روزنامه سایه شماره 2058 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2058

روزنامه سایه شماره 2058

روزنامه سایه شماره 2058

‫وزیر اموزش وپرورش تشریح کرد؛‬ ‫شرایط و چگونگیِ تدریس‬ ‫‪ 2‬در سال تحصیلی جدید‬ ‫‪۴۰۰‬هزاردستگاه‬ ‫محمدرضــا شــهیدی؛ دبیــر انجمــن تولیدکننــدگان لــوازم صوتــی و تصویری کشــور‬ ‫خبــر داد‪« :‬تولیــد تلویزیــون‪ ،‬از ابتــدای امســال تــا پایــان مردادمــاه در همســنجی با‬ ‫پارســال‪ ،‬رشــد بیــش از ‪۳۰‬درصــدی نشــان می دهــد‪ .‬در پنج ماهه امســال بیــش از‬ ‫‪۴۰۰‬هزاردســتگاه تلویزیــون در کشــور تولیــد شــد؛ درحالی کــه ایــن امــار در مــدت‬ ‫مشــابه پارســال‪ ،‬حــدود ‪۳۰۰‬هزاردســتگاه بود»‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صمت خوزستان‪:‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 12 - 1399‬محرم ‪ 1 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2058‬تومان‬ ‫‪۱۷‬هزارمیلیاردریالتسهیالت‬ ‫به واحدهای متاثر از کرونا اختصاص یافت‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫این حکومت و نظام‬ ‫ذاتش ضدِفساد است‬ ‫‪2‬‬ ‫«بیزینس مانیتور» گزارش داد؛‬ ‫ســعید نمکــی؛ وزیــر بهداشــت در‬ ‫مراســم افتتــاح کارخانــه تولیــد قلــم‬ ‫انســولین گفــت‪« :‬شــاهد بهره بــرداری‬ ‫از یکــی از پروژه هــای بســیارمهم بــا‬ ‫ســرمایه گذاری مشــترک ایــران و‬ ‫دانمــارک در کشــورمان هســتیم کــه‬ ‫یکــی از حرکت هــای بسیارســازنده‬ ‫و مهــم در تاریــخ نظــام دارویــی‬ ‫بعدازانقــاب اســت»‪.‬‬ ‫جمعیت‪۱۰۳‬میلیونیایران‬ ‫تا سال ‪۲۰۵۰‬‬ ‫نشــریه تخصصــی «بیزینــس مانیتــور» طــی گزارشــی بــه بررســی جمعیــت ایــران‬ ‫و تحــوالت ان در ســال های اینــده پرداختــه و نوشــته اســت‪ :‬ایــران‪ ،‬یکــی از‬ ‫بزرگ تریــن جمعیت هــای منطقــه خاورمیانــه و شــمال افریقــا را در خــود جــای‬ ‫داده اســت‪ .‬رونــد تغییــرات جمعیتــی ایــن کشــور تــا ســال ‪ 2050‬مطلــوب به نظــر‬ ‫می رســد‪ .‬جمعیــت ایــران تــا این ســال همچنــان روبه رشــد خواهــد بــود و نــرخ‬ ‫شهرنشــینی افزایــش خواهــد یافــت ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫با حضور معاون وزیر ورزش به بهره برداری رسید؛‬ ‫‪8‬‬ ‫فراخوان ارزیابی کیفی پیمانکار‬ ‫ش��رکت اب منطق��ه ای کرمانش��اه درنظـ�ردارد پروژه ه��ای مش��روحه زی��ر را از طری��ق فراخ��وان ارزیاب��ی کیف��ی در سـ�امانه تــدارکات الکترونیک��ی دول��ت ب��ه پیمانـ�کاران‬ ‫واج��د شــرایط واگـ�ذار نمای��د‪ .‬ل��ذا از شـ�رکت های دارای صالحی��ت در رش��ته های مربوط��ه ب��ا توج��ه ب��ه مشــخصات زی��ر دع��وت می ش��ود نس��بت ب��ه تهی��ه اسـ�ناد‬ ‫ارزیاب��ی کیف��ی در س�اـمانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت اقــدام نمای��د‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان مناقصه‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫براساس فهارس‬ ‫پایه سال ‪1399‬‬ ‫محل اجرای پروژه‬ ‫استان کرمانشاه‬ ‫مدت اجرای‬ ‫عملیات‬ ‫شرایط شرکت کنندگان‬ ‫‪1‬‬ ‫عملیات تکمیلی سد اناهیتا‬ ‫(کبوترالنه) و تاسیسات وابسته‬ ‫‪2099001232000018‬‬ ‫(تجدید ارزیابی کیفی)‬ ‫حدود ‪1250‬‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫استان کرمانشاه‬ ‫شهرستان کنگاور‬ ‫‪ 24‬ماه‬ ‫شرکت های دارای صالحیت دارای‬ ‫رتبه ‪ 2‬رسته اب رشته سدسازی‬ ‫‪2‬‬ ‫عملیات تکمیلی ابرسانی به‬ ‫شهر گهواره‬ ‫‪2099001232000026‬‬ ‫(ارزیابی کیفی )‬ ‫حدود یکصد‬ ‫میلیارد ریال‬ ‫استان کرمانشاه شهر‬ ‫گهواره‬ ‫‪ 9‬ماه‬ ‫شرکت های دارای صالحیت دارای‬ ‫حداقل رتبه ‪ 5‬اب‬ ‫ایـ�ن مناقصــات از دریافـ�ت اسنــاد ارزیابـ�ی کیفـ�ی تـ�ا ارائـ�ه پیش�نـهاد مناقصه گرــان و بازگشاــیی پاکت هـ�ا از طریـ�ق درگاه س��امانه الکترونیکـ�ی دولـ�ت (س��تادایران) بـ�ه‬ ‫ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجــام خواهـ�د شـ�د و الزم اسـ�ت مناقصه گرــان درصوــرت عــدم عضویـ�ت قبلــی‪ ،‬مراحـ�ل ثبت نــام در ساــیت مذکــور و دریافـ�ت گواهـ�ی‬ ‫امض��ای الکترونیک��ی را جه��ت ش��رکت در مناقص��ه محق��ق س��ازند‪.‬‬ ‫انتشار در سامانه تدارکات دولت در تاریخ ‪ 1399/06/11‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد ارزیابی از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪ 1399/06/11‬لغایت ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1399/06/18‬‬ ‫زمان تحویل اسناد‪ :‬ساعت ‪ 14‬مورخ ‪1399/07/02‬‬ ‫مهل��ت زمان��ی ارائ��ه پیشنــهاد‪ ،‬زم��ان بازگشـ�ایی پاکت ه��ا و سـ�ایر اطالع��ات ای��ن مناقص��ات در ساــمانه ت�دـارکات الکترونیک��ی دول��ت (سـ�تاد ایـ�ران) دردسـ�ترس‬ ‫می باش��د‪.‬‬ ‫اطالعــات تمــاس دس�تـگاه مناقصه گزــار جهـ�ت دریافـ�ت اطالعــات بیشــتر درخصــوص اسنــاد مناقصـ�ه و ارائـ�ه پاکت هـ�ا الـ�ف‪ :‬ادرس‪ :‬کرمانش��اه‪-‬‬ ‫میــدان ســپاه پاس�دـاران (نف��ت)‪ ،‬بلــوار زن‪ ،‬ضل��ع غرب��ی پاالیشگــاه‪ ،‬شــرکت اب منطق��ه ای کرمانشـ�اه‪ .‬تلف��ن‪ 08338370135 :‬و ‪08338370163‬‬ ‫م الف ‪1249‬‬ ‫شناسه اگهی‪964648 :‬‬ ‫شرکت اب منطقه ای کرمانشاه‬ ‫سیستم یکپارچه مدیریت‪ /‬کد ‪/10/43/00‬ف‬ ‫اگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫(شماره ‪/68‬م ع‪)99/‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫شــهرداری اندیشــه درنظــر دارد بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪/5/404‬ص مــورخ‬ ‫‪ 1399/04/28‬موضــوع بنــد ‪ 11‬جلســه شــماره ‪ 168‬مــورخ ‪1399/04/10‬‬ ‫شــورای اســامی شــهر‪ ،‬اجــرای پــروژه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه‬ ‫پیمانــکاران واجــد شــرایط دارای رتبــه ‪ 5‬راه و بانــد واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬موضــوع مناقصــه‪ :‬انجــام عملیــات پیاده روســازی معابــر ســطح‬ ‫شــهر بــا اعتبــار معــادل ‪ 5/000/000/000‬ریــال و ســپرده شــرکت در‬ ‫مناقصــه مبلــغ ‪ 250/000/000‬ریــال‬ ‫‪ -2‬ســپرده شــرکت در مناقصــه می بایســت بــه صــورت مــوارد منــدرج در‬ ‫بنــد ‪ 2‬مــاده ‪ 5‬ائین نامـ�ه مالـ�ی شـ�هرداری ها بـ�ه شـ�رح ذیـ�ل ارائـ�ه گـ�ردد‪:‬‬ ‫ رســید بانکــی واریــز وجــه مزبــور بــه حســاب جــاری ســیبا بــه شــماره‬‫‪ 0106212988001‬نــزد بانــک ملــی شــعبه فــاز ســه اندیشــه‬ ‫ ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری اندیشه‬‫ اسناد خزانه‬‫‪ -3‬مهلــت و محــل فــروش اســناد مناقصــه‪ :‬مهلــت خریــد اســناد مناقصــه‬ ‫از تاریــخ چــاپ اگهــی لغایــت روز شــنبه مــورخ ‪ 1399/06/29‬بــه نشــانی‪:‬‬ ‫جناب اقای سید سجاد مالیری‬ ‫دادستان محترم شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫«سهامی خاص»‬ ‫شــهریار‪ ،‬شــهر اندیشــه‪ ،‬فــاز ‪ ،3‬بلــوار ازادی‪ ،‬تقاطــع خیابــان شــهرداری شــرقی‪،‬‬ ‫ســاختمان مرکــزی شــهرداری اندیشــه‪ ،‬واحــد امــور قراردادهــا می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلــت و محــل ارائــه پیشــنهادات‪ :‬پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه‬ ‫مــورخ ‪ 1399/06/30‬دبیرخانه شــهرداری اندیشــه‬ ‫‪ -5‬زم��ان و مح��ل بازگش��ایی پیشنــهادات واصلــه‪ :‬روز دوشــنبه مــورخ‬ ‫‪ 1399/06/31‬ســاعت ‪ 14:30‬ســالن جلســات شــهرداری اندیشــه‬ ‫‪ -6‬مــدارک الزم جهــت خریــد اســناد مناقصــه‪ :‬درخواســت کتبــی بــا مهر‬ ‫و امضــاء معتبــر شــرکت و همــراه داشــتن مهــر شــرکت و رونوشــت و اصــل‬ ‫گواهــی صالحیــت پیمانــکاری دارای اعتبــار‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادهای واصله مختار است‪.‬‬ ‫‪ -8‬برنــدگان اول‪ ،‬دوم و ســوم مناقصــه هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد نشــوند‬ ‫ســپرده شــرکت در مناقصــه ان بــه ترتیــب بــه نفــع شــهرداری ضبــط خواهد شــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه درجه گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -10‬هزینه درج اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫علی ملکی‪ ،‬شهردار اندیشه‬ ‫“تقدیر”‬ ‫کوشیار محمدی؛ روزنامه نگار‪ ،‬فریده پورحسن؛ روزنامه نگار‪ ،‬فاطمه صیادی؛ مسئول هیئت منتظران ظهور‬ ‫اگهی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫ا‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان البرز‬ ‫‪2‬‬ ‫اخــاق شــایان‪ ،‬تالش هــای خســتگی ناپذیر‪ ،‬پیگیری هــای مجدانــه‪ ،‬سخت کوشــی و ارتبــاط حســنه حضرت عالــی بــا عمــوم‪ ،‬تــوام بــا اندیشــه‬ ‫واال و توانمنــدی و نحــوه عالــی ارشــاد شــما درخــور تحســین اســت‪ .‬مــا نیــز طبــق وظیفــه‪ ،‬ضمــن عــرض ارادت‪ ،‬خدا قــوت و دسـت مریزاد ایــن حســنات‬ ‫بــارز شــما را ارج می نهیــم و از باری تعالــی می خواهیــم کــه در عرصــه حســاس‪ ،‬وســیع و خطیــر مرقــوم همچنــان عزتمندانــه بدرخشــید‪.‬‬ ‫ول‬ ‫ش��رکت اب و فاض�لاب اس��تان الب��رز درنظـ�ردارد احدــاث مخــزن زمینـ�ی ‪ 500‬مترمکعبـ�ی و ساــخت و نصـ�ب مخــزن هوایـ�ی ‪ 100‬مترمکعب��ی و‬ ‫ایســتگاه پمپ��اژ روسـ�تای قاس��م اباد بـ�زرگ از مح��ل اعتب��ارات طرح ه��ای عمران��ی را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی ب��ه پیمان��کار واج��د ش��رایط و دارای‬ ‫حداقـ�ل رتبـ�ه ‪ 5‬در رشــته اب واگذــار نمایـ�د‪.‬‬ ‫کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقص��ه از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه گ��ران و بازگش��ایی پاکت ه��ا از طری��ق درگاه س��امانه تـ�دارکات‬ ‫الکترونیک��ی دول��ت (س��تاد) ب��ه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬ب��ا شــماره فراخـ�وان ‪ 2099005186000038‬انج��ام خواه��د ش��د و الزم اس��ت مناقصه گـ�ران‬ ‫درص��ورت ع��دم عضوی��ت قبل��ی‪ ،‬مراح��ل ثبت ن��ام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهینام��ه امض��ای الکترونیک��ی را جه��ت ش��رکت در مناقص��ه محق��ق سـ�ازند‪.‬‬ ‫ب��راورد پ��روژه‪ ،‬م��دت اج��رای پ��روژه و مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در فراین��د ارج��اع کار‪ :‬بــراورد براسـ�اس فهرس��ت بهـ�اء ابنیـ�ه‪ ،‬چـ�اه و انتقـ�ال‬ ‫و توزی��ع اب روستــایی سـ�ال ‪ ،1399‬مبلـ�غ ‪ 13/249/636/725‬ریــال و م��دت اج��رای کار ‪( 8‬هش��ت) م��اه شمس��ی و مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در‬ ‫فراین��د ارج��اع کار ‪ 662/481/836‬ریــال بـ�ه صوــرت واریـ�ز نقــدی بـ�ه حســاب ش�رـکت‪ ،‬ضمانتنامـ�ه بانکـ�ی و یـ�ا اوراق مش�اـرکت می باشـ�د‪.‬‬ ‫مناقصه گرــان علـاوه بـ�ر بارگ�ذـاری فایـ�ل ‪ PDF‬تضمیـ�ن شرــکت در فراینـ�د ارجــاع کار و اسنــاد ارزیابـ�ی کیفــی‪ ،‬موظـ�ف بـ�ه ارائـ�ه ان در پاکـ�ت الک و مهـ�ر‬ ‫ش��ده ت��ا سـ�اعت ‪ 14:30‬روز دوشــنبه مـ�ورخ ‪ 1399/06/31‬ب��ه دفت��ر قراردادهـ�ای شــرکت اب و فاض�لاب اســتان البـ�رز می باشـ�ند‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 13:30‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/07/01‬خواهد بود‪.‬‬ ‫نحــوه دریافـ�ت اسنــاد مناقصـ�ه‪ :‬داوطلبــان مـ�ی تواننـ�د بـ�ه منظــور دریافـ�ت اسنــاد مناقصـ�ه از تاریـ�خ ‪ 1399/06/11‬ت��ا سـ�اعت ‪ 19‬روز یکشــنبه مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/06/16‬از طری��ق س��امانه س��تاد ب��ه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقـ�دام نماین��د‪ .‬تلف��ن تم��اس‪026-32117150 :‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‪ ،‬به ادرس ‪ iets.mporg.ir‬مراجعه نمایید‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪967156 :‬‬ ‫در دنیــای کنونــی‪ ،‬گردشــگری به عنــوان یــک‬ ‫صنعــت فراگیــر و درامــدزا‪ ،‬در ســطح هــدف‬ ‫هــر کشوری ســت و رشــد و شــکوفایی ان در‬ ‫اقتصــاد هــر جامعــه نقــش ارزنــده ای بــازی‬ ‫می کنــد‪ .‬در کشــور ‪...‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی مرحله دوم‪ -‬نوبت اول‬ ‫ا‬ ‫ول‬ ‫صنعت گردشگری و رکود‬ ‫‪2799‬روز درقدرت‬ ‫یا رکوردشکنی‬ ‫در نخست وزیری؟!‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫«حفاظت از منابع اب زیرزمینی به منزله حفظ حیات است»‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫ابه شینزو؛‬ ‫نگاهاصالح گرایانهبهمحتوایقرنطینه‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫هفت پروژه عمرانی‪،‬ورزشی‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان‬ ‫ردیف‬ ‫نوع‬ ‫فراخوان‬ ‫شماره‬ ‫موضوع‬ ‫مهلت ارسال‬ ‫مدارک‬ ‫مدیریت‬ ‫مرتبط‬ ‫‪1‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48507594‬‬ ‫خرید یک ردیف لوله فوالدی به قطر ‪ 18‬اینچ‬ ‫‪1399/06/15‬‬ ‫خرید مواد‬ ‫مصرفی‬ ‫‪2‬‬ ‫فراخوان‬ ‫‪48508234‬‬ ‫انجام عملیات تعمیر و بازسازی کردن‬ ‫غلتک های کاری رافینگ و فینیشنگ شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‬ ‫‪1399/06/22‬‬ ‫قراردادهای‬ ‫خرید‬ ‫‪3‬‬ ‫مناقصه‬ ‫‪48514774‬‬ ‫خرید ‪ 63‬ردیف البسه ورزش‪ ،‬لوازم ورزشی و‬ ‫تجهیزات ورزشی‬ ‫‪1399/06/24‬‬ ‫خرید مواد‬ ‫مصرفی‬ ‫مناقصــات و مزایــدات‪ :‬جهــت دریافــت اســناد و کســب اطالعــات بیشــتر بــه نشــانی ‪ www.msc.ir‬لینــک مناقصــات و‬ ‫مزایــدات بخــش خریــد و تامین کننــدگان مراجعــه و طبــق راهنمــای موجــود‪ ،‬نســبت بــه انتخــاب مناقصــه موردنظــر از طریــق‬ ‫سیســتم ارتبــاط بــا تامین کننــدگان (‪ )SRM‬اقــدام نمائیــد‪.‬‬ ‫ســایر فراخوان هــا‪ :‬جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه نشــانی ‪ www.msc.ir‬بخــش اطالعیه هــا‪ ،‬فراخــوان مربوطــه‬ ‫مراجعــه بفرماییــد‪.‬‬ ‫کد اگهی‪99136 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫برگزار شد؛‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2058‬‬ ‫وزیر اموزش وپرورش تشریح کرد؛‬ ‫جلسه شورای عالی قوه قضائیه‬ ‫ایـت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه شــورای عالــی قــوه قضائیــه‪،‬‬ ‫بــا تســلیت فرارســیدن عاشــورای حســینی و ایــام تعزیــت ال اهلل‪،‬‬ ‫«حق خواهــی»‪« ،‬عدالت طلبــی» و «مبــارزه بــا فســاد» را از اموزه هــای‬ ‫مهــم فرهنــگ حســینی و وظیفــه همــه ارکان نظــام اســامی دانســت‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه تاکیــد کــرد‪« :‬همــه دســتگاه ها و کارگــزاران‬ ‫نظــام وظیفــه دارنــد بــرای احقــاق حــق و ابطــال باطــل تــاش کننــد‬ ‫و دســتگاه قضــا دراین میــان بیش ازهمــه وظیفــه دارد تــا بــا نظــارت‪،‬‬ ‫بســترهای فســاد را از بیــن ببــرد و بــا قضــاوتِ عادالنــه‪ ،‬بــا مفســدان‬ ‫برخــورد کنــد»‪ .‬به گــزارش میــزان؛ ای ـت اهلل رئیســی باتاکیدبــر لــزوم‬ ‫شفاف ســازی در همــه بخش هــا و به ویــژه در حــوزه اقتصــاد‪ ،‬حرکــت‬ ‫به ســوی دولــت الکترونیــک‪ ،‬ایجــاد ســازوکارهای اجــرای عدالــت و‬ ‫مقابلــه جــدی بــا تبعیــض تصریــح کــرد‪« :‬مبــارزه و محاکمه‪ ،‬بخشــی از‬ ‫فراینــد سالم ســازی نظــام اداری ســت؛ امــا اصــاح بســترهای فســادزا و‬ ‫پیشــگیری مهم تــر از ان هاســت»‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«در اجــرای حــق و عدالــت و مبــارزه بــا فســاد‪ ،‬توصیــه به تنهایــی‬ ‫اثرگــذار نیســت کــه فقــط بخواهیــم بایدهــا و نبایدهــا را تبییــن کنیــم؛‬ ‫انچــه مهم تریــن عامــل کاهــش جــرم و فســاد و تخلــف می شــود‪،‬‬ ‫پیگیــری و اقــدام و عمــل به موقــع و دقیــق اســت»‪ .‬ای ـت اهلل رئیســی‬ ‫باتاکیدبراینکــه ذات حکومــت اســامی و نظــام مــا پــاک و ضــد فســاد‬ ‫اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬هرجــا فســاد النــه کنــد‪ ،‬نظــام بــا ان مقابلــه خواهــد‬ ‫کــرد و هیــچ دســتگاه و کارگــزاری نمی توانــد بپذیــرد کــه فســاد در‬ ‫جامعــه و سیســتم اداری باشــد»‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه دومیــن امــوزه‬ ‫مهــم عاشــورای حســینی را «مقابلــه بــا تحریــف» عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«دشــمنان بــا ترســیم چهــره ای مشــوه و وارونــه از حضــرت علــی(ع) و‬ ‫امام حســین(ع) و ممنوعیــت بیــان احادیــث ان بزرگــواران و تحریــف‬ ‫واقعیت هــا‪ ،‬جهــل را بــر جامعــه مســتولی کردنــد تــا حکومت هــای‬ ‫فاســد را برپــا کننــد»‪ .‬ای ـت اهلل رئیســی بااشــاره به اهمیــت اگاهــی در‬ ‫بیــداری جامعــه‪ ،‬افــزود‪« :‬قدرت هــای مســتکبر به راحتــی بــر جامعــه‬ ‫نــااگاه حاکــم می شــوند و امام حســین(ع) بــرای جهل زدایــی و مبــارزه‬ ‫بــا نااگاهــی قیــام کــرد تــا جامعــه‪ ،‬قــدرت تعقــل و تحلیــل پیــدا‬ ‫کنــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه امــروز هــم دشــمن بــرای موفقیــت در اعمــال‬ ‫تحریم هــا‪ ،‬از حربــه تحریــف بهــره می بــرد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬مقابلــه‬ ‫بــا تحریــف‪ ،‬وظیف ـه ای همگانی ســت و بایــد بــا اراده قــوی و تمام قــد‬ ‫مقابــل تحریــف بایســتیم تــا دشــمن نتوانــد بــرای پیشــبرد اهدافــش‬ ‫میــدان یابــد»‪ .‬موضــوع «بی اعتمــادی بــه دشــمن» نیــز از دیگــر دروس‬ ‫و اموزه هــای مهــم عاشوراســت کــه ای ـت اهلل رئیســی بــه ان اشــاره و‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬ســعادت جامعــه درگــرو پیونــد بــا فرهنــگ حســینی و‬ ‫عمــل بــه اموزه هــای عاشورایی ســت»‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش‬ ‫دیگــری از ســخنان خــود بــا یــاداوری حادثــه تروریســتی انفجــار دفتــر‬ ‫نخســت وزیری در هشــتم شــهریورماه ‪ ۱۳۶۰‬و شــهادت محمدعلــی‬ ‫رجایــی و حجت االســام محمدجــواد باهنــر به دســت منافقیــن‪ ،‬بــر‬ ‫لــزوم مبــارزه بــا تروریســم تاکیــد و از امریــکا و اروپــا به دلیــل پنــاه دادن‬ ‫بــه عناصــر تروریســت انتقــاد کــرد‪ .‬وی گفــت‪« :‬امریــکا هــم بــه قاتــل‬ ‫‪۱۷‬هزارنفــر از مســئوالن و مــردم ایــران پنــاه داده و هــم خــودش دولتی‬ ‫تروریســت اســت کــه علن ـاً اعــام کــرده اســت ســردار ســپهبد حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی؛ فرمانده ســپاه قــدس جمهــوری اســامی را درحالی که‬ ‫میهمــان رســمی دولــت عــراق بــود‪ ،‬تــرور کــرده»‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه‬ ‫باتاکیدبــر پیگیــری حقوقــی پرونــده تــرور شــهید ســلیمانی ازســوی‬ ‫دســتگاه قضائــی و وزارت امــور خارجــه‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬خــون شــهید‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬دامن گیــر عوامــل تــرور او شــده و بــا اگاهــی ملت هــای‬ ‫منطقــه‪ ،‬موجــب خــروج امریــکا از منطقــه و پایــداری حــق خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬ایـت اهلل رئیســی در ســخنانش بــا محکومیت حملــه به عــزاداران‬ ‫حســینی در نیجریــه‪ ،‬این اقــدام را خــاف «ازادی عقیــده» دانســت و بــا‬ ‫انتقــاد از ســکوت مجامــع مدعــی حقــوق بشــر در قبــال ایــن جنایــت‪،‬‬ ‫درعین حــال متذکــر شــد‪« :‬هرچــه بــه عاشــقان حســینی بیشــتر ســتم‬ ‫شــود‪ ،‬عاشــورا پررنگ تــر می شــود؛ امــا اینکــه عــده ای فقــط به خاطــر‬ ‫عشــق و ارادت بــه امام حســین(ع) و ذکــر نــام ایشــان و تعظیــم شــعائر‬ ‫دیــن‪ ،‬مــورد ازار قــرار گیرنــد‪ ،‬ســوال برانگیز اســت»‪ .‬رئیــس قــوه قضائیه‬ ‫در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بااشــاره به عضویــت نمایندگانــی از‬ ‫دســتگاه قضــا در شــوراهای تخصصــی مختلــف کشــور و پدیــده غلــط‬ ‫صورت جلســه گردانی بــدون تشــکیل جلســات در برخــی از ایــن‬ ‫شــوراها‪ ،‬گفــت‪« :‬در دوره ای کــه مســئولیت دادســتانی کل را برعهــده‬ ‫داشــتم‪ ،‬صورت جلســه ســتاد کاالهــای متروکــه بــرای امضــاء تحویلــم‬ ‫شــد‪ .‬وقتــی دربــاره ان ســوال کــردم‪ ،‬گفتنــد ایــن یــک رویــه اســت‬ ‫کــه بــدون برگــزاری جلســه‪ ،‬صورت جلســات توســط اعضــاء‪ ،‬امضــاء‬ ‫می شــود‪ .‬انجــا اعــام کــردم مادامی کــه جلســه ای برگــزار نشــود‪،‬‬ ‫صورت جلســه ای را امضــاء نخواهــم کــرد»‪ .‬در ادامــه این جلســه‪،‬‬ ‫مهــدی حاج محمــدی (رئیــس ســازمان زندان هــا) بااشــاره به برنامــه‬ ‫بازدیدهــای ســرزده هفتگــی از زندان هــای سراســر کشــور‪ ،‬اعــام کــرد‬ ‫کــه تاکنــون از زندان هــای ‪ ۱۰‬اســتان کشــور بازدیــد به عمل امــده‬ ‫اســت‪ .‬وی نشســت بــا زندانیــان را موجــب ایجــاد احســاس امنیــت در‬ ‫میــان ان هــا و کمــک بــه بهبــود فراینــد اصــاح زندانیــان دانســت و‬ ‫موضــوع و خــط قرمــز ســازمان زندان هــا در ایــن بازدیدهــا را بررســی‬ ‫وضعیــت امنیــت‪ ،‬بهداشــت و درمــان و ســامت زندانیــان عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫وی از حضــور روحانیــون و ‪۲۵‬نفــر از پزشــکان در قالــب گروه هــای‬ ‫جهــادی در زندان هــا در دهــه محــرم نیــز خبــر داد و گفــت‪« :‬در‬ ‫جریــان اقامــت دوروزه ایــن روحانیــون و گــروه پزشــکی همــراه ان هــا‬ ‫در زندان هــا کــه در قالــب طــرح زندگــی در زنــدان صــورت گرفــت‪،‬‬ ‫‪ ۴۰۰‬مددجــو ویزیــت و بــا پیگیری هــای ایــن افــراد‪۱۷ ،‬نفــر از زندانیــان‬ ‫ازاد شــدند و همچنیــن ‪۱۵۰‬هــزار ماســک و ‪۲۰۰‬هــزار دســتکش در‬ ‫کانون هــای اصــاح و تربیــت توزیــع شــد»‪ .‬ذبیـح اهلل خدائیــان؛ رئیــس‬ ‫ســازمان ثبت اســناد و امــاک کشــور نیــز بااشــاره به واگــذاری اراضــی‬ ‫دولتــی بــه تعاونی هــای مســکن توســط بســیاری از ادارات‪ ،‬از شــورای‬ ‫عالــی حفــظ حقــوق بیت المــال خواســت کــه بــا اخــذ امــار ایــن‬ ‫واگذاری هــا و تعیین تکلیــف ان هــا‪ ،‬زمینــه پیشــگیری از تعــرض‬ ‫بــه بیت المــال را فراهــم ســازد‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه درواکنش بــه‬ ‫گــزارش حجت االسالم والمســلمین صادقــی (رئیــس مرکــز توســعه‬ ‫شــوراهای حــل اختــاف) دربــاره برخــی واگذاری هــای مســئله دار‬ ‫بنگاه هــای دولتــی بــه بخــش خصوصــی‪ ،‬دســتور داد ضمــن تســریع در‬ ‫رســیدگی بــه پرونــده رئیــس ســابق ســازمان خصوصی ســازی و مدیران‬ ‫متخلــف برخــی شــرکت ها؛ ســازمان بازرســی موضــوع تعیین تکلیــف‬ ‫نحــوه واگذاری هــای مســئله دار و خــاف ضوابــط و مقــررات‬ ‫ماننــد شــرکت های هفت تپــه و پاالیشــگاه کرمانشــاه از ســازمان‬ ‫خصوصی ســازی و وزارتخانه هــای ذی ربــط پیگیــری کنــد‪ .‬ایــت اهلل‬ ‫رئیســی گفــت‪« :‬در موضــوع واگذاری هــا بایــد دو نکتــه موردتوجــه‬ ‫قــرار گیــرد؛ یــک‪ ،‬جنبــه تخلــف افرادی ســت کــه ایــن واحدهــا را‬ ‫مــورد تملــک قــرار داده انــد و دیگــری‪ ،‬بررســی نحــوه واگــذاری ایــن‬ ‫واحدهاســت کــه ایــا شــرایط منــدرج در قانــون بــرای واگــذاری و‬ ‫صالحیــت افــراد موردتوجــه ســازمان خصوصی ســازی قــرار گرفتــه یــا‬ ‫نــه؟ درواقــع‪ ،‬تمــام قضیــه فقــط برخــورد بــا مدیــران متخلــف نیســت‬ ‫و بایــد نحــوه واگذاری هــا نیــز موردبررســی قــرار گیــرد»‪ .‬رئیــس قــوه‬ ‫قضائیــه همچنیــن بــه موضــوع تعطیلــی برخــی از کارگاه هــای تولیدی‬ ‫پــس از تملــک بانک هــا اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬گزارش هایــی کــه از‬ ‫اســتان ها بــه مــا رســیده‪ ،‬حاکی ازان اســت که برخــی واحدهــای‬ ‫تولیــدی کــه به دلیــل بدهــی توســط بانک هــا تملــک شــده اند‪ ،‬بــه‬ ‫تعطیلــی کشــیده شــده اند کــه ایــن‪ ،‬خــاف وعــده مدیــران عامــل‬ ‫بانک هــا و تاکیــد مقــام معظــم رهبری ســت»‪ .‬وی بــه صــدور رای‬ ‫وحــدت رویــه دیــوان عالــی کشــور دربــاره ضمانــت اجــرا نداشــتن‬ ‫قراردادهــای بانکــی بــا ســود بیــش از نــرخ مصــوب اشــاره کــرده و افزود‪:‬‬ ‫«مهم تریــن اثــر صــدور ایــن رای کــه دســتورالعمل پیشــین رئیــس‬ ‫دســتگاه قضــا را تبدیــل بــه قانــون الزم االجــرا بــرای محاکــم کــرد‪،‬‬ ‫حمایــت حقیقــی از تولیدکننــدگان بــود»‬ ‫ساتربرگ کنستانتین‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫شرایط و چگونگیِ تدریس در سال تحصیلی جدید‬ ‫نشســت خبــری وزیــر اموزش وپــرورش به مناســبت اغــاز ســال تحصیلــی به صــورت ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫پانــا؛ محســن حاجی میرزایــی در نشســتی خبــری بــا اصحــاب رســانه کــه به صــورت ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد‪ ،‬بــه بیــان اهــم‬ ‫فعالیت هــا و برنامه هــای ســال تحصیلــی پیــش رو پرداخــت و درادامــه بــه ســواالت خبرنــگاران پاســخ داد‪.‬‬ ‫محســن حاجی میرزایــی در اغــاز بــا گرامیداشــت‬ ‫ایــام شــهادت امام حســین(ع) گفــت‪« :‬امســال‪،‬‬ ‫عاشــورا و تاســوعای متفاوتــی داشــتیم‪ .‬بلــوغ فکــری و‬ ‫مســئولیت پذیری‪ ،‬اثبــات نظم پذیــری مــردم مــا کــه‬ ‫به نوعــی عاشــقانه بــا سیدالشــهدا داشــتند‪ ،‬به خوبــی‬ ‫اشــکار و هنــگام برگــزاری عــزاداری بــا رعایــت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی بــرای حفــظ ســامتی‪ ،‬ایــران بــه یک حســینیه‬ ‫بــزرگ تبدیــل شــد»‪ .‬وزیــر اموزش وپــرورش ادامــه داد‪:‬‬ ‫«در اموزش وپــرورش به جهت اینکــه محیــط مــدارس‬ ‫فضــای مناســبی بــرای اســتقرار هیئت هــای مذهبــی‬ ‫بــود‪ ،‬موافقــت کردیــم کــه ایــن محیط هــا در مناطــق‬ ‫موردنظــر دراختیــار برگزارکننــدگان ایــن مراســم قــرار‬ ‫گیــرد و مــن در روز تاســوعای حســینی از تعــدادی از‬ ‫ایــن مــدارس بازدیــد کــردم‪ .‬ایــن مــدارس به خوبــی‬ ‫دراختیــار عزاداری هــای مــردم قــرار گرفــت کــه ادای‬ ‫دینــی ازســوی وزارت اموزش وپــرورش بــه همــه عــزاداران‬ ‫بــود»‪ .‬وی درادامــه بــه موضــوع اغــاز ســال تحصیلــی و‬ ‫بازگشــایی مــدارس پرداخــت و گفــت‪« :‬دراســتانه ‪۱۵‬‬ ‫شــهریورماه؛ روز اغــاز ســال تحصیلــی ‪ 99-1400‬قــرار‬ ‫داریــم‪ .‬همیشــه اغــاز ســال تحصیلــی‪ ،‬یــک رویــداد بــزرگ‬ ‫فرهنگی ســت‪ .‬رویدادی ســت کــه زندگــی خانواده هــا را‬ ‫تغییــر می دهــد و جریــان زندگــی را متفــاوت می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اتفــاق‪ ،‬جــزو پدیده هــای بــزرگ و گســترده اســت‬ ‫کــه تمــام احــاد جامعــه را دربرمی گیــرد و مــن امیــدوارم‬ ‫امســال هــم بــا همــه دشــواری ها و محدودیت هــای‬ ‫موجــود؛ ســال تحصیلــی پرشــکوهی را اغــاز کنیــم و بــا‬ ‫ارائــه امــوزش کامــل و باکیفیــت‪ ،‬ماموریــت خــود را بــه‬ ‫انجــام برســانیم»‪ .‬وزیــر اموزش وپــرورش بــا ذکــر ایــن‬ ‫مطلــب کــه اغــاز ســال تحصیلــی ارائــه امــوزش بــه‬ ‫تمــام دانش امــوزان اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬هیــچ دانش امــوزی‬ ‫نبایــد از امــوزش محــروم شــود‪ .‬مــا متعهــد هســتیم تمــام‬ ‫اموزش هــا را بــه دانش امــوزان در تمــام مناطــق کشــور‬ ‫ارائــه دهیــم‪ .‬بــا بررســی تجربیــات کشــورهای مختلــف‬ ‫دریافتیــم کــه در فصــل بازگشــایی مــدارس در تمــام دنیــا‬ ‫اصــل بــر اموزش هــای حضوری ســت؛ به جهت اینکــه‬ ‫هیــچ اموزشــی جایگزیــن امــوزش حضــوری نخواهــد‬ ‫شــد‪ .‬کارکردهــای مدرســه در شــکل گیری شــخصیت‬ ‫دانش امــوزان‪ ،‬توســعه ارتبــاط بیــن انــان و معلمــان و نیــز‬ ‫تقویــت مهارت هــای اجتماعــی دانش امــوزان بــا هیــچ‬ ‫روش دیگــری جایگزیــن نمی شــود؛ بنابرایــن‪ ،‬اصــل بــر‬ ‫حضــور در مــدارس اســت و تنهــا چیزی کــه می توانــد‬ ‫حضــور را محــدود کنــد‪ ،‬مقــررات بهداشتی ســت»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬اگــر ازســوی ســتاد ملــی کرونــا اعــام شــود‪ ،‬مــا‬ ‫ارتبــاط چهره به چهــره بیــن معلمــان و دانش امــوزان را‬ ‫ادامــه می دهیــم؛ به خصوص کــه در پایــه ابتدایــی‪ ،‬معلــم‬ ‫و دانش امــوز بایــد ارتبــاط چهره به چهــره داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫حاجی میرزایــی دربــاره وضعیــت ویــژه ســال تحصیلــی‬ ‫پیــش رو گفــت‪« :‬امســال یــک تمایــز جــدی بــا ســال‬ ‫قبــل در اموزش هــای غیرحضــوری وجــود دارد؛ در ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬دوســوم اموزش هــا طــی شــده بــود و معلمــان‬ ‫دانش امــوزان خــود را می شــناختند و بــا انــان ارتبــاط‬ ‫داشــتند؛ امــا امســال در اغــاز راهیــم و اصــل براین اسـت که‬ ‫ارتبــاط بیــن دانش امــوزان و معلمــان برقــرار شــود؛ پــس‬ ‫در مناطــق مختلــف اگــر می توانیــم‪ ،‬بــا حضــور همــه‬ ‫ابالغ شــده اموزش هــا را متناســب بــا وضعیــت تغییــر‬ ‫دهنــد»‪ .‬وزیــر اموزش وپــرورش بااشــاره به نقــش‬ ‫معلمــان در ســال تحصیلــی پیــش رو‪ ،‬گفــت‪« :‬امســال‪،‬‬ ‫نقــش معلمــان‪ ،‬نقشــی متمایــز و ویــژه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســال های ســال‪ ،‬معلمــان در کالس بــه دانش امــوزان‬ ‫درس دادنــد؛ امــا اکنــون بــا شــرایط متفاوتــی روبــه رو‬ ‫هســتیم کــه ایــن شــرایط متفــاوت‪ ،‬نیازمنــد خالقیــت‪،‬‬ ‫ابتــکار و فعالیت هــای متمایــز معلمــان اســت‪ .‬معلمــان‬ ‫بایــد بداننــد در موقعیتــی قــرار گرفته انــد کــه می تواننــد‬ ‫تجربیــات بسیارارزشــمندی را کســب کنند و محیطی ســت‬ ‫کــه خالقیــت و نواوری هــای خــود را اشــکار کننــد‪.‬‬ ‫کمااینکــه در دوره دوم ســال تحصیلــی گذشــته مــا شــاهد‬ ‫اقدامــات تحســین برانگیزی ازســوی معلمــان بودیــم کــه‬ ‫بــا اختصــاص وقــتِ بســیار‪ ،‬تــاش کردنــد دانش امــوزان‬ ‫همــه دروس از درس اول تــا اخــر از پایــه اول تــا پایــه‬ ‫دوازدهــم تولیــد شــده و دراختیــار دانش امــوزان خانواده هــا‬ ‫و معلمــان قــرار داده می شــود‪ .‬از اغــاز ســال تحصیلــی تمــام‬ ‫محتــوا روی شــبکه شــاد بارگــذاری می شــود؛ همچنیــن‬ ‫ازطریــق برنامــه تلویزیونــی به طــور کامــ ً‬ ‫ا منظــم‬ ‫امــوزش‬ ‫ِ‬ ‫ارائــه خواهــد شــد‪ .‬ظرفیت هــای شــبکه شــاد توســعه داده‬ ‫شــده کــه دراین راســتا روز پنج شــنبه از قابلیت هــای جدیــد‬ ‫ایــن شــبکه رونمایــی می شــود‬ ‫دانش امــوزان و اگــر نمی توانیــم‪ ،‬بــا توزیــع دانش امــوزان‬ ‫ایــن ارتبــاط را برقــرار می کنیــم تــا عملیــات اموزشــی در‬ ‫یــک ارتبــاط هماهنــگ پیگیــری شــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«همچنان کــه امــوزش حــق دانش امــوزان اســت‪ ،‬ســامت‬ ‫و امنیــت نیــز حقــی بــرای انان اســت‪ .‬مــا حداکثــر مراقبت‬ ‫را خواهیــم داشــت‪ .‬دســتورالعمل های وزارت بهداشــت بــه‬ ‫مــدارس ابــاغ شــده و براســاس ان عمــل خواهنــد کــرد؛‬ ‫امــا تاکیــد می کنــم کــه مســئولیت ســامت‪ ،‬مســئولیتی‬ ‫مشــترک بیــن مــا و همــه خانواده هاســت؛ یعنــی مــا بایــد‬ ‫تــاش کنیــم تــا در مدرســه محیــط مناســب و ســالمی‬ ‫را دراختیــار دانش امــوزان قــرار دهیــم؛ خانواده هــا نیــز‬ ‫بایــد دراین موضــوع بــا مــا مشــارکت داشــته باشــند‪ ».‬وی‬ ‫بااشــاره به اختیــار مناطــق مختلــف بــرای تصمیم گیــری‬ ‫دربــاره نحــوه کار مــدارس‪ ،‬گفــت‪« :‬اختیــارات ویــژه‬ ‫بــه شــورای مــدارس دادیــم تــا در چهارچــوب ضوابــط‬ ‫از امــوزش محــروم نشــوند»‪ .‬حاجی میرزایــی ســپس‬ ‫بــه نقــش مهــم خانــواده در امــر امــوزش فرزنــدان نیــز‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬امســال‪ ،‬نقــش خانواده هــا‪ ،‬نقــش‬ ‫مهمی ســت‪ .‬مــا ازقبــل گفتیــم کــه اگــر خانــه مدرســه‬ ‫اول اســت‪ ،‬مدرســه نیــز خانــه دوم اســت و ارتبــاط بیــن‬ ‫خانــه و مدرســه بســیار اهمیــت دارد‪ .