روزنامه سایه شماره 2059 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2059

روزنامه سایه شماره 2059

روزنامه سایه شماره 2059

‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫شیوع ویروسکرونا‬ ‫‪ 2‬در فصل پائیز افزایش می یابد‬ ‫‪5‬میلیون‬ ‫امیرحســین مدنــی؛ مدیرعامــل بنیــاد «برکــت» بااشــاره به اینکه امســال قصــد دارنــد‬ ‫پنج میلیــون پوشــاک تولیــد کننــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ســرانه مصــرف پوشــاک هــر خانــوار در‬ ‫ســال یک میلیــون و ‪۲۵۰‬هزارتومــان و ســرانه مصــرف پوشــاک روســتایی ‪۸۵۰‬هزارتومان‬ ‫اســت‪ ،‬اگــر بتوانیــم در ســال جــاری این میزان پوشــاک تولیــد کنیــم‪ ،‬از واردات جلوگیری‬ ‫خواهیــم کــرد؛ این درحالی ســت که یک ســوم پوشــاک فعلــی‪ ،‬وارداتی ســت»‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬شهریور ‪ 13 - 1399‬محرم ‪ 2 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2059‬تومان‬ ‫مهم ترین اقدام فرمانداری ری‬ ‫ساماندهی مشکالت پسماند است‬ ‫توصیه رهبر معظم انقالب اسالمی به مدارس دولتی‪:‬‬ ‫عدالت اموزشی و‬ ‫افزایش کیفیت و سطح‬ ‫‪2‬‬ ‫استفاده از عینک بدبینی؛ ممنوع!‬ ‫رئیس جمهــوری بابیان اینکــه نبایــد‬ ‫اجــازه دهیــم تکانه هــای اقتصــادی‬ ‫همچــون تحریــم یــا تنگناهــای کرونایی‪،‬‬ ‫اهنــگ توســعه کشــور را کنــد کــرده و‬ ‫بــه اقتصــاد خانــوار و معیشــت و رفــاه‬ ‫مــردم ضربــه بزنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬دولــت تالش‬ ‫کــرده در دو حــوزه اقتصــاد کالن و اقتصاد‬ ‫خانــوار‪ ،‬سیاســت ها و برنامه هــای‬ ‫دقیقــی را تدویــن و اجرایــی کنــد»‪.‬‬ ‫‪ ۲۱‬روش برای ایجاد نگرش مثبت‬ ‫و روش های موثر در حفظ ان‬ ‫نگــرش شــما تعیین کننــده نــوع زندگــی شماســت‪ .‬حتــی اگــر هرزمــان‪،‬‬ ‫انتخاب هــای شــما بــرای رفتــار و عملکردتــان محــدود باشــد؛ امــا انتخاب هایتــان‬ ‫باتوجه بــه نــوع نگرشــتان هرگــز محــدود نمی شــود‪ .‬نگــرش مثبــت باعــث شــادی‬ ‫و بهبــودی هرچه بیشــتر شــما می شــود؛ همچنیــن ســبب بهبــود روابطتــان و‬ ‫حتــی افزایــش شــانس شــما بــرای موفقیــت در هــر اقــدام و عملــی می شــود‪.‬‬ ‫عالوه برایــن؛ نگــرش مثبــت ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز اروندان تصریح کرد؛‬ ‫تحقیق مشترک دانشگاه های ‪ Leeds‬و ‪ Edinburgh‬نشان داد؛‬ ‫نتُن از یخ های زمین‬ ‫ذوب شدنِ ‪28‬تریلیو ‬ ‫نقطه جوشطبیعت!‬ ‫‪7‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫پژمان جمشیدی با «تردید»‬ ‫به اندونزی رفت!‬ ‫‪1‬‬ ‫حمیدرضا اصفی‪« :‬بانک صادرات ایران» چراغ شعبه های خارجی را روشن نگه دارد‬ ‫گزارشی از رابطه بین مصرف فرهنگی و جنسیت‬ ‫مطالعه زنان؛ حریم خصوصی یا مفر رهایی؟‬ ‫«زنــان زن متولــد نمی شــوند؛ بلکــه زن ســاخته می شــوند!» ایــن جملــه‬ ‫شــاید یکــی از مشــهورترین عبــارات در نظریه هــای اجتماعــی مبتنی بــر‬ ‫جنســیت اســت‪ .‬اینکــه خصوصیــات برامــده از جنســیت تاچه حــد طبیعــی‬ ‫بــوده و تاچه حــد محصــول اجتمــاع اســت‪ ،‬پرسشی ســت کــه در ابعــاد‬ ‫مختلــف می تــوان بــه ان پاســخ داد؛ امــا مشــخص اینکه جنســیت‪ ،‬یکــی از‬ ‫مهم تریــن و حتــی شــاید مهم تریــن عامــل در هویت دهــی بــه افــراد اســت‪.‬‬ ‫امــروزه حتــی پیش ازتولــد‪ ،‬نــوزادان پســر و دختــر را بــا رنگ های مشــخص‪،‬‬ ‫از هــم تفکیــک می کننــد و مصــرف کاالهــای مختلــف براســاس جنســیت‬ ‫تثبیــت و پذیرفتــه شــده اند؛ امــا ایــا در عــادات فرهنگــی ماننــد مطالعــه‬ ‫هــم می توانیــم جنســیت را دخیــل بدانیــم؟ در زمان ـه ای کــه شــبکه های‬ ‫اجتماعــی درحال ازبین بــردن مرزهــای زمــان و مــکان هســتند‪ ،‬ایــا‬ ‫همچنــان کاالهــای فرهنگــی مشــتریان جنســیتی دارند؟ بــرای پاسـخ دادن‬ ‫بــه ایــن پرســش در اولین قــدم شــاید بــد نباشــد بــه پیمایــش ملــی مصرف‬ ‫کاالهــای فرهنگــی در ایــران نــگاه بیندازیــم؛ پیمایشــی کــه تابه حــال در‬ ‫س ـه دوره برگــزار شــده اســت و اطالعــات مــوج ســوم ان ســال گذشــته بــا‬ ‫فاصلــه ‪16‬ســاله از مــوج دوم منتشــر شــد‪ .‬عباس کاظمــی؛ اســتاد مطالعات‬ ‫فرهنگــی در نشســتی باعنــوان «نقــد و بررســی یافته هــای مــوج ســوم طرح‬ ‫ملــی مصــرف کاالهــای فرهنگــی» درمــورد یافته هــای ایــن طــرح و نحــوه‬ ‫حضــور زنــان در ان این طــور توضیــح می دهــد‪« :‬مصــرف فرهنگــی در‬ ‫ایــران چهــار ایتــم مهــم دارد؛ اول اینکــه مصــرف فرهنگــی‪ ،‬امــری طبقاتــی‬ ‫و بیشــتر مردانــه اســت‪ .‬ازســوی دیگر‪ ،‬خانواده محــور اســت و جماعت گــرا‪.‬‬ ‫مصــرف فرهنگــی‪ ،‬طبقاتی ســت؛ یعنــی طبقــات بــاال بــا ســطح ســواد بــاال‪،‬‬ ‫ســرمایه اقتصــادی بــاال و متعلــق بــه پایگاه هــای اجتماعــی بــاال‪ ،‬بیشــترین‬ ‫مصــرف فرهنگــی را دارنــد؛ به جــز مــوارد خیلی کــم‪ ،‬طبقــات پائیــن‬ ‫تقریب ـاً کمتریــن بهــره را از مصــرف کاالهــای فرهنگــی دارنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫مصــرف فرهنگــی غالب ـاً مردانــه اســت و ‪۸۰‬درصــد مصــرف فرهنگــی بــا‬ ‫مردانگــی گــره خــورده؛ یعنــی مــردان بیشــترین مصــرف را دارنــد؛ به جــز‬ ‫دو شــکل از مصــرف کــه زنــان جلوتــر هســتند‪ .‬یکی ازان هــا‪ ،‬مربــوط بــه‬ ‫زنــان طبقــات بــاال و تحصیــات باالســت و دیگــری زنــان طبقــات پائیــن‬ ‫و تحصیــات پائیــن‪ .‬الگــوی زنانــه مصــرف در گــروه اول همانجایی ســت‬ ‫کــه الگــوی مصــرف ان در جامعــه پائیــن اســت؛ ازجملــه تئاتــر و ســینما؛‬ ‫امــا زنــان در بدتریــن نــوع مصــرف فرهنگــی نیــز پیش قــدم هســتند کــه‬ ‫ایــن‪ ،‬متعلــق بــه گــروه دوم اســت‪ .‬خاصــه در تماشــای تلویزیــون و ماهــواره‬ ‫و فیلم هــای ترکــی و در شــبکه های ایرانــی نیــز‪ ،‬ای فیلــم را بیشــتر تماشــا‬ ‫می کننــد‪ .‬ایــن؛ هــم خبــر خــوب و هــم خبــر بــد از جامعــه زنــان اســت»‪.‬‬ ‫انچــه در ایــن داده هــا بــرای مــا قابل تامــل اســت‪ ،‬ســهم عمــده مــردان از‬ ‫مصــرف کاالهــای فرهنگــی نظیــر کتــاب اســت و ازطرفــی‪ ،‬اینکــه زنــان در‬ ‫کاالهــای فرهنگــی بیشــتر بــه ســریال های ابکــی و داســتان های عاشــقانه‬ ‫گرایــش دارنــد؛ امــا اینکــه دلیــل اقبــال زنــان بــه محتواهایــی ازاین دســت‬ ‫چیســت‪ ،‬در مطالعات فمینیســتی رســانه پرسشی ســابقه دار اســت‪ .‬جانیس‬ ‫رادوی؛ یکــی از نظریه پــردازان مطالعــات فرهنگــی در ســال ‪ 1984‬در کتابــی‬ ‫باعنــوان «قرائــت داســتان های عاشــقانه» بــه ایــن پرســش پاســخ می دهــد‬ ‫کــه چــرا زنــان تمایــل بیشــتری بــه خوانــدن داســتان های رمانتیــک و‬ ‫عاشــقانه دارنــد؟ او ایــن کتاب را براســاس تحقیقی کــه درمــورد ‪ 42‬خواننده‬ ‫داســتان های عاشــقانه کــه اکثرشــان متاهــل و صاحــب فرزند بودند‪ ،‬نوشــت‬ ‫و معتقــد بــود کــه عمــل کتاب خوانــدن بــرای زنــان به نوعــی ایجــاد‬ ‫حریــم خصوصی ســت و ان هــا ازطریـق ان نوعــی لــذت اتوپیایــی را تجربــه‬ ‫می کننــد‪ .‬رادوی معنــای «عمــل خوانــدن» را کــه فضــا و زمــان خصوصی را‬ ‫به وجــود مـی اورد کــه از مزاحمت هــای شــوهر و کارهــای خانــه عاری ســت‬ ‫را از معنــای «متــن» تفکیــک می کنــد؛ پــس ویژگــی خصوصــی عمــل‬ ‫خوانــدن مهــم اســت؛ ایــن زنــان از خوانــدن داســتان های عاشــقانه لــذت‬ ‫می برنــد؛ چــون بــه ان هــا امــکان می دهــد قلمرویــی خصوصــی بنــا نهنــد‬ ‫کــه در ان‪ ،‬موقت ـاً از خواس ـت های تحمیلــی زندگــی خانگــی رهــا شــوند‬ ‫(نظریه هــای رســانه‪ ،‬ســید محمــد مهــدی زاده‪ .)1389 ،158 ،‬همان طورکــه‬ ‫می بینیــم؛ مطابــق بــا ایــن دیــدگاه‪ ،‬نفــس عمــل مطالعــه بــرای زنــان‪،‬‬ ‫فارغ ازاینکــه بــا چــه محتوایــی باشــد‪ ،‬کارکــرد پیــدا می کنــد‪ .‬زنــان بــا‬ ‫مطالعــه‪ ،‬یــک حریــم شــخصی در فضــای خانــه ایجــاد می کننــد؛ حریمــی‬ ‫کــه تنهــا بــه خــود شــخص تعلــق دارد و عالوه برایــن؛ غرق شــدن در ایــن‬ ‫داســتان ها بــرای زنــان فرصتی ســت بــرای همذات پنــداری از نداشــته های‬ ‫زندگــی شــخصی‪ .‬ایــن دیــدگاه البتــه موافقــان و مخالفــان خــود را دارد؛ امــا‬ ‫مهــم این اســت که دیدگاه هــای افــرادی همچــون رادوی تالشــی بــوده‬ ‫درجهــت کشــف فهــم زنانــه از متــن و جلوگیــری از کلیشه ســازی هایی کــه‬ ‫هرانچــه مخاطــب زنانــه دارد را ســطحی تفســیر می کننــد‪ .‬این موضــوع‬ ‫در ایــران به چه شــکل اســت؟ عالیــه شــکربیگی؛ جامعه شــناس و اســتاد‬ ‫دانشــگاه معتقــد اســت کــه در نهــاد خانــواده و اموزش ایــران‪ ،‬بــرای مطالعه‬ ‫زنــان تعریفــی نشــده و اینکــه چرا اغلــب مصرف فرهنگــی؛ ازجملــه مطالعه‬ ‫در دســت مــردان اســت‪ ،‬ریشــه ای تاریخــی دارد‪ .‬او می گویــد‪« :‬به لحــاظ‬ ‫ریشــه تاریخــی؛ زنــان در نهــاد خانــواده جنــس دوم محســوب می شــدند و‬ ‫در ان ســاختاری کــه وجــود داشــت‪ ،‬زنــان بایــد یــک همســر و مــادر خــوب‬ ‫و ســتونی بــرای پاســخ مطالبــه همــه اعضــای خانــواده می بودنــد‪ .‬در ان‬ ‫ســیر تاریخــی‪ ،‬مطالعه کــردن در زنــان مــا جــای چندانــی نداشــته اســت؛‬ ‫مگراینکــه به نــدرت افــرادی ماننــد پرویــن اعتصامــی یــا بی بــی اســترابادی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تو نهمین سال فعالیت بانک صادرات ایران‬ ‫اغاز شص ‬ ‫ســخنگوی اســبق وزارت امــور خارجــه گفــت‪« :‬بانــک صــادرات ایران‪،‬‬ ‫پیشــروترین بانــک در بخــش توســعه شــعب خارجی ســت کــه ایــن‬ ‫اقــدام بســیار قابل تقدیــر اســت و الزم اســت تــاش شــود تــا چــراغ‬ ‫ایــن شــعب همیشــه روشــن بمانــد»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی بانــک‬ ‫صــادرات ایــران؛ حمیدرضــا اصفــی درخصــوص اهمیــت حفــظ و‬ ‫تــداوم فعالیــت شــعب خــارج از کشــور ایــن بانــک اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«یکــی از اقدامــات ارزشــمند بانــک صــادرات ایــران‪ ،‬داشــتن شــعب‬ ‫کودک ازاری‬ ‫و همسرازاری جرم است‬ ‫سامانه اعالم اسامی‬ ‫همسران دوم!‬ ‫‪3‬‬ ‫خارجی ســت‪ .‬ایــن شــعبه ها بــه مشــتریان مــا در کشــورهای خارجــی‬ ‫کمــک می کنــد تــا به راحتــی بتواننــد مــراودات مالــی خــود را انجــام‬ ‫دهنــد‪ .‬ازســوی دیگر‪ ،‬ضــرورت دارد کــه بانک هــا دراین شــرایط فراتــر‬ ‫از مســئولیت های خــود فعالیــت کننــد تــا ضمــن توســعه روابــط‬ ‫بتواننــد خدمــات گســترده تری هــم بــه مشــتریان ارائــه کننــد‪ .‬البتــه‬ ‫به یــاد داشــته باشــیم کــه بانک هــا در خــارج از کشــور تابــع شــرایط‬ ‫و قوانیــن کشــور پذیرنــده هســتند‪ ،‬به عبارت دیگــر دستشــان در‬ ‫تمامــی زمینه هــا بــاز نیســت و به راحتــی نمی تواننــد هــر فعالیتــی‬ ‫را انجــام دهنــد»‪ .‬ایــن کارشــناس مســائل بین الملــل افــزود‪« :‬اگــر‬ ‫بانــک صــادرات ایــران بتوانــد فعالیت هــای بین المللــی خــود را انجــام‬ ‫داده و در ان موفــق شــود در شــرایط کنونــی تحریم هــا ماننــد یــک‬ ‫بــال بــرای وزارت خارجــه عمــل کــرده اســت‪ .‬افزایــش تعــداد شــعب‬ ‫ازیک ســو و ازســوی دیگر روشــن نگه داشــتن چــراغ شــعبه های‬ ‫موجــود بســیار حائزاهمیــت اســت‪ .‬نبایــد اجــازه دهیــم کــه شــعبه ها‬ ‫تعطیــل شــوند‪ .‬بایــد تــاش شــود کــه حتــی بــا کمتریــن میــزان‬ ‫فعالیــت‪ ،‬شــعبه در کشــور خارجــی حفــظ شــود؛ البتــه بانــک‬ ‫صــادرات ایــران‪ ،‬یکــی از پیشــروترین بانک هــا در بخــش توســعه‬ ‫شــعب خارجی ســت کــه ایــن اقــدام بســیار قابل تقدیــر اســت»‪.‬‬ ‫تولید نفت با رویکرد توجه ویژه به محیط زیست‬ ‫در جوان ترین شرکت باالدستی صنعت نفت کشور‬ ‫وی بااشــاره به اینکه تعــداد بانک هــای جمهــوری اســامی ایــران در‬ ‫خــارج از کشــور کــم نیســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن بانک هــا کــه اغلــب در اروپا‬ ‫و اســیا مشــغول فعالیــت هســتند‪ ،‬تابــع قواعــد و مقــررات بانک هــای‬ ‫مرکــزی کشــورهای پذیرنــده بــوده و کـج دار و مریــز بــه فعالیت هــای‬ ‫بین المللــی می پردازنــد‪ .‬یعنــی به هرحــال یــک چارچــوب و یــک‬ ‫حــدودی بــرای فعالیت هــای ان هــا تعریــف شــده و بیشــتر از ان‬ ‫نمی تواننــد فعالیــت کننــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬بانک هایــی کــه در کشــورهای‬ ‫خارجــی شــعبه دارنــد‪ ،‬می تواننــد چــه در شــرایط تحریــم و چــه در‬ ‫شــرایط عــادی عالوه بــر وظایــف یــک بنــگاه اقتصــادی به گونــه ای‬ ‫عمــل کننــد که جمهــوری اســامی در شــرایط ســخت بتوانــد برخی‬ ‫از مشــکالت و محدودیت هــای خــودش را ازطریــق ان هــا برطــرف‬ ‫کنــد»‪ .‬ســخنگوی اســبق وزارت امــور خارجــه بااشــاره به اینکه یکــی‬ ‫از اقدامــات مهــم بانک هــا در شــعبه های خارجــی‪ ،‬انجــام عملیــات‬ ‫معمولــی بانکداری ســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬به عبارت دیگــر‪ ،‬مشــتریان‬ ‫بانــک در شــعب خارجــی حســاب بــاز می کننــد یــا حســاب جــاری‬ ‫و انتقــال وجــه انجــام می دهنــد و بانک هــا می تواننــد بــه صاحبــان‬ ‫ایــن حســاب ها بــرای انجــام مبــادالت مالــی بین المللــی کمــک‬ ‫کننــد‪ .‬یکی دیگــر از اقداماتــی کــه در فعالیت هــای بین المللــی‬ ‫بانک هــا بســیار مهم اســت باز کــردن اعتبــارات اســنادی بــرای تجــار‬ ‫و تولیدکنندگانی ســت کــه بایــد مــراودات مالــی بــا کشــورهای دیگــر‬ ‫داشــته باشــند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬اگــر بانک هــا بــه شــرایط کشــور در ایــن‬ ‫فضــا اگاه باشــند‪ ،‬به خوبــی می تواننــد فرصت هــا و موقعیت هــا‬ ‫را شناســایی و مناســبات ان را بــرای بهبــود شــرایط فراهــم کننــد‪.‬‬ ‫بــا ایــن کار فرصت هایــی دراختیــار کشــور قــرار می گیــرد کــه‬ ‫می تــوان تنگناهــای موجــود را برطــرف کــرد»‪ .‬اصفــی بابیان اینکــه‬ ‫برقــراری ارتبــاط نزدیــک بــا مقام هــای محلــی‪ ،‬یکــی از فعالیت هــای‬ ‫بانک هــا در خــارج از کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــرای نمونــه‪ ،‬اگــر یــک‬ ‫بانــک در المــان‪ ،‬امــارات یــا در پاریــس شــعبه دارد‪ ،‬بایــد بتوانــد یــک‬ ‫ارتبــاط مناســبی بــا مقامــات محلــی انجــا برقــرار کنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫مشــتری های تاثیرگــذار را بشناســد و یــک ارتبــاط خــوب بــا ان هــا‬ ‫برقــرار کــرده و کار ویــژه انجــام دهــد»‪ .‬ایــن کارشــناس مســائل‬ ‫بین الملــل تاکیــد کــرد‪« :‬ایــن کار ویــژه‪ ،‬همــان شناســایی نیازهــای‬ ‫مشــتریان و ارائــه خدماتی ســت کــه بتوانــد گــره از مشــکل ان هــا بــاز‬ ‫کنــد‪ .‬البتــه یکــی از فعالیت هــای بانک هــا به خصــوص بانک هــای‬ ‫پرســابقه مثــل بانــک صــادرات ایــران بایــد برقــراری ارتبــاط نزدیک با‬ ‫ســفارت خانه ها در کشــورهای خارجــی باشــد»‪.‬‬ ‫و ‪ ...‬در بســتر خانــواده ای همــراه رشــد می کردنــد؛ امــا فرهنــگ غالــب بــرای‬ ‫زنــان چنیــن حقــی قائــل نبــود؛ لــذا زنــان عــادت بــه مطالعــه را در خدمــت‬ ‫و در حضــور مــردان می دانســتند و به عبارتــی‪ ،‬زنــان بایــد بســترهایی را‬ ‫فراهــم و ارامشــی را ایجــاد می کردنــد کــه مــردان بتواننــد مطالعــه کننــد‪.‬‬ ‫درمقابــل‪ ،‬همیشــه از زنــان مــا خواســته شــده اســت کــه زیبــا باشــند و‬ ‫به خــود برســند و بیشــترین مطالب ـه ای کــه؛ هــم در نهــاد خانــواده و هــم‬ ‫جامعــه از ان هــا خواســته شــده این اسـت که زیبــا باشــند و مدیریــت بــدن‬ ‫در معنــای عــام داشــته باشــند»‪ .‬به اعتقــاد وی؛ تغییــرات تکنولوژیــک در‬ ‫ســال های اخیــر و افزایــش زنــان تحصیل کــرده تاحدزیــادی ایــن معادلــه‬ ‫را تغییــر داده؛ امــا همچنــان بــرای زنــان فرهنــگ و اگاهــی مطالبــه اصلــی‬ ‫نیســت‪ .‬او انگیــزه اقتصــادی را عامــل تحصیــل عمــده زنــان می دانــد و‬ ‫توضیــح می دهــد‪« :‬اکنــون به دلیــل امکاناتــی کــه تکنولــوژی ایجــاد کــرده‪،‬‬ ‫زنــان خیلــی هوشــیارانه توانســته اند از مرحلــه تحقیرشــدگی تاریخــی‬ ‫گــذر کــرده و اگاهانــه در بســتر امــوزش رشــد کننــد و وارد دانشــگاه ها‬ ‫و ســاختار فرهنگــی شــوند‪ .‬بســیار در تعامــات روزمــره می شــنویم کــه‬ ‫بــه زنــان می گوینــد ســعی کنیــد کار کنیــد و دســتتان در جیــب خودتــان‬ ‫باشــد تــا نیــازی نداشــته باشــید؛ چراکــه ان نســلی کــه دارد ایــن نســل را‬ ‫تربیــت می کنــد‪ ،‬از زنانــی تشــکیل شــده کــه به لحــاظ تاریخــی‪ ،‬صدمــات‬ ‫زیــادی از ابعــاد مختلــف دیده انــد؛ ولــی تشــویق بــه تحصیــل ازطــرف ایــن‬ ‫نســل به معنــای کســب و اگاهــی دانایــی نیســت؛ چراکــه بیشــتر دیــد‬ ‫اقتصــادی در پشــت ماجراســت؛ نــه فرهنگــی؛ یعنــی رفتــن به دانشــگاه نه‬ ‫بــرای کســب اگاهــی از شــرایط اجتماعــی و سیاســی؛ بلکــه بــرای کســب‬ ‫شــغل و درامــد بــوده اســت»‪ .‬همان طورکــه می بینیــم؛ عــادات مطالعــه‬ ‫در زنــان موضوعی ســت گســترده کــه بی شــک در یــک گــزارش یــا بــا‬ ‫یــک دیــد نمی تــوان بــه همــه ابعــاد ان پرداخــت؛ امــا مســلماً بــا گســترش‬ ‫تکنولــوژی و در دنیــای متکثــر امــروز‪ ،‬مــا بــا یــک گــروه از مخاطبــان‬ ‫زن مواجــه نیســتیم؛ همان طورکــه اکثــر فروشــندگان کتابــی کــه بــرای‬ ‫تهیــه ایــن گــزارش پــای صحبتشــان نشســتم نیــز تاکیــد می کردنــد‪،‬‬ ‫مشــتریان زن ان هــا‪ ،‬مخاطــب طیــف گســترده ای از موضوعــات هســتند؛‬ ‫از رمان هــا و اثرهــای ادبــی مهــم و عامیانــه تــا کتاب هــای روانشناســی‬ ‫کــه به شــکل مشــخص بــه جنســیت ان هــا برمی گــردد؛ از کتاب هــای‬ ‫دینــی تــا کتاب هــای مربــوط بــه روانشناســی و تربیــت فرزنــدان؛ امــا فــارغ‬ ‫از این موضوعــات ان هــا تاکیــد دارنــد کــه مشــتریان زن هــرروز تعدادشــان‬ ‫بیشــتر می شــود و بســیاری از دختــران نوجــوان‪ ،‬مشــتریان پروپاقــرص‬ ‫کتاب فروشــی ها شــده اند‪.‬‬ ‫پردیس سیاسی‪ /‬ایبنا‬ ‫پژمان جمشیدی با «تردید»‬ ‫به اندونزی رفت!‬ ‫فیلــم کوتــاه «تردیــد» به نویســندگی و کارگردانــی علــی تصدیقــی؛ بــا بــازی‬ ‫پژمــان جمشــیدی‪ ،‬نیلوفــر کوخانــی و شــهرام شــریعت؛ در چهاردهمیــن‬ ‫جشــنواره بین المللــی فیلــم «بالــی»؛ یکــی از قدیمی تریــن و البتــه بزرگ تریــن‬ ‫جشــنواره های ســاالنه کشــور اندونــزی پذیرفتــه شــد‪ .‬به گــزارش هنرانالیــن؛‬ ‫ای ـن دوره از جشــنواره بین المللــی فیلــم «بالــی» برخــاف ســال های گذشــته‬ ‫کــه در مــاه ســپتامبر برگــزار می شــد‪ ،‬به دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬در مــاه‬ ‫مِــی ســال ‪ ۲۰۲۱‬برگــزار خواهــد شــد‪ .‬ایــن فیلــم کوتــاه در چهارمیــن دوره‬ ‫جشــنواره بین المللــی «تردبــر میتــن» نیــز از ســوم تــا پنجــم ســپتامبر برابــر‬ ‫بــا ‪ ۱۳‬تــا ‪ ۱۵‬شــهریورماه در شــهر لَنســینگ ایالــت میشــیگان امریــکا نمایــش‬ ‫داده می شــود‪ .‬در خالصه داســتان فیلــم کوتــاه «تردیــد» به تهیه کنندگــی‬ ‫فرهــاد قدیمــی کــه در ســال ‪ ۱۳۹۸‬ســاخته شــده‪ ،‬امــده‪ :‬در زندگــی ممکــن‬ ‫اســت تصمیمــات بســیارکوچکی منجــر بــه اتفاقــات بزرگــی شــود ‪...‬؛ ایــن فیلم‪،‬‬ ‫محصــول «ســییرا اســتودیو» بــوده کــه از ســال ‪ 95‬توســط علــی تصدیقــی و‬ ‫فرهــاد قدیمــی بــرای تولیــد فیلــم و انجــام مراحــل پس ازتولیــد فیلــم راه اندازی‬ ‫شــده اســت‪ .‬پخــش جهانــی ایــن اثــر را «میدیــا کیاســت» برعهــده دارد‪.‬‬ ‫دیگــر عوامــل ایــن فیلــم عبارت انــد از مدیــر فیلم بــرداری‪ :‬میــاد حســینی‪/‬‬ ‫صداگــذاری‪ :‬حســین ابوالصــدق‪ /‬تدویــن‪ :‬اشــکان مهــری‪ /‬صدابــردار‪ :‬ساســان‬ ‫کریمــی‪ /‬جلوه هــای بصــری و تصحیــح رنــگ‪ :‬علــی تصدیقــی‪ /‬موســیقی‪:‬‬ ‫حســین منصــف‪ /‬مدیــر تولیــد‪ :‬پروانــه نــوروزی‪ /‬طــراح گریــم‪ :‬پدیــده اشــتاب‪/‬‬ ‫طــراح لبــاس‪ :‬صحــرا علیشــاهی‪ /‬اوا‪ :‬بهنــاز حکیــم‪ /‬دســتیار کارگــردان‪ :‬مــاکان‬ ‫منصــف‪ /‬ترجمــه‪ :‬ســوگند اقوامــی‪ /‬مشــاوره رســانه‪ :‬زهــرا نجفــی‪.‬‬ ‫نمایشگاه «سرچشمه هنر»‬ ‫در گالری «گل های داودی»‬ ‫سایه تعلیق بر سر فدراسیون فوتبال ایران‬ ‫فدراســیون بین المللــی فوتبــال (فیفــا) قصــد دارد فدراســیون فوتبــال‬ ‫ایــران را زیــر تیــغ تعلیــق ببــرد‪ .‬به گــزارش ورزش ســه؛ علــت ایــن‬ ‫تصمیــم مســئوالن فیفــا‪ ،‬مســئله دخالــت مقامــات قضایــی و دولتی در‬ ‫امــور مربــوط بــه فدراســیون فوتبال اســت کــه حــاال فدراســیون فوتبال‬ ‫ایــران را دراســتانه تعلیــق قــرار داده‪ .‬این درحالی سـت که چندی پیــش‬ ‫فدراســیون فوتبــال به دلیــل ایراداتــی کــه بــه اساســنامه وارد شــده بود‪،‬‬ ‫خطــر تعلیــق را احســاس می کــرد و حــاال درشــرایطی که هنــوز ایــن‬ ‫مشــکل به صــورت کامــل حــل نشــده‪ ،‬به دلیلــی مشــابه دوبــاره ســایه‬ ‫تعلیــق را روی ســر خــود احســاس می کنــد‪ .‬در نامــه ارســالی فیفــا‬ ‫خطــاب بــه مهــدی محمدنبــی امــده‪ :‬دبیــرکل محتــرم؛ ازطریــق منابع‬ ‫مختلــف قابل اعتمــاد؛ ازجملــه رســانه هایی کــه ســخنان مقام هــای‬ ‫مســئول را نقــل کرده انــد‪ ،‬متوجــه شــدیم کــه چندتــن از اعضــای‬ ‫ارشــد فدراســیون فوتبــال ایــران ازســوی ســازمان بازرســی کل کشــور‬ ‫متهــم بــه «اهمــال در انجــام وظیفــه» شــده اند‪ .‬دلیــل این مســئله‬ ‫هــم حکــم اخیــر کمیتــه تعییــن وضعیــت فیفــا دربــاره یــک مــورد‬ ‫مربــوط بــه انجام نــدادن وظایــف در یــک قــرارداد بــوده؛ جایی کــه‬ ‫فدراســیون فوتبــال ایــران بــه پرداخــت حــدود شــش میلیون یورو‬ ‫بــه مــارک ویلموتــس؛ مربــی ســابق تیــم ملــی فوتبــال ایــران محکــوم‬ ‫شــده اســت‪ .‬نیــز متوجــه شــدیم کــه تحقیقــات بیشــتر و اقدام هــای‬ ‫قانونــی احتمالــی علیــه ایــن افــراد ازســوی دادســتان کل تهــران‬ ‫دردست بررسی ســت‪ .‬پیش ازهرچیــز بایــد ذکــر کنیــم کــه فیفــا‬ ‫و ای اف ســی کام ـ ًا مخالــف اســتفاده از تهدیدهــای قانونــی و تــاش‬ ‫بــرای مرعوب کــردن فــرد یــا گروهی ازافــراد؛ بــا اســتفاده از قــدرت‬ ‫مقام هــای قانونــی بی ارتبــاط بــه ان هــا و درنتیجــه‪ ،‬زیرســوال رفتن‬ ‫قدرتشــان هســتند‪ .‬باتوجه بــه این مســئله‪ ،‬برای انکــه تمــام زوایــای‬ ‫قضیــه روشــن شــود‪ ،‬از شــما درخواســت می کنیــم تــا روز دوم‬ ‫ســپتامبر ‪( ۲۰۲۰‬امــروز) بــرای ای اف ســی و فیفــا مــدارک الزم و مرتبط‬ ‫بــا وضعیــت فدراســیون فوتبــال و اتهام هــای مطروحــه را ارســال کنیــد‪.‬‬ ‫از ایــن فرصــت اســتفاده و بــه شــما یــاداوری می کنیــم براســاس بند ‪۱‬‬ ‫مــاده ‪ ۱۲‬و مــاده ‪ ۱۹‬فیفــا؛ اعضــای فیفــا باید مســائل و مشکالتشــان را‬ ‫به شــکل مســتقل حــل کننــد و نبایــد تحت تاثیــر فــرد ســومی باشــند‪.‬‬ ‫هرگونــه تخلــف از ایــن بنــد می توانــد بــه اعمــال جریمــه ازســوی‬ ‫فیفــا منجــر شــود؛ ازجملــه تعلیــق فدراســیون عضــو‪ .‬عالوه برایــن و‬ ‫درارتباط بــا مســائل پیش گفته شــده‪ ،‬می خواهیــم تاکیــد کنیــم کــه‬ ‫هرگونــه نقــض بنــد ‪ 1‬مــاده ‪۱۴‬؛ حتــی درصورتی کــه تاثیــر فــرد ســوم‬ ‫ناشــی از تقصیــر فدراســیون عضــو نباشــد‪ ،‬بازهــم می توانــد منجــر بــه‬ ‫اعمــال جریمــه شــود؛ نــگاه کنیــد بــه بنــد ســوم مــاده ‪ .۱۴‬از شــما‬ ‫متشــکریم و درانتظــار پاســخ شــما در زمــان مقــرر هســتیم‪.‬‬ ‫تولســتوی گفتــه اســت‪« :‬هنــر‪ ،‬یــک فعالیت انســانی و مقصــدش‪ ،‬انتقــال عالی ترین‬ ‫و بهتریــن احساساتی ســت کــه انســان ها بدان هــا دســت یافته انــد»؛ ازایــن رو‪،‬‬ ‫مخاطبــان می تواننــد بــا «سرچشــمه هنــر» کــه نشــان دهنده عواطــف اســت‪،‬‬ ‫ارتبــاط برقــرار کننــد‪ .‬نمایشــگاه «سرچشــمه هنــر» در گالــری «گل هــای داودی»‬ ‫‪ ۴۰‬اثــر منتخــب از هنرمنــدان ایــن جامعــه را به نمایــش می گــذارد‪ .‬افتتاحیــه ایــن‬ ‫رویــداد جمعــه ‪ ۱۴‬شــهریورماه ‪ 99‬بیــن ســاعات ‪ ۱۷‬تــا ‪ ۱۹‬اســت و نمایشــگاه تــا‬ ‫‪ ۱۹‬شــهریورماه جــاری ادامــه دارد‪ .‬ســاعات بازدیــد از ان نیــز ‪ ۱۶‬تــا ‪ ۱۹‬بــوده و‬ ‫ورود بــرای تمــام افــراد ازاد اســت‪ .‬ادرس‪ :‬تهــران‪ ،‬خیابــان طالقانــی‪ ،‬بیــن حافــظ و‬ ‫نجــات اللهــی‪ ،‬جنــب بانــک ملــی‪ ،‬پــاک ‪ .۲۶۳‬هنرمنــدان شــرکت کننده در ایــن‬ ‫رویــداد عبارت انــد از علیرضــا نیــاکان‪ ،‬امیــن شــکورپور‪ ،‬ارزو عمــو عموئــی‪ ،‬شــقایق‬ ‫واحــدی‪ ،‬گلنــاز احمــدی‪ ،‬مهدیــه فضلــی‪ ،‬امیــر میانجــی‪ ،‬بهــرام شــاه محمودی‪،‬‬ ‫نازنیــن عســگری‪ ،‬بهمــن کرمــی‪ ،‬مرجــان حســینی‪ ،‬ســیمین اصانلــو‪ ،‬کوثــر‬ ‫موســوی‪ ،‬احمدرضــا محســنی پور‪ ،‬الهــام شــریف‪ ،‬نیلوفــر قهرمانــی‪ ،‬پیام شــیرزادی‪،‬‬ ‫بهــاره صیقالنی نــژاد‪ ،‬نوشــین ظهــوری‪ ،‬فاطمــه کالتــه عربــی‪ ،‬رعنــا ســلمانی‪ ،‬زهــرا‬ ‫شــورخانی‪ ،‬مرتضــی ســمندری خطایــی‪ ،‬فاطمــه عزیــزی‪ ،‬ســمیه رحیمــی منعــم‪،‬‬ ‫راضیــه براتــی و بهنــاز اســداللهی‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫برگزار شد؛‬ ‫چهار شنبه‪ 12‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2059‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند؛‬ ‫نشست خبری سخنگوی دولت‬ ‫علــی ربیعــی در نشســت خبــری‪ ،‬بــا تســلیت ایــام ســوگواری محــرم اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬ایــام محــرم هرســاله فرصــت بی نظیــری بــرای درس امــوزی از‬ ‫غنــای فرهنــگ حسینی ســت‪ .‬درس هــای مــاه محــرم‪ ،‬واقعــه کربــا بــرای‬ ‫ابنــای بشــر شــمردنی نیســت؛ امــا این روزهــا کــه مــردم مــا زیــر فشــار‬ ‫تحریــم‪ ،‬تبعیــض و ســتم شــقی ترین دولتمــردان امریکایــی هســتند‪،‬‬ ‫بایــد یک باردیگــر خاضعانــه به پــای مکتــب ســاالر شــهیدان بنشــینیم و‬ ‫درس هــای مــاه محــرم را نه تنهــا بــرای خــود؛ بلکــه بــرای همــه ملت هــای‬ ‫عالــم بازخوانــی کنیــم»‪ .‬ســخنگوی دولــت افــزود‪« :‬بگذاریــم همــه زورگویان‬ ‫بداننــد ملتــی کــه محــرم و عاشــورا دارد‪ ،‬نــه بــه ســتمگری کرنــش می کنــد‬ ‫و نــه عــزت را بــا خفــت بــه معاملــه می گیــرد‪ .‬ملــت امام حســین(ع) و‬ ‫ازادگــی و ایســتادگی و ایثــار و نیــز ملــت امام حســن(ع) بــا صبــر و صلــح هم‬ ‫ رســانی دولــت؛ وی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫هســتیم»‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع‬ ‫ِ‬ ‫«مــا اطمینــان داریــم کــه سیاســت تحریــم و فشــار بــر مــردم مــا بـه زودی با‬ ‫شکســتی به یادماندنــی مواجــه خواهــد شــد و از امــروز می تــوان نشــانه های‬ ‫ایــن شکســت و درماندگــی را در چهــره رهبــران رژیــم امریــکا دیــد‪ .‬تصادفی‬ ‫نیســت کــه وزیــر امــور خارجــه امریــکا ناکام تریــن وزیــر در تاریــخ ان‬ ‫کشــور شــناخته شــده و ایــن‪ ،‬نشــان از شکســت فشــار حداکثری ســت‪.‬‬ ‫امریــکا بایــد بدانــد فشــار حداکثــری‪ ،‬تجربــه ای شکســت خورده اســت و‬ ‫مانــور جدیــد نیــز چیــز جدیــدی بــرای مــا نیســت‪ .‬رژیــم امریــکا درتــاش‬ ‫اســت از ابــزار شــورای امنیــت اســتفاده کنــد و تجــارب نشــان داده به خاطــر‬ ‫خــروج از برجــام‪ ،‬از وجاهــت و حقــوق بین المللــی تهــی بــوده و فاقــد‬ ‫مشــروعیت نــزد افــکار عمومی ســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه رژیــم امریــکا‬ ‫مســتق ًال نیــز هرچــه تــوان بــرای ابــزار تحریــم داشــته‪ ،‬بـه کار بســته اســت‬ ‫و چیــز جدیــد بــرای اســتفاده از ان در چنتــه نــدارد‪ ،‬گفــت‪« :‬در نقطــه‬ ‫تالقــی اراده ملــی ازیک ســو و انــزوای جهانــی امریــکا ازســویی دیگــر‪ ،‬فشــار‬ ‫حداکثــری درحال تبدیــل فشــار بــه خــود امریکاســت‪ .‬در طــرف دیگــر‪ ،‬مــا‬ ‫درحال تولیــد و بهره بــرداری از فرصت هــای جدیــدی در جامعــه جهانــی‪،‬‬ ‫تــوام بــا ظرفیت ســازی داخلــی هســتیم و بااتکابــه ایــن نقــاط قــوت‬ ‫بیش ازهرزمــان بــه ناامیــدی کامــل دشــمنان مــردم نزدیــک شــده ایم»‪ .‬وی‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬رئیس جمهــوری نقشــه راه اقتصــادی یک ســال باقی مانــده‬ ‫بــه قــرن جدیــد را بــا مــردم درمیــان می گــذارد کــه شــامل برنامه هــا و‬ ‫پروژه هــای مهــم و اثرگــذار در زندگــی مــردم اســت‪ .‬ایــن‪ ،‬پیــام روشنی ســت‬ ‫مبنی براینکــه دولــت بــا همــه تنگناهــا و فشــارها و محدودیت هــا‪ ،‬هیـچ گاه‬ ‫در رســاندن کشــورمان بــه جایگاهــی کــه ســزاوارش اســت‪ ،‬از پا نمی نشــیند‬ ‫و بــا درک ســختی های تحمیل شــده بــر زندگــی مــردم‪ ،‬امیدوارانــه به ســوی‬ ‫اینــده ای روشـن تر بــرای مــردم ایــران حرکــت خواهــد کــرد‪ .‬بــرای دولــت‪،‬‬ ‫ســال اخــر به معنــای پایان یافتــن تــاش نیســت و بــا نــگاه بــه فرصت هــا‬ ‫و قوت هــا و بااتکابــه ظرفیت هــای بــزرگ ملــی‪ ،‬ایــن نقشــه راه را باجدیــت‬ ‫تعقیــب خواهــد کــرد‪ .‬ســال اخــر نــه یــک پایــان؛ بلکــه پایانــه عزیمــت‬ ‫بــه قــرن جدیــد اســت»‪ .‬وی بــا تشــکر از همراهــی مــردم عــزادار و همــه‬ ‫کســانی که در اشــتی دادن سیاســت ســامت و مراســم ســوگواری ایام محرم‬ ‫نقش افرینــی کردنــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬امســال‪ ،‬شــیوه ای از عــزاداری را بنیــان‬ ‫گذاشــتیم کــه هــم عــزای حســینی زنــده نگــه داشــته شــد و هــم ســامت‬ ‫عــزاداران و تضــادی بیــن اصــل ســامت و عــزاداری نداشــتیم‪ .‬امســال‬ ‫هیئت هــای جمعیتــی بــزرگ‪ ،‬به طورکامــل موازیــن بهداشــتی را مراعــات‬ ‫کردنــد و درخواســت داریــم کــه برخــی از هیئــت و مراسـم ها نیــز تــا پایــان‬ ‫عزاداری هــا بــر حفــظ موازیــن و رعایــت نــکات بهداشــتی تاکیــد بورزنــد‪.‬‬ ‫امیدواریــم تــا پایــان ایــن ایــام‪ ،‬ســیاق رهبــری به عنــوان الگــو راهنمــای‬ ‫عمــل عــزاداران قــرار گیــرد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬پیش بینــی این اســت که در‬ ‫پائیــز باتوجه بــه فصــل ســرما و پیش بینی ســازمان بهداشــت جهانی؛ شــیوع‬ ‫بیمــاری افزایــش یابــد‪ .‬مــا نمی توانیــم کشــور را تعطیــل کنیــم؛ امــا بایــد‬ ‫کارهایی کــه تاثیــری بــر معیشــت خانــوار دارنــد به حداقــل و موارد بهداشــت‬ ‫فــردی نظیــر اســتفاده از ماســک‪ ،‬کاهــش تــردد و شست وشــو را بــه حداکثر‬ ‫برســانیم»‪ .‬وی دربــاره اینکــه باتوجه بــه درپیش روبــودن پائیــز و احتمــال‬ ‫شــیوع انفلوانــزا در کنــار کرونــا‪ ،‬دولــت چــه تمهیداتــی بــرای تهیــه واکســن‬ ‫ایــن ویــروس انجــام داده تــا بــا توزیــع گســترده ان در مراکــز بهداشــتی‬ ‫شــاهد کمبودهــا دراین زمینــه نباشــیم و ایــا مذاکــره ای بــا کشــورهایی کــه‬ ‫از واکســن کرونــا رونمایــی کرده انــد‪ ،‬انجــام شــده تا درصــورت تائید ســازمان‬ ‫بهداشــت جهانــی؛ ایــن واکســن دراختیــار مــا نیــز قــرار گیــرد؟ اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«درمــورد شــیوع انفلوانــزا و تولیــد واکســن بــرای ان‪ ،‬خوشــبختانه فراینــد‬ ‫تولیــد را در داخــل از ماه هــای گذشــته اغــاز کرده ایــم و بــه پیشــرفت های‬ ‫مناســبی رســیدیم تــا محصــول ایرانــی واکســن را بــا کیفیــت جهانــی بــه‬ ‫بــازار برســانیم و شــرکت های دانش بنیــان مــا ای ـن کار را شــروع کرده انــد و‬ ‫امیدوارانــه پیــش می رونــد؛ امــا یــک روندشناســی در وزارت بهداشــت نشــان‬ ‫می دهــد کــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی همچــون اســتفاده از ماســک‬ ‫و دســتکش درمــورد کرونــا‪ ،‬خــود باعــث شــیوع کمتــر انفلوانــزا در پائیــز‬ ‫و زمســتان امســال می شــود‪ .‬درهرحــال‪ ،‬تولیــدات داخلــی دراین زمینــه‬ ‫کفــاف مــا را نمی دهــد و براین اســاس؛ هفت میلیــون واکســن انفلوانــزا‬ ‫را هــم ســفارش داده ایــم کــه بــه کشــور وارد شــود»‪ .‬ســخنگوی دولــت‬ ‫بااشــاره به اقدامــات وزارت بهداشــت و کادر پزشــکی کشــور بــرای تولیــد‬ ‫واکســن کرونــا در کشــور‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬بــرای تولیــد واکســن کرونــا‪ ،‬ســه‬ ‫مرکــز مختلــف تحت نظــر وزارت بهداشــت بــرای این مهــم کار می کننــد‬ ‫کــه روش هــای هریــک متفــاوت اســت‪ .‬درزمینــه به نتیجه رســیدن ان‬ ‫نیــز برخــی کارشناســان بهداشــتی امیدوارانــه صحبــت می کننــد‪ .‬عالوه بــر‬ ‫ایــن تالش هــا در داخــل؛ بــرای خریــد واکســن کرونــا از خــارج کشــور هــم‬ ‫رئیس جمهــوری دســتور داده کــه ای ـن کار بــا همــکاری وزارت بهداشــت و‬ ‫بانــک مرکــزی صــورت بگیــرد تــا درصــورت ارائــه یــک واکســن تائیدشــده‪،‬‬ ‫مــا نیــز ســهم خــود را از ایــن بــازار داشــته باشــیم و امیدواریــم مشــکلی‬ ‫هــم دراین زمینــه به وجــود نیایــد»‪ .