روزنامه سایه شماره 2056 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2056

روزنامه سایه شماره 2056

روزنامه سایه شماره 2056

‫پنج شنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 7 - 1399‬محرم ‪ 27 -1442‬اگوست ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2056‬تومان‬ ‫برخیز که شور محشرامد‬ ‫‪2‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫نوب‬ ‫ت دوم‬ ‫ش�رکت توزی�ع نی�روی ب�رق اس�تان ی�زد در نظ�ر دارد اج�رای پ�روژه مش�روحه ذی�ل را از طری�ق برگ�زاری مناقص�ه عموم�ی ی�ک مرحله ای ب�ا ارزیاب�ی کیفی به‬ ‫پیمانکـار واج�د ش�رایط واگذـار نمای�د‪ .‬لذا متقاضیـان شرـکت در مناقصه می توانن�د از تاری�خ ‪ 1399/06/05‬لغای�ت ‪ 1399/06/13‬از طریق س�امانه س�تاد ایران‬ ‫ب�ه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬نسـبت ب�ه دریاف�ت اس�ناد مناقصه اقدام نمایند و پیش�نهادات خ�ود را باتوجه ب�ه مندرجات دفترچه مناقص�ه‪ ،‬ظرف مهلت‬ ‫مق�رر در ج�دول زی�ر در س�امانه س�تاد ای�ران بارگ�ذاری و ضمن�اً پاکت ه�ای مناقص�ه را ب�ه دبیرخانه این ش�رکت تحوی�ل نمایند‪ .‬ضمن�اً به پیش�نهادهای تحویل‬ ‫داده شـده بع�د از انقضاـ ء مـدت و بارگ�ذاری نشـده در س�امانه‪ ،‬ترتی�ب اثر داده نخواهد ش�د‪ .‬کارفرما نسـبت ب�ه رد یا قبول یک یا کلیه پیش�نهادات مختار اس�ت‪.‬‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد‪2099005066000009 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪99/134/603‬‬ ‫انجام فعالیت های سرویس و‬ ‫نگهداری و روشنایی و اتفاقات و‬ ‫عملیات هرات و مروست در حوزه‬ ‫عمل مدیریت شهرستان خاتم‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪750.000.000‬‬ ‫نوع ضمانتنامه‬ ‫زمان تحویل پاکت ها‬ ‫زمان بازگشائی پاکت ها‬ ‫‪ -1‬ضمانتنامه‬ ‫بانکی‬ ‫‪ -2‬فیش واریز‬ ‫وجه نقد‬ ‫‪ -3‬مطالبات‬ ‫ساعت ‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫مورخ ‪1399/06/25‬‬ ‫ساعت ‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫مورخ ‪1399/06/29‬‬ ‫‪ -1‬مدت اجرا‪ 12 :‬ماه‬ ‫‪ -2‬هزینه درج اگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مبهم‪ ،‬مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫داوطلب�ان می توانن�د جه�ت کس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ا شمـاره تلف�ن‪ 035-36248989 :‬ام�ور ت�دارکات و ‪ 36243111‬ام�ور مهندس�ی و نظـارت تم�اس‬ ‫حاص�ل نمایند‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫اگهی مزایده اجاره چمن ورزشی ‬ ‫پوریای ولی شهرستان بهبهان‬ ‫مرحله دوم نوبت اول‬ ‫نام دستگاه‪ :‬اداره اموزش و پرورش بهبهان‬ ‫موضوع مزایده‪ :‬اجاره چمن ورزشی پوریای ولی‬ ‫‪ -1‬مبلــغ تضمیــن شــرکت در مزایــده‪ :‬مبلــغ ‪ 50.000.000‬ریــال (پنــج میلیــون تومــان) بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر یــا‬ ‫واریــز بــه شــماره حســاب ‪ IR320100004057031207610972‬و شناسـ�ه پرداخـ�ت ‪929030157362200000000000000001‬‬ ‫‪ -2‬کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬محــل تحویــل پــاکات‪ :‬عــاوه بــر بارگــذاری در ســامانه ســتاد‪ ،‬دبیرخانــه امــوزش و پــرورش بهبهــان (شــامل ســه پاکــت (پاکــت‬ ‫الــف) تضمیــن شــرکت در مزایــده‪( ،‬پاکــت ب) مــدارک و مســتندات متقاضــی و فــرم مهــر و امضــاء شــده شــرایط عمومــی و اختصاصــی‬ ‫مزایــده‪( ،‬پاکــت ج) قیمــت پیشــنهادی بــه صــورت عــدد و حــروف (بــدون خدشــه و خوانــا) ممهــور بــه مهــر شــرکت باشــند‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت تحویل پاکات پیشنهادی قیمت‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز شنبه مورخ ‪1399/06/22‬‬ ‫‪ -5‬مهلت مراجعه به سامانه ستاد‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/06/10‬لغایت ‪ 1399/06/21‬ساعت ‪17‬‬ ‫‪ -6‬تاریخ بازگشایی پاکت ها‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1399/06/22‬ساعت ‪ 12‬در محل اداره‬ ‫‪ -7‬سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -8‬اعتبار پیشنهاد قیمت ها تا تاریخ ‪ 1399/06/22‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬هزینه درج اگهی به هر تعداد نوبت به عهده برنده خواهد بود‪.‬‬ ‫عبدی پور‪ ،‬مدیر اموزش و پرورش بهبهان‬ ‫اگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫شماره فراخوان‪2099001331000020 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت دوم‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اهـواز درنظـر دارد ارزیابـی کیفـی مناقصه گـران مناقصه «عملیات اجرایی بخشـی از خطوط اصلـی جمع کننده و کلکتور فاضلاب غرب اهواز»‬ ‫بـا شـماره ‪ 2099001331000020‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد‪ .‬کلیه مراحـل ارزیابی کیفـی‪ ،‬از دریافت اسـتعالم های ارزیابی کیفـی تا ارائه‬ ‫اسـتعالم های تکمیل شـده و اسـناد و مدارک مربوطه از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد و الزم اسـت‬ ‫مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویـت قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهینامه امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪ .‬لـذا از شـرکت های واجد صالحیت‬ ‫دعـوت می شـود بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت (سـتاد) به ادرس فوق االشـاره مراجعه و اسـناد ارزیابـی کیفی را تـا سـاعت ‪ 19:00‬مـورخ ‪ 1399/06/10‬دریافت نماینـد‪ .‬ضمناً درصـورت نیاز‬ ‫می توانیـد بـا شـماره ‪ 061-33386509‬دفتـر قراردادهـای شـرکت اب و فاضلاب اهـواز تمـاس حاصل نمایید‪ .‬شـرایط حاکم بر پروژه به شـرح ذیل می باشـد‪:‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت اب و فاضالب اهواز‪ -‬اهواز‪ ،‬کیانپارس‪ ،‬خیابان پنج غربی‪ ،‬نبش خرداد‪ ،‬کدپستی ‪ 6163653118‬تلفن‪ )061( 33330975 :‬فاکس‪)061( 33386687 :‬‬ ‫‪ -2‬شـرح مختصـر کار‪ :‬اجـرای خطـوط اصلـی فاضالب به طول تقریبـی ‪ 8/5‬کیلومتر به روش ترانشـه بـاز و به اقطار مختلـف ‪ 500‬تـا ‪ 1000‬میلیمتر و اجرای خطـوط اصلی فاضالب‬ ‫بـه روش میکروتونلینـگ به طول تقریبـی ‪ 6‬کیلومتر و به اقطـار ‪ 1000‬و ‪ 1200‬میلیمتر‬ ‫‪ -3‬مشاور طرح‪ :‬شرکت مهندسین مشاور ری اب‬ ‫‪ -4‬محل اجرای پروژه‪ :‬شهر اهواز‬ ‫‪ -5‬مبلغ براورد هزینه اجرای کار‪ 1.581.285.255.751 :‬ریال‬ ‫‪ -6‬محل تامین اعتبار‪ :‬درامدهای عمرانی‪ ،‬صندوق توسعه ملی‬ ‫‪ -7‬مدت اجرای کار‪ 12 :‬ماه (دو جبهه کاری)‬ ‫‪ -8‬مبلـغ تضمیـن شـرکت در فرایند ارجاع کار‪ :‬بـه میـزان ‪ 27.512.853.000‬ریال و مطابق ائین نامـه تضمین معامالت دولتی بـه شـماره ‪/123402‬ت‪50659-‬هـ مورخ ‪ 1394/09/22‬می باشـد‬ ‫و توسـط مناقصه گرانـی کـه در ارزیابـی کیفـی پذیرفتـه شـده و حائـز حداقل امتیـاز الزم جهت دعوت بـه مناقصه شـده اند‪ ،‬در زمان تکمیل پـاکات مناقصه می بایسـت ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -9‬شـرایط متقاضیـان شـرکت در ارزیابـی کیفی‪ :‬الف) شـرکت های دارای صالحیت پیمانکاری پایه ‪ 2‬رشـته اب در زیر رشـته خطـوط انتقال اب و شـبکه های اب و فاضالب‪ ،‬با ظرفیـت کاری مجاز مطابق دسـتورالعمل موضوع‬ ‫مبلـغ ظرفیـت مجـاز پیمانـکاران بـرای شـرکت در مناقصه‪ ،‬ارزیابی کیفی و ارجاع کار بشـماره ‪ 30593‬مـورخ ‪ 1394/03/05‬سـازمان مدیریت و برنامه ریزی کشـور‪ .‬ب) گروه مشـارکت دارای صالحیت فوق الذکر‪.‬‬ ‫‪ -10‬اخرین مهلت ثبت و بارگذاری استعالم های تکمیل شده ارزیابی کیفی در سامانه ستاد‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1399/06/24‬حداکثر تا ساعت ‪19:00‬‬ ‫شناسه اگهی‪961194 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب اهواز‬ ‫اگهی مناقصه (عمومی)‬ ‫شماره مجوز‪1399/2833 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫‪ -1‬مناقصه گزار‪ :‬شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ ‫‪ -2‬موضوع مناقصه‪ :‬خدمات بهره برداری‪ ،‬وصول مطالبات‪ ،‬خدمات مشترکین‪ ،‬تعویض کنتور و رفع نشتی و ‪ ...‬منطقه ‪ 8‬گازرسانی مشهد‬ ‫‪ -3‬شرایط اولیه متقاضیان‪:‬‬ ‫الف) دارا بودن رتبه در رشته تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه‬ ‫ب) دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار‬ ‫ج) دارا بودن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی‬ ‫د) ثبت نام در سایت ‪ www.setadiran.ir‬و دریافت گواهی امضای الکترونیکی‬ ‫‪ -4‬مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬از تاریخی که برای تسلیم ان در فراخوان ذکر شده تا مدت سه ماه می بایست معتبر باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلــغ تضمیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار‪ 2.782.100.000 :‬ریــال (دو میلیــارد و هفتصــد و هشــتاد و دو میلیــون و یک صــد هــزار ریــال) می باشــد کــه می بایســت براســاس یکــی‬ ‫از تضامیــن قابــل قبــول وفــق ایین نامــه تضمیــن معامــات دولتــی بــه شــماره ‪/123402‬ت ‪ 50659‬ه مــورخ ‪ 94/09/22‬تهیــه گــردد و حتمـاً اصــل ان قبــل از اخریــن مهلــت ارائــه پیشــنهاد قیمت‬ ‫بــه صــورت دســتی تحویــل دفتــر حراســت شــرکت گاز اســتان خراســان رضــوی واقــع در مشــهد‪ ،‬بلــوار خیــام‪ ،‬نبــش تقاطــع ارشــاد‪ ،‬طبقــه همکف گــردد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مهلت اعالم امادگی و دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/06/06‬لغایت اخر وقت اداری ‪1399/06/15‬‬ ‫‪ -7‬اخرین مهلت بارگذاری اسناد و ارائه پیشنهاد قیمت‪ :‬ساعت ‪ 9:00‬صبح مورخ ‪1399/06/26‬‬ ‫‪ -8‬پیشــنهادهای واصلــه در ســاعت ‪ 10:00‬مــورخ ‪ 1399/06/26‬در کمیســیون مربوطــه بــاز و خوانــده می شــود و حضــور پیشــنهاددهندگان و یــا یــک نفــر نماینــده مجــاز انهــا بــا‬ ‫همــراه داشــتن معرفینامــه ممهــور بــه مهــر شــرکت در جلســه ازاد اســت‪.‬‬ ‫‪ -9‬یاداور می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است دسترسی به متن این اگهی‪ ،‬در سایت ‪ www.nigc-khrz.ir‬امکان پذیر بوده و درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن‪ 051-37072212 :‬تماس بگیرید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی‬ صفحه 1 ‫خاطره‬ ‫تابلوی «ظهر عاشورا» چگونه خلق شد؟‬ ‫اســتاد محمــود فرشــچیان‪ ،‬اســتاد مســلم در حــوزه نقاشــی ایرانــی‬ ‫اســت کــه خــود‪ ،‬خالــق مکتــب خاصــی ایــن هنــر اســت کــه در عیــن‬ ‫اینکــه بــه اصالــت هنــر توجــه داشــته بــا ابــداع شــیوه های جدیــد‪،‬‬ ‫قابلیــت و کارایــی نقاشــی ایرانــی را افزایــش داده اســت‪ .‬حتــی در هنــر‬ ‫نقاشــی ایرانــی بــه ایــن انــدازه اکتفــا نکــرده و هنــر را در خدمــت‬ ‫بــه اســام و ائمــه اطهــار علیهــم الســام دراورده اســت‪ .‬بــه طــوری‬ ‫کــه طراحــی ضریــح امــام حســین علیــه الســام و امــام رضــا علیــه‬ ‫الســام از معروف تریــن و مشــهورترین اثــار ایــن اســتاد بــزرگ اســت‪.‬‬ ‫تابلــوی ظهــر عاشــورا نیــز اثــر جاودانــه و مانــدگار دیگــری اســت کــه‬ ‫تداعی کننــده مظلومیــت امام حســین (ع) و یــاداور وقایــع عصــر‬ ‫عاشوراســت کــه نه تنهــا مــردم مســلمان را بــه فکــر فــرو می بــرد‪،‬‬ ‫بلکــه حرف هــای بســیاری بــرای غیرمســلمان ها داشــته و مــردم‬ ‫زیــادی از کشــورها و ادیــان دیگــر را بــه ســوی مکتــب حضــرت‬ ‫سیدالشــهدا علیــه الســام جــذب کــرده اســت‪ .‬وی دربــاره اینکــه‬ ‫چــه شــد کــه بــه خلــق ایــن اثــر مانــدگار و موثــر مشــغول شــد؟‬ ‫گفــت‪« :‬بــه زندگــی و اثــار و هــر هنرمنــدی کــه مراجعــه کنیــد‪،‬‬ ‫پیونــد و ارتباطــی بیــن میــان فضــای ذهنــی و زندگــی شــخصی او‬ ‫پیــدا می کنیــد کــه در اثــارش هــم تجلــی پیــدا می کنــد‪ .‬بــه لطــف‬ ‫خــدای متعــال مــن در خانــواده ای متدیــن و مذهبــی بــه دنیــا امــدم‬ ‫کــه بــه امــور دینــی و شــرعی پایبنــد بودنــد و عشــق و ارادت خاصــی‬ ‫نســبت بــه امــام حســین علیــه الســام در قلــب والدیــن مــن بــود‪.‬‬ ‫هرچنــد کــه کودکــی مــن در دوران رژیــم پهلــوی گذشــت کــه‬ ‫مراســم دینــی در محدودیــت و بــه ســختی برگــزار می شــد‪ ،‬امــا‬ ‫خانــواده مــن برخــاف بعضــی از افــراد ان دوره‪ ،‬نــه دلدادگــی بــه‬ ‫غــرب پیــدا کــرده بودنــد و نــه مذهــب خــود را فرامــوش کــرده بودنــد‪.