روزنامه سایه شماره 2057 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2057

روزنامه سایه شماره 2057

روزنامه سایه شماره 2057

‫تولیت استان قدس رضوی‪:‬‬ ‫اقامه عزای حسینی با رعایت پروتکل ها‬ ‫‪ 7‬بهانه را از بدخواهان گرفت‬ ‫‪3570‬میلیاردریال‬ ‫بهــار امســال بــرای همــه شــیوه های حمل ونقــل‪ ،‬محدودیت هایــی به دلیــل‬ ‫پدیــده کوویــد‪ ۱۹-‬رخ داد کــه بندرهــای کشــور هــم از ان مســتثنا نبــود؛ هرچنــد‬ ‫در ســه ماهه اول جــاری دراین بخــش‪ ،‬ســرمایه گذاری های موفقیت امیــزی انجــام‬ ‫شــده و درواقــع‪ ،‬بــا هــدف توســعه و نگهــداری زیرســاخت ها و تجهیــز بندرهــا‪،‬‬ ‫بیــش از ‪3570‬میلیاردریــال در بندرهــای کشــور ایــران ســرمایه گذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫معاون وزیر اموزش وپرورش خبر داد؛‬ ‫راه اندازی مدرسه گویا‬ ‫‪ 2‬در هفت استان کشور‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬شهریور ‪ 11 - 1399‬محرم ‪ 31 -1442‬اگوست ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2057‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری دستور داد؛‬ ‫انجام اقدامات الزم‬ ‫برای تهیه واکسن کرونا ‬ ‫‪2‬‬ ‫حرفت را به من بگو ‪...‬‬ ‫وانــگ یــی؛ وزیــر خارجــه چیــن در دیدار‬ ‫بــا ژان ایــو لودریــان (همتــای فرانســوی‬ ‫خــود) گفــت‪« :‬چیــن و فرانســه بایــد‬ ‫همکاری هــا را در امــور جهانــی تقویــت‬ ‫کــرده و از توافق نامه هــای بین المللــی‬ ‫ماننــد برجــام و دســتاوردهای مهــم‬ ‫دیپلماســی چندجانبــه محافظــت کنند»‪.‬‬ ‫اهمیت گفت وگوی سالم‬ ‫میان پدر و دختر در خانواده‬ ‫ازنظــر قانونــی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬شــرعی‪ ،‬عرفــی و اخالقــی؛ پدرومــادر هــردو‬ ‫در تربیــت‪ ،‬تعلیــم و پــرورش فرزنــدان خــود مســئولیت مســتقیم دارنــد؛ ولــی‬ ‫همیشــه وقتــی دربــاره تربیــت فرزنــدان گفت وگــو می شــود‪ ،‬وزنــه به طــرف مــادر‬ ‫ســنگینی می کنــد و نقــش پــدر؛ به ویــژه درمــورد دختــر و رابطــه بیــن ان دو‬ ‫کمتــر موردبررســی قــرار می گیــرد‪ .‬پــدر بــرای هــر دختربچـه ای‪ ،‬اولیــن عشــق و‬ ‫مــرد زندگ ـی اش اســت‪ .‬او بهتریــن الگــوی ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫به مناسبت هفته دولت تشریح شد؛‬ ‫‪8‬‬ ‫خدمات بهزیستی مازندران در دولت تدبیر و امید‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫محرم؛‬ ‫تاریخ درخشان امت شیعه‬ ‫به یادِ‬ ‫چادویک بوزمن؛‬ ‫پلنگ سیاه سینما‬ ‫‪3‬‬ ‫عزاداری حسینی‬ ‫در‬ ‫شعور‬ ‫و‬ ‫شور‬ ‫حماسه‬ ‫ِ‬ ‫عکس‪ :‬محمدعلی قاسمی‬ ‫در تاریــخ هــر قــوم و ملتــی‪ ،‬روز و روزهایــی‬ ‫وجــود دارد کــه مدت زمــان زیــادی بــر تــارک‬ ‫ان می درخشــد؛ امــا گاه پــس از گذشــت‬ ‫چندیــن و چندقــرن‪ ،‬از بزرگــی و عظمــت ان‬ ‫کاســته می شــود و در جوامعــی ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫درگذشـت روحانـی مبـارز و انقالبـی جنـاب‬ ‫حجت االسلام اقـای حـاج شـیخ روح اهلل‬ ‫حسـینیان رحمـه اهلل علیه را به خانـدان مکرم و‬ ‫بازماندگان و دوسـتان و همکاران ایشان تسلیت‬ ‫عـرض می کنـم‪ .‬مقاومـت و خسـتگی ناپذیری‬ ‫و صراحـت ایـن روحانـی مجاهـد در مواضـع‬ ‫بحـق انقالبـی‪ ،‬برجسـته و نمایان بـود‪ .‬رحمت و‬ ‫رضـوان الهـی بـر او باد‪.‬‬ ‫سیدعلی خامنه ای‬ ‫‪1399/6/5‬‬ ‫اناهلل و انا الیه راجعون‬ ‫قال رسول الله(ص)‪:‬‬ ‫ی ٌء ِالَى َی ْو ِم الْ ِق َیا َمهِ‬ ‫« ِا َذا َم َ‬ ‫ات الْ َعال ُِم ُثل َِم ِفی ْ ِ‬ ‫ ال ْس َل ِم ُثلْ َم ٌه َل َی ُسدُّ هَ ا َش ْ‬ ‫هــرگاه عالمــی از دنیــا بــرود رخنـه ای جبران ناپذیــر در اســام ایجــاد می شــود کــه‬ ‫تــا روز قیامــت هیــچ چیــز ان را فــرو نمى ‏پوشــد»‪.‬‬ ‫ضایعــه درگذشــت مجاهــد و مبــارز نســتوه‪ ،‬انقالبــی خســتگی ناپذیر‪ ،‬خدمتگــزار راســتین بــه دیــن و‬ ‫ب و خــون شــهدا‪ ،‬اموزه هــا و راه امــام خمینــی رحمــه اهلل‬ ‫مذهــب‪ ،‬ملــک و ملــت‪ ،‬مدافــع صــادق انقــا ‬ ‫علیــه و پیــرو خالــص والیــت مطلقــه فقیــه و حامــی و رهــرو مخلــص رهبــر معظــم انقــاب اســامی‪،‬‬ ‫«حجت االسالم والمســلمین روح اهلل حســینیان» کــه در روحیــه ســترگ و ازادمنشــانه اش جــز حراســت و‬ ‫حفاظــت از منافــع انقــاب تــا اخریــن لحظــه حیــات پربرکتــش‪ ،‬هــدف دیگــری را پی جویــی نکــرد را بــه‬ ‫همــه حافظــان دیــن و شــریعت‪ ،‬ارزش هــای انقــاب و ایــران اســامی تســلیت عــرض می کنــم‪.‬‬ ‫مۖ"‬ ‫روح پرفتــوح ایــن مردبــزرگ کــه رفتــار و کــرداش مصــداق بــارز‪َ " :‬ا ِشــدَّ ا ُء َع َلى ا ْل ُک َّفــارِ ُرحَ َمــا ُء َب ْی َن ُهـ ْ‬ ‫بــود‪ ،‬بــا ســرور و ســاالر شــهیدان اباعبداهلل الحســین علیه الســام محشــور باشــد؛ انشــاءاهلل‪.‬‬ ‫امیرحسین باقرنژاد‬ ‫فرماندار اسبق شهرستان ری‬ ‫اگهی مناقصه (عمومی)‬ ‫شماره مجوز‪1399/2833 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫‪ -1‬مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬خدمات بهره برداری‪ ،‬وصول مطالبات‪ ،‬خدمات مشترکین‪ ،‬تعویض کنتور و رفع نشتی و ‪ ...‬منطقه ‪ 8‬گازرسانی مشهد‬ ‫‪ -3‬شرایط اولیه متقاضیان‪:‬‬ ‫الف) دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫ب) دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار‬ ‫ج) دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی‬ ‫د) ثبت نام در سایت ‪ www.setadiran.ir‬و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫‪ -4‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬از تاریخی که برای تسلیم ان در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار‪ 2.782.100.000 :‬ریــال (دو میلیــارد و هفتصــد و هشــتاد و دو میلیــون و یک صــد هــزار ریــال) می باشــد کــه می بایســت براســاس یکــی‬ ‫از تضامیــن قابــل قبــول وفــق ایین نامــه تضمیــن معامــات دولتــی بــه شــماره ‪/123402‬ت ‪ 50659‬ه مــورخ ‪ 94/09/22‬تهیــه گــردد و حتمـاً اصــل ان قبــل از اخریــن مهلــت ارائــه پیشــنهاد قیمت‬ ‫بــه صــورت دســتی تحویــل دفتــر حراســت شــرکت گاز اســتان خراســان رضــوی واقــع در مشــهد‪ ،‬بلــوار خیــام‪ ،‬نبــش تقاطــع ارشــاد‪ ،‬طبقــه همکف گــردد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت اعالم امادگی و دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/06/06‬لغایت اخر وقت اداری ‪1399/06/15‬‬ ‫‪ -7‬اخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت‪ :‬ساعت ‪ 9:00‬صبح مورخ ‪1399/06/26‬‬ ‫‪ -8‬پیشــنهادهای واصلــه در ســاعت ‪ 10:00‬مــورخ ‪ 1399/06/26‬در کمیســیون مربوطــه بــاز و خوانــده می شــود و حضــور پیشــنهاددهندگان و یــا یــک نفــر نماینــده مجــاز انهــا بــا‬ ‫همــراه داشــتن معرفینامــه ممهــور بــه مهــر شــرکت در جلســه ازاد اســت‪.‬‬ ‫‪ -9‬یاداور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است دسترسی به متن این اگهی‪ ،‬در سایت ‪ www.nigc-khrz.ir‬امکان پذیر بوده و درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن‪ 051-37072212 :‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫سخنران‪ :‬حجت االسالم والمسلمین صدیقی امام جمعه موقت تهران‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫ت دوم‬ ‫شـهرداری قـدس درنظـر دارد نسـبت بـه خرید تعداد ‪ 1554‬حلقه السـتیک شـامل ‪ 352‬حلقه السـتیک پراید و ‪150‬‬ ‫حلقه السـتیک سـمند و ‪ 1052‬حلقه السـتیک پژو با بـراورد اولیـه ‪ 5/200/000/000‬ریـال از طریق مناقصـه عمومی‬ ‫اقـدام نماید‪.‬‬ ‫متقاضی�ان می توانن�د ظ�رف م�دت ‪ ۱۰‬روز کاری از تاری�خ چاپ نوب�ت دوم اگهی که به فاصل�ه یک هفته از نوب�ت اول چاپ‬ ‫خواهن�د ش�د ب�ا مراجع�ه به ام�ور قراردادهای ش�هرداری واقع در ش�هرقدس‪ ،‬بلوار انقالب اسلامی‪ ،‬بل�وار جمهوری‪ ،‬بل�وار تولیدگران‪ ،‬س�اختمان مرکزی‬ ‫شـهرداری ق�دس‪ ،‬طبق�ه دوم ب�ا ارائه معرفی نامه نس�بت به دریافت و تحوی�ل اوراق مناقصه اق�دام نمایند‪.‬‬ ‫ خرید اوراق مناقصه به مبلغ ‪ 1/500/000‬ریال قابل واریز به حساب ‪ ۰۱۰۵۷۰۸۲۹۸۰۰۰‬بانک ملی شعبه شهرداری شهرقدس‬‫ سپرده شرکت در مناقصه معادل ‪ %5‬براورد اولیه به مبلغ ‪ 260/000/۰۰۰‬ریال و به صورت سپرده نقدی یا ضمانتنامه معتبر بانکی می باشد‪.‬‬‫ سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد‪.‬‬‫ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫‪ -‬هزینه اگهی بر عهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫‪ -‬سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری قدس‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫رویداد‬ ‫قدردانی رئیس جمهوری از عزاداران‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2057‬‬ ‫گام های بلند دولت تدبیر و امید در روابط با امریکای التین‬ ‫تعامالت جهانی بدون توجه به «خارجِ» کلیشه ای!‬ ‫رئیس جمهــوری در گفت وگــو بــا وزرای کشــور و بهداشــت‪ ،‬از رعایــت‬ ‫دقیــق دســتورالعمل های بهداشــتی توســط متولیــان هیئت هــا‪ ،‬وعــاظ‪،‬‬ ‫مداحــان و عــزاداران اباعبداهلل الحســین(ع) در روزهــای سپری شــده از‬ ‫مــاه محــرم؛ به ویــژه در شــب و روز تاســوعا و عاشــورا کــه در گــزارش‬ ‫دکتــر رحمانی فضلــی و دکتــر نمکــی به عنــوان روســای کمیته هــای‬ ‫امنیتــی و بهداشــتی ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا انعــکاس یافتــه بــود‪،‬‬ ‫ابــراز خرســندی و قدردانــی کــرد‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫دولــت؛ حجت االسالم والمســلمین حســن روحانــی بااشــاره به‬ ‫اخبــاری درخصــوص دســتیابی برخــی کشــورها بــه واکســن کرونــا‪،‬‬ ‫دســتور داد هرچه ســریع تر اقدامــات الزم بــرای خریــد ایــن واکســن‬ ‫و انجــام مراحــل ازمایشــی و تشــخیصی معمــول ان انجــام شــود تــا‬ ‫درصورت امــکان هرچه ســریع تر اقدامــات موثــر دراین زمینــه در‬ ‫کشــور اغــاز شــود‪ .‬وی درادامــه افــزود‪« :‬باتوجه بــه گســتردگی مــوج‬ ‫دوم شــیوع کوویــد‪-19‬؛ وزارت بهداشــت بایــد تمهیــدات الزم بــرای‬ ‫جلوگیــری از خســتگی و فرســودگی کادر درمانــی کشــور را فراهــم‬ ‫کــرده و درصورت لــزوم نســبت بــه امــوزش ســریع تر نیروهــای جدیــد‬ ‫و جایگزینــی انــان‪ ،‬اقدامــات الزم را انجــام دهــد»‪ .‬وی تاکیــد کــرد کــه‬ ‫البتــه مهم تریــن نکتــه دراین زمینــه ان اســت که مــردم بــا رعایــت‬ ‫دقیــق پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬مانــع از ایجــاد زحمــت مضاعــف و‬ ‫درنتیجــه‪ ،‬خســتگی و فرســودگی بــرای حافظــان و مدافعــان ســامت‬ ‫کشــور شــوند کــه بیــش از شــش ماه اســت در خــط مقــدم مبــارزه‬ ‫بــا بیمــاری کرونــا ایثارگرانــه حضــور دارنــد‪ .‬روحانــی رفتــار متدینانــه و‬ ‫متعهدانــه مــردم در برگــزاری شــکوهمند و متفــاوت سوگواری هایشــان‪،‬‬ ‫همــراه بــا رعایــت دقیــق پروتکل هــای بهداشــتی را برامــده از‬ ‫فرهنــگ غنــی دینــی مــردم و تعهدشــان نســبت بــه مســائل انســانی‬ ‫و نوع دوســتی توصیــف کــرد و افــزود‪« :‬امیــدوارم کــه مــردم در تمــام‬ ‫مراســم و ائین هــای پیــش رو در ماه هــای محــرم و صفــر همچنــان‬ ‫دســتورالعمل ها را به همین شــکل دقیــق رعایــت کننــد تــا کســی‬ ‫در نتیجــه شــرکت در ائین هــای ســوگواری امام حســین(ع) بــه‬ ‫بیمــاری کرونــا مبتــا نشــود»‪ .‬رئیس جمهــوری درواکنش بــه ابــراز‬ ‫نگرانــی وزرای بهداشــت و کشــور از مــوج جدیــد ســفرهای تابســتانی‬ ‫در روزهــای تعطیــل اخیــر‪ ،‬گفــت‪« :‬کســانی که در تعطیــات اخیــر‬ ‫بــه ســفر رفته انــد‪ ،‬نبایــد اجــازه دهنــد کــه عدم رعایــت پروتکل هــا‬ ‫ازســوی ان هــا‪ ،‬باعــث اوج گیــری مجــدد شــیوع کوویــد‪ -19‬شــده و بــر‬ ‫زحمــات شــبانه روزی و طاقت فرســای کادر درمانــی درمقابله با مــوج دوم‬ ‫شــیوع کرونــا تاثیــر منفــی بگــذارد»‪ .‬روحانــی گفــت‪« :‬کســانی که بــه‬ ‫ســفر رفته انــد‪ ،‬بایــد بــا رعایــت دقیــق دســتورالعمل های بهداشــتی‪،‬‬ ‫فاصله گــذاری اجتماعــی و پرهیــز از حضــور در اماکــن شــلوغ‪ ،‬مانــع‬ ‫از واردشــدن اســیب بــه موفقیتــی شــوند کــه در مهــار مــوج دوم‬ ‫بیمــاری کرونــا حاصــل شــده اســت»‪ .‬رئیس جمهــوری همچنیــن‬ ‫در پیامــی‪ ،‬محــرم امســال را جلــوه ای پرشــکوه از نهایــت دلدادگــی‬ ‫عــزاداران امام حســین(ع) خوانــد و بــا قدردانــی از شــهروندان و تمــام‬ ‫بانیــان مجالــس و گرداننــدگان هیئت هــای مذهبــی کــه به شایســتگی‬ ‫بــر حفــظ جــان عاشــقان امام حســین(ع) اهتمــام ورزیدنــد‪ ،‬تاکیــد‬ ‫مدنــی مذهبــی مــا‪ ،‬در دیگرخواهــی‪ ،‬رواداری و‬ ‫کــرد‪« :‬جامعــه‬ ‫ِ‬ ‫مســئولیت پذیری‪ ،‬خــوش درخشــید و ایــن بی گمــان ســرمایه ای‬ ‫بــرای اینــده ایــران اســت»‪ .‬وی در بخشــی از ایــن پیــام عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫«ائیــن محــرم نه فقــط بــرای شــیعیان؛ بلکــه بــرای تمــام مردمــان ایــن‬ ‫ســرزمین و همــه ازادگان جهــان‪ ،‬یــاداور ارزش هایی ســت کــه فراتــر‬ ‫از زمــان و مــکان‪ ،‬جامعــه را بــه اخــاق‪ ،‬بــه ازادگــی و بــه باورمنــدی‬ ‫بــه خیــر رهنمــون می ســازد‪ .‬عاشــورا نیازمنــد زنده نگه داشــتن‬ ‫نیســت؛ بلکــه خــود اب حیــات جاودانی ســت کــه بــه همــه جوامــع‪،‬‬ ‫زندگــی و جــان می بخشــد‪ .‬ایــن مــا هســتیم کــه از حماسـه اش جــان‬ ‫می گیریــم و در ســوگواری هایش تــازه می شــویم و ایــن ماییــم کــه‬ ‫از بازخوانــی اش‪ ،‬کمــال می یابیــم‪ .‬بــرای مــا امام حســین(ع) کشــتی‬ ‫نجــات اســت و نامــش ابروســت و راهــش‪ ،‬مقصــد‪ .‬ایــن اقبــال بلنــد‬ ‫مــا ایرانیــان اســت کــه فرهنگمــان بــا عاشــورا امیختــه اســت‪ .‬ایــن‬ ‫فخــر ماســت کــه هرســاله‪ ،‬حماســه ای یگانــه را مــرور می کنیــم‪،‬‬ ‫ایســتادگی در برابــر ظالــم را ارج می نهیــم‪ ،‬بــر مظلــوم می گرییــم و‬ ‫می اموزیــم رســتگاری جــز ازادگــی نیســت‪ .‬ایــن از افتخــارات بــزرگ‬ ‫یــک ملــت اســت کــه بزرگ تریــن ائین هــا‪ ،‬فراگیرتریــن مراس ـم ها و‬ ‫پرشــکوه ترین حضــور جمع ـی اش‪ُ ،‬کرنــش راســتین ان ملــت در برابــر‬ ‫ازادگــی باشــد‪ .‬مــا ملــت بزرگــی هســتیم؛ چراکــه فرهنــگ دیرپــای‬ ‫مــا‪ ،‬انچــه هویتمــان می بخشــد‪ ،‬ســیراب از اخــاق و معنویــت اســت‪.‬‬ ‫محــرم‪ ،‬ظرفیــت فرهنگــی بی پایانی ســت بــرای بالندگــی معنــوی‬ ‫ایرانیــان‪ ،‬ظرفیتــی مانــا کــه می توانــد پیشــران ایــران به ســوی جامعه ای‬ ‫حق مــدار و حقیقت جــو باشــد‪ .‬مــا نمی توانیــم و نبایــد از ایــن چشــمه‬ ‫جوشــان‪ ،‬از ایــن ظرفیــت بی بدیــل‪ ،‬از ایــن فرهنــگ ایســتاده بــر اوج‪،‬‬ ‫دســت برکشــیم کــه هرچــه داریــم‪ ،‬از محــرم و صفــر داریــم»‪ .‬همچنین‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی وزارت کشــور‪ ،‬متــن کامــل پیــام تســلیت وزیــر‬ ‫کشــور را هم زمــان بــا روز عاشــورا منتشــر کــرد کــه بدین شــرح اســت‪:‬‬ ‫باســمه تعالی؛ حماســه باشــکوه عاشــورا متضمــن اموزه هــای عمیقــی‬ ‫از حیــات فــردی و اجتماعــی بشــریت اســت کــه امام حســین(ع)‬ ‫به عنــوان اســوه هدایــت و نجــات بــا خــون مطهــرش بــه نظــام خلقــت‬ ‫عطــا فرمودنــد‪ .‬حضــرت سیدالشــهدا(ع) درطــول عمــر بابرکــت خــود‪،‬‬ ‫ابعــاد مختلــف عدم ســازش بــا نظــام ســلطه و زور همــراه بــا عقالنیــت‬ ‫در دفــاع هوشــمندانه و حداکثــری از کیــان اعتقــادی جامعــه اســامی‬ ‫را به خوبــی ترســیم فرمــوده و بــه انســان درس شــجاعت و تدبیــر و‬ ‫صالبــت در پایــداری و اســتقامت دادنــد‪ .‬جهــان امــروز بیش ازهرزمانــی‬ ‫نیازمنــد اندیشــه عاشورایی ســت؛ تفکــری کــه ســعادت و رفاه و اســایش‬ ‫در پنــاه عــزت و کرامــت و ســربلندی انســان بــرای امنیــت روانــی و‬ ‫اجتماعــی متاثــر از ایمــان بــه قــدرت الیــزال الهــی را میســر ســازد تا در‬ ‫برابــر تهاجــم و شــبیخون ناجوانمردانــه نظــام ســلطه و الحــاد کــه قائــل‬ ‫بــه بردگــی انســان بــرای منافــع خــود هســتند‪ ،‬مقــاوم و اســتوار بماند و‬ ‫در طوفــان حــوادث‪ ،‬کشــتی نجــات و در ظلمتکده هــای تفکــرات غیــر‬ ‫الهــی‪ ،‬چــراغ هدایــت را الگــوی و راهبــر خویــش بدانــد‪ .‬جامعه بشــری و‬ ‫مســلمانان و به ویــژه شــیعیان در هنگامــه مقاومــت حداکثــری در برابــر‬ ‫خصــم شــرافتِ بشــری کــه تمــدن جهانــی را امــاج تعــدی و تعــرض به‬ ‫حقــوق راســتین بشــر قــرار داده اســت‪ ،‬درگیــر ویــروس منحــوس کرونا‬ ‫شــده و محــروم از ســرمایه روح بخــش برگــزاری تجمعــات وحدت افرین‬ ‫در مناســبت های ســنتی و ائین هــای مذهبــی‪ ،‬غریبانــه و مظلومانــه‪،‬‬ ‫اشــک ماتــم در ســوگ شــهادت ســید و ســاالر شــهیدان(ع) ریخــت تــا‬ ‫بــرگ درخشــانی دیگــری از بصیــرت و معرفــت الهــی در تاریــخ تمــدن‬ ‫انســانی به ثبــت برســاند‪ .‬ضمــن تســلیت ایــن ایــام ســوگواری حضــرت‬ ‫سیدالشــهدا(ع) بــه بقیه اهلل االعظم(عــج) و رهبــر معظــم انقــاب و همــه‬ ‫ازادیخواهــان جهــان و هم وطنــان عزیــز از همــه زنــان و مــردان میهــن‬ ‫اســامی کــه به نــدای فراخــوان رهبــر فرزانــه و رئیس جمهــوری محترم‬ ‫و ســایر علمــای اعــام و کارشناســان در رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫لبیــک گفتــه و عمــق حماســه واقع بینانــه حســینی را به نمایــش‬ ‫گذاشــتند‪ ،‬تشــکر کــرده و از خداونــد متعــال‪ ،‬عــزت و عافیــت ایــران‬ ‫اســامی در ظــل توجهــات حضــرت حق تعالــی را خواســتارم‪.‬‬ ‫ویکتور امانوئل ویلیز‬ ‫تلنگر‬ ‫تاریــخ روابــط ایــران و کشــورهای کلیــدی حــوزه امریــکای التیــن اگرچــه بــه ســال های پیــش از پیــروزی انقــاب اســامی‬ ‫بازمی گــردد؛ امــا ایــن روابــط پــس از پیــروزی انقــاب‪ ،‬بیش ازپیــش در مســیر گســترش قــرار گرفــت و به ویــژه در دوره دولــت تدبیــر‬ ‫و امیــد‪ ،‬به رغــم بی ســابقه ترین تحریم هــا علیــه کشــورمان؛ بــه اوج خــود رســید‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ روابــط ایــران بــا کشــورهای‬ ‫منطقــه امریــکای التیــن بــه بیــش از یک قرن پیــش (‪ ۱۹۰۲‬میــادی) بازمی گــردد‪ .‬نخســتین ســفارتخانه ای کــه از این منطقــه در‬ ‫ماقبل انقــاب اســت‪ .‬پــس از پیــروزی انقــاب اســامی‪« ،‬کوبــا» نخســتین کشــور از منطقــه‬ ‫ایــران دایــر شــد‪ ،‬مربــوط بــه دوران‬ ‫ِ‬ ‫امریــکای التیــن بــود کــه بــا ایــران روابــط دیپلماتیــک برقــرار کــرد‪ .‬ایــن مناســبات رفته رفتــه گســترش یافــت؛ به طوری کــه‬ ‫امــروزه روابــط سیاســی‪ ،‬اقتصــادی و فرهنگــی جمهــوری اســامی ایــران و کشــورهای امریــکای التیــن به حداعــای خــود رســیده‬ ‫و افزایــش روزافــزون ان جــزو اولویت هــای سیاســی‪،‬اقتصادی و سیاســت گذاری های کالن دولــت جمهــوری اســامی ایــران اســت‪.‬‬ ‫امریــکای التیــن از جملــه مناطقــی در دنیاســت کــه از‬ ‫دیربــاز‪ ،‬در قــرون بیســتم و بیسـت ویکم‪ ،‬بــا وجــود فاصلــه‬ ‫جغرافیایــی زیــاد‪ ،‬همــواره به دالیــل مختلــف در کانــون‬ ‫توجــه جمهــوری اســامی ایــران قــرار داشــته اســت‪.‬‬ ‫اشــتراکات متعــدد در بســیاری از زمینه هــای‬ ‫استکبارســتیزی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬فرهنگــی و ‪ ...‬میــان‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران و دولت هــای امریــکای التیــن‬ ‫موجــب تــداوم مناســبات و مــراودات روبه فزونــی دو‬ ‫منطقــه شــده اســت‪ .‬افزایــش حجــم مبــادالت تجــاری‬ ‫میــان ایــران و کشــورهای امریــکای التیــن نظیــر ونزوئــا‪،‬‬ ‫فرصتــی مغتنــم بــرای کاهــش هرچه بیشــتر اثــار‬ ‫تحریم هــای یک جانبــه امریــکا بــوده کــه طرفیــن از ان‬ ‫ذی نفــع هســتند‪ .‬انچــه تاکنــون پیونــد کشــورمان بــا ایــن‬ ‫کشــورها را ثابــت نگــه داشــته اســت‪ ،‬حکومت هــای‬ ‫چپ گــرای امریــکای التیــن بــا روحیه هــای انقالبــی و‬ ‫ضدِامپریالیســتی و همچنیــن اســام به عنــوان خصیصــه‬ ‫دیپلماســی عمومــی‪ ،‬فرهنگــی و دینــی بــوده اســت؛‬ ‫جمعیــت نزدیــک بــه ‪۳۰‬میلیون نفــری مســلمانان و اعراب‬ ‫مهاجــر در میــان مردمــان امریــکای التیــن‪ ،‬بهانــه ای‬ ‫محکــم بــرای تقویــت ایــن روابــط به شــمار مــی رود‪.‬‬ ‫جغرافیــای امریــکای التیــن همچنیــن سرشــار از منابــع‬ ‫طبیعــی‪ ،‬نفــت و گاز اســت کــه در جریــان اعمــال فشــار‬ ‫حداکثــری امریــکا علیــه ایــران‪ ،‬به منزلــه نقطــه امیــدی‬ ‫بــرای جبــران برخــی کمبودهــا و نیــز مصون ســازی‬ ‫کشــورمان از تکانه هــای اقتصادی ســت‪ .‬اکنــون‬ ‫بادرنظرگرفتــن شــرایط و پتانســیل های ویــژه منطقــه‬ ‫امریــکای التیــن‪ ،‬دراین گــزارش بــه بررســی عملکــرد و‬ ‫سیاســت خارجــی دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم در قبال‬ ‫این منطقــه از زوایــای مختلــف پرداخته ایــم‪ .‬مناســبات‬ ‫ایــران و امریــکای التیــن در ســال های ابتدایــی‬ ‫روی کارامــدن «دولــت تدبیــر و امیــد» دســتخوش‬ ‫تحوالتــی بــود؛ کاهــش ســطح ایــن روابــط به موجــب‬ ‫تمرکــز دولــت حســن روحانــی در ابتــدای روی کارامدن بر‬ ‫مســئله پرونــده هســته ای و تــاش بــرای رفــع تحریم های‬ ‫ظالمانــه امریــکا در حــوزه روابــط سیاســی کامـ ً‬ ‫ا مشــهود‬ ‫بــود؛ تااینکــه در دوره پســابرجام و اعمــال فشــار حداکثری‬ ‫امریــکا علیــه ایــران‪ ،‬امریــکای التیــن کــه روزگاری‬ ‫به عنــوان حیاط خلــوت امریــکا به حســاب می امــد‪،‬‬ ‫کیلومترهــا دورتــر از خــاک ایــران؛ امــا در همســایگی‬ ‫امریــکا‪ ،‬دوبــاره در کانــون توجــه دولــت جمهوری اســامی‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬اگرچــه بــازار رقابــت در ســال های گذشــته‬ ‫میــان قدرت هــای بــزرگ اســیا؛ ازجملــه چیــن و روســیه‬ ‫بــرای عمق بخشــیدن بــه ابعــاد رابطــه بــا کشــورهای ایــن‬ ‫قــاره گرم تــر شــد؛ امــا نــام کشــورهای امریــکای التیــن‬ ‫بــرای ایــران به واســطه گســتره تنــش روی پرونــده‬ ‫هســته ای و تحریم هــای فشــرده‪ ،‬بــا همراهی برای تســهیل‬ ‫دورزدن تحریم هــای اقتصــادی معنادار شــد‪ .‬رویکــردی که‬ ‫بــه ایجــاد زنجیــره ای از اقدام هــای پیــدا و پنهــان بــرای‬ ‫کاســتن از فشــار تحریم هــای اقتصــادی غــرب‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری های کم بــازده بــرای ایــران در حوزه هــای‬ ‫نفتــی و برقــراری روابطــی پیچیــده ازطــرف کشــورمان بــا‬ ‫قریب به اکثریــت ایــن کشــورها انجامیــد‪ .‬به این ترتیــب‪،‬‬ ‫درحالی کــه امریــکای التیــن به عنــوان یکــی از مهم تریــن‬ ‫اولویت هــای سیاســت خارجــی دولت هــای نهــم و دهــم‬ ‫بــر ســر زبان هــا افتــاد؛ امــا به گــواه صاحب نظــران‬ ‫بین الملــل؛ روابــط بــا کشــورهای این حــوزه در دولت هــای‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم دســتاوردهای اقتصادی چشــمگیرتری‬ ‫ایران‪-‬ونزوئــا» دانســتند‪ .‬ســفر بعــدی مســئوالن‬ ‫عالی مقــام کشــورمان بــه انجــا‪ ،‬در مهرمــاه ســال ‪ ۱۳۹۴‬و‬ ‫مربــوط بــه علــی طیب نیــا (وزیــر اقتصــاد) و ولی اهلل ســیف‬ ‫(رئیــس بانــک مرکــزی) بــود‪ .‬ایــن دو شــخصیت به همــراه‬ ‫برخــی از مســئولین اقتصــادی دیگــر به منظــور حضــور در‬ ‫اجــاس ســاالنه «بانــک جهانــی» و «صنــدوق بین المللــی‬ ‫پــول» عــازم لیمــا (پایتخــت کشــور پــرو) شــدند‪ .‬وزیــر‬ ‫اقتصــاد ایــران درادامــه لیمــا را به قصــد برازیلیــا (پایتخــت‬ ‫برزیــل) تــرک کرد‪ .‬ســپس مجیــد تخــت روانچــی (معاون‬ ‫اروپــا و امریــکای وزیــر خارجــه) در اذرمــاه ســال ‪ ۱۳۹۴‬در‬ ‫صــدر یــک هیئــت اقتصــادی بــه کشــورهای مکزیــک‪،‬‬ ‫کلمبیــا و اکــوادور ســفر کــرد‪ .‬ســفر حســن روحانــی بــه‬ ‫صلــح جهانــی و جلوگیــری از تحکیــم نظــام تک قطبــی ازســوی امریــکا‬ ‫و گــذار ارام و مســالمت امیز بــه جهــان چنــد و فراقطبــی‪ ،‬شــرط الزم‬ ‫درجهــت ایفــای بهینــه نقــش ایــران در ایــن بزنــگاه تاریخی ســت؛ اهدافی‬ ‫کــه در تــرازوی سیاســت راهبــردی دولــت جمهــوری اســامی ایــران بــا‬ ‫بهره گیــری مزایــای امریــکای التیــن به عنــوان یکــی از کانون هــای‬ ‫توجــه کشــور‪ ،‬در بلندمــدت زمینــه شــکوفایی و قدرت افزایــی ایــران در‬ ‫عرصــه بین المللــی را محقــق خواهــد کــرد‬ ‫بــرای ایــران درپــی داشــت‪ .‬محمدجــواد ظریــف (وزیــر‬ ‫خارجــه روحانــی) پیــرو نــگاه جدیــد دولــت بــه امریــکای‬ ‫التیــن به جــای اتــکای صــرف بــر مصلحت هــای سیاســی‪،‬‬ ‫گروه هــای کارشناســی وزارت خارجــه را فعــال کــرد تــا‬ ‫طرح هــا و راهکارهــای گســترش روابــط بــا کشــورهای‬ ‫امریــکای التیــن را موردمطالعــه قــرار داده و زمینــه را برای‬ ‫گســترش هدفمنــد و نــه مقطعــی و هیجانــی مهیــا کنند‪.‬‬ ‫سیاســت دولــت روحانــی در پایه ریــزی رابطــه ایــران بــا‬ ‫کشــورهای امریــکای التیــن عالوه بــر پیگیــری معقــول و‬ ‫اجراشــدنی هدف هــای سیاســی‪ ،‬مهیاکــردن زمینــه‬ ‫مــراودات جــدی اقتصــادی بــا این دســته از کشــورها بــود‪.‬‬ ‫اولیــن ســفر رســمی یــک مقــام دولــت کنونــی بــه‬ ‫امریــکای التیــن یک ســال پــس از روی کارامدنــش و در‬ ‫تاریــخ ‪ ۲۳‬خردادمــاه ‪ ۱۳۹۳‬رخ داد؛ وقتــی اســحاق‬ ‫جهانگیــری (معــاون اول رئیس جمهــوری) برای شــرکت در‬ ‫اجــاس «گــروه ‪ »۷۷‬بــه بولیــوی ســفر کــرد‪ .‬در حاشــیه‬ ‫ایــن نشســت‪ ،‬جهانگیــری بــا رئیــس مجلــس ســنای‬ ‫بولیــوی‪ ،‬دبیــرکل ســازمان ملــل و روســای جمهور کشــور‬ ‫میزبــان‪ ،‬کوبــا‪ ،‬اروگوئــه و ونزوئــا دیــدار و گفت وگــو کــرد‪.‬‬ ‫محمدرضــا نعمـت زاده (وزیــر صمــت) نیــز در شــهریورماه‬ ‫همان ســال بــرای شــرکت در هشــتمین کمیســیون‬ ‫همکاری هــای اقتصــادی ایــران و ونزوئــا بــه کاراکاس‬ ‫ســفر کــرد؛ ســفری کــه خیلی هــا ان را «اشــتی اقتصــادی‬ ‫ونزوئــا (‪ )۱۳۹۵‬و نیــز ســفرهای ظریــف بــه کشــورهای‬ ‫امریــکای التیــن در زمــره ایــن دیدارهــا در ســطح‬ ‫مقام هــای عالی ســت‪ .‬مقامــات امریــکای التیــن بارهــا‬ ‫ســفرهای همتایــان ایرانــی خــود را پاســخ دادنــد‪ .‬از‬ ‫مهم تریــن ایــن دیدارهــا بایــد بــه ســفر نیــکالس مــادورو‬ ‫(رئیس جمهــوری ونزوئــا)‪ ،‬اوو مورالــس (رئیس جمهــوری‬ ‫وقــت بولیــوی)‪ ،‬مائــورو وییــرا (وزیــر امــور خارجــه وقــت‬ ‫برزیــل) اشــاره کــرد‪ .‬چهارچــوب کلــی راهبردهــای‬ ‫سیاســت خارجــی دولــت حســن روحانــی بــا مفهــوم‬ ‫تعامــل ســازنده و موثــر بــا جهــان‪ ،‬از مســیر گفتمــان‬ ‫اعتدال گرایانــه بــا شــعارهای تبلیغاتــی او هماهنــگ بــوده‬ ‫اســت‪ .‬تحلیــل شــعارهای انتخاباتــی ایــن نامــزد‬ ‫ریاســت جمهوری ازیک ســو و تحلیــل و تبییــن‬ ‫راهبردهــای سیاســت خارجــی رئیس جمهــوری منتخــب‬ ‫ازســوی دیگر‪ ،‬حاکــی از هماهنگــی شــعارهای پیــش از‬ ‫انتخابــات بــا راهبردهــای پــس از انتخابــات بــوده اســت‪.‬‬ ‫روحانــی پیرامــون هــدف ورودش بــه انتخابــات‬ ‫ریاسـت جمهوری گفتــه بــود‪« :‬مــا برای اینکــه بــه اهــداف‬ ‫ملــی دســت پیــدا کنیــم و برای اینکــه کشــور را از تحریــم‬ ‫ظالمانــه نجــات دهیــم و برای اینکــه روابطمــان را بــا دنیــا‬ ‫براســاس تعامــل ســازنده بنیان گــذاری کنیــم‪،‬‬ ‫دراین عرصــه ورود کرده ایــم»‪ .‬او همچنیــن گفــت کــه‬ ‫پیــام انتخابــات ســال ‪ ۱۳۹۲‬سیاســت خارجی پویــا و فعال‬ ‫بــا جهــان همــراه بــا احتــرام‪ ،‬منافــع و حفــظ حقــوق‬ ‫متقابــل اســت‪ .‬یــاداوری صحبت هــای رئیــس دولــت و‬ ‫مــرور تیترهــای خبــری چندســال اخیر‪ ،‬مربــوط بــه‬ ‫امریــکای التیــن در نگاهــی دقیق تــر به منزلــه تکه هــای‬ ‫پازلی ســت کــه بــا کنارهم گذاشــتن‪ ،‬مجموعــه هماهنــگ‬ ‫و معنــاداری از شــعار تــا تحقــق واقعیــت را بــه مــا نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬اقــدام جمهــوری اســامی ایــران در اعــزام‬ ‫نفت کش هــای حامــل بنزیــن و نیــز ارســال محموله هــای‬ ‫مــواد غذایــی و تجهیــزات فنــی و مهندســی بــه ونزوئــا‬ ‫درشــرایطی که دو کشــور تحــت شــدیدترین تحریم هــای‬ ‫یک جانبــه هســتند‪ ،‬دســتاوردی قابل توجــه‪ ،‬در تطابــق‬ ‫کامــل بــا شــعارهای پیــش از انتخــاب‪ ،‬پیامــی صریــح‬ ‫ازســوی تهــران بــرای جامعــه جهانــی و ســند روشــن‬ ‫ارتقــای توانمندی هــای ایــران در عرصه هــای صنعتــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬تولیــد محصــوالت راهبــردی و صــادرات بــود‪.