‬وی دربــاره اینکــه باتوجه بــه تهدیــد‬ ‫امریــکا در روزهــای گذشــته نســبت بــه عدم همراهــی ان هــا در مکانیســم‬ ‫ماشــه‪ ،‬درصــورت همراهــی اتحادیــه اروپــا بــا امریــکا‪ ،‬واکنــش ایــران چــه‬ ‫خواهــد بــود؟ گفــت‪« :‬مکانیســم ماشــه یــا به اصطــاح اســنپ بک‪ ،‬یــک واژه‬ ‫جعلی ســت کــه ایــاالت متحــده از روز اول ســعی کــرده ان را بــر ســر زبان هــا‬ ‫بینــدازد کــه نــه در برجــام و نــه در قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬نیامــده اســت‪ .‬انچــه‬ ‫ایــاالت متحــده امریــکا بــه ان اســتناد می کنــد‪ ،‬از اســاس مبنــای حقوقــی‬ ‫نــدارد؛ ایــن کشــور عضــو برجــام نیســت کــه بخواهــد از بندهــای برجــام‬ ‫اســتفاده کند‪ .‬واشــینگتن تفســیری بسیارناشــیانه‪ ،‬کودکانه و زورگویانــه را از‬ ‫ســر اســتیصال ارائــه کــرده اســت کــه تقریبـاً هیــچ کشــوری ان را نپذیرفتــه‪.‬‬ ‫بعــد از درخواســت توزیــع اطالعیــه ازســوی امریــکا‪ ،‬تمــام دیگــر اعضــای‬ ‫دائــم شــورای امنیــت‪ ،‬به عــاوه المــان و قریب به اتفــاق اعضــای غیردائــم‪،‬‬ ‫اظهــار کردنــد کــه امریــکا اساسـاً چنیــن حقــی نــدارد کــه حــال بخواهیــم‬ ‫درمــورد مبانــی حقوقــی ان بحــث کنیــم؛ امــا تصمیم گیــری درمــورد پاســخ‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــه هرگونــه نقــض قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬و برجــام‪،‬‬ ‫برمبنــای مصوبــه مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬برعهــده شــورای عالــی امنیــت‬ ‫ملی ســت‪ .‬حــق مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬هماهنــگ بــا سیاســت کلــی و‬ ‫منســجم نظــام متخــذه در شــورای عالــی امنیــت ملــی‪ ،‬در بررســی همــه‬ ‫گزینه هــای متناســب‪ ،‬همچنــان محفــوظ اســت‪ .‬دولــت نیــز در تعاملــی‬ ‫نزدیــک بــا مجلــس‪ ،‬بــه رایزنــی بــا نماینــدگان مجلــس و شــنیدن مباحث و‬ ‫طرح هــای پیشــنهادی ان هــا درخصــوص تحــوالت سیاســت خارجــی ادامــه‬ ‫خواهــد داد»‪ .‬وی درپاسـخ به پرسشــی دربــاره جزئیــات نقشــه راه اقتصــادی‬ ‫به عنــوان سیاسـت های مدیریــت اقتصــاد کالن بــرای ســال هشــتم فعالیــت‬ ‫دولــت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬بــرای تدویــن نقشــه راه‪ ،‬از ســال اخــر دولــت ابتــدا‬ ‫یــک روندشناســی از تحــوالت داخلــی و خارجــی تاثیرگــذار بر حــوزه اقتصاد‬ ‫صــورت گرفــت‪ .‬محیــط سیاســی‪،‬امنیتی و اقتصــادی جهــان اشــوب زده تر و‬ ‫متالطم تــر از ســال های اخیــر شــده اســت؛ لــذا بــا نگاهــی بــه تهدیدهــای‬ ‫خشــن امریــکا براســاس فرصت هــا و قوت هــا داخلــی نقشــه راهــی بــرای‬ ‫ورود بــه ســال اخــر دولــت و قــرن جدیــد تدویــن شــد‪ .‬براســاس تحلیــل‬ ‫ایــن رونــد در ســال های ‪ ۹۲‬تــا ‪ ۹۶‬وضعیتــی باثبــات داشــتیم کــه متوســط‬ ‫نــرخ رشــد اقتصــادی ‪ ۶.۴‬را تجربــه کــرده و نــرخ تــورم نیــز حــدود ‪۱۰‬درصد‬ ‫و اشــتغال زایی نیــز درحــد قابل قبولــی بــود‪ .‬یکــی از مــوارد مهــم ایــن نقشــه‬ ‫راه‪ ،‬پیشــگیری از تکانه هــا و فشــارهای اقتصــادی ناشــی از کســری بودجــه‬ ‫بــه اقتصــاد و زندگــی مــردم خواهــد بــود؛ بنابرایــن‪ ،‬تامیــن منابــع جایگزین‬ ‫درامــد نفتــی بــرای جبــران کســری بودجــه بــدون پــول پرقــدرت بانــک‬ ‫مرکــزی در نقشــه راه طراحــی شــده و امیــد داریــم بــا اجــرای این بخــش‬ ‫بتوانیــم ســال اخــر دولــت را بــا مهــار و کاهــش تــورم پشت ســر بگذاریــم»‪.‬‬ ‫کریستینا سامپایو‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫عدالت اموزشی و افزایش کیفیت مدارس دولتی‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای؛ رهبــر معظــم انقــاب اســامی در ارتبــاط تصویــری بــا وزیــر‪ ،‬معاونــان‪ ،‬مدیــران و روســای وزارت‬ ‫اموزش وپــرورش در سـی وچهارمین اجــاس اموزش وپــرورش‪ ،‬بــا تشــکر صمیمانــه از مــردم بــرای عــزاداری پرشــور حســینی و حرکــت‬ ‫عظیــم معنــوی همــراه بــا رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬معلمــان را «افســران ســپاه پیشــرفت کشــور» خواندنــد و باتاکیدبــر‬ ‫ضــرورت تربیــت انســان های مومــن‪ ،‬خردمنــد‪ ،‬اندیشــمند‪ ،‬دانشــمند و دارای اخــاق اســامی دراین دســتگا ِه بســیارمهم گفتنــد‪« :‬ســند‬ ‫تحــول اموزش وپــرورش بایــد بــا تبییــن صحیــح و تنظیــم و اجــرای برنامــه جامــع عملیاتــی‪ ،‬زمینه ســاز پــرورش چنیــن افــرادی‬ ‫شــود»‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری؛ ایشــان بــا تســلیت ســالروز شــهادت امام ســجاد(ع)؛ حرکــت‬ ‫عظیــم حضــرت زینــب(س)‪ ،‬امام ســجاد(ع) را قیــام به معنــای حقیقــی کلمــه خواندنــد و افزودنــد‪« :‬پــس از قیــام حســینی در عاشــورا‪،‬‬ ‫قیــام زینبــی ابعــاد مختلــف حادثــه عاشــورا و شــهادت حضــرت سیدالشــهدا(ع) را بــرای بشــریت تثبیــت و مانــدگار کــرد»‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب‪ ،‬ســوگواری ملــت در دهــه اول محــرم‬ ‫امســال را پدیــده ای در تاریــخ کشــور دانســتند و‬ ‫افزودنــد‪« :‬بــا وجــود محدودیت هــای شــدید ناشــی‬ ‫از کرونــا‪ ،‬مــردم‪ ،‬گوینــدگان و مرثیه خوانــان‪ ،‬ضمــن‬ ‫حفــظ شــور حســینی و تشــکیل مجالــس عظیــم‬ ‫و معنــوی‪ ،‬دســتورالعمل ها را رعایــت کردنــد کــه‬ ‫به عنــوان یــک ُمریــد اهل بیــت(ع)‪ ،‬صمیمانــه از همــه‬ ‫عزیــزان تشــکر می کنــم»‪ .‬حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای‬ ‫همچنیــن بــا تشــکر از زحمــات چندماه اخیــر مجموعــه‬ ‫اموزش وپــرورش و گــزارش خــوب وزیــر عنــوان کردنــد‪:‬‬ ‫«برنامه ریــزی و اقدامــات این مجموعــه پــس از شــیوع‬ ‫کرونــا بی ســابقه بــود؛ چــون تجربــه ای دراین زمینــه‬ ‫نداشــتیم کــه از همــه قدردانــی می کنــم»‪ .‬ایشــان‬ ‫در محــور اصلــی سخنانشــان‪ ،‬منطــق و هــدف‬ ‫اموزش وپــرورش در همــه دنیــا را «تربیــت انســان‬ ‫شایســته» خواندنــد و افزودنــد‪« :‬البتــه باتوجه بــه‬ ‫تعاریــف گوناگــون انســان شایســته در مکاتــب مختلف‪،‬‬ ‫نــوع اموزش هــا و پرورش هــا متفــاوت می شــود»‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب افزودنــد‪« :‬در نظــام اســامی‪ ،‬برونــداد و‬ ‫حاصــل ‪۱۲‬ســال تعلیــم و تربیــت کــودکان و نوجوانــان‬ ‫و جوانــان بایــد تربیــت انســان های مومــن‪ ،‬خردمنــد‪،‬‬ ‫متفکــر و اندیشــمند‪ ،‬دانشــمند‪ ،‬بانظــم‪ ،‬باانصــاف‪ ،‬دارای‬ ‫اخــاق اســامی و دریک کلمــه انســان های مجاهــد و‬ ‫اهــل عمــل باشــد»‪ .‬حضــرت ایـت اهلل خامنه ای بــا طرح‬ ‫ایــن پرســش کــه بــرای تربیــت چنیــن انســان هایی‪،‬‬ ‫دســتگاه اموزش وپــرورش بایــد چــه ویژگی هایــی‬ ‫داشــته باشــد؟ افزودنــد‪« :‬بــرای تحقــق منطــق و‬ ‫هــدف انسان ســازی‪ ،‬اموزش وپــرورش به عنــوان‬ ‫لشــکر عظیــم فرهنگــی‪ ،‬نیازمنــد زیربنایی مســتحکم و‬ ‫تحــول بنیادی ســت»‪ .‬رهبــر انقــاب بااشــاره به گذشــت‬ ‫نه ســال از تنظیــم ســند تحــول اموزش وپــرورش‬ ‫افزودنــد‪« :‬در ایــن ســند‪ ،‬اهــداف کالن و راهبردهــای‬ ‫کلــی مشــخص شــده اســت کــه بایــد براســاس‬ ‫سیاســت ها‪ ،‬برنامــه اجرایــی تنظیــم شــود»‪ .‬ایشــان‬ ‫افزودنــد‪« :‬برنامــه اجرایــی ســند تحــول بــا وجــود‬ ‫تالش هــای دولت هــای مختلــف هنــوز به طورکامــل‬ ‫تنظیــم نشــده کــه شــورای عالــی اموزش وپــرورش‬ ‫و مدیریــت کالن ان بایــد ایــن مســئولیت را انجــام‬ ‫دهنــد»‪ .‬رهبــر انقــاب ترمیــم دوره ای ســند تحــول‬ ‫بــا نــگاه تکمیلــی را از مفــاد ســند تحــول و وظیفــه‬ ‫شــورای عالــی انقــاب فرهنگــی خواندنــد و افزودنــد‪:‬‬ ‫«مســئوالن اموزش وپــرورش‪ ،‬این موضــوع را پیگیــری‬ ‫کننــد»‪ .‬ایشــان «زمان بنــدی» و «تعییــن شــاخص های‬ ‫پیشــرفت» را در برنامــه جامــع اجــرای ســند تحــول‬ ‫ضــروری خواندنــد و افزودنــد‪« :‬برنامــه جامــع بایــد‬ ‫متقــن و دربردارنــده همــه اهــداف ســند تحــول باشــد»‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای تبییــن صحیــح ســند‬ ‫محقــق شــود»‪ .‬ایشــان تاکیــد کردنــد‪« :‬نــگاه بــه‬ ‫اموزش وپــرورش بایــد نــگاه بــه یــک دســتگاه زیربنایــی‬ ‫باشــد؛ نــه مصرفــی و هزینه کــردن در ان‪ ،‬همچــون‬ ‫ســرمایه گذاری در مســائل زیربنایــی درنظــر گرفتــه‬ ‫شــود»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬فرهنگ ســازی بــرای‬ ‫ترویــج احتــرام و اکــرام معلمــان در جامعــه را عامــل‬ ‫ســوم در صیانــت از جایــگاه و شــان ایــن قشــر مهــم و‬ ‫تاثیرگــذار دانســتند و گفتنــد‪« :‬دســتگاه های فرهنگــی؛‬ ‫به ویــژه صداوســیما دراین زمینــه نقــش بســیارمهمی‬ ‫دارنــد و بایــد ایــن کار الزم را مســتمر و هنرمندانــه‬ ‫پیــش از ســخنان رهبــر معظــم انقــاب اســامی‪ ،‬محســن حاجی میرزایــی؛ وزیــر‬ ‫اموزش وپــرورش بــا بیــان گزارشــی از فعالیت هــای ایــن وزارتخانــه گفــت‪« :‬تولیــد‬ ‫بســته و محتــوای یادگیــری‪ ،‬سیاســت گذاری در فراینــد جــذب و به کارگیــری‬ ‫معلــم‪ ،‬طــرح هــر دانش امــوز یــک مهــارت‪ ،‬افزایــش حقــوق معلمــان‪ ،‬اغــاز عملیــات‬ ‫احــداث ‪۴۳‬هزارواحــد مســکن فرهنگیــان و افزایش ظرفیــت دانشــگاه های فرهنگیان؛‬ ‫جــزو برنامه هــا و اقدامــات اموزش وپــرورش اســت»‪ .‬وی ســرعت اموزش وپــرورش‬ ‫درواکنش بــه مســئله کرونــا را مناســب دانســت و توضیــح داد‪« :‬کمتــر از یک هفتــه‬ ‫پــس از شــیوع کرونــا‪ ،‬برنامــه تلویزیونــی اموزشــی و حــدود یک مــاه بعــدازان‪ ،‬شــبکه‬ ‫شــاد را راه انــدازی کردیــم؛ در ســال تحصیلــی جدیــد نیــز تضمیــن می دهیــم کــه‬ ‫همــه دانش امــوزان بــه امــوزش دسترســی داشــته باشــند»‬ ‫تحــول را هــم مهــم دانســتند و گفتنــد‪« :‬ســند تحــول‬ ‫بایــد بــرای همــه ســطوح اموزش وپــرورش‪ ،‬به روشــنی‬ ‫و جــذاب تبییــن شــود تــا همــه مدیــران و معلمــان‬ ‫بــرای اجــرای دقیــق ان انگیــزه پیــدا کننــد»‪ .‬رهبــر‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬معلمــان را عناصــر تعیین کننــده در‬ ‫دســتگاه عظیــم فرهنگــی اموزش وپــرورش خواندنــد‬ ‫و باتاکیدبــر لــزوم صیانــت از شــان و نقــش معلمــان‬ ‫گفتنــد‪« :‬معلمــان به معنــای واقعــی افســران ســپاه‬ ‫پیشــرفت کشــور هســتند و حفــظ شــان و جایــگاه‬ ‫معلــم در درجــه اول به عهــده خــود انــان اســت و هــر‬ ‫معلمــی بایــد ایــن احســاس را داشــته باشــد کــه او‬ ‫اینده ســاز اســت»‪ .‬حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای افزودنــد‪:‬‬ ‫«اموزش وپــرورش نیــز بایــد از شــان و جایــگاه معلمــان‬ ‫حمایــت کنــد و ایــن هــدف بایــد بــا کمــک مجلــس و‬ ‫دســتگاه های مرتبــط همچــون ســازمان برنامه وبودجــه‬ ‫انجــام دهنــد»‪ .‬حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای موضــوع‬ ‫جــذب و تربیــت معلــم را بســیارمهم برشــمردند و‬ ‫بااشــاره به دو دانشــگاه فرهنگیــان و شــهید رجایــی‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪« :‬بایــد به گونــه ای برنامه ریــزی‬ ‫و ظرفیت ســازی شــود کــه معلمــان سراســر کشــور‪،‬‬ ‫فقــط از مســیر ایــن دو دانشــگاه وارد اموزش وپــرورش‬ ‫شــوند و مجلس شــورای اســامی نیــز بایــد در تصویب‬ ‫طرح هــا به گونـه ای عمــل کنــد کــه خارج ازمســیر ایــن‬ ‫دو دانشــگاه‪ ،‬ورودی بــه اموزش وپــرورش وجود نداشــته‬ ‫باشــد»‪ .‬ایشــان‪ ،‬درنظرگرفتــن صالحیت هــای دینــی‪،‬‬ ‫اخالقــی و سیاســی را در جــذب معلمــان موردتاکیــد‬ ‫قــرار دادنــد و گفتنــد‪« :‬بایــد در جــذب معلمــان‪ ،‬یــک‬ ‫گزینــش صحیــح و خردمندانــه انجــام شــود و اجــازه‬ ‫ورود نیــروی بی کیفیــت بــه اموزش وپــرورش داده‬ ‫نشــود»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی بــه موضــوع «عدالــت‬ ‫اموزشــی» نیــز اشــاره کردنــد و افزودنــد‪« :‬درمــورد‬ ‫عدالــت اموزشــی و بهره منــدی دانش امــوزان از‬ ‫ســهم مناســب خــود در همــه نقــاط کشــور؛ به ویــژه‬ ‫مناطــق دوردســت و شناســایی و پرورش اســتعدادهای‬ ‫درخشــان در مناطــق محــروم بارهــا صحبــت شــده‬ ‫اســت و اکنون کــه مســئله امــوزش مجــازی مطــرح‬ ‫اســت‪ ،‬موضــوع عدالــت اموزشــی حســاس تر از‬ ‫گذشــته اســت»‪ .‬حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای باتاکیدبر‬ ‫توجــه بــه خانواده هایــی کــه تمکــن مالــی جهــت‬ ‫خریــد ابــزار و وســایل موردنیــاز به منظــور اســتفاده‬ ‫از امــوزش مجــازی را ندارنــد‪ ،‬افزودنــد‪« :‬صداوســیما‬ ‫بایــد ازطریــق امــوزش‪ ،‬بخشــی از خــا عدم امــکان‬ ‫اســتفاده از امــوزش مجــازی را جبــران کنــد»‪ .‬ایشــان‬ ‫یکــی از مــوارد مربــوط بــه عدالــت اموزشــی را‪ ،‬موضوع‬ ‫«مــدارس دولتــی» برشــمردند و گفتنــد‪« :‬بایــد ســطح‬ ‫و کیفیــت مــدارس دولتــی ازلحــاظ اموزشــی و تربیتی‬ ‫به گونــه ای شــود کــه دانش امــوزان احســاس نکننــد‬ ‫بــا تحصیــل در ایــن مــدارس‪ ،‬امــکان قبولــی ان هــا در‬ ‫کنکــور کمتــر اســت و خانواده هــا نیــز تصــور کننــد‬ ‫فرزندانشــان را بــه یــک جــای بی پنــاه می فرســتند»‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب اســامی درخصــوص امــوزش مجــازی‬ ‫و برخــی زیان هــای احتمالــی ان خاطرنشــان کردنــد‪:‬‬ ‫«راه انــدازی شــبکه شــاد‪ ،‬اقــدام بسیارخوبی ســت؛‬ ‫امــا امــوزش مجــازی نبایــد موجــب شــود کــه‬ ‫دانش امــوز درمعــرض اســیب های فضــای مجــازی‬ ‫و خطــرات اخالقــی و اعتقــادی قــرار گیــرد»‪ .‬ایشــان‬ ‫بــه بُعــد پرورشــی در اموزش وپــرورش اشــاره کردنــد‬ ‫و بــا گالیــه از کم توجهــی بــه فعالیت هــای پرورشــی و‬ ‫عقب ماندگــی دراین زمینــه به رغــم تاکیدهــای مکــرر‪،‬‬ ‫گفتنــد‪« :‬باتوجه بــه موضــوع امــوزش مجــازی‪ ،‬بایــد‬ ‫بــرای فعالیت هــای پرورشــی‪ ،‬شــیوه های جدیــدی‬ ‫را طراحــی کــرد تــا این موضــوع مــورد غفلــت بیشــتر‬ ‫قــرار نگیــرد»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬مدارس پــرورش‬ ‫اســتعدادهای درخشــان یــا همــان ســمپاد را از مســائل‬ ‫مهــم و اساســی اموزش وپــرورش خواندنــد و بااشــاره به‬ ‫ابــاغ مصوبــه مربــوط بــه مــدارس ســمپاد کــه بــا‬ ‫تاخیــر هــم انجــام شــد‪ ،‬بــر جدی گرفتــن موضــوع‬ ‫شناســایی و پــرورش اســتعدادهای درخشــان تاکیــد‬ ‫کردنــد و افزودنــد‪« :‬جایــگاه کشــور در المپیادهــا نیــز‬ ‫بایــد بهبــود و ارتقــاء یابــد؛ زیــرا در ســال های اخیــر‪،‬‬ ‫وضعیــت مــا برجســته نبــوده اســت»‪ .‬حضــرت ایـت اهلل‬ ‫خامنــه ای درادامــه بــه وضعیــت مهدکودک هــا و‬ ‫پیش دبســتانی ها اشــاره کردنــد و بــا اظهــار تاســف‬ ‫از رهابــودن مهدکودک هــا به دلیــل اختالفــات برخــی‬ ‫دســتگاه های دولتــی‪ ،‬گفتنــد‪« :‬براســاس گزارش هــای‬ ‫رســیده؛ وضیعــت مهدکودک هــا به هیچ وجــه خــوب‬ ‫نیســت و نبایــد بــه مهدکودک هــا نــگاه مراکــز خدماتی‬ ‫داشــت؛ بلکه مراکز مهم اموزشــی و پرورشــی هســتند»‪.‬‬ ‫حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای همچنیــن بااشــاره به اصــرار‬ ‫غربی هــا بــرای نفــوذ در اموزش وپــرورش کشــورها بــا‬ ‫انگیــزه تحمیل ســبک زندگی غربــی‪ ،‬از «ســند ‪»۲۰۳۰‬‬ ‫یــا نفــوذ در اموزش وپــرورش برخــی کشــورهای منطقه‬ ‫به عنــوان نمونــه یــاد کردنــد و گفتنــد‪« :‬امــروز فلســفه‬ ‫اجتماعــی غــرب‪ ،‬در خــود غــرب شکســت خــورده و‬ ‫مظاهــر فســادانگیز ان؛ از هالیــوود تــا پنتاگــون کام ـ ًا‬ ‫نمایــان اســت»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی باتاکیدبــر‬ ‫حساســیت در مقابــل نفــوذ دشــمن افزودنــد‪« :‬دشــمن‬ ‫قصــد دارد کاری را کــه به وســیله نظامــی از انجــام ان‬ ‫ناتــوان اســت‪ ،‬بــا نفــوذ و از راه هایــی ماننــد ســند ‪۲۰۳۰‬‬ ‫و ســاختن انســان هایی تربیــت کنــد کــه مثــل او فکــر‬ ‫و اهــداف عملیاتــی او را پیــاده کننــد تــا زمینــه غــارت‬ ‫ملت هــا فراهــم شــود»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی در‬ ‫بخــش پایانــی سخنانشــان‪ ،‬اقدام دولــت امــارات متحده‬ ‫عربــی در عادی ســازی روابــط بــا رژیــم صهیونیســتی را‬ ‫خیانتــی بــه دنیــای اســام‪ ،‬جهــان عــرب و کشــورهای‬ ‫منطقــه و بــه مســئله مهم فلســطین خواندنــد و گفتند‪:‬‬ ‫«البتــه این وضعیــت دیــری نخواهــد پاییــد؛ امــا لکــه‬ ‫ننــگ ان بــر پیشــانی کســانی که غصــب کشــور و‬ ‫اواره کــردن ملــت فلســطین را بــه بوتــه فراموشــی‬ ‫ســپردند و پــای صهیونیســت ها را در منطقــه بــاز‬ ‫کردنــد‪ ،‬باقــی خواهــد مانــد»‪ .‬ایشــان بــا ابــراز تاســف از‬ ‫همــکاری دولــت امــارات بــا اقدامــات قســاوت امیز رژیم‬ ‫صهیونیســتی و عناصــر خبیــث صهیونیســت در هیئت‬ ‫حاکمــه امریــکا علیــه مصالــح جهــان اســام و منطقــه‪،‬‬ ‫افزودنــد‪« :‬امیدواریــم اماراتی هــا زودتــر بیــدار شــوند و‬ ‫ایــن کارشــان را جبــران کننــد»‪.‬‬ ‫ادامه اختالفات بین عبداهلل و غنی بر سر اجرای کامل توافقنامه سیاسی‬ ‫رئیس جمهــوری افغانســتان بااینکــه روز دوشــنبه پــس از ســه ماه‬ ‫تاخیــر‪ ،‬نــام ‪ ۱۰‬وزیــر پیشــنهادی را بــرای گرفتــن رای اعتمــاد بــه‬ ‫مجلــس معرفــی کــرد؛ امــا همچنــان بیــن اشــرف غنــی و عبــداهلل‬ ‫عبــداهلل بــر ســر اجــرای کامــل توافقنامــه سیاســی اختــاف وجــود‬ ‫دارد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ افــراد معرفی شــده ازســوی رئیس جمهــوری‬ ‫افغانســتان بــرای گرفتــن رای اعتمــاد از مجلــس در چهارچــوب‬ ‫توافقنامــه سیاســی ‪ ۲۸‬اردیبهشــت ماه بیــن غنــی و عبــداهلل صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬صدیــق صدیقــی؛ ســخنگوی ارگ ریاســت جمهوری‬ ‫افغانســتان‪ ،‬روز دوشــنبه در نشســتی خبــری عنــوان کــرد کــه‬ ‫رئیس جمهــوری ایــن کشــور‪ ،‬اعضــای باقی مانــده کابینــه دولــت را‬ ‫تعییــن کــرده اســت‪ .‬وی افــزود‪« :‬افــراد پیشنهادشــده بــرای دریافــت‬ ‫رای اعتمــاد بــه مجلــس شــامل بشــیر احمــد ته ینــج (وزارت کار و امــور‬ ‫اجتماعــی)‪ ،‬نثاراحمــد غوریانــی (وزارت صنعــت و تجــارت)‪ ،‬قــدرت اهلل‬ ‫ذکــی (وزارت حمل ونقــل)‪ ،‬معصومــه خــاوری (وزارت مخابــرات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات)‪ ،‬انوارالحــق احــدی (نامــزد وزارت کشــاورزی)‪،‬‬ ‫محــب اهلل صمیــم (وزارت مرزهــا و قبایــل)‪ ،‬فضــل احمــد معنــوی‬ ‫(وزارت دادگســتری)‪ ،‬نورالرحمــان اخالقــی (نامــزد وزارت مهاجریــن)‪،‬‬ ‫عبــاس بصیــر (وزارت تحصیــات عالــی) و ســید ســعادت منصــور‬ ‫نــادری (وزیــر دولــت) در امــور صلــح معرفی شــده اند»‪ .‬اشــرف غنــی و‬ ‫عبــداهلل عبــداهلل ‪ ۲۸‬اردیبهشـت ماه ســال جــاری بــا امضــای توافقنامــه‬ ‫دولــت مشــارکتی‪ ،‬بــه جنجال هــای چندین ماهــه انتخاباتــی پایــان‬ ‫دادنــد‪ .‬شــماری دیگــر از وزیــران پیشــنهادی پیش ازایــن بــه مجلــس‬ ‫نماینــدگان بــرای گرفتــن رای اعتمــاد معرفــی شــده بودنــد؛ امــا پیــش‬ ‫از تکمیــل کابینــه و اغــاز رای اعتمــاد بــه وزیــران پیشــنهادی‪ ،‬مجلــس‬ ‫افغانســتان بــرای ‪۴۵‬روز بــه تعطیلــی تابســتانی رفتنــد کــه قــرار اســت‬ ‫در ‪ ۱۵‬شــهریورماه دوبــاره کار خــود را اغــاز کننــد‪ .‬هرچنــد بــا معرفــی‬ ‫کابینــه جدیــد‪ ،‬اختــاف عملی شــدن توافقنامــه سیاســی بیــن کاخ‬ ‫ریاس ـت جمهوری و ســپیدار کاهــش می یابــد؛ امــا گــزارش رســانه های‬ ‫افغانســتان و موضع گیری هــای جدیــد عبــداهلل عبــداهلل نشــان‬ ‫می دهــد کــه هنــوز اختــاف بیــن دو گــروه وجــود دارد‪ .‬بــا اعــام‬ ‫نام هــای اعضــای شــورای عالــی‪ ،‬مصالحــه ملــی افغانســتان طــی فرمــان‬ ‫اشــرف غنــی کــه بــا واکنش هــای سیاســتمداران و احــزاب سیاســی‬ ‫ایــن کشــور مواجــه شــد‪ ،‬شــورای عالــی مصالحــه ملــی افغانســتان در‬ ‫اعالمیــه ای موضــع خــود را چنیــن اعــام کــرد‪« :‬براســاس بنــد ب‬ ‫موافقت نامــه سیاســی ‪ ۲۸‬اردیبهشــت ماه ‪ ،۱۳۹۹‬دربــاره رســمیت و‬ ‫ایجــاد ایــن شــورا‪ ،‬رئیــس شــورای عالــی مصالحــه ملــی در مشــورت‬ ‫بــا رئیس جمهــوری طرف هــا و رهبــران سیاســی‪ ،‬روســای مجلــس‬ ‫کودک ازاری و همسرازاری جرم است‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫ســال ها بــود کــه ازار و خشــونت در خانــواده در همــه کشــورها به نوعــی‬ ‫رایــج بــوده یــا تقریبـاً عمومیــت داشــت‪ .‬اینکــه مــرد بــه خــود اجــازه دهــد در‬ ‫مقــام نــان اور اصلــی خانــواده‪ ،‬رهبــر‪ ،‬رئیــس و حاکــم مطلــق کانــون خانــواده‬ ‫باشــد و هــرگاه خواســت و اراده کــرد‪ ،‬بتوانــد اهــل خانــه را از همســر گرفتــه‬ ‫تــا فرزنــدان مــورد ازار جســمی و روحــی‪ ،‬قــرار دهــد؛ داســتانی غم انگیــز اســت‬ ‫کــه هنــوز در بســیاری از جوامــع به ویــژه جوامــع توســعه نیافته جــاری و‬ ‫ساری ســت؛ امــا همیــن مــرد‪ ،‬مخیــر اســت کــه بــه مســافرت بــرود؛ تفریــح‬ ‫کنــد؛ از مواهــب روزگار بهــره ببــرد؛ امــا زن و بچــه او زندانــی در قفســی به نــام‬ ‫خانــه‪ ،‬روز را بــه شــب برســانند و شــب را هــم مجــددا ً روز کننــد و ایــن یــک‬ ‫روال غیرمتعــارف اســت کــه از هیــچ قانــون‪ ،‬منطــق و فلســفه ای نیــز بهــره‬ ‫نمی گیــرد‪ .‬امــروز درمــورد خانــواده در کشــور عزیزمــان کــه معتقــد بــه دیــن‬ ‫اســام و مفتخــر بــه شــیعه اثناعشــری هســتیم‪ ،‬بــا شــما خواننــده عزیــز بــه‬ ‫ســخن می نشــینم؛ چراکــه اگــر درای ـن راه فقــط یــک کانــون خانــواده هــم از‬ ‫مضــار ایــن ازار رهایــی یابــد‪ ،‬کار و نوشــته مــن مثمرثمــر بــوده اســت‪ .‬بارهــا‬ ‫می گوییــم و اعتقــاد داریــم کــه جــان را خــدا داده اســت و فقــط او می توانــد‬ ‫ان را بگیــرد؛ بارهــا در گفته هــا و نوشــته ها از برابــری زن و مــرد و انســان ها‬ ‫ســخن گفته ایــم؛ همــواره سیاه وســفید و انســان های متفــاوت در نــوع و رنــگ‬ ‫پوســت را بــا هــم برابــر می خوانیــم؛ امــا در عمــل عکــس ان را ثابــت می کنیــم‪.‬‬ ‫می گوییــم از دامــن زن‪ ،‬مــرد بــه معــراج رفتــه‪ ،‬امــا در همیــن زمــان هــم‬ ‫ابلهانــی یافــت می شــوند کــه زن خــود را می کشــند‪ .‬هنــوز در پــاره ای از‬ ‫شــهرهای کشــورمان هســتند مردانــی کــه زن را بــرده خــود می داننــد و‬ ‫هــر ســتمی را بــر او روا می دارنــد و زن هــم متاســفانه توانایــی انجــام هیــچ‬ ‫دفاعــی را از خــود نــدارد‪ .‬ایــن بــرای پــاره ای از مــردم بی فرهنــگ‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫شــده اســت کــه زن‪ ،‬وظیف ـه اش پخت وپــز و فرزنداوری ســت‪ .‬هنــوز هســتند‬ ‫مردانــی کــه زن خــود را به خاطــر عــدم بچه دارشــدن و مشــکالت زایمانــی‪،‬‬ ‫بــه اســارت می کشــند و همســر دیگــری را گرفتــه و حتــی در زیــر یــک ســقف‬ ‫نگــه می دارنــد؛ امــا به راســتی چه کســی مقصــر اســت؟ بی فرهنگــی یــا‬ ‫کم خــردی و عــدم اگاهــی از ارزش هــای زن؟ پــس چــه بایــد کــرد؟ به یقیــن‬ ‫امــوزش ازطریــق رســانه و به خصــوص در مــدارس و از اوان کودکــی‪ ،‬حتــی‬ ‫در جاهــای دورافتــاده‪ ،‬بایــد صــورت گیــرد؛ کــودکان بایــد امــوزش ببیننــد و‬ ‫بــا دیــدن اموزش هــای الزمــه‪ ،‬ان را همچــون گوهــری بــرای بزرگــی خــود‬ ‫بپندارنــد‪ .‬دراین صــورت جامعــه اینــده‪ ،‬جامعــه ای خواهــد بــود کــه در ان‬ ‫تبعیــض نــژادی‪ ،‬قومــی و جنســی از بیــن رفتــه و ســعادت و ســعادتمندی‬ ‫ارمغــان ان جامعــه خواهــد بــود‪ .‬درنتیجــه در یــک جامعــه فرهنگ دیــده‪ ،‬از‬ ‫جنــگ‪ ،‬جــور و ســتم و ازار جنســی خبــری نخواهــد بــود و چنیــن اســت کــه‬ ‫در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته کــه همــگان برابــری جنســی را به رســمیت‬ ‫شــناخته اند‪ ،‬از جنــگ و اختــاف خبــری نیســت و درنتیجــه بخــش عمــده ای‬ ‫از وقــت مــردم به خصــوص قضــات‪ ،‬مصــروف رســیدگی بــه پرونده هــای‬ ‫خانوادگــی ازجملــه ازار جنســی نمی شــود‪ .‬بدیهی ســت؛ فرزندانــی کــه در‬ ‫دامــن اختــاف پــدر و مــادر و به خصــوص ازار جســمی و روحــی مــادر توســط‬ ‫پــدر‪ ،‬رشــدونمو می کننــد‪ ،‬معمــوالً دارای مشــکالت فــراوان روحــی‪ ،‬روانــی‬ ‫هســتند و این مــوارد را به عینــه می تــوان در مــدارس و به ویــژه در کالس هــا‬ ‫مشــاهده کــرد کــه پــاره ای از اوقــات بعضــی از دانش امــوزان بــا وجــود بهــره‬ ‫بســیار هوشــی‪ ،‬در ازمون هــای مدرســه معمــوالً نمی تواننــد بســان دیگــر‬ ‫دانش امــوزان موفــق باشــند و نتیجــه می گیریــم کــه مشــکالت روحــی‪،‬‬ ‫وجــود این قبیــل دانش امــوزان را دربرگرفتــه و در ازمون هــا چنــدان موفــق‬ ‫نمی شــوند‪ .‬اینــک بایــد ارزو کنیــم کــه مــردم کشــور عزیــز مــا‪ ،‬بــا اطاعــت از‬ ‫رهنمودهــای پیامبــر و اولیــای مکــرم دیــن مبیــن اســام‪ ،‬از همســران‪ ،‬مــادران‬ ‫و فرزنــدان خــود به خوبــی نگهــداری کــرده و در زندگــی روزمــره‪ ،‬همیشــه بــا‬ ‫انــان تــوام بــا صفــا و صمیمیــت و در عیــن عدالــت رفتــار کننــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تهیه برنامه همزیستی یک ساله با کرونا‬ ‫معــاون وزیــر کشــور باتاکیدبــر لــزوم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی توســط‬ ‫شــهروندان بــا هــدف قطــع زنجیــره انتقــال «کوویــد‪ »-۱۹‬گفــت‪« :‬کادر درمــان در‬ ‫میــدان میــن نامرئــی فعالیــت می کننــد»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ حســین ذوالفقــاری در‬ ‫تشــریح فعالیــت کمیتــه اجتماعــی امنیتــی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا گفــت‪« :‬پس‬ ‫از تدویــن دســتورالعمل ضوابــط بهداشــتی در کمیتــه اجتماعــی امنیتــی و تصویب در‬ ‫ســتاد ملــی کارگروهــی ذیــل ایــن کمیتــه در ســازمان تبلیغــات تشــکیل و به سراســر‬ ‫کشــور ابــاغ شــد‪ .‬ســتاد ملــی براســاس پیشــنهاد کمیتــه اجتماعــی امنیتــی تمــام‬ ‫دســتگاه ها برنامــه یک ســاله همزیســتی بــا کرونــا را جزءبه جــزء بــا همــکاری وزارت‬ ‫بهداشــت تهیــه کــرده تــا بــه تصویــب ســتاد ملــی برســد کــه در قالــب ایــن طــرح‬ ‫کارکنــان و مراجعیــن مــورد صیانــت قــرار بگیرنــد و چــه برنامه هایــی اجــرا کننــد»‪.‬‬ ‫ساخت ‪۶۱۰‬کیلومتر مسیر دوچرخه در پایتخت‬ ‫معــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری تهــران‪ ،‬از توســعه زیرســاخت ها بــرای‬ ‫دوچرخه ســواری خبــر داد و گفــت‪« :‬ســاخت ‪۶۱۰‬کیلومتــر مســیر دوچرخــه در‬ ‫دســتورکار قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ ســید منــاف هاشــمی افــزود‪:‬‬ ‫«درحال حاضــر برنام ـه ای بــرای ورود دوچرخــه برقــی بــه شــهر وجــود نــدارد؛ بلکــه‬ ‫برنامــه فعلــی مدیریــت شــهری ایجاد و ســاخت مســیرهای پیوســته دوچرخه ســواری‬ ‫در مناطــق ‪۲۲‬گانــه اســت‪ .‬بــرای ورود دوچرخــه برقــی بــه شــهر بایــد ســرمایه گذار‬ ‫بخــش خصوصــی پیــدا کــرد‪ .‬اگــر ســرمایه گذاری تمایــل ورود بــه این بخــش را‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬تســهیالت و امکانــات الزم ارائــه خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫تمام اراضی ساحلی و عرصه های جنگلی‬ ‫تا پایان سال حدنگاری می شوند‬ ‫معــاون حفاظــت و امــور اراضــی ســازمان جنگل هــا‪ ،‬از حدنــگاری تمــام اراضــی‬ ‫ســاحلی و عرصه هــای جنگلــی تــا پایــان ســال ‪ ۹۹‬خبــر داد‪ .‬به گــزارش انــا؛ بهمــن‬ ‫افراســیابی افــزود‪« :‬بــا همــکاری بســیارخوب ســازمان ثبــت‪ ،‬متعهــد شــدیم در ســال‬ ‫جــاری ‪33‬میلیون هکتــار از عرصه هــای منابــع طبیعــی کشــور را حدنــگاری کنیــم‪.‬‬ ‫هــردو ســازمان (ســازمان جنگل هــا و ثبــت) ســازوکار اجرایــی خوبــی بــرای دســتیابی‬ ‫به این هــدف تعریــف کرده انــد»‪.‬‬ ‫افزایش حقوق گروه های پرستاری‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت‪ ،‬منابــع و برنامه ریــزی وزارت بهداشــت‪ ،‬از افزایــش ‪۵۰‬درصــدی‬ ‫امتیــازات فصــل هشــتم ائین نامــه اداری‪،‬اســتخدامی کارکنــان غیــر هیئت علمــی بــرای‬ ‫تمــام کارکنــان دولتــی گــروه پرســتاری خبــر داد‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ دکتــر ســید کامل‬ ‫تقوی نــژاد افــزود کــه ایــن افزایــش‪ ،‬بــرای تمــام کارکنــان دولتــی گــروه پرســتاری؛ اعــم‬ ‫از پرســتاری‪ ،‬اتــاق عمــل‪ ،‬هوشــبری‪ ،‬بهیــار و کمک بهیــار کــه حکم یــا قرارداد مســتقیم‬ ‫بــا مراکــز تابعــه وزارت بهداشــت دارند‪ ،‬خبــر داد‪.‬‬ ‫تورم هفت استان‪ ،‬باالتر از میانگین کشور‬ ‫شــورای ملــی‪ ،‬جامعــه مدنــی و نخبــگان کشــور‪ ،‬ایــن شــورا را تشــکیل‬ ‫می دهــد»‪ .‬در ادامــه ایــن موافقت نامــه ایــن اعالمیــه امــده کــه ایجــاد‬ ‫ایــن شــورا از صالحیت هــای رئیــس شــورای عالــی مصالحــه ملی ســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در بخــش دیگــری از ایــن موافقت نامــه اضافــه شــده کــه‬ ‫ترکیــب شــورای عالــی مصالحــه باید ملــی‪ ،‬جامع و همه شــمول باشــد و‬ ‫دراین راســتا مشــورت بــا رهبــران و جریان هــای مختلــف سیاســی‪،‬مدنی‬ ‫ازقبــل اغــاز و درحال نهایی شــدن اســت‪ .‬این موضــع عبــداهلل عبــداهلل‬ ‫نیــز بیانگــر ان اسـت که همچنــان بــر ســر انتخــاب و چگونگــی اعضــای‬ ‫شــورای عالــی مصالحــه ملــی افغانســتان اختالف نظــر وجــود دارد‬ ‫و فهرســتی کــه در فرمــان رئیس جمهــوری امــده‪ ،‬بــرای عبــداهلل‬ ‫عبــداهلل قابل قبــول نیســت‪ .‬روزنامــه «هشــت صبــح» افغانســتان نیــز‬ ‫دراین رابطــه نوشــته کــه براســاس ادعــای عبــداهلل؛ ترکیــب و تشــکیل‬ ‫شــورای عالــی مصالحــه ملــی در صالحیت اوســت‪ .‬محمدکریــم خلیلی؛‬ ‫رئیــس ســابق شــورای عالــی صلــح و از اعضــای رهبــری گــروه ثبــات و‬ ‫همگرایــی به رهبــری عبــداهلل عبــداهلل نیــز در ســخنرانی روز عاشــورا‪،‬‬ ‫از اشــرف غنــی (رئیس جمهــوری) خواســت کــه توافقنامــه سیاســی را‬ ‫به طورکامــل عملــی کنــد‪ .‬وی از رئیس جمهــوری غنــی انتقــاد کــرد‬ ‫کــه دراین مســیر تنهــا بــه گــروه دولت ســاز کــه خــود رهبــری ان را‬ ‫برعهــده دارد‪ ،‬فکــر می کنــد و این وضعیــت نمی توانــد منجــر بــه ثبــات‬ ‫و صلــح دائمــی در کشــور شــود‪ .‬روزنامــه «هشــت صبــح» از احتمــال‬ ‫دسـت کاری لیســت ارســالی توســط عبــداهلل عبــداهلل بــرای عضویــت در‬ ‫شــورای عالــی ملــی نوشــت کــه بــا واکنــش رئیس جمهــوری مواجــه‬ ‫شــد‪ .‬صدیــق صدیقــی؛ ســخنگوی ارگ ریاســت جمهوری افغانســتان‬ ‫نیــز به تازگــی طــی یــک گفت وگــوی مطبوعاتــی‪ ،‬هرگونــه دسـت کاری‬ ‫در لیســت شــورای عالــی مصالحــه توســط رئیس جمهــوری را رد کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬اساسـاً پیــش از صــدور فرمــان‪ ،‬گفت وگــو بــا سیاســتمداران‬ ‫و به ویــژه عبــداهلل عبــداهلل به عنــوان رئیــس شــورا انجــام شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی تاکیــد کــرد کــه تکمیــل شــورای عالــی مصالحــه‪ ،‬یکــی از‬ ‫اهــداف اساســی حکومــت بــوده و همــواره تــاش شــده تــا مــا بتوانیــم‬ ‫بــا همــکاری یکدیگــر پیشــرفت هایی در رونــد صلــح داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫صدیقــی بااشــاره به ســخنان کریــم خلیلــی کــه گفتــه بــود اشــرف غنی‬ ‫فرصت هــای صلــح را در ســال های گذشــته از دســت داده و نبایــد‬ ‫فرصــت کنونــی را از دســت بدهــد‪ ،‬گفــت‪« :‬رئیس جمهــوری از ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۴‬تاکنــون بــرای صلــح تــاش کــرده اســت»‪.‬‬ ‫گــزارش مرکــز امــار دربــاره تــورم ‪12‬ماهــه منتهــی بــه مردادمــاه خانــوار نشــان‬ ‫می دهــد کــه تــورم ســاالنه هفــت اســتان باالتــر از میانگیــن کل کشــور اســت و‬ ‫هیچ یــک از اســتان ها تــورم زیــر ‪۲۱‬درصــد ندارنــد‪ .‬به گــزارش فــارس؛ در مردادمــاه‬ ‫بیشــترین نــرخ تــورم ماهانــه خانوارهــای کشــور مربــوط بــه اســتان لرســتان بــا‬ ‫‪5.5‬درصــد افزایــش و کمتریــن نــرخ تــورم ماهانــه مربــوط بــه اســتان قــم و مازنــدران‬ ‫بــا ‪۲.۳‬درصــد افزایــش اســت‪ .‬درصــد تغییــر شــاخص کل نســبت به ماه مشــابه ســال‬ ‫قبــل (تــورم نقطه به نقطــه) بــرای خانوارهــای کشــور ‪۳۰.۴‬درصــد اســت‪ .‬بیشــترین‬ ‫نــرخ تــورم نقطه به نقطــه مربــوط بــه اســتان هرمــزگان (‪۳۴.۸‬درصــد) و کمتریــن ان‬ ‫مربــوط بــه اســتان اذربایجــان غربــی (‪۲۴.۸‬درصــد) اســت‪.