‬‬ ‫پــدر و مــادر مــن در دورانــی کــه خیلــی از افــراد بــه دنبــال زرق و برق‬ ‫دنیایــی رفتــه بودنــد‪ ،‬بــر باورهــا و اعتقــادات دینــی و فرهنگــی اصیــل‬ ‫خــود مســتحکم بودنــد و همیشــه در تربیــت فرزنــدان خــود دقــت‬ ‫داشــتند کــه امــور مذهبــی و دینــی را بــه مــا امــوزش بدهنــد‪ .‬حتــی‬ ‫والدیــن مــا در مراســم عــزا و یــا میــاد اهــل بیــت علیهــم الســام‬ ‫خودشــان بانــی مراســم دینــی می شــدند‪ .‬تولــد و رشــد کــردن در‬ ‫چنیــن فضــای دینــی و مذهبــی باعــث شــد روحیــه مــن هــم مذهبی‬ ‫باشــد و از همــان کودکــی بــا مضامیــن دینــی اشــنا شــوم و بتوانــم‬ ‫عمــرم را در خدمــت بــه دیــن خــدا بگذرانــم‪ .‬با وجود اینکــه مدت هــا‬ ‫از خلــق ایــن اثــر می گــذرد هربــار کــه بــا یــاد لحظه هــای معنــوی‬ ‫خلــق ایــن تابلــو می افتــم‪ ،‬حــال و هــوای خاصــی بــه مــن دســت‬ ‫می دهــد‪ .‬در زمــان خلــق ایــن اثــر هــم حــس معنــوی نابــی داشــتم‬ ‫کــه گویــا عنایتــی از ســوی امام حســین علیــه الســام بــود تــا بتوانــم‬ ‫چنیــن تابلویــی را ایجــاد کنــم‪ .‬تابلــوی ظهــر عاشــورا بــه هیــچ عنــوان‬ ‫سفارشــی نبــود‪ ،‬بلکــه کام ـ ًا یــک اثــر ناشــی از جوشــش درونــی و‬ ‫ارتبــاط معنــوی بــود‪ .‬حقیقــت ایــن اســت کــه همــان طــور که اشــاره‬ ‫کــردم‪ ،‬مــادر مــن ارادت و عشــق زیــادی نســبت بــه امام حســین‬ ‫علیــه الســام داشــت‪ .‬نــه تنهــا خــودش بانــی هیئــت و مراســم دینــی‬ ‫بــرای ان حضــرت می شــد‪ ،‬بلکــه همیشــه مــن را تشــویق می کــرد‬ ‫تــا خدمتــی بــه ان حضــرت بکنــم‪ .‬ان قــدر بــه امــام حســین علیــه‬ ‫الســام عالقــه داشــت کــه بارهــا اتفــاق می افتــاد در مراســم شــادی‬ ‫و مولــودی ان حضــرت از عشــق زیــاد بــه گریــه می افتــاد‪ .‬ایــن شــور‬ ‫و حــرارت در مــاه محــرم و مراســم عــزای حضــرت سیدالشــهدا علیــه‬ ‫الســام چندیــن برابــر می شــد‪ .‬یــک ســال در دهــه مــاه محــرم و‬ ‫روز عاشــورا بــود‪ .‬ظهــر بــود و مــن در خانــه بــودم امــا حــس و حــال‬ ‫عجیبــی داشــتم‪ .‬مــادرم کــه دیــد مــن تنهــا در خانــه مانــده ام و بــه‬ ‫هیــچ هیئــت و روضـه ای نرفتـه ام‪ ،‬دلگیــر شــد و گفــت همــه ســن و‬ ‫ســال های تــو مشــغول عــزاداری هســتند و یــا در هیئت هــا کاری‬ ‫بــرای امــام حســین علیــه الســام انجــام می دهنــد‪ .‬چــرا تــو در‬ ‫خانــه نشســته ای و کاری نمی کنــی؟ همیــن تلنگــر مــادرم در کنــار‬ ‫شــور و حــال عجیبــی کــه داشــتم‪ ،‬قــرار گرفــت‪ .‬بــه اتــاق رفتــم و‬ ‫ناخــوداگاه بــه پشــت بــوم نقاشــی قــرار گرفتــم‪ .‬دســت بــه قلــم بــردم‬ ‫و طــرح اولیــه ظهــر عاشــورا را در مدت زمــان کوتاهــی کشــیدم‪ .‬در‬ ‫همــان مــدت کوتــاه حتــی قســمت هایی از رنگ امیــزی را هــم انجــام‬ ‫دادم‪ .‬هنــوز هــم خــودم نمی دانــم چطــور ایــن اثــر خلــق شــد امــا‬ ‫می دانــم در ان زمــان و دقایــق‪ ،‬حــس و حــال خوبــی داشــتم‪ .‬گویــی‬ ‫مــورد توجــه و عنایــت حضــرت سیدالشــهدا علیــه الســام قــرار گرفته‬ ‫بــودم کــه توانســتم چنیــن طرحــی بزنــم‪ .‬طــوری کــه صاحب نظــران‪،‬‬ ‫تابلــوی ظهــر عاشــورا را اثــری جاودانــه می نامنــد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫تریبون‬ ‫پنج شنبه‪ 6‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2056‬‬ ‫شور و شعور؛ تجلی هنر عاشورایی‬ ‫ســال ها از واقعــه کربــا می گــذرد؛ از خونین تریــن‪ ،‬تلخ تریــن‪ ،‬انســانی ترین و درعین حــال خدایی تریــن تــراژدی بشــریت کــه‬ ‫انســان واالی تمــام روزگاران شــهادت را بــه زندگــی بــا لــذت ترجیــح داد و خــدا را برگزیــد و هــر انچــه غیــر را گذاشــت و گذشــت‪.‬‬ ‫ســال ها از پایمــردی و قهرمانــی امام حســین (ع) و یــاران او می گــذرد و در تمــام ایــن ســال ها بــا این کــه واقعــه کربــا بارهــا و بارهــا‬ ‫دســتمایه خلــق اثــار بســیاری در شــاخه های مختلــف هنــری؛ از ادبیــات و موســیقی و نقاشــی و تئاتــر بگیریــد تــا در عصــر مــدرن‪،‬‬ ‫ســینما شــده اســت‪ .‬بــا تمــام ایــن اوصــاف امــا ایــن واقعــه هنــوز کــه هنــوز اســت درس و ناگفتــه بــا خــود دارد و می شــود گفــت‬ ‫موضوعــی اســت کــه هنرمنــدان تمــام عرصه هــا تــا هزار ســال دیگــر نیــز اگــر دربــاره اش حــرف بزننــد‪ ،‬بــاز حرفشــان رنــگ تکــرار‬ ‫نخواهــد داشــت و بــه قــول حافــظ قصــه نامکــرر عشــق اســت کــه می توانــد تــا ســال ها بعــد هــم تکــرار شــود و هربــار از منظــری‬ ‫منبــع الهــام هنرمنــدان قــرار بگیــرد‪.‬‬ ‫عبدالحمیــد قدیریــان؛ هنرمنــد هنرهــای تجســمی‬ ‫می گویــد‪« :‬بزرگ تریــن مشــکل ایــن اســت کــه مــا‬ ‫بــه زبــان ایمــان داریــم؛ ولــی قلبــاً ایمــان نداریــم‪.‬‬ ‫فرهنگــی نشــات گرفته از‬ ‫همچنیــن متدولــوژی‬ ‫ِ‬ ‫مفاهیــم دینــی را نداریــم‪ .‬بــرای مثال خاطــره ای عرض‬ ‫می کنــم‪ .‬بعــد از جنــگ تحمیلــی‪ ،‬ســپاه پاســداران‬ ‫انقــاب اســامی ایــران کــه توانایــی سیســتم نظامــی‬ ‫جنــگ کالســیک را به دســت اورده بــود و در ایــن‬ ‫حیطــه به خوبــی کارش را انجــام م ـی داد‪ ،‬بــه یکبــاره‬ ‫متوجــه شــد کــه جنــس رفتــار دشــمن عــوض شــده‬ ‫اســت‪ .‬ان هــا احتمــال می دادنــد دشــمن بخواهــد‬ ‫یــک جنــگ نامنظــم را بــه دور از قواعــد سیســتم‬ ‫جنــگ کالســیک بــر مــا تحمیــل کنــد و هــر لحظــه‬ ‫ممکــن بــود بــه هــر نقطــه از خــاک ایــران هلی بــرد‬ ‫کننــد‪ .‬از انجایــی کــه ســپاه پاســداران انقــاب یــک‬ ‫ارگان زنــده اســت و می خواهــد زنــده بمانــد‪ ،‬بــرای‬ ‫همیــن در ان زمــان ســردار جعفــری تعــدادی از‬ ‫هنرمنــدان را بــه جلســه ای دعــوت کــرد و گفــت‬ ‫ســپاه می خواهــد تغییــر سیســتم دهــد و سیســتم‬ ‫جنــگ کالســیک را بــه سیســتم جنگ هــای نامنظــم‬ ‫تبدیــل کنــد‪ .‬بــرای همیــن از هنرمنــدان خواســتند‬ ‫تــا در قالــب تولیــد فیلم هــای اموزشــی‪ ،‬ایده هــای‬ ‫خــود را بــه تصویــر بکشــند و انهــا را بــا ایده هــای‬ ‫اختفــای افــراد و تجهیــزات بــه شــکل های مختلــف‬ ‫یــاری کننــد‪ .‬ایشــان گفتنــد کــه شــما هنرمنــدان بــه‬ ‫ی شــما را کاربــردی‬ ‫مــا ایــده بدهیــد تــا مــا ایده هــا ‬ ‫کنیــم و بــرای شــکل دهی و ســاماندهی مجموعــه‬ ‫ســپاه بــه کار گیریــم‪ .‬بــرای همیــن طبــق یــک‬ ‫برنامــه منظــم‪ ،‬شــروع بــه ســاختن فیلــم و پرداخــت‬ ‫ایده هــای متنــوع کردیــم‪ .‬دوران خیلــی خوبــی بــود‬ ‫و احســاس می کردیــم در جنــگ بــا دشــمن شــریک‬ ‫شــده ایم‪ .‬نتیجــه ای کــه می خواهــم از طــرح ایــن‬ ‫خاطــره بگیــرم‪ ،‬ایــن اســت کــه چــون ســپاه احســاس‬ ‫خطــر می کــرد و خــود را مســئول حفاظــت از ایــران‬ ‫اســامی می دانســت‪ ،‬بــدون هیــچ تعصبــی و بــا‬ ‫شــجاعت‪ ،‬یافته هــای هشت ســال دفــاع مقــدس در‬ ‫ســازماندهی رزم جنــگ کالســیک نیروهایــش را کنــار‬ ‫گذاشــت و خــود را بــرای مقابلــه با شــرایط جدید مهیا‬ ‫و از دوســتداران انقــاب‪ ،‬طلــب اســتمداد کــرد‪ ،‬ولــی‬ ‫متاســفانه مــا در زمینــه فکــری و فرهنگــی ایــن تغییر‬ ‫اســتراتژی را انجــام ندادیــم و بــا یافته هــای خــود در‬ ‫دوران هــای اختنــاق و داشــتن حداقل هــای معرفتــی‪،‬‬ ‫جامعــه را هدایــت کردیــم کــه ثمــره ان در ســال های‬ ‫اخیــر بــه وضــوح نمایــان شــده اســت‪ .‬البتــه پیــش از‬ ‫انقــاب یــک تالش هایــی هرچنــد محــدود توســط‬ ‫افــرادی ماننــد ای ـت اهلل بهشــتی و ای ـت اهلل مطهــری‬ ‫صــورت گرفــت کــه توانســت بــه نوبــه خــود مســیر‬ ‫فکــری انقــاب را روشــن کنــد و مدتــی پیــش ببــرد‪.‬‬ ‫ان هــا توانســتند پایه هــای یک ســری از مقــوالت‬ ‫فکــری را بنــا بگذارنــد و فضاهــای جدیــدی را در تفکــر‬ ‫مذهبــی و روحیــه انقالبی گــری بــه وجــود اوردنــد‬ ‫کــه بــه گفتــه مقــام معظــم رهبــری مــا همچنــان‬ ‫دانشــمندی ماننــد ایــت اهلل مطهــری نداریــم»‪.‬‬ ‫محمدحســین صلواتیــان؛ تصویرگر‪ ،‬کاریکاتوریســت و‬ ‫نویســنده می گویــد‪« :‬هنــر عاشــورایی‪ ،‬هنــر زندگــی‬ ‫اســت و بــه زمــان و مــکان محــدود نیســت‪ .‬کل یــوم‬ ‫عاشــورا و کل ارض کربــا در تمامــی شــئون انســانی‬ ‫فرهنــگ و به تبــع ان هنــر عاشــورایی جایــگاه دارد‪.‬‬ ‫هنــر از دیــدگاه اســام دارای ســاحت ملکــی و ســاحت‬ ‫ملکوتــی اســت‪ .‬وجــه ملکــی هنر بــه عالم محسوســات‬ ‫معطــوف اســت و در ظاهــر اثــر تجلــی پیــدا می کنــد‬ ‫و وجــه ملکوتــی‪ ،‬بــه فهــم باطنــی و دریافت هــای‬ ‫قلبــی بر می گــردد و باطــن اثــر هنــری و معنــا را رقــم‬ ‫می زنــد‪ .‬ظاهــر اثــر هنــری بــا معیارهــای زیباشناســی‬ ‫حســی مثــل جلوه هــای بصــری در اثــار تجســمی‬ ‫یــا جلوه هــای ســمعی در اثــار شــنیداری ارزیابــی‬ ‫می شــود‪ .‬در اثــار نقاشــی و تصویرگــری معیارهایــی‬ ‫مثــل طراحــی‪ ،‬رنــگ‪ ،‬فــرم‪ ،‬ترکیب بنــدی‪ ،‬نــور و‬ ‫ســایه و ‪ ...‬مالک هــای بررســی هســتند‪ .‬مالک هــای‬ ‫ارزشــیابی در وجــه باطنــی و محتوایــی یــک اثــر هنری‬ ‫از نــوع فراحســی اســت‪ .‬درک موضــوع‪ ،‬نحــوه پرداخــت‬ ‫بــه موضــوع‪ ،‬جهــت و میــزان اثر بخشــی‪ ،‬جاودانگــی‪،‬‬ ‫عمــق معرفــت و‪ ...‬می توانــد معیارهایــی بــرای بررســی‬ ‫محتوایــی یــک اثــر هنــری باشــد‪ .‬عاشــورا بزرگتریــن و‬ ‫مهمتریــن ویژگــی فرهنــگ ماســت‪ .‬عاشــورا به عنــوان‬ ‫یــک فرهنــگ اثرگــذار و هدایتگــر و حیات بخــش در‬ ‫تا رو پــود زندگــی مــا تنیــده شــده اســت‪ .‬مــا هــر نقطــه‬ ‫قــوت فرهنگــی داریــم‪ ،‬از عاشوراســت و هــر اســیب و‬ ‫حفــره فرهنگــی کــه مــا را مبتــا می کنــد‪ ،‬به جهــت‬ ‫دوری از عاشوراســت»‪ .‬عبدالحســین فــرزاد؛ پژوهشــگر‬ ‫ادبــی می گویــد‪« :‬در این کــه نقــش واقعــه کربــا در‬ ‫فرهنــگ و هنــر ایــن مــرز و بــوم از دیربــاز تــا امــروز‬ ‫پررنــگ بــوده‪ ،‬تردیــد نمی تــوان کــرد‪ .‬در این کــه‬ ‫هنرمنــدان و نویســندگان توانســته اند بــر اســاس درک‬ ‫و بینــش خــود نســبت بــه ایــن واقعــه بــه خلــق اثــار‬ ‫مختلفــی بپردازنــد نیــز تردیــدی نیســت‪ .‬امــا از ایـن رو‬ ‫کــه واقعــه کربــا دارای زوایــای ناگفت ـه ای اســت کــه‬ ‫هنــوز هــم بــا وجــود خلــق ایــن اثــار جــای کار دارد؛‬ ‫ایــن را مطمئنــم کــه جامعــه اگــر در گیــرودار مســائل‬ ‫امــرار معــاش خــود نبــود‪ ،‬می توانســت بــه شــکل‬ ‫گســترده تری بــه برگــزاری و انجــام ایــن مراســم‬ ‫بپــردازد‪ .‬مســائل اقتصــادی باعــث می شــود کــه نشــود‬ ‫ان طــور کــه بایــد در بجــای اوردن مراســم و مناســکی‬ ‫همچــون محــرم کوشــا بــود‪ .‬گذشــته از ایــن اشــکار‬ ‫اســت مســاله قیــام امام حســین (ع) و اهدافــش بــه ان‬ ‫شــکلی کــه بایــد‪ ،‬تبییــن نشــده و بــه نوعــی مغفــول‬ ‫مانــده اســت‪ .‬روی ایــن اصل ضــرورت دارد نویســندگان‬ ‫و هنرمنــدان از زوایــای مختلــف بــار دیگــر بــه‬ ‫مفاهیمــی از ایــن دســت نظــر کننــد»‪ .‬ابراهیــم زاهدی‬ ‫مطلــق؛ نویســنده می گویــد‪« :‬نتوانســته ایم از نمادهــای‬ ‫عاشــورا در داســتان های مان اســتفاده کنیــم و گنجــی‬ ‫مثــل کربــا هنــوز در داســتان های مــا نیامــده اســت‪.‬‬ ‫در کمــال شــرمندگی بایــد بگویــم نمادهــای فرهنــگ‬ ‫عاشــورا در ادبیــات دفاع مقدس اســتفاده نشــده اســت‪.‬‬ ‫چیزهایــی کــه اســتفاده می شــود بیشــتر شــعائر اســت‪.‬‬ ‫شــاید بشــود گفــت رضــا امیرخانــی تنهــا کســی اســت‬ ‫کــه از ایــن نمادهــا به خوبــی اســتفاده کــرده اســت؛‬ ‫مثـ ً‬ ‫ا در کتــاب قیــدار‪ ،‬شــخصیت اصلــی ماشــین خود‬ ‫را بیمــه َجــون کرده اســت‪ .‬کســی کــه وقایع عاشــورا را‬ ‫نخوانــده اســت‪ ،‬نمی دانــد جــون‪ ،‬غــام امام حســین (ع)‬ ‫اســت یــا در داســتان انگشــتر بــه انگشــتان بریــده‬ ‫امام حســین (ع) اشــاره دارد‪ .‬چیــزی کــه بــه نوشــته‬ ‫عمــق و هویــت می دهــد‪ ،‬پیشینه هاســت‪ .‬اگــر در‬ ‫رمان هــا از نمادهــا و فرهنگ هــای عاشــورا اســتفاده‬ ‫کنیــم‪ ،‬غوغایــی می شــود‪ .