‬در گذشــته کــه روال‬ ‫امــوزش‪ ،‬یــک روال طبیعــی بــود‪ ،‬خانواده هــا بچه هــا را‬ ‫بــه مدرســه می ســپردند؛ امــا در شــرایط کرونــا نیــاز داریــم‬ ‫خانواده هــا مشــارکت جدی تــر و موثرتــری داشــته باشــند‬ ‫و این موضــوع را به فال نیــک می گیریــم کــه خانواده هــا‬ ‫بــا حساســیت بیشــتری امــر امــوزش فرزندانشــان را‬ ‫دنبــال می کننــد»‪ .‬حاجی میرزایــی بــه نقــش رســانه ها‬ ‫در پیشــبرد اهــداف نظــام اموزشــی اشــاره و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«امــروزه رســانه ها نقــش کامــ ًا متمایــزی دارنــد‪ .‬مــا‬ ‫می خواهیــم در محیطــی فعالیــت کنیــم کــه عدم قطعیــت‬ ‫در ان مــوج می زنــد و تصویــر روشــنی از اینــده وجــود‬ ‫نــدارد؛ دائم ـاً بــا شــرایط جدیــدی مواجــه می شــویم کــه‬ ‫بایــد خــود را بــا ان شــرایط تطبیــق دهیــم؛ دراین زمینــه‬ ‫نیازمنــد مســاعدت فکــری و همراهــی رســانه ها هســتیم تا‬ ‫بــه خانواده هــا اطمینــان دهنــد و شــرایط را بــرای ارائــه یک‬ ‫امــوزش باکیفیــت مهیــا کننــد»‪ .‬وی نقــش دانش امــوزان‬ ‫را نقشــی متفاوتــی توصیــف کــرد و گفــت‪« :‬دانش امــوزان‬ ‫اکنــون بــه یــک جمعیــت فراگیــر فعــال تبدیــل شــدند؛ ما‬ ‫انتظــار داریــم کــه دانش امــوزان بــا جدیــت بیشــتر امــر‬ ‫امــوزش را دنبــال کننــد کــه خوشــبختانه تجربــه نیمســال‬ ‫تحصیلــی دوم نشــان داد کــه دانش امــوزان باعالقــه و‬ ‫جدیــت ایـن کار را انجــام می دهنــد»‪ .‬وزیــر اموزش وپرورش‬ ‫همچنیــن بــا پرداختــن بــه نقــش رســانه ملــی به عنــوان‬ ‫یــک شــریک جــدی و راهبــردی در تحقــق امــر امــوزش‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬به رغــم تمــام تمهیــدات ممکــن اســت‬ ‫مناطقــی وجــود داشــته باشــند کــه دسترســی الزم را بــه‬ ‫اینترنــت ندارنــد‪ .‬دراین مواقــع تلویزیــون می توانــد بــا‬ ‫پوشــش گســترده خــود‪ ،‬تمــام اموزش هــا را دراختیــار‬ ‫دانش امــوزان قــرار دهــد‪ .‬خوشــبختانه بــا هماهنگی هــای‬ ‫انجام شــده‪ ،‬از ‪ ۱۵‬شــهریورماه برنامه هــای اموزشــی را‬ ‫ازطریــق تلویزیــون بــرای تمــام پایه هــا و دروس پخــش‬ ‫خواهیــم کــرد و تلویزیون هــای اســتانی و رادیــو نیــز‬ ‫دراین زمینــه می تواننــد بــه کمــک مــا بیاینــد»‪ .‬وی‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬امســال بایــد ایــران سراســر مدرســه‬ ‫شــود‪ .‬مــا ‪۱۱۰‬هــزار مدرســه داشــتیم کــه به دالیلــی‬ ‫ایــن مــدارس دچــار محدودیــت شــدند‪ .‬حــال‪ ،‬تمــام‬ ‫خانه هــای مــا بایــد بــه مدرســه تبدیــل شــوند و تلویزیــون‬ ‫و مدرســه تلویزیونــی ایــران می توانــد همــه خانه هــای مــا‬ ‫را بــه مدرســه تبدیــل کنــد»‪ .‬حاجی میرزایــی بااشــاره به‬ ‫«شــبکه شــاد» به عنــوان محلــی بــرای بارگــذاری محتــوای‬ ‫اموزشــی همــه مقاطــع گفــت‪« :‬همــه دروس را از درس‬ ‫اول تــا اخــر از پایــه اول تــا پایــه دوازدهــم تولیــد کردیــم‬ ‫و دراختیــار دانش امــوزان خانواده هــا و معلمــان قــرار‬ ‫می دهیــم‪ .‬از اغــاز ســال تحصیلــی تمــام محتــوا روی‬ ‫شــبکه شــاد بارگــذاری می شــود و این موضــوع کمــک‬ ‫بســیار موثــری بــه خانواده هــا و دانش امــوزان اســت تــا‬ ‫امــوزش را دنبــال کنــد‪ .‬مــا برنامــه تلویزیونــی را به طــور‬ ‫کامــ ًا منظــم ارائــه خواهیــم داد و ظرفیت هــای شــبکه‬ ‫شــاد را توســعه می دهیــم؛ دراین راســتا روز پنج شــنبه‬ ‫از قابلیت هــای جدیــد شــبکه شــاد رونمایــی می کنیــم»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬مــا از تجربــه جهانــی اســتفاده کردیــم؛ نقــاط‬ ‫مشــترکی کــه در تجــارب همــه کشــورهای دنیــا وجــود‬ ‫دارد این اســت که همــه کشــورها بــه امــوزش حضــوری‬ ‫اصــرار دارنــد و از پلتفرم هــای اموزشــی اســتفاده می کننــد‪.‬‬ ‫همــه کشــورها بســته های اموزشــی تولیــد می کننــد‪ .‬مــا‬ ‫نیــز تلفیقــی از همــه این روش هــا را بـه کار گرفتیــم تــا کار‬ ‫امــوزش به خوبــی انجــام شــود»‪ .‬وی دربــاره حضــوری یــا‬ ‫غیرحضوری بــودن کالس هــا گفــت‪« :‬متناســب بــا وضعیت‬ ‫موجــود‪ ،‬باتاکیدبــر حضــور دانش امــوزان‪ ،‬کالس هــا‬ ‫به صــورت حضــوری تشــکیل خواهــد شــد‪ .‬البتــه کــه‬ ‫اگــر تعــداد دانــش امــوزان متناســب بــا مســاحت کالس‬ ‫و مســاحت مدرســه به گون ـه ای باشــد کــه موجــب تراکــم‬ ‫انــان و عدم رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی شــود‪ ،‬بایــد‬ ‫دانش امــوزان را گروه بنــدی کنیــم؛ پــس بــرای رعایــت‬ ‫فاصلــه اجتماعــی‪ ،‬دانش امــوزان گروه بنــدی می شــوند و‬ ‫حضــور انــان در کالس به صــورت گروهــی برنامه ریــزی‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬وی دربــاره محتــوای اموزشــی در ســال‬ ‫جدیــد تحصیلــی‪ ،‬گفــت‪« :‬محتــوای اموزشــی ازســوی‬ ‫کارشناســان ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی اموزشــی‬ ‫مــورد بازبینــی قــرار گرفته انــد‪ .‬دروســی کــه الزام ـاً بایــد‬ ‫حضــوری باشــد نیــز مشــخص شــده اســت‪ .‬کل محتــوای‬ ‫اموزشــی موردبازبینــی قــرار گرفتــه و دروســی کــه بایــد‬ ‫الزامـاً حضــوری امــوزش داده شــود‪ ،‬مشــخص شــده و ان ها‬ ‫کــه تمریــن و تکــرار اســت‪ ،‬به بخــش غیرحضــوری منتقل‬ ‫می شــود‪ .‬امیدواریــم کــه بــا ترکیــب اموزش هــای حضوری‬ ‫و غیرحضــوری و اموزش هــای تلویزیونــی و اموزش هایــی‬ ‫کــه ازطریــق شــبکه شــاد ارائــه می شــود و نیــز تولیــد‬ ‫و عرضــه بســته های اموزشــی در سراســر ایــران‪ ،‬هیــچ‬ ‫دانش امــوزی از امــوزش محــروم نباشــد»‪.‬‬ ‫اینده مبهم اقتصاد جهان در سایه کرونا‬ ‫گســترش ویــروس کرونــا در سراســر جهــان کــه تاکنــون بــه‬ ‫زندگــی بیــش از ‪۸۵۰‬هزارنفــر پایــان داده‪ ،‬تــوان اقتصــادی بیشــتر‬ ‫کشــورها را درنوردیــده و اینــده ای نامشــخص و غیرقابل پیش بینــی‬ ‫را فــرا روی جامعــه بشــری قــرار داده اســت‪ .‬ســازمان همــکاری‬ ‫اقتصــادی و توســعه (‪ )OECD‬در نبــود پیش بینــی قطعــی‪ ،‬دو نــوع‬ ‫ســناریو را بــرای اینــده اقتصــاد جهــان پیش بینــی کــرده اســت؛‬ ‫در ســناریوی اول‪ ،‬ویــروس کرونــا در تابســتان امســال کنترل شــده‬ ‫و درنتیجــه‪ ،‬فقــط بــا یــک مــوج همه گیــری مواجــه خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫در ســناریوی دوم‪ ،‬درصــورت عدم کنتــرل ویــروس در فصــل‬ ‫تابســتان‪ ،‬بــا مــوج دوم وارد زمســتان یــا ســه ماهه چهــارم‬ ‫مالــی در دنیــا خواهیــم شــد‪ .‬همــه شــواهد نشــان می دهــد کــه‬ ‫ســناریوی دوم درحال تحقــق بــوده و جهــان بایــد خــود را بــرای‬ ‫مــوج دوم همه گیــری امــاده کنــد؛ دراین صــورت‪ ،‬بدتریــن‬ ‫پیش بینــی ایــن ســازمان محقــق خواهــد شــد‪.‬‬ ‫در مــدت همه گیــری بیمــاری «کوویــد‪ »-۱۹‬اغلــب اقتصادهــای جهــان‬ ‫شــاهد رونــد کاهــش تولیــد ناخالــص ملــی بودنــد؛ اقتصــاد المــان ‪،۹.۷‬‬ ‫ایتالیــا ‪ ،۱۲.۴‬فرانســه ‪ ،۱۳.۸‬اســپانیا ‪ ،۱۸.۵‬کانــادا ‪ ۱۲‬و امریــکا ‪۷.۳‬درصــد‬ ‫کوچک تــر شــده اند‪ .‬دراین بیــن‪ ،‬انگلیــس بــا ‪۲۰.۴‬درصــد کاهــش تولیــد‬ ‫ناخالــص در بیــن ‪ ۳۷‬کشــور عضــو ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه‪،‬‬ ‫بیشــترین صدمــه را از کرونــا خــورده اســت‪ .‬این رقــم بــرای میانگیــن‬ ‫کشــورهای عضــو‪۹.۸ ،‬درصــد اســت‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ این میــزان کاهــش‬ ‫تولیــد ناخالــص ملــی کشــورهای عضــو‪ ،‬بدتریــن در تاریــخ شــکل گیری‬ ‫ایــن ســازمان اســت؛ درحالی کــه رکــورد قبلــی بدتریــن میــزان کاهــش‬ ‫‪۲.۳‬درصــد و متعلــق بــه س ـه ماهه اول ســال ‪ ۲۰۰۹‬و درادامــه بحــران بانکــی‬ ‫‪ ۲۰۰۸‬بــود‪ .‬درهمین حــال‪ ،‬هفــت کشــور صنعتــی موســوم بــه ‪( G7‬گــروه‬ ‫هفــت) ‪۱۰.۹‬درصــد و حــوزه یــورو شــاهد ‪۱۲.۱‬درصــد کاهــش تولیــد ناخالص‬ ‫ملــی بوده انــد‪ .‬ریشــی ســوناک؛ وزیــر دارایــی انگلیــس اوایــل مــاه میــادی‬ ‫جــاری و پــس از اعــام میــزان تولیــد ناخالــص ملــی انگلیــس‪ ،‬به خبرنــگاران‬ ‫گفــت کــه کشــور درحال دســت وپنجه نرم کردن بــا پدیــده ای بی ســابقه‬ ‫اســت‪ .‬وی دلیــل ســقوط بیش ازحــد اقتصــاد انگلیــس بــه نســبت ســایر‬ ‫کشــورهای اروپایــی را در وابســتگی اقتصــاد ایــن کشــور بــه بخــش خدمــات‪،‬‬ ‫پذیرایــی و هزینــه مصــرف می دانــد‪ .‬اکنون کــه مصرف کننــدگان عالقـه ای بــه‬ ‫خرج کــردن پــول نقــد خــود ندارنــد‪ ،‬اقتصــاد انگلیــس دچــار بحــران کاهــش‬ ‫مصــرف شــده اســت‪ .‬دولــت تــاش کــرد بــا ارائــه یارانــه بــه رســتوران ها‬ ‫تاحــدی ایــن بحــران را تخفیــف بخشــد‪ .‬از اول مــاه اوت (اواســط مردادمــاه)‬ ‫تاکنــون ‪۶۵‬میلیــون وعده غــذا ازطریــق ایــن برنامــه فروختــه شــده‪ .‬دولــت‬ ‫امیــدوار اســت بــا پایــان مــاه اوت و فرارســیدن ســپتامبر (نیمــه شــهریورماه)‬ ‫و بازگشــایی مــدارس‪ ،‬این مــاه را نیــز بــا افزایــش خریدهــای مدرســه ای‬ ‫پشت ســر بگــذارد‪ .‬نشــریه «تایمــز مالــی» دیــدگاه خوش بینانه تــری نســبت‬ ‫بــه اینــده اقتصــادی ایــن کشــور دارد‪ .‬به نوشــته ایــن روزنامــه؛ انگلیــس‬ ‫دراســتانه یــک رشــد اقتصــادی پرشــتاب در سه ماهه ســوم امســال اســت‪.‬‬ ‫دلیــل خوش بینــی این اســت که برخــی امارهــا حکایت ازایــن دارنــد کــه‬ ‫مــردم س ـ ِر کیســه را بــرای خریدهــای پائیــزی شــل کرده انــد‪ .‬طبــق ایــن‬ ‫امارهــا؛ مــردم در دوهفتـه اول مــاه اوت پــول بیشــتری (به میــزان هفت درصــد)‬ ‫نســبت به مــدت مشــابه ســال گذشــته خــرج کرده انــد‪ .‬دراین میــان‪ ،‬برخــی‬ ‫از کاالهــا شــاهد افزایــش تقاضــا بــوده اســت‪ .‬فــروش خــودرو؛ ازجملــه‬ ‫خودروهــای دســت دوم به دلیــل نگرانــی مــردم نســبت بــه اســتفاده از‬ ‫وســایل نقلیه عمومــی افزایــش داشــته اســت‪ .‬دولــت انتظــار دارد فصــل‬ ‫پائیــز به دلیــل بازگشــایی مــدارس‪ ،‬شــاهد رونــق اقتصــادی باشــد‪ .‬گفتــه‬ ‫می شــود کــه بخــش امــوزش مســئول ‪۱.۹‬درصــد از مجمــوع ‪۲۰.۴‬درصــد‬ ‫ســقوط اقتصــادی انگلیــس اســت؛ به همین دلیــل بوریــس جانســون اصــرار‬ ‫دارد بــا وجــود همــه خطــرات احتمالــی و حتــی امکان شــکل گیری مــوج دوم‬ ‫کرونــا؛ به هرقیمتــی شــده مــدارس را بازگشــایی کنــد‪ .‬در انگلیــس برخــاف‬ ‫برخی دیگــر از کشــورها؛ بــه والدیــن حــق انتخــاب داده نشــده اســت و همــه‬ ‫مجبــور بــه فرســتادن فرزنــدان خــود بــه مدرســه هســتند‪ .‬دولــت دراین بــاره‬ ‫رویکــرد غیردموکراتیــک و تحکم امیــزی اتخاذ کــرده و والدیــن خاطی جریمه‬ ‫شــده یــا مــورد بازپرســی قــرار خواهنــد گرفــت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬به نظــر نمی رســد‬ ‫جهــش اقتصــادی سه ماهه ســوم حتــی درصورتی کــه اتفــاق بیفتــد‪ ،‬تاثیــری‬ ‫بســیاری بــر اقتصــاد انگلیس بگــذارد‪ .‬تومــاس َسمپســون؛ اقتصاددان مدرســه‬ ‫اقتصــاد لنــدن می گویــد کــه تاثیــر منفــی برگزیــت از «کوویــد‪ »-۱۹‬بیشــتر‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬به گفتــه وی؛ هم اکنــون اقتصــاد انگلیــس بــا نــرخ ‪۲.۱‬درصــد‬ ‫ِ‬ ‫برگزیــت بــا توافــق‪،‬‬ ‫کــه متاثــر از کروناســت‪ ،‬درحال کوچک شــدن اســت‪.‬‬ ‫‪۳.۷‬درصــد و برگزیـ ِ‬ ‫ـت بــدون توافــق‪۵.۷ ،‬درصــد بــه ایــن نــرخ اضافــه خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬باتوجه بــه رویکــرد موجــود در انگلیــس و اتحادیــه اروپــا به نظــر‬ ‫می رســد پــس از پایــان دوره انتقالــی در ‪ ۳۱‬دســامبر ‪( ۲۰۲۰‬دی مــاه)‪ ،‬انگلیس‬ ‫بــدون توافــق ویــژه ای اتحادیــه اروپــا را تــرک کنــد‪ .‬انــگال مــرکل؛ صدراعظــم‬ ‫کشــور المــان نیــز به تازگــی موضــوع برگزیــت را به دلیــل «عــدم پیشــرفت‬ ‫محســوس» از فهرســت موضوعــات موردمذاکــره ایــن کشــور در ســطوح باالی‬ ‫دیپلماتیــک حــذف کــرده اســت‪ .‬این موضــوع امــکان برگزیـ ِ‬ ‫ـدون توافــق را‬ ‫ـت بـ ِ‬ ‫افزایــش می دهــد‪ .‬روزنامــه «ایریــش تایمــز» به نقـل از یــک تحلیل گــر بانــک‬ ‫امریــکا (‪ )Bank of America‬می نویســد کــه اکنــون پاونــد انگلیــس بــه یک‬ ‫واحــد پولــی مشــابه پول هــای اقتصادهــای درحال ظهــور و چیــزی ماننــد‬ ‫پــزوی مکزیــک تبدیــل شــده‪ .‬پاونــد انگلیــس همــواره یکــی از واحدهــای‬ ‫پولــی موســوم بــه «گــروه ‪ »۵‬بــود‪ .‬این گــروه شــامل دالر امریــکا‪ ،‬یــن ژاپــن‪،‬‬ ‫یــورو‪ ،‬فرانــک ســوئیس و پاونــد انگلیــس اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬انتظــار م ـی رود‬ ‫به دلیــل بحــران اقتصــادی فعلــی و به ویــژه بی ثباتــی پدیدامــده به خاطــر‬ ‫برگزیــت‪ ،‬پاونــد نتوانــد ایــن امتیــاز را بــرای همیشــه حفــظ کنــد‪ .‬انگلیــس‬ ‫عالوه بــر بدتریــن عملکــرد اقتصــادی؛ یکــی از باالتریــن نرخ هــای مرگ ومیــر‬ ‫براثــر کرونــا را نیــز در کارنامــه خــود دارد‪ .‬ایــن کشــور به این ترتیــب دوبــار‬ ‫از کرونــا صدمــه دیــده‪ .‬در انگلیــس به گفتــه شــورای ســفر و جهانگــردی‬ ‫جهانــی (‪)WTTCT‬؛ کاهــش گردشــگری داخلــی‪ ،‬ثانی ـه ای ‪۷۰۰‬پاونــد بــه‬ ‫اقتصــاد صدمــه می زنــد‪ .‬هم اکنــون کاهــش ‪۲۲‬میلیاردپاونــدی بــرای امســال‬ ‫پیش بینــی می شــود‪ .‬ســال ‪ ۲۰۱۹‬نزدیــک ‪۴۱‬میلیون نفــر مســافر خارجــی‬ ‫از انگلیــس دیــدن کــرده و ‪۲۸.۴‬میلیاردپاونــد خــرج کرده انــد‪ .‬امســال فقــط‬ ‫‪۲۲‬درصــد از درامــد فــوق محقــق شــده اســت‪ .‬در انگلیــس ســه میلیون‬ ‫شــغل وابســته بــه گردشگری ســت کــه درحال محوشــدن هســتند‪ .‬در‬ ‫گــزارش ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه دیــده می شــود کــه اقتصــاد‬ ‫جهــان ‪۷.۶‬درصــد ســقوط کــرده و درصــورت خــروج از رکــود تنهــا می توانــد‬ ‫‪۲.۸‬درصــد در ســال ‪ ۲۰۲۱‬رشــد داشــته باشــد‪ .‬میــزان بیکاری در کشــورهای‬ ‫عضــو تقریبـاً دوبرابــر شــده اســت و بــه نزدیــک ‪۱۰‬درصــد رســیده کــه امیــد‬ ‫چندانــی بــه بهبــود ان در ســال ‪ ۲۰۲۱‬نمـی رود‪ .‬میــزان بدهــی ملــی (درصــد‬ ‫افزایــش بدهــی ملــی بــه تولیــد ناخالــص) کشــورهایی ماننــد اســپانیا‪ ،‬ژاپــن‪،‬‬ ‫امریــکا و ایتالیــا به ترتیــب رقم هــای ‪۲۰.۳‬درصــد‪۲۲.۴ ،‬درصــد‪۲۴.۵ ،‬درصــد‬ ‫و ‪۱۷.۳‬درصــد خواهــد بــود و این درحالی ســت که شــاهد مــوج دوم کرونــا‬ ‫نباشــیم‪ .‬درصــورت وقــوع مــوج دوم‪ ،‬بــه ایــن ارقــام بایــد به ترتیــب ‪۱۳‬درصــد‪،‬‬ ‫‪۹.۷‬درصــد‪۶.۸ ،‬درصــد و ‪۱۳.۳۴‬درصــد افــزود‪ .‬میانگیــن این رقــم بــرای‬ ‫ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه در ســناریوی اول‪۱۸.۶ ،‬درصــد اســت‬ ‫کــه در ســناریوی دوم بایــد بــه ان هشــت درصد اضافــه کــرد‪ .‬در ایــن دو‬ ‫ســناریوی پی ـش رو‪ ،‬تولیــد ناخالــص ملــی حــوزه یــورو در حالــت اول (یــک‬ ‫مــوج همه گیــری) ‪۹.۱‬درصــد و در ســناریوی دوم ‪۱۱.۵‬درصــد ســقوط‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬ایــن اعــداد بــرای امریــکا به ترتیــب ‪ ۷.۳‬و ‪ ،۸.۵‬بــرای چیــن‬ ‫‪ ۲.۶‬و ‪ ۳.۷‬و بــرای ژاپــن ‪ ۶‬و ‪ ۷.۳‬خواهــد بــود‪ .‬در ســناریوی اول‪ ،‬بدهــی ملــی‬ ‫حــوزه یــورو موســوم بــه بدهــی ماســتریخت بــه ‪۱۰۰‬درصــد تولیــد ناخالــص‬ ‫ملــی می رســد و در ســناریوی دوم بــه ‪۱۱۲‬درصــد‪ .‬بنابراین گــزارش؛ در‬ ‫حــوزه یــورو بیشــترین صدمــه را بخــش خدمــات دیــده و مصــرف افــراد‬ ‫به میــزان ‪۹.۱‬درصــد کــم شــده اســت‪ .‬باتوجه به اینکــه اکنــون و در پایــان‬ ‫فصــل تابســتان‪ ،‬هنــوز راه حلــی بــرای کنتــرل «کوویــد‪ »-۱۹‬پیــدا نشــده‬ ‫اســت‪ ،‬جهــان به احتمال زیــاد به ســمت مــوج دوم همه گیــری و درنتیجــه‪،‬‬ ‫ســناریوی دوم حرکــت می کنــد؛ دران صــورت‪ ،‬رشــد (کاهــش) تولیــد ناخالص‬ ‫ملــی در حوزه هــای اقتصــادی دنیــا به این شــرح خواهــد بــود‪ :‬جهــان‬ ‫‪۱۱‬رصــد‪ ،‬گــروه بیســت ‪۱۰.۲‬درصــد‪ ،‬ســازمان همــکاری اقتصــادی و توســعه‬ ‫‪۱۳.۱‬درصــد‪ ،‬امریــکا ‪۱۲.۳‬درصــد‪ ،‬حــوزه یــورو ‪۱۵.۱‬درصــد و ژاپــن ‪۸.۴‬درصد‪.‬‬ ‫بــا همه گیــری بیمــاری کرونــا‪ ،‬تجــارت جهانــی به شــدت کنــد شــده اســت‪.‬‬ ‫میــزان خدمــات و کاالی مبادله شــده در جهــان ‪۳.۷۵‬درصــد در س ـه ماهه اول‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬کاهــش داشــته اســت‪ .‬در مــاه اوریــل (اردیبهشــت ماه) حمل ونقــل‬ ‫هوایــی (مســافر) ‪۹۸‬درصــد و حمــل بــار (هوایــی) ‪۳۰‬درصــد کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫ســفارش صــادرات بــه کمترین میــزان خــود از زمــان ثبــت امــار رســیده و این‬ ‫کاهــش بیشــتر در اتحادیــه اروپــا و در بازارهــای درحال ظهــور ماننــد اندونــزی‬ ‫و هنــد لمــس شــده اســت‪ .‬در انگلیــس شــش درصد و در امریــکا حــدود‬ ‫‪۱۰‬درصــد به میــزان بیــکاری اضافــه شــده اســت‪ .‬این رقــم بــرای ســازمان‬ ‫همــکاری اقتصــادی و توســعه ‪۴.۵‬درصد اســت‪ .‬ســازمان همکاری اقتصــادی و‬ ‫توســعه معتقــد اســت کــه یکــی از اثــرات طوالنی مــدت بحــران کرونــا‪ ،‬کاهش‬ ‫ســرمایه گذاری خواهــد بــود‪ .‬به گفتــه کارشناســان ایــن ســازمان؛ نــه درزمینــه‬ ‫کنتــرل کرونــا می تــوان پیش بینــی کــرد و نــه بــرای خــروج از بحــران‬ ‫اقتصــادی ان اســتراتژی روشــنی وجــود دارد‪.‬‬ ‫صنعت گردشگری و رکود‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در دنیــای کنونــی‪ ،‬گردشــگری به عنــوان یــک صنعــت فراگیــر و درامــدزا‪ ،‬در ســطح‬ ‫هــدف هــر کشوری ســت و رشــد و شــکوفایی ان در اقتصــاد هــر جامعــه نقــش ارزنــده ای‬ ‫بــازی می کنــد‪ .‬در کشــور عزیــز مــا نیــز در گذشــته ایــن حرفــه‪ ،‬جــزو پردرامدتریــن‬ ‫و اشــتغال زاترین حوزه هــا به حســاب می امــد؛ تاجایی کــه براســاس بســیاری از‬ ‫امارهــای ارائه شــده‪ ،‬حــدود ‪13‬درصــد جمعیــت کشــور مــا از ایــن راه زندگانــی کــرده و‬ ‫روزگار مناســبی را ســپری می کردنــد‪ .‬در کالن شــهرها به خصــوص تهــران‪ ،‬صدهــا دفتــر‬ ‫و دســتک‪ ،‬کار گردشــگری یــا توریســم را عهــده دار بوده انــد‪ .‬متاســفانه تحریم هــای‬ ‫زورمــداران و حضــور پررنــگ کرونــا در کشــور‪ ،‬به مــوازات ایجــاد رکــود جدی در مشــاغل‬ ‫عمومــی‪ ،‬ایــن حرفــه یــا صنعــت را نیــز به شــدت متاثــر کــرده؛ تاجایی کــه علیرضــا‬ ‫مونســان؛ وزیــر میــراث فرهنگــی به ســخن امــده و دربــاره ورشکســتگی قریب الوقــوع‬ ‫ان‪ ،‬هشــدار داده اســت‪ .‬چــه نیکــو گفتــه اســت اقــای وزیــر؛ امــا بــرای عالج ایــن معضل‬ ‫چــه تدبیــری اندیشــیده شــده اســت؟ و اصــوالً قبــل از حضــور ایــن ویــروس منحــوس‬ ‫کــه صنعــت گردشــگری روزهــای ناخوشــی را ســپری می کــرد و همــه روزه شــمار‬ ‫زیــادی از شــاغلین در ایــن صنعــت‪ ،‬از کار بیــکار می شــدند‪ ،‬چــرا بــه فکــر چاره اندیشــی‬ ‫نبودیــم؟ اگــر به واســطه مشــکالت مــادی مــردم و افزایــش بی رویــه نــرخ ارزهــا‪ ،‬ایــن‬ ‫صنعــت‪ ،‬روزهــای ناخــوش خــود را می گذرانــد‪ ،‬بــه چــه علــت مســئولین و وزیــر میــراث‬ ‫فرهنگــی اهتمــام بیشــتری بــرای عــدم تعطیلــی ان‪ ،‬مبــذول نکردنــد؟ اینجــا پرســش‬ ‫اصلــی پیرامــون پیشــگیری از وقــوع ایــن ورشکستگی ســت کــه درنتیجــه نظــام خانواده‬ ‫کارکنــان رســمی و غیررســمی‪ ،‬هماهنــگ بــا گردشــگری‪ ،‬از هــم پاشــیده شــده و ادارات‬ ‫کار و رســیدگی بــه امــور تامیــن اجتماعــی‪ ،‬هم ـه روزه مشــغول رســیدگی بــه نحــوه‬ ‫اخــراج و شــمار زیــاد بیکارشــده های ایــن صنعــت هســتند‪ .‬به یقیــن‪ ،‬می شــد حــاال‬ ‫کــه ســفرهای خارجــی از بیــن رفتــه یــا حداقــل کــم شــده اســت‪ ،‬ایــران اســامی مــا با‬ ‫دش ـت های ســبز و پهنــاور ان و باان همــه جاذبه هــای گردشــگری و حتــی مکان هــای‬ ‫بکــر و دسـت نخورده‪ ،‬درصــورت توجــه بــه ان و برنامه ریــزی دقیــق‪ ،‬بــه صنعتــی پویــا و‬ ‫فعــال تبدیــل شــود‪ .‬کشــور بــزرگ مــا کــه به لطــف پــروردگار یکتــا منطقـه ای مناســب‬ ‫و بــا اب وهــوای متعــادل و دارای چهــار فصــل اســت‪ ،‬ان قــدر جاذبــه دارد کــه فقــط‬ ‫توجــه بــه ان می توانــد موجــب شناســاندن کشــور بــه خارجی هــا و جابه جایــی مســافر‬ ‫داخلــی در لبــاس توریســت شــود‪ ،‬باعنایت به اینکــه در هــر فصــل از ســال‪ ،‬می تــوان‬ ‫در گوشـه ای از کشــور‪ ،‬فصــل دیگــری را دیــد و تجربــه کــرد‪ ،‬ایــن تنــوع فصــول نیــز در‬ ‫رونــق گردشــگری می توانــد نقــش مهمــی ایفــاء کنــد‪ .‬وقتــی در تابســتان در خوزســتان‬ ‫گرمــای ‪50‬درجــه را شــاهد هســتیم کــه بــا رطوبــت موجــود در ان‪ ،‬حتــی تنفــس هم با‬ ‫اشــکال روبه روســت‪ ،‬در همان زمــان در چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬در ارتفاعــات و ییالقــات‬ ‫ان‪ ،‬مثــل کوهرنــگ‪ ،‬حتــی می تــوان بــرف را مشــاهده کــرد یــا در فصــل زمســتان‪،‬‬ ‫زمانی کــه در همــدان و کردســتان‪ ،‬بــرف و ســرما و یخبنــدان اســت‪ ،‬در بندرعبــاس‬ ‫می تــوان هــوای بهــاری را دیــد و از ان لــذت بــرد‪ .‬اینجاســت کــه بایــد بپذیریــم؛ خداوند‬ ‫متعــال‪ ،‬انــواع مواهــب را بــرای مــردم مــا ارزانــی داشــته کــه اگــر بــرای ان برنامه ریــزی‬ ‫شــود‪ ،‬شــکوفایی همه جانبـه ای را در کشــور شــاهد و ناظــر خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫«مصطفی ادیب» ؛ نخست وزیر جدید لبنان‬ ‫شــبکه «المیادیــن» اعــام کــرد کــه مصطفــی ادیــب بــا کســب ‪ ۷۳‬رای‪ ،‬به ســمت‬ ‫نخســت وزیری لبنــان انتخــاب و مامــور تشــکیل دولــت جدیــد در ایــن کشــور‬ ‫شــد‪ .‬میشــل عــون؛ رئیس جمهــوری لبنــان‪ ،‬وی را مامــور تشــکیل کابینــه کــرد‪.‬‬ ‫به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ شــبکه الجزیــره نیــز به نقــل از خبرنــگار‬ ‫خــود گــزارش داد‪« :‬بــا پایــان مشــورت نماینــدگان‪ ۹۰ ،‬نماینــده مصطفــی ادیــب را‬ ‫بــه نخس ـت وزیری لبنــان برگزیدنــد»‪.‬‬ ‫احتمال مسدودشدن همه پلتفرم های خارجی‬ ‫یــک پژوهشــگر حــوزه رســانه بــا انتقــاد از طــرح ســاماندهی پیام رســان های اجتماعی‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬دراین طــرح‪ ،‬همــه رســانه های اجتماعــی بایــد در ایــران به ثبــت‬ ‫برســند؛ درحالی کــه باتوجه بــه وضعیــت تحریم هــا و اینکــه عمــده پلتفرم هــا‬ ‫متعلــق بــه شــرکت های امریکایــی بــوده‪ ،‬عمـ ً‬ ‫ا همــه ایــن پلتفرم هــا بعــد از دومــاه‬ ‫از تصویــب احتمالــی ایــن طــرح‪ ،‬غیرمجــاز بــوده و مســدود خواهنــد شــد»‪ .‬به گزارش‬ ‫ایســنا؛ ســید محمدرضــا اصنافــی بابیان اینکــه طــرح ســاماندهی پیام رســان های‬ ‫اجتماعــی کــه به تازگــی در مجلــس اعــام وصول شــده را بایــد به عنــوان بخشــی از‬ ‫یــک پــازل بزرگ تــر دیــد‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن پــازل گام بـه گام درحال کم کــردن اختیــارات‬ ‫دولــت در حــوزه سایبری ســت و مدیریــت فضــای کشــور را روزبـه روز از فضــای رقابت‬ ‫اقتصــادی دورتــر و بــه انحصــار امنیتــی نزدیک تــر می کنــد»‪.‬‬ ‫ برابری نرخ سموم و کودهای شیمیایی‬ ‫افزایش پنج‬ ‫ِ‬ ‫مشــاور نظــام صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی کشــور ضمــن انتقــاد از افزایــش‬ ‫ســه تــا پنج برابــری نرخ هــای مصــوب ســموم و کودهــای شــیمیایی دراســتانه اغاز‬ ‫فصــل زراعــی‪ ،‬گفــت‪« :‬این اقــدام دولــت‪ ،‬شــوک بزرگــی بــه جامعــه کشــاورزی‬ ‫بــود»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ ســید جعفــر حســینی افــزود‪« :‬شــورای اقتصــاد در مصوبــه‬ ‫اخیــر خــود‪ ،‬قیمت هــای بسیارســنگینی بــرای کودهــای شــیمیایی درنظــر‬ ‫گرفتــه کــه ای ـن کار دراســتانه اغــاز فصــل زراعــی جدیــد‪ ،‬شــوک بزرگــی بــرای‬ ‫تولیدکننــدگان و تولیــد کشــور اســت»‪.‬‬ ‫اجرای مرحله اول طرح عملیاتی مقابله با زمین خواری‬ ‫رئیــس پلیــس امنیــت اقتصــادی ناجــا‪ ،‬از اجــرای مرحلــه اول طــرح عملیاتــی و‬ ‫سرتاســری پیشــگیری و مقابلــه بــا زمین خــواری و کشــف و ازادســازی یک هــزار و‬ ‫‪۱۳۸‬هکتــار از اراضــی ملــی در کشــور خبــر داد‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ ســردار محمدرضا‬ ‫مقیمــی افــزود‪« :‬به منظــور پیشــگیری و مقابلــه بــا زمین خــواری‪ ،‬طــرح عملیاتــی‬ ‫پیشــگیری و مقابلــه بــا ایــن پدیــده شــوم به مــدت ســه روز در سراســر کشــور‬ ‫به مرحلــه اجــرا درامــد‪ .‬کاراگاهــان پلیــس امنیــت اقتصــادی بــا رصــد و اشــرافیت‬ ‫اطالعاتــی افــرادی را کــه به صــورت غیرمجــاز اراضــی ملــی و جنگلــی را تصــرف‬ ‫کــرده بودنــد‪ ،‬شناســایی و ‪ ۳۵۴‬متهــم را دســتگیر کردنــد»‪.‬‬ ‫تسهیل واردات کاالهای اساسی‬ ‫محمدرضــا کالمــی گفــت‪« :‬باتوجه بــه رفــع مشــکالت مرتبــط بــا صــادرات غیرنفتی‬ ‫و تــاش دســتگاه های مســئول بــرای تامیــن ارز کاالهــای اساســی‪ ،‬رونــد تامیــن ارز‬ ‫نســبت بــه دومــاه اول ســال بهتــر شــده اســت»‪ .‬به گــزارش انــا؛ سرپرســت معاونــت‬ ‫بازرگانــی داخلــی وزارت صمــت از ممنوعیــت ترخیــص و توزیــع نهــاده دامــی بــدون‬ ‫مجــوز وزارت جهــاد نیــز خبــر داد و گفــت‪« :‬بــا تصمیمــات ســتاد هماهنگــی‬ ‫اقتصــادی دولــت؛ واردات کاالهــای اساســی ســرعت گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫ابالغ پروتکل بهداشتی جدید در پروازهای داخلی‬ ‫درحالی کــه اردیبهشــت ماه امســال وزیــر راه بــر الــزام ایرالین هــا بــرای اســتفاده‬ ‫‪۶۰‬درصــدی از ظرفیــت هواپیمــا تاکیــد کــرده بــود‪ ،‬معــاون وزیــر راه از ابــاغ پروتــکل‬ ‫بهداشــتی جدیــد مقابلــه بــا ویــروس کرونــا در پروازهــای داخلــی خبــر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫تســنیم؛ شــهرام ادم نــژاد گفت‪« :‬براســاس پروتــکل بهداشــتی جدید؛ افزایــش ظرفیت‬ ‫پذیــرش مســافر داخــل هواپیمــا به شــرط خالی مانــدن دو ردیــف صندلــی انتهایــی‬ ‫هواپیمــا‪ ،‬اســتفاده از ماســک توســط مســافران طــی ســفر و روش ـن بودن سیســتم‬ ‫تهویــه هواپیمــا بــر روی زمیــن بالمانــع اســت‪ .‬مقــرر شــده کــه به منظــور پایــش‬ ‫کیفیــت هــوای کابیــن‪ ،‬به صــورت دوره ای نماینــدگان وزارت بهداشــت اقــدام بــه‬ ‫نمونه بــرداری از هــوای داخــل کابیــن کننــد‪ .‬ضدعفونی کــردن و اســتفاده از ماســک‬ ‫و فاصله گــذاری اجتماعــی در کلیــه گلوگاه هــا در ترمینال هــا و نیــز اتوبوس هــای‬ ‫انتقــال مســافرین کمافی الســابق توســط کلیــه مســافران‪ ،‬کارکنــان و مســتقبالن‬ ‫الزامی ســت و بنــا بــه مجــازات درنظرگرفته شــده؛ بــا متخلفیــن برخــورد خواهد شــد»‪.‬‬ ‫تشکیل کارگروه ویژه زعفران‬ ‫در سازمان توسعه تجارت ایران‬ ‫رئیـس کل ســازمان توســعه تجــارت ایــران‪ ،‬از تشــکیل کارگــروه ویــژه ایــن محصــول‬ ‫کشــاورزی دراین ســازمان خبــر داد‪ .‬به گــزارش ســازمان توســعه تجــارت ایــران؛ حمیــد‬ ‫زادبــوم بابیان اینکــه زعفــران شناســنامه صــادرات نــاب ایــران اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ســازمان‬ ‫توســعه تجــارت ایــران از ســال ‪ 1280‬در قالــب پرداخــت جوایز و مشــوق های صــادرات‪،‬‬ ‫حمایــت از توســعه صــادرات زعفــران بــا ارزش افــزوده بــاال را در اولویــت برنامه هــای خود‬ ‫دارد‪ .‬ســازمان توســعه تجــارت ایــران بــا همــکاری شــورای ملی زعفــران و دســتگاه های‬ ‫ذی ربــط‪ ،‬از ســال ‪ ۱۳۸۷‬مصوبــات متعددی به دولت پیشــنهاد داده و براســاس مصوبات‬ ‫ابالغــی و امکانــات و منابــع بودجــه دردســترس بــه ارزش افرینی صــادرات زعفران کمک‬ ‫کــرده؛ لــذا می تــوان مجــددا ً بــا یک صدایــی بخــش خصوصــی در قالــب شــورای ملــی‬ ‫زعفــران ایــران‪ ،‬جایــگاه ایــن محصــول را در ســطح جهانــی ارتقــاء دهیم»‪.‬‬ صفحه 2 ‫نقد‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2058‬‬ ‫مروری بر اخرین ساخته َگوین اُکان ِر‬ ‫سرپرست واحد روان شناسی «محک» تشریح کرد؛‬ ‫«راه بازگشت»؛ فیلمی به شدت واقع گرایانه‬ ‫* فرزاد جمشیددانایی‬ ‫ارائه خدمات روان شناسی تا سخت ترین مراحل‬ ‫‪F.Angelo1993@Yahoo.Com‬‬ ‫کایــل ارانگو؛ نویســنده پایگاه تحلیلــی گفت وگوی ورزشی‪،‬ســینمایی‪،‬‬ ‫در ســطور پیــش رو‪ ،‬نگاهــی اجمالــی بــه فیلــم ســینمایی «راه‬ ‫ـرد اینگِلســبی و َگویــن اُکانِــر و به کارگردانــی‬ ‫بازگشــت» نوشــته بـ َ‬ ‫َگویــن اُکانِــر و بــا بــازی بِــن اَفلــک‪ ،‬ال َمدریــگال‪َ ،‬جنینــا گاوانــکار‪،‬‬ ‫مایـکِال واتکینــز و ب َِرنـدِن ویلســون انداختــه کــه محصــول ‪2020‬‬ ‫اســتودیو «بــرادران وارنــر» اســت و در زمــان اکــران اینترنتــی‬ ‫به علــت تعطیلــی ســینماها در کشــورهای ایــاالت متحــده امریــکا‬ ‫و کانــادا پیــرو شــیوع ویــروس کرونــا در ســطح جهــان در مــارس‬ ‫ســال ‪ ،2020‬بــا نظــرات مثبــت اکثــر منتقــدان مواجــه شــد‪ .‬اُکان ِر؛‬ ‫یکــی از نادیده گرفته شــده ترین و کم ارزش قائل شــده ترین‬ ‫کارگردان هــای مشــغول به کار حــال حاضــر اســت‪ .‬او همــواره‬ ‫تمرکــزش را معطــوف بــه ســاخت اثــاری فاخــر هماننــد «معجزه»‬ ‫و «جنگجــو» می کنــد کــه ازنظــر بســیاری؛ در زمــره فیلم هــای‬ ‫کالســیک ورزشــی جــای می گیرنــد‪ .‬اکنــون‪ ،‬پــس از مشــارکت‬ ‫پیشــین ان هــا در «حســابدار»‪ ،‬دوبــاره بــا بِــن اَفلِــک در فیلمــی‬ ‫جدیــد به نــام «راه بازگشــت» همــکاری می کنــد‪ .‬ایــا ایــن فیلــم‬ ‫درنهایــت فیلمــی خواهــد شــد کــه راه خــودش را به افــکار عمومی‬ ‫بیابــد و َگویــن اُکانِــر را اسم ورسـم دار کنــد؟ چنیــن احتمالــی کــم‬ ‫اســت؛ امــا بدین معنــا نیســت کــه فیل ـ ِم بَدی ســت‪ .‬درحقیقــت‪،‬‬ ‫قضیــه به طورکامــل برعکــس اســت‪« .‬راه بازگشــت» ازنظرگاهــی‬ ‫شــکوهمند بــه شــیوه تعامــل ادمــی بــا غــم و انــدوه و قدم هــای‬ ‫الزم بــرای برگشــت بــه شــرایط عــادی زندگــی می نگــرد‪« .‬راه‬ ‫بازگشــت» دربــاره َجــک کانینگهــام بــا بــازی بِــن اَفلِــک؛ کارگــری‬ ‫ساختمانی ســت کــه ســابق براین‪ ،‬ســتاره مســابقات بســکتبال در‬ ‫ـل تحصیل او‬ ‫ـتان محـ ِ‬ ‫مقطــع دبیرســتان بــوده‪ .‬هنگامی کــه دبیرسـ ِ‬ ‫بــه وی پیشــنهاد می دهــد مربــی تــازه تیــم بســکتبال ان ها شــود‪،‬‬ ‫َجــک بــا اکــراه می پذیــرد‪ .‬حــاال‪ ،‬او بایــد راهــی پیــدا کنــد تــا تیــم‬ ‫تحقیرشــده اش را بــه روزهــای اوجــش برگردانــد؛ همچنان کــه بــا‬ ‫مشــکالت شــخصی زندگــی خــودش‪ ،‬جدایــی و اعتیــاد بــه الــکل‬ ‫درگیــر اســت‪ .‬بلــه مــا پیش تــر شــاهد ایــن قِســم از روایت هــا‬ ‫بوده ایــم‪ .‬شــخصی کــه از اعتیــاد بــه الــکل رنــج می بــرد‪ ،‬از‬ ‫فعالیت هــای ورزشــی به مثابــه نقابــی بــرای پوشــاندن انچــه‬ ‫واقعــاً در زندگــی او درجریــان اســت‪ ،‬اســتفاده می کنــد؛ ایــن‬ ‫روایــت هــم این گونــه اســت و تنهــا به شــکل موثرتــری روایــت‬ ‫شــده اســت‪ .‬مــا بــا َجــک دراین فیلــم همــدردی می کنیــم؛ در‬ ‫درحال تقــا بــرای رفــع مشــکالتش اســت‪.‬‬ ‫جایــگاه مردی کــه‬ ‫ِ‬ ‫او یــک خــاف کار ســابق یــا یــک مفت خــو ِر ولگــرد نیســت‪ .‬او‬ ‫یــک مــرد معمولی ســت کــه از فقدانــی عظیــم رنــج می بــرد و‬ ‫از الــکل بــرای پنهان کــردن ایــن درد اســتفاده می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫واقعیتی ســت کــه هــرروزه‪ ،‬افــراد بســیاری بــا ان دس ـت وپنجه‬ ‫نــرم می کننــد و شُ تری ســت کــه ممکــن اســت جلــوی د ِر‬ ‫هــر خانــه ای بخوابــد‪ .