روزنامه سایه شماره 2052 - مگ لند
0

روزنامه سایه شماره 2052

روزنامه سایه شماره 2052

روزنامه سایه شماره 2052

‫معاون رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫الیحه تامین امنیت ‬ ‫زنان‬ ‫ماه اینده به مجلس تقدیم می شود ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪50‬درصد‬ ‫علــی رهبــری؛ رئیــس مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت‪ ،‬حجــم کل گــردش مالــی تجــارت الکترونیکــی کشــور را در ســال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫بالغ بــر ‪۴۲۳‬هزارمیلیاردتومــان اعــام کــرد‪ .‬دران ســال نســبت بــه مــدت مشــابه‬ ‫ســال قبلــش‪ ،‬نســبت اســمی حجــم تجــارت الکترونیکــی بــه تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی؛ بــدون احتســاب نفــت‪۵۰ ،‬درصــد رشــد نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران بیان کرد؛‬ ‫انتقادات دانش اموزان ؛‬ ‫‪6‬‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬شهریور ‪ 3 - 1399‬محرم ‪ 23 -1442‬اگوست ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2052‬تومان‬ ‫زمینه ساز پویایی اموزش وپرورش ‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫موج سوم کرونا‬ ‫دست خودمان است ‬ ‫‪2‬‬ ‫پرونده ای برای یک فیلم کوتاه‬ ‫شانس باالی «انبار»‬ ‫در فستیوال های داخلی و خارجی‬ ‫حســین ترک جــوش؛ کارگــردان فیلــم کوتــاه «انبــار» دربــاره موضــوع‬ ‫فیلــم خــود گفــت کــه ایــن اثــر در ژانــر اجتماعــی و بــا محوریــت و موضوعیت یک‬ ‫اتفــاق در انبــار ضایعــات کاغــذ اســت؛ بــا ورود پلیــس یکســری قضاوت هــا صــورت‬ ‫می گیــرد کــه باعــث چالــش فیلــم می شــود‪ .‬به عنــوان کارگــردان‪ ،‬بیشــتر روی‬ ‫این نکتــه کــه ایــن فیلــم حــرف جدیــدی بــرای گفتــن دارد‪ ،‬پافشــاری می کنــم‪.‬‬ ‫پکیجــی کامــل از وقایــع و اتفاقــات ‪...‬‬ ‫کاظــم غریب ابــادی؛ ســفیر و نماینــده‬ ‫دائــم کشــورمان نــزد ســازمان های‬ ‫بین المللــی مســتقر در ویــن‪ ،‬ســفر‬ ‫رافائــل گروســی (مدیــرکل اژانــس‬ ‫بین المللــی انــرژی اتمــی) بــه تهــران‬ ‫را در هفتــه جــاری تائیــد و تصریــح‬ ‫کــرد کــه ایــن ســفر درراســتای تــداوم‬ ‫تعامــات و همکاری هــا میــان ایــران‬ ‫و ســازمان بین المللــی انــرژی اتمــی‬ ‫صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ Frankfurter Allgemeine‬گزارش داد؛‬ ‫صف ارایی ایران‪ ،‬روسیه و چین‬ ‫‪ 2‬برای مقابله با یک جانبه گرایی امریکا‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫نگاهی به محدودیت حضور معلوالن در جامعه‬ ‫عابرانجاده هایتبعیض‬ ‫نگاهی به محدودیت حضور معلوالن در جامعه‬ ‫عابـــرانجاده هـــایتبعیـــض‬ ‫فضاهــای شــهری به جای انکــه امکاناتــی دراختیــار‬ ‫ســالمندان‪ ،‬بیمــاران و افــراد دارای معلولیــت قــرار‬ ‫دهــد‪ ،‬متاســفانه اغلــب به گونــه ای طراحــی شــده اند‬ ‫کــه جلــوی دســت وپای انــان را می گیــرد و حضــور‬ ‫و مشــارکت معلــوالن را در اماکــن مختلــف‪ ،‬بــا‬ ‫محدودیت هایــی روب ـه رو می ســازد‪ .‬اغلــب افــراد دارای‬ ‫معلولیــت در ایــران‪ ،‬متاســفانه به دلیــل ســاختارهای‬ ‫مناسب سازی نشــده‪ ،‬حضــور محــدودی در اماکــن‬ ‫عمومــی و مشــارکت کمــی در فعالیت هــای اجتماعــی‬ ‫را تجربــه می کننــد؛ مثــ ً‬ ‫ا یــک معلــول نمی توانــد‬ ‫به راحتــی بــه هــر فروشــگاه یــا رســتورانی کــه‬ ‫خواســت بــرود و هیچ گونــه امکاناتــی دراین زمینــه در‬ ‫دســترس او قــرار نــدارد‪ .‬ندیــدن افــراد دارای معلولیــت‬ ‫در خیابان هــا و اماکــن عمومــی؛ ازجملــه رســتوران ها‬ ‫و پارک هــا به این معنــا نیســت کــه دران شــهر‬ ‫یــا منطقــه یــا محلــه‪ ،‬فــرد معلولــی وجــود نــدارد؛‬ ‫بلکــه به ان معناســت کــه فضاهــای شــهری‪ ،‬زمینــه‬ ‫حضــور معلــوالن دراین اماکــن را فراهــم نیاورده انــد‪.‬‬ ‫ویژگی هایــی ماننــد داشــتن رمــپ خــاص معلــوالن‪،‬‬ ‫اسانســور‪ ،‬تعبیــه میزهــا و پیشــخوان های کوتاه تــر‪،‬‬ ‫پارکینــگ ویــژه معلــوالن و حتــی نصــب حفــاظ و‬ ‫نشــانگرهای بریــل در اماکــن عمومــی‪ ،‬می توانــد‬ ‫میــزان حضــور افــراد دارای معلولیــت در جامعــه را‬ ‫به طــور محســوس افزایــش دهــد‪« .‬فاطمــه»؛ یکــی‬ ‫از مادرانی ســت کــه به خاطــر محدودیت هــای‬ ‫جســمانی‪ ،‬ویلچرنشــین اســت و دراین بــاره می گویــد‪:‬‬ ‫«بــرای کار ســاده ای ماننــد خریــد هــم بــه کمــک‬ ‫دیگــران نیــاز دارم؛ چــون اغلــب فروشــگاه ها‬ ‫فضــای مناسب سازی شــده ای ندارنــد‪ .‬خریدکــردن‬ ‫از مغازه هــا کــه به علــت دســت اندازها و موانــع‬ ‫فــراوان در پیــاده رو عمــ ً‬ ‫ا غیرممکــن اســت و خریــد‬ ‫از فروشــگاه های مجتمعــی نیــز یــا به دلیــل تنگــی‬ ‫راهروهــا یــا گاه به دلیــل پله هــای ورودی و نداشــتن‬ ‫رمــپ عبــور مخصــوص معلــوالن‪ ،‬ممکــن نیســت»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه می دهــد‪« :‬اغلــب ادارات نیــز در ســاختمان های‬ ‫قدیمــی فعالیــت می کننــد کــه ســاختارهای‬ ‫مناسب سازی شــده در ان وجــود نــدارد‪ .‬جالــب‬ ‫ان اســت که گاهــی بــرای ورود بــه پــارک نیــز موانــع‬ ‫میلــه یــا پلــه وجــود دارد یــا اینکــه بــا ایــن کیفیــت‬ ‫موجــود ویلچرهــا‪ ،‬رفتــن بــه ایــن اماکــن بسیارســخت‬ ‫اســت»‪ .‬به گفتــه وی؛ برخــی از مغازه هــا‪ ،‬فروشــگاه ها‬ ‫و ســاختمان های اداری‪ ،‬امکاناتــی بــرای افــراد دارای‬ ‫معلولیــت دارنــد؛ بااین حــال‪ ،‬سیســتم اطالع رســانی‬ ‫به گونه ای ســت که معلــوالن از وجــود ان هــا بی خبــر‬ ‫هســتند‪ .‬رئیــس دبیرخانــه ســتاد هماهنگــی و پیگیری‬ ‫مناسب ســازی کشــور گفــت‪« :‬یکــی از اتفاقــات خوبــی‬ ‫کــه در حــوزه مناسب ســازی افتــاده این اســت که‬ ‫قبــ ً‬ ‫ا جلســات ایــن ســتاد‪ ،‬هــر چندمــاه یک بــار‬ ‫برگــزار می شــد یــا حتــی گاهــی برگــزار نمی شــد؛‬ ‫امــا به تازگــی ایــن جلســات هــر چهارشــنبه برگــزار‬ ‫می شــود و در اخریــن جلســه‪ ،‬تصمیماتــی بــرای‬ ‫اعطــای نشــان مناسب ســازی تصویــب شــد»‪ .‬ابراهیــم‬ ‫کاظمــی مومن ســرایی افــزود‪« :‬مقــرر شــده کــه‬ ‫ازاین به بعــد‪ ،‬بــه مجموعه هــای دولتــی و خصوصــی‬ ‫کــه مقولــه مناسب ســازی را براســاس اســتانداردها را‬ ‫رعایــت کرده انــد‪ ،‬نشــان ویــژه مناسب ســازی اعطــا‬ ‫شــود»‪ .‬وی بااشــاره به مزیت هــای اجتماعــی نشــان‬ ‫مناسب ســازی ادامــه داد‪« :‬مثــ ً‬ ‫ا اگــر رســتورانی‪،‬‬ ‫مناسب سازی شــده باشــد‪ ،‬حتــی خانواده هــای ســالم‬ ‫نیــز بــرای راحتــی ســالمندان‪ ،‬کــودکان و بیمــاران‬ ‫خــود ســعی می کننــد بــه اماکــن مناسب سازی شــده‬ ‫برونــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬افــراد دارای معلولیــت هــم ماننــد‬ ‫دیگــر شــهروندان حــق برخــورداری از فضاهــای‬ ‫شــهری را دارنــد و اعطــای نشــان مناسب ســازی‪،‬‬ ‫شــانس ان هــا را بــرای یافتــن ایــن اماکــن در فضــای‬ ‫شــهری امــروز مهیــا می ســازد»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«نشــان مناسب ســازی بــه زودی رونمایــی می شــود؛‬ ‫یــک نشــان طالیــی و نقــره ای به صــورت پــاک کــه‬ ‫جلــوی ســاختمان مربوطــه نصــب می شــود»‪ .‬به بــاور‬ ‫کارشناســان؛ متمایزســاختن اماکــن مناسب سازی شــده‬ ‫از ســایر اماکــن‪ ،‬ضمــن هدایــت افــراد ســالخورده‪ ،‬افــراد‬ ‫دارای معلولیــت و بیمــاران به این گونــه اماکــن‪ ،‬ان هــا‬ ‫را از خطــر مواجهــه بــا موانــع پیش بینی نشــده مصــون‬ ‫نگــه خواهــد داشــت‪ .‬رعایــت مناسب ســازی در فضاهای‬ ‫شــهری؛ به ویــژه فضاهایــی همچــون ادارات‪ ،‬پارک هــا‬ ‫و رســتوران ها موجــب تحقــق مقولــه به زیســتن‬ ‫و افزایــش میــزان حــس رضایــت از زندگــی و حــس‬ ‫شایســتگی خواهد شــد؛ احساســاتی کــه تاثیر بســزایی‬ ‫در رشــد روانــی و عاطفــی و بهبــود وضعیــت ســامت‬ ‫روان دارنــد‪.‬‬ ‫سادات حسینی خواه‪ /‬ایرنا‬ ‫نائومی اوساکا؛‬ ‫‪1‬‬ ‫گران ترین ورزشکار‬ ‫زن جهان در ‪2020‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ماسک هم‬ ‫به کلکسیون ُمد پیوست‬ ‫حضــور ویــروس کرونــا کــه تقریبــاً همــه‬ ‫جهــان را در بــر گرفتــه‪ ،‬باعــث تغییــرات‬ ‫زیــادی شــده اســت‪ .‬بســیاری از امــور جــاری‬ ‫و طبیعــی را در کشــورها‪ ،‬غیرطبیعــی کــرده‬ ‫و مخــل نظــم و ارامــش مــردم جهــان ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫کیوسک‬ ‫‪ Frankfurter Allgemeine‬گزارش داد؛‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2052‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫صف ارایی ایران‪ ،‬روسیه و چین‬ ‫برای مقابله با یک جانبه گرایی امریکا‬ ‫موج سوم کرونا دست خودمان است‬ ‫«فرانکفورتــر الگماینــه» بااشــاره به ناتوانــی ایــاالت متحــده‬ ‫در تصویــب قطعنامــه ضدایرانــی در شــورای امنیــت‪ ،‬از‬ ‫قرارگرفتــن ایــران‪ ،‬روســیه و چیــن در یــک جبهــه واحــد‬ ‫بــرای مقابلــه بــا اقدامــات یک جانبــه امریــکا در عرصــه‬ ‫بین المللــی خبــر داد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ ایــن نشــریه المانــی‬ ‫در گزارشــی نوشــت؛ درحالی کــه ایــران پیــروزی دیپلماتیــک‬ ‫خــود در برابــر امریــکا را جشــن می گیــرد‪ ،‬روســیه و چیــن‬ ‫درکنارایــن کشــور‪ ،‬مثلثــی را تشــکیل داده انــد کــه به دنبــال‬ ‫تغییــر وضعیــت موجــود و پایــان دادن بــه یک جانبه گرایــی‬ ‫امریکاســت‪ .‬براین اســاس؛ ایــران شکســت ایــاالت متحــده‬ ‫در شــورای امنیــت ســازمان ملــل را یــک پیــروزی تاریخــی‬ ‫می دانــد‪ .‬عبــاس موســوی (ســخنگوی پیشــین وزارت امــور‬ ‫خارجــه ایــران) دراین رابطــه گفتــه اســت کــه امریــکا‬ ‫در تاریــخ ‪۷۵‬ســاله ســازمان ملــل هرگــز ماننــد امــروز در‬ ‫انــزوا نبــوده اســت‪ .‬علی رغــم فشــارهای و البی گری هــای‬ ‫امریــکا‪ ،‬فقــط یــک کشــور کوچــک (جمهــوری دومینیکــن)‬ ‫از پیش نویــس قطعنامــه دولــت ترامــپ بــرای تحریــم‬ ‫نامحــدود تســلیحاتی ایــران حمایــت کــرده و المان‪ ،‬فرانســه‬ ‫و انگلیــس از رای دادن خــودداری کرده انــد‪ .‬مجیــد تخــت‬ ‫روانچــی؛ ســفیر ایــران در ســازمان ملــل نیــز از ایــاالت‬ ‫متحــده خواســت تــا از ایــن شکســت درس بگیــرد‪ .‬وی از‬ ‫رای گیــری نافرجــام در شــورای امنیــت نتیجــه گرفــت کــه‬ ‫در روزهــای اینــده نیــز تــاش امریــکا بــرای کســب اکثریــت‬ ‫در ایــن شــورا بــرای بازگردانــدن تحریم هــای ســازمان ملــل‬ ‫علیــه ایــران بــا توســل بــه مکانیســم ماشــه‪ ،‬محکــوم بــه‬ ‫شکســت خواهــد بــود‪ .‬تخــت روانچــی گفــت کــه تــاش‬ ‫بــرای انجــام ایـن کار‪ ،‬هیــچ پایــه قانونــی نــدارد‪ .‬حتــی پیــش‬ ‫از رای گیــری شــورای امنیــت ســازمان ملــل‪ ،‬ایران اســتدالل‬ ‫کــرد کــه جامعــه بین الملــل دیگــر از یک جانبه گرایــی‬ ‫واشــینگتن دفــاع نمی کنــد‪ .‬ســفیر ایــران در ســازمان ملــل‬ ‫بعــدا ً ایــن رای گیــری را «نــه بــه یک جانبه گرایــی» تعبیــر‬ ‫کــرد‪ .‬ازســویی‪ ،‬کاظــم جاللــی (ســفیر ایــران در مســکو) از‬ ‫مخالفــت روســیه بــا پیش نویــس قطعنامــه امریــکا تمجیــد‬ ‫کــرد‪ .‬به گفتــه وی؛ رفتــار روســیه نشــان می دهــد کــه‬ ‫مســکو چگونــه مصمــم و «ســازنده» از حقــوق بین الملــل‬ ‫حمایــت و هرگونــه یک جانبه گرایــی را رد می کنــد‪.‬‬ ‫جاللــی گفــت کــه این موضــوع‪ ،‬مســکو را بــا تهــران مرتبــط‬ ‫می کنــد؛ زیــرا ایــران همچنــان بــه قوانیــن بین الملــل‬ ‫احتــرام می گــذارد و بــه همکاری هــای جهانــی درمبارزه بــا‬ ‫تهدیــدات جهانــی پایبنــد اســت‪ .‬ایــن‪ ،‬تنهــا راه بــرای‬ ‫اطمینــان از صلــح و ثبــات اســت‪ .‬به نوشــته «فرانکفورتــر‬ ‫الگماینــه»؛‪ ،‬عالوه بــر مســکو‪ ،‬پکــن نیــز پیش نویــس‬ ‫امریــکا را نیــز رد کــرده؛ پــس ایــران می توانــد بــه روســیه و‬ ‫چیــن اعتمــاد کنــد‪ .‬این درحالی س ـت که در پــس اســتدالل‬ ‫ایــن ســه کشــور بــرای دفــاع از چندجانبه گرایــی‪ ،‬اســتراتژی‬ ‫بلندمــدت هــر ســه بــرای تغییــر وضعیــت موجــود دیــده‬ ‫می شــود‪ .‬براین اســاس؛ در پیش زمینــه مســکو و تهــران‬ ‫قــرار دارنــد کــه ایــاالت متحــده را به چالــش می کشــند‬ ‫و عقــب می راننــد و درعین حــال‪ ،‬جمهــوری خلــق چیــن‬ ‫بــا پــروژه بلندمــدت خــود (یــک کمربنــد‪ ،‬یــک جــاده)‪،‬‬ ‫شــکاف های باقی مانــده از خــروج کنــد ایــاالت متحــده را‬ ‫پــر می کنــد‪ .‬یکــی از نشــانه های ایــن تغییــر‪ ،‬ســخنرانی‬ ‫تخــت روانچــی در جریــان بحــث در شــورای امنیــت ســازمان‬ ‫ملــل بــود کــه در ان‪ ،‬خواســتار تغییــر وضعیــت موجــود‬ ‫در خاورمیانــه شــد‪ .‬ایــران در ‪۱۰‬سال گذشــته در فهرســت‬ ‫واردکننــدگان اســلحه در رتبــه ‪ ۵۷‬قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫عربســتان ســعودی کــه ‪۷۳‬درصــد تســلیحات خــود را از‬ ‫ایــاالت متحــده به دســت مــی اورد‪ ،‬از ســال ‪ ۲۰۱۵‬در رتبــه‬ ‫نخســت قــرار گرفتــه اســت‪ .‬عالوه برایــن؛ ‪۵۰‬هــزار ســرباز‬ ‫امریکایــی و ‪۳۰۰‬فرونــد هواپیمــای جنگنــده امریکایــی در‬ ‫شــش کشــور همســایه ایــران مســتقر هســتند و ‪ ۲۹‬پایــگاه‬ ‫از ‪ ۴۰‬پایــگاه نظامــی غربــی در خاورمیانه توســط امریــکا اداره‬ ‫می شــود‪ .‬ایــن نشــریه المانــی‪ ،‬نزدیکــی امــارات بــه اســرائیل‬ ‫را دراین چهارچــوب ارزیابــی کــرده اســت و می افزایــد کــه‬ ‫درهمین زمینــه‪ ،‬رئیس جمهــوری امریــکا از عادی ســازی‬ ‫روابــط بیــن اســرائیل و امــارات متحــده عربــی خبــر داد‪ .‬در‬ ‫شــرایط کنونــی و در رقابــت میــان امریــکا بــا چیــن‪ ،‬روســیه‬ ‫و ایــران‪ ،‬اســرائیل و امــارات معتبرتریــن متحــدان واشــینگتن‬ ‫در خاورمیانــه و نزدیــک هســتند‪ .‬گفتنی ســت؛ بامــداد روز‬ ‫‪ ۲۵‬مردادمــاه‪ ،‬نتیجــه رای اعضــای شــورای امنیــت ســازمان‬ ‫ملــل بــه قطعنامــه ضدایرانــی امریــکا بــرای تمدیــد تحریــم‬ ‫تســلیحاتی اعــام‪ ،‬از شکســت کم ســابقه کاخ ســفید در ایــن‬ ‫شــورا رونمایــی و مشــخص شــد کــه به رغــم پنج ســال تبلیغات‬ ‫مخالفــان خارجــی و داخلــی؛ برجــام هنــوز زنــده اســت‪ .‬امریکا‬ ‫اگرچــه به امیــد جلــب موافقــت اعضــای شــورای امنیــت‪،‬‬ ‫پیش نویــس طوالنــی و شــدیداللحن خــود را بســیار خالصــه و‬ ‫تلطیــف کــرده بــود‪ ،‬تنهــا توانســت جمهــوری دومینیکــن را با‬ ‫خــود همــراه کنــد و در رویــدادی کم ســابقه‪ ،‬بریتانیا و فرانســه‬ ‫(متحــدان اروپایــی امریــکا) نیــز بــا ان همراهــی نکردنــد و‬ ‫روســیه و چیــن بــه ان رای منفــی دادنــد‪ .‬درشــرایطی که‬ ‫طــی روزهــای اخیــر‪ ،‬بســیاری از تحلیلگــران ایرانــی نگــران‬ ‫رای اوردن ایــن قطعنامــه بودنــد و رد ان را بــه اســتفاده چیــن‬ ‫و روســیه از حــق وتــو منــوط می دانســتند‪ ،‬قطعنامــه مذکــور‬ ‫اساس ـاً حدنصــاب اراء را هــم نیــاورد تــا نیازمنــد وتــو شــود‪.‬‬ ‫ایــن رویــداد ازیک ســو‪ ،‬شکســتی بــرای ترامــپ بــود کــه‬ ‫کمتــر از ســه ماه بــه انتخابــات ریاســت جمهوری نوامبــر‪،‬‬ ‫پــس از به نتیجه نرســیدن اهــداف تحریم هــای ســخت‬ ‫علیــه ایــران‪ ،‬دســت کم بــه یــک پیــروزی تبلیغاتــی نیــاز‬ ‫داشــت و ازســوی دیگر‪ ،‬مشــخص شــد باوجودانکــه امریــکا‬ ‫بــرای به شکست کشــاندن برجــام‪ ،‬از تمــام قــدرت نظامــی‪،‬‬ ‫اقتصــادی و دیپلماتیــک خــود اســتفاده و بیشــترین تنبیهــات‬ ‫را علیــه هــر شــخص حقیقــی و حقوقــی ناقــض تحریــم ایــران‬ ‫اعمــال کــرده‪ ،‬نتوانســته جامعــه بین المللــی را اقنــاع کنــد‪.‬‬ ‫دردیگرســو‪ ،‬خبرگــزاری «اسوشــیتدپرس» نیــز گــزارش داده‬ ‫کــه دولــت دونالــد ترامــپ بعــد از طــرح درخواســت مایــک‬ ‫پمپئــو (وزیــر امــور خارجــه امریــکا) از ســازمان ملــل بــرای‬ ‫بازگردانــدن تحریم هــا علیــه ایــران‪ ،‬بــاز بــا مخالفــت جهانــی‬ ‫گســترده مواجــه شــد و حتــی جمــع قابل توجهــی از متحــدان‬ ‫واشــینگتن بــا پیوســتن بــه صــف مخالفــان ایــن طــرح‪ ،‬ان را‬ ‫غیرقانونــی و محکوم به شکســت دانســتند‪.