روزنامه سایه شماره 2061 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2061

روزنامه سایه شماره 2061

روزنامه سایه شماره 2061

‫مدیرعامل پتروشیمی شازند تاکید کرد؛‬ ‫ ‬ ‫شازند‬ ‫پتروشیمی‬ ‫‪ 7‬تنها تولیدکننده مواد اولیه ماسک ‬ ‫‪ 12‬صفحه‬ ‫؛‬ ‫‪۳۸‬میلیون تن‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اعــام کــرد؛ ارزش تجــارت خارجــی ایــران در‬ ‫پنج ماه نخســت امســال بــه ‪۲۴‬میلیــارد و ‪۶۰۰‬میلیــون دالر رســید کــه ‪۱۰‬میلیــارد و‬ ‫‪۹۰۰‬میلیــون دالر ان بــه صــادرات اختصــاص دارد‪ .‬از مجمــوع ‪۵۲‬میلیون تــن کاال به ارزش‬ ‫‪۲۴‬میلیــارد و ‪۶۰۰‬میلیــون دالر تجــارت خارجــی ایــران در پنج مــاه اول ‪ ،99‬ســهم صادرات‬ ‫‪۳۸‬میلیون تــن ب ـه ارزش ‪۱۰‬میلیــارد و ‪۹۰۰‬میلیــون دالر اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی استان بیان کرد؛‬ ‫«دریاچه الندان» ؛‬ ‫‪6‬‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 17 - 1399‬محرم ‪ 6 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2061‬تومان‬ ‫ظرفیت مهم گردشگری مازندران ‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫دشمن می خواهد‬ ‫کشور را تعطیل کنیم‬ ‫‪2‬‬ ‫«نه» به خشونت علیه کتاب‬ ‫یک نفر در هر ‪20‬ثانیه!‬ ‫کتاب هامهربانیرامی فهمند!‬ ‫احمــد ابوالغیــط؛ دبیــرکل «اتحادیــه‬ ‫عــرب» افتتــاح ســفارتخانه های کــوزوو‬ ‫و صربســتان در شــهر قــدس اشــغالی‬ ‫را محکــوم کــرد و ایــن تدابیــر را باطــل‬ ‫و مغایــر بــا قطعنامه هــای مشــروع‬ ‫بین المللـــی‪ ،‬قانــــون جهانــــی و‬ ‫قطعنامه هــای شــورای امنیــت دانســت‪.‬‬ ‫گزارشیتکان دهنده‬ ‫از افزایش نرخ خودکشی در جهان‬ ‫ِ‬ ‫ تفکیــک کشــورها‪ ،‬امــار جدیــدی‬ ‫از میــزان خودکشــی در جهــان به‬ ‫وجــود نــدارد و انچــه در یکســری منابــع بــه ان اســتناد می شــود‪ ،‬داده هایی ســت‬ ‫کــه ســال ‪ 2016‬توســط کارشناســان «ســازمان بهداشــت جهانــی» ارائــه شــد‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش این مجموعــه؛ باالتریــن نــرخ خودکشــی میــان مــردان را کشــور‬ ‫«روســیه» بــا ‪48.3‬مــورد در هــر ‪100‬هزارنفــر و باالتریــن نــرخ خودکشــی میــان‬ ‫زنــان را کشــور «هنــد» بــا ‪14.5‬مــورد ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر تلخ «سازمان جهانی بهداشت» درباره واکسن کرونا‬ ‫‪1‬‬ ‫واکسن «کووید‪ »۱۹-‬تا اوایل سال ‪ ۲۰۲۱‬در بازار عرضه نمی شود!‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫مکنزی اسکات‬ ‫ثروتمندترین زن جهان‬ ‫‪3‬‬ ‫؛‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی باتاکیدبراینکــه نتایــج‬ ‫پژوهش هــای علمــی پژوهشــکده پولــی و بانکــی‬ ‫بایــد کاربــردی و اثــار ان در سیاســت گذاری های‬ ‫بانــک مرکــزی بــرای مــردم ملمــوس باشــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«درحال حاضــر سیاســت گذاری نویــن پولــی را اغــاز‬ ‫کرده ایــم و دنبــال طراحــی مســیری هســتیم کــه‬ ‫به واســطه ان بتوانیــم تــورم را کنتــرل و هدف گــذاری‬ ‫کنیــم»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ عبدالناصــر همتــی در‬ ‫بازدیــد از پژوهشــکده پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی‪،‬‬ ‫بــا قدردانــی از تالش هــای ان مجموعــه دربــاره نقــش‬ ‫ان نهــاد پژوهشــی در سیاســت گذاری و بانکــداری‬ ‫نویــن مرکــزی تصریــح کــرد‪« :‬بانــک مرکــزی بایــد از‬ ‫ســاختار ســنتی سیاســت گذاری پولــی کــه ‪۶۰‬ســال‬ ‫براســاس ان فعالیــت کــرده فاصلــه بگیــرد و بــرای تحقــق‬ ‫ایــن هــدف‪ ،‬پژوهشــکده نقــش موثــری می توانــد ایفــا‬ ‫کنــد‪ .‬اکنــون شــاهد تحــوالت در بانکــداری مرکــزی‬ ‫در ســطح جهــان هســتیم و نحــوه دخالــت بانک هــای‬ ‫مرکــزی در بازارهــای پولــی دســتخوش تغییــر شــده‬ ‫اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬بانــک مرکــزی بایــد مســیر خــود را‬ ‫اصــاح کنــد و به ســمت عملیاتی شــدن پیــش بــرود‬ ‫کــه قطعــاً پژوهشــکده می توانــد دراین زمینــه بانــک را‬ ‫یــاری کنــد‪ .‬همــه ارکان کشــور و بخش هــای اقتصــادی‬ ‫مختلــف بایــد بــا یکدیگــر همگــن باشــند و پژوهشــکده‬ ‫بایــد نقــش تســهیلگری القــا و عملیاتی شــدن این مهــم‬ ‫را ایفــا کنــد»‪ .‬به گفتــه وی؛ بایــد به ســمتی حرکــت‬ ‫کــرد کــه درزمینــه انتشــارات و نشــریات‪ ،‬پژوهشــکده‬ ‫پولــی و بانکــی مرکــزی بــه جایگاهــی شــاخص بــرای‬ ‫مســائل پولــی و بانکــی دســت یابــد‪ .‬رئیــس شــورای پول‬ ‫و اعتبــار بااشــاره به اینکه دبیرخانــه کمیتــه نقدینگــی‬ ‫برعهــده پژوهشــکده پولــی و بانکی ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بعــد‬ ‫از تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری در ســال ‪،۱۳۹۷‬‬ ‫کمیتــه نقدینگــی دوســال اســت کــه در بانــک مرکــزی‬ ‫شــکل گرفتــه و دراین مــدت بحث هــا و پیشــنهادهای‬ ‫مهمــی داشــته‪ .‬خوشــبختانه ایــن کمیتــه توانســته‬ ‫منشــا فعالیت هــا و سیاســت گذاری های مطلوبــی‬ ‫باشــد»‪ .‬به گفتــه وی؛ مســئولیت پژوهــش‪ ،‬بررســی و‬ ‫اماده ســازی دســتورکارهای شــورای فقهــی نیــز بــه‬ ‫پژوهشــکده محــول شــده‪ .‬رئیــس کل بانــک مرکــزی‬ ‫بابیان اینکــه توجــه بــه تحقیقــات کوتاه مــدت نیــز در‬ ‫دســتورکار پژوهشــکده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬هرچنــد تحقیقات‬ ‫بنیــادی‪ ،‬امــری مناســب و موردانتظــار اســت؛ امــا نباید از‬ ‫تحقیقــات و بررســی های کوتاه مــدت نیــز غافــل شــد؛‬ ‫چراکــه بســیاری از گزارش هــای کوتاه مــدت ایــن نهــاد‬ ‫علمــی می توانــد در سیاســت گذاری بانــک مرکــزی‬ ‫موثــر افتــد‪ .‬نیــز گزارش هــای یادشــده می توانــد ضمــن‬ ‫هشــدار بــه سیاســت گذار پولــی و بانکــی‪ ،‬در اجــرا و‬ ‫عمــل تکمیل کننــده اقدامــات بانــک مرکــزی باشــد»‪.‬‬ ‫همتــی یــاداور شــد‪« :‬بایــد از ظرفیــت پژوهشــکده پولــی‬ ‫و بانکــی بــرای تبییــن ارتبــاط میــان بازارهای مالــی بهره‬ ‫گرفــت کــه ایــن می توانــد بــا همــکاری پژوهشــی میــان‬ ‫بــازار ســرمایه‪ ،‬بــازار بیمــه و بــازار پولــی بــا پیشــتازی‬ ‫پژوهشــکده پولــی و بانکــی بانــک مرکــزی محقق شــود»‪.‬‬ ‫دراین جلســه شــاپور محمــدی نیــز گفــت‪« :‬اکنــون‬ ‫درحال تدویــن برنامــه پنج ســاله اتــی پژوهشــکده پولــی‬ ‫هســتیم و براین اســاس؛ یکــی از هدف گذاری هــای‬ ‫خــود را براســاس رهنمودهــای رئیــس کل بانــک‬ ‫مرکــزی بــر تقویــت بدنــه علمــی قــرار دادیــم»‪ .‬وی‬ ‫بــر مشــارکت هرچه بیشــتر پژوهشــکده پولــی و بانکــی‬ ‫در پشــتیبانی پژوهشــی فعالیت هــای اجرایــی بانــک‬ ‫مرکــزی تاکیــد کــرد و گفــت‪« :‬هرچــه پژوهشــکده‬ ‫دراین خصــوص مشــارکت داشــته باشــد‪ ،‬پیشــنهادهای‬ ‫ایــن نهــاد عملیاتی تــر شــده و قابلیــت اجــرای بهتــری‬ ‫می یابــد؛ مثـ ً‬ ‫ا واگــذاری دبیرخانــه کمیتــه نقدینگــی بــه‬ ‫پژوهشــکده پولــی و بانکــی‪ ،‬بــه فراهـم اوردن زمینه هــای‬ ‫الزم سیاســت گذاری بهتــر دراین زمینــه کمــک‬ ‫می کنــد»‪ .‬رئیــس پژوهشــکده پولــی و بانکــی باتاکیدبــر‬ ‫همــکاری علمــی ایــن نهــاد بــا بانــک مرکــزی عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬درزمینه هــای مختلــف بــا معاونت هــای بانــک‬ ‫مرکــزی همکاری هــای الزم را داریــم»‪.‬‬ ‫رونمایی از برخی قوانین ‪ AFC‬برای برگزاری لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫کنفدراســیون فوتبــال اســیا برخــی قوانیــن‬ ‫جدیــد را بــرای برگــزاری لیــگ قهرمانــان‬ ‫اســیا‪ ،‬بــه باشــگاه ها ابــاغ کــرد‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایرنــا؛ امیرعلــی حســینی (مدیــر امــور‬ ‫بین الملــل پرســپولیس) دربــاره بعضــی از‬ ‫دســتورالعمل های ارســالی بــرای برگــزاری‬ ‫لیــگ قهرمانــان اســیا‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«همان طورکــه پیش ازایــن اعــام شــد؛‬ ‫مــا تاکنــون ‪ ۲۴‬بازیکــن را بــرای شــرکت در‬ ‫ادامــه رقابت هــا ثبت نــام کرده ایــم و ســقف‬ ‫تعیین شــده بــرای تیم هــا ‪ ۳۵‬بازیکــن‬ ‫اســت‪ .‬البتــه کنفدراســیون اعــام کــرده در‬ ‫مرحلــه ثانویــه ثبت نــام کــه در ان قــرار‬ ‫داریــم‪ ،‬تیم هــا می تواننــد هشــت بازیکــن را‬ ‫بــدون ارائــه مــدارک پزشــکی جابجــا یــا بــه‬ ‫فهرســت تیــم اضافــه کننــد؛ منوط به اینکــه‬ ‫تعــداد مجمــوع بازیکنــان از ســقف اعالمــی‬ ‫بیشــتر نشــود؛ ضمن انکــه جابه جایــی‬ ‫بازیکنــان بیــن تیم هــا کــه پیش ازایــن تــا‬ ‫قبــل از مرحلــه یک هشــتم امکان پذیــر‬ ‫نبــود‪ ،‬در مرحلــه گروهــی هــم بــدون مانــع‬ ‫اســت‪ .‬تیم هــا می تواننــد بــرای هــر بــازی‪،‬‬ ‫نــام ‪ ۲۱‬بازیکــن را ارائــه کننــد و ‪۱۰‬نفــر‬ ‫را به عنــوان بازیکــن ذخیــره در فهرســت‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬ایــن تصمیــم باتوجه بــه‬ ‫اجــرای قانــون پنــج تعویــض اتخــاذ شــده‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن باتوجه بــه شــرایط خــاص‬ ‫کرونــا بــرای ایــن رقابت هــا در فهرســت‬ ‫هــر بــازی‪ ،‬نــام پزشــک تیــم نیــز بایــد‬ ‫کنــار نــام اعضــای کادر فنــی‪ ،‬ذکــر شــود»‪.‬‬ ‫مدیــر امــور بین الملــل باشــگاه خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬در تشــریح شــرایط تیم هــا بــرای‬ ‫صعــود از مرحلــه گروهــی هــم اعــام شــد؛‬ ‫نظربه اینکــه بازی هــا متمرکــز برگــزار‬ ‫می شــود‪ ،‬درصــورت برابرشــدن شــرایط دو‬ ‫تیــم و لــزوم انتخــاب یــک تیــم بــرای صعود‬ ‫بــه مرحلــه یک هشــتم پایانــی‪ ،‬گل هــای‬ ‫زده در خانــه حریــف‪ ،‬مــاک تعییــن تیــم‬ ‫برتــر نیســت‪ .‬طبــق انچه توســط فدراســیون‬ ‫بــه باشــگاه ها اعــام شــده؛ باتوجه بــه‬ ‫شــیوع کرونــا‪ ،‬تیم هــا در قطــر بــا قوانیــن‬ ‫ســخت گیرانه و به ویــژه درارتباط بــا ورود‬ ‫و خــروج اعضــای تیم هــا از هتــل‪ ،‬روبــه رو‬ ‫خواهنــد بــود»‪.‬‬ ‫خبر تلخ «سازمان جهانی بهداشت» درباره واکسن کرونا‬ ‫بیــش از هشــت ماه از شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا در جهــان می گــذرد‪ .‬طــی‬ ‫این مــدت‪۲۶ ،‬میلیــون و ‪۶۰۰‬هزارنفــر‬ ‫بــه ایــن ویــروس الــوده شــده اند‪.‬‬ ‫ازاین میــان‪۸۷۵ ،‬هزارنفــر جــان خــود‬ ‫را از دســت داده انــد‪ .‬به گــزارش باشــگاه‬ ‫خبرنــگاران جــوان؛ کشــورهای جهــان بــا‬ ‫ســرمایه گذاری های ســنگین به شــدت‬ ‫به دنبــال یافتــن راهــکار درمانــی موثــر‬ ‫بــرای مقابلــه بــا ایــن همه گیری هســتند‪.‬‬ ‫همچنیــن غول هــای داروســازی جهــان‬ ‫ازمایش هــای موفقیت امیــزی بــرای‬ ‫یافتــن واکســن کرونــا انجــام داده انــد‪.‬‬ ‫برخــی از ایــن شــرکت های داروســازی‬ ‫اعــام کرده انــد احتمــاالً تــا اوایــل‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۱‬میــادی نســخه اولیــه‬ ‫واکســن را بــه بــازار عرضــه خواهنــد‬ ‫کــرد‪ .‬همچنیــن دولــت فــدرال امریــکا‬ ‫بــه مقامــات محلــی اعــام کــرده اســت‬ ‫خــود را بــرای توزیــع واکســن در اوایــل‬ ‫مــاه نوامبــر (ابان مــاه) امــاده کننــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬ســازمان جهانــی بهداشــت‬ ‫به تازگــی از توزیــع واکســن در اوایــل‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۱‬میــادی ابــراز ناامیــدی‬ ‫کــرد‪ .‬مــارگارت هریــس؛ ســخنگوی‬ ‫ســازمان جهانــی بهداشــت اعــام کــرد‪:‬‬ ‫«مــا بایــد نســبت بــه زمان بندی هــا‬ ‫بــرای کشــف و توزیــع واکســن کرونــا‬ ‫واقع گــرا و منطقــی باشــیم‪ .‬حقیقــت‬ ‫این اس ـت که مــا انتظــار توزیــع گســترده‬ ‫واکســن کرونــا را تــا اواســط ســال اینــده‬ ‫میــادی نداریــم‪ .‬هم اینــک شــش تــا نــه‬ ‫واکســن کرونــا در مرحلــه اخــر ازمایــش‬ ‫انســانی (مرحلــه ســوم) قــرار دارنــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬این مرحلــه از ازمایش هــا‬ ‫می توانــد زمــان زیــادی را از محققــان‬ ‫بگیــرد؛ زیــرا دانشــمندان دراین مرحلــه‬ ‫نیازمنــد ان هســتند کــه بــه کارایــی‬ ‫واکســن و ایمنــی ان پــی ببرنــد‪ .‬در‬ ‫مراحــل نخســت ازمایــش واکســن‪،‬‬ ‫دانشــمندان به شــدت بــر ایمنــی ان و‬ ‫کارایــی ان توجــه می کردنــد‪ .‬همیــن‬ ‫رویــه بایــد در مرحلــه اخــر ازمایــش‬ ‫واکســن کرونــا نیــز موردتوجــه قــرار‬ ‫گیــرد‪ .‬همیــن توجــه زیــاد به میــزان‬ ‫کارایــی و ایمنــی (نداشــتن عــوارض‬ ‫جانبــی) می توانــد بســیار زمان بــر‬ ‫باشــد‪ .‬در مرحلــه ســوم ازمایــش کرونــا‬ ‫بیــش از ‪۳۰‬هزارنفــر ایــن واکســن را‬ ‫دریافــت خواهنــد کــرد و تحت نظــر‬ ‫قــرار خواهنــد گرفــت»‪ .‬پیش تــر خــود‬ ‫انتونــی فائوچــی؛ مدیــر موسســه ملــی‬ ‫بیماری هــای عفونــی امریــکا نســبت‬ ‫به خطــر شــتاب و عجلــه در یافتــن‬ ‫واکســن «کوویــد‪ »۱۹-‬هشــدار داده و‬ ‫گفتــه بــود‪« :‬موضــوع اصلــی هم اینــک‬ ‫دســتیابی بــه واکســنی موثــر بــرای مقابله‬ ‫بــا ویــروس کروناســت؛ امــا حقیقــت‬ ‫این اســت که انجام نشــدن کامــل رونــد‬ ‫ازمایــش واکســن و توزیــع ان در جامعــه‬ ‫می توانــد بســیارخطرناک باشــد»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فداکاری های‬ ‫جامعه پزشکی‬ ‫باید دیده شود‬ ‫جاذبه هایتوریستیگربه هایشش انگشتیهمینگوی‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد؛‬ ‫اغـاز سیاسـت گذاری نویـن پولـی‬ ‫بیابان زایی‬ ‫باید متوقف شود‬ ‫خانـه ای کــه زمانــی ارنســت همینگــوی؛ نویســنده برجســته‬ ‫امریکایــی همــراه بــا گربه هــای شش انگشــتی اش در‬ ‫ان زندگــی می کــرد‪ ،‬بــرای بازمانــدن دراین ایــام بــا‬ ‫دشــواری های زیــادی روبه روســت؛ امــا گربه هــای‬ ‫شش انگشــتی نویســنده کــه دهه هاقبــل بــه او هدیــه داده‬ ‫شــدند و هنــوز در همــان خانــه زندگــی می کننــد‪ ،‬مــردم‬ ‫را حتــی در همیــن روزهــای کرونایــی بــه ان مــکان کشــانده‬ ‫و موجــب شــده اند چــراغ خانــه همینگــوی تاکنــون روشــن‬ ‫بمانــد‪ .‬بعــد از مــرگ همینگــوی در ســال ‪ ،1961‬خانــه او که‬ ‫به همــراه همســرش (پائولیــن) در دهــه ‪ 30‬در ان زندگــی‬ ‫می کــرد‪ ،‬بــه یکــی از مهم تریــن جاذبه هــای توریســتی‬ ‫ایالــت فلوریــدای امریــکا تبدیــل شــد‪ .‬ســاکنین این منطقــه‬ ‫در گذشــته از طوفان هــای ســهمناک و رکودهــای اقتصــادی‬ ‫جــان ســالم به دربــرده؛ امــا هیچ چیــز مــردم این منطقــه را‬ ‫بــرای کاهــش قابل توجــه توریســم کــه پاندمی جهانــی باعث‬ ‫ان شــده‪ ،‬امــاده نکــرده بــود‪ .‬گردشــگران خارجــی به دلیــل‬ ‫بســته بودن مرزهــا قــادر بــه بازدیــد از ایــن خانــه نبــوده و‬ ‫از مــاه مــارس حتــی یــک کشــتی هــم دراین منطقــه پهلــو‬ ‫نگرفتــه اســت‪ .‬بازدیــد گردشــگران داخلــی هــم به ســبب‬ ‫شــدت شــیوع کرونــا در فلوریــدا به میــزان چشــمگیری‬ ‫کاهــش یافتــه و ایــن امــر منجــر بــه اخــراج ‪30‬نفــر از ‪45‬‬ ‫کارمنــد ایــن مــوزه طــی هفته هــای گذشــته شــده‪ .‬انــدور‬ ‫موراســکی؛ مدیــر ایــن مــوزه می گویــد‪« :‬تــا مدتی قبــل‬ ‫بیــش از ‪ 10‬راهنمــا داشــتیم و حــاال فقــط چهارنفــر راهنمــا‬ ‫داریــم‪ .‬این تعــداد باقی مانــده موظــف هســتند تــا کارهــا را‬ ‫بیــن خــود تقســیم کننــد؛ چــون ایــن مــوزه قصــد نــدارد‬ ‫بســته شــود؛ چراکــه بیش ازهرچیــز قلمــرو گربه هــای‬ ‫اشــرافی شش انگشــتی و شــگفت همینگــوی اســت»‪ .‬او‬ ‫می گویــد کــه گردشــگران داخلــی کــه حــاال و دراین شــرایط‬ ‫هنــوز وارد ایــن مــوزه می شــوند‪ ،‬بیشــتر توجــه و عالقه شــان‬ ‫بــه گربه هــای عجیب همینگــوی اســت؛ تااینکه دربــاره روش‬ ‫و ســبک زندگــی خالــق «پیرمــرد و دریــا» کنجــکاو باشــند!‬ ‫مدیــر مــوزه «کی وســت» خاطرنشــان کــرد کــه امــروز دیگــر‬ ‫چنــدان نشــانی از همینگــوی در کتاب هــای درســی دیــده‬ ‫نمی شــود و مثــل گذشــته دروس مربــوط بــه ایــن نویســنده‬ ‫کــه در ســال ‪ 1954‬برنــده نوبــل ادبیــات شــد؛ به ویــژه‬ ‫در امریــکا تدریــس نمی شــود؛ به همین دلیــل‪ ،‬به نظــر‬ ‫می رســد گربه هــا بیشــتر باعــث جــذب مــردم بــه ایــن‬ ‫مــوزه می شــوند و به عبارتــی‪ ،‬حــاال ایــن گربه هــا هســتند‬ ‫کــه نــام او را زنــده نگــه داشــته اند‪ .‬گرمــا در ایالــت فلوریــدای‬ ‫امریــکا امــان مــردم را بریــده و درحالی کــه راهنمــای‬ ‫مــوزه بــرای بازدیدکننــدگان‪ ،‬ماســک به صورت داســتان‬ ‫زندگــی نویســنده و همســرش را بازگــو می کنــد‪ ،‬راهنمــای‬ ‫دیگــری‪ ،‬مقــداری یــخ داخــل ظــرف اب گربه هــا می ریــزد‬ ‫و توریســت ها بــا نگاه کــردن بــه گربه هــا می گوینــد کــه‬ ‫چقــدر بامزه انــد! ارنســت همینگــوی؛ نویســنده برجســته‬ ‫اهــل ایالــت متحــده امریــکا و برنــده نوبــل ادبیــات در ســال‬ ‫‪ 1899‬در ایلینــوی امریــکا متولــد شــد‪ .‬مهم تریــن اثــر او کــه‬ ‫بــا اســتقبال چشـم گیری همراه شــد‪« ،‬پیرمــرد و دریا»ســت‬ ‫کــه جایــزه پولیتــزر را در ســال ‪ 1953‬و یک ســال بعد جایــزه‬ ‫نوبــل ادبیــات را بــرای او به ارمغــان اورد‪ .‬همینگــوی بعــد از‬ ‫یـک دوره افســردگی و یــک خودکشــی ناموفــق ســرانجام در‬ ‫ســن ‪61‬ســالگی در خان ـه اش در ایداهــو بــه زندگــی خــود‬ ‫پایــان داد‪.‬‬ ‫اگهــی مزایــده عمومـــی‬ ‫شــهرداری باقـرشــهر‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شـهرداری باقرشـهر درنظـر دارد اجـاره پارکینـگ انتهـای خیابـان پنجـم را از طریـق مزایـده عمومـی بـه‬ ‫اشـخاص حقیقـی یـا حقوقی واجد شـرایط واگذار نمایـد‪ .‬لذا از متقاضیانی که سـابقه فعالیـت در این زمینه‬ ‫را دارنـد دعـوت بـه عمـل می ایـد جهـت دریافـت اسـناد مزایـده ظـرف مـدت ‪ 10‬روز از تاریخ درج‬ ‫اگهـی نوبـت دوم‪ ،‬بـه امور مالی شـهرداری باقرشـهر واقع در شـهرری‪ ،‬جـاده قدیم تهران‪ -‬قـم مراجعه یا‬ ‫بـا تلفـن ‪ 55203710‬داخلـی ‪ 324‬تماس حاصـل نمایند‪.‬‬ ‫بدیهـی اسـت شـهرداری در رد یـا قبول پیشـنهادات مختار بوده و هزینـه اگهی و کارشناسـی برعهده برنده‬ ‫مزایده می باشـد‪.‬‬ ‫مهلت قبول پیشـنهادها تا پایان وقت اداری ‪ 1399/06/31‬و اسـناد در روز ‪ 1399/07/01‬در کمیسـیون‬ ‫عالـی معامالت شـهرداری مفتـوح می گردد‪ .‬هزینه خرید اسـناد ‪ 1/000/000‬ریال می باشـد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع‬ ‫قیمت کارشناسی ماهیانه‬ ‫سپرده شرکت در مزایده‬ ‫‪1‬‬ ‫اجاره پارکینگ انتهای خیابان پنجم‬ ‫‪ 250/000/000‬ریال‬ ‫‪ 150/000/000‬ریال‬ ‫سعید استاد فرج‪ ،‬شهرداری باقرشهر‬ ‫‪7‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫تدابیر کشورهای شرق اسیا‬ ‫برای بازگشایی مدارس‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2061‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫چندی ســت مــوج جدیــدی از نگرانی هــا در سراســر جهــان؛‬ ‫ازجملــه در اســیا هم زمــان بــا اغــاز ســال تحصیلــی جدیــد‬ ‫در شــرایط همه گیــری کرونــا بــه راه افتــاده؛ دولت هــای‬ ‫شــرق اســیا بــرای رفــع ایــن نگرانی هــا‪ ،‬هریــک تدابیــر‬ ‫خاصــی را بــرای این منظــور در کشورشــان درپیــش‬ ‫گرفته انــد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ کشــورهای شــرق اســیا همــه‬ ‫تــاش خــود را ب ـه کار گرفته انــد تــا بتواننــد بــر وضعیــت‬ ‫همه گیــری کرونــا در مراکــز اموزشــی کنتــرل داشــته‬ ‫باشــند تــا هــم دغدغه هــای خانواده هــا و دانش امــوزان‬ ‫را رفــع کننــد و هــم امــر مهــم امــوزش کــه اصــل‬ ‫زیربنایــی بــرای توســعه پایــدار اجتماعــی و اقتصــادی هــر‬ ‫کشوری ســت‪ ،‬مغفــول نمانــد‪ .‬تصمیم ســازان چنــد کشــور‬ ‫مهــم در حــوزه شــرق اســیا؛ ازجملــه چیــن‪ ،‬ژاپــن‪ ،‬کــره‬ ‫جنوبــی‪ ،‬کــره شــمالی و مغولســتان برنامه هــای متفــاوت و‬ ‫خاصــی را بــرای بازگشــایی مــدارس درپیــش گرفتنــد کــه‬ ‫درادامــه مرورشــان می کنیــم‪.‬‬ ‫چین‬ ‫ســال تحصیلــی جدیــد در چیــن از ابتــدای ســپتامبر (‪ ۱۱‬شــهریورماه)‬ ‫در برخــی از اســتان های ایــن کشــور شــروع شــده و قــرار اســت تــا ‪۷‬‬ ‫ســپتامبر (‪ ۱۷‬شــهریورماه) به مــرور تمــام مــدارس چیــن بازگشــایی‬ ‫شــوند‪ .‬مــدارس چیــن کــه در دســامبر ‪( ۲۰۱۹‬دی مــاه ‪ )۱۳۹۸‬به دلیــل‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا تعطیــل شــدند‪ ،‬به مــرور از اردیبهشـت ماه ســال‬ ‫جــاری و به دنبــال کنتــرل نســبی ایــن ویــروس‪ ،‬دایــر شــدند و تــرم‬ ‫دوم تحصیلــی را به پایــان رســاندند‪ .‬چیــن‪ ،‬دارای گســترده ترین‬ ‫سیســتم اموزشــی در جهــان اســت‪ .‬ایــن کشــور تقریبـاً ‪۲۴۰‬میلیــون‬ ‫دانش امــوز‪ ،‬بیــش از ‪۱۵‬میلیــون معلــم و حــدود ‪۵۱۴‬هــزار مدرســه‬ ‫دارد‪ .‬از جمعیــت ‪۲۴۰‬میلیونــی دانش امــوزان چیــن‪۴۷ ،‬میلیــون‬ ‫و ‪۱۴۰‬هزارنفــر در مهدکودک هــا‪۱۰۶ ،‬میلیون نفــر در دبســتان و‬ ‫متوســطه اول (راهنمایــی)‪۷۲ ،‬میلیــون و ‪۴۱۰‬هزارنفــر در دبیرســتان‬ ‫(متوســطه دوم) و حــدود ‪۱۷‬میلیون نفــر هــم در هنرســتان ها مشــغول‬ ‫بــه تحصیــل هســتند‪ .‬مــدارس سراســر چیــن قــرار اســت امســال‬ ‫حضــوری برگــزار شــوند؛ امــا درحال حاضــر مــدارس اســتان «ســین‬ ‫کیانــگ» به صــورت انالیــن دایــر شــده اند و قــرار اســت بعــد از کنتــرل‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬در ایــن اســتان نیــز مــدارس به صــورت حضــوری‬ ‫دایــر شــوند‪ .‬مــدارس در «هنگ کنــگ» (به عنــوان یــک منطقــه‬ ‫اداری ویــژه چیــن) قــرار اســت از ‪ ۲۳‬ســپتامبر (‪ ۲‬مهرمــاه) بازگشــایی‬ ‫شــوند‪« .‬هنگ کنــگ» تــا دوماه پیــش توانســته بــود ویــروس‬ ‫کرونــا را به صــورت کامــل کنتــرل کنــد و حتــی مــدارس را زودتــر‬ ‫از چیــن بازگشــایی کــرد؛ امــا به دلیــل شــیوع دوبــاره ایــن ویــروس‬ ‫دراین منطقــه‪ ،‬مــدارس بــاز تعطیــل شــدند؛ امــا در «تایــوان» هــم‬ ‫به عنــوان منطقــه دیگــری از ســرزمین پهنــاور چیــن باتوجه به اینکــه‬ ‫ویــروس کرونــا زودتــر از دو جــای قبــل‪ ،‬کنتــرل شــد و حتــی می تــوان‬ ‫گفــت کــه ویــروس دراین منطقــه ان طورکــه در ســایر کشــورها و‬ ‫مناطــق شــایع شــد‪ ،‬شــیوع نیافــت؛ مــدارس جــز در زمــان محــدودی‬ ‫اصـ ً‬ ‫ا تعطیــل نشــدند و روال عــادی خــود را ســپری می کننــد‪ .‬کنتــرل‬ ‫دمــای بــدن قبــل از ورود بــه مدرســه‪ ،‬اســتفاده از ماســک تــا پیــش‬ ‫از ورود بــه کالس هــا‪ ،‬رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی ماننــد فاصلــه‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬شســتن دســت ها بــا ضدعفونی کننــده و برخــورداری‬ ‫مــدارس و کالس هــا از وســایل ضدعفونــی؛ از جملــه اقداماتی ســت کــه‬ ‫در مــدارس چیــن انجــام می شــود‪.‬‬ ‫ژاپن‬ ‫ژاپــن دارای ‪۱۷.۵‬میلیــون دانش امــوز اســت کــه ازاین تعــداد‪ ،‬حــدود‬ ‫‪۱۱‬میلیــون ان هــا در مهدکــودک و ابتدایــی تحصیــل می کننــد و بقیه‬ ‫هــم در متوســطه اول و دوم مشــغول به تحصیل هســتند‪ .‬بســیاری از‬ ‫مــدارس ایــن کشــور به رغــم شــیوع ویــروس کرونــا و عدم کنتــرل‬ ‫کامــل ان؛ از روز دوشــنبه پیــش به مــرور شــروع شــده و قــرار اســت‬ ‫تمــام مــدارس تــا ‪ ۲۰‬شــهریورماه کامـ ً‬ ‫ا دایــر شــوند‪ .‬طبق برنامــه قرار‬ ‫اســت مــدارس ژاپــن به صــورت حضــوری باشــند؛ هرچنــد مقامــات‬ ‫گفته انــد کــه تدابیــر الزم بــرای بازگشــت مــدارس بــه تدریــس‬ ‫انالیــن را اندیشــیده اند‪ .‬در ژاپــن‪ ،‬هــر مدرس ـه ای اســتراتژی و برنامــه‬ ‫خــاص خــود را دارد؛ امــا به طورکلــی دانش امــوزان ژاپنــی در روزهــای‬ ‫متنــاوب و به صــورت حضــوری در کالس هــا شــرکت می کننــد؛‬ ‫به طوری کــه کالس هــا فقــط تــا نصــف پُــر می شــوند‪ .‬تعطیــات‬ ‫تابســتانی مــدارس در ژاپــن امســال کوتاه تــر بــود تــا کالس هایــی کــه‬ ‫در فصــل بهــار به علــت شــیوع ویــروس کرونــا لغــو شــدند‪ ،‬جبــران‬ ‫شــوند‪ .‬دانش امــوزان ژاپنــی معمــوالً در مــاه اوت (‪ ۱۰‬مردادمــاه تــا ‪۱۰‬‬ ‫شــهریورماه) تعطیــل هســتند؛ امــا وزارت امــوزش ژاپــن اعــام کــرد‬ ‫کــه بیــش از ‪ 1700‬شــورای اموزشــی محلــی در سراســر کشــور بــرای‬ ‫جبــران زمــان ازدس ـت رفته‪ ،‬امســال تعطیــات تابســتانی را کوتاه تــر‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫کره جنوبی‬ ‫کــره جنوبــی دارای ‪۱۱‬میلیــون دانش امــوز اســت کــه ســه میلیون‬ ‫و ‪۳۰۰‬هزارنفرشــان در دبســتان‪ ،‬چهارمیلیــون در ســطح متوســطه‬ ‫اول و ســه میلیون و ‪۶۰۰‬هزارنفــر از ان هــا در ســطح متوســطه دوم‬ ‫مشــغول به تحصیل هســتند‪ .‬ایــن کشــور دارای ‪۲۰‬هــزار مدرســه‬ ‫اســت‪ .‬مــدارس در ایــن کشــور هــم از ابتــدای شــهریورماه و برخــی‬ ‫مــدارس نواحــی کم خطــر و شــهرهای کوچــک از ‪ ۱۵‬مردادمــاه شــروع‬ ‫شــده اند؛ امــا اعــام شــده اســت کــه تــا ابتــدای مهرمــاه انتخــاب‬ ‫شــیوه حضــوری یــا انالیــن بــرای دانش امــوزان اختیاری ســت و ان هــا‬ ‫می تواننــد یکــی از ایــن دو شــیوه را تــا ایــن تاریــخ انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫مقامــات وزارت اموزش وپــرورش اعــام کرده انــد کــه از دوم مهرمــاه‪،‬‬ ‫برای اینکــه چــه روشــی را به صــورت نهایــی بــرای مــدارس تصویــب‬ ‫کننــد‪ ،‬تصمیم گیــری می کننــد‪ .‬ان هــا اعــام کرده انــد کــه تصمیــم‬ ‫درمــورد نحــوه بازگشــایی مــدارس‪ ،‬تابعــی از وضعیــت کنتــرل کرونــا‬ ‫در کشــور خواهــد بــود‪ .‬براســاس اعــام وزارت اموزش وپــرورش کــره‬ ‫جنوبــی؛ چنانچــه هشــدار ســطح ســه اعمــال شــود‪ ،‬همــه مــدارس در‬ ‫سراســر کشــور الزم اســت بــه امــوزش از راه دور روی بیاورنــد‪ .‬قــرار‬ ‫شــده کــه مــدارس ابتدایــی و راهنمایــی بــا ظرفیــت یک ســوم و‬ ‫مــدارس دبیرســتان بــا ظرفیــت دوســوم در هــر کالس دایــر شــوند‪.‬‬ ‫کره شمالی‬ ‫مــدارس و دانشــگاه های کــره شــمالی در کلیــه مقاطــع تحصیلــی‬ ‫همچنــان تعطیــل اســت و تاریــخ مشــخصی هــم بــرای بازگشــایی ان‬ ‫اعــام نشــده؛ بااین حــال‪« ،‬پیونگ یانــگ» مدعی ســت کــه کرونــا در‬ ‫ایــن کشــور شــیوع پیــدا نکــرده؛ امــا بــا هــدف جلوگیــری از شــیوع‪،‬‬ ‫دولــت ایــن کشــور ضمــن بســتن مرزهــا از هش ـت ماه پیش‪ ،‬مــدارس‬ ‫و دانشــگاه ها را همچنــان تعطیــل نگــه داشــته اســت‪ .‬کــره شــمالی‬ ‫پیش تــر شــهر «کائــه ســونگ» در نقطــه مــرزی بــا کــره جنوبــی‬ ‫را به دلیــل شناســایی یــک مــورد مشــکوک بــه کرونــا به مــدت‬ ‫‪۴۰‬روز قرنطینــه کــرده بــود‪ .‬امــار مشــخصی از تعــداد دانش امــوزان‬ ‫و دانشــجویان درحال تحصیــل در ایــن کشــور دردســت نیســت؛ زیــرا‬ ‫این نــوع امارهــا در کــره شــمالی محرمانــه به حســاب می اینــد‪.‬‬ ‫مغولستان‬ ‫در مغولســتان به عنــوان کشــوری کــه کمتریــن تعــداد مبتالیــان‬ ‫و جان باختــگان کرونــا را دارد‪ ،‬مــدارس از روز اول ســپتامبر (‪۱۱‬‬ ‫شــهریورماه) بازگشــایی شــده اند؛ امــا دانش امــوزان مــدارس فنــی و‬ ‫حرفـه ای از ‪ ۱۴‬ســپتامبر (‪ ۲۴‬شــهریورماه) در کالس هــا حاضر خواهند‬ ‫شــد‪ .‬در انجــا دانش امــوزان ســه روز را در مــدارس می گذراننــد و‬ ‫به مــدت دو روز در هفتــه هــم دروس را به صــورت انالیــن دنبــال‬ ‫می کننــد؛ بااین حــال‪ ،‬قــرار اســت تصمیــم نهایــی درمــورد وضعیــت‬ ‫کالس هــا در ایــن کشــور بســته بــه عفونت هــا‪ ،‬در مــاه اکتبــر لحــاظ‬ ‫شــود‪ .‬ایــن کشــور اســیایی از مــاه ژانویه ســال جــاری (دی مــاه ‪)۱۳۹۹‬‬ ‫میــادی به عنــوان بخشــی از اقدامــات جلوگیــری از شــیوع بیمــاری‬ ‫همه گیــر کرونــا‪ ،‬تمــام ســازمان ها و نهادهــای اموزشــی را تعطیــل‬ ‫کــرده بــود‪.‬‬ ‫سوزان دیور‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫دشمن می خواست به بهانه کرونا کشور را تعطیل کنیم‬ ‫حجت االسالم والمســلمین حســن روحانــی در جلســه ســتاد ملــی کرونــا گفــت‪« :‬از همــه بــزرگان و مراجــع؛ به ویــژه مقــام معظــم رهبــری‬ ‫کــه هــم بــا زبــان و هــم بــا عمــل‪ ،‬راهنمایــی و ارشــاد کردنــد‪ ،‬تشــکر می کنــم‪ .‬عــزاداری شــکوهمند تــوام بــا رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی انجــام شــد‪ .‬در سراســر کشــورها پروتکل هــا عملــی و اجرایــی شــد‪ .‬از فضــای مجــازی‪ ،‬صداوســیما و رســانه ها تشــکر می کنیــم‬ ‫کــه عــزاداری را بــه همــه خانه هــا و ذهن هــا منتقــل کردنــد»‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛ رئیس جمهــوری بابیان اینکــه‬ ‫مــردم بیــش از ســال های گذشــته عــزاداری را در خانه هــا فعــال کردنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن عــزاداری حتــی ازطریــق فضــای مجــازی انجــام‬ ‫شــد‪ .‬امســال عــزاداری شــکل ویــژه خــاص خــود را داشــت؛ امــا از یک نظــر باشــکوه تر بــود؛ زیــرا شــیوه و ابتــکارات جدیــدی مدنظــر قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬صداوســیما و ســایر رســانه ها هــم کار بزرگــی انجــام دادنــد‪ .‬از نیــروی انتظامــی هــم تشــکر می کنیــم»‪ .‬روحانــی گفــت‪« :‬بازهــم در‬ ‫پایــان مــاه صفــر کــه عزاداری هــا رونــق می یابــد‪ ،‬همیــن پروتکل هــا و دســتورالعمل ها بایــد رعایــت شــود و اگــر چیــزی تغییــر یابــد‪،‬‬ ‫ان را اعــام می کنیــم؛ وگرنــه مبنــا همیــن پروتکل هاســت»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری بااشــاره به برگــزاری کنکــور در‬ ‫هفته هــای گذشــته گفــت‪« :‬کنکــور در سراســر کشــور‬ ‫به خوبــی عملیاتــی شــد‪ .‬در گــزارش وزارت بهداشــت‬ ‫‪۹۰‬درصــد و بیــش ازان‪ ،‬پروتکل هــا رعایــت شــدند‪.‬‬ ‫اموزش وپــرورش و دانشــگاه ها نیــز اغازبــه کار کردنــد»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکــه درمواردی کــه امــوزش حضــوری‬ ‫امکان پذیــر اســت‪ ،‬بایــد حضــوری باشــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«دانشــگاه ها مســائلی متفاوتــی نســبت بــه مــدارس دارند‪.‬‬ ‫ان هــا کــه بــه موطنشــان می اینــد‪ ،‬در شــهرهای دیگــر‬ ‫تحصیــل می کننــد و در خوابــگاه بایــد باشــند‪ ،‬بایــد بــرای‬ ‫حــل مسائلشــان طراحــی کــرد‪ .‬به نظــرم دولــت و وزارت‬ ‫اموزش وپــرورش و وزارت امــوزش عالــی‪ ،‬مســئولیتی‬ ‫ســنگین را بــر دوش گرفتــه؛ راحت تریــن راه چیســت؟‬ ‫ماننــد این اسـت که فــردی نتوانــد نمــاز را ایســتاده بخواند‪،‬‬ ‫بگویــد کــه نمــاز نمی خوانــم؛ درحالی کــه بایــد نمــاز را‬ ‫نشســته خوانــد و ان را تعطیــل نکنــد‪ .‬این موضوعــات همه‬ ‫مقــررات و چهارچوب هــای خــاص خــود را دارد‪ .‬هــر قدمی‬ ‫کــه برمی داریــم‪ ،‬رســانه های بیگانــه کــه ضــد کشــور و‬ ‫ملــت مــا هســتند و نمی خواهنــد کارهــا بـه روال معمــول‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬یــک بهانــه و داســتان را در همــه مراحــل‬ ‫درســت می کننــد‪ .‬از روز اول کــه ایــن ویــروس امــد‪،‬‬ ‫شــعار مــردم این بودکــه بــا ایــن ویــروس مقابلــه و بــا ان‬ ‫مبــارزه می کنیــم و به مــدد الهــی ویــروس را شکســت‬ ‫می دهیــم‪ .‬بعضی هــا مخالــف بودنــد و می گفتنــد کــه‬ ‫ایــن ویــروس بایــد پیــروز شــود؛ چــرا می خواهیــد ایــن‬ ‫ویــروس را شکســت دهیــد؟ ویــروس بایــد کار خــود را‬ ‫انجــام دهــد! شکســت دادن ویــروس به چه معناســت؛‬ ‫شکســت ویــروس را این گونــه معنــا می کننــد کــه از ان‬ ‫فــرار کــرد؛ فــرار از ویــروس و تعطیلــی همه کارهــا وظیفه‬ ‫ماســت و یــک وظیفــه داریــم؛ ایــن‪ ،‬چیزی ســت کــه‬ ‫دشــمن به دنبــال ان بــوده و می خواســت کشــور ایــران را‬ ‫به این بهانه هــا تعطیــل کنــد؛ می گفتنــد کارخانه هــا را‬ ‫تعطیــل کنیــد‪ ،‬خطرنــاک اســت‪ .‬کارخانه هــا فعال نباشــد؛‬ ‫یعنــی لــوازم بهداشــتی و غذایــی در فروشــگاه ها نباشــد‪.