‬همــه مــا کســی را می شناســیم کــه‬ ‫عالقــه کمــی بیش ازحــد بــه شُ ــرب خَ مــر دارد و مــا ارزو‬ ‫می کنیــم بتوانیــم حرفــی بزنیــم کــه او را بــه راه راســت‬ ‫هدایــت کنــد و تمــام ایــن مشــکالت‪ ،‬در چشــم برهم زدنی از‬ ‫بیــن بــرود‪ .‬هرچنــد‪ ،‬ایــن کل قضیــه نیســت و ان هــا همیشــه‬ ‫می تواننــد بــه نقطــه ســر خــط برگردنــد‪ .‬انچــه دراین فیلــم‬ ‫بیــش از دیگــر مســائل موردتوجــه اســت‪ ،‬غــم و انــدوه اســت‪.‬‬ ‫شــیوه ازســرگذراندن یــک فقــدان وقتــی بــرای نزدیــکان مــا‬ ‫اتفــاق می افتــد‪ ،‬فرایندی ســت کــه بــرای هــر نفــر به شــکل‬ ‫متفاوتــی رخ می دهــد‪ .‬برخــی قادرنــد کــه بــه نیمــه پُــر لیــوان‬ ‫نــگاه و روبه جلــو حرکــت کننــد؛ درصورتی کــه بقیــه‪ ،‬بــا ان‬ ‫شاخ به شــاخ می شــوند و در تلــه افســردگی گرفتــار می اینــد‪.‬‬ ‫بعضــی می کوشــند درد را بــا چیــزی دیگــر پنهــان کننــد و‬ ‫ایــن اغلــب‪ ،‬به معنــای شُ ــرب خَ مــر اســت‪َ .‬گویــن اُکانِــر‪ ،‬ایــن‬ ‫موقعیــت را در «راه بازگشــت» به خوبــی مدیریــت می کنــد؛‬ ‫چنانکــه تقریبــاً اینــه وار نشــان می دهــد انچــه َجــک از ســر‬ ‫درحال روایــت یــک داســتان دربــاره فقــدان‪،‬‬ ‫می گذرانــد‪ .‬او‬ ‫ِ‬ ‫هردوشــکل روایــت‪،‬‬ ‫در لفافــه یــک فیلــم ورزشی ســت و در‬ ‫ِ‬ ‫موفــق عمــل می کنــد‪ .‬وجهــه ورزشــی فیلــم‪ ،‬تماشایی ســت‪.‬‬ ‫مــن‪ ،‬تجربــه بــازی در مســابقات بســکتبال در مقطــع دبیرســتان‬ ‫را دارم و مشــاهده تمــام رفت وبرگشــت های موجــود‬ ‫دراین فیلــم‪ ،‬بــرای مــن خیلــی اشــنا می نمــود‪ .‬اُکانِــر‪ ،‬وادارتــان‬ ‫می کنــد شــما بــرای تشــویق ایــن تیــم در زمــان ریباندهــا‬ ‫و موفقیت هایشــان از روی صندلی هایتــان بلنــد شــوید؛‬ ‫به طوری کــه دســتاوردش‪ ،‬فریادهــای تحســین امیز ازســوی‬ ‫تماشــاگران اســت‪ .‬ســاخت اثــار ورزشــی درای ـن روزگار‪ ،‬دشــوار‬ ‫اســت و مــا‪ ،‬نمونه هــای مشــابه فــراوان از ان هــا دیده ایــم؛ پــس‬ ‫هیــچ شــگفتی نمی افرینــد؛ امــا طوری کــه ایــن فیلــم پیــش‬ ‫مـی رود؛ واقعـاً ممکــن اســت شــما را شــگفت زده کنــد‪ .‬بــا ِر اثــر‬ ‫روی شــانه های یک نفــر اســت و بــدون یــک ایفــای نقــش‬ ‫مقتدرانــه‪ ،‬می توانســت فیلمــی یکنواخــت و حوصله ســربر‬ ‫باشــد‪ .‬البتــه‪ ،‬هیچ جــای نگرانــی بــا وجــود ب ِــن اَفل ِــک در‬ ‫مقــام بازیگــر نقــش اصلــی نیســت‪ .‬ب ِــن‪ ،‬انــرژی دراین نقــش‬ ‫می گــذارد کــه می توانــد بهتریــن نقش افرینــی اش تابه امــروز‬ ‫نــام بگیــرد‪ .‬او شوروشــوقی مثال زدنــی دارد کــه الزمــه یــک‬ ‫مربــی بــرای سروشــکل دهی بــه تیمــش اســت کــه مــا را بــه‬ ‫ســردادن غریــو شــادی علی رغــم نقایــص او وامــی دارد‪ .‬مــا‬ ‫می خواهیــم بــه وی روی خــوش نشــان دهیــم و وقتــی او گنــد‬ ‫می زنــد‪ ،‬می خواهیــم تــا او را ببخشــیم‪ .‬همچنیــن‪ ،‬انچــه ب ِــن‬ ‫انجــام می دهــد‪ ،‬برعهده گرفتــن مســئولیت بخــش دراماتیــک‬ ‫موردنیــاز اثــر اســت‪ .‬ایــن فیلــم بــرای بِــن‪ ،‬یــک مســئله خیلــی‬ ‫شخصی ســت در جایــگاه مردی کــه از همســرش جــدا شــده و از‬ ‫اعتیــاد بــه الــکل‪ ،‬در رنــج اســت‪ .‬او دررابطه بــا کشــمکش هایش‬ ‫واقعـاً صادقانــه عمــل می کنــد و تمــام ان را دراین فیلــم مـی اورد‬ ‫و به نمایــش می گــذارد‪ .‬بــا هــر جرعــه کــه می نوشــد و هــر‬ ‫بطــری ابجــو کــه برم ـی دارد‪ ،‬شــما ســرتان را تــکان می دهیــد‬ ‫به امی ِد اینکــه اخرین بــارش باشــد‪ .‬مشــاهده می کنیــد‬ ‫کــه ایــن کار را بــرای تفریــح انجــام نمی دهــد؛ این طــوری‬ ‫می کنــد چــون فکــر می کنــد مجبــور اســت و یــک درخواســت‬ ‫کمــک بــرای پایــان دادن بــه این وضــع ازســوی خــودش‬ ‫اســت‪ .‬هیچ کــس هرگــز بــه او گوشــزد نمی کنــد کــه مشــکل‬ ‫دارد؛ او تک وتنهــا از تمــام فرازهــا و فرودهــا می گــذرد‪ .‬ب ِــن‪،‬‬ ‫هم زمــان‪ ،‬دوست داشــتنی و مایــه دل شکستگی ســت و ایــن‬ ‫نقــش‪ ،‬ســزاوار توجه هنــگام فرارســیدن فصــل جوایز اســت‪« .‬راه‬ ‫بازگشــت» فیلمی ســت کــه نمی شــود ان را دوســت نداشــت‪.‬‬ ‫می توانیــد تماشــایش کنیــد و از جنبــه ورزشــی ان لــذت‬ ‫ببریــد و همین طــور‪ ،‬می توانیــد بــا مشــکالتی کــه َجــک بــا‬ ‫ان دس ـت وپنجه نــرم می کنــد‪ ،‬ارتبــاط برقــرار کنیــد و ببینیــد‬ ‫ســفرش‪ ،‬او را بــه کجــا می بــرد‪ .‬توانایی هــای َگویــن اُکان ِــر و‬ ‫بِــن اَفلِــک در ایــن اثــر درح ِد اعلــی بــه منصــه ظهــور می رســد‬ ‫و نتیجــه‪ ،‬محصولی ســت کــه چشــمان را خیــره می کنــد‪ .‬ایــا‬ ‫ایــن فیلــم در لحظاتــی دچــار افــت می شــود؟ البتــه‪ ،‬اشــکاالت‬ ‫خــاص خــودش را دارد؛ ولــی ان قــدری نیســت کــه فیلــم را‬ ‫بــه زمیــن بزنــد‪« .‬راه بازگشــت» ایــن پیــام را بــه مخاطــب‬ ‫می رســاند کــه حتــی در دشــوارترین لحظــاتِ زندگــی‪ ،‬همیشــه‪،‬‬ ‫راهــی بــرای برون رفــت از تنگناهــا و راهــی بــرای بازگشــت بــه‬ ‫مســیر خوشــبختی وجــود دارد‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫نگاه اصالح گرایانه به محتوای قرنطینه‬ ‫قرنطینه اری یا نه؟!‬ ‫*مهرداد ناظری ‪ mehrdad_nazery@yahoo.com‬مــردم جهــان این روزهــا در شــرایط بسیارســختی بســر می برنــد‪ .‬در اکثــر نقــاط جهــان‬ ‫قرنطینه هــای اجبــاری همچنــان تنهــا راهــکار مقابلــه بــا «کوویــد‪ »19-‬اعــام شــده اســت‪ .‬گویــا اینــک دو چیــز در برابــر هــم قــرار گرفته انــد؛ ازیک ســو‪،‬‬ ‫قرنطینــه و ازســویی‪ ،‬طــرح دسترســی بــه واکس ـن ها‪ .‬شــواهد حاکی ازان اس ـت که همچنــان قرنطینــه بــر واکســن غلبــه داشــته و امیــدی بــه تولیــد‬ ‫واکســنی کــه بتــوان براســاس ان؛ بیمــاری کرونــا را کنتــرل کــرد‪ ،‬وجــود نــدارد‪ .‬حــال‪ ،‬بحــث اصلــی این اس ـت که قرنطینــه را تــا کجــا و به چه شــکل‬ ‫می تــوان ادامــه داد؟‬ ‫تجربــه تاریخــی این اقــدام نشــان می دهــد کــه در عدم امــکان ایجــاد شــرایط رفاهــی مناســب‪ ،‬قرنطینــه داد‪ .‬براین مبنــا؛ پیشــنهاد می شــود جهــت ایجــاد‬ ‫بســیاری ازمواقع قرنطینه کردن هــا‪ ،‬نتایــج مطلوبــی را در جهــان بــه یــک اردوگاه کار اجبــاری بــرای افــراد تغییــرات و اصالحــات در نــوع نــگاه بــه قرنطینــه‪ ،‬بــه‬ ‫به همــراه نداشــته و عمــ ً‬ ‫ا در کنتــرل بیماری هــا مبــدل ســاخته اســت؛ به طوری کــه ان هــا فکــر مــوارد زیــر توجــه شــود‪:‬‬ ‫موفــق نبــوده اســت؛ مث ـ ً‬ ‫ا قرنطینــه بــروز «طاعــون می کننــد وقتــی صبــح از خــواب بیــدار می شــوند‪ ،‬الــف‪ .‬باتوجه به اینکــه پیش بینــی می شــود مــدارس و‬ ‫خیارکــی» در شــهر ونیــز ایتالیــا در ســال ‪ 1348‬مثــل یــک زندانــی بایــد ســر ســاعت‪ ،‬کارهایــی دانشــگاه ها همچنــان به شــکل مجــازی و غیرحضــوری‬ ‫عمــ ً‬ ‫ا نتوانســت جــان انســان ها را نجــات دهــد را انجــام دهنــد و امــکان انتخاب هــای گســترده کارشــان را ادامــه دهنــد‪ ،‬می تــوان این موضــوع را‬ ‫و دران ســال ها بالغ بــر ‪15‬میلیون نفــر؛ یعنــی برایشــان عمـ ً‬ ‫ا وجــود نــدارد‪ .‬نکتــه چهــارم کــه شــاید مدنظــر قــرار داد کــه بخــش اعظمــی از افرادی کــه‬ ‫یک پنجــم جمعیــت سراســر اروپــا جــان خــود را از مهم تریــن دلیــل عدم توفیــق قرنطینــه به حســاب در خانه هــا حضــور دارنــد‪ ،‬کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و‬ ‫دســت دادنــد یــا در قرنطینــه «تــب زرد» ســال ‪ 1793‬ایــد‪ ،‬ایجــاد مشــکالت اقتصــادی و گســترش معضــل جوانــان هســتند‪ .‬باتوجه به اینکــه این گروه هــا‬ ‫فیالدلفیــا عمــ ً‬ ‫ا بیمــاری مهــار نشــد‪ .‬هم اکنــون بیکاری ســت‪ .‬هم اکنــون در جهــان بســیاری از دارای هیجانــات‪ ،‬احساســات و شوروشــوق فــراوان‬ ‫نیــز اعتراضــات و راهپیمایی هایــی کــه در جهــان برندهــا و شــرکت ها و کمپانی هــای معتبــر جهانــی بــرای زندگــی هســتند‪ ،‬دســتور اصلــی مدیریــت‬ ‫درراســتای محدودیت هــا صــورت می گیــرد‪ ،‬بیانگــر اقــدام بــه محدودســازی و تعطیلــی فروشــگاه های قرنطینــه بایــد این گــروه را مدنظــر خــود قــرار دهــد‪.‬‬ ‫ان اســت که طوالنی شــدن ایــن دوران بــرای مــردم زنجیــره ای خــود کرده انــد‪ .‬این اقــدام‪ ،‬باعــث شــاید در اولیــن مرحلــه الزم اســت برنامه هــای‬ ‫بــه یــک معضــل جــدی تبدیــل شــده؛ مثـ ً‬ ‫ا در ایالــت می شــود کــه بــه ســپاه عظیــم بیــکاران در جهــان تلویزیونــی جذاب تــر بــرای این گــروه تهیــه شــود‬ ‫متحــده امریــکا بســیاری از مــردم بــه خیابان هــا افــزوده و عمــ ً‬ ‫ا اســتانداردهای زندگــی انســان ها یــا اینکــه مــدارس و دانشــگاه ها امکاناتــی فراغتــی‬ ‫امدنــد تــا اعــام کننــد محدودیت هــا را دوســت‬ ‫ندارنــد و ایــن رونــد نبایــد ادامــه پیــدا کنــد‪ .‬در المــان‬ ‫باتوجه به اینکــه در کشــوری مثــل ایــران بخــش اعظمــی از جمعیــت در‬ ‫نیــز نمونــه مشــابه چنیــن راهپیمایی هایــی دیــده‬ ‫خانه هــای بــا متراژهــای زیــر ‪50‬مترمربــع زندگــی می کننــد‪ ،‬این موضــوع‬ ‫شــد‪ .‬در صربســتان‪ ،‬هــزاران تظاهرکننــده در خیابــان‬ ‫بــا پلیــس درگیــر شــدند و کار بــه جایــی رســید کــه‬ ‫نشــان می دهــد کــه نبــودن فضــای مناســب نســبت بــه تعــداد اعضــای‬ ‫معترضــان به ســوی پلیــس ســنگ و بطــری پرتــاب‬ ‫خانــوار‪ ،‬خــود یــک مســئله بســیارمهم و جــدی به حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫کردنــد‪ .‬همــه این هــا نشــان می دهــد کــه ایجــاد‬ ‫درواقــع‪ ،‬وقتــی افــراد امــکان هیــچ مانــور و حرکتــی را در خانــه نداشــته‬ ‫محدودیت هــا باتوجه بــه ناتوانــی دولت هــا در بهبــود‬ ‫و مجبــور باشــند کــه از صبــح تــا شــب دراین فضــا درکنارهــم زندگــی‬ ‫شــرایط اقتصــادی اقشــار جامعــه بــا بن بســت و‬ ‫کننــد‪ ،‬طبیعت ـاً بــا مشــکل و مســائلی مواجــه خواهنــد شــد‬ ‫مشــکل مواجــه اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬به دالیلــی می تــوان‬ ‫گفــت قرنطینــه در ایــران و ســایر نقــاط جهــان بــا‬ ‫مشــکالتی مواجــه اســت؛ اول انکــه باتوجه به اینکــه بــا مشــکالت جــدی مواجــه شــود‪ .‬در چنیــن را بــرای گروه هــای هــدف خــود طراحــی کننــد؛‬ ‫در کشــوری مثــل ایــران بخــش اعظمــی از جمعیــت وضعیتــی‪ ،‬عدم تــوان دولت هــا در ایجــاد شــرایط مثــ ً‬ ‫ا می تــوان از بازی هــای دســته جمعی‬ ‫در خانه هــای بــا متراژهــای زیــر ‪50‬مترمربــع زندگــی بهینــه و عدم امــکان تحقــق فرصت هــای اقتصــادی مجــازی بیــن همکالســی های دانش امــوزی راهــی‬ ‫می کننــد‪ ،‬این موضــوع نشــان می دهــد کــه نبــودن و بهــره وری‪ ،‬مانــع از تغییــر وضعیــت زندگــی اقشــار بــرای ســرگرم کردن و ایجــاد نزدیــک و همگرایــی‬ ‫فضــای مناســب نســبت بــه تعــداد اعضــای خانــوار‪ ،‬اســیب پذیر شــده اســت؛ لــذا هرچــه می گــذرد‪ ،‬بیــن دانش امــوزان شــرایط جدیــدی را فراهــم‬ ‫خــود یــک مســئله بســیارمهم و جــدی به حســاب اگرچــه ممکــن اســت عــده قلیلــی همچنــان بــرای کــرد‪ .‬دوم اینکــه کــودکان‪ ،‬جوانــان و نوجوانــان‬ ‫ ازهرزمــان دیگــر بایــد در مســیر رشــد و‬ ‫می ایــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬وقتــی افــراد امــکان هیــچ مانــور حفــظ جــان خــود در قرنطینه هــا باقــی بماننــد؛ بیش‬ ‫ِ‬ ‫و حرکتــی را در خانــه نداشــته و مجبــور باشــند کــه امــا اقشــار اســیب پذیر بیش ازقبــل در کوچــه و توانمندســازی قــرار گیرنــد کــه ازاین لحــاظ توجــه‬ ‫از صبــح تــا شــب دراین فضــا درکنارهــم زندگــی خیابان هــا در جســت وجوی لقمه نانــی خواهنــد بــه خالقیــت‪ ،‬ایجــاد شــرایط خودشــکوفایی و تحقــق‬ ‫کننــد‪ ،‬طبیعتـاً بــا مشــکل و مســائلی مواجــه خواهنــد بــود‪ .‬براســاس شــواهدی کــه نگارنــده ایــن ســطور خواســته های فــردی می توانــد راهگشــا باشــد؛‬ ‫شــد‪ .‬نکتــه دوم اینکــه افزایــش و طوالنی شــدن خــود شــاهد ان بــوده؛ تعــداد کــودکان خیابانــی از لــذا پیشــنهاد می شــود دولــت بخشــی را به عنــوان‬ ‫محدودیت هــا نه تنهــا باعــث تقویــت بنیادهــای ابتــدای قرنطینــه به طــور چشــمگیری افزایــش یافتــه مدیریــت فرهنگــی کــودکان‪ ،‬نوجوانــان و جوانــان در‬ ‫خانــواده نشــده اســت؛ بلکــه درعمــل تعارض هــا و و به رغم اینکــه شــاید مــردم کمتــر از گذشــته بــه عصــر کرونــا ایجــاد کنــد و بــا اســتفاده از تیم هــای‬ ‫تضادهــا را بیــن اعضــای خانواده هــا بیشــتر کــرده؛ ایــن کــودکان کمــک مالــی می کننــد؛ امــا تعــداد تخصصــی‪ ،‬راهبردهایــی را دراین زمینــه پیــاده ســازد‪.‬‬ ‫به طوری کــه امــار خشــونت ورزی علیــه همســران‪ ،‬زیــادی از ان هــا را می تــوان در حاشــیه ها‪ ،‬چهارراه هــا ب‪ .‬باتوجه به اینکــه عــده زیــادی بــا بیــکاری مواجــه‬ ‫کــودک ازاری‪ ،‬شــکنجه دادن و تنبیه کــردن و ســطح شــهرها مشــاهده کــرد‪ .‬باتوجه بــه انچــه خواهنــد شــد‪ ،‬راهبردهای اقتصــادی جایگزین بســیار‬ ‫بیش ازگذشــته به چشــم می خــورد‪ .‬هرچنــد گفتــه شــد؛ به نظــر می رســد کــه ا ِعمــال قرنطینــه بــا کارامــد و موثــر خواهــد بــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬دولت هــا‬ ‫دراین مــورد امــار و مســتندات دقیقــی وجــود نــدارد؛ شــکل و وضعیــت فعلــی‪ ،‬بــا معضــل و بن بس ـت هایی بایــد امــکان مشــاوره های شــغلی و ایجــاد مشــاغل‬ ‫امــا شــواهد و تجربیات زیســته بســیاری از شــهروندان مواجــه خواهــد شــد‪ .‬ازاین منظــر اگــر قــرار اســت جایگزیــن را بــه جامعــه هــدف پیشــنهاد دهنــد‪.‬‬ ‫در جامعــه جهانــی این موضــوع را تائیــد می کنــد‪ .‬همچنــان پیشــگیری از درمــان جلوتــر باشــد‪ ،‬بایــد کرونــا باعــث شــده تــا ســرعت تغییــر شــغل در افــراد‬ ‫نکتــه ســوم اینکــه گســترش فشــارهای روحی‪،‬روانی و اندیشــه و فکرهــای عمیق تــری دراین بــاره انجــام بیشــتر شــود و مــردم ســریع تر از گذشــته شــغل‬ ‫خــود را از دســت بدهنــد؛ امــا ازدســت دادن شــغل‬ ‫نبایــد به معنــای فروپاشــی زندگــی افــراد باشــد؛ لــذا‬ ‫ایجــاد شــغل های مجــازی‪ ،‬توجــه بــه خوداشــتغالی‬ ‫و کارافرینــی؛ به ویــژه ایجــاد مشــاغل اپارتمانــی‬ ‫دراین زمینــه یــک راهــکار اساســی به حســاب‬ ‫می ایــد‪.‬‬ ‫ج‪ .‬یکی دیگــر از موضوعاتــی کــه بایــد بــه ان‬ ‫توجــه کــرد‪ ،‬کنتــرل اســیب ها‪ ،‬خشــونت ورزی و‬ ‫چالش هایی ســت کــه دراثــر ایجــاد قرنطینــه در‬ ‫جامعــه به شــدت روبه تزایــد و افزایــش اســت‪ .‬الزم‬ ‫اســت صداوســیما درراســتای گســترش فرهنــگ‬ ‫مهــرورزی‪ ،‬حرکت هایــی را اغــاز کنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫می تــوان از مــدارس و دانشــگاه ها به عنــوان مراکــزی‬ ‫کــه می تواننــد «بســته های ارتبــاط بــدون خشــونت»‬ ‫را بــه جامعــه ارائــه دهنــد‪ ،‬اســتفاده کــرد‪ .‬دعــوت و‬ ‫تشــویق جامعــه بــه کتاب خوانــی و گســترش‬ ‫فرهنــگ مطالعــه نیــز یکــی از روش هــای مدیریــت‬ ‫خشــم و خشــونت به حســاب می ایــد‪ .‬درحال حاضــر‬ ‫به دلیــل بی حوصلگــی مــردم به خاطــر مشــکالت‬ ‫اقتصــادی و عــدم دریافــت منافــع انــی از مطالعــه‬ ‫و کتــاب‪ ،‬ایــن فرهنــگ در کشــور بســیارضعیف‬ ‫شــده؛ به طوری کــه به رغم اینکــه فرهنــگ ایرانــی‬ ‫یــک فرهنــگ غنــی و ریشــه دار اســت؛ امــا گویــا‬ ‫همه چیــز بــرای مــا روی طاقچــه خانه هــا یــا بــه‬ ‫داخــل قفســه بوفه هــا و کتابخانه هــا محــدود شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن یعنــی بســیاری از مــردم‪ ،‬کتاب هــای‬ ‫زیــادی شــامل دیــوان حافــظ‪ ،‬موالنــا و ســعدی و ‪...‬‬ ‫را دراختیــار دارنــد؛ امــا کمتــر کســی حوصلــه مراجعه‬ ‫بــه ان هــا و اســتفاده عملــی از دســتاوردهای فکــری‬ ‫ایــن مشــاهیر جهانــی را دارد؛ درحالی کــه اگــر‬ ‫قــرار باشــد تغییــری در کشــور درراســتای توســعه‬ ‫ایجــاد شــود‪ ،‬الزم اســت مــردم بــه فرهنــگ خــود‬ ‫بازگشــت کننــد و بــا مطالعــه و شــناخت از مشــاهیر‬ ‫ایرانــی مثــل نظامــی گنجــوی‪ ،‬پرویــن اعتصامــی‪،‬‬ ‫احمــد شــاملو‪ ،‬محمــود دولت ابــادی‪ ،‬بــزرگ علــوی‬ ‫تعالــی خــود و جامعــه بیابنــد‪.‬‬ ‫و ‪ ...‬راهــی به ســوی‬ ‫ِ‬ ‫درپایــان الزم اســت بــر این موضــوع تاکیــد شــود کــه‬ ‫یکــی از اقدامــات مناســب درراســتای تغییــر وضعیــت‬ ‫قرنطینــه‪ ،‬توجــه بــه امــوزش فرهنــگ تاب اوری ســت‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکــه تــاب اوری یکــی از موضوعــات مهــم‬ ‫هــزاره ســوم اســت‪ ،‬امــروز کمتــر بــه ان در جوامــع‬ ‫توجــه می شــود؛ امــا اگــر تــاب اوری در مــردم‬ ‫تقویــت شــود‪ ،‬تــوان خودگردانــی در ان هــا افزایــش‬ ‫می یابــد؛ نیــز احســاس امیــد‪ ،‬خــود را قبول داشــتن‪،‬‬ ‫اعتمادبه نفــس و عزت نفــس نیــز بیشــتر می شــود‪.‬‬ ‫تــاب اوری باعــث می شــود تــا اهــداف بــرای مــردم‬ ‫برجســته شــده و درجهــت ان حرکــت کننــد؛‬ ‫ازهمه مهم تراینکــه مهارت هــای حــل مســئله بــه‬ ‫ان هــا امــوزش داده می شــود‪ .‬درحال حاضــر‪ ،‬در‬ ‫ذهــن بســیاری از نوجوانــان و جوانــان‪ ،‬بحــران کرونــا‬ ‫یــک عالمــت ســوال بــزرگ اســت و ان اینکــه چگونــه‬ ‫می شــود از ان خــارج شــد؟ و ان هــا نتوانســته اند کــه‬ ‫راهــکاری بــرای این موضــوع پیــدا کننــد؛ بهتــر اســت‬ ‫کــه درزمینــه مهارت هــای خودکنترلــی‪ ،‬مهارت هــای‬ ‫میان فــردی‪ ،‬مهارت هــای لذت بــردن از زندگــی و‬ ‫مهــارتِ یافتــن پاســخ های متفــاوت بــه ســوال های‬ ‫اساســی‪ ،‬کار ســامانمندی صــورت گیــرد‪ .‬درمجمــوع‬ ‫بایــد نــه در ماهیــت قرنطینــه؛ بلکــه در محتــوای ان‬ ‫تجدیدنظــر کــرد‪.‬‬ ‫*جامعه شناس و عضو هیئت علمی‬ ‫(ره)‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد یادگار امام‬ ‫«بیزینس مانیتور» گزارش داد؛‬ ‫جمعیت ‪۱۰۳‬میلیونی ایران تا سال ‪۲۰۵۰‬‬ ‫نشــریه تخصصــی «بیزینــس مانیتــور» طــی گزارشــی بــه بررســی جمعیــت‬ ‫ایــران و تحــوالت ان در ســال های اینــده پرداختــه و نوشــته اســت‪ :‬ایــران‪ ،‬یکــی‬ ‫از بزرگ تریــن جمعیت هــای منطقــه خاورمیانــه و شــمال افریقــا را در خــود‬ ‫جــای داده اســت‪ .‬رونــد تغییــرات جمعیتــی ایــن کشــور تــا ســال ‪ 2050‬مطلوب‬ ‫به نظــر می رســد‪ .‬جمعیــت ایــران تــا این ســال همچنــان روبه رشــد خواهــد‬ ‫بــود و نــرخ شهرنشــینی افزایــش خواهــد یافــت؛ امــا جمعیــت افــراد میان ســال‬ ‫بــا ســرعت بیشــتری از جمعیــت جــوان رشــد خواهــد کــرد کــه ایــن‪ ،‬به معنــای‬ ‫پیرشــدن جمعیــت ایــران اســت‪ .‬تــا ســال ‪ 2050‬جمعیــت ایــن کشــور بــه‬ ‫‪103.1‬میلیون نفــر خواهــد رســید‪ .‬در ســال ‪ 2050‬ایــران ازنظــر جمعیتــی در‬ ‫جایــگاه دوم منطقــه پــس از مصــر قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬انتظار مـی رود جمعیت‬ ‫ایــران تــا ســال ‪ 2050‬بالغ بــر ‪19.1‬میلیون نفــر افزایــش یابــد و از ‪84‬میلیون نفــر‬ ‫در ســال ‪ 2020‬بــه ‪103.1‬میلیون نفــر در ســال ‪ 2050‬برســد‪ .‬امیــد بــه زندگــی‬ ‫نیــز از ‪76.9‬ســال در ســال ‪ 2020‬بــه ‪81.9‬ســال در ســال ‪ 2050‬افزایــش‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬ایــران براســاس پیش بینــی بلندمــدت مــا؛ بــا پدیــده پیــری‬ ‫جمعیــت روبــه رو می شــود‪ .‬تــا ســال ‪ 2050‬جمعیــت مقرری بگیــر ایــران؛‬ ‫یعنــی جمعیــت باالی‪65‬ســال بــه ‪20.8‬میلیون نفــر خواهــد رســید کــه‬ ‫معــادل ‪20.2‬درصــد از کل جمعیــت ایــران دراین ســال خواهــد بــود‪ .‬جمعیــت‬ ‫باالی‪65‬ســال ایــران در ســال ‪ 2020‬تنهــا ‪5.5‬میلیون نفــر معــادل ‪6.6‬درصــد از‬ ‫کل جمعیــت ایــن کشــور بــراورد شــده اســت‪ .‬جمعیت افــراد ‪65‬ســاله ایــران در‬ ‫ســال ‪ 2050‬تقریبـاً نزدیــک بــه جمعیــت جوانــان ‪ 20‬تــا ‪39‬ســاله دراین ســال‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬پیش بینــی شــده اســت کــه جمعیــت جوانــان در ســال ‪2050‬‬ ‫بــه ‪27.2‬میلیون نفــر معــادل ‪26.3‬درصــد از کل جمعیــت ایــران دراین ســال‬ ‫برســد‪ .‬جمعیــت جــوان طــی این ســال ها کاهــش فاحشــی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫جوانــان در ســال ‪ 2020‬جمعیــت غالــب را در کشــور تشــکیل می دهنــد و‬ ‫‪34.6‬درصــد (‪29.1‬میلیون نفــر) از کل جمعیــت ایــران را دراین ســال به خــود‬ ‫اختصــاص داده انــد‪ .‬جمعیــت میان ســال ایــران بزرگ تریــن گــروه در جامعــه‬ ‫ایــران خواهــد شــد و بــه ‪31‬میلیون نفــر معــادل ‪30.1‬درصــد از کل جمعیــت تــا‬ ‫ســال ‪ 2050‬افزایــش خواهــد یافــت‪ .‬جمعیــت میان ســال ایــران در ســال ‪2020‬‬ ‫بالغ بــر ‪23.1‬میلیون نفــر معــادل ‪27.5‬درصــد از کل جمعیــت ایــران براورد شــده‬ ‫اســت‪ .‬مــا پیش بینــی می کنیــم کــه بــا کاهــش جمعیــت زیر‪20‬ســال ایــران‪،‬‬ ‫جمعیــت جــوان ایــن کشــور نیــز تدریجــاً روبه کاهــش بگــذارد‪ .‬این مســئله‬ ‫ناشــی از افــت امــار تولــد در ایــران اســت کــه از ‪1.5‬میلیون نفــر در ســال‬ ‫‪ 2020‬بــه ‪1.25‬میلیون نفــر در ســال ‪ 2050‬خواهــد رســید‪ .‬کــودکان بیــن ‪0‬‬ ‫تــا چهارســال بیشــترین کاهــش جمعیــت را طــی ســال های ‪ 2020‬تــا ‪2050‬‬ ‫تجربــه خواهنــد کــرد‪ .‬جمعیــت این گــروه از ‪7.6‬میلیون نفــر در ســال ‪ 2020‬بــه‬ ‫‪6.2‬میلیون نفــر در ســال ‪ 2050‬کاهــش خواهــد یافــت‪ .‬تــا ســال ‪ 2050‬کــودکان‬ ‫بیــن پنــج تــا نه ســال ‪5.9‬درصــد از جمعیــت ایــران را شــامل خواهنــد شــد و‬ ‫بــه ‪6.1‬میلیون نفــر می رســند کــه ایــن کمتــر از جمعیــت ‪6.9‬میلیون نفــری‬ ‫این گــروه در ســال ‪ 2020‬اســت‪ .‬جمعیــت کــودکان ‪ 10‬تــا ‪14‬ســاله نیــز از‬ ‫‪6.2‬میلیون نفــر در ســال ‪ 2020‬بــه ‪5.9‬میلیون نفــر در ســال ‪ 2050‬خواهــد‬ ‫رســید‪ .‬ســهم جمعیــت این گــروه از کل جمعیــت ایــران در ســال ‪ 2020‬بالغ بــر‬ ‫‪7.4‬درصــد بــوده کــه این رقــم در ســال ‪ 2050‬بــه ‪5.7‬درصــد کاهــش خواهــد‬ ‫یافــت‪ .‬ایــن تغییــرات نزولــی درمــورد نوجوانــان ‪ 15‬تــا ‪19‬ســاله نیــز دیــده‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬ســهم جمعیــت نوجوانــان ایرانــی از کل جمعیــت در ســال ‪2020‬‬ ‫بالغ بــر ‪6.6‬درصــد (‪5.5‬میلیون نفــر) بــوده کــه این رقــم در ســال ‪ 2050‬بــه‬ ‫‪5.7‬درصــد (‪5.9‬میلیون نفــر) کاهــش می یابــد‪ .‬جمعیــت ایــران طــی ســال های‬ ‫‪ 2015‬تــا ‪ 2050‬از جوانــی به ســمت میان ســالی حرکــت می کنــد‪ .‬ســن‬ ‫متوســط جمعیــت ایــران در ســال ‪ 2020‬بالغ بــر ‪32‬ســال اســت کــه این رقــم‬ ‫در ســال ‪ 2050‬بــه ‪40.2‬ســال افزایــش پیــدا خواهــد کــرد‪ .‬ایــن تغییــر ناشــی‬ ‫از حرکــت جمعیــت به ســمت پیــری و کاهــش تولدهاســت‪ .‬جمعیــت شــهری‬ ‫ایــران از ‪63.7‬میلیون نفــر در ســال ‪ 2020‬بــه ‪88.6‬میلیون نفــر در ســال ‪2050‬‬ ‫می رســد کــه بدین ترتیــب بــه ‪24.9‬میلیون نفــر افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫جمعیــت ایــران به شــدت شــهری شــده؛ به طوری کــه ‪75.9‬درصــد مــردم در‬ ‫مناطــق شــهری زندگــی می کننــد‪ .‬تــا ســال ‪ 2050‬براســاس پیش بینــی مــا؛‬ ‫ســهم جمعیــت شــهری از کل جمعیــت ایــران بــه ‪86‬درصــد خواهــد رســید‪.‬‬ ‫براین اســاس؛ جمعیــت روســتایی تنهــا ‪5.8‬درصــد از کل جمعیــت کشــور را‬ ‫شــامل خواهــد شــد و بــه ‪14.5‬میلیون نفــر خواهــد رســید‪ .‬جمعیــت روســتایی‬ ‫ایــران در ســال ‪ 2020‬بالغ بــر ‪20.3‬میلیون نفــر بــراورد شــده اســت‪ .‬ایــران شــش‬ ‫شــهر بــا جمعیــت بــاالی یک میلیون نفــر دارد و ‪ 60‬شــهر نیــز جمعیتــی‬ ‫بیــن ‪100‬هــزار تــا یک میلیون نفــر دارنــد‪ .‬شــهرهای مهــم ایــران عبارت انــد‬ ‫از تهــران کــه پایتخــت اســت؛ مشــهد‪ ،‬اصفهــان‪ ،‬کــرج و قــم‪ .‬جمعیــت زن و‬ ‫مــرد ایــران در ســال ‪ 2050‬نســبتاً متعــادل خواهــد بــود و فقــط مــردان‬ ‫اندکی بیشــتر از زنــان خواهنــد بــود‪ .‬در ســال جــاری میــادی جمعیــت مــردان‬ ‫‪42.4‬میلیون نفــر بــراورد شــده و انتظــار م ـی رود کــه این رقــم تــا ســال ‪2050‬‬ ‫بــه ‪51.9‬میلیون نفــر افزایــش یابــد‪ .‬جمعیــت زنــان نیــز از ‪41.6‬میلیون نفــر‬ ‫در ســال ‪ 2020‬بــه ‪51.2‬میلیون نفــر در ســال ‪ 2050‬افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫براین اســاس؛ تفــاوت چنــدان معنــاداری بیــن جمعیــت زن و مــرد در ســال‬ ‫‪ 2050‬نخواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫اواســط ســال گذشــته مدیرعامــل موسســه خیریــه «محــک» خبــر از‬ ‫راه انــدازی کلینیــک «ســوگ» بــا هــدف ارائــه خدمــات روان شناســی و‬ ‫مــددکاری بــه خانواده هایــی داد کــه متاســفانه فرزنــد خــود را براثــر‬ ‫ابتــا بــه ســرطان از دســت داده انــد‪ .‬امــروز کــه کمتــر از یک ســال از‬ ‫افتتــاح ایــن کلینیــک می گــذرد‪ ،‬بــه گفت وگــو بــا «مریــم محمدعلــی»؛‬ ‫سرپرســت واحــد روان شناســی ایــن موسســه نشســته ایم تــا از چگونگــی‬ ‫عملکــرد ایــن کلینیــک به عنــوان تالشــی عملــی و تجربــی در یــک‬ ‫ســازمان مردم نهــاد در حــوزه درمــان بــرای پرداختــن بــه اختــال ســوگ‬ ‫خدمت گیرنــدگان خــود اگاه شــویم‪ .‬وی درخصــوص ضــرورت راه انــدازی‬ ‫کلینیــک «ســوگ» و گســترش خدمــات حمایتــی «محــک» گفــت‪« :‬فــوت‬ ‫کــودک مبتالبه ســرطان‪ ،‬یکــی از واقعیت هایی ســت کــه متاســفانه گاهــی‬ ‫در مســیر درمــان کــودکان مبتالبه ســرطان بــا ان روبــه رو می شــویم‬ ‫و پــس از ایــن فقــدان‪ ،‬برخــی از خانواده هــا باتوجه بــه تحمــل شــرایط‬ ‫ســخت پیش امــده دچــار مســائل روانــی ناشــی از گذرانــدن مراحــل ســوگ‬ ‫می شــوند و نیازمنــد خدمــات روان شــناختی هســتند»‪ .‬وی دربــاره نحــوه‬ ‫مداخلــه تخصصــی موسســه «محــک» و ارائــه خدمــات حمایتــی در کلینیک‬ ‫«ســوگ» گفــت‪« :‬براســاس یافته هــای علــم روان شناســی؛ مراحــل ســوگ‬ ‫طــی چهــار تــا شــش ماه طــی خواهــد شــد و به طورطبیعــی پــس از‬ ‫این زمــان انتظــار مــی رود افــراد بــه مرحلــه بــاور و پذیــرش برســند کــه‬ ‫نشــانه ان‪ ،‬عادی شــدن روال زندگی ســت‪ .‬مــددکاران اجتماعــی محــک‪،‬‬ ‫پــس از گذشــت پنج مــاه از فــوت کــودک‪ ،‬بــا خانــواده وی تمــاس گرفتــه‬ ‫و ارزیابــی انجــام می دهنــد‪ .‬درصــورت دریافــت نشــانه هایی از اختــال‬ ‫ســوگ در شــرایط زندگــی اعضــای خانــواده؛ خصوصـاً مراقــب اصلــی کودک‬ ‫فوت شــده یــا خواهــر و بــرادر وی‪ ،‬بــه روان شــناس جهــت مداخلــه در‬ ‫درمــان ارجــاع می دهنــد و ســپس بــه تشــریح خدمــات کلینیــک ســوگ‬ ‫می پردازنــد‪ .‬خانــواده درصورت تمایــل بــه دریافــت رایــگان خدمــات‬ ‫روان شناســی و مــددکاری اجتماعــی می تواننــد بــه ایــن مرکــز مراجعــه‬ ‫کننــد»‪ .‬وی بااشــاره به برخــی از دالیــل اختــال ســوگ تشــریح کــرد‪:‬‬ ‫«براســاس تجربیــات کلینیــک ســوگ محــک و فرهنگ هــای متفــاوت‬ ‫ســوگواری در ایــران؛ بایــد مطــرح کنیــم کــه کهن الگوهــای اجتماعــی و‬ ‫تــرس از قضاوت نشــدن توســط دیگــران همــواره یکــی از مهم تریــن‬ ‫علت هایی ســت کــه طی شــدن مراحــل ســوگ را به تاخیــر می انــدازد؛‬ ‫مثــ ً‬ ‫ا پــس از برگــزاری جلســات روان درمانــی در حیطــه ســوگ تجربــه‬ ‫کردیــم کــه مــادر خانــواده به دلیــل تــرس از اینکــه دیگــران فکــر کننــد او‬ ‫بــه زندگــی عــادی برگشــته و بــه ازدس ـت دادن فرزنــد خــود بی اعتناســت‪،‬‬ ‫ســعی می کنــد در ســوگ باقــی بمانــد‪ .‬بــرای رویارویــی بــا این موضــوع‪،‬‬ ‫مهــارت خودشناســی و تطبیــق رفتــار بــا احســاس و فکــر بــه خانواده هــا‬ ‫امــوزش داده می شــود»‪ .‬وی همچنیــن از پیگیــری مقدمــات ارائــه خدمــات‬ ‫کلینیــک «ســوگ» در اســتان های دیگــر خبــر داد و گفــت‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫لــزوم حضــور خانــواده در جلســات مشــاوره‪ ،‬دســتورالعمل ارائــه خدمــات‬ ‫ایــن کلینیــک بــرای خانواده هــای ســاکن در تهــران پیش بینــی شــده‬ ‫بــود؛ امــا بــا شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬برحســب شــرایط و دریافــت تجربیــات‬ ‫درزمینــه مشــاوره تلفنــی در زمــان دورکاری ایــن خدمــات‪ ،‬غیرحضــوری‬ ‫نیــز ارائــه می شــوند‪ .‬گســترش خدمــات کلینیــک ســوگ محــک بــه‬ ‫اســتان های دیگــر را کانــون توجــه قــرار داده و تاکنــون پیشــرفت خوبــی‬ ‫داشــته اســت؛ امیدواریــم در اینــده نزدیــک عملیاتــی شــود»‪ .‬گفتنی ســت؛‬ ‫موسســه خیریــه «محــک» طــی ‪30‬سال گذشــته تــاش کــرده اســت تــا‬ ‫بحران هــای اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و روانــی ناشــی از ابتــا کــودک خانــواده‬ ‫بــه ســرطان‪ ،‬نتوانــد کارکــرد اصلــی خانــواده را از بیــن ببــرد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬پــس‬ ‫از فــوت کــودک مبتالبه ســرطان نیــز بــر تــداوم حمایت هــای روان شناســی‬ ‫و مــددکاری اجتماعــی از خانــواده وی تاکیــد دارد‪ .‬براســاس ایــن تجربــه؛ ‬ ‫«محــک» بــا راه انــدازی «پیــام همدلــی» به عنــوان روش جدیــد کمــک بــه‬ ‫کــودکان مبتالبه ســرطان از راه دور‪ ،‬تــاش کــرده اســت روشــی دیجیتــال‬ ‫بــرای همدلــی بــا دوســتان و اشــنایان فراهــم کنــد تــا دراین روزهــا‬ ‫هیچ کــس در غــم تنهــا نمانــد‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫ابه شینزو؛ ‪2799‬روز در قدرت!‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«ابــه شــینزو»؛ نخس ـت وزیر ژاپــن‪ ،‬روز جمعــه در یــک کنفرانــس مطبوعاتــی عنــوان کــرد‬ ‫کــه به دلیــل بیمــاری‪ ،‬از ســمت خــود اســتعفا کــرد‪ .‬این درحالی بودکــه کمــی پیــش از‬ ‫ایــن اعــام رســمی‪ ،‬انتشــار ایــن خبــر از ســازمان ملــی رادیو‪،‬تلویزیــون ان کشــور (‪)NHK‬‬ ‫درحال حاضــر ‪65‬ســاله اســت‪،‬‬ ‫در ابتــدا بــه یــک شــایعه رســانه ای تعبیــر شــده بــود‪ .‬او کــه‬ ‫ِ‬ ‫مدت هاســت از نوعــی التهــاب روده ای رنــج می بــرد و حتــی یک بــار هــم در ســال ‪2007‬‬ ‫به همین علــت خواســتار کناره گیــری از قــدرت شــده بــود‪ .‬نــام ایــن سیاســتمدا ِر محافظـه کار‪،‬‬ ‫ـوان یکــی از نخس ـت وزیران کشــور افتــاب تابــان بــا طوالنی تریــن‬ ‫دوشــنبه گذشــته به عنـ ِ‬ ‫ن ِســمت اعــام شــده بــود؛ ازاین منظــر‪ ،‬او توانســت حتــی رکــورد بــرادر‬ ‫مــدت حضــور درای ‬ ‫پدربــزرگ خویــش؛ «ســاتو ایســاکو» از اعضــای حــزب «لیبــرال دموکــرات» (‪ )LDP‬ژاپــن‬ ‫کــه طــی ســال های ‪ 1964‬تــا ‪ 1972‬فعالیــت می کــرد را بشــکند‪ .‬امارهــا نشــان می دهــد‬ ‫ عنــوان نخســت وزیر‬ ‫کــه «شــینزو» بیشــترین تعــداد روزهــای متوالــی (‪2799‬روز) را به‬ ‫ِ‬ ‫دراین جایــگاه ســپری کــرده و این گونــه از «تــارو کاتســورا» کــه دوبــار در ســال های ‪ 1901‬و‬ ‫‪ 1913‬به این عنــوان منصــوب شــد؛ جلــو افتــاد‪« .‬تــارو» نیــز ماننــد «هیروبومــی ایتــو» کــه بــا‬ ‫ـوان نخسـت وزیر‬ ‫چهاربــار پیــروزی در انتخابــات ایــن کشــور‪ ،‬بیشــترین تعــداد حضــور به عنـ ِ‬ ‫را دارد‪ ،‬پیــش از اغــاز شــکل گیری احــزاب سیاســی در ژاپــن‪ ،‬می زیســت‪ .