‬‬ ‫گای بادوکس‬ ‫رویداد‬ ‫تلنگر‬ ‫حجت االسالم والمســلمین دکتــر حســن روحانــی در جلســه ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا بااشــاره به فرارســیدن «روز پزشــک» گفــت‪:‬‬ ‫«امســال بایــد تبریــک جانانه تــری را تقدیــم پزشــکان جامعــه کنیــم‪ .‬همیشــه پزشــکان مــا‪ ،‬در خــط مقــدم ســامت مــردم بودنــد و همیشــه‬ ‫تــاش کردنــد و بــه قســم خــود پایبنــد بودنــد‪ .‬پزشــکان عزیــز مــا کار خــود را به عنــوان یــک شــغل تلقــی نمی کردنــد؛ بلکــه به عنــوان یــک‬ ‫وظیفــه و تــاش عاشــقانه بــرای ســامت مــردم تلقــی می کردنــد»‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛ رئیس جمهــوری افــزود‪« :‬مــا االن‬ ‫وارد شــهریورماه شــدیم و شـش ماه بــا ایــن ویــروس مقابلــه کردیــم و وارد مــاه هفتــم شــدیم‪ .‬دراین مقابلــه مدافعــان ســامت کار بســیاربزرگی‬ ‫انجــام دادنــد؛ اعــم از پزشــک‪ ،‬پرســتار‪ ،‬بهیــار و همــه ان هــا کــه تــاش می کننــد در بخش هــای مختلــف‪ .‬یــک زنجیــر به هم پیوســته اســت‬ ‫و همــه را به عنــوان خــط مقــدم مدافعــان ســامت مــردم می شناســیم و می خواهیــم از عزیزانــی کــه شــبانه روز درزمینــه ایــن بیمــاری تــاش‬ ‫کردنــد‪ ،‬تجلیــل کنیــم‪ .‬حتــی اســتادان و افرادی کــه می توانســتند حضــور نداشــته باشــند؛ امــا بــرای دلــداری بقیــه امدنــد و تــاش کردنــد‪.‬‬ ‫همــه پزشــکانی کــه ممکــن اســت به طورمعمــول رشــته پزشــکی ان هــا اپیدمــی و عفونــی نبــوده؛ امــا درعین حــال امدنــد و کمــک کردنــد‪،‬‬ ‫رئیس جمهــوری بابیان اینکــه در جلســه ســتاد ملــی‬ ‫به عنــوان نمونــه؛ ســه خانــواده از خانواده هــای پزشــکانی‬ ‫کــه جــان خــود را فــدا کــرده و به شــهادت رســیده بودنــد‪،‬‬ ‫دعــوت شــدند‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬از ان هــا به عنــوان نمونــه‬ ‫تجلیــل و تشــکر شــد‪ .‬البتــه تجلیل و تشــکر ما نســبت به‬ ‫همــه خانواده هــای عزیــز اســت‪ .‬مــا بایــد تواضــع کنیــم در‬ ‫برابــر همــه خانواده هایــی کــه صبــر و تحمــل کردنــد»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری بــا یــاداوری کمک هــای پزشــکان بــه‬ ‫جبهه هــا در دوران جنــگ هشت ســاله‪ ،‬گفــت‪ :‬‬ ‫«دران زمــان‪ ،‬وقتــی بــه جبهــه می رســیدیم‪ ،‬جراحــان‬ ‫مشــغول عمــل جراحــی بودنــد و شــاید برخی ازان هــا‬ ‫‪۴۸‬ســاعت نمی خوابیدنــد و مرتــب در اتــاق عمــل بودنــد و‬ ‫جــان رزمنــدگان بســیاری را نجــات دادنــد‪ .‬پزشــکان‪،‬‬ ‫جراحــان و پرســتاران کار بزرگــی در ان هشت ســال انجــام‬ ‫دادنــد و شــرایط امــروز درمقابله بــا کرونــا نیــز شــبیه‬ ‫همان روزهاســت»‪ .‬روحانــی باتاکیدبراینکــه امــروز هــم بــه‬ ‫فــداکاری و ایثــار همان زمــان نیــاز داریــم‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫«ممکــن اســت امــروز خمپــاره و بمــب و کاتیوشــای‬ ‫دشــمن نزدیــک مــا نباشــد؛ امــا وقتــی این همــه بیمــار‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬درمجمــوع‪ ،‬شــرایط بــه یــک مرز خطرنــاک در‬ ‫میــدان جنــگ شــباهت دارد»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬مــوج اول‬ ‫درنوع خــودش ســخت بــود؛ برای اینکــه بــا ایــن ویــروس و‬ ‫خطــرات ان و اینکــه چــه نــوع دارو و درمانــی می توانــد‬ ‫مفیــد باشــد یا چــه مراقبتــی اهمیت بیشــتری دارد‪ ،‬اشــنا‬ ‫نبودیــم‪ .‬پــس از اســفندماه تــا اواخــر فروردین مــاه‪ ،‬دومــاه‬ ‫بسیارســخت را پشت ســر گذاشــتیم»‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬مــوج دوم کرونــا امــا از اواخــر خردادمــاه اغاز‬ ‫شــد و تمــام تیرمــاه و مردادمــاه را هــم دربرگرفــت‪ .‬ایــن‬ ‫مــوج تاحــدی بــا مــوج اول متفــاوت بــود؛ به طوری کــه‬ ‫وســیع تر و ســنگین تر و ویــروس هــم مهاجم تــر شــده‬ ‫بــود»‪ .‬وی بااشــاره به امــاری از جان باختــگان کرونــا در‬ ‫مــدت اخیــر‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬در میــان جان باختــگان‪،‬‬ ‫جوانــان در ســنین ‪ ۳۰‬تــا ‪۴۰‬ســال را مشــاهده می کنیــم‪.‬‬ ‫درحالی کــه در مــوج اول ایــن امــار کــم بــود؛ ولــی در مــوج‬ ‫دوم بیشــتر شــده اســت و عالوه برایــن؛ در مــوج دوم‪،‬‬ ‫اســتان های زیــادی درگیــر شــده اند»‪ .‬روحانــی تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬اگــر یــک یــا دو اســتان درگیــر باشــند‪ ،‬راحت تــر‬ ‫می تــوان مدیریــت کــرد؛ امــا گاهــی از ‪ ۳۱‬اســتان‪ ،‬بیــش از‬ ‫‪ ۲۰‬اســتان درگیــر بیمــاری هســتند؛ ان وقت شــرایط دیگر‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫متفــاوت می شــود»‪ .‬وی بــا قدردانــی مجــدد از تــاش‬ ‫جامعــه پزشــکی درمقابله بــا ویــروس کرونــا‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«بدانیــم برای اینکــه در نمودارهــای اســتانی‪ ،‬کرونــا‬ ‫یک میلی متــر کاهــش پیــدا کنــد و رونــد و شــرایط عــادی‬ ‫اغــاز شــود‪ ،‬خیلــی تــاش شــده اســت‪ .‬اینکــه امــروز بــه‬ ‫نمــودار برخــی اســتان ها بــا یــک نفــس راحــت و لبخنــد‬ ‫نــگاه می کنیــم کــه تاچه انــدازه از پیــک قبلــی فاصلــه‬ ‫گرفتــه‪ ،‬بــا تــاش همــه ایــن پیــک‪ ،‬پائیــن امــده و خــط‬ ‫صــاف و شــرایط ارامش بخــش شــده اســت؛ پــس قــدر‬ ‫ایــن کار بــزرگ را بایــد بدانیــم»‪ .‬روحانــی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«امیــدوارم بــا همیــن روحیــه و تــاش و فــداکاری تــا روز‬ ‫پایانــی مقابلــه بــا ایــن ویــروس و عبــور از ان کــه البتــه‬ ‫نمی دانیــم چه زمانی ســت‪ ،‬همــه به همین صــورت کنــار‬ ‫هــم باشــیم تــا خداونــد پیــروزی را نصیــب مــا کنــد»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری در بخــش دیگــری از ســخنانش‬ ‫بااشــاره به برگــزاری ازمون هــای سرتاســری در روزهــای‬ ‫اخیــر‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬واقعــاً برگــزاری ایــن ازمــون و‬ ‫تصمیم گیــری برگــزاری بــرای مــا ســخت بــود‪ .‬اینکــه‬ ‫برگــزار بشــود یــا نشــود و اگــر بشــود چگونــه باشــد‪ .‬برخی‬ ‫می گفتنــد اصـ ً‬ ‫ا برگــزار نشــود‪ .‬مســئولی بــا مــن تمــاس‬ ‫تلفنــی داشــت و گفــت کــه فالنــی! بگــذار کنــار‬ ‫این موضــوع را؛ ایــن چــه موضوعی ســت کــه حــاال‬ ‫این همــه دربــاره اش بحــث می کنیــد؟ تعبیــر او این بودکــه‬ ‫بگذاریــد یک ســال دیگــر برگــزار شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بلــه‬ ‫می شــود گفــت یک ســال دیرتر انجــام شــود؛ امــا‬ ‫بیان کــردن ان خیلی ســخت اســت‪ .‬عمــر‪ ،‬ارزو‪،‬‬ ‫برنامه ریــزی و امیــد یــک جــوان و خانــواده اش در میــان‬ ‫اســت‪ .‬حــاال بگوییــم صبــر کــن تــا یک ســال دیگر یــا بــرو‬ ‫در دانشــگاه های پائین تــر مشــغول تحصیــل شــو‪.‬‬ ‫زمانی ســت کــه ایــن جــوان می ایــد در ازمــون سرتاســری‬ ‫شــرکت می کنــد و نمــره کافــی نمــی اورد‪ ،‬ان وقــت‬ ‫می گویــد مــن تالشــم را کــردم؛ ان دانشــگاهی کــه‬ ‫می خواســتم نشــد‪ .‬دانشــگاه های رده بعــدی شــد؛ امــا‬ ‫زمانــی مــا نمی گذاریــم او ورود پیــدا و تــاش کنــد؛ ایــن‬ ‫خیلی ســخت اســت»‪ .‬روحانــی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«ازطرف دیگــر‪ ،‬اگــر مــا نمی توانیــم به خاطــر ویــروس یــک‬ ‫ازمــون برگــزار کنیــم‪ ،‬پــس چطــور می گوییــم مغازه هــا‬ ‫بــاز باشــد؟ چطــور می گوییــم دراین شــرایط اداره هــا بــاز‬ ‫باشــد؟ چطــور در شــرایط ایــن ویــروس می توانیــم اجــازه‬ ‫دهیــم مــردم ســفر برونــد؟ این هــا همــه مشــابه هــم‬ ‫هســتند‪ .‬چطــور بــازار بــاز اســت؟ مغــازه بــاز اســت؟ ادارات‬ ‫بــاز اســت؟ اتوبــوس و متــرو بــاز اســت؟ ســفرها بــه‬ ‫اســتان ها ازاد اســت؟ ایــن ازمــون هــم مثــل‬ ‫همان هاســت»‪ .‬رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬البتــه کار‬ ‫مهمی ســت کــه شــما یــک جمعیــت عظیمــی را در‬ ‫ســالن های متعــدد جمــع می کنیــد و این هــا می خواهنــد‬ ‫امتحــان دهنــد‪ .‬اگــر مراقبت نشــود‪ ،‬کامـ ً‬ ‫ا نگرانی درســت‬ ‫اســت و ایــن نگرانــی وقتــی رفــع می شــود کــه مراقبــت‬ ‫کامــل صــورت گیــرد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬اگــر ازمون هــا را بــا‬ ‫ســامت پشت ســر گذاشــتیم و امــروز هــم اخریــن مرحله‬ ‫را پشت ســر می گذاریــم؛ ایــن هــم بــا همــکاری وزارت‬ ‫بهداشــت و علــوم‪ ،‬داوطلبــان و خانواده هــای انــان انجــام‬ ‫شــده و همــه دست به دســت هــم دادیــم‪ .‬در جلســه مــا‬ ‫گــزارش شــد کــه امســال نســبت بــه ســال قبــل‪ ،‬فضــا‬ ‫اگــر بازهــم رعایــت پروتکل هــا شــل شــود‪،‬‬ ‫بازهــم شــاهد شــیوع مجــدد می شــویم‪ .‬برخــی‬ ‫می گوینــد پیــک ســوم در راه اســت‪ .‬بایــد گفــت‬ ‫کــه ایــن‪ ،‬دســت خــود ماســت‬ ‫بــرای برگــزاری ازمــون ‪2.5‬برابــر شــده اســت‪ .‬ایــن کار‬ ‫ســخت اســت و ‪7300‬نفــر ناظــر پزشــکی در ان حضــور‬ ‫داشــته اند کــه کار بزرگــی بــوده و من بســیار سپاســگزاری‬ ‫می کنــم‪ .‬امــاری هــم ارائــه شــده کــه خــود داوطلبــان‬ ‫رضایــت داشــته اند»‪ .‬روحانــی گفــت‪« :‬مــن تشــکر‬ ‫می کنــم کــه اگــر کســی مبتــا بــوده اســت‪ ،‬شــرایطی‬ ‫برایــش درنظــر گرفتــه شــده کــه بیایــد امتحــان دهــد و‬ ‫کســی که در بیمارســتان بســتری بــوده‪ ،‬بــه او هــم‬ ‫به شــکلی دیگــر اجــازه ازمــون داده انــد‪ .‬فکــر نمی کنــم در‬ ‫کشــورهای دیگــر این طــور دلســوزانه چنیــن کارهایــی‬ ‫انجــام شــود»‪ .‬رئیس جمهــوری در بخــش دیگر از ســخنان‬ ‫خــود بااشــاره به ناشــناخته بودن ویــروس کرونــا‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«طــی ایــن ش ـش ماه‪ ،‬داروهــای بســیاری در کشــورهای‬ ‫مختلــف امتحــان شــد؛ امــا بااین حــال‪ ،‬می بینیــم کــه‬ ‫حرف هــای متضــادی گفتــه می شــود‪ .‬یکــی می گویــد‬ ‫ایــن دارو مفیــد اســت و یکــی می گویــد مضــر اســت‪ .‬یکی‬ ‫می گویــد ایــن دارو پیشــگیری می کنــد و یکــی می گویــد‬ ‫اصـ ً‬ ‫ا پیشــگیری نمی کنــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه بخش هــای‬ ‫تاریــک و ناشــناخته ایــن بیمــاری هنوز زیــاد اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪« :‬بــرای واکســن ایــن بیمــاری خیلــی تــاش شــده‬ ‫اســت‪ .‬کشــورهای مختلــف کار خــود را شــروع کرده انــد و‬ ‫برخــی از فــاز اول و برخــی از فــاز دوم ســخن می گوینــد‪.‬‬ ‫معــروف اســت کــه ‪ ۱۸۰‬مرکــز در دنیــا مشــغول ســاخت‬ ‫واکســن هســتند؛ البتــه رقم هــای باالترازایــن هــم وجــود‬ ‫دارد؛ امــا هنــوز بااطمینــان راجــع بــه هیــچ واکســنی‬ ‫نمی تــوان ســخن گفــت و هنــوز بــه ان مرحلــه‬ ‫نرســیده ایم»‪ .‬روحانــی تصریــح کــرد‪« :‬بایــد بــه شــرایطی‬ ‫برســیم که ســازمان بهداشــت جهانی و وزارت بهداشــت ما‬ ‫بگوینــد کــه واکســنی وجــود دارد کــه موثــر و بی خطــر‬ ‫اســت و تــا مدتــی مانــدگاری دارد و حفــظ می کنــد‪.‬‬ ‫همیــن چندروزپیــش ســازمان بهداشــت جهانــی اعــام‬ ‫کــرد کــه مــا تــا مهــار کامــل ایــن ویــروس‪ ،‬دوســال فاصله‬ ‫داریــم»‪ .‬رئیس جمهــوری باتاکیدبــر رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی گفــت‪« :‬ادارات مــا‬ ‫هــم بایــد به همین شــکل رفتــار کننــد‪ .‬مســئوالن اداری‬ ‫بایــد بــه ادارات بگوینــد ایــن پروتکل هــا مــال ماه هــای‬ ‫تیــر و مــرداد فقــط نبــوده و نیســت‪ .‬ایــن تــا پایــان ســال‬ ‫حداقــل ادامــه دارد‪ .‬مــا زمانــی می گفتیــم هــر هفت دقیقــه‬ ‫یــک فوتــی داریــم؛ ممکــن اســت فــردا بــه هــر ‪15‬دقیقــه‬ ‫یــک فوتــی برســیم یــا در هــر ‪20‬دقیقه یــک فوتی باشــد؛‬ ‫امــا نبایــد دلیــل شــود کــه دســتورالعمل ها را کنــار‬ ‫بگذاریــم»‪ .‬روحانــی تصریــح کــرد‪« :‬اگــر بازهــم رعایــت‬ ‫پروتکل هــا شــل شــود‪ ،‬بازهــم شــاهد شــیوع مجــدد‬ ‫می شــویم‪ .‬برخــی می گوینــد پیــک ســوم در راه اســت‪.‬‬ ‫بایــد گفــت کــه ایــن‪ ،‬دســت خــود ماســت»‪ .‬وی یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬مــن مجــددا ً دو چیــز را اینجــا تاکیــد می کنــم؛‬ ‫یکــی دولــت الکترونیــک و دیگــری ســامت الکترونیــک‪.‬‬ ‫ایــن دو امــر‪ ،‬بســیار بــرای مــا مهــم اســت‪ .‬در دولــت‬ ‫الکترونیــک‪ ،‬مــردم از خانــه خــارج نمی شــوند‪ ،‬بــه بانــک‪،‬‬ ‫اداره ثبــت و دیگــر ادارات نمی رونــد و از خانــه‪ ،‬مشــکل‬ ‫خــود را حــل می کننــد»‪ .‬رئیس جمهــوری تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«مــن بازهــم می گویــم کــه اگــر اداره ای کاری را بتوانــد و‬ ‫بشــود از فضــای ســایبری انجــام دهــد؛ امــا بــه شــخص‬ ‫بگویــد کــه بایــد حضــوری بیایــی‪ ،‬ایــن بایــد حتمـاً تنبیه‬ ‫شــود؛ از ان تنبیه هایــی کــه انفصــال ســه ماهه و‬ ‫شــش ماهه بــود»‪ .‬روحانــی یــاداور شــد‪« :‬ان دفعــه هــم‬ ‫گفتــم کــه اگــر کســی مــردم را وادار می کنــد کــه بیاییــد‪،‬‬ ‫مــردم را بــه جامعــه می کشــاند‪ ،‬وقتشــان را صــرف‬ ‫می کنــد و می گویــد تــوی صــف ایــن اداره بایســتید‪ ،‬بــا او‬ ‫برخــورد شــود‪ .‬در بخــش ســامت نیــز همین طــور اســت‪.‬‬ ‫ضمن اینکــه پرونــده ســامت الکترونیــک هــم به خوبــی‬ ‫پیــش رفتــه‪ .‬از اقایــان نمکــی و جهرمــی تشــکر می کنم و‬ ‫می خواهــم مــا هرچه ســریع تر مســیر ســامت‬ ‫الکترونیــک را به پایــان برســانیم‪ .‬نســخه ها الکترونیکــی‬ ‫داده شــود و مــردم جــز در مــوارد ضــروری‪ ،‬نیــازی نداشــته‬ ‫باشــند کــه در مراکــز درمانــی حاضــر شــوند»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری تصریــح کــرد‪« :‬می دانــم ایـن کار ســخت‬ ‫اســت‪ .‬می دانــم برخــی بخش هــا زیــر بــار نمی رونــد‪.‬‬ ‫می دانــم کــه بخشــی از ادارات مــا نیــاز بــه حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫نعوذبــاهلل بــرای برخــی از امــور خــاف قانــون! می دانــم‬ ‫برخــی از شــهرداری ها نیــاز بــه حضــور دارنــد؛ امــا مــا باید‬ ‫برخــورد کنیــم»‪ .‬روحانــی گفــت‪« :‬اگــر قصــد داریــم بــا‬ ‫فســاد برخــورد کنیــم‪ ،‬جــا و زمانــش همین جاســت‪.‬‬ ‫موقعیتــش همیــن االن اســت‪ .‬بیاییــم همــه را تاجایی کــه‬ ‫امــکان دارد‪ ،‬محــدود کنیــم؛ مگــر مواردی کــه حضــور‬ ‫ضــرورت دارد و ان بحــث دیگری ســت»‪ .‬وی باتاکیدبــر‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در مراســم ســوگواری‬ ‫محــرم اظهــار کــرد‪« :‬بــرای مــا مهــم اســت کــه محــرم‬ ‫پرشــوری را بگذرانیــم؛ امــا بعــد از عاشــورا و یکی دوهفتــه‬ ‫کــه گذشــت‪ ،‬شــاهد باالرفتــن امــار و نمودارهــای ابتــا در‬ ‫هیــچ نقط ـه ای نباشــیم و پیــک جدیــدی شــروع نشــود‪.‬‬ ‫انجــا نقطــه افتخــار بــرای ماســت»‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫گفــت‪« :‬مــن بــرای مــاه محــرم بــه وزیــر ارتباطــات تاکیــد‬ ‫می کنــم کــه روی افزایــش پهنــای بانــد و دسترســی بــه‬ ‫اینترنــت در تمــام کشــور کار کنــد‪ .‬االن همــه تکایــا و‬ ‫حســینیه ها ادرســی می دهنــد تــا در فــان شــبکه‬ ‫ســایبری مداحــی و ســخنرانی مــا را تماشــا کنیــد؛ پــس‬ ‫بایــد پهنــای بانــد مــا ظرفیــت الزم را داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫روحانــی در پایــان گفــت‪« :‬مــن از وزیــر ارتباطــات‬ ‫می خواهــم کــه دراین مــدت بــه هیــچ مســئولی‬ ‫دراین زمینــه مرخصــی داده نشــود؛ بایــد در تاســوعا و‬ ‫عاشــورا ســر کار باشــند و مراقبــت کننــد؛ چــون دادن‬ ‫مرخصــی می توانــد برنامه ریزی هــای عــزاداری را مختــل‬ ‫کنــد؛ زیــرا همــه بــر شــبکه های مجــازی و پخــش‬ ‫ازطریــق ان حســاب کرده انــد و البتــه صداوســیما هــم‬ ‫دراین زمینه کار خودش را انجام می دهد»‪.