‬مــا هنــوز نتوانســته ایم از‬ ‫ایــن نمادهــا اســتفاده کنیــم و گنجــی ماننــد کربــا در‬ ‫داســتان های مــا نیامــده اســت»‪.‬‬ ‫فریبرز عرب نیا‪:‬‬ ‫«مختارنامه» ارزش همه ریسک ها را داشت‬ ‫فریبــرز عرب نیــا طــی شــش ســالی کــه ســاخت «مختارنامــه» بــه طــول انجامیــد‪،‬‬ ‫به نــدرت در فیلمــی حاضــر شــد و بــه گفتـ ه خــودش یــک «خودکشــی حرفه یــی»‬ ‫را تجربــه کــرد‪ .‬او معتقــد اســت در چنیــن شــرایطی یــک بازیگــر حرفه یــی همــواره‬ ‫بــه لحــاظ مالــی ضــرر می کنــد؛ بــا ایــن حــال عرب نیــا خوشــحال اســت کــه‬ ‫سیســتم غیرقابــل پیش بینــی فیلمســازی در ایــران‪ ،‬ســال هایی کــه او صــرف ایــن‬ ‫ســریال کــرده بــود را بــه هــدر نــداد و در گفت وگوهایــی کــه در مقاطــع مختلــف‬ ‫ســاخت ســریال «مختارنامــه» داشــت‪ ،‬بارهــا اعــام کــرد کــه احســاس می کنــد از‬ ‫ایــن انتخــاب (بــازی در ســریال داوود میرباقــری) راضــی اســت‪ .‬به گــزارش ایســنا؛‬ ‫ایــن بازیگــر تئاتــر‪ ،‬ســینما و تلویزیــون در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه نقــش مختار‬ ‫برایــش چقــدر بــه لحــاظ مالــی و معنــوی ارزش داشــت کــه قبــول کــرد چندیــن‬ ‫ســال از عمــرش را صــرف ان کنــد؟ گفــت‪ :‬در مــورد امکانــات مالــی بــه جــرات‬ ‫می گویــم کــه بازیگــر توانــا و صاحــب ســبک همیشــه در ایــران ضــرر می کنــد؛‬ ‫در ایــن بــاره شــک نکنیــد؛ مــن بــا فکــت (دلیــل) مشــخص و مســلم علمــی‪ ،‬در‬ ‫یــک ســمیناری حتم ـاً در ایــن بــاره صحبــت خواهــم کــرد‪ .‬عــرب نیــا ادامــه داد‪:‬‬ ‫بازیگــر توانــای صاحــب ســبک و دانش اموختــه‪ ،‬همــواره در سیســتم ســینما و‬ ‫تلویزیــون ایــران در حــال ضــرر مالــی و جانــی اســت؛ امــا ایــن بحــث بــه کنــار‬ ‫اســت‪ .‬وی ســپس دربــاره ی ارزش هــای معنــوی بــازی در ســریال «مختارنامــه» و‬ ‫همــکاری بــا کارگردانــی چــون داوود میرباقــری و جمعــی از عوامــل حرفه یــی ایــن‬ ‫ســریال‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬از حیــث ارزش هــای کار‪ ،‬مــن بــه عنــوان یــک بازیگــر‬ ‫همــواره مجموع ـه ای از فاکتورهــا برایــم در انتخــاب دخیــل هســتند کــه پیــش از‬ ‫هرچیــز کارگــردان و فیلم نام ـ ه قــرار می گیــرد و بعــد از ان جمــع همــکاران اســت‬ ‫کــه باعــث می شــود ببینیــم پیش بینــی مــا نســبت بــه اینــده کار ایــا مثبــت اســت‬ ‫یــا خیــر‪ .‬فریبــرز عرب نیــا کــه در زمــان ســاخت ایــن مجموعــه در ایــن گفــت وگــو‬ ‫شــرکت کــرد ســپس توضیــح داد‪ :‬در ســریال «مختارنامــه» هــم وضعیــت بــه همین‬ ‫منــوال بــود؛ حساســیت های ایــن کار و ایــن کــه از همــان ابتــدا حــدس مـی زدم کــه‬ ‫ســال ها از ســینما دور می افتــم‪ ،‬برایــم یک جــور بــه معنــای خودکشــی حرفه یــی‬ ‫بــود‪ .‬منتهــا مــن شــخصاً زندگــی را بــا فــراز و فرودهایــش دوســت دارم و بــاورم‬ ‫نیســت زندگــی بــدون ســختی و ریســک‪ ،‬زندگــی باشــد و در حقیقــت یک جــور‬ ‫تکــرار روزمرگــی اســت‪ .‬در عرصــه بازیگــری هــم هســتند گروهــی کــه دوســت‬ ‫دارنــد موفقیت هایشــان همــواره تکــرار شــود و یــک مســیر بی فــراز و نشــیب را‬ ‫طــی کننــد؛ امــا مــن چــون بــاور نــدارم چنیــن مســیری‪ ،‬مســیر پویایــی باشــد‪ ،‬از‬ ‫ابتــدا خوشــبختانه بــه دنبالــش نبــودم کــه حــاال هــم از ترکــش ناراحــت شــوم‪ .‬ایــن‬ ‫بازیگــر ســینما و تلویزیــون بــا بیــان ایــن کــه از ابتــدا دغدغه هایش چیزهــای دیگری‬ ‫بــه غیــر از حفــظ موقعیــت بــوده‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬مــن قبــل از شــروع «مختارنامــه»‬ ‫می خواســتم فیلــم خــودم را بســازم و مهم تریــن دغدغ ـه ام ایــن بــود کــه ســاخت‬ ‫ایــن فیلــم چنــد ســال بــه عقــب می افتــد؛ کماایــن کــه ایــن اتفــاق افتــاد‪ .‬مجموعــه‬ ‫قص ـه ام را داشــتم چــاپ می کــردم ان هــم چنــد ســال بــه عقــب افتــاد؛ امــا االن‬ ‫شــکرخدا فکــر می کنــم کــه غلــط پیش بینــی نکــرده بــودم و «مختارنامــه» ارزش‬ ‫تمــام ایــن ســختی ها و ریســک ها را داشته اســت‪ .‬خــدا را واقعــاً شــکر می کنــم؛‬ ‫بــه ایــن دلیــل کــه بــه راحتــی می توانســت کار خــوب از اب در نیایــد؛ نــه بــه ایــن‬ ‫دلیــل کــه کارگــردان‪ ،‬فیلم نامــه و عوامــل خــوب نبودنــد بلکــه بــه ایــن جهــت‬ ‫ کــه سیســتم فیلم ســازی در ایــران‪ ،‬سیســتم قابــل پیش بینــی نیســت‪ .‬بــه همیــن‬ ‫راحتــی می توانســت ایــن کار درنیایــد و حــال همــه خــراب شــود کــه شــکر خــدا‬ ‫این طــوری نشــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫اردبیل‬ ‫شهرستان‬ ‫پنج شنبه‪ 6‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2056‬‬ ‫پروینحسینی‬ ‫‪3‬‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫هم زمان با هفته دولت محقق شد؛‬ ‫اسامی دریافت کنندگان تسهیالت یارانه دار‬ ‫بر روی سامانه شفافیت قرار گرفت‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اردبیــل گفــت‪« :‬بــه دســتور وزیــر تعــاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفــاه اجتماعــی اســامی دریافت کننــدگان تســهیالت حمایتــی کرونــا‪ ،‬اشتغـــال روســتایی و‬ ‫دریافت کننــدگان وام مشـــاغل خانگــی در ســامانه شــفافیت منتشــر شــد»‪ .‬قاســم رحیمــی‬ ‫گفــت‪« :‬قاســم رحیمــی هم زمــان بــا راه انــدازی ســامانه شــفافیت وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی درراســتای رعایــت شــرایط فراگیــر و عادالنــه و بــه دوراز تبعیــض بــرای‬ ‫عمــوم مــردم لیســت افــراد دریافت کننــده تســهیالت اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری‬ ‫و دریافت کننــدگان مشــاغل خانگــی به صــورت پشــتیبان در اســتان اردبیــل بــر روی ایــن‬ ‫ســامانه قــرار گرفــت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬امــروزه ســرعت انتشــار و دسترســی ازاد بــه اطالعــات‬ ‫به عنــوان یــک راهــکار پیشــگیرانه جهانــی مبــارزه بــا فســاد بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد تــا‬ ‫همــه مــردم بتواننــد از امکانــات ملــی به صــورت یکســان برخــوردار شــوند»‪ .‬مدیــرکل تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی اردبیــل بابیان اینکــه بــرای مبــارزه بــا فســاد بایســتی همــه قــوا پــای کار‬ ‫باشــند‪ ،‬گفــت‪« :‬بــروز فســادهای مالی منشــا شــکاف گســترده میان مقامــات و پیکــره جامعه‬ ‫خواهــد بــود کــه الزم اســت راه کارهــای مقابلــه بــا ان موردبررســی قــرار گیــرد»‪ .‬رحیمــی‬ ‫باعنوان اینکــه فســاد امــروزه دیگــر به صــورت کامــل متوجــه مدیــران دولتــی نیســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«وجــه اشــتراک اغلــب تعاریــف ارائه شــده دربــاره فســاد را می تــوان رشــوه و سوءاســتفاده‬ ‫از موقعیت هــای شــغلی بــرای نفــع شــخصی دانســت»‪ .‬وی باتاکیدبــر لــزوم نظارت هــای‬ ‫هوشــمند و رصــد به هنــگام و دائمــی‪ ،‬بــه قانــون ارتقــای ســامت نظــام اداری اشــاره کــرد‬ ‫و اظهــار داشــت‪« :‬نظــارت مردمــی و ازادی رســانه ای یکــی از ابزارهــای مهــم در مبــارزه بــا‬ ‫فســاد در کنــار ســایر ســاختارهای نظارتــی موجــود اســت»‪ .‬مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی اســتان اردبیــل عنــوان کرد‪« :‬کلیــه اطالعــات دریافت کنندگان تســهیالت اشــتغال‬ ‫پایــدار روســتایی‪ ،‬تســهیالت حمایتــی کرونــا از کسـب وکارها و تســهیالت مشــاغل خانگــی‬ ‫بــاالی ‪50‬میلیون ریــال در ســامانه ‪ https://shafaf.mcls.gov.ir‬قابل رویــت اســت»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به رونمایــی از ســامانه های شــفافیت‪ ،‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‪ ،‬گفت‪« :‬یکی‬ ‫از مــواردی کــه توســط شــخص وزیــر پیگیــری می شــود این اسـت که مدیــران ایــن وزارتخانــه‬ ‫بایــد خــود را در یــک اتــاق شیش ـه ای ببیننــد کــه همــواره بــا نظــارت مردمــی و رســانه ای‬ ‫مواجــه هســتند تــا عالوه بــر افزایــش بهــره وری و بازدهــی کاری زمینــه فســادهای مختلــف‬ ‫اداری و مدیریتــی نیــز از میــان برداشــته شــود»‪.‬‬ ‫بازدید مدیرکل دفتر حراست شرکت توانیر‬ ‫از وضعیت برق دارشدن پاسگاه های نظامی اردبیل‬ ‫مدیــرکل حراســت شــرکت توانیــر در جلســه ارائــه گــزارش بازدیــد از برق رســانی بــه‬ ‫پاســگاه های مــرزی کــه باحضــور مدیرعامــل و معاونــان شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬ضمــن تســلیت به مناســبت ایــام ســوگواری ســید و ســاالر شــهیدان عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬همــکاران صنعــت بــرق به دلیــل وفــاداری بــه اهل بیــت و نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی بــا جــان و دل درحــال تــاش هســتند»‪ .‬محبــی از تــاش همــکاران شــرکت توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق اســتان اردبیــل در برق رســانی و تامیــن بــرق پاســگاه های مــرزی تقدیــر کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬با توجه بــه شــرایط جــوی اســتان اردبیــل و قرارگرفتــن برجک هــا و پاســگاه ها در‬ ‫مناطــق صعب العبــور تقریبـاً صددرصــد کار انجــام شــده و دغدغـه ای بــرای مــا و وزارت نیــرو‪،‬‬ ‫از جهــت تامیــن بــرق پاســگاه های ایــن منطقــه و مرزبانــان مــرزی اســتان کــه حافــظ امنیت‬ ‫هســتند باقــی نمانــده اســت»‪ .‬مدیــرکل حراســت شــرکت توانیــر‪ ،‬عملکــرد شــرکت توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق اســتان اردبیــل را در بحــث برق رســانی بــه پاســگاه های مــرزی نســبت بــه ســایر‬ ‫اســتان هایی کــه دارای مرزهــای مشــترک بــا ســایر کشــورها هســتند‪ ،‬را قابل تقدیــر عنــوان‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬خدمت رســانی بــه مــرزداران باصالبــت کشــورمان‪ ،‬در ایــن اســتان به خوبــی‬ ‫بو هوایــی درمقایســه با شــرکت هایی کــه بــا‬ ‫و باتوجه بــه وضیعــت اقلیمــی‪ ،‬منطقــه ای و ا ‬ ‫ســایر کشــورها مــرز مشــترک دارنــد بســیارخوب کار شــده اســت و رتبــه اول را دارد»‪ .‬ســپس‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان اردبیــل گفت‪« :‬شــرکت بــرق اردبیــل در فراهم ســازی‬ ‫زیرســاخت ها و تجهیــزات بــرق و تامیــن بــرق مــداوم و مســتمر ایــن پاســگاه ها از هیــچ‬ ‫کوششــی دریــغ نکــرده و نخواهــد کــرد و چنانچــه در ایــن بازدیــد مشــاهده شــد همــکاران در‬ ‫امــر خدمت رســانی و تامیــن بــرق ایــن مناطــق بــا جــان و دل تــاش می کننــد»‪ .‬حســین‬ ‫قدیمــی گفــت‪« :‬ایــن کمتریــن کاری ســت کــه می توانیــم در قبــال زحمــات شــبانه روزی این‬ ‫مرزبانــان در دفــاع از خــاک کشــور و برقــراری امنیــت انجــام دهیــم»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان‪:‬‬ ‫هرگونه نقل و انتقال در شهرک های صنعتی‬ ‫منوط به کسب مجوز از شرکت است‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیــل اظهــار داشــت‪« :‬براســاس قانــون‬ ‫نحــوه واگــذاری مالکیــت و اداره امــور شــهرک های صنعتــی‪ ،‬هرگونــه نقــل و انتقــال و فــروش‬ ‫واحدهــای تولیــدی در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی بــدون اخذ مجوز از شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتــی محمــل قانونــی نداشــته و فاقــد اعتبــار اســت»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیــل؛ محمــد اهلــی ضمــن اعــام ایــن خبــر گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫قانــون درراســتای جلوگیــری از بــروز مشــکالت اتــی بــرای خریــداران ازقبیــل بدهــی بــه‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی از بابــت واگــذاری حــق بهره بــرداری زمیــن و حــق شــارژ‪،‬‬ ‫ترهیــن یــا اجرائیــات صــادره ازســوی بانک هــا‪ ،‬تخلفــات ســاختمانی‪ ،‬مشــکالت زون بنــدی‬ ‫فعالیت هــای تولیــدی و مــوارد زیسـت محیطی‪ ،‬احتمــال فســخی بودن زمیــن مــورد معاملــه‬ ‫و ‪ ...‬موردتصویــب مجلــس شــورای اســامی قــرار گرفته و امــری الزم االجراســت»‪ .