‬درواقــع «ایتــو»‬ ‫نخســتین‪ ،‬پنجمیــن‪ ،‬هفتمیــن و دهمیــن نخســت وزیر ایــن کشــور بــود کــه مجموعــاً‬ ‫‪2270‬روز در قــدرت مانــد‪« .‬یوشــیدا شــیگه رو» نیــز کــه یکــی از طوالنی تریــن دوره هــای‬ ‫نخســت وزیری ژاپــن را دارد‪ ،‬اولیــن نخســت وزیر بعــد از جنــگ در ایــن کشــور اســیایی‬ ‫بــود کــه پنـج دوره انتخــاب شــد و دراین رده بنــدی نیــز جایــگاه پنجــم را دارد‪ .‬اینفوگرافیــک‬ ‫ـخ ‪ 28‬اوت ‪2020‬‬ ‫نخسـت وزیران ژاپــن بــا بیشــترین تعــداد روزهای انجــام خدمــت کــه به تاریـ ِ‬ ‫ازســویِ مجموعــه داده پــرداز ‪ Statista‬منتشــر شــده را درحالــی مــرور می کنیــم کــه گفتــه‬ ‫می شــود احتمــال دارد «تــارو اســاو»؛ معــاون نخسـت وزیر و وزیــر ‪۷۹‬ســاله اقتصــاد ژاپــن‪ ،‬بــر‬ ‫روی صندلــی نخسـت وزیری بنشــیند‪« .‬ابــه شــینزو» در ســال ‪ ۱۹۵۴‬در توکیــو به دنیــا امــد‪.‬‬ ‫وی جوان تریــن نخسـت وزیر ژاپــن بــود کــه تنهــا پــس از ‪13‬ســال عضویــت در پارلمــان‪ ،‬بــه‬ ‫باالتریــن مقــام در حــزب و دولــت ایــن کشــور دســت یافــت‪ .‬وی فرزنــد «ابــه شــینتارو»؛ وزیر‬ ‫امــور خارجــه اســبق ژاپــن و متعلــق بــه یــک خانــدان بــزرگ دست راستی ســت کــه هرگــز از‬ ‫ایــن ســنت فاصلــه نگرفتــه‪ .‬پدربــزرگ او نیــز از وزرای کابینــه نظامــی «ژنــرال تــوژو»؛ مبتکــر‬ ‫حملــه بــه پایــگاه «پــرل هاربــر» بــود‪.‬‬ ‫بدون حزب‬ ‫دموکراتیک کارگری‬ ‫لیبرالدموکرات‬ ‫اغازبه کار‬ ‫ابه شینزو ‪2006‬‬ ‫تارو کاتسورا ‪1901‬‬ ‫ساتو ایساکو ‪1964‬‬ ‫هیروبومیایتو ‪1985‬‬ ‫یوشیدا شیگه رو ‪1946‬‬ ‫کویزومی جونیچیرو ‪2001‬‬ ‫ناکاسونه یاسوهیرو ‪1982‬‬ ‫‪2500 3000 3500‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫‪1500‬‬ ‫ایکدا هایاتو ‪1960‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪500 1000‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2058‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960329126000339‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ارادان‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم جواهــر مه ابــادی فرزنــد امیــر بــه شماره شناســنامه ‪6‬‬ ‫در یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت ‪ 286/45‬مترمربــع پــاک ‪ 60‬فرعــی از ‪ 73‬اصلــی واقــع‬ ‫در حســین اباد کردهــا بیع نامــه عــادی و بصــورت مع الواســطه از طــرف اســماعیل اقاجانــی فرزنــد‬ ‫محمــد محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫علی اکبر شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک ارادان‬ ‫م الف ‪487‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نماینــده موسســه اعتبــاری ملــل (عســکریه) بــه اســتناد ‪ 2‬بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء‬ ‫شــهود و بــه گواهــی دفترخانــه شــماره ‪ 16‬ســمنان رســیده مدعــی می باشــد کــه ســند مالکیــت‬ ‫ششــدانگ پــاک ‪ 10/497‬واقــع در بخــش گرمســار مــورد ثبــت ‪ -‬جلــد ‪ 82‬صفحــه ‪ 313‬بــه علــت‬ ‫جابجائــی مفقــود و مالــک درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی را نمــوده اســت‪ .‬لــذا مراتــب‬ ‫باســتناد مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت اگهــی می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه‬ ‫نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود اســناد مالکیــت مذکــور نــزد خــود می باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن‬ ‫اگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫رســید دریافــت نمایــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد واال پــس از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن‬ ‫واخواهــی و درصــورت اعتــراض اصــل اســناد ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی‬ ‫طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪« .‬ســند چاپــی شــماره ‪»496708‬‬ ‫حســن رامــهء‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان گرمســار‪ ،‬از‬ ‫م الــف ‪484‬‬ ‫طــرف محمــد کاشــی‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند موتورســیکلت پیشــتاز ‪ CDI125‬مــدل ‪ 1390‬شــماره پــاک ایــران ‪38497-765‬‬ ‫و شــماره موتــور‪ NEG1092805 :‬و شــماره شاســی‪ NEG***125A9007376 :‬بــه مالکیــت عبدالرحمــن‬ ‫عطائی نشــتیفانی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند موتورســیکلت شــاهین موتور واحــد تیــپ ‪ CDI125‬مــدل ‪ 1386‬شــماره پــاک‬ ‫ایــران ‪ 21631-771‬و شــماره موتــور‪ 4131352 :‬و شــماره شاســی‪ 8662845 :‬بــه مالکیــت رحیــم‬ ‫خلیلــی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اخطار ثبت طالق‬ ‫اقــای علــی جاللــی فرزنــد الـه داد همســر شــما خانــم منصــوره جاللــی فرزنــد اســماعیل طبــق دادنامــه‬ ‫‪ ۹۹۰۹۹۷۷۵۸۶۵۰۰۱۸۴‬و کالســه پرونــده ‪ ۹۸۰۷۶۷‬و قطعیــت ‪ 99/5/28‬صــادره از شــعبه ‪ ۱۵‬دادگاه‬ ‫خانــواده مشــهد همســر شــما بــه ایــن دفترخانــه مراجعــه نمــوده و درخواســت اجــراء و ثبــت طــاق‬ ‫خــود از شــما را دارد‪ .‬لــذا بشــما اخطــار می گــردد ظــرف مــدت یــک هفتــه بــا در دســت داشــتن‬ ‫اصــل شناســنامه و کارت ملــی بــه ایــن دفترخانــه مراجعــه نمــوده و ذیــل ثبــت دفتــر را امضــا نماییــد‪.‬‬ ‫درغیراینصــورت وفــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ابراهیم فهمیده‪ ،‬سردفتر طالق ‪ ۱۶‬مشهد‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و پــاک تراکتــور کشــاورزی ای تـی ام ‪ ITM‬تیــپ ‪ 285‬مــدل ‪ 1387‬بــه رنــگ قرمــز روغنــی‬ ‫و شــماره پــاک‪ :‬ایــران ‪615 -12‬ک‪ 15‬و شــماره شاســی‪ G06309 :‬و شــماره موتــور‪ LFW11473U :‬بــه‬ ‫نــام علی اصغــر قره قاشــی فرزنــد علی محمــد مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز تراکتــور کشــاورزی ای تــی ام ‪ ITM‬تیــپ ‪ 285‬مــدل ‪ 1382‬بــه رنــگ قرمــز روغنــی و‬ ‫شــماره شاســی‪ B02486A :‬و شــماره موتــور‪ LFW5852M :‬بــه نــام احمــد کالته اقامحمــدی فرزنــد‬ ‫غالمحســن مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند کمپانــی کامیــون کشــنده اســکانیا مــدل ‪ 2014‬رنــگ ســفید روغنــی و‬ ‫شــماره شاســی‪ YS2G4X200E5351872 :‬و شــماره موتــور‪ DC13103L016816348 :‬بــه نــام علــی‬ ‫کالته اقامحمــدی فرزنــد علی اصغــر مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000369‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک چنــاران‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمدرضــا جیرفتــی فرزنــد موســی بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 7‬صــادره از چنــاران در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 103350‬مترمربــع‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ 195‬اصلــی واقــع در اراضــی امیرابــاد از محــل مالکیــت ابوالخیــر جیرفتــی محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪.‬‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/ 11 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000343‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫چنــاران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای یحیــی قنبــری فرزنــد محمــد بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 5567‬صــادره از چنــاران در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 277/5‬مترمربــع قســمتی از پــاک‬ ‫‪ 21‬فرعــی از ‪ 129‬اصلــی واقــع در چنــاران اراضــی مهترحاجــی از مالکیــت محمدجعفــر لعل کاملــی‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/ 11 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000371‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک چنــاران‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای علی اکبــر امیــری فرزنــد علیرضــا بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 1644‬صــادره از چنــاران در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 271/5‬مترمربــع در قســمتی از‬ ‫پــاک ‪ 3890‬فرعــی از ‪ 130‬اصلــی واقــع در چنــاران خراســان رضــوی بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫چنــاران از محــل مالکیــت مشــاعی متقاضــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/ 11 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 2‬قانــون و ایین نامــه اجرایــی الحــاق مــوادی بــه قانــون‬ ‫ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 655‬مــورخ ‪ 1399/6/2‬هیــات موضــوع قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی‬ ‫و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مســتقر در ثبــت کهریــزک تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای عبدالحســین زعفرانــی فرزنــد عبداالمیــر بــه شماره شناســنامه ‪ 155‬و کــد ملــی‬ ‫‪ 4723520430‬صــادره از کربــا در ششــدانگ بــه مســاحت ‪ 1309/30‬مترمربــع بــه شــماره پــاک‬ ‫‪ 84‬فرعــی از ‪ 89‬اصلــی واقــع در کهریــزک خریــداری و متصــرف از مالــک رســمی علــی اکبرپــور‬ ‫محــرز گردیــد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع مــردم و باســتناد مــاده ‪ 2‬قانــون و ایین نامــه اجرایــی قانــون‬ ‫الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مراتــب یــک نوبــت در‬ ‫روزنامــه محلــی یــا کثیراالنتشــار می گــردد‪ .‬لــذا درصــورت اعتــراض ظــرف ‪ 20‬روز از تاریــخ الصــاق‬ ‫یــا انتشــار اگهــی مراتــب دادخواســت را بــه مرجــع قضایــی ظــرف ‪ 1‬مــاه تقدیــم و گواهــی ارائــه‬ ‫نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدحسین طاهرطلوع دل‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک‬ ‫م الف ‪619‬‬ ‫مفقودی‬ ‫مجــوز حمــل ســاح شــکاری ‪2‬لــول ســاچمه زنی ته پــر کالیبــر ‪ 12‬بــه شــماره ســاح ‪ 184002‬مــدل‬ ‫کوســه ســاخت ترکیــه مربــوط بــه حبیب الــه روحی مقــدم بــه شــماره ملــی ‪ 5999926191‬فرزنــد‬ ‫رضــا مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه به اقای مسلم ربانی نیا‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای مســلم ربانی نیــا فرزنــد کریــم بــه شــماره ملــی ‪ 1990076076‬و بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 1990076076‬صــادره از دزفــول ســاکن اســتان خوزســتان‪ ،‬شــهر دزفــول‪،‬‬ ‫زیباشــهر‪ ،‬خیابــان دانشــجو‪ ،‬پــاک ‪ 6‬ابــاغ می شــود کــه خانــم فاطمــه صفرجــوکار جهــت وصــول‬ ‫مبلــغ ‪ 31/148/400/000‬ریــال بــه اســتناد مهریــه منــدرج در ســند ازدواج شــماره ‪ 64561‬مــورخ‬ ‫‪ 1395/01/05‬تنظیمــی دفترخانــه ازدواج ‪ 78‬شــهر دزفــول اســتان خوزســتان علیــه شــما بــه شــماره‬ ‫‪ 139804182794000160‬مــورخ ‪ 1398/12/14‬اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه‬ ‫شــماره پرونــده ‪ 139804017094000825/1‬در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ‬ ‫‪ 1399/04/10‬مامــور‪ ،‬محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده‪ ،‬لــذا بنــا بــه تقاضــای‬ ‫بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬ائین نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه هــای‬ ‫کثیراالنتشــار محلــی اگهــی می شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده رو از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز‬ ‫ابــاغ محســوب می گــردد‪ ،‬نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد‪ ،‬عملیــات اجرائــی جریــان‬ ‫خواهــد یافــت‪ .‬ضمن ـاً خــودروی شــما بــه شــماره پــاک ‪364 -34‬و‪ 47‬بابــت مهریــه توســط پلیــس‬ ‫راهــور شهرســتان دزفــول شناســایی و بازداشــت و بدینوســیله مراتــب در اجــرای مــاده ‪ 87‬ائین نامــه‬ ‫اجــرا ابــاغ می گــردد‪.‬‬ ‫عبداله قربانی فر‪ ،‬مدیر اجرا واحد اسناد رسمی دزفول‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 139960318011000296‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/02/01‬و ‪ 139860318011015909‬مــورخ ‪ 1398/11/16‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در‬ ‫ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه مجتبــی محمــدزاده شــفت محله فرزنــد حســن و امیــر‬ ‫فدائی اسیابســری فرزنــد یحیــی از پــاک ‪ 44‬از ‪ 42‬اصلــی واقــع در قریــه عربــان بخــش ‪ 22‬گیــان‬ ‫از نســق صفــر رضـی زاده بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بمســاحت‬ ‫‪ 174/78‬مترمربــع مشــاعاً بالســویه از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 10077‬بــرای‬ ‫ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته‬ ‫باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید‬ ‫اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا‬ ‫ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی‬ ‫مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت‬ ‫بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه‬ ‫دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/366‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪1399/05/08 -139960318011005392‬‬ ‫هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه هوشــنگ انام ـی راد فرزنــد‬ ‫محمــد از پــاک ‪ 1‬از ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنه ســر بخــش ‪ 22‬گیــان از مالکیــت احمــد و‬ ‫زهــری رجبعلــی زاده و فاطمــه علیــزاده بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان‬ ‫احداثــی بمســاحت ‪ 250/99‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1233‬بــرای‬ ‫ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته‬ ‫باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید‬ ‫اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه‬ ‫مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد‬ ‫صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه‬ ‫محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر‬ ‫مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/370‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005389‬‬ ‫‪ 1399/05/08‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫هوشــنگ انامــی راد فرزنــد محمــد از پــاک ‪ 1‬از ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنــه ســر بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان از مالکیــت احمــد و زهــری رجبعل ـی زاده و فاطمــه علیــزاده بعنــوان ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 224/45‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور‬ ‫احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1226‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره‬ ‫ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس‬ ‫از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم‬ ‫دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام‬ ‫می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫م الــف ‪ 910/371‬علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005405‬‬ ‫‪ 1399/05/08‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫زهــری رجبعلی زاده مرکیــه فرزنــد محمــد از پــاک ‪ 1‬از ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنه ســر‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان از مالکیــت احمــد و زهــری رجبعلـی زاده و فاطمــه علیــزاده بعنــوان ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 225/47‬مترمربــع از طــرف هیئــت‬ ‫مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1227‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪1‬‬ ‫قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی‬ ‫بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم‬ ‫نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه‬ ‫و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور‬ ‫ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه‬ ‫دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/379‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005405‬‬ ‫‪ 1399/05/08‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه میــاد‬ ‫انامـی راد فرزنــد هوشــنگ از پــاک ‪ 1‬از ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنه ســر بخــش ‪ 22‬گیــان از‬ ‫مالکیــت احمــد و زهــری رجبعل ـی زاده و فاطمــه علیــزاده بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 248/05‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده‬ ‫و پــاک ‪ 1228‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح‬ ‫مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت‬ ‫معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و‬ ‫صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/380‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005393‬‬ ‫‪ 1399/05/08‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫مهرنــوش انامــی راد فرزنــد هوشــنگ از پــاک ‪ 1‬از ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنه ســر بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان از مالکیــت احمــد و زهــری رجبعل ـی زاده و فاطمــه علیــزاده بعنــوان ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 225/06‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور‬ ‫احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1232‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره‬ ‫ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس‬ ‫از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم‬ ‫دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام‬ ‫می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫م الــف ‪ 910/381‬علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005396‬‬ ‫‪ 1399/05/08‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه مهــرداد‬ ‫انامـی راد فرزنــد هوشــنگ از پــاک ‪ 1‬از ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنه ســر بخــش ‪ 22‬گیــان از‬ ‫مالکیــت احمــد و زهــری رجبعل ـی زاده و فاطمــه علیــزاده بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 266/33‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده‬ ‫و پــاک ‪ 1230‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح‬ ‫مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت‬ ‫معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و‬ ‫صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/382‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005395‬‬ ‫‪ 1399/05/08‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه مهــرداد‬ ‫انامـی راد فرزنــد هوشــنگ از پــاک ‪ 1‬از ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنه ســر بخــش ‪ 22‬گیــان از‬ ‫مالکیــت احمــد و زهــری رجبعل ـی زاده و فاطمــه علیــزاده بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 225/70‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده‬ ‫و پــاک ‪ 1231‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح‬ ‫مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت‬ ‫معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و‬ ‫صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫م الــف ‪ 910/383‬علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005399‬‬ ‫‪ 1399/05/08‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه مهســا‬ ‫انامـی راد فرزنــد هوشــنگ از پــاک ‪ 1‬از ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنه ســر بخــش ‪ 22‬گیــان از‬ ‫مالکیــت احمــد و زهــری رجبعلـی زاده و فاطمــه علیــزاده بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 300/1‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده‬ ‫و پــاک ‪ 1229‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم‬ ‫دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام‬ ‫می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/384‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫خانــم بهیــه محمــدی دارای شناســنامه ‪ 5950009878‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی‬ ‫‪ 9900288‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان ســتار یوســفی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959667363‬در تاریــخ ‪ 1390/12/5‬در‬ ‫اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬بهیــه محمــدی‬ ‫فرزنــد علــی بــا کــد ملــی ‪ 5950009878‬متولــد ‪ 1359/2/3‬همســر متوفــی ‪ -2‬ارمــان یوســفی‬ ‫فرزنــد ســتار بــا کــد ملــی ‪ 5950122690‬متولــد ‪ 1382/8/6‬پســر متوفــی ‪ -3‬لیــا یوســفی‬ ‫فرزنــد ســتار بــا کــد ملــی ‪ 5950170970‬متولــد ‪ 1388/3/21‬دختــر متوفــی ‪ -4‬هســتی‬ ‫یوســفی فرزنــد ســتار بــا کــد ملــی ‪ 595014414‬متولــد ‪ 1384/11/18‬دختــر متوفــی ‪ -5‬رعنــا‬ ‫فتحی ممتــاز فرزنــد محمــدرش بــا کــد ملــی ‪ 5959610434‬متولــد ‪ 1333/7/1‬مــادر متوفــی‬ ‫و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از‬ ‫متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال‬ ‫گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه اول شورا حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حســن مرادپــور دارای شناســنامه ‪ 5959836671‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی‬ ‫‪ 9900232‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان هیمــن مرادپــور بــه شناســنامه شــماره ‪ 5950066324‬در تاریــخ ‪ 1393/3/10‬در‬ ‫اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬حســن مرادپــور‬ ‫فرزنــد عزیــز بــا کــد ملــی ‪ 5959836671‬متولــد ‪ 1349/12/1‬پــدر متوفــی ‪ -2‬حیــات ویســی‬ ‫فرزنــد میرویــس بــا کــد ملــی ‪ 5959653362‬متولــد ‪ 1350/6/1‬مــادر متوفــی و غیــر از‬ ‫نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را‬ ‫در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫اومی باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 1‬شورای حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای محمــد احمــدی دارای شناســنامه ‪ 5959618567‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی‬ ‫‪ 9900301‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان ثــروت احمــدی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5950094641‬در تاریــخ ‪ 1396/10/25‬در‬ ‫اقامتــگاه دایمــی درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬محمــد احمــدی فرزنــد‬ ‫فیض الــه بــا کــد ملــی ‪ 5959618567‬متولــد ‪ 1346/12/26‬پــدر متوفــی ‪ -2‬عینــا ولدخانــی‬ ‫فرزنــد اعظــم بــا کــد ملــی ‪ 5950099648‬متولــد ‪ 1379/11/16‬مــادر متوفــی و غیــر از نامبردگان‬ ‫ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه یک شورای حل اختالف ثالث باباجانی‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ماشین ساــزی و قالب ساــزی طــوس نیــرو شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 3935‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380198317‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت صنایـ�ع شــیر تجریـ�ش تــوس شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/04/09‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬تع��داد اعض��اء هیئ��ت مدی��ره از ‪ 4‬نفـ�ر بـ�ه ‪ 3‬نف��ر کاه��ش یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه ب��ه شـ�رح مذکـ�ور‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 26661‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380420716‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)967059‬‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص نویـ�ن پیشتــاز ابیوــرد درگـ�ز در تاریـ�خ ‪ 1399/06/02‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 687‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009383619‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتـ�ر تکمیـ�ل‬ ‫گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬ارائ��ه خدم��ات پیش��خوان دول��ت الکترونی��ک از قبی��ل ایج��اد و بهره ب��رداری و‬ ‫انجـ�ام کلی��ه خدمـ�ات مرتب��ط و قاب��ل ارائ��ه در دفات��ر پیشخــوان دول��ت و بخ��ش عموم��ی غیردولت��ی درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪:‬‬ ‫از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬استــان خراســان رضــوی‪ ،‬شهرستــان درگ��ز‪ ،‬بخـ�ش نوخن��دان‪ ،‬شــهر نوخن�دـان‪ ،‬محلـ�ه رودخان��ه‪ ،‬خیابــان ساــحل شـ�مالی‪ ،‬کوچـ�ه‬ ‫شـ�هیداربابی‪ ،‬پـلاک ‪ ،3‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪ 9497133115‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1.000.000‬ریــال نقــدی منقسـ�م بـ�ه ‪ 100‬سـ�هم ‪10000‬‬ ‫ریال��ی تعـ�داد ‪ 100‬ســهم ان بانــام عاــدی مبلـ�غ ‪ 1000000‬ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی شـ�ماره ‪ 99191727‬مـ�ورخ ‪ 1399/05/19‬ن��زد بان��ک توس��عه تعـ�اون شـ�عبه‬ ‫درگـ�ز بـ�ا کـ�د ‪ 1917‬پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬خانـ�م مریـ�م نجـ�ف زاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0770086047‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال‪،‬‬ ‫اقــای جوــاد نجـ�ف زاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0770142656‬و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای سجــاد نجـ�ف زاده بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0770221211‬و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬س��ال‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اســناد بهاــدار و تعهدــاور شــرکت از قبی��ل چــک‪،‬‬ ‫س�فـته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قرارداده��ا عقـ�ود اســامی و همچنی��ن کلی��ه نامه هــای عــادی و اداری ب��ا امضـ�اء منفـ�رد مدیرعام��ل همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪:‬‬ ‫طب��ق اساس��نامه‪ .‬بازرسـ�ان‪ :‬اقــای جعفـ�ر حبیبـ�ی زارع بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0770093949‬ب��ه س��مت بـ�ازرس علی الب��دل ب��ه م��دت ی��ک س��ال مال��ی‪ ،‬اق��ای هوم��ن سوــداوری ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0779736151‬ب��ه سـ�مت باــزرس اصل��ی ب��ه مـ�دت ی��ک سـ�ال مال��ی‪ .‬روزنام��ه کثیراالنتشـ�ار ســایه جه��ت درج اگهی هــای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪ .‬ثب��ت موضـ�وع فعالی��ت مذکـ�ور‬ ‫ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری درگز (‪)966925‬‬ ‫عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/04/12‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫‪ -1‬اعضــای ذیـ�ل اقــای احمـ�د امین فـ�ر بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ ،2851208691‬اقــای مرتضـ�ی‬ ‫مق�دـاری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ ،5748998335‬اقــای بهرــام مق�دـاری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ ،0946631255‬اقــای بهرــوز مق�دـاری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1050432691‬ب��ه سـ�مت‬ ‫اعضـ�ای هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت دو سـ�ال انتخـ�اب گردیدن��د‪ -2 .‬خان��م اکـ�رم مویدیـ�ان‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0932008119‬عنــوان باــزرس اصل��ی و خان��م سیده سوــنیا هاشـ�می‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0920258786‬ب��ه عنــوان باــزرس علی البـ�دل شــرکت بــرای مـ�دت‬ ‫یکسـ�ال مال��ی انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)966901‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم اخضــر مــاءی بــه شماره شناســنامه ‪ 51‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100311‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان محمدخــان مــاءی بــه شماره شناســنامه ‪ 438‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1399/04/09‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬وجیهــه بیگلــری‬ ‫بــه ش ش ‪ 37‬ش‪.‬م ‪ 3255015741‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬اخضرمــاءی بــه ش ش ‪ 51‬ش‪.‬م‬ ‫‪ 3255015881‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬شــهناز مــاءی بــه ش ش ‪ 107‬ش‪.‬م ‪ 3254592026‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -4‬اختــر مــاءی بــه ش ش ‪ 144‬ش‪.‬م ‪ 3255016800‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬قمــر قیطاســی‬ ‫فرزنــد هــادی بــه ش ش ‪ 3‬ش‪.‬م ‪ 3258171149‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم اســرین میرزائــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3320129597‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900261‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان خدامــراد میرزائــی بــه شماره شناســنامه ‪ 993‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1399/05/05‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬نیمتــاج قــادری فرزنــد‬ ‫بابــا بــه ش‪.‬م ‪ 3329758988‬صــادره از گیالنغــرب همســر متوفــی ‪ -2‬اســرین میرزائــی فرزنــد‬ ‫خدامــراد بــه ش‪.‬م ‪ 3320129597‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -3‬نســرین میرزائــی فرزنــد‬ ‫خدامــراد بــه ش‪.‬م ‪ 3330413042‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -4‬شــیالن میرزائــی‬ ‫فرزنــد خدامــراد بــه ش‪.‬م ‪ 3330529040‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی‬ ‫دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای اله قلــی احمدیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 6419748641‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900709‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان کوه پــری پسادســت بــه شماره شناســنامه ‪ 1118‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1398/02/23‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬اله قلــی احمدیــان‬ ‫فرزنــد حســین قلی بــه ش‪.