‬‬ ‫پیداشدنِ مقصر گرانی گوشت و مرغ!‬ ‫چندماهــی می شــود کــه تامیــن نهــاده دامــی موردنیــاز‬ ‫بــا نــرخ مصــوب‪ ،‬تولیدکننــدگان دام و طیــور را دچــار‬ ‫ســردرگمی کــرده اســت؛ چراکــه اختــاف چندبرابــری‬ ‫قیمــت بــا نــرخ مصــوب در افزایــش هزینــه تمام شــده‬ ‫تولیــد تاثیــر ســوء دارد؛ این درحالی ســت که مســئوالن‬ ‫ســتاد تنظیــم بــازار برمبنــای نهــاده بــا نــرخ مصــوب‪،‬‬ ‫قیمت هــا را اعــام می کننــد کــه بــا واکنــش شــدید‬ ‫دامــداران و مرغــداران مواجــه شــده اســت‪ .‬به گــزارش‬ ‫باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ بســیاری از مســئوالن‬ ‫براین باورندکــه علی رغــم اختصــاص ارز بــه واردات؛‬ ‫ذرت و کنجالــه به ســبب نظــام ناکارامــد توزیــع‪،‬‬ ‫بــا نــرخ مصــوب به دســت تولیدکننــده نمی رســد؛‬ ‫درحالی کــه بــرای شــفاف کردن توزیــع نهــاده دامــی‪،‬‬ ‫ســامانه بــازارگاه ایجــاد شــده کــه تولیدکننــدگان نه تنهــا‬ ‫ســودی از ایــن امــر حاصلشــان نشــده اســت؛ بلکــه بــا‬ ‫توزیــع قطره چکانــی ذرت و کنجالــه ســویا و دوگانگــی‬ ‫قیمــت در بــازار و ســودجویی عوامــل واســطه و دالل‪،‬‬ ‫صنعــت دچــار بحــران جدی ســت‪ .‬بررســی ها نشــان‬ ‫داده کــه قیمــت کنجالــه ســویا بــه مــرز ‪۱۰‬هزارتومــان‬ ‫و ذرت ســه هزارتومان رســیده کــه بــا نــرخ مصــوب‬ ‫خــود اختــاف چندبرابــری دارد کــه اگــر مســئوالن‬ ‫تدابیــری بــرای رفــع ایــن بحــران نیندیشــند‪ ،‬بــا‬ ‫اســتمرار ایــن رونــد‪ ،‬بســیاری از تولیدکننــدگان از‬ ‫چرخــه تولیــد خــارج خواهنــد شــد کــه دران صــورت‪،‬‬ ‫چــاره ای جــز تامیــن نیــاز کشــور هماننــد گذشــته‬ ‫ازطریــق واردات نیســت‪ .‬ســعید ســلطانی سروســتانی‬ ‫بــا انتقــاد از اشــفتگی بــازار نهاده هــای دامــی گفــت‪:‬‬ ‫«اکنــون‪ ،‬کنجالــه ســویا سـه برابر باالتــر از نــرخ مصــوب‬ ‫به دســت تولیدکننــده می رســد کــه این موضــوع بســی‬ ‫جــای تامــل دارد کــه چــرا بــا وجــود واردات نهــاده بــا‬ ‫ارز مصــوب؛ شــاهد اختــاف قیمــت در بــازار هســتیم»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اتحادیــه دامــداران کشــور افــزود‪« :‬برخــی از‬ ‫واردکننــدگان پــس از واردات نهــاده‪ ،‬به جــای توزیــع‪،‬‬ ‫اقــدام بــه عرضــه بــا قیمت هــای نجومــی در بــازار ازاد‬ ‫می کننــد کــه دامــدار بــرای ســیرکردن شــکم دام‬ ‫چــاره ای جــز خریــد نــدارد»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬به رغــم‬ ‫اذعــان مســئوالن پیرامــون ذخایــر مناســب نهــاده‬ ‫دامــی در بندرهــا؛ امــا شــاهد اختــاف قیمــت مصــوب‬ ‫بــا بــازار ازاد نهاده هــای دامــی هســتیم؛ درحالی کــه‬ ‫یک ریــال هــم نبایــد نــرخ ذرت و کنجالــه ســویا‬ ‫به ســبب واردات بــا ارز ‪۴۲۰۰‬تومانــی اختــاف داشــته‬ ‫باشــد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه اختــاف ســه‪،‬چهاربرابری‬ ‫قیمــت کنجالــه ســویا بــا بــازار ازاد توجیــه اقتصــادی‬ ‫نــدارد‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬این درحالی س ـت که در کمبــود یــا‬ ‫فقــدان نظــارت دســتگاه های متولــی‪ ،‬سوءاســتفاده هایی‬ ‫رخ می دهــد»‪ .‬او باتاکیدبــر این مســئله کــه توزیــع‬ ‫نهاده هــای دامــی بایــد به دســت کاردان انجــام شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬مســئوالن ذی ربــط به جــای واگــذاری امــور‬ ‫بــه تشــکل و اتحادیه هــا‪ ،‬کار را ازادانــه دراختیــار‬ ‫واردکننــدگان گذاشــته اند کــه متاســفانه برخی ازان هــا‬ ‫بــا نگهــداری نهــاده در انبارهــا و سوءاســتفاده از فضــای‬ ‫موجــود‪ ،‬اقــدام بــه عرضــه بــا قیمت هــای بــاال در بــازار‬ ‫می کننــد»‪ .‬او همچنیــن از کمبــود نهــاده دامــی بــا‬ ‫نــرخ مصــوب خبــر داد و گفــت‪« :‬این درحالی ســت که‬ ‫کنجالــه ســویا‪ ،‬ذرت و جــو به هرمیــزان کــه دامــداران‬ ‫از بــازار ازاد بخواهنــد‪ ،‬ظــرف چندســاعت تخلیــه‬ ‫می شــود»‪ .‬او قیمــت مصــوب هرکیلــو جــو را یک هــزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬و کنجالــه ســویا را دوهــزار و ‪۴۵۰‬تومــان اعــام‬ ‫کــرد و افــزود‪« :‬قیمــت کنونــی هرکیلــو جــو در بــازار‬ ‫ازاد دوهــزار و ‪ ۳۰۰‬تــا دوهــزار و ‪۵۰۰‬تومــان و کنجالــه‬ ‫ســویا نه هــزار تــا ‪۱۰‬هزارتومــان اســت»‪ .‬او باتاکیدبــر‬ ‫توزیــع نهــاده ازســوی تشــکل ها و اتحادیــه‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا‬ ‫اســتمرار رونــد توزیــع نهــاده ازطریــق ســامانه بــازارگاه‪،‬‬ ‫اختــاف قیمــت مصــوب بــا بــازار ازاد بیشــتر می شــود؛‬ ‫ازایـن رو دولــت بایــد تمهیداتــی بیندیشــد؛ زیرا بــا توزیع‬ ‫نهــاده ازطریــق تشــکل ها قیمت هــا بــه یکدیگــر نزدیــک‬ ‫اســت یــا دربرخی مــوارد بــازار ازاد ارزان تــر از نــرخ‬ ‫مصــوب بــود»‪ .‬رحمت الــه نــوروزی نیــز تعــداد معــدود‬ ‫واردکننــدگان را علــت اصلــی گرانــی نهاده هــای دامــی‬ ‫در بــازار برشــمرد و گفــت‪« :‬هم اکنــون کنجالــه ســویا بــا‬ ‫نــرخ هش ـت هزار و ‪ ۵۰۰‬تــا نه هزارتومــان در اســتان های‬ ‫مختلــف عرضــه می شــود کــه بــا نــرخ مصــوب اختــاف‬ ‫چندبرابــری دارد»‪ .‬عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس‬ ‫افــزود‪« :‬باوجودانکــه جوجــه طــی ‪ ۴۰‬تــا ‪۴۵‬روز به ثمــر‬ ‫می نشــیند‪ ،‬بایــد تدابیــری بــرای افزایــش چندبرابــری‬ ‫قیمــت نهاده هــای دامــی اندیشــید»‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫«دولــت تدابیــری درجهــت حمایــت از مرغــداران و‬ ‫کشــاورزان بایــد بیندیشــد تــا ســلطان واردکننــده نهــاده‬ ‫دامــی نتوانــد ســودهای هنگفتــی را به جیــب بزننــد»‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪« :‬بارهــا اعــام کرده ایــم درخصــوص‬ ‫تولیــد ســالیانه مــرغ‪ ،‬میــزان ســویا تولیــد داخــل بایــد‬ ‫سیاسـت گذاری دقیقــی صــورت گیــرد تــا کســری نیــاز‬ ‫کشــور ازطریــق واردات تامیــن شــود»‪ .‬او بــا انتقــاد از‬ ‫اختــاف چندبرابــری قیمــت مصــوب نهاده هــای دامــی‬ ‫بــا بــازار ازاد گفــت‪« :‬به رغــم اختصــاص ارز نیمایــی‬ ‫بــه واردات؛ امــا ذرت و کنجالــه ســویا در بــازار ازاد بــا‬ ‫نرخ هــای چندبرابــری نســبت بــه ســامانه بــازارگاه‬ ‫عرضــه می شــود کــه علــت ایــن گرانی هــا ناشــی از‬ ‫تعــداد معــدود واردکننــدگان اســت»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬در‬ ‫دوره قبــل‪ ،‬بــه اقــای حجتــی اعــام کردیــم کــه بــرای‬ ‫رفــع مشــکالت در حــوزه دام و طیــور‪ ،‬نیــاز بــه ســند‬ ‫اســتانی داریــم؛ به طوری کــه بــا انالیــز عرضــه و تقاضــا‬ ‫اقــدام بــه واردات کنیــم»‪ .‬دراین بــاره عظیــم حجــت‬ ‫بااشــاره به اینکه بــازار نهاده هــای دامــی همچنــان‬ ‫اشــفته اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬هیچ یــک از اســتان ها امــار‬ ‫دقیقــی از میــزان ذرت و کنجالــه ســویا موردنیــاز بــرای‬ ‫ورود بــه مــاه بعــدی را ندارنــد کــه همیــن امــر موجــب‬ ‫شــده مرغــداران بــا چشم بســته اقــدام بــه جوجه ریــزی‬ ‫کننــد»‪ .‬عضــو هیئت مدیــره اتحادیــه مرغــداران گوشــتی‬ ‫افــزود‪« :‬چــون هیچ یــک از اســتان ها امــار دقیــق از‬ ‫میــزان نهــاده توزیعــی از ابتــدا تــا پایــان مــاه ازطریــق‬ ‫ســامانه بــازارگاه ندارنــد‪ ،‬نمی تواننــد امــار و اطالعــات‬ ‫دقیــق دراختیــار مرغــدار بگذارنــد تــا بران اســاس؛‬ ‫به منظــور تولیــد برنامه ریــزی کنــد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه‬ ‫امــکان رصــد نهــاده توزیعــی ازطریــق تشــکل های‬ ‫مرکــزی هســت‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬اگــر همانند گذشــته ذرت‬ ‫و کنجالــه ســویا ازطریــق تشــکل های مرکــزی به جــای‬ ‫ســامانه بــازارگاه توزیــع شــود‪ ،‬این امــکان وجــود دارد که‬ ‫امــار نهاده هــای دامــی را دراختیــار مرغــداران گذاشــت‬ ‫تــا دیگــر شــاهد افزایــش لجام گســیخته ذرت و کنجالــه‬ ‫ســویا در بــازار نباشــیم»‪ .‬او گفــت‪« :‬عرضــه کنجاله ســویا‬ ‫بــا نــرخ ‪۱۰‬هزارتومــان بدان معناســت کــه قیمــت مــرغ‬ ‫در بــازار بــه بــاالی ‪۲۰‬هزارتومــان می رســد؛ وگرنــه تولید‬ ‫بــرای مرغــدار‪ ،‬صرفــه اقتصــادی نــدارد»‪ .‬او بابیان اینکــه‬ ‫‪ ۴۰‬تــا ‪۴۴‬درصــد نهــاده دامــی ازطریــق ســامانه‬ ‫بــازارگاه توزیــع می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬مرغــداران مابقــی‬ ‫نهــاده موردنیــاز را در بــازار ازاد تامیــن می کننــد کــه‬ ‫به ســبب فقــدان نظــارت در بــازار ازاد‪ ،‬تولیدکننــدگان‬ ‫چــون بــا موجــود زنــده ســروکار دارنــد‪ ،‬چــاره ای جــز‬ ‫خریــد باهرقیمتــی ندارنــد»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬در گذشــته‪،‬‬ ‫بــا توزیــع نهــاده ازطریــق تشــکل ها به ســبب مدیریــت‬ ‫واحــد‪ ،‬مرغــداران بــا مشــکالت فعلــی مواجــه نبودنــد‬ ‫کــه متاســفانه در شــرایط فعلــی چــون عمــده وقــت‬ ‫بخــش دولتــی در اجــرا صــرف می شــود‪ ،‬فرصتــی بــرای‬ ‫نظــارت ندارنــد کــه ایــن امــر‪ ،‬به ســبب سوءاســتفاده‬ ‫توزیع کننــدگان‪ ،‬تولیــد را دچــار خدشــه می کنــد»‪ .‬او‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬بــا نوســان چشــمگیر نهاده هــای دامــی‬ ‫و افزایــش هزینه هــای تولیــد‪ ،‬مرغــدار چــاره ای جــز‬ ‫عرضــه بــا قیمــت تمام شــده نــدارد؛ وگرنــه امــکان ادامــه‬ ‫تولیــد نیســت؛ درحالی کــه بــا واگــذاری امــور به دســت‬ ‫تشــکل ها شــاهد سوءاســتفاده در توزیــع نهــاده ازطریــق‬ ‫ســامانه بــازارگاه و اختــاف چهاربرابــری قیمــت کنجالــه‬ ‫ســویا بــا نــرخ مصــوب نیســتیم»‪ .‬حبیــب اســداله نژاد‬ ‫نیــز رونــد توزیــع و قیمــت نهاده هــای دامــی و احتیــاط‬ ‫مرغــداران در جوجه ریــزی را عامــل افزایــش قیمــت مرغ‬ ‫برشــمرد و گفــت‪« :‬بــا افزایــش قیمــت گوشــت قرمــز و‬ ‫اقتصادی بــودن نــرخ مــرغ‪ ،‬تقاضــا بــرای مصــرف ایــن‬ ‫مــاده پروتئینــی افزایــش یافتــه اســت»‪ .‬نایب رئیــس‬ ‫کانــون انجمــن صنفــی مرغــداران گوشــتی کمبــود نهاده‬ ‫دامــی بــا نرخ مصــوب را علــت اصلی کمبــود جوجه ریزی‬ ‫در بــازار اعــام کــرد و افــزود‪« :‬باتوجه بــه اختــاف معنادار‬ ‫قیمــت مصــوب نهاده هــای دامــی بــا بــازار ازاد انتظــار‬ ‫مــی رود دولــت‪ ،‬قیمــت منطقــی مــرغ را اعــام کنــد؛‬ ‫زیــرا قیمــت فعلــی مــرغ بــا هزینه هــای تولیــد مطابقــت‬ ‫نــدارد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه مرغــداران از تامیــن و توزیــع‬ ‫نهاده هــای دامــی همچنــان گالیه منــد هســتند‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬تولیدکننــدگان در امــر جوجه ریــزی بــا تــرس و‬ ‫احتیــاط عمــل می کننــد؛ چراکــه نســبت بــه اینده بــازار‬ ‫نهــاده دامــی نگران انــد»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬به رغــم اذعــان‬ ‫مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی و وزارت صمــت؛ بــازار‬ ‫نهاده هــای دامــی نه تنهــا بهبــود پیــدا نکــرده؛ حادتــر‬ ‫نیــز شــده اســت؛ طوری کــه قیمــت کنجالــه ســویا بــه‬ ‫بیــش از نه هزارتومــان رســیده کــه ایــن‪ ،‬واحدهــای‬ ‫تولیــدی را در تامیــن نهاده هــای موردنیــاز بــا مشــکالتی‬ ‫روبــه رو کــرده اســت»‪ .‬به گفتــه وی؛ بــا وجــود تــرس‬ ‫مرغــداران از گرســنگی مرغ هــا‪ ،‬انتظــار مــی رود کــه‬ ‫دســتگاه های مســئول بــه وعده هایشــان عمــل کننــد‪.‬‬ ‫او بااشــاره به اینکه بــازار نهاده هــای دامــی وضعیــت‬ ‫مســاعدی نــدارد‪ ،‬گفــت‪« :‬وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫به عنــوان متولــی تامیــن نهــاده به ســبب مشــکل تامیــن‬ ‫ارز نمی توانــد تمــام ذرت و کنجالــه موردنیــاز مرغــداران‬ ‫را بــا نــرخ مصــوب تامیــن کنــد»‪ .‬گفتنی ســت؛ بــا وجــود‬ ‫محدودیــت و مشــکالت تامیــن ارز نهاده هــای دامــی‬ ‫بــراورد شــده کــه در بحــث تامیــن ذرت و کنجالــه‬ ‫ســویا بــا بحــران مواجــه شــویم‪ .‬بنــا بــر امــار؛ ماهیانــه‬ ‫‪۱۰۵‬میلیون قطعــه جوجه ریــزی صورت گرفتــه کــه‬ ‫بااین وجــود‪ ۲۲۰ ،‬تــا ‪۲۳۰‬هزارتــن گوشــت مــرغ تولیــد‬ ‫می شــود کــه جوابگــوی نیــاز داخــل اســت‪.‬‬ ‫ماسک هم به کلکسیون ُمد پیوست‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫حضــور ویــروس کرونــا کــه تقریبـاً همــه جهــان را در بــر گرفتــه‪ ،‬باعــث تغییــرات‬ ‫زیــادی شــده اســت‪ .‬بســیاری از امــور جــاری و طبیعــی را در کشــورها‪ ،‬غیرطبیعــی‬ ‫کــرده و مخــل نظــم و ارامــش مــردم جهــان شــده اســت‪ .‬اقتصــاد را به شــدت‬ ‫لطمــه زده اســت؛ رشــد کشــورها را متوقــف کــرده و حتــی بــه فرهنــگ جوامــع‬ ‫در تمــام جهــات اســیب رســانده اســت‪ .‬بعــد از گذشــت هفت مــاه از ظهــور ایــن‬ ‫ویــروس‪ ،‬هنــوز دنیــای پیشــرفته کــه کــرات اســمانی را فتــح کــرده اســت‪ ،‬در‬ ‫برابــر ایــن ویــروس‪ ،‬دســت ها را بــه عالمــت تســلیم بــاال بــرده اســت و هیــچ‬ ‫واکســن یــا دارویــی بــرای مبــارزه جــدی بــا ان تهیــه نشــده اســت و انچــه‬ ‫به عنــوان درمــان یــا جلوگیــری از مــرگ در بیمارســتان ها تجویــز می شــود‪ ،‬صرف ـاً‬ ‫داروهــای تقویتی ســت تــا میــزان مقاومــت بــدن را در برابــر ایــن ویــروس مهلــک‬ ‫افزایــش دهــد‪ .‬به هــرروی‪ ،‬کرونــا حتــی کلکســیون پائیــزه جهــان را برهــم زده و‬ ‫ازاین نظــر‪ ،‬نمایشــگاه های مــد‪ ،‬بــا ان حجــم عظیــم معامــات‪ ،‬به هم خــورده‬ ‫اســت و ازاین منظــر صدهــا کمپانــی و کلکســیونر‪ ،‬بــا بحــران شــدید مالــی روبـه رو‬ ‫شــده اند‪ .‬بســیاری از تولیدکننــدگان پارچــه و لبــاس ورشکســته شــده و ایــن مضــار‬ ‫تمــام مشــاغل تولیــدی را درهــم کوبیــده اســت‪ .‬ازجهت دیگــر‪ ،‬در احــوال کنونــی‪،‬‬ ‫خانواده هــا فرصــت کردنــد کــه حتــی بــدون فکــر و تدبیــر‪ ،‬صرفه جویــی کننــد؛‬ ‫یعنــی رعایــت جوانــب اقتصــادی بــه خانواده هــا‪ ،‬ناخواســته و غیــرارادی القــاء شــده‬ ‫اســت و نــه از نــوع القــای شــبهه‪ ،‬کــه عمــدی و ارادی ســت‪ .‬البتــه نبایــد از ایــن‬ ‫نکتــه غافــل شــد کــه بســیاری از برندهــای مشــهور نیــز در برابــر شـش ماه توقــف‬ ‫تولیــد و کار‪ ،‬کمــر خــم کردنــد و متحمــل مشــکالت شــدید اقتصــادی شــدند‪.‬‬ ‫دراین میــان‪ ،‬پــاره ای از تولیدی هــای پوشــاک‪ ،‬فرصت ســوزی نکردنــد و به ســرعت‬ ‫بــه تهیــه انــواع و اقســام ماســک های طبیعــی و غیرطبیعــی روی اوردنــد کــه‬ ‫به نوعــی شــوی لبــاس را بــه نمایــش گذاشــته اند‪ .‬حتــی در چنــد کشــور‪ ،‬نمایشــگاه‬ ‫محــدود‪ ،‬امــا پررونقــی را عرضــه کردنــد‪ .‬به هرجهــت‪ ،‬انــواع ماس ـک های تولیــدی‬ ‫کــه معروف تریــن ان ‪ N95‬اســت‪ ،‬ازســوی کــره جنوبــی بــه اکثــر کشــورها فروختــه‬ ‫شــد و ازاین طریــق میلیاردهــادالر ارز بــه کشــور کــره جنوبــی ســرازیر شــد‪ .‬ایــن‬ ‫ماســک در پــاره ای از کشــورها تــا ‪900‬هزارتومــان در مقیــاس واحــد پولــی کشــور‬ ‫ایــران به فــروش رفتــه اســت کــه مبتکریــن ان‪ ،‬تولیدی هــای پوشــاک بودنــد‪ .‬پــس‬ ‫از ‪ ،N95‬تعــداد بســیارزیادی ماســک‪ ،‬در رنگ هــا و ابعــاد گوناگــون منقــش شــده‪،‬‬ ‫ســاده و حتــی بــا تصاویــری از هنرمنــدان و مشــاهیر دنیــای حاضــر تولیــد و عرضــه‬ ‫شــد‪ .‬در بعضــی از کشــورها چــون ایــران عزیــز مــا‪ ،‬صدهــا و بلکــه هزاران میلیــون از‬ ‫انــواع ماســک‪ ،‬ســاده و حتــی ترکیبــی‪ ،‬یک الیــه و چندالیــه‪ ،‬تولیــد و در دســترس‬ ‫مــردم قــرار گرفــت‪ .