‬‬ ‫«قدرت نمایــی بین المللــی محاســبه گرانه» به عنــوان‬ ‫یکــی از محورهــای سیاســت خارجــی دولــت روحانــی‪ ،‬از‬ ‫اهدافــی بــود کــه بــا ارســال موفقیت امیــز نفت کش هــا‬ ‫بــه ونزوئــا باتکیه بــر اصــل «خویشــتن داری راهبــردی» و‬ ‫جلوگیــری از افتــادن در دام تحریک هــا بــا وجــود‬ ‫تهدیدهــای کاخ ســفید و بــا نادیده انگاشــتن تحریم هــای‬ ‫یک جانبــه دولــت دونالــد ترامــپ (رئیس جمهــوری‬ ‫امریــکا) علیــه ایــران‪ ،‬بــه ان نائــل شــد‪ .‬دســتاورد اعــزام‬ ‫نفت کش هــا در ابعــاد سیاســی و اقتصــادی و در بحبوحــه‬ ‫هیاهــوی رســانه ای‪ ،‬واکنش های بســیاری از کارشناســان و‬ ‫تحلیل گــران را به دنبــال داشــت؛ به طوری کــه اهمیــت‬ ‫موضــوع تحکیــم روابــط راهبــردی ایران‪-‬ونزوئــا هم زمــان‬ ‫بــا مواجهــه دو کشــور بــا تحریم هــا را در کانــون بحث هــا‬ ‫قــرار داد؛ دســتاورد مهمــی کــه نقشــه تروریســتی امریــکا‬ ‫علیــه ونزوئــا را خنثــی کــرد‪ .‬اثربخشــی سیاســت دولــت‬ ‫ایــران درمقابله بــا تحریم هــای امریــکا در ایــن رویــداد‪،‬‬ ‫نمــود بیشــتری پیــدا کــرد و جامعــه جهانــی بــه این مهــم‬ ‫پــی بــرد کــه ایــران نه تنهــا به واســطه فشــار حداکثــری و‬ ‫تحریم هــا به زانــو درنیامــده؛ بلکــه بــا ســازوکارهای‬ ‫مختلــف در مســیر مقابلــه بــا ان گام هــای موثــر برداشــته‬ ‫اســت‪« .‬اعتمادســازی بین المللــی» و همچنیــن بهبــود‬ ‫چهــره و پرســتیژ ایــران در دنیــا از دیگــر نتایــج این اقــدام‬ ‫برجســته درجهــت اثبــات وعده هــای تبلیغاتــی پیــش از‬ ‫انتخابــات حســن روحانــی به شــمار مــی رود‪ .‬ســعید‬ ‫خطی ـب زاده (ســخنگوی جدیــد وزارت امــور خارجــه) در‬ ‫نخســتین نشســت خبــری (ســوم شــهریورماه جــاری)‬ ‫اعــام کــرد کــه روابــط ایــران و ونزوئــا مبتنی بــر منافــع و‬ ‫اصــول سیاســت خارجــی و منافــع دو کشــور اســت و ایــن‬ ‫روابــط‪ ،‬مرتبــط بــا هیــچ کشــور ثالثی نیســت‪ .‬نکتــه دیگر‬ ‫اینکــه دونالــد ترامــپ می کوشــد تــا کشــورهایی کــه در‬ ‫برابــر امریــکا ســر تعظیــم فــرود نمی اورنــد را از گردونــه‬ ‫خــارج کنــد؛ کوبــا‪ ،‬نیکاراگوئــه‪ ،‬ونزوئال و بولیوی همــواره در‬ ‫برابــر توطئه هــای امریــکا ایســتادگی کــرده و ایــن موجــب‬ ‫نگرانــی و نارضایتــی رئیس جمهــوری امریــکا و گــروه‬ ‫افراطـی اش شــده اســت‪ .‬تاریــخ امریــکای التیــن همــواره‬ ‫نشــان داده کــه تدابیــر یک جانبــه و تروریســتی ایــاالت‬ ‫متحــده علیــه دولت هــای منطقــه‪ ،‬به رغم اینکــه موجــب‬ ‫فقــر بیشــتر مــردم کشــورها می شــود؛ روحیــه‬ ‫ضدِامپریالیســتی و وطن دوســتی را نه تنهــا میــان‬ ‫کشــورهای منطقــه تقویــت کــرده؛ بلکــه پیونــد اتحــاد بــا‬ ‫کشــورهایی نظیــر ایــران‪ ،‬روســیه و چیــن را خــارج از‬ ‫مرزهــای ســرزمینی امریــکای التیــن ایجــاد کــرده اســت‪.‬‬ ‫بازکــردن فضــای بین المللــی کشــور و خارج کــردن ایــران‬ ‫از «بن بســت راهبــردی» و «انــزوای تحمیلــی» از جملــه‬ ‫محورهــای اصلــی سیاســت خارجــی دولــت تدبیــر و امیــد‬ ‫بــوده کــه از مســیر تعمیــق روابــط بــا کشــورهای امریکای‬ ‫التیــن‪ ،‬نه تنهــا بــه ان جامــه عمــل پوشــانده شــده؛ بلکه با‬ ‫خدشــه بــر وجهــه واشــینگتن‪ ،‬انــزوای بی ســابقه امریــکا را‬ ‫همــراه داشــته اســت‪ .‬بایــد گفت کــه فرایند «اعتمادســازی‬ ‫جهانــی» به عنــوان یکــی از اولویت هــای دولــت تدبیــر و‬ ‫امیــد‪ ،‬موجــب انــزوای بی ســابقه کاخ ســفید درای ـن دوران‬ ‫شــده‪ .‬دولــت تدبیــر و امیــد همــواره تــاش خــود را‬ ‫درجهــت عمــل و اجــرای اقتصــاد مقاومتــی متمرکــز‬ ‫ســاخته‪ ،‬نیــل بــه این مهــم را از مســیر تســهیل روابــط‬ ‫تجــاری بــا امریــکای التیــن فراهــم کــرده اســت‪ .‬یکــی از‬ ‫اصــول مهــم اقتصــاد مقاومتــی «برون گرا»بــودن و از دل‬ ‫تعامــل بــا اقتصــاد جهانــی‪ ،‬جــذب ســرمایه های خارجــی و‬ ‫کســب بازارهــای جدیــد اســت کــه «درون زایــی» به عنــوان‬ ‫هــدف اصلــی ان محقــق می شــود‪ .‬در ادامــه همکاری هــای‬ ‫اقتصــادی جمهــوری اســامی ایــران و جمهــوری بولیواری‬ ‫ونزوئــا‪ ،‬افتتــاح نخســتین فروشــگاه زنجیــره ای عرضــه‬ ‫کاالهــای ســاخت ایــران به نــام «مگاصیــص» در شــهر‬ ‫کاراکاس (پایتخــت ونزوئــا) نمونــه بــارز ایــن تالش اســت‪.‬‬ ‫باتوجه بــه ایــن اولویت هــا ازیک ســو و چالش هــای‬ ‫حیاتــی پی ـش روی کشــور ازســوی دیگر‪ ،‬کارنامــه دولــت‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم در عرصه سیاســت خارجــی کارنامه ای‬ ‫درخشــان و قابل دفــاع و افتخــار اســت و دولــت موفــق‬ ‫شــده تــا بــه اکثــر وعده هــای خــود دراین حــوزه جامــه‬ ‫عملبپوشاند‪.‬‬ ‫کاله برداری میلیاردی از مردم؛ با خریدوفروش «چک موردی»‬ ‫مدتی ســت کــه خبــر خریدوفــروش چــک مــوردی‬ ‫امضــاءدار‪ ،‬در رســانه ها دست به دســت می شــود؛‬ ‫اتفاقــی کــه ســبب ایجــاد خســارات فــراوان بــرای‬ ‫تولیدکننــدگان و مالباختگانی شــده کــه از روی نااگاهی‪،‬‬ ‫اقــدام بــه پذیــرش ایــن چک هــا کرده انــد‪ .‬بااین وجــود؛‬ ‫بانــک مرکــزی همچنــان ســکوت اختیــار کــرده و به نظر‬ ‫می رســد قصــد نــدارد اقدامــی دراین زمینــه انجــام‬ ‫دهــد‪ .‬به گــزارش مهــر؛ بــا اجــرای بندهــای قانــون‬ ‫جدیــد صــدور چــک‪ ،‬صــدور چــک بی محــل توســط‬ ‫کاله بــرداران و شــیادان‪ ،‬کاهــش چشــم گیری داشــته‬ ‫کــه دلیلــش‪ ،‬ایجــاد محدودیت هــای جدیــد بــرای‬ ‫چک هــای برگشتی ســت کــه ایــن افــراد بدحســاب را‬ ‫در انجــام امــور بانکــی دچــار مشــکل جــدی می کنــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬به دلیــل عدم اجــرای کامــل قانــون‪،‬‬ ‫کاله بــرداران روشــی جدیــد بــرای پیگیــری امــور خــود‬ ‫یافته انــد کــه «خریدوفــروش چــک مــوردی امضــاءدار»‬ ‫اســت‪ .‬در خریدوفــروش چــک مــوردی‪ ،‬باندهایــی‬ ‫کاله بــردار‪ ،‬بــا ایجــاد حســاب و اخــذ دســته چک به نــام‬ ‫افــراد کم بضاعــت کــه معمــوالً بــا جعــل گواهــی کســب‬ ‫بــرای ایــن افــراد کم بضاعــت صــورت می گیــرد‪ ،‬صاحــب‬ ‫تعــداد زیــادی چــک ســفیدامضاء شــده و ان هــا را بــا‬ ‫مبلغــی بســیارناچیز از ایــن افــراد کم بضاعــت می خرنــد؛‬ ‫البتــه همــکاری بعضــی از شــعب بانکــی بــا ایــن باندهــا‪،‬‬ ‫دراین رونــد بی تاثیــر نیســت‪ .‬ایــن باندهــا درادامــه‪ ،‬هــر‬ ‫فقــره از ایــن چک هــای ســفید امضــاءدار را درحــدود‬ ‫یک میلیون تومــان به فــروش می رســانند‪ .‬چندروزقبــل‪،‬‬ ‫یــک بانــد خریدوفــروش چــک مــوردی‪ ،‬توســط پلیــس‬ ‫دســتگیر و تعــداد زیــادی چــک از ایــن بانــد کشــف و‬ ‫ضبــط شــد‪ .‬ســردار مهــری؛ رئیــس پلیــس فرودگاه هــای‬ ‫کشــور دررابطه بــا ایــن دســتگیری گفــت‪« :‬پلیــس‬ ‫فــرودگاه مشــهد بــه فردی کــه تعــداد زیــادی دســته چک‬ ‫همراهــش داشــت‪ ،‬مشــکوک می شــود و در بررســی‬ ‫مجــدد از محتویــات کیــف مســافر مذکور مشــخص شــد‬ ‫کــه وی سردســته یــک بانــد کاله بــرداری شــبکه ای در‬ ‫تمــام شــهرهای کشــور اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬حــوزه اقدام‬ ‫ان هــا به صورتــی بــود کــه افــراد معتــاد و بی بضاعــت‬ ‫را جمــع و منزلــی بــرای ان هــا اجــاره می کردنــد؛ در‬ ‫شــهرهای مختلــف‪ ،‬تــن ایــن افــراد‪ ،‬لبــاس مرتــب‬ ‫می پوشــاندند و برایشــان افتتــاح حســاب می کردنــد‪.‬‬ ‫پــس از افتتــاح حســاب‪ ،‬دســته چک ‪10‬برگــی توســط‬ ‫ایــن افــراد گرفتــه و حســاب فــرد به صــورت انــی شــارژ‬ ‫می شــد و در مبالــغ مختلفــی‪ ،‬پــس از اطمینــان از‬ ‫این موضــوع بــرای افــراد دســته چک های ‪۵۰‬برگــی‬ ‫اخــذ می شــده‪ ،‬چک هــا به صــورت ســفیدامضاء از ایــن‬ ‫افــراد بی خانمــان گرفتــه و در مقاصــد مختلفــی اســتفاده‬ ‫می شــد‪ .‬هــدف از این اقــدام و صــدور چک هــای‬ ‫بی محــل‪ ،‬اقدامــات گســترده درزمینــه کاله بــرداری‬ ‫بــوده کــه ‪1200‬میلیاردتومــان در ‪ ۱۰‬بانــک مختلــف‬ ‫برگشــت خــورده اســت»‪ .‬رئیــس پلیــس فرودگاه هــای‬ ‫کشــور بابیان اینکــه در ســطح کشــور پرونده هایــی در‬ ‫مراجــع قضائــی دررابطه بــا ایــن کاله برداری هــا از ســال‬ ‫‪ ۹۳‬بــاز شــده اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪۱۰۲« :‬نفــر شناســایی‬ ‫شــده اند کــه ‪۱۰۰‬هــزار برگــه چــک از بانک هــای‬ ‫مختلــف اســتان های کشــور؛ ازجملــه تهــران‪ ،‬فــارس‪،‬‬ ‫خوزســتان‪ ،‬کرمــان‪ ،‬یــزد و خراســان رضوی هزینه شــده؛‬ ‫نکتــه قابل توجــه این اس ـت که ایــن افــراد بــا اســتفاده از‬ ‫مــدارک تقلبــی به صــورت انــی بــرای افــراد بی خانمــان‬ ‫پروانــه کســب صــادر می کردنــد»‪ .‬ســردار مهــری‬ ‫گفــت‪« :‬بیشــترین چــک برگشــتی از یکــی از اعضــای‬ ‫ایــن بانــد به مبلــغ ‪۱۵۶‬میلیاردتومــان بــوده اســت کــه‬ ‫باعــث شــده ‪۳۰‬هزارفقــره چــک برگشــت بخــورد و از‬ ‫‪۳۹‬هزارنفــر کاله بــرداری صــورت گیــرد‪ .‬درمقایســه با‬ ‫این تعــداد چــک‪ ،‬هنــوز ‪۷۰‬هــزار برگــه چــک به دســت‬ ‫پلیــس نرســیده اســت و فعالیــت ایــن بانــد در کشــور‬ ‫بسیارگســترده اســت»‪ .‬وی دربــاره خســارات واردشــده‬ ‫بــه مــردم توســط کاله بــرداری ایــن بانــد‪ ،‬افــزود‪« :‬مثـ ً‬ ‫ا‬ ‫در یک فقــره چــک‪ ،‬به میــزان ‪۷۰۰‬میلیون تومــان‬ ‫خرمــا توســط ایــن بانــد خریــداری شــده کــه زندگــی‬ ‫فــرد را تحت تاثیــر قــرار داده و درمــوردی دیگــر‪ ،‬یکــی‬ ‫از افرادی کــه در بــازار اهــن کار می کــرد را به تباهــی‬ ‫کشــیده اند؛ به طوری کــه فــرد‪ ،‬کارتن خــواب شــد»‪.‬‬ ‫قاضــی حســینی؛ معــاون دادســتان مشــهد نیــز دربــاره‬ ‫ایــن فســاد گفــت‪« :‬یکســری نواقصــی در ســامانه های‬ ‫بانکــی وجــود دارد کــه می تــوان بــه افتتــاح حســاب‬ ‫و اخــذ دســته چک از بانک هــای مختلــف در یــک روز‬ ‫توســط یــک فــرد اشــاره کــرد‪ .‬راســتی ازمایی در‬ ‫بانک هــا به نحواحســن انجــام نمی شــود و اگــر‬ ‫ایــن نواقــص برطــرف شــود‪ ،‬پرونده هــای کمتــری‬ ‫تشــکیل خواهــد شــد»‪ .‬اغلــب ایــن فســادها درحالــی‬ ‫شــکل گرفتــه کــه اجــرای قانــون جدیــد صــدور چــک‬ ‫می توانــد ســدی محکــم پیـش روی ایــن فســادها باشــد؛‬ ‫مثـ ً‬ ‫ا بــا اجــرای صــدور الکترونیکــی چــک‪ ،‬همــه مــوارد‬ ‫نقل وانتقــال چــک و گردش هــای مالــی مربــوط بــه ان‪،‬‬ ‫به صــورت شــفاف در ســامانه ای متمرکــز ثبــت شــده و‬ ‫امــکان جعــل و کاله بــرداری به حداقــل می رســد؛ نیــز بــا‬ ‫ثبــت ســامانه ای یــا الکترونیکــی چــک‪ ،‬دیگــر نمی تــوان‬ ‫ادعــای مفقــودی یــا ســرقت داشــت و ازاین جهــت‪،‬‬ ‫بســیاری از کاله برداری هــا ماننــد خریدوفــروش‬ ‫چــک مــوردی به پایــان خواهــد رســید‪ .‬ســوال اصلــی‬ ‫این اس ـت که بانــک مرکــزی‪ ،‬چــرا همچنــان در اجــرای‬ ‫قانــون جدیــد صــدور چــک‪ ،‬اهمــال ورزیــده و شــرایط‬ ‫این دســت کاله برداری هــا را بــاز گذاشــته اســت؟ چراکــه‬ ‫بــا اجــرای کامــل ایــن قانــون‪ ،‬تاحــدی بســیارمطلوب‪،‬‬ ‫امــکان وقــوع این نــوع کاله برداری هــا بــه حداقــل رســیده‬ ‫و هم چنیــن حجــم پرونده هــای قضائــی ناشــی ازان‬ ‫نیــز به شــکل محسوســی کاهــش می یابــد‪ .‬بانــک‬ ‫مرکــزی ایــن قانــون را می خواهــد اجــرا کنــد یــا خیــر؟‬ ‫دکتــر جــواد معتمــدی؛ مــدرس دانشــگاه و حقوقــدان‬ ‫می گویــد‪« :‬مــا منتظــر هســتیم کــه ببینیــم بانــک‬ ‫مرکــزی ایــن قانــون را می خواهــد اجــرا کنــد یــا خیــر؟‬ ‫از اذرمــاه امســال تمــام بندهــای اجرایــی این قانــون باید‬ ‫عملیاتــی شــود‪ .‬قوانیــن جدیــدی کــه در قانــون جدیــد‬ ‫صــدور چــک در ســال ‪ ۹۷‬ابالغ شــد‪ ،‬شــامل ســه دســته‬ ‫بــود؛ یــک دســته از این مــوارد فــورا ً عملیاتــی شــد کــه‬ ‫می تــوان بــه اجــرای دادگســتری اشــاره کــرد‪ .‬یــک‬ ‫دســته دیگــر از بندهــای ایــن قانــون بــرای اجــرا‪ ،‬بــازه ای‬ ‫یک ســاله الزم داشــت و یــک دســته دیگــر هــم بــازه ای‬ ‫دوســاله دارد»‪ .‬وی توضیــح می دهــد‪« :‬مثــ ً‬ ‫ا اقــدام‬ ‫تنبیهــی برگشــت چــک اغــاز شــد؛ امــا ممنوع شــدن‬ ‫صــدور چــک در وجــه حامــل‪ ،‬از اذرمــاه امســال انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬این موضــوع مســتلزم ان اســت که همــه‬ ‫مــردم ایــن امــکان را داشــته باشــند کــه بــا دسترســی‬ ‫راحــت بــه ســامانه های بانــک مرکــزی؛ خصوصـاً اتصــال‬ ‫ان بــه ســامانه صیــاد و چــکاوک‪ ،‬صــدور‪ ،‬پشت نویســی‬ ‫و وصــول چــک را ثبــت کننــد»‪ .‬ایــن مــدرس دانشــگاه‬ ‫می گویــد‪« :‬اعتبارســنجی پیش بینی شــده در قانــون‬ ‫بســیارکامل اســت؛ به این معناکــه شــخص می توانــد‬ ‫گــردش چک هــای صادرکننــده‪ ،‬میــزان چک هــای‬ ‫برگش ـت خورده و میــزان تعهــدات باقی مانــده را ببینــد‬ ‫و بعــد از صادرکننــده‪ ،‬چــک را قبــول کنــد‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫ســامانه هایی کــه بانــک مرکــزی موظــف بــه راه انــدازی‬ ‫ان هــا شــده‪ ،‬دوطرفــه هســتند‪ .‬ازیک طــرف‪ ،‬صادرکننــده‬ ‫چــک بایــد بتوانــد اطالعــات را وارد کنــد و ازیک طــرف‪،‬‬ ‫گیرنــده چــک بایــد بتوانــد اعتبــار صادرکننــده چــک‬ ‫را ببینــد‪ .‬هنــوز هیــچ دســتورالعمل عملیاتــی از بانــک‬ ‫مرکــزی مشــاهده نشــده کــه این مــوارد را کامــل ابــاغ‬ ‫کــرده باشــد»‪ .‬او بابیان اینکــه ایــن ســامانه زیرســاخت‬ ‫الکترونیکــی ســنگینی نــدارد‪ ،‬افــزود‪« :‬یــک طــراح‬ ‫اپلیکیشــن یــا یــک مهنــدس نرم افــزار هــم می توانــد‬ ‫ایــن ســامانه را برنامه نویســی و عملیاتــی کنــد‪ .‬احســاس‬ ‫می شــود کــه بانــک مرکــزی اراده ای جــدی بــرای این کار‬ ‫نــدارد و جــای تعجــب اســت؛ چــون بــا سیاســت های‬ ‫بانــک مرکــزی و خصوصــاً در دوره اقــای همتــی‪،‬‬ ‫ســازگار نیســت؛ زیــرا سیاســت فعلــی این اســت که‬ ‫پــول کام ـ ً‬ ‫ا ردیابــی شــود و حســاب ها شــفاف باشــد»‪.‬‬ ‫او بابیان اینکــه «چــک الکترونیــک» مزایــای بســیاری بــر‬ ‫چــک کاغــذی دارد‪ ،‬می گویــد‪« :‬چــک الکترونیــک در‬ ‫تبصــره مــاده ‪ ۱‬امــده اســت؛ یــک برامــد از ایــن ســامانه‬ ‫اســت و پدیــده ای جــدا نیســت؛ ولــی به هرحــال بایــد‬ ‫ســامانه به طورکامــل اجرایــی شــود کــه چــک الکترونیک‬ ‫هــم جزئــی از ان اســت‪ .‬اجرای چــک الکترونیــک‪ ،‬تحول‬ ‫خیلی خوبی ســت‪ .‬بــا عملیاتی شــدن ان‪ ،‬دیگــر بیــم‬ ‫مفقــودی برگــه چــک‪ ،‬ســرقت ان یــا دسـت کاری کامـ ً‬ ‫ا‬ ‫از بیــن رفتــه و خیلــی از جرائــم منتفــی می شــود»‪.‬‬ ‫محرم؛ تاریخ درخشان امت شیعه‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در تاریــخ هــر قــوم و ملتــی‪ ،‬روز و روزهایــی وجــود دارد کــه مدت زمــان زیــادی بــر‬ ‫تــارک ان می درخشــد؛ امــا گاه پــس از گذشــت چندیــن و چندقــرن‪ ،‬از بزرگــی و‬ ‫عظمــت ان کاســته می شــود و در جوامعــی حتــی بــه فراموشــی ســپرده می شــود‬ ‫و ایــن خاصیــت مــرور زمــان و گذشــت ایــام اســت کــه انســان ها بــا فراموشــی‬ ‫خــوی می کننــد؛ امــا در تاریــخ پرفرازونشــیب شــیعه‪ ،‬یــک قــوم و طایفــه از‬ ‫تبــار دامــاد پیامبــر اســام؛ حضــرت محمــد(ص)‪ ،‬وجــود داشــته و دارد کــه پــس‬ ‫از گذشــت ‪15‬قــرن‪ ،‬همچنــان زنــده و پاینــده اســت و هرســال کــه می گــذرد‪،‬‬ ‫اوالً بــر امــت ان افــزوده می شــود؛ ثانی ـاً دالوری هــای فرزنــد حضــرت علــی(ع)‪،‬‬ ‫امام حســین(ع) و خانــواده و یارانــش‪ ،‬ان چنــان حماسـه ای ســاخته اســت کــه تــا‬ ‫دنیــا دنیاســت‪ ،‬جــاودان بــوده و سینه به ســینه‪ ،‬دالوری هــا و جانبازی هــای ایــن‬ ‫امــام شــهید از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل می شــود‪ .‬ســیل‪ ،‬بــرف‪ ،‬بــاران‪،‬‬ ‫زلزلــه و انچــه بــه ان فاجعــه می گوینــد نیــز نمی توانــد بــرای امــت شــیعه از‬ ‫عظمــت ان کــم کنــد‪ .‬دیــن مبیــن اســام و در راس ان مذهــب شــیعه‪ ،‬مملــو‬ ‫از خاطــرات تلــخ و شیرینی ســت کــه ایــن امــت ازجان گذشــته از یــاد نخواهنــد‬ ‫بــرد؛ از جملــه خاطــرات تلــخ ان می تــوان رســتاخیز حســینی را نــام بــرد کــه‬ ‫در ان امام حســین(ع) و ‪72‬تَــن از یارانــش‪ ،‬قربانــی زر و زور دشــمنان نشــدند و‬ ‫خــاک کربــا را بــا خــون خــود گلگــون کردنــد و قرن هاســت کــه شــیعیان بــا‬ ‫بزرگداشــت و به سوگ نشســتن بــرای انــان و برگــزاری عــزاداری‪ ،‬بــه افتخــارات‬ ‫ائمــه خــود می بالنــد؛ هرچندکــه از غــم ســتم هایی کــه بــر انــان روا کرده انــد‪،‬‬ ‫محــزون و گریــان می شــوند‪ .‬در هفتــه ای کــه گذشــت‪10 ،‬روز از ایــام محــرم را‬ ‫ســپری کردیــم‪ .‬محــرم بــرای مــا شــیعیان‪ ،‬مــاه غــم ال محمــد (ص) و همــه‬ ‫انبیــاء و اوصیــا الهــی و همــه پیــروان مکتــب عشــق و ازادگی ســت‪ .‬ان شــاءاهلل‬ ‫عــزاداری ‪10‬رو ِز گذشــته هم وطنــان عزیــز مقبــول درگاه الهــی قــرار گرفتــه‬ ‫و بگیــرد؛ امــا الزم اســت از ایــن امامــان بیشــتر بدانیــم تــا معرفــت و فهــم مــا‬ ‫بیشــتر شــود‪ .‬امام حســین(ع) در جنگ هــای جمــل و صفیــن‪ ،‬مثــل ســربازهای‬ ‫ســاده در میــدان جنــگ حاضــر شــد و یک قــدم پــای پــس نکشــید؛ درحالی کــه‬ ‫می توانســت به بهانــه اقازاده بــودن خــود را از رزم معــاف کنــد کــه نکــرد و‬ ‫ایــن درس عبرتــی شــد بــرای پیروانــش کــه همــواره انچــه را کــه بــرای خــود‬ ‫نمی خواهنــد‪ ،‬بــرای دیگــران هــم طلــب نکننــد‪ .‬امام حســین(ع) خانــواده اش را‬ ‫بســیار دوســت می داشــت و بــه ان هــا محبــت می کــرد؛ به طوری کــه می گوینــد‬ ‫ایــن امــام بزرگــوار در کعبــه و در خانــه خــدا و درحــال اعتــکاف و طــواف کعبــه‪،‬‬ ‫شــخص مقروضــی از ایشــان تقاضــای کمــک می کنــد؛ ایــن بزرگــوار اعتــکاف خود‬ ‫را می شــکند تــا از طلبــکار تقاضــای مهلــت کنــد‪ .‬او هیــچ گاه از پــدر بزرگــوار‬ ‫خــود کــه حاکــم تمــام ممالــک اســامی بــود‪ ،‬تقاضــای پســت و مقــام نکــرد‪ .‬او‬ ‫کشــاورز بــود و بــر روی اراضــی خــود کار می کــرد‪ .‬از ازادگــی امام حســین(ع)‬ ‫هرچندکــه تاریــخ بگویــد‪ ،‬کــم گفتــه اســت‪ .‬به راســتی او اوالد شایســته‪ ،‬مومــن و‬ ‫باتقــوای مــوالی متقیــان بــود کــه در برابــر زور هرگــز تســلیم نشــد و بــرای منافــع‬ ‫مــادی هی ـچ گاه عنــان از کــف نــداد‪ .‬امیدواریــم کــه عزاداری هایمــان موردقبــول‬ ‫قــرار گرفتــه و در قیامــت‪ ،‬مــورد شــفاعت امام شــهدا و شــهیدان دشــت کربــا قرار‬ ‫گیریــم و ان شــاءاهلل همیشــه ســالم باشــیم تــا به بهترین نحــو ممکــن‪ ،‬یــاد شــهدا را‬ ‫در دل داشــته باشــیم و در ســال اینــده کــه ان شــاءاهلل ویــروس کرونــا منهدم شــده‬ ‫باشــد‪ ،‬باتمام وجــود‪ ،‬در مــاه محــرم به خصــوص دهــه عاشــورا‪ ،‬ســعادت برگــزاری‬ ‫و شــرکت در عــزاداری را داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ اندازی مدرسه گویا در کشور‬ ‫راه‬ ‫ِ‬ ‫معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان اموزش وپــرورش اســتثنایی کشــور گفــت‪« :‬یکــی از‬ ‫اقدامــات مــا‪ ،‬در زیســت بوم کرونــا این بودکــه متوجــه شــدیم برخــی از بچه هــای‬ ‫اســتثنایی نمی تواننــد در شــبکه شــاد و تلویزیــون به راحتــی از اموزش هــا بهره منــد‬ ‫شــوند؛ لــذا در شــبکه شــاد‪ ،‬نرم افــزار گویاســاز؛ یعنــی پایــگاه امــوزش مجــازی را‬ ‫راه انــدازی کردیــم؛ به نوعــی کــه ایــن مدرســه مجــازی در هفــت اســتان راه انــدازی‬ ‫شــد»‪ .‬به گــزارش پانــا؛ ســید جــواد حســینی افــزود‪« :‬اقــدام دیگــر مــا کــه‬ ‫درحال تکمیــل ان هســتیم این اسـت که شــش اســتودیو راه انــدازی کردیــم و بهتریــن‬ ‫اســتادان در گروه هــای مختلــف‪ ،‬بــه بچه هــا امــوزش می دهنــد‪ .‬تاکنــون بیــش از‬ ‫‪ 2700‬اثــر تدریســی در ایــن اســتودیوها تولیــد شــده تــا دانش اموزانــی کــه بــه شــبکه‬ ‫شــاد دسترســی ندارنــد‪ ،‬بتواننــد از اموزش هــا اســتفاده کننــد‪ .‬تولیــد بســته های‬ ‫درس نامـه ای و فرســتادن معلمــان توان بخــش و مشــاوران بــه در منــازل بــرای اوردن‬ ‫بچه هــا به صــورت انفــرادی در مدرســه‪ ،‬از دیگــر اقدامــات ماســت»‪.‬‬ ‫سه ماه؛ حداکثر انتظار برای صدور کارت سوخت‬ ‫ســخنگوی شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی گفــت‪« :‬مدت زمــان انتظــار‬ ‫بــرای صــدور کارت ســوخت‪ ،‬حداکثــر ســه ماه اســت»‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ فاطمــه‬ ‫کاهــی افــزود‪« :‬درخواســت های اردیبهشــت ماه به طورکامــل صــادر شــده اســت و‬ ‫هم اکنــون درحال صــدور درخواســت های مــاه خــرداد هســتیم»‪ .‬وی بــا رد برخــی‬ ‫ادعاهــا مبنی بــر تاخیــر شــش ماهه صــدور کارت ســوخت المثنــی‪ ،‬افــزود‪« :‬اگــر‬ ‫کســی پــس از س ـه ماه کارت ســوخت بــه دســتش نرســید‪ ،‬بایــد مراتــب را از درگاه‬ ‫اینترنتــی ‪ epolice.ir‬و بــا واردکــردن شــماره پــاک خــودرو‪ ،‬پیگیــری کنــد»‪.‬‬ ‫صدور پروانه های ساختمانی تخصصی‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت‪« :‬چهارچوبــی در معاونــت مســکن و ســاختمان‬ ‫تعریــف شــده اســت کــه براســاس ان؛ ازاین پــس پروانه هــای ســاختمانی تخصصــی‬ ‫صــادر می شــود تــا ضمــن ایجــاد رقابــت و انگیــزه بــرای مهندســین‪ ،‬ان هــا علــم خــود‬ ‫را نیــز به روزرســانی کننــد»‪ .‬به گــزارش وزارت راه و شهرســازی؛ محمــود محمــودزاده‬ ‫افــزود‪« :‬به لحــاظ تغییراتــی کــه در حــوزه اقتصــادی کشــور ایجــاد شــده و به تبـع ان؛‬ ‫تاثیراتــی کــه در همــه حوزه هــا؛ ازجملــه خدمــات و صنعــت ســاختمان و مســکن‬ ‫گذاشــته‪ ،‬ناگزیریــم کــه بــه موضــوع انــرژی و اقتصــاد‪ ،‬توجــه دقیق تری داشــته باشــیم‬ ‫و براســاس اقتصــاد بــدون نفــت‪ ،‬برنامه ریــزی کنیــم»‪.‬‬ ‫افزایش نرخ شهریه مهدهای کودک‬ ‫معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور‪ ،‬از اعــام شــهریه‬ ‫مهدکودک هــا تــا پایــان شــهریورماه خبــر داد‪ .‬به گــزارش انــا؛ حبیــب اهلل‬ ‫مســعودی فریــد افــزود‪« :‬افزایــش امســال نــرخ شــهریه مهدهــای کــودک‪ ،‬از‬ ‫مشــکالت این روزهــای مدیــران مهدهــای کــودک اســت‪ .‬محاســبات اولیــه انجــام‬ ‫شــده و براســاس هزینه هــای روز بررسـی هایی صــورت گرفتــه کــه طبــق ان هــا؛‬ ‫بیــش از ‪۵۰‬درصــد هزینــه مهدهــای کــودک افزایــش پیــدا کــرده و حــاال ســتاد‬ ‫تنظیــم بــازار بایــد بررســی نهایــی را انجــام دهــد‪ .‬ایــن ســتاد عالوه بــر توجــه بــه‬ ‫وضعیــت معیشــت مــردم‪ ،‬بــه هزینه هــای مهدهــای کــودک نیــز توجــه و ســپس‬ ‫نــرخ نهایــی را اعــام می کنــد»‪.‬‬ ‫تداوم «نذر خون» تا اربعین‬ ‫مدیــرکل روابط عمومــی ســازان انتقــال خــون ایــران گفــت‪« :‬طــرح نــذر خــون تــا‬ ‫اربعیــن حســینی ادامــه دارد‪ .‬در پنج ماه گذشــته یک میلیــون و ‪329‬هزارواحــد‬ ‫خــون و فراورده هــای خونــی در مراکــز درمانــی و بیمارســتان های کشــور توزیــع‬ ‫شــده‪ .‬بیشــترین میــزان اهــدای خــون دراین مــدت نیــز در اســتان های تهــران‪،‬‬ ‫فــارس‪ ،‬اصفهــان و خراســان رضــوی بــوده اســت‪ .‬دراین مــدت‪956 ،‬هزارنفــر بــرای‬ ‫اهــدای خــون بــه مراکــز انتقــال خــون سراســر کشــور مراجعــه کرده انــد و نزدیــک‬ ‫بــه ‪760‬هزارواحــد خــون اهــدا شــده اســت»‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ دکتــر بشــیر‬ ‫حاجی بیگــی افــزود‪« :‬از اردیبهشــت ماه تاکنــون از ‪7323‬نفــر مراجعه کننــده کــه از‬ ‫بیمــاری کرونــا بهبودیافته انــد و ‪28‬روز از بهبــودی ان هــا گذشــته‪6000 ،‬واحد پالســما‬ ‫اهــدا شــده کــه این میــزان اهــدا نشــان می دهــد تنهــا دودرصــد از بهبودیافتــگان‬ ‫کرونــا مراجعــه کرده انــد»‪.‬‬ ‫کاهش سهم معدن از صادرات‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بااشــاره به دســتاوردهای شــاخص هفت ســاله‬ ‫دولــت اعــام کــرد کــه ســهم معــدن از صــادرات بــا هــدف جلوگیــری از خام فروشــی‬ ‫مــواد معدنــی‪ ،‬کاهــش یافــت‪ .‬به گــزارش فــارس؛ وزن صــادرات در ســال ‪ ۱۳۵۷‬و‬ ‫در ابتــدای انقــاب ‪3.8‬میلیون تــن بــود کــه در ســال ‪ ۱۳۹۲‬و در ابتــدای دولــت‬ ‫یازدهــم بــه ‪93.9‬میلیون تــن افزایــش یافــت‪ .‬وزن صــادرات در ســه ماهه اول‬ ‫‪ ۱۳۹۲‬نیــز حــدود ‪19.6‬میلیون تــن بــود کــه در ســه ماهه اول امســال این رقــم بــه‬ ‫‪21.9‬میلیون تــن رســیده اســت‪ .‬ارزش صــادرات نیــز در ســال ‪ ۱۳۵۷‬و در ابتــدای‬ ‫انقــاب نیم میلیــارددالر بــود کــه در ســال ‪ ۱۳۹۲‬بــه ‪41.8‬میلیــارددالر رســید‪ .‬در‬ ‫سـه ماه اول ‪ ،1392‬بیشــترین ارزش صــادرات غیرنفتــی به تفکیــک بخــش مربــوط بــه‬ ‫صنعــت بــوده و معــدن و کشــاورزی در رده هــای بعــدی بودنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫افتتاحیه های توخالی؛‬ ‫سیاسی کاری ها به بهانه تولید!‬ ‫صنایــع کشــور مــا میــراث دار ظرفیت هــای عظیمی ســت کــه به غلــط‬ ‫بناگــذاری شــده؛ تصمیم هایــی کــه اغلــب به جــای رنگ وبــوی‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬رنــگ سیاســی به خــود می گیرنــد‪ .‬میلیاردهاتومــان هزینه‬ ‫و هــزاران وعده ووعیــد در پــروژه ای صنعتــی جــا خــوش می کنــد تــا‬ ‫در یــک مقطــع زمانــی‪ ،‬جــو سیاســی را به ســمتی کــه بایــد‪ ،‬هدایــت‬ ‫کنــد‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ ارائــه مجــوز ســاخت‬ ‫پتروشــیمی بــرای اســتان گیــان؛ شهرســتانی کــه بــرای گازرســانی‬ ‫معمــول خــود دچــار اختــال می شــود‪ ،‬مجــوز ســاخت پتروشــیمی‬ ‫دریافــت می کنــد کــه شــاید نظــر مثبــت نماینــدگان اســتان گیــان‬ ‫در مجلــس قبــل را به خــود جلــب کنــد تــا کمتــر بــه مســئوالن‬ ‫حــوزه نفــت و گاز ســختگیری کننــد‪ .‬هزاران میلیــارد هزینــه از‬ ‫جیــب مــردم بــرای احــداث خــط تولیــد ســایپا و ایران خــودرو در‬ ‫خارج ازکشــور صــرف می شــود؛ امــا حتــی یــک خــودرو از ان هــا‬ ‫خــارج نمی شــود و به فــروش نمی رســد‪ .‬هزاران مــورد شــبیه بــه‬ ‫طرح هــای صنعتــی را می تــوان در داخــل و خــارج کشــور پیــدا‬ ‫کــرد کــه نــه بــرای کمــک بــه اقتصــاد؛ بلکــه بــرای تفکرات سیاســی‬ ‫راه انــدازی شــده اســت‪ .‬حســین مــدرس خیابانــی؛ سرپرســت ســابق‬ ‫وزارت صمــت در اخرین روزهــای حضــورش در ایــن وزارتخانــه اعــام‬ ‫کــرد کــه فقــط نیمــی از ظرفیت هــای تولیــدی صنایــع کشــور‬ ‫اســتفاده می شــود و گفــت‪« :‬اکنــون فقــط از ‪۵۲‬درصــد ظرفیت هــای‬ ‫تولیــدی صنایــع کشــور اســتفاده می شــود و هدف گــذاری امســال‬ ‫مــا ارتقــای ان بــه ‪۶۵‬درصــد اســت‪ .‬اکنــون چهارهــزار طــرح‬ ‫بــاالی ‪۸۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی در کشــور وجــود دارد کــه تــا‬ ‫مردادمــاه ‪ ۱۴۰۰‬بــا پویــش تولیــد‪ ،‬تــداوم امیــد‪ ،‬چنــد مــورد از ایــن‬ ‫طرح هــا تکمیــل شــده و به بهره بــرداری می رســد»‪ .‬او بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«از بیــن چهارهــزار طــرح یادشــده‪۲۰۰ ،‬فقــره ان هــا طرح هــای‬ ‫بــزرگ صنعتــی و معدنی ســت کــه ‪۷۰‬هزارمیلیاردتومــان حجــم‬ ‫ســرمایه گذاری ان هــا بــوده‪۵۰ ،‬هزارنفــر را به طــور مســتقیم و بیــش‬ ‫از نیم میلیون نفــر را غیرمســتقیم مشــغول به کار خواهنــد کــرد»‪.‬‬ ‫اســتفاده از ‪۴۸‬درصــد تــوان تولیــدی کشــور را می تــوان به زبانــی‬ ‫ســاده؛ «فاجعــه» قلمــداد کــرد‪ .‬بودجه هــای کالنــی از جیــب مــردم و‬ ‫بــرای احــداث کارخانه هایــی هزینــه شــده اســت کــه هیــچ کاربــردی‬ ‫نــدارد‪ .‬بســیاری از ایــن ظرفیت هــا درحالــی ایجــاد شــده کــه بنــا‬ ‫نیســت هیــچ گاه بــه کار گرفتــه شــود‪ .‬به عبارتــی ســاده تر؛ حجــم‬ ‫زیــادی از بودجــه کشــور‪ ،‬در ســال های ســخت اقتصــادی‪ ،‬نابــود‬ ‫شــده و هیچ کــس حتــی حاضــر بــه ارزیابــی و پاســخگویی دربــاره ان‬ ‫نیســت‪ .‬مهــدی صادقــی نیارکــی دربــاره اظهــارات سرپرســت ســابق‬ ‫وزارت صمــت مبنی بــر به کارگیــری ‪۵۲‬درصــد از ظرفیــت صنایــع‬ ‫کشــور‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬طــی ســال های گذشــته‪ ،‬در حــوزه نصــب‬ ‫ظرفیــت اقدامــات زیــادی انجــام شــده اســت و درحقیقــت‪ ،‬مــا میراث‬ ‫دار ظرفیت هایــی هســتیم کــه پیش ازایــن به صــورت مــازاد ایجــاد‬ ‫شــده‪ .‬ارد را به عنــوان یــک مثــال عینــی درنظــر بگیریــد؛ حــدود‬ ‫‪۲۰‬میلیون تــن ظرفیــت در کارخانه هــای ارد داریــم؛ امــا میــزان‬ ‫اردی کــه بــرای اصنــاف و صنایــع نیــاز داریــم‪ ،‬حــدود ‪۱۰‬میلیون تــن‬ ‫اســت؛ پــس ‪۵۰‬درصــد از ظرفیــت تولیــد ارد در کشــور فعــال نخواهد‬ ‫شــد؛ چــون نیــاز کشــور این میــزان نیســت»‪ .