‬‬ ‫تولید سیم کارت «شاد»‬ ‫با اینترنت ایمن برای دانش اموزان‬ ‫محســن حاجی میرزایــی یکــی از فرصت هــای حاصــل از بحــران اخیــر را رســیدن بــه‬ ‫عدالــت اموزشــی و ارتقــای کیفیــت اموزشــی عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬ایــن موقعیــت‪،‬‬ ‫فرصــت خوبــی بــرای دســتیابی بــه عدالــت اجتماعــی و عدالــت اموزشــی و نیــز ارتقــای‬ ‫کیفیــت اموزشــی به وجــود اورده اســت‪ .‬فرصت هایــی ایجــاد شــده اســت کــه بــا‬ ‫اســتفاده از ان می توانیــم بعضــی مناطــق را بــاال بکشــیم و همســانی ایجــاد کنیــم»‪.‬‬ ‫به گــزارش پانــا؛ وزیــر اموزش وپــرورش افــزود‪« :‬بــه زودی هــردو اپراتــور موبایــل‪،‬‬ ‫ســیم کارت شــاد را تولیــد می کننــد کــه دارای اینترنــت ایمــن بــرای دانش امــوزان‬ ‫اســت‪ .‬امــروز‪ ،‬ظرفیــت مهمــی بــرای اشــاعه فرهنــگ و ارزش هــای دینی طراحی شــده و‬ ‫اگــر از ان خــوب اســتفاده کنیــم‪ ،‬مخاطــرات را به میــزان قابل توجهــی کاهــش داده ایــم»‪.‬‬ صفحه 2 ‫فهرست‬ ‫چهار شنبه‪ 12‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2059‬‬ ‫طوالنی ترین فیلم های هالیوود‬ ‫بســیاری از بهتریــن فیلم هــای‬ ‫هالیــوودی‪ ،‬زمانــی بیشــتر از حــد‬ ‫معمــول دارنــد و همین عامــل باعث‬ ‫می شــود علیرغــم بی نظیــری؛‬ ‫مخاطبــان کم حوصلــه قیدشــان‬ ‫را بزننــد‪ .‬اگــر عــادت داریــد بــدون‬ ‫خمیازه کشــیدن یــا چــک مــداوم عقربه هــای ســاعت و وررفتــن بــا‬ ‫تلفن همــراه‪ ،‬بــرای چندســاعت بــه تماشــای یــک فیلــم بنشــینید‪ ،‬بــا‬ ‫مــا همــراه باشــید‪ .‬راســتی نســخه اصلــی همــه اثــار زیــر‪ ،‬بیش تــر از‬ ‫‪200‬دقیقــه زمان دارنــد و از فیلم هــای تجربــی احتمالــی کــه می تواننــد‬ ‫زمــان بیشــتری را به خــود اختصــاص دهنــد‪ ،‬صرف نظــر کردیــم‪.‬‬ ‫کلئوپاترا‬ ‫زمان‪248:‬دقیقه‬ ‫نقدهــا و نگاه هــای متفاوتــی بــه ایــن درام حماســی وجــود دارد و بــا‬ ‫وجــود بودجــه ســاخت عظیــم و چهــار جایــزه اســکار؛ اصـ ًا نمی تــوان‬ ‫از «کلئوپاتــرا» چشم پوشــی کــرد‪ .‬الیزابــت تیلــور‪ ،‬ریچــارد برتــون و‬ ‫رکــس هریســون دراین فیلــم چهارســاعت و هشــت دقیقه ای ایفــای‬ ‫نقــش کردنــد‪« .‬کلئوپاتــرا» پرفروش تریــن فیلــم ســال ‪ 1963‬اســت؛‬ ‫بااین وجــود به علــت هزینــه ســاخت بســیارباال‪ ،‬ظاهــرا ً ســود حاصــل‬ ‫به انــدازه هزینه هــای ســاخت نبــود‪ .‬ایــن اثــر‪ ،‬خالــی از اشــتباهات‬ ‫تاریخــی نیســت؛ امــا نــگاه منصفانــه بــه مصــر باســتان در دوران اخرین‬ ‫فرعــون‪ ،‬چیزی ســت کــه زمــان طوالنــی را به خوبــی توجیــه می کنــد‪.‬‬ ‫هملت‬ ‫زمان‪242:‬دقیقه‬ ‫«هملــت» معروف تریــن نمایش نامــه ویلیــام شکســپیر‪ ،‬منحصــر بــه‬ ‫صحنــه تئاتــر نیســت و اتفاقــاً اقتباس هــای ســینمایی فوق العــاده ای‬ ‫دارد‪ .‬زمــان ان رســیده اســت کــه باارامــش‪ ،‬روی محبوب تریــن‬ ‫کاناپه تــان لــم دهیــد و به تماشــای ایــن شــاهکار بنشــینید‪ .‬کنــت‬ ‫برانــا اقتباس هــای متعــددی در کارنامــه هنــری خــود به ثبــت رســانده؛‬ ‫امــا هیچ کــدام به انــدازه فیلــم چهارســاعت و دودقیقــه ای «هملــت»‪،‬‬ ‫فوق العــاده و دقیــق نیســت‪ .‬فیلــم‪ ،‬تمــام بخش هــای نمایشــنامه‬ ‫شکســپیر را تحت پوشــش قــرار می دهــد‪ .‬تماشــای ایــن اقتبــاس‬ ‫فوق العــاده بــا بــازی و کارگردانــی کنــت برانــا را اصـ ًا از دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫بربادرفته‬ ‫زمان‪221:‬دقیقه‬ ‫نوبتــی هــم کــه باشــد‪ ،‬نوبــت «اســکارلت» کله شــق و «رت باتلــر»‬ ‫خوش قیافــه اســت‪ .‬نســخه اولیــه ایــن درام تاریخی‪،‬حماســی به همــراه‬ ‫بخش هــای موزیــکال بیــن ‪ 238‬تــا ‪234‬دقیقــه بــود؛ امــا زمــان فیلـ ِم‬ ‫واقعــی تقریب ـاً ‪221‬دقیقــه اســت‪« .‬بربادرفتــه» موفــق بــه کســب ‪10‬‬ ‫جایــزه اســکار شــد و طــی ســال ها ســتایش های زیــادی را از جانــب‬ ‫مخاطبــان و منتقــدان دریافــت کــرد‪ .‬دلیــل این میــزان از مانــدگاری‬ ‫چیــزی نیســت جــز چهــار شــخصیت اصلــی تکرارنشــدنی‪« :‬اســکارلت‬ ‫اوهــارا» زیبــا و سرســخت‪« ،‬رت باتلــر» جذاب‪« ،‬اشــلی ویلکــز» پیچیده‬ ‫و «مالنــی همیلتــون» کــه درکنارهــم یــک عاشــقانه جــذاب و پیچیــده‬ ‫را شــکل می دهنــد؛ عاشــقانه ای کــه بــا شــانس‪ ،‬سرنوشــت‪ ،‬ثــروت و‬ ‫جنــگ بــر بــاد مـی رود‪.‬‬ ‫لورنسعربستان‬ ‫زمان‪222:‬دقیقه‬ ‫ایــن اثــر برنــده اســکار بــا گذشــت نزدیــک بــه ‪6 0‬ســال‪ ،‬هنوزهــم‬ ‫اســتانداردهای زیــادی بــرای ژانــر ماجراجویــی و حماســی تعریــف‬ ‫می کنــد‪« .‬لورنــس عربســتان» مخاطــب را طــی سه ســاعت و‬ ‫‪42‬دقیقــه به لطــف اجراهــای درخشــان‪ ،‬فیلم بــرداری عالــی‪ ،‬فیلم نامــه‬ ‫قــوی و کارگردانــی اســتادانه دیویــد لیــن؛ کامـ ًا میخکــوب می کنــد و‬ ‫صدالبتــه به هیچ عنــوان نمی تــوان از عملکــرد جادویــی پیتــر اوتــول‬ ‫در مانــدگاری شــخصیت «لورنــس» در یکــی از برتریــن فیلم هــای‬ ‫هالیــوودی چشم پوشــی کــرد‪.‬‬ ‫ده فرمان‬ ‫زمان‪220 :‬دقیقه‬ ‫اگــر دنبــال یــک فیلــم حماســی‪،‬مذهبی هســتید کــه از تماشــای ان‬ ‫ناامیــد نشــوید‪ ،‬پیشــنهاد مــا «ده فرمان»؛ ســاخته سیســیل بــی‪ .‬دمیل‬ ‫اســت‪ .‬داســتان حضــرت موســی(ع) بــا انجیــل تطابــق کامــل دارد‪ .‬ایــن‬ ‫فیلــم سه ســاعت و ‪40‬دقیقـه ای به عنــوان اخریــن اثــر دمیــل پیــش از‬ ‫مــرگ‪ ،‬کامـ ًا ســرگرم کننده و جســورانه اســت‪.‬‬ ‫بن هور‬ ‫زمان‪212 :‬دقیقه‬ ‫ایــن درام تاریخی‪،‬حماســی‪ ،‬پــس از انتشــار در ســال ‪ ،1959‬موفــق‬ ‫بــه کســب جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم شــد‪ .‬ماجــرا دربــاره یــک‬ ‫شــاهزاده ثروتمنــد یهــودی به نــام «بــن هــور» (بــا بــازی چارلتــون‬ ‫هســتون) اســت کــه بــا دسیســه های دوســت دوران کودکــی اش‪،‬‬ ‫توســط رومی هــا دســتگیر و به بردگــی گرفتــه می شــود‪ .‬او باالخــره‬ ‫پس ازســال ها برگشــته و بــرای انتقــام به دنبــال‪ ،‬دوســت ســابقش‬ ‫می گــردد‪ .‬ایــن فیلــم به کارگردانــی ویلیــام وایلــر؛ یــک ســکانس‬ ‫ارابه ســواری نه دقیقــه ای دارد کــه به شــدت دیدنــی و هیجان انگیــز‬ ‫اســت؛ به طوری کــه کیفیــت ان‪ ،‬توجیــه محکمــی بــرای زمــان نســبتاً‬ ‫طوالنــی فیلــم اســت‪.‬‬ ‫مرد ایرلندی‬ ‫زمان‪209:‬دقیقه‬ ‫«مــرد ایرلنــدی» به عنــوان اخریــن اثــر مارتیــن اسکورســیزی؛ فیلــم‬ ‫عجیب وغریبی ســت کــه اگــر اندکــی حوصلــه کنیــد‪ ،‬در داســتان‬ ‫گانگســتری ان غــرق خواهیــد شــد‪20 .‬دقیقــه ابتدایــی فیلــم‪ ،‬داســتان‬ ‫«فرانــک شــیرن» (رابــرت دنیرو) و ســیر تحــول او از یک راننــده کامیون‬ ‫گوشــت بــه ادمکــش دارودســته مافیــا را روایــت می کنــد؛ بخشــی کــه‬ ‫احتمــاالً اندکــی حوصله ســربر اســت و بســیاری از مخاطبــان در همیــن‬ ‫مرحلــه قیــد ان را می زننــد؛ امــا قــول می دهیــم اگــر صبــور باشــید‪،‬‬ ‫بــه فضــای سیاســی و اجتماعــی امریــکا در دهــه ‪ 60‬و جنایت هــای‬ ‫ریزودرشــت ان وارد خواهیــد شــد‪ .‬درنهایــت‪ ،‬ممکــن اســت «مــرد‬ ‫ایرلنــدی» در لحظــات کوتاهــی حوصله ســربر به نظــر برســد؛ امــا‬ ‫پیچش هــای داســتانی و تعــدد شــخصیت ها قطعــاً شــما را مجــاب‬ ‫خواهــد کــرد کــه ایــن اثــر‪ ،‬یکــی از بهتریــن فیلم هــای هالیوودی ســت‪.‬‬ ‫ارباب حلقه ها‪ :‬بازگشت پادشاه‬ ‫زمان‪201 :‬دقیقه‬ ‫به بــاور انبوهــی از مخاطبــان و منتقــدان؛ س ـه گانه «اربــاب حلقه هــا»‬ ‫ســاخته پیتــر جکســون؛ یکــی از برتریــن فیلم هــای هالیــوودی‬ ‫حماسی‪،‬علمی‪،‬تخیلی ســت‪ .‬قســمت ســوم ایــن ســه گانه موفــق‬ ‫بــه نامــزدی ‪ 11‬جایــزه اســکار و فــروش بیــش از یک میلیــارددالر‬ ‫در باکس افیــس شــد‪ .‬طــی بیــش از سه ســاعت از زمــان فیلــم‬ ‫بــا «فــرودو» و «ســم» (کــه مســئولیت حلقــه را برعهــده دارنــد) و‬ ‫«اراگــون» و «گندالــف» همــراه می شــویم‪ .‬جلوه هــای ویــژه و داســتان‬ ‫«اربــاب حلقه هــا‪ :‬بازگشــت پادشــاه» به حــدی خــوب اســت کــه اصـ ًا‬ ‫گــذر زمــان را احســاس نخواهیــد کــرد‪.‬‬ ‫غول‬ ‫زمان‪201:‬دقیقه‬ ‫«غــول» بــا زمــان تقریبــی ‪201‬دقیقــه‪ ،‬جایــزه اســکار را بــرای‬ ‫کارگردانــش به ارمغــان اورد؛ امــا جیمــز دیــن (بازیگــر اصلــی)‬ ‫ان قــدر خوش شــانس نبــود کــه نتیجــه نهایــی را ببینــد؛ چــون در‬ ‫ســن ‪24‬ســالگی و درحالی کــه تنهــا چنــدروز از پایــان فیلم بــرداری‬ ‫می گذشــت‪ ،‬در یــک تصــادف رانندگــی جانــش را از دســت داد‪.‬‬ ‫داســتان‪ ،‬حــول یــک خانــواده تگزاسی ســت و درخــال روابطشــان‬ ‫معضــات سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و نــژادی بررســی می شــود‪« .‬غــول»‬ ‫یکــی از برتریــن فیلم هــای هالیــوودی کالســیک به حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫مالکومایکس‬ ‫زمان‪200 :‬دقیقه‬ ‫فیلمــی زندگی نامــه ای به نویســندگی و کارگردانــی اســپایک لــی؛‬ ‫دربــاره «مالکــوم ایکــس» (معروف تریــن فعــال امریکایی‪،‬افریقایــی) بــا‬ ‫بــازی دنــزل واشــینگتن کــه نامــزدی جایــزه اســکار را برایــش به همــراه‬ ‫داشــت‪ ،‬اصـ ًا چیــزی نیســت کــه بتــوان به ســادگی از خیــر تماشــایش‬ ‫گذشــت‪« .‬مالکــوم ایکــس» نظــر مثبــت منتقــدان و مخاطبــان را‬ ‫کســب کــرد و در هفتــه اول اکرانــش‪ ،‬جایــگاه ســوم را در باکس افیــس‬ ‫به دســت اورد‪ .‬بی شــک هنــگام تماشــای یکــی از برتریــن فیلم هــای‬ ‫هالیــوودی میخکــوب خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫پدرخوانده‪ :‬قسمت دوم‬ ‫زمان‪200:‬دقیقه‬ ‫نوبتــی هــم کــه باشــد‪ ،‬نوبــت قســمت دوم «پدرخوانــده»؛ یکــی از‬ ‫برتریــن فیلم هــای هالیــوودی جنایــی تمــام دوران اســت کــه بازمانــی‬ ‫بیــش از سه ســاعت‪ ،‬تمــام حــواس را معطــوف خــود می کنــد‪.‬‬ ‫داســتان فیلــم‪ ،‬حــول محــور شــخصیت های «مایــکل کورلئونــه»‬ ‫(بــا بــازی تحســین برانگیز ال پاچینــو) و «ویتــو کورلئونــه» (بــا بــازی‬ ‫رابــرت دنیــروی برنــده اســکار) می گــردد؛ اگــر هنــوز درمــورد تماشــای‬ ‫فیلم هایــی بــا مدت زمانــی بیشــتر از حــد معمــول مطمئــن نیســتید‪،‬‬ ‫شــک نکنیــد کــه «پدرخوانــده» (قســمت دوم)‪ ،‬همان چیزی س ـت که‬ ‫به دنبالــش هســتید‪.‬‬ ‫ماناحبیبی پور‪/‬ویجیاتو‬ ‫‪ ۲۱‬روش برای ایجاد نگرش مثبت و روش های موثر در حفظ ان‬ ‫استفاده ازعینک بدبینی؛ ممنوع!‬ ‫‪azinmortezaee@yahoo.com‬‬ ‫*اذین مرتضائی فر‬ ‫نگــرش شــما تعیین کننــده نــوع زندگــی شماســت‪ .‬حتــی اگــر در هرزمانــی‪ ،‬انتخاب های‬ ‫شــما بــرای رفتــار و عملکردتــان محــدود باشــد؛ امــا انتخاب هایتــان باتوجه بــه نــوع نگرشــتان هرگــز محــدود نمی شــود‪ .‬همیشــه نگــرش مثبــت داشــته‬ ‫باشــید‪ .‬نگــرش مثبــت باعــث شــادی و بهبــودی هرچه بیشــتر شــما می شــود؛ همچنیــن ســبب بهبــود روابطتــان و حتــی افزایــش شــانس شــما بــرای‬ ‫موفقیــت در هــر اقــدام و عملــی می شــود‪ .‬عالوه برایــن؛ نگــرش مثبــت‪ ،‬شــما را خالق تــر کــرده و بــه شــما کمــک می کنــد تــا تصمیمــات بهتــری‬ ‫بگیریــد‪ .‬تحقیقاتــی وجــود دارد کــه نشــان می دهــد افــراد دارای نگــرش مثبــت‪ ،‬درمقایسـه با دیگــران عمــر طوالنی تــری دارنــد‪ .‬درادامــه‪ ،‬بــه بررســی ‪۲۱‬‬ ‫روش بــرای ایجــاد نگــرش مثبــت و روش هــای موثــر در حفــظ ان می پردازیــم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬عادت به نگرش مثبت روزانه‬ ‫اینکــه شــما روز خــود را چگونــه اغــاز می کنیــد‪،‬‬ ‫تاثیرگــذار بــر روی ادامــه ان روز شماســت‪ .‬ایمــان‬ ‫داشــته باشــید کــه داشــتن نگــرش مثبــت روزانــه‪،‬‬ ‫حــال شــما را بهتــر می کنــد و انــگاه می توانیــد‬ ‫روز خوبــی را پی ـش رو داشــته باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬ایجاد نگرش شادی برای خود‬ ‫به جای اینکــه منتظــر اتفاقــات خارجــی بــرای‬ ‫شــادی خــود باشــید‪ ،‬ســعی کنیــد خودتــان شــاد‬ ‫باشــید؛ انــگاه به وضــوح تاثیــرات ان را بــر محیــط‬ ‫پیرامــون خــود می بینیــد‪ .‬به جای اینکــه بگوییــد‪:‬‬ ‫«اولیــن اتفــاق خوبــی کــه رخ داد‪ ،‬خوشــحال‬ ‫خواهــم شــد»‪ ،‬به خــود یــاداور شــوید کــه ابتــدا‬ ‫مــن شــاد هســتم؛ به یــاد داشــته باشــید کــه‬ ‫شــادی یــک نگــرش اســت؛ نــه یــک موقعیــت‪.‬‬ ‫‪ .۳‬لذت بردن از خوشی های کوچک‬ ‫خوش ـی های بــزرگ؛ از تحصیــات و ازدواج گرفتــه‬ ‫تــا ترفیــع رتبــه و چــاپ کتابتــان؛ همه وهمــه‬ ‫به نــدرت اتفــاق می افتنــد‪ .‬زندگــی از خوشــی ها‬ ‫و موفقیت هــای کوچــک ســاخته می شــود‪.‬‬ ‫باتوجه بــه نگــرش روحــی مثبــت‪ ،‬تماشــای غــروب‬ ‫خورشــید‪ ،‬خــوردن بســتنی قیفــی و راه رفتــن بــا‬ ‫پاهــای برهنــه روی چمــن؛ تمــام چیزی ســت کــه‬ ‫شــما بــرای رســیدن بــه شــادی بــدان نیازمندیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬لبخندزدن‬ ‫انــی بزرگــی بــه شــما بــرای‬ ‫لبخنــدزدن کمــک ِ‬ ‫داشــتن یــک نگــرش مثبــت می کنــد‪ .‬ســعی‬ ‫کنیــد هنــگام مــرور یــک خاطــره لذت بخــش‬ ‫یــا اخریــن اتفاقی کــه باعــث شــادی شــما شــده‪،‬‬ ‫یک دقیقــه لبخنــد بزنیــد‪ .‬لبخنــدزدن ســبب‬ ‫ترشــح هورمون هــای شــادی؛ یعنــی «اندورفیــن»‬ ‫و «ســروتونین» می شــود‪ .‬داشــتن نگــرش‬ ‫مثبــت‪ ،‬ســبب می شــود واکنش هــای شــیمیایی‬ ‫بــدن شــما بهتــر و راحت تــر عمــل کننــد و‬ ‫هورمون هــای شــادی بیشــتری در مغــز شــما‬ ‫ترشــح شــود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بارورسازیِ مثبت نگری در مغز‬ ‫خوانــدن کتاب هایــی کــه حــاوی پیام هــای‬ ‫مثبــت هســتند‪ ،‬گــوش دادن بــه موســیقی هایی‬ ‫کــه احساســتان را برمی انگیزنــد‪ ،‬تماشــاکردن‬ ‫فیلمــی کــه خوش بینــی قهرمــان ان باعــث غلبــه‬ ‫بــر موانــع پیــروزی می شــود؛ حتــی اگــر عجیــب‬ ‫و غیرواقعــی باشــد؛ همــه این مــوارد نگــرش شــما‬ ‫را بهتــر کــرده و ســبب تزریــق مثبت نگــری بــه‬ ‫مغزتــان درحدتــوان شــما می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬مسئولیت پذیری‬ ‫در هرزمانــی نگــرش شــما می توانــد خــاق یــا‬ ‫منفــی باشــد‪ .‬اولین قــدم بــرای تغییــر نگــرش‬ ‫منفــی بــه نگرشــی خــاق‪ ،‬مسئولیت پذیری ســت‪.‬‬ ‫ایجــاد نگــرش خــاق بدین گونــه اســت‪:‬‬ ‫ من خالق زندگی خود هستم‪.‬‬‫‪ -‬من مسئول خود هستم‪.‬‬ ‫ من عهده دار سرنوشت خویش هستم‪.‬‬‫‪ .۷‬داشتن نگرشی متفکرانه و معقول‬ ‫بــه زندگــی به عنــوان یــک اتفــاق ســاده فکــر‬ ‫نکنیــد؛ بلکــه به این شــکل کــه ایــن زندگــی‬ ‫بــرای شــما و به خاطــر شــخص شــما رخ داده‪،‬‬ ‫نــگاه کنیــد‪ .‬بــه هــر موقعیــت و فــرد و اتفــاق‬ ‫ســخت و چالش برانگیــز به عنــوان معلمــی نــگاه‬ ‫کنیــد کــه حامــل درس هــا و پیام هایــی بــرای‬ ‫بهبــود زندگــی شــما هســتند و عمیقــاً در ان هــا‬ ‫تامــل کنیــد‪ .‬دفعــه بعــد به جــای فکرکــردن بــه‬ ‫این موضــوع کــه «چــرا ایــن اتفــاق بــرای مــن رخ‬ ‫داده؟» نگرشــی معقــول داشــته باشــید و به خــود‬ ‫یــاداوری کنیــد‪« :‬مــن از اتفــاق پیش امــده چــه‬ ‫درســی بایــد بگیــرم؟» یــا «ایــن اتفــاق چگونــه‬ ‫بــه رشــد مــن کمــک می کنــد تــا حالــم بهتــر و‬ ‫موجــب روشــن فکری مــن شــود؟»‬ ‫تمرکــز کنیــد‪ .‬روی ویژگی هــای خــوب خودتــان و‬ ‫اتفاقــات خــوب و خصایــص خــوب دیگــران تمرکــز‬ ‫کنیــد‪.‬‬ ‫ ساختن انتظار راحتی از زندگی‬ ‫‪ .۱۲‬متوقف‬ ‫ِ‬ ‫حقیقــت این اســت که زندگــی در هرزمانــی‬ ‫ممکــن اســت ســخت و بــرای هرکــدام از مــا دشــوار‬ ‫و حتــی گاهــی درداور باشــد؛ امــا شــما شــجاع‪،‬‬ ‫کاردان و مبتکریــد و می توانیــد از پــس شــرایط‬ ‫ســخت براییــد‪ .‬ایــن را بدانیــد کــه گاهی اوقــات‬ ‫شــرایط اســان نیســت و این موضــوع را به خــود‬ ‫بقبوالنیــد کــه شــما دارای نگرشــی مثبــت هســتید‬ ‫کــه قــادر خواهیــد بــود بــا مشــکالتی کــه زندگــی‬ ‫پیش رویتــان قــرار می دهــد‪ ،‬دســت وپنجه نــرم‬ ‫کنیــد و ان هــا را به زانــو دراوریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬مشتاق بودن‬ ‫افــراد جــدی و مشــتاق‪ ،‬نگــرش ژرفــی نســبت‬ ‫محققیــن اظهــار داشــته اند‪« :‬نگــرش مــا درمــورد‬ ‫زندگــی‪ ،‬نگــرش زندگــی در برابــر مــا را مشــخص‬ ‫می کنــد»؛ ‪ ۲۱‬راهــکار ارائه شــده دراین مقالــه بــه‬ ‫شــما کمــک می کنــد تــا نگــرش مثبــت خــود را در‬ ‫تمــام زمینه هــا و همــه زمان هــا حفــظ کنیــد‪ .‬بــا‬ ‫داشــتن نگرشــی مثبــت‪ ،‬زندگی تــان را نجــات داده و‬ ‫بهبــود بخشــید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬روحیه پویش گری‬ ‫افــراد منفعــل‪ ،‬بــه دیگــران و رخدادهــای خارجــی‬ ‫اجــازه می دهنــد تــا احساساتشــان را تعییــن کننــد؛‬ ‫امــا فــرد پویش گــر تعییــن می کنــد کــه دیگــران‬ ‫چــه احساســی داشــته باشــند؛ به رغــم همــه‬ ‫اتفاقاتی کــه در پیرامونــش رخ می دهــد‪ .‬برخــاف‬ ‫هرانچــه ممکــن اســت طــی روز بــرای شــما اتفــاق‬ ‫بیفتــد؛ خودتــان‪ ،‬نگرشــتان و راه هــای ابقــای ان را‬ ‫برگزینیــد و یــک فــرد پویش گــر باشــید‪.‬‬ ‫‪ .۹‬تغییر طرز تفکر‬ ‫افــکار مثبــت ســبب نگــرش مثبــت می گردنــد؛‬ ‫همان طورکــه افــکار منفــی باعــث نگــرش منفــی‬ ‫می شــوند‪ .‬تغییــر نگــرش شــما به راحتــی بــا‬ ‫فشــردن دکمــه «توقــف» روی هرانچــه بــا «دیــد‬ ‫منفــی» بــدان فکــر می کنیــد و انتخــاب افــکار‬ ‫متفــاوت و مثبــت‪ ،‬میســر اســت‪.‬‬ ‫داشتن هدف‬ ‫‪.۱۰‬‬ ‫ِ‬ ‫داشــتن هــدف در زندگــی‪ ،‬ایــن امــکان را بــه شــما‬ ‫می دهــد کــه در افــق زندگــی روی یــک اصــل و موضــوع‬ ‫ثابــت تمرکــز کنیــد و انــگاه قــادر خواهیــد بــود در‬ ‫فرازونشــیب های زندگــی اســتوار بمانیــد‪ .‬داشــتن هــدف‬ ‫و تعریــف ان بــرای خــود‪ ،‬بــه شــما قدرتــی می بخشــد‬ ‫کــه بدانیــد اکنــون چــرا اینجــا هســتید و نگرش هایــی‬ ‫درپــی خواهــد داشــت کــه شــما را شــگفت زده می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬تمرکز روی خوبی ها‬ ‫بــرای داشــتن نگــرش مثبــت‪ ،‬روی خوبی هــا‬ ‫بــه زندگــی دارنــد‪ .‬فهرســتی از راهکارهایــی کــه‬ ‫ســبب باالرفتــن اشــتیاقتان می شــود‪ ،‬تهیــه‬ ‫کنیــد تــا وقتــی میــل و رغبــت بــه زندگــی در‬ ‫شــما کاهــش یافــت‪ ،‬از ان هــا کمــک بگیریــد‪.‬‬ ‫مشــتاق بودن بــه شــما کمــک می کنــد تــا نگــرش‬ ‫مثبــت داشــته باشــید؛ بــه اینکــه زندگــی خــوب‬ ‫اســت و شــما شــانس زنده بــودن و زندگی کــردن‬ ‫را داریــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۴‬دوری از نگرش ُمحق بودن‬ ‫بــه ایــن حکایــت از جانســون توجــه کنیــد‪:‬‬ ‫«چه کســی پنیــر مــرا برداشــته اســت؟» دو مــوش‬ ‫کوچــک و دو نقــاش (مینیاتوریســت) در داالن‬ ‫باریکــی گیــر افتــاده بودنــد؛ حــاال ببینیــد چــه‬ ‫اتفاقــی افتــاده اســت‪:‬‬ ‫● هنگامی کــه موش هــا متوجــه می شــوند پنیــر‬ ‫در جــای خــودش نیســت‪ ،‬بالفاصلــه شــروع بــه‬ ‫گشــتن و یافتــن تکــه دیگــری از ان می کننــد‪.‬‬ ‫● درعــوض‪ ،‬دو نقــاش ابتــدا از اینکــه پنیــر ســر‬ ‫جــای خــودش نیســت‪ ،‬عصبانــی می شــوند و وقــت‬ ‫خــود را بــرای توهیــن و مقصردانســتن یکدیگــر‬ ‫هــدر می دهنــد‪.‬‬ ‫از اینکــه همیشــه خواســته ها و مطالباتتــان‬ ‫دراختیارتــان باشــند‪ ،‬دســت برداریــد‪ .‬نگــرش شــما‬ ‫در تمــام مواقــع بایــد به صــورت زیــر باشــد‪:‬‬ ‫ ایــن بــه مــن بســتگی دارد تــا انچــه را می خواهــم‬‫به دســت بیــاورم‪.‬‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫ اتفاقــات خــوب بــرای کســانی رخ می دهــد کــه‬‫ســخت تــاش می کننــد‪.‬‬ ‫ مــن بایــد به ســرعت و اســانی خــود را تغییــر‬‫دهــم‪.‬‬ ‫ حتــی اگــر شــرایط ســخت و دشــوار باشــد‪ ،‬بازهم‬‫ادامــه می دهــم‪.‬‬ ‫‪ .۱۵‬مجسم کردن‬ ‫هنگامی کــه شــرایط طبــق خواســته شــما پیــش‬ ‫نمــی رود و اوضــاع بــر وفــق مرادتــان نیســت؛‬ ‫ســعی کنیــد بــا اســتفاده از نگــرش مثبــت‪ ،‬خــود‬ ‫را موفــق و درراســتای رســیدن بــه اهدافتان تجســم‬ ‫کنیــد‪ .‬زمانی کــه نلســون مانــدال در زنــدان در یــک‬ ‫ســلول کوچــک (شــش فوت مســاحت) حبــس‬ ‫بــود؛ امیدهــا و ارمان هایــش را بــا تجســم ازادی‬ ‫خویــش زنــده نــگاه می داشــت‪ .‬مانــدال در جایــی‬ ‫گفتــه اســت‪« :‬مــن روزی را تصــور می کــردم کــه‬ ‫ازادانــه راه مــی روم‪ .‬بارهاوبارهــا درمــورد اینکــه‬ ‫چــه کاری می خواهــم انجــام دهــم‪ ،‬خیال پــردازی‬ ‫می کــردم»؛ او بــا تجســم ازادی خویــش؛ حتــی‬ ‫در شــرایطی ســخت و طاقت فرســا توانســت بــه‬ ‫نگــرش مثبــت دســت یابــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۶‬محدودسازیِ گالیه‬ ‫نالیــدن از همه چیــز و هــر شــرایطی‪ ،‬منجــر بــه‬ ‫ایجــاد نگــرش مثبــت نمی شــود‪ .‬هنگامی کــه‬ ‫درحال بیــان جنبه هــای‬ ‫شــکایت می کنیــد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫منفــی درمــورد یــک شــخص‪ ،‬مــکان یــا یــک‬ ‫اتفــاق؛ بــدون ارائــه راه حــل بــرای ثبــات شــرایط و‬ ‫وضعیــت موجــود هســتید‪ .‬به جــای گلــه و شــکایت‪،‬‬ ‫از راهکارهــای زیــر اســتفاده کنیــد‪:‬‬ ‫ خــود را از وضعیــت و شــرایطی کــه در ان‬‫هســتید‪ ،‬دور کنیــد‪.‬‬ ‫ نظــر و عقیــده خــود را درمــورد ان موقعیــت‬‫تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫ قبــول کنیــد کــه شــما قــادر بــه تغییــر شــرایط‬‫یــا وضعیــت موجــود نیســتید و شــکایت درمــورد‬ ‫ان‪ ،‬ســبب ایجــاد منفی نگــری می شــود‪.‬‬ ‫گلــه مــداوم‪ ،‬شــما را به ســمت نگــرش منفــی‬ ‫ســوق می دهــد؛ پــس دســت از شــکایت برداریــد‬ ‫و درعــوض‪ ،‬شــروع بــه یافتــن راه حــل و پذیــرش‬ ‫انچــه قابل تغییــر نیســت‪ ،‬کنیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۷‬مراقبت از کلمات‬ ‫حیــن صحبــت با خــود‪ ،‬از کلمــات مثبت اســتفاده‬ ‫کنیــد‪ .‬در تحقیقاتــی به این نتیجــه رســیده اند‬ ‫کــه صحبت کــردن بــا خــود به طــور مثبــت‪،‬‬ ‫اراده شــما را بهبــود بخشــیده و بــه شــما کمــک‬ ‫می کنــد تــا بــرای مواجهــه بــا شــرایط و وظایــف‬ ‫ســخت امــاده شــوید‪ .‬عالوه برایــن؛ هنگامی کــه‬ ‫نگــران یــا عصبــی هســتید‪ ،‬ســبب ارامــش و‬ ‫تســکین روحیه تــان می شــود‪ .‬اگــر می خواهیــد‬ ‫نگــرش خــود را از «نمی توانــم ایــن کار را انجــام‬ ‫دهــم» یــا «درایــن کار شکســت می خــورم» بــه‬ ‫«ایــن موقعیــت را به دســت م ـی اورم» یــا «ان کار‬ ‫را به بهترین نحــو انجــام می دهــم» تغییــر‬ ‫دهیــد‪ ،‬ابتــدا بایــد نحــوه صحبــت بــا خــود را‬ ‫تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۸‬استفاده از قدرت شوخی‬ ‫افرادی کــه می داننــد چگونــه بــه خودشــان و‬ ‫پوچی هــای زندگــی بخندنــد‪ ،‬دارای نگــرش ژرفــی‬ ‫هســتند‪ .‬حــس شــوخ طبعی‪ ،‬ابــزاری قوی ســت‬ ‫کــه بــا کمــک ان می توانیــد روحیه تــان را‬ ‫تقویــت کــرده و وضعیــت احساســی خویــش را‬ ‫درهرشــرایطی ارتقــا دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۱۹‬شکرگزاری‬ ‫وقتــی روی اتفاقــات بــد زندگــی و نداشــته هایتان‬ ‫متمرکــز شــوید یــا بــه انچــه از دســت داده ایــد‪،‬‬ ‫می اندیشــید‪ ،‬ســریعاً نگــرش خــود را بــه احســاس‬ ‫قدردانــی و سپاســگزاری تغییــر دهیــد‪.‬‬ ‫‪ .۲۰‬پرورش حس کنجکاوی‬ ‫بهتریــن روش بــرای دسترســی بــه هــر موقعیتــی‪،‬‬ ‫چگونگــی اموختــن و یادگیــری از ان وضعیــت‬ ‫اســت؛ پــس کنجــکاو باشــید‪ .‬کنجــکاوی بــه شــما‬ ‫گرایــش و جهت یابــی لحظــه ای می دهــد کــه‬ ‫شــبیه حالــت تاملی ســت‪ .‬کنجــکاوی درمــورد‬ ‫وضعیــت و شــرایط مختلــف بــه شــما ایــن امــکان‬ ‫را می دهــد کــه گویــی خــود ان را تجربــه کرده ایــد‪.‬‬ ‫عالوه برایــن؛ حــس کنجــکاوی بــه شــما اجــازه‬ ‫نزدیک شــدن و لمــس شــرایط نامشــخص در‬ ‫زندگــی را می دهــد کــه منجــر بــه ایجــاد نگــرش‬ ‫مثبــت می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۲۱‬یافتن افرادی با نگرش مثبت‬ ‫نگــرش مثبــت‪ ،‬یــک وضعیــت ُمسری ســت‪ .‬وقتــی‬ ‫احســاس می کنیــد نیازمنــد ارتقــای نگــرش‬ ‫خــود هســتید‪ ،‬کســانی را پیــدا می کنیــد کــه‬ ‫دارای نگــرش عامــی هســتند و به دنبــال بهان ـه ای‬ ‫می گردیــد تــا نگــرش مثبــت ان هــا را ضایــع کنید؛‬ ‫امــا به واقــع خواهیــد دیــد کــه نگــرش عمیــق‬ ‫ان هــا مانــع از بهانه جویی هــای شــما شــده و حتــی‬ ‫قــادر خواهیــد بــود کــه بــا یــک مثبت نگــری‬ ‫تجدیدشــده و تقویت شــده مواجــه شــوید‪.‬‬ ‫نگاهی به سریال های شبکه خانگی که به زودی وارد رقابت می شوند‬ ‫پــس از ســریال «شــهرزاد» حســن فتحــی کــه بــا موفقیت‬ ‫بســیار همــراه شــد و توانســت مخاطبــان قهرکــرده از‬ ‫شــبکه نمایــش خانگــی را باردیگــر بــه ایــن رســانه جــذب‬ ‫کنــد‪ ،‬ســریال «هم گنــاه» ایــن موفقیــت را باردیگــر‬ ‫تکــرار کــرد و حــاال درحالی کــه بحــث بــر ســر شــبکه‬ ‫نمایــش خانگــی این روزهــا داغ شــده اســت و محافــل‬ ‫صنفــی ســینمایی بــر ســر اینکــه مجــوز ســاخت اثــار‬ ‫ایــن رســانه ازســوی ارشــاد باشــد یــا ازســوی صداوســیما‬ ‫جــدل دارنــد‪ ،‬ســریال های «دل» ســاخته منوچهــر‬ ‫هــادی و «اقــازاده» بهرنــگ توفیقــی درحال پخــش‬ ‫هســتند و برخی دیگــر نیــز امــاده پخــش؛ عالوه براین هــا‬ ‫برخی دیگــر نیــز مشــغول ســاخت هســتند‪ .‬به گــزارش‬ ‫هنرانالیــن؛ ایــن اتفــاق درحالی ســت که تلویزیــون بــا‬ ‫تمــام تالشــی کــه درجهــت جــذب مخاطــب دارد؛ امــا‬ ‫دراین عرصــه و به خصــوص در عرصــه سریال ســازی‬ ‫موفــق نبــوده و نتوانســته اســت ان طورکــه بایدوشــاید نظر‬ ‫مخاطبــان خــود را جلــب کنــد و هرچنــد گهــگاه امــار‬ ‫باورنکردنــی از میــزان مخاطبــان خــود ارائــه می دهــد؛‬ ‫امــا به نظــر می رســد ایــن امــار چنــدان واقعــی نباشــند‪.‬‬ ‫بــا پایان یافتــن «هم گنــاه» و به احتمال زیــاد بعــد از‬ ‫پایــان دهــه اول محــرم‪ ،‬ســریال «قورباغــه» به کارگردانــی‬ ‫هومــن ســیدی بــه بــازار می ایــد‪ .‬ســیدی کــه بــا اثــار‬ ‫ســینمایی اش ذائقــه متفــاوت خــود را نشــان داده اســت‪،‬‬ ‫این بــار در شــبکه نمایــش خانگــی اثــرش را عرضــه‬ ‫می کنــد‪« .‬قورباغــه» یکــی از طوالنی تریــن مراحــل تولیــد‬ ‫را بیــن ســریال های شــبکه نمایــش خانگــی داشــته اســت‬ ‫و ســیدی حــدود دوســال بــرای ســاخت ان وقت گذاشــت‪.‬‬ ‫بخشــی از ایــن ســریال در ایــران و بخشــی دیگــر در تایلند‬ ‫ضبــط شــده و چهارمیــن همــکاری نویــد محمــدزاده بــا‬ ‫ســیدی به حســاب می ایــد‪ .‬صابــر ابــر‪ ،‬ســحر دولتشــاهی‪،‬‬ ‫فرشــته حســینی‪ ،‬اناهیتــا افشــار و مهــران غفوریــان؛‬ ‫از دیگــر بازیگــران «قورباغــه» هســتند کــه یــک درام‬ ‫اجتماعی ســت‪ .‬ســریال بــه مشــکالت جامعــه و تاثیــرات‬ ‫ان بــر روی هــر فــرد می پــردازد و در خالصه داســتان ان‬ ‫امــده اســت‪« :‬مــن همیشــه یــه صندلــی واســم کم بــوده‪،‬‬ ‫کتــم واســم تنــگ بــوده‪ ،‬کفشــام بــرام کوچیــک بــوده‪،‬‬ ‫ســاعتم خــواب می مونــده و مــن ازش جلوتــر حرکــت‬ ‫می کــردم‪ ،‬دنیــا بــرای مــن جــای کوچیکیــه‪ ،‬احســاس‬ ‫می کنــم همه جــا بســتس و نمی تونــم نفــس بکشــم‪،‬‬ ‫انــگار همــه ایــن لحظه هــا رو قبـ ً‬ ‫ا دیــدم‪ ،‬درختــا‪ ،‬صــدای‬ ‫ابشــار‪ ،‬قورباغه هــا‪ ،‬اونــا رو زمانــی می بینــم کــه در حــال‬ ‫مردنــم»‪ .‬منوچهــر هــادی کــه این روزهــا ســریال «دل» را‬ ‫در شــبکه نمایــش خانگــی درحال پخــش دارد و به نظــر‬ ‫می رســد قســمت های پایانــی ایــن ســریال بــه زودی‬ ‫فرامی رســد‪ ،‬ســراغ ســاخت ســریالی دیگــر بــرای شــبکه‬ ‫نمایــش خانگــی رفتــه و «گیســو» یــا بهتــر اســت کــه‬ ‫بگوییــم فصــل دوم ســریال «عاشــقانه» را درحال ســاخت‬ ‫دارد‪« .‬گیســو» بــر روی زندگــی شــخصیت گیســو تمرکــز‬ ‫دارد کــه در فصــل گذشــته مهنــاز افشــار ایفاگــر ایــن‬ ‫شــخصیت بــود کــه حــاال بــا مهاجــرت‪ ،‬جــای او در ایــن‬ ‫ســریال خالی ســت و هانیــه توســلی ایفاگــر ایــن نقــش‬ ‫شــده اســت‪ .‬محمدرضــا گلــزار‪ ،‬ســاره بیــات‪ ،‬حســین‬ ‫یــاری‪ ،‬هانیــه توســلی‪ ،‬هومــن ســیدی و ســانیا ســاالری؛‬ ‫بازیگــران این فصــل ســریال جدیــد هــادی هســتند‪.‬‬ ‫حســین ســهیلی زاده کــه تبحــر در ســاخت اثــار عاشــقانه‬ ‫دارد و بــا مجموعــه «مانکــن» بــه شــبکه نمایــش خانگــی‬ ‫امــد‪ ،‬این روزهــا مشــغول ســاخت ســریال جدیــد «ملکــه‬ ‫گدایــان» اســت کــه براســاس فیلم نامــه حامــد افضلــی‬ ‫و امیــن محمــودی‪ ،‬تهیه کنندگــی مشــترک رحمــان‬ ‫ســیفی ازاد و علــی طلــوع جلــوی دوربیــن رفتــه اســت‪.‬‬ ‫ســهیلی زاده جنــس مخاطبــان را به خوبــی می شناســد‬ ‫و حــاال بــا بازیگرانــی ماننــد رویــا نونهالــی‪ ،‬پانتـه ا بهــرام‪،‬‬ ‫بــاران کوثــری‪ ،‬ارمــان درویــش‪ ،‬الهــام کــردا‪ ،‬فــرزاد فرزین‪،‬‬ ‫رضــا بهبــودی‪ ،‬محمدرضــا غفــاری‪ ،‬یســنا میرطهماســب‪،‬‬ ‫علــی اوجــی‪ ،‬بهشــاد شــریفیان و ســولماز غنــی؛ احتمــاالً‬ ‫شــرایط بهتــری بــرای جلــب مخاطــب خواهــد داشــت‪ .‬در‬ ‫خالصه داســتان ایــن ســریال امــده‪ :‬امــرو ِز تــو‪ ،‬می تونــه‬ ‫فــردای مــن باشــه ‪ ...‬هیچ کــس از سرنوشــت خبــر نــداره‬ ‫‪ ...‬حتــی شــما! تینــا پاکــروان کــه به دلیــل شــیوع کرونــا‬ ‫تــا مدت هــا ضبــط «خاتــون» را متوقــف کــرده بــود‪،‬‬ ‫حــاال چندوقتی ســت ان را در بنــدر انزلــی مقابــل دوربیــن‬ ‫بــرده اســت‪ .‬ایــن ســریال تاریخــی به دلیــل ضبــط در‬ ‫شــهرهای مختلــف‪ ،‬جــزو پروژه هــای پرهزینــه شــبکه‬ ‫نمایــش خانگــی به حســاب می ایــد‪ .‬مهــران مدیــری‪،‬‬ ‫نــگار جواهریــان‪ ،‬حامــد کمیلــی و اشــکان خطیبــی؛‬ ‫جــزو بازیگــران ایــن ســریال هســتند‪ .‬حســن فتحــی کــه‬ ‫ســال ها بــرای تلویزیــون اثــار به یادماندنــی تولیــد کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬پارســال ســراغ ســاخت ســینمایی «مســت عشــق»‬ ‫رفــت و بــه زندگــی شــمس و موالنــا در کشــور ترکیــه‬ ‫پرداخــت‪ .‬او پــس از فراغــت از ســاخت ایــن اثــر ســینمایی‬ ‫کــه بســیاری منتظــر اکــران ان هســتند‪« ،‬جیــران» را‬ ‫بــرای شــبکه نمایــش خانگــی درنظــر گرفتــه اســت کــه‬ ‫ســال گذشــته مجــوز گرفــت؛ امــا به دلیــل ســاخت دکــور‬ ‫و نیــز شــیوع کرونــا‪ ،‬تولیــد ان چندمــاه به تاخیــر افتــاد‪ .‬در‬ ‫«جیــران» پرینــاز ایزدیــار‪ ،‬گالره عباســی‪ ،‬شــبنم مقدمــی‬ ‫و رعنــا ازادی ور بــه ایفــای نقــش خواهنــد پرداخــت‪ .‬ایــن‬ ‫ســریال دربــاره زندگــی ناصرالدین شــاه قاجــار اســت و بــه‬ ‫اتفاق هــای بعــد از مــرگ او می پــردازد‪ .‬عالوه بــر ایــن اثــار؛‬ ‫برخــی از فیلم ســازان دیگــر نیــز مجــوز ســاخت ســریال‬ ‫بــرای شــبکه نمایــش خانگــی را دریافــت کرده انــد کــه‬ ‫ـی تولیــد و همچنیــن ســرمایه گذار‪،‬‬ ‫به دلیــل شــرایط کنونـ ِ‬ ‫منتظــر امکانــی بهتــر هســتند‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سامانه اعالم اسامی همسران دوم!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫‪hajsaeidi@gmail.com‬‬ ‫مــا هرازگاهــی کــه بــه پاســبانی اوقــات خویــش مشــغول می شــویم و بــه هیــچ کار‬ ‫جهــان هیــچ کار نداریــم‪ ،‬ناگهــان خبــری منتشــر می شــود و مجبــور می شــویم‬ ‫تــرک پســت کنیــم! حقیقــت امــر بعــد از اعــام مســئوالن مملکــت درخصــوص‬ ‫ضــرورت پیگیــری قانــون اعــاده امــوال نامشــروع مســئوالن و لــزوم اعــام میــزان‬ ‫حقــوق دریافتــی مدیــران خــدوم در ســامانه ثبــت حقــوق و مزایــا‪ ،‬به نظــر‬ ‫می رســد یــک ســایت هــم بایــد بــرای اعــام مشــخصات همســر دوم یــا ســوم‬ ‫برخــی ســلبریتی ها یــا حتــی معرفــی ســلبریتی های مســلح راه انــدازی شــود تــا‬ ‫خل ـق اهلل و حتــی خانــواده ایــن بنــدگان خــدا دچــار ســردرگمی‪ ،‬یــاس فلســفی‬ ‫یــا حتــی ســندروم الیــس در ســرزمین عجایــب نشــوند (در جریــان هســتید‬ ‫کــه ایــن ســندروم از روی رمانــی به قلــم «لوئیــس کارول» نام گــذاری شــده و‬ ‫عالئــم ان عبارت انــد از ســردرگمی و توهــم در ابعــاد و انــدازه محیــط و اشــیاء‬ ‫و رویدادهــای پیرامــون کــه اغلــب نوجوانــان و جوانــان بــه ان ابتــا می یابنــد؛‬ ‫امــا دردمندانــه در کشــور مــا روی همــه اقشــار جامعــه اثــر گذاشــته‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫عالئــم ایــن بیمــاری خطرنــاک نیســتند و بــا گــذر زمــان از بیــن می رونــد)؛‬ ‫بگذریــم ‪ ...‬گرچــه فضولــی زندگــی مــردم بــه مــا نیامــده و اینکــه مــردم چندتــا‬ ‫زن می گیرنــد‪ ،‬ایــا بــا همسرانشــان زیــر یــک ســقف زندگــی می کننــد یــا فقــط‬ ‫در شناســنامه بــا هــم محــرم هســتند و ‪ ...