد هزینــه ایــن‬ ‫جنایــت ان هــا‪ ،‬خــروج ان هــا از منطقــه خواهــد بــود کــه‬ ‫بــه زودی تحقــق می یابــد‪ ،‬عادی ســازی اجبــاری روابــط‬ ‫برخــی کشــورهای منطقــه بــا رژیــم صهیونیســتی بــا هدایت‬ ‫امریکایی هــا را راهــی بــرای حــل مشــکالت منطقــه ندانســت‬ ‫و دراین زمینــه افــزود‪« :‬این اقدامــات باعــث افزایــش بی ثباتــی‬ ‫در منطقــه می شــود؛ این درحالی س ـت که عملکــرد ســوئیس‬ ‫همــواره نشــان داده درراســتای صلــح جهانــی و مســائل‬ ‫بشردوســتانه گام برداشــته»‪ .‬قالیبــاف دراین دیــدار همچنیــن‬ ‫ضمــن تبریــک یک صدمیــن ســالگرد اغــاز روابط دیپلماســی‬ ‫میــان ایــران و ســوئیس گفــت‪« :‬در ســال های گذشــته‬ ‫توافقنامــه و ســند همــکاری میــان دو کشــور به امضــا رســید‬ ‫کــه پیگیــری مفــاد ان بــه تقویــت روابــط دو کشــور کمــک‬ ‫می کنــد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬ازای ـن رو‪ ،‬وظیفــه داریــم تــا در‬ ‫حوزه هــای اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬فنــاوری‪ ،‬علمــی و‬ ‫اموزشــی روابــط خــود را گســترش دهیــم؛ به خصوص کــه‬ ‫اخیــرا ً حســابی میــان ایران و ســوئیس بــرای تبــادالت دارویی‬ ‫و غذایــی بــاز شــده کــه البتــه نبایــد بــه ان بســنده کــرد»‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی در پایــان صحبت هایــش‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬مــا‪ ،‬در مجلــس یازدهــم دنبــال افزایــش‬ ‫همــکاری و گســترش روابــط در حــوزه خارجــی و تقویت بنیه‬ ‫ملــی در حــوزه اقتصــادی هســتیم»‪ .‬وزیــر خارجــه ســوئیس‬ ‫نیــز دراین دیــدار بابیان اینکــه امــروز ایــران به خاطــر‬ ‫مشــکالت اقتصــادی ناشــی از تحریم هــای ظالمانــه رنــج‬ ‫می بــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬امیدواریــم جشــن صدســالگی اغــاز روابــط‬ ‫میــان ایــران و ســوئیس‪ ،‬تقویــت روابــط میــان دو کشــور‬ ‫را بیش ازپیــش رقــم بزنــد و مــا بتوانیــم بــه نقــش خــود‬ ‫به عنــوان حافــظ منافــع به خوبــی عمــل کنیــم»‪ .‬وی درادامــه‬ ‫بااشــاره به کانــال مالــی کــه اخیــرا ً میــان دو کشــور بــاز شــده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬ایــن کانــال مالــی بــه جریــان ســیال‬ ‫درامدهــای ایــران؛ به خصــوص در حــوزه غــذا و دارو کمــک‬ ‫می کنــد کــه البتــه اقــدام کمــی بــوده و بایــد گســترش‬ ‫یابــد»‪ .‬وی بااشــاره به حضــور برخــی شــرکت های سوئیســی‬ ‫در ایــران‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬چنــد شــرکت بــزرگ سوئیســی‬ ‫به رغــم تحریم هــای موجــود علیــه ایــران؛ هنــوز در ایــن‬ ‫کشــور حضــور دارنــد و بــه کار خــود ادامــه می دهنــد»‪ .‬وی در‬ ‫پایــان صحبت هایــش خاطرنشــان کــرد‪« :‬تــاش حداکثــری‬ ‫خــود را بــرای پیشــبرد گفتمــان بین المللــی و تقویــت روابــط‬ ‫دوجانبــه خواهیــم داشــت»‪.‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫همزمان با ارزیابی کیفی (فشرده)‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان اذربایجـان غربـی درنظـر دارد مناقصـه عمومـی عملیات اجرایی تقاطع غیرهمسـطح راه اهن سـلماس‪ -‬تسـوج واقع‬ ‫در کیلومتـر ‪ 29+450‬بانـد دوم محور سـلماس‪ -‬صوفیان را از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولت به شـماره فراخـوان ‪2099000365000025‬‬ ‫برگـزار نمایـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافت اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت ها از طریـق درگاه سـامانه تدارکات‬ ‫الکترونیـک دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلی‪ ،‬مراحـل ثبت نام در‬ ‫سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬تاریخ ‪ 1399/06/17‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪1399/06/23‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه مدارک‪ :‬ساعت ‪ 19‬مورخه ‪1399/07/03‬‬ ‫اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصه گـزار جهـت دریافـت اطالعات بیشـتر درخصـوص اسـناد مناقصـه و ارائـه پاکت هـا‪ :‬ادرس‪ :‬ارومیـه‪ ،‬بلوار‬ ‫شهیدبهشـتی‪ ،‬نرسـیده بـه چهـارراه شـورا‪ ،‬اداره کل راه و شهرسـازی‪ ،‬تلفـن‪33479821-25 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫مطالبه مالی ایران از انگلیس؛‬ ‫از ادعای باج خواهی تا واقعیت‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2062‬‬ ‫یک میلیون و ‪200‬هزار‬ ‫صندلی خالی در دانشگاه ها‬ ‫دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام‪:‬‬ ‫اعتــراف اخیــر دولــت انگلیــس درخصــوص طلــب قانونــی ایــران‬ ‫در پرونــده قدیمــی تانک هــای «چیفتــن» اگرچــه بــرای افــکار‬ ‫عمومــی ایــن کشــور کــه متاثــر از تبلیغــات جریــان اصلــی‬ ‫رســانه ها‪ ،‬جمهــوری اســامی ایــران را بــه باج خواهــی بــرای‬ ‫ازادی متهمــان دوتابعیتــی متهــم می کنــد‪ ،‬تازگــی دارد؛ امــا‬ ‫واقعیتــی انکارناپذیــر اســت کــه مقامــات جمهــوری اســامی از‬ ‫ســال هاپیش به طورمســتمر دنبــال وصــول ان هســتند‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایرنــا؛ ادامــه جلســه اســتماع دادگاه تجدیدنظــر انگلیــس دربــاره‬ ‫بخشــی از ایــن بدهــی یــا به عبارت دیگــر جریمــه دیرکــرد ان‬ ‫قــرار اســت در ابان مــاه امســال برگــزار شــود‪ .‬دولــت انگلیــس‬ ‫کــه قب ـ ً‬ ‫ا اصــل بدهــی را پذیرفتــه‪ ،‬دربــاره میــزان جریمــه ان بــا‬ ‫جمهــوری اســامی اختالف نظــر دارد‪ .‬وکالی دولــت انگلیــس ادعــا‬ ‫می کننــد باتوجه بــه تحریم هــا قــادر بــه پرداخــت بدهــی ایــران‬ ‫نبــوده و طــرف ایرانــی نیــز بــا طــرح اســتدالل های حقوقــی ایــن‬ ‫ادعــا را به چالــش کشــیده اســت‪ .‬اولیــن جلســه اســتماع دادگاه‬ ‫تجدیدنظــر درپــی اعتــراض ایــران بــه رای دور قبــل مبنی بــر عــدم‬ ‫تعهــد دولــت لنــدن بــه پرداخــت ســود طلــب ایــران در ســال های‬ ‫تحریــم‪ ،‬بهمن مــاه گذشــته تشــکیل شــد‪ .‬رای نهایــی دادگاه قــرار‬ ‫بــود پنج هفته بعــد صــادر شــود کــه به دلیــل کرونــا‪ ،‬بــه اینــده‬ ‫موکــول شــد‪ .‬بنابرگزارش هــا؛ ایــن رای قــرار اســت ابان مــاه‪،‬‬ ‫یـک روز پــس از برگــزاری انتخابــات ریاسـت جمهوری امریــکا صــادر‬ ‫شــود‪ .‬تحلیل گــران معتقدنــد کــه طــرف انگلیســی بــه پیــروزی جــو‬ ‫بایــدن (رقیــب دمکــرات ترامــپ) در انتخابــات ریاسـت جمهوری دل‬ ‫بســته اســت تــا بــدون تنــش در روابــط بــا واشــینگتن‪ ،‬بدهــی ایران‬ ‫را تســویه کنــد؛ هرچنــد مقولــه باج خواهــی طــرف انگلیســی بــرای‬ ‫ازادی اتبــاع دوتابعیتــی متهــم بــه جاسوســی در ایــران‪ ،‬همــواره‬ ‫پاشــنه اشــیل ایــن بدهــی بــوده‪ .‬هرزمان کــه نســیمی از پیشــرفت‬ ‫در ایــن پرونــده وزیــده اســت‪ ،‬ریچــارد رتکلیــف؛ همســر نازنیــن‬ ‫زاغــری (متهــم پروژه هــای رســانه ای و ســایبری انگلیــس) نیــز بــا‬ ‫موضــوع برانــدازی نــرم نظــام مقــدس جمهوری اســامی شــال وکاله‬ ‫کــرده و بــرای طلــب ســهم خواهی در ایــن تحــول سیاســی‪ ،‬روانــه‬ ‫بنگاه هــای خبــری می شــود‪ .‬او کــه ســابقه اش چنــدان مشــخص‬ ‫نیســت و براســاس تحقیقاتــی؛ همکاری هایــی را در گذشــته بــا‬ ‫پارلمــان انگلیــس داشــته‪ ،‬از چهارســال پیش بــا برگــزاری تظاهــرات‬ ‫خیابانــی و تجمعــات اعتراضــی در نقــاط پرتــردد لنــدن خواســتار‬ ‫ازادی همســرش شــده اســت‪ .‬رتکلیــف‪ ،‬ســال گذشــته بــا فراخــوان‬ ‫هوادارانــش‪ ،‬مقابــل دوربیــن رســانه ها به فاصلــه کمــی از در ورودی‬ ‫ســفارت ایــران در لنــدن تحصــن کــرد و به اصطــاح دســت بــه‬ ‫اعتصــاب غــذا زد! هرچنــد پــس از انتشــار گــزارش تصویــری‬ ‫(ایرنــا) وقتــی مشــغول نوشــیدن قهــوه بــود‪ ،‬اعــام کــرد کــه در‬ ‫برنامــه اعتصــاب او‪ ،‬نوشــیدن مایعــات مجــاز اســت! رتکلیــف در‬ ‫اوج نافرمانــی مدنــی و خــاف مــاده ‪ ۲۲‬کنوانســیون ویــن دربــاره‬ ‫روابــط دیپلماتیــک کــه بــر ضــرورت عدم اختــال در امــور روزمــره‬ ‫ســفارتخانه ها و ارامــش روانــی کارکنــان ان تصریــح دارد‪ ،‬مشــکالت‬ ‫عدیــده ای را بــرای تــردد دیپلمات هــای کشــورمان ایجــاد و صــدای‬ ‫اعتــراض ســفیر کشــورمان را بلنــد کــرد‪ .‬او بهمن مــاه گذشــته نیــز‬ ‫در جریــان جلســه اســتماع دادگاه پرونــده بدهــی ایــران‪ ،‬راهــی دفتر‬ ‫نخســت وزیری شــد تــا در دیــدار بــا بوریــس جانســون‪ ،‬مطالبــه‬ ‫ســهمش را از ایــن پرونــده یــاداوری کنــد‪ .‬واقعیــت این اســت که‬ ‫رتکلیــف در پــروژه موردحمایــت البــی صهیونیســم‪ ،‬درخصــوص‬ ‫گســترش ایران هراســی و ایجــاد هزینه هــای سیاســی در روابــط‬ ‫لنــدن و تهــران‪ ،‬عملکــرد قابل توجهــی داشــته اســت‪ .‬براثــر‬ ‫ایــن فشــارها بــود کــه جرمــی هانــت (وزیــر امــور خارجــه ســابق‬ ‫انگلیــس) در اســفندماه ‪ ۱۳۹۷‬و در اقدامــی نســنجیده بــه نازنیــن‬ ‫زاغــری حمایــت دیپلماتیــک اعطــا کــرد تــا این موضــوع را بــه یــک‬ ‫مســئله رســمی بیــن دولت هــای دو کشــور تبدیــل کنــد‪ .‬رفتــاری‬ ‫کــه بــا واکنــش تنــد طــرف ایرانــی مواجــه شــد و ســفیر کشــورمان‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬اقــدام لنــدن‪ ،‬مخالــف حقــوق بین الملــل و فاقــد اثار‬ ‫حقوقــی و اجرایی ســت»‪ .‬حمیــد بعیدی نــژاد عنــوان کــرد‪« :‬حقــوق‬ ‫بین الملــل‪ ،‬اعطــای حمایــت دیپلماتیــک ازســوی دولت هــا را فقــط‬ ‫نســبت بــه اتبــاع خــود ممکــن می دانــد‪ .‬طبــق قانــون ایــران‪،‬‬ ‫ایرانیــان فــارغ از محــل اقامــت‪ ،‬تابعیــت خــود را حفــظ می کننــد»‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬هانــت کــه از طرفــداران گفتمــان گروگان گیــری اتبــاع‬ ‫دوتابعیتــی توســط ایــران و گزینــه موردعالقــه رتکلیــف بــرای‬ ‫تصاحــب کرســی نخسـت وزیری در انتخابــات ســال گذشــته درونــی‬ ‫حــزب محافظـه کار بــود‪ ،‬بــا اتخــاذ سیاســت نســنجیده و شــتاب زده‬ ‫دیگــری بــه اتبــاع دارای تابعیــت مضاعــف ایرانی‪،‬انگلیســی هشــدار‬ ‫داد کــه از ســفر بــه موطــن خــود پرهیــز کننــد‪ .‬وزارت امــور خارجــه‬ ‫انگلیــس در دوران تصــدی او بــر ایــن وزارتخانــه‪ ،‬مدعــی شــد‬ ‫کــه شــهروندان انگلیســی؛ به ویــژه افــراد دارای تابعیــت مضاعــف‬ ‫درصــورت ســفر بــه ایــران بــا خطــر روب ـه رو هســتند‪ .‬ایــن بیانیــه‬ ‫می افزایــد کــه اگــر شــهروندی دارای تابعیــت دوگانــه دســتگیر‬ ‫شــود‪ ،‬تــوان دولــت انگلیــس بــرای حمایت از او بســیارمحدود اســت‪.‬‬ ‫به همین خاطــر اســت کــه در ســایه هجمــه تبلیغــات ضدایرانــی‬ ‫و تالش هــای همه جانبــه بــرای وارونه نشــان دادن حقیقــت بدهــی‬ ‫قانونــی ایــران‪ ،‬اعتــراف اخیــر وزیــر دفــاع انگلیــس در افــکار عمومی‬ ‫انگلیــس تازگــی دارد‪ .‬بــن واالس درواکنش بــه انتقــاد وکالی زاغــری‬ ‫دربــاره تاخیــر دولــت لنــدن بــرای پرداخــت پولــی کــه به ادعــای‬ ‫ان هــا موجــب ازادی موکلشــان می شــود‪ ،‬گفتــه اســت کــه‬ ‫باتوجه بــه اختالف نظــر مالــی انگلیــس و ایــران؛ «دولــت اذعــان‬ ‫دارد بدهــی ایــران بایــد پرداخــت شــود و بــه بررســی راه هــای قانونی‬ ‫پرداخــت ایــن بدهــی ادامــه می دهــد»‪ .‬او کــه درگذشــته عضــو‬ ‫گــروه دوســتی پارلمانــی انگلیــس و ایــران و منتقــد تاخیــر دولت در‬ ‫پرداخــت بدهــی ایــران بــوده‪ ،‬در نامـه ای نوشــت‪« :‬پیش تــر موضــع‬ ‫خــود را دررابطه بــا ایــن پرونــده اعــام کــرده و بــه حــل ان متعهــد‬ ‫هســتم»‪ .‬وی درهمین حــال تصریــح کــرده اســت کــه اظهارنظــر‬ ‫بیشــتر دراین رابطــه را به صــاح نمی دانــد‪ .‬ایــن اظهــارات البتــه‬ ‫روال تبلیغــات رســانه های انگلیســی را بــا مشــکل جــدی مواجــه‬ ‫کــرده؛ تاجایی کــه بی بی ســی فارســی (رســانه متعلــق بــه دولــت‬ ‫انگلیــس) ســراغ تحریــف و ارائــه تفســیر ناصــواب از اظهــارات وزیــر‬ ‫دفــاع ایــن کشــور رفــت و مدعــی شــد کــه واالس تلویح ـاً ارتبــاط‬ ‫پرونــده طلــب ایــران بــا ازادی زاغــری را پذیرفتــه اســت‪ .‬این رســانه‬ ‫بیگانــه ادعــا کــرد کــه واالس می گویــد؛ «فعاالنــه» به دنبــال‬ ‫پرداخــت بدهــی کشــورش بــه دولــت ایــران اســت کــه درنهایــت‬ ‫می توانــد بــه ازادی شــهروندان دوتابعیتــی بریتانیــا؛ ازجملــه نازنیــن‬ ‫زاغری‪،‬راتکلیــف کمــک کنــد‪ .‬درهمین حــال‪ ،‬ســعید خطیــب زاده‬ ‫(ســخنگوی وزارت امــور خارجــه) باردیگــر تاکیــد کــرد‪« :‬دولــت‬ ‫انگلیــس‪ ،‬یــک بدهــی قطعــی ‪۴۰‬ســاله بــه ایــران دارد و تفاوتــی‬ ‫نمی کنــد کــه ایــن بدهــی را یــک مقــام دولــت انگلیــس بپذیــرد‬ ‫یــا نــه‪ .‬جمهــوری اســامی ایــران از کانال هــای مختلــف و در تمــام‬ ‫گفت وگوهایــی کــه بــا طــرف انگلیســی داشــته‪ ،‬تاکیــد کــرده‬ ‫اســت کــه ایــن بدهــی قطعــی را بایــد دولــت انگلیــس پرداخــت‬ ‫کنــد و ایــن ربطــی بــه هیــچ موضــوع دیگــری نــدارد»‪ .‬ســخنگوی‬ ‫وزارت امــور خارجــه کشــورمان افــزود ‪« :‬موضــوع خانــم نازنیــن‬ ‫زاغــری (زندانــی دوتابعیتــی کــه دوران محکومیتــش را در ایــران‬ ‫می گذرانــد) ربطــی بــه پرداخــت بدهــی ایــران از انگلیــس نــدارد»‪.‬‬ ‫خطیـب زاده بابیان اینکــه موضــوع زاغــری‪ ،‬یــک پروســه قضائــی دارد‬ ‫و قــوه قضائــی ایــران دراین بــاره کامــ ً‬ ‫ا مســتقل عمــل می کنــد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬بدهــی دولــت انگلیــس بــه ایــران‪ ،‬یــک بدهــی قطعــی‬ ‫‪۴۰‬ســاله اســت و بایــد بــا همــه جریمه هــای تاخیــرش پرداخــت‬ ‫شــود؛ مــا به قطــع و یقیــن پیگیــر هســتیم بدهــی انگلیــس بــه‬ ‫ایــران پرداخــت شــود»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬بســیاری از زندانیانــی که‬ ‫در ایــران هســتند‪ ،‬درخواســت ازادی دارنــد‪ .‬خانــم زاغــری هــم مثل‬ ‫ســایر زندانیــان اســت و مــن تاکیــد می کنــم هیــچ تفاوتی بیــن وی‬ ‫و ســایر زندانیــان وجــود نــدارد»‪.‬‬ ‫میگوئل ویالبال‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫جوانان کشور باید تصمیمی تاریخی بگیرند‬ ‫محســن رضایــی؛ دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام در ائیــن افتتاحیــه نظــام جمع ســپاری و نخســتین فراخــوان جمع ســپاری دبیرخانــه مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام‪ ،‬بــا محوریت‬ ‫تدویــن سیاسـت های کلــی برنامــه هفتــم توســعه کشــور‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬امــروز‪ ،‬نیازمنــد یــک اراده ملــی ســوم بــرای اداره کشــور هســتیم‪ .‬اولیــن اراده ملــی در ایــران در ســال ‪ ۵۶‬و ‪۵۷‬‬ ‫شــکل گرفــت و نســل اول انقــاب در کنــار امــام راحــل توانســت کار بزرگــی انجــام دهــد و در عالــم سیاســت راهــی نــو به نــام جمهــوری اســامی را به وجــود اورد»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ وی‬ ‫افــزود‪« :‬دومیــن اراده‪ ،‬ملــی بــرای ازادســازی ســرزمین های اســامی بــود کــه قدرت هــای بین الملــل‪ ،‬صــدام حســین را تحریــک کردنــد و او بــه پنــج اســتان وارد شــد و در اینجــا نســل‬ ‫دوم‪ ،‬دومیــن اراده ملــی را شــکل داد و اقتــدار ایــران را بازگردانــد»‪.‬‬ ‫دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بابیان اینکــه‬ ‫در گام دوم انقــاب دراســتانه شــکل گیری یــک اراده‬ ‫ملــی ســوم توســط نســل ســوم و چهــارم انقــاب در‬ ‫حــوزه اقتصــاد‪ ،‬فرهنــگ و محورهــای هفت گانــه‬ ‫رهبــری در بیانیــه گام دوم هســتیم‪ ،‬گفــت‪« :‬ســومین‬ ‫اراده ملــی ایــران بایــد به دســت نســل ســومی ها‬ ‫صــورت گیــرد»‪ .‬رضایــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬مــا‬ ‫دراســتانه تحــوالت جدیــد در کشــور هســتیم و نحــوه‬ ‫اداره‪ ،‬سیاســت گذاری کشــور و برنامه ریزی هــا بایــد‬ ‫متحــول شــود؛ وگرنــه مســیرهای منفــی در فرهنــگ‬ ‫و اقتصــاد ادامــه می یابــد‪ .‬در ‪40‬ســال اول انقــاب‪،‬‬ ‫بــا روندهــای مثبــت و منفــی روبــه رو بودیــم»‪ .‬دبیــر‬ ‫مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«روندهــای مثبــت انقــاب در حــوزه سیاســت‪،‬‬ ‫دفــاع و امنیــت اســت و ایــن تحــوالت بــدون بســیج‬ ‫اندیشــمندان امکان پذیــر نیســت‪ .‬بایــد بســیجی از‬ ‫اندیشــکده ها‪ ،‬نخبه هــا و پژوهشــگاه ها در موسســات‬ ‫فرهنگــی و کس ـب وکارها صــورت گیــرد‪ .‬تــا تحــول در‬ ‫بخش هــای فکــری و اندیشـه ای شــکل نگیــرد‪ ،‬تحولــی‬ ‫در فرهنــگ و اقتصــاد صــورت نخواهــد گرفــت»‪.‬‬ ‫رضایــی تصریــح کــرد‪« :‬درگذشــته‪ ،‬پژوهش هــای‬ ‫کارشناســی‪ ،‬نظــری و مطالعاتــی داشــته ایم‪ .‬اکنــون‪،‬‬ ‫ســومین مــوج اندیشــه ورزی را دنبــال می کنیــم‪.‬‬ ‫تحــوالت ‪40‬ســاله دوم انقــاب متکــی بــه فعالیــت و‬ ‫تــاش اســت‪ .‬به عنــوان حامیــان اندیشــگاهی‪ ،‬بــر روی‬ ‫مجمــع حســاب کنیــد‪ .‬هــر اندیشــکده ای می توانــد‬ ‫ده هــا گــروه خودجــوش را ســاماندهی کنــد‪ .‬ارائــه فکــر‬ ‫بــدون مطالبــه‪ ،‬مــا را بــه جایــی نمی رســاند»‪ .‬وی‬ ‫دراین راســتا ادامــه داد‪« :‬دومیــن مســئله‪ ،‬تحــول در‬ ‫دولــت اســت‪ .‬امــروز‪ ،‬دیوان ســاالری و نحــوه حکمرانــی‬ ‫در اقتصــاد و فرهنــگ بزرگ تریــن مانــع پیشــرفت‬ ‫کشــور اســت و ای ـن را بایــد تغییــر داد‪ .‬اگــر نیروهــای‬ ‫انقــاب می گفتنــد بایــد شــاه را ســاقط کنیــم‪ ،‬اگــر‬ ‫نیروهــای دفــاع مقــدس می گفتنــد بایــد صــدام را‬ ‫ســاقط کنیــم‪ ،‬شــما بایــد یــک دولــت نــو و یــک‬ ‫تنظیــم رابطــه جدیــد میــان دولــت و نظــام و دولــت بــا‬ ‫مــردم پیــدا کنیــد»‪ .‬دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت‬ ‫نظــام درادامــه تاکیــد کــرد‪« :‬در دهــه اول انقــاب‪،‬‬ ‫وقتــی بســیجی ها بــه جبهــه اعــزام می شــدند‪،‬‬ ‫خبرنــگاران خارجــی زیــاد بــه جبهــه می امدنــد و‬ ‫بــا این هــا صحبــت می کردنــد و می گفتنــد جــوان!‬ ‫کجــا می خواهــی بــروی؟ می گفتنــد خرمشــهر‬ ‫باهدف اینکــه راه قــدس از کربــا می گــذرد و طــرف‬ ‫فکــر می کــرد ایــن فــرد‪ ،‬دیــروز خدمــت امــام(ره) بــوده‬ ‫و حکمــی از ایشــان گرفتــه کــه بــه خرمشــهر بــرود و از‬ ‫انجــا هــم حملــه کنــد و تــا قــدس پیــش بــرود؛ چنیــن‬ ‫روحی ـه ای درحال حاضــر در میــان جوانــان مــا کشــته‬ ‫شــده اســت»‪ .‬رضایــی بابیان اینکــه همــه جوانــان‬ ‫بایــد خــود را نماینــده نظــام و انقــاب بداننــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«همــه بایــد حــس انقالبــی در خــود شــکل دهنــد و بــه‬ ‫صحنــه و میــدان بیاینــد؛ منتهــی هــم در چهارچــوب‬ ‫نظریه پــردازی و اندیشــه ورزی و هــم در چهارچــوب‬ ‫مطالبه گــری؛ به گون ـه ای کــه خــود را نماینــده انقــاب‬ ‫و ملــت ایــران بداننــد‪ .‬ایــن کشــور و ایــن نظــام‪ ،‬متعلــق‬ ‫بــه هیــچ گــروه خاصــی نیســت و متعلــق بــه ملــت‬ ‫ایــران اســت؛ مخصوصــاً جوان هــای کشــور و جوانــان‬ ‫بایــد تصمیمــی تاریخــی بگیرنــد و منتظــر فــرش قرمــز‬ ‫نباشــند»‪ .‬دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام‬ ‫عنــوان کــرد‪« :‬بیــش از ‪20‬ســال اســت در ایــن کشــور‬ ‫سیاســت های بســیاردقیق و پیشــرفته ازســوی رهبــر‬ ‫انقــاب بــه دولــت و مجلــس ابــاغ شــده و تاکنــون‬ ‫فقــط اقایــان دربــاره سیاســت های اصــل ‪ ۴۴‬قانــون‬ ‫نوشــتند‪ .‬اگــر سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫در ایــن کشــور پیــاده می شــد‪ ،‬مطمئــن باشــید مــا‬ ‫امــروز مشــکالت اقتصــادی نداشــتیم‪ .‬چندســال قبــل‬ ‫از شــروع تحریم هــا‪ ،‬پیش بینــی شــده بــود کــه ایــران‪،‬‬ ‫بــا نوســانات اقتصــادی روبـه رو خواهــد شــد و نیازمنــد‬ ‫یــک اقتصــاد مقاومتی ســت‪ .‬ایــن اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫طراحــی و نوشــته شــد و مقــام معظــم رهبــری کلمــه‬ ‫بــه کلمــه ایــن مباحــث را دیدنــد و ان هــا را اصــاح و‬ ‫تقویــت کردنــد و بــا دیدگاه هــای خــود‪ ،‬امــام راحــل و‬ ‫اســام انطبــاق دادنــد»‪ .‬رضایــی تاکیــد کــرد‪« :‬ســند‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی قبــل از بحران هــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫ابــاغ شــد؛ امــا هنــوز روی زمیــن اســت و قانونــش‬ ‫نوشــته نشــده‪ .‬بعضــی از مســئوالن کشــور نمی داننــد‬ ‫ایــن چــه ســند مهمی ســت‪ .‬تنظیــم رابطــه دولــت بــا‬ ‫باالدســت و تنظیــم رابطــه دولــت بــا مــردم‪ ،‬مهم تریــن‬ ‫تحولی ســت کــه بایــد صــورت بگیــرد‪ .‬اگــر در ســاختار‬ ‫دولــت‪ ،‬دیوان ســاالری دولــت‪ ،‬روش حــل مســائل در‬ ‫دولــت‪ ،‬چگونگــی ارتبــاط بــا نخبــگان‪ ،‬چگونگــی ارتباط‬ ‫بــا کســب وکارها اصــاح نشــود‪ ،‬همــان قدم هــای‬ ‫منفــی در فرهنــگ و اقتصــاد ممکــن اســت ادامــه‬ ‫پیــدا کنــد»‪ .‬دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام‬ ‫گفــت‪« :‬دومیــن گام بعدازاینکــه اراده ملــی در کشــور با‬ ‫پیشــگامی جوانــان و مطالبه گــری شــما شــروع شــود‪،‬‬ ‫تحــوالت در دولــت اســت‪ .‬ایــن دولــت‪ ،‬حجــم وســیع و‬ ‫هزینه هــای وســیعی دارد و هرانــدازه بــا فســاد مبــارزه‬ ‫شــود‪ ،‬اگــر دولــت درســت نشــود‪ ،‬مجــددا ً فســاد از‬ ‫گوش ـه وکنار دیگــر ســردرمی اورد‪ .‬ایــن تحــول چگونــه‬ ‫بایــد صــورت بگیــرد؟ روی بخش هــای تحــول دولــت‬ ‫بایــد فکــر کنیــد و بــه مــا پیشــنهاد دهیــد»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬مســئله ســوم کــه مســئله روز و عملیاتــی‬ ‫ماســت‪ ،‬مســئله سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم‬ ‫اســت و مــا انتظــار داریــم به عنــوان اولیــن برنامــه‬ ‫گام دوم‪ ،‬بــه ریل گــذاری جدیــد در فرهنــگ و اقتصــاد‬ ‫تبدیــل شــود»‪ .‬رضایــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬چطــور‬ ‫بایــد جلــوی راه هــای رفتــه اشــتباه را گرفــت و روی‬ ‫راه هــای نــو چطــور بایــد ســرمایه گذاری کــرد؟ زمــان‬ ‫مــا محــدود اســت‪ .‬درســت کــه یک ســال دیگــر وقــت‬ ‫داریــم امــا چــون سیاســت های کلــی چندماه قبــل‬ ‫از برنامه نویســی بایــد بــه دولــت ابــاغ شــود و‬ ‫برنامــه هفتــم برنامــه مهمــی بــرای ماســت‪ ،‬حداکثــر‬ ‫مــا بایــد بتوانیــم تــا تیرمــاه و اردیبهشــت ماه ســال‬ ‫اینــده سیاســت های کلــی را از مســیر اندیشــگاهی‬ ‫و بخش هــای داخــل مجمــع بگذرانیــم و خدمــت‬ ‫رهبــر انقــاب ارائــه کنیــم و ایشــان تصویــب کننــد و‬ ‫هنگامی کــه اردیبهشــت ماه ابــاغ شــد‪ ،‬دولــت بعــد‬ ‫بتوانــد اذرمــاه ان را بــه مجلــس بدهــد و مجلــس هــم‬ ‫ان را ظــرف س ـه ماه تصویــب کنــد تــا در ســال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫بــه نتیجــه برســد»‪ .‬دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت‬ ‫نظــام تصریــح کــرد‪« :‬ممکــن اســت به دلیــل تغییــرات‬ ‫دولــت و مجلــس‪ ،‬تاخیــری در برنامــه داده شــود؛ زیــرا‬ ‫دولتــی م ـی رود و دولتــی می ایــد و ممکــن اســت الزم‬ ‫باشــد از مقــام معظــم رهبــری وقــت بگیریــم‪ .‬چنــد‬ ‫اشــکال وجــود دارد؛ یکــی از مســائلی کــه بایــد در دولت‬ ‫بــه ان فکــر کنــد‪ ،‬برخــورد جزیــره ای درمــورد حــل‬ ‫مســائل اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه وزارتخانه هــا مســتقل‬ ‫هســتند؛ امــا هــر موضوعــی بــه دو یــا ســه وزارتخانــه‬ ‫ارتبــاط پیــدا می کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬مث ـ ً‬ ‫ا کاری کــه مقــام‬ ‫معظــم رهبــری اجــازه دادنــد از صنــدوق توســعه ملــی‬ ‫در خوزســتان ‪۴۰۰‬هزارهکتــار زمیــن امــاده کشــت‬ ‫شــود و اکنــون ‪۲۵۰‬هزارهکتــار امــاده کشــت شــده؛‬ ‫امــا هزاران تــن محصــول کشــاورزی کنــار جاده هــا‬ ‫درحال ازبین رفتــن اســت؛ زیــرا هم زمــان کنــار‬ ‫ایــن فعالیت هــای کشــاورزی نیامدنــد ایــن پــروژه را‬ ‫پیــش ببرنــد»‪ .‬دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام‬ ‫افــزود‪« :‬در غالــب برنامه هــای کشــور بایــد دو یــا ســه‬ ‫وزارتخانــه کنــار هــم و به صــورت مشــترک و قرارگاهــی‬ ‫کار کننــد؛ امــا کشــور مــا چنیــن منظوم ـه ای نــدارد‪.‬‬ ‫مســئله دیگــر هــم تمرکزگرایــی فوق العاده ای ســت‬ ‫کــه در مرکــز وجــود دارد و نبــودن اختیــارات در‬ ‫اســتان ها‪ .‬اســتان ها هنــوز مســاوی االختیار هســتند‬ ‫و قــدرت برنامه ریــزی ندارنــد‪ .‬بــه اســتان ها اختیــار‬ ‫داده نمی شــود تــا تحولــی صــورت گیــرد‪ .‬اگــر قصــد‬ ‫داریــم مــردم را وارد اقتصــاد کنیــم‪ ،‬بــا ایــن دولــت‬ ‫متمرکــز نمی شــود‪ .‬بایــد مســئولیت‪ ،‬قــدرت و اختیــار‬ ‫بــه اســتان ها داد‪ .‬برنامــه هفتــم توســعه نمی توانــد‬ ‫بــرای ایــن فکــری کنــد‪ .‬تحولــی بایــد در رابطــه دولــت‬ ‫و مــردم و مطالبــه از بســیج مــردم در زندگــی خودشــان‬ ‫اتفــاق بیافتــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه مســئله دیگــر‪،‬‬ ‫فاصلــه بنــگاه داری بــا زندگــی مــردم اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«در مناطــق محــروم بــا شــهرک های اقتصــادی کــه‬ ‫می رویــد‪ ،‬مشــاهده خواهیــد کــرد کــه ســرمایه گذاری‬ ‫عظیمــی صــورت گرفتــه اســت کــه به دلیــل اســتفاده‬ ‫از امکانــات دولتــی‪ ،‬رانــت ایجــاد شــده‪ .‬کنــار‬ ‫کارخانه هــا ســرمایه گذاری عظیــم شــده؛ درمقابــل‪،‬‬ ‫جوان هــا درگیــر اعتیــاد هســتند؛ درحالی کــه‬ ‫میلیاردهــا پــول امــده کــه از امتیــازات دولتــی در‬ ‫انجــا اســتفاده شــود»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬صنعــت و‬ ‫دولــت جزیــره ای شــده اند و نتیجــه این شــده که اگــر‬ ‫ایــن جزیره ای شــدن از بیــن نــرود و میــان زندگــی‬ ‫مــردم و صنعــت‪ ،‬فنــاوری‪ ،‬اداره دولتــی صــورت نگیرد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت بنگاه هــای بیشــتری ایجــاد شــود؛ امــا‬ ‫روزبــه روز فقــر‪ ،‬تبعیــض و بی عدالتــی بیشــتری را‬ ‫شــاهد باشــیم» ‪ .‬دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت‬ ‫نظــام گفــت‪« :‬در چهارســال اول دولــت امــد به منظــور‬ ‫کنتــرل تــورم‪ ،‬نقدینگــی را از دســت مــردم در‬ ‫بانک هــا جمــع کــرد و نــرخ ســود بانکــی را بــاال بــرد‬ ‫و تــورم بــه نه درصــد رســید؛ امــا ارتبــاط ایــن فعالیــت‬ ‫بــا تولیــد و چرخــه پولــی را محاســبه نکــرد و بانــک‬ ‫مرکــزی جزیــره ای عمــل کــرد و نتیجــه اینکــه اب‬ ‫عظیمــی پشــت ســد ایســتاد؛ وقتــی درحال ســرریز‬ ‫بــود؛ یعنــی ســال ‪ ۹۷‬ایــن دریچــه بــاز شــد‪ .‬نــرخ‬ ‫ســود بانکــی را کاهــش دادنــد و فکــر نکردنــد کــه‬ ‫ایــن پــول کــه بیــرون می ایــد‪ ،‬کجــا مــی رود»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬عــده ای؛ حــدود ‪۱۵۰‬نفــر در کشــور‬ ‫متخصــص چتربــازی هســتند و پول هــای خــود را‬ ‫طــوری مدیریــت می کننــد کــه وارد چرخــه پرریســک‬ ‫تولیــد نشــود و بهتــر از دولتمــردان فهمیدنــد پولــی‬ ‫کــه بیــرون می ایــد‪ ،‬کجــا قــرار اســت بــرود‪ .‬ان هــا‬ ‫می دانســتند پول هــا بــه بــورس مــی رود و ســریع‬ ‫پول هــا را بــه ســپرده های جــاری تبدیــل کردنــد و‬ ‫اخرســر کــه فقــرا به دنبــال بــورس رفتنــد‪ ،‬به دنبــال‬ ‫عســلی رفتنــد کــه درحال تمام شــدن بــود و چیــزی‬ ‫نصیبشــان نشــد‪ .‬رابطــه این هــا بــا تولیــد‪ ،‬صنعــت و‬ ‫اشــتغال جزیره ای ســت و نمی توانــد ادامــه پیــدا کنــد»‪.‬‬ ‫دبیــر مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام گفــت‪« :‬بــه‬ ‫یکپارچگــی نیــاز داریــم و الزم اســت در سیاســت های‬ ‫کلــی فکــری برایــش کنیــم‪ .‬شــما چــه سیاسـت هایی را‬ ‫پیشــنهاد می کنیــد؟ حســن شــما این اس ـت که درگیــر‬ ‫مســائل تجربــی و نظــری شــدید و می توانیــد مســائلی را‬ ‫بــه مــا بگوییــد کــه هــم بــار تجربــی داشــته باشــد و هم‬ ‫مســائل نظــری در ان موردتوجــه قــرار گرفتــه باشــد‪.‬‬ ‫مــا دنبــال تشــکیالت و ســازمان و شــبکه نیســتیم؛ امــا‬ ‫وظیفــه حمایــت داریــم»‪.‬‬ ‫در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه چه گذشت؟‬ ‫رسیدگی قاطع به اتهامات عناصر دانه درشت در شعب ویژه‬ ‫غالمحســین اســماعیلی در نشســت خبــری کــه به منظــور «موافقــت‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب بــا تــداوم فعالیــت شــعب ویــژه رســیدگی بــه‬ ‫پرونده هــای مفســدان اقتصــادی بــا لحــاظ برخــی اصالحــات» برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬ضمــن عــرض تســلیت به مناســبت ایــام حــزن و ماتــم اهل بیــت‬ ‫عصمــت و طهــارت و اباعبــداهلل الحســین(ع)‪ ،‬گفــت‪« :‬ابتــدا وظیفــه دارم‬ ‫از مــردم متدیــن‪ ،‬امــت حســینی ایــران اســامی‪ ،‬عــزاداران حضــرت‬ ‫اباعبــداهلل الحســین(ع) تشــکر و قدردانــی کنــم که ضمــن برگزاری باشــکوه‬ ‫مراســم عــزای حســینی‪ ،‬به نحــو شایســته ای پروتکل هــای بهداشــتی و‬ ‫دســتورالعمل های وزارت بهداشــت و درمــان و امــوزش پزشــکی را رعایــت‬ ‫و الگویــی جدیــد بــه جامعــه بشــریت ارائــه کردنــد و عقالنیــت دینــی را در‬ ‫جهــان بشــریت به نمایــش گذاشــتند»‪ .