‬معــاون صنایــع وزارت‬ ‫صمــت بیــان کــرد‪« :‬بخشــی از صنایــع نیــاز و تقاضــا در داخــل یــا‬ ‫خــارج کشــور وجــود دارد؛ امــا تــوان تامیــن مــواد اولیــه ان را نداریــم؛‬ ‫مثـ ً‬ ‫ا حــدود ‪۱۵‬میلیون تــن ظرفیــت تولیــد در صنایــع پالســتیک در‬ ‫کشــور داریــم؛ امــا مجمــوع پلیمــری کــه در کشــور تولیــد می شــود‪،‬‬ ‫ تــن ان‪ ،‬در بــورس‬ ‫حــدود شــش میلیون تن اســت کــه چهارمیلیون ِ‬ ‫عرضــه شــده اســت و مابقــی اقالمــی مثــل پلی اتیلــن کــه مــازاد‬ ‫نیــاز داخــل محســوب می شــود‪ ،‬صــادر می شــود؛ بااین حســاب‪،‬‬ ‫مابقــی ظرفیــت تولیــد بــه کار گرفتــه نشــده و خالــی خواهــد مانــد»‪.‬‬ ‫او همچنیــن دربــاره به کارگیــری ایــن ظرفیت هــا گفــت‪« :‬در‬ ‫جایگاه هــای مختلــف ممکــن اســت نیــاز بــه فعالیــت صنایــع وجــود‬ ‫نداشــته باشــد یــا گلوگاه هایــی همچــون تولیــد مــواد اولیــه در صنایع‬ ‫باالدســت فعالیــت واحدهــای صنعتــی را محــدود کنــد؛ درنتیجــه‪،‬‬ ‫بخشــی از ظرفیت هــا دراین حــوزه بــرای مدت هــای طوالنــی ب ـه کار‬ ‫گرفتــه نمی شــود»‪ .‬او بااشــاره به اینکه کشــور نیــازی بــه تولیــد ایــن‬ ‫ظرفیت هــای فعــال نــدارد‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬البتــه اگــر رونــد تولیــد ارد‬ ‫را در پنج سال گذشــته مقایســه کنیــد‪ ،‬نیــاز کشــور متناســب بــا‬ ‫میــزان تولیــد ان اســت؛ پــس برخــی از ایــن ظرفیت هــا هی ـچ گاه‬ ‫بالفعــل نخواهنــد شــد‪ .‬در دوره هــای مختلــف هرکــس به هربهانـه ای‬ ‫ســرمایه عظیمــی را بـه کار گرفتــه تــا ظرفیت هــای صنعتــی زیــادی‬ ‫را به غلــط ایجــاد کننــد‪ .‬اهــداف سیاســی‪ ،‬برنامه ریزی هــای غلــط‬ ‫و درمجمــوع‪ ،‬نداشــتن اســتراتژی صنعتی ســت‪ .‬دور گــردون بیــن‬ ‫مســئوالن کشــور می چرخــد و هیچ یک ازان هــا اشــتباهات خــود‬ ‫در ایجــاد ظرفیت هــای غلــط را نمی پذیرنــد‪ .‬هرکــس رفتــار خــود‬ ‫را دران دوره صحیــح می دانــد و برنامــه جامعــی بــرای کنتــرل‬ ‫اوضــاع وجــود نــدارد»‪ .‬ارمــان خالقــی دربــاره ظرفیت هایــی کــه‬ ‫به غلــط در کشــور ایجــاد شــده اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬در دوره هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬ســرمایه گذاری هایی اتفاقاتــی افتــاد کــه می تــوان ان هــا‬ ‫را بــه چنــد بخــش تقســیم بندی کــرد؛ برخــی از ظرفیت هــای‬ ‫راکــد صنعتــی توســط کســانی ایجــاد شــده کــه صاحــب ســرمایه‬ ‫بودنــد؛ امــا دانــش فنــی کافــی نداشــتند‪ .‬برخــی از ایــن ظرفیت هــا‬ ‫نیــز بــا انگیــزه فعالیــت در بازارهــای صادراتــی فعــال شــدند؛ صنایعی‬ ‫مثــل ســیمان و کاشــی بــا هــدف تامیــن بازارهــای صادراتــی ایجــاد‬ ‫شــدند کــه درنهایــت‪ ،‬موفــق به حفــظ موقعیــت خــود در ایــن بازارها‬ ‫نشــدند‪ .‬اکنــون حــدود ‪۵۰‬درصــد صنعت ســیمان کشــور بالاســتفاده‬ ‫مانــده اســت»‪ .‬قائم مقــام دبیــرکل خانــه صمــت افــزود‪« :‬برخــی‬ ‫از ایــن ظرفیت هــا بــا سیاســت ها و تفکــرات فکــری غلــط ایجــاد‬ ‫شــده اســت‪ .‬در صنایعــی مثــل خودروســازی و فــوالد‪ ،‬شــاهد احــداث‬ ‫ظرفیت هــای صنعتــی در بعضــی شــهرها و اســتان هایی هســتیم‬ ‫کــه توجیــه منطقــی نــدارد‪ .‬اغلــب نماینــدگان مجلــس و اســتاندارها‬ ‫مثــ ً‬ ‫ا اصــرار بــه ایجــاد ســایت مونتــاژ خــودرو در اســتان خــود‬ ‫داشــتند و اغلــب ان هــا محرومیت زدایــی را دلیــل ان می دانســتند‪.‬‬ ‫نتیجــه این اقدامــات‪ ،‬واحدهایــی مثــل ایران خــودرو تبریــز اســت‬ ‫کــه خودروســاز را ملــزم کــرده تــا بدنــه ای را کــه جــای دیگــری‬ ‫ســاخته شــده‪ ،‬بــه تبریــز منتقــل و مونتــاژ کــرده و بعــد از تولیــد‪،‬‬ ‫از ان خــارج کنــد‪ .‬خطــوط مونتــاژی مثــل پروتــون لرســتان‪ ،‬برخــی‬ ‫خطــوط اســتان کرمــان و خطــوط ســیناد در کیــش هــم نمونه هایــی‬ ‫مشــابه هســتند کــه اغلــب یــا تعطیــل شــدند یــا بــا ظرفیت هــای‬ ‫بســیارپائین بــه کار گرفتــه می شــود»‪ .‬او افــزود‪« :‬کارخانه هــای‬ ‫نــورد در جای جــای نقــاط کشــور ایجــاد شــده اســت و بــرای‬ ‫فعال نگه داشــتن ان‪ ،‬بایــد هزینــه ســنگینی صــرف حمل ونقــل‬ ‫و تامیــن مــواد اولیــه شــود‪ .‬در اســتان ها اعــام نیــاز می کننــد‬ ‫و مجوزهــا بــدون داشــتن توجیــه اقتصــادی صــادر می شــود و‬ ‫درنهایــت‪ ،‬نتیجــه ای جــز زمین گیــری ســرمایه کشــور نــدارد»‪.‬‬ ‫او تصریــح کــرد‪« :‬خــط پلی اتیلــن غــرب‪ ،‬یکــی از اقداماتــی بــود‬ ‫کــه انتقــادات زیــادی بــه ان وارد شــد‪ .‬ایــن خــط‪ ،‬احــداث شــد‬ ‫تــا خــوراک واحدهــای پتروشــیمی را تامیــن کنــد و روی ایــن‬ ‫خــط‪ ،‬صنایــع حــوزه پتروشــیمی ایجــاد شــوند؛ درحالی کــه ایجــاد‬ ‫ایــن خــط و ظرفیت هــای الزم در اســتان های مختلــف‪ ،‬بیــش‬ ‫از اشــتغال و ظرفیــت ایجــاد کــرده‪ ،‬هزینــه به همــراه داشــت»‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪« :‬ســرانه ســرمایه بــه اشــتغال واحدهــای پتروشــیمی‬ ‫بســیارپائین اســت یــا به عبارتــی ســاده تر؛ خــود واحدهــای‬ ‫پتروشــیمی اشــتغال زایی چندانــی نــدارد؛ پــس بایــد صنایــع‬ ‫اشــتغال زاتر در اســتان های محــروم ایجــاد شــوند‪ .‬می توانســتیم‬ ‫اســتان های جنوبــی کشــور مثــل بوشــهر را بــه مرکــز پتروشــیمی‬ ‫تبدیــل و صنایــع پائین دســت کــه اشــتغال زایی بیشــتری دارنــد‬ ‫را در ســایر اســتان ها ایجــاد کنیــم‪ .‬ریشــه تمــام مشــکالت‬ ‫اقتصــادی در ان اســت که مــا اســتراتژی صنعــت در کشــور‬ ‫نداریــم؛ بنابرایــن‪ ،‬مشــخص نمی شــود کــه بایــد در چــه صنعتــی و‬ ‫به چه میــزان ورود کنیــم»‪ .‬نکتــه حائزاهمیــت انجاســت کــه ایــن‬ ‫حجــم از ســرمایه ملــی به دلیــل تفکــرات غلــط مســئوالن وقــت‬ ‫و بی توجهــی بــه توجیــه اقتصــادی طرح هــا‪ ،‬به بــاد رفتــه و حــاال‬ ‫هیچ کــس حتــی دربــاره ان ســوال هــم نمی کنــد‪ .‬شــاید بهتــر‬ ‫باشــد درچنین شــرایطی بیش ازگذشــته بــه موضــوع اقتصــادی‬ ‫طرح هــای صنعتــی توجــه و اســتراتژی درس ـت تری بــرای اینــده‬ ‫صنعــت کشــور تعریــف کنیــم‪.‬‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2057‬‬ ‫اهمیت گفت وگوی سالم میان پدر و دختر‬ ‫حرفت را به من بگو ‪...‬‬ ‫‪shamloo@mail.com‬‬ ‫*دکتر علی اصغر شاملو‬ ‫ی و اخالقــی؛ پدرومــادر هـر دو در تربیـت ‪،‬‬ ‫ازنظــر قانونــی‪ ،‬اجتماعـی ‪ ،‬شــرعی‪ ،‬عرفـ ‬ ‫تعلیــم و پــرورش فرزنــدان خــود مســئولیت مســتقیم دارنــد؛ ولــی همیشــه وقتــی دربــاره تربیــت فرزنــدان گفت وگــو می شــود‪ ،‬وزنــه به طــرف مــادر‬ ‫ســنگینی می کنــد و نقــش پــدر؛ به ویــژه درمــورد دختــر و رابطــه بیــن ان دو کمتــر موردبررســی قــرار می گیــرد‪ .‬پــدر بــرای هــر دختر بچ ـه ای‪ ،‬اولیــن‬ ‫عشــق و مــرد زندگـی اش اســت‪ .‬او بهتریــن الگــوی انتخابــی مناســبی بــرای دختــرش در اینــده خواهــد بــود‪ .‬همچنیــن پــدر بــا چگونگــی برقــراری رابطه‬ ‫غیر مســتقیم بــا دختــرش پیوندهــای او را بــا مــردان در ســنین باالتــر شــکل می دهــد‪ .‬به تدریــج دختــر در تمــام کارهــای کودکان ـه ‪ ،‬بچه گانــه و ســپس‬ ‫دخترانــه اش در چشــمان پــدر تائیــد او را جســت وجو می کنــد‪ .‬به گفته دیگــر؛ اهمیــت رابطــه پــدر بــا دختــرش به حدی ســت کــه در اینــده می توانــد‬ ‫تعیین کننــده رابطــه دختــر بــا مردانــی باشــد کــه در زندگ ـی اش حضــور پیــدا می کننــد‪ .‬ایــن رابطــه می توانــد ســازنده یــا مخــرب باشــد‪ .‬ایــن مــردان‬ ‫می تواننــد بــرادر یــا بــرادران‪ ،‬همــکاران یــا همســر اینــده او باشــند؛ چرا کــه نــگاه دختربچــه دیــروز‪ ،‬نســبت بــه مــردان از دریچــه رفتــار پــدرش بــا او‬ ‫درگذشــته نشــاءت می گیــرد‪.‬‬ ‫زمانی کــه دختــر بــه دوران بلــوغ نزدیک تــر می شــود‪،‬‬ ‫حساســیت و کنجکاوی هایــش نســبت بــه اطرافیــان؛‬ ‫به ویــژه بــه افــراد پیرامونــش بیشــتر شــده و بــه حــوادث‬ ‫و نقــش خــودش در ان هــا توجهــی بســیار ویژه ای نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬نــگاه دختــر درای ـن دوران؛ هــم اگاهانــه و هــم‬ ‫نااگاهانــه به طــرف دیگــران و به ویــژه پســران و مردانــی‬ ‫کــه در تیــررس افــکار و تماس هایــش هســتند‪ ،‬متمایــل‬ ‫می شــود‪ .‬دختر بچــه از سه ســالگی روابــط احساســی و‬ ‫عاطفــی بیشــتری بــا پــدر برقــرار می کنــد و تمایلــش در‬ ‫کشــیدن پــدر به طــرف خــودش بیشــتر اســت تــا زمــان‬ ‫بیشــتری را بــا وی ســپری کنــد‪ .‬این مســئله اشــکارا‬ ‫قابل مشــاهده اســت‪ .‬حتــی وجــود رابطــه عاطفــی بیــن‬ ‫دختــر نســبت بــه پــدر گاهــی باعــث به وجود امــدن‬ ‫واکنش هــای شــدید از طــرف مــادران می شــود؛ زیــرا‬ ‫ان هــا احســاس می کننــد شوهرشــان توجــه بیشــتری‬ ‫بــه دخترشــان معطــوف م ـی دارد و اگاهانــه و نااگاهانــه‬ ‫درجهــت تخریــب چنین رابطــه زیبایــی برمی اینــد؛ مث ً‬ ‫ال‬ ‫دختربچــه پنج ســاله هرزمان کــه مــادرش کنــار پــدرش‬ ‫نشســته باشــد‪ ،‬می ایــد و بیــن ان هــا می نشــیند و‬ ‫خــودش را بیشــتر از مــادر‪ ،‬بــه پــدر می چســباند‪ .‬مشــکل‬ ‫زمانــی شــروع می شــود کــه دختــر رابطــه خوبــی؛ به ویــژه‬ ‫بــا پــدر یــا برادرانــش نداشــته اســت‪ .‬رابطــه پدر بــا دختر‬ ‫هرچقــدر صمیمانه تــر و بــدون تــرس و وحشــت از رفتــار‬ ‫پــدر بــا دختــرش باشــد‪ ،‬به همان انــدازه دختــر کمتــر در‬ ‫خطــر اشــتباه و انحــراف در اینــده خواهــد بــود‪ .‬دربــاره‬ ‫روش هــای ارتبــاط موثــر پــدر بــا دختــرش می تــوان از‬ ‫تاریــخ نه چنــدان دور هندوســتان مثالــی اورد ‪ .‬جواهــر‬ ‫لعــل نهــرو (پــدر ایندیــرا گانــدی) نخسـت وزیر پیشــین‬ ‫هنــد در کتابــی به اســم « نامه هــای پــدری بــه دختــرش»‬ ‫درپاس ـخ به کنجکاوی هــای دختــر خردســالش‪ ،‬از زنــدان‬ ‫بــا او نامه نــگاری می کــرد‪ .‬بعدهــا کــه ایندیــرا گانــدی‬ ‫نخســت وزیر شــد‪ ،‬دربــاره نامه هــای پــدرش و ارتبــاط‬ ‫بــا او نوشــت‪« :‬ایــن واقعیــت کــه پــدرم بــا وجــود تمــام‬ ‫اشــتغاالت و گرفتاری هایــش فرصــت می یافــت کــه‬ ‫ذهــن مــرا کــه در ابتــدای رشــد قــرار گرفتــه بــود‪ ،‬بــا‬ ‫راهنمای ـی اش بالنــده کنــد‪ ،‬موجــب خوشــحالی مــن و‬ ‫القــای نیــروی مضاعفــی برایــم بــود تــا تنهایــی و جدایــی‬ ‫و دوری از او را کــه در زنــدان و ناگزیــر دور از مــن بــود را‬ ‫تحمــل کنــم»‪ .‬ازطرفــی‪ ،‬حسـن رابطه و منطقی بــودن ان‬ ‫در رابطــه پــدر بــا دختــر‪ ،‬تضمینی ســت کــه هرزمان کــه‬ ‫دختــر بــا مشــکالتی در زندگـی اش روبـه رو شــود‪ ،‬ان را بــا‬ ‫والدینــش؛ به ویــژه پــدر در میــان بگــذارد ‪ .‬رابطــه ســالم و‬ ‫درســت پــدر بــا دختــرش در دوران بلــوغ ( البتــه نبایــد‬ ‫در این میــان نقــش بــرادران احتمالــی را نادیــده گرفــت)‬ ‫باعــث ســاختن الگویــی در ذهــن دختــر می شــود کــه‬ ‫نگاهــش نســبت بــه جنــس مــرد براســاس رابطــه اش‬ ‫بــا مــردان اطرافــش شــکل می گیــرد‪ .‬ایــن مــردان‬ ‫چه کســانی هســتند؟ در درجــه اول‪ ،‬پــدر و بــرادران‪.‬‬ ‫اگــر پــدر ‪ ،‬مــردی ســرد‪ ،‬بی احســاس ‪ ،‬خشـن ‪ ،‬مســتبد و‬ ‫بــدون ثبــات باشــد‪ ،‬احتمــال اینکــه ایــن دختــر در اینده‬ ‫دچــار اشــتباه جــدی در انتخاب همســر شــود‪ ،‬بســیارزیاد‬ ‫اســت؛ چرا کــه از نــگاه چنیــن دختــری‪ ،‬همــه مــردان‬ ‫ازیک طــرف مثــل پــدر خــودش هســتند و بــه زندگــی‬ ‫بــا مــردی بــا چنیــن رفتــاری می تــوان عــادت کــرد و‬ ‫ادامــه داد‪ .‬ازطرف دیگــر‪ ،‬چنیــن دختــری می توانــد‬ ‫بــرای انتقــام از الگــوی زندگــی اش کــه پــدرش بــوده‬ ‫بــا مــردی ازدواج کنــد کــه شــبیه بــه پــدرش بــوده‬ ‫تــا او را به اصطــاح « تربیــت کنــد » یــا « انتقــام پــدر‬ ‫را از جنــس مــرد بگیــرد» کــه درهرصــورت موفقیتــی‬ ‫به دســت نخواهــد اورد؛ امــا برعکــس‪ ،‬اگــر پــدر مــردی‬ ‫مهربــان‪ ،‬ازادمنــش‪ ،‬حرمت شــناس و دانــا باشــد‪ ،‬حتم ـاً‬ ‫الگویــی کــه در ذهــن دختربچــه امــروز و دختــر نوجــوان‬ ‫اینــده شــکل می گیــرد‪ ،‬در تصمیم گیــری او بــرای‬ ‫انتخــاب همســر‪ ،‬تاثیــر بســزا و مثبتــی ایفــا می کنــد‪.‬‬ ‫پژوهش هــای متعــدد نشــان می دهــد؛ بیشــتر زنانــی‬ ‫کــه بــا همسرانشــان مشــکلی جــدی پیــدا کرده انــد‪ ،‬بــا‬ ‫مــردی ازدواج کرده انــد کــه بدتریــن ویژگــی پدرشــان را‬ ‫زمانی کــه ان هــا بچــه و نوجــوان بوده انــد‪ ،‬داشــته اســت‪.‬‬ ‫نتیجــه ایــن تحقیقــات در ازدواج هــای مشــکل دار همــه‬ ‫زوج هــای کشــورهای دنیــا دیــده می شــود‪ .‬برای اینکــه‬ ‫پــدری بتوانــد بــا دختــرش روابط درسـت ‪ ،‬ســالم ‪ ،‬ســازنده‬ ‫و خوبــی داشــته باشــد و در اینــده دختــرش نقش مثبتی‬ ‫بــازی کنــد‪ ،‬بایــد یکســری اصــول را رعایــت کنــد کــه‬ ‫می توانــد بــه رابطــه شــاداب و مفیــد پــدر و دختــر کمــک‬ ‫موثــری کنــد‪ .‬ایــن اصــول عبارت انــد از‪:‬‬ ‫‪ .1‬درمــورد رشــد و تغییــرات خلقــی‪ ،‬فیزیکــی و عاطفی او‬ ‫حتمـاً از پیــش بایــد اطالعاتی داشــته باشــیم‪ .‬الزم اســت‬ ‫پــدران کمــی درمــورد خلقیــات و تغییــرات فیزیکــی و‬ ‫عاطفــی دخترشــان از دوران سه ســالگی به بعد توجــه‬ ‫بیشــتری داشــته باشــند؛ چرا کــه نبایــد بــا رفتارهایــی‬ ‫ازطــرف دخترشــان روبــه رو شــوند کــه هیــچ اطــاع‬ ‫به یادِ ‪...‬‬ ‫درســت و دقیقــی از ان نداشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ .2‬وقت گذرانــی با هــم‪ .‬همان طورکــه گفتــه شــد؛‬ ‫پــدر بــرای دختــرش یــک الگــوی بی نظیــر اســت؛‬ ‫به همین خاطــر هرچــه دختــر بــا پــدرش بیشــتر زمــان‬ ‫بگذرانــد‪ ،‬هــم پــدر شــناخت بیشــتری نســبت بــه‬ ‫دختــرش پیــدا می کنــد و هــم می توانــد ویژگی هــای‬ ‫خــوب یــک مــرد را بــرای دختــرش به نمایــش بگــذارد‪.‬‬ ‫‪ .3‬شــناخت عواطــف دختــر‪ .‬احساســات ‪ ،‬عواطــف و‬ ‫هیجانــات‪ ،‬بخشــی از زندگــی مــا را تشــکیل می دهنــد؛‬ ‫امــا این هــا در زندگــی دختــران‪ ،‬بســیار شــفاف تر و‬ ‫تعیین کننده تــر هســتند‪ .‬از ایــن رو‪ ،‬پدری کــه الگــوی‬ ‫دختــرش اســت‪ ،‬بایــد احساســات‪ ،‬عواطــف و هیجانــات‬ ‫دختــرش را به خوبــی بشناســد و هرچــه رابطــه‬ ‫صمیمی تــر و ســالم تر باشــد‪ ،‬شــناخت پــدر نســبت بــه‬ ‫دختــرش بیشــتر و همه جانبه تــر می شــود‪ .‬این مهــم‬ ‫ازطریــق گــوش دادن فعــال بــه گفته هــای دختــر‪ ،‬از راه‬ ‫همیــاری و هم فکــری بــدون تحمیــل خواســته و نظــر‬ ‫خــود بــه دختــر‪ ،‬امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫‪ .4‬امــکان شــرکت در تصمیم گیری هــای خانــه‪.‬‬ ‫بچه هــا به خاطــر هــوش زیــاد و کنجــکاوی فــراوان‪،‬‬ ‫تمایــل زیــادی بــه مشــارکت در تصمیم گیری هــا و‬ ‫کارهــای خانــه دارنــد؛ تاجایی کــه امکان پذیــر هســت ‪،‬‬ ‫بهتــر اســت پــدران دخترانشــان را در انجــام کارهــای‬ ‫ســاده شــریک کننــد‪ .‬اگــر پــدر بــه دختــرش اجــازه‬ ‫تصمیم گیــری در دوران کودکــی را بدهــد‪ ،‬ان زمــان‬ ‫دختــران در بزرگ ســالی حتمــاً در تصمیمــات مهــم‬ ‫خــود بــا پــدر خــود مشــاوره می کننــد؛ مثــ ً‬ ‫ا اگــر‬ ‫پــدر بــه دختــرش اجــازه بدهــد کــه زمــان رفتــن بــه‬ ‫مهدکــودک هــر کوله پشــتی کــه دلــش خواســت بــردارد‬ ‫یــا حتــی جــوراب لنگه به لنگــه بپوشــد و پــدر خواســته‬ ‫خــود را بــه دختــرش تحمیــل نکنــد‪ ،‬احتمــال اینکــه در‬ ‫بزرگ ســالی همیــن دختــر از روابطــش و پیشــنهاد های‬ ‫مــردان بــا پــدرش گفت وگــو کنــد‪ ،‬بسیاربیشــتر خواهــد‬ ‫بــود؛ امــا اگــر پــدر بــه دختــرش به خاطــر حفــظ ابرویش‬ ‫اجــازه پوشــیدن جــوراب لنگه به لنگــه را ندهــد‪ ،‬چنیــن‬ ‫دختــری در بزرگ ســالی احتمــال اینکــه از پــدرش‬ ‫بســیاری ازموارد را پنهــان کنــد‪ ،‬کــم نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫‪ .5‬به رسمیت شــناختن حریــم و حرمــت او‪ .‬حرمــت‬ ‫از حریــم می ایــد و پــدر بایــد بــه حریــم دختــرش‬ ‫در چهارچــوب پذیرفته شــده جامعــه و توافــق بیــن او‬ ‫و دختــرش احتــرام بگــذارد؛ به گفته دیگــر حریــم را‬ ‫به رســمیت بشناســد‪.‬‬ ‫‪ .6‬عــدم مقایســه نابرابــر او بــا برادرانــش یــا دیگــر‬ ‫پســران‪ .‬در فرهنــگ مردســاالر جامعــه مــا‪ ،‬همیشــه‬ ‫پســران باهوش تــر‪ ،‬زرنگ تــر و دانا تــر ‪ ،‬قوی تــر و‬ ‫بــا حق وحقــوق بیشــتر درمقایســه با دختــران قــرار‬ ‫می گیرنــد‪ .‬د رصورتی کــه پژوهش هــای متعــدد‬ ‫نشــان می دهــد کــه پســران به هیچ شــکل و فرمــی‬ ‫باهوش تــر و دانا تــر از دختــران نیســتند؛ امــا در جامعــه‬ ‫مــا متاســفانه بیشــتر والدیــن‪ ،‬پسر دوســت هســتند و‬ ‫همیشــه درمقایســه با دخترشــان‪ ،‬حــق تقــدم و حــق‬ ‫امتیــاز بیشــتر بــه پسرشــان می دهنــد‪ .‬پدری کــه‬ ‫دختــرش را بــا پســرش مقایســه می کنــد و دختــر را در‬ ‫جبهــه ضعیف تــر قــرار می دهــد‪ ،‬چطــور انتظــار دارد کــه‬ ‫دختــرش در اینــده نــگاه مثبتــی بــه مــردان و خــودش‬ ‫داشــته باشــد؟ درســت این اســت که مــا دخترمــان را‬ ‫بــا خــودش مقایســه کنیــم و شــرایط برابــر بــا پســرمان‬ ‫بــرای رشــد و موفقیتــش فراهــم کنیــم‪ ،‬نه اینکــه او را بــا‬ ‫پســرمان یعنــی بــرادرش مقایســه کنیــم‪.‬‬ ‫‪ .7‬تشــویق و حمایــت همه جانبــه بــرای شــرکت در‬ ‫تیم هــای ورزش و هنــری‪ .‬امــروزه در جامعــه مــا‬ ‫امــکان ورزش بــرای دختــران درمقایســه با ســال های‬ ‫پیــش بسیاربیشــتر شــده اســت‪ .‬دختر بچــه امــروز کــه‬ ‫مــادر فــردا خواهــد شــد‪ ،‬بایســتی از ســنین کودکــی با‬ ‫ورزش و فعالیت هــای هنــری اشــنا شــود‪ .‬چه بهتــر کــه‬ ‫بــا الگــوی رفتــاری خــود کــه پــدرش اســت‪ ،‬بــه ایــن‬ ‫فعالیت هــا بپــردازد‪.‬‬ ‫‪ .8‬به وجــود اوردن شــرایط بــرای تحصیــل و تشــویق او‬ ‫بــرای کار کــردن‪ .‬همان طورکــه گفتــه شــد؛ دختــران‬ ‫به هیچ شــکل بــرای تحصیــل و کار از پســران عقــب‬ ‫نیســتند؛ پــس ایــن وظیفــه پــدر اســت کــه در کنــار‬ ‫دختــرش‪ ،‬مــرد و مردانگــی و ویژگی هــای یــک مــرد‬ ‫خــوب را به نمایــش بگــذارد تــا او هــم بــه تحصیــل‬ ‫و کار در اینــده بپــردازد و در این صــورت‪ ،‬بــا حمایــت‬ ‫پــدر حتمــاً در اینــده روابــط بهتــر بــا همســرش‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫‪ .9‬امــوزش بــه دختــر درمــورد خطراتــی کــه ازطــرف‬ ‫دیگــران می توانــد متوجــه او شــود‪ .‬حضــور پــدر و‬ ‫گفت وگــوی بیــن دختــر و پــدر می توانــد ریســک‬ ‫و خطــر ارتباطــات نادرســت دختــر را کاهــش دهــد‪.‬‬ ‫هرچــه رابطــه بهتــر و صمیمانه تــر باشــد‪ ،‬دختــر بــا‬ ‫پــدرش به راحتــی دراین مــوارد و پیشــنهاد های مــردان‬ ‫گفت وگــو کنــد‪ ،‬کمتــر درمعــرض خطــرات در جامعــه‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت‪ .‬همان طورکــه گفتــه شــد‪ ،‬پــدر‬ ‫الگــوی رفتــاری دختــر اســت و هرچــه پــدر دانا تــر و‬ ‫عاقالنه تــر بــا دختــرش و دیگــران رفتــار کنــد‪ ،‬خطــر‬ ‫کمتــری دختــر را در اینــده تهدیــد می کنــد‪ .‬در پایــان‬ ‫بایســتی گفــت؛ هــر دو والــد در تعلیــم و پــرورش و تربیت‬ ‫فرزندانشــان مســتقیم و غیر مســتقیم تمــام مســئولیت را‬ ‫به عهــده دارنــد‪ .‬هیــچ پــدری نمی توانــد مســئولیت‬ ‫تربیــت فرزنــدان را بــه گــردن همســرش بینــدازد یــا‬ ‫برعکــس‪.‬‬ ‫*روانشناس‬ ‫چادویک بوزمن؛ پلنگ سیاه سینما‬ ‫چادویــک بوزمــن؛ ســتاره فیلــم ابرقهرمانــی بســیارموفق‬ ‫«بلــک پنتــر» (پلنــگ ســیاه) از شــرکت های دیزنــی‬ ‫و مــارول اســتودیوز؛ پــس از چهارســال مبــارزه بــا‬ ‫ســرطان روده بــزرگ‪ ،‬از دنیــا رفــت؛ او ‪ 43‬ســاله بــود‪.‬‬ ‫به گــزارش هنرانالیــن؛ بوزمــن کــه دراین ســال ها‬ ‫بیمــاری خــود را از عمــوم مخفــی نگــه داشــته بــود‪،‬‬ ‫روز جمعــه در منــزل خــود در لس انجلــس؛ درحالی کــه‬ ‫همســر و اعضــای خانــواده در کنــارش بودند‪ ،‬درگذشــت‪.‬‬ ‫بوزمــن در دوران کاری خــود‪ ،‬نقــش «جکــی رابینســن»؛‬ ‫نمــاد دنیــای بیســبال و «جیمــز بــراون»؛ سوپراســتار‬ ‫موســیقی را ایفــا کــرد؛ امــا بــا بــازی در فیلــم «بلــک‬ ‫پنتــر» (‪ )2018‬و ایفــای نقــش «تچاال‪/‬بلــک پنتــر»؛‬ ‫ـی پیشــرفته «واکانــدا» کــه بعــد‬ ‫شــاهزاده ملــت افریقایـ ِ‬ ‫از قتــل پــدرش‪ ،‬بایــد روی تخــت ســلطنتی بنشــیند‪ ،‬به‬ ‫جایــگاه یــک ســتاره رســید‪ .‬پــروژه ‪200‬میلیــون دالری‬ ‫«بلــک پنتــر» به کارگردانــی رایــان کوگلــر؛ اتفاقــی‬ ‫تعیین کننــده در تاریــخ هالیــوود بــوده‪ .‬بــرای اولین بــار‪،‬‬ ‫یــک فیلــم اســتودیویی پرهزینــه کــه عمــ ً‬ ‫ا تمــام‬ ‫بازیگــران ان سیاه پوســت هســتند‪ ،‬روانــه ســینماها‬ ‫شــد‪ .‬فیلــم در دنیــا بیــش از ‪1.3‬میلیــارددالر فروخــت‬ ‫و نامــزد هفــت جایــزه اســکار؛ ازجملــه جایــزه بهتریــن‬ ‫فیلــم شــد و جوایــز اســکار بهتریــن طراحــی لبــاس‪،‬‬ ‫موســیقی و طراحــی صحنــه را دریافــت کــرد‪« .‬بلــک‬ ‫پنتــر» اولیــن فیلــم ابرقهرمانــی تاریــخ سینماســت‬ ‫کــه نامــزد اســکار بهتریــن فیلــم شــده اســت‪ .‬انتشــار‬ ‫خبــر درگذشــت چادویــک بوزمــن‪ ،‬بــا واکنش هایــی‬ ‫گســترده در هالیــوود همــراه بــود؛ کویــن فایگــی؛‬ ‫رئیــس شــرکت مــارول و بــاب ایگــر؛ رئیــس شــرکت‬ ‫دیزنــی نیــز در پیام هایــی درگذشــت او را تســلیت‬ ‫گفتنــد‪ .‬چادویــک ارون بوزمــن در ‪ 29‬نوامبــر ‪1976‬‬ ‫در اندرســن‪ ،‬کارولینــای جنوبــی به دنیــا امــد‪ .‬او بعدهــا‬ ‫بــه دانشــگاه هــاروارد رفــت و در ســال ‪ 2000‬بــا مــدرک‬ ‫لیســانس کارگردانــی‪ ،‬دانش اموختــه شــد‪ .‬او ســپس در‬ ‫لنــدن در رشــته تئاتــر درس خوانــد و بعــد بــه امریــکا‬ ‫برگشــت‪ .‬بوزمــن در ‪ 2008‬بــه لس انجلــس نقل مــکان‬ ‫مجموعــه «ســحرگاه» بــود‪ .‬او بعــد در ســریال هایی‬ ‫همچــون «قانــون و نظــم»‪« ،‬س ـی اس ای‪ :‬نیویــورک» و‬ ‫«ای ار» بــازی کــرد و در ســال ‪ 2008‬در اولیــن فیلــم‬ ‫ســینمایی خــود به نــام ‪The Express: The Ernie‬‬ ‫‪ Davis Story‬مقابــل دوربیــن رفــت‪ .‬اولیــن نقــش‬ ‫اصلــی دوران بازیگــری بوزمــن در فیلــم «‪)2013( »42‬‬ ‫بــود کــه در ان‪ ،‬در نقــش جکــی رابینســن؛ چهــره‬ ‫پیشــتاز ورزش بیســبال و اولیــن بازیکــن سیاه پوســت‬ ‫لیــگ برتــر بیســبال امریــکا‪ ،‬ظاهــر شــد‪ .‬نقــش بوزمــن‬ ‫دراین فیلــم درادامــه‪ ،‬مجموعــه ای از نقش هــای‬ ‫بزرگ تــر را بــرای او به همــراه داشــت‪ .‬بوزمــن در‬ ‫فیلــم «روز عضوگیــری» (‪ )2014‬در کنــار کویــن‬ ‫کاســتنر نقش افرینــی کــرد و همان ســال در فیلــم‬ ‫‪ Get On Up‬جیمــز بــراون؛ خواننــده ســبک ســول را‬ ‫به تصویــر کشــید‪ .‬او در ســال ‪ 2016‬در فیلــم «خدایــان‬ ‫مصــر» ایفــای نقــش کــرد‪ .‬بوزمــن یک ســال پیــش‬ ‫از «بلــک پنتــر»‪ ،‬نقــش «تچاال‪/‬بلــک پنتــر» را در‬ ‫فیلــم «کاپیتــان امریــکا‪ :‬جنــگ داخلــی» ایفــا کــرد‪.‬‬ ‫ایــن شــخصیت در دو فیلــم «انتقام جویــان‪ :‬جنــگ‬ ‫بی نهایــت» (‪ )2018‬و «انتقام جویــان‪ :‬اخــر بــازی»‬ ‫(‪ )2019‬نیــز ظاهــر شــد کــه هــردو پرفروش تریــن‬ ‫فیلم هــای ســال شــدند و «انتقام جویــان‪ :‬اخــر بــازی»‬ ‫درنهایــت‪ ،‬پرفروش تریــن فیلــم تاریــخ ســینما شــد‪ .‬او‬ ‫همچنیــن در تریلــر اکشــن «‪ 21‬پــل» به کارگردانــی‬ ‫برایــان کــرک و درام جنگــی «‪ 5‬هم خــون» ســاخته‬ ‫اســپایک لــی بــازی کــرد‪ .‬فیلــم اخــر‪ ،‬ژوئــن امســال‬ ‫ازطریــق «نتفلیکــس» دردســترس قــرار گرفــت‪« .‬بلــک‬ ‫پنتــر ‪ »2‬قــرار بــود در مــی ســال ‪ 2022‬روی پــرده برود؛‬ ‫ایــن پــروژه درحال حاضــر‪ ،‬در مراحــل اول تولیــد اســت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫برخورد سنتی با زن ایرانی در قرن بیستم‬ ‫*دکتر منوچهر قاسمی‬ ‫واژه هــای ســنت و ســنتی‪ ،‬کاربــرد‬ ‫متعــددی دارنــد کــه مهــم درک مفهــوم دقیــق ان هاســت‪ .‬ســنت باورهــا‬ ‫و اعتقاداتی ســت کــه از نســلی بــه نســل دیگــر منتقــل می شــود و‬ ‫هیــچ تغییــری هــم در ان هــا به وجــود نمی ایــد و به طورمســتمر تکــرار‬ ‫می گــردد‪ .‬کلمــه ســنتی‪ ،‬وجــود بخشــی از باورهــا یــا طریــق زندگــی‬ ‫گــروه خاصــی از یــک جامعــه اســت کــه در درازمــدت دوام دارد و باالخــره‬ ‫ســنت گرایی هــم اعتقــاد بــه اداب و روش هایی ســت کــه بــرای یــک‬ ‫جامعــه بیــش از دیدگاه هــای نویــن و جدیــد قابل توجــه اســت و البتــه‬ ‫دراین میــان ســنت گرایان افــرادی هســتند کــه به شــدت از دیدگاه هــا‬ ‫و عقایــد گذشــته پیــروی کــرده و ان را بــر تحــوالت علمــی و فکــری و‬ ‫نواوری هــا ترجیــح داده و پیــرو رفتارهــا و اندیشــه های قدیمــی بوده انــد‬ ‫و در اجــرای ایــن دیدگاه هــا تاکیــد دارنــد و دراین میــان فشــارهای‬ ‫پیوســته بــه گروه هــای نــواور کــه تابــع تحــوالت و دگرگونی هــای‬ ‫زمــان خــود هســتند بسیارشــدید و گاهــی بــا خشــونت همــراه هســت‪.‬‬ ‫روابــط خانوادگــی و قضــاوت روی افــراد و برداشــت های متفــاوت از‬ ‫جنســیت‪ ،‬اختالفــات گذشــته را گســترش داده اســت‪ .‬نکتــه مهــم ایــن‬ ‫تعارضــات برخوردی ســت کــه بــا نیمــی از افــراد جامعــه انســانی؛ یعنــی‬ ‫زنــان صــورت گرفتــه و همچنــان ادامــه دارد؛ اصطالحاتــی ماننــد «مــرد‬ ‫نــان اور خانــه اســت»‪« ،‬هرچــه مــرد می گویــد زن بایــد قبــول و عمــل‬ ‫کنــد»‪« ،‬صــدای زن نبایــد بلنــد باشــد»‪ .‬تفاوت گــذاری بیــن فرزنــدان‬ ‫دختــر و پســر و در مــواردی تحقیــر و بی توجهــی بــه موقعیت هــای‬ ‫علمــی‪ ،‬ورزشــی و اجتماعــی فرزنــدان دختــر در خانواده هــای مــا هنــوز‬ ‫هــم ادامــه دارد و رایــج اســت و امــری معمولــی و روزانــه شــده اســت‬ ‫و این درحالی ســت که بــا حضــور زنــان درزمینه هــای علــوم و فنــون‪،‬‬ ‫نواوری هــای اجتماعــی به طــور موفقیت امیــز حاصــل شــده اســت؛ امــا‬ ‫توهیــن و مطرح نکــردن نقــش انــان در بعضــی جوامــع بــار سنگینی ســت‬ ‫کــه بــر پیکــر نیمــه بزرگــی از نیــروی انســانی؛ یعنــی زنــان‪ .‬ان طورکــه‬ ‫مالحظــه می کنیــم بانــوان در مقــام ریاســت جمهــوری‪ ،‬صدراعظمــی‪،‬‬ ‫وزارت‪ ،‬مشــاغل پزشــکی‪ ،‬اســتادان دانشــگاه‪ ،‬نمایندگــی مجلــس‪،‬‬ ‫نویســندگی و بســیاری حرفه هــای دیگــر بــرای جامعــه خــود غــرور و‬ ‫افتخــار افریده انــد‪ .‬گفتنی ســت کــه در کشــور مــا هــم طــی دوره هایــی‬ ‫تعــداد دانشــجویان دختــر بیشــتر از پســر بــوده و در بخــش ورزشــی تیــم‬ ‫بانــوان موفقیت هــای بین المللــی داشــته اند‪ .‬بانــوان نویســنده و شــاعر‬ ‫و مدیــران امــور مختلــف بســیارموفق و ســازنده ای فعــال هســتند‪ .‬حــال‬ ‫ســوال مهــم این اســت که بــرای کســب اهمیــت و ارزشــمندی بانــوان‬ ‫در ایــران چــه بایــد کــرد؟ شایســته اســت جامعــه علمــی‪ ،‬روشــنفکران‪،‬‬ ‫نیروهــای فعــال اجتماعــی و نــواوران علــوم و فنــون و ســازمان های‬ ‫مربوطــه خــود حرکتــی دهنــد و بــا هماهنگــی و همبســتگی بــا یکدیگــر‬ ‫و بــا انــواع رســانه های اجتماعــی و ارتباطــی به طریقــی مفیــد و گســترده‬ ‫و بــا ابــزار و معیارهــای صحیــح و قابل قبــول از زن ایرانــی در جنبه هــای‬ ‫گوناگــون حمایــت کــرده و توانایی هــای مختلــف او را قــدرت بخشــیده و‬ ‫تــاش بــدون وقفــه را ادامــه دهنــد تــا ســنت گرایی در بن بســت قــرار‬ ‫گیــرد و ایــران و ایرانــی بــا غــرور و ســربلندی بــه نیمــه بدنــی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫زیســتی پرتــوان خــود را هرچه بیشــتر نیــرو دهــد تــا دیگــر نقــاط جهــان‪،‬‬ ‫بانــوان ایرانــی را یکــی از عوامــل پیشــرفت و توســعه اجتماعــی‪ ،‬علمــی و‬ ‫حرفــه ای در ایــران دریابنــد و ان هــا را بیشــتر بشناســند‪ .‬درضمــن‪ ،‬بــا‬ ‫ایــن عمــل‪ ،‬هــر ایرانــی در هــر نقط ـه ای از جهــان کــه زندگــی می کنــد‪،‬‬ ‫احســاس غــرور و ســربلندی می کنــد؛ بــا امیــد بــه چنیــن روزی‪.