‬‬ ‫دنبــال ایــن بودنــد کــه کشــور را به هــم بریزنــد»‪ .‬روحانــی‬ ‫بابیان اینکــه مــا از روز اول در ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫اعــام کردیــم کــه تمــام فعالیت هــا‪ ،‬بنگاه هــای تولیــدی‬ ‫بایــد بــا رعایــت پروتکل هــا فعالیــت خــود را ادامــه دهــد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬اتفاقــاً در هفته هــای بعــد و در ماه هــای بعــد‬ ‫در کارگاه هــا و کارخانه هــای مــا حتــی کارخانه هــای‬ ‫بــزرگ مــا کــه هفت هزارنفــر یــا ‪۱۰‬هزارنفــر کارگــر‬ ‫در ان هــا فعــال هســتند‪ ،‬به ســامت کار خــود را انجــام‬ ‫دادنــد‪ .‬ممکــن بــود فــردی از بیــرون ویــروس می گرفــت‬ ‫و می گفتنــد در خانــه بمانــد و اســتراحت کنــد؛ تولیــد‬ ‫مــا به بهترین وجــه انجــام گرفــت‪ .‬رســانه های بیگانــه‬ ‫می خواســتند همه چیــز را تعطیــل کننــد و می گفتنــد‬ ‫کــه خطــر دارد و دولــت به فکــر جــان مــردم نیســت؛‬ ‫خطــاب مــا بــا ان هــا نیســت؛ زیــرا ان هــا خــود را تعمــدا ً‬ ‫به خــواب زده انــد؛ امــا بــه بعضی هــا کــه تحت تاثیــر‬ ‫قــرار می گیرنــد بایــد گفتــه شــود کــه نــان و جــان از‬ ‫هــم جــدا نیســت و کنــار هــم هســتند‪ .‬در مــاه رمضــان‬ ‫عــده ای فریــاد می زدنــد کــه این هــا می خواهنــد جلســه‬ ‫بگیرنــد و مســاجد را بــاز کننــد‪ .‬مــا گفتیــم که ســامت با‬ ‫دیانــت درکنارهــم اســت؛ مجلــس می توانــد برقــرار شــود؛‬ ‫امــا بایــد فاصله هــا و پروتکل هــای بهداشــتی رعایــت‬ ‫شــود‪ .‬مــا بایــد ویــروس را شکســت دهیــم؛ معنــی ان‬ ‫این اسـت که ســامت را تــوام بــا فعالیــت داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫نیســت‪ .‬مــا گفتیــم ایــن ویــروس را شکســت می دهیــم‪،‬‬ ‫شکســت به همین معناســت کــه ویــروس را کنــار بزنیــم‬ ‫و فعالیــت خــود را انجــام دهیــم و اصــول بهداشــتی را هــم‬ ‫مراعــات کنیــم‪ .‬در مناســک مذهبــی‪ ،‬در کار فرهنگــی و‬ ‫اقتصــادی؛ همه جــا ایــن اصــل را مدنظــر قــرار دادیــم؛‬ ‫یعنــی گفتمــان مــا‪ ،‬در داخــل ســامت به اضافــه فعالیــت‬ ‫شــد و گفتمــان ضدانقــاب شــد ســامت منهــای فعالیت‬ ‫و تعطیلــی همــه کارهــا و در ان هــم دمیــد‪ .‬البتــه‬ ‫هیچ وقــت ان هــا در کارشــان موفــق نبودنــد و امــروز‬ ‫هــم نیســتند‪ .‬ان هــا اگــر دلســوز مــردم بودنــد‪ ،‬یک بــار‬ ‫از جنایــت امریــکا علیــه ملــت ایــران صحبــت می کننــد؛‬ ‫کشــوری کــه در شــرایط کرونــا هــم نمی گــذارد دارو‬ ‫وارد شــود و دراین شــرایط تحریــم را بیشــتر کــرده‪.‬‬ ‫یک بــار نگفتنــد کــه امریــکا جنایــت کــرده اســت‪ .‬اگــر‬ ‫شــما طرفــدار مــردم و ملــت ایــران هســتید‪ ،‬ملــت ایــران‬ ‫تحت فشــار ظالمانــه و به ناحــق یــک ابرقــدرت اســت؛‬ ‫برخــی می گفتنــد کــه ادارات بایــد تعطیل شــود و کارکنــان اداره‬ ‫نیاینــد؛ اگــر افــراد اداره بیاینــد‪ ،‬اگــر دانش امــوزان بــه مدرســه‬ ‫رفتنــد‪ ،‬اگــر افــراد بــه مغــازه و کارخانــه برونــد‪ ،‬اصــول بهداشــتی‬ ‫رعایــت نمی شــود ‪...‬؛ ایــن افــراد اشــکال دارنــد و بایــد خودشــان‬ ‫ان را رفــع کننــد‪ .‬امــروز کســب وکارها ‪۷۰‬درصــد‪ ،‬ادارات‬ ‫‪۸۰‬درصــد و در بانک هــا حــدود ‪۸۰‬درصــد دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی را رعایــت می کننــد‪ .‬امیــدوارم کــه در چندهفتــه‬ ‫اینــده گــزارش از مــدارس نشــان دهــد کــه بیــش از ‪۸۰‬درصــد‬ ‫پروتکل هــا به دقــت رعایــت شــده اســت و برهمین مبنــا‬ ‫حرکــت کنیــم‬ ‫ضمــن مراعــات همــه اصــول بهداشــتی کــه شــعار مــا‬ ‫بــود‪ .‬ان هــا می گفتنــد ســامت یعنــی فــرار از ویــروس و‬ ‫تعطیلــی همــه فعالیت هــا‪ .‬درواقــع‪ ،‬می خواســتند کشــور‬ ‫را به هــم بریزنــد و نابــود کننــد‪ .‬البتــه همچنــان ایـن کار را‬ ‫ادامــه می دهنــد؛ یعنــی محــرم یــا کنکــور شــود‪ ،‬مــدارس‬ ‫و دانشــگاه یــا کارخانــه بــاز شــود‪ ،‬ان هــا شــروع می کننــد‬ ‫در همه جــا وســواس الخناس را ادامــه می دهنــد‪ .‬دربــاره‬ ‫بازگشــایی مــدارس در رســانه های خارجــی چــه بلوایــی‬ ‫ایجــاد کردنــد کــه متخصصــان همــه با بازشــدن مــدارس‬ ‫مخالف انــد؛ وزیــر اموزش وپــرورش می خواهــد مــدارس‬ ‫را بــاز کنــد‪ ،‬همــه مخالــف هســتند؛ درحالی کــه این گونــه‬ ‫نیســت؛ برعکــس‪ ،‬همــه موافق انــد و کســی مخالــف‬ ‫امــا نیامدیــد محکــوم یــا مبــارزه کنیــد؛ ولــی مــدام در‬ ‫کارهــای داخــل کشــور دخالــت می کنیــد‪ .‬در خــارج‬ ‫کشــور نشســتید و بــه کارهــای خــود می رســید؛ بعــد‬ ‫در اذهــان عمومــی مــردم تشــویش ایجــاد می کنیــد»‪.‬‬ ‫روحانــی بابیان اینکــه ســامت بــرای مــا اصــل و اولویــت‬ ‫اول اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬همــه فعالیت هــا را در کنــار ســامت‬ ‫و بــا مراعــات همــه اصــول بهداشــتی بایــد انجــام دهیــم‪.‬‬ ‫خوشــبختانه همــه دنیــا همیـن راه را انتخــاب کــرد؛ هیــچ‬ ‫کشــوری نداریــم کــه بگویــد فروشــگاه ها‪ ،‬رفت وامدهــا‬ ‫بیــن اســتان ها و دانشــگاه ها و مــدارس تعطیــل باشــد و‬ ‫همه جــا مــدارس و دانشــگاه ها درحال بازشــدن اســت و‬ ‫همــه بــر اصــول بهداشــتی تاکیــد می کننــد‪ .‬مــا هــم بــر‬ ‫اصــول بهداشــتی تاکیــد می کنیــم؛ درعین حــال بایــد‬ ‫امــوزش بچه هــا باقــی بمانــد‪ .‬بعضی هــا فکــر می کننــد‬ ‫همــه مشــکالت عالــم تمــام شــده و مــا بــا یــک ویــروس‬ ‫مواجــه هســتیم کــه چگونــه ان را از بیــن ببریــم‪ .‬مســئله‬ ‫تنهــا ویــروس نیســت؛ مســئله ســامت اســت؛ سـ ِ‬ ‫ـامت‬ ‫جســم‪ ،‬روح‪ ،‬زندگــی و حتــی معنویــت مــردم اســت و همه‬ ‫بایــد ســر جــای خــود باشــد‪ .‬اگــر امســال بگویید مــدارس‬ ‫تعطیــل باشــد و همــه در خانــه بماننــد‪ ،‬ممکــن اســت که‬ ‫البتــه مــن روی ان هــم بحــث دارم و قبــول نــدارم؛ اگــر‬ ‫بگوییــم نســبت بــه کرونــا قدمــی مثبــت؛ امــا نســبت بــه‬ ‫ســامت قــدم منفی ســت؛ زیــرا ســامت فقــط بحــث‬ ‫کرونــا نیســت‪ .‬هفت مــاه اســت بچه هــا را در خانــه نگــه‬ ‫داشــتیم؛ درحالی کــه مانــدن بچه هــا در خانــه‪ ،‬افســردگی‬ ‫و مشــکالت روحــی و روانــی ایجــاد می کنــد‪ .‬بعــد از‬ ‫تعطیــات‪ ،‬همــه بــه جایــگاه مدرســه پــی بردنــد و متوجه‬ ‫شــدند کــه مدرســه جــای مهمی ســت و جــای خالــی ان را‬ ‫نمی شــود به ســادگی پــر کــرد‪ .‬بچه هــا بــا حضــور در‬ ‫مــدارس نشــاط پیــدا می کننــد و بــا یــک نشــاطی بــه‬ ‫خانــه بازمی گردنــد و تکالیــف خــود را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫جریــان بســیارزیبای رابطــه خانــه و مدرســه بــرای حرکت‬ ‫و تعالــی فرزنــدان جامعــه‪ ،‬امــر بسیارمهمی ســت‪ .‬ایــن‬ ‫هفت مــاه کــه مــدارس تعطیــل شــد‪ ،‬مــردم متوجه شــدند‬ ‫کــه کنــار خانــه‪ ،‬مدرســه نباشــد‪ ،‬چــه مشــکالتی پیــش‬ ‫می ایــد؛ پــس مــا دنبــال ســامت هســتیم‪ .‬بعضی هــا فکــر‬ ‫می کننــد مــا دنبــال مبــارزه بــا یــک ویــروس هســتیم‪ .‬مــا‬ ‫دنبــال مبــارزه بــا انــواع مشــکالتی هســتیم که ســامت را‬ ‫تهدیــد می کنــد‪ .‬در کالس هایــی کــه ظرفیــت ‪۴۰‬نفــره‬ ‫اســت و پروتکل هــای بهداشــتی می گویــد کــه بــرای ان‬ ‫کالس ظرفیــت ‪۲۰‬نفــره باشــد‪ ،‬می تــوان کالس را دونوبتــه‬ ‫یــا یک روزدرمیــان برگــزار کــرد‪ .‬می تــوان دانش امــوزان‬ ‫کالس را بــه دو گــروه الــف و ب تقســیم کــرد کــه یک گروه‬ ‫امــروز و گــروه دیگــر‪ ،‬فــردا بــه مدرســه بیاینــد‪ .‬البتــه بایــد‬ ‫ورود بــه مدرســه بــا ماســک و شست وشــوی دســت مرتــب‬ ‫انجــام شــود و درایـن راه مدیــران و معلمــان مدرســه وظیفه‬ ‫ســخت تر و ســنگین تری بــر دوش دارنــد؛ زیــرا هــم بایــد‬ ‫بــه دانش امــوزان درس داده و مهارت امــوزی کننــد و‬ ‫هــم بــا کرونــا مبــارزه کــرده و هم زمــان مواظــب ســامت‬ ‫بچه هــا باشــند‪ .‬مدرســه از مهم تریــن مکان هایی ســت‬ ‫کــه می تــوان بــه دانش امــوز امــوزش داد چگونــه بــا‬ ‫ویــروس کرونــا مبــارزه کنــد‪ .‬اینکــه چگونگــی مقابلــه‬ ‫بــا کرونــا بــه دانش امــوزان گفتــه شــود‪ ،‬خــودش یــک‬ ‫درس اســت و امیدواریــم مــدارس کشــور به بهترین وجــه‬ ‫این موضــوع را جلــو ببرنــد‪ .‬البتــه ممکــن اســت خانواده هــا‬ ‫دراین بــاره نگرانــی داشــته باشــند کــه بایــد ما و مســئوالن‬ ‫بهداشــتی نگرانــی ان هــا رفــع کنیــم‪ .‬صداوســیما می تواند‬ ‫بــا نشــان دادن شست وشــو و ضدعفونی کــردن کالس هــا‪،‬‬ ‫فاصلــه اجتماعــی‪ ،‬معلــم و نظافــت‪ ،‬واقعیــت را نشــان دهد‬ ‫تــا مــردم اطمینــان و اعتمــاد پیــدا کننــد؛ مــا نمی خواهیم‬ ‫خانواده هــا در اضطــراب باشــند»‪ .‬رئیــس دولــت تدبیــر و‬ ‫امیــد دربــاره بعضــی از خانواده هایــی کــه نمی خواهنــد‬ ‫امســال فرزنــد ان هــا تحصیــل کنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬مثـ ً‬ ‫ا فرزنــد‬ ‫خانــواده ای در کالس دهــم دبیرســتان اســت و خانــواده او‬ ‫نمی خواهــد امســال بــه مدرســه بــرود‪ .‬خــوب این موضــوع‬ ‫بــه خــود خانــواده‪ ،‬نوجــوان و جــوان مربــوط اســت کــه‬ ‫یک ســال عقــب می مانــد و قــرار نیســت مــا او را مجبــور‬ ‫بــه رفتــن بــه مدرســه کنیــم یــا دســتبند بزنیــم‪ .‬مــا‬ ‫بــه مــردم می گویــم مدرســه ها بــاز شــد و کالس هــا و‬ ‫معلمــان عزیــز نیــز امــاده هســتند‪ .‬البتــه اگــر دانش امــوز‬ ‫مریــض بــود یــا خانــواده بــه کرونــا مبتــا شــد‪ ،‬دانش امــوز‬ ‫نبایــد به مدرســه بیایــد و ‪ ۱۴‬تــا ‪۱۵‬روز ازطریــق تلویزیون‪،‬‬ ‫رادیــو‪ ،‬شــبکه شــاد و فضــای مجــازی امــوزش الزم را‬ ‫ببینــد‪ .‬اگــر بعضــی مدعــی تعطیلــی حضــوری امــوزش‬ ‫امــوزش صداوســیما مــردم‬ ‫هســتند‪ ،‬بــا شــبکه شــاد و‬ ‫ِ‬ ‫را شــاد کنیــم‪ .‬تعلیــم و تربیــت فقــط درس خوانــدن‬ ‫در مدرســه‪ ،‬یادگیــری علــم و امــوزش نیســت؛ تعلیــم و‬ ‫تربیــت‪ ،‬پــرورش‪ ،‬یادگیــری‪ ،‬اخــاق و مهارت هم هســت و‬ ‫مدرســه محیط ســاده ای نیســت کــه بخواهــد ان محیط را‬ ‫و حتــی بخــش علــم ان را بــه خانــه ببــرد؛ زیرا معلــم بابیان‬ ‫خــود و ســوال و جــواب بــا شــاگرد بــه پــرورش دانش امــوز‬ ‫اقــدام می کنــد؛ نه اینکــه بخواهیــم ازطریــق صداوســیما‪،‬‬ ‫ســامانه یــا فــان شــبکه ســبب پــرورش دانش امــوز‬ ‫شــویم‪ .‬البتــه وقتــی دانش امــوزان بــه دو گــروه تقســیم‬ ‫می شــوند‪ ،‬یک گــروه ســر کالس معلــم را می بینــد و‬ ‫گروهــی کــه از شــبکه شــاد درحال امــوزش اســت‪ ،‬فــردا‬ ‫به صــورت حضــوری بــا امــوزش حضــوری را از معلــم خــود‬ ‫فرامی گیــرد؛ پــس راه درســت و صحیحــی انتخــاب شــده‬ ‫کــه بایــد ایــن راه درســت را پیــش ببریــم»‪.‬‬ ‫چرا وزیر خارجه سوئیس به ایران سفر می کند؟‬ ‫روابــط سیاســی ایــران و ســوئیس پشــتوانه صدســاله پیدا کــرده اســت و در‬ ‫ســال های پــس از پیــروزی انقــاب اســامی ایــران و بعــد از توطئه هایــی‬ ‫کــه امریــکا علیــه نظــام و انقــاب مــا انجــام داد‪ ،‬عم ـ ً‬ ‫ا ســوئیس نقــش‬ ‫حافــظ منافــع امریــکا در ایــران را برعهــده گرفــت‪ .‬اکنــون شــاهد ســفر‬ ‫«ایگناتســیو کاســیس»؛ وزیــر امــور خارجــه این کشــور بــه تهران هســتیم‪.‬‬ ‫او کــه از ســال ‪ ۲۰۱۷‬مســئولیت وزارت خارجــه ســوئیس را برعهــده دارد‬ ‫تــا پیش ازایــن بــه تهــران ســفر نکــرده اســت‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ شــاید‬ ‫وقتــی نــام ســوئیس می ایــد یــا صحبــت رایزنــی مقامــات تهــران و بــرن‬ ‫می شــود‪ ،‬خیلی هــا ان را به عنــوان کشــوری حامــل پیــام ازســوی امریــکا‬ ‫بــرای ایــران به یــاد بیاورنــد؛ امــا کشــور ســوئیس طــی ســال های اخیــر؛‬ ‫به ویــژه از زمــان خــروج واشــینگتن از برجــام‪ ،‬ســعی کــرده اســت‬ ‫نقشــی را بــرای کاهــش تنش هــا میــان تهــران و واشــینگتن ایجــاد‬ ‫کنــد؛ امــا متاســفانه به دلیــل نــوع رفتــار دولــت امریــکا‪ ،‬اســتراتژی ها و‬ ‫تاکتیک هایــی کــه ایــن کشــور در قبــال ایــران اتخــاذ کــرده‪ ،‬ســوئیس‬ ‫در مســیر کاهــش تنــش بیــن تهــران و واشــینگتن کام ـ ً‬ ‫ا ناموفــق بــود‪.‬‬ ‫ازســوی دیگر‪ ،‬پیــام جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬پیــام قاطعــی بــود کــه‬ ‫تاکنــون بــه دیپلمات هــای سوئیســی مخاطــره شــده؛ به این معناکــه تهــران‬ ‫از حقــوق خــود و توافقــات بین المللــی کوتــاه نخواهــد امــد و بــا هرگونــه‬ ‫عهدشــکنی طــرف مقابــل نیــز برخــورد می کنــد‪ .‬براســاس اعــام وزارت‬ ‫خارجــه ســوئیس؛ ایــن ســفر به مناســبت بزرگداشــت یک صدمین ســالگرد‬ ‫روابــط دیپلماتیــک میــان ایــران و ســوئیس انجــام می شــود‪ .‬کاســیس در‬ ‫ایــن ســفر عالوه بــر گفت وگــو دربــاره موضوعــات دوجانبــه نظیــر «کانــال‬ ‫مالــی ســوئیس» دربــاره اقــام بشردوســتانه‪ ،‬بــا مقامــات ایــران دربــاره‬ ‫تحــوالت فعلــی دربــاره توافــق هســته ای و اوضــاع در خاورمیانــه نیــز رایزنی‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬کارشناســان‪ ،‬ســفر وزیــر خارجــه ســوئیس را ازاین جهــت‬ ‫مهــم دانســته اند کــه ایــن کشــور حافــظ منافــع امریــکا در ایــران بــوده و‬ ‫معمــوالً واشــینگتن ازطریــق ایــن کشــور پیغام هــای خــود را بــه تهــران‬ ‫ارســال می کنــد‪ .‬حســن هانـی زاده؛ کارشــناس مســائل بین الملــل معتقــد‬ ‫اســت کــه ایــن ســفر در چهارچــوب وســاطت مالــی ســوئیس بیــن اتحادیه‬ ‫اروپــا بــا ایــران قابل تجزیــه و تحلیــل اســت؛ ازانجاکــه ســوئیس یکــی از‬ ‫کشــورهای مهــم اتحادیــه اروپاســت و حلقــه اتصالــی بیــن ایــران و اروپــا‬ ‫تلقــی می شــود‪ ،‬ایــن ســفر می توانــد گشــایش تبــادل مالــی در چهارچــوب‬ ‫«اینســتکس» ایجــاد کنــد‪ .‬او همچنیــن می گویــد که ســوئیس در گذشــته‬ ‫هــم در بســیاری از مشــکالتی کــه میــان ایــران و اتحادیــه اروپــا رخ مـی داد‪،‬‬ ‫وســاطت کــرده اســت و بســیاری از مســائل را به لحــاظ سیاســی و مالــی‬ ‫حــل می کــرد؛ لــذا به نظــر می رســد ســفر وزیــر خارجــه ایــن کشــور‬ ‫بــه ایــران باتوجه بــه شکســت اخیــر امریــکا در فعال ســازی «مکانیســم‬ ‫ماشــه» می توانــد پیامــد خوبــی داشــته باشــد‪ .‬غفــاری؛ کارشــناس مســائل‬ ‫اروپــا هــم گفــت کــه امریــکا بعــد از خــروج از برجــام‪ ،‬ازطریــق کشــورهای‬ ‫واســطه گر دیگــری جــز ســوئیس ماننــد ژاپــن و عمــان‪ ،‬پیام هایــی را بــرای‬ ‫ایــران فرســتاد و از تهــران خواســت تــا تــن بــه توافقــات فرابرجامــی دهــد‬ ‫کــه قطع ـاً پاســخ جمهــوری اســامی ایــران بــه این موضوعــات مشــخص‬ ‫بــود‪ ،‬هســت و خواهــد بــود‪ .‬او تاکیــد می کنــد؛ ســفر وزیــر خارجــه‬ ‫ســوئیس بــه ایــران فرصتی ســت کــه دیپلمات هــای کشــورمان در دیــدار‬ ‫بــا اقــای کاســیس‪ ،‬ایــن مطالبــه را به صــورت صریــح عنــوان کننــد کــه‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران خواســتار رویکــرد مســتقل کشــورهای اروپایــی‬ ‫درقبــال ایــران اســت؛ نه اینکــه رویکــرد اروپــا نســبت بــه نــوع رفتــار امریکا‬ ‫شــکل بگیــرد‪ .‬دو کشــور ایــران و ســوئیس از قــرن هفدهــم بــا یکدیگــر‬ ‫رابطــه دارنــد‪ .‬ایــران در ســال ‪ ۱۹۱۷‬ســفارت خــود در بــرن را افتتــاح و در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۱۹‬کنســولگری ســوئیس در ایــران شــروع به فعالیت کــرد کــه‬ ‫در ســال ‪ ۱۹۳۶‬بــه ســفارت تبدیــل شــد‪ .‬سرکنســولگری ایــران در ژنــو‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۳۶‬شمســی گشــایش یافــت؛ امــا در ســال ‪ ۱۳۸۰‬تعطیــل و‬ ‫وظایــف ان بــه ســفارت جمهــوری اســامی ایــران در بــرن واگــذار شــد‪.‬‬ ‫روابــط دوســتانه و متعــادل میــان دو کشــور بــه همکاری هــای سیاســی‬ ‫مشــخصی نیــز منجــر شــد‪ .‬بــا قطــع روابــط جمهــوری اســامی ایــران بــا‬ ‫مصــر و افریقــای جنوبــی در زمــان اپارتایــد‪ ،‬ســوئیس حفاظــت از منافــع‬ ‫ـخ‬ ‫ایــران را در ایــن کشــورها برعهــده گرفــت؛ البتــه ســوئیس درطول تاریـ ِ‬ ‫خــود حافــظ منافــع کشــورهای ایتالیــا‪ ،‬اســترالیا‪ ،‬کانــادا‪ ،‬بریتانیــای کبیــر‪،‬‬ ‫ایرلنــد و نیوزلنــد‪ ،‬افریقــای جنوبــی‪ ،‬لبنــان و پــس از قطــع مناســبات‬ ‫ایــران بــا امریــکا‪ ،‬حافــظ منافــع ایــن کشــور (‪ ۱۹۸۰‬تابه حــال) در تهــران‬ ‫شــد‪ .‬تحریم هــای امریــکا و ســپس اتحادیــه اروپــا‪ ،‬تاثیــر زیــادی بــر‬ ‫مــراودات ایــران و ســوئیس نگذاشــت؛ چنانچــه ســوئیس طــی این مــدت‬ ‫به طورمعمــول بــه ارســال تجهیــزات صنعتــی و ســایر کاالهــای تجــاری‬ ‫بــه ایــران گفــت‪ .‬بــا امضــای برجــام‪ ،‬روابــط ایــران و ســوئیس نیــز تقویــت‬ ‫شــد‪ .‬چندهفتــه بعــد از اجرایی شــدن توافــق هســته ای ایــران بــا قدرت های‬ ‫بــزرگ‪« ،‬یوهــان اشــنایدر امــان»؛ رئیــس وقــت کنفدراســیون ســوئیس که‬ ‫باالتریــن مقــام سیاســی ایــن کشــور اســت‪ ،‬در راس هیئتــی بــه ایران ســفر‬ ‫کــرد‪ .‬گشــایش بــازار ایــران هم زمــان بــا رفــع تحریم هــا چنــان به مــذاق‬ ‫سوئیسـی ها خــوش امــد کــه «لیویــا لــوی»؛ معــاون وزیــر اقتصاد ســوئیس‬ ‫از ان به نــام «بــازار طالیــی ایــران» یــاد کــرد؛ طــی مــدت کوتــاه پــس از‬ ‫برجــام‪ ،‬پنــج هیئــت اقتصــادی و تجــاری سوئیســی بــرای رایزنــی فرصت ها‬ ‫بــه ایــران امدنــد‪ .‬از ســال ‪ ۲۰۱۸‬کــه قــرار بــود یکســری تراکنش هــا بیــن‬ ‫ایــران و اتحادیــه اروپــا صــورت بگیــرد؛ امــا همچنــان این مســئله عملیاتــی‬ ‫نشــده و کشــورهای اروپایــی بــه تعهــدات خــود بــرای انجــام تراکنش هــای‬ ‫مالــی عمــل نکرده انــد؛ امــا اکنــون گویــا کشــورهای اروپایــی درحال اتخــاذ‬ ‫سیاسـت های مســتقلی خــارج از ســه کشــور اروپایــی انگلیــس‪ ،‬فرانســه و‬ ‫المــان هســتند‪ .‬ســه کشــور اروپایــی انگلیــس‪ ،‬فرانســه و المان هــم به مرور‬ ‫تحت فشــار امریــکا بــه تعهــدات خــود در توافق نامــه «اینســتکس» عمــل‬ ‫نکردنــد و این موضــوع مــدت دوســال به تاخیــر افتــاد‪ .‬اکنــون کارشناســان‬ ‫براین باورندکــه باتوجه بــه شــرایط حاکــم بــر جهــان بعــد از گســترش‬ ‫ویــروس کرونــا و به دلیل اینکــه بســیاری از شــرکت های اروپایــی دراســتانه‬ ‫ورشکســتگی قــرار گرفته انــد‪ ،‬ســوئیس به عنــوان یکــی از کشــورهای‬ ‫صادرکننــده و تولیدکننــده داروهــای اســتراتژیک‪ ،‬تمایــل خــود را بــرای‬ ‫همــکاری دارویــی بــا ایــران اعــام کــرده اســت‪ .‬هانــی زاده؛ کارشــناس‬ ‫مســائل بین الملــل می گویــد کــه ســوئیس ســعی دارد به صــورت مســتقل‬ ‫بــا ایــران همــکاری داشــته باشــد و ایــن‪ ،‬یــک اقــدام انســانی به شــمار‬ ‫بیابان زایی باید متوقف شود‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫سال هاســت دوســتداران محیــط زیســت و انانــی کــه همــواره بــه کشــور‬ ‫و مواهــب خــدادادی ان می اندیشــند‪ ،‬بــر ایــن باورنــد کــه کشــور در هیــچ‬ ‫زمینــه ای به ویــژه‪ ،‬جنگل هــا‪ ،‬مراتــع‪ ،‬زیبایی هــای طبیعــت و درنهایــت‬ ‫حفــظ و نگهــداری محیــط زیســت‪ ،‬نبایــد اســیبی ببینــد‪ .‬عشــق و عالقــه ایــن‬ ‫جماعــت بــه طبیعــت زیبــا به حدی ســت کــه پــاره ای از اوقــات تــا مــرز گریــه‬ ‫متالــم می شــوند؛ ازجملــه اقــای اســماعیل کهــرم کــه به حــق او را پــدر محیط‬ ‫زیســت نامیده انــد‪ .‬اخیــرا ً او بــا چشــمانی اشـک بار در رســانه ملــی بــا دلیــل و‬ ‫برهــان گفــت کــه هرســال یک صــدم محیــط زیســت‪ ،‬به خصــوص جنگل هــا‬ ‫و فضــای ســبز تبدیــل بــه بیابــان می شــود؛ به طوری کــه اگــر بدین منــوال‬ ‫ادامــه پیــدا کنــد در ‪100‬ســال اینــده حتــی یک متــر جنــگل هــم نخواهیــم‬ ‫داشــت و درنهایــت به دســت خودمــان کشــور را بیابان زایــی کرده ایــم‪ .‬ایــن‬ ‫داســتان غم انگیزی ســت کــه بــرای کشــور همیشــه ســرفراز ایــران اســامی‬ ‫مــا پیش بینــی می شــود‪ .‬نمونــه عینــی ان هم اکنــون در خوزســتان‪ ،‬ســاری‬ ‫و جاری ســت کــه به واســطه جنــگ تحمیلــی هشت ســاله‪ ،‬بســیاری از‬ ‫نخلســتان های اطــراف ابــادان و خرمشــهر و اهــواز‪ ،‬در اثــر بمباران هــای‬ ‫وحشــیانه صدامیــان بــا کمــک غربی هــا‪ ،‬از بیــن رفتنــد و حاصــل ان‬ ‫گردوخــاک همیشــگی به نــام ریزگردهاســت کــه ازســوی مناطــق عرب نشــین‬ ‫هم مــرز بــا کشــور مــا روانــه خوزســتان و به خصــوص اهــواز شــده و خســارات‬ ‫عمــده ای بــه محیــط زیســت ایــن اســتان وارد کــرده اســت‪ .‬مالچ پاشــی و‬ ‫کاشــت درختــان و ایجــاد فضــای ســبز و کاشــت درختــان گرمســیری زودبازده‬ ‫ازجملــه اقداماتــی بــوده کــه توانســته اســت از پیشــروی ایــن ریزگردهــا تــا‬ ‫حــد زیــادی جلوگیــری کنــد؛ امــا بــا ســیر جریــان قطــع اشــجار و جنگل هــا‬ ‫و مقــدار کــم مراتــع کــه ســیل دام را در ان رهــا کرده انــد ‪ ،‬به نحــو بــارزی‬ ‫محیــط زیســت و جنگل هــای کشــور را بــه نابــودی کشــانده شــده اســت و‬ ‫به جــای ان فضــای ســبز کشــور را بــه بیابــان تبدیــل کــرده اســت‪ .‬در کنــار‬ ‫ایــن ســودجویان کــه بــرای سوءاســتفاده‪ ،‬درختــان جنــگل را خشــک کــرده و‬ ‫بــا اره هــای برقــی بــه جــان ایــن جانــداران همیشه ســبز طبیعــت می افتنــد‬ ‫تــا از فــروش چــوب ان بهــره جوینــد‪ ،‬در نــوع دوم جنگل هــا را بــه بیابــان‬ ‫تبدیــل می کننــد تــا در ان خانه ســازی راه بیندازنــد و بــه ســود سرشــاری از‬ ‫ایــن منظــر برســند‪ .‬بــه ایــن جماعــت ســودجو بایــد قاتــان طبیعــت گفــت‬ ‫کــه بی رحمانــه و بــدون ازرم و وحشــیانه بــه کار نابــودی فضــای ســبز مشــغول‬ ‫هســتند‪ .‬بــا کارهایــی ازاین دســت‪ ،‬کشــور مــا ازنظــر بیابان زایــی متاســفانه‬ ‫جــزو ‪ 10‬کشــور برتــر جهــان شــناخته شــده اســت‪ .‬امیدواریــم دولــت بــا‬ ‫یــک برنامه ریــزی دقیــق و اســتفاده از تمــام پتانســیل های موجــود‪ ،‬بــرای‬ ‫بیابان زدایــی اســتین همــت را بــاال زده و بیابان هــا را بــا کاشــت درختــان‬ ‫بــه فضــای ســبز تبدیــل کنــد؛ چراکــه متاســفانه طــوری بــه جــان زمیــن‬ ‫افتاده انــد کــه در اثــر فرســایش زمیــن و خاک بــرداری بی رویــه و اســتفاده‬ ‫از اب هــای زیرزمینــی‪ ،‬زمین هــا را لم یــزرع کــرده و از ایــن راه نیــز خســارات‬ ‫عمــده بــه اقتصــاد و کشــاورزی کشــور وارد می کننــد‪ .‬بدیهی ســت بــا عنایــت‬ ‫بــه اینکــه مــردم کشــور مــا مســلمان و در دیــن مبیــن اســام‪ ،‬از سرســبزی‬ ‫و ابادانــی بــه کــرات توســط اولیــای دیــن ســخن گفتــه شــده اســت‪ ،‬نیکــو‬ ‫خواهــد بــود کــه مــردم دیـن دار مــا در فکــر ســودجویی و مال انــدوزی نباشــند‬ ‫و خدمــت بــه همنوعــان را سرمشــق زندگــی بداننــد‪ .‬همچنــان اگر در هرســال‬ ‫هرنفــر از جمعیــت جــوان و بزرگ تــر کشــور فقــط یــک نهــال را کاشــت‬ ‫کننــد‪ ،‬در طــول سه ســال می تواننــد ده هــا هکتــار از زمین هــای کشــور را از‬ ‫فراینــد بیابان زایــی بــه بیابان زدایــی تبدیــل کننــد کــه بــه نــوع خــود یــک‬ ‫جهــاد مقــدس بــرای سالم ســازی جامعــه به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫واردات ‪۱۲‬میلیون ُ دز واکسن انفلوانزا‬ ‫ســخنگوی ســازمان غــذا و دارو باتاکیدبراینکــه واکسیناســیون همگانــی انفلوانــزا اصـ ً‬ ‫ا‬ ‫توصیــه نمی شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬ســال گذشــته کمتــر از دومیلیــو ن ُدز واردات واکســن‬ ‫انفلوانــزا داشــتیم؛ امــا این رقــم امســال بــه ‪ ۱۱‬تــا ‪۱۲‬میلیــو ن ُدز افزایــش خواهــد‬ ‫یافــت»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ دکتــر کیانــوش جهانپــور افــزود‪« :‬همــکاران مــا‪ ،‬در شــبکه‬ ‫بهداشــتی کشــور پارســال ‪۲۵۰‬هــزار ُدز واکســن دریافــت کردنــد کــه امســال بــا افزایش‬ ‫‪۱۰‬برابــری توزیــع واکســن در شــبکه های بهداشــت‪ ،‬دومیلیــون و ‪۵۰۰‬هــزار ُدز واکســن‬ ‫بــرای گروه هــای درمعرض خطــر و پرخطــر؛ یعنــی واکسیناســیون مــادران بــاردار و‬ ‫بیمــاران خــاص توزیــع خواهــد شــد و این گــروه رایــگان واکســینه خواهنــد شــد»‪.‬‬ ‫اجرای طرح ترسیم نقشه راه فناوری اطالعات کشور‬ ‫مدیــرکل توســعه راهبردهــا و سیاسـت های ســازمان فنــاوری اطالعــات‪ ،‬از جزئیــات‬ ‫و اجــرای فــاز نخســت طــرح پژوهشــی ترســیم نقشــه راه فنــاوری اطالعــات ایــران‬ ‫دراین طــرح ‪ ICT‬خبــر داد‪ .‬به گــزارش ســازمان فنــاوری اطالعــات ایــران؛ ســعید‬ ‫ســلیمانی بابیان اینکــه اینده پژوهــی بســتر مناســبی جهــت ترســیم نقشــه راه‬ ‫توســعه فنــاوری اطالعــات در کشــور به شــمار مـی رود‪ ،‬گفــت‪« :‬بــرای ترســیم ایــن‬ ‫نقشــه راه‪ ،‬در گام نخســت طــی اقدامــی مطالعاتــی ‪ ۲۱‬حــوزه فناورانــه پیشــرو‪،‬‬ ‫شناســایی و احصــا شــد‪ .‬ســپس پرسشــنامه ای بــا ‪ ۱۱‬ســوال حــول موضــوع‬ ‫چگونگــی ایفــای نقــش دولــت در توســعه فناوری هــای پیشــرو طراحــی شــد و بــا‬ ‫انتشــار در یــک بســتر نرم افــزاری بومــی به شــیوه الکترونیکــی موردپرســش قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬پــس از تحلیــل و تدویــن نتایــج دور اول کــه به صــورت دلفــی انجــام شــد‪،‬‬ ‫پرسشــنامه دوم نیــز براســاس پاس ـخ های دور اول طراحــی و به همــان روش میــان‬ ‫شــرکت کنندگان توزیــع می شــود»‪.‬‬ ‫داخلی ‪۹۰‬درصد نیازهای تسلیحاتی‬ ‫تامین‬ ‫ِ‬ ‫وزیــر دفــاع گفــت‪« :‬بیــش از ‪۹۰‬درصــد نیازهــای تســلیحاتی نیروهــای مســلح را در‬ ‫داخــل و به روش هــای بومــی تامیــن می کنیــم و ‪۱۰‬درصــد باقی مانــده نیــز تاثیــر‬ ‫تعیین کننــده در بنیــه دفاعــی مــا نخواهــد داشــت»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ امیــر ســرتیپ‬ ‫حاتمــی افــزود‪« :‬بنابرایــن‪ ،‬بــا برداشته شــدن محدودیت هــا می توانیــم از ایــن حــق‬ ‫قانونــی خــود درتعامل بــا کشــورهای دوســت اســتفاده کنیــم»‪.‬‬ ‫‪50‬درصدی فروش پارچه‬ ‫کاهش‬ ‫ِ‬ ‫مــی رود کــه خــارج از برجــام درحال صورت گرفتــن اســت‪ .‬او تاکیــد‬ ‫می کنــد کــه بایــد دیــد ایــا ســوئیس بــه همــکاری دارویــی خــود بــرای‬ ‫صــادرات داروهــای اســتراتژیک ادامــه خواهــد داد یــا بازهــم تحت فشــار‬ ‫امریــکا قــرار خواهــد گرفــت؟ به نظــر می رســد کــه ایــن گام مثبتی ازســوی‬ ‫ســوئیس اســت کــه بتوانــد خــارج از کشــورهای اروپایــی بــا ایــران همکاری‬ ‫در همــه زمینه هــا داشــته باشــد‪ .‬به همین منظــور ششــم مردادمــاه بــود‬ ‫کــه دولــت ســوئیس اعــام کــرد ایــن کشــور اولیــن معاملــه خــود بــا ایران‬ ‫را ازطریــق کانــال بشردوســتانه انجــام داده اســت‪« .‬کانــال تنظیــم تجــارت‬ ‫بشردوســتانه ســوئیس» (‪ )SHTA‬کــه بــرای ورود مــواد غذایــی و دارویی به‬ ‫ایــران‪ ،‬از ژانویــه ایجــاد شــده بــود و بــه عرضــه کاالهای سوئیســی بــه مردم‬ ‫ایــران بی انکــه مشــمول تحریم هــای امریــکا شــوند‪ ،‬کمــک می کنــد؛ امــا‬ ‫غفــاری (کارشــناس مســائل اروپــا) دراین بــاره می گویــد؛ مقامــات وزارت‬ ‫خارجــه ســوئیس اذعــان کردنــد کــه علی رغــم راه انــدازی کانــال مالــی بین‬ ‫ایــران و ســوئیس و مکانیســم و نــوع عملکــردی که بــرای این کانــال تعریف‬ ‫شــده؛ عمـ ً‬ ‫ا ایــن کانــال بشردوســتانه هــم نتوانســت اقدامــی را انجــام دهد‬ ‫و مبادلــه چندانــی دران صــورت نگرفــت؛ هرچندکــه به صــورت محــدود‬ ‫یــک مبادلــه در قالــب مبــادالت دارویــی صــورت گرفــت؛ لــذا ســوئیس هم‬ ‫دراین مســیر نتوانســت اســتقالل الزم را در برابــر امریــکا داشــته باشــد‪ .‬او‬ ‫براین بــاور اســت کــه در بســیاری از مقاطــع بیــن تروئیــکای اروپایــی بــا‬ ‫ســوئیس به عنــوان حافــظ منافــع امریــکا در ایــران شــاهد وحــدت رویــه‬ ‫هســتیم؛ به این معناکــه ان هــا حتــی درمواردی کــه می تواننــد اقدامــی‬ ‫را درراســتای تامیــن منافــع ایــران؛ هرچنــد محــدود و حداقلــی انجــام‬ ‫دهنــد نیــز دریــغ می کننــد و عملیاتی شــدن ان را منــوط بــه چــراغ ســبز‬ ‫امریــکا می کننــد‪ .‬او گفــت‪« :‬کشــورهایی ماننــد ســوئیس و اتریــش‪ ،‬میزبان‬ ‫مذاکــرات هســته ای بودنــد؛ امــا اینکــه تنهــا در بیانیه هــای خــود همــگام‬ ‫بــا کشــورهای اروپایــی اعــام کننــد مــا صرفـاً بــه برجــام پایبنــد هســتیم‪،‬‬ ‫کفایــت نمی کنــد؛ زیــرا در بســیاری ازموارد عمــل کشــورهای اروپایــی بــا‬ ‫ادعــای ان هــا فــرق می کنــد»‪ .‬اکنــون در مناســبات سیاســت خارجــی‬ ‫خــود شــاهد ترافیــک دیپلماتیــک هســتیم؛ نشســت شــورای امنیــت بــر‬ ‫ســر «مکانیســم ماشــه»‪ ،‬ســفر رافائــل گروســی به ایران‪ ،‬نشســت مشــترک‬ ‫«کمیتــه برجــام» در ویــن و اکنــون هــم شــاهد ســفر وزیــر خارجــه بــه‬ ‫ایــران هســتیم‪ .‬درواقــع‪ ،‬در مقاطــع مختلفــی شــاهد ایــن حجم از ســفرها و‬ ‫مذاکــرات بودیــم؛ نکتــه مهــم اینجاســت که اگــر کشــورهای اروپایــی دنبال‬ ‫دســتاوردی در ایــن ســفر هســتند‪ ،‬اولیــن پیش شــرط ان اســتقالل ان هــا‬ ‫از امریــکا و دوم تــاش واقعــی ان هــا بــرای حفــظ توافــق هسته ای ســت‪.‬‬ ‫رئیــس اتحادیــه بنکــداران و طاقه فروشــان پارچــه گفــت‪« :‬شــیوع ویــروس کرونــا تقریباً‬ ‫بــر تمــام مشــاغل اثــر گذاشــت و بعضـاً منجر بــه تعطیلی بســیاری ازان ها شــده اســت؛‬ ‫پارچه فروشــان هــم از ایــن امــر مســتثنا نبوده انــد»‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ امیــر قدیمی نــژاد‬ ‫افــزود‪« :‬در موقعیتــی هســتیم کــه معمــوالً بایــد فــروش خوبــی داشــته باشــیم؛ زیــرا‬ ‫پارچه هایــی کــه بــرای مــدارس تهیــه می کردنــد و لباس هــای کادر امــوزش بایــد‬ ‫به فــروش می رســید‪ ،‬اکنــون ســودی دران زمینــه نکــرده؛ ازایــن رو‪ ،‬نزدیــک بــه‬ ‫‪50‬درصــد کاهــش فــروش را تجربــه کرده ایــم»‪.‬‬ ‫برق رایگان برای ‪30‬درصد مشترکان‬ ‫محمدحســن متول ـی زاده گفــت‪« :‬به طورمتوســط در کل کشــور حــدود ‪۳۰‬درصــد از‬ ‫مشــترکان بــرق در محــدوده کم مصــرف‪۱۵ ،‬درصد پرمصــرف و ‪۵۵‬درصــد در محدوده‬ ‫خوش مصــرف هســتند»‪ .‬به گــزارش پــاون؛ مدیرعامــل توانیــر بابیان اینکــه در تمــام‬ ‫دنیــا بــرای مشــترکان بــرق‪ ،‬سیاس ـت های تشــویقی و تنبیهــی درنظــر می گیرنــد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬در وزارت نیــرو نیــز براســاس تجربــه ســال های قبــل؛ سیاسـت های تشــویقی‬ ‫بـه کار گرفتــه شــد و دراین راســتا بــرای صنایــع و کشــاورزان پاداش هایــی اختصــاص‬ ‫یافــت کــه درصــورت جابه جایــی بــار مصرفــی خــود (در ســاعت های گــرم ‪ ۴‬مــاه‬ ‫خــرداد تــا شــهریور)‪ ،‬از ایــن پاداش هــا بهره منــد می شــوند‪ .‬دراین راســتا‪ ،‬ســال‬ ‫گذشــته ‪۳۵۰‬میلیاردتومــان پــاداش بــه صنایــع اختصــاص یافــت و کشــاورزان نیــز‬ ‫دراین طــرح بــا عدم اســتفاده از بــرق در چهارســاعت گــرم روز‪ ،‬از ‪۲۰‬ســاعت بــرق‬ ‫رایــگان بهره منــد شــدند»‪.‬‬ ‫رصد اوضاع مدارس توسط اموزش وپرورش‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش گفــت‪« :‬نگرانــی مــا ســامت دانش امــوزان بــود؛ یعنــی‬ ‫تصمیمــی نگیریــم کــه ســامت دانش امــوزان به خطــر بیفتــد؛ بــه مجموعــه‬ ‫وزارت بهداشــت اعتمــاد می کنیــم کــه تجربــه درخشــانی در مدیریــت کرونــا‬ ‫را داشــتند»‪ .‬به گــزارش پانــا؛ محســن حاجی میرزایــی بابیان اینکــه امیــدوارم‬ ‫خانواده هــا اعتمــاد کننــد و اطمینــان یابنــد کــه اموزش وپــرورش بــا بیشــترین‬ ‫حساســیت مراقبــت می کنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬از اظهارنظــر پراکنــده و غیرمســئوالنه کــه‬ ‫از محافــل مختلــف عرضــه می شــود‪ ،‬خــودداری کنیــد؛ زیــرا ممکــن اســت موجــب‬ ‫اشــفتگی خانواده هــا شــود‪ .