‬به گــزارش میــزان؛ وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«اقــدام بســیارخوب و شایســته عــزاداران حضــرت اباعبــداهلل الحســین(ع)؛‬ ‫وعــاظ‪ ،‬مداحــان و ذاکــران اهل بیــت عصمــت و طهــارت‪ ،‬علمــا و مراجــع‬ ‫کــه در اجابــت رهنمودهــای مقــام معظــم رهبــری ایــن اثــر مانــدگار را‬ ‫در عــزای اباعبــداهلل الحســین رقــم زدنــد‪ ،‬جــای تشــکر دارد»‪ .‬ســخنگوی‬ ‫قــوه قضائیــه تاکیــد کــرد‪« :‬قــوه قضائیــه جمهــوری اســامی ایــران در‬ ‫دوره تحــول‪ ،‬اراده ای بســیارقوی در برخــورد بــا انــواع و اقســام مفاســد و‬ ‫نیــز شناســایی گلوگاه هــای فســادخیز دارد و معرفــی ان هــا و سالم ســازی‬ ‫جامعــه در برنامه هــای تحولــی خــودش قــرار داده اســت»‪ .‬وی بــا تبییــن‬ ‫اســتجازه ریاســت قــوه قضائیــه از محضــر مقــام معظــم رهبــری دربــاره‬ ‫اســتمرار فعالیــت دادگاه هــای انقــاب اســامی ویــژه رســیدگی بــه اخــال‬ ‫در نظــام اقتصــادی کشــور‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬اراده برخــورد بــا فســاد تازمانی که‬ ‫مفاســد وجــود داشــته باشــد‪ ،‬هیـچ گاه تغییــر نخواهــد کــرد‪ .‬زمانــی رویکرد‬ ‫و برنامه هــای عملیاتــی مــا تغییــر پیــدا خواهــد کــرد کــه زمینه هــای بــروز‬ ‫فســاد در جامعــه از بیــن رود و مــردم شــاهد بــروز انــواع مفاســد نباشــند»‪.‬‬ ‫اســماعیلی تاکیــد کــرد‪« :‬دوســال قبل بنــا بــه ضرورت هــای اجتماعــی‪،‬‬ ‫ریاســت وقــت قــوه قضائیــه از مقــام معظــم رهبــری درخواســت کــرد کــه‬ ‫بــا اجــازه ایشــان‪ ،‬شــعب ویــژه رســیدگی بــه اخــال در نظــام اقتصــادی‬ ‫تشــکیل شــود کــه بــا شــرایط منــدرج در ان اســتجازه و بــا موافقــت مقــام‬ ‫معظــم رهبــری‪ ،‬ایــن کار انجــام شــد»‪ .‬ســخنگوی قــوه قضائیــه گفــت‪:‬‬ ‫«امــروز کمــاکان شــاهد جنــگ اقتصــادی دشــمن و شــاهد ســودجویی‬ ‫برخــی از ســودجویان و فرصت طلبــان هســتیم‪ .‬بــا درک ایــن شــرایط‬ ‫و بــا هــدف اســتمرار مبــارزه قاطــع‪ ،‬ســریع و قانونمنــد تــوام بــا عدالــت‪،‬‬ ‫تشــخیص مقامــات قــوه قضائیــه این بودکــه در شــرایط فعلــی بایــد ایــن‬ ‫دادگاه هــا اســتمرار پیــدا کنــد و ضمــن اســتمرار ایــن دادگاه هــا‪ ،‬مــا تمــام‬ ‫تالشــمان این باشــدکه نحــوه برگــزاری دادگاه هــا انطبــاق کامــل بــا ضوابــط‬ ‫و مقــررات قانونــی داشــته باشــد و هرکجــا هــم کــه نیــاز بــه اصــاح قانونی‬ ‫دارد‪ ،‬از مجــرای قانون گــذاری و از مجلــس شــورای اســامی اصــاح قانون را‬ ‫تقاضــا خواهیــم کــرد»‪ .‬اســماعیلی افــزود‪« :‬مــا به این نتیجــه رســیدیم کــه‬ ‫می شــود بــا اصــاح برخــی از رویه هــا و بــا اســتمرار قاطعانــه رســیدگی ها‬ ‫انتقــادی کــه برخــی از دلســوزان و عالقه منــدان بــه نظــام از ایــن دادگاه هــا‬ ‫داشــتند را برطــرف کــرد و مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی را نیــز شــدت‬ ‫بخشــید؛ براین اســاس؛ متنــی تهیــه و بــه محضــر مقــام معظــم رهبــری‬ ‫تقدیــم شــد‪ .‬رویکــرد اصلــی‪ ،‬مبــارزه جــدی بــا مفاســد اقتصادی ســت و‬ ‫دادگاه هــا کمــاکان بــه کار خــود بــا برخــی از اصالحاتــی کــه بــدان اشــاره‬ ‫می کنــم‪ ،‬ادامــه خواهنــد داد»‪ .‬وی بیــان داشــت‪« :‬یکــی از اصالحاتــی کــه‬ ‫در ایــن پیشــنهاد تقدیــم شــد و مــورد موافقــت قــرار گرفــت این بودکــه‬ ‫دادگاه هــای مــا کــه شــعبه ای از دادگاه انقــاب بودنــد‪ ،‬توســعه صالحیــت‬ ‫پیــدا کننــد؛ یعنــی هــم صالحیــت دادگاه انقــاب را داشــته باشــند و هــم‬ ‫صالحیــت دادگاه هــای کیفــری ‪ 1‬و دادگاه هــای کیفــری ‪ ۲‬را دارا باشــند»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬اعمــال اصالحیــه مزبــور بــرای این بودکــه مــا مواجــه بودیــم‬ ‫گاهــی به لحــاظ اختــاف در صالحیت هــا‪ ،‬پرونــده بیــن شــعب دادگاه‬ ‫در وضــع جدیــد ردوبــدل یــا اتهامــات متعــددی بــرای متهمــان مطــرح‬ ‫می شــد؛ برخــی از اتهامــات را ایــن شــعب ویــژه رســیدگی می کردنــد؛‬ ‫امــا دررابطه بــا اتهامــات دیگــر می گفتنــد کــه در صالحیــت مــا نیســت‬ ‫و بــه دادگاه کیفــری ‪ 1‬یــا کیفــری ‪ ۲‬برونــد»‪ .‬اســماعیلی گفــت‪« :‬اگــر‬ ‫قراربراین اســت که مــا مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی را جــدی‪ ،‬قاطــع و‬ ‫ســریع انجــام دهیــم‪ ،‬نبایــد پرونــده تجزیــه شــود و از ایــن شــعبه دادگاه‬ ‫بــه شــعبه دیگــر دادگاه بــرود؛ لــذا در وضعیــت جدیــد دادگاه هــای مــا هــم‬ ‫صالحیــت دادگاه انقــاب را دارنــد و هــم صالحیــت دادگاه کیفــری ‪ 1‬و هــم‬ ‫صالحیــت دادگاه کیفــری ‪ ۲‬را دارا هســتند و بــه اتهامــات متعــدد کــه در‬ ‫ایــن پرونده هــا مطــرح می شــود‪ ،‬فــورا ً و یکجــا رســیدگی و یــک دادنامــه‬ ‫صــادر می شــود»‪ .‬ســخنگوی دســتگاه قضــا اظهــار داشــت‪« :‬نکتــه دیگــری‬ ‫کــه در ایــن اصالحیــه اعمــال شــده ان اس ـت که مواجــه بــا ایــن شــدیم‬ ‫کــه به لحــاظ عنــوان کلــی اخــال در نظــام اقتصــادی و گســترده بودن‬ ‫مصادیــق اخــال در نظــام اقتصــادی در قانــون مبــارزه بــا اخاللگــران در‬ ‫نظــام اقتصــادی کشــور کــه شــامل اخاللگــران کالن و نیــز شــامل مــوارد‬ ‫جزئــی اخــال شــامل برخی مــوارد احتــکار و برخــی از شــرکت های هرمــی‬ ‫و امثــال ان می شــد‪ ،‬کثــرت مــوارد اتهامــی و دایــره شــمول ایــن قانــون‬ ‫باعــث ارجــاع پرونده هــای ســبک و کم اهمیــت بــه ایــن دادگاه هــا شــده‬ ‫بــود و کثــرت پرونده هــا ان نتیج ـه ای را کــه مــا تعقیــب می کردیــم کــه‬ ‫دادرس ـی ها ســریع انجــام شــود را بــا تاخیــر مواجــه می کــرد؛ لــذا مقــرر‬ ‫شــد مــوارد اخــال جزئــی در نظــام اقتصــادی در ســایر دادگاه ها رســیدگی‬ ‫شــود و ایــن دادگاه هــا صرف ـاً بــه مــوارد اخــال عمــده و کالن در نظــام‬ ‫اقتصــادی رســیدگی کننــد و ممحــض شــود بــرای رســیدگی بــه پرونــده‬ ‫دانه درشــت ها و کســانی که واقعــاً اقدامــات مجرمانــه ان هــا در معیشــت‬ ‫و زندگــی مــردم و نظــام اقتصــادی کشــور اخــال ایجــاد کــرده اســت؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬در شــعب ویــژه به صــورت قاطــع بــه اتهامــات عناصــر دانه درشــت‬ ‫رســیدگی می شــود؛ ولــی مــوارد اخــال جزئــی بــه ایــن دادگاه هــا نخواهــد‬ ‫امــد تــا ایــن دادگاه هــا بــا فراغ بــال بــه پرونده هــای مهــم مفاســد اقتصادی‬ ‫رســیدگی کننــد»‪ .‬اســماعیلی بابیان اینکــه در اصالحیــه اخیــر برخــی از‬ ‫اشــکاالت و ایــرادات و انتقادهایــی کــه بــه اســتجازه و مقــررات قبلــی بــود‪،‬‬ ‫برطــرف شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬از جملــه ایــن انتقــادات این بودکــه چــرا وکال در ایــن‬ ‫پرونده هــا محــدود هســتند و انحصــار وکالــت بــرای جمعــی از وکال ایجــاد‬ ‫شــده اســت‪ .‬در اصالحیــه جدیــد‪ ،‬انحصــار وکالــت برداشــته شــد و همــه‬ ‫وکال؛ چــه وکالی کانــون وکال و چــه وکالی مرکــز وکال و مشــاوران قــوه‬ ‫قضائیــه می تواننــد در دادگاه هــای رســیدگی کننده بــه اخــال در نظــام‬ ‫اقتصــادی وکالــت کننــد و به عبارتــی‪ ،‬دیگــر انحصــار وکالــت و شــرایط‬ ‫منــدرج در تبصــره مــاده ‪ ۴۸‬قانــون ائیــن دادرســی کیفــری را نخواهنــد‬ ‫داشــت»‪ .‬ســخنگوی دســتگاه قضــا دررابطه بــا نحــوه اطالع رســانی ایــن‬ ‫دادگاه هــا گفــت‪« :‬در ایــن اصالحیــه مقــرر شــد اطالع رســانی محاکــم‬ ‫از انضبــاط دقیــق قانونــی در چهارچــوب قانــون ائیــن دادرســی کیفــری‬ ‫برخــوردار باشــد؛ البتــه دادگاه هــای مــا علنــی خواهــد بــود و انتشــار‬ ‫جزئیــات ایــن دادگاه هــا و انتشــار اســامی متهمــان ان هــا برابر قانــون ائین‬ ‫دادرســی کیفــری و ضوابطــی کــه در قانــون پیش بینــی شــده اســت؛ لــذا‬ ‫هرجــا قانــون ایــن اجــازه را داده باشــد‪ ،‬جزئیــات منتشــر خواهــد شــد و‬ ‫انجایــی کــه قانــون اجــازه نمی دهــد‪ ،‬دقیقـاً مطابــق بــا ضوابط و مقــررات‬ ‫قانونــی رفتــار خواهــد شــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬صرفــاً پرونده هایــی در ایــن‬ ‫دادگاه هــا رســیدگی خواهــد شــد کــه تشــکیل پرونــده مربــوط بــه بعــد‬ ‫از اســتجازه اول؛ یعنــی مردادمــاه ‪ ۹۷‬باشــد و پرونده هــای قبــل اگــر قبـ ً‬ ‫ا‬ ‫بــه دادگاه امــده‪ ،‬رســیدگی می شــود؛ وگرنــه پرونده هــا بایــد هماننــد‬ ‫ســایر پرونده هــا در ســایر دادگاه هــا و مراجــع قضایــی ذی ربــط رســیدگی‬ ‫شــود؛ پــس ایــن مصوبــه هماننــد قوانیــن عطف به ماســبق نخواهــد شــد»‪.‬‬ ‫اســماعیلی درارتباط بــا اعتــراض بــه ارای دادگاه هــای ویــژه نیــز گفــت‪:‬‬ ‫«همــه این مــوارد تابــع قانــون ائیــن دادرســی کیفــری خواهــد بــود و‬ ‫تفاوتــی بیــن مــوارد اعتــراض‪ ،‬رســیدگی بــه اعتــراض‪ ،‬تخفیــف مجــازات‪،‬‬ ‫تعلیــق مجــازات در ایــن دادگاه هــا و ســایر دادگاه هــا وجود نخواهد داشــت‬ ‫و انچــه قانــون مقــرر داشــته‪ ،‬در ایــن دادگاه هــا هــم اعمــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫البتــه احــکام ایــن دادگاه هــا جــز در مــوارد اعــدام‪ ،‬تمامـاً قطعی ســت؛ زیرا‬ ‫دادگاه بــا ســه قاضــی از قضــات دارای بیــش از ‪۲۰‬ســال ســابقه قضایــی‬ ‫برگــزار می شــود»‪ .‬ســخنگوی دســتگاه قضــا ادامــه داد‪« :‬احــکام اعــدام در‬ ‫ایــن دادگاه هــا قابل فرجام خواهــی در دیــوان عالــی کشــور اســت؛ البتــه‬ ‫همــان احــکام قطعــی هــم مشــمول مقــررات اعــاده دادرســی خواهنــد‬ ‫بــود؛ مقــررات اعــاده دادرســی در قانــون پیش بینــی شــده‪ .‬ایــن احــکام‬ ‫هــم اگــر برابــر ضوابــط قانــون اقتضــاء اعــاده دادرســی داشــته باشــد‪ ،‬اعاده‬ ‫دادرســی ان هــا در دیــوان عالــی کشــور صــورت می گیــرد؛ نیــز اعمــال‬ ‫مــاده ‪ ۴۷۷‬اگــر ضــرورت پیدا کــرد‪ ،‬درمــورد ارای صــادره در ایــن دادگاه ها‬ ‫صــورت می گیــرد‪ .‬اراده قــوه قضائیــه براین اســت که دراســرع وقت بــرای‬ ‫دائمی بــودن دادگاه هــای مبــارزه بــا مفاســد اقتصــادی و اخــذ مجوزهــای‬ ‫قانونــی بــرای رســیدگی های خــاص در پرونده هــای اخــال در نظــام‬ ‫اقتصــادی بـه زودی پیشــنهادها و نیازمندی هــای قانونــی خــود را تســلیم‬ ‫مجلــس کنــد و به حکــم قانــون اساســی‪ ،‬قانون گــذاری را از مجلــس‬ ‫بخواهــد»‪ .‬اســماعیلی گفــت‪« :‬ان شــاءاهلل مجلــس هــم به صــورت ویــژه و‬ ‫خــارج از نوبــت‪ ،‬به هرصــورت کــه الزم شــد؛ چــه بــا دو فوریــت‪ ،‬چــه بــا‬ ‫یــک فوریــت و چــه بــدون فوریــت؛ امــا به صــورت ویــژه پیشــنهادهای مــا‬ ‫را درارتباط بــا فعالیــت کامـ ً‬ ‫ا قانون منــد و دائمــی شــعب ویــژه رســیدگی‬ ‫بــه اخــال در نظــام اقتصــادی بررســی کنــد‪ .‬امیدواریــم کــه پیشــنهادها‬ ‫و نیازمندی هــای مــا بــا بررســی و چکـش کاری در مجلــس بــه تصویــب‬ ‫نماینــدگان و متعاقبـاً بــه تائیــد شــورای نگهبــان نیــز برســد»‪.‬‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در گذشــته‪ ،‬کنکــور و دانشــگاه‪ ،‬یکــی از دغدغه هــای اصلــی خانواده هــا و دل نگرانــی‬ ‫دائمــی دانش امــوزان دوره دوم دبیرســتان و پــس از پایــان دوره تحصیــل دبیرســتانی بود‬ ‫و بعضـاً ارزویــی بــود کــه تحقــق ان بــرای عــده قلیلــی‪ ،‬شــدنی بــود و بیــش از ‪70‬درصد‬ ‫داوطلبــان تحصیــات دانشــگاهی‪ ،‬از ان محــروم بودنــد‪ .‬پــاره ای از اوقــات‪ ،‬خانــواده بــا‬ ‫نــذر و نیــاز فــراوان‪ ،‬به نوعــی محرکــی می شــدند تــا فرزندانشــان بــه ایــن بــاور برســند‬ ‫کــه قبولــی در دانشــگاه‪ ،‬ارزوی محــال نیســت و بــا زحمــت و مــرارت می تــوان قبــول‬ ‫شــد و به افتخــار دانشجوشــدن نائــل امــد‪ .‬در کشــور مــا کــه بیــش از یک میلیون نفــر‬ ‫در کنکــور شــرکت می کردنــد و تنهــا ‪ 200‬تــا ‪300‬هزارنفــر پذیرفتــه می شــدند و‬ ‫بــا قبولــی در کنکــور‪ ،‬بــه رویــای خــود دســت پیــدا می کردنــد‪ ،‬دانشــگاه و دانشــجو‪،‬‬ ‫دارای ارزش و اعتبــار فــراوان بــود و فارغ التحصیــان از دانشــگاه‪ ،‬حتــی در مقطــع‬ ‫کارشناســی‪ ،‬به نوعــی وجــه تمایــز و مرتبــه عالی تــری نســبت بــه فــرد راه نایافتــه بــه‬ ‫دانشــگاه داشــتند‪ .‬در چنیــن بــاوری‪ ،‬تحصیــات‪ ،‬اینــده بهتری را برای قشــر دانشــگاهی‬ ‫رقــم مـی زد‪ .‬خوشــبختانه پــس از پیــروزی انقــاب و در نیمــه اول دهــه ‪ ،60‬بــا حضــور‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی‪ ،‬شــمار پذیرفته شــدگان دانشــگاهی از بیــن جمــع داوطلبــان بــه‬ ‫حــدود ‪50‬درصــد رســید کــه بایــد ان را نقطــه تحولــی در تاریــخ دانشــگاهی به حســاب‬ ‫اورد و لــذا تفاخــر و تفــوق حداقلــی پذیرفته شــده ها‪ ،‬کم رنگ تــر شــد‪ .‬به مــرور بــا‬ ‫مــدارس عالــی غیرانتفاعــی‪ ،‬پیــام نــور‪ ،‬مراکــز جامــع علمی‪،‬کاربــردی و به ویــژه دوره های‬ ‫فراگیــر پیــام نــور و حتــی بــا ایجــاد دوره هــای لیســانس توســط پــاره ای از وزارتخانه هــا‪،‬‬ ‫رفته رفتــه‪ ،‬بیــش از ‪90‬درصــد داوطلبــان ورودی بــه دانشــگاه ها بــه مــراد خــود‬ ‫رســیدند؛ تااینکــه در دهــه ‪ 90‬و به خصــوص نیمــه دوم ‪ ،90‬کم کــم صندلی هــای مراکــز‬ ‫دانشــگاهی خالــی از دانشــجو شــد کــه ایــن عــدم اســتقبال به ویــژه توســط پســران‪،‬‬ ‫ریشــه در چنــد عامــل داشــت کــه اوالً شــمار زیــادی از فارغ التحصیــان دانشــگاهی‪،‬‬ ‫جــذب بــازار کار نشــدند؛ درحالی کــه اصــوالً بــازاری نبــود کــه انــان را جــذب کنــد‪،‬‬ ‫به طوری کــه در خوش بینانه تریــن تخمیــن‪ ،‬می تــوان گفــت کــه بیــش از ‪2.5‬میلیــون‬ ‫تحصیل کــرده لیســانس بــه بــاال‪ ،‬باتوجه بــه نــوع رشــته تحصیلــی فارغ شــده از ان هیــچ‬ ‫بــازاری بــرای کار ندارنــد؛ ازجملــه رشــته های نســاجی‪ ،‬کشــاورزی و علــوم انســانی کــه‬ ‫اغلــب فارغ التحصیــان ان در تاکســیرانی و سیســتم های حمل ونقلــی اســنپ و تپســی‪،‬‬ ‫بــه کار مسافرکشــی مشــغول هســتند یــا عــده ای از انــان‪ ،‬دست فروشــی را پیشــه کــرده‬ ‫و ازای ـن راه نــان بخورونمیــری را دارنــد و فقــر مــادی یــا عــدم درامــد نامکفــی باعــث‬ ‫شــده کــه عــده بســیاری از فارغ التحصیــان ناخواســته تجــرد را برگزیننــد‪ .‬وقتــی‬ ‫هزینــه معیشــت‪ ،‬مســکن و هزینــه زندگــی این روزهــا و حتــی در ‪10‬ســال اخیر‪ ،‬بســیار‬ ‫ســخت شــده اســت‪ ،‬موالیــد هــم به تب ـع ان کاهــش جــدی یافتــه اســت؛ به نحوی کــه‬ ‫تــا ‪10‬ســال پیش‪ ،‬شــمار دانشــجویان و دانش امــوزان کشــور قریــب بــه ‪18‬میلیون نفــر‬ ‫بــود؛ ولــی این روزهــا مجمــوع اموزش بگیــران مــا عــددی حــدود ‪14‬میلیون نفــر‬ ‫هســتند؛ بنابرایــن‪ ،‬وقتــی معــاون وزیــر علــوم می گویــد کــه یک میلیــون و ‪200‬هــزار‬ ‫صندلــی خالــی در دانشــگاه ها داریــم؛ زنــگ خطری ســت کــه اینــده کشــور را تهدیــد‬ ‫می کنــد و چــون ازدواج کمتــر صــورت می گیــرد و شــمار موالیــد هــم کاهــش پیــدا‬ ‫می کنــد‪ ،‬بــا ایــن رونــد‪ ،‬مــا در ‪10‬ســال اینده بــه کشــوری پیــر تبدیــل می شــویم‪.‬‬ ‫همان طــوری کــه دودهه پیــش ژاپــن چنیــن شــد‪ .‬درعین حــال‪ ،‬اگــر از مســائل تحریــم‬ ‫و حــرف زور و قلــدری امریــکا بگذریــم‪ ،‬بایــد از دولــت خودمــان کــه دولــت تدبیــر و امید‬ ‫نــام گرفتــه‪ ،‬انتظــار و امیــد تــاش بیشــتر و برنامه ریــزی جامع تــر بــرای عبــور از ایــن‬ ‫تنگنــا داشــته باشــیم؛ زیــرا کشــور ســربلند مــا کــه در جهــان اوازه و اشــتهار بی نظیــری‬ ‫دارد‪ ،‬می توانــد در کوتاه تریــن زمــان ممکــن ایــن مشــکل را چــون گذشــته بــا درایــت‬ ‫پشت ســر بگــذارد و کشــورمان بــا لطــف خــدای بــزرگ‪ ،‬همیشــه ایــام بــه کامش باشــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ثبت نام صادرکنندگان برای دریافت تسهیالت‬ ‫معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گفــت‪« :‬ســامانه یکپارچــه‬ ‫اعطــای تســهیالت بســته حمایــت از توســعه صــادرات غیرنفتــی از محــل منابــع‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی و بانک هــای عامــل طــرف قــرارداد در ســامانه بهین یــاب ایجــاد‬ ‫شــده اســت»‪ .‬به گــزارش ایلنا؛ ســعید زرنــدی افــزود‪« :‬درتالشــیم همه خدمــات وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت به طــور متمرکــز ازطریــق ســامانه بهین یــاب بــه متقاضیــان‬ ‫ارائــه شــود و اکنــون نیــز بیشــتر مجوزهــا‪ ،‬ارائــه تســهیالت و خدمــات از ایــن درگاه‬ ‫ارائــه می شــود‪ .‬متقاضیــان دریافــت تســهیالت صادراتــی ضمــن مراجعــه بــه ســامانه‬ ‫‪ www.behinyab.ir‬و پــس از ثبــت درخواســت‪ ،‬یکــی از بانک هــای پارســیان‪ ،‬توســعه‬ ‫صــادرات‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬توســعه تعــاون‪ ،‬صــادرات و بانــک مشــترک ایــران و ونزوئــا‬ ‫را انتخــاب می کننــد‪ .‬اطالعــات ثبت شــده به صــورت خــودکار پــردازش شــده و‬ ‫درصــورت تائیــد ایــن اطالعــات توســط ســازمان توســعه تجــارت ایــران؛ بــه بانک هــای‬ ‫عامــل جهــت بررســی‪ ،‬تصویــب و پرداخــت تســهیالت ارســال می شــود»‪.‬‬ ‫شناسایی خرابکارها در سایت نطنز‬ ‫ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی کشــور‪ ،‬از شناســایی عوامــل خرابــکاری ســایت‬ ‫غنی ســازی نطنــز خبــر داد؛ امــا از ارائــه جزئیــات ان خــودداری کــرد‪ .‬به گــزارش‬ ‫انــا؛ بهــروز کمالونــدی افــزود‪« :‬ایــن اتفــاق متاســفانه جنبــه خرابــکاری دارد‬ ‫و ســازمان های امنیتــی هســتند کــه بایــد دقیــق بررســی کننــد و قــرار هــم‬ ‫براین بــوده کــه ان هــا دراین بــاره اظهارنظــر کننــد و تحقیقاتشــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫تاانجایی کــه اطــاع داریــم‪ ،‬عوامــل را کشــف کرده انــد و دالیــل‪ ،‬روش و چگونگــی‬ ‫را هــم می داننــد و درحقیقــت‪ ،‬نســبت بــه این موضــوع اشــراف دارنــد»‪.‬‬ ‫افزایش ‪50‬درصدی تولید سیگار‬ ‫بــا فعال ســازی تمــام خطــوط تولیــد ســیگارت در مجتمع هــا طــی دو و‬ ‫سه شــیفت کاری و تولیــد محصــوالت متناســب بــا نیــاز بــازار‪ ،‬علی رغــم کاهــش‬ ‫روزهــای کاری در پنج مــاه اول ســال جــاری بــه حــدود ‪90‬روز به خاطــر رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬تولیــد شــرکت دخانیــات ایــران نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال ‪ 98‬براســاس روزهــای کارکــرد بــا جهــش ‪50‬درصــدی روبـه رو شــد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی شــرکت دخانیــات ایــران؛ میــزان فــروش ایــن شــرکت‬ ‫نیــز در پنج مــاه اول ســال ‪ 99‬نســبت بــه مــدت مشــابه در ســال گذشــته براســاس‬ ‫تعــداد نــخ ‪52‬درصــد و ازنظــر ریالــی ‪54‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫هوشمندسازی پلیس در دستورکار‬ ‫فرمانــده ناجــا بابیان اینکــه هوشمندســازی‪ ،‬یکــی از اهــداف مهــم ناجاســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«درصددیــم تــا فــاز نخســت هوشمندســازی تــا پایــان ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه نتیجــه‬ ‫مطلــوب برســد‪ .‬اگــر بتوانیــم هوشمندســازی پلیــس را بــه یــک نقطــه مطلــوب‬ ‫برســانیم‪ ،‬قطعــاً تحولــی عظیــم نه تنهــا در نیــروی انتظامــی؛ بلکــه در کشــور‬ ‫ایجــاد خواهیــم کــرد»‪ .‬به گــزارش فــارس ؛ ســردار حســین اشــتری افــزود‪« :‬بــا‬ ‫همــت تمــام فرماندهــان‪ ،‬مدیــران و کارکنــان در هوشمندســازی پلیــس درنهایــت‪،‬‬ ‫بایــد بــه نقطـه ای برســیم کــه ســرعت‪ ،‬دقــت و کیفیــت خدمات رســانی بــه مــردم‬ ‫افزایــش یابــد؛ ایــن امــر‪ ،‬نیازمنــد ایجــاد بســترهای الزم اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬بــا انگیــزه‬ ‫و برنامه ریــزی اصولــی و علمــی بایــد همــه دراین مســیر قــدم بردارنــد»‪.‬‬ ‫ممنوعیت دریافت وجه در مدارس دولتی‬ ‫مدیــرکل ارزیابــی و عملکــرد و پاســخگویی بــه شــکایات وزارت اموزش وپــرورش‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬اگــر مدرســه ای از اولیــای دانش امــوزان مبلغــی را دریافــت کــرد‪،‬‬ ‫ان هــا بایــد بــه پرتــال اموزش وپــرورش در قســمت ثبــت شــکایات مراجعــه‬ ‫کــرده و ایــن تخلــف مدرســه را بــه اطــاع مــا برســانند»‪ .‬به گــزارش پانــا؛ زهــرا‬ ‫مظفــر افــزود ‪« :‬سیاســت مــا دراین زمینــه تغییــری نکــرده و براســاس ائین نامــه‬ ‫اجرایــی مــدارس؛ دریافــت هرگونــه وجــه؛ به ویــژه دریافــت هزینــه بــرای کتــاب و‬ ‫بیمــه ممنــوع اســت؛ به جــز در مــدارس غیردولتــی‪ ،‬شــاهد و ســمپاد کــه هزینــه‬ ‫مشــخص بــرای برنامه هــا دارنــد»‪.‬‬ ‫هماهنگی برای ساماندهی‬ ‫موضوع ثبت سفارش نهاده های دامی‬ ‫سرپرســت وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت درخصــوص موضــوع ثبــت ســفارش‬ ‫نهاده هــای دامــی گفــت‪« :‬بــا هماهنگــی وزیــر جهــاد کشــاورزی‪ ،‬امادگــی داریــم‬ ‫کــه جمع بنــدی نقــاط مشــترک را درراســتای تامیــن منافــع عمومــی مــردم و کشــور‬ ‫و تســهیل امــور بــه اطــاع معــاون اول رئیس جمهــوری بــرای انجــام اقــدام مقتضــی‬ ‫برســانیم»‪ .‬به گــزارش شــاتا؛ جعفــر ســرقینی بااشــاره به موضــوع صــادرات محصــوالت‬ ‫کشــاورزی در صــادرات بــا اوراســیا‪ ،‬گفــت‪« :‬از ســازمان توســعه تجــارت ایــران‬ ‫خواســته ایم تــا نماینــده وزارت جهــاد کشــاورزی را در کمیســیون ها‪ ،‬جلســات و‬ ‫مذاکــرات مشــترک شــرکت بدهــد»‪ .‬وی بااشــاره به برخــی ممنوعیت هــای صادراتــی‬ ‫در حــوزه جهــاد کشــاورزی‪ ،‬افــزود‪« :‬برخــی تصمیمــات باتوجه بــه شــرایط و اقتضائات‬ ‫زمانــی و درنظرگرفتــن منافــع کشــور انجــام می شــود کــه برخــی محدودیت هــا بــرای‬ ‫صــادرات محصــوالت کشــاورزی نیــز ازان جملــه اســت و دراین موضــوع نیــز امــاده‬ ‫همــکاری و هماهنگــی بــا وزارت جهــاد را داریــم»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2062‬‬ ‫اتاق شماره شصت‬ ‫بنر‬ ‫«نقل سرخ» به «میالد حاجی زاده» تقدیم شد‬ ‫بهار عبداله پور‬ ‫«فردریــش» وارد اتاقــش شــد‪ .‬کالفــه بــود‪ .‬دانه هــای درشــت‬ ‫عــرق بــه روی صــورت رنگ پریــده اش می درخشــیدند‪ .‬کال ِه‬ ‫پشــمی اش را از ســر برداشــت و بـه روی تخـ ِ‬ ‫ـت چوبــی و مح ّقــرش‬ ‫پــرت کــرد‪ .‬بــا حالتــی عصبــی‪ ،‬پالتــوی بلنــد و مشــکی اش را‬ ‫ـارش بی امــان بــاران کام ـ ً‬ ‫ا خیــس شــده بــود‪ ،‬دراورد‬ ‫کــه از بـ ِ‬ ‫میــخ زنــگ زده دیــوار اویــزان کــرد‪ .‬یک راســت به ســراغ‬ ‫و بــه‬ ‫ِ‬ ‫پنجــره کوچــک اتــاق رفــت و بــازش کــرد‪ .‬هــوای ســرد زمســتان‬ ‫بــه صــورت تــب دارش خــورد‪ .‬چشــمانش را بســت و نفــس‬ ‫عمیقــی کشــید‪ .‬بــویِ ســنگفرش های باران خــورده‪ ،‬همــراه بــا‬ ‫ســو ِز ســر ِد هــوا‪ ،‬حالــش را کمــی جــا اورد‪ .‬به ســمت کشــوی‬ ‫کوچــک کنــار تخــت رفــت تــا داروهایــش را بــردارد‪ .‬چشــمش‬ ‫بــه کتابــی افتــاد کــه در کنــار تختــش گذاشــته شــده بــود‪ .‬بــه‬ ‫اطــراف نــگاه کــرد‪ .‬ســوپی گــرم‪ ،‬قرصــی نــان تــازه‪ ،‬لیوانــی اب‬ ‫ـینی تمیــز و کوچکــی روی میــز قــرار‬ ‫همــراه بــا داروهایــش در سـ ِ‬ ‫داده شــده بــود‪ .‬از شــدّ ت خشــم‪ ،‬خــون بــه صورتــش دویــد‪.‬‬ ‫ســردردش دوبــاره شــدت گرفــت‪ .‬بــا دســت شــقیقه هایش را‬ ‫فشــرد‪ .‬درب اتــاق را بــاز کــرد و در راهــرو فریــاد زد‪« :‬خانــم روبــی‪،‬‬ ‫صــدای منــو می شــنوید؟» (اوه ‪ ...‬چــه ســوال احمقان ـه ای! البتــه‬ ‫کــه می شــنوید‪ .‬قبــل از اینکــه از شــدت خشــم دیوانــه شــوم‪ ،‬بــه‬ ‫اتــاق مــن بیاییــد)‪ .‬دربِ اتــاق شــصت‪ ،‬بــا صــدای ناله ماننــدی‬ ‫بــاز شــد‪ .‬زنــی حــدودا ً ‪40‬ســاله بلندقــد و نحیــف بــا چشــمانی‬ ‫قهــوه ای و غــم زده بــه «فردریــش» نــگاه می کــرد‪ .‬بــا صدایــی‬ ‫کــه گویــی از اعمــاق چــاه می امــد‪ ،‬گفــت‪« :‬بلــه اقــای نیچــه؟‬ ‫لطفــاً فریــاد نکشــید»‪« .‬فردریــش» چشــمانش را تنــگ کــرد‬ ‫و از البــه الی دندان هــای به هم فشــرده اش گفــت‪« :‬مایلــم‬ ‫همیــن االن در اتــاق خــودم بــا شــما صحبــت کنــم خانــم»‪ .‬زن‬ ‫بــا قدم هایــی ارام وارد اتــاق او شــد و «فردریــش» درب را بــه‬ ‫هــم کوبیــد‪( .‬اقــای نیچــه‪ ،‬چه چیــز موجــب شــده تااین حــد‬ ‫خشــمگین باشــید و به نظــر می رســد کــه خشــم شــما مســتقیماً‬ ‫متوجــه مــن اســت)‪« .‬فردریــش» نفــس عمیقــی کشــید‪ .‬دســتش‬ ‫را بــه لبــه میــز تکیــه داد و پرســید‪« :‬خانــم روبــی‪ ،‬ایــا به نظــر‬ ‫شــما مــن مــردی مریــض‪ ،‬بیچــاره و مفلوکــم؟» زن اخمــی کــرد‬ ‫و پاســخ داد‪« :‬اوه ‪ ...‬البتــه کــه نــه!» _ (خانــم روبــی‪ ،‬ایــا مــن‬ ‫ترحمــم؟) _ (نــه اقــای نیچــه‪،‬‬ ‫شــبیه بــه طفلــی بینــوا و محتــاج ّ‬ ‫شــما ‪« )...‬فردریــش» باخشــم بــه روی میــز کوبیــد‪( _ .‬حــرف‬ ‫منــو قطــع نکنیــد خانــم‪ .‬ایــا شــما فکــر می کنیــد مــن مــردی‬ ‫علیــل و بی خانمانــم؟) _ (نــه اقــای نیچــه‪ ،‬مــن ابــدا ً این طــور‬ ‫فکــر نمی کنــم)‪« .‬فردریــش» بــا کالفگــی دســتی در موهایــش‬ ‫کشــید‪( _ .‬پــس دلیــل ایــن نمایــش احمقانــه و توهین امیــزی‬ ‫کــه در اتــاق مــن بــه راه انداخته ایــد چیســت؟) زن اشــکارا‬ ‫می لرزیــد‪« .‬فردریــش» بــه زن نزدیــک شــد‪ .‬خیلــی نزدیــک و‬ ‫مســتقیم بــه چشــمان وحشــت زده زن نــگاه کــرد‪ .‬حتــی پلــک‬ ‫ســوپ جوجــه بدبــو و‬ ‫هــم نمــی زد‪( _ .‬خانــم روبــی‪ ،‬مــن از‬ ‫ِ‬ ‫بدمنظــری کــه می پزیــد‪ ،‬از کتاب هــای بی محتوایــی کــه‬ ‫مخصــوص جوانک هــای ژیگــول و عاشق پیشــه اســت و بــا‬ ‫لودگــی کنــا ِر تختــم می گذاریــد و از اینکــه مثــل یــک دزد‬ ‫مخفیانــه وارد اتاقــم می شــوید و به طــرز مذبوحانــه ای ســعی در‬ ‫ترحــم بــه مــن داریــد‪ ،‬متنفــرم‪ ).‬قطــرات اشــک بی مهابــا بـه روی‬ ‫اســتخوانی زن می چکیــد‪ .‬لبانــش می لرزیــد و‬ ‫صــورت ســفید و‬ ‫ِ‬ ‫ـق چشــمانش‬ ‫بــا نابــاوری بــه مــردی خیــره شــده بــود کــه در عمـ ِ‬ ‫هیچ چیــز دیــده نمی شــد‪« .‬فردریــش» پوزخنــدی زد و گفــت‪:‬‬ ‫«البتــه اعتــراف می کنــم کــه تحت تاثیــر شــگرد شــما درمــورد‬ ‫ـردن قفــل درب اتاقــم قــرار گرفت ـه ام‪ .‬نمی دانــم چطــور ایــن‬ ‫بازکـ ِ‬ ‫ذهــن تبهــکار خــود‬ ‫کار را می کنیــد‪ .‬توصیــه می کنــم نیــرویِ‬ ‫ِ‬ ‫ـن هن ـ ِر اشــپزی کنیــد‪ .‬اجــازه بدهیــد بگویــم‬ ‫را صــرف فراگرفتـ ِ‬ ‫بــرای تحمــل مــزه ســوپ های شــما‪ ،‬بایــد فاقــد قــ ّوه چشــایی‬ ‫بــود»‪ .‬زن بــا دســتانی لــرزان اش ـک هایش را پــاک کــرد‪« :‬اقــای‬ ‫نیچــه‪ ،‬بــه شــما اطمینــان می دهــم دیگــر هرگــز اثــری از حضــور‬ ‫مــن در اتاقتــان نخواهیــد دیــد و اگــر حرف هایتــان تمــام شــده‪،‬‬ ‫اجــازه می خواهــم کــه خداحافظــی کنــم» و بــدون اینکــه منتظــر‬ ‫پاســخ «نیچــه» بمانــد‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬خدانگهــدار اقــای فردریــش‬ ‫نیچــه»‪ .‬بعــد از رفتــن زن‪« ،‬فردریــش» احســاس خفگــی و حالــت‬ ‫تهــوع کــرد‪ .‬چنــد قــرص را بــا هــم خــورد و بـه روی تختــش افتــاد‪.‬‬ ‫«زن مــوذی و متظاهــر‪ .‬ســوپ‬ ‫زیــر لــب بدوبیراهــی نثــار زن کــرد‪ِ :‬‬ ‫جوجــه مزخرفــت را بــردار و بــرو بــه جه ّنــم»‪.‬‬ ‫ســاعت حــدود ســه بعدازظهــر چهارشــنبه و اولیـن روز از فصــل بهــار‬ ‫بــود‪ .‬ســروصدایی کــه از راه پلــه می امــد‪ ،‬توجــه «فردریــش» را‬ ‫به خــود جلــب کــرد‪ .‬درب اتاقــش را ارام بــاز کــرد‪ .‬پاکــت نامـه ای کــه‬ ‫الی درب بــود‪ ،‬بــه زمیــن افتــاد‪ .‬خــم شــد و پاکــت را برداشــت‪ .‬چنــد‬ ‫نوجــوان اســباب و اثاثیــه زواردررفت ـه ای را بــه اتــاق شــماره شــصت‬ ‫حمــل می کردنــد‪« .‬فردریــش» لبخنــد بزرگــی زد‪( _ .‬پــس باالخــره‬ ‫رفــت‪ ).‬بــا احســاس افتخــار از اینکــه اجــازه نــداده غــرور مردانـه اش‬ ‫دســتمایه ژسـ ِ‬ ‫ـت نیکوکارانــه یــک زن شــود‪ ،‬پشــت میــز نشســت و‬ ‫پاکــت را گشــود‪ .‬در پاکــت یــک «ســنجاق ســر» بود؛ ســنجاق ســری‬ ‫ابــی کــه گل زرد کوچکــی بــه رویــش نصــب شــده بــود و کاغــذ‬ ‫کوچــک یادداشــتی بــه ایــن مضمــون‪« :‬روزبه خیــر اقــای نیچــه‪ .‬در‬ ‫اخریــن مالقاتــی کــه داشــتیم‪ ،‬گفتیــد برایتــان جالــب اســت کــه‬ ‫چطــور وارد اتــاق شــما می شــوم؟ ابــزار کارم را در ایــن پاکــت قــرار‬ ‫دادم و بــرای مــردی ارســال کــردم کــه مفهــو ِم واالی حقیقت‪ ،‬فلســفه‬ ‫ـج اســب را درک می کــرد؛ ا ّمــا از ِ‬ ‫درک‬ ‫پیچیــده و شــگرفِ هســتی و رنـ ِ‬ ‫ـمان یــک زن می درخشــید‪ ،‬عاجــز بــود»‪.‬‬ ‫را ِز کوچکــی کــه در چشـ ِ‬ ‫تریبون‬ ‫خداحافظی علی علیپور از «پرسپولیس»‬ ‫علــی علیپــور؛ مهاجــم شــمالی «پرســپولیس»‪ ،‬بــا انتشــار پســتی در‬ ‫اینســتاگرام‪ ،‬از هــواداران ایــن تیــم خداحافظــی کــرد تــا جدایــی خــود‬ ‫را از جمــع سرخ پوشــان رســمی کــرده باشــد‪ .