‬م ‪ 6419748641‬پســر متوفــی ‪ -2‬میرزاقلــی احمــدی فرزنــد حســین قلی‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 6419749409‬پســر متوفــی ‪ -3‬احمدقلــی احمدیــان فرزنــد حســین قلی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 6419748461‬پســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم بتــول دارابــی بــه شماره شناســنامه ‪ 1079‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99300267‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه‬ ‫شــادروان فــردوس الحاقــی بــه شماره شناســنامه ‪ 1449‬در تاریــخ ‪ 1395/06/17‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬بتــول دارابــی فرزنــد روضــان بــه ش ش ‪ 1079‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب دختــر متوفــی ‪ -2‬امــان اهلل دارابــی فرزنــد روضــان بــه ش ش ‪ 982‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫پســر متوفــی ‪ -3‬ایمــان دارابــی فرزنــد روضــان ش ش ‪ 983‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی‬ ‫‪ -4‬علی محمــد دارابــی فرزنــد روضــان بــه ش ش ‪ 976‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪-5‬‬ ‫صیدمحمــد دارابــی فرزنــد روضــان بــه ش ش ‪ 1397‬صــادره اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -6‬شهســوار‬ ‫دارابــی فرزنــد روضــان بــه ش ش ‪ 1605‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -7‬کبــری دارابــی‬ ‫فرزنــد روضــان بــه ش ش ‪ 1046‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -8‬ملــوس دارابــی فرزنــد‬ ‫روضــان بــه ش ش ‪ 975‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -9‬صبــری دارابــی فرزنــد روضــان بــه‬ ‫ش ش ‪ 1984‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم بتــول شــیراوند بــه شماره شناســنامه ‪ 36‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900666‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت‬ ‫کــه شــادروان مجتبــی اعظمــی زاده بــه شماره شناســنامه ‪ 375‬در تاریــخ ‪ 1389/02/19‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬بتــول شــیراوند فرزنــد مــردان بــه ش ش ‪ 36‬همســر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬فهیمــه اعظم ـی زاده فرزنــد مجتبــی بــه ش‪.‬م ‪ 3330142960‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬افشــین‬ ‫اعظمـی زاده فرزنــد مجتبــی بــه ش‪.‬م ‪ 3330097086‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬علی رضــا اعظمـی زاده فرزنــد‬ ‫مجتبــی بــه ش‪.‬م ‪ 3330485272‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬فریــده اعظمــی زاده فرزنــد مجتبــی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 2346‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬ســمیرا اعظمـی زاده فرزنــد مجتبــی بــه ش‪.‬م ‪ 6410025432‬فرزنــد متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم بهجــت پورپــوالدی بــه شماره شناســنامه ‪ 6466‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100315‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان کوکــب پورنقــی بــه شماره شناســنامه ‪ 390‬در تاریــخ ‪1395/08/23‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬غالمرضــا پورپــوالدی فرزنــد حســن‬ ‫بــه ش ش ‪ 2‬موالیــد ش‪.‬م ‪ 3341420924‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬جلیــل پورپــوالدی فرزنــد حســن بــه‬ ‫ش ش ‪ 1001‬ش‪.‬م ‪ 3340371695‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬خلیــل پورپــوالدی فرزنــد حســن بــه ش ش‬ ‫‪ 1002‬ش‪.‬م ‪ 3340371709‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬مرضیــه پورپــوالدی فرزنــد حســن بــه ش ش‬ ‫‪ 715‬ش‪.‬م ‪ 3340369100‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬فوزیــه پورپــوالدی فرزنــد حســن بــه ش ش ‪831‬‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3340369992‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬بهجــت پورپــوالدی فرزنــد حســن بــه ش ش ‪ 6466‬ش‪.‬م‬ ‫‪ 3340040575‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم تهمینــه خداکرمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 126‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900689‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان صنــم رگیــاری بــه شماره شناســنامه ‪ 3997‬در تاریــخ ‪ 1389/05/03‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬عبدالحســین خداکرمــی فرزنــد بابــا بــه ش ش ‪740‬‬ ‫همســر متوفــی ‪ -2‬امیرعلــی خداکرمــی فرزنــد عبدالحســین بــه ش‪.‬م ‪ 4890676015‬پســر متوفــی‬ ‫‪ -3‬احتــرام کوهــی فرزنــد منصــور بــه ش‪.‬م ‪ 332005531‬مــادر متوفــی ‪ -4‬عبــاس رگیــاری فرزنــد‬ ‫ســلیمان بــه ش‪.‬م ‪ 3379580521‬پــدر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حمیدرضــا پورقاســمی بــه شماره شناســنامه ‪ 3330441781‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900677‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان بانــو چراغــی بــه شماره شناســنامه ‪ 714‬در تاریــخ ‪1398/07/29‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬عبــاس پورقاســمی فرزنــد اســد بــه‬ ‫ش ش ‪ 519‬همســر متوفــی ‪ -2‬حمیدرضــا پورقاســمی فرزنــد عبــاس بــه ش‪.‬م ‪ 3330441781‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -3‬بی خــوش رجبــی فرزنــد اقابــرا بــه ش ش ‪ 512‬مــادر متوفــی ‪ -4‬ســمیرا پورقاســمی فرزنــد‬ ‫عبــاس بــه ش ش ‪ 23‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬حدیــث پورقاســمی فرزنــد عبــاس بــه ش ش ‪ 60‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -6‬مریــم پورقاســمی فرزنــد عبــاس بــه ش‪.‬م ‪ 3330334317‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬علی میــرزا چراغــی‬ ‫فرزنــد فیض الــه بــه ش‪.‬م ‪ 3340690871‬پــدر متوفــی ‪ -8‬ازاده پورقاســمی فرزنــد عبــاس بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3330104961‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ســحر باســتان بــه شماره شناســنامه ‪ 3340264902‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900701‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان شــکر باغ سیاوشــان بــه شماره شناســنامه ‪ 42‬در تاریــخ ‪ 1388/06/14‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ریحــان باســتان فرزنــد هــادی بــه ش ش ‪ 109‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -2‬ســحر باســتان فرزنــد هــادی بــه ش‪.‬م ‪ 3340264902‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬خــاور باســتان‬ ‫فرزنــد هــادی بــه ش ش ‪ 79‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬شــاکر باســتان فرزنــد هــادی بــه ش ش ‪ 80‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -5‬الفــت باســتان فرزنــد هــادی بــه ش ش ‪ 8‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬جهانشــاه باســتان فرزنــد‬ ‫هــادی بــه ش ش ‪ 97‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬رحمــن باســتان فرزنــد هــادی بــه ش ش ‪ 92‬فرزنــد متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960326001000646‬مــورخ ‪ 1399/6/4‬هیــات اول‪ /‬دوم‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همدان‪-‬ناحیــه ‪ 1‬تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی خانــم منصــوره عباســی فرزنــد علــی بشماره شناســنامه ‪ 102‬صــادره‬ ‫از کبودراهنــگ در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مثلثــی شــکل محصــور و محــاط جزئــی‬ ‫از حیــاط خانــه پــاک ثبتــی ‪ 10/23125‬اصلــی جهــت الحــاق بــه پــاک موصــوف بــه‬ ‫مســاحت ‪ 19/16‬مترمربــع قســمتی از پــاک باقیمانــده ‪ 10/1635‬اصلــی واقــع در حومــه‬ ‫بخــش ‪ 1‬همــدان بــه نشــانی محمدیــه‪18 ،‬متــری قــدس‪ ،‬ابتــدای ‪18‬متــری فلســطین‪،‬‬ ‫نبــش کوچــه بهرامــی خریــداری از مالــک رســمی اقــای صــادق ایــزدی محــرز گردیــده‪.‬‬ ‫لــذا بمنظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪.‬‬ ‫درصورتیکــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/27 :‬‬ ‫علی زیوری حبیبی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک همدان‬ ‫م الف ‪833‬‬ صفحه 4 ‫اگهی‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2058‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ســحر نیــازی بــه شماره شناســنامه ‪ 2‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100293‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان فریــادرس راســت گو چیکان علیــا بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 856‬در تاریــخ ‪ 1393/01/20‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪-1 :‬‬ ‫پــری راس ـت گو چیکان علیــا بــه ش ش ‪ 4432‬ش‪.‬م ‪ 3341598022‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬محســن‬ ‫راس ـت گو چیکان علیــا بــه ش ش اختصاصــی ش‪.‬م ‪ 3330147059‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬مجتبــی‬ ‫راســت گو چیکان علیــا بــه ش ش ‪ 1321‬ش‪.‬م ‪ 6419543320‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬روح الــه‬ ‫راســت گو چیکان علیــا بــه ش ش ‪ 531‬ش‪.‬م ‪ 3341299394‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ســحر نیــازی‬ ‫فرزنــد شــاهولی بــه ش ش ‪ 2‬ش‪.‬م ‪ 4539818651‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ســلمان اکبری پــور بــه شماره شناســنامه ‪ 3320043161‬بــه اســتناد شــهادتنامه و‬ ‫گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900239‬تقدیــم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان عزیــز اکبری پــور بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 6551‬در تاریــخ ‪ 1395/04/31‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬ســلمان اکبری پــور بــه ش‪.‬م ‪ 3320043161‬صــادره از گیالنغــرب فرزنــد متوفــی ‪ -2‬عمــران‬ ‫اکبری پــور بــه ش ش ‪ 548‬صــادره از گیالنغــرب فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ذوالفقــار اکبری پــور بــه‬ ‫ش ش ‪ 842‬صــادره از گیالنغــرب فرزنــد متوفــی ‪ -4‬مجیــد اکبری پــور بــه ش ش ‪ 18‬صــادره از‬ ‫گیالنغــرب فرزنــد متوفــی ‪ -5‬کاظــم اکبری پــور بــه ش‪.‬م ‪ 3320009087‬صــادره از گیالنغــرب‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -6‬جمیــن اکبری پــور بــه ش ش ‪ 547‬صــادره از گیالنغــرب فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -7‬فوزیــه اکبری پــور بــه ش ش ‪ 685‬صــادره از گیالنغــرب فرزنــد متوفــی ‪ -8‬ربــاب اکبری پــور‬ ‫بــه ش ش ‪ 758‬صــادره از گیالنغــرب فرزنــد متوفــی ‪ -9‬اســیه اکبری پــور بــه ش ش ‪812‬‬ ‫صــادره از گیالنغــرب فرزنــد متوفــی ‪ -10‬طیبــه اکبری پــور بــه ش ش ‪ 62‬صــادره از گیالنغــرب‬ ‫فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای شــهرام اســماعیلی تبار بــه شماره شناســنامه ‪ 4000‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900274‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان اخضــر همتــی بــه شماره شناســنامه ‪ 72‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1392/04/29‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬حاجــی‬ ‫اسماعیلی نســب فرزنــد حاجیعلــی بــه ش‪.‬م ‪ 3340714355‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬علــی اســماعیلی تبار فرزنــد حاجیعلــی بــه ش‪.‬م ‪ 3340714363‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬عزیــز همتــی فرزنــد حاجیعلــی بــه ش‪.‬م ‪ 3340713375‬صــادره از‬ ‫اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -4‬گوهــر همتــی فرزنــد حاجیعلــی بــه ش‪.‬م ‪3340711038‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از‬ ‫متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم شــیرین ســلیمانی بــه شماره شناســنامه ‪ 459‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900696‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان علی شــیر ســلیمانی بــه شماره شناســنامه ‪ 6‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1387/06/09‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬شــیرین ســلیمانی‬ ‫فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 459‬دختــر متوفــی ‪ -2‬علیمــردان ســلیمانی فرزنــد علی شــیر بــه‬ ‫ش ش ‪ 11049‬پســر متوفــی ‪ -3‬علیرضــا ســلیمانی فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 11048‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -4‬علی اکبــر ســلیمانی فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 4560‬پســر متوفــی ‪ -5‬زنــون‬ ‫ســلیمانی فرزنــد علی شــیر بــه ش ش ‪ 457‬پســر متوفــی ‪ -6‬خانــم فتحــی فرزنــد رســتم بــه‬ ‫ش ش ‪ 1583‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان‬ ‫باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم صنــم صفــری دارای شماره شناســنامه ‪ 3329592982‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 318/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی اگهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده‬ ‫کــه شــادروان ســمیرا صفــری بشناســنامه ‪ 3320099906‬در تاریــخ ‪ 1394/03/27‬اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪-1 :‬‬ ‫صنــم صفــری بــه ش‪.‬م ‪ 3329592982‬صــادره از گیالنغــرب مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گواور‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ظریفــه یاری زاهرونــد بــه شماره شناســنامه ‪ 61‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100300‬تقدیــم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان خدابــس حیــدری بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 607‬در تاریــخ ‪ 1399/03/03‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬علی بخــش یاری زاهرونــد فرزنــد علی مــردان بــه ش ش ‪ 12‬ش‪.‬م ‪4539888080‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -2‬علــی یــاری فرزنــد علی مــردان بــه ش ش ‪ 1757‬ش‪.‬م ‪4539664336‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -3‬شــهین یاری زاهرونــد فرزنــد علی مــردان بــه ش ش ‪ 1413‬ش‪.‬م‬ ‫‪ 4539660853‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ظریفــه یاری زاهرونــد فرزنــد علی مــردان بــه ش ش ‪61‬‬ ‫ش‪.‬م ‪ 4539968807‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬مهیــن یاری زاهرونــد فرزنــد علی مــردان بــه ش ش‬ ‫‪ 1414‬ش‪.‬م ‪ 4539660861‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬حــرم یــاری فرزنــد علی مــردان بــه ش ش‬ ‫‪ 1165‬ش‪.‬م ‪ 4539658379‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬مهنــاز یاری زاهرونــد فرزنــد علی مــردان‬ ‫بــه ش ش ‪ 1681‬ش‪.‬م ‪ 4539663577‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬علــی یــاری فرزنــد علی مــردان‬ ‫بــه ش ش اختصاصــی بــه ش‪.‬م ‪ 4530210987‬فرزنــد متوفــی ‪ -9‬ایــت یاری زاهرونــد‬ ‫فرزنــد علی مــردان بــه ش ش‪ 209‬ش‪.‬م ‪ 4539970283‬فرزنــد متوفــی ‪ -10‬علی مــردان‬ ‫یاری زاهرونــد فرزنــد خدادوســت بــه ش ش ‪ 154‬ش‪.‬م ‪ 4539648233‬همســر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد‬ ‫تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی‬ ‫ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم صنــم صفــری دارای شماره شناســنامه ‪ 3329592982‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 327/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی اگهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان نصرت الــه صفــری بشناســنامه ‪ 3329590652‬در تاریــخ ‪1393/01/11‬‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر‬ ‫اســت بــه‪ -1 :‬صنــم صفــری بــه ش‪.‬م ‪ 3329592982‬صــادره از گیالنغــرب همســر متوفــی‬ ‫‪ -2‬ســمیه صفــری بــه ش‪.‬م ‪ 3329959967‬دختــر متوفــی ‪ -3‬ســهیال صفــری بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3320023179‬دختــر متوفــی ‪ -3‬ســمیرا صفــری بــه ش‪.‬م ‪ 3320099906‬دختــر متوفــی‬ ‫‪ -5‬ســارا صفــری بــه ش‪.‬م ‪ 3320124420‬دختــر متوفــی ‪ -6‬عبــاس صفــری بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3320233440‬پســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال‬ ‫گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گواور‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم صنــم صفــری دارای شماره شناســنامه ‪ 3329592982‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 319/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی اگهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان ســتاره صفــری بشناســنامه ‪ 3320189001‬در تاریــخ ‪1386/12/02‬‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر‬ ‫اســت بــه‪ -1 :‬صنــم صفــری بــه ش‪.‬م ‪ 3329592982‬صــادره از گیالنغــرب مــادر متوفــی‬ ‫‪ -2‬نصرت الــه صفــری بــه ش‪.‬م ‪ 3329590652‬صــادره از گیالنغــرب پــدر متوفــی‪ .‬اینــک‬ ‫بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گواور‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فتانــه خســروی بــه شماره شناســنامه ‪ 9816‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957400275‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان علــی خســروی بــه شماره شناســنامه ‪ 8‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1387/03/26‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬افشــین خســروی‬ ‫فرزنــد علــی بــه ش‪.‬م ‪ 3341210687‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬مســلم خســروی فرزنــد علــی به ش‪.‬م‬ ‫‪ 3340201145‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬جــال خســروی فرزنــد علــی بــه ش‪.‬م ‪3341227288‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -4‬فریبــا خســروی فرزنــد علــی بــه ش‪.‬م ‪ 3254627539‬فرزنــد متوفــی ‪-5‬‬ ‫ســهیال خســروی فرزنــد علــی بــه ش‪.‬م ‪ 3254627547‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬افســانه خســروی‬ ‫فرزنــد علــی بــه ش‪.‬م ‪ 3341651934‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬فتانــه خســروی فرزنــد علــی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3341651942‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬تــوران خســروی فرزنــد جوانمیــر بــه ش‪.‬م ‪3254624238‬‬ ‫همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای فرامــرز کرمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 910‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100304‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان زینت خانــم لطفــی بــه شماره شناســنامه ‪ 567‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1394/11/19‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬نزاکــت کرمــی‬ ‫فرزنــد نصــور بــه ش‪.‬م ‪ 3340680809‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -2‬بهــروز‬ ‫کرمــی فرزنــد نصــور بــه ش‪.‬م ‪ 3340668833‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -3‬رســول کرمــی فرزنــد نصــور بــه ش‪.‬م ‪ 3340668086‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -4‬فرامــرز کرمــی فرزنــد نصــور بــه ش‪.‬م ‪ 3340670439‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فرنگیــس نظــری بــه شماره شناســنامه ‪ 1156‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900617‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان حســن نظــری بــه شماره شناســنامه ‪ 793‬در تاریــخ ‪1395/11/02‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬مریــم نظــری فرزنــد حســن بــه‬ ‫ش ش ‪ 73‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ســارا نظــری فرزنــد حســن بــه ش‪.‬م ‪ 3330167769‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -3‬فرنگیــس نظــری فرزنــد حســن بــه ش ش ‪ 1156‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ســلطنت نظــری فرزنــد‬ ‫حســن بــه ش ش ‪ 656‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را‬ ‫در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان‬ ‫باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای محســن مــرادی بــه شماره شناســنامه ‪ 1155‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900615‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان غالمحســین مــرادی بــه شماره شناســنامه ‪ 5747‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1399/02/23‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬احتــرام مــرادی‬ ‫فرزنــد غالمحســین بــه ش ش ‪ 798‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬زینــب مــرادی فرزنــد غالمحســین بــه‬ ‫ش ش ‪ 19‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬فرهــاد مــرادی فرزنــد غالمحســین بــه ش ش ‪ 866‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬محســن مــرادی فرزنــد غالمحســین بــه ش ش ‪ 1155‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬علــی مــرادی فرزنــد‬ ‫غالمحســین بــه ش ش ‪ 799‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬مهــرداد مــرادی فرزنــد غالمحســین بــه ش ش‬ ‫‪ 10‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬اذر مــرادی فرزنــد غالمحســین بــه ش ش ‪ 1156‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬مــراد‬ ‫مــرادی فرزنــد غالمحســین بــه ش ش ‪ 8‬فرزنــد متوفــی ‪ -9‬شــازنان اکبــری فرزنــد علی بابــا‬ ‫بــه ش ش ‪ 215‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان‬ ‫باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای مــراد خســروی بــه شماره شناســنامه ‪ 2‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900291‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان معصومــه چترســیماب بــه شماره شناســنامه ‪ 587‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1394/01/19‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬مــراد‬ ‫خســروی فرزنــد صحبت الــه بــه ش‪.‬م ‪ 3341390049‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬فرشــته خســروی فرزنــد صحبت الــه بــه ش‪.‬م ‪ 3340210756‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -3‬قشــنگ خســروی فرزنــد صحبت الــه بــه ش‪.‬م ‪3340210764‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -4‬بتــول خســروی فرزنــد صحبت الــه بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3340211167‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬فرنگیــس خســروی فرزنــد‬ ‫صحبت الــه بــه ش‪.‬م ‪ 3340210772‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -6‬کافیــه‬ ‫خســروی فرزنــد صحبت الــه بــه ش‪.‬م ‪ 3340211353‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای مــراد خســروی بــه شماره شناســنامه ‪ 2‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900297‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت‬ ‫کــه شــادروان صحبت الــه خســروی بــه شماره شناســنامه ‪ 114‬در تاریــخ ‪ 1366/08/10‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬مــراد خســروی فرزنــد صحبت الــه بــه ش ش ‪2‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬فرشــته خســروی فرزنــد صحبت الــه بــه ش ش ‪953‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -3‬قشــنگ خســروی فرزنــد صحبت الــه بــه ش ش ‪954‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -4‬بتــول خســروی فرزنــد صحبت الــه بــه ش ش ‪993‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬فرنگیــس خســروی فرزنــد صحبت الــه بــه ش ش‬ ‫‪ 955‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -6‬کافیــه خســروی فرزنــد صحبت الــه بــه ش‬ ‫ش‪ 1012‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬شــاه طال خســروی فرزنــد صحبت الــه‬ ‫ش ش ‪ 838‬صــادره از اســام ابــاد غــرب (فــوت شــده در تاریــخ ‪ )1370/02/02‬دختــر متوفــی ‪-8‬‬ ‫معصومــه چترســیماب فرزنــد علی میــرزا بــه ش ش ‪ 587‬صــادره از اســام ابــاد غــرب همســر متوفی‬ ‫(فــوت شــده تاریــخ ‪ .)1394/01/19‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبــور را در یک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنچم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم مرضیــه ادیب منــش دارای شماره شناســنامه ‪ 3329969563‬بشــرح دادخواســت بــه‬ ‫کالســه ‪ 325/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی اگهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان اســکندر ادیب منــش بشناســنامه ‪ 404‬در تاریــخ ‪ 1399/03/13‬اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪-1 :‬‬ ‫علــی ادیب منــش بــه ش‪.‬م ‪ 3320208322‬پســر متوفــی ‪ -2‬افشــین ادیب منــش بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3320018906‬پســر متوفــی ‪ -3‬مرزبــان ادیب منــش بــه ش‪.‬م ‪ 3329637471‬پســر متوفــی‬ ‫‪ -4‬مرضیــه ادیب منــش بــه ش‪.‬م ‪ 3329969563‬دختــر متوفــی ‪ -5‬رســمیه ادیب منــش بــه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3329636149‬دختــر متوفــی ‪ -6‬نرگــس ده انجــام بــه ش‪.‬م ‪ 3329651547‬همســر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی م‬ ‫نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گواور‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای مهربــان احمدیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 3341572910‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900714‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان فاطمــه علی محمــدی بــه شماره شناســنامه ‪ 1334‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1396/10/06‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فرشــته احمدیــان‬ ‫فرزنــد حیــدر بــه ش‪.‬م ‪ 6419799317‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬هدایــت احمدیــان فرزنــد حیــدر بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 6419799910‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬خدیجــه احمدیــان فرزنــد حیــدر بــه ش‪.‬م ‪ 6419800951‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -4‬مرزبــان احمدیــان فرزنــد حیــدر بــه ش‪.‬م ‪ 6419799929‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬مهــدی‬ ‫احمدیــان فرزنــد حیــدر بــه ش‪.‬م ‪ 6419801850‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬زینــب احمدیــان فرزنــد حیــدر‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 3341334920‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬مهربــان احمدیان فرزنــد حیدر بــه ش‪.‬م ‪3341572910‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -8‬میــاد احمدیــان فرزنــد حیــدر بــه ش‪.‬م ‪ 3330174846‬فرزنــد متوفــی ‪ -9‬زهــرا‬ ‫احمدیــان فرزنــد حیــدر بــه ش‪.‬م ‪ 6419801842‬فرزنــد متوفــی ‪ -10‬پرســتو احمدیــان فرزنــد‬ ‫حیــدر بــه ش‪.‬م ‪ 3341643753‬فرزنــد متوفــی ‪ -11‬حیــدر احمدیــان فرزنــد صیدمیــرزا بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 6419630208‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم نرگــس پالیــز بــه شماره شناســنامه ‪ 2‬موالیــد بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99300278‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان عصمــت چترســیماب بــه شماره شناســنامه ‪ 860‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1392/03/16‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬نرگــس پالیــز‬ ‫فرزنــد علــی بــه ش ش ‪ 2‬موالیــد صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -2‬کامــران پالیــز‬ ‫فرزنــد علــی بــه ش ش ‪ 36‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬علــی پالیــز فرزنــد‬ ‫محمــد بــه ش ش ‪ 389‬صــادره از اســام ابــاد غــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم نرگــس یــاری بــه شماره شناســنامه ‪ 2452‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9957500289‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان خانم ســلطنت ارتشــک بــه شماره شناســنامه ‪ 4‬موالیــد در‬ ‫تاریــخ ‪ 1392/08/14‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬علی مــردان‬ ‫یــاری فرزنــد علــی بــه ش ش ‪ 387‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -2‬برومنــد‬ ‫یــاری فرزنــد علــی بــه ش ش ‪ 3‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -3‬نرگــس یــاری‬ ‫فرزنــد علــی بــه ش ش ‪ 2452‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ســیران یــاری‬ ‫فرزنــد علــی بــه ش ش ‪ 298‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ســتاره یــاری فرزنــد‬ ‫علــی بــه ش ش ‪ 388‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -6‬ایــران یــاری فرزنــد علــی‬ ‫بــه ش ش ‪ 420‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -7‬نســرین یــاری فرزنــد علــی بــه‬ ‫ش ش ‪ 9968‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -8‬جیــران یــاری فرزنــد علــی بــه‬ ‫ش ش ‪ 337‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم نزاکــت تک بنــد بــه شماره شناســنامه ‪ 177‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900716‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان نورمــراد پــرورش بــه شماره شناســنامه ‪ 8114‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1390/07/10‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬نزاکــت تک بنــد‬ ‫فرزنــد جوانمیــر بــه ش ش ‪ 177‬همســر متوفــی ‪ -2‬زهــرا پــرورش فرزنــد نورمــراد بــه ش ش‬ ‫‪ 14843‬فرنــد متوفــی ‪ -3‬مــراد پــرورش فرزنــد نورمــراد بــه ش ش ‪ 8462‬فرزنــد متوفــی ‪-4‬‬ ‫وحیــد پــرورش فرزنــد نورمــراد بــه ش ش ‪ 2286‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬قــدرت پــرورش فرزنــد‬ ‫نورمــراد بــه ش ش ‪ 1266‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬حشــمت پــرورش فرزنــد نورمــراد بــه ش ش ‪506‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -7‬ناهیــد پــرورش فرزنــد فرزنــد مــراد بــه ش ش ‪ 1048‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم نیلوفــر حیدری تجــر بــه شماره شناســنامه ‪ 3330349484‬بــه اســتناد شــهادتنامه‬ ‫و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900699‬تقدیــم ایــن‬ ‫دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان غالمرضــا حیدری تجــر بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 61‬در تاریــخ ‪ 1397/12/20‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی‬ ‫عبارتنــد از‪ -1 :‬نیلوفــر حیدری تجــر فرزنــد غالمرضــا بــه ش‪.‬م ‪ 3330349484‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -2‬مازیــار حیدری تجــر فرزنــد غالمرضــا بــه ش‪.