‬اهلــی افزود‪:‬‬ ‫«متقاضیــان نقــل و انتقــال می تواننــد بــا ســپری کردن مراحــل اداری از قبیــل تسویه حســاب‬ ‫بــا شــرکت شــهرک های صنعتــی و اســتعالم مــوارد حقوقــی و بــا کســب مجــوز کتبی نســبت‬ ‫بــه انتقــال قــرارداد بــه خریــدار بعــدی اقــدام کننــد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان اردبیــل بابیان اینکــه در شــهرک های صنعتــی قیمــت زمیــن به صــورت‬ ‫رایــگان بــوده و تنهــا هزینــه بخشــی از زیرســاخت های تامیــن شــده از ســرمایه گذاران‬ ‫دریافــت می شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬براســاس دســتورالعمل صــادره ازســوی ســازمان صنایــع کوچــک‬ ‫و شــهرک های صنعتــی ایــران و درراســتای حمایــت از ســرمایه گذاران حقیقــی‪ ،‬واحدهــای‬ ‫صنعتــی کــه موفــق بــه کســب پروانــه بهره بــرداری شــوند می تواننــد بــا مراجعــه بــه شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی‪ ،‬درخواســت انتقــال قطعــی ســند به نــام واحــد صنعتــی خــود را انجــام‬ ‫کــرده تــا انتقــال قطعــی ســند به نــام واحدهــای صنعتــی صــورت پذیــرد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جلسه بررسی موانع و مشکالت‬ ‫در اجرای پروژه «گیل لند» برگزار شد‬ ‫منــا محمــدی‪ /‬جلس ـه ای به منظــور بررســی و رفــع برخــی مشــکالت و موانــع در اجــرای‬ ‫پــروژه «گیل لنــد» در دفتــر شــهردار رشــت برگــزار شــد‪ .‬این جلســه باحضــور احمــد‬ ‫رمضانپــور؛ رئیــس شــورای اســامی شــهر‪ ،‬حامــد عبداللهــی‪ ،‬محمدحســن عاقل منــش‬ ‫و رضــا رســولی از اعضــای شــورای اســامی شــهر رشــت و ســرمایه گذاران پــروژه برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬در این جلســه مشــکالت و موانــع موجــود در اجــرای پــروژه مجموعــه تجــاری‪ ،‬فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری‪ ،‬تفریحــی و توریســتی رشــت (پــارک ابــی گیل لنــد) موردبررســی و ارزیابــی‬ ‫قــرار گرفــت و پــس از بحــث و تبادل نظــر کارشناســی‪ ،‬پیشــنهاد ها و راهکارهــا جهــت رفــع‬ ‫مشــکالت مطــرح شــد‪ .‬گفتنی ســت؛ ناصــر عطایــی؛ معــاون مالــی و اقتصــادی شــهرداری‬ ‫رشــت‪ ،‬مریــم گل احضــار؛ رئیــس ســازمان ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمــی‪ ،‬علیرضــا‬ ‫اعالیــی؛ مدیــر اداره حقوقــی و سرپرســت مدیریــت امــاک و مســتغالت شــهرداری رشــت‪،‬‬ ‫علیرضــا حســنی؛ مدیــر حــوزه شــهردار و امــور شــورای اســامی شــهر و علیرضــا قانــع؛ مدیــر‬ ‫ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری رشــت در این جلســه حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫اصالحیه‬ ‫احترامـاً در خصــوص اگهــی مزایــده مربــوط بــه پرونــده اجرایــی کالســه ‪ ۹۸۰۰۳۴۴‬منتشــره در روزنامه ســایه‬ ‫بــه شــماره ‪ ۰۱/۰۶/۱۳۹۹_۲۰۵۱‬در ســطر دوم اگهــی مذکــور پــاک ‪ ۱۲۱‬اصلــی صحیــح می باشــد کــه‬ ‫هنــگام تایــپ درروزنامــه اشــتباها یــک اصلــی قیــد گردیــده و در ســطر پنجــم بعــد از عبــارت ‪ ۹۹‬ســانتیمتر‬ ‫کلمــه بــه از قلــم افتــاده و ســطر هفتــم و هشــتم بعــد از عبــارت در و دیــوار به (ســطر هفتــم) و دیوار مشــترک‬ ‫بــه (ســطر هشــتم) کلمــه طــول صحیــح می باشــد کــه اشــتباها هنــگام تایــپ در روزنامــه کلمــه طــور قیــد‬ ‫گردیــده و در ســطر دوازدهــم نیــز مبلــغ ‪۴‬میلیــارد صحیــح می باشــد کــه اشــتباها ‪ ۱۴‬میلیــارد چــاپ گردیــده‬ ‫اســت کــه بدینوســیله اصــاح می گــردد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪99/06/06 :‬‬ ‫مدیر اجرا واحد اجرایی اسناد رسمی تربت جام سید مجتبی جوادزاده‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و به موجــب رای شــماره ‪139960318011005830‬مــورخ ‪1399/05/15‬‬ ‫و ‪139960318011005832‬مــورخ ‪ 1399/05/15‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا‬ ‫تصــرف مالکانــه علیرضــا اشــتری دلیونــد فرزنــد شــیرین و مرتضــی اشــتری دلیونــد فرزند شــیرین از پــاک ‪ 16‬از‬ ‫‪ 30‬اصلــی واقــع در قریــه دوگــور بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق تیمــور طالـب زاده به عنــوان ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی به مســاحت ‪ 130‬متر مربــع (مشــاعا بالســویه) از طــرف هیئــت مذکــور احــراز‬ ‫گردیــده و پــاک ‪ 832‬بــرای ان منظــور شــده لــذا بر اســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی به شــرح مذکــور اعتراض داشــته‬ ‫باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بــه مــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‬ ‫و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذی صــاح قضایی تســلیم‬ ‫نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ ،‬در غیر این صــورت‬ ‫پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهی عــدم تقدیم دادخواســت‬ ‫معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند‬ ‫مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهد شــد‪.‬‬ ‫م‪.‬الف‪910/352 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99/06/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99/06/04 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫بهره برداری از طرح های توسعه و بهسازی حوزه سالمت فومن‬ ‫ابراهیم نیازمند‬ ‫عمــل نیــز شــامل می شــود بالغ بــر پنج میلیــارد‬ ‫و ‪۸۰۰‬میلیون تومــان اعتبــار صــرف شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن بهســازی مرکــز جامــع ســامت‬ ‫شــبانه روزی شــهر ماکلــوان نیــز بــا صــرف‬ ‫اعتبــاری یک میلیــارد و ‪۵۰۰‬میلیون تومانــی‬ ‫افتتــاح و بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫استمرار مساعدت های ارتش‬ ‫موجب افزایش امید در جامعه می شود‬ ‫دکتــر ارســان زارع؛ اســتاندار گیــان در‬ ‫حاشــیه بهره بــرداری از بخــش اورژانــس‬ ‫بیمارســتان امــام حســن مجتبــی(ع)‬ ‫فومــن بابیان اینکــه کرونــا تهدیــدی‬ ‫بــرای جــان انســان ها در سراســر گیتــی‬ ‫بــوده‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬عالوه بر اینکــه ایــن‬ ‫هم زمــان بــا فرارســیدن هفتــه دولــت‪ ،‬دو طــرح‬ ‫توســعه و بهســازی حــوزه ســامت شهرســتان‬ ‫فومــن باحضــور فرمانــده نزاجــا درراســتای ارتقای‬ ‫زیرســاخت های حــوزه ســامت بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید و قــرار اســت همچنــان امکانــات و‬ ‫تجهیزاتــی از این قبیــل بــه حــوزه ســامت گیــان‬ ‫ملحــق شــود‪ .‬طــرح توســعه بخــش اورژانــس‬ ‫بیمارســتان امــام حســن مجتبــی(ع) فومــن و نیز‬ ‫بهســازی مرکــز جامع ســامت شــبانه روزی شــهر‬ ‫ماکلــوان باحضــور مســئوالن لشــکری و اســتانی‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬بــرای طــرح توســعه‬ ‫بخــش اورژانــس بیمارســتان فومــن کــه عالوه بــر‬ ‫افزایــش چندیــن تخــت اورژانــس و یــک اتــاق‬ ‫ویــروس منحــوس جــان مــردم را تهدیــد‬ ‫کــرد بــه بخش هــای مختلــف کشــور‬ ‫ازجملــه در حــوزه اقتصــاد و عمــران‬ ‫کشــور نیــز لطمــه وارد اورد»‪ .‬دکتــر زارع‬ ‫همچنیــن حضــور ارتــش درجهــت ارتقای‬ ‫زیرســاخت های حــوزه ســامت را موجــب‬ ‫افزایــش امیــد در جامعــه برشــمرد و‬ ‫گفــت‪« :‬در اســتمرار خدمــات ارتــش‪،‬‬ ‫توســعه و تجهیــز زیرســاخت های‬ ‫بهداشــت و درمــان گیــان را در شــهر‬ ‫فومــن شــاهد بودیــم کــه اســتمرار‬ ‫ایــن فعالیت هــا توســط نیــروی زمینــی‬ ‫ارتــش موجبــات افزایــش امیدافریــن‬ ‫مــردم را فراهــم کــرد»‪.‬‬ ‫ارتقای زیرساخت های حوزه سالمت؛‬ ‫رویکرد جدید نزاجا‬ ‫امیــر کیومــرث حیــدری؛ فرمانــده نیــروی زمینــی‬ ‫ارتــش نیــز در حاشــیه بهره بــرداری از بخــش‬ ‫اورژانــس بیمارســتان فومــن‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬نیروی‬ ‫زمینــی ارتــش تــاش می کنــد تــا زیرســاخت های‬ ‫حــوزه ســامت را ارتقــاء ببخشــد و بهســازی‬ ‫مرکــز ســامت شــهر ماکلــوان نیــز ازاین دســت‬ ‫سیاس ـت ها بــوده اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه ارتــش‬ ‫در خدمــت مــردم اســت و همیشــه در کنارشــان‬ ‫خواهــد مانــد‪ ،‬افــزود‪« :‬قــرار شــده نیازمندی هــای‬ ‫حــوزه ســامت و ســایر بخش هــای شهرســتان‬ ‫فومــن بــه ارتــش اعــام شــود و مــا نیــز در حــد‬ ‫تــوان در خدمــت مــردم و کادر ســامت باشــیم»‪.‬‬ ‫فرمانــده نزاجــا از اهتمــام ویــژه ارتــش درجهــت‬ ‫رفــع محرومیت هــا از چهــره کشــور به ویــژه در‬ ‫بخــش ســامت خبــر داد و گفــت‪« :‬درحال حاضــر‬ ‫‪ MRI، CT‬اســکن و محلــی بــرای نصــب ایــن‬ ‫دســتگاه ها از جملــه نیازمندی هــای شهرســتان‬ ‫فومــن اســت و ایــن نیازمندی هــا در اینــده‬ ‫نزدیــک دراختیــار حــوزه ســامت فومــن قــرار‬ ‫خواهــد گرفــت»‪ .‬دکتــر ارســان ســاالری؛ رئیــس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان در حاشــیه افتتاح‬ ‫بخــش اورژانــس بیمارســتان فومــن در جمــع‬ ‫خبرنــگاران اظهــار کــرد‪« :‬اســتان گیــان بــا لحاظ‬ ‫توســعه زیرســاخت های بهداشــت و درمــان از‬ ‫متوســط کشــوری بســیار عقب مانــده و علی رغــم‬ ‫تالش هــای صورت گرفتــه همچنــان بــا متوســط‬ ‫نُــرم کشــوری فاصلــه دارد»‪ .‬گفتنی ســت؛ در‬ ‫حاشــیه برگــزاری مراســم افتتــاح و بهره بــرداری‬ ‫از طرح هــای توســعه و بهســازی حــوزه ســامت‬ ‫شهرســتان فومــن‪ ،‬هم زمــان بــا روز پزشــک‪ ،‬از‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان و جمعــی‬ ‫از مدافعــان ســامت پزشــک‪ ،‬تقدیــر شــد‪.‬‬ ‫مدیر امور برق منطقه ‪ ۸‬شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان‪:‬‬ ‫با همکاری مشترکین ‪32‬مگاوات برق صرفه جویی و پیک بار شبکه کاهش یافت‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫امســال در طــرح پیــک بــار مصــرف بــرق بــا‬ ‫همــکاری بخــش کشــاورزی و صنعــت در امــور‬ ‫بــرق منطقــه ‪ ۸‬شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان‬ ‫اصفهــان ‪۳۲‬مــگاوات بــرق صرفه جویــی و از پیــک‬ ‫بــار شــبکه کاهــش یافــت»‪ .‬مدیــر امــور بــرق‬ ‫منطقه ‪ ۸‬شــرکت توزیــع برق شهرســتان اصفهان‬ ‫پروژه هــای بهره بــرداری شــده در دهــه والیــت و‬ ‫امامــت و دســتاوردهای انجام شــده در ایــن امــور را‬ ‫تشــریح کــرد‪ .‬ســید مجتبــی باطنــی‪ ،‬در ابتــدا به‬ ‫تشــریح محــدوده امــور نواحــی شــمالی منطقه ‪۸‬‬ ‫کــه شــامل شــهرهای ســجزی؛ کوهپایــه‪ ،‬هرنــد‪،‬‬ ‫ورزنــه‪ ،‬اژیــه و بالغ بــر ‪ ۲۷۰‬روســتا می شــود‬ ‫پرداخــت و ادامــه داد‪« :‬در هفتــه امامــت و والیــت‬ ‫ســاختمان اداری ایــن امــور بــا هزین ـه ای بالغ بــر‬ ‫دومیلیاردتومــان موردبهره بــرداری قــرار گرفــت»‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬پروژه در دهه والیت و امامت‬ ‫بهره برداری شد‬ ‫وی اظهــار داشــت‪« :‬راه انــدازی تجهیــزات بــرق‬ ‫ایســتگاه پمپــاژ اب شــهر ورزنــه بــا اعتبــاری‬ ‫بالغ بــر ‪۱۳۲‬میلیون تومــان‪ ،‬احــداث شــبکه های‬ ‫مکمــل اب کشــاورزی شــامل ‪ ۴۲‬ادرس بــا اعتبار‬ ‫هفت میلیــارد و ‪۲۵۰‬میلیون تومــان (تقویــت‬ ‫شــبکه های فشــار متوســط و ایجــاد شــبکه های‬ ‫بــرق طــرح مکمــل کشــاورزی) بــا امکان اشــتغال‬ ‫پایــدار در مناطــق اســیب دیده از خشکســالی‬ ‫در بخــش ب ـن رود جلگــه‪ ،‬امــکان قابلیــت مانــور‬ ‫بــا احــداث ‪ ۱۰‬کیلومتــر شــبکه فشــار متوســط‬ ‫جهــت رینــگ روســتاهای زفــره و ورتــون‬ ‫بالغ بــر ‪۷۰۰‬میلیون تومــان‪ ،‬احــداث هشــت‬ ‫دســتگاه ‪( RMU‬در شــهرک صنعتــی ســجزی‬ ‫بالغ بــر چهارمیلیاردتومــان جهــت افزایــش‬ ‫امــکان واگــذاری انشــعاب جدیــد بــه متقاضیــان‪،‬‬ ‫اصــاح ســاختار شــبکه و تبدیــل شــبکه های‬ ‫مســی بــه کابــل خودنگهــدار جهــت کاهــش‬ ‫خاموشـی های مشــترکین بــا احــداث ‪۱۸‬کیلومتر‬ ‫شــبکه فشــار ضعیــف در روســتای زفــره‬ ‫بالغ بــر ‪۱٫۵‬میلیاردتومــان از دیگــر پروژه هــای‬ ‫بهره برداری شــده در امــور بــرق منطقــه ‪۸‬‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان در دهه‬ ‫والیــت و امامــت اســت»‪ .