‬درایــن راه حتــی نمایشــگاه های کوچــک «مــد ماســک» در‬ ‫کشــورها برگــزار شــد‪ .‬همــه می دانیــم؛ ماس ـک های تولیــدی ایــران کــه پــاره ای از‬ ‫منتقــدان همیشــگی از دوام ان و میــزان درصــد مقاومتــش در برابــر ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫لــب بــه ســخن گشــوده اند‪ ،‬تــا حــدود زیــادی عامــل بازدارنــده دارنــد؛ چراکــه‬ ‫به مــرور شــیوع ویــروس کرونــا حتــی بــا ماس ـک های معمولــی هــم کــم و کمتــر‬ ‫می شــود؛ چــون اگــر قــرار باشــد ایــن ویــروس در هــوا و ازطریــق تنفــس وارد ریــه‬ ‫شــود‪ ،‬وجــود ماســک معمولــی هــم باعــث می شــود کــه ویــروس کمتــری وارد‬ ‫بــدن مــا شــود کــه دراین صــورت وقتــی ویــروس ضعیــف شــده یــا به میــزان انــدک‬ ‫وارد سیســتم بــدن شــود‪ ،‬بــدن هرچنــد ضعیــف باشــد‪ ،‬در برابــر ایــن نــوع و انــدازه‬ ‫از ویــروس‪ ،‬شــروع بــه ســاخت پادزهــر کــرده و به مــرور بــدن مقاومــت بیشــتری‬ ‫ـدت ایــن ویــروس در روزهــای اول در‬ ‫می گیــرد‪ .‬اینــک کــه شــاید از شــدت و حـ ّ‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران کاســته شــده‪ ،‬توجــه و دقــت و رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی و رعایــت فواصــل اجتماعــی‪ ،‬می توانــد عاملــی قــوی و قابل اطمینــان در‬ ‫برابــر ایــن ویــروس کشــنده باشــد؛ امــا فعـ ً‬ ‫ا بایــد بــه امیــد اینــده ای نزدیــک بــرای‬ ‫معدوم شــدن ایــن ویــروس‪ ،‬روزگار بگذرانیــم‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫سیر صعودی بازنشستگی در اموزش وپرورش‬ ‫وزیــر اموزش وپــرورش گفــت‪« :‬مجموعــاً‪ ،‬از مهرمــاه ‪ ۹۸‬تــا خردادمــاه ‪۹۹‬‬ ‫حــدود ‪۶۵‬درصــد بــه حقــوق فرهنگیــان اضافــه شــد»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ محســن‬ ‫حاجی میرزایــی بابیان اینکــه امســال مجــوز اســتخدامی کــه گرفتیــم در ‪۱۰‬سال گذشــته‬ ‫بی ســابقه اســت‪ ،‬افــزود‪۲۰« :‬هــزار مجــوز جــذب در دانشــگاه فرهنگیــان ازطریــق کنکور‬ ‫و ‪۲۸‬هزارنفــر ازطریــق مــاده ‪ ۲۸‬اساســنامه دانشــگاه فرهنگیــان و برگــزاری ازمــون‬ ‫اســتخدامی و ‪۲۵‬هــزار مجــوز تبدیــل وضعیــت حق التدریس هــا و اموزش دهنــده و‬ ‫اموزشــیاران نهضــت و مربیــان پیش دبســتانی را دریافــت کرده ایــم‪ .‬درطــول برنامــه‬ ‫ششــم توســعه کــه هنــوز یک ســال ان باقی ســت‪۱۸۶ ،‬هزارنفــر در اموزش وپــرورش‬ ‫اســتخدام شــده اند؛ س ـه برابر جــذب نیــرو در برنامــه پنجــم توســعه‪ .‬تــا ســال ‪،۱۴۰۴‬‬ ‫ســیر جمعیــت دانش امــوزی و ســیر بازنشســتگی در اموزش وپــرورش صعودی اســت و‬ ‫ســالی ‪ ۴۰‬تــا ‪۵۰‬هزارنفــر بازنشســته می شــوند»‪.‬‬ ‫افزوده شدن ‪20‬هزاردستگاه به ناوگان سنگین جاده ای‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی گفــت‪« :‬امــروز قــرارداد تامیــن ‪1000‬دســتگاه نــاوگان‬ ‫ســنگین جــاده ای را منعقــد می کنیــم کــه این عــدد بــه ‪5000‬دســتگاه می رســد»‪.‬‬ ‫به گــزارش ایلنــا؛ عبدالهاشــم حسـن نیا افــزود‪« :‬ســود تســهیالت ایــن قــرارداد ‪18‬درصــد‬ ‫اســت و طــی ایــن قراردادهــا ‪ 15‬تــا ‪20‬هزاردســتگاه نــاوگان جدیــد بــه نــاوگان فعلــی‬ ‫اضافــه می شــود»‪.‬‬ ‫احداث ‪ ۱۸۳‬کلینیک ویژه در کشور‬ ‫معــاون توســعه مدیریــت‪ ،‬منابــع و برنامه ریــزی وزارت بهداشــت گفــت‪« :‬در دولــت‬ ‫یازدهــم و دوازدهــم‪ ،‬حــدود ‪۳۶‬هــزار تخــت بیمارســتانی به بهره بــرداری رســید»‪.‬‬ ‫به گــزارش انــا؛ ســید کامــل تقوی نــژاد افــزود‪« :‬همچنیــن ‪ ۱۸۳‬کلینیــک ویــژه‬ ‫دراین مــدت به بهره بــرداری رســیده کــه اقدامــی جدیــد اســت‪ ۱۰۰ .‬طــرح‬ ‫اورژانــس در کشــور راه انــدازی شــده و ‪ ۹۷‬مرکــز بیماری هــای خــاص و ســرطان‬ ‫در کشــور اضافــه شــده اســت‪ .‬نــرخ فرســودگی تخت هــای بیمارســتانی از ‪۵۷‬درصــد‬ ‫بــه ‪۴۳‬درصــد رســیده اســت و ‪ ۹۶‬بیمارســتان بــا ظرفیــت بیــش از ‪۱۱‬هــزار تخــت‬ ‫به بهره بــرداری خواهــد رســید»‪.‬‬ ‫هشدار حذف متقاضیان طرح ملی مسکن‬ ‫رئیــس بنیــاد مســکن‪ ،‬از واریــز ‪۲۲‬میلیاردتومــان اورده متقاضیــان طــرح ملــی‬ ‫مســکن خبــر داد و گفــت‪« :‬متقاضیــان درصــورت عدم واریــز اورده تا ‪ ۱۵‬شــهریورماه‪،‬‬ ‫حــذف می شــوند»‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ علیرضــا تابــش بااشــاره به افتتــاح تعــدادی‬ ‫از واحدهــای طــرح ملــی مســکن همزمــان بــا هفتــه دولــت افــزود‪« :‬از ‪50‬هــزار‬ ‫واحــد مســکونی کــه تامیــن زمیــن شــده اســت‪ ،‬حــدود ‪۱۳‬هزارواحــد توســط بنیــاد‬ ‫مســکن مســتقیماً احــداث می شــود‪11 ،‬هــزار و ‪447‬واحــد توســط مــردم به صــورت‬ ‫مشــارکتی بــا حمایــت بنیــاد مســکن و ‪14‬هــزار و ‪834‬واحــد نیــز به شــکل‬ ‫انبوه ســازی توســط انبوه ســازان زیرنظــر بنیــاد و نه هــزار و ‪400‬واحــد انفــرادی‬ ‫ســاخته خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫الیحه تامین امنیت زنان‪ ،‬ماه اینده در مجلس‬ ‫معــاون رئیس جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده‪ ،‬از پایــان بررســی الیحــه‬ ‫صیانــت‪ ،‬کرامــت و تامیــن امنیــت بانــوان در برابــر خشــونت در دولــت و تقدیــم‬ ‫ان تــا یک ماه اینــده بــه مجلــس‪ ،‬خبــر داد‪ .‬به گــزارش خانــه ملــت؛ معصومــه‬ ‫ابتــکار دربــاره دلیــل تاخیــر در ارســال ایــن الیحــه افــزود‪« :‬تاخیــر ایجادشــده در‬ ‫ارســال ایــن الیحــه بــه مجلــس به این دلیــل بــود کــه تغییــرات اعمال شــده‬ ‫توســط قــوه قضائیــه در ان زیــاد بــود و مجــددا ً در کمیســیون لوایــح دولــت‬ ‫بررســی شــد‪ .‬ابتــدا قــرار بــود ایــن الیحــه بــدون بررســی در کمیســیون فرعــی‬ ‫بــه مجلــس ارســال شــود؛ امــا چــون تغییــرات اعمال شــده و مباحــث کارشناســی‬ ‫دربــاره ان زیــاد بــود‪ ،‬باردیگــر بــه کمیســیون تخصصــی یــا فرعــی لوایــح ارجــاع‬ ‫داده شــد»‪.‬‬ ‫اعمال افزایش حق مسکن کارگران از تیرماه‬ ‫محمــد شــریعتمداری دربــاره اینکــه از چه موقــع افزایــش حــق مســکن کارگــران‬ ‫اعمــال خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬براســاس انچــه در شــورای عالــی کار به تصویــب رســیده و‬ ‫هیئت دولــت نیــز ان را تصویــب کــرده اســت‪ ،‬ایــن افزایــش حــق مســکن از اول تیرمــاه‬ ‫اعمــال می شــود»‪ .‬به گــزارش فــارس؛ وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی درمــورد‬ ‫دریافــت بیمــه بیــکاری کارگرانــی کــه به خاطــر کرونــا به صــورت اجبــاری بیــکار شــدند‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬مشــکالتی در ســامانه ثبــت کارگــران ایجــاد شــده بــود کــه ایــن مشــکالت رفع‬ ‫شــد و قــرار شــد بــا ثبت نــام در ســامانه کارا‪ ،‬زمینـه ای فراهــم شــود تــا کارگرانــی کــه‬ ‫در شــرایط کرونــا به صــورت اجبــاری بیــکار شــدند‪ ،‬طبــق مصوبــه ســتاد ملــی کرونــا‬ ‫به میــزان ‪55‬درصــد حداقــل مــزد کارگــران به عــاوه پنج درصــد بــرای هــر ســر عائلــه‬ ‫دریافــت کننــد و کســانی که از ‪ 20‬اســفندماه ســال گذشــته تاکنــون بیــکار شــده اند‪،‬‬ ‫مشــمول ایــن بیمــه بیــکاری می شــوند»‪.‬‬ صفحه 2 ‫بهبهان‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2052‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گفته های نمایندگان شورای اسالمی شهر بهبهان در جمع اصحاب رسانه‬ ‫سردار دانایی؛ رئیس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫ما بـه شـهرداریکـه انتخـاب کرده ایـم نمـره قبولـی می دهـیم‬ ‫مـا نمی توانیــم خدمـات مهنـدس بهـادری را نادیــده بگیــریم‬ ‫محمدحسنبهبهانی‬ ‫ســردار دانایــی؛ رئیــس شــورای اســامی بهبهــان‪ :‬شــورای شــهر می توانــد‬ ‫در همــه امــور دخالــت کنــد‪ ،‬امــا قوانیــن شــورای شــهر هنــوز کامــل نشــده‬ ‫کــه بتوانــد در همــه امــور دخالــت کنــد؛ البتــه هرجــا نیــاز بــوده یــا خواهــد‬ ‫بــود‪ ،‬دخالــت می کنیــم‪.‬‬ ‫حــاج ســیف اهلل علی نــژاد؛ عضــو شــورای اســامی بهبهــان‪ :‬تا انجا کــه‬ ‫شــورای اســامی وظیفــه داشــته توصیه هــا را انجــام داده اســت‪ .‬البتــه مــا‬ ‫بایــد در همــه امــور ورود کنیــم و نــگاه و دیــد و نظــرات مــا جــدی باشــد‪.‬‬ ‫مهنــدس راونــدی؛ عضــو شــورای اســامی بهبهــان‪ :‬مــا نــگاه کلــی‬ ‫داریــم‪ .‬در چندماه اخیــر بیــش از دو بــار از دانشــکده علــوم پزشــکی‪،‬‬ ‫اموزش وپــرورش‪ ،‬مدیریــت مخابــرات دررابطه بــا انتن دهــی بــه جلســه‬ ‫شــورا دعــوت کرده ایــم‪ .‬ایــن نیســت کــه مــا ســاکت نشســته ایم‪ ،‬از‬ ‫اداره ابفــا دعــوت و مشــکالت مربوطــه را پیگیــری کرده ایــم‪ .‬امــا بلــه!‬ ‫ان قــدرت اجرایــی کــه بایــد یــک شــورا داشــته باشــد مــا نداریــم‪ .‬مــا‬ ‫حتــی در فرمانــداری در جلســات هــم حضــور نداریــم؛ زیــرا از شــورا دعوت‬ ‫نمی شــود‪ .‬مــا حتــی بــرای رفــع مشــکالت کشــاورزی و کمبــود اب بــه‬ ‫شــرکت شــبکه های ابیــاری مــارون رفته ایــم و مشــکل کم ابــی و اینکــه‬ ‫چــرا بــه پائین دســت اب می دهنــد ولــی کشــاورزان خوزســتان کمبــود‬ ‫اب دارنــد را پیگیــری کرده ایــم‪.‬‬ ‫دانایــی‪ :‬مــا انچــه در تــوان داشــته ایم بــه وظیفــه خــود عمــل کرده ایــم؛‬ ‫امــا قــدرت اجرایــی نداریــم‪ .‬دررابطه بــا کشــتار صنعتــی و کشــتارگاه فعلــی‬ ‫جلســات زیــادی داشــته ایم و خیلــی از مســائل و مشــکالت شــهر را پیگیــری‬ ‫کرده ایــم و دررابطه بــا شفاف ســازی هــم عمــل کرده ایــم‪ ،‬امــا بــه‬ ‫خبرنــگاران نمی توانیــم همه چیــز را شــفاف بگوییــم‪ .‬نمی شــود واقعیت هــا‬ ‫را گفــت و بنــا هــم نیســت همه چیــز را بیــان کنیــم‪ .‬در بهبهــان این طــور‬ ‫اســت! دررابطه بــا زمین هــای کار و دانــش چهــار بلــوک در دوره شــهرداری‬ ‫قبــل فروختــه شــد ولــی هیچ کــس حرفــی نــزد و همــه ســکوت کردنــد‪،‬‬ ‫ازطرفِ دیگــر طبــق طــرح جامــع ایــن زمین هــا بــه مســکونی تبدیــل شــده؛‬ ‫لــذا قیمت هــا را هــم مــا بــر مبنــای مســکونی مشــخص کرده ایــم‪ .‬امــا بلــه؛‬ ‫قیمــت پائیــن بــود؛ لــذا مصــوب کردیــم و بــا قیمــت بــاال موافقــت کردیــم‪.‬‬ ‫لــذا ازنظــر قانونــی و مقــررات هیــچ مانعــی بــرای شــهرداری و شــورای شــهر‬ ‫نیســت و کار قانونی ســت‪.‬‬ ‫مهنــدس راونــدی‪ :‬زمین هــا دوهزارمترمربــع بــوده امــا ‪ 1100‬متــر قبــ ًا‬ ‫فروختــه شــده و ‪ 900‬متــر باقی مانــده اســت کــه نمی شــود ایــن مقــدار‬ ‫را بــه فضــای ســبز تبدیــل کــرد و به هر دلیــل بــوده شــورا و شــهرداری‬ ‫در گذشــته ایــن زمیــن را فروختــه اســت! مالــک اول گفــت زمینــی دارم بــا‬ ‫کاربــری فضــای ســبز؛ ‪ 50‬درصــد بــرای شــهرداری و ‪ 50‬درصــد بــرای خــود‬ ‫باشــد‪ .‬امــا چــون فضــای ســبز بــود مــا موافقــت نکردیــم ولــی بعــد از تحقیق‬ ‫مشــخص شــد مالــک اصلــی طبــق طــرح جامــع اقــدام می کنــد‪.‬‬ ‫علی نــژاد‪ :‬البتــه بایــد دایــره فنــی شــهرداری نیــاز شــهر را بررســی می کــرد‬ ‫و ان را نگــه می داشــت‪ ،‬نه اینکــه ان را بفروشــند‪ .‬ناگفتــه نمانــد همیشــه‬ ‫شــهرداری مغایرت هــا را اعــام می کــرد‪ ،‬امــا چــرا این بــار مغایرت هــا‬ ‫را بــرای فضــای ســبز اعــام نکــرده بحــث دیگری ســت! نقــص در بانــک‬ ‫اطالعــات امــاک شهرداری ســت کــه بایــد رفــع شــود‪.‬‬ ‫دانایــی‪ :‬دررابطه بــا انتخــاب شــهردار اگــر اطــاع داشــته باشــید اعــام‬ ‫کردیــم هــر کــس تمایــل دارد کاندیــد شــود‪ ،‬عــده ای کاندیــد شــدند و‬ ‫نظــرات را شــنیدیم؛ لــذا مــا از بیــن کاندیــدا تــاش کردیــم بهترین هــا‬ ‫را انتخــاب کنیــم‪ .‬حــال دوســتان برویــد کارهــای انجام شــده مهنــدس‬ ‫بهــادری را ببینیــد‪ .‬دررابطه بــا اســفالت در هیــچ دوره ای از زمــان شــهرداران‬ ‫و شــوراهای شــهر بهبهــان ایــن همــه اســفالت انجام نشــده اســت‪ .‬منطقه ای‬ ‫بــوده ‪12‬ســال‪13 ،‬ســال و حتــی ‪15‬ســال در نوبــت اســفالت بــوده و انجــام‬ ‫نشــد‪ ،‬ولــی االن شــهردار دارد انجــام می دهــد‪ .‬منطقــه اســام اباد و پشــت‬ ‫قصــر را مشــاهده کنیــد چــه حجــم ســنگینی اســفالت شــده اســت‪ .‬برویــد‬ ‫ببینیــد چگونــه مــردم راضــی و خوشــحال اند‪ .‬شــما در هــر گوشـه ای از شــهر‬ ‫بهبهــان عبــور کنیــد‪ ،‬یــک گــروه از شــهرداری مشــغول کارنــد؛ هــم ازنظــر‬ ‫اســفالت و هــم ازنظــر زیباســازی ســطح شــهر‪ .‬ما بــه شــهرداری کــه انتخاب‬ ‫کرده ایــم نمــره قبولــی می دهیــم‪ .‬مــا نمی توانیــم خدمــات مهنــدس‬ ‫بهــادری را نادیــده بگیریــم‪ .‬مــا نمی توانیــم نادیده هــا را نادیــده بگیریــم‪.‬‬ ‫کارهــای زیــادی شــده اســت‪ .‬دوســتان اصحــاب رســانه انعــکاس دهیــد تــا‬ ‫نمــود کارهــا و کارهایــی کــه انجــام شــده‪ ،‬مــردم بداننــد مــا کار کرده ایــم‪.‬‬ ‫دررابطه بــا عــدم حضــور بعضــی از اعضــای شــورای اســامی در این جلســه از‬ ‫خودشــان ســوال کنیــد‪ .‬البتــه مــن تــا انجــا کــه اطــاع دارم اقــای اوالدی‬ ‫شــیفت کاری اش اســت کــه نتوانســته در جلســه حاضــر باشــد‪.‬‬ ‫اســتاد تــژم؛ عضــو شــورای اســامی شــهر بهبهــان‪ :‬مــن در خــارج از بهبهــان‬ ‫بــودم و خــودم را فــوری بــه جلســه رســاندم‪.‬‬ ‫دانایــی‪ :‬درمــورد کانــال حرحــرک شــورا انچــه را کــه بایــد انجــام م ـی داد‬ ‫انجــام داده اســت‪ .‬طــرح مطالعاتــی اولویــت را بــه کانــال حرحــرک (منطقــه‬ ‫مشــهد) اختصــاص داده اســت و حتــی مشــاور انتخــاب شــده و جــزو‬ ‫برنامه هــای شــهرداری و شــورای اسالمی ســت‪.‬‬ ‫علی نــژاد‪ :‬ازطــرف شــورا کارهــا انجــام شــده اســت و نظــر مشــاور هــر چــه‬ ‫اســت‪ ،‬انجــام خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫مهنــدس راونــدی‪ :‬شــش کانــال در ســطح شــهر داریــم؛ لــذا بــرای‬ ‫مســقف کردن ان هــا بحــث اســت لــذا منتظــر مشــاور هســتیم تــا نظــر‬ ‫بدهــد‪ .‬البتــه گفته انــد از زمــان قــرارداد ظــرف دومــاه بایــد مشــاور نظــرش‬ ‫را اعــام کنــد‪ .‬امــا در اصــل اولویــت کانــال منطقــه حرحرک و مشــهد اســت‬ ‫کــه ان شــاءاهلل انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دانایــی‪ :‬دررابطه بــا اســتفاده از بســتگان بعضــی اعضــای شــورای شــهر بهتــر‬ ‫اســت از خودشــان ســوال کنیــد و اگــر ازطــرف نیروهــای پیمانــکار حجمــی‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬خــاف نیســت‪.‬‬ ‫دررابطه بــا بازســازی ســرویس های بهداشــتی کام ـ ًا درســت اســت اقدامــی‬ ‫نشــده‪ ،‬امــا در ســطح شــهر ســرویس بهداشــتی چنــد مــکان ازجمله مســجد‬ ‫کــه محــل تــردد مــردم اســت دایــر بــوده و قابل اســتفاده اســت؛ ازجملــه‬ ‫مســجد بــردی‪ ،‬مســجد ســلطان مهــراب‪ ،‬مســجد جامــع؛ زیــرا شــهرداری‬ ‫هزینه هایــی دراین خصــوص هرمــاه پرداخــت می کنــد‪.‬‬ ‫تــژم‪ :‬مــن نمی دانــم دونفــری کــه می گوینــد ازطــرف پیمانــکار امــده اســت‬ ‫یــا شــهرداری جــذب کــرده چه کســانی هســتند!‬ ‫مهنــدس روحی پــور؛ عضــو شــورای اســامی بهبهــان‪ :‬درمقایس ـه با شــورای‬ ‫شــهر دیگــر شــهرها و خدماتــی کــه شــورای اســامی بهبهــان انجــام داده‪،‬‬ ‫مــن نمــره ‪ 16‬یــا ‪ 17‬را بــه شــورای بهبهــان می دهــم‪ .‬شــورای اســامی‬ ‫بهبهــان نســبت بــه قبــل رونــد روبه رشــد داشــته اســت یعنــی از صفــر بــه‬ ‫بــاال رســیده اســت‪ .‬ازنظــر مــا بلــه‪ ،‬شــورای بهبهــان نمــره خوبــی دارد‪ .‬ازنظر‬ ‫خــودم نمــره ‪ 16‬را بــه شــورای بهبهــان می دهــم‪ .‬مــن اص ـ ًا قبــول نــدارم‬ ‫کــه نمــره مــا ضعیــف اســت‪ .‬البتــه قبــول دارم شــورای شهرداری ســت؛‬ ‫امــا شــورای اســامی کار کــرده اســت‪ .‬از بیدبلنــد تــا بیمارســتان کامــ ًا‬ ‫مناسب ســازی شــده اســت‪ .