‬م ‪ 33301240106‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای هاشــم محمــدی بــه شماره شناســنامه ‪ 3329223774‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900706‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان علــی محمــدی بــه شماره شناســنامه ‪ 351‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1386/10/22‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬هاشــم‬ ‫محمــدی فرزنــد علــی بــه ش ش ‪ 12865‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬علی اکبــر محمــدی فرزنــد علــی بــه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3340481059‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬رحمــن محمــدی فرزنــد علــی بــه ش ش ‪ 926‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -4‬ملــوک محمــدی فرزنــد علــی بــه ش ش ‪ 12864‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬فرنگــی محمــدی‬ ‫فرزنــد علــی بــه ش ش ‪ 536‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬فرمــان محمــدی فرزنــد علــی بــه ش ش ‪9261‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -7‬فریــده محمــدی فرزنــد علــی بــه ش ش ‪ 9259‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای یــادگار اقایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3341699325‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900719‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان کشــور اقایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 726‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1390/02/03‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬یــاگار اقایــی‬ ‫فرزنــد امیــر بــه ش‪.‬م ‪ 3341699325‬پســر متوفــی ‪ -2‬منصــور اقایــی فرزنــد امیــر بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3340432384‬پســر متوفــی ‪ -3‬علی حســین اقایــی فرزنــد امیــر بــه ش‪.‬م ‪3341428976‬‬ ‫پســر متوفــی ‪ -4‬رســول اقایــی فرزنــد امیــر بــه ش‪.‬م ‪ 3340438651‬پســر متوفــی ‪ -5‬فریبــا‬ ‫اقایــی فرزنــد امیــر بــه ش‪.‬م ‪ 3340438668‬دختــر متوفــی ‪ -6‬شــهین اقایــی فرزنــد امیــر بــه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3340441286‬دختــر متوفــی ‪ -7‬نــازاره اقایــی فرزنــد امیــر بــه ش‪.‬م ‪3340434972‬‬ ‫دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم نــازاره باوندی پورگیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 104‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957400297‬تقدیــم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان احمــد رضایــی بــه شماره شناســنامه ‪192‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1393/08/07‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ســعید‬ ‫رضایــی فرزنــد احمــد بــه ش‪.‬م ‪ 3340393745‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬معصومــه رضایــی فرزنــد‬ ‫احمــد بــه ش‪.‬م ‪ 3340393753‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬حمــزه رضایــی فرزنــد احمــد بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3341435557‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬بتــول رضایــی فرزنــد احمــد بــه ش‪.‬م ‪ 3341454853‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -5‬اســماعیل رضایــی فرزنــد احمــد بــه ش‪.‬م ‪ 3341695036‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬منظــر‬ ‫رضایــی فرزنــد احمــد بــه ش‪.‬م ‪ 3341705491‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬نــازاره باوندی پورگیــان‬ ‫فرزنــد المــاس بــه ش‪.‬م ‪ 3329631619‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫‪5‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم شــهین شاهمارســیاه گلی دارای شماره شناســنامه ‪ 177‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 312/99‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان هــادی مــدی بشناســنامه ‪ 896‬در تاریــخ ‪ 89/1/28‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود‬ ‫زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬شــهاب مــدی بــه‬ ‫ش ش ‪ 3330321682‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬علــی مــدی بــه ش ش‬ ‫‪ 3320182862‬صــادره از گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬شــهین شاهمارســیاه گلی بــه ش ش‬ ‫‪ 3329270462‬صــادره از گیــان غــرب همســر متوفــی ‪ -4‬مــراد مــدی بــه ش ش ‪ 387‬صــادره‬ ‫از اســام ابــاد غــرب پــدر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب رضــا کهریــزی مالــک خــودرو ســمند ال ایکــس مــدل ‪ 1390‬بــه رنــگ خاکســتری‬ ‫متالیــک بــه شــماره شــهربانی ‪859 -19‬ص‪ 24‬و شــماره شاســی ‪NAAC91CC8BF870170‬‬ ‫و شــماره موتــور ‪ 12490105613‬بعلــت فقــدان اســناد فــروش (ســند کمپانــی‪ ،‬ســند ســبز)‬ ‫تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر کســی ادعایــی در‬ ‫مــورد خــودرو مذکــور دارد ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش ایران خــودرو‬ ‫واقــع در پیکان شــهر ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مهلــت‬ ‫مذبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو ســواری ســمند بــه رنــگ نقــره ای متالیــک بــا شــماره پــاک ‪629 -18‬ج‪39‬‬ ‫و شــماره شاســی ‪ NAAC01CB79F652802‬و شــماره موتــور ‪ 12487131319‬بــه نــام علیرضــا‬ ‫نجاتی فــرد مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای منصــور عیســی بیگی دارای شماره شناســنامه ‪ 12471‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 371/99‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان علی اشــرف عیســی بیگی بشناســنامه ‪ 355‬در تاریــخ ‪ 1399/2/24‬اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬منصــور‬ ‫عیس ـی بیگی بــه ش ش ‪ 12471‬و کــد ملــی ‪ 3329221313‬متولــد ‪ 1357/10/4‬گیــان غــرب‬ ‫پســر متوفــی ‪ -2‬شــهناز عیس ـی بیگی بــه ش ش ‪ 13457‬و کــد ملــی ‪ 3329231203‬متولفــد‬ ‫‪ 1360/7/1‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -3‬شــکوفه عیسـی بیگی بــه کــد ملــی ‪3320079387‬‬ ‫متولــد ‪ 1371/9/7‬گیــان غــرب دختــر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک‬ ‫بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 13990312001003514‬هئیــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪ 1398114412001000953‬تقاضــای مریــم حســینی کوه زر فرزنــد بهــرام‬ ‫شناســنامه ‪ 3074‬کــد ملــی ‪ 2121635645‬صــادره از گــرگان واقــع در اراضــی گلنــد در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بمســاحت ‪ 86/80‬مترمربــع از پــاک‬ ‫‪ 126‬اصلــی بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی‬ ‫دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‬ ‫از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع‬ ‫ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/26 :‬‬ ‫علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ ‫م الف ‪4747‬‬ ‫تجدید مزایده عمومی بهره برداری‬ ‫جایگاه ‪ CNG‬هالنیه شهرداری جوانرود به مدت ‪ 2‬سال‬ ‫(مرحله دوم‪ -‬نوبت دوم)‬ ‫شماره مزایده‪5099005401000005 :‬‬ ‫شماره مورد اجاره‪5199005401000028 :‬‬ ‫ش�هـرداری جوانـ�رود ب��ه اســتناد بن��د ی��ک ن��ود و پنجمی��ن جلس��ه عـ�ادی شــورای محت��رم اسـلامی ش��هر مـ�ورخ ‪ 1399/04/18‬درنظـ�ردارد ام��ور بهره بـ�رداری‪،‬‬ ‫نگهداش��ت‪ ،‬تعمیــرات‪ ،‬تجهیـ�زات و تاسیس��ات تعـ�داد ی��ک جایـ�گاه عرض��ه گاز طبیع��ی فشـ�رده ‪ CNG‬را بـ�ه شــرح ذیـ�ل از طریـ�ق مزایــده عمومـ�ی‬ ‫بـ�ه شرــکت های واجدالش�رـایط واگذــار نماینـ�د‪ .‬لــذا متقاضیــان از تاری��خ انتش��ار نوب��ت دوم ای��ن اگه��ی در روز سه شــنبه مــورخ ‪ 1399/06/11‬ب��ه م��دت ده‬ ‫روز کاری غیـ�ر از روزهــای تعطیـ�ل تــا پایــان وقــت اداری روز شــنبه مــورخ ‪ 1399/6/22‬می تواننـ�د در مزایــده مذکــور شرــکت نماینـ�د‪.‬‬ ‫الف‪ :‬شرح مختصر جایگاه شامل یک جایگاه عرضه گاز طبیعی فشرده می باشد‪.‬‬ ‫ب‪ :‬محل جایگاه‪ ،‬شهرستان جوانرود‪ -‬خیابان هالنیه‪ ،‬جنب اداره تربیت بدنی (استخر) شهرستان جوانرود می باشد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬مدت زمان قرارداد دو سال شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد‪.‬‬ ‫د‪ :‬شرایط شرکت در مزایده برای شرکت کنندگان واجدالشرایط‪:‬‬ ‫‪ -1‬مجوز فعالیت از شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران با ارائه اسناد مثبته و تاییدیه از ان شرکت‬ ‫‪ -2‬داشتن کلیه تجهیزات و امکانات و تخصص الزم و توانایی برای انجام موضوع قرارداد براساس استانداردهای بین المللی و داشتن توانایی مالی‬ ‫‪ -3‬ارائـ�ه ضمانتنامــه بانکـ�ی یـ�ا س�پـرده نقــدی جهـ�ت شرــکت در مزایــده بـ�ه مبلـ�غ ‪ 282/000/000‬ریــال توس��ط ش��رکت هایی ک��ه قص��د ش��رکت در مزای��ده را‬ ‫دارن��د‪ .‬درص��ورت واری��ز نق��دی‪ ،‬واری��ز ب��ه حس��اب شـ�ماره ‪ 0108778157006‬ش�هـرداری جوانـ�رود ن��زد بان��ک مل��ی شـ�عبه طالقان��ی جوانـ�رود‪.‬‬ ‫‪ -4‬برنــده مزایــده قبـ�ل از انعقــاد ق��رارداد مکلـ�ف بـ�ه تسلــیم ضمانتنامـ�ه بانکـ�ی یـ�ا واریـ�ز وجـ�ه نقـ�د یـ�ا اسنــاد خزانـ�ه (چـ�ک تضمیـ�ن شــده بانکـ�ی معتبـ�ر) بـ�ه مبلـ�غ‬ ‫‪ 4/450/000/000‬ریــال معـ�ادل (چهارص��د و چه��ل و پن��ج میلی��ون توم��ان) معـ�ادل ‪ %20‬ارزش اعیـ�ان و تاسیسـ�ات کارشناس��ی شـ�ده توس��ط کارشــناس رسـ�می‬ ‫دادگستــری جهـ�ت ضمانــت خســارت وارده بـ�ه تجهیزــات و تاسیســات و وساــیل منصوبـ�ه و ‪ ...‬در جایـ�گاه می باشـ�د‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنــده مزایــده قبـ�ل از انعقــاد ق��رارداد مکلـ�ف بـ�ه تسلــیم ضمانتنامـ�ه بانکـ�ی یـ�ا واریـ�ز وجـ�ه نقـ�د یـ�ا اسنــاد خزانـ�ه (چـ�ک تضمیـ�ن شــده بانکـ�ی معتبـ�ر) جهـ�ت‬ ‫ضمانــت فــروش ســالیانه گاز ب��ه میـ�زان ‪ 1/410/000/000‬ریــال معــادل یکص��د و چه��ل و ی��ک میلیـ�ون تومــان اســت‪.‬‬ ‫‪ -6‬ارائه سوابق تحصیلی و مدارک واصله عمومی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت‬ ‫‪ -7‬ش��هرداری در رد یـ�ا قبــول یـ�ک یـ�ا کلیـ�ه پیش��نهادات مختــار اسـ�ت و بـ�ه پیش��نهادات مخدــوش یـ�ا مشرــوط و یـ�ا خاــرج از مهلـ�ت ایـ�ن اگهـ�ی ترتیـ�ب اثـ�ر‬ ‫داده نخواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫‪ -8‬س��پرده نف��رات اول ت��ا س��وم ت��ا زم��ان انعق��اد قـ�رارداد ب��ا برن��ده مزای��ده همچن��ان در حس��اب شـ�هرداری باق��ی می مان��د و چنانچ��ه برن��ده اول از انعق��اد قـ�رارداد‬ ‫در موع��د قانون��ی خ��ودداری نمای��د سپــرده وی ب��ه نف��ع ش��هرداری ضب��ط و ب��ا نفــرات بعـ�دی درصــورت احــراز شرــایط قانون��ی ق��رارداد‪ ،‬منعقـ�د می شـ�ود‪.‬‬ ‫‪ -9‬مهلــت شــرکت در مزایــده از تاری��خ انتش��ار اگه��ی نوب��ت دوم ب��ه م��دت ده روز کاری می باشـ�د و متقاضیــان از طریـ�ق س��امانه ت��دارکات الکترونیـ�ک‬ ‫دول��ت (سـ�تاد) پیش�نـهادات خ��ود را ثب��ت و در مزای��ده مشــارکت نماین��د‪ .‬درغیراینصـ�ورت پاک��ت پیشــنهاد قیم��ت بازگشـ�ایی نمی گـ�ردد‪.‬‬ ‫‪ -10‬ش��رکت برن��ده مل��زم ب��ه بیم��ه نم��ودن کلی��ه ابنی��ه و تاسیس��ات‪ ،‬تجهی��زات موج��ود و کادر پرس��نل می باش��د و ع�لاوه ب��ر پرس��نل بای��د حداق��ل س��ه نف��ر از‬ ‫حاضری��ن در جایـ�گاه را ب��ه صـ�ورت بـ�دون ن��ام ن��زد یک��ی از شـ�رکت ها بیم��ه نمای��د‪( .‬بیم��ه تم��ام خطـ�رات)‬ ‫‪ -11‬درصـ�د ســود پایـ�ه کارشناسـ�ی شــده جهـ�ت بهره ب��رداری بصوــرت ماهیانـ�ه مبلـ�غ ‪ 235/000/000‬ریـ�ال (معــادل بیس��ت و س��ه میلیـ�ون و پانص��د هــزار تومـ�ان‬ ‫ماهیانهــ می باشـ�د)‪ .‬کـ�ه مجمــوع دو ســال مبلـ�غ ‪ 5/640/000/000‬ریــال (پنـ�ج میلیاــرد و ششــصد و چهـ�ل میلیــون ریــال) می باشـ�د‪.‬‬ ‫‪ -12‬پرداخت کلیه هزینه های اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفن‪ ،‬تعمیر و نگهداری جایگاه تا پایان قرارداد بر عهده پیمانکار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -13‬متقاضیان از تاریخ انتشار این اگهی تا پایان مهلت می توانند از جایگاه بازدید به عمل اورند‪.‬‬ ‫‪ -14‬مزایده در مرحله دوم با یک پیشنهاد قیمت بازگشایی می گردد‪.‬‬ ‫‪ -15‬هزینه کارشناسی‪ ،‬چاپ و انتشار اگهی برعهده شرکت برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -16‬شـ�رکت های متقاض��ی الزام��اً بای��د در ساــمانه سـ�تاد (ادرس جه��ت دریاف��ت توک��ن شـ�رکت در مزای��ده‪ :‬کرمانشـ�اه‪ ،‬بلـ�وار شهیدبهشـ�تی‪ ،‬ساــزمان همیـ�اری‬ ‫شهــرداری ها‪ ،‬طبق��ه شش��م‪ ،‬اق��ای کویل��ی) ثبت ن��ام بعم��ل اورن��د درغیراینص��ورت پاک��ت پیشـ�نهاد قیم��ت ش��رکت نامب��رده بازگش��ایی نمی گ��ردد‪.‬‬ ‫‪ -17‬شرکت برنده مزایده در زمان انعقاد قرارداد ملزم به ارائه ‪ 12‬فقره چک بانکی با سررسید دهم هر ماه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -18‬شرــکت های کـ�ه قصـ�د شرــکت در مزایــده را دارنـ�د جهـ�ت خریـ�د اسنــاد مزایــده مبلـ�غ ‪ 500/000‬ری��ال (معـ�ادل پنج��اه هـ�زار توم��ان) ب��ه حس��اب جـ�اری‬ ‫ب��ه شـ�ماره ‪ 0106355273000‬واریـ�ز نماینـ�د‪.‬‬ ‫‪ -19‬تاریخ بازگشایی پاکت ها راس ساعت ‪ 10‬صبح روز یکشنبه مورخ ‪ 1399/06/23‬می باشد‪.‬‬ ‫فرهاد تاب زر‪ ،‬شهردار‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2058‬‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫پروژه هـای شـهرداری قـدس در هفتـه دولـت افتتـاح شـد‬ ‫ائیــن افتتــاح و بهره بــرداری از پروژه هــای عمرانــی شــهرداری قــدس‬ ‫به مناســبت هفتــه دولــت برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش اداره ارتباطــات‬ ‫و امــور بین الملــل شــورای اســامی و شــهرداری قــدس؛ پروژه هــای‬ ‫عمرانــی شــهرداری قــدس طــی مراســمی باحضــور گــودرزی؛ معــاون‬ ‫امنیتــی و انتظامــی اســتانداری تهــران‪ ،‬ح ـق وردی؛ نماینــده مجلــس‪،‬‬ ‫فرمانــدار‪ ،‬امام جمعــه‪ ،‬شــهردار و اعضــای شــورای اســامی شــهرقدس‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬براســاس این گــزارش‪ ،‬مســئولین اســتانی‬ ‫و شــهری در اغــاز بــا حضــور در ارامســتان بهشــت فاطمــه(س) و‬ ‫ادای احتــرام بــه مقــام واالی شــهدا‪ ،‬بــا ارمان هــای انقــاب اســامی‬ ‫تجدیــد میثــاق کردنــد‪ .‬ائیــن کلنگ زنــی ســاختمان جدیــد فرمانــداری‬ ‫شهرســتان قــدس نخســتین بخــش ایــن مراســم بــود کــه در زمیــن‬ ‫اختصــاص یافتــه توســط شــهرداری قــدس برگــزار شــد‪ .‬درادامــه‬ ‫مســئولین اســتانی و شــهری چنــد پــروژه بــزرگ فضــای ســبز را بــه‬ ‫بهره بــرداری رســاندند کــه طــی ان فضــای ســبز شــهرقدس درمجمــوع‬ ‫بیــش از ‪۱۶‬هکتــار افزایــش یافــت‪ .‬فــاز دوم بوســتان حنانــه و مجموعــه‬ ‫بــزرگ زیتــون شــامل پــارک جنگلــی زیتــون‪ ،‬پــارک گل هــا و بوســتان‬ ‫خانــواده پروژه هــای فضــای ســبزی بودنــد کــه افتتــاح شــدند‪ .‬در بخش‬ ‫پایانــی مراســم همچنیــن پــروژه احــداث ایســتگاه اتش نشــانی در بلــوار‬ ‫معلــم کــوی فــرزان توســط مســئولین کلنگ زنــی شــد تــا توســعه‬ ‫زیرســاخت های امــداد و نجــات شــهرقدس کلیــد بخــورد‪.‬‬ ‫معاون امنیتی و انتظامی استانداری تهران عنوان کرد؛‬ ‫بی تاثیر نبودن تالش های مسئولین‬ ‫درراستای پیشبرد و ارتقای شهرستان قدس‬ ‫معــاون امنیتــی و انتظامــی اســتانداری تهــران گفــت‪« :‬تالش هــای‬ ‫مدیــران شهرســتانی نقــش موثــری را درراســتای ارتقای این شهرســتان‬ ‫ایفــاء کــرده اســت»‪ .‬هم زمــان بــا فرارســیدن هفتــه دولــت ائیــن‬ ‫افتتــاح‪ ،‬بهره بــرداری و کلنگ زنــی پروژه هــای عمرانــی‪ ،‬ورزشــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اموزشــی و دیگــر مــوارد بــا حضــور حمیدرضــا گــودرزی؛‬ ‫معــاون امنیتــی و انتظامــی اســتانداری تهــران‪ ،‬لیــا واثقــی؛ فرمانــدار‬ ‫قــدس‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین رضــا جــوکار؛ امام جمعــه‪ ،‬محســن‬ ‫نیک خــواه؛ معاونــت سیاســی امنیتــی و انتظامــی فرمانــداری‪ ،‬علیرضــا‬ ‫ناصری پــور؛ سرپرســت معاونــت فنــی و عمرانی فرمانــداری‪ ،‬قربــان نجفی؛‬ ‫بخشــدار مرکــزی و دیگــر مســئولین شهرســتانی برگــزار شــد‪ .‬حمیدرضا‬ ‫گــودرزی؛ معــاون امنیتــی و انتظامــی اســتانداری تهــران ضمــن تبریــک‬ ‫هفتــه دولــت بااشــاره به رونــد افتتــاح طرح هــای عمرانــی شهرســتان‬ ‫قــدس بیــان کــرد‪« :‬شــهرقدس جــزو یکــی از شهرســتان های مهــم‬ ‫اســتان تهــران به شــمار مــی رود کــه تالش هــای فرمانــدار قــدس و‬ ‫دیگــر مدیــران شهرســتانی نقــش موثــری را درراســتای ارتقــای ایــن‬ ‫شهرســتان ایفــاء کــرده اســت»‪ .‬وی درخصــوص اعتبــار اختصاص یافتــه‬ ‫بــه پروژه هــای هفتــه دولــت شهرســتان قــدس افــزود‪« :‬در هفتــه دولــت‬ ‫بــا افتتــاح پروژه هــای عمرانــی اتفاقــات خوبــی در شهرســتان رقــم خورده‬ ‫اســت و اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۵۰۰‬میلیاردتومــان بــه ایــن پروژه هــا اختصــاص‬ ‫داده شــده اســت»‪ .‬گــودرزی؛ معــاون امنیتــی و انتظامی اســتانداری تهران‬ ‫گفــت‪« :‬باتوجه به اینکــه بــه جمعیــت حــدود ‪ ۴۰۰‬هزارنفــری شــهرقدس و‬ ‫وجــود مشــکالتی از جملــه پیــک ترافیــک شهرســتان‪ ،‬امیدوار هســتیم با‬ ‫همــکاری مســئولین اســتانی و شهرســتانی گامی موثــر درراســتای ارتقای‬ ‫شهرســتان در حوزه هــای مختلــف برداشــته شــود»‪.‬‬ ‫فرماندار قدس خبر داد؛‬ ‫افتتاح ‪ ۲۸‬طرح عمرانی و خدماتی‬ ‫درراستای ارائه خدمات به شهروندان‬ ‫درادامــه لیــا واثقــی؛ فرمانــدار قدس بااشــاره به پیشــرفت و توســعه‬ ‫شهرســتان بــا افتتــاح طرح هــای عمرانــی و خدماتــی در هفتــه‬ ‫دولــت بیــان کــرد‪« :‬درراســتای توســعه شهرســتان‪ ،‬بهبود ســرانه ها‬ ‫و زیرســاخت ها در حوزه هــای مختلــف‪ ۲۸ ،‬طــرح عمرانــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی و خدماتــی افتتاح شــد»‪ .‬وی باتاکیدبــر همراهی‬ ‫خیریــن درراســتای ارتقــای ســرانه اموزشــی شهرســتان می گویــد‪:‬‬ ‫«پــروژه مدرســه خیرســاز زنده یــاد محمــد شــاه بختی دارای ‪۱۵‬‬ ‫کالس و مدرســه خیرســاز زنده یــاد محمــود کامجــو بــا هشــت‬ ‫کالس از جملــه طرح هــای ارتقــای ســرانه اموزشــی شهرســتان‬ ‫اســت»‪ .‬ایــن مقــام مســئول درخصــوص پروژه هــای افتتاح شــده‬ ‫در هفتــه دولــت گفــت‪« :‬از جملــه طرح هــای افتتاح شــده در‬ ‫هفتــه دولــت‪ ،‬ســالن ورزشــی سرپوشــیده روســتای هفت جــوی‪،‬‬ ‫ســاختمان چندمنظــوره دهیــاری و شــورای دانــش‪ ،‬مجموعــه‬ ‫پارک هــای زیتــون و حنانــه و بلــوار ‪ ۳۵‬متــری زیتــون اســت»‪.‬‬ ‫به گفتــه مقــام عالــی دولــت در شهرســتان‪ ،‬کلنگ زنــی ســاختمان‬ ‫فرمانــداری قــدس و ایســتگاه شــماره ‪ ۶‬اتش نشــانی شــهرک فــرزان‬ ‫از دیگــر طــرح هفتــه دولــت اســت و بیمارســتان ‪ ۱۶۰‬تخت خوابــی‬ ‫شهرســتان تحت عنــوان شــهید قاســم ســلیمانی در هفتــه اتــی‬ ‫باحضــور اســتاندار تهــران درراســتای ارائــه خدمــات بــه شــهروندان‬ ‫افتتــاح می شــود»‪ .‬فرمانــدار قــدس درپایــان خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«اعتبــار ایــن پروژه هــا کــه از منابــع متعــددی تامیــن شــده بیــش‬ ‫از یک هزار میلیاردتومــان اســت کــه ‪ ۵۰۰‬میلیــارد ان مربــوط بــه‬ ‫پــروژه بیمارســتان اســت»‪.‬‬ ‫رئیس جدید شورای اسالمی شهرقدس‪:‬‬ ‫رویکرد شورای پنجم باید مطالبه گری از مسئوالن استانی شهرقدس باشد‬ ‫رئیــس جدیــد شــورای اســامی شــهرقدس گفــت‪« :‬رویکــرد شــورای پنجــم‬ ‫امســال بایــد مطالبه گــری از مســئوالن اســتانی و وصــول مطالبــات شــهرقدس‬ ‫باشــد»‪ .‬داود گرجــی در جلســه رســمی ‪ ۲۷۰‬شــورای اســامی شــهرقدس‬ ‫دقایقــی پــس از انتخــاب به عنــوان رئیــس شــورا‪ ،‬گفــت‪« :‬از حســن اعتمــاد‬ ‫تمــام همــکاران کــه در ســال پایانــی شــورا بــه بنــده حقیــر داشــتند کمــال‬ ‫تشــکر را دارم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬از روســا‪ ،‬نــواب رئیــس و اعضــای هیئت رئیســه‬ ‫ سال گذشــته کــه در حــد تــوان و ظرفیــت خــود خدمــات بســیار‬ ‫شــورا در سه ِ‬ ‫ی بــه شــهر ارائــه کردنــد تقدیــر و تشــکر می کنــم و امیــدوارم‬ ‫خــوب و ارزنــده ا ‬ ‫کــه در ســال پایانــی بــا تعامــل‪ ،‬همفکــری و هم افزایــی بیشــتر‪ ،‬کارنامـه ای بهتــر‬ ‫و موثرتــری به جــای بگذاریــم»‪ .‬گرجــی اظهــار داشــت‪« :‬بنــده به عنــوان رئیــس‬ ‫دو رویکــرد بــرای ســال پایانــی شــورا درنظــر دارم کــه فقــط بــا همــکاری همــه‬ ‫اعضــاء تحقــق خواهــد یافــت‪ ،‬رویکــرد اول افزایــش بخــش نظارتــی شــورا و‬ ‫رویکــرد دوم مطالبه گــری از مدیــران شهرســتانی و استانی ســت؛ چراکــه‬ ‫اعتقــاد دارم به عنــوان نماینــده مــردم بایــد بــه نمایندگــی از مــردم مطالبه گــر‬ ‫باشــیم؛ از همــه نهادهــا و دســتگاه ها درراســتای وظایفــی کــه درقبــال مــردم‬ ‫دارنــد»‪ .‬رئیــس جدیــد شــورای اســامی شــهرقدس گفــت‪« :‬به دلیــل اینکــه‬ ‫ســال اینــده انتخابــات شــورای دوره ششــم را پی ـش رو داریــم قطع ـاً عملکــرد‬ ‫مــا بــا حساســیت بیشــتری موردنقــد قــرار خواهــد گرفــت؛ لــذا بایــد بــا نظــارت‬ ‫بیشــتر و جلوگیــری از تفرقــه و کارشــکنی تعامــل بیشــتری ایجــاد کنیــم و‬ ‫حمایــت از مدیریــت شــهری را در دســتورکار قــرار دهیــم تــا شــورای پنجــم را‬ ‫بــا کارنامــه قابل قبولــی بــه پایــان برســانیم»‪.‬‬ ‫شهردار قدس خبر داد؛‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ ۸۰‬درصدی احداث خانه فرهنگ جواداباد‬ ‫تقویــت و ارتقــای زیرســاخت های شــهری و افزایــش ســرانه ها در زمینه هــای فضــای‬ ‫ســبز‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬ســاماندهی معابــر و غیــره معطــوف شــده اســت»‪ .‬این مســئول‬ ‫باتاکیدبــر اهمیــت توســعه زیرســاخت های فرهنگــی در شــهرقدس‪ ،‬افــزود‪« :‬در دوره‬ ‫پنجــم مدیریــت شــهری عملیــات احــداث خانــه فرهنــگ جوادابــاد به منظــور ارتقــای‬ ‫کیفــی و کمــی زیرســاخت ها و اماکــن فرهنگــی‪ ،‬افزایــش ســرانه های ایــن حــوزه و‬ ‫تســهیل در دسترســی شــهروندان بــه امکانــات رفاهــی و خدماتــی بــا ‪۱۹۸۰‬مترمربــع‬ ‫زیربنــا در ‪۳۳۰‬مترمربــع زمیــن در شـش طبقه شــامل زیرزمیــن و پنج طبقــه بــا اســکلت‬ ‫بتنــی اجرایــی شــد»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــن پــروژه درحال حاضــر بــا ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی در مراحــل نهایــی ســاخت قــرار دارد و امیدواریــم در اینــده ای نزدیک‬ ‫بــه بهره بــرداری برســد»‪.‬‬ ‫شــهردار قــدس بابیان اینکــه درراســتای توســعه زیرســاخت های فرهنگــی شــهر‪ ،‬احــداث‬ ‫خانــه فرهنــگ جوادابــاد بــا ‪ ۱۹۸۰‬مترمربــع زیربنــا درحــال احــداث اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫پــروژه بــا ‪ ۸۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی در مراحــل پایانــی احــداث قــرار دارد»‪ .‬به گــزارش‬ ‫اداره ارتباطــات و امــور بین الملــل شــورای اســامی و شــهرداری قــدس؛ مســعود مختــاری‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬رویکــرد شــهرداری قــدس در اجــرای پروژه هــای متعــدد عمرانــی بــر‬ ‫احداث بزرگ ترین رینگ پیاده روی شهر به طول شش کیلومتر‬ ‫و استخر یک هزارمترمربعی در مجموعه گردشگری زیتون‬ ‫شــهردار قــدس از احــداث بزرگ تریــن رینــگ پیــاده روی شــهر به طــول ش ـش کیلومتر‬ ‫و اســتخر یک هزارمترمربعــی در مجموعــه گردشــگری زیتــون خبــر داد و گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫مجموعــه بــه بزرگ تریــن مرکــز گردشــگری شــهرقدس تبدیــل خواهــد شــد»‪ .‬مختــاری‬ ‫بابیان اینکــه ارتقــای ســرانه فضــای ســبز بــا احــداث بوســتان های متعــدد در نقــاط‬ ‫مختلــف ســطح شــهر به عنــوان یکــی از رویکردهــای اصلــی شــهرداری قــدس مدنظــر‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬ســرانه فضــای ســبز شــهرقدس بــا رشــد حــدود ‪ ۴۰‬درصــدی در‬ ‫سه سا ل ِگذشــته از ش ـش مترمربع بــه بیــش از ‪ ۱۰‬مترمربــع افزایــش یافتــه اســت»‪ .‬وی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬در دوره پنجــم مدیریــت شــهری عالوه بر اینکــه بــه احــداث بوســتان های‬ ‫محلـه ای به ویــژه در بافــت مرکــزی شــهر توجــه شــده اســت‪ ،‬اجــرای پروژه هــای بــزرگ‬ ‫فضــای ســبز نیــز در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت تــا به عنــوان قطــب گردشــگری شــهر‬ ‫مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد»‪ .‬شــهردار قــدس بابیان اینکــه براســاس ایــن رویکــرد‬ ‫پروژه هــای مهمــی درحــال اجراســت‪ ،‬افــزود‪« :‬مجموعــه تفریحــی و گردشــگری زیتــون‬ ‫به عنــوان بزرگ تریــن پــروژه فضــای ســبز شــهرقدس درحــال احــداث اســت‪ .‬فازهــای‬ ‫نخســت ایــن پــروژه در ماه هــای گذشــته بــه بهره بــرداری رســیده اســت کــه می تــوان‬ ‫بــه بوســتان بانــوان اشــاره کــرد»‪ .‬مهنــدس مختــاری بااشــاره به اینکه مجموعــه زیتــون‬ ‫بــه بزرگ تریــن مرکــز گردشــگری شــهرقدس تبدیــل خواهــد شــد‪ ،‬در تشــریح اقدامــات‬ ‫درحــال انجــام ایــن پــروژه‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬احــداث اســتخر یک هزارمترمربعــی و رینــگ‬ ‫پیــاده روی به طــول شــش کیلومتر و عــرض پنج متــر در مجموعــه زیتــون درحــال‬ ‫اجراســت»‪.‬‬ ‫تداوم نصب دوربین های ترافیکی در معابر اصلی شهر‬ ‫شــهردار قــدس از مطالعــات امکان ســنجی احــداث زیرگــذر در محــل پــل پیامبــر‬ ‫اعظــم(ص) بــرای تســهیل در دسترســی ســاکنان منطقــه کاووســیه و تــداوم نصــب‬ ‫دوربین هــای ترافیکــی در معابــر اصلــی ســطح شــهر بــا هــدف ارتقــای ایمنــی و‬ ‫روان ســازی ترافیــک شــهری خبــر داد‪ .‬مختــاری بااشــاره به انجــام بررســی و مطالعــه‬ ‫امــکان احــداث زیرگــذر در محــور زیریــن تقاطــع پیامبــر اعظــم(ص)‪ ،‬گفــت‪« :‬پــس از‬ ‫بهره بــرداری کامــل از تقاطــع غیرهم ســطح پیامبــر اعظــم(ص)‪ ،‬شــرکت راه اهــن اقــدام‬ ‫بــه مســدودکردن محــور زیریــن ایــن پــل کــرد کــه ایــن موضــوع مشــکالتی را بــرای‬ ‫شــهروندان شــهرقدس به خصــوص محلــه کاووســیه ایجــاد کــرده اســت؛ لــذا عالوه بــر‬ ‫مذاکــره بــا شــرکت راه اهــن‪ ،‬طرح هایــی نیــز به منظــور رفــع ایــن مشــکل مدنظــر‬ ‫شــهرداری قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬درحال حاضــر مطالعــات امکان ســنجی بــرای‬ ‫احــداث زیرگــذر در ایــن محور در دســتورکار شــهرداری قــدس قــرار دارد و چنانچه امکان‬ ‫اجــرای طــرح یادشــده وجــود نداشــته باشــد‪ ،‬راهکارهــای دیگــری مدنظــر قــرار خواهــد‬ ‫گرفــت تــا بــه نتیجــه مطلــوب برســیم و بــا انجــام ایــن پــروژه باعــث تســهیل عبورومــرور‬ ‫و حــل مشــکالت ترافیکــی در ان منطقــه شــویم»‪ .‬مهنــدس مختــاری درادامــه بــه نصــب‬ ‫دوربین هــای ترافیکــی در ســطح شــهر اشــاره کــرد و بیــان داشــت‪« :‬بــرای ارتقــای ایمنی‬ ‫تــردد و کنتــرل ترافیــک در ســطح شــهر‪ ،‬میــدان امــام حســین(ع)‪ ،‬تقاطــع ولی عصر(عج)‪،‬‬ ‫تقاطــع خیابان هــای ازادی و شــهید بهشــتی و بلــوار مصــا بــه دوربین هــای کنتــرل‬ ‫ترافیــک مجهــز شــد و شــهرداری درنظــر دارد کــه در اینــده ای نزدیــک تمامــی محورهای‬ ‫اصلــی و مهــم شــهر را بــه ایــن دوربین هــا مجهــز کنــد»‪ .‬شــهردار قــدس همچنیــن‬ ‫از یک طرفه کــردن خیابــان پوریــای ولــی و خیابــان امــام علــی(ع) در ســرخه حصار و‬ ‫بررســی یک طرفه کــردن خیابــان ‪ ۱۸‬متــری ابریشــم خبــر داد و گفــت‪« :‬باتوجه به اینکــه‬ ‫خیابان هــای یادشــده ظرفیــت الزم بــرای یــک خیابــان دوطرفــه را نــدارد و اکثــرا ً بــار‬ ‫ترافیکــی بیــش از حــدی را در ایــن خیابان هــا مشــاهده می کنیــم‪ ،‬شــهرداری درنظــر‬ ‫دارد ایــن خیابان هــا یک طرفــه شــده تــا شــاهد رفــع مشــکل ترافیکــی و تســهیل در‬ ‫عبورومــرور شــهروندان باشــیم»‪.‬‬ ‫اماکن فرهنگی و ورزشی شهرداری قدس؛ میزبان عزاداران حسینی‬ ‫پیــام عاشــورا و ایجــاد فضــای معنــوی مناســب بــرای عــزاداری ســرور و ســاالر‬ ‫شــهیدان تمــام معابــر و میدان هــای شــهر ســیاه پوش شــد»‪ .‬ریســه بندی‬ ‫معابــر و میدان هــای اصلــی‪ ،‬تعویــض پرچم هــای الــوان و نصــب پرچم هــای‬ ‫ســیاه در پل هــا و میدان هــا‪ ،‬نصــب کتیبــه و کتــل‪ ،‬نصــب بنــر بــا مضمــون‬ ‫ایــات و روایــات و ســخنان ائمــه و بــزرگان دیــن پیرامــون فلســفه قیــام امــام‬ ‫حســین(ع) و تبییــن فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر از اقداماتی ســت‬ ‫کــه توســط شــهرداری قــدس بــرای ایــام مــاه محــرم صــورت گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شــهردار قــدس اقدامــات و برنامه هــای گســترده شــهرداری را بــرای ماه هــای‬ ‫محــرم و صفــر تشــریح کــرد و گفــت‪« :‬اماکــن فرهنگــی و ورزشــی شــهرداری‬ ‫قــدس دراختیــار هیئــات عــزاداری قــرار خواهــد گرفــت»‪ .‬به گــزارش اداره‬ ‫ارتباطــات و امــور بین الملــل شــورای اســامی و شــهرداری قــدس؛ مســعود‬ ‫مختــاری بابیان اینکــه در ســال جــاری مراســم عــزاداری ســاالر شــهیدان‬ ‫حضــرت اباعبــداهلل(ع) به دلیــل شــیوع ویــروس کوویــد‪ ۱۹-‬متفاوت تــر از‬ ‫ســال های گذشــته برگــزار می شــود‪ ،‬بیــان داشــت‪« :‬برهمین اســاس‪ ،‬ســتاد‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا دســتورالعمل هایی را تدویــن و ابــاغ کــرده اســت کــه در‬ ‫تبعیــت از فرمایشــات رهبــر معظــم انقــاب‪ ،‬موظــف بــه رعایــت ایــن پروتکل هــا‬ ‫هســتیم»‪ .‬وی در تشــریح اقدامــات شــهرداری قــدس بــرای ســاماندهی فعالیــت‬ ‫هیئــات عــزاداری در ســطح شــهر و برگــزاری مراســم ســوگواری طبــق‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی در ماه هــای محــرم و صفــر‪ ،‬بیــان داشــت‪« :‬ازانجاکــه‬ ‫براســاس دســتورالعمل ســتاد مقابلــه بــا کرونــا برگــزاری هرگونــه تجمــع در‬ ‫محیط هــای دارای ســقف ممنــوع اســت‪ ،‬شــهرداری قــدس اماکــن فرهنگــی‬ ‫و ورزشــی خــود را دراختیــار هیئت هــا و تکایــا قــرار می دهــد»‪ .‬شــهردار‬ ‫قــدس تصریــح کــرد‪« :‬درهمین راســتا هیئــات مذهبــی در فرهنگســراها و‬ ‫زمین هــای ورزشــی ســطح شــهر اســتقرار یافتــه و بــا رعایــت نــکات بهداشــتی و‬ ‫فاصله گــذاری اجتماعــی بــه اقامــه عــزا خواهنــد پرداخــت‪ .‬همچنیــن شــهرداری‬ ‫قــدس امادگــی دارد فضاهــای خالــی موجــود در ســطح شــهر را بدین منظــور‬ ‫دراختیــار عــزاداران حســینی قــرار دهــد تــا بــا نصــب داربســت و ‪ ...‬در ایــن‬ ‫مکان هــا مســتقر شــوند»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬دراختیار قــرار دادن ماشــین االت‬ ‫شــهرداری بــرای ســاماندهی و برپایــی هیئت هــا در مکان هــای یادشــده و‬ ‫همچنیــن توزیــع مــواد ضدعفونی کننــده محیــط بیــن هیئت هــای عــزاداری‪ ،‬از‬ ‫دیگــر اقدامــات شــهرداری در ایــام ســوگواری خواهــد بــود»‪ .‬مهنــدس مختــاری‬ ‫بــه ممنوعیــت برپایــی ایســتگاه صلواتــی در ســطح شــهر طبــق دســتورالعمل‬ ‫ســتاد مقابلــه بــا کرونــا اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬برهمین اســاس از هرگونــه برپایــی‬ ‫ایســتگاه صلواتــی و موکــب در ســطح شــهر جلوگیــری به عمــل خواهــد امــد‬ ‫کــه از شــهروندان تقاضــا داریــم در ایــن موضــوع بــا مدیریــت شــهری همــکاری‬ ‫کننــد»‪ .‬وی از برگــزاری مراســم ویــژه شــهرداری قــدس در محوطــه پارکینــگ‬ ‫ارامســتان بهشــت فاطمــه(س) خبــر داد و تصریــح کــرد‪« :‬در ایــن مــکان‬ ‫ترتیبــی اتخــاذ شــده اســت تــا عــزاداران حســینی بــا خودروهــای خــود در‬ ‫محوطــه پارکینــگ ارامســتان حضــور یافتــه و از مراســم و برنامه هــای مختلفــی‬ ‫همچــون مداحــی و مرثیــه کــه توســط شــهرداری برگــزار می شــود بهره منــد‬ ‫شــوند»‪ .