‬مدیــر امــور بــرق منطقه‬ ‫‪ ۸‬شــرکت توزیــع بــرق شهرســتان اصفهــان؛ ادامه‬ ‫داد‪« :‬نصــب پنــج دســتگاه سکســیونر و ریگلــوزر‬ ‫(کلیدهــای کنتــرل از راه دور) جهــت افزایــش‬ ‫تعــداد نقــاط اتوماســیون و کنتــرل شــبکه از راه‬ ‫دور‪ ،‬نصــب ‪ ۵۷‬دســتگاه ترانــس هوایــی بالغ بــر‬ ‫ســه میلیاردتومان جهــت واگــذاری انشــعاب‬ ‫بــه متقاضیــان کشــاورزی‪ ،‬احــداث نه کیلومتــر‬ ‫شــبکه روشــنایی معابــر بــا ‪ ۲۶۰‬چــراغ بــا‬ ‫اعتبــاری بالغ بــر ‪۳۰۰‬میلیون تومــان در محــدوده‬ ‫روســتاهای منطقــه ‪ ،۸‬بهینه ســازی شــبکه فشــار‬ ‫متوســط روســتای فیروزابــاد‪ ،‬رفــع ضعــف بــرق‬ ‫بلــوار دانشــگاه ورزنــه‪ ،‬اصــاح شــبکه و جابه جایی‬ ‫تاسیســات درمعــرض ســیل روســتای جبــل‪،‬‬ ‫ایجــاد رینــگ شــبکه فشــار متوســط س ـه راهی‬ ‫ســیان بــه باقرابــاد و ده هــا پــروژه از دیگــر‬ ‫پروژه هــای ایــن امــور در ســال جاری ســت»‪ .‬وی‬ ‫بیــان داشــت‪« :‬درمجمــوع بــرای ‪ ۲۷‬پــروژه کــه‬ ‫در دهــه امامــت و والیــت در امــور بــرق منطقــه ‪۸‬‬ ‫مورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه اعتبــاری بالغ بــر‬ ‫‪۲۰‬میلیاردتومــان هزینــه شــده اســت کــه ایــن‬ ‫پروژه هــا درطــول چندمــاه گذشــته دراختیــار‬ ‫شــهروندان قــرار گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫اجرای ‪ ۶۰‬پروژه تا پایان سال‬ ‫باطنــی دربــاره پروژه هــای مورداجــرا در ایــن‬ ‫امــور بــرای ســال جــاری گفــت‪« :‬احــداث‬ ‫شــبکه مکمــل کشــاورزی به طــول ‪ ۴۳‬کیلومتــر‪،‬‬ ‫اصــاح ســاختار شــبکه فشــار ضعیف روســتایی‬ ‫به طــول ‪ ۳۰‬کیلومتــر‪ ،‬ایجــاد امــکان مانــور و‬ ‫قابلیــت اطمینــان شــبکه از پســت جرقویــه‬ ‫بــه روســتای خورچــان بخــش جلگــه به طــول‬ ‫‪ ۱۴‬کیلومتــر‪ ،‬احــداث دو شــبکه دومــداره‬ ‫حدفاصــل پســت ســپاهان تــا منطقــه صنعتــی‬ ‫ســجزی‪ ،‬احــداث روشــنایی مقابــل ‪ CNG‬شــهر‬ ‫کوهپایــه‪ ،‬احــداث روشــنایی بلــوار شــریعتی‬ ‫شــهرهرند‪ ،‬جابه جایــی تاسیســات معــارض‬ ‫بــا جــاده ورودی شــهر کوهپایــه؛ از جملــه‬ ‫پروژه هــای دردســتِ اقدام اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«درمجمــوع تــا پایــان امســال ‪ ۶۰‬پــروژه بــا‬ ‫اعتبــاری بالغ بــر ‪۳۵‬میلیاردتومــان در ایــن امــور‬ ‫بــه بهره بــرداری خواهــد رســید»‪ .‬وی بــه ایــن‬ ‫مطلــب اشــاره داشــت کــه اجــرای پروژه هــای‬ ‫طرح هــای مکمــل کشــاورزی دراین منطقــه‬ ‫عالوه بــر ایجــاد اشــتغال در بخش هــای‬ ‫جلگــه و بــن رود بــرای کشــاورزان اســیب دیده‬ ‫ناشــی از خشکســالی نیــز بســیار مفید بــوده‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن عــدم اســتفاده از ســوخت‬ ‫مایــع درجهــت کاهــش الودگــی هــوا و قاچــاق‬ ‫ســوخت نیــز موثــر خواهــد بــود‪ .‬باطنــی اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬خوشــبختانه در ایــن امــور؛ بــا مدیریت‬ ‫مصــرف درزمینــه پیــک بــار بــا همــکاری بخش‬ ‫کشــاورزی و صنعــت تابســتانی بــدون خاموشــی‬ ‫را طــی خواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫در چهار ماه اول امسال محقق شد؛‬ ‫‪ ۸۱‬عملیات تعمیر چاه های نفت و گاز با کاربست‬ ‫دستگاه های لوله مغزی سیار در شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫رئیــس اداره لولــه مغــزی ســیار مدیریــت خدمات‬ ‫فنــی شــرکت ملــی حفــاری ایــران از تحقــق‬ ‫‪ ۸۱‬عملیــات تعمیــر چاه هــای نفــت و گاز بــا‬ ‫کاربســت دســتگاه های لولــه مغــزی ســیار‬ ‫ایــن شــرکت در چهار مــاه اول امســال خبــر‬ ‫داد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت ملــی‬ ‫حفــاری ایــران؛ کــورش قنواتی گفــت‪« :‬ایــن اداره‬ ‫درراســتای پاســخگویی بــه نیازهــای تعمیراتــی‬ ‫چاه هــای نفــت و گاز‪ ،‬بــدون توقــف تولیــد و‬ ‫عــدم نیــاز بــه دکل هــای حفــاری ارائــه خدمــات‬ ‫می کنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ایــن واحــد تخصصــی‬ ‫بــا دراختیار داشــتن جدیدتریــن دســتگاه ها و‬ ‫تجهیــزات لولــه مغــزی ســیار به همــراه ابــزار‬ ‫ویــژه موردنیــاز و بــا بهره گیــری از تجربــه و‬ ‫مهــارت کارشناســان مجــرب و خــاق‪ ،‬قــادر بــه‬ ‫ارائــه خدمــات فنــی‪ ،‬درزمینــه تعمیــر و احیــای‬ ‫چاه هــای بهره بــرداری و درحــال حفــاری اعــم‬ ‫از توســعه ای‪ ،‬توصیفــی و اکتشافی ســت»‪ .‬قنواتــی‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬تجهیــزات موجــود در ایــن اداره‬ ‫شــامل ‪ 11‬دســتگاه لولــه مغــزی ســیار ملکــی‬ ‫اماده بــه کار بــا قطرهــای لوله هــای مختلــف‬ ‫و بــا ظرفیت هــای کشــش ســری انجکتــور از‬ ‫‪ ۶۰‬تــا ‪ 100‬هزار پونــد و دو دســتگاه ‪E-line‬‬ ‫اســت کــه خدمــات فنــی مربــوط بــه تعمیــر‬ ‫چاه هــا بــه متقاضیــان را اعــم از شــرکت های‬ ‫دولتــی و خصوصــی از جملــه شــرکت های‬ ‫ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب‪ ،‬نفــت مناطــق‬ ‫مرکــزی ایــران‪ ،‬نفــت فــات قــاره ایــران‪ ،‬حفــاری‬ ‫شــمال‪ ،‬مدیریــت اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت‬ ‫ایــران و ‪ ...‬ارائــه می دهــد»‪ .‬رئیــس اداره لولــه‬ ‫مغــزی ســیار مدیریــت خدمــات فنــی شــرکت‬ ‫ملــی حفــاری ایــران گفــت‪« :‬ایــن مجموعــه در‬ ‫سه ســال اخیر بــا میانگیــن ســاالنه تعــداد ‪385‬‬ ‫عملیــات‪ ،‬بــا به کارگیــری ایــن تجهیــزات در‬ ‫مناطــق نفت خیــز خشــکی و دریایــی در کارنامــه‬ ‫کاری خــود به ثبــت رســانده اســت کــه تزریــق‬ ‫اســید جهــت انگیــزش چاه هــای تولیــدی‪ ،‬انجــام‬ ‫عملیــات ســیمان کاری اصالحــی به صــورت نصب‬ ‫پالگ هــای ســیمانی یــا تزریــق دوغــاب ســیمان‬ ‫در چاه هــای تولیــدی تعمیــری و احیــای چــاه‬ ‫به وســیله تزریــق گاز نیتــروژن و دیگــر ســیاالت‬ ‫ســبک از ان جملــه اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬تحقــق‬ ‫عملیــات حفــاری اصالحــی در چاه هــای تولیــدی‬ ‫بــا بهره گیــری از موتورهــای درون چاهــی و متــه‬ ‫مناســب‪ ،‬عملیــات رفــع مانــع و تمیــز ســازی چاه‬ ‫توســط پمپــاژ حــال مناســب یــا بــا اســتفاده از‬ ‫موتورهــای درون چاهــی‪ ،‬عملیــات مانــده یابــی‬ ‫در چاه هــا بــا ابــزار ویــژه(‪ ،)FISHING‬نصــب‬ ‫توپــک انبســاطی (‪ )Inflatable Packer‬درون‬ ‫چــاه و انجــام عملیــات نمودارگیــری (‪)Logging‬‬ ‫و مشــبک کاری در چاه هــای جهــت دار و افقــی‬ ‫بــا اســتفاده از ‪ E-Line‬دیگــر مــوارد اســتفاده از‬ ‫ایــن تجهیــزات به شــمار می ایــد»‪ .‬قنواتــی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬در همین ارتبــاط همچنیــن می تــوان بــه‬ ‫جابه جایــی ســیال درون چــاه‪ ،‬انجــام عملیــات‬ ‫نصــب یــا دراوردن انــواع پالگ هــا و شــیرهای‬ ‫ایمنــی درون چاهــی بــا ابــزار ویــژه‪ ،‬عملیــات‬ ‫چاه پیمایــی (‪ )Wire Line‬در شــرایط خــاص‬ ‫ماننــد چاه هــای جهــت دار و افقــی یــا نیــاز‬ ‫بــه قــدرت کشــش باالتــر بــا ابــزار ویــژه و ‪...‬‬ ‫اشــاره داشــت»‪ .‬رئیــس اداره لولــه مغــزی ســیار‬ ‫مدیریــت خدمــات فنــی شــرکت ملــی حفــاری‬ ‫ایــران تصریــح کــرد‪« :‬بــا تــاش و کوشــش‬ ‫مجدانــه کارکنــان عملیاتــی‪ ،‬ارائــه خدمــات لولــه‬ ‫مغــزی ســیار بــه شــرکت های متقاضــی در‬ ‫نزدیک تریــن زمــان ممکــن صــورت می گیــرد‬ ‫و ایــن واحــد امادگــی کامــل بــرای پاســخگویی‬ ‫به موقــع بــه درخواســت های دریافتــی ازســوی‬ ‫شــرکت ها را دارد»‪.‬‬ ‫گام بزرگ ابفا استان اصفهان برای خدمت رسانی به روستاییان‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ابفــا اســتان اصفهــان از‬ ‫دسترســی تمــام مشــترکین روســتایی ایــن‬ ‫شــرکت به ســامانه ‪ 1522‬بــرای دریافــت خدمات‬ ‫‪23‬گانــه خبــر داد‪ .‬مهنــدس هاشــم امینــی‬ ‫اعــام کــرد‪« :‬بــا اجــرای طــرح یکپارچه ســازی‬ ‫شــرکت های اب و فاضــاب شــهری و روســتایی‬ ‫از ابتــدای ســال جــاری‪ ،‬موضــوع ارائــه خدمــات‬ ‫مشــابه و یکســان بــه مشــترکین ســاکن در‬ ‫شــهرها و روســتاهای تحت پوشــش در دســتورکار‬ ‫قــرار گرفــت کــه حاصــل ان جایگزین کــردن‬ ‫ســامانه خدمــات غیرحضــوری ‪ 1522‬به جــای‬ ‫ســامانه قبلــی ‪ 1523‬اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬از‬ ‫ابتــدای شــهریورماه ســال جــاری تمــام ‪234‬هــزار‬ ‫مشــترک ســاکن در روســتاهای تحت پوشــش‬ ‫می تواننــد بــا گرفتــن شــماره تلفــن چهاررقمــی‬ ‫‪ 1522‬نســبت بــه درخواســت و دریافــت‬ ‫خدمــات ‪ 23‬گانــه شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫اصفهــان اقــدام کننــد»‪ .‬مدیرعامــل ابفــا اســتان‬ ‫اصفهــان گفــت‪« :‬روســتاییان تحت پوشــش‬ ‫ایــن شــرکت ازاین پــس می تواننــد خدماتــی‬ ‫همچــون درخواســت انشــعاب‪ ،‬صــدور و‬ ‫پرداخــت صورت حســاب‪ ،‬تفکیــک واحــد‪ ،‬تغییــر‬ ‫مشــخصات‪ ،‬تغییــر کاربــری و درخواســت تعویض‬ ‫کنتــور را به صــورت غیرحضــوری ازطریــق‬ ‫ســامانه ‪ 1522‬دریافــت کننــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه حــذف قبــوض کاغــذی اب بهــا و‬ ‫ارســال پیامکــی صورت حســاب‪ ،‬مشــترکین‬ ‫ســاکن در روســتاها بایــد در اســرع وقــت نســبت‬ ‫بــه ثبــت شــماره تلفــن همــراه خــود در ســامانه‬ ‫‪ 1522‬اقــدام کننــد»‪ .‬مهنــدس امینــی گفــت‪:‬‬ ‫«کســانی که هنــوز شــماره تلفــن همــراه خــود را‬ ‫خوزستان‬ ‫در بانــک اطالعــات شــرکت اب و فاضالب اســتان‬ ‫اصفهــان ثبــت نکرده انــد‪ ،‬می تواننــد بــا اســتفاده‬ ‫از یکــی از روش هــای چهارگانــه تمــاس با ســامانه‬ ‫‪ 1522‬و اســتفاده از کلیــد شــماره ‪ ،9‬مراجعــه‬ ‫بــه پرتــال ابفــا اســتان اصفهــان بــه نشــانی‬ ‫‪ www.abfaesfahan.ir‬و انتخــاب گزینــه‬ ‫درخواســت ثبــت شــماره تلفــن همــراه‪ ،‬نصــب‬ ‫کارافــزار (اپلیکیشــن) همــراه ابفــا اصفهــان و‬ ‫اســتفاده از کــد دســتوری ‪*6655*#151522‬‬ ‫نســبت بــه ثبــت شــماره تلفــن همــراه خــود‬ ‫اقــدام کننــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در ادامــه ارائــه‬ ‫خدمــات یکســان بــه مشــترکین ایــن شــرکت‪،‬‬ ‫ازاین پــس شــهروندان و روســتاییان ســاکن در ‪93‬‬ ‫شــهر و ‪ 951‬روســتای تحت پوشــش می تواننــد‬ ‫هرگونــه حــوادث رخ داده در شــبکه های اب و‬ ‫فاضــاب را بــا ســامانه امــداد و حــوادث ‪ 122‬در‬ ‫میــان بگذارنــد»‪.‬‬ ‫معاون مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران در عملیات حفاری‪:‬‬ ‫متراژ حفاری چاه های نفت و گاز‬ ‫در چهار ماه اول سال به ‪ 31‬هزار متر رسید‬ ‫معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری‬ ‫ایــران در عملیــات حفــاری گفــت‪:‬‬ ‫«متــراژ حفــاری چاه هــای نفــت و گاز‬ ‫در چهار مــاه اول ســال جــاری در مناطــق‬ ‫نفت خیــز کشــور بــا کاربســت دکل هــای‬ ‫ایــن شــرکت بــه ‪ 31‬هــزار و ‪ 35‬متر رســید‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی شــرکت ملــی‬ ‫حفــاری ایــران؛ حمیدرضــا خوش اینــد‬ ‫افــزود‪« :‬در این مــدت عملیــات حفــاری‬ ‫‪ 39‬حلقــه چــاه اکتشــافی‪ ،‬توســعه ای‪ ،‬توصیفــی و تعمیــری‪ ،‬تکمیــل و تحویــل شــرکت های‬ ‫متقاضــی و بهره بــردار شــد»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬از ایــن تعــداد چــاه یک حلقــه اکتشــافی‪،‬‬ ‫‪ 15‬حلقــه توســعه ای‪ ،‬یک حلقــه توصیفــی و ‪ 22‬حلقــه تعمیــری تکمیلــی بــوده اســت کــه‬ ‫‪ 31‬حلقــه چــاه در گســتره فعالیــت شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب حفــر شــده‬ ‫اســت»‪ .‬خوش اینــد گفــت‪« :‬همچنیــن از چاه هــای پیش گفتــه س ـه حلقه چــاه در حــوزه‬ ‫عملیاتــی شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران‪ ،‬چهار حلقــه در پروژه هــای توســعه ای شــرکت‬ ‫مهندســی و توســعه نفــت و یک حلقــه بــرای مدیریــت اکتشــاف شــرکت ملــی نفــت ایــران‬ ‫حفــر و تکمیــل نهایــی شــد»‪ .‬معــاون مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران در عملیــات‬ ‫حفــاری بااشــاره به اینکه ایــن شــرکت بیــش از ‪ 70‬دســتگاه حفــاری خشــکی و دریایــی در‬ ‫تملــک دارد‪ ،‬افــزود‪« :‬هم اکنــون نــه دکل خشــکی نــاوگان شــرکت درحــال جابه جایــی در‬ ‫موقعیت هــای عملیاتی ســت»‪.