‬‬ ‫*استاد دانشگاه و فارغ التحصیل رشته علوم تربیتی از دانشگاه لندن‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫ژاپنی ها؛ عالقه مندترین جامعه به گوشی های ایفون‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫اینکــه بگوییــم بــازار گوشــی های هوشــمند در انحصــار دو سیســتم عامل‬ ‫«اندرویــد» و «ای اُ اس» اســت‪ ،‬بیــراه نیســت؛ امــا معنایــش این نیســت که‬ ‫رقابتــی تنگاتنــگ و میلی متــری بیــن ان هــا برقــرار اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬کفــه بــازار‬ ‫به ســمت عالقه منــدان بــه «اندرویــد» بــوده و صاحبــان «اپــل» گرچــه در‬ ‫یکســری کشــورها بیشــتر هســتند؛ امــا به لحــاظِ تعــداد‪ ،‬در اقلیــت نســبت بــه‬ ‫رقیــب سرســخت خــود قــرار می گیرنــد؛ حتــی می تــوان گفــت کــه مدیــران‬ ‫«اپــل» از اینکــه بازارهــای نوظهــور را دراین رقابــت از دســت داده انــد‪ ،‬شــاکی‬ ‫هســتند و مثـ ً‬ ‫ا اینکــه در کشــوری پرجمعیــت همچــون «هنــد» عمــده افــراد‪،‬‬ ‫مشــتری گوشــی های هوشــمند اندرویــدی هســتند‪ ،‬به مذاقشــان خــوش‬ ‫نمی ایــد‪ .‬تصــور کنیــد اگــر کشــورهایی نظیــر «برزیــل» و «چیــن» نیــز بــه‬ ‫جمــع طرفــداران سیســتم عامل «ای اُ اس» می پیوســتند‪ ،‬چــه تغییــر بزرگــی در‬ ‫گســترش بــازار ایــن برنــد رخ مـی داد؟ بهبــود روابــط تجــاری میــان «امریــکا»‬ ‫و «هنــد» در ســال های اخیــر‪ ،‬باعــث شــده تــا گرداننــدگان «اپــل» بــه‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن کشــور اســیایی فکــر کننــد و اینــک خبــر رســیده‬ ‫کــه قصــد دارنــد ســرانجام محــل تولیــد گوشــی ایفــون پرچ ـم دار خــود را از‬ ‫«چیــن» بــه انجــا منتقــل کننــد؛ اتفاقــی کــه بــرای اولین بــار امکان پذیــر‬ ‫شــده اســت و م ـی رود کــه نتایــج تــازه ای را؛ هــم بــرای ایــن محصــول و هــم‬ ‫گســترش مناســبات اقتصــادی دو کشــور رقــم بزنــد‪ .‬ســاخت «ایفــون ‪»11‬‬ ‫در هنــد را بایــد قــدم اغازیــن کاهــش وابســتگی های «ایــاالت متحــده» بــه‬ ‫«چیــن» قلمــداد کــرد؛ زیــرا پیش ازایــن‪ ،‬مدل هــای جدیــد ایفــون امــکان‬ ‫و اجــازه تولیــد در خــاک «هنــد» را نداشــتند‪ .‬البتــه بایــد دیــد کــه ایــن‬ ‫اتفــاق منجــر بــه کاهــش قیمــت ایــن گوشــی در «هنــد» نیــز خواهــد شــد‬ ‫ـی لوکــس‪ ،‬تنهــا قشــر مرفــه ایــن‬ ‫یــا همچنــان به عنـ ِ‬ ‫ـوان یــک کاالی ارتباطـ ِ‬ ‫کشــور موفــق بــه ابتیــاع مدل هــای جدیدتــر ان هســتند‪ .‬درحال حاضــر‪ ،‬تنهــا‬ ‫ســه درصد از صاحبــان گوشــی های هوشــمند در «هنــد»‪ ،‬ایفــون دارنــد کــه‬ ‫به لحــاظِ امــاری؛ از کاربــران ایــن برنــد در بســیاری از کشــورهای افریقایــی‪،‬‬ ‫امریــکای التیــن و جنوب شــرق اســیا نیــز کمتــر اســت‪ .‬دراین میــان‪ ،‬کمپانــی‬ ‫«اپــل» به تازگــی قیمــت گوشــی ایفــون ‪ SE‬تولیــد محلــی را بــه ‪484‬دالر‬ ‫کاهــش داد؛ به این امیــد کــه محــرک خوبــی بــرای افزایــش فــروش بیــن‬ ‫ عنــوان یــک پیشــنهاد ترغیب کننــده بــه افزایــش‬ ‫هندی هــا شــود‪ .‬البتــه به‬ ‫ِ‬ ‫خریــد؛ تولیــد گوشــی های هوشــمند در «هنــد» مانــع از پرداخــت عــوارض‬ ‫‪۲۰‬درصــدی واردات می شــود کــه در کاهــش قیمــت محصــول‪ ،‬موثــر اســت‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ برندهــای «شــیائومی»‪« ،‬ویــوو»‪« ،‬سامســونگ»‪« ،‬اوپــو»‪« ،‬وان‬ ‫پــاس» و بســیاری از شــرکت های دیگــر نیــز در ســال های اخیــر شــروع‬ ‫بــه تولیــد محصــوالت خــود در ایــن کشــور کرده انــد کــه درحقیقــت‪ ،‬بخــش‬ ‫بزرگــی از فــروش ان هــا را پوشــش می دهــد‪ .‬ســهم بــازار محصــوالت «اپــل»‬ ‫در «برزیــل» و «چیــن» نیــز بیــن ‪10‬درصــد تــا ‪20‬درصــد اســت کــه امــاری‬ ‫قابل توجــه نیســت‪ .‬جالب انکــه در خــود «امریــکا» کــه خاســتگاه ایــن برنــد‬ ‫ِ‬ ‫اســت‪ ،‬ایــن ســهم بــه حــدود ‪60‬درصــد محــدود شــده اســت‪ .‬گــزارش ‪ 26‬اوت‬ ‫مرکــز ســنجش و انالیــز ترافیــک وب ‪ StatCounter‬عنــوان کــرد کــه «ژاپــن»‬ ‫بــا اندکــی بیــش از ‪60‬درصــد‪ ،‬در رده اول فهرســت کشــورهایی بــا بیشــترین‬ ‫کاربــر ایفــون می ایســتد‪.‬‬ ‫سایر موارد‬ ‫اندروید‬ ‫یاُ اس‬ ‫ا ‬ ‫ژاپن‬ ‫امریکا‬ ‫بریتانیا‬ ‫المان‬ ‫چین‬ ‫برزیل‬ ‫نیجریه‬ ‫‪100‬درصد ‪80‬درصد‬ ‫‪60‬درصد‬ ‫‪40‬درصد‬ ‫‪20‬درصد‬ ‫‪0‬درصد‬ ‫هند‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2057‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب‬ ‫‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960306005003831‬مــورخ ‪ 1399/06/04‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون‬ ‫مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نیشــابور تصرفــات مالکیانــه و بالمعــارض اقــای حمیدرضــا دانایی فــرد فرزند محمدحســین‬ ‫نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 152/45‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ 63‬فرعــی از ‪ 9‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی گــذر دره کالغ بخــش ‪ 12‬حــوزه ثبــت ملــک نیشــابور خریــداری از مالــک رســمی خانــم زهــرا مرتضــوی محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‬ ‫و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه کثیراالنتشــار در شــهرها‬ ‫منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تایــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت‬ ‫محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه‬ ‫دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلت قانونــی واصل‬ ‫نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/10 :‬‬ ‫م الف ‪ 3833‬علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای عبــاس خداپرست مشــهدی وکالتـاً از طــرف خانــم فــروغ شــکفته بــا شــماره وکالــت ‪ 18090‬مــورخ‬ ‫‪ 1390/05/15‬دفتــر ‪ 333‬مشــهد بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده منضــم بــه تقاضــای کتبی جهــت دریافت‬ ‫ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه نمــوده و مدعــی می باشــد ســند مالکیت ششــدانگ اعیــان یکباب‬ ‫اپارتمــان طبقــه اول غربــی بــه شــماره پــاک ثبتــی ‪ 4869‬فرعــی از ‪ 4863‬فرعــی از ‪ 234‬اصلــی بخــش ‪ 9‬مشــهد کــه‬ ‫متعلــق بــه مــوکل نامبــرده می باشــد‪ ،‬بــه علــت ســهل انگاری مفقــود گردیــده اســت و بــا بررســی دفتــر امــاک‪ ،‬معلــوم‬ ‫شــد ششــدانگ اعیــان پــاک مذکــور مع الواســطه برابــر ســند قطعــی ‪ 182042‬مــورخ ‪ 1378/8/10‬دفتــر ‪ 10‬مشــهد ذیــل‬ ‫دفتــر ‪ 637‬صفحــه ‪ 46‬بــه نــام فــروغ شــکفته ثبــت و ســند مالکیــت دفترچه ای بــه شــماره چاپــی ‪ 463436‬صــادر گردیده‬ ‫اســت‪ .‬سیســتم جامــع امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد و ایــن بخشــنامه بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحی مــاده ‪120‬‬ ‫ائین نامــه قانــون ثبــت امــاک صــادر گردیــد‪ .‬لــذا بــه اســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحــی قانــون ثبــت‪ ،‬مراتــب یــک نوبــت اگهی‬ ‫و متذکــر می گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد‬ ‫خــود می باشــد‪ ،‬بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند‬ ‫مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت‬ ‫مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنی‬ ‫و تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 432‬بشیر پاشایی‪ ،‬رئیس ثبت ناحیه ‪ 3‬مشهد‬ ‫اگهی مزایده نوبت اول ‪970803‬‬ ‫بــه موجــب اگهــی مزایــده شــماره پرونــده فوق الذکــر دعــوی خانــم مدینــه رشــیدی بــا وکالــت خانــم فاطمــه اســکندری‬ ‫بــه طرفیــت اقــای جلیــل بهبهانــی فرزنــد عبدالرضــا کــه در روز سه شــنبه ‪ 1399/06/25‬از ســاعت ‪ 9:30‬صبــح‬ ‫الــی ‪ 10:30‬صبــح در محــل دفتــر شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری رامهرمــز موضــوع مزایــده نوبــت اول‬ ‫ســهم االرث اقــای جلیــل بهبهانــی از مــورث خــود اقــای عبدالرضــا امــوری زاده طبــق گواهــی حصــر وراثت شــامل ‪ )1‬ســند‬ ‫ثبتــی شــماره ‪ 958‬مــورخ ‪ 1342/01/23‬دفترخانــه ‪ 27‬اهــواز میــزان ‪ 6/21.25/45‬ســهم مشــاع از مقســم ‪ 25/311‬ســهم‬ ‫کل اراضــی ابــی بنه ســوخته پــاک ســه بخــش ســه رامهرمــز بــه نــام مرحــوم عبدالرضــا امــوری زاده بــه ثبــت رســیده‬ ‫اســت کــه میــزان ‪ 1772/28‬مترمربــع از ایــن اراضــی طبــق رای هیــات موضــوع مــاده ‪ 40‬کســر گردیــد‪ .‬لــذا مابقــی‬ ‫مالکیــت مرحــوم عبدالرضــا امــوری زاده ‪6/295‬ســهم معــادل ‪ 62950‬مترمربــع می باشــد کــه از ایــن میــزان ‪ 5‬قطعــه بــه‬ ‫مســاحت ‪ 1/5‬هکتــار در محــدوده اطــراف روســتای بنه ســوخته در تصــرف ورثــه مرحــوم عبدالرضــا امــوری زاده بــوده و‬ ‫مابقــی بــه صــورت مشــاعی بــا اراضــی ســایر نسـق داران قریــه بنه ســوخته مشــترک می باشــد‪ )2 .‬براســاس گواهــی حصــر‬ ‫وراثــت شــماره ‪ 826/98‬مرحــوم عبدالرضــا امــوری زاده (شــهرت قبلــی بهبهانــی) مورخــه ‪ 1397/10/17‬فوت نمــوده و ورثه‬ ‫حین الفــوت وی چهــار پســر بنام هــای جلیــل‪ ،‬ارش‪ ،‬کــورش و ایمــان چهــار دختــر بنام هــای جمیلــه‪ ،‬فرحنــاز‪ ،‬فاطمــه‬ ‫و خدیجــه شــهرتین همگــی بهبهانــی و زوجــه متوفــی نخواســته مهربانــی می باشــد کــه پــس از کســر یــک هشــتم بهــای‬ ‫عرصــه اراضــی ابــی مذکــور معــادل ‪ 7868/75‬مترمربــع ســهم زوجــه نخواســته مهربانــی‪ ،‬ســهم خوانــده جلیــل بههبانــی‬ ‫یــک ششــم اراضــی ابــی نســقی مرحــوم عبدالرضــا امــوری زاده معــادل ‪ 9180/20‬مترمربــع می باشــد‪ )3 .‬بهــای اراضــی‬ ‫ابــی ســهم جلیــل بهبهانــی بــا توجــه بــه بافــت خــاک‪ ،‬ابــی بــودن اراضــی‪ ،‬نزدیکــی بــه روســتا‪ ،‬نزدیکــی بــه مرکــز شــهر‬ ‫رامهرمــز و ســایر عوامــل موثــر در قیمت گــذاری از قــرار هــر مترمربــع بطــور متوســط ‪ 250/000‬ریــال بهــای ‪9180/20‬‬ ‫مترمربــع جمع ـ ًا بــه ارزش ‪ 2/295/050/000‬ریــال معــادل دویســت و بیســت و نــه میلیــون و پانصــد و پنــج هــزار‬ ‫تومــان تعییــن و بــراورد می گــردد‪ .‬متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ ‪ 1399/06/20‬لغایــت ‪ 1399/06/24‬از ملــک موردنظــر‬ ‫مزایــده واقــع در ادرس هــای اعالمــی بازدیــد و قیمــت پیشــنهادی خــود را کــه حتمـاً بایــد از قیمــت پایــه بیشــتر باشــد‬ ‫مشــخص و در روز برگــزاری مزایــده بــه دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری رامهرمــز تســلیم نماینــد‪ .‬برابــر مــاده ‪129‬‬ ‫قانــون اجــرای احــکام مدنــی در روز مزایــده ‪ 10‬درصــد از قیمــت پیشــنهادی از برنــده مزایــده اخــذ و بــه حســاب ســپرده‬ ‫دادگســتری رامهرمــز واریــز و مابقــی پــس از تصــرف و تملــک موضــوع مزایــده از برنــده مزایــده اخــذ خواهد شــد و حداکثر‬ ‫مهلــت مزبــور جهــت پرداخــت مابقــی قیمــت پیشــنهادی از یــک مــاه تجــاوز نخواهــد کــرد و درصورتیکــه برنــده در موعــد‬ ‫مقــرر بقیــه بهــای قیمــت موضــوع مزایــده را نپــردازد ســپرده او پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و‬ ‫مزایــده تجدیــد می گــردد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/350‬بهوندی‪ ،‬دادورز اجرای احکام مدنی شهرستان رامهرمز‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000179‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک چنــاران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای قدیــر جعفــری فرزنــد ابراهیــم بشماره شناســنامه ‪ 829‬صــادره از چنــاران در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه‬ ‫مســاحت ‪ 125/88‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 3890‬فرعــی از ‪ 130‬اصلــی واقــع در چنــاران خراســان رضــوی بخــش ‪7‬‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک چنــاران از محــل مالکیــت مجتمــع اقتصــادی کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/22 :‬‬ ‫م الف ‪ 107‬مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960329012002414‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک گرمســار تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی خانــم معصومــه کنشــلو فرزنــد علــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3193‬در یکبــاب خانــه‪ /‬یــک قطعــه زمیــن محصــور‬ ‫بــا اتاقــک بــه مســاحت ‪ 202/30‬و اعیــان ‪ 35‬مترمربــع پــاک ‪ 6286‬فرعــی از ‪ 10‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫‪ 6286‬فرعــی از ‪ 10‬اصلــی واقــع در گرمســار خریــداری از مالــک رســمی ورثــه علــی باقــری محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم وصــول اعتــراض طبــق مقررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/26 :‬‬ ‫م الف ‪ 420‬حسن رامه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960329126000800‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ارادان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای محمدکاظــم موالئــی فرزنــد محمدتقــی بــه شماره شناســنامه ‪ 373‬صــادره از گرمســار در یک قطعــه زمین‬ ‫مزروعــی بــه مســاحت ‪ 14663/20‬مترمربــع پــاک ‪ 590‬فرعــی از ‪ 86‬اصلــی واقــع در علی ابــاد دارای مالکیــت مشــاعی‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریخ انتشــار اولیــن اگهی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/26 :‬‬ ‫م الف ‪ 440‬علی اکبر شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک ارادان‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب بهــاره امینــی مالــک خــودرو برلیانــس مــدل ‪ 1397‬بــه شــماره شــهربانی ‪199 -29‬د‪ 73‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ BM16LB*G077974‬و شــماره شاســی ‪ NAPH330BBJ1040431‬بعلــت فقــدان اســناد فروش (ســند کمپانی‪ ،‬ســند‬ ‫ســبز) تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر کســی ادعایــی در مــورد خــودرو مذکور‬ ‫دارد ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش ایران خــودرو واقــع در پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه‬ ‫نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مهلــت مذبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهد شــد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت م��رغ دش��ت پ��اک ارومی��ه ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 13003‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10220181117‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/04/01‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬خانـ�م اکــرم نباتـ�ی‬ ‫بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 2754210490‬بـ�ا واریـ�ز مبلـ�غ هفتصـ�د میلیــون ریــال سهم الشرــکه بـ�ه‬ ‫صنــدوق شــرکت جـ�زو شرــکاء شــرکت منظـ�ور ش��د‪ -2 .‬اقــای فرهــاد فرهاــدی بـ�ه کـ�د‬ ‫ملـ�ی ‪ 2752388519‬ب��ا واری��ز مبل��غ ی��ک میلیـ�ارد و پنج��اه میلی��ون ری��ال سهم الشـ�رکه‬ ‫ب��ه صنــدوق شــرکت میــزان سهم الشــرکه خـ�ود را از ی��ک میلیــارد و هفتص��د و پنجـ�اه‬ ‫میلی��ون ری��ال ب��ه دو میلی��ارد و هش��تصد میلی��ون ری��ال افزای��ش داد‪ -3 .‬اص��ل سـ�رمایه‬ ‫شرــکت از مبلـ�غ سـ�ه میلیاــرد و پانصـ�د میلیــون ریــال بـ�ه مبلـ�غ پنـ�ج میلیاــرد و دویسـ�ت‬ ‫و پنجــاه میلیــون ریــال افزایـ�ش یافـ�ت‪ .‬و ماــده چهــار اساس�نـامه شرــکت بشــرح ذیـ�ل‬ ‫اصـلاح و تصوی��ب ش��د‪ :‬سرــمایه شـ�رکت‪ :‬مبل��غ پن��ج میلیــارد و دویس��ت و پنجـ�اه‬ ‫میلیـ�ون ریـ�ال نقـ�دی اس��ت‪ .‬اس��امی شــرکاء‪ -1 :‬اقــای فرهــاد فرهاــدی بـ�ه کـ�د‬ ‫ملـ�ی ‪ 2752388519‬ب��ا سهم الشـ�رکه دو میلیـ�ارد و هشـ�تصد میلی��ون ریـ�ال‪ -2 ،‬اقـ�ای‬ ‫فریدــون نجاتی کریم ابــاد بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 2752386885‬ب��ا سهم الشـ�رکه ی��ک میلیـ�ارد‬ ‫و هفتص��د و پنج��اه میلی��ون ریـ�ال‪ -3 ،‬خانـ�م اکــرم نباتـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪2754210490‬‬ ‫ب��ا سهم الشـ�رکه هفتص��د میلی��ون ری��ال‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)964119‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960329126000829‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ارادان تصرفات مالکانــه بالمعــارض متقاضی‬ ‫اقــای علی مــراد خســروی فرزنــد غالمرضــا بــه شماره شناســنامه ‪ 102‬در یــک قطعــه زمیــن محصــور بــا بنــای احداثــی‬ ‫در ان بــه مســاحت ‪ 596/34‬مترمربــع پــاک ‪ 175‬فرعــی از ‪ 86‬اصلــی واقــع در علی ابــاد بیع نامــه عــادی و بصــورت‬ ‫مع الواســطه از طــرف حســینعلی حســینی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صدور ســند مالکیــت متقاضی اعتراضی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/26 :‬‬ ‫م الف ‪ 433‬علی اکبر شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک ارادان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانــم الهــام محمــدی ش‪.‬ش ‪ 509‬صــادره از میانــه بــه شــماره ملــی ‪ 1532755759‬بــه ادرس‪ :‬تهــران‪ ،‬خانی ابادنــو‪،‬‬ ‫شــهرک شــریعتی‪ ،‬خیابــان شــهیدزلفی ماهــان‪ ،‬کوچــه شــصتم‪ ،‬پــاک ‪ ،28‬واحــد ‪ 5‬بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه‬ ‫مصــدق بشــماره ترتیــب ‪ 92623 -92622‬مــورخ ‪ 1398/4/9‬دفترخانــه ‪ 11‬شــهرری بشــرح وارده بشــماره ‪4012402‬‬ ‫مــورخ ‪ 1398/4/12‬و ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک دســتگاه اپارتمــان بــه شــماره ‪ 23708‬فرعــی از ‪ 14‬اصلــی مفــروز‬ ‫و مجــزا شــده از ‪ 21871‬فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه ‪ 5‬واقــع طبقــه ‪ 3‬ســمت غربــی در بخــش ‪ 12‬ناحیــه ‪ 02‬حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک شــهرری اســتان تهــران بــه مســاحت ‪ 84/67‬مترمربــع کــه مقــدار ‪ 2/1‬مترمربــع ان بالکــن اســت و بانضمــام‬ ‫پارکینــگ قطعــه ‪ 3‬تفکیکــی بــه مســاحت ‪ 10/5‬مترمربــع ســمت شــمالی طبقــه همکــف و بانضمــام انبــاری قطعــه ‪ 2‬واقع‬ ‫در طبقــه همکف ســمت شــمالی بــه مســاحت ‪ 2/8‬مترمربــع ذیــل دفتــر الکترونیکــی شــماره ‪139620301024033630‬‬ ‫بنــام الهــام محمــدی ثبــت و بــه شــماره چاپــی ‪ 691793‬ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت ســپس برابــر‬ ‫ســند ‪ 46377‬مــورخ ‪ 1396/10/26‬دفتــر ‪ 15‬شــهرری در رهــن بانــک مســکن می باشــد کــه بعلــت ســرقت طبــق گواهــی‬ ‫‪ 97/6083/020599/292‬مــورخ ‪ 1397/4/6‬کالنتــری ‪ 152‬خانی ابادنــو ســرقت گردیــده کــه مالــک درخواســت ســند‬ ‫مالکیــت المثنــی نمــوده اســت‪ .‬لــذا طبــق مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی می شــود تــا‬ ‫هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای کــرده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد بایــد تــا‬ ‫ده روز پــس از انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه‬ ‫تســلیم نمایــد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه‬ ‫ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 618‬سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری‪ ،‬از طرف سهراب عزیزنژاد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ ۲۲۰‬مترمربــع پــاک ‪ ۶۲۷۹‬فرعــی از ‪ ۳۱۹۱‬اصلــی بخش ‪ ۴‬شــمال‬ ‫شــرق قزویــن ذیــل ثبــت ‪ 1163946‬صفحــه ‪ ۲۷۴‬دفتــر جلــد ‪ ۵۸۴‬بــه شــماره چاپــی ‪ 909523‬بــه نــام خانــم ملیحــه‬ ‫جوادی نیــا صــادر و تســلیم گردیــده اســت و برابــر ســند شــماره ‪ 28177‬و ‪ 28178‬مــورخ ‪ 1395/2/26‬دفترخانــه ‪۱۰۲۳‬‬ ‫تهــران در رهــن شــرکت خدمــات فنــی رنــا و شــرکت ســایپا دیــزل قــرار گرفتــه اســت‪ .‬ســپس مالــک بــا ارائــه دو بــرگ‬ ‫فــرم شــهادت شــهود مدعــی فقــدان ســند بــه علــت ســهل انگاری گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی خــود‬ ‫را نمــوده کــه مراتــب بــه اســتناد مــاده ‪ ۱۲۰‬ائین نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اعــام می گــردد تــا هــر کــس بــه نحــوی‬ ‫از هــر انحــا نســبت بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معامالتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود ســند نــزد خــود‬ ‫باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی تــا مــدت ده روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل ســند‬ ‫مالکیــت ایــن معاملــه تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا درصــورت اعتــراض‬ ‫اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهد‬ ‫کــرد ایــن اگهــی در یــک نوبــت بــه شــرح زیــر منتشــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/10 :‬‬ ‫شعبان عسگری‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه یک قزوین‪ ،‬از طرف سیدمحمود حسینی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 1399/05/08 -139960318011005426‬هیــات حــل‬ ‫اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه هوشــنگ قربان نژادمهویزانــی فرزنــد عظیــم از پــاک ‪ 15‬از‬ ‫‪ 85‬اصلــی واقــع در قریــه مهویــزان بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق عظیــم قربان نــژاد بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 1281/92‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 145‬بــرای‬ ‫ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪2‬‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی‬ ‫مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت‬ ‫اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/10 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/357‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫بــه موجــب پرونــده کالســه ‪ 970648-970144‬اجرایــی محکــوم بــه‪ ،‬فــروش ملــک کــه در ایــن اجــرا امــوال جهــت اجرای‬ ‫کارشناســی و قیمت گــذاری گردیــده اســت‪ .‬یــک دســتگاه اپارتمــان بنــام خانــم اکــرم اســمعیلی بــه شــماره ثبتــی ‪111‬‬ ‫فرعــی از ‪ 1324‬اصلــی بــه مســاحت ‪ 130/65‬مترمربــع واقــع در ســمت جنــوب شــرقی طبقــه چهــارم دارای پارکینــگ و‬ ‫انبــاری واقــع در خیابــان شــریعتی‪ ،‬تقاطــع خیابــان فدائیــان اســام‪ ،‬بــا قدمــت ‪ 10‬ســال و در اختیــار پســر مالــک و دارای‬ ‫انشــعابات می باشــد‪ .‬لــذا امــوال در روز شــنبه ‪ 1399/06/29‬راس ســاعت ‪ 9-11‬از طریــق مزایــده حضــوری در محــل‬ ‫اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول بــه معــرض فــروش گــذارده می شــود‪ .‬طالبیــن می تواننــد در مــدت پنــج روز‬ ‫قبــل از روز مزایــده بــا هماهنگــی اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول در وقــت اداری از امــوال مذکــور بازدیــد نمایند‪.‬‬ ‫مزایــده از قیمــت پایــه ‪ 9.145.500.000‬ریــال (ارزش ملــک بــدون درنظــر گرفتــن دیــون احتمالــی) شــروع می شــود‪.‬‬ ‫برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد‪ .‬مزایــده راس ســاعت ‪ 9‬صبــح در شــعبه اجــرای‬ ‫احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول شــروع و ســاعت ‪ 11‬صبــح همــان روز خاتمــه می یابــد‪ .‬برنــده مزایــده بایــد ‪ %10‬بهــا‬ ‫را فی المجلــس بــه عنــوان ســپرده بــه قســمت اجــرای احــکام مدنــی پرداخــت نمایــد و حداکثــر ظــرف یــک مــاه بقیــه‬ ‫بهــای مــورد مزایــده را بــه صنــدوق دادگســتری دزفــول تودیــع و قبــض ان را بــه اجــرا تســلیم نمایــد تــا اقدامــات بعــدی‬ ‫انجــام شــود درغیراینصــورت ســپرده او پــس از کســر هزینه هــای مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد‪ .‬درضمــن‬ ‫شــرکت کننده ها بایســتی مبلــغ ‪ 10‬درصــد قیمــت پایــه چــک تضمیــن شــده (تضمیــن شــرکت در مزایــده) بــه همــراه‬ ‫پیشــنهاد خــود را بــه اجــرای احــکام مدنــی دزفــول ارایــه نماینــد‪ .‬هزینه هــای نقــل و انتقــال و غیــره ک ًال بــه عهــده برنــده‬ ‫مزایــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اردشیر شلوپور‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب شــاهین میــری مالــک خــودرو ســمند ‪ LX‬بــه شــماره شــهربانی ‪735‬ص‪ -21‬ایــران ‪ 19‬و شــماره بدنــه‬ ‫‪ NAAC91CC3BF876278‬و شــماره موتــور ‪ 12490131369‬بعلــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت‬ ‫المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر کســی ادعایــی در مــورد خــودرو مذکــور دارد ظــرف ده روز‬ ‫بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش ایران خــودرو واقــع در پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز‪ ،‬ســند کمپانــی و کارت خــودرو ســواری پرایــد صبــا مــدل ‪ 1379‬بــه رنــگ ســفید شــیری بــه شــماره‬ ‫پــاک ‪967‬س‪ -49‬ایــران ‪ 41‬و بــه شــماره موتــور ‪ 141998‬و شــماره شاســی ‪ S1412278619068‬مفقــود گردیــده‬ ‫و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫اهواز‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫درخصــوص دادخواســت اقــای لقمــان ســعیدیان بطرفیــت شــورای حــل اختــاف شهرســتان جوانــرود بخواســته‬ ‫حصــر وراثــت نامحــدود بــه شــماره کالســه ‪ ۹۹۰۹۹۸۸۹۶۰۳۰۰۱۶۲‬شــعبه ســوم بیــان داشــته شــادروان خالصــه‬ ‫صیــادی در تاریــخ ‪ ۱۳۹۸/۰۶/۱۷‬در اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت نمــوده و ورثـه اش عبارتنــد از‪ -۱ :‬لقمــان ســعیدیان‬ ‫زایچــه‪ 1366 :‬ش ش‪ ۲۸۱۶ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۹۶۸۰۶۰ :‬پســر متوفــی ‪ -۲‬فوزیــه ســعیدیان زایچــه‪ 1350 :‬ش ش‪:‬‬ ‫‪ ۲۹۱‬کــد ملــی‪ ۳۲۳۰۲۴۷۱۰۸ :‬دختــر متوفــی ‪ -۳‬محمــد ســعیدیان زایچــه‪ 1357 :‬ش ش‪ ۴۱۱۸ :‬کــد ملــی‪:‬‬ ‫‪ ۴۹۵۹۶۷۰۳۸۱‬پســر متوفــی ‪ -۴‬عثمــان ســعیدیان زایچــه‪ ۱۳۶۹ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۰۰۵۰۴۲۷ :‬پســر متوفــی ‪-۵‬‬ ‫مرضیــه ســعیدیان زایچــه‪ 1364 :‬ش ش‪ ۱۴۹ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۹۴۱۳۹۱ :‬دختــر متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت‬ ‫در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نــزد وی‬ ‫باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا اعــام نمایــد درغیراینصــورت شــورا گواهــی را‬ ‫صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نصرت حیدری‪ ،‬مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 1399/05/05 -139960318011005146‬هیــات حــل‬ ‫اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه اجــان گل اخالقــی راســته کناری فرزنــد گل از پــاک‬ ‫‪ 22‬از ‪ 60‬اصلــی واقــع در قریــه راســته کنار بخــش ‪ 22‬گیــان از مالکیــت اجــان گل اخالقــی بعنــوان ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بمســاحت ‪ 1667/34‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و‬ ‫پــاک ‪ 222‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ‬ ‫اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/311‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 1399/04/16 -139960318011003979‬هیــات حــل‬ ‫اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه نقــی یحیائــی فرزنــد محمدعلــی از پــاک ‪ 4‬از ‪13‬‬ ‫اصلــی واقــع در قریــه مرجقــل بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق غالمحســین مهربــان بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 310/92‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪1196‬‬ ‫بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‬ ‫چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن‬ ‫انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/312‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 1399/04/21 -139960318011004283‬هیــات حــل‬ ‫اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه رقیــه نظام دوســت فرزنــد عزیزالــه از پــاک ‪ 2‬از‬ ‫‪ 23‬اصلــی واقــع در قریــه صیقالن تولــم بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق عزیزالــه نظام دوســت بعنــوان ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 675/80‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و‬ ‫پــاک ‪ 319‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ‬ ‫اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/313‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 1399/05/05 -139960318011005148‬هیــات‬ ‫حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه علــی فکوری جاده کنــاری فرزنــد پرویــز‬ ‫از پــاک ‪ 181‬از ‪ 33‬اصلــی واقــع در قریــه خاکیــان بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق اســماعیل نصرالــه زاده بعنــوان‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بمســاحت ‪ 124/61‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور‬ ‫احــراز گردیــده و پــاک ‪ 2293‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض‬ ‫داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ‬ ‫نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح‬ ‫قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و‬ ‫صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/314‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگهی فقدان مدارک تحصیلی‬ ‫مــدارک فارغ التحصیلــی اینجانــب ســحر احتشــامی فرزنــد منوچهــر بــه شماره شناســنامه ‪ 39157‬صــادره از تهــران‬ ‫در مقطــع کارشناســی (موقــت کارشناســی) رشــته کشــاورزی و زراعــت صــادره از واحــد دانشــگاهی ایــام بــا‬ ‫شــماره ‪ 0747125‬مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار می باشــد‪ .