‬خیابــان جوانمــردی کلــی مناسب ســازی شــده‬ ‫اســت‪ ،‬جــاده قدیــم اهــواز و ‪ 60‬متــری مناسب ســازی شــده اســت‪.‬‬ ‫راونــدی‪ :‬هرکجــا بازســازی شــده‪ ،‬رفــاه حــال معلولیــن را هــم مــا درنظــر‬ ‫داشــته ایم‪.‬‬ ‫علی نــژاد‪ :‬مــا روزی کــه شــورای شــهر را تحویــل گرفتیــم‪ ،‬خیلــی خرابی هــا‬ ‫بــود‪ .‬مــردم مطالبه گــر نیســتند‪ .‬مراجعیــن مــردم بــه شــورای شــهر یــا بــرای‬ ‫اســتخدام اســت یــا تغییــر ســنگ قبــر متوفی ســت یــا جدول کشی ســت؛‬ ‫امــا متاســفانه مطالبــه عمومــی نداریــم‪ .‬بودجــه شــورا زمــان تحویــل‬ ‫‪ 30‬میلیاردتومــان بــود امــا االن ‪ 105‬میلیاردتومــان افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫دانایــی‪ :‬پــارک نارنجســتان مالــک شــخصی دارد و شــهرداری حتــی یک متــر‬ ‫در ان ســهم نــدارد‪.‬‬ ‫راونــدی‪ :‬مــا اختیــار اصــاح در بافــت فرســوده را نداریــم‪ .‬یکســری‬ ‫مجوزهایی ســت کــه بایــد اداره میــراث فرهنگــی و گردشــگری صــادر کنــد‬ ‫تــا بتوانیــم خدمات دهــی در بافــت فرســوده بدهیــم‪ ،‬امــا ایــن اداره مانــع‬ ‫می شــود‪ .‬مــا ‪40‬هکتــار بافــت فرســوده داریــم ولــی از طــرح جامــع شــهری‬ ‫خــارج اســت‪ .‬هیــچ طرحــی در بافــت فرســوده نداریــم و نمی توانیــم اجــرا‬ ‫کنیــم؛ لــذا مــردم دراین منطقــه انصافـاً عــذاب می کشــند و چــاره ای ندارنــد‪.‬‬ ‫دانایــی‪ :‬مــن همــه مســائل را گفتــه ام‪ .‬در شــورای اســامی مــا ســه بار‬ ‫جلســه گفت وشــنود گذاشــته ایم‪ .‬مــا حرف هــا را می زنیــم ولــی بــرش‬ ‫نداریــم‪ .‬ان شــاءاهلل بـه زودی گــزارش عملکــرد خودمــان را منتشــر می کنیــم‪.‬‬ ‫دررابطه بــا زمیــن شــناور بایــد گفــت در دو پــاک مشــکل اســت و‬ ‫دادگســتری حکــم داده اســت؛ البتــه شــهرداری پروانــه ســاخت داده امــا‬ ‫داشــتن پروانــه ســاخت مــاک نیســت‪.‬‬ ‫مهنــدس شــریف پور؛ مدیــر روابط عمومــی شــهرداری‪ :‬ســامانه ‪ 137‬پــل‬ ‫ارتباطی ســت کــه پاســخگوی شــهروندان هســتیم‪ .‬امــا کامنت هایــی‬ ‫کــه قبــ ًا راه انــدازی شــده بــود به علــت اســتفاده از جمــات و کلمــات‬ ‫غیراخالقــی توســط بعضــی از شــهروندان تعطیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫راونــدی‪ :‬کار کــردن در بهبهــان ســخت اســت مــا بــه هــر کــس پیشــنهاد‬ ‫دادیــم بــرای تصــدی شــهرداری بهبهــان قبــول نکــرد‪ ،‬از دزفــول‪ ،‬اصفهــان‪،‬‬ ‫شــیراز‪ ،‬اهــواز گزین ـه ای را انتخــاب کردیــم ولــی موافقــت نکردنــد‪.‬‬ ‫تــژم‪ :‬مــن دســت همــه شــما اصحــاب رســانه را می بوســم و پاســخگوی‬ ‫همــه شــما هســتم امــا مثــل اقــای دانایــی در فضــای مجــازی تمــاس‬ ‫نــدارم‪ .‬خــدای ناخواســته ابــروی کســی لک ـه دار شــود امــا اگــر شــهروندان‬ ‫بــه شــورا مراجعــه کننــد مــن در خدمــت ان هــا هســتم‪ .‬تغییــر کاربــری‬ ‫دســت شــورا نیســت‪ .‬کارشناســان می اینــد طــرح را پیــاده و اشــکاالت را‬ ‫مطــرح می کننــد و پــس از یــک تــا دو ســال برطــرف می کننــد‪ .‬مــا بانــک‬ ‫اطالعــات قــوی در شــهرداری نداریــم و همیــن مشــکل باعــث می شــود‬ ‫خــدای ناکــرده سوءاســتفاده شــود و ایــن امــر باعــث می شــود کــه زمیــن‬ ‫بــه دونفــر فروختــه شــود‪.‬‬ ‫علی نــژاد‪ 60 :‬میلیاردتومــان بــرای بودجــه ســال اول گذاشــتیم‪ .‬شــهردار‬ ‫قبلــی گفــت امــکان نــدارد مــا ان را روی ‪ 46‬میلیاردتومــان تصویــب کردیــم؛‬ ‫امــا نگاه هــا و نگرش هــا تغییــر کــرد و ســطح توقــع خودمــان را از شــهرداری‬ ‫بــاال بردیــم؛ لــذا بودجــه افزایــش یافــت کــه دلیــل این اس ـت که شــهرداری‬ ‫تــاش می کنــد البتــه زمین هایــی کــه بــه فــروش رســیده مزیــد بــر‬ ‫افزایــش بودجــه شــده اســت‪ .‬ضمن اینکــه اورده ارزش افــزوده هــم بیشــتر‬ ‫شــده اســت‪ .‬به هرحــال‪ ،‬مــن انتظــار دارم مــردم بیشــتر مطالبه گــر باشــند‪.‬‬ ‫البتــه خیلــی نقــاط شــهر را مهنــدس بهــادری قــول داده کــه اســفالت کند و‬ ‫مشــکالت دراین رابطــه کمتــر خواهــد شــد‪ .‬بــرای مناسب ســازی چهــار پــل‬ ‫قــرار اســت احــداث شــود امــا مــردم مانــع می شــوند کــه اختــاف ســطح‬ ‫ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫راونــدی‪ :‬شــهرداری کارهــای زیــادی کــرده اســت‪ .‬اســفالت‪ ،‬کانال هــای‬ ‫ســطح شــهر‪ ،‬جم ـع اوری س ـگ های ولگــرد‪ ،‬افزایــش ســرانه فضــای ســبز‪،‬‬ ‫سیســتم شهرســازی در شــهرداری و غیــره خــوب پیــش رفتــه اســت امــا‬ ‫قبــول دارم مبلمــان شــهری ضعیــف اســت‪.‬‬ ‫دانایــی‪ :‬مــن نمــره ‪ 16‬را بــرای شــورای اســامی شــهر بهبهــان انتخــاب‬ ‫می کنــم‪ .‬ضمنــاً توجــه داشــته باشــید یک ریــال خــارج از حــوزه شــهری‬ ‫نیــز شــهرداری نمی توانــد هزینــه کنــد‪ .‬در پــارک «کریــا» و «خارســتان»‬ ‫مطلق ـاً قانــون اجــازه نمی دهــد کــه هزین ـه ای در انجــا انجــام گیــرد؛ زیــرا‬ ‫تخلــف اســت‪ .‬قــرار بــود در گوشـه ای از شــهر گرمابــه ایجــاد شــود؛ امــا چون‬ ‫جــزو فضــای ســبز بــود‪ ،‬امــکان احــداث گرمابــه وجــود نداشــت‪ .‬البتــه طرف‬ ‫محــل محســنی ها بهســازی شــده اســت‪ .‬خانه هــای قدیمــی پشــت مســجد‬ ‫جامــع قــرار اســت ســنگ فرش شــود‪ .‬بهســازی بشــیر نذیــر دردســتِ اقدام‬ ‫اســت بــا بودجــه ‪ 300‬میلیون تومــان‪ .‬به هرحــال انچــه در حــد تــوان‬ ‫ماســت‪ ،‬خدایــی صادقانــه انجــام داده ایــم و بیــش از این هــا در تــوان مــا‬ ‫نیســت‪ .‬توجــه کنیــد ســنگ فرش پیــاده رو از مراحــل تــا جوانمــردی انجــام‬ ‫شــده اســت‪ .‬ســایبان قســمتی از خیابــان عدالــت انجــام شــده اســت و از‬ ‫جوانمــردی تــا فلکــه بانــک ملــی از دو طــرف ایــن منطقــه قــرار اســت‬ ‫ســنگ فرش جدیــد صــورت گیــرد؛ حتــی ســایبان جوانمــردی تــا بانــک‬ ‫ملــی هــم در برنامــه اســت کــه ســعی می شــود تــا پایــان عمــر ایــن شــورا‬ ‫(مردادمــاه ســال اینــده) بــه مرحلــه اجــرا درایــد‪.‬‬ ‫تجلیل هیئت فوتبال شهرستان بهبهان‬ ‫از مهرداد کریمی؛ دبیر جمعیت پیشرفت‬ ‫و عدالت ایران اسالمی شهرستان بهبهان‬ ‫نشست مهرداد کریمی با اعضای هیئت فوتبال‬ ‫طــی نشســتی کــه مهــرداد کریمــی؛ دبیــر جمعیــت پیشــرفت و‬ ‫عدالــت ایــران اســامی شهرســتان بهبهــان بــا اعضــای هیئــت‬ ‫فوتبــال ایــن شهرســتان داشــت‪ ،‬مســائل و مشــکالت اســتادیوم‬ ‫مطــرح شــد‪ .‬ســپس بازدیــدی کلــی از اســتادیوم ورزشــی ‪ ۲۲‬بهمــن‬ ‫صــورت گرفــت و کریمــی قــول داد کــه نســبت بــه رفــع بعضــی‬ ‫از کاســتی ها اقــدام کنــد‪ .‬خوشــبختانه ســریع و در اســرع وقــت‬ ‫توســط وی بعضــی از مشــکالت و کاســتی ها برطــرف شــد‪ .‬الزم‬ ‫به ذکــر اســت مراســم تجلیــل ازســوی اذرحزیــن از مهــرداد کریمــی‬ ‫باحضــور عــده زیــادی از ورزشــکاران و ورزش دوســتان انجــام و از‬ ‫ایــن اقــدام دبیــر جمعیــت پیشــرفت و عدالــت ایــران اســامی‬ ‫شهرســتان تجلیــل شــد‪ .‬در مراســم تجلیــل اذرحزیــن ضمــن تشــکر‬ ‫و قدردانــی از کریمــی افــزود‪« :‬مدت هــا بــود نورافکــن اســتادیوم‬ ‫کــه یکــی از کاســتی های ایــن مجموعــه اســت از کارافتــاده بــود و‬ ‫ورزشــکادان نمی توانســتند از ایــن اســتادیوم بهره منــد شــوند امــا‬ ‫توجــه خیــر نیک اندیــش و دلســوز شــهرمان اقــای کریمــی بــر ان‬ ‫داشــت تــا در یــک اقــدام ضربتــی بســیاری از مشــکالت و کاســتی ها‬ ‫را برطــرف کنــد کــه جــا دارد مراتــب تشــکر و ســپاس این جانــب‬ ‫بــه نیابــت ازســوی ورزشــکاران و اعضــای هیئــت فوتبــال را بــه وی‬ ‫ابــاغ کنیــم‪ ،‬باشــد کــه ان شــاءاهلل موردتوجــه اقــا امــام زمان(عــج)‬ ‫قــرار گیــرد»‪ .‬درپایــان لــوح تقدیــر به پــاس خدمــات کریمــی بــه وی‬ ‫اهــداء شــد‪ .‬کریمــی در ایــن مراســم اظهــار داشــت‪« :‬خــدا را شــاکرم‬ ‫کــه توفیــق حاصــل شــد بتوانــم در جمــع شــما ورزشــکاران حضــور‬ ‫یابــم و درحــد تــوان گــره ای از مشــکالت و کاســتی های شــما را‬ ‫بــراورده کنــم»‪.‬‬ ‫بازدید فرماندار و امام جمعه شهرستان از مرکز اموزش فنی و حرفه ای بهبهان‬ ‫فرشــین پودنچــی؛ رئیــس مرکــز امــوزش فنــی و حرفـه ای طــی‬ ‫بازدیــد از کارگاه هــای عبا بافــی خاطرنشــان کــرد‪ « :‬کارگاه عبا بافــی‬ ‫از ســال گذشــته تعــداد ‪ ۲۰‬کارامــوز را بــه مهارت امــوزی در رشــته‬ ‫عبــا داشــته کــه همگــی بعــد از موفقیــت و پایــان دوره ازطریــق‬ ‫صنــدوق کارافرینــی امیــد موردحمایــت تســهیالت و وام کم بهــره‬ ‫بــرای راه انــدازی کارگاه در ســطح شهرســتان را به دنبــال خواهــد‬ ‫داشــت»‪ .‬همچنیــن پودنچــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬اقــدام مشــترک‬ ‫مرکــز امــوزش فنــی و حرف ـه ای بــا هیئــت رزمنــدگان بهبهــان‬ ‫بــا مدیریــت ســردار مواســاتی بــوده کــه بــرای احیــای صنعــت‬ ‫عبابافــی بعــد از امــوزش می تواننــد از کارگاه هــای هیئت اســتفاده‬ ‫و اشــتعال زایی کننــد»‪ .‬پودنچــی بــه مشــکالت ایــن حرفــه کــه‬ ‫اهــم ان شــامل تهیــه نــخ و پشــم مرغــوب موردنیــاز بــازار فــروش‬ ‫عبــا بهبهــان بــود‪ ،‬اشــاره و اظهــار امیــدواری کــرد ایــن مشــکالت‬ ‫مرتفــع شــود تــا عبــای بی نظیــر بهبهــان همچــون گذشــته‬ ‫دراختیــار عالقه منــدان قــرار گیــرد‪ .‬وی از ســرمایه داران بهبهانــی‬ ‫خواســت کــه بــرای پیشــرفت ایــن صنعــت ارزشــمند وارد عمــل‬ ‫شــوند و حرفــه عبــای بهبهــان را جهانــی کننــد‪.‬‬ ‫مهنــدس زمانــی اصــل؛ فرمانــدار‪ ،‬حضــرت ایت الــه ناصــری؛‬ ‫امام جمعــه‪ ،‬دکتــر ســاعد؛ رئیــس امــور اجتماعــی‪ ،‬سیاســی‬ ‫فرمانــداری‪ ،‬مهنــدس بابلــی؛ مدیــر روابط عمومــی فرمانــداری‪،‬‬ ‫حــاج اقــا نیک پــور؛ رئیس دفتــر امام جمعــه به اتفــاق مهنــدس‬ ‫پودنچــی؛ مدیــر مرکز امــوزش فنــی و حرفه ای شهرســتان بهبهان‬ ‫جهــت بررســی ازمون هــای کارامــوزی درحالی کــه کارامــوزان‬ ‫رشــته های عبابافــی و پــرورش کشــت گلخانـه ای و گوجه فرنگــی‬ ‫و پــرورش زنبــور عســل به صــورت هم زمــان درحــال برگــزاری‬ ‫بودنــد‪ ،‬بازدیــد کردنــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی مرکــز فنــی و‬ ‫حرفـه ای بهبهــان؛ در ایــن پروســه زمانــی تعــداد ‪ ۶۰‬نفــر درحــال‬ ‫ازمــون بودنــد کــه کلیــه پروتکل هــای بهداشــتی نیــز درنظــر‬ ‫گرفتــه شــده بــود‪ .‬الزم به یاداوری ســت کــه ازمون هــای مراکــز‬ ‫فنــی و حرفـه ای در کشــور در پایــان هرمــاه و به صــورت هم زمــان‬ ‫برگــزار می شــود‪ .‬در ایــن دوره در شهرســتان بهبهــان جمعــاً‬ ‫‪ ۶۰۰‬نفــر مــورد ارزشــیابی و ســنجش مهــارت قــرار می گیرنــد‪.‬‬ ‫مهرداد کریمی هنگام صحبت در استادیوم ورزشی ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫تقدیر و تشکر‬ ‫رئیس هیئت فوتبال بهبهان‬ ‫از مهرداد کریمی‬ ‫اذرحزیــن؛ رئیــس هیئــت فوتبــال شهرســتان بهبهــان طــی نامـه ای کــه خطــاب بــه فرمانــدار‬ ‫بهبهــان ارســال کــرد از اقــدام مهــرداد کریمــی؛ دبیــر جمعیــت پیشــرفت و عدالــت ایــران‬ ‫اســامی شهرســتان بهبهــان دررابطه بــا تعمیــر و مرمــت جایــگاه بازیکنــان ذخیــره و سیســتم‬ ‫اب رســانی و تعمیــر نورافکن هــای ورزشــگاه و ‪ ...‬تقدیــر و تشــکر کــرد‪ .‬اقدامــات انجام گرفتــه‬ ‫ازســوی کریمــی؛ دبیــر جمعیــت پیشــرفت و عدالــت ایــران اســامی شهرســتان بهبهــان‬ ‫به شــرح ذیــل اســت‪:‬‬ ‫‪ -1‬تهیه ‪ 30‬عدد ورق گالوانیزه ‪ 21‬با کرایه بارگیری و حمل به مبلغ ‪ 60.000.000‬ریال‬ ‫‪ -2‬تهیه یک دستگاه پمپ اب چهار اینچ به مبلغ ‪ 35.000.000‬ریال‬ ‫‪ -3‬تهیــه ‪ 26‬عــدد المــپ خیــاری‪ ،‬ترانــس و اســتارت نورافکن هــای اســتادیوم بــه مبلــغ‬ ‫‪ 97.000.000‬ریــال‬ ‫‪ -4‬خرید کابل به مبلغ ‪ 7.800.000‬ریال‬ ‫‪ -5‬خرید ‪ 50‬متر شیلنگ یک اینچ اب به مبلغ ‪ 6.000.000‬ریال‬ ‫‪ -6‬اجرت نصب ورق ها‪ ،‬نصب نورافکن ها‪ ،‬تهیه جرثقیل و ‪ ...‬به مبلغ ‪ 28.000.000‬ریال‬ ‫‪ -7‬تهیه ‪ 10‬صندلی جهت سالن کنفرانس هیئت فوتبال بهبهان‬ ‫در پایــان نامــه امــده اســت‪ :‬صمیمانه تریــن مراتــب تقدیــر و تشــکر خــود را از اقــای کریمــی‬ ‫اعــام م ـی دارم‪ .‬یقیــن داریــم دعــای کلیــه ورزشــکاران و ورزش دوســتان بدرقــه راه ایشــان‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اذرحزین؛ رئیس هیئت فوتبال بهبهان‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند خــودرو پــژو پــارس بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 86‬بــه شــماره‬ ‫پــاک ‪947 -24‬ل‪ 44‬و شــماره موتــور ‪ 12486145034‬و شــماره شاســی ‪50329017‬‬ ‫مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫رامهرمز‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000376‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک چنــاران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای ســیدمحمد‬ ‫فاطمی نیــری فرزنــد ســیدجالل بشماره شناســنامه ‪ 2482‬صــادره از نیــر در یــک قطعــه‬ ‫بــاغ محصــور بــه مســاحت ‪ 18723‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 6‬اصلــی واقــع اراضــی‬ ‫به ابــاد بخــش ‪ 7‬از مالکیــت مشــاعی متقاضــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/02 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز تراکتــور کشــاورزی ای ت ـی ام ‪ ITM‬تیــپ ‪ 285‬بــه رنــگ قرمــز روغنــی مــدل‬ ‫‪ 1392‬بــه شــماره شاســی‪ N3HKTAA2CDEN17330 :‬و شــماره موتــور‪ LFW50115B :‬بــه‬ ‫نــام عبدالجلیــل کوچــک فرزنــد رجب بــردی مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز موتورســیکلت انژکتــوری بلــوچ ‪ 200cc‬مــدل ‪ ۱۳۹۶‬رنــگ مشــکی بــه شــماره‬ ‫موتــور‪ 0197NCT101792 :‬و شــماره تنــه‪ NCT11B284HMA00740 :‬و شــماره پــاک‪:‬‬ ‫‪ 32332-775‬بنــام احســان بخشــی بــا شــماره ملــی ‪ ۰۶۹۰۵۶۱۲۱۰‬مفقــود گردیــده و‬ ‫از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند کمپانــی خــودرو ســواری پرایــد صبــا بــه رنــگ ســفید شــیری مــدل‬ ‫‪ 1379‬بــه شــماره موتــور ‪ 00142622‬و شــماره شاســی ‪ S1412278620074‬بــه مالکیــت‬ ‫حســن شــریفی بــه شــماره پــاک ایــران ‪622 -55‬ب‪ 79‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫کاشمر‬ ‫م الف ‪93‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای قــادر حاتمی لــک فرزنــد امیــن دارای شناســنامه شــماره ‪ 14‬بــه شــرح دادخواســت‬ ‫بــه کالســه ‪ 405/99/5‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن‬ ‫توضیــح داده کــه شــادروان امیــن حاتمــی فرزنــد ســلیمان و فرصــت بــه شناســنامه شــماره‬ ‫‪ 3‬در تاریــخ ‪ 1399/3/23‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه ان مرحوم‬ ‫منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬قــادر حاتمی لــک فرزنــد امیــن بشماره شناســنامه ‪ 14‬متولــد ‪1353‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -2‬شــهناز حاتمی لــک فرزنــد امیــن بشماره شناســنامه ‪ 213‬متولــد ‪1350‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ســهراب حاتمــی فرزنــد امیــن بشماره شناســنامه ‪ 4613‬متولــد ‪1366‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -4‬محمدایــوب حاتمــی فرزنــد امیــن بشماره شناســنامه ‪ 290‬متولــد ‪1361‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -5‬فریبــا حاتمی لــک فرزنــد امیــن بشماره شناســنامه ‪ 253‬متولــد ‪1351‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -6‬صــادق حاتمــی فرزنــد امیــن بشماره شناســنامه ‪ 17619‬متولــد ‪1357‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -7‬صدیقــه حاتمــی فرزنــد امیــن بشماره شناســنامه ‪ 2‬متولــد ‪ 1356‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -8‬جعفــر حاتمــی فرزنــد امیــن بشماره شناســنامه ‪ 1037‬متولــد ‪ 1363‬فرزنــد‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد وی می باشــد‬ ‫از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی طــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دفتر شعبه پنج شورای حل اختالف شهرستان ایالم‬ ‫اگهــی اصالحــی در اجــرای قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون مذکــور و در اجــرای اختیــارات تفویضــی و برابــر اراء اصالحــی‬ ‫هیئــت اول مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بــم کــه در اگهــی قبلــی مســاحت‬ ‫ملــک اشــتباه اگهــی شــده اســت کــه بــه شــرح ذیــل جهــت اطــاع عمومــی در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می گــردد کــه مــدت اعتــراض ان از تاریــخ انتشــار بــه مــدت یــک مــاه‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 396‬اصلــی اقــای عبــاس ســیدی ششــدانگ یکبــاب خانــه و باغچــه‬ ‫بــه مســاحت ‪ 553‬مترمربــع واقــع در دهبکــری کلســتان از مــورد مالکیــت گرگعلــی‬ ‫کریمی افشــار کــه در اگهــی قبلــی پــاک ملــک اشــتباهاً ‪ 496‬اگهــی شــده بــود‪.