‬شــهردار قــدس گفــت‪« :‬مشــارکت شــهرداری در پویــش «هــر خانــه‬ ‫یــک حســینیه» از دیگــر اقداماتی ســت کــه دنبــال می شــود و درهمین راســتا‪،‬‬ ‫بنرهایــی بــر اطالع رســانی عمومــی در ســطح شــهر نصــب شــده اســت»‪.‬‬ ‫مهنــدس مختــاری بــه فضاســازی گســترده شــهر بــرای ایــام محــرم اشــاره کــرد‬ ‫و خاطرنشــان کــرد‪« :‬بــا هــدف گرامیداشــت مــاه محــرم و درراســتای انتقــال‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری قدس‪:‬‬ ‫اماده ارائه خدمات به عزاداران حسینی هستیم‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری قــدس نیــز در بخــش دیگــری از‬ ‫فعالیــت مســتمر و بی وقفــه عوامــل خدمــات شــهری بــرای پاک ســازی و‬ ‫نظافــت ســطح شــهر خبــر داد و گفــت‪« :‬در شــرایط حاضــر کــه بــا بحــران‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا مواجهیــم‪ ،‬نظافــت و پاک ســازی محیــط شــهری از‬ ‫اهمیتــی دوچنــدان برخــوردار اســت»‪ .‬حمیــد کاظمــی صیــاد اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکــه رســالت ایــن واحــد خدماتــی پاکیــزه نگاه داشــتن چهــره‬ ‫شــهر و ایجــاد محیــط زیبــا و بهداشــتی بــرای شــهروندان اســت‪ ،‬اکیپ هــای‬ ‫خدمــات شــهری به طورمســتمر اقــدام بــه نظافــت شــهر می کننــد»‪ .‬وی بــه‬ ‫اقداماتــی همچــون شست وشــوی مکانیــزه باکس هــای زبالــه‪ ،‬رفــت وروب‬ ‫معابــر‪ ،‬الیروبــی انهــار و کانال هــا‪ ،‬طعمه گــذاری بــرای حیوانــات مــوذی و‬ ‫نخاله بــرداری از زمین هــای خالــی اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬در ایــام کرونــا ایــن‬ ‫مــوارد ذکــر شــده و اقداماتــی نظیــر ضدعفونــی و گندزدایــی معابــر و محــل‬ ‫تجمعــات مــردم به صــورت ویــژه پیگیــری و انجــام می شــود»‪ .‬کاظمــی صیــاد‬ ‫درادامــه خاطرنشــان کــرد‪« :‬دراین میــان‪ ،‬شــهروندان نقــش مهمــی در پاکیــزه‬ ‫نگاه داشــتن محیــط زندگــی و شــهر خــود به عهــده دارنــد و داشــتن شــهری‬ ‫پاکیــزه و زیبــا درگــرو مشــارکت و همــکاری مــردم بــا مدیریــت شهری ســت»‪.‬‬ ‫وی بــه خدمــات ارائه شــده در ایــام عــزاداری ماه هــای محــرم نیــز اشــاره کــرد‬ ‫و بیــان داشــت‪« :‬هرچنــد امســال به دلیــل شــیوع کرونــا‪ ،‬مراســم ســوگواری‬ ‫ایــام محــرم به شــکل متفاوتــی برگــزار می شــود‪ ،‬بااین وجــود طبــق ســنوات‬ ‫گذشــته معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری قــدس امــاده ارائــه خدمــات بــه‬ ‫هئیــات مذهبــی و عــزاداران حسینی ســت»‪ .‬معــاون خدمــات شــهری شــهرداری‬ ‫قــدس درپایــان تصریــح کــرد‪« :‬ایــن واحــد خدماتــی همــواره در خدمــت مــردم‬ ‫بــوده و تمــام تــاش خــود را بــرای حفــظ ســامت و بهداشــت محیــط شــهری‬ ‫بـه کار می بــرد و از مــردم عزیــز شــهر نیــز خواهشــمندیم کــه مشــکالت مربــوط‬ ‫بــه نظافــت منطقــه و محــل زندگــی خــود را ازطریــق ســامانه ‪ ۱۳۷‬بــا مــا در‬ ‫میــان بگذارنــد تــا در اســرع وقــت رســیدگی شــود و شــاهد هیــچ مشــکلی در‬ ‫ســطح شــهر نباشــیم»‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2058‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫‪7‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫ازسوی معاون رئیس جمهوری صورت گرفت؛‬ ‫کسب رتبه برتر استان‬ ‫در ارائه خدمات درمانی مناسب به بیماران‬ ‫مدیریــت و کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران درمقابله بــا بیمــاری کرونــا تمــام توان‬ ‫خــود را گذاشــتند‪ .‬دکتــر محمدمهــدی ناصحــی (نماینــده وزیــر بهداشــت در اســتان های‬ ‫مازنــدران و گلســتان) بااشــاره به بازدیــد و ارزیابــی کــه از وضعیــت امکانــات و ارائــه خدمــات‬ ‫درمانــی و بهداشــتی به عمــل امــد‪ ،‬گفــت‪« :‬مازنــدران نســبت به ســایر اســتان ها رتبه نخســت‬ ‫را در بحــث ارائــه خدمــات درمانــی بــه بیمــاران دارد و ازنظــر ســرویس دهی مراکــز بهداشــتی‬ ‫اســتان نیــز نســبت بــه اســتان های دیگــر بهتــر اســت کــه نشــان از ایــن دارد‪ ،‬مجموعــه‬ ‫مدیریــت و کارکنــان دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران تمــام تــوان خــود را گذاشــتند»‪.‬‬ ‫افتتاح پردیس سینمایی در محموداباد‬ ‫پردیــس ســینمایی مجتمــع گردشــگری ســیمرغ شهرســتان محمودابــاد باحضــور رازجویــان‬ ‫(معــاون عمرانــی اســتاندار)‪ ،‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‪ ،‬فرمانــدار محموداباد‪،‬‬ ‫عنایــت بخشــی و کیانــوش گرامــی از بازیگــران پیشکســوت ســینمای کشــور افتتاح شــد‪ .‬این‬ ‫پردیــس ســینمایی کــه یــک ســالن بــه ظرفیت هــای ‪۲۴۰‬نفــر و دو ســالن هریک بــه ظرفیت‬ ‫‪۷۰‬نفــر دارد‪ ،‬بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪۴۰‬میلیاردریــال ســاخته و بهره بــرداری شــده اســت‪ .‬عنایــت‬ ‫بخشــی و کیانــوش گرامــی‪ ،‬دوتــن از بازیگــران پیش کســوت ســینمای کشــور نیــز در ائیــن‬ ‫افتتاحیــه پردیــس ســینمایی شهرســتان محمودابــاد بر لــزوم تقویــت و حمایــت از هنرمندان‬ ‫و فعالیت هــای فرهنگــی و هنــری تاکیــد کردنــد‪ .‬عبــاس زارع (مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی مازنــدران) در ائیــن افتتــاح پردیــس ســینمایی محمودابــاد‪ ،‬گفــت‪« :‬باوجوداینکــه‬ ‫حــال اقتصــادی دولــت مســاعد نیســت؛ امــا شــاهد افتتــاح پروژه هــای زیــادی به ویــژه در‬ ‫بخــش فرهنگــی هســتیم کــه نشــانگر مشــارکت خــوب بخــش خصوصی ســت»‪ .‬عبــاس زارع‪،‬‬ ‫ورود بخــش خصوصــی بــه پروژه هــای فرهنگــی و هنــری را بــرای توســعه ایــن بخــش الزامــی‬ ‫دانســت و افــزود‪« :‬درحال حاضــر ‪ ۱۲‬ســینما بــا ‪ ۱۷‬ســالن در مازنــدران فعــال اســت کــه بــا‬ ‫اتمــام پروژه هــای نیمه تمــام‪ ،‬تعدادشــان بــه ‪ ۲۵‬ســالن خواهــد رســید»‪ .‬وی همچنیــن از‬ ‫کلنگ زنــی پردیــس ســینمایی ســاری و افتتــاح پردیــس ســینمایی نــور در هفتــه دولــت در‬ ‫ســال جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫اعطای گواهینامه استاندارد ملی ایران‬ ‫به ذوب اهن اصفهان‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫گواهینامــه اســتاندارد ملــی ایــران بــرای تولیــد ریــل راه اهــن‬ ‫و پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد ایــن محصــول طــی ائیــن‬ ‫ویــژه ای ازســوی نیــره پیروزبخــت (معــاون رئیس جمهــوری و‬ ‫رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران) بــه منصــور یــزدی زاده‬ ‫(مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان) اعطــاء شــد‪ .‬ایــن ائیــن بــا‬ ‫حضــور رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران‪ ،‬مهــدی صادقــی‬ ‫نیارکــی (معــاون امــور صنایــع وزارت صمــت) ‪ ،‬مرتضــی جعفری‬ ‫(معــاون بازرگانــی و بهره بــرداری راه اهــن جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران)‪ ،‬مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان‪ ،‬مهــدی نصــر (معــاون‬ ‫برنامه ریــزی و توســعه) ‪ ،‬حســین دیباجــی (مدیــر کیفیــت) ‪،‬‬ ‫مرتضــی شــیرین پرور (مدیــر تحقیــق و توســعه ذوب اهــن‬ ‫اصفهــان) و محمــود فرمانــی (مدیــرکل اســتاندارد اســتان‬ ‫اصفهــان) ‪ ،‬در ســالن اجتماعــات ســازمان ملــی اســتاندارد‬ ‫ایــران برگــزار شــد‪ .‬رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران‬ ‫گفــت‪« :‬ذوب اهــن اصفهــان به عنــوان یــک تولیدکننــده مهــم‬ ‫فــوالدی کشــور از توانایــی باالیــی برخــوردار اســت و تولیــدات‬ ‫ایــن شــرکت در ســطح خاورمیانــه و جهــان مطــرح اســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬ریــل تولیدشــده در ذوب اهــن اصفهــان در مــدت‬ ‫کمــی توانســت اســتاندارد ریــل ملــی را پــاس کنــد و ایــن امــر‬ ‫نشــان دهنده کیفیــت بــاالی ایــن محصــول اســت»‪ .‬پیروزبخــت‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬نگــرش نســبت بــه اســتاندارد بایــد تغییــر کنــد‬ ‫و هرگــز نبایــد نــگاه اجبــاری بــه ایــن مقولــه داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫همچنــان کــه اســتاندارد ملــی بــرای ریــل نیــز به صــورت‬ ‫اجبــاری نبــود؛ بلکــه ایــن امــر به صــورت اختیــاری و تشــویقی‬ ‫صــورت گرفــت»‪ .‬رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران‪ ،‬تولیــد‬ ‫ریــل را یــک افتخــار بــرای کشــور دانســت و گفــت‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫ســابقه ای کــه در همــکاری بــرای تدویــن اســتانداردهای‬ ‫محصــوالت فــوالدی دارم‪ ،‬از نقــش پیش کســوتان در ایــن‬ ‫امــر اگاه هســتم و از پیش کســوتان ایــن عرصــه دعــوت کــردم‬ ‫کــه در ایــن مراســم حضــور داشــته باشــند و خوشــبختانه‬ ‫دو پیش کســوت ذوب اهنــی؛ مهنــدس منوچهــر توفیقــی و‬ ‫مهنــدس یلتقیــان در اینجــا حضــور دارنــد»‪ .‬مهــدی صادقــی‬ ‫نیارکــی (معــاون امــور صنایــع وزارت صمــت) نیــز دراین مراســم‪،‬‬ ‫اســتاندارد را زمینه ســاز توســعه صــادرات توصیــف کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«بایــد از مســئولین و تالشــگران ذوب اهــن اصفهــان تقدیــر ویژه‬ ‫کــرد کــه در شــرایط ســخت کنونــی و بــا وجــود مشــکالت‬ ‫مختلــف‪ ،‬محصــول مهمــی همچــون ریــل را تولیــد کردنــد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش فعالیت مرز تجاری مهران به چهارروز در هفته‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬مدیــرکل گمــرکات اســتان ایــام گفــت‪« :‬مــرز تجــاری مهــران کــه‬ ‫از خــرداد ســال جــاری‪ ،‬دوروز در هفتــه فعــال بــود‪ ،‬فعالیتــش بــه ‪۴۴‬روز در هفتــه رســید‬ ‫و عالوه بــر روزهــای یک شــنبه و چهارشــنبه‪ ،‬روزهــای دوشــنبه و سه شــنبه نیــز فعــال‬ ‫اســت»‪ .‬روح اهلل غالمــی افــزود‪« :‬روزانــه ‪ ۲۵۰‬کامیــون عراقــی بــرای انتقــال کاالهــای‬ ‫صادراتــی از مــرز مهــران وارد کشــور می شــوند»‪ .‬مدیــرکل گمــرکات اســتان ایــام‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬عمــده کاالهــای صادراتــی شــامل مصنوعــات پالســتیکی ازجملــه اهــن‪ ،‬فــوالد‪،‬‬ ‫کاشــی‪ ،‬ســرامیک‪ ،‬موزاییــک‪ ،‬مصالح ســاختمانی و شیشــه اســت»‪ .‬شــهر مرزی مهــران در‬ ‫‪ ۸۵‬کیلومتــری جنوب غربــی ایــام بــا داشــتن مــرز بین المللــی‪ ،‬مهم تریــن و اصلی تریــن‬ ‫مســیر تــردد خودروهــای شــخصی‪ ،‬کامیون هــای حامــل کاالهــای صادراتــی و خودروهــای‬ ‫حامــل زائــران عتبــات عالیــات عــراق اســت‪.‬‬ ‫تقدیر معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگل ها‬ ‫از فرماندار شهرستان بهبهان‬ ‫دکتــر مســعود منصــور؛ معــاون وزیــر جهاد‬ ‫کشــاورزی و رئیــس ســازمان جنگل هــای‬ ‫کل کشــور از تالش هــای یوســف زمانــی‬ ‫اصــل؛ فرمانــدار شهرســتان بهبهــان در‬ ‫بســیج نیــرو و مدیریــت اطفــای حریــق در‬ ‫کوه هــای خائیــز بــا اهــدای لــوح‪ ،‬تقدیــر‬ ‫به عمــل اورد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫فرمانــداری شهرســتان بهبهــان؛ متــن‬ ‫لــوح تقدیــر بــه ایــن شــرح اســت‪« :‬جنــاب اقــای یوســف زمانی اصــل‪ /‬فرمانــدار محتــرم‬ ‫شهرســتان بهبهــان‪ /‬ســام علیکــم؛ منابــع طبیعــی تجدیدشــونده به عنــوان ودیعــه الهــی‬ ‫و ســرمایه ملــی متعلــق بــه همــه نس ـل های ایــن مر زو بــوم اســت کــه حفــظ و احیــای‬ ‫ان مرهــون مشــارکت و هم افزایــی همــه احــاد جامعــه و نهادهــای مردمــی و دولتی ســت‪.‬‬ ‫بــر خــود وظیفــه می دانــم از مدیریــت و تدابیــر دلســوزانه جنابعالــی کــه موجبــات بســیج‪،‬‬ ‫هم افزایــی و مشــارکت تشــکل های مردمــی‪ ،‬نیروهــای امــدادی‪ ،‬نهادهــای نظامــی و‬ ‫انتظامــی و نیــز دســتگاه های دولتــی بــرای اطفــای حریــق در جنگل هــا و مراتــع ان‬ ‫شهرســتان را فراهــم کــرد‪ ،‬تقدیــر و تشــکر کنــم‪ .‬امیــدوارم بــا تــداوم تالش هــای مشــفقانه‬ ‫و در ســایه همدلــی و همکاری هــای نشــاءت گرفته از احســاس تکلیــف انســانی در اقبــال‬ ‫طبیعــت‪ ،‬گام هــای موثــر و ارزنــده ای بــرای سرســبزی بیش از پیــش میهــن اســامیمان‬ ‫برداریــم ســامتی و توفیــق روزافــزون شــما را در خدمــت بــه نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی از خداونــد متعــال مســئلت دارم»‪.‬‬ ‫دکتــر شــریعتی؛ اســتاندار خوزســتان در مراســم عــزاداری شــب عاشــورا در محــل یادمــان‬ ‫شــهدای گمنــام بهبهــان بــا همراهــی فرمانــدار شهرســتان بهبهــان شــرکت کــرد‪.‬‬ ‫مشــاور امــور بانــوان و خانــواده شــهرداری‬ ‫گــرگان بــا تســلیت ایــام عــزاداری‬ ‫اباعبداهلل الحســین (ع) اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه شــرایط حاکــم بــر کشــور و‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا و لــزوم رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی در ایــام عــزاداری‬ ‫شــهرداری گــرگان برنامه ریزی هــای‬ ‫مختلفــی را در دســتورکار قــرار داده‬ ‫اســت»‪ .‬فاطمــه رضایــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«درهمین راســتا یکــی از برنامه هــای‬ ‫مهــم فرهنگــی کــه شــهرداری گــرگان درنظــر گرفتــه اســت‪ ،‬مســابقه نــذر مومنانــه و‬ ‫اهــدای جوایــز بــه برنــدگان ایــن مســابقه اســت»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬در ایــن مســابقه‬ ‫عــزاداران بابصیــرت حســینی می تواننــد بــا ارســال عکــس و فیلــم از اهــدای نــذورات خــود‬ ‫ماننــد کتــاب‪ ،‬ماســک‪ ،‬لــوازم بهداشــتی‪ ،‬پرچــم‪ ،‬بســته غذایــی و ‪ ...‬در ایــن مســابقه شــرکت‬ ‫کننــد»‪ .‬رضایــی بیــان کــرد‪« :‬عــزاداران عزیــز و افــراد شــرکت کننده می تواننــد تــا تاریــخ‬ ‫‪ 31‬شــهریورماه جــاری اثــار خــود را ازطریــق فضــای مجــازی بــه ادرس (‪)Hirkannews‬‬ ‫ارســال کننــد»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬بــه برگزیــدگان به قیدقرعــه جوایــز نفیســی ازســوی دفتــر‬ ‫امــور بانــوان و خانــواده شــهرداری گــرگان اهــداء خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫افتتاح پروژه توسعه ای‬ ‫شرکت های توزیع نیروی برق سراسر کشور‬ ‫وی‪ ،‬حرکــت ذوب اهــن اصفهــان به ســمت تولیــد محصــوالت‬ ‫بــا ارزش افــزوده باالتــر را حاصــل خبرگــی در مدیریــت ایــن‬ ‫شــرکت دانســت و گفــت‪« :‬تولیــد ریــل موجــب افزایــش حــس‬ ‫خوداتکایــی در کشــور و مانــع خــروج ارز از کشــور شــد»‪ .‬معــاون‬ ‫وزیــر صمــت بااشــاره به ســه بازدیــد خــود از ذوب اهــن اصفهــان‬ ‫گفــت‪« :‬این شــرکت تجهیــزات بســیار پیشــرفته ای بــرای تولید‬ ‫و تســت ریــل نصــب کــرده اســت و ایــن امــر تضمین کننــده‬ ‫امنیــت بــرای حمل ونقــل ریلــی اســت»‪ .‬منصــور یــزدی زاده‬ ‫(مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان) در این ائیــن گفــت‪« :‬اندیشــه‬ ‫تولیــد ریــل از ســال ‪ 72‬در ذوب اهــن اصفهــان وجــود داشــت‬ ‫و مرحــوم دادمــان نیــز پیگیــر تولیــد ایــن محصــول بــود»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬ترکیبــی از تجربــه و تعهــد موجــب شــد تــا ایــن‬ ‫شــرکت بتوانــد‪ ،‬ریــل اســتاندارد را تولیــد کنــد و هم اکنــون‬ ‫ایــن محصــول در ســبد محصــوالت ذوب اهــن موجــود اســت و‬ ‫در محورهــای مختلــف خــط اهــن کشــور اســتفاده می شــود»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ذوب اهــن‪ ،‬فراینــد تولیــد ریــل را در ســه بخــش‪،‬‬ ‫تولیــد شــمش‪ ،‬نــورد محصــول و تســت ریــل تشــریح کــرد‬ ‫و افــزود‪« :‬ایــن شــرکت بــرای تولیــد انــواع ریــل‪ ،‬راه بســیار‬ ‫دشــواری را طــی کــرد و امــروز براســاس اســتاندارد‪ ،‬تلرانــس‬ ‫ایــن محصــول میکرونی ســت»‪ .‬یــزدی زاده از مســئولین‬ ‫ســازمان ملــی اســتاندارد به جهــت ســرعت و کیفیــت تدویــن‬ ‫ایــن اســتاندارد قدردانــی کــرد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان بتوانــد دیگــر محصــوالت فــوالدی موردنیــاز‬ ‫کشــور را نیــز تولیــد کنــد‪ .‬مرتضــی جعفــری (معــاون بازرگانــی‬ ‫و بهره بــرداری راه اهــن جمهــوری اســامی ایــران) نیــز طــی‬ ‫ســخنانی تولیــد ریــل در کشــور را یــک اقــدام مهــم در جهــت‬ ‫توســعه حمل ونقــل ریلــی توصیــف کــرد و گفــت‪« :‬امیــدوارم‬ ‫بــه زودی شــاهد صــادرات ایــن محصــول باشــیم»‪ .‬محمــود‬ ‫فرمانــی (مدیــرکل اســتاندارد اســتان اصفهــان) در ابتــدای ایــن‬ ‫ائیــن‪ ،‬گــزارش رونــد اعطــای پروانــه کاربــرد عالمــت اســتاندارد‬ ‫ریــل راه اهــن بــه ذوب اهــن اصفهــان را تشــریح کــرد و اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬این شــرکت تنهــا تولیدکننــده ریل در غرب اسیاســت‬ ‫و امــروز اســتانداردی را کســب می کنــد کــه بــه نظــارت تمــام‬ ‫دســتگاه های متخصــص مربــوط به خــود تدویــن شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به پی گیری هــای ســازمان ملــی اســتاندارد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬در ســالی کــه به عنــوان جهــش تولیــد نام گــذاری شــده‬ ‫اســت‪ ،‬استانداردســازی تولیــدات ملــی‪ ،‬افتخــاری بــرای کشــور‬ ‫محســوب می شــود»‪.‬‬ ‫اختصاص ‪۱۷‬هزارمیلیاردریال تسهیالت بانکی‬ ‫به واحدهای متاثر از کرونا‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫خوزســتان در جلســه ســتاد تســهیل و رفــع‬ ‫موانــع تولیــدی اســتان کــه در شهرســتان‬ ‫ابــادان برگــزار شــد بــه تاثیــر منفــی کرونــا‬ ‫بــر واحدهــای تولیــدی اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«بیش تریــن تاثیــر کرونــا بــر واحدهــای‬ ‫صنفــی بــوده و قــرار اســت پــس از ثبت نــام‬ ‫در ســامانه کارا بــه ان هــا تســهیالت بانکــی‬ ‫داده شــود»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫صمــت خوزســتان؛ امیرحســین نظــری افــزود‪:‬‬ ‫«به منظــور رفــاه حــال صاحبــان واحدهــای‬ ‫صنفــی ‪۱۷‬هزارمیلیاردریــال تســهیالت بانکــی‬ ‫درنظــر گرفتــه شــد و ایــن میــزان اعتبــار بــرای‬ ‫جبــران بخشــی از زیــان وارده بــر اثــر کرونــا‬ ‫بــه مشــاغل اختصــاص داده شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬در ســال جهــش تولیــد‬ ‫یکــی از هدف هــای جــدی دولــت راه انــدازی‬ ‫طرح هــای بــا پیشــرفت فیزیکــی ‪۷۰‬درصــد‬ ‫اســت و در تــاش هســتیم ایــن پروژه هــا در‬ ‫زمــان مقــرر افتتــاح شــوند»‪ .‬نظــری بــه افزایش‬ ‫ظرفیــت تولیــد فــوالد در اســتان خوزســتان‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته اشــاره کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫«بیش تریــن مشــکل ایــن واحدهــا تامیــن‬ ‫مــواد اولیــه بــوده کــه بــا پیگیــری انجام شــده‬ ‫و امضــای تفاهم نامــه چندجانبــه مــواد اولیــه‬ ‫ایــن واحدهــا تامیــن شــد»‪ .‬رئیــس ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خوزســتان بااشــاره به‬ ‫مســائل و مشــکالت واحدهــای تولیــدی ابــادان‬ ‫گفــت‪« :‬به منظــور رفــع موانــع تولیــد در ایــن‬ ‫شهرســتان مقــرر شــد ســتاد تســهیل و رفــع‬ ‫موانــع تولیــد در شهرســتان ابــادان تشــکیل‬ ‫شــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬بعضــی از واحدهــای‬ ‫صنعتــی ابــادان درخواســت تســهیالت بانکــی‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن خبر داد؛‬ ‫بهره برداری ازسی تی اسکن بیمارستان رودبار‬ ‫بهبهان‬ ‫محمدحسنبهبهانی‬ ‫فراخوان مسابقه نذر مومنانه توسط شهرداری گرگان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫گلســتان گفت‪« :‬ازطریــق ویدئوکنفرانس‪،‬‬ ‫وزیــر نیــرو ‪ ۲۲۳۰‬پــروژه توســعه ای‬ ‫شــرکت های توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫سراســر کشــور بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪۳۱۶۰‬‬ ‫میلیاردتومــان به صــورت متمرکــز افتتــاح‬ ‫و کلنگ زنــی کــرد کــه ســهم گلســتان از‬ ‫ایــن مقــدار ‪ ۸۵‬پــروژه بــا اعتبــاری قریــب‬ ‫بــه ‪ ۶۵‬میلیاردتومــان اســت»‪ .‬علی اکبــر‬ ‫نصیــری در حاشــیه افتتــاح پروژه هــای‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان توســط وزیــر نیــرو کــه به صــورت ویدئوکنفرانــس‬ ‫و متمرکــز از اســتان البــرز صــورت گرفــت‪ ،‬گفــت‪« :‬پروژه هــای گلســتان در قالــب تامیــن‬ ‫بــرق متقاضیــان شــهری و روســتایی‪ ،‬اصــاح بهینــه‪ ،‬برق رســانی بــه روســتاهای بی بــرق‪،‬‬ ‫کاهــش تلفــات‪ ،‬تبدیــل شــبکه ســیمی بــه کابــل خودنگهــدار‪ ،‬نیــروگاه‪ ،‬ســایت اموزشــی و‬ ‫نصــب ثبــات بــار هوشــمند اســت»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬جهــت افتتــاح و کلنگ زنــی پروژه هــا‪،‬‬ ‫شــرکت های توزیــع نیــروی بــرق سرتاســر کشــور بــه پنــج ناحیــه تقســیم شــده اند کــه‬ ‫توزیــع بــرق گلســتان‪ ،‬بــا اســتان های خراســان رضــوی‪ ،‬گیــان‪ ،‬مازنــدران‪ ،‬ســمنان‪،‬‬ ‫خراســان شــمالی و غــرب مازنــدران در یــک گــروه قــرار گرفــت»‪ .‬نصیری اشــاره ای بــر تعداد‬ ‫مشــترکین اســتان زد و گفــت‪« :‬گلســتان بیــش از ‪ ۷۵۰‬هــزار مشــترک دارد کــه از این مقدار‬ ‫‪ ۸۱‬درصــد را مشــترکین خانگــی تشــکیل می دهــد»‪.‬‬ ‫کلنگ زنی دو پروژه شرکت اب و فاضالب در کردکوی‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خوزستان خبر داد؛‬ ‫اجرای ‪ ۱۶‬مجتمع بزرگ اب رسانی‬ ‫در روستاهای استان مرکزی‬ ‫رضــا صفائی نســب‪ /‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان مرکــزی گفــت‪« :‬بــا‬ ‫اختصــاص اعتبــار الزم از محــل صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی در قالــب پروژه هــای اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی ‪ ۱۶‬مجتمــع بــزرگ اب رســانی در‬ ‫ســطح روســتاهای اســتان مرکــزی بــه اجــرا‬ ‫درامــد»‪ .‬مهنــدس یوســف عرفانی نســب‬ ‫افــزود‪« :‬بــا بهره بــرداری از ایــن مجتمع هــای‬ ‫اب رســانی‪ ،‬جهــش خوبــی را در تامیــن اب‬ ‫شــرب مــردم روســتاها شــاهد بودیــم و بســیاری از مشــکالت اب رســانی بــه روســتاها برطــرف‬ ‫شــد»‪ .‬وی در تشــریح عملکــرد ایــن شــرکت در دولــت تدبیــر و امیــد یــاداور شــد‪« :‬ایــن‬ ‫شــرکت از ابتــدای دولــت یازدهــم تاکنــون بــا برنامه ریــزی و حمایــت دولــت و تــاش و‬ ‫کوشــش دلســوزانه کارکنــان خــود توانســت فصــل جدیــدی را در ارائــه خدمــت بــه مــردم‬ ‫قدرشــناس اســتان مرکــزی اغــاز کنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در ســایه حمایــت و توجــه ویــژه دولــت‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم‪ ،‬اجــرای طرح هــای فاضــاب در شــهرهای اســتان شــتاب بیشــتری گرفت‬ ‫و درمجمــوع شــش طــرح بــزرگ فاضــاب شــامل ســاخت تصفیه خانه فاضــاب در شــهرهای‬ ‫اراک‪ ،‬ســاوه‪ ،‬تفــرش‪ ،‬خمیــن‪ ،‬اشــتیان و شــازند بــه اجــرا درامــد کــه تاکنون ســه تصفیه خانه‬ ‫بــه بهره بــرداری رســیده و امیــد مـی رود تــا پایــان دولــت هــم یــک تصفیه خانــه دیگــر‪ ،‬بــه‬ ‫بهره بــرداری برســد»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫ابراهیم نیازمند‬ ‫دســتگاه سی تی اســکن بیمارســتان حضــرت‬ ‫ولی عصر(عــج) رودبــار بــا ظرفیــت ‪200‬‬ ‫اســکن‪ ،‬در نخســتین روز از هفتــه دولــت بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید و وارد چرخــه ســامت‬ ‫گیــان شــد‪ .‬دکتــر ارســان ســاالری‬ ‫(رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان)‬ ‫در حاشــیه بهره بــرداری از دســتگاه ‪CT‬‬ ‫اســکن بیمارســتان حضــرت ولیعصر(عــج)‬ ‫رودبــار در جمــع خبرنــگاران بااشــاره به‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫رئیــس منطقــه ‪ 2‬بازرســی کل کشــور در‬ ‫ســخنانی از منطقــه ‪ 4‬به عنــوان نگیــن‬ ‫خدمت رســانی نــام بــرد و گفــت‪« :‬همــکاران‬ ‫شــما در منطقــه ‪ 4‬عملیــات انتقــال گاز بــا‬ ‫فعالیــت شــبانه روزی خدمــت بزرگــی بــه‬ ‫هم وطنــان در ایــران اســامی می کننــد و‬ ‫دراین راســتا مــا بایــد قــدردان زحمــات شــما‬ ‫باشــیم»‪ .‬حجت االســام فتوحــی در حاشــیه‬ ‫نشســت صمیمانــه بــا هیئت رئیســه منطقــه‬ ‫به همــراه جمعــی از بازرســان ایــن ســازمان‬ ‫بــا حضــور در مجتمــع شــهید باقــری ضمــن‬ ‫بازدیــد از ایســتگاه تقویــت فشــار گاز رضــوی‪،‬‬ ‫مرکــز دیســپاچینگ منطقــه و نمایشــگاه‬ ‫خوداتکایــی بــا فعالیت هــای منطقــه چهــار‬ ‫عملیــات انتقــال گاز درزمینــه رســیدن‬ ‫بــه انتقــال پایــدار‪ ،‬در صنعــت انتقــال گاز‬ ‫اشــنا شــدند‪ .‬وی بابیان اینکــه کار در نظــام‬ ‫مقــدس جمهــوری اســامی عبــادت محســوب‬ ‫می شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬بایــد قــدر کار در نظــام‬ ‫والیــی را دانســت و بــا قصــد قربــت بــه کار‬ ‫پرداخــت»‪ .‬رئیــس منطقــه ‪ 2‬بازرســی کل‬ ‫کشــور ادامــه داد‪« :‬به حمــداهلل در ســال های‬ ‫اخیــر فســادهای ســازمان یافته بــزرگ‬ ‫عقب ماندگی هــای حــوزه ســامت گیــان‬ ‫در بخش هــای مختلــف ازجملــه در حــوزه‬ ‫درمــان‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬شــیوع انــواع بیمــاری‬ ‫و کمبــود زیرســاخت های حــوزه درمــان‬ ‫موجــب نارضایتــی مــردم شــده اســت؛‬ ‫به گونه ای کــه در برخــی از بیمارســتان ها‬ ‫مــردم در کــف بیمارســتان می خوابنــد و‬ ‫ایــن شایســته اســتان گیــان نیســت»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به اقدامــات انجام شــده دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گیــان طــی یک ســال اخیر‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«یکــی از اصلی تریــن سیاس ـت های دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گیــان طــی یک ســال اخیر‪،‬‬ ‫توســعه و تجهیــز زیرســاخت های حــوزه‬ ‫ســامت به ویــژه در بخــش درمــان اســت و‬ ‫در ایــن مســیر‪ ،‬نه تنهــا از ظرفیــت اســتان؛‬ ‫بلکــه از ظرفیت هــای ملّــی نیــز اســتفاده‬ ‫شــده اســت»‪ .‬رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫گیــان افزایــش زیرســاخت های درمانــی را‬ ‫در راســتای افزایــش رفــاه اجتماعــی دانســت‬ ‫و گفــت‪« :‬وظیفــه مــا دولت مــردان اســت‬ ‫تــا هــر قدمــی کــه می توانیــم بــرای افزایــش‬ ‫رفــاه اجتماعــی مــردم برداشــته و در ایــن‬ ‫مســیر از هیــچ تالشــی فروگــذار نخواهیــم‬ ‫کــرد»‪ .‬دکتــر ســاالری بابیان اینکــه گیــان‬ ‫از میانگیــن کشــوری در برخــورداری از‬ ‫زیرســاخت های حــوزه ســامت پایین تــر‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬بیمارســتان رودبــار‬ ‫نیــز تنهــا بــرای مــردم رودبــار نیســت؛‬ ‫بلکــه به لحــاظ موقعیــت جغرافیایــی بــرای‬ ‫کل کشــور اهمیــت بســزایی دارد و بایــد‬ ‫خدمــات ســامت بــه این شهرســتان گســیل‬ ‫شــود»‪ .‬وی بابیان اینکــه طــی ‪ ۱۰‬ســال اخیر‬ ‫تنهــا دو ‪ CT‬اســکن در گیــان وارد شــده‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬این درحالی ســت که طــی‬ ‫دارنــد کــه مقــرر شــد تســهیالت کم بهــره بــرای‬ ‫ان هــا درنظــر گرفته شــود؛ لــذا درخواســت کتبی‬ ‫و اعتبــار موردنیــاز ان هــا براســاس تســهیالت و‬ ‫وام موردنیــاز ان هــا پیگیــری می شــود»‪ .‬نظــری‬ ‫افــزود‪« :‬درصورتی کــه مشــکالت و اختالف نظــر‬ ‫واحدهــای تولیــدی در ســتاد تســهیل و رفــع‬ ‫موانــع تولیــد حــل نشــود بــا تشــخیص هیئــت‬ ‫خبــرگان بانکــی اســتان ایــن مشــکالت بــار دیگر‬ ‫مطــرح و موردرســیدگی قــرار می گیــرد»‪ .‬وی در‬ ‫بخــش دیگــری افــزود‪« :‬درحال حاضــر اســتان‬ ‫خوزســتان در بخــش ســرمایه گذاری رتبــه ســوم‬ ‫و در حــوزه اشــتغال زایی رتبــه هفتــم و صــادرات‬ ‫دومیــن اســتان کشــور اســت»‪.‬‬ ‫یک ســال اخیر چهــار دســتگاه ‪ CT‬اســکن‬ ‫در اســتان مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت‬ ‫و یــک دســتگاه دیگــر در بیمارســتان رازی‬ ‫درحــال راه اندازی ســت»‪ .‬ایــن مقــام مســئول‬ ‫در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا‬ ‫اذعــان بــه اینکــه ‪ CT‬اســکن بیمارســتان‬ ‫رودبــار ‪ ۲۴‬ســاعته بایــد فعــال باشــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬بــرای تامیــن نیــرو و‬ ‫جبــران کاســتی ها می تــوان از پزشــکان‬ ‫بومــی اســتفاده کــرد تــا مــردم به صــورت‬ ‫شــبانه روزی از خدمــات ‪ CT‬اســکن بهره منــد‬ ‫شــوند»‪ .‬دکتــر ســاالری همچنیــن از‬ ‫راه انــدازی و نصــب اکسیژن ســاز در رودبــار‬ ‫خبــر داد و یــاداور شــد‪« :‬درجهــت افزایــش‬ ‫زیرســاخت های درمانــی در رودبــار نبایــد‬ ‫از هیــچ کمکــی دریــغ کــرد و مــا نیــز در‬ ‫ســطح ملّــی بــا همــکاری نماینــده رودبــار در‬ ‫مجلــس مطالبــات ایــن شهرســتان را پیگیری‬ ‫خواهیــم کــرد»‪ .‬دکتــر مهــرداد گودرزونــد‬ ‫چگینــی (نماینــده مــردم رودبــار در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی) نیــز در این ائیــن گشــایش‬ ‫بــا تقدیــر از زحمــات و رشــادت های مدافعــان‬ ‫ســامت‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬ایــن شهرســتان‬ ‫درراســتای ارائــه خدمــات مطلوب تــر بــه‬ ‫مــردم‪ ،‬نیازمنــد راه انــدازی بخــش اورژانــس‬ ‫در منطقــه خــورگام شــهر بره ســر و تجمیــع‬ ‫و تخصصی کــردن بیمارســتان های ســه گانه‬ ‫ســطح شهرســتان اســت»‪.‬‬ ‫رئیس منطقه ‪ 2‬بازرسی کل کشور مطرح کرد؛‬ ‫منطقه ‪ 4‬عملیات انتقال گاز؛ نگین درخشان خدمت رسانی‬ ‫به شــدت کاهــش یافتــه اســت کــه ایــن‬ ‫نشــان از رشــد شــاخصه ها در حــوزه ســامت‬ ‫اداری دارد»‪ .‬در ادامــه مراســم مدیــر منطقــه‬ ‫‪ 4‬عملیــات انتقــال گاز‪ ،‬تعامــل بیــن منطقــه‬ ‫چهــار عملیــات انتقــال گاز و دســتگاه های‬ ‫نظارتــی را امــری ضــروری و الزم دانســت و‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن دســتگاه ها بــا نظــارت خــود‬ ‫مــا را از انحراف هــای احتمالــی مصــون نگــه‬ ‫داشــته و ایــن امــر‪ ،‬کمــک بزرگــی در موضــوع‬ ‫ســامت نظــام اداری ســت کــه در شــرایط‬ ‫فعلــی بــدان نیازمندیــم»‪ .‬محمد کاملــی گفت‪:‬‬ ‫«درمجمــوع اگــر تعامــل خــوب و مناســبی بین‬ ‫مدیــران ادارات شــهری و روســتایی و مدیــران‬ ‫انتقــال گاز در بحــث حریــم وجــود نداشــته‬ ‫باشــد؛ عالوه بــر ایجــاد خطــرات جانــی‬ ‫بــرای هم وطنــان‪ ،‬ســرمایه های ملــی مــا‬ ‫نیــز درمعــرض خطــر قــرار خواهــد گرفــت»‪.‬‬ ‫وی ضمــن اســتقبال از برگــزاری جلســات‬ ‫هم اندیشــی پیرامــون مســائل جانبــی خصوصـاً‬ ‫مســئله حریــم خطــوط لولــه‪ ،‬افــزود‪« :‬در‬ ‫بعضــی از نقــاط کالن شــهر مشــهد به لحــاظ‬ ‫پیشــرفت فضــای شــهری شــاهد عبــور خطوط‬ ‫لولــه از میــان شــهر هســتیم کــه رفــع ایــن‬ ‫امــر نیازمنــد یــک کار کارشناســی دقیــق و‬ ‫همــکاری همه جانبــه دســتگاه های قضایــی‬ ‫و خدماتی ســت»‪ .‬کاملــی بابیان اینکــه تمــام‬ ‫تــاش مــا این اســت که بتوانیــم درراســتای‬ ‫بهبــود فرایندهــا راهگشــایی کنیــم‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬همــکاران مــن دراین منطقــه علی رغــم‬ ‫ســختی و حساســیت کار در حــوزه انتقــال گاز‪،‬‬ ‫امــاده قرارگرفتــن درمعــرض ارزیابی هــای‬ ‫مختلــف در تمامــی حوزه هــا هســتند»‪.