‬از یابنــده تقاضــا می شــود اصــل مــدارک را بــه‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی واحــد ایــام‪ -‬نشــانی دانشــگاه ازاد اســامی ایــام ارســال نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1399/06/24 :‬‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانــب علــی محمــد مالــک ‪6‬ســهم از ‪6‬ســهم معــادل (دانــگ) یــک قطعــه زمیــن بــدون ســند بــا کاربــری زمیــن‬ ‫زراعــی فرعــی از پــاک ثبتــی بــه شــماره ‪ 155‬اصلــی بخــش ثبتــی ‪ 12‬حــوزه ثبتــی تهــران بــه مســاحت ‪1000‬‬ ‫مترمربــع واقــع در قریــه قلعه نــو بــه نشــانی شــهرری‪ ،‬قلعه نــو‪ ،‬انتهــای خیابــان ذوالفقــاری موضــوع ســند مالکیــت‬ ‫شــماره صــادره بــه تاریــخ متقاضــی تعییــن بســتر و حریــم رودخانــه‪ /‬مســیل‪ /‬نهــر در داخــل و مجــاورت پــاک‬ ‫ثبتــی فوق الذکــر می باشــم و حســب اعــام امــور اب شــهرری براســاس ضوابــط و مقــررات جــاری تعییــن بســتر‬ ‫و حریــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی در امــور اب و تکمیــل پرونــده می باشــد‪ .‬لــذا از کلیــه مالکیــن‬ ‫مشــاعی تقاضــا می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از مــدت انتشــار اگهــی‬ ‫بــه امــور منابــع اب شــهرری بــه نشــانی میــدان شــهرری‪ ،‬ابتــدای جــاده قــم‪ ،‬خیابــان شــهیدبغدادی‪ ،‬نبــش کوچــه‬ ‫ازادان‪ ،‬پــاک ‪ 1‬مراجعــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت عــدم مراجعــه مالکیــن مشــاعی ظــرف مــدت مقــرر فــوق مانــع‬ ‫اقدامــات شــرکت اب منطقـه ای تهــران (امــور اب شــهرری) نبــوده و بســتر و حریــم اعالمــی بــرای کلیــه مالکیــن‬ ‫مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/01 :‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اقــای اکبــر نظــری فرزنــد محمدرشــید درخواســت رســیدگی بــه قولنامــه عــادی خــود و صــدور ســند مالکیــت را‬ ‫از پــاک ‪ ۱۱۷‬فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود واقــع در بخــش ‪ ۱۳‬کرمانشــاه (کــه از مالکیــن اولیــه پــاک ‪۱۱۷‬‬ ‫فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود خریــداری نمــوده) تقدیــم اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان جوانــرود نمــوده‬ ‫اســت و پرونــده ای تحــت کالســه ‪ ۲۹-۹۸‬تشــکیل و بــه هیــات موضــوع قانــون فوق الذکــر ارجــاع و هیــات موضــوع‬ ‫قانــون مذکــور پــس از رســیدگی برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۸/۱۲/۲۴ -۱۳۹۸۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۷۰۲‬حکــم بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ ۹۵/۷۵‬مترمربــع بــه نــام اقــای اکبــر نظــری فرزنــد محمدرشــید‬ ‫صــادر نمــوده اســت و نــام مالکیــن اولیــه پــاک مزبــور وراث حســین بیگ وکیلــی می باشــد‪ .‬لــذا مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبـاً بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫نماینــد تــا بــه دادگاه ارســال گــردد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم‬ ‫دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مــدت مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات ســند مالکیــت مــورد تقاضــا را بــه نــام اقــای‬ ‫اکبــر نظــری فرزنــد محمدرشــید صــادر خواهــد نمــود‪ .‬صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر احتمالــی‬ ‫بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۳۹۹/۰۶/۰۹ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۳۹۹/۰۵/۲۵ :‬‬ ‫نعمت عزیزی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫اقــای مصطفــی ظاهری فــرد فرزنــد محمــود درخواســت رســیدگی بــه قولنامــه عــادی خــود و صــدور ســند‬ ‫مالکیــت را از پــاک ‪ ۱۰۶‬فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود واقــع در بخــش ‪ ۱۳‬کرمانشــاه (کــه از مالکیــن اولی ـه ی‬ ‫پــاک ‪ ۱۰۶‬فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود خریــداری نمــوده) تقدیــم اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫جوانــرود نمــوده اســت و پرونــده ای تحــت کالســه ‪ ۶۸-۹۸‬تشــکیل و بــه هیــات موضــوع قانــون فوق الذکــر ارجــاع‬ ‫و هیــات موضــوع قانــون مذکــور پــس از رســیدگی برابــر رای شــماره ‪۱۳۹۹/۰۳/۲۹ -۱۳۹۹۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۱۲۷‬‬ ‫حکــم بــه صــدور ســند مالکیــت یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ ۱۴۳/۵۰‬مترمربــع بــه نــام اقــای مصطفــی‬ ‫ظاهری فــرد فرزنــد محمــود صــادر نمــوده اســت و نــام مالکیــن اولیــه پــاک مزبــور فتح الــه نــوری‪ ،‬ابتیاعــی از‬ ‫احمــد عیوضــی می باشــد‪ .‬لــذا مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می گــردد تــا چنانچــه شــخص‬ ‫یــا اشــخاصی نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض داشــته باشــند از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن اگهــی بمــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را کتبـاً بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد تــا بــه دادگاه ارســال گــردد معتــرض بایــد ظــرف یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مــدت مقــرر اداره ثبــت برابــر‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت مــورد تقاضــا را بــه نــام اقــای مصطفــی ظاهری فــرد فرزنــد محمــود صــادر خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر احتمالــی بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۳۹۹/۰۶/۰۹ :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۳۹۹/۰۵/۲۵ :‬‬ ‫نعمت عزیزی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان جوانرود‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی مســکن مهـ�ر هنرمندــان ارومیـ�ه بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 9320‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10220142124‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/11/25‬و نام��ه شـ�ماره ‪ 12439‬مـ�ورخ ‪ 1398/12/15‬اداره‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز و ســند کمپانــی خــودرو برلیانــس مــدل ‪ 1397‬بــه شــماره شــهربانی ‪199 -29‬د‪ 73‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ BM16LB*G077974‬و شماره شاسی ‪ NAPH330BBJ1040431‬بنام بهاره امینی مفقود و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫تعــاون کار و رفـ�اه اجتماع��ی شهرســتان ارومی��ه تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬مـ�دت‬ ‫فعالی��ت شــرکت از تاری��خ تشــکیل مجم��ع ب��ه مـ�دت ش��ش مـ�اه تمدی��د گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو اریــو ‪ ARIO-MT‬مــدل ‪ 1396‬بــه رنــگ ســفید روغنــی بــا شــماره پــاک ‪972 -29‬ه‪ 26‬و شــماره‬ ‫موتــور ‪ TNN4G16A/H0054903‬و شــماره شاســی ‪ NAS321100H4910978‬بنــام حســین احمدیــان مفقــود و‬ ‫اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)964974‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت جــاودان پخ��ش خراس��ان ش��رکت سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 781‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14006559845‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو پــژو پــارس مــدل ‪ 1393‬بــا شــماره پــاک ‪566 -19‬ج‪ 39‬و شــماره موتــور ‪ 124K0411986‬و شــماره‬ ‫شاســی ‪ NAAN01CA4EH121265‬بــه نــام علیرضــا میرزائــی مفقــود و اعتبــار ندارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/07/21‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای مسعــود نعمانـ�ی رودی کــد‬ ‫ملــی ‪ 0769854702‬ب��ه س��مت مدیرعام��ل و رئی��س هی��ات مدیـ�ره‪ ،‬اق��ای سـ�عید‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫چــون اقــای فریبــرز جعفــری مالــک کامیــون مــدل ‪ 1390‬بــه شــماره انتظامــی ‪962 -29‬ع‪ 15‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ NAB374505BA001293‬و شــماره موتــور ‪ WD61596C101007049397‬بــه علــت فقــدان ســند تقاضــای صــدور‬ ‫ســند المثنــی نمــوده اســت لــذا چنانچــه هرگونــه ادعایــی در مــورد خــودرو مذکــور وجــود دارد ظــرف مــدت ‪ 15‬روز از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی بــا در دســت داشــتن مــدارک کافــی بــه دفتــر فــروش شــرکت ایران خودرودیــزل واقــع در تهــران‪،‬‬ ‫کیلومتــر ‪ 8‬جــاده ســاوه مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫نعمانـ�ی رودی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0769854710‬ب��ه س��مت نای��ب رئی��س هی��ات مدیـ�ره‪،‬‬ ‫اق��ای احم��د نعمان��ی رودی ‪ 0769472591‬ب��ه سـ�مت عض��و هیـ�ات مدیـ�ره بــرای مـ�دت‬ ‫دو س��ال انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اوراق و اسـ�ناد بهــادار و تعهــداور و رس��می شـ�رکت‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو ســواری تیبــا ‪ 2‬بــه شــماره پــاک ‪785 -29‬د‪ 26‬و شــماره موتــور ‪ M15-8419095‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ NAS821100H1096272‬بــه نــام گــودرز کرمــی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫ب��ا امض��ای ثاب��ت اق��ای مسـ�عود نعمان��ی رودی (مدیرعام��ل و رئی��س هی��ات مدی��ره)‬ ‫همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت معتب��ر خواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مـی دارد ســند مالکیــت خــودرو وانــت ســایپا بــه شــماره انتظامــی ‪513‬ط‪ -68‬ایــران ‪ 19‬رنــگ ســفید‬ ‫روغنــی مــدل ‪ 1393‬بــا شــماره موتــور ‪ 5180180‬و شــماره شاســی ‪ NAC451100E4923624‬مفقــود و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری خواف (‪)963767‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت س�تـاره هالـ�ی ارجــان شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت سـ�تاره هال��ی ارج��ان ش��رکت سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت تولی��دی ارد زری��ن خ��واف ش��رکت سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫‪ 3301‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14004316796‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی‬ ‫ثبـ�ت ‪ 3301‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14004316796‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 263‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380044450‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/11/12‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اعضــاء هیئـ�ت‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/11/12‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬ســمت اعضــای هیئـ�ت مدیــره بـ�ه‬ ‫عـ�ادی س�اـلیانه مـ�ورخ ‪ 1399/03/11‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقــای منوچهـ�ر‬ ‫مدیــره بـ�ه قرــار ذیـ�ل برــای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنـ�د‪ :‬فرزانـ�ه محمدش�فـیعی بـ�ه‬ ‫شــرح ذیـ�ل تعییـ�ن گردیـ�د‪ :‬فرزانـ�ه محمدش�فـیعی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861272596‬بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861272596‬و فرشــید محمدش�فـیعی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪1850049815‬‬ ‫ســمت مدیرعامـ�ل و عضـ�و هیئـ�ت مدیــره و فرشــید محمدش�فـیعی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫و م�ژـگان محمدش�فـیعی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861157142‬و مهرنــوش محمدش�فـیعی بـ�ه‬ ‫‪ 1850049815‬ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره و مـ�ژگان محمدشـ�فیعی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ .1860320392‬محمدکاظـ�م گچ کوبــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪1861660502‬‬ ‫ملـ�ی ‪ 1861157142‬ب��ه س��مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدی��ره و مهرن��وش محمدشـ�فیعی‬ ‫بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و مهرــان بزلـ�ه بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861281498‬ب��ه سـ�مت‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1860320392‬ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره‪ .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق‬ ‫باــزرس علی البـ�دل بــرای مـ�دت ی��ک سـ�ال مال��ی انتخـ�اب شــدند‪ .‬روزنام��ه کثیراالنتشـ�ار‬ ‫به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل چــک‪ ،‬س�فـته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهـ�ا و عقوداسلـامی بـ�ا‬ ‫س��ایه ب��رای درج اگهی ه��ای ش��رکت اع�لام داش��تند‪.‬‬ ‫امضـ�اء رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره بصــورت منفرــدا ً همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫نعمتـ�ی ‪ -0748387927‬اقــای زین الدیـ�ن نعمتـ�ی ‪ -0740186043‬خان��م حمیـ�را‬ ‫فاروقـ�ی ‪ -0749360976‬اقــای زکریـ�ا نعمتـ�ی ‪ 0740361732‬ب��ه سـ�مت اعضـ�ای‬ ‫هی��ات مدی��ره ب��رای م��دت دو س��ال انتخ��اب ش��دند‪ -2 .‬اقـ�ای فیض محم��د نورمحمـ�دی‬ ‫‪ 0748737650‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و اقــای صاــدق طیبیـ�ن ‪ 0740054953‬بـ�ه‬ ‫س��مت بـ�ازرس علی الب��دل ب��رای م��دت ی��ک س��ال مال��ی تعیی��ن ش��دند‪ -3 .‬روزنامـ�ه‬ ‫ســایه جه��ت درج اگهی هــای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫غیرتجاری بهبهان (‪)963380‬‬ ‫غیرتجاری بهبهان (‪)963407‬‬ ‫موسسات غیرتجاری خواف (‪)963770‬‬ ‫اگهی پذیره نویسی (سلب حق تقدم سهام) شرکت مجری بنای فالت توس (سهام خاص)‬ ‫تاســیس موسسـ�ه غیرتجاــری فرهنگـ�ی قرــان و عتــرت رایحـ�ه ســبز طوبـ�ی در تاریـ�خ ‪ 1399/04/29‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 6926‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009301055‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل‬ ‫به شماره ثبت ‪ 42945‬و شناسه ملی ‪10380588950‬‬ ‫دفات��ر تکمی��ل گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضـ�وع‪ :‬ب��ه اس��تنادنامه شـ�ماره ‪ 99.3/18/2642‬مـ�ورخ ‪ 1399/04/17‬اداره کل فرهنـ�گ‬ ‫و ارش��اد اسـلامی خراس��ان رض��وی اهـ�داف فرهنگ��ی و مقاص��د غیرتجــاری‪ ،‬غیرسیاس��ی و غیرصنف��ی تاس��یس ش��ده اس��ت بصـ�ورت غیرانتفاع��ی اداره می ش��ود‪ .‬م��دت‪ :‬از تاریـ�خ ثبـ�ت‬ ‫باتوجــه بــه گــزارش توجیهــی هیئــت مدیــره مــورخ ‪ 1399/04/02‬و تائیـ�د ب��ازرس قانون��ی ش��رکت در تاریــخ ‪ 1399/04/02‬و نظ��ر ب��ه جلس��ه مجم�عـ عمومیــ فوق العــاده مــورخ‬ ‫ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬استــان خراســان رضـ�وی‪ ،‬شهرستــان مش��هد‪ ،‬بخـ�ش مرک��زی‪ ،‬شــهر مشهــد‪ ،‬محلـ�ه هن��رور‪ ،‬کوچـ�ه عبدالمطلـ�ب ‪[ 13‬اللـ�ه ‪ ،]2/2‬بلــوار عبدالمطلــب‪،‬‬ ‫‪ ،1399/04/02‬افزای��ش سرــمایه ش��رکت از مبلــغ ‪ 1/000/000‬ریــال بــه ‪ 40/000/000‬ریـ�ال و افزایــش تعــداد ســهام از ‪ 100‬ســهم ‪ 10/000‬ریالــی بانــام بــه ‪ 4000‬ســهم‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0939578689‬دارنـ�ده ‪ 900.000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬خانـ�م فاطمـ�ه مبارزی خراساــنی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0940744198‬دارنـ�ده ‪ 50.000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬خانـ�م‬ ‫ریالــی خواهد شــد‪.‬‬ ‫پـلاک ‪ ،0‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪ 9194849837‬س�رـمایه شخــصیت حقوق��ی‪ 1.000.000 :‬ریـ�ال می باش��د‪ .‬اسـ�امی و میـ�زان سهم الشـ�رکه شـ�رکا‪ :‬اقـ�ای حمی��د صمـ�دی‬ ‫هــدی افســای بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0945363109‬دارنـ�ده ‪ 50.000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪ .‬اولی��ن مدیـ�ران‪ :‬اقــای حمیـ�د صمــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0939578689‬و بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل‬ ‫و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 4‬ساــل‪ ،‬خانـ�م فاطمـ�ه مبارزی خراساــنی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0940744198‬و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 4‬ساــل‪ ،‬خانـ�م‬ ‫هــدی افســای بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0945363109‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 4‬س��ال‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعه��داور ش��رکت از‬ ‫قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهـ�ا‪ ،‬عقـ�ود اســامی و همچنی��ن کلی��ه نامه هــای عــادی و اداری ب��ا امضـ�اء نفـ�رد مدیرعام��ل همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختیـ�ارات‬ ‫مدیرعامـ�ل‪ :‬طب��ق اساس��نامه‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)963899‬‬ ‫‪10/000‬ریالــی بانــام از طریــق پرداخــت نقــدی‪ ،‬مــورد تصویـ�ب قــرار گرفتـ�ه اسـ�ت‪ .‬درنتیجــه ســرمایه نهایــی مبلــغ ‪ 40/000/000‬ریــال منقســم بــه ‪ 4000‬ســهم ‪10/000‬‬ ‫ل��ذا بدینوســیله بــه کلی��ه س��هامداران محتـ�رم ش�رـکت مهل��ت داده می شــود ظــرف مــدت شــصت روز از تاریــخ انتشــار اگهــی نســبت بــه واری��ز مبالغــ افزای��ش خـ�ود بــه حســاب‬ ‫ســپرده شــماره ‪ 317.4.3877086.1‬اقدــام نم��وده و رس��ید ان را ب��ه نش��انی مشــهد‪ -‬محلـ�ه الهیـ�ه‪ ،‬خیابـ�ان امیریـ�ه ‪( 33‬شهیداراســته ‪ ،)1/2‬خیابــان شهیداراســته ‪( 2‬امیریــه ‪ ،)35‬پــاک‬ ‫‪ ،0‬مجتمـ�ع مهیـ�ار ‪ ،7‬طبقـ�ه ‪ ،3‬واحـ�د ‪ ،12‬کدپســتی ‪ 9187458991‬تحویـ�ل داده و نس��بت بـ�ه حــال نم��ودن مطالبـ�ات خـ�ود و پذیره نویســی سهــام جدی��د اق��دام نمایی��د‪ .‬لـ�ذا عــدم‬ ‫مراجعـ�ه و واری��ز در مهلـ�ت مق��رر ب�هـ منزل��ه انص�رـاف از پذیره نویسیــ بوــده و طبـ�ق مـ�واد ‪ 166‬تـ�ا ‪ 170‬الیحهــ اصالح��ی قس��متی از قانـ�ون تج��ارت ب�هـ س��هامداران ک�هـ در پذیره نویســی‬ ‫شرــکت نکرده ان��د ی��ا عندالل�زـوم اشخــاص ثال�ثـ واگــذار خواه��د ش��د‪.‬‬ ‫همچنی��ن نظ��ر ب��ه اینک��ه اوراق س��هام ش��رکت تهیــه و تنظیــم و ام��اده تحویــل بهــ س��هامداران می باشــد‪ ،‬لــذا از س��هامدار محت�رـم خواهشــمند اس��ت نس��بت ب��ه تسویه حســاب‬ ‫بدهی هاــ و اخـ�ذ مفاصاحس��اب از شـ�رکت اق��دام نمـ�وده تـ�ا تحویــل برگــه ســهام بالمانــع باشــد‪.‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت‬ صفحه 4 ‫اگهی‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2057‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهی مرحله ششم سال ‪( 1399‬منطقه یک کرمان)‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫در اجرــای موــاد مذکــور بدینوسیــله امالکـ�ی کـ�ه برابـ�ر اراء هیات هــای حـ�ل اختــاف موضــوع قانــون تعییـ�ن تکلیـ�ف وضعیـ�ت ثبتـ�ی اراضـ�ی و س��اختمان های فاقـ�د ســند رســمی مستــقر در واحـ�د ثبتـ�ی ناحیـ�ه یـ�ک کرمــان تقاضــای ثبـ�ت انهـ�ا پذیرفتـ�ه و ادامـ�ه‬ ‫عملی��ات ثبت��ی انه��ا مطاب��ق قان��ون مذک��ور تجوی��ز گردی��ده اس��ت‪ ،‬ب��ه ترتی��ب شــماره پ�لاک فرع��ی از اصل��ی و بخ��ش مح��ل وق��وع مل��ک و مشــخصات مال��ک ی��ا مالکی��ن (متقاضی��ان ثب��ت) واق��ع در بخش ه��ای (‪ )8 -4 -1‬ثبتـ�ی شهرستــان کرمــان بـ�ه شــرح ذیـ�ل‬ ‫اگه��ی می شـ�ود ت��ا درصورت��ی ک��ه شـ�خص ی��ا اشخــاصی نسـ�بت ب��ه صــدور سـ�ند مالکی��ت متقاضیـ�ان اعتراض��ی داشـ�ته باشـ�ند بتوانن��د از تاری��خ انتشـ�ار اولی��ن اگه��ی ب��ه مـ�دت دو مـ�اه اعتــراض خـ�ود را ب��ه ای��ن اداره تســلیم و پ��س از اخ��ذ رســید‪ ،‬ظـ�رف مـ�دت‬ ‫ی��ک مـ�اه از تاری��خ تســلیم اعترــاض‪ ،‬دادخواس��ت خـ�ود را ب��ه مراج��ع قضای��ی تقدی��م نماین��د‪ .‬بدیه��ی اس��ت درصــورت انقضـ�ای مـ�دت مذکـ�ور و عـ�دم وصـ�ول اعتــراض طب��ق مقرــرات سـ�ند مالکی��ت صــادر خواه��د ش��د‪ .‬شاــیان ذک��ر اس��ت صــدور و تســلیم سـ�ند‬ ‫مالکی��ت ب��ر اسـ�اس قانـ�ون مذکـ�ور مان��ع مراجع��ه متضـ�رر ب��ه دادگاه نخواه��د بـ�ود‪.‬‬ ‫امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ‪ 1‬کرمان‬ ‫‪ 17‬فرعــی از ‪ 4242‬اصلــی‪ -‬اقــای علــی اســدی خانوکی فرزنــد حســین بــه شناســنامه شــماره ‪ 55‬صــادره از زرنــد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 250/81‬مترمربــع بــه‬ ‫ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬خیابــان فیروزابــاد کوچــه ‪ 2‬ســمت راســت بن بســت اول خریــداری از محــل مالکیــت اســداله ایرانمنــش‪ -‬ردی ـف ‪0097‬‬ ‫‪ 20‬فرعــی از ‪ 4242‬اصلــی‪ -‬اقــای محمــد اســدی خانوکی فرزنــد حســین بــه شناســنامه شــماره ‪ 11‬صــادره از زرنــد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 243/89‬مترمربــع بــه‬ ‫ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬خیابــان فیروزابــاد کوچــه ‪ 2‬خریــداری از محــل مالکیــت اســداله ایرانمنــش‪ -‬ردیـف ‪0103‬‬ ‫‪ 54‬فرعــی از ‪ 4253‬اصلــی‪ -‬خانــم حکیمــه پیش ـه ور فرزنــد محمدرضــا بــه شناســنامه شــماره ‪ 214‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 198/6‬مترمربــع بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬خیابــان شــهدای خانــوک کوچــه ‪ 23‬شــرقی ‪ 3‬خریــداری از محــل مالکیــت کیخســرو کیانیــان‪ -‬ردی ـف ‪0815‬‬ ‫‪ 473‬فرعــی از ‪ 4657‬اصلــی‪ -‬اقــای مجتبــی زاهــدی فرزنــد امیدعلــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 3735‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 367/2‬مترمربــع بــه‬ ‫ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬خیابــان کارگــر کوچــه ‪ 13‬شــرقی ‪ 4‬خریــداری از محــل مالکیــت غالمعلــی و حســینعلی رئوفــی‪ -‬ردیـف ‪0952‬‬ ‫‪ 16621‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 142‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای علــی اکبرزاده گوکــی فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 295‬صــادره از گلبــاف در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 192/8‬مترمربــع بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬کمربنــدی شــرقی کوچــه بهــار کوچــه ‪ 4‬جنــب کارتــن ســازی ســمت راســت خریــداری از محــل مالکیــت حســین‬ ‫ایرانمنــش‪ -‬ردیـف ‪0548‬‬ ‫‪ 16660‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 227‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای حســین طالبی زاده ســردری فرزنــد قاســم بــه شناســنامه شــماره ‪ 11‬صــادره از کرمــان و خانــم‬ ‫نرگــس گهرگــزی فرزنــد اکبــر بــه شناســنامه شــماره ‪ 5‬صــادره از کرمــان بالمناصفــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 135/95‬مترمربــع بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬بزرگــراه امــام‬ ‫رضــا کوچــه ‪ 3‬نبــش کوچــه ‪ 11‬ســمت چــپ خریــداری از محــل مالکیــت ســیدنصراله عمرانــی‪ -‬ردیف هــای ‪ 0276‬و ‪0277‬‬ ‫‪ 16661‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 89‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای حســین طالبی زاده ســردری فرزنــد قاســم بــه شناســنامه شــماره ‪ 11‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت ‪ 124/97‬مترمربــع بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬بزرگــراه ایت الــه خامنـه ای کوچــه ‪ 7‬بعــد از خــم کوچــه‪ -‬کوچــه ســمت چــپ خریــداری‬ ‫از محــل مالکیــت غالمحســین بهرام پــور‪ -‬ردی ـف ‪0275‬‬ ‫‪ 16683‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 94‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای منصــور ندارگوهــری فرزنــد مهــدی بــه شناســنامه شــماره ‪ 1506‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 150‬مترمربــع بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬بزرگــراه ایت الــه خامنـه ای کوچــه ‪ 17‬ســمت چــپ درب ‪ 13‬خریــداری از محــل مالکیــت جلیــل رشــیدفرخی‪ -‬ردیـف ‬ ‫‪0928‬‬ ‫‪ 16684‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬خانــم مریــم احمدی هینمانــی فرزنــد غالمرضــا بــه شناســنامه شــماره ‪ 4‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 310/9‬مترمربــع کــه مــوازی ‪ 9/72‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬روســتای ســعیدی خیابــان‬ ‫ثــاراهلل کوچــه ‪ 11‬کوچــه شــهیدرضا احمــدی خریــداری از محــل مالکیــت جلیــل رشــیدفرخی‪ -‬ردیـف ‪1252‬‬ ‫‪ 16689‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 133‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬خانــم ســمیه طالبی زاده ســردری فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره ‪ 2980243248‬صــادره از کرمــان‬ ‫در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه مســاحت ‪ 100‬مترمربــع بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬بزرگــراه ایت الــه خامن ـه ای کوچــه ‪ 43‬ســمت چــپ درب چهــارم خریــداری‬ ‫از محــل مالکیــت ســیدجالل عمرانــی‪ -‬ردیـف ‪1182‬‬ ‫‪ 16690‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 140‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای غالمحســین شــفیعی نژاد فرزنــد حســن بــه شناســنامه شــماره ‪ 4‬صــادره از شــهداد در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 219/15‬مترمربــع بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬بزرگــراه ایت الــه خامنـه ای بلــوار فرزانــگان کوچــه ‪ 6‬خریــداری از محــل مالکیــت ســیدجالل عمرانــی‪ -‬ردیـف ‪0089‬‬ ‫‪ 16693‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 119‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای علــی احمدی زاده نیمنگــی فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره ‪ 2980262528‬صــادره از کرمــان‬ ‫در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 177/55‬مترمربــع بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬بزرگــراه ایت الــه خامن ـه ای کوچــه ‪ 31‬بیســت متــری امــام ســجاد کوچــه ‪ 25‬خریــداری از محــل‬ ‫مالکیــت ســیدجالل و بی بــی ســلطنت عمرانــی‪ -‬ردی ـف ‪0140‬‬ ‫‪ 16694‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 133‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬خانــم صدیقــه یحیائــی فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 61‬صــادره از زرنــد در ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 200/2‬مترمربــع بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬بلــوار ایت الــه خامن ـه ای کوچــه ‪ 43‬خریــداری از محــل مالکیــت منوچهــر کمــدار‪ -‬ردی ـف ‪0123‬‬ ‫‪ 16695‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 32‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬خانــم الهــام ضیاءالدینــی دشــتخاکی فرزنــد ماشــاءاله بــه شناســنامه شــماره ‪ 47‬صــادره از زرند در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 159/2‬مترمربــع بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬بلــوار ایت الــه خامنـه ای کوچــه ‪ 41‬خریــداری از محــل مالکیــت شــاهپور کیانیــان‪ -‬ردیـف ‪0122‬‬ ‫‪ 16699‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای علی رضــا حســیبی فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 1392‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 312/8‬مترمربــع کــه‬ ‫مــوازی ‪ 39/10‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬خیابــان مدیریــت کوچــه ‪ 36‬ســمت چــپ منــزل هفتــم‬ ‫خریــداری از محــل مالکیــت فتح الــه بانک توکلــی‪ -‬ردی ـف ‪0919‬‬ ‫‪ 16867‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 34‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای علیرضــا گنجعلــی زاده ده قاضــی فرزنــد ماشــااله بــه شناســنامه شــماره ‪ 6‬صــادره از کرمــان‬ ‫در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 294/19‬مترمربــع بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬کمربنــدی ایت الــه خامنــه ای کوچــه ‪ 29‬امــام ســجاد ‪ 15‬خریــداری از محــل مالکیــت محمــد‬ ‫رشــیدفرخی‪ -‬ردیــف ‪0644‬‬ ‫‪ 16880‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬خانــم مهدیــه سعیدی شــبانی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 2072‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 217/71‬مترمربــع‬ ‫کــه مــوازی ‪ 6/80‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬شــهرک ســعیدی خیابــان ثــاراهلل کوچــه ‪ 12‬خریــداری‬ ‫از محــل مالکیــت جلیــل رشــیدفرخی‪ -‬ردیـف ‪0693‬‬ ‫‪ 16886‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬خانــم طاهــره سعیدشــبانی فرزنــد صفــر بــه شناســنامه شــماره ‪ 4‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 241/65‬مترمربــع کــه‬ ‫مــوازی ‪ 87/34‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬جــاده کوهپایــه بلــوار شــهدای غدیــر کوچــه ‪ 23‬خریــداری‬ ‫از محــل مالکیــت جلیــل رشــیدفرخی‪ -‬ردیـف ‪0448‬‬ ‫‪ 16897‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 125‬فرعــی از ‪ 4776‬اصلــی‪ -‬اقــای محســن شــیرین ابادی تکابــی فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره ‪ 2029‬صــادره از کرمــان‬ ‫و اقــای حســن شــیرین ابادی تکابــی فرزنــد عبــاس بــه شناســنامه شــماره ‪ 1080‬صــادره از کرمــان بالمناصفــه در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 96/15‬مترمربــع بــه‬ ‫ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬بلــوار ایت الــه خامن ـه ای بلــوار پردیــس بیســت متــری امــام ســجاد نبــش کوچــه ‪ 9‬خریــداری از محــل مالکیــت ســیدعباس عمرانــی‪ -‬ردیف هــای ‪ 0011‬و ‪0012‬‬ ‫‪ 1881‬فرعــی از ‪ 4811‬اصلــی‪ -‬خانــم ســکینه شریفی ســیرچی فرزنــد هاشــم بــه شناســنامه شــماره ‪ 9‬صــادره از شــهداد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 351/78‬مترمربــع‬ ‫بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬خیابــان مهدیــه کوچــه ‪ 18‬پــاک ‪ 11‬خریــداری از محــل مالکیــت محمــد عبدالرحمانــی بلــوچ‪ -‬ردیـف ‪0138‬‬ ‫امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ‪ 4‬کرمان‬ ‫‪ 392‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی و ‪ 837‬فرعــی از ‪ 2‬اصلــی‪ -‬اقــای کرامــت اســکندری فرزنــد احمــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 648‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر‬ ‫طبقــه فوقانــی بــه مســاحت ‪ 369/70‬مترمربــع کــه مــوازی ‪ 182/07‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف می باشــد (میــزان ‪ 147/90‬مترمربــع در محــدوده پــاک‬ ‫‪ 1‬اصلــی بــوده کــه مــوازی ‪ 64/24‬مترمربــع از عرصــه پــاک مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد و میــزان ‪ 221/80‬مترمربــع در محــدوده پــاک ‪ 2‬اصلــی بــوده‬ ‫کــه مــوازی ‪ 117/83‬مترمربــع از عرصــه پــاک مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف می باشــد) بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬شــرف ابــاد بلــوار قائــم کوچــه ‪ 28‬کوچــه حجــت ‪ 3‬بعــد از پنــج راه خیابــان‬ ‫غدیــر خریــداری از محــل مالکیــت مهــدی نصیری پــور‪ -‬ردیــف ‪1091‬‬ ‫‪ 406‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی‪ -‬اقــای میثــم غیاثــی فرزنــد غالمرضــا بــه شناســنامه شــماره ‪ 691‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب مغــازه (کاربــری ترابــری) بــه مســاحت ‪ 324‬مترمربــع‬ ‫کــه مــوازی ‪ 140/73‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬شــرف اباد بلــوار قائــم حدفاصــل کوچــه ‪ 5‬و ‪7‬‬ ‫خریــداری از محــل مالکیــت حســن و حســین ذهاب ناظــوری‪ -‬ردی ـف ‪0789‬‬ ‫‪ 845‬فرعــی از ‪ 2‬اصلــی‪ -‬اقــای حمیــد قاسمی بهراســبان فرزنــد اکبــر بــه شناســنامه شــماره ‪ 1555‬صــادره از کــرج در ششــدانگ یکبــاب مغــازه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی مســکونی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 72/3‬مترمربــع کــه مــوازی ‪ 38/41‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬شــرف اباد بیــن کوچــه‬ ‫‪ 34‬و ‪ 36‬جنــب ایســتگاه اتوبــوس خریــداری از محــل مالکیــت ســهراب بختیــاری‪ -‬ردیـف ‪1510‬‬ ‫‪ 2556‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی‪ -‬اقــای علــی شــهیدی زندی فرزنــد منصــور بــه شناســنامه شــماره ‪ 2105‬صــادره از کرمــان و خانــم نعیمــه نکوئــی فرزنــد جــال بــه شناســنامه شــماره‬ ‫‪ 3705‬صــادره از کرمــان بالمناصفــه در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 449‬مترمربــع بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬بلــوار جمهــوری کوچــه ‪ 14‬شــمالی ‪ 4‬خریــداری از محــل مالکیــت‬ ‫مهــدی نظریــان‪ -‬ردیف هــای ‪ 0196‬و ‪0197‬‬ ‫‪ 4114‬فرعــی از ‪ 8‬اصلــی‪ -‬اقــای عبدالمهــدی اوحــدی فرزنــد یحیــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 823‬صــادره از کرمــان نســبت بــه دو دانــگ مشــاع و اقــای ســلمان بلــوچ مهــدی ابــادی‬ ‫فرزنــد محمــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 4260‬صــادره از کرمــان نســبت بــه چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 522/07‬مترمربــع بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬بلــوار‬ ‫جمهــوری خیابــان کمیــل کوچــه ‪ 5‬نبــش چهــار کوچــه دوم ســمت راســت خریــداری از محــل مالکیــت اکبــر نیک پــور‪ -‬ردیف هــای ‪ 0197‬و ‪0198‬‬ ‫‪ 4994‬فرعــی از ‪ 9‬اصلــی‪ -‬شــرکت تعاونــی مســباره گســتر کریمــان بــه شناســه شــماره ‪ 10630182960‬در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی و ســوله و انبــار بــه مســاحت‬ ‫‪ 21192‬مترمربــع بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬جــاده تهــران نرســیده بــه پــل راه اهــن روبــروی اداره پســت خریــداری از محــل مالکیــت شــرکت مخابــرات‪ -‬ردی ـف ‪0128‬‬ ‫‪ 5797‬فرعــی از ‪ 10‬اصلــی مجــزی شــده از ‪ 12‬فرعــی از ‪ 10‬اصلــی‪ -‬خانــم فرخنــده ســیدی مرغکی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 2‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بــه مســاحت ‪ 156‬مترمربــع بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬طاهرابــاد بلــوار امــام حســن انتهــای کوچــه ‪ 25‬خریــداری از محــل مالکیــت مهــدی اربــاب زاده‪ -‬ردی ـف ‪1134‬‬ ‫‪ 6010‬فرعــی از ‪ 10‬اصلــی‪ -‬اقــای ناصــر رجبی زاده دارزینــی فرزنــد محمــود بــه شناســنامه شــماره ‪ 3100089332‬صــادره از بــم در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 200‬مترمربــع‬ ‫کــه مــوازی ‪ 34/53‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬بلــوار جمهــوری بلــوار امیرکبیــر کوچــه ‪ 4‬شــمالی ‪8‬‬ ‫شــرقی ‪ 7‬ســمت چــپ خریــداری از محــل مالکیــت بــرزو زعیــم فرزنــد رســتم‪ -‬ردیـف ‪0494‬‬ ‫‪ 6013‬فرعــی از ‪ 10‬اصلــی‪ -‬خانــم ســارا نظریــان فرزنــد غالمحســین بــه شناســنامه شــماره ‪ 1738‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 204‬مترمربــع کــه مــوازی ‪ 35/22‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬طاهرابــاد بلــوار امــام حســن‬ ‫کوچــه ‪ 41‬خریــداری از محــل مالکیــت حســین ذهاب ناظــوری‪ -‬ردی ـف ‪1204‬‬ ‫‪ 6021‬فرعــی از ‪ 10‬اصلــی‪ -‬اقــای ماشــاءاله نجیـب زاده فرزنــد حســن بــه شناســنامه شــماره ‪ 679‬صــادره از بــم در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 145/85‬مترمربــع کــه‬ ‫مــوازی ‪ 25/18‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬طاهرابــاد بلــوار امــام حســن کوچــه ‪ 9‬فرعــی ‪ 3‬خریــداری‬ ‫از محــل مالکیــت حســن ذهــاب ناظــوری‪ -‬ردیـف ‪1160‬‬ ‫‪ 4010‬فرعــی از ‪ 13‬اصلــی‪ -‬اقــای محســن ســلمانی رباطــی فرزنــد علــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 527‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 245/66‬مترمربــع کــه مــوازی ‪ 61/42‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬بلــوار جمهــوری خیابــان‬ ‫شــیروانی کوچــه ‪ 3‬ســمت چــپ ســر نبــش کوچــه خریــداری از محــل مالکیــت غالمحســین ایالقــی‪ -‬ردیـف ‪0951‬‬ ‫‪ 4023‬فرعــی از ‪ 13‬اصلــی‪ -‬اقــای میثــم شــهابی نژاد فرزنــد اســکندر بــه شناســنامه شــماره ‪ 4‬صــادره از بافــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر طبقــات فوقانــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 277/47‬مترمربــع کــه مــوازی ‪ 69/37‬مترمربــع از ششــدانگ عرصــه مــورد تقاضــا متعلــق بوقــف و در اجــاره نامبــرده قــرار دارد بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬بلــوار جمهــوری خیابــان وصــال‬ ‫کوچــه ‪ 6‬خریــداری از محــل مالکیــت عبــاس مهرابیــان‪ -‬ردیـف ‪0146‬‬ ‫‪ 7499‬فرعــی از ‪ 15‬اصلــی‪ -‬خانــم مریــم مکی ابــادی فرزنــد احمدعلــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 3868‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 210/1‬مترمربــع‬ ‫بــه ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬بلــوار غدیــر ‪ 1‬خیابــان شــقایق انتهــای کوچــه ‪ 7‬خریــداری از محــل مالکیــت حــاج مختــار و حــاج محمــد ایرانمنــش‪ -‬ردیـف ‪1326‬‬ ‫‪ 7500‬فرعــی از ‪ 15‬اصلــی‪ -‬اقــای بختیــار ســاجقه فرزنــد علی یــار بــه شناســنامه شــماره ‪ 806‬صــادره از رابــر در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 338/3‬مترمربــع بــه ادرس‪:‬‬ ‫کرمــان‪ ،‬بلــوار جمهــوری بلــوار الغدیــر ‪ 2‬اللــه جنوبــی کوچــه ‪ 4‬خریــداری از محــل مالکیــت ســحبان ریاضــی‪ -‬ردیـف ‪1556‬‬ ‫امالک تقاضای ثبت شده واقع در بخش ‪ 8‬کرمان‬ ‫‪ 5‬فرعــی از ‪ 126‬اصلــی‪ -‬اقــای امیــر نوحــی فرزنــد محمدرضــا بــه شناســنامه شــماره ‪ 712‬صــادره از کرمــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه و باغچــه بــه مســاحت ‪ 1071/43‬مترمربــع بــه‬ ‫ادرس‪ :‬کرمــان‪ ،‬کوهپایــه حجت ابــاد ســیمک خیابــان اصلــی ســمت چــپ بــه طــرف کــوه خریــداری از محــل مالکیــت احمــد ارجمندکرمانــی‪ -‬ردیـف ‪0750‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/10 :‬‬ ‫عیسی حافظی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شهرستان کرمان‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت ج��اودان پخـ�ش خراســان شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 781‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14006559845‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تولیــدی ارد زریـ�ن خوــاف شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 263‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380044450‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫س�اـلیانه مـ�ورخ ‪ 1398/07/21‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای مسعــود نعمانـ�ی رودی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0769854702‬و اقــای سعــید نعمانـ�ی رودی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0769854710‬‬ ‫‪ 1399/03/11‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقــای منوچهـ�ر نعمتـ�ی ‪ 0748387927‬ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‪ -2 ،‬اقــای زین الدیـ�ن نعمتـ�ی ‪ 0740186043‬ب��ه سـ�مت‬ ‫و اقــای احمـ�د نعمانـ�ی رودی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0769472591‬بـ�ه ســمت اعضـ�ا هیئـ�ت مدیــره برــای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنـ�د‪ .‬اقــای نویـ�د نوع پرسـ�ت رودی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫نای��ب رئی��س هی��ات مدیـ�ره‪ -3 ،‬خانـ�م حمیــرا فاروقـ�ی ‪ 0749360976‬ب��ه سـ�مت مدیرعامـ�ل‪ -4 ،‬اقــای زکریـ�ا نعمتـ�ی ‪ 0740361732‬ب��ه سـ�مت عض��و هیـ�ات مدیـ�ره بــرای مـ�دت‬ ‫‪ 0769860710‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و اقــای محمدسعــید خالقـ�ی رودی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0768846129‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل بــرای مـ�دت ی��ک سـ�ال انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫دو ســال انتخــاب شدــند‪ - .‬کلیـ�ه اوراق به�اـدار و تعه�دـاور و رســمی شرــکت بـ�ا امضــاء اقــای منوچهـ�ر نعمتـ�ی (رئیـ�س هیــات مدیــره) و خانـ�م حمیــرا فاروقـ�ی (مدیرعامـ�ل) همرــاه بـ�ا‬ ‫مه��ر شـ�رکت معتب��ر خواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫روزنام��ه ســایه جه��ت درج اگهی هــای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف (‪)963772‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف (‪)963783‬‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص شمــیم شیــمی اتــرک در تاریـ�خ ‪ 1399/06/04‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1661‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009389629‬ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفات��ر تکمی��ل گردی��ده که‬ ‫اگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی کالسه ‪9800270‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 9800270‬اقــای عباس علــی امجدیــان (زوج) مبلــغ یکصــد میلیــون ریــال بابــت مهریــه بــه خانــم ماه منیــر شــریفی (زوجــه) بدهــکار اســت کــه‬ ‫برابــر ارزش روز شــاخص ســال ‪ 1398‬مبلــغ ‪ 247/901/108‬ریــال محاســبه شــده‪ .‬کــه مبلــغ ‪ 23/750/000‬ریــال بابــت قســمتی از طلــب بســتانکار بصــورت نقــدی وصــول شــده اســت‪.‬‬ ‫حســب درخواســت زوجــه مبنــی بــر اســتیفای مهریــه از طریــق بازداشــت و فــروش امــوال غیرمنقــول بدهــکار و برابــر بانــک جامــع امــاک اقــای عباس علــی امجدیــان (زوج) مالــک‬ ‫ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت ‪ 122/78‬مترمربــع پــاک ثبتــی ‪ 60‬فرعــی مجــزی شــده از ‪ 3‬فرعــی از ‪ 2530‬اصلــی واقــع در ســنقر‪ -‬خیابــان پاســداران‪ ،‬کــوی‬ ‫شــهیدبهزاد فعله گــری‪ ،‬کدپســتی ‪ 6751774961‬بــا مشــخصات اعــام شــده از اداره ثبــت اســناد امــاک ســنقر طــی شــماره ‪ 1399/02/24-9000395‬می باشــد و ســند مالکیــت‬ ‫ششــدانگ پــاک فــوق بنــام بدهــکار عباس علــی امجدیــان صــادر گردیــده بــا حــدودات‪ :‬شــماالً بطــول ‪ 11/90‬متــر دیــوار بــه اول پــاک ‪ 59‬فرعــی دوم بــه باقیمانــده ‪ 3‬فرعــی از‬ ‫‪ 2530‬اصلــی‪ ،‬غربـاً بطــول ‪ 13/90‬متــر دیــوار بــه باقیمانــده ‪ 3‬فرعــی از ‪ 2530‬اصلــی‪ ،‬جنوبـاً بطــول ‪ 9/00‬متــر دیــوار و درب بــه کوچــه یــک متــری‪ ،‬شــرقاً بطــول ‪ 9/80‬متــر دیــوار‬ ‫و درب بکوچــه ‪ 10‬متــری‪ .‬حقــوق ارتفاعــی نــدارد‪ .‬کــه برابــر نظریــه کارشــناس رســمی دادگســتری مــورخ ‪ 1399/04/15‬ششــدانگ پــاک فــوق بــا مشــخصات (ســاختمان متشــکل‬ ‫از یــک طبقــه همکــف بــا قدمــت ســاخت بــاالی ‪ 30‬ســال بــا بنایــی بــدون رعایــت ائین نامــه ‪ 2800‬زلزلــه‪ ،‬دیــوار اجــرای و ســقف طــاق ضربــی‪ ،‬درب و پنجــره اهنــی‪ ،‬نمــا ســیمان‪،‬‬ ‫سیســتم گرمایشــی بخــاری) بــه مبلــغ ‪( 3/829/840/000‬ســه میلیــارد و هشــتصد و بیســت و نــه میلیــون و هشــتصد و چهــل هــزار ریــال) ارزیابــی گردیــده‪ ،‬ازطریــق مزایــده بــه فــروش‬ ‫می رســد‪ .‬مزایــده از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬مــورخ ‪ 1399/06/26‬روز چهارشــنبه در محــل اداره ثبــت اســناد و امــاک ســنقر واقــع در شهرســتان ســنقر‪ ،‬محلــه ارشــاد‪ ،‬خیابــان‬ ‫معلــم از مبلــغ ‪( 3/829/840/000‬ســه میلیــارد و هشــتصد و بیســت و نــه میلیــون و هشــتصد و چهــل هــزار ریــال) اغــاز و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف‪ ،‬درصورتیکــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و‬ ‫نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز درصــورت‬ ‫وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد‪ .‬مانــده بدهــی زوج (عباســعلی امجدیــان) بــه زوجــه خانــم ماه منیــر‬ ‫شــریفی مبلــغ ‪ 224/151/108‬ریــال می باشــد بانضمــام نیم عشــر (حقــوق دولتــی) و حــق مزایــده کــه در روز مزایــده بمبلــغ فــروش محاســبه خواهــد شــد‪ ،‬نقــدا ً وصــول می گــردد‪.‬‬ ‫ضمنـاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪ .‬و تنظیــم ســند انتقــال موکــول بــه ارائــه‬ ‫مفاصاحســاب های دارایــی و شــهرداری و پرداخــت کلیــه بدهی هــا و ‪ ...‬خواهــد بــود‪ .‬ضمن ـاً برابــر مــاده ‪ 136‬ائین نامــه اصالحــی‪ ،‬شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ‪ 10‬درصــد از‬ ‫مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت بــوده و حضــور خریــدار ملــک یــا نماینــده قانونــی در جلســه الزامــی اســت‪ .‬برنــده مزایــده مکلــف اســت مابه التفــاوت مبلــغ فــروش را‬ ‫ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و درصورتیکــه ظــرف مــدت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ مذکــور‬ ‫قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/6/10 :‬‬ ‫خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬تهی��ه و تولی��د انــواع مــواد ش�وـینده و پاک کننـ�ده (مای��ع ظرفشوــیی‪ ،‬دستشوــیی‪ ،‬ش�اـمپوی س��ر)‬ ‫محصــوالت بهداشـ�تی و ارایشـ�ی‪ ،‬کارهـ�ای تولیـ�دی و بازرگانـ�ی‪ ،‬ص��ادرات‪ ،‬واردات درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاریـ�خ ثبـ�ت بـ�ه‬ ‫م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اســتان خراسـ�ان رض��وی‪ ،‬شهرســتان قوچ��ان‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬شـ�هر قوچــان‪ ،‬محل��ه ولی عص��ر‪ ،‬خیابـ�ان هات��ف‪ ،‬خیابـ�ان ش��هیدکریمی [شهیدبهشـ�تی ‪،]6‬‬ ‫پـلاک ‪ ،147‬طبق��ه اول کدپسـ�تی ‪ 9471853776‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1.000.000‬ریــال نقــدی منقسـ�م بـ�ه ‪ 100‬سـ�هم ‪ 10000‬ریال��ی تعـ�داد ‪100‬‬ ‫ســهم ان بانــام عاــدی مبلـ�غ ‪ 1000000‬ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی شـ�ماره ‪ 99-170-1003‬مـ�ورخ ‪ 1399/04/04‬نــزد بانـ�ک اقتصــاد نویـ�ن شعــبه میدــان ارژانتیـ�ن‬ ‫بـ�ا کـ�د ‪ 170‬پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیــره‪ :‬اقــای یاسـ�ر زراعـ�ت کار بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0860058913‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ســال و بـ�ه‬ ‫سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای یاســین زراعـ�ت کار بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0860654524‬و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای هاشـ�م یزدان دوسـ�ت‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0910044406‬و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬س��ال‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اس��ناد بهـ�ادار و تعهـ�داور ش��رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬سـ�فته‪،‬‬ ‫ب�رـوات‪ ،‬قراردادهـ�ا‪ ،‬عقـ�ود اســامی و همچنی��ن کلی��ه نامه هــای عــادی و اداری ب��ا امضـ�اء متفرــدا ً شـ�خص رئی��س هیـ�ات مدیـ�ره همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختیـ�ارات‬ ‫مدیرعامـ�ل‪ :‬طب��ق اساس��نامه‪ .‬بازرسـ�ان‪ :‬اقــای محمدرضـ�ا کاربین کهنه قوچــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0871124971‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل ب��ه مـ�دت ی��ک سـ�ال مالـ�ی‪ ،‬اقـ�ای‬ ‫محمــود فدائی نسـ�ب بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0872344576‬ب��ه سـ�مت باــزرس اصل��ی ب��ه مـ�دت ی��ک سـ�ال مال��ی‪ .‬روزنام��ه کثیراالنتشـ�ار ســایه جه��ت درج اگهی هــای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪.‬‬ ‫ثب��ت موضـ�وع فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قوچان (‪)963875‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫نوب‬ ‫ت دوم‬ ‫شماره مناقصه ‪/870‬پ‪/‬خ‪99/‬‬ ‫دانشـ�کده علـ�وم پزشـ�کی و خدمـ�ات بهداشـ�تی درمانـ�ی بهبهـ�ان در نظـ�ر دارد جهـ�ت «امــور نگهبانــی و حفاظــت فیزیکــی واحدهــای تابعــه دانشــکده‬ ‫علوم پزشکــی و خدم�اـت بهداش��تی درمان��ی بهبه��ان (بیمارســتان دکتــر شــهیدزاده‪ ،‬بیمارســتان فریــده بهبهانــی‪ ،‬ســتاد مرکــزی دانشــگاه‪،‬‬ ‫معاونـ�ت بهداشــت و مراکـ�ز بهداشــتی) در ســال ‪ »1399-1400‬را از طری��ق مناقص��ه عمومـ�ی یـ�ک مرحلهــ ای ب��ه ش��رکت های واجــد شــرایط واگــذار نمایــد‪ .‬لــذا‬ ‫از کلیــه شــرکت های واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل می ایــد وفــق برنامــه زمان بنــدی شــده ذیــل جهــت دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫نحــوه خریــد‪ /‬تهیــه اســناد‪ :‬شـ�رکت های واجدــ صالحی��ت می توانن��د اس��ناد مناقص��ه را فقــط از طریــق ســایت دانشــکده علوم پزشــکی بهبهــان بــه ادرس‪:‬‬ ‫‪ http://www.behums.ac.ir‬دریافــت و جهــت ممهــور نمــودن اســناد دریافتــی بــه ادرس‪ :‬اســتان خوزســتان‪ ،‬شهرســتان بهبهــان‪ ،‬خیابــان شــهیدزیبایی‪ ،‬جنــب‬ ‫بیمارســتان دکتــر شــهیدزاده‪ ،‬ســتاد مرکــزی دانشــکده علوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی بهبهــان‪ ،‬اداره امــور پشــتیبانی و رفاهــی‪ ،‬طبقــه دوم‪ ،‬امــور قراردادهــا‬ ‫مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1399/06/03‬لغایت روز چهارشنبه مورخ ‪1399/06/12‬‬ ‫میزان تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬میزان سپرده ریالی جهت شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 1/545/278/518‬ریال به دو صورت ذیل می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضمانتنامــه بانکــی معتبــر قابــل وصــول (بــا اعتبــار حداقــل ‪ 3‬م��اه از تاری��خ دریاف��ت اسنــاد مناقصـ�ه) در وجــه دانشــکده علوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی‬ ‫بهبها ن ‪.‬‬ ‫‪ -2‬واریــز نقــدی بــه شــماره حســاب ‪ 4733769419‬شــماره شــبا ‪ IR830120000000004733769419‬بانــک ملــت شــعبه پیــروز بــه نــام حســاب تمرکــز ســپرده های‬ ‫حســن انجــام کار‪.‬‬ ‫* اصل ضمانتنامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه و یا اصل فیش واریزی را در پاکت (الف) قرار دهند‪.‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 12‬ظهر روز سه شنبه مورخ ‪1399/06/25‬‬ ‫محــل تحویــل پیشــنهادات‪ :‬اســتان خوزســتان‪ ،‬شهرســتان بهبهــان‪ ،‬خیابــان شــهیدزیبایی‪ ،‬جنــب بیمارســتان دکتــر شــهیدزاده‪ ،‬ســتاد مرکزی دانشــکده علوم پزشــکی‬ ‫و خدمــات بهداشــتی درمانــی بهبهــان‪ ،‬اداره امــور پشــتیبانی و رفاهــی‪ ،‬طبقــه دوم‪ ،‬امــور قراردادهــا‬ ‫زمان گشایش پاکات‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/06/26‬‬ ‫داوطلبــان می تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت دانشــکده بــه ادرس ‪ http://www.behums.ac.ir‬مراجعــه کــرده و یــا بــا تلفــن ‪06152832007‬‬ ‫اداره ام�وـر پش��تیبانی و رفاه�یـ و ی�اـ مرک�زـ تلفــن بــه ش��ماره های ‪ 06152839011-13‬تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫هزینه درج اگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫اگهی مزایده اجاره چمن ورزشی‬ ‫پوریای ولی شهرستان بهبهان‬ ‫مرحله دوم نوبت دوم‬ ‫نام دستگاه‪ :‬اداره اموزش و پرورش بهبهان‬ ‫موضوع مزایده‪ :‬اجاره چمن ورزشی پوریای ولی‬ ‫‪ -1‬مبلــغ تضمیــن شــرکت در مزایــده‪ :‬مبلــغ ‪ 50.000.000‬ریــال (پنــج میلیــون تومــان) بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر‬ ‫یــا واریــز بــه شــماره حســاب ‪ IR320100004057031207610972‬و شناسـ�ه پرداخـ�ت ‪929030157362200000000000000001‬‬ ‫‪ -2‬کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬محــل تحویــل پــاکات‪ :‬عــاوه بــر بارگــذاری در ســامانه ســتاد‪ ،‬دبیرخانــه امــوزش و پــرورش بهبهــان (شــامل ســه پاکــت‬ ‫(پاکــت الــف) تضمیــن شــرکت در مزایــده‪( ،‬پاکــت ب) مــدارک و مســتندات متقاضــی و فــرم مهــر و امضــاء شــده شــرایط عمومــی‬ ‫و اختصاصــی مزایــده‪( ،‬پاکــت ج) قیمــت پیشــنهادی بــه صــورت عــدد و حــروف (بــدون خدشــه و خوانــا) ممهــور بــه مهــر شــرکت‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت تحویل پاکات پیشنهادی قیمت‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز شنبه مورخ ‪1399/06/22‬‬ ‫‪ -5‬مهلت مراجعه به سامانه ستاد‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/06/10‬لغایت ‪ 1399/06/21‬ساعت ‪17‬‬ ‫‪ -6‬تاریخ بازگشایی پاکت ها‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1399/06/22‬ساعت ‪ 12‬در محل اداره‬ ‫‪ -7‬سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -8‬اعتبار پیشنهاد قیمت ها تا تاریخ ‪ 1399/06/22‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬هزینه درج اگهی به هر تعداد نوبت به عهده برنده خواهد بود‪.‬‬ ‫عبدی پور‪ ،‬مدیر اموزش و پرورش بهبهان‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2057‬‬ ‫گوشه ای از اقدامات اموزش وپرورش مازندران در توسعه فضاهای اموزشی استان‬ ‫مدیرکل نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس استان مازندران خبر داد؛‬ ‫افتتاح ‪ 37‬پروژه اموزشی و پرورشی استان مازندران دراستانه اغاز سال تحصیلی ‪1399-1400‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس‬ ‫اســتان مازنــدران گفــت‪« :‬دراســتانه اغــاز‬ ‫ســال تحصیلــی ‪ ،1399-1400‬اســتان‬ ‫مازنــدران شــاهد افتتــاح ‪ 37‬پــروژه اموزشــی و‬ ‫پرورشی ســت کــه ‪ 15‬فضــا در هفتــه دولــت‬ ‫افتتــاح شــده و تــا مهرمــاه ســال جــاری ‪22‬‬ ‫پــروژه دیگــر افتتــاح و بــه بهره بــرداری خواهــد‬ ‫رســید»‪ .‬قربانعلــی شــیرزاد افــزود‪« :‬در هفتــه‬ ‫دولــت موفــق شــدیم ‪ ۱۵‬فضــای اموزشــی‬ ‫و پرورشــی را شــامل ‪ ۸۰‬کالس درس امــاده‬ ‫کنیــم کــه ‪۱۷‬هزارمترمربــع زیربنــای ان‬ ‫بــود و بــا اعتبــاری معــادل ‪۴۰‬میلیــارد هزینــه‬ ‫صــورت گرفــت‪ .‬ضمن اینکــه ایــن رونــد تــا‬ ‫مهرمــاه ادامــه دارد و در ابتــدای مهــر نیــز ‪۲۲‬‬ ‫پــروژه اموزشــی‪ ،‬پرورشــی و ورزشــی شــامل‬ ‫‪ ۱۴۸‬کالس درس بــه زیربنــای ‪۲۷‬هزارمتــر و‬ ‫هزینــه ای بالغ بــر ‪۱۱۲‬میلیاردتومــان امــاده‬ ‫بهره بــرداری خواهــد شــد»‪ .‬ایــن مســئول‬ ‫همچنیــن بااشــاره به اقدامــات مدرسه ســازی‬ ‫از ســال ‪ ۹۲‬تــا پایــان ســال ‪ ،۹۸‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«در طــی ایــن ســال ها ‪ ۳۳۱‬پــروژه اموزشــی‪،‬‬ ‫پرورشــی و ورزشــی شــامل حدود دوهزار کالس‬ ‫درس را بــا زیربنایــی بالغ بــر ‪۲۸۱‬هزارمترمربــع‬ ‫و بــا اعتبــاری بیــش از ‪300‬میلیاردتومــان اماده‬ ‫و تحویــل اموزش وپــرورش دادیــم‪ .‬افزون بــران‬ ‫استانداردســازی ســامانه گرمایشــی حــدود‬ ‫‪ ۲۱۷۰‬مدرســه اســتان در قالــب ‪۱۰‬هــزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬کالس درس را کــه بخــاری نفتــی یــا‬ ‫بخــاری گازی داشــتند جمــع اوری شــدند‬ ‫کــه ‪۷۲‬میلیاردتومــان هزینــه داشــت و تــاش‬ ‫مــا این اســت که تــا ‪ ۱۴۰۰‬هیــچ مدرســه ای‬ ‫ســامانه گرمایشــی تحت عنــوان بخــاری گازی‬ ‫نخواهیــم داشــت»‪.