‬‬ ‫محمد امیری خواه‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139860318011010687‬‬ ‫‪ 1398/08/09‬و رای اصالحــی ‪ 139960318011005141‬مــورخ ‪ 99/05/05‬هیــات حــل‬ ‫اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه میراحمــد گلزارپورصادقــی‬ ‫فرزنــد سیدحســن از پــاک ‪ 9‬از ‪ 32‬اصلــی واقــع در قریــه ملکســر بخــش ‪ 25‬گیــان از‬ ‫مالکیــت ســیدابراهیم گلزارپورصادقــی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت‬ ‫‪ 72/20‬مترمربــع جهــت الحــاق بــه پــاک ‪ 32/219‬از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده‬ ‫و پــاک ‪ 257‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت‬ ‫‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا‬ ‫ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی می توانــد بــه محاکــم‬ ‫قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر‬ ‫مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد‬ ‫مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/02 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/323‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011005630‬‬ ‫‪ 1399/05/11‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫عالیــه جهانی فالح ابــادی فرزنــد محمــد از پــاک ‪ 217‬از ‪ 41‬اصلــی واقــع در قریــه‬ ‫فالح ابــاد بخــش ‪ 24‬گیــان از نســق اســمعیل جهانی فالح ابــادی بعنــوان ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 602/28‬مترمربــع از طــرف هیئــت‬ ‫مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 217‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده‬ ‫‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن‬ ‫انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‬ ‫و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور متقاضــی‬ ‫می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت معتــرض بــه‬ ‫محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/02 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/339‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2052‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011002815‬‬ ‫‪ 1399/03/27‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫ایــرج مســیح زاده فالح ابادی فرزنــد نــوروز از پــاک ‪ 116‬از ‪ 13‬اصلــی واقــع در قریــه‬ ‫مرجقــل بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق مالکیــت ســتاد اجرائــی فرمــان امــام (ره) بعنــوان‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب مغــازه بمســاحت ‪ 36/24‬مترمربــع از‬ ‫طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 1197‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس‬ ‫مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ‬ ‫اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ‬ ‫نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه‬ ‫مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره‬ ‫ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫متقاضــی می توانــد بــه محاکــم قضایــی مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت‬ ‫معتــرض بــه محاکــم را اخــذ و برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام‬ ‫می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/02 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/340‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانــب امیــر عبدلی مســینان بــه کــد ملــی ‪ 6649784214‬مالــک ششــدانگ ســهم‬ ‫مشــاع از پــاک ثبتــی ‪ 190‬اصلــی واقــع در قریــه عشــق اباد بــه نشــانی شــهرری‪،‬‬ ‫عشــق اباد‪ ،‬روبــروی شــهرک صنعتــی‪ ،‬نبــش کوچــه ولی عصــر‪ ،‬از ملک هــای شــمال بــه‬ ‫جــاده اســفالت‪ ،‬از جنــوب بــه زه کــش‪ ،‬از غــرب بــه زمیــن محســن بیننــده‪ ،‬از شــرق‬ ‫بــه زمیــن علــی بغــدادی‪ ،‬موضــوع ســند مالکیــت شــماره ‪ 18787580‬صــادره بــه تاریــخ‬ ‫‪ 1398/8/19‬تقاضــای تعییــن بســتر و حریــم رودخانــه‪ /‬مســیل‪ /‬نهــر نظرابــاد در داخــل و‬ ‫مجــاورت پــاک ثبتــی فوق الذکــر می باشــم و حســب اعــام امــور اب شــهرری براســاس‬ ‫ضوابــط و مقــررات جــاری تعییــن بســتر و حریــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن‬ ‫مشــاعی بــه امــور اب و تکمیــل پرونــده می باشــد‪ .‬لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی تقاضــا‬ ‫می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از مــدت‬ ‫انتشــار اگهــی بــه امــور منابــع اب شــهرری بــه نشــانی میــدان شــهرری‪ ،‬ابتــدای جــاده‬ ‫قــم‪ ،‬خیابــان شــهید بغــدادی‪ ،‬نبــش کوچــه ازادان‪ ،‬پــاک ‪ 1‬مراجعــه نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت عــدم مراجعــه مالکیــن مشــاعی ظــرف مــدت مقــرر فــوق مانــع اقدامــات شــرکت اب‬ ‫منطقـه ای تهــران (امــور اب شــهرری) نبــوده و بســتر و حریــم اعالمــی بــرای کلیــه مالکیــن‬ ‫مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/12 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/02 :‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای احمــد رحیمی فــر فرزنــد علی حســن بشناســنامه ‪ 1389‬صــادره از شــوش‬ ‫درخواســتی بــه خواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه مــادرم‬ ‫مرحومــه مخمــل دینارونــد بشناســنامه ‪ 937‬صــادره شــوش در تاریــخ ‪ 1395/10/03‬در‬ ‫شــوش اقامتــگاه دائم ـی اش فــوت ورث ـه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬متقاضــی فــوق بــا مشــخصات‬ ‫فوق الذکــر پســر متوفیــه ‪ -2‬ســبزعلی رحیمــی ش ش ‪ 1156‬پســر متوفیــه ‪ -3‬اکبــر‬ ‫رحیمی فــر ش ش ‪ 1308‬پســر متوفیــه ‪ -4‬روزعلــی کیان پــور ش ش ‪ 1306‬پســر متوفیــه‬ ‫‪ -5‬محمــد رحیمی فــر ش ش ‪ 1‬پســر متوفیــه ‪ -6‬فاطمــه رحیمی فــر ش ش ‪ 1112‬دختــر‬ ‫متوفیــه والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بــه‬ ‫جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫صادق جعفری چگنی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای عبدالحســین شــهیتی فرزنــد محمــد بشناســنامه ‪ 597‬صــادره از شــوش درخواســتی‬ ‫بــه خواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه پــدرم مرحــوم محمــد‬ ‫شــهیتی بشناســنامه ‪ 171‬صــادره شــوش در تاریــخ ‪ 1399/03/21‬در شــوش اقامتــگاه‬ ‫دائمــی اش فــوت ورثــه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬متقاضــی فــوق بــا مشــخصات فوق الذکــر پســر‬ ‫متوفــی متوفــی ‪ -2‬صالــح شــهتی پور ش ش ‪ 855‬پســر متوفــی ‪ -3‬عزیــز شــهیتی ش ش‬ ‫‪ 344‬پســر متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه‬ ‫بــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫صادق جعفری چگنی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند اصلــی و بــرگ ســبز تراکتــور فرگوســن ‪ 475‬دو دیفرانســیل کشــاورزی ‪ ITM‬بــه‬ ‫رنــگ قرمــز بــه شــماره پــاک ‪213‬ی‪ -17‬ایــران ‪ 14‬و شــماره موتــور ‪ MT4A2W5952B‬و‬ ‫شــماره شاســی ‪ N3HKTAD2CEEP08107‬بــه نــام عبدالســاده خســرجی پور مفقــود شــده‬ ‫و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد صبــا بــه رنــگ ســفید مــدل ‪ 1385‬بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 1499833‬و شــماره شاســی ‪ S1412285825361‬و شــماره پــاک ‪571 -24‬ط‪ 25‬مربــوط‬ ‫بــه حمیــد جــادری مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت مجــوز حمــل ســاح شــکاری اینجانــب نــادر چنگیزیــان فرزنــد یوســف بــه شــماره‬ ‫شناســه ‪ 013215482480‬مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316001001281‬مــورخ ‪ 99/4/24‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی خانــم فرنگیــس جمعــه زاده فرزنــد جمشــید بشــماره ‪ 2685‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 4199357688‬صــادره از کوهدشــت در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت‬ ‫‪ 230/23‬مترمربــع در محــدوده اراضــی پــاک ‪ 301‬فرعــی از ‪ 29‬فرعــی از ‪ 140‬اصلــی‬ ‫واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه ادرس بلــوار سـه راه مســکن پــاک ‪ 9‬خریــداری‬ ‫از مالــک رســمی مشــاعی اقــای قاســم کوه پیمــا محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/18 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/06/02 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رسمی‬ ‫اقــای محمدامیــن نــوری فرزنــد فتــاح درخواســت رســیدگی بــه قولنامــه عــادی خــود و‬ ‫صــدور ســند مالکیــت را از پــاک ‪ ۱۰۹‬فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود واقــع در بخــش‬ ‫‪ ۱۳‬کرمانشــاه (کــه از مالکیــن اولیــه پــاک ‪ ۱۰۹‬فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود خریــداری‬ ‫نمــوده) تقدیــم اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان جوانــرود نمــوده اســت و پرونــده ای‬ ‫تحــت کالســه ‪ ۹۹/۳‬تشــکیل و بــه هیــات موضــوع قانــون فوق الذکــر ارجــاع و هیــات‬ ‫موضــوع قانــون مذکــور پــس از رســیدگی برابــر رای شــماره ‪-۱۳۹۹۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۲۳۷‬‬ ‫‪ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶‬حکــم بــه صــدور ســند مالکیــت ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ ۷۷/۷۱‬مترمربــع بــه نــام اقــای محمدامیــن نــوری فرزنــد فتــاح‬ ‫صــادر نمــوده اســت و نــام مالکیــن اولیــه پــاک مزبــور تیمــور رســتمی و حمیــده عنایتــی‬ ‫می باشــد‪ .‬لــذا مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می گــردد تــا چنانچــه‬ ‫شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه مــورد تقاضــا اعتــراض داشــته باشــند از تاریــخ انتشــار‬ ‫نوبــت اول ایــن اگهــی بمــدت دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــاً بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫نماینــد تــا بــه دادگاه ارســال گــردد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از‬ ‫انقضــاء مــدت مقــرر اداره ثبــت برابــر مقــررات ســند مالکیــت مــورد تقاضــا را بــه نــام‬ ‫اقــای محمدامیــن نــوری فرزنــد فتــاح صــادر خواهــد نمــود‪ .‬صــدور ســند مالکیــت‬ ‫مانــع از مراجعــه متضــرر احتمالــی بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت دوم‪۱۳۹۹/۰۶/۱۷ :‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول‪۱۳۹۹/۰۶/۰۲ :‬‬ ‫نعمت عزیزی‪ ،‬رئیس ثبت اســناد و امالک شهرستان جوانرود‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی‬ ‫اقــای حســین محمــدی فرزنــد محمــد درخواســت رســیدگی بــه قولنامــه عــادی‬ ‫خــود و صــدور ســند مالکیــت را از پــاک ‪ ۱۰۹‬فرعــی از یــک اصلــی جوانــرود واقــع‬ ‫در بخــش ‪ ۱۳‬کرمانشــاه (کــه از مالکیــن اولیــه پــاک ‪ ۱۰۹‬فرعــی از یــک اصلــی‬ ‫جوانــرود خریــداری نمــوده) تقدیــم اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان جوانــرود‬ ‫نمــوده اســت و پرونــده ای تحــت کالســه ‪ ۹۹/۴‬تشــکیل و بــه هیــات موضــوع قانــون‬ ‫فوق الذکــر ارجــاع و هیــات موضــوع قانــون مذکــور پــس از رســیدگی برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ -۱۳۹۹۶۰۳۱۶۰۰۷۰۰۰۲۳۶‬حکــم بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ ۷۷/۷۱‬مترمربــع بــه‬ ‫نــام اقــای حســین محمــدی فرزنــد محمــد صــادر نمــوده اســت و نــام مالکیــن اولیــه‬ ‫پــاک مزبــور تیمــور رســتمی و حمیــده عنایتــی می باشــد‪ .‬لــذا مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه‬ ‫مــورد تقاضــا اعتــراض داشــته باشــند از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن اگهــی بمــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را کتبــاً بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد تــا بــه دادگاه ارســال‬ ‫گــردد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم‬ ‫دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه اداره‬ ‫ثبــت محــل تحویــل دهــد بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مــدت مقــرر اداره ثبــت برابــر‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت مــورد تقاضــا را بــه نــام اقــای حســین محمــدی فرزنــد محمــد‬ ‫صــادر خواهــد نمــود‪ .‬صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر احتمالــی بــه‬ ‫دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت دوم‪۱۳۹۹/۰۶/۱۷ :‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول‪۱۳۹۹/۰۶/۰۲ :‬‬ ‫نعمت عزیزی‪ ،‬رئیس ثبت اســناد و امالک شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حامــد خســروی بــه شماره شناســنامه ‪ 3330254149‬بــه اســتناد شــهادتنامه‬ ‫و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900511‬تقدیــم ایــن‬ ‫دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان محمدرضــا خســروی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 284‬در تاریــخ ‪ 1398/12/27‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته‬ ‫ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬حامــد خســروی فرزنــد محمدرضــا بــه ش‪.‬م ‪3330254149‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -2‬مهــرداد خســروی فرزنــد محمدرضــا بــه ش‪.‬م ‪ 3330328180‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -3‬ســمیه خســروی فرزنــد محمدرضــا بــه ش‪.‬م ‪ 3330370858‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬بــدری خســروی فرزنــد فتــاح بــه ش‪.‬م ‪ 3340637326‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شــعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم قیصــر مــرادی دارای شماره شناســنامه ‪ 3329627107‬بشــرح دادخواســت بــه‬ ‫کالســه ‪ 314/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی اگهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن‬ ‫توضیــح داده کــه شــادروان زبیده خانــم جعفــری بشناســنامه ‪ 291‬در تاریــخ ‪1389/11/17‬‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر‬ ‫اســت بــه‪ -1 :‬حســن مــرادی بــه ش‪.‬م ‪ 3329628162‬پســر متوفــی ‪ -2‬علــی مــرادی بــه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3329627506‬پســر متوفــی ‪ -3‬کــرم مــرادی بــه ش‪.‬م ‪ 3329628146‬پســر متوفــی‬ ‫‪ -4‬رمضــان مــرادی بــه ش‪.