‬‬ ‫مدیر عملیات حفاری دریا شرکت ملی حفاری ایران‪:‬‬ ‫با به کارگیری دستگاه حفاری ‪ 42‬فتح‬ ‫یک حلقه چاه قدیمی تعمیر و احیاء شد‬ ‫مدیــر عملیــات حفــاری دریــا شــرکت‬ ‫ملــی حفــاری ایــران گفــت‪« :‬بــا‬ ‫به کارگیــری دســتگاه حفــاری خشــکی‬ ‫‪ 42‬فتــح یک حلقــه چــاه قدیمــی در‬ ‫میــدان نفتــی درود در موقعیــت جزیــره‬ ‫خــارگ تعمیــر‪ ،‬احیــاء و در مــدار تولیــد‬ ‫قــرار گرفــت»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫شــرکت ملــی حفــاری ایــران؛ ســیامک‬ ‫افشــاری بااشــاره به همــکاری و همیــاری‬ ‫مســتمر و موثــر میــان متخصصــان و کارکنــان ایــن شــرکت بــا متخصصــان و کارکنــان‬ ‫شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران‪ ،‬افــزود‪« :‬درنتیجــه ایــن هماهنگــی چــاه ‪ KG – 4‬تعمیــر و‬ ‫پــس از مشــبک کاری‪ ،‬تکمیــل نهایــی و عملیاتــی شــد»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬کارکنــان بخــش‬ ‫حفــاری شــرکت نفــت و گاز فــات قــاره در اقدامــی مشــترک بــا کارکنــان دکل ‪ 42‬فتــح‬ ‫در تعمیــر چــاه پیش گفتــه از نــوع جدیــدی از مــواد جلوگیری کننــده از هــرز روی چاه هــا‬ ‫اســتفاده کردنــد کــه بــا پیشــگیری از هرز روی ســیال روغنــی مانع اسیب رســاندن به ســنگ‬ ‫مخــزن شــدند»‪ .‬افشــاری گفــت‪« :‬باتوجه بــه اقدامــات فنــی و مهندســی و بــا اســتفاده از‬ ‫تجــارب متخصصــان و کارشناســان مســتقر در منطقــه بنا بــه اعــام شــرکت نفت فــات قاره‬ ‫ایــران انجــام مراحــل تعمیــر و تکمیــل ایــن چــاه یک میلیــون و ‪ ۹۰۰‬هزار یــورو صرفه جویــی‬ ‫به عمــل امــد»‪ .‬مدیــر عملیــات حفــاری دریــا شــرکت ملــی حفــاری ایــران توضیــح داد‪:‬‬ ‫«دکل حفــاری ســنگین ‪ 42‬فتــح از دســتگاه های ملکــی نــاوگان حفــاری این شــرکت اســت‬ ‫کــه هم اینــک تحــت سرپرســتی ایــن مدیریــت قــرار دارد و از حــدود یک دهــه قبــل بــرای‬ ‫حفــاری و تعمیــر چاه هــای منطقــه بــه جزیــره خــارگ انتقــال و ازان زمــان در ایــن موقعیــت‬ ‫اســتقرار دارد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫به مناسبت هفته دولت صورت گرفت؛‬ ‫بهره برداری از دو جایگاه کوچک سوخت شهری‬ ‫در بندرعباس‬ ‫ســکینه محبــی‪ /‬دو جایــگاه ســوخت کوچــک شــهری (تک نازلــه) در ائینــی باحضــور‬ ‫اســتاندار هرمــزگان‪ ،‬شــهردار بندرعبــاس و ســایر مســئوالن محلی و اســتانی به بهره بــرداری‬ ‫رســید‪ .‬عبــاس امین ـی زاده در حاشــیه ایــن مراســم کــه هم زمــان بــا اغــاز هفتــه دولــت‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬امســال در هفتــه دولــت شــاهد بهره بــرداری از پروژه هــای‬ ‫متعــدد عمرانــی در بندرعبــاس هســتیم»‪ .‬وی بااشــاره به بهره بــرداری از دو جایــگاه ســوخت‬ ‫کوچــک شــهری (تک نازلــه)‪ ،‬افــزود‪« :‬ســه جایــگاه دیگــر نیــز پــس از رفــع موانــع و انجــام‬ ‫عملیــات عمرانــی در شــهر بندرعبــاس بــه بهره بــرداری می رســد»‪ .‬ایــن مقــام مســئول ادامه‬ ‫داد‪« :‬از مهم تریــن مزایــای ایــن جایگاه هــای کوچــک تک نازلــه بنزیــن می تــوان بــه‬ ‫کاهــش ســفرهای درون شــهری‪ ،‬دسترســی ســریع شــهروندان بــه خدمــات ارائــه ســوخت‬ ‫و نیــز تقلیــل صف هــای جایگاه هــای ســوخت اشــاره کــرد»‪ .‬شــهردار بندرعبــاس همچنیــن‬ ‫صرفه جویــی در ســوخت و انــرژی‪ ،‬کاهــش الودگــی ناشــی از بخــارات بنزیــن در ســطح‬ ‫شــهرها باتوجه بــه تجهیــز ایــن جایگاه هــا بــه سیســتم بازیافــت ســوخت بخــارات را جــزو‬ ‫دیگــر مزایــای بهره بــرداری از ایــن جایگاه هــا عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬هــر کــدام از ایــن‬ ‫جایگاه هــا بــرای چهارنفــر به صــورت مســتقیم اشــتغال ایجــاد کــرده اســت»‪ .‬امین ـی زاده‬ ‫بااشــاره به ســرمایه گذاری ‪۴۵‬میلیاردریالــی بــرای هــر کــدام از ایــن جایگاه هــا‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«ایــن پروژه هــا هــر کــدام در زمینــی بــه مســاحت ‪۲۶۴‬مترمربــع و بــا ســرمایه گذاری بخــش‬ ‫خصوصــی بــه روش ‪ BOLT‬احــداث شــده اســت»‪ .‬وی در بخــش پایانــی ســخنانش نیــز‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬در مراحــل بعــدی‪ ،‬تعــداد دیگــری از ایــن جایگاه هــا در ســطح شــهر احــداث‬ ‫می شــود»‪ .‬اضافــه می شــود؛ در ایــن جایگاه هــا پرداخــت وجــه ســوخت ازطریــق پوزهــای‬ ‫نصب شــده در تلمبــه صــورت می گیــرد کــه بــا ایــن روش از هرگونــه دسـت کاری و تقلــب‬ ‫در دریافــت وجــه ســوخت جلوگیــری خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫هدیه دانشگاه علوم پزشکی مشهد‬ ‫به اصحاب رسانه در هفته دولت‬ ‫فهیمــه صدقــی‪ /‬رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد امادگــی خــود را جهــت‬ ‫انعقــاد تفاهم نامــه و ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی اصحــاب رســانه و نیــز ارائــه‬ ‫تســهیالت ویــژه بــه خبرنــگاران فعــال اســتان اعــام کــرد‪ .‬دکتــر ســید محمــد‬ ‫حســین بحرینــی در دیــدار بــا سرپرســت اداره کل روابط عمومــی و امــور بین الملــل‬ ‫اســتانداری‪ ،‬رئیــس ســازمان بســیج رســانه خراســان رضــوی و مدیرخانــه مطبوعــات‬ ‫افــزود‪« :‬درراســتای حمایــت از اصحــاب رســانه می تــوان بــا حــذف هزینــه فرانشــیز‪،‬‬ ‫موضوعــات درمانــی خبرنــگاران فعــال را پیگیــری و انجــام داد»‪ .‬در این دیــدار‬ ‫در خصــوص ســا زو کار اجرایــی ایــن تســهیالت‪ ،‬مقــرر شــد کارت ویــژه ای بــرای ارائــه‬ ‫تســهیالت و بهره منــدی خبرنــگاران از تمــام خدمــات تخصصــی و فوق تخصصــی‬ ‫تعــدادی از درمانگاه هــای مشــهد بــا همــکاری روابــط عمومــی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی مشــهد امــاده و در اختیــار ایشــان قــرار گیــرد»‪ .‬مخاطــرات و شــیوه های‬ ‫ت اندیشــه ورز رســانه ای حــوزه‬ ‫اطالع رســانی بهینــه در دوران کرونــا‪ ،‬تشــکیل هیئــ ‬ ‫بهداشــت و درمــان‪ ،‬معرفــی برخــی پزشــکان حامــی رســانه‪ ،‬ازمایش هــای ادواری‬ ‫(چــکاپ) فصلــی اصحــاب رســانه؛ از جملــه موضوع هــای مطــرح در این نشســت‬ ‫صمیمانــه بــود‪ .‬در این دیــدار مقــرر شــد تفاهم نامــه ارائــه خدمــات بهداشــتی و‬ ‫درمانــی و بیمــه ســامت بــه اصحــاب رســانه خراســان رضــوی مابیــن اداره کل‬ ‫روابط عمومــی اســتاندار خراســان رضــوی‪ ،‬خانــه مطبوعــات‪ ،‬بســیج رســانه و دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی مشــهد‪ ،‬ســازمان نظــام پرشــکی مشــهد‪ ،‬بیمــه ســامت خراســان‬ ‫رضــوی به مناســبت هفتــه دولــت منعقــد شــود‪ .‬تجلیــل از رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی مشــهد و مدیــر روابط عمومــی ایــن نهــاد مقــارن بــا ایــام روز پزشــک نیــز در‬ ‫بخشــی از ایــن دیــدار انجــام شــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی طراح و صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫امور اگهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫پنج شنبه ‪ 6‬شهریور ‪ 7 - 1399‬محرم ‪ 27 -1442‬اگوست ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2056‬تومان‬ ‫بوژیدار رادوشوویچ‪:‬‬ ‫اینده فوتبال ایران از دید من روشن است‬ ‫بوژیــدار رادوشــوویچ یکــی از هفــت بازیکــن «پرســپولیس» اســت کــه در چهــار قهرمانــی متوالــی ایــن تیــم حضــور داشــته اســت‪ .‬نکتــه جالــب این اسـت که او شــروع خوبــی در «پرســپولیس» نداشــت؛ امــا رفته رفتــه توانســت بــا شــرایط کنــار بیایــد تــا امــروز تبدیــل بــه‬ ‫مــرد اول دروازه «پرســپولیس» و یکــی از محبوب تریــن نفــرات ایــن تیــم شــود‪ .‬ایــن دروازه بــان‪ ،‬س ـه فصل دیگــر هــم بــا سرخ پوشــان قــرارداد دارد و بارهــا ابــراز امیــدواری کــرده کــه بتوانــد فوتبالــش را در ایــن تیــم به پایــان برســاند‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ او در ایــن مصاحبــه‪،‬‬ ‫بــه ســواالت مختلــف درمــورد حضــور در ایــران‪ ،‬پیوســتن بــه «پرســپولیس»‪ ،‬رقابتــش بــا دروازه بــان تیــم ملــی کرواســی‪ ،‬زندگــی در اینجــا و ‪ ...‬پاســخ داد کــه درادامــه می خوانیــد‪.‬‬ ‫چندی پیــش نشســتی را بــا اســکوچیچ (ســرمربی تیــم ملــی‬ ‫فوتبــال ایــران) داشــتی‪ .‬درمــورد ان صحبــت کــن‪.‬‬ ‫مــن و میلیــچ؛ بازیکــن اســتقالل‪ ،‬در ایــن نشســت حاضــر‬ ‫شــدیم؛ امــا صحبــت چندانــی درمــورد فوتبــال نشــد‪.‬‬ ‫ایا اسکوچیچ می تواند موفق شود؟‬ ‫اســکوچیچ مربــی خیلی جوانی ســت و در ایــران بــا‬ ‫«خونه به خونــه»‪« ،‬فــوالد» و تیم هــای دیگــر‪ ،‬نتایــج خوبــی‬ ‫گرفــت و درنهایــت هــم توانســت ســرمربی تیــم ملــی ایــران‬ ‫شــود‪ .‬ایــن افتخــار بزرگی ســت کــه مربــی کــروات ســرمربی‬ ‫تیــم ملــی ایــران شــده اســت‪ .‬او در تیــم ملــی هــم می توانــد‬ ‫موفــق شــود و ابتــدا بایــد در بازی هــای مرحلــه گروهــی‬ ‫مقدماتــی جــام جهانــی ظاهــر شــود‪ .‬او کارش را به خوبــی‬ ‫انجــام خواهــد داد‪.‬‬ ‫درمورد میلیچ صحبت کن‪ .‬با او ظاهرا ً خیلی رفیق هستی؟‬ ‫می توانــم بگویــم مــن و میلیــچ از ابتــدای زندگــی باهــم‬ ‫بودیــم؛ از اکادمــی «هایــدوک» در ســنین بســیارپائین‪ .‬او‬ ‫ســپس بــه ســوئیس رفــت و راهمــان جدا شــد؛ امــا بازهــم در‬ ‫«ایســترا» همبــازی بودیــم‪ .‬او بــه «روســتوف» ترانســفر شــد و‬ ‫ســپس بــه «ناپولــی» و تیــم ملــی کرواســی رفــت و االن هــم‬ ‫در دیگــر تیــم بــزرگ ایــران اســت‪( .‬البتــه نــه بزرگ تــر از‬ ‫«پرســپولیس»)‪ .‬مشــکالتی بــرای او وجــود دارد؛ امــا امیــدوارم‬ ‫ان هــا حــل شــود تــا بتوانــد بهتریــن عملکــردش را به نمایــش‬ ‫بگــذارد‪ .‬مطمئنــم او بهترازاین هــا می توانــد در مســابقات‬ ‫ظاهــر شــود‪.‬‬ ‫از قدیــم کری خوانــی بیــن «اســتقالل» و «پرســپولیس» رواج‬ ‫داشــت‪ .‬ایــا ایــن کری خوانــی بیــن تــو و میلیــچ هــم وجــود‬ ‫دارد؟‬ ‫مــن بــرای او معنــای ‪ ۴‬و ‪ ۶‬را توضیــح دادم‪ .‬پــس از قهرمانــی‬ ‫هــم گفتــم دیگــر عــدد ‪ ۴‬را نشــان ندهــد و او هــم قبــول کرد‪.‬‬ ‫درمــورد علیرضــا بیرانونــد صحبــت کــن‪ .‬ایــا او در فوتبــال اروپا‬ ‫هــم می توانــد موفــق شــود؟‬ ‫علیرضــا ایــن پتانســیل را دارد کــه در پنــج لیــگ برتــر اروپــا‬ ‫بــازی کنــد‪ .‬او بــا عملکــردش در «پرســپولیس» ایـن را ثابــت‬ ‫کــرد و فــرم دروازه بانــی اش هــم خــوب اســت‪ .‬او دنبــال‬ ‫چالــش جدیــدی بــود و تصمیمــش بــرای پیوســتن بــه‬ ‫«رویــال انتــورپ» بســیارخوب بــود‪« .‬انتــورپ» جــزو بهتریــن‬ ‫باشــگاه های بلژیــک اســت و می توانــد موفــق ظاهــر شــود‪.‬‬ ‫بــه روزهــای ابتدایــی حضــور در ایــران بازگردیــم؛ چــه شــد کــه‬ ‫به «پرســپولیس» پیوســتی؟‬ ‫حــدود پنج ســال پیش بــود کــه از تیــم «دبرســن» (مجارســتان)‬ ‫بــه «پرســپولیس» پیوســتم‪ .‬خیلــی هیجــان زده بــودم؛ چراکه به‬ ‫بزرگ تریــن تیــم ایــران امــده بــودم و قســمتی از تاریــخ ایــن‬ ‫باشــگاه شدم‪.‬‬ ‫تــو از فوتبــال اروپــا بــه «پرســپولیس» امــدی؛ جایی کــه در تیــم‬ ‫مطــرح مجارســتانی دروازه بــان اول بــودی و حتــی در لیــگ اروپا‬ ‫هــم بــازی کــردی؛ امــا چــه شــد کــه به عنــوان دروازه بــان دوم‬ ‫بــه «پرســپولیس» امدی؟‬ ‫برانکــو از مــن خواســت راهــی ایــران و تیم «پرســپولیس» شــوم‪.‬‬ ‫«پرســپولیس» تیــم بزرگــی بــود‪ .‬مــن بــا خانــواده و همســرم‬ ‫مشــورت و ســپس ایــران را بــرای ادامــه فوتبالــم انتخــاب کــردم‪.‬‬ ‫شــروع خوبــی بــا «پرســپولیس» نداشــتی‪ .‬در اولیــن بــازی‪ ،‬برابر‬ ‫«قشــقایی» بــه میــدان رفتــی و عملکــردت بــا انتقــادات زیــادی‬ ‫مواجــه شــد‪ .‬حتــی برخی هــا بــه صفحــه اینســتاگرامت هجــوم‬ ‫بردنــد و مجبــور شــدی ان صفحــه را حــذف کنــی‪ .‬از ان روزهــا‬ ‫برایمــان بگو‪.‬‬ ‫مــن ناراحــت بــودم؛ چراکــه برابــر تیمــی بــازی کردیــم کــه در‬ ‫لیــگ دســته ســوم یــا چهــارم بــود‪ .