‬به گــزارش ورزش‬ ‫ســه؛ علیپــور کــه بعــد از حضــورش در «پرســپولیس» به عنــوان‬ ‫یــک بازیکــن جــوان از تیــم راه اهــن‪ ،‬همــواره بیــن بهترین هــای ایــن‬ ‫تیــم حضــور داشــته و مهــره ای تاثیرگــذار در تمــام قهرمانی هــای‬ ‫چهارفصل گذشــته بــوده‪ ،‬از هــواداران خداحافظــی‬ ‫«پرســپولیس» در‬ ‫ِ‬ ‫کــرد تــا بدین ترتیــب از جمــع پرسپولیســی ها جــدا شــود؛ او‬ ‫دقیق ـاً قصــد دارد همــان مســیری را طــی کنــد کــه مهــدی طارمــی‬ ‫پیــش از او طــی کــرده بــود؛ حضــور در یــک تیــم پرتغالــی‪ ،‬بــا عــدد‬ ‫نه چندان قابل توجــه‪ ،‬درخشــش احتمالــی و البتــه پیشــرفت بــه‬ ‫تیمــی بهتــر در اروپــا؛ چیزی کــه علیپــور بعــد از درخشــش مــداوم‬ ‫در فوتبــال ایــران‪ ،‬اســتحقاقش را دارد‪ .‬جدایــی ایــن مهاجــم کــه البتــه‬ ‫گویــا دیگــر وقــت لژیونرشــدنش فــرا رســیده باشــد‪ ،‬خبــری بــد بــرای‬ ‫کادر فنــی «پرســپولیس» اســت کــه حــاال بــرای برداشــتن بــار خــط‬ ‫حملــه بایــد دنبــال جــذب یــک مهاجــم جدیــد هــم باشــند؛ ان هــم‬ ‫درشــرایطی که لیــگ برتــر فوتبــال ایــران‪ ،‬مهاجمیــن گل زن قهــاری‬ ‫به اندازه کافــی پــرورش نــداده‪ .‬علیپــور در پیــام خداحافظــی اش بــه‬ ‫این نکتــه اشــاره کــرده کــه پرسپولیســی ها به دلیــل چهارچــوب‬ ‫مصوبــی کــه داشــته اند (ســقف قــرارداد) نمی تواننــد خواســته های‬ ‫او را فراهــم کننــد کــه البتــه دراین مــورد هــم حــق بــا ان هاســت؛ او‬ ‫تاکیــد کــرده کــه مـی رود تــا خــود را در فضــای دیگــری محــک بزنــد؛‬ ‫وگرنــه به معنــای واقعــی از «پرســپولیس» جــدا نشــده و قلبــش بــا این‬ ‫تیــم خواهــد بــود‪ .‬ایــن ســتاره «پرســپولیس» طــی دوران حضــورش‬ ‫در ایــن تیــم‪212 ،‬بــار در رقابت هــای لیــگ برتــر‪ ،‬لیــگ قهرمانــان‬ ‫اســیا و جــام حذفــی و البتــه ســوپرجام ایــران بــه میــدان رفتــه اســت‬ ‫کــه توانســته ‪ 72‬گل بــرای تیمــش به ثمــر برســاند و تجربــه اقــای‬ ‫گلــی در لیــگ برتــر را هــم در کارنامــه خــود دارد‪ .‬حــاال بــا جدایــی‬ ‫ایــن بازیکــن‪ ،‬خــط حملــه «پرســپولیس» پــس از شش ســال چهــره‬ ‫جدیــدی را به خــود خواهــد گرفــت و در شــرایط حال کــه عیســی ال‬ ‫کثیــر و مهــدی عبــدی؛ دو مهــره دردســترس ســرمربی هســتند‪ ،‬بایــد‬ ‫دیــد ایــن تیــم چهــره جدیــدی بــرای تقویــت قــوای تهاجمــی خــود‬ ‫اســتخدام می کنــد یــا از گزینه هایــی همچــون وحیــد امیــری بــرای‬ ‫حضــور در خــط حملــه اســتفاده خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســید امیــر حســینی؛ کارگــردان و بازیگــر نمایــش «نقل ســرخ»‪ ،‬پــس از پایــان اولیــن اجرای‬ ‫نمایــش خــود در حضــور مخاطبیــن‪ ،‬ایــن نمایــش را بــه «میــاد حاجـی زاده» تقدیــم کــرد؛‬ ‫جــوان فعــال تئاتــری کــه روز شــنبه مصــادف بــا روز تاســوعا براثــر ســانحه ای درگذشــت‪ .‬در‬ ‫«نقــل ســرخ» کــه براســاس نمایش نامــه ای از ارش عباســی و تــا ‪ ۲۲‬شــهریورماه جــاری‬ ‫ســاعت ‪ ۲۰‬در تماشــاخانه «ســرو» واقــع در خیابــان طالقانــی‪ ،‬تقاطــع مفتــح بـه روی صحنــه‬ ‫اســت؛ ســید امیــر حســینی‪ ،‬مهــدی بــراری‪ ،‬امیــد چناقچــی و ســید عرفــان فرهــی؛ بــازی‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن نمایــش‪ ،‬از مجموعــه برنامه هــای محفــل ائینــی «زخــم عتیــق» اســت کــه‬ ‫به همــت انجمــن تئاتــر انقــاب و دفــاع مقدس در تماشــاخانه «ســرو» برپاســت‪ .‬دیگــر عوامل‬ ‫ایــن نمایــش عبارت انــد از اواز‪ :‬محمــد رحیمــی‪ /‬دســتیاران کارگــردان‪ :‬بیتــا پوزشــی و امیــد‬ ‫چناقچــی‪ /‬منشــی صحنــه‪ :‬مبینــا اینانلــو‪ /‬مدیر صحنــه‪ :‬نیلوفــر مراتی‪ /‬دســتیار صحنــه‪ :‬ارش‬ ‫مغانلــو‪ /‬سرپرســت گــروه موســیقی‪ :‬رضــا طاهــری؛ تــار و شــورانگیز‪ :‬رضــا طاهری‪ .‬عــود‪ :‬جالل‬ ‫جهانــی‪ .‬دف‪ :‬روچیــار شــیری‪ .‬تمبــک و تیمپــو‪ :‬ایلیــا اب بــری‪ .‬اواز‪ :‬محمــد رحیمــی‪ /‬طــراح و‬ ‫ســاخت افکــت‪ :‬مهــدی ســوری‪ /‬طــراح نــور‪ :‬ســید امیــر حســینی‪ /‬اپراتــور نــور‪ :‬مبینــا اینانلــو‪/‬‬ ‫طــراح لبــاس‪ :‬نفیســه معماریــان‪ /‬طــراح ماســک‪ :‬پرویــن شــفیعی‪ /‬طــراح پوســتر و بروشــور‪:‬‬ ‫نویــد صالح فکــر‪ /‬عــکاس‪ :‬بیتــا پوزشــی‪.‬‬ ‫ارائه خدمات انالین درمانی به بیماران در ‪ ۲۳‬نقطه کشور‬ ‫دوراپزشکی‬ ‫پدیده نوین نظام سالمت‬ ‫؛‬ ‫تــرس از مراجعــه بــه مراکــز درمانــی و پزشــک در دوران کرونــا را همــه مــا تجربــه کرده ایــم؛ بســیاری ازمواقع درنهایــت هــم مجبــور‬ ‫شــده ایم بــا ترس ولــرز و رعایــت نــکات بهداشــتی‪ ،‬بــه مرکــز درمانــی مراجعــه کنیــم‪ .‬گاهــی هــم از تــرس کرونــا‪ ،‬دردمــان را فرامــوش‬ ‫کرده ایــم؛ ازیادبردنــی کــه می توانــد عواقــب جبران ناپذیــری داشــته باشــد؛ همان طورکــه تــرس از کرونــا موجــب شــد تــا بســیاری از‬ ‫والدیــن‪ ،‬فرزنــدان خــود را بــرای واکسیناســیون بــه مراکــز بهداشــتی نبرنــد و برخــی بیماری هــای مهلــک‪ ،‬ســامت کــودکان را تهدیــد‬ ‫می کنــد‪ .‬حــاال فکــرش را بکنیــد درســت در زمانی کــه بایــد بــه یــک متخصــص در بیمارســتان مراجعــه کنیــد و تــرس از کرونــا امانتــان را‬ ‫بریــده اســت‪ ،‬بــه شــما بگوینــد یــک متخصــص بــدون نیــاز بــرای مراجعــه بــه بیمارســتان شــما را ویزیــت می کنــد و نســخه می نویســد؛‬ ‫یــک نفــس راحــت می کشــید کــه دیگــر کرونــا شــما را تهدیــد نخواهــد کــرد و بیماری تــان هــم تحــت درمــان قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫پایان تدوین فیلم سینمایی «سراغاز»‬ ‫اغلــب مــا وقتــی گرفتــار یــک بیمــاری می شــویم‪،‬‬ ‫اگــر ایــن بیمــاری به نظرمــان ســاده بیایــد و‬ ‫پزشــک بــه مــا بگویــد کــه بایــد بــه پزشــک‬ ‫متخصصــی کــه در شــهر دیگــری حضــور دارد‪،‬‬ ‫مراجعــه کنیــد‪ ،‬به دلیــل ســاده انگاری بیمــاری‬ ‫حاضــر نیســتیم کیلومترهــا مســافت را طــی کنیم‬ ‫تــا نــزد متخصــص برویــم؛ امــا گاه این قبیــل‬ ‫اقدامــات می توانــد به قیمــت جــان فــرد تمــام‬ ‫شــود‪ .‬این موضــوع را البتــه بیمــاران در مناطــق‬ ‫مــرزی‪ ،‬روســتایی یــا شــهرهایی کــه کیلومترهــا با‬ ‫مرکــز اســتان فاصلــه دارنــد‪ ،‬بهتــر درک‬ ‫می کننــد؛ حــاال فکــرش را بکنیــد‬ ‫درچنین شــرایطی یــک متخصــص یــا‬ ‫فوق متخصــص از راه دور شــما را ویزیــت و دارو‬ ‫تجویــز کنــد؛ دراین صــورت‪ ،‬به اصطــاح‬ ‫می تــوان گفــت کــه «معمــا شــو حــل گشــت‪،‬‬ ‫اســان شــود!» بی انکــه کیلومترهــا مســافت طــی‬ ‫کنیــم‪ ،‬یــک پزشــک متخصــص مــا را ویزیــت‬ ‫کــرده و نســخه نوشــته اســت و دیگــر گرفتــار‬ ‫عــوارض شــدید بیمــاری دراثــر بی توجهــی‬ ‫نخواهیــم شــد‪ .‬هم زمــان بــا همه گیــری جهانــی‬ ‫هرمــزگان و بــم؛ بــا راه انــدازی خدمــات مشــورت‬ ‫تخصصــی و ویزیــت از راه دور‪ ،‬ایــن گام را‬ ‫به صــورت ازمایشــی اغــاز می کننــد‪ .‬قاســم‬ ‫جان بابایــی؛ معــاون درمــان وزارت بهداشــت‬ ‫دراین بــاره توضیــح داد‪« :‬پــس از یک ســال‬ ‫تــاش‪ ،‬بــا همــکاری ســتاد فرمــان اجرایــی‬ ‫امــام(ره)‪ ،‬پزشــکی از راه دور کلیــد خــورد‪ .‬بایــد‬ ‫توجــه داشــت کــه یکــی از دغدغه هــای مــردم؛‬ ‫به ویــژه در مناطــق کمتــر برخــوردار‪ ،‬دسترســی‬ ‫بــه پزشــکان متخصــص اســت»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬مــا‬ ‫امــکان ویزیــت از راه دور را فراهــم کردیــم تــا یــک‬ ‫پزشــک در مرکــز بهداشــتی در دورتریــن نقطــه‬ ‫بتوانــد از متخصصــان مشــورت بگیــرد‪.‬‬ ‫دراین مــوارد پزشــک‪ ،‬اطالعــات موردنیــاز فــرد‬ ‫بیمــار؛ اعــم از تصویربــرداری‪ ،‬ازمایــش‪ ،‬صــدای‬ ‫ریــه‪ ،‬عکــس گــوش‪ ،‬عکــس حلــق و ‪ ...‬را‬ ‫به صــورت الکترونیکــی بــه متخصــص ارســال‬ ‫می کنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در دوران کرونــا بیــن‬ ‫اســتادان برجســته در دانشــگاه های علــوم‬ ‫پزشــکی بــزرگ بــا پزشــکان در دانشــگاه های‬ ‫کوچــک ارتبــاط برقــرار کردیــم؛ زیــرا درمــان‬ ‫مرکــز در کشــور اســتفاده شــده اســت»‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫«خوشــبختانه ویزیــت کلینیــک در دوران کرونــا در‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران‪ ،‬ویزیــت کلینیــک‬ ‫روان و غــدد در دروان کرونــا در دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی ایــران‪ ،‬نرم افــزار و بســتر ویزیــت از راه دور‬ ‫در دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان‪ ،‬نقــاط‬ ‫قابل اتصــال و ایجــاد دســتورالعمل نحــوه اتصــال و‬ ‫تجهیــز مناطــق مربوطــه در دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی مشــهد و تله رادیولــوژی در ســطح اســتان‬ ‫فــارس توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز‬ ‫راه انــدازی و هماهنگی هــای الزم بــا ســازمان نظــام‬ ‫پزشــکی جهــت برقــراری امضــای الکترونیــک و‬ ‫همــکاری بــا بخــش خصوصــی انجــام شــده اســت‪.‬‬ ‫در برنامــه دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد‪ ،‬اولیــن‬ ‫برنامــه کالن منطقـه ای خدمــات پزشــکی از راه دور‬ ‫کشــور‪ ،‬باعنــوان ســپاد ‪ ۹‬کلیــد خــورده و ‪۱۳‬‬ ‫ایســتگاه بیمارســتانی و به تدریــج ‪ ۶۸‬بیمارســتان‬ ‫خدمــات مشــورت تخصصــی و ویزیــت از راه دور‬ ‫بیمــاران بســتری کوویــد‪ 19-‬را تــا ابتــدای پائیــز و‬ ‫متمرکــز بــر ســه تخصــص اصلــی موردنیــاز‬ ‫کوویــد‪ 19-‬شــامل تخصص هــای ریــه‪ ،‬عفونــی و‬ ‫در ســال ‪۳۸۰‬هــزار مــرگ در کشــور ثبــت می شــود کــه ‪۹۷‬هزارمــورد از ان هــا به علــت‬ ‫فشــارخون بــاال بــوده و ‪۳۱۳‬هزارمــورد مــرگ ایرانیــان بــرای بیماری هــای غیرواگیــر‬ ‫اســت‪ .‬بــا امــوزش از راه دور روی صفحــه موبایــل افــراد می تــوان از بیماری هــای‬ ‫غیرواگیــر پیشــگیری کــرد‪ .‬بــرای اصــاح ســبک زندگــی مــردم بایــد از ایــن ابــزار‬ ‫اســتفاده کنیــم؛ زیــرا تغذیــه مــردم درســت نیســت و بی تحرکــی باعــث اســیب بــه‬ ‫مــردم می شــود‬ ‫«کوویــد‪ ،»19-‬بســیاری کشــورهای پیشــرفته دنیا‬ ‫به منظــور تمــاس حداقلــی پزشــک و بیمــار‪،‬‬ ‫دورنگه داشــتن بیمــاران از محیط هــای بــا‬ ‫الودگــی احتمالــی و ایمن نــگاه داری کادر‬ ‫ـکی از راه دور بــه بیمــاران‬ ‫ســامت؛ خدمــات پزشـ ِ‬ ‫ارائــه کردنــد‪ .‬وزارت بهداشــت نیــز حــاال فــاز‬ ‫نخســت خدمــات «دوراپزشــکی» را کلیــد زده‬ ‫اســت و درنظــر دارد بــا حمایت هــای ویــژه‬ ‫بیمــه ای‪ ،‬تشــویق دانشــگاه و دانشــکده ها و کادر‬ ‫ســامت درگیــر‪ ،‬دریچــه ای جدیــد را در‬ ‫خدمت رســانی بــه مــردم عزیــز کشــورمان در‬ ‫شــرایط همه گیــری فراهــم کنــد تــا رنــج ایــن‬ ‫بیمــاران و خانواده هــای انــان را بــه حداقــل‬ ‫رســاند‪ .‬حســن روحانــی؛ رئیس جمهــوری هــم‬ ‫چندی پیــش از خدمــات دوراپزشــکی ســخن‬ ‫گفــت و افــزود‪« :‬از وزارت بهداشــت تشــکر‬ ‫می کنــم بــرای ایجــاد زیرســاخت ها درزمینــه‬ ‫تله مدیســین یــا دوراپزشــکی کــه در دو‪،‬ســه‬ ‫اســتان به صــورت نمونــه انجــام می شــود و بعــد‬ ‫بــه همــه کشــور ان شــاءاهلل گســترش می یابــد‪.‬‬ ‫ایــن‪ ،‬گام بزرگی ســت کــه مــردم دراین شــرایط‬ ‫شــیوع کرونــا بتواننــد ازطریــق فضــای مجــازی‬ ‫مشــورت پزشــکی دریافــت کننــد»‪ .‬بایــد گفــت‬ ‫کــه در طــرح دوراپزشــکی ایــران به تدریــج‬ ‫خدمــات مشــورت تخصصــی بیمــاران بســتری‬ ‫«کوویــد‪ »19-‬و ویزیت هــای ســرپایی ایــن‬ ‫بیمــاران؛ به ویــژه در مناطــق محــروم و‬ ‫کم برخــوردار فاقــد نیروهــای تخصصــی بــا‬ ‫بهره گیــری از فناوری هــای اطالعاتــی پزشــکی‬ ‫توســط پزشــکان متخصــص بیمارســتان های‬ ‫مــادر شــهرهای بــزرگ پوشــش داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ایــن فناوری هــا کــه غالبــاً به صــورت بومــی‬ ‫طراحــی شــده و توســعه یافته انــد‪ ،‬بــه پزشــکان‬ ‫اجــازه خواهنــد داد تــا از محــل خدمــت یــا حتــی‬ ‫منــزل‪ ،‬در بســتری امــن‪ ،‬بــه مشــاوره و ویزیــت‬ ‫بیمــاران خــود پرداختــه و بـه زودی نســخ خــود را‬ ‫نیــز به صــورت الکترونیــک بــرای بیمــاران صــادر‬ ‫کنــد‪ .‬در برنامــه گام نخســت خدمات دوراپزشــکی‬ ‫کشــور‪ ،‬چهــار دانشــگاه منتخــب مشــهد‪ ،‬البــرز‪،‬‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد‪ ،‬ایرانشــهر‪ ،‬زابــل‪ ،‬لرســتان‪،‬‬ ‫شاتر‬ ‫برخــی از بیمــاران کرونایــی بســیارپیچیده اســت‪.‬‬ ‫در خراســان رضــوی امــکان پاســخ زنــده بــه‬ ‫مشــاوره های بیمــاران کرونایــی را فراهــم کردیــم‬ ‫و اکنــون مشــاوره درمــان بیمــاران کرونایــی‬ ‫بســتری در بیمارســتان ها در ‪ ۲۰‬نقطــه کشــور‬ ‫انجــام می شــود»‪ .‬او گفــت‪« :‬مــا بــرای تشــخیص‬ ‫کرونــا‪ ،‬ابــزار تســت مولکولــی کرونــا را داریــم کــه‬ ‫انجــام ان و دریافــت نتیجــه‪ ،‬زمان بــر اســت؛ امــا‬ ‫یــک ابــزار دیگــر بــرای تشــخیص سی تی اســکن‬ ‫هســت کــه بالفاصلــه می تــوان انجــام داد‪ .‬در‬ ‫شــهرهایی ماننــد تهــران و شــیراز‪ ،‬چنــد مرکــز‬ ‫سی تی اســکن داریــم کــه بــا تله رادیولــوژی‬ ‫فعالیــت دارنــد و پزشــک متخصــص به صــورت‬ ‫انالیــن می توانــد دربــاره ابتــای فــرد بــه کرونــا‬ ‫اظهارنظــر کنــد»‪ .‬او بــه انــواع خدمــات‬ ‫دوراپزشــکی اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬ویزیــت از راه‬ ‫دور بیــن مراکــز بهداشــتی و درمانــی و‬ ‫کلینیک هــای ویــژه‪ ،‬مشــاوره از راه دور بــرای‬ ‫بیمــاران ســرپایی و بســتری در بخش هــای عــادی‬ ‫و مراقبت هــای ویــژه‪ ،‬انجــام و ارســال انالیــن‬ ‫خدمــات سی تی اســکن و ام ارای بــه مراکــز‬ ‫درمانــی؛ از جملــه خدمــات در فــاز نخســت‬ ‫دوراپزشکی ســت کــه بــه بیمــاران ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫درحال حاضــر‪ ،‬ایــن خدمــات دوراپزشــکی‬ ‫باتوجه بــه مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫رایــگان اســت‪ .‬مــا درحال رایزنــی بــرای تعرفه هــا‬ ‫هســتیم و ب ـه زودی تعرفه هــا مشــخص می شــود‪.‬‬ ‫در قــدم نخســت‪ ،‬خدمــات دوراپزشــکی را در مراکز‬ ‫درمانــی دانشــگاه های علــوم پزشــکی ارائــه‬ ‫می کنیــم‪ .‬مراکــز درمانــی و درمانگاه هــا بــرای‬ ‫ارائــه خدمــات دوراپزشــکی بایــد از مــا مجــوز‬ ‫بگیرنــد تــا خدمــات در یــک مســیر امــن ارائــه‬ ‫شــود و بیــن دانشــگاه های علــوم پزشــکی بــرای‬ ‫دوراپزشــکی رقابــت ایجــاد خواهــد شــد»‪ .‬او‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬بــرای اجــرای خدمــات‬ ‫دوراپزشــکی در کشــور‪ ،‬از ظرفیت هــای موجــود‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امــام(ره) بــرای‬ ‫پوشــش ‪ ۲۳‬منطقــه محــروم کشــور در فــاز اول و‬ ‫همچنیــن شــرکت توســعه و بهداشــت ســامت‬ ‫مپنــا بــرای پوشــش خدمــات تله رادیولــوژی در ‪۸۳‬‬ ‫ای سـی یو ارائــه خواهنــد کــرد‪ .‬در گام اول برنامــه‪،‬‬ ‫بیمارســتان های مــادر امام رضــا(ع) و قائــم مشــهد‬ ‫به عنــوان بیمارســتان های مــادر منطقــه‪ ،‬متولــی‬ ‫ارائــه خدمــات مشــورتی و ویزیت هــای تخصصــی‬ ‫خواهنــد بــود و در مراحــل بعــد و بــا توانمندســازی‬ ‫ســایر دانشــگاه ها و دانشــکده های همــکار در‬ ‫کالن منطقــه‪ ،‬از تــوان تخصصــی کل کالن منطقــه‬ ‫در ارائــه خدمــات اســتفاده خواهــد شــد‪ .‬ســپاد ‪۹‬‬ ‫در گام هــای بعــدی وارد خدمــات ویزیــت از راه دور‬ ‫بیمــاران مزمــن و خــاص و نیــز رادیولــوژی و‬ ‫پاتولــوژی از راه دور خواهــد شــد‪ .‬برنامــه‬ ‫دانشــگاه های البــرز‪ ،‬کهگیلویــه و بویراحمــد و‬ ‫زابــل متمرکــز بــر شــبکه خدمــات پزشــکی از راه‬ ‫دور بنیــاد برکــت (برکــت تــل) خواهــد بــود کــه بــا‬ ‫تجهیــز مناطــق محــروم منتخــب و تامیــن کلیــه‬ ‫امکانــات زیرســاختی و فناورانــه موردنیــاز توســط‬ ‫ایــن بنیــاد‪ ،‬واحدهــای ارائــه خدمــات ویزیــت‬ ‫تخصصــی در محروم تریــن نقــاط فراهــم و مــردم‬ ‫بیمــار دراین مناطــق بــه پزشــکان متخصــص‬ ‫تعیین شــده از راه دور و بــا کمــک کادر محلــی‬ ‫ســامت دسترســی خواهنــد داشــت‪ .‬ایــن بنیــاد‬ ‫درحال توســعه ایــن برنامــه در تعــداد زیــادی از‬ ‫دانشــگاه ها و مناطــق کشــور نیــز بــوده کــه نتایــج‬ ‫دوره ازمایشــی الگویــی بــرای تســریع پیاده ســازی‬ ‫وســیع ایــن خدمــات در کشــور خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫ســعید نمکــی؛ وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی نیــز دراین زمینــه اظهــار کــرد‪« :‬مــا‬ ‫شــاهد افتتــاح بزرگ تریــن‪ ،‬مهم تریــن و‬ ‫کیفی تریــن پــروژه نظــام ســامت به نــام‬ ‫تله مدیســین یــا پزشــکی از راه دور بودیــم و‬ ‫توانســتیم پزشــکی از راه دور را بــرای اولین بــار در‬ ‫تاریــخ مملکــت رقــم بزنیــم و از محروم تریــن و‬ ‫دورتریــن نقــاط کشــور شــروع کردیــم»‪ .‬او بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬گره هــای قانونــی بــا کمــک‬ ‫رئیس جمهــوری و ســران ســه قــوه بــاز شــد تــا‬ ‫بتوانیــم بــرای تله مدیســین تعرفــه تعییــن کنیــم و‬ ‫راه هــای قانونــی بــرای نســخه پیچی الکترونیــک‬ ‫بیابیــم و موانــع را برطــرف کردیــم؛ امــروز اغــاز‬ ‫یــک انقــاب در نظــام ســامت اســت»‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫«بــا این شــیوه در مناطــق دوردســت اگــر‬ ‫فوق متخصــص نداشــته باشــیم‪ ،‬هیــچ بیمــاری‬ ‫محــروم از خدمت رســانی نخواهــد بــود و بهــره وری‬ ‫نظــام ســامت بــاال مـی رود و وقــت بیمــاران مزمــن‬ ‫قلبــی و عروقــی و پرفشــاری خــون و دیابــت در‬ ‫رفت وامــد تلــف نمی شــود؛ ازطرفــی‪ ،‬بــرای پائیــز‬ ‫کــه احتمــال هم زمانــی کرونــا و انفلوانــزا را‬ ‫می دهیــم‪ ،‬موجــب خواهــد شــد کــه مــردم کمتــر‬ ‫بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کننــد و ایــن اتفــاق‬ ‫نیفتــد کــه بیمــاران مزمــن از تــرس ابتــا بــه کرونا‬ ‫دیــر و بــا حــال بــد بــه مراکــز درمانــی مراجعــه‬ ‫کننــد؛ پزشــکی از راه دور در پیشــگیری از ابتــا بــه‬ ‫کرونــا موثــر اســت»‪ .‬او گفــت‪« :‬اکنــون ابــزار‬ ‫موبایــل در دســت همــه وجــود دارد‪ .‬امــوزش از راه‬ ‫دور بــرای بیماری هــای غیرواگیــر و امــوزش‬ ‫دربــاره ان هــا موثــر اســت‪ .‬در ســال ‪۳۸۰‬هــزار‬ ‫مــرگ در کشــور ثبــت می شــود کــه ‪۹۷‬هزارمــورد‬ ‫از ان هــا به علــت فشــارخون بــاال بــوده و‬ ‫‪۳۱۳‬هزارمــورد مــرگ ایرانیــان بــرای بیماری هــای‬ ‫غیرواگیــر اســت‪ .‬بــا امــوزش از راه دور روی صفحــه‬ ‫موبایــل افــراد می تــوان از بیماری هــای غیرواگیــر‬ ‫پیشــگیری کــرد‪ .‬بــرای اصــاح ســبک زندگــی‬ ‫مــردم بایــد از ایــن ابــزار اســتفاده کنیــم؛ زیــرا‬ ‫تغذیــه مــردم درســت نیســت و بی تحرکــی باعــث‬ ‫اســیب بــه مــردم می شــود»‪ .‬او گفــت‪« :‬بــا اجــرای‬ ‫طــرح دوراپزشــکی‪ ،‬یــک انقــاب در نظــام ارائــه‬ ‫خدمــت کشــور اغــاز شــد‪ .‬گرچــه ممکــن اســت‬ ‫این اقــدام در ذهــن کوچــک به نظــر بیایــد؛ امــا‬ ‫پایه گــذار یــک حرکــت بــزرگ ملی ســت و ایــن‬ ‫حرکــت بــزرگ ملــی‪ ،‬نظــام ارائــه خدمــت را‬ ‫دگرگــون می کنــد‪ .‬رشــد کیفــی نظــام ارائــه‬ ‫خدمــت‪ ،‬بزرگ تریــن مایحتــاج و وسیله ای ســت‬ ‫کــه نیــاز داشــتیم‪ .‬درزمینــه رشــد کمــی؛ اعــم از‬ ‫توســعه زیرســاخت ها‪ ،‬تعــداد تخــت‪ ،‬تعــداد‬ ‫پزشــک‪ ،‬تعــداد دانشــکده های پزشــکی و ‪ ...‬در‬ ‫ســال های گذشــته رشــد فزاینــده ای داشــتیم و‬ ‫امــروز بــه تغییــر نــگاه و رویکــرد و اســتفاده از‬ ‫ابــزاری بــرای ارتقــای کیفــی نیــاز داشــتیم»‪ .‬او‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬دوراپزشــکی تغییراتــی را در ارائــه‬ ‫خدمــات ایجــاد می کنــد؛ نخســتین تغییــر‪ ،‬اعتــای‬ ‫کیفــی خدمــات ســامت و دوم‪ ،‬کاهــش نیــاز بــه‬ ‫نیروهــای تخصصــی در اقصی نقــاط کشــور اســت‪.‬‬ ‫یکــی از گرفتاری هــای مــا این اســت که بــه یــک‬ ‫منطقــه متخصــص اعــزام می کنیــم و عمــده وقــت‬ ‫ایــن متخصــص‪ ،‬خالــی می مانــد‪ .‬اگــر متخصــص‬ ‫اعــزام نکنیــم‪ ،‬از معیارهــای عدالــت در ســامت‬ ‫فاصلــه گرفته ایــم؛ بنابرایــن‪ ،‬ایـن کار بــزرگ علمــی‬ ‫بــه مــا کمــک می کنــد کــه دراین مناطــق از‬ ‫ابــزاری به نــام تله مدیســین یــا دوراپزشــکی‬ ‫اســتفاده کنیــم‪ .‬ایــن رویکــرد جدیــد بــه مــا امــکان‬ ‫می دهــد کــه بهــره وری را در نیــروی انســانی‬ ‫متخصــص کشــور بــاال ببریــم و عدالــت در ســامت‬ ‫را در دورتریــن نقــاط کشــور داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫خرســندیم کــه ایــن حرکــت بــزرگ ملــی در‬ ‫دورتریــن و محروم تریــن نقــاط کشــور اغــاز شــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن طــرح گفتمــان دوســویه بیــن مــا و‬ ‫مــردم ایجــاد خواهــد کــرد و بــه مــردم ایــن امــکان‬ ‫را می دهیــم کــه حرف هــا و گرفتاری هایشــان را بــا‬ ‫مــا مطــرح کننــد»‪ .‬او گفــت‪« :‬بــا اجــرای طــرح‬ ‫دوراپزشــکی‪ ،‬هزینه هــای نظــام ســامت کاهــش و‬ ‫بازدهــی مــا افزایــش پیــدا خواهــد کــرد و‬ ‫درعین حــال می توانیــم اقتصــاد ســامت را‬ ‫دراین روزهــای ســخت اقتصــادی کشــور مدیریــت‬ ‫کنیــم‪ ،‬بایــد توجــه داشــت کــه بحــث امــوزش از‬ ‫راه دور بســیارمهم اســت و این موضــوع از‬ ‫مسائلی ســت کــه به شــدت روی ان کار‬ ‫می کنیــم‪ .‬افزون براین هــا ضرورتــی نــدارد کــه‬ ‫حتم ـاً بــرای فــان جراحــی‪ ،‬رزیدنــت را بــه اتــاق‬ ‫عمــل ببریــم؛ بلکــه عالی تریــن اســتاد می توانــد از‬ ‫بیمارســتانی در تهــران یک نفــر را در زاهــدان‬ ‫بــرای جراحــی امــوزش دهــد؛ بایــد از ابــزار‬ ‫دوراپزشکی استفاده کنیم»‪.‬‬ ‫تدویــن فیلــم ســینمایی «ســراغاز» به نویســندگی و کارگردانــی ســعید حســینی به پایــان‬ ‫رســید‪ .‬ایــن فیلــم‪ ،‬در ابان مــاه ســال گذشــته در لوکیشـن هایی واقــع در شــهر مشــهد جلــوی‬ ‫دوربیــن رفتــه بــود و تصویربــرداری ان پــس از ‪ 30‬جلســه در اذرمــاه ‪ 1398‬به پایــان رســید‪.‬‬ ‫فیلم نامــه ایــن فیلــم در ژانــر علمی‪،‬معمایــی؛ ژانــری کــه در ســینمای ایــران بســیارمغفول‬ ‫مانــده‪ ،‬توســط ســعید حســینی به نــگارش درامــده اســت‪ .‬فیلــم ســینمایی «ســراغاز»‬ ‫کشــمکش میــان شخصیت هاســت؛ شــخصیت های متفاوتــی کــه گاهــی اهــداف مشــترک‬ ‫و متناقضــی دارنــد و در جهان هایــی مــوازی از هــم زندگــی می کننــد‪ .‬در خالصه داســتان‬ ‫ایــن فیلــم امــده اســت‪ :‬زندگــی درســت مثــل یــه هزارتوئــه‪ ،‬هرچــی جلوتــر میــری انــگار‬ ‫دوبــاره برمی گــردی بــه ابتــدای هســتی و همه چیــز دوبــاره تکــرار میشــه؛ شــاید زمــان‬ ‫فقــط یــک توهمــه و ‪ ...‬دراین فیلــم‪ ،‬بازیگرانــی همچــون ســجاد محبــی‪ ،‬ســمانه پرتــوی‪،‬‬ ‫مهشــید شــریفی‪ ،‬علــی ضمیــری‪ ،‬علــی فراســتی‪ ،‬دالرام امینــی مقــدم‪ ،‬حســین مقــدم‪،‬‬ ‫فائــزه علی ابــادی‪ ،‬علــی موســوی‪ ،‬نجمــه قانــع شــریف‪ ،‬علــی میقانــی‪ ،‬علیرضــا اکبــری و ‪...‬‬ ‫بــه ایفــای نقــش پرداخته انــد‪ .‬ســایر عوامــل ایــن فیلــم عبارت انــد از نویســنده و کارگــردان‪:‬‬ ‫ســعید حســینی‪ /‬مدیــر فیلم بــرداری‪ :‬محمــد ثریــا‪ /‬مدیــر صدابــرداری‪ :‬حســن باللــی‪ /‬مدیــر‬ ‫برنامه ریــزی‪ :‬مرتضــی کوه مســکن‪ /‬طــراح چهره پــردازی‪ :‬امیرحســین غفــاری‪ /‬طــراح صحنــه‪:‬‬ ‫ناهیــد حســینی‪ /‬طــراح لبــاس‪ :‬محبوبــه ســلطانی‪ /‬گــروه کارگردانــی‪ :‬علیرضــا ســنایی و‬ ‫محمــد اکبرپــور‪ /‬منشــی صحنــه‪ :‬ملیحــه کــوروش زاده‪ /‬بازیگردان هــا‪ :‬ســعید ولی زاده و ســحر‬ ‫رضوانــی‪ /‬مشــاور پــروژه‪ :‬علــی مرعشــی‪ /‬مشــاور حقوقــی‪ :‬ســمیه حســینی‪ /‬مشــاور انتظامــی‪:‬‬ ‫هــادی گوهری نــژاد‪ /‬مشــاور روان شناســی‪ :‬دکتــر حمیدرضــا ارشــدی‪ /‬تدویــن‪ ،‬اصــاح رنــگ و‬ ‫جلوه هــای ویــژه بصــری‪ :‬حمیــد ملیحــی‪ /‬موســیقی و صداگــذاری‪ :‬محمدمهدی اوجــی‪ /‬مدیر‬ ‫روابط عمومــی‪ :‬اســما حســنی‪ /‬عکاس هــا‪ :‬مــژگان ناروئــی و مهســا زجاجــی‪ /‬حمل ونقــل‪:‬‬ ‫حســین بیــدار‪ ،‬محمــد یزدانــی‪ /‬ســینه موبیل‪ :‬محمدباقــر فرخ ســیر‪ /‬ســرمایه گذاران‪ :‬بهــزاد‬ ‫کافی مشــهدی و ســمیه حســینی‪ /‬جانشــین تهیــه‪ :‬محمدتقــی کاشــی‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫هشدار «اژانس بین المللی انرژی»‬ ‫درباره افزایش مصرف برق ایرکاندیشن ها‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫براســاس اخریــن امــار؛ در جهــان چیــزی حــدود ‪1.9‬میلیــارد ایرکاندیشــن (دســتگاه‬ ‫تهویه مطبــوع) وجــود دارد کــه عمــده ان هــا در چهــار کشــور «امریــکا»‪« ،‬چیــن»‪« ،‬ژاپــن»‬ ‫‪30‬ســال اینده‬ ‫و «کــره جنوبــی» اســتفاده می شــوند‪ .‬همچنیــن به نظــر می رســد طــی‬ ‫ِ‬ ‫ بینــی جدیــد «اژانــس‬ ‫قابل توجــه افزایــش یابــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬پیش‬ ‫این تعــداد به شــکلی ِ‬ ‫ِ‬ ‫بین المللــی انــرژی» (‪ )IEA‬کــه خالصــه نتایــج ان در تاریــخ ‪ 27‬اوت ‪ 2020‬انتشــار یافتــه؛‬ ‫این اس ـت که تعــداد یونیت هــای هواســاز تــا ســال ‪ 2050‬از ‪5.5‬میلیارددســتگاه نیــز فراتــر‬ ‫خواهــد رفــت‪ .‬اگرچــه این موضــوع بــرای ســازندگان‪ ،‬توزیع کننــدگان و فعــاالن این حــوزه‬ ‫نفــع اقتصــادی به همــراه دارد و باعــث بهبــود رفــاه ســاکنین مناطــق گــرم می شــود؛ امــا‬ ‫مشــکالتی بالقــوه را نیــز ایجــاد خواهــد کــرد کــه مهم ترینشــان‪ ،‬افزایــش چشــمگیر مصــرف‬ ‫انرژی ســت‪« .‬فاتــح بیــرول»؛ مدیــر ‪ IEA‬دراین بــاره هشــدار داده اســت‪« :‬ازدیــا ِد تقاضــای‬ ‫جهانــی بــرای ایــن وســیله‪ ،‬از حیاتی تریــن نقــاط مغفــول در مصــرف بیش ازحـ ِد حامل هــای‬ ‫انرژی ســت کــه جــزو بحران هــای روز به شــمار می ایــد‪ .‬یکــی از اولیــن و اساســی ترین‬ ‫اقداماتــی کــه دولت هــا دراین زمینــه بایــد بــه ان توجــه کننــد‪ ،‬بهینه ســازیِ روش هــای‬ ‫خنک کــردن اســت‪ .‬کارشناســان تخمیــن زده انــد کــه تــا ســال ‪ 2050‬میــزان اســتفاده از‬ ‫انــرژی تنهــا بــرای خنک ســازی‪ ،‬ســه برابر شــده و بــه رقــم ‪6205‬تراوات ســاعت خواهــد‬ ‫رســید»‪ .‬گفتنی ســت؛ هــر یک تراوات ســاعت معــادل یک میلیون مگاوات ســاعت اســت‪.‬‬ ‫اینفوگرافیــک امــروز‪ ،‬نشــان می دهــد کــه بــرق مصرفــی ایرکاندیشـن ها‪37 ،‬درصــد از مجموع‬ ‫بــرق پیش بینی شــده موردتقاضــا طــی دوره یادشــده را به خــود اختصــاص می دهــد کــه‬ ‫باالتریــن ســهم نســبت بــه ســایر بخش هــا و مصــارف اســت‪ .‬متخصصــان ‪ IEA‬پیشــنهاد‬ ‫داده انــد کــه بــا ابــداع روش هــای هوشــمندانه تر در ســاخت ایــن یونیت هــا به شــیوه ای کــه‬ ‫انــرژی کمتــری مصــرف کننــد و البتــه ا ِعمــال سیاسـت های ســخت گیرانه در کنتــرل بهینــه‬ ‫مصــرف بــرق‪ ،‬می تــوان این عــدد را تــا موعــد مور ِد نظــر بــه ‪ 3407‬تراوات ســاعت؛ یعنــی‬ ‫تقریبـاً نصــف‪ ،‬کاهــش داد‪ .‬خبرگــزاری ایســنا در تاریــخ ‪ 4‬خردادمــاه ‪ 99‬دربــاره این وضعیــت‬ ‫در ایــران نوشــته اســت؛ حــدود ‪۷۰‬درصــد از خانوارهــای ایرانــی در فصــل گرمــا از کولرهــای‬ ‫ابــی یــا گازی بــرای خنک کــردن محیــط زندگــی خــود اســتفاده می کننــد‪ .‬تــوان کولرهــای‬ ‫ابــی حــدود ‪۵۰۰‬وات و درمــورد کولرهــای گازی بالغ بــر ‪۲۰۰۰‬وات تخمیــن زده شــده و طبــق‬ ‫ارزیابی هــای صورت گرفتــه؛ میــزان مصــرف بــرق کولرهــای گازی پنج برابــر بیش تــر از‬ ‫کولرهــای ابی ســت‪ .‬تقریب ـاً در اکثــر روزهــای ش ـش ماه اول ســال (جــز روزهــای تعطیــل)‬ ‫نقطــه اوج مصــرف بــرق بیــن ســاعت های ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۵‬به ثبــت می رســد‪ .‬بررس ـی ها نشــان‬ ‫می دهــد کــه نوســان اندکــی میــان ســاعت ها و حتــی دقایــق نقطــه اوج مصــرف بــرق‬ ‫دراین روزهــا وجــود دارد کــه این موضــوع‪ ،‬نشــانگر ان اســت که در همان ســاعت ها‪ ،‬دمــای‬ ‫هــوای نیــز بــه اوج خــود می رســد و ایــن عامــل‪ ،‬مصــرف بــرق را افزایــش می دهــد‪ .‬بـه ازای‬ ‫هــر یک درجــه افزایــش دمــای هــوا‪ ،‬مصــرف بــرق چیــزی بیــن ‪ ۵۰۰‬تــا ‪۷۰۰‬مــگاوات افزایش‬ ‫می یابــد‪ .‬افزایــش مصــرف بــرق بیــن ســاعت های ‪ ۱۱‬تــا ‪ ۱۶‬هــرروز‪ ،‬نشــانگر ورود یک نــوع‬ ‫مصرف کننــده خــاص بــه شــبکه بــرق اســت‪ .‬میــزان مصــرف بــرق کولرهــای گازی پنج برابــر‬ ‫بیــش از کولرهــای ابی ســت؛ میــزان مصــرف بــرق کولرهــای گازی دسـت دوم بیــن ســه تــا‬ ‫چهاربرابــر بیشــتر از کولرهایی ســت کــه نــو خریــداری و نصــب می شــود و ازاین رو‪ ،‬مشــترکان‬ ‫درصــورت اســتفاده از کولرهــای گازی دسـت دوم‪ ،‬مبلــغ قبــض بــرق بسیاربیشــتری را شــاهد‬ ‫خواهنــد بــود‪ .