‬بــه خودشــان مربــوط اســت؛ ولــی‬ ‫بعــد از ظهــور فضــای مجــازی و به اشتراک گذاشــتن فریــم بــه فریــم زندگــی‬ ‫دراین فضــا یــا کســب شــهرت به واســطه گرفتــن پســت و مقــام و عنــوان بایــد‬ ‫منتظــر تجزیه وتحلیــل زندگــی یــا همــان قضــاوت ازســوی مــردم هــم باشــیم!‬ ‫امــروزه کــم نیســتند بزرگــواران ســلبریتی کــه بــا خریــد یــک شیشــه الک یــا‬ ‫یــک پــادری بــرای جلــوی در منزلشــان‪ ،‬از کاربــران و فالوئرهایشــان نظرخواهــی‬ ‫می کننــد و تصاویــر میهمانی هــا‪ ،‬جشــن تولدهــا‪ ،‬ســفره غــذا‪ ،‬مســافرت ها‪،‬‬ ‫خودروهــا‪ ،‬مراســم و حتــی عکس هــای اتلیه ای شــان؛ بــرای الیک گرفتــن از‬ ‫خل ـق اهلل و شــنیدن اظهارنظراتشــان‪ ،‬در فضــای مجــازی ولــو اســت؛ امــا وقتــی‬ ‫همیــن کاربــران دربــاره کشــف حجــاب‪ ،‬مصــرف نوشــیدنی های خاک برســری‬ ‫یــا بچه زائیدنشــان در خارجــه‪ ،‬تجدیدفــراش و زن دوم و ســوم‪ ،‬ازدواج هــا و‬ ‫طالق هــای ادواری و حتــی قتــل زن دومشــان نظــر می دهنــد‪ ،‬هم کیشــان انــان‬ ‫بــا جاروجنجــال‪ ،‬ان را مصــداق دخالــت در زندگــی خصوصــی قلمــداد کــرده و‬ ‫مــردم را بــه روان پزشــک و روان شــناس ارجــاع می دهنــد! درحقیقــت‪ ،‬نمی تــوان‬ ‫پــرده پنجره هــای زندگــی خصوصــی را کنــار زد و هم زمــان از شــنیدن نظــرات‬ ‫مــردم‪ ،‬گالیــه و ان هــا را متهــم بــه سرک کشــیدن بــه حریــم زندگــی خصوصــی‬ ‫متهــم کــرد! یادمــان باشــد زندگــی در فضــای مجــازی‪ ،‬اداب خــودش را دارد و‬ ‫ایــن اداب هــم مراتبــی دارد‪ .‬وقتــی دراین فضــا از انتخــاب نــوع پوشــش‪ ،‬رنــگ‬ ‫ناخــن و رنــگ مــوی ســر‪ ،‬میهمانی هــا و مســافرت ها و دریــک کالم ســبک‬ ‫زندگی مــان بارهاوبارهــا مطلــب‪ ،‬عکــس و فیلــم می گذاریــم و از اینکــه در نــگاه‬ ‫دیگــران خــاص جلــوه می کنیــم و خیلــی شــیک و مجلســی‪ ،‬نظــر مخاطبانمــان‬ ‫را درخصــوص جزئی تریــن جزئیــات زندگی مــان می پرســیم‪ ،‬امــروز هــم بایــد‬ ‫منتظــر نظــرات یــا به عبارتــی قضــاوت همــان مــردم دربــاره محرمانه تریــن‬ ‫رفتارهــا یــا رویکردهــای خصوصی مــان باشــیم؛ چراکــه خودمــان ان هــا را بــه‬ ‫ایــن نظرخواهــی دعــوت کردیــم!‬ ‫بنر‬ ‫رونمایی از تیزر فیلم کوتاه «انبار»‬ ‫نگار امیری‬ ‫‪n.amiri405@gmail.com‬‬ ‫هم زمــان بــا رونمایــی از تیــزر فیلــم کوتــاه «انبــار»‪ ،‬ایــن اثــر بــه جشــنواره فیلــم‬ ‫کوتــاه تهــران ارســال شــد‪ .‬فیلــم‪ ،‬داســتان چنــد کارگــر افغانســتانی و ایرانی ســت‬ ‫کــه در یــک انبــار ضایعــات کاغــذ مشــغول به کار هســتند‪ .‬اتفاقــی در ایــن انبــار‬ ‫می افتــد کــه همــه افــراد را به چالــش و قضــاوت می کشــاند‪ .‬دراین فیلــم هامــون‬ ‫ســیدی‪ ،‬علــی یعقوبــی‪ ،‬محمدرضــا هــال زاده‪ ،‬اودیــن روشــن‪ ،‬فاضــل قنــادی‪،‬‬ ‫علــی پیل ـه ور‪ ،‬شــیوا سرمســت‪ ،‬وحیــده اکبری نســب‪ ،‬وحیــد باقــری‪ ،‬مرتضــی‬ ‫حســینی راد و حامــد کریونــد بــه ایفــای نقــش می پردازنــد‪ .‬ســایر عوامــل ایــن‬ ‫اثــر عبارت انــد از تهیه کننــدگان‪ :‬حســین ترک جــوش و ســمیه کاری‪ /‬نویســنده‪:‬‬ ‫شــیما اســماعیلی‪ /‬مدیــر فیلم بــرداری‪ :‬محمــود عطشــانی‪ /‬مدیــر تولیــد‪ :‬ســعید‬ ‫دالوری‪ /‬مدیــر صدابــرداری‪ :‬هاشــم زنگــی‪ /‬طراحــی و ترکیــب صدا‪ :‬ســید محمود‬ ‫موســوی نژاد‪ /‬جانشــین تهیــه‪ :‬ســارا دیاری پــور‪ /‬دســتیار اول و برنامه ریــز‪:‬‬ ‫بهــار پــری دری‪ /‬دســتیار دوم‪ :‬ثمینــه بنفــش‪ /‬موســیقی‪ :‬خشــایار چهاربچــاری‪/‬‬ ‫طــراح صحنــه و لبــاس‪ :‬ســمیه کاری‪ /‬دســتیار صحنــه و لبــاس‪ :‬طاهــره یــاری‪/‬‬ ‫گریمــور‪ :‬گیتــی رنجبــر‪ /‬عــکاس‪ :‬محمــد طالبــی‪ /‬گرافیســت‪ :‬ســیاوش فرحــی‪/‬‬ ‫مدیــر تــدارکات‪ :‬پــدرام دســکره‪ /‬ســاخت تیــزر‪ :‬محمدرضــا صدیــق‪ /‬مدیــر امــور‬ ‫بین الملــل‪ :‬امیدعلــی چوگانــی‪ /‬مدیــر روابط عمومــی و رســانه‪ :‬نــگار امیــری‪/‬‬ ‫مجــری طــرح‪ :‬بیتافیلــم تهــران‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫ن ُتن از یخ های زمین‬ ‫ شدن ‪28‬تریلیو ‬ ‫ذوب ِ‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫بیــن ســال های ‪ 1994‬تــا ‪ 2017‬بیــش از ‪28‬تریلیون تُــن از ســطوح‬ ‫یــخ زده زمیــن از بیــن رفتــه اســت! ایــن امــار را یافته هــای مشــترک‬ ‫واحــد تحقیقــات دو دانشــگاه ‪ Leeds‬و ‪ Edinburgh‬اعــام کرده انــد‪ .‬نتایــج‬ ‫علمــی ‪ Cryosphere‬به انتشــار رســیده؛ ایــن‬ ‫گــزارش ان هــا در ژورنــال‬ ‫ِ‬ ‫رســانه تخصصــی کــه محصــول همــکاریِ «کمیســیون اروپــا» و «اژانــس‬ ‫فضایــی اروپا»ســت؛ زیرمجموعــه فعالیت هــای «کوپرنیــک» به شــمار‬ ‫مــی رود کــه بزرگ تریــن برنامــه منفــرد دیده بانــی زمیــن در دنیاســت و‬ ‫هــدف ان‪ ،‬دسـت یابی بــه داده هــای بــزرگ جهانــی‪ ،‬پیوســته و بــا کیفیــت‬ ‫بــاال از رصــد زمیــن اســت؛ تهیــه اطالعــات دقیــق و در دســترس‪ ،‬بهبــود‬ ‫مدیریــت محیــط‪ ،‬درک تاثیــرات تغییــر اقلیــم نیــز از دیگــر اهــداف ایــن‬ ‫پــروژه محســوب می شــود‪ .‬براینــد اولیــه و کلــی یافته هــای محققــان‬ ‫ایــن دو مجموعــه مســتقر در «لنــدن» نشــان داده کــه گرم شــدن‬ ‫زمیــن‪ ،‬واقعیتــی انکارناپذیــر و رونــدی دنبال ـه دار اســت کــه سال به ســال‬ ‫روبه وخامــت نیــز می گــذارد‪« .‬تــام اســاتر»؛ از اعضــای این گــروه‪ ،‬طــی‬ ‫ـق ایــن‬ ‫مصاحب ـه ای بــا نشــریه «گاردیــن» عنــوان کــرد‪« :‬بــرای درک عمـ ِ‬ ‫فاجعــه بایــد گفــت کــه بــا ‪28‬تریلیون تُــن یــخ می تــوان تمــام ســطح‬ ‫بریتانیــا را پوشــش داد؛ درحالی کــه ضخامــت ایــن پوشــش‪100 ،‬متــر‬ ‫اســت!» اینفوگرافیــک امــروز‪ ،‬میــزان یــخ ذوب شــده در نواحــی مختلــف‬ ‫کــره زمیــن از ســال ‪ 1994‬تــا ‪ 2017‬را به تصویــر کشــیده و نشــان‬ ‫ دادن‬ ‫می دهــد کــه دریــای قطــب شــمال طــی این مــدت‪ ،‬بــا ازدســت ِ‬ ‫‪7.6‬تریلیون تُــن از حجــم یخ هایــش‪ ،‬متحمــل بیشــترین اســیب شــده‬ ‫اســت‪« .‬قفســه های یخــی قطــب جنــوب» و «یخچال هــای طبیعــی‬ ‫کوهســتانی» نیــز کــه هریــک بیــش از ش ـش تریلیون تُن از ذخایــر خــود‬ ‫را دراین ســال ها از دســت داده انــد‪ ،‬به ترتیــب‪ ،‬در جایــگاه دوم و ســوم‬ ‫ایــن فهرســت قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫دریای قطب شمال‬ ‫‪7.6‬‬ ‫قفسه های یخی قطب جنوب‬ ‫‪6.5‬‬ ‫یخچال های طبیعی کوهستانی‬ ‫‪6.2‬‬ ‫یخسارگرینلند‬ ‫‪3.8‬‬ ‫یخسار جنوبگان‬ ‫‪2.5‬‬ ‫‪0.9‬‬ ‫دریایخ جنوبگان‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫چهار شنبه‪ 12‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2059‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫شماره مزایده‪139904306234000005 :‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرایــی ‪ 9900009‬و ‪ 9900116‬ورثــه مرحــوم حبیـب اهلل راســتینه (اقایــان محمدابراهیــم‪،‬‬ ‫محمدتقــی‪ ،‬مهــدی شــهرت همگــی راســقید و اقــای هــادی رســولی پور و خانم هــا طاهــره و ســمیه شــهرت‬ ‫هــر دو راســقید فرزنــدان مرحــوم و خانــم گل نســا کیوانلوشهرســتانکی همســر مرحــوم) مبلــغ ســیصد و ســی‬ ‫و شــش میلیــون و پانصــد هــزار تومــان بــه اقــای محمــد نقابــی بدهــکار می باشــند کــه مقــدار پنجدانــگ‬ ‫مشــاع از ششــدانگ یــک دســتگاه خــودرو اســکانیا بــه شــماره انتظامــی ایــران ‪۳۶۲ -۳۲‬ع‪ ۷۷‬همچنیــن‬ ‫ششــدانگ یــک دســتگاه خــودروی یــدک ســه محــور بــه شــماره انتظامــی ایــران ‪۷۶۷ -۴۲‬ع‪ ۶۴‬مالکیــت‬ ‫مرحــوم حبی ـب اهلل راســتینه در قبــال طلــب اقــای محمــد نقابــی بــه انضمــام دو عشــر اضافــی بابــت حقــوق‬ ‫دولتــی و ســایر هزینه هــای متعلقــه توقیــف و بــه پارکینــگ منتقــل و در ادامــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی‬ ‫دادگســتری ششــدانگ خــودرو اســکانیا بــه شــماره انتظامــی ایــران ‪۳۶۲ -۳۲‬ع‪ ۷۷‬بــه مبلــغ دو میلیــارد‬ ‫و ســیصد و پنجــاه میلیــون تومــان و ششــدانگ خــودروی یــدک دوازده چــرخ بــه شــماره انتظامــی ایــران‬ ‫‪۷۶۷ -42‬ع‪ ۶۴‬بــه مبلــغ دویســت و ســی میلیــون تومــان ارزیابــی و قطعــی شــده اســت و چــون اقــای هــادی‬ ‫رســولی پور مالــک یکدانــگ مشــاع از ششــدانگ خــودروی اســکانیا بــا فــروش ســهم خــود موافقــت نمــوده‬ ‫اســت لــذا موعــد مزایــده روز شــنبه مــورخ ‪ 1399/06/29‬در واحــد اجــرای اســناد رســمی جویــن واقــع در‬ ‫شهرســتان جویــن‪ ،‬بلــوار امــام رضــا(ع)‪ ،‬محــل مالیجــرد تعییــن کــه ششــدانگ خــودروی اســکانیا از مبلــغ‬ ‫ارزیابــی (‪ 2350000000‬تومــان) و خــودروی یــدک دوازده چــرخ از مبلــغ ارزیابــی (‪230000000‬‬ ‫تومــان) شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه می شــود‪ .‬ضمنــاً پرداخــت هزینــه تنظیــم و‬ ‫انتقــال ســند و نیــز بدهی هــای مالیاتــی‪ ،‬جریمه هــا و عــوارض شــهرداری و غیــره بــه عهــده برنــده مزایــده‬ ‫اســت کــه درصــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده‬ ‫مســترد خواهــد شــد‪ .‬نیــم عشــر اجرایــی و حــق مزایــده نقــدا ً وصــول می گــردد و چنانچــه روز مزایــده تعطیــل‬ ‫رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/12 :‬‬ ‫محمود ابراهیمی‪ ،‬مدیر واحد اجرای اسناد رسمی جوین‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه ‪9800084‬‬ ‫بدینوســیله بــه ســیدجالل حســینی کاخکی‪ ،‬نــام پــدر‪ :‬ســیدعلی‪ ،‬شماره شناســنامه‪ ،1288 :‬شــماره ملــی‪:‬‬ ‫‪ ،0942417992‬متولــد ‪ 1355/03/01‬ابــاغ می شــود کــه بانــک ملــت شــعبه بــازار گنابــاد بــه اســتناد‬ ‫قــرارداد بانکــی شــماره ‪ 94/08/13-94127659776‬مبلــغ دویســت و یــک میلیــون و نهصــد و بیســت و نــه‬ ‫هــزار و نهصــد و هشــتاد و یــک (‪ )201.929.981‬ریــال تــا تاریــخ صــدور اجرائیــه بــه انضمــام خســارت تاخیــر‬ ‫متعلقــه و از تاریــخ مذکــور تــا روز تســویه کامــل بدهــی طبــق مقــررات علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده‬ ‫و پرونــده اجرائــی بــه کالســه ‪ 9800084‬در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مامــور پســت‪ ،‬ادرس‬ ‫شــما شناســائی نگردیــده اســت‪ .‬لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬ائین نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه‬ ‫فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی می شــود و چنانچــه ظــرف مــدت‬ ‫بیســت روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب می گــردد‪ ،‬نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام‬ ‫ننماییــد‪ ،‬عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 99131‬سیدضیاءالدین مهدوی شهری‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای حســین کشــته گی دارای شماره شناســنامه ‪ 0910076340‬بشــرح دادخواســت بــه‬ ‫کالســه ‪ 124/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان‬ ‫محمــد کشــته گی بــه شماره شناســنامه ‪ 4‬در تاریــخ ‪ 1399/5/14‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی‬ ‫گفتــه و ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬حســین کشــته گی فرزنــد محمــد بــه ش ش‬ ‫‪ 0910076340‬متولــد ‪ 1371/1/1‬صــادره از حــوزه ‪ 4‬گنابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ابوالفضــل کشــته گی فرزنــد‬ ‫محمــد بــه ش ش ‪ 0910247692‬متولــد ‪ 1382/12/16‬صــادره از حــوزه ‪ 4‬گنابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -3‬مریــم‬ ‫کشــته گی فرزنــد محمــد بــه ش ش ‪ 0910135851‬متولــد ‪ 1375/1/10‬صــادره از حــوزه ‪ 4‬گنابــاد فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -4‬طیبــه رجبی کاخکــی فرزنــد رجبعلــی بــه ش ش ‪ 5505‬متولــد ‪ 1347/6/25‬صــادره از حــوزه ‪4‬‬ ‫گنابــاد همســر دائمــی متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را بــه اســتناد مــاده‬ ‫‪362‬ق امــور حســبی یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی‬ ‫نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه ‪ 4‬شورای حل اختالف شهرستان گناباد‬ ‫م الف ‪99133‬‬ ‫اگهــی نوبتــی اصالحــی نســبت بــه س ـه ماهه ســوم ســال ‪ 1398‬مربــوط بــه امــاک واقــع در‬ ‫بخــش یــک شهرســتان رامهرمــز‬ ‫طبــق مــاده ‪ 12‬قانــون ثبــت اشــخاصی کــه در ســه ماهه ســوم ســال ‪ 1398‬درخواســت ثبــت نســبت بــه‬ ‫پــاک بخــش یــاد شــده نموده انــد بــه ترتیــب جهــت اطــاع عمــوم بشــرح ذیــل اگهــی می شــود‪:‬‬ ‫امالک واقع در بخش یک رامهرمز‬ ‫‪ -1‬اقــای ســهراب قاســمی فرزنــد امیدعلــی دارای کــد ملــی ‪ 1841071706‬بشناســنامه ‪ 165‬صــادره از ایــذه‬ ‫نســبت بــه ششــدانگ اعیانــی یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 110/20‬مترمربــع پــاک ‪ 69‬فرعــی از ‪ 1185‬اصلــی‬ ‫بخــش یــک رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز خیابــان شــهید بزرگمهــر‪( ،‬جــزء اگهی هــای نوبتــی سـه ماهه ســوم‬ ‫ســال ‪ /98‬در اظهارنامــه ملــک مــورد تقاضــا بصــورت ششــدانگ تقاضــا قیــد گردیــده کــه مبنــی بــر اشــتباه‬ ‫می باشــد و بشــرح فــوق اصــاح گردیــد‪).‬‬ ‫‪ -2‬اقــای فرهــاد لرکــی فرزنــد قــدرت اهلل دارای کــد ملــی ‪ 1910345032‬بشناســنامه ‪ 9346‬صــادره از‬ ‫مسجدســلیمان نســبت بــه اعیانــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 153/90‬مترمربــع پــاک ‪70‬‬ ‫فرعــی از ‪ 1185‬اصلــی بخــش یــک رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬خیابــان بزرگمهــر‪( ،‬جــزء اگهی هــای نوبتــی‬ ‫سـه ماه ســوم ســال ‪ /98‬در اظهارنامــه ملــک مــورد تقاضــا بصــورت ششــدانگ تقاضــا گردیــده کــه مبنــی بــر‬ ‫اشــتباه می باشــد و بــه شــرح فــوق اصــاح گردیــد‪).‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب اگهــی می شــود‪ .‬درصورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اگهــی اصالحــی بــه مــدت یــک مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت مذکــور از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/347‬باغدار‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد جی تی ایکـس ای بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1385‬بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 1769149‬و شــماره شاســی ‪ S1412285277135‬و شــماره پــاک ‪615 -24‬س‪ 31‬مربــوط بــه حبیب الــه‬ ‫نوربخــش مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای عســکر محمــدی زاده فرزنــد اســکندر بشناســنامه ‪ 7‬صــادره از رامهرمــز درخواســتی بخواســته‬ ‫صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه فرزنــدم مرحــوم امیــن محمــدی زاده بشناســنامه‬ ‫‪ 1900058812‬صــادره رامهرمــز در تاریــخ ‪ 1387/12/16‬در رامهرمــز اقامتــگاه دائم ـی اش فــوت و ورث ـه اش‬ ‫عبارتنــد از‪ -1 :‬عســکر محمــدی زاده فرزنــد اســکندر ش ش ‪ 7‬کــد ملــی ‪ 1911608290‬متولــد ‪1339/4/1‬‬ ‫صــادره از رامهرمــز پــدر متوفــی ‪ -2‬قنــدی عســکری فر فرزنــد محمــد ش ش ‪ 588‬کــد ملــی ‪1910639176‬‬ ‫متولــد ‪ 1352/11/10‬صــادره از رامهرمــز مــادر متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد‬ ‫از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بجــز ســری‬ ‫و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شعبه اول رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/360‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای عســکر محمــدی زاده فرزنــد اســکندر بشناســنامه ‪ 7‬صــادره از رامهرمــز درخواســتی بخواســته‬ ‫صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه فرزنــدم مرحــوم ایمــان محمــدی زاده بشناســنامه‬ ‫‪ 1900404851‬صــادره رامهرمــز در تاریــخ ‪ 1393/4/29‬در رامهرمــز اقامتــگاه دائمــی اش فــوت و ورثــه اش‬ ‫عبارتنــد از‪ -1 :‬عســکر محمــدی زاده فرزنــد اســکندر ش ش ‪ 7‬کــد ملــی ‪ 1911608290‬متولــد ‪1339/4/1‬‬ ‫صــادره از رامهرمــز پــدر متوفــی ‪ -2‬قنــدی عســکری فر فرزنــد محمــد ش ش ‪ 588‬کــد ملــی ‪1910639176‬‬ ‫متولــد ‪ 1352/11/10‬صــادره از رامهرمــز مــادر متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد‬ ‫از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بجــز ســری‬ ‫و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شعبه اول رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/361‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960306006000975‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک‬ ‫قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک تربت حیدریــه تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای علیرضــا خواجــه زاده فرزنــد محمدنقــی بــه شماره شناســنامه ‪ 706‬صــادره از تربت حیدریــه‬ ‫نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 157/79‬مترمربــع (یکصــد و پنجــاه و هفــت و هفتــاد‬ ‫و نــه صــدم مترمربــع) قســمتی از پــاک یــک فرعــی از اراضــی شــهر پــاک ‪ 3487‬اصلــی واقــع در خراســان‬ ‫رضــوی بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک تربت حیدریــه خریــداری مع الواســطه از مالکیــن رســمی ورثــه اســداله‬ ‫ســلطانی رجبی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم‬ ‫دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد‬ ‫کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در‬ ‫مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه‬ ‫نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/27 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960329012002076‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گرمســار‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــرا مریمــی فرزنــد جعفــر بــه شماره شناســنامه ‪ 226‬در یکبــاب‬ ‫ســاختمان مســکونی بــه مســاحت ‪ 202/66‬مترمربــع پــاک ‪ 6286‬فرعــی از ‪ 10‬اصلــی مفــروز و مجــزی‬ ‫شــده از پــاک ‪ 6286‬فرعــی از ‪ 10‬اصلــی واقــع در شهرســتان گرمســار خریــداری از مالــک رســمی اقــای‬ ‫کامــران باقــری محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/28 :‬‬ ‫حسن رامه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار‬ ‫م الف ‪450‬‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانبــان صفرعلــی عابــدی و شــرکاء مالکیــن دو هکتــار ســهم مشــاع از ‪ 564‬هکتــار مشــاع پــاک ثبتــی ‪155‬‬ ‫اصلــی و ‪ 134‬فرعــی واقــع در قریــه قلعه نــو بــه نشــانی قلعه نــو‪ ،‬جنــب پمــپ بنزیــن‪ ،‬خ رضائــی موضــوع ســند‬ ‫مالکیــت شــماره بونچــاق ‪ 632864‬صــادره بــه تاریــخ ‪ 71/2/22‬متقاضــی تعییــن بســتر و حریــم رودخانــه‪/‬‬ ‫مســیل‪ /‬نهــر در داخــل و مجــاورت پــاک ثبتــی فوق الذکــر می باشــم و حســب اعــام امــور اب شــهرری‬ ‫براســاس ضوابــط و مقــررات جــاری تعییــن بســتر و حریــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی در امــور‬ ‫اب و تکمیــل پرونــده می باشــد‪ .‬لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی تقاضــا می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک‬ ‫مالکیــت خــود ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از مــدت انتشــار اگهــی بــه امــور منابــع اب شــهرری بــه نشــانی میــدان‬ ‫شــهرری‪ ،‬ابتــدای جــاده قــم‪ ،‬خیابــان شــهید بغــدادی‪ ،‬نبــش کوچــه ازادان‪ ،‬پــاک ‪ 1‬مراجعــه نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت عــدم مراجعــه مالکیــن مشــاعی ظــرف مــدت مقــرر فــوق مانــع اقدامــات شــرکت اب منطقـه ای تهــران‬ ‫(امــور اب شــهرری) نبــوده و بســتر و حریــم اعالمــی بــرای کلیــه مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/12 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز موتورســیکلت نامــی مــدل ‪ 1390‬بــه رنــگ مشــکی بــا شــماره ‪ 516-73853‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ NBE***125A9030123‬و شــماره موتــور ‪ NBEA024637‬بــه نــام محمــد جعفــری مفقــود شــده و اعتبــار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫اول‬ ‫شماره مناقصه ‪/930‬پ‪/‬خ‪99/‬‬ ‫دانش�کده عل�وم پزش�کی و خدم�ات بهداش�تی درمان�ی بهبه�ان در نظ�ر دارد جه�ت «نگهـداری‪ ،‬راهبـری و تعمیرات تاسیسـات مکانیکی‪ ،‬الکتریکـی و ابنیه و‬ ‫تجهیـزات غیرپزشـکی بیمارسـتان فریـده بهبهانـی در سـال ‪ »1399-1400‬را از طری�ق مناقص�ه عمومی ی�ک مرحله ای ب�ه ش�رکت های واجد شـرایط واگذار‬ ‫نمایـد‪ .‬لـذا از کلیـه شـرکت های واجـد شـرایط دعـوت بـه عمـل می ایـد وفق برنامـه زمان بندی شـده ذیـل جهـت دریافت اسـناد مناقصـه اقـدام نمایند‪.‬‬ ‫نحـوه خریـد‪ /‬تهیـه اسـناد‪ :‬ش�رکت های واجـد صالحی�ت می توانن�د اس�ناد مناقص�ه را فقـط از طریـق سـایت دانشـکده علوم پزشـکی بهبهـان بـه ادرس‪:‬‬ ‫‪ http://www.behums.ac.ir‬دریافـت و جهـت ممهـور نمـودن اسـناد دریافتـی بـه ادرس‪ :‬اسـتان خوزسـتان‪ ،‬شهرسـتان بهبهـان‪ ،‬خیابـان شـهیدزیبایی‪ ،‬جنـب‬ ‫بیمارسـتان دکتـر شـهیدزاده‪ ،‬سـتاد مرکـزی دانشـکده علوم پزشـکی و خدمـات بهداشـتی درمانـی بهبهـان‪ ،‬اداره امـور پشـتیبانی و رفاهـی‪ ،‬طبقـه دوم‪ ،‬امـور قراردادها‬ ‫مراجعـه نمایند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399/06/12‬لغایت روز چهارشنبه مورخ ‪1399/06/19‬‬ ‫میزان تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬میزان سپرده ریالی جهت شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 687/561/773‬ریال به دو صورت ذیل می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضمانتنامه بانکی معتبر قابل وصول (با اعتبار حداقل ‪ 3‬ماه از تاریخ دریافت اسناد مناقصه) در وجه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‪.‬‬ ‫‪ -2‬واریـز نقـدی بـه شـماره حسـاب ‪ 4733769419‬شـماره شـبا ‪ IR830120000000004733769419‬بانک ملت شـعبه پیروز به نام حسـاب تمرکز سـپرده های حسـن‬ ‫انجام کار‪.‬‬ ‫* اصل ضمانتنامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه و یا اصل فیش واریزی را در پاکت (الف) قرار دهند‪.‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 12‬ظهر روز شنبه مورخ ‪1399/06/29‬‬ ‫محل تحویل پیشـنهادات‪ :‬اسـتان خوزسـتان‪ ،‬شهرسـتان بهبهان‪ ،‬خیابان شـهیدزیبایی‪ ،‬جنب بیمارسـتان دکتر شـهیدزاده‪ ،‬سـتاد مرکزی دانشـکده علوم پزشـکی و‬ ‫خدمـات بهداشـتی درمانـی بهبهـان‪ ،‬اداره امور پشـتیبانی و رفاهـی‪ ،‬طبقه دوم‪ ،‬امـور قراردادها‬ ‫زمان گشایش پاکات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪1399/06/30‬‬ ‫داوطلبـان می تواننـد جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر به سـایت دانشـکده بـه ادرس ‪ http://www.behums.ac.ir‬مراجعـه کرده و یا بـا تلفـن ‪ 06152832007‬اداره‬ ‫اموـر پش�تیبانی و رفاهیـ و ی�ا مرکز تلف�ن ب�ه ش�ماره های ‪ 06152839011-13‬تماس حاصـل نمایند‪.‬‬ ‫هزینه درج اگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫نوبت دوم‪ -‬مرحله اول‬ ‫شـهرداری بهبهـان بـه اسـتناد بنـد ‪ 1‬صورتجلسـه شـماره ‪ 13‬مورخه ‪ 99/04/25‬شـورای محترم اسلامی شـهر بهبهان‪ ،‬درنظـر دارد از طریـق مزایده عمومی نسـبت به‬ ‫ج�ذب پیمان�کار جه�ت بهره ب�رداری از جایـگاه فروش گاز ‪ CNG‬شـاهد اقدام نمایـد‪ .‬لذا از کلیه شـرکت های واجد شـرایط برابر مقررات شـرکت پخـش فراورده های‬ ‫نفت�ی دع�وت ب�ه عم�ل می اید جه�ت دریافت اس�ناد مزایده به شـهرداری واحـد امـور قراردادها مراجعـه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -1‬اس�ناد مزایـده در مقابـل پرداخـت مبلـغ ‪ 1/000/000‬ریـال (غیرقابـل اسـترداد) بـه حسـاب شـماره ‪ 3100003349000‬بانـک ملی بنام شـهرداری بهبهان تسـلیم‬ ‫می گـردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مبلغ قیمت پایه (براورد اولیه) ماهیانه‪ 300/000/000 :‬ریال‬ ‫‪ -3‬شـرکت کنندگان می بایسـت مبلـغ ‪ 180/000/000‬ریـال را بـه صـورت ضمانتنامـه بانکـی (ضمانتنامه بانکـی باید با اعتبـار ‪ 3‬ماهه باشـد) یا به صـورت واریز نقدی‬ ‫بـه حسـاب سـپرده شـماره ‪ 3100003350001‬بنـام شـهرداری بهبهان نزد بانک ملی به عنوان (س�پرده ش�رکت در مزای�ده) پرداخت نماید‪.‬‬ ‫‪ -4‬مدت قرارداد با برنده مزایده‪ :‬یک سال (‪ 12‬ماه شمسی) می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه انتشار اگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬در شرایط برابر و یکسان اولویت با شرکت های بومی (ثبت شده در استان خوزستان) می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات‪ :‬بهبهان‪ ،‬خیابان طالقانی‪ ،‬شهرداری بهبهان‪ ،‬واحد امور قراردادها‬ ‫‪ -8‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از مورخه ‪ 1399/06/12‬لغایت ‪1399/06/19‬‬ ‫‪ -9‬مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 12‬روز سه شنبه مورخه ‪ 1399/07/01‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -10‬تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز چهارشنبه مورخه ‪ 1399/07/02‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -12‬متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن ‪ 061-52726174-6‬واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫علیرضا بهادری‪ ،‬شهردار بهبهان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانــم جمیلــه نجــاری بــا وکالــت ‪ 10732‬و ‪ 10734‬مــورخ ‪ 99/2/31‬و ‪ 8548‬مــورخ ‪ 97/7/22‬دفتــر ‪1348‬‬ ‫تهــران بــه ادرس‪ :‬شــهرری‪ ،‬جوانمــرد‪ ،‬اتوبــان بســیج‪ ،‬روبــروی گذرنامــه‪ ،‬کوچــه ســلیمانی‪ ،‬پــاک ‪ 18‬بــا‬ ‫تســلیم دو بــرگ استشــهاد مصــدق بشــماره ‪ 819750‬دفترخانــه ‪ 13‬ری بشــرح وارده ‪ 4005913‬مــورخ‬ ‫‪ 99/3/17‬اعــام نمــوده کــه مشــخصات ملــک‪ :‬اعیانــی احداثــی در یــک قطعــه زمیــن موقوفــه بــه شــماره‬ ‫‪ 1116‬فرعــی از ‪ 117‬اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از ‪ 1111‬فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه ‪ 4‬واقــع در‬ ‫بخــش ‪ 12‬ناحیــه ‪ 02‬حــوزه ثبــت ملــک شــهرری اســتان تهــران بــه مســاحت ‪ 62/7‬مترمربــع بــه حــدود‬ ‫شــماالً در ســه قســمت کــه دوم غربــی اســت اول و دوم در و دیــوار بــه راه پلــه مشــاعی‪ ،‬شــرقاً دیــوار بــه درز‬ ‫انقطــاع کــه مــاوراء ان باقــی مانــده پــاک ‪ 117‬اصلــی اســت‪ ،‬جنوبـاً دیــوار و پنجــره و لبــه بالکــن اســت بــه‬ ‫فضــای حیــاط مشــاعی‪ ،‬غربـاً دیــوار اشــتراکی بــا اپارتمــان مجــاور قســمت ســوم حــد شــمال دیــوار و پنجــره‬ ‫اســت بفضــای گــذر ‪12‬متــری کــف و ســقف مشــترک اســت‪ .‬مشــخصات منضمــات ملــک‪ :‬پارکینــگ بــه‬ ‫مســاحت ‪ 12/5‬بــه حــدود اربعــه شــماالً خــط مســتقیم مفــروض بــه پارکینــگ یــک‪ ،‬شــرقاً دیــوار بدیــوار‬ ‫باقیمانــده پــاک ‪ 117‬اصلــی‪ ،‬جنوب ـاً خــط مســتقیم و مفــروض بــه محوطــه مشــاعی‪ ،‬غرب ـاً خــط مســتقیم‬ ‫و مفــروض بــه محوطــه مشــاعی کــف روی عرصــه و ســقف مشــترک اســت‪ .‬مشــخصات مالکیــت‪ :‬مالکیــت‬ ‫جمیلــه نجــاری فرزنــد عباســعلی شماره شناســنامه ‪ 4256‬تاریــخ تولــد ‪ 1336/3/9‬صــادره از ســراب دارای‬ ‫شــماره ملــی ‪ 6029061641‬بــا جــز ســهم ‪ 6‬از کل ســهم ‪ 6‬بعنــوان مالــک ششــدانگ اعیــان اعیــان‪ ،‬موضــوع‬ ‫ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی ‪ 340173‬ســری الــف ســال ‪ 94‬کــه در صفحــه ‪ 310‬دفتــر امــاک جلــد‬ ‫‪ 2215‬ذیــل شــماره ‪ 546241‬ثبــت گردیــده اســت‪ .‬برابــر گواهــی دفتــر امــاک در رهــن نمی باشــد بــه علــت‬ ‫جابجایــی منــزل مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت نمــوده اســت‪ .‬لــذا طبــق مــاده ‪120‬‬ ‫ائین نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی می شــود تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی‬ ‫معاملـه ای کــرده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد بایــد تــا ده روز پــس از انتشــار اگهــی‬ ‫بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد‬ ‫و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه‬ ‫ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫م الــف ‪ 625‬ســیدمهدی المعــی‪ ،‬رئیــس واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهرری‪ ،‬از طــرف‬ ‫ســهراب عزیزنــژاد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانــم لیــا مــددی بــا وکالــت ســعید قنبــری بموجــب وکالــت ‪ 5745‬مــورخ ‪ 99/3/19‬دفتــر ‪ 1563‬تهــران بــه‬ ‫ادرس‪ :‬خانی ابادنــو‪ ،‬خیابــان میثــاق شــمالی‪ ،‬نبــش کوچــه یوسـف نژاد‪ ،‬پــاک ‪ ،239‬واحــد ‪ 2‬بــا تســلیم دو بــرگ‬ ‫استشــهاد مصــدق بشــماره ‪ 1047‬مــورخ ‪ 99/6/1‬دفترخانــه ‪ 39‬ری بشــرح وارده ‪ 4017010‬مــورخ ‪ 99/6/2‬اعــام‬ ‫نمــوده کــه مشــخصات ملــک‪ :‬ششــدانگ یــک دســتگاه اپارتمــان بــه شــماره ‪ 1095‬فرعــی از ‪ 224‬اصلــی مفروز‬ ‫و مجــزا شــده از ‪ 548‬فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه ‪ 6‬واقــع در بخــش ‪ 12‬ناحیــه ‪ 02‬حــوزه ثبــت ملــک شــهرری‬ ‫اســتان تهــران بــه مســاحت ‪ 59/39‬مترمربــع بــه حــدود شــماالً در ســه قســمت کــه دوم شــرقی اســت دیواریســت‬ ‫بــه دیــوار قطعــه ‪ 469‬تفکیکــی دوم و ســوم غربــی دیواریســت بــه نورگیــر مشــاعی‪ ،‬شــرقاً دیواریســت بــه دیــوار‬ ‫قطعــه ‪ 467‬تفکیکــی‪ ،‬جنوبـاً در ســه قســمت کــه دوم غربــی اســت اول پنجــره و دیــواری اســت بــه حیاط مشــاعی‬ ‫دوم کــه غربــی اســت دیواریســت و درب بــه راه پلــه مشــاعی‪ ،‬غرب ـاً دیواریســت مشــترک بــا اپارتمــان تفکیکــی‬ ‫مجــاور کــف و ســقف مشــاعی اســت‪ .‬مشــخصات منضمــات ملــک‪ :‬پارکینــگ بــه مســاحت ‪ 12‬بــه حــدود‬ ‫اربعــه شــماالً بــه محوطــه مشــاعی‪ ،‬شــرقاً دیــوار بــه دیــوار قطعــه ‪ 167‬تفکیکــی‪ ،‬جنوبـاً دیواریســت بــه قســمت پر‬ ‫حیــاط مشــاعی‪ ،‬غربـاً بــه محوطــه مشــاعی حدفاصــل خــط مســتقیم و مفــروض اســت‪ .‬مشــخصات مالکیــت‪:‬‬ ‫مالکیــت لیــا مــددی فرزنــد محســن شماره شناســنامه ‪ 1371‬تاریــخ تولــد ‪ 1360/5/15‬صــادره از تهــران دارای‬ ‫شــماره ملــی ‪ 0076220461‬بــا جــز ســهم ‪ 6‬از کل ســهم ‪ 6‬بعنــوان مالــک ششــدانگ عرصــه و اعیــان عرصــه و‬ ‫اعیــان‪ ،‬موضــوع ســند مالکیــت اصلــی بشــماره چاپــی ‪ 433446‬ســری الــف ســال ‪ 97‬بــا شــماره دفتــر الکترونیکــی‬ ‫الکترونیــک ‪ 139720301024028465‬ثبــت گردیــده اســت‪ .‬محدودیــت‪ :‬محدودیــت دفتــر امــاک‪ :‬رهنــی‬ ‫شــماره ‪ 17613‬مــورخ ‪ 1397/10/3‬دفترخانــه اســناد رســمی شــماره ‪ 1081‬شــهر تهــران اســتان تهــران کــه بنفــع‬ ‫بانــک ملــی بــه مبلــغ ‪ 762/000/000‬ریــال بــه مــدت ‪ 10‬ســال ثبــت شــده‪ .‬بــه علــت جابجایــی منــزل مفقــود‬ ‫گردیــده و تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت نمــوده اســت‪ .‬لــذا طبــق مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت‬ ‫مراتــب در یــک نوبــت اگهــی می شــود تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای کــرده یــا مدعــی‬ ‫وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد بایــد تــا ده روز پــس از انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض‬ ‫خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی‬ ‫نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنی ســند مالکیت‬ ‫را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫م الــف ‪ 624‬ســیدمهدی المعــی‪ ،‬رئیــس واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهرری‪ ،‬از طــرف‬ ‫محمــد جعفرعلــی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 1399/05/14 -139960318011005725‬هیــات حــل‬ ‫اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه ابراهیــم تفعلی ماســوله فرزنــد ابوطالــب از پــاک ‪253‬‬ ‫از ‪ 42‬اصلــی واقــع در قریــه عربــان بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق مصطفــی زارع خوش زبــان بعنــوان ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بمســاحت ‪ 161/66‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 10095‬بــرای ان منظــور‬ ‫شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪2‬‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه‬ ‫اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه‬ ‫محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت‬ ‫بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/358‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگهی اصالحیه حصر وراثت‬ ‫اقــای کریــم مراحنــه فرزنــد حنظــل بشناســنامه ‪ 122‬صــادره از شــوش درخواســتی بــه خواســته صــدور‬ ‫گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه پــدرم مرحــوم حنظــل مراحنــه بشناســنامه ‪ 542‬صــادره‬ ‫اهــواز در تاریــخ ‪ 1366/01/12‬در شــوش اقامتــگاه دائم ـی اش فــوت ورث ـه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬متقاضــی فــوق‬ ‫بــا مشــخصات فوق الذکــر پســر متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی‬ ‫ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد‬ ‫از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫صادق جعفری چگنی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫دادنامه‬ ‫بــه تاریــخ ‪ 1399/5/21‬در وقــت فوق العــاده شــورای حــل اختــاف شــوش بــه تصــدی امضاءکننــده ذیــل‬ ‫تشــکیل‪ ،‬پرونــده کالســه ‪ 98/5/330‬تحــت نظــر اســت‪ ،‬مالحظــه می گــردد خواهــان بــا وجــود ابــاغ اخطاریــه و‬ ‫ســپری شــدن مهلــت قانونــی اقدامــی بــرای واریــز دســتمزد کارشناســی ننمــوده اســت شــورا بــا بررســی برگ هــا‬ ‫و محتویــات پرونــده‪ ،‬پایــان رســیدگی را اعــام و بــا اســتعانت از خداونــد متعــال بشــرح ذیــل مبــادرت بــه صــدور‬ ‫رای می نمایــد‪.