روزنامه سایه شماره 2054 - مگ لند

روزنامه سایه شماره 2054

روزنامه سایه شماره 2054

روزنامه سایه شماره 2054

‫بیژن زنگنه‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬برابر‬ ‫امیــر خوراکیــان؛ معــاون مرکــز ملــی فضــای مجــازی گفــت‪« :‬کتابخوان هــای‬ ‫دیجیتــال‪ ،‬حــوزه چــاپ و نشــر کتــاب کاغــذی در ایــران را ماننــد ســایر کشــورهای‬ ‫جهــان دســتخوش تحــول کــرده کــه ایــن مهــم به دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا بــا‬ ‫افزایــش چشــمگیری روبه رو ســت؛ تاجایی کــه حــاال بــا رشــد س ـه برابری مراجعــه‬ ‫کاربــران بــه پلتفرم هــای کتــاب دیجیتــال مواجــه بوده ایــم»‪.‬‬ ‫بنیانپاالیشگاه سازی‬ ‫در زمان منگذاشته شده است‬ ‫مدیر صندوق کارافرینی امید خراسان جنوبی‪:‬‬ ‫‪ ۷۵۰۰‬نیروگاه خورشیدی‬ ‫‪ 6‬در استان ایجاد می شود‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬شهریور ‪ 5 - 1399‬محرم ‪ 25 -1442‬اگوست ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2054‬تومان‬ ‫سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفت وگو با «العالم»‪:‬‬ ‫اروپا دیگرامریکا را‬ ‫ بیند‬ ‫برادر بزرگ تر نمی ‬ ‫‪2‬‬ ‫با خوانشی کوتاه بر نمایشنامه «ادیپ شهریار»‬ ‫محمدجــواد ظریــف؛ وزیــر امــور خارجه‬ ‫ایــران در اخرین جلســه ســخنرانی‬ ‫خــود از سلســله مباحــث «جهــان در‬ ‫گــذار» گفــت‪« :‬امــارات متحــده عربــی‬ ‫بــرای خریــد امنیــت رو بــه رژیــم‬ ‫صهیونیســتی اورده؛ در صورتی کــه‬ ‫اســرائیل نمی توانــد امنیــت خــود را‬ ‫تامیــن کنــد»‪.‬‬ ‫عبور از رنج؛‬ ‫خروج از موقعیت تراژیک‬ ‫الگویــی از یــک پیشــگویی کم وبیــش مشــابه در کتــب مقــدس ادیــان‬ ‫گوناگــون و فرقه هــای مختلــف مذهبــی به چشــم می خــورد و ان این اســت که‬ ‫جهــان در چنــان بی رحمــی‪ ،‬خشــونت‪ ،‬دروغ‪ ،‬دشــمنی و ظلمــی غوطــه ور‬ ‫می شــود کــه ارزوی مــرگ‪ ،‬بــر زندگــی غلبــه می یابــد‪ .‬انســان متفکــر؛ به ویــژه‬ ‫بعــد از فلســفه اگزیستانسیالیســم (اصالــت وجــود) کــه پذیــرش وراثــت‪ ،‬جایــگاه‬ ‫اجتماعــی و تعلیــم و تربیــت ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫استاندار مازندران در نشست خبری به مناسبت هفته دولت عنوان کرد؛‬ ‫شکستن کمر «ارامکو» توسط یک استارت اپ نوپا‬ ‫تاریخ سازان«عرضهاولیهسهام»‬ ‫در بازار بورس جهان‬ ‫اگهی فراخوان ارزیابی کیفی مشاوران‬ ‫نوب‬ ‫ت دوم‬ ‫شماره‪/10 :‬ط‪99/‬‬ ‫در اجــرای بنــد هـــ مــاده ‪ 29‬قانــون برگــزاری مناقصــات مصــوب ســال ‪ 83‬مجلــس شــورای اســامی (ائین نامــه خریــد خدمــات مشــاور)‪ ،‬شــرکت اب منطقه ای‬ ‫اردبیــل درنظــر دارد انجــام خدمــات مهندســی بازرســی فنــی کاال و تجهیــزات و تس ـت های غیرمخــرب جوشــکاری در مراحــل مختلــف‬ ‫تولیــد‪ ،‬ســاخت و حمــل تجهیــزات مکانیــکال‪ ،‬الکتریــکال و تاسیســات برقــی ایســتگاه های پمپــاژ‪ ،‬تاسیســات وابســته و خطــوط انتقــال‬ ‫اب نیمه اصلــی و فرعــی قســمت اول طــرح شــبکه ابیــاری ســبالن را از طریــق فراخــوان عمومــی بــه مهندســین مشــاور واجــد شــرایط واگــذار‬ ‫نما ید ‪.‬‬ ‫شرایط فراخوان‪:‬‬ ‫‪ -1‬نام کارفرما‪ :‬شرکت اب منطقه ای اردبیل به نشانی اردبیل‪ ،‬میدان ارتش‪ ،‬کدپستی ‪5619667619‬‬ ‫‪ -2‬موضــوع خدمــات‪ :‬انجــام خدمــات مهندســی بازرســی فنــی کاال و تجهیــزات و تسـت های غیرمخــرب جوشــکاری در مراحــل مختلــف تولیــد‪ ،‬ســاخت‬ ‫و حمــل تجهیــزات مکانیــکال‪ ،‬الکتریــکال و تاسیســات برقــی ایســتگاه های پمپــاژ‪ ،‬تاسیســات وابســته و خطــوط انتقــال اب نیمه اصلــی و فرعــی قســمت اول‬ ‫طــرح شــبکه ابیــاری ســبالن‬ ‫‪ -3‬مدت زمان انجام خدمات‪( 24 :‬بیست و چهار) ماه‬ ‫‪ -4‬پایه و رشته موردنیاز‪ :‬شرکت هایی که از سازمان برنامه و بودجه کشور پایه ‪ 1‬و ‪ 2‬بازرسی فنی را دارند می توانند شرکت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬محل دریافت اسناد‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫‪ -6‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/06/01‬لغایت ‪1399/06/06‬‬ ‫‪ -7‬مهلت بارگذاری اسناد‪ :‬تا ساعت ‪ 10:00‬روز یکشنبه مورخ ‪ 1399/06/16‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬محل تحویل اسناد تکمیل شده‪ :‬اردبیل‪ ،‬میدان ارتش‪ ،‬شرکت اب منطقه ای اردبیل‪ ،‬دفتر قراردادها‪ ،‬تلفن‪045-33729058 :‬‬ ‫*هزینه های اگهی برعهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای اردبیل‬ ‫‪Email: info@arrw.ir‬‬ ‫‪Web site: www.arrw.ir‬‬ ‫اگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫شماره فراخوان‪2099001331000020 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت اول‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اهـواز درنظـر دارد ارزیابـی کیفـی مناقصه گـران مناقصـه «عملیـات اجرایی بخشـی از خطوط اصلـی جمع کننده و کلکتور فاضلاب غرب اهواز» با شـماره‬ ‫‪ 2099001331000020‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید‪ .‬کلیه مراحل ارزیابی کیفی‪ ،‬از دریافت اسـتعالم های ارزیابی کیفی تا ارائه اسـتعالم های تکمیل شـده‬ ‫و اسـناد و مـدارک مربوطـه از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران درصـورت عدم عضویت‬ ‫قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهینامـه امضـای الکترونیکـی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪ .‬لذا از شـرکت های واجد صالحیت دعوت می شـود به سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫(سـتاد) بـه ادرس فوق االشـاره مراجعـه و اسـناد ارزیابـی کیفی را تـا سـاعت ‪ 19:00‬مـورخ ‪ 1399/06/10‬دریافت نمایند‪ .‬ضمنـاً درصورت نیـاز می توانید بـا شـماره ‪ 061-33386509‬دفتر قراردادهای شـرکت اب و‬ ‫فاضلاب اهـواز تمـاس حاصـل نمایید‪ .‬شـرایط حاکم بر پروژه به شـرح ذیل می باشـد‪:‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت اب و فاضالب اهواز‪ -‬اهواز‪ ،‬کیانپارس‪ ،‬خیابان پنج غربی‪ ،‬نبش خرداد‪ ،‬کدپستی ‪ 6163653118‬تلفن‪ )061( 33330975 :‬فاکس‪)061( 33386687 :‬‬ ‫‪ -2‬شـرح مختصـر کار‪ :‬اجـرای خطـوط اصلـی فاضالب بـه طول تقریبـی ‪ 8/5‬کیلومتر به روش ترانشـه بـاز و به اقطـار مختلف ‪ 500‬تـا ‪ 1000‬میلیمتـر و اجرای خطـوط اصلی فاضلاب به روش‬ ‫میکروتونلینـگ بـه طول تقریبـی ‪ 6‬کیلومتر و بـه اقطـار ‪ 1000‬و ‪ 1200‬میلیمتر‬ ‫‪ -3‬مشاور طرح‪ :‬شرکت مهندسین مشاور ری اب‬ ‫‪ -4‬محل اجرای پروژه‪ :‬شهر اهواز‬ ‫‪ -5‬مبلغ براورد هزینه اجرای کار‪ 1.581.285.255.751 :‬ریال‬ ‫‪ -6‬محل تامین اعتبار‪ :‬درامدهای عمرانی‪ ،‬صندوق توسعه ملی‬ ‫‪ -7‬مدت اجرای کار‪ 12 :‬ماه (دو جبهه کاری)‬ ‫‪ -8‬مبلـغ تضمیـن شـرکت در فراینـد ارجـاع کار‪ :‬بـه میـزان ‪ 27.512.853.000‬ریال و مطابـق ائین نامه تضمیـن معامالت دولتی بـه شـماره ‪/123402‬ت‪50659-‬هــ مورخ ‪ 1394/09/22‬می باشـد و توسـط‬ ‫مناقصه گرانـی کـه در ارزیابـی کیفـی پذیرفتـه شـده و حائـز حداقـل امتیـاز الزم جهـت دعوت بـه مناقصه شـده اند‪ ،‬در زمـان تکمیل پـاکات مناقصه می بایسـت ارائـه گردد‪.‬‬ ‫‪ -9‬شـرایط متقاضیـان شـرکت در ارزیابـی کیفی‪ :‬الف) شـرکت های دارای صالحیت پیمانکاری پایه ‪ 2‬رشـته اب در زیر رشـته خطـوط انتقال اب و شـبکه های اب و فاضالب‪ ،‬بـا ظرفیت کاری مجاز مطابق دسـتورالعمل‬ ‫موضـوع مبلـغ ظرفیـت مجـاز پیمانـکاران برای شـرکت در مناقصه‪ ،‬ارزیابی کیفـی و ارجاع کار بشـماره ‪ 30593‬مورخ ‪ 1394/03/05‬سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی کشـور‪ .‬ب) گروه مشـارکت دارای صالحیت فوق الذکر‪.‬‬ ‫‪ -10‬اخرین مهلت ثبت و بارگذاری استعالم های تکمیل شده ارزیابی کیفی در سامانه ستاد‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1399/06/24‬حداکثر تا ساعت ‪19:00‬‬ ‫شناسه اگهی‪961194 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب اهواز‬ ‫‪8‬‬ ‫نقد عملکرد ‬ ‫دولت‬ ‫باید در بستر زمان و متناسب با شرایط کشور باشد‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫کیمیا یزدیان طهرانی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫با تمرین مداوم خودم را‬ ‫روی فرم نگه می دارم‬ ‫‪3‬‬ ‫این فوتبال‬ ‫عدمش به ز وجود است‬ ‫از دیربــاز ورزش را بــرای ســامت جســم و روان‬ ‫ضــروری دانســته اند؛ درصورتی کــه تابــع قواعــد‬ ‫سالم ســازی بــوده و دراین دســته جــای بگیــرد؛‬ ‫امــا این روزهــا ورزش از مفهــوم ســامتی‬ ‫فرســنگ ها فاصلــه گرفتــه ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2054‬‬ ‫پاسخ های وزیر نفت به منتقدان‬ ‫سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفت وگو با «العالم»‪:‬‬ ‫اروپا دیگرامریکا را برادر بزرگ تر نمی بیند‬ ‫بیــژن زنگنــه دیــروز در حاشــیه افتتــاح پروژه هــای نفتــی در جمــع‬ ‫خبرنــگاران تاکیــد کــرد‪« :‬منتقــدان‪ ،‬بنــده را بــه خیلی چیزهــا متهــم‬ ‫می کننــد؛ امــا تحمــل می کنیــم و می شــنویم و چــاره ای نداریــم؛ زیــرا‬ ‫ادمــی کــه بــار ســنگینی روی دوش دارد‪ ،‬نمی توانــد بــه هــر انتقــادی‬ ‫پاســخ دهــد؛ بنابرایــن‪ ،‬اگــر حــرف نمی زنــم این نیســت که زبــان‬ ‫نــدارم»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ وی افــزود‪« :‬مخالفــت بــا پاالیشگاه ســازی‬ ‫اتهــام بی دلیلی ســت؛ زیــرا بنیــان پاالیشگاه ســازی در زمــان مــن‬ ‫گذاشــته شــده و امــروز افزایــش ظرفیــت پاالیشــگاه های داخلــی را‬ ‫شــاهدیم و ظرفیــت پاالیشــی بــه ‪۲.۲‬میلیون بشــکه در روز رســیده‬ ‫اســت»‪ .‬زنگنــه باتاکیدبراینکــه اگــر ایــن دولــت نبــود حتــی یک واحــد‬ ‫پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس بــه مــدار نمی امــد‪ ،‬گفــت‪« :‬خــون دل‬ ‫خوردیــم تــا ایــن پاالیشــگاه را ســاختیم‪ .‬خــدا می دانــد کــه شــروع‬ ‫ســاخت پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس در دولــت اصالحــات بــود‬ ‫و در ایــن دولــت بــه اتمــام رســید»‪ .‬وزیــر نفــت ادامــه داد‪« :‬ســیراف‬ ‫را هــم مــا طراحــی کردیــم و حتــی بــرای تحویــل خــوراک میعانــات‬ ‫گازی بــا کمبــود روب ـه رو هســتیم»‪ .‬وی افــزود‪۴۸۰« :‬هزاربشــکه بــه‬ ‫ســیراف تخصیــص دادیــم؛ پــس چگونــه بــه دشــمن پاالیشگاه ســازی‬ ‫متهــم می شــویم»‪ .‬وزیــر نفــت تاکیــد کــرد‪« :‬اگــر اعتقــادی بــه‬ ‫زنجیــره خــوراک نداشــتیم‪ ،‬چطــور در تولیــد بنزیــن بــه خودکفایــی‬ ‫رســیدیم؟» وی بااشــاره به اینکه در پتروپاالیشــگاه ها می گوینــد‬ ‫مخالــف بــودم‪ ،‬افــزود‪« :‬این درحالی ســت که فرایندهــا تمــام‬ ‫شــده و ‪۱.۵‬میلیون بشــکه تقاضــا امــده کــه توســط دولتی هــا‬ ‫و نیمه دولتی هاســت؛ به دلیل اینکــه مصالــح ملــی را تامیــن‬ ‫کننــد‪ .‬برخــی می گوینــد کــه فرصــت بــورس در تامیــن مالــی در‬ ‫پتروپاالیشــگاه ها را از دســت دادیــم؛ امــا این هــا نــه بــورس را نــه‬ ‫تامیــن مالــی و نــه پتروپاالیشــگاه را نمی شناســند»‪ .‬زنگنــه ادامــه‬ ‫داد‪« :‬یک عــده دنبــال تخریــب هســتند و این گونــه القــا می کننــد‬ ‫کــه همــه بدی هــا مــال ماســت‪ .‬البتــه هرجاکــه الزم باشــد‬ ‫جــواب می دهیــم و زبانمــان قطــع نشــده اســت؛ امــا اگــر ســکوت‬ ‫می کنــم به خاطــر مصلحــت کشــور اســت؛ زیــرا در دعــوا نــان مــا‬ ‫درنمی ایــد و خدمــت نیــاز بــه ارامــش دارد»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه‬ ‫اگــر چهاربرابرشــدن صــادرات فــراورده‪ ،‬جلوگیــری از خام فروشــی‬ ‫نیســت‪ ،‬پــس چیســت؟ گفــت‪« :‬توســعه پاالیشــگاه ها و جایگزینــی‬ ‫مصــرف داخــل بــا گاز بــا این مهــم را فراهــم کــرده اســت»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه بــه پتروشــیمی ها خــوراک می دهیــم و ایــن جلوگیــری‬ ‫از خام فروشی ســت‪ ،‬افــزود‪« :‬درامــد پتروشــیمی از ‪۱۱‬میلیــارددالر در‬ ‫ســال ‪ ۹۲‬بــه ‪۲۵‬میلیــارددالر تــا ســال ‪ ۱۴۰۰‬می رســد کــه مصــداق‬ ‫بــارز جلوگیــری از خام فروشی ســت‪ .‬در صنایــع پائین دســتی وزارت‬ ‫صنایــع مســئول اســت و وظیفــه وزارتخانــه دیگری ســت»‪ .‬به گفتــه‬ ‫وی؛ پنــج میلیــارددالر خــوراک بــه پائین دســت پتروشــیمی و‬ ‫پنج میلیــارددالر خــوراک بــه پائین دســت پاالیشــی تحویــل‬ ‫می شــود کــه این موضــوع در بیــن صنایــع ایــران بی نظیــر اســت‪.‬‬ ‫وزیــر نفــت افــزود‪« :‬عالوه براینکــه خودکفــا شــدیم؛ حتــی ی ـک روز‬ ‫در تحریــم ســوخت کشــور دچــار اختــال نشــده و همــه مناطــق‬ ‫ســوخت داشــتند»‪ .‬وی دربــاره قاچــاق ســوخت نیــز گفــت‪« :‬برخــی‬ ‫معتقــد هســتند کــه روزانــه ‪۴۰‬میلیون لیتــر بنزیــن قاچــاق می شــود‬ ‫کــه این عــدد غیرممکــن اســت؛ زیــرا تنهــا روزانــه ‪۶۰‬میلیون لیتــر‬ ‫بنزیــن در کارت هــای ســوخت تخصیــص پیــدا می کنــد»‪ .‬زنگنــه از‬ ‫منتقــدان خواســت بــرای ادعاهــای خــود ســند بیاورنــد‪ .‬وی مصــرف‬ ‫بنزیــن کشــور را ‪۷۲‬میلیون لیتــر در روز اعــام کــرد و گفــت‪« :‬کارت‬ ‫ســوخت هی ـچ گاه لغــو نشــده و همیشــه بــوده اســت»‪ .‬وزیــر نفــت‬ ‫بااشــاره به اینکه بیشــترین قاچــاق در گازوییــل بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«مســئول قاچــاق ســوخت‪ ،‬شــخص دیگری ســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫اگــر خــط لولــه نداشــته باشــیم‪ ،‬تولیــد گاز در کشــور حبــس‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬امــا ایــن دو خــط ازنظــر پایــداری شــبکه به کمــک‬ ‫این منطقــه می ایــد»‪ .‬به گفتــه زنگنــه؛ ابتــکار در احــداث ســاخت‬ ‫خطــوط نهــم و ششــم سرتاســری انتقــال گاز این بودکــه قــرارداد‬ ‫ســاخت ‪ BOT‬شــد تــا از محــل صــادرات گاز اصل وفرعــش پرداخــت‬ ‫شــود‪ .‬وی بــه صرفه جویــی در مصــرف گاز اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬زیــرا‬ ‫پــارس جنوبــی دیگــری نداریــم‪ .‬اکنــون مصــرف خانگــی زیــاد اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن راندمــان نیروگاه هــا بایــد بــاال بــرود؛ زیــرا بــا ایــن گاز تولیــد‬ ‫بــرق می توانــد ‪۵۰‬درصــد افزایــش پیــدا کنــد»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه‬ ‫امســال‪ ،‬ســال اســتثنایی بــرای صنعــت پتروشیمی ســت‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫«امــروز (دیــروز) ســومین واحــد در عســلویه افتتــاح شــد و دو واحــد نیز‬ ‫در میانــدواب و لرســتان به بهره بــرداری رســید»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بیــد بلنــد‬ ‫‪۲‬؛ بزرگ تریــن واحــد فــراورش همــراه نفــت و مشــعل در هفته هــای‬ ‫اینــده افتتــاح می شــود کــه ســرمایه گذاری ســه میلیارددالری در‬ ‫ان انجــام و راه انــدازی اغــاز شــده اســت»‪ .‬زنگنــه باتاکیدبراینکــه‬ ‫باتوجه به اینکــه تحریم هــا فشــار زیــادی وارد می کنــد؛ امــا چــرخ‬ ‫صنعــت نفــت می چرخــد و روح تــاش امیــد و مجاهــدت ملــی را‬ ‫مجســم می کنیــم‪ ،‬گفــت‪« :‬بااین کارهــا بــرای توســعه و بهبــود زندگــی‬ ‫و کاهــش فشــار بــه مــردم‪ ،‬کمــک می کنیــم»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬ایــن‬ ‫فعالیت هــا نمــاد مقاومــت ملی ســت و درشــرایطی که بــا یــک فشــار‬ ‫عظیــم و غیرطبیعــی خارجــی روب ـه رو شــدیم؛ امــا مقاومــت کردیــم‬ ‫و باتمام تــوان و قــدرت و روحیــه ادامــه خواهیــم داد»‪ .‬وزیــر نفــت‬ ‫بااشــاره به اینکه در ســال ‪ ۹۲‬حــدود ‪۴۳‬درصــد ســوخت نیروگاه هــا‬ ‫بــا ارزش ‪۱۸‬میلیــارددالری مایــع بــود‪ ،‬افــزود‪« :‬امســال تنهــا حــدود‬ ‫‪۱۰‬درصــد از ســوخت نیروگاه هــا مایــع اســت»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«این درحالی ســت که ســاالنه ‪ ۴.۵‬تــا پنج درصــد مصــرف ســوخت‬ ‫نیروگاه هــا اضافــه و مجموعـاً بیــش از ‪۴۰‬درصــد در هفت ســال مصــرف‬ ‫ســوخت نیروگاه هــا بیشــتر شــده اســت»‪ .‬زنگنــه بابیان اینکــه در‬ ‫روزهــای ســرد ســال‪ ،‬تنهــا جایی کــه می توانیــم تــراز مصــرف را کنتــرل‬ ‫کنیــم‪ ،‬نیروگاه هــا هســتند؛ تصریــح کــرد کــه زیــرا ان هــا ســوخت‬ ‫جایگزیــن دارنــد‪ .‬به گفتــه وزیــر نفــت؛ تمــام نیــروگاه (جــز کنــاروک‬ ‫و چابهــار) بــه گاز وصــل هســتند و نیروگاه هــا ذخیــره خوبــی ازنظــر‬ ‫ســوخت مایــع دارنــد‪ .‬وی بــه کشــف میــدان گازی در دریــای ســیاه‬ ‫توســط ترکیــه اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬اعــداد دقیــق ترکیــه بایــد اعــام‬ ‫شــود‪ .‬اعــداد اعالم شــده ‪۳۲۰‬میلیــارد مترمکعــب و گاز قابل اســتحصال‬ ‫‪۲۳۰‬میلیــارد عنــوان شــده اســت کــه درصــورت به تولیدرســیدن‪،‬‬ ‫روزی ‪۳۵‬میلیون مترمکعــب گاز برداشــت و تولیــد خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫زنگنــه افــزود‪« :‬ســرمایه گذاری در دریــا گــران اســت و تکنولــوژی‬ ‫می خواهــد‪ .‬ازســوی دیگر‪ ،‬زمــان می بــرد و بــه ســاخت پاالیشــگاه‬ ‫نیــاز اســت»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬ترکیــه ‪۱۳۰‬میلیــون کمبــود گاز دارد‬ ‫و ای ـن را از ایــران‪ ،‬روســیه و اذربایجــان وارد می کنــد»‪ .‬به گفتــه وزیــر‬ ‫نفــت؛ صــادرات گاز ایــران امســال بــه ‪۱۵‬میلیــارد مترمکعــب می رســد‪.‬‬ ‫این درحالی س ـت که بــه عــراق روزانــه ‪۵۰‬میلیــون گاز صــادر می شــود؛‬ ‫البتــه این عــدد در زمســتان ممکــن اســت کمتــر باشــد‪ .‬وی درمــورد‬ ‫صــادرات گاز بــه پاکســتان نیــز گفــت‪« :‬پاکســتان خریــداری نمی کنــد‬ ‫و مــا‪ ،‬در طــرف ایــران امــاده صــادرات گاز هســتیم»‪.‬‬ ‫انخل بولیگان کوربو‬ ‫تلنگر‬ ‫اقتصــادی و سیاســی مشــترک؛ البتــه درنظــر بگیریــد کــه‬ ‫وقتــی رای ممتنــع در شــورای امنیــت دادنــد درواقــع‪،‬‬ ‫علیــه امریــکا رای داده انــد و ایــن‪ ،‬شــروع مناسبی ســت‪.‬‬ ‫اروپایی هــا بایــد بــر تــرس خــود غلبــه کننــد‪ .‬امــروز‬ ‫به نظــر می رســد دیگــر امریــکا را بــرادر بزرگ تــر خــود‬ ‫نمی بیننــد‪ .‬برخــی توجیه هــا درخصــوص گــره اقتصــادی‬ ‫اروپــا بــا امریــکا وجــود دارد کــه البتــه ان هــا امــروز‬ ‫می داننــد کــه اگــر تــرس از ایــن گــره اقتصــادی باعــث‬ ‫ســکوت سیاســی شــود‪ ،‬هزینه هــای اقتصــادی بــرای ان هــا‬ ‫در بــر خواهــد داشــت و امریــکا می خواهــد هزینه هــای‬ ‫خــود را به گــردن اروپایی هــا بینــدازد‪ .‬موشــک های‬ ‫میان بــرد یــا مســئله برجــام موضوعاتی ســت کــه بــرای‬ ‫اروپایی هــا حائزاهمیــت اســت‪ .‬اروپایی هــا محکــم در مقابــل‬ ‫امریکایی هــا ایســتادگی نکردنــد؛ ولــی به نظــر می رســد بــا‬ ‫شکس ـت هایی کــه امریــکا در صحنــه سیاســت بین الملــل‬ ‫خــورده اســت‪ ،‬اروپایی هــا بــه ایــن جمع بنــدی رســیده اند‬ ‫کــه اگــر بخواهنــد می توانــد امریکایی هــا را بــه تجدیدنظــر‬ ‫وادار کننــد و رونــدی کــه امــروز اغــاز کرده انــد‪ ،‬رونــدی‬ ‫مبــارک اســت‪.‬‬ ‫باتوجه بــه تهدیــدات موجــود درخصــوص اجــرای‬ ‫«اســنپ بک»‪ ،‬ایــا ســازمان انــرژی اتمــی ایــران توانایــی‬ ‫بازگشــت بــه زمــان قبــل از برجــام را دارد؟‬ ‫امریکایی هــا از یــک عبــارت حقوقــی ضعیــف تحت عنــوان‬ ‫نظارت کننــده اســتفاده کردنــد کــه هیچ کــدام از طرف هــا‬ ‫ان را قبــول ندارنــد و بســیارخنده دار اســت‪ .‬نمی شــود یــک‬ ‫بــازی را به هــم بزنیــد؛ ولــی بگوییــد کــه مــن عضــوی‬ ‫از بــازی هســتم‪ .‬امریــکا به دنبــال زورگویــی پشــت‬ ‫زورگویی ســت و قطع ـاً بــه نتیجــه نمی رســد‪ .‬ایــن فــرض‬ ‫کــه دنیــا به خاطــر امریکایــی کــه بــه تعهــدات خــود‬ ‫پایبنــد نبــوده‪ ،‬قطعنامه هــای تحریمــی را علیــه ایــران‬ ‫بازگردانــد‪ ،‬فــرض محالی ســت؛ امــا اگــر چنیــن شــرایطی‬ ‫رخ دهــد‪ ،‬حجــت بــر کشــور تمــام می شــود و نه تنهــا‬ ‫در بحــث هســته ای؛ بلکــه در بســیاری از بحث هــای دیگــر‬ ‫هــم وضعیــت تغییــر خواهــد کــرد‪ .‬دربــاره بازگشــت بــه‬ ‫شــرایط قبــل از برجــام بایــد بگوییــم پیشــرفت ها طــی‬ ‫این ســال ها به قــدری بــاال بــوده کــه بــرای بازگشــت بــه‬ ‫قبــل بایــد بســیاری ازان ها را تخریــب کنیــم! بهتــر اســت‬ ‫بگوییــم بایــد ســرعت را از همیــن نقطــه بــاال ببریــم‪ .‬درنظر‬ ‫بگیریــد کــه در گذشــته تنها یــک نیــروگاه داشــتیم و امروز‬ ‫دو نیــروگاه دیگــر اضافــه کردیــم‪ .‬اکتشــاف و اســتخراج مــا‬ ‫بســیار گســترده تر شــده؛ در بحــث اســتخراج از چهارتــن‬ ‫رســیده ایم بــه نزدیــک ‪40‬تــن در ســال؛ نیــز ظرفیــت‬ ‫اب ســنگین افزایــش یافتــه‪ .‬ماشــین های جدیــد داریــم‬ ‫کــه پیش تــر نداشــتیم و ‪ IR6‬مــا هم اکنــون در ابشــار کار‬ ‫می کنــد؛ بازگشــت بــه عقــب یعنــی این هــا را نبایــد داشــته‬ ‫باشــیم؛ پــس درپاسـخ به شــما بایــد بگوییــم کــه اگــر قــرار‬ ‫باشــد ان هــا چنیــن اقدامــی کننــد‪ ،‬مــا ایــن امــکان را داریم‬ ‫کــه ســرعت فعالیت هایمــان را افزایــش دهیــم‪.‬‬ ‫ســخنگوی ســازمان انــرژی اتمــی کشــورمان در گفت وگــو بــا «العالــم» بــه مســائل مختلــف برنامــه هســته ای ایــران؛ ازجملــه حادثــه نطنــز‪،‬‬ ‫پیشــرفت های هســته ای کشــور‪ ،‬ذخایــر اورانیــوم‪ ،‬کیــک زرد و ‪ ،...‬نحــوه رفتــار اروپــا در برجــام و شــروط ایــران بــرای حضــور بازرســان اژانــس‬ ‫در کشــور پرداخــت‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ مشــروح گفت وگــوی تفصیلــی بهــروز کمالونــدی بــا ایــن شــبکه کــه متــن کامــل ان منتشــر شــده‬ ‫اســت را می خوانیــم‪.‬‬ ‫می گیــرد؛ برای اینکــه امریــکا بــه ایــن کشــورها فشــار ظرفیتــی کــه قبــ ًا بــوده اســت؛ یعنــی در یک ســال تــا‬ ‫درزمینــه پنــج گامــی کــه ایــران در برابــر بدعهــدی‬ ‫طرف هــای برجــام برداشــته و تعهــدات خــود را کاهــش نیــاورد‪ ،‬اســم ان هــا را اعــام نمی کنیــم‪ .‬متاســفانه یک ســال و دومــاه می توانیــم بــه وضعیــت قبلــی برســیم‪.‬‬ ‫امریکایی هــا کارهــای عجیب وغریبــی دراین زمینــه انجــام ایــن حادثــه نســبت بــه امــروز حــدود دو تــا چهارمــاه ازنظر‬ ‫داده‪ ،‬چــه رونــدی طــی شــده و نتیجــه ان چــه بوده اســت؟‬ ‫می دهنــد کــه هــم بــه کشــورها و شــرکت ها و هــم بــه زمانــی بــه مــا اســیب زده؛ امــا مفهومــش این نیســت که‬ ‫ایــن پنــج گامــی کــه برداشــته شــد؛ درارتباط بــا عدم اقــدام‬ ‫افــراد فشــار می اورنــد؛ یعنــی اگــر از کشــور ناامیــد شــوند‪ ،‬اکنــون نمی توانیــم تولیــد کنیــم؛ چــون هــم نیــروی‬ ‫کشــورهای اروپایــی کــه قــول داده بودنــد بعــد از خــروج‬ ‫امریــکا از برجــام‪ ،‬ایــن خــا را پــر و تحریم هــا را جبــران ســراغ شــرکت ها و اگــر از شــرکت ها مایــوس شــوند‪ ،‬انســانی و طراحــی و تجهیــزات را کام ـ ًا داریــم و مســئله‬ ‫ســراغ افــراد می رونــد کــه فکــر می کنــم بعــدازان‪ ،‬ســراغ بعــدی هــم تاسیســات اســت؛ مــا تاسیســات متعــدد داریــم‬ ‫کننــد و وقتــی ایـن کار را نکردنــد‪ ،‬چــون عدم تعــادل ایجــاد‬ ‫شــد بیــن تعهــدات مــا و امتیازاتــی کــه بایــد می داشــتیم و بچه هــای ان هــا هــم خواهنــد رفــت؛ به همین خاطــر کــه می توانــد مــواد و تجهیــزات در تاسیســات دیگــر فعــال‬ ‫شــود؛ منتهــا بایــد بــه مســائل پدافنــدی بیشــتر فکــر شــود‬ ‫برای اینکــه ایــن تعــادل مجــددا ً برقــرار شــود‪ ،‬مــا گفتیــم از ترجیــح می دهیــم اســم ان هــا را اعــام نکنیــم‪.‬‬ ‫تــا خســارت و حادثـه ای؛ از ناحیــه دشــمن یــا دیگــر مــوارد‪،‬‬ ‫تعهــدات خودمــان کــم کنیــم یــا ان هــا امتیــازات را بیشــتر‬ ‫کننــد کــه ایــن تعــادل برقــرار شــود و اینکــه اگــر امتنــاع درخصــوص بازطراحــی و مدرن ســازی راکتــور اراک‪ ،‬ایــا بــه حداقــل برســاند‪.‬‬ ‫طرف هــای خارجــی همچنــان درحال انجــام تعهــدات خــود‬ ‫کردنــد‪ ،‬مــا تعهــدات را کــم کنیــم؛ لــذا یک به یــک شــروع‬ ‫دربــاره انفجــار اخیــر در تاسیســات نطنــز چــه اطالعاتــی‬ ‫کردیــم و ســقف ‪300‬کیلــو «یــو اف ‪ »6‬را کــه به عنــوان هســتند یــا خیــر؟‬ ‫در ابتــدا امریکایی هــا‪ ،‬چینی هــا و ایــران بــرای ایــن طــرح داریــد ایــا پــروژه خرابــکاری بــوده اســت؟‬ ‫ذخایــر پذیرفتــه بودیــم‪ ،‬کنار گذاشــتیم؛ ‪3.67‬درصد بیشــتر‬ ‫غنی ســازی نمی کردیــم کــه ایــن محدودیــت را هــم کنــار مشــخص شــده بودنــد کــه البتــه کشــورهای دیگــر هــم اینکــه انفجــار بــوده‪ ،‬انفجــار هســت و اینکــه انفجــار چــه‬ ‫پذیرفتــه بودنــد کــه در یــک ســند رســمی در حوزه هــای مبنایــی داشــته‪ ،‬قطعـاً انفجــار تاسیســات گاز و ایــن چیزها‬ ‫گذاشــتیم و در مســئله اب ســنگین کــه گفتــه بودیــم‬ ‫ذخایــر ‪130‬تن به بــاال را بــه بازارهــای بین الملــل عرضــه مختلــف تامیــن تجهیــزات‪ ،‬طراحــی و موضوعــات دیگــر کــه خیلــی از این مســائل در رســانه ها امــده‪ ،‬نیســت؛‬ ‫همــکاری کننــد؛ امــا ان هــا کــه از نزدیــک بــا ایــران چــون تاسیســات گازی انجــا نبــوده کــه بخواهــد انفجــاری‬ ‫می کنیــم کــه ایـن را هــم اعــام کردیــم کــه دیگــر متعهــد‬ ‫بــه این مســئله نیســتیم‪ .‬البتــه مفهومــش این نیســت که همــکاری می کردنــد‪ ،‬امریــکا و چیــن بــود‪ .‬بعدازاینکــه صورت گرفتــه باشــد؛ امــا بررســی نیروهــای امنیتــی مــا‬ ‫صحبــت از ایــن دارد کــه می توانــد خرابــکاری صــورت‬ ‫امریکایی هــا از برجــام خــارج شــدند‪ ،‬انگلیسـی ها جایگزیــن‬ ‫عرضــه نمی کنیــم؛ ایــن کار را داریــم انجــام می دهیــم؛‬ ‫شــدند و ارتباطــات بــا ان هــا هــم ارتباطــات نســبتاً خوبــی گرفتــه باشــد‪ .‬حــال اینکــه ایــن خرابــکاری به چه نحــوه بوده‬ ‫ولــی محدودیــت پذیرفته شــده را دیگــر عمــل نمی کنیــم‪.‬‬ ‫موضــوع دیگــر‪ ،‬بحــث «فــردو» بــود کــه ان را فعــال کردیــم بــود؛ اگرچــه رونــدش‪ ،‬رونــد کنــدی بــود؛ به این دلیــل کــه و چه کســانی ایـن کار را انجــام داده باشــند‪ ،‬مالحظاتی اســت‬ ‫امریکایی هــا فشــار زیــادی می اوردنــد و درنهایــت اعــام کــه نیروهــای امنیتــی مــا می داننــد؛ یعنــی درواقع‪ ،‬شــورای‬ ‫و اقداماتــی ازاین قبیــل‪ .‬درارتباط بــا راکتــور اراک هــم کــه‬ ‫امنیــت مــا می دانــد و ای ـن را هــم بــه مــا اعــام کرده انــد‬ ‫اعــام کردیــم تعهــد بازطراحــی دیگــر لزومـاً برای مــا تعهد کردنــد مدرن ســازی را هــم مشــمول تحریــم می کننــد؛‬ ‫درحالی کــه قطعنامــه ‪ 2231‬حتــی پیش بینــی کــرده بــود کــه می دانیــم شــرایط چگونــه اســت؛ امــا چــون دارنــد‬ ‫محســوب نمی شــود؛ اگرچــه ترجیــح می دهیــم یــک‬ ‫راکتــور بازطراحی شــده داشــته باشــیم کــه درهمین زمینــه در حالــت فــرض فروپاشــی برجــام هــم ایـن کار بایــد انجــام تــاش می کننــد و دنبــال مســببان ایــن حادثــه هســتند‪،‬‬ ‫فعـ ًا اطالعاتــی نمی دهنــد کــه بخواهــد بــه کار اطالعاتی و‬ ‫داریــم کار می کنیــم؛ امــا امادگــی کامــل داریــم کــه شــود کــه البتــه چینی هــا همــکاری خوبــی داشــته اند‪.‬‬ ‫تحقیقاتشــان صدم ـه ای وارد شــود‪.‬‬ ‫اگــر قــرار باشــد راکتــور قبلــی را دوبــاره احیــا کنیــم‪ ،‬نکتــه مهــم اینکــه مــا توانایــی ای ـن را داریــم و می توانیــم‬ ‫باتوجه به اینکــه دانــش و امکاناتــش را داریــم‪ ،‬بــاز به ســمت بــدون ان هــا هــم ای ـن کار را انجــام دهیــم ایــن ظرفیــت‬ ‫فرجــام زورگویی هــای امریــکا در ســطح جهــان و‬ ‫راکتــور قبلــی برگردیــم‪ .‬ایــن گام هــا عملیاتــی شــده و در در دانشــمندان مــا هســت‪ .‬اگــر اصــرار داریــم ان هــا بــا مــا‬ ‫تالش هــای اخیــر ان در شــورای امنیــت بــرای بازگردانــدن‬ ‫گام نهایــی هــم مــا تقریبـاً همــه تعهــدات را برداشــتیم‪ .‬گام همــراه باشــند‪ ،‬به این دلیــل اســت کــه تجربــه بیشــتری از‬ ‫تحریم هــا علیــه ایــران را چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟‬ ‫ســوم درارتباط بــا تحقیــق و توســعه اســت؛ ماشــین های مــا دارنــد‪ .‬دوم اینکــه ســرعت کار بیشــتر می شــود و ســوم‪،‬‬ ‫مــن ســابقه ‪40‬ســال کار دیپلماتیــک دارم و بــه شــما اعــام‬ ‫جدیــدی اوردیــم ماننــد ‪ IR9‬کــه بــا ظرفیــت ‪50‬ســو دارد درمــورد تجهیــزات اســت کــه ســاخت ان هــا زمان بــر اســت‪.‬‬ ‫می کنــم واقعـاً در کار دیپلماتیــک ایــن بی ســابقه بــوده کــه‬ ‫مطــرح می شــود‪ .‬ماشــین های مختلــف دیگــر؛ به خصــوص اگــر تقســیم کار و مســاعدت بقیــه را داشــته و بعضی قطعات‬ ‫امریــکا در جایــی ماننــد شــورای امنیــت این قــدر منــزوی‬ ‫خریــداری شــود و بــدون ایــن فرایند‪ ،‬ســاخت شــروع شــود‪،‬‬ ‫ماشــین هایی ماننــد ‪ IR6‬و ‪ IR8‬کــه رونــد تکامــل این هــا‬ ‫شــده باشــد کــه تنهــا یــک کشــور کوچــک؛ ان هــم بنــا‬ ‫قبــ ًا زمان بندی شــده بــود کــه ایــن زمان بنــدی و عمــ ًا ســرعت کار بیشــتر می شــود‪ .‬ان شــاءاهلل در ســال‬ ‫محدودیــت را کنــار گذاشــتیم؛ مثـ ًا براســاس برجــام بــرای اینــده شــروع تســت ســرد را خواهیــم داشــت و بــه مراحــل بــر بعضــی مالحظــات فقــط برای اینکــه در مقطعــی از ان‬ ‫حمایــت بکنــد‪ ،‬بــا ان همراهــی کــرده و حتــی متحــدان‬ ‫دراختیارداشــتن یــک ابشــار کامــل ‪ IR6‬از ســال دهــم عملیاتــی خیلی خوبــی خواهیــم رســید‪.‬‬ ‫واشــینگتن هــم بــا ان مخالفــت کردنــد و جلــوی ایــن‬ ‫شــروع می کردیــم کــه عمـ ًا بالفاصلــه بعــد از اعــام گام هــا‬ ‫شــروع کردیــم‪ .‬البتــه همــواره اعــام کرده ایــم کــه ایــن رونــد فعالیــت ایــران بــرای رســیدن بــه ظرفیــت کشــور ایســتادند کــه ایــن‪ ،‬نتیجــه سیاســت های غلــط‬ ‫گام هــا می توانــد بــه عقــب بــرود؛ مشــروط براینکه ان هــا ‪190‬هزارســو طبــق فرمایشــات مقــام معظم رهبــری در چه امریــکا اســت‪ .‬این گونــه نیســت کــه فقــط ایــران مخالــف‬ ‫مرحله ای ســت؟ ایــا حادثــه اخیــر نطنــز می توانــد خللــی رفتــار غلــط و زورگویی هــای امریکاســت‪ .‬ایــران ایــن‬ ‫تحریم هــا را بردارنــد و بــه امریــکا فشــار بیاورنــد؛ کمااینکــه‬ ‫شــهامت را دارد کــه مخالفــت خــود را به زبــان مــی اورد‪،‬‬ ‫دراین زمینــه ایجــاد کنــد؟‬ ‫تالش هایــی ماننــد «اینســتکس» را انجــام داده انــد؛ ولــی‬ ‫نتیجــه الزم را نداشــته و اینکــه زمینـه ای فراهــم شــود کــه کــف نیــاز بلندمــدت مــا طبــق انچــه فرمایــش مقــام معظم عمــل می کنــد و مقابــل امریــکا می ایســتد؛ امــا هســتند‬ ‫ایــران بتوانــد تجــارت راحتــی داشــته باشــد‪ ،‬ایجــاد نشــده‪ .‬رهبــری بــود این اســت که مــا بــه ‪190‬هزارســو برســیم؛ کشــورها و مردمانــی کــه رفتارهــای غلــط امریــکا را‬ ‫می فهمنــد و مقابــل ان می ایســتند‪ .‬ایــن زورگویی هــای‬ ‫مادامی کــه این مســئله ایجــاد نشــود‪ ،‬مــا هــم بــه تعهــدات ای ـن کار محاســباتی دارد کــه بایــد یــک نیــروگاه و راکتــور‬ ‫و نیازهــای مختلــف را پاســخگو باشــد؛ معنــی ایــن کار امریــکا در حوزه هــای دیگــر هــم هســت؛ در بحــث‬ ‫خودمــان برنمی گردیــم‪.‬‬ ‫تغییــرات اب وهوایــی‪ ،‬پیمــان تجــاری و ســرمایه گذاری‬ ‫این نیســت که بیش ازاین حــد نباشــد؛ بلکــه می توانــد‬ ‫ترانــس اتالنتیــک‪ ،‬موضــوع موش ـک های بــرد متوســط و‬ ‫تــا یک میلیون ســو و بیــش ازان هــم جلــو رفــت؛ امــا‬ ‫رونــد تولیــد‪ ،‬ذخیره ســازی و فــروش اب ســنگین و نیــز‬ ‫درصــد غنی ســازی و ذخیــره اورانیــوم پــس از گام هــای ایــن ظرفیــت کــه یــک ظرفیــت صنعتی ســت‪ ،‬مســتلزم در مســئله یونســکو و حتــی ســازمان بهداشــت جهانــی بــر‬ ‫ایــران درزمینــه کاهــش تعهــدات خــود در برجــام چگونــه یکســری امکانــات اســت کــه مهم تریــن ان‪ ،‬اگرچــه ســر قضیــه کرونــا؛ واشــینگتن مســئله داشــته کــه همــه‬ ‫اســت و اکنــون میــزان ذخایــر فراتــر از تعهــدات قبلی ســت دســتگاه ســانتریفیوژ اســت و مــا به رغــم حادثــه ای کــه سیاسـت های غلــط و کارهــای غیرمعقــول امریکاســت کــه‬ ‫باالخــره یــک جــا اثــرات خــود را نشــان می دهــد‪ .