‬همچنیــن باتوجه به اینکــه تعرفه هــای بــرق به صــورت پلکانــی محاســبه‬ ‫می شــود‪ ،‬ان هــا کــه از کولرهــای گازی اســتفاده می کننــد‪ ،‬معمــوالً در پله هــای بــاالی‬ ‫مصــرف بــرق قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫ کردنمحیط ‪37.0‬درصد‬ ‫خنک‬ ‫ِ‬ ‫برقی خانگی ‪25.5‬درصد‬ ‫تجهیزات‬ ‫ِ‬ ‫دستگاه های گرمایشی ‪12.4‬درصد‬ ‫برگزاری جشن‬ ‫توسط موسسه «دوکی»‬ ‫در مراسم بازگشایی مدارس؛‬ ‫«مدرسه استثنایی امید»‬ ‫سهیال انصاری‬ ‫روشنایی ‪7.8‬درصد‬ ‫سایر بخش ها و خدمات ‪17.4‬درصد‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2062‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 13986030602300211‬مــورخ ‪ 1398/11/14‬هیــات اول موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مـه والت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه‬ ‫رمضانی مهنــه فرزنــد محمدرضــا بشــماره ملــی ‪ 6510062951‬صــادره از فیض ابــاد در یــک‬ ‫قطعــه بــاغ بــه مســاحت ‪ 36396/27‬مترمربــع قســمتی از اراضــی پــاک ‪ 4‬فرعــی از پــاک‬ ‫‪ 55‬اصلــی بخــش ‪ 2‬مــه والت خریــداری از محــل مالکیــت مشــاعی غالمحســین محمــدزاده‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/17 :‬‬ ‫علی اکبر شجاعی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک مه والت‬ ‫م الف ‪7/99/62‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960317005001265‬مــورخ ‪ 1399/04/21‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی شهرســتان رامهرمــز تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای ســتار بیننــده فرزنــد‬ ‫حســنقلی دارای کــد ملــی ‪ 4819730258‬بــه شناســنامه ‪ 98‬صــادره از باغملــک نســبت بــه‬ ‫ششــدانگ یکبــاب کارگاه بــه مســاحت ‪ 349/5‬مترمربــع عرصــه قســمتی از پــاک ‪ 1109‬و‬ ‫اعیــان ‪ 3‬فرعــی از ‪ 1109‬اصلــی واقــع در بخــش یــک رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز عرصــه‬ ‫خریــداری شــده از مالکیــت رســمی کلیــه مالکیــن عرصــه بخــش یــک رامهرمــز ورثــه ابراهیــم‬ ‫امیــن و غیــرو و اعیــان از مالکیــت رســمی شــهال برکــت احــدی از ورثــه نصرالــه برکــت غالمرضــا‬ ‫صابــری تاییــد گردیــد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی مشــعر بــر دعــوی را بــه ایــن اداره‬ ‫ارائــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و برابــر مــاده ‪ 3‬قانــون مذکــور صــدور ســند مالکیــت‬ ‫مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/07/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/17 :‬‬ ‫باغدار‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/364‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو پــژو پــارس ‪ TU5‬مــدل ‪ 1396‬بــه رنــگ ســفید بــه شــماره پــاک‬ ‫‪429 -14‬و‪ 39‬و شــماره موتــور ‪ 181B0044291‬و شــماره شاســی ‪ NAAN11FE6HH052542‬مفقــود‬ ‫گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد جی تی ایک ـس ای مــدل ‪ 1385‬بــه رنــگ اطلســی متالیــک‬ ‫بــه شــماره شاســی‪ S1412285836315 :‬و شــماره موتــور‪ 1500746 :‬بــه نــام محمدعلــی رامشــینی‬ ‫فرزنــد رضــا مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو وانــت پیــکان ‪ 1600‬بــه رنــگ ســفید معمولــی مــدل‬ ‫‪ 1377‬بــه شــماره موتــور ‪ 11517703469‬و شــماره شاســی ‪ 77903971‬بــه شــماره پــاک‬ ‫‪445 -32‬م‪ 78‬بــه مالکیــت ابراهیــم حســن پور دهمیانــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫کاشمر‬ ‫م الف ‪101‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند اتومبیــل ســواری ســایپا ‪ 132SE‬مــدل ‪ 1397‬بــه شــماره پــاک ایــران‬ ‫‪898 -42‬ص‪ 34‬و شــماره موتــور‪ M13/6079156 :‬و شــماره شاســی‪ NAS421100J1237662 :‬بــه‬ ‫مالکیــت ناعمــه ناصری باغچــه مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011006514‬‬ ‫‪ 1399/05/27‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫حمیــد یگانی بهمبــری فرزنــد کاس از پــاک ‪ 26‬از ‪ 23‬اصلــی واقــع در قریــه مازنــدران‬ ‫بخــش ‪ 25‬گیــان از نســق کوچــک دهبــان بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر‬ ‫ســاختمان احداثــی بمســاحت ‪ 370/00‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و‬ ‫پــاک ‪ 205‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت‬ ‫پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی‬ ‫عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند‬ ‫مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/17 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان‬ ‫م الف ‪910/393‬‬ ‫صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیــه مــدارک اعــم از ســند و کارت و بــرگ ســبز موتورســیکلت هاتــف بــه رنــگ مشــکی‬ ‫مــدل ‪ 1395‬بــه شــماره موتــور ‪ 0150NC5053790‬و شــماره تنــه ‪ NC5***150S9533129‬و‬ ‫شــماره پــاک ‪ 569-48755‬مربــوط بــه ســامان رفیق دوســت مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و بــرگ ســبز اتومبیــل پــژو ‪ 206‬بــه رنــگ ســفید بــه شــماره انتظامــی ایــران‬ ‫‪319 -24‬س‪ 94‬و شــماره موتــور ‪ 15190001450‬و شــماره شاســی ‪NAAP41FD2CJ602314‬‬ ‫بــه نــام ایمــان ابادی هندیجانــی فرزنــد مســیب بــه شــماره شناســنامه ‪ 195‬بهبهــان مفقــود‬ ‫گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو ‪ 405‬بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل ‪ 1393‬بــه شــماره‬ ‫موتــور ‪ 124K0568161‬و شــماره شاســی ‪ 070508‬و شــماره پــاک ‪495 -34‬ن‪ 11‬مربــوط بــه‬ ‫خانــم زری یونسی نســب مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و ســند کمپانــی و بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو ‪ 405‬مــدل ‪ 1389‬بــه رنگ خاکســتری‬ ‫متالیــک بــه شــماره موتــور ‪ 12489051177‬و شــماره شاســی ‪ 618252‬و شــماره پــاک‬ ‫‪919 -93‬س‪ 32‬مربوط به محمدعلی یاورپور مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر باینکــه اقــای نصراله کلهــر بموجــب درخواســت بشــماره وارده ‪139985601053004614‬‬ ‫مــورخ ‪ 1399/6/2‬منضــم بــه دو بــرگ استشــهادیه محلــی مصــدق شــده بشــماره ‪ 33679‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/6/1‬دفترخانــه ‪ 28‬شــهرری‪ ،‬مدعــی اســت مقــدار یــک ســهم مشــاع از هشــت ســهم‬ ‫ششــدانگ باســتثنای نصــف ثمــن اعیانــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت‬ ‫‪ 135626/90‬مترمربــع بشــماره پــاک ‪ 28‬فرعــی از شــماره ‪ 110‬اصلــی واقــع در قریــه‬ ‫صالح ابــاد بخــش ‪ 12‬تهــران ذیــل ثبــت ‪ 311667‬صفحــه ‪ 234‬دفتــر امــاک جلــد ‪ 1318‬بنــام‬ ‫اقــای نصرالــه کلهــر فرزنــد علی اصغــر ثبــت و ســند مالکیــت بشــماره چاپــی ‪ 047356‬صــادر‬ ‫شــده اســت و طبــق گواهــی دفتــر امــاک و بازداشــتی در رهــن و بازداشــت نمی باشــد کــه‬ ‫بــه علــت فراموشــی مفقــود شــده و تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت نمــوده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫مراتــب وفــق مــاده ‪ 120‬ائین نامــه اصالحــی قانــون ثبــت امــاک یــک نوبــت اگهــی می گــردد‬ ‫تــا هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار ایــن اگهــی ظــرف مــدت ‪ 10‬روز اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نمــوده و رســید‬ ‫دریافــت نمایــد‪ .‬چنانچــه در مــدت مقــرر اعتراضــی واصــل نگــردد وفــق مقــررات المثنــی ســند‬ ‫مالکیــت صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدحســین طاهرطلــوع دل‪ ،‬رئیــس واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫م الــف ‪640‬‬ ‫ملــک کهریــزک‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد جی تی ایکـس ای بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل ‪ 1388‬بــه‬ ‫شــماره پــاک ‪199 -14‬س‪ 22‬و شــماره موتــور ‪ 2980466‬و شــماره شاســی ‪S1412288007558‬‬ ‫بــه نــام اقــای چاســب عبدالخانــی فرزنــد خلــف بــه شــماره ملــی ‪ 5269153432‬مفقــود‬ ‫گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز وانــت نیســان ســایپا مــدل ‪ 1390‬بــه شــماره انتظامــی ایــران ‪514 -65‬ص‪81‬‬ ‫بــه شــماره موتــور ‪ 609974‬و شــماره شاســی ‪ NAZPL140TBO325901‬متعلــق بــه محمدرضــا‬ ‫موســی پورتمرین مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960331011000594‬مــورخ ‪ 1399/05/06‬هیــات موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبتــی ناحیــه ســه کــرج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی خانــم گلــزار ناصرترابــی بشناســنامه شــماره ‪ 14‬صــادره از کــرج فرزنــد‬ ‫غالمحســن در ‪ 419‬مترمربــع مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی‬ ‫در ان بــه مســاحت ‪ 3776/05‬مترمربــع مفــروز از پــاک شــماره ‪ 395‬فرعــی از ‪169‬‬ ‫اصلــی واقــع در البــرز موروثــی مرحــوم غالمحســن ناصرترابــی کــه خــود مالــک اولیــه‬ ‫می باشــد تاییــد می نمایــد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/17 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج‬ ‫م الف ‪/99/335‬ف‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــرکت تعاون��ی مسـ�کن مه��ر محل��ی شمــاره هیجـ�ده مهابـ�اد در حـ�ال‬ ‫تصفیـ�ه بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1225‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10861688985‬به اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫هیئ��ت تصفی��ه‪ /‬مدی��ر تصفی��ه مـ�ورخ ‪ 1399/03/27‬و نام��ه شـ�ماره ‪ 4732‬مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/06/05‬اداره تعاــون کار و رفــاه اجتماعـ�ی شهرستــان مهابــاد تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقــای مصطفـ�ی رســول فر کـ�د ملـ�ی ‪ 2929355859‬بســمت رئیـ�س‬ ‫هیــات تصفیـ�ه و اقــای شوــرش ثابـ�ت کـ�د ملـ�ی ‪ 2871987653‬بســمت نایـ�ب رئیـ�س‬ ‫هیــات تصفیـ�ه و اقــای فخرالدیـ�ن فتح الهـ�ی کـ�د ملـ�ی ‪ 2871873550‬بســمت منشـ�ی‬ ‫هیــات تصفیـ�ه و اقــای ناصـ�ر عزیـ�ز یوس�فـکند کـ�د ملـ�ی ‪ 2871992975‬بســمت ناظـ�ر‬ ‫یـ�ک و اقــای کامرــان نویسنده کارشـ�ی دارای کـ�د ملـ�ی ‪ 2971787869‬بس��مت ناظ��ر دو‬ ‫بــرای مـ�دت دو سـ�ال انتخـ�اب گردیدن��د‪ -2 .‬کلیـ�ه قراردادهـ�ا و اسنــاد تعه�دـاور بانکـ�ی‬ ‫از قبی��ل چ��ک و س��فته و ب��رات و اوراق به��ادار ب��ا امض��ای اق��ای مصطف��ی رس��ول فر‬ ‫رئیـ�س هیــات تصفیـ�ه بهمرــاه امضــای اقــای شوــرش ثابـ�ت نایـ�ب رئیـ�س هیــات تصفیـ�ه‬ ‫بـ�ه اتفــاق امضــای اقــای فخرالدیـ�ن فتح الهـ�ی منشـ�ی هیئـ�ت تصفیـ�ه همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫تعاون��ی دارای اعتب��ار خواه��د ب��ود و اوراق عـ�ادی و نامه ه��ا ب��ا امض��ای اق��ای شـ�ورش‬ ‫ثاب��ت نای��ب رئی��س هیئ��ت تصفی��ه همـ�راه ب��ا مه��ر تعاون��ی معتب��ر خواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری مهاباد (‪)975199‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سهامداران شرکت مهندسی خودرو قالب سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 28607‬و شناسه ملی ‪10101505882‬‬ ‫بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت دعــوت می شــود تــا در جلســه مجمــع عمومــی عــادی بطــور فوق العــاده شــرکت کــه در ســاعت ‪ 9‬صبــح روز دوشــنبه مــورخ ‪ 1399/06/31‬در اســتان البــرز‪،‬‬ ‫شهرســتان فردیــس‪ ،‬شــهرک صنعتــی سیمین دشــت‪ ،‬خیابــان ششــم شــرقی‪ ،‬پــاک ‪ 76‬تلفــن ‪ 02636609998‬تشــکیل می گــردد حضــور بهــم رســانند‪.‬‬ ‫دستورات جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬بررســی حســاب های ســود و زیــان ســاالنه و صورت هــای مالــی شــرکت و تصویــب ترازنامــه شــرکت و محاســبه ســود قابــل تقســیم بیــن ســهامداران و اتخــاذ تصمیــم درخصــوص نحــوه پرداخــت ان و‬ ‫معامــات مشــمول مــاده ‪ 129‬الیحــه اصالحــی قانــون تجــارت بــرای ســال مالــی منتهــی بــه ‪ 1398/12/29‬و اتخــاذ تصمیــم نســبت بــه قراردادهــا و معامــات شــرکت‪.‬‬ ‫‪ -2‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت چاپ اگهی های شرکت‪.‬‬ ‫‪ -3‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد‪.‬‬ ‫هیئت مدیره‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫براب��ر اراء صاــدره هیئ��ت اول موضـ�وع قانـ�ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراض��ی و سـ�اختمان های فاق��د س��ند رسـ�می مس��تقر در واح��د ثبت��ی حــوزه ثبت��ی مل��ک ب��م تصرفـ�ات‬ ‫مالکان��ه بالمعــارض متقاضیـ�ان ذی��ل واق��ع در شهرســتان ب��م بخش هـ�ای ‪ 29‬لغایـ�ت ‪ 33‬کرمــان محرــز گردیــده اســت‪ .‬لذــا بمنظــور اطــاع عمــوم مراجعیـ�ن در دو نوبـ�ت بـ�ه فاصلـ�ه‬ ‫‪ 15‬روز اگه��ی می شـ�ود و درصورتیک��ه اشــخاص نسـ�بت ب��ه ص��دور سـ�ند مالکی��ت متقاضیـ�ان اعتراض��ی داشـ�ته باشـ�ند می توانن��د از تاری��خ انتش��ار اولی��ن اگه��ی ب��ه مـ�دت دو مـ�اه‬ ‫اعترــاض خ�وـد را بـ�ه ایـ�ن اداره تسلــیم و پـ�س از اخـ�ذ رســید ظــرف مــدت یـ�ک مــاه از تاریـ�خ تسلــیم اعترــاض دادخواسـ�ت خ�وـد را بـ�ه مراجـ�ع قضائـ�ی تقدیـ�م نماینــد‪ .‬بدیهـ�ی اسـ�ت‬ ‫درصوــرت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعترــاض طبـ�ق مق�رـرات س��ند مالکیـ�ت صـ�ادر خواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش‪ 29‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 2129‬اصلــی علــی رنجبــر کــد ملــی‬ ‫‪ 3110835770‬فرزنــد حســین ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت‬ ‫‪ 200‬مترمربــع واقــع در خیابــان بوعلــی شــرقی شــهر بــم از مالکیــت‬ ‫حســین بهرامــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 2189‬اصلــی نــادر بهرامی نــژاد کــد ملــی‬ ‫‪ 3111511529‬فرزنــد علیرضــا ششــدانگ ســاختمان تجــاری‬ ‫مســکونی بمســاحت ‪ 49‬مترمربــع واقــع در خیابــان بوعلــی شــهر بــم‬ ‫از مالکیــت ســلمان رنجبــر‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 37‬فرعــی از ‪ 2346‬اصلــی اشــرف دادی دهنــوی کــد ملــی‬ ‫‪ 3209581045‬فرزنــد عبــاس ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت‬ ‫‪ 257‬مترمربــع واقــع در خیابــان ابوالفضــل شــهر بــم از مالکیــت‬ ‫صغــری عبداهلل پــور و قنبــر خورشــیدی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 859‬فرعــی از ‪ 2356‬اصلــی حمیدرضــا زارع دارســتانی کــد‬ ‫ملــی ‪ 3111030903‬فرزنــد حســین ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 332‬مترمربــع واقــع در خیابــان ول ـی اهلل امیــری کوچــه‬ ‫‪ 2‬شــهر بــم از مالکیــت حســین و داریــوش روشــنی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 33‬فرعــی از ‪ 2586‬اصلــی غالمعبــاس فروتن غزنــوی کــد‬ ‫ملــی ‪ 3209850951‬فرزنــد احمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 256‬مترمربــع واقــع در خیابــان پاســداران کوچــه ‪ 8‬شــهر‬ ‫بــم از مالکیــت احمــد فروتن غزنــوی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 34‬فرعــی از ‪ 2586‬اصلــی نصــراهلل فروتن غزنــوی کــد ملــی‬ ‫‪ 3110934671‬فرزنــد احمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت‬ ‫‪ 284‬مترمربــع واقــع در خیابــان پاســداران کوچــه ‪ 8‬شــهر بــم از‬ ‫مالکیــت احمــد فروتن غزنــوی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1333‬فرعــی از ‪ 2810‬اصلــی مهــدی قایم ابــادی کــد ملــی‬ ‫‪ 3209826339‬فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت‬ ‫‪ 253‬مترمربــع واقــع در خیابــان تعــاون شــهر بــم از مالکیــت مهــدی‬ ‫فروتــن‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1338‬فرعــی از ‪ 2810‬اصلــی عصمــت چوپان زاده کروکــی‬ ‫کــد ملــی ‪ 3110507854‬فرزنــد عبــاس ششــدانگ یکبــاب خانــه بــا‬ ‫کاربــری فرهنگــی بمســاحت ‪ 134‬مترمربــع واقــع در خیابان شــهدای‬ ‫نیــروی انتظامــی شــهر بــم از مالکیــت ورثــه مهــدی فروتــن‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1339‬فرعــی از ‪ 2810‬اصلــی عطیــه رنجبــر کــد ملــی‬ ‫‪ 3100182464‬فرزنــد جعفــر ششــدانگ یکبــاب خانــه بــا کاربــری‬ ‫فرهنگــی بمســاحت ‪108‬متــر مربــع واقــع در خیابــان شــهدای نیروی‬ ‫انتظامــی شــهر بــم از مالکیــت ورثــه مهــدی فروتــن‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1341‬فرعــی از ‪ 2810‬اصلــی علــی حقــداد کــد ملــی‬ ‫‪ 3110957371‬فرزنــد حمیــد ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت‬ ‫‪ 194‬مترمربــع واقــع در خیابــان کشــاورز شــهر بــم از مالکیــت ورثــه‬ ‫مهــدی فروتــن‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 23‬فرعــی از ‪ 3310‬اصلــی محســن اخترشــناس کــد ملــی‬ ‫‪ 3111452379‬فرزنــد امــان اهلل ششــدانگ یکبــاب مغــازه مشــتمل بر‬ ‫انبــار بمســاحت ‪ 191‬مترمربــع خیابان فردوســی شــهر بــم از مالکیت‬ ‫حســین اکبری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 3866‬اصلــی میتــرا محمدعلی نــژادی کــد ملــی‬ ‫‪ 3100208986‬فرزنــد حمیدرضــا ششــدانگ یکبــاب خانه بمســاحت‬ ‫‪ 276‬مترمربــع واقــع در خیابــان طالقانــی کوچــه غضنفــری شــهر بــم‬ ‫از مالکیــت موســی زیــادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 148‬فرعــی از ‪ 4843‬اصلــی محمــد لطفی مهروئیــه کــد ملــی‬ ‫‪ 3160905586‬فرزنــد موســی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت‬ ‫‪ 259‬مترمربــع واقــع در میــدان امــام حســین صاحب الزمــان ‪ 3‬شــهر‬ ‫بــم از مالکیــت جــواد فکــری‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 30‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 436‬فرعــی از ‪ 472‬اصلــی محمدرضــا فخــارزاده کــد ملــی‬ ‫‪ 3110907607‬فرزنــد محمــد ششــدانگ کــوره اجرپــزی بمســاحت‬ ‫‪ 17550‬مترمربــع واقــع در پشــترود بــم از مالکیــت ســیدمرتضی اولیا‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 12‬فرعــی از ‪ 1245‬اصلــی ناصــر افســری کــد ملــی‬ ‫‪ 3110179644‬فرزنــد موســی ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت‬ ‫‪ 34‬مترمربــع واقــع در میــدان ازادی شــهر بــم از مالکیــت موســی‬ ‫حبیب الهــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 4‬فرعــی از ‪ 1287‬اصلــی حســین کــدوری کــد ملــی‬ ‫‪ 3111175431‬فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت‬ ‫‪ 189‬مترمربــع واقــع در خیابــان بوعلــی کوچــه ‪ 38‬شــهر بــم از‬ ‫مالکیــت اکبــر صائــب‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 1996‬اصلــی فرشــته موســی پور بردســیری‬ ‫کــد ملــی ‪ 291500697‬فرزنــد ماشــاهلل ششــدانگ اعیانــی خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 318‬مترمربــع واقــع در خواجــه عســکر بــم کوچــه‬ ‫بهداشــت از مالکیــت اوقــاف‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 2403‬اصلــی علیرضــا رجبــی زاده کــد ملــی‬ ‫‪ 3100190424‬فرزنــد غالمرضــا ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت‬ ‫‪ 457‬مترمربــع واقــع در دارزیــن بــم از مالکیــت ناصــر تدیــن‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 31‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 3946‬اصلــی مــژگان همت ابــادی کــد ملــی‬ ‫‪ 3111512258‬فرزنــد علــی ششــدانگ یــک قطعــه باغ بمســاحت ‪2244‬‬ ‫مترمربــع واقــع در بــروات بــم شــیله میرزائــی از مالکیــت مریم عبــاس زاده‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 32‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 339‬فرعــی از ‪ 4088‬اصلــی حســین نــداف زاده کــد ملــی‬ ‫‪ 3209772746‬فرزنــد احمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت‬ ‫‪ 1486‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر روســتای قلعه شــهید خیابــان‬ ‫معلــم از مالکیــت ســیدغالمرضا عمــاد‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 33‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 4‬فرعــی از ‪ 311‬اصلــی رضــا وزیــن کــد ملــی ‪3111044701‬‬ ‫فرزنــد ماشــاهلل ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 534‬مترمربــع‬ ‫واقــع در دهبکــری بــم کلســتان کوچــه ‪ 12‬از مالکیــت محمــد‬ ‫بنی اســدی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 32‬فرعــی از ‪ 666‬اصلــی اســماعیل جــوادی کــد ملــی‬ ‫‪ 6059977898‬فرزنــد جــال ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت‬ ‫‪ 310‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم از مالکیت محمدجــواد بهرامی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 1109‬اصلــی اشــرف کواروئــی کــد ملــی‬ ‫‪ 31107077956‬فرزنــد ضربعلــی ششــدانگ ســاختمان بــاغ‬ ‫مســکونی بمســاحت ‪ 259‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم از مالکیت‬ ‫عباســقلی افشــارپور‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 23‬فرعــی از ‪ 2790‬اصلــی راحلــه پاریــزی کــد ملــی‬ ‫‪ 3150079756‬فرزنــد عبــاس ششــدانگ یکبــاب خانــه بــا کاربــری‬ ‫بــاغ مســکونی بمســاحت ‪ 524‬مترمربــع واقــع در دهبکــری کوچــه‬ ‫خلیــج فــارس ‪ 24‬شــهر بــم از مالکیــت ســعداهلل پورســیاه کوهی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/31:‬‬ ‫محمد امیری خواه‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ابــوذر بســاطی بــه شماره شناســنامه ‪ 45‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957500260‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان هاجــر بســاطی بــه شماره شناســنامه ‪ 510‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1393/07/17‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ابــوذر‬ ‫بســاطی فرزنــد غــام بــه ش ش ‪ 45‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ســعید بســاطی فرزنــد غــام بــه ش ش‬ ‫‪ 171‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ارزو بســاطی فرزنــد غــام بــه ش‪.‬م ‪ 3330095288‬فرزنــد متوفــی ‪-4‬‬ ‫محمــد بســاطی فرزنــد غــام بــه ش ش ‪ 261‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬غــام بســاطی فرزنــد فرهــاد‬ ‫بــه ش ش ‪ 626‬همســر متوفــی ‪ -6‬زریــن بســاطی فرزنــد غــام بــه ش ش ‪ 215‬فرزنــد متوفــی‬ ‫(در تاریــخ ‪ 1399/02/18‬فــوت گردیــده)‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از‬ ‫متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند خــودرو ســواری پرایــد جی تی ایکــس ای بــه رنــگ نقــره ای متالیــک‬ ‫مــدل ‪ 1387‬بــه شــماره پــاک ‪318 -14‬د‪ 93‬و شــماره موتــور ‪ 2280216‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ S1412286687992‬بــه نــام حســن موســوی فرزنــد عبدالزهــرا بــه کــد ملــی ‪1751472655‬‬ ‫مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اهواز‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حســین اســماعیلی بــه شماره شناســنامه ‪ 34‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900306‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان حیــران جلیلیــان بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 285‬در تاریــخ ‪ 1396/01/31‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬صنمبــر اســماعیلی فرزنــد عباســقلی بــه ش‪.‬م ‪ 6419641225‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب دختــر متوفــی ‪ -2‬منــور اســماعیلی فرزنــد عباســقلی بــه ش‪.‬م ‪ 6419641233‬صــادره‬ ‫از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -3‬حیدرقلــی اســماعیلی فرزنــد عباســقلی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 6419641241‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -4‬نادرقلــی فرزنــد عباســقلی‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 6419641251‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -5‬حســین اســماعیلی‬ ‫فرزنــد عباســقلی بــه ش‪.‬م ‪ 4539523317‬صــادره از شــیروان چــرداول پســر متوفــی‪ .‬اینــک‬ ‫بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حســین اســماعیلی بــه شماره شناســنامه ‪ 34‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900307‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان عباســقلی اســماعیلی بــه شماره شناســنامه ‪ 222‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1394/03/27‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬صنمبــر اســماعیلی‬ ‫فرزنــد عباســقلی بــه ش‪.‬م ‪ 6419641225‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪-2‬‬ ‫منــور اســماعیلی فرزنــد عباســقلی بــه ش‪.‬م ‪ 6419641233‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -3‬حیدرقلــی اســماعیلی فرزنــد عباســقلی بــه ش‪.‬م ‪ 6419641241‬صــادره‬ ‫از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -4‬نادرقلــی فرزنــد عباســقلی بــه ش‪.‬م ‪6419641251‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -5‬حســین اســماعیلی فرزنــد عباســقلی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 4539523317‬صــادره از شــیروان چــرداول پســر متوفــی ‪ -6‬حیــران جلیلیــان فرزنــد محمــد‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 6419733138‬صــادره از اســام ابــاد غــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم خانــزاده شــیرخانی بــه شماره شناســنامه ‪ 704‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 990505‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان صحبــت کهــزادی بــه شماره شناســنامه ‪ 5‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1393/01/23‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬محســن کهــزادی‬ ‫فرزنــد صحبــت بــه ش ش ‪ 5959‬پســر متوفــی ‪ -2‬پــری کهــزادی فرزنــد صحبــت بــه ش ش‬ ‫‪ 14125‬دختــر متوفــی ‪ -3‬پروانــه کهــزادی فرزنــد صحبــت بــه ش ش ‪ 14126‬دختــر متوفــی‬ ‫‪ -4‬الهــام کهــزادی فرزنــد صحبــت بــه ش ش ‪ 456‬دختــر متوفــی ‪ -5‬خانــزاده شــیرخانی فرزنــد‬ ‫شــهباز بــه ش ش ‪ 704‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور‬ ‫را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی‬ ‫نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سهامداران شرکت گستران‬ ‫قالب خودرو سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 28625‬و شناسه ملی ‪10101911192‬‬ ‫بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت دعــوت می شــود تــا در جلســه مجمــع‬ ‫عمومــی عــادی بطــور فوق العــاده شــرکت کــه در ســاعت ‪ 13‬روز دوشــنبه‬ ‫مــورخ ‪ 1399/06/31‬در اســتان البــرز‪ ،‬شهرســتان فردیــس‪ ،‬شــهرک صنعتــی‬ ‫ســیمین دشــت‪ ،‬خیابــان ششــم شــرقی‪ ،‬پــاک ‪ 76‬تلفــن ‪ 02636609998‬تشــکیل‬ ‫می گــردد حضــور بهــم رســانند‪.‬‬ ‫دستورات جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬بررســی حســاب های ســود و زیــان ســاالنه و صورت هــای مالــی شــرکت و‬ ‫تصویــب ترازنامــه شــرکت و محاســبه ســود قابــل تقســیم بیــن ســهامداران و اتخــاذ‬ ‫تصمیــم در خصــوص نحــوه پرداخــت ان و معامــات مشــمول مــاده ‪ 129‬الیحــه‬ ‫اصالحــی قانــون تجــارت بــرای ســال مالــی ‪ 1397 ،1396‬و ‪ 1398‬و اتخــاذ تصمیــم‬ ‫نســبت بــه قراردادهــا و معامــات شــرکت‪.‬‬ ‫‪ -2‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت چاپ اگهی های شرکت‪.‬‬ ‫‪ -3‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد‪.‬‬ ‫هیئت مدیره‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم خرامــان رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 461‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100350‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ســمیه ارمــن بــه شماره شناســنامه ‪ 3330259132‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1393/12/22‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬خرامــان‬ ‫رســتمی فرزنــد علی اصغــر بــه ش ش ‪ 461‬ش‪.‬م ‪ 3340634831‬مــادر متوفــی ‪ -2‬بهمــن ارمــن‬ ‫فرزنــد علی نقــی بــه ش ش ‪ 458‬ش‪.‬م ‪ 3340627940‬پــدر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای رحمت الــه عقابــی بــه شماره شناســنامه ‪ 438‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957400284‬تقدیــم ایــن‬ ‫دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ابــوذر عقابــی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 3330107294‬در تاریــخ ‪ 1390/03/30‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد‬ ‫از‪ -1 :‬رحمت الــه عقابــی فرزنــد علی احمــد بــه ش‪.‬م ‪ 3340468842‬پــدر متوفــی ‪ -2‬شــکری‬ ‫صیــادی فرزنــد علی عســکر بــه ش‪.‬م ‪ 3340432554‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم شــیرین مــرادی بــه شماره شناســنامه ‪ 21794‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957300330‬تقدیــم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ایــوب اکبــری بــه شماره شناســنامه ‪926‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1399/05/19‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬شــیرین‬ ‫مــرادی بــه ش ش ‪ 21794‬صــادره از اســام ابــاد غــرب همســر متوفــی ‪ -2‬دانیــال اکبــری‬ ‫فرزنــد ایــوب بــه ش‪.