‬‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫درخصــوص دعــوی اقــای عبــاس چنانــی فرزنــد رزاق بــه طرفیــت اقــای افشــین خداپرســت بــه خواســته مطالبــه‬ ‫خســارت وارد و ضــرر و زیــان وارده بــه مبلــغ ‪ 32/000/000‬ریــال بــا جلــب نظــر کارشــناس بانضمــام کلیــه‬ ‫خســارات دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه مالحظــه می گــردد خواهــان بــا وجــود ابــاغ اخطاریــه و ســپری‬ ‫شــدن مهلــت قانونــی اقدامــی بــرای واریــز دســتمزد کارشناســی ننمــوده اســت و از طرفــی شــورا نمی توانــد‬ ‫بــدون اخــذ نظــر کارشناســی‪ ،‬در ماهیــت دعــوی‪ ،‬نســبت بــه رســیدگی و صــدور رای اقــدام نمایــد‪ .‬بنابرایــن بــه‬ ‫اســتناد مــاده ‪ 259‬قانــون ائیــن دادرســی مدنــی قــرار ابطــال دادخواســت صــادر و اعــام می گــردد‪ .‬رای صــادره‪،‬‬ ‫ظــرف بیســت روز پــس از ابــاغ‪ ،‬قابــل تجدیدنظــر در دادگاه هــای عمومــی حقوقــی شهرســتان شــوش می باشــد‪.‬‬ ‫امین بهرامیان‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫گواهی احضار خوانده‬ ‫بــه موجــب پرونــده کالســه ‪ 9909986164300089‬مطروحــه در شــعبه اول حقوقــی دادگاه عمومــی بخــش‬ ‫شــاوور موضــوع دادخواســت اقــای عبدالــه لطیفــی فرزنــد کریــم بــه خواســته مطالبــه مبلــغ ‪360/000/000‬‬ ‫ریــال کــه تحــت رســیدگی ایــن مرجــع قــرار گرفتــه و اخریــن ادرس خوانــده اقــای محســن درینــی حســب‬ ‫محتویــات پرونــده وجــود نــدارد و نامبــرده مجهول المــکان می باشــد‪ ،‬نظــر بــه اینکــه وقــت رســیدگی بــرای‬ ‫تاریــخ ‪ 1399/07/21‬ســاعت ‪ 9‬صبــح تعییــن گردیــده‪ ،‬لــذا بــه اســتناد مــاده ‪ 73‬قانــون ائیــن دادرســی مدنــی‬ ‫بــا درج مراتــب در روزنامــه کثیراالنتشــار بــه خوانــده فوق الذکــر ابــاغ گــردد تــا در وقــت رســیدگی ذکــر شــده‬ ‫در شــعبه اول حقوقــی دادگاه عمومــی دادگســتری بخــش شــاوور حاضــر شــود‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت عــدم‬ ‫حضــور ایــن دادگاه بــه صــورت غیابــی بــه موضــوع رســیدگی نمــوده و رای غیابــی صــادر خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫زینب مسحنه‪ ،‬متصدی امور دفتری شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی بخش شاوور‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ /9800359‬رهنــی ششــدانگ یکبــاب اپارتمــان پــاک ‪ 935/109‬بخــش‬ ‫‪ 3‬دزفــول‪ ،‬خیابــان عــارف دزفولــی‪ ،‬بیــن حضــرت رســول و شهیدبهشــتی‪ ،‬مجتمــع مســکونی تندیــس ‪ 4‬ثبــت‬ ‫صفحــه ‪ 373‬دفتــر ‪ 398‬شــماره ‪ 54571‬بشــماره چاپــی ‪ 442328‬ملکــی خانــم مهیــن حســین پور بــا حــدود‬ ‫و مشــاعات و مشــترکات منــدرج در ســند مالکیــت و مطابــق بــا قانــون تملــک اپارتمان هــا بــه مســاحت ‪91/81‬‬ ‫مترمربــع دارای راه پلــه مشــاعی و اسانســور و فاقــد پارکینــگ اختصاصــی کــه طبــق ســند رهنــی شــماره ‪15416‬‬ ‫تنظیمــی دفترخانــه اســناد رســمی شــماره ‪ 136‬دزفــول در قبــال مبلــغ ‪( 1/200/000/000‬یــک میلیــارد و‬ ‫دویســت میلیــون) ریــال در رهــن بانــک کشــاورزی شــعبه دزفــول قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس رســمی‬ ‫بــه مبلــغ ‪( 3/856/020/000‬ســه میلیــارد و هشــتصد و پنجــاه و شــش میلیــون و بیســت هــزار) ریــال ارزیابــی‬ ‫شــده‪ ،‬پــاک فــوق دارای ‪ 91/81‬مترمربــع اعیانــی در طبقــه اول بلــوک اپارتمانــی بــا قدمــت بنــای حــدود ‪3‬‬ ‫ســال و شــامل دو اتــاق خــواب‪ ،‬هــال پذیرائــی‪ ،‬اشــپزخانه (اوپــن)‪ ،‬ســرویس بهداشــتی‪ ،‬حمــام و بالکــن‪ ،‬دارای‬ ‫انشــعابات و اشــتراکات اب و بــرق و گاز کــه برابــر گــزارش در تصــرف مالــک می باشــد‪ ،‬پــاک فــوق از ســاعت‬ ‫‪ 9‬الــی ‪ 12‬روز سه شــنبه مــورخ ‪ 1399/7/1‬در اداره ثبــت اســناد و امــاک دزفــول واقــع در بلــوار مخبــر‬ ‫دزفولــی از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ پایــه ‪( 3/856/020/000‬ســه میلیــارد و‬ ‫هشــتصد و پنجــاه و شــش میلیــون و بیســت هــزار) ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی‬ ‫نقــدا ً فروختــه می شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه اب‪ ،‬بــرق‪،‬گاز‪ ،‬اعــم از حــق‬ ‫انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف درصورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای‬ ‫مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده‬ ‫باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز درصــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از‬ ‫محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیم عشــر و حــق مزایــده نقــدا ً وصــول می گــردد‪ .‬ضمن ـاً‬ ‫چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر‬ ‫برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/12 :‬‬ ‫قربانی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک دزفول‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 9800076‬ششــدانگ یکبــاب خانــه پــاک ‪ 1225‬بخــش ‪ 2‬دزفــول‪ ،‬خیابــان‬ ‫سیم دشــت منشــعبه از خیابــان طالقانــی‪ ،‬پــاک ‪ 11‬ثبــت شــماره ‪ 1911‬جلــد ‪ 17‬صفحــه ‪ 369‬بــه شــماره‬ ‫چاپــی ‪ 460170‬ملکــی اقــای محمدحســین جلــودار‪ ،‬طبــق ســند رهنــی شــماره ‪ 9183‬تنظیمــی دفترخانــه‬ ‫اســناد رســمی شــماره ‪ 297‬دزفــول در قبــال مبلــغ ‪( 5/000/000/000‬پنــج میلیــارد) ریــال در رهــن بانــک‬ ‫کشــاورزی شــعبه دزفــول قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ ‪( 8/357/310/000‬هشــت‬ ‫میلیــارد و ســیصد و پنجــاه و هفــت میلیــون و ســیصد و ده هــزار) ریــال ارزیابــی شــده و پــاک فــوق بــه‬ ‫مســاحت ‪ 196/18‬مترمربــع دارای ‪ 272/30‬مترمربــع اعیانــی در ســه طبقــه بــا قدمــت بنــای حــدود ‪ 30‬ســال‬ ‫و دارای انشــعابات و اشــتراکات اب و بــرق و گاز کــه برابــر گــزارش در تصــرف مالــک می باشــد و حــدود اربعــه‬ ‫ان عبــارت باشــد از شــماالً بطــول ‪ 12/20‬متــر درب و دیــوار اســت بــه کوچــه سیم دشــت‪ ،‬شــرقاً بطــول ‪15/95‬‬ ‫متــر بــه پــاک ‪ 1226‬اصلــی‪ ،‬جنوب ـاً در چهــار قســمت بطول هــای ‪ 6‬متــر و ‪ 2‬متــر و ‪ 1/6‬متــر و ‪ 3/85‬متــر‬ ‫بــه پالک هــای ‪ 1222‬اصلــی و ‪ 1223‬اصلــی و غرب ـاً در ســه قســمت بــه طول هــای ‪ 6/75‬متــر و ‪ 80/1‬متــر و‬ ‫‪ 6/95‬متــر بــه پــاک ‪ 1224‬اصلــی حقــوق ارتفاقــی نــدارد‪ .‬پــاک فــوق از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬روز سه شــنبه‬ ‫مــورخ ‪ 1399/7/1‬در اداره ثبــت اســناد و امــاک دزفــول واقــع در بلــوار مخبــر دزفولــی از طریــق مزایــده بــه‬ ‫فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ پایــه ‪( 8/357/310/000‬هشــت میلیــارد و ســیصد و پنجــاه و هفــت‬ ‫میلیــون و ســیصد و ده هــزار) ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه می شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه اب‪ ،‬بــرق‪،‬گاز‪ ،‬اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و‬ ‫مصــرف درصورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره‬ ‫تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و‬ ‫نیــز درصــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد‬ ‫خواهــد شــد و نیم عشــر و حــق مزایــده نقــدا ً وصــول می گــردد‪ .‬ضمن ـاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی‬ ‫گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/12 :‬‬ ‫قربانی فر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک دزفول‬ ‫مفقودی کارت هوشمند‬ ‫کارت هوشــمند اینجانــب کریــم جلیلیــان فرزنــد صیدحســین بــه کــد ملــی ‪ 4539524429‬و شــماره کارت‬ ‫‪ 3293655‬و شماره شناســنامه ‪ 143‬صــادره از ایــام متولــد ‪ 1358/03/05‬مفقــود شــده و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960301060001611‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ثریــا‬ ‫کارگر علی بابــازاده قزویــن فرزنــد ولی الــه بــه شناسنامه شــماره ‪ 134‬صــادره از ورامیــن‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در ان بــه مســاحت ‪ 169/78‬مترمربــع‬ ‫پــاک شــماره ‪ 8‬اصلــی واقــع در قریــه جعفرابــاد اخــوان تهــران بخــش حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک ورامیــن از مالکیــت حســین قاســمی تاجیک محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/12 :‬‬ ‫محمــد رحیم پورراینــی‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪192‬ث‬ ‫ورامیــن‬ ‫تاســیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود پیش�خـوان اندیشه س�اـزان تربـ�ت در تاریــخ ‪ 1399/05/14‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 3392‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009340447‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتــر‬ ‫تکمی��ل گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیــت‪ :‬ارائ��ه خدم��ات پیش��خوان دول��ت الکترونی��ک از قبی��ل ایج��اد و بهره بـ�رداری‬ ‫و انجــام کلیـ�ه خدمــات مرتبـ�ط و قابـ�ل ارائـ�ه در دفاتـ�ر پیش�خـوان دولـ�ت و بخـ�ش عمومـ�ی غیردولتــی‪ ،‬خدمــات عمومـ�ی تلفـ�ن ثاب��ت‪ ،‬خدمــات مخابراتـ�ی ارتباطــات همرــاه بین المللـ�ی‬ ‫و ماه�وـاره ای‪ ،‬عرضـ�ه خدمــات فنـ�ی و مرسوــالت داخلـ�ی و عرضـ�ه و فرــوش تمبر هــا و یادگاری هــا‪ ،‬خدمــات اینترنتـ�ی و توزیـ�ع اینترنـ�ت و خدمــات انتقــال دادهـ�ا‪ ،‬انعقــاد ق��رارداد بـ�ا‬ ‫کلیـ�ه اشخــاص حقیقـ�ی و حقوقـ�ی داخلـ�ی و خارجــی‪ ،‬ایجــاد شعــبه و نمایندگـ�ی در داخـ�ل و خاــرج‪ ،‬اخـ�ذ وام و تس�هـیالت از کلیـ�ه بانک هــای داخلـ�ی و موسســات درصوــرت لزــوم پـ�س‬ ‫از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اسـ�تان خراس��ان رض�وـی‪ ،‬شهرسـ�تان تربت حیدری��ه‪ ،‬بخ��ش مرکــزی‪،‬‬ ‫شـ�هر تربت حیدریـ�ه‪ ،‬محل��ه ناس��یونال‪ ،‬کوچ��ه (زمی��ن خاک��ی)‪ ،‬بلــوار شـ�هیدباهنر‪ ،‬پـلاک ‪ ،0‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪ 9519971933‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت‬ ‫از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ری��ال نق��دی‪ .‬میـ�زان سهم الشـ�رکه ه��ر ی��ک از شـ�رکا‪ :‬اقــای مسعــود س��پاهیان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690085273‬دارنـ�ده ‪ 100000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪،‬‬ ‫خانـ�م پروانـ�ه حس��ینیان بنهنگی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690161786‬دارنـ�ده ‪ 100000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬اقــای سعــید س��پاهیان زو بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0703767887‬دارنـ�ده ‪800000‬‬ ‫ری��ال سهم الشـ�رکه‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬اقــای مسعــود س��پاهیان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690085273‬و بـ�ه ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامح�دـود‪ ،‬خانـ�م پروانـ�ه‬ ‫حس��ینیان بنهنگی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690161786‬و بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامح�دـود‪ ،‬اقــای سعــید س��پاهیان زو بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0703767887‬و بـ�ه ســمت رئیـ�س‬ ‫هیئ��ت مدی��ره ب��ه م��دت نامح��دود و ب��ه س��مت مدیرعام��ل ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعه��داور ش��رکت از قبی��ل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪،‬‬ ‫قراردادهـ�ا‪ ،‬عقـ�ود اســامی و همچنی��ن کلی��ه نامه هــای عــادی و اداری ب��ا امض��ا مدیرعام��ل ســعید س��پاهیان زو همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪:‬‬ ‫طب��ق اساسنــامه‪ .‬روزنام��ه کثیراالنتشـ�ار ســایه جه��ت درج اگهی هــای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪ .‬ثب��ت موضـ�وع فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)967819‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ش�کـوفه خندــان ارجــان س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات خیری��ه متوسـ�لین ب��ه حض��رت ولی عصر(ع��ج) موسس��ه غیرتجـ�اری‬ ‫‪ 3754‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14007479288‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2428‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380489287‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/12/01‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬روزنامـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی عـ�ادی مـ�ورخ ‪ 1397/04/28‬و نام��ه شـ�ماره ‪ 3853/1/3725‬مـ�ورخ‬ ‫س��ایه جه��ت درج اگهی ه��ای ش��رکت تعیی��ن ش��د‪ .‬س��یدمحمود موس��وی مطورزاده‬ ‫‪ 1397/06/03‬اس��تانداری خراسـ�ان رضـ�وی تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقــای ناصـ�ر‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1810019885‬بـ�ه عنوــان ب�اـزرس اصلــی‪ ،‬مهــدی پورخلیلـاوی بـ�ه‬ ‫حدادی مهرجـ�ردی ‪ -0942235274‬قــای محمدرضـ�ا مانـ�ی ‪ -0939345013‬مجتبـ�ی‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5279885940‬بـ�ه عنوــان ب�اـزرس علی البــدل برــای یـ�ک ســال مالـ�ی‬ ‫ایـ�زدی ‪ -0942314867‬اق��ای عل��ی کاس��ب قانع ‪ -0931455881‬اقــای محسـ�ن‬ ‫انتخـ�اب گردیدن��د‪ .‬اعض��ای هیئ��ت مدی��ره ب��ه ش��رح ذی��ل ب��رای م��دت دو‬ ‫کریمی محمدابـ�ادی ‪ -0944125891‬اقــای اسـ�د اقاخان میرزایـ�ی ‪-1371754136‬‬ ‫ســال انتخــاب گردیدنـ�د‪ :‬علـ�ی دادبــود بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861797222‬ب��ه سـ�مت‬ ‫اقــای مسعــود حقـ�ی ‪ 0700231331‬ب��ه عنــوان اعضـ�ای اصل��ی هیئ��ت مدیـ�ره و اقـ�ای‬ ‫مدیرعامـ�ل و عضـ�و هیئـ�ت مدیــره و نرگـ�س باقی ســوق بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪1850249458‬‬ ‫مجی��د یـ�زدی ‪ -0944110762‬اق��ای امی��ر کاس��ب قانع ‪ 0943359430‬ب��ه عنـ�وان‬ ‫بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و حسـ�ن نامجوفـ�ر بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861729391‬بـ�ه‬ ‫اعض��ای علی الب��دل هیئ��ت مدی��ره ب��رای م��دت دو س��ال انتخ��اب ش��دند‪ -2 .‬اقـ�ای‬ ‫س��مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدی��ره‪ .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار و تعه��داور ش��رکت از‬ ‫محمدرض��ا کارگزنـ�ژاد ‪ 0934089876‬ب��ه عنــوان باــزرس اصل��ی و اقـ�ای حسـ�ین‬ ‫قبی��ل چ��ک‪ ،‬ســفته‪ ،‬برــوات‪ ،‬قرارداده��ا و عقوداسـلامی ب��ا امض��اء مدیرعام��ل بصـ�ورت‬ ‫نیرومنـ�د ‪ 0934098646‬ب��ه عنــوان باــزرس علی البـ�دل بــرای مـ�دت ی��ک سـ�ال انتخـ�اب‬ ‫منفرــدا ً همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫گردیدن��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫غیرتجاری بهبهان (‪)968109‬‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)967853‬‬ صفحه 4 ‫چهار شنبه‪ 12‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2059‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم زیبــا فــوالدی بــه شماره شناســنامه ‪ 655‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900731‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه‬ ‫شــادروان لیلی خانــم جعفــری بــه شماره شناســنامه ‪ 130‬در تاریــخ ‪ 1399/04/19‬در اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ولــی فــوالدی فرزنــد درویــش بــه ش ش ‪ 653‬پســر متوفــی‬ ‫‪ -2‬عزیــز فــوالدی فرزنــد درویــش بــه ش ش ‪ 654‬پســر متوفــی ‪ -3‬زیبــر فــوالدی منصــوری فرزنــد‬ ‫درویــش بــه ش ش ‪ 1323‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬زیبــا فــوالدی فرزنــد درویــش بــه ش ش ‪ 655‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -5‬ســیران فــوالدی فرزنــد درویــش بــه ش ش ‪ 652‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬ربیع الــه فــوالدی فرزنــد‬ ‫درویــش بــه ش‪.‬م ‪ 6419534801‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬گوهرتــاج فــوالدی فرزنــد درویــش بــه ش ش‬ ‫‪ 6419534798‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬تاج الملــوک فــوالدی فرزنــد درویــش بــه ش‪.‬م ‪6419534781‬‬ ‫فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی‬ ‫ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ســارا مهدوی پــور بــه شماره شناســنامه ‪ 3330443014‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900703‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان صحبــت بلــخ بــه شماره شناســنامه ‪ 55‬در تاریــخ ‪1393/05/01‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬نصرت الــه بلــخ فرزنــد صحبــت بــه‬ ‫ش ش ‪ 8361‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬هرمــز بلــخ فرزنــد صحبــت بــه ش ش ‪ 96‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬همایــون‬ ‫مهدوی پــور فرزنــد صحبــت بــه ش ش ‪ 8362‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬عبــاس بلــخ فرزنــد صحبــت بــه ش ش‬ ‫‪ 859‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬فرشــته بلــخ فرزنــد صحبــت بــه ش ش ‪ 22464‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬فرزانــه بلــخ‬ ‫فرزنــد صحبــت بــه ش ش ‪ 500‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬فریبــا بلــخ فرزنــد صحبــت بــه ش ش ‪ 34‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -8‬فــروزان بلــخ فرزنــد صحبــت بــه ش‪.‬م ‪ 3330560657‬فرزنــد متوفــی ‪ -9‬طمینــه پــوالدی‬ ‫فرزنــد عزیزخــان بــه ش ش ‪ 5‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور‬ ‫را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان‬ ‫باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای سیدهوشــنگ رضابیگــی بــه شماره شناســنامه ‪ 17‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100291‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان سیدحشــمت رضابیگــی بــه شماره شناســنامه ‪ 665‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1399/01/06‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ســیدامیر رضابیگــی فرزنــد‬ ‫سیدحشــمت بــه ش‪.‬م ‪ 3330181575‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ســیدعلیرضا رضابیگــی فرزنــد سیدحشــمت‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 0590429116‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ســیده دنیا رضــا بیگــی فرزنــد ســید حشــمت بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3330125748‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬متقاضــی بــا مشــخصات فــوق ذینفــع می باشــد ‪ -5‬توران ســادات‬ ‫یــادگاری فرزنــد ســیدحمید بــه ش ش ‪ 123‬ش‪.‬م ‪ 3369805782‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی‬ ‫دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم صاحــب بســامی بــه شماره شناســنامه ‪ 326‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100310‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان حســینعلی بســامی بــه شماره شناســنامه ‪ 117‬در تاریــخ ‪1397/07/29‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬تهمینــه بســامی فرزنــد یارعلــی بــه‬ ‫ش ش ‪ 4‬همســر متوفــی (تاریــخ فــوت ‪ -2 )1397/07/29‬ســام بســامی فرزنــد حســینعلی بــه ش ش‬ ‫‪ 956‬ش‪.‬م ‪ 3340670897‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬میرحمــزه بســامی فرزنــد حســینعلی بــه ش ش ‪723‬‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3340697175‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬صیــاد بســامی فرزنــد حســینعلی بــه ش ش ‪ 860‬ش‪.‬م‬ ‫‪ 3340698521‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬علــی بســامی فرزند حســینعلی بــه ش ش ‪ 974‬ش‪.‬م ‪3340699674‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -6‬فرزانــه بســامی فرزنــد حســینعلی بــه ش ش ‪ 996‬ش‪.‬م ‪ 3340699895‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -7‬صاحــب بســامی فرزنــد حســینعلی بــه ش ش ‪ 326‬ش‪.‬م ‪ 3340326444‬فرزنــد متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای عبدالرضــا پورشــهباز بــه شماره شناســنامه ‪ 204‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100349‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان عبدالحســین پورشــهباز بــه شماره شناســنامه ‪ 111‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1399/05/29‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ملــوک پورشــهباز بــه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 1291050991‬صــادره از اصفهــان فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ملــک پورشــهباز بــه ش‪.‬م ‪1287022901‬‬ ‫صــادره از اصفهــان فرزنــد متوفــی ‪ -3‬معصومــه پورشــهباز بــه ش‪.‬م ‪ 1292441224‬صــادره از اصفهــان‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -4‬محمدرضــا پورشــهباز بــه ش‪.‬م ‪ 1287069185‬صــادره از اصفهــان فرزنــد متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای مهــدی فتاحــی بــه شماره شناســنامه ‪ 302‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100352‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان حشــمت فتاحــی بــه شماره شناســنامه ‪ 96‬در تاریــخ ‪ 1399/05/18‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬گوهــر پورنقــی بــه ش‪.‬م ‪3341411097‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب همســر متوفــی ‪ -2‬مهــدی فتاحــی بــه ش‪.‬م ‪ 3341217103‬صــادره از‬ ‫اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -3‬اقبــال فتاحــی بــه ش‪.‬م ‪ 3340371148‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -4‬هــادی فتاحــی بــه ش‪.‬م ‪ 3341355480‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -5‬اردشــیر فتاحــی بــه ش‪.‬م ‪ 3341197702‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -6‬جمشــید فتاحــی بــه ش‪.‬م ‪ 3340372020‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -7‬صدیقــه‬ ‫فتحــی بــه ش‪.‬م ‪ 3340370621‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -8‬شــیوا فتاحــی بــه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3341227921‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه‬ ‫از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای نصرت الــه محمــدی بــه شماره شناســنامه ‪ 1036‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99300311‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان اقامــراد محمــدی بــه شماره شناســنامه ‪ 352‬در تاریــخ ‪1386/12/03‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬نصرت الــه محمــدی فرزنــد اقامــراد‬ ‫بــه ش ش ‪ 1036‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬الیــاس محمــدی فرزنــد اقامــراد بــه‬ ‫ش ش ‪ 602‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬علی محمــد محمــدی فرزنــد اقامــراد بــه‬ ‫ش ش ‪ 450‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم هاجــر زارعــی بــه شماره شناســنامه ‪ 232‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900310‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه‬ ‫شــادروان گیســیاخانم الفتــی بــه شماره شناســنامه ‪ 20‬در تاریــخ ‪ 1394/01/16‬در اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬هاجــر زارعــی فرزنــد علــی بــه ش ش ‪ 232‬صــادره از‬ ‫گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -2‬جاویــد زارعــی فرزنــد علــی بــه ش ش ‪ 1448‬صــادره از گیالنغــرب پســر‬ ‫متوفــی ‪ -3‬نــازار زارعــی فرزنــد علــی بــه ش ش ‪ 231‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -4‬غــزال‬ ‫زارعــی فرزنــد علــی بــه ش ش ‪ 300‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬فــردوس الفتــی فرزنــد‬ ‫علــی بــه ش ش ‪ 395‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -6‬مریــم الفتــی فرزنــد علــی بــه ش ش ‪396‬‬ ‫صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب ثریــا تقی پــور مالــک خــودرو پــژو ســواری ‪ 405‬مــدل ‪ 1388‬بــه رنــگ نقــره ای متالیــک‬ ‫بــه شــماره شــهربانی ‪835 -29‬ب‪ 98‬و شــماره شاســی ‪ NAAM01CA09E828866‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ 12488043674‬بعلــت فقــدان اســناد فــروش (ســند کمپانــی‪ ،‬ســند ســبز‪ ،‬بیمه نامــه‪ ،‬کارت خــودرو)‬ ‫تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر کســی ادعایــی در مــورد‬ ‫خــودرو مذکــور دارد ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش ایران خــودرو واقــع در‬ ‫پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مهلــت مذبــور طبــق‬ ‫ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫کــد ملــی ‪ 3329358203‬متولــد ‪ 1350/1/1‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -6‬طــا پروانــه ش ش ‪418‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 3329356103‬متولــد ‪ 1338/2/10‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬مهنــاز پروانــه کــد‬ ‫ملــی ‪ 3320126989‬متولــد ‪ 1357/7/1‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -8‬خدیجــه پروانــه ش ش ‪302‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 3329355931‬متولــد ‪ 1335/12/25‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -9‬منصــور پروانــه ش ش‬ ‫‪ 1‬کــد ملــی ‪ 3329830931‬متولــد ‪ 1316/7/2‬گیــان غــرب همســر متوفــی و غیــر از نامبــردگان‬ ‫ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین‬ ‫اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالن غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت موتــور‪ ،‬بــرگ ســبز و کارت ســوخت موتورســیکلت ‪ ۱۲۵‬سی ســی کویــر زمــرد رنــگ ســفید‬ ‫مــدل ‪ ۱۳۹۷‬بــه شــماره موتــور ‪ ۲۱۲۹۹۳‬و شــماره تنــه ‪ ۹۵۴۰۹۲۱‬و شــماره پــاک ‪ ۱۶۵۶۹-۵۱۷‬بــه‬ ‫نــام عزیــز قنبــری بــا کــد ملــی ‪ ۵۹۵۹۸۴۰۴۶۴‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫ثالث باباجانی‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانــب امیــر عبدلی مســینان بــه کــد ملــی ‪ 6649784214‬مالــک ششــدانگ ســهم مشــاع از پــاک‬ ‫ثبتــی ‪ 190‬اصلــی واقــع در قریــه عشــق اباد بــه نشــانی شــهرری‪ ،‬عشــق اباد‪ ،‬روبــروی شــهرک‬ ‫صنعتــی‪ ،‬نبــش کوچــه ولی عصــر‪ ،‬از ملک هــای شــمال بــه جــاده اســفالت‪ ،‬از جنــوب بــه زه کــش‪ ،‬از‬ ‫غــرب بــه زمیــن محســن بیننــده‪ ،‬از شــرق بــه زمیــن علــی بغــدادی‪ ،‬موضــوع ســند مالکیــت شــماره‬ ‫‪ 18787580‬صــادره بــه تاریــخ ‪ 1398/8/19‬تقاضــای تعییــن بســتر و حریــم رودخانــه‪ /‬مســیل‪ /‬نهــر‬ ‫نظرابــاد در داخــل و مجــاورت پــاک ثبتــی فوق الذکــر می باشــم و حســب اعــام امــور اب شــهرری‬ ‫براســاس ضوابــط و مقــررات جــاری تعییــن بســتر و حریــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی‬ ‫بــه امــور اب و تکمیــل پرونــده می باشــد‪ .