‬ایــن یــک فاجعــه بــرای همه‬ ‫مــا پرسپولیســیی ها بــود‪ .‬ان اتفاقــات ان زمــان رخ داد؛ امــا دیگــر‬ ‫تکــرار نشــد و نمی شــود‪ .‬مهــم االن اســت کــه خوشــحالم‪.‬‬ ‫در اولیــن دیــدار هــم کــه «پرســپولیس» را همراهــی کــردی‪ ،‬در‬ ‫تبریــز بــا ســنگ ســرت شکســت ‪...‬‬ ‫پیــش از بــازی بــه مــن گفتنــد کــه اســتادیوم اصلــی‪ ،‬تحــت‬ ‫بازسازی ســت و بــازی موقتـاً در یــک ورزشــگاه کوچــک برگــزار‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬زمانی کــه بــرای گرم کــردن وارد ورزشــگاه شــدم‬ ‫دیــدم کــه ده هاهــزار هــوادار در نزدیک تریــن محــل بــه زمیــن‬ ‫مســتقر شــدند‪ .‬انجــا فهمیدم کــه بــازی بزرگــی پیـش رو داریم‪.‬‬ ‫مــا وارد زمیــن شــدیم و چندثانیــه نگذشــته بــود کــه ســنگی به‬ ‫ســرم برخــورد کــرد و خــون از ســرم ســرازیر شــد‪ .‬خداراشــکر‬ ‫مشــکلی پیــش نیامــد؛ امــا بــرای بــازی اول‪ ،‬تجربــه خوبــی نبود!‬ ‫شیُمــن بــوده‪ .‬از حدود‬ ‫حضــورت گویــا بــرای «پرســپولیس» خو ‬ ‫‪ ۳۰‬مســابقه ای کــه بــرای «پرســپولیس» در ایــن چهارفصــل بــه‬ ‫میــدان رفتــی تنهــا ســه شکســت را تجربــه کــردی و در ســایر‬ ‫بازی هــا نتایــج خوبــی رقــم خــورد‪.‬‬ ‫بیشــتر بازی هــا بــرای «پرســپولیس» بــا بــرد همــراه بــود‪.‬‬ ‫«پرســپولیس» بــرای همــه بازی هــا برنامــه دارد کــه چگونــه‬ ‫قهرمــان شــود‪ .‬مــا‪ ،‬در ســال های اخیــر در بیشــتر بازی هــا‬ ‫پیــروز شــدیم و از این موضــوع خوشــحالم‪.‬‬ ‫یکــی از معــدود بازیکنانــی بــودی کــه در هــر چهــار قهرمانــی‬ ‫اخیــر حضــور داشــتی‪ .‬دلیــل اصلــی ایــن موفقیت هــا از دیــد‬ ‫تــو چیســت؟‬ ‫«پرســپولیس» همیشــه باشــگاه بزرگــی در ایــران بــوده اســت؛‬ ‫امــا زمانی کــه بــه ایــران امــدم‪ ،‬فکــر می کنــم ایــن تیــم‬ ‫‪۱۰‬ســالی بــود کــه نتوانســته بــود قهرمــان شــود‪ .‬برانکــو تیــم‬ ‫خوبــی را ســاخت و روانــه مســابقات کــرد و درنهایت هــم قهرمان‬ ‫شــد‪ .‬ایــن رونــد‪ ،‬بــا کالــدرون هــم ادامــه پیــدا کــرد و یحیــی‬ ‫گل محمــدی هــم به خوبــی کار را ادامــه داد تــا بازهــم قهرمــان‬ ‫شــویم‪ .‬همدلــی بازیکنــان هــم دلیــل دیگــر ایــن موفقیــت بــود‪.‬‬ ‫پیش ازاینکــه بــه «پرســپولیس» بیایــی‪ ،‬ســابقه بــازی مقابــل‬ ‫‪100‬هــزار هــوادار را داشــتی؟‬ ‫‪100‬هــزار هــوادار کــه هرگــز؛ امــا وقتــی در «هایدوک» کرواســی‬ ‫بــودم‪ ،‬ورزشــگاه خانگــی مــا ‪۱۴‬هزارنفــر ظرفیــت داشــت کــه‬ ‫بــرای تمــام مســابقات پــر می شــد‪ .‬در «دبرســن» هــم در هــر‬ ‫بــازی بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪۱۵‬هــزار هــوادار بــه ورزشــگاه می امدنــد‪ .‬در‬ ‫بوســنی و مونته نگــرو هــم شــرایط این گونــه بــود‪.‬‬ ‫درطول دوران بازیگری ات چند جام داری؟‬ ‫چهــار لیــگ‪ ،‬یــک حذفــی و ســه ســوپرکاپ بــا «پرســپولیس»‪.‬‬ ‫در مونته نگــرو و بوســنی هــم قهرمــان شــدم؛ امــا بــا «هایدوکــم‬ ‫دوســت داشــتم قهرمــان شــوم کــه چندیــن فینــال را واگــذار‬ ‫کردیــم و دوســت دارم بــا ایــن تیــم هــم قهرمانــی داشــته باشــم‪.‬‬ ‫او هــم قبــل از تــرک ایــران فهمیــد کــه ان افــراد چــه نیتــی‬ ‫داشــتند‪ .‬او رفته رفتــه از مــن هــم شــناخت پیــدا کــرد و از مــن‬ ‫حمایــت کــرد‪.‬‬ ‫ماننــد «هایــدوک» خــوب نیســت کــه ‪۱۵‬ســال جــام نبرد‪.‬‬ ‫بایــد چیزهایــی در ایــن تیــم تغییــر کنــد‪ .‬ایــن شــرایط‬ ‫بــرای مــا کــه هــوادار ایــن تیــم هســتیم‪ ،‬ســخت بــود‪.‬‬ ‫بــه «پرســپولیس» بازگردیــم‪ .‬مربیــان فعلی بارهــا از تــو به عنوان‬ ‫دروازه بــان اول «پرســپولیس» بــرای فصــل اتــی نامبرده اند‪.‬‬ ‫ایــن باعــث خوشــنودی مــن اســت کــه مربیــان بــه مــن اعتماد‬ ‫کردنــد و مــن هــم تــاش می کنــم همیشــه بــا ارائــه بهتریــن‬ ‫عملکــردم‪ ،‬جــواب انتقــادات را بدهــم‪ .‬مــن چهارســال بــرای‬ ‫پیداکــردن فرصــت صبــر کــردم و االن هــم بــه انچــه منتظرش‬ ‫بــودم‪ ،‬رســیدم‪.‬‬ ‫بارهــا اعــام کــردی کــه طرفــدار تیــم شــهرت «هایــدوک‬ ‫اشــپیلت» هســتی کــه از تیم هــای ریشـه دار کرواســی به شــمار‬ ‫مــی رود‪ .‬ایــا می تــوان ان را بــا «پرســپولیس» مقایســه کــرد؟‬ ‫ابتــدا ای ـن را بگویــم کــه شــهر مــا بســیارکوچک اســت و تنهــا‬ ‫‪۲۵۰‬هزارنفــر جمعیــت دارد‪ .‬کشــورم کرواســی هــم تنهــا‬ ‫چهارمیلیــون جمعیــت دارد‪« .‬هایــدوک» قدیمی تریــن گــروه‬ ‫هــواداری را در منطقــه دارد‪ .‬مــردم شــهرم بــرای «هایــدوک»‬ ‫جانشــان را هــم می دهنــد‪« .‬هایــدوک» بــرای مــن‪ ،‬ریشــه ای‬ ‫مقــدس دارد‪ .‬اگــر مقابــل برانکــو می گفتــم کــه «هایــدوک»‬ ‫بزرگ تریــن تیــم کرواسی ســت‪ ،‬او مخالفــت می کــرد و‬ ‫«دینامــو» را بزرگ تریــن تیــم می خوانــد؛ امــا بــرای مــن‬ ‫«هایــدوک» بزرگ تریــن تیــم کرواسی ســت‪ .‬هــواداران‬ ‫«پرســپولیس» هــم روز و شــب بــا ایــن تیــم زندگــی می کننــد‬ ‫و در همه جــا هســتند‪ .‬ایــن بی نظیــر اســت‪« .‬پرســپولیس» و‬ ‫«هایــدوک» دو تیــم بــزرگ مــن هســتند کــه همیشــه از صمیم‬ ‫قلــب ایــن دو را دوســت دارم‪.‬‬ ‫در خیلــی از کشــورهای اروپــا بــازی کــردی‪ .‬فوتبــال ایــران را بــا‬ ‫چــه کشــوری از اروپــا می تــوان مقایســه کــرد؟‬ ‫در ایــران بازیکنــان باکیفیتــی حضــور دارنــد و ازنظــر تاکتیکــی‬ ‫هــم در شــرایط خوبــی هســتند‪ .‬ان هــا بسیارســریع عمــل‬ ‫می کننــد و بــازی در ایــران خیلی ســخت اســت‪ .‬لیــگ ایــران‬ ‫مــن را هــم غافلگیــر کــرد‪ .‬اینــده فوتبــال ایــران از دیــد مــن‬ ‫روشــن اســت‪.‬‬ ‫معمــوالً در تیم هــا دروازه بان هــای اول و دوم رابطــه خوبــی‬ ‫ندارنــد؛ امــا تــو و بیرانونــد نشــان دادیــد کــه رابطــه بســیار‬ ‫حرفــه ای بیــن شــما حاکــم بــود‪.‬‬ ‫همیشــه همدیگــر را حمایــت و بــرای بهتربــودن‪ ،‬بــه هــم کمک‬ ‫می کردیــم‪ .‬او بهتریــن دروازه بــان ایــران اســت‪ .‬حضــور دروازه بــان‬ ‫اول تیــم ملــی هــم باعــث شــد تــا مــن بــا انگیــزه دویسـت برابر‬ ‫کار کنــم و بــرای بهترشــدن بجنگــم‪ .‬هــردو مــا بــرای یکدیگــر‬ ‫مفیــد بودیــم و رابطــه خوبــی بــا یکدیگــر داشــتیم‪ .‬البتــه رابطــه‬ ‫خــوب مــا همچنــان ادامــه دارد‪.‬‬ ‫تــو خــودت دروازه بــان دوم بــودی و اهمیــت حضــور یــک‬ ‫دروازه بــان دوم خــوب را می دانــی‪ .‬درحال حاضــر هــم ایــن‬ ‫شــرایط بــرای تــو اتفاق افتــاده‪ .‬ترجیــح می دهــی یــک دروازه بان‬ ‫جــوان روی نیمکــت حضــور داشــته باشــد یــا یــک دروازه بــان در‬ ‫ســطح اول فوتبــال ایــران؟‬ ‫بهتــر اســت کادر فنــی پاســخ ایــن ســوال را بدهــد‪ .‬مــن‬ ‫کار خــودم را دنبــال می کنــم و همیشــه تــاش می کنــم‬ ‫بهتریــن باشــم‪ .‬ان هــا می تواننــد هرگونــه کــه می خواهنــد‬ ‫تصمیم گیــری کننــد‪.‬‬ ‫همیشــه ارتبــاط خوبــی بــا هــواداران داشــتی؛ حتــی وقتــی بازی‬ ‫نمی کــردی‪.‬‬ ‫هــواداران همیشــه مــا را حمایــت می کننــد و در همــه‬ ‫مســابقات به نحــوی تیمشــان را تشــویق می کننــد کــه انــگار‬ ‫فینــال جــام جهانی ســت‪ .‬ان هــا بی نظیــر هســتند و همیشــه‬ ‫بــه مــن لطــف داشــتند‪.‬‬ ‫زمانی کــه برانکــو از «پرســپولیس» رفــت‪ ،‬خیلی هــا معتقــد‬ ‫بودنــد دیگــر کروات هــا در باشــگاه جایــی نخواهنــد داشــت؛ امــا‬ ‫تــو مانــدی‪.‬‬ ‫مــن بازیکــن بــودم و اعــام هــم کــرده بــودم کــه بــرای مــن‬ ‫«پرســپولیس» مهم تــر از هرچیزی ســت و در ایــن تیــم‬ ‫می مانــم؛ امــا افرادی کــه االن در باشــگاه نیســتند‪ ،‬مــن‬ ‫را نمی خواســتند و بــه کالــدرون بــرای اخــراج مــن فشــار‬ ‫می اوردنــد‪ .‬االن مــن اینجــا هســتم؛ امــا خبــری از ان افــراد‬ ‫نیســت‪.‬‬ ‫درمورد کالدرون صحبت کن‪ .‬ابتدا از او انتقادات زیادی می شد‪.‬‬ ‫هــر مربــی اصــول خــود را دارد‪ .‬او افتخــارات زیــادی داشــت و‬ ‫رفته رفتــه توانســت بهتریــن عملکــردش را نشــان دهــد و دیدید‬ ‫کــه کارش را در رده اول به پایــان رســاند‪.‬‬ ‫خــودت بــه موضــوع مهمــی اشــاره کــردی‪ .‬در اول فصــل ممکــن‬ ‫بــود «پرســپولیس» را تــرک کنــی‪ .‬چــه اتفاقــی بیــن تــو و‬ ‫کالــدرون افتــاد؟‬ ‫الزم نیســت درمــورد اســامی صحبــت کنــم؛ امــا همــه می داننــد‬ ‫منظــورم چــه افرادی ســت‪ .‬مــن پســر خوبــی هســتم کــه نــام‬ ‫ان نفــرات را نمی گویــم؛ امــا ان هــا در «پرســپولیس» کارهــای‬ ‫مثبتــی انجــام ندادنــد‪ .‬کالــدرون مربــی در ســطح جهانــی بــود‬ ‫و همیشــه در قلــب مــن جــای دارد‪ .‬او تــازه بــه «پرســپولیس»‬ ‫امــده بــود و هنــوز کامــل بــا شــرایط اشــنایی نداشــت‪ .‬کالــدرون‬ ‫صحبت هایــی کــه بــا او درخصــوص مــن شــده بــود را بــا مــن‬ ‫درمیــان گذاشــت و طبیعــی بــود کــه او بــه حــرف ان فــرد گوش‬ ‫کنــد؛ چــون ان هــا او را اورده بودنــد‪ .‬مــن کام ـ ًا حرف ـه ای بــا‬ ‫ســرمربی وقــت صحبــت کــردم و او از مــن حمایــت کــرد؛ امــا‬ ‫وقتــی در «هایــدوک» بــودی‪ ،‬بــا دروازه بان هــای تیــم ملــی‬ ‫کرواســی دنیــل سوباشــیچ و کالینیــچ همبــازی بــودی و ســابقه‬ ‫رقابــت بــا دروازه بان هــای بــزرگ را داری‪ .‬ان زمــان تــو بیشــتر‬ ‫بــازی می کــردی یــا سوباشــیچ؟‬ ‫مــا در فصــل ‪ ۲۰۱۰‬بــا هــم همبــازی بــودم‪۱۰ .‬ســال پیش بــود‪.‬‬ ‫سوباشــیچ‪ ،‬کالینیــچ و مــن‪ .‬دروازه بان هــای تیــم ملــی کرواســی‬ ‫در جــام جهانــی ‪ ۲۰۱۸‬روســیه‪ .‬فصــل خوبــی را پشت ســر‬ ‫گذاشــتیم و دوم شــدیم‪ .‬بــه لیــگ اروپــا رفتیــم و در انجــا بازی‬ ‫کردیــم‪ .‬مــن هــم ‪ ۱۵‬بــازی دران فصــل انجــام دادم و رابطــه‬ ‫خوبــی بــا هــردو ان هــا داشــتم‪ .‬مــن ان زمــان دروازه بــان دوم‬ ‫بــودم و ‪۲۱‬ســال ســن داشــتم؛ امــا مربــی تیــم هرزمــان صــاح‬ ‫می دیــد‪ ،‬بــه مــن بــازی م ـی داد‪.‬‬ ‫کرواســی فوتبالیس ـت های بزرگــی در دنیــا دارد‪ .‬ایــا بــا ان هــا‬ ‫ارتباطــی داری؟‬ ‫زمانــی مــن بــرای تیم هــای زیــر ‪ ۱۹ ،۱۷‬و ‪۲۱‬ســال کرواســی‬ ‫بــازی می کــردم و در ان تیم هــا بــا بیشــتر بازیکنــان بــزرگ‬ ‫کرواســی کــه در جــام جهانــی ‪ ۲۰۱۸‬دوم شــدند‪ ،‬همبــازی بودم‬ ‫ـوورن «لیورپــول»‪ ،‬ایــوان‬ ‫و رابطــه خوبــی بــا هــم داریــم‪ .‬دیــان لـ ِ‬ ‫ـیچ «بایرن مونیــخ» و ‪ ...‬از دوســتان خــوب مــن هســتند‪.‬‬ ‫پرسـ ِ‬ ‫بــه فوتبــال کرواســی برســیم‪ .‬زمانی کــه دالیــچ ســرمربی شــد‪،‬‬ ‫خیلی هــا از او انتقــاد کردنــد؛ امــا او توانســت تیــم کرواســی را‬ ‫نایب قهرمــان جهــان کنــد‪.‬‬ ‫او در امــارات و عربســتان نتایــج خوبــی گرفتــه بــود‪ .‬شــاید ابتــدا‬ ‫خیلی هــا نســبت بــه او و تیمــش امیــدوارم نبودنــد؛ امــا ثابــت‬ ‫کــرد کــه انتخابــش بی دلیــل نبــود‪ .‬االن در دنیــای فوتبــال هــم‬ ‫همــه به عنــوان یــک ابرقــدرت بــه ایــن تیــم نــگاه می کننــد‪.‬‬ ‫ســوال دیگــر درمــورد تیــم ملــی کرواســی این بودکــه همیشــه‬ ‫از برانکوایوانکوویــچ به عنــوان یکــی از کاندیداهــای هدایــت تیــم‬ ‫ملــی ایــن کشــور یــاد می شــود‪ .‬ایــا او واقع ـاً گزینــه اســت یــا‬ ‫تنهــا نامــش به عنــوان گزینــه مطــرح می شــود؟‬ ‫او ثابــت کــرده الیــق ســرمربیگری در تیــم ملــی کرواسی ســت‪.‬‬ ‫او باتجربــه اســت و به طــور حتــم یکــی از ســه مربــی برتــر‬ ‫کرواسی ســت کــه روزی دوبــاره بــه تیــم ملــی کرواســی بــاز‬ ‫خواهــد گشــت‪.‬‬ ‫دربــی بــزرگ کرواســی همیشــه بیــن «هایــدوک» و «دینامــو»‬ ‫برگــزار می شــود‪ .‬نظــرت درمــورد ان چیســت؟‬ ‫توانســتیم در مســابقات اخیــر «دینامو» را شکســت دهیم و‬ ‫ازاین بابــت خوشــحالم؛ امــا «هایدوک» متاســفانه مشــکالت‬ ‫زیــادی دارد‪ .‬بااین حــال همیشــه مســابقات ایــن دو تیم کل‬ ‫کشــور را تحت تاثیــر قــرار می دهــد‪ .‬متاســفانه اخریــن‬ ‫جامــی کــه بردیــم‪ ،‬ســال ‪ ۲۰۰۵‬بــود‪ .‬بــرای تیــم بزرگــی‬ ‫در فوتبــال ایــران‪ ،‬کروات هــای زیــادی به عنــوان مربــی و بازیکــن‬ ‫حضــور داشــتند‪ .‬دلیــل ایــن ارتبــاط خــوب به نظــر تو چیســت؟‬ ‫‪۱۰‬ســال پیش در «هایــدوک اســپیلت»‪ ،‬اســتانکو مربــی‬ ‫مــن بــود‪ .