‬به نظــرم‬ ‫اخیــرا ً داشــتیم‪ ،‬بــاز ظرفیــت خوبــی درزمینــه ســاختن‬ ‫یــا خیــر؟‬ ‫اینکــه اکنــون چقــدر ذخایــر اب ســنگین داریــم؛ ازانجاکــه ســانتریفیوژ داریــم؛ ولــی مهم تریــن نکتــه عالوه بــر مســئوالن کنونــی امریــکا ادم هایــی هســتند کــه چیــزی‬ ‫ســانتریفیوژ‪ ،‬مــواد اولیــه اســت‪ .‬باالخــره کشــور مــا مــواد از سیاســت و دیپلماســی نمی داننــد‪ .‬صرف اینکــه زور‬ ‫امــار را بــه اژانــس می دهیــم‪ ،‬امــار محرمانـه ای نیســت‪ .‬مــا‬ ‫اکنــون حــدود همــان ‪130‬تــن ذخیــره اب ســنگین را داریم؛ به اندازه کافــی نــدارد و اگــر همیــن امــروز ظرفیــت مــا داشــته باشــند‪ ،‬معنایــش این نیســت که بــازور می تواننــد‬ ‫بــرای ‪190‬هزارســو فراهــم باشــد‪ ،‬ممکــن اســت چندســال خیلــی از مســائل را حــل کننــد‪ .‬فکــر می کنــم رســالت‬ ‫ولــی مــازاد ای ـن را صــادر و در داخــل هــم بــرای کارهــای‬ ‫رســانه ها هــم این اســت که بــه مــردم دنیــا بگوینــد زور‬ ‫تحقیقاتــی اســتفاده می کنیــم‪ .‬بخشــی ازاین ها را صــادر تولیــد کنیــم و بعــدازان نیــاز داشــته باشــیم بــه واردات‬ ‫مــواد؛ مهــم این اســت که بتوانیــم مــواد اولیــه را هــم وارد نمی توانــد همه چیــز را تعییــن کنــد‪ .‬اینکــه حــاال امریــکا‬ ‫می کنیــم کــه از ان درامدزایــی داریــم‪ .‬ان هــا دنبــال ایــن‬ ‫مقــداری زور دارد‪ ،‬قــدرت اقتصــادی‪ ،‬سیاســی یــا نظامــی‬ ‫بودنــد کــه وقتــی حجــم ذخایــر بــه ســقف ‪130‬تــن رســید کنیــم‪ .‬اکنــون حــدود ‪1000‬تــن (بیــش از ‪800‬تــن) کیــک‬ ‫زرد ذخیــره داریــم؛ به فرض اینکــه از فــردا شــروع کنیــم دارد‪ ،‬مفهومــش این نیســت که همــه از ان تبعیــت کننــد‪.‬‬ ‫و ازان طــرف خریــداری هــم نبــود‪ ،‬عمـ ًا ادامــه کار متوقــف‬ ‫شــود؛ امــا مــا فراینــد را به گون ـه ای طراحــی کردیــم کــه ‪190‬هزارســو را اســتفاده کنیــم‪ ،‬چیــزی حــدود چهارســال اکنــون کام ـ ًا می شــود افــول امریــکا را دیــد و ایــن افــول‬ ‫می توانیــم بــا موجــودی امروزمــان ادامــه بدهیــم؛ امــا اینکــه مســئله ای واقعی ســت کــه نشــانه هایش را می بینیــم‪.‬‬ ‫درهمین شــرایطِ کنونــی تحریــم‪ ،‬مشــتریانی داریــم کــه‬ ‫تولیــدات اب ســنگین را بــه ان هــا می فروشــیم‪ .‬درمــورد چقــدر طــول می کشــد کــه ایــن ماشــین ها (ســانتریفیوژ) اینکــه در مراحــل دیگــر نیــز شکســت بخــورد به نظــر مــا‬ ‫ســاخته شــود‪ ،‬براســاس ظرفیتــی کــه داریــم؛ قبــل از ایــن بعیــد نیســت‪.‬‬ ‫مــواد اورانیــوم غنی شــده اکنــون بــاالی ســه تن ذخیــره‬ ‫داریــم؛ یعنــی حداقــل ‪10‬برابــر از ســقف توافق شــده در حادثــه می توانســتیم روزی ‪ 62‬ماشــین تولیــد کنیــم‬ ‫و بــا فــرض ظرفیــت هــر ماشــین ‪10‬ســو‪ ،‬در ‪10‬مــاه واکنــش اروپایی هــا در مقابــل اقدامــات امریکایی هــا را‬ ‫برجــام‪ .‬ازنظــر درصــد اورانیــوم غنی ســازی هــم چــون‬ ‫می توانســتیم بــه ظرفیــت موردنیــاز ‪190‬هــزار برســیم‪ .‬چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟‬ ‫نیازمــان بــرای ســوخت نیروگاهــی بیــن ‪ 3.5‬تــا ‪4.1‬درصــد‬ ‫باتوجه بــه حادثـه ای کــه رخ داده (حادثــه نطنــز) مــا بخشــی بارهــا بــه اروپایی هــا گفتیــم کــه بایــد از ایــن حالــت‬ ‫اســت‪ ،‬درحــال کار روی ایــن زمینــه هســتیم؛ امــا هرزمــان‬ ‫از امکانــات خــود را از دســت داده ایــم؛ امــا به نحــوی نیســت خــارج شــوید و بایــد احســاس کنیــد کــه شــما هــم قــدرت‬ ‫نیــاز باشــد‪ ،‬می توانیــم درصــد بیشــتر نیــز تولیــد کنیــم‪.‬‬ ‫کــه قابل جبــران نباشــد‪ .‬بخش هــای دیگــری داریــم کــه بــرای صحبت کــردن داریــد‪ .‬درســت اســت کــه متحــد‬ ‫امریکایی هــا بودنــد و بــا امریکایی هــا همکاری هایــی‬ ‫می توانــد بــا ظرفیتــی یک مقــدار کمتــر‪ ،‬ای ـن کار را انجــام‬ ‫اب سنگین را به چه کشورهایی صادر می کنید؟‬ ‫صــادرات مــا بــه کشــورهای اروپایــی و اســیایی صــورت دهــد و در مــدت مث ـ ًا یک ســال هــم بتوانیــم برســیم بــه داشــته اند؛ امــا اروپــا مجموعـه ای مشــترک اســت بــا منافــع‬ ‫تاریخ سازان «عرضه اولیه سهام» در بازار بورس جهان‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫دسـامبر گذشـته بود که ‪ Aramco‬یا همان «شـرکت ملی نفت عربسـتان سـعودی» که تحت تملک دولت مرکزی عربسـتان اسـت و ازلحاظِ مالکیت‬ ‫ذخایـر (نفـت خام و گاز طبیعی) به عنوان یکی از ارزشـمندترین شـرکت های جهان محسـوب می شـود؛ وارد بازار بورس ریاض شـد و رکـورد «عرضه‬ ‫اولیـه سـهام» موسـوم بـه ‪ IPO‬را شکسـت‪ .‬البتـه چنیـن به نظر می رسـد که ایـن حکمرانی‪ ،‬بـرای مـدت طوالنـی دوام نیـاورده؛ زیرا خبر رسـیده‬ ‫ عنـوان یـک شـرکت فین تـک فعـال در حـوزه پرداخت هـای انالین کـه البتـه گران ترین اسـتارت اپ دراین حـوزه با‬ ‫اسـت کـه ‪ Ant Financial‬به‬ ‫ِ‬ ‫ارزشـی معـادل ‪150‬میلیـارددالر و غولِ به اصطالح «تک شـاخ»ها محسـوب می شـود‪ ،‬پا به میدان ایـن رقابت تاریخی گذاشـته تا خودی نشـان دهد؛‬ ‫بااین اقـدام‪« ،‬ارامکـو» به میـزان قابلِ توجهـی عقب خواهد نشسـت‪ .‬گفته شـده این برنـد چینی که بـه مجموعه بـزرگ «علی بابا» تعلـق دارد‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪30‬میلیـارددالر بـرای بـورس چین و هنگ کنـگ به ارمغان خواهد اورد؛ این درحالی سـت که عرضه سـهام عمومـی «ارامکـو» روی ‪29.4‬میلیارددالر‬ ‫متوقـف شـد‪ .‬بـرای حصـول اطمینان از ایـن امر‪ ،‬باید تـا سـپتامبر ‪ 2020‬صبر کنیم‪ .‬البتـه باید به این موضوع نیز اشـاره کـرد که متصدیـان «ارامکو»‬ ‫تنهـا کمتـر از دودرصد سـهام این شـرکت را عمومـی کردنـد؛ درحالی که درمـورد شـرکت ‪ Ant Financial‬صحبـت از عرضه اولیه ‪15‬درصدی سـت‪.‬‬ ‫انچـه «ارامکـو» انجـام داد‪ ،‬بخشـی از برنامـه بزرگ سـعودی ها به ِ‬ ‫نفتی این کشـور بود که با اسـتقبال خوبی‬ ‫ جهت کاهش وابسـتگی بـه درامدهـای ِ‬ ‫باعنـوان «چشـم انداز ‪ »2030‬از ان یاد می کند‪،‬‬ ‫نیـز مواجه شـد‪ .‬طرح تحول اقتصادیِ مور ِد نظ ِر «محمد بن سـلمان» (ولیعهد ‪34‬سـاله عربسـتان) کـه‬ ‫ِ‬ ‫همـان شـیوه ازموده شـده افزایـش سـرمایه گذاری های داخلی و تنوع بخشـی به بـازار‪ ،‬با اسـتفاده از قدرت عرضه اولیه سـهام شـرکت های پرقدرت‬ ‫تجاری سـت‪ .‬بااین حـال‪ ،‬به نظـر می رسـد کـه چینی هـا وارد عمل شـده اند تـا در این بـازار نفس گیـر‪ ،‬ان ها را پشتِ سـر بگذارنـد‪ .‬گزارش ارائه شـده‬ ‫ تاریـخ ‪ 21‬اوت ‪ 2020‬نشـان می دهـد کـه درحال حاضـر‪ ،‬از فهرسـت شـرکت های رکوردشـکن در ‪IPO‬؛ سـه عنوان‬ ‫ازسـویِ داده پـردازیِ ‪ Statista‬به‬ ‫ِ‬ ‫متعلـق به شـرکت های چینی سـت و اولین شـرکت امریکایی که نامـش دراین سـیاهه دیـده می شـود (‪ ،)General Motors‬در رتبه هفتم قـرار دارد‬ ‫کـه بی شـک بـا ورود ‪ ،Ant Financial‬بـه رده هشـتم جدول عقب نشـینی خواهد کرد‪ .‬نـام دو کشـور «ژاپن» و «ایتالیـا» نیز در میان این شـرکت ها‬ ‫دیده می شـود‪.‬‬ ‫درخصــوص ســفر مدیــرکل اژانــس بین المللــی انــرژی‬ ‫اتمــی‪ ،‬ایــن ســفر بــا چــه منظــوری صــورت می گیــرد؟‬ ‫رافائــل گروســی کــه تقریبــاً هشــت ماه اســت کار خــود‬ ‫را به عنــوان مدیــرکل اژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی‬ ‫اغــاز کــرده اســت‪ ،‬اولیــن ســفر خــود را بــه ایــران انجــام‬ ‫دادنــد‪ .‬طبیعت ـاً مدیــرکل اژانــس بــه کشــورهای مختلــف‬ ‫ســفر می کنــد و مقامــات کشــورهای مختلــف هــم بــا او‬ ‫دیــدار می کننــد؛ کمااینکــه در زمــان مرحــوم امانــو‪ ،‬مکــرر‬ ‫ایشــان بــه ایــران ســفر می کــرد و دکتــر صالحــی نیــز بــا‬ ‫ایشــان دیــدار داشــتند‪ .‬امانــو حتــی بــه مجلــس امــد و‬ ‫صحبت هــای مجلسـی ها را گــوش داد و بــه ســواالت ان هــا‬ ‫پاســخ داد‪ .‬ایــن تعامــل بــه ســود دو طرف اســت؛ هــم به نفع‬ ‫اژانــس اســت و هــم به ســود ایرانــی‪ .‬دراین نشس ـت ها درک‬ ‫بهتــری دو طــرف درخصــوص نظارت هــا یافتــه و مالحظــات‬ ‫امنیتــی خــود را مطــرح می کننــد؛ مثــ ًا مــا می دانیــم‬ ‫اژانــس می توانــد تحت فشــار سیاســی قــرار بگیــرد؛‬ ‫کمااینکــه نهادهــای بین المللــی دیگــر هــم می تواننــد‬ ‫تحت تاثیــر فشــارهای سیاســی قــرار بگیرنــد و مــا بایــد‬ ‫هرچندوقــت در کنــار تذکراتــی کــه می دهیــم‪ ،‬موضوعــات‬ ‫را بــرای یکدیگــر روشــن کنیــم؛ نگرانی هایمــان را مطــرح‬ ‫کنیــم و اگــر همــکاری می کنیــم بدانیــم منتــج بــه نتیجــه‬ ‫می شــود‪ .‬امــدن و رفتن هــا و مذاکــره ازنظــر مــا خــوب‬ ‫اســت‪ .‬می تــوان این کارهــا را از دور انجــام داد؛ امــا در هــر‬ ‫فرهنگــی ایــن رفت وامدهــا خــوب هســت‪ .‬در گذشــته هــم‬ ‫در مــاه مــارس اولیــن موضوعــات درارتباط بــا ایــران مطــرح‬ ‫شــد‪ .‬در گــزارش قبلــی شــورای حــکام هــم بحــث دو مکان‬ ‫مطــرح شــد و مــا دالیــل خودمــان را داشــتیم کــه تحــت‬ ‫چــه عنــوان دسترســی داد یــا نــداد‪ .‬معمــوالً این هــا بایــد بــا‬ ‫ســوال شــروع شــود و ســوال هــم بایــد مبنــا داشــته باشــد؛‬ ‫نمی توانــد هــر ســوالی مطــرح شــود‪ .‬بایــد مــدرک داشــته‬ ‫باشــد و ایــن مــدارک هــم نمی توانــد مــدارک جاسوســی‬ ‫باشــد‪ .‬فکــر نمی کنــم در حــوزه اطالعــات پادمانی‪ ،‬کشــوری‬ ‫به انــدازه مــا بــه زوایــای مســائل پادمانــی تااین انــدازه اشــنا‬ ‫باشــد؛ زیــرا به دلیــل مشــکالت‪ ،‬مــا تمــام چم وخــم‬ ‫این مســائل پادمانــی را می دانیــم‪ .‬مــن مقالـه ای در روزنامــه‬ ‫«ایــران دیلــی» نوشــتم؛ اســتنادات خودمــان را نســبت بــه‬ ‫ایــن بحــث اژانــس بیــان کردیــم؛ امــا بــوده مــواردی مثــل‬ ‫تورقوزابــاد کــه درعین حــال ان هــا هــم دلیلــی ندارنــد و مــا‬ ‫هــم حقمــان هســت کــه پاســخ ندهیــم؛ امــا برای اینکــه ان‬ ‫دشــمنان از ایــن موقعیــت سوءاســتفاده نکننــد‪ ،‬داوطلبانــه‬ ‫راه هایــی را پیــدا کردیــم کــه نگرانی هایمــان رفــع شــود‪.‬‬ ‫اکنــون دنبــال ان هســتیم بــا روش هایــی کــه نگرانــی مــا‬ ‫رفــع شــود‪ ،‬بگوییــم خیلی خــوب؛ ایــن دسترســی و ببینیــد‬ ‫کــه چیــزی نیســت؛ امــا داســتان این اس ـت که این مســئله‬ ‫بایــد یک بــار بــرای همیشــه تمــام شــود؛ زیــرا کشــورها‬ ‫یــک احتــرام حاکمیتــی دارنــد و نمی تواننــد بی جهــت‬ ‫مــورد ســواالت متعــدد و بی ســند واقــع شــوند‪ .‬تــاش‬ ‫می کنیــم ضمــن درنظرگرفتــن نگرانی هــای خودمــان؛ بــه‬ ‫مالحظــات اژانــس را هــم توجــه کنیــم و دســت دشــمنان‬ ‫خودمــان را هــم کــه دنبــال ایــن هســتند صرف ـاً بــا یــک‬ ‫نــه گفتــن‪ ،‬ایــران را بــا اژانــس درگیــر کننــد را ببندیــم‪.‬‬ ‫فکــر می کنــم تاانــدازه ای موفــق بودیــم کــه مالحظــات‬ ‫مــا درنظــر گرفتــه شــود؛ البتــه ایــن بســتگی بــه مذاکــرات‬ ‫دارد و امیــدوارم درطــول ایــن ســفر بتوانیــم تفاهماتــی را که‬ ‫به نفــع دوطــرف باشــد را حاصــل کنیــم‪.‬‬ ‫چین‬ ‫*‪30‬‬ ‫عربستان سعودی‬ ‫‪29.4‬‬ ‫چین‬ ‫‪25.0‬‬ ‫ژاپن‬ ‫‪23.5‬‬ ‫چین‬ ‫‪22.1‬‬ ‫چین‬ ‫‪21.9‬‬ ‫‪20.5‬‬ ‫هنگ کنگ‬ ‫‪20.1‬‬ ‫امریکا‬ ‫‪18.4‬‬ ‫ژاپن‬ ‫‪17.8‬‬ ‫امریکا‬ ‫‪17.4‬‬ ‫‪16.0‬‬ ‫ایتالیا‬ ‫امریکا‬ ‫این فوتبال‪ ،‬عدمش به ز وجود است‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫از دیربــاز ورزش را بــرای ســامت جســم و روان ضــروری دانســته اند؛‬ ‫درصورتی کــه تابــع قواعــد سالم ســازی بــوده و دراین دســته جــای بگیــرد؛ امــا‬ ‫این روزهــا ورزش از مفهــوم ســامتی فرســنگ ها فاصلــه گرفتــه و بــه رقابــت‪،‬‬ ‫تــوام بــا ریاضــت ســخت بدنــی ممــزوج شــده اســت‪ .‬حــال همیــن ورزش نیــز‪،‬‬ ‫درون خــود رشــته های بســیاری را جــای داده کــه در حوصلــه ایــن مقــال‬ ‫نیســت‪ .‬ورزش در کشــور مــا هیــچ گاه سروشــکل مطلــوب به خــود نگرفتــه و‬ ‫اوج ایــن درهم ریختگــی را می تــوان به وضــوح در فوتبــال دیــد؛ چــون اداره‬ ‫ان هیــچ گاه به دســت ورزشــی ها نبــوده اســت‪ .‬بعضــاً افــرادی درون ان بــه‬ ‫کار و امــور مربــوط بــه ســاماندهی مشــغول اند کــه هیــچ سررشــته ای از ان‬ ‫ندارنــد و چــون اوضــاع همیشــه بدین گونــه اســت‪ ،‬فوتبــال مــا همــواره در مظــان‬ ‫اتهــام‪ ،‬جریمــه از ســوی فیفــا و پرونده هــای قطــور در ســازمان های مختلــف‬ ‫و ازاین دســت مســائل‪ ،‬قــرار دارد‪ .‬ایــن تشــکیالت عظیــم به نــام فدراســیون‬ ‫فوتبــال‪ ،‬درهمه حــال امــا و اگرهــای بســیار داشــته و چــون قصــه هزارویک شــب‪،‬‬ ‫پایــان داســتان های ان هنــوز هــم مبهــم اســت‪ .‬ازجملــه در امــور به کارگیــری‬ ‫مربیــان فوتبــال خارجــی و به خدمت گرفتــن فوتبالیســت های دســت چنــدم‬ ‫و بســتن قراردادهــای بدتــر از ترکمانچــای و گلســتان کــه به نوعــی بــرای مــا‬ ‫عــادت شــده کــه از خــارج بــا هــزاران حقــه‪ ،‬بــه فوتبــال مــا دعــوت می شــوند‬ ‫و میلیاردهاتومــان بــه بیت المــال کشــور مــا لطمــه می زننــد‪ .‬ایــن مــوارد انقــدر‬ ‫تکــرار شــده کــه رتق وفتــق امــور روزبــه روز ســخت تر می شــود؛ تاجایی کــه‬ ‫در فدراســیون بین المللــی یــا فیفــا‪ ،‬تعــداد پرونده هایــی کــه در ان از فوتبــال‬ ‫کشــور مــا شــکایت شــده‪ ،‬از همــه کشــورها بیشــتر اســت و معمــوالً بازنــده‬ ‫نهایــی ایــن دادگاه هــا‪ ،‬نیــز فوتبــال ماســت و درنتیجــه زیان هــای میلیــاردی بــه‬ ‫بیت المــال کشــور مــا وارد می شــود‪ .‬متاســفانه ایــن داســتان دنبالـه دار در کشــور‬ ‫مــا تمامــی نــدارد‪ .‬اگــر بخواهیــم واقع بینانــه بــه ایــن مســئله توجــه کنیــم‪ ،‬در‬ ‫تمــام مــوارد ان‪ ،‬پــای دالل هــا یــا واســطه ها کــه در اصطــاح فرنگی هــا بــه‬ ‫انــان ایجنــت می گوینــد‪ ،‬در کار بــوده اســت و کم کــم حتــی فوتبالیس ـت های‬ ‫درجــه ‪ 1‬و ‪ 2‬مــا هــم از طعمه هــای ایــن دالل هــا به شــمار می رونــد‪ .‬در‬ ‫تاریــخ خوانده ایــم کــه در گذشــته ها برده هــا را خریــد و فــروش می کردنــد؛‬ ‫انســان های شــریف و بی پناهــی کــه روی انــان قیمــت می گذاشــتند و در‬ ‫مــکاره بازارهــا دست به دســت می شــدند‪ .‬خوشــبختانه بــا اعتراضــات جوامــع‬ ‫مترقــی و مــردم به پاخواســته‪ ،‬بــرده داری از بیــن رفــت؛ امــا به نظــر می رســد‬ ‫کــه امــروزه در ورزش نوعــی بــرده داری رایــج شــده اســت‪ .‬حــاال چندسالی ســت‬ ‫کــه در فوتبــال مــا نیــز داســتان قراردادهــای مشــکوک بســتن بــا مربیــان و‬ ‫فوتبالیســت های خارجــی بدجــوری مشــکل افرین شــده اســت کــه اخریــن‬ ‫نمونــه ان توســط فدراســیون فوتبــال بــا یــک مربــی نه چندان معــروف و بــا‬ ‫کارنامــه ای ضعیــف بســته می شــود کــه از اغــاز ان‪ ،‬بنــای ایــن قــرارداد بــا‬ ‫خشــت کــج‪ ،‬نهــاده شــده اســت‪ .‬داســتان ویلموتــس‪ ،‬داســتان عجیبی ســت؛‬ ‫اوالً قــرارداد در کشــور بلژیــک بســته می شــود؛ یعنــی فدراســیون مــا انقــدر‬ ‫ضعیــف بــوده کــه بایــد بــرای بســتن قــرارداد بــا ایــن مربــی بــه کشــور بلژیــک‬ ‫برونــد و بــا او قــرارداد منعقــد کننــد‪ .‬ســرانجام ایــن مربــی بــه کشــور می ایــد؛‬ ‫جمع ـاً در ی ـک دوره ‪21‬روزه کاری کــه حاصــل عملکــرد او‪ ،‬دو شکســت بــد از‬ ‫دو کشــور عــراق و بحریــن می شــود؛ شکســتی کــه حتــی بــه غــرور ملــی مــا‬ ‫هــم لطمــه زد‪ .‬عجبــا کــه وزارت ورزش و فدراســیون فوتبــال ایــن قــرارداد را‬ ‫تاریخــی دانســته و بــه ان نقطه عطــف در نــوع قراردادهــا گفته انــد! مصاحبــه‬ ‫پشــت مصاحبــه‪ ،‬خبــر پشــت خبــر کــه مــا شــاهکار کرده ایــم‪ .‬به نحوی کــه‬ ‫بــه مــردم القــاء می شــود کــه قــراردادی معقــول و مفیــد بــه فایــده بــرای مــا‬ ‫به ارمغــان اورده شــده اســت‪ .‬بعــد از ‪21‬روز مربــی بــه کشــورش برمی گــردد و‬ ‫از مــا بــه فیفــا شــکایت می بــرد‪ .‬مطابــق معمــول مــا در فیفــا بازنــده می شــویم‬ ‫و جریم ـه ای معــادل ‪170‬میلیاردتومــان بــه ایــن مربــی بایــد پرداخــت کنیــم‪.‬‬ ‫دقــت کنیــد؛ ‪170‬میلیاردتومــان! بــا ایــن پــول چنــد ورزشــگاه می توانســتیم‬ ‫در شــهرهایی کــه هنــوز چمــن فوتبــال ندارنــد‪ ،‬بســازیم؟ چندهــزار بیمــاری‬ ‫را کــه بضاعــت خریــد داروهــای تجویــز شــده از پزشــک را ندارنــد‪ ،‬می شــد‬ ‫بــا ایــن هزینــه درمــان شــوند؟ در همیــن تهــران ‪500‬هــزار مدرســه ای کــه‬ ‫ازنظــر ایمنــی مشــکل دارنــد را نمی شــد بازســازی کــرد یــا کــه مــدارس‬ ‫جدیــدی ســاخت؟ به راســتی بــه عامــان ایــن قراردادهــا چــه بایــد گفــت؟‬ ‫ازطریــق رادیــو‪ ،‬شــبکه های اجتماعــی و مطبوعــات‪ ،‬پیشــنهاد شــده اســت کــه‬ ‫‪170‬میلیاردتومــان ضــرر وارده بــه بیت المــال را بایــد عاملیــن ایــن قراردادهــا‬ ‫پرداخــت کننــد و مصــادره امــوال شــوند تــا یک بــار و بــرای همیشــه‪ ،‬ایــن‬ ‫بی مباالتی هــا از بیــن بــرود‪ .‬دســت اخــر تصــور کنیــم حتــی تیــم مــا قهرمــان‬ ‫جهــان شــود‪ ،‬بــا ایــن هزینه هــا‪ ،‬ایــا قهرمانــی بــرای جامعــه مــا ارزش و اعتبــار‬ ‫مــی اورد؟ بــه یقیــن پاســخ منفی ســت و درنتیجــه بایــد گفــت «عــدم ایــن‬ ‫فوتبــال بــه ز وجــود» ان اســت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تشکیل کمیته مدیریت نقدینگی در بانک مرکزی‬ ‫رئی ـس کل بانــک مرکــزی بااشــاره به تشــکیل کمیتــه مدیریــت نقدینگــی گفــت‪:‬‬ ‫«خوشــحالم بــه مــردم بگوییــم نقدینگــی کنتــرل شــده و در پنج ماهــه ابتدایــی ‪99‬‬ ‫رشــد پایــه پولــی چهاردرصــد و رشــد نقدینگــی ‪۱۲‬درصــد بــوده اســت»‪ .‬به گزارش‬ ‫مهــر؛ عبدالناصــر همتــی افــزود‪« :‬حفــظ ارزش پــول ملــی‪ ،‬بــه تولیــد ملــی و رشــد‬ ‫اقتصــادی کشــور برمی گــردد و مــا بایــد اول بــر رشــد اقتصــادی کشــور تکیــه‬ ‫کنیــم‪ .‬وقتــی اقتصــاد کشــور تقویــت شــد‪ ،‬پــول ملــی هــم تقویــت می شــود و در‬ ‫کنــار گســترش صــادرات و کنتــرل واردات کمــک می شــود کــه ارزش پــول ملــی‬ ‫حفــظ شــود و همــه این هــا را از چهارچــوب کنتــرل تــورم می بینیــم کــه اگــر‬ ‫کنتــرل نشــود‪ ،‬نمی توانیــم ارزش پــول ملــی را حفــظ کنیــم و تــورم می توانــد‬ ‫بــه ارز اســیب برســاند و موجــب فعالیت هــای ســفته بازانه و غیرمولــد باشــد»‪.‬‬ ‫برداشت مکانیزه ‪۹۰‬درصد برنج کشور‬ ‫رئیــس مرکــز توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی گفــت‪۹۰« :‬درصــد از برداشــت برنــج‬ ‫به صــورت مکانیــزه انجــام می شــود»‪ .‬به گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی؛ کامبیــز‬ ‫عباســی دررابطه بــا افزایــش اســتفاده از ماشــین االت مکانیــزه در تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی افــزود‪۹۵« :‬درصــد از برداشــت غــات و ‪۸۰‬درصــد از اراضــی گنــدم کشــت‬ ‫مکانیــزه دارنــد»‪ .‬وی بااشــاره به درخواســت کارخانه هــای ماشــین االت کشــاورزی‬ ‫بــرای افزایــش قیمــت کاالهــا‪ ،‬گفــت‪« :‬مــا موافــق افزایــش قیمــت ماشــین االت‬ ‫کشــاورزی نیســتیم»‪.‬‬ ‫توقف رشد شیوع مصرف مواد مخدر‬ ‫در جمعیت دانش اموزی‬ ‫دبیــرکل ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر بابیان اینکــه رشــد شــیوع مصــرف مــواد مخدر‬ ‫در جمعیــت دانش امــوزی متوقــف شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬طــرح یاریگــران زندگــی و‬ ‫دیگــر طرح هــا نقــش بی بدیلــی دراین مهــم داشــته اند‪ .‬امیدواریــم کــه بــا همراهــی‬ ‫دســتگاه های فرهنگ ســاز‪ ،‬شــاهد کاهــش اســیب های اجتماعــی در جامعــه باشــیم»‪.‬‬ ‫به گــزارش ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر؛ اســکندر مومنــی افــزود‪« :‬رویکــرد و راهبــرد‬ ‫اصلــی ســتاد در کنــار درمــان و مقابلــه‪ ،‬پیشــگیری از اعتیــاد اســت و طــی ســال های‬ ‫اخیــر‪ ،‬اقدامــات خوبــی انجــام شــد؛ امــا هنــوز این حــوزه‪ ،‬جــای کار بیشــتری دارد کــه‬ ‫دراین راســتا‪ ،‬مردادمــاه ‪ 98‬طــرح یاریگــران زندگــی تصویــب شــد»‪.‬‬ ‫رایگان شدن برق برای مشترکان کم مصرف‬ ‫وزیــر نیــرو گفــت‪« :‬هــدف این اس ـت که بــرای مشــترکان کم مصــرف تخفیــف‬ ‫صددرصــدی قائــل شــویم»‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ رضــا اردکانیــان افــزود‪:‬‬ ‫«گــزارش وزارت نیــرو درخصــوص عملکــرد بخــش صنعــت بــرق و توفیقاتــی‬ ‫کــه در عرصــه مدیریــت مصــرف نصیــب کشــور شــده و همــکاری و همراهــی‬ ‫کــه مــردم در تمــام بخش هــا؛ اعــم از صنعــت ‪ ،‬معــدن‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬خدمــات‪،‬‬ ‫عمومــی و بخــش خانگــی به روش هــای مختلــف بــا خدمتگــزاران خــود در‬ ‫صنعــت بــرق و وزارت نیــرو داشــته اند‪ ،‬در نشســت اخیــر هیئت دولــت منجــر‬ ‫بــه مصوب ـه ای شــد کــه در ان‪ ،‬مصرف کننــدگان در بخــش خانگــی را بــه ســه‬ ‫گــروه دســته بندی کردیــم»‪.‬‬ ‫افزایش تلفات سوانح رانندگی با وجود شیوع کرونا‬ ‫مدیرعامــل جمعیــت طرفــداران ایمنــی راه هــا باتاکیدبراینکــه مــردم حتمـاً از انجــام‬ ‫ســفر در تعطیــات تاســوعا و عاشــورای حســینی بپرهیزنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا وجود شــیوع‬ ‫کرونــا؛ امــار ســوانح رانندگــی در چندماه اخیــر نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫افزایــش داشــته اســت»‪ .‬به گــزارش فــارس؛ ناصــر رزاق منــش از هم وطنــان خواســت‬ ‫در تعطیــات پیــش رو از ســفرهای غیرضــروری پرهیــز کننــد تــا از مواجهــه بــا‬ ‫خطــرات احتمالــی‪ ،‬مصــون باشــند‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫برنامه های ‪ ۱۶‬شبکه رادیویی در محرم‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2054‬‬ ‫نگاهی به رمان «مثل هیچ شب»‬ ‫با خوانشی کوتاه بر نمایشنامه «ادیپ شهریار» اثر سوفوکل‬ ‫عبور از رنج؛ خروج از موقعیت تراژیک‬ ‫علیرضا نیاکان‬ ‫معــاون صــدای رســانه ملــی‬ ‫بااشــاره به برنامه ریــزی ویــژه رادیــو در محــرم امســال گفــت‪:‬‬ ‫«شــبکه های رادیویــی امســال باتوجه بــه شــرایط خــاص کشــور‬ ‫و شــیوع ویــروس کرونــا بــا رویکــرد هــر خانــه یــک حســینیه‪،‬‬ ‫بــا ‪ 3213‬برنامــه و ‪ 239‬عنــوان برنامــه بــه اســتقبال مــاه محرم‬ ‫می رونــد»‪ .‬حمیــد شــاه ابادی اظهــار داشــت‪« :‬محــرم امســال‬ ‫تفاوت هایــی را بــا ســال های گذشــته دارد و طبیعتــاً محــور‬ ‫فعالیت هــای ‪ 16‬گانــه رادیــو نیــز تغییراتــی را داشــته و دارد»‪.‬‬ ‫وی باتاکیدبراینکــه تمــام تالشــمان در معاونــت صــدا‪ ،‬روایتــی‬ ‫صحیــح از حــس و حــال مــردم در مــاه محــرم و دراین شــرایط‬ ‫حســاس اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬بنــای مــا هدایــت مــردم‬ ‫به ســمت برگــزاری روضه هــا و هیئت هــای خانگی ســت و‬ ‫ملــت شــریف ایــران می تواننــد در منــازل خــود‪ ،‬شــنونده یــک‬ ‫بســته کام ـ ً‬ ‫ا هیئتــی شــامل ســخنرانی‪ ،‬مداحــی و عــزاداری‬ ‫متناســب بــا ایــن فضــا از رادیــو باشــند»‪.‬معاون صــدای رســانه‬ ‫ملــی درادامــه بــه «روز پزشــک» و فداکاری هــای کادر درمــان‬ ‫کشــور درپــی شــیوع ویــروس کرونــا اشــاره کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫«حقیقتــاً در شش ماه گذشــته جامعــه پزشــکی و مدافعــان‬ ‫ســامت خــوش درخشــیده اند و همــه فعــاالن این عرصــه‬ ‫روز هــای بسیارســختی را گذراندنــد و شــهدای متخصصــی را‬ ‫تقدیــم بــه کشــور کردنــد کــه جــا دارد امــروز از ان هــا یــاد‬ ‫کنیــم؛ لــذا در رادیــو ســامت به طــور ویــژه بــه این موضــوع‬ ‫می پردازیــم»‪ .‬شــاه ابادی بــه انعــکاس تعامــل مداحــان‬ ‫اهل بیــت (ع) و مدافعــان ســامت در برنامه هــای رادیویــی‬ ‫اشــاره و اظهــار کــرد‪« :‬برنامه هــای خوبــی بــا تعامــل جامعــه‬ ‫ســامت و مداحــان تولیــد شــده کــه منعکــس خواهنــد شــد‬ ‫تــا تقدیــری هرچنــد کوچــک از جامعــه پزشــکی باشــد»‪ .‬وی‬ ‫درادامــه بــر اهمیــت موضــوع مســجد پرداخــت و خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬مســجد نیــز موضوعی ســت کــه در یک سال گذشــته‬ ‫در کارگــروه معاونــت صــدا بــه ان پرداختیــم و برنامه هــای‬ ‫مختلفــی در شــبکه های رادیویــی درخصــوص اهمیــت ان‬ ‫پخــش شــد‪ .‬در پنج مــاه گذشــته در برنامه هــای مختلــف‬ ‫بــه موضــوع مســجد پرداخته ایــم»‪ .‬معــاون صــدای رســانه‬ ‫ملــی‪ ،‬کاهــش ســن نمازگــزاران را رویکــرد برنامه هــای رادیــو‬ ‫بــا موضــع مســجد معرفــی کــرد و گفــت‪« :‬در برنامه هــای‬ ‫یک سال گذشــته بــا کارگــروه مســجد رادیــو‪ ،‬رویکــرد کاهــش‬ ‫ســن نمازگــزاران و افزایــش جمعیــت را دنبال کردیــم و درادامه‪،‬‬ ‫ویژه برنامه هایــی در ســال ‪ ۹۹‬خواهیــم داشــت»‪ .‬معــاون صــدا‬ ‫بااشــاره به اغازبــه کار «رادیــو محــرم» بــرای چهارمین ســال‬ ‫متوالــی بــا پیــام حضــرت ایــت اهلل مــکارم شــیرازی روی‬ ‫مــوج ‪ ،۹۵.۵‬گفــت‪« :‬رادیــو محــرم بــا شــعار حســینیه ای بــه‬ ‫وســعت دل هــا بــه بازخوانــی پیام هــا‪ ،‬درس هــا و عبرت هــای‬ ‫عاشــورایی‪ ،‬مهندســی الگــوی صحیــح عــزاداری بــا رویکــرد‬ ‫شــور‪ ،‬شــعور‪ ،‬حماســه و معرفــت‪ ،‬ترویــج مقتــل خوانــی و‬ ‫روضه خوانــی مســتند از منابــع متقــن و معتبــر شــیعی‪ ،‬تقویــت‬ ‫و ترویــج اشــعار‪ ،‬مداحی هــا‪ ،‬مراثــی و روضه خوانی هــای فاخــر‬ ‫و متقــن می پــردازد»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬نــگاه مــا در رادیــو‬ ‫محــرم این اســت که در مقتل خوانــی داده هــای معرفت بخــش‬ ‫دربــاره زندگــی امام حســین (ع) را دنبــال کنیــم تــا به عنــوان‬ ‫یــک رادیــوی مرجــع دراین زمینــه شــناخته شــویم»‪ .‬همچنین‬ ‫برنامــه حســینیه‪ ،‬شــور شــیدایی‪ ،‬بخــش اخبــار کوتــاه محــرم‬ ‫در ســاعت های ‪ ۱۲‬و ‪ ،۱۸‬طراحــی بســته های ســه دقیقه ای‬ ‫ســوگواره‪ ،‬بصیــرت و دیگــر برنامه هایــی تــدارک دیــده شــده‬ ‫تــا بــا ارامــش از این مقطــع عبــور کنیــم‪ .‬معــاون صــدای رســانه‬ ‫ملــی‪ ،‬تحریــف وقایــع عاشــورا را تــاش جریانــات ضد دینــی‬ ‫دانســت و گفــت‪« :‬همــواره تــاش شــده تحریــف در وقایــع‬ ‫عاشــورا صــورت گیــرد و گاهــی ایــن قرائت هــای ناصــواب‬ ‫در مداحی هــا نیــز وارد شــده؛ امــا مــا‪ ،‬در رادیــو محــرم‬ ‫به دنبــال مرجع شــدن هســتیم تــا نقشــمان را به درســتی‬ ‫انجــام دهیــم»‪ .‬شــاه ابادی گفــت‪« :‬شــبکه های رادیویــی در‬ ‫منظومـه ای هماهنــگ بــا تمــام ظرفیت هــای شــنیداری؛ اعم از‬ ‫نمایــش‪ ،‬پخــش ســخنرانی های موجــز و موثــر‪ ،‬گفت وگوهــای‬ ‫معارفــی‪ ،‬پخــش مرثیه ســرایی های مســتند و مقتل خوانــی‬ ‫بــه ســمع مــردم عــزادار خواهنــد رســاند»‪ .‬شــاه ابادی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬تعــدد مراسـم های حســینی بــا جمعیــت کمتــر‪ ،‬اولویــت‬ ‫کشــور و ســتاد کروناســت؛ ســتاد کرونــا به دنبــال تعطیلــی‬ ‫مراســم های محــرم نیســت‪ .‬جذابیــت برنامه هــای رادیویــی‬ ‫دوســویه اســت کــه بخش ـی ازان مربــوط بــه کسانی ســت کــه‬ ‫امــکان حضــور در برنامه هــا را ندارنــد و بخــش دیگــر پوشــش‬ ‫برنامه هــای هیئــت اســت»‪ .‬معــاون صــدای رســانه ملــی اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬مــا از فرصــت این مــاه بــرای گســترش و تبلیــغ‬ ‫پویــش همدلــی‪ ،‬مواســات و کمــک مومنانــه اســتفاده و تــاش‬ ‫می کنیــم از ســاختار های گوناگــون بــرای انتقــال پیــام عاشــورا‬ ‫بهــره بگیریــم‪ .‬در کنــار برنامه هــای گفت وگــو و گفتار محــور؛‬ ‫از ظرفیــت بســته های نمایشــی و ســریالی بهــره می بریــم‪.‬‬ ‫برنامه هــای تعزیه محــور در ‪ 14‬مجلــس‪ ،‬خیمــه گاه خورشــید‬ ‫در رادیــو ایــران اجــرا خواهنــد شــد‪ .‬برنامــه پــرده عشــاق در‬ ‫رادیوفرهنــگ در ‪ ۱۲‬مجلــس توســط مرشــد های مطــرح‬ ‫اجــرا خواهــد شــد»‪ .‬وی گفــت‪ 12« :‬عنــوان برنامــه نمایشــی‬ ‫در ‪ 25‬قســمت از تولیــدات اداره کل هنرهــای نمایشــی و رادیــو‬ ‫نمایــش در شــبکه های مختلــف پخــش می شــود؛ ماننــد‬ ‫نمایــش قصــه واقعــه به ســفارش رادیــو معــارف در ‪ 28‬قســمت‬ ‫‪ 30‬دقیقـه ای داســتان واقعــه کربــا را از زبــان یکــی از اشــخاص‬ ‫حاضــر در صحــرای کربــا بیــان می کنــد و ســریال ســریر در‬ ‫‪ 28‬قســمت ‪ 15‬دقیقـه ای به ســفارش رادیــو جــوان تولیــد شــده‬ ‫اســت کــه بــه انتخــاب اشــعار بــرای گروه هــای مــداح جــوان‬ ‫می پــردازد‪ .‬همچنیــن در شــبکه های مختلــف‪ 37 ،‬برنامــه در‬ ‫‪ 243‬قســمت بــا ســاختار گفتار محــور ماننــد بــاغ ارغــوان از‬ ‫رادیــو ایــران‪ ،‬حقیقــت جــاودان از رادیــو معــارف‪ ،‬مــاه به روایــت‬ ‫اه از رادیــو گفت وگــو کــه دراین بیــن ســخنرانی ها‪ ،‬مجالــس‬ ‫وعــظ خطبــای معــروف و به نــام پخــش خواهــد شــد‪50 .‬‬ ‫برنامــه نیــز بــا ســاختار مجلــه رادیویــی در ‪ 350‬قســمت ماننــد‬ ‫قــران کربــا از رادیــو قــران‪ ،‬بــاران عطــش از رادیــو ورزش و‬ ‫هیئــت از رادیــو تهــران و ‪ 17‬عنــوان برنامــه با ســاختار مســتند‬ ‫ماننــد مقتل‏خوانــی از رادیــو نمایــش بــه روی انتــن رادیــو‬ ‫خواهــد رفــت‪ .‬همچنیــن رادیــو جــوان برنامــه مهنــا را بــرای‬ ‫نوجــوان پخــش خواهــد کــرد؛ چراکــه همــواره برنامه ســازی مــا‬ ‫بــرای مخاطــب نوجــوان بــا مشــکالت و چالــش روب ـه رو بــوده‬ ‫اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬مشــاعره عاشــورایی را دراین ایــام خواهیــم‬ ‫داشــت؛ اســتفاده از مســتند های رادیویــی در همــه شــبکه ها‪،‬‬ ‫پخــش زندگــی کوتــاه پیرغالمــان بــرای پخــش از رادیــو‪ ،‬از‬ ‫جملــه ایــن برنامه هــای رادیویی ســت‪ ۱۲ .‬مقتل خوانــی را‬ ‫در رادیــو نمایــش در قالــب ‪ ۱۲‬برنامــه ‪ ۳۰‬دقیق ـه ای را پخــش‬ ‫می کنیــم‪ .‬رادیــو فرهنــگ یــک مســتند ‪ ۳۰‬دقیقـه ای را باعنوان‬ ‫محتش ـم نامه بــا حضــور چهره هــای معــروف شــعر عاشــورایی‬ ‫خواهــد داشــت»‪ .‬معــاون صــدای رســانه ملــی درادامــه افــزود‪:‬‬ ‫«برنامــه حســینیه ایــران از رادیــو فرهنــگ‪ ،‬قــرارگاه بــا موضــوع‬ ‫کمــک مومنانــه در مــاه محــرم در رادیــو فرهنــگ‪ ،‬نقــد جامعــه‬ ‫مداحــان و بحــث دربــاره پــروژه نفــوذ‪ ،‬برنامــه مــاه به روایــت‬ ‫اه‪ ،‬بخشــی از برنامه هــای گفت وگو محــور مــا دراین ایــام‬ ‫خواهنــد بــود»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه رادیــو در گذشــته‬ ‫ارتباطــی یک طرفــه بــا مــردم داشــت گفــت‪« :‬از اهالــی‬ ‫رســانه می خواهــم تــا ایرانصــدا و امــکان تعامــل در لحظــه و‬ ‫ارتبــاط دوســویه میــان شــنوندگان و رادیــو را بــه اگاهــی مردم‬ ‫برســانند تــا شــنوندگان رادیــو مطلــع شــوند کــه می تواننــد بــا‬ ‫ارســال فایــل صوتــی‪ ،‬تصویــری و ارســال نظــرات خــود در لحظه‬ ‫بــا برنامه هــای موردعالقــه خــود در ارتبــاط باشــند»‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪moslemkhorasanitheatre@gmail.com‬‬ ‫مسلم خراسانی‬ ‫الگویـی از یک پیشـگویی کم وبیش مشـابه در کتـب مقدس ادیـان گوناگون‬ ‫و فرقه هـای مختلـف مذهبـی به چشـم می خورد و ان این اسـت که جهـان در چنـان بی رحمی‪ ،‬خشـونت‪ ،‬دروغ‪ ،‬دشـمنی و ظلمی غوطه ور می شـود که‬ ‫ارزوی مـرگ‪ ،‬بـر زندگـی غلبه می یابد‪ .‬انسـان متفکر؛ به ویـژه بعد از فلسـفه اگزیستانسیالیسـم (اصالت وجود) که پذیـرش وراثت‪ ،‬جایـگاه اجتماعی‬ ‫و تعلیـم و تربیـت در سـنین پائیـن را اجتناب ناپذیـر دانسـت‪ ،‬با محوریـت اصالت وجـود و تاکید ویژه بـر ازادی و انتخـاب‪ ،‬این موضوع را پیش کشـید‬ ‫کـه انسـان می توانـد سرنوشـت خـود را به دسـت بگیرد و بسـازد‪ .‬بـا نـگاه اجمالی به سرگذشـت کنونـی جامعه بـزرگ بشـری‪ ،‬تقریب ًا مسـیر وارونه‬ ‫ان چیزی کـه ظاهـرا ً تالش هایـی بـرای تحقق ان صـورت می پذیـرد‪ ،‬درحال وقوع اسـت‪ .‬خـواه در باور ما باشـد یا خیـر درواقع‪ ،‬تحقـق پیش بینی های‬ ‫اخرالزمانـی خـود را بیشـتر بـه رخ می کشـند تـا صحـت این مسـئله که مـا به راسـتی جهت رسـیدن بـه جهانی بـه دوراز خشـونت و بی رحمـی گام‬ ‫برمی داریـم‪ .‬ایـا باید پذیرفت که خواسـتی ورای انچه خواسـت ماسـت یـا نیرویی پنهان و مخـوف که خارج از اراده ماسـت‪ ،‬بر جهان مستولی سـت که‬ ‫ایـن سرنوشـت و سرگذشـت را رقـم می زند؟ اگـر چنین اسـت‪ ،‬بی شـک کاری از ما برنمی ایـد؛ در غیر این صـورت باید بتوانیم مسـیر فعلی کـه تقریب ًا‬ ‫کل جامعـه بشـری حداقـل درظاهر بـه ان اعتـراض دارد و پیرامون ان تاسـف می خورد را تغییـر دهیم؛ هرچند این کار مسـتلزم اموزش‪ ،‬صـرف زمان‪،‬‬ ‫فروپاشـی شـالوده های فکـری‪ ،‬ویرانی جهان بینی یا پ ا پس کشـیدن از مسـیرهای پیشـین ما باشـد‪.‬‬ ‫شــاید بتــوان گفت هنــوز در اول راه هســتیم و تالش های‬ ‫ریزودرشــت بســیاری دراین راســتا انجــام گرفتــه و‬ ‫می گیــرد و بایــد چشــم به راه بــود و دســت از تــاش‬ ‫برنداشــت‪ .‬اگــر ایــن را بپذیریــم و براین بــاور باشــیم‬ ‫کــه مــا نمی خواهیــم چنیــن سرنوشــتی حــادث شــود‬ ‫و چنیــن نیــروی ماورایــی نیــز وجــود نــدارد یــا اگــر‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬نمی خواهــد کــه چنیــن باشــد؛ پــس‬ ‫جهــان چگونــه بــا ایــن اصــرار دراین مســیر ناخواســته‬ ‫حرکــت می کنــد؟ ایــا نمی توانــد مویــد این موضــوع‬ ‫باشــد کــه شــاید مــا در عیــن تقبیــح چنیــن امــور و‬ ‫سرنوشــتی خــود‪ ،‬در شــکل گیری ان دخیــل هســتیم؟‬ ‫موقعیــت حاضــر‪ ،‬شــباهت قابل تاملــی بــا وضعیــت‬ ‫شــخصیت های محــوری در تراژدی هــای یونــان‬ ‫باســتان؛ به ویــژه «ادیــپ شــهریار» دارد‪ .‬شــخصیتی‬ ‫اســیر و گرفتــار سرنوشــت و تقدیــری اجتناب ناپذیــر و‬ ‫عدم توانایــی در تغییــر سرنوشــت کــه در عیــن تــاش‬ ‫بــرای گریــز از ان‪ ،‬دوبــاره در دام ان گرفتــار می ایــد‪.‬‬ ‫«الئیــوس» و «ژوکاســته»؛ پادشــاه و ملکــه شــهر «تب»‪،‬‬ ‫صاحــب فرزنــد پســری می شــوند‪ .‬پیشــگویان معبــد‬ ‫خدایــان می گوینــد‪« :‬مقــدر اســت ایــن فرزنــد‪ ،‬پــدر‬ ‫خــود را کشــته و بــا مــادر خــود ازدواج کنــد»؛ ازایـن رو‪،‬‬ ‫«الئیــوس» یکــی از مالزمانــش را مامــور می کنــد کــه‬ ‫نــوزاد را در کوهســتان رهــا کنــد تــا خــوراک حیوانــات‬ ‫درنــده شــود و به این طریــق‪ ،‬جلــوی ایــن سرنوشــت‬ ‫شــوم گرفتــه شــود؛ امــا در کوهســتان‪ ،‬دل مــازم‬ ‫به رحــم امــده و «ادیــپ» را بــه چوپانــی می دهــد؛‬ ‫چوپــان نیــز «ادیــپ» را بــه پادشــاه شــهر خــود کــه‬ ‫صاحــب فرزنــد نمی شــده‪ ،‬می بخشــد‪« .‬ادیــپ» بــزرگ‬ ‫می شــود و بــه نوجوانــی می رســد‪ .‬او ازطریــق هاتفــان‬ ‫معبــد شــهر «کرینت»‪ ،‬از سرنوشــت خــود اگاه می شــود‬ ‫و بــا ایــن خیــال کــه پدرومــادر کنونــی‪ ،‬پدرومــادر واقعی‬ ‫او هســتند‪ ،‬از «کرینــت» می گریــزد و بــه دیــار دیگــر‬ ‫مـی رود تــا از چنیــن سرنوشــتی دور بمانــد‪ .‬در میخانه ای‬ ‫در راه مشــغول نوشــیدن اســت کــه کســی به واســطه‬ ‫سرنوشــتش بــه او توهیــن می کنــد‪« .‬ادیــپ» باخشــم‬ ‫و ناراحتــی انجــا را تــرک کــرده و در حال دورشــدن‬ ‫از انجــا بــه یــک ســه راهی می رســد کــه ارابــه ای‬ ‫در حال عبــور از ان بــوده اســت‪ .‬او بــا مــرد اراب ـه ران بــر‬ ‫ســر عبــور از ســه راهی به شــدت درگیــر می شــود و‬ ‫او را از پــای درمـی اورد؛ غافل از انکــه مــرد ارابـه ران‪ ،‬پــدر‬ ‫واقعــی اوســت‪« .‬ادیپــم در ادامــه مســیرش‪ ،‬بــه دروازه‬ ‫شــهر «تــب» می رســد‪« .‬اســفنکس» یــا «ابوالهــول»‬ ‫بــر ســر در ورودی شــهر نشســته و ان شــهر را نفریــن‬ ‫و طلســم کــرده؛ راه خالصــی از ایــن نفریــن پاسـخ دادن‬ ‫بــه معمــای اوســت‪« .‬ادیپ» پاســخ معمای «اســفنکس»‬ ‫را می دهــد و شــهر را از طلســم و بیمــاری می رهانــد‪.‬‬ ‫به پــاداش ایــن موفقیــت‪ ،‬مــردم شــهر او را بــه مقــام‬ ‫پادشــاهی رســانده و ملکــه شــهر خــود را به همســری او‬ ‫درمی اورنــد‪ .‬او بــا مــادر خــود «ژوکاســت» (ملکــه تــب)‬ ‫ازدواج می کنــد و صاحــب فرزندانــی می شــود‪ .‬بعــد از‬ ‫گذشــت ســال ها‪ ،‬شــهر دچــار طاعــون شــده و افــراد‬ ‫بســیاری می میرنــد‪ .‬پیشــگویان دلیــل ایــن بیمــاری‬ ‫را گنــاه بزرگــی می داننــد کــه یکــی از اهالــی شــهر‬ ‫مرتکــب شــده‪« .‬ادیــپ» در جس ـت وجوی بــرای یافتــن‬ ‫مســبب ایــن گنــاه‪ ،‬بــا «تیرزیــاس»؛ پیشــگوی نابینــا‬ ‫روبــه رو می شــود‪« .‬تیرزیــاس» بــه «ادیــپ» می گویــد‬ ‫کــه مســبب ایــن بیمــاری‪ ،‬خــود اوســت‪ .‬او کــه پــدر را‬ ‫کشــته و از مــادر خویــش صاحــب فرزندانی شــده اســت‪.‬‬ ‫«ادیــپ» بــاور نمی کنــد و بــرای یافتــن حقیقــت‪ ،‬بــه‬ ‫جس ـت وجوی بیشــتر‪ ،‬چوپانــی را کــه ســال ها قبــل او‬ ‫را در کوهســتان رهــا کــرده می یابــد و باالخــره واقعیــت‬ ‫را از زبــان او می شــنود‪ .‬بعــد از اشکارشــدن حقیقــت‪،‬‬ ‫«ژوکاســت» مــادر «ادیــپ» در خوابگاهشــان خــود را‬ ‫حلق اویــز می کنــد و «ادیــپ» از شــرم دیــدن واقعیتــی‬ ‫کــه رقــم خــورده‪ ،‬بــا سنجاق ســینه ای کــه بــر لبــاس‬ ‫مــادرش اســت‪ ،‬چشــمان خــود را کــور می کنــد‪.‬‬ ‫تراژدی ‪ -‬رنج‬ ‫تــراژدی؛ وضعیــت و موقعیــت تراژیــک در زندگــی‬ ‫همــواره بــا غــم‪ ،‬درد و رنج هــای فیزیکــی و روانــی‬ ‫کــه فــرد در زندگــی از ســر می گذرانــد‪ ،‬مــرگ و‬ ‫موقعیت هایــی کــه فــرد در ان هــا بــا اســتیصال و‬ ‫ناتوانــی مواجــه بــوده؛ توصیــف‪ ،‬تصویــر و تجربــه شــده‬ ‫و می شــود‪ .‬ایــن تجربــه بشــری‪ ،‬در جهــان نمایــش و‬ ‫اندیشـه های فلســفی بازتــاب چشــمگیری داشــته اســت‪.‬‬ ‫درعین حــال‪ ،‬در نــگاه تعــداد قابل تاملــی از افــراد‪ ،‬درد و‬ ‫رنــج‪ ،‬از اصالــت بیشــتری نســبت بــه شــادی برخوردارنــد‬ ‫و معتقدنــد افرادی کــه تجربــه درد و رنــج داشــته اند‪،‬‬ ‫فهــم و درک عمیق تــر و ژرف تــری نســبت بــه مســائل‬ ‫دارنــد؛ به گونـه ای کــه شــاید درد و ســختی را هــدف یــا‬ ‫حقیقــت زندگــی بداننــد‪ .‬چه بســا ان چنان کــه «شــاملو»‬ ‫توصیــف می کنــد؛ بــا زخم هــا و دردهایشــان چنــان خــو‬ ‫می کننــد کــه از ان لــذت نیــز می برنــد؛ او در بنــدی‬ ‫کوتــاه می گویــد‪« :‬بــا زخمــی کــه در جانــش یافــت‬ ‫ســبک شــد»‪ .‬ایــن اخت شــدن و انس گرفتــن بــا زخــم‪،‬‬ ‫درد و رنــج و این نــوع تفکــر (خوکــردن بــه درد و رنــج)‬ ‫در باورهــای جمعــی نیــز قابل ردیابی ســت‪ .‬اغلــب افــراد‬ ‫براین باورندکــه اگــر بــا صــدای بلنــد خنــده یــا شــادی‬ ‫کننــد‪ ،‬رنجــی نصیــب ان هــا می شــود و هرچقــدر‬ ‫یونــان؛ ایــزد نــور‪ ،‬خــرد و روشــنایی و نمــاد مفاهیمــی‬ ‫همچــون نظــم‪ ،‬انــدازه‪ ،‬تــوازن‪ ،‬وضــوح‪ ،‬قانــون‪ ،‬قاعــده‪،‬‬ ‫هماهنگــی و فردیــت اســت و «دیونیــزوس» ایزد شــراب‪،‬‬ ‫شــور‪ ،‬مســتی‪ ،‬زایــش‪ ،‬زراعــت و کشــاورزی و تصویرگــر‬ ‫مفاهیمــی نظیــر دگر گونــی‪ ،‬مرزشــکنی‪ ،‬افرینــش‪،‬‬ ‫انهــدام‪ ،‬تحــرک‪ ،‬جنبــش‪ ،‬ریتــم‪ ،‬نیروهــای پرشــور و‬ ‫ویرانگــر زندگــی و یگانگــی و پیونــد بــا هســتی و طبیعت‬ ‫اســت‪ .‬نمایشــنامه «انتیگونــه» نوشــته «ســوفوکل»؛‬ ‫نمونــه بســیارخوبی بــرای درک تقابــل دو عنصــر اپولونی‬ ‫و دیونیزوسی ســت‪« :‬اته اکلــس» و «پولونیکــوس»‬ ‫فرزنــدان «ادیــپ»؛ پادشــاه پیشــین شــهر «تــب»‪ ،‬در‬ ‫جــدال بــرای تصاحــب قــدرت و تاج وتخــت‪ ،‬بــه نبــرد‬ ‫و جنــگ بــا یکدیگــر می پردازنــد و ه ـر دو در این جــدال‬ ‫کشــته می شــوند‪ .‬بعــد از مــرگ ان دو‪« ،‬کرئــون»؛‬ ‫دایــی ان هــا‪ ،‬قــدرت را به دســت گرفتــه و بــر تخــت‬ ‫می نشــیند‪ .‬او فرمــان می دهــد کــه «اته اکلــس» را بــا‬ ‫احتــرام و شــکوه فــراوان به خــاک بســپارند؛ امــا پیکــر‬ ‫مــرده «پولونیکــوس» را به دلیــل خیانــت و اهانــت بــه‬ ‫شــهر «تــب» و مردمانــش‪ ،‬بــدون خاک ســپاری روی‬ ‫زمیــن رهــا کننــد تــا خــوراک الشــخورها و ســگ ها‬ ‫شــود؛ امــا «انتیگونــه» (خواهــر «پولونیکــوس»)‪ ،‬از‬ ‫فرمــان «کرئــون» تخطــی می کنــد و شــبانه او را‬ ‫به خــاک می ســپارد‪« .‬کرئــون» به عنــوان نماینــده‬ ‫«ارتــور میلــر» معتقــد اســت کــه تــراژدی در‬ ‫ســطوح پائین دســت جامعــه میــان شــخصیت های‬ ‫معمولــی نیــز رخ می دهــد‪ .‬او شــرافت لکه دار شــده‬ ‫انســان معمولــی و جدالــش بــرای کســب دوبــاره‬ ‫جایــگاه ازدســت رفته و تــاش بــرای اعــاده‬ ‫حیثیتــش را هســته شــکل گیری درام تراژیــک‬ ‫معرفــی می کنــد و درراســتای همیــن نگــرش‪،‬‬ ‫نمایشــنامه «مــرگ فروشــنده» را بــه رشــته تحریر‬ ‫درمــی اورد‬ ‫شــادی بزرگ تــر باشــد‪ ،‬درد و رنــج بزرگ تــری نیــز‬ ‫نصیــب ان هــا خواهــد شــد؛ بنابرایــن‪ ،‬ارایــش نمی کننــد‬ ‫و بــا صــدای اهســته می خندنــد؛ زیــرا به تعبیــری‪،‬‬ ‫شــادی بــه ان هــا نمی ایــد‪ .‬نگارنــده بر این نظــر اســت‬ ‫کــه از رنــج و درد‪ ،‬تنهــا درد و رنــج زاییــده می شــود و‬ ‫ریشــه گیاهــی کــه در خــاک ان فــرو مـی رود‪ ،‬نتیجــه و‬ ‫ثمــری جــز ان نــدارد‪ .‬در اینجــا بایــد تاکیــد کــه ســختی‬ ‫می توانــد ایــن امــکان را فراهــم کنــد کــه افــراد‪ ،‬کنــش‬ ‫و اعمالــی بــرای تغییــر شــرایط انجــام دهنــد؛ امــا درد و‬ ‫رنــج به هیچ وجــه نمی تواننــد باعــث پیشــرفت‪ ،‬تکامــل‬ ‫و ترقــی شــوند؛ بلکــه عبــور از درد و رنــج به عنــوان‬ ‫شــرایط و موقعیتــی کــه در ان قــرار می گیریــم اســت‬ ‫کــه می توانــد چنیــن امکانــی را فراهــم اورد‪ .‬درادامــه‪،‬‬ ‫بــا مــروری کوتــاه بــر نظــرات پــاره ای از متفکــران و‬ ‫نویســندگان پیرامــون مفهــوم تــراژدی‪ ،‬بحــث پیرامــون‬ ‫مســئله رنــج‪ ،‬تــراژدی و خــروج از موقعیــت تراژیــک را‬ ‫ادامــه می دهیــم‪.‬‬ ‫نیچه ‪ -‬زایش تراژدی‬ ‫«فردریــش نیچــه» در کتــاب «زایــش تــراژدی از‬ ‫روح موســیقی»‪ ،‬شــکل گیری تــراژدی در فرهنــگ‬ ‫یونــان باســتان را ناشــی از مواجهــه و تقابــل دو نیــروی‬ ‫دیونیزوســی و اپولونــی می دانســت‪ .‬او معتقــد بــود‬ ‫در جهانــی کــه درمواجهه بــا درد و رنــج‪ ،‬اغلــب افــراد‬ ‫نگــرش مشــهور «شــوپنهاور»؛ یعنــی «نــه گفتــن بــه‬ ‫زندگــی» را پیــش می گیرنــد‪ ،‬زندگــی کــه به زعــم‬ ‫«شــوپنهاور» تمــام جنبه هایــش حتــی بــراوردن‬ ‫امیــال و لذت هایــش بــا مــال و رنــج توامــان اســت؛‬ ‫امــا «نیچــه» براین بــاور بــود کــه تــراژدی نــزد‬ ‫یونانی هــا پاســخی بــود بــرای عبــور از پوچــی‪ ،‬درد و‬ ‫رنــج ناشــی از زندگــی‪« .‬اپولــون» در فرهنــگ اســاطیر‬ ‫قانــون و نظــم و حکومــت‪ ،‬یــاداور نیــروی «اپولــون» و‬ ‫«انتیگونــه» کــه برخــاف قانــون و فرمــان «کرئــون»‬ ‫بــرادر مــرده اش را به خــاک می ســپارد و علیــه قانــون‬ ‫و نظــم موجــود می شــورد و طغیــان می کنــد‪ ،‬نماینــده‬ ‫نیــروی دیونیزوسی ســت‪ .‬از نــگاه «نیچــه»‪ ،‬تعــادل میــان‬ ‫دو عنصــر دیونیزوســی و اپولونــی الزامی ســت‪ .‬او معتقــد‬ ‫بــود کــه هماهنگــی و فردیــت اپولونــی کــه نظام هــای‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬جامعــه‪ ،‬دولــت و ســازمان های ضــروری بشــر‬ ‫را شــکل می دهــد‪ ،‬اگــر بــا نیــروی دگرگون کننــده و‬ ‫شالوده شــکن دیونیزوســی مواجهــه نکنــد‪ ،‬بــه الگوهــا و‬ ‫صورت هــای متحجــر و بــی روح بــدل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ارسطو ‪ -‬کاتارسیس‬ ‫«ارســطو» تــراژدی را تقلیــد یــا بازنمایــی جــدی‬ ‫می دانســت کــه احتمــال و امــکان وقــوع ان در واقعیــت‬ ‫وجــود داشــته باشــد‪ .‬درعین حــال‪ ،‬یــک هــدف مهــم‬ ‫بــرای تــراژدی درنظــر داشــت و ان‪ ،‬کاتارســیس‬ ‫(پاالیــش یــا تزکیــه نفــس) بــود‪« .‬ارســطو» معتقــد بود‬ ‫ازطریــق بازنمایــی عواطــف مواجهــه و تماشــای تــرس‪،‬‬ ‫ترحــم و شــفقت ناشــی از کنــش و عمــل نمایشــی‪،‬‬ ‫تماشــاگر می توانــد بــه تزکیــه درونــی و رهایــی از‬ ‫ایــن عواطــف و هیجانــات نائــل شــود‪« .‬ارســطو»‬ ‫شــش عنصــر اصلــی بــرای تــراژدی درنظــر داشــت کــه‬ ‫عبارت انــد از‪ :‬طــرح‪ ،‬شــخصیت‪ ،‬فکــر‪ ،‬کالم‪ ،‬موســیقی‬ ‫و منظــر نمایــش‪ .‬کاتارســیس‪ ،‬هامارتیــا و بازشناســی؛‬ ‫شــخصیت محــوری تــراژدی کــه اغلــب از میــان‬ ‫پادشــاهان‪ ،‬شــاهزادگان و خدایــان اســت‪ ،‬براســاس‬ ‫مشــخصه ای به نــام هامارتیــا کــه از ان تعبیــر بــه‬ ‫خطــای تراژیــک‪ ،‬شــیفتگی افراطــی یــا کــوری باطــن‬ ‫شــده اســت‪ ،‬دســت بــه عمــل یــا کنشــی می زنــد‪.‬‬ ‫درادامــه بــا پیشــرفت رویدادهــا‪ ،‬کاراکتــر بــا پی بــردن‬ ‫کیمیا یزدیان طهرانی‪:‬‬ ‫با تمرین مداوم خودم را روی فرم نگه می دارم‬ ‫ملی پــوش بســکتبال بانــوان درمــورد احتمــال برگــزاری متمرکــز لیــگ‬ ‫گفــت‪« :‬بایــد ببینیــم کــه امکانــات الزم را داریــم یــا فقط اســمی متمرکز‬ ‫اســت»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ کیمیــا یزدیــان طهرانــی دربــاره پیگیــری‬ ‫تمریناتــش گفــت‪« :‬تمریناتــم را اوایــل شــیوع کرونــا در خانــه انجــام‬ ‫مـی دادم ؛ امــا اکنــون ایــن بیمــاری تاحدودی عــادی شــده و بایــد کارمان‬ ‫را انجــام بدهیــم؛ به همین دلیــل بدن ســازی و بســکتبالم را به صــورت‬ ‫منظــم پیگیــری می کنــم تــا بدنــم افــت نکنــد و خــود را بــرای لیــگ‬ ‫امــاده نگــه دارم»‪ .‬او درادامــه افــزود‪« :‬گاهــی بــا تعــدادی از بازیکنــان‬ ‫اســپریت بال (بســکتبال خیابانــی) بــازی می کنیــم تــا بدنمــان روی‬ ‫فــرم باشــد‪ .‬ازانجایی کــه تعدادمــان کــم و فضــا بــرای تمریــن مناســب‬ ‫اســت‪ ،‬بــه امادگــی مــا کمــک می کنــد‪ .‬عالوه برایــن بــرای دویــدن‬ ‫هم محل هــای خلــوت یــا صبــح زود را انتخــاب می کنــم تــا مشــکلی‬ ‫وجــود نداشــته باشــد»‪ .‬یزدیــان طهرانــی درمــورد احتمــال برگــزاری‬ ‫متمرکــز بازی هــای لیــگ گفــت‪« :‬اگــر منظــور از متمرکــز ان گونه اســت‬ ‫کــه تیم هــای ‪ NBA‬و ‪ WNBA‬انجــام می دهنــد‪ ،‬خــوب اســت‪ .‬هر یــک‬ ‫از بازیکنــان ‪ NBA‬اکنــون یــک لباسشــویی شــخصی دارنــد و هرزمان کــه‬ ‫از ان محــل بیــرون برونــد‪ ،‬تســت کرونــا می دهنــد‪ .‬این مــوارد ســاده ترین‬ ‫امکانــات اســت و بایــد ببینیــم امکانــات ایـن کار را داریــم یــا تنها اســمش‬ ‫متمرکــز اســت»‪ .‬او درمــورد تاثیــر شــیوع کرونــا بــر بســکتبال بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬ایــن شــرایط بــرای برخــی بازیکنــان کــه امکانــات باشــگاهی و‬ ‫ســالن بســکتبال ندارنــد و نمی تواننــد تمرینــات الزم را انجــام دهنــد‪،‬‬ ‫مشکل ســاز شــد؛ امــا دیگــر بازیکنــان کار خــود را انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬بســکتبال یــک بــازی گروهی ســت و بایــد تمرینــات هــم‬ ‫بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی به صــورت گروهــی برگــزار شــود»‪.‬‬ ‫یزدیــان طهرانــی درمــورد پیشــنهاد هایی که بــرای حضــور در لیــگ دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬تیم هــا اکنــون بــه بازیکنــان پیشــنهاد می دهنــد و بایــد ببینــم‬ ‫کــدام را انتخــاب می کنــم‪ .‬هنــوز تصمیـ م نگرفتـه ام؛ امــا اولویتــم بــا گروه‬ ‫بهمــن اســت»‪.‬‬ ‫بــه خطــا یــا نااگاهــی خــود‪ ،‬بــه بازشناســی و اگاهــی از‬ ‫عمــل خــود نائــل می شــود‪.‬‬ ‫جورج اشتاینر – مرگ تراژدی‬ ‫هرچنــد «والدمیــر مایاکوفســیکی»؛ شــاعر روســی‬ ‫معتقــد اســت کــه هــر میــخ کفشــش از هــر تــراژدی‬ ‫«گوتــه» دردناک تــر اســت و اثــار غمبــار و دردنــاک‬ ‫و تجربه هــای تراژیــک ریزودرشــتی در زندگــی‬ ‫هــرروزه تجربــه می کنیــم کــه نه تنهــا غمبــار؛ بلکــه‬ ‫هولنــاک و دل خــراش هســتند؛ امــا «جــورج اشــتاینر»؛‬ ‫فیلســوف و منتقــد ادبــی فرانوســی‪،‬امریکایی در اثــر‬ ‫خــود به نــا ِم «مــرگ تــراژدی»‪ ،‬معتقــد اســت کــه‬ ‫بعــد از تراژدی هــای یونــان باســتان‪ ،‬تــراژدی از میــان ‬ ‫رفتــه اســت‪ .‬او انســان تراژیــک یونــان را تحت ســلطه‬ ‫نیروهایــی کــه ورای عقــل یــا عدالت انــد می دانســت‬ ‫کــه در عیــن اگاهــی از اینــده محتــوم‪ ،‬بدون هیــچ روزنه ‬ ‫امیــد و گشایشــی‪ ،‬به ســوی ان خیــر برمـی دارد و پیــش‬ ‫مــی رود‪« .‬اشــتاینر» معتقــد اســت کــه تراژدی هــا‬ ‫پایــان بــدی داشــته کــه در ان نیروهایــی ناشــناخته‬ ‫چهــره تراژیــک را در هم می شــکنند‪ .‬نیروهایــی کــه‬ ‫به زعــم وی؛ نــه می شــود به خوبــی ان هــا را شــناخت‬ ‫و نــه می تــوان بــا فرمــان خــرد بــر ان هــا چیــره‬ ‫شــد‪« .‬اشــتاینر» همچنیــن معتقــد اســت تغییــر بــاور‬ ‫دین هــای ابراهیمــی و وعــده بهشــت و جبــران درد و‬ ‫رنــج در جهــان اخــروی و تحقــق وعــده و پــاداش الهــی‬ ‫در جهانــی دیگــر مویــد مــرگ تراژدی ســت‪« .‬اشــتاینر»‬ ‫معتقــد اســت انجــا که ســخن از جبــران در میان باشــد‪،‬‬ ‫عدالــت برقــرار اســت؛ نــه تــراژدی‪« :‬انجــا کــه علــل‬ ‫فاجعــه گذراســت‪ ،‬انجــا کــه بتــوان بــا ابــزار فنــی یــا‬ ‫اجتماعــی بــه کشــمکش پایــان داد‪ ،‬درام جــدی داریــم؛‬ ‫امــا تــراژدی نــه ‪ ...‬تــراژدی چاره ناپذیــر اســت ‪ ...‬ایــوب‬ ‫(در برابــر تحمــل رنج هــا و صبــری کــه در برابــر ســختی‬ ‫و امتحــان الهــی می کنــد) به انــدازه دوبرابــر مــاده االغ از‬ ‫خــدا می گیــرد‪ .‬چنیــن نیــز بایــد باشــد؛ زیــرا خداونــد‬ ‫بــا داســتان او مثــال عدالــت را عملــی کــرده‪ .‬ادیــپ‬ ‫چشــمانش یــا تاج وتخــت شــهر تــب را بازنمی یابــد»‪.‬‬ ‫ارتور میلر – تراژدی و انسان معمولی‬ ‫«ارتــور میلــر»؛ نمایشــنامه نویس امریکایــی‪ ،‬در‬ ‫مقالـه ای باعنــوان «تــراژدی و انســان معمولــی»‪ ،‬معتقد‬ ‫اســت کــه در تراژدی هــای کهــن کالســیک غالبــاً‬ ‫شــخصیت هایی ترســیم شــده اند کــه جایــگاه و طبقــه‬ ‫اجتماعــی باالیــی داشــته اند‪ .‬او دلیــل ایــن انتخــاب‬ ‫را چنیــن می دانــد کــه ســقوط و تنــزل یــک فــرد از‬ ‫طبقــه خدایــان‪ ،‬پادشــاهان و شــاهزادگان‪ ،‬کشــش و‬ ‫جذابیت هــای بیشــتری بــرای بیان شــدن و همچنیــن‬ ‫قــدرت تاثیرگــذاری بیشــتری نســبت بــه او جو فرودهای‬ ‫زندگــی یــک فــرد معمولــی از طبقــه فرودســت‬ ‫جامعــه داشــته اســت‪ .‬فــرد مهمــی کــه از نیکبختــی‬ ‫بــه شــوربختی می رســد؛ بااین حــال‪« ،‬میلــر» معتقــد‬ ‫اســت کــه تــراژدی در ســطوح پائین دســت جامعــه‬ ‫میــان شــخصیت های معمولــی نیــز رخ می دهــد‪.‬‬ ‫او شــرافت لکه دار شــده انســان معمولــی و جدالــش‬ ‫بــرای کســب دوبــاره جایــگاه ازدســت رفته و تــاش‬ ‫بــرای اعــاده حیثیتــش را هســته شــکل گیری درام‬ ‫تراژیــک معرفــی می کنــد و درراســتای همیــن نگــرش‪،‬‬ ‫نمایشــنامه «مــرگ فروشــنده» را بــه رشــته تحریــر‬ ‫درمــی اورد؛ «ویلــی لومــان»؛ فروشــنده و شــهروند‬ ‫‪ 63‬ســال ه نیویورکی ســت کــه به همــراه همســر‬ ‫وفــادارش «لینــدا» و دو پســر جــوان و بااســتعداد‬ ‫«بیــف و هپــی» (الهــگان زیبایــی) در خان ـه ای محقــر‬ ‫زندگــی می کنــد‪ .‬او از قشــری متوســط اســت کــه‬ ‫به حــق عنــوان خانوادگــی اش هــم بــا ان همخوانــی‬ ‫دارد (‪ .)Lowman‬جایــگاه او در اجتمــاع به زیبایــی بــا‬ ‫خانــه ای کوچــک کــه در میــان اســمان خراش های‬ ‫بلنــد محصورشــده‪ ،‬تصویــر می شــود؛ به گونــه ای کــه‬ ‫حتــی علــف هــرز و جوان ـ ه کوچــک یــک تربچــه هــم‬ ‫امــکان رشــد نمی یابــد‪34 .‬ســال اســت کــه «ویلــی»‬ ‫چمدان هــای حــاوی نمونــ ه کاالهــای تجــاری را زیــر‬ ‫بغــل زده و ســوار بــر شــورلت قرمــز ‪ 1928‬اش بــرای‬ ‫یافتــن مشــتری‪ ،‬مســافت های طوالنــی را از شــهری بــه‬ ‫شــهر دیگــر ســفر و هزینـ ه امرارمعــاش خــود و خانــواده‬ ‫را فراهــم می کنــد‪« .‬ویلــی لومــان» پــس از ‪ 25‬ســال‬ ‫پرداخــت قســط های جورواجــور خانــه‪ ،‬ماشــین و‬ ‫یخچــال؛ به دلیــل ضعــف بینایــی قــادر بــه رانندگــی‬ ‫نیســت و مدتی ســت به خاطــر رکــود بــد اقتصــادی‪،‬‬ ‫مشــتری هایش را نیــز از دســت داده و حتــی قــادر‬ ‫نیســت خــرج ماهیانـ ه خانــواده اش را دربیــاورد‪ .‬ناتوانــی‬ ‫در کســب مایحتــاج زندگــی و فشــار روانــی ناشــی‬ ‫از شکســت پســر بزرگــش باان همــه اســتعداد‪ ،‬او را در‬ ‫شــرایط ســخت روحــی قــرار داده؛ به طوری کــه دائــم‬ ‫راه مـی رود و بــا صــدای بلنــد بــا خــودش حــرف می زند‬ ‫و در جســت وجوی یافتــن دالیــل شکســت خــود و‬ ‫خانــواده اش در زندگی ســت‪ :‬ویلــی‪« :‬بیــف لومــان‬ ‫شکســت خــورده؟ تــوی بزرگ تریــن کشــور دنیــا‬ ‫جوونــی به جذابیــت بیــف شکســت می خــوره؟ اونــم‬ ‫ادمــی بــا پش ـت کار بیــف؟ بیــف یــه چیزیــش میشــه‪.‬‬ ‫تنبلــی نیســت!» او چندبــار قصــد خودکشــی داشــته‬ ‫و چندبــار نیــز ماشــین را چــپ کــرده اســت‪« .‬ویلــی»‬ ‫تصمیــم می گیــرد بــرای صحبت کــردن بــا «هــوارد»؛‬ ‫پســر رئیــس شــرکتی کــه بــرای ان کار می کنــد‪ ،‬بــرود‬ ‫و از او بخواهــد بــه او شــغلی در نیویــورک بدهــد؛ چراکه‬ ‫دیگــر توانایــی ســفر کردن نــدارد؛ امــا نه تنهــا بــا‬ ‫درخواســتش موافقــت نمی شــود؛ بلکــه به دلیل انکــه‬ ‫مدت هاســت ســودی بــرای شــرکت نداشــته‪ ،‬خبــر از‬ ‫کار بیکار شــدنش را می شــنود‪ .‬پســرها و همســر «ویلی»‬ ‫بــرای خــواب بــه بســتر می رونــد‪« .‬ویلــی» بی صــدا‬ ‫ســوئیچ ماشــین را برمــی دارد‪ .‬صــدای روشن شــدن‬ ‫موتــور ماشــین‪ ،‬پســرها و «لینــدا» را از اتــاق بیــرون‬ ‫می کشــد؛ امــا دیگــر دیــر شــده اســت‪« .‬ویلــی لومــان»‬ ‫ســوار شــورلت قرمزرنــگ مــدل ‪ 1928‬اش بــا ســرعت‬ ‫‪ 85‬کیلومتــر بــر ســاعت بــرای دریافــت ‪20‬هــزاردالر‬ ‫حــق بیمـ ه عمــر‪ ،‬خــودش را بــه دیــوار یکــی از همــان‬ ‫اســمان خراش های بلنــد می کوبــد‪.‬‬ ‫یک عاشقانه نه چندان ارام‬ ‫*عزیزالله محمدپور‬ ‫رمــان «مثــل هیــچ شــب» به قلــم‬ ‫فتانــه اســدیان؛ در ســال ‪ ۹۹‬توســط‬ ‫انتشــارات «پرســمان» روانــه بــازار‬ ‫شــده اســت‪ .‬داســتان‪ ،‬شــروع‬ ‫طوفانــی دارد و در همــان پاراگــراف‬ ‫اول‪ ،‬خواننــده بــه دل ماجــرا پــرت‬ ‫می شــود و در گــرداب تعلیقــی‬ ‫گرفتــار می ایــد کــه وادار می شــود‬ ‫یک نفــس و دغدغه منــد ان را بخوانــد تــا از فرجــام سرنوشــت قهرمــان داســتان اگاه‬ ‫شــود‪« .‬مثــل هیــچ شــب» گرچــه برخــی ویژگی هــای داســتان عامه پســند را‬ ‫همچــون عاشــقانگی (تقابــل عقــل و عشــق) تحریــک احساســات و عواطــف مخاطــب‪،‬‬ ‫واقع گرایــی (رئالیســم و ناتورالیســم) و پایــان خــوش را دارد؛ امــا انچــه اثــر را از ایــن‬ ‫داســتان برمی کشــد‪ ،‬بینــش و اندیشــه حاکم بــر ا ن اســت کــه همــراه بــا کشــش ها‬ ‫و کنش هــای دراماتیــک‪ ،‬به مــوازات هــم حرکــت و خواننــده را وادار می کننــد بــه‬ ‫الیه هــای زیریــن متــن توجــه کنــد و تنهــا در حصار ســطح و ســادگی ان متوقف نشــود‪.‬‬ ‫فتانــه اســدیان به زیبایــی نشــان داده کــه روایت کــردن را می شناســد و از ضربــان نبــض‬ ‫مخاطبــش اگاهــی تا مو تمــام دارد؛ به گون ـه ای کــه در اغــاز یــا میانــه داســتان‪ ،‬نه تنهــا‬ ‫خســته اش نکنــد؛ بلکــه درگیــرش کنــد؛ به طوری کــه تــا انتهــا کتــاب را زمیــن نگــذارد‬ ‫و ایــن‪ ،‬کــم هنــری نیســت‪ .‬رونــد داســتان خطی ســت و قهرمــان داســتان (ماریتــا) بــا‬ ‫دیــدگاه اول شــخص روایتگــر ماجراســت‪ .‬او تنهــا ناظــر نیســت؛ بلکــه فاعــل اســت و بــا‬ ‫خلق وخــوی خــاص خــودش‪ ،‬یک تنــه ماجــرا می افرینــد‪ ،‬بــا مشــکالت دس ـت وپنجه‬ ‫نــرم می کنــد و بــا حــرکات و ســکناتش قصــه را پیــش می بــرد‪ .‬اوردن تک گویی هــا‬ ‫(ســولی لوگ) در میانــه منولوگ هــا و دیالوگ هــا و حتــی روایــت و توجــه بــه الیه هــا‬ ‫و نــکات زیرپوســتی و ظرافــت ریزه کاری هــا در معرفــی افــراد‪ ،‬فضــا‪ ،‬مبلمــان شــهری و‬ ‫حتــی دکــور مکان هــا‪ ،‬حاکــی از اطالعــات نویســنده در علومــی همچــون روانشناســی‪،‬‬ ‫جامعه شناســی و حتــی فلســفه اســت؛ مضافـاً اینکــه نویســنده دانش اموخته مهندســی‬ ‫معماری ســت‪ .‬برخــاف داســتان های عامه پســند؛ ادم هــا در ایــن رمــان بــد یــا‬ ‫خــوب مطلــق نیســتند؛ بلکــه افــرادی معمولــی هســتند کــه به رغــم نیــت خوبشــان‪،‬‬ ‫دچــار اشــتباه می شــوند‪ .‬عشــاق هــم به دلیــل عالقــه مفــرط بــه یکدیگــر به خاطــر‬ ‫پای بنــدی بــه اخالقیاتشــان‪ ،‬شــهامت ابــراز احساســات خــود را ندارنــد؛ مــدام بیــن عقل‬ ‫و احســاس معلق انــد و در رســیدن بــه هدفشــان دچــار ســردرگمی می شــوند‪ .‬اســاس‬ ‫داســتان بــر عالقــه و عشــق ماریتــا و ســامان شــکل می گیــرد‪ .‬ایــن دو‪ ،‬غــم نــان ندارنــد‪،‬‬ ‫هنرپیش ـه اند و نامــدار و پولــدار و زمانی کــه ســعید؛ جــوان بی پــول و مظلــوم در میانــه‬ ‫داســتان ظهــور می کنــد و بــا حمایــت ماریتــا از فالکــت به درمی ایــد و فیلــش هــوای‬ ‫هندوســتان کــرده و نســبت بــه ماریتــا اظهــار دوســتی و عشــق می کنــد‪ ،‬مثلث عشــقی‬ ‫شــکل می گیــرد و کشــمکش از حالــت انفعــال و درونــی اوج می گیــرد و بیرونــی شــده و‬ ‫ریتــم و ضرباهنــگ ماجــرا تندتــر می شــود‪« .‬مثل هیچ شــب» بــا تمــام فرازوفرودهایش‪،‬‬ ‫ایــن کشــش و جذبــه را در خــود دارد کــه نمی تــوان از خوانــدن ان صرف نظــر کــرد و‬ ‫نیمـه راه ان را بــر زمیــن گذاشــت‪.‬‬ ‫*مدرس دانشگاه و داور جشنواره های ملی داستان و فیلم نامه‬ ‫بنر‬ ‫همراه با جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان‬ ‫دبیــر سی وســومین جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان گفــت‪« :‬از‬ ‫ایده هــای خــوب بــرای بهتــر برگزار شــدن جشــنواره حمایــت می کنیــم»‪ .‬به گــزارش‬ ‫ســتاد اطالع رســانی جشــنواره جهانــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان؛ علیرضــا تابــش‬ ‫درخصــوص برگــزاری مجــازی جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان‬ ‫گفــت‪« :‬امســال جشــنواره از ‪ ۲۷‬مهرمــاه تــا ‪ ۲‬ابان مــاه ‪ ۹۹‬برگــزار می شــود و اکنــون‬ ‫مشــتاقانه و بی صبرانــه منتظــر ارســال اثــار متنــوع بــه دبیرخانــه جشــنواره کــودک‬ ‫هســتیم»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬کرونــا باعــث تغییــر رویکــرد خیلــی از مشــاغل و رویدادها شــده‬ ‫کــه براســاس ایــن شــرایط؛ ایــن جشــنواره هم به عنــوان یــک رویــداد معتبــر بین المللی‬ ‫کــه بــرای گــروه ســنی خاصــی از جامعــه اســت و توجــه خاصــی به این گــروه ســنی دارد‬ ‫نیــز تغییــر رویکــرد داده اســت»‪ .‬او گفــت‪« :‬برگــزاری ایــن رویــداد به صــورت مجــازی‪،‬‬ ‫از انجــا اهمیــت دارد کــه دراین شــرایط کرونایــی کــه کــودکان و نوجوانــان ناگزیــر در‬ ‫خانه هایشــان هســتند‪ ،‬بتوانیــم یــک محیــط متفــاوت را بــرای ان هــا فراهــم کنیــم»‪.‬‬ ‫او درخصــوص شــیوه برگــزاری انالیــن جشــنواره عنــوان کــرد‪« :‬فیلم هــا در ســه نوبــت‬ ‫به صــورت سئانس بندی شــده نمایــش داده می شــوند و بخش هــای دیگــر ماننــد‬ ‫کارگاه هایــی کــه همیشــه در جشــنواره برگــزار می شــدند نیــز به شــیوه جدیــد برقــرار‬ ‫خواهــد بــود»‪ .‬او متذکــر شــد‪« :‬امســال داوران کــودک و نوجــوان نیــز اثــار جشــنواره را‬ ‫داوری خواهنــد کــرد»‪ .‬او گفــت‪« :‬درایـن دوره جشــنواره تالشــمان این اسـت که صــدای‬ ‫گام زمــان کــه تحــول فناوری ســت‪ ،‬در ایــن رویــداد مهــم شــنیده شــود؛ امیــدوارم کــه‬ ‫باتوجه بــه شــرایط جشــنواره کــه امســال به ناگزیــر تغییــر کــرده‪ ،‬از شــهر های مختلــف‬ ‫خانواده هــا و کــودکان ایــن رویــداد را دنبــال کننــد»‪ .‬او تصریــح کــرد‪« :‬البته همچنــان از‬ ‫ایده هــای خــوب بــرای بهتــر برگزار شــدن جشــنواره حمایــت می کنیــم و عالقه منــدان‬ ‫بــرای انتقــال ایــده خــود می تواننــد بــا روابط عمومــی جشــنواره در ارتبــاط باشــند»‪ .‬او‬ ‫درخصــوص چگونگــی همراهــی بــا جشــنواره امســال گفــت‪« :‬نســل جدیــد خداراشــکر‬ ‫به اندازه کافــی بــا تکنولــوژی ارتبــاط دارنــد و مــا نگرانــی خاصــی دراین خصــوص‬ ‫نداریــم‪ .‬در پنـج روز برپایــی جشــنواره فرصتــی را ایجــاد کرده ایــم کــه همــه به صــورت‬ ‫فراگیــر بتواننــد فیلم هــای کــودک و نوجــوان را ببیننــد و در کارگاه هــا شــرکت کننــد»‪.‬‬ ‫او درپایــان گفــت‪« :‬یکــی از اتفاقــات جدیــد ای ـن دوره جشــنواره این اس ـت که امســال‬ ‫چنــد برنامــه مســتقیم و الیــو در شــهر اصفهــان خواهیــم داشــتیم و درصــدد هســتیم تا‬ ‫شــهرهای خواهرخوانــده اصفهــان نیــز به نوعــی در ایــن رویــداد ســهم و نقشــی داشــته‬ ‫باشــند تــا بتوانیــم یــک تبــادل فرهنگــی در ایــن رویــداد بین المللــی داشــته باشــیم»‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫یاد شهدای سالمت‬ ‫نمایشــگاه مجــازی گرامیداشــت «یــاد شــهدای ســامت» بــا نمایــش اثــار مرتضــی‬ ‫رضایــی و فرحنــاز محمــدی یکتــا ‪ ۱‬تــا ‪ ۱۴‬شــهریورماه ‪ 99‬در خانــه هنرمنــدان ایــران‬ ‫برپاســت‪« .‬کروناروایــت»‪ ،‬طــرح بزرگی ســت کــه توســط ســازمان نظــام پزشــکی کشــور‬ ‫طراحــی و تدویــن شــده و بــا همــکاری نهادهایــی ماننــد ســتاد ملــی مدیریــت کرونــا‪،‬‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬شــورای سیاسـت گذاری ســامت صداوســیما‪ ،‬شــهرداری تهــران‪ ،‬بنیاد‬ ‫ســینمایی فارابــی‪ ،‬ســازمان اســناد و کتابخانــه ملی‪ ،‬ســینما حقیقــت و خانــه هنرمندان‬ ‫ایــران در دست اجراســت‪ .‬ایــن رویــداد کــه بــا هــدف ثبــت لحظه هــای مانــدگار‬ ‫درمقابله بــا کرونــا تــدارک دیــده شــده‪ ،‬قــرار اســت ایــن لحظه هــا را در قالب هــای‬ ‫متنــوع هنــری‪ ،‬ادبــی و علمــی گــرداوری و ثبــت و ضبــط کنــد‪ .‬نمایشــگاه گرامیداشــت‬ ‫«یــاد شــهدای ســامتم شــامل ‪ ۲۵‬پرتــره مرتضــی رضایــی و ‪ ۱۴‬نقاشـی خط از فرحنــاز‬ ‫محمــدی یکتــا؛ از کارکنــان کادر بهداشــت و درمــان کشــور اســت کــه به مناســبت «روز‬ ‫پزشــک» به صــورت مجــازی در خانــه هنرمنــدان ایــران اکــران می شــوند‪ .‬عالقه منــدان‬ ‫بــرای تماشــای اثــار می تواننــد بــه ســایت خانــه هنرمنــدان ایــران‪ ،‬گالــری مجــازی‬ ‫(‪ )https://bit.ly/2QhtSs9‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2054‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بانــو مریــم طاهــری فرزنــد منصــور بشناســنامه ‪ 4810037754‬صــادره از باغملــک درخواســتی‬ ‫بخواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم‬ ‫علی رضــا خالقــی بشناســنامه ‪ 520‬صــادره اهــواز در تاریــخ ‪ 1399/3/31‬در رامهرمــز اقامتــگاه‬ ‫دائم ـی اش فــوت و ورث ـه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬مهرانگیــز امیری ثانــی فرزنــد ســیف اله کــد ملــی‬ ‫‪ 1911012665‬متولــد ‪ 1327/1/10‬صــادره از اهــواز ‪ -2‬مریــم طاهــری فرزنــد منصــور کــد ملــی‬ ‫‪ 4810037754‬متولــد ‪ 1369/1/1‬صــادره از باغملــک ‪ -3‬مهرانگیــز خالقــی فرزنــد علی رضــا‬ ‫کــد ملــی ‪ 1900653532‬متولــد ‪ 1388/7/25‬صــادره از رامهرمــز والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض‬ ‫دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ‬ ‫ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫حسن رئیسی زاده‪ ،‬رئیس شعبه دادگاه عمومی رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/327‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫نظــر بــه اینکــه خانــم مریــم یعقوبــی دارای شناســنامه شــماره ‪ 0690351372‬بــه شــرح‬ ‫دادخواســت بــه کالســه ‪ 9900141‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و‬ ‫چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان علی اکبــر یعقوبــی بــه شناســنامه ‪ 55‬در تاریــخ ‪1364/10/1‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر‬ ‫اســت بــه‪ -1 :‬مریــم یعقوبــی فرزنــد قیص الدیــن بــه شماره شناســنامه ‪ 0690351372‬متولــد‬ ‫‪ 1371/4/1‬همســر متوفــی ‪ -2‬ماهــک یعقوبــی بــه شماره شناســنامه ‪ 7360028523‬متولــد‬ ‫‪ 1390/9/21‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬فاطمــه یعقوبــی فرزنــد احمــد بــه شماره شناســنامه ‪ 622‬متولــد‬ ‫‪ 1340/1/4‬مــادر متوفــی ‪ -4‬غفــور یعقوبــی فرزنــد حســین بــه شماره شناســنامه ‪ 10‬متولــد‬ ‫‪ 1338/1/1‬پــدر متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را بــه‬ ‫اســتناد مــاده ‪ 362‬ق امــور حســبی یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ انتشــار اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دبیر شورا‪ ،‬شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان زاوه‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316009000227‬مــورخ ‪ 1399/05/11‬هیــات اول موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنقر تصرفــات مالکانــی بالمعــارض متقاضــی ایســتگاه هواشناســی در‬ ‫ســاختمان ایســتگاه هواشناســی بــه مســاحت ‪ 4562/27‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪2088‬‬ ‫اصلــی واقــع در ســنقر‪ ،‬جــاده ســنقر‪ -‬کرمانشــاه‪ ،‬جــاده قــروه و قیاس ابــاد خریــداری از مالــک‬ ‫رســمی ایســتگاه هواشناســی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمومــی مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاس نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد ار تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضــای تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/04 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سنقر‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316009000265‬مــورخ ‪ 1399/05/19‬هیــات اول موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتی‬ ‫حــوزه ملــک ســنقر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای علی اکبــر عزتــی فرزنــد علـی داد‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 13925‬صــادره از ســنقر در ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت ‪2385/95‬‬ ‫مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 4‬فعله گــری واقــع در ســنقر‪ ،‬جــاده ســنقر بــه لیلمانــج خریــداری از‬ ‫ملــک رســمی اقــای کرم الــه احمــدی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمومــی مراتب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاس نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد ار تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضــای تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/04 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سنقر‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316009000225‬و ‪ 139960316009000224‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/05/11‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنقر تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقایــان ‪ -1‬حســین ســالمی ‪ -2‬ســجاد ســالمی فرزنــد اســمعلی‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 3350099343 -1‬و ‪ 3350012906 -2‬صــادره از ســنقر در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب ســاختمان (هرکــدام بــه نســبت س ـه دانگ) بــه مســاحت ‪ 92/80‬مترمربــع در قســمتی‬ ‫از پــاک ‪ 61‬فرعــی از ‪ 32‬فرعــی از ‪ 2215‬اصلــی واقــع در ســنقر‪ -‬روبــروی شــرکت تعاونــی‪،‬‬ ‫جنــب تــاالر بهــار‪ ،‬کوچــه شهیدســیروس پیرونــدی خریــداری مع الواســطه از مالــک رســمی اقــای‬ ‫احمــد حشــمتی منش محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمومــی مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاس نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد ار تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضــای تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/04 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنقر‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم اخضــر اســدی بــه شماره شناســنامه ‪ 3355‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99300253‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان خرامــان خانــم عزیــزی بــه شماره شناســنامه ‪ 95‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1397/06/30‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬مریــم نــوروزی بــه‬ ‫ش ش ‪ 281‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -2‬اخضــر اســدی بــه ش ش ‪ 3355‬صــادره‬ ‫از اســام ابــاد غــرب‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای اکــرم بیگلری فــرد بــه شماره شناســنامه ‪ 523‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900570‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان ریحــان حامدی خــوی بــه شماره شناســنامه ‪ 690‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1394/02/12‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬اکــرم بیگلری فــرد‬ ‫فرزنــد عبدالعلــی بــه ش ش ‪ 523‬دختــر متوفــی ‪ -2‬براتعلــی بیگلری فــرد فرزنــد عبدالعلــی بــه‬ ‫ش ش ‪ 455‬پســر متوفــی ‪ -3‬فرضــی چشم شــده فرزنــد عبدالعلــی بــه ش ش ‪ 333‬دختــر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک‬ ‫مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای امیــد حیرانــی بــه شماره شناســنامه ‪ 6410026072‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900559‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ابراهیــم حیرانــی بــه شماره شناســنامه ‪ 924‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1398/11/19‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬غزالــه جلیلیــان‬ ‫فرزنــد اقامــراد بــه ش‪.‬م ‪ 3340463670‬مــادر متوفــی ‪ -2‬شــهناز جلیلیــان فرزنــد علــی بــه ش ش‬ ‫‪ 228‬همســر متوفــی ‪ -3‬امیــد حیرانــی فرزنــد ابراهیــم بــه ش‪.‬م ‪ 6410026072‬پســر متوفــی‬ ‫‪ -4‬ســعید حیرانــی فرزنــد ابراهیــم بــه ش‪.‬م ‪ 3330610752‬پســر متوفــی ‪ -5‬امیــر حیرانــی‬ ‫فرزنــد ابرهیــم بــه ش‪.‬م ‪ 3330145943‬پســر متوفــی ‪ -6‬زهــرا حیرانــی فرزنــد ابراهیــم بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3330034343‬دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای بختیــار عســگری بــه شماره شناســنامه ‪ 3341389903‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900582‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ملــوس جنــوک بــه شماره شناســنامه ‪ 544‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1387/10/12‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬بختیــار عســگری‬ ‫فرزنــد شــاهمراد بــه کــد ملــی ‪ 3341389903‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم پــری اقایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 1559‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99300258‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان اشــرفی فتاحــی بــه شماره شناســنامه ‪ 6‬در تاریــخ ‪ 1396/11/20‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬خیرالــه اقایــی بــه ش ش ‪ 1558‬صــادره‬ ‫از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬حمیدرضــا اقایــی بــه ش ش ‪ 74‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫پســر متوفــی ‪ -3‬محمدرضــا اقایــی بــه ش ش ‪ 1798‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی‬ ‫‪ -4‬پــری اقایــی بــه ش ش ‪ 1559‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی‬ ‫دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا‬ ‫تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت فـ�ن اور طـ�ب ابــزی بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت فـ�ن اور طـ�ب ابــزی بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 11521‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10220165715‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫‪ 11521‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10220165715‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/04/29‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقــای یاــور قربانـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/04/29‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقــای حسـ�ن‬ ‫کـ�د ملـ�ی ‪ 2754272968‬بـ�ا دریافـ�ت مبلـ�غ یکصـ�د هزــار ریــال ریــال معاــدل کلیـ�ه‬ ‫ارکی رضایـ�ی فرزنـ�د بهرــام متولـ�د ‪ 1345‬بـ�ا کـ�د ملـ�ی ‪ 2753548277‬بـ�ا پرداخـ�ت‬ ‫سهم الشـ�رکه خـ�ود‪ ،‬از شـ�رکت خـ�ارج ش��ده و دیگ��ر هیچگون��ه ح��ق و سـ�متی در شـ�رکت‬ ‫ن��دارد‪ -2 .‬اقــای اتیـلا قربانـ�ی کـ�د ملـ�ی ‪ 2743248890‬ب��ه والی��ت پـ�درش اق��ای یـ�اور‬ ‫قربان��ی ب��ا دریاف��ت مبل��غ ن��ه میلی��ون و نهص��د هـ�زار ری��ال معـ�ادل کلی��ه سهم الشـ�رکه‬ ‫خ��ود‪ ،‬از ش��رکت خ��ارج ش��ده و دیگ��ر هیچگون��ه ح��ق و س��متی در ش��رکت ن��دارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬س�رـمایه شــرکت از مبل��غ بیس��ت میلیـ�ون و یکص��د هــزار ریـ�ال ب��ه مبل��غ ده میلیـ�ون‬ ‫و یکص��د هـ�زار ری��ال کاه��ش یاف��ت و مـ�اده ‪ 4‬اساسنــامه شــرکت ب��ه شـ�رح ذی��ل اصـلاح‬ ‫می گــردد‪ - :‬س�رـمایه شــرکت مبل��غ ده میلیـ�ون و یکص��د هــزار ریـ�ال نقـ�دی می باش��د‪.‬‬ ‫یکص��د هـ�زار ری��ال ب��ه صنـ�دوق شـ�رکت و ب��ا قب��ول اساســنامه ج��زو شــرکای شـ�رکت‬ ‫منظ��ور ش��دند‪ -2 .‬اصـ�ل س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ بیسـ�ت میلیــون ریــال بـ�ه مبلـ�غ‬ ‫بیس��ت میلی��ون و یکص��د هـ�زار ری��ال افزای��ش یاف��ت و مـ�اده چه��ار اساســنامه شـ�رکت‬ ‫بشــرح ذیـ�ل اصــاح و تصویـ�ب شـ�د‪ - :‬س��رمایه شرــکت مبلـ�غ بیسـ�ت میلیــون و یکصـ�د‬ ‫هــزار ریـ�ال نقـ�دی اس��ت‪ -3 .‬ادرس جدی��د شـ�رکت در واح��د ثبت��ی ارومی��ه ب��ه نشـ�انی‬ ‫اذربایج��ان غرب��ی‪ -‬شهرس��تان ارومیــه‪ ،‬بخ��ش مرکزــی‪ ،‬ش��هر ارومیهــ‪ ،‬محل��ه ش��یخ تپه‪،‬‬ ‫بل��وار نب��وت (ش��یخ تپه) کوچ��ه شـ�ماره ‪ ،33‬پـلاک ‪ ،1‬طبقـ�ه اول واحـ�د ‪ 4‬ب��ا کدپسـ�تی‬ ‫‪ 5719915673‬تغیی��ر یاف��ت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)960090‬‬ ‫موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)960091‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫براب��ر اراء صاــدره هیئ��ت اول موضـ�وع قانـ�ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراض��ی و سـ�اختمان های فاق��د س��ند رسـ�می مس��تقر در واح��د ثبت��ی حــوزه ثبت��ی مل��ک ب��م تصرفـ�ات‬ ‫مالکان��ه بالمعــارض متقاضیـ�ان ذی��ل واق��ع در شهرســتان ب��م بخش هـ�ای ‪ 29‬لغایـ�ت ‪ 33‬کرمــان محرــز گردیــده اســت‪ .‬لذــا بمنظــور اطــاع عمــوم مراجعیـ�ن در دو نوبـ�ت بـ�ه فاصلـ�ه‬ ‫‪ 15‬روز اگه��ی می شـ�ود و درصورت��ی ک��ه اشــخاص نسـ�بت ب��ه ص��دور سـ�ند مالکی��ت متقاضیـ�ان اعتراض��ی داشـ�ته باشـ�ند می توانن��د از تاری��خ انتش��ار اولی��ن اگه��ی ب��ه مـ�دت دو مـ�اه‬ ‫اعترــاض خ�وـد را بـ�ه ایـ�ن اداره تسلــیم و پـ�س از اخـ�ذ رسیــد‪ ،‬ظــرف مــدت یـ�ک مــاه از تاریـ�خ تسلــیم اعت�رـاض‪ ،‬دادخواسـ�ت خ�وـد را بـ�ه مراجـ�ع قضائـ�ی تقدیـ�م نماینــد‪ .‬بدیهـ�ی اسـ�ت‬ ‫درصوــرت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعترــاض طبـ�ق مق�رـرات س��ند مالکیـ�ت صـ�ادر خواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 29‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 1589‬اصلــی رضــا نــادری کــد ملــی ‪ 3111002111‬فرزنــد ماشــاهلل ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 221‬مترمربــع واقــع در خیابــان بوعلــی کوچــه ‪ 17‬شــهر بــم از مالکیــت‬ ‫علــی راســتگو‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1316‬فرعــی از ‪ 2810‬اصلــی رضــا اســدابادی کــد ملــی ‪ 3111086161‬فرزنــد محمــد‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 411‬مترمربــع واقــع در خیابــان مالک اشــتر‪ ،‬کوچــه شــهدای‬ ‫نیــروی انتظامــی ‪ 6‬شــهر بــم از مالکیــت ورثــه مهــدی فروتــن‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 54‬فرعــی از ‪ 3554‬اصلــی ســحر قاســمی کــد ملــی ‪ 3111499685‬فرزنــد محمــد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 2260‬مترمربــع واقــع در بلــوار باهنــر کوچــه ‪ 19‬شــهر بــم از مالکیــت ورثــه‬ ‫هاشــم قاســمی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 203‬فرعــی از ‪ 3569‬اصلــی وحیــد رضایی زاده برواتــی کــد ملــی ‪ 3110455633‬فرزنــد عــوض‬ ‫نســبت بــه س ـه دانگ و مهدیــه دهقان کروکــی کــد ملــی ‪ 3110556979‬فرزنــد محمــود نســبت بــه‬ ‫سـه دانگ از ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 371‬مترمربــع واقــع در بلــوار معلــم خیابــان حافــظ ‪3‬‬ ‫شــهر بــم از مالکیــت محمــود عباســی وکیل ابادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 15‬فرعــی از ‪ 3840‬اصلــی منصــور بی غــم کــد ملــی ‪ 3110156148‬فرزنــد ماشــاهلل ششــدانگ‬ ‫ســاختمان تجــاری مســکونی بمســاحت ‪ 51/68‬مترمربــع واقــع در خیابــان طالقانــی از مالکیــت ماشــاهلل‬ ‫بی غــم‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 16‬فرعــی از ‪ 3840‬اصلــی منصــور بی غــم کــد ملــی ‪ 3110156148‬فرزنــد ماشــاهلل ششــدانگ‬ ‫یکبــاب مغــازه بــا کاربــری مســکونی بمســاحت ‪ 37/74‬مترمربــع واقــع در خیابــان طالقانــی از مالکیــت‬ ‫ماشــاهلل بی غــم‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 17‬فرعــی از ‪ 3840‬اصلــی جمیلــه مهدابی نــژاد کــد ملــی ‪ 3110782375‬فرزنــد محمــد‬ ‫ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت ‪ 29/67‬مترمربــع واقــع در کمربنــدی طالقانــی جنــب نانوائــی از‬ ‫مالکیــت ماشــاهلل بی غــم‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 25‬فرعــی از ‪ 4214‬اصلــی حمیدرضــا باغیانــی کــد ملــی ‪ 4459889730‬فرزنــد امــراهلل‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــا کاربــری خدمــات بمســاحت ‪ 236‬مترمربــع واقــع در خیابــان ‪ 22‬بهمــن‬ ‫پرویــن اعتصامــی شــهر بــم از مالکیــت محمــود افغانی پــور‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 5‬فرعــی از ‪ 4418‬اصلــی مجتبــی پویان فــر کــد ملــی ‪ 3111634566‬فرزنــد محمــد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 371‬مترمربــع واقــع در خیابــان پرویــن اعتصامــی کوچــه ‪ 4‬شــهر بــم از‬ ‫مالکیــت لطفعلــی انــوری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 39‬فرعــی از ‪ 4773‬اصلــی علــی بهرامــی کــد ملــی ‪ 3110215764‬فرزنــد خلیـل اهلل ششــدانگ‬ ‫زمیــن مشــتمل بــر کارواش و تعمیــرگاه و صافــکاری بــا کاربــری مســکونی بمســاحت ‪ 802‬مترمربــع‬ ‫واقــع در خیابــان طالقانــی جنــب کوچــه ‪ 36‬شــهر بــم از مالکیــت مشــاعی خــود متقاضــی‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 30‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 432‬فرعــی از ‪ 472‬اصلــی رضــا دهقانــی پشــترودی کــد ملــی ‪ 3111235904‬فرزنــد عبــاس‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 647‬مترمربــع واقــع در پشــترود بــم جنــب مخابــرات از مالکیــت‬ ‫عبــاس دهقانــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 13‬فرعــی از ‪ 519‬اصلــی غالمحســین اشــوری کــد ملــی ‪ 60559921647‬فرزنــد محمــد‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 242‬مترمربــع واقــع در اســفیکان شــهر بــم از مالکیــت اکبــر‬ ‫محبوبــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 14‬فرعــی از ‪ 519‬اصلــی نصــراهلل ابشــوری کــد ملــی ‪ 60559652194‬فرزنــد محمــد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 233‬مترمربــع واقــع در اســفیکان شــهر بــم از مالکیــت اکبــر محبوبــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 15‬فرعــی از ‪ 519‬اصلــی مریــم ابشــوری کــد ملــی ‪ 6050024790‬فرزنــد محمــد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 270‬مترمربــع واقــع در اســفیکان شــهر بــم از مالکیــت اکبــر محبوبــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 158‬فرعــی از ‪ 647‬اصلــی حســین همت ابــادی کــد ملــی ‪ 3111027368‬فرزنــد رضــا ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 233‬مترمربــع واقــع در اســفیکان شــهر بــم از مالکیــت محمدعلــی مشــیری‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 31‬کرمان‬ ‫پــاک یــک فرعــی از ‪ 2512‬اصلــی ملیحــه بارانی برواتــی کــد ملــی ‪ 3621353501‬فرزنــد محمــود‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 514‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم بلــوار امــام از مالکیــت محمــود‬ ‫بارانــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 6‬فرعــی از ‪ 2518‬اصلــی فاطمــه ســام نژادکروکی کــد ملــی ‪ 3110433673‬فرزنــد محمــد‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 557‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم بلــوار امــام از مالکیــت‬ ‫محمدعلــی و محمدحســین مشــیری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 2577‬اصلــی رخســاره نظری برواتــی کــد ملــی ‪ 3111200736‬فرزنــد حســین‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 228‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم کوچــه بســیج از مالکیــت‬ ‫ســکینه بنی اســدی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 23‬فرعــی از ‪ 2674‬اصلــی تاج نســا عبــاس زاده همت ابــادی کــد ملــی ‪ 3110539251‬فرزنــد‬ ‫غالمحســین ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 252‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم از مالکیــت عزیــزاهلل‬ ‫اروم‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 32‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 31‬فرعــی از ‪ 4099‬اصلــی محمــود پــاداش کــد ملــی ‪ 3111295877‬فرزنــد شهســوار ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 818‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر روســتای خواجه ابــاد از مالکیــت ســیروس‬ ‫ســاالر بهــزادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 56‬فرعــی از ‪ 4187‬اصلــی فاطمــه ســلطانی زاده کــد ملــی ‪ 3209533784‬فرزنــد عــوض‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 303‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر محمدابــاد اب شــیرین از مالکیــت‬ ‫شوکت الســادات ظهیــر‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 13‬فرعــی از ‪ 4197‬اصلــی محمــود کــدوری کــد ملــی ‪ 3209546721‬فرزنــد عزیــز ششــدانگ‬ ‫خانــه و بــاغ بــا کاربــری بــاغ مســکونی بمســاحت ‪ 7870‬مترمربــع واقــع در شهرســتان نرماشــیر‬ ‫روســتای میرابــاد ارجمنــد از مالکیــت عبــاس صادقیــان‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1025‬فرعــی از ‪ 4231‬اصلــی حســن رمضانیــان کــد ملــی ‪ 3209949549‬فرزنــد پنجعلــی‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 1211‬مترمربــع واقــع در شهرســتان نرماشــیر عزیزابــاد پائیــن از‬ ‫مالکیــت اســداهلل رحیمی قصــری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1026‬فرعــی از ‪ 4231‬اصلــی دربی بــی عابدینیــان کــد ملــی ‪ 3209829349‬فرزنــد ابراهیــم‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 2913‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر عزیزابــاد پائیــن از مالکیــت‬ ‫اســداهلل رحیمی قصــری‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 33‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 4‬فرعــی از ‪ 458‬اصلــی خدامــراد پیــروزی کــد ملــی ‪ 6069442156‬فرزنــد درویــش ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــا کاربــری باغــی مســکونی بمســاحت ‪ 515‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم کلســتان‬ ‫کوچــه ولی عصــر ‪ 6‬از مالکیــت گوهــر کریمی افشــار‪.‬‬ ‫پــاک یــک فرعــی از ‪ 831‬اصلــی نصــرت افشــارپور کــد ملــی ‪ 3111345424‬فرزنــد فتـح اهلل ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه و باغچــه بمســاحت ‪ 537‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم طاغوئیــه از مالکیــت فت ـح اهلل‬ ‫افشــاری پور‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 1406‬اصلــی حســن ازادی کــد ملــی ‪ 3100066774‬فرزنــد اکــرم ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 280‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم از مالکیــت چراغ علــی افشــاری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 765‬فرعــی از ‪ 3103‬اصلــی احمــد رفیــع کــد ملــی ‪ 3111385981‬فرزنــد علــی ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 377‬مترمربــع واقــع در دریجــان بــم از مالکیــت غالمحســین دریجانــی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/04 :‬‬ ‫محمد امیری خواه‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای جمشــید شــیرزادی بــه شماره شناســنامه ‪ 515‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900292‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان هوشــنگ شــیرزادی بــه شماره شناســنامه ‪ 3330185376‬در تاریــخ‬ ‫‪1399/01/26‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬جمشــید شــیرزادی‬ ‫فرزنــد خان بابــا بــه ش‪.‬م ‪ 6419412684‬پــدر متوفــی ‪ -2‬ســلطنه نــادری فرزنــد علی عســکر بــه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3340433127‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای جمشــید شــیرزادی بــه شماره شناســنامه ‪ 515‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900278‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنین اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان بیــژن شــیرزادی بــه شماره شناســنامه ‪ 307‬در تاریــخ ‪ 1393/02/03‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬جمشــید شــیرزادی فرزنــد خان بابــا بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 6419412684‬پــدر متوفــی ‪ -2‬ســلطنه نــادری فرزنــد علی عســکر بــه ش‪.‬م ‪ 3340433127‬مــادر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک‬ ‫مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای جهانشــاه خســروی بــه وکالــت اقــای محمــد نظــری بــه شماره شناســنامه ‪ 6419437598‬بــه‬ ‫اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪99057100193‬‬ ‫تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ســیما احمــدی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 745‬در تاریــخ ‪ 1385/04/16‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد‬ ‫از‪ -1 :‬علی اشــرف خســروی فرزنــد حاجــی بــه ش ش ‪ 2137‬ش‪.‬م ‪ -2 ،6419442028‬ماشــااله‬ ‫خســروی فرزنــد حاجــی بــه ش ش ‪ 1695‬ش‪.‬م ‪( 6419437581‬فــوت شــده) ‪ -3‬حشــمت اله‬ ‫خســروی فرزنــد حاجــی بــه ش ش ‪ 1697‬ش‪.‬م ‪ -4 ،6419437601‬فریــدون خســروی فرزنــد حاجــی‬ ‫بــه ش ش ‪ 2136‬ش‪.‬م ‪ -5 ،6419442011‬جهانشــاه خســروی فرزنــد حاجی بــه ش‪.‬م ‪.6419437598‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای جهانشــاه خســروی بــه وکالــت اقــای محمــد نظــری بــه شماره شناســنامه ‪ 6419437598‬بــه‬ ‫اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪99057100194‬‬ ‫تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان صغــری خســروی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 1696‬در تاریــخ ‪ 1381/04/19‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی‬ ‫عبارتنــد از‪ -1 :‬محمدصــادق بشــیری فرزنــد درویــش بــه ش ش ‪ 2017‬ش‪.‬م ‪-2 ،6419440807‬‬ ‫کامــران بشــیری فرزنــد درویــش بــه ش ش ‪ 2209‬ش‪.‬م ‪ -3 ،6419442745‬بهــرام بشــیری فرزنــد‬ ‫درویــش بــه ش ش ‪ 9636‬ش‪.‬م ‪ -4 ،3340072388‬فریــده بشــیری فرزنــد درویــش بــه ش ش ‪ 0‬ش‪.‬م‬ ‫‪ -5 ،3330169494‬اذر بشــیری فرزنــد درویــش بــه ش ش ‪ 8961‬ش‪.‬م ‪ -6 ،3340065632‬میتــرا‬ ‫بشــیری فرزنــد درویــش بــه ش ش ‪ 9637‬ش‪.‬م ‪ .3340072396‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه‬ ‫از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فاطمــه احمدیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 2677‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9957500265‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان شــاه خانم جلیلیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 67‬در تاریــخ ‪ 1392/09/15‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬شــربتی احمدیــان فرزنــد بــرزو بــه ش ش‬ ‫‪ 1877‬دختــر متوفــی ‪ -2‬علی اکبــر احمدیــان فرزنــد بــروز بــه ش ش ‪ 1861‬پســر متوفــی‪ .‬اینــک‬ ‫بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه به شــورا‬ ‫تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فرنگیــس نقــش بــه شماره شناســنامه ‪ 111‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900249‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان علی نــازار نفجــم بــه شماره شناســنامه ‪ 681‬در تاریــخ ‪ 1392/05/09‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فرنگیــس نقــش بــه ش ش ‪ 111‬صــادره از‬ ‫ایــام همســر متوفــی ‪ -2‬ســحرگل موالئی نیــا بــه ش ش ‪ 21978‬صــادره از اســام ابــاد غــرب مــادر‬ ‫متوفــی ‪ -3‬پیمــان نفجــم بــه ش ش ‪ 3330553138‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪-4‬‬ ‫ســلمان نفجــم بــه ش ش ‪ 3330179236‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -5‬حدیــث نفجم‬ ‫بــه ش ش ‪ 3330297344‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد‬ ‫گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فوزیــه بربســتگان بــه شماره شناســنامه ‪ 258‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900665‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان جهانبخــش ازادی بــه شماره شناســنامه ‪ 207‬در تاریــخ ‪ 1395/11/30‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فوزیــه بربســتگان فرزنــد محمــود به ش ش‬ ‫‪ 258‬همســر متوفــی ‪ -2‬احســان ازادی فرزنــد جهانبخــش بــه ش‪.‬م ‪ 6419903831‬پســر متوفــی‬ ‫‪ -3‬یاســین ازادی فرزنــد جهانبخــش بــه ش‪.‬م ‪ 6419909198‬پســر متوفــی ‪ -4‬محســن ازادی فرزنــد‬ ‫جهانبخــش بــه ش‪.‬م ‪ 6419904943‬پســر متوفــی ‪ -5‬حســین ازادی فرزنــد جهانبخــش بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3330413689‬پســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم نجمیــه جلیلیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 1379‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957400264‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ســجاد حســین پور بــه شماره شناســنامه ‪ 3‬در تاریــخ‬ ‫‪1396/06/11‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬نجمیــه جلیلیــان فرزنــد‬ ‫همتعلــی بــه ش‪.‬م ‪ 6419665698‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک با انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور‬ ‫را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان‬ ‫باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم والیــه کریمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 183‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900682‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت‬ ‫کــه شــادروان عالیــه کریمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 184‬در تاریــخ ‪ 1393/12/14‬در اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬والیــه کریمــی فرزنــد شاه حســین بــه ش ش ‪ 183‬خواهــر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬نــادر کریمــی فرزنــد شاه حســین بــه ش ش ‪ 185‬بــرادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد‬ ‫گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫اقــای عبدالرحیــم پرویــز دارای شماره شناســنامه ‪ 543‬بشــرح دادخواســت ‪ 293/99‬از ایــن دادگاه‬ ‫درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان جمیــن پرویــز‬ ‫بشناســنامه ‪ 73‬در تاریــخ ‪ 1399/4/28‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت‬ ‫ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬قــدرت پرویــز بــه ش ش ‪ 255‬صــادره از گیــان غــرب پســر متوفیــه‬ ‫‪ -2‬حشــمت پرویــز بــه ش ش ‪ 256‬صــادره از گیــان غــرب پســر متوفیــه ‪ -3‬ارســان پرویــز بــه ش ش‬ ‫‪447‬صــادره از گیــان غــرب پســر متوفیــه ‪ -4‬عبدالرحیــم پرویــز بــه ش ش ‪ 543‬صــادره از گیــان‬ ‫غــرب پســر متوفیــه ‪ -5‬خالخــاص پرویــز بــه ش ش ‪ 153‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفیــه ‪-6‬‬ ‫ملــک ایران نــژاد بــه ش ش ‪ 331‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفیــه ‪ -7‬شــاهدخت ایران نــژاد بــه‬ ‫ش ش ‪ 326‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفیــه ‪ -8‬شــهناز پرویــز بــه ش ش ‪ 197‬صــادره از گیــان‬ ‫غــرب دختــر متوفیــه و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬و اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از‬ ‫متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد‬ ‫واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫اقــای کیــوان فریدونــی دارای شماره شناســنامه ‪ 5‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 345/99‬از ایــن دادگاه‬ ‫درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مریم صادقی بشناســنامه‬ ‫‪ 117‬در تاریــخ ‪ 1399/4/21‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم‬ ‫منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬کیــوان فریدونــی ش ش ‪ 5‬کــد ملــی ‪ 3329939079‬متولــد‪ 1364/1/10‬گیــان‬ ‫غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬فرهــان فریدونــی ش ش ‪ 133‬کــد ملــی ‪ 3329316837‬متولــد ‪1344/1/20‬‬ ‫گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬ایمــان فریدونــی ش ش ‪ 2684‬کــد ملــی ‪ 3329682043‬متولــد‬ ‫‪1355/6/10‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -4‬پیمــان فریدونــی ش ش ‪ 2685‬کــد ملــی ‪3329682051‬‬ ‫متولــد ‪ 1360/1/1‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -5‬بتــول فریدونــی ش ش ‪ 150‬کــد ملــی‬ ‫‪ 3329317035‬متولــد ‪ 1344/2/1‬گیــان غــرب پســر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری‬ ‫نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مدت‬ ‫یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالن غرب‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫اداره کل زندان ه��ای اس��تان ای�لام‪ ،‬در نظ��ر دارد تهی��ه‪ ،‬ســاخت‪ ،‬نص��ب و راه انــدازی تعـ�داد ‪ 40‬دسـ�تگاه‬ ‫تابلوبـ�رق ایستــاده و دیوــاری (روکار و توــکار) ب��ا گارانت��ی دو ســاله را از طریـ�ق مناقصـ�ه عمومـ�ی بـ�ه‬ ‫تولیدکنن�دـگان و تامین کنن�دـگان واجـ�د ش�رـایط واگذــار کنـ�د‪.‬‬ ‫متقاضیــان می تواننـ�د از تاریـ�خ ‪ 1399/06/04‬لغایـ�ت ‪ 1399 /06/12‬جهـ�ت دریافــت اســناد مناقصــه ب��ه سـ�امانه‬ ‫ت��دارکات الکترونیکـ�ی دولـ�ت (ستــاد) مراجعـ�ه کننـ�د‪.‬‬ ‫اخرین مهلت تحویل پیشنهادات‪ :‬تا پایان وقت اداری مورخ ‪1399/06/12‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح مورخ ‪1399/07/15‬‬ ‫مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در فراین��د ارج��اع کار‪ 5 :‬درص��د مبل��غ پیش��نهادی پیمان��کار ب��ه ص��ورت ضمانتنام��ه معتب��ر بانک��ی در وج��ه اداره‬ ‫کل زندان هـ�ای اســتان ایـلام‬ ‫* هزینه درج اگهی برعهده برنده مناقصه است‪.‬‬ ‫اداره کل زندان های استان ایالم‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)‬ ‫‪ -1‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه شــماره ‪ 2595‬فرعــی از ‪ 14‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 269‬فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه ‪ 40‬واقــع در بخــش ‪ 12‬ناحیــه ‪ 2‬حــوزه ثبتــی شــهرری بــه مســاحت ‪90‬‬ ‫مترمربــع بــا حــدود شــماالً بــه طــول ‪ 6‬متــر بــه کوچــه شــش متــری‪ ،‬شــرقاً بــه طــول ‪ 15‬متــر بــه قطعــه ‪ ،39‬جنوبـاً بــه طــول ‪ 6‬متــر بــه قطعــه ‪ ،61‬غربـاً بــه طــول ‪ 15‬متــر بــه قطعــه ‪ 41‬کــه ذیــل ثبــت‬ ‫‪ 145415‬صفحــه ‪ 186‬دفتــر ‪ 625‬بــه نــام خانــم فهیمــه رضاخانــی شــماره ملــی ‪ 0076276420‬ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت‪ -2 .‬ششــدانگ پــاک ثبتــی ‪ 5407‬فرعــی از ‪ 14‬اصلــی‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 269‬فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه ‪ 39‬واقــع در بخــش ‪ 12‬ناحیــه دو حــوزه ثبتــی شــهرری بــه مســاحت ‪ 90‬مترمربــع بــا حــدود شــماالً بــه طــول ‪ 6‬متــر بــه کوچــه شــش متــری‪،‬‬ ‫شــرقاً بــه طــول ‪ 15‬متــر بــه قطعــه ‪ 38‬تفکیکــی‪ ،‬جنوبـاً بــه طــول ‪ 6‬متــر بــه قطعــه ‪ 62‬تفکیکــی‪ ،‬غربـاً بــه طــول ‪ 15‬متــر بــه قطعــه ‪ 40‬تفکیکــی کــه ذیــل ثبــت ‪ 246163‬صفحــه ‪ 494‬دفتــر ‪ 1073‬بــه نــام‬ ‫خانــم فهیمــه رضاخانــی بــا مشــخصات فوق الذکــر ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت‪.‬‬ ‫هــر دو پــاک ثبتــی فوق الذکــر بــه موجــب ســند رهنــی شــماره ‪ 32267‬مــورخ ‪ 1389/11/10‬و ســند رهنــی ‪ 37216‬مــورخ ‪ 1389/11/10‬دفتــر اســناد رســمی ‪ 14‬شــهرری در رهــن بانــک مســکن قــرار گرفتــه‬ ‫و بــه دلیــل عــدم ایفــای تعهــدات منجــر بــه صــدور اجرائیــه و تشــکیل پرونــده بــه کالســه ‪ 9204001112000455‬و بایگانــی ‪ 9200456‬در واحــد اجــرای اســناد رســمی ری گردیــده اســت‪ .‬ضمنـاً مــازاد ان‬ ‫بــه موجــب دســتور شــماره ‪ 9200084‬مــورخ ‪ 1392/7/8‬صــادره از دادرس شــعبه ‪ 176‬دادگاه حقوقــی تهــران بازداشــت گردیــده اســت‪ .‬بــه موجــب گــزارش مــورخ ‪ 1398/8/11‬کارشــناس رســمی دادگســتری‬ ‫پالک هــای مذکــور در تهــران‪ ،‬خانی ابادنــو‪ ،‬شــهرک شــریعتی‪ ،‬خیابــان مهــران‪ ،‬روبــروی مجموعــه ورزشــی شــهدای گمنــام‪ ،‬کوچــه نوعــی‪ ،‬پــاک ‪ 17‬واقــع اســت‪ .‬پالک هــای مــورد ارزیابــی در محــل عم ـ ً‬ ‫ا‬ ‫تجمیــع شــده و در ســمت جنــوب کوچــه نوعــی واقــع اســت‪ .‬مقــرر شــده بــه موجــب پروانــه ســاختمانی شــماره ‪ 190015344‬مــورخ ‪ 1388/12/11‬صــادره از شــهرداری در پالک هــای مذکــور ســاختمانی‬ ‫احــداث شــود در پنــج طبقــه مســکونی بــا هفــت واحــد اپارتمــان بــا متــراژ هــر طبقــه ‪ 110/80‬مترمربــع جمعـاً ‪ 554‬مترمربــع مســکونی و ‪ 778/80‬مترمربــع بنــا در کل بــه هنــگام بازدیــد ســاختمانی مشــاهده‬ ‫شــد دو نبــش کــه شــرقاً بــه خیابــان عبــدی روبــروی درب شــماره ‪ 3‬پــارک والیــت و شــماالً بــه کوچــه نوعــی بــا اســکلت بتــن و نمــا ســنگ مرکــب از طبقــه همکــف و پنــج طبقــه مســکونی کــه در هــر یــک‬ ‫از طبقــات یــک و دو و ســه هــر کــدام دو واحــد شــمالی و طبقــات ‪ 4‬و ‪ 5‬یــک واحــد مجموعـاً هشــت واحــد مســکونی احــداث شــده اســت‪ .‬طبقــه اظهــار ســاکنین واحدهــا متــراژ واحدهــای کوچــک هــر یــک‬ ‫حــدود ‪ 60‬مترمربــع و واحدهــای بــزرگ حــدود ‪ 120‬مترمربــع اعــام گردیــد‪ .‬طبقــه همکــف ســاختمان بــا کــف موزاییــک و دیــوار ســنگ محــل اســتقرار چهــار واحــد پارکینــگ و چهاربــاب انبــاری اســت کــه‬ ‫در حیــاط کوچــک ســاختمان بــا دیــوار ســنگ و کــف موزاییــک متصــل بــه ان اســت‪ .‬راهروهــا و پله هــا از ســنگ کــه قســمتی از دیــوار ســنگ و الباقــی رنگ امیــزی بــا نــرده فلــزی و در پاگردهــا پنجــره بــه‬ ‫حیــاط دارد‪ .‬بــرای ســاختمان اسانســور پیش بینــی شــده ولــی تجهیــزات ان نصــب نشــده اســت‪ .‬نظــر بــه اینکــه اپارتمان هــای طبقــات ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬هماننــد اســت لــذا اپارتمان هــای شــمالی و جنوبــی طبقــه‬ ‫دو بازدیــد شــد کــه مشــتمل بــر ســالن بــا کــف ســرامیک و دیــوار رنگ امیــزی و پنجــره بــه کوچــه نوعــی اشــپزخانه بــاز بــا کابینــت چوبــی و پنجــره بــه کوچــه یــک اتــاق خــواب جنوبــی بــا پنجــره بــه فضــای‬ ‫حیــاط بــا کــف ســرامیک و دیــوار رنگ امیــزی حمــام و در مقابــل ان ســرویس بهداشــتی ســنتی در راهــروی اتــاق خــواب اپارتمــان جنوبــی طبقــه دوم نیــز شــامل ســالن و یــک اتــاق خــواب شــمالی و اشــپزخانه‬ ‫بــاز بــا کابینــت چوبــی‪ ،‬ســرویس بهداشــتی ســنتی جنــب اتــاق خــواب کــه حمــام واحــد داخــل اتــاق خــواب اســت‪ .‬اپارتمــان تــک واحــدی طبقــه چهــارم دارای ســالن بــا پنجــره بــه کوچــه نوعــی‪ ،‬اشــپزخانه‬ ‫بــاز بــا پنجــره بــه فضــای حیــاط و کابینــت ام دی اف‪ ،‬دو اتــاق خــواب کــه شــمال پنجــره بــه کوچــه نوعــی و جنوبــی پنجــره بــه فضــای حیــاط و هــر دو بــا کمــد دیــواری‪ ،‬ســرویس بهداشــتی ســنتی و حمــام‬ ‫بــدون توالــت فرنگــی دارد کــه کــف واحــد کال ســرامیک و دیوارهــا رنگ امیــزی شــده و اپارتمــان تــک واحــدی طبقــه پنــج نیــز هماننــد طبقــه چهــار کــه فقــط در حمــام توالــت فرنگــی دارد اســت‪ .‬گرمایــش‬ ‫واحدهــا بــا پکیــج و ســرمایش بــا کولــر‪ ،‬کلیــه درب هــا چوبــی و پنجره هــا الومینیومــی اســت‪ .‬انشــعاب اب واحدهــا مشــترک و گاز جداگانــه دارنــد و انشــعاب بــرق نیــز بــه هنــگام بازدیــد وصــل نشــده اســت‪.‬‬ ‫در زمــان بازدیــد طبقــه اول شــمالی و طبقــه اول جنوبــی بســته بــود و اطالعاتــی بــه دســت نیامــد‪ .‬طبقــه دوم شــمالی در تصــرف مســتاجر اســت کــه ‪ 800/000/000‬ریــال ودیعــه داده و رهــن کامــل نمــوده‬ ‫اســت‪ .‬طبقــه دوم جنوبــی در تصــرف مســتاجر اســت کــه مبلــغ ‪ 500/000/000‬ریــال ودیعــه پرداخــت نمــوده اســت‪ .‬طبقــه ســوم شــمالی در تصــرف اقــای احمــد صالحــی خریــدار قولنام ـه ای اســت‪ .‬طبقــه‬ ‫ســوم جنوبــی در تصــرف اقــای اســماعیل شــقاقی خریــدار قولنام ـه ای اســت‪ .‬طبقــه چهــارم تــک واحــدی در تصــرف شــهناز امامعلی پــور خریــدار قولنام ـه ای اســت‪ .‬طبقــه پنجــم در تصــرف حســن پورعلــی‬ ‫خریــدار قولنامـه ای اســت‪ .‬قدمــت بنــا ده ســال اســت‪ .‬لــذا بــا توجــه بــه موقعیــت ملــک و محــل وضعیــت ســاختمان و مصالــح بــکار رفتــه و ســایر عوامــل موثــر در ارزیابــی درصــورت نداشــتن معــارض وضــع‬ ‫قانونــی و ســایر معاذیــر جهــت انتقــال بــدون در نظــر گرفتــن دیــون و تعهــدات احتمالــی جهــت ششــدانگ پالک هــای موصــوف بــا اعیانــی احــداث شــده در ان بــا در نظــر گرفتــن شــرایط حاکــم در بخــش‬ ‫مســکن بــه موجــب گــزارش مــورخ ‪ 1398/8/11‬کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ســی و پنــج میلیــارد ریــال معــادل ســه میلیــارد و پانصــد میلیــون تومــان ارزیابــی گردیــده و بــه دلیــل عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض ارزیابــی قطعیــت یافتــه اســت و بنــا بــه درخواســت بســتانکار در روز سه شــنبه مــورخ ‪ 1399/6/18‬از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬ظهــر در محــل اجــرای اســناد رســمی ری واقــع در میــدان شــهرری‬ ‫اول ‪ 24‬متــری طبقــه همکــف اداره ثبــت اســناد و امــاک شــهرری از طریــق مزایــده بــه فــروش خواهــد رســید‪ .‬مزایــده از مبلــغ ســی و پنــج میلیــارد ریــال معــادل ســه میلیــارد و پانصــد میلیــون‬ ‫تومــان اغــاز و بــه باالتریــن دهنــده مبلــغ پیشــنهادی واگــذار می گــردد‪ .‬شــرکت در جلســه مزایــده بــرای عمــوم اشــخاص ازاد اســت‪ .‬شــرکت در جلســه مزایــده منــوط بــه پرداخــت ‪ 10‬درصــد از مبلــغ‬ ‫پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده اســت و پــس از اخــذ شناســه واریــز اعالمــی و حضــور خریــدار و یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت‪ .‬لــذا خریــدار و یــا خریــداران می بایســت تــا قبــل از شــروع‬ ‫وقــت مزایــده اصــل فیــش واریــزی مبلــغ ودیعــه ‪ 10‬درصــد بــه نــام خــود و تحــت شناســه اعالمــی را بــه همــراه درخواســت کتبــی خــود بــه واحــد اجــرا تســلیم نماینــد‪ .‬ضمنـاً برنــده مزایــده مکلــف اســت‬ ‫مابه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت تودیــع نمایــد و درصورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد؛‬ ‫مبلــغ مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد‪ .‬دراینصــورت عملیــات فــروش از درجــه اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد می گــردد‪ .‬ضمنـاً بدهی هــای مربــوط بــه اب و بــرق و گاز‬ ‫اعــم از انشــعاب و اشــتراک و مصــرف و نیــز بدهــی مالیاتــی‪ ،‬عــوارض شــهرداری و غیــره کــه رقــم قطعــی انهــا بــرای ایــن اداره معلــوم نشــده اســت بعهــده برنــده مزایــده اســت و تنظیــم ســند انتقــال موکــول‬ ‫بــه ارائــه مفاصاحســاب های اداراتــی و شــهرداری و ‪ ...‬خواهــد بــود‪ .‬ضمنـاً چنانچــه روز مزایــده بــه دالیــل اعــام از ســوی هیــات محتــرم دولــت تعطیــل گــردد فــردای اداری همــان روز جلســه در همــان مــکان‬ ‫و زمــان منعقــد مــی باشــد‪ .‬تاریــخ انتشــار در ســایت ســازمان ثبــت اســناد و امــاک ‪ .1399/6/4‬ایــن اگهــی پــس از تاییــد نهائــی فراینــد مزایــده در ســایت اگهی هــای ســازمان ثبــت قــرار خواهــد گرفــت و‬ ‫بــه منزلــه انتشــار اگهــی در روزنامــه کثیراالنتشــار محلــی اســت‪.‬‬ ‫سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری‬ ‫م الف ‪603‬‬ صفحه 4 ‫اگهی‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2054‬‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫اقــای میثــم صوفــی دارای شماره شناســنامه ‪ 59‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 346/99‬از‬ ‫ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان زواره‬ ‫صوفــی بشناســنامه ‪ 295‬در تاریــخ ‪ 1399/5/6‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه‬ ‫ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬مســلم صوفــی ش ش ‪ 32‬کــد ملــی‬ ‫‪ 3329943335‬متولــد ‪ 1365/6/27‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬میثــم صوفــی ش ش ‪ 59‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 3329943602‬متولــد ‪ 1366/8/1‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬محســن صوفــی کــد‬ ‫ملــی ‪ 3320036475‬متولــد ‪ 1369/6/27‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -4‬ســهیال صوفــی ش ش‬ ‫‪20‬موالیــد کــد ملــی ‪ 3329853794‬متولــد ‪ 1363/9/15‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬ایــران‬ ‫میــری ش ش ‪ 264‬کــد ملــی ‪ 3369501236‬متولــد ‪ 1343/3/1‬ســرپل ذهاب همســر متوفــی و‬ ‫غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور‬ ‫را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫غالمرضا پروین‪ ،‬رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالن غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای اکبــر نورایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 47‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900495‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان عبــاس نورایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 233‬در تاریــخ ‪1399/02/18‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬کشــور جلیلیــان فرزنــد علی جــان‬ ‫بــه ش ش ‪ 587‬همســر متوفــی ‪ -2‬کوثــر نورایــی فرزنــد عبــاس ش ش ‪ 3330325828‬دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -3‬مهنــاز نورایــی فرزنــد عبــاس بــه ش ش ‪ 1984‬دختــر متوفــی ‪ -4‬شــهناز نورایــی‬ ‫فرزنــد عبــاس بــه ش ش ‪ 1832‬دختــر متوفــی ‪ -5‬فرهــاد نورایــی فرزنــد عبــاس بــه ش ش‬ ‫‪ 2215‬پســر متوفــی ‪ -6‬المــاس نورایــی فرزنــد عبــاس بــه ش‪.‬م ‪ 3279938221‬پســر متوفــی‬ ‫‪ -7‬اکبــر نورایــی فرزنــد عبــاس بــه ش ش ‪ 47‬پســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم مرضیــه حیــدری بــه شماره شناســنامه ‪ 11616‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900264‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان فــرزاد حیــدری بــه شماره شناســنامه ‪ 6812‬در تاریــخ ‪1398/01/28‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬نازپــری ارمنــد فرزنــد هــادی ش‪.‬م‬ ‫‪ 3340617392‬صــادره از اســام ابــاد غــرب مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه‬ ‫از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و بــرگ فــروش موتورســیکلت تیــپ ‪ CDI۱۲۵‬رنــگ مشــکی مــدل ‪ ۱۳۹۳‬بــه شــماره‬ ‫موتــور ‪ NEH002783۱۲۴‬و شــماره تنــه ‪ NEH***125P9310185‬و شــماره پــاک ‪۶۸۲۲۵-۵۱۶‬‬ ‫بــه نــام اقبــال تیمــوری بــا کــد ملــی ‪ ۳۲۲۰۰۱۵۳۴۴‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫ثالث باباجانی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای میرزاعلـ�ی نجوائی پــاک ب��ا تسلــیم دو بــرگ استشـ�هاد محلـ�ی‬ ‫مصــدق بـ�ه مهــر دفترخانــه ‪ 87‬همــدان مدع��ی اس��ت ک��ه ســند‬ ‫مالکیــت ‪ 81‬و ی��ک ســوم شعــیر ششدــانگ پــاک ‪ 11938/19‬واقـ�ع‬ ‫در حومــه ‪ 2‬ذیـ�ل ثبــت ‪ 70243‬صفحــه ‪ 116‬دفت��ر امــاک‪ /‬دفتــر‬ ‫امــاک الکترونیکــی ‪ 116‬س�اـبقه ثبـ�ت دارد و در ن��زد کسـ�ی در بیـ�ع‬ ‫ش��رط نیس��ت‪ /‬هس��ت بعل��ت نامعل��وم مفق��ود گردی��ده ل�ذـا ب��ه اســتناد‬ ‫تبص��ره الحاق��ی ب��ه مــاده ‪ 120‬ائین نام��ه قان��ون ثب��ت بدینوسـ�یله‬ ‫اگه��ی می شوــد ت�اـ ه��ر ک��س مدع��ی انجـ�ام معامل��ه و یــا وجــود‬ ‫ســند مالکی��ت و ی��ا ســند مالکی��ت ن��زد خ��ود باشدــ از تاری��خ انتشــار‬ ‫ایـ�ن اگهـ�ی طــی ‪ 10‬روز ب��ه اداره ثب��ت اس��ناد و ام�لاک مراجع��ه و‬ ‫ضمـ�ن ارائـ�ه اصـ�ل ســند مالکیـ�ت و ی��ا ســند معاملـ�ه اعترــاض کتبـ�ی‬ ‫خــود را تسـ�لیم نمای��د‪ .‬درصـ�ورت انقض��ای م��دت واخواه��ی و نرسـ�یدن‬ ‫اعترــاض و یــا درصوــرت اعترــاض چنانچـ�ه اصـ�ل سنــد مالکیـ�ت ارائـ�ه‬ ‫نشــود‪ ،‬س��ند المثن��ی ب��ه نـ�ام متقاض��ی ص��ادر و تســلیم خواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫موس��ی حنیف��ه‪ ،‬رئی��س اداره ثب��ت اس��ناد و‬ ‫م الــف ‪802‬‬ ‫ام�لاک هم��دان‪ -‬ناحی��ه دو‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫بــه موجــب پرونده هــای کالســه ‪ 982291‬اجرایــی حکــم بــه فــروش ملــک کــه در ایــن اجــرا‬ ‫امــوال جهــت اجــرای مفــاد حکــم توســط کارشــناس رســمی دادگســتری قیمت گــذاری‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬یکبــاب منــزل مســکونی قدیمــی واقــع در خیابــان طالقانــی‪ ،‬پشــت مســجد‬ ‫عاملــی‪ ،‬کوچــه شــاداب‪ ،‬پــاک ‪ 57‬بــه مســاحت حــدود ‪ 330‬مترمربــع فاقــد ســند ثبتــی‬ ‫دارای اشــتراکات بنــام مرحــوم محمدجــواد تدین نــژاد اســت‪ .‬لــذا امــوال در روز سه شــنبه‬ ‫‪ 1399/06/25‬راس ســاعت ‪ 9-11‬صبــح از طریــق مزایــده حضــوری در محــل دفتــر‬ ‫اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول بــه معــرض فــروش گــذارده می شــود‪ .‬طالبیــن‬ ‫می تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز مزایــده بــا هماهنگــی اجــرای احــکام مدنــی‬ ‫دادگســتری دزفــول در وقــت اداری از امــوال مذکــور بازدیــد نماینــد‪ .‬مزایــده از قیمــت‬ ‫پایــه ‪ 11.880.000.000‬ریــال (ارزش ملــک بــدون درنظــر گرفتــن دیــون احتمالــی) شــروع‬ ‫می شــود‪ .‬برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد‪ .‬مزایــده راس‬ ‫ســاعت ‪ 9‬صبــح در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول شــروع و ســاعت ‪ 11‬صبــح‬ ‫همــان روز خاتمــه می یابــد‪ .‬برنــده مزایــده بایــد ‪ %10‬بهــا را فی المجلــس بــه عنــوان ســپرده‬ ‫بــه قســمت اجــرای احــکام مدنــی پرداخــت نمایــد و حداکثــر ظــرف یــک مــاه بقیــه بهــای‬ ‫مــورد مزایــده را بــه صنــدوق دادگســتری دزفــول تودیــع و قبــض ان را بــه اجــرا تســلیم نمایــد‬ ‫تــا اقدامــات بعــدی انجــام شــود‪ .‬درغیراینصــورت ســپرده او پــس از کســر هزینه هــای مزایــده‬ ‫بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد‪ .‬هزینه هــای نقــل و انتقــال و غیــره ک ً‬ ‫ال بــه عهــده برنــده‬ ‫مزایــده خواهــد بــود‪ .‬درضمــن شــرکت کنندگان در مزایــده بایســتی مبلــغ ‪ 10‬درصــد قیمــت‬ ‫پایــه (تضمیــن شــرکت در مزایــده) خــود را بصــورت چــک تضمیــن شــده معتبــر همــراه بــا‬ ‫پیشــنهاد خــود بــه اجــرای احــکام مدنــی ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫اردشیر شلوپور‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند خــودرو ســواری پرایــد ‪ 132‬بــه شــماره پــاک ‪476‬ج‪ -39‬ایــران ‪ 24‬و بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 3912985‬و شــماره شاســی ‪ s 1422289228693‬متعلــق بــه میتــرا قهرمــان زور مفقــود و از‬ ‫درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اهواز‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز‪ ،‬ســند کمپانــی و کارت خــودرو پرایــد صبــا جی تی ایکــس مــدل ‪ 1379‬بــه رنــگ‬ ‫ســفید شــیری‪ -‬روغنــی بــه شــماره شاســی ‪ s 1412278619068‬و شــماره موتــور ‪141998‬‬ ‫مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اهواز‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم امیــره طاهری کالنــی دارای شماره شناســنامه ‪ 6169980893‬بشــرح دادخواســت بــه‬ ‫کالســه ‪ 290/99‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان علــی رضائی نیــا بشناســنامه ‪ 138‬در تاریــخ ‪ 96/5/31‬اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬امیــره‬ ‫طاهری کالنــی بــه ش ش ‪ 6169980893‬صــادره از ایــوان همســر متوفــی ‪ -2‬هانیــه رضائی نیــا‬ ‫بــه ش ش ‪ 3320279122‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه‬ ‫دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت جه��ان ب�اـزرگان نی��ک سـ�پهر شـ�رکت‬ ‫بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2779‬و شناسـ�ه ملـ�ی‬ ‫‪ 14004470775‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العــاده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1399/05/06‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬انتقــال مرکـ�ز‬ ‫اصلـ�ی بـ�ه “استــان تهرــان‪ -‬منطقـ�ه ‪ ،15‬شهرستــان تهـ�ران‪ ،‬بخـ�ش‬ ‫مرکزــی‪ ،‬ش��هر ته��ران‪ ،‬محل��ه ارژانتی��ن‪ ،‬س��اعی‪ ،‬خیاب��ان شـ�هیداحمد‬ ‫قصیـ�ر‪ ،‬خیابـ�ان یکـ�م‪ ،‬پـلاک ‪ ،1‬طبقـ�ه همکـ�ف واحـ�د ‪ ،2‬کدپسـ�تی‬ ‫‪ ”1513636613‬تغیی��ر یاف��ت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)960186‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای فرهــاد جعفریــان دارای شماره شناســنامه ‪ 3329842318‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 291/99‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیح داده که شــادروان‬ ‫منصــور جعفریــان بشناســنامه ‪ 43‬در تاریــخ ‪ 97/12/5‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه‬ ‫ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬گــودرز جعفــری بــه ش ش ‪3329266589‬‬ ‫صــادره از گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬کیومــرث جعفریــان بــه ش ش ‪ 3329202653‬صــادره از‬ ‫گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬فرهــاد جعفریــان بــه ش ش ‪ 3329842318‬صــادره از گیــان غــرب‬ ‫پســر متوفــی ‪ -4‬حمــزه جعفریــان بــه ش ش ‪ 3329819529‬صــادره از گیــان غــرب پســر متوفــی‬ ‫‪ -5‬افــاق جعفریــان بــه ش ش ‪ 3329202645‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -6‬فــروغ‬ ‫جعفریــان بــه ش ش ‪ 3329214767‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬شــکوفه جعفریــان‬ ‫بــه ش ش ‪ 3320150421‬صــادره از گیــان غــرب همســر متوفــی ‪ -8‬فاطمــه مزروعیــان بــه ش ش‬ ‫‪ 3329130067‬صــادره از گیــان غــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه‬ ‫از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای فرهــاد جعفریــان دارای شماره شناســنامه یــک موالیــد بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 349/99‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان فاطمــه مرزوعیــان بشناســنامه ‪ 3008‬در تاریــخ ‪ 97/12/5‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود‬ ‫زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬گــودرز جعفــری ش ش ‪75‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 3329266589‬متولــد ‪ 1342/5/1‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬کیومــرث جعفریــان‬ ‫ش ش ‪ 10612‬کــد ملــی ‪ 3329202653‬متولــد ‪ 1348/4/10‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪-3‬‬ ‫فرهــاد جعفریــان ش ش یــک موالیــد کــد ملــی ‪ 3329842318‬متولــد ‪ 1352/1/20‬گیــان غــرب‬ ‫پســر متوفــی ‪ -4‬حمــزه جعفریــان ش ش ‪ 569‬کــد ملــی ‪ 3329819529‬متولــد ‪1362/6/15‬‬ ‫گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -5‬افــاق جعفریــان ش ش ‪ 10611‬کــد ملــی ‪3329202645‬‬ ‫متولــد ‪ 1349/3/5‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -6‬فــروغ جعفریــان ش ش ‪ 11818‬کــد ملــی‬ ‫‪ 3329214767‬متولــد ‪1353/6/1‬گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬شــکوفه جعفریــان کــد ملــی‬ ‫‪ 3320150421‬متولــد ‪ 1360/7/1‬گیــان غــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه‬ ‫دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فوزیــه صالحــی دارای شماره شناســنامه ‪ 158‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪280/99‬‬ ‫از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان‬ ‫ســعداله عزیــز بشناســنامه ‪ 89‬در تاریــخ ‪ 73/7/4‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه‬ ‫حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬محمدحســین عزیــز بــه ش ش ‪3320134019‬‬ ‫صــادره از گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬شــکوفه عزیــز بــه ش ش ‪ 1071‬صــادره از گیــان غــرب‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -3‬بهــاره عزیــز بــه ش ش ‪ 3624‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪-4‬‬ ‫ســتاره عزیــز بــه ش ش ‪ 3320056854‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬فوزیــه صالحــی‬ ‫بــه ش ش ‪ 158‬صــادره از گیــان غــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه‬ ‫از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکز گیالنغرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مـی دارد ســند مالکیــت‪ ،‬ســند کمپانــی و ســند محضــری خــودرو ســواری‬ ‫پــژو پــارس ‪ ELX‬بــه شــماره انتظامــی ‪926‬م‪ -27‬ایــران ‪ 27‬رنــگ ســفید روغنــی مــدل‬ ‫‪ 1390‬بــا شــماره موتــور ‪ 12690004621‬و شــماره شاســی ‪NAAN41DCIBE001731‬‬ ‫مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مـی دارد ســند مالکیــت‪ ،‬ســند کمپانــی و ســند محضــری خــودرو ســواری‬ ‫ســمند ‪ X7‬بــه شــماره انتظامــی ‪481‬ص‪ -42‬ایــران ‪ 93‬رنــگ بــژ متالیــک مــدل ‪ 1384‬بــا‬ ‫شــماره موتــور ‪ 12494039932‬و شــماره شاســی ‪ 14513681‬مفقــود و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی (نوبت سوم)‬ ‫مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب غالمحســین گلســتانی پور فرزنــد علــی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 12274‬صــادره از دزفــول در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته مدیریــت‬ ‫کشــاورزی صــادره از واحــد دانشــگاهی شوشــتر بــا شــماره ‪ 40996‬مفقــود گردیــده اســت و‬ ‫فاقــد هرگونــه اعتبــار می باشــد‪ .‬از یابنــده تقاضــا می شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی واحــد شوشــتر بــه نشــانی شوشــتر‪ ،‬منطقــه شوشــتر نو‪ ،‬بلــوار دانشــگاه‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی واحــد شوشــتر کــد و صنــدوق پســتی ‪ 6451741117‬ارســال نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1399/06/04 :‬‬ ‫دزفول‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011002058‬‬ ‫‪ 1399/03/10‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫مریــم خلــج فرزنــد موســی از پــاک ‪ 1‬از ‪ 8‬اصلــی واقــع در قریــه چکــوور بخــش ‪ 25‬گیــان‬ ‫از نســق ابوالقاســم دلجــو بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 401/66‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 120‬بــرای‬ ‫ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور‬ ‫اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور متقاضــس مــی توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم‬ ‫تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند‬ ‫مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/21 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/301‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص باتــاب اژنـ�د طــوس در تاریــخ ‪ 1399/05/21‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 73264‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009355280‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفات��ر تکمیلــ گردیــده کـ�ه خالصـ�ه ان بـ�ه شــرح زیـ�ر‬ ‫جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬فعالیت ه��ای عمران��ی و س��اختمانی‪ ،‬مش��اوره‪ ،‬طراحیــ‪ ،‬محاسبــه‪ ،‬نظ��ارت‪ ،‬اج��را‪ ،‬مدیری��ت و اج��رای پروژه ه��ای رش��ته ابنی��ه‪ ،‬دیوارکش��ی محوطه ســازی‪،‬‬ ‫زیرس��ازی‪ ،‬جدول گ�ذـاری‪ ،‬عملی��ات اس��فالتی‪ ،‬پل س��ازی‪ ،‬راه س��ازی و س��اخت‪ ،‬تغیی�رـات‪ ،‬تعمی��رات ساــختمان های فل��زی‪ ،‬بتن��ی‪ ،‬س��ازه های س��بک‪ ،‬صنعت��ی‪ ،‬خدم��ات فن��ی و مشـ�اوره ای در زمین��ه معمــاری‪،‬‬ ‫شهرساــزی‪ ،‬معمــاری داخل��ی و منظـ�ر‪ ،‬طراح��ی ش�هـری‪ ،‬مطالعـ�ات و برنامه ریـ�زی شـ�هری‪ ،‬کلی��ه امـ�ور مربـ�وط ب��ه نقش��ه برداری‪ ،‬کنتـ�رل و نظــارت ب��ر ســاخت و ســازها‪ ،‬تای��پ و تکثی��ر‪ ،‬فضـ�ای سـ�بز‪ ،‬خدمـ�ات‬ ‫نظافت�یـ‪ ،‬خدم��ات ش��هری‪ ،‬شستش��و و رنگ امی��زی ج��داول و المان ه��ای ش�هـری‪ ،‬نص��ب تابلوه��ا و پل ه��ای معاب��ر‪ ،‬نگه��داری فض��ای س��بز ش��هری‪ ،‬نقاش��ی و رنگ امی��زی دیواره��ا‪ ،‬پش��تیبانی و نگه��داری از‬ ‫تجهیزــات برودت��ی‪ ،‬حرارت��ی‪ ،‬الکترونیکـ�ی‪ ،‬برق��ی‪ ،‬مخابرات��ی‪ ،‬حس��ابداری‪ ،‬خریـ�د و تامیـ�ن انوــاع اقــام و ادوات موردنیــاز ادارات و موسســات دولتـ�ی و خصوص�یـ‪ ،‬خدمــات پش��تیبانی قابـ�ل واگ�ذـاری بـ�ه بخـ�ش‬ ‫خصوص��ی درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اســتان خراسـ�ان رض��وی‪ ،‬شهرســتان مشـ�هد‪ ،‬بخ��ش مرکـ�زی‪ ،‬شـ�هر‬ ‫مش��هد‪ ،‬محل��ه بهشـ�ت‪ ،‬خیاب��ان سـ�ناباد ‪[ 42‬س�لـمان فارسـ�ی ‪ ،]1‬بن بس��ت (اتحادی��ه دام�دـاران)‪ ،‬پـلاک ‪ ،0‬طبق��ه اول کدپسـ�تی ‪ 9183878959‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪1.000.000‬‬ ‫ریــال نقــدی منقسـ�م بـ�ه ‪ 1000‬سـ�هم ‪ 1000‬ریال��ی تعـ�داد ‪ 1000‬ســهم ان بانــام عاــدی مبلـ�غ ‪ 1000000‬ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی شـ�ماره ‪ 9944789‬مـ�ورخ ‪ 1399/05/07‬ن��زد بان��ک سـ�رمایه‬ ‫شعــبه احمدابــاد بـ�ا کـ�د ‪ 2101‬پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬اقــای س��یدمهدی بهشــتی نژاد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0075332183‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬خانـ�م‬ ‫سیــده مهال بهشــتی نژاد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0921620411‬و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای سعــید واحــدی زاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0945118333‬و بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل بـ�ه‬ ‫مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬س��ال‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلیـ�ه اوراق و اسنــاد به�اـدار و تعه��داور شرــکت از قبیـ�ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب�رـوات‪ ،‬قراردادهـ�ا عقــود اسلـامی و همچنیـ�ن‬ ‫کلی��ه نامه هــای عــادی و اداری ب��ا امض��اء منفـ�رد مدیرعام��ل همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طب��ق اساس��نامه‪ .‬بازرسـ�ان‪ :‬اق��ای محم��د ساالری دش��ته بیاضی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0921809034‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی البــدل بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالــی‪ ،‬اقــای عبــاس اس��کندری نصراباد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0942423755‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی‪ .‬روزنامـ�ه‬ ‫کثیراالنتشـ�ار ســایه جه��ت درج اگهی هــای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪ .‬ثب��ت موضـ�وع فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)960121‬‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص اریـ�ن بنــای برتـ�ر تربـ�ت در تاریــخ ‪ 1399/05/22‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 3393‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009356490‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتــر تکمیــل‬ ‫گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬رش��ته س��اختمان‪ :‬دربرگیرن��ده ام��ور پیمان��کاری مرب��وط ب��ه س��اخت س��اختمان ها و‬ ‫ابنی��ه اع��م از چوبـ�ی‪ ،‬اجــری‪ ،‬س��نگی‪ ،‬بتن��ی فلـ�زی‪ .‬و رشـ�ته راه و ترابـ�ری دربرگیرنـ�ده امـ�ور پیمانکــاری مربـ�وط ب��ه ســاخت راه هـ�ا نظی��ر راه هـ�ای اصل��ی و فرع��ی بزرگراه هـ�ا‪ ،‬ازادراه هـ�ا‪،‬‬ ‫راه ه��ای ریل��ی‪ ،‬بان��د ف�رـودگاه‪ ،‬سیس��تم های انتق��ال هوای��ی پای��ه دار‪ ،‬تونل ه��ا‪ ،‬پل ه��ا‪ ،‬راه ه��ای زیرزمین��ی و سیس��تم های حم��ل و نق��ل (تهی��ه‪ ،‬نص��ب‪ ،‬نگهـ�داری و تعمی��ر تجهی��زات)‬ ‫و راهدــاری و عملیـ�ات اس�فـالتی درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اســتان خراسـ�ان‬ ‫رض�وـی‪ ،‬شهرستــان تربت حیدری��ه‪ ،‬بخـ�ش مرک��زی‪ ،‬شــهر تربت حیدریــه‪ ،‬محلـ�ه فرماندــاری‪ ،‬کوچـ�ه فردوسـ�ی ‪[ 25‬شـ�ورا ‪ -1/1‬ش��هیدعلیپور]‪ ،‬خیابـ�ان فردوس��ی شـ�مالی‪ ،‬پـلاک ‪،0‬‬ ‫مجتمـ�ع مهندس��ین‪ ،‬طبقـ�ه اول‪ ،‬واحـ�د ‪ 2‬کدپسـ�تی ‪ 9513684713‬س�رـمایه شخــصیت حقوق��ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1.000.000‬ریــال نقــدی منقسـ�م بـ�ه ‪ 100‬سـ�هم ‪10000‬‬ ‫ریال��ی تعـ�داد ‪ 100‬ســهم ان بانــام عاــدی مبلـ�غ ‪ 1000000‬ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی شـ�ماره ‪ 51/4715/75‬مـ�ورخ ‪ 1399/04/25‬نــزد بانـ�ک تجاــرت شعــبه فردوسـ�ی‬ ‫تربت حیدریـ�ه بـ�ا کـ�د ‪ 4715‬پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬اقــای احمـ�د بیگـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690021321‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت‬ ‫‪ 2‬سـ�ال و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬خانـ�م اسمــاء بیگـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690551371‬و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای هاــدی بیگـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690760248‬و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬س��ال‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلی��ه اســناد و اوراق بهاــدار و تعهدــاور شــرکت ب��ا امضـ�ای‬ ‫مدیرعام��ل اقـ�ای احم��د بیگ��ی همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طب��ق اساس��نامه‪ .‬بازرسـ�ان‪ :‬خانـ�م سیــده اکرم موس�وـیان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0690463332‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالــی‪ ،‬خانـ�م فهیمـ�ه گنجـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690593163‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل ب��ه مـ�دت ی��ک سـ�ال مال��ی‪.‬‬ ‫روزنام��ه کثیراالنتشـ�ار ســایه جه��ت درج اگهی هــای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪ .‬ثب��ت موضـ�وع فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫تاســیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود میعــاد شــهر بهشـ�ت در تاریــخ ‪ 1399/05/20‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 73251‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009352399‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتــر تکمیــل‬ ‫گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬خری��د و فــروش تولیـ�د‪ ،‬توزیـ�ع‪ ،‬بسـ�ته بندی‪ ،‬ص�اـدرات و واردات کلی��ه کاالهـ�ای‬ ‫مج��از بازرگان��ی‪ .‬ترخی��ص کاال از گمــرکات کش��ور پ��س از اخ��ذ مجوزه��ای الزم‪ .‬شـ�رکت در نمایشـ�گاه های داخل��ی و خارج��ی‪ ،‬اخ��ذ وام و تســهیالت بانک��ی از کلی��ه بانک هـ�ا و‬ ‫موسس��ات داخل��ی و خارج��ی جه��ت شـ�رکت‪ .‬خدم��ات پش�تـیبانی قاب��ل واگــذاری ب��ه بخ��ش خصوص��ی‪ ،‬رش��ته س�اـختمان و ابنی��ه‪ :‬دربرگیرن��ده ام��ور پیمانــکاری مرب��وط ب��ه سـ�اخت‬ ‫س��اختمان ها و ابنیـ�ه عمومـ�ی اعـ�م از چوبــی‪ ،‬اجرــی‪ ،‬س�نـگی‪ ،‬بتنـ�ی و فلزــی‪ ،‬ساــزه های سـ�اختمانی‪ ،‬محوطه هاــی کوچــک‪ ،‬دیوارکشــی‪ ،‬اجرــای پیاده روهـ�ا درصوــرت لزــوم پـ�س‬ ‫از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اســتان خراسـ�ان رض��وی‪ ،‬شهرســتان مشـ�هد‪ ،‬بخ��ش مرکـ�زی‪ ،‬شـ�هر‬ ‫مش��هد‪ ،‬محل��ه چهارچش��مه‪ ،‬خیاب��ان سـ�رافرازان ‪[ 9‬بهـ�اران ‪ ،]8‬بلــوار سـ�رافرازان‪ ،‬پـلاک ‪ ،0‬مجتم��ع برج هـ�ای مسکــونی نرگـ�س‪ ،‬بلـ�وک ‪ ،E‬طبقـ�ه چهـ�ارم‪ ،‬واحـ�د ‪ 242‬کدپسـ�تی‬ ‫‪ 9177117652‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 10.000.000‬ری��ال نق��دی‪ .‬میـ�زان سهم الشـ�رکه ه��ر ی��ک از شـ�رکا‪ :‬خان��م زه��ره علیـ�زاده ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0901053945‬دارنـ�ده ‪ 100000‬ریــال سهم الش�رـکه‪ ،‬اقــای احســان ن��وروزی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0942886976‬دارنـ�ده ‪ 9900000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‪:‬‬ ‫خانـ�م زهــره علی�زـاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0901053945‬و بـ�ه ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامح�دـود‪ ،‬اقــای احســان ن��وروزی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0942886976‬و بـ�ه‬ ‫س��مت مدیرعام��ل ب��ه م��دت نامح��دود و ب��ه س��مت رئی��س هیئ��ت مدی��ره ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اســناد بهاــدار و تعه��داور شــرکت از قبی��ل چــک‪،‬‬ ‫س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهـ�ا‪ ،‬عقـ�ود اســامی و همچنی��ن کلی��ه نامه هــای عــادی و اداری ب��ا امض��اء منفـ�رد مدیرعام��ل همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪:‬‬ ‫طب��ق اساسنــامه‪ .‬روزنام��ه کثیراالنتشـ�ار ســایه جه��ت درج اگهی هــای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪ .‬ثب��ت موضـ�وع فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)960224‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر اراء هیات هــای موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫منطقــه دو شهرســتان اردبیــل تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت‪ ،‬لــذا مشــخصات متقاضیــان و امــاک مــورد‬ ‫تقاضــا بشــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن نوبــت اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نمایند‪.‬‬ ‫بخش سه اردبیل‬ ‫ردیــف ‪ -1‬اقــای اســماعیل اســگندری فرزنــد علــی بشماره شناســنامه ‪ 1450104304‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی ‪ 1450104304‬در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 65‬مترمربــع پــاک ‪ 9610‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 1‬اصلــی واقــع در بخــش ســه‬ ‫اردبیــل خریــداری از مالــک رســمی یعقــوب یعقوبی نیــاری‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -2‬اقــای ســیدجعفر موســویان فرزنــد سیدحســین بشماره شناســنامه ‪ 491‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی ‪ 1466560266‬در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب انبــاری بــه مســاحت ‪ 87.91‬مترمربــع پــاک ‪ 516‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 5‬اصلــی واقع در بخش ســه‬ ‫اردبیــل خریــداری از مالــک رســمی زیــاد محرمی پیراقــوم‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -3‬خانــم زینــب طریقــی فرزنــد محــرم بشماره شناســنامه ‪ 543‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی ‪ 1465702202‬در ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بــه مســاحت ‪ 82.75‬مترمربــع پــاک ‪ 33656‬فرعــی از ‪ 33‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 33.366‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل‬ ‫خریــداری از مالــک رســمی محمــد غنی وندســلطانی‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -4‬اقــای شــهرام عادلی ابی بگلــو فرزنــد ورحمــت بشماره شناســنامه ‪ 3648‬صــادره نمیــن بــه شــماره ملــی ‪ 1462510401‬در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 170‬مترمربــع پــاک ‪ 33657‬فرعــی از ‪ 33‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 33.196‬اصلــی واقــع در‬ ‫بخــش ســه اردبیــل خریــداری از مالــک رســمی شــهرداری اردبیــل‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -5‬اقــای عبــدل محمــدی جناقــرد فرزنــد ولی الــه بشماره شناســنامه ‪ 1907‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی ‪ 1461967473‬در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 125‬مترمربــع پــاک ‪ 14995‬فرعــی از ‪ 86‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 86‬اصلــی واقــع در بخــش‬ ‫ســه اردبیــل از مالکیــت رســمی جبرائیــل میرزامحمــدی‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -6‬خانــم امینــه فیلبــان فرزنــد فــوالد بشماره شناســنامه ‪ 69054‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی ‪ 1460689488‬ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بــه مســاحت ‪ 142‬مترمربــع پــاک ‪ 15018‬فرعــی از ‪ 86‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 86.302‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل‬ ‫از مالکیــت رســمی خــود متقاضی‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -7‬اقــای مهــران پاک نهــاد فرزنــد حســین بشماره شناســنامه ‪ 9095‬صــادره تهــران بــه شــماره ملــی ‪ 0036889059‬ششــدانگ یکباب‬ ‫انبــاری بــه مســاحت ‪ 231‬مترمربــع پــاک ‪ 15019‬فرعــی از ‪ 86‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 86‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل از‬ ‫مالکیــت رســمی محســن اقارحیمی نــوران‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ردیــف ‪ -8‬اقــای امیــن قدرتی محمدجانلــو فرزنــد علی اقــا بشماره شناســنامه ‪ 2‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی ‪ 1466523751‬ششــدانگ‬ ‫یکبــاب ســاختمان بــا کاربــری کارگاهــی بــه مســاحت ‪ 399.66‬مترمربــع پــاک ‪ 589‬فرعــی از ‪ 89‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 89‬اصلــی‬ ‫واقــع در بخــش ســه اردبیــل از مالکیــت رســمی حســین اقامعظمی‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -9‬اقــای احمــد پیشــقدم فرزنــد جعفــر بشماره شناســنامه ‪ 273‬صــادره مغــان بــه شــماره ملــی ‪ 1620923351‬ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بــه مســاحت ‪ 100‬مترمربــع پــاک ‪ 7599‬فرعــی از ‪ 119‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 119‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل از‬ ‫مالکیــت رســمی ابوعلــی صــدر‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -10‬اقــای بهمــن مظاهــری اذر فرزنــد رحیــم بشماره شناســنامه ‪ 154‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی ‪ 1465282343‬در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ‪ 39‬مترمربــع پــاک ‪ 5298‬فرعــی از ‪ 127‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 127‬اصلــی واقــع در بخش ســه اردبیل‬ ‫از مالکیــت رســمی اســداله احمدی ســلطان ابادی‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -11‬اقــای بیت الــه احمــدی ســلطان اباد فرزنــد نجــات بشماره شناســنامه ‪ 2985‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی ‪ 1467101192‬در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب مغــازه و محوطــه بــه مســاحت ‪ 166.69‬مترمربــع پــاک ‪ 5299‬فرعــی از ‪ 127‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 127‬اصلــی‬ ‫واقــع در بخــش ســه اردبیــل از مالکیــت رســمی اســداله احمدی ســلطان ابادی‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -12‬اقــای هوشــیار ناهیــدی فرزنــد هوشــنگ بشماره شناســنامه ‪ 241‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی ‪ 1466041188‬ششــدانگ‬ ‫یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ‪ 54.90‬مترمربــع پــاک ‪ 615‬فرعــی از ‪ 133‬اصلــی مفــروز و مجــزی از ‪ 133.245‬اصلــی واقــع در بخــش ســه‬ ‫اردبیــل از مالکیــت رســمی خــود متقاضــی‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -13‬اقــای میــاد پیدائی محمودابــاد فرزنــد داور بشماره شناســنامه ‪ 1450954324‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی ‪1450954324‬‬ ‫در یکبــاب خانــه و باغچــه بــه مســاحت ‪ 1357‬مترمربــع پــاک ‪ 102‬فرعــی از ‪ 175‬اصلــی مفــروز و مجــزی از ‪ 175‬اصلــی واقــع در بخش ســه‬ ‫اردبیــل خریــداری از مالــک رســمی خیبــر پیدایش محمودابــاد‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -14‬اقــای عزیــز والئی دیجوجیــن فرزنــد طرخــان بشماره شناســنامه ‪ 83736‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی ‪ 1460834976‬در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 1971.50‬مترمربــع پــاک ‪ 96‬فرعــی از ‪ 326‬اصلــی مفــروز و مجــزی از ‪ 326‬اصلــی واقــع در بخــش‬ ‫ســه اردبیــل از مالکیــت رســمی خــود متقاضــی‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -15‬اقــای رســول رجائیــان فرزنــد علــی بشماره شناســنامه ‪ 1187‬صــادره اردبیــل بــه شــماره ملــی ‪ 1462378285‬در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 304.80‬مترمربــع پــاک ‪ 102‬فرعــی از ‪ 357‬اصلــی مفــروز و مجــزی از ‪ 357‬اصلــی واقــع در بخــش ســه اردبیــل‬ ‫خریــداری از مالــک رســمی عمــران پرســه‪.‬‬ ‫بخش یازده اردبیل‬ ‫ردیــف ‪ -16‬اقــای محمدرحیــم کیانی ســاری نصیرلو فرزنــد عزیزالــه بشماره شناســنامه ‪ 52‬صــادره مغــان بــه شــماره ملــی ‪1620789574‬‬ ‫ششــدانگ یکبــاب دامــداری بــه مســاحت ‪ 4320‬مترمربــع پــاک ‪ 65‬فرعــی از ‪ 2‬اصلــی مفــروز و مجــزی از ‪ 2‬اصلــی واقــع در بخــش یــازده‬ ‫اردبیــل از مالکیــت رســمی خــود متقاضــی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/04 :‎‬‬ ‫رحمان حسنی قابل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو شهرستان اردبیل‬ ‫اگهی مزایده نوبت دوم‬ ‫دایــره اجــرای احــکام حقوقــی جوانــرود حســب درخواســت محکوم لــه اقــای مختــار مســعودی فرزنــد صابــر درخصــوص تقســیم ماتــرک مرحــوم صابــر مســعودی و فــروش ان از طریــق مزایــده‪ ،‬قصــد برگــزاری مزایــده و فــروش‬ ‫امــوال معرفــی شــده بشــرح ذیــل دارد‪:‬‬ ‫‪ -1‬یک قطعه زمین کشاورزی معروف به هاله بوبام با مساحت ‪ 4/1257‬هکتار از قرار هر هکتار ‪ 50/000/000‬تومان جمعاً به ارزش ‪ 206/285/000‬تومان‬ ‫‪ -2‬زمین کشاورزی معروف به دوگه میری با مساحت ‪ 4/0037‬هکتار از قرار هر هکتار ‪ 70/000/000‬تومان جمعاً به ارزش ‪ 282/259/000‬تومان‬ ‫‪ -3‬زمین کشاورزی معروف به حوزه تاو با مساحت ‪ 5/0121‬هکتار از قرار هر هکتار ‪ 50/000/000‬تومان جمعاً به ارزش ‪ 250/605/000‬تومان‬ ‫‪ -4‬زمین کشاورزی معروف به حصیر با مساحت ‪ 2/0332‬هکتار از قرار هر هکتار ‪ 35/000/000‬تومان جمعاً به ارزش ‪ 71/162/000‬تومان‬ ‫ً‬ ‫‪ -5‬زمیــن عرصــه بــاغ بــا مســاحت ‪ 0/3289‬هکتــار یــک حلقــه چــاه ‪ 25‬اصلــه درخــت گــردو‪ 5 ،‬اصلــه زردالــو‪ 4 ،‬اصلــه درخــت ســیب‪ 4 ،‬اصلــه درخــت بــادام‪ 5 ،‬اصلــه درخــت هلــو و یــک اصلــه درخــت الوچــه جمع ـا بــه‬ ‫ارش ‪ 120/000/000‬تومــان‬ ‫‪ -6‬زمین کنار باغ با مساحت ‪ 0/6334‬هکتار به ارزش ‪ ۴7505000‬تومان‬ ‫جمع کل زمین های کشاورزی مبلغ ‪ 977/816/000‬تومان می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬یــک دســتگاه ســاختمان مســکونی بــا شــماره پــاک ‪ 267‬فرعــی از ‪ 154‬فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود بــا مســاحت ‪ 200‬مترمربــع واقــع در جوانــرود خیابــان ســعدی کــوی گلســتان ‪ 15‬شــامل یــک طبقــه بــا قدمــت بیــش‬ ‫از ‪ 25‬ســال بــا کاربــری مســکونی و اســکلت بنایــی مختلــط و پوشــش ســقف طــاق ضربــی بــا نمــای اجــری و پوشــش داخلــی ســفید کاری و درب و پنجــره فلــزی و الومینیــوم بــه ارزش ‪ 1/000/000/000‬تومــان‬ ‫‪ -8‬یــک قطعــه زمیــن مســکونی مشــاع واقــع در روســتای زالن بــا مســاحت ‪ 28389/90‬مترمربــع کــه براســاس اســتعالم بعمــل امــده از بنیــاد مســکن انقــاب اســامی جوانــرود ملــک مزبــور در مســیر طــرح هــادی قــرار‬ ‫گرفتــه و داری کاربــری مســکونی پیشــنهادی تفکیکــی بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیــای ملــک و توپوگرافــی زمیــن نــوع کاربــری و عومــال موثــر در قیمت گــذاری ارزش قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 20943/79‬مترمربــع بــه‬ ‫مبلــغ ‪ 1/774/368/750‬تومــان‬ ‫‪ -9‬زمین مسکونی با مساحت ‪ 7294/92‬مترمربع واقع در روستای زالن براساس استعالم گرفته شده از بنیاد مسکن انقالب اسالمی در محدوده طرح هادی قرار دارد به ارزش ‪ 517/370/000‬تومان‬ ‫‪ -10‬یک دستگاه ساختمان در حال احداث با پیشرفت فیزیکی در مرحله اتمام عملیات سقف در یک طبقه با اسکلت بتنی به مساحت ‪ 144/85‬مترمربع واقع در روستای زالن به ارزش ‪ 115/880/000‬تومان‬ ‫جمع کل ارزش زمین های مسکونی ‪ 3/407/618/750‬تومان می باشد‪.‬‬ ‫موضــوع بــه کارشناســی ارجــاع قیمت هــای اعــام شــده و منــدرج براســاس نظریــه هیئــت کارشناســی بــوده بــه طرفیــن ابــاغ و مصــون از تعــرض مانــده اســت‪ .‬قیمــت اعــام شــده کارشناســی قیمــت پایــه بــوده و برنــده‬ ‫مزایــده کســی خواهــد بــود کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد‪ .‬لهــذا جهــت فــروش امــوال فوق الذکــر از طریــق مزایــده در تاریــخ ‪ 1399/۰۶/۲۹‬روز شــنبه ســاعت ‪ 10‬صبــح در محــل اجــرای احــکام حقوقــی‬ ‫جوانــرود جلســه مزایــده برگــزار و تشــکیل می گــردد‪ .‬شــرکت بــرای عمــوم ازاد می باشــد‪ .‬متقاضیــان شــرکت در مزایــده میبایســتی ده درصــد از مبلــغ مزایــده را بــه همــراه داشــته باشــند تــا در مزایــده شــرکت داده شــوند‪.‬‬ ‫متقاضیــان جهــت بازدیــد از امــوال معرفــی شــده می تواننــد ‪ 5‬روز قبــل از انجــام مزایــده بــا هماهنگــی ایــن اجــرا از امــوال بازدیــد نماینــد‪ .‬برنــده مزایــده میبایســتی فی المجلــس ده درصــد قیمــت پیشــنهادی را پرداخــت‬ ‫و مابقــی طــی یــک مــاه واریــز نمایــد‪ .‬درصــورت عــدم واریــز مابقــی وجــه مزایــده در مهلــت اعالمــی وی حــذف و نفــر دوم بعنــوان برنــده انتخــاب و ده درصــد پرداختــی پــس از کســر هزینه هــای مربوطــه بــه نفــع صنــدوق‬ ‫دولــت ضبــط و اخــذ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مصطفی حسینی‪ ،‬دادورز اجرای احکام شعبه ‪ ۱‬دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جوانرود‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)960216‬‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص مجتمـ�ع توســعه فناــور دارو گیــاه ســبز حکیـ�م در تاریــخ ‪ 1399/04/26‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 3383‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009293562‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل‬ ‫دفات��ر تکمی��ل گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬تولیـ�د و توزی��ع‪ ،‬ف��راوری و بســته بندی و ص��ادرات واردات کلیـ�ه‬ ‫فراورده هـ�ای طبیع��ی سـلامت و گیاه��ان داروی��ی و ماش��ین االت و صنای��ع مرتب��ط ب��ا ای��ن فراورده هـ�ا‪ -‬گسـ�ترش ط��ب سـ�نتی و تولی��د فراورده هـ�ای طبیع��ی‪ -‬تاس��یس ب��اغ مـ�وزه‬ ‫گیاهــان دارویـ�ی‪ -‬فراینـ�د صنعتـ�ی شدــن‪ ،‬عصاره گیرــی‪ ،‬تغلیــظ‪ ،‬خالص ساــزی و خشـ�ک کرــدن گیاهــان داروئـ�ی‪ -‬پ�رـورش گیاهــان دارویـ�ی پرخوــاص در خانـ�ه و اگاه ساــزی فوایـ�د‬ ‫گیاهـ�ان داروی��ی و کاربرد هـ�ا و مزایـ�ای ان درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اسـ�تان‬ ‫خراس��ان رض��وی‪ ،‬شهرسـ�تان تربت حیدری��ه‪ ،‬بخ��ش مرکـ�زی‪ ،‬ش��هر تربت حیدری��ه‪ ،‬محل��ه باغ ملیــ‪ ،‬خیاب��ان اس��ایش‪ ،‬بن بس��ت اسـ�ایش ‪ ،5‬پـلاک ‪ ،0‬طبقـ�ه دوم‪ ،‬واحـ�د ‪ 2‬کدپسـ�تی‬ ‫‪ 9519716942‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 10000000‬ریــال نقــدی منقسـ�م بـ�ه ‪ 100‬سـ�هم ‪ 100000‬ریال��ی تعـ�داد ‪ 100‬ســهم ان بانــام عاــدی مبلـ�غ‬ ‫‪ 10000000‬ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی شـ�ماره ‪ 242/52688‬مـ�ورخ ‪ 1399/04/14‬نــزد بانـ�ک ملـ�ت شعــبه ممتــاز تربت حیدریـ�ه بـ�ا کـ�د ‪ 52688‬پرداخ��ت گردیـ�ده‬ ‫اس��ت‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬خانـ�م عادلـ�ه محبوب مقــدم بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690700059‬و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای علیرضـ�ا محبوب مقــدم بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0700247556‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای محمدجوــاد اس�مـعیل زاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0703501232‬و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت‬ ‫‪ 2‬سـ�ال و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬س��ال‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلیـ�ه اوراق و اسنــاد به�اـدار و تعه��داور شرــکت از قبیـ�ل چـ�ک‪ ،‬سـ�فته‪ ،‬بـ�روات‪ ،‬قراردادهـ�ا‬ ‫عقـ�ود اســامی و همچنی��ن کلی��ه نامه هــای عــادی و اداری ب��ا امضــاء مدیرعام��ل ی��ا رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طبـ�ق‬ ‫اساس��نامه‪ .‬بازرســان‪ :‬اقــای س��یدامیررضا وزیــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690355238‬ب��ه س��مت بـ�ازرس اصل��ی ب��ه م��دت ی��ک س��ال مال��ی‪ ،‬خان��م بی بی طاه��ره قرقچی��ان ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0702161535‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی البــدل بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالـ�ی‪ .‬روزنامـ�ه کثیراالنتشــار ساــیه جهـ�ت درج اگهی هاــی شرــکت تعییـ�ن گردیـ�د‪ .‬ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت‬ ‫مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)960164‬‬ ‫تاســیس شرــکت س�هـامی خــاص رایــکا ارتبــاط خاورمیانـ�ه در تاریــخ ‪ 1399/05/20‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 73252‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009352410‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتــر تکمیــل‬ ‫گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬خری��د و فـ�روش تولی��د‪ ،‬توزی��ع‪ ،‬بس��ته بندی‪ ،‬صاــدرات و واردات انـ�واع موبای��ل و‬ ‫لـ�وازم جانب��ی و کلی��ه کااله��ای مج��از بازرگان��ی‪ .‬ترخی��ص کاال از گمـ�رکات کش��ور پ��س از اخ��ذ مجوزه��ای الزم‪ .‬ش��رکت در نمایش��گاه های داخل��ی و خارج��ی‪ ،‬اخ��ذ وام و تسـ�هیالت‬ ‫بانکـ�ی از کلیـ�ه بانک هاــ و موسســات داخلـ�ی و خارجـ�ی جهـ�ت شرــکت‪ .‬خدمــات پش��تیبانی قابـ�ل واگ�ذـاری بـ�ه بخـ�ش خصوصـ�ی درصوــرت لزــوم پـ�س از اخـ�ذ مجوزهــای الزم از مراجـ�ع‬ ‫ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اســتان خراسـ�ان رضوــی‪ ،‬شهرســتان مش��هد‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬شـ�هر مشــهد‪ ،‬محل��ه بهشـ�ت‪ ،‬خیابـ�ان‬ ‫پاســتور [احمدابـ�اد ‪ ،]5‬بلــوار احمدابـ�اد‪ ،‬پـلاک ‪ ،0‬مجتمـ�ع موبایـ�ل پ��ارت‪ ،‬طبقـ�ه اول‪ ،‬واحـ�د ‪ 3/6‬کدپسـ�تی ‪ 9183714521‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ‬ ‫‪ 1.000.000‬ریــال نقــدی منقسـ�م بـ�ه ‪ 100‬سـ�هم ‪ 10000‬ریال��ی تعـ�داد ‪ 100‬ســهم ان بانــام عاــدی مبلـ�غ ‪ 1000000‬ری��ال توس��ط موسس��ین ط��ی گواه��ی بانک��ی شـ�ماره ‪5156097‬‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1399/05/14‬نــزد بانـ�ک توســعه تعاــون شعــبه امــام خمینـ�ی بـ�ا کـ�د ‪ 1901‬پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬اقــای ارمیـ�ن اکبری حدــاد بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0068818777‬و ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای مهــدی علـ�ی زاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3860025090‬و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪2‬‬ ‫سـ�ال و ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪ 2‬ساــل‪ ،‬اقــای صاــدق علـ�ی زاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3875619552‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 2‬س��ال‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق‬ ‫امضـ�ا‪ :‬کلیـ�ه اوراق و اسنــاد به�اـدار و تعه��داور شرــکت از قبیـ�ل چ�کـ‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهـ�ا عقــود اسلـامی و همچنیـ�ن کلیـ�ه نامه هاــی عاــدی و اداری ب��ا امض��اء منفــرد مدیرعامـ�ل‬ ‫همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر می باشـ�د اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طب��ق اساس��نامه‪ .‬بازرســان‪ :‬خانـ�م راهلـ�ه ظریف کمــال هوش��مندمرندی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0939002582‬ب��ه سـ�مت‬ ‫ب�اـزرس علی البــدل بـ�ه مــدت یـ�ک ســال مالــی‪ ،‬خانـ�م مهیـ�ن هیبتی پــور بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 3873263114‬ب��ه سـ�مت باــزرس اصل��ی ب��ه مـ�دت ی��ک سـ�ال مال��ی‪ .‬روزنام��ه کثیراالنتشـ�ار‬ ‫ســایه جه��ت درج اگهی هــای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪ .‬ثب��ت موضـ�وع فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)960125‬‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2054‬‬ ‫مدیر صندوق کارافرینی امید خراسان جنوبی خبر داد؛‬ ‫پرداخت تسهیالت به شرکت های دانش بنیان‬ ‫رئیــس پــارک علــم و فنــاوری گلســتان از پرداخــت‬ ‫تســهیالت بــه شــرکت های دانش بنیــان خبــر‬ ‫داد و گفــت‪« :‬ایــن شــرکت ها هــر ســال ارزیابــی‬ ‫می شــوند»‪ .‬مهــدی غفــاری اظهــار کــرد‪« :‬درمجمــوع‬ ‫‪ 146‬واحــد فناورانــه در پــارک علــم و فنــاوری‬ ‫مســتقر هســتند و هــر ســال ایــن واحدهــا ارزیابــی و‬ ‫شــرکت های واقعــی را نگــه می داریــم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در ســال گذشــته ‪ 33‬شــرکت از‬ ‫پــارک علــم و فنــاوری کنــار گذاشــته شــده و از واحدهــای در صــف‪ ،‬ارزیابــی صــورت‬ ‫گرفــت و تحت حمایــت پــارک قــرار گرفتنــد»‪ .‬غفــاری ادامــه داد‪« :‬میــزان اشــتغال زایی‬ ‫تــا قبــل از ســال ‪ ،97‬تعــداد ‪ 86‬نفــر بــوده کــه براســاس ســامانه رصــد ایــن رقــم در‬ ‫ســال گذشــته بــه ‪ 126‬شــغل رســید»‪ .‬وی گفــت‪« :‬در پنج مــاه ابتــدای امســال هــم‬ ‫میــزان اشــتغال بــه ‪ 182‬شــغل رســیده و ایــن امــار بــا طــرح بــزرگ اشــتغال زایی‬ ‫شهرســتان گنبــدکاووس (صنایــع تبدیــل کشــاورزی و ابریشــم و غیــره)‪ ،‬رو به افزایــش‬ ‫اســت»‪ .‬رئیــس پــارک علــم و فنــاوری گلســتان بیــان کرد‪« :‬تــا قبــل از ســال ‪ 98‬حدود‬ ‫‪400‬میلیون تومــان بــه واحدهــای فنــاور تســهیالت پرداخــت شــد امــا در ســال ‪98‬‬ ‫درمجمــوع ‪734‬میلیون تومــان وام بــه ایــن واحدهــا داده شــد»‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 49‬پروژه منابع طبیعی و ابخیزداری در هفته دولت‬ ‫مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان‬ ‫گلســتان از افتتــاح ‪ 49‬پــروژه منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪501‬میلیاردریــال‬ ‫در هفتــه دولــت خبــر داد‪ .‬ابوطالــب قزل ســفلو بــا‬ ‫اعــام اتمــام پروژه هــای منابــع طبیعــی امســال‬ ‫تــا پایــان شــهریورماه‪ ،‬افــزود‪« :‬در هفتــه دولــت ‪49‬‬ ‫پــروژه در اســتان افتتــاح می شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ظرفیــت انجــام کار در بخش هــای‬ ‫مختلــف منابــع طبیعــی بسیارباالســت و بایــد تمــام کوشــش خــود را بــرای اســتفاده‬ ‫از ایــن پتانســیل اســتفاده کنیــم»‪ .‬قزل ســفلو بااشــاره به نقــش مهــم مشــارکت مــردم‬ ‫اذعــان داشــت‪« :‬اقدامــات منابــع طبیعــی بدون مشــارکت مــردم معنــا و مفهوم نــدارد و‬ ‫بایــد بــا حرکــت و روحیــه جهــادی کارهــا را پیــش بــرد»‪ .‬قزل ســفلو تصریــح کــرد‪« :‬از‬ ‫پروژه هــای هفتــه دولــت امســال‪ 33 ،‬پــروژه مربــوط بــه عملیــات اجــرای پروژه هــای‬ ‫ابخیــزداری بــوده‪ 11 ،‬پــروژه در بخــش مرتــع و بیابــان‪ ،‬پنــج پــروژه نیــز در بخــش‬ ‫جنــگل (جنــگل کاری‪ ،‬واگــذاری پــارک و زراعــت چــوب) اســت»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تقدیر دادستان سرخس از مسئولیت اجتماعی صنعت گاز‬ ‫یاســر وطن پــور ازغنــدی‪ /‬دادســتان شهرســتان ســرخس از انجــام فعالیت هــای‬ ‫صنعــت نفــت و گاز در ایــن شهرســتان مــرزی در راســتای عمــل بــه مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی شــرکتی تقدیــر کــرد‪ .‬حیــدر جهانــی در نشســت مدیــران شهرســتان بــا‬ ‫مدیــران عامــل و پیمانــکاران شــاغل در صنعــت نفــت و گاز گفــت‪« :‬در طــول ســالیان‬ ‫گذشــته فعالیت هــای موثــر و خدمــات ارزنــده ای در شهرســتان انجــام شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪« :‬خوشــبختانه بــا دســتور مدیرعامــل محتــرم شــرکت پاالیــش گاز‬ ‫شــهید هاشــمی نژاد‪ ،‬اقــام مــورد نیــاز پاالیشــگاه از ســطح شهرســتان تامیــن می شــود‬ ‫کــه ایــن امــر باعــث گــردش مالــی بســیار خوبــی در ســرخس شــده اســت و مــردم‬ ‫ایــن فعالیت هــا را از نزدیــک مشــاهده و لمــس می کننــد»‪ .‬ایــن مقــام مســئول تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬انتظــار مـی رود؛ پیمانکارانــی کــه در حــوزه نفــت و گاز فعالیــت می کننــد‪ ،‬از این‬ ‫ســفره و نعمــت انقــاب کــه بــرای انــان از شهرســتان ســرخس فراهــم شــده در بخــش‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی ورود پیــدا کننــد تــا مــردم خدمــات انهــا بهــره ببرنــد»‪.‬‬ ‫سرقت ‪۱۱‬میلیاردریال‬ ‫از تجهیزات جاده های استان مرکزی در سال ‪98‬‬ ‫رضــا صفائی نســب‪ /‬مدیــرکل راهــداری‬ ‫و حمل ونقــل جــاده ای اســتان مرکــزی‬ ‫گفــت‪« :‬امســال ‪۱۷۴‬هــزار و ‪ ۱۷۶‬مســافر‬ ‫طــی ‪۲۰‬هــزار و ‪ ۸۰۷‬ســفر ازســوی نــاوگان‬ ‫حمل ونقــل عمومــی ایــن اســتان بــه ســایر‬ ‫نقــاط کشــور حمــل شــده اند»‪ .‬زندی فــر‬ ‫افــزود‪« :‬جابه جایــی مســافر ازســوی نــاوگان‬ ‫حمل ونقــل عمومــی جــاده ای اســتان مرکــزی‬ ‫به دلیــل شــیوع کرونــا و کاهــش ســفر نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪۶۳‬درصــد‬ ‫کاهــش یافتــه اســت»‪ .‬وی همچنیــن ادامــه داد‪۱۱« :‬میلیاردریــال از تجهیــزات اداره کل‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان مرکــزی ســال گذشــته بــه ســرقت رفــت که با‬ ‫خریــد و تجهیــز جاده هــای اســتان بــه دســتگاه کاهــش ولتــاژ ایــن ســرقت ها در ســال‬ ‫جــاری کاهــش یافتــه اســت»‪ .‬وی درادامــه دررابطه بــا زیرگــذر روســتای حاجی ابــاد‪،‬‬ ‫بیــان داشــت‪« :‬احــداث زیرگــذر راه روســتای حاجی ابــاد بــه اراک در بزرگــراه اراک‪-‬قــم‬ ‫درواقــع بــه حــذف یکــی از نقــاط حادثه خیــز محورهــای مواصالتــی اســتان مرکــزی‬ ‫کمــک کــرد؛ چراکــه به طــور متوســط روزانــه حــدود ‪30‬هــزار خــودروی ســنگین و‬ ‫ســبک از بزرگــراه اراک‪-‬قــم گــذر می کننــد کــه ایــن زیرگــذر ســهم عمــده ای از عبــور‬ ‫ایمــن در محــدوده مذکــور را دارد کــه بــا احــداث ایــن تقاطــع ایــن نقطــه پرحادثــه‬ ‫عم ـ ًا حــذف شــد»‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ ۲۴۱‬طرح کشاورزی در کردستان‬ ‫ارش مــرادی‪ /‬رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی کردســتان گفــت‪« :‬طــی هفتــه‬ ‫دولــت ‪ ۲۴۱‬طــرح بــا اعتبــار یک هــزار و ‪۹۵۸‬میلیاردریــال اعتبــار در ایــن اســتان‬ ‫بــه بهره بــرداری می رســد»‪ .‬محمــد فریــد ســپری اظهــار داشــت‪« :‬بــا اجــرای ایــن‬ ‫طرح هــا بــرای ‪۶۹۴‬نفــر به صــورت مســتقیم اشــتغال زایی می شــود کــه حــوزه اب و‬ ‫خــاک بــا ‪ ۱۳۳‬پــروژه بــا اشــتغال زایی ‪۱۳۶‬نفــر بــا ‪۵۵۰‬میلیاردریــال هزینــه بیش تریــن‬ ‫ســهم از این تعــداد از پروژه هــای قابل افتتــاح در هفتــه دولــت را به خــود اختصــاص‬ ‫داده اســت»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬حــوزه بهبــود تولیــدات گیاهــی بــا بیــش یک هــزار‬ ‫و ‪۹۴‬میلیاردریــال بیش تریــن ســهم اعتبــار در پروژه هــا را به خــود اختصــاص داده‬ ‫اســت»‪ .‬رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان کردســتان افــزود‪« :‬در بیــن‬ ‫شهرســتان های اســتان قــروه بــا ‪ ۱۷‬پــروژه بــا اعتبــاری بیــش از ‪۳۸۹‬میلیاردریــال‬ ‫و فراهم کــردن زمینــه اشــتغال ‪ ۴۳‬نفــر بیشــترین میــزان ســرمایه گذاری را به خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت»‪ .‬ســپری یــاداور شــد‪« :‬در بیــن شهرســتان های اســتان ســنندج‬ ‫بــا ‪ ۳۴‬پــروژه بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪۳۲۰‬میلیاردریــال و فراهم کــردن زمینــه اشــتغال‬ ‫‪ ۲۵۷‬نفــر بیشــترین تعــداد طــرح را به خــود اختصــاص داده اســت»‪.‬‬ ‫پیام فرماندار رباط کریم به مناسبت هفته دولت‬ ‫ســارا نــوری‪ /‬فرمانــدار شهرســتان‬ ‫رباط کریــم بــا صــدور پیامــی ضمــن‬ ‫گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهیدان‬ ‫رجایــی و باهنــر‪ ،‬هفتــه دولــت را تهنیــت‬ ‫گفــت‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫شهرســتان رباط کریــم؛ بخش هایــی از‬ ‫پیــام نظــام ملکشــاهی به شــرح زیر اســت‪:‬‬ ‫«‪ ...‬اکنــون کــه نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران ازیک ســو امــاج شــدیدترین و بی رحمانه تریــن تحریم هــای اســتکبار‬ ‫جهانــی قــرار گرفتــه و ازســوی دیگر باتوجه بــه مظلومیــت دولــت تدبیــر و امیــد در‬ ‫شــرایط کنونــی اقتصــادی به واســطه ویــروس کرونــا قــرار گرفتــه بایســتی بــا وحــدت‪،‬‬ ‫همدلــی‪ ،‬تزریــق روحیــه امیــد و نشــاط در جامعــه و تدبیر زمینه های رشــد و پیشــرفت‬ ‫روزافــزون در ماه هــای باقی مانــده در ســال جهــش تولیــد بیش ازپیــش فراهــم شــود‪.‬‬ ‫این جانــب ضمــن تســلیت فرارســیدن مــاه محــرم و ایــام ســوگواری ســاالر شــهیدان‬ ‫حضــرت اباعبداهلل الحســین(ع) و تقــارن ان بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای‬ ‫واالمقــام دولــت و شــهیدان رجایــی و باهنــر‪ ،‬فرارســیدن هفتــه دولــت و روز کارمنــد‬ ‫را بــه همــه دولت مــردان و کارمنــدان خــدوم و متعهــد‪ ،‬به ویــژه کارکنــان و کارگــزاران‬ ‫دولــت در شهرســتان رباط کریــم را تبریــک عــرض کــرده‪ ...‬رجــای واثــق دارم همــگان‬ ‫بتوانیــم بــا شــفافیت هرچه بیشــتر درراســتای پاســخگویی بــه مــردم شــریف دیــار‬ ‫کریمــان درجهــت کارامــدی بیشــتر دولــت و نظــام گام هــای اســتواری برداریــم»‪.‬‬ ‫الکترونیکی شدن نسخه نویسی پزشکان بوشهر‬ ‫در مطب های خصوصی‬ ‫حســین ابراهیمــی‪ /‬مدیــرکل بیمــه ســامت اســتان بوشــهر گفــت‪۱۰۰« :‬درصــد‬ ‫نسخه نویســی پزشــکان طــرف قــرارداد ایــن بیمــه در مطب هــای خصوصــی این اســتان‬ ‫بــه روش الکترونیکــی انجــام می شــود»‪ .‬پرویــز رمضانــی در نشســت ویدئوکنفرانســی‬ ‫رزمایــش ســایبری بیمــه ســامت باحضــور رســانه ها بیــان کــرد‪« :‬از اغــاز این طــرح در‬ ‫اســتان بوشــهر تاکنــون ‪۶۵‬هــزار نســخه الکترونیکــی نوشــته شــده اســت و از خردادماه‬ ‫امســال جــز در مــوارد معــدودی کــه بــا اصــرار بیمــار یــا درخواســت بیمــه تکمیلــی‬ ‫نســخه در دفترچــه درج شــده اســت‪ ،‬نســخه کاغــذی تحویــل نگرفته ایــم»‪.‬‬ ‫ایجاد ‪ ۷۵۰۰‬نیروگاه خورشیدی‬ ‫در استان خراسان جنوبی‬ ‫رضا بهنام‬ ‫مدیر عامــل صنــدوق کارافرینــی امیــد خراســان جنوبــی با بیان اینکه‬ ‫بــرای طرح هــای گلخانــه ای تــا ســقف ‪ 100‬میلیون تومــان و‬ ‫نیروگاه هــای خورشــیدی کوچــک نیــز ‪ 208‬میلیون تومــان‬ ‫تســهیالت از ســوی صنــدوق پرداخــت می شــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«چشـم انداز برنامــه حمایتــی مــا در ســال جــاری ایجــاد هفت هــزار‬ ‫و ‪ 500‬نیــروگاه خورشیدی ســت»‪ .‬محمــد زنگنــه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«صنــدوق کارافرینــی امیــد یــک نهــاد عمومــی غیردولتــی و تنهــا‬ ‫بو کارهای خــرد و کوچــک بــرای ایجــاد‬ ‫نهــاد مالــی حامــی کس ـ ‬ ‫اشــتغال اســت»‪ .‬وی با اشــاره به پرداخــت تســهیالت ایــن صنــدوق‬ ‫تــا ســقف دو میلیــون تــا چهار میلیارد تومــان‪ ،‬افــزود‪« :‬نــرخ ســود‬ ‫تســهیالت ایــن صنــدوق در مناطــق مــرزی صفر درصــد و در ســایر‬ ‫مناطــق روســتایی و عشــایری بیــن چهــار تــا شـش درصد اســت»‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬ایــن صنــدوق از ســال ‪ 92‬تــا خرداد مــاه‬ ‫امســال ‪ 14‬هــزار و ‪ 130‬فقــره تســهیالت بــا اعتبــاری بالــغ بــر‬ ‫‪ 200‬میلیارد تومــان در ســرفصل های ازدواج‪ ،‬دانشــجویی‪ ،‬اشــتغال‪،‬‬ ‫بو کارهای خــرد پرداخــت‬ ‫مشــاغل خانگــی‪ ،‬خویــش فرمایــی‪ ،‬کسـ ‬ ‫کــرده اســت»‪ .‬مدیــر شــعب صنــدوق کارافرینــی امیــد خراســان‬ ‫جنوبــی‪ ،‬گفــت‪« :‬طــرح روســتای بــدون بیــکار در ‪ ۱۰‬روســتای‬ ‫اســتان از دوســال قبــل شــروع بــه فعالیــت کــرده کــه در یــک‬ ‫روســتا طــرح بــه پایــان رســیده اســت‪ ،‬در چهار روســتا تــا ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی و چهــار روســتا در حــال انجــام مقدمــات اولیــه‬ ‫اســت»‪ .‬محمــد زنگنــه بیــان کــرد‪« :‬طــرح روســتای بــدون بیــکار‬ ‫از سه ســال قبــل در کشــور فعالیــت خــود را اغــاز کــرده کــه در‬ ‫قالــب ایــن طــرح روســتاهای هــدف شناســایی و تســهیالت در‬ ‫اختیــار متقاضیــان قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در هــر روســتا‬ ‫یــک تــا ســه میلیارد تومان تســهیالت قرض الحســنه پرداخــت‬ ‫می شــود»‪ .‬او همچنیــن گفــت‪« :‬طــرح «هــر روســتا یــک محصــول‪،‬‬ ‫هــر خانــه یــک کارخانــه» در اســتان در حــال انجــام و در قالــب ان‬ ‫روســتاهایی کــه ظرفیــت تولیــد یــک محصــول ماننــد پارچه بافــی‪،‬‬ ‫حوله بافــی‪ ،‬تراش ســنگ یــا ســایر مــوارد را دارنــد‪ ،‬شناســایی‬ ‫می شــوند»‪ .‬مدیــر شــعب صنــدوق کارافرینــی امیــد خراســان‬ ‫جنوبــی گفــت‪« :‬در حال حاضــر ایــن طــرح در چهــار روســتای‬ ‫اســتان بــا قابلیــت محصــول منحصر به فــرد در حال اجراســت و‬ ‫در زمینــه تــراش ســنگ های نیمه قیمتــی در ســه قلعــه شهرســتان‬ ‫ســرایان ‪ ۹۳‬نفــر‪ ،‬هــر نفــر بــا ‪ ۳۰‬میلیون تومــان‪ ،‬نــه کارگاه تــراش‬ ‫ســنگ را راه انــدازی می کننــد و ایــن منطقــه به عنــوان اولیــن‬ ‫شــهر تــراش ســنگ های نیمه قیمتــی معرفــی خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫محمــد زنگنــه حمایــت از صندوق هــای خــرد محلــی بانــوان را از‬ ‫دیگــر اقدامــات صنــدوق کارافرینــی امیــد در خراســان جنوبــی بیان‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬پنج ســال گذشــته در این زمینــه ‪ ۴۵۰‬روســتا مــورد‬ ‫حمایــت صنــدوق قــرار گرفته انــد»‪.‬وی اظهــار داشــت‪« :‬هــر صندوق‬ ‫با حضــور حداقــل ‪ ۲۵‬نفــر از بانــوان تشــکیل می شــود و تــا ســقف‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون تومــان بــدون ضمانــت در اختیــار ایــن صندوق هــا قــرار‬ ‫می گیــرد»‪ .‬وی با اشــاره به فعالیــت ‪ ۱۳۰‬صنــدوق خــرد محلــی‬ ‫در اســتان‪ ،‬بیــان کــرد‪ :‬ت«اکنــون ‪ ۵۰‬صنــدوق در حــوزه جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ۵۰ ،‬صنــدوق توســط بســیج ســازندگی‪ ۱۵ ،‬صنــدوق‬ ‫بــا همــکاری بهزیســتی و ‪ ۱۵‬صنــدوق در حــوزه عشــایر تشــکیل‬ ‫شــده اســت»‪ .‬محمــد زنگنــه تاکیــد کــرد‪« :‬خراســان جنوبــی رتبــه‬ ‫دوم کشــور را از لحــاظ تعــداد تشــکیل صندوق هــای خــرد زنــان‬ ‫محلــی‪ ،‬حمایــت و پرداخــت تســهیالت را کســب کــرده اســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬با توجه بــه شــیوع ویــروس کرونــا صنــدوق کارافرینــی‬ ‫امیــد در اولیــن اقــدام نســبت بــه پرداخــت تســهیالت بــه واحدهای‬ ‫تولیــدی و کارگاه هــای تولیــد اقــام بهداشــتی شــروع به کار کــرد»‬ ‫‪.‬مدیــر شــعب صنــدوق کارافرینــی امیــد خراســان جنوبــی گفــت‪:‬‬ ‫«در مجمــوع یک میلیــارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومــان تســهیالت بــرای‬ ‫تولیــد اقــام بهداشــتی در اســتان پرداخــت شــده کــه تــا پایــان‬ ‫ســال بــه حــدود دومیلیارد تومــان خواهــد رســید»‪ .‬محمــد زنگنــه‬ ‫افــزود‪« :‬از ســال ‪ ۹۲‬تــا خرداد مــاه امســال‪ ۱۴ ،‬هــزار و ‪ ۱۳۰‬فقــره‬ ‫تســهیالت در بخش هــای مختلــف از جملــه خوداشــتغالی ‪ ،‬مشــاغل‬ ‫خانگــی و کارافرینــی بــه مبلــغ ‪ ۲۰۰‬میلیارد تومــان در اســتان‬ ‫پرداخــت شــده اســت»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬در پنج مــاه گذشــته‪،‬‬ ‫‪ ۸۵‬فقــره تســهیالت قرض الحســنه به مبلــغ ‪ ۲۳‬میلیارد تومــان در‬ ‫اســتان پرداخــت شــده اســت»‪ .‬وی با اشــاره به تســهیالت اشــتغال‬ ‫پایــدار روســتایی و عشــایری در اســتان خراســان جنوبــی گفــت‪« :‬از‬ ‫نیمــه دوم ســال ‪ ۹۷‬تاکنــون در چهــار مرحلــه ‪ ۸۹۱‬فقــره به مبلــغ‬ ‫‪ ۷۱‬میلیــارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومــان در اســتان پرداخــت شــد کــه‬ ‫اشــتغال پیش بینــی شــده ایــن طرح هــا یک هــزار و ‪ ۴۹۰‬نفــر‬ ‫اســت»‪ .‬محمــد زنگنــه افــزود‪« :‬مرحلــه پنجــم تســهیالت اشــتغال‬ ‫پایــدار روســتایی و عشــایری امســال ابــاغ شــد کــه به علــت‬ ‫عملکــرد خــوب صنــدوق در مراحلــی قبلــی‪ ،‬میــزان اعتبــار از‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد بــه ‪ ۴۰‬درصــد افزایــش یافــت»‪ .‬وی اعتبــار مرحلــه پنجــم‬ ‫تســهیالت اشــتغال روســتایی و عشــایری را ‪ ۴۸‬میلیارد تومــان اعــام‬ ‫کــرد و افــزود‪« :‬در ایــن مرحلــه اولویــت پرداخــت تســهیالت بــا‬ ‫طرح هــای مربــوط بــه صنایــع‪ ،‬معــادن کوچ ـک ‪ ،‬صنایــع دســتی ‪،‬‬ ‫فــرش دســتباف ‪ ،‬فنــاوری اطالعــات و از ایــن قبیــل اســت»‪ .‬مدیــر‬ ‫شــعب صنــدوق کارافرینــی امید خراســان جنوبی عنــوان کــرد‪« :‬در‬ ‫یک ســال گذشــته دوهــزار و ‪ ۱۸۰‬فقــره تســهیالت قرض الحســنه‬ ‫به مبلــغ ‪ ۷۵‬میلیارد تومــان پرداخــت شــده اســت»‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫«امســال بــرای شــرکت های دانش بنیــان و حــوزه فناوری هــای‬ ‫نویــن و افــراد حقیقــی تــا ســقف ‪ ۱۵۰‬میلیون تومــان و اشــخاص‬ ‫حقوقــی تــا ســقف ‪ ۵۰۰‬میلیون تومــان تســهیالت قرض الحســنه‬ ‫پرداخــت می شــود»‪ .‬محمــد زنگنــه بیــان کــرد‪« :‬در ارتبــاط بــا‬ ‫تفاهم نامــه ایجــاد ســه هزار شــغل صنایــع دســتی در اســتان‪،‬‬ ‫عاملیــت پرداخــت تســهیالت بــا صنــدوق کارافرینــی امیــد اســت‬ ‫کــه لیســت نهایــی در حــال اتمــام اســت»‪.‬‬ ‫شهردار کرمان خبر داد؛‬ ‫فضاسازی متفاوت شهر برای ایام محرم‬ ‫عفت فالح‬ ‫شــهردار کرمــان از مناسب ســازی نقــاط‬ ‫مختلــف شــهر کرمــان بــرای ایــام محــرم و‬ ‫شــهادت اباعبداهلل الحســین علیه الســام خبــر‬ ‫داد‪ .‬ســید مهــران عالــم زاده در شــورای عالــی‬ ‫مدیــران شــهرداری کرمــان‪ ،‬بابیان اینکــه‬ ‫امســال درخصــوص مناسب ســازی ایــام‬ ‫محــرم‪ ،‬فضاســازی متفاوتــی خواهیــم داشــت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬عالوه بــر اختصــاص تمــام بیلبوردهــا‬ ‫و پرتابل هــای شــهری متعلــق بــه شــهرداری‬ ‫کرمــان بــه فضاســازی محــرم‪ ،‬فضاســازی‬ ‫میدان هــا و بلوارهــای اصلــی شــهر نیــز‬ ‫به صــورت ویــژه در دســتورکار اســت»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬اکــران محرمــی بیلبوردهــا اغــاز شــده‬ ‫و تــا امشــب (شــب اول محــرم) بخــش زیــادی‬ ‫از فضــای محیطــی شــامل ‪ ۳۰‬بیلبــورد و ‪۳۰‬‬ ‫پرتابــل‪ ،‬محرمــی می شــود»‪ .‬شــهردار کرمــان‬ ‫از کار مشــارکتی بــا تعــدادی از هیئت هــای‬ ‫مذهبــی خبــر داد و گفــت‪« :‬بــا هماهنگــی و‬ ‫همــکاری بنیــاد فرهنگــی ســپهبد شــهید حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی نیــز بخــش زیــادی از فضاهــای‬ ‫محیطــی بــه «محــرم ســلیمانی» اختصــاص‬ ‫پیــدا کــرده اســت»‪ .‬عالـم زاده افــزود‪« :‬همــکاری‬ ‫بــا حــوزه هنــری‪ ،‬ســازمان اوج و خانــه طراحــان‬ ‫نیــز بــرای طراحــی بخشــی از تابلوهــای محیطی‬ ‫جهــت فضاســازی شــهر نیــز در دســتورکار قــرار‬ ‫داشــت»‪ .‬عالــم زاده بابیان اینکــه فضــای شــهر‬ ‫کرمــان هم زمــان بــا شــب اول محــرم‪ ،‬محرمــی‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬عالوه بــر ســیاه پوش کردن‬ ‫شــهر بــا پرچــم‪ ،‬برخــی میدان هــا نیــز بــا ُکتــل‬ ‫و پرچم هــای بــزرگ مناسب ســازی می شــود»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬روی تمــام پل هــای شــهر نیــز‬ ‫پرچم هــای مشــکی نصــب و فضــای پل هــا‬ ‫نیــز محرمــی می شــود»‪ .‬شــهردار کرمــان ادامــه‬ ‫داد‪« :‬ســاختمان های شــهرداری کرمــان ازجملــه‬ ‫شــهرداری مرکــز و مناطــق پنج گانــه شــهری‬ ‫نیــز بــرای محــرم‪ ،‬فضاســازی و اماده ســازی‬ ‫شــده اســت»‪ .‬عالــم زاده افــزود‪« :‬ویژه برنامــه‬ ‫محرمــی و پخــش زنــده ان در فضــای مجــازی‬ ‫نیــز در دســتورکار قــرار دارد کــه بـه زودی اغــاز‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬شــهردار کرمــان همچنیــن بیــان‬ ‫نشست مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران‬ ‫باتشکل هایزیست محیطیمیانکاله‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫شــده و درحال انجــام اســت»‪ .‬ابراهیمــی کارنامــی‬ ‫افــزود‪« :‬بــرای اولیــن بــار الگــوی مناســب‬ ‫ســاخت بــرای مرمــت ســاختمان دامداری هــا و‬ ‫کومــه هــای صیــادی مســتقر در میانکالــه تدوین‬ ‫و در حال اجراســت»‪ .‬مدیــرکل حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت مازنــدران گفــت‪« :‬در سه ســال اخیر‬ ‫برخــورد قضایــی بــا زمین خــواران و متصرفیــن‬ ‫و تخریــب بنــای غیرمجــاز در میانکالــه به مراتــب‬ ‫بیشــتر از گذشــته شــده اســت»‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫رونــق گردشــگری در راســتای حفاظــت بیشــتر از‬ ‫میانکالــه افــزود‪« :‬به منظــور مشــارکت مــردم یک‬ ‫شــرکت تعاونــی از متشــکل از بومیــان منطقــه‬ ‫کــه بیشــتر انهــا دامــداران و ذی نفعــان هســتند‪،‬‬ ‫طــرح گردشــگری بــا نظــارت محیــط زیســت در‬ ‫حــال برنامه ریزی ســت؛ به نحوی کــه منافــع ان‬ ‫در جهــت حفاظــت و مدیریــت پناهــگاه حیــات‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت مازنــدران بــا‬ ‫تشــکل های زیســت محیطــی و بومیــان منطقــه‬ ‫در خصــوص اتش ســوزی ها و کنتــرل اطفــاء‬ ‫حریــق دیــدار و گفت وگــو کــرد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی کارنامــی با اشــاره به اهمیــت پناهــگاه‬ ‫حیــات وحــش میانکالــه بــه تشــریح عملکــرد‬ ‫ایــن اداره کل در ذخیــره گاه زیس ـت کره پرداخــت‬ ‫و افــزود‪« :‬بــرای اولین بــار عملیــات تطبیــق و‬ ‫تثبیــت مرزمیــان مســتثنیات و عرصه هــای ملــی‬ ‫(کاداســت و ممیــزی دام) در درپناهــگاه حیــات‬ ‫وحــش میانکالــه اغــاز و در حــال انجــام اســت»‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪« :‬تجدید ممیــزی دام با همکاری‬ ‫اداره کل منابــع طبیعــی و ابخیــز داری اســتان‬ ‫منطقــه ســاری به منظــور تعــادل دام و مرتــع‬ ‫در میانکالــه پــس از حــدود سی ســال شــروع‬ ‫احسانعالیخانی‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان از ابتــدای ســال جــاری‬ ‫اقدامــات کمــی و کیفــی مختلفــی درراســتای‬ ‫سیاســت های جهــش تولیــد انجــام داده اســت‪.‬‬ ‫منصــور یــزدی زاده؛ مدیرعامــل ذوب اهــن‬ ‫اصفهــان بــا گرامیداشــت فرارســیدن هفتــه دولــت‪،‬‬ ‫دراین خصــوص گفــت‪« :‬باتوجه به اینکــه یکــی از‬ ‫چالش هــای مهــم ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی‪،‬‬ ‫کمبــود مــواد اولیــه به ویــژه ســنگ اهن اســت؛‬ ‫لــذا ایــن شــرکت سیاســت ارتقــای زنجیــره‬ ‫تامیــن پایــدار مــواد اولیــه را مدنظــر قــرار داده و‬ ‫دراین راســتا فعالیت هایــی همچــون حضــور فعــال‬ ‫در عرضــه مــواد معدنــی بــورس کاال‪ ،‬تملــک معادن‬ ‫ســنگ اهن و پهنــه معدنــی‪ ،‬فعال ســازی معــادن‬ ‫کوچک مقیــاس و انعقــاد قراردادهــای بلندمــدت‬ ‫بــا تامین کننــدگان در اولویــت قــرار گرفتــه‬ ‫اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬یکی دیگــر از سیاســت های‬ ‫ذوب اهــن درراســتای جهــش تولیــد‪ ،‬افزایــش‬ ‫چابکــی و بهــره وری فرایندهــای تولیــد اســت کــه‬ ‫دراین خصــوص راه انــدازی کــوره بلنــد شــماره ‪،1‬‬ ‫احــداث کوره هــای پاتیلــی‪ ،‬تکمیــل و راه انــدازی‬ ‫واحــد تولیــد اکســیژن بــه روش ‪ ،BOT‬بازســازی‬ ‫و اصالح کنورتورهــای موجــود (‪،)LD-Optimized‬‬ ‫کــرد‪« :‬شــهرداری کرمــان امادگــی دارد بــرای‬ ‫فضاســازی شــهری بــا تمــام مســاجد‪ ،‬تکایــا‬ ‫و هیئت هــای مذهبــی همــکاری کنــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬امــام حســین علیه الســام و محــرم‪ ،‬بــه‬ ‫تمــام شــهروندان و مــردم تعلــق دارد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫مــردم در قالــب هیئت هــای مذهبــی‪ ،‬مســاجد‪،‬‬ ‫تکایــا و حتــی کســبه‪ ،‬نســبت بــه فضاســازی‬ ‫محیــط پیرامــون خــود در ایــام محــرم نقــش‬ ‫مهمــی دارنــد»‪ .‬شــهردار کرمــان ادامــه داد‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکــه محــرم امســال به دلیــل‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا در شــرایط خاصــی قــرار‬ ‫داریــم و ماننــد ســال های گذشــته ایســتگاه های‬ ‫صلواتــی در ســطح شــهر برپــا نمی شــود؛ مــردم‬ ‫در گروه هــای مختلــف بایــد همــکاری بیشــتری‬ ‫داشــته باشــند و نســبت بــه فضاســازی محیــط‬ ‫پیرامــون خــود اقــدام کننــد تــا فضــای شــهر‬ ‫حســینی و محرمــی باشــد»‪.‬‬ ‫وحــش اســت»‪ .‬وی از احــداث دایکــت خاکــی‬ ‫به طــول دوکیلومتــر بمنظــور نگهــداری و ذخیــره‬ ‫اب حاصــل از ورودی الیروبی هــای انهــار جهــت‬ ‫کنتــرل خشــکی در غــرب تــاالب خبــر داد‪.‬‬ ‫ابراهیمــی کارنامــی در خصــوص اتش ســوزی‬ ‫اخیــر در میانکالــه‪ ،‬افــزود‪« :‬ســاعت ‪ 2‬بامــداد روز‬ ‫یکشــنبه ‪ 26‬مرداد مــاه از کیلومتــر ‪ 35‬حدفاصــل‬ ‫پاســگاه مرکــزی بــه طــرف محیــط بانــی میــان‬ ‫قلعــه رخ داده بــود‪ ،‬پــس از ‪ 21‬ســاعت تــاش‬ ‫محیــط بانــان و نیروهــای امــدادی و مردمــی‬ ‫مهــار شــد»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬وزش بــاد شــدید در منطقــه‬ ‫موجــب شــد تــا عملیــات اطفــاء بــه ســختی و‬ ‫بــا زمــان زیــادی انجــام شــود کــه در پــی ان‬ ‫حــدود ‪ 340‬هکتــار از اراضــی میانکالــه در اتش‬ ‫ســوخت»‪ .‬مدیــرکل حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫مازنــدران از ایجــاد پایــگاه اطفاء حریــق در‬ ‫مرکــز اســتان بــه وســعت شــش هزار مترمربع‬ ‫در پناهــگاه حیــات وحــش سمســکنده بــا‬ ‫اعتبــار مصــوب ســازمان حفاظــت محیــط‬ ‫زیســت خبــر داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان تشریح کرد؛‬ ‫اقدامات ذوب اهن اصفهان در مسیر جهش تولید‬ ‫بهره بــرداری از سیســتم گوگردزدایــی و طراحــی و‬ ‫تولیــد انــواع محصــوالت صنعتــی و ویــژه از جملــه‬ ‫تیراهــن بــال پهــن و صادراتــی‪ ،‬کالف هــای مــارک‬ ‫‪ ،SAE‬میل گردهــای صادراتــی‪ ،‬نبش ـی های ســایز‬ ‫بــاال‪ ،‬ارک معــدن‪ ،‬انــواع ریــل معــدن‪ ،‬راه اهــن و‬ ‫متــرو انجــام شــده اســت»‪ .‬یــزدی زاده یکی دیگــر از‬ ‫سیاسـت های ایــن شــرکت را بازارســازی و بازاریابی‬ ‫محصــوالت ویژه عنــوان کرد و افــزود‪« :‬دراین راســتا‬ ‫اقداماتــی همچــون کاهــش وزن ســبد محصــوالت‬ ‫ارائه شــده در بــورس کاال‪ ،‬پذیــرش محصــوالت‬ ‫جدیــد در بــورس کاال و بازاریابــی و فــروش‬ ‫محصــوالت جدیــد (تیراهــن بــال پهــن‪ ،‬کالفـه ای‬ ‫مــارک ‪ ،SAE‬نبشـی های ســایز بــاال) انجــام شــده‬ ‫اســت»‪ .‬مدیرعامــل ذوب اهــن‪ ،‬توســعه بومی ســازی‬ ‫و ســاخت داخل کردن قطعــات و تجهیــزات را ا ز‬ ‫دیگــر اقدامــات ذوب اهــن درراســتای جهــش تولید‬ ‫دانســت و گفــت‪« :‬ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی‬ ‫پتانســیل بســیار خوبی بــرای تحقــق جهــش تولیــد‬ ‫در ســال جــاری دارد کــه امیــدوارم بــا تامیــن مــواد‬ ‫اولیــه ایــن امــر محقــق شــود»‪ .‬یــزدی زاده‪ ،‬کاهــش‬ ‫هزینه هــای تامیــن مالــی اصــاح ســاختار ســرمایه‬ ‫شــرکت و تهاتــر بدهی هــای بانکــی از محــل‬ ‫مطالبــات تامیــن اجتماعــی از دولــت را از دیگــر‬ ‫اقدامــات ایــن شــرکت برشــمرد و فعالیت هــای‬ ‫صورت گرفتــه در ذوب اهــن اصفهــان جهــت بهبــود‬ ‫گ ســازمانی و تعالــی عملکــرد را بدین شــرح‬ ‫فرهنـ ‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬برگــزاری دوره هــای اموزشــی نظــام‬ ‫پیشــنهادها‪ ،‬اســتقرار نرم افــزار جامــع فرایندهــای‬ ‫اموزشــی بــر مبنــای ‪ ،BPMS‬برگــزاری دوره هــای‬ ‫فنــی مهارتــی‪ ،‬طراحــی و اســتقرار نظــام ارزیابــی‬ ‫عملکــرد کارکنــان (‪ )PEM‬و مهندســی مجــدد‬ ‫و طراحــی ســاختار ســازمانی شــرکت مبتنی بــر‬ ‫فرایندهــای ســازمان»‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫عدالت توزیع اب در شهرها و روستاها؛‬ ‫مهم ترین هدف ابفا‬ ‫معــاون بهره بــرداری شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب منطقــه ‪ 6‬تهران‪-‬شــهرری‬ ‫گفــت‪« :‬مهم تریــن هــدف و اولویــت‬ ‫ابفــا‪ ،‬توســعه زیرســاخت ها‪ ،‬رفــع‬ ‫کمبودهــا و عدالــت توزیع اب شــهرها‬ ‫و روستاهاســت»‪ .‬حســین نامــداری‬ ‫در نشســت خبــری بــا اصحــاب‬ ‫رســانه گفــت‪« :‬از نخســتین روزهــای‬ ‫تحویل گیــری ‪ 73‬روســتای جنــوب‬ ‫تهــران و شهرســتان ری‪ ،‬تمــام تــاش‬ ‫خــود را بــرای توســعه زیرســاخت ها‬ ‫و رفــع کمبودهــای ایــن روســتاها‬ ‫بــه کار بســته ایم و به شــدت به دنبــال‬ ‫عدالــت توزیعی در شــهرها و روســتاها‬ ‫هســتیم»‪ .‬وی بابیان اینکــه بــا اطمینــان می تــوان گفــت کــه در انتقال اب از شــبکه‬ ‫توزیــع اب شــهری بــه روســتاها در بیــن ســایر شــرکت های ابفــا اســتان تهــران‬ ‫پیشــتاز بوده ایــم‪ ،‬افــزود‪« :‬باتوجه به اینکــه منابــع تامیــن اب روســتاها از چاه هــا‬ ‫و اب هــای زیرزمینی ســت و از کیفیــت پائینــی برخــوردار هســتند؛ طرح هــای‬ ‫مختلفــی دردســتِ اجرا داریــم تــا روســتاها را بــه شــبکه اب شــهری متصــل کنیــم‬ ‫و ضمــن ازمدارخارج کــردن چاه هــا‪ ،‬کیفیــت اب روســتاها را ارتقــاء ببخشــیم؛‬ ‫کــه کارهــای خوبــی نیــز تاکنــون در ایــن بخــش انجــام شــده اســت»‪ .‬نامــداری‬ ‫ادامــه داد‪« :‬دراین راســتا طــرح لوله گــذاری در جــاده ورامیــن بیــن عباس ابــاد و‬ ‫اســام اباد نظامــی و طــرح لوله گــذاری در جــاده امین ابــاد درحــال اجراســت کــه‬ ‫بــا اجــرای ایــن طرح هــا‪ 19 ،‬روســتای بخــش مرکــزی و قلعه نــوی شهرســتان ری‬ ‫تقریب ـاً به طــور کامــل زیرپوشــش اب شــهری قــرار خواهنــد گرفــت»‪ .‬نامــداری‬ ‫درزمینــه دالیــل پائین بــودن کیفیــت اب در روســتاها اظهــار داشــت‪« :‬در کنــار‬ ‫منابــع تامیــن اب‪ ،‬شــبکه توزیــع اب روســتاهای تحویــل گرفتــه شــده‪ ،‬جنــس‬ ‫تاسیســات و خطــوط انتقــال ان و قدمــت و فرســودگی ایــن شــبکه به شکلی ســت‬ ‫کــه خــود شــبکه نیــز در برخــی مــوارد موجــب بــروز مشــکالت و رســوب امــاح‬ ‫می شــود کــه تــاش کرده ایــم بــا شست وشــو و تخلیــه امــاح و رســوبات‪ ،‬ایــن‬ ‫تِاجرا بودن طــرح‬ ‫مشــکالت را کاهــش دهیــم»‪ .‬وی درادامــه بااشــاره به دردســ ‬ ‫رینــگ تهــران و انتقــال اب از ســد ماملــو بــه جنــوب تهــران و شهرســتان ری‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬طرح هــای مهمــی ازســوی شــرکت اب و فاضــاب منطقــه‬ ‫و اســتان تهــران درزمینــه ارتقــای کمــی و کیفــی اب ایــن منطقــه ازجملــه‬ ‫انتقــال اب تهــران و ســد ماملــو بــه بخــش فشــافویه در مرحلــه برنامه ریــزی و‬ ‫اجراســت کــه در بــازه زمانــی دوســاله بســیاری از مشــکالت اب جنــوب تهــران و‬ ‫شهرســتان ری را برطــرف خواهــد کــرد»‪ .‬حســین نامــداری درپایــان بــا قدردانــی‬ ‫از حمایت هــای همه جانبــه حســن حقیقــی؛ مدیرعامــل شــرکت‪ ،‬از تالش هــا‬ ‫و خدمــات شــبانه روزی نیروهــای خــدوم حــوزه بهره بــرداری ابفــای منطقــه ‪6‬‬ ‫تهران‪-‬شــهرری تقدیــر کــرد‪.‬‬ ‫پوشش برنامه های عزاداری محرم‬ ‫توسط رسانه های شهرری‬ ‫مجموعه هــای خبــری شهرســتان ری از خادمــان هیئت هــا و تکایــای‬ ‫عــزاداری محــرم خواســتند تــا تصاویــر اماده ســازی هیئت هــا را بــا رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی بــرای بازنشــر دراختیــار ایــن رســانه ها قــرار‬ ‫دهنــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان‬ ‫ری؛ هیئت هــای عــزاداری بنــا دارنــد تــا برنامه هــای عــزاداری محــرم و صفــر‬ ‫ســال جــاری را باتوجه بــه شــیوع کرونــا‪ ،‬در محیط هــای بــاز و فضاهــای مجــازی‬ ‫بــرای رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی برگــزار کننــد‪ .‬اصحــاب فرهنــگ و‬ ‫هنــر شهرســتان ری نیــز بــه پویــش «هــر خانــه یــک حســینیه» پیوســتند و‬ ‫بــا انتشــار تصاویــر خــود در فضــای مجــازی‪ ،‬بــر گســتردگی برگــزاری مراســم‬ ‫عــزاداری همــراه بــا شــور و شــعور تاکیــد کردنــد‪ .‬ســازمان تبلیغــات اســامی‬ ‫شهرســتان ری نیــز از خادمــان هیئت هــا خواســت تــا مصوبــات ســتاد پیشــگیری‬ ‫از کرونــا ویــژه عــزاداری محــرم و صفــر را به دقــت رعایــت کننــد‪.‬‬ ‫تشکیل شورای ترویج فرهنگ قرانی شهرستان‬ ‫شــورای ترویــج فرهنــگ قرانــی شهرســتان ری باحضــور حســین توکلــی‬ ‫کجانــی؛ معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری‪ ،‬جمعــی از‬ ‫نخبــگان قرانــی و مســئولین شهرســتان ری در محــل فرمانــداری ری برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان‬ ‫ری؛ حســین توکلــی کجانــی؛ معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویــژه‬ ‫شهرســتان ری در این نشســت گفــت‪« :‬امــروز ضــرورت ترویــج فرهنــگ قرانــی‬ ‫از اولویت هاســت؛ زیــرا مبنــای زندگــی و تصمیم گیــری مــا مســلمانان‪« ،‬قــران‬ ‫کریــم» اســت»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬اگــر جامعــه از قــران دور شــود‪ ،‬اســیب های‬ ‫جبران ناپذیــری بــه بدنــه اجتمــاع وارد می شــود و بهتریــن راه و روش زندگــی‬ ‫را قــران بــرای مــا بیــان کــرده اســت»‪ .‬وی هماهنگــی و برنامه ریــزی درجهــت‬ ‫شناســایی ظرفیت هــا و ترویــج امــور قرانــی‪ ،‬ایجــاد بانــک اطالعاتــی فعــاالن‬ ‫و نخبــگان قرانــی‪ ،‬اســتفاده از تجربیــات گذشــته‪ ،‬بهره بــرداری از فضــای‬ ‫مجــازی و تنظیــم تقویــم کاری از فعالیت هــای قرانــی را از برنامه هــای ایــن‬ ‫شــورا بیــان کــرد‪ .‬ســید حســن صفــوی؛ رئیــس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫شهرســتان ری نیــز در ســخنانی گفــت‪« :‬ایــن شــورا در ســال ‪ 1388‬تشــکیل‬ ‫شــد و در قالــب «ری؛ شــهر نمونــه قرانــی» برنامه هایــی بــرای مــدارس‪،‬‬ ‫مســاجد‪ ،‬ادارات‪ ،‬خانواده هــا و فضــای شــهری تدویــن و اجــرا شــد ولــی‬ ‫متاســفانه در ســال های بعــد‪ ،‬پیگیــری نشــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در دوره جدیــد‬ ‫بایــد فعالیت هــای قرانــی ازجملــه امــوزش عمومــی‪ ،‬امــوزش تخصصــی عالــی‪،‬‬ ‫انجــام پژوهش هــای کاربــردی‪ ،‬فعالیت هــای ترغیبــی و ترویجــی و تجلیــل از‬ ‫نخبــگان در دســتورکار قــرار گیــرد»‪.‬‬ ‫جوان ترین عضو شوراهای شهر کشور‬ ‫سکان دار ریاست شورای شهر کهریزک شد‬ ‫پــس از پایــان دوره یک ســاله هیئت رئیســه شــورا و برگــزاری مجــدد انتخابــات‪،‬‬ ‫امیــر هادی نــژاد ریاســت شــورای اســامی شــهر کهریــزک را بــرای دومین ســال‬ ‫پیاپــی عهــده دار شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــورای اســامی شــهر کهریــزک؛‬ ‫در این انتخابــات کــه بــا حضــور و رای حداکثــری اعضــای شــورا برگــزار شــد‪ ،‬ســعید‬ ‫فروغــی به عنــوان نایب رئیــس شــورا و علیرضــا عباســی دبیــر هیئت رئیســه رای‬ ‫موافــق را از ا ن ِخــود کردنــد‪ .‬امیــر هادی نــژاد‪ ،‬بــا ارزوی موفقیــت و کامیابــی روزافزون‬ ‫بــرای اعضــای هیئت رئیســه جدیــد گفــت‪« :‬انتخابــات ســاالنه هیئت رئیســه نقــش‬ ‫بســیار ارزنــده و موثــری در پویاســازی و افزایــش انگیــزه اعضــای شــورا جهــت‬ ‫پیگیــری امــور و مشــکالت شــهر دارد و باعــث افتخــار اســت»‪ .‬هادی نــژاد‪ ،‬کــه‬ ‫مجــددا ً ریاســت شــورای اســامی شــهر کهریــزک را عهــده دار شــد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫«فلســفه تشــکیل شــورا بر مبنــای تعامــل و همدلــی و هم اندیشــی رقــم خــورده‬ ‫اســت و اعضــای شــورای شــهر کهریــزک بــا رفتــار مناســب و ایجــاد حلقــه مشــورتی‬ ‫قــوی یکــی از مصداق هــای بــارز همدلــی و همبســتگی در شهرســتان ری بوده انــد‬ ‫کــه باردیگــر بــرای همــه دوســتان و همــکاران خــود در مجموعــه شــورای شــهر‬ ‫کهریــزک ارزوی موفقیــت و کامیابــی روزافــزون دارم»‪.‬‬ صفحه 6 ‫گیالن‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 4‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2054‬‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫مدیرکل حوزه وزارتی وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد؛‬ ‫تقدیر از اداره کل بنادر و دریانوردی استان‬ ‫مدیــرکل حــوزه وزارتــی وزارت راه و شهرســازی در حاشــیه بازدیــد از مجتمــع بنــدری‬ ‫انزلــی ضمــن تقدیــر از اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان درراســتای حمایــت‬ ‫از پروژه هــای ملــی اســتان گفــت‪« :‬پیگیری هــا و برنامه ریزی هــای مناســب موجــب‬ ‫رونــق دوبــاره مجتمــع بنــدری انزلــی شــده اســت»‪ .‬مصطفــی طاعتــی مقــدم؛ مدیــرکل‬ ‫حــوزه وزارتــی وزارت راه و شهرســازی در حاشــیه بازدیــد از مجتمــع بنــدری انزلــی از‬ ‫اجــرای تفاهم نامــه بیــن اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان بــا شــرکت ســاخت‬ ‫راه اهــن رشــت‪-‬انزلی خبــر داد و اظهــار داشــت‪« :‬ایــن تفاهم نامــه بــرای کمــک و‬ ‫همراهــی بــه وزارت راه و شهرســازی جهــت تســریع اجــرای پروژه هــای موجــود اســت»‪.‬‬ ‫وی ضمــن ابــراز خرســندی از همگرایــی ســازمان بنــادر و دریانــوردی و وزارت راه و‬ ‫شهرســازی‪ ،‬افــزود‪« :‬باتوجه بــه کمبــود مصالحــی کــه در گیــان بــا ان مواجهه هســتیم‬ ‫مصالــح حاصــل از الیروبــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان مورداســتفاده‬ ‫قــرار گرفتــه اســت کــه ایــن امــر بســیار جــای تقدیــر دارد»‪ .‬مدیــرکل حــوزه وزارتــی‬ ‫وزارت راه و شهرســازی بااشــاره به تاکیــد ریاسـت جمهوری جهــت اتصــال پــروژه راه اهــن‬ ‫رشــت‪-‬قزوین بــه دریــا‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن یــک پــروژه اســتراتژیک بــرای جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران اســت کــه ریل هــای راه اهــن را بــه دریــای خــزر رســانده ایم»‪ .‬طاعتــی مقــدم‬ ‫بابیان اینکــه ازطریــق همــکاری ســازمان بنــادر بخــش عمــده ای از مشــکالت در حــوزه‬ ‫مصالــح و ژئوتکنیــک رفــع شــده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬تــا ســال ‪ ۱۴۰۰‬پــروژه راه اهــن‬ ‫به اتمــام خواهــد رســید»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه وزارت راه شهرســازی به دنبــال این اسـت که‬ ‫بنــادر کشــور از چهارچــوب مطلــق فعالیــت بنــدری خــارج و چندســویه حرکــت کنــد‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬در بنــدر امــام نیــز درزمینــه حمل ونقــل زمینــی و ریلــی وارد شــده‬ ‫اســت تــا از ظرفیــت بنــادر بیشــتر اســتفاده شــود»‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه‬ ‫رفع موانع پروژه مدیریت پارک حاشیه ای رشت‬ ‫‪7‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان خبر داد؛‬ ‫سال ‪1400‬؛ خط پایان گازرسانی بخش‬ ‫روستایی استان کردستان‬ ‫نسرین میرکی‬ ‫جلســه پایــگاه بســیج عاشــورا باحضــور‬ ‫مهنــدس احمــد فعله گــری؛ مدیرعامــل‬ ‫شــرکت اســتان کردســتان‪ ،‬ســرگرد‬ ‫پاســدار رمضــان زاده؛ مســئول ســازمان‬ ‫بســیج کارمنــدان اســتان کردســتان‪،‬‬ ‫جبــاری؛ فرمانــده حــوزه بســیج شــهید‬ ‫تندگویــان ادارات اســتان و اعضــای‬ ‫پایــگاه شــرکت گاز اســتان کردســتان در‬ ‫ســالن جلســات ایــن شــرکت و بــا رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی و فاصله گــذاری‬ ‫اجتماعــی برگــزار شــد‪ .‬مهنــدس احمــد‬ ‫فعله گــری در ابتــدای جلســه شــرایط‬ ‫ســخت گازرســانی در اســتان کردســتان‬ ‫را این گونــه تشــریح کــرد‪« :‬کوهســتانی‬ ‫و سردســیر بودن اســتان کردســتان از‬ ‫موانعی ســت کــه گازرســانی بــه اغلــب‬ ‫نقــاط ایــن اســتان را تحت الشــعاع قــرار‬ ‫داده؛ امــا علی رغــم تمامــی ســختی ها‪،‬‬ ‫دوری مســافت و ســخت گذر بودن معابــر‬ ‫بیــن روســتایی و داخــل روســتا ایــن‬ ‫مشــکالت برابــر همــت بلنــد و سرســختی‬ ‫کارکنــان و عوامــل اجرایــی پروژه هــای‬ ‫گازرســانی شــرکت گاز اســتان کردســتان‬ ‫ســر تعظیــم فــرود اورده کــه شــاهد ایــن‬ ‫مدعــا گــذر از دل ســنگ ها‪ ،‬صخره هــا‬ ‫و رودهــای خروشــان و لوله گــذاری‬ ‫بیــش از ‪11‬هزارکیلومتــر در سرتاســر‬ ‫اســتان کردســتان بــا روحیــه بســیجی‬ ‫کارکنــان اســت»‪ .‬فعله گــری یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«قرار گرفتــن در نقطــه صفــر مــرزی و‬ ‫مــراودات و هم نشــینی مکــرر مردمــان دو‬ ‫طــرف مــرز به جهــت پیوندهــای قومــی و‬ ‫خویشــاوندی نزدیــک‪ ،‬ســهولت ام دو شــد‬ ‫و نیــز انجــام پروژه هــای عظیــم گازرســانی‬ ‫در ایــران‪ ،‬اســتان های مــرزی کشــورهای‬ ‫هم جــوار را نیــز نســبت بــه داشــتن‬ ‫ایــن نعمــت الهــی‪ ،‬مشــتاق تر کــرده‬ ‫اســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫کردســتان در ادامــه جلســه درخصــوص‬ ‫پایــان گازرســانی روســتایی چنیــن‬ ‫گفــت‪« :‬تــا پایــان ســال ‪ 1399‬ضریــب‬ ‫نفــوذ گاز طبیعــی در جمعیــت روســتایی‬ ‫اســتان بــه ‪95‬درصــد افزایــش یافتــه و‬ ‫نهایتــاً تــا انتهــای ســال ‪ 1400‬تمــام‬ ‫روســتاهای بــاالی ‪ 20‬خانــوار در اســتان‬ ‫کردســتان تحت پوشــش گاز طبیعــی قــرار‬ ‫خواهنــد گرفــت»‪ .‬فعله گــری در پایــان‬ ‫ســخنانش بیــان کــرد‪« :‬اســتان کردســتان‬ ‫درحالی کــه در تعــدادی از شــاخص ها در‬ ‫کل کشــور دارای ضریــب پائین تری ســت؛‬ ‫ایالم‬ ‫ولــی در بخــش شــاخص گازرســانی جــزو‬ ‫‪ 10‬اســتان برتــر کشــور اســت و این نشــان‬ ‫از تــاش بی وقفــه کارکنــان تالشــگر‬ ‫و مجموعــه خــدوم شــرکت گاز اســتان‬ ‫کردســتان دارد»‪ .‬در ادامــه جلســه ســرگرد‬ ‫پاســدار رمضــان زاده؛ مســئول ســازمان‬ ‫بســیج کارمنــدان اســتان کردســتان‬ ‫درمــورد خدمــات ارزنــده شــرکت گاز‬ ‫اســتان کردســتان چنیــن اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«کردســتان به عنــوان یکــی از مناطــق‬ ‫هم مــرز بــا عــراق ارتفاعــات‪ ،‬دامنه هــا و‬ ‫رشــته کوه های متعــدد و زمســتان های‬ ‫ســردی دارد؛ ازایــن رو‪ ،‬تامیــن ســوخت‬ ‫مناطــق روســتایی ایــن اســتان به دلیــل‬ ‫سردســیر بودن و بــارش شــدید بــرف از‬ ‫اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت و امــر‬ ‫گازرســانی عالوه بــر امنیــت مناطــق مــرزی‬ ‫ســبب توســعه و ابادانــی ایــن مناطــق‬ ‫شــده اســت»‪ .‬ســرگرد پاســدار رمضــان زاده‬ ‫ضمــن قدردانــی از تالشــگران و کارکنــان‬ ‫زحمت کــش شــرکت گاز اســتان‬ ‫کردســتان عرصــه خدمت رســانی بیــان‬ ‫داشــت‪« :‬بســیجیان واقعــی جبهــه ارتقــای‬ ‫رفــاه درخصــوص گازرســانی بــه مناطــق‬ ‫صعب العبــور و تامیــن رفــاه‪ ،‬اســایش و‬ ‫توســعه اســتان کردســتان به خصــوص در‬ ‫مناطــق مــرزی عزیزان شــرکت گاز اســتان‬ ‫بــوده کــه در تمــام زمینه هــا بــا رشــادت‬ ‫درحــال انجام وظیفــه بــوده و اقدامــات‬ ‫ارزنــده ان هــا زبانــزد کل جامعــه اســت و‬ ‫بــرای همــگان اشــکار و مبرهــن اســت»‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم حکــم انتصــاب‬ ‫فرماندهــی پایــگاه بســیج عاشــورای‬ ‫شــرکت گاز اســتان کردســتان بــه مهندس‬ ‫احمــد فعله گــری؛ مدیرعامــل و حکــم‬ ‫انتصــاب ســایر اعضــاء نیــز اهــداء شــد‪.‬‬ ‫وضعیت بستری بیماران کرونا در ایالم‬ ‫نسبت به سایر استان های هم جوار یکسان است‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان ایــام گفــت‪« :‬بیمارســتان شــهید مصطفــی‬ ‫شــهر ایــام بــا ‪ ۲۰۰‬تخــت بیمارســتانی همچنــان دراختیــار بیمــاران کرونایــی قــرار‬ ‫دارد‪ .‬ســایر بیمارســتان های ســطح اســتان نیــز درصــورت نیــاز امــاده پذیــرش ایــن‬ ‫افــراد هســتند»‪ .‬محمــد کریمیــان افــزود‪« :‬باتوجه بــه ضعیف بــودن زیرســاخت های‬ ‫بیمارســتان های اســتان امیدواریــم بیمارســتان ‪ ۳۷۶‬تختخوابــی شــهر ایــام در دهــه‬ ‫فجــر ســال جــاری افتتــاح و بــه بهره بــرداری برســد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در بحــث‬ ‫بیمــاران کرونایــی‪ ،‬وضعیــت اســتان نســبت بــه اســتان های هم جــوار تقریبـاً یکســان‬ ‫اســت‪ ،‬امــار مبتالیــان نســبت بــه یک ماه گذشــته کمتــر شــده اســت»‪ .‬کریمیــان ادامه‬ ‫داد‪« :‬براســاس دســتورالعمل وزارتخانــه از بیمــاران کرونایــی جهــت درمــان‪ ،‬هزینـه ای‬ ‫دریافــت نمی شــود و داروهایــی کــه مورد تائیــد وزارت بهداشــت اســت به صــورت‬ ‫کامـ ًا رایــگان دراختیــار ایــن افــراد قــرار خواهــد گرفــت»‪ .‬وی تصریــح کرد‪« :‬با شــیوع‬ ‫کرونــا و افزایــش تعــداد بیمــاران مبتــا‪ ،‬نقاهتــگاه جهت قرنطینــه اختصــاص یافت که‬ ‫متاســفانه مــورد اســتقبال مــردم قــرار نگرفــت‪ ،‬تــاش می شــود ایــن مکان هــا مجــدد‬ ‫راه انــدازی شــود»‪ .‬کریمیــان اظهــار کــرد‪« :‬بیمارســتان های اســتان از جمله بیمارســتان‬ ‫مصطفــی خمینــی کــه محــل نگهــداری بیمــاران کرونا ســت روزانــه ضدعفونــی‬ ‫می شــوند و دراین زمینــه مشــکل خاصــی وجــود نــدارد»‪.‬‬ ‫‪ ۶۰۰‬بیمار مددجوی صعب العالج ایالمی‪ ،‬نیازمند کمک‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان ایــام در ائیــن امضــای تفاهم نامــه همــکاری بــا‬ ‫جمعیــت هالل احمــر اســتان و دیــدار بــا مدیــرکل ایــن جمعیــت‪ ،‬گفــت‪« :‬هم اکنــون‬ ‫بیــش از ‪ ۶۰۰‬بیمــار صعب العــاج در اســتان ایــام (موردحمایــت کمیتــه امــداد)‬ ‫نیازمنــد حمایــت و کمــک هســتند»‪ .‬قنبــر موســی نژاد افــزود‪« :‬از مــردم نیکــوکار‬ ‫اســتان و برخــی دســتگاه های دیگــر همچــون هالل احمــر کــه رویکــرد خدمت رســانی‬ ‫دارنــد بــرای کمــک بــه ایــن خانواده هــا دعــوت می کنیــم»‪ .‬مدیــرکل کمیتــه امــداد‬ ‫اســتان‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬ازانجایی کــه بیمــه درمانــی مددجویــان ایــن نهــاد زیرنظــر‬ ‫بیمــه ســامت اســت؛ کمــک درمانــی ایــن نهــاد بــه خانواده هــای مددجــو ازطریــق‬ ‫مشــارکت های مردمــی تامیــن می شــود و مــا از هالل احمــر و داوطلبــان ان بــرای‬ ‫مشــارکت دراین زمینــه درخواســت همــکاری داریــم»‪ .‬وی باعنوان اینکــه کمیتــه‬ ‫امــداد و هالل احمــر اهــداف و برنامه هــای مشــترک زیــادی دارنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬بــا تعامــل‪،‬‬ ‫هم افزایــی و همــکاری بیشــتر می توانیــم ایــن برنامه هــا را اثربخش تــر کنیــم»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫دستیابی به رکورد تولید در واحد تاندم میل نورد سرد‬ ‫مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی مازندران عنوان کرد؛‬ ‫جلســه رفــع موانــع پــروژه مدیریــت پــارک حاشــیه ای (پارکومتــر) رشــت باحضــور دکتر‬ ‫حاج محمــدی؛ شــهردار رشــت‪ ،‬رضــا رســولی و محمدحســن عاقل منــش؛ اعضــای‬ ‫شــورای اســامی شــهر رشــت و برخــی از مدیــران شــهرداری برگــزار شــد‪ .‬در این جلســه‬ ‫پــروژه مدیریــت پــارک حاشــیه ای (پارکومتــر) کــه بــا تالش هــای مجموعــه مدیریــت‬ ‫شــهری دررابطه بــا اجــرای قوانیــن پیگیــری می شــود و چندی پیــش نیــز قــرارداد‬ ‫ان به صــورت ســرمایه گذاری امضــاء شــد‪ ،‬موردبررســی قــرار گرفــت‪ .‬این جلســه بــا‬ ‫هــدف بررســی و رفــع موانــع موجــود در ایــن پــروژه برگــزار شــد و شــهردار رشــت از‬ ‫مدیــران مربوطــه خواســت تــا نســبت بــه انجــام هماهنگی هــا الزم بــا نیــروی انتظامــی‬ ‫و اســتانداری گیــان بــرای اخــذ مجوزهــای الزم و موضــوع قیمت گــذاری اهتمــام الزم‬ ‫را به عمــل اورده و در بحــث درامــدی‪ ،‬پیگیری هــا و برنامه ریزی هــای الزم بــرای‬ ‫تخصیــص اعتبــارات الزم را انجــام دهنــد‪ .‬شــهردار رشــت درپایان بااشــاره به اینکه مراســم‬ ‫اغــاز عملیــات اجرایــی ایــن پــروژه می توانــد در هفتــه دولــت برگــزار شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«می بایســت تبلیغــات و اطالع رســانی الزم به منظــور معرفــی دقیــق ایــن پــروژه بــه‬ ‫شــهروندان انجــام شــود»‪.‬‬ ‫اردبیل‬ ‫پروینحسینی‬ ‫«صیانت»‪« ،‬سالمت» و «تحکیم بنیان خانواده»؛‬ ‫از مهم ترین اهداف کمیته امداد‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد اســتان اردبیــل گفــت‪« :‬یکــی از اهــداف اساســی کمیتــه امــداد‬ ‫صیانــت‪ ،‬ســامت و تحکیــم بنیــان خانــوار تحت حمایــت اســت کــه بــا ارائــه خدمــات‬ ‫حمایتــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬مشــاوره‪ ،‬اشــتغال و خودکفایــی درصــدد دســتیابی بــه ایــن مهــم‬ ‫هســتیم»‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی کمیتــه امــداد؛ حســین دشــتی در ســخنانی‬ ‫به مناســبت ‪ ۲۵‬ذی الحجــه روز «خانــواده و بازنشســتگان» گفــت‪« :‬هم اکنــون ‪۴۱‬هــزار‬ ‫خانــوار در قالــب بیــش از ‪۸۰‬هزارنفــر تحت حمایــت کمیتــه امــداد اســتان اردبیــل قــرار‬ ‫دارنــد کــه صیانــت‪ ،‬ســامت و تحکیــم بنیــان خانــواده از مهم تریــن اهــداف ایــن نهــاد‬ ‫در رســیدگی بــه نیازهــا و هموار کــردن مســیر خوداتکایــی ان هــا محســوب می شــود»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به اینکه ارائــه الگــوی مناســب از خانــوار موفــق و خودکفا شــده بــه ســایر‬ ‫مددجویــان در اولویــت برنامه هــای ایــن نهــاد قــرار دارد‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬توانمندســازی‬ ‫فکــری و فرهنگــی خانــوار تحت حمایــت اهمیــت ویــژه ای دارد کــه بــا بهره گیــری از‬ ‫مشــاوره های تخصصــی و کارگاه هــای اموزشــی گام هــای موثــری دراین زمینــه برداشــته‬ ‫شــده اســت»‪ .‬دشــتی بابیان اینکــه به دلیــل پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی و مشــاوره ای بــا محدودیــت برگــزار می شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬امدادگــران‬ ‫و مشــاوران تخصصــی ایــن نهــاد به صــورت تلفنــی و ازطریــق پیام رســان های‬ ‫داخلــی در فضــای مجــازی می کوشــند مباحــث مهــم راهنمایــی و مشــاوره را بــه‬ ‫خانــواره تحت حمایــت ارائــه کننــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه به منظــور تحقــق برنامه هــای‬ ‫توانمندســازی‪ ،‬طــرح «تدویــن شناســنامه الکترونیکــی ســامت روان» در دســتورکار‬ ‫مشــاوران خانــواده کمیتــه امــداد اســتان اردبیــل قــرار گرفته اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن طرح با‬ ‫هــدف غربالگری ســطح ســامت روان‪ ،‬تقویــت مداخــات روان شــناختی‪ ،‬ارتقای کیفیت‬ ‫زندگــی و بهداشــت روان مددجویــان تحت حمایــت به ویــژه زنــان سرپرســت خانــوار بــه‬ ‫اجــرا درامــده اســت»‪.‬‬ ‫ضرورت بسترسازی مناسب برای مبارزه با فساد‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫مازنــدران بــر ضــرورت ایجــاد بســتر‬ ‫مناســب بــرای توســعه مشــارکت مــردم و‬ ‫نهادهــای مدنــی در امــر نظــارت و مبــارزه‬ ‫بــا فســاد تاکیــد کــرد‪ .‬کامــران اصغــری از‬ ‫ابــاغ بخشــنامه وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی درخصــوص ارتقــای پاســخگویی‪،‬‬ ‫شــفافیت و مقابلــه بــا فســاد در نظــام اداری‬ ‫بــه تمامــی کارکنــان و ادارات شهرســتان های‬ ‫تابعــه اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی‬ ‫مازنــدران در راســتای برنامــه هشــتم دوره دوم‬ ‫برنامــه جامــع اصــاح نظــام اداری موضــوع‬ ‫مصوبــه شــورای عالــی اداری خبــر داد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه یکــی از مهم تریــن‬ ‫اقدامــات قانونــی جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫در مســیر مبــارزه بــا فســاد تصویــب قانــون‬ ‫ارتقــای ســامت نظــام اداری و مقابلــه بــا‬ ‫فســاد اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬ایــن قانــون‬ ‫نقطــه عطفــی در مبــارزه بــا فســاد تلقــی‬ ‫شــده و ابعــاد مختلــف پیشــگیری از فســاد‬ ‫و مقابلــه بــا ان را مدنظــر قــرار داده و‬ ‫الگوهایــی را نیــز بــرای رســیدن بــه اهــداف‬ ‫ان ارائــه کــرده اســت»‪ .‬مدیــرکل تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی مازنــدران بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«در همین راســتا وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی در جهــت اجرایی شــدن ســامت‬ ‫اداری در تمامــی ادارات وابســته اقــدام‬ ‫بــه ابــاغ بخشــنامه ارتقــای پاســخگویی‪،‬‬ ‫شــفافیت و مقابلــه بــا فســاد در نظــام اداری‬ ‫کــرد کــه ایــن اداره کل نیــز ابــاغ و اجــرای‬ ‫ایــن بخشــنامه را در دســتور کار خــود قــرار‬ ‫داده اســت»‪ .‬وی افزایــش ســطح اگاهــی‬ ‫مــردم از طریــق شــفاف ســازی فراینــد‬ ‫نظــام اداری‪ ،‬شناســایی گلوگاه هــای فســاد‬ ‫بــا تعییــن ســا زو کارهای پیشــگیری‪ ،‬ارتقــای‬ ‫ســطح پاســخگویی و تکریــم اربــاب رجــوع‬ ‫و شــهروندان‪ ،‬امــکان اندازه گیــری میــزان‬ ‫ســامت اداری در دســتگاه ها و… را از‬ ‫مزایــای قانــون ارتقــای ســامت نظــام اداری‬ ‫و مقابلــه بــا فســاد دانســت و افــزود‪« :‬نهایــت‬ ‫با اجرای یک عملیات تعمیراتی پیشگیرانه صورت گرفت؛‬ ‫افزایش ضریب انتقال پایدار گاز در منطقه چهار عملیات انتقال‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مطرح کرد؛‬ ‫مصرف برق بهینه درنتیجه اطالع رسانی صداوسیما‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫اســتان اردبیــل بــا حضــور در صداوســیمای‬ ‫مرکــز اردبیــل بــا مدیــرکل ایــن مرکــز دیــدار‬ ‫و گفت وگــو کــرد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫بــرق اســتان در دیــدار بــا مدیرکل صداوســیما‬ ‫عنــوان کــرد‪« :‬امســال بــه یمــن اطالع رســانی‬ ‫صداوســیما وضعیــت مطلوبــی در مصــرف‬ ‫بــرق در ایــام پیــک مصــرف در کل کشــور‬ ‫داشــتیم»‪ .‬حســین قدیمــی گفــت‪« :‬مراســم‬ ‫تحقــق برنامــه عبــور موفــق از دوره اوج مصــرف بــرق تابســتان ‪( ۹۹‬برنامــه ‪،)۰۹۹‬‬ ‫‪ ۲۵‬مردادمــاه ســال جــاری به طــور هم زمــان به صــورت ویدئوکنفرانــس باحضــور‬ ‫وزیــر نیــرو‪ ،‬معــاون وزیــر در امــور بــرق و انــرژی و مدیــران عامــل صنعــت بــرق برگــزار‬ ‫شــد»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬وجــود پیوســت رســانه ای و فرهنگــی در ارائــه خدمــات‬ ‫فنــی و تخصصــی هــر ســازمان‪ ،‬موجــب ارائــه خدمــات بهتــر و مناس ـب تر ازســوی‬ ‫ان دســتگاه خواهــد شــد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق گفــت‪« :‬پذیــرش الگــوی‬ ‫بهینــه مصــرف انــرژی و اشــنایی اقشــار مختلــف اســتان بــا زمــان پیــک بــار روز و‬ ‫شــب و همچنیــن فرهنگ ســازی مدیریــت مصــرف بــرق بیــن خانواده هــا‪ ،‬مســتلزم‬ ‫همــکاری بیش ازپیــش تولیــد و توزیع کننــدگان انــرژی بــا رسانه هاســت»‪ .‬حســین‬ ‫قدیمــی وضعیــت مطلــوب مصــرف بــرق در ماه هــای پیــک مصــرف انــرژی در اســتان‪،‬‬ ‫را مرهــون اطالع رســانی و اگاه ســازی رســانه اســتانی دانســت و افــزود‪« :‬مــا امســال در‬ ‫ایــام اوج مصــرف بــرق مشــکلی در تامیــن بــرق نداشــته و بــا کمتریــن اعمــال مدیریت‬ ‫اضطــراری بــار ایــن ایــام را ســپری کردیــم»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان‬ ‫درادامــه از همــکاری صمیمانــه و تنگاتنــگ معــاون خبر و ســایر معاونین صداوســیمای‬ ‫اســتانی بــا شــرکت بــرق قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫ســعی خــود را در جهــت اجرای صحیــح و کار‬ ‫امــد ایــن بخشــنامه بـه کار خواهیــم گرفت و‬ ‫تمامــی بندهــای ان را در دســتور کار قــرار‬ ‫خواهیــم داد؛ زیــرا معتقدیــم سالم ســازی‬ ‫محیــط کار‪ ،‬صیانــت از حقــوق مــردم و‬ ‫ارتبــاط مســتقیم و بــدون واســطه بــا مــردم‬ ‫موجبــات ارائــه بهتــر خدمــت بــه مردم شــده‬ ‫و افزایــش ســطح رضایت منــدی انهــا را‬ ‫به دنبــال دارد»‪ .‬اصغــری با اشــاره به رونمایــی‬ ‫از ســامانه های شــفافیت‪ ،‬وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی افــزود‪« :‬ایــن ســامانه‬ ‫گام بزرگــی در جهــت تحقــق ایــن وعــده‬ ‫بــر مــی دارد»‪ .‬مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی مازنــدران از راه انــدازی ســامانه های‬ ‫شــفافیت ماننــد ســامانه جامــع و هوشــمند‬ ‫بخــش تعاونــی کشــور‪ ،‬ســامانه شــفافیت‬ ‫صنــدوق ســرمایه گذاری تعــاون‪ ،‬ســامانه‬ ‫شــفافیت صنــدوق بازنشســتگی کشــوری‪،‬‬ ‫ســامانه شــفافیت بهزیســتی و ســامانه‬ ‫دریافــت گــزارش بــر خــط دریافت کننــدگان‬ ‫تســهیالت اشــتغال پایــدار روســتایی خبــر‬ ‫داد و گفــت‪« :‬در همیــن چهارچــوب بــرای‬ ‫نخســتین بار اســامی دریافت کننــدگان‬ ‫مبلــغ هفت هزار میلیارد تومــان تســهیالت‬ ‫‪ ۶ ،۴‬و ‪ ۱۰‬درصــد ســود اشــتغال پایــدار‬ ‫روســتایی‪ ،‬ســهم هــر یــک‪ ،‬تعــداد اشــتغال‬ ‫مــورد تعهــد و دســتگاه اجرایــی تاییدکننــده‬ ‫را بــه تفکیــک اســتان ها بــه دســتور مقــام‬ ‫عالــی وزارت در کل کشــور بــرای اطــاع‬ ‫مــردم انتشــار داده شــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«مســئله شــفافیت از جملــه مسائلی ســت‬ ‫کــه همــواره به عنــوان یــک کار پایــه بــا‬ ‫تکیــه بــر فعالیت هــای دســتگاه های‬ ‫اجرایــی وزارت و وزیــر بــر ان تاکیــد داشــته‬ ‫و ایــن ماموریــت همــواره در بخش هــای‬ ‫مختلــف ادامــه دارد»‪ .‬اصغــری گفــت‪:‬‬ ‫«شــفافیت‪ ،‬مبــارزه بــا فســاد و پاســخگویی‬ ‫دقیــق و صحیــح و تکریــم اربــاب رجــوع‪،‬‬ ‫رویکــرد اصلــی وزارت متبــوع اســت کــه در‬ ‫مازنــدران به دنبــال تحقــق کامــل ایــن مهــم‬ ‫هســتیم»‪ .‬وی شــفافیت را ســریع ترین‪،‬‬ ‫کم هزینه تریــن‪ ،‬ســاده ترین‪ ،‬مبنایی تریــن‬ ‫و قابــل اعتمادتریــن ســا زو کار بــرای مبــارزه‬ ‫بــا فســاد (هــم در پیشــگیری و هــم‬ ‫کشــف جــرم)‪ ،‬افزایــش مســئولیت پذیری‬ ‫و پاســخگویی‪ ،‬ارتقــاء شایسته ســاالری‪،‬‬ ‫مشــارکت فعــال و موثــر مردمــی‪ ،‬کاهــش‬ ‫هزینــه و زمــان و در نتیجــه افزایــش‬ ‫کارامــدی و ســرمایه ی اجتماعــی عنــوان‬ ‫کــرد‪ .‬مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی‬ ‫مازنــدران گفــت‪« :‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی در همین راســتا بــا هــدف ارتقــاء‬ ‫شــفافیت‪ ،‬اقدامــات گســترده دیگــری را نیــز‬ ‫در دســتور کار خــود قــرار داده اســت»‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدیــر منطقــه چهــار عملیــات انتقــال گاز گفــت‪« :‬بــا‬ ‫انجــام عملیــات در ‪ 12‬نقطــه از خــط هشـت اینچ ســمنان دامغــان در حــوزه اســتان ســمنان‪ ،‬ضریب‬ ‫پایــداری انتقــال گاز در ایــن محــدوده افزایــش یافــت»‪ .‬محمــد کامــل افــزود‪« :‬پــس از دریافــت‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اصفهــان از همــکاری و‬ ‫مشــارکت ایــن مجموعــه بــا ســازمان بســیج ســازندگی و قــرارگاه‬ ‫محرومیت زدایــی ســپاه در موضــوع امــور اب روســتاهای ایــن‬ ‫اســتان خبــر داد‪ .‬هاشــم امینــی در جریــان بازدیــد از تصفیه خانــه‬ ‫فاضــاب شــهر ســمیرم و ناحیــه صنعتــی جنــوب ایــن شــهر‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬ایــن همــکاری در قالــب یــک تفاهم نامــه بــا‬ ‫بســیج ســازندگی بــرای کار جهــادی و عام المنفعــه در روســتاها‬ ‫تنظیــم و منعقــد شــده اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه در مرحلــه‬ ‫اول ایــن طــرح ‪ ۲۰‬روســتای غیــر زیرپوشــش و ‪ ۲۰‬روســتای‬ ‫زیــر پوشــش ابفــا بــرای انجــام کار انتخــاب می شــوند‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬در یــک اقــدام جهــادی بهســازی‪ ،‬اصــاح شــبکه یــا‬ ‫شــبکه گذاری را در تعــدادی از روســتاهای محــروم ســمیرم انجــام‬ ‫می دهیــم»‪ .‬مدیرعامــل اب و فاضــاب اصفهــان ظرفیــت و تــوان‬ ‫نیــروی مقاومــت بســیج در عرصه هــا و میدان هــای مختلــف را‬ ‫ســتود و گفــت‪« :‬دهیــار هــر روســتا یــا بخشــدار هــر بخــش در‬ ‫اســتان کــه بیشــترین همراهــی و همــکاری را بــا ابفــا داشــته‬ ‫گزارشــات واحــد بازرســی فنــی مبنــی بــر نشــت گاز و نیــاز بــه انجــام تعمیــرات بــر روی خــط‬ ‫ســمنان دامغــان و ضمــن هماهنگــی بــا دیســپچینگ و واحــد ‪ HSE‬منطقــه و همچنیــن همــکاری‬ ‫بــا گاز اســتان ســمنان؛ حفــاری‪ ،‬تعمیــرات و جوشــکاری ایــن پروژه توســط همــکاران واحــد معاونت‬ ‫خطــوط لولــه منطقــه بــا رعایت تمامــی پروتکل هــای بهداشــتی اغــاز و در مهلــت مقرر بــا موفقیت‬ ‫بــه پایــان رســید»‪ .‬وی هــدف از اجــرای ایــن پــروژه را رفــع عیــوب‪ ،‬ایمن ســازی و بهبــود خطــوط‬ ‫منطقــه چهــار دانســت و تصریــح کــرد‪« :‬بــه لطــف خداونــد‪ ،‬بــا اجــرای ایــن پــروژه گاز مــورد نیــاز‬ ‫شــهرها و روســتاهای طــول خــط بــه صــورت ایمــن بــه ایــن عزیــزان تحویــل داده می شــود» ‪ .‬مدیــر‬ ‫منطقــه ‪ 4‬عملیــات انتقــال گاز با اشــاره به ماموریــت منطقــه ‪ 4‬عملیــات انتقــال گاز در زمینــه انتقال‬ ‫پایــدار و مطمئــن گاز و همچنیــن اهمیــت ویــژه صنعــت گاز در تامیــن نیاز هــای مــردم‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«با توجه بــه قرار گرفتــن مصرف کننــدگان ایــن منطقــه در سرشــاخه های تولیــد و بــا نگرشــی بــه‬ ‫حــوادث‪ ،‬اتفاقــات و میــزان مصــرف گاز در زمســتان ســال های قبــل‪ ،‬ضــرورت دارد پیــش از اغــاز‬ ‫فصــل ســرما تجهیــزات‪ ،‬امکانــات و لــوازم یدکــی مــورد نیاز جهــت تعمیر خطــوط لوله و تاسیســات‬ ‫را فراهــم شــود؛ در این راســتا در منطقــه فعالیت هــای الزم‪ ،‬انجــام گرفتــه اســت»‪ .‬وی اجــرای‬ ‫موفقیت امیــز تعمیراتــی یــاد شــده را از دیگــر عملیات هــای انجام شــده در خصــوص اطمینــان از‬ ‫انتقــال پایــدار گاز حــوزه جغرافیایــی منطقــه دانســته و اظهــار داشــت‪« :‬امیــدوارم در ســایه الطــاف‬ ‫الهــی و پیش بینــی تمهیــدات مقتضــی و اجــرای عملیات هــای الزم و تــاش شــبانه روزی همــکاران‬ ‫مــا در منطقــه‪ ،‬زمســتان امســال نیــز فصلــی ارام را بــرای مصرف کننــدگان عزیــز گاز طبیعــی در‬ ‫ســطح اســتان های تحــت پوشــش ایــن منطقــه‪ ،‬رقــم بزنــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفا اصفهان خبر داد؛‬ ‫مشارکت ابفا و بسیج سازندگی‬ ‫برای اصالح شبکه اب روستاهای اصفهان‬ ‫باشــد‪ ،‬امکانــات و خدمــات بیشــتری از امــور اب و فاضــاب‬ ‫دریافــت می کنــد»‪ .‬امینــی بــا یــاداوری اینکــه اعتبــار اســتانی‬ ‫ابفــا باوجــود شــرایط ســخت اقتصــادی کشــور و دولــت‪ ،‬یک پنجم‬ ‫ســال گذشــته اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬بااین وجــود رونــد کار مــا به ویــژه‬ ‫در مباحــث مربــوط بــه اصــاح شــبکه انتقــال اب متوقــف نشــده‬ ‫و نخواهــد شــد»‪ .‬وی بــه اجــرا و حفــاری ‪ ۷۲‬کیلومتــر لوله گــذاری‬ ‫و اصــاح شــبکه در ســمیرم اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬هرچنــد‬ ‫به دلیــل شــرایط ســخت اقتصــادی و هزینه هــای ســنگین‬ ‫حفــاری شــبکه فاضــاب اعتبــاری بــرای ایــن موضــوع تخصیــص‬ ‫نمی دهنــد؛ امــا در ســال گذشــته ‪ ۵۰۰‬میلیون تومــان به منظــور‬ ‫انجــام کار در محله هایــی از شــهر ســمیرم اختصــاص دادیــم»‪.‬‬ ‫امینــی بــه شــرایط ســخت کرونایــی پیش امــده بــرای اســتان و‬ ‫کشــورمان اشــاره کــرد و افــزود‪ ۲۳« :‬خدمــت محــوری مجموعــه‬ ‫اب و فاضــاب در جای جــای اســتان (‪ ۷۵‬درصــد) به شــکل‬ ‫غیرحضــوری و ازطریــق ســامانه ‪ ۱۵۲۲‬و پورتــال رســمی ابفــا‬ ‫انجــام می شــود»‪ .‬همچنیــن در ایــن جلســه فرمانــدار ســمیرم‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬نصــب یــک منبــع بــزرگ اب در یکــی از مناطــق‬ ‫مرتفــع شــهر ســمیرم در زمــان قطــع یــا کــم شــدن فشــار اب‬ ‫ضروری ســت»‪ .‬محمدرضــا عســگریان تاکیــد کــرد‪« :‬منابــع اب‬ ‫بــا حجــم متوســط در ســمیرم وجــود دارد امــا جوابگــوی نیــاز‬ ‫شــهروندان به ویــژه در فصــل گــرم ســال و باالرفتــن ترددهــای‬ ‫مســافران و گردشــگران بــه ایــن منطقــه نیســت»‪.‬‬ ‫احســان عالیخانــی‪ /‬مدیــر ناحیــه نــورد ســرد از کســب رکــورد تولیــد در خــط تانــدم‬ ‫میــل نــورد ســرد در مردادمــاه ‪ 1399‬خبــر داد‪ .‬بهــــزاد بهادرانــی گفــت‪« :‬بــا حمایــت‬ ‫خطــوط باالدســت و پاییندســت و واحدهــای پشــتیبانی‪ ،‬همــکاران خــط تانــدم میــل‬ ‫نــورد ســرد بــا تولیــد ‪ 127‬هــزار و ‪ 573‬تــن در مردادمــاه ســال جــاری افتخــاری دیگــر‬ ‫افریدنــد»‪ .‬وی با بیان اینکــه رکــورد تولیــد قبلــی ایــن خــط ‪ 126‬هــزار و ‪ 200‬تــن‬ ‫بــوده و در خردادمــاه ســال ‪ 1398‬بــه ثبــت رســیده اســت‪ ،‬کســب ایــن موفقیــت را‬ ‫در ســال جهــش تولیــد بــه مدیریــت ارشــد و تمامــی کارکنــان شــرکت تبریــک گفت‪.‬‬ ‫مدیــر ناحیــه نــورد ســرد با تاکید بر اینکــه بــرای دســتیابی بــه ایــن رکــورد هیچ گونــه‬ ‫ســرمایه گذاری جدیــد صــورت نگرفتــه اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬در شــرایط خــاص‬ ‫تحریم هــا و شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬مجاهــدت کارکنــان و تــاش و هماهنگــی انهــا در‬ ‫خطــوط فــوق‪ ،‬در کنــار افزایــش تولیــد‪ ،‬تولیــد ســایر گریدهــای ســخت ماننــد تســمه‬ ‫بســته بندی در ایــن مــاه به میــزان ‪ 1600‬تــن را نیــز بــه بــار اورد»‪ .‬وی در ادامــه‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬تولیــد ‪ 1500‬تــن محصــول ضخامت هــای نــازک ‪ 0.4-0.5‬میلی متــر‬ ‫بــرای کالف هــای صادراتــی در این مــاه نیــز قابــل توجــه اســت کــه ارزش افــزوده‬ ‫باالیــی بــرای شــرکت بـ ه همــراه داشــته اســت»‪ .‬بهادرانــی اظهــار امیــدواری کــرد کــه‬ ‫ش ِرو از ســال جهــش تولیــد‪ ،‬بــا همدلــی بیشــتر کارکنــان‬ ‫در روزهــا و ماه هــای پی ـ ‬ ‫شــرکت‪ ،‬به ویــژه همــکاران ناحیــۀ نــورد ســرد‪ ،‬رونــد روبهرشــد تولیــد و قطــع هرچــه‬ ‫بیشــتر وابســتگی ها بــه واردات محصــوالت خــاص در شــرایط تحریــم ادامــه یابــد و‬ ‫شــرکت فــوالد مبارکــه عــاوه بــر تامیــن حداکثــری نیــاز بازارهــای داخــل‪ ،‬با صــادرات‬ ‫محصــوالت نــورد ســرد بــرای کشــور ارزاوری داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫خوزستان؛ رتبه برتر شورای پایایی برق کشور‬ ‫ســید علــی موسوی نســب‪ /‬بنا بــر اعــام معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو‬ ‫«شــورای پایایــی منطقـه ای بــرق خوزســتان» در کشــور رتبــه برتــر شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــرکت ســهامی بــرق منطقــه ای خوزســتان؛ همایــون حائــری‬ ‫دراین زمینــه گفتــه اســت‪« :‬باتوجه بــه عبــور موفــق از پیــک بــار الکتریکــی ســال‬ ‫‪ ،99‬از شــوراهای پایایــی منطقـه ای شــبکه بــرق کــه بــا برگــزاری جلســات منظــم‪،‬‬ ‫پیگیــری و اجرایــی مصوبــات در ارتقــای پایایــی شــبکه بــرق کشــور نقــش موثــری‬ ‫ایفــاء کرده انــد تقدیــر می شــود»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬طبــق بررس ـی های به عمل امــده‬ ‫تعامــل موثــر بــه ترتیــب شــوراهای پایایــی منطقـه ای خوزســتان‪ ،‬اصفهــان و ســمنان‬ ‫رتبه هــای برتــر معرفــی می شــوند»‪ .‬معــاون بــرق و انــرژی وزیــر نیــرو درادامــه از‬ ‫شــوراهای پایایــی منطقـه ای برتــر تشــکر و قدردانــی کــرد و از ســایر شــوراهای پایایی‬ ‫منطقـه ای خواســت بیشــتر از گذشــته اهتمــام الزم را درراســتای بهبود پایایی شــبکه‬ ‫بــرق داشــته باشــند‪.‬‬ ‫نگاه‬ ‫نگین توسعه بوشهر‬ ‫*ســیاوش ارجمنــدزاده‪ /‬در ســال جهــش تولیــد‪ ،‬عملیــات اجــرای طرح هــای‬ ‫زیربنایــی در مجتمــع بنــدری نگیــن کــه نقــش اساســی و مهمــی در افزایــش تخلیــه‬ ‫بارگیــری کاال‪ ،‬رونــق اقتصــادی و اشــتغال زایی در جنــوب کشــور دارد‪ ،‬بــا قــوت و‬ ‫جدیــت در حــال انجــام اســت‪ .‬ایــن طرح هــا و تاسیســات زیربنایــی شــامل ســاخت‬ ‫معابــر‪ ،‬شــبکه ابرســانی‪ ،‬برق رســانی اســت کــه ‪ ۶۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد‪.‬‬ ‫عملیــات اجرایــی مجتمــع بنــدری نگیــن در ســال ‪ ۱۳۹۳‬بــا حضــور رئیس جمهــوری‬ ‫اغــاز و اکنــون بخش هــای از ان تکمیــل شــده اســت‪ .‬ایــن مجتمــع در زمینــی‬ ‫به مســاحت ‪ ۴۵۰‬هکتــار طراحــی شــده کــه اکنــون عملیــات ســاخت اســکله‪ ،‬پایانه هــا‬ ‫و زیرســاخت های بنــدری در ‪ 190‬هکتــار ان اجــرا شــده اســت‪ .‬در حال حاضــر ســهم‬ ‫بنــدر بوشــهر در عملیــات تخلیــه و بارگیــری کاال در بنــادر کشــور تنهــا پنج درصــد‬ ‫اســت کــه بــا تکمیــل و بهره بــرداری از مجتمــع بنــدری نگیــن ایــن میــزان بــا افزایــش‬ ‫‪۱۱‬درصــدی بــه ‪ ۱۶‬درصــد افزایــش خواهــد یافــت‪ .‬بــا تکمیــل پروژه هــا در ایــن‬ ‫مجتمــع بنــدری زمینــه پهلوگیــری کشــتی های پهــن پیکــر بــا ظرفیــت ‪ ۵۰‬هزار تنــی‬ ‫فراهــم می شــود‪ .‬تاکنــون افــزون بــر ‪ ۴۵۰‬میلیارد تومــان در اجــرای طرح هــای بنــدری‬ ‫هزینــه شــده کــه بــا برنامه ریزی هــای صــورت گرفتــه ‪ ،‬بخــش خصوصــی بیــش از‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیارد تومــان در طرح هــای توســعه ای مجتمــع بنــدری نگیــن (بوشــهر)‬ ‫ســرمایه گذاری خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫*مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2949

روزنامه سایه 2949

شماره : 2949
تاریخ : 1402/09/14
روزنامه سایه 2948

روزنامه سایه 2948

شماره : 2948
تاریخ : 1402/09/13
روزنامه سایه 2947

روزنامه سایه 2947

شماره : 2947
تاریخ : 1402/09/12
روزنامه سایه 2946

روزنامه سایه 2946

شماره : 2946
تاریخ : 1402/09/11
روزنامه سایه 2944

روزنامه سایه 2944

شماره : 2944
تاریخ : 1402/09/08
روزنامه سایه 2943

روزنامه سایه 2943

شماره : 2943
تاریخ : 1402/09/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!