‬لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی تقاضــا می شــود بــا در‬ ‫دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از مــدت انتشــار اگهــی بــه امــور منابــع‬ ‫اب شــهرری بــه نشــانی میــدان شــهرری‪ ،‬ابتــدای جــاده قــم‪ ،‬خیابــان شــهید بغــدادی‪ ،‬نبــش کوچــه‬ ‫ازادان‪ ،‬پــاک ‪ 1‬مراجعــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت عــدم مراجعــه مالکیــن مشــاعی ظــرف مــدت مقــرر‬ ‫فــوق مانــع اقدامــات شــرکت اب منطقـه ای تهــران (امــور اب شــهرری) نبــوده و بســتر و حریــم اعالمــی‬ ‫بــرای کلیــه مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/02 :‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای منصــور پروانــه دارای شماره شناســنامه ‪ 1‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 381/99‬از ایــن‬ ‫دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان کوکــی‬ ‫پروانــه بشناســنامه ‪ 2‬در تاریــخ ‪ 1390/10/30‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه‬ ‫حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬رســول پروانــه ش ش ‪ 424‬کــد ملــی ‪3329356170‬‬ ‫متولــد ‪ 1340/5/1‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬علــی پروانــه ش ش ‪ 160‬کــد ملــی ‪3329344571‬‬ ‫متولــد ‪ 1346/10/8‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬علی اشــرف پروانــه ش ش ‪ 618‬کــد ملــی‬ ‫‪ 3329358191‬متولــد ‪ 1349/1/1‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -4‬محســن پروانــه ش ش ‪ 770‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 3329359811‬متولــد ‪ 1359/12/20‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -5‬پرویــن پروانــه ش ش ‪619‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حمیدرضــا شــریفی دارای شناســنامه شــماره ‪ 3329195517‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 354/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان‬ ‫حیــدر شــریفی بشناســنامه ‪ 837‬در تاریــخ ‪ 1399/6/1‬اقامتــگاه دائمــی بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه‬ ‫حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬حمیدرضــا شــریفی بــه شــماره ملــی ‪3329195517‬‬ ‫پســر متوفــی ‪ -2‬یاســر شــریفی بــه شــماره ملــی ‪ 3329827114‬پســر متوفــی ‪ -3‬عبدالرضــا شــریفی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 3320170661‬پســر متوفــی ‪ -4‬مهــوش شــریفی بــه شــماره ملــی ‪3329191278‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -5‬فرشــته شــریفی بــه شــماره ملــی ‪ 33209191295‬دختــر متوفــی ‪ -6‬شــیما شــریفی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 3320178318‬دختــر متوفــی ‪ -7‬ســتاره شــریفی بــه شــماره ملــی ‪3329908947‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -8‬فاطمــه شــریفی بــه شــماره ملــی ‪ 4539833758‬دختــر متوفــی ‪ -9‬شــاهزنان‬ ‫رضایــی بــه شــماره ملــی ‪ 3329254440‬همســر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گواور (گیالن غرب)‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای عزیــز محمدیــاری دارای شناســنامه شــماره ‪ 3329754834‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 352/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان حســین محمدیــاری بشناســنامه ‪ 355‬در تاریــخ ‪ 95/3/12‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود‬ ‫زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬عزیــز محمدیــاری بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 3329754834‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -2‬خیاطــه محمدیــاری بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 3329753439‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -3‬نرگــس محمدیــاری بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 3329754869‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد ازتاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گووار‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای محمــد خســروی دارای شناســنامه ‪ 4950078550‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی‬ ‫‪ 9900332‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان‬ ‫امیــن خســروی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959816904‬در تاریــخ ‪1395/4/12‬در اقامتــگاه دایمــی‬ ‫خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬محمــد خســروی فرزنــد امیــن بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 4950078550‬متولــد ‪ 1364/2/20‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬نســرین خســروی فرزنــد امیــن بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 4950078542‬متولــد ‪ 1361/5/14‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬گوهــر خســروی فرزنــد امیــن بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959818981‬متولــد ‪ 1340/7/2‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬بهــرام خســروی فرزنــد امیــن بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959820129‬متولــد ‪ 1352/3/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬قاضــی خســروی فرزنــد امیــن بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959819007‬متولــد ‪ 1347/12/20‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬فاضــل خســروی فرزنــد امیــن بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959820137‬متولــد ‪ 1356/3/1‬فرزنــد متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬و اینــک‬ ‫بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه‬ ‫شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص فرهــان پرتـ�و عمرــان شــرق در تاریــخ ‪ 1399/05/22‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 73272‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009356865‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتــر تکمیــل‬ ‫گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیــت‪ :‬دربرگیرنــده امــور پیمان�کـاری مربــوط بـ�ه ساــخت س��اختمان ها و ابنیـ�ه اعـ�م‬ ‫از چوبـ�ی‪ ،‬اجــری‪ ،‬سنــگی‪ ،‬بن��ی و فلـ�زی و انجـ�ام کلی��ه امـ�ور پیمانکــاری س��اختمانی بنیـ�ه‪ ،‬قالب بنــدی‪ ،‬ارماتوربنــدی‪ ،‬دربرگیرنـ�ده امـ�ور پیمانکــاری مربـ�وط ب��ه ســاخت راه هـ�ای‬ ‫اصلـ�ی و فرعــی‪ ،‬بزرگراه هــا‪ ،‬ازادراه هــا‪ ،‬راه هاــی ریلــی‪ ،‬بانـ�د ف��رودگاه‪ ،‬سیســتم های انتقــال هوایـ�ی پایـ�ه دار‪ ،‬تونل هــا‪ ،‬پل هــا‪ ،‬راه هــای زیرزمینـ�ی و سیســتم های حمـ�ل و نقـ�ل‬ ‫(تهیــه‪ ،‬نصــب‪ ،‬نگه�دـاری و تعمیرــات) و راه�دـاری و عملیــات اس��فالتی و اخـ�ذ وام و اس��تفاده از تس�هـیالت مالـ�ی و اعتباــری از کلیـ�ه بانک هـ�ا و موسســات مالـ�ی و اعتباــری داخلـ�ی‬ ‫و خارج��ی و انج��ام کلی��ه فعالیت هـ�ای مرتب��ط‪ ،‬اخ��ذ انـ�واع ضمانتنامه هـ�ای بانک��ی داخل��ی و خارجیــ‪ ،‬انعق��اد ق�رـارداد ب��ا کلی��ه اشـ�خاص حقیق��ی و حقوق��ی در جه��ت اهـ�داف‬ ‫شــرکت درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اسـ�تان خراس��ان رضـ�وی‪ ،‬شهرسـ�تان‬ ‫مشـ�هد‪ ،‬بخ��ش مرکـ�زی‪ ،‬شـ�هر مشــهد‪ ،‬محل��ه امیرالمومنی��ن(ع)‪ ،‬خیابـ�ان نیلوف��ر (خیـ�ام ‪ ،)46/3‬خیابــان نیلوفـ�ر ‪( 2‬خیـ�ام ‪ ،)48‬پـلاک ‪ ،29‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪9196753438‬‬ ‫س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال نقــدی منقسـ�م بـ�ه ‪ 100‬سـ�هم ‪ 10000‬ریال��ی تعـ�داد ‪ 100‬ســهم ان بانــام عاــدی مبلـ�غ ‪1000000‬‬ ‫ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی شـ�ماره ‪ 1854160‬مـ�ورخ ‪ 1399/05/08‬نــزد بانـ�ک تجاــرت شعــبه پرومـ�ا بـ�ا کـ�د ‪ 54160‬پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪ .‬اعضـ�ا هیئـ�ت‬ ‫مدیـ�ره‪ :‬اقــای محسـ�ن دوســتی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0920171532‬و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای محمـ�د‬ ‫ساــالر بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0934601161‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬خانـ�م سوسـ�ن دوســتی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0946021872‬و بـ�ه ســمت نایـ�ب رئیـ�س‬ ‫هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬س��ال‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلیـ�ه اوراق و اسنــاد به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب�رـوات‪ ،‬قراردادهـ�ا عقــود اسلـامی و همچنیـ�ن‬ ‫کلی��ه نامه هــای عــادی و اداری ب��ا امضـ�اء محم��د ســاالر رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طب��ق اساس��نامه‪ .‬بازرسـ�ان‪:‬‬ ‫اقــای علـ�ی صفرزاده کندــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0900385634‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی البــدل بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالــی‪ ،‬اقــای حســین اژدری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0939990784‬‬ ‫بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی‪ .‬روزنامـ�ه کثیراالنتشــار ساــیه جهـ�ت درج اگهی هاــی شرــکت تعییـ�ن گردیـ�د‪ .‬ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت مذکــور بـ�ه منزلـ�ه اخـ�ذ‬ ‫و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)967882‬‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫کمک ‪ ۲۰۰‬میلیون تومانی خیرین سالمت بردسکن‬ ‫به پویش مبارزه با ویروس کرونا‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهار شنبه‪ 12‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2059‬‬ ‫شو پرورش استان خراسان رضوی‬ ‫برگزاری نشست خبری مدیر کل اموز ‬ ‫شهریوری که بوی مهرگرفت‬ ‫علــی رضایــی‪ /‬فرمانــدار بردســکن گفــت‪« :‬مجمــع خیریــن یــک تشــکل عظیــم و‬ ‫ســرمایه ای مردمی ســت کــه درجهــت رســیدگی بــه درمــان‪ ،‬کمــک بــه تجهیــزات‬ ‫شــبکه بهداشــت و درمــان و کمــک بــه درمــان بیمــاران کم بضاعــت قــدم گذاشــته‬ ‫اســت»‪ .‬شــاکری در نشســتی کــه بــا خیریــن ســامت برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬مجمــع‬ ‫خیریــن بــازوی توانمنــد بــرای مجموعــه دولــت در حوزه بهداشــت هســتند کــه در طول‬ ‫ســالیان گذشــته و به خصــوص از زمــان شــروع ویــروس منحــوس کرونــا در کنــار حــوزه‬ ‫بهداشــت خدمــات شــایانی ارائــه کــرده اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬در پویــش مبــارزه بــا کرونا‬ ‫شهرســتان بردســکن مــردم و خیریــن به خوبــی پــای کار بودنــد و مبلغــی بالغ بــر‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومــان تاکنــون جهــت تولیــد ماســک و خریــد مــواد ضدعفونــی هزینــه‬ ‫شــده اســت»‪ .‬رئیــس شــورای بهداشــت شهرســتان ضمــن تقدیــر و تشــکر از ریاســت‬ ‫اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی بردســکن‪ ،‬گروه هــای جهــادی‪ ،‬بســیجی و داوطلــب‪،‬‬ ‫طــاب و روحانیــون یــاداور شــد‪« :‬ایــن عزیــزان تــا نیمه هــای شــب درجهــت ســامت‬ ‫مــردم شهرســتان بــدون هیــچ چشم داشــتی نســبت بــه ضدعفونــی معابــر ســطح شــهر‬ ‫و روســتاها اقــدام کرد ها نــد»‪ .‬فرمانــدار بردســکن نیــاز اساســی شهرســتان بــه دســتگاه‬ ‫سی تی اســکن را از اولویت هــای ایــن شهرســتان عنــوان کــرد و افــزود‪« :‬در اســتانه ایــام‬ ‫محــرم انتظــار م ـی رود از ظرفیــت مــردم فهیــم و دوســتدار اهل بی ـت (ع) شهرســتان‬ ‫بردســکن درجهــت خریــد ایــن دســتگاه کمــک گرفتــه شــود»‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری ابفا‬ ‫جهت واگذاری ‪ 80‬واحد مسکونی به کارکنان‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری جهــت واگــذاری ‪ 80‬واحــد مســکونی بــه کارکنــان ایــن شــرکت‪،‬‬ ‫بیــن ابفــا گیــان و شــرکت گیــل ارمــه منعقد و مبادله شــد‪ .‬ســید محســن حســینی؛‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان گیالن در ائیــن انعقاد‬ ‫ایــن تفاهم نامــه اظهــار داشــت‪« :‬درراســتای سلســله برنامه های ایــن شــرکت بــرای‬ ‫ایجــاد شــرایط رفاهــی ارائــه تســهیالت بــه کارکنــان‪ ،‬تفاهم نام ـه ای امضــاء می شــود‬ ‫تــا تعــدادی از واحدهــای مســکن مهــر بــا شــرایط خــاص دراختیــار همــکاران ایــن‬ ‫شــرکت قــرار گیــرد»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه مبادلــه تفاهم نامــه مذکــور به نوعــی شــرایط‬ ‫واگــذاری مســکن بــه کارکنــان را تســهیل می کنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬تــاش مجموعــه‬ ‫مدیــران ارشــد ابفــا گیــان براین اس ـت که همــکاران شــرکت به خصــوص کســانی که‬ ‫مســکن ندارنــد ازاین طریــق مســکن مناســبی دریافــت کننــد»‪ .‬گفتنی ســت؛ پــس‬ ‫از فراخــوان واگــذاری ‪ 52‬واحــد مســکن مهــر در شهرســتان بندرانزلــی‪ ،‬هم اکنــون‬ ‫مقدمــات واگــذاری ‪ 80‬واحــد مســکونی در مجتمــع بهارنارنــج رشــت واقــع در شــهرک‬ ‫گیــار مســکن مهــر رشــت فراهــم شــده اســت کــه بــا امضــاء و مبادلــه تفاهم نامــه بین‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان گیــان و شــرکت گیــل ارمــه‪ ،‬عالقه منــدان می تواننــد‬ ‫بــرای دریافــت مســکن ثبت نــام کننــد‪.‬‬ ‫بازدید مدیرکل بهزیستی‬ ‫از مرکز نگهداری از معلولین شهید محمدی پور‬ ‫خبر‬ ‫فهیمهصدقی‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش اســتان خراســان رضــوی گفــت‪:‬‬ ‫«در اســتانه بازگشــایی مــدارس در ســال جدیــد هســتیم و‬ ‫نســبت بــه زمــان مشــابه در ســال های گذشــته‪ ،‬ســال تحصیلی‬ ‫‪ 1399 -1400‬دوهفتــه زودتــر اغــاز می شــود»‪ .‬قاســمعلی‬ ‫خدابنــده به مناســبت بازگشــایی مــدارس در نشســت خبــری بــا‬ ‫اصحــاب رســانه ضمــن تشــکر از همــکاران در اموزش وپــرورش‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬از تمــام همکارانــی کــه در ایــن ایــام کرونایــی‬ ‫کــه هــم در حــوزه امــوزش در فضــای مجــازی و بهره منــدی‬ ‫از فضــای مجــازی بــرای دانش امــوزان ســنگ تمام گذاشــتند‬ ‫و همچنیــن در این شــرایط در موضــوع ثبت نام هــا و ســنجش‬ ‫بــدو ورود دانش امــوزان در پایگاه هــای ســنجش زحمــات‬ ‫فراوانــی را کشــیدند‪ ،‬تقدیــر و تشــکر می کنــم»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«علی رغــم اینکــه حجــم بــاالی ثبت نــام دانش امــوزان اســتان‬ ‫کــه قریــب بــه یک میلیــون و ‪ ۳۵۰‬هــزار دانش امــوز بودنــد کــه‬ ‫مراجعــه ان هــا بــه مــدارس می توانســت مشــکالتی را ایجــاد‬ ‫کنــد؛ ولــی بــا همــکاری همــکاران اســتانی بــا حوصلــه و رعایت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی ثبت نــام انجــام شــد»‪ .‬خدابنــده‬ ‫افــزود‪« :‬در اســتانه بازگشــایی مــدارس در ســال جدیــد از روز‬ ‫شــنبه هســتیم‪ ،‬ائیــن بازگشــایی نمادیــن شــروع ســال جدیــد‬ ‫در یکــی از هنرســتان های ناحیــه ‪ ۳‬باحضــور اســتاندار و برخــی‬ ‫مســئولین برگــزار خواهــد شــد»‪ .‬مدیــرکل اموزش وپــرورش‬ ‫اســتان خراســان رضــوی با اشــاره به کاهــای انجام شــده در‬ ‫ســطح اســتان در تابســتان گفــت‪« :‬ثبت نــام دانش امــوزان در‬ ‫ایــام تابســتان قریــب بــه یک میلیــون و ‪۲۶۰‬هــزار دانش امــوز‬ ‫تاکنــون انجــام شــده اســت براســاس پیش بینــی مــا بــه‬ ‫یک میلیــون و ‪ ۳۵۰‬هــزار دانش امــوز در اســتان می رســد»‪.‬‬ ‫وی درخصــوص ثبت نام نشــدن باقــی دانش امــوزان نیــز‬ ‫چنیــن گفــت‪« :‬بنا بــر چندیــن دلیــل تاکنــون حــدود ‪ ۸۰‬تــا‬ ‫‪ ۹۰‬هــزار دانش امــوز تعیین تکلیــف نشــده اند از جملــه؛ اعــام‬ ‫دیرهنــگام نتایــج ســمپاد‪ ،‬قریــب بــه ‪ ۷۹‬هــزار دانش امــوز‬ ‫اتبــاع هســتند کــه همیشــه دســتورالعمل ثبت نــام اتبــاع اواخــر‬ ‫تعطیــات به دســت مــا خواهــد رســید»‪ .‬خدابنــده در ادامــه‬ ‫مطلــب فــوق اضافــه کــرد‪« :‬گروهــی هــم دانش امــوزان بــدو‬ ‫ورود و دوره اول ابتدایــی هســتند کــه باتوجه بــه ســنجش‬ ‫ان هــا در ایــن ایــام زمان بــر بــوده و تــا اواخــر مهرمــاه تکمیــل‬ ‫می شــود»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬توزیــع کتاب هــا در بیــن ادارات‬ ‫‪ ۴۸‬گانــه اموزش وپــرورش و برخــی مــدارس اســتان صــورت‬ ‫پذیرفتــه اســت»‪ .‬مدیــرکل اموزش وپــرورش درخصــوص‬ ‫حضــوری و غیرحضوری بــودن کالس هــا در ســال تحصیلــی‬ ‫جدیــد گفــت‪« :‬امســال شــرایط خاصــی به دلیــل شــیوع کرونــا‬ ‫و شــرایط حاکــم بــر کشــور داریــم کــه اموزش وپــرورش‬ ‫هــم متاثــر بــه ایــن شــرایط اســت و حتــی خودمــان هــم‬ ‫نمی دانیــم در کــدام مناطــق کالس هــا به صــورت حضــوری‪،‬‬ ‫کجــا غیرحضــوری و در کــدام شهرســتان ها به صــورت نیمــی‬ ‫حضــوری و نیمــی غیرحضــوری برگــزار خواهــد شــد‪ .‬البتــه‬ ‫بخشــی از اموزش هــا به صــورت مجــازی خواهــد بــود و قطع ـاً‬ ‫اموزش وپــرورش بــه تصمیمــات ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا‬ ‫احتــرام خواهــد گذاشــت»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬درصورتی کــه‬ ‫قرمــز اعــام شــود کالس هــا به صــورت مجــازی و از راه دور‬ ‫خواهــد بــود و اگــر زرد باشــد بــا فاصلــه و رعایــت پروتــکل‬ ‫بهداشــتی بــا کاهــش حجــم دانش امــوزان در کالس‬ ‫بخشــی حضــوری و برخــی غیرحضــوری برگــزار می شــود»‪.‬‬ ‫خدابنــده درادامــه گریــزی بــه کمبــود نیــروی انســانی در‬ ‫اموزش وپــرورش کشــور و اســتان زد و افــزود‪« :‬در ســال‬ ‫تحصیلــی ‪ ۱۳۹۹-۱۴۰۰‬اموزش وپــرورش کشــور بــا ‪ 197‬هــزار‬ ‫کمبــود نیــرو مواجــه اســت کــه از این تعــداد در گــروه معلــم‬ ‫‪ ۱۹‬هــزار نیــرو متعلــق بــه اســتان خراســان رضوی ســت»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به راه حل هایــی بــرای تامیــن ایــن کمبودهــا و‬ ‫برنامه هــای درنظرگرفتــه گفــت‪ ۵۳۰۰« :‬نفــر خریــد خدمــات‬ ‫اموزشــی و همچنیــن ‪ ۳۶۰۰‬نفــر حق التدریــس ازاد در ســطح‬ ‫اســتان خواهیــم داشــت کــه شــامل اموزش دهنده هــای‬ ‫نهضــت ســواداموزی‪ ،‬خریــد خدمــات تــا پایــان ســال ‪،۹۱‬‬ ‫ســرباز معلــم تــا پایــان ســال ‪ ۹۱‬و پیش دبســتانی ها تــا پایــان‬ ‫ســال ‪ ۹۱‬خواهنــد بــود»‪.‬‬ ‫گذراندن دوره ‪ 96‬ساعته توانمند سازی برای معلمان‬ ‫وی درخصــوص توانمندســازی معلمــان در ســال تحصیلــی‬ ‫جدیــد به دلیــل شــرایط کرونایــی گفــت‪« :‬در وزارتخانــه‬ ‫ازطریــق شــبکه امــوزش پیگیــر گذرانــدن دوره ‪ ۹۶‬ســاعت‬ ‫کالس هــای توانمندســازی بــرای معلمــان بودنــد و بــا‬ ‫پیگیری هایــی کــه مــا در اســتان داشــتیم حــدود ‪۳۵‬هزارنفــر‬ ‫از معلمــان متوســطه در دوره هــای توانمندســازی شــرکت‬ ‫کردنــد»‪ .‬خدابنــده در ادامــه مطلــب فــوق افــزود‪« :‬معلمــان‬ ‫دوره ابتدایــی بــه مــدت ‪ ۱۸‬ســاعت در دوره توانمندســازی و‬ ‫تولیــد محتوایــی و دیجیتــال شــرکت کردنــد»‪.‬‬ ‫اتصال بیش از دوهزار و ‪ 70‬مدرسه در روستاها به اینترنت‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش اســتان تاکیــد کــرد‪« :‬طبــق‬ ‫تفاهم نامــه ای کــه بــا اداره کل فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات‬ ‫اســتانداری امضــاء کردیــم بیــش از دوهــزار و ‪ ۷۰‬مدرســه در‬ ‫ســطح اســتان خراســان رضــوی کــه دسترســی بــه اینترنــت‬ ‫نداشــتند در طــی ایــن چندماهــه بــه اینترنــت متصــل شــدند‬ ‫و درصورتی کــه دانش امــوزان امکانــات ســخت افزاری ماننــد‬ ‫تبلــت یــا گوشــی نداشــته باشــند از کامپیوتــر مدرســه اســتفاده‬ ‫کننــد»‪ .‬خدابنــده تصریــح کــرد‪« :‬امســال بــا شــرایط خــاص‬ ‫کرونایــی کار ایــن دانش امــوزان راحت تــر اســت و ازطریــق‬ ‫امــوزش مجــازی بســیاری از دانش امــوزان در روســتا و مناطقــی‬ ‫کــه زندگــی می کننــد امــوزش را فــرا می گیرنــد»‪ .‬وی درخصوص‬ ‫تقســیم بندی برخــی مــدارس کــه جمعیــت دانش امــوزی ان‬ ‫زیــاد اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬نظــارت و عملکــرد تقســیم بندی مــدارس‬ ‫بــه تصویــب شــورای مــدارس محــول شــده‪ ،‬می تواننــد مدرســه‬ ‫را دو نوبتــی یــا یک روز در میــان دانش امــوزان را بــه دو گــروه‬ ‫تقســیم کننــد»‪ .‬مدیــرکل اموزش وپــرورش خراســان رضــوی‬ ‫درادامــه تصریــح کــرد‪« :‬طــی نظرســنجی در حاشــیه های شــهر‬ ‫مشــهد تعــداد ‪ 32000‬نفــر شناســایی شــدند کــه در خانــواده خود‬ ‫بــه خدمــات امــوزش انالیــن دسترســی ندارنــد؛ به همین جهــت‬ ‫مقــرر شــد کــه بــا همــکاری شــهرداری هزینه هــای نوســازی و‬ ‫زیباســازی مــدارس به سـ ِ‬ ‫ـمت خریــد این گونــه تجهیــزات ســوق‬ ‫پیــدا کنــد‪ .‬اســامی و اطالعــات ایــن افــراد جمع اوری شــده اســت‬ ‫و در اختیــار ســازمان قــرار دارد»‪.‬‬ ‫کوچ دانش اموزان‪ ،‬نگران کننده نیست‬ ‫خدابنــده کــوچ دانش امــوزان را از مــدارس غیر دولتــی بــه دولتــی‬ ‫خیلــی نگران کننــده ندانســت و افــزود‪« :‬بنــا بــود ثبت نــام را‬ ‫در مــدارس غیر دولتــی رشــد دهیــم کــه متاســفانه شــرایط‬ ‫اقتصــادی و چندیــن عوامــل دیگــر مانــع از رشــد ان شــد»‪ .‬وی‬ ‫بــا ذکــر چند مــورد خاطرنشــان کــرد‪« :‬افزایــش ‪ ۲۳‬درصــدی‬ ‫شــهریه ها‪ ،‬امــوزش انالیــن‪ ،‬خلــف وعــده برخــی از موسســه ها‬ ‫و مدیــران مــدارس غیر دولتــی بــه وعده هــای خــود درخصــوص‬ ‫شــهریه های فوق برنامــه کــه بنــا بــود مســترد شــود از جملــه‬ ‫مــوارد کــوچ دانش امــوزان از مــدارس غیر دولتــی بــه مــدارس‬ ‫دولتــی بــود»‪.‬‬ ‫شعار امسال؛ سالمت جویی‪ ،‬مهارت ورزی و تحول افرینی‬ ‫در ادامــه نشســت معــاون امــوزش متوســطه اداره کل‬ ‫اموزش وپــرورش خراســان رضــوی گفــت‪« :‬بازگشــایی‬ ‫مــدارس و مهــر امســال متفــاوت اســت»‪ .‬رضــا صابــری افــزود‪:‬‬ ‫«ســامت جویی‪ ،‬مهــارت ورزی و تحول افرینــی شعاری ســت‬ ‫کــه اموزش وپــرورش خراســان رضــوی بــرای امســال درنظــر‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬در ســال جدیــد در کمیته هــای مهــر‪ ،‬کمیتــه‬ ‫جدیــدی بــا نــام ســامت و بهداشــت اضافــه شــده کــه تمرکــز بــه‬ ‫ســامت همــکاران‪ ،‬ســامت دانش امــوزان و ســامت فضاهــای‬ ‫اموزشــی دارد»‪ .‬وی درخصــوص ائیــن بازگشــایی مــدارس در ‪۱۵‬‬ ‫شــهریور ســال جــاری گفــت‪« :‬در شــروع ســال جدیــد حتــی در‬ ‫مناطــق قرمــز هــم مراســم نمادیــن بازگشــایی را حتمـاً خواهیــم‬ ‫داشــت»‪ .‬صابــری تصریــح کــرد‪« :‬در امــوزش مجــازی‪ ،‬امــوزش‬ ‫بــه دو صــورت در نوبــت صبــح وقــت اول و وقــت دوم و در نوبــت‬ ‫عصــر نیــز وقــت اول و وقــت دوم خواهیــم داشــت»‪ .‬وی همچنیــن‬ ‫ادامــه داد‪« :‬در امــوزش مجــازی زمــان امــوزش بــرای متوســطه‬ ‫‪ ۳۵‬دقیقــه اســت و مــدارس ابتدایــی ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۰‬دقیقــه اســت»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به ارزشــیابی امتحانــات در ســال جدیــد گفــت‪« :‬ارزشــیابی‬ ‫امتحانــات در نوبــت اول و دوم در شــرایط ســفید و زود قطعــاً‬ ‫حضــوری امــا در شــرایط قرمــز غیرحضوری ســت؛ البتــه به غیــراز‬ ‫پایه هــای ‪ ۹‬و ‪ ۱۲‬کــه حضــوری برگــزار خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران بیان کرد؛‬ ‫دکتــر حســین نحوی نــژاد؛ مدیــرکل بهزیســتی گیــان به اتفــاق غالمــی از مدیــران‬ ‫حــوزه بهزیســتی کشــور‪ ،‬دکتــر پوررضــا؛ مشــاور مدیــرکل‪ ،‬دبیــر کمیتــه پیشــگیری از‬ ‫بیماری هــای واگیــر بهزیســتی اســتان و مســئول اســتانی شــورای ملــی ســالمندان و‬ ‫محمدی پــور؛ ریاســت بهزیســتی شهرســتان لنگــرود از مرکــز نگهــداری از معلولیــن‬ ‫شــهید محمدی پــور لیالکــوه لنگــرود بازدیــد کردنــد‪ .‬دکتــر نحوی نــژاد ضمــن‬ ‫قدردانــی از زحمــات مجموعــه بهزیســتی شهرســتان و مدیریــت و پرســنل مرکــز‪ ،‬از‬ ‫ارتبــاط و تعامــل خــوب‪ ،‬بــا شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان درزمینــه انجــام‬ ‫تس ـت های ‪ pcr‬بــرای مقیمــان و پرســنل‪ ،‬از رعایــت کامــل شــیوه نامه های مقابلــه بــا‬ ‫کرونــا ابــراز رضایــت کردنــد‪ .‬وی در ادامــه بازدیــد از قســمت های مختلــف در جریــان‬ ‫درحــال انجــام در مرکــز قــرار گرفتــه و در دیــداری‬ ‫کامــل برنامه هــای پیشــگیرانه‬ ‫ِ‬ ‫صمیمانــه بــا کارکنــان ایــن مرکــز و تشــکر از زحمــات ان هــا در ایــن شــرایط خــاص‪،‬‬ ‫بــرای ان هــا ارزوی ســامتی و موفقیــت کــرد‪.‬‬ ‫ساماندهی مشکالت پسماند؛ مهم ترین اقدام فرمانداری ری‬ ‫شهردار رشت بیان کرد؛‬ ‫عقب ماندگی های شهر؛ مانع سرمایه گذاری سرمایه گذاران‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫شــهردار رشــت در مراســم عــزاداری شــب تاســوعای حســینی‪ ،‬بــا حضــور در هیئــت‬ ‫اباصالح المهــدی محلــه عینــک ضمــن تســلیت ایــن ایــام بــر عــزاداران واقعــی ان امــام‪،‬‬ ‫از اقدامــات انجام شــده در مــاه محــرم توســط شــهرداری اظهــار کــرد‪« :‬برداشــتن گام‬ ‫بــزرگ بــرای سالم ســازی اب رودخانه هــای رشــت از جملــه ایــن برنامه هــا بــود»‪.‬‬ ‫ناصــر حاج محمــدی همچنیــن بااشــاره به افتتــاح تصفیه خانــه شــیرابه پســماند‬ ‫ســراوان در ایــن ایــام گفــت‪« :‬شــهرداری موفــق شــده اســت روزانــه ‪ ۲۵۰‬هزارلیتــر‬ ‫شــیرابه ناشــی از پســماند ایــن منطقــه را بــه اب پــاک تبدیــل کنــد و ســاالنه نزدیــک‬ ‫بــه ‪۱۰۰‬هزارمترمکعــب شــیرابه تصفیــه شــود»‪ .‬وی همچنیــن باتوجه بــه ظرفیت هــای‬ ‫طبیعــی فــراوان اب بنــدان در رشــت افــزود‪« :‬ســاخت مصنوعــی ایــن اب بندان هــا‬ ‫شــاید میلیاردهــا دالر هزینــه در برداشــت؛ امــا به دلیــل وجــود ایــن موهبــت الهــی‬ ‫در رشــت‪ ،‬مقــرر شــد بــا پیگیری هــای معــاون گیالنــی رئیس جمهــوری و رئیــس‬ ‫کمیســیون فرهنگــی شــورای شــهر‪ ،‬مبالــغ قابل توجهــی بــرای بهســازی ایــن مهــم‬ ‫تخصیــص یابــد»‪ .‬شــهردار رشــت بااشــاره به بدهــی بالغ بــر ‪ ۸۰۰‬میلیاردتومانــی و‬ ‫حقــوق ش ـش ماهه معــوق کارکنــان ایــن شــهرداری در هنــگام تصــدی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬شــهرداری رشــت بــا وجــود چهارهــزار کارمنــد‪ ۳۰ ،‬میلیاردتومــان در مــاه حقوق‬ ‫می پــردازد و واضــح اســت کــه تامیــن همیــن مبلــغ بــرای شــهرداری‪ ،‬کار اســانی‬ ‫نیســت»‪ .‬ایــن مســئول بابیان اینکــه شــهرداری رشــت روزانــه ‪ ۸۰۰‬تُــن زبالــه از ســطح‬ ‫شــهر جمـع اوری می کنــد از سرکشــی بیــش از ‪ ۲۰۰‬بــار بــه منطقــه ســراوان از زمــان‬ ‫بو هــوا و بهترین‬ ‫تصــدی تاکنــون خبــر داد و افزود‪« :‬رشــت بهتریــن مردمــان‪ ،‬بهترین ا ‬ ‫اکوسیســتم در کــره زمیــن را داراســت و ایــن شایســتگی ها موجــب تــاش مضاعــف‬ ‫بــرای حــل مشــکالت شــهر شــد»‪ .‬حاج محمــدی گفــت‪« :‬گیــان بهتریــن اســتان‬ ‫شــمالی کشــور اســت امــا مرکــز ایــن اســتان تنهــا شهری ســت کــه در ان فاضالب های‬ ‫خانگــی به طــور مســتقیم وارد رودخانــه می شــوند کــه همیــن موضــوع به نوبــه خــود‬ ‫شــرایط شــهر را بســیار بغرنــج کــرده اســت»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬در منطقــه عینــک‬ ‫تعــداد زیــادی از فاضــاب خانگــی به طــور مســتقیم بــه تــاالب عینــک وارد می شــود‬ ‫امــا دســت هایی وجــود دارد کــه نمی گــذارد ســرمایه گذار به راحتــی وارد شــهر‬ ‫شــود تــا اقــدام بــه ســرمایه گذاری کنــد»‪ .‬شــهردار رشــت ادامــه داد‪« :‬ســرمایه گذارها‬ ‫بــرای ســرمایه گذاری در بخش هــای مختلــف شــهر اعــام امادگــی کرده انــد امــا‬ ‫عقب ماندگی هــای شــهر مانــع از همــکاری بــا ســرمایه گذاران می شــود»‪.‬‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت اســتان‬ ‫تهــران‪ ،‬ســاماندهی مشــکالت پســماند در حــوزه‬ ‫ســرزمینی شهرســتان ری و جدیــت در پیگیــری‬ ‫مطالبــات زیســت محیطی را از مهم تریــن‬ ‫اقدامــات فرمانــداری ایــن شهرســتان برشــمرد‪.‬‬ ‫به گــزارش فرمانــداری شهرســتان ری؛ ســعید‬ ‫محمــودی (مدی ـر کل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫اســتان تهــران) بــا صــدور لــوح تقدیــر از اقدامات‬ ‫حســین توکلــی کجانــی (معــاون اســتاندار تهران‬ ‫و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری) در راســتای‬ ‫رفــع معضــات زیسـت محیطی ایــن شهرســتان‬ ‫قدردانــی کــرد‪ .‬فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری‬ ‫نیــز پیشــتر اعــام کــرده بــود‪ ،‬بررســی و رفــع‬ ‫علمــی مشــکالت زیســت محیطی شهرســتان‬ ‫در حوزه هــای مختلــف الودگــی هــوا‪ ،‬مدیریــت‬ ‫و بازیافــت انــواع پســماند‪ ،‬اب هــای الــوده و‬ ‫جلوگیــری از پســماند ســوزی از اولویت هــای‬ ‫اصلــی ایــن فرمانداری ســت‪ .‬به گفتــه حســین‬ ‫توکلــی کجانــی‪ ،‬پایــش لحظــه ای خروجــی‬ ‫دودکــش هــای واحدهــای صنعتــی بــه ویــژه‬ ‫صنایــع نفتــی از مهمتریــن اولویت هــای‬ ‫زیســت محیطی شهرســتان ری اســت کــه‬ ‫هم اکنــون بخشــی از صنایــع بــزرگ نفتــی‬ ‫جنــوب تهــران ماننــد پاالیشــگاه و نفــت بهــران‬ ‫بــه سیســتم پایــش لحظــه ای مجهــز شــده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه الودگــی هــوای شهرســتان ری‬ ‫به دلیــل انتقــال بســیاری از واحدهــای االینــده و‬ ‫مزاحــم کالن شــهر تهــران بــه ایــن شهرســتان‬ ‫ایجــاد شــده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬شــهرداری تهــران‬ ‫بایــد بــا بررســی دقیــق انــواع االیندگــی ایــن‬ ‫واحدهــا راهکارهــای علمــی بــرای کاهــش‬ ‫الودگــی هــوای شهرســتان ری به ویــژه در‬ ‫فصــول ســرد ســال ارائــه دهــد»‪ .‬فرمانــدار ری‬ ‫وجــود اراد کــوه و حمــل روزانــه هزاران تــن‬ ‫زبالــه از ســوی کالن شــهر تهــران بــه ســمت‬ ‫شهرســتان ری را یکــی دیگــر از مشــکالت‬ ‫زیســت محیطی ایــن شهرســتان عنــوان کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬امــروز بســیاری از مراکــز جم ـع اوری‬ ‫غیرمجــاز تفکیــک زبالــه و پسماند ســوزی‬ ‫در اثــر اســتقرار اراد کــوه در شهرســتان ری‬ ‫فعــال هســتند»‪ .‬مجتمــع پــردازش و بازیافــت‬ ‫زبالــه ارادکــوه از تاسیســات دفــع و بازیافــت‬ ‫پســماندهای شــهر تهــران در کیلومتــر ‪۲۳‬‬ ‫جــاده قدیــم تهــران‪ -‬قــم و در جنــوب کهریــزک‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن مرکــز روزانــه به طــور‬ ‫متوســط‪ ،‬هشــت هزار تن انــواع پســماندهای‬ ‫مختلــف از منابــع مختلــف تولیــد همچــون‬ ‫مناطــق ‪ ۲۲‬گانــه‪ ،‬شــهرک و شــهرهای اطــراف‪،‬‬ ‫مراکــز بهداشــتی و درمانــی‪ ،‬لجــن و سرشــاخه‬ ‫جهــت امحــاء و دفــع بــه ایــن مرکــز ارســال‬ ‫می شــود‪ .‬تاسیســات مختلفــی در خصــوص دفــع‬ ‫و بازیافــت پســماندهای شــهر تهــران در ایــن‬ ‫مجتمــع مشــغول بــه فعالیــت هســتند کــه از ان‬ ‫جملــه می تــوان بــه واحدهــای پــردازش‪ ،‬ســایت‬ ‫هوادهــی تولیــد کمپوســت‪ ،‬واحدهــای پاالیــش‬ ‫کمپوســت‪ ،‬ســامانه ریجکت ســوز و واحــد‬ ‫تصفیه خانــه شــیرابه اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫توزیع ‪ ۹۰‬هزار بسته کمک مومنانه از محل عوائد موقوفات در مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه‬ ‫مازنــدران از برنامه ریــزی بــرای توزیــع‬ ‫‪ ۹۰‬هــزار بســته معیشــتی و غــذای گــرم‬ ‫در قالــب کمک هــای مومنانــه بیــن‬ ‫نیازمنــدان و عــزاداران حســینی خبــر داد‪.‬‬ ‫حجت االســام ابراهیــم حیدری جناســمی‬ ‫در ائیــن توزیــع بســته های معیشــتی‬ ‫اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان‬ ‫گلــوگاه کــه در اســتان مقــدس امامــزاده‬ ‫بی بــی زینــب(س) برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬امســال برنامــه داریــم کــه ‪ ۹۰‬هــزار‬ ‫بســته کمــک مومنانــه و غــذای گــرم را از‬ ‫محــل عوائــد موقوفــات مازنــدران تهیــه‬ ‫و تــا پایــان مــاه صفــر بیــن نیازمنــدان‬ ‫و عــزاداران حســینی اســتان توزیــع‬ ‫کنیــم»‪ .‬وی با بیان اینکــه ‪ ۷۴‬درصــد‬ ‫موقوفــات مازنــدران بــرای امــام حســین‬ ‫(ع) اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬موقوفــات اســتان از دو‬ ‫بخــش متصرفــی و غیرمتصرفــی تشــکیل‬ ‫می شــود و امســال بــا مشــارکت متولیــان‬ ‫موقوفــات در قالــب کمک هــای مومنانــه‬ ‫‪ ۹۰‬هــزار بســته معیشــتی و اقــام غذایــی‬ ‫بیــن نیازمنــدان توزیــع خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه مازنــدران‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬یــک بخــش از بســته های‬ ‫معیشــتی و غــذای گــرم توســط ادارات‬ ‫اوقــاف و امــور خیریــه مازنــدران توزیــع‬ ‫می شــود و بخــش دیگــر توســط متولیــان‬ ‫موقوفــات در ســطح اســتان توزیــع‬ ‫خواهــد شــد کــه هــردوی انهــا از محــل‬ ‫عوایــد موقوفــات اســت»‪ .‬ایــن مســئول‬ ‫با اشــاره به اینکه امســال هنــگام برگــزاری‬ ‫مراســمات عــزاداری بخاطــر رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی نمی توانیــم‬ ‫اطعام دهــی داشــته باشــیم یــا غــذای گــرم‬ ‫توزیــع کنیــم‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬غــذای گــرم در‬ ‫اشــپزخانه هایی کــه اداره بهداشــت ان را‬ ‫تاییــد کــرده پخــت و در بســته بندی هایی‬ ‫کــه پروتکل هــای بهداشــتی در ان‬ ‫رعایــت شــده به صــورت بیرون بــر در‬ ‫مقابــل درب خانه هــا بــه مــردم و عــزاداران‬ ‫حســینی تحویــل داده می شــود»‪ .‬حیــدری‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬بســته های معیشــتی‬ ‫اوقــاف و امــور خیریــه مازنــدران از محــل‬ ‫عوایــد موقوفــات اســتان تهیــه و به عنــوان‬ ‫تبــرکات امــام حســین(ع) در قالــب‬ ‫کمــک مومنانــه بیــن عــزاداران حســینی‬ ‫توزیــع خواهــد شــد»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫«در شهرســتان بابــل روزانــه ‪ ۵۰۰‬بســته‬ ‫معیشــتی و غــذای گــرم از محــل موقوفــات‬ ‫تهیــه و بیــن عــزاداران و نیازمنــدان توزیــع‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬مدیــرکل اوقــاف و امــور‬ ‫خیریــه مازنــدران با بیان اینکــه برخــی‬ ‫از موقوفــات مقیــد بــه مــکان هســتند و‬ ‫نمی شــود در جــای دیگــر هزینــه کــرد‬ ‫و بایــد در همــان روســتا یــا منطقــه کــه‬ ‫واقــف ذکــر کــرده اســت هزینــه شــود‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬مجموعــه اوقــاف و‬ ‫امــور خیریــه ایــن افتخــار را دارد تــا نوکــر‬ ‫اهــل بیــت(ع) باشــد»‪.‬‬ ‫قدردانی معاون وزارت کشور از فوالد مبارکه‬ ‫احســان عالیخانــی‪ /‬هم زمــان بــا هفتــه دولــت‪ ،‬معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫و توســعه منطق ـه ای وزارت کشــور به همــراه اســتاندار و جمعــی از مســئولین اســتان‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری از واحدهــای اهن ســازی‪ ،‬انباشــت و برداشــت و رونــد اجــرای‬ ‫پــروژه بریکت ســازی و فوالدســازی شــرکت فــوالد سفیددشــت بازدیــد کــرد‪ .‬دکتــر‬ ‫دین پرســت رونــد افزایــش تولیــد فــوالد سفیددشــت از ابتــدای بهره بــرداری تــا‬ ‫شــهریورماه ســال جــاری را مطلــوب ارزیابــی کــرد‪ .‬وی باتاکیدبــر اهمیــت رفــع موانــع‬ ‫تکمیــل پروژه هــای فــوالد سفیددشــت از حمایت هــای شــرکت فــوالد مبارکــه از صنایــع‬ ‫کوچــک قدردانــی کــرد و بــه تشــریح اقدامــات الزم درخصوص تســریع عوامــل تاثیرگذار‬ ‫بــر راه انــدازی پــروژه فوالدســازی و ریخته گــری پرداخــت‪ .‬معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫اقتصــادی و توســعه منطقـه ای وزارت کشــور از تکمیــل زنجیــره تولیــد فــوالد در اســتان‬ ‫چهارمحــال و بختیــاری حمایــت و بــر رعایــت مســائل زیسـت محیطی و توســعه متوازن‬ ‫تاکیــد کــرد‪ .‬به گــزارش خبرنــگار فــوالد؛ در جریــان ایــن بازدیــد‪ ،‬محمــود اربــاب زاده؛‬ ‫مدیرعامــل شــرکت فــوالد سفیددشــت‪ ،‬فعالیت هــای صورت گرفتــه درخصــوص‬ ‫تامیــن اب موردنیــاز شــرکت از محــل پســاب شــهری بروجــن‪ ،‬احــداث واحــد تصفیــه‬ ‫اولترافیلتراســیون‪ ،‬راه انــدازی واحدهــای اکســیژن‪ ،‬بریکت ســازی و فوالدســازی و‬ ‫ریخته گــری را تشــریح و ابــراز امیــدواری کــرد؛ واحدهــای فوالدســازی و ریخته گــری تــا‬ ‫پایــان ســال راه انــدازی شــود‪.