‬‬ ‫باحضور مدیرکل اموزش وپرورش مازندران؛‬ ‫دبستان شش کالسه گنج دانش بابل افتتاح شد‬ ‫دبســتان شــش کالســه گنــج دانــش بابــل باحضــور مدیــرکل اموزش وپــرورش مازنــدران‪،‬‬ ‫نماینــدگان مــردم بابــل در مجلــس شــورای اســامی و دیگــر مســئوالن افتتــاح و بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید‪ .‬مدرســه گنــج دانــش روســتای گنج افــروز شهرســتان بابــل بــا اعتبــاری‬ ‫بالغ بــر یک میلیــارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون تومــان در زمینــی بــه مســاحت ‪۲۵۰۰‬مترمربــع و‬ ‫زیربنــای ســاختمان ‪۷۰۰‬مترمربــع بــا گنجایــش شــش کالس افتتــاح و بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید‪ .‬مدیــرکل اموزش وپــرورش مازنــدران در ائیــن افتتــاح ایــن مدرســه بابیان اینکــه‬ ‫یکــی از کارهــای مانــدگار و اساســی در تعلیــم و تربیــت ســاخت فضاهــای اموزشــی و‬ ‫تربیتی ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬مدرســه ای کــه افتتــاح می شــود بایــد مدرســه ای باشــد کــه در ان‬ ‫تعلیــم و تربیــت‪ ،‬تعهــد‪ ،‬مســئولیت پذیری‪ ،‬ارزش هــای مکتبــی‪ ،‬دانــش و فنــاوری به عنــوان‬ ‫مهم تریــن دســتاورد اموزش وپــرورش باشــد»‪ .‬علیرضــا ســعدی پور بااشــاره به اهمیــت‬ ‫تربیــت فرزندانــی در تــراز جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن مدرســه ها ســاخته‬ ‫می شــوند تــا دانش اموزانــی در تــراز نظــام جمهــوری اســامی ایــران براســاس ســند تحــول‬ ‫بنیادیــن اموزش وپــرورش و مکتــب عاشــورا تربیــت شــوند و افتخــار مــا این اســت که‬ ‫دانش امــوزی چندســاحتی تربیــت کنیــم‪ .‬ایــن دانش امــوز اســت کــه درراســتای هــدف‬ ‫امــام حســین(ع) یعنــی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر گام برمـی دارد و مدرسه ســازی نیــز‬ ‫یکــی از امــور معــروف و حســنه به شــمار می ایــد»‪.‬‬ ‫هم زمــان بــا هفتــه دولــت و باحضــور‬ ‫مدیــرکل‬ ‫مازنــدران‪،‬‬ ‫اســتاندار‬ ‫اموزش وپــرورش مازنــدران‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫نوســازی مــدارس‪ ،‬فرمانــدار ســاری‪،‬‬ ‫رئیــس اموزش وپــرورش ناحیــه یــک و‬ ‫مدیــران و همــکاران فرهنگــی‪ ،‬دبیرســتان‬ ‫پســرانه ‪ ۱۵‬خــرداد افتتــاح شــد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس اســتان‬ ‫در این مراســم توضیــح داد‪« :‬ســاخت ایــن‬ ‫مدرســه کــه از مــدارس مهــم و نامــدار‬ ‫مرکــز اســتان اســت در ‪۲۷۰۰‬مترمربــع از‬ ‫ســال ‪ ۹۱‬شــروع شــد و چندســالی هــم‬ ‫به دلیــل مشــکالت متوقــف شــد امــا در‬ ‫ســال ‪ ۹۷‬عملیــات اجرایــی ایــن مدرســه‬ ‫را به طورجــدی شــروع کردیــم و بیــش از‬ ‫پنج میلیــارد و ‪۷۰۰‬میلیون تومــان از محــل‬ ‫اعتبــارات ملــی هزینــه شــد تــا ایــن مدرســه‬ ‫در ‪ ۱۲‬کالس به افتتــاح رســید»‪ .‬قربانعلــی‬ ‫شــیرزاد همچنیــن گفــت‪« :‬از همــه مدیران‪،‬‬ ‫باحضور استاندار‪ ،‬مدیرکل اموزش وپرورش و مدیرکل نوسازی مازندران؛‬ ‫دبیرستان پسرانه ‪ ۱۵‬خرداد ساری افتتاح شد‬ ‫خیــران و همکارانــم در اداره کل نوســازی‬ ‫تشــکر می کنــم؛ همچنیــن از فرمانــدار‬ ‫محتــرم که بــرای انشــعابات اب و بــرق و گاز‬ ‫همــکاری کردنــد و در کوتاه مــدت موانــع را‬ ‫از مســیر مــا برداشــتند قدردانــی ویــژه‬ ‫دارم»‪ .‬وی بااشــاره به دیگــر افتتاحیه هــای‬ ‫ایــن هفتــه‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬بــا تــاش‬ ‫همــکاران مــن و پیمانــکاران در هفتــه دولت‬ ‫‪ ۱۵‬فضــای اموزشــی و پرورشــی شــامل ‪۸۰‬‬ ‫کالس درس بالغ بــر ‪۴۰‬میلیاردتومــان‬ ‫افتتــاح شــده اســت‪ .‬ضمن اینکــه فراینــد‬ ‫ســاخت ایــن واحدهــا ادامــه دارد و در‬ ‫مــاه مهــر نیــز اســتمرار خواهــد داشــت»‪.‬‬ ‫مدیــرکل نوســازی و تجهیــزات مــدارس‬ ‫اســتان ادامــه داد‪« :‬در ســال جــاری ‪۳۳۱‬‬ ‫پــروژه بــا حــدود ‪ ۲۰۰۰‬کالس درس بــا‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران‪:‬‬ ‫مازندران رتبه چهارم کشور در قبولی‬ ‫مرحله نخست المپیاد دانش اموزی نانو را به دست اورد‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش مازنــدران بااشــاره به نتایــج ازمــون مرحلــه نخســت‬ ‫المپیــاد دانش امــوزی نانــو در کشــور‪ ،‬گفــت‪« :‬دانش امــوزان مازندرانــی توانســتند‬ ‫رتبــه چهــارم میــزان قبولــی در مرحلــه نخســت المپیــاد نانــو در کشــور را کســب‬ ‫کننــد»‪ .‬علیرضــا ســعدی پور بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪« :‬در ازمــون المپیــاد نانــو‬ ‫کــه امســال به دلیــل شــرایط ویــژه کرونایــی به صــورت انالیــن برگــزار شــد‪۲۴ ،‬نفــر‬ ‫از دانش امــوزان مازندرانــی بــه مرحلــه دوم المپیــاد نانــو کشــور راه یافتــه و بایــد خــود‬ ‫را بــرای مرحلــه بعــد امــاده کننــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه در ازمــون امســال کــه در روز‬ ‫چهــارم شــهریورماه به صــورت مجــازی و انالیــن برگــزار شــد ‪۱۰‬هــزار و ‪۵۰۰‬نفــر در‬ ‫سراســر کشــور شــرکت کردنــد‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬درنتیجــه ایــن ازمــون ‪۴۰۸‬نفــر در سراســر‬ ‫کشــور بــه مرحلــه دوم کــه زمــان ازمــون ان متعاقبـاً اعــام می شــود راه پیــدا کردنــد‬ ‫و مازنــدران بــا قبولــی ‪۲۴‬نفــر توانســت بعــد از کردســتان‪ ،‬اذربایجــان شــرقی و شــهر‬ ‫تهــران رتبــه چهــارم را به خــود اختصــاص دهــد»‪ .‬ســعدی پور بااشــاره به رشــد تعــداد‬ ‫شــرکت کنندگان و همچنیــن قبولی هــای مازنــدران در ســال ‪ ۹۹‬گفــت‪« :‬مازنــدران‬ ‫در ســال گذشــته ‪ ۱۶‬قبولــی در ازمــون المپیــاد نانــو داشــت کــه امســال ایــن میــزان‬ ‫بــه ‪ ۲۴‬نفــر افزایــش یافــت‪ .‬قبولی هــای امســال مــا از شــهرهای بابــل‪ ،‬امــل‪ ،‬تنکابــن‪،‬‬ ‫نوشــهر‪ ،‬چالــوس و رامســر بودنــد»‪ .‬شــایان ذکر است؛شــرکت کنندگان مرحلــه اول بــا‬ ‫ورود بــه پنــل شــخصی خــود درســایت ‪ nanoclub.ir‬می تواننــد نســبت بــه دریافــت‬ ‫نتایــج اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫باحضور استاندار و مدیرکل نوسازی مدارس مازندران؛‬ ‫هنرستان ‪ 12‬کالسه مرحوم عمادی ساری افتتاح شد‬ ‫هنرســتان ‪ 12‬کالســه مرحــوم عمــادی ســاری باحضــور‬ ‫اســتاندار و مدیــرکل نوســازی مــدارس مازنــدران‪ ،‬افتتــاح و‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬هنرســتان مرحــوم عمــادی شــهر‬ ‫ســاری بــا اعتبــاری بالغ بــر نه میلیــارد و ‪ 400‬میلیون تومــان‬ ‫در زمینــی بــه مســاحت ‪2377‬مترمربــع با گنجایــش ‪ 12‬کالس‬ ‫افتتــاح و بهره بــرداری رســید‪ .‬مدیــرکل نوســازی‪ ،‬توســعه و‬ ‫تجهیــز مــدارس مازنــدران در ایــن مراســم بابیان اینکــه یکــی‬ ‫از اقدامــات بســیارخوب دولــت در طــی ایــن ســال ها‪ ،‬بازســازی‬ ‫مــدارس غیراســتاندارد و مقاوم ســازی بــود‪ ،‬گفــت‪« :‬هــدف‬ ‫اصلــی ایــن قبیــل اقدامــات حفــظ مکان هــای اموزشــی‬ ‫بــرای اســتفاده هر چه بهتــر از ایــن ظرفیت هــا بــرای رشــد و‬ ‫تعالــی سیســتم اموزشــی و تربیتــی بــود»‪ .‬قربانعلــی شــیرزاد‬ ‫بااشــاره به اینکه هنــوز در اســتان ‪ 30‬درصــد از کالس هــای‬ ‫موجــود نیــاز بــه بازســازی و مقاوم ســازی دارنــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫در نشست مدیرکل بندر امیراباد با مدیران ارشد کشتی رانی دریای خزر تاکید شد؛‬ ‫تبدیل بندر امیراباد به بندر کانونی شمال کشور‬ ‫در حمل کاالهای کانتینری‬ ‫مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی امیرابــاد بابیان اینکــه بنــدر امیرابــاد نخســتین‬ ‫بنــدر نســل ســوم کشــور اســت کــه ازطریــق اســتقرار کارخانه هــای متعــدد‬ ‫تولیــد انــواع کاال پــا در عرصــه ایجــاد ارزش افــزوده در بنــادر نهــاده و یکــی‬ ‫از قطب هــای اصلــی اقتصــادی منطقــه به شــمار مــی رود‪ ،‬ایجــاد ترمینــال‬ ‫کانتینــری جهــت ترانزیــت و ترانشــیپ کاالهــای کانتینــری در بنــدر امیرابــاد را‬ ‫به عنــوان یکــی از راهکارهــای مناســب جهــت تقویــت فعالیت هــای لجســتیکی‬ ‫در بنــدر و تکمیــل زنجیــره حمل ونقــل ترکیبــی و درهمین راســتا حمایــت از‬ ‫نــاوگان حمل ونقــل دریایــی برشــمرد کــه بــا نــگاه ویــژه ســازمان بنــادر در‬ ‫اینــده نزدیــک ایــن امــر تحقــق خواهــد یافــت‪ .‬محمدعلــی اصــل ســعیدی پور‬ ‫در جلســه بــا مدیــران ارشــد شــرکت کشــتی رانی دریــای خــزر بــا بیــان ایــن‬ ‫مطلــب گفــت کشــتی رانی دریــای خــزر به عنــوان نماینــده کشــتی رانی ج‪.‬ا‪.‬ا‬ ‫عضــو بی بدیلــی از خانــواده ســازمان بنــادر و دریانــوردی محســوب می شــود و‬ ‫دراین راســتا حمایت هــای همه جانبــه را در چارچــوب مقــررات قانونــی اعمــال‬ ‫خواهیــم کــرد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت کشــتی رانی دریــای خــزر در ادامــه ایــن‬ ‫جلســه بــه برنامه ریــزی کشــتی رانی مذکــور جهــت تامیــن کانتینــر در بنــدر و‬ ‫ضــرورت اختصــاص مکانــی مناســب جهــت دپــوی کانتینرهــا در بنــدر امیرابــاد‬ ‫اشــاره کــرد و تقاضــای مســاعدت های الزم ازســوی ســازمان بنــادر و دریانــوردی‬ ‫درراســتای حمایــت از حمل ونقــل کانتینــر و فعالیت هــای مربوطــه ازطریــق عقــد‬ ‫تفاهم نامــه مشــترک بیــن ســازمان بنــادر و دریانــوردی و شــرکت کشــتی رانی‬ ‫دریــای خــزر را خواســتار شــد‪ .‬کاپیتــان تفتــی بابیان اینکــه درحال حاضــر‬ ‫تقاضــای زیــادی بــرای حمل ونقــل کانتینــر یخچالــی وجــود دارد‪ ،‬بــر ترانزیــت‬ ‫کاالهــا به خصــوص کاالهــای ســردخانه ای توســط ایــن نــوع کانتینــر ازطریــق‬ ‫بنــدر امیرابــاد تاکیــد کــرد‪ .‬مدیــر شــرکت کشــتی رانی دریــای خــزر باتوجه بــه‬ ‫تنــوع محصــوالت کشــاورزی و ظرفیــت صــادرات ایــن نــوع کاالهــا در هنــد‬ ‫و افغانســتان اظهــار داشــت‪« :‬هــدف اصلــی فعالیــت بازرگانــی دریایــی ایــن‬ ‫شــرکت در بنــدر امیرابــاد تقویــت ترانزیــت کاال بــه کشــورهای حــوزه ‪ CIS‬از‬ ‫مســیر بنــادر شــهید رجایــی‪ ،‬چابهــار و بنــدر امیرابــاد اســت»‪ .‬تفتــی همچنیــن‬ ‫ظرفیــت حمل ونقــل کاالهــای کانتینــری ایــن شــرکت را ‪ ۱۴۰۰TEU‬در هفتــه‬ ‫اعــام کــرد و از اســتقرار ‪ TEU ۳۰۰‬کانتینــر ‪ ۴۰‬و ‪۲۰‬فوتــی جدیــد در بنــدر‬ ‫امیرابــاد ازســوی شــرکت کشــتی رانی دریــای خــزر در روزهــای اینــده خبــر‬ ‫داد‪ .‬درپایــان‪ ،‬ســعیدی پور ابــراز امیــدواری کــرد کــه در اینــده ای نه چنــدان دور‬ ‫شــاهد تحــوالت قابل مالحظــه ای در عرصــه حمل ونقــل کانتینــری در بنــدر‬ ‫امیرابــاد خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫با هدف حفاظت از محیط زیست دریایی؛‬ ‫مانور شبانه مقابله با الودگی نفتی در دریا‬ ‫در بندر امیراباد برگزار شد‬ ‫به منظــور هماهنگــی در تمامــی امــور اجرایــی و ســتادی عملیــات مقابلــه بــا الودگــی‬ ‫نفتــی در دریــا‪ ،‬مانــور شــبانه مقابلــه بــا ایــن الودگــی در بنــدر امیرابــاد برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مانــور شــبانه مقابلــه بــا الودگــی نفتــی در دریــا باحضــور مدیــران و تیــم حفاظــت ایمنی‬ ‫بنــدر امیرابــاد در اســکله شــماره ‪ ۱۴‬حوضچــه ایــن بنــدر برگــزار شــد‪ .‬معــاون دریایــی‬ ‫اداره کل بنــادر و دریانــوردی امیرابــاد در حاشــیه ایــن مانــور باتاکیدبراینکــه سیســتم‬ ‫دریایــی یــک سیســتم انســانی بــوده و اشــتباه های انســانی از عوامــل موثــر در حــوادث‬ ‫دریایــی به شــمار می رونــد‪ ،‬گفــت‪« :‬مانــور شــبانه الودگــی نفتــی در دریــا جهــت حفــظ‬ ‫و ارتقــای ســطح کارکنــان در عملیــات مقابلــه بــا الودگــی نفتــی در زمــان شــب بــا‬ ‫رعایــت تمــام دســتورالعمل های بهداشــتی انجــام شــد»‪ .‬حبیب الــه طالبــی اجــرای‬ ‫الزامــات و اهــداف کنوانســیون ها‪ ،‬قوانیــن‪ ،‬مقــررات ملــی و بین المللــی مرتبــط‪ ،‬ارزیابــی‬ ‫به منظــور برنامه ریــزی‪ ،‬ســازمان دهی‪ ،‬هدایــت و کنتــرل عملیــات به خصــوص سیســتم‬ ‫گزارش دهــی در زمــان وقــوع ســوانح دریایــی و ارزیابــی تــوان تجهیزاتــی موجــود در‬ ‫زمــان مواجهــه بــا ســوانح دریایــی در شــرایط اضطــرار را بخــش دیگــری از اهــداف ایــن‬ ‫مانــور عنــوان کــرد‪ .‬وی درادامــه در تشــریح ایــن مانــور گفــت‪« :‬یــک فرونــد شــناور‬ ‫تجــاری مســتقر در اســکله ‪ ۱۴‬درحــال انتقــال مــواد نفتــی از خــن بــه مخــازن بــوده کــه‬ ‫بــا نشــت ایــن مــواد بــه دریــا‪ ،‬ضمــن اعــام اضطــرار ســانحه نشــت مــواد نفتــی‪ ،‬طــرح‬ ‫محلــی مقابلــه بــا الودگــی نفتــی ازســوی معاونــت دریایــی صــادر می شــود‪ .‬در اغــاز‬ ‫ایــن عملیــات‪ ،‬از گســترش الودگــی ناشــی از شــناور توســط تیــم مقابلــه بــا الودگــی‬ ‫بــا اســتفاده از بــوم جلوگیــری و عملیــات جم ـع اوری نیــز بــا اســتفاده از اســکیمرها‬ ‫انجــام می شــود و درادامــه و هم زمــان بــا اجــرای عملیــات مقابلــه بــا الودگــی‪ ،‬تیــم‬ ‫بررســی ســانحه بــر روی کشــتی حاضــر و بــه بررسـی های الزم جهــت شناســایی علــل‬ ‫«خوشــبختانه نســبت بــه ســال های گذشــته کــه ایــن رقــم بــه‬ ‫‪ 70‬درصــد هــم رســیده بــود‪ ،‬پیشــرفت های بســیار قابل قبولــی‬ ‫داشــتیم»‪ .‬مدیــرکل نوســازی ضمــن تشــکر صمیمانــه از‬ ‫خیریــن بزرگــوار و مجمــع خیرین اســتان و شهرســتان ســاری‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬در کنــار ایــن خیریــن پیمانکارانــی کــه در‬ ‫ایــن پــروژه بــه ایفــای نقــش پرداختنــد کــه یــاد ان هــا همــواره‬ ‫زنــده خواهــد بــود»‪ .‬اســتاندار مازنــدران بااشــاره به شــرایط‬ ‫ســخت حــال حاضــر جامعــه کــه دولــت به تنهایــی قــادر حــل‬ ‫معضــات موجــود نیســتند‪ ،‬افــزود‪« :‬ســازمان ها و نهادهایــی‬ ‫قــادر بــه مرتفع کــردن مشــکالت و رســیدن بــه موفقیــت‬ ‫هســتند کــه به نوعــی مــردم و اجتمــاع را همراهــی کننــد‬ ‫و مشــارکت مــردم را در امــور جــذب کننــد و اجتماع محــور‬ ‫باشــند»‪ .‬احمــد حســین زادگان بابیان اینکــه اموزش وپــرورش‬ ‫در حــوزه بازســازی و ســاخت مــدارس نیــاز بیشــتری بــه‬ ‫مشــارکت همه جانبــه مــردم دارنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬مجمــوع‬ ‫خیریــن مدرسه ســاز ســال های زیــادی را بــه ارائــه خدمــات در‬ ‫حــوزه اموزش وپــرورش ارائــه دادنــد و باعــث کاهــش تنگناهــا و‬ ‫مشــکالت در فضاهــای اموزشــی شــدند»‪.‬‬ ‫در ایام هفته دولت صورت گرفت؛‬ ‫بهره برداری از چند طرح اب رسانی در مازندران‬ ‫باحضور نمایندگان مردم مرکز مازندران و استاندار صورت گرفت؛‬ ‫اب رسانی به مسکن مهر «سارویه» در چهارمین روز هفته دولت‬ ‫پــروژه اب رســانی بــه مســکن مهــر ســارویه بــا بهره منــدی‬ ‫‪ 2800‬خانــوار در چهارمیــن روز گرامیداشــت هفتــه دولــت‬ ‫مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت‪ .‬در مراســم بهره بــرداری از‬ ‫پــروژه اب رســانی مســکن مهر ســارویه‪ ،‬علــی بابایــی کارنامی‬ ‫و منصــور علــی زارعــی؛ نماینــدگان مــردم شهرســتان های‬ ‫ســاری و میانــدرود در مجلــس‪ ،‬احمــد حســین زادگان؛‬ ‫اســتاندار مازنــدران‪ ،‬مجیــد عبدالهــی؛ مدیرعامل شــرکت ابفا‪،‬‬ ‫عباســعلی رضایــی؛ فرمانــدار شهرســتان ســاری و جمعــی از‬ ‫مســئولین و مــردم منطقــه حضــور داشــتند‪ .‬در این مراســم‬ ‫مهنــدس عبدالهــی طــی ســخنانی ضمن تســلیت ایــام محرم‬ ‫و گرامیداشــت هفتــه دولــت‪ ،‬اعتبــار هزینه شــده بــرای پــروژه‬ ‫اب رســانی مســکن مهــر ســارویه را ‪ 90000‬میلیون ریــال‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪« :‬بــرای بهره بــرداری از ایــن پــروژه‬ ‫حفــر و تجهیــز یک حلقــه چــاه بــا اب دهــی ‪ 45‬لیتردرثانیــه‪،‬‬ ‫احــداث خــط انتقــال بــه قطــر ‪ 280‬میلی متــر و به طــول‬ ‫‪ 9500‬متــر‪ ،‬ســاخت مخــزن بتنی بــه حجــم ‪ 2000‬مترمکعب‬ ‫و همچنیــن احــداث یک واحــد ایســتگاه پمپــاژ و اجــرای‬ ‫شــبکه توزیــع به طــول ‪ 4000‬متــر در قطرهــای ‪ 90‬الــی‬ ‫‪ 280‬میلی متــر انجــام شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــا بهره بــرداری از‬ ‫ایــن پــروژه ‪ 2800‬خانــوار مســکن مهــر ســارویه از نعمــت اب‬ ‫اشــامیدنی ســالم و بهداشــتی در هفتــه دولــت و هم زمــان‬ ‫بــا ایــام محــرم بهره منــد شــدند»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب مازنــدران در ادامــه ســخنانش از افتتــاح و اغــاز‬ ‫عملیــات اجرایــی ‪ 11‬طــرح اب رســانی در سراســر اســتان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪« :‬به مناســبت گرامیداشــت هفتــه دولــت‪،‬‬ ‫چهــار طرح اب رســانی در اســتان مازنــدران افتتــاح و عملیات‬ ‫اجرایــی هفــت طــرح اب رســانی دیگــر اغــاز می شــود»‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪« :‬هرســاله به مناســبت هفتــه دولــت و‬ ‫ارائــه خدمــات بهینــه بــه مــردم‪ ،‬دولت مــردان پروژه هــای‬ ‫بســیاری را بــرای مــردم بــه بهره بــرداری می رســانند تــا‬ ‫ان هــا از بــرکات و خدمــات نظــام و دولــت برخــوردار شــوند‪،‬‬ ‫درهمین راســتا شــرکت اب و فاضــاب مازنــدران چهــار طــرح‬ ‫اب رســانی شــامل اب رســانی روســتای گوهــرکال شهرســتان‬ ‫چالــوس‪ ،‬مجتمــع اب رســانی معلـم کال و کمــدره شهرســتان‬ ‫امــل‪ ،‬اب رســانی بــه شــهر کوهی خیــل شهرســتان جویبــار و‬ ‫اب رســانی بــه مســکن مهــر ســارویه شهرســتان ســاری را بــا‬ ‫صــرف اعتبــاری بالغ بــر ‪ 249‬میلیــارد و ‪ 267‬میلیون ریــال را در‬ ‫هفتــه دولــت بــه بهره بــرداری می رســاند کــه ‪ 8600‬خانــوار‬ ‫از مزایــای ایــن طرح هــا بهره منــد می شــوند»‪ .‬مهنــدس‬ ‫عبدالهــی افــزود‪« :‬بــرای بهره بــرداری از ایــن پروژه هــا حفــر‬ ‫باحضور مسئوالن استانی و شهرستانی صورت گرفت؛‬ ‫اغاز عملیات طرح اب رسانی‬ ‫به شهر کالردشت‬ ‫و عوامــل بــروز ســانحه پرداختنــد»‪ .‬معــاون دریایــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی امیرابــاد‬ ‫درپایــان بــا مطلوب ارزیابی کــردن مانــور شــبانه مقابلــه بــا الودگــی نفتــی در دریــا‪ ،‬ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد بــا امادگــی کامــل نیروهــای حفاظــت ایمنــی دریایــی و دیگــر تیم هــای‬ ‫حاضــر کــه از اجــرای این گونــه مانورهــا حاصــل می شــود‪ ،‬هــر نــوع الودگــی احتمالــی‬ ‫در اب هــای بنــدر امیرابــاد در اســرع وقــت مهــار و جم ـع اوری شــود‪.‬‬ ‫اعتبــاری معــادل ‪۷۲‬میلیاردتومــان اعتبــار‬ ‫امــاده و تحویــل اموزش وپــرورش شــد»‪.‬‬ ‫در پنجمیـن روز از هفتــه دولــت‪ ،‬کلنــگ طــرح اب رســانی بــه شــهر کالردشــت باحضــور‬ ‫معــاون عمرانــی اســتانداری مازنــدران‪ ،‬نماینــده مــردم شــهرهای نوشــهر‪ ،‬چالــوس و‬ ‫کالردشــت در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬قائم مقــام شــرکت ابفــا اســتان‪ ،‬فرمانــدار و‬ ‫مدیــران شهرســتانی و خانــواده معــزز شــهدا به زمیــن زده شــد‪ .‬در این مراســم مهنــدس‬ ‫علیپــور؛ قائم مقــام شــرکت ابفــا مازنــدران بااشــاره به کلنگ زنــی طــرح اب رســانی‬ ‫بــه شــهر کالردشــت اظهــار داشــت‪« :‬عملیــات اجرایــی ایــن طــرح بــا هــدف ارتقــای‬ ‫تصفیه خانــه اب شــهر بــه ظرفیــت ‪ 50‬لیتردرثانیــه و افزایــش تــوان تامیــن به منظــور‬ ‫مقابلــه بــا افــت فشــار و کمبــود اب در پیــک مصــرف بــا پیش بینــی ‪ 60‬هزار میلیون ریــال‬ ‫اعتبــار و برخــورداری ‪ 3500‬خانــوار اغــاز شــد»‪.‬‬ ‫و تجهیــز دو حلقــه چــاه بــا اب دهــی ‪ 75‬لیتردرثانیــه‪ ،‬احداث‬ ‫سـه باب مخــزن بتنــی بــه حجــم ‪ 4000‬مترمکعــب‪ ،‬اجــرای‬ ‫خــط انتقــال اب به طــول ‪ 35800‬متــر همچنیــن اجــرای‬ ‫شــبکه توزیــع اب به طــول ‪ 24000‬متــر‪ ،‬احــداث چهــار‬ ‫واحــد ایســتگاه پمپــاژ و نصــب و راه انــدازی یک دســتگاه‬ ‫دیــزل ژنراتــور اجرا شــد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب‬ ‫مازنــدران از اغــاز عملیــات اجرایــی هفت طرح اب رســانی در‬ ‫شهرســتان های نــکاء‪ ،‬ســاری‪ ،‬ســیمرغ‪ ،‬ســوادکوه‪ ،‬چالــوس‬ ‫و کالردشــت نیــز طــی هفتــه دولــت خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫«اعتبــار الزم بــرای اجــرای ایــن طرح هــا ‪ 347‬میلیاردریــال‬ ‫بــراورد شــده کــه پــس از بهره بــرداری ‪ 38170‬خانــوار از‬ ‫نعمــت اب اشــامیدنی ســالم و بهداشــتی بهره منــد خواهنــد‬ ‫شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــرای اجــرای هفــت طــرح اب رســانی‬ ‫مذکــور عملیاتــی شــامل احــداث ‪ 11‬بــاب مخــزن بتنــی بــه‬ ‫حجــم ‪ 2080‬مترمکعــب‪ ،‬حفــر و تجهیــز دو حلقــه چــاه بــا‬ ‫اب دهــی ‪ 25‬لیتردرثانیــه‪ ،‬احــداث و اصــاح خــط انتقــال و‬ ‫شــبکه توزیــع به طــول ‪ 45100‬متــر‪ ،‬ســاخت هشــت واحــد‬ ‫ایســتگاه پمپــاژ همچنیــن احــداث دو دهنه ابگیر‪ ،‬بهســازی‬ ‫چشــمه و رودخانــه بــا اب دهــی ‪ 38‬لیتردرثانیــه درنظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2057‬‬ ‫رئیس دادگستری شهرستان سرخس عنوان کرد؛‬ ‫نقش موثر شرکت گاز شهید هاشمی نژاد در خودکفایی‬ ‫یاســر وطن پــور ازغنــدی‪ /‬رئیــس دادگســتری شهرســتان مــرزی ســرخس‬ ‫گفــت‪« :‬اجــرای سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی و خوداتکایــی در تولیــد قطعــات‬ ‫موردنیــاز صنعــت گاز بــه دســت متخصصــان داخلــی‪ ،‬راهــکار ایســتادگی در برابــر‬ ‫تحریم هــای ظالمانــه دشــمنان اســت»‪ .‬حجت االســام محمــد نجــف زاده در‬ ‫حاشــیه بازدیــد از پاالیشــگاه خانگیــران بابیــان مطلــب فــوق افــزود‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫نقــش مهــم و حیاتــی ایــن مجتمــع گازی در تامیــن انــرژی کشــور جمعــی از قضــات‬ ‫شهرســتان ســرخس بازدیــدی از واحدهــای عملیاتــی داشــتند و از نزدیــک بــا تــاش‬ ‫شــبانه روزی تالشــگران صنعــت نفــت و گاز در ایــن خطــه مــرزی و فــراورش گاز‬ ‫طبیعــی اشــنا شــدند»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬باوجــود وضعیــت کشــور درخصــوص‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬کارکنــان خــدوم ایــن مجتمــع گازی افــزون بــر مشــارکت در‬ ‫انجــام فعالیت هــای تعمیراتــی بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬نقــش بســزایی‬ ‫در خودکفایــی و ســاخت قطعــات موردنیــاز صنعــت گاز دارنــد»‪ .‬ایــن مقــام مســئول‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬باتوجه بــه اســتقرار شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمی نژاد در ایــن‬ ‫خطــه مــرزی و تامیــن گاز مشــترکان خانگی در حوزه شــمال و شــمال شــرق کشــور‪،‬‬ ‫مــا در دســتگاه قضایــی به همــراه اعضــای شــورای تامیــن و بــا همــکاری و همراهــی‬ ‫پاالیشــگاه‪ ،‬همــه مــوارد امنیتــی را رصــد می کنیــم تــا ضمــن برقــراری امنیــت‬ ‫کامــل در منطقــه‪ ،‬وقفـه ای دررونــد تولیــد پاالیشــگاه رخ ندهــد»‪ .‬وی ضمــن تمجیــد‬ ‫از اینکــه در پاالیشــگاه‪ ،‬رعایــت ایمنــی در همه جــا حــرف نخســت را می زنــد‪ ،‬بیــان‬ ‫داشــت‪« :‬طبــق گزارش هــای اعالم شــده تاکنــون هیچ گونــه حادثــه فوتــی بــرای‬ ‫کارکنــان پاالیشــگاه رخ نــداده و مجموعــه پاالیشــگاه بــا اشــاعه فرهنــگ ایمنــی در‬ ‫بیــن کارکنــان‪ ،‬گام هــای جــدی در زمینــه پیشــگیری از حــوادث انســانی و صیانــت از‬ ‫تجهیــزات صنعــت عظیــم گاز برداشــته اســت»‪.‬‬ ‫تقدیم نشان افتخار‬ ‫به جمعی از همکاران مدیریت درمان گیالن‬ ‫ابراهیــم نیازمنــد‪ /‬درراســتای تقدیــر از مدافعــان ســامت نشــان افتخــار بــه جمعی‬ ‫از همــکاران مدیریــت درمــان کــه در پشــتیبانی از کادر درمــان نقــش مهمی داشــتند‬ ‫تقدیــم شــد‪ .‬دکتــر شــهدی نژاد (مدیــر درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان) در زمــان‬ ‫اهــدا نشــان افتخــار‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬تیــم درمــان تامیــن اجتماعــی اســتان درزمانی‬ ‫کــه هنــوز هیــچ شــناختی از بیمــاری کوویــد ‪ 19‬وجــود نداشــت‪ ،‬راه هــای مبــارزه‬ ‫بــا ان نامعلــوم و شــوک بــزرگ بــه جامعــه وارد شــده بــود بــا اتخــاذ تصمیمــات‬ ‫درســت و منطقــی و همراهــی همــه کادر درمانــی توانســت خدمــات درمانــی‬ ‫ارزنــده ای بــه بیمــاران نیازمنــد ارائــه نمایــد به طوری کــه تجربیــات ان توانســت‬ ‫در اســتان های دیگــر کارســاز باشــد»‪.‬دکتر شــهدی نــژاد خدمــت بــه بیمــاران را‬ ‫در ایــن اپیدمــی توفیــق بــزرگ بــرای کادر درمــان و همــکاران دانســت کــه بــرگ‬ ‫زرینــی در خاطراتشــان باقــی خواهــد مانــد‪ .‬ایشــان خدمــت بــه بیمــاران را فرصــت‬ ‫مناســب بــرای کســب رضایــت پــروردگار دانســت و خطــاب بــه همــکاران درمانــی‪،‬‬ ‫ابــراز داشــت‪« :‬همــکاران درمــان گیــان بــه بهتریــن نحــو از ایــن فرصــت اســتفاده‬ ‫کردنــد»‪ .‬شایان ذکر اســت؛ به منظــور رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی تاکنــون‬ ‫نشــان افتخــار درگــروه هــای کوچــک بــه جمعــی از همــکاران پزشــک‪ ،‬پرســتار‪،‬‬ ‫پشــتیبانی و ‪ ...‬اهــدا شــده و به تدریــج بــا رعایــت شــرایط کرونایــی بــه همــه‬ ‫مدافعــان ســامت اعطــا خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫احسانعالیخانی‬ ‫اجرای ازمایشی طرح ‪( QR CODE‬کیو ار کد)‬ ‫در ابفا استان اصفهان‬ ‫شهرستان‬ ‫نماینده مبارکه در مجلس شورای اسالمی عنوان کرد؛‬ ‫انجام حمایت الزم از ذوب اهن به زودی‬ ‫اقامه عزای حسینی با رعایت مسائل بهداشتی‬ ‫بهانه را از بدخواهان گرفت‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی گفــت‪« :‬مــردم بــا رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی نشــان دادنــد کــه حتــی بــا وجــود ویــروس‬ ‫منحــوس کرونــا‪ ،‬عــزای اباعبــداهلل الحســین(ع) تعطیل شــدنی‬ ‫نیســت و بهانــه را از دســت بدخواهــان و غــرب زدگان گرفــت»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین احمــد مــروی در مراســم خطبه خوانــی‬ ‫شــب عاشــورای حســینی کــه در صحــن انقــاب اســامی حــرم‬ ‫مطهــر امــام رضــا(ع) باحضــور خادمــان رضــوی برگــزار شــد‪،‬‬ ‫ضمــن تســلیت ایــام ســوگواری مــاه محــرم‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬روایــات‬ ‫بســیاری دربــاره فضیلــت و بــرکات زیــارت مضجــع شــریف حضــرت‬ ‫اباعبداهلل الحســین (ع) وجــود دارد؛ در یــک نمونــه امــام کاظــم (ع)‬ ‫می فرماینــد کســی که امــام حســین (ع) را از روی معرفــت و‬ ‫بصیــرت زیــارت کنــد‪ ،‬خداونــد گناهــان او را از روزی کــه مرتکــب‬ ‫شــده تــا لحظ ـه ای کــه بــه زیــارت قبــر مطهــر امــام حســین (ع)‬ ‫نائــل شــده اســت‪ ،‬می بخشــد»‪ .‬وی در بخــش دیگــری از ســخنان‬ ‫خــود بااشــاره به برپایــی باشــکوه مراســم عــزاداری شــهدای کربــا‬ ‫به رغــم وجــود ویــروس کرونــا‪ ،‬گفــت‪« :‬حضــرت اباعبــداهلل (ع) بــا‬ ‫دل هــای مــردم چــه کــرده اســت کــه اتــش عشــق و ارادت بــه‬ ‫ان حضــرت‪ ،‬هــرروز در دل هــای عاشــقان شــعله ورتر می شــود‬ ‫و خبــری از تعطیل شــدن مراســم های عــزاداری ســید و ســاالر‬ ‫شــهیدان نیســت؟» وی افــزود‪« :‬امســال بــا پدیــده تلــخ شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا روبـه رو بودیــم‪ ،‬بااین حــال از شــور عزاداری هــا بــرای‬ ‫امــام حســین (ع) و دیگــر شــهدای کربــا حتی ذره ای کاســته نشــد‪.‬‬ ‫اگــر ســال های گذشــته در هــر محلــه و خیابانــی‪ ،‬پرچــم عــزا برپــا‬ ‫می شــد‪ ،‬امســال هــر کوچــه و خان ـه ای بــه یــک حســینیه تبدیــل‬ ‫شــد»‪ .‬تولیــت اســتان قــدس رضــوی خاطرنشــان کــرد‪« :‬بایــد از‬ ‫مــردم والیت مــدار و محبیــن اهل بیــت (ع) تشــکر کــرد کــه هــم‬ ‫نــکات بهداشــتی را رعایــت کردنــد و بهانــه به دســت غــرب زدگان‬ ‫و بیگانــگان ندادنــد و باشــکوه هرچه تمام تــر مراســم عــزاداری‬ ‫امــام حســین(ع) را برگــزار کردنــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه متاســفانه‬ ‫برخــی چشم هایشــان را بــه روی بســیاری از اجتماعــات و ســفرها‬ ‫می بندنــد‪ ،‬امــا برگــزاری مراســم دینــی را محکــوم می کننــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«مــردم والیت مــدار کشــورمان هــم نــام اباعبــداهلل (ع) را همچنــان‬ ‫زنــده نگــه داشــتند و هــم بــا رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی‬ ‫به دســت بدخواهــان بهانــه ندادنــد؛ ایــن مســئله حکایــت از فهــم و‬ ‫بصیــرت عمیــق مــردم دارد»‪ .