‬م ‪ 3243147557‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬رضــا‬ ‫اکبــری فرزنــد ایــوب بــه ش‪.‬م ‪ 3244287581‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪-4‬‬ ‫نیــکا اکبــری فرزنــد ایــوب بــه ش‪.‬م ‪ 3290138135‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی‬ ‫‪ -5‬کبــری تمــری فرزنــد شــفیع بــه ش ش ‪ 462‬صــادره از اســام ابــاد غــرب مــادر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای علی محمــد تیمــوری بــه شماره شناســنامه ‪ 312‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99300260‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان مرواریــد فتاحــی بــه شماره شناســنامه ‪ 203‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1393/07/11‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬علی محمــد‬ ‫تیمــوری فرزنــد عطــاء بــه ش ش ‪ 312‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬مطــاع‬ ‫تیمــوری فرزنــد عطــاء بــه ش ش ‪ 311‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬علــی‬ ‫تیمــوری فرزنــد عطــاء بــه ش ش ‪ 450‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -4‬حــوری‬ ‫فتاحــی فرزنــد عطــاء بــه ش ش ‪ 485‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬نوربانــو‬ ‫فتاحــی فرزنــد عطــاء بــه ش ش ‪ 484‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فرنگیــس اســمعیلی بــه شماره شناســنامه ‪ 1368‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900737‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان خانــزاده شــفیعی بــه شماره شناســنامه ‪ 258‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1395/03/10‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فرنگیــس‬ ‫اســمعیلی فرزنــد درویــش بــه ش ش ‪ 1368‬دختــر متوفــی ‪ -2‬شــاهزاده اســماعیلی فرزنــد‬ ‫درویــش بــه ش ش ‪ 5609‬دختــر متوفــی ‪ -3‬مریــم اســمعیلی فرزنــد درویــش بــه ش ش‬ ‫‪ 495‬دختــر متوفــی ‪ -4‬کافیــه اســمعیلی فرزنــد درویــش بــه ش ش ‪ 1511‬دختــر متوفــی‬ ‫‪ -5‬غالمعلــی اســمعیلی فرزنــد درویــش بــه ش ش ‪ 675‬پســر متوفــی ‪ -6‬علی حســین اســمعیلی‬ ‫فرزنــد درویــش بــه ش ش ‪ 953‬پســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از‬ ‫متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده سهامداران شرکت‬ ‫پیشتازان خودرو قالب سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 28624‬و شناسه ملی‬ ‫‪10102031487‬‬ ‫بدینوســیله از کلیــه ســهامداران شــرکت دعــوت می شــود تــا در جلســه مجمــع‬ ‫عمومــی عــادی بطــور فوق العــاده شــرکت کــه در ســاعت ‪ 11‬صبــح روز دوشــنبه‬ ‫مــورخ ‪ 1399/06/31‬در اســتان البــرز‪ ،‬شهرســتان فردیــس‪ ،‬شــهرک صنعتــی‬ ‫ســیمین دشــت‪ ،‬خیابــان ششــم شــرقی‪ ،‬پــاک ‪ 76‬تلفــن ‪ 02636609998‬تشــکیل‬ ‫می گــردد حضــور بهــم رســانند‪.‬‬ ‫دستورات جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬بررســی حســاب های ســود و زیــان ســاالنه و صورت هــای مالــی شــرکت و‬ ‫تصویــب ترازنامــه شــرکت و محاســبه ســود قابــل تقســیم بیــن ســهامداران و اتخــاذ‬ ‫تصمیــم در خصــوص نحــوه پرداخــت ان و معامــات مشــمول مــاده ‪ 129‬الیحــه‬ ‫اصالحــی قانــون تجــارت بــرای ســال مالــی ‪ 1397 ،1396‬و ‪ 1398‬و اتخــاذ تصمیــم‬ ‫نســبت بــه قراردادهــا و معامــات شــرکت‪.‬‬ ‫‪ -2‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت چاپ اگهی های شرکت‪.‬‬ ‫‪ -3‬سایر مواردی که در صالحیت مجمع می باشد‪.‬‬ ‫هیئت مدیره‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم می رســاند مدیریــت امــوزش و پــرورش شهرســتان داالهــو درنظــردارد ‪2‬‬ ‫بــاب کالس درس‪ ،‬واقــع در دبیرســتان امــام خمینــی(ره) شــهر ریجــاب در شــیفت صبــح‬ ‫را جهــت اجــاره یکســاله بــه مزایــده بگــذارد‪ .‬متقاضیــان می تواننــد جهــت شــرکت در مزایــده از‬ ‫تاریــخ ‪ 1399/06/16‬لغایــت ‪ 1399/06/27‬بــه مــدت ده روز کاری جهــت دریافــت اســناد و مــدارک و‬ ‫شــرایط مزایــده بــه دبیرخانــه ایــن مدیریــت مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫علی محمدبیگی‪ ،‬مدیر اموزش و پرورش شهرستان داالهو‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫م‬ ‫دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫ن‬ ‫وب‬ ‫ت دو‬ ‫شماره مناقصه ‪/930‬پ‪/‬خ‪99/‬‬ ‫دانش�کده عل�وم پزش�کی و خدم�ات بهداش�تی درمان�ی بهبه�ان در نظ�ر دارد جه�ت «نگهـداری‪ ،‬راهبـری و تعمیرات تاسیسـات مکانیکی‪ ،‬الکتریکـی و ابنیه و‬ ‫تجهیـزات غیرپزشـکی بیمارسـتان فریـده بهبهانـی در سـال ‪ »1399-1400‬را از طری�ق مناقص�ه عمومی ی�ک مرحله ای ب�ه ش�رکت های واجد شـرایط واگذار‬ ‫نمایـد‪ .‬لـذا از کلیـه شـرکت های واجـد شـرایط دعـوت بـه عمـل می ایـد وفق برنامـه زمان بندی شـده ذیـل جهـت دریافت اسـناد مناقصـه اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫نحـوه خریـد‪ /‬تهیـه اسـناد‪ :‬ش�رکت های واجـد صالحی�ت می توانن�د اس�ناد مناقص�ه را فقـط از طریـق سـایت دانشـکده علوم پزشـکی بهبهـان بـه ادرس‪:‬‬ ‫‪ http://www.behums.ac.ir‬دریافـت و جهـت ممهـور نمـودن اسـناد دریافتـی بـه ادرس‪ :‬اسـتان خوزسـتان‪ ،‬شهرسـتان بهبهـان‪ ،‬خیابـان شـهیدزیبایی‪ ،‬جنـب‬ ‫بیمارسـتان دکتـر شـهیدزاده‪ ،‬سـتاد مرکـزی دانشـکده علوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی بهبهـان‪ ،‬اداره امـور پشـتیبانی و رفاهـی‪ ،‬طبقـه دوم‪ ،‬امـور قراردادها‬ ‫مراجعـه نمایند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399/06/12‬لغایت روز چهارشنبه مورخ ‪1399/06/19‬‬ ‫میزان تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬میزان سپرده ریالی جهت شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 687/561/773‬ریال به دو صورت ذیل می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضمانتنامه بانکی معتبر قابل وصول (با اعتبار حداقل ‪ 3‬ماه از تاریخ دریافت اسناد مناقصه) در وجه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‪.‬‬ ‫‪ -2‬واریـز نقـدی بـه شـماره حسـاب ‪ 4733769419‬شـماره شـبا ‪ IR830120000000004733769419‬بانک ملت شـعبه پیروز به نام حسـاب تمرکز سـپرده های حسـن‬ ‫انجام کار‪.‬‬ ‫* اصل ضمانتنامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه و یا اصل فیش واریزی را در پاکت (الف) قرار دهند‪.‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 12‬ظهر روز شنبه مورخ ‪1399/06/29‬‬ ‫محل تحویل پیشـنهادات‪ :‬اسـتان خوزسـتان‪ ،‬شهرسـتان بهبهان‪ ،‬خیابان شـهیدزیبایی‪ ،‬جنب بیمارسـتان دکتر شـهیدزاده‪ ،‬سـتاد مرکزی دانشـکده علوم پزشـکی و‬ ‫خدمـات بهداشـتی درمانـی بهبهـان‪ ،‬اداره امور پشـتیبانی و رفاهـی‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬امـور قراردادها‬ ‫زمان گشایش پاکات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪1399/06/30‬‬ ‫داوطلبـان می تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر به سـایت دانشـکده بـه ادرس ‪ http://www.behums.ac.ir‬مراجعـه کرده و یا بـا تلفـن ‪ 06152832007‬اداره‬ ‫اموـر پش�تیبانی و رفاهیـ و ی�ا مرکز تلف�ن ب�ه ش�ماره های ‪ 06152839011-13‬تماس حاصـل نمایند‪.‬‬ ‫هزینه درج اگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ صفحه 4 ‫اگهی‬ ‫دوشنبه ‪ 17‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2062‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای عمــران باوندپوری گیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 56‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100366‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان المــاس باوندپوری گیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 278‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1391/07/11‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فــرخ فرزامی نــژاد فرزنــد‬ ‫المــاس بــه ش ش ‪ 563‬ش‪.‬م ‪ 3329636238‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬بهمــن باوندپوری گیــان فرزنــد‬ ‫المــاس بــه ش ش ‪ 21740‬ش‪.‬م ‪ 3340191883‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬روح الــه باوندپوری گیــان فرزنــد‬ ‫المــاس بــه ش ش ‪ 444‬ش‪.‬م ‪ 3329635053‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ســحر باوندپوری گیــان فرزنــد المــاس‬ ‫بــه ش ش ‪ 34‬ش‪.‬م ‪ 3329630779‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ملک نــاز باوندپوری گیــان فرزنــد المــاس بــه‬ ‫ش ش ‪ 102‬ش‪.‬م ‪ 3329631597‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬ملــوس باوندپوری گیــان فرزنــد المــاس بــه ش ش‬ ‫‪ 103‬ش‪.‬م ‪ 3329631600‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬نــازاری باوندپوری گیــان فرزنــد المــاس بــه ش ش‬ ‫‪ 104‬ش‪.‬م ‪ 3329631619‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬بهیــه باوند پوری گیــان فرزنــد المــاس بــه ش ش ‪160‬‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3329398094‬فرزنــد متوفــی ‪ -9‬ثریــا باوندپوری گیــان فرزنــد المــاس بــه ش ش ‪ 161‬ش‪.‬م‬ ‫‪ 3329398108‬فرزنــد متوفــی ‪ -10‬عمــران باوندپوری گیــان فرزنــد المــاس بــه ش ش ‪ 56‬ش‪.‬م‬ ‫‪ 3329253861‬فرزنــد متوفــی ‪ -11‬غزال خانــم زارعــی فرزنــد غــام بــه ش ش ‪ 629‬ش‪.‬م ‪3329368322‬‬ ‫همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد‬ ‫تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک‬ ‫مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای عمــران باوندپوری گیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 56‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100367‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان غزال خانــم زارعــی بــه شماره شناســنامه ‪ 629‬در تاریــخ ‪ 1396/10/03‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فــرخ فرزامی نــژاد فرزنــد المــاس بــه ش ش‬ ‫‪ 563‬ش‪.‬م ‪ 3329636238‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬بهمــن باوندپوری گیــان فرزنــد المــاس بــه ش ش ‪21740‬‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3340191883‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬روح الــه باوندپوری گیــان فرزنــد المــاس بــه ش ش ‪ 444‬ش‪.‬م‬ ‫‪ 3329635053‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ســحر باوندپوری گیــان فرزند المــاس بــه ش ش ‪ 34‬ش‪.‬م ‪3329630779‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ملک نــاز باوندپوری گیــان فرزنــد المــاس بــه ش ش ‪ 102‬ش‪.‬م ‪ 3329631597‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -6‬ملــوس باوندپوری گیــان فرزنــد المــاس بــه ش ش ‪ 103‬ش‪.‬م ‪ 3329631600‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -7‬نــازاری باوندپوری گیــان فرزنــد المــاس بــه ش ش ‪ 104‬ش‪.‬م ‪ 3329631619‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬بهیــه‬ ‫باوندپوری گیــان فرزنــد المــاس بــه ش ش ‪ 160‬ش‪.‬م ‪ 3329398094‬فرزنــد متوفــی ‪ -9‬ثریــا باوندپــوری‬ ‫گیــان فرزنــد المــاس بــه ش ش ‪ 161‬ش‪.‬م ‪ 3329398108‬فرزنــد متوفــی ‪ -10‬عمــران باوندپوری گیــان‬ ‫فرزنــد المــاس بــه ش ش ‪ 56‬ش‪.‬م ‪ 3329253861‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی‬ ‫نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فرنگیــس شــفیعی بــه شماره شناســنامه ‪ 1‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 990998895400300‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان صــورت طهماســبی بــه شماره شناســنامه ‪ 44‬در تاریــخ ‪ 1398/03/15‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فرنگیس شــفیعی فرزند شــفیع بــه ش‪.‬م ‪3341433570‬‬ ‫دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد‬ ‫تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک‬ ‫مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فریبــا احمدیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 911‬به اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپی شناســنامه ورثه‬ ‫درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900724‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان‬ ‫نعمت الــه احمدیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 369‬در تاریــخ ‪ 1387/03/11‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته‬ ‫ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فریبــا احمدیــان فرزنــد نعمت الــه بــه ش ش ‪ 911‬دختر متوفــی ‪ -2‬پریــزاد احمدیان‬ ‫فرزنــد نعمت الــه بــه ش ش ‪ 871‬دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم لیلــی محمــدزاده بــه شماره شناســنامه ‪ 1596‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957500319‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان کریــم محمــدزاده بــه شماره شناســنامه ‪ 534‬در تاریــخ ‪ 1392/09/22‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬لیلــی محمــدزاده فرزنــد کریــم بــه ش ش ‪ 1596‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -2‬بهــروز محمــدزاده فرزنــد کریــم بــه ش ش‪ 2743‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬طوبــی محمــدزاده فرزنــد‬ ‫کریــم بــه ش ش ‪ 1840‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬شــهین محمــدزاده فرزنــد کریــم بــه ش ش ‪ 2606‬فرزنــد متوفی‬ ‫‪ -5‬زهــرا محمــدزاده فرزنــد کریــم بــه ش ش ‪ 2441‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬رمضــان محمــدزاده فرزنــد کریــم‬ ‫بــه ش ش ‪ 2442‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای نادعلــی رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 7‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 990721‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه‬ ‫شــادروان همــا کیانــی بــه شماره شناســنامه ‪ 430‬در تاریــخ ‪ 1396/03/14‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬نادعلــی رســتمی فرزنــد جهانبخــش ش ش ‪ 7‬همســر متوفــی ‪-2‬‬ ‫شــهرام رســتمی فرزنــد نادعلــی بــه ش ش ‪ 490‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬علــی رســتمی فرزنــد نادعلــی بــه ش ش‬ ‫‪ 167‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬روح انگیــز رســتمی فرزنــد نادعلــی بــه ش ش ‪ 9965‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬مهرانگیــز‬ ‫رســتمی فرزنــد نادعلــی بــه ش ش ‪ 434‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬شــورانگیز رســتمی فرزنــد نادعلــی بــه ش ش‬ ‫‪ 102‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬مریــم رســتمی فرزنــد نادعلــی بــه ش ش ‪ 4562‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد‬ ‫و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد‬ ‫گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشــمند خــودرو وانــت نیســان زامیــاد بــه رنــگ ابــی روغنــی مــدل ‪ 1394‬بــا شــماره‬ ‫پــاک ‪393 -29‬ه‪ 35‬و شــماره شاســی ‪ NAZPL140BF0410380‬و شــماره موتــور ‪670091‬‬ ‫بــه نــام قبــاد بســاطی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد یــا وصیتنامـه ای از‬ ‫متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــا ایــن شــورا اعــام‬ ‫نمایــد‪ .‬درغیــر اینصــورت شــورا گواهــی را صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیــت نامــه جــز‬ ‫ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سارا عبدالهی‪ ،‬مسئول دفتر شعبه اول شورای اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو پــژو ‪ 206‬تیــپ ‪ 2‬هاچ بــک مــدل ‪ 1396‬بــه شــماره پــاک ‪455 -29‬د‪59‬‬ ‫و شــماره شاســی ‪ NAAP03EE5HJ499123‬و شــماره موتــور ‪ 182A0009847‬بــه نــام مهــدی‬ ‫کاکائــی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بــه حکایــت پرونــده کالســه ‪ ۹۹۰۰۳۵۲‬شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــاف شهرســتان جوانــرود‬ ‫اقــای محمــد محمــدی بــا شماره شناســنامه ‪ ۳۹۳۰‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت و‬ ‫رونوشــت شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ ۹۹۰۰۳۵۲‬تقدیــم ایــن شــورا نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت شــادروان صاحــب فرضی تبــار بشناســنامه شــماره ‪ ۷۳‬بــه تاریــخ‬ ‫‪ ۱۳۹۴/۱۱/۳۰‬درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -۱ :‬محمــد محمــدی فرزنــد‬ ‫کاکاعبدالــه بــه شماره شناســنامه ‪ ۳۹۳۰‬بــا کــد ملــی ‪ ۴۹۵۹۶۶۸۵۰۴‬متولــد ‪ ۱۳۵۶/۰۱/۰۱‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -۲‬نعمت الــه محمــدی فرزنــد کاکاعبدالــه بــه شماره شناســنامه ‪ ۳۱۱۹‬بــا کــد ملــی‬ ‫‪ ۴۹۵۹۹۷۱۰۹۶‬متولــد ‪ ۱۳۶۷/۰۱/۲۸‬پســر متوفــی ‪ -۳‬محمدصالــح محمــدی فرزنــد کاکاعبدالــه‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ ۲۹‬بــا کــد ملــی ‪ ۴۹۵۹۷۳۴۸۰۹‬متولــد ‪ ۱۳۴۹/۰۱/۰۱‬پســر متوفــی ‪-۴‬‬ ‫فرشــته محمــدی فرزنــد کاکاعبدالــه بــه شماره شناســنامه ‪ ۷۳۲۹‬بــا کــد ملــی ‪۴۹۵۹۷۰۲۵۸۳‬‬ ‫متولــد‪ ۱۳۶۳/۱۲/۱۷ :‬دختــر متوفــی ‪ -۵‬کاکاعبدالــه محمــدی فرزنــد فــرج بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ ۶۲‬بــا کــد ملــی ‪ ۴۹۵۹۸۱۹۱۰۳‬متولــد ‪ ۱۳۱۳/۰۷/۰۳‬همســر متوفــی ‪ -۶‬رضــا محمــدی فرزنــد‬ ‫کاکاعبدالــه بــه شماره شناســنامه ‪ ۴۲‬بــا کــد ملــی ‪ ۴۹۵۹۷۳۴۹۳۰‬متولــد ‪ ۱۳۶۰/۱۱/۲۱‬پســر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا اعــام نمایــد درغیراینصــورت شــورا گواهــی را صــادر و هرگونــه‬ ‫اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حسیبه منوچهری‪ ،‬مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اصالحیه‬ ‫بدینوســیله بــه اطــاع می رســاند‪ :‬مســاحت ســاختمان مربــوط بــه خانــم گرجــی ازادی منــش‬ ‫اشــتباهاً در روزنامــه ســایه در تاریــخ ‪ 1399/06/01‬مســاحت ‪ 47/133‬مترمربــع درج گردیــده‬ ‫اســت کــه صحیــح ان ‪ 133/47‬مترمربــع اســت کــه بــه اینوســیله اصــاح می گــردد‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316002000908‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک اســام ابــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم گرجــی ازادی منــش‬ ‫فرزنــد حســین بشماره شناســنامه ‪ 6892‬صــادره از اســام ابــاد غــرب در ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 133/47‬مترمربــع پــاک ‪ 2651‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی واقــع در اســام‬ ‫ابــاد غــرب‪ ،‬شهرســتانی‪ ،‬پشــت مســجد صاحب الزمــان خریــداری شــده از مالــک رســمی اقــای‬ ‫علی اشــرف باقــری محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/01 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بــه حکایــت پرونــده کالســه ‪ ۹۹۰۰۳۴۳‬شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫جوانــرود اقــای مربــوط عبــدی بــا شماره شناســنامه ‪ ۵۵۵‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫فــوت و رونوشــت شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ ۹۹۰۰۳۴۳‬تقدیــم ایــن شــورا نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت شــادروان بهــرام عبــدی بشناســنامه شــماره ‪ ۴۹۵۹۷۱۷۷۳۴‬بــه‬ ‫تاریــخ ‪ ۱۳۹۶/۰۵/۱۵‬درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -۱ :‬راضیــه عبــدی فرزنــد‬ ‫بهــرام بــه شماره شناســنامه ‪ ۳۸۳‬بــا کــد ملــی ‪ ۴۹۵۹۷۷۱۷۰۴‬متولــد ‪ ۱۳۴۳/۰۷/۰۹‬دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -۲‬صافیــه عبــدی فرزنــد بهــرام بــه شماره شناســنامه ‪ ۳۸۲‬بــا کــد ملــی ‪۴۹۵۹۷۷۱۶۹۰‬‬ ‫متولــد ‪ ۱۳۴۱/۰۷/۰۹‬دختــر متوفــی ‪ -۳‬مربــوط عبــدی فرزنــد بهــرام بــه شماره شناســنامه ‪۵۵۵‬‬ ‫بــا کــد ملــی ‪ ۴۹۵۹۷۷۳۴۳۱‬متولــد ‪ ۱۳۵۲/۰۲/۱۰‬پســر متوفــی ‪ -۴‬بلــور عبــدی فرزنــد بهــرام‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ ۶۳۳‬بــا کــد ملــی ‪ ۴۹۵۹۷۷۴۲۱۵‬متولــد‪ ۱۳۵۷/۰۹/۱۹ :‬دختــر متوفــی‬ ‫‪ -۵‬کشــور عبــدی فرزنــد بهــرام بــا کــد ملــی ‪ ۴۹۵۹۷۷۲۷۶۱‬متولــد ‪ ۱۳۴۳/۰۷/۰۱‬دختــر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن اگهــی‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا اعــام نمایــد درغیراینصــورت شــورا گواهــی را صــادر‬ ‫و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنام ـه ای جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از‬ ‫درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حسیبه منوچهری‪ ،‬مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بــه حکایــت پرونــده کالســه ‪ ۹۹۰۰۳۴۸‬شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫جوانــرود اقــای وهــاب زارعــی بــا شماره شناســنامه ‪ ۵۱۹‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫فــوت و رونوشــت شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ ۹۹۰۰۳۴۸‬تقدیــم ایــن شــورا‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت شــادروان حصیبــه امینــی بشناســنامه شــماره ‪ ۶۲۳‬بــه‬ ‫تاریــخ ‪ ۱۳۹۷/۶/۱۶‬درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -۱ :‬عبدالــه امینــی فرزنــد‬ ‫محمــد بــه شماره شناســنامه ‪ ۴۱۲‬متولــد ‪ ۱۳۳۷/۰۷/۰۳‬پــدر متوفــی ‪ -۲‬ســهیبه نــادری‬ ‫فرزنــد محمدصالــح بــه شماره شناســنامه ‪ ۳۹۷‬متولــد ‪ ۱۳۴۰/۰۷/۰۳‬مــادر متوفــی ‪ -۳‬وهــاب‬ ‫زارعــی فرزنــد محمدســلیم بــه شماره شناســنامه ‪ ۵۱۹‬متولــد ‪ ۱۳۴۶/۰۱/۰۱‬همســر متوفــی‬ ‫‪ -۴‬پرســتو زارعــی فرزنــد وهــاب بــه شماره شناســنامه ‪ ۴۹۵۰۱۵۰۵۹۶‬متولــد‪۱۳۷۵/۰۹/۲۳ :‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -۵‬شــکوه زارعــی فرزنــد وهــاب بــه شماره شناســنامه ‪۴۹۵۰۱۷۰۵۰۳‬‬ ‫متولــد ‪ ۱۳۷۷/۰۶/۲۹‬فرزنــد متوفــی ‪ -۶‬ایمــان زارعــی فرزنــد وهــاب بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ ۴۹۵۰۲۶۱۶۹۱‬متولــد ‪ ۱۳۸۵/۰۸/۱۸‬فرزنــد متوفــی ‪ -۷‬ســلمان زارعــی فرزنــد وهــاب بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ ۴۹۵۰۳۰۸۰۱۷‬متولــد ‪ ۱۳۸۸/۱۲/۲۴‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک‬ ‫نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا‬ ‫وصیتنامـه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه این‬ ‫شــورا اعــام نمایــد درغیراینصــورت شــورا گواهــی را صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای‬ ‫جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حسیبه منوچهری‪ ،‬مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بــه حکایــت پرونــده کالســه ‪ ۹۹۰۹۹۸۸۹۶۰۱۰۰۲۴۰‬شــعبه اول شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان جوانــرود خانــم طوبــی قــادری درخواســت صــدور گواهــی حصــر وراثــت را‬ ‫نمــوده اســت و بیــان داشــته شــادروان الیــق صیــدی در تاریــخ ‪ ۱۳۹۹/۰۲/۱۰‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود فــوت نمــوده و ورثــه اش عبارتنــد از‪ -۱ :‬فیــروز صیــدی زایچــه‪۱۳۵۹/۰۷/۰۱ :‬‬ ‫کــد ملــی‪ ۳۲۳۰۴۶۰۱۸۹ :‬پســر متوفــی ‪ -۲‬گوهــر صیــدی زایچــه‪ ۱۳۶۹/۰۴/۱۶ :‬کــد‬ ‫ملــی‪ ۳۲۲۰۰۵۸۴۷۷ :‬دختــر متوفــی ‪ -۳‬تاریــخ صیــدی زایچــه‪ ۱۳۵۶/۱۱/۰۱ :‬کــد ملــی‪:‬‬ ‫‪ ۳۲۳۰۴۵۸۰۰۱‬پســر متوفــی ‪ -۴‬فاتــح صیــدی زایچــه‪ ۱۳۶۴/۱۱/۰۱ :‬کد ملــی‪۳۲۳۰۹۰۰۴۰۵ :‬‬ ‫پســر متوفــی ‪ -۵‬نــوات صیــدی زایچــه‪ ۱۳۶۱/۰۶/۰۳ :‬کــد ملــی‪ ۳۲۳۰۴۶۰۱۹۷ :‬پســر متوفــی‬ ‫‪ -۶‬عدنــان صیــدی زایچــه‪ ۱۳۷۵/۰۸/۱۶ :‬کــد ملــی‪ ۳۲۲۰۱۶۵۵۲۴ :‬پســر متوفــی ‪ -۷‬طوبــی‬ ‫قــادری زایچــه‪ ۱۳۴۰/۰۹/۲۰ :‬کــد ملــی‪ ۳۲۲۰۱۶۶۳۱۸ :‬همســر متوفــی ‪ -۸‬عــادل صیــدی‬ ‫زایچــه‪ ۱۳۶۷/۰۱/۱۰ :‬کــد ملــی ‪ ۳۲۳۰۸۸۷۱۸۲‬پســر متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه)‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ ۹۷۰۱۷۰۱‬میــزان دودانــگ ســهم مشــاع از ششــدانگ پــاک ثبتــی شــماره ‪ ۱۵۵‬فرعــی از ‪ ۵۴‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ ۱۱۱‬فرعــی از اصلــی مذکــور (پــاک ثبتــی یکصــد و‬ ‫پنجــاه و پنــج فرعــی از پنجــاه و چهــار اصلــی) بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه مســاحت ‪ ۱۸۷/6‬مترمربــع در بخــش یــک حومــه بــه ادرس‪ :‬کرمانشــاه‪ -‬تقاطــع خیابــان بنت الهــدی و خیابــان عشــایر نبــش چهــارراه‬ ‫دادگســتری (ضلــع شــمال غربــی)‪ ،‬کــه ســند ان در صفحــه ‪ ۴۷۳‬دفتــر ‪ 1/54‬ذیــل ثبــت ‪ ۱۲۵۳۸‬بنــام هــرش مــرادی صــادر گردیــد محــدود بــه حــدود‪ :‬شــماالً‪ :‬اول بــه طــول شــش متــر و بیســت ســانتیمتر دیــوار‬ ‫بــه دیــوار دوم کــه غربــی اســت بــه طــول پنجــاه و پنــج ســانتیمتر دیــوار ســوم بــه طــول پنــج متــر و هشــتاد ســانتیمتر دیــوار بــه دیــوار چهــارم کــه شــرقی اســت بــه طــول چهــل ســانتیمتر پنجــم بــه طــول ســه‬ ‫متــر و چهــل ســانتیمتر دیــوار بــه دیــوار باقیمانــده پــاک ‪ ۱۱۱‬فرعــی از ‪ ۵۴‬اصلــی‪ ،‬شــرقاً‪ :‬اول پخــی اســت بــه طــول شــش متــر بــه تقاطــع خیابــان ســی متــری و امتــداد خیابــان جلیلــی دوم بــه طــول شــش متــر و‬ ‫پنجــاه و پنــج ســانتیمتر دیــوار بــه خیابــان ســی متــری و امتــداد خیابــان جلیلــی‪ ،‬جنوبـاً‪ :‬بــه طــول دوازده متــر و چهــارده ســانتیمتر در و دیــوار بــه خیابــان ســی متــری‪ ،‬غربـاً‪ :‬بــه طــول پانــزده متــر و ســی ســانتیمتر‬ ‫دیــوار بــه دیــوار قطعــه ســوم تفکیکــی ســابق‪ ،‬طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ ‪ 25/000/000/000‬ریــال بیســت و پنــج میلیــارد ریــال ارزیابــی شــده و پــاک فــوق بــه مســاحت ‪ 187/60‬مترمربــع اعیانــی‬ ‫بــه صــورت یکبــاب ســاختمان دوبــر بــا مســاحت فــوق بــا کاربــری مســکونی می باشــد کــه طبقــه همکــف در حــال حاضــر بــه صــورت شــش بــاب مغــازه و طبقــه اول بــه صــورت دفاتــر اســناد رســمی (دفترخانــه‬ ‫‪ )۱۸۰‬و دفتــر وکال مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ســاختمان دارای قدمــت حــدود ‪ ۲۵‬ســال و بــا اســکلت فلــزی و ســقف تیــران و نمــای ســاختمان اجــری می باشــد کــه اعیانــی طبقــه همکــف در حــدود ‪۱۶۸‬‬ ‫مترمربــع و اعیــان طبقــه اول در حــدود ‪ ۲۰۴‬مترمربــع و در مجمــوع کل اعیانــی ســاختمان در حــدود ‪ ۳۹۲‬مترمربــع تعییــن می گــردد‪ .‬مغازه هــا دارای شیشــه ســکوریت و درب کرکــره فلــزی و کــف ســرامیک و‬ ‫طبقــه اول نیــز دارای کــف ســرامیک و بدنــه ســفیدکاری و نقاشــی شــده و در قســمت هایی نیــز ســرامیک می باشــد‪ ،‬در مجمــوع وضعیــت ظاهــری ســاختمان در حــدود متوســط ارزیابــی می گــردد‪ .‬درخصــوص اخــذ‬ ‫مجوزهــای الزم بــرای کاربــری تجــاری از ملــک و یــا واگــذاری ســرقفلی مغازه هــا بــه غیــر هیچگونــه مــدارک و مســتنداتی ارائــه نگردیــده و کارشناســی صــورت گرفتــه بــا درنظــر گرفتــن ایــن موضــوع کــه کاربــری‬ ‫ملــک مســکونی بــا قابلیــت تجــاری و اینکــه ســرقفلی مغازه هــا نیــز واگــذار نگردیــده اســت صــورت پذیرفتــه اســت‪ .‬بــا توجــه بــه مــوارد فوق الذکــر و براســاس موقعیــت ملــک و عرصــه و اعیانــی ملــک و وضعیــت‬ ‫ظاهــری ســاختمان و امتیــازات ان ارزش پایــه ششــدانگ ملــک در حــال حاضــر بــه میــزان هفتــاد و پنــج میلیــارد ریــال و بــه همیــن نســبت ارزش دودانــگ ملــک بــه میــزان بیســت و پنــج میلیــارد ریــال ارزیابــی‬ ‫و بــراورد می گــردد و هرگونــه دیویــن و بدهــی احتمالــی ملــک بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی از جملــه جرائــم مــاده ‪ ۱۰۰‬شــهرداری و عــوارض و پذیره هــای ســاختمانی و بدهــی احتمالــی ملــک بــه بانک هــا و‬ ‫‪ ...‬از مبلــغ ارزیابــی شــده می بایســت کســر گــردد‪ .‬ضمنـاً ارزیابــی صــورت گرفتــه بــه اســتناد مــدارک موجــود و بــا فــرض عــدم واگــذاری ســرقفلی مغازه هــا بــه غیــر صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬احــداث گردیــده و دارای‬ ‫انشــعابات اب و بــرق و گاز اســت و پــاک فــوق از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ ۱۲‬روز یکشــنبه ‪ 1399/06/30‬در اداره اجــرای اســناد رســمی کرمانشــاه واقــع در کرمانشــاه‪ -‬فرهنگیــان‪ ،‬فــاز یــک‪ ،‬خیابــان شــهیدمطاعی از طریق‬ ‫مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ ارزیابــی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا فروختــه می شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز اعــم از حــق انشــعاب و‬ ‫یــا حــق اشــتراک و مصــرف درصورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه‬ ‫عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز درصــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر و حــق مزایــده نقــدا ً وصــول می گــردد‪ .