‬‬ ‫نصب تجهیزات کاهنده اب در اماکن عمومی بندرعباس‬ ‫ســکینه محبــی‪ /‬اولیــن جلســه کمیتــه مدیریــت مصــرف شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫هرمــزگان بــا بررســی موضــوع نصــب تجهیــزات کاهنــده در اماکــن عمومــی برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی و امــوزش همگانــی شــرکت ابفــا؛ منصــور توســلی؛‬ ‫معــاون برنامه ریــزی شــرکت اب و فاضــاب هرمــزگان در این جلســه باتاکیدبــر لــزوم‬ ‫مدیریــت مصــرف اب افــزود‪« :‬امســال باتوجه بــه شــیوع ویــروس کرونــا مصــرف اب‬ ‫نیــز افزایــش یافتــه اســت کــه یکــی از راه هــای مدیریــت مصــرف اســتفاده از شــیراالت‬ ‫کاهنــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬شــرکت اب و فاضــاب هرمــزگان دراین راســتا مجــوز‬ ‫نصــب شــیراالت کاهنــده در اماکــن عمومــی را دارد و بــا نیازســنجی هایی کــه صــورت ‬ ‫گرفتــه نصــب ایــن شــیراالت ب ـه زودی اغــاز می شــود»‪ .‬به گفتــه معــاون برنامه ریــزی‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب هرمــزگان‪ ،‬نصــب تجهیــزات فتوالکتریــک و شــیراالت اهرمــی‬ ‫کاهنــده مصــرف در مراکــز درمــان و مــدارس می توانــد زمینــه مناســبی بــرای مدیریــت‬ ‫مصــرف و پیشــگیری از شــیوع ایــن ویــروس در فصــل پائیــز باشــد‪ .‬توســلی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬ایــن شــیراالت بــا نیازســنجی هایی کــه صــورت گرفتــه در مــدارس حاشــیه ای‬ ‫شــهر بندرعبــاس و بیمارســتان ها نصــب خواهــد شــد»‪ .‬وی همچنیــن بــا قدردانــی از‬ ‫تالش هــای کادر درمانــی در کنتــرل ویــروس کرونــا گفــت‪« :‬باتوجه به اینکــه مراکــز‬ ‫بیمارســتانی جــزو مناطــق پرخطــر ازنظــر شــیوع ویــروس کرونــا محســوب می شــوند‪،‬‬ ‫نصــب شــیراالت هوشــمند می توانــد از تمــاس مســتقیم دســت بــا شــیر اب در زمــان‬ ‫شست وشــوی دســت ها جلوگیــری کنــد»‪.‬‬ ‫اغاز عملیات بهسازی خیابان ‪ ۶۰‬متری بهبهان‬ ‫محمدحســن بهبهانــی‪ /‬شــهردار بهبهــان‬ ‫از اغــاز عملیــات بهســازی بخشــی از خیابــان‬ ‫‪ ۶۰‬متــری از اواســط هفتــه اینــده خبــر داد‪.‬‬ ‫ گــزارش خورنــا؛ علیرضــا بهــادری ضمــن‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫تســلیت ایــام عــزاداری ســرور و ســاالر شــهیدان‬ ‫و ارزوی قبولــی عزاداری هــای شــهروندان گفــت‪:‬‬ ‫«از اواخــر ســال قبــل پــروژه بهســازی بخشــی‬ ‫از خیابــان ‪ ۶۰‬متــری حدفاصــل میدان شــهیدان‬ ‫ســتونه و میــدان شــهیدان ابرومنــد اغــاز شــد»‪ .‬بهــادری افــزود‪« :‬در ایــن پــروژه کــه‬ ‫شــامل تعریــض خیابــان‪ ،‬پیاده روســازی‪ ،‬زیرســازی و روکــش اســفالت بــود‪ ،‬می بایســت‬ ‫خطــوط بــرق جابه جــا می شــد‪ ،‬کــه بــا همــکاری شــرکت بــرق‪ ،‬خــط توزیــع جدیــد بــا‬ ‫نصــب تیرهــای بــرق انجــام و جابه جایــی انجــام گرفــت؛ و در روزهــای اخیر نیــز تیرهای‬ ‫بــرق قدیمــی بیــرون اورده و منتقــل شــدند»‪ .‬شــهردار بهبهــان درادامــه ضمن پــوزش از‬ ‫شــهروندان بابــت مشــکالت ایجادشــده ناشــی از تاخیــر در پــروژه گفــت‪« :‬به فضــل الهی‬ ‫و بــا همراهــی و حمایــت شــورای شــهر‪ ،‬از روز دوشــنبه عملیــات زیرســازی ایــن خیابان‬ ‫اغــاز شــده و در کمتریــن زمــان ممکــن عملیــات اســفالت را نیــز انجــام خواهیــم داد»‪.‬‬ ‫شــهردار بهبهــان درپایــان اعــام کــرد‪« :‬ایــن محــور درطــول اجــرای عملیــات مســدود‬ ‫خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫در شرکت پاالیش نفت ابادان برگزار شد؛‬ ‫جلسه بهبود وضع معیشت کارگران ارکان ثالث‬ ‫مرتضــی محمــدی‪ /‬جلســه طــرح طبقه بنــدی مشــاغل و بهبــود وضــع معیشــت‬ ‫کارگــران ارکان ثالــث در شــرکت پاالیــش نفــت ابــادان برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــرکت پاالیــش نفــت ابــادان؛ ایــن جلســه باحضــور مهنــدس امیــن؛‬ ‫مدیرعامــل شــرکت پاالیــش نفــت ابــادان‪ ،‬شــریفی؛ مدیــر منابــع انســانی‪ ،‬قیــم؛ رئیــس‬ ‫برنامه ریــزی و کنتــرل و روش هــای نگهــداری و تعمیــرات‪ ،‬مرزوق پــور؛ سرپرســت واحــد‬ ‫امــار و اطالعــات نیروهــای پیمانــکاری از پاالیشــگاه ابــادان‪ ،‬خانــم قویــدل؛ معاونــت امور‬ ‫پیمان هــای پاالیــش و پخــش و صدیقــی و شــرکت مشــاور طــرح برگــزار شــد‪ .‬در ابتدای‬ ‫ایــن جلســه مهنــدس امیــن ضمــن خوشــامدگویی و ابــراز امیــدواری درخصــوص بهبود‬ ‫وضعیــت معیشــت کارگــران ارکان ثالــث عنــوان کــرد‪« :‬باتوجه بــه سیاسـت های وزارت‬ ‫نفــت دررابطه بــا بهبــود معیشــت نیروهــای زحمتکــش در شــرکت های پیمانــکاری‬ ‫طــرف قــرارداد و بــا هــدف رعایــت عدالــت در پرداخت هــا‪ ،‬اجــرای ضوابــط جدیــد بــرای‬ ‫نیروهــای شــاغل در واحدهــای مســتمر غیر پــروژه ای در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت‬ ‫کــه ان شــاءاهلل بــا پیگیری هــای صورت گرفتــه ایــن امــر ب ـه زودی محقــق می شــود»‪.‬‬ ‫درادامــه صدیقــی؛ مجــری طــرح طبقه بنــدی مشــاغل وزارت نفــت بــه ارائــه گــزارش‬ ‫درخصــوص اقدامــات صورت گرفتــه پرداخــت‪ .‬دراین جلســه نحــوه احصــای مشــاغل‬ ‫در پاالیشــگاه ابــادان و مســتندات مــدارک تحصیلــی و ســوابق بیمــه کارکنــان‪ ،‬بررســی‬ ‫قــرارداد شــرکت مشــاور طــرح پاالیشــگاه‪ ،‬اضافه شــدن کارگــران مقاطــع کار پاالیشــگاه‬ ‫بــه پیمان هــای مســتمر مطابــق بــا قوانیــن وضع شــده توســط معاونــت انســانی پاالیــش‬ ‫و پخــش مطــرح و موردبررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫معدوم سازی بیش از یک هزار کیلوگرم‬ ‫فراورده های خام دامی فاسد در ایالم‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬رئیــس شــبکه دامپزشــکی شهرســتان ایــام گفــت‪« :‬در پنج مــاه‬ ‫ اول ســال جــاری‪ ۱۸۰۹ ،‬کیلوگــرم انــواع فراورده هــای خــام دامــی فاســد در ســطح‬ ‫شهرســتان ایــام جمـع اوری‪ ،‬ضبــط و معــدوم شــده اســت»‪ .‬محمــد علی رحمــی افــزود‪:‬‬ ‫«در این مــدت ‪ ۲۴۲‬واحــد قصابــی غیرمجــاز بــه مراجــع قضائــی‪ ،‬اماکــن و تعزیــرات‬ ‫حکومتــی معرفــی و در این راســتا تعــدادی از ایــن مکان هــا پلمــب شــدند»‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫دامپزشــکی شهرســتان ایــام‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬در پنج مــاه اول ســال جــاری ‪ ۷۰‬متصــدی‬ ‫عرضــه مــرغ زنــده به دلیــل عــدم رعایــت ضوابــط بهداشــتی بــه مراجــع قضائــی معرفــی‬ ‫شــده اند»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬گوشــت های عرضه شــده در قصابی هــا بایــد در کشــتارگاه‬ ‫تحــت نظــارت دامپزشــکی تهیــه شــوند و بــا کنتــرل بهداشــتی دام و الشــه‪ ،‬قبــل‪ ،‬حیــن‬ ‫و بعــد از کشــتار و بازرســی و نظــارت دقیــق بازرســان بهداشــتی در کشــتارگاه‪ ،‬می تــوان‬ ‫بــه ســامت گوشــت تهیــه شــده و عرضــه شــده در قصابی هــای مجــاز‪ ،‬اطمینــان پیــدا‬ ‫کــرد»‪ .‬علی رحمــی بیــان داشــت‪« :‬شــهروندان از خریــد گوشــت فاقــد مهــر و لیبــل کــه‬ ‫در قصابی هــای غیرمجــاز عرضــه می شــوند‪ ،‬به دلیــل عــدم اطمینــان از رونــد تولیــد‪،‬‬ ‫شــرایط کشــتار‪ ،‬ســامت ان هــا و احتمــال انتقــال بیماری های مشــترک بین انســان و دام‬ ‫از جملــه تــب کریمــه کنگــو‪ ،‬ســل‪ ،‬ســیاه زخــم و بروســلوز‪ ،‬خــودداری کننــد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫شهرستان‬ ‫چهار شنبه‪ 12‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2059‬‬ ‫برگزاری ایام سوگواری حضرت اباعبداهلل الحسین‬ ‫با رعایت ضوابط بهداشتی‬ ‫‪7‬‬ ‫مازندران‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫(ع)‬ ‫نماینده مردم تهران و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫مشکل نوسان قیمت فوالد‬ ‫از نحوه توزیع است‪ ،‬نه تولیدکننده‬ ‫یاســر وطن پــور ازغنــدی‪ /‬به مناســبت فرارســیدن مــاه محــرم و ایــام ســوگواری ســید‬ ‫و ســاالر شــهیدان حضــرت امــام حســین علیه الســام و بزرگداشــت ایــن ایــام‪ ،‬اماکــن اداری‬ ‫و مجتمع هــای مســکونی شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمی نژاد ســیاه پوش شــدند‪ .‬بــا‬ ‫نزدیک شــدن بــه محرم الحــرام و عــزای حســینی و درراســتای تکریــم و ترویــج فرهنــگ‬ ‫عاشــورایی‪ ،‬ائین هــای مذهبــی‪ ،‬تمامــی واحدهــای عملیاتــی و اداری پاالیشــگاه و مجتمع های‬ ‫مســکونی شــهید مهاجــر و شــهید ترشــیزی در شهرســتان ســرخس ســیاه پوش شــدند‪.‬‬ ‫ایــن خبــر می افزایــد؛ تمامــی برنامه هــا و ائین هــای مذهبــی شــرکت پاالیــش گاز شــهید‬ ‫هاشــمی نژاد در ماه هــای محــرم و صفــر طبــق قوانیــن ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا در فضای‬ ‫بــاز بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و حفــظ فاصله گــذاری اجتماعــی برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ انتقــال پیــام عاشــورا بــه نســل جــوان جامعــه‪ ،‬کســب معنویــت و تعلیــم معارف‬ ‫دینــی‪ ،‬بیــان فلســفه قیــام حضــرت اباعبداهلل الحســین (ع) از مهم تریــن اهــداف برگــزاری ایــن‬ ‫مراســم اســت‪.‬‬ ‫اهدای خون توسط بسیجیان بندر بوشهر‬ ‫حســین ابراهیمــی‪ /‬فرمانــده پایــگاه مقاومــت بــال حبشــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی‬ ‫اســتان بوشــهر از حضــور جمعــی از بســیجیان ایــن پایــگاه در مرکــز انتقــال خــون بوشــهر و‬ ‫اهــدای خــون بــه بیمــاران نیازمنــد خبــر داد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی؛ عبدالرضــا درخشــانیان؛‬ ‫فرمانــده پایــگاه مقاومــت بــال حبشــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر دراین بــاره‬ ‫گفــت‪« :‬هم زمــان بــا دهــه اول محــرم حضــرت اباعبداهلل الحســین(ع) و گرامیداشــت هفتــه‬ ‫احیــای امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر جمعــی از بســیجیان پایــگاه بــال حبشــی اداره کل‬ ‫بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر بــا حضــور در مرکــز انتقــال خــون بوشــهر و بــا شــعار «نــذر‬ ‫امســال مــن‪ ،‬نجــات جــان انســان ها» بــه اهــدای خــون پرداختنــد»‪ .‬درخشــانیان افــزود‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه نیــاز مبــرم بیمــاران هم اســتانی ها بــه خــون‪ ،‬ایــن پایــگاه ســاالنه بــا انجــام‬ ‫برنامه ریزی هــا و در بازه هــای زمانــی مشــخص بــه ایــن امــر خداپســندانه می پــردازد»‪.‬‬ ‫فرایند رسیدگی به مشکالت هفت تپه‬ ‫نباید مانع تولید این شرکت شود‬ ‫ســید علــی موسوی نســب‪ /‬دبیــر کارگــروه ملــی تســهیل و رفــع موانــع تولیــد کشــور‬ ‫گفــت‪« :‬فراینــد رســیدگی بــه مشــکالت شــرکت کشــت و صنعــت نیشــکر هفت تپــه‬ ‫بایــد به گون ـه ای پیــش رود کــه خللــی در تولیــد ایــن شــرکت ایجــاد نشــود»‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی ســازمان صنعــت معــدن و تجــارت اســتان خوزســتان؛ در جلســه کارگــروه‬ ‫تســهیل و رفــع موانــع تولیــد اســتان کــه بــه ریاســت شــریعتی؛ اســتاندار خوزســتان و دبیری‬ ‫نظــری؛ رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان خوزســتان و باحضــور میثــم زالی؛‬ ‫دبیــر کارگــروه ملــی در اســتانداری خوزســتان برگــزار شــد‪ ،‬زالــی بیــان کــرد‪« :‬بــرای واگذاری‬ ‫ایــن شــرکت بــه یــک ســرمایه گذار جدیــد‪ ،‬بایــد پیش بینــی تامیــن یک ســال حقــوق‬ ‫کارگــران و ســرمایه در گــردش ایــن شــرکت را داشــته باشــد»‪ .‬زالــی بیــان کــرد‪« :‬کارگــران‬ ‫ایــن شــرکت دیگــر تمایلــی ندارنــد کــه بــه بخــش خصوصــی بازگردنــد امــا ایــن خواســته‬ ‫امکان پذیــر نیســت»‪ .‬امیلــی؛ نماینــده تام االختیــار شــرکت بااشــاره به اینکه ایــن شــرکت‬ ‫س ـه هزار و ‪ ۳۰۰‬نیــروی ثابــت و یک هــزار و ‪ ۷۰۰‬نیــروی فصلــی دارد‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬کشــت‬ ‫س ـه هزارهکتار نیشــکر را در زمین هــای ایــن شــرکت پیش بینــی کرده ایــم»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«خســاراتی کــه در ســیل ســال ‪ ۹۸‬بــه ایــن شــرکت وارد شــد بالغ بــر ‪ ۴۴۰‬میلیاردریــال بــود‬ ‫کــه هنــوز جبــران نشــده اســت»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫تصمیم قطعی شهرداری گرگان‬ ‫برای تیم داری در لیگ برتر بسکتبال‬ ‫شــهردار گــرگان پــس از شــرکت در جلســه مشــترک بــا رئیــس فدراســیون بســکتبال اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬بــه دعوت رئیس فدراســیون بســکتبال‪ ،‬جلسـه ای را در فدراســیون داشــتیم»‪ .‬عبدالرضا‬ ‫دادبــود ادامــه داد‪« :‬پیــرو مباحثــی کــه وجــود داشــت مذاکــرات خوبــی صــورت گرفــت و نکته‬ ‫نظــرات دو طــرف مطــرح شــد و باتوجه به اینکــه درخواس ـت های زیــادی از طــرف هــواداران‬ ‫تیــم بســکتبال و هم اســتانی های خوبمــان و همشــهری های عزیــز بــرای ادامــه فراینــد‬ ‫در لیــگ برتــر بســکتبال وجــود داشــت کــه ایــن موضــوع بررســی شــد»‪ .‬شــهردار گــرگان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬در این جلســه بــه ایــن جمع بنــدی رســیدیم کــه شــهرداری گــرگان بــرای‬ ‫فصــل اینــده نیــز تیـم داری کنــد و همچنــان پیگیــر مطالبــات خــود در فدراســیون باشــد»‪.‬‬ ‫دادبــود بیــان کــرد‪« :‬باتوجه بــه محدودیــت زمانــی کــه وجــود دارد ان شــاءاهلل تــاش می کنیــم‬ ‫هر چه ســریع تر فراینــد تشــکیل تیــم را بــرای حضــور قدرتمنــد بــا ســرعت پیگیــری کنیــم»‪.‬‬ ‫ثبت گزارش سرقت تجهیزات مخابراتی‬ ‫ازطریق شماره تلفن ‪3144‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان با تاکید بــر مشــکالت عدیــده ای کــه ســرقت تجهیــزات‬ ‫مخابراتــی بــرای مشــترکان و مخابــرات به وجــود اورده‪ ،‬گفــت‪« :‬ســرقت تجهیــزات مخابراتــی‬ ‫در اســتان بــرای مــا مشکل ســاز شــده اســت و مانــع خدمت رســانی بــه مشــترکان می شــود»‪.‬‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی افــزود‪« :‬در شــرایط فعلــی تحریــم نصــب دوبــاره تجهیــزات بســیار‬ ‫هزینه بــر اســت و به همین جهــت و درراســتای پیشــگیری از ســرقت تجهیــزات شــماره ‪3144‬‬ ‫را بــرای ثبــت گزارشــات مردمــی درنظــر گرفته ایــم تــا مــردم اســتان به محــض مشــاهده‬ ‫هرگونــه اقــدام مشــکوک اعــم از ســرقت کابــل‪ ،‬کافــو و تجهیــزات مخابراتــی بــا شــماره ‪3144‬‬ ‫تمــاس گرفتــه و اطالع رســانی کننــد تــا بتوانیــم به موقــع اقدامــات الزم را بــه انجــام رســانیم»‪.‬‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی در گنبدکاووس‪:‬‬ ‫برای تامین نان مردم‪ ،‬نیازی به کشورهای دیگر نداریم‬ ‫وزیــر جهــاد کشــاورزی بابیان اینکــه دولــت‪ ،‬خودکفایــی در تولیــد محصــوالت اســتراتژیک را‬ ‫در برنامــه دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬درزمینــه تولیــد و تامیــن نــان مــردم خودکفــا هســتیم و نیــازی بــه‬ ‫کشــورهای دیگــر نداریــم»‪ .‬کاظــم خــاوازی اظهــار داشــت‪« :‬ظرفیت هــای خوبــی در بخــش‬ ‫کشــاورزی داریــم و همیــن موضــوع ســبب شــده تــا رشــد اقتصــادی کشــور همیشــه مدیــون‬ ‫ایــن بخــش باشــد»‪ .‬وی بااشــاره به افزایــش خریــد تضمینــی گنــدم خاطرنشــان کــرد‪« :‬تولید‬ ‫و ذخیــره گنــدم مــا در کشــور به انــدازه نیــاز ماســت و کشــاورزان همــواره در خــط مقــدم‬ ‫تامیــن امنیــت غذایــی قــرار دارنــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در ســایر بخش هــای تولیــد از جملــه‬ ‫گوشــت مــرغ هــم ظرفیت هــای خوبــی ایجــاد شــده و واحــدی کــه در ایــن شهرســتان‬ ‫وجــود دارد بزرگ تریــن واحــد مــرغ تخم گــذار خاورمیانــه اســت»‪ .‬خــاوازی بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«ســاالنه چیــزی حــدود ‪ 2.5‬میلیو نتُــن گوشــت مــرغ در کشــور تولیــد می شــود کــه‬ ‫بخــش قابل توجهــی از ان حاصــل زحمــات تولیدکننــدگان گلستانی ســت»‪ .‬وی بــه تکمیــل‬ ‫زنجیره هــای تولیــد اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬بایــد حلقه هــای تولیــد ماننــد یــک زنجیــره در‬ ‫کنــار هــم قــرار بگیرنــد تــا ضایعــات را کاهــش و ارزش افــزوده را افزایــش دهنــد»‪ .‬وزیــر جهــاد‬ ‫کشــاورزی خاطرنشــان کــرد‪« :‬از ابتــدای فعالیــت دولــت یازدهــم تاکنــون میــزان تولیــدات‬ ‫کشــاورزی در کشــور بــه ‪ 130‬میلیو نتُــن رســیده و امیدواریــم بــرای ســال اینــده نیــز ایــن‬ ‫میــزان دومیلیو نتُــن دیگــر افزایــش پیــدا کنــد»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬تنهــا بخشــی کــه‬ ‫می توانــد به صــورت پایــدار رشــد اقتصــادی کشــور را افزایــش دهــد و کشــور را بــدون نفــت‬ ‫هدایــت کنــد بخــش کشاورزی ســت»‪.‬‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫ســید محســن دهنــوی؛ نماینــده مــردم تهــران و عضــو‬ ‫کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس شــورای اســامی از‬ ‫خطــوط تولیــد فــوالد مبارکــه بازدیــد و در جلســه مشــترک‬ ‫بــا مهنــدس عظیمیــان مدیرعامــل فــوالد مبارکــه و خانــم‬ ‫دکتــر صالحــی؛ نماینــده مــردم مبارکــه در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی درخصــوص نوســان قیمــت میل گــرد و ســیمان در‬ ‫بــازار تصریــح کــرد‪« :‬بررس ـی ها نشــان می دهــد ایــن مشــکل‬ ‫از جانــب تولیــد نیســت و مســئله توزیــع اســت»‪ .‬دهنــوی‬ ‫بااشــاره به مشــکالت فــراروی تولیــد و تامیــن مــواد اولیــه بــرای‬ ‫فوالدســازان و نوســان قیمــت میل گــرد و ســیمان در بــازار‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬کنتــرل و مدیریــت قیمت هــا بــرای نمایندگان‬ ‫مجلــس از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت»‪ .‬وی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬بــا بررســی های صورت گرفتــه بــا سرپرســت پیشــین‬ ‫وزارت صمــت و رئیــس بــورس کاال بــه ایــن نتیجــه رســیدیم‬ ‫کــه ایــن مشــکل از جانــب تولیــد نیســت و بخــش بزرگــی‬ ‫از ایــن مشــکالت ناشــی از توزیــع نادرســت اســت»‪ .‬نماینــده‬ ‫مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی بااشــاره به گالیــه‬ ‫برخــی مصرف کننده هــا از وجــود واســطه هایی کــه بایــد‬ ‫محصــول را از ان هــا تهیــه کننــد‪ ،‬بــر رســیدن بــه راهــکاری که‬ ‫مصرف کننــده اصلــی بتوانــد بــدون واســطه محصــول را دریافت‬ ‫کنــد تاکیــد کــرد‪ .‬عضــو کمیســیون صنایــع و معــادن مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در ادامــه ســخنان خــود خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«معــادن بــه وظیفــه اصلــی خودشــان کــه اکتشــاف بــوده خوب‬ ‫عمــل نکرده انــد و براســاس گــزارش خــو ِد معدنی هــا‪ ،‬اگــر بــا‬ ‫ـال دیگر مــواد معدنــی داریم‬ ‫همیــن روال پیــش برویــم تــا ‪ 15‬سـ ِ‬ ‫و از طرفــی حــوزه اکتشــاف متاســفانه مغفــول مانــده اســت»‪.‬‬ ‫دهنــوی بــر حمایــت قوانیــن باالدســتی از صنایــع بزرگــی مانند‬ ‫فــوالد مبارکــه بــا هــدف حمایــت از تولیــد تاکیــد کــرد و افزود‪:‬‬ ‫«زنجیــره خوبــی بــا وجــود قطعه ســازان و دیگــر صنایــع در‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیــره شــرکت‬ ‫نفــت و گاز ارونــدان بابیان اینکــه صنعــت‬ ‫نفــت از جملــه صنایعــی در جهــان اســت کــه‬ ‫ریســک بــاالی االیندگــی دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬در‬ ‫ایــن شــرکت به عنــوان جوان تریــن شــرکت‬ ‫باالدســتی صنعــت نفــت کشــور‪ ،‬تولیــد‬ ‫نفــت بــا رویکــرد توجــه ویــژه بــه محیــط‬ ‫زیســت صــورت می گیــرد»‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــرکت نفــت و گاز ارونــدان؛‬ ‫مهنــدس جهانگیــر پورهنــگ در نشســت‬ ‫خبــری با گرامیداشــت یــاد و خاطره شــهدای‬ ‫دولــت به ویــژه شــهیدان بزرگــوار رجایــی و‬ ‫باهنــر و تبریــک هفتــه دولــت و روز کارمنــد‬ ‫بــه کارکنــان صنعــت نفــت و تالشــگران ایــن‬ ‫شــرکت‪ ،‬افــزود‪« :‬عملیــات تولیــد نفــت و گاز‬ ‫در پهنــه جغرافیایــی فعالیــت ایــن شــرکت‬ ‫به نحــوی ابی خاکی ســت‪ ،‬امــا نــه بــر‬ ‫روی ســکوی دریایــی و نــه به طــور کامــل‬ ‫خشــکی و به همین دلیــل نهایــت ضوابــط‬ ‫‪ HSE‬در بخش هــای ایمنــی‪ ،‬بهداشــت‬ ‫محیــط و بــا دقــت نظــر در موضــوع حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت در ایــن مجموعــه صنعتــی‬ ‫اعمــال می شــود»‪ .‬وی کــه بــا ارائــه گزارشــی‬ ‫از فعالیت هــای شــرکت نفــت و گاز ارونــدان‬ ‫پاســخگوی پرســش های خبرنــگاران بــود‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬برنامه هــای ایــن شــرکت در بحــث‬ ‫محیــط زیســت بــر محورهــای حفاظــت‬ ‫از خــاک‪ ،‬اب وهــوا تمرکــز دارد و درزمینــه‬ ‫خــاک بــا تمهیــدات به کار گرفته شــده‬ ‫احــداث محــل مناســب بــرای دفــن‬ ‫خاک هــای الــوده و ضایعــات و کنده هــای‬ ‫حفــاری در دستِ اجرا ســت کــه االیندگــی‬ ‫خــاک را بــه حداقــل ممکــن تقلیــل‬ ‫می دهــد»‪ .‬پورهنــگ درخصــوص پیشــگیری‬ ‫از االیندگــی اب ناشــی از نشــتی احتمالــی‬ ‫خطــوط جریانــی و انتقــال یــا نفت ریــزی‬ ‫هنــگام تعمیــرات توضیــح داد‪« :‬بــا‬ ‫بازرســی فنــی و بررســی و نظــارت مســتمر‬ ‫کوچک تریــن نشــتی یــا ایجــاد نواقــص‬ ‫در کار به صــورت لحظــه ای و شــبانه روزی‬ ‫رفــع شــود تــا از این نظــر کوچک تریــن‬ ‫مشــکلی بــروز نکنــد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫اصفهــان وجــود دارد‪ ،‬ولــی ازانجاکــه فــوالد مبارکــه یک صنعت‬ ‫پیش برنــده فنــاوری در کشــور اســت‪ ،‬بایــد شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان بیش ازپیــش شــکل بگیرنــد و بــا کمــک‬ ‫مجلــس و فــوالد مبارکــه شــاهد شــکل گیری شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان در حــوزه معــدن باشــیم»‪ .‬در ادامــه ایــن جلســه‪،‬‬ ‫مدیرعامــل فــوالد مبارکــه گــزارش مبســوطی از دســتاوردها‬ ‫و اهــداف توســعه ای فــوالد مبارکــه در زمینه هــای تولیــد و‬ ‫فنــاوری ارائــه کــرد و درخصــوص شــرایط نابســامان قیمت هــا‬ ‫در بــازار فــوالد گفــت‪« :‬افزایــش قیمــت محصــول در بــازار هیچ‬ ‫منفعــت و درامــدی ایجــاد نمی کنــد‪ .‬این درحالی ســت که‬ ‫فــوالد مبارکــه قیمــت کشف شــده در بــورس را دریافــت‬ ‫می کنــد‪ .‬البتــه هیجانــات بــازار در ایــن افزایــش قیمت هــا‬ ‫تاثیرگــذار اســت»‪ .‬حمیدرضــا عظیمیــان بابیان اینکــه ‪1000‬‬ ‫مصرف کننــده اصلــی در چرخــه متقاضیــان و مشــتریان فــوالد‬ ‫مبارکــه وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬همــکاران مــا در واحــد فــروش‬ ‫به خوبــی مشــتریان اصلــی را می شناســند و به طــور مرتــب‬ ‫ان هــا را رصــد می کننــد‪ .‬از جملــه ایــن مشــتریان می تــوان‬ ‫بــه ایران خــودرو و شــرکت های حــوزه نفــت و گاز اشــاره کــرد‬ ‫کــه ظرفیت هــا و نیازهــای ان هــا نیــز به خوبــی موردارزیابــی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬بــه پیشــنهاد مهنــدس عظیمیــان‪ ،‬وزارت‬ ‫صمــت بایــد فهرســتی بــه فــوالد مبارکــه بدهــد کــه در ان‬ ‫مشــخص باشــد چــه مقــدار محصــول بیــن چــه کســانی‬ ‫توزیــع شــود‪ .‬به خاطــر داشــته باشــیم درخصــوص سیســتم‬ ‫توزیــع مچینــگ هــم اتهام هــای زیــادی بــه فــوالد مبارکــه وارد‬ ‫کردنــد‪ ،‬درصورتی کــه فــوالد مبارکــه طبــق دســتور وزارتخانــه‬ ‫عمــل کــرده اســت‪ .‬برخــی قصــد دارنــد بــا ایجــاد هیاهــو بــه‬ ‫خواســته خــود برســند‪ .‬گالیــه مــا این اس ـت که فــوالد مبارکــه‬ ‫ماننــد یــک دانش امــوز خــوب اســت کــه هــم باانضبــاط اســت‬ ‫و هــم به خوبــی تکالیفــش را انجــام داده و هــم درســش را‬ ‫خوانــده اســت؛ امــا بعضــاً دچــار بی مهری هایــی می شــود‬ ‫کــه نبایــد متوجــه او باشــد‪ .‬مهنــدس عظیمیــان از خالی مانــدن‬ ‫‪ 500‬هزارتُــن ظرفیــت تولیــد فــوالد مبارکــه در ســال گذشــته‬ ‫به دلیــل کمبــود مــواد اولیــه گالیــه و تصریــح کــرد‪« :‬به دلیــل‬ ‫اختصاص نیافتــن ســنگ اهن کافــی ازســوی معــادن متاســفانه‬ ‫به اجبــار و علی رغــم میــل باطنــی به ســمت معــدن داری گام‬ ‫برداشــتیم؛ درحالی کــه ســرمایه گذاری مــا فقــط بایــد در حــوزه‬ ‫فــوالد باشــد‪ ،‬ولــی نبــو ِد همراهــی و نــگاه کالن در کشــور‪ ،‬ما را‬ ‫بــه ایــن ســمت ســوق داده تــا خــود را بــه ایــن روش از بحــران‬ ‫دور کنیــم»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬فــوالد مبارکــه به منظــور‬ ‫حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی بــرای مشــتریان خــود ‪LC‬‬ ‫ســه ماهه بــاز می کنــد و علی رغــم اینکــه تســهیالت خــود‬ ‫را بــا ســود زیــاد از بانک هــا دریافــت می کنــد بــرای مشــتریان‬ ‫بــا نرخ هــای بســیار کمتــر شــرایط دریافــت محصــول فراهــم‬ ‫می کنــد و ایــن یــک اقــدام قابل افتخــار بــرای فــوالد مبارکــه‬ ‫اســت»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه وزارت خزان ـه داری امریــکا س ـه بار‬ ‫فــوالد مبارکــه را تحریــم کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬علی رغــم همــه‬ ‫ایــن فشــارها و تحریم هــا فــوالد مبارکــه همیشــه تــاش کــرده‬ ‫بــا تولیــد روزافــزون‪ ،‬بــه جامعــه روحیــه و امیــد پمپــاژ کنــد و‬ ‫ایــن امــر از نقــش تاثیرگــذار ایــن شــرکت بــر اقتصــاد کشــور‬ ‫حکایــت دارد»‪ .‬خانــم دکتــر صالحــی؛ نماینــده مــردم مبارکــه‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی نیــز تصریــح کــرد‪« :‬برخــورد‬ ‫بــا مافیــای فــوالد از اولیــن مباحثــی بــوده کــه در مجلــس‬ ‫مطــرح شــده و بــا حساســیت موردپیگیــری قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫خوشــبختانه بــرای بیشــتر نماینــدگان‪ ،‬از جملــه این جانــب‪،‬‬ ‫طــی بررســی های به عمل امــده مســجل شــده کــه فــوالد‬ ‫مبارکــه کار خــود را به خوبــی انجــام داده و مشــکل توزیــع‬ ‫اســت کــه در بــازار تاثیــر گذاشــته اســت»‪ .‬وی فــوالد مبارکه را‬ ‫مولــود انقــاب و مایــه عــزت نظــام مقــدس جمهــوری اســامی‬ ‫دانســت و گفــت‪« :‬دخالــت برخــی ســودجویان در بــازار کشــور‬ ‫مشــکل ایجــاد می کنــد کــه بایــد بــا ان هــا برخــورد شــود»‪.‬‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز اروندان تصریح کرد؛‬ ‫تولید نفت با رویکرد توجه ویژه به محیط زیست‬ ‫در جوان ترین شرکت باالدستی صنعت نفت کشور‬ ‫نفــت و گاز ارونــدان ســالم بودن هــوا را‬ ‫نیــز از مباحــث مــورد اهتمــام ایــن شــرکت‬ ‫عنــوان و اظهــار کــرد‪« :‬دراین ارتبــاط‬ ‫نیــز نتیجــه اقدامــات و برنامه ریزی هــای‬ ‫به عمل امــده بایــد به نحــوی صــورت‬ ‫گیــرد کــه ایــن شــرکت در بخش هــای‬ ‫عملیاتــی مشــعل ســوخت (فلــر) نداشــته‬ ‫باشــد و گازهــای همــراه نفــت جم ـع اوری و‬ ‫تبدیــل بــه ثــروت شــود کــه دراین خصــوص‬ ‫قــرارداد فــروش ‪ 50‬میلیون فوت مکعــب‬ ‫گاز در ســال گذشــته بــا یــک شــرکت‬ ‫پیمانــکار داخلــی امضــاء و کار در مراحــل‬ ‫اجرایــی قــرار دارد»‪ .‬وی بابیان اینکــه ایــن‬ ‫شــرکت راهبــری تولیــد میدان هــای نفتــی‬ ‫در غــرب کارون را برعهــده دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«شــرکت مهندســی و توســعه نفــت (متــن)‬ ‫به عنــوان مجــری طــرح توســعه میدان هــای‬ ‫نفتــی در غــرب کارون بــا اتمــام پروژه هــای‬ ‫حفــاری در میدان هــا منطقــه چاه هــای‬ ‫امــاده تولیــد و تاسیســات مربــوط را بــرای‬ ‫بهره بــرداری بــه شــرکت ارونــدان واگــذار‬ ‫می کنــد و تازه تریــن مــورد واگــذاری‬ ‫‪ 20‬حلقــه چاه دیگــر در میدان نفتــی ازادگان‬ ‫جنوبی ســت کــه بــه زودی محقــق خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬پورهنــگ بااشــاره به اینده نگــری‬ ‫در ایجــاد زیرســاخت ها باتوجه بــه برنامــه‬ ‫تولیــد تــا یک میلیون بشــکه نفــت در روز از‬ ‫میدان هــای غــرب کارون‪ ،‬افــزود‪« :‬احــداث‬ ‫نیــروگاه و تلمبه خانــه و کارخانــه گاز و‬ ‫گاز مایــع در ایــن موقعیــت در اقدامــات‬ ‫مهمی ســت کــه پیــش از رســیدن میــزان‬ ‫تولیــد بــه ســقف موردنظــر تــدارک دیــده‬ ‫شــده و درحالی کــه ظرفیــت تولیــد نفــت‬ ‫خــام ایــن شــرکت در زمــان حاضــر بیــش از‬ ‫ هزاربشــکه اســت‪ ،‬تــوان انتقــال بــه مبــادی‬ ‫مصــرف ‪ 700‬هزار بشــکه و قابل افزایــش بــه‬ ‫فراتــر از یک میلیون بشــکه در روز اســت»‪.‬‬ ‫وی بــه همــکاری بــا پژوهشــگاه صنعــت‬ ‫نفــت و دانشــگاهی صنعتــی امیرکبیــر در‬ ‫اجــرای طرح هــای پژوهشــی مرتبــط بــا‬ ‫کیفیــت تولیــد اشــاره و همــکاری ایــن‬ ‫شــرکت بــا ســازندگان داخلــی و شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان را بســیار ارزشــمند ارزیابــی کــرد‬ ‫ ســال اخیر نســبت‬ ‫و درادامــه گفــت‪« :‬در یک ِ‬ ‫بــه تعمیــرات اساســی بخشــی از تجهیــزات‬ ‫فراورشــی در مدت زمــان کمتــر از زمــان‬ ‫پیش بینی شــده اقــدام و از تولیــد قطعــات‬ ‫و تجهیــزات ســاخت داخــل در اورهــال ایــن‬ ‫تجهیــزات از جملــه کمپرســورهای تزریــق‬ ‫گاز‪ ،‬پمپ هــا و ژنراتورهــا اســتفاده به عمــل‬ ‫امــد کــه از کیفیــت مناســبی برخــوردار‬ ‫اســت»‪ .‬پورهنــگ افــزود‪« :‬در همیــاری و‬ ‫همــکاری بــا ســازندگان داخلــی تاکنــون‬ ‫‪ 140‬قطعــه پرمصــرف و کاربــردی در ایــن‬ ‫شــرکت ســاخت داخــل بــوده و بومی ســازی‬ ‫قطعــات و تجهیــزات واحدهــای بهره بــرداری‬ ‫و نمک زدایــی بــا اســتفاده از تــوان داخلــی‬ ‫به طــور مســتمر در دســتورکار اســت»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز ارونــدان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــن شــرکت همســو بــا‬ ‫وظایــف ذاتــی خــود درزمینــه مســئولیت‬ ‫اجتماعــی نیــز ازطریــق هماهنگــی بــا‬ ‫مدیریــت طــرح توســعه و عمــران مناطــق‬ ‫نفت خیــز شــرکت ملــی نفــت ایــران‬ ‫و ازطریــق بســیج ســازندگی شــرکت‪،‬‬ ‫فعالیت هایــی درجهــت تامیــن نیازهــای‬ ‫شــهرها و روســتاهای پیرامونــی تاسیســات‬ ‫داشــته اســت»‪ .‬وی در همین رابطــه بــه احداث‬ ‫دو مدرســه در خرمشــهر‪ ،‬مرمــت تعــدادی از‬ ‫مــدارس‪ ،‬همیــاری ســاکنان منطقــه در‬ ‫مقابلــه و پیشــگیری از تبعات ناشــی از ســیل‪،‬‬ ‫تهیــه و توزیــع دوهــزار بســته معیشــتی در‬ ‫قالــب کمک هــای مومنانــه کارکنــان‪ ،‬تهیــه و‬ ‫توزیــع بســته های کمک اموزشــی و تامیــن‬ ‫بخشــی از ملزومــات بهداشــتی در شــرایط‬ ‫کرونایــی موجــود اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫همکاری شهرداری و پست استان برای صرفه جویی در وقت و هزینه شهروندان‬ ‫عفت فالح‬ ‫شــهردار کرمــان گفــت‪« :‬واگــذاری پیگیــری‬ ‫بخشــی از امــور مشــترک شــهرداری بــا ســایر‬ ‫دســتگاه ها بــه نماینــدگان پســت اســتان‪،‬‬ ‫موجــب کاهــش هزینه هــا‪ ،‬تســریع در اجــرای‬ ‫امــور و کاهــش تــردد شــهروندان بــا هــدف‬ ‫جلوگیــری از شــیوع کرونــا می شــود»‪ .‬ســید‬ ‫مهــران عالــم زاده در جلســه ای کــه باحضــور‬ ‫مدیــرکل پســت اســتان و معــاون معمــاری و‬ ‫شهرســازی شــهرداری برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪« :‬ارائه‬ ‫ایــن خدمــت باتوجه بــه شــیوع کرونــا و لــزوم‬ ‫فاصله گــذاری اجتماعــی و پرهیــز از مراجعــه‬ ‫مکــرر بــه محیط هــای عمومــی‪ ،‬نقش مهمــی در‬ ‫کاهــش مراجعــه مــردم بــه شــهرداری و اداره های‬ ‫مرتبــط و همچنیــن کاهــش بــار ترافیــک شــهر‬ ‫خواهــد داشــت»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬درصورتی کــه‬ ‫بتوانیــم کــد نوســازی شــهرداری را بــا کد پســتی‬ ‫و پــاک شــهری تلفیــق کــرده و به صــورت‬ ‫واحــد نصــب کنیــم‪ ،‬جلــوی مــوازی کاری‬ ‫گرفتــه می شــود و هزینه هــا کاهــش خواهــد‬ ‫یافــت»‪ .‬شــهردار کرمــان افــزود‪« :‬اضافه شــدن‬ ‫کــد نوســازی شــهرداری موجــب تســریع در‬ ‫امــوری ازجملــه بازدیدهــای شــهرداری خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬عالـم زاده بیــان کــرد‪« :‬یــک محله توســط‬ ‫معاونــت معمــاری و شهرســازی به عنــوان طــرح‬ ‫ازمایشــی یکپارچه ســازی پــاک شــهرداری و‬ ‫کــد پســتی‪ ،‬انتخــاب و ایــن طــرح هرچه زودتــر‬ ‫اغــاز شــود»‪ .