‬دائم ـاً اوضــاع را رصــد می کنیــم و هرزمــان ضــرورت‬ ‫ایجــاب کنــد‪ ،‬تصمیمــات را تغییــر می دهیــم‪ .‬مجموعــه مناطــق اموزش وپــرورش‬ ‫کشــور بســیج شــده اند و بهتریــن کیفیــت اموزشــی را بــا رعایــت مقــررات‬ ‫بهداشــتی ارائــه خواهنــد کــرد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫خودنویس‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫ یک شنبه ‪ 16‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2061‬‬ ‫«نه» به خشونت علیه کتاب‬ ‫کتاب ها مهربانی را می فهمند!‬ ‫قاسم بغالنی‬ ‫می خواهم روی پاهایم باشم‬ ‫چهارپایه ای خیره به سقف‬ ‫میخ‬ ‫میخ های فروتن‬ ‫فرو در چهارپایه‬ ‫بی بندوباری سقف‬ ‫از خفگی من لذت ببر‬ ‫دستم به هیچ جا بند نیست‬ ‫باید از اخرین اهنگی که‬ ‫می شنوم‬ ‫به گوشم بفهمانم‬ ‫گوشم همیشه نفهم بود‬ ‫میخ می شد به یک اهنگ‬ ‫میخ های فروتن‬ ‫در تن چوب‬ ‫سقف از انتظار بدش می اید!‬ ‫الهام ال علی‬ ‫گرمایی ریخته بر اندام های چشم هات‬ ‫پلک ها را می کشید‬ ‫پای لب های استکان‬ ‫به تکان های سرخت‬ ‫و عباراتی که در گلویت حرف می زد‬ ‫به راه های ناموزون‬ ‫خط کشی شده اند دهلیزها توی وارونگی سینه ام‬ ‫انتهای مژه های لرزانم شهری قیام کرده‬ ‫اساطیر در زبانم ایستاده اند‬ ‫که سخن نمی گوید‬ ‫و لب های سرخم‬ ‫بوسه هایی جیغ برای بازی داشتند‬ ‫یک جفت زن‬ ‫در یک جفت عدسی مقعری شراب می شوم‬ ‫که هیچ وقت ننوشیدم‬ ‫بوسه های ناهمگونت را‬ ‫پناه گاهی نیست‬ ‫و سکوت جذامی است‬ ‫برای جویدن نیمی که از من برنمی امد‬ ‫عبدالله محمدزاده سامانلو‬ ‫با نیم قرن از نفس های تو‬ ‫سخن می گویم‬ ‫و خوب می دانی ‪!...‬‬ ‫پنجره ها را به دست باد می سپارم‬ ‫و تو را به اشک های پس از باران‬ ‫به روی شیشه‬ ‫و بیا که بهانه ها را‬ ‫گردن بزنیم‬ ‫برگ ها را روز رستاخیز بهار‬ ‫به روی درختان بچسبانیم‬ ‫لبخند معجزه ای ست‬ ‫که در هزاره سوم‬ ‫پیامبر نمی خواهد‬ ‫هر روز در ناخوداگاه خویش‬ ‫برای زنده ماندن‬ ‫خسوف می کنیم و‬ ‫کسوف می شویم‬ ‫شاید لحظه ای به خود امده باشیم‬ ‫که دوران‪،‬‬ ‫دوران چکمه های دشنه دار‬ ‫دوران التماس قاصدک ها در باد است‬ ‫اری ‪...‬‬ ‫با نیم قرن از نفس های تو‬ ‫در اورشلیم نگاهم‬ ‫در تنش های بودنت‬ ‫سربازی می کنم‬ ‫برای تناسخ روحم‬ ‫در خاک و باد‬ ‫در اتش و اب‬ ‫که توازن یک پلک برهم زدن‬ ‫فقط با تو می توان بر هم زد‬ ‫با نیم قرن از نفس های تو‬ ‫هر بار مجال باشد‬ ‫سخن را پایانی نیست‬ ‫مهسا ایمانی‬ ‫برس به داد دلم بی تو باز غم دارم‬ ‫دوباره حال غزل های محتشم دارم‬ ‫به یاد صبح بهاری بدون دلتنگی‬ ‫بیا به خانه دل چای تازه دم دارم‬ ‫شبیه جاد ٔه چالوس می شود حالم‬ ‫که راه های پر از چین و پیچ و خم دارم‬ ‫شدم شبیه همان شاعری که دلتنگ ست‬ ‫قلم به دست من اما تو را چه کم دارم‬ ‫چگونه عقربه ها ساکتند باز امشب؟‬ ‫برای درد جدایی عالج هم دارم؟‬ ‫حالل کن که سخن باز رو به تکرارست‬ ‫هوا برای نفس های شعر کم دارم ‪!...‬‬ ‫مهرداد ناظری ‪ mehrdad_nazery@yahoo.com‬این روزهــا بیش ازهمیشــه بــه بچه هــا می گوییــم کــه ارام باشــند و بــه یکدیگــر احتــرام‬ ‫بگذارنــد و از به کاربــردن کلمه هــای زشــت و رکیــک پرهیــز کننــد؛ چراکــه همــواره نگــران ایــن هســتیم ان هــا بــا رفتارهــای ســتیزه جویانه اشــنا شــوند‪.‬‬ ‫بایــد درنظــر داشــت؛ ســتیز و خشــونت ورزی‪ ،‬اشــکال گوناگونــی دارد؛ امــا یکــی از اشــکال بســیار مصطلــح ان کــه تاکنــون کمتر هــم به ان توجه شــده اســت‪،‬‬ ‫«خشــونت علیــه کتــاب» اســت‪ .‬اگــر کتــاب را منبــع فرهنــگ و دانــش و علــم بدانیــم‪ ،‬براین مبنــا؛ بایــد همــواره به واســطه خدماتــی کــه کتــاب بــه مــا ارائــه‬ ‫می دهــد‪ ،‬بــه ان احتــرام بگذاریــم‪.‬‬ ‫براین مبنــا؛ کتاب هــا جایــگاه تعالی بخشــی داشــته و‬ ‫بــه انسانی شــدن انســان کمــک می کننــد؛ امــا جایــگاه‬ ‫خــود کتــاب به مثابــه یــک ابــزار چیســت؟ ایــا وقتــی در‬ ‫خانه هایمــان بــا حجــم انبوهــی از اشــیاء و ابــزار مواجــه‬ ‫می شــویم‪ ،‬اولیــن کاالیــی کــه دور ریختــه می شــود‪،‬‬ ‫کتاب هــا نیســتند؟ در روایتــی داســتانی امــده؛ در شــهری‬ ‫هرنــوع برخــورد بــا کتــاب جــرم به حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫مــردم در ایــن شــهر اگــر گرســنه باشــند‪ ،‬می تواننــد از‬ ‫فروشــگاه ها غــذا بردارنــد؛ بی انکــه پولــی پرداخــت کننــد؛‬ ‫چــون گرســنگی حــد هیــچ انســانی نیســت و همه بایــد از‬ ‫منابــع غذایــی اســتفاده کننــد؛ امــا اگــر کســی کتابــی را‬ ‫پــاره کنــد یــا حتــی از ان به خوبــی نگهــداری نکنــد‪ ،‬مجرم‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬در ایــن داســتان‪ ،‬نویســنده نشــان‬ ‫می دهــد کــه مجرمیــن بســیاری ســال ها در زندان هــا‬ ‫می ماننــد تــا یــک اصــل را در ذهــن خــود ملکــه کننــد‬ ‫و ان اینکــه کتاب هــا به انــدازه انســان ها مهــم هســتند‪.‬‬ ‫براین اســاس؛ مجرمیــن پــس از پایــان دوره زنــدان خــود‪،‬‬ ‫دوبــاره در دادگاه هــا حاضــر می شــوند و در انجــا بایــد‬ ‫اعتــراف کننــد کــه بــه این موضــوع اعتقــاد قلبــی پیــدا‬ ‫کرده انــد کــه درمــورد کتاب هــا اشــتباه فکــر می کردنــد‬ ‫و حــاال بایــد در زندگــی جدیــد پــس از محکومیــت راهــی‬ ‫بــرای جبــران این قضیــه و نجــات کتاب هــا از هالکــت‬ ‫بیابنــد‪ .‬نکتــه مهــم دیگــر دربــاره کتــاب کســانی هســتند‬ ‫کــه در تولیــد ایــن کاالی فرهنگــی گام برمی دارنــد‪ .‬اگــر‬ ‫خــود کتــاب را کاال یــا پیــام تولیدشــده‪ ،‬بنامیــم‪ ،‬نویســنده‬ ‫را می تــوان به مثابــه هنرمنــدی دانســت کــه ازطریــق‬ ‫کتاب هــا بــا مــردم حــرف می زنــد‪ .‬بایــد بپذیریــم در‬ ‫پــس پــرده صفحــات کاغــذی‪ ،‬جــان و نفــس یــک انســان‬ ‫مــوج می زنــد و وقتــی خواننــده ای صفحــات یــک کتــاب‬ ‫را ورق می زنــد‪ ،‬گویــا درحال حرکــت در جســم و جــان‬ ‫نویسنده ای ســت کــه ســال ها بامــرارت اثــری را تولیــد‬ ‫در برخــی از نظام هــای اموزشــی پیشــرفته مثــل ژاپــن بــه کــه کتــاب به مثابــه یــک دوســت خــوب و یــک اســتاد کــرده اســت‪ .‬بایــد از همیــن امــروز بــه کودکانمــان یــاد‬ ‫کــودکان یــاد می دهنــد کــه احتــرام بــه اشــیاء به انــدازه باتجربــه عمــل می کنــد‪ .‬حــال ســوال این اســت که ایــا دهیــم کــه کتاب هــا فرهنــگ و معرفــت انباشت شــده‬ ‫مــا‪ ،‬در مقابــل یــک دوســت یــا اســتاد باتجربــه رفتارهــای یــک ملــت هســتند و اگــر کتاب هــا نبودنــد‪ ،‬هیــچ‬ ‫احتــرام بــه جانــداران‪ ،‬واجــب و اثرگــذار اســت؛ مث ـ ًا بــه‬ ‫ان هــا می گوینــد وقتــی مــداد یــا خودکارتــان را بــرای خشــونت امیز از خــود بــروز می دهیــم؟ طبیعت ـاً هرکــس فرهنــگ و تمدنــی بــه دنیــای امــروز منتقــل نمی شــد و‬ ‫ایــن را در خانــواده و مدرســه یــاد می گیــرد کــه احتــرام دران صــورت بایــد ایــن انتظــار را می داشــتیم کــه انســان‬ ‫اســتفاده برمی داریــد‪ ،‬بعــد از اســتفاده حتمــاً بایــد ان را‬ ‫قــرن ‪ 21‬همچنــان بــر روی درخت هــا زندگــی می کــرد‬ ‫ســر جــای خــود قــرار دهیــد و نبایــد ان هــا را باخشــم بــه انســان ها و کســانی که گامــی بــرای مــا برمی دارنــد‪،‬‬ ‫و طعــم شــیرین تمــدن و تکنولــوژی را هرگــز نچشــیده‬ ‫یــا عصبانیــت بــه گوش ـه ای پرتــاب کنیــد‪ .‬ایــن اســلوب واجــب اســت؛ امــا درعمــل‪ ،‬کتــاب کــه می توانــد‬ ‫سرنوشــت مــا را تغییــر دهــد‪ ،‬گاه مــورد بی توجهــی و بــود‪ .‬اگــر کتاب هــا نبودنــد‪ ،‬امــروز متــرو‪ ،‬اســمان خراش‪،‬‬ ‫فکــری مهرورزمــدار‪ ،‬تاحدزیــادی می توانــد زمینه هــای‬ ‫بــروز و ظهــور خشــم را در کــودکان مدیریــت کنــد؛ بی احترامــی قــرار می گیــرد‪ .‬بعضی اوقــات کتاب هــا اینترنــت‪ ،‬موبایــل‪ ،‬بیمارســتان های مجهــز‪ ،‬رســتوران های‬ ‫ضمن اینکــه بــه ان هــا نشــان می دهــد کــه توجــه و چنــان ب ـی ارزش می شــوند کــه مــردم از ان هــا به عنــوان پیشــرفته هرگــز به وجــود نمی امدنــد‪ .‬بایــد در مــدارس و‬ ‫یــک طاقچــه اســتفاده کــرده و وســایل خــود را روی ان خانــواده بــه کودکانمــان یــاد دهیــم کــه چگونــه بایــد بــا‬ ‫اولویت بخشــی بــه اشــیاء‪ ،‬ضــرورت اســت‪ .‬دراین راســتا‪،‬‬ ‫یــک موجــود فرهنگــی به نــام «کتــاب» روبــه رو شــویم‪.‬‬ ‫کتــاب‪ ،‬نقــش فراگیــری در زندگــی انســان ایفــاء می کنــد‪ .‬می چیننــد؛ مثــ ًا در برخــی از شــرکت های دولتــی و‬ ‫مواجهــه بــا کتــاب‪ ،‬هنری ســت کــه بایــد ان را بیاموزیــم‪.‬‬ ‫البــرت اینشــتاین معتقــد اســت کــه افــکار و اندیشـه های خصوصــی کارمندهــا بــرای تطبیــق کامپیوتــر بــا ســر و‬ ‫اگــر این روزهــا درراســتای حقــوق حیوانــات و گیاهــان‬ ‫گــردن خــود‪ ،‬زیــر مانیتــور خــود‪ ،‬کتــاب قــرار می دهنــد‬ ‫انســان به گونه ای ســت که ممکــن اســت فقــط خوانــدن‬ ‫مقاله هــای زیــادی نوشــته می شــود‪ ،‬زمــان ان رســیده‬ ‫یــک کتــاب پایــه‪ ،‬اندیش ـه ها و افــکار انســان را برمبنــای و ایــن‪ ،‬نوعــی بی مهــری و بی توجهــی بــه گنجینه ای ســت‬ ‫جدیــد یــا در مســیر خاصــی قــرار دهــد؛ چه بســا ممکــن کــه دراختیــار بشــر قــرار گرفتــه‪ .‬ولتــر دربــاره کتــاب گفته کــه فریــاد خــود را در حمایــت از کتاب هــا براوریــم‪.‬‬ ‫یکــی از اتفاقاتی کــه دربــاره خشــونت علیــه کتــاب دیــده‬ ‫اســت کتابــی‪ ،‬مســیر سرنوشــت میلیون هــا انســان را در اســت‪« :‬برگ هــای کتــاب به منزلــه بال هایــی هســتند‬ ‫می شــود‪ ،‬پرتاب کــردن ان هــا بــر روی هــم در بســاط‬ ‫کــه روح مــا را بــه عالــم نــور و روشــنایی پــرواز می دهــد»‪.‬‬ ‫راه مخصوصــی بینــدازد‪ .‬این نــوع نــگاه نشــان می دهــد‬ ‫*‬ ‫برخــی از دست فروشــان اســت‪ .‬وقتــی نویســنده ای کتــاب‬ ‫خــود را البــه الی کتاب هــای دیگــر به مثابــه یــک ابــزار‬ ‫بــی ارزش می بینــد‪ ،‬احســاس می کنــد کــه خراشــی بــر‬ ‫روان او وارد شــده‪ .‬وقتــی ایــن کاالی فرهنگــی‪ ،‬انســان را از‬ ‫جهــل و نادانــی به ســوی اگاهــی و نــور حرکــت می دهــد‪،‬‬ ‫چگونــه می تــوان نســبت بــه ان بی توجــه و بی اهمیــت‬ ‫بــود؟ هرچنــد امــروزه کتاب هــای صوتــی و دیجیتالــی‬ ‫جــای کتاب هــای کاغــذی را تاحدزیــادی گرفتــه اســت؛‬ ‫امــا همچنــان در همــه دنیــا کتاب هــای کاغــذی تولیــد‬ ‫و در قفســه های کتاب فروشــی ها چیــده می شــود و‬ ‫افرادی کــه عالقه منــد بــه مطالعــه هســتند‪ ،‬ان هــا را‬ ‫خریــداری می کننــد‪ .‬بایــد بپذیریــم کــه کتــاب‪ ،‬بخشــی‬ ‫از طبیعــت اســت؛ اگــر درخت هــا بریــده می شــوند تــا‬ ‫کتاب هــا تولیــد شــوند‪ ،‬بایــد دانســت کــه کتــاب‪ ،‬هدیــه‬ ‫طبیعــت اســت کــه در جســم و جــان انســان اثرگذار اســت‬ ‫و در دنیایــی کــه بــه ژرفانگــری و اندیشــه و تفکر نیــاز دارد‪،‬‬ ‫حــس و حمایــت از کتاب هــا وظیفــه اصلــی همــه مربیــان‪،‬‬ ‫اســاتید و متصدیــان حــوزه اندیشــه و فرهنگ اســت‪ .‬بیایید‬ ‫از امــروز‪ ،‬جنبشــی در حمایــت از کتــاب و نفــی خشــونت‬ ‫علیــه ان‪ ،‬راه بیندازیــم‪ .‬مانیفســت ایــن حرکــت را می توان‬ ‫در مــوارد زیــر خالصــه کــرد‪:‬‬ ‫‪ .1‬کتــاب‪ ،‬تجربــه زیســته انســان های خالقی ســت کــه‬ ‫چراغــی را پیــش روی ســایر انســان ها روشــن می کننــد؛‬ ‫پــس بیاییــد بــا توجه و احتــرام به کتــاب‪ ،‬از خاموش شــدن‬ ‫ایــن چــراغ روشــنگرانه جلوگیــری کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .2‬کتــاب‪ ،‬انسان ســازترین پدیــده فرهنگی ســت کــه بــرای‬ ‫تولیــد ان‪ ،‬عــده ای از عمــق وجــود مایــه گذاشــته اند؛ پــس‬ ‫بایــد ایــن تــاش را به رســمیت بشناســیم‪.‬‬ ‫‪ .3‬هــر کتابــی؛ هرچنــد بی اعتبــار می توانــد نکاتــی‬ ‫بســیارکوتاه؛ امــا مهــم را بــه مــا منتقــل کنــد‪ .‬در حفــظ‬ ‫و حمایــت ایــن انتقال دهنــدگان علــم و اندیشــه تــاش‬ ‫کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .4‬کتاب هــا صمیمی تریــن دوســت های انســان ها در‬ ‫تنهایی شــان هســتند‪ .‬بیاییــد قــدر ایــن دوســت را بدانیــم‪.‬‬ ‫کتاب هــا خشــونت را از مــا دور می کننــد‪ .‬مــا هــم وظیفــه‬ ‫داریــم خشــونت علیــه صفحــات کاغــذی را رهــا کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .5‬کتاب هــا بی منــت همــه داشــته های خــود را دراختیــار‬ ‫مــا می گذارنــد؛ ایــن‪ ،‬اوج صمیمیــت اســت‪ .‬صمیمیــت‬ ‫کتاب هــا را بــا صمیمیــت پاســخ دهیــم‪.‬‬ ‫‪ .6‬کتــاب را می تــوان بهتریــن قــرص ضدافســردگی‬ ‫دانســت‪ .‬بــرای چنیــن داروی معجزه اســایی‪ ،‬ارزش قائــل‬ ‫شــویم و ان را همچــون ُدر گران بهــا حفــظ کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .7‬بــه دوســتانمان تاکیــد کنیــم کــه احتــرام و نفــی‬ ‫خشــونت علیــه کتــاب را ســرلوحه زندگی شــان قــرار‬ ‫دهنــد‪ .‬ایــن‪ ،‬یکــی از راه هــای انسانی تری شــدن زندگــی‬ ‫انســان در کــره زمیــن اســت‪.‬‬ ‫‪ .8‬کتاب هــا‪ ،‬میــراث فرهنگــی بشــر درطــول قرن هــا‬ ‫هســتند‪ .‬بایــد ایــن فرهنــگ ثبت شــده را بــرای نسـل های‬ ‫اینــده به امانــت حفــظ کنیــم و درراســتای فهمیــدن ان ها‬ ‫نیــز تــاش خــود را بـه کار گیریــم‪.‬‬ ‫‪ .9‬کتاب هــا انســان ها را جاودانــه می کننــد‪ .‬جاودانگــی‬ ‫بشــر را هیــچ قیمتــی نمی تــوان گذاشــت‪ .‬ایــن اصــل‬ ‫بایــد ســرلوحه تفکــر و اندیشــه همــه شــهروندان جهانــی‬ ‫قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫‪ .10‬بشــر ی ـک راه بــرای بقــاء و ازبین نرفتــن نســل خــود‬ ‫بیشــتر نــدارد؛ خشــونت را در اشــکال گوناگــون از ریشــه‬ ‫خشــک کنــد‪ .‬امــروز زمــان ان رســیده کــه خشــونت‬ ‫علیــه کتــاب را پایــان دهیــم؛ دراین صــورت‪ ،‬مشــعل‬ ‫معرفــت بشــری تــا میلیون هاســال بعد نیــز روشــن‬ ‫خواهــد مانــد‪.‬‬ ‫*جامعه شناسوعضوهیئت علمی‬ ‫(ره)‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد یادگار امام‬ ‫تریبون‬ ‫مکنزی اسکات؛ ثروتمندترین زن جهان‬ ‫طبــق شــاخص میلیاردرهــای بلومبــرگ؛‬ ‫مکنــزی اســکات (همســر ســابق جــف‬ ‫بــزوس؛ مدیرعامــل امــازون و ثروتمندتریــن‬ ‫مــرد جهــان)‪ ،‬ثروتمندتریــن زن جهــان‬ ‫شــده اســت‪ .‬ثــروت خالــص اســکات‬ ‫‪۶۷.۴‬میلیــارددالر اعــام شــده اســت‪ .‬او در‬ ‫ســال گذشــته‪۳۰.۳ ،‬میلیــارددالر بــه ثــروت‬ ‫خــود افــزوده و این درحالی ســت که در‬ ‫اوایــل مــاه اوت‪ ،‬اســکات چهارمیــن زن‬ ‫ثروتمنــد جهــان اعــام شــده بــود‪ .‬به گــزارش مهــر؛ یکــی از عوامــل رشــد ثــروت اســکات‪،‬‬ ‫رشــد ســهام امــازون در روزهــای اخیــر اســت‪ .‬او چهاردرصــد از ســهام امــازون را دراختیــار‬ ‫دارد‪ .‬ســهام امــازون در هفتــه گذشــته‪ ،‬رکــورد زد و ایــن جهــش ارزش همچنیــن باعــث شــد‬ ‫کــه جــف بــزوس بــه اولیــن فرد جهــان تبدیل شــود کــه ثــروت خالــص او از ‪۲۰۰‬میلیــارددالر‬ ‫فراتــر رفتــه اســت‪ .‬تنهــا در ســال ‪ ،۲۰۲۰‬ارزش هر ســهم امــازون از دوهــزاردالر بــه ‪3500‬دالر‬ ‫رســیده اســت‪ .‬اســکات در ژانویــه گذشــته از جــف بــزوس جــدا شــد و تحــت شــرایط توافــق‬ ‫طــاق؛ چهاردرصــد از ســهام امــازون را به دســت اورد کــه ایــن او را دران زمــان به ســومین زن‬ ‫ثروتمنــد جهــان تبدیــل کــرد‪ .‬اگــر جــف بــزوس این بخــش از ثــروت خــود را به علــت طــاق‬ ‫از دســت نــداده بــود‪ ،‬حــاال ثــروت خالــص او بیــش از ‪۲۵۰‬میلیــارددالر بــود‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫فراخوان چهاردهمین جوایز بین المللی دیزاین ‪IDA‬‬ ‫گــروه «فرمانــی» مســتقر در لس انجلــس به ریاســت حســین فرمانــی؛ فراخــوان‬ ‫چهاردهمیـن دوره از جوایــز بین المللــی دیزایــن ‪ IDA‬را در گســتره بین المللــی منتشــر کــرد‪.‬‬ ‫براین اســاس؛ از همــه دیزاینرهــا‪ ،‬طراحــان و دانشــجویان دعــوت شــده تــا طرح هــای خــود را‬ ‫قبــل از پایــان مهلــت مقــرر در ‪ ۳۰‬ســپتامبر بــرای مســابقه معتبــر جوایــز بین المللــی طراحی‬ ‫‪ IDA‬ارســال کننــد‪ IDA .‬ماموریــت دارد کــه اســتعدادهای دیزایــن پیشــرو را در سراســر‬ ‫جهــان کشــف و تشــخیص دهــد؛ امری کــه طــی یک دهه گذشــته بــه دســتاوردهای بــزرگ‬ ‫دراین بــاره نائــل امــده اســت و توانســته ایده هــای خــاق و نواورانــه را درزمینه هــای متعــدد‬ ‫دیزایــن؛ ازجملــه طراحی هــا در معمــاری‪ ،‬داخلــی‪ ،‬محصــوالت‪ ،‬گرافیــک و طراحــی ُمــد ‪ ...‬بــه‬ ‫دنیــا معرفــی کنــد‪ IDA .‬ارزو دارد توجــه را بــه اهمیــت دیزایــن در سراســر جهــان جلب کند‬ ‫کــه مفهوم ســازی و تولیــد کارهــای عالی ســت‪ .‬یــک هیئـت داوران بین المللــی شناخته شــده‬ ‫همــه اثــار رســیده را بــا رعایــت اصــل کپی رایــت بررســی خواهــد کــرد و اثــار رســیده نه تنهــا‬ ‫براســاس باالتریــن اســتانداردها و روندهــای طراحــی موجــود ارزیابــی می شــوند؛ بلکــه دنبــال‬ ‫طراحــان واقعــاً خارق العــاده ای هســتند کــه درحال تولیــد خالقیت هــای واقعــاً مطبــوع و‬ ‫اســتثنایی هســتند‪ .‬پنــج برنــده برتــر در گروه هــای حرفـه ای و دانشــجویی در رویــداد برندگان‬ ‫جوایــز ‪ IDA‬کــه هــر دوســال در لس انجلــس یــا نیویــورک در ســال ‪ 2021‬برگــزار می شــود‬ ‫و جزئیــات ان بعدتــر اعــام خواهــد شــد معرفــی می شــوند و عالوه بــر جوایــز ارزشــمند؛‬ ‫اثــار برنــده در نمایشــگاهی ویــژه به نمایــش درخواهــد امــد‪« .‬گــروه فرمانــی»‪ IDA ،‬را در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۷‬تاســیس کــرد کــه اکنــون بــه یکــی از برتریــن جوایــز دیزایــن و طراحــی در‬ ‫ســطح جهــان تبدیــل شــده اســت و هرســاله صدهــا دیزاینــر و طــراح را معرفــی می کنــد‪.‬‬ ‫«گــروه فرمانــی» به ریاســت حســین فرمانــی کــه ســال گذشــته دو مرکــز هنــری بــا نام هــای‬ ‫«خانــه اســتیو» و فضــای هنــری «هشــت چشــمه» را در کاشــان تاســیس کــرده اســت‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۸۵‬ایجــاد شــده و ســازمان دهنده جوایــز بین المللــی طراحــی (‪ ،)IDA‬معمــاری‬ ‫‪ MasterPrize‬باعنــوان اختصــاری ‪ ، AMP‬جوایــز طراحــی محصــول اروپــا (‪ ،)EPDA‬جایــزه‬ ‫عکــس در پاریــس (‪ ،)PX3‬جوایــز بین المللــی خــاق لنــدن (‪ ،)LICC‬جوایــز بین المللــی‬ ‫عکاســی (‪ )IPA‬و جوایــز ســاالنه لوســی بــرای عکاســی کــه به عنــوان یکــی از معتبرتریــن‬ ‫جوایــز عکاســی جهــان مطــرح اســت‪ .‬بــرای کســب اطالعــات بیشــتر می توانیــد بــا @‪Jill‬‬ ‫‪ farmanigroup.com‬تمــاس بگیریــد‪ .‬دفتــر مرکــزی «گــروه فرمانــی» در کالیفرنیــا‪،‬‬ ‫لس انجلــس‪ ،‬خیابــان هفتــم‪ ،‬مجموعــه ‪ E ۱۳۱۸ ،۱۴‬واقــع اســت‪.‬‬ ‫مهم ترین کمیک های ابرقهرمانی برای پائیز ‪۲۰۲۰‬‬ ‫‪X Of Swords‬‬ ‫از ‪ ۲۶‬شهریورماه تا ‪ ۸‬اذرماه‬ ‫حــاال در دســت هــر عضــو از «ایکــس مــن» یــک شمشــیر قــرار‬ ‫داده شــده اســت‪ .‬ایــن رویــداد‪ ،‬اولیــن کــراس اوور دوران ‪Dawn of‬‬ ‫‪ X‬توســط جاناتــان هیکمــن اســت‪ .‬به نظــر ایــن رویــداد مربــوط بــه‬ ‫اپوکالیپــس (‪ )Apocalypse‬و تاریــخ باســتان کارکائــو (‪)Krakoa‬‬ ‫باشــد؛ امــا ظاهــرا ً قــرار اســت ایــن رویــداد بســیار رازالودتــر از ایــن‬ ‫حرف هــا باشــد‪ .‬داســتانی کــه در ان‪ ،‬تمــام اعضــای «ایکــس مــن»‬ ‫شمشــیری بــرای جنگیــدن بــا شــخصیت های شــرور به دســت‬ ‫می گیرنــد به نظــر بامــزه می ایــد؛ امــا دلیــل خوبــی بــرای‬ ‫هیجان زده شــدن نســبت بــه ایــن کــراس اوور وجــود دارد؛ زیــرا گــروه‬ ‫خالــق کمیک هــای موفــق ‪ House of X‬و ‪ Powers of X‬روی ایــن‬ ‫رویــداد کار می کننــد‪.‬‬ ‫محمدرضاصفری‪/‬ویجیاتو‬ ‫دنیاهــای مــوازی دی ســی و مــارول همــواره درحال تغییــر هســتند و‬ ‫اگــر می خواهیــد در جریــان اتفاقــات و رونــد هــر دنیــا باشــید‪ ،‬بایــد‬ ‫بدانیــد منشــا ایــن تغییــرات چــه داســتان هایی هســتند‪ .‬درادامــه‬ ‫می خواهیــم شــما را بــا مهم تریــن کمیک هــای ابرقهرمانــی پائیــز‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬اشــنا کنیــم‪ .‬کمیک هایــی کــه قــرار اســت تاثیــرات بزرگــی را‬ ‫بــر دنیاهــا و شــخصیت های مهــم هــر دنیــا بگذارنــد‪ .‬بــا داســتان های‬ ‫ابرقهرمانــی مهــم پائیــز امســال بــه «ایکــس مــن»‪ ،‬رویدادهــای‬ ‫‪ Joker War‬و ‪« ،Empyre‬واچمــن» و جدیدتریــن عضــو دنیــای‬ ‫ســینمایی مــارول؛ یعنــی «اترنالــز» ســر خواهیــم زد‪.‬‬ ‫دوران پسا ‪ Joker War‬و ‪Empyre‬‬ ‫اواسط شهریورماه تا اواسط ابان ماه‬ ‫پاندمــی ویــروس کرونــا باعــث تالطم هــای زیــادی در‬ ‫بــازار کمیک هــای امریــکا شــده؛ از تعطیلــی فروشــگاه ها‬ ‫و تاخیرخــوردن ســفارش ها گرفتــه تــا توقــف انتشــارها‪.‬‬ ‫ایــن شــرایط حتــی باعــث شکسته شــدن انحصارطلبــی و‬ ‫مونوپولــی دایمونــد هــم شــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬ایــن اتفاقــات در‬ ‫بدتریــن زمــان ممکــن بــرای بعضــی از رویدادهایــی افتادند‬ ‫کــه وعــده ان هــا در بهــار داده شــده بــود‪ .‬دی ســی هنــوز‬ ‫اشــاراتی بــه تغییــر اوضــاع «بتمــن» دارد (حتــی از زره‬ ‫بــراق جدیــد او نیــز رونمایــی شــده)؛ ان هــم درحالی کــه‬ ‫خــط داســتانی ‪ Joker War‬در اواخــر ســپتامبر و بــا وجود‬ ‫شــخصیت هایی مثــل «پانچالیــن»‪« ،‬کالون هانتــر» و‬ ‫«گوســت میکــر» به پایــان می رســد‪ .‬بــرای مــارول هــم‬ ‫وقایــع کــراس اوور ‪ Empyre‬روبه اتمــام هســتند و قــرار‬ ‫اســت تــا تغییــرات بزرگــی را در دنیــای کمیک هــای‬ ‫مــارول اعمــال کننــد‪.‬‬ ‫‪Eternals‬‬ ‫‪ ۲۱‬ابان ماه‬ ‫«اترنالــز» موجوداتــی جــاودان و از علــل شــکل گیری‬ ‫داســتان های اســاطیری بوده انــد؛ امــا حــاال مخفیانــه در میــان‬ ‫مــردم زندگــی می کننــد؛ حتــی دنیــای ســینمایی مــارول نیز‬ ‫قــرار اســت در فــاز جدیــد خــود ســراغ ان هــا بــرود‪« .‬اترنالــز»‬ ‫یکــی از ایده هــای جــذاب دنیــای کمیک هــای مــارول‬ ‫به حســاب می ایــد کــه خیلــی بــه ان پرداختــه نشــده‬ ‫اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬اگــر یــک نویســنده قابــل وجــود باشــد کــه‬ ‫درحال حاضــر بتوانــد از «اترنالــز» به درســتی اســتفاده کنــد‪،‬‬ ‫ان شــخص‪ ،‬کیــرون گیلیــن خواهــد بــود‪ .‬هروقــت گیلیــن‬ ‫ســراغ ایــده ای اســاطیری رفتــه؛ مثــل کمیک هــای ‪The‬‬ ‫‪ Wicked + The Divine‬و ‪ ،Die‬توانســته اثــری فوق العــاده‬ ‫خلــق کنــد‪ .‬حــاال نیــز قــرار اســت بــا هنرمنــدی مثــل اســاد‬ ‫ریبیــچ (بــا ســابقه کار روی کمیک هــای ‪ Secret War‬و‬ ‫‪ )Thor‬همــکاری کنــد؛ به نظــر بایــد بــا هیجــان و اشــتیاق‬ ‫منتظــر کمیــک جدیــد «اترنالــز» باشــیم‪.‬‬ ‫‪Rorschach‬‬ ‫‪ ۳۰‬ابان ماه‬ ‫تــام کینــگ و خورخــه فورنــس بعــد از کمیــک‬ ‫‪ Batman‬دوبــاره بــا یکدیگــر همــکاری می کننــد‬ ‫تــا داســتان یــک شــخصیت دیگــر کــه عاشــق‬ ‫لت وپارکــردن خالف کارهاســت را به تصویــر‬ ‫بکشــند‪ .‬این بــار قــرار اســت شــخصیت‬ ‫«رورشــاک» بعــد از وقایــع ‪ Watchmen‬شــخصیت‬ ‫اصلــی یــک کمیــک باشــد‪ .‬البتــه اســپین اف های‬ ‫«واچمــن» هیچ وقــت بی ســروصدا نبوده انــد‬ ‫و این مــورد نیــز قــرار نیســت اســتثنا باشــد‪.‬‬ ‫نمی تــوان ایــن را درنظــر نگرفــت کــه هرچــه‬ ‫برچســب «واچمــن» بــه ان بخــورد‪ ،‬خــوب‬ ‫می فروشــد‪ .‬زمانی کــه کمیــک ‪Rorschach‬‬ ‫عرضــه شــود‪ ،‬خیلی هــا ســراغش خواهنــد‬ ‫رفــت و شــما نیــز می توانیــد یکــی از همــان‬ ‫خیلی ها باشید‪.‬‬ ‫‪The Other History Of The DC Universe‬‬ ‫‪ ۴‬اذرماه‬ ‫جــان رایدلــی (نویســنده کمیک هــای ‪Justice‬‬ ‫‪ League‬و ‪ Static Shock‬و فیلــم ‪12‬ســال‬ ‫بردگــی) به همــراه جوزپــه کامونکولــی در قالــب‬ ‫یــک مصــور (بــا داشــتن ‪ Hellblazer‬و ‪Darth‬‬ ‫‪ Vader‬در کارنامــه) باالخــره عنــوان موردانتظــار‬ ‫‪ The Other History of the DC Universe‬را‬ ‫به چــاپ می رســانند‪ .‬ایــن کتــاب کــه چیــزی بیــن‬ ‫رمــان مصــور و رمــان گرافیکی ســت‪ ،‬بزرگ تریــن‬ ‫اتفاقــات دنیــای کمیک هــای دی ســی را از دیــد‬ ‫ابرقهرمانــان مونــث سیاه پوســت‪ ،‬اســیایی و‬ ‫کوئیــر به تصویــر می کشــد‪ .‬ایــن کمیــک بــا‬ ‫تمرکــز روی ‪ Black Lightning‬کارش را اغــاز‬ ‫خواهــد کــرد و بــا شــخصیت هایی مثــل ‪Katana،‬‬ ‫‪ Renee Montoya‬و ‪ Mal Duncan‬گســترش‬ ‫پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫افزایش نرخ خودکشی در جهان؛ یک نفر در هر ‪20‬ثانیه!‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫از میــزان خودکشــی در جهــان به تفکیـ ِ‬ ‫ـک کشــورها‪ ،‬امــار جدیــدی وجــود نــدارد و انچــه در‬ ‫یکســری منابــع بــه ان اســتناد می شــود‪ ،‬داده هایی ســت کــه ســال ‪ 2016‬توســط کارشناســان‬ ‫«ســازمان بهداشــت جهانــی» ارائــه شــد‪ .‬براســاس گــزارش این مجموعــه؛ باالتریــن نــرخ‬ ‫خودکشــی میــان مــردان را کشــور «روســیه» بــا ‪48.3‬مــورد در هــر ‪100‬هزارنفــر و باالتریــن‬ ‫نــرخ خودکشــی میــان زنــان را کشــور «هنــد» بــا ‪14.5‬مــورد در هــر ‪100‬هزارنفــر دارنــد‪.‬‬ ‫ـی خــود‬ ‫درواقــع‪ ،‬نــرخ خودکشــی برحســب جنســیت کــه علــل زمین ـه ای خــاص و اقلیمـ ِ‬ ‫را دارد‪ ،‬در هــر کشــوری متفــاوت اســت و البتــه ایــن نــرخ‪ ،‬الزام ـاً اقــدام بــه خودکشــی را‬ ‫دربرنمی گیــرد و تنهــا بــه مــوارد فــوت ناشــی از این اقــدام اشــاره دارد؛ به عبارتــی‪ ،‬می تــوان‬ ‫گفــت کــه اگــر مبنــا را تنهــا «اقــدام بــه ان» درنظــر بگیریــم‪ ،‬بــا تعــداد بیشــتری از هــردو‬ ‫گــروه مــردان و زنــان در جوامــع مختلــف روبــه رو خواهیــم بــود کــه البتــه دران صــورت‪،‬‬ ‫ـی اخیــر ‪WHO‬‬ ‫امــکان داشــت کــه ایــن رده بنــدی شــکل دیگــری به خــود بگیــرد‪ .‬در بررسـ ِ‬ ‫کــه گزارش هــای مربــوط بــه خودکشــی در ســال ‪ 2020‬بــه ان ارجــاع می دهنــد‪ ،‬امــده‬ ‫اســت کــه تــا قبــل از ســال ‪ 2017‬به طــور تخمینــی ســاالنه تقریبــاً یک میلیون نفــر در‬ ‫جهــان‪ ،‬جــان خــود را بــا خودکشــی از دســت می دادنــد کــه می شــد ‪16‬مــورد در هــر‬ ‫‪100‬هزارنفــر در هــر ‪40‬ثانیــه؛ برهمان مبنــا بــراورد شــده بــود این عــدد در ســال ‪ 2020‬بــه‬ ‫یک نفــر در هــر ‪20‬ثانیــه برســد! خالصه گــزارش این مجموعــه نشــان داده کــه اساس ـاً طــی‬ ‫‪45‬سال گذشــته نــرخ خودکشــی در جهــان ‪60‬درصــد افزایــش یافتــه و اکنــون بــه یکــی از‬ ‫ِ‬ ‫ســه عامــل اصلــی مرگ ومیــر بیــن افــراد ‪ 15‬تــا ‪44‬ســاله (هــردو گــروه مــردان و زنــان)‬ ‫تبدیــل شــده و البتــه بایــد دانســت کــه نــرخ اقــدام بــه خودکشــی (فوت نشــده ها) ‪20‬برابــر‬ ‫ـنی‬ ‫بیشــتر از این عــدد اســت‪ .‬بیــش از ‪90‬درصــد خودکشـی های به وقوع پیوســته در گــروه سـ ِ‬ ‫جوانــان‪ ،‬ارتباطــی تنگاتنــگ بــا دو عامــل شــیوع اختــاالت روانــی (به ویــژه افســردگی) و رواج‬ ‫ســوءمصرف مــواد مخــدر دارد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬نمی تــوان و نبایــد از یــاد بــرد کــه در «خودکشــی»‪،‬‬ ‫فاکتورهــای پیچیــده فرهنگی‪،‬اجتماعــی نیــز دخیــل بــوده و افزایــش ان در شــرایطی مرتبــط‬ ‫بــا بــروز تنش هــای اقتصــادی‪ ،‬مشــکالت خانوادگــی‪ ،‬رســوم و زمینه هــای جغرافیایــی‪ ،‬مــوارد‬ ‫ناموســی و بحران هــای فــردی دراث ـ ِر فــوت یــا ازدس ـت دادن عزیــزان‪ ،‬بیــکاری‪ ،‬اختالل هــای‬ ‫هویتــی‪ ،‬طردشــدگی ها و ‪ ...‬به شــدت نمــود پیــدا می کنــد‪ .‬کمتریــن مــوارد خودکشــی‪ ،‬در دو‬ ‫جغرافیــای مدیترانــه و اســیای مرکــزی گــزارش شــده و اروپــای شــرقی نیــز دارای بیشــترین‬ ‫مــوارد خودکشــی بــرای هــردو گــروه زنــان و مــردان اســت‪ .‬به لحــاظِ ســنی؛ ‪55‬درصــد‬ ‫خودکشـی ها در ســنین ‪ 15‬تــا ‪44‬ســال و ‪45‬درصــد در ســنین بــاالی ‪45‬ســال رخ می دهــد‪.‬‬ ‫طبــق امارهــا؛ خودکشــی جوانــان (‪ 10‬تــا ‪24‬ســال) به شــدت در جهــان درحال افزایــش اســت‬ ‫و طــی یک دهه گذشــته ‪56‬درصــد بیشــتر شــده اســت‪ .‬اینفوگرافیــک امــروز‪ ،‬نــرخ خودکشــی‬ ‫بیــن زنــان و مــردان در تعــدادی از کشــورهای جهــان را مــرور می کنــد‪.‬‬ ‫مرد‬ ‫زن‬ ‫روسیه‬ ‫اوکراین‬ ‫کره جنوبی‬ ‫لهستان‬ ‫بلژیک‬ ‫ایسلند‬ ‫امریکا‬ ‫فنالند‬ ‫ژاپن‬ ‫شاتر‬ ‫هند‬ ‫فرانسه‬ ‫اتریش‬ ‫سوئیس‬ ‫عمو هاشم‬ ‫«عمو هاشم» برای اجرای مجلس شبیه خوانی‬ ‫وارد روستایی شده و به عنوان میهمان به خانه‬ ‫«ننه رباب» و «مشتی» می رود ‪ ...‬منیژه داوری‪،‬‬ ‫حمیدرضا معدن کن و امیر ازاد روستا؛ بازیگران‬ ‫کارگردانی داوود‬ ‫این نمایش به نویسندگی و‬ ‫ِ‬ ‫فتحعلی بیگی هستند که تا ‪ 6‬مهرماه ‪99‬‬ ‫ساعت ‪60( 19‬دقیقه) در تماشاخانه «سنگلج»‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫پرتغال‬ ‫المان‬ ‫بریتانیا‬ ‫ترکیه‬ ‫‪1.556.2‬‬ ‫برزیل‬ ‫اسپانیا‬ ‫ایتالیا‬ ‫رژیماشغالگرقدس‬ ‫چین‬ ‫یونان‬ ‫اندونزی‬ ‫‪50‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پاکستان‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2061‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند موتورســیکلت هیرمــن تیــپ ‪ CDI125 cc‬مــدل ‪ 1388‬شــماره پــاک ایــران‬ ‫‪ 69516-761‬و شــماره موتــور‪ 22558852 :‬و شــماره شاســی‪ NFZ***125C8854844 :‬بــه‬ ‫مالکیــت ســیدرضا حســینی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز تراکتــور کشــاورزی ام اف تیــپ ‪ 285‬مــدل ‪ 1387‬بــه شــماره پــاک ایــران‬ ‫‪141 -12‬ک‪ 11‬و شــماره موتــور‪ LFW06724U :‬و شــماره شاســی‪ F25417 :‬بــه مالکیــت علــی‬ ‫پورصادقــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای ابراهیــم دلــدار دارای شماره شناســنامه ‪ 78‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 128/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان باقــر دلــدار بــه شماره شناســنامه ‪ 4605‬در تاریــخ ‪ 1387/3/21‬در اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬ابراهیــم‬ ‫دلــدار فرزنــد باقــر بــه ش ش ‪ 78‬متولــد ‪ 1340/2/25‬صــادره از حــوزه گنابــاد فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -2‬محمدطاهــر دلــدار فرزنــد باقــر بــه ش ش ‪ 151‬متولــد ‪ 1334/11/28‬صــادره از حــوزه گنابــاد‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -3‬کبــری دلدارکاخکــی فرزنــد باقــر بــه ش ش ‪ 132‬متولــد ‪1329/11/20‬‬ ‫صــادره از حــوزه گنابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -4‬طاهــره دلــدار فرزنــد باقــر بــه ش ش ‪ 67‬متولــد‬ ‫‪ 1335/2/4‬صــادره از حــوزه گنابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -5‬صدیقــه دلــدار فرزنــد باقــر بــه ش ش‬ ‫‪ 94‬متولــد ‪ 1337/1/1‬صــادره از حــوزه گنابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -6‬مهــدی دلــدار فرزنــد باقــر‬ ‫بــه ش ش ‪ 5535‬متولــد ‪ 1348/6/8‬صــادره از حــوزه گنابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -7‬حجی اســماعیل‬ ‫دلــدار فرزنــد باقــر بــه ش ش ‪ 82‬متولــد ‪ 1343/5/15‬صــادره از حــوزه گنابــاد فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -8‬مهــدی دلــدار فرزنــد باقــر بــه ش ش ‪ 57‬متولــد ‪ 1349/1/8‬صــادره از حــوزه گنابــاد فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -9‬حجیــه ادینــه فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش ‪ 3148‬متولــد ‪ 1306/1/2‬صــادره از حــوزه‬ ‫گنابــاد همســر دائمــی متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را بــه‬ ‫اســتناد مــاده ‪362‬ق امــور حســبی یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد‬ ‫و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫قاضی شعبه ‪ 4‬شورای حل اختالف شهرستان گناباد‬ ‫م الف ‪99134‬‬ ‫اگهــی ابــاغ اخطاریــه ارزیابــی مــاده ‪ 101‬امــوال غیرمنقــول (بــه ورثــه مرحــوم‬ ‫شــعبانعلی ســلیمانی)‬ ‫بدینوســیله بــه ورثــه مرحــوم شــعبانعلی ســلیمانی کــه عبــارت اســت اقایــان حمیــد‬ ‫ســلیمانی نــام پــدر‪ :‬شــعبانعلی‪ ،‬تاریــخ تولــد‪ 1354/01/01 :‬شــماره ملــی‪0900183616 :‬‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 18615‬و محمدرضــا ســلیمانی نــام پــدر‪ :‬شــعبانعلی‪ ،‬تاریــخ تولــد‪:‬‬ ‫‪ 1350/05/03‬شــماره ملــی‪ 0901628591 :‬شماره شناســنامه ‪ 3‬و خانم هــا ثریــا‬ ‫ســلیمانی نــام پــدر‪ :‬شــعبانعلی‪ ،‬تاریــخ تولــد‪ 1334/08/25 :‬شــماره ملــی‪0900101040 :‬‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 10195‬و طیبــه ســلیمانی نــام پــدر‪ :‬شــعبانعلی‪ ،‬تاریــخ تولــد‪:‬‬ ‫‪ 1341/06/08‬شــماره ملــی‪ 0901555630 :‬شماره شناســنامه ‪ 4‬و زینــب ســلیمانی نــام‬ ‫پــدر‪ :‬شــعبانعلی‪ ،‬تاریــخ تولــد‪ 1361/03/30 :‬شــماره ملــی‪ 0900193980 :‬شماره شناســنامه‬ ‫‪ 19644‬و ســکینه ســلیمانی نــام پــدر‪ :‬شــعبانعلی‪ ،‬تاریــخ تولــد‪ 1350/05/03 :‬شــماره ملــی‪:‬‬ ‫‪ 0901628581‬شماره شناســنامه ‪ 2‬و مرضیــه ســلیمانی نــام پــدر‪ :‬شــعبانعلی‪ ،‬تاریــخ تولــد‪:‬‬ ‫‪ 1341/06/08‬شــماره ملــی‪ 0901555622 :‬شماره شناســنامه ‪ 3‬و طاهــره ســلیمانی نــام‬ ‫پــدر‪ :‬شــعبانعلی‪ ،‬تاریــخ تولــد‪ 1337/09/07 :‬شــماره ملــی‪ 0901057691 :‬شماره شناســنامه‬ ‫‪ 436‬همگــی بــه ادرس کاشــمر‪ ،‬خیابــان قائــم‪ ،‬کوچــه حمــام بلــور کوچــه شــهیدمطهری‬ ‫پــاک ‪ 7‬ابــاغ می شــود طبــق گــزارش مــورخ ‪ 1399/5/12‬کارشــناس رســمی دادگســتری‬ ‫بــه شــرح تصویــر پیوســت‪ ،‬پــاک ثبتــی شــماره ‪ 116‬فرعــی از ‪ 3026‬اصلــی بخــش یــک‬ ‫حومــه کاشــمر بــه نشــانی کاشــمر خیابــان ‪ 17‬شــهریور ‪ 18‬ســمت چــپ اولیــن میــان‬ ‫پ ‪ 2‬بــه مبلــغ ‪ 3/610/440/000‬ریــال ارزیابــی گردیــده‪ .‬لــذا چنانچــه بــه مبلــغ ارزیابــی‬ ‫پــاک مذکــور معتــرض می باشــید‪ ،‬اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ‬ ‫ابــاغ ایــن اخطاریــه بــه ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیدنظــر بــه مبلــغ‬ ‫‪ 5/000/000‬ریــال علی الحســاب بــه دفتــر ایــن اجــرا تســلیم نماییــد‪ .‬درغیراینصــورت‬ ‫ارزیابــی قطعــی گردیــده و بــه اعتراضــات واصلــه ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد کــه پــس‬ ‫از انتشــار ایــن اگهــی‪ ،‬ابــاغ محســوب شــده و ظــرف مــدت ده روز پــس از انتشــار اگهــی‬ ‫عملیــات اجرایــی ادامــه خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫محمد محمدزاده‪ ،‬مدیر واحد اجرای اسناد رسمی کاشمر‬ ‫م الف ‪99‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی حــوزه ثبــت تایبــاد‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬امــاک متقاضیــان کــه در هیــات موضــوع مــاده‬ ‫یــک قانــون مذکــور مســتقر در بخــش ‪ 14‬مشــهد واحــد ثبتــی شهرســتان تایبــاد مــورد‬ ‫رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض ان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت‬ ‫اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪ :‬اقــای یعقــوب اردالن فرزنــد رمضــان‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 4072‬صــادره از تایبــاد در ششــدانگ منــزل بــه مســاحت ‪466/07‬‬ ‫مترمربــع پــاک ‪ 705‬فرعــی از ‪ 125‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 14‬مشــهد شهرســتان تایبــاد از‬ ‫محــل قســمتی از مالکیــت ســهم االرثی رمضــان اردالن احــدی از ورثــه مرحــوم غالم حمــزه‬ ‫اردالن و قســمتی از پــاک کالســه ‪ .91-1785‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن‬ ‫تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه‬ ‫مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه کثیراالنتشــار‬ ‫منتشــر تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع‬ ‫ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول‬ ‫بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل‬ ‫نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد‬ ‫اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از‬ ‫مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/01 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306012000455‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک کاشــمر بــه ترتیــب تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای احمــد پرنــد‬ ‫فرزنــد نوروزعلــی بشماره شناســنامه ‪ 1130‬صــادره از کاشــمر در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان‬ ‫بــه مســاحت ‪ 121/74‬مترمربــع از پــاک ‪ 78‬فرعــی از ‪ 3026‬اصلــی واقــع در بخــش یــک‬ ‫حومــه کاشــمر بــه ادرس خیابــان امــام موس ـی صدر ‪ 19‬پــاک ‪ 8‬خریــداری از مالــک رســمی‬ ‫اقــای صــادق پارســاکندری محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/01 :‬‬ ‫محمد محمدزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر‬ ‫م الف ‪83‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306012000245‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک کاشــمر بــه ترتیــب تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای صــادق‬ ‫پارســاکندری فرزنــد غالمرضــا بشماره شناســنامه ‪ 405‬صــادره از کاشــمر در ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 123/63‬مترمربــع از پــاک ‪ 78‬فرعــی از ‪ 3026‬اصلــی واقــع در بخــش‬ ‫یــک حومــه کاشــمر بــه ادرس خیابــان امــام موســی صدر ‪ 19‬پــاک ‪ 8‬خریــداری از مالــک‬ ‫رســمی مالکیــت مشــاعی متقاضــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/01 :‬‬ ‫محمد محمدزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر‬ ‫م الف ‪81‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت حمـ�ل ونقـ�ل زیوــری تربـ�ت شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 911‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380104711‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه هیئـ�ت‬ ‫مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/08/19‬ت��و براب��ر نام��ه شـ�ماره ‪ 31/20785‬مـ�ورخ ‪1399/3/27‬‬ ‫اداره کل راه�دـاری و حمـ�ل و نقـ�ل جاــده ای استــان خراســان رضــوی تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقایــان هاــدی م��رادزاده بندبیشـ�ه بـ�ه ش‪.‬ملـ�ی ‪ 0703814842‬ب��ه سـ�مت‬ ‫رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره‪ -‬س��یدعلی حسـ�ن زاده دیزقنــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0701803029‬‬ ‫بـ�ه ســمت نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره‪ -‬جوــاد م��رادزاده بندبیشـ�ه بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0690249225‬ب��ه س��مت عض��و اصل��ی هیئ��ت مدی��ره‪ -‬اق��ای عل��ی زی��وری ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0702499927‬ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل (خــارج از اعض��ا) بــرای مـ�دت دو سـ�ال‬ ‫انتخــاب گردیدنـ�د و همچنیـ�ن کلیـ�ه اوراق و اسنــاد به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت ازقبیـ�ل‬ ‫چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬برــات‪ ،‬قرارداده��ا و عق��ود اس�لامی ب��ا امض��ای اقای��ان ه��ادی مـ�رادزاده‬ ‫بندبیشـ�ه (رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره) و س��یدعلی حسـ�ن زاده دیزقندی (نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫مدیـ�ره) همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د و اوراق عــادی و اداری ب��ا امضـ�ای‬ ‫اقایــان علـ�ی زیوــری (مدیرعامـ�ل) یـ�ا س��یدعلی حسـ�ن زاده دیزقنــدی (نائـ�ب رئیـ�س‬ ‫هیئ��ت مدیـ�ره) همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)971589‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو ســواری پرایــد ‪ 132‬بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره‬ ‫موتــور ‪ 4554210‬و شــماره شاســی ‪ S1422291318874‬و شــماره پــاک ‪132 -36‬ق‪ 22‬بــه‬ ‫مالکیــت غالمرضــا احمدی عارفــی مفقــود گردیــده واز درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫کاشمر‬ ‫م الف ‪100‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011003576‬‬ ‫‪ 1399/04/10‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه رضــا‬ ‫مرادمنــد ضیابــری فرزنــد نصــرت از پــاک ‪ 61‬از ‪ 10‬اصلــی واقــع در قریــه امنــدان بخــش ‪25‬‬ ‫گیــان از نســق احمــد اقبــال طالب امندانــی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر‬ ‫اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 806/04‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک‬ ‫‪ 336‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح‬ ‫مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم‬ ‫دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام‬ ‫می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/16 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/385‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند خــودرو وانــت پیــکان ‪ 1600‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1386‬بــه شــماره‬ ‫‪ 11486066272‬و شــماره شاســی ‪ 31662864‬و شــماره پــاک ‪397 -49‬ص‪ 24‬مربــوط بــه‬ ‫ناصــر شــریفی پور مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو وانــت ســایپا ‪ 151‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1393‬بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 5035798‬و شــماره شاســی ‪ 4903621‬و شــماره پــاک ‪256 -24‬س‪ 95‬مربــوط بــه خانــم‬ ‫فریــده ســاختمانی مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای امیــر محمــودی دارای شناســنامه ‪ 5959635089‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی‬ ‫‪ 9900344‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان گلبــاغ ســعیدی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959634783‬در تاریــخ ‪ 1392/4/19‬در‬ ‫اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬امیــر محمــودی‬ ‫فرزنــد عزیــز بــا کــد ملــی ‪ 5959635089‬متولــد ‪ 1355/6/30‬همســر متوفــی ‪ -2‬کیــوان‬ ‫محمــودی فرزنــد امیــر بــا کــد ملــی ‪ 59500199774‬متولــد ‪ 1392/3/30‬فرزنــد متوفــی و‬ ‫غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور‬ ‫را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی‬ ‫نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم شــوکت عبــدی دارای شناســنامه ‪ 5959720817‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی‬ ‫‪ 9900261‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده‬ ‫کــه شــادروان محمــد عبــدی بــه شناســنامه شــماره ‪ 4959872268‬در تاریــخ ‪ 1381/4/6‬در‬ ‫اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬شــوکت عبــدی فرزند‬ ‫محمــد بــا کــد ملــی ‪ 5959720817‬متولــد ‪ 1348/1/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬پرویــن عبــدی فرزنــد‬ ‫محمــد بــا کــد ملــی ‪ 5950006070‬متولــد ‪ 1370/10/8‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬شــمس اهلل عبــدی‬ ‫فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی ‪ 5959918439‬متولــد ‪ 1361/3/6‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬نخشــین‬ ‫عبــدی فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی ‪ 5959722356‬متولــد ‪ 1358/5/20‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬شــیوا‬ ‫عبــدی فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی ‪ 5959967618‬متولــد ‪ 1367/3/15‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬شــهال‬ ‫عبــدی فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی ‪ 5959930587‬متولــد ‪ 1363/11/4‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬عینــا‬ ‫ویســی فرزنــد احمــد بــا کــد ملــی ‪ 5959720280‬متولــد ‪ 1332/7/2‬همســر متوفــی و غیــر از‬ ‫نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را‬ ‫در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫او می باشــد از تاریــخ نشــر اکهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه اول حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫چــون اقــای حســین حاتمــی بــا شــماره ملــی ‪ 3341159339‬فرزنــد جعفــر برابــر‬ ‫درخواســت وارده بــه شــماره ‪ 1399 -1003‬مــورخ ‪ 1399/06/06‬مالــک ششــدانگ پــاک‬ ‫‪ 4890‬فرعــی از ‪ 18‬اصلــی واقــع در شهرســتان اســام ابــاد غــرب بخــش شــش کرمانشــاه‬ ‫بــا ارائــه دو بــرگ استشــهادیه فقــدان ســند مالکیــت مصــدق شــده دفترخانــه ‪ 163‬اســام‬ ‫ابــاد غــرب مدعــی اســت یــک جلــد ســند مالکیــت بــه شــماره چاپــی ‪ 550129‬کــه ذیــل‬ ‫ثبــت ‪ 2064‬صفحــه ‪ 374‬دفتــر امــاک ‪ 13‬ثبــت و ســند مالکیــت بــه نامــش صــادر‬ ‫و تســلیم گردیــده اســت‪ ،‬در اثــر ســهل انگاری مفقــود گردیــده اســت‪ .‬لــذا در اجــرای‬ ‫مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت و تبصره هــای ذیــل ان مراتــب یــک نوبــت در یکــی از‬ ‫روزنامه هــای کثیراالنتشــار چــاپ می گــردد تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی‬ ‫معاملــه ای انجــام داده کــه در ســند مالکیــت قیــد نگردیــده و یــا مدعــی وجــود ســند‬ ‫مالکیــت در نــزد خــود می باشــد بایســتی تــا ده روز پــس از انتشــار اگهــی بــه ثبــت محــل‬ ‫مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم‬ ‫نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت عــدم اعتــراض و یــا چنانچــه درصــورت اعتــراض اصــل‬ ‫ســند ارائــه نگــردد اداره ثبــت نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات‬ ‫اقــدام و تســلیم متقاضــی خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/6/16 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای صحبــت شــکری قلعه زنجیری دارای شناســنامه شــماره ‪ 1308‬بشــرح دادخواســت بــه‬ ‫کالســه ش‪ 99/‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان ســلمان شــکری قلعه زنجیری بشناســنامه ‪ 177‬در تاریــخ ‪1386/3/25‬‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت‬ ‫بــه‪ -1 :‬صحبــت شــکری قلعه زنجیری ش‪.‬ملــی ‪ 4949550349‬پســر متوفــی ‪ -2‬علی یــاور‬ ‫شــکری قلعه زنجیری ش‪.‬ملــی ‪ 4949545590‬پســر متوفــی ‪ -3‬جمینــه شــکری قلعه زنجیری‬ ‫ش‪.‬ملــی ‪ 4949545604‬دختــر متوفــی ‪ -4‬نقــره شــکری قلعه زنجیری ش‪.‬ملــی ‪4949550365‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -5‬ملــک شــکری قلعه زنجیری ش‪.‬ملــی ‪ 4949550373‬دختــر متوفــی‬ ‫‪ -6‬عصمــت صوفی فــر ش‪.‬ملــی ‪ 4949553666‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گهواره‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫اقــای حشــمت اله حســینی دارای شماره شناســنامه ‪ 4949067664‬بشــرح دادخواســت بــه‬ ‫کالســه ‪ 9900160‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان عصمــت حســینی بــه شــماره ‪ 92‬در تاریــخ ‪ 1398/10/23‬اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬متقاضــی بــا‬ ‫مشــخصات فوق الذکــر پســر متوفــی ‪ -2‬دولــت حســینی بــه شماره شناســنامه ‪ 1089‬دختــر‬ ‫متوفــی وراث دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جعفری‪ ،‬رئیس شعبه حکمی (اول) شورای حل اختالف شهرستان داالهو‬ ‫اگهی اصالحی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860301060001586‬و رای اصالحــی‬ ‫‪ 139960301060000926‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای علیرضــا جمالــی فرزنــد‬ ‫اســمعیل بــه شناسنامه شــماره ‪ 1520‬صــادره از ‪ -‬در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مزروعــی بــه مســاحت ‪ 96464‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 26‬فرعــی از ‪ 82‬اصلــی واقــع در‬ ‫قریــه حاجی ابــاد ســاالر تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن از مالکیــت مشــاعی‬ ‫متقاضــی در ازای ســهمی مشــاعی مالکانــه و نامــه جهــاد ‪98/4/12-98/220/64753‬‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/16 :‬‬ ‫محمد رحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین‬ ‫م الف ‪178‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم الهــه گنجــی بــه شماره شناســنامه ‪2003‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100305‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان فالمــرز گنجــی بــه شماره شناســنامه ‪ 279‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1392/09/11‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬علی احمــد‬ ‫گنجی پــور فرزنــد فالمــرز ش ش ‪ 7021‬ش‪.‬م ‪ 3340046131‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬الهــه گنجــی‬ ‫فرزنــد فالمــرز بــه ش ش ‪ 2003‬ش‪.‬م ‪ 3341373111‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬امیــد گنجــی فرزنــد‬ ‫فالمــرز بــه ش ش اختصاصــی ش‪.‬م ‪ 3340127794‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬راضیــه گنجــی فرزنــد‬ ‫فالمــرز بــه ش ش ‪ 12289‬ش‪.‬م ‪ 3340097003‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬منیــر گنجــی فرزنــد فالمــرز‬ ‫بــه ش ش ‪ 12296‬ش‪.‬م ‪ 3340097070‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬ناهیــد گنجــی فرزنــد فالمــرز بــه‬ ‫ش ش ‪ 12295‬ش‪.‬م ‪ 3340097062‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬جواهــر احمــدی فرزنــد عالئــی بــه ش ش‬ ‫‪ 320‬ش‪.‬م ‪ 3340445028‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از‬ ‫متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای انوشــیروان مــرادی دارای شناســنامه ‪ 5959873664‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫بایگانــی ‪ 9900328‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان کاکااحمــد مــرادی بــه شناســنامه ‪ 5959871270‬در تاریــخ ‪ 1366/4/21‬در‬ ‫اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬انوشــیروان مــرادی‬ ‫فرزنــد ابوالمحمــد بــا کــد ملــی ‪ 5959873664‬متولــد ‪ 1341/6/2‬بــرادرزاده متوفــی ‪ -2‬خاصیــه‬ ‫مــرادی فرزنــد کاکااحمــد بــا کــد ملــی ‪ 5959855798‬متولــد ‪1339/10/2‬فرزنــد متوفــی ‪-3‬‬ ‫رنگینــه مــرادی فرزنــد کاکااحمــد بــا کــد ملــی ‪ 5959854147‬متولــد ‪ 1333/6/5‬فرزنــد متوفی‬ ‫‪ -4‬اســما مــرادی فرزنــد کاکااحمــد بــا کــد ملــی ‪ 5959872528‬متولــد ‪ 1331/4/1‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -5‬علــی مــرادی فرزنــد کاکااحمــد بــا کــد ملــی ‪ 5959872341‬متولــد ‪1360/07/10‬‬ ‫بــرادرزاده متوفــی ‪ -6‬فتح الــه مــرادی فرزنــد محمــود بــا کــد ملــی ‪ 5959902958‬متولــد‬ ‫‪ 1368/4/1‬بــرادرزاده متوفــی ‪ -7‬ســلمه محمــدزاده فاقــد شناســنامه همســر متوفــی و غیــر از‬ ‫نامبــرده ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی در خواســت مزبــور را در یک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد‬ ‫از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر اول شورای حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای جهانبخــش عباســخانی بــه شماره شناســنامه ‪ 3240339811‬بــه اســتناد شــهادتنامه‬ ‫و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100363‬تقدیــم‬ ‫ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان عبدالمحمــد عباســخانی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 611‬در تاریــخ ‪ 1395/10/20‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی‬ ‫عبارتنــد از‪ -1 :‬جهانبخــش عباســخانی فرزنــد عبدالمحمــد بــه ش‪.‬م ‪ 3240339811‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -2‬ســالم عباســخانی فرزنــد عبدالمحمــد بــه ش‪.‬م ‪ 3340138052‬ش ش ‪ 16380‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -3‬یدالــه عباســخانی فرزنــد عبدالمحمــد بــه ش‪.‬م ‪ 3341356673‬ش ش ‪ 357‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -4‬علی بخــش عباســخانی فرزنــد عبدالمحمــد بــه ش‪.‬م ‪ 3240077442‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -5‬عبــدل عباســخانی فرزنــد عبدالمحمــد بــه ش‪.‬م ‪ 3340134103‬ش ش ‪ 15986‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -6‬تیمــور عباســخانی فرزنــد عبدالمحمــد بــه ش‪.‬م ‪ 3240339821‬فرزنــد متوفــی ‪-7‬‬ ‫قمرنــاز چهاردیــوار فرزنــد محمــد بــه ش‪.‬م ‪ 6419742676‬ش ش ‪ 331‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای فرشــاد کریمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3330199822‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957500276‬تقدیــم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان خدابخــش کریمــی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 418‬در تاریــخ ‪ 1394/07/30‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪-1 :‬‬ ‫فرشــاد کریمــی فرزنــد خدابخــش بــه ش ش ‪ 3330199822‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ســیاوش کریمــی‬ ‫فرزنــد خدابخــش بــه ش ش ‪ 109‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬عــادل کریمــی فرزنــد خدابخــش بــه ش ش‬ ‫‪ 196‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬میثــم کریمــی فرزنــد خدابخــش بــه ش ش ‪ 2‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬حیــران‬ ‫کریمــی فرزنــد خدابخــش بــه ش ش ‪ 108‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬ســهیال کریمــی فرزنــد خدابخــش‬ ‫بــه ش ش ‪ 27‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬فاطمــه کریمــی فرزنــد خدابخــش بــه ش ش ‪ 60‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -8‬شاه پســند کریمــی فرزنــد خدابخــش بــه ش ش ‪ 1374‬فرزنــد متوفــی ‪ -9‬کافیــه کریمــی‬ ‫فرزنــد خدابخــش بــه ش ش ‪ 1373‬فرزنــد متوفــی ‪ -10‬ســیران کریمــی فرزنــد خدابخــش بــه‬ ‫ش ش ‪ 135‬فرزنــد متوفــی ‪ -11‬ربابــه کریمــی فرزنــد جمعــه بــه ش ش ‪ 672‬همســر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای فرشــاد دارابــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3330073861‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957400298‬تقدیــم ایــن‬ ‫دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان عــدل دارابــی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 1272‬در تاریــخ ‪ 1396/11/23‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬فاضــل دارابــی فرزنــد عــادل بــه ش‪.‬م ‪ 3341701486‬پســر متوفــی ‪ -2‬کــوروش دارابــی‬ ‫فرزنــد عــادل بــه ش‪.‬م ‪ 3330264217‬پســر متوفــی ‪ -3‬فرشــاد دارابــی فرزنــد عــادل بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3330073861‬پســر متوفــی ‪ -4‬فرشــته دارابــی فرزنــد عــادل بــه ش‪.‬م ‪ 3330063432‬دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -5‬ماندانــا دارابــی فرزنــد عــادل بــه ش‪.‬م ‪ 3330324015‬دختــر متوفــی ‪ -6‬فرنگیــس‬ ‫جعفــری فرزنــد اقامیــر بــه ش‪.‬م ‪ 3340434395‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای محمدجــواد شــریفی پور بــه شماره شناســنامه ‪ 3330109602‬بــه اســتناد شــهادتنامه و‬ ‫گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957400293‬تقدیــم‬ ‫ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان شــکراله شــریفی پور بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 270‬در تاریــخ ‪ 1399/04/11‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه‬ ‫وی عبارتنــد از‪ -1 :‬محمدجــواد شــریفی پور فرزنــد شــکراله بــه ش‪.‬م ‪ 3330109602‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬پــری شــریفی پور فرزنــد شــکراله بــه ش‪.‬م ‪ 4949175841‬دختــر متوفــی ‪ -3‬بتــول‬ ‫شــریفی پور فرزنــد شــکراله بــه ش‪.‬م ‪ 3340251010‬دختــر متوفــی ‪ -4‬والیــه شــریفی پور‬ ‫فرزنــد شــکراله بــه ش‪.‬م ‪ 3341351884‬دختــر متوفــی ‪ -5‬کافیــه شــریفی پور فرزنــد شــکراله‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 3340153736‬دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور‬ ‫را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی‬ ‫نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای موســی بغیازی نــژاد بــه شماره شناســنامه ‪ 2895‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957500329‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان حمیــده جلیلیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 807‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1395/04/11‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬موســی بغیازی نــژاد‬ ‫فرزنــد محمــد بــه ش ش ‪ 2895‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬روح الــه رسولی نســب فرزنــد محمــد بــه ش ش‬ ‫‪ 2897‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬حســن بغیازی نــژاد فرزنــد محمــد بــه ش ش ‪ 210‬فرزنــد متوفــی ‪-4‬‬ ‫مرتضــی رسولی نســب فرزنــد محمــد بــه ش ش ‪ 2896‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬والیــه بغیازی نــژاد فرزنــد‬ ‫محمــد بــه ش ش ‪ 209‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفی نــزد ان باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای وحیــد همتــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3330222565‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100342‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان شــاهمراد همتــی بــه شماره شناســنامه ‪ 1796‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1393/05/30‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬وحیــد‬ ‫همتــی فرزنــد شــاهمراد بــه ش ش اختصاصــی ش‪.‬م ‪ 3330222565‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬امیــر‬ ‫همتــی فرزنــد شــاهمراد بــه ش ش ‪ 1936‬ش‪.‬م ‪ 3340658161‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ســمیه‬ ‫همتــی فرزنــد شــاهمراد بــه ش ش اختصاصــی ش‪.‬م ‪ 3330046015‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬خدیجــه‬ ‫همتــی فرزنــد شــاهمراد بــه ش ش ‪ 28‬ش‪.‬م ‪ 3341476660‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬مرضیــه کاظمــی‬ ‫فرزنــد ســلیمان بــه ش ش ‪ 37‬ش‪.‬م ‪ 3340687544‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫بانــو خانــم غالمــی دارای شماره شناســنامه ‪ 16‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 386/99‬از ایــن‬ ‫دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حیــدر‬ ‫غالمــی بشناســنامه ‪ 1911‬در تاریــخ ‪ 1361/8/21‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه‬ ‫ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬خانــم غالمــی ش ش ‪ 16‬کــد ملــی‬ ‫‪ 3329461764‬متولــد ‪ 1329/7/1‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -2‬مریــم غالمــی ش ش ‪ 17‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 3329461772‬متولــد ‪ 1332/7/4‬گیــان غــرب دختــر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه‬ ‫دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او بــا شــد از تاریــخ نشــر‬ ‫نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالن غرب‬ ‫اگهی دعوت به افراز‬ ‫چــون اقــای محمــد پیرنظــری مالــک چهاردانگ ونیــم مشــاع از ششــدانگ پــاک ‪ 306‬فرعــی‬ ‫از ‪ 170‬اصلــی حســب درخواســت وارده شــماره ‪ 9900001162‬مــورخ ‪ 99/6/11‬تقاضــای افــراز‬ ‫ســهمی خــود از پــاک مرقــوم را نمــوده اســت‪ .‬لــذا بــا توجــه بــه اظهــار مالــک کــه ادرس‬ ‫مالکیــن مشــاعی در دســترس نیســت‪ ،‬لــذا مطابــق مــاده ‪ 3‬ایین نامــه قانــون افــراز و فــروش‬ ‫امــاک مشــاع و مــاده ‪ 18‬مفــاد اجــرای اســناد رســمی الزم االجــرا از مالکیــن مشــاعی و ســایر‬ ‫افــراد حقیقــی و حقوقــی مخصوصــاً وراث مرحــوم اســفندیار پیرنظــری مالــک یک ونیم دانــگ‬ ‫مشــاع پــاک مذکــور دعــوت بــه عمــل می ایــد کــه در روز شــنبه مــورخ ‪ 1399/7/5‬راس‬ ‫ســاعت ‪ 10‬صبــح کــه عملیــات افــراز توســط نماینــده و نقشـه بردار ایــن اداره بعمــل خواهــد‬ ‫امــد در محــل وقــوع ملــک واقــع در شــهر گهــواره حضــور یابنــد‪ .‬بدیهــی اســت کــه عــدم‬ ‫حضــور انــان مانــع از انجــام عملیــات افــراز نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داالهو‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139860318011010687‬‬ ‫‪ 1398/08/09‬و رای اصالحــی ‪ 139960318011005141‬مــورخ ‪ 99/05/05‬هیــات حــل‬ ‫اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه میراحمــد گلزارپورصادقــی فرزنــد‬ ‫سیدحســن از پــاک ‪ 9‬از ‪ 32‬اصلــی واقــع در قریــه ملکســر بخــش ‪ 25‬گیــان از مالکیــت‬ ‫ســیدابراهیم گلزارپورصادقــی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت ‪ 72/20‬مترمربــع‬ ‫جهــت الحــاق بــه پــاک ‪ 32/219‬از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 257‬بــرای‬ ‫ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض‬ ‫داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را‬ ‫بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض‬ ‫بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/323‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005630‬‬ ‫‪ 1399/05/11‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫عالیــه جهانی فالح ابــادی فرزنــد محمــد از پــاک ‪ 217‬از ‪ 41‬اصلــی واقــع در قریــه فالح ابــاد‬ ‫بخــش ‪ 24‬گیــان از نســق اســمعیل جهانی فالح ابــادی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 602/28‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده‬ ‫و پــاک ‪ 217‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت‬ ‫پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم‬ ‫تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت‬ ‫اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/339‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011002815‬‬ ‫‪ 1399/03/27‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه ایــرج‬ ‫مســیح زاده فالح ابادی فرزنــد نــوروز از پــاک ‪ 116‬از ‪ 13‬اصلــی واقــع در قریــه مرجقــل بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان از نســق مالکیــت ســتاد اجرائــی فرمــان امــام (ره) بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب مغــازه بمســاحت ‪ 36/24‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز‬ ‫گردیــده و پــاک ‪ 1197‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت‬ ‫‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم‬ ‫نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه‬ ‫و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور‬ ‫ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه‬ ‫دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/02 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/340‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو پرایــد ‪ 131‬مــدل ‪ 1399‬بــه رنــگ ســفید روغنــی بــا شــماره پــاک‬ ‫‪473 -20‬و‪ 61‬و شــماره شاســی ‪ NAS411100L1187049‬و شــماره موتــور ‪ M136456947‬بــه نــام‬ ‫فرزانــه عســکری مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو ســواری ســمند ‪ EF7‬بــه رنــگ خاکســتری مــدل ‪ 1390‬بــا شــماره پــاک‬ ‫‪354 -41‬س‪ 36‬و شــماره موتــور ‪ 14790034658‬و شــماره شاســی ‪ NAACJ1JCXCF051026‬بــه‬ ‫نــام مهــدی ازادبخــت مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت پاس��ارگاد اذربایجــان س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪4697‬‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10220083676‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1399/05/14‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬تع��داد اعض��اء هیئ��ت مدی��ره از‬ ‫‪ 3‬نفـ�ر بـ�ه ‪ 4‬نف��ر افزای��ش یاف��ت و مـ�اده ‪ 31‬اساسنــامه بشـ�رح مذکـ�ور اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)972911‬‬ ‫اگهی مزایده نوبت دوم‪ -‬مرحله دوم‬ ‫شــهرداری بهبهــان پیــرو اگهــی ‪ 15-17750‬مورخــه ‪ 1399/06/11‬درج در روزنامــه ســایه تهــران مورخــه ‪1399/06/12‬‬ ‫درنظــر دارد نســبت بــه جــذب پیمانــکار جه��ت بهره بــرداری از جایــگاه فــروش گاز ‪ CNG‬شــاهد بــا مبلــغ قیمــت‬ ‫پایــه ماهیانــه ‪ 300/000/000‬ریــال از طریــق مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫لــذا کلیــه پیمانــکاران واجــد شــرایط می تواننــد براســاس شــرایط قیــد شــده در اگهــی فوق الذکــر اقــدام نماینــد‪ .‬متقاضیــان‬ ‫می تواننــد جهــت هرگونــه ســوال یــا کســب اطالعــات بیشــتر در ســاعات اداری بــه دفتــر امــور قراردادهــا مراجعــه و یــا بــا‬ ‫تلفــن ‪ 061-52726174-6‬داخلــی ‪ 222‬تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫علیرضا بهادری‪ ،‬شهردار بهبهان‬ صفحه 4 ‫بانک و بیمه‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2061‬‬ ‫سبد تسهیالتی متنوع بانک مسکن برای فعال سازی ساخت وساز‬ ‫مدیــر امــور ارتباطــات و حــوزه مدیریــت بانــک‬ ‫مســکن هم زمــان مهم تریــن اقدامــات ایــن بانــک‬ ‫در حــوزه بازســازی واحدهــای مســکونی کشــور طــی‬ ‫یک سال گذشــته را تشــریح کــرد‪ .‬مســعود ایــزدی‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬درراســتای تحقق پذیــری ایــن هــدف در‬ ‫ســبد تســهیالتی بانــک مســکن ســهم ویــژه ای بــرای‬ ‫بازســازی واحدهــای مســکونی پیش بینی شــده اســت؛‬ ‫به طوری کــه بانــک مســکن از یک ســو بــه اعطــای‬ ‫تســهیالت بــرای بازســازی واحدهای مســکونی واقع در‬ ‫بافت هــای فرســوده کشــور پرداخــت و ازســوی دیگر بــا‬ ‫هــدف حمایــت از هم وطنــان اســیب دیده در حوادثــی‬ ‫همچــون ســیل و زلزلــه‪ ،‬پرداخت تســهیالت بازســازی‬ ‫واحدهــای مســکونی خســارت دیده در جریــان ایــن‬ ‫وقایــع را در دســتورکار قــرار داده اســت»‪ .‬وی بــه‬ ‫ـال اخیر تســهیالت دهی بانــک مســکن‬ ‫کارنامــه یک سـ ِ‬ ‫بــه واحدهــای مســکونی بافــت فرســوده اشــاره و اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬مطابــق بــا گــزارش عملکــرد به دســت امده از‬ ‫ابتدای ســال گذشــته تــا تاریخ اول شــهریورماه امســال‪،‬‬ ‫مجموعــاً ‪ 13/852‬واحــد کلنگــی در بافــت فرســوده‬ ‫شــهرهای کشــور بــا تســهیالت بانــک مســکن احیــا و‬ ‫نوســازی شــده اند»‪ .‬مدیــر امــور ارتباطــات و بازاریابــی‬ ‫بانک مســکن ارزش کل تســهیالت منعقــده و پرداختی‬ ‫دراین حــوزه را رقمــی بالغ بــر ‪8/380‬میلیاردریــال‬ ‫و ‪5/936‬میلیاردریــال دانســت و افــزود‪« :‬از مجمــوع‬ ‫تعــداد تســهیالت پرداختــی‪11/257 ،‬فقــره مربــوط‬ ‫بــه دوره زمانــی ابتــدای فروردین مــاه ســال گذشــته‬ ‫تــا پایــان اســفندماه ‪ ۹۸‬و تعــداد ‪ 2/595‬فقــره نیــز از‬ ‫ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان دوره زمانــی مذکــور‬ ‫پرداخت شده است»‪.‬‬ ‫واکنش بانک اینده به خبر انتقال مالکیت ایران مال برای تسویه بدهی‬ ‫روابط عمومــی بانــک اینــده اعــام‬ ‫کــرد‪« :‬مجتمــع چندمنظــوره‪ ،‬تجــاری‪،‬‬ ‫تفریحــی‪ ،‬گردشــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬خدماتــی‬ ‫و فرهنگــی ایران مــال براســاس اســناد‪،‬‬ ‫به صــورت کامــل‪ ،‬متعلــق بــه بانــک‬ ‫اینــده اســت و هیــچ فــرد حقیقــی و‬ ‫حقوقــی دیگــری در ان ســهیم نیســت‪.‬‬ ‫خبــر «انتقــال مالکیــت ایران مــال بــه‬ ‫بانــک اینــده بــرای تســویه بدهــی علی‬ ‫انصــاری بــا تصویــب شــورای پــول و‬ ‫اعتبــار»‪ ،‬کامــ ً‬ ‫ا کــذب و جعلی ســت؛‬ ‫احــداث پــروژه بــازار بــزرگ ایــران‬ ‫(ایران مــال)‪ ،‬از شــروع به کار بانــک‬ ‫تــات در پایــان ســال ‪ ۱۳۸۸‬و اغــاز‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۹‬ســر گرفتــه‪ ،‬پــس ازان‪،‬‬ ‫طــی فراینــد ادغــام و تاســیس بانــک‬ ‫اینــده و انتقــال دارایی هــا و بدهی هــا‪،‬‬ ‫بــه بانک اینــده منتقل شــده‪ ،‬براســاس‬ ‫اخریــن کارشناســی رســمی کانــون‬ ‫کارشناسان رســمی دادگســتری‪ ،‬ارزش‬ ‫ایران مــال‪ ،‬بــس فزون تــر از بهــای‬ ‫تمام شــده ان و یــک دارایــی ارزشــمند‬ ‫و بی بدیــل اعــام شــده کــه حســب‬ ‫توافــق بــا بانک مرکــزی و دســتگاه های‬ ‫نظارتــی‪ ،‬بــا رعایــت موازیــن قانونــی‪،‬‬ ‫ب ـه زودی نــزد ســازمان بــورس کشــور‪،‬‬ ‫ثبــت خواهــد شــد؛ ضمنــاً بــا هــدف‬ ‫بهره منــدی شــمار بیشــتری از عمــوم‬ ‫جامعــه از منافــع ایران مــال‪ ،‬ســهام‬ ‫شــرکت توســعه بین الملــل ایران مــال‬ ‫(ســهامی عــام) در اینــده ای نزدیــک در‬ ‫بــازار ســرمایه کشــور‪ ،‬عرضــه خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬بانــک اینــده ضمــن انتشــار‬ ‫ایــن بیــان‪ ،‬حــق پیگیــری حقوقــی و‬ ‫قانونــی به منظــور صیانــت از منافــع‬ ‫ســهام داران‪ ،‬ســپرده گذاران‪ ،‬مشــتریان‬ ‫و ذی نفعــان خــود را محفوظ مـی دارد»‪.‬‬ ‫نرم افزار تولید رمز یک بارمصرف اینترنت بانک کارافرین معرفی شد‬ ‫بانــک کارافریــن درراســتای ارتقــای امنیــت‬ ‫کاربــران خدمــات مالــی ســامانه اینترنت بانــک‪ ،‬از‬ ‫ســامانه تولیــد رمــز یک بارمصــرف رونمایــی کــرد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی بانــک کارافریــن؛ بــا‬ ‫نصــب و راه انــدازی ایــن نرم افــزار‪ ،‬کاربــران خدمــات‬ ‫مالــی ســامانه اینترنت بانــک می تواننــد بــدون‬ ‫نیــاز بــه دســتگاه توکــن ســخت افزاری‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫دریافــت رمــز یک بارمصــرف کننــد‪ .‬کاربــران ســامانه‬ ‫بانکــداری اینترنتــی ایــن بانــک‪ ،‬درصــورت تمایــل‬ ‫می تواننــد بــه هر یــک از روش هــای حضــوری‬ ‫(مراجعــه بــه شــعبه) یــا غیرحضــوری (ازطریــق‬ ‫اینترنت بانــک)‪ ،‬نســبت بــه فعال ســازی نرم افــزار‬ ‫شــعب مجــازی بانــک صــادرات ایــران بــا عنــوان‬ ‫«شــمس»‪ ،‬هم زمــان بــا شــصت ونهمین ســال‬ ‫اغــاز فعالیــت ایــن بانــک‪ ،‬راه انــدازی و امــکان ارائــه‬ ‫چهــار خدمــت جدیــد بانکــی بــه مشــتریان فراهــم‬ ‫می شــود‪ .‬ســامانه شــمس بــا مزیــت کاربــری اســان‪،‬‬ ‫بــا ســرعت و امنیــت بــاال‪ ،‬خدمــات نویــن بانکــداری‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای حســین شــادکانی برابــر معرفی نامــه شــماره ‪ 25/99/89747‬مـ�ورخ ‪ 99/5/12‬از طــرف شــهرداری‬ ‫مشــهد بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی‬ ‫نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی می باشــد ســند مالکیــت ششــدانگ اعیــان یــک قطعــه زمیــن بــه شــماره‬ ‫پــاک ثبتــی ‪ 153‬فرع��ی از ‪ 236‬اصلــی بخــش ‪ 9‬مشــهد کــه متعلــق بــه شــهرداری می باشــد‪ ،‬بــه علــت ســهل انگاری‬ ‫مفقــود گردیــده اســت و بــا بررســی دفتــر امــاک‪ ،‬معلــوم شــد ششــدانگ اعیــان پــاک مذکــور ذیــل صفحــه ‪ 205‬دفتــر‬ ‫‪ 542‬مع الواســطه برابــر ســند قطعــی شــماره ‪ 137547‬مــورخ ‪ 85/12/15‬دفتــر ‪ 70‬مشــهد بــه نــام شــهرداری مشــهد‬ ‫ثبــت و ســند دفترچ ـه ای بــه شــماره چاپــی ‪ 394022‬ص�اـدر و تســلیم گردی��ده اس��ت‪ .‬سیســتم جامــع امــاک بیــش از‬ ‫ایــن حکایتــی نــدارد و ایــن بخشــنامه بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت امــاک صــادر‬ ‫گردیــد‪ .‬لــذا بــه اســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحــی قانــون ثبــت‪ ،‬مراتــب یــک نوبــت اگهــی و متذکــر می گــردد هــر کــس نســبت‬ ‫بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد‪ ،‬بایســتی ظــرف مــدت‬ ‫ده روز از تاریــخ انتشــار اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائه ســند‬ ‫مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بشیر پاشایی‪ ،‬سرپرست ثبت ناحیه ‪ 3‬مشهد‬ ‫م الف ‪433‬‬ ‫رمزافریــن و اســتفاده از ان اقــدام کننــد‪ .‬براســاس‬ ‫این گــزارش‪ ،‬مشــتریانی کــه تاکنــون نســبت بــه‬ ‫فعال ســازی خدمــات مالــی در اینترنت بانــک اقــدام‬ ‫نکرده انــد‪ ،‬کمــاکان می تواننــد بــا اســتفاده از رمــز‬ ‫ثابــت بــه ســامانه اینترنت بانــک خــود ورود کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن مشــتریان جدیــد ســامانه اینترنت بانــک‬ ‫بایــد بــا مراجعــه بــه شــعبه نســبت بــه دریافــت‬ ‫خدمــات ســامانه اینترنت بانــک و همچنیــن‬ ‫فعال ســازی توکــن نرم افــزاری اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫جهــت کســب اطالعــات بیشــتر درخصــوص ســامانه‬ ‫رمزافریــن‪ ،‬بــا مرکــز تمــاس بانــک کارافریــن بــه‬ ‫شــماره ‪ 23350‬تمــاس حاصــل کنیــد‪.‬‬ ‫ارتقای پایه فرابورسی بیمه رازی‬ ‫بــا تالش هــای مجموعــه معاونــت مالــی و‬ ‫ســرمایه گذاری‪ ،‬پایــه فرابورســی شــرکت بیمــه رازی‬ ‫بــه تابلــو زرد ارتقــاء یافــت‪ .‬ایــن مهــم درراســتای‬ ‫افشــای به موقــع اطالعــات و انضبــاط مالــی محقــق‬ ‫شــده اســت‪ .‬براســاس دســتورالعمل ســازمان بــورس‪،‬‬ ‫هــر نمــاد باتوجه بــه ویژگی هــای زیــر در یکــی از‬ ‫ســه تابلــو زرد‪ ،‬نارنجــی و قرمــز قــرار می گیــرد‪،‬‬ ‫ســهامی کــه دارای شــرایط زیــر باشــند بــه تابلــوی‬ ‫«پایــه زرد» منتقــل می شــوند‪ :‬مجمــوع روزهــای‬ ‫تاخیــر در ارائــه اطالعــات مطابــق بــا «دســتورالعمل‬ ‫اجرایــی افشــای اطالعــات شــرکت های ثبت شــده‬ ‫رونمایی از شعب مجازی بانک صادرات ایران «شمس» و چهار طرح اعتباری باحضور وزیر اقتصاد‬ ‫الکترونیکــی را بــه مشــتریان‪ ،‬ازطریــق اینترنــت و‬ ‫به صــورت شــبانه روزی فراهــم می کنــد و ضمــن‬ ‫صرفه جویــی در هزینه هــا و رفت وامــد‪ ،‬اســودگی‬ ‫خاطــر را بــرای مشــتریان به همــراه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫ســامانه پیشــخوان مجــازی خدمــات الکترونیکــی‬ ‫بانــک صــادرات ایــران‪ ،‬بــا ارائــه خدمــات پرکاربــرد‬ ‫‪5‬‬ ‫بانکــی راه انــدازی شــده کــه ایــن خدمــات به صــورت‬ ‫غیرحضــوری‪ ،‬بــه مشــتریان ارائــه می شــود‪.‬‬ ‫«درخواســت اینترنتــی تســهیالت و تعهــدات»‪،‬‬ ‫«افتتــاح حســاب»‪« ،‬دریافــت دســته چک»‪« ،‬رفــع‬ ‫ســوء اثــر از چــک برگشــتی»‪« ،‬فعال ســازی‬ ‫خدمــات بانکــداری الکترونیکــی»‪« ،‬دریافــت‬ ‫نــزد ســازمان» بیــش از دو مرتبــه نباشــد‪ .‬دفعــات عــدم‬ ‫ارائــه صورت هــای مالــی مطابــق بــا «دســتورالعمل‬ ‫اجرایــی افشــای اطالعــات شــرکت های ثبت شــده‬ ‫نــزد ســازمان» بیــش از دومرتبــه نباشــد‪ .‬حداقــل‬ ‫یــک صــورت مالــی حسابرسی شــده ارائــه کــرده‬ ‫باشــد‪ .‬همچنیــن طبــق شفاف ســازی ‪ 18‬ابــان ســال‬ ‫‪ 98‬مربــوط بــه درخواســت پذیــرش در بــازار باالتــر‬ ‫فرابــورس در ســامانه کــدال‪ ،‬پیگیری هــا ادامــه داشــته‬ ‫ولــی تاکنــون منتــج بــه نتیجــه نشــده اســت‪ .‬پذیــرش‬ ‫نهایــی منــوط بــه تکمیــل فراینــد و موافقــت هیئــت‬ ‫پذیــرش فرابــورس اســت‪.‬‬ ‫صورتحســاب اینترنتــی» و «ثبت نــام در ســامانه‬ ‫درخواســت تعویــق اقســاط تســهیالت»؛ از جملــه‬ ‫خدماتــی هســتند کــه ازطریــق ایــن ســامانه دراختیار‬ ‫مشــتریان قــرار می گیــرد‪ .‬مشــتریان بــرای ورود بــه‬ ‫ایــن ســامانه می تواننــد ازطریــق نشــانی اینترنتــی‬ ‫‪ https://shams.bsi.ir‬بــه ســامانه شــمس (شــعبه‬ ‫مجــازی ســپهر) متصــل شــده و خدمــات بانکــی‬ ‫خــود را به صــورت مجــازی و بــا امنیــت و اســودگی‬ ‫خاطــر دریافــت کننــد‪ .‬همچنیــن در مراســمی کــه‬ ‫تو نهمین ســال فعالیــت‬ ‫به منظــور اغــاز شــص ‬ ‫بانــک صــادرات ایــران برگــزار می شــود‪ ،‬از چهــار‬ ‫طــرح نویــن اعتبــاری در بانــک صــادرات ایــران‬ ‫رونمایــی خواهــد شــد‪ .‬طــرح طــراوت «مســکن» از‬ ‫جملــه ایــن طرح ها ســت کــه بــا هــدف تســهیل و‬ ‫کاهــش هزینــه ســاخت واحدهــای مســکونی ازطریق‬ ‫گشــایش اعتبــارات اســنادی ریالــی و امــکان خریــد‬ ‫اقســاطی مصالــح ســاختمانی بــرای ســازندگان‬ ‫کمتــر از ‪ ۲۰‬واحــد‪ ،‬رونمایــی خواهــد شــد‪ .‬طــرح‬ ‫طــراوت توســعه نیــز از دیگــر محصــوالت نویــن‬ ‫بانکی ســت کــه بــا اســتفاده از اعتبــارات اســنادی‬ ‫ریالــی مــدت دار ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۱۸‬ماهــه‪ ،‬بــرای کمــک بــه‬ ‫ایجــاد و اجــرای طرح هــای توســعه ای واحدهــای‬ ‫تولیــدی و شــرکت ها ازطریــق نوســازی و جایگزینــی‬ ‫ماشــین االت و تاسیســات عرضــه می شــود‪.‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نویـ�ن الکتریـ�ک پاــرس ارجــان س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 3577‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت حمـ�ل ونقـ�ل زیوــری تربـ�ت شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 911‬و شناسـ�ه‬ ‫‪ 14006454371‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/07/01‬تصمیمـ�ات‬ ‫ملـ�ی ‪ 10380104711‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی مـ�ورخ ‪ 1398/08/19‬و براب��ر نام��ه شـ�ماره‬ ‫ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬مهــدی اس�دـاله نژاد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861130120‬ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫‪ 31/20785‬مـ�ورخ ‪ 1399/3/27‬اداره کل راهدــاری و حم��ل و نق��ل جــاده ای اســتان خراسـ�ان رضـ�وی تصمیمـ�ات‬ ‫و علیرضـ�ا تــام بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861273681‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و بیتـ�ا رجبـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪- :‬اقایــان هاــدی م��رادزاده بندبیشـ�ه بـ�ه ش‪.‬ملـ�ی ‪ - 703814842‬س��یدعلی حسـ�ن زاده دیزقنــدی بـ�ه‬ ‫‪ 1861217544‬ب��ه سـ�مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‪ .‬کلی��ه اســناد و اوراق بهاــدار و تعهدــاور شــرکت از قبی��ل چــک‪،‬‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ -0701803029‬جوــاد م��رادزاده بندبیشـ�ه بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690249225‬بـ�ه ســمت اعضــای اصلـ�ی‬ ‫س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهـ�ا و عقوداسلـامی بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل و رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بصوــرت مش��ترکاً همرــاه بـ�ا‬ ‫هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت دو سـ�ال انتخـ�اب گردیدن��د‪ -2 .‬اقــای مــوال کردنوقابـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0702186864‬‬ ‫مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د‪ .‬مهــدی ن�ژـادی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1860324381‬ب��ه سـ�مت باــزرس اصل��ی و احسـ�ان‬ ‫بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و خانـ�م س�عـیده احدی کارشـ�ک بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0946174687‬ب��ه س��مت بـ�ازرس‬ ‫رازهـ�ش بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861234521‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل بــرای مـ�دت ی��ک سـ�ال مال��ی انتخـ�اب‬ ‫علی البـ�دل بــرای مـ�دت یکسـ�ال مال��ی انتخـ�اب گردیدن��د‪ .‬روزنام��ه کثیراالنتشـ�ار ســایه جه��ت درج اگهی هـ�ای‬ ‫شــرکت انتخـ�اب گردی��د‪.‬‬ ‫شــدند‪ .‬روزنام��ه ســایه جه��ت درج اگهی هـ�ای شــرکت تعیی��ن ش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تربت حیدریه (‪)971536‬‬ ‫(‪)973676‬‬ ‫اگهی مرحله هفتم سال ‪( 1399‬منطقه یک کرمان)‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫در اجـ�رای مـ�واد مذک��ور بدینوسـ�یله امالک��ی ک��ه براب��ر اراء هیات ه��ای ح��ل اخت�لاف موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراض��ی و س��اختمان های فاق��د س��ند رس��می مسـ�تقر در واح��د ثبت��ی ناحی��ه ی��ک کرم��ان تقاض��ای ثب��ت انه��ا پذیرفت��ه و‬ ‫ادام��ه عملی��ات ثبت��ی انه��ا مطاب��ق قان��ون مذک��ور تجوی��ز گردی��ده اس��ت‪ ،‬ب��ه ترتی��ب شــماره پ�لاک فرع��ی از اصل��ی و بخ��ش مح��ل وق��وع مل��ک و مشــخصات مال��ک ی��ا مالکی��ن (متقاضی��ان ثب��ت) واق��ع در بخش ه��ای (‪ )8 -4 -1‬ثبت��ی شهرســتان کرمـ�ان‬ ‫بـ�ه شــرح ذیـ�ل اگهـ�ی می شــود تـ�ا درصورتـ�ی کـ�ه شــخص یـ�ا اش�خـاصی نســبت بـ�ه صدــور ســند مالکیـ�ت متقاضیــان اعتراضـ�ی داشــته باشــند بتواننـ�د از تاریـ�خ انتشــار اولیـ�ن اگهـ�ی بـ�ه مــدت دو مــاه اعترــاض خــود را بـ�ه ایـ�ن اداره تسلــیم و پـ�س از اخـ�ذ‬ ‫رسیــد‪ ،‬ظــرف مــدت یـ�ک مــاه از تاریـ�خ تسلــیم اعت�رـاض‪ ،‬دادخواسـ�ت خــود را بـ�ه مراجـ�ع قضایـ�ی تقدیـ�م نماینـ�د‪ .‬بدیهـ�ی اسـ�ت درصوــرت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعترــاض طبـ�ق مق�رـرات ســند مالکیـ�ت صاــدر خواهـ�د شـ�د‪ .‬ش�اـیان ذکـ�ر‬ ‫اس��ت صــدور و تســلیم سـ�ند مالکی��ت براسـ�اس قانـ�ون مذکـ�ور مان��ع مراجع��ه متضـ�رر ب��ه دادگاه نخواه��د بـ�ود‪.‬‬ ‫امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ‪ 1‬کرمان‬ ‫‪ 16679‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 94‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬خانــم ملیحــه عبدلی نــژاد فرزنــد حســن بــه شناســنامه شــماره ‪ 4820012142‬صــادره از رایــن در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 143/4‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان بلــوار ایت الــه خامن ـه ای کوچــه ‪ 21‬خریــداری از محــل مالکیــت جلیــل رشــید فرخــی‪ -‬ردی ـف ‪1359‬‬ ‫‪ 16685‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای ســیدحمید حســینی فرزنــد ســیدعلی بــه شناســنامه شــماره ‪ 4‬صــادره از رایــن در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 191/10‬مترمربــع‬ ‫کــه مــوازی ‪ 5/97‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار شــهدای غدیــر کوچــه ‪ 23‬واگــذاری دهیــاری‬ ‫روســتای ســعیدی‪ -‬ردی ـف ‪0265‬‬ ‫‪ 16691‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬خانــم ســارا ســلطانی چترودی فرزنــد مهــدی بــه شناســنامه شــماره ‪ 39‬صــادره از کرمــان و خانــم اعظــم ســلطانی چترودی فرزنــد مهــدی بــه‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ 374‬صــادره از کرمــان بالمناصفــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 376/42‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان خیابــان فیروزابــاد بلــوار باســتانی پاریــزی کوچــه‬ ‫‪ 30‬مع الواســطه واگــذاری ســازمان عمــران و اراضــی‪ -‬ردیف هــای ‪ 1360‬و ‪1361‬‬ ‫‪ 16692‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 122‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای ایمــان حیــدری فرزنــد جمعــه بــه شناســنامه شــماره ‪ 5830001977‬صــادره از جیرفــت در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 201/60‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان بزرگــراه ایت الــه خامن ـه ای بلــوار پردیــس بیســت متــری ســجاد کوچــه ‪ 10‬متــری خریــداری از محــل‬ ‫مالکیــت هوشــنگ امیغــی‪ -‬ردی ـف ‪0744‬‬ ‫‪ 16709‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای مختــار رضائــی فرزنــد عبــداهلل بــه شناســنامه شــماره ‪ 17972‬صــادره از رفســنجان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 352/1‬مترمربــع‬ ‫کــه مــوازی ‪ 14/08‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار باســتانی پاریــزی کوچــه ‪ 28‬خریــداری از‬ ‫محــل مالکیــت اکبــر رشــید فرخــی‪ -‬ردیــف ‪0753‬‬ ‫‪ 16717‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬خانــم ثریــا حاج ملــک فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 142‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 72/61‬مترمربــع بــه‬ ‫ادرس کرمــان خیابــان فیروزابــاد کوچــه ‪ 13‬غربــی ‪ 7‬خریــداری از محــل مالکیــت ماشــااله رشــیدفرخی‪ -‬ردیــف ‪0121‬‬ ‫‪ 16720‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 129‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬خانــم معصومــه مهدی زاده گوکــی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 496‬صــادره از گلبــاف و اقــای‬ ‫محمدرضــا مهــدی زاده فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 1202‬صــادره از گلبــاف بالمناصفــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر فوقانــی بــه مســاحت ‪ 212/5‬مترمربــع بــه ادرس‬ ‫کرمــان کمربنــدی ایت الــه خامن ـه ای خیابــان امــام ســجاد کوچــه ‪ 33‬خریــداری از محــل مالکیــت قنبــر خدایــی‪ -‬ردیف هــای ‪ 1364‬و ‪1367‬‬ ‫‪ 16721‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 129‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای محمدرضــا مهــدی زاده فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 1202‬صــادره از گلبــاف در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه مشــتمل بــر فوقانــی بــه مســاحت ‪ 212/5‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان کمربنــدی ایت الــه خامنـه ای خیابــان امــام ســجاد کوچــه ‪ 33‬خریــداری از محــل مالکیــت قنبــر‬ ‫خدایــی‪ -‬ردیــف ‪0279‬‬ ‫‪ 16866‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 24‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای محمدجــواد امیرمجاهدی گوکــی فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره ‪ 129‬صــادره از گلبــاف در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 247‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان بزرگــراه ایت الــه خامنـه ای بلــوار فرزانــگان بریدگــی اول کوچــه ‪ -4‬چهــار کوچــه ســوم ســمت راســت خریــداری‬ ‫از محــل مالکیــت شــاهپور کیانیــان‪ -‬ردیـف ‪1091‬‬ ‫‪ 4461‬فرعــی از ‪ 4809‬اصلــی‪ -‬اقــای عصمــت گلســتانی حتکنی فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره ‪ 2‬صــادره از زرنــد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 188/6‬مترمربــع بــه‬ ‫ادرس کرمــان بلــوار شــهدای خانــوک کوچــه ‪ 44‬خریــداری از محــل مالکیــت کیخســرو و مرواریــد کیانیــان‪ -‬ردیـف ‪0552‬‬ ‫‪ 4480‬فرعــی از ‪ 4809‬اصلــی‪ -‬اقــای ناصــر اکبــری فرزنــد اکبــر بــه شناســنامه شــماره ‪ 22‬صــادره از کوهبنــان و خانــم مرجــان امیــری فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 1‬صــادره‬ ‫از کوهبنــان بالمناصفــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت ‪ 148/62‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان بلــوار شــهدای خانــوک کوچــه ‪ 40‬قبــل از چهــار‬ ‫کوچــه اول ســمت راســت منــزل اول ســر دونبــش خریــداری از محــل مالکیــت کیخســرو و کیانپــور کیانیــان‪ -‬ردیف هــای ‪ 1576‬و ‪1577‬‬ ‫‪ 342‬فرعــی از ‪ 4861‬اصلــی‪ -‬اقــای احمــد مهندســیان فرزنــد نمــک بــه شناســنامه شــماره ‪ 110‬صــادره از شــهداد در ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ‪ 40/4‬مترمربــع بــه ادرس‬ ‫کرمــان خیابــان زریســف کوچــه ‪ 25‬خریــداری از محــل مالکیــت ابوالحســن ضیاء ابراهیمــی‪ -‬ردیـف ‪1175‬‬ ‫‪ 343‬فرعــی از ‪ 4861‬اصلــی‪ -‬اقــای احمــد مهندســیان فرزنــد نمــک بــه شناســنامه شــماره ‪ 110‬صــادره از شــهداد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 337/6‬مترمربــع بــه ادرس‬ ‫کرمــان خیابــان زریســف نبــش کوچــه ‪ 25‬خریــداری از محــل مالکیــت ابوالحســن ضیاء ابراهیمــی‪ -‬ردیـف ‪1177‬‬ ‫‪ 3065‬فرعــی از ‪ 5209‬اصلــی‪ -‬خانــم صغــری حســینی فرزنــد حســن بــه شناســنامه شــماره ‪ 86‬صــادره از گلبــاف در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 292/75‬مترمربــع‬ ‫کــه مــوازی ‪ 51/23‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق می باشــد بــه ادرس کرمــان خیابــان مدیریــت کوچــه ‪ 28‬غربــی ‪ 1‬خریــداری از محــل مالکیــت عزت الــه‬ ‫ســاالرکالنتری‪ -‬ردیــف ‪1049‬‬ ‫امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ‪ 4‬کرمان‬ ‫‪ 401‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی‪ -‬اقــای ســعید شــجاعی باغینــی فرزنــد مهــدی بــه شناســنامه شــماره ‪ 3421‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 246/90‬مترمربــع‬ ‫کــه مــوازی ‪ 107/24‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان شــرف اباد ‪ 20‬متــری مطهــری خریــداری از محــل‬ ‫مالکیــت ماشــااله ایرانمنــش‪ -‬ردیـف ‪1447‬‬ ‫‪ 408‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی‪ -‬اقــای مهــدی مشــهدی فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 15‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 198/20‬مترمربــع کــه مــوازی‬ ‫‪ 86/09‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان شــرف اباد بلــوار قائــم کوچــه تــاالر پیمان دوســت خریــداری از‬ ‫محــل مالکیــت ســهراب بختیــاری‪ -‬ردیـف ‪1564‬‬ ‫‪ 7225‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی‪ -‬اقــای مهــدی محمدحســین زاده فرزنــد غالمرضــا بــه شناســنامه شــماره ‪ 900‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 200‬مترمربــع‬ ‫کــه مــوازی ‪ 33/73‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار امــام حســن مجتبــی کوچــه ‪ 26‬خریــداری از‬ ‫محــل مالکیــت یونــس ذهــاب ناظــوری‪ -‬ردیـف ‪0837‬‬ ‫‪ 5589‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی‪ -‬خانــم پــری ایران منــش فرزنــد قاســم بــه شناســنامه شــماره ‪ 436‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ دوبــاب مغــازه بــه مســاحت ‪ 89/45‬مترمربــع بــه ادرس‬ ‫کرمــان بلــوار امــام حســن کوچــه ‪ 11‬خریــداری از محــل مالکیــت محمدحســین نظریــان‪ -‬ردیــف ‪1215‬‬ ‫‪ 5591‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی‪ -‬اقــای محمــد میرزائی حتکنــی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 3‬صــادره از راور در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 141/81‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان بلــوار امــام حســن کوچــه ‪ 7‬غربــی ‪ 4‬خریــداری از محــل مالکیــت محمدحســین نظریــان‪ -‬ردیــف ‪1631‬‬ ‫‪ 4124‬فرعــی از ‪ 8‬اصلــی‪ -‬اقــای ماشــاءاله حقیقی نــژاد فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 604‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 171/25‬مترمربــع بــه‬ ‫ادرس کرمــان بلــوار جمهــوری بلــوار امیرکبیــر کوچــه ‪ 4‬خریــداری از محــل مالکیــت عــوض شــهریارپناه و ماشــااله ذهاب ناظــوری‪ -‬ردی ـف ‪0028‬‬ ‫‪ 5211‬فرعــی از ‪ 9‬اصلــی‪ -‬اقــای امیــن زنــد فرزنــد محمدعلــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 3310‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــات فوقانــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 227/36‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان خیابــان کمیــل کوچــه ‪ 18‬خریــداری از محــل مالکیــت اختــر کرباســی‪ -‬ردیــف ‪1506‬‬ ‫‪ 6011‬فرعــی از ‪ 10‬اصلــی‪ -‬خانــم زینــب ضیاءفروغــی فرزنــد جــواد بــه شناســنامه شــماره ‪ 760‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 247/5‬مترمربــع کــه مــوازی‬ ‫‪ 42/73‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار جمهــوری بلــوار امیرکبیــر کوچــه ‪ 4‬شــمالی ‪ 8‬شــهرک‬ ‫مخابــرات کوچــه اللــه ‪ 2‬خریــداری از محــل مالکیــت حســن ذهاب ناظــوری‪ -‬ردیـف ‪1292‬‬ ‫‪ 6012‬فرعــی از ‪ 10‬اصلــی‪ -‬اقــای ناصــر لولویی کوهپایــه فرزنــد ماشــااله بــه شناســنامه شــماره ‪ 18‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــات فوقانــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 231/2‬مترمربــع کــه مــوازی ‪ 39/92‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان خیابــان کمیــل کوچــه‬ ‫‪ 23‬خریــداری از محــل مالکیــت ســام بختیــاری‪ -‬ردی ـف ‪1147‬‬ ‫‪ 6022‬فرعــی از ‪ 10‬اصلــی‪ -‬خانــم ســمیرا ایرانمنــش فرزنــد ماشــاءاله بــه شناســنامه شــماره ‪ 11488‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 229/75‬مترمربــع کــه مــوازی ‪ 39/70‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار جمهــوری خیابــان‬ ‫کمیــل کوچــه ‪ 24‬خریــداری از محــل مالکیــت خســرو بختیــاری‪ -‬ردیـف ‪0200‬‬ ‫‪ 3682‬فرعــی از ‪ 13‬اصلــی‪ -‬اقــای محمدحســین خوش طینــت فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره ‪ 2567‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪252/75‬‬ ‫مترمربــع کــه مــوازی ‪ 63/19‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار جمهــوری خیابــان وصــال کوچــه ‪16‬‬ ‫خریــداری از محــل مالکیــت محمدمهــدی ناجــی‪ -‬ردیـف ‪1477‬‬ ‫‪ 4022‬فرعــی از ‪ 13‬اصلــی‪ -‬اقــای حمیــد ریاحی مــدوار فرزنــد فتح الــه بــه شناســنامه شــماره ‪ 9285‬صــادره از شــهربابک در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 250‬مترمربــع‬ ‫کــه مــوازی ‪ 62/5‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار جمهــوری خیابــان وصــال کوچــه ‪ 5‬خریــداری‬ ‫از محــل مالکیــت محمــود حائــری‪ -‬ردیـف ‪0018‬‬ ‫‪ 2285‬فرعــی از ‪ 14‬اصلــی‪ -‬اقــای میــاد نهرشــهری فرزنــد ماشــاءاله بــه شناســنامه شــماره ‪ 3791‬صــادره از بــم در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 220‬مترمربــع کــه مــوازی‬ ‫‪ 18/33‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بــه وقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس کرمــان بلــوار هوانیــروز کوچــه ‪ 98‬ســمت چــپ قطعــه ‪ 4‬خریــداری از‬ ‫محــل مالکیــت حســن ذهاب ناظــوری‪ -‬ردی ـف ‪0925‬‬ ‫‪ 160‬فرعــی از ‪ 26‬اصلــی‪ -‬اقــای حســین قراچداغــی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 1374‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 242/52‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان بلــوار هوانیــروز کوچــه ‪ 142‬خریــداری از محــل مالکیــت احمــد پورابراهیمــی‪ -‬ردیـف ‪1236‬‬ ‫‪ 5085‬فرعــی از ‪ 31‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 139‬فرعــی از ‪ 31‬اصلــی‪ -‬اقــای مهــدی عامــری اختیارابــادی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5018‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 405/30‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان اختیارابــاد خیابــان جمهــوری کوچــه ‪ 1‬ســمت راســت کوچــه اول خریــداری از محــل مالکیــت قنبــر شیخ شــعاعی‪-‬‬ ‫ردیـف ‪1555‬‬ ‫‪ 5234‬فرعــی از ‪ 31‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 140‬فرعــی از ‪ 31‬اصلــی‪ -‬اقــای حســین عامــری فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 15‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بــه مســاحت ‪ 490/20‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان اختیارابــاد خیابــان جمهــوری اســامی کوچــه ‪ 1‬خریــداری از محــل مالکیــت محمــد عامــری‪ -‬ردیـف ‪1429‬‬ ‫‪ 555‬فرعــی از ‪ 71‬اصلــی‪ -‬خانــم صدیقــه کهنوجــی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 1230‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 344/80‬مترمربــع بــه ادرس‬ ‫کرمــان چتــرود کاظم ابــاد بلــوار امــام خمینــی کوچــه جنــب بانــک ملــی خریــداری از محــل مالکیــت حســن ابراهیمــی‪ -‬ردیـف ‪0326‬‬ ‫امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ‪ 8‬کرمان‬ ‫‪ 1462‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 874‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی‪ -‬خانــم فاطمــه موسـی زاده فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 11‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب مغــازه‬ ‫مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت ‪ 68/45‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان چتــرود خیابــان ولیعصــر نبــش کوچــه ‪ 20‬کوچــه شــهید ابراهیمــی جنــب رســتوران دنــج خریــداری از‬ ‫محــل مالکیــت حــاج بی بــی ســلطانی زرندی‪ -‬ردیــف ‪1384‬‬ ‫‪ 1465‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 1081‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی‪ -‬اقــای محمــد یعقوبـی راد فرزنــد حســین بــه شناســنامه شــماره ‪ 4‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫و بــاغ بــه مســاحت ‪ 707/50‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان چتــرود خیابــان ولیعصــر کوچــه ‪ 34‬کوچــه شــهید ابراهیمــی جنــب رســتوران دنــج خریــداری از محــل مالکیــت ســیداکبر‬ ‫شجاعی نســب‪ -‬ردیــف ‪1315‬‬ ‫‪ 1552‬فرعــی از ‪ 45‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 176‬فرعــی از ‪ 45‬اصلــی‪ -‬اقــای میــاد درانی نژادده زیــاری فرزنــد غالمحســین بــه شناســنامه شــماره ‪ 208‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 438/70‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان چتــرود روســتای ده زیــار خیابــان شــهید رجایــی کوچــه ‪ 3‬خریــداری از محــل مالکیــت عطاالــه کالنتــری‪ -‬ردیـف ‪0548‬‬ ‫‪ 60‬فرعــی از ‪ 161‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 16‬فرعــی از ‪ 161‬اصلــی‪ -‬اقــای علــی برنــا فرزنــد محمــود بــه شناســنامه شــماره ‪ 2980266507‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان (تجــاری و مســکونی) بــه مســاحت ‪ 248/5‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان کوهپایــه روســتای ده لولــو بلــوار شــهید باهنــر بعــد از اپاراتــی درب ‪ 4‬ســمت راســت خریــداری از‬ ‫محــل مالکیــت محمدعلــی روحــی‪ -‬ردی ـف ‪0391‬‬ ‫‪ 38‬فرعــی از ‪ 164‬اصلــی‪ -‬خانــم مطهــره جاویــدان فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 516‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 331/40‬مترمربــع بــه ادرس‬ ‫کرمــان کوهپایــه روســتای دانــگ و نیــم خریــداری از محــل مالکیــت علــی و محمــد صالحــی‪ -‬ردیـف ‪0979‬‬ ‫‪ 119‬فرعــی از ‪ 255‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 96‬و ‪ 97‬فرعــی از ‪ 255‬اصلــی‪ -‬خانــم زهــرا رضائی گینکانــی فرزنــد اصغــر بــه شناســنامه شــماره ‪ 3‬صــادره از کرمــان و اقــای مهــدی‬ ‫رضائی گینــکان فرزنــد احمــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 6‬صــادره از کرمــان بالمناصفــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه و باغچــه بــه مســاحت ‪ 849‬مترمربــع بــه ادرس کرمــان بعــد از‬ ‫سراســیاب فرســنگی روســتای گینــکان خریــداری از محــل مالکیــت ســیدمحمد اقافریزنــی‪ -‬ردیف هــای ‪ 1013‬و ‪1014‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/30 :‬‬ ‫عیسی حافظی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شهرستان کرمان‬ صفحه 5 ‫مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫بازدید فرمانده یگان حفاظت محیط زیست کشور‬ ‫از دامنه جنوبی قله دماوند‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2061‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در مراسم بزرگداشت شهید کاوه و شهدای عاشورای حرم رضوی‪:‬‬ ‫ادامه راه شهدا یعنی کارجهادی‬ ‫و خستگی ناپذیر برای رضای خدا‬ ‫ســرهنگ محبت خانــی؛ فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت کشــور از دامنــه‬ ‫جنوبــی قلــه دماونــد (از گوسفندســرا تــا بــارگاه ســوم قلــه) بازدیــد کــرد‪ .‬در این بازدیــد‬ ‫بــر ارائــه راهــکار جهــت مدیریت و ســاماندهی پســماند برجای مانــده از ورود گردشــگران‬ ‫و کوهنــوردان‪ ،‬جلوگیــری از تــردد خودروهــا از ورودی دامنــه تــا منطقــه گوسفندســرا‪،‬‬ ‫ســاماندهی و جلوگیــری از تخریــب پوشـش های گیاهــی منطقــه بــا وجود تعــداد زیادی‬ ‫قاطــر جهــت حمــل و انتقــال کوله بــار کوهنــوردان و گردشــگران و فرهنگ ســازی و‬ ‫اطالع رســانی گردشــگران جهــت حفــظ اثر ملــی ازطریق نصــب تابلوهای هشــداردهنده‬ ‫و بروشــورهای اموزشــی تاکیــد شــد‪ .‬گفتنی ســت؛ در ایــن بازدیــد‪ ،‬مســئولین محیــط‬ ‫زیســت شهرســتان امــل و پــارک ملــی الر‪ ،‬فرمانــده انتظامی شهرســتان امــل و تعدادی‬ ‫از تشــکل های زیس ـت محیطی نیــز حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی استان بیان کرد؛‬ ‫ت مهم گردشگری استان‬ ‫«دریاچه الندان»؛ ظرفی ‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی مازنــدران‬ ‫از دریاچــه النــدان به عنــوان یکــی از‬ ‫ظرفیت هــای مهــم گردشــگری و طبیعــی‬ ‫اســتان یــاد کــرد‪ .‬ســیف اهلل فرزانــه در‬ ‫جلســه بررســی مســائل گردشــگری اســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬دریاچــه النــدان یکــی از‬ ‫ظرفیت هــای مهــم گردشــگری و طبیعــی در‬ ‫اســتان اســت کــه در ســال ‪ ۹۴‬در فهرســت اثــار میــراث طبیعــی ایــران به ثبت رســید و‬ ‫هرگونــه اقــدام در ایــن اثــر ارزشــمند‪ ،‬بایــد براســاس ضوابــط و قوانیــن صــورت پذیرد»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به توســعه گردشــگری و رونــق اقتصــادی در اســتان‪ ،‬افــزود‪« :‬جوامــع محلــی‬ ‫نقــش مهمــی در تحقــق ایــن موضــوع خواهنــد داشــت و قطعـاً نفــع اصلی ایــن موضوع‬ ‫بــرای ان منطقــه خواهــد بــود»‪ .‬مدیرکل میــراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‬ ‫مازنــدران‪ ،‬گفــت‪« :‬حضــور ســرمایه گذار بخــش خصوصــی در میــراث طبیعــی چشــمه‬ ‫ســورت‪ ،‬ب ـه زودی نتایــج خوبــی را به همــراه خواهــد داشــت و قطع ـاً انتخــاب دقیــق‬ ‫ســرمایه گذار و شــرح خدمــات متناســب بــا ظرفیت هــای گردشــگری‪ ،‬نویــد خوبــی‬ ‫بــرای توســعه در ایــن بخــش خواهــد بــود»‪ .‬فرزانــه همچنیــن ضمــن قدردانــی از‬ ‫پیگیری هــای نماینــده شهرســتان در موضوعــات مختلــف گردشــگری‪ ،‬صنایع دســتی‬ ‫و میــراث فرهنگــی‪ ،‬مطالبــه اصلــی مرکــز اســتان درخصــوص تاســیس موزه هــا بــا‬ ‫همــکاری شــهرداری ســاری را یــاداور شــد و گفــت‪« :‬ایــن اداره کل خواســتار پیگیــری‬ ‫بیشــتر تمــام مســئوالن به خصــوص نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬بــرای تغییر‬ ‫وضعیــت تنهــا مــوزه شــهر ســاری ان هــم باتوجه بــه بنــای درمعــرض خطــر و اســیب‬ ‫ان اســت»‪.‬‬ ‫صادرات ‪۱۷۰‬میلیون دالر کاال توسط تعاونی های مازندران‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫مازنــدران میــزان صــادرات محصــوالت‬ ‫تعاونی هــای مرزنشــین را طــی فعالیــت‬ ‫دولــت در اســتان ‪۱۷۰‬میلیــون دالر اعــام‬ ‫کــرد‪ .‬کامــران اصغــری در حاشــیه مراســم‬ ‫تقدیــر از تعاونی هــای برتــر اســتان بااشــاره به‬ ‫مشــکالت فــراروی بخــش تعــاون در اســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬مالیــات بــر ارزش افــزوده از جملــه مســائل و موانــع فــراروی به شــمار‬ ‫مـی رود کــه ســبب می شــود کــه تعاونی هــای فرهنــگ و مصــرف بــا مشــکالتی مواجــه‬ ‫شــوند»‪ .‬وی بااشــاره به برنامــه پنجــم تســهیالت روســتایی یاداور شــد‪« :‬این تســهیالت‬ ‫در حــوزه کارا تخصیــص داده شــده اســت؛ درحالی کــه بایــد در حوزه هــای دیگــر نظیــر‬ ‫ســیبا نیــز تســهیالت اختصاصــی درنظــر گرفتــه شــود»‪ .‬وی واگــذاری امــور مربــوط به‬ ‫خدمــات در شهرســتان ها بــه تعاونی هــای عمــران را از جملــه برنامه هــا ذکــر کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن مســئله ســبب می شــود تا نقــش مهمــی در اشــتغال و اقتصــاد در اســتان‬ ‫داشــته باشــیم»‪ .‬اصغــری فعال کــردن تعاونی هــای نیمه فعــال و تعیین تکلیف کــردن‬ ‫ان را امــری مهــم بیــان کــرد و گفــت‪« :‬طــی فعالیــت دولــت ‪ ۵۳‬شــرکت تعاونــی راکــد‬ ‫در اســتان فعــال و احیــاء شــده اســت»‪ .‬مدیــرکل تعــاون مازنــدران اجــرای طرح روســتا‬ ‫تعــاون‪ ،‬ایجــاد ‪ ۷۰۰‬شــرکت تعاونــی جدیــد را در اســتان از جملــه اقدامــات بیــان کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬درحال حاضــر بیــش از ‪۱۳‬هــزار شــرکت تعاونــی در اســتان وجــود دارد و‬ ‫میــزان صــادرات شــرکت های تعاونــی مرزنشــین از ‪۱۷۰‬میلیــون دالر فراتــر رفتــه کــه‬ ‫بــه کشــورهای خاورمیانــه‪ ،‬اروپایــی و حاشــیه خــزر و عربــی صــادر شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫میــزان تســهیالت پرداختــی و ارزان قیمــت بــه شــرکت های تعاونــی را ‪۳۵‬میلیاردریــال‬ ‫اعــام کــرد‪.‬‬ ‫مشارکت یک میلیارد و ‪ 300‬میلیون تومانی خیر ساروی‬ ‫در ساخت مرکز فرهنگی دفاع مقدس‬ ‫ســردار عبــداهلل ملکــی از مشــارکت‬ ‫یک میلیــارد و ‪ 300‬میلیون تومانــی خیــر‬ ‫نیک اندیــش ســاروی در امــر خریــد و‬ ‫نصــب ‪ 120‬دوربیــن مداربســته‪ ،‬اتــاق‬ ‫کنتــرل و نورپــردازی مرکــز فرهنگــی و‬ ‫مــوزه دفــاع مقــدس اســتان مازنــدران‬ ‫خبــر داد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫اداره کل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس مازنــدران؛ ســردار عبــداهلل‬ ‫ملکــی؛ مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس مازنــدران در جمع‬ ‫خبرنــگاران از کمــک خیــر ســاروی بــه مرکــز فرهنگــی و مــوزه دفــاع مقــدس‬ ‫اســتان خبــر داد و اظهــار داشــت‪« :‬ایــن خیــر نیک اندیــش مبلــغ یک میلیــارد و‬ ‫‪ 300‬میلیون تومــان بــرای خریــد و نصــب دوربین هــای ایــن مرکــز اهــداء کــرد»‪.‬‬ ‫ســردار ملکــی افــزود‪« :‬بــا کمــک ایــن خیــر‪ ،‬مرکز فرهنگــی و مــوزه دفــاع مقدس‬ ‫بــه ‪ 120‬دوربیــن مداربســته مجهــز می شــود و همچنیــن اتــاق کنتــرل ســایت‬ ‫ایــن مرکــز نیــز راه انــدازی خواهــد شــد»‪ .‬ایــن مســئول همچنیــن بابیان اینکــه بــا‬ ‫مســاعدت ایــن خیــر ســاروی دو بــرج نــوری‪ ،‬ســتون های هفت تپــه‪ ،‬حســینیه‬ ‫وداع‪ ،‬ادوات و تســلیحات مرکــز فرهنگــی و مــوزه دفــاع مقــدس اســتان نورپردازی‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬کار نصــب دوربین هــای مداربســته و نورپــردازی اغــاز شــده‬ ‫اســت و تــا هفتــه دفــاع مقــدس شــاهد بهره بــرداری از ان خواهیــم بــود»‪ .‬ســردار‬ ‫ملکــی ایــن امــر پســندیده را نوعــی امــر بــه معــروف در حــوزه ایثــار و شــهادت‬ ‫دانســت و گفــت‪« :‬ایــن مــکان را محــل نمایــش رشــادت ها و شــجاعت های مــردم‬ ‫و رزمنــدگان مازندرانــی بــه نســل جدیــد و ادامــه دفــاع مقــدس برشــمرد کــه‬ ‫بــا ورود مــردم و خیریــن در امــر ســاخت و تکمیــل مــوزه دفــاع مقــدس شــاهد‬ ‫اتفاقــات خوبــی خواهیــم بــود»‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگستری استان خبر داد؛‬ ‫دستگیری سرپرست سابق شهرداری ساری و یک دالل‬ ‫رئیــس کل دادگســتری مازنــدران از‬ ‫بازداشــت سرپرســت ســابق شــهرداری‬ ‫ســاری‪ ،‬معــاون ســابق شهرســازی و‬ ‫امــور مناطــق و یــک دالل خبــر داد‪.‬‬ ‫حجت االســام محمدصــادق اکبــری‬ ‫افــزود‪« :‬در ادامــه برخــورد قاطــع دســتگاه‬ ‫قضائــی اســتان بــا مفاســد اقتصــادی‪،‬‬ ‫عبدالحمیــد فرزانــه؛ سرپرســت ســابق شــهرداری ســاری و همچنین معاون ســابق‬ ‫شهرســازی و امــور مناطــق شــهرداری ســاری و یــک دالل کــه واســطه متخلفــان‬ ‫در شــورای شــهر بــود‪ ،‬توســط ســربازان گمنــام امــام زمان(عــج) بازداشــت‬ ‫شــدند»‪ .‬رئی ـس کل دادگســتری مازنــدران خاطرنشــان کــرد‪« :‬دســتگیری ایــن‬ ‫دو مدیــر شــهرداری بــه جــرم اختــاس‪ ،‬ارتشــا و تضییــع امــوال دولتــی بــوده‬ ‫اســت»‪ .‬رئیــس کل دادگســتری مازنــدران تصریــح کــرد‪« :‬سیاســت دســتگاه‬ ‫قضائــی اســتان‪ ،‬قاطعیــت بــا متخلفــان و دس ـت اندازان بــه بیت المــال و تعهــد‬ ‫در برابــر مــردم و صیانــت از حقــوق عامــه مــردم اســت»‪ .‬پیش ازایــن چهــار عضــو‬ ‫شــورای شــهر و ‪ ۱۰‬کارمنــد و مدیــران ســابق در شــهرداری ســاری دســتگیر‬ ‫شــده بودنــد‪.‬‬ ‫فارس‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی ادامــه راه شــهدا را رمــز موفقیــت و‬ ‫ســربلندی کشــور دانســت و گفــت‪« :‬زنــده نگهداشــتن یــاد و ادامــه‬ ‫راه شــهدا بــه معنــای کار جهــادی‪ ،‬خســتگی ناپذیر و بــا جســارت‬ ‫بــرای رضــای خداونــد اســت»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین احمــد‬ ‫مــروی در مراســم بزرگداشــت ســی و چهارمیــن ســالگرد شــهادت‬ ‫ســردار سرلشــکر محمــود کاوه فرمانــده لشــکر ویژه شــهدا و شــهدای‬ ‫عاشــورای حــرم مطهــر رضــوی قــدس رضــوی ضمــن عرض تســلیت‬ ‫بــه خانــواده معظــم شــهید کاوه و شــهدای گرامی عاشــورای ســال ‪73‬‬ ‫حــرم مطهــر رضــوی‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬مــا بایــد در هــر فرصتــی تکریم و‬ ‫تعظیــم یــاد و فرهنــگ شــهدا را بــا برگــزاری چنیــن مراســمی مغتنم‬ ‫بشــماریم»‪ .‬وی با تاکید بــر ایــن نکتــه کــه مراســم بزرگداشــت شــهدا‪،‬‬ ‫مراســم معمولــی بــرای بیــان خاطــرات نیســت‪ ،‬ابــراز کــرد‪« :‬فلســفه‬ ‫تشــکیل ایــن دســت مجالــس بزرگداشــت و یادبــود برای به فراموشــی‬ ‫نســپردن فرهنــگ شــهدا‪ ،‬انتقــال ان بــه نس ـل های بعــد و همــواره‬ ‫زنــده نگه داشــتن روحیــه جهــاد و شــهادت در جامعــه اســت؟»‪ .‬وی‬ ‫ابــراز کــرد‪« :‬یــاد شــهیدان و تکریــم خانــواده شــهدا این اس ـت که از‬ ‫روحیاتــی مثــل کار جهــادی‪ ،‬ســخت کوشــی‪ ،‬شــجاعت‪ ،‬فــداکاری‪،‬‬ ‫معنویــت و ‪ ...‬کــه شــهدا داشــتند و بــه برکــت ان ایــن افتخــارات را‬ ‫بــرای ایــن کشــور افریدنــد‪ ،‬الگــو بگیریــم‪ .‬شــهدا از ما ســام وصلوات‬ ‫نمی خواهنــد؛ نیــازی هــم بــه ســام وصلوات مــا ندارنــد‪ ،‬شــهدا‬ ‫ـون» هســتند‪ ،‬مــا بــه شــهدا نیــاز داریــم‪ ،‬شــهدا‬ ‫«عِنـ َ‬ ‫ـم یرزقـ َ‬ ‫ـد َرب ّ ِ ِهـ ْ‬ ‫از مــا توقــع دارنــد همــان روحیــه جهــادی‪ ،‬انقالبــی و فــداکاری کــه‬ ‫ت ا ن پیروزی هــا و افتخاراتــی را نصیــب‬ ‫ان هــا داشــتند و بــه برک ـ ‬ ‫ایــن کشــور و ملــت کردنــد‪ ،‬ان را هرکــدام در حــوزه کاری خودمــان‬ ‫حفــظ‪ ،‬تقویــت و رشــد دهیــم»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین مــروی‬ ‫بــا تبییــن فلســفه تشــکیل روضــه بــرای امــام حســین(ع) گفــت‪:‬‬ ‫«فلســفه برپایــی مراســم روضه خوانــی این اســت که فرهنــگ‬ ‫اباعبــداهلل الحســین(ع) در جامعــه فرامــوش نشــود و چــون تابلویــی‬ ‫درخشــان راهنمــای مــا بــرای خــوب و ســعادتمند زندگی کــردن و‬ ‫بنــده خــدا بــودن باشــد»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین مــروی در‬ ‫ادامــه بــا ذکــر فعالیت هــای ارزشــمند شــهید کاوه‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«شــهید کاوه در ســن ‪ 18‬ســالگی به مــدت شــش ماه فرمانــده‬ ‫حفاظــت از بیــت حضــرت امــام(ره) بــود‪ .‬فرماندهــان نظامــی زمــان‬ ‫ازجملــه شــهید ســپهبد صیــاد شــیرازی هــم بــه نبــوغ و جســارت‬ ‫و قدرتمنــدی ایــن جــوان پــی می برنــد»‪ .‬وی با اشــاره به ماجــرای‬ ‫درگیرهــای کردســتان در اوایــل پیــروزی انقــاب‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«شــهید کاوه تنهــا بــا ‪ 22‬ســال ســن فرمانــده تیــپ چهار هزار نفــری‬ ‫شــهدا می شــود و در ســن ‪ 25‬ســالگی فرمانــده لشــکر می شــود‪.‬‬ ‫در ســن ‪ 22‬ســالگی‪ ،‬دشــمنان بــرای ســر ایــن شــهید گران قــدر‬ ‫دو تــا هفت میلیون تومــان جایــزه می گذارنــد‪ ،‬کــه در ان دوران‬ ‫پــول بســیار زیــادی بــود»‪ .‬وی داشــتن روحیاتــی چــون جســارت‪،‬‬ ‫تحول افرینــی و خســتگی ناپذیر بــودن را شــرط پیشــرفت دانســت و‬ ‫گفــت‪« :‬در عرصــه فن اوری هــای هســته ای از نظــر فــن و دانــش تــا‬ ‫اخــر کار پیــش رفتیــم‪ ،‬بــدون اینکــه هیــچ کشــوری در ایــن زمینــه‬ ‫بــه مــا کمــک کنــد‪ .‬در عرصــه نظامــی و موشــکی هم پیشــرفت های‬ ‫بســیار خارق العــاده ای داشــته ایم؛ در حوزه هایــی کــه عقــب‬ ‫مانده تــر هســتیم‪ ،‬نبایــد ان را به حســاب معاندیــن و یــا عــدم ارتبــاط‬ ‫بــا امریــکا بگذاریــم»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین مــروی با اشــاره به‬ ‫پیشــرفت های چشــمگیر کشــورمان در حوزه هــای مختلــف‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪« :‬ایــا امریکایی هــا بــه مــا کمکــی کردنــد؟ دانــش و ف ّنــاوری‬ ‫را ان هــا بــه مــا دادنــد؟ کارشناســان ان هــا بــه کمــک مــا امدنــد؟‬ ‫یــا روحیــه جهــادی و جســارت جوانــان تحصیل کــرده‪ ،‬دانشــمند‪،‬‬ ‫انقالبــی و حزب اللهــی خــود مــا ایــن پیشــرفت ها را بــرای کشــور مــا‬ ‫بــه ارمغــان اورد؟» وی ضمــن تصریــح بــر اینکــه روحیــه کار و تالش‬ ‫و مســئولیت پذیری را بایــد از شــهدا درس بگیریــم‪ ،‬افزود‪« :‬پیشــرفت‬ ‫همــه کارهــا بــه دســت خودمــان اســت؛ اینکــه فکــر کنیــم کســی از‬ ‫بیــرون کشــور امــورات و مشــکالت مــا را حــل خواهــد کــرد‪ ،‬فکــری‬ ‫استعماری ســت»‪ .‬تولیــت اســتان قــدس رضــوی بــا بیــان اینکــه‬ ‫پیشــرفت همــه ملت هــا بــا کار و زحمــت و وجــدان کاری میســر‬ ‫شــده اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬زنده نگه داشــتن یــاد و نــام شــهدا ایــن‬ ‫اســت کــه روحیــه جســارت‪ ،‬اقــدام جهــادی‪ ،‬خســتگی ناپذیر بودن و‬ ‫کار کــردن بــرای رضــای خــدا را در هــر عرصه هــای مختلــف زندگــی‬ ‫حفــظ کنیــم‪ ،‬کــه صــدر درصــد نتیجه بخــش و موفقیت امیــز‬ ‫خواهــد بــود»‪ .‬تولیــت اســتان قــدس رضــوی با بیان اینکــه اســتان‬ ‫قــدس رضــوی دســتگاه امــام رضــا(ع) اســت؛ لــذا بایــد در کشــور الگو‬ ‫باشــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬امــور در اســتان قــدس نبایــد به کنــدی پیــش‬ ‫بــرود‪ ،‬در ایامــی کــه زیــارت و زائــر محــدود بــود‪ ،‬واقعاً در حــرم مطهر‬ ‫دوســتان مــا بســیار زحمــت کشــیدند و جهــادی کارکردند؛ مــا توقع‬ ‫داریــم همیشــه همین گونــه باشــد‪ ،‬اســتان قــدس بایــد بــرای ســایر‬ ‫نهادهــا و مجموعه هــا الگــو باشــد»‪.‬‬ ‫استاندار فارس‪:‬‬ ‫اولویت در سال تحصیلی جدید‪ ،‬سالمتی دانش اموزان است‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫اســتاندار فــارس بابیان اینکــه در ســال تحصیلــی‬ ‫جدیــد تاکیــد و اولویــت اول حفــظ ســامتی‬ ‫دانش امــوزان اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬تربیــت و امــوزش‬ ‫پروینحسینی‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫و مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و‬ ‫شــهرک های صنعتــی ایــران کــه طــی ســفری‬ ‫دوروزه وارد اســتان اردبیــل شــده بــود‪ ،‬ضمــن‬ ‫بازدیــد از چنــد واحــد تولیــدی و وضعیــت‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان‪ ،‬باحضــور ایشــان‬ ‫عملیــات اجرایــی و بهره بــرداری از پنــج طــرح‬ ‫و پــروژه شــهرک های صنعتــی اغــاز شــد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان اردبیــل؛ معــاون وزیــر صمــت در‬ ‫جریــان بازدیــد از شــهرک صنعتــی اردبیــل ‪ 2‬و‬ ‫در ائیــن کلنگ زنــی شــروع عملیــات اجرایــی‬ ‫فــاز ســوم ایــن شــهرک گفــت‪« :‬بــرای افزایــش‬ ‫فعالیت هــای تولیــدی و صنعتــی در مناطــق‬ ‫محــروم و براســاس قانــون برنامــه ششــم توســعه‪،‬‬ ‫ســازمان صنایــع کوچــک موظــف بــه ایجــاد ‪98‬‬ ‫ناحیــه صنعتــی در ســطح کشــور اســت کــه‬ ‫می تــوان ســهم اســتان های محــروم در ایجــاد‬ ‫ایــن نواحــی صنعتــی جدیــد را افزایــش داد»‪.‬‬ ‫صالحی نیــا بابیان اینکــه براســاس برنامــه ششــم‬ ‫توســعه تاکنــون بیــش از ‪ 60‬شــهرک و ناحیــه‬ ‫صنعتــی جدیــد در ســطح کشــور احــداث شــده‬ ‫بعــد از حفــظ ســامت مدنظــر اســت کــه بــا‬ ‫روش هــای مختلــف علمــی‪ ،‬اعــم از مجــازی‬ ‫و حضــوری اتفــاق خواهــد افتــاد»‪ .‬عنایــت اهلل‬ ‫رحیمــی در ائیــن اســتانی بازگشــایی مــدارس‬ ‫فــارس کــه به صــورت نمادیــن در دبیرســتان‬ ‫دخترانــه ال محمــد(ص) شــیراز برگــزار شــد‪ ،‬اغــاز‬ ‫ســال تحصیلــی جدیــد را فصلــی نــو در زندگــی‬ ‫دانش امــوزان خوانــد و ان را بــا بیــم و امیــد و همــراه‬ ‫دانســت‪ ،‬بیــم از جهــت فراگیــری بیمــاری کرونــا‬ ‫و امیــد بــه اینــده بهتــر»‪ .‬اســتاندار فــارس اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬اگــر مدیــران کشــور امــروز حرفــی بــرای‬ ‫گفتــن دارنــد‪ ،‬به دلیــل اموزش هایی ســت کــه‬ ‫دیــروز دیده انــد و چنانچــه اینــده بهتــری را بــرای‬ ‫کشــور تلقــی می کنیــم بایــد امــروز اموزش هــای‬ ‫بهتــری بــه اینده ســازان ارائــه دهیــم»‪ .‬رحیمــی‬ ‫بااشــاره به اینکه موضــوع اموزش هــای رســمی در‬ ‫قالــب مدارس همــکاری نهادهای مختلفــی را طلب‬ ‫می کنــد‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬بخشــی از ایــن اموزش هــا‬ ‫برعهــده وزارت اموزش وپــرورش‪ ،‬قســمتی برعهــده‬ ‫خانــواده و جامعــه اســت کــه بــا همــکاری ایــن‬ ‫نهادهــا می تــوان گفــت اینــده امــوزش در کشــور‬ ‫بهتــر از گذشــته خواهــد بــود»‪ .‬وی بااشــاره به نقش‬ ‫معلمــان در تربیــت و پــرورش دانش امــوزان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«معلمــان درطــول ســال تحصیلــی حتم ـاً در پــی‬ ‫ایــن خواهنــد بــود کــه درس اخــاق‪ ،‬احتــرام بــه‬ ‫حقــوق دیگــران و قانون مــداری و نوع دوســتی را‬ ‫امــوزش دهنــد؛ چراکــه ایــن اموزه هــا جامع ـه ای‬ ‫عــاری از خشــونت همــراه بــا احســان و بــرادری بــه‬ ‫ارمغــان م ـی اورد»‪ .‬مــدارس اســتان فــارس در ‪۱۱‬‬ ‫شهرســتان شــامل شــیراز‪ ،‬ابــاده‪ ،‬ســپیدان‪ ،‬المــرد‪،‬‬ ‫بوانــات‪ ،‬کازرون‪ ،‬ممســنی‪ ،‬سروســتان‪ ،‬پاســارگاد‪،‬‬ ‫خرامــه‪ ،‬جهــرم بــا وضعیــت قرمــز کامـ ًا مجــازی‪،‬‬ ‫در ‪ ۲۱‬شهرســتان بــا وضعیــت زرد از جملــه‬ ‫فراشــبند‪ ،‬داراب‪ ،‬خرم بیــد‪ ،‬زرین دشــت‪ ،‬قیــرو‬ ‫کارزیــن‪ ،‬اســتهبان‪ ،‬ارســنجان‪ ،‬اقلیــد‪ ،‬فیروزابــاد‪،‬‬ ‫کــوار‪ ،‬کوهچنــار‪ ،‬زرقــان‪ ،‬مهــر‪ ،‬مرودشــت‪،‬‬ ‫نی ریــز‪ ،‬خفــر‪ ،‬الرســتان‪ ،‬اوز‪ ،‬خنــج‪ ،‬فســا‪ ،‬گــراش‬ ‫ترکیبــی و در چهــار شهرســتان بختــگان‪ ،‬رســتم‪،‬‬ ‫بیضــا و ســرچهان بــا وضعیــت ســفید بــا رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی به صــورت حضــوری برگــزار‬ ‫می شــود‪ .‬کالس هــای مجــازی ازطریــق شــبکه‬ ‫شــاد و دیگــر روش هــای الکترونیکــی همچــون‬ ‫امــوزش در شــبکه های تلویزیونــی تشــکیل خواهد‬ ‫شــد در روش ترکیبــی طرح هایــی همچــون‬ ‫دو نوبته کــردن مــدارس در دســتورکار اســت‪ .‬بنابــر‬ ‫اطالع رســانی اموزش وپــرورش فــارس هم اکنــون‬ ‫‪ ۹۸‬درصــد اســتان فــارس زیرپوشــش اینترنــت قرار‬ ‫دارد؛ همچنیــن تاکنــون ســه هزار و ‪ ۷۴۷‬مدرســه‬ ‫شــهری و روســتایی فــارس هوشمندســازی شــده‬ ‫اســت و اســتان از این لحــاظ در کشــور در رتبــه‬ ‫اول قــرار دارد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در اردبیل عنوان کرد؛‬ ‫حمایت از ایجاد شهرک ها و نواحی صنعتی در مناطق محروم‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬نیــاز اســتان اردبیــل از جملــه‬ ‫مرکــز اســتان بــرای احــداث چندیــن شــهرک‬ ‫و ناحیــه صنعتــی قابل مشــهود اســت کــه‬ ‫دراین راســتا بایســتی از تمامــی ظرفیت هــای‬ ‫قانونــی بــرای احــداث شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتــی جدیــد در ایــن اســتان اســتفاده‬ ‫کــرد»‪ .‬مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و‬ ‫شــهرک های صنعتــی ایــران‪ ،‬شــروع عملیــات‬ ‫اجرایــی فــاز ســوم شــهرک صنعتــی اردبیــل ‪2‬‬ ‫را باتوجه بــه اســتقبال ســرمایه گذاران در ایــن‬ ‫شــهرک بســیار بااهمیــت برشــمرد و بــر ضــرورت‬ ‫ایجــاد یــک شــهرک صنعتــی جدیــد بــزرگ در‬ ‫مرکــز اســتان تاکیــد کــرد‪ .‬مدیرعامــل ســازمان‬ ‫صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران‬ ‫در جریــان بازدیــد از تصفیه خانــه شــهرک‬ ‫صنعتــی اردبیــل ‪ ،2‬احــداث تصفیه خانه هــای‬ ‫فاضــاب در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی را‬ ‫یکــی از اولویت هــای زیســت محیطی ســازمان‬ ‫صنایــع کوچــک دانســت و افــزود‪« :‬براســاس‬ ‫مصوبــه هیئت وزیــران‪ ،‬شــهرک های صنعتــی‬ ‫کــه حدنصــاب الزم بــرای احــداث تصفیه خانــه‬ ‫فاضــاب صنعتــی را دارا باشــند‪50 ،‬درصــد‬ ‫هزینــه اجــرای پــروژه از محــل منابــع ملــی‬ ‫تامیــن خواهــد شــد و تــاش خواهــد شــد تــا این‬ ‫منابــع در زمــان مقــرر تخصیــص یابــد»‪ .‬مهندس‬ ‫صالحی نیــا اجــرای مــدول دوم تصفیه خانــه‬ ‫فاضــاب شــهرک صنعتــی اردبیــل ‪ 2‬را یکــی از‬ ‫ضروریــات توســعه ایــن شــهرک برشــمرد و بــر‬ ‫تامیــن منابــع ملــی و اســتانی الزم بــرای اجــرای‬ ‫ایــن پــروژه تاکیــد کــرد‪ .‬مقصــد بعــدی مهنــدس‬ ‫صالحی نیــا بازدیــد از ناحیــه صنعتــی رضــی‬ ‫واقــع در شهرســتان مشگین شــهر بــود‪ .‬رئیــس‬ ‫هیئت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان صنایــع‬ ‫کوچــک و شــهرک های صنعتــی ایــران اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬در ســال جدیــد بــرای بازگردانــدن ‪۱5۰۰‬‬ ‫واحــد تعطیــل بــه چرخــه تولیــد‪ ،‬هدف گــذاری‬ ‫شــده اســت کــه تاکنــون بــا تحقــق بیــش از‬ ‫‪35‬درصــدی‪ 550 ،‬واحــد راکــد بــه چرخــه تولیــد‬ ‫بازگشــته اند»‪.‬‬ ‫بازدید معاون امور مجلس و توسعه منطقه ای سازمان برنامه وبودجه کشور‬ ‫از طرح های اب و فاضالب گیالن‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫معــاون امــور مجلــس و توســعه منطقــه ای‬ ‫ســازمان برنامه وبودجــه کشــور از طرح هــای اب‬ ‫و فاضــاب گیــان بازدیــد کــرد‪ .‬ســید محســن‬ ‫حســینی؛ رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان گیــان در‬ ‫ایــن بازدیــد درراســتای اجــرای پروژه هــای‬ ‫اب و فاضــاب اســتان تصریــح کــرد‪« :‬طــرح‬ ‫فاضــاب مســکن مهــر رشــت در قالــب اجــرای‬ ‫شــبکه جمــع اوری فاضــاب به طــول ‪5760‬‬ ‫متــر ‪82‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته‬ ‫اســت کــه درصــورت تخصیــص اعتبــار بــه‬ ‫مبلــغ ‪ 130‬میلیاردریــال‪ ،‬پــروژه تــا پایــان ســال‬ ‫مالــی ‪ 99‬تکمیــل خواهــد شــد»‪ .‬وی همچنیــن‬ ‫بــه احــداث تصفیه خانــه فاضــاب مســکن‬ ‫مهــر رشــت اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬ایــن پــروژه‬ ‫‪56‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و نیازمنــد‬ ‫‪ 300‬میلیاردریــال اعتبــار جهــت تکمیــل و‬ ‫بهره بــرداری تــا پایــان ســال مالــی ‪ 99‬اســت»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ابفــا گیــان در تشــریح طــرح‬ ‫اب رســانی بــه فومــن‪ ،‬صومعه ســرا و شــفت‬ ‫گفــت‪« :‬در پــروژه خــط اب رســانی بــه شــفت‪،‬‬ ‫اجــرای خــط انتقــال به طــول ‪16‬کیلومتــر‬ ‫پیش بینــی شــده کــه بــا اجــرای ‪4.9‬کیلومتــر‬ ‫از خــط انتقــال‪30 ،‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫دارد کــه بــا اجــرای ‪2.6‬کیلومتــر خــط انتقــال‬ ‫تــا رودخانــه شــاخرز و حفــر ســه حلقه چــاه‪،‬‬ ‫اب به صــورت موقــت تــا شــهر شــفت انتقــال‬ ‫می یابــد و درصــورت تخصیــص اعتبــار تــا دهــه‬ ‫فجــر ســال جــاری بــه بهره بــرداری خواهــد‬ ‫رســید»‪ .‬مهنــدس حســینی پــروژه خــط انتقــال‬ ‫رفــت و برگشــت بــه مخــزن فومــن را درادامــه‬ ‫اجــرای ایــن طــرح اعــام کــرد و افــزود‪« :‬اجــرای‬ ‫خــط انتقــال به طــول ‪4.2‬کیلومتــر بــا پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی ‪10‬درصــد نیازمنــد ‪148‬میلیاردریــال‬ ‫اعتبــار جهــت بهره بــرداری تــا دهــه فجــر ســال‬ ‫جاری ســت کــه از ایــن مبلــغ ‪ 92‬میلیاردریــال‬ ‫هزینــه خریــد لولــه و اتصــاالت و ‪ 56‬میلیاردریــال‬ ‫هزینــه اجــرا پیش بینــی شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن پیشــرفت فیزیکــی احــداث مخــزن‬ ‫‪ 10000‬مترمکعبــی فومــن و تاسیســات جانبــی‬ ‫ان را ‪86‬درصــد اعــام کــرد و افــزود‪« :‬بــا جــذب‬ ‫و تخصیــص اعتبــار موردنیــاز‪ ،‬ایــن پــروژه در دهه‬ ‫فجــر ســال جــاری بــه بهره بــرداری می رســد»‪.‬‬ ‫وی اجــرای خــط اصلــی شــبکه فاضــاب‬ ‫به طــول ‪1266‬متــر در زون دیگــر را بــا پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی ‪97‬درصــد و همچنیــن اجــرای شــبکه و‬ ‫انشــعابات شــهرک گلشــهر به طــول ‪ 2850‬متــر و‬ ‫نصــب ‪ 428‬فقــره انشــعاب بــا پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫‪86‬درصــد را از دیگــر پروژه هــای تعریف شــده‬ ‫در طــرح ایجــاد تاسیســات فاضــاب شــهر‬ ‫صومعه ســرا اعــام کــرد و خواســتار تامیــن اعتبار‬ ‫موردنیــاز ایــن پروژه هــا جهــت بهره بــرداری‬ ‫در ایــام مبــارک دهــه فجــر ســال جــاری شــد‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ در بازدیــد یــک روزه دکتــر قاســم‬ ‫رمضان پــور نرگســی؛ معــاون امــور مجلــس و‬ ‫توســعه منطقـه ای ســازمان برنامه وبودجــه کشــور‬ ‫از طرح هــای اب و فاضــاب گیــان‪ ،‬اعتبــارات‬ ‫موردنیــاز بررســی و از نزدیــک فعالیــت کارگاه ها و‬ ‫رونــد پیشــرفت پروژه هــا مشــاهده شــد‪.‬‬ ‫قاسم توانایی‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری بین شهرداری‬ ‫و شورای شهر شیراز با میراث فرهنگی فارس‬ ‫شــهردار شــیراز در حاشــیه انعقــاد تفاهم نامــه همــکاری مابیــن شــهرداری‬ ‫و شــورای اســامی شــهر شــیراز بــا اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی اســتان فــارس گفــت‪« :‬بیــش از ‪ 100‬میلیاردتومــان پــروژه‬ ‫در بافــت تاریخــی‪ ،‬فرهنگــی ایــن کالن شــهر درحــال اجراســت»‪ .‬مهنــدس‬ ‫اســکندرپور در مراســم امضــای ایــن تفاهم نامــه عنــوان کــرد‪« :‬همــکاری‬ ‫و ارتبــاط بیــن ایــن نهادهــا موجــب تســریع در انجــام پروژه هــا و بهبــود‬ ‫وضعیــت و رونــق دوبــاره بافــت تاریخی‪،‬فرهنگــی شــیراز می شــود»‪ .‬وی بــا‬ ‫یــاداوری بهره بــرداری از پروژه هــای مختلــف در بافــت تاریخــی افــزود‪« :‬در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬اقدامــات و پروژه هــای مناســبی را در بافــت تاریخــی فرهنگــی‬ ‫شــیراز بــا همــکاری اداره کل میــراث فرهنگــی انجــام دادیــم»‪ .