‬او زحمــات زیــادی بــرای مــن کشــید‪ .‬اســتانکو در‬ ‫رختکــن همیشــه باهیجــان از «پرســپولیس» و هوادارانــش‬ ‫بــرای مــا می گفــت‪ .‬از ان زمــان از «پرســپولیس» شــناخت‬ ‫داشــتم‪ .‬ازطرفــی‪ ،‬کروات هــا بــرای چالش هــای بــزرگ امــاده‬ ‫هســتند و فکــر می کنــم به خاطــر همیــن اســت کــه ان هــا‬ ‫بــه ایــران می اینــد‪.‬‬ ‫ایا با پرسپولیسی های دیگری همبازی بودی؟‬ ‫به غیــراز اســتانکو کــه مربــی مــن بــود‪ ،‬ماتــه دراگچوویــچ‬ ‫همبــازی مــن بــود‪ .‬همچنیــن بودیمیــر از دوســتان نزدیــک‬ ‫مــن بــود‪ .‬دوســتان زیــادی داشــتم کــه بــه ایــران امدنــد و‬ ‫بــرای تیم هــای دیگــر بــازی کردنــد‪.‬‬ ‫پیش ازایــن برخــی کروات هــا بــه ســبک زندگــی مشــابه‬ ‫ایرانی هــا و کروات هــا اشــاره کــرده بودنــد‪ .‬ایــا واقعـاً ایــن ســبک‬ ‫بیــن مــردم دو کشــور مشــابه اســت؟‬ ‫فرهنــگ و شــرایط متفــاوت اســت؛ امــا در ایــران همه چیــز‬ ‫خــوب اســت‪ .‬مــن و خانــواده ام اینجــا راحتیــم و از زندگــی در‬ ‫ایــران لــذت می بریــم‪ .‬مــن غذاهــا‪ ،‬کافی شــاپ ها و پارک هــا را‬ ‫دوســت دارم و از زندگــی در اینجــا لــذت می بــرم‪.‬‬ ‫به غذا اشاره کردی؟ کدام غذای ایرانی را دوست داری؟‬ ‫جوجه کبــاب‪ .‬قورمه ســبزی و قیمــه‪ .‬کیفیــت برنــج ایرانــی‬ ‫در دنیــا بی نظیــر اســت‪ .‬مــا‪ ،‬در کرواســی برنجــی بــا ایــن‬ ‫کیفیــت نداریم‪.‬‬ ‫ایا بین غذاهای کرواسی و ایرانی‪ ،‬غذای مشابهی را داریم؟‬ ‫باتوجه به اینکــه شــهر مــن یــک شــهر ساحلی ســت‪ ،‬غذاهــای‬ ‫دریایــی ان قســمت معــروف اســت‪ .‬غذاهایــی ماننــد میگــو و‬ ‫ماهــی مشــابه اســت؛ امــا دقیق ـاً یکــی نیســت‪.‬‬ ‫در «اشپیلت» معروف تر هستی یا در ایران؟‬ ‫ایــران؛ «پرســپولیس» بــرای مــردم موضــوع ویژه ای ســت و‬ ‫نمی تــوان ان را بــا دیگــر مناطــق مقایســه کــرد‪ .‬وقتــی در‬ ‫«اشــپیلت» راه مـی روم‪ ،‬نــه عکســی در کار اســت و نــه ســوالی؛‬ ‫امــا اینجــا مــردم و هــواداران همیشــه لطــف دارنــد‪.‬‬ ‫چندی پیــش یکــی از ســایت های کرواســی بــه این موضــوع‬ ‫اشــاره کــرده بــود کــه بازیکنــی کــه ملی پــوش نیســت و در‬ ‫ایــران بــازی می کنــد‪ ،‬جــزو افرادی ســت کــه بیشــترین فالوئــر‬ ‫را دارد‪.‬‬ ‫ایــن بــرای مــن جالــب بــود‪ .‬ان هــا فهرســتی را از بازیکنانــی کــه‬ ‫بیشــترین تعــداد فالوئــر را داشــتند‪ ،‬منتشــر کردنــد کــه تمــام‬ ‫ان هــا در تیــم ملــی بــازی می کردنــد و مــن هــم بین ‪۱۰‬نفــر باال‬ ‫بــودم‪ .‬البتــه این موضــوع مهــم نیســت‪ .‬مهــم‪ ،‬چیزی ســت کــه‬ ‫مــن در زمیــن ارائــه می دهــم و چگونــه از دروازه ام دفــاع می کنم‪.‬‬ ‫تعــداد فالوئــر و اینســتاگرام چنــدان مهم نیســت‪.‬‬ ‫ایــا می تــوان ســبک فوتبــال ایــران و کرواســی را بــا یکدیگــر‬ ‫مقایســه کــرد؟‬ ‫ایــن مقایســه ســخت اســت‪ .‬در تیــم ملــی کرواســی‪ ،‬مودریــچ‬ ‫در «رئــال» بــازی می کنــد؛ راکیتیــچ در «بارســلونا»‪ ،‬پریشــیچ‬ ‫در «بایرن مونیــخ»‪ ،‬بروزوویــچ در «اینترمیــان»‪ ،‬لــوورن در‬ ‫«لیورپــول»؛ ان هــا در کالس اول جهانی هســتند و دراین شــرایط‬ ‫وقتــی دالیــچ‪ ،‬یــک بازیکــن را از لیــگ کرواســی دعــوت می کند‪،‬‬ ‫افتخــار بزرگــی بــرای ان بازیکــن اتفــاق افتــاده‪ .‬فوتبال کرواســی‬ ‫متفــاوت اســت و ایــن تیــم االن در رده دوم دنیاســت‪ .‬فکــر‬ ‫نمی کنــم بشــود فوتبــال دو کشــور را بــا یکدیگــر مقایســه کــرد‪.‬‬ ‫تیــم ملــی ایــران هــم خیلی خــوب اســت؛ امــا نمی تــوان ان را بــا‬ ‫کرواســی مقایســه کــرد‪.‬‬ ‫تــو عملکرد بســیارخوبی داشــتی؛ توانســتی در بیشــتر مســابقات‬ ‫کــه بــرای «پرســپولیس» بــه میــدان رفتــی‪ ،‬کلین شــیت کنــی‪.‬‬ ‫ایــا امیــد داری روزی بــه تیــم ملــی کرواســی دعــوت شــوی؟‬ ‫ایــن خیلی ســخت اســت‪ .‬دعــوت بــه تیــم ملــی‪ ،‬یــک رویــا‬ ‫بــرای مــن اســت؛ امــا خیلی ســخت اســت‪ .‬مــن در لیگــی بــازی‬ ‫می کنــم کــه مــردم کرواســی شــناخت چندانــی از ان ندارنــد‪.‬‬ ‫باتوجه بــه شــناختی کــه از خــودم و توانایی هایــم دارم‪ ،‬می توانــم‬ ‫در تیــم ملــی هــم بــازی کنــم؛ امــا خیلی ســخت اســت و فکــر‬ ‫نمی کنــم به وقــوع بپیونــدد‪.‬‬ ‫اما تو پیش ازاین با سوباشیچ رقابت داشتی‪.‬‬ ‫او بــه «موناکــو» رفــت‪ .‬عملکــرد خیلی خوبــی داشــت و توانســت‬ ‫بهتریــن دروازه بــان فوتبــال فرانســه شــود‪ .‬در نیمه نهایــی لیــگ‬ ‫قهرمانــان اروپــا بــازی کــرد‪ .‬او واقعـاً خــوب اســت‪.‬‬ ‫درطــول این ســال ها می دانیــم کــه از کشــورهای زیــادی در‬ ‫اروپــا و حتــی تیم هــای عربــی پیشــنهاد داشــتی‪ .‬باتوجه بــه‬ ‫اتفاقاتــی کــه رخ داد‪ ،‬چــرا مانــدی؟‬ ‫همســرم بیشــترین مشــورت را بــه مــن داد‪ .‬او بــه مــن گفــت‬ ‫هرجــای دیگــر بــروی‪ ،‬بایــد از ابتــدا کارت را شــروع و بــا شــرایط‬ ‫جدیــد وفــق پیــدا کنــی‪ .‬او بهتریــن مشــورت را بــه مــن داد‪.‬‬ ‫ازطرفــی‪ ،‬هــواداران‪ .‬شــاید زمــان زیادی شــرایط ســختی داشــتم؛‬ ‫امــا همیشــه ان هــواداران از مــن حمایــت کردنــد‪.‬‬ ‫بهترین دوستت در «پرسپولیس» چه کسی بود؟‬ ‫افــراد زیــادی بــه «پرســپولیس» امدنــد و رفتنــد؛ امــا‬ ‫دوســال پیش مــن تنهــا خارجــی تیــم بــودم و به همین خاطــر‬ ‫ســعی کــردم بیشــتر فارســی یــاد بگیــرم و بــا ان هــا ارتبــاط‬ ‫برقــرار کنــم‪ .‬ان هــا همیشــه بــرای مــن احتــرام قائــل بودنــد و‬ ‫مــن هــم بــه ان هــا احتــرام می گــذارم‪ .‬دیگــر بازیکنــان مــن را‬ ‫به چشــم یــک بازیکــن ایرانــی می بیننــد و فکــر می کنــم ایــن‬ ‫بــرای یــک بازیکــن خارجــی مهم تریــن مســئله باشــد‪.‬‬ ‫بارهــا بــه این موضــوع اشــاره کــردی کــه دوســت داری فوتبالــت‬ ‫را در «پرســپولیس» پشت ســر بگــذاری‪ .‬فکــر می کنــی ایــن‬ ‫اتفــاق رخ دهــد؟‬ ‫مــن تــازه ‪۳۱‬ســال دارم و هنوزهــم پیــر نیســتم‪ .‬این موضــوع‬ ‫بــه مربیــان‪ ،‬کادر مدیریــت باشــگاه‪ ،‬شــرایط پی ـش رو و خیلــی‬ ‫از مســائل دیگــر بســتگی دارد؛ امــا اگــر همه چیــز در راه خوبــی‬ ‫پیــش بــرود‪ ،‬می مانــم‪.‬‬ ‫فکر می کنی روزی کاپیتان «پرسپولیس» شوی؟‬ ‫این مســائل چنــدان در اولویــت نیســت‪ .‬مهم تریــن موضــوع‪،‬‬ ‫موفقیــت تیــم اســت و االن کاپیتــان ســید جــال اســت‪ .‬او‬ ‫یکــی از بهتریــن دفاع هــای ایــران و اسیاســت‪ .‬احمــد نوراللهــی‬ ‫هــم اینجاســت‪ .‬زیــاد بــه این موضــوع فکــر نمی کنــم و‬ ‫بیش ازهرچیــز دوســت دارم بــا تیــم موفــق شــوم‪.‬‬ ‫از این هــا بگذریــم‪ .‬ســبک دروازه بانــی خاصــی داری کــه تــو را‬ ‫متفــاوت کــرده؛ عکس العمل هــای ســریع و ‪...‬‬ ‫مدرســه دروازه بانــی «هایــدوک» در اروپــا بی نظیــر اســت‪ .‬در‬ ‫ســالیان اخیــر هــم بیشــتر محصــوالت اکادمــی دروازه بانــی‬ ‫ایــن باشــگاه بــه تیــم ملــی رســیدند‪ .‬پلوتیکوســا‪ ،‬سوباشــیچ‪،‬‬ ‫کالینیــچ؛ همــه دروازه بان هــای «هایــدوک» بودنــد‪ .‬خیلــی از‬ ‫دروازه بان هــای انجــا در سرتاســر دنیــا بــازی می کننــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مدرســه جزئیــات تکنیکــی بیش ازهرچیــز دیگــر موردتاکیــد‬ ‫قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫ایا او می تواند به باشگاه های بزرگ اروپا هم برود؟‬ ‫البتــه؛ امــا ابتــدا نیــاز دارد تــا بــرای «انتــورپ» و تیــم ملــی‬ ‫ایــران بــازی کنــد‪ .‬بــرای بیرانونــد‪ ،‬بهتریــن اتفاق هــا را ارزو‬ ‫می کنــم‪.‬‬ ‫در ایــن پنج ســالی کــه در «پرســپولیس» بــودی‪ ،‬خاطــره‬ ‫جالبــی از تیــم داری؟‬ ‫فضــای رختکــن و تیــم همیشــه خــوب و شــاد اســت و مــا‬ ‫بــا روحیــه خــوب بــرای بــردن جام هــای مختلــف تــاش‬ ‫می کنیــم‪.‬‬ ‫فارســی را خیلی خــوب یــاد گرفتــی‪ .‬چه کســی بــه تــو‬ ‫کمــک کــرد؟‬ ‫هیچ کــس‪ .‬مــن فقــط گــوش مــی دادم و ســعی می کــردم‬ ‫بفهمــم‪ .‬البتــه ادام همتــی هــم بــه مــن کمــک زیادی کــرد‪ .‬او‬ ‫همیشــه صحبت هــا را بــرای مــن ترجمــه می کــرد‪ .‬ازطرفــی‪،‬‬ ‫پنج ســال ایــران هســتم و طبیعی ســت کــه چیزهایــی را یــاد‬ ‫بگیرم‪.‬‬ ‫بــرای یــک دروازه بــان‪ ،‬برقــراری ارتبــاط بــا مدافعــان‪ ،‬اهمیــت‬ ‫ویــژه دارد‪ .‬از روز اول چطــور ای ـن کار را انجــام دادی؟‬ ‫کار ســختی نبــود‪ .‬ماننــد یــک دروازه بــان ایرانــی می توانــم‬ ‫بــا مدافعانــم صحبــت کنــم‪ .‬همــه مــن را می فهمنــد؛ به جــز‬ ‫مهــدی شــیری!‬ ‫بعدازاینکــه برانکــو «پرســپولیس» را تــرک کــرد‪ ،‬خیلــی بــه این‬ ‫اشــاره کردنــد کــه زمــان موفقیــت سرخ پوشــان بــه اتمام رســیده‬ ‫اســت؛ امــا دیدیــم کــه ایــن موفقیت هــا ادامــه پیــدا کــرد‪ .‬از دید‬ ‫تــو تــا چه زمانــی ایــن قهرمانی هــا ادامــه خواهــد یافــت؟‬ ‫مــا تــاش می کنیــم تاجایی کــه امکانــش باشــد‪ ،‬قهرمــان‬ ‫شــویم‪ .‬بهتریــن جــواب را این فصــل دادیــم و قهرمــان شــدیم‪.‬‬ ‫ایــن اســان نبــود؛ امــا بــا اختــاف قهرمان شــدیم‪ .‬ایــن بهترین‬ ‫جــواب اســت و موفقیت هــای مــا خاتمــه پیــدا نکــرده اســت‪.‬‬ ‫مــا بازیکنــان بزرگــی داریــم و ایــن راه را ادامــه خواهیــم داد‪.‬‬ ‫بــه عقــب بازگردیــم‪« .‬پرســپولیس» بــا ‪ ۱۴‬بازیکــن بــه فینــال‬ ‫اســیا رســید‪ .‬دلیــل اصلــی ان موفقیــت چــه بــود؟‬ ‫همــه باانگیــزه در تمرینــات شــرکت می کردنــد‪ .‬می دانســتیم‬ ‫کــه به اندازه کافــی بازیکــن نداریــم و همــه بازیکنــان بــرای‬ ‫موفقیــت دران لحظــه تــاش می کردنــد کــه بهتــر شــوند‪.‬‬ ‫ازطرفــی‪ ،‬برانکــو می دانســت ِکــی چــه رفتــاری کنــد کــه روی‬ ‫بازیکــن فشــار وارد یــا ایــن فشــار برداشــته شــود‪ .‬همه چیــز‬ ‫دران زمــان عالــی بــود‪.‬‬ ‫برخــی کشــورهای خارجــی ســعی دارنــد ایــران را کشــوری‬ ‫ناامــن جلــوه دهنــد‪ .‬به عنــوان یــک خارجــی کــه بــه ایــران‬ ‫امــدی‪ ،‬نظــرت دراین بــاره چیســت؟‬ ‫اول ازهمــه مــن یــک فوتبالیســت حرفــه ای هســتم و بــا‬ ‫مشــورت بــا خانــواده ام‪ ،‬ایــران را بــرای زندگــی انتخــاب کردم‪.‬‬ ‫ایــران کشــور دوم مــن اســت و مــن از زندگی کــردن در اینجــا‬ ‫راحــت هســتند‪ .‬چهارســال اســت کــه اینجــا هســتم و از‬ ‫زندگــی در ایــن کشــور رضایــت دارم‪ .‬مــردم را قلب ـاً دوســت‬ ‫دارم‪ .‬کوچک تریــن مشــکلی در ایــران نــدارم و خانــواده ام هــم‬ ‫از زندگــی در اینجــا لــذت می برنــد‪.‬‬ ‫تــو خــودت راه پــدرت را رفتــی و دروازه بــان شــدی‪ .‬ایــا دوســت‬ ‫داری فرزنــدت هــم راه تــو را در پیــش بگیــرد؟‬ ‫ابتــدا امیــدوارم او مــرد بزرگی شــود و ســالم باشــد‪ .‬ســپس در‬ ‫درســش موفــق باشــد و اگــر دوســت داشــت‪ ،‬ســمت فوتبــال‬ ‫بیایــد‪ .‬اگــر دوســت داشــت دروازه بــان شــود‪ ،‬مــن حتم ـاً او‬ ‫را راهنمایــی خواهــم کــرد‪ .‬بــرای مــن‪ ،‬مهم تریــن موضــوع‬ ‫این اســت که او انســان خوبــی باشــد‪.‬‬ ‫در پایان حرفی داری؟‬ ‫از شــما تشــکر می کنــم کــه مــن را دعــوت کردیــد و بــرای‬ ‫مــن افتخــار اســت کــه اینجــا هســتم‪ .‬همیشــه مــردم بــه‬ ‫مــن و خانــواده ام احتــرام گذاشــتند و امیــدوارم بتوانیــم زود‬ ‫هــواداران را در کنــار خودمــان ببینیــم و زندگــی بــه حالــت‬ ‫عــادی بازگــردد‪ .‬همــه مــردم هــم از ســامت برخــوردار‬ ‫باشــند و مراقــب باشــند‪.‬‬ صفحه 4

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2949

روزنامه سایه 2949

شماره : 2949
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه سایه 2948

روزنامه سایه 2948

شماره : 2948
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه سایه 2947

روزنامه سایه 2947

شماره : 2947
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه سایه 2946

روزنامه سایه 2946

شماره : 2946
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه سایه 2944

روزنامه سایه 2944

شماره : 2944
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه سایه 2943

روزنامه سایه 2943

شماره : 2943
تاریخ : 1402/09/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!