‬م ‪ 3329627360‬پســر متوفــی ‪ -5‬قیصــر مــرادی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3329627107‬دختــر متوفــی ‪ -6‬ســحر مــرادی بــه ش‪.‬م ‪ 3329145307‬دختــر متوفــی‬ ‫‪ -7‬جیــران مــرادی بــه ش‪.‬م ‪ 3329543612‬دختــر متوفــی ‪ -8‬قدم خیــر مــرادی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3329627093‬دختــر متوفــی ‪ -9‬گوهــر مــرادی بــه ش‪.‬م ‪ 3329628154‬دختــر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد‬ ‫تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین‬ ‫اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گواور‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای نورالــه مرادکســانی دارای شماره شناســنامه ‪ 3329650729‬بشــرح دادخواســت‬ ‫بــه کالســه ‪ 315/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی اگهــی حصــر وراثــت نمــوده و‬ ‫چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان هاجرخانــم حیــدری بشناســنامه ‪ 802‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1394/05/20‬اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان‬ ‫مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬نورالــه مرادکســانی بــه ش‪.‬م ‪ 3329650729‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬لیلــی مرادکســانی بــه ش‪.‬م ‪ 3329652901‬دختــر متوفــی ‪ -3‬شــوکت‬ ‫مرادکســانی بــه ش‪.‬م ‪ 3329652055‬دختــر متوفــی ‪ -4‬گلنــدام مرادکســانی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3329653728‬دختــر متوفــی ‪ -5‬شــکربانو مرادکســانی بــه ش‪.‬م ‪3329650737‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -6‬ریحــان مرادکســانی بــه ش‪.‬م ‪ 3329652063‬دختــر متوفــی ‪-7‬‬ ‫ترکــی مرادکســانی بــه ش‪.‬م ‪ 3329650745‬دختــر متوفــی ‪ -8‬شــمس اله مرادکســانی‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 3329650710‬پســر متوفــی (فــوت شــده) ‪ -9‬مریــم مرادکســانی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3329650753‬دختــر متوفــی ( فــوت شــده)‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گواور‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای هــادی مــرادی بــه شماره شناســنامه ‪ 163‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900241‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان علــی مــرادی بــه شماره شناســنامه ‪ 839‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1399/04/04‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬هــادی‬ ‫مــرادی فرزنــد علــی بــه ش‪.‬م ‪ 3341716408‬پســر متوفــی ‪ -2‬الهــام مــرادی فرزنــد علــی‬ ‫بــه ش ش ‪ 18‬دختــر متوفــی ‪ -3‬رضــا مــرادی فرزنــد علــی بــه ش‪.‬م ‪ 3330229195‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -4‬عالمتــاج محمــدی فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش ‪ 122‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه پنجم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد ســند مالکیــت موتورســیکلت کبیــر ‪ 125cc‬بــه شــماره‬ ‫انتظامــی ‪ 516/13343‬رنــگ قرمــز گوجــه ای مــدل ‪ 1395‬بــا شــماره موتــور‬ ‫‪ 0124NCV184416‬و شــماره تنــه ‪ NCV***125K95C237‬مفقــود و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو کامیونــت ون نیســان بــه رنــگ ابــی روغنــی مــدل ‪ 1383‬بــا شــماره‬ ‫پــاک ‪845 -29‬ب‪ 82‬و شــماره موتــور ‪ 243315‬و شــماره شاســی ‪ D37571‬بــه نــام‬ ‫بــرزو حاصلــی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب ســجاد اســتاک مالــک خــودرو پــژو ســواری ‪ 405‬بــه رنــگ نقــره ای‬ ‫متالیــک مــدل ‪ 1390‬بــه شــماره شــهربانی ‪895 -98‬ب‪ 28‬و شــماره بدنــه‬ ‫‪ NAAM01CA3CE372143‬و شــماره موتــور ‪ 12490253818‬بعلــت فقــدان اســناد‬ ‫فــروش (ســند کمپانــی‪ ،‬ســند ســبز‪ ،‬کارت ســوخت) تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد‬ ‫مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر کســی ادعایــی در مــورد خــودرو مذکــور‬ ‫دارد ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش ایران خــودرو واقــع در‬ ‫پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مهلــت‬ ‫مذبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره‬ ‫‪ 1399/05/01-139860318011016369004883‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در‬ ‫ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه علــی خجســته فرزنــد شــیرینعلی از پــاک ‪2‬‬ ‫از ‪ 90‬اصلــی واقــع در قریــه پشــتیر بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق ســپاه عدالتخواه پشــتیری‬ ‫بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بمســاحت ‪534/36‬‬ ‫مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 898‬بــرای ان منظــور شــده‪.‬‬ ‫لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪.‬‬ ‫چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض‬ ‫داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس‬ ‫از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و‬ ‫صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/02 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/286‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-13996031801104804‬‬ ‫‪ 1399/04/31‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫محســن صابرکلیدبــری فرزنــد جبــار از پــاک ‪ 1‬و ‪ 2‬متصــل بهــم از ‪ 69‬اصلــی واقــع در قریــه‬ ‫مالســرا بخــش ‪ 25‬گیــان از نســق قربانعلــی علیپــور بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مشــتمل بــر خانــه و محوطــه بمســاحت ‪ 337/03‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز‬ ‫گردیــده و پــاک ‪ 57‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره‬ ‫ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس‬ ‫از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/02 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/295‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-13996031801105149‬‬ ‫‪ 1399/05/05‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫ربابــه اکبری زرکامــی فرزنــد وهــاب از پــاک ‪ 68‬از ‪ 50‬اصلــی واقــع در قریــه قصابســرا بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان از نســق علــی ستاره شــناس بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر‬ ‫ســاختمان بمســاحت ‪ 44/64‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪566‬‬ ‫بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح‬ ‫مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس‬ ‫از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و‬ ‫صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/02 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/300‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫تاســیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بهیـ�ن مبــدل رادیـ�ن در تاریـ�خ ‪ 1399/05/26‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 73331‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009367189‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتـ�ر تکمیـ�ل‬ ‫گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬صنای��ع غذای��ی و صنای��ع بسـ�ته بندی و تولی��د انــواع بسـ�ته بندی های نوی��ن‪:‬‬ ‫قوطـ�ی‪ ،‬پالستــیک‪ ،‬کارتـ�ن‪ ،‬لـ�ب‪ ،‬پـ�ت‪ ،‬خری��د و فــروش مــواد اولی��ه بسـ�ته بندی‪ ،‬انجـ�ام امـ�ور تولیـ�دی مــواد غذای��ی‪ -‬بسـ�ته بندی‪ -‬نمونه ب�رـداری و همکــاری شــرکت های کنتـ�رل‬ ‫کیف��ی در زمین��ه کنتـ�رل کیفی��ت مــواد غذای��ی و خدمـ�ات مشاــوره ای تخصص��ی صنای��ع غذای��ی و راه اندــازی خطـ�وط تولیـ�دی صنای��ع غذای��ی خری��د و فــروش تولیـ�د‪ ،‬توزیـ�ع‪،‬‬ ‫بسـ�ته بندی‪ ،‬ص�اـدرات و واردات کلی��ه کاالهـ�ای مجـ�از بازرگان��ی‪ .‬ترخی��ص کاال از گمرــکات کشـ�ور پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم‪ .‬شــرکت در نمایشــگاه های داخل��ی و خارجـ�ی‪،‬‬ ‫اخ��ذ وام و تسـ�هیالت بانک��ی از کلی��ه بانک ه��ا و موسس��ات داخل��ی و خارج��ی جه��ت ش��رکت‪ .‬خدم��ات پشتــیبانی قاب��ل واگـ�ذاری ب��ه بخ��ش خصوص��ی درص��ورت ل��زوم پ��س از‬ ‫اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اســتان خراسـ�ان رضــوی‪ ،‬شهرســتان مشـ�هد‪ ،‬بخ��ش مرکـ�زی‪ ،‬شـ�هر‬ ‫مش��هد‪ ،‬محل��ه ایثارگ�رـان‪ ،‬کوچ��ه ش��رکت صاک�وـ‪ ،‬خیاب��ان ازادی ‪ ،129‬پـلاک ‪ ،14.2‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪ 9198174120‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عب��ارت اس��ت از‬ ‫مبلـ�غ ‪ 1.000.000‬ری��ال نق��دی‪ .‬میـ�زان سهم الشـ�رکه ه��ر ی��ک از شـ�رکا‪ :‬اقــای رضـ�ا ابراهیمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0939750309‬دارنـ�ده ‪ 500000‬ریـ�ال سهم الشرــکه‪ ،‬اقـ�ای‬ ‫مهــدی ابراهیمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0941119254‬دارنـ�ده ‪ 500000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬اقــای رضـ�ا ابراهیمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0939750309‬و بـ�ه‬ ‫ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامحدــود و بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل بـ�ه مــدت نامح�دـود‪ ،‬اقــای مهــدی ابراهیمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0941119254‬و بـ�ه ســمت رئیـ�س‬ ‫هیئ��ت مدی��ره ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬دارندــگان ح��ق امض��ا‪ :‬کلیـ�ه اوراق و اسنــاد به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهــا‪ ،‬عقــود اسلـامی و همچنیـ�ن‬ ‫کلی��ه نامه هـ�ای عــادی و اداری ب��ا امضـ�اء منفـ�رد مدیرعام��ل ی��ا رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طبـ�ق اساس�نـامه‪ .‬روزنامـ�ه‬ ‫کثیراالنتشـ�ار ســایه جه��ت درج اگهی هـ�ای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪ .‬ثب��ت موضـ�وع فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫‪http://sayeh-news.com‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)957823‬‬ صفحه 4 ‫بانک‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2052‬‬ ‫ارتباط مستقیم مدیران ارشد بانک مسکن با مردم در هفته دولت‬ ‫براســاس برنامه ریــزی به عمل امــده به منظــور ایجــاد امــکان ارتبــاط‬ ‫بیــن مــردم و مدیــران ارشــد بانــک مســکن به مناســبت هفتــه دولــت‪،‬‬ ‫مدیــران بانــک مســکن بــا حضــور در مرکــز ارتبــاط بــا مشــتریان ایــن‬ ‫بانــک در روزهــای ‪ 2‬و ‪ 3‬شــهریورماه از ســاعت ‪ 10‬الــی ‪ 12‬بــه ســواالت‬ ‫مــردم در حــوزه فعالیت هــای بانــک مســکن پاســخ می دهنــد‪ .‬مطابــق‬ ‫بــا زمان بنــدی انجام شــده در روز یکشــنبه ‪ 2‬شــهریورماه مدیــران امــور‬ ‫طــرح و برنامــه‪ ،‬امــور اعتبــاری و امــور اســتان ها و بازاریابــی امــاده‬ ‫پاســخگویی بــه ســواالت و مشــکالت مــردم در ارتباط بــا تســهیالت و‬ ‫خدمــات بانکــی‪ ،‬و در روز دوشــنبه مــورخ ‪ 3‬شــهریورماه مدیــران امــور‬ ‫فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات‪ ،‬بانکــداری الکترونیــک بــه ســواالت‬ ‫و مشــکالت مــردم درخصــوص بانکــداری الکترونیــک و خدمــات‬ ‫غیرحضــوری و مدیــر امــور مالــی درخصــوص صنــدوق دارای یکــم و‬ ‫ســهام عدالــت امــاده پاســخگویی بــه عمــوم مــردم هســتند‪ .‬مشــتریان‬ ‫می تواننــد در روزهــای ذکرشــده بــا مرکــز ارتباطــات مردمــی بانــک‬ ‫مســکن بــه شــماره ‪ 021-61088‬تمــاس حاصــل فرماینــد‪.‬‬ ‫حمایت ویژه بانک صادرات ایران‬ ‫از صنایع پیشران در حوزه پتروشیمی‪ ،‬نفت و گاز‬ ‫نایب رئیــس هیئت مدیــره بانــک‬ ‫صــادرات ایــران گفــت‪« :‬اعطــای‬ ‫تســهیالت و تعهــدات بــه صنایــع‬ ‫بــزرگ و اثرگــذار؛ به ویــژه شــرکت های‬ ‫پتروشــیمی‪ ،‬پاالیشــگاه ها و ســازندگان‬ ‫تجهیــزات صنایــع نفــت و گاز از‬ ‫اولویــت ویــژه در بانــک صــادرات ایــران‬ ‫برخــوردار اســت»‪ .‬امیــر یوســفیان در‬ ‫تشــریح رونــد حمایــت ایــن بانــک‬ ‫از صنایــع بــزرگ و اثرگــذار به ویــژه‬ ‫شــرکت های پتروشــیمی‪ ،‬پاالیشــگاه ها‬ ‫و ســازندگان تجهیــزات صنایــع نفــت و‬ ‫گاز ابــراز کــرد‪« :‬باتوجه بــه محدودیــت‬ ‫منابــع نظــام بانکــی‪ ،‬اعطای تســهیالت‬ ‫و تعهــدات بــه ایــن صنایــع‪ ،‬از اولویــت‬ ‫ویــژه ای در بانــک صــادرات ایــران‬ ‫برخــوردار اســت؛ چراکــه اعطــای‬ ‫تســهیالت بــه ایــن واحدهــا هماننــد‬ ‫یــک دومینــوی مثبــت موجــب‬ ‫حرکــت و رونــق در ســایر مجموعه های‬ ‫اقتصــادی می شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بانک‬ ‫صــادرات ایــران به همین منظــور از ســال‬ ‫گذشــته به صــورت جــدی وارد همکاری‬ ‫بــا صنایــع پتروشــیمی شــده کــه‬ ‫انعقــاد تفاهم نامــه ‪25‬هزارمیلیاردریالــی‬ ‫بــا انجمــن ســازندگان تجهیــزات‬ ‫صنایــع نفــت (اســتصنا) و تفاهم نامــه‬ ‫حــدود ‪75‬هزارمیلیاردریالــی بــا چنــد‬ ‫هلدینــگ پتروشــیمی‪ ،‬نویدبخــش‬ ‫همــت بــزرگ بانــک صــادرات ایــران در‬ ‫ایــن بخش هاســت»‪ .‬یوســفیان تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬بــرای اولین بــار در نظــام بانکــی‪،‬‬ ‫توانســته ایم در قالــب طــرح طــراوت‪،‬‬ ‫«توســعه» اعتبــارات اســنادی ریالــی را‬ ‫به منظــور اجــرای پروژه هــای بــزرگ‬ ‫پتروشــیمی عملیاتــی کنیــم‪ .‬ایــن‬ ‫محصــول نویــن بانــک صــادرات ایــران‬ ‫اســت کــه مــورد اســتقبال مجریــان‬ ‫و ســرمایه گذاران طرح هــای بــزرگ‬ ‫و متوســط در بخــش پتروشــیمی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«در ایـن روش اعتبــارات اســنادی ریالــی‬ ‫بــا سررســید حداکثــر ‪ 18‬ماهــه بابــت‬ ‫اجــرای پــروژه به نفــع پیمانــکاران‬ ‫(براســاس صــورت وضعیــت تائیدشــده)‬ ‫و بــرای ســازندگان ماشــین االت و‬ ‫تجهیــزات براســاس فاکتــور صــادر‬ ‫می شــود و در ســایر شــعب بانــک‬ ‫صــادرات ایــران بــا ســاده ترین روش و‬ ‫بــدون ضامــن قابــل تنزیــل اســت»‪.‬‬ ‫تقسیم ‪60‬ریال سود به ازای هر سهم بانک سینا‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی به طــور فوق العــاده بانــک ســینا‬ ‫بنابــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی باحضــور فیزیکــی‬ ‫اقلیــت اعضــاء و اکثریــت ســهامداران (مجموعـاً ‪76.95‬درصــد)‬ ‫به صــورت انالیــن برگــزار شــد‪ .‬در این جلســه دکتــر ایمانــی‬ ‫گفــت‪« :‬یکــی از اهــداف اصلــی و مهــم بانــک ســینا‪ ،‬تــاش‬ ‫بــرای افزایــش رضایتمنــدی تمامــی ذی نفعــان گرامــی‬ ‫ازطریــق ایجــاد ارزش افــزوده و بازدهــی بیشــتر اســت کــه‬ ‫درهمین راســتا بــا پیاده ســازی برنامه هــا و سیاســت های‬ ‫توســعه ای‪ ،‬توانســته گام هــای مهمــی را بــردارد؛ به طوری کــه‬ ‫در ســال یادشــده‪ ،‬مجمــوع ســپرده های ایــن بانــک‬ ‫‪18.9‬درصــد‪ ،‬مانــده خالــص مصــارف بانــک ‪13‬درصــد و‬ ‫ســوداوری ان ‪347‬درصــد رشــد را نشــان می دهــد»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به اهمیــت قیمــت تمام شــده پــول در بانک هــا‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬اســتراتژی بانــک ســینا‪ ،‬تــاش بــرای تــداوم‬ ‫رونــد کاهشــی نــرخ بهــای تمام شــده پــول بــوده اســت کــه‬ ‫خوشــبختانه ایــن نــرخ در پایــان اســفند ‪ 98‬بــه ‪18.6‬درصــد‬ ‫رســیده کــه نســبت بــه ســال قبــل از ان یــک واحــد درصــد‬ ‫کاهــش نشــان می دهــد‪ .‬ایــن رونــد کاهشــی را در نســبت‬ ‫مطالبــات غیرجــاری بــه کل تســهیالت نیــز شــاهد هســتیم؛‬ ‫به طوری کــه در پایــان ســال ‪ 98‬معــادل ‪6.3‬درصــد بــوده‬ ‫کــه ایــن رقــم درحال حاضــر ‪5.6‬درصــد اســت؛ درحالی کــه‬ ‫ایــن رقــم در پایــان اســفندماه ســال ‪ 97‬معــادل ‪6.6‬درصــد‬ ‫اســت»‪ .