‬شــهردار شــیراز‬ ‫درخصــوص پــروژه زندیــه گفــت‪« :‬ایــن پــروژه به علــت اختالف نظــر بیــن‬ ‫مشــاورین و دســتگاه های ذی ربــط طــی ســال های گذشــته متوقــف شــده بــود‬ ‫امــا بــا همــکاری نزدیــک بیــن دو نهــاد شــهرداری و اداره کل میــراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی تــاش داریــم ایــن پــروژه هر چه ســریع تر بــه‬ ‫مرحلــه اجــرا برســد»‪ .‬مهنــدس اســکندرپور همچنیــن از تدویــن الیحــه حمایت‬ ‫از دفاتــر گردشــگری و درنظر گرفتــن تخفیــف عــوارض بــرای ایــن گــروه شــغلی‬ ‫کــه به علــت شــیوع ویــروس کرونــا متحمــل ضــرر شــده اند‪ ،‬خبــر داد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان فــارس نیــز در ائیــن‬ ‫انعقــاد ایــن تفاهم نامــه گفــت‪« :‬شــورای اســامی شــهر شــیراز‪ ،‬ضامــن اجــرای‬ ‫تفاهم نامــه همکاری ســت»‪ .‬مصیــب امیــری بااشــاره به اقدامــات شــهرداری‬ ‫در بافــت تاریخی‪،‬فرهنگــی شــیراز افــزود‪« :‬شــهرداری شــیراز فعالیت هــای‬ ‫ارزنــده ای را در ایــن بافــت ارزشــمند انجــام داده اســت و ایــن تفاهم نامــه‬ ‫امــکان همــکاری بیشــتر بیــن ایــن ســه نهــاد را فراهــم م ـی اورد»‪ .‬تفاهم نامــه‬ ‫همــکاری سـه جانبه بــه امضــای دکتــر موســوی؛ رئیــس شــورای اســامی شــهر‬ ‫شــیراز‪ ،‬مهنــدس اســکندرپور؛ شــهردار شــیراز و دکتــر امیــری؛ مدیــرکل میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی اســتان فــارس در صحــن علنــی شــورای‬ ‫اســامی شــهر شــیراز رســید‪ .‬موضــوع ایــن تفاهم نامــه افزایــش همکاری هــای‬ ‫س ـه جانبه و ارائــه خدمــات متقابــل درزمینه هــای مدیریــت یکپارچــه شــهری‪،‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیت هــا و امکانــات ســخت افزاری و نرم افــزاری طرفیــن‬ ‫در حفــظ‪ ،‬مرمــت و احیــای بناهــا و محدوده هــای دارای ارزش تاریخــی و‬ ‫میراثــی درراســتای ارتقــای کیفیــت فضاهــای شــهری و بازافرینــی اماکــن و‬ ‫محدوده هــای موردنظــر بــا اســتفاده از ابزارهــای مختلــف و ‪ ...‬اســت‪.‬‬ ‫خوزستان‬ ‫سیدامیرحسینموسوی نسب‬ ‫بهبود قابل توجه شاخص مرگ نوزادان‬ ‫عضــو هیئت علمــی گــروه نــوزادان دانشــگاه علــوم پزشــکی جندی شــاپور اهــواز‬ ‫گفــت‪« :‬شــاخص مرگ ومیــر نــوزادان در جهــان بســیار مهم و از شــاخص های مهــم‬ ‫توســعه یافتگی جوامــع محســوب می شــود کــه براســاس تعــداد مــرگ در هــر یک هــزار‬ ‫تولــد زنــده محاســبه می شــود‪ .‬دکتــر ارش ملکیــان افــزود‪« :‬تــا اذرمــاه ســال گذشــته‬ ‫(ســال ‪ )۹۸‬شــاخص مــرگ نــوزادان در خوزســتان ‪( 10.8‬در هــر هــزار تولــد زنــده)‬ ‫بــوده اســت امــا پــس از مداخالتــی کــه دراین زمینــه صــورت گرفــت ایــن شــاخص‬ ‫تــا پایــان ســال گذشــته بــه ‪ 10.1‬رســید و طبــق ایــن شــاخص‪ ،‬خوزســتان پنجمیــن‬ ‫اســتان ازنظــر مــرگ نــوزادان در هــر یک هــزار تولــد در ســطح کشــور اســت»‪ .‬براســاس‬ ‫امــار ســایت وزارت بهداشــت در ســال جــاری شــاخص مرگ ومیــر نــوزادان خوزســتان‬ ‫بــه ‪8.8‬مــورد مــرگ در هــر یک هــزار تولــد رســید و رتبــه خوزســتان ازنظــر شــاخص‬ ‫مــرگ نــوزادان بهبــود قابل توجهــی پیــدا کــرده اســت و ایــن میســر نمی شــد مگــر‬ ‫بــا حمایــت رئیــس دانشــگاه‪ ،‬هیئت رئیســه و تــاش همــکاران گــروه زنــان‪ ،‬نــوزادان؛‬ ‫پرســتاران و ‪ ...‬باتوجه بــه وضعیــت بــاالی زادوولــد در خوزســتان‪ ،‬درحال حاضــر ایــن‬ ‫شــاخص بســیارخوب اســت و تــاش می کنیــم تــا درپایــان ســال ‪ ۹۹‬ایــن عــدد را بــه‬ ‫زیــر هفت مــورد در هــر یک هــزار تولــد زنــده‪ ،‬برســانیم‪ .‬یکــی از اقدامــات مهمــی کــه‬ ‫بــرای بهبــود ایــن شــاخص انجام شــد‪ ،‬تجهیز و توســعه بخــش نــوزادان بیمارســتان امام‬ ‫خمینــی(ره) اهــواز بــود و شــاخص مــرگ نــوزادان در این بیمارســتان از بیمارســتان های‬ ‫تبریــز‪ ،‬چنــد بیمارســتان بــزرگ تهــران‪ ،‬همــدان‪ ،‬کرمانشــاه و بیمارســتان هایی کــه‬ ‫تعــداد زایمــان باالیــی و زایمان هــای بــا نــوزادان وزن کــم دارنــد‪ ،‬به مراتــب بهتــر اســت‪.‬‬ ‫بــرای بهبــود ایــن شــاخص اقدامــات زیــادی انجــام شــد کــه الزم اســت توجــه بــه ایــن‬ ‫مقولــه افزایــش پیــدا کنــد و اگــر قــرار اســت بیشــتر شــاخص مــرگ نــوزادان در منطقــه‬ ‫را از ان خــود کنیــم‪ ،‬بایــد امکانــات‪ ،‬فضــای فیزیکــی بهتــر و نیــروی انســانی بیشــتری را‬ ‫دراختیــار داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪173‬کیلوگرم مواد مخدر در بهبهان‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان از کشــف ‪173‬کیلــو و ‪200‬گــرم تریــاک در عملیــات پلیــس‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان بهبهــان خبــر داد‪ .‬ســردار حیــدر عبــاس زاده‬ ‫دراین بــاره بیــان داشــت‪« :‬در تــداوم مبــارزه بــا ســوداگرن مــرگ و قاچاقچیــان عمــده‬ ‫مــواد مخــدر‪ ،‬در رصــد اطالعاتــی پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان بهبهــان‪،‬‬ ‫فعالیــت یــک قاچاقچــی مــواد مخــدر تحــت مراقبــت نامحســوس مامــوران ایــن پلیــس‬ ‫قــرار گرفــت»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬ســرانجام بــا تکمیــل تحقیقــات پلیــس ایــن فــرد‬ ‫درحــال جابه جایــی مقادیــری مــواد مخــدر بــا یــک دســتگاه خــودروی ســواری پــژوه‬ ‫‪ 405‬در یکــی از محورهــای مواصالتــی شهرســتان بهبهــان شناســایی و برنامه ریــزی‬ ‫عملیاتــی پلیــس بــرای دســتگیری وی اغــاز شــد»‪ .‬ســردار عبــاس زاده اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«بــا توقیــف ایــن خــودرو و دســتگیری راننــده ان طــی بازرســی انجام شــده از وســیله‬ ‫نقلیــه مقــدار ‪173‬کیلــو و ‪ 200‬گــرم تریــاک بــدون لفافــه کــه به شــکل ماهران ـه ای در‬ ‫بخشــی از خــودرو جاســاز شــده بــود‪ ،‬کشــف شــد»‪ .‬فرمانــده انتظامی اســتان خوزســتان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬قاچاقچــی دستگیر شــده در ایــن عملیــات پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه دســتگاه قضائــی معرفــی شــد»‪.‬‬ ‫مهلت معرفی مشموالن کنکوری تا پایان شهریورماه‬ ‫ســرهنگ ســید فرشــاد موســوی تبار اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬کلیــه مشــموالن (دانش امــوزان‪،‬‬ ‫دانشــجویان و طــاب) کــه در ماه هــای خــرداد‪،‬‬ ‫تیــر و شــهریور ســال ‪ 98‬فارغ التحصیــل‬ ‫شــده اند و منتظــر اعــام نتایــج کنکور هســتند‪،‬‬ ‫برابــر مقــررات تــا پایان شــهریورماه مهلــت دارند‬ ‫تــا نســبت بــه تعیین تکلیــف وضعیــت خدمتــی‬ ‫خــود اقــدام کننــد»‪ .‬به گــزارش معاونــت وظیفــه‬ ‫عمومــی اســتان خوزســتان؛ وی گفــت‪« :‬این دســته از مشــموالن ضروری ســت از حداکثر‬ ‫مهلــت تعیین شــده اســتفاده کننــد و ســپس بــه دفاتــر خدمــات الکترونیــک انتظامــی‬ ‫(پلیــس‪ )10+‬مراجعــه کننــد»‪ .‬ایــن مقــام مســئول تاکیــد کــرد‪« :‬مهلــت تعیین شــده‬ ‫فقــط بــرای معرفــی و ثبــت درخواســت بــوده و تاریــخ اعــزام بــه خدمــت ایــن عزیــزان‬ ‫بــرای ماه هــای اتــی مشــخص می شــود تــا مشــکلی بــرای انتخــاب رشــته و ثبت نــام‬ ‫نداشــته باشــند»‪ .‬وی بیــان داشــت‪« :‬مشــموالن شــرکت کننده در کنکــور سراســری‬ ‫درصورتی کــه طبــق نتایــج اولیــه اعالمــی ســازمان ســنجش‪ ،‬مجــاز بــه انتخــاب رشــته‬ ‫شــوند‪ ،‬می تواننــد تاریــخ اعــزام خــود را تــا اول اذرمــاه تمدیــد کننــد»‪ .‬وی درادامــه‬ ‫افــزود‪« :‬بــا اعــام نتایــج قطعــی پذیــرش دانشــگاه ها‪ ،‬مشــموالن پذیــرش شــده بــا ارائــه‬ ‫درخواســت معافیــت تحصیلــی از دانشــگاه مربوطــه و ابطــال بــرگ امــاده بــه خدمــت‪ ،‬از‬ ‫مجــوز معافیــت تحصیلــی برخــوردار می شــوند»‪.‬‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2061‬‬ ‫فداکاری های جامعه پزشکی باید دیده شود‬ ‫‪7‬‬ ‫در بازدید از ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم مطرح شد؛‬ ‫دو برابر شدن ظرفیت تولید محصوالت ویژه در فوالد مبارکه‬ ‫*عباس محمدیان رئیــس بســیج رســانه خراســان رضــوی ضمــن تاکیــد‬ ‫بــر توجــه رســانه ها در انعــکاس فداکاری هــای پزشــکان در دوران کرونــا گفــت‪« :‬خدمــات‬ ‫جامعــه پزشــکی بــه احــاد مــردم قبــل از شــیوع کرونــا نیــز بــا اخــاص و تعهــد تمــام ارائــه‬ ‫می شــد؛ شــیوع کرونــا تنهــا باعــث شــد ما بیشــتر و بهتــر فــداکاران این عرصــه را بشناســیم»‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی ســازمان نظــام پزشــکی مشــهد؛ عبــاس محمدیــان افــزود‪:‬‬ ‫«رســانه ها بایســتی در انعــکاس مناســب خدمــات پزشــکی بــه احــاد جامعــه و ســختی های‬ ‫ایــن حرفــه پرمســئولیت بــه مــردم موثرتــر وارد میــدان شــوند»‪ .‬وی در حاشــیه دیــدار بــا‬ ‫رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی مشــهد همچنین بیــان کــرد‪« :‬اســتان خراســان دومین قطب‬ ‫رســانه ای به صــورت عــام و اولیــن قطــب رســانه ای در عرصــه رســانه های نویــن کشــور اســت‬ ‫و بســیج رســانه ایــن امادگــی را دارد کــه بــا تمــام ظرفیــت خــود و از تریبون هــای رســمی‬ ‫نســبت بــه معرفــی علمــی و واقعــی جامعــه پزشــکی و انعــکاس دقیــق اطالعــات بهداشــتی‬ ‫و درمانــی موردنیــاز مــردم اقــدام کنــد»‪ .‬محمدیــان افــزود‪« :‬ظرفیت هــای معرفی نشــده‬ ‫زیــادی چــه در جامعــه پزشــکی و چــه در معرفــی ســازمان نظــام پزشــکی به عنــوان یــک‬ ‫ســازمان پاســخگو در بخــش غیردولتــی بــه مــردم وجــود دارد و مــا اماده ایــم کــه دراین زمینــه‬ ‫همــکاری کنیــم»‪ .‬وی بــه مشــکالت اصحــاب رســانه در عرصــه خدمــت نیــز اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬خبرنــگاران مــا عمدتــاً از خدمــات بیمه هــای درمانــی بهره منــد نیســتند کــه‬ ‫امیدواریــم بخشــی از مشــکل ازطریــق تعامــات بــا ســازمان نظــام پزشــکی مشــهد مرتفــع‬ ‫شــود»‪ .‬رئیــس ســازمان نظــام پزشــکی مشــهد نیــز ضمــن تاکیــد بــر اهمیــت ارائــه اطالعات‬ ‫علمــی و صحیــح از منابــع رســمی بــه عموم مــردم گفت‪« :‬متاســفانه تریبــون گاهــی دراختیار‬ ‫افــرادی قــرار می گیــرد کــه بــا ارائــه اطالعــات نادرســت بــه مــردم‪ ،‬نتیجــه ســال ها تــاش‬ ‫کادر و بهداشــت و درمــان را بــه انــی از بیــن می برنــد»‪ .‬دکتــر علــی بیرجندی نــژاد ضمــن‬ ‫اســتقبال از همــکاری بــا بســیج رســانه اســتان بیــان کــرد‪« :‬مــا امادگــی داریــم کــه اطالعــات‬ ‫موثــق و علمــی را دراختیــار رســانه ها قــرار دهیــم تــا اطالعــات غیرعلمــی دراین میــان رنــگ‬ ‫باختــه و در نــزد افــکار عمومــی بی اعتبــار شــوند»‪ .‬وی بــه هجمه هــای ناروایــی کــه طــی‬ ‫ســالیان اخیــر پزشــکان را تحت تاثیــر قــرار داده اســت؛ اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬امیــدوارم کــه‬ ‫نــگاه واقعــی بــه جامعــه پزشــکی ســرلوحه فعالیــت رســانه ها قــرار گیــرد و رویکــرد انعــکاس‬ ‫واقعیــات حرفــه پزشــکی محــدود بــه دوران کرونــا نباشــد»‪ .‬بیرجندی نــژاد از مشــکالت مالــی‬ ‫مربــوط بــه دو خانــواده از شــهدای مدافــع ســامت مشــهد خبــر داد و گفــت‪« :‬تصــور عامــه‬ ‫این اسـت که پزشــکان همگــی دارای زندگــی تــوام بــا رفــاه و بـه دوراز دغدغــه مســائل مالــی‬ ‫هســتند درحالی کــه متاســفانه مــا یــک پزشــک و عزیــز دیگــری از کادر بهداشــت و درمــان‬ ‫شــهر را از دســت داده ایــم؛ کــه خانواده شــان در تامیــن هزینــه اجــاره منــزل نیــز بــا مشــکل‬ ‫روب ـه رو هســتند»‪ .‬وی درپایــان گفــت‪« :‬اولویــت اصلــی هــر پزشــک درمــان بیمــار اســت‪،‬‬ ‫ســازمان نظــام پزشــکی مشــهد امادگــی دارد تــا در قالــب انعقــاد تفاهم نامــه بــا بســیج رســانه‬ ‫بخشــی از مشــکل بیمــه درمانــی اصحــاب رســانه را بــا ســاماندهی ارائــه خدمــات درمانــی بــا‬ ‫هزینــه کمتــر مرتفــع ســازد»‪.‬‬ ‫*رئیس سازمان بسیج رسانه خراسان رضوی‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫باحضور نماینده مجلس شورای اسالمی رونمایی شد؛‬ ‫طرح «یک اربعین کتاب» ‬ ‫در اداره کل کتابخانه های عمومی استان‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫مدیرعامــل فــوالد مبارکــه بــا حضــور در‬ ‫جمــع مدیــران‪ ،‬کارکنــان و پیمانــکاران ناحیــه‬ ‫فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم از رونــد‬ ‫اجــرای پــروژه جایگزینــی تکنولــوژی و تجهیــزات‬ ‫کارگاه گاززدایــی (‪ )VOD‬به جــای سیســتم (‪)DH‬‬ ‫و محــل اجــرای توســعه ســالن فوالدســازی‬ ‫بازدیــد کــرد‪ .‬مهنــدس عظیمیــان ضمــن تاکیــد‬ ‫بــر اهمیــت تســریع اجــرای ایــن پــروژه گفــت‪:‬‬ ‫«درحال حاضــر فوالدهــای خــاص و پرکاربــرد‬ ‫موردنیــاز در تولیــد لوله هــای مورداســتفاده در‬ ‫انتقــال نفــت و گازتــرش و برخــی گریدهــای‬ ‫خــاص دیگــر بــا به کارگیــری یــک ایســتگاه‬ ‫‪ RH-TOP‬درحــال تولیــد اســت‪ .‬در گذشــته فرایند‬ ‫گاززدایــی ازطریــق ایســتگاه ‪ DH‬انجــام می شــد‪،‬‬ ‫ولــی ازنظــر کمیــت و کیفیــت جوابگــوی نیــاز‬ ‫امــروز نبــود و مدتیســت کــه از مــدار تولیــد خارج‬ ‫شــده اســت‪ .‬اکنــون بناســت تــا بــا اســتفاده از‬ ‫برخــی زیرســاخت های موجــود در مــکان ایــن‬ ‫ایســتگاه‪ ،‬یــک واحــد گاززدایــی دوقلــو ‪،VOD‬‬ ‫مجهــز بــه پمــپ ایجــاد خــا مکانیکــی نصــب‬ ‫شــود‪ .‬بــا به روزرســانی ایــن تکنولــوژی و اســتفاده‬ ‫از سیســتم جدیــد‪ ،‬عالوه بــر افزایــش ظرفیــت‬ ‫ایــن قبیــل محصــوالت‪ ،‬به لحــاظ کیفــی هــم‬ ‫بــه رشــد فزاینــده ای دســت خواهیــم یافــت؛‬ ‫ضمن اینکــه ظرفیــت فعلــی تولیــد ذوب هــای‬ ‫کیفــی گاززدایی شــده یک میلیو نتُــن اســت‬ ‫کــه بــا نصــب ایســتگاه جدیــد بــه بیــش از‬ ‫دو میلیو نتُــن خواهــد رســید»‪ .‬غالمرضا ســلیمی‬ ‫کاربــرد ایــن سیســتم را بــرای خارج کــردن‬ ‫گازهــای محلــول در مــذاب ازطریــق ایجــاد خــا‬ ‫و افزایــش خــواص مکانیکــی و مقاومــت بــه‬ ‫خوردگــی فــوالد تولیــدی اعــام و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«براســاس تصمیمــات گرفته شــده قــرار اســت‬ ‫سیســتم ‪ twin VOD‬به جــای سیســتم گاززدایــی‬ ‫قدیمــی (‪ )DH‬ایــن ناحیــه مســتقر شــود»‪ .‬وی از‬ ‫اجــرای مراحــل پایانــی دمونتــاژ ســامانه قدیــم‬ ‫خبــر داد و گفــت‪« :‬ایــن پــروژه بـه زودی وارد فــاز‬ ‫دوم خواهــد شــد کــه شــامل اجــرای فونداســیون‬ ‫و ســیویل کارگاه جدیــد اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫انجــام ایــن حجــم از اقدامــات و بهینه ســازی ها‬ ‫درطــول چندماه گذشــته‪ ،‬در کمتریــن زمــان‬ ‫ممکــن در نــوع خــود بســیار مهم و کم نظیــر‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬در فرصــت اجــرای ایــن‬ ‫پــروژه همچنیــن عملیــات نصــب دیوارهــای‬ ‫جداکننــده مســیر مکــش غبارهــای کوره هــای‬ ‫پاتیلــی بــا هــدف بهبــود هرچه بیشــتر فرایندهای‬ ‫زیســت محیطی و بهتر شــدن فراینــد تولیــد‬ ‫انجــام شــد»‪ .‬ســلیمی درادامــه از پیش بینــی‬ ‫چنــد مســیر جدیــد بــرای تســهیل رونــد‬ ‫بازدیــد میهمانــان بــا همــکاری واحــد مهندســی‬ ‫صنایــع‪ ،‬مهندســی کارخانــه و روابط عمومــی‬ ‫شــرکت در خــال اجــرای پــروژه اصلــی خبــر‬ ‫داد و گفــت‪« :‬بــا اجــرای ایــن پــروژه‪ ،‬میهمانــان‬ ‫بــا ایمنــی و کیفیــت بهتــری قــادر خواهنــد بــود‬ ‫از تجهیــزات ناحیــه فوالدســازی و ریخته گــری‬ ‫مــداوم شــرکت بازدیــد کننــد و بهــره الزم‬ ‫را ببرنــد»‪ .‬مدیــر ناحیــه فوالدســازی فــوالد‬ ‫مبارکــه زمــان اغــاز اجــرای پــروژه جایگزینــی‬ ‫و به روزرســانی سیســتم گاززدایــی را ابتــدای‬ ‫مردادمــاه و اتمــام ان را پایــان ســال جــاری‬ ‫اعــام کــرد‪ .‬وی در بخــش پایانــی ســخنان خود‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬درحال حاضــر نیــز بــا اســتفاده‬ ‫از سیســتم های گاززدایــی در واحــد ‪،RH‬‬ ‫فوالدهــای مخصــوص محیــط نفــت و گازتــرش‬ ‫و فوالدهــای ویــژه صنایــع خودروســازی درحــال‬ ‫تولیــد اســت‪ ،‬امــا بــا بهره بــرداری از سیســتم‬ ‫کمــی و کیفــی بســیاری از انــواع‬ ‫جدیــد‪ ،‬تولیــد ّ‬ ‫فوالدهــای خــاص پرکاربــرد در صنایــع یادشــده‬ ‫به نحــو چشــمگیری افزایــش خواهــد یافــت»‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫تجلیل از ‪ ۱۹‬تعاونی برتر خراسان رضوی در هفته تعاون‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫مدیــر کل اداره تعــاون‪،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫خراســان رضــوی از تجلیــل ‪ ۱۹‬تعاونــی برتــر‬ ‫خراســان رضــوی در هفتــه تعــاون خبــرداد‪.‬‬ ‫محمــد ســنجری افــزود‪« :‬اســتان خراســان‬ ‫رضــوی بــا دارا بــودن هفت هــزار و ‪ ۲۱۷‬شــرکت‬ ‫تعاونــی در حال حاضــر از نظــر تعــداد تعاونی هــا‪،‬‬ ‫رتبــه دوم در کشــور را بــه خــود اختصــاص‬ ‫داده و چهار میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هزار نفــر عضــو‬ ‫ایــن تعاونی هــا هســتند»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«شــرکت های تعاونــی تاکنــون بــرای ‪ ۱۱۵‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۶۰‬نفــر در ایــن اســتان اشــتغالزایی داشــته اند»‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ‪ 16‬گرایــش تعاونی هــای‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬افــزود‪« :‬هم اکنــون ‪ ۳۴‬درصــد‬ ‫تعاونی هــا در بخــش خدمــات‪ ۳۳ ،‬درصــد‬ ‫در بخــش کشــاورزی و ‪ ۱۴‬درصــد در بخــش‬ ‫صنعــت فعــال هســتند»‪ .‬ســنجری ادامــه داد‪:‬‬ ‫«شــش درصد از تعاونی هــای اســتان خراســان‬ ‫رضــوی در بخــش مســکن‪ ،‬دودرصــد در بخــش‬ ‫لو نقــل و بقیــه در ســایر حوزه هــا فعالیــت‬ ‫حم ‬ ‫دارنــد»‪ .‬مدیــر کل اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی خراســان رضــوی گفــت‪« :‬در حــوزه‬ ‫بانــوان نیــز ‪ ۶۰۱‬تعاونــی در اســتان خراســان‬ ‫رضــوی بــا ســرمایه ‪ ۵۰‬میلیارد ریــال فعــال‬ ‫اســت کــه در مجمــوع بیــش از هفت هــزار و‬ ‫‪ ۷۲۰‬فرصــت شــغلی ایجــاد کــرده اســت»‪ .‬وی‬ ‫توجــه بــه روســتاها و “طــرح روســتا تعــاون”‬ ‫را یکــی از اقدامــات حــوزه تعــاون در خراســان‬ ‫رضــوی ظــرف دو ســال اخیــر عنــوان کــرد‬ ‫و افــزود‪« :‬تاکنــون ‪ ۱۴۱‬طــرح روســتا تعــاون‬ ‫در روســتاهای اســتان تشــکیل شــده اســت»‪.‬‬ ‫ســنجری گفــت‪« :‬در حــوزه معین هــای اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی تاکنــون ‪ ۲۶‬تعاونــی بــه عنــوان معیــن‬ ‫اقتصــاد مقاومتــی در خراســان رضــوی فعالیــت‬ ‫می کننــد کــه بدین طریــق ‪ ۱۷۸‬پــروژه‬ ‫توانمندســازی در حــال انجــام اســت»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی خراســان رضــوی‬ ‫با بیان اینکــه برنامه هــای امســال هفتــه تعــاون‬ ‫با توجه بــه شــیوع کرونــا محــدود و بــا رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی و اســتفاده از بســتر‬ ‫فضــای مجــازی انجــام خواهــد شــد‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪« :‬افتتــاح شــرکت های تعاونــی و تجلیــل از‬ ‫تعاونی هــای برتــر و قدردانــی از زحمــات ‪۱۹‬‬ ‫تعاونــی از مهم تریــن ایــن برنامه هــا به شــمار‬ ‫مــی رود»‪ .‬مدیــر کل اداره تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی خراســان رضــوی گفــت‪« :‬تعاونی هــا‬ ‫در یک سال گذشــته حــدود ‪ ۷۲‬میلیــون دالر‬ ‫صــادرات داشــته اند کــه عمــده محصــوالت انــان‬ ‫زعفــران و مــواد غذایــی بــه کشــورهای مختلــف‬ ‫از جملــه افغانســتان و عــراق بــوده اســت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی عنوان کرد؛‬ ‫تحول گرایی در مدیریت؛ راهبرد اقتصاد مقاومتی‬ ‫طــرح «یــک اربعیــن کتــاب» اداره کل کتابخانه هــای عمومــی خراســان رضــوی باحضــور‬ ‫هاجــر چنارانــی؛ نماینــده مــردم شــریف نیشــابور و فیــروزه در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫رونمایــی شــد‪ .‬هاجــر چنارانــی افــزود‪« :‬رهبــر معظــم انقــاب همــواره بــه اهمیــت فضــای‬ ‫مجــازی و توجــه بــه اســیب های فضــای مجــازی تاکیــد داشــته اند و طرح هــای اجرایــی‬ ‫اداره کل کتابخانه هــای عمومــی درراســتای بهره منــدی درســت و صحیــح جامعــه به خصــوص‬ ‫کــودکان و نوجوانــان از فضــای مجــازی موثــر بــوده اســت»‪ .‬درادامــه مدیــرکل کتابخانه هــای‬ ‫عمومــی خراســان رضــوی در ابتــدای ایــن مراســم ایــام ســوگواری اباعبداهلل الحســین(ع) و‬ ‫شــهادت امــام ســجاد(ع) را تســلیت گفــت‪ .‬وی بــا تقدیــر از حضــور نماینــده مــردم نیشــابور و‬ ‫فیــروزه در ایــن مراســم گفــت‪« :‬در ســال جــاری در اداره کل کتابخانه هــای عمومــی خراســان‬ ‫رضــوی بــا برپایــی «حســینیه کتــاب» بــرای اولین بــار در کشــور‪ ،‬کتابخانه هــای عمومــی‬ ‫به عنــوان دانشــگاه های مردمــی یــک محــرم متفــاوت را شــاهد بودنــد»‪ .‬حجت االســام‬ ‫ســبزیان ادامــه داد‪« :‬تولیــد برنامــه «محفــل ســلوک عاشــورایی» در قالب یک برنامــه ترکیبی‬ ‫شــامل مداحــی‪ ،‬ســخنرانی‪ ،‬مقتل خوانــی‪ ،‬اشــعار ائینــی و عاشــورایی و معرفــی کتاب با شــعار‬ ‫«مــن کتابــدار حســینی ام» یکی دیگــر از برنامه هــای اداره کل کتابخانه هــای اســتان بــود کــه از‬ ‫صفحــات مجــازی اداره کل منتشــر و درحال حاضــر از شــبکه اســتانی خراســان رضــوی درحال‬ ‫پخــش اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬طــرح «یــک اربعیــن کتــاب» نیــز بــا انتخــاب ‪ 150‬عنــوان‬ ‫کتــاب از ‪ 11‬محــرم تــا اربعیــن بــا معرفــی کتــاب توســط کتابــداران انجــام خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪« :‬ایــن کتاب هــا در حــوزه کــودک و نوجــوان و بزرگ ســال در قالب هــای‬ ‫مختلــف رمــان‪ ،‬تاریخــی‪ ،‬عمومــی و پژوهشــی بــا درنظرگرفتــن ذائقه هــای متعــدد انتخــاب‬ ‫شــده اســت»‪ .‬حجت االســام ســبزیان درادامــه ضمــن تشــکر از حمایت هــا و همراهی هــای‬ ‫ایــن نماینــده مجلــس از وی به عنــوان یــار کتابخانه هــای عمومــی در خانــه ملــت یــاد کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬همراهــی نماینــدگان مجلــس بــا کتابخانه هــای عمومــی می توانــد در پیشــبرد اهداف‬ ‫فرهنگــی نهــاد کتابخانه هــای عمومــی و اصــاح ســاختار بســیار تاثیرگذار باشــد»‪ .‬شــایان ذکر‬ ‫اســت؛ نماینــده مــردم نیشــابور و فیــروزه و عضــو کمیســیون فرهنگــی در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی نیــز در ایــن مراســم از اجــرای برنامه هــای فرهنگــی توســط اداره کل کتابخانه هــای‬ ‫عمومــی در شــرایط خــاص و کرونایــی کشــور تقدیــر کــرد‪.‬‬ ‫انجام تعمیرات اساسی ‬ ‫در ایستگاه های تقویت فشار گاز منطقه چهار‬ ‫ابراهیم نیازمند‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی در جلســه کارگــروه اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی و جهــش تولیــد ایــن منطقــه‬ ‫کــه باحضــور معاونیــن و مدیــران ســازمان‬ ‫برگــزار شــد؛ بــا تســلیت ایــام شــهادت‬ ‫امــام حســین(ع)؛ بــه تبییــن اهــداف قیــام‬ ‫سیدالشــهدا(ع) پرداختــه و بررســی دالیــل‬ ‫نهضــت عاشــورا در دوران حاضــر و بــرای‬ ‫مدیــران را دارای اهمیــت بیشــتری اعــام‬ ‫کــرد و اظهــار داشــت‪« :‬قیــام علیــه انحــراف‬ ‫در رهبــری و مدیریــت جامعــه ازســوی امــام‬ ‫حســین(ع)‪ ،‬بیانگــر ایــن واقعیــت اســت کــه‬ ‫رهبــر می توانــد موجــب تعالــی جامعــه شــود و‬ ‫ایــن اهمیــت نقــش مدیــران را نشــان می دهد؛‬ ‫مدیرانــی کــه قادرنــد زمینــه تعالی یــا انحطاط‬ ‫مجموعــه ای را به وجــود اورنــد»‪ .‬دکتــر‬ ‫محمدولــی روزبهــان مهم تریــن نقــش مدیــر را‬ ‫نقــش راهبــری و رهبــری عنــوان کــرد و اضافه‬ ‫کــرد‪« :‬رهبــر تحــول خــواه و الهام بخــش‬ ‫اســت و الهام بخشــی را در خــود و دیگــران‬ ‫تقویــت می دهــد‪ ،‬چنیــن مدیرانــی محــرک و‬ ‫شــورافرین بــوده‪ ،‬فزون طلبــی و اقناع نشــدن از‬ ‫کســب موفقیت هــای جدیــد کاری را ســرلوحه‬ ‫برنامه هــای خــود قــرار می دهنــد»‪ .‬رئیــس‬ ‫هیئت مدیــره و مدیرعامل ســازمان منطقــه ازاد‬ ‫انزلــی افــزود‪« :‬تعیین تکلیــف شــهرک صنعتــی‬ ‫ناحیــه ‪ ،۳‬افزایــش ظرفیــت کارخانه هــای‬ ‫موجــود و فعالیــت مجــدد واحدهــای تولیــدی‬ ‫راکــد‪ ،‬بررســی جهــت ایجــاد فــاز دوم ســایت‬ ‫تجــارت و گردشــگری منطقــه در شــهر انزلــی‪،‬‬ ‫ایجــاد خــط کشــتی رانی بــا کشــورهای منطقه‬ ‫و ترســیم مســیرهای تجــاری جدیــد میــان‬ ‫کشــورهای حــوزه اوراســیا و خاورمیانــه بــا‬ ‫محوریــت منطقــه‪ ،‬تکمیــل پروژه هــای مختلف‬ ‫زیرســاختی موردنیــاز مجتمع بندری کاســپین‪،‬‬ ‫تعیین تکلیــف پروژه هــای ناتمــام عمرانــی و‬ ‫توســعه خدمــات بــه جوامــع محلــی محــدوده‬ ‫منطقــه‪ ،‬به نتیجه رســاندن برنامه هــای امــوزش‬ ‫عالــی باحضــور دانشــگاه های بین المللــی و ورود‬ ‫در زمینه هــای ســرمایه گذاری جدیــدی چــون‬ ‫شــیالت‪ ،‬کشــاورزی و خدمــات تجــاری را بایــد‬ ‫تــا پایــان ســال بــا رویکــرد تحــول خواهــی و نه‬ ‫رشــدطلبی در اولویــت قــرار دارد»‪.‬‬ ‫تاکید نمایندگان مازندران بر حل مشکالت اب و برق مناطق محروم‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫راهکارهــای برون رفــت از مشــکالت صنعــت اب‬ ‫و بــرق مازنــدران در جلســه مشــترک مجمــع‬ ‫نماینــدگان بــا شــورای هماهنگــی مدیــران وزارت‬ ‫نیــرو در اســتان بررســی شــد‪ .‬در این جلســه کــه در‬ ‫محــل اب منطقـه ای مازنــدران برگــزار شــد‪ ،‬ابتــدا‬ ‫هریــک از مدیــران صنعــت اب و بــرق ضمــن ارائــه‬ ‫برنامه هــای خــود بــه تشــریح چالش هــای پیـش رو‬ ‫و راهکارهــای برون رفــت از مشــکالت پرداختــه و‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت مجمــع را فرصت اساســی برای‬ ‫رفــع چالش هــای توســعه دســتگاه های متبــوع‬ ‫دانســتند‪ .‬مدیــران اســتانی وزارت نیــرو در مازندران‬ ‫مطالبه گــری نماینــدگان در ســطح ملــی را رافــع‬ ‫بســیاری از مشــکالت ســازمان های خدمات رســان‬ ‫همچــون اب و بــرق عنــوان کردند‪ .‬مدیــران صنعت‬ ‫اب و بــرق اســتان افزودنــد‪« :‬ســخت ترین دوره‬ ‫مدیریــت در صنعــت اب و بــرق دوره پیــک مصــرف‬ ‫اســت‪ ،‬اســتان مازنــدران با توجه بــه شــرایط خــاص‬ ‫جغرافیایــی به خصــوص جاذبه هــای گردشــگری‪ ،‬در‬ ‫ایــن بخــش مشــکالت اساســی دارد؛ چراکــه پیــک‬ ‫مصــرف فقــط بــه دوره گرمــا در بخــش اب و بــرق‬ ‫اختصــاص نــدارد؛ بلکــه در هــر تعطیــات ما شــاهد‬ ‫میلیون ها نفــر مســافر و گردشــگر در ایــن اســتان‬ ‫هســتیم پیوســتگی خدمــات اب و بــرق در اســتان‪،‬‬ ‫علی رغــم ناکافی بــودن بخــش اب و کشــاورزی‬ ‫نشــانه تــاش موثــر و موفقیــت ایــن دســتگاه های‬ ‫خدمات رســان در اســتان اســت»‪ .‬درادامــه هریــک‬ ‫از نماینــدگان ضمــن بیــان دیــدگاه و نقطه نظــرات‬ ‫خــود درمــورد مباحــث مطرح شــده تــاش بــرای‬ ‫جبــران عقب ماندگــی تاریخی و توســعه زیرســاخت‬ ‫بخــش اب متناســب بــا جمعیت ثابت و گردشــگر را‬ ‫از اولویت هــای مجلــس یازدهــم برشــمردند‪ .‬اعضای‬ ‫مجمــع نماینــدگان همچنیــن باتاکیدبر لــزوم توجه‬ ‫ویــژه بــه مناطــق محــروم و غیربرخــوردار از نعمــت‬ ‫اب و بــرق‪ ،‬خواســتار برنامه ریــزی وزارت نیــرو بــرای‬ ‫رفــع مشــکالت مناطــق محــروم شــدند‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫خشک سالی و حاشیه نشینی؛‬ ‫دو معضل مشترک شهرهای کرمان و زاهدان‬ ‫عفت فالح‬ ‫سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری کرمــان‬ ‫گفــت‪« :‬هــدف از نشســت مدیــران شــهری کرمــان و زاهــدان تبــادل تجــارب و ایجــاد‬ ‫تحــوالت اساســی در هــر دو شــهر اســت»‪ .‬ایمــان ســیف الهی در نشســت هم اندیشــی‬ ‫مدیــران شــهری شــهرداری زاهــدان بــا مدیــران خدمــات شــهری شــهرداری کرمــان‪ ،‬ضمــن‬ ‫تســلیت ایــام عــزاداری محــرم‪ ،‬برگــزاری ایــن نشســت را فرصــت مناســبی بــرای تبادل نظــر‬ ‫مدیــران شــهری کرمــان و زاهــدان دانســت و افــزود‪« :‬امیدواریــم نتیجــه تبــادل تجــارب‬ ‫در عملکــرد هــر دو شــهرداری دیــده شــود و شــاهد تحــوالت اساســی در فضــای شــهری‬ ‫باشــیم»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬مجموعــه اقدامات خدمات شــهری برایند عملکــرد کارگران‬ ‫زحمت کــش شهرداری ســت و موفقیــت شــهرداری کرمــان در تمیــز نگه داشــتن شــهر‬ ‫نتیجــه زحمــات کارگــران تنظیــف و جمـع اوری زبالــه اســت»‪ .‬سرپرســت معاونــت خدمــات‬ ‫شــهری شــهرداری کرمــان بیــان کــرد‪« :‬دو اســتان کرمــان و سیســتا ن و بلوچســتان عالوه بر‬ ‫داشــتن اشــتراکات فرهنگــی و اجتماعــی و نزدیکــی جغرافیایــی‪ ،‬دچــار مشــکالت مشــترک‬ ‫و مشــابهی نیــز هســتند»‪ .‬ســیف الهی افــزود‪« :‬خشک ســالی و به دنبــال ان حاشیه نشــینی‬ ‫دو معضلــی هســتند کــه هــر دو شــهر کرمــان و زاهــدان را درگیــر کــرده اســت»‪ .‬سرپرســت‬ ‫معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری کرمــان ضمــن گرامیداشــت یــاد شــهدای مرزبــان و‬ ‫ســربازان محافــظ مرزهــای شــرقی کشــور‪ ،‬افــزود‪« :‬وجــود امنیت در جنــوب شــرق را مدیون‬ ‫ایــن عزیــزان هســتیم»‪ .‬وی همچنیــن ایجــاد واحــدی بــرای هماهنگــی امــور ســازمان ها در‬ ‫شــهرداری کرمــان را یــک مزیــت دانســت و افــزود‪« :‬کنــار هــم قــرار گرفتــن ســازمان ها‬ ‫و ارتبــاط ان هــا موجــب تســریع در حل وفصــل مشــکالت و رفــع نیازهــا شــده اســت»‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری زاهــدان نیــز دراین نشســت ضمــن تســلیت‬ ‫ایــام محــرم و گرامیداشــت یــاد و خاطــره ســردار شــهید قاســم ســلیمانی‪ ،‬گفــت‪« :‬برخــی از‬ ‫شــهرها درزمینــه اجــرای طرح هــای شــهری شــاخص هســتند و شــهر کرمــان نیــز از ایــن‬ ‫قاعــده مســتثنا نیســت»‪ .‬اســا ریگــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬راه انــدازی پویــش «هــر هفتــه یک‬ ‫افتتــاح» شــهرداری کرمــان یکــی از اقدامــات ارزنــده و قابل توجــه شــهرداری کرمــان اســت و‬ ‫هــدف مــا از ســفر بــه کرمــان نیــز بهره گیــری از تجربیــات مدیــران شــهر کرمــان بــود»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬در ایــن ســفر بازدیــد از دو ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز شــهری و مدیریت‬ ‫پســماند شــهرداری کرمــان را در برنامــه داریــم تــا از تجربیــات مدیــران شــهر کرمــان در‬ ‫ایــن دو حــوزه بهــره ببریــم»‪ .‬معــاون خدمــات شــهری شــهرداری زاهــدان بااشــاره به اینکه‬ ‫نخســتین انتظــار مــردم در حــوزه خدمــات شــهری‪ ،‬تمیــزی شــهر اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬در بازدید‬ ‫از شــهر کرمــان متوجــه شــدیم کــه شــهرداری کرمــان دراین زمینــه عملکرد مطلوبی داشــته‬ ‫اســت»‪ .‬اســا ریگــی بیــان کــرد‪« :‬اســتفاده از تجربیــات مدیــران شــهری شــهرداری کرمــان‬ ‫درزمینــه تحــول اداری نیــز ازجملــه اهــداف مدیــران شــهرداری زاهــدان اســت؛ البتــه اداب‬ ‫و رســوم دو شــهر متفــاوت اســت و برنامه هــای اجرایــی بایــد متناســب بــا موقعیــت ویــژه‬ ‫هــر شــهر باشــد و باتوجه بــه ان برنامه ریــزی شــود»‪ .‬دراین نشســت مدیــران واحدهــای‬ ‫خدمــات شــهری شــهرداری کرمــان‪ ،‬گزارشــی از عملکــرد و اقدامــات خــود ارائــه کردنــد و‬ ‫درپایــان‪ ،‬مدیــران خدمــات شــهری شــهرداری کرمــان به همــراه مدیــران خدمــات شــهری‬ ‫شــهرداری زاهــدان بــا حضــور در گلــزار شــهدا و مــزار سیدالشــهدای جبهه مقاومت‪ ،‬ســپهبد‬ ‫شــهید ســلیمانی و اهــدای گل‪ ،‬بــا ارمان هــای شــهدا و ســردار دل هــا‪ ،‬حاج قاســم ســلیمانی‬ ‫تجدیــد میثــاق کردنــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پیشرفت ‪ ۷۰‬درصدی پروژه زیرگذر شهید کشوری‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬شــهردار ایــام شــهردار ایــام گفــت‪« :‬پــروژه زیرگــذر شــهید کشــوری‬ ‫در کمتــر از نه مــاه پــس از شــروع احــداث ســازه‪ ،‬قریــب بــه ‪ ۷۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫دارد»‪ .‬صادقیــان افــزود‪« :‬دراین راســتا تاکنــون ســه هزار و ‪ ۳۰۰‬مترمکعــب بتن ریــزی‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬تُــن میل گــرد بــرای ایــن پــروژه مصــرف شــده اســت»‪ .‬شــهردار ایــام ادامــه داد‪:‬‬ ‫«در مجمــوع طــول کل حفــاری بــرای شــمع کوبی ‪ ۱۷۰۰‬متــر طــول‪ ،‬ش ـش هزارمترمکعب‬ ‫خاک بــرداری و تعــداد ‪ ۱۸۳‬شــمع کوبی انجــام شــده اســت»‪ .‬وی بیــان داشــت‪« :‬بــراورد‬ ‫هزینــه اولیــه بــرای ســاخت ایــن طــرح عمــران شــهری ‪ ۱۶‬میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومــان‬ ‫اســت»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬پــروژه زیرگــذر میــدان شــهید کشــوری یک هــزار و ‪ ۴۵۰‬متــر‬ ‫طــول دارد گفــت‪« :‬براســاس برنامه ریزی هــای انجام شــده تــاش می شــود ایــن پــروژه‬ ‫در مــدت ‪ ۱۸‬مــاه به اتمــام برســد»‪ .‬صادقیــان بیــان کــرد‪« :‬علی رغــم مشــکالت اقتصــادی‬ ‫پیش امــده و گرانــی مصالــح امــا پیشــرفت فیزیکــی پــروژه زیرگــذر از برنامــه زمان بنــدی‬ ‫پیش بینی شــده‪ ،‬جلوتــر اســت»‪.‬‬ ‫بهورزان؛ بازوهای پرتوان عرصه بهداشت کشور‬ ‫منــا محمــدی‪ /‬رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان در پیامــی‪ ،‬بهــورزان را بــازوی‬ ‫پرتــوان عرصــه بهداشــت کشــور خوانــد و ایــن روز را بــه ایــن قشــر پرتــاش‪ ،‬تبریــک گفــت‪.‬‬ ‫متــن پیــام دکتــر ارســان ســاالری؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان به شــرح زیــر‬ ‫اســت؛ «نقــش بهــورزان در ســامت جامعــه غیرقابل انــکار اســت و تــاش بهــورزان در‬ ‫دورافتاده تریــن روســتاهای کشــور موجــب می شــود خدمــات بهداشــتی الزم بــه روســتاییان‬ ‫ارائــه شــود و ازایــن رو کاهــش مرگ ومیــر مــادران و کــودکان در مناطــق دورافتــاده و‬ ‫صعب العبــور کشــور را مرهــون زحمــات و تــاش بهــورزان هســتیم‪ .‬زحمــات بی وقفــه‬ ‫بهــورزان نه تنهــا نقــش بســزایی در تامیــن ســامت روســتاییان دارد؛ بلکــه بــه ارتقــای‬ ‫شــاخص های ســامت نیــز منجــر می شــود‪ .‬دوازدهــم شــهریور‪ ،‬ســالروز قدردانــی از بهــورزان‬ ‫و پیشــگامان عرصــه بهداشــت کشــور اســت‪ ،‬قشــر پرتالشــی کــه بی وقفــه و بی ادعــا قــدم‬ ‫در راه پرفرازونشــیب خدمت رســانی گذاشــته اند و در ایــن مســیر‪ ،‬موهبــت ســامت را بــه‬ ‫قشــرهای کمتــر برخــوردار کشــور‪ ،‬هدیــه دادنــد‪ .‬بدین وســیله ضمــن پاسداشــت زحمــات‬ ‫همــکاران عزیــز بهــورزم در دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان کــه در دوران شــیوع کرونــا‪،‬‬ ‫بــا همــه دشــواری ها‪ ،‬دســت از خدمت رســانی بــه مــردم برنداشــتند‪ ،‬ای ـن روز را بــه همــه‬ ‫بهــورزان کشــور‪ ،‬ایــن پیشــگامان نظــام ســامت نیــز تبریــک می گویــم و از خداونــد متعــال‬ ‫توفیــق روزافــزون ایــن عزیــزان را مســئلت دارم»‪.‬‬ ‫ولدخانی خبر داد؛‬ ‫پتروشیمی شازند؛ تنها تولیدکننده مواد اولیه ماسک‬ ‫پیشنهاد نیکوکار گلستانی به دولت؛‬ ‫تامین مسکن و لوازم زندگی ‪ ١٠٠‬خانواده به ازای معافیت مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫مدیــر منطقــه چهــار عملیــات انتقــال گاز از تعمیــرات دوره ای و تســت عملکــرد‬ ‫توربین هــای ایســتگاه های تقویــت فشــار رضــوی‪ ،‬فــاروج و دشــت ایــن منطقــه خبــر‬ ‫داد‪ .‬محمــد کامــل بابیان اینکــه ایــن عملیــات بــا هــدف افزایــش قابلیــت اطمینــان و‬ ‫دسترســی درراســتای انتقــال گاز ایمــن‪ ،‬پایــدار‪ ،‬بهــره ور و پــاک انجــام شــد‪ ،‬افــزود‪« :‬بــا‬ ‫اتمــام تعمیــرات برنامــه ای بــر روی ایــن توربین هــا و تجهیــزات جانبــی ایســتگاه های‬ ‫مذکــور‪ ،‬انتقــال گاز در حــوزه عملیاتــی ایــن منطقــه‪ ،‬بــا قابلیــت اطمینان بیشــتری صورت‬ ‫خواهــد گرفــت»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬ایســتگاه تقویــت فشــار گاز رضــوی بــا دارا بــودن چهــار‬ ‫توربوکمپرســور بــا ظرفیــت انتقــال اســمی هــر کمپرســور روزانــه ‪ 5.4‬میلیون مترمکعــب‬ ‫گاز‪ ،‬ایســتگاه تقویــت فشــار گاز فــاروج بــا دارا بــودن ســه توربوکمپرســور بــا ظرفیــت‬ ‫انتقــال اســمی هــر کمپرســور روزانــه ‪ 7.5‬میلیون مترمکعــب گاز و ایســتگاه تقویــت فشــار‬ ‫گاز دشــت نیــز بــا دارا بــودن دو توربوکمپرســور بــا ظرفیــت انتقــال اســمی هــر کمپرســور‬ ‫‪ 28‬میلیون مترمکعــب‪ ،‬وظیفــه خدمت رســانی بــه هم وطنــان در ایــران اســامی را‬ ‫برعهــده دارنــد»‪ .‬کاملــی اظهــار داشــت‪« :‬هم اکنــون نیــز تاسیســات تقویــت فشــار گاز‬ ‫و خطــوط لولــه ایــن منطقــه فعــال هســتند و هیــچ مشــکلی از بابــت تامیــن گاز مصرفــی‬ ‫محــدوده تحت پوشــش منطقــه چهــار عملیــات انتقــال گاز وجــود نــدارد»‪ .‬الزم به توضیــح‬ ‫اســت کــه در هــر ایســتگاه‪ ،‬همیشــه یــک کمپرســور درحالــت اماده بـه کار بــوده و بقیــه‬ ‫کمپرســورها وظیفــه انتقــال را برعهــده دارنــد‪.‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫حــاج محمــد شــهرکی؛ خیــر گلســتانی کــه‬ ‫تاکنــون بــا ازادی بیــش از ‪ ۲۰۰‬زندانــی غیرعمد‬ ‫و ده هامیلیاردتومــان خریــد تجهیــزات پزشــکی‬ ‫بیمارســتانی‪ ،‬توزیــع چندین هــزار بســته غذایــی‬ ‫بیــن نیازمنــدان را انجــام داده اســت بــر لــزوم‬ ‫مشــارکت و حمایــت دولــت از خیریــن‪ ،‬گریــزی‬ ‫بــه بحــث دریافــت ارزش افــزوده از فعالیت هــای‬ ‫اقتصــادی زد و از اعــام امادگــی خــود بــرای‬ ‫تامیــن مســکن و لــوازم زندگــی ‪ ۱۰۰‬خانــواده‬ ‫درصــورت امــکان عــدم دریافــت مالیــات بــر‬ ‫ارزش افــزوده خبــر داد‪ .‬بــا هــدف کمــک بــه‬ ‫نیازمنــدان و اســیب دیدگان از بحــران کرونــا‬ ‫هم زمــان و بــا همــت حــاج محمــد شــهرکی؛‬ ‫نیکــوکار گنبــدی تعــداد سـه هزار بســته غذایــی‬ ‫در قالــب طــرح اطعــام حســینی تهیــه و بــا‬ ‫هماهنگــی کمیتــه امــداد‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬جمعیــت‬ ‫هالل احمــر و ناحیــه مقاومــت بســیج بیــن‬ ‫نیازمنــدان در ایــن شهرســتان توزیــع شــد‪ .‬در‬ ‫مراســم ائیــن اغازیــن طــرح توزیــع ایــن تعــداد‬ ‫بســته غذایــی حجت االســام محســن کیایــی؛‬ ‫رئیــس شــورای سیاســت گذاری ائمــه جمعــه‬ ‫گلســتان طــی ســخنانی از کمــک و دســتگیری‬ ‫از نیازمنــدان به عنــوان یــک تکلیــف دینــی و‬ ‫ســیره عملــی نبــی مکــرم اســام(ص) و ائمه(ع)‬ ‫یــاد کــرد و باتاکیدبــر لــزوم ترویــج هرچه بیشــتر‬ ‫ایــن فضیلــت و فرهنــگ حســنه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«امــام حســین(ع) بــا نثــار خــون خــود‪ ،‬نقــش‬ ‫مهمــی در احیــا و زنــده نگاه داشــتن دیــن‬ ‫اســام داشــت و همــه مــا مدیــون اخــاص‬ ‫ایــن امــام همــام و جان فشــانی او در راه اســام‬ ‫هســتیم»‪ .‬حــاج محمــد شــهرکی؛ نیکــوکار‬ ‫گنبــدی کــه خیرخواهــی وی از کمــک بــه‬ ‫ازادی زندانیــان جرائــم غیرعمــد گرفتــه تــا‬ ‫خریــد تجهیــزات پزشــکی و تجهیــز مراکــز‬ ‫درمانــی‪ ،‬تامیــن جهیزیــه و اخیــرا ً بــا بحــران‬ ‫کرونــا تهیــه بســته های غذایــی‪ ،‬توزیــع لــوازم‬ ‫بهداشــتی و اعطــای تســهیالت قرض الحســنه‬ ‫بــه کادر درمانــی و ‪ ...‬نوع دوســتی و نیکــوکاری‬ ‫ایشــان وســعتی فراتــر از شــرق گلســتان تــا‬ ‫اقصی نقــاط کشــور به خــود گرفتــه اســت‪ ،‬طــی‬ ‫ســخنانی گفــت‪« :‬بنــده ســخنور و ســخنران‬ ‫نیســتم امــا در حــد تــوان از اموزه هــای‬ ‫دینــی اموختــه ام کــه کمــک بــه نیازمنــدان‬ ‫یــک تکلیــف شرعی ســت و اگــر به دلیــل‬ ‫شــرایط کرونــا امســال قــادر بــه اطعام دهــی‬ ‫بــه عــزاداران حســینی در مســاجد و ‪ ...‬نیســتم‪،‬‬ ‫حســب فرمایشــات‪ ،‬رهکردهــا و منویــات مقــام‬ ‫معظــم رهبــری تصمیــم بــر ان گرفتم تــا برخی‬ ‫ارزاق عمومــی را در قالــب بســته های غذایــی‬ ‫بیــن نیازمنــدان توزیــع و اهــداء کنــم»‪ .‬حــاج‬ ‫محمــد شــهرکی همچنیــن باتاکیدبــر لــزوم‬ ‫مشــارکت بــرای کمــک بــه اقشــار اســیب پذیر‬ ‫جامعــه در بحــران اقتصــادی ناشــی از کرونــا‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬افــراد نیکــوکار و متمــول‬ ‫جامعــه بایــد همــدل و همــراه یکدیگــر‪ ،‬بــه‬ ‫نیازمنــدان به ویــژه افــراد اســیب دیده از شــیوع‬ ‫کرونــا همچنیــن بــرای ازادی زندانیــان جرائــم‬ ‫مالــی غیرعمــد کمــک کننــد»‪ .‬گفتنی ســت؛‬ ‫حــاج محمــد شــهرکی تاکنــون کمک هــای‬ ‫زیــادی را بــه نیازمنــدان در مقاطــع مختلــف‬ ‫انجــام داده کــه از جملــه می تــوان بــه برخــی‬ ‫از مــوارد زیــر اشــاره کــرد‪ :‬توزیــع ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫بســته غذایــی‪ ،‬ازادی ‪ ۲۱۲‬زندانــی جرائــم مالــی‬ ‫غیرعمــد‪ ،‬توزیــع یــک قطعــه فــرش ‪۱۲‬متــری‬ ‫نفیــس بــه ‪ ۵۰‬زوج گلســتانی‪ ،‬توزیــع ‪۷۰‬هــزار‬ ‫ماســک و وســایل ضدعفونــی‪ ،‬خریــد برخــی‬ ‫تجهیــزات پزشــکی و لــوازم حفاظــت فــردی‬ ‫بــرای مراکــز درمانــی‪ ،‬اعطــای وام بــه اقشــار‬ ‫نیازمنــد و پرداخــت ‪۵۰‬میلیاردریــال تســهیالت‬ ‫قرض الحســنه بــه کادر درمانــی و جامعــه‬ ‫پرســتاری»‪ .‬همچنیــن ایــن نیکــوکار خیراندیش‬ ‫درادامــه بااشــاره به لــزوم همــکاری و مشــارکت‬ ‫دولــت در حمایــت از خیریــن و تســهیل شــرایط‬ ‫بــرای افزایــش گســتره کمک هــا بــه نیازمنــدان‬ ‫جامعــه بــه دولــت پیشــنهاد کــرد تــا درصــورت‬ ‫امــکان و عــدم دریافــت مالیــات بــر ارزش افزوده‬ ‫فعالیت هــای اقتصــادی عالوه بــر تامیــن لــوازم‬ ‫زندگــی بــرای ‪ ۱۰۰‬خانــواده‪ ،‬مســکن موردنیــاز‬ ‫انــان را نیــز تقبــل خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫رضــا صفائی نســب‪ /‬ابراهیــم ولدخانــی اظهــار کــرد‪« :‬با توجه بــه شــرایط ناشــی از شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬در حال حاضــر در کشــور روزانــه ‪ 10‬میلیــون عــدد ماســک تنفســی ســاخته‬ ‫می شــود کــه بــا احتســاب جمعیــت ‪ 83‬میلیون نفــری ایــران‪ ،‬هر نفــر به طور میانگیــن در‬ ‫حــدود یــک ماســک در طــول هفتــه مصــرف می کنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬وزن ماســک های‬ ‫دو الیــه حــدود ‪ 2.7‬گــرم اســت کــه نشــان می دهــد هر ســاله ‪ 10‬هزار تــن مــواد پلیمــری‬ ‫بــرای تولیــد ماســک مــورد نیــاز کشــور بایــد توســط شــرکت های تولید کننــده ایــن نــوع‬ ‫مــواد تولیــد شــود»‪ .‬ولدخانــی گفــت‪« :‬شــرکت پتروشــیمی شــازند به عنــوان تولیدکننــده‬ ‫متنوع تریــن مــواد پلیمــری و شــیمیایی در کشــور با توجه بــه نیــاز کشــور در زمــان شــیوع‬ ‫جهانــی ویــروس کرونــا بــه گریدهــای پزشــکی‪ ،‬در طــول ماه هــای پایانــی ســال ‪ 1398‬و‬ ‫نیمــه نخســت ســال ‪ 1399‬جمعــا ‪ 20‬هزار تــن پلیمــر پلــی پروپیلــن اســپان بانــد را تولیــد و‬ ‫جهــت مصــرف در بهداشــت و درمــان کشــور بــه بــازار عرضــه کــرده اســت کــه ‪ 10‬هزار تــن‬ ‫از ان بــرای تولیــد ماســک و ‪ 10‬هزار تــن دیگــر بــرای تولیــد لباس هــای مخصــوص کادر‬ ‫درمانــی بیمارســتان ها(گان) و همچنیــن ملحفــه یک بار مصــرف تخت هــای بیمارســتانی‬ ‫مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بعــد از حــدود یک ســال کار تحقیقاتــی و‬ ‫مطالعاتــی و شناســایی ریــز ســاختار پلیمــری‪ ،‬همچنیــن شناســایی افزودنی هــای موجــود‬ ‫در نمونــه خارجــی‪ ،‬کارشناســان پتروشــیمی شــازند موفــق بــه تولیــد مشــابه نمونــه‬ ‫خارجــی شــدند و به منظــور انجــام تسـت های الزم‪ ،‬مــاده اولیــه ســاخته شــده بــرای یکــی‬ ‫از کارخانجــات تولید کننــده پارچه هــای اســپان بانــد ارســال و در ابتــدا از ایــن کارخانــه‬ ‫خواســته شــد ترکیبــی بــا فرمــول ‪ 10‬درصــد پلیمــر ســاخته شــده پتروشــیمی شــازند بــه‬ ‫عــاوه ‪ 90‬درصــد پلیمــر ســاخته شــده شــرکت ســابیک عربســتان تهیــه و مصــرف کننــد‬ ‫کــه خوشــبختانه تس ـت های الزم بــا موفقیــت انجــام گرفــت و مشــکلی در خــط تولیــد‬ ‫به وجــود نیامــد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی طراح و صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫امور اگهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 16‬شهریور ‪ 17 - 1399‬محرم ‪ 6 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2061‬تومان‬ ‫تهیـه طـرح جامـع حمل ونقـل و ترافیـک شـهرداری مالرد‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫معــاون امــور زیربنایی و‬ ‫ترافیــک شــهرداری مــارد گفــت‪« :‬طــرح جامــع حمل ونقــل و‬ ‫ترافیــک شــهرداری مــارد درحــال تهیــه اســت کــه در اینــده ای‬ ‫نزدیــک در شــهر اجــرا خواهــد شــد‪ .‬بودجــه ســال ‪ ۹۹‬شــهرداری‬ ‫مــارد حــدود ‪۳۰۰‬میلیاردتومــان پیش بینــی شــده اســت کــه‬ ‫مبلــغ ‪۱۶۱‬میلیاردتومــان ایــن بودجــه جهــت مصــرف در امــور‬ ‫عمرانــی تخصیــص شــده اســت کــه بــه نســبت ســال گذشــته‬ ‫رشــد ‪۶۵‬درصــد اعتبــار بودجــه عمرانــی را شــاهد هســتیم‪.‬‬ ‫شهرســتان مــارد به دلیــل داشــتن قدمــت زیــاد و مشــکالت‬ ‫زیرســاختی کــه در بافت هــای شــهری بــا ان مواجــه اســت‪،‬‬ ‫مطالبــات جــدی شــهروندان را در پــی داشــته اســت»‪ .‬مهنــدس‬ ‫امیــن رحمتــی؛ فارغ التحصیــل رشــته مهندســی عمــران در‬ ‫مقطــع کارشناســی و رشــته برنامه ریــزی شــهری در مقطــع‬ ‫کارشناســی ارشــد طــی ســنوات گذشــته خدمــت به شــهروندان‬ ‫دو شهرســتان قــدس و شــهریار را در کارنامــه دارد‪ .‬وی در‬ ‫شــهرداری قــدس به عنــوان مســئول اداره عمــران و مدیــر دفتــر‬ ‫فنــی شــهرداری و فرمانــداری قــدس و در شــهریار بــا عنــوان‬ ‫کارشــناس عمرانــی در فرمانــداری شــهریار و اکنون در شــهرداری‬ ‫مــارد هــم به عنــوان معــاون امــور زیربنایــی و ترافیــک درحــال‬ ‫خدمت رسانی ســت‪.‬‬ ‫میزان بودجه های عمرانی در مالرد‬ ‫کل بودجــه ســال ‪ ۹۹‬شــهرداری مــارد حــدود ‪ ۳۰۰‬میلیاردتومان‬ ‫پیش بینــی شــده کــه مبلــغ ‪ ۱۶۱‬میلیاردتومــان ایــن بودجــه‬ ‫جهــت مصــرف در امــور عمرانــی تخصیــص شــده اســت کــه بــه‬ ‫نســبت ســال گذشــته رشــد ‪۶۵‬درصــد اعتبــار بودجه عمرانــی را‬ ‫شــاهد هســتیم‪ .‬همچنیــن درصــد بودجــه عمرانــی بــه جــاری‬ ‫بــا پنج درصــد رشــد بــه نســبت ‪ ۵۵‬بــه ‪ ۴۵‬رســیده کــه ایــن‬ ‫حاکــی از افزایــش پنج درصــدی ایــن تناســب نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته اســت‪ .‬وی در ایــن گفت وگــو افــزود‪« :‬تصمیــم مجموعه‬ ‫مدیریــت شــهری بــر ایــن بــوده در بودجه ریــزی ســال ‪۹۹‬‬ ‫پروژه هــای فرهنگــی و ورزشــی نیمه تمــام شــهرداری به ســرعت‬ ‫تکمیــل شــود تــا مــورد بهره بــرداری مــردم عزیــز منطقــه قــرار‬ ‫بگیــرد‪ .‬در راس ایــن پروژه هــا فرهنگســرای بــزرگ مــارد اســت‬ ‫کــه از ســال ‪ ۹۲‬رونــد ســاخت ان اغــاز شــد و تــا نیمــه ســال ‪۹۷‬‬ ‫رونــد تکمیــل ان متوقــف شــد و در ســال ‪ ۹۸‬بــا تخصیــص مبلغ‬ ‫چهار میلیاردتومــان بــه پــروژه فرهنگســرا رونــد ســاخت ان جــان‬ ‫تــازه ای گرفــت و در ســال جــاری نیــز بــرای تکمیــل و تجهیز ان‬ ‫‪ ۱۳‬میلیاردتومــان دیگــر تخصیــص شــده و ان شـ اء اهلل درصــورت‬ ‫مســاعد بودن شــرایط اپیدمــی کرونایــی و تثبیــت نــرخ ارز در‬ ‫بــازار کــه هــردو تاثیــر مســتقیمی بــر پیشــرفت پــروژه دارنــد‪،‬‬ ‫در ایــام دهــه فجــر ایــن پــروژه بــه بهره بــرداری برســد»‪ .‬رحمتــی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــن مجموعــه مجهــز بــه ســالن امفی تئاتــر‬ ‫‪ ۶۵۰‬نفــری بــا کاربری نمایشــی‪ ،‬میتینــگ و کنســرتال‪ ،‬مجموعه‬ ‫کامــل کتابخانــه و فرهنگســرا و گالــری به عنــوان بزرگ تریــن‬ ‫مجموعــه فرهنگــی غــرب اســتان تهــران شــناخته خواهد شــد»‪.‬‬ ‫ایــن مســئول از دالیــل اصلــی نیمه کاره بــودن پروژه هــای‬ ‫عمرانــی را گران تمام شــدن ایــن پروژه هــا در تمــام شــهرهای‬ ‫کشــور بیــان کــرد و گفــت‪« :‬به دلیــل عــدم تخصیــص کافــی‬ ‫اعتبــار بــرای تکمیــل و تحویــل پــروژه ایــن طــرح مســکوت‬ ‫مانــد کــه خوشــبختانه در ایــن پــروژه شــهرداری مــارد بــا رفــع‬ ‫ایــن مشــکل و همچنیــن اســتفاده از خدمــات مدیریــت طــرح‬ ‫(دانشــگاه علــم و صنعــت) شــاهد تســریع در پیشــرفت پــروژه و‬ ‫احــداث بهینــه پــروژه هســتیم»‪.‬‬ ‫افتتاح در هفته دولت‬ ‫رحمتــی از تکمیــل و افتتــاح بوســتان های یــاس و فرهنگیــان و‬ ‫اســپرت پــارک‪ ،‬ســاختمان پارلمــان شــهر‪ ،‬ســاختمان مدیریــت‬ ‫خدمــات شــهر‪ ،‬مجموعــه ورزشــی روبــاز مــارد و بازپیرایــی بلوار‬ ‫ارش‪ ،‬اجــرای ســه پــروژه منظــر شــهری شــامل دو پیــاده راه‬ ‫بلــوار شمشــاد و بلــوار مجــاور مــزار شــهدا و فــاز اول جابه جایــی‬ ‫تیرهــای مزاحــم بلــوار رســول اکــرم(س) به میــزان یک کیلومتــر‬ ‫از طــول پنج کیلومتــر اشــاره کــرد کــه تاثیــر بســزایی در دیــد و‬ ‫منظــر شــهری دارد در هفتــه دولــت خبــر داد‪.‬‬ ‫بیمارستان مالرد‬ ‫معــاون امــور زیربنایــی و ترافیــک شــهرداری مــارد اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬ســاخت و تکمیــل مجموعــه بیمارســتان مــارد‬ ‫مربــوط بــه حــوزه وزارت بهداشــت و درمــان اســت و مجموعــه‬ ‫شــهرداری هــم بــه فراخــور مســئولیت خــود اصــاح هندســی‬ ‫زیرســازی و اســفالت مســیرها و معابــر و دسترسـی هایی ایــن‬ ‫بیمارســتان را در دســتورکار دارد تــا خللــی در رونــد تکمیــل‬ ‫بیمارســتان ایجــاد نشــود»‪.‬‬ ‫بافت فرسوده شهر مالرد‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬درخصــوص بافت هــای ناکارامــد شــهری مــارد‬ ‫می تــوان بــه بافــت فرســوده مــارد قدیــم و سراســیاب غربــی‬ ‫اشــاره کــرد کــه هر کــدام اقــدام متناســب خــود را می طلبــد‪،‬‬ ‫صرف نظــر از تعهــدات قانونــی دولــت محتــرم در بازافرینــی‬ ‫فضاهــای شــهری اســتفاده از ظرفیت هــای درون شهرســتان‬ ‫هــم می توانــد گره گشــای مســائل بافت هــای ناکارامــد باشــد‪.‬‬ ‫اولیــن قــدم تاســیس ســازمان عمــران و بازافرینــی فضاهــای‬ ‫شهری ســت کــه ســازمان دهی اقدامــات تســهیل گری و‬ ‫توســعه گری را در پــی خواهــد داشــت‪ .‬در بافــت فرســوده بــا‬ ‫تاســیس دفاتــر تســهیل گری می تــوان بــه جلــب مشــارکت‬ ‫شــهروندان و پیگیــری تخصیــص مشــوق های الزم ازطریــق‬ ‫شــهرداری را دنبــال کنیــم و در ســکونتگاه غیررســمی باتوجه بــه‬ ‫اســیب پذیری بــاالی اجتماعــی و زیربنایــی نــوع اقــدام‬ ‫به صــورت توسعه گری ســت»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬همــه این هــا‬ ‫درگــرو مطالعــه دقیــق ایــن سکونتگاه هاســت کــه متعاقــب‬ ‫تاســیس ســازمان صدراالشــاره به دســت خواهــد امــد‪ .‬ان شــاءاهلل‬ ‫پــس از تصویــب اســاس نامه در شــورای اســامی شــهر و مراجــع‬ ‫باالدســتی تاســیس ســازمان مذکــور کــه یکــی از کارامدتریــن‬ ‫ســازمان های تابعــه شهرداری ســت‪ ،‬می توانــد خدمــات‬ ‫بســیارخوب و منســجمی دراین زمینــه ارائــه دهــد»‪.‬‬ ‫چشم انداز شهر از نگاه شهرداری‬ ‫رحمتــی بااشــاره به اینکه از منظــر برنامه ریــزی شــهری‬ ‫شــهر به مثابــه یــک موجــود پویــا و زنــده به شــمار‬ ‫می ایــد؛ خاطرنشــان کــرد‪« :‬توســعه اتــی شــهر و تهدیــدات‬ ‫و فرصت هــای شــهر می بایســت در قالــب برنامــه مــدون‬ ‫نصب العیــن مدیــران شــهری اســت‪ .‬تهیــه طــرح توســعه‬ ‫شــهر ‪ cds‬به عنــوان افــق چشــم انداز شــهری بــا لحــاظ‬ ‫اســناد باالدســتی و پــس ازان تهیــه چشــم انداز ‪20‬ســاله و‬ ‫ســپس تهیــه طرح هــای چش ـم انداز پنج ســاله در دســتورکار‬ ‫شهرداری ســت و بــا اســتخدام مشــاور حائزصالحیــت مدیریت‬ ‫شــهری درصــدد دســتیابی بــه ایــن اهــداف هســت»‪ .‬وی‬ ‫درخصــوص توســعه شــهرک اداری مــارد نیــز عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫«چهــار اداره در شــهرک اداری مســتقر هســتند و اداره مالیــات‬ ‫هــم بــا اســتخدام پیمانــکار درصــدد تکمیــل ســاختمان‬ ‫موردنیــاز خــود اســت و باقــی ادارات نیــز به دنبــال تخصیــص‬ ‫اعتبــار از مراجــع باالدســتی خــود جهــت ســاخت فضــای‬ ‫موردنیــاز هســتند‪ .‬باتوجه بــه تغییــر ماهیــت تهدیــدات در‬ ‫ســنوات اخیــر و کوتاه شــدن ســایه جنــگ از ســر کشــور‪،‬‬ ‫تاســیس شــهرک های اداری ازنظــر پدافنــد غیرعامــل و‬ ‫کیفیــت خدمــات بــه شــهروندان یــک نکتــه بســیار مهم‬ ‫اســت کــه شــهرداری مــارد در ســنوات گذشــته بــا تامیــن‬ ‫زیرســاخت ها تســهیالت الزم را جهــت اســتقرار ادارات فراهــم‬ ‫کــرده اســت»‪.‬‬ ‫هزینه های اسفالت و لکه گیری در مالرد‬ ‫وی همچنیــن درخصــوص اســفالت خیابان هــا و معابــر‬ ‫شــهری نیــز اظهــار داشــت‪« :‬باتوجه بــه کثــرت تــردد در‬ ‫بلــوار رســول اکــرم و ضخامــت کــم اســفالت در ایــن معبــر‬ ‫متاســفانه شــاهد فرســودگی مفــرط در بعضــی مقاطع مســیر‬ ‫هســتیم کــه هم اکنــون بــا اســتفاده از تکنولــوژی جدیــد‬ ‫و اســتفاده از اســفالت پلیمــری ‪ sma‬درصــدد رفــع ایــن‬ ‫مشــکل هســتیم‪ .‬از خصوصیــات ایــن اســفالت می تــوان‬ ‫بــه ضخامــت کــم و طــول عمــر بــاال اشــاره کــرد‪ .‬درزگیــری‬ ‫اســفالت و لکه گیــری باقــی مســیر ‪10‬کیلومتــری قبــل از‬ ‫بارش هــای ســال جــاری در دســتورکار قــرار دارد‪ .‬از دیگــر‬ ‫برنامه هــای شــهرداری اجــرای نهضــت روکــش اســفالت در‬ ‫معابــر فرعی ســت کــه ان شــاءاهلل از ‪ 10‬روز اتــی اغــاز خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬برنامــه روکــش و لکه گیــری معابــر فرعــی نیــز کــه از‬ ‫اســفندماه شــروع شــده به صــورت مســتمر در ســطح شــهر‬ ‫درحــال انجــام اســت کــه ســرویس دهی معابــر را بــه ســطح‬ ‫قابل قبولــی رســانده و ایــن عملیــات تــا رســیدن بــه ســطح‬ ‫مطلــوب ادامــه خواهــد داشــت کــه معــاون امــور زیربنایــی و‬ ‫ترافیــک شــهرداری مــارد بــه ان هــا پرداخــت‪.‬‬ ‫چالش های پیش روی مدیریت شهری مالرد‬ ‫رحمتــی در بخــش دیگــری بــه برخــی مشــکالت شــهر مــارد‬ ‫نیــز گریــزی زد و گفــت‪« :‬باتوجه بــه کثــرت اراضــی بایــر در‬ ‫شــهر و توســعه اتــی ان مســائل ترافیکــی و هدایــت اب هــای‬ ‫ســطحی و ترغیــب ســرمایه گذاران جهــت ســرمایه گذاری در‬ ‫شــهر جــزو چالش هــای پیــش روی مدیریــت شهری ســت‪.‬‬ ‫درخصــوص هدایــت اب هــای ســطحی بــا اســتخدام مشــاور از‬ ‫دانشــگاه امیرکبیــر درصــدد حــل مشــکل اب گرفتگــی محــات‬ ‫پائین دســت شــهر مــارد طــی برنامه هــای کوتاه مــدت و‬ ‫میــان و بلندمــدت هســتیم کــه در همین خصــوص امــر پایــش‬ ‫انهــار به اتمــام رســبده و در مرحلــه طراحــی هســتیم»‪ .‬وی‬ ‫در خصــوص ترافیــک شــهری نیــز گفــت‪« :‬طراحــی تقاطــع‬ ‫غیرهم ســطح ســه راه مارلیــک به اتمــام رســیده و درصــورت‬ ‫تائیــد شــورای ترافیــک عملیــات اجرایــی ان اغــاز خواهــد شــد‬ ‫هم زمــان کار مطالعــات تقاطــع غیرهم ســطح چهــارراه مــارد‬ ‫در دســتورکار اســت کــه ان شــاءاهلل درصــورت جــذب اعتبــارات‬ ‫عمرانــی کار احــداث ان تقاطــع نیــز شــروع خواهــد شــد‪ .‬تهیــه‬ ‫طــرح جامــع حمل ونقــل و ترافیــک از دیگــر برنامه هــای ایــن‬ ‫شهرداری ســت»‪.‬‬ ‫برگـزاری یـادواره شـهدای‬ ‫شهرسـتان مـالرد‬ ‫تو هشــتمین یــادواره شــهدای شهرســتان مــارد برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری مالرد؛هرســاله بــا اغــاز مــاه‬ ‫بیس ‬ ‫تو هشــتمین یــادواره ‪ 275‬شــهید شهرســتان مــارد باحضــور مســئولین‬ ‫محــرم یــادواره شــهدای شهرســتان مــارد برگــزار می شــود‪ .‬در همین راســتا بیس ‬ ‫شهرســتان‪ ،‬امــام جمعــه شــهر مــارد‪ ،‬معاونــت فرمانــداری شهرســتان مــارد‪ ،‬مدیریــت فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری مــارد و فرماندهــی ســپاه ناحیــه مــارد‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬فرماندهــی لشــگر سیدالشــهدا(ع) باحضــور خــود ســخنران ایــن مراســم بودنــد‪ .‬از دیگــر برنامه هــای ایــن مراســم مدیحه ســرایی و ســخنرانی‪ ،‬اجــرای‬ ‫ســرود و دیگــر برنامه هــای متنــوع بــود‪.‬‬ ‫در شهرداری مالرد برگزار شد؛‬ ‫برگزاری همایش کارکنان حسینی شهرداری مالرد‬ ‫با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫همایــش کارکنــان حســینی شــهرداری مــارد بــا عــزاداری بــرای ســید و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبداهلل الحســین علیه الســام برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری مــارد؛ هم زمــان بــا فرارســیدن مــاه محــرم بــا همــت پایــگاه بســیج شــهید کلهــر‪ ،‬مدیریــت فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری مــارد‪ ،‬همایــش کارکنــان حســینی شــهرداری مــارد بــا عــزاداری بــرای ســید و ســاالر شــهیدان‬ ‫حضــرت اباعبداهلل الحســین علیه الســام‪ ،‬ســخنرانی حضــرت حجت االسالم والمســلمین حســینی؛ امام جمعــه شهرســتان مــارد برگــزار شــد‪ .‬در این مراســم‬ ‫کــه بــا قرائــت زیــارت عاشــورا و مرثیه ســرایی مداحــان اهل بیــت(ع) بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬در فضــای بــاز و در ضلــع شــرقی ســاختمان مرکــزی‬ ‫شــهرداری مــارد برگــزار شــد ریاســت و اعضــای شــورای اســامی شــهر‪ ،‬معاونیــن‪ ،‬مدیــران و کارکنــان شــهرداری مــارد حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫بازدید شهردار مالرد ‬ ‫از پروژه های سطح شهر‬ ‫محمدصــادق کولیونــد؛ شــهردار مــارد طبــق برنامــه هفتگــی از پروژه هــای در دســتِ اقدام‬ ‫بازدیــد کــرد‪ .‬به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری مــارد؛ ایــن بازدیــد‬ ‫از رونــد تکمیلــی پــروژه ســاختمان اداری پــارک مشــاهیر در مســاحت ‪۱۸۰۰‬مترمربــع و بــا‬ ‫اعتبــاری بالغ بــر ‪۶۰‬میلیاردریــال و همچنیــن پــروژه پــارک یــاس واقــع در خیابــان ســعدی‬ ‫در مســاحت شـش هزارمترمربع بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪۱۰‬میلیاردریــال انجــام پذیرفــت»‪ .‬وی در‬ ‫ادامــه بازدیــد از ســطح شــهر به صــورت ســرزده باحضــور در ایســتگاه اتش نشــانی مهراذیــن‬ ‫از رونــد خدمات رســانی به صــورت مســتقیم بازدیــد کــرد و نکاتــی را درجهــت بهبــود‬ ‫خدمات رســانی یــاداور شــد‪ .‬بازدیــد از شــرکت مــارد شــیر و گفت وگــو بــا مدیــران شــرکت‬ ‫مذکــور درخصــوص توافقــات به عمل امــده بخــش دیگــری از برنامــه بازدیــد امــروز شــهردار‬ ‫مــارد بــود‪.‬‬ ‫میز خدمت در مصال نماز جمعه شهر مالرد برگزار شد‬ ‫دیــدار چهره به چهــره مســئولین شــهر مــارد بــا شــهروندان در مصــا نمــاز جمعــه تحت عنــوان میــز خدمــت برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری مــارد؛ ســخنران قبــل از خطبه هــای نمــاز جمعــه‪ ،‬برنجــی فرمانــدار شهرســتان‬ ‫مــارد بودنــد‪ .‬بعــد از برگــزاری نمــاز جمعــه‪ ،‬فرمانــدار شهرســتان مــارد‪ ،‬ایینه ونــد؛ رئیــس شــورای اســامی شــهر مــارد‪ ،‬پودینــه؛ معاونــت شهرســازی و دیگــر معاونیــن شــهرداری مــارد و روســای دســتگاه های دولتــی شــهر بــا حضــور خــود در بین شــهروندان پس‬ ‫از شــنیدن مشــکالت نســبت بــه رفــع ان هــا دســتورات الزم را بــه واحدهــای زیرمجموعــه صــادر کردند‪.‬‬ ‫مدیر فرهنگی‪ ،‬اجتماعی شهرداری مالرد خبر داد؛‬ ‫حضور شهرداری مالرد در کنار هیئات مذهبی در برگزاری پرشور عزاداری ساالر شهیدان‬ ‫مدیــر فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری مــارد بااشــاره به حضــور پرشــور و کمــک‬ ‫همه جانبــه شــهرداری مــارد در کنــار هیئــات مذهبــی شــهر مــارد درراســتای‬ ‫برگــزاری هرچه پرشــورتر عــزاداری حضــرت اباعبــداهلل حســین(ع) در ایــام دهــه‬ ‫اول مــاه محرم الحــرام‪ ،‬گفــت‪« :‬در کنــار ســایر اقدامــات فرهنگــی به منظــور‬ ‫رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و حفــظ ســامتی عــزاداران شــش بوســتان‬ ‫و فضــای ورزشــی توســط شــهرداری مــارد دراختیــار هیئــات مذهبــی و مجالس‬ ‫عــزاداری قــرار گرفــت»‪ .‬به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل‬ ‫شــهرداری مــارد؛ محمدرضــا کاوســی باتاکیدبــر اهتمــام شــهرداری در ایجــاد‬ ‫بســترهای فرهنگــی مذهبی مناســب در ســطح شــهر مــارد اظهــار داشــت‪« :‬در‬ ‫دهــه اول مــاه محــرم امســال شــش بوســتان و فضــای ورزشــی دراختیــار هیئــات‬ ‫مذهبــی عــزاداری ســید و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبداهلل الحســین(ع) قــرار‬ ‫گرفــت اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬از جملــه ایــن مــوارد می تــوان بــه دراختیارقــراردادن‬ ‫اختصاصــی ســه بوســتان بانــوان بــا همــکاری ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای‬ ‫ســبز شــهری در مارلیــک‪ ،‬سراســیاب شــرقی و مــارد بــه هیئت هــای ویــژه‬ ‫بانــوان اشــاره کــرد کــه مــورد اســتقبال چشــمگیری ازســوی بانــوان شــهر‬ ‫مــارد قــرار گرفــت»‪ .‬مدیــر فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری مــارد بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«بخشــی از بوســتان امــام خمینــی(ره) و فضــای زمیــن بازی در بوســتان کاشــانی‬ ‫و ســوله ورزشــی خیابــان شــهید مصیـب زاده نیــز دراختیــار هیئات شــاخص قرار‬ ‫گرفتنــد»‪ .‬کاووســی گفــت‪« :‬درراســتای حمایــت از هیئت هــای شــاخص شــهری‬ ‫بخشــی از تجهیــزات فضاســازی مختــص هیئــات نیــز ازســوی شــهرداری بــا‬ ‫همــکاری مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل ماننــد داربســت‪ ،‬ســازه اســپیس‬ ‫و چــاپ بنــر تامیــن شــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬دیگــر اقدامــات انجام گرفتــه می تــوان‬ ‫بــه اهــدای پرچــم نفیــس منقــوش بــه اســم متبــرک حضــرت سیدالشــهدا(ع) و‬ ‫پــاکارد ویــژه محــرم در مســاجد‪ ،‬هیئــات‪ ،‬ادارات و ســازمان های تابعه شــهرداری‬ ‫بــود تــا ضمــن مشــارکت شــهرداری در فضاســازی هیئــت مذهبی‪ ،‬نــکات ایمنی‬ ‫درخصــوص برگــزاری مراســم ســوگواری بــا رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی‬ ‫نیــز امــوزش داده شــود»‪ .‬مدیــر فرهنگــی اجتماعــی بااشــاره به ابتــکارات‬ ‫جدیــد ازســوی تعــدادی از کانون هــای فرهنگــی شــهر خاطرنشــان کــرد‪« :‬در‬ ‫محــرم امســال شــاهد طرح هــای ویــژه ای ماننــد ایســتگاه صلواتــی ماســک‪،‬‬ ‫ماشین نویســی و پخــش و نصــب پوســتر صلواتــی بودیــم کــه بخــش عمــده ای از‬ ‫ان توســط نوجوانــان پرشــور و عالقه منــد بــه مکتــب سیدالشــهدا(ع) به صــورت‬ ‫خودجــوش صــورت گرفــت کــه شــهرداری درزمینــه تهیــه اقــام بــا ایــن گروه ها‬ ‫نیــز مشــارکت ویــژه کــرد»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3122

روزنامه سایه 3122

شماره : 3122
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه سایه 3121

روزنامه سایه 3121

شماره : 3121
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه سایه 3119

روزنامه سایه 3119

شماره : 3119
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه سایه 3118

روزنامه سایه 3118

شماره : 3118
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه سایه 3117

روزنامه سایه 3117

شماره : 3117
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه سایه 3116

روزنامه سایه 3116

شماره : 3116
تاریخ : 1403/04/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!