‬تولیــت اســتان قــدس رضــوی افــزود‪:‬‬ ‫«رهبــر معظــم انقــاب اســامی به رســم هرســال مراســم عــزاداری‬ ‫ایــام محــرم را بــدون حضــور جمعیــت برگــزار کردنــد تــا نشــان‬ ‫دهنــد کــه عــزاداری بــرای اباعبــداهلل هرگــز تعطیــل نمی شــود»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی بابیان اینکــه بــه علمــا و مراجــع‬ ‫قــم و نجــف ســام می فرســتم و عــرض ارادت می کنــم‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬علمــا و مراجــع عظام تقلیــد با شــجاعت در مقابــل رفتارهای‬ ‫خرافــی و موجــب وهــن دیــن کــه توســط متحجریــن‪ ،‬مرتجعیــن و‬ ‫عوام النــاس صــورت می گرفــت؛ بــا اعــام نظــر به حــق ایســتادند‬ ‫و از حقیقــت دیــن‪ ،‬اموزه هــای اهل بیــت عصمــت و طهــارت(ع)‪،‬‬ ‫عقالنیــت دینــی و شــیعی دفــاع کردنــد»‪.‬‬ ‫با حضور مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی و استاندار گیالن صورت گرفت؛‬ ‫بهره برداری از طرح های صنعتی‬ ‫سرمایه گذاری و گردشگری منطقه ازاد انزلی‬ ‫ابراهیم نیازمند‬ ‫باحضــور دکتــر ارســان زارع و همراهــی دکتــر‬ ‫محمدولــی روزبهــان؛ رئیــس هیئت مدیــره و‬ ‫مدیرعامــل ســازمان و در ســومین روز از هفتــه‬ ‫دولــت نــه پــروژه ســرمایه گذاری تولیــدی‪،‬‬ ‫خدماتــی و گردشــگری بــا ســرمایه گذاری‬ ‫‪ ۶۲۳‬میلیارد ریالــی بخــش خصوصــی کــه‬ ‫زمینــه اشــتغال زایی مســتقیم بــرای ‪ ۲۷۹‬نفــر‬ ‫را فراهــم کردنــد؛ به صــورت رســمی در‬ ‫سکینه محبی‬ ‫معــاون مهندســی و توســعه امــور زیربنایــی‬ ‫ســازمان بنــادر و دریانــوردی گفــت‪« :‬مطالعــه‬ ‫طــرح مدیریــت یکپارچــه مناطــق ســاحلی‬ ‫ایــن اســتان پایــان یافتـ ه و بـه زودی ایــن مهــم‬ ‫در شــورای برنامه ریــزی اســتان بررســی و‬ ‫مراحــل موردنیــاز اجرایــی ان طــی می شــود»‪.‬‬ ‫مــدار تولیــد قــرار گرفتنــد‪ .‬اســتاندار گیــان‬ ‫در حاشــیه ایــن مراســم با بیان اینکــه منطقــه‬ ‫ازاد انزلــی به دلیــل بهره منــدی از مزیت هــای‬ ‫قانونــی کــه مهم تریــن مولفه هــای حمایــت‬ ‫و پشــتیبانی از بخــش خصوصی ســت‪ ،‬از‬ ‫ظرفیت هــای خــوب اســتان در عرصــه تولیــد‬ ‫محســوب شــده و به عنــوان عاملــی موثــر در‬ ‫توســعه اســتان و افزایــش ظرفیــت تولیــدی‬ ‫و اشــتغال در بخش هــای مختلــف اســتان‬ ‫قلمــداد می شــود‪ .‬وی بــا تمجیــد از راهبــرد‬ ‫تولیــد محــوری منطقــه ازاد انزلــی در ســال های‬ ‫اخیــر‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬محوریــت قرار گرفتــن‬ ‫رویکــرد افزایــش تولیــدات صادرات محــور‬ ‫دراین منطقــه قابل تقدیــر اســت‪ ،‬بخــش‬ ‫خصوصــی مهم تریــن مولفــه بــرای افزایــش‬ ‫ظرفیــت تولیــدی اســتان اســت و در ایــن مســیر‬ ‫از هرگونــه حمایتــی دریــغ نمی کنیــم و نمونــه‬ ‫موفــق ایــن همــکاری در مــدار تولیــد مجــدد‬ ‫قــرار گرفتــن یکــی از واحدهــای تولیــدی منطقه‬ ‫ازاد انزلــی بــا همــکاری بانــک عامــل‪ ،‬ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی و استانداری ســت»‪ .‬رئیــس‬ ‫هیئت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقــه‬ ‫ازاد انزلــی در این مراســم بابیان اینکــه افزایــش‬ ‫ظرفیــت واحدهــای تولیــدی موجــود و جــذب‬ ‫ســرمایه گذاران تولیــدی جدیــد راهبــرد اصلــی‬ ‫ایــن ســازمان در ســال جهــش تولیــد بــوده‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬توســعه ارتباطــات با کشــورهای‬ ‫حاشــیه دریــای خــزر و اوراســیا به منظــور‬ ‫تنوع بخشــی و افزایــش ســبد صادراتــی‬ ‫کشــورمان از مهم تریــن برنامه هــای ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی بــا تکیه بــر مزیت هــای‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی اداره کل بنــادر و‬ ‫دریانــوردی اســتان بوشــهر‪ ،‬محمدرضــا اللهیــار‬ ‫افــزود‪« :‬ایــن طــرح امســال هم زمــان بــا دهــه‬ ‫مبــارک فجــر به عنــوان ســند عالــی توســعه‬ ‫دریــا محــور ســواحل اســتان بوشــهر نهایــی و‬ ‫اجرایــی می شــود»‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪« :‬در ایــن ســند پدیده هــای‬ ‫دریایــی ازجملــه مــوج‪ ،‬جریــان‪ ،‬رســوب و‬ ‫مــواردی از ایــن قبیــل از دیدگاه هــای مختلــف‬ ‫موردبررســی قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬اللهیــار ادامــه‬ ‫داد‪« :‬در این ســند مطالعــه زیســت محیطی‪،‬‬ ‫پدافنــد غیرعامــل‪ ،‬سیاســی‪ ،‬امنیتــی و‬ ‫کاربری هــای مربــوط بــه اراضــی انجــام شــده‬ ‫و در مقیــاس شهرســتان موضــوع مربــوط بــه‬ ‫برنامــه عمــل ارائــه خواهــد شــد»‪ .‬وی بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬در قالــب ایــن طــرح در هــر شهرســتان‬ ‫ســاحلی اســتان بوشــهر براســاس اولویت هــای‬ ‫توســعه ای مبتنــی بــر مطالعــات انجــام شــده‬ ‫یــک برنامــه عملــی دراختیــار هــر شهرســتان‬ ‫قــرار می گیــرد تــا ایــن توســع ‪‎‬ه‏ها براســاس‬ ‫برنامــه اجرایــی شــود»‪ .‬معــاون مهندســی‬ ‫و توســعه امــور زیربنایــی ســازمان بنــادر و‬ ‫دریانــوردی ادامــه داد‪ :‬ایــن طــرح یــک برنامــه‬ ‫پویــا اســت و هرچنــد ســال یک بــار نیــاز بــه‬ ‫به روزرســانی دارد امــا به طورمعمــول ایــن‬ ‫طرح‪‎‬هــا در بــازه زمانــی پنــ ج تــا ‪ ۱۰‬ســال‬ ‫قابلیــت اســتفاده داشــته و ســپس متناســب بــا‬ ‫شــرایط به روزرســانی خواهــد شــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«یکــی از موضوع‪‎‬هــای ایــن مطالعــه نقشــه‏ های‬ ‫اولویــت دار اســت کــه در کاربــری حوزه ‏هــای‬ ‫مختلــف ماننــد صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬شــیالتی‪،‬‬ ‫مناطــق خــاص حفاظت شــده و گردشــگری‬ ‫همــه ظرفیت‏ هــا شناســایی و نقشــه ان هــا در‬ ‫ی‪‎‬شــود»‪ .‬اللهیــار‬ ‫مقیاس‏ هــای مدنظــر ارائــه م ‏‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬بــرای انجــام طــرح مطالعاتــی‬ ‫از محــل منابــع داخلــی ســازمان بنــادر و‬ ‫لو نقل جاده ای مازندران خبر داد؛‬ ‫مدیر کل راهداری و حم ‬ ‫بهره برداری و اغاز عملیات اجرایی ‪ ۸۵‬پروژه در هفته دولت‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫لو نقــل جــاده ای‬ ‫مدیــر کل راهــداری و حم ‬ ‫پرویــن صالحــی (نماینــده مــردم شــریف مبارکــه در مجلــس شــورای اســامی) در‬ ‫حاشــیه بازدیــد از غرفــه ذوب اهــن اصفهــان در نمایشــگاه متالکــس ‪ ۲۰۲۰‬گفــت‪:‬‬ ‫«ذوب اهــن اصفهــان مــادر صنعــت فــوالد کشــور اســت و به حــق بایــد موردحمایــت‬ ‫قــرار گیــرد و ایــن امــر بــه زودی انجــام می شــود»‪ .‬نماینــده مبارکــه در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی تصریــح کــرد‪« :‬خوشــبختانه ذوب اهــن صد در صــد در تولیــد ریــل‬ ‫بــه خودکفایــی رســیده و ایــن خبــر مسرت بخشی ســت‪ .‬ذوب اهــن اکنــون توانایــی‬ ‫تامیــن ریــل موردنیــاز همــه خطــوط ریلــی کشــور را دارد و مــا از اینکــه می توانیــم‬ ‫بــه تولیدکننــدگان داخلــی خــود اعتمــاد کنیــم بــه خودمــان می بالیــم و به شــدت‬ ‫از ان حمایــت می کنیــم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬از دولــت می خواهیــم جهــت حمایــت از‬ ‫تولیــد ملــی صرفـاً از تولیــدات و محصــوالت داخلــی اســتفاده کنــد»‪ .‬پرویــن صالحی‬ ‫بااشــاره به اینکه قاطبــه نماینــدگان مجلــس مخالــف خــام فروشــی هســتند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«مــا درراســتای حمایــت از تولیــد ملــی و تقویــت صنایــع و جلوگیــری از خــام‬ ‫فروشــی مســیر خــود را ادامــه می دهیــم»‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫تولیت استان قدس رضوی در مراسم خطبه خوانی شب عاشورا‪:‬‬ ‫پایان مطالعه طرح مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی بوشهر‬ ‫طــرح ‪( QR CODE‬کیــو ار کــد) یــا رمزینــه پاســخ ســریع به صــورت ازمایشــی در‬ ‫ابفــای اســتان اصفهــان اجــرا می شــود‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫اصفهــان گفــت‪« :‬به منظــور دسترســی ســریع مشــترکین ایــن شــرکت بــه صفحــه‬ ‫مجــازی ارائــه خدمــات‪ ،‬طــرح ‪( QR CODE‬کیــو ار کــد) از ابتــدای شــهریورماه‬ ‫امســال در شــهرهای تحــت پوشــش مناطــق خودگــردان شــهرضا و برخــوار و‬ ‫همچنیــن منطقــه خانــه اصفهــان در ابفــای منطقــه ‪ 5‬شــهر اصفهــان بــه اجــرا‬ ‫درمی ایــد»‪ .‬مهنــدس هاشــم امینــی افــزود‪« :‬در اجــرای ایــن طــرح یــک پــاک یــا‬ ‫برچســب کــه نقــش رمزینــه (کــد) بــر روی ان حــک شــده اســت در اختیار مشــترک‬ ‫قــرار می گیــرد تــا در محلــی مناســب کــه به راحتــی قابل رویــت باشــد‪ ،‬داخــل‬ ‫منــزل نصــب کنــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬مشــترکین دارای گوشــی تلفــن همــراه هوشــمند‬ ‫می تواننــد پــس از اتصــال بــه اینترنــت و اســکن ایــن برچســب‪ ،‬بــدون نیــاز بــه‬ ‫واردکــردن نشــانی اینترنتــی‪ ،‬وارد صفحــه مجــازی ارائــه خدمــات پرتــال شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب اســتان اصفهــان شــده و هرکــدام از خدمــات ‪ 23‬گانــه موردنیــاز خــود را‬ ‫ثبــت و دریافــت کننــد»‪ .‬وی ابــراز امیــدواری کــرد پــس از اســتخراج و جمع بنــدی‬ ‫اجــرای طــرح ‪( QR CODE‬کیــو ار کــد) در شــهرهای تحــت پوشــش مناطــق‬ ‫خودگــردان شــهرضا و برخــوار و همچنیــن منطقــه خانــه اصفهــان در ابفــای منطقــه‬ ‫‪ 5‬شــهر اصفهــان‪ ،‬بتــوان ایــن طــرح را در تمــام شــهرها و روســتاهای تحــت پوشــش‬ ‫ایــن شــرکت اجــرا کــرد‪ .‬اضافــه می شــود درحال حاضــر یک میلیــون و ‪ 160‬هــزار‬ ‫مشــترک در ‪ 93‬شــهر و ‪ 234‬هــزار مشــترک در ‪ 951‬روســتا تحــت پوشــش خدمــات‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان اصفهــان هســتند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫معــاون قضائــی دادســتان کل کشــور بابیان اینکــه‬ ‫مســئوالن از مشــکل و ناراحتــی مــردم و کارگــران‬ ‫ناراحــت می شــوند‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن اطمینــان را‬ ‫می دهــم کــه همــه در ســطح ملــی تــاش‬ ‫دارنــد تــا مشــکل شــرکت نیشــکر هفت تپــه را‬ ‫حــل کننــد»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی ســازمان‬ ‫صنعــت معــدن و تجــارت اســتان خوزســتان؛‬ ‫ســعید عمرانــی در ســتاد تســهیل و رفــع موانــع‬ ‫تولیــد اســتان که بــا موضوع رســیدگی به مشــکل‬ ‫شــرکت کشــت و صنعــت نیشــکر هفت تپــه در‬ ‫اســتانداری خوزســتان برگــزار شــد‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«حــل مشــکل ایــن شــرکت از عهــده خوزســتان‬ ‫خــارج شــده اســت و بــرای حــل ان بایــد تمامــی‬ ‫اســتان مازنــدران در نشســت خبــری بــا‬ ‫اصحــاب رســانه‪ ،‬از ائیــن بهره بــرداری و‬ ‫اغــاز عملیــات اجرایــی ‪ ۸۵‬پــروژه بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۸۲۰‬میلیــاردی در هفتــه دولــت خبــر داد‪.‬‬ ‫مهنــدس عباســعلی نجفــی‪ ،‬در این نشســت‬ ‫اظهــار داشــت ‪« :‬در یک سال گذشــته‪،‬‬ ‫‪ ۲۱۹‬نقطــه پر تصــادف توســط کارشناســان‬ ‫شناســایی شــده و بــا تــاش شــبانه روزی در‬ ‫لو نقــل جــاده ای و‬ ‫اداره کل راهــداری و حم ‬ ‫علی رغــم محدودیت هــای بودج ـه ای‪ ،‬مشــکل‬ ‫‪ ۱۶۵‬نقطــه حادثه خیــز در راه هــای اســتان‬ ‫مرتفــع شــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬بــا بررســی های‬ ‫به عمل امــده کارشناســان مربوطــه؛ در‬ ‫ســه ماهه ابتــدای ســال جــاری ‪ ۵۳‬نقطــه‬ ‫قانونــی‪ ،‬زیرســاخت های موجــود و بســته های‬ ‫حمایتی‪-‬تشــویقی ارائه شــده اســت؛ چراکــه‬ ‫بــه اعتقــاد مــا‪ ،‬بخــش خصوصــی نــوک پیــکان‬ ‫جهــاد اقتصــادی کشــورمان در دوران کنونــی‬ ‫بــوده و بایــد بــا تمــام تــوان از توانمندی هــای‬ ‫ان هــا حمایــت کــرد»‪ .‬بنابــر این گــزارش‪ ،‬در‬ ‫شــهرک صنعتــی ناحیــه یــک منطقــه ازاد انزلی‬ ‫چهــار واحــد صنعتــی؛ بســته بندی (ســپید‬ ‫ماکیــان) محصــوالت غذایــی؛ تولیــد کمپرســور‬ ‫(ارکاتــک)؛ تولیــد ماســک ســه الیه پرســتاری‬ ‫(لوتــوس تجــارت)؛ تولیــد فلزهــای فــرم دهــی‬ ‫شــده (مجتمــع تولیــدی ورق االت ‪ )۱۱۰‬بــا‬ ‫میــزان ســرمایه گذاری ‪ ۲۷۰‬میلیارد ریالــی‬ ‫بخــش خصوصــی و اشــتغال زایی مســتقیم برای‬ ‫‪ ۲۳۵‬نفــر افتتاح شــدند‪ .‬ازســوی دیگر در شــهرک‬ ‫صنعتــی ناحیــه دو منطقــه ازاد انزلــی نیــز واحد‬ ‫صنعتــی بــرش و بســته بندی کاغــذ (اطلــس‬ ‫نویــن) و فــراوری و بســته بندی محصــوالت‬ ‫کشــاورزی (ســرگل سرســبز) بــا حجــم‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۱۱۰‬میلیارد ریالــی بخــش‬ ‫خصوصــی و اشــتغال زایی مســتقیم بــرای ‪ ۲۵‬نفر‬ ‫به صــورت رســمی در مــدار تولیــد قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫بهره بــرداری از ســه باب انبــار سرپوشــیده بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۸۳۰۰‬متر مربــع و بــا ســرمایه گذاری‬ ‫‪ ۲۰۳‬میلیارد ریالــی بخــش خصوصــی و افتتــاح‬ ‫واحــد بوم گــردی در منطقــه ازاد انزلــی بــا‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ ۶۰‬میلیارد ریــال پایان بخــش‬ ‫برنامه هــای افتتــاح منطقــه ازاد انزلــی در‬ ‫ســومین روز هفتــه دولــت بــود کــه زمینــه ایجاد‬ ‫شــغل بــرای ‪ ۲۴‬نفــر را فراهــم کردنــد‪.‬‬ ‫دریانــوردی اســتفاده شــده کــه متناســب بــا ان‬ ‫توســعه‪‎‬ها در ســطح اســتان ها و در مقیاس‏ هــای‬ ‫ملــی انجــام می‏ شــود»‪ .‬وی گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫مطالعــات ســه بخــش دارد کــه یــک بخــش از‬ ‫ان در خشــکی و در هماهنگــی بــا طــرح امایش‬ ‫ســرزمین اتفــاق می‪‎‬افتــد»‪ .‬اللهیــار اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬بخشــی کــه در حــوزه دریــا اســت‬ ‫نیــز مربــوط بــه مدیریــت نــوار ســاحلی اســت‬ ‫کــه پدیده‏ هــای دریایــی را مدیریــت می‏ کنــد»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬بخشــی از مطالعــات نیــز مرتبــط به‬ ‫دریا ســت کــه بــرای نخســتین بار در کشــور در‬ ‫منطقــه خلیــج فــارس انجــام شــده و شــامل‬ ‫جانمایی‪‎‬هــای الزم بــرای بهره‪‎‬بــرداری مناســب‬ ‫از دریا ســت تــا بهره‏ بــرداری مناســب‪‎‬تری از‬ ‫دریــا صــورت گیــرد»‪ .‬اللهیــار گفــت‪« :‬در تحقق‬ ‫ایــن مهــم یکــی بحث‪‎‬هــای اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫متخصصــان داخلــی‪ ،‬شــرکت‏های مهندســان‬ ‫مشــاور و نهادهــای دانشــگاهی و موسســات در‬ ‫تهیــه طــرح مدیریــت یکپارچه مناطق ســاحلی‬ ‫کشــور اســت کــه در دهــه ‪ ۸۰‬ایــن مهــم رخ‬ ‫داده اســت»‪.‬‬ ‫پــر تصــادف مجــددا ً شناســایی شــد و مجمــوع‬ ‫نقــاط پر تصــادف در راه هــای اســتان بــه‬ ‫‪ ۱۰۷‬نقطــه رســید»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬طبــق‬ ‫برنامــه تــا پایــان ســال جــاری تمامــی نقــاط‬ ‫شناسایی شــده ایمــن خواهنــد شــد»‪ .‬مدیــر‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان‬ ‫کل راهــداری و حم ‬ ‫مازنــدران از بیشــترین کاهــش فوتی هــای‬ ‫راه هــای اســتان در چهــار ســال پیاپی خبــر داد‬ ‫و گفــت‪« :‬امســال نیــز در چهار ماهــه ابتــدای‬ ‫ســال شــاهد کاهــش ‪ ۴۵‬درصــدی فوتی هــای‬ ‫راه هــای اســتان مازنــدران بوده ایــم»‪ .‬مهنــدس‬ ‫نجفــی در خصــوص پــروژه حفاظــت جاده هــای‬ ‫ســاری تــا امــل به صــورت نیمــه نیوجرســی‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬بــا تمــام محدودیت هــای بودجــه ای‬ ‫و کرونایــی در تــاش هســتیم کــه تــا پایــان‬ ‫ســال جــاری ایــن پــروژه بــه اتمــام برســد»‪.‬‬ ‫معاون قضائی دادستان کل کشور خبر داد؛‬ ‫تالش برای حل مشکالت هفت تپه در سطح ملی‬ ‫جوانــب این شــرکت را مدنظــر داشــت»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«چندیــن نشســت در ســطح ملــی بــرای موضــوع‬ ‫هفت تپــه برگــزار شــده اســت و مایــل بــودم کــه‬ ‫از نزدیــک هــم دیــداری از ایــن شــرکت داشــته‬ ‫باشــم»‪ .‬معــاون قضائــی دادســتان کل کشــور‬ ‫بابیان اینکــه مســئول اگر شــجاعت نداشــته باشــد‬ ‫و خطرپذیــر نباشــد‪ ،‬نمی توانــد اداره امــور را در‬ ‫دســت بگیــرد‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬در انتخــاب مدیریــت‬ ‫ایــن شــرکت بایــد نهایــت دقــت و حساســیت‬ ‫را داشــت تــا امــکان اداره ایــن شــرکت را داشــته‬ ‫باشــد»‪ .‬عمرانــی بابیان اینکــه تــاش داریــم فردی‬ ‫باقابلیــت الزم مدیریــت ایــن شــرکت را در دســت‬ ‫بگیــرد‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬ایــن شــرکت نیــاز بــه مدیــری‬ ‫دارد کــه حق وحقــوق کارگــران را به موقــع‬ ‫پرداخــت کنــد و باعــث رونق بخــش تولیــد‬ ‫شــرکت شــود»‪ .‬وی گفــت‪« :‬مســئوالن بایــد در‬ ‫خدمــت مــردم باشــند و مهم تریــن دغدغــه ان هــا‬ ‫حــل مســائل و مشــکالت مــردم باشــد»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«کمــک بــه مــردم و حــل مشــکالت ان هــا بایــد‬ ‫به عنــوان یــک تکلیــف بــرای مدیــران و مســئوالن‬ ‫تلقــی شــود»‪ .‬رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت خوزســتان نیــز در این نشســت بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«امــروز از مجمــوع واحدهــای درحــال احــداث‬ ‫شــرکت هفت تپــه‪ ،‬همچــون الکل ســازی و تولیــد‬ ‫زغــال و رب گوجــه دیــدن کردیــم و خوشــبختانه‬ ‫بــا پرداخــت حق وحقــوق کارگــران جــو و فضــای‬ ‫کارخانــه نیــز ارام اســت»‪ .‬امیرحســین نظــری‬ ‫ادامــه داد‪« :‬اگــر ایــن واحدهــای تولیــدی در ایــن‬ ‫شــرکت تکمیــل و راه انــدازی شــوند شــاهد تحول‬ ‫شــگرفی در منطقــه خواهیــم بــود»‪.‬‬ ‫بهره برداری از ‪ ۲۳‬واحد تولیدی‬ ‫در شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫‪ ۲۳‬واحــد صنعتــی بااعتبــار ‪ ۵۱۵‬میلیاردتومــان به صــورت ویدئو کنفرانــس توســط‬ ‫اســتاندار تهــران و باحضــور فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری در شــهرک صنعتــی‬ ‫شــمس اباد بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ بــا بهره بــرداری از ایــن‬ ‫واحدهــای صنعتــی به مناســبت هفتــه دولــت زمینــه اشــتغال ‪ ۸۶۴‬نفــر به صــورت‬ ‫مســتقیم و دوهــزار و ‪ ۹۷‬نفــر به صــورت غیرمســتقیم ایجــاد شــده اســت‪ .‬ایــن ‪ ۲۳‬واحد‬ ‫صنعتــی بــا کاربری هــای فلــزی‪ ،‬شــیمیایی‪ ،‬کانــی غیرفلــزی‪ ،‬الکترونیکــی و تولیــد‬ ‫اسانســور بــه بهره بــرداری رســیدند‪ .‬شــرکت های فــوالد قائــم بــا اشــتغال مســتقیم‬ ‫‪ ۱۲۰‬نفــر و غیرمســتقیم ‪ ۳۶۰‬نفــر‪ ،‬تعاونــی ذوب و نــورد هرمــس پــوالد ایــران بــا‬ ‫اشــتغال زایی ‪ ۴۲۰‬نفــر به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم و شــرکت اتوماتیــک یــاران‬ ‫بــا اشــتغال زایی ‪ ۳۰۰‬نفــر مســتقیم و ‪ ۴۰۰‬نفــر غیرمســتقیم از مهم تریــن شــرکت های‬ ‫فــوالدی بودنــد کــه بــه بهره بــرداری رســیدند‪ .‬براســاس ایــن گــزارش‪ ،‬شــرکت «پــارس‬ ‫کیــا مهنــام» درزمینــه بــرق و الکترونیــک بــا اشــتغال زایی ‪ ۸۰‬نفــر به صــورت مســتقیم‬ ‫و غیرمســتقیم‪ ،‬شــرکت «بــازرگان کاال» درزمینــه تولیــد محصــوالت شــیمیایی بــا‬ ‫اشــتغال زایی ‪ ۴۵‬نفــر مســتقیم و ‪ ۱۳۵‬نفــر غیرمســتقیم و شــرکت «صــدرا نادیــن»‬ ‫صنعــت درزمینــه مــواد غذایــی بــا اشــتغال ‪ ۱۲‬نفــر به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم‬ ‫از دیگــر شــرکت های مســتقر در شــهرک صنعتــی شــمس اباد بودنــد کــه بــه‬ ‫بهره بــرداری رســیدند‪.‬‬ ‫برگزاری بزرگداشت روز ملی مبارزه با تروریسم‬ ‫(س)‬ ‫در بهشت زهرا‬ ‫ائیــن بزرگداشــت روز ملــی مبــارزه بــا تروریســم بــا محوریت شــهید اســداهلل الجوردی‬ ‫و شــهیدان رجایــی و باهنــر بــر ســر مــزار شــهدای هفتــم تیرمــاه در بهشـت زهرا (س)‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬ســید مرتضــی بختیــاری؛ رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره)‪ ،‬زهره‬ ‫ســادات الجــوردی؛ نماینــده مــردم تهــران در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬ســعید خــال؛‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بهشــت زهرا (س)‪ ،‬ســید جــواد هاشــمی نژاد؛ دبیــرکل بنیــاد‬ ‫هابیلیــان (شــهدای تــرور) ازجملــه شــرکت کنندگان در ایــن مراســم معنــوی بودنــد‪.‬‬ ‫رئیــس کمیتــه امــداد امــام خمینــی (ره) به عنــوان یکــی از دوســتان و هم رزمــان‬ ‫نزدیــک شــهید اســداهلل الجــوردی در مبــارزه بــا طاغــوت در ایــن مراســم‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬مهم تریــن کار شــهید الجــوردی در دوران عمــر بابرکتشــان جمـع اوری دایــره‬ ‫نفــاق در جامعــه بــود‪ ،‬ایشــان بــا درایــت و باهــوش خاصی که داشــتند توانســتند جلوی‬ ‫نفــوذ بســیاری از منافقــان را بــه داخــل نظــام بگیرنــد»‪ .‬ســید مرتضــی بختیــاری افزود‪:‬‬ ‫«جهــاد در راه خــدا و انجــام امــور به خاطــر اســام اصلی تریــن دلیــل مقاومــت شــهید‬ ‫الجــوردی در زیــر انــواع شــکنجه ســاواک و بعدازان بــود»‪ .‬بختیــاری ادامه داد‪« :‬شــهید‬ ‫الجــوردی در انجــام درســت امــور قاطــع بــود و فقــط از فرمــان امــام خمینــی (ره)‬ ‫و رهبــر معظــم انقــاب تبعیــت می کــرد و هرگــز جلوتــر از ولــی امــر زمــان خــود‬ ‫نبــود»‪ .‬زهــره ســادات الجــوردی نیــز درادامــه ایــن برنامــه بااشــاره به اینکه منافقــان‬ ‫طــی ســال ‪ ۱۳۶۰‬هــرروز ‪ ۲۵‬واقعــه تــرور را در کشــور ایجــاد می کردنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«انجــام نه هــزار تــرور در طــول ســال ‪ ۶۰‬تنهــا نمونــه کوچکــی از جنایــات منافقــان‬ ‫کــور در کشــور اســت کــه شــهید الجــوردی به خوبــی افــراد نفــوذی ایــن گروهــک را‬ ‫از داخــل سیســتم کشــور شناســایی می کــرد»‪ .‬الجــوردی بابیان اینکــه هم اکنــون نیــز‬ ‫نفوذی هــا در برخــی پس ـت های مدیریتــی در کشــور صاحب منصــب هســتند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«بســیاری از مشــکالتی کــه امــروز متوجــه کشــور شــده اســت در اثــر حضــور این گونه‬ ‫افــراد در داخــل سیســتم کشــور اســت»‪.‬‬ ‫برگزاری مسابقه استانی شعر «مکتب شهید سلیمانی»‬ ‫مســابقه اســتانی شــعر «مکتــب شــهید ســلیمانی» به مناســبت هفتــه دفــاع مقــدس‬ ‫به میزبانــی شهرســتان ری برگــزار می شــود‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی اداره فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد اســامی شهرســتان ری؛ ایــن مســابقه شــعر در دو بخــش اصلــی شــامل «در‬ ‫رســای ســید و ســاالر شــهیدان حضــرت حســین بن علی (ع)»‪« ،‬رزمنــدگان بــدون‬ ‫مــرز»‪« ،‬انقــاب اســامی‪ ،‬اســتمرار خاک ریزهــا»‪« ،‬وطن دوســتی و ظلم ســتیزی»‪،‬‬ ‫«شــهدای مدافــع حــرم و نقــش خانــواده ان هــا» و بخــش ویــژه شــامل‪« :‬ابعــاد‬ ‫شــخصیتی‪ ،‬ارزش هــا‪ ،‬اعتقــادات و ســبک زندگــی ســردار شــهید ســلیمانی»‪« ،‬نقــش‬ ‫ســردار ســلیمانی در پیشــرفت انقــاب اســامی»‪« ،‬ثمــرات خــون ســردار شــهید»‪،‬‬ ‫«محبوبیــت و مردمی بــودن ســردار شــهید» و «ســردار و استکبارســتیزی» خواهــد بود‪.‬‬ ‫مهلــت ارســال اثــار از اول تــا ‪ 31‬شــهریورماه ســال جــاری خواهــد بــود و عالقه منــدان‬ ‫بــرای ارســال اثــار بایــد بــه نشــانی ‪ farhangi-festival.blogfa.com‬مراجعــه و بــرای‬ ‫کســب اطــاع بیشــتر بــا شــماره تلفــن ‪ 55234602-021‬تمــاس حاصــل کننــد‪.‬‬ ‫اختتامیــه مســابقه ‪ 16‬مهرمــاه مصــادف بــا شــب اربعین حســینی خواهــد بــود و در هر‬ ‫بخــش از صاحبــان ‪ 5‬اثــر تجلیــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اغاز عملیات اجرایی دو طرح اب رسانی در چالوس‬ ‫عباســعلی کوشــکی‪ /‬هم زمــان بــا پنجمیـن روز از هفتــه دولــت و باحضــور مســئوالن‬ ‫اســتانی و شهرســتانی‪ ،‬عملیــات احــداث مخــزن ذخیــره بــه روســتای زوات شــرق و‬ ‫حفــر و تجهیــز یک حلقــه چــاه در منطقــه رادیــو دریــا شهرســتان چالــوس اغــاز شــد‪.‬‬ ‫در این مراســم خیریانپــور؛ معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری مازنــدران طی‬ ‫ســخنانی ضمــن تقدیــر از تالش هــای مدیرعامــل و کارکنــان اب و فاضــاب اســتان در‬ ‫تامیــن اب مــردم گفــت‪« :‬ایــن شــرکت طــی ســال های اخیــر خدمــات موثــری در امــر‬ ‫اب رســانی بــه مــردم اســتان ارائــه داده اســت»‪ .‬وی احــداث مجتمع هــای اب رســانی‬ ‫روســتایی را از جملــه اقدامــات مهــم اب و فاضــاب دانســت و افــزود‪« :‬در بخــش‬ ‫فاضــاب نیــز طرح هــای خوبــی درحــال اجراســت»‪ .‬گفتنی ســت؛ درادامــه کلنــگ‬ ‫طــرح اب رســانی بــه روســتای زوات شــرق شهرســتان چالــوس بــا هــدف افزایــش‬ ‫تــوان تامیــن و ایجــاد ذخیــره مطمئــن بــرای مقابلــه بــا کمبــود اب در پیــک مصــرف‬ ‫و انتقــال اب بــه مخــزن ذخیــره و شــبکه توزیــع بــا پیش بینــی تجهیــز یک حلقــه‬ ‫چــاه بــا ابدهــی ‪10‬لیتردرثانیــه‪ ،‬احــداث مخــزن بتنــی نیمــه مدفــون به ظرفیــت‬ ‫‪ 500‬مترمکعب‪ 3700،‬متــر خــط انتقــال‪ ،‬بــا اعتبــار ‪ 22‬هزار میلیون ریــال و برخــورداری‬ ‫‪ 450‬خانــوار بــه زمیــن زده شــد‪ .‬همچنیــن کلنــگ حفــر و تجهیــز یک حلقــه چــاه در‬ ‫منطقــه رادیــو دریــا بــا پیش بینــی ابدهــی ‪ 20‬لیتردرثانیــه و اتصــال بــه شــبکه توزیــع‬ ‫اب شــهری بــا اعتبــار هشــت هزارمیلیون ریال و برخــورداری چهار هــزار مشــترک‬ ‫به زمیــن زده شــد‪ .‬گفتنی ســت؛ در این مراســم معاونــان درامــد و خدمــات مشــترکین‬ ‫و مالــی و پشــتیبانی‪ ،‬فرمانــدار و مدیــران شهرســتانی و جمعــی از خانواده معظم شــهدا‪،‬‬ ‫حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫بهره برداری از طرح های اب و فاضالب در البرز‬ ‫بهــروز نصیرمنــش‪ /‬در هفتــه دولــت امســال چندیــن طــرح اب و فاضــاب باحضــور‬ ‫وزیــر نیــرو بــا صــرف اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۱۳۲‬میلیاردتومــان بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫دکتــر اردکانیــان وزیــر نیــرو در ائیــن کلنگ زنــی احــداث مدخــل ســوم تصفیه خانــه‬ ‫اب شــماره ‪ ۲‬کــرج‪ ،‬اظهــار امیــدواری کــرد‪« :‬هرچه زودتــر باقی مانــده روســتاهای‬ ‫اســتان البــرز هــم از اب شــرب بهره منــد شــوند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــا تــاش مضاعــف بایــد‬ ‫اجــرای شــبکه فاضــاب اســتان ســرعت بیشــتری بگیــرد تــا ســطح برخــورداری مردم‬ ‫ایــن اســتان از خدمــات دفــع بهداشــتی فاضــاب ارتقــاء یابــد»‪ .‬مهنــدس مهــدی زاده‬ ‫(مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان البــرز) نیــز اظهــار داشــت‪« :‬کلنگ زنــی و‬ ‫ســاخت مــدول ســوم تصفیه خانــه اب شــماره ‪ ۲‬کــرج بــا ظرفیــت ‪ ۵۰۰‬لیتر در ثانیــه‬ ‫بــرای جمعیتــی معــادل ‪ ۱۹۲‬هزار نفــر بااعتبــار ‪ ۳۵‬میلیاردتومــان ازســوی مقــام عالــی‬ ‫وزارت اغــاز شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬هم زمــان‪ ،‬بهره بــرداری از پنــج حلقــه چــاه در شــهرهای‬ ‫فردیــس‪ ،‬کمالشــهر و نظرابــاد و طــرح ابرســانی به شــهرهای مشکین دشــت‪ ،‬کوهســار‬ ‫و مهرشــهر ونیــز طــرح اب رســانی بــه هفــت روســتا و طــرح اصــاح و بازســازی شــبکه‬ ‫توزیــع هفــت روســتای دیگــر نیــز بــه بهره بــرداری رســید»‪ .‬مهنــدس مهــدی زاده‬ ‫بهره بــرداری از ‪ ۶۵‬کیلومتــر خطــوط اصلــی و فرعــی شــبکه جمــع اوری فاضــاب‬ ‫و نصــب ‪ ۸۵۰۰‬رشــته انشــعاب فاضــاب را بــا بیــش از ‪ ۶۵‬میلیاردتومــان از دیگــر‬ ‫طرح هــای بهره بــرداری شــده در ایــن هفتــه برشــمرد‪.‬‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3125

روزنامه سایه 3125

شماره : 3125
تاریخ : 1403/04/30
روزنامه سایه 3123

روزنامه سایه 3123

شماره : 3123
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه سایه 3122

روزنامه سایه 3122

شماره : 3122
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه سایه 3121

روزنامه سایه 3121

شماره : 3121
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه سایه 3119

روزنامه سایه 3119

شماره : 3119
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه سایه 3118

روزنامه سایه 3118

شماره : 3118
تاریخ : 1403/04/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!