‬مدیــرکل پســت اســتان کرمــان‬ ‫نیــز دراین جلســه گفــت‪« :‬یکــی از برنامه هــای‬ ‫اداره کل پســت اســتان‪ ،‬ارائــه خدمــات بــه‬ ‫شــهروندان بــا هــدف حــذف رفت وامدهــای‬ ‫زائــد بیــن ادارات مختلــف ازجملــه بــرای گرفتــن‬ ‫ســید مصطفــی موســوی در ائیــن افتتــاح مــدول دوم تصفیــه خانــه فاضــاب شــهرک‬ ‫صنعتــی بابلکنــار کــه بــا حضــور رازجویــان (معــاون عمرانــی اســتاندار)‪ ،‬کریمــی و ســعادتی‬ ‫(نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی)‪ ،‬ولـی زاده (فرمانــدار بابــل) و حجت االســام عابــدی‬ ‫(امــام جمعــه بابلکنــار) برگزار شــد‪ ،‬گفت‪« :‬شــهرک صنعتــی بابلکنــار ‪۳۰‬هکتار وســعت دارد‬ ‫کــه ‪ ۴۵‬واحــد بهره بــردار بــا ســرمایه گذاری ‪۲۹۹‬میلیارد ریــال درحــال فعالیــت هســتند»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی مازنــدران اظهــار داشــت‪ :‬هم اکنــون ‪۷۲‬درصــد‬ ‫از واحدهــای تولیــدی شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان‪ ،‬تحــت پوشــش تصفیه خانــه‬ ‫فاضــاب بــوده و ‪۱۵‬تصفیه خانــه فاضــاب بــا ظرفیــت پاالیــش ‪ 12400‬مترمکعــب در‬ ‫شــبانه روز‪ ،‬درحــال فعالیــت هســتند»‪ .‬وی بیــان داشــت‪« :‬یکــی از اولویت هــای مهــم‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی مســئله محیــط زیســت بــوده کــه بــرای حفــظ و صیانــت ان‪،‬‬ ‫پروژه هــای زیس ـت محیطی را اجــرا کرده ایــم»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫مازنــدران افــزود‪« :‬مــدول دوم تصفیه خانــه فاضــاب شــهرک صنعتــی بابلکنــار در زمینــی‬ ‫بمســاحت ‪۳۵۰۰‬مترمربــع و بــا ظرفیــت پاالیش ‪۵۰۰‬مترمکعب در شــبانه روز ســاخته شــده‬ ‫اســت»‪ .‬موســوی تصریــح کــرد‪« :‬بــرای اجــرای مــدول دوم تصفیه خانــه فاضــاب شــهرک‬ ‫صنعتــی بابلکنــار ‪۶۰‬میلیارد ریــال از محــل منابــع ملــی و داخلــی هزینــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫نصب و راه اندازی دستگاه شتابنگار شهرستان سیمرغ‬ ‫رئیس اداره راه و شهرســازی شهرســتانهای قائمشــهر‪ ،‬ســیمرغ و جویبــار از نصــب و راه اندازی‬ ‫یــک دســتگاه شــتابنگار در شهرســتان ســیمرغ بــا حضــور مســئولین شهرســتانی بــا هــدف‬ ‫سیســتم پاســخ ســریع و هشــدار ســریع بــرای زلزلــه خبــر داد‪ .‬مهنــدس مرعشــی افــزود‪:‬‬ ‫«فراهم کــردن شــهر ایمن تــر و زندگــی بهتــر بــرای شــهروندان از وظایــف ماســت و امیدواریم‬ ‫اطالعاتــی کــه بــه واســطه نصــب و راه انــدازی دســتگاه های شــتاب نگار به دســت می ایــد‪،‬‬ ‫بتوانــد مــورد اســتفاده مدیــران دســتگاه های اجرایــی قــرار گیــرد» ‪.‬وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«مزیــت ایــن دســتگاه ها نســبت بــه لرزه نگارهــا در این اســت که دســتگاه های شــتابنگار‬ ‫در نزدیکــی کانــون زمین لــرزه از کار نمی افتنــد و اگــر زلزلــه بزرگــی ماننــد زلزلــه ســرپل‬ ‫ذهــاب رخ دهــد‪ ،‬ایســتگاه های لرزه نــگاری نزدیــک بــه کانــون زلزلــه به دلیــل حرکــت‬ ‫شــدید زمیــن از کار می افتنــد؛ از ایــن رو الزم اســت کــه کشــور بــه دســتگاه های جدیــد‬ ‫شــتاب نگاری مجهــز شــود‪ .‬ایــن دســتگاه ها کــه جنبــش زمیــن و حرکت هــای تکنیکــی‬ ‫ان را رصــد و اطالعــات را انالیــن در اختیــار قــرار می دهــد بــرای کاهــش خطرپذیــری و‬ ‫افزایــش تــاب اوری شــهر امــکان بســیار خوبــی فراهــم می کنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در صورتی کــه‬ ‫از مجموعـه ای از دســتگاه های شــتاب نگاری در یــک شــهر یــا در یــک ناحیــه همزمــان بــا‬ ‫رویــداد زمین لــرزه بــزرگ بتوانیــم داده هــا را بــه مرکــز مدیریــت بحــران منتقــل کنیــم‪ ،‬قادر‬ ‫هســتیم بفهمیــم کــه کــدام بخــش از ناحیــه یــا شــهر بر اثــر ایــن زلزله بیشــترین شــتاب را‬ ‫تحمــل کــرده و احتمــاالً بیشــترین خســارت به ان وارد شــده اســت‪ .‬بر اســاس ایــن اطالعات‬ ‫نیروهــای امــدادی کــه تعــداد انهــا هــم محــدود اســت‪ ،‬بــه مناطقــی اعــزام خواهند شــد که‬ ‫بیشــترین میــزان خســارت بــه ان وارد شــده اســت»‪ .‬گفتنی ســت؛ پارامتــر اصلــی در تخریب‬ ‫ســاختمان ها در هنــگام رویــداد زمین لــرزه ‪ ،‬شــتاب ناشــی از رویــداد ان اســت کــه توســط‬ ‫دســتگاه های شــتاب نگار ثبــت می شــود‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی سایت پارک علم و فناوری سالمت‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫ائیــن رونمایــی از ســایت پــارک علــم و فنــاوری ســامت با حضــور احمــد حســین زادگان‬ ‫(اســتاندار مازنــدران)‪ ،‬رضایــی (فرمانــدار شهرســتان ســاری)‪ ،‬موســوی (رئیس دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی مازنــدران) و ســایر مســئولین دســتگاه های اجرایــی برگــزار و عملیــات اجرایــی‬ ‫ان اغــاز شــد‪ .‬اســتاندار مازنــدران در ائیــن شــروع عملیــات اجرایــی ســایت پــارک علــم و‬ ‫فنــاوری ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران در ســاری افــزود‪« :‬بــا تغییــر رویکــرد‬ ‫مــردم نســبت بــه حــوزه ســامت‪ ،‬انتظارشــان از حــوزه پزشــکی نیــز بیــش از گذشــته‬ ‫به خصــوص در حــوزه علمــی و فنــاوری و دانش بنیــان افزایــش یافتــه اســت»‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫«در ایــن وضعیــت پزشــکان و متخصصــان مــا نیــز تمــام تــاش خــود را بــرای یافتــن دارو‬ ‫یــا واکســن مــورد نیــاز بــرای پیشــگیری و حتــی درمــان بیمــاری کوویــد ‪ ۱۹‬بــا شــیوه نوین‬ ‫علــوم پزشــکی و دانش بنیــان بـه کار گرفته انــد»‪ .‬نماینــده عالــی دولــت در مازنــدران‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«اســتقرار پــارک علــم و فنــاوری ســامت در دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران می توانــد‬ ‫کمــک کار خوبــی بــرای گســترش شــرکت های دانش بنیــان حــوزه ســامت باشــد و بایــد از‬ ‫ایــن موقعیــت علمی به درســتی اســتفاده شــود»‪ .‬حســین زادگان افــزود‪« :‬مجموعــه مدیریتی‬ ‫اســتان نیــز هرگونــه حمایــت خــود را همچنــان کــه پیــش از ایــن نیــز در حــوزه ســامت‬ ‫بــرای ایجــاد بســتر ارامــش بــرای مــردم داشــته‪ ،‬ادامــه خواهــد داد و بایــد تــاش شــود‬ ‫تــا هر چه ســریع تر اعتبــار مــورد نیــاز بــرای تامیــن زیرســاخت های مــورد نیــاز پــارک‬ ‫علــم و فنــاوری ســامت دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران فراهــم شــود»‪ .‬وی یــاد اور‬ ‫شــد‪« :‬پزشــکان و کادر درمانــی دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران از بــدو شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا در راســتای تامیــن ســامت مــردم و پیشــگیری از ابتــا مــردم بــه ویــروس کرونــا و‬ ‫بیمــاری کوویــد‪ ۱۹ -‬عملکــرد رضایــت بخشــی از خــود نشــان دادنــد کــه قابــل تقدیر اســت‬ ‫و قطعـاً ایــن ســخت کوشــی کادر درمانــی مــا بــرای همیشــه در اذهــان مــردم باقــی خواهــد‬ ‫مانــد»‪ .‬اســتاندار مازنــدران گفــت‪« :‬قرارگیــری پــارک علــم و فناوری ســامت دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی مازنــدران در کنــار مراکــز رشــد و شــهرک صنعتــی موقعیــت مناســبی را بــرای‬ ‫بهره گیــری از اســتعدادهای درخشــان و تجهیــزات صنعتــی فناورانــه فراهــم کــرده اســت»‪.‬‬ ‫حســین زادگان افــزود‪« :‬بایــد از ایــن مراکــز نیــز در حــوزه ســامت به درســتی اســتفاده شــود‬ ‫و در شــرایط فعلــی همراهــی و همــکاری حــوزه ســامت بــا شــرکت های دانش بینــان‬ ‫صنعتــی و فناورانــه و مراکــز رشــد امــری ضــروری و اجتناب ناپذیــر اســت»‪ .‬در این مراســم از‬ ‫ســایت پــارک علــم و فنــاوری ســامت دانشــگاه علوم پزشــکی مازنــدران رونمایــی و عملیات‬ ‫اجرایــی ان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شهردار کرمان اعالم کرد؛‬ ‫حضور مدیر مخابرات گرگان در کاروان خدمت شهر قرق‬ ‫مدیــر مخابــرات شهرســتان گــرگان‪ ،‬بــا حضــور در کاروان خدمــت مســتقر در شــهر قــرق‪،‬‬ ‫پاســخگوی ســواالت مــردم شــد‪ .‬احمدرضــا کبیــر؛ مدیــر مخابــرات شهرســتان گــرگان بــا‬ ‫حضــور در شــهر قــرق و کاروان خدمــت از نزدیــک بــه ســواالت مــردم پاســخ گفــت و ضمــن‬ ‫اگاهــی از مســائل و مشــکالت مخابراتــی مــردم در ایــن شــهر نســبت بــه رفــع ان راهکارهایی‬ ‫ارائــه و به منظــور رفــع مشــکالت دســتوراتی صــادر کــرد‪ .‬وی همچنیــن در حاشــیه ایــن دیدار‬ ‫مردمــی بــا امــام جمعــه شــهر ســرخنکالته نیــز بــه گفت وگــو نشســت و درخصــوص نصــب‬ ‫ســایت جدیــد همــراه اول در ایــن شــهر ســخن گفــت و خواســتار همــکاری مــردم درزمینــه‬ ‫تملیــک زمیــن بــرای راه انــدازی ســایت تلفــن همــراه شــد‪.‬‬ ‫افتتاح مدول دوم تصفیه خانه فاضالب‬ ‫شهرک صنعتی بابلکنار‬ ‫اســتعالم های موردنیــاز اســت»‪ .‬علیرضــا اکبــری‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬شــهرداری تعامــل زیــادی‬ ‫بــا ادارات راه و شهرســازی‪ ،‬اوقــاف و ثبت اســناد‬ ‫دارد و اســتعالم هایی به صــورت روزانــه بایــد از‬ ‫ایــن ادارات گرفتــه شــود کــه نماینــدگان پســت‬ ‫می تواننــد بــه نمایندگــی از مــردم ایــن خدمــات‬ ‫را ارائــه دهنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬براســاس تجربـه ای‬ ‫کــه داشــتیم‪ ،‬مــردم از ایــن طــرح و پرداخــت‬ ‫هزینــه بــرای دریافــت چنیــن خدماتی اســتقبال‬ ‫می کننــد»‪ .‬مدیــرکل پســت اســتان یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«بــا ارائــه ایــن خدمــت در مناطــق پنج گانــه‬ ‫شــهرداری و ســایر ادارات از تــردد غیرضــروری‬ ‫مــردم در شــرایط شــیوع کرونــا جلوگیــری‬ ‫می شــود»‪ .‬اکبــری بااشــاره به ضــرورت‬ ‫هماهنگــی و همــکاری شــهرداری و پســت‬ ‫درخصــوص تولیــد و نصــب پالک هــای شــهری و‬ ‫کــد پســتی‪ ،‬افــزود‪« :‬یکپارچه ســازی کــد پســتی‬ ‫و پــاک شــهرداری و نصــب هم زمــان ان هــا در‬ ‫ینَــف (استانداردســازی نشــانی ها‬ ‫قالــب طــرح ج ‬ ‫و کدهــای پســتی) اجــرا می شــود»‪.‬‬ ‫تمدید تسهیالت کرونا تا ‪ 31‬شهریور ماه در اردبیل‬ ‫پرویــن حســینی‪ /‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان اردبیــل از تمدیــد‬ ‫تســهیالت کرونــا بــه اصحــاب فرهنــگ و هنــر و رســانه اســتان تــا ‪ 31‬شــهریور ماه‬ ‫بو کارهای فرهنگــی و‬ ‫خبــر داد‪ .‬ســید ناصــر اســحاقی گفــت‪« :‬ازانجا کــه کســ ‬ ‫هنــری بــا شــیوع و گســترش ویــروس کرونــا اســیب بســیار جــدی دیده انــد و‬ ‫به دلیــل اهمیت داشــتن ایــن موضــوع‪ ،‬وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی تصمیــم‬ ‫گرفــت خســارات ایــن عزیــزان را در قالــب تســهیالت قرض الحســنه پرداخــت‬ ‫ت فرهنــگ و ارشــاد اســامی و تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫کنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــا همــکاری وزار ‬ ‫بو کارهای فرهنگــی و هنــری‬ ‫رفــاه اجتماعــی بــرای پرداخــت تســهیالت بــه کســ ‬ ‫اســیب دیده از کرونــا‪ ،‬در ســامانه کار شــرایط بــرای ثبت نــام اصحــاب فرهنــگ و هنــر‬ ‫نیــز فراهــم شــده اســت»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬کارگــروه مقابلــه بــا پیامدهــای اقتصــادی‬ ‫ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬مهلــت تشــکیل پرونــده و پرداخــت تســهیالت بــه‬ ‫بو کارهای بیمه شــده را‬ ‫کســب وکارهای بیمه نشــده را تــا پایــان شــهریورماه و کســ ‬ ‫تــا ‪ ۱۵‬شــهریور ماه ‪ ۱۳۹۹‬تمدیــد کــرده اســت»‪ .‬اســحاقی تصریــح کــرد‪« :‬متقاضیــان‬ ‫مشــمول می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســامانه کارا بــرای تســهیالت کرونــا بــه نشــانی‬ ‫‪ https://kara.mcls.gov.ir‬ثبت نــام کننــد»‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫اســتان اردبیــل ضمــن اشــاره بــه اســیب های حــوزه فرهنــگ و هنــر در بحــث کرونــا و‬ ‫بو کارهای فرهنگــی و هنــری از همــه مشــموالن حــوزه فرهنــگ و هنــر‬ ‫تعطیلــی کس ـ ‬ ‫اســتان بــرای ثبت نــام در ایــن ســامانه دعــوت کــرد‪ .‬وی در ادامــه تاکیــد کــرد‪« :‬تــاش‬ ‫حداکثــری ایــن مجموعــه بــرای اســتفاده اصنــاف فرهنــگ و هنــر ایــن اســتان از ایــن‬ ‫تســهیالت الزامی ســت و معاونت هــای تخصصــی می بایســت اطالع رســانی جامــع و‬ ‫کامــل بــه هنرمنــدان مربوطــه را انجــام دهنــد تــا هیچ کــس از ان محــروم نشــود»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی طراح و صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫امور اگهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 12‬شهریور ‪ 13 - 1399‬محرم ‪ 2 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2059‬تومان‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی استانداری مازندران‪:‬‬ ‫اداره کل بیمه سالمت مازندران‪ ،‬جزو سازمان های پیشرو در بهره مندی از منابع انسانی کارامد است‬ ‫عباسعلیکوشکی هم زمــان بــا پنجمیـن روز از هفتــه دولــت باحضــور شــاهرخ‬ ‫رامــزی؛ معــاون برنامه ریــزی‪ ،‬مدیریــت و توســعه منابــع ســازمان بیمــه ســامت‪ ،‬مهــدی نوروزیــان؛‬ ‫مدیــرکل منابــع انســانی و پشــتیبانی ســازمان‪ ،‬حســین حســن نژاد؛ معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی اســتانداری مازنــدران‪ ،‬دکتــر رســول ظفرمنــد؛ مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان مازنــدران‬ ‫و جمعــی از کارکنــان ایــن اداره کل ســاختمان اداری اداره کل بیمــه ســامت اســتان مازنــدران‬ ‫افتتــاح شــد‪ .‬ســازمان بیمــه ســامت بیــش از ‪۴۰‬میلیون نفــر از جمعیــت کشــور را تحت پوشــش‬ ‫قــرار داده اســت‪ .‬حســین حس ـن نژاد؛ معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری مازنــدران‬ ‫در مراســم افتتــاح ســاختمان اداره کل بیمــه ســامت مازنــدران گفــت‪« :‬اهمیــت و جایــگاه منابــع‬ ‫انســانی به عنــوان عامــل جهت دهنــده و نیــروی محرکــه پیش برنــده اســت و رشــد و شــکوفایی یــک‬ ‫ســازمان درگــرو بهره منــدی از منابــع انســانی کارامــد اســت کــه اداره کل بیمــه ســامت مازنــدران‬ ‫در ایــن بخــش جــزو ســازمان های پیشروســت»‪ .‬حســین حســن نژاد؛ در این مراســم بابیان اینکــه‬ ‫ســامت یــک نظــام و فراینــد اســت و در ایــن فراینــد ارائــه خدمــت‪ ،‬ســازمان های مختلفــی بــه‬ ‫ایفــای نقــش می پردازنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬در بحــث ارائــه خدمــت در کنــار ابــزار و تجهیــزات‪ ،‬فضــای اداری‬ ‫مناســب می توانــد نقــش بســزایی را در ارتقــای روحیــه کارکنــان و بالطبــع ارباب رجــوع داشــته‬ ‫باشــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬مکانــی کــه قــرار اســت در ان فعالیتــی در حــوزه ســامت انجــام شــود بایــد‬ ‫دارای اســتانداردهای حــوزه ســامت باشــد و ســاختمانی کــه امــروز بــه بهره بــرداری رســیده مکانــی‬ ‫بــا اســتاندارهای مذکــور اســت»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬بــا بهره بــرداری از ســاختمان جدیــد اداره کل‬ ‫بیمــه ســامت اســتان و ایجــاد بســتری مناســب بــرای ارائــه خدمــات بیش ازپیــش بــه بیمه شــدگان‪،‬‬ ‫بــه اهــداف عالیــه نظــام ســامت نزدیک تــر خواهیــم شــد»‪ .‬وی اذعــان داشــت‪« :‬تکریــم و خدمــت‬ ‫بــه ارباب رجــوع یعنــی کمــک بــه ارتقــای نظــام ســامت و اداره کل بیمــه ســامت مازنــدران بــا‬ ‫افتتــاح ســاختمان جدیــد خــود نشــان داد کــه پیشــگام در ارائــه خدمــات بیمـه ای بــه بیمه شــدگان‬ ‫اســتان اســت»‪ .‬معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی‪ ،‬اجتماعــی اســتانداری مازنــدران گفــت‪« :‬اداره کل بیمــه‬ ‫ســامت مازنــدران بــا بهره بــرداری از ایــن فضــای مناســب اداری نشــان داد کــه عالوه بــر پرداخــت‬ ‫هزینه هــای درمانــی بیمه شــدگان خــود به دنبــال ایجــاد فضــای مناســب روحــی و روانــی بــرای‬ ‫بیمه شــدگان ایــن ســازمان اســت»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬فضــای اداری مناســب‪ ،‬نیــروی انســانی‬ ‫متخصــص و متعهــد و تجهیــزات بـه روز ســه ضلــع ارائــه خدمــت در ســازمان بیمــه ســامت اســت‬ ‫کــه خوشــبختانه اداره کل بیمــه ســامت مازنــدران در تمامــی ایــن بخش هــا دارای نقــاط قــوت‬ ‫اســت»‪ .‬حس ـن نژاد بابیان اینکــه موفقیــت و پیشــرفت در نظــام ســامت نیازمنــد یــک نــگاه واحــد‬ ‫بین بخشی ســت‪ ،‬اذعــان داشــت‪« :‬باتوجه بــه ســطح هوشــمندی مدیــران حــوزه نظــام ســامت‬ ‫در اســتان به ویــژه دکتــر ظفرمنــد؛ مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان مازنــدران‪ ،‬امیدواریــم شــاهد‬ ‫اتفاقــات خوبــی در ایــن بخــش باشــیم»‪ .‬وی بــا تشــکر از مدیــران و کارکنــان اداره کل بیمــه ســامت‬ ‫اســتان مازنــدران به جهــت ارائــه خدمــات بیمـه ای بــه بیمه شــدگان در ایــن برهــه حســاس گفــت‪:‬‬ ‫«ســازمان های بیمه گــر نیــز بــه ماننــد کادر درمــان در خــط مقــدم مبــارزه بــا ویــروس کرونــا‬ ‫درحــال خدمــت و جان فشــانی هســتند»‪.‬‬ ‫پرداخــت هزینه هــای درمــان بیمه شــدگان ســازمان بیمــه ســامت پیش بینــی شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫اذعــان داشــت‪« :‬در کنــار تمامــی ایــن خدمــات مدیــران ســازمان بیمــه ســامت توجــه بــه کرامــت‬ ‫بیمه شــدگان و همــکاران ســازمانی را در اولویــت کاری خــود قــرار داده انــد؛ ازایـن رو امــروز در پنجمین روز‬ ‫از گرامیداشــت هفتــه دولــت شــاهد افتتــاح ســاختمان اداری اداره کل بیمــه ســامت مازندران هســتیم»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــن ســاختمان بــا زیربنایــی حــدود هش ـت هزارمترمربع بــا اعتبــاری بالغ بــر‬ ‫‪۲۰‬میلیاردتومــان بــرای ارائــه خدمــات هرچه بیشــتر بــه مــردم فهیــم اســتان مازنــدران بــه بهره بــرداری‬ ‫رســیده اســت»‪ .‬معــاون برنامه ریــزی‪ ،‬مدیریــت و توســعه منابــع ســازمان بیمــه ســامت یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«اکثــر ســاختمان های اداری بیمــه ســامت در شهرســتان های اســتان مازنــدران دارای ســاختمان ملکــی‬ ‫هســتند‪ ،‬تنهــا چنــد شهرســتان فاقــد ســاختمان ملکــی هســتند کــه به محــض فراهم شــدن زمیــن‬ ‫مناســب اقــدام بــه ســاخت ســاختمان ملکــی بــرای ایــن ادارات خواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی‪ ،‬مدیریت و توسعه منابع‬ ‫سازمان بیمه سالمت کشور عنوان کرد؛‬ ‫چاره ای جز حرکت به سمت ‬ ‫استقرار سازمان الکترونیک نداریم‬ ‫شــاهرخ رامــزی؛ معــاون برنامه ریــزی‪ ،‬مدیریــت و توســعه منابــع ســازمان بیمــه ســامت در ائیــن افتتــاح‬ ‫ســاختمان اداری اداره کل بیمــه ســامت اســتان مازنــدران بابیــان ایــن مطلــب گفــت‪« :‬ســازمان بیمــه‬ ‫ســامت بــرای انجــام ماموریت هــای محولــه خــود بــا بیــش از ‪۴۴‬هــزار موسســه ارائه دهنــده خدمــت‬ ‫اعــم از بخــش دولتــی‪ ،‬دانشــگاهی و خصوصــی طــرف قــرارداد اســت و ســاالنه نزدیــک بــه ‪ ۱۸۰‬میلیون بار‬ ‫مراجعــه ازســوی بیمه شــدگان ایــن ســازمان بــه مراکــز طــرف قــرارداد صــورت می گیــرد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«براســاس اعتبــارات دولتــی در ســال جــاری نزدیــک بــه ‪ ۲۰‬هزار میلیاردتومــان از منابــع دولتــی بــرای‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران اعالم کرد؛‬ ‫ارائه خدمت بیمه سالمت مازندران ‬ ‫به حدود چهارهزار و ‪۲۰۰‬نفر از بیماران خاص‬ ‫در ائیــن افتتــاح ســاختمان اداری اداره کل بیمــه ســامت مازنــدران دکتــر رســول‬ ‫ظفرمنــد طــی ســخنانی در ایــن مراســم و تســلیت ایــام عــزاداری ســید و ســاالر‬ ‫شــهیدان حضــرت اباعبدهلل الحســین(ع)‪ ،‬فرارســیدن هفتــه دولــت را بــه دولت مــردان‬ ‫نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران و تمامــی تالشــگران راه خدمــت تبریــک و‬ ‫تهنیــت گفــت و افــزود‪« :‬افتتــاح ســاختمان اداری اداره کل بیمــه ســامت مازنــدران‬ ‫و پروژه هایــی ازاین دســت مرهــون پشــتیبانی و حمایت هــای دولــت تدبیــر و امیــد‬ ‫از حــوزه ســامت اســت و جــا دارد از تمامــی مســئولین و متولیانــی کــه در ایــن‬ ‫مســیر یاریگــر اداره کل بیمــه ســامت مازنــدران بودنــد به ویــژه دکتــر موهبتــی؛‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت و دکتــر رامــزی؛ معــاون برنامه ریــزی‪ ،‬مدیریــت‬ ‫و توســعه منابــع ســازمان تقدیــر و تشــکر کنــم»‪ .‬مدیــرکل بیمــه ســامت مازنــدران‬ ‫افــزود‪« :‬ســاختمان جدیــد اداره کل بیمــه ســامت اســتان مازنــدران در ســاختمانی‬ ‫هفت طبقــه و در زیربنایــی بــه مســاحت هشــت هزارمترمربع در اســفندماه ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۰‬بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪۷۶‬میلیاردریــال خریــداری شــده کــه بــا انجــام اصالحــات‬ ‫ســاختمانی جهــت بهره بــرداری اداری تکمیــل و امــروز شــاهد بهره بــرداری از ان‬ ‫هســتیم»‪ .‬دکتــر ظفرمنــد بابیان اینکــه بیــش از ‪۸۰‬درصــد از بیمه شــدگان بیمــه‬ ‫ســامت کشــور بــدون پرداخــت حــق بیمــه و به صــورت رایــگان از خدمــات ایــن‬ ‫ســازمان بهره منــد می شــوند‪ ،‬افــزود‪« :‬نزدیــک بــه ‪۳۰۰‬هزارنفــر از جمعیــت‬ ‫اســتان در قالــب بیمــه همگانــی به صــورت رایــگان تحت پوشــش بیمــه ســامت‬ ‫هســتند»‪ .‬وی بیــان داشــت‪« :‬اداره کل بیمــه ســامت اســتان مازنــدران بــه حــدود‬ ‫یک میلیون نفــر از بیمه شــدگان روســتایی بــا ارائــه دفترچــه بیمــه ســامت خدمــات‬ ‫درمانــی ارائــه می دهــد»‪ .‬وی درخصــوص خدمــات ارائه شــده ایــن ســازمان بــه‬ ‫بیمــاران خــاص گفــت‪« :‬بیمــه ســامت مازنــدران بــه حــدود چهارهــزار و ‪۲۰۰‬نفــر‬ ‫از بیمــاران خــاص (هموفیلــی‪ ،‬نارســایی کلیه‪/‬دیالیز‪/‬پیونــد کلیــه‪ ،‬تاالســمی و ام اس)‬ ‫خدمــات ارائــه می دهــد»‪ .‬مدیــرکل بیمــه ســامت مازنــدران خاطرنشــان کــرد‪« :‬ارائــه‬ ‫خدمــات بیمـه ای بــه بیــش از ‪ ۸۰‬هزارنفــر از اعضــای صنــدوق ســایر اقشــار (ایثارگــران‪،‬‬ ‫جانبــازان‪ ،‬خانــواده معظــم شــهدا) افتخــار بزرگی ســت کــه نصیــب مجموعــه اداره کل‬ ‫بیمــه ســامت در اســتان مازنــدران شــده اســت و از ایــن بابــت خداونــد را شــاکریم»‪.‬‬ ‫دکتــر رســول ظفرمنــد درپایــان بــا تشــکر مجــدد از همــه کســانی که در بهره بــرداری‬ ‫از ایــن ســاختمان یاریگــر مجموعــه بیمــه ســامت بوده انــد‪ ،‬گفــت‪« :‬امیدواریــم‬ ‫بتوانیــم بــا افتتــاح ایــن ســاختمان اداری خدمــات مطلوب تــری را بــه بیمه شــدگان‬ ‫ســازمان ارائــه دهیــم»‪.‬‬ ‫باحضور وزیر ورزش و جوانان؛‬ ‫فاز نخست استادیوم پنج هزارنفری شهر وحیدیه افتتاح شد‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫در هفتــه دولــت فــاز اول‬ ‫ورزشــگاه پنج هزارنفــری شــهید واالمقــام حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫باحضــور وزیــر ورزش و جوانــان در شــهر وحیدیــه شهرســتان‬ ‫شــهریار افتتــاح و به بهره بــرداری رســید‪ ۱۴ .‬طــرح ورزشــی باحضــور‬ ‫وزیــر ورزش در شــهریار بهره بــرداری شــد و مســعود ســلطانی فر بــر‬ ‫بهره گیــری از ظرفیــت بخــش خصوصــی بــرای اتمــام پروژه هــای‬ ‫نیمه تمــام ورزشــی کشــور به عنــوان سیاســت اصلــی دولــت تاکیــد‬ ‫کــرد‪ .‬ورزشــگاه ‪۵۰۰۰‬نفــری شــهید واالمقــام حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫وحیدیــه شــهریار هم زمــان بــا چهارمیــن روز از گرامیداشــت هفتــه‬ ‫دولــت باحضــور مســعود ســلطانی فر؛ وزیــر ورزش و جوانــان‪ ،‬محســنی‬ ‫بندپــی؛ اســتاندار تهــران‪ ،‬حســین حـق وردی؛ نماینــده مــردم شــریف‬ ‫شهرســتان های شــهریار‪ ،‬قــدس و مــارد در مجلــس شــورای اســامی‪،‬‬ ‫طاهــری؛ فرمانــدار شــهریار‪ ،‬رضــا گل محمــدی؛ مدیــرکل ورزش و‬ ‫جوانــان اســتان تهــران‪ ،‬کریمــی؛ مدیرعامــل شــرکت توســعه‪ ،‬تجهیــز‬ ‫و نگهــداری اماکــن ورزشــی به همــراه جمعــی از مســئولین اســتانی‬ ‫و شهرســتانی افتتــاح شــد‪ .‬عملیــات ســاخت ایــن ورزشــگاه از ســال‬ ‫‪ ۹۷‬در زمینــی بــه مســاحت کل شــش هکتار اهدایــی شــهرداری‬ ‫وحیدیــه اغــاز شــد‪ ،‬هم اکنــون فــاز اول ان بــا ‪ 65‬میلیاردریــال اعتبــار‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬چنــد ســالن و مجموعــه ورزشــی در شــهرهای‬ ‫فردوســیه و باغســتان‪ ،‬ســاختمان های چند منظــوره اداری و فرهنگــی‬ ‫و بوســتان های محلــی‪ ،‬از جملــه ایــن طرح هــا بــود کــه بــرای ان هــا‬ ‫‪440‬میلیاردتومــان هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫مســعود ســلطانی فر در مراســم افتتاحیــه مجموعــه ورزشــی و فرهنگــی‬ ‫شــهید احمــد معصومی شــهریار اظهار کــرد‪« :‬سیاســت دولــت و وزارت‬ ‫ورزش بهره بــرداری از حمایــت شــهرداری ها و بخــش خصوصی ســت؛‬ ‫چراکــه هــر زمــان از ایــن بخش هــا کمــک دیده ایــم شــاهد موفقیــت‬ ‫ارزشــمند در بخــش تجهیــز و ســاخت مجموعه هــای ورزشــی کشــور‬ ‫خواهیــم بــود»‪ .‬وزیــر ورزش بااشــاره به اینکه ‪ ۵۰۰‬پــروژه نیمه تمــام‬ ‫ورزشــی در کشــور وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬یکــی از اهــداف مــا در ســال‬ ‫پایانــی دولــت‪ ،‬اتمــام طرح هــای بــاالی پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در هفتــه دولــت ‪ ۱۷۵‬طــرح عمرانــی و ورزشــی‬ ‫در کشــور بــه بهره بــرداری خواهــد رســید»‪.‬‬ ‫پتانسیل ورزش شهریار مطلوب است‬ ‫نماینــده مــردم شــهریار‪ ،‬مــارد و قــدس در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫در ایــن مراســم گفــت‪« :‬درحال حاضــر ایــن شهرســتان در برخــی‬ ‫رشــته های ورزشــی از جملــه تکواندو‪ ،‬کشــتی و رزمی در ســطح اســتان‬ ‫و کشــور شــناخته شــده اســت»‪ .‬حســین حـق وردی بااشــاره به اینکه بــا‬ ‫مشــارکت شــهرداری ها و دهیاری هــا شــاهد توســعه ســرانه ورزشــی‬ ‫دراین منطقــه بوده ایــم‪ ،‬گفــت‪« :‬باتوجه بــه جمعیــت و خاص بــودن‬ ‫ایــن شهرســتان ایــن ظرفیت هــا نتوانســته جوابگــوی نیــاز منطقــه‬ ‫باشــد؛ چراکــه در تمــام بخش هــا هنــوز ضعیــف هســتیم»‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن از مســئوالن وزارت و اداره کل ورزش و جوانــان درخواســت‬ ‫کــرد کــه باتوجه به اینکــه بیشــترین حجــم را نیروهــای طــرف قــرارداد‬ ‫بــا هیئت هــا در ادارات ورزشــی شهرســتان های غــرب اســتان برعهــده‬ ‫دارنــد‪ ،‬نظــام اداری طرحــی بــرای جــذب ان هــا اعمــال کنــد»‪.‬‬ ‫اســتاندار تهــران نیــز در حاشــیه افتتــاح طرح هــای شــهریار‬ ‫گفــت‪« :‬چنــد طــرح شــاخص نیــز ب ـه زودی در ایــن شهرســتان بــه‬ ‫بهره بــرداری خواهــد رســید»‪ .‬انوشــیروان محســنی بندپــی در ائیــن‬ ‫بهره بــرداری از پروژه هــای شهرســتان شــهریار هم زمــان بــا هفتــه‬ ‫دولــت در جمــع خبرنــگاران گفــت‪« :‬در پنجمی ـن روز از هفتــه دولــت‬ ‫بایــد یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر گرامــی بداریــم‪ ،‬هم زمــان‬ ‫بــا ایــن ایــام در شهرســتان شــهریار حضــور پیــدا کردیــم و به حمــداهلل‬ ‫پروژه هــای خوبــی بــه بهره بــرداری رســید»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در ســطح‬ ‫شهرســتان شــهریار ‪ ۱۰۷‬پــروژه بــا اعتبــار ‪ ۴۴۰‬میلیاردتومــان در هفتــه‬ ‫دولــت بــه بهره بــرداری رســید کــه از جملــه ان هــا پــروژه اســتادیوم‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬نفــری در وحیدیــه شــهریار بــود کــه باحضــور وزیــر ورزش و‬ ‫جوانــان بــه بهره بــرداری رســید و هم زمــان کلنــگ اســتخر دوقلــو‬ ‫ویــژه بانــوان و اقایــان در کنــار همیــن پــروژه بــر زمیــن زده شــد»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬در باغســتان شــهریار نیــز ســالن ورزشــی بــا بهره گیــری از‬ ‫اســتانداردهای روز بــه بهره بــرداری رســید؛ همچنیــن مجتمــع تجاری‪-‬‬ ‫اداری در اندیشــه بــا اســتانداردهای روز و بــا لحاظ اســتانداردهای ایمنی‬ ‫و فنــی بــا هــدف ارائــه خدمــات بهتــر بــه شــهروندان ایــن محــدوده‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬در ســطح شهرســتان شــهریار پروژه هــای‬ ‫دیگــری نیــز دردســتِ اقدام اســت کــه هریــک بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی دارنــد و در اینــده نزدیــک بــه بهره بــرداری‬ ‫خواهنــد رســید»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬در اینــده نزدیــک چهــار پــروژه‬ ‫شــاخص اتصــال شهرســتان شــهریار بــه شــبکه اب شــرب ســطحی‪،‬‬ ‫واگــذاری زمین هــای شــهرک صنعتــی شــهریار هم زمــان بــا تکمیــل‬ ‫زیرســاخت ها به عنــوان یکــی از مطالبــات ویــژه شــهروندان شــهریار‪،‬‬ ‫شــرکت لبنــی پاالیــش شــیر و شــرکت تولیــد کــره در ایــن شهرســتان‬ ‫افتتــاح خواهنــد شــد تــا شــاهد خدمت رســانی بهتــر در ســطح ایــن‬ ‫شهرســتان باشــیم»‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن مراســم طاهــری؛ فرمانــدار شهرســتان شــهریار نیــز در‬ ‫جمــع خبرنــگاران بااشــاره به وجــود ظرفیت هــای بســیار در ســطح‬ ‫ایــن شهرســتان گفــت‪« :‬هم زمــان بــا هفتــه دولــت ‪ ۱۰۷‬پــروژه بــا‬ ‫اعتبــار ‪ ۴۴۰‬میلیاردتومــان بــه بهره بــرداری رســید و بــه فاصلــه اندکــی‬ ‫چهــار پــروژه شــاخص دیگــر در ســطح شهرســتان بــه بهره بــرداری‬ ‫می رســد کــه هریــک از مطالبــات گذشــته شــهروندان ایــن شهرســتان‬ ‫و گام موثــری درجهــت توســعه و رفــع مشــکالت ایــن محــدوده و‬ ‫مردمــان خواهــد بــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬امیدواریــم ایــن پروژه هــا باحضــور‬ ‫رئیس جمهــوری در شهرســتان شــهریار بــه بهره بــرداری برســد‪.‬‬ ‫بیمارســتان امــام خمینــی(ره) یکی دیگــر از پروژه هایی ســت کــه‬ ‫در ســطح شهرســتان درحــال پیگیری ســت؛ پــروژه ای کــه ‪ ۲۹‬ســال‬ ‫پیــش کلنــگ ان بــه زمیــن زده شــد و در ابتــدای دولــت بــا ‪ ۱۵‬درصــد‬ ‫پیشــرفت تحویــل گرفتــه شــد‪ .‬ایــن پــروژه پــس از طی کــردن‬ ‫پیشــرفت ‪ ۳۳‬درصــدی در ســال ‪ ۹۸‬بــه متولــی اصلی ان یعنی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی تحویــل شــد و امــروز پیشــرفت فیزیکــی ‪ ۸۶‬درصــدی را‬ ‫پشت ســر گذاشــته و امیدواریــم تــا پایــان ســال جــاری بــه بهره بــرداری‬ ‫برســد»‪ .‬طاهــری تاکیــد کــرد‪« :‬ایــن بیمارســتان ‪ ۳۱۳‬تختخوابــی‬ ‫به علــت اینکــه ســال ها در دســت متولــی اصلــی ان یعنــی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی و وزارت بهداشــت نبــود بــا تاخیــر در ســاخت مواجــه‬ ‫شــده بــود امــا بــا پیگیــری فرمانــداری شــهریار و واگــذاری پــروژه بــه‬ ‫متولــی اصلــی ان درحال حاضــر پیشــرفت خوبــی را پشت ســر گذاشــته‬ ‫اســت»‪ .‬نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان شــهریار درخصــوص ‪۱۴‬‬ ‫پــروژه مهــم کــه بــا افتتــاح ان هــا از دغدغه هــای مــردم شهرســتان‬ ‫کاســته خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪ ۲۵« :‬متــری ناجی‪ ،‬مجتمــع تجــاری‪-‬اداری‬ ‫نــور اندیشــه‪ ،‬خانــه فرهنــگ و هنــر شــهریار فــاز ‪ ۲‬اندیشــه‪ ،‬اســتادیوم‬ ‫ورزشــی فــاز ‪ ۱‬اندیشــه‪ ،‬فرهنگســرای کهنــز‪ ،‬مجتمع هــای ورزشــی‬ ‫رضی ابــاد بــاال و اســکمان‪ ،‬ســالن ورزشــی و کشــتی نصیرابــاد‪ ،‬مرکــز‬ ‫جامــع ســامت وائیــن‪ ،‬دامپروری شــیر میهن‪ ،‬توســعه پاالیشــگاه شــیر‬ ‫کالــه باغســتان‪ ،‬احــداث واحدهــای مســکونی مهســتان باغســتان‪ ،‬فــاز‬ ‫اول اســتادیم ‪۵۰۰۰‬نفــری وحیدیــه از مهم تریــن پروژه هایــی هســتند‬ ‫کــه در هفتــه دولــت افتتــاح و بــه بهره بــرداری رســیدند و تعــدادی از‬ ‫ان هــا باحضــور وزرای دولــت یازدهــم افتتــاح خواهنــد شــد»‪ .‬نماینــده‬ ‫عالــی دولــت در شهرســتان شــهریار درادامــه افــزود‪« :‬بــا افتتــاح ایــن‬ ‫پروژه هــا ‪ ۷۰۰۰‬فرصــت شــغلی در شهرســتان به صــورت مســتقیم‬ ‫و غیرمســتقیم ایجــاد خواهــد شــد کــه می توانــد از موفقیت هــای‬ ‫قابل توجــه و قابل ذکــری باشــد کــه از افتخــارات شهرســتان بــرای رفــع‬ ‫نیازهــای مردمی ســت»‪ .‬طاهــری درپایــان عنــوان کــرد‪« :‬امیــد اســت با‬ ‫افتتــاح ایــن پروژه هــا از دغدغه هــای مــردم شهرســتان شــهریار کاســته‬ ‫شــده و اصــل خدمت گــزاری مهیــا شــود»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3122

روزنامه سایه 3122

شماره : 3122
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه سایه 3121

روزنامه سایه 3121

شماره : 3121
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه سایه 3119

روزنامه سایه 3119

شماره : 3119
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه سایه 3118

روزنامه سایه 3118

شماره : 3118
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه سایه 3117

روزنامه سایه 3117

شماره : 3117
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه سایه 3116

روزنامه سایه 3116

شماره : 3116
تاریخ : 1403/04/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!