‬بانــک ســینا ازنظــر ســرمایه ثبتــی در رتبــه ‪ 6‬و‬ ‫ازلحــاظ تعــداد شــعبه در رده ‪ 7‬کانــون بانک هــای خصوصــی‬ ‫قــرار دارد و دارای کمتریــن وابســتگی بــه منابــع بین بانکــی‬ ‫بــا ســهمی نزدیــک بــه صفــر اســت‪.‬‬ ‫سامانه احراز هویت غیرحضوری سجام در بانک کارافرین رونمایی شد‬ ‫ســامانه احــراز هویــت غیرحضــوری ســجام در شــعب‬ ‫بانــک کارافریــن طــی مراســمی رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫دکتــر محمدرضــا فرزیــن؛ مدیرعامــل بانــک اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬اکنــون کــه بــازار ســرمایه دوران اوج خــود‬ ‫را ســپری می کنــد‪ ،‬فرصــت مغتنمی ســت کــه بــا‬ ‫ارائــه خدمــات موردنیــاز فعــاالن ایــن حــوزه‪ ،‬ســبد‬ ‫محصــوالت بانــک را توســعه بدهیــم»‪ .‬وی همچنیــن‬ ‫بــر لــزوم اســتفاده از ظرفیت هــای فضــای مجــازی‬ ‫جهــت جلــب رضایــت مشــتریان تاکیــد کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫«فضــای مجــازی امکانــات زیــادی را دراختیــار صاحبان‬ ‫کســب وکارهای بــزرگ ازجملــه بانک هــا قــرار داده‬ ‫اســت‪ .‬از جملــه مهم تریــن کاربردهــای فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫یکپارچه ســازی اطالعــات مشــتریان اســت کــه خطــای‬ ‫عملیاتــی را تــا حــد زیــادی کاهــش می دهــد و موجــب‬ ‫تســریع امــور جــاری می شــود»‪ .‬فرزیــن بــا تشــریح‬ ‫اهــداف و برنامه هــای بانــک کارافریــن گفــت‪« :‬توســعه‬ ‫بانکــداری شــرکتی و بانکــداری ســرمایه گذاری و‬ ‫همچنیــن تامیــن ســرمایه شــرکت های بــزرگ از‬ ‫شــاخص ترین اهــداف بانــک در برنامــه دوســاله ‪-1400‬‬ ‫‪ 1399‬اســت‪ .‬بــرای تحقــق ایــن اهــداف الزم اســت بــه‬ ‫بــازار ســرمایه جدی تــر از گذشــته ورود پیــدا کنیــم»‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن مراســم حســین فهیمــی ضمــن قدردانی‬ ‫از بانــک کارافریــن جهــت همــکاری بــا شــرکت‬ ‫ســپرده گذاری مرکــزی‪ ،‬بــر لــزوم همراهــی بانک هــا‬ ‫بــا فناوری هــای روز دنیــا تاکیــد کــرد و افــزود‪« :‬بــا‬ ‫اســتقرار ایــن ســامانه در بانــک کارافریــن‪ ،‬مشــتریان‬ ‫ایــن بانــک بــرای اولین بــار می تواننــد از هــر دو ســامانه‬ ‫حضــوری و غیرحضــوری جهــت احــراز هویت در ســجام‬ ‫اقــدام کــرده و از یــک درگاه واحــد بــه تمــام خدمــات‬ ‫بــازار ســرمایه دسترســی داشــته باشــند»‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫«فــروش غیرحضــوری ســهام عدالــت تجربــه موفقــی‬ ‫دراین زمینــه بــود‪ .‬هزاران نفــر از صاحبــان ســهام‬ ‫عدالــت بــدون نیــاز بــه مراجعــه بــه مراجــع ذی ربــط‬ ‫و به صــورت کامــ ً‬ ‫ا الکترونیکــی موفــق بــه فــروش‬ ‫ســهام خــود شــده اند و تــا امــروز بالغ بــر هفت هــزار‬ ‫و ‪ 100‬میلیاردتومــان وجــوه حاصــل از فــرش ســهام‬ ‫عدالــت بــه حســاب فروشــندگان واریــز شــده اســت»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی و تســویه‬ ‫وجــوه در پایــان ایــن دســتاورد را بــه بانــک کارافریــن‬ ‫تبریــک گفــت و افــزود‪« :‬امیــدوارم ایــن تفاهم نامــه‬ ‫ح بابــی بــرای همکاری هــای بیشــتر بیــن بانــک‬ ‫فتــ ‬ ‫کارافریــن و شــرکت ســپرده گذاری مرکــزی باشــد»‪.‬‬ ‫‪5‬‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫پایان طرح تابستانه کتاب پس از ‪12‬روز در سراسر کشور‬ ‫یاســر وطن پــور ازغنــدی‪ /‬طــرح‬ ‫تابســتانه کتــاب پــس از ‪12‬روز در سراســر‬ ‫کشــور به پایــان رســید‪ .‬معــاون فرهنگــی و‬ ‫رســانه ای اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســامی‬ ‫خراســان رضــوی گفــت‪« :‬درایــن دوره بــا‬ ‫مشــارکت گســترده مــردم کتاب خــوان‬ ‫و فرهیختــه اســتان خراســان رضــوی‬ ‫به عنــوان یکــی از فعال تریــن و پرفروش تریــن اســتان های کشــور بــرای چهارمیــن‬ ‫دوره پیاپــی معرفــی شــد»‪ .‬افشــین تحفه گــر ادامــه داد‪ ۸۲« :‬کتاب فروشــی از سراســر‬ ‫اســتان در ایـن دوره از طــرح شــرکت کردنــد کــه از این تعــداد ‪ ۶۳‬کتاب فروشــی مربــوط‬ ‫بــه مشــهد و ‪ ۱۹‬کتاب فروشــی مربــوط بــه شهرســتان ها بــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬از بیــن‬ ‫کتاب فروشــی های شــرکت کننده در طــرح‪ ۶۲ ،‬کتاب فروشــی شهرســتان مشــهد و‬ ‫‪ ۱۶‬کتاب فروشــی در ســایر شهرســتان ها فــروش داشــتند»‪ .‬تحفه گــر اذعــان داشــت‪:‬‬ ‫«یارانــه اختصاص یافتــه بــه اســتان خراســان رضــوی در طــی طــرح باتوجه بــه اســتقبال‬ ‫بی نظیــر مــردم در چند نوبــت افزایــش یافــت و درنهایــت بــه ‪3,500,000,000‬ریــال‬ ‫رســید کــه ‪3,406,181,714‬ریــال ان مصــرف شــد‪ .‬کل فــروش اســتان در انتهــای‬ ‫طــرح ‪19,011,012,095‬ریــال بــود و ‪55335‬جلــد کتــاب طــی ایــن مــدت کوتــاه بــه‬ ‫فــروش رســید کــه امــار بی نظیــری را در حــوزه کتــاب و کتاب خوانــی اســتان رقــم زده‬ ‫اســت»‪ .‬گفتنی ســت؛ بیش تریــن فــروش در طــرح تابســتانه کتــاب ‪ ۹۹‬به ترتیــب مبلــغ‬ ‫‪1500520103‬ریــال و ‪1410274500‬ریــال و ‪ 729875500‬فــروش‪ ،‬بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2052‬‬ ‫شو پرورش مازندران بیان کرد؛‬ ‫مدیرکل اموز ‬ ‫انتقادات دانش اموزان‬ ‫شو پرورش‬ ‫زمینه ساز پویاییاموز ‬ ‫؛‬ ‫پیام مدیر درمان تامین اجتماعی گیالن‬ ‫به مناسبت روز پزشک‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش مازنــدران در‬ ‫نشســت بــا نماینــدگان منتخــب مجلــس دانــش‬ ‫امــوزی اســتان‪ ،‬حضــور دانش امــوزان عضــو‬ ‫شــورا و مجلــس در عرصــه تصمیم ســازی و‬ ‫افتتاح ‪ ۲۱‬پروژه کشاورزی در استان ایالم‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬رئیــس جهــاد کشــاورزی اســتان ایــام گفــت‪« :‬در هفتــه دولــت‬ ‫‪ ۲۱‬پــروژه تولیــدی و خدماتــی بخــش کشــاورزی اســتان ایــام افتتــاح می شــود»‪.‬‬ ‫محمدعلــی اقدســی اظهــار داشــت‪« :‬به مناســبت گرامیداشــت هفتــه دولــت ‪ ۲۱‬پــروژه‬ ‫تولیــدی و خدماتــی بخــش کشــاورزی اســتان ایــام بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪۱۸۹‬میلیــارد‬ ‫و ‪۳۹۴‬میلیون ریــال بــا اشــتغال زایی ‪۲۴۱‬نفــر و تعــداد ‪ ۳۷۰‬خانــوار بهره منــد افتتــاح‬ ‫و بــه بهره بــرداری می رســد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬ایــن پروژه هــا شــامل ابیــاری تحــت فشــار‪،‬‬ ‫ســایت باغبانــی‪ ،‬انــواع گلخانــه‪ ،‬گاو شــیری‪ ،‬پرواربندی بره‪ ،‬خــوراک دام‪ ،‬ســیلوی ذخیره‬ ‫گنــدم‪ ،‬پــرورش ماهــی در قفــس و پــرورش ماهــی سردابی ســت»‪ .‬وی بااشــاره به طــرح‬ ‫ســامانه گرمســیری در اســتان ایــام‪ ،‬گفــت‪« :‬در اســتان ایــام بیــش از ‪۱۷‬هزارهکتــار از‬ ‫زمین هــای کشــاورزی تحت پوشــش ایــن طــرح بــزرگ قــرار می گیرنــد»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫افتتاح نخستین طرح پرورش ماهیان خاویاری‬ ‫با استفاده از اب چاه‬ ‫مدیــرکل شــیالت گلســتان از اغاز ب ـه کار نخســتین طــرح پــرورش ماهیــان خاویــاری‬ ‫بــا اســتفاده دومنظــوره از اب نامتعــارف چــاه کشــاورزی در شهرســتان اق قــا خبــر داد‪.‬‬ ‫ســید جــواد قــدس علــوی اظهــار کــرد‪« :‬نخســتین طــرح پــرورش ماهیــان خاویــاری با‬ ‫اســتفاده دومنظــوره از اب نامتعــارف چــاه کشــاورزی در روســتای پیــرواش شهرســتان‬ ‫اق قــا بــا رهاســازی ‪ ۵۵۰‬قطعــه بچــه ماهــی خاویــاری از نــوع فیل ماهــی شــروع بــه‬ ‫فعالیــت کــرد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ظرفیــت ایــن طــرح پنج تــن گوشــت و ‪ ۱۰۰‬کیلوگــرم‬ ‫خاویــار بــراورد شــده اســت کــه بــا ایــن میــزان تولیــد می توانــد نقــش بســزایی‬ ‫در رونــق اقتصــادی منطقــه ایفــاء کنــد»‪ .‬قــدس علــوی ادامــه داد‪« :‬ایــن طــرح بــا‬ ‫ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی و بــا اســتفاده از تســهیالت راه انــدازی شــده اســت»‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت گلســتان تصریــح کــرد‪ ۱۲« :‬پروانه تاســیس جهــت پــرورش ماهیان‬ ‫خاویــاری بــا اســتفاده از اب چــاه کشــاورزی در اســتان صــادر شــده کــه امیدواریــم‬ ‫بـه زودی فعالیــت ایــن مراکــز هــم اغــاز شــود»‪.‬‬ ‫وحیدهبهبهانی‬ ‫اســتاندار قزویــن گفــت‪« :‬در هفتــه دولــت‬ ‫پــروژه ‪ ۴۵۷‬طــرح‪ ،‬بــا اعتبــاری بالغ بــر‬ ‫‪۸۶۰‬میلیاردتومــان و اشــتغال شــش هزارنفر‬ ‫افتتــاح می شــود»‪ .‬هدایــت اهلل جمالی پــور‬ ‫بااشــاره به افتتــاح طرح هــا در هفتــه دولــت‬ ‫گفــت‪« :‬در تاکســتان ‪ ۶۱‬پــروژه بــا اشــتغال‬ ‫‪۵۰۳‬نفــر و اعتبــار ‪۱۰۸‬میلیاردتومــان‪ ،‬در‬ ‫بوئین زهــرا ‪ ۱۰۵‬پــروژه بــا اشــتغال ‪ ۷۸۶‬نفــر و‬ ‫اعتبــار ‪۱۰۸‬میلیاردتومــان‪ ،‬در البــرز ‪ ۵۲‬پــروژه‬ ‫بــا اعتبــار ‪۵۵‬میلیاردتومــان‪ ،‬در اوج ‪ ۷۳‬پــروژه‬ ‫بــا اشــتغال ‪۵۵۹‬نفــر و ‪۲۳‬میلیاردتومــان و در‬ ‫ابیــک ‪ ۷۲‬پــروژه بــا اشــتغال ‪۳۴۱۰‬نفــر و بــا‬ ‫اعتبــار ‪۳۹‬میلیاردتومــان افتتــاح خواهــد شــد»‪ .‬او‬ ‫افــزود‪« :‬پروژه هــای قابل افتتــاح دهیاری هــا و‬ ‫شــهرداری ها نیــز در ایــن امــار دیــده شــده کــه‬ ‫شــامل افتتــاح چنــد شــرکت صنعتــی‪ ،‬طرح های‬ ‫کشــاورزی و علمــی و فرهنگــی درنظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت»‪ .‬به گفتــه جمالی پــور‪ ،‬امســال‬ ‫ایــن طرح هــا بــا اعتبــار ‪۸۶۰‬میلیاردتومــان‬ ‫افتتــاح می شــود‪ ،‬ســال گذشــته ایــن میــزان‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫بخشــدار کهریــزک از توابــع شهرســتان ری گفــت‪:‬‬ ‫«بــا پیگیــری فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری جهت‬ ‫اجــرای طــرح انتقــال اب بــه شــهر و روســتاهای‬ ‫ایــن بخــش‪ ،‬مقــرر شــد مبلــغ ‪۱۹‬میلیاردتومــان‬ ‫بــرای احــداث شــبکه اب رســانی تخصیــص یابد»‪.‬‬ ‫امیــن بابایــی در جلســه بررســی مشــکالت تامین‬ ‫اب اشــامیدنی بخــش کهریــزک‪ ،‬از اغــاز عملیــات‬ ‫اجرایــی خــط انتقــال اب بــه شــهرها و روســتاهای‬ ‫ایــن بخــش در اینــده نزدیــک خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫«مقــرر شــد کــه شــرکت های مســتقر در شــهرک‬ ‫انــرژی شهرســتان ری اعتبــارات الزم را تامیــن‬ ‫کننــد»‪ .‬ایــن مســئول اظهــار داشــت‪« :‬دغدغــه‬ ‫اصلــی مــردم شــهرهای باقرشــهر و کهریــزک و‬ ‫روســتاهای اطــراف تامیــن اب اشــامیدنی ســالم و‬ ‫پایــدار بــود کــه بــا اقدامــات دردســتِ اجرا امیــد‬ ‫در دل مــردم زنــده شــده اســت»‪ .‬وی ســپس‬ ‫بااشــاره به ادغــام شــرکت های ابفــا شــهری و‬ ‫روســتایی بیــان کــرد‪« :‬بایــد از فرصــت ایجادشــده‬ ‫بــرای انســجام بیشــتر و ارتقــای خدمــات بــه‬ ‫مــردم بخــش کهریــزک اســتفاده کــرد»‪ .‬بخشــدار‬ ‫کهریــزک بااشــاره به توافقنامــه بــا شــرکت نفــت‬ ‫و ابفــا بــرای تامیــن اب اشــامیدنی ســالم‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬موضــوع تامین اب اشــامیدنی‬ ‫ســالم و باکیفیــت شــهر و روســتاهای اطــراف‬ ‫متشــکل از گلحصــار‪ ،‬عظیم ابــاد‪ ،‬درســون اباد‬ ‫و قمصــر همــواره یکــی از دغدغه هــای فرمانــدار‬ ‫ویــژه شهرســتان ری بــود کــه بــا پیگیری هــای‬ ‫‪۶۷۰‬میلیاردتومــان بــوده؛ ســد نهــب بایــد امســال‬ ‫افتتــاح شــود‪ .‬اســتاندار بااشــاره به طــرح انتقــال‬ ‫اب ســد طالقــان بــه ابیــک گفــت‪« :‬ایــن طــرح‬ ‫زودتــر از ســایر طرح هــای نیمه تمــام اجــرا‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬اســتاندار تاکیــد کــرد‪« :‬اســتان‬ ‫قزویــن توســعه نیافته اســت؛ در بخــش راه و‬ ‫مخابــرات مشــکل جــدی داریــم؛ بایــد تــاش‬ ‫کنیــم کمبودهــا هرچه ســریع تر جبــران شــود»‪.‬‬ ‫جمالی پــور تصریــح کــرد‪« :‬بــا نماینــدگان‬ ‫تابه حــال چالــش نداشــتیم و انســجام خوبــی‬ ‫در اســتان وجــود دارد؛ خدمــت بــه مــردم دعــوا‬ ‫نــدارد و همــه مــا بــرای خدمت کــردن بــه‬ ‫مــردم امده ایــم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬متاســفانه در‬ ‫‪ ۱۰‬ســال اخیر در سیســتم های مــا اتفاق هایــی‬ ‫افتــاده‪ ،‬کــه جســارت و ریســک از مدیــران گرفتــه‬ ‫شــده اســت‪ .‬در شــرایط بحــران هســتیم و بایــد‬ ‫مدیران جســارت داشــته باشــند؛ البته قانــون باید‬ ‫همیشــه محترم شــمرده شــود گاهــی تصمیماتی‬ ‫گرفتیــم به خصــوص در گمــرک کــه ممکــن‬ ‫اســت بعدهــا تبعــات داشــته باشــد»‪ .‬اســتاندار‬ ‫باتاکیدبر شــرایط و مشــکالت جامعه خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬از همــه مدیرانــی کــه بــرای حفــظ امنیت‬ ‫جامعــه ریســک می کننــد حمایــت می کنــم؛‬ ‫مدیــری بــرای مــن ارزش دارد کــه دراین شــرایط‪،‬‬ ‫جهــادی کار کنــد»‪ .‬جمالی پــور بابیان اینکــه‬ ‫مســئوالن نبایــد تحت تاثیــر دعواهــای سیاســی‬ ‫قــرار بگیرنــد؛ چراکــه ایــن کار ظلــم بــه نظــام‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬در کشــور ســوءمدیریت‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬امــا در ســایه تــاش و وحــدت‬ ‫می توانیــم مشــکالت کشــور را حــل کنیــم»‪.‬‬ ‫بخشدار کهریزک خبر داد؛‬ ‫اختصاص ‪۱۹‬میلیاردتومان برای احداث شبکه اب رسانی‬ ‫مدیریــت بخشــی مقــرر شــد پنج حلقــه چــاه‬ ‫جدیــد بــرای تامیــن اب ایجــاد شــود»‪ .‬بابایــی‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬باتوجه به نظــرات کارشناســان‬ ‫ابفــا و محیــط زیســت مبنی بر اینکــه به جهــت‬ ‫نازل بــودن کیفیــت اب‪ ،‬امــکان حفــر چــاه جدیــد‬ ‫بــرای تامین اب اشــامیدنی وجــود نــدارد‪ ،‬موضوع‬ ‫حفــر چــاه منتفــی و طــرح انتقــال اب به عنــوان‬ ‫پــروژه جایگزیــن مطــرح شــد»‪ .‬ایــن مســئول‬ ‫درپایــان بابیان اینکــه ارتقــای کیفیــت اب به دلیــل‬ ‫تاثیرگــذاری بــر ســامت مــردم از اهمیــت ویژه ای‬ ‫برخــوردار اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬بهبــود کیفیــت و‬ ‫افزایــش ضریــب بهداشــت اب در بخــش کهریزک‬ ‫در دســتورکار مدیریــت بخشــی و شــرکت ابفــا‬ ‫قــرار دارد و امیدواریــم بــا اقدامــات صورت گرفتــه‬ ‫بــه زودی شــاهد اغــاز عملیــات اجرایــی خــط‬ ‫انتقــال اب دراین منطقــه باشــیم»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫اب و فاضــاب منطقــه ‪ ۶‬تهران‪-‬شــهرری نیــز‬ ‫در این نشســت بااشــاره به ارتقــای کیفیــت و کمیت‬ ‫اب در شــهرها و روســتاهای بخش کهریزک گفت‪:‬‬ ‫«تــاش داریــم در مجموعــه شــهرها و روســتاهای‬ ‫ایــن بخــش روزبــه روز ســطح خدمات رســانی‬ ‫را گســترش بخشــیم»‪ .‬حســن حقیقــی اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬باتوجه بــه وســعت ســرزمینی اســتان‬ ‫تهــران‪ ،‬اب و فاضــاب ‪ ۲۵‬درصــد جمعیــت کل‬ ‫کشــور را پوشــش می دهــد کــه ایــن موضــوع‬ ‫تامیــن اب را در خــود شــهر تهــران به عنــوان‬ ‫پایتخــت بســیار دشــوار می ســازد»‪ .‬وی بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬در منطقــه جنــوب اســتان تهــران نیــز‬ ‫تقریبــاً تمامــی منابــع تامیــن اب اشــامیدنی از‬ ‫منابــع زیرســطحی و چاه هاســت و دسترســی بــه‬ ‫اب هــای ســطحی تقریباً صفــر اســت»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اب و فاضــاب منطقــه ‪ ۶‬تهران‪-‬شــهرری ســپس‬ ‫بااشــاره به ادغــام ابفــا شــهری و روســتایی افــزود‪:‬‬ ‫«بــا تلفیــق ابفــا شــهری و روســتایی تصمیماتــی‬ ‫گرفتــه شــد کــه کل مجموعــه شهرســتان ری‬ ‫از کیفیــت ابــی یکســانی برخــوردار شــوند»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اب و فاضــاب منطقــه ‪ ۶‬تهــران‬ ‫همچنیــن بااشــاره به اجــرای طــرح انتقــال اب‬ ‫گفــت‪« :‬تخصیــص ‪۱۰‬میلیون مترