روزنامه سایه شماره 2055 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2055

روزنامه سایه شماره 2055

روزنامه سایه شماره 2055

‫فرماندار ویژه ری خبر داد؛‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۰۲‬طرح عمرانی‬ ‫‪ 7‬در هفته دولت در شهرستان‬ ‫‪50‬هزاردستگاه‬ ‫علیرضــا اســکویی؛ مدیــر عملیــات فــروش ایران خــودرو خبــر داد کــه این گــروه‬ ‫صنعتــی جهــت ایفــای مســئولیت های اجتماعــی و براســاس تفاهم نامـ ه بــا اتحادیــه‬ ‫تاکســی رانی شــهری کشــور ‪ ۵۰‬هــزار تاکســی فرســوده را در مــدت یک ســال‬ ‫نوســازی می کنــد‪ .‬فراینــد اجــرای ایــن تفاهم نامــه از مرداد مــاه امســال اغــاز‬ ‫شــده اســت و تاکنــون دو هــزار و ‪ ۲۲۳‬نفــر در این طــرح پیش ثبت نــام کرده انــد»‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خبر داد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 6 - 1399‬محرم ‪ 26 -1442‬اگوست ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2055‬تومان‬ ‫افزایش ‪ ۳۵‬هزار ُتنی‬ ‫خرید تضمینی گندم در استان‬ ‫مدیرکل اژانس بین المللی اتمی‪:‬‬ ‫ضمانت می دهم‬ ‫نفوذی دراژانس نیست ‬ ‫‪2‬‬ ‫طرح «نماد» چیست؟‬ ‫ســعد الحریــری؛ رهبــر جریان المســتقبل‬ ‫لبنــان کــه طــی روزهــای اخیــر از‬ ‫او به عنــوان گزینــه احتمالــی بــرای‬ ‫تشــکیل دولــت جدیــد ســخن گفتــه‬ ‫می شــد‪ ،‬با بیان اینکــه کاندیــدای‬ ‫نخســت وزیری ایــن کشــور نیســت‪ ،‬از‬ ‫نیروهــای سیاســی خواســت کــه نــام او را‬ ‫از میــان گزینه هــا کنــار بگذارنــد‪.‬‬ ‫غربالگریدانش اموزان‬ ‫در برنامه نظام مراقبت اجتماعی‬ ‫مدی ـر کل امــور تربیتــی‪ ،‬مشــاوره و مراقبــت از اســیب های اجتماعــی‪ ،‬جزئیــات‬ ‫طــرح «نمــاد» را به عنــوان یکــی از برنامه هــای ایــن اداره کل در قالــب بســته‬ ‫تحولــی تشــریح کــرد‪ .‬مســعود شــکوهی گفــت‪« :‬برنامــه نظــام مراقبــت اجتماعــی‬ ‫دانش امــوزان (نمــاد)‪ ،‬فراینــد جامعــی را از شناســایی تــا امــوزش‪ ،‬درمــان و‬ ‫مــددکاری اجتماعــی شــامل می شــود‪ .‬اجــرای ازمایشــی ایــن برنامــه تجــارب و‬ ‫درس هــای زیــادی را در زمینــه ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫هم زمان با هفته دولت صورت گرفت؛‬ ‫‪6‬‬ ‫دستور رئیس جمهوری به وزارت صمت؛‬ ‫‪2‬‬ ‫انجام کار ویژه در حوزه سنگ های قیمتی‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫شـ�هرداری کــرج درنظـ�ر دارد بـ�ا توجـ�ه بـ�ه بودجـ�ه مصــوب ش�وـرای اسلـامی شهــر‪ ،‬پ�رـوژه مندــرج درجدــول ذیـ�ل را از طریـ�ق مناقصـ�ه عمومـ�ی بـ�ه‬ ‫پیمان��کاران واجـ�د ش�رـایط واگذــار نمایـ�د‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫شرح پروژه‬ ‫تراش‪ ،‬حمل‪ ،‬قیرپاشی‪ ،‬پخش مکانیزه‬ ‫اسفالت سطح منطقه ‪ -4‬تا سقف اعتبار‬ ‫مبلغ پروژه به ریال‬ ‫مبلغ سپرده به ریال‬ ‫رتبه الزم‬ ‫درصد غیرنقدی قرارداد‬ ‫‪10/000/000/000‬‬ ‫‪500/000/000‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫‪%50‬‬ ‫‪ -1‬سپــرده شــرکت در مناقص��ه ب��ه یک��ی از روش هـ�ای ذی��ل ارائ��ه گــردد‪ :‬ضمانتنام��ه بانک��ی معــادل مبل��غ فـ�وق ک��ه ب��ه مـ�دت ‪ 90‬روز اعتب��ار داش��ته و قاب��ل تمدی��د باش��د و یا‬ ‫واری��ز فی��ش نقـ�دی ب��ه مبل��غ فـ�وق ب��ه حسـ�اب ‪ 700786948623‬بانک ش��هر‪.‬‬ ‫‪ -2‬برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫‪ -4‬مبلغ ‪ 500/000‬ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب ‪ 700785313795‬نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید انرا ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬متقاضی��ان می توانن��د از تاری��خ انتش��ار اگه��ی جه��ت خری��د اسـ�ناد مناقص��ه ب��ه اداره ام��ور قرارداده��ا و پیمان ه��ا واق��ع در میـ�دان توحی��د‪ ،‬بلـ�وار بـلال‪ ،‬ش�هـرداری کـ�رج‪،‬‬ ‫طبق��ه هفت��م مراجع��ه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -6‬درهرصورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -7‬توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند‪.‬‬ ‫‪ -8‬الزم ب��ه ذک��ر اس��ت هنـ�گام خری��د اسـ�ناد داش��تن رتب��ه مربوط��ه و ارائ��ه تائیدی��ه صالحی��ت در سـ�ایت ‪ ،sajar.mporg.ir‬معرفی نام��ه ممه��ور به مه��ر و امض��ای مدیرعامل‪،‬‬ ‫روزنام��ه اخری��ن اگه��ی تغییــرات اعضـ�ای شرــکت‪ ،‬ک��د اقتصــادی وگواهینام��ه صالحی��ت ایمن��ی معتب��ر ی��ا ارائ��ه مدــارک مبتنی ب��ر ثبت نـ�ام معتب��ر الزامی می باش��د‪.‬‬ ‫‪ -9‬شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند‪.‬‬ ‫‪ -10‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -11‬پیشــنهادات می بایس��ت در پاکت ه��ای مج��زا (ال��ف‪ -‬ب‪ -‬ج) الک و ممه��ور ب��ه مه��ر شـ�رکت ش��ده و پ��س از الص��اق هولوگـ�رام ب��ر روی پاک��ت ج تـ�ا پایــان وقـ�ت‬ ‫اداری روز یکشــنبه مـ�ورخ ‪ 1399/6/23‬ب��ه ادرس ک��رج‪ -‬میـ�دان توحی��د‪ ،‬بلـ�وار بـلال‪ ،‬دبیرخان��ه ش�هـرداری ک��رج تحوی��ل داده ش��ود‪.‬‬ ‫‪ -12‬پیش��نهادات رس��یده در روز دوشــنبه مـ�ورخ ‪ 1399/6/24‬در کمیســیون عال��ی معامـلات ش��هرداری کـ�رج (دفت��ر ش�هـردار) مطـ�رح و پ��س از بررس��ی و کنتـ�رل برنـ�ده‬ ‫مناقصــه اعلـام خواهــد شــد‪ .‬هزینـ�ه چــاپ اگهـ�ی بـ�ه عهــده برنــده مناقصـ�ه می باشـ�د‪.‬‬ ‫* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 026-35892421 -35892418‬تماس و یا به سایت ‪ www.karaj.ir‬مراجعه نمائید‪.‬‬ ‫اداره امور قراردادها و پیمان ها‪ -‬شهرداری کرج‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫ش�رکت توزی�ع نی�روی ب�رق اس�تان ی�زد در نظ�ر دارد اج�رای پ�روژه مش�روحه ذی�ل را از طری�ق برگ�زاری مناقص�ه عموم�ی ی�ک مرحله ای ب�ا ارزیاب�ی کیفی به‬ ‫پیمانکـار واج�د ش�رایط واگذـار نمای�د‪ .‬لذا متقاضیـان شرـکت در مناقصه می توانن�د از تاری�خ ‪ 1399/06/05‬لغای�ت ‪ 1399/06/13‬از طریق س�امانه س�تاد ایران‬ ‫ب�ه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬نسـبت ب�ه دریاف�ت اس�ناد مناقصه اقدام نمایند و پیش�نهادات خ�ود را باتوجه ب�ه مندرجات دفترچه مناقص�ه‪ ،‬ظرف مهلت‬ ‫مق�رر در ج�دول زی�ر در س�امانه س�تاد ای�ران بارگ�ذاری و ضمن�اً پاکت ه�ای مناقص�ه را ب�ه دبیرخانه این ش�رکت تحوی�ل نمایند‪ .‬ضمن�اً به پیش�نهادهای تحویل‬ ‫داده شـده بع�د از انقضاـ ء مـدت و بارگ�ذاری نشـده در س�امانه‪ ،‬ترتی�ب اثر داده نخواهد ش�د‪ .‬کارفرما نسـبت ب�ه رد یا قبول یک یا کلیه پیش�نهادات مختار اس�ت‪.‬‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد‪2099005066000009 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪99/134/603‬‬ ‫انجام فعالیت های سرویس و‬ ‫نگهداری و روشنایی و اتفاقات و‬ ‫عملیات هرات و مروست در حوزه‬ ‫عمل مدیریت شهرستان خاتم‬ ‫‪1399‬‬ ‫‪750.000.000‬‬ ‫نوع ضمانتنامه‬ ‫زمان تحویل پاکت ها‬ ‫زمان بازگشائی پاکت ها‬ ‫‪ -1‬ضمانتنامه‬ ‫بانکی‬ ‫‪ -2‬فیش واریز‬ ‫وجه نقد‬ ‫‪ -3‬مطالبات‬ ‫ساعت ‪14‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫مورخ ‪1399/06/25‬‬ ‫ساعت ‪11‬‬ ‫شنبه‬ ‫مورخ ‪1399/06/29‬‬ ‫‪ -1‬مدت اجرا‪ 12 :‬ماه‬ ‫‪ -2‬هزینه درج اگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مبهم‪ ،‬مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫داوطلب�ان می توانن�د جه�ت کس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ا شمـاره تلف�ن‪ 035-36248989 :‬ام�ور ت�دارکات و ‪ 36243111‬ام�ور مهندس�ی و نظـارت تم�اس‬ ‫حاص�ل نمایند‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫افتتاح و اغاز عملیات اجرایی شش پروژه بندری استان بوشهر‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫محمدرضا ازادفرد مطرح کرد؛‬ ‫تغییراتسلیقه ای‬ ‫نتیجه عدم برخورد اکادمیک‬ ‫با گونه های نمایش ایرانی‬ ‫؛‬ ‫‪3‬‬ ‫‪10‬درصد معتادان کشور‬ ‫زن هستند‬ ‫از گذشــته های دور تاکنــون در هیچ برهـه ای از‬ ‫زمــان و تحــت هیــچ شــرایطی‪ ،‬اعتیــاد را جایــز‬ ‫ندانســته اند و برعکــس؛ اعتیــاد به ویــژه بــه‬ ‫مــواد افیونــی را بــای خانمان ســوز نامیده انــد‪.‬‬ ‫گواینکــه در گذشــته ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫دستور برای انجام کار ویژه‬ ‫در حوزه سنگ های قیمتی و زعفران‬ ‫چهار شنبه‪ 5‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2055‬‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫رئیس جمهــوری بابیان اینکــه دولــت حاضــر اســت بــرای معــادن‬ ‫طــا ســرمایه گذاری ویــژه ای انجــام دهــد‪ ،‬گفــت‪« :‬موفــق شــدیم‬ ‫نســبت بــه ســال ‪ ،۹۲‬تولیــد طــا را بــه ‪ ۱۴‬برابــر برســانیم»‪.‬‬ ‫حجت االسال مو المســلمین حســن روحانــی در ســومین روز از هفتــه‬ ‫دولــت در ائیــن افتتــاح و رونمایــی از طرح هــای ملــی در وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت کــه به صــورت ویدئو کنفرانــس برگــزار شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬بســیار خوشــحالیم در هفتــه دولــت موفــق شــدیم پروژه هایــی‬ ‫را در توســعه معــادن و طــا هــم بــرای اســتخراج و اکتشــاف افتتــاح‬ ‫کنیــم‪ .‬مســئله طــا اهمیــت ویــژه بــرای مــا دارد»‪ .‬به گــزارش پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی دولــت؛ وی افــزود‪« :‬همان طورکــه معــادن و پتروشــیمی‬ ‫مــا توانســته جــای صــادرات نفــت را بگیــرد‪ ،‬گســترش معــادن طــا و‬ ‫اســتخراج ان می توانــد به نوعــی جایگزیــن ارز خارجــی شــود کــه کار‬ ‫بزرگی ســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه مســئله فلــز طــا و معــادن طــا بــرای‬ ‫مــا مهــم اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬طــا می توانــد پشــتوانه پــول مــا باشــد‪ .‬طــا‬ ‫می توانــد در صنایــع بسیار حســاس کاربــرد داشــته باشــد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫دولــت امــاده اســت دراین زمینــه تــاش بیشــتری انجــام دهــد»‪.‬‬ ‫روحانــی افــزود‪« :‬اینکــه در چهارماهــه امســال نســبت بــه چهارماهــه‬ ‫ســال پیــش دارای رشــد هســتیم؛ بــا وجــود کرونــا ایــن کار خیلــی‬ ‫مهمی ســت‪ .‬اینکــه بیــان شــد کــه در فــوالد دنیــا به خاطــر مســئله‬ ‫کرونــا در چهارماهــه اغــاز امســال‪ ،‬ش ـش درصد کاهــش داشــته و مــا‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد افزایــش داشــتیم؛ بنابرایــن‪ ،‬این مهــم اســت‪ .‬می خواهــم‬ ‫تشــکر کنــم از همــه بنگاه هــای تولیــدی کــه پروتکل هــای بهداشــتی را‬ ‫به خوبــی مراعــات کردنــد‪ .‬مــردم شــنیدند کــه در ایــن کارخانــه عظیــم‬ ‫اســفنجی کــه در ســال حــدود یک میلیون تــن اهــن اســفنجی تحویــل‬ ‫می دهــد‪ ،‬گفتــه شــد کــه هیــچ مبتالیــی نــدارد و همــه مشــغول به کار‬ ‫هســتند»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬دشــمنان ما در اغــاز کرونا دنبــال توطئه ای‬ ‫بودنــد کــه می گفتنــد همــه کارهــا بایــد تعطیــل شــود و وقتــی مــا‪ ،‬در‬ ‫اواخــر فروردین مــاه اعــام کردیــم کــه کس ـب وکارها بایــد بــاز شــود و‬ ‫از اغــاز کرونــا اعــام کردیــم واحدهــای تولیــدی نبایــد تعطیــل شــود‪،‬‬ ‫خیلی هــا عصبانــی شــده بودنــد»‪ .‬رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬رســانه های‬ ‫بیگانــه خودکشــی می کردنــد کــه دولــت بــرای جــان مــردم ارزش قائل‬ ‫نیســت و چــرا همه جــا تعطیــل نمی شــود؟ می خواســتند کشــور را‬ ‫بــه بحــران ببرنــد و همه چیــز تعطیــل شــود؛ ماننــد کشــورهای خــود‬ ‫ان هــا کــه بــرای نــان‪ ،‬اب و وســایل بهداشــتی مــردم صــف تشــکیل‬ ‫می دادنــد؛ می خواســتند مــا هــم چنیــن وضعیتــی را پیــدا کنیــم»‪.‬‬ ‫روحانــی افــزود‪« :‬ســتاد ملــی کرونــا از ابتــدا کار دقیقی را با هوشــمندی‬ ‫انجــام داد و ان اینکــه گفتنــد تولیــد اقــام ضــروری حتــی بــرای‬ ‫یک ســاعت نبایــد تعطیــل شــود و اساسـاً تولیــد و بنگاه هــای تولیــدی‬ ‫بایــد فعالیــت خــود را ادامــه دهنــد؛ کسـب وکار نیــز از ‪ ۲۳‬فروردین مــاه‬ ‫گشــایش یافــت و بنابرایــن‪ ،‬کار بزرگــی انجــام گرفــت‪ .‬گفتیــم نــان و‬ ‫جــان باهــم و توامــان قابل اســتحصال اســت؛ یعنــی فــردی بــا رعایــت و‬ ‫اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬هــم جــان خــود را حفــظ کنــد و هــم‬ ‫نــان به دســت اورد»‪ .‬وی بابیان اینکــه ایــران کار بزرگــی را درمقابله بــا‬ ‫کرونــا انجــام داد‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬سـه نفر از رهبــران دنیــا بــه مــن گفتنــد‬ ‫کار شــما در ایــران بــرای مــا الگــو شــد کــه چگونــه بــا کرونــا مقابلــه‬ ‫کنیــم و درعین حــال فعالیــت اقتصــادی خــود را ادامــه دهیــم»‪ .‬وی بــا‬ ‫تشــکر از همــه متصدیــان مقابلــه بــا کرونا‪ ،‬بــه موضوع نوســازی نــاوگان‬ ‫حمل ونقــل کشــور اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬موضــوع نوســازی نــاوگان از‬ ‫اغــاز دولــت دوازدهــم مدنظــر دولــت بــود کــه نوســازی بزرگــی بــرای‬ ‫نــاوگان حمل ونقــل کشــور انجــام دهیــم و همه چیــز ان طراحــی‬ ‫شــده؛ قطعاتــی کــه نیــاز بــود از خــارج وارد شــود‪ ،‬شــرکت هایی کــه‬ ‫قــرار بــود قطعاتــی را در داخــل کشــور بســازند‪ .‬می خواســتیم تمــام‬ ‫نــاوگان را نوســازی کنیــم؛ امــا کاری کــه ترامــپ در ســال ‪ ۹۷‬انجــام داد‬ ‫و خیانتــی کــه بــه دنیــا‪ ،‬ملــت امریــکا و بــه ملــت ایــران کــرد و عهــد‬ ‫و پیمــان را زیــر پــا گذاشــت‪ ،‬باعــث شــد مــا به خاطــر ان قراردادهــا‬ ‫دچــار مشــکل شــویم؛ امــا ایــن نوســازی بایــد به شــکل دیگــر ادامــه‬ ‫یابــد‪ .‬از هــر راهــی کــه امکان پذیــر اســت‪ ،‬بایــد ان را نوســازی کنیــم»‪.‬‬ ‫روحانــی بــا تشــکر از راننــدگان کامیــون افــزود‪« :‬در اینجــا می خواهــم‬ ‫از همــه راننــدگان کامیــون تشــکر کنــم کــه دراین ایــام کرونــا از اغــاز‬ ‫ســال؛ حتــی از مــاه اســفند حمل ونقــل را بــرای یک ســاعت متوقــف‬ ‫نکردنــد‪ ،‬پروتکل هــا را مراعــات کردنــد و تمــام بــار موجــود در بندرهــای‬ ‫کشــور بــه انبارهــا منتقــل شــد‪ .‬بــه بندرهــا نــگاه می کنیــم‪ ،‬می بینیــم‬ ‫کــه میلیون ها تــن بــار وجــود دارد‪ .‬همیشــه س ـ ه تــا چهارمیلیون تــن‬ ‫کاالهــای اساســی در بنــدری کــه به تدریــج می ایــد و بــاری دیگــر‬ ‫جایگزیــن ان می شــود؛ راننــدگان کار عظیمــی دراین ایــام انجــام‬ ‫دادنــد؛ از ان هــا تشــکر و سپاســگزاری می کنیــم»‪ .‬روحانــی بااشــاره به‬ ‫بیانــات رهبــر معظــم انقــاب در جلســه ویدئوکنفرانــس روز یک شــنبه‬ ‫بــا هیئت دولــت به مناســبت هفتــه دولــت‪ ،‬گفــت‪« :‬ایشــان بــر‬ ‫مســئله خام فروشــی تاکیــد کردنــد؛ البتــه قب ـ ًا نیــز بــر این موضــوع‬ ‫همــواره تاکیــد می کردنــد و حتــی از ســنگ های قیمتــی و زعفــران‬ ‫نــام بردنــد؛ از وزارت صمــت می خواهــم کــه در ایــن دو مــورد خــاص‬ ‫کــه رهبــری نــام بردنــد‪ ،‬حتمــاً یــک تــاش ویــژه انجــام دهــد»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری باتاکیدبــر ضــرورت توســعه صنعــت بســته بندی در‬ ‫کشــور‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬ایــن صنعــت بــرای کشــور مهــم اســت و دولــت‬ ‫امادگــی دارد در توســعه ان؛ به ویــژه در بخــش بســته بندی زعفــران‬ ‫(طــای قرمــز) و نیــز در ســنگ های قیمتــی کــه رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫تاکیــد کردنــد‪ ،‬کار ویــژه ای انجــام شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬دولــت ضمــن‬ ‫حمایــت‪ ،‬امادگــی دارد بــه ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی درزمینــه‬ ‫بســته بندی زعفــران و ســنگ های قیمتــی و ســایر محصــوالت‪ ،‬کمــک‬ ‫کنــد تــا مــردم بتواننــد دراین حــوزه فعالیــت مضاعــف انجــام دهنــد»‪.‬‬ ‫وی بــه رشــد و جهــش در تولیــد فــوالد در هفتــه دولــت اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬افتتــاح کارخانــه اهــن اســفنجی‪ ،‬حــدود یک میلیــون بــرای‬ ‫کشــور‪ ،‬محصــول به ارمغــان مـی اورد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬خوشــحالیم‬ ‫کــه صنعــت پتروشــیمی و فــوالد در ســال های ســخت ‪ ۹۸ ،۹۷‬و ‪ ۹۹‬بــا‬ ‫وجــود فشــار دشــمن توانســتند بخــش بزرگــی از مشــکالت را جبــران‬ ‫و ارز موردنیــاز کشــور را تامیــن کننــد»‪ .‬رئیس جمهــوری از همــه‬ ‫کارگــران‪ ،‬مهندســان و مدیــران کشــور؛ به ویــژه در حوزه هــای صنعــت‬ ‫و معــدن کــه در هفتــه دولــت طــرح افتتــاح شــد‪ ،‬تشــکر کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫«امیدواریــم بتوانیــم راه و مســیر اســتقالل کشــور را در ســایه فرهنــگ‬ ‫عاشــورا و اباعبداهلل الحســین (ع) ادامــه بدهیــم»‪ .‬روحانــی همچنیــن در‬ ‫ســخنانی پیــش از افتتــاح ســه طــرح ملــی‪ ،‬بــا قدردانــی از تالش هــای‬ ‫انجام شــده بــه رونــد مقابلــه و مهــار بیمــاری کرونــا در کشــور اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬در هفتــه اخیــر‪ ،‬دو اســتا ن خوزســتان و کردســتان در‬ ‫مقابلــه کرونــا بســیارموفق بودنــد؛ البتــه شــرایط اســتان های دیگــر نیــز‬ ‫نســبت بــه هفته هــای قبل‪ ،‬بســیار تغییــر کــرده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬از‬ ‫مدیــران و مســئوالن و دانشــگاه های علــوم پزشــکی اســتان خوزســتان‬ ‫و کردســتان کــه در مقابلــه بــا کرونــا در این دوهفتــه خیلی خــوب‬ ‫فعالیــت کردنــد‪ ،‬تشــکر می کنــم»‪ .‬گفتنی ســت؛ رئیس جمهــوری در‬ ‫ســومین روز از هفتــه دولــت در ارتبــاط ویدئوکنفرانســی‪ ،‬ســه طرح ملی‬ ‫در حــوزه صنعــت و معــدن را بــا اعتبــار دوهــزار و ‪ ۶۹۵‬میلیاردتومــان و‬ ‫اشــتغال زایی بــرای ‪ ۹۵۰‬نفــر‪ ،‬در اســتان های یــزد‪ ،‬فــارس و کردســتان‬ ‫افتتــاح کــرد‪ .‬واحــد تولیــد اهــن اســفنجی در مجتمــع فــوالد اردکان‬ ‫اســتان یــزد بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه ‪ ۹۶۰‬هزارتــن اهــن اســفنجی‪،‬‬ ‫طــرح تولیــد کامیــون کشــنده در شــیراز بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه‬ ‫‪3000‬دســتگاه کامیــون کشــنده و فــاز توســعه تولیــد شــمش طــا‬ ‫در قــروه بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه دوتــن شــمش طــا؛ ســه طــرح‬ ‫ملــی در حــوزه صنعــت و معــدن بــود کــه در بیســتمین هفته از افتتــاح‬ ‫طرح هــای ملــی کشــور در ســه اســتان یــزد‪ ،‬فــارس و کردســتان مــورد‬ ‫بهره بــرداری قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫کاترین بیونز‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫دولت معطل انتخابات امریکا نبوده و نیست‬ ‫ســخنگوی دولــت گفــت‪« :‬مــا به هیچ وجــه نگاهــی بــه تحــوالت امریــکا نخواهیــم داشــت و هرکســی که بــه کاخ ســفید راه یابــد‪ ،‬نگاهــش‬ ‫بایــد متوجــه ایــران باشــد؛ پــس دولــت معطــل تحــوالت انتخابــات در امریــکا نیســت و نخواهــد بــود»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ علــی ربیعــی در‬ ‫نشســت خبــری بــا خبرنــگاران گفــت‪« :‬الزم می دانــم کــه باتوجه بــه جلســه گذشــته هیئت وزیــران کــه در حضــور رهبــری انجــام شــد‪،‬‬ ‫به عنــوان ســخنگوی دولــت و نیــز به نمایندگــی همــکاران‪ ،‬از حضــور و فرمایشــات و رهنمودهــای راهگشــای معظم لــه سپاســگزاری کنــم»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬رهبــر معظــم انقــاب در این دیــدار‪ ،‬ســال اخــر دولــت را مهــم تلقــی و ان را معنابخشــی کردنــد؛ قطعـ ًا دولــت فرمایشــات ایشــان را بــا‬ ‫اهتمــام پیگیــری می کنــد»‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت گفــت‪« :‬مــا تعطیلــی‪ ،‬رکــود و سســتی‬ ‫نداشــته و نخواهیــم داشــت؛ ســال اخــر بــرای مــا به معنای‬ ‫پایــان و سســت کردن فعالیت هــا نیســت‪ .‬مــا عالوه بــر‬ ‫وظایــف روزمــره اداره کشــور؛ در حال دنبال کــردن‬ ‫اصالحــات ســاختاری و بلندمــدت بوده ایــم و خواهیــم‬ ‫بــود»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬درادامــه فعالیت هــای هفت ســاله‬ ‫دولــت تــاش خواهیــم کــرد بــا عبــور از شــرایط ســخت‪،‬‬ ‫به ســمت ایجــاد ثبــات و ارامــش در برابــر تکانه هایــی کــه‬ ‫در ســال های اخیــر بــه اقتصــاد کشــور وارد شــد‪ ،‬به نحــوی‬ ‫عمــل کنیــم کــه امــکان فــراز نویــن بــرای دولــت اینــده‬ ‫نیــز فراهــم شــود»‪ .‬وی گفــت کــه امســال بــرای دولــت‪،‬‬ ‫ســال اصالحــات ســاختاری و ایجــاد امادگــی بــرای ورود‬ ‫پرقــدرت بــه قــرن جدیــد اســت‪ .‬وی درادامــه بــه تعــداد‬ ‫جان باختــگان کرونــا اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬گزارش هــا‬ ‫نشــان می دهــد کــه تعــداد جان باختــگان رونــد کاهشــی‬ ‫دارد و بــه تعــداد دورقمــی نزدیــک می شــویم؛ البتــه همــه‬ ‫می دانیــم کاهــش یــک فوتــی و یــک جان باختــه حاصــل‬ ‫زحمــات و تالش هــای بی وقفــه کادر بهداشــت و درمــان‬ ‫و رنج هــای زیادی ســت کــه در ایــن کاهــش صــورت‬ ‫ گرفتــه‪ .‬به رغــم تاثیــر زیــاد تالش هــای کادر درمــان در‬ ‫کاهــش مرگ ومیــر؛ امــا در ابتــا کــه درنهایــت ممکــن‬ ‫اســت منجــر بــه مــرگ شــود‪ ،‬هیچ چیــز اثــر نــدارد؛ مگــر‬ ‫رفتــار همــه مــا ایرانیــان؛ ابتــا وابســته بــه رفتــار ماســت‪.‬‬ ‫بــرای کاهــش تعــداد مرگ ومیــر مبتالیــان تکــرار می کنــم‬ ‫کــه توصیه هــای س ـه گانه رعایــت فاصله گــذاری فیزیکــی‪،‬‬ ‫اســتفاده از ماســک و شست وشــوی مرتــب دســت ها‬ ‫را رعایــت کنیــم»‪ .‬ســخنگوی دولــت افــزود‪« :‬در هفتــه‬ ‫دولــت هســتیم؛ اهتمــام و تصمیــم همــه اعضــای دولــت‬ ‫و تاکیــد رئیس جمهــوری بر این مبنــا اســتوار اســت کــه‬ ‫در یک ســال باقی مانــده دولــت‪ ،‬همــه تــاش خــود را‬ ‫بــرای ورود پرقــدرت بــه قــرن جدیــد بــه کار گیریــم؛ در‬ ‫شــرایط ســخت هفت ســال قبل در مرکــز بی ســابقه‬ ‫دشــمنی ها‪ ،‬ائتــاف بدخواهــان و توطئه هــای شــوم‬ ‫صهیونیســتی‪،‬امریکایی و همچنیــن تکانه هــای اقتصــادی‬ ‫ســنگین ماننــد کاهــش قیمــت نفــت ســال ‪ ۹۳‬کــه‬ ‫بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد بــود یــا در تحریم هــای ظالمانــه‬ ‫در ســال ‪ ۹۷‬کــه شــدید و بی ســابقه صــورت گرفــت و‬ ‫همپوشــانی این هــا بــا اثــار اقتصــادی و اجتماعــی کرونــا‬ ‫مواجــه شــدیم»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه دراین ســال ها دولــت‬ ‫سیاســت منزوی کــردن امریــکا در عرصــه بین المللــی را‬ ‫دنبــال کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬عالوه بــران؛ افزایــش تــوان‬ ‫ملــی در اقتصــاد‪ ،‬حفاظــت از زندگــی و ســامت مــردم‬ ‫به طــور توامــان را پیــش بــرده اســت‪ .‬اســتراتژی س ـه گانه‬ ‫به عقب رانــدن امریــکا‪ ،‬افزایــش تــوان ملــی در اقتصــاد و‬ ‫حفاظــت از زندگــی و ســامت مــردم را در ســال قبــل بــا‬ ‫تمرکــز بیشــتری دنبــال کردیــم‪ .‬دراین مــدت این مهــم را‬ ‫بــا ارتقــای تــوان ملــی بااتکابــه تــوان داخلی و منابــع عظیم‬ ‫انســانی موجــود در ایــران مدنظــر قــرار داده بودیــم»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬دولــت بــا عقالنیــت و سخت کوشــی هرگــز نگاهــی‬ ‫بــه تحــوالت امریــکا نخواهــد داشــت و با این وصــف‪،‬‬ ‫هرکسـی که بــه کاخ ســفید راه یابــد‪ ،‬نــگاه او بایــد متوجــه‬ ‫ایــران باشــد‪ .‬دولــت‪ ،‬معطــل تحــوالت انتخابــات در امریــکا‬ ‫کــه نیازمنــد فراینــد زمان بــر اســت و اساس ـاً جعلی ســت‬ ‫کــه خــود امریــکا انجــام داده و بــر ان تاکیــد می کنــد؛‬ ‫بی اینکــه اقــدام حقوقــی و شــرایط حضــور در برجــام‬ ‫را داشــته باشــد‪ ،‬این موضــوع را تبلیــغ می کنــد»‪ .‬وی‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬اقــدام غیرقانونــی امریــکا قطعـاً بــا مخالفــت‬ ‫جامعــه جهانــی مواجهــه خواهــد شــد و غیــر از خــود‬ ‫امریــکا هیــچ کشــوری صالحیتــی بــرای بازگشــت مفــاد‬ ‫قطعنامه هــای پیشــین قائــل نیســت‪ .‬اســنپ بک یــک‬ ‫اصطــاح ژورنالیستی ســت کــه امریکایی هــا بــرای القــای‬ ‫دروغ خودشــان ابــداع کردنــد»‪ .‬ســخنگوی دولــت تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬مکانیســم حل وفصــل اختــاف ذیــل مفــاد ‪ ۳۶‬و ‪۳۷‬‬ ‫برجــام و ســاز وکارهای ان تعریــف شــده و منــوط بــه طــی‬ ‫مراحــل بــا حس ـن نیت ازســوی فــرد شاکی ســت‪ .‬امریــکا‬ ‫دراین زمینــه حســن نیت نــدارد؛ از برجــام خــارج شــده و‬ ‫اصطــاح اســنپ بک در هیچ کــدام از قراردادهــای برجــام و نیــز‬ ‫قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬شــورای امنیــت اســتفاده نشــده؛ امریــکا عمــدا ً از‬ ‫ایــن کلمــه بــرای القــای برگشــت خــودکار سوءاســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫ان جمله بنــدی کــه در قطعنامــه امــده‪ ،‬بــا ایــن اصطــاح مطابقــت‬ ‫نــدارد؛ احیــای مفــاد قراردادهــای فسخ شــده کــه نیازمنــد فراینــد‬ ‫زمان بــر بــوده و جعلی ســت کــه خــود امریــکا انجــام داده و بــر‬ ‫ان تاکیــد می کنــد؛ بی اینکــه اقــدام حقوقــی و شــرایط حضــور در‬ ‫برجــام را داشــته باشــد‪ ،‬این موضــوع را تبلیــغ می کنــد‬ ‫نبــوده و نخواهــد بــود و اتــکا بــه داخــل و تولیــد افزایــش‬ ‫قــدرت در داخــل‪ ،‬باعــث ناامیــدی دشــمنان و ایجــاد‬ ‫فرصت هــای جدیــد حتــی درزمینــه اقتصــادی بــرای مــا‬ ‫خواهــد شــد؛ شــاخص های اقتصــادی مــا بــا وجــود ظلــم‬ ‫ناشــی از تحریــم در این چندســال نشــان دهنده این مهــم‬ ‫اســت»‪ .‬وی درپاســخ به اینکه باتوجه بــه تالش هــای‬ ‫امریــکا بــرای برقــراری و اســتفاده مکانیســم ماشــه چنانچه‬ ‫ایــن اتفــاق رخ دهــد‪ ،‬واکنــش ایــران چــه خواهــد بــود؟‬ ‫گفــت‪« :‬اصطــاح اســنپ بک در هیچ کــدام از قراردادهــای‬ ‫برجــام و نیــز قطعنامــه ‪ ۲۲۳۱‬شــورای امنیــت اســتفاده‬ ‫نشــده؛ امریــکا عمــدا ً از ایــن کلمــه بــرای القــای برگشــت‬ ‫خــودکار سوءاســتفاده می کنــد»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬ان‬ ‫جمله بنــدی کــه در قطعنامــه امــده‪ ،‬بــا ایــن اصطــاح‬ ‫مطابقــت نــدارد؛ احیــای مفــاد قراردادهــای فسخ شــده‬ ‫اساس ـاً حقوقــی نــدارد کــه بخواهــد این موضــوع را دنبــال‬ ‫کنــد‪ .‬تصــور مــا این اســت که شکســت مفتضحانــه ای در‬ ‫شــورای امنیــت به اثبــات رســید؛ ایــن قلدرمابــی راه بــه‬ ‫جایــی نخواهــد بــرد و طبــق برجــام؛ امریــکا از ان خــارج‬ ‫شــده و هیچ گونــه حقــی هــم بــرای امریــکا درزمینــه‬ ‫اظهارنظــر وجــود نــدارد»‪ .‬وی درپاسـخ به پرسشــی دربــاره‬ ‫اینکــه دولــت در بودجــه ‪ ۹۹‬بــا چــه موانــع و مشــکالتی‬ ‫روبـه رو بــود و بــرای جبــران کســری بودجــه چــه اقداماتــی‬ ‫انجــام داده اســت؟ گفــت‪« :‬یکــی از مهم تریــن مشــکالت‬ ‫مــا درارتباط بــا بودجــه کاهــش درامدهــای نفتــی بــود‬ ‫کــه ناشــی از فشــارهای امریــکا ایــن اتفــاق افتــاد‪ .‬انــان‬ ‫عدم تحقــق درامدهــای بودجــه را متصــور بودنــد و‬ ‫بــرای بر هم ریختــن تــراز بودجــه تــاش می کردنــد تــا‬ ‫درنهایــت‪ ،‬تعادل هــای اقتصــادی کشــور منجــر شــود؛‬ ‫در نشست مشترک «گروسی» و «صالحی» چه گذشت؟‬ ‫مدیــرکل اژانــس بین المللــی اتمــی گفــت‪« :‬در دوران تصــدی مــن در اژانــس‪،‬‬ ‫اجــازه نخواهــم داد کســانی از اژانــس بــرای اهــداف خــود سوءاســتفاده کننــد»‪.‬‬ ‫به گــزارش ایرنــا؛ رافائــل گروســی در نشســت خبــری مشــترک بــا علی اکبــر‬ ‫صالحــی (معــاون رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان انــرژی اتمــی) گفــت‪:‬‬ ‫«خوشــحال هســتم کــه مجــدد بــه ایــران ســفر کــردم؛ این بــار به عنــوان‬ ‫مدیــرکل اژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی بــه ایــران ســفر کــرده ام‪ .‬ســابقه‬ ‫اشــنایی ام بــا اقــای صالحــی بــه ســال های قبــل بازمی گــردد کــه در اژانــس‬ ‫باهــم همــکاری می کردیــم؛ روحیــه دوســتانه و همــکاری فوق العــاده ای‬ ‫همــواره بیــن مــا برقــرار بــوده اســت»‪ .‬مدیــرکل اژانــس بین المللــی انــرژی‬ ‫اتمــی گفــت‪« :‬قــرار بــود ســال گذشــته بــه ایــران ســفر کنــم؛ امــا باتوجه بــه‬ ‫شــیوع کرونــا زمینــه ایــن ســفر فراهــم نشــد تــا اکنــون کــه زمینــه ان‬ ‫فراهــم شــد»‪ .‬گروســی گفــت‪« :‬طبیعی ســت؛ به عنــوان مدیــرکل اژانــس‬ ‫بایــد ســفرهای بیشــتر و دیدارهایــی بــا مدیــران انــرژی اتمــی و دولــت ایــران‬ ‫داشــته باشــم‪ .‬مــا دســتورکار گســترده ای داریــم‪ .‬مســائل مطرح شــده بایــد‬ ‫حل وفصــل شــود»‪ .‬وی بابیان اینکــه دربــاره اســتفاده صلح امیــز از انــرژی‬ ‫هســته ای‪ ،‬بحث هــای فشــرده ای داشــتیم‪ ،‬گفــت‪« :‬اژانــس در دوران فعالیــت‬ ‫‪ ۷۰‬ســاله خــود ســعی کــرده اســت عملکــردش برمبنــای مفــاد فنــی و حقوقی‬ ‫باشــد کــه اهمیــت بســیاری دارد»‪ .‬مدیــرکل اژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی‬ ‫گفــت‪« :‬شــاید برخــی بخواهنــد از اژانــس بــرای اهــداف ســوء خــود اســتفاده‬ ‫کننــد؛ امــا به عنــوان کس ـی که زمــان طوالنــی بــا اژانــس همــکاری داشــته‪،‬‬ ‫می گویــم اژانــس همــواره شــهرت درخشــانی داشــته و تمــام ان هــا کــه از‬ ‫اقصی نقــاط جهــان بــا این مجموعــه همــکاری دارنــد‪ ،‬هدفشــان این بوده کــه‬ ‫صادقانــه کار کننــد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬تاکیــد می کنــم تازمانی کــه مــن‬ ‫به عنــوان مدیــرکل اژانــس همــکاری می کنــم‪ ،‬هیــچ گاه اجــازه نمی دهــم‬ ‫کســانی از اژانــس بــرای تحقــق اهــداف خودشــان اســتفاده کننــد»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫اژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی درپاســخ به ســوالی درخصــوص تغییــر‬ ‫رویکــرد اژانــس بعــد از حضــور وی دراین ســمت گفــت‪« :‬از وقتــی تصــدی‬ ‫اژانــس را به عهــده گرفت ـه ام‪ ،‬همــکاری بیــن ایــران و اژانــس هیــچ مشــکلی‬ ‫نداشــته و ایـن را قبــول نــدارم کــه از زمــان تصــدی بنــده‪ ،‬تغییــری در رونــد و‬ ‫عملکــرد اژانــس ایجــاد شــده باشــد»‪ .‬گروســی بابیان اینکــه بناســت همــکاری‬ ‫امــا بالفاصلــه بــرای مدیریــت بودجــه بــا اتــکای کــم یــا‬ ‫حتــی بی اتــکا بــه نفــت‪ ،‬دو راهــکار را در دولــت و در ســتاد‬ ‫اقتصــاد دولــت دنبــال کردیــم؛ یکــی کاهــش هزینه هــا‬ ‫بــود و دیگــری ایجــاد درامدهــای جدیــد»‪ .‬وی یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬در بخــش کاهــش هزینه هــا‪ ،‬امــکان صرفه جویــی‬ ‫در هزینه هــای غیر اجتناب ناپذیــر بــود‪ .‬مــا هزینه هــای‬ ‫اجتناب ناپذیــر را بایــد انجــام می دادیــم؛ مثــل حقــوق‪.‬‬ ‫حتــی گــزارش خواهــم داد کــه در انجــا به ســمت افزایــش‬ ‫باتوجه بــه سیاســت قــدرت خریــد حرکــت کردیــم‪ .‬مــا‬ ‫کاهــش هزینه هــا را به جــز حقــوق و دســتمزد مددجــو‬ ‫را ازاین قبیــل به این ســمت بردیــم و حتــی حقــوق و‬ ‫افزایــش ســنوات کارکنــان اجــرا شــد»‪ .‬ســخنگوی دولــت‬ ‫ادامــه داد‪« :‬همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان نیــز‬ ‫اجــرا شــد‪ .‬پرداخــت بدهی هــای دولــت بــه بخش هــای‬ ‫مختلــف به موقــع صــورت گرفــت‪ .‬همچنیــن بیــش از‬ ‫‪ ۲۰‬هزارمیلیاردتومــان در کاهــش هزینه هــا و سیاســت ها‬ ‫را دنبــال کردیــم و در حــوزه ایجــاد منابــع جدیــد‪،‬‬ ‫شــیوه های متنوعــی بــرای تامیــن منابــع مالــی اتخــاذ‬ ‫شــد‪ .‬اســاس دولــت نیــز تکیه نکــردن بــر پــول پرقــدرت‬ ‫بانــک مرکــزی بــود؛ حتــی از افتخــارات مــا این بودکــه‬ ‫مــا نقدینگــی را افزایــش ندادیــم»‪ .‬وی بابیان اینکــه اگــر‬ ‫نمــودار افزایــش نقدینگــی را طــی ســال ها نــگاه کنیــم‪،‬‬ ‫متوجــه خواهیــم شــد کــه به هیچ وجــه اتــکای مــا‬ ‫بــه افزایــش نقدینگــی و پــول پرقــدرت نبــوده‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«مــا سیاســت مولدســازی دارایــی دولــت و واگــذاری‬ ‫شــرکت های دولتــی را بــه مــردم درراســتای اصــل ‪۴۴‬‬ ‫را دنبــال کردیــم‪ .‬همچنیــن فــروش اوراق و اخــذ مالیــات‪،‬‬ ‫ان هــم نه بــا فشــار بــر مالیات دهنــدگان و صادرکننــدگان؛‬ ‫بلکــه بــا اخــذ مالیــات و افزایــش میزانــش از گروه هــای‬ ‫فــرار مالیاتــی داشــتند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬عالوه براینکه کســری‬ ‫بودجــه را ازاین طریــق جبــران کردیــم؛ بــا اقداماتــی کــه‬ ‫درراســتای اصــل ‪ ۴۴‬انجــام دادیــم‪ ،‬امــکان ســرمایه گذاری‬ ‫جدیــدی هــم تاحــدی فراهــم شــد و امــروز مــردم بــا‬ ‫پول هــای مختصــر خریدهــای شــرکت های مهــم دولتــی‬ ‫را می تواننــد انجــام دهنــد کــه به نظــر می رســد اثــار‬ ‫عدالــت اجتماعــی هــم دراین زمینــه خواهــد داشــت»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به راه انــدازی صنــدوق دارای دوم گفــت‪:‬‬ ‫«تصمیمــی کــه گرفتیــم درزمینــه واگــذاری دارای دوم‬ ‫بــا ‪ ۲۰‬درصــد تخفیــف بــه دوره قبــل؛ ایــن هــم تصمیمــی‬ ‫بــود کــه درهمین راســتا بحــث بودجــه بــود؛ امــا بــرای‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬بنــای دولــت عالوه بــر غلبــه و تکانــه‬ ‫شــوک های تروریــزم اقتصــادی کــه بــر اقتصــاد ایــران وارد‬ ‫شــده اســت»‪ .‬ســخنگوی دولــت افــزود‪« :‬همچنیــن ایجــاد‬ ‫زیرســاخت های مناســب بــرای بودجه ریــزی مقاومتــی و‬ ‫بــرای ایجــاد زیرســاخت ها در بودجــه کــه دولت هــای‬ ‫اینــده بتواننــد بــا ایــن زیرســاخت ها‪ ،‬بودجه ریــزی‬ ‫مناســبی داشــته باشــند؛ پــس ایــن اصالحــات را معطــوف‬ ‫بــه اینــده روبه جلــو بردیــم»‪ .‬وی بــا یــاداوری بیانــات‬ ‫رهبــری خطــاب بــه هیئت دولــت در دیــدار اخیــر‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬برنامه ریــزی دولــت بــرای بدبینانه تریــن‬ ‫شــرایط هــم طراحــی شــده اســت؛ به نحوی کــه اقتصــاد‬ ‫ایــران از شــوک های درامــدی وابســته بــه نفــت خــارج‬ ‫بشــود‪ ،‬متکــی بــر تولیــد داخــل بشــود و گرفتــن مالیــات‬ ‫مناســب‪ ،‬از کاهــش فــرار مالیاتــی جلوگیــری کنــد و بــه‬ ‫ایجــاد بســترهای جدیــد مالیاتــی‪ ،‬مولدســازی و واگــذاری‬ ‫شــرکت ها دراین بــاره منجــر شــود کــه وزارت امــور‬ ‫خارجــه هــم بســیار زحمــت کشــید‪ .‬در الگــوی هماهنگی‬ ‫وزارت صنعــت و معــدن و تجــارت و وزارت امــور خارجــه‬ ‫اتــکای خــود را بــه بازارهــای همســایه و کشــورهای‬ ‫منطقــه و بازارهــای جهانــی به ســمت صــادرات غیرنفتــی‬ ‫بردیــم»‪ .‬ســخنگوی دولــت باتاکیدبراینکــه اتــکای مــا‬ ‫بــه بــازار کشــورهای منطقــه و همســایه درحقیقــت‪،‬‬ ‫نوعــی اســتراتژی بــود کــه ارز موردنیــاز خودمــان را و‬ ‫تکیــه بــه فــروش نفــت را کاهــش دهیــم‪ ،‬یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«رئیس جمهــوری بــه زودی برنامــه را اعــام خواهنــد‬ ‫کــرد کــه ایــن برنامــه متعهدانــه نســبت بــه اینــده ایــران‬ ‫طراحــی شــده اســت‪ .‬امیدواریــم در پایــان دولــت‪ ،‬امــکان‬ ‫ایجــاد زیرســاخت ها به گونــه ای فراهــم شــود کــه فــراز‬ ‫نویــن را بــرای دولــت اینــده رقــم بزنــد»‪.‬‬ ‫ســازنده ایــران و اژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی ادامــه یابــد‪ ،‬گفــت‪« :‬رابطــه‬ ‫مــا بــا ایــران‪ ،‬همــکاری و ارتبــاط فشــرده ای بــوده اســت و ایــران‪ ،‬یکــی از‬ ‫کشورهایی ســت کــه بخــش قابل توجهــی از فعالیت هــای اژانــس ازنظــر‬ ‫فعالیت هــا و حضــور بازرســان مختلــف در ان انجــام شــده»‪ .‬وی گفــت‪« :‬زمانی‬ ‫ســواالتی هســت کــه نیــاز بــه شــفافیت بیشــتری دارد و ازایـن رو‪ ،‬من امــروز به‬ ‫اینجــا امــده ام‪ .‬همــکاری ایــران و اژانــس‪ ،‬همــکاری ســازنده ای بــوده کــه قــرار‬ ‫اســت ادامــه داشــته باشــد»‪ .‬مدیــرکل اژانــس درپاسـخ به اینکه نظــارت اژانــس‬ ‫انــرژی اتمــی از فعالیت هــای هســته ای عربســتان ســعودی‪ ،‬گفــت‪« :‬براســاس‬ ‫توافقنامــه بیــن اژانــس و عربســتان؛ رابط ـه ای بیــن مــا و ایــن کشــور برقــرار‬ ‫اســت‪ .‬تحرکاتــی در عربســتان اتفــاق افتــاده اســت‪ .‬فعالیت هــای عربســتان‬ ‫نیــز قــرار اســت زیرنظــر اژانــس انــرژی اتمــی قــرار بگیــرد و امیدواریــم‬ ‫نظــارت بــر برنامــه عربســتان ســعودی تــداوم داشــته باشــد»‪ .‬گروســی یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬اژانــس‪ ،‬رابطــه انفــرادی بــا کشــورها دارد و کشــور ســومی نمی توانــد‬ ‫بــر روابــط اژانــس بــا کشــورها تاثیــر بگــذارد‪ .‬تمــام گزارش هایــی کــه اژانــس‬ ‫منتشــر می کنــد‪ ،‬ســامانمند و بــا حساســیت ویــژه منتشــر می شــود‪ .‬دولت هــا‬ ‫می رونــد؛ امــا اژانــس می مانــد»‪ .‬وی دربــاره رابطــه ایــران و اژانــس هــم گفــت‪:‬‬ ‫«رابطــه ایــران و اژانــس مهــم اســت‪ .‬ضمانــت می دهــم کــه نفــوذی در اژانــس‬ ‫نیســت؛ ولــی فشــار هســت کــه ایــن هــم بخشــی از سیاســت جهانی ســت‪.‬‬ ‫تاجایی کــه می توانیــم‪ ،‬اجــازه نمی دهیــم فشــارها روی مــا اثــر بگــذارد»‪.‬‬ ‫‪ 10‬درصد معتادان کشور‪ ،‬زن هستند‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫از گذشــته های دور تاکنــون در هیــچ برهـه ای از زمــان و تحت هیچ شــرایطی‪ ،‬اعتیــاد را جایز‬ ‫ندانســته اند و برعکــس؛ اعتیــاد به ویــژه بــه مــواد افیونــی را بــای خانمان ســوز نامیده انــد‪.‬‬ ‫گواینکــه در گذشــته دور بعضــی از مــواد افیونــی چــون تریــاک حتــی در طبقــات بــاالی‬ ‫جامعــه هــم مرســوم بــوده و به نوعــی بــه ان فخرفروشــی هــم می کردنــد و در مهمانی هــا‬ ‫و مراســم مهــم‪ ،‬طبقــات بــاالی جامعــه؛ به ویــژه خوانیــن و دولت مــردان و طبقــات مرفــه و‬ ‫بــدون درد‪ ،‬ســاعات زیــادی را در پــای منقل هــا‪ ،‬بــه کشــیدن تریــاک صــرف می کردنــد‪.‬‬ ‫وقتــی این روزهــا بســیاری از مــردم بــه تاریــخ‪ ،‬روی خــوش نشــان داده انــد؛ پــی بــه توطئــه‬ ‫کشــورهای اســتعمارگر در گذشــته برده انــد کــه بــرای تحمیــق توده ها‪ ،‬کشــورهای وابســته‬ ‫را تشــویق بــه کشــیدن تریــاک می کردنــد و انــگاه ســوخته ان را از مصرف کننــدگان بــه‬ ‫بهــای بیشــتری خریــداری می کردنــد؛ تاجایی کــه در برهـه ای در کشــور چیــن کمونیســت‪،‬‬ ‫‪20‬میلیــون تریاکــی وجــود داشــت یــا در کشــور مــا باان همــه دانــش و افتخــار‪ ،‬هزاران نفــر‬ ‫معتــاد به ویــژه از طبقــات فرودســت جامعــه وجــود داشــتند‪ .‬به هرتدبیــر‪ ،‬بــا گذشــت زمــان‬ ‫و افزایــش ســطح ســواد و فرهنــگ مــردم عزیــز مــا‪ ،‬صحنه های دل خــراش و مشــمئزکننده‪،‬‬ ‫از میــان طبقــات پائیــن حــذف و مصــرف تریــاک خــاص طبقــه مرفــه جامعــه شــد؛ امــا‬ ‫طــی ســال های ‪ 1340‬تاکنــون مجــددا ً مصــرف تریــاک و ده هــا مــواد افیونــی دیگــر چــون‬ ‫مورفیــن‪ ،‬کوکائیــن‪ ،‬هروئیــن و باالخــره خانه براندازتریــن نــوع ایــن مــواد‪ ،‬شیشــه‪ ،‬بســیاری‬ ‫از جوانــان مــا را بــه دام خــود کشــیده اســت کــه زنــگ خطــر بــرای اینــده کشــور مــا‬ ‫از ده ها ســال پیش به صــدا درامــده و اینــک در اوج خــود‪ ،‬مــردم مــا را به ســوی مــرگ‬ ‫ســوق داده و می دهــد و بــاز درنهایــت تاســف‪ ،‬بیشــترین بخــش ایــن دام‪ ،‬نوجوانــان و‬ ‫جوانــان مــا را شــامل شــده اســت و هــرروز خبــر یــا اطالعی ـه ای ازســوی ســازمان های‬ ‫مســئول و خیراندیــش و خیرخــواه منتشــر می شــود کــه ســن اعتیــاد بــه مــرز ‪10‬ســال و‬ ‫بیشــتر نزدیــک شــده اســت‪ .‬دراین میــان‪ ،‬کشــورهای همســایه مــا به خصــوص افغانســتان‪،‬‬ ‫کــه اداره حکومــت ان در طــی س ـه دهه اخیر همــواره لــرزان بــوده و جنــگ و خونریــزی‬ ‫قبیلـه ای و طایفـه ای به شــدت صاحب منصبــان ان دیــار را ازاد و رهــا ســاخته اســت‪ ،‬اغلــب‬ ‫زمین هــای خــود را بــه زیــر کشــت خشــخاش بــرده و محصــوالت ان مثــل تریــاک را از راه‬ ‫مرزهــای زمینــی و کوهســتانی به خصــوص بــه کشــور مــا کــه مــرز طوالنــی دارد‪ ،‬گســیل‬ ‫می کننــد و بــا همــه تالش هــای وســیعی کــه مرزبانــی ایــران معمــول می کنــد‪ ،‬مقــدار‬ ‫زیــادی از ایــن مــواد وارد کشــور مــا می شــود و بــا قیمتــی بســیار نــازل کــه بعضــی از‬ ‫اوقــات حتــی ارزان تــر از ســیگار اســت‪ ،‬به حــد وفــور دراختیــار مــردم ایــران قــرار می گیــرد‬ ‫و چنیــن اســت کــه در گوش ـه کنار تهــران بــزرگ‪ ،‬خری دو فــروش و پخــش ان به ســادگی‬ ‫صــورت می گیــرد‪ .‬متاســفانه طبــق امارهــای موجــود‪ ،‬از هــر ‪ 10‬نفــر معتــاد کشــور مــا‪،‬‬ ‫یک نفــر ان زن اســت کــه جــای تامــل و تعمــق بســیار دارد‪ .‬انچــه مایــه نگرانــی بیشــتر‬ ‫اســت‪ ،‬میانگیــن ســنی پائیــن اســت کــه حتــی دوره اول دبیرســتان را نیز شــامل می شــود؛‬ ‫نوجوانــان بــه دام معتــادان و فروشــندگان حرفــه ای می افتنــد و خــود پــس از مدتــی‬ ‫مصرف کــردن‪ ،‬بــه عامــل فــروش تبدیــل می شــوند و هــزاران نوجــوان دیگــر را بــه دام‬ ‫اعتیــاد می کشــانند‪ ،‬کــه حاصــل ان تخریــب و تشــویش کانــون گــرم خانــواده اســت کــه‬ ‫متاثــر از ایــن اوضــاع و احــوال‪ ،‬به مــرور ناظــر هســتند کــه فرزنــد دلبندشــان‪ ،‬مثــل شــمع‬ ‫اب می شــود و از دســت مــی رود و متاســفانه کاری هــم از دســت خانواده هــا ســاخته‬ ‫نیســت‪ .‬موجــب تاســف بیشــتر‪ ،‬بی بن دو بــاری پــاره ای از دختــران معصــوم ایرانی ســت کــه‬ ‫مدت هاســت در قهوه خانه هــای زیرزمینــی بــه قلیان کشــیدن روی اورده انــد و به یقیــن‬ ‫تجمعــات این چنینــی‪ ،‬اخــر و عاقبــت خوبــی نــدارد؛ تاجایی کــه روزبـه روز بــر تعــداد بانــوان‬ ‫معتــاد افــزوده می شــود‪ .‬همان گون ـ ه کــه در ســال ‪ ،97‬معتــادان زن در کشــور مــا فقــط‬ ‫شـش درصد بــود و ایــن رشــد چهار درصــدی درطــول دوســال‪ ،‬ان هــم بــرای زنــان ایــران‪،‬‬ ‫هشــدار و زنــگ خطری ســت جــدی کــه بایــد دولــت و مــردم‪ ،‬بــا فرهنگ ســازی مناســب‪،‬‬ ‫مــردم را از مضــار زیــاد انــواع افیون هــا بر حــذر کننــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫خوداتکایی در تولید واکسن تب سه روزه‬ ‫رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور‪ ،‬از تولیــد واکســن بیمــاری تــب سـه روزه در کشــور‬ ‫طــی ســال اینــده خبــر داد و گفــت‪« :‬ســال اینــده عالوه بــر تامیــن نیــاز داخــل؛ قــادر به‬ ‫صــادرات ایــن واکســن بــه کشــورهای همســایه هســتیم»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ علی صفــر‬ ‫ماکنعلــی با اشــاره به اخرین وضعیــت شــیوع بیمــاری تــب س ـه روزه در کشــور‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«ایــن بیمــاری توســط حشــرات منتقــل می شــود و مختــص جاهایی ســت کــه از نظــر‬ ‫بهداشــتی در ســطح پائین تــری قــرار دارنــد»‪.‬‬ ‫پوشش بیمه اجباری ابزیان پرورشی‬ ‫در راســتای اجــرای بنــد ث مــاده ‪ ۳۳‬قانــون برنامــه پنج ســاله ششــم توســعه و پیــرو‬ ‫دســتورالعمل های اجرایــی ان؛ تفاهم نامــه پوشــش بیمــه اجبــاری کلیــه ابزیــان‬ ‫ن صندوق بیمه کشــاورزی‪ ،‬ســازمان دامپزشــکی‪ ،‬ســازمان‬ ‫پرورشــی از مبــادی تولیــد بیـ ‬ ‫شــیالت ایــران و اتحادیه هــای سراســری ابزی پــروری منعقــد شــد‪ .‬به گــزارش جهــاد‬ ‫کشــاورزی؛ ابراهیــم حس ـن نژاد (قائم مقــام صنــدوق بیمــه کشــاورزی) با اشــاره به اینکه‬ ‫بیمــه فراگیــر محصــوالت کشــاورزی؛ از جملــه سیاس ـت های اصولــی صنــدوق بیمــه‬ ‫کشــاورزی بــوده کــه در دوسال گذشــته بــا همــکاری خــود تولیدکنندگان شــروع شــده‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬بیمــه فراگیــر ابزیــان به اســتناد قانــون بودجــه ‪ ۹۸‬کــه در دولــت و مجلــس‬ ‫مصــوب شــده تــا دام و طیــور از مبــادی قرنطین ـه ای بیمــه شــود‪ ،‬اغــاز می شــود»‪.‬‬ ‫ایمن سازی فضای دانشکده ها‬ ‫معــاون وزیــر بهداشــت درمــان و امــوزش پزشــکی در مــورد بازگشــایی دانشــگاه ها‬ ‫گفــت‪« :‬موضــوع ایمن ســازی فضــای دانشــکده ها مربــوط بــه معاونــت امــوزش اســت‬ ‫کــه بخــش عمــده ایــن ایمن ســازی بــا تدبیرهایــی مثــل خلوت کــردن و کم کــردن‬ ‫برخوردهــا فراهــم می شــود»‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ علی اکبــر حق دوســت در پاس ـخ به اینکه‬ ‫پیشــنهاد خاصــی بــرای شــروع ســال تحصیلــی جدیــد بــه ســتاد کرونا داده شــده اســت‬ ‫یــا خیــر؟ گفــت‪« :‬مــا پیشــنهادات متعــددی دادیــم و به دلیــل شــرایط اورژانســی کــه‬ ‫در دوران کرونــا داشــتیم‪ ،‬به صــورت مرتــب بــا ســتاد کرونــای کشــوری در ارتبــاط بودیــم‬ ‫کــه ان هــا بیشــترین همــکاری و همراهــی را داشــتند»‪.‬‬ ‫مهرماه؛ شروع تحویل واحدهای طرح ملی مسکن‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬بــا اعــام اغــاز تحویــل واحدهــای طــرح ملــی مســکن از مــاه‬ ‫اینــده‪ ،‬گفــت‪« :‬مســکن اجتماعــی فقــط یــک ایــده بــود و طــرح ملــی مســکن ادامــه‬ ‫طــرح مســکن مهــر اســت»‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ محمــد اســامی با اشــاره به مبحــث‬ ‫بازافرینــی به عنــوان یــک هــدف راهبــردی گفــت کــه با توجه بــه گســترش شــهرها‬ ‫ا زنظــر جغرافیایــی‪ ،‬شــاهد از درون تهی شــدن ان هــا هســتیم کــه ازایـن رو بایــد ان هــا را‬ ‫بازافرینــی کــرد تــا دوبــاره جمعیــت بــه شــهرها؛ مخصوصـاً شــهرهای تاریخی برگــردد‪.‬‬ ‫بر این اســاس؛ بازافرینــی شــهری و محــات بــا هــدف ایجــاد کارکردهــای نویــن و‬ ‫پیشــرفته در جهــت ارتقــای کیفیــت زندگــی شــهری و بــا اســتفاده از الگــوی ایرانــی در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫ شدن رشد موالید برای چهارمین سال‬ ‫منفی ِ‬ ‫رئیــس مرکــز امــار ایــران گفــت‪« :‬ایــران از نظــر جمعیــت در جایــگاه ســوم منطقــه‪ ،‬نهم‬ ‫اســیا و هجدهــم جهــان اســت و امــار موالیــد در کشــور بــرای چهارمین ســال متوالــی‬ ‫رشــد منفــی پیــدا کــرده اســت»‪ .‬به گــزارش فــارس؛ جــواد حســین زاده نیســتانی‬ ‫با اشــاره به اینکه در ســال ‪ ۹۳‬شــاهد بدتریــن رونــد نــرخ جمعیــت در کشــور بودیــم‪،‬‬ ‫در بــاره نــرخ بــاروری در ایــران و مقایســه ان بــا کشــورهای دیگــر منطقــه و با اشــاره به‬ ‫مصوبــه اخیــر دولــت دربــاره ثبتی مبنا شــدن سرشــماری عمومــی نفــوس و مســکن‬ ‫افــزود‪« :‬باتوجه بــه ضــرورت همــکاری دســتگاه های اجرایــی در اجــرای ایــن مصوبــه و‬ ‫البتــه بــا اطالعــات روزامــد حاصــل از ایـن روش سرشــماری‪ ،‬رصــد شــاخص های امــاری‬ ‫سیاسـت های کلــی جمعیـت ‪ ،‬به مراتــب کارامدتــر از گذشــته شــکل خواهــد گرفــت»‪.‬‬ ‫غربالگری برای همه دانش اموزان در طرح «نماد»‬ ‫مدی ـر کل امــور تربیتــی‪ ،‬مشــاوره و مراقبــت از اســیب های اجتماعــی‪ ،‬جزئیــات طــرح‬ ‫«نمــاد» را به عنــوان یکــی از برنامه هــای ایــن اداره کل در قالــب بســته تحولــی تشــریح‬ ‫کــرد‪ .‬به گــزارش پانــا؛ مســعود شــکوهی گفــت‪« :‬برنامــه نظــام مراقبــت اجتماعــی‬ ‫دانش امــوزان (نمــاد)‪ ،‬فراینــد جامعــی را از شناســایی تــا امــوزش‪ ،‬درمــان و مــددکاری‬ ‫اجتماعــی شــامل می شــود‪ .‬اجــرای ازمایشــی ایــن برنامــه تجــارب و درس هــای زیــادی‬ ‫را در زمینــه اجــرای ابزارهــا‪ ،‬زیرســاخت ها‪ ،‬نحــوه اجــرا‪ ،‬مقتضیــات و شــرایط خــاص‪،‬‬ ‫همچنیــن چالش هــا و فرصت هــای ان در اختیــار قــرار داده کــه در اســتمرار برنامــه در‬ ‫ســال تحصیلــی ‪ ، 1400-1399‬مورد توجــه قــرار می گیــرد‪ .‬بخــش اموزش هــای ارتقایــی‬ ‫نمــاد دارای چنــد بعــد اســت کــه اموزش هــای مدرســان و مجریــان برنامــه نمــاد‪ ،‬اموزش‬ ‫والدیــن و کارکنــان‪ ،‬امــوزش دانش امــوزان را شــامل می شــود و در مناطــق بــا وضعیــت‬ ‫قرمــز‪ ،‬محتــوای اموزش هــا بــا اولویــت امــوزش مهارت هــای تــاب اوری‪ ،‬انجــام می شــود‬ ‫و در مناطقــی کــه دسترســی انالیــن امکان پذیــر نیســت‪ ،‬بــرای ایجــاد عدالــت در ارائــه‬ ‫خدمــات‪ ،‬اموزش هــای ارتقایــی بــا اســتفاده از رســانه ملــی و ارائــه محتــوای اموز شــی‬ ‫به صــورت لوح هــای فشــرده در اختیــار دانش امــوزان قــرار می گیــرد‪ .‬غربالگــری بــرای‬ ‫تمــام دانش امــوزان در تمــام مناطــق قرمــز‪ ،‬زرد و ســفید اجــرا می شــود و زیرســاخت‬ ‫اجــرای این بخــش ســامانه جامــع نمــاد در پرتــال همــگام اســت کــه شــامل غربالگــری‬ ‫غربالگــری ســریع‪ ،‬پایــه نشــانگان محور و اورژانســی خواهــد بــود»‪.‬‬ صفحه 2 ‫چهار شنبه‪ 5‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2055‬‬ ‫محمدرضا ازادفرد؛ مولف کتاب «شگردهای نقالی»‪:‬‬ ‫عدم برخورد اکادمیک با گونه های نمایش ایرانی‬ ‫ان را دست خوش تغییرات سلیقه ای می کند‬ ‫امین کردبچه چنگی‬ ‫کتـاب «شـگردنامه نقالـی» نوشـته محمدرضا ازادفـرد با مقدمـه ای از قطب الدیـن صادقی‬ ‫توسـط نشـر «غنچه» مدتی سـت که پا بـه بازار کتاب گذاشـته اسـت‪ .‬محوریت این کتـاب‪ ،‬نقالی‪ ،‬انواع شـگردهای اجرایـی‪ ،‬اموزش‬ ‫صحیـح و اصطالحـات نقـل و نقالی سـت‪« .‬شـگردهای نقالـی» ثمـره ‪10‬سـال پژوهـش و غـور در ورطـه نقالی سـت که با وسـواس‪،‬‬ ‫گامـی بـرای اسـتفاده عالقه منـدان هنـر وزیـن نقالـی به منظور حفـظ و حراسـت از ایـن هنر اسـت که طراحـی جلد ان را حسـین‬ ‫کشـتی کار برعهـده داشـته‪ .‬محمدرضا ازادفرد‪ ،‬متولد سـال ‪ 1360‬اسـت و تحصیالت خـود را در رشـته کارگردانی سـینما و تئاتر در‬ ‫مقطع کارشناسـی و در رشـته ادبیات نمایشـی در مقطع کارشناسـی ارشـد در دانشـگاه سـوره به پایان رسـانده‪ .‬وی که عضو کانون‬ ‫کارگردانـان خانـه تئاتـر و انجمن تعزیه خوانان ایران نیز هسـت‪ ،‬سـابقه تدریس دروس مختلف هنـر نمایش را در دانشـگاه در کارنامه‬ ‫هنـری خود به ثبت رسـانده اسـت‪ .‬ازادفـرد ‪ 15‬نمایـش را نوشـته و کارگردانی کـرده و در بیـش از ‪ 23‬نمایش در مقـام بازیگر به روی‬ ‫صحنه رفته اسـت‪.‬‬ ‫نــگارش ایــن کتــاب از کجــا شــروع شــد و چــه مســیری طــی شــد تــا درنهایت‬ ‫ایــن اثــر به دســت مخاطبــان برســد؟‬ ‫در دوره دانشــجویی مــا چــون کارگاه نمایــش ایرانــی ‪ 1‬و ‪ 2‬در رشــته‬ ‫کارگردانــی تئاتــر‪ ،‬بــرای دانشــجویان رشــته های کارگردانــی‪ ،‬بازیگــری‬ ‫و نمایشنامه نویســی و رشــته های دیگــر ضــرورت داشــت و جزئــی از‬ ‫واحدهــای درســی بــود و بایــد انجــام می شــد‪ ،‬به نظــرم رســید کــه هیــچ‬ ‫منبــع درســی معتبــری در حــوزه نقالــی و صــرف تمرکــز بــر روی ان‬ ‫وجــود نــدارد و منابــع موجــود بــه برخــی از کتــب مثــل کتــاب صــادق‬ ‫اشــورپور و «نمایــش در ایــران» بهــرام بیضائــی کــه تنهــا بخشــی ازان‬ ‫بــه حــوزه نقالــی اختصــاص داشــت‪ ،‬محــدود می شــد و در برخــی از‬ ‫کتــب‪ ،‬اطالعــات موجــود کــه جســته وگریخته منتشــر می شــد‪ ،‬غلــط‬ ‫بــود؛ بنابرایــن‪ ،‬تــاش کــردم تــا بــا انجــام پایان نامــه دوره کارشناســی‬ ‫ایــن کار را انجــام دهــم و از همان جــا جرقــه تالیــف ایــن کتــاب زده‬ ‫شــد‪10 .‬ســال طــول کشــید تــا ایــن تحقیقــات بــا مصاحبه هــای‬ ‫مختلــف بــا افــرادی نظیــر مرحــوم مرشــد ترابــی‪ ،‬مرحــوم مرشــد مصطفــی‬ ‫ســعیدی و بقیــه عزیــزان شــکل بگیــرد و درهمین مــدت تمرکــز بــر‬ ‫روی شــگردهای مختلــف نقالــی؛ از جملــه رویــدادی‪ ،‬بیانــی و شــگردهای‬ ‫اجرایــی وقــت گذاشــتم و درنهایــت‪ ،‬بنابر ان شــدکه ایــن کتــاب چــاپ‬ ‫شــود‪ .‬درهمین راســتا بــا چنــد ناشــر صحبــت شــد و درنهایــت‪ ،‬نشــر‬ ‫«غنچــه» تقبــل همــت کــرد و بنــا شــد کــه ایــن کتــاب توســط ایــن‬ ‫عزیــزان به چــاپ برســد کــه ان ایــام‪ ،‬بــا شــروع بیمــاری کرونــا مواجــه‬ ‫شــدیم و پــس از اندکــی انتظــار دیدیــم کــه شــاید ممکــن باشــد ایــن‬ ‫رونــد به طــول بینجامــد؛ بنابرایــن‪ ،‬اقــای فرزانــه تصمیــم گرفتنــد کــه‬ ‫ایــن چــاپ زودتــر انجــام شــود و این اقــدام انجــام شــد و درنهایــت‪،‬‬ ‫اســتقبال خوبــی ازســوی مخاطبــان از ایــن کتــاب شــکل گرفــت‪.‬‬ ‫ازنظــر شــما ضــرورت انتشــار کتاب هایــی درمــورد نمایش هــای ایرانــی و‬ ‫گونه هــای مختلــف ان چیســت؟‬ ‫همان گونــه کــه می دانیــد‪ ،‬مــا درمــورد نمایش هــای خودمــان‪،‬‬ ‫خرده نمایش هــا و جلوه هــای مختلــف نمایش هــای ایرانــی‪ ،‬هیــچ گاه بــا‬ ‫تمرکــز و بســیط ســخن نگفته ایــم‪ .‬همیشــه درطول تاریــخ مــرغ همســایه‬ ‫برایمــان غــاز بــوده و این درحالی ســت که در نمایــش ایرانــی‪ ،‬دارای ریشــه‬ ‫و چنتــه پُــری هســتیم؛ وجــود نمایش هایــی ماننــد نقالــی‪ ،‬پرده خوانــی‪،‬‬ ‫تخت حوضــی‪ ،‬تعزیــه و شــبیه خوانی‪ ،‬خیمه شــب بازی‪ ،‬جی جی بی جــی‪،‬‬ ‫فانــوس خیــال‪ ،‬بقال بــازی و ‪ ...‬گواهــی بــر ایــن مدعاســت و هیچ وقــت‬ ‫درســت‪ ،‬واضــح‪ ،‬مــدون و اکادمیــک بــه ان هــا پرداختــه نشــده اســت؛ پــس‬ ‫ی راجــع بــه نقالــی صحبــت می شــد‪ ،‬همیشــه بســیار ســلیقه ای بــا ان‬ ‫وقت ـ ‬ ‫برخــورد شــده اســت‪ .‬دراین حــوزه‪ ،‬جشــنواره ای بــا نــام «نقالــی» در ســطح‬ ‫مــدارس در ســطح کشــور برگــزار می شــود کــه در ان‪ ،‬از مــن به عنــوان‬ ‫داور در بخــش نهایــی دعــوت کردنــد و دراین بخــش‪ 13 ،‬نفــر در بخــش‬ ‫کشــوری برگزیــده شــدند‪ .‬وقتــی می گویــم منبــع دراین زمینــه وجــود نــدارد‬ ‫و اتفاقــات جــاری‪ ،‬گاه ســلیقه ای و در برخــی از مــوارد حتــی غلــط اســت‪،‬‬ ‫اینجاســت کــه از ایــن ‪ 13‬نفــر‪ ،‬هیچ یــک نقالــی نمی کردنــد و اجــرای انــان‬ ‫بیشــتر قصه گویــی و داستان ســرایی بــوده و در همیــن بخــش‪ ،‬ابتدائــی ات‬ ‫نقالــی را نیــز رعایــت نمی کردنــد‪ .‬البتــه ایــن جوانــان تقصیــری نداشــتند؛‬ ‫چراکــه بــه انــان امــوزش صحیــح داده نشــده بــود‪ .‬وقتــی بــا مربیــان انــان‬ ‫صحبــت می کــردم کــه منابــع امــوزش انــان بــرای تدریــس چــه بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬بــا کســانی مواجــه می شــدم کــه تابه حــال نقالــی ندیــده بودنــد و‬ ‫زمانی کــه از این موضــوع صحبــت می شــده اســت‪ ،‬ان را بــا پرده خوانــی‬ ‫اشــتباه می گرفته انــد‪.‬‬ ‫تفاوت های بارز میان این گونه نمایش ها در چه مواردی ست؟‬ ‫همــه اهالــی نمایــش می داننــد؛ «نقالــی» و «پرده خوانــی» دو مدیــوم اجرایــی‬ ‫کامــ ًا مجزاســت‪ .‬پرده خوانــی‪ ،‬شــکلی دیگــر دارد و مرشــد پرده خــوان‪،‬‬ ‫مخاطــب خویــش را از روی تصاویــر پــرده ای کــه مقابــل چشــم بیننــدگان‬ ‫می اویــزد‪ ،‬مخاطــب را بــه شــکل دهی تصــوری از داســتان ســوق می دهــد؛‬ ‫حرکت هــای بدنــی ان بســیارکم اســت‪ ،‬ژسـت ها و فیگورهــای ان کــه در ایــن‬ ‫کتــاب‪ ،‬نامــی فارســی باعنــوان «انــداز» بــر ان نهــاده ام‪ ،‬بســیارکم و محــدود‬ ‫اســت و بیشــتر تکیـ ه بــر کالم‪ ،‬صــدا و موســیقی کالمــی مانند خوانــدن‪ ،‬تحریر‬ ‫زدن و اواز اتفاقــات می افتــد؛ امــا در نقالــی این گونــه نیســت؛ چراکــه صــرف‬ ‫حضــور نقــال در نمایــش «نقالــی» اســباب نمایــش را تکمیــل می کنــد‪ .‬در‬ ‫«نقالــی»‪ ،‬نقــال به عنــوان یــک اجرا گــر خــود می توانــد به تنهایــی نقــل را‬ ‫اجــرا کنــد و نیــاز بــه پــرده و چیــز دیگــری نــدارد؛ بنابرایــن‪ ،‬گهــگاه دوســتان‬ ‫بی اینکــه نمایــش نقالــی را دیــده باشــند‪ ،‬ان را بــا زورخانــه اشــتباه می گیرنــد و‬ ‫زمانی کــه صحبــت از نقالــی می شــود‪ ،‬برخــی فکــر می کننــد کــه بایــد ضــرب‬ ‫زورخانــه باشــد و صرفـاً بایــد قصه هــای شــاهنامه را بــا بیانــی کــه به غلــط در‬ ‫میــان مــردم جــا افتــاده اســت و بســیار ک ـش دار و محکــم و باصالبــت اجــرا‬ ‫شــود کــه این گونــه نیســت‪ .‬مــن براســاس ضرورتــی کــه در اگاهــی مــردم‬ ‫نســبت بــه این حــوزه حــس کــردم‪ ،‬تــاش کــردم ایــن مطالــب را موردبحــث‬ ‫و پژوهــش قــرار داده و نکاتــی را کــه دراین زمینــه بــرای امــوزش مناســب‬ ‫به نظــر می امــد‪ ،‬جم ـع اوری کــرده و چــون هیــچ منبــع مکتــوب و مدونــی‬ ‫بــرای امــوزش نقالــی نداشــته ایم‪ ،‬تــاش کــردم تــا حداقل در حـ ِد جشــنواره ای‬ ‫کــه دانش امــوزان و مربیــان در ان شــرکت می کننــد‪ ،‬مطالبــی را بــه انــان‬ ‫ارائــه دهــم‪ .‬امیــد ان دارم کــه اگــر بــه فیلم هــای نقالــی دسترســی ندارنــد‪،‬‬ ‫حداقــل بتواننــد از ایــن کتــاب به عنــوان یــک منبــع اســتفاده کننــد و امــوزش‬ ‫صحیــح را از روی ایــن کتــاب بــه دانــش امــوزان انتقــال دهنــد‪.‬‬ ‫دلیــل دورشــدن فضــای امــروز نمایــش کشــور از نمایش هایــی ماننــد نقالــی‬ ‫چــه می توانــد باشــد؟‬ ‫امــروز اگــر می بینیــم کــه برخــی از گونه هــای نمایشــی در ایــران‬ ‫درحال ازبین رفتــن و نابودی ســت‪ ،‬به دلیــل ســلیقه ای عمل کــردن و‬ ‫نداشــتن اگاهــی کافــی نســبت بــه ان حــوزه از نمایــش توســط افرادی ســت‬ ‫کــه دراین حیطــه پــا می گذارنــد‪ .‬در بســیاری ازموارد دیــده می شــود‬ ‫فردی کــه حتــی ابتدائیــات این شــیوه از نمایــش را بلــد نیســت‪ ،‬دراین حــوزه‬ ‫بــه فعالیــت می پــردازد و بــه فعالیــت در حــوزه داشــته ها بســنده نمی کنــد؛‬ ‫بلکــه می خواهــد نــواوری نیــز دراین حــوزه انجــام دهــد؛ همیــن می شــود‬ ‫کــه حــس می کنیــم نقالــی در انــواع نمایــش از بیــن م ـی رود‪ .‬هم اکنــون‬ ‫کــه مــن بــا شــما صحبــت می کنــم‪ ،‬کمتــر از ‪ 10‬نفــر نقــال در ایــران وجــود‬ ‫دارنــد کــه لقــب مرشــدی داشــته باشــند و بتواننــد نقــل را پیــش ببرنــد و‬ ‫درســت نقــل بگوینــد‪ .‬در ایــن کتــاب‪ ،‬مبحثــی باعنــوان «مرشــد کیســت؟»‬ ‫و اینکــه واژه مرشــد بــه چه کســی گفتــه می شــود‪ ،‬مطــرح شــده کــه‬ ‫صرف اینکــه هرکســی به خــود می گویــد مرشــد‪ ،‬امــری غلــط اســت؛ زیرا‬ ‫مرشــد‪ ،‬امــری تفویضی ســت و مثــل «منتشــا»‪« ،‬مطــراق» یــا عصایــی کــه‬ ‫مرشــد در دســت می گیــرد نیســت کــه هرموقــع دلــم می خواهــد ان را در‬ ‫دســت بگیــرم؛ بلکــه ایــن عصــا تفویضی ســت و سلســله مراتبی بــرای اعطای‬ ‫ان وجــود دارد کــه طــی ان‪ ،‬بایــد مقــام مرشــدی و منتشــای نقالــی بــه‬ ‫فــرد تفویــض شــود؛ بنابرایــن‪ ،‬مــا بایــد تــاش کنیــم تــا بــا دانش هایــی‬ ‫کــه داریــم‪ ،‬ســلیقه ای برخــورد نکنیــم؛ چراکــه به اعتقــاد مــن‪ ،‬امــروز زمانــی‬ ‫فــرا رســیده کــه بایــد بــا همه چیــز اکادمیــک و علمــی برخــورد کــرد و‬ ‫ای ـن ‪ ،‬درمــورد هنرهــای ســنتی نیــز صــدق می کنــد‪ .‬برنامــه بعــدی مــن‪،‬‬ ‫درمــورد ســایر جلوه هــای نمایــش ایرانــی و خرده نمایش هایی ســت کــه‬ ‫بایــد اکادمیــک بــا انــان برخــورد کنیــم تــا دس ـت خوش ســایق مختلــف‬ ‫و غلــط نشــود‪.‬‬ ‫ازنظــر شــما نقالــی امــروز کشــور در ورطــه هنرهــای نمایشــی چــه‬ ‫جایگاهــی دارد؟‬ ‫امــروز کــه مــا درحال گفتوگــو هســتیم‪ ،‬بایــد عــرض کنــم؛ متاســفانه هیــچ‬ ‫حمایتــی در حــوزه نقالــی از هنرمنــدان نمی شــود و تنهــا‪ ،‬حــوزه هنــری‬ ‫صرف ـاً یــک «خانــه نقــاالن» را تاســیس کــرده کــه اداره نقالــی و تعزیــه‬ ‫نــام دارد و واحــد هنرهــای نمایشــی حــوزه هنــری ان را تاســیس کــرده و‬ ‫اداره می کنــد و صرفـاً بــه جشــنواره «نقــاالن علــوی» کــه در فاصلــه عیــد‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫قربــان تــا غدیــر برگــزار می شــود‪ ،‬محــدود شــده اســت کــه امســال نیــز‬ ‫به دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا محــدود شــده‪ .‬امــروز هیچ کــس؛ نــه‬ ‫مرکــز هنرهــای نمایشــی‪ ،‬نــه ســازمان میــراث فرهنگــی و نــه شــهرداری‪،‬‬ ‫پــا بــه میــدان نمی گذارنــد؛ درحالی کــه معتقــدم ایــن هنــر می توانــد‬ ‫هنــری بســیار جذاب باشــد‪ .‬مــا بازخوردهــای بســیارخوبی از اجــرای ایــن‬ ‫هنــر دیده ایــم و مــن ایــن ســعادت را داشــته ام کــه در کنــار مرشــد‬ ‫ول ـی اهلل ترابــی مرحــوم‪ ،‬چنــد ســفر خارجــی و داخلــی داشــته باشــیم‬ ‫و در تهــران نیــز کــه ایشــان در محلــه عباس ابــاد نقــل می گفتنــد‪،‬‬ ‫توریســت های کــره ای و ژاپنــی امــده بودنــد و بااینکــه هیــچ درکــی‬ ‫از زبــان فارســی و کالم مرشــد نداشــتند‪ ،‬بســیار تحت تاثیــر اجــرای‬ ‫این گونــه از نمایــش و داســتان «رســتم» و «ســهراب» قــرار گرفتــه‬ ‫و تعــداد زیــادی از انــان گریــه می کردنــد‪ .‬دراین میــان‪ ،‬این موضــوع‬ ‫جالــب بــود کــه ایــن زبــان بین المللــی بــدن و موســیقی و ریتمــی کــه‬ ‫در نقالــی وجــود دارد‪ ،‬پیــام محــوری نمایــش را فــرای زبــان گفتــاری اش‬ ‫بــه مخاطــب می رســاند و در خارج ازکشــور هــم کــه مــا تجربه هایــی در‬ ‫اجــرای این گونــه از نمایــش داشــته ایم‪ ،‬ایــن اتفــاق افتــاد و اســتقبال‬ ‫بســیارخوبی از ان شــد‪.‬‬ ‫ازنظــر شــما نقالــی چــه ویژگی هایــی دارد و بــا چــه خصوصیــات بــارزی‬ ‫می تــوان ان را بــه مخاطــب ارائــه کــرد؟‬ ‫نقالــی‪ ،‬یــک مدیــوم اجرایــی ارزان و یــک مونولــوگ پروپیمــان اســت کــه‬ ‫می توانــد در هــر فضایــی کــه مخاطــب حضــور دارد‪ ،‬به عنــوان یــک اجــرای‬ ‫محیطــی اتفــاق بیفتــد؛ امــا متاســفانه امــروزه در مســیر فراموشی ســت و‬ ‫این موضــوع از حضــور مدیوم هــای مختلــف نمایشــی دیگــر سرچشــمه‬ ‫می گیــرد؛ با این اوصــاف معتقــدم نمایــش می توانــد رشــد بهتــری داشــته‬ ‫باشــد و بــا کســب جایگاهــی کــه درخــور و شایســته ان اســت‪ ،‬بســیاری از‬ ‫عالقه منــدان را به خــود جــذب کنــد‪ .‬متاســفانه امــروز در دانشــگاه ها نیــز‬ ‫معرفــی درســتی از نقالــی نداریــم و اص ـ ً‬ ‫ا یکــی از جرقه هــای مهمــی کــه‬ ‫در ذهــن مــن موجــب شــد تــا بــه نوشــتن ایــن کتــاب بپــردازم این بودکــه‬ ‫مــا بعدهــا بتوانیــم در فضــای اکادمیــک هنــر نمایــش‪ ،‬نقالــی را بــه یــک‬ ‫منبــع نوشته شــده مــدون و مکتــوب ارجــاع بدهیــم تــا کســانی که بــه‬ ‫این حــوزه عالقه منــد هســتند‪ ،‬بــه ایــن اثــر مراجعــه کننــد و اطالعــات‬ ‫مفیــد کارامــدی را به دســت بیاورنــد و بــا اموختــن شــگردها نیــز بتواننــد‬ ‫اغازبـه کار نقالــی کننــد؛ درنهایــت‪ ،‬بــا داشــته ها بــه اســتادی مراجعــه کنند‬ ‫تــا شــیوه های درســت را بیاموزنــد‪ .‬امــروز متاســفانه نقالــی جایگاهــی را کــه‬ ‫ســزاوار ایــن هنــر نمایشی ســت‪ ،‬نــدارد و همیــن امــر موجــب می شــود تــا‬ ‫ایــن هنــر کم کــم بــه بــاد ن ُســیان ســپرده شــود‪ .‬امــروز در دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫به دلیل اینکــه ایــن هنــر ســلیقه ای و غلــط معرفــی شــده‪ ،‬دانشــجویان‪،‬‬ ‫نمایش هــای ایرانــی مثــل تخت حوضــی‪ ،‬شــبیه خوانی و نمایش هــای‬ ‫دیگــری ماننــد خیمه شــب بازی را به دلیــل عدم انتقــال داده و معرفــی‬ ‫صحیــح پــس می زننــد و ایــن اشــتباه در دانشــجویان وجــود دارد و از همــان‬ ‫«مــرغ همســایه غــاز اســت» درطول تاریــخ نشــئت می گیــرد کــه موجــب‬ ‫لو ممتنع‬ ‫ایــن تصــور شــده کــه نمایش هــای ایرانــی‪ ،‬نمایش هایــی ســه ‬ ‫به نظــر برســد؛ درصورتی کــه اصــ ً‬ ‫ا این گونــه نیســت؛ نمایش هــای‬ ‫ایرانــی‪ ،‬یکــی از پر تکنیک تریــن جلوه هــای هنــر نمایشــی در حوزه هــای‬ ‫ِــرف نمایــش اســت‬ ‫کارگردانــی‪ ،‬نمایشنامه نویســی‪ ،‬بازیگــری و ســایر ح َ‬ ‫کــه در ایــن کتــاب به صــورت دقیــق و جزءبه جــزء بــه ان پرداختــه‬ ‫شــده و تکنیک هایــی را کــه یــک نقــال بایــد حیــن نقالــی رعایــت کنــد‪،‬‬ ‫به گونه ای ســت کــه وقتــی در ان دقیــق می شــویم‪ ،‬می بینیــم این موضــوع‬ ‫کاری بسیارســخت و حرفه ای ســت و اطالعاتــی کــه تاکنــون دراین زمینــه‬ ‫بــه مخاطــب داده شــده‪ ،‬اطالعــات غلطــی بــوده اســت‪ .‬امیــدوارم ایــن اثــر‬ ‫بــه کار دوســتان بیایــد و نقالــی در عصــر حاضــر شــرایطی بهتــر از ایــن پیدا‬ ‫کنــد؛ چراکــه معتقــدم ایــن هنــر‪ ،‬حیــف اســت و هنری ســت کــه ســالیان‬ ‫ســال قدمــت دارد و ایــن قدمــت‪ ،‬وســعتی به انــدازه عمــر بشــر دارد؛ چراکــه‬ ‫بشــر اولیــه وقتــی بــه شــکار می رفــت و می خواســت ان را بــرای دیگــران‬ ‫تعریــف کنــد‪ ،‬در فضایــی کــه هنــوز گفتــار اختــراع نشــده بــوده و انســان به‬ ‫زبــان دســت پیــدا نکــرده بــود‪ ،‬توســط زبــان بــدن‪ ،‬روایــت شــکار را نقــل‬ ‫می کــرد؛ همین گونــه نیــز بعدهــا دراختیــار مبلغــان دینــی قــرار گرفــت‬ ‫کــه داستان ســرایی موضوعــات مختلــف‪ ،‬در ان شــکل می گیــرد‪ .‬درنهایــت‪،‬‬ ‫بایــد گفــت کــه ایــن هنــر بــا ایــن قدمــت‪ ،‬اگــر موردتوجــه و رســیدگی قرار‬ ‫نگیــرد یــا به زبــان ســاده تر اگــر هــوای نقالــی را نداشــته باشــیم‪ ،‬از بیــن‬ ‫مـی رود و اگــر از همیــن چنــد مرشــدی کــه داریــم‪ ،‬حمایــت نکنیــم‪ ،‬ایــن‬ ‫هنــر بعــد از ایــن نســل‪ ،‬به دســت فراموشــی ســپرده می شــود؛ بــدا بــه‬ ‫حــال مــا کــه بخواهیــم از هنــر بزرگانمــان و میــراث گذشــتگانمان این گونــه‬ ‫نگـه داری کنیــم‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫زنان ناقص به روایت یک ندیمه!‬ ‫الیزابــت مــاس؛ نویســنده انگلیســی اعــام کــرد در اولیــن پــروژه اقتباســی خــود ســراغ‬ ‫«زنــان ناقــص» نوشــته ارامینتــا هــال خواهــد رفــت‪ .‬به گــزارش ایبنــا؛ ایــن نویســنده‬ ‫مــاس‬ ‫انگلیســی بــرای عالقه منــدان بــه دنیــای ســریال و کتــاب نــام اشنایی ســت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫انگلیســی یکــی از بازیگــران اصلــی ســریال موفــق «سرگذشــت ندیمــه» بــود کــه‬ ‫اقتباســی تلویزیونــی از کتابــی به همین نــام نوشــته نویســنده کانادایــی‪ ،‬مــارگارت اتــوود‬ ‫اســت‪ .‬مــاس پیش ازایــن بــرای بــازی در «سرگذشــت ندیمــه» جوایــز مختلفــی نظیــر‬ ‫بهتریــن بازیگــر زن درام گلدن گلــوب‪ ،‬ا ِمــی و جایــزه منتقــدان تلویزیــون را ازان خــود‬ ‫کــرده و حــاال ســراغ داســتان دیگــری دربــاره زنــان رفتــه اســت‪« .‬زنــان ناقــص» قصــه‬ ‫ســه زن اســت کــه از دانشــگاه باهــم دوســت هســتند و زندگی شــان ایدئــال نیســت‬ ‫و هرکــدام در زندگــی خطاهایــی کرده انــد‪ .‬داســتان‪ ،‬بــا قتــل یکی از ان هــا به نــام‬ ‫«نانســی» شــروع می شــود‪ .‬او دو دوســت صمیمــی‪ ،‬یــک دختــر‪ ،‬همســری مهربــان و‬ ‫معشــوقه ای داشــت کــه نامــش را بــا خــود به گــور می بــرد‪ .‬بــا ادامــه داســتان‪ ،‬گره هایــی‬ ‫از دوســتی ناقــص ایــن زنــان بــه خواننــده ارائــه و رازهــای تاریکــی برمــا می شــود کــه‬ ‫ایــن داســتان را بــه قص ـه ای معمایــی تبدیــل کــرده اســت‪« .‬سرگذشــت ندیمــه» بــا‬ ‫بــازی مــاس هــم داســتانی دربــاره زنــان بــود‪ .‬قصــه «سرگذشــت ندیمــه» پــس از تــرور‬ ‫رئیس جمهــوری ایــاالت متحــده امریــکا به ضــرب گلولــه و به قتل رســاندن همــه‬ ‫اعضــای کنگــره انقالبــی در کشــور رخ می دهــد‪ .‬قانــون اساســی رســمی کشــور لغــو‬ ‫می شــود و حکومتــی تمامیت خــواه و مســیحی به نــام «گیلیــاد» شــکل می گیــرد‪.‬‬ ‫مرزهــای کشــور بســته می شــود‪ .‬راه فــراری نیســت‪ .‬زنــان هــدف اصلــی ظلــم حکومت‬ ‫محســوب و حقــوق و ازادی هــای فــردی انــان به شــدت نقــض می شــود‪ .‬ان هــا اجــازه‬ ‫کار در خــارج از خانــه‪ ،‬مالکیــت دارایی هــای خــود و ارتبــاط بــا دیگــران را طبــق قانــون‬ ‫جدیــد از دســت می دهنــد و براســاس وضعیــت تاهــل و بــاروری خــود موردســنجش‬ ‫قــرار می گیرنــد‪ .‬دراین وضعیــت دیکتاتوری ســت کــه خواننــده ناگهــان بــا شــخصیتی‬ ‫جدیــد اشــنا می شــود‪ .‬ایــن شــخصیت اصلــی‪ ،‬یــک ندیمــه اســت و طبــق روال‬ ‫معمــول‪ ،‬یکــی از دارایی هــای اربــاب خانــه محســوب می شــود‪« .‬اف ُ رد»‪ ،‬شــخصیت‬ ‫اصلــی داســتان بــا بــازی الیزابــت مــاس چیــز زیــادی دربــاره زندگــی خــود بــه دیگــران‬ ‫نمی گویــد‪ .‬تنهــا چیزی کــه از او می دانیــم این اســت که قبــ ً‬ ‫ا بــا یــک مــرد مطلقــه‬ ‫ازدواج کــرده بــود؛ امــا ازدواجــش توســط حکومــت لغــو شــده اســت‪ .‬به همین دلیــل‬ ‫کــودک وی از او ســتانده و بــه یــک خانــواده دیگــر بخشــیده و خــود وی نیــز دســتگیر‬ ‫می شــود‪ .‬در ایــن اثــر‪ ،‬بــا زندگــی روزانــه ایــن شــخصیت اشــنا خواهیــم شــد و او‬ ‫دریچ ـه ای بــرای ورود بــه زندگــی در «گیلیــاد» اســت‪ .‬بــازی مــاس در ایــن ســریال‬ ‫موردتوجــه منتقدیــن قــرار گرفــت و جایــزه گلدن گلــوب را چندســال متوالــی برایــش‬ ‫به ارمغــان اورد و چنیــن تجربــه خوبــی ســبب شــد ســراغ داســتان دیگــری دربــاره زنان‬ ‫بــرود‪« .‬زنــان ناقــص» در تاریــخ چهــارم اوت؛ یعنــی حــدود س ـه هفته پیش در کانــادا‪،‬‬ ‫امریــکا و بریتانیــا منتشــر شــد‪« .‬نیویورک تایمــز» بــه تمجیــد از ایــن داســتان پرداخت‬ ‫ـی جــذابِ فصــل تابســتان معرفــی کــرد کــه ممکن اســت حتی‬ ‫و ان را «داســتان معمایـ ِ‬ ‫بــه بهتریــن داســتان معمایــی ســال تبدیــل شــود‪ .‬تعلیــق داســتان به صــورت حرفـه ای‬ ‫عالقــه خواننــده بــه اثــر را حفــظ می کنــد؛ امــا ارائــه تصویــری تاریــک از زنانگــی و‬ ‫زن بــودن در دوره معاصــر ســبب می شــود کــه داســتان تــا مدت هــا در اذهــان باقــی‬ ‫بمانــد و به لطــف اقتبــاس ســینمایی خانــم مــاس؛ ایــن مانــدگاری طوالنی تــر هــم‬ ‫خواهــد بــود»‪ .‬ارامینتــا هــال؛ نویســنده کتــاب «زنــان ناقــص» عالوه بــر نویســندگی؛‬ ‫در دانشــگاه تدریــس می کنــد و روزنامه نــگار اســت‪ .‬اولیــن داســتانش تحت عنــوان‬ ‫«همه چیــز و هیچ چیــز» در ســال ‪ 2011‬منتشــر شــد‪ .‬دومیــن و ســومین رمانــش‬ ‫به نام هــای «نقطــه» در ســال ‪ 2013‬و «نــوع ظلــم مــا» در ســال ‪ 2018‬وارد بــازار‬ ‫کتــاب شــدند‪ .‬هــال در شــهر برایتــون زندگی و در دانشــگاه برایتــون «نگارش داســتان»‬ ‫تدریــس می کنــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫چهار شنبه‪ 5‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2055‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای عبدالقــادر نخعــی بــه وکالــت از خانــم گل انــدام عرب کریمــی بــه اســتناد دو‬ ‫بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده منضــم بــه تقاضــای کتبــی بــه شــماره ‪1399/05/26-16001911‬‬ ‫جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه کــرده و مدعــی اســت ســند‬ ‫مالکیــت ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی بــا پــاک ‪ 1077‬فرعــی از یــک اصلــی واقــع در بخــش ‪16‬‬ ‫مشــهد‪ -‬ســرخس کــه متعلــق بــه ایشــان می باشــد و در اثــر ســهل انگاری مفقــود گردیــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫بــا بررســی دفتــر امــاک مشــخص گردیــد‪ :‬ســند مالکیــت اصلــی ششــدانگ یکبــاب منــزل بــا پــاک‬ ‫‪ 1077‬فرعــی از یــک اصلــی بشــماره ســریال ‪ 453855‬بــه نــام گل انــدام عرب کریمــی فرزنــد دادخــدا‬ ‫صــادر و تســلیم گردیــده اســت‪ ،‬ســپس بــه موجــب ســند شــماره ‪ 81/10/22-12005‬دفتــر اســناد‬ ‫رســمی شــماره ‪ 1‬ســرخس در قبــال مبلــغ ‪ 73/762/500‬ریــال در رهــن بانــک مســکن قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد‪ .‬لــذا بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪120‬‬ ‫ایین نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت اگهــی و متذکــر می گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک‬ ‫مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود اســت بایســتی ظــرف‬ ‫مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت‬ ‫یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/05 :‬‬ ‫حسین مهرجو‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سرخس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000304‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک چنــاران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای بهــرام همــراه فرزنــد علی محمــد‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 5‬صــادره از شــیروان در یــک قطعــه بــاغ محصــور بــه مســاحت ‪10000/7‬‬ ‫مترمربــع تمامــت ده هــزار ممیــز هفتادصــدم ســهم مشــاع از یکهــزار و پنجــاه و چهــار هــزار و‬ ‫یکصــد و ســیزده ســهم ششــدانگ پــاک ‪ 35‬اصلــی واقــع اراضــی کالته خــان افغــان خراســان‬ ‫رضــوی بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبــت ملــک چنــاران از محــل مالکیــت اقــای یونــس محمدپــور محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/05 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز موتورســیکلت انژکتــوری بلــوچ ‪ 200cc‬مــدل ‪ ۱۳۹۶‬رنــگ مشــکی بــه شــماره پــاک‬ ‫‪ 32332-775‬و شــماره موتــور‪ 0197NCT101792 :‬و شــماره تنــه‪ NCT11B284HMA00740 :‬بنــام‬ ‫احســان بخشــی بــه شــماره ملــی ‪ ۰۶۹۰۵۶۱۲۱۰‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139960306013000094‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/02/17‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک گنابــاد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای حســین ســلطانزاده فرزنــد علــی در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت ‪ 239/75‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ 2370‬فرعــی‬ ‫از یــک اصلــی واقــع در اراضــی علی ابــاد بخــش یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد خریــداری شــده‬ ‫از اقــای محمدرضــا مرزبــان مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون‬ ‫تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه‬ ‫مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار‬ ‫در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای‬ ‫اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ‬ ‫الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ‬ ‫نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت‬ ‫بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه‬ ‫دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض‬ ‫در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل‬ ‫را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/05 :‬‬ ‫ســیدضیاءالدین مهدوی شــهری‪ ،‬سرپرســت ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪99130‬‬ ‫گنابــاد‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای محمــود حاجــی زاده فرزنــد علی محمــد بشناســنامه ‪ 284‬صــادره از باغملــک درخواســتی‬ ‫بخواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم مهــدی‬ ‫حاجـی زاده بشناســنامه ‪ 4810409651‬صــادره باغملــک در تاریــخ ‪ 1387/3/13‬در رامهرمــز اقامتــگاه‬ ‫دائمـی اش فــوت و ورثـه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬محمــود حاجـی زاده فرزنــد علی محمــد ش ش ‪ 284‬و کــد‬ ‫ملــی ‪ 4819520512‬متولــد ‪ 1352/7/1‬صــادره از باغملــک ‪ -2‬نعیمــه صفــری فرزنــد عبــاس ش ش‬ ‫‪ 734‬و کــد ملــی ‪ 4819275283‬متولــد ‪ 1358/3/1‬صــادره از باغملــک والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال‬ ‫گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫کامــران پورخضــر‪ ،‬قاضــی شــعبه ســوم شــورای حــل اختــاف‬ ‫م الــف ‪12/333‬‬ ‫رامهرمــز‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی کالسه ‪9800445‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ‪ 9800445‬ششــدانگ پــاک ‪ 1/1377‬واقــع در پشــت ترمینــال‬ ‫در حــوزه ثبتــی گرمســار بــه مســاحت ‪ 240/17‬مترمربــع بــا حــدود منــدرج در ســند مالکیــت بــه نــام‬ ‫مجیــد محمدصــادق بــه عنــوان یــک قطعــه زمیــن ثبــت و ســند مالکیــت صــادر شــده اســت‪ .‬در زمــان‬ ‫بازدیــد محــل مــورد ارزیابــی بــه عنــوان یــک قطعــه زمیــن خالــی از اعیانــی در محــل مشــاهده گردیــد‪.‬‬ ‫بنابرایــن بــا درنظــر گرفتــن موقعیــت محــل و نحــوه دسترســی بــه معابــر عمومــی و ســایر عوامــل موثــر‬ ‫ششــدانگ عرصــه کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ ‪ 2/161/530/000‬ریــال ارزیابــی شــده‬ ‫و پــاک فــوق از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬روز سه شــنبه مــورخ ‪ 1399/06/25‬در اداره ثبــت اســناد‬ ‫و امــاک گرمســار واقــع در خیابــان تختــی از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ‬ ‫‪ 2/161/530/000‬ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه می شــود‪ .‬الزم بــه‬ ‫ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک‬ ‫و مصــرف درصورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض‬ ‫شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد‬ ‫بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز درصــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای‬ ‫فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیم عشــر و حــق مزایــده نقــدا ً وصــول‬ ‫می گــردد‪ .‬ضمن ـاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در‬ ‫همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/05 :‬‬ ‫امیحسین اذرنیان‪ ،‬ثبت کننده‬ ‫م الف ‪334‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و بــرگ ســبز خــودرو ســواری هیونــدای مــدل ‪ 2012‬بــه رنــگ مشــکی متالیــک بــه‬ ‫شــماره پــاک ایــران ‪536 -36‬د‪ 63‬و شــماره موتــور ‪ G4KEBUG34955‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ KMHEC41C4CA402286‬مربــوط بــه وحیدرضــا امامــی فرزنــد محمــود مفقــود گردیــده و فاقــد‬ ‫اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای مجتبــی غفــاری فرزنــد رجبعلــی بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده‬ ‫منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه‬ ‫نمــوده و مدعــی می باشــد ســند مالکیــت ششــدانگ اعیــان منــزل مســکونی بــه شــماره پــاک ‪10‬‬ ‫فرعــی از ‪ 9‬اصلــی بخــش حــوزه ثبتــی شهرســتان بردســکن کــه متعلــق بــه وی می باشــد‪ ،‬بــه علــت‬ ‫بی احتیاطــی مفقــود شــده اســت‪ .‬بــا بررســی دفتــر امــاک الکترونیکــی ســند تــک بــرگ بــه شــماره‬ ‫چاپــی اصلــی ‪ 886173‬بنــام متقاضــی مجتبــی غفــاری فرزنــد رجبعلــی صــادر و تســلیم گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــه اســتناد تبصــره ‪ 1‬اصالحــی مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت اگهــی‬ ‫و متذکــر می گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود‬ ‫ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد‪ ،‬بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار اگهــی اعتــراض‬ ‫کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه‬ ‫ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه‬ ‫متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫غالمرضا گنج بخش‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده ‪ -9900449‬اجرای ثبت سبزوار‬ ‫بدینوســیله بــه متعهــد (زوج)‪ -:‬سیدحســام اقاکوچکی حســینی نــام پــدر‪ :‬سیدماشــااله محــل صــدور‪:‬‬ ‫اصفهــان تاریــخ تولــد‪ 1375/03/20:‬شــماره ملــی‪ 1272177688 :‬شماره شناســنامه‪1272177688 :‬‬ ‫بــه نشــانی‪ :‬ســبزوار‪ ،‬توحیدشــهر‪ ،‬خیابــان بهــار یــک‪ ،‬ســاختمان کشــت و صنعــت جویــن واحــد ابــاغ‬ ‫می شــود کــه خانــم کوثــر سنگ ســفیدی جهــت وصــول تعــداد ســی عــدد ســکه طــا تمــام بهــار‬ ‫ازادی بــه اســتناد مهریــه منــدرج در ســند ازدواج شــماره ‪ 942‬دفتــر ازدواج ‪ 3‬ســبزوار علیــه شــما‬ ‫اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه ‪ 9900449‬در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق‬ ‫گــزارش مــورخ ‪ 99/5/25‬اداره پســت شهرســتان ســبزوار محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند‬ ‫شــناخته نشــده‪ .‬لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬ائین نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط‬ ‫یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی می شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده‬ ‫روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب می گــردد نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام‬ ‫ننماییــد عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 99/2092‬علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت تولی��د روس��تائی س��ناباد دو‬ ‫شرــکت تعاونـ�ی بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 10873‬و شناسـ�ه‬ ‫ملـ�ی ‪ 10380265851‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/04/31‬و نام��ه شـ�ماره‬ ‫‪ 506/19/7127‬مـ�ورخ ‪ 99/5/2‬اداره تع��اون روسـ�تائی‬ ‫مشـ�هد تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬انح�لال شـ�رکت‬ ‫ب��ه تصوی��ب مجم��ع رس��ید و اق��ای جعف��ر رفیع��ی شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0849599648‬ب��ه عنـ�وان مدی��ر تصفی��ه بـ�رای‬ ‫م��دت دو س��ال انتخ��اب و ادرس مح��ل تصفی��ه‪ :‬شهرسـ�تان‬ ‫مش��هد‪ -‬بخ��ش احمدابـ�اد‪ ،‬روسـ�تای بینال��ود (اوارش��ک)‪،‬‬ ‫کوچ��ه حس�یـنیه‪ ،‬پـلاک ‪ ،15‬منـ�زل اقـ�ای جعف��ر رفیعـ�ی‪،‬‬ ‫کدپسـ�تی ‪ 9351344763‬می باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد‬ ‫(‪)961840‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000176‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫چنــاران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای مهــدی بهــادری فرزنــد بهــادر بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 356‬صــادره از چنــاران در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 1022/05‬مترمربــع پــاک ‪3‬‬ ‫فرعــی و قســمتی از ‪ 4‬فرعــی از ‪ 74‬اصلــی واقــع در اراضــی اق صحــرا خراســان رضــوی بخــش ‪7‬‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک چنــاران از محــل مالکیــت رمضانعلــی بهــادری و امنــه بهــادری و شــهربانو بهــادری‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض‪ ،‬طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/20 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫م الف ‪105‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی حــوزه ثبــت تایبــاد‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬امــاک متقاضیــان کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون‬ ‫مذکــور مســتقر در بخــش ‪ 14‬مشــهد واحــد ثبتــی شهرســتان تایبــاد مــورد رســیدگی و تصرفــات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض ان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل اگهــی‬ ‫می گــردد‪ :‬اقــای وحیــد عصــاررودی بــه شناســنامه شــماره ‪ 0740186159‬کــد ملــی ‪0740186159‬‬ ‫صــادره تایبــاد فرزنــد عبدالرحمــن در ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ‪ 48‬مترمربــع پــاک‬ ‫شــماره ‪ 2526‬فرعــی از ‪ 547‬فرعــی از ‪ 250‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ 14‬مشــهد حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک تایبــاد از محــل قســمتی از مالکیــت رســمی محمــود مســکین و قســمتی از پــاک کالســه‬ ‫‪ .98-171‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از‬ ‫طریــق ایــن روزنامــه کثیراالنتشــار منتشــر تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معترضیــن بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت‬ ‫بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت‬ ‫محــل تحویــل دهنــد کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و‬ ‫درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه‬ ‫دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/22 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد‬ ‫اگهی تسلیم سند مورث‬ ‫نظــر بــه اینکــه تعــدادی از وراث مرحــوم ســیدمرتضی اثائی میبــدی اعــام داشــته ایشــان مالــک‬ ‫پــاک ثبتــی ‪ 395‬فرعــی کــه بــه علــت مکــرر بــودن بــه ‪ 2261‬اســتاندارد گردیــده اســت از ‪224‬‬ ‫اصلــی فــوت نمــوده و تعــدادی از وراث تقاضــای ســند ســهم االرث نمــوده اســت و اعــام داشــته کــه‬ ‫ســند نــزد اقــای ســیدکمال اقائــی می باشــد کــه بــه نامبــرده اخطــار گردیــد کــه ســند مالکیــت را بــه‬ ‫ایــن اداره ارائــه نمایــد کــه اینــکار انجــام نشــده اســت‪ .‬لــذا در اجــرای تبصــره ‪ 3‬مــاده ‪ 120‬ائین نامــه‬ ‫قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی می شــود تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی‬ ‫بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم‬ ‫نمایــد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا‬ ‫ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی‬ ‫تســلیم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســیدمهدی المعــی‪ ،‬رئیــس واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهرری‪،‬‬ ‫م الــف ‪602‬‬ ‫از طــرف محمــد جعفرعلــی‬ ‫گواهی مفقودیت‬ ‫حســب ادعــای عبــاس عبدالخانــی فرزنــد میتــی بــه شــماره ملــی ‪ 5260030273‬مبنــی بــر اینکــه‬ ‫مدارکــی شــامل کارت هوشــمند شناســایی ماشــین و کارت هوشــمند ماشــین و بیمــه شــخص ثالــث‬ ‫و کارت ســوخت و بــه شــماره پــاک ‪861 -24‬ع‪ 18‬و کارت هوشــمند راننــده در تاریــخ ‪1399/05/04‬‬ ‫در حــوزه قضایــی بخــش شــاوور از ایشــان مفقــود گردیــده‪ .‬ایــن گواهــی بنــا بــه درخواســت متقاضــی‬ ‫صــادر گردیــده و فاقــد هرگونــه ارزش دیگــر اســت‪ .‬ضمنــاً متذکــر می گــردد مســئولیت عواقــب‬ ‫احتمالــی بــه عهــده وی می باشــد‪.‬‬ ‫محمد موسی پور‪ ،‬قاضی شعبه ‪ 102‬دادگاه کیفری دو بخش شاوور‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای اصالحــی شــماره ‪-139860318011006844‬‬ ‫‪ 1398/06/26‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه مهیــن‬ ‫رمضان نژادمرکیــه فرزنــد ســیاوش از پــاک ‪ 489‬از ‪ 32‬اصلــی واقــع در قریــه زیده ســرا بخــش ‪22‬‬ ‫گیــان از ســند بیــع شــرط رحمــان فالح ســیاوش بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل‬ ‫بــر ســاختمان احداثــی بمســاحت ‪ 254/52‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و‬ ‫پــاک ‪ 7640‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته‬ ‫باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 1‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید‬ ‫اخــذ نماینــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند‬ ‫مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/03 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/210‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪1399/05/12 -139960318011005657‬‬ ‫هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه حاجیــه نصیری کلدهــی‬ ‫فرزنــد محمداســمعیل از پــاک ‪ 7‬باقیمانــده از ‪ 13‬اصلــی واقــع در قریــه مرجقــل بخــش ‪ 22‬گیــان از‬ ‫مالکیــت ســتاد اجرائــی فرمــان امــام(ره) بعنــوان ششــدانگ یکبــاب مغــازه احداثــی بمســاحت ‪28/85‬‬ ‫مترمربــع از قطعــه ‪ 47‬از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1198‬بــرای ان منظــور شــده‪.‬‬ ‫لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه‬ ‫کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ‬ ‫اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه‬ ‫و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور‬ ‫ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/04 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/354‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫مفقودی‬ ‫شناســنامه ســبز و ســند مالکیــت ســواری پرایــد جی تی ایک ـس ای مــدل ‪ 1385‬بــه شــماره انتظامــی‬ ‫ایــران ‪434 -46‬ب‪ 89‬بــه شــماره موتــور ‪ 1584845‬و بــه شــماره شاســی ‪ S1412285222856‬متعلــق‬ ‫بــه خدیجــه اقدامی استفن ســری مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت بازرســی خانــم زهــرا چنگلوائــی فرزنــد عبدالرضــا بــه شماره شناســنامه ‪ 180‬و کــد ملــی‬ ‫‪ 1861748094‬پرســنل بــازرس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شهرســتان بهبهــان‪ ،‬صــادره از وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم احتــرام قباســیاه دارای شماره شناســنامه ‪ 296‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 302/99‬از ایــن‬ ‫دادگاه درخواســت وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حمیــده قباســیاه بشناســنامه‬ ‫‪ 231‬در تاریــخ ‪ 94/11/13‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم اســت‬ ‫بــه‪ -1 :‬علی مــراد قباســیاه بــه ش ش ‪ 120‬صــادره از گیــان غــرب پســر متوفیــه ‪ -2‬حبیــب قباســیاه‬ ‫بــه ش ش ‪ 404‬صــادره از گیــان غــرب پســر متوفیــه ‪ -3‬منصــور قباه ســیاه بــه ش ش ‪ 310‬صــادره‬ ‫از گیــان غــرب پســر متوفیــه ‪ -4‬احتــرام قباســیاه بــه ش ش ‪ 296‬صــادره از گیــان غــرب پســر‬ ‫متوفیــه ‪ -5‬طاهــره قباســیاه بــه ش ش ‪ 351‬صــادره از گیــان غــرب پســر متوفیــه ‪ -6‬نجیبــه قباســیاه‬ ‫بــه ش ش ‪ 3320106341‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفیــه ‪ -7‬ایــران قباســیاه بــه ش ش ‪311‬‬ ‫صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفیــه ‪ -8‬تــوران قباســیاه بــه ش ش ‪ 352‬صــادره از گیــان غــرب‬ ‫دختــر متوفیــه ‪ -9‬التــون قباســیاه بــه ش ش ‪ 405‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفیــه و غیــر از‬ ‫نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالن غرب‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫اقــای غضبــان عل ـی زاده دارای شناســنامه ‪ 45‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 362/99‬از ایــن دادگاه‬ ‫درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده شــادروان زهــرا علـی زاده بشناســنامه‬ ‫‪ 105‬در تاریــخ ‪ 1395/6/27‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم‬ ‫منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬غضبــان علــی زاده ش ش ‪ 45‬کــد ملــی ‪ 3329383909‬متولــد ‪1328/3/4‬‬ ‫گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬صفــدر علـی زاده ش ش ‪ 46‬کــد ملــی ‪ 3329383917‬متولــد ‪1330/6/6‬‬ ‫گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬فاطمــه علــی زاده ش ش ‪ 43‬کــد ملــی ‪ 3329383887‬متولــد‬ ‫‪ 1324/3/2‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -4‬مریــم علــی زاده ش ش ‪ 44‬کــد ملــی ‪3329383895‬‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت نیک ســازان ب��رق مش��هد شـ�رکت‬ ‫س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 39839‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 10380556940‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1397/05/29‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اقـ�ای‬ ‫حســین اکبری ش��اندیز کـ�د ملـ�ی ‪ 0932317588‬بسـ�مت‬ ‫رئی��س هیئ��ت مدی��ره و مدیرعام��ل و خان��م منصـ�وره‬ ‫پوراس�مـعیل کـ�د ملـ�ی ‪ 0931370051‬بـ�ه ســمت نایـ�ب‬ ‫رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و خانـ�م ویــدا اکبری ش��اندیز کــد‬ ‫ملـ�ی ‪ 0921170750‬ب��ه سـ�مت عض��و هیـ�ات مدیـ�ره‬ ‫شرــکت برــای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنـ�د و کلیـ�ه‬ ‫اوراق و اســناد بهاــدار و تعهدــاور شــرکت ب��ا امضـ�ای منفـ�رد‬ ‫مدیرعام��ل همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت معتب��ر خواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد‬ ‫(‪)961843‬‬ ‫متولــد ‪ 1326/4/3‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬قدمخیــر علــی زاده ش ش ‪ 119‬کــد ملــی‬ ‫‪ 3329384654‬متولــد ‪ 1327/5/1‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -6‬گوهــر عل ـی زاده ش ش ‪ 134‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 3329384816‬متولــد ‪ 1340/6/1‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬اخضــر علـی زاده ش ش ‪170‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 3329385162‬متولــد ‪ 1342/9/1‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -8‬ســکینه علـی زاده ش ش‬ ‫‪ 345‬کــد ملــی ‪ 3329386916‬متولــد ‪ 1351/6/3‬گیــان غــرب دختــر متوفــی و غیــر از نامبــردگان‬ ‫ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫اقــای غضبــان عل ـی زاده دارای شماره شناســنامه ‪ 45‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 361/99‬از ایــن‬ ‫دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان روضــان علـی زاده‬ ‫بشناســنامه ‪ 104‬در تاریــخ ‪ 1391/2/8‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت‬ ‫ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬غضبــان علــی زاده ش ش ‪ 45‬کــد ملــی ‪ 3329383909‬متولــد‬ ‫‪ 1328/3/4‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬صفــدر علـی زاده ش ش ‪ 46‬کــد ملــی ‪ 3329383917‬متولــد‬ ‫‪ 1330/6/6‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬فاطمــه علـی زاده ش ش ‪ 43‬کــد ملــی ‪ 3329383887‬متولد‬ ‫‪ 1324/3/2‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -4‬مریــم علــی زاده ش ش ‪ 44‬کــد ملــی ‪3329383895‬‬ ‫متولــد ‪ 1326/4/3‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬قدمخیــر علــی زاده ش ش ‪ 119‬کــد ملــی‬ ‫‪ 3329384654‬متولــد ‪ 1327/5/1‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -6‬گوهــر عل ـی زاده ش ش ‪ 134‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 3329384816‬متولــد ‪ 1340/6/1‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬اخضــر علـی زاده ش ش ‪170‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 3329385162‬متولــد ‪ 1342/9/1‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -8‬ســکینه علـی زاده ش ش‬ ‫‪ 345‬کــد ملــی ‪ 3329386916‬متولــد ‪ 1351/6/3‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -9‬زهــرا علــی زاده‬ ‫ش ش ‪ 105‬کــد ملــی ‪ 3329352957‬متولــد ‪ 1282/11/4‬گیــان غــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی‬ ‫دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه‬ ‫دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالن غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم اکــرام رضایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3258222827‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900688‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان امیــد حســینی بــه شماره شناســنامه ‪ 89612‬در تاریــخ ‪1371/12/21‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬اکــرام رضایــی فرزنــد طهماســب بــه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3258222827‬مــادر متوفــی ‪ -2‬فــارص حســینی فرزنــد محمــود بــه ش‪.‬م ‪ 3340237689‬پــدر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک‬ ‫مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم بــدری محمدحســین نژاد بــه شماره شناســنامه ‪ 188‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900683‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان حســین تــدد بــه شماره شناســنامه ‪ 774‬در تاریــخ ‪1399/05/07‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬محمــد تــدد فرزنــد حســین بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3330120401‬پســر متوفــی ‪ -2‬فریبــرز ســهیلی مهر فرزنــد حســین بــه ش‪.‬م ‪ 3330246960‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -3‬مرضیــه تــدو فرزنــد حســین بــه ش ش ‪ 11342‬دختــر متوفــی ‪ -4‬فریبــا فرهادی مهــر‬ ‫فرزنــد حســین بــه ش ش ‪ 17046‬دختــر متوفــی ‪ -5‬فریــده تــرد فرزنــد حســین بــه ش ش ‪22261‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -6‬بــدری محمدحســین نژاد فرزنــد اله قلــی بــه ش ش ‪ 188‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک‬ ‫بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه‬ ‫شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای بهمــن کرمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3340124043‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900523‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان غــزال اسدی سرمســتی بــه شماره شناســنامه ‪ 235‬در تاریــخ ‪ 1399/03/04‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬بهمــن کرمــی فرزنــد عبــاس بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3340124043‬پســر متوفــی ‪ -2‬پرویــز کرمــی فرزنــد عبــاس بــه ش ش ‪ 85‬پســر متوفــی ‪ -3‬بهــروز‬ ‫کرمــی فرزنــد عبــاس بــه ش‪.‬م ‪ 3242779541‬پســر متوفــی ‪ -4‬ایــرج کرمــی فرزنــد عبــاس بــه ش ش‬ ‫‪ 4‬پســر متوفــی ‪ -5‬ســمیه کرمــی فرزنــد عبــاس بــه ش ش ‪ 2853‬دختــر متوفــی ‪ -6‬بتــول کرمــی‬ ‫فرزنــد عبــاس بــه ش ش ‪ 150‬دختــر متوفــی ‪ -7‬فریــده کرمــی فرزنــد عبــاس بــه ش ش ‪ 158‬دختــر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک‬ ‫مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای بهنــام مــرادی بــه شماره شناســنامه ‪ 3330062347‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره‪ 99300274‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان خســرو مــرادی بــه شماره شناســنامه ‪ 584‬در تاریــخ ‪1398/11/28‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬بهنــام مــرادی فرزنــد خســرو بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3330062347‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬بهمــن مــرادی فرزنــد خســرو بــه ش ش‬ ‫‪ 1254‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬صــدری مــرادی فرزنــد خســرو بــه ش ش ‪50‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -4‬صدریــه مــرادی فرزنــد خســرو بــه ش ش ‪ 14‬موالــی‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را‬ ‫در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد‬ ‫از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای خیــراهلل شــیرزادی بــه شماره شناســنامه ‪ 6708‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99300263‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان فــردوس حیــدردژ بــه شماره شناســنامه ‪ 2942‬در تاریــخ ‪ 1398/11/20‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬خیــراهلل شــیرزادی فرزنــد نــادر بــه ش ش ‪6708‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬فرنگیــس شــیرزادی فرزنــد نــادر بــه ش ش ‪ 9157‬صــادره از‬ ‫اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -3‬معصومــه شــیرزادی فرزنــد نــادر بــه ش ش ‪ 6707‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -4‬مریــم شــیرزادی فرزنــد نــادر بــه ش ش ‪ 9156‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی‬ ‫ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ســحر محمــدی بــه شماره شناســنامه ‪ 131‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره‪ 999988957300272‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان شاه حســین احمــدی بــه شماره شناســنامه ‪ 15831‬در تاریــخ ‪ 1391/01/11‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ســحر محمــدی فرزنــد باقــر بــه ش ش ‪131‬‬ ‫صــادره از گیالنغــرب همســر متوفــی ‪ -2‬رضــا احمــدی فرزنــد شاه حســین بــه ش ش ‪ 16103‬صــادره‬ ‫اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬علــی احمــدی فرزنــد شاه حســین بــه ش ش ‪ 3330379601‬صــادره‬ ‫از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -4‬شــهناز احمــدی فرزنــد شاه حســین بــه ش ش ‪ 16104‬صــادره‬ ‫از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬فرحنــاز احمــدی فرزنــد شاه حســین بــه ش ش ‪ 588‬صــادره از‬ ‫گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -6‬زهــرا احمــدی فرزنــد شاه حســین بــه ش ش ‪ 44‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬زینــب احمــدی فرزنــد شاه حســین بــه ش‪.‬م ‪ 3330054131‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -8‬ســمیرا احمــدی فرزنــد شاه حســین بــه ش‪.‬م ‪ 3330205156‬صــادره از‬ ‫اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ســیاوش نظــری بــه شماره شناســنامه ‪ 379‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100292‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت‬ ‫کــه شــادروان عالمتــاج بازیــار بــه شماره شناســنامه ‪ 18‬در تاریــخ ‪ 1398/11/12‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ســجاد نظــری فرزنــد ســیاوش بــه ش ش ‪ 6075‬ش‪.‬م ‪3341614451‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -2‬محســن نظــری فرزنــد ســیاوش بــه ش ش اختصاصــی ش‪.‬م ‪ 3330060451‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -3‬مهیــار نظــری فرزنــد ســیاوش بــه ش ش اختصاصــی ش‪.‬م ‪ 3330349808‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬میــاد نظــری فرزنــد ســیاوش بــه ش ش اختصاصــی ش‪.‬م ‪ 3330580291‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ســیاوش‬ ‫نظــری فرزنــد جهانبخــش بــه ش ش ‪ 379‬بــه ش‪.‬م ‪ 6419376734‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد‬ ‫و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد‬ ‫گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم صدیقــه جلیلیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 2764‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99300238‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان ریحــان جلیلیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 96‬در تاریــخ ‪ 1387/12/05‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬صدیقــه جلیلیــان فرزنــد نعم ـت اهلل بــه ش ش ‪2764‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -2‬صغــری جلیلیــان فرزنــد نعمــت اهلل بــه ش ش ‪1757‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -3‬حیــران جلیلیــان فرزنــد نعمــت اهلل بــه ش ش ‪1756‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -4‬مهیــن جلیلیــان فرزنــد نعمــت اهلل بــه ش ش ‪2524‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬فریبــا جلیلیــان فرزنــد نعمـت اهلل بــه ش ش ‪ 2526‬صــادره‬ ‫از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -6‬منیــژه جلیلیــان فرزنــد نعم ـت اهلل بــه ش ش ‪ 2525‬صــادره از‬ ‫اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬محمودبــگ جلیلیــان فرزنــد نعمـت اهلل بــه ش ش ‪ 1755‬صــادره از‬ ‫اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -8‬شهســوار جلیلیــان فرزنــد نعمـت اهلل بــه ش ش ‪ 246‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -9‬منوچهــر جلیلیــان فرزنــد نعمـت اهلل بــه ش ش ‪ 247‬صــادره ازقصرشــیرین‬ ‫پســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد‬ ‫تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک‬ ‫مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای علیرضــا میرزایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3240975335‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99300285‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنین اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان صنمبــر حســنی اذر بــه شماره شناســنامه ‪ 407‬در تاریــخ ‪ 1396/08/07‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬علیرضــا میرزایــی بــه ش ش ‪3240975335‬‬ ‫ت ت ‪ 1372/01/25‬صــادره از کرمانشــاه پســر متوفــی ‪ -2‬علی نقــی میرزایــی بــه ش ش ‪3241487989‬‬ ‫ت ت ‪ 1374/07/23‬صــادره از کرمانشــاه پســر متوفــی ‪ -3‬میــاد میرزایــی بــه ش ش ‪ 3330443227‬ت ت‬ ‫‪ 1380/01/23‬صــادره از کرمانشــاه پســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور‬ ‫را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد‬ ‫از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای علیرضــا میرزایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3240975335‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99300286‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنین اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان علی مــردان میرزایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 171‬در تاریــخ ‪ 1394/06/13‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬علیرضــا میرزایــی بــه ش ش ‪3240975335‬‬ ‫ت ت ‪ 1372/01/25‬صــادره از کرمانشــاه پســر متوفــی ‪ -2‬علی نقــی میرزایــی بــه ش ش ‪3241487989‬‬ ‫ت ت ‪ 1374/07/23‬صــادره از کرمانشــاه پســر متوفــی ‪ -3‬میــاد میرزایــی بــه ش ش ‪ 3330443227‬ت ت‬ ‫‪ 1380/01/23‬صــادره از کرمانشــاه پســر متوفــی ‪ -4‬صنمبــر حســنی اذر بــه ش ش ‪ 407‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد غــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای غزبــان رســتمی پنــاه بــه شماره شناســنامه ‪ 1587‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900682686‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان محســن رســتمی پناه بــه شماره شناســنامه ‪ 79‬در تاریــخ ‪ 1398/10/02‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬غزبــان رســتمی پناه فرزنــد ابراهیــم بــه ش ش‬ ‫‪ 1587‬پــدر متوفــی ‪ -2‬ســیما بیرامــی فرزنــد اســماعیل بــه ش ش ‪ 1610‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد‬ ‫و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد‬ ‫گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فاطمــه داور بــه شماره شناســنامه ‪ 3341689311‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900684‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان پیــام شــریفی بــه شماره شناســنامه ‪ 15020‬در تاریــخ ‪ 1399/05/23‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فاطمــه داور فرزنــد رضــا بــه ش‪.‬م ‪3341689311‬‬ ‫همســر متوفــی ‪ -2‬امیرعلــی شــریفی فرزنــد پیــام بــه ش‪.‬م ‪ 3330700386‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ایلیــا‬ ‫شــریفی فرزنــد پیــام بــه ش‪.‬م ‪ 3330843837‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬النــاز شــریفی فرزنــد پیــام بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3330843845‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬خســرو شــریفی فرزنــد حیــدر بــه ش‪.‬م ‪ 3329578963‬پــدر متوفــی‬ ‫‪ -6‬عالیــه داور فرزنــد مــراد بــه ش‪.‬م ‪ 3340482535‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه‬ ‫از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای کــورش عباســی بــه شماره شناســنامه ‪ 332‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100278‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان داراخــان عباســی بــه شماره شناســنامه ‪ 477‬در تاریــخ ‪ 1382/12/06‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬کــورش عباســی فرزنــد داراخــان بــه ش ش ‪332‬‬ ‫ش‪.‬م ‪ -2 ،6419364078‬تــورج عباســی فرزنــد داراخــان بــه ش ش ‪ 3‬ش‪.‬م ‪ -3 ،6419876419‬ثریــا‬ ‫عباســی فرزنــد داراخــان ش ش ‪ 231‬ش‪.‬م ‪ -4 ،6419363063‬صدریــه عباســی فرزنــد داراخــان بــه ش ش‬ ‫‪ 119‬ش‪.‬م ‪ -5 ،6419361923‬پرســتو عباســی فرزنــد داراخــان بــه ش ش ‪ 232‬ش‪.‬م ‪،6419363071‬‬ ‫‪ -6‬فاطمــه عباســی فرزنــد داراخــان بــه ش ش ‪ 31‬ش‪.‬م ‪ -7 ،6419944155‬حدیــث عباســی فرزنــد‬ ‫داراخــان بــه ش ش ‪ 414‬ش‪.‬م ‪ -8 ،6419364906‬زهــرا عباســی فرزنــد داراخــان بــه ش ش ‪ 0‬ش‪.‬م‬ ‫‪ -9 ،3330036370‬فرصــت اســکندری فرزنــد حســین بــه ش ش ‪ 1487‬ش‪.‬م ‪ 6419502667‬همســر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای مهــدی مــرادی بــه شماره شناســنامه ‪ 329‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100307‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان مصطفــی مــرادی بــه شماره شناســنامه ‪ 6660‬در تاریــخ ‪ 1399/03/09‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬گوهــر مــرادی فرزنــد مصطفــی بــه ش ش ‪ 61‬ش‪.‬م‬ ‫‪ 3329236787‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬شــهناز مــرادی فرزنــد مصطفــی بــه ش ش ‪ 62‬ش‪.‬م ‪3320132199‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -3‬شــهال مــرادی فرزنــد مصطفــی ش ش اختصاصــی ش‪.‬م ‪ 3330052724‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬نــدا مــرادی فرزنــد مصطفــی بــه ش ش اختصاصــی ش‪.‬م ‪ 3330179422‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬نــگار‬ ‫مــرادی فرزنــد مصطفــی بــه ش ش اختصاصــی ش‪.‬م ‪ 3330343192‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬مجتبــی مــرادی‬ ‫فرزنــد مصطفــی بــه ش ش ‪ 80‬ش‪.‬م ‪ 3329236973‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬مهــدی مــرادی فرزنــد مصطفــی‬ ‫بــه ش ش ‪ 329‬ش‪.‬م ‪ 3341356398‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬قمــر نظــری فرزنــد اقاجــان بــه ش ش ‪ 1‬موالــی‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3329236191‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫اقــای خالــد خســروی دارای شناســنامه ‪ 5950013875‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی‬ ‫‪ 9900331‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن داده کــه شــادروان‬ ‫محمــد خســروی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959905264‬در تاریــخ ‪1398/12/28‬در اقامتــگاه دایمــی‬ ‫خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬خالــد خســروی فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5950013875‬متولــد ‪ 1364/10/30‬پســر متوفــی ‪ -2‬رنگینــه خســروی فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959819554‬متولــد ‪ 1350/5/1‬دختــر متوفــی ‪ -3‬لطیــف خســروی فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959819732‬متولــد ‪ 1354/12/20‬پســر متوفــی ‪ -4‬مصطفــی خســروی فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959819260‬متولــد ‪ 1348/12/6‬پســر متوفــی ‪ -5‬گالویــژ خســروی فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959818132‬متولــد ‪ 1342/8/7‬دختــر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی‬ ‫دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واالگواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫خانــم فهیمــه یوســفی فرد دارای شناســنامه ‪ 5959967371‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی‬ ‫‪ 9900312‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان‬ ‫ســیدنامق مــرادی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959667371‬در تاریــخ ‪ 1391/1/18‬در اقامتــگاه دایمــی خود‬ ‫درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬فهیمــه یوســفی فرد فرزنــد عبدالکریــم بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959967371‬متولــد ‪ 1352/1/1‬همســر متوفــی ‪ -2‬ســیدحمزه مــرادی فرزنــد ســیدنامق بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 4950135902‬متولــد ‪ 1374/10/5‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ســیدصهیب مــرادی فرزنــد ســیدنامق بــا کــد‬ ‫ملــی ‪ 4950177527‬متولــد ‪ 1377/12/12‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ســیده لقمان مــرادی فرزنــد ســیدنامق بــا‬ ‫کــد ملــی ‪ 4950098845‬متولــد ‪ 1372/3/19‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬سیده ســارا مــرادی فرزنــد ســیدنامق بــا‬ ‫کــد ملــی ‪ 5950142977‬متولــد ‪ 1384/10/26‬فرزنــد متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد اومیباشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه اول شورا حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو پــژو پــارس مــدل ‪1389‬بــه رنــگ ســفید روغنــی بــا شــماره پــاک ‪146 -29‬ب‪ 54‬و‬ ‫شــماره شاســی ‪ NAAN21CA9BK442744‬و شــماره موتــور ‪ 12489287966‬بــه نــام پــری رضایی کیــا‬ ‫مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب عبــاس بهمنــش مالــک خــودرو ســواری پــژو پــارس بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل‬ ‫‪ 1395‬بــا شــماره پــاک ‪898 -29‬ب‪ 28‬و شــماره موتــور ‪ 164B0129727‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ NAAN11FE7GH746185‬بعلــت فقــدان اســناد فــروش (ســند کمپانــی‪ ،‬ســند ســبز) تقاضــای رونوشــت‬ ‫المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر کســی ادعایــی در مــورد خــودرو مذکــور دارد‬ ‫ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش ایران خــودرو واقــع در پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان‬ ‫ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مهلــت مذبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت کش��اورزی امیـ�د محوــالت شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 11464‬و شناسـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت افـ�ق تندرســتی مهـ�ر موسسـ�ه غیرتجاــری بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2876‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫ملـ�ی ‪ 10380271681‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1399/05/05‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫‪ 10380535331‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1397/06/17‬و نام��ه شـ�ماره ‪920/97/144135‬‬ ‫‪ -1‬اقــای سـ�یدمحمود اخوان فاطمـ�ی بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ -0934098972‬خانـ�م‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1397/10/25‬اداره بهزیســتی شهرستــان مشــهد تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪- :‬اقــای امیـ�د عارفی فـ�ر بـ�ه‬ ‫شکوه الس�اـدات کمال الدین فلســفی بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ -0940250454‬اقـ�ای عبـ�اس‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 4579314085‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و مدیرعامـ�ل‪ -‬خانـ�م ملیحـ�ه جراحی دربــان بـ�ه‬ ‫ضیائـ�ی بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل خاــرج از اعضــای هیئـ�ت مدیــره بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ -0819842087‬اق��ای سـ�یدحامد‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0939067013‬بـ�ه ســمت نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره‪ -‬خانـ�م ریحانـ�ه مختاریــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫اخوان فاطمـ�ی بـ�ه ســمت نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0931502896‬شــرکت بــرای مـ�دت دو سـ�ال‬ ‫‪ 0944753965‬ب��ه س��مت خزان��ه دار ب��رای م��دت دو س��ال انتخ��اب گردیدن��د ‪ .‬تمام��ی اس��ناد و اوراق به��ادار و‬ ‫انتخــاب گردیده انـ�د و کلیـ�ه اوراق و اسنــاد به�اـدار و تعه�دـاور رســمی و بانکـ�ی بـ�ا امضــاء ثابـ�ت مدیرعامـ�ل و متغیـ�ر‬ ‫تعه�دـاور موسسـ�ه بـ�ا امضــای مدیرعامـ�ل و رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره اقــای امیـ�د عارفی فـ�ر همرــاه بـ�ا مهـ�ر موسسـ�ه‬ ‫رئی��س هیئ��ت مدی��ره ی��ا نائ��ب رئی��س همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت معتب��ر خواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫معتب��ر خواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد‬ ‫(‪)961842‬‬ ‫(‪)961839‬‬ صفحه 4 ‫بانک‬ ‫چهار شنبه‪ 5‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2055‬‬ ‫اشتغال زایی یک هزار و‪600‬نفر‬ ‫با طرح های بانک ملی در هفته دولت‬ ‫سه شرط پرداخت وام ‪۲۵۰‬میلیونی مسکن اعالم شد‬ ‫مدیــر امــور اعتبــاری بانــک مســکن بــا اعالم‬ ‫ســه شــرط پرداخــت وام ‪۲۵۰‬میلیون تومانــی‬ ‫مســکن‪ ،‬گفــت‪« :‬از ابتــدای ســال ‪ ۹۸‬تــا‬ ‫‪ ۱۵‬مــرداد امســال ‪۱۳‬هــزار و ‪ ۳۹۹‬فقــره‬ ‫تســهیالت در بافت هــای فرســوده بــه‬ ‫مرحلــه امضــاء رســیده اســت»‪ .