‬ضمنـاً‬ ‫ملــک بیمــه نمی باشــد و طبــق تحقیقــات محلــی از ســوی مامــور اجــرا مبنــی کــه اعــام نمــوده ملــک مذکــور بــه صــورت یــک ملــک مســکونی‪ -‬تجــاری همکــف و اول اســت کــه هم اکنــون بــه صــورت تجــاری‬ ‫مــورد تصــرف می باشــد و بــا تحقیقــات بــه عمــل امــده از اهالــی محــل محــرز گردیــد کــه ملــک مذکــور در همکــف در تصــرف و محــل کار‪ :‬ا‪ -‬وکیــل مریــم منشـی زاده ‪ -۲‬وکیــل شــیدا اذرنــوش ‪ -۳‬یکبــاب تخلیــه‬ ‫‪ -۴‬وکیــل کیهــان ســیاه کمری ‪-۵‬یکبــاب خالــی ‪ -۶‬وکیــل نرگــس فتحــی‪ ،‬و در طبقــه اول در تصــرف و محــل کار‪ :‬ا‪ -‬دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ -۲ ،۱۸۰‬بایگانــی اســناد دفتــر ‪ -۳ ،۱۸۰‬وکیــل غالمرضــا حســنی‬ ‫‪ -۴‬وکیــل عبدالحمیــد جلیلــی می باشــد و چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/17 :‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫درخصــوص دادخواســت خانــم معصومــه صدیقــی بطرفیــت شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫جوانــرود بخواســته حصــر وراثــت نامحــدود بــه شــماره کالســه ‪ ۹۹۰۹۹۸۸۹۶۰۳۰۰۳۴۵‬شــعبه‬ ‫ســوم بیــان داشــته شــادروان کاکه علــی محمــودی در تاریــخ ‪ ۱۳۷۱/۱۰/۴‬در اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود فــوت نمــوده و ورثــه اش عبارتنــد از‪ -۱ :‬معصومــه صدیقــی زایچــه‪ 1347 :‬ش ش‪۳۰۰ :‬‬ ‫کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۸۱۱۶۳۳ :‬همســر متوفــی ‪ -۲‬صالــح محمودی نیــا زایچــه‪ ۱۳۳۳ :‬کــد ملــی‪:‬‬ ‫‪ ۴۹۵۹۸۲۶۹۷۵‬بــرادر متوفــی ‪ -۳‬نجــات محمــودی زایچــه‪ ۱۳۳۲ :‬کــد ملــی‪۴۹۵۹۸۲۶۰۴۵ :‬‬ ‫خواهــر متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا اعــام نمایــد درغیراینصــورت شــورا گواهــی را صــادر و هرگونــه‬ ‫اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نصرت حیدری‪ ،‬مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت موتــور و ســند موتورســیکلت پــارت سـی دی ای ‪ ۱۲۵‬بــه شــماره پــاک ایــران ‪۲۹۶۲۹-۴۶۱‬‬ ‫شــماره شاســی ‪ NB3***125P8966156‬و شــماره ســریال کارت بنزین ‪۷۷۴۴۳۳۰۵۵۲۹۵۷۲۵۷‬‬ ‫بــه نــام نعمــت طهماســبی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بــه حکایــت پرونــده کالســه ‪ ۹۹۰۰۳۳۲‬شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫جوانــرود خانــم طوبــی محمــودی بــا شماره شناســنامه ‪ ۲‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت‬ ‫و رونوشــت شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ ۹۹۰۰۳۳۲‬تقدیــم ایــن شــورا نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت شــادروان محمــد منصــوری بشناســنامه شــماره ‪ ۳۳۶۹۷۰۳۸۵۸‬بــه‬ ‫تاریــخ ‪ ۱۳۹۹/۰۵/۱۴‬درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -۱ :‬طوبــی محمــودی فرزنــد‬ ‫لطیــف بــه شماره شناســنامه ‪ ۲‬متولــد ‪ ۱۳۲۷/۰۱/۰۶‬همســر متوفــی ‪ -۲‬حســین منصــوری فرزنــد‬ ‫محمــد بــه شــماره ملــی ‪ ۵۹۶۰۰۹۲۸۷۵‬متولــد ‪ ۱۳۷۰/۰۶/۱۷‬پســر متوفــی ‪ -۳‬ســرگل منصــوری‬ ‫فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی ‪ ۵۹۶۰۰۹۲۸۴۰‬متولــد ‪ ۱۳۷۰/۰۶/۱۷‬دختــر متوفــی ‪ -۴‬مهشــید‬ ‫منصــوری فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی ‪ ۵۹۶۰۰۹۲۸۶۷‬متولــد‪ ۱۳۷۰/۰۶/۱۷ :‬دختــر متوفــی‬ ‫‪ -۵‬بــدری منصــوری فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی ‪ ۳۳۶۹۷۰۵۱۰۹‬متولــد ‪ ۱۳۵۴/۰۴/۰۱‬دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -۶‬شــهال منصــوری فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی ‪ ۳۳۶۹۷۰۴۷۷۳‬متولــد ‪۱۳۵۱/۰۴/۰۱‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -۷‬فرشــته منصــوری فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی ‪ ۴۳۳۶۹۷۰۴۷۸۱‬متولــد‬ ‫‪ ۱۳۵۲/۰۶/۰۱‬دختــر متوفــی ‪ -۸‬مریــم منصــوری فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی ‪۳۳۶۹۷۰۴۲۸۵‬‬ ‫متولــد ‪ ۱۳۴۶/۰۶/۰۲‬دختــر متوفــی ‪ -۹‬چنــور منصــوری فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی ‪ ...‬متولــد‬ ‫‪ ...‬فاقــد شناســنامه دختــر متوفــی ‪ -۱۰‬شــرمین منصــوری فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی ‪...‬‬ ‫متولــد ‪ ...‬دختــر متوفــی ‪ -۱۱‬لیمــو منصــوری فرزنــد محمــد بــه شــماره ملــی ‪۵۹۶۰۰۹۹۰۱۲‬‬ ‫متولــد ‪ ۱۳۶۸/۶/۲۸‬دختــر متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار‬ ‫اگهــی می گــردد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر ایــن اگهــی ظــرف مــدت یک مــاه بــه ایــن شــورا اعــام نمایــد درغیراینصــورت شــورا گواهی‬ ‫را صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابراز شــود‬ ‫از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حسیبه منوچهری‪ ،‬مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی‬ ‫اقــای محمدامیــن نــوری فرزنــد فتــاح درخواســت رســیدگی بــه قولنامــه عــادی خــود و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت را از پــاک ‪ ۱۰۹‬فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود واقــع در بخــش ‪ ۱۳‬کرمانشــاه (کــه‬ ‫از مالکیــن اولیــه پــاک ‪ ۱۰۹‬فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود خریــداری نمــوده) تقدیــم اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک شهرســتان جوانــرود نمــوده اســت و پرونــده ای تحــت کالســه ‪ ۹۹/۳‬تشــکیل و‬ ‫بــه هیــات موضــوع قانــون فوق الذکــر ارجــاع و هیــات موضــوع قانــون مذکــور پــس از رســیدگی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ -۱۳۹۹۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۲۳۷‬حکــم بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫س ـه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ ۷۷/۷۱‬مترمربــع بــه نــام اقــای‬ ‫محمدامیــن نــوری فرزنــد فتــاح صــادر نمــوده اســت و نــام مالکیــن اولیــه پــاک مزبــور تیمــور‬ ‫رســتمی و حمیــده عنایتــی می باشــد‪ .‬لــذا مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض داشــته باشــند از‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبـاً بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫نماینــد تــا بــه دادگاه ارســال گــردد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫‪5‬‬ ‫مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را‬ ‫بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مــدت مقــرر اداره ثبــت برابــر‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت مــورد تقاضــا را بــه نــام اقــای محمدامیــن نــوری فرزنــد فتــاح صــادر‬ ‫خواهــد نمــود‪ .‬صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر احتمالــی بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۳۹۹/۰۶/۱۷ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۳۹۹/۰۶/۰۲ :‬‬ ‫نعمت عزیزی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی‬ ‫اقــای حســین محمــدی فرزنــد محمــد درخواســت رســیدگی بــه قولنامــه عــادی خــود و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت را از پــاک ‪ ۱۰۹‬فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود واقــع در بخــش ‪ ۱۳‬کرمانشــاه (کــه‬ ‫از مالکیــن اولیــه پــاک ‪ ۱۰۹‬فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود خریــداری نمــوده) تقدیــم اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک شهرســتان جوانــرود نمــوده اســت و پرونــده ای تحــت کالســه ‪ ۹۹/۴‬تشــکیل و‬ ‫بــه هیــات موضــوع قانــون فوق الذکــر ارجــاع و هیــات موضــوع قانــون مذکــور پــس از رســیدگی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ -۱۳۹۹۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۲۳۶‬حکــم بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫س ـه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ ۷۷/۷۱‬مترمربــع بــه نــام اقــای‬ ‫حســین محمــدی فرزنــد محمــد صــادر نمــوده اســت و نــام مالکیــن اولیــه پــاک مزبــور تیمــور‬ ‫رســتمی و حمیــده عنایتــی می باشــد‪ .‬لــذا مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض داشــته باشــند از‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبـاً بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫نماینــد تــا بــه دادگاه ارســال گــردد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مــدت مقــرر اداره ثبــت برابــر‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت مــورد تقاضــا را بــه نــام اقــای حســین محمــدی فرزنــد محمــد صــادر‬ ‫خواهــد نمــود‪ .‬صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر احتمالــی بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۳۹۹/۰۶/۱۷ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۳۹۹/۰۶/۰۲ :‬‬ ‫نعمت عزیزی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005745‬‬ ‫‪ 1399/05/14‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫صفی الــه زرندیــان فرزنــد یدالــه از پــاک ‪ 55‬از ‪ 74‬اصلــی واقــع در قریــه جاده کنــار بخــش ‪22‬‬ ‫گیــان از مالکیــت یدالــه زرندیــان بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب‬ ‫انبــاری بمســاحت ‪ 1238/89‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪173‬‬ ‫بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور‬ ‫اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود‬ ‫را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض‬ ‫بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/03 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/341‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005743‬‬ ‫‪ 1399/05/14‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫صفی الــه زرندیــان فرزنــد یدالــه از پــاک ‪ 55‬از ‪ 74‬اصلــی واقــع در قریــه جــاده کنــار بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان از مالکیــت یدالــه زرندیــان بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر‬ ‫یکبــاب انبــاری بمســاحت ‪ 1093/70‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک‬ ‫‪ 174‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح‬ ‫مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم‬ ‫دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام‬ ‫می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/03 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/342‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪1399/05/15 -139960318011005834‬‬ ‫هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه حمیــد صادقی لشــمرزخی‬ ‫فرزنــد عبــاس از پــاک ‪ 39‬از ‪ 64‬اصلــی واقــع در قریــه فتمه ســر بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق امان الــه‬ ‫واحــدی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 155/19‬مترمربع‬ ‫از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 268‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده‬ ‫‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمدت ‪2‬‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره‬ ‫ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت‬ ‫معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/03 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/351‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫دفتــر اجــرای احــکام دادگاه عمومــی حقوقــی ســیروان وفــق مــواد ‪ 118‬و ‪ 137‬قانــون اجــرای احــکام درنظــر دارد ســه قطعــه زمیــن کشــاورزی دیــم واقــع در ســرتنگ زنگــوان‬ ‫را از طریــق مزایــده حضــوری بــه فــروش برســاند‪ .‬متقاضیــان می تواننــد درخواسـت های کتبــی خــود را تــا پنــج روز قبــل از برگــزاری مزایــده بــه اجــرای احــکام مدنــی دادگاه‬ ‫عمومــی حقوقــی شهرســتان ســیروان واقــع در شــهر لومــار خیابــان ولیعصــر تحویــل و در جلســه حضــوری مــورخ ‪ 1399/07/08‬ســاعت ‪ 11‬صبــح کــه در واحــد اجــرای احــکام دادگاه‬ ‫عمومــی حقوقــی ســیروان تشــکیل می شــود حضــور بهــم رســانند‪ .‬مزایــده از قیمــت پایــه شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد واگــذار خواهــد شــد و ده درصــد‬ ‫مبلــغ پیشــنهادی فی المجلــس اخــذ و مابقــی را بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ برگــزاری مزایــده بــه صنــدوق دادگســتری تودیــع نمایــد واال مبلــغ دریافتــی بــه نفــع دولــت ضبــط‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬متقاضیــان بــه خریــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر و درصــورت تمایــل ‪ 5‬روز قبــل از برگــزاری مزایــده بــه ایــن اجــرا مراجعــه تــا نســبت بــه بازدیــد انــان از امــوال ذیــل‬ ‫اقــدام شــود‪ .‬ضمن ـاً شــماره تلفن هــای ‪ 34723991‬در ســاعت اداری امــاده پاس ـخ گویی و ارائــه اطالعــات بــه متقاضیــان محتــرم می باشــد مشــخصات امــوال بــه قــرار ذیــل می باشــد‪.‬‬ ‫ قطعه شماره یک به مساحت ‪ 4418‬مترمربع به ارزش کل ‪ 298/215/000‬ریال واقع در منطقه ابی روبروی شهرک سرتنگ‬‫ قطعــه شــماره ‪ 2‬بــه مســاحت ‪ 62676‬مترمربــع بــه ارزش کل ‪ 1/880/280/000‬ریــال واقــع در ســمت راســت جــاده کارزان‪ -‬لومــار در فاصلــه حــدودا ً ‪ 1‬کیلومتــری از شــهرک‬‫زنگــوان در پشــت تپــه مشــرف بــه جــاده و در فاصلــه حــدودا ً ‪ 700‬متــری از اکــس جــاده‬ ‫ قطعه شماره ‪ 3‬به مساحت ‪ 45217‬مترمربع به ارزش کل ‪ 2/034/765/000‬ریال واقع در نثار مله ماران (چاه زغال)‬‫مکان مزایده‪ :‬دفتر اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیروان‬ ‫زمان بازدید‪ 1399/07/08 :‬ساعت ‪ 11‬صبح‬ ‫عابدین کوهی‪ ،‬قاضی اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی شهرستان سیروان‬ صفحه 5 ‫یادداشت‬ ‫فرهنگ و هنر در مه والت‪ ،‬مظلوم است‬ ‫* مهدی محدثی شهرســتان م ـه والت دیــار مشــاهیر و عارفــان بزرگــی‬ ‫همچــون ابوســعید ابوالخیــر‪ ،‬اســتاد حســامی‪ ،‬اســتاد پروانــه و بزرگانــی از این قبیــل‬ ‫اســت و ســابقه ای ‪ ۸۰۰‬ســاله را بــا خــود یــدک می کشــد امــا ایــن همــه بزرگــی حریــف‬ ‫مظلومیــت فرهنــگ و هنــر در ایــن شهرســتان نشــده و سیاســت مســئوالن دراین حوزه‬ ‫همچنــان ســکوت و بی مهری ســت‪ .‬اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی مــه والت در‬ ‫محاصــره «سوســک های مــرده» و «دیــوار نم کشــیده» اســت و سیاســت مســئوالن‬ ‫شهرســتان ســکوت و بی مهری ســت! جملــه درداور اســت؛ متولــی فرهنــگ و هنــر‬ ‫در شهرســتان مـه والت اداره فرهنــگ و ارشــاد اسالمی ســت‪ ،‬امــا وقتــی متولــی مقولــه‬ ‫ارزشــمند فرهنــگ و هنــر در تهیــه کمتریــن امکانــات عاجــز و ناتــوان باشــد‪ ،‬حــرف از‬ ‫احیــای فرهنــگ و هنــر مضحــک به نظــر می رســد‪ .‬در ادامــه ایــن قصــه پرغصــه بایــد‬ ‫گفــت؛ مــا رســانه ای ها خودمــان را فرزنــد ایــن خانــه (اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی)‬ ‫می دانیــم و مــن شــخصاً باتوجه به اینکــه افتخــار داشــته ام ‪10‬ســال در مســیر پــرارزش‬ ‫فرهنــگ و هنــر و رســانه قــدم و قلــم بزنــم‪ ،‬ایــن دردهــا را بیشــتر احســاس می کنــم و با‬ ‫چشــمان خــود می بینــم کــه فرهنــگ و هنــر در شهرســتان مـه والت در عیــن مظلومیت‬ ‫درحــال ازبین رفتــن اســت و مســئوالن شهرســتان و اســتان سیاســت ســکوت و‬ ‫بی مهــری را پیشــه کرده انــد‪ .‬نمی دانــم ایــن چــه عادتی ســت کــه اقایــان مســئول بــه‬ ‫ان مبتــا شــده اند‪ ،‬وقتــی از درد‪ ،‬کــه از هــر طــرف ان را بنویســی درد اســت‪ ،‬می نویســی‬ ‫و می گویــی‪ ،‬عالوه بــر اینکــه حســابی دلخــور می شــوند‪ ،‬یکهــو بــه میــدان می اینــد و‬ ‫شــروع می کننــد بــه حرف هــای قشــنگ گفتــن‪ ،‬قــول درمانــی و از این جــور حرف هــا‪،‬‬ ‫خواســتم بــه ایــن عزیــزان بگویــم‪ ،‬هرچنــد دیر اســت کــه وقتی درد به اســتخوان برســد‬ ‫بــه فکــر بیفتیــد‪ ،‬امــا همیــن هــم غنیمــت اســت‪ ،‬امــا حــاال وقــت گفتــن حرف هــای‬ ‫قشــنگ نیســت‪ ،‬فکــری بــه حــال وضعیــت فرهنــگ و هنــر برداریــد‪ ،‬وقتــی دیوارهــای‬ ‫اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی نــم کشــیده اســت و سوسـک های مــرده در ایــن اداره‬ ‫جــوالن می دهنــد بــا چندمیلیــون اعتبــار ســالیانه (تاجایی کــه اطــاع دارم اعتبــار اداره‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان مـه والت زیــر پنج میلیون تومــان در ســال اســت!)‬ ‫نمی شــود ش ـق القمر کــرد و فرهنــگ و هنــر ایــن شهرســتان را از نابــودی نجــات داد!‬ ‫افتخــار می کنــم از نوجوانــی در حــوزه فرهنــگ و هنــر بــوده ام و در کنــار هنرمنــدان‬ ‫عزیــز بــزرگ و شــهر دیــارم قلــم زده ام‪ ،‬باتوجه به اینکــه بی مهری هــا را در ایــن‬ ‫چندســال بــا پوســت و گوشــت و اســتخوان لمــس کــرده ام‪ ،‬بایــد بــا زبــان بی زبانــی خبر‬ ‫خیلــی تلخــی را گوشــزد کنــم؛ کــه دیگــر هنرمنــدان مه والتــی امیــدی بــرای احیــای‬ ‫فرهنــگ و هنــر شهرســتان ندارنــد و ناامیــدی را می شــود در چشــم ایــن عزیــزان دیــد و‬ ‫این درحالی س ـت که هنرمنــدان ایــن دیــار حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن در ســطح‬ ‫اســتان و کشــور داشــته و دارنــد کــه بــا ایــن وضعیــت درحــال ازبین رفتــن هســتند‪.‬‬ ‫دیرزمانــی نیســت کــه بــه جلســه شــورای فرهنــگ عمومــی شهرســتان دعــوت شــدم‪،‬‬ ‫جلس ـه ای کــه به علــت عــدم حضــور مســئوالن مربوطــه لغــو شــد و در اقــدام قاطــع‬ ‫امام جمعــه شهرســتان ایــن عــدم حضــور را توهیــن بــه ایــن جلســه خطــاب کــرد‪ ،‬مــا‬ ‫رســانه ای ها و افرادی کــه در حــوزه فرهنــگ و هنــر کار می کنیــم قلــب پــر از احساســی‬ ‫داریــم و مــرام مــا یک طرفــه به قاضی رفتــن نیســت؛ لــذا ایــن موضــوع را بــر حســب‬ ‫رســالت خــود پیگیــری کــردم امــا خــب بــه جایــی نرســید‪ ،‬گویــا بعضــی از بزرگــواران‬ ‫مشــغله کاری را بهانــه کرده انــد امــا وقتــی پــای فرهنــگ و هنــر به میــان می ایــد ایــن‬ ‫توجیه هــا قابل قبــول نیســت و بایــد بیــش از این هــا روی ایــن موضــوع حســاس بــود‬ ‫و متعهدانــه پــا بــه ایــن میــدان گذاشــت‪ .‬در ایــن قســمت از یادداشــت بــه نقل قولــی از‬ ‫امام جمعــه م ـه والت اشــاره می کنــم کــه به درســتی گفتنــد‪« :‬فرهنــگ در ایــن دیــار‬ ‫درحــال اب شــدن اســت و ایــن زنــگ خطری ســت» کــه خوشــبختانه امام جمعــه‬ ‫م ـه والت ان را شــنیده اســت و امیــدوارم بقیــه اقایــان مســئول ایــن زنــگ خطــر را‬ ‫بشــنوند‪ .‬در توضیــح تکمیلــی ایــن مطلــب فقــط بــه همیــن مقــدار بســنده می کنم که‬ ‫شهرســتان مـه والت قطــب کشــاورزی خراســان رضوی ســت و متاســفانه از ایــن مزیــت‬ ‫ارزشــمند به درســتی اســتفاده نشــده اســت و باتوجه بــه حضــور چندین هزارنفــر کارگــر‬ ‫غیربومــی در مـه والت و مشــکالت موجــود در ســاماندهی انــان‪ ،‬شــاهد تغییــر در هویت‬ ‫فرهنگــی ایــن دیــدار هســتیم کــه بــه قــول امام جمعــه شهرســتان «هویــت فرهنگــی‬ ‫شهرســتان م ـه والت درحــال اب شــدن اســت»‪ .‬به عنــوان یــک فعــال حــوزه فرهنــگ‬ ‫و رســانه خداراشــکر می کنــم در کنــار تمــام بی مهری هــا و شــاید بدشانســی ها‪،‬‬ ‫خوشــبختانه یــک نماینــده نصیــب مــردم ایــن دیــدار شــده اســت کــه اگــر بخواهــم‬ ‫یــک صفــت بــرای ایشــان انتخــاب کنــم بایــد بگویــم‪ ،‬اقــای دکتــر محســن زنگنــه یک‬ ‫نماینــده خــوب اســت کــه واقعـاً در ایــن چندمــاه نمــره قبولــی را اخــذ کــرده اســت‪،‬‬ ‫عملکــرد خــوب ایشــان باعــث شــد کــه بــر حــس ناامیــدی خــود غلبــه کنــم و بــه‬ ‫ایشــان عــرض کنــم‪ ،‬اقــای دکتــر؛ حــال جامعه فرهنگــی و هنری شهرســتان مــه والت‬ ‫خــوب نیســت و بــا شــناختی کــه در ایــن چندمــاه از شــما کســب کــرده ام‪ ،‬بــه شــما‬ ‫می گویــم‪ ،‬درســت اســت کــه جامعــه فرهنگــی و هنــری نبایــد ناامیــد بشــوند امــا اگــر‬ ‫می شــود یــک جلســه دوســتانه بــا جمعــی از هنرمنــدان ایــن دیــار بگذاریــد و بعــد از‬ ‫شــنیدن حرف هــای ایــن عزیــزان‪ ،‬بــه قــول معــروف یــک دودوتاچهارتــا کنیــد‪ ،‬مطمئناً‬ ‫حســاب کار دســتتان خواهــد امــد و ان وقــت شــاید بیشــتر از این هــا بــه داد جامعــه‬ ‫فرهنگــی و هنــری شهرســتان مـه والت برســید! ایــا صــدای نحیــف و رنجــور جامعــه‬ ‫فرهنگــی و هنــری شهرســتان بــه گــوش مســئوالن می رســد؟ بایــد منتظــر مانــد و‬ ‫دیــد کــه طلســم سیاســت ســکوت در مـه والت شکســته خواهــد شــد؟ قصــه پرغصــه‬ ‫مظلومیــت فرهنــگ و هنــر تمام شــدنی نیســت‪ ،‬هنرمنــد به معنــای واقعــی کلمــه از‬ ‫خــود مــردم اســت و ایــن قشــر درد مــردم را بــا زبــان هنــر بیــان می کننــد‪ ،‬متاســفانه‬ ‫بایــد بگویــم کــه بی مهری هــا و نامهربانی هــا بــه ایــن جامعــه همیشــه بــوده اســت‪،‬‬ ‫در شهرســتان مـه والت حــدود ‪ 10‬ســال اســت کــه کلنــگ مجتمــع فرهنگــی و هنــری‬ ‫شهرســتان بــه زمین خــورده اســت‪ ،‬از سرنوشــت ان کلنــگ خبــری نــدارم‪ ،‬احتمــاالً‬ ‫پوســیده اســت‪ ،‬امــا چیــزی کــه عیــان اســت این اس ـت که پــس از ‪10‬ســال ســهم‬ ‫جامعــه فرهنگــی و هنــری مــه والت عالوه بــر یــک زمیــن رها شــده کــه نمی دانــم‬ ‫بــه عمــر مــا قــد خواهــد داد تــا اخــر بــه چشــم خــود ایــن مجتمــع را ببینیــم؟ یــک‬ ‫ســاختمان خرابــه بــه اســم اداره فرهنــگ و ارشــاد اسالمی ســت کــه اگــر بــد برداشــت‬ ‫نشــود به هیچ عنــوان درشــان جامعــه فرهنگــی و هنــری شهرســتان نیســت‪ ،‬انتظــار‬ ‫ســخت اســت‪ ،‬امــا چــاره هــم نیســت‪ ،‬بایــد منتظــر مانــد و دیــد کــه سیاســت ســکوت‬ ‫مســئوالن شهرســتان و اســتان نســبت بــه فرهنــگ و هنــر شهرســتان مـه والت تــا چه‬ ‫زمانــی ادامــه خواهــد داشــت و ایــا اخــر صــدای نحیــف و رنجــور جامعــه فرهنگــی و‬ ‫هنــری شهرســتان شــنیده می شــود؟ یــا قصــه مظلومیــت فرهنگ و هنــر ادامــه خواهد‬ ‫داشــت؟ زمــان همه چیــز را مشــخص خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫* فعال رسانه ای شهرستان مه والت‬ ‫خبر‬ ‫استاندار کرمان در ائین اغاز پروژه ازادسازی محور شهید سلیمانی‪:‬‬ ‫اجرای پروژه های بزرگ‬ ‫نیازمند مشارکت همه مسئوالن استان است‬ ‫عفــت فــاح‪ /‬اســتاندار کرمــان گفــت‪« :‬اجــرای پروژه هــای بــزرگ عمرانــی نیازمنــد‬ ‫احســاس مســئولیت‪ ،‬شــجاعت و همــت همه مســئوالن و همچنیــن تامیــن بودجه های‬ ‫الزم اســت»‪ .‬محمدجــواد فدایــی‪ ،‬در ائیــن کلنگ زنــی پــروژه تملــک و ازادســازی محور‬ ‫شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی در کرمــان کــه باحضــور نماینــده ولی فقیــه در اســتان‬ ‫و امام جمعــه کرمــان‪ ،‬فرمانــده ســپاه ثــاراهلل اســتان‪ ،‬نماینــده مــردم کرمــان و راور در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬رئیــس و اعضــای شــورای اســامی شــهر و شــهردار کرمــان‬ ‫و جمعــی از مدیــران شــهری برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪« :‬ســاخت بزرگــراه شــهید ســلیمانی‪،‬‬ ‫یکــی از پروژه هــای بــزرگ و مهــم شــهر کرمــان اســت»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬در‬ ‫ســمت شــرق بــه غــرب شــهر کرمــان مشــکالت ترافیکــی زیــادی وجــود داشــت‬ ‫کــه امیدواریــم بــا اجــرای ایــن پــروژه‪ ،‬مشــکل ترافیــک شــهر حــل شــود»‪ .‬اســتاندار‬ ‫کرمــان‪ ،‬تامیــن اعتبــار مالــی را الزمــه اجــرای هــر پــروژه ای دانســت و تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«شــهرداری بایــد ضمــن رعایــت اصــول ســرمایه گذاری‪ ،‬درخصــوص ســرمایه گذاری‬ ‫بخــش خصوصــی در بزرگــراه شــهید ســلیمانی‪ ،‬منافــع عمــوم شــهروندان را درنظــر‬ ‫گیــرد»‪ .‬فدایــی بااشــاره به برگــزاری جلســات متعــدد بــرای تامیــن اعتبــار ایــن‬ ‫پــروژه‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬شفاف ســازی باعــث جلوگیــری از برخــی سوءاســتفاده ها‬ ‫و تســریع در اجــرای پروژه هــا می شــود و به همین منظــور شــهرداری بایــد درمــورد‬ ‫تفاهم نامه هــا شفاف ســازی کنــد»‪.‬‬ ‫نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی نیــز در ایــن ائیــن‪ ،‬ضمــن‬ ‫قدردانــی از اقدامــات شــهرداری و ابــراز خرســندی از اغــاز پــروژه تملــک و ازادســازی‬ ‫محــور شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی در کرمــان‪ ،‬گفــت‪« :‬ابعــاد شــخصیتی شــهید‬ ‫ســپهبد ســلیمانی‪ ،‬دریایــی از عــزت و افتخــار اســت و امــروز کرمــان به واســطه ایــن‬ ‫شــهید بزرگــوار بــه محــور ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت تبدیــل شــده اســت»‪.‬‬ ‫محمدرضــا پورابراهیمــی باتاکیدبــر لــزوم برنامه ریــزی جامــع و کامل در حــوزه مدیریت‬ ‫شــهر‪ ،‬افــزود‪« :‬بایــد بــا اســتفاده از ظرفیــت حــوزه شــهری و بــا رویکــردی تعاملــی‬ ‫درراســتای خدمت رســانی بــه مــردم گام برداریــم»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬ســردار ســلیمانی‬ ‫یکــی از چهره هــای خــدوم کشــور بــود و مجاهدت هــای فراوانــی بــرای دفــاع از میهــن‬ ‫اســامی داشــت کــه درراســتای تجلیــل از خدمــات ارزنــده ایشــان بــه نظــام و ملــت‬ ‫ایــران‪ ،‬نــام پرافتخــار وی بــر یکــی از پروژه هــای عمرانــی بــزرگ کرمــان نقــش بســته‬ ‫اســت»‪ .‬نماینــده مــردم کرمــان و راور در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬زنده نگه داشــتن‬ ‫یــاد و نــام شــهدای واالمقــام را وظیفــه همــگان دانســت و افــزود‪« :‬باتوجه بــه وجــود مزار‬ ‫ســردار ســلیمانی در کرمــان‪ ،‬انتظــارات از اســتان کرمــان دراین زمینه بســیار زیاد اســت‬ ‫کــه خوشــبختانه شــهرداری و شــورای اســامی شــهر کرمــان دراین راســتا از هیچ گونــه‬ ‫تــاش و کوششــی فروگــذار نکرده انــد‪ .‬پورابراهیمــی باتاکیدبــر لــزوم فراهم کردن بســتر‬ ‫مناســب بــرای حضــور زائــران از سراســر دنیــا در کرمــان‪ ،‬افــزود‪« :‬بایــد زیرســاخت های‬ ‫شــهر کرمــان بــرای حضــور مــردم از سراســر دنیــا بــرای حضــور بــر مــزار ســردار‬ ‫ســلیمانی به ســرعت فراهــم شــود و همچنیــن اله مان هــای مناســب و درخــور شــان‬ ‫ســردار شــهید ســلیمانی در شــهر کرمــان ســاخته و نصــب شــود»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2062‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫شهردار مشهد تاکید کرد؛‬ ‫جلب اعتماد و مشارکت مردم برای‬ ‫بازافرینی محالت؛ اولویت دفاتر تسهیل گری‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫شــهردار مشــهد گفــت‪« :‬یکــی از اولویت هــای دفاتــر‬ ‫تســهیل گری کــه در کوتاه مــدت از ان هــا درخواســت شــده‬ ‫بــود‪ ،‬حضــور در میــان مــردم و انجــام فعالیت هایــی بــرای جلــب‬ ‫اعتمــاد و مشــارکت مــردم اســت کــه در ایــن مســیر مدیریــت‬ ‫شــهری از دفاتــر حمایــت خواهــد کــرد»‪ .‬محمدرضــا کالئــی‪ ،‬در‬ ‫نشســت بــا مدیــران دفاتــر تســهیل گری محــات کــه باحضــور‬ ‫رئیــس شــورای شــهر مشــهد‪ ،‬سرپرســت معاونــت اقتصــادی و‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بازافرینــی شــهری شــهرداری مشــهد‪ ،‬برگزار‬ ‫شــده بــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬در کنــار جلــب اعتمــاد و مشــارکت‬ ‫مــردم در کوتاه مــدت‪ ،‬در میان مــدت و بلندمــدت نیــز برنامه هــا‬ ‫و پیشــنهاد هایی کــه توســط دفاتــر تســهیل گری محــات‬ ‫ارائــه شــود‪ ،‬بــا مشــارکت مدیریــت شــهری اجرایــی خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬وی بااشــاره به مــوارد مطرح شــده ازســوی مدیــران دفاتــر‬ ‫تســهیل گری درخصــوص طرح هــا و پیشــنهاد ها ایــن دفاتــر‬ ‫در ارتباط بــا توســعه و بازافرینــی محــات مختلــف افــزود‪« :‬یکــی‬ ‫از مشــکالت مــردم در منطقــه عباس ابــاد این اســت که عمــوم‬ ‫ان هــا بــا عبــور از بزرگــراه‪ ،‬وارد محــور جــاده ســیمان و رســالت‬ ‫می شــوند»‪ .‬شــهردار مشــهد بیــان کــرد‪« :‬ترافیــک موجــود در‬ ‫میــدان فجــر به ســمت جــاده ســیمان‪ ،‬میــدان بــار رضــوی و‬ ‫ابتــدای رســالت موضــوع بسیار مهمی ســت کــه بایــد در قالــب‬ ‫دفاتــر تســهیل گری و ســازمان بازافرینــی شــهری پیگیــری‬ ‫شــود»‪ .