‬‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شهرســتان کردکــوی از ائیــن افتتــاح و کلنگ زنــی دو پــروژه‬ ‫تامیــن اب اشــامیدنی به مناســبت هفتــه دولــت در ایــن شهرســتان خبــر داد‪ .‬ابــوذر‬ ‫پاســندی افــزود‪« :‬در حاشــیه ائیــن افتتــاح متمرکــز پروژه هــای هفتــه دولــت در شهرســتان‬ ‫کردکــوی باحضــور مهنــدس کریمــی؛ معــاون هماهنگــی امــور اقتصادی اســتانداری اســتان‬ ‫گلســتان‪ ،‬فرمانــدار‪ ،‬شــهردار‪ ،‬اعضــای شــورای شــهر و مدیــران دســتگاه های اجرایــی در ایــن‬ ‫شهرســتان دو پــروژه شــرکت اب و فاضالب اســتان گلســتان در شهرســتان کردکــوی افتتاح‬ ‫و کلنگ زنــی شــد»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬احــداث مخــزن ‪ 400‬مترمکعبــی زمینــی روســتای‬ ‫ایلــوار بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪ 4/100‬میلیون ریــال از محــل اعتبــارات اســتانی از پروژه هــای‬ ‫افتتاح شــده شــرکت اب و فاضــاب در شهرســتان کردکــوی بــوده اســت»‪ .‬مدیــر امــور اب و‬ ‫فاضــاب شهرســتان کردکــوی درپایــان تصریــح کــرد‪« :‬بــا اجــرای ایــن طرح هــا درمجمــوع‬ ‫‪ 3230‬خانــوار بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪ 11.850‬میلیون ریــال از خدمــات اب رســانی مطلــوب‬ ‫بهره منــد می شــوند»‪.‬‬ ‫ابادان‬ ‫مرتضی محمدی‬ ‫جریمه سنگین در انتظار متخلفان‬ ‫ســازمان مدیریــت پســماند شــهرداری ابــادان بــا دو هــدف شناســایی نقــاط دارای انباشــت‬ ‫نخالــه و رصــد افــراد و خودروهــای نخالــه ریــز و متخلــف اقــدام بــه راه انــدازی گشـت های‬ ‫ویــژه کــرده اســت‪ .‬بــا اغازب ـه کار گش ـت های ویــژه‪ ،‬تمامــی نقاطــی کــه بــر اثــر انباشــت‬ ‫نخالــه بــرای شــهروندان ابادانــی مشــکالتی ایجــاد کــرده اســت شناســایی و نخاله هــا‬ ‫براســاس زمان بنــدی مشــخص جمـع اوری خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن بــه ایــن وســیله فعالیت‬ ‫ان دســته از صاحبــان کامیــون کــه بــا دریافــت مبالغــی از شــهروندان‪ ،‬نخاله هــای انــان‬ ‫را جم ـع اوری و در ســواحل رودخانه هــای ارونــد و بهمنشــیر و ســایر نقــاط شــهری رهــا‬ ‫می کننــد نیــز به دقــت زیرنظــر خواهــد بــود و اگــر مــواردی از نخاله ریــزی توســط ایــن‬ ‫افــراد دیــده شــود‪ ،‬شــهرداری ابــادان بــا همــکاری پلیس جرائم ســنگینی بــرای انــان درنظر‬ ‫خواهــد گرفــت‪ .‬شــهروندان عزیــز نیــز بــرای کمــک بــه داشــتن شــهری زیباتــر چنانچــه‬ ‫مــواردی از نخاله ریــزی را مشــاهده کردنــد می تواننــد شــماره پــاک و مشــخصات خــودروی‬ ‫متخلــف را ازطریــق اپلیکیشــن شــهرداری ابــادان (چشــم شــهروند) بــرای مــا ارســال کننــد‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه هماهنگی بزرگداشت هفته دفاع مقدس‬ ‫جلســه هماهنگــی بزرگداشــت هفتــه دفــاع مقــدس باحضــور معــاون فنــی عملیاتــی‪ ،‬معاون‬ ‫بازرگانــی و مســئولین بســیج منطقــه در ســتاد شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫منطقــه ابــادان برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای‬ ‫نفتــی منطقــه ابــادان؛ مهنــدس محمــد بنی ســعید؛ معاون فنــی عملیاتــی منطقه بااشــاره به‬ ‫تقــارن هفتــه بزرگداشــت دفــاع مقــدس بــا مــاه محــرم افــزود‪« :‬ســعی شــود برنامه هــای‬ ‫بزرگداشــت دفــاع مقــدس محتــوای عاشــورایی به خــود گیــرد تــا فضایــی حاصــل شــود کــه‬ ‫از ایــن برنامه هــا بهــره دوســویه بــرده شــود»‪ .‬درادامــه مهنــدس بنی ســعید باتاکیدبــر انجــام‬ ‫تبلیغــات محیطــی مناســب بــا رعایــت شــئونات مــاه محــرم و بــا هــدف حفــظ ارزش هــای‬ ‫دفــاع مقــدس در واحدهــای منطقــه افــزود‪« :‬در ایــن ایــام برنامه هــای مذهبــی و فرهنگــی‬ ‫متعــددی قابل اجراســت کــه ضروری ســت واحدهــای روابط عمومــی و بســیج منطقــه بــا‬ ‫انجــام برنامه ریزی هــای دقیــق نســبت بــه اجــرای ان هــا اقــدام کننــد»‪.‬‬ ‫فعالیت های مرز بین المللی شلمچه پس از دوروز تعطیلی‬ ‫معــاون ســرمایه گذاری و توســعه کس ـب وکار منطقــه ازاد ارونــد گفــت‪« :‬مــرز بین المللــی‬ ‫شــلمچه کــه براســاس هماهنگــی بــا طــرف عراقــی هم زمان با تاســوعا و عاشــورای حســینی‬ ‫بســته شــده بــود‪ ،‬روز دوشــنبه مجــددا ً بازگشــایی شــد»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی و امــور‬ ‫بین الملــل ســازمان منطقــه ازاد ارونــد؛ ســید علــی موســوی اظهــار داشــت‪« :‬بــا توافقــی کــه‬ ‫بــا طــرف عراقــی شــد فعالیــت اقتصــادی و صــادرات کاال در روزهــای شــنبه و یکشــنبه کــه‬ ‫مصــادف بــا تاســوعا و عاشــورای حســینی بــود متوقــف شــد و هیچ گونــه تبــادل تجــاری‬ ‫در ایــن مــرز انجــام نگرفــت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬از دیــروز دوبــاره مــرز بین المللــی شــلمچه‬ ‫بازگشــایی شــد و تجــار و بازرگانــان دو کشــور مبــادالت تجــاری را از ســر گرفتنــد»‪ .‬معــاون‬ ‫ســرمایه گذاری و توســعه کسـب وکار منطقــه ازاد ارونــد گفــت‪« :‬صــادرات کاالی غیرنفتــی‬ ‫کــه شــامل مــواد غذایــی‪ ،‬میــوه و تره بــار و مــواد پروتئینــی و خدمــات فنــی و مهندســی‬ ‫اســت براســاس توافــق صورت گرفتــه بــا طــرف عراقــی در مــرز بین المللــی شــلمچه از ســر‬ ‫گرفتــه شــد»‪ .‬صــادرات غیرنفتــی منطقــه ازاد ارونــد در ســال جــاری براســاس پیش نیــاز‬ ‫کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس یک میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیــون دالر پیش بینــی شــده کــه‬ ‫شــامل تولیــدات کاال در منطقــه ازاد ارونــد و کاالهــای ســایر اســتان های کشــور اســت‪.‬‬ ‫مجوز ارائه خدمات بهداشت حرفه ای‬ ‫برای دانشکده علوم پزشکی‬ ‫معــاون اموزشــی‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری دانشــکده علــوم پزشــکی ابــادان‪ ،‬از اخــذ مجــوز‬ ‫ارائــه خدمــات بهداشــت حرف ـه ای ســطح ‪ 3‬توســط ایــن دانشــکده خبــر داد‪ .‬دکتــر ســارا‬ ‫مبــارک در گفت وگــو بــا خبرنــگار وب دا در ابــادان اظهــار کــرد‪« :‬پــس از دوســال ارزیابــی و‬ ‫پایش هــای متنــاوب کارشناســان وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش پزشــکی کشــور مبنی بر‬ ‫امکان ســنجی و بررســی زیرســاخت های الزم اعــم از تکمیــل تجهیــزات و نیــروی انســانی‬ ‫متخصــص‪ ،‬ایــن دانشــکده موفــق بــه اخــذ مجــوز ارائــه خدمــات بهداشــت حرفـه ای ســطح‬ ‫‪ 3‬در ســطح کشــور شــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬اندازه گیری هــای عوامــل فیزیکــی‪ ،‬شــیمیایی و‬ ‫ارگونومیــک از قبیــل اندازه گیــری االینده هــای محیــط کار‪ ،‬روشــنایی‪ ،‬صــدا‪ BTEX ،‬و ‪...‬‬ ‫از مــوارد ارائــه خدمــات بهداشــت حرفـه ای ســطح ‪ 3‬هســتند کــه دانشــکده علــوم پزشــکی‬ ‫ابــادان بــا اخــذ مجــوز مربوطــه گامــی بلنــد درجهــت ارتقــای ســطح بهداشــت شــغلی در‬ ‫منطقــه و کشــور برداشــته اســت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی طراح و صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫امور اگهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬شهریور ‪ 12 - 1399‬محرم ‪ 1 -1442‬سپتامبر ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2058‬تومان‬ ‫تهیه طرح دسترسی اختصاص جایگاه سی ان جی در بلوار نواب‬ ‫پنج طرح شهرداری قزوین باحضور معاون رئیس جمهوری افتتاح شد‬ ‫وحیدهبهبهانی‬ ‫در مراســمی باحضــور معــاون رئیس جمهــوری‪،‬‬ ‫بهره بــرداری از پنــج طــرح شــهرداری قزویــن بــا‬ ‫اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۱۲۸‬میلیاردریــال اغاز شــد‪ .‬ائین‬ ‫افتتــاح پنــج پــروژه شــهرداری قزویــن بــا اعتباری‬ ‫بالغ بــر ‪ ۱۲۸‬میلیاردریــال به مناســبت هفتــه‬ ‫دولــت و اغــاز هفتــه فرهنگــی قزویــن باحضــور‬ ‫محمدباقــر نوبخــت؛ معــاون رئیس جمهــوری‬ ‫و رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه‪ ،‬هدایت الــه‬ ‫جمالی پــور؛ اســتاندار قزویــن‪ ،‬محمــد بیگــی و‬ ‫ســیاهکلی؛ نماینــدگان مــردم قزویــن در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬حکمت الــه داودی؛ رئیــس و‬ ‫اعضــای شــورای اســامی شــهر و مدیران اســتانی‬ ‫و شــهری قزویــن در ســوله چندمنظــوره بوســتان‬ ‫ملــی باراجیــن برگــزار شــد‪ .‬ایــن طرح هــا شــامل‬ ‫بــاغ حــاره ای ســافاری پــارک بــه مســاحت‬ ‫‪۲۵۰‬مترمربــع‪ ،‬شــامل اســتخر ماهــی‪ ،‬پیــاده راه‪،‬‬ ‫اب نمــا‪ ،‬باغچــه‪ ،‬محــل نگهــداری گیاهــان و‬ ‫حیوانــات استوایی ســت کــه بــا یک میلیاردتومــان‬ ‫ی‪d‬‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬خــط دوچرخــه هــوا ‬ ‫«اســکای بایــک» در چهــار بانــد به طــول‬ ‫‪ ۲۴۰‬متــر بــا ‪۱.5‬میلیاردتومــان اعتبــار بــرای‬ ‫افزایــش جذابیــت گردشــگری در بوســتان ملــی‬ ‫باراجیــن‪ ،‬ســوله چندمنظــوره بــا ‪۲۶۰‬مترمربــع‬ ‫مســاحت شــامل اقامتــگاه جانبــی‪ ،‬فضــای ســبز‪،‬‬ ‫سیســتم اعــام حریــق و ســرویس بهداشــتی‬ ‫بــا ‪۸۰۰‬میلیون تومــان و زمیــن فوتبــال چمــن‬ ‫مصنوعــی بــه مســاحت نه هزارمترمربــع شــامل‬ ‫دور زمیــن چمــن مصنوعــی اســتاندارد‪ ،‬نورافکن و‬ ‫پایــه و ســرویس بهداشــتی‪ ،‬اتــاق مربــی و بازیکن‪،‬‬ ‫پارکینــگ و فضــای ســبز بــا ‪۱.5‬میلیاردتومــان‬ ‫و مخــزن کوچــک خاکــی بــه ظرفیــت‬ ‫‪۴۰‬هزارمترمکعــب بــرای اســتفاده از حق ابــه‬ ‫بوســتان ملــی باراجیــن و تکمیــل زیرســاخت‬ ‫چشــم انداز ‪ ۱۴۰۰‬بــا هشــت میلیاردتومان از‬ ‫دیگــر طرح هــای افتتاح شــده اســت‪ .‬بــرای‬ ‫افتتــاح ایــن طرح هــا بالغ بــر ‪۱۲‬میلیــارد و‬ ‫‪۸۰۰‬میلیون تومــان ازســوی شــهرداری قزویــن‬ ‫هزینــه شــده اســت‪.‬‬ ‫توسعه استان قزوین ‬ ‫شتاب گرفته است‬ ‫معــاون رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان‬ ‫برنامه وبودجــه گفــت‪« :‬توســعه اســتان بــا‬ ‫تــاش شــبانه روزی و همدلــی نماینــدگان و‬ ‫اســتاندار و شــهردار شــتاب خوبــی گرفتــه‬ ‫اســت»‪ .‬محمدباقــر نوبخــت در مراســم‬ ‫نگاهی به سوابق حرفه ای مدیر روابط عمومی شهرداری قزوین‬ ‫حســین علیجانــی کــه پیش ازایــن مدیــر‬ ‫مجموعــه تاریخــی فرهنگــی سعدالســلطنه و دبیــر‬ ‫کارگــروه فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی شــورای مشــورتی‬ ‫سیاســت گذاری قزویــن (شــمس) بــود‪ ،‬دارای‬ ‫مــدرک کارشناســی ارشــد رشــته مطالعــات‬ ‫فرهنگی ســت و ســوابقی چــون؛ مدیرکلــی‬ ‫افرینش هــای ادبــی و هنــری کانــون پــرورش‬ ‫فکــری کــودکان و نوجوانــان کشــور و مدیرکلــی‬ ‫کانــون پــرورش فکــری اســتان قزویــن را در کارنامــه‬ ‫دارد‪ .‬ایــن چهــره فرهنگــی رســانه ای‪ ،‬ســال ها در‬ ‫نشــریات اســتان قلــم زده و دبیــری جشــنواره ملــی‬ ‫نمایــش عروســکی‪ ،‬داوری جشــنواره بین المللــی‬ ‫قصه گویــی‪ ،‬دبیــری دو دوره جشــنواره مطبوعــات‬ ‫اســتان‪ ،‬نایب رئیســی انجمــن هنرهــای نمایشــی و‬ ‫حضــور در صداوســیما به عنــوان نویســنده و گوینــده‬ ‫را نیــز در ســوابق خــود دارد‪.‬‬ ‫ســایه‪ :‬در مــدت کوتاهــی کــه علیجانــی این ســمت‬ ‫را به عهــده گرفتــ ه بــا گام هــای موثــری روبــه رو‬ ‫بوده انــد و بعــد از علیرضــا منجــم کــه وقفه هایــی‬ ‫ایجــاد شــد؛ دومیــن مدیریــت عالقه منــد و کاردان‬ ‫هســتند‪ .‬خبرنــگاران و کارکنــان روزنامــه ســایه در‬ ‫قزویــن ایــن موفقیــت را تبریــک گفتــه و ارزوی‬ ‫موفقیــت بیشــتر بــرای ایشــان دارنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری قزویــن گفــت‪« :‬باتوجه بــه تحلیــل امــار تصادفــات‬ ‫محــدوده جایــگاه ســی ان جی واقــع در بلــوار نــواب شــمال میــدان مــادر و وقــوع چند فقــره تصــادف‬ ‫خســارتی و جرحــی در ایــن محــدوده تهیــه طــرح دسترســی به جایــگاه در دســتورکار ســازمان قــرار گرفت»‪.‬‬ ‫جهانگیــری عنــوان کــرد‪« :‬در طــرح مذکــور کــه اجــرای ان در دســتورکار ســازمان قــرار گرفتــه دسترســی به‬ ‫جایــگاه ســوخت ازطریــق احــداث کنــدرو بــا عــرض ‪۳.5‬متــر پیش بینــی شــده اســت؛ به این ترتیــب صــف‬ ‫انتظــار جایــگاه س ـی ان جی از جریــان اصلــی ترافیــک عبــوری از بلــوار نــواب جداســازی می شــود»‪.‬‬ ‫طراحی فضای شهری زیر پل امام رضا(ع) به پایان رسید‬ ‫افتتــاح طرح هــای شــهرداری قزویــن در بوســتان‬ ‫باراجیــن اظهــار کــرد‪« :‬شــتابی کــه در توســعه‬ ‫اســتان دیــده می شــود عوامــل متعــددی دارد‬ ‫کــه تــاش اســتاندار‪ ،‬نماینــدگان و شــهردار و‬ ‫شــورا بــدون شــک نقش افریــن بــوده اســت»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬اینکــه همــه دنبــال توســعه اســتان‬ ‫هســتید و هــر بــار کــه بــه اســتان ســفر کــردم‬ ‫ایــن اســتان را در مســیر پیشــرفت دیــدم کــه‬ ‫ارزشــمند اســت»‪ .‬رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬تعامل و همکاری شــما بســیارمهم‬ ‫اســت و تــداوم ایــن رویکــرد بــه موفقیــت بیشــتر‬ ‫کمــک خواهــد کــرد»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬در کنــار‬ ‫شــما مــردم خــوب قزویــن هســتم و ازنظــر‬ ‫بودجــه ای کمــک می کنیــم تــا توســعه اســتان‬ ‫شــتاب بیشــتری گیــرد»‪ .‬نوبخــت افــزود‪« :‬نــام‬ ‫بوســتان ملــی باراجیــن متــرادف بــا یــک دهکــده‬ ‫زیبــای گردشگری ســت و هــر ســال شــاهد‬ ‫رونــق ایــن منطقــه هســتیم کــه بــرای مــا جالــب‬ ‫اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬بوســتان ملــی باراجیــن‬ ‫مجموعــه زیبایی ســت کــه به خوبــی رشــد کــرده‬ ‫و یــک منطقــه بــا جذابیــت گردشگری ســت‬ ‫کــه می توانــد موردتوجــه مــردم مناطــق‬ ‫مختلــف کشــور قــرار گیــرد و چــون محــل گــذر‬ ‫اســتان های مختلــف اســت می توانــد بــه محــل‬ ‫توقــف گردشــگران تبدیــل شــود و مــا هــم بــرای‬ ‫توســعه بوســتان باراجیــن مشــارکت می کنیــم»‪.‬‬ ‫ادامه طرح توسعه فضای سبز در بلوار امام علی‬ ‫(ع)‬ ‫طــرح توســعه فضــای ســبز در بلــوار امــام علــی(ع) ادامــه دارد‪ .‬سرپرســت ســازمان پارک هــا و فضــای ســبز شــهرداری قزویــن گفــت‪:‬‬ ‫«بــرای اجــرای ایــن پــروژه پــس از بررسـی های الزم و تهیــه طــرح‪ ،‬عملیــات اماده ســازی بســتر به طــول یک هــزار و ‪ 750‬متــر شــامل‬ ‫جمـع اوری نخاله هــا و تســطیح انجــام شــده اســت»‪ .‬حمیــد رحمانــی ادامــه داد‪« :‬بــا اتمــام عملیــات اماده ســازی‪ ،‬کاشــت ‪35‬هــزار‬ ‫بوتــه درختچه هــای زرشــک و تــرون و همچنیــن اجــرای سیســتم ابیــاری قطــره ای دردســتِ اجرا قــرار دارد»‪.‬‬ ‫مراسم شب شعر عاشورایی در قزوین برگزار می شود‬ ‫مراســم شب شــعر عاشــورایی به مناســبت مــاه محرم الحــرام‬ ‫و ســومین هفتــه فرهنگــی قزویــن برگــزار می شــود‪ .‬در‬ ‫افشــانی؛ رئیــس ســازمان فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی‬ ‫شــهرداری قزویــن گفــت‪« :‬مراســم شب شــعر عاشــورایی‬ ‫‪ 10‬شــهریورماه ‪ 99‬باحضــور شــاعران شــهر قزویــن بــا‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی ســاعت ‪ 18‬در خانــه‬ ‫فرهنــگ شــهید نــواب صفــوی برگــزار می شــود»‪ .‬براســاس‬ ‫ایــن گــزارش؛ ترویــج فرهنــگ عاشــورا و زنــده نگه داشــتن‬ ‫فرهنــگ حســینی(ع) از اهــداف برگــزاری مراســم شب شــعر‬ ‫عاشورایی ســت‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی فاز دوم پروژه «پل تا پل» در ساری‬ ‫چشم انداز توسعه شرق ساری از افق رودخانه تجن‬ ‫طراحــی فضــای شــهری زیــر پــل امــام رضــا(ع) به پایــان رســید‪ .‬مدیرعامــل ســازمان خدمــات طراحی شــهرداری‬ ‫قزویــن‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن پــروژه بــه درخواســت شــورای اســامی شــهر قزویــن در بخــش ابتدایــی زیــر پــل امــام‬ ‫رضــا(ع) از ســمت میــدان تهــران قدیــم طراحــی شــده اســت»‪ .‬محمــد اســماعیل حافظــی گفــت‪« :‬فضاهــای‬ ‫ایجادشــده در زیــر پل هــای ســواره غالب ـاً فاقــد عملکردهــای جــذاب و حضورپذیــر بــوده و بــرای مــدت زمــان‬ ‫قابل توجهــی در شــبانه روز‪ ،‬بی تکاپــو و خالــی از حیــات و ســرزندگی باقــی می ماننــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬فضــای‬ ‫زیــر پــل امــام رضــا(ع) به ســبب مجــاورت بــا پهنه هــای مهــم فعالیتــی و ســکونتی و موقعیــت قرارگیــری‬ ‫به عنــوان یکــی از مبــادی ورودی شــهر قزویــن روزانــه مقصــد تعــداد قابل توجهــی از شــهروندان قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫این درحالی س ـت که ایــن فضــا به ســبب موقعیــت مناســب مکانــی‪ ،‬فرصــت ارزشــمندی جهــت طراحــی و تبدیــل بــه یــک فضــای شــهری حضورپذیــر‬ ‫و ســرزنده در ارتبــاط هماهنــگ بــا محــدوده پیرامونــی محســوب می شــود»‪ .‬حافظــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬در طــرح ایــن پــروژه بــا ایجــاد محدودیــت در‬ ‫عبورومــرور پیــاده و تامیــن امنیــت بــا نرده گــذاری در محــدوده موردنظــر‪ ،‬فضاهــای ورزشــی ازقبیــل زمیــن فوتســال‪ ،‬بســکتبال و والیبــال به همــراه امکاناتی‬ ‫از جملــه ابخــوری‪ ،‬ســرویس بهداشــتی و رختکــن دیــده شــده اســت؛ همچنیــن فضاهــای نشــیمن و نمایشــگاهی در کنــار تامیــن پارکینگ بــرای دوچرخه‬ ‫و خــودرو درنظــر گرفتــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫اجرای ‪700‬متر طول جدول گذاری در ناحیه مینودر‬ ‫مدیــر شــهرداری منطقــه ســه قزویــن بااشــاره به اقدامــات انجام شــده در ناحیــه مینــودر طــی مردادمــاه امســال اظهــار کــرد‪« :‬اقدامــات عمرانــی و عملکــرد‬ ‫اجتماعــی بــا هــدف تحقــق اهــداف شــهرداری در دســتورکار اســت»‪ .‬محمدابراهیــم عصــارزاده بیــان کــرد‪« :‬براســاس امارهــا در مــدت مردادمــاه امســال‬ ‫‪۱۱۰۰‬مترمربــع از معابــر ناحیــه مینــودر لکه گیــری و ‪۲۲۰‬مترمربــع ترمیــم ترانشــه انجام شــده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪۷۲۰« :‬مترمربع پیاده روســازی اســفالت‬ ‫و ‪۷۰۰‬متــر طــول ترمیــم و نصــب جــدول از دیگــر فعالیت هــای عمرانــی در ناحیــه مینــودر به شــمار مـی رود»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬نصــب دریچــه و پــل فلزی‬ ‫نیــز در معابــر ناحیــه مینــودر انجــام شــده کــه در تســهیل رفت وامــد موثــر اســت»‪.‬‬ ‫بازدید مدیر سازمان حمل ونقل و مسافر شهرداری قم ‬ ‫و هیئت همراه از اتوبوس رانی قزوین‬ ‫محمدحســن ایرانخــواه؛ مدیرعامــل ســازمان اتوبوس رانــی قزویــن گفــت‪« :‬گفــت‪« :‬مدیــران ســازمان حمل ونقــل و مســافر شــهرداری قــم از توقفــگاه امــام‬ ‫علــی علیه الســام بازدیــد کردنــد و بــا فراینــد بازســازی اتوبوس هــای فرســوده و چگونگــی انجــام ان اشــنا شــده و بــا کارشناســان فنــی ســازمان اتوبوس رانی‬ ‫قزویــن بــه تبادل نظــر پرداختنــد‪ .‬طبــق برنامــه تدوین شــده ازســوی وزارت کشــور‪ ،‬مقــرر شــد کــه تعــداد چهاردســتگاه اتوبــوس‪ ،‬توســط ایــن ســازمان‬ ‫بازســازی شــود»‪.‬‬ ‫تاکسیرانان و کارکنان سازمان تاکسیرانی نذر اهدای خون به جا اوردند‬ ‫مدیرعامــل ســازمان مدیریــت و نظــارت بــر تاکســیرانی شــهرداری قزویــن‪ ،‬گفــت‪« :‬باتوجه بــه فرارســیدن ایام ســوگواری ســید و ســاالر شــهیدان و تاســوعای‬ ‫حســینی‪ ،‬جمعــی از کارکنــان و تاکســیرانان نــاوگان ســازمان تاکســیرانی بــا حضــور در ســازمان انتقــال خــون‪ ،‬نــذر اهــدای خــون به جــا اوردند»‪ .‬اســماعیل‬ ‫عرشــیان ادامــه داد‪« :‬تاکســیرانان در میــان مشــاغل گوناگــون بیشــترین ارتبــاط چهره به چهــره را بــا شــهروندان دارنــد و به عنــوان ســفیران فرهنگــی شــهر‬ ‫محســوب می شــوند‪ ،‬بــا ایــن حرکــت فرهنگــی ارادت خــود بــه سی دو ســاالر شــهیدان و یــاران باوفایشــان را بــه نمایــش دراوردنــد»‪.‬‬ ‫باحضور معاون وزیر ورزش به بهره برداری رسید؛‬ ‫هفت پروژه عمرانی‪ ،‬ورزشی‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان استان لرستان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫در مراســمی باحضــور معــاون وزیــر ورزش و جوانــان و‬ ‫به مناســبت هفتــه دولــت‪ ،‬هفــت پــروژه ورزشــی اداره کل‬ ‫ورزش و جوانــان اســتان لرســتان بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫همچنیــن در مراســمی به مناســبت هفتــه دولــت باحضــور‬ ‫ســید علــی کریمــی؛ مدیــرکل ورزش و جوانــان لرســتان‪،‬‬ ‫محمــد خدابخشــی؛ نماینــده مــردم الیگــودرز در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬گــودرز امیــری؛ معــاون عمرانــی‬ ‫اســتانداری لرســتان و دیگــر مســئولین شهرســتانی چهــار‬ ‫پــروژه عمرانی‪-‬ورزشــی بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬برپایــه‬ ‫ایــن خبــر؛ در ایــن مراســم ســه زمیــن چمــن مصنوعــی‪،‬‬ ‫طبیعــی و همچنیــن زیرســازی پیســت تارتــان الیگــودرز‬ ‫در مجموعــه ورزشــی شــهید ارســان گــودرزی افتتــاح و‬ ‫مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت‪ .‬مدیــرکل ورزش و جوانــان‬ ‫لرســتان در حاشــیه ایــن مراســم گفــت‪« :‬زمیــن فوتبــال‬ ‫چمــن طبیعــی شــهید محمدجعفــر عابدینــی در مجموعــه‬ ‫ورزشــی شــهید ارســان گــودرزی در مســاحتی به انــدازه‬ ‫‪10‬هزارمترمربــع موردبازســازی قــرار گرفــت»‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مراســم اغــاز اجــرای فــاز دوم پــروژه «پــل تــا پــل» باحضــور حســین زادگان؛ اســتاندار مازنــدران‪،‬‬ ‫رضایــی؛ فرمانــدار مرکــز اســتان‪ ،‬بابایــی کارنامــی و زارعــی؛ نمایندگان مردم ســاری و میانــدرود در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬اعضــای شــورای اســامی شــهر ســاری‪ ،‬عبــاس رجبــی؛ شــهردار مرکز‬ ‫مازنــدران و جمعــی از مدیــران اســتانی و شهرســتانی برگزار شــد‪.‬‬ ‫استاندار مازندران در بازدید از اغاز عملیات اجرایی فاز دوم پروژه «پل تا پل»‪:‬‬ ‫پروژه «پل تا پل» ازنظر رفع گره های ترافیکی برای ساری ‬ ‫از اهمیت باالیی برخوردار است‬ ‫اســتاندار مازنــدران در حاشــیه بازدیــد از پــروژه «پــل تــا پــل» گفــت‪« :‬پــروژه پــل تــا پــل به دلیل‬ ‫حلقــه وصــل دو نقطــه مهــم از شــهر و رفــع گره هــای ترافیکــی از اهمیت باالیــی برخوردار اســت؛‬ ‫البتــه شــورای اســامی شــهر و شــهرداری پــای کار امدنــد و بــا جدیت پیگیــر اتمام ان هســتند»‪.‬‬ ‫حســین زادگان بابیان اینکــه بــا اتمــام ایــن پــروژه مســیر جدیــدی بــرای عبو رو مــرور شــهروندان‬ ‫ســاروی ایجــاد می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬خوشــبختانه منابــع کار بــا پیگیری هــای عبــاس رجبــی؛‬ ‫شــهردار ســاری تامیــن شــد و اگــر در ادامــه فراینــد کار‪ ،‬اســتانداری مازنــدران بــرای تکمیــل و‬ ‫اتمــام ایــن پــروژه تــا دهــه فجــر پــای کار خواهــد بــود»‪ .‬وی بــا یــاداوری اینکــه زمیــن صفرابــاد‬ ‫بــرای شــهرداری و مــردم ســاری یــک ســرمایه اســت کــه متاســفانه چندین بــار نیــز تــا مــرز‬ ‫فــروش هــم پیــش رفــت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا ســاخت شــهربازی بخشــی از مطالبــات شــهروندان بــراورده‬ ‫خواهــد شــد و نیــز فضــای خوبــی بــرای گردشــگری مهیــا می شــود کــه ان هــم بــا همــکاری‬ ‫شــهرداری‪ ،‬فرمانــداری و حمایــت شــورای اســامی شــهر ســاری عملیاتــی و اجــرا می شــود»‪.‬‬ ‫شهردار ساری‪:‬‬ ‫تحقق پروژه «پل تا پل» فصل تازه توسعه ساری خواهد بود‬ ‫عبــاس رجبــی؛ شــهردار ســاری در این مراســم اغــاز عملیــات اجرایــی فــاز دوم پــروژه بــزرگ «پــل‬ ‫تــا پــل» از اتمــام ایــن پــروژه طــی ماه هــای اتــی خبــر داد و گفــت‪« :‬پــروژه پــل تــا پــل از‬ ‫انتهــای پــل کابلــی تــا پــل شــهید نــوری به طــول ‪2600‬متــر و عــرض ‪26‬متــر حلقــه وصــل‬ ‫جنــوب شــرقی ســاری بــه شــرق اســتان اســت»‪ .‬شــهردار ســاری بابیان اینکــه دو دوربرگــردان و‬ ‫‪ 12‬اب رو بــرای ایــن مســیر ترســیم شــده اســت‪ ،‬گفت‪« :‬ایــن پــروژه از پروژه هــای اثرگــذار در حل‬ ‫معضــل ترافیــک و نیــز اتصــال دو نقطــه از شــهر ســاری بــوده کــه شــهرداری طــی یک ســال اخیر‬ ‫به صــورت جــدی پیگیــر ان اســت»‪ .‬وی ضمــن قدردانــی از حمایت هــای حســین زادگان؛ اســتاندار‬ ‫مازنــدران و رضایــی؛ فرمانــدار مرکــز اســتان و نماینــدگان ســاری و میانــدرود در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در اجــرای ایــن پــروژه یــاداور شــد‪« :‬امیدواریــم ظــرف چندمــاه اینــده ایــن پــروژه را‬ ‫به اتمــام برســانیم»‪ .‬رجبــی ابــراز کــرد‪« :‬مــردم ایــن منطقــه گالیــه دارنــد کــه حــدود ‪ 12‬ســال‬ ‫بالتکلیــف بودنــد امــا مجموعــه شــهرداری ســاری امــروز ایــن قــول را می دهــد کــه هــم امــاک‬ ‫مالکیــن مســیر ایــن پــروژه را بــه قیمــت منصفانــه خریــداری کنــد و هــم ایــن مســیر را طــی‬ ‫ماه هــای اتــی افتتــاح کنــد»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬مســیری کــه بازگشــایی می شــود ضمــن رفــع‬ ‫ترافیــک و حلقــه وصــل جنــوب بــه شــرق چشـم انداز خوبــی را بــرای مرکــز اســتان فراهــم کــرده‬ ‫و بــر زیبایی هــای ایــن منطقــه افــزون می شــود»‪.‬‬ ‫نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫از اجرای پروژه های عمرانی شهرداری ساری حمایت خواهیم کرد‬ ‫علــی بابایــی کارنامــی؛ نماینــده مــردم ســاری و میانــدرود در مجلس شــورای اســامی در مراســم‬ ‫اغــاز عملیــات اجرایــی فــاز دوم پــروژه «پــل تــا پــل» ضمــن قدردانــی از تالش هــای مجموعــه‬ ‫شــهرداری درراســتای انجــام ایــن پــروژه گفــت‪« :‬امیدواریــم بــا اتمــام ایــن پــروژه‪ ،‬توســعه مرکــز‬ ‫اســتان مازنــدران شــتاب بیشــتری گیــرد»‪ .‬نماینــده مــردم ســاری و میانــدرود در خانــه ملــت‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن پــروژه عالوه بــر رفــع گره هــای ترافیکــی و چشــم انداز بصــری‪ ،‬اتوبانــی مهــم‬ ‫و حلقــه وصــل غــرب اســتان بــه بنــدر امیرابــاد در شــرق اســتان می شــود»‪ .‬بابایــی کارنامــی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬از اجــرای پروژه هــای عمرانــی کــه رفــاه شــهروندان و توســعه شــهر ســاری را درپــی‬ ‫دارد حمایــت خواهیــم کــرد»‪ .‬وی ب ـ ه میزبانــی ســاری به عنــوان پایتخــت گردشــگری در ســال‬ ‫‪ 2022‬اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬بایــد تــاش کنیــم ایــن میزبانــی را بــا انجــام فعالیت هــای عمرانی و‬ ‫گردشــگری درخــو ِر شــان مرکــز اســتان عملیاتــی کنیــم»‪.‬‬ ‫فرماندار ساری‪:‬‬ ‫پروژه «پل تا پل» در توسعه متوازن ساری نقش موثری دارد‬ ‫درادامــه عباســعلی رضایــی؛ فرمانــدار ســاری بــا مهــم برشــمردن پــروژه «پل تــا پل» گفــت‪« :‬این‬ ‫پــروژه در توســعه متــوازن شــهر ســاری نقــش موثــری خواهــد داشــت»‪ .‬وی بااشــاره به تالش هــای‬ ‫مســتمر شــهرداری در اجــرای ایــن پــروژه بــزرگ ان را گره گشــای بخشــی از ترافیــک شــهری‬ ‫عنــوان کــرد کــه موجبــات رضایتمنــدی شــهروندان مرکــز اســتان را فراهــم می کنــد‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر ساری‪:‬‬ ‫پروژه «پل تا پل» پاسخ به مطالبات مردم است‬ ‫علیجــان شمشــیربند؛ رئیــس شــورای اســامی شــهر ســاری بابیان اینکــه گشــایش ایــن مســیر‬ ‫بخشــی از معضــل ترافیــک شــهر را حــل می کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬شــورای اســامی شــهر ســاری در‬ ‫انجــام ایــن پــروژه شــهرداری را همراهــی می کنــد»‪ .‬وی رضایتمنــدی شــهروندان را در اولویــت‬ ‫فعالیت هــای شــورای اســامی شــهر و شــهرداری برشــمرد و تصریــح کــرد‪« :‬اتمــام ایــن پــروژه‬ ‫پاســخ بــه مطالبــات شــهروندان اســت کــه شــهرداری ســاری بــا درنظرگرفتــن این مهم تالشــش‬ ‫را بــرای تحقــق ان افزون تــر کــرده اســت»‪.‬‬ ‫صرف ‪400‬میلیون تومان اعتبار در پروژه‬ ‫ســید علــی کریمــی منبــع اعتبــار ایــن طــرح ورزشــی را‬ ‫منابــع اســتانی عنــوان کــرد و افــزود‪400« :‬میلیون تومــان‬ ‫اعتبــار بــرای ایــن پــروژه هزینــه شــده اســت»‪ .‬او بااشــاره به‬ ‫افتتــاح زمین هــای چمــن مصنوعــی ایــن مجموعــه ورزشــی‬ ‫نیــز تصریــح کــرد‪« :‬زمیــن چمــن مصنوعــی شــماره ‪ 1‬در‬ ‫مســاحتی به انــدازه ‪1000‬مترمربــع احــداث و اعتبــاری‬ ‫به انــدازه ‪500‬میلیون تومــان از منابــع ملــی بــرای تکمیــل‬ ‫ان هزینــه شــده اســت»‪ .‬کریمــی ادامــه داد‪« :‬زمیــن چمــن‬ ‫مصنوعــی شــماره ‪ 2‬نیز در مســاحت ‪4600‬مترمربــع احداث‬ ‫شــده و از منابــع ملــی اعتبــاری به انــدازه ‪25‬میلیون تومــان‬ ‫بــرای تکمیــل ایــن پــروژه هزینــه شــده اســت»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫ورزش و جوانــان لرســتان درخصــوص زیرســازی پیســت‬ ‫تارتــان ایــن مجموعــه نیــز گفــت‪« :‬پیســت تارتــان مجموعه‬ ‫شــهید ارســان گــودرزی در مســاحت ‪3500‬مترمربــع بــا‬ ‫اعتبــاری بالغ بــر ‪400‬میلیون تومــان از منابــع اســتانی و‬ ‫ملــی احــداث شــده اســت»‪.‬‬ ‫افتتاح سه زمین چمن مصنوعی فوتبال‬ ‫روستایی در بروجرد‬ ‫در مراســمی باحضــور معــاون پارلمانــی وزیــر ورزش و‬ ‫جوانــان ســه زمیــن چمــن مصنوعــی فوتبــال روســتایی در‬ ‫شهرســتان بروجــرد افتتــاح شــد‪ .‬در مراســمی به مناســبت‬ ‫هفتــه دولــت و باحضــور جمشــید تقـی زاده؛ معــاون پارلمانی‬ ‫وزیــر ورزش و جوانــان‪ ،‬ســید علــی کریمــی؛ مدیــرکل‬ ‫ورزش و جوانــان لرســتان‪ ،‬عبــاس گــودرزی؛ نماینــده مــردم‬ ‫بروجــرد و اشــترینان در مجلــس شــورای اســامی و معاونین‬ ‫اداره کل و جمعــی دیگــر از مســئولین شهرســتانی ســه زمین‬ ‫چمــن مصنوعــی فوتبــال روســتایی به صــورت هم زمــان در‬ ‫شهرســتان بروجــرد بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬مدیــرکل ورزش‬ ‫و جوانــان لرســتان در حاشــیه ایــن مراســم گفــت‪« :‬این ســه‬ ‫زمیــن چمــن مصنوعــی در ســه روســتای جهان ابــاد‪ ،‬ونایــی‬ ‫و جعفرابــاد بــه بهره بــرداری رســیدند»‪ .‬ســید علــی کریمــی‬ ‫افــزود‪« :‬هرکــدام از ایــن زمین هــای چمــن مصنوعــی در‬ ‫مســاحتی به انــدازه ‪950‬مترمربــع احــداث شــده اســت»‪ .‬او‬ ‫اعتبــار هزینه شــده در احــداث ایــن ســه پــروژه را بیــش‬ ‫از ‪۱۵‬میلیاردریــال عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬عملیــات احــداث‬ ‫ایــن ســه پــروژه ورزش روســتایی از تیرمــاه ســال ‪ 99‬شــروع‬ ‫و به مناســبت هفتــه دولــت دراختیــار مــردم عزیــز ایــن‬ ‫روســتاها قــرار گرفتــه اســت»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3125

روزنامه سایه 3125

شماره : 3125
تاریخ : 1403/04/30
روزنامه سایه 3123

روزنامه سایه 3123

شماره : 3123
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه سایه 3122

روزنامه سایه 3122

شماره : 3122
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه سایه 3121

روزنامه سایه 3121

شماره : 3121
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه سایه 3119

روزنامه سایه 3119

شماره : 3119
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه سایه 3118

روزنامه سایه 3118

شماره : 3118
تاریخ : 1403/04/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!