‬محمدحســن‬ ‫علمــداری اظهــار کــرد‪« :‬در بخــش پرداخــت‬ ‫تســهیالت ارزان قیمــت بــرای احیا و نوســازی‬ ‫بافت هــای فرســوده بانــک مســکن ســال‬ ‫گذشــته قــرارداد عاملیــت بــا وزارت راه و‬ ‫شهرســازی امضــاء و همــکاری گســترده ای‬ ‫را اغــاز کــرد؛ درهمین راســتا ایــن همــکاری‬ ‫در قالــب دومیــن قــرارداد در ســال جــاری‬ ‫نیــز اســتمرار پیــدا کــرد»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«در جریــان انعقــاد ایــن قــرارداد ایــن قــول‬ ‫بــه وزارت راه و شهرســازی داده شــده تــا‬ ‫درصــورت وجــود منابــع در چارچــوب‬ ‫سیاســت های اعتبــاری بانــک مســکن‬ ‫امســال و همچنیــن درصــورت وجــود‬ ‫درخواســت ســازنده حرفــه ای‪ ،‬تــا ســقف‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون تومــان تســهیالت نوســازی‬ ‫پرداخــت کنــد»‪ .‬وی بااشــاره به کارنامــه‬ ‫یک ســال اخیر تســهیالت پرداختــی بــه‬ ‫پروژه هــای ساخت وســاز در بافــت فرســوده‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬از ابتــدای ســال گذشــته تــا ‪۱۵‬‬ ‫مردادمــاه امســال‪ ،‬تعــداد ‪۱۳‬هــزار و ‪ ۳۳۹‬فقره‬ ‫تســهیالت بــه ارزش ‪ 8/027‬میلیاردریــال بــه‬ ‫مرحلــه امضــای قــرارداد رســیده اند‪ .‬از رقــم‬ ‫کل تســهیالت امضاءشــده‪ ،‬رقمــی معــادل‬ ‫‪2/152‬میلیاردریــال از محــل منابــع داخلــی‬ ‫بانــک و رقمــی بالغ بــر ‪5/854‬میلیاردریــال‬ ‫از محــل قــرارداد عاملیــت تامیــن شــده‬ ‫اســت»‪ .‬مدیــر امــور اعتبــاری بانــک مســکن‬ ‫ارزش کل تســهیالت پرداخــت شــده در بــازه‬ ‫زمانــی مذکــور را معــادل ‪5/619‬میلیاردریــال‬ ‫اعــام کــرد و افــزود‪« :‬پیشــرفت حداقــل‬ ‫‪۲۰‬درصــدی پــروژه ســاختمانی‪ ،‬نداشــتن‬ ‫چــک برگشــتی و بدهــی معــوق بانکــی از‬ ‫شــرایط دریافــت تســهیالت نوســازی بافــت‬ ‫فرســوده بــرای ســازندگان اســت»‪.‬‬ ‫مجوز معامالت سهام تجارت نو‬ ‫در بازار دوم فرابورس صادر شد‬ ‫شــرکت فرابــورس در اطالعیـه ای از گشــایش نمــاد معامالتــی بیمه‬ ‫تجــارت نــو در بــازار دوم خبــر داد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫ تبــع ان‬ ‫بیمــه تجــارت نــو؛ باتوجه بــه عملکــرد مطلــوب و به‬ ‫ِ‬ ‫دســتاوردهای قابل توجــه مالــی‪ ،‬در تاریــخ ‪ ۱۶‬تیرمــاه نمــاد بیمــه‬ ‫تجــارت نــو پــس از گــذر از مرحلــه پذیــرش‪ ،‬در بــازار دوم درج شــد‬ ‫و حــال بنابــر اعــام فرابــورس‪ ،‬دوشــنبه ســوم شــهریورماه‪ ،‬نمــاد‬ ‫معامالتــی ســهام ایــن شــرکت تحت عنــوان ”بنــو ‪ ”۱‬در بــازار دوم‬ ‫گشــایش می یابــد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب عزیــز قنبــری مالــک خــودرو ســواری ســمند ‪ LXEF7‬بــه رنــگ ابــی متالیــک مــدل‬ ‫‪ 1391‬بــا شــماره پــاک ‪445 -29‬د‪ 41‬و شــماره موتــور ‪ 147H0023947‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ NAACJIJC4CF129932‬بعلــت فقــدان اســناد فــروش (ســند کمپانــی‪ ،‬ســند ســبز‪ ،‬بیمه نامــه‪ ،‬کارت‬ ‫ســوخت‪ ،‬کارت خــودرو) تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر‬ ‫کســی ادعایــی در مــورد خــودرو مذکــور دارد ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش‬ ‫ایران خــودرو واقــع در پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــاء‬ ‫مهلــت مذبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫اگهی ابالغ وقت رسیدگی‬ ‫نظــر بــه دعــوی پرونــده داوری کالســه ‪ 99/807‬مطروحــه از ســوی اقــای وریــا ایــزدی بــه‬ ‫وکالــت از اقــای فــرزاد روحانــی بــه طرفیــت وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح‪ ،‬بنیــاد‬ ‫تعــاون ارتــش جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬ارتــش جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬شــرکت تعاونــی‬ ‫مســکن رزمنــدگان کردســتان‪ ،‬اقایــان ناصــر معــاذی‪ ،‬عزت الــه مــرادی‪ ،‬محمدصدیــق بابایــی‪،‬‬ ‫تیمــور صادقی موس ـی نارنجی‪ ،‬فرهــاد منیفــی‪ ،‬فرشــید کری ـم زاده‪ ،‬شــجاع مصبــاح‪ ،‬خانــم ملیحــه‬ ‫اله ورنلــو بــه خواســته الــزام تنظیــم ســند‪ ،‬تفکیــک ملــک‪ ،‬مطالبــه خســارات دادرســی و داوری‬ ‫بــا توجــه بــه مجهول المــکان بــودن نامبــردگان اقایــان ناصــر معــاذی فرزنــد حامــد‪ ،‬عزت الــه‬ ‫مــرادی فرزنــد میرزاعلــی‪ ،‬محمدصدیــق بابایــی فرزنــد محمدعزیــز‪ ،‬تیمــور صادقی موس ـی نارنجی‬ ‫فرزنــد ســام‪ ،‬فرهــاد منیفــی فرزنــد محمدصــادق‪ ،‬فرشــید کریم زاده خلیــل‪ ،‬شــجاع مصبــاح فرزنــد‬ ‫علی اکبــر‪ ،‬خانــم ملیحــه اله ورنلــو فرزنــد جــال وفــق مــاده ‪ 73‬قانــون اییــن دادرســی مدنــی‬ ‫مراتــب یــک بــار در روزنامه هــای کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا از تاریــخ نشــر اگهــی بــا‬ ‫اخــذ مســتندات پرونــده در وقــت رســیدگی تعییــن شــده روز پنجشــنبه مــورخ ‪1399/07/10‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت کشــاورزی امی��د مح��والت ش��رکت سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 11464‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380271681‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/05/05‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬تعــداد اعضـ�اء هیـ�ات‬ ‫مدی��ره از ‪ 2‬نفـ�ر بـ�ه ‪ 3‬نف��ر افزای��ش یاف��ت و مــاده مربوط��ه اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)961841‬‬ ‫‪5‬‬ ‫در هفتــه دولــت ‪ ۴۲‬طــرح تولیــدی و صنعتــی بــا مشــارکت‬ ‫بانــک ملــی ایــران در اســتان های کشــور بــه بهره بــرداری‬ ‫می رســند کــه ایــن طرح هــا بــرای یک هــزار و ‪۶۳۰‬نفــر‬ ‫اشــتغال زایی خواهنــد کــرد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫بانــک ملــی ایــران؛ ایــن تســهیالت درزمینه هــای‬ ‫گردشــگری‪ ،‬ســاخت مجتمــع ورزشــی و تفریحــی‪ ،‬ایجــاد‬ ‫مجتمــع بین راهــی‪ ،‬احــداث جایــگاه سوخت رســانی‪،‬‬ ‫ایجــاد مرکــز درمــان پزشــکی و نابــاروری‪ ،‬طــرح توســعه‬ ‫تولیــد ماســک‪ ،‬مرغــداری‪ ،‬تولیــد انــواع کفــش‪ ،‬ســنگ بری‪،‬‬ ‫تولیــد قنــد‪ ،‬تولیــد قــارچ‪ ،‬برنج کوبــی‪ ،‬تولیــد مایــع شــوینده‬ ‫و … پرداخــت شــده کــه عالوه بــر رونــق تولیــد و صنعــت‬ ‫کشــور‪ ،‬درزمینــه رونــق اشــتغال و کاهــش نــرخ بیــکاری‬ ‫اســتان ها نیــز نقــش موثــری داشــته اند‪ .‬براین اســاس در‬ ‫هفتــه دولــت و در اســتان اذربایجــان غربــی‪ ،‬هفــت طــرح‬ ‫تولیــدی و صنعتــی بــا هزینــه بالغ بــر ‪۵۸۱‬میلیاردریــال‬ ‫بــه بهره بــرداری می رســند کــه درمجمــوع ‪ ۳۲۰‬اشــتغال‬ ‫دائــم نیــز ایجــاد می کننــد‪ .‬در اســتان اذربایجــان شــرقی‬ ‫هــم دراین هفتــه‪ ،‬یــک مدرســه پنج کالســه در شهرســتان‬ ‫مرنــد و دو طــرح اســتانی دیگــر در تبریــز بــا اعتبــاری‬ ‫بالغ بــر ‪۲۹۴‬میلیــارد و ‪۳۰۰‬میلیون ریــال بــه بهره بــرداری‬ ‫خواهنــد رســید کــه درمجمــوع ‪ ۱۵۹‬فرصــت شــغلی دائــم و‬ ‫‪ ۱۰‬فرصــت شــغلی موقــت بــا افتتــاح ایــن پروژه هــا ایجــاد‬ ‫می شــود‪ .‬همچنیــن بــا مشــارکت بانــک ملــی ایــران در ‪۲۲‬‬ ‫طــرح اســتان گیــان بالغ بــر ‪ ۷۰۷‬فرصــت شــغلی جدیــد‬ ‫فراهــم شــده اســت کــه هزینــه اجــرای ایــن پروژه هــا نیــز‬ ‫‪۳۵۴‬میلیــارد و ‪۳۰۰‬میلیون ریــال بــوده اســت‪.‬‬ ‫رشد ‪156‬درصدی شاخص های موسسه ملل در چهارماه اول سال ‪99‬‬ ‫مدیرعامــل موسســه اعتبــاری ملــل بــا‬ ‫تشــریح عملکــرد موسســه در چهارمــاه‬ ‫ابتدایــی ســال ‪ 99‬بــه رونــد روبه رشــد‬ ‫شــاخص ها و نســبت های موسســه‬ ‫اشــاره و بیــان داشــت‪« :‬ایــن موسســه‬ ‫بــا رشــد ‪52‬درصــدی خالــص درامــد‬ ‫واســطه گری مالــی نســبت بــه دوره‬ ‫مشــابه ســال قبــل مواجــه بــوده و رقــم‬ ‫ان بــه ‪6916‬میلیاردریــال در چهارمــاه اول‬ ‫ســال رســیده اســت‪ .‬درزمینــه اعطــای‬ ‫ســاعت ‪ 10:30‬صبــح جهــت رســیدگی بــه پرونــده در مرکــز داوری اتــاق تعــاون حضــور بهــم‬ ‫رســانند درغیراینصــورت وفــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 14085‬ارمان دیوانی‪ ،‬دبیر اتاق تعاون استان کردستان‬ ‫اگهی ابالغ وقت رسیدگی‬ ‫نظــر بــه دعــوی پرونــده داوری کالســه ‪ 99/805‬مطروحــه از ســوی اقــای وریــا ایــزدی بوکالــت از اقــای‬ ‫علــی محبوبــی بــه طرفیــت وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح‪ ،‬بنیــاد تعــاون ارتــش جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران‪ ،‬ارتــش جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬شــرکت تعاونــی مســکن رزمنــدگان کردســتان‪،‬‬ ‫اقایــان حمیــد علیمحمــدی‪ ،‬همایــون اصالنــی‪ ،‬محمدشــهاب مــرادی‪ ،‬ســیدرئوف ســجادی‪ ،‬نریمــان‬ ‫نیکومنــش بــه خواســته الــزام تنظیــم ســند‪ ،‬تفکیــک ملــک‪ ،‬مطالبــه خســارات دادرســی و داوری‬ ‫بــا توجــه بــه مجهول المــکان بــودن نامبــردگان اقایــان فــرزاد خســروی فرزنــد مصطفــی‪ ،‬نریمــان‬ ‫نیکومنــش فرزنــد احمــد‪ ،‬همایــون اصالنــی فرزنــد نصرت الــه وفــق مــاده ‪ 73‬قانــون اییــن دادرســی‬ ‫مدنــی مراتــب یــک بــار در روزنامه هــای کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا از تاریــخ نشــر اگهــی‬ ‫بــا اخــذ مســتندات پرونــده در وقــت رســیدگی تعییــن شــده روز پنجشــنبه مــورخ ‪1399/07/10‬‬ ‫ســاعت ‪ 10‬صبــح جهــت رســیدگی بــه پرونــده در مرکــز داوری اتــاق تعــاون حضــور بهــم رســانند‬ ‫درغیراینصــورت وفــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ارمان دیوانی‪ ،‬دبیر اتاق تعاون استان کردستان‬ ‫م الف ‪14086‬‬ ‫اگهی ابالغ وقت رسیدگی‬ ‫نظــر بــه دعــوی پرونــده داوری کالســه ‪ 99/806‬مطروحــه از ســوی اقــای وریــا ایــزدی بوکالــت از‬ ‫اقــای یــادگار صالحــی بــه طرفیــت وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح‪ ،‬بنیــاد تعــاون ارتــش‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬ارتــش جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬شــرکت تعاونــی مســکن رزمنــدگان‬ ‫کردســتان‪ ،‬اقایــان اشــرف صالحــی‪ ،‬مهــدی صالحــی‪ ،‬محمدعلــی صالحــی‪ ،‬خانــم ملــوک صالحــی‪،‬‬ ‫ابالغ ثبت طالق‬ ‫جنــاب اقــای ماشــااله مســلمی جامی فرزنــد حســین بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0731237064‬بدینوســیله در اجــرای حکــم طــاق بــه درخواســت زوجــه بــه شــماره‬ ‫‪ 9910105133501369‬بــه تاریــخ تنظیــم ‪ 1399/4/19‬صــادره از شــعبه ‪ 15‬دادگاه‬ ‫تجدیدنظــر اســتان خراســان رضــوی بــه شــما ابــاغ می گــردد ظــرف مــدت یــک هفتــه‬ ‫پــس از انتشــار ایــن اگهــی بــا در دســت داشــتن اصــل شناســنامه و کارت ملــی جهــت‬ ‫ثبــت و مطلقــه نمــودن همســرتان خانــم مریــم محمــدی بــه دفترخانــه شــماره ‪ 19‬طالق و‬ ‫‪ 3‬ازدواج چنــاران واقــع در چنــاران‪ ،‬خیابــان طالقانــی یــک مراجعــه نماییــد‪ .‬درغیراینصــورت‬ ‫طــاق بصــورت یکطرفــه اجــرا و ثبــت خواهــد شــد و اعتــراض بعــدی مســموع نخواهــد بود‪.‬‬ ‫مرتضی جاودانی‪ ،‬سردفتر ‪ 19‬ازدواج و ‪ 3‬طالق چناران‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص مــوج گس�تـران درنیــکا طــوس در تاریـ�خ ‪ 1399/05/01‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 73017‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009310272‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتـ�ر تکمیـ�ل‬ ‫گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬خدم��ات پشــتیبانی اداری قاب��ل واگ��ذاری ب��ه بخش ه��ای خصوص��ی‪ -‬اح��داث و‬ ‫نگهدــاری فضـ�ای سـ�بز‪ -‬تهی��ه و توزی��ع کلی��ه کاالهـ�ای مجـ�از‪ -‬خدمـ�ات نظافت��ی‪ -‬تای��پ و تکثیـ�ر‪ ،‬اجــرای فضـ�ای سـ�بز درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪.‬‬ ‫مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬استــان خراســان رضــوی‪ ،‬شهرستــان مش��هد‪ ،‬بخـ�ش مرک��زی‪ ،‬شــهر مشهــد‪ ،‬محلـ�ه کــوی پلی��س‪ ،‬خیابــان بزرگمهـ�ر‬ ‫ش��مالی‪ ،‬بن بس��ت بزرگمه��ر شـ�مالی ‪ ،19‬پـلاک ‪ ،219‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪ 9164847391‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریـ�ال نقـ�دی‬ ‫منقسـ�م بـ�ه ‪ 100‬سـ�هم ‪ 10000‬ریال��ی تعـ�داد ‪ 100‬ســهم ان بانــام عاــدی مبلـ�غ ‪ 1000000‬ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی شـ�ماره ‪ 99144357‬مـ�ورخ ‪ 1399/04/24‬نـ�زد‬ ‫بانـ�ک شــهر شعــبه بلوــار جمهوــری بـ�ا کـ�د ‪ 310‬پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬اقــای محسـ�ن عماــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0850065135‬و بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫تســهیالت نیــز بــا رشــد ‪ 26‬درصــدی همراه‬ ‫بــوده و مانــده ان بــه ‪143/503‬میلیــارد‬ ‫رســیده اســت‪ .‬همچنیــن درزمینــه‬ ‫جــذب منابــع بــا رشــد ‪34‬درصــدی رقــم‬ ‫ان بــه ‪149/615‬میلیاردریــال افزایــش‬ ‫یافتــه اســت»‪ .‬جــوادی عنــوان داشــت‪:‬‬ ‫«به منظــور تســهیل و تســریع در فعالیــت‬ ‫بنگاه هــا و فعــاالن اقتصــادی‪ ،‬در زمــان‬ ‫انعقــاد معامــات و قراردادهــا‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫صــدور انــواع ضمانت نامــه در موسســه‬ ‫اقــدام می شــود؛ دراین راســتا در چهارمــاه‬ ‫ابتدایــی ســال ‪ 99‬نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال ‪ 98‬ضمانت نامه هــای صــادره ازلحــاظ‬ ‫تعــداد به میــزان ‪ 30‬درصــد و ازلحــاظ مبلــغ‬ ‫‪ 156‬درصــد رشــد نشــان می دهــد»‪ .‬وی‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬همچنیــن به منظــور کســب‬ ‫حداکثــری رضایــت مشــتریان گرامــی و‬ ‫افزایــش رفــاه خانــواده بــه کلیــه مشــتریان‬ ‫در قالــب طــرح یکتــا کارت ملــل‪ ،‬کارت‬ ‫اعتبــاری عقــد مرابحــه جهــت خریــد‬ ‫خانــم ایــران صالحــی‪ ،‬خانــم شــنو فرجــی‪ ،‬اقــای مرتضــی احمــدی بــه خواســته الــزام تنظیــم ســند‪،‬‬ ‫تفکیــک ملــک‪ ،‬مطالبــه خســارات دادرســی بــا توجــه بــه مجهول المــکان بــودن نامبــردگان اقایــان‬ ‫اشــرف صالحــی فرزنــد صدیــق‪ ،‬مهــدی صالحــی فرزنــد صدیــق‪ ،‬محمدعلــی صالحــی فرزنــد صدیــق‪،‬‬ ‫خانــم ملــوک صالحــی فرزنــد صدیــق‪ ،‬خانــم ایــران صالحــی فرزنــد صدیــق خانــم شــنو فرجــی فرزنــد‬ ‫صدیــق‪ ،‬اقــای مرتضــی احمــدی فرزنــد مــراد وفــق مــاده ‪ 73‬قانــون اییــن دادرســی مدنــی مراتــب‬ ‫یــک بــار در روزنامه هــای کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا از تاریــخ نشــر اگهــی بــا اخــذ مســتندات‬ ‫پرونــده در وقــت رســیدگی تعییــن شــده روز پنجشــنبه مــورخ ‪ 1399/07/10‬ســاعت ‪ 9:30‬صبــح‬ ‫جهــت رســیدگی بــه پرونــده در مرکــز داوری اتــاق تعــاون حضــور بهــم رســانند درغیراینصــورت وفــق‬ ‫مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 14087‬ارمان دیوانی‪ ،‬دبیر اتاق تعاون استان کردستان‬ ‫اگهی ابالغ وقت رسیدگی‬ ‫نظــر بــه دعــوی پرونــده داوری کالســه ‪ 99/801‬مطروحــه از ســوی اقــای وریــا ایــزدی بوکالــت‬ ‫از خانــم ش ـب بو احمــدی بــه طرفیــت وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای مســلح‪ ،‬بنیــاد تعــاون‬ ‫ارتــش جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬ارتــش جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬شــرکت تعاونــی مســکن‬ ‫رزمنــدگان کردســتان‪ ،‬اقایــان جمشــید فتحیــان‪ ،‬فــرزاد محمــدزاده اســعد قصالنــی‪ ،‬صدیــق‬ ‫رضایــی‪ ،‬ابراهیــم نیکجــو بــه خواســته الــزام بــه تنظیــم ســند‪ ،‬تفکیــک ملــک‪ ،‬مطالبــه خســارات‬ ‫دادرســی بــا توجــه بــه مجهول المــکان بــودن نامبــردگان اقایــان ابراهیــم نیکجــو فرزنــد علــی‪،‬‬ ‫صدیــق رضایــی فرزنــد احمــد وفــق مــاده ‪ 73‬قانــون اییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک بــار در‬ ‫روزنامه هــای کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا از تاریــخ نشــر اگهــی بــا اخــذ مســتندات پرونــده‬ ‫در وقــت رســیدگی تعییــن شــده روز پنجشــنبه مــورخ ‪ 1399/07/10‬ســاعت ‪ 11‬صبــح‬ ‫جهــت رســیدگی بــه پرونــده در مرکــز داوری اتــاق تعــاون حضــور بهــم رســانند درغیراینصــورت‬ ‫وفــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ارمان دیوانی‪ ،‬دبیر اتاق تعاون استان کردستان‬ ‫م الف ‪14084‬‬ ‫خــودرو و کاالی بــادوام ایرانــی و دریافــت‬ ‫خدمــات تــا مبلــغ ‪500‬میلیون ریــال بــا‬ ‫بازپرداخــت سه ســاله اعطــاء می شــود»‪.‬‬ ‫جــوادی باتوجه بــه ارائــه خدمــات نویــن بــه‬ ‫مــردم و تســهیل در مــراودات ان هــا گفــت‪:‬‬ ‫«بــا راه انــدازی ســامانه چــکاوک در بانــک‬ ‫مرکــزی‪ ،‬از ســال ‪ 1395‬موسســه نیــز بــه‬ ‫ســامانه چــکاوک بانــک مرکــزی متصــل‬ ‫شــده و کلیــه چک هــای واگذاری مشــتریان‬ ‫را در اســرع وقــت وصــول و وجــوه وصولــی‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای رســتم محمــدی دارای شناســنامه شــماره ‪ 174‬بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 9900405‬در‬ ‫ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم ســلطنت‬ ‫محمــدی تســنن مذهــب بــه شماره شناســنامه ‪ 1‬در تاریــخ ‪ 1395/11/28‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود‬ ‫زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬رســتم محمــدی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 174‬و بــه شــماره ملــی ‪ 3838607724‬متولــد ‪ 1344/09/15‬پســر متوفــی ‪ -2‬بــدری محمــدی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 112‬و بــه شــماره ملــی ‪ 3838605020‬متولــد ‪ 1338/03/06‬دختــر متوفــی و بجــز‬ ‫اینهــا ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف شــماره یــک کامیــاران تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهد شــد‪.‬‬ ‫ژیــا خانی پــور‪ ،‬مســئول دفتــر شــعبه ‪ 1‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫م الــف ‪251‬‬ ‫شهرســتان کامیــاران‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام م ـی دارد اینجانــب ســعید مــددی فرزنــد یوســف بــه شــماره ملــی ‪3309801152‬‬ ‫جــواز اســلحه شــکاری ســاچمه زنی کالیبــر ‪ 12‬شــماره ‪ A340‬مــدل تک لــول ته پــر چخماقــی مفقــود‬ ‫شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناســنامه مالکیــت و ســند کمپانــی (بــرگ ســبز) اتومبیــل ســواری پــژو ‪ 405‬جی ال ایکــس بــه رنــگ‬ ‫مشــکی متالیــک متولــد ‪ 1383‬بــه شــماره موتــور ‪ 12483095062‬و شــماره شاســی ‪83043589‬‬ ‫و شــماره پــاک ‪656 -59‬م‪ 16‬بنــام اســمعیل کوچــک مقــدم بــا کــد ملــی ‪ 203729337‬مفقــود‬ ‫گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی شماره ‪ 16372‬مورخ ‪1399/5/28‬‬ ‫نوب‬ ‫ت دوم‬ ‫شــهرداری رباط کریــم درنظــر دارد اجــرای پــروژه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه شــرح و شــرایط زیــر بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط و دارای گواهینامــه صالحیــت و رتبه بنــدی از ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ اعتبار مصوب (ریال)‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫مبنای قیمت‬ ‫پیشنهادی‬ ‫مدت اجرا‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫توضیحات‬ ‫‪1‬‬ ‫اجرای پروژه احداث کتابخانه های‬ ‫عمومی شهر‬ ‫‪30/000/000/000‬‬ ‫ردیف بودجه شماره‬ ‫‪60604001‬‬ ‫براساس فهرست بهای‬ ‫ابنیه سال ‪99‬‬ ‫‪ 5‬ماه‬ ‫‪1.500.000.000‬‬ ‫داشتن حداقل‬ ‫صالحیت پیمانکاری‬ ‫در رشته ابنیه رتبه ‪5‬‬ ‫شرایط‪:‬‬ ‫‪ -1‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪ -2 .‬ارائه سوابق کاری مرتبط با موضوع مناقصه الزامی می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬هزینه درج دو نوبت اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪ -4 .‬به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه می بایســت براســاس شــرایط منــدرج در اســناد مناقصــه بــه صــورت فیــش واریــزی بــه حســاب شــهرداری و یــا ضمانتنامــه معتبــر بانکــی بــدون قیــد و شــرط‬ ‫ارائــه گــردد‪.‬‬ ‫‪ -6‬سپرده برندگان اول‪ ،‬دوم و سوم مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و درصورتی که حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط می شود‪.‬‬ ‫‪ -7‬محــل‪ ،‬مهلــت و نحــوه دریافــت اســناد مناقصــه‪ :‬متقاضیــان شــرکت در مناقصــه می تواننــد حداکثــر ظــرف مــدت ‪ 10‬روز پــس از تاریــخ انتشــار اگهــی نوبــت دوم‪ ،‬ضمــن پرداخــت مبلــغ‬ ‫‪ 1.000.000‬ریــال بابــت خریــد اســناد مناقصــه بــه امــور پیمان هــای ایــن شــهرداری واقــع در رباط کریــم‪ ،‬بلــوار امــام خمینــی(ره)‪ ،‬شــهرداری رباط کریــم مراجعــه و اســناد مناقصــه را دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/29 :‬‬ ‫اصغر پارسا‪ ،‬شهردار رباط کریم‬ ‫مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای حجت الـ�ه قاســمی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0922602141‬و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال‪،‬‬ ‫اقــای مهــدی قاســمی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0925770701‬و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای محمـ�د قاســمی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0925770711‬و بـ�ه‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬س��ال‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعه��داور ش��رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قرارداده��ا عق��ود اس�لامی و‬ ‫همچنی��ن کلی��ه نامه هـ�ای عــادی و اداری ب��ا امضـ�اء منفـ�رد رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ی��ا اقـ�ای محس��ن عمــادی همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طبـ�ق‬ ‫اساس��نامه‪ .‬بازرسـ�ان‪ :‬اقــای احمـ�د گل محمــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0922900310‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی البــدل بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالــی‪ ،‬خانـ�م فاطمـ�ه عباسـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0933727046‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی‪ .‬روزنامـ�ه کثیراالنتشــار ساــیه جهـ�ت درج اگهی هــای شرــکت تعییـ�ن گردیـ�د‪ .‬ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت مذکــور بـ�ه‬ ‫منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)962366‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول کالسه ‪۹۴۰۱۰۶۵‬‬ ‫ششــدانگ یــک دســتگاه اپارتمــان مســکونی (نــوع ملــک‪ :‬طلــق) واقــع در طبقــه چهــارم جنوبــی بــه مســاحت هشــتاد و یــک متــر و هشــتاد و پنــج دســی مترمربــع کــه چهــار متــر و‬ ‫هفتــاد و دو متــر دســی مترمربــع ان تــراس می باشــد دارای پــاک چهــار هــزار و هفتصــد و شــصت و یــک فرعــی از ســه مکــرر اصلــی مفــروز و مجــزی از پــاک دو هــزار و هشــتصد‬ ‫و هفتــاد فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در بخــش ســه ثبــت گــرگان بانضمــام انبــاری شــماره هشــت بــه مســاحت یــک متــر و چهــل و هفــت دســی مترمربــع واقــع در طبقــه همکــف و‬ ‫ایــن واحــد فاقــد پارکینــگ می باشــد‪ .‬کــه ذیــل ‪ ۴۶۳۸۱‬و ‪ ۴۴۰۵‬صفحــات ‪ ۶۱‬و ‪ ۲۹۷‬دفتــر جلــد ‪ 321/21‬بــه نــام جمیلــه اخویــن ثبــت و ســند مالکیــت صــادر گردیــد‪ ،‬کــه محــدود‬ ‫بــه حــدود ذیــل می گــردد‪ :‬شــماالً‪ :‬یــک متــر و و چهــل و پنــج ســانتیمتر دیــواری اســت بــه هواکــش دوم کــه شــرقی اســت بــه طــول یــک متــر و ســی ســانتیمتر ســوم دو متــر و ده‬ ‫ســانتیمتر چهــارم کــه شــرقی بــه طــول بیســت ســانتیمتر پنجــم بــه طــول یــک متــر و ســی ســانتیمتر درب و دیــواری اســت بــه راه پلــه اشــتراکی ششــم کــه شــرقی اســت بــه طــول‬ ‫بیســت ســانتیمتر هفتــم بــه طــول دو متــر و بیســت و پنــج ســانتیمتر هشــتم کــه غربــی بــه طــول نــود و پنــج ســانتیمتر نهــم بــه طــول هشــتاد ســانتیمتر دهــم بــه طــول چهــل و‬ ‫پنــج ســانتیمتر یازدهــم بــه طــول چهــل ســانتیمتر دوازدهــم بــه طــول چهــل و ســه ســانتیمتر ســیزدهم بــه طــول پنجــاه ســانتیمتر چهاردهــم بــه طــول هشــتاد و پنــج ســانتیمتر دیــوار‬ ‫بــه نورگیــر اشــتراکی‪ .‬شــرقاً‪ :‬بــه طــول هشــت متــر و بیســت ســانتیمتر دیــواری اســت بــه فضــای قطعــه صــد و چهــارده تفکیکــی‪ .‬جنوبـاً‪ :‬اول بــه طــول هشــت متــر و چهــل ســانتیمتر‬ ‫دوم کــه غربــی اســت بــه طــول ده ســانتیمتر ســوم بــه طــول یــک متــر و شــصت ســانتیمتر هــر ســه‪ ،‬قســمت دیــوار و پنجــره اســت بــه فضــای حیــاط اشــتراکی قطعــه مــورد تفکیــک‪.‬‬ ‫غرب ـاً‪ :‬بــه طــول نــه متــر و پنجــاه و پنــج ســانتیمتر دیواریســت بــه فضــای باقیمانــده پــاک هــزار و دویســت و بیســت و چهــار فرعــی کــف ایــن اپارتمــان بــا ســقف اپارتمــان طبقــه‬ ‫ســوم مشــترک اســت‪ .‬نامبــرده ملــک خــود را بــا کلیــه مســتحدثات و متعلقــات منصوبــه در ان کــه فاقــد بیمــه معتبــر می باشــد جهــت اخــذ تســهیالت ســینا صحتــی گــرگان بموجــب‬ ‫ســند رهنــی ‪ 1391/11/25-۲۸۰۶۷‬دفترخانــه ‪ ۷۸‬مشــهد در وثیقــه شــرکت صنایــع غذایــی بــه اراء (ســهامی خــاص) قــرار دارد کــه بــه علــت عــدم پرداخــت بدهــی منجــر بــه صــدور‬ ‫اجرائیــه بــا موضــوع الزم االجــرا یــک میلیــارد و هفتصــد و نــود و یــک میلیــون و ســیصد و هشــتاد هــزار ریــال گردیــده کــه در ایــن اداره پرونــده بــه کالســه ‪ ۹۴۰۱۰۶۵‬تشــکیل و بنــا‬ ‫بــه تقاضــای بســتانکار بــا توجــه بــه مــاده ‪ ۳۴‬اصــاح قانــون ثبــت پــاک مــورد وثیقــه توســط کارشناســان هیــات ســه نفــره بــه مبلــغ ‪ 2/800/000/000‬ریــال دو میلیــارد و هشــتصد‬ ‫میلیــون ریــال) ارزیابــی کــه قطعــی گردیــده و برابــر گــزارش کارشــناس منتخــب ملــک موردنظــر در گــرگان‪ ،‬کــوی مالقاتــی‪ ،‬کوچــه هشــتم ســمت جنوبــی‪ ،‬پــاک چهــل و دو‪ ،‬مجتمــع‬ ‫مســکونی شــیدا طبقــه چهــارم جنوبــی واقــع اپارتمــان موصــوف در مجتمــع مســکونی ‪ ۴‬طبقــه روی همکــف بــه صــورت هشــت واحــد بــا ســازه فلــزی کــه پــاک موردنظــر در طبقــه‬ ‫چهــارم جنوبــی واقــع شــده و فاقــد اسانســور می باشــد و بــه صــورت دو خــواب و هــال و پذیرایــی و اشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی و حمــام و سیســتم گرمایشــی گاز و انشــعابات گاز‬ ‫و اب بصــورت اشــتراکی و انشــعاب بــرق مســتقل می باشــد‪ .‬چنانچــه بابــت حق االشــتراک و حق االمتیــاز اب و بــرق و گاز و مصــرف عــوارض شــهرداری و بدهــی مالیاتــی و غیــره اعــم‬ ‫از اینکــه تــا روز مزایــده رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده بــه عهــده برنــده مزایــده می باشــد‪ .‬لــذا جلســه مزایــده از ســاعت ‪ 9‬صبــح الــی ‪ ۱۲‬ظهــر روز شــنبه مورخــه‬ ‫‪ 1399/06/22‬در محــل اجــرای اســناد رســمی گــرگان واقــع در گــرگان کمربنــدی جنــب اداره راهنمایــی و رانندگــی اداره ثبــت اســناد و امــاک گــرگان طبقــه دوم اداره اجــرای اســناد‬ ‫رســمی بــه باالتریــن مبلــغ پیشــنهادی فروختــه خواهــد شــد‪ .‬و فــروش ک ً‬ ‫ال نقــدی اســت و حق االجــرا و حــق مزایــده برابــر مقــرارت وصــول خواهــد شــد و طالبیــن می تواننــد در‬ ‫ســاعات اداری جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه اداره اجــرای اســناد رســمی گــرگان بــه نشــانی بــاال مراجعــه نماینــد و خریــداران می تواننــد در وقــت مقــرر در محــل مزایــده حاضــر‬ ‫و در جلســه مزایــده شــرکت نماینــد و برابــر مــاده ‪ 136‬اصالحــی ایین نامــه اجــرا شــرکت در مزایــده منــوط بــه پرداخــت ‪10‬درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت‬ ‫و حضــور خریــدار یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت‪ .‬برنــده مزایــده مکلــف اســت مابه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت ‪ 5‬روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق‬ ‫ثبــت تودیــع نمایــد و درصــورت برگــزاری مزایــده‪ ،‬برنــده مزایــده ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد مبلــغ ‪10‬درصــد واریــزی بــه حســاب ســپرده‬ ‫قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد‪ .‬دراینصــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد می گــردد فــروش مــال بــه نســیه درصورتــی جایــز‬ ‫اســت کــه متعهدلــه فــروش بــه نســیه را قبــول و مدیــون نیــز مــازاد را نقــدا ً دریافــت و یــا نســبت بــه مــازاد نســیه را قبــول نماینــد در هردوصــورت خــود مســئول وصــول خواهنــد بــود‬ ‫و نیم عشــر اجرایــی متعلقــه و حــق مزایــده نقــدا ً دریافــت می شــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/06/05 :‬‬ ‫گرگان‬ ‫م الف ‪4877‬‬ ‫را بــه حســاب ان هــا واریــز می کنــد‪ .‬ایــن‬ ‫امــر مــورد اســتقبال مشــتریان عزیــز قــرار‬ ‫گرفتــه و در چهارمــاه اول ســال ‪ 99‬رشــد‬ ‫‪ 45‬درصــدی رقــم زده اســت»‪.‬‬ ‫شـ�هرداری گی�لان غ��رب در نظ��ر دارد مناقص��ات عموم��ی ب��ه ش��رح ج��دول ذی��ل را از طری��ق س��امانه تـ�دارکات‬ ‫الکترونیکـ�ی دولـ�ت برگزــار نمایـ�د‪ .