‬کالئــی درخصــوص مشــکل ورودی محلــه بــال کــه‬ ‫ازســوی دفتــر تســهیل گری ایــن محلــه مطــرح شــد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬اینکــه دفتــر تســهیل گری محلــه بتوانــد طرح هایــی را‬ ‫بــرای رفــع ایــن مشــکل باتوجه بــه پارکــی کــه در مجــاورت ایــن‬ ‫محــل وجــود دارد تدویــن کــرده و ارائــه دهــد‪ ،‬بــر روی ترافیــک‬ ‫محــور رســالت نیــز تاثیــر خواهــد داشــت»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«درمجمــوع معتقــدم فاصلــه میــان پــارک و بزرگــراه را بایــد‬ ‫بــا درنظرگرفتــن چنــد مســیر بــه یکدیگــر اتصــال داد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫پیشــنهاد های دفتــر تســهیل گری محلــه بــال مبنی بــر نفــوذ‬ ‫از یــک یــا دو نقطــه در پــارک یــا مــوازی بــا بزرگــراه بــرای ایجــاد‬ ‫مســیر دسترســی و اتصــال بــه ایــن محــور بایــد توســط ســازمان‬ ‫ترافیــک بررســی و امکانــات فنــی ان نیــز موردتوجــه قرارگرفتــه‬ ‫و ظــرف یک هفتــه نتیجــه نهایــی اعــام شــود؛ زیــرا ایــن طــرح‬ ‫عالوه بــر رفــع مشــکل ورودی بــال بخشــی از مشــکل ترافیــک‬ ‫ورودی جــاده ســیمان و رســالت را حــل خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫نهایی شدن طرح تفصیلی شمال شرق تا یک ماه دیگر‬ ‫شــهردار مشــهد تصریــح کــرد‪« :‬خوشــبختانه طــرح تفصیلــی‬ ‫شــمال شــرق درحــال تدویــن اســت و تــا یک مــاه دیگــر‬ ‫نهایــی می شــود کــه ایــن موضــوع می توانــد در طــرح تفصیلــی‬ ‫نیــز مطــرح شــود»‪ .‬کالئــی درخصــوص پیشــنهاد های دفتــر‬ ‫تســهیل گری توســعه محلــه طــرق‪ ،‬گفــت‪« :‬مــردم محلــه طــرق‬ ‫مردمــی منســجم هســتند و خودشــان بــرای رفــع مشــکالت‬ ‫پیگیــر هســتند و نســبت بــه حــل مســائل اهتمــام دارنــد»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به اینکه بــا اجــرای پــروژه جــاده محمدابــاد بــه طــرق‪،‬‬ ‫یــک مســیر دسترســی مناســبی دراین منطقه ایجــاد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬امــا بااین وجــود در ورودی ایــن محــل بــه‬ ‫شــهرک شــیرین دچــار مشــکل هســتیم و عمــوم مــردم نســبت‬ ‫بــه ان معتــرض هســتند؛ لــذا ایــن موضــوع نیــز ازســوی دفتــر‬ ‫تســهیل گری بــا مــردم مطــرح و پیگیــری شــود»‪ .‬شــهردار‬ ‫مشــهد تصریــح کــرد‪« :‬جــاده محمدابــاد از کنــار اراضــی شــهرک‬ ‫شــیرین عبــور می کنــد و مــا بــرای رفــع مشــکل بن بســت‬ ‫شــهرک شــهید رجایــی می خواهیــم بــازوی چهــارم را از تقاطــع‬ ‫غیرهم ســطح مصــا تــا محــور شــهرک شــهید رجایــی اجــرا‬ ‫کنیــم کــه به صــورت مــوازی بــا محــور محمدابــاد و طــرق‬ ‫اســت»‪ .‬کالئــی اظهــار کــرد‪« :‬بــازوی چهــارم‪ ،‬وقتــی بــه انتهــای‬ ‫محــدوده شــهری می رســد‪ ،‬عم ـ ً‬ ‫ا بایــد بــه محمدابــاد و طــرق‬ ‫نیــز دسترســی داشــته باشــد کــه اجــرای پــروژه جــاده دسترســی‬ ‫محمدابــاد بــه طــرق ایــن امــر را تســهیل کــرده اســت»‪ .‬شــهردار‬ ‫مشــهد بااشــاره به موضوعــات مطرح شــده ازســوی دفتــر‬ ‫تســهیل گری محلــه نــوده‪ ،‬درخصــوص توســعه ایــن محــل‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬می تــوان بــا وجــود اراضــی بزرگ مقیاســی کــه‬ ‫در محــدوده محلــه نــوده (شــهرک امــام علــی) وجــود دارد و‬ ‫بهره گیــری از زمینه هــای موجــود در جــاده قدیــم قوچــان‪ ،‬یــک‬ ‫مجموعـه ای بــا فضاهــای تفریحــی‪ ،‬اقامتــی و تجاری بــا پارکینگ‬ ‫کافــی در ایــن اراضــی ایجــاد کــرد‪ ،‬کــه ایــن کار می توانــد روی‬ ‫توســعه ایــن منطقــه بســیار تاثیرگــذار باشــد»‪.‬‬ ‫گشایش در قلعه وکیل اباد‬ ‫با تصویب طرح تفصیلی این منطقه‬ ‫کالئــی درخصــوص مشــکالت قلعــه وکیل ابــاد و پیشــنهاد های‬ ‫مطرح شــده ازســوی دفتــر تســهیل گری ایــن محلــه خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬اکنــون طــرح تفصیلــی ایــن منطقــه درحــال طی کــردن‬ ‫مســیر اســت کــه بــا تصویــب ان توســط کمیســیون مــاده پنــج‬ ‫شــاهد گشــایش های خوبــی در قلعــه وکیل ابــاد خواهیــم بــود»‪.‬‬ ‫وی درادامــه درخصــوص بــازار سرشــور و پیشــنهاد های دفتــر‬ ‫تســهیل گری بــرای توســعه و بازافرینــی ان اضافــه کــرد‪« :‬مــا‬ ‫بــر بازافرینــی ایــن محلــه قدیمــی تاکیــد داریــم و انتظــار داریــم‪،‬‬ ‫کــه تــا پایــان ســال حداقــل ‪ 10‬پــروژه مناســب بــرای توســعه‬ ‫ایــن محــل تعریــف شــده و اتصاالتــی میــان بافت هــای تاریخــی‬ ‫باقی مانــده در ایــن محلــه برقــرار شــود»‪ .‬شــهردار مشــهد دربــاره‬ ‫طرح هــای مرتبــط بــا خیابــان ارگ مشــهد گفــت‪« :‬بــر ایــن‬ ‫موضــوع بســیار تاکیــد می کنــم کــه دفتــر تســهیل گری ایــن‬ ‫محلــه روی طرح هــای توســعه و بازافرینــی ایــن محــور قدیمــی‬ ‫تمرکــز داشــته باشــند تــا بتوانیــم ان را بــه ســرانجام برســانیم»‪.‬‬ ‫کالئــی درخصــوص اقدامــات انجام شــده دفتــر تســهیل گری‬ ‫شــهرک شــهید بهشــتی‪ ،‬نیــز بابیان اینکــه از برنامــه زمان بنــدی‬ ‫درنظر گرفته شــده عقب تــر هســتیم‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬ســاماندهی‬ ‫شــهرک شــهید بهشــتی بســیار بــرای مــا مهــم اســت‪ ،‬موانعــی‬ ‫از جملــه موضوعــات حقوقــی بــر ســر راه قــرار دارد کــه بایــد‬ ‫بــا اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی شــورای شــهر و ســازمان‬ ‫بازافرینــی شــهری رفــع شــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬بایــد بررســی‬ ‫شــود‪ ،‬از زمانی کــه دیــوار حائــل شــهرک پردیــس و شــهید‬ ‫بهشــتی برداشــته شــده‪ ،‬چــه اقداماتــی برای ســاماندهی شــهرک‬ ‫شــهید بهشــتی انجــام شــده اســت‪ .‬به نظــرم بــرای دس ـت یابی‬ ‫بــه نتیجــه در شــهرک شــهید بهشــتی‪ ،‬بایــد به صــورت‬ ‫قطعه‪ ،‬قطعــه کار پیــش بــرده شــود تــا مــردم احســاس کننــد کار‬ ‫درحــال انجام شــدن اســت»‪.‬‬ ‫مدیرکل استاندارد استان اردبیل خبر داد؛‬ ‫استانداردسازی جایگاه های ‪ CNG‬استان اردبیل‬ ‫پروینحسینی‬ ‫مدیــرکل اســتاندارد اســتان اردبیــل در ادامــه‬ ‫اجــرای طــرح ســاماندهی جایگاه هــای ‪CNG‬‬ ‫اســتان‪ ،‬بااشــاره به اینکه درحال حاضــر‬ ‫تعــداد ‪ 70‬جایــگاه در اســتان فعــال اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬ســازمان ملــی اســتاندارد‬ ‫ایــران مطابــق مــاده ‪ 13‬اصــل ‪ 127‬قانــون‬ ‫اساســی وظیفــه نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد‬ ‫در جایگاه هــای ‪ CNG‬را برعهــده دارد و از‬ ‫ســال ‪ 92‬بــا اعــام اجباری بــودن اســتاندارد‬ ‫جایگاه هــای ‪ CNG‬اقــدام بــه استانداردســازی‬ ‫ایــن جایگاه هــا کــرده اســت»‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی اداره کل اســتاندارد اردبیــل؛‬ ‫هاشــم عالیــی همچنیــن خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«از جملــه وظایــف و مســئولیت های ســازمان‬ ‫ملــی اســتاندارد ایــران در امــر استانداردســازی‬ ‫جایگاه هــای ‪ CNG‬تدویــن اســتانداردهای‬ ‫ملــی‪ ،‬تائیــد صالحیــت شــرکت های بازرســی‪،‬‬ ‫بازرســی و ازمــون تجهیــزات و ایجــاد شــرایط‬ ‫الزم بــرای حصــول ایمنــی در جایگاه هــای‬ ‫عرضــه ســوخت اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬از ‪70‬‬ ‫جایــگاه ‪ CNG‬موجــود در اســتان تعــداد ‪68‬‬ ‫جایــگاه فعــال و دو جایــگاه غیرفعــال اســت»‪.‬‬ ‫عالیــی خاطرنشــان کــرد‪ 41« :‬جایــگاه فعــال‬ ‫‪ CNG‬دارای تائیدیــه بازرســی هســتند و ‪24‬‬ ‫جایــگاه نیــز درحــال بازرســی و طــی مراحــل‬ ‫دریافــت تائیدیــه بازرســی هســتند»‪ .‬مهنــدس‬ ‫عالیــی افــزود‪« :‬از ‪ 68‬جایــگاه فعــال‪CNG‬‬ ‫‪ 37‬جایــگاه مالکیــت خصوصــی داشــته و‬ ‫‪ 31‬جایــگاه تحــت مالکیــت شــهرداری و‬ ‫تاکسیرانی ســت»‪ .‬مدیــرکل اســتاندارد یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬درصــورت عــدم همــکاری جایــگاه دار‬ ‫بــرای دریافــت تائیدیــه‪ ،‬جــزو جایگاه هــای‬ ‫پر خطــر محســوب شــده و تــا زمــان دریافــت‬ ‫ایــن تائیدیــه جهــت قطــع گاز بــه شــرکت‬ ‫ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه‬ ‫اردبیــل و شــرکت گاز معرفــی می شــود کــه‬ ‫درهمین راســتا بــرای ســه جایــگاه ‪ CNG‬در‬ ‫اســتان قطــع انشــعاب گاز انجــام شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به اینکه هــدف از صــدور تائیدیــه‬ ‫بازرســی جایگاه هــای عرضــه ســوخت ‪CNG‬‬ ‫باالبــردن میــزان ایمنــی در جایگاه هــا و وجــود‬ ‫قطعــات و تجهیــزات ایمــن و مطابــق بــا الزامات‬ ‫اســتاندارد تضمین کننــده ایمنی ســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«درراســتای استانداردســازی جایگاه هــای‬ ‫‪ CNG‬بــا دســتگاه های اجرایــی نظیــر شــرکت‬ ‫ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی‪ ،‬شــرکت‬ ‫گاز‪ ،‬شــهرداری ها همــکاری می کنیــم»‪ .‬دبیــر‬ ‫شــورای استانداردســازی اســتان برگــزاری‬ ‫کمیته هــای اســتانی‪ ،‬برگــزاری دوره هــای‬ ‫اموزشــی تخصصــی بــرای شــرکت های‬ ‫بازرســی و تائیــد صالحیــت شــرکت های‬ ‫بازرســی براســاس اســتانداردهای ملــی مربــوط‬ ‫را از جملــه اقدامــات ایــن اداره کل درراســتای‬ ‫تســریع استانداردســازی جایگاه هــای ‪CNG‬‬ ‫اســتان برشــمرد‪ .‬عالیــی افــزود‪« :‬کلیــه‬ ‫جایگاه هــای ‪ CNG‬اســتان توســط شــرکت های‬ ‫بازرســی تائید صالحیت شــده ســازمان ملــی‬ ‫اســتاندارد ایــران مــورد بازرســی اولیــه قــرار‬ ‫گرفته انــد و ســاالنه به صــورت ادواری نیــز‬ ‫توســط همیــن شــرکت ها مــورد بازرســی قــرار‬ ‫می گیرنــد و درهمین راســتا شــرکت بازرســی‬ ‫همــکار «ایمــن کیفیــت اتیــه روشــن» مســتقر‬ ‫در اردبیــل و شــرکت بهینه ســازان مســتقر در‬ ‫تبریــز در ســطح اســتان ایــن بازرســی ها را‬ ‫انجــام می دهنــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬درصــورت وجــود‬ ‫مــوارد بحرانــی و پرخطــر در جایگاه هــای ‪CNG‬‬ ‫اداره کل اســتاندارد بــا اعــام شــرکت بازرســی‬ ‫ازطریــق شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای‬ ‫نفتــی و شــرکت گاز اقــدام بــه قطــع انشــعاب‬ ‫گاز جایــگاه تــا زمــان استانداردســازی می کنــد»‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪« :‬از جملــه وظایــف ایــن‬ ‫شــرکت های نظــارت بــر عملکــرد صحیــح‬ ‫تجهیــزات نصــب شــده ازقبیــل عملکــرد‬ ‫درایــر‪ ،‬کمپرســور‪ ،‬سیســتم های کنترلــی‪،‬‬ ‫سیســتم های اطفــای حریــق‪ ،‬مدارهــای قطــع‬ ‫جریــان و فراینــد (‪ )ESD‬و بررســی سیســتم‬ ‫ارتینــگ اســت»‪ .‬ایــن مقــام مســئول از مــردم‬ ‫خواســت در زمــان ســوخت گیری مــوارد ایمنــی‬ ‫را رعایــت کــرده و از خودروهایــی کــه مخــازن‬ ‫‪ CNG‬ان هــا استانداردســازی و ازمــون شــده اند‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬مدیــرکل اســتاندارد درپایــان‬ ‫خواســتار همــکاری بیشــتر جایــگاه داران بــا‬ ‫بازرســان شــرکت های بازرســی فنــی شــد‪.‬‬ ‫گازرسانی به ‪ 860‬روستای گیالن در دولت تدبیر و امید‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫شــرکت گاز اســتان گیــان از ابتــدای‬ ‫دولــت تدبیــر و امیــد در تابســتان ســال‬ ‫‪ 1392‬تاکنــون توانســته اســت ‪860‬‬ ‫روســتا را در سراســر اســتان از گاز طبیعــی‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی‬ ‫بهره منــد کنــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫گاز گیــان؛ مهنــدس اکبــر؛ مدیرعامــل‬ ‫شــرکت گاز اســتان گیــان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«برخــورداری از نعمــت گاز همــواره یکــی‬ ‫از مهم تریــن خواســته های مــردم به ویــژه‬ ‫روســتاییان عزیــز بــوده و به همین ســبب‬ ‫بــا روی کار امــدن دولــت تدبیــر و امیــد‬ ‫درراســتای تحقق بخشــیدن بــه ایــن‬ ‫خواســته مهــم و همچنیــن حفــظ و‬ ‫صیانــت از محیــط زیســت‪ ،‬پــروژه بنــد‬ ‫«ق» تبصــره دو قانــون بودجــه ســال ‪93‬‬ ‫جهــت گازرســانی بــه روســتاها تعریــف‬ ‫شــد کــه مورد تائیــد شــورای اقتصــاد نیــز‬ ‫قــرار گرفــت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬شــرکت گاز‬ ‫اســتان گیــان به علــت تقاضــای بــاالی‬ ‫مــردم عزیــز اســتان بــرای برخــورداری از‬ ‫ایــن نعمــت الهــی و همدلــی و همیــاری‬ ‫مســئولین اســتانی و نیــز موقعیــت مناســب‬ ‫جغرافیایــی و فنــی از جملــه تراکــم و‬ ‫نزدیکــی روســتاها بــه هــم و وجــود خطــوط‬ ‫تغذیــه مناســب بیــن شــهرهای اســتان‬ ‫توانســت در اجــرای ایــن طــرح مهــم‬ ‫پیشــگام شــود»‪ .‬مهنــدس اکبــر بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«در تابســتان ســال ‪ 47 ،1392‬شــهر و‬ ‫‪ 1194‬روســتا در اســتان گیــان برخــوردار‬ ‫از گاز طبیعــی بودنــد؛ ولــی بــا اجــرای‬ ‫پروژه هــای گازرســانی گســترده در دولــت‬ ‫تدبیــر و امیــد‪ ،‬درطــول مــدت هفت ســال‪،‬‬ ‫چهــار شــهر و ‪ 860‬روســتا کــه بســیاری از‬ ‫ان هــا در مناطــق دورافتــاده و کوهســتانی‬ ‫گیــان قــرار دارنــد بهره منــد از گاز‬ ‫طبیعــی شــده اند»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫اســتان گیــان اظهــار داشــت‪« :‬هم اکنــون‬ ‫در هفتــه دولــت ‪ 99‬همــه شــهرهای اســتان‬ ‫به جــز ماســوله به جهــت دارا بــودن بافــت‬ ‫تاریخــی و دوهــزار و ‪ 57‬روســتای گیــان‬ ‫بهره منــد از نعمــت گاز طبیعــی هســتند‬ ‫و باتوجه به اینکــه متوســط بهره منــدی‬ ‫خانوارهــای شــهری و روســتایی اســتان‬ ‫بــه ‪ 98‬درصــد رســیده اســت‪ ،‬بنابــر تعریــف‬ ‫وزارت نفــت‪ ،‬گیــان را هماننــد نامــش‬ ‫می تــوان اســتان ســبز نامیــد»‪ .‬ایــن مقــام‬ ‫مســئول بیــان کــرد‪« :‬ایــن شــرکت در طــی‬ ‫مــدت هفت ســال بــا برنامه ریــزی مناســب‬ ‫و همــکاری شایســته ســایر ســازمان ها‬ ‫توانســته اســت بیــش از ‪ 400‬هــزار مشــترک‬ ‫جدیــد جــذب کنــد و بــرای تحقــق ایــن‬ ‫مهــم بیــش از هفت هزارکیلومتــر شــبکه‬ ‫گاز اجــرا و بالغ بــر ‪ 200‬هــزار انشــعاب‬ ‫گاز نصــب کــرده اســت»‪ .‬مهنــدس اکبــر‬ ‫بــا اعــام ایــن مهــم اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«شــرکت گاز اســتان گیــان به جهــت‬ ‫اجــرای شایســته پروژه هــای بنــد «ق» و‬ ‫گازرســانی گســترده بــه اقصی نقــاط اســتان‬ ‫گیــان‪ ،‬ازســوی شــرکت ملــی گاز بــرای‬ ‫انجــام گازرســانی بــه اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان (منطقــه سیســتان) به عنــوان‬ ‫اســتان معیــن انتخــاب شــده اســت کــه‬ ‫امیــد دارم بــا توســعه گازرســانی‪ ،‬زمینــه‬ ‫رونــق و ابادانــی سیســتان و بلوچســتان‬ ‫و افزایــش رضایتمنــدی مــردم شــریف‬ ‫ان اســتان فراهــم شــود»‪ .‬وی در خاتمــه‬ ‫گفــت‪« :‬شــرکت گاز اســتان گیــان‬ ‫هم اکنــون بــه پایــان عملیــات توســعه ای‬ ‫خــود نزدیــک شــده و به همین علــت‬ ‫عالوه بــر انجــام کارهــای روتیــن هــدف‬ ‫مهــم دیگــری را در دســتورکار خــود قــرار‬ ‫داده و ان اجــرای پروژه هــای کیفــی‬ ‫متنــوع درجهــت ارائــه خدمــات پایــدار و‬ ‫افزایــش رضایتمنــدی مشــترکین اســت‬ ‫کــه از جملــه ایــن پروژه هــا می تــوان‬ ‫بــه طــرح قرائــت انالیــن صورتحســاب گاز‪،‬‬ ‫ســامانه مکانیــزه پاســخگویی بــه شــکایات‪،‬‬ ‫اپلیکیشــن خدمــات الکترونیــک گاز‪ ،‬اجــرای‬ ‫سیســتم مرکــز پیــام و اتفاقــات متمرکــز‪،‬‬ ‫سیســتم قرائــت از راه دور جایگاه هــای‬ ‫‪ CNG‬و ‪ ...‬کــه مــوارد فــوق مصادیــق دولــت‬ ‫الکترونیــک و موردتاکیــد مقامــات عالــی‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬اشــاره کــرد»‪.‬‬ ‫بازدید فرماندار ری از روند احداث اولین هتل شهرستان‬ ‫(ع)‬ ‫توسط استان حضرت عبدالعظیم‬ ‫حســین توکلــی کجانــی؛ معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری‬ ‫به همــراه معــاون اجرایــی اســتان حضــرت عبدالعظیــم(ع) و ســایر مســئولین از رونــد‬ ‫احــداث اولیــن هتــل شهرســتان ری بازدیــد کــرد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی فرمانــداری‬ ‫ویــژه شهرســتان ری؛ ایــن هتــل توســط اســتان حضــرت عبدالعظیم الحســنی(ع) در‬ ‫زمینــی بــه مســاحت ‪ ۲۴۰۰‬مترمربــع در پنج طبقــه و بــا ظرفیــت ‪ ۳۷‬اتــاق و پذیــرش‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬نفــر درحــال احــداث اســت‪.‬‬ ‫پویش هنرمندان ری برای اهدای‬ ‫لباس فرم دانش اموزان به مناطق محروم کشور‬ ‫انجمــن موســیقی شهرســتان ری بــا همــکاری موســه فرهنگــی و هنــری نافا‪ ،‬دراســتانه‬ ‫ســال تحصیلــی جدیــد‪ ،‬اقــدام بــه تهیــه لبــاس فــرم دانش امــوزان و اهــداء بــه مناطــق‬ ‫محــروم کشــور کــرد‪ .‬به گــزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی شهرســتان‬ ‫ری؛ علیرضــا قدیــری؛ مســئول انجمــن موســیقی شهرســتان ری دراین خصــوص گفــت‪:‬‬ ‫«از انجایی کــه لباس هــای فــرم دانش امــوزان در ســال تحصیلــی گذشــته به دلیــل‬ ‫برگــزاری غیرحضــوری کالس هــا‪ ،‬بالاســتفاده مانــده بــود‪ ،‬در یــک فراخــوان لباس هــای‬ ‫فــرم دانش امــوزان شــهرری جمــع اوری و پــس از مرتب ســازی و شــماره بندی بــرای‬ ‫مناطــق ســفید از کرونــا کــه کالس هــای حضــوری دارنــد‪ ،‬ارســال شــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«مکاتبـه ای هــم بــا ادارات اموزش وپــرورش شهرســتان ری شــده کــه مــدارس همــکاری‬ ‫الزم را دراین زمینــه داشــته باشــند تــا مــردم بیشــتری در ایــن کار خیــر ســهیم شــوند»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬در فــاز اول ایــن پویــش‪ ،‬لباس هــای فــرم دانش امــوزان بــه شهرســتان های‬ ‫محــروم اســتان سیســتان و بلوچســتان ارســال شــد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران خبر داد؛‬ ‫یک هزار و ‪ ۲۱۹‬پرونده‬ ‫خسارت کسب وکارهای فرهنگی اسیب دیده از کرونا‬ ‫عباســعلی کوشــکی‪ /‬مدیــرکل فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی مازنــدران از پرداخــت‬ ‫‪۹۸‬میلیاردریالــی تســهیالت بانکــی بــه‬ ‫کســب وکارهای اســیب دیده از کرونــا در ایــن‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی‬ ‫اســتان خبــر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران؛‬ ‫عبــاس زارع بااشــاره به کســب وکارهای‬ ‫اســیب دیده از کرونــا در حــوزه فرهنــگ گفــت‪:‬‬ ‫«یک هــزار و ‪ ۲۱۹‬پرونــده خســارت دیده در ســطح اســتان تشــکیل شــد کــه ‪۴۹۲‬‬ ‫پرونــده در بخــش کارگاه هــای خویش فرمــا‪ ۱۶۳ ،‬پرونــده در بخــش کارگاه هــای رســمی‬ ‫و ‪ ۵۶۰‬پرونــده نیــز در بخــش کارگاه هــای غیررســمی در بانــک عامــل ثبــت شــد»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به جایــگاه فرهنــگ و هنــر در نهادینه ســازی مبانــی گوناگــون تمدنــی در جامعه‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬فرهنــگ و هنــر از امــوزش‪ ،‬هدایــت و خالقیــت تــا کس ـب وکار و‬ ‫درامدزایــی را پوشــش می دهــد و توســعه هــر جامعــه مرهــون تالش هــای فعــاالن‬ ‫ایــن عرصــه اســت»‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران همچنیــن بــر لــزوم‬ ‫حمایــت جــدی از فعــاالن فرهنگــی و هنــری تاکیــد کــرد و اذعــان داشــت‪« :‬متولــی‬ ‫اصلــی فرهنــگ و هنــر کشــور وزارت فرهنــگ و ارشــاد اسالمی ســت کــه ســاماندهی و‬ ‫پشــتیبانی از ایــن عرصــه را برعهــده دارد و خوشــبختانه بــا اقــدام به موقــع‪ ،‬توانســتیم به‬ ‫جریــان فرهنــگ و هنــر اســتان کمک هــای الزم را تزریــق کنیــم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬تاکنــون‬ ‫بیــش از ‪ ۹۸‬میلیاردریــال تســهیالت درخواســتی درخصــوص اســیب های کرونایــی بــه‬ ‫کســب وکارهای فرهنگــی و هنــری توســط بانــک عامــل پرداخــت شــده اســت»‪.‬‬ ‫تقدیر نماینده رامهرمز‬ ‫از توزیع به موقع مرسوالت پستی‬ ‫ســید علــی موسوی نســب‪ /‬نماینــده مــردم رامهرمــز و رامشــیر (اســتان خوزســتان)‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی از توزیــع به موقــع مرســوالت پســتی در این دو شهرســتان‬ ‫قدردانــی کــرد‪ .‬براهیــم متینیــان؛ نماینــده مــردم رامهرمز و رامشــیر در مجلس شــورای‬ ‫اســامی در جریــان بازدیــد از اداره پســت شهرســتان رامهرمــز و دیــدار بــا کاکنــان‪،‬‬ ‫تــاش همــکاران پســت در خدمت رســانی ســریع و به موقــع بــه مــردم را قابل تحســین‪،‬‬ ‫ارزیابــی کــرد‪ .‬وی تــاش مضاعــف کارکنــان شــبکه پســتی در دوران شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا را ســتودنی خوانــد و گفــت‪« :‬ایثارگــری و خدمت رســانی شــبانه روزی ایــن‬ ‫کارکنــان موجــب شــده‪ ،‬بخــش زیــادی از مشــکل ارســال و تحویــل خریدهــای‬ ‫غیرحضــوری مــردم در سراســر کشــور حــل شــود»‪ .‬مهــران ارپناهــی؛ رئیــس اداره‬ ‫پســت شهرســتان رامهرمــز نیــز در این دیــدار ضمــن ارائــه گزارشــی از خدمــات پســت‬ ‫در شــهرها و روســتاهای اســتان‪ ،‬بــه معرفــی خدمــات جدیــد شــبکه پســتی مطابــق بــا‬ ‫نیــاز روز مــردم و بــازار پرداخــت‪.‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اراک؛ درگیر سه بحران کرونا‬ ‫کمبود نیرو و کاهش منابع مالی‬ ‫رضــا صفائی نســب‪ /‬رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اراک گفــت‪« :‬ایــن دانشــگاه بــا ســه‬ ‫بحــران کرونــا‪ ،‬کمبــود نیــروی انســانی و‬ ‫کمبــود منابــع مالــی روبه روســت»‪ .‬دکتــر‬ ‫ســید محمــد جمالیــان دهــم شــهریورماه‬ ‫در جلســه هیئت رئیســه ایــن دانشــگاه کــه‬ ‫باحضــور علی اکبــر کریمــی؛ نماینــده مــردم‬ ‫اراک‪ ،‬خنــداب و کمیجــان در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی برگــزار شــد‪ ،‬بااشــاره به برخــی تهدیــدات ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا در‬ ‫ماه هــای اخیــر‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬در شــرایط کرونــا بــا افزایــش هزینه هــا و کاهــش درامدهــا‬ ‫روبـه رو شــده ایم‪ ،‬اغلــب خریدهــا نقــدی شــده و بــا توجــه افزایــش قیمت هــا دانشــگاه‬ ‫تحت فشــار قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه تهیــه وســایل حفاظــت فــردی‬ ‫بــرای پرســنل‪ ،‬دانشــگاه را به لحــاظ نقدینگــی بــا مشــکل روبـه رو کــرده اســت و بایــد‬ ‫حمایــت ویــژه ای از دانشــگاه های علــوم پزشــکی صــورت گیــرد‪ ،‬خســتگی مفــرط کادر‬ ‫درمــان و پرســتاران را نیــز از دیگــر تهدیــدات دانســت و گفــت‪« :‬امــار ترومــا‪ ،‬تصادفــات‬ ‫و حــوادث صنعتــی باالســت؛ به طوری کــه بیمارســتان ولیعصــر به عنــوان مرکــز‬ ‫ترومــا و بیمارســتان امیرالمومنیــن به عنــوان ســانتر کرونــا بــا تمــام ظرفیــت مشــغول‬ ‫خدمات رســانی هســتند‪ ،‬تعــدادی از بیمــاران مبتــا بــه کرونــا نیــز در بخــش قدیمــی‬ ‫بیمارســتان ای ـت اهلل خوانســاری پذیــرش شــده اند و ایــن مســئله باعــث شــده اســت‬ ‫کــه پزشــکان نیــز تحت فشــار بســیار باشــند»‪ .‬جمالیــان تصریــح کــرد‪« :‬دســتمان‬ ‫بــاز نیســت و به لحــاظ بیمارســتانی محدودیــت جــدی داریــم و فقــط می تــوان روی‬ ‫بیمارســتان امیرکبیــر حســاب بــاز کــرد کــه ایــن مرکــز درمانــی سی تی اســکن و‬ ‫سیســتم اکسیژن رســانی نــدارد‪ ،‬در ایــن مــدت دانشــگاه ســعی کرد لوله کشــی سیســتم‬ ‫اکسیژن رســانی بیمارســتان امیرالمومنیــن را تکمیــل کنــد کــه محقــق شــد و درصــدد‬ ‫تهیــه یــک دســتگاه سی تی اســکن در بیمارســتان امیرکبیــر هســتیم تــا در پائیــز‬ ‫درصــورت شــدت گرفتن بیمــاری بتــوان از ایــن مرکــز درمانــی هــم اســتفاده کــرد»‪.‬‬ ‫جابه جایی بیش از یک میلیون تن کاال در ایالم‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان‬ ‫لو نقــل اداره کل راهــداری و حم ‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬معــاون حم ‬ ‫ایــام گفــت‪« :‬بیــش از یک میلیون تــن کاال طــی ‪ 56‬هــزار و ‪ 306‬بارنامه در ســطح اســتان‬ ‫جابه جــا شــده اســت»‪ .‬محمــد حســنی گفــت‪« :‬ســاالنه بیــش از ‪ 98‬درصــد جابه جایــی‬ ‫لو نقــل جــاده ای صــورت می گیــرد کــه‬ ‫کاال در داخــل اســتان توســط بخــش حم ‬ ‫ایــن بخــش دارای قابلیت هــا و امکانــات گســترده ای در ســطح کشــور اســت»‪ .‬حســنی‬ ‫عنــوان کــرد‪« :‬عمــده کاال هــای جابه جاشــده از مبــداء اســتان به ترتیــب‪ ،‬انــواع ســیمان‪،‬‬ ‫گنــدم‪ ،‬انــواع گاز مایــع‪ ،‬کلینگــر‪ ،‬ماســه و پلــی اتیلــن و ســایرکاال ها بــوده اســت»‪ .‬وی‬ ‫لو نقــل فعــال هســتند‪،‬‬ ‫با بیان اینکــه بیــش از ش ـش هزار و ‪ 994‬راننــده در بخــش حم ‬ ‫لو نقــل‬ ‫گفــت‪« :‬در ایــن مــدت س ـه هزار و ‪ 968‬حوالــه الســتیک بــرای راننــدگان حم ‬ ‫و جــاده ای اســتان صــادر شــده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬توزیــع الســتیک در ایــن اســتان‬ ‫بــا نــرخ مصــوب دولتــی بــا هماهنگــی ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت ازطریــق‬ ‫نمایندگی هــای الســتیک صــورت می گیــرد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫دو شنبه ‪ 17‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2062‬‬ ‫شهردار کرمان خبر داد؛‬ ‫سرعت بخشی به اسفالت معابر شهر‬ ‫در قالب «پویش اسفالت»‬ ‫عفت فــاح‪ /‬شــهردار کرمــان گفــت‪« :‬باتوجه بــه ضــرورت توجــه جــدی بــه ارتقــای‬ ‫کیفــی پروژه هــای عمرانــی الزم اســت در همــه طرح هــای عمرانــی از مشــاور ذی صــاح‬ ‫اســتفاده شــود»‪ .‬ســید مهــران عالــم زاده در جلســه پیگیــری برخــی از پروژه هــای‬ ‫شــهر کرمــان افــزود‪« :‬تمــام پروژه هــای عمرانــی به رغــم مســائل و مشــکالتی کــه در‬ ‫پیشــبرد طرح هــا بــا ان روبـه رو هســتیم‪ ،‬بایــد بــا کیفیــت بــاال اجــرا شــوند تــا رضایــت‬ ‫مــردم فراهــم ایــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬بــا مدیریــت صحیــح و اصولــی‪ ،‬عالوه بــر پیشــبرد‬ ‫ســریع تر پروژه هــای شــهری‪ ،‬می تــوان کیفیــت کار را نیــز ارتقــاء داد»‪ .‬شــهردار‬ ‫کرمــان بابیان اینکــه در پــروژه ارامســتان به میــزان ‪ 3500‬مترمکعــب خاک بــرداری‬ ‫شــده بــه اجــرای طــرح پویــش اســفالت معابــر شــهر کرمــان اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«تاکنــون‪66 ،‬هزار مترمربــع از معابــر محــدوده منطقــه چهــار اســفالت شــده و ایــن‬ ‫طــرح همچنــان بــا جدیــت دنبــال می شــود»‪ .‬وی درخصــوص طــرح ارتقــای حمل ونقــل‬ ‫عمومــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬بــرای راه انــدازی ترامــوا در کرمــان‪ ،‬شــرح خدمــات مصــوب‬ ‫وزارت کشــور بــه مشــاور ارائــه شــده کــه وضعیــت فراخــوان مشــاور تــا هفتــه اینــده‬ ‫مشــخص می شــود»‪ .‬شــهردار کرمــان همچنیــن از ادامــه بازســازی نــاوگان حمل ونقــل‬ ‫عمومــی شــهر کرمــان خبــر داد‪ .‬عال ـم زاده بــه تحویــل دو قطعــه زمیــن بــرای راه انــدازی‬ ‫بازارچه هــای مشــارکتی نیــز اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬دراین زمینــه مقــرر شــده مقدمــات‬ ‫کارشناســی و فراخــوان درخصــوص دو قطعــه زمیــن مربــوط‪ ،‬پیگیــری و انجــام شــود»‪ .‬وی‬ ‫درخصــوص پــروژه بــازار قلعه محمــود بیــان کــرد‪« :‬درهــای شــش دهنه ورودی بــازار‬ ‫درحــال اماده سازی ســت؛ جهــاد دانشــگاهی بایــد طــرح اولیــه مرمــت را ظــرف مــدت‬ ‫یک مــاه و طــرح اتصــال بیــن بــازار شــمالی و جنوبــی را ظــرف مــدت چهار مــاه تحویــل‬ ‫دهــد»‪ .‬شــهردار کرمــان افــزود‪« :‬در اجــرای طــرح مرمــت بــازار قلعه محمــود‪ ،‬امــاک‬ ‫خطرســاز شناســایی می شــود و اخــذ حکــم طــی هفتــه اینــده پیگیــری خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫رشد ‪10‬درصدی تولید اهن اسفنجی‬ ‫در شرکت فوالد سفیددشت چهارمحال و بختیاری‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫استاندار فارس در جشنواره شهید رجایی مطرح کرد؛‬ ‫راه اندازی پست برق موبایل در هفت تپه‬ ‫ســید علــی موسوی نســب‪ /‬سرپرســت معاونــت بهره بــرداری شــرکت بــرق‬ ‫منطقـه ای خوزســتان گفــت‪« :‬یــک پســت موبایــل بــا ظرفیــت ‪ 40‬مگاولت امپــر در پســت‬ ‫بــرق اصلــی هفت تپــه شهرســتان شــوش راه انــدازی و وارد مــدار شــد»‪ .‬به گــزارش‬ ‫ی راد بیــان‬ ‫روابط عمومــی شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان؛ رامیــن گلشــن ‬ ‫کــرد‪« :‬به منظــور جلوگیــری از بحرانی شــدن وضعیــت پربــاری ترانســفورماتورهای‬ ‫‪230.132‬کیلوولــت پســت بــرق اصلــی هفت تپــه در شــرایط پیــک بــار و جلوگیــری از‬ ‫خاموشــی مشــترکین به واســطه ایــن پربــاری‪ ،‬پســت بــرق موبایــل ‪ GIS‬در هفت تپــه‬ ‫مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت»‪ .‬وی بابیان اینکــه ایــن پســت موبایــل نقــش موثــری‬ ‫در گــذر از پیــک مصــرف تابســتان جــاری داشــته اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬بــا ایــن اقــدام‬ ‫ضمــن کاهــش بــار ترانســفورماتورهای ‪230‬کیلوولــت پســت اصلــی هفت تپــه‪ ،‬بخــش‬ ‫قابل توجهــی از بــار مشــترکین هفت تپــه تامیــن و باعــث افزایــش پایــداری ایــن پســت‬ ‫بــرق شــده اســت»‪ .‬سرپرســت معاونــت بهره بــرداری شــرکت بــرق منطقـه ای خوزســتان‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬ایــن پســت موبایــل ‪230.132‬کیلوولــت‪40 ،‬مگاولت امپــر ظرفیــت دارد و‬ ‫از تمهیــدات اندیشیده شــده بــرای عبــور از تابســتان ‪ 99‬بــوده اســت»‪.‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫تو ســومین جشــنواره شــهید رجایی اســتان‬ ‫اســتاندار فــارس در بیس ‬ ‫فــارس‪ ،‬بــا بیــان اقدامــات مهــم دســتگاه های اجرایــی اســتان‪ ،‬در‬ ‫حــوزه ســامت نیــز بــه موفقیــت دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز در‬ ‫مدیریــت بحــران کوویــد‪ ۱۹-‬به عنــوان الگویی در کشــور اشــاره کرد‪.‬‬ ‫تو ســومین جشــنواره شــهید رجایــی اســتان فــارس‪ ،‬بــا معرفی‬ ‫بیس ‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز به عنــوان دســتگاه برتــر اســتان در‬ ‫تو ســومین‬ ‫ارزیابــی عملکــرد ســال ‪ ۹۸‬برگــزار شــد‪ .‬در ائیــن بیس ‬ ‫جشــنواره شــهید رجایــی اســتان فــارس کــه باحضــور اســتاندار‬ ‫فــارس‪ ،‬معاونــان اســتانداری‪ ،‬فرمانــداران شهرســتان ها و مدیــران‬ ‫و مســئوالن دســتگاه های اجرایــی اســتان فــارس برگــزار شــد‪،‬‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی شــیراز به عنــوان دســتگاه برتــر اســتان در‬ ‫گــروه ســامت و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬معرفــی و تقدیــر شــد‪ .‬اســتاندار‬ ‫فــارس در این ائیــن بــا تســلیت ایــام ســوگواری امــام حســین(ع) و‬ ‫گرامیداشــت هفتــه دولــت‪ ،‬یــاد و خاطــره شــهدا‪ ،‬امــام شــهدا(ره) و‬ ‫شــهدای دولــت به ویــژه شــهیدان رجایــی و باهنــر‪ ،‬هفتــه دولــت‬ ‫را هفتـه ای بــرای تکریــم خادمــان مــردم در دســتگاه های اجرایــی و‬ ‫تقدیــر از مدیــران و کارکنانــی برشــمرد کــه وظیفــه خــود را خدمت‬ ‫بــه مــردم در تمــام اقشــار جامعــه می داننــد‪ .‬دکتــر عنایت الــه‬ ‫رحیمــی بــا بیــان گزیــده ای از فعالیــت دســتگاه ها و ســازمان های‬ ‫دولتــی اســتان فــارس در ســال گذشــته‪ ،‬از انجــام اقدامــات مناســب‪،‬‬ ‫ارزشــمند و اثرگــذار در حوزه هــای مختلــف زیرســاختی‪ ،‬عمرانــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬بهداشــتی و درمانــی در‬ ‫فــارس ســخن گفــت و اضافــه کــرد‪« :‬اگــر بــه عملکــرد هرکــدام‬ ‫از ایــن حوزه هــا توجــه کنیــم مشــاهده می کنیــم کــه کارهــای‬ ‫مهــم و بزرگــی در اســتان انجــام شــده اســت»‪ .‬او درادامــه بااشــاره به‬ ‫پروژه هــای مهــم اســتان فــارس در حــوزه توســعه و خدمت رســانی‬ ‫از بهره بــرداری از فــاز نخســت طــرح اب رســانی خــط دوم شــهر‬ ‫شــیراز به عنــوان کالن شــهر جنــوب کشــور نــام بــرد کــه فــاز دوم‬ ‫ایــن طــرح نیــز بــه زودی بــه بهره بــرداری می رســد»‪ .‬توســعه‬ ‫اب رســانی بــه تعــدادی از شــهرهای اســتان‪ ،‬راه انــدازی تصفیه خانــه‬ ‫شــماره ‪ ۲‬فاضــاب شــیراز به عنــوان مجهزتریــن و به روزتریــن‬ ‫تصفیه خانــه در کشــور و توســعه زیرســاخت های حمل ونقــل‬ ‫اســتان دیگــر پروژه هــای مهمــی بــود کــه اســتاندار فــارس از ان هــا‬ ‫نــام بــرد‪ .‬او همچنیــن از بهبــود شــاخص کسـب وکار‪ ،‬کاهــش نــرخ‬ ‫بیــکاری‪ ،‬اضافه شــدن کارگاه هــا و کارخانه هــای مختلــف بــه چرخــه‬ ‫تولیــدات اســتان و کشــور‪ ،‬اضافه شــدن هفــت شهرســتان جدیــد بــه‬ ‫شهرســتان های فــارس‪ ،‬برگــزاری مناســب انتخابات مجلس شــورای‬ ‫اســامی و میــان دوره ای خبــرگان رهبــری در اســتان و تشــییع پیکر‬ ‫ســردار بــزرگ اســام شــهید «قاســم ســلیمانی» کــه به عنــوان یــک‬ ‫اتفــاق بــزرگ در تاریــخ ثبــت شــد‪ ،‬کنتــرل بزهکاری هــا و کاهــش‬ ‫میــزان طــاق به عنــوان دیگــر اقدامــات و موفقیت هــای اســتان‬ ‫درزمینــه توســعه و پیشــرفت در حوزه هــای اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی یــاد کــرد‪.‬‬ ‫مدیــر دفتــر روابط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان گفــت‪« :‬شــرکت توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق گلســتان در رزمایــش کمــک مومنانــه درراســتای رســالت اجتماعــی و بنابــر‬ ‫فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬ایــن شــرکت نیــز بــا اهــدای ده هــا بســته معیشــتی‬ ‫بــه رزمایــش کمــک مومنانــه پیوســت»‪ .‬رحمــت قره خانــی تصریــح کــرد‪« :‬درراســتای‬ ‫ترویــج فرهنــگ احســان و نیکــوکاری و همبســتگی اجتماعــی‪ ،‬شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫گلســتان بــا همــکاری پایــگاه بســیج این شــرکت‪ ،‬به منظــور بسترســازی فرهنگــی و همدلی‬ ‫بیش ازپیــش جامعــه و درراســتای مســئولیت های اجتماعــی خــود‪ ،‬بــه ایــن پویــش فرهنگی‬ ‫پیوســته اســت»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬ایــن میــزان کمــک درراســتای توصیــه مقــام معظــم‬ ‫رهبــری مبنی بــر کمــک بــه خانواده هــای نیازمنــد و اســیب دیده در شــرایط اقتصــادی‬ ‫موجــود انجــام شــد»‪ .‬قره خانــی ابــراز کــرد‪« :‬مــوج همدلــی بــرای حمایــت از خانوارهــای‬ ‫محــروم ایجــاد شــد‪ ،‬این بــار نیــز بــرای کاهــش مشــکالت خانواده هــای نیازمنــد یــا‬ ‫افرادی کــه کسـب وکار انــان بــر اثــر ویــروس کرونــا دچــار خســارت شــد ســهیم شــد»‪ .‬وی‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬در ایــن مرحلــه از رزمایــش همدلــی مومنانــه بــه تعداد ‪ ۱۲۰‬بســته معیشــتی‬ ‫جهــت خانواده هــای بی بضاعــت تهیــه و تحویــل شــد»‪.‬‬ ‫راه اندازی سایت ‪ 4G‬تلفن همراه روستای پیشکمر‬ ‫ســایت ‪ 4G‬تلفــن همــراه روســتای پیشــکمر راه انــدازی شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان؛ ســایت تلفــن همــراه روســتای پیشــکمر که بــه تکنولــوژی ‪4G‬‬ ‫مجهــز اســت راه انــدازی شــد‪ .‬در ایــن مراســم کــه باحضــور فرمانــدار کاللــه و تنــی چنــد از‬ ‫مســئوالن شهرســتانی برگــزار شــد‪ ،‬ســایت ‪ 4G‬تلفــن همــراه بــه بهره بــرداری رســید و مردم‬ ‫روســتای پیشــکمر می تواننــد از کیفیــت بیشــتری در ارتباطــات تلفــن همــراه اول بهره منــد‬ ‫شــوند‪ .‬الزم به توضیــح اســت؛ افتتــاح ســایت تلفــن همــراه اول در روســتای پیشــکمر در‬ ‫قالــب پــروژه توســعه ارتباطــات ســیار در اســتان گلســتان و راه انــدازی ‪ ۱۶۰‬ســایت اســت‬ ‫کــه موجــب ارتقــای ســطح پوش ـش دهی همــراه اول و افزایــش کیفیــت ارتباطــات ســیار‬ ‫در اســتان خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به روزرسانی هنرستان های کشاورزی در شهرستان ری‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫ائیــن بازگشــایی مــدارس شهرســتان ری در‬ ‫ســال تحصیلــی ‪ ۹۹-۱۴۰۰‬هم زمــان بــا کل‬ ‫کشــور روز شــنبه باحضــور کاظــم خــاوازی؛‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی‪ ،‬حســین توکلــی‬ ‫کجانــی؛ فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری و‬ ‫جمعــی از مســئوالن اســتانی و شهرســتانی‬ ‫در هنرســتان امــام علــی(ع) بخــش کهریــزک‬ ‫شهرســتان ری اغــاز شــد‪ .‬وزیر جهاد کشــاورزی‬ ‫بابیان اینکــه دانش امــوزان هنرســتان های‬ ‫کشــاورزی نیروهــای انســانی ایــن بخــش در‬ ‫اینــده هســتند‪ ،‬گفــت‪« :‬جهــاد کشــاورزی‬ ‫طــی تفاهم نامــه ای بــا اموزش وپــرورش‬ ‫به دنبــال نوســازی و به روزرســانی تجهیــزات‬ ‫هنرســتان های کشاورزی ســت»‪ .‬کاظــم‬ ‫خــاوازی اظهــار داشــت‪« :‬جهــاد کشــاورزی‬ ‫طــرح کشــاورزان اینــده را تدویــن و بــه شــورای‬ ‫عالــی عشــایری و روســتای کشــور ارســال‬ ‫کــرده تــا دانش اموختــگان بخــش کشــاورزی‬ ‫به راحتــی وارد ایــن عرصــه شــوند»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬براســاس طــرح کشــاورزان اینــده‪،‬‬ ‫تجهیــز‪ ،‬تکمیــل و به روزرســانی تجهیــزات‬ ‫هنرســتان های کشــاورزی و ورود هنرجویــان‬ ‫ایــن بخــش بــه بــازار کار بــا ســرعت بیشــتر‬ ‫و بروکراســی اداری کمتــری صــورت خواهــد‬ ‫گرفــت»‪ .‬وزیــر جهــاد کشــاورزی بابیان اینکــه‬ ‫کشــاورزان در تامیــن امنیــت غذایــی کشــور‬ ‫نقــش برجســته ای دارنــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«تامیــن نیــروی انســانی متخصــص و کارامــد‬ ‫در ایــن بخــش یکــی از اصلی تریــن دغدغه هــای‬ ‫جهــاد کشاورزی ســت»‪ .‬خــاوازی اعــام کــرد‪:‬‬ ‫«رشــد ارزش افــزوده بخــش کشــاورزی طــی‬ ‫ســال گذشــته هشــت و هشـت دهم بــوده اســت‬ ‫کــه موجــب مثبت شــدن رشــد اقتصــادی‬ ‫کشــور شــده اســت»‪ .‬خــاوازی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«بخــش کشــاورزی کشــور طــی پنج مــاه‬ ‫امســال نیــز بــا رشــد خــوب اقتصــادی همــراه‬ ‫بــوده کــه تمامــی ایــن مــوارد به دلیــل وجــود‬ ‫نیــروی انســانی متخصــص و متعهــد صــورت‬ ‫گرفتــه اســت»‪ .‬در ادامــه ایــن مراســم معــاون‬ ‫اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویژه شهرســتان ری‬ ‫گفــت‪« :‬امســال بــا فرازونشــیب هایی روبــه رو‬ ‫بودیــم و شــیوع ویــروس کرونــا باعــث شــد تا در‬ ‫ســال تحصیلــی جدیــد نتوانیــم از ظرفیت هــای‬ ‫مــدارس به نحواحســن اســتفاده کنیم»‪ .‬حســین‬ ‫توکلــی کجانــی بابیان اینکــه در ســال گذشــته‬ ‫نیــز به خاطــر شــیوع ویــروس کرونــا و الودگــی‬ ‫هــوا کالس هــا غیرحضــوری برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«در شهرســتان ری همــواره به خاطــر االینده هــا‬ ‫بــا مشــکالتی روبـه رو هســتیم و گاهــی به خاطــر‬ ‫ایــن پدیــده مــدارس تعطیــل می شــد»‪ .‬وی‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬تجربــه خــوب و حرکتــی در محرم‬ ‫امســال بــا تدبیــر مقــام معظــم رهبــری ســطح با‬ ‫رویکــرد دولــت تدبیــر و امیــد در محــرم امســال‬ ‫داشــتیم و مــدارس در ایــن برگــزاری مراســم‬ ‫عــزاداری ســرور و ســاالر شــهیدان نقش اساســی‬ ‫داشــتند و بــا اســتفاده از ظرفیــت مــدارس‬ ‫مراســم عــزاداری را در فضــای بــاز برگــزار‬ ‫کردیــم»‪ .‬توکلــی کجانــی ادامــه داد‪« :‬بافــت‬ ‫مذهبــی و تاریخــی باعــث شــده ظرفیت هــای‬ ‫خوبــی در زیرســاخت های اموزشــی ایجــاد‬ ‫شــود و براســاس سیاســت گذاری ها و همراهــی‬ ‫خیــران و نهادهــا در احــداث فضاهــای اموزشــی‬ ‫و رفاهــی گام هــای موثــری درجهــت ارتقــای‬ ‫امــوزش برداشــته شــده اســت»‪ .‬فرمانــدار ویــژه‬ ‫شهرســتان ری اظهــار داشــت‪« :‬درراســتای‬ ‫توســعه صنعــت و کشــاورزی در شهرســتان ری‬ ‫کــه زیرســاخت های ان موجــود اســت درحــال‬ ‫برنامه ریــزی بــرای راه انــدازی یــک هنرســتان‬ ‫در شــهرک صنعتــی شــمس اباد هســتیم»‪ .‬ایــن‬ ‫مســئول خاطرنشــان کــرد‪« :‬البته یک هنرســتان‬ ‫قدیمــی هــم در ســطح شهرســتان ری داریــم‬ ‫کــه بســیاری از دانش امــوزان دیــروز انجــا‪ ،‬از‬ ‫مدیــران امــروزی هســتند»‪.‬‬ ‫استاندار خراسان جنوبی بیان کرد؛‬ ‫اقدامات هفته دولت؛ برگی درخشان در تاریخ خراسان جنوبی‬ ‫رئیس سازمان مدیریت ارامستان های شهرداری کرج‪:‬‬ ‫مدافعان خاموش‪ ،‬در خط مقدم خدمت به مردم هستند‬ ‫رضا بهنام‬ ‫بهــروز نصیرمنــش‪ /‬در پــی بــروز بیمــاری کوویــد ‪ ،۱۹‬وظایــف ســازمان بــرای خدمــت‬ ‫رســانی بــه مــردم شــدت مضاعفــی گرفتــه و به نوعــی مــا وهمــکاران مــان درصــف اول‬ ‫خدمــت بــه مــردم قرارگرفته ایــم‪ .‬حمیدرضــا عســگری افــزود‪« :‬اجــرای پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی درمحیــط ارامســتان به منظورجلوگیــری از انتشــار ویــروس بــوده کــه در ایــن‬ ‫مــدت بــه نحــو احســن بــه اجــرا درامــده و رعایــت می شــود»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬موضــوع‬ ‫بعــدی کــه طــی ایــن مــدت به طورجــدی مــورد توجــه قرارگرفــت‪ ،‬رعایــت موازیــن‬ ‫شــرعی در امــور تغســیل وتکفیــن امــوات کرونایــی بــود کــه بــا همــکاری جمعــی ازطــاب‬ ‫جهــادی‪ ،‬طاهریــن داوطلــب و همچنیــن طاهریــن شــاغل در ارامســتان به صــورت‬ ‫شــیفت بندی انجــام گرفــت»‪ .‬ایــن مســئول با بیان اینکــه متاســفانه درتیرمــاه یکــی از‬ ‫طاهریــن شــاغل درســازمان «شــهید خدمــت محمــد خمیس ابــادی» را به دلیــل ابتــا‬ ‫بــه کرونــا ازدســت دادیــم‪ ،‬اذعــان داشــت‪« :‬همســر ایــن شــهید بزرگــوار نیــز بــا روحیــه‬ ‫ایثــار وخدمــت قابــل تحســین خــود‪ ،‬هم اکنــون درســالن معــراج خواهــران مشــغول بــه‬ ‫خدمــت اســت»‪ .‬رئیــس ســازمان مدیریــت ارامســتان هــای شــهرداری کــرج با اشــاره به‬ ‫ســختی کار نیروهــای شــاغل در این مجموعــه درشــرایط بــروز بیمــاری‪ ،‬افــزود‪« :‬بــه‬ ‫نمایندگــی ازخــود و همــه کارکنــان ســازمان‪ ،‬از کلیــه شــهروندانی کــه بــا رعایــت دقیــق‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬نهایــت همــکاری را بــا ســازمان انجــام می دهنــد‪ ،‬قدردانــی‬ ‫می کنــم»‪ .‬ایــن مســئول بــه نحــوه فعالیــت ارامســتان بهشــت ســکینه (س) با توجه بــه‬ ‫پروتکل هــای ابالغــی ســتاد مقابلــه بــا کرونــا اشــاره کــرد و یــاداور شــد‪« :‬تــا اطــاع ثانــوی‬ ‫در روزهــای پنج شــنبه و جمعــه‪ ،‬گلــزار شــهدای بهشــت ســکینه (س) جهــت زیــارت اهــل‬ ‫قبــور تعطیــل اســت؛ ولــی مراســم خاکســپاری بــا رعایــت ائین نامه هــا و پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی و با حضورحداقــل بســتگان درجــه یــک انجــام می گیــرد»‪.‬‬ ‫مشارکت شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫در رزمایش «کمک مومنانه»‬ ‫فارس؛ الگوی موفق کشور در مدیریت بیماری کووید‪۱۹-‬‬ ‫در مراسم اغاز سال تحصیلی باحضور وزیر جهاد مطرح شد؛‬ ‫احســان عالیخانــی‪ /‬سرپرســت عملیــات شــرکت فــوالد سفیددشــت از رشــد‬ ‫‪10‬درصــدی تولیــد اهــن اســفنجی در واحــد احیــا مســتقیم ایــن شــرکت در پنج مــاه‬ ‫ابتدایــی ســال ‪ 99‬نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته خبــر داد‪ .‬ایمــان ســلیمانی‬ ‫افــزود‪« :‬در پنج مــاه اول ســال ‪ 99‬علی رغــم شــیوع ویــروس کرونــا و حضــور حداقلــی‬ ‫کارکنــان توانســتیم بــا تامیــن به موقــع مــواد اولیــه و زیرســاخت های موردنیــاز واحــد‬ ‫احیــا مســتقیم و همچنیــن رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و ایمنــی بــه تولیــد‬ ‫‪325‬هــزار و ‪ 58‬تــن اهــن اســفنجی دســت یابیــم»‪ .‬وی ضمــن قدردانــی از حمایت هــای‬ ‫همه جانبــه ســهام داران شــرکت و تــاش خالصانــه کارکنــان در تمامــی بخش هــا‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬در ســالی کــه به عنــوان جهــش تولیــد نام گــذاری شــده‪ ،‬تمامــی‬ ‫برنامه هــا و اهــداف شــرکت بــر اصــل تولیــد ایمــن و پایــدار طراحــی شــده اســت»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫اســتاندار خراســان جنوبی گفت‪« :‬هفتــه دولت‬ ‫امســال‪ ،‬به جهــت تعــدد پروژه هــا و حجــم‬ ‫اعتبــارات هزینه شــده‪ ،‬در تاریــخ اســتان بســیار‬ ‫اســتثنائی بــود»‪ .‬معتمدیــان بابیــان این مطلب‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬افتتــاح و کلنگ زنــی ‪۱۵۱۵‬‬ ‫پــروژه بــا اعتبــار بیــش از ‪ ۴۴۰۰‬میلیاردتومــان‬ ‫از مهم تریــن اتفاقــات هفتــه دولــت امســال‬ ‫بــود کــه از ابتــدای تاســیس اســتان تاکنــون‬ ‫بیش تریــن امــار پروژه هــا و اعتبــارات را‬ ‫شــامل می شــود»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه ایــن‬ ‫پروژه هــا در زمینه هــای اقتصــادی‪ ،‬عمرانــی‪،‬‬ ‫زیرســاختی و ســرمایه گذاری افتتــاح یــا‬ ‫کلنگ زنــی شــده‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬ســهم دولــت‬ ‫در تامیــن اعتبــارات الزم بــرای ‪ ۱۰۸۰‬پــروژه‬ ‫افتتــاح شــده و ‪ ۴۳۵‬پــروژه ای کــه کلنگ زنــی‬ ‫شــد‪ ،‬یک هــزار و ‪ ۶۵۰‬میلیاردتومــان اســت»‪.‬‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬از مجمــوع ایــن پروژه هــا‪۴۷۵ ،‬‬ ‫پــروژه در مناطــق شــهری و ‪ ۱۰۴۰‬پــروژه در‬ ‫مناطــق روســتایی بــود کــه ایــن موضوع نشــان‬ ‫از نــگاه ویــژه دولــت و جهت گیری هــای مــا‬ ‫بــه مناطــق روســتایی‪ ،‬مــرزی و کمتربرخــوردار‬ ‫اســت»‪ .‬اســتاندار اظهــار داشــت‪« :‬از مجمــوع‬ ‫اعتبــارات هزینه شــده بــرای طرح هــا و‬ ‫پروژه هــای هفتــه دولــت در ســال جــاری‬ ‫ســه هزار و ‪ ۵۷۶‬میلیاردتومــان‪ ،‬فقــط مربــوط‬ ‫بــه پروژه هــای عمرانی ســت کــه افتتــاح یــا‬ ‫کلنگ زنــی شــده اند»‪ .‬معتمدیــان متذکــر‬ ‫شــد‪« :‬ایــن حجــم از پروژه هــا درحالــی‬ ‫عملیاتــی شــده کــه دســتگاه های اجرایــی‬ ‫مــا به شــدت بــا محدودیت هــای مالــی و‬ ‫اعتبــاری مواجــه بوده انــد»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«محدودیت هــای مالــی ســبب شــده از‬ ‫ابتــدای ســال تاکنــون برخــی هزینه هــای‬ ‫جــاری کارکنــان پرداخــت نشــود؛ بااین وجــود‬ ‫مدیــران و کارکنــان دســتگاه های اجرایــی‬ ‫به دلیــل عشــق و عالقــه و دلســوزی به صــورت‬ ‫شــبانه روزی در تــاش هســتند»‪ .‬اســتاندار‬ ‫خراســان جنوبــی یــاداور شــد‪« :‬بــا همــکاری‬ ‫و همراهــی متولیــان امــر در هیئــات مذهبــی‬ ‫و حســینیه ها و همچنیــن عــزاداران حضــرت‬ ‫اباعبداهلل الحســین(ع) در محــرم امســال‪،‬‬ ‫شــاهد برگــزاری مراســم باشــکوه عــزاداری‬ ‫بــا رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫بودیــم»‪ .‬معتمدیــان بــا بیــان ایــن مطلــب در‬ ‫برنامــه زنــده تلویزیونــی گفتمــان هفته شــبکه‬ ‫خــاوران خاطرنشــان کــرد‪« :‬علی رغــم همــه‬ ‫دغدغه هایــی کــه وجــود داشــت‪ ،‬خوشــبختانه‬ ‫مراســم امســال بــا شــکوه هر چه تمام تــر‬ ‫برگــزار شــد»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه در تاریــخ‬ ‫شــیعیان جهــان‪ ،‬ایــن اولین بــار بــود که مراســم‬ ‫عــزاداری بــا محدودیت هایــی برگــزار می شــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬دشــمنان به دنبــال بهره بــرداری‬ ‫از ایــن شــرایط و محدودیت هــا بودنــد تــا‬ ‫فضــای دوقطبــی ایجــاد کننــد و دیــن را در‬ ‫مقابــل ســامت مــردم قــرار دهنــد»‪ .‬معتمدیان‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬همدلــی و همراهــی متولیــان امــر‬ ‫برگــزاری مراســم در ســازمان تبلیغــات اســامی‬ ‫و مرکــز رســیدگی بــه امــور مســاجد‪ ،‬ائمــه‬ ‫جمعــه و جماعــات‪ ،‬روحانیــون‪ ،‬وعــاظ‪ ،‬مداحان‪،‬‬ ‫مدیــران و دســت اندرکاران هیئت هــای‬ ‫مذهبــی‪ ،‬هیئت امنــای مســاجد و حســینیه ها و‬ ‫تکایــا‪ ،‬تمامــی عوامل اجرایــی و کلیه ســوگواران‬ ‫و عــزاداران در ایــن موفقیــت نقــش داشــته‬ ‫اســت»‪ .‬وی ایــن همراهی هــا در خلــق حماســه‬ ‫ایــام محــرم را قابل تقدیــر خوانــد‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری فوالد مبارکه در احداث شبکه فاضالب شهرستان های مبارکه و لنجان‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫احــداث شــبکه فاضالب مبارکــه در ســال ‪ 62‬اغاز‬ ‫شــد و تــا ســال ‪ 92‬بــا اعتبــارات دولــت ‪30‬درصد‬ ‫ان پیــش رفــت‪ .‬تــا اینکــه پــس از قــراردادی کــه‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان اصفهــان بــا فــوالد‬ ‫مبارکــه منعقــد ســاخت و ایــن شــرکت پــای کار‬ ‫امــد‪ ،‬ســرعت اجــرای شــبکه فاضــاب ‪ 14‬برابــر‬ ‫شــد و پــروژه ای کــه در طــی ‪ 30‬ســال ‪30‬درصــد‬ ‫پیشــرفت داشــت‪ ،‬امــروز بــا ســرمایه گذاری‬ ‫فــوالد مبارکــه‪ ،‬همــکاری شــرکت اب و فاضالب و‬ ‫حمایــت مســئولین منطقه بــه بیــش از ‪95‬درصد‬ ‫پیشــرفت رســیده اســت‪ .‬فــوالد مبارکــه علی رغم‬ ‫توافــق اولیــه‪ ،‬شــهرهای دیگــر را هــم پوشــش‬ ‫داده و فراتــر از تعهــدات خــود کار کــرده اســت‪.‬‬ ‫اجــرای ایــن پــروژه واقعــاً قابل تقدیــر اســت‪.‬‬ ‫مطلــب فــوق بخشــی از ســخنان مهندس هاشــم‬ ‫امینــی؛ مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫اصفهان‪ ،‬در جلســه بررســی مشــکالت شهرســتان‬ ‫مبارکــه در حــوزه اب و فاضــاب بــود‪ .‬به گــزارش‬ ‫خبرنــگار فــوالد؛ دراین جلســه کــه باحضــور‬ ‫مدیرعامــل و جمعــی از معاونــان و کارشناســان‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان اصفهــان‪ ،‬خانــم‬ ‫دکتــر صالحــی؛ نماینده مــردم شهرســتان مبارکه‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬اصغــر هدایــت؛‬ ‫فرمانــدار و جمعــی از شــهرداران و مســئوالن‬ ‫ایــن شهرســتان و نماینــدگان شــرکت فــوالد‬ ‫مبارکــه در محــل فرمانــداری مبارکــه برگزار شــد‪،‬‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان مبارکــه‪ ،‬فرمانــدار‪،‬‬ ‫شــهرداران‪ ،‬بخشــداران‪ ،‬رئیــس محیــط زیســت‬ ‫و ســایر مســئولین مربوطــه مباحــث و مشــکالت‬ ‫شهرســتان در حــوزه اب و فاضــاب را مطــرح‬ ‫کردنــد‪ .‬در ادامــه ایــن جلســه‪ ،‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان راهکارهای حــل موضوعات‬ ‫و مشــکالت موجــود را مطــرح و ان هــا را بــا نظــر‬ ‫مســئولین حاضــر مصــوب کــرد‪ .‬امینــی اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬نبایــد فرامــوش کنیــم ‪ 10‬ســال پیش‬ ‫در حــوزه اب و فاضــاب و اقداماتــی کــه‬ ‫در این خصــوص در ایــن شهرســتان ها انجــام‬ ‫شــده بــود در چــه وضعیتــی قــرار داشــتیم‪ .‬بنــده‬ ‫معتقــدم هرکــس‪ ،‬بــا هــر تفکــر و ســلیقه ای‪،‬‬ ‫بــرای ابادانــی ایــن کشــور خشــتی روی خشــت‬ ‫دیگــر می گــذارد‪ ،‬بایــد بــه او احتــرام گذاشــت؛‬ ‫چــون اینــدگان نیــز ایــن قضــاوت را دربــاره‬ ‫مــا خواهنــد داشــت‪10 .‬ســال پیش در کمیتــه‬ ‫ســامت و امنیــت قضائــی اســتان بارها جلســاتی‬ ‫برگــزار و موضــوع فاضــاب شــهرهای مبارکــه‬ ‫مطــرح شــد‪ .‬فاضــاب به طــور مســتقیم و‬ ‫غیرمســتقیم وارد رودخانــه زاینــده رود می شــد‬ ‫و مــردم در دفــع فاضــاب دچــار مشــکل بودنــد‪.‬‬ ‫بــرای تمامــی شــهرها ردیــف بودجــه اختصــاص‬ ‫داده نمی شــد‪ .‬تــا اینکــه در اولیــن ســالی کــه‬ ‫رودخانــه زاینــده رود بســته و صنعــت اســتان‬ ‫دچــار مشــکل شــد‪ ،‬ایــن پیشــنهاد مطــرح شــد‬ ‫کــه شــرکت فــوالد مبارکــه بــرای ایجــاد شــبکه‬ ‫فاضــاب ورود کنــد تــا بــا حــل مشــکالت‬ ‫شــبکه فاضــاب شــهرهای مبارکــه و لنجــان‬ ‫هــم مشــکالت زیســت محیطی حــل شــود و‬ ‫هــم صنعــت بتوانــد از محــل تصفیــه پســاب و‬ ‫بازچرخانــی ان در سیســتم‪ ،‬بخشــی از کمبــود‬ ‫اب خــود را جبــران کنــد‪ .‬درعین حــال بــا ایــن‬ ‫کار‪ ،‬بــا ِر ایــن پــروژه از دوش دولــت برداشــته‬ ‫شــد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫اصفهــان اجــرای ایــن کار را مصــداق بــارز کار‬ ‫جهــادی دانســت و گفــت‪« :‬ایــن پــروژه اتفــاق‬ ‫بســیار بزرگی بــود و تــا امــروز حــدود ‪ 300‬تــا‬ ‫‪400‬میلیاردتومــان در ایــن شهرســتان بــرای‬ ‫ان هزینــه شــده اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬کاری کــه در‬ ‫شــرایط اقتصــادی امــروز کشــور بــرای دولــت‬ ‫امکان پذیــر نبــود‪ ،‬ظــرف چهــار تــا پنج ســال‬ ‫بــه فرجــام خــوش رســید و ایــن همان پیــروزی‬ ‫در جبهــه جنــگ اســت»‪.‬‬ ‫توزیع کمک های مومنانه‬ ‫مخابرات منطقه بین نیازمندان‬ ‫کمک هــای مومنانــه مخابــرات منطقــه گلســتان بیــن نیازمنــدان توزیــع شــد‪ .‬باتوجه بــه‬ ‫شــرایط کنونــی و شــیوع ویــروس کرونــا و لــزوم رســیدگی بیشــتر بــه اوضــاع نیازمنــدان؛‬ ‫کارکنــان مخابــرات منطقــه گلســتان بــا همدلــی و همیــاری نســبت بــه تهیــه بســته ارزاق و‬ ‫مایحتــاج همــت گمــارده و در ایــام مــاه محــرم نســبت بــه توزیــع ان بیــن نیازمنــدان اقــدام‬ ‫کردنــد ‪ .‬الزم به توضیــح اســت؛ ایــن اقــدام خیرخواهانــه‪ ،‬ســومین مرحلــه از توزیع بســته های‬ ‫ارزاق بیــن نیازمنــدان بــوده کــه از محــل جم ـع اوری نــذورات کارکنــان مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان تهیــه شــده اســت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز عملیات اجرایی‬ ‫ساختمان اتش نشانی شهرک صنعتی گرمی‬ ‫پرویــن حســینی‪ /‬شــروع عملیــات اجرایــی ســاختمان اتش نشــانی شــهرک صنعتــی‬ ‫گرمــی از جملــه برنامه هــای مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی‬ ‫ایــران در ایــن شــهرک بــود‪ .‬صالحی نیــا در ایــن بازدیــد و در جمــع واحدهــای صنعتــی‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬یکــی از اهــداف اجــرای اصــل ‪ 44‬قانــون اساســی کم کــردن تصدی گــری‬ ‫بخــش دولتی ســت کــه براســاس ایــن اصــل‪ ،‬موظــف بــه واگــذاری امــور شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتــی بــه واحدهــای تولیــدی هســتیم»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬بایــد تــاش شــود تــا بــا کمــک‬ ‫بــه شــرکت های خدماتــی کــه متشــکل از صاحبــان صنایــع همــان شــهرک ها هســتند‪،‬‬ ‫امــر خدمت رســانی بــه واحدهــای صنعتــی تســهیل شــود»‪ .‬مدیرعامــل ســازمان صنایــع‬ ‫کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران ادامــه داد‪« :‬براســاس ایــن قانــون‪ ،‬تاکنــون اداره امــور‬ ‫‪ 270‬شــهرک و ناحیــه صنعتــی بــه شــرکت های خدماتــی واگــذار شــده اســت»‪ .‬معــاون‬ ‫وزیــر صمــت‪ ،‬تصویــب و تائیــد مصوبــه اختصــاص بخشــی از درامد حاصــل از مالیــات ارزش‬ ‫برافــزوده بــه شــرکت های خدماتــی و شــهرک های صنعتــی در مجلــس شــورای اســامی و‬ ‫شــورای نگهبــان را گامــی مهــم در تامیــن درامــد پایــدار ایــن شــرکت ها برشــمرد و بــر روند‬ ‫تصویــب و اجــرای ان تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۴۶‬پروژه‬ ‫راهداری و حمل ونقل جاده ای گیالن‬ ‫منــا محمــدی‪ /‬مدیــرکل راهــداری حمل ونقــل‬ ‫جــاده ای گیــان ایــام هفتــه دولــت را فرصتــی‬ ‫ارزنــده درراســتای میثــاق مجــدد بــا ارمان هــای‬ ‫امــام راحــل‪ ،‬شــهدا‪ ،‬والیــت و رهبــری و تبییــن‬ ‫دســتاوردهای نظــام مقــدس جمهوری اســامی‬ ‫دانســت و افــزود‪« :‬هفتــه دولــت امســال ‪۴۶‬‬ ‫پــروژه راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای گیــان‬ ‫بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪۲۴۷‬میلیاردریــال بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید»‪ .‬فریبــرز مــرادی بــه تفکیــک پروژه هــای هفتــه دولــت ایــن اداره کل‬ ‫اشــاره و اذعــان کــرد‪« :‬بهره بــرداری ‪ ۱۱‬پــروژه ایمن ســازی و رفــع نقــاط پرحادثــه راه هــا‪،‬‬ ‫بهره بــرداری از ‪ ۱۲‬پــروژه بهســازی و روکــش اســفالت در محورهــای اصلــی و فرعــی و‬ ‫روســتایی‪ ،‬بهره بــرداری از ‪ ۲۱‬پــروژه ابنیــه فنــی راه هــا در محورهــای اســتان و افتتــاح‬ ‫یک بــاب راهدارخانــه ســیار از مهم تریــن پروژه هــای هفتــه دولــت ایــن اداره کل در ســال‬ ‫جاری ســت»‪ .‬وی بــه رفــاه حــال مســافران و گردشــگران در پایانــه مــرزی اســتارا اشــاره و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬دراین راســتا نیــز ‪ ۱۲‬چشــمه ســرویس بهداشــتی در پایانــه مرزی اســتارا‬ ‫در ایــن ایــام راه انــدازی می شــود»‪.‬‬ ‫پرداخت تسهیالت ویژه‬ ‫به رانندگان متضرر از بیماری کرونا در استان مرکزی‬ ‫رضــا صفائی نســب‪ /‬عبداهلل عبیــاوی (معاون توســعه مدیریــت و منابــع انســانی اداره کل‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی) از پرداخــت تســهیالت ویــژه بــه راننــدگان‬ ‫راهــداری و حم ‬ ‫اســیب دیده از بیمــاری کوویــد‪ ۱۹‬خبــر داد و افــزود‪« :‬از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان‬ ‫لو نقــل و ‪ ۷۶‬نفــر متقاضــی حــوزه‬ ‫مردادمــاه از تعــداد ‪ ۲۹۷۷‬نفــر متقاضــی در حــوزه حم ‬ ‫موسســات مســافربری برون شــهری در اســتان مرکــزی‪ ،‬در مجمــوع بــه ‪ ۱۲۲۴‬نفــر از کل‬ ‫متقاضیــان‪ ،‬تســهیالت مورد نظــر پرداخــت شــده اســت»‪ .‬وی با اشــاره به حمایــت دولــت‬ ‫از ایــن قشــر زحمتکــش کــه در روزهــای ســخت و دشــوار بــا همراهــی و همدلــی مشــغول‬ ‫لو نقــل‬ ‫بــه فعالیــت در جاده هــا بوده انــد‪ ،‬خاطر نشــان ســاخت‪« :‬ســازمان راهــداری و حم ‬ ‫جــاده ای بــا سیاس ـت های توســعه محــور بــا محتــوای تقویــت زیرســاخت ها و انســجام در‬ ‫نحــوه جابجایــی مبــدا تــا مقصــد‪ ،‬ســعی بــر ارائــه خدماتــی نویــن بــه جامعــه راننــدگان‬ ‫داشــته تــا ضمــن تحقــق متعالــی اهــداف نظــام هدفمنــد‪ ،‬بتوانــد در برابــر تــاش بی وقفــه‬ ‫راننــدگان‪ ،‬خدماتــی مســتمر و تاثیر گــذار ایفــا کنــد»‪ .‬معــاون توســعه مدیریــت و منابــع‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی در پایــان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫انســانی اداره کل راهــداری و حم ‬ ‫«طــی پنج مــاه ابتــدای ســال جــاری مبلغــی معــادل ‪ ۷۳.۰۹۸.۰۰۰.۰۰۰‬ریــال تحت عنــوان‬ ‫تســهیالت ویــژه کرونــا بــرای راننــدگان اســیب دیده‪ ،‬بــه ‪ ۱۲۲۴‬نفــر در اســتان مرکــزی‬ ‫پرداخــت شــده اســت»‪.‬‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3122

روزنامه سایه 3122

شماره : 3122
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه سایه 3121

روزنامه سایه 3121

شماره : 3121
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه سایه 3119

روزنامه سایه 3119

شماره : 3119
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه سایه 3118

روزنامه سایه 3118

شماره : 3118
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه سایه 3117

روزنامه سایه 3117

شماره : 3117
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه سایه 3116

روزنامه سایه 3116

شماره : 3116
تاریخ : 1403/04/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!