‬کلیـ�ه مراحـ�ل برگ�زـاری مناقصــات از دریافـ�ت اسنــاد مناقصـ�ه تـ�ا ارائـ�ه‬ ‫پیشـ�نهاد مناقصه گ��ران و بازگش��ایی پاکت ه��ا از طری��ق درگاه ســامانه تدــارکات الکترونیک��ی دول��ت (س��تاد)‬ ‫ب��ه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجــام خواهـ�د شـ�د و الزم اسـ�ت مناقصه گرــان درصوــرت عــدم عضویـ�ت‬ ‫قبلــی‪ ،‬مراحـ�ل ثبت نــام در ساــیت مذکــور و دریافـ�ت گواهـ�ی امضــای الکترونیکـ�ی را جهـ�ت شرــکت در مناقصـ�ه‬ ‫محق��ق سـ�ازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح خدمات‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫توضیحات‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید تجهیزات کامیون اتش نشانی‬ ‫شهرداری گیالن غرب‬ ‫‪2099005727000018‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫تاریخ انتشار مناقصات در سامانه‪1399/06/05 :‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪1399/06/10‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪1399/06/20‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 16:00‬مورخه ‪ 1399/06/20‬می باشد‪.‬‬ ‫جه��ت دریاف��ت اطالع��ات بیش��تر درخص��وص اس��ناد مناقص��ات و ارائ��ه پاکت ه��ای پیش��نهادی ب��ه ادرس‬ ‫گیــان غرب‪-‬خیابــان ش��هیدرجایی‪ ،‬بــاغ فالحـ�ت ش��هرداری گیــان غــرب مراجعـ�ه و یـ�ا بـ�ا ش�مـاره تلفـ�ن‬ ‫‪ 083-43222401-2‬تمــاس حاصـ�ل فرماییـ�د‪.‬‬ ‫شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 85193768 :‬و ‪88969737‬‬ صفحه 5 ‫خراسا ن رضوی‬ ‫انتقال بیش از ‪29‬میلیاردمترمکعب گاز‬ ‫در منطقه چهار شرکت انتقال گاز ایران‬ ‫یاســر وطن پــور ازغنــدی‪ /‬مدیــر منطقــه چهــار‬ ‫عملیــات انتقــال گاز گفــت‪« :‬به همــت و تــاش‬ ‫همــکاران خــدوم‪ ،‬انتقــال گاز دراین منطقــه در ســال‬ ‫گذشــته‪ ،‬بــا رشــد قابل قبولــی روب ـه رو بــوده اســت»‪.‬‬ ‫محمــد کامــل بااشــاره به میزان گاز انتقالــی در ســال‬ ‫گذشــته افــزود‪« :‬در ســال گذشــته بیــش از ‪ 28‬میلیارد‬ ‫و ‪974‬میلیون مترمکعــب گاز از مبــادی تولیــد بــه مبــادی مصــرف منتقــل شــده اســت‬ ‫کــه ایــن رقــم به علــت امــکان اندازه گیــری میــزان گاز دریافتــی از منطقــه ســه بــا‬ ‫اســتفاده از سیســتم اندازه گیــری ایســتگاه تقویــت فشــار گاز ســمنان‪ ،‬نســبت بـ ه مدت‬ ‫مشــابه ســال ‪ ،1397‬رشــد دوبرابــری را نشــان می دهــد»‪ .‬وی ضمــن تاکیدبراینکــه‬ ‫مصرف کننــدگان منطقــه چهــار در سرشــاخه های تولیــد قــرار دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه اموزه هــای زمســتان های گذشــته‪ ،‬بــا اجــرای عملیــات مختلــف و تامیــن‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬امکانــات و لــوازم یدکــی موردنیــاز بــرای تعمیــر خطــوط لولــه و تاسیســات‬ ‫تقویــت فشــار‪ ،‬انتقالــی پایــدار و مطمئــن را در زمســتان ‪ 98‬شــاهد بودیــم»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد عنوان کرد؛‬ ‫سرمایه گذاری دو هزار میلیارد ریالی بخش خصوصی ‬ ‫در سرخس‬ ‫فهیمــه صدقــی‪ /‬جمعــی از مدیــران‪ ،‬کارکنــان و قضــات دادگســتری شهرســتان مرزی‬ ‫ســرخس از واحدهــای عملیاتــی شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمی نژاد بازدیــد و از‬ ‫نزدیــک بــا رونــد پاالیــش گاز طبیعــی و خدمت رســانی بــه هموطنــان در حــوزه شــمال‬ ‫و شــمال شــرق کشــور اشــنا شــدند‪ .‬مدیرعامــل ایــن مجتمــع گازی گفــت‪« :‬بــه برکــت‬ ‫خــون شــهدا و جانفشــانی های جانبــازان‪ ،‬پاالیشــگاه خانگیــران روز بـه روز مــدارج ترقــی‬ ‫خــود را طــی کــرده و هم اینــک ‪ 38‬ســال از فعالیــت پاالیشــگاه در ایــن خطــه مــرزی‬ ‫می گــذرد»‪ .‬مهنــدس ســید مجیــد منبتــی افــزود‪« :‬کارکنــان ســخت کوش صنعــت‬ ‫عظیــم نفــت و گاز بــرای ســربلندی ایران اســامی و پایــداری تولیــد به طور شــبانه روزی‬ ‫تــاش مــی کننــد تــا هموطنــان در اســایش و رفــاه باشــند»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫پاالیــش گاز شــهید هاشــمی نژاد مولفــه امنیــت را زمینه ســاز ســرمایه گذاری خارجــی‬ ‫و داخلــی عنــوان و بیــان کــرد‪« :‬هم اکنــون شــاهد ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی‬ ‫در ســرخس هســتیم و فعــاالن اقتصــادی بالــغ بــر دو هزار میلیارد ریــال در بخــش‬ ‫تولیــد فــراورده هــای گوگــردی ســرمایه گذاری کرده اند»‪.‬مهنــدس منبتــی با اشــاره به‬ ‫نامگــذاری امســال از ســوی مقــام معظــم رهبــری به نــام « جهــش تولیـد « تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«امســال بــا اســتفاده از تمــام ظرفیت هــا و بــا تکیــه بــر دانــش مهندســان و متخصصین‬ ‫در راســتای تحقــق منویــات مقــام معظــم رهبــری گام برداشــته و بــرای تولیــد پایــدار‬ ‫انــرژی و همچنیــن کمــک بــه مــردم منطقــه در قالــب ایفــای مســئولیت های اجتماعی‬ ‫از هیــچ تالشــی فروگــذار نخواهیــم بــود»‪ .‬همچنیــن در ایــن بازدیــد حیــدر جهانــی‬ ‫دادســتان و حجت االســام محمــد نجـف زاده (رئیس دادگســتری شهرســتان ســرخس)‬ ‫از تالش هــای شــبانه روزی مدیــران و کارکنــان شــرکت پاالیش گاز شــهید هاشــمی نژاد‬ ‫بو کارهای نوپــا‪،‬‬ ‫در تولیــد و پایــداری گاز طبیعــی‪ ،‬حمایــت از تولیــد داخلــی و کس ـ ‬ ‫زمینه ســازی ایجــاد اشــتغال در منطقـه ‪ ،‬ســاخت قطعــات مــورد نیاز پاالیشــگاه توســط‬ ‫صنعتگــران محلــی‪ ،‬تعهــد و عمــل بــه مســئولیت اجتماعــی تقدیــر کردنــد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهارشنبه‪ 5‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2055‬‬ ‫افزایش ‪ ۳۵‬هزارتُنی خرید تضمینی‬ ‫گندم دراستان قزوین‬ ‫وحیدهبهبهانی‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان قزویــن گفــت‪« :‬امســال‬ ‫خرید تضمینی گندم نســبت به ســال گذشــته ‪ 35‬هزارتُــن افزایش‬ ‫داشــته اســت»‪ .‬فاطمــه خمســه در نشســت خبــری بــا اصحــاب‬ ‫رســانه کــه به مناســبت گرامیداشــت هفتــه دولــت در مجموعــه‬ ‫باغســتان برگــزار شــد‪ ،‬بــا بیــان این مطلــب افــزود‪« :‬امســال بیش‬ ‫از ‪ 200‬هزارتــن گنــدم به صــورت تضمینــی از کشــاورزان اســتان‬ ‫خریــداری شــده کــه نســبت بــه ســال گذشــته کــه ‪170‬هزارتــن‬ ‫بــوده افزایــش داشــته اســت»‪ .‬وی درادامــه از رشــد شـش درصدی‬ ‫کشــت گنــدم در مــزارع کشــاورزی اســتان قزویــن خبــر داد و‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬پیش بینــی تولیــد مــا در محصــول گنــدم امســال‬ ‫باتوجه بــه بارندگی هــای خــوب ‪ ۳۳۰‬هزارتــن بــود کــه باتوجه بــه‬ ‫امــار خریــد تضمینــی و خریــد شــرکت های بخــش خصوصــی‬ ‫ایــن رقــم محقــق شــده اســت»‪ .‬به گفتــه خمســه؛ امســال بیــش‬ ‫از هفت هزارتــن کلــزا به شــکل تضمینــی از کشــاورزان اســتان‬ ‫خریــداری شــده اســت‪ .‬رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی قزویــن‬ ‫بــه تولیــد محصــوالت علوفـه ای اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫اینکــه ‪ ۹۰‬درصــد نهاده هــای موردنیــاز صنعــت دام کشــور از خارج‬ ‫وارد می شــود؛ بر همین اســاس امســال ‪ ۲۶‬هزارهکتــار از مــزارع‬ ‫کشــاورزی اســتان بــه زیــر کشــت ذرت علوف ـه ای رفتــه اســت»‪.‬‬ ‫خمســه درادامــه بابیان اینکــه؛ توســعه و تقویــت کشــت گلخانه ای‬ ‫از مهم تریــن سیاســت های وزارت جهــاد کشــاورزی و اســتان‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬تقویــت گلخانه هــا در اســتان بــه تقویــت منابــع‬ ‫اب وخــاک کمــک می کنــد و یکــی از راه هــای کاهــش مصــرف‬ ‫اب و صرفه جویــی در ان به شــمار مــی رود»‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫بــا موافقــت وزیــر جهــاد کشــاورزی مجــوز احــداث گلخانــه در‬ ‫اســتان قزویــن تســهیل شــده افــزود‪« :‬درحال حاضــر مشــکلی‬ ‫بــرای تخصیــص اب بــه ســرمایه گذاران گلخانـه ای نداریــم و اب‬ ‫بــا تعرفــه صنعتــی دراختیــار فعــاالن و متقاضیــان بخــش قــرار‬ ‫می گیــرد»‪ .‬ایــن مقــام مســئول از اماده ســازی بیــش از ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫زیرســاخت های شــهرک گلخانـه ای نودهک تاکســتان خبــر داد و‬ ‫تصریــح کــرد‪ ۹۵« :‬درصــد اعتبــارات ایــن طــرح کــه مصوب ســفر‬ ‫ریاس ـت جمهوری بــوده از اعتبــارات ملــی تامیــن شــده اســت»‪.‬‬ ‫به گفتــه خمســه؛ فــاز نخســت ایــن شــهرک گلخانـه ای به میــزان‬ ‫‪ ۷۲‬هکتــار اماده ســازی و بــه ســرمایه گذاران واگــذار شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی قزویــن درادامــه بابیان اینکــه‬ ‫پیش بینــی می شــود امســال بیــش از ‪ ۷۰۰‬هزارتــن محصــوالت‬ ‫دوسال گذشــته‬ ‫باغــی در اســتان تولیــد شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬طــی‬ ‫ِ‬ ‫بیشــتر باغــات اســتان دچــار خســارت و ســرمازدگی شــدند امــا‬ ‫بــا امــوزش بــه کشــاورزان و اقدامــات ترویجــی امســال بــا وجــود‬ ‫یاســر وطن پــور ازغنــدی‪ /‬فــوالد خراســان بــا شــیوع ویــروس کرونــا و افزایــش‬ ‫میــزان اکســیژن مــورد نیــاز بیمارســتان ها تامیــن بخشــی از ایــن مــاده حیاتــی را‬ ‫بــرای بیمــاران متقبــل شــد‪ .‬سرپرســت تولیــد واحــد اکســیژن شــرکت مجتمــع فــوالد‬ ‫خراســان با بیان اینکــه بــرای رهایــی نگرانــی هموطنــان از کمبــود ایــن نیــاز حیاتــی‪،‬‬ ‫مجتمــع از ابتــدای شــیوع بیمــاری کرونــا حــدود یک هزار تــن اکســیژن مایــع تولیــدی‬ ‫ایــن واحــد را بــا خلــوص حداقــل ‪ 99.8‬درصــد بــه بیمارســتان های کشــور بــه خصــوص‬ ‫شــهرهای نیشــابور‪ ،‬مشــهد‪ ،‬تربــت و تهــران ارســال کــرد»‪ .‬علیرضــا حمیــدزاده گفــت‪:‬‬ ‫«اکســیژن تولیــدی ایــن واحــد بــه دو صــورت گاز و مایــع اســت کــه در شــرایط نرمــال‬ ‫بــرای بخــش فوالدســازی از اکســیژن گازی اســتفاده قــرار می گیــرد و در شــرایط‬ ‫اضطــرای از اکســیژن مایــع بــرای ایــن بخــش هــم اســتفاده می شــود»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«از اواخــر ســال گذشــته بــا شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬بــا برنامه ریــزی دقیــق و تــاش‬ ‫همــکاران ایــن واحــد صنعتــی در مســیر انجــام مســئولیت های اجتماعــی و کمــک بــه‬ ‫ســامت جامعــه‪ ،‬بــرای افزایــش تولیــد اکســیژن مایــع‪ ،‬هر مــاه اکســیژن تولیدی مــازاد‬ ‫شــرکت را بــرای رفــع نیــاز بیمارســتان ها اختصــاص داده اســت»‪.‬‬ ‫معاون استانداری خراسان رضوی‪:‬‬ ‫امر به معروف و نهی از منکر باید نهادینه شود‬ ‫فهیمــه صدقــی‪ /‬معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری خراســان رضــوی‬ ‫گفــت‪« :‬امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بایــد نهادینــه شــود و به دنبــال تحقــق ایــن‬ ‫مهــم هســتیم»‪ .‬در نشســت ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر کــه در دفتــر‬ ‫امــام جمعــه مشــهد برگــزار شــد ‪ ،‬حســن جعفــری از رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫در هیئــات عــزاداری تقدیــر کــرد و گفــت‪« :‬نظــارت و بازرســی مــا نشــان می دهــد‬ ‫خوشــبختانه تاکنــون دســتورالعمل ها به خوبــی اجــرا شــده اســت و مقــدار کمــی از‬ ‫هیئــات کــه مراعــات نکردنــد‪ ،‬تذکــر گرفتنــد»‪ .‬معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫اســتانداری خراســان رضــوی بــر ایــن کــه برنامه هــای ســتاد بایــد مــدون شــود‪ ،‬تاکیــد‬ ‫کــرد و افــزود‪« :‬مــا به دنبــال نهادینه ســازی امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر هســتیم و‬ ‫از کلیــه مدیــران و فرمانــداران می خواهیــم کــه بــا برنامه هــا همــکاری و پشــتیبانی الزم‬ ‫را بــه عمــل اورنــد»‪ .‬نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه مشــهد نیــز در ایــن‬ ‫نشســت نســبت بــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی از ســوی عــزاداران حســینی تاکید‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬اگــر مقــررات ســتاد کرونــا رعایــت نشــود‪ ،‬فرمــان رهبــری اجــرا نشــده‬ ‫اســت»‪ .‬ایـت اهلل ســید احمــد علم الهــدی از طــرح ســامت یاران حســینی نیــز تقدیــر‬ ‫کــرد و افــزود‪« :‬بایــد ســتاد امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر بخشــی از نیروهــای خــود‬ ‫را در اختیــار ایــن ســامت یاران قــرار دهــد»‪.‬‬ ‫چنــد دوره مــوج ســرما کمتریــن خســارات را در بخــش باغــی‬ ‫داشــتیم»‪ .‬خمســه در بخــش دیگــری از این نشســت بــه رشــد‬ ‫جوجه ریــزی در مرغداری هــای اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«جوجه ریــزی طــی ســال های ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬افزایــش داشــته و‬ ‫درحال حاضــر ماهانــه دومیلیــون و ‪ ۵۰۰‬قطعــه جوجه ریــزی‬ ‫در مرغداری هــای اســتان انجــام می شــود»‪ .‬وی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«ســاالنه بیــش از ‪ ۶۵‬هزارتــن گوشــت مــرغ و ‪ ۷۵‬هزارتــن تخم مرغ‬ ‫در واحدهــای مرغــداری اســتان تولیــد می شــود کــه عالوه بــر‬ ‫داشــتن مــازاد تولیــد‪ ،‬بخشــی از ان بــه اســتان های هم جــوار نیــز‬ ‫صــادر می شــود»‪.‬‬ ‫هم زمان با هفته دولت صورت گرفت؛‬ ‫افتتاح و اغاز عملیات اجرایی شش پروژه بندری استان بوشهر‬ ‫دشمن با ترفندهای متعدد ‬ ‫در حال تخریب اعتقادات ملت ماست‬ ‫تامین بخشی از اکسیژن مایع مورد نیاز بیماران کرونایی‬ ‫توسط شرکت مجتمع فوالد خراسان‬ ‫بهره برداری از چهار طرح عمرانی در قیام دشت‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین خبر داد؛‬ ‫رئیس اداره تبلیغات اسالمی شهرستان بردسکن تاکید کرد؛‬ ‫علــی رضایــی‪ /‬رئیــس اداره تبلیغــات‬ ‫اســامی شهرســتان بردســکن اعــام کــرد‪:‬‬ ‫امــروز دشــمن بــا ترفندهــا و نقشــه هــای‬ ‫متعــددی در حــال تخریــب فرهنــگ و‬ ‫اعتقــادات ملــت ما ســت‪ .‬حجت ااالســام‬ ‫و المســلمین شــکاری گفــت‪« :‬در راســتای‬ ‫ترویــج و نشــر معــارف اســامی و ارتقــای‬ ‫بینــش و اگاهی هــای دینــی و ترویــج فرهنــگ‬ ‫عاشــورایی و افزایــش ســطح مبانــی اعتقــادی و معرفتــی مــردم‪ 72 ،‬نفــر از مبلغیــن و‬ ‫مبلغــات مقیــم و غیر مقیــم در ایــام محــرم بــه مســاجد و هیئــات مذهبــی شــهر و‬ ‫روســتاهای شهرســتان بردســکن و بخــش هــای تابعــه اعــزام شــدند»‪ .‬وی تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬امــروز دشــمن بــا ترفندهــا و نقشـه های متعــددی در حــال تخریــب فرهنــگ‬ ‫و اعتقــادات ملــت ماســت و روحانیــون به عنــوان فعــاالن عرصــه فرهنگــی بایــد در‬ ‫ایــن میــدان کارزار بــا همــه قــدرت ورود کننــد و بــا بصیرت افزایــی و راهنمایــی مــردم‬ ‫خصوص ـاً نســل جــوان ایــن توطئه هــا و دسیس ـه ها را خنثــی کننــد»‪ .‬وی همچنیــن‬ ‫حضــور روحانیــون در بطــن جامعــه و ارتبــاط موثــر و مــداوم بــا نســل جــوان را یکــی از‬ ‫ضروریــات برشــمرد و ادامــه داد‪« :‬نبایــد اجــازه بدهیــم دشــمن قســم خورده بیــن مردم‬ ‫و روحانیــت فاصلــه ایجــاد کنــد کــه اگــر ایــن خواســته نامشــروع انــان محقــق شــود‬ ‫قطعــا فرهنــگ و اعتقــادات مــردم دچــار چالــش جــدی می شــود و بــرای جلوگیــری‬ ‫از ایــن اتفــاق می طلبــد کــه در مســیر تحقــق جــدی و محکــم ایــن ارتبــاط دو ســویه‬ ‫تــاش مجاهدانــه و شــبانه روزی داشــته باشــیم»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫حسینابراهیمی‬ ‫مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر گفت‪:‬‬ ‫«شــش پــروژه دریایــی و بنــدری ایــن اداره کل‬ ‫امــاده افتتــاح و اغــاز عملیــات اجرایی شــده اســت‬ ‫کــه هم زمــان بــا هفتــه دولــت باحضــور مدیــران‬ ‫ارشــد ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــه افتتــاح‬ ‫خواهــد رســید»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی اداره کل‬ ‫بنــادر و دریانــوردی اســتان بوشــهر؛ ســیاوش‬ ‫ارجمنــدزاده در این ارتبــاط اظهــار داشــت‪« :‬پــروژه‬ ‫نخســت شــامل الیروبــی کانال هــای داخلــی و‬ ‫خارجــی بنــدر بوشــهر به میــزان پنج میلیــون‬ ‫و ‪۷۵۰‬هزارمترمکعــب اســت کــه بــا یک هــزار و‬ ‫‪۹۰۰‬میلیاردریــال اعتبــار و ظــرف مــدت ‪ ۱۰‬مــاه‬ ‫اجرایــی شــده اســت»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬بــا‬ ‫اجــرا ایــن پــروژه مهــم و رســیدن عمــق کانــال‬ ‫دسترســی بنــدر بوشــهر تــا عمــق ‪ ۱۱‬متــر به طــور‬ ‫مجــدد زمینــه تــردد کشــتی های ‪۳۰‬هزا رتُنــی در‬ ‫بنــدر بوشــهر فراهــم خواهــد شــد»‪ .‬ارجمنــدزاده‬ ‫ادامــه داد‪« :‬احــداث پایانــه مســافربری بین المللــی‬ ‫بنــدر بوشــهر نیــز بــا ‪۴۵۰‬میلیاردریــال اعتبــار‬ ‫عملیــات اجرایــی ان اغــاز می شــود کــه اجــرای‬ ‫ان در رونــق حمل ونقــل مســافری بنــدر بوشــهر‬ ‫نقــش چشــمگیری ایفــاء خواهــد کــرد»‪ .‬وی‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬هم زمــان بــا هفتــه دولــت پــروژه‬ ‫ســاختمان اداری و اسایشــگاه گارد اداره بنــدر‬ ‫دیــر بــه مســاحت ‪ ۲۸۵‬مترمربــع و بــا سـه میلیارد‬ ‫و ‪۵۰۰‬میلیون ریــال اعتبــار‪ ،‬عملیــات اجرایــی‬ ‫ان ظــرف مــدت ‪ ۱۲‬مــاه انجــام خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫ارجمنــدزاده یــاداور شــد‪« :‬ســاختمان اداری و‬ ‫اسایشــگاه گارد بنــدر کنــگان بــا همیــن اعتبــار‬ ‫و مســاحت ظــرف مــدت ‪ ۱۲‬مــاه احــداث شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬پــروژه اطالــه اســکله‬ ‫و احــداث اســکله تجــاری کنــگان نیــز بــا عنــوان‬ ‫یکــی از پروژه هــای مهــم ســفر ریاس ـت جمهوری‬ ‫بــه اســتان بوشــهر بــا اعتبــار یک هزارمیلیاردریــال‬ ‫اجرایــی خواهــد شــد»‪ .‬ارجمنــدزاده اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«بــا اتمــام پــروژه ظــرف مــدت دوســال بنــدر‬ ‫کنــگان بــا تغییــر و تحــول اساســی از یــک بنــدر‬ ‫ســنتی بــه یــک بندر مــدرن بــا قابلیــت پهلوگیری‬ ‫کشــتی های فلــزی تبدیــل خواهــد بــود»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬اســکله شــناور کوچــک کنــگان به طــول‬ ‫درراستای اجرای طرح بسته تحولی مشارکت های مردمی صورت گرفت؛‬ ‫ساخت مدرسه ‪ ۱۲‬کالسه در شهرک دادگستری اردبیل‬ ‫پروینحسینی‬ ‫بــا هماهنگــی مهنــدس لطفــی؛ مدیــرکل‬ ‫نوســازی مــدارس اســتان اردبیــل طی جلسـه ای‬ ‫بــا حســین کنعانــی ســادات؛ بانــی خیر ســاخت‬ ‫مدرســه شــش کالســه شــهرک دادگســتری‬ ‫اردبیــل ســاخت ایــن مدرســه از شــش کالســه‬ ‫بــه ‪ ۱۲‬کالســه ارتقــاء یافــت و قــرار شــد بــا‬ ‫مشــارکت ‪ ۵۰‬درصــدی نوســازی مدارس اســتان‬ ‫اردبیــل ایــن مدرســه در ســریع ترین زمــان‬ ‫ممکــن اجــرا شــود‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫اداره کل نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس‬ ‫اســتان اردبیــل؛ در این جلســه کــه باحضــور‬ ‫خیــر مدرسه ســاز و بــرادرزاده ایشــان مهنــدس‬ ‫رویــا کنعانــی ســادات؛ عضــو شــورای اســامی‬ ‫شــهر اردبیــل و همچنیــن مدیــر اجرایــی ایــن‬ ‫پــروژه حضــور داشــتند‪ ،‬مدیــرکل نوســازی‬ ‫مــدارس اســتان اردبیــل گفــت‪« :‬دوهــزار و ‪200‬‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫عضــو موظــف هیئت مدیــره ســازمان منطقــه ازاد‬ ‫انزلــی بــا اعــام پهلوگیــری ‪ ۲۲۰‬میــن کشــتی‬ ‫در بنــدر کاســپین از اغــاز فعالیــت ایــن بنــدر‬ ‫تاکنــون‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬در پنج مــاه اول امســال‬ ‫‪ ۸۳‬کشــتی ‪۲۳۴‬هزارتُــن کاال در بنــدر کاســپین‬ ‫تخلیــه و بارگیــری کردنــد و امارهــا بیانگــر‬ ‫افزایــش ‪۲۱۹‬درصــدی تعــداد کشــتی های تخلیــه‬ ‫و بارگیری شــده در مجتمــع بنــدری کاســپین‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی در مــدت ذکر شــده اســت»‪.‬‬ ‫امیــن افقــی یــاداور شــد‪« :‬از ابتــدای فعالیــت‬ ‫بنــدر کاســپین در ســال ‪ ۹۷‬تاکنــون ‪۵۲۷‬هزارتُــن‬ ‫کاال از ‪۲۲۰‬فرونــد کشــتی در بنــدر کاســپین‬ ‫تخلیــه و بارگیــری شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬از‬ ‫ابتــدای امســال تاکنــون نیــز ‪ ۸۳‬کشــتی‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪۲۳۵‬هزارتُــن کاال در ایــن بنــدر تخلیــه و بارگیــری‬ ‫شــده کــه امارهــای موجــود بیانگــر ان اســت که‬ ‫نســبت به مــدت پنج ماهــه ســال گذشــته ازلحــاظ‬ ‫تعــداد کشــتی ‪ ۲۱۹‬درصــد و به لحــاظ تنــاژ کاال‪،‬‬ ‫‪ ۲۰۸‬درصــد تعــداد کشــتی تخلیــه و بارگیــری‬ ‫در ایــن بنــدر رشــد داشــته اســت»‪ .‬مهنــدس‬ ‫افقــی بابیان اینکــه کاهــش زمــان و هزینــه کاال‪،‬‬ ‫مهم تریــن مزیــت کریــدور چین‪-‬قزاقســتان‪-‬ایران‬ ‫بــرای تجــار و صاحبــان کاال بــه بنــدر کاســپین‬ ‫اســت‪ ،‬افزود‪« :‬از ‪ ۸۳‬کشــتی ذکرشــده‪ ۲۳ ،‬کشــتی‬ ‫بــا ظرفیــت ‪ ۱۷۳۷‬تی ای یــو حامــل مــواد اولیــه و‬ ‫کاالهــای اســتراتژیک کشــور به صــورت کانتینــری‬ ‫و از مســیر کریــدور چین–قزاقســتان–ایران‬ ‫مدرســه در قالــب ‪10‬هــزار کالس در ســطح‬ ‫اســتان وجــود دارد کــه ‪30‬درصــد ایــن مــدارس‬ ‫خیرســاز هســتند و همچنیــن تفاهم نامــه‬ ‫ســاخت چنــد مدرســه خیر ســاز دیگــر امضــاء‬ ‫شــده و تعــدادی درحــال ســاخت هســتند و این‬ ‫نشــان دهنده مشــارکت قابل قبــول خیریــن‬ ‫مدرسه ســاز در اســتان اردبیــل اســت»‪ .‬دولــت‬ ‫لطفــی از امادگــی همه جانبــه نوســازی مــدارس‬ ‫اردبیــل جهــت مشــارکت ‪ 50‬درصــدی بــا‬ ‫خیریــن مدرسه ســاز اســتان خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫«طبــق معمــول همیشــه تمامــی پروژه هــای‬ ‫خیــری بــا ســرعت درحــال اجرا ســت و پــروژه‬ ‫شــش کالســه دادگســتری تاکنــون رشــد‬ ‫‪ 37‬درصــدی داشــته اســت»‪ .‬وی درخصــوص‬ ‫مشــارکت ســازمان نوســازی مــدارس کشــور‬ ‫بــرای ادامــه ســاخت پروژه هــای خیــری گفــت‪:‬‬ ‫«ســازمان نوســازی مــدارس کشــور امادگــی‬ ‫تکمیــل پروژه هــای نیمه تمــام خیــری را از‬ ‫محــل اعتبــارات ملــی را دارد؛ به طوری کــه‬ ‫هرانــدازه خیریــن بزرگــوار بــرای مدرسه ســازی‬ ‫هزینــه کننــد ایــن ســازمان نیــز به همان انــدازه‬ ‫بــه پروژه هــای خیریــن عزیــز اعتبــار تزریــق‬ ‫خواهــد کــرد»‪ .‬لطفــی از اعمــال کامــل‬ ‫نظــرات و درخواســت های خیریــن در ســاخت‬ ‫مــدارس ان هــا اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬خیریــن‬ ‫مدرسه ســاز تعامــل صددرصــدی در ســاخت‬ ‫و پیشــبرد پروژه هــا داشــته و تمــام مراحــل‬ ‫پیشــرفت پروژه هــا بــا برگــزاری جلســات و‬ ‫ارائــه گزارش هــای مرتــب بــه اطــاع ان هــا‬ ‫رســانده می شــود»‪ .‬مدیــرکل نوســازی مــدارس‬ ‫اســتان اردبیــل ســاخت مــدارس خیــری را‬ ‫موجــب ترغیــب و افزایــش مشــارکت مردمــی‬ ‫خوانــد و تشــریح کــرد‪« :‬مــردم اســتان اردبیــل‬ ‫ســابقه درخشــانی در امــور خیــری دارنــد و‬ ‫‪۴۴۰‬متــر بــا ‪۴۹‬میلیاردریــال اعتبــار احــداث و‬ ‫راه انــدازی خواهــد شــد»‪ .‬ارجمنــدزاده ادامــه داد‪:‬‬ ‫«احــداث مجتمــع بنــدری نگیــن نیــز به عنــوان‬ ‫یکــی از مصوبه هــای ســفر رئیس جمهــوری بــه‬ ‫بوشــهر (دی مــاه ســال ‪ )۹۳‬تاسیســات زیربنایی ان‬ ‫تــا پایــان ســال جــاری تکمیــل خواهــد شــد»‪ .‬وی‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬در ایــن پــروژه ترمینال هــا‪ ،‬راه هــای‬ ‫دسترســی بــه ترمینال هــا‪ ،‬خیابان کشــی ها‪،‬‬ ‫تاسیســات ازقبیل اب برق گاز و شــبکه و سیســتم‬ ‫اطفــای حریــق امــاده و همچنیــن دو ترمینــال‬ ‫کانتینــری شــامل یــک ترمینــال جنــرال کارگــو و‬ ‫همچنیــن ترمینــال نفتــی به طــور کامــل امــاده‬ ‫بــرای پذیــرش ســرمایه گــزار خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫ارجمنــدزاده گفــت‪« :‬در بنــدر گنــاوه نیــز به عنــوان‬ ‫مهم تریــن بنــدر تجــاری اســتان بوشــهر بهســازی‬ ‫محوطه هــا و پــروژه ســاختمان گارد دردســتِ اقدام‬ ‫اســت و الیروبــی خــور ایــن نیــز تــا یک مــاه اینــده‬ ‫به اتمــام خواهــد رســید»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬در‬ ‫بنــدر دیــر به عنــوان یکــی از کانون هــای مهــم‬ ‫صادراتــی کشــور و به ویــژه اســتان بوشــهر بــه‬ ‫قطــر مطالعــات توســعه اســکله های بنــدر به طــول‬ ‫‪۲۸۰‬متــر مصــوب شــده کــه ایــن مهــم درراســتای‬ ‫فراهم ســازی زیرســاخت های صادراتی ســت»‪.‬‬ ‫خیریــن مدرسه ســاز بزرگــی تاکنــون در ایــن‬ ‫اســتان داشــته ایم و مــردم بــا مشــاهده ایــن‬ ‫امــر خداپســندانه مدرسه ســازی ترغیــب بــه‬ ‫انجــام ان می شــوند و طــرح جدیــد ســازمان‬ ‫نوســازی مــدارس کشــور به نــام طــرح اجــر‬ ‫بــه اجــر بســتر را جهــت مشــارکت تمامــی‬ ‫احــاد مــردم حتــی به انــدازه یــک اجــر‬ ‫فراهــم ســاخته تــا تمامــی عالقه منــدان بــه‬ ‫مقــدار وسعشــان در ایــن امــر ســهیم شــوند و‬ ‫مجموعــه نوســازی مــدارس اردبیــل درحــال‬ ‫اطالع رســانی و فرهنگ ســازی ایــن طــرح در‬ ‫اســتان اردبیــل اســت»‪ .‬کنعانــی ســادات؛ خیــر‬ ‫مدرسه ســاز ضمــن تقدیــر از زحمــات نوســازی‬ ‫مــدارس اردبیــل درخصــوص همکاری هــای‬ ‫صورت گرفتــه نســبت بــه پیشــرفت پــروژه اظهار‬ ‫رضایــت کــرده و خواســتار تکمیــل و تحویــل‬ ‫هرچه ســریع تر پــروژه شــد»‪ .‬وی بــا اســتقبال‬ ‫از طــرح «اجــر بــه اجــر» نیــز افــزود‪« :‬بنــده‬ ‫در حــد تــوان برنامــه طــرح اجــر بــه اجــر را در‬ ‫میــان کســبه و دوســتان اطالع رســانی خواهــم‬ ‫کــرد و مطمئــن هســتم کــه کمک هــای خوبــی‬ ‫بــرای ایــن امــر مقــدس جم ـع اوری می کنــم»‪.‬‬ ‫معاون امور بندری سازمان منطقه ازاد انزلی خبر داد؛‬ ‫افزایش ‪۲۰۸‬درصدی مبادالت تجاری بندر در پنج ماه اول امسال‬ ‫(مجتمــع بنــدری کاســپین) بودنــد»‪ .‬معــاون امــور‬ ‫بنــدری و حــوزه خــزر ســازمان منطقــه ازادانزلــی‬ ‫باتاکیدبراینکــه توجــه بــه صــادرات کاال و ترغیــب‬ ‫صادرکننــدگان کشــورمان بــه ارســال کاالهــای‬ ‫خــود ازطریــق بنــدر کاســپین در دســتورکار ایــن‬ ‫ســازمان قــرار دارد تصریــح کــرد‪« :‬از اغــاز فعالیــت‬ ‫بنــدر کاســپین انزلــی تاکنــون ‪ ۷۴‬فرونــد کشــتی‬ ‫حامــل ‪ ۵۹۰۰‬تی ای یــو کاالهــای کانتینــری‬ ‫شــامل مــواد اولیــه واحدهــای تولیــدی و کاالهــای‬ ‫اســتراتژیک از مســیر کریــدور چین‪-‬قزاقســتان‪-‬‬ ‫ایــران در بنــدر کاســپین تخلیــه و بارگیــری شــد»‪.‬‬ ‫مهنــدس افقــی بااشــاره به رشــد پنج برابــری تخلیــه‬ ‫کاالهــای صادراتــی و بارگیــری کاالهــای وارداتــی‬ ‫توســط حــدود ‪۱۱‬هزاردســتگاه کامیــون در ایــن‬ ‫بنــدر بــه سراســر کشــور تصریــح کــرد‪« :‬کاالهایــی‬ ‫نظیــر قطعــات خــودرو و موتورســیکلت‪ ،‬انــواع تایــر‬ ‫خودروهــای ســبک و ســنگین‪ ،‬ماشــین االت و لوازم‬ ‫برقــی و مــواد اولیــه واحدهــای تولیــدی ازطریــق‬ ‫کریدورچین‪-‬قزاقســتان‪-‬ایران (بندر کاســپین) وارد‬ ‫کشــور شــده و مصالــح ســاختمانی‪ ،‬مــواد غذایــی‪،‬‬ ‫فــرش‪ ،‬ظــروف و مشــتقات نفتــی‪ ،‬خشــکبار نیــز از‬ ‫جملــه کاالهــای صادراتــی ازطریــق ایــن کریــدور‬ ‫از مبــدا بنــدر کاســپین بــه کشــور چیــن بــوده‬ ‫اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه دو مجتمــع بنــدری‬ ‫انزلــی و کاســپین‪ ،‬بنــادر مکمــل یکدیگــر در‬ ‫محــدوده منطقــه ازاد انزلــی هســتند‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬در چهارمــاه اول امســال نیــز شــاهد رشــد‬ ‫‪ ۵۸‬درصــدی تخلیــه و بارگیــری و رشــد ‪ ۵۴‬درصدی‬ ‫صــادرات کاال و همچنیــن رشــد ‪ ۷۷‬درصــدی‬ ‫تخلیــه و بارگیــری کانتینــر نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته بودیــم و همچنیــن بخــش‬ ‫ترانزیــت مجتمــع بنــدری انزلــی نیــز در این مــدت‬ ‫‪ ۱۸‬درصــد رشــد داشــت»‪ .‬الزم بــه توضیــح اســت؛‬ ‫هم اکنــون ســه پســت اســکله در مجتمــع بنــدری‬ ‫کاســپین درحــال خدمات رســانی و فعالیــت اســت‬ ‫کــه دراین میــان عملیــات احــداث دو پســت‬ ‫اســکله کارگــو (عمومــی) بــا ســرمایه گذاری بخــش‬ ‫خصوصــی و یــک پســت اســکله رو‪-‬رو چندمنظوره‬ ‫بــا ســرمایه گذاری ســازمان درحــال انجــام اســت‬ ‫کــه تــا ســال اینــد ه ایــن ســه پســت جدید نیــز به‬ ‫بهره بــرداری می رســند و بــا اتصــال ایــن مجتمــع‬ ‫بنــدری بــه خــط راه اهــن سراســری کشــور‪،‬‬ ‫عالوه بــر تکمیل شــدن حلقه هــای زیرســاختی‬ ‫شــبکه حمل ونقــل ترکیبــی منطقــه ازاد انزلــی‬ ‫در کریدورهــای بین الملــل‪ ،‬امــکان اتصــال بنــادر‬ ‫جنوبــی کشــورمان بــه ایــن منطقــه ازطریــق‬ ‫راه اهــن و حمل ونقــل چندوجهــی ازطریــق ایــن‬ ‫مجتمــع بنــدری فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫محســن شــیرازی نژاد‪ /‬شــهردار قیام دشــت از توابــع شهرســتان ری گفــت‪« :‬چهــار‬ ‫طــرح عمرانــی بــا اعتبــار ‪۱۵۰‬میلیاردریــال طــی هفتــه دولــت در ایــن شــهر بــه‬ ‫بهره بــرداری می رســد»‪ .‬حســین ترکاشــوند در جمــع خبرنــگاران افــزود‪« :‬از زمــان‬ ‫اســتقرار حــوزه مدیریــت شــهری در اذرمــاه ‪ ۱۳۹۶‬در شــهر قیام دشــت تاکنــون تعــداد‬ ‫‪ ۳۶‬طــرح عمرانــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬خدماتــی و ورزشــی بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪۸۰۰‬میلیاردریال‬ ‫اجــرا شــده اســت»‪ .‬وی بــا قدردانــی از اســتاندار تهــران و فرمانــدار شهرســتان ری در‬ ‫تامیــن اعتبــارات الزم بــرای اجــرای ایــن طرح هــا به ویــژه از محــل اعتبــارات ارزش‬ ‫افــزوده اظهــار داشــت‪« :‬بــا افتتــاح طرح هــای هفتــه دولــت برخــی از ســرانه های‬ ‫شــهر به ویــژه در حــوزه فضــای ســبز ارتقــاء می یابــد»‪ .‬به گفتــه ترکاشــوند‪ ،‬افتتــاح‬ ‫بوســتان زیتــون بــه مســاحت ‪40‬هزارمترمربــع و مرکــز توانمندســازی و کارافرینــی‬ ‫شــهر بــا زیربنایــی بــه مســاحت ‪ ۴۶۰‬مترمربــع از جملــه طرح هایی ســت کــه در هفتــه‬ ‫دولــت باحضــور مســئوالن اســتانی بــه بهره بــرداری می رســد‪ .‬شــهردار قیام دشــت از‬ ‫بهره بــرداری بلــوار فرهنــگ به طــول ‪۸۰۰‬مترمربــع و اصــاح هندســی و ایمن ســازی‬ ‫میــدان فرهنــگ به عنــوان یکی دیگــر از ایــن طرح هــا یــاد کــرد و ادامــه داد‪« :‬ســاختمان‬ ‫شــورای اســامی شــهر قیام دشــت نیــز بــا زیربنایی بــه مســاحت ‪۷۲۰‬مترمربــع از دیگر‬ ‫طرح هایی ســت کــه بهره بــرداری از ان به مناســبت هفتــه دولــت اغــاز خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫افتتــاح بلــوار فرهنــگ شــهر قیام دشــت‪ ،‬عالوه بــر کاهــش ترافیــک و رفــع مشــکالت‬ ‫شــهروندان قیام دشــت‪ ،‬ســهولت دسترســی ســاکنین روســتای چهل قــز و همچنیــن‬ ‫تــردد روان ‪۱۳‬هــزار دانشــجو و ‪ ۷۰۰‬اســتاد دانشــگاه ازاد اســامی را نیــز به همــراه دارد‪.‬‬ ‫شــهردار قیام دشــت همچنیــن از افتتــاح چندیــن طــرح اموزشــی و عمرانــی تــا پایــان‬ ‫ســال جــاری در ایــن شــهر خبــر داد‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫مدیرکل میراث فرهنگی استان خبر داد؛‬ ‫ثبت ‪ ۲۴۱‬پرونده دریافت تسهیالت کرونا در حوزه گردشگری‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی گلســتان از ثبت نــام‬ ‫و ارســال ‪ ۲۴۱‬پرونــده درخواســت‬ ‫تســهیالت کرونــا در حــوزه گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی اســتان در ســامانه کارا‬ ‫خبــر داد‪ .‬احمــد تجــری اظهار کــرد‪« :‬در‬ ‫گلســتان تعــداد ‪ ۲۴۰‬پرونــده با اشــتغال‬ ‫‪ ۳۷۸‬نفــر و بــا مجمــوع ‪ ۳۹‬میلیاردریــال‬ ‫تســهیالت درخواســتی بیمــاری کرونــا‪ ،‬در ســامانه کارا ثبت نــام کردنــد»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬تاکنــون تعــداد ‪ ۳۲‬پرونــده بــا اشــتغال ‪ ۳۹‬نفــر و تســهیالت‬ ‫چهار میلیاردریــال توســط بانک هــای عامــل پرداخــت شــده اســت»‪.‬‬ ‫اهتزاز پرچم «یا حسین(ع)» در ارتفاعات پارک بانوان‬ ‫به مناســبت اغــاز ایــام ســوگواری ســرور و ســاالر شــهیدان حضــرت اباعبــداهلل‬ ‫الحســین(ع)‪ ،‬پرچــم «یــا حســین(ع)» در ارتفاعــات پــارک بانــوان گــرگان به اهتــزاز‬ ‫درامــد‪ .‬ایــن مراســم بــا مشــارکت ســازمان فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی‬ ‫شــهرداری گــرگان و همراهــی خادم یــاران رضــوی اســتان قــدس در اســتان‬ ‫گلســتان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان استان خبر داد؛‬ ‫حضور سه تیم گلستانی در لیگ دسته سوم فوتبال کشور‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان گلســتان گفــت‪« :‬درصــورت برگــزاری بازی هــا‪ ،‬ســه تیــم‬ ‫از گلســتان در رقابت هــای دســته ســوم فوتبــال کشــور حضــور خواهنــد داشــت»‪.‬‬ ‫قاســم برزمینــی اظهــار کــرد‪« :‬تیــم فوتبــال دارایــی گــز‪ ،‬در ســال گذشــته قهرمــان‬ ‫لیــگ ســه شــد و بــه لیــگ دو رســید امــا باتوجه بــه اینکــه نتوانســت اسپانســر‬ ‫خوبــی جــذب کنــد تیــم را فروختنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬دارایــی گــروه هم اکنــون یــک‬ ‫تیــم لیــگ ســه ای خریــده و بــه گــرگان واگــذار شــده اســت»‪ .‬برزمینــی بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬همچنیــن یــک ســهمیه از اســتان تهــران بــرای لیــگ ســه خریــداری شــده‬ ‫و باتوجه بــه درنظر گرفتــن تیــم اســتقالل علی ابــاد کتــول‪ ،‬امســال درصــورت‬ ‫برگزارشــدن بازی هــا‪ ،‬ســه تیــم در لیــگ دســته ســه خواهیــم داشــت»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫ورزش و جوانــان گلســتان اضافــه کــرد‪« :‬بنــده مخالــف فــروش و واگــذاری تیم هــای‬ ‫اســتان بــه دیگــر اســتان ها هســتم و بایــد تــاش کنیــم بــا جــذب اسپانســر‬ ‫ایــن تیم هــا را در اســتان نگــه داریــم»‪ .‬برزمینــی توضیــح داد‪« :‬تیــم دارایــی گــز‬ ‫می توانســت بــا یــک میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومــان مدیریــت شــود ولــی به دلیــل‬ ‫عــدم یافــت اسپانســر ایــن عمــل اتفــاق نیفتــاد»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬تــاش می کنیم‬ ‫کــه تیم هــا را در اســتان نگــه داریــم و اگــر امســال بازی هــا برگــزار شــود پرقدرت تــر‬ ‫از ســال های گذشــته در لیــگ حضــور خواهیــم یافــت»‪.‬‬ ‫معاون امور بهره برداری گاز استان خبر داد؛‬ ‫برگزاری دوره اموزشی انالین‬ ‫معــاون امــور بهره بــرداری گاز گلســتان‬ ‫از برگــزاری دوره اموزشــی انالیــن خبــر‬ ‫داد‪ .‬خســرو موذنــی در همین رابطــه‬ ‫گفــت‪« :‬درراســتای ســهولت دسترســی و‬ ‫ارتقــای ســطح کیفیــت ارائــه خدمــات‬ ‫بــه شــهروندان و کاهــش مراجعــات مردم‬ ‫بــه دســتگاه های اجرایــی و جلوگیــری از‬ ‫ترددهــای غیر ضــرور در ســطح شــهرها و‬ ‫روســتاهای اســتان دوره اموزشــی انالیــن و غیرحضــوری بــرای دفاتــر پیشــخوان دولت‬ ‫دوره برگــزار شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ایــن دوره درراســتای تحقــق بنــد پ مــاده ‪ 67‬قانــون‬ ‫برنامــه ششــم توســعه کشــور و بنــد ‪ 2‬تصویــب نامــه هیئت وزیــران مــورخ ‪ 28‬فروردین‬ ‫‪ 97‬انجــام شــده کــه در این رابطــه‪ ،‬شــرکت گاز اســتان گلســتان طــی هماهنگــی بــا‬ ‫اداره کل فنــاوری اطالعــات و ارتباطات اســتان‪ ،‬با اســتقرار ســامانه خدمــات الکترونیکی‬ ‫اقــدام بــه برگــزاری دوره اموزشــی بــا هــدف واگــذاری خدمــات قابل ارائــه بــه ان هــا‬ ‫کــرده اســت»‪ .‬موذنــی اظهــار داشــت‪« :‬ایــن خدمــات ‪ 22‬مــورد بــوده کــه شــامل‬ ‫اشــتراک پذیری جــزء‪ ،‬افزایــش ظرفیــت‪ ،‬تغییــر نــام‪ ،‬اشــکال قبــض‪ ،‬اصــاح ادرس‬ ‫و کــد پســتی‪ ،‬فســخ قــرارداد‪ ،‬قطــع و وصــل گاز‪ ،‬جابه جایــی و جم ـع اوری علمــک‪،‬‬ ‫جم ـع اوری تجهیــزات‪ ،‬پرداخــت خســارت‪ ،‬مفاصا حســاب‪ ،‬نصــب علمــک‪ ،‬تقســیط‪،‬‬ ‫تعویــض کنتــور‪ ،‬تســت کنتــور‪ ،‬اصــاح شــماره موبایــل‪ ،‬ثبــت کارکــرد کنتــور‪ ،‬لیســت‬ ‫قبــوض‪ ،‬لیســت پرداخت هــا‪ ،‬چــاپ و اصــاح قبــض اســت»‪ .‬وی درادامــه تصریــح کرد‪:‬‬ ‫«ایــن اقــدام گام موثــری درراســتای کاهــش تصدی گــری و واگــذاری اختیــارات بــه‬ ‫بخــش خصــوص بــوده و نقــش موثــری را درراســتای فراهم کــردن خدمــات مطلــوب‬ ‫به ویــژه رضایت منــدی مشــتریان به همــراه دارد»‪ .‬معــاون امــور بهره بــرداری گاز‬ ‫گلســتان بابیان اینکــه ایــن شــرکت درزمینــه ارائــه خدمــات به صــورت الکترونیکــی‬ ‫نیــز پیشرو ســت‪ ،‬اذعــان داشــت‪« :‬خدمــات و امــورات الکترونیکــی متنوعــی در ســایت‬ ‫ایــن شــرکت راه انــدازی شــد و مــردم شــریف و مشــترکین عزیــز اســتان بــا مراجعــه به‬ ‫ســایت گاز گلســتان بــه ادرس‪ www.nigc-golestan.ir‬ســامانه الکترونیکــی موردنظــر‬ ‫خــود را انتخــاب کــرده و از ایــن خدمــات بهره منــد شــوند»‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫چهار شنبه‪ 5‬شهریور‪ - 1399‬شماره‪2055‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫‪7‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫طی هفته دولت صورت گرفت؛‬ ‫بهره برداری از ‪ ۳۲‬پروژه گردشگری‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۰۲‬طرح عمرانی‬ ‫در شهرستان ری‬ ‫مدیــرکل میــراث فرهنگــی مازنــدران گفــت‪ ۳۲« :‬پــروژه گردشــگری و‬ ‫زیرســاختی بــه مناســبت هفتــه دولــت در اســتان افتتــاح و بهره بــرداری‬ ‫می شــود»‪ .‬ســیف اهلل فرزانــه در مراســم افتتــاح طرح هــای بومگــردی در‬ ‫اســتان با بیان اینکــه ‪ ۳۲‬پــروژه گردشــگری و زیرســاختی در هفتــه دولــت‬ ‫افتتــاح خواهــد شــد‪ ،‬افــزود‪« :‬به مناســبت هفتــه دولــت‪ ۲۰ ،‬اقامتــگاه‬ ‫بوم گــردی در شهرســتان های قائم شــهر‪ ،‬بهشــهر‪ ،‬ســاری‪ ،‬بابــل‪ ،‬تنکابــن‪،‬‬ ‫رامســر‪ ،‬ســوادکوه شــمالی و ســوادکوه افتتــاح خواهــد شــد»‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫حجــم ســرمایه گذاری بالغ بــر ‪ ۸۱۵‬میلیارد ریــال در ایــن پروژه هــا‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«یــک هتــل در شهرســتان ســاری و چهــار واحــد پذیرایــی در شهرســتان های‬ ‫نوشــهر‪ ،‬بابــل‪ ،‬قائم شــهر و ســاری از دیگــر پروژه هــای افتتاحــی در ایــن هفتــه‬ ‫خواهــد بــود»‪ .‬مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی مازندران‬ ‫گفــت‪« :‬پــروژه زیرســاخت در منطقــه نمونــه گردشــگری ســرخ او شهرســتان‬ ‫بهشــهر‪ ،‬بااعتبــار ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریــال در هفتــه دولــت افتتــاح خواهــد‬ ‫شــد»‪.‬فرزانه با اشــاره به رونــق صنعــت گردشــگری در مازنــدران‪ ،‬افــزود‪« :‬بــا‬ ‫افتتــاح ایــن پروژه هــا بــرای ‪ ۱۷۲‬نفــر شــغل ایجــاد شــده اســت» ‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫اغاز عملیات اجرایی کاخ صفی اباد‬ ‫جلســه بحــث و بررســی در خصــوص کاخ صفی ابــاد بهشــهر و تعییــن‬ ‫تکلیــف برخــی طرح هــای میراثــی و تاریخــی ایــن شــهر به ریاســت اســتاندار‬ ‫مازنــدران و بــا حضــور شــریعتی‪ ،‬نماینــده مــردم شــرق اســتان در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬معاونیــن عمرانــی و توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری‪،‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان بهشــهر‪ ،‬شــهردار و رئیــس و برخــی اعضــای شــورای‬ ‫اســامی بهشــهر و مدیــران مســئول برگــزار شــد‪ .‬احمــد حســین زادگان‬ ‫در این نشســت ضمــن قدردانــی از عنایــت شــخص وزیــر اطالعــات در خصــوص‬ ‫ازادســازی کاخ صفی ابــاد بــرای مقاصــد گردشــگری با بیان اینکــه بایــد‬ ‫تاریــخ بهشــهر بــا مجموعــه ای از بناهــا و ابنیــه خــاص تاریخــی و میراثــی‬ ‫به رســمیت شــناخته شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬عملیــات اجرایــی کاخ صفی ابــاد بهشــهر‬ ‫بایــد ازســوی شــهرداری پــس از تاســوعا و عاشــورای حســینی (ع) به مناســبت‬ ‫گرامی داشــت هفتــه دولــت اغــاز شــود»‪ .‬حســین زادگان با اشــاره به اینکه‬ ‫از محــل اعتبــارات اســتانی بالــغ بــر ‪ 500‬میلیون تومــان بــه ایــن پــروژه کــه‬ ‫از اولویت هــای تاریخــی مــردم بهشــهر اســت‪ ،‬اختصــاص داده ایــم و ایــن‬ ‫کمک هــا تــداوم خواهــد داشــت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬بســته شــهر تاریخــی بهشــهر‬ ‫بــا مجموعــه طرح هــای مرتبــط بــا فضاهــای تاریخــی‪ ،‬میراثــی و فرهنگــی‬ ‫تهیــه و تدویــن شــود»‪ .‬‬ ‫کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫راه اندازی کارخانه بازیافت شهرداری کرمان‬ ‫شــهردار کرمــان گفــت‪« :‬کارخانــه بازیافــت شــهرداری کرمــان‪ ،‬بــه زودی‬ ‫به روزرســانی و راه انــدازی خواهــد شــد»‪ .‬ســید مهــران عالــم زاده‬ ‫بااشــاره به اینکه کارخانــه بازیافــت فعلــی شــهر کرمــان‪ ،‬ســاخت کشــور المــان‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن کارخانــه به دلیــل مشــکالت فنــی‪ ،‬بایــد به روزرســانی‬ ‫می شــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه بــرای احیــای ایــن کارخانــه پیگیری هــای زیــادی‬ ‫انجــام دادیــم‪ ،‬از عقــد قــرارداد بــا شــهرداری اصفهــان خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫«شــهرداری اصفهــان دراین زمینــه تجربــه خوبــی دارد و مــا قصــد داریــم‬ ‫از تجربــه ان هــا در راه انــدازی کارخانــه بازیافــت کرمــان اســتفاده کنیــم»‪.‬‬ ‫شــهردار کرمــان ادامــه داد‪« :‬درصــورت راه انــدازی‪ ،‬ایــن کارخانــه جهــت‬ ‫بهره بــرداری بــه بخــش خصــوص واگــذار می شــود»‪ .‬مدیرعامــل ســازمان‬ ‫مدیریــت پســماند شــهرداری کرمــان نیــز گفــت‪« :‬درحال حاضــر‪ ،‬وســایل الزم‬ ‫از شــهرداری اصفهــان خریــداری و بــه کرمــان منتقــل شــده اســت»‪ .‬علیرضــا‬ ‫کارشناســان‬ ‫ریاضــی افــزود‪« :‬به منظــور اســتفاده از تجربــه متخصصــان‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ســازمان پســماند شــهرداری اصفهــان بــه محــل کارخانــه کرمــان امدنــد و‬ ‫محــل دقیــق اجــرای وســایل کارخانــه را جانمایــی کردنــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«بــرای اســتقرار وســایل تکمیلــی جهــت راه انــدازی ایــن کارخانــه‪ ،‬اقداماتــی‬ ‫ازجملــه گودبــرداری‪ ،‬شــفته ریزی و بتن ریــزی انجــام شــده اســت»‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری گفــت‪ ۱۰۲« :‬طــرح عمرانــی‪،‬‬ ‫خدماتــی‪ ،‬صنعتــی و اموزشــی بــا اعتبــار ‪۵۸۹‬میلیاردتومــان طــی‬ ‫هفتــه دولــت در ایــن شهرســتان بــه بهره بــرداری می رســد»‪.‬‬ ‫حســین توکلــی کجانــی در نشســت خبــری به مناســبت اغــاز‬ ‫هفتــه دولــت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬بهره بــرداری از دو طــرح صنعتــی‬ ‫بــا اعتبــار ‪۹۰‬میلیاردتومــان‪ ،‬مرکــز ســامت بخــش کهریــزک‪،‬‬ ‫ســوله های کارافرینــی روســتایی‪ ،‬چندین بوســتان‪ ،‬توســعه شــبکه‬ ‫بــرق‪ ،‬طرح هــای اب رســانی و بازنگــری در طــرح هــادی شــش‬ ‫روســتا از جملــه طرح هایــی هســتند کــه طــی هفتــه دولــت در‬ ‫شهرســتان ری بــه بهره بــرداری می رســند»‪ .‬توکلــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«امســال بــرای اولین بــار طــی ســه ماه بخش هــای حادثه خیــز‬ ‫کمربنــدی دوم تهــران تعریــض‪ ،‬نیوجرســی گذاری و روکــش‬ ‫اســفالت شــد‪ ،‬همچنیــن گاردریل هــای اتوبــان تهران‪-‬قــم نیــز بــا‬ ‫اعتبــار ‪۴۰‬میلیاردتومــان حــذف و نیوجرســی گذاری شــد»‪.‬‬ ‫بهره برداری از ساختمان جدید ‪ ۳۲۰‬تخت خوابی‬ ‫بیمارستان فیروزابادی‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری درادامــه بابیان اینکــه یکــی از‬ ‫اولویت هــای اصلــی دولــت در جنــوب تهــران توســعه بخــش‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و توجــه بــه ســامت مــردم بــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«ســاختمان جدیــد بیمارســتان فیروزابــادی بــا ظرفیــت ‪۳۲۰‬‬ ‫تخت خــواب و ‪ ۱۵‬تخــت جراحــی بــه زودی بــه بهره بــرداری‬ ‫می رســد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬ســاختمان ‪ ۳۲۰‬تخت خوابــی‬ ‫بیمارســتان شــهدای هفتــم تیــر نیــز پیشــرفت فیزیکــی خوبــی‬ ‫داشــته و در اینــده نزدیــک بــه بهره بــرداری خواهــد رســید»‪.‬‬ ‫اختصاص بودجه برای توسعه شهرهای و روستاها‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری توســعه شــهرهای کم برخــوردار‬ ‫و روســتاها را یکی دیگــر از اولویت هــای اصلــی تدبیــر و امیــد‬ ‫عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬یک هــزار و ‪۶۰۰‬میلیاردتومــان اعتبــار‬ ‫از محــل ارزش افــزود طــی ســال ‪ ۹۲‬تاکنــون بــه شــهرها و‬ ‫روســتاهای شهرســتان ری اعتبــار پرداخــت شــده اســت»‪ .‬توکلــی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬تخصیــص اعتبــارات ارزش افــزوده براســاس‬ ‫ســرانه جمعیــت پرداخــت شــده و مــوارد مصــرف ان نیــز زیرنظــر‬ ‫نماینــدگان مــردم در مجلــس شــورای اســامی و شــوراهای‬ ‫اســامی شــهر و روســتا صــرف طرح هــای عمرانــی‪ ،‬خدماتــی و‬ ‫بهداشــتی شــده اســت»‪.‬‬ ‫بهره برداری ‪ ۴۶‬کالس درس تا اول مهرماه‬ ‫توکلــی درادامــه بــه توجــه دولــت تدبیــر و امیــد بــه حــوزه‬ ‫امــوزش اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬هشــت مدرســه بــا ‪ ۴۶‬کالس‬ ‫درس تــا اغــاز ســال تحصیلــی جدیــد (اول مهرمــاه) با مشــارکت‬ ‫دولــت و بخــش خصوصــی در شهرســتان ری بــه بهره بــرداری‬ ‫می رســد»‪ .‬فرمانــدار شهرســتان ری بابیان اینکــه جمعیــت‬ ‫شــهرهای حاشــیه کالن شــهر تهــران رشــد باالیــی داشــته اند‪،‬‬ ‫ابــراز کــرد‪« :‬تــاش بی وقفــه دولــت‪ ،‬اموزش وپــرورش و خیریــن‬ ‫باعــث شــده امــروز کمبــودی در حــوزه کالس درس نداشــته‬ ‫باشــیم ولــی ایجــاد فضــای امــوزش مناســب یــک اولویــت‬ ‫اساسی ســت»‪.‬‬ ‫بهره برداری ‪ ۴۰‬طرح زیرساختی در حوزه اب و برق‬ ‫توکلــی بابیان اینکــه عمــده مطالبــه به حــق مــردم جنــوب‬ ‫تهــران در حــوزه اب و بــرق اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪ ۴۰« :‬طــرح‬ ‫زیرســاختی در حــوزه اب و بــرق طــی پنج ما ِه گذشــته انجــام‬ ‫شــده کــه در هفتــه دولــت بــه بهره بــرداری می رســد»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬نوســازی شــبکه اب رســانی‪ ،‬احــداث مخــازن ذخیــره اب در‬ ‫روســتاهای بــزرگ شهرســتان و احــداث پســت های فشــارقوی‬ ‫انتقــال بــرق و نوســازی شــبکه برق رســانی از جملــه ایــن‬ ‫طرح هــای زیربنایــی اســت»‪.‬‬ ‫اغاز فنس کشی نقاط حادثه خیز کانال اب ری‪-‬ورامین‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری درادامــه بــه ســقوط و غرق شــدن‬ ‫دو کــودک چهــار و پنج ســاله طــی روزهــای اخیــر بــه داخــل‬ ‫کانــال انتقــال اب تصفیه خانــه جنــوب تهــران بــه ورامیــن‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬فنس کشــی نقــاط حادثه خیــز کانــال‬ ‫اب ری‪-‬ورامیــن اغــاز شــد»‪ .‬توکلــی بابیان اینکــه متولــی اصلــی‬ ‫فنس کشــی و ایمن ســازی در شــهرها شــهرداری ها و در روســتاها‬ ‫دهیاری ها ســت‪ ،‬اضافــه کــرد‪« :‬اب منطقــه ای متولــی اصلــی‬ ‫ایمن ســازی کانــال اب ری‪-‬ورامیــن در نقــاط خــارج از شــهرها‬ ‫و روستاهاســت کــه عملیــات فنس کشــی در نقــاط حادثــه خیــر‬ ‫رضایت معاون وزیر کشور‬ ‫از تعامل شهرداری و شورای اسالمی شهر کرمان‬ ‫شــهردار کرمــان گفــت‪« :‬معــاون وزیــر کشــور در ســفر بــه اســتان کرمــان‪ ،‬از تعامــل‬ ‫شــورای اســامی شــهر و شــهرداری کرمــان درجهــت پیشــبرد امــور قدردانــی کــرد»‪.‬‬ ‫ســید مهــران عالــم زاده در نشســت عمومــی شــورای اســامی شــهر کرمــان کــه‬ ‫به منظــور انتخــاب هیئت رئیســه و بررســی مصوبــات کمیســیون ها برگــزار شــد‪،‬‬ ‫ضمــن گرامیداشــت هفتــه دولــت‪ ،‬فرارســیدن ایــام ســوگواری ســاالر شــهیدان را‬ ‫تســلیت گفــت و افــزود‪« :‬دکتــر جمالی نــژاد؛ معــاون عمــران و توســعه امــور شــهری و‬ ‫روســتایی وزیــر کشــور‪ ،‬از تعامــل و عملکــرد شــورا و شــهرداری ابــراز رضایــت کــرد»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬ازنظــر معــاون وزیــر کشــور‪ ،‬شــورای پنجــم شــهر کرمــان‪ ،‬کامـ ًا بدون‬ ‫حاشــیه بــوده و از شــوراهای اســامی خــوب کشــور شــناخته می شــود»‪ .‬شــهردار‬ ‫کرمــان همچنیــن بــه مناسب ســازی شــهر کرمــان بــرای ایــام محــرم اشــاره و بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬باتوجه بــه درخواســت شــورای اســامی شــهر کرمــان بــرای تامیــن روشــنایی‬ ‫معابــر اطــراف حســینیه ثــاراهلل‪ ،‬پیگیری هــای الزم بــا اداره بــرق انجــام خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫وی درادامــه‪ ،‬در پاســخ بــه مصوبــه کمیســیون برنامــه‪ ،‬بودجــه و منابــع پایــدار شــورای‬ ‫اســامی شــهر کرمــان درخصــوص اولویت داشــتن تامیــن منابــع بــرای خریــد ‪۲۰‬‬ ‫دســتگاه اتوبــوس و لــزوم مدیریــت منابــع گفــت‪« :‬مدیریــت منابــع در این اس ـت که‬ ‫بتوانیــم اولویــت و نیــاز شــهر را تشــخیص دهیــم»‪ .‬عالـم زاده افــزود‪« :‬یکی از مشــکالت‬ ‫بــزرگ شــهر کرمــان‪ ،‬فرســودگی و عــدم توســعه نــاوگان حمل ونقــل عمومی ســت کــه‬ ‫بایــد بــه فکــر راه حلــی اساســی بــرای ان باشــیم»‪.‬‬ ‫دردســتورکار ان قــرار گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫ایجاد پارک علم و فناوری‬ ‫فرمانــدار ری در بخــش دیگــر ســخنان خــود بــه صــدور‬ ‫مجــوز احــداث پــارک علــم و فنــاوری ازطــرف معاونــت علمــی‬ ‫ریاس ـت جمهوری اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬ایــن پــارک ب ـه زودی در‬ ‫شهرســتان ری احــداث می شــود تــا شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫زمینــه حضــور و فعالیــت در شهرســتان ری پیــدا کننــد»‪.‬‬ ‫توکلــی ابــراز کــرد‪« :‬شــهر فرودگاهــی‪ ،‬منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫ری‪ ،‬شــهرک پوشــاک‪ ،‬شــهرک صنفــی ســازگار بــا محیــط‬ ‫زیســت و شــهرک گلخانــه ای از جملــه مناطقــی هســتند کــه‬ ‫بــرای ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی ازســوی دولــت درحــال‬ ‫اماده ســازی هســتند»‪.‬‬ ‫احداث ایستگاه راه اهن شهرری‬ ‫توکلــی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه احــداث ایســتگاه‬ ‫راه اهــن شــهرری به عنــوان یــک مجتمــع ایســتگاهی اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬احــداث ایــن ایســتگاه در کنــار خطــوط یــک و شــش‬ ‫متــرو تهــران اولویــت اصلــی فرمانــداری شهرســتان ری اســت‬ ‫کــه درصــورت واگــذاری زمیــن ایــن کار بــزرگ در مــدت زمــان‬ ‫کوتاهــی انجــام خواهــد گرفــت»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬قرارگیــری‬ ‫ایســتگاه های متــرو و راه اهــن شــرق کشــور در شــهرری می توانــد‬ ‫موجــب کاهــش ترافیــک در مرکــز تهــران شــود و هم زمــان‬ ‫موجــب رونــق بخش هایــی از شــهرری نیــز شــود»‪.‬‬ ‫انتقال مجتمع بازیافت و پردازش ارادکوه باید به محل دیگر‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری درادامــه بــه مشــکالت‬ ‫زیســت محیطی شهرســتان اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬مجتمــع‬ ‫پــردازش و بازیافــت ارادکــوه کــه موجــب الودگــی هــوا و اب هــای‬ ‫زیرزمینــی بخــش کهریــزک و فشــافویه شــده اســت براســاس‬ ‫نظــر کارشناســان محیــط زیســت بایــد بــه محــل دیگــری منتقل‬ ‫شــود»‪ .‬توکلــی عنــوان کــرد‪« :‬به رغــم مقاومــت مســئوالن‬ ‫شــهرداری تهــران پــس از پنج دهــه دفــن زباله هــای تهــران در‬ ‫ارادکــوه کهریــزک ایــن مرکــز بایــد در کوتاه مــدت بــا نصــب‬ ‫تجهیــزات بـه روز نحــوه دفــن و مدیریــت پســماند را بهبــود دهد و‬ ‫در بلندمــدت نیــز از ایــن محــل بــه جــای دیگــری منتقــل شــود»‪.‬‬ ‫ایجاد دو شهر طی دولت تدبیر و امید‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری در ادامــه نشســت خبــری هفتــه‬ ‫دولــت بــه بازنگــری تقســیمات کشــوری طــی دولــت تدبیــر امیــد‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬دو روســتای قلعه نــو و قیام دشــت طــی‬ ‫ایــن دولــت بــه شــهر تبدیــل شــد و زمینــه توســعه ان را فراهــم‬ ‫کــرد»‪ .‬توکلــی یــاداور شــد‪« :‬بــرای اولین بــار نیــز در بنــد (د)‬ ‫بودجــه بــرای حــرم عبدالعظیــم(ع) و ســاماندهی محــات اطــراف‬ ‫ان بودجــه اختصــاص داده شــد کــه شــهرداری تهــران به عنــوان‬ ‫متولــی بایــد اقدامــات الزم را دراین خصــوص انجــام دهــد»‪.‬‬ ‫تکریم ارباب رجوع و شفاف سازی در تمام ادارات شهرستان‬ ‫وی در پایــان ســخنان خــود منشــور حقــوق شــهروندی را از‬ ‫اولویت هــای اصلــی دولــت یازدهــم و دوازدهــم دانســت و‬ ‫گفــت‪« :‬تکریــم ارباب رجــوع‪ ،‬شفاف ســازی مالــی و اســتفاده‬ ‫از مدیــران جــوان دردســتگاه های اجرایــی در تمامــی ادارات‬ ‫شهرســتان ری انجــام شــده اســت»‪ .‬توکلــی ادامــه داد‪« :‬امــروز‬ ‫بودجــه دســتگاه های اجرایــی و چــارت ســازمانی و ماموریت هــای‬ ‫ادارات دولتــی دراختیــار مــردم قــرار گرفتــه اســت و شــهروندان‬ ‫می تواننــد مطالبــات و انتقــادات خــود را بــا روســای دســتگاه ها و‬ ‫فرمانــداری ویــژه شهرســتان ری در میــان بگذارنــد»‪.‬‬ ‫در ائینی باحضور وزیر نفت صورت گرفت؛‬ ‫امضای قرارداد توسعه میدان نفتی باالرود‬ ‫زیرسازی و اسفالت ‪11‬هزارمترمربع از معابر شهر‬ ‫سرپرســت ســازمان عمــران و بازافرینــی فضاهــای شــهری شــهرداری کرمان از‬ ‫زیرســازی و اســفالت ‪11‬هزارمترمربــع از معابــر شــهر کرمــان خبــر داد‪ .‬جــواد‬ ‫نظــری بیــان کــرد‪« :‬کوچــه شــماره ‪ ۳‬بلــوار بهــاران بــه متــراژ ‪۱۰۰۰‬مترمربــع‬ ‫و کوچــه شــماره ‪ ۱۰‬بلــوار شــهدای پیرانشــهر بــه متــراژ ‪۵۰۰‬مترمربــع‬ ‫زیرســازی و اســفالت شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬جهــت بهبــود عبورومــرور در ســطح‬ ‫شــهر‪ ،‬حدفاصــل پــل غدیــر تــا پــل معلــم و حدفاصــل چهــارراه کشــاورز تــا‬ ‫پــل معلــم‪ ،‬بــه متــراژ ‪۲۰۰۰‬مترمربــع ترمیــم و لکه گیــریِ اســفالت شــد»‪.‬‬ ‫سرپرســت ســازمان عمــران و بازافرینــی فضاهــای شــهری شــهرداری کرمــان‬ ‫ادامــه داد‪« :‬همچنیــن کوچــه شــماره ‪ ۲۰‬خیابــان شــهید احمــد هدایــت‪ ،‬بــه‬ ‫متــراژ ‪۱۵۰۰‬مترمربــع و کوچــه شــماره ‪ ،۲۹‬اولیــن فرعــی ســمت چــپ در‬ ‫خیابــان شــهید همتی فــر‪ ،‬بــه متــراژ ‪۱۰۰۰‬مترمربــع زیرســازی و اســفالت‬ ‫شــد»‪ .‬نظــری بیــان کــرد‪« :‬زیرســازی و اســفالت کوچــه شــماره ‪ ۹‬بلــوار‬ ‫بقیــه اهلل‪ ،‬بــه متــراژ ‪۱۳۰۰‬مترمربــع و میــدان شــهید ســتاری بــه متــراژ‬ ‫‪۵۷۰۰‬مترمربــع نیــز از اقدامــات اخیــر ایــن ســازمان بــوده اســت»‪.‬‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫در ائینــی باحضــور مهنــدس بیــژن زنگنــه؛ وزیــر‬ ‫نفــت‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت ایــران و‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز‬ ‫جنــوب قــرارداد توســعه میــدان نفتــی بــاال رود‬ ‫بیــن شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب‬ ‫به عنــوان کارفرمــا و شــرکت های ملــی حفــاری‬ ‫ایــران و مهندســی و ســاختمانی جهان پــارس‬ ‫امضــاء و مبادلــه شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫شــرکت ملــی حفــاری ایــران؛ امضــای قــرارداد‬ ‫توســعه ایــن میــدان هم زمــان بــا مبادلــه‬ ‫اســناد ‪ 13‬قــرارداد طــرح نگهداشــت و افزایــش‬ ‫تولیــد نفــت بــا هــدف حفــظ جریــان کار و‬ ‫اشــتغال در صنعــت نفــت‪ ،‬میــان دو شــرکت‬ ‫ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب و نفــت فــات‬ ‫قــاره و ‪ ۱۴‬شــرکت ایرانــی صــورت پذیرفــت‪.‬‬ ‫توســعه میــدان نفتــی بــاالرود در شــمال‬ ‫اســتان خوزســتان در دو بخــش ســطح االرضی‬ ‫ایالم‬ ‫و تحت االرضــی تعریــف و در دو بخــش‬ ‫برون چاهــی شــامل ایجــاد لوکیشــن‪ ،‬خــط‬ ‫انتقــال اب و ‪ ...‬و درون چاهــی شــامل تامیــن‬ ‫دکل‪ ،‬ارائــه خدمــات فنــی و مهندســی حفــاری‬ ‫انجــام می شــود‪ .‬در این قــرارداد کــه ارزش‬ ‫ان بیــش از ‪ ۴۱‬میلیون یــورو بــراورد شــده‪،‬‬ ‫شــرکت ملــی حفــاری ایــران بــا مشــارکت‬ ‫شــرکت مهندســی و ســاختمانی جهان پــارس‬ ‫همــکاری می کنــد و حفــاری شــش حلقه چــاه‬ ‫توســعه ای بــا به کارگیــری دو دکل حفــاری‬ ‫ســنگین در مــدت ‪ ۲۴‬مــاه حفــاری بخشــی‬ ‫از شــرح کار اجــرای پــروژه اســت‪ .‬در جریــان‬ ‫اجــرای پــروژه بــا توافــق میــان شــرکت ملــی‬ ‫مناطــق نفت خیــز جنــوب و ملــی حفــاری‬ ‫بــرای شتاب بخشــی در اجــرای پــروژه احتمــال‬ ‫به کارگیــری یک دســتگاه حفــاری دیگــر‬ ‫نیــز مدنظــر قــرار دارد‪ ۱۳ .‬قــرارداد طــرح‬ ‫نگهداشــت و افزایــش تولیــد نفــت‪ ،‬دوشــنبه‪،‬‬ ‫‪ ۲۷‬مردادمــاه بیــن دو شــرکت نفــت فــات‬ ‫قــاره ایــران و ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب‬ ‫(کارفرمــا) بــا ‪ ۱۳‬شــرکت ایرانــی (پیمانــکار)‬ ‫امضــاء شــد‪ .‬ارزش مجمــوع ایــن قراردادهــا‬ ‫بیــش از یک میلیــارد و ‪ ۵۲۷‬میلیون یــورو‬ ‫اعــام شــده اســت و بــا اجــرای ایــن قراردادهــا‪،‬‬ ‫حــدود ‪۱۸۵‬هزاربشــکه بــه ظرفیــت تولیــد نفــت‬ ‫کشــور افــزوده می شــود‪ .‬ایــن ‪ ۱۳‬قــرارداد کــه‬ ‫حــوزه اجرایــی ان در پنــج اســتان خوزســتان‪،‬‬ ‫فــارس‪ ،‬کهگیلویــه و بویر احمــد‪ ،‬بوشــهر‬ ‫و هرمــزگان خواهــد بــود‪ ،‬مشــتمل بــر ‪۱۱‬‬ ‫قــرارداد بــه کارفرمایــی شــرکت ملــی مناطــق‬ ‫نفت خیــز جنــوب و دو قــرارداد بــه کارفرمایــی‬ ‫شــرکت نفــت فــات قــاره ایــران اســت و همــه‬ ‫پیمانــکاران طــرف قــرارداد مطابــق روال جــاری‬ ‫بســته های قــراردادی طــرح نگهداشــت و‬ ‫افزایــش تولیــد نفــت‪ ،‬شــرکت های ایرانــی‬ ‫هســتند‪ .‬بــا درنظر گرفتــن ‪ ۱۳‬قــرارداد طــرح‬ ‫نگهداشــت و افزایــش تولیــد نفــت کــه روز‬ ‫‪ ۲۷‬مردادمــاه امضــاء شــد و بــا احتســاب ‪۱۰‬‬ ‫قــرارداد مرحلــه نخســت ایــن طــرح کــه ســال‬ ‫‪ ۹۷‬به امضــاء رســید‪ ،‬تاکنــون درمجمــوع‪،‬‬ ‫تکلیــف ‪ ۲۳‬قــرارداد؛ یعنــی بیــش از دوســوم‬ ‫بســته های کاری ایــن طــرح مشــخص شــده‬ ‫اســت‪ .‬مجمــوع ارزش ایــن ‪ ۲۳‬قــرارداد بیــش‬ ‫از ‪ ۲.۲‬میلیــارد یورو ســت و در مســیر اجــرای‬ ‫ایــن پروژه هــا‪ ،‬بــرای حفــاری ‪ ۱۶۵‬حلقــه چــاه‬ ‫جدیــد‪ ،‬تعمیــر ‪۷۱‬حلقــه چــاه‪ ،‬تعمیــر‪ ،‬توســعه‬ ‫یــا احــداث واحدهــای ســطح االرضی مربوطــه‬ ‫و نگهداشــت و افزایــش ‪ ۲۸۰‬هزار بشــکه ای‬ ‫ظرفیــت تولیــد نفــت برنامه ریــزی شــده اســت‪.‬‬ ‫پرداخت بیش از یک میلیاردتومان تسهیالت روستایی‬ ‫به متقاضیان استان‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی جهــاد کشــاورزی ایــام‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«به منظــور اجــرای طرح هــای اشــتغال روســتایی و حمایــت از روســتاییان‬ ‫ایــن اســتان‪ ،‬از ابتــدای ســال ‪ ۹۸‬تاکنــون یک میلیــارد و ‪۶۷۰‬میلیون تومــان‬ ‫تســهیالت روســتایی بــه متقاضیــان ایــن اســتان پرداخــت شــده اســت»‪.‬‬ ‫همایــون مظاهــری افــزود‪« :‬دراین راســتا طرح هــای مختلفــی در بخــش دام‬ ‫و طیــور‪ ،‬صنایــع کشــاورزی‪ ،‬باغبانــی‪ ،‬مکانیزاســیون‪ ،‬شــیالت و … تعریــف‬ ‫شــده اســت»‪ .‬معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان ایــام‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬از ایــن میــزان یک هــزار و ‪ ۶۲۰‬طــرح بــا اعتبــار‬ ‫بالغ بــر ‪۹۸۷‬میلیاردریــال و اشــتغال زایی دوهــزار و ‪۳۶۷‬نفــر مربــوط بــه حــوزه‬ ‫دام و طیــور اســت؛ در بخــش صنایــع کشــاورزی نیــز تعــداد ‪ ۳۶‬طــرح بــا‬ ‫اشــتغال زایی بــرای ‪۹۴‬نفــر ثبــت شــده کــه بــه ایــن طرح هــا نیــز بالغ بــر‬ ‫‪۲۱۶‬میلیاردریــال پرداخــت شــده اســت»‪ .‬مظاهــری درادامــه‪ ،‬پرداختــی‬ ‫تســهیالت در بخــش اشــتغال روســتایی حــوزه باغبانــی اســتان را برابــر‬ ‫‪۹۱‬میلیاردریــال برشــمرد و تصریــح کــرد‪« :‬ایــن میــزان بــرای ‪ ۲۶۷‬طــرح بــا‬ ‫اشــتغال زایی ‪۲۱۱‬نفــر پرداخــت شــده اســت؛ همچنیــن بــا اجــرای ‪ ۵۲‬طــرح‬ ‫درزمینــه مکانیزاســیون تعــداد ‪۶۵‬نفــر نیــرو مشــغول ب ـه کار خواهنــد شــد و‬ ‫بــرای ایــن طــرح‪ ،‬بالغ بــر ‪۳۴‬میلیاردریــال تســهیالت پرداخــت شــده اســت»‪.‬‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی جهــاد کشــاورزی اســتان بااشــاره به‬ ‫تســهیالت عشــایری پرداختــی در اســتان ایــام‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن تســهیالت‬ ‫پرداختــی برابــر ‪۲۲۷‬میلیاردتومــان بــوده کــه شــامل یک هــزار و یــک طــرح‬ ‫بــا اشــتغال زایی یک هــزار و ‪۲۶‬نفــر اســت»‪.‬‬ ‫توزیع ‪۳۲‬هزار سبد غذایی بین نیازمندان‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد ایــام گفــت‪« :‬ایــن نهــاد عالوه بــر برنامه هــا و خدمــات‬ ‫معمولــی کــه درطــول ســال بــه نیازمنــدان ارائــه می دهــد در ماه هــای محــرم‬ ‫و صفــر‪ ،‬برنامه هــای ویــژه بــرای خدمت رســانی بــه مــردم در اولویــت‬ ‫فعالیت هــای خــود قــرار داده اســت»‪ .‬قنبــر موســی نژاد افــزود‪« :‬یکــی از‬ ‫ایــن برنامه هــا‪ ،‬احســان حســینی بــوده کــه بــا هــدف تهیــه ســبدهای غذایــی‬ ‫بــرای نیازمنــدان و توزیــع در بیــن ان هــا تعــداد ‪ ۷۲‬اشــپزخانه را بــرای تهیه و‬ ‫توزیــع در بیــن مــردم تــدارک دیــده اســت»‪ .‬مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬مــردم عزیــز و نیکــوکار اســتان بــرای مشــارکت در ایــن طــرح‬ ‫می تواننــد کمک هــای خــود را به صــورت مــواد غذایــی یــا به صــورت‬ ‫نقــدی دراختیــار دفاتــر ایــن نهــاد‪ ،‬اشــپزخانه های تعیین شــده یــا بــا‬ ‫شــماره کارت ‪ ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۸۸۷۷۱۹‬و شــماره گیری کــد ‪*۱۰۸۴۸۸۷۷#‬‬ ‫اهــداء کننــد»‪ .‬وی اجــرای طــرح احســان حســینی را از دیگــر برنامه هــای‬ ‫ایــن نهــاد در ایــن مــدت اعــام کــرد و گفــت‪« :‬در ایــن طــرح بــا مشــارکت‬ ‫خیریــن‪ ،‬تعــداد ‪۳۲‬هــزار ســبد غذایــی بــرای نیازمنــدان و مددجویــان را‬ ‫دردســتِ اقدام دارد کــه دراین زمینــه نیــز امیدواریــم مــردم نوع دوســت‬ ‫ایــن اســتان مشــارکت شایســته ای داشــته باشــند»‪ .‬موسـی نژاد تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«ازانجایی کــه دراســتانه بازگشــایی مــدارس قــرار داریــم‪ ،‬یکــی از نیازهــای‬ ‫اصلــی خانواده هــای مددجــوی دارای فرزنــد دانش امــوز و دانشــجو‪ ،‬پوشــاک‬ ‫و نوش ـت افزار بــوده؛ لــذا کمیتــه امــداد در کنــار برنامه هــای ذکرشــده ایــن‬ ‫امادگــی را نیــز دارد کــه کمک هــای مــردم نوع دوســت ایــن اســتان را‬ ‫جمــع اوری و دراختیــار دانش امــوزان و دانشــجویان نیازمنــد قــرار دهــد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تجلیل از فرزندان شهدای شاغل‬ ‫در اداره کل تعاون اردبیل‬ ‫پرویــن حســینی‪ /‬هم زمــان بــا فرارســیدن هفتــه بزرگداشــت دولــت‬ ‫از فرزنــدان شــهدای شــاغل در اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫اســتان اردبیــل تجلیــل شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی اداره کل تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی اردبیــل؛ قاســم رحیمــی هم زمــان بــا اولیــن روز‬ ‫هفتــه دولــت در مراســم تجلیــل از فرزنــدان شــهدای دفــاع مقــدس‬ ‫نقــش امنیــت را درراســتای تحقــق اقتصــاد مقاومتــی و جهــش تولیــد‬ ‫مهــم عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬شــهدای دفــاع مقــدس بــا حضــور در‬ ‫جبهه هــای جنــگ و مقاومــت باعــث فراهم ســازی بســترهای امنیتــی‬ ‫و حصــول امنیــت درراســتای بارورشــدن خوداتکایــی در کشــور شــدند»‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اردبیــل در ایــن دیــدار‬ ‫کــه به مناســبت گرامیداشــت هفتــه دولــت و به منظــور تجلیــل از مقــام‬ ‫شــامخ شــهدا صــورت گرفــت‪ ،‬گفــت‪« :‬ارامــش و اســتقالل امــروز ایــران‬ ‫اســامی مدیــون شــهدا و ایثارگــران و خانواده هــای ایــن عزیــزان اســت‬ ‫کــه بــا تربیــت شــهدا در ایــن خانواده هــا پرچــم کشــور را باصالبــت‬ ‫به اهتــزاز دراوردنــد»‪ .‬قاســم رحیمــی در این دیــدار بااشــاره به نقــش‬ ‫ایثارگــران و خانواده هــای شــهدا در تمــام عرصه هــای انقــاب اســامی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬نثــار جــان شــهیدان متاثــر از اهــداف متعالــی و‬ ‫اعتقــاد راســخ ان هــا بــود کــه بارقه هــای ایــن تفکــر هم اکنــون نیــز‬ ‫در ســربلندی و عــزت ملــت جمهــوری اســامی نقش افریــن اســت»‪.‬‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اردبیــل در پایــان ســخنان‬ ‫خــود ضمــن تســلیت فرارســیدن ایــام ســوگواری ســاالر و ســرور شــهیدان‬ ‫و گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان رجایــی و باهنــر گفــت‪« :‬جامعــه‬ ‫امــروزی قــدردان زحمــات و جان فشــانی خانــواده معظــم شهداســت و‬ ‫ایــن افتخــار نصیــب ماســت‪ ،‬در جامع ـه ای خدمــت می کنیــم کــه امــام‬ ‫عصــر حضــرت مهدی(عــج) و روح شــهدای عزیــز ناظــر و پشــتیبان مــا‬ ‫خواهنــد بــود»‪.‬‬ ‫انتصاب مدیر بودجه و کنترل هزینه های‬ ‫شرکت نفت ستاره خلیج فارس‬ ‫دادستان عمومی و انقالب شهرستان مبارکه تاکید کرد؛‬ ‫نقش انکارناپذیر فوالد مبارکه در معیشت مردم و کاهش پرونده های قضائی‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب شهرســتان مبارکه‬ ‫به همــراه جمعــی از مقامــات و کارکنــان‬ ‫دادگســتری ایــن شهرســتان‪ ،‬ضمــن حضــور‬ ‫در جلســه مشــترکی باحضــور حمیدرضــا‬ ‫عظیمیــان؛ مدیرعامــل فــوالد مبارکــه و برخــی‬ ‫از مدیــران ارشــد ایــن شــرکت از خطــوط تولید‬ ‫فــوالد مبارکــه بازدیــد کــرد‪ .‬حجت االســام‬ ‫محرابــی هــدف از ایــن دیــدار را اشــنایی قضات‬ ‫و کارشناســان قضائــی شهرســتان مبارکــه بــا‬ ‫فراینــد تولیــد ایــن شــرکت اعــام کــرد و گفت‪:‬‬ ‫«اشــنایی قضــات و بازپرســان بــا پرونده هــای‬ ‫قضائــی کــه احتمــاالً درارتباط بــا فــوالد‬ ‫مبارکــه در محاکــم قضائــی شهرســتان مطــرح‬ ‫می شــود‪ ،‬مــا را بر ان داشــت تــا بــا زمینه هــای‬ ‫احتمالــی شــکایت ها و دفاعیــات ایــن شــرکت‬ ‫اشــنایی بیشــتری داشــته باشــیم»‪ .‬وی اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬درامدزایــی و اشــتغال زایی بنگاه هــای‬ ‫بــزرگ اقتصــادی همچــون فــوالد مبارکــه برای‬ ‫منطقــه و کشــور از اهمیــت بســیاری برخــوردار‬ ‫اســت و عــزم مــا بر این اســت که بــه کمــک‬ ‫مدیریــت فــوالد مبارکــه امــده و بــا همیــاری‬ ‫واحــد حفاظــت حراســت و حفاظــت فیزیکــی‬ ‫شــرکت از تخلفــات و ســودجویی برخــی افــراد‬ ‫کــه در فراینــد انتقــال مــواد اولیــه بــه ایــن‬ ‫شــرکت اخــال ایجــاد می کننــد‪ ،‬پیشــگیری‬ ‫کنیــم»‪ .‬دادســتان عمومی و انقالب شهرســتان‬ ‫مبارکــه درادامــه ضمــن تشــکر و قدردانــی از‬ ‫مشــارکت و همــکاری فــوالد مبارکــه در حــوزه‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی اذعــان کــرد‪« :‬فــوالد‬ ‫مبارکــه در حــوزه تعهــد بــه مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی خــود و هر جــا کــه جامعــه احســاس‬ ‫نیــاز کــرده اســت در ســطح ملــی بــا اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه و اصالحــی خــود بــرای کاهــش‬ ‫اســیب های اجتماعــی بــه میــدان امــده‬ ‫اســت»‪ .‬حجت االســام محرابــی افــزود‪:‬‬ ‫«این گونــه مراکــز ازان جهت کــه موجــب‬ ‫ایجــاد اشــتغال‪ ،‬درامدزایــی و کاهــش فقــر‬ ‫در کشــور می شــوند‪ ،‬موجــب کاهــش جــرم‬ ‫و بزهکاری هــای اجتماعــی نیــز می شــوند و‬ ‫ازانجاکــه از تشــکیل بســیاری از پرونده هایــی‬ ‫کــه ممکــن اســت در اثــر فقــر مطــرح شــوند‬ ‫پیشــگیری می شــود‪ ،‬بــار ســنگینی را از دوش‬ ‫سیســتم قضائــی برمی دارنــد»‪ .‬این گــزارش‬ ‫حاکی ســت‪ ،‬مهنــدس حمیدرضــا عظیمیــان؛‬ ‫مدیرعامــل فــوالد مبارکــه نیــز دراین جلســه‬ ‫ضمــن عــرض خیرمقــدم و تشــکر از مجموعــه‬ ‫قضائــی شهرســتان مبارکــه و اســتان اصفهــان‬ ‫به جهــت جدیــت در مقابلــه بــا جرائــم و‬ ‫نیــز تــاش بــرای کمــک بــه مراکــز تولیــدی‬ ‫اســتان و همچنیــن تــاش ایــن محاکــم‬ ‫بــرای کوتاه کــردن دســت برخــی ســودجویان‬ ‫قدردانــی کــرد‪ .‬وی افــزود‪« :‬خوشــبختانه فــوالد‬ ‫مبارکــه به خوبــی پاســخ ســرمایه گذاری ها‬ ‫و اعتمــاد نظــام را در ســال های گذشــته داده‬ ‫اســت و اکنــون بــه شــرکتی بــدل شــده اســت‬ ‫کــه نقــش حیاتــی در به گــردش دراوردن چــرخ‬ ‫صنعــت و اقتصــاد کشــور دارد»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫فــوالد مبارکــه ضمــن اشــاره بــه اینکــه فــوالد‬ ‫مبارکــه بزرگ تریــن تولیدکننــده اهــن‬ ‫اســفنجی در جهــان اســت‪ ،‬بــه نقــش ایــن‬ ‫شــرکت در خودکفایــی کشــور در بســیاری از‬ ‫محصــوالت اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬بــا همــت‬ ‫کارکنــان ایــن شــرکت درطول ســالیان گذشــته‬ ‫گام هــای بلنــد و ارزشــمندی در خودکفایــی‬ ‫و بومی ســازی قطعــات و تولیــد تجهیــزات‬ ‫اساســی صنعــت فــوالد برداشــته شــده اســت»‪.‬‬ ‫حمیدرضــا عظیمیــان تصریــح کــرد‪« :‬فــوالد‬ ‫مبارکــه ســرمایه ملی ســت و مــا نیــز تــاش‬ ‫خواهیــم کــرد‪ ،‬از ایــن ســرمایه بــا تمامــی‬ ‫وجــود صیانــت کنیــم به همین دلیــل از مراجــع‬ ‫قضائــی کشــور به ویــژه عزیــزان قضائــی اســتان‬ ‫و شهرســتان هــم کــه به خوبــی ایــن صنعــت را‬ ‫حمایــت کرده انــد درخواســت می کنیــم‪ ،‬فــوالد‬ ‫مبارکــه را در دسـت یابی اهــداف و فعالیت هــای‬ ‫اقتصــادی ترسیم شــده یــاری کننــد تــا از ایــن‬ ‫ره اورد شــاهد پیشــگیری از بــروز تخلفــات و‬ ‫توســعه پایــدار و روزافــزون باشــیم»‪.‬‬ ‫ســکینه محبــی‪ /‬مدیرعامــل شــرکت نفــت ســتاره خلیج فــارس طــی‬ ‫حکمــی روح اهلل ذاکــری را بــه ســمت مدیــر بودجــه و کنتــرل هزینه هــای‬ ‫ایــن شــرکت منصــوب کــرد‪ .‬محمدعلــی دادور؛ مدیرعامــل شــرکت نفــت‬ ‫ســتاره خلیج فــارس در گفت وگــو بــا روابط عمومــی شــرکت نفــت‬ ‫ســتاره خلیج فــارس از اغــاز رونــد اجرایــی تدویــن ســاختار ســازمانی‬ ‫چابــک و نظام منــد بــا ارائــه تــاپ چــارت ســازمانی در ایــن پاالیشــگاه‬ ‫خبــر داد‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬ایــن پــروژه بــا هــدف طراحــی ســاختار‬ ‫جدیــد‪ ،‬چابک ســازی و روان ســازی فعالیت هــای اجرایــی‪ ،‬بهبــود‬ ‫فرایندهــای مدیریتــی و عملیاتــی‪ ،‬طبقه بنــدی و ارزیابــی مشــاغل و‬ ‫تدویــن برنامــه راهبــردی منابــع انســانی در قالــب برنامــه ای جامــع و‬ ‫توســط تیــم مشــاوران خبــره و توانمنــد ســاختار ســازمانی اغــاز شــده‬ ‫اســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت نفــت ســتاره خلیج فــارس برجسته ســازی‬ ‫فرایندهــای کالن درراســتای تحقــق چشــم اندازها و راهبردهــا را از‬ ‫اهــداف پیاده ســازی ایــن طــرح عنــوان کــرد و افــزود‪« :‬اجــرای ایــن طــرح‬ ‫ســبب تقویــت نقــش تعیین کننــده شــرکت نفــت ســتاره خلیج فــارس‬ ‫در فــروش فــراورده و حضــور قدرتمنــد در بازارهــای ملــی و بین المللــی‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــا تدویــن ســاختار ســازمانی چابــک و‬ ‫نظام منــد‪ ،‬تبییــن اهمیــت توســعه مســتمر کســب وکار و دســت یابی‬ ‫بــه ویژگی هــای ســازمان برتــر بیش ازپیــش قابلحصــول خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫دادور درپایــان نیــز خبــر از یــک انتصــاب جدیــد در شــرکت نفــت ســتاره‬ ‫خلیج فــارس داد و گفــت‪« :‬بــا بررســی کارشناســانه ای کــه صــورت دادیــم‪،‬‬ ‫روح اهلل ذاکــری از نیروهــای توانمنــد هرمزگانــی بــه ســمت مدیــر بودجــه‬ ‫و کنتــرل هزینه هــای شــرکت نفــت ســتاره خلیج فــارس منصــوب شــد‬ ‫کــه بــرای ایشــان نیــز ارزوی توفیــق و خدمــت خالصانــه را داریــم»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی طراح و صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫امور اگهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 5‬شهریور ‪ 6 - 1399‬محرم ‪ 26 -1442‬اگوست ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2055‬تومان‬ ‫فرماندار مالرد خبر داد؛‬ ‫افتتاح ‪ ۹۵‬پروژه مالرد با ‪ ۱۹۳‬میلیاردتومان اعتباردرهفته دولت‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫فرمانــدار شهرســتان مــارد از افتتــاح و‬ ‫به بهره برداری رســیدن ‪ ۹۵‬پــروژه عمرانــی‬ ‫بــا اعتبــار بالغ بــر ‪ ۱۹۳‬میلیاردتومــان در هفتــه‬ ‫دولــت خبــر داد‪ .‬ســجاد برنجــی در حاشــیه‬ ‫مراســم افتتــاح دو پــروژه ورزشــی شهرســتان‬ ‫مــارد کــه باحضــور رضــا گل محمــدی؛‬ ‫مدیــرکل اداره ورزش و جوانــان اســتان تهــران‪،‬‬ ‫حجت االســام نــوری؛ امام جمعــه شــهر‬ ‫مــارد و جمعــی از مســئوالن برگــزار شــد‪ ،‬از‬ ‫افتتــاح ‪ ۹۵‬پــروژه عمرانــی بــا اعتبــار بالغ بــر‬ ‫‪ ۱۹۳‬میلیاردتومــان در هفتــه دولــت خبــر داد‬ ‫و اظهــار داشــت‪« :‬پروژه هایــی کــه هفتــه‬ ‫دولــت در شهرســتان مــارد افتتــاح می شــود‬ ‫شــامل پروژه هــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫ســامت‪ ،‬درمانــی و غیــره اســت»‪ .‬برنجــی‬ ‫گفــت‪« :‬یکــی از شــاخص ترین پروژه هــای‬ ‫مورد بهره بــرداری مــارد دبیرســتان ایــت اهلل‬ ‫هاشــمی بــود کــه بزرگ تریــن پــروژه نوســازی‬ ‫اســتان تهــران محســوب می شــود»‪ .‬وی بــه‬ ‫برخــی از پروژه هــا اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬مرکــز‬ ‫جامــع درمــان یوســف اباد قــوام‪ ،‬درمانــگاه‬ ‫تخصصــی و ازمایشــگاه تخصصــی شــهید‬ ‫فهمیــده کــه به نوعــی مرکزیــت در غــرب‬ ‫اســتان تهــران دارد‪ ،‬بوســتان چندمنظــوره‬ ‫مارلیــک‪ ،‬ســالن چندمنظوره شــهدای قشــاق‬ ‫مــارد‪ ،‬ســالن ورزشــی حضــرت علی اکبــر در‬ ‫شــهرک جعفریــه و … بخشــی از پروژه هایــی‬ ‫بــود کــه افتتــاح شــد»‪ .‬فرمانــدار مــارد گفــت‪:‬‬ ‫«پروژه هــای نیمه تمــام نیــز در حــوزه ورزش‬ ‫و بهداشــت و درمــان داریــم کــه در ایــام دهــه‬ ‫فجــر بــه بهره بــرداری می رســد»‪ .‬برنجــی‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬شهرســتان مــارد پتانســیل های‬ ‫خــوب در زمینه هــای مختلــف دارد و‬ ‫امیدواریــم بــا حمایت هــای مســئوالن اســتانی‬ ‫بتوانیــم از ایــن ویژگی هــا بــرای رفــع نیــاز و‬ ‫مشــکالت اســتفاده کنیــم»‪ .‬وی گفــت‪« :‬تــا‬ ‫پایــان دولــت وقــت‪ ،‬هیــچ پــروژه نیمه تمامــی‬ ‫درزمینــه بهداشــتی‪-‬درمانی در شهرســتان‬ ‫مــارد باقــی نخواهــد مانــد»‪ .‬برنجــی‬ ‫بااشــاره به ســه پــروژه افتتاح شــده در مــارد‬ ‫بیــان داشــت‪« :‬یکــی از پروژه هــا درمانــگاه‬ ‫شــهید فهمیــده بــا زیربنــای ‪1300‬مترمربــع در‬ ‫ســه طبقه بــا اعتبــار ‪130‬میلیاردریــال اســت‬ ‫کــه از اعتبــارات مبــارزه بــا کرونــا اســتفاده‬ ‫و هم اکنــون بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬پــروژه‬ ‫بعــدی نیــز افتتــاح مرکــز خدمــات جامــع‬ ‫ســامت روســتایی یوســف اباد قــوام بــا‬ ‫‪ ۲۰‬پروژه عمرانی شهرداری مالرد در هفته دولت افتتاح شد‬ ‫شــهردار مــارد از افتتــاح ‪ ۲۰‬پــروژه عمرانــی در‬ ‫هفتــه دولــت بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪۷۰۰‬میلیاردریــال‬ ‫خبــر داد‪ .‬محمدصــادق کولیونــد؛ شــهردار‬ ‫مــارد ضمــن تســلیت به مناســبت فرارســیدن‬ ‫ایــام ســوگواری ســرور و ســاالر شــهیدان امــام‬ ‫حســین(ع) و یــاران باوفایــش بــه تشــریح برخــی‬ ‫از پروژه هــای هفتــه دولــت پرداخــت‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به تــاش و همــت مضاعــف مجموعــه‬ ‫مدیریــت شــهری مــارد درراســتای ارائــه خدمــات‬ ‫مطلــوب بــه شــهروندان و توســعه زیرســاخت ها‬ ‫و ســرانه های شــهری مــارد‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا تــاش‬ ‫تمامــی همــکاران در مجموعــه شــهرداری مــارد‬ ‫و حمایت هــای شــورای اســامی در هفتــه‬ ‫دولــت امســال ‪ ۲۰‬پــروژه عمرانــی و زیربنایــی در‬ ‫حوزه هــای مختلــف بــا اعتبــار ‪۷۰۰‬میلیاردریــال‬ ‫توســط شــهرداری مــارد افتتــاح و بــه بهره بــرداری‬ ‫خواهــد رســید»‪ .‬کولیونــد‪ ،‬بــه تشــریح برخــی‬ ‫از پروژه هــای هفتــه دولــت پرداخــت و اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬امســال باتوجه بــه شــرایطی کــه ویــروس‬ ‫منحــوس کرونــا ایجــاد کــرد‪ ،‬مجموعــه مدیریــت‬ ‫شــهری بــا مســاعدت و همراهی شــورای اســامی‪،‬‬ ‫تــاش شــبانه روزی و مضاعــف خــود را بــه کار‬ ‫بســت تــا بــا ارائــه خدمــات باکیفیــت و ارتقــای‬ ‫ســرانه های مختلــف شــهری‪ ،‬رضایت خاطــر‬ ‫شــهروندان عزیــز را به دســت اورد»‪ .‬شــهردار مــارد‬ ‫درادامــه بــه رونــد پیشــرفت پروژه هــای عمرانــی‬ ‫شــهرداری مــارد اشــاره کــرد و بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«در هفتــه دولــت شــاهد بهره بــرداری و افتتــاح‬ ‫‪ ۲۰‬پــروژه عمرانــی شــهرداری مــارد بــا اعتبــاری‬ ‫بالغ بــر ‪700‬میلیاردریــال خواهیــم بــود کــه برخــی‬ ‫از پروژه هــای امــاده بهره بــرداری ســطح شــهر‬ ‫هم زمــان بــا هفتــه دولــت باحضــور مســئولین‬ ‫افتتــاح خواهند شــد»‪ .‬کولیونــد درادامه بــر افزایش‬ ‫ســرانه های فضــای ســبز شــهری تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬احــداث بوســتان ویــژه ورزشــی بــا چندین‬ ‫زمیــن بــازی و پارک هــای محلــه ای عالوه بــر‬ ‫افزایــش ســرانه های فضــای ســبز شــهری فرصــت‬ ‫مناســبی بــرای شــکوفایی مهارت هــای ارتباطــات‬ ‫اجتماعــی و ایجــاد نشــاط و ســامت در ســطح‬ ‫محــات اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬درهمین راســتا‬ ‫می تــوان بــه پــروژ ه تکمیــل بوســتان ورزش‬ ‫مارلیــک بــا وســعت ‪۶۰‬هزارمترمربــع بــا دارابــودن‬ ‫ســه زمیــن بــازی و ســالن روبــاز ورزش هــای بومی‬ ‫محلــی‪ ،‬بوســتان یــاس بــا وســعت ‪۶۰۰۰‬مترمربــع‬ ‫در خیابــان ســعدی‪ ،‬بوســتان فرهنگیــان با وســعت‬ ‫‪۹۰۰۰‬مترمربــع در خیابــان دانــش و زمین ورزشــی‬ ‫روبــاز مــارد بــا وســعت ‪۲۹۰۰‬مترمربــع در بلــوار‬ ‫شــهیدان شــوریابی اشــاره کرد کــه مجمــوع اعتبار‬ ‫ان هــا ‪۱۴۷‬میلیاردریــال اســت»‪ .‬شــهردار مــارد‬ ‫بااشــاره به لــزوم ایجــاد بســترهای مناســب خدماتی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪« :‬احــداث فضاهای اداری مناســب‬ ‫موجــب ارائــه خدمــات بهتر بــه شــهروندان و ایجاد‬ ‫روحیــه و بهــره وری باالتــر در کارکنــان می شــود و‬ ‫درهمین راســتا پروژه هــای ســاختمان اداری پــارک‬ ‫مشــاهیر بــا زیربنــای ‪۱۸۰۰‬متــر در دوطبقــه دارای‬ ‫ســالن کنفرانــس و ســالن امفی تئاتــر‪ ،‬ســاختمان‬ ‫اداری ســازمان ارامســتان بــا زیربنــا ‪۲۵۶۰‬مترمربع‬ ‫در چهــار طبقــه‪ ،‬ســاختمان اداری معاونت خدمات‬ ‫شــهر بــا زیربنــا ‪۱۲۰۰‬مترمربــع در چهار طبقــه در‬ ‫مراحــل نهایــی قــرار داشــته و قابل افتتــاح هســتند‬ ‫کــه اعتبارشــان بالغ بــر ‪۱۸۴‬میلیاردریــال اســت»‪.‬‬ ‫کولیونــد گفــت‪« :‬درراســتای ایجــاد درامدهــای‬ ‫پایــدار بــرای شــهرداری‪ ،‬پــروژه بــازار موبایــل بــا‬ ‫زیربنــا ‪۱۲۰۰‬مترمربــع در سـه طبقه کــه بــا وجــود‬ ‫افتتــاح در ســال های گذشــته بــه بهره بــرداری‬ ‫نرســیده بــود کــه بــا تخصیــص ‪ ۳۰‬میلیاردریــال‬ ‫اعتبــار تکمیــل شــده و امــاده بهره برداری ســت»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬امســال شــهرداری مــارد ‪۱۲‬‬ ‫پــروژه قابــل بهره بــرداری در ســطح شــهر و‬ ‫حــوزه حریــم نیــز دارد کــه مجمــوع اعتبارشــان‬ ‫بالغ بــر ‪ ۳۳۸‬میلیاردریــال اســت»‪ .‬شــهردار مــارد‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬پــروژه روکــش اســفالت معابــر‬ ‫سراســیاب مارلیــک و مــارد‪ ،‬اســفالت ‪ SMA‬بلــوار‬ ‫رســول اکــرم(ص)‪ ،‬زیرســازی و اســفالت الیــن‬ ‫کنــدرو بلــوار شــهید ســلیمانی‪ ،‬تابلوهــای راهنمای‬ ‫مســیر ســطح شــهر‪ ،‬دیــوار ارامســتان مــارد‪،‬‬ ‫جابه جایــی! تیرهــای بــرق بلــوار رســول اکــرم(ص)‪،‬‬ ‫جابه جایــی تیرهــای بــرق مزاحــم ســطح شــهر‪،‬‬ ‫اصــاح هندســی معابــر‪ ،‬جدول گــذاری معابــر‬ ‫سراســیاب مارلیــک و مــارد‪ ،‬کف پــوش معابــر‬ ‫سراســیاب مارلیــک و مــارد‪ ،‬ایجــاد روشــنایی‬ ‫محــور مهــر اذیــن ‪ ۱۲‬و فــاز اول پایــش تصویــری‬ ‫از جملــه ایــن پروژه هــای زیرساختی ســت»‪.‬‬ ‫کولیونــد تصریــح کــرد‪« :‬از جملــه شــاخص ترین‬ ‫پــروژه قابــل بهره بــرداری شــهرداری مــارد‬ ‫‪۴۰۰‬هزارمترمربــع روکــش اســفالت در شــهر‬ ‫مــارد و حــوزه حریــم اســت کــه بــا اعتبــاری‬ ‫بالغ بــر ‪۱۵۰‬میلیاردریــال انجــام گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫شــهردار مــارد درخاتمــه بااشــاره به تــاش‬ ‫شــهرداری مــارد درجهــت توســعه پایــدار شــهر‬ ‫مــارد تصریــح کــرد‪« :‬مدیریــت شــهری مــارد‬ ‫درادامــه ســال ‪ ۹۹‬نیــز تمــام همــت و تــاش خــود‬ ‫را بــرای ارائــه خدمــات مطلــوب بــه شــهروندان و‬ ‫توســعه ســرانه های شــهری ب ـه کار خواهــد بســت‬ ‫تــا شــاهد رضایتمندی شــهروندان و توســعه شــهر‬ ‫مــارد باشــیم»‪.‬‬ ‫افتتاح بزرگ ترین پروژه هدف گذاری شده ‬ ‫شهرداری مالرد در هفته دولت‬ ‫بوســتان بــزرگ ورزش مارلیــک در شــهر‬ ‫مــارد بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬هم زمــان بــا‬ ‫نخســتین روز از هفتــه دولــت‪ ،‬بوســتان بــزرگ‬ ‫ورزش مارلیــک مــارد بــا وســعت بیــش از‬ ‫‪ ۵۵‬هزارمترمربــع و دارا بــودن ســه زمین ورزشــی‬ ‫مســاحت ‪300‬مترمربــع زیربنــا در دوطبقــه‬ ‫و بــا هزینــه ‪17‬میلیاردریــال جهــت مســائل‬ ‫بهداشــتی و درمانــی مورداســتفاده قــرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنیــن پــروژه بوســتان ورزشــی مارلیــک بــه‬ ‫مســاحت ‪14‬هکتــار‪ ،‬دارای ســه زمیــن بــازی و‬ ‫ســالن غیرمســقف مختــص ورزش هــای بومی‪-‬‬ ‫محلــی بــا اعتبــار ‪120‬میلیاردریــال موردافتتاح‬ ‫واقــع شــد کــه خدمــات بســیارارزنده ای‬ ‫را بــه مــردم شــریف شــهر مــارد ارائــه‬ ‫خواهــد کــرد»‪ .‬وی درخاتمــه یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«مــا امیــدوار هســتیم بــه یــاری خــدا طبــق‬ ‫برنام ـه ای کــه صورت گرفتــه تــا پایــان دولــت‬ ‫وقــت‪ ،‬هیــچ پــروژه نیمه تمامــی درزمینــه‬ ‫بهداشــتی‪-‬درمانی در شهرســتان مــارد باقــی‬ ‫نخواهــد مانــد»‪.‬‬ ‫و ســالن ویــژه روبــاز ورزش هــای بومــی محلــی‬ ‫باحضــور مســئوالن اســتانی و شهرســتانی‬ ‫افتتــاح شــد‪ .‬به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و‬ ‫امــور بین الملــل شــهرداری مــارد؛ هم زمــان‬ ‫بــا نخســتین روز از هفتــه دولــت ســال ‪،۹۹‬‬ ‫باحضــور معــاون توســعه مدیریــت و منابــع‬ ‫اســتانداری تهــران و مســئوالن شهرســتانی‬ ‫بوســتان بــزرگ ورزش مــارد بــا وســعت بیــش‬ ‫از ‪ ۵۵‬هزارمترمربــع بــا دراختیــار داشــتن ســه‬ ‫زمیــن ورزشــی و ســالن ویــژه روبــاز ورزش هــای‬ ‫بومــی محلــی در داخــل بوســتان به عنــوان‬ ‫یکــی از بزرگ تریــن بوســتان های غــرب اســتان‬ ‫تهــران به عنــوان یکــی از پروژه هــای شــاخص‬ ‫هدف گذاری شــده شــهرداری مــارد افتتــاح‬ ‫شــد‪ .‬خدابخــش محمــدزاده پودینــه؛ معــاون‬ ‫شــهردار مــارد در حاشــیه ایــن مراســم اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬رونــد احــداث ایــن بوســتان به عنــوان‬ ‫یکــی از بوســتان های بســیار بزرگ و مطلــوب‬ ‫در غــرب اســتان تهــران از ابتــدای ســال ‪ ۹۶‬بــا‬ ‫اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۱۰۰‬میلیاردریــال اغــاز شــد»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬ایــن پــروژه قابلیــت و ظرفیت هــای‬ ‫بســیارمطلوبی را داراســت کــه می توانــد به عنــوان‬ ‫یکــی از محل هــای تفریــح و ورزش شــهروندان‬ ‫شــریف مــارد به ویــژه منطقــه مارلیــک قــرار‬ ‫گیــرد»‪ .‬فخرالدیــن ائینه ونــد؛ رئیــس شــورای‬ ‫اســامی شــهر مــارد نیــز در ایــن مراســم اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬مدیریــت شــهری مــارد در ســال های‬ ‫اخیــر توجــه و اعتبــار ویــژه ای را باتوجه بــه نیــاز‬ ‫موجــود بــه توســعه بوســتان ها و افزایــش ســرانه‬ ‫فضــای ســبز شــهری اختصــاص داده اســت»‪ .‬وی‬ ‫بیــان داشــت‪« :‬عالوه بــر بوســتان ورزش مارلیــک‪،‬‬ ‫دو بوســتان دانــش و فرهنگیــان طــی روزهــای‬ ‫هفتــه دولــت امســال بــه افتتــاح و بهره بــرداری‬ ‫خواهنــد رســید»‪.‬‬ ‫پیام شهردار مالرد ‬ ‫به مناسبت هفته دولت و روز کارمند‬ ‫شــهردار مــارد طــی پیامــی ضمــن گرامیداشــت یادوخاطــره دو اســوه علــم و‬ ‫تقــوا‪ ،‬شــهیدان رجایــی و باهنــر اغــاز هفتــه دولــت و روز کارمنــد را تبریــک‬ ‫گفــت‪ .‬به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری مــارد؛‬ ‫محمدصــادق کولیونــد؛ شــهردار مــارد طــی پیامــی ضمــن گرامیداشــت‬ ‫یادوخاطــره دو اســوه علــم و تقــوا‪ ،‬شــهیدان رجایــی و باهنــر اغــاز هفتــه دولت‬ ‫و روز کارمنــد را تبریــک گفــت‪ .‬متــن پیــام بدیــن شــرح اســت‪« :‬تاریــخ هــر‬ ‫ســرزمینی همــواره بــا فرازونشــیب های بســیار و خاطــرات تلخ و شــیرین همراه‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در روزگاری نه چنــدان دور دو بزرگ مــرد کــه در زمــان حیــات بــا‬ ‫تالش هــا و کوش ـش های صادقانــه و خســتگی ناپذیر درراســتای اهــداف نظــام‬ ‫مقــدس جمهــوری اســامی و خدمــت بی شــائبه ادای دیــن می کردنــد؛ امــا‬ ‫صدحیــف کــه خصــم منافقیــن کــوردل ایــن دو اســوه علــم و تقــوا را از درخــت‬ ‫انقــاب جمهــوری اســامی برچیــد‪ .‬این جانــب بــر خــود وظیفــه می دانــم تــا‬ ‫حــال بــا فرارســیدن ســالروز شــهادت ایــن دولت مــردان رشــید و دالور کــه‬ ‫مقــارن بــا ایــام ســوگواری ســرور و ســاالر شــهیدان اباعبداهلل الحســین(ع)‬ ‫شــده اســت ضمــن گرامیداشــت اغــاز هفتــه دولــت در مجــال پیــش امــده‪،‬‬ ‫تالش هــای بی وقفــه و متعهدانــه دولت مــردان‪ ،‬کارمنــدان و صاحب منصبــان‬ ‫خصوصـاً نماینــده محتــرم دولــت در شهرســتان مــارد؛ جنــاب اقــای ســجاد‬ ‫برنجــی و معاونیــن محتــرم ایشــان همین طــور بخشــداران محتــرم‪ ،‬ســرکار‬ ‫خانــم مشعشــعی؛ بخشــدار محتــرم بخــش مرکــزی مــارد و جنــاب اقــای‬ ‫انصــاری؛ بخشــدار محتــرم صفادشــت را ارج نهــاده و همچنیــن بــه همــه‬ ‫تالشــگران در ادارات شهرســتان مــارد خصوصـاً کارمنــدان خــدوم و کوشــای‬ ‫شــهرداری مــارد خداقــوت عــرض می کنــم‪ .‬در خاتمــه ارزوی ســامتی‬ ‫و تندرســتی بــرای همــگان در شــرایط حــال حاضــر و درگیــری همــگان بــا‬ ‫بیمــاری منحــوس کرونــا و ســرافرازی ملــت شــریفمان وخدمتگزارانشــان را از‬ ‫درگاه ایــزد منــان خواســتارم»‪.‬‬ ‫مدیریت ارتباطات ‬ ‫و روابط بین الملل شهرداری قدس‬ ‫مدیریت ارتباطات ‬ ‫و روابط بین الملل شهرداری مالرد‬ ‫مدیریت ارتباطات ‬ ‫و روابط بین الملل شهرداری باغستان‬ ‫مدیریت ارتباطات ‬ ‫و روابط بین الملل شهرداری اندیشه‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3122

روزنامه سایه 3122

شماره : 3122
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه سایه 3121

روزنامه سایه 3121

شماره : 3121
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه سایه 3119

روزنامه سایه 3119

شماره : 3119
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه سایه 3118

روزنامه سایه 3118

شماره : 3118
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه سایه 3117

روزنامه سایه 3117

شماره : 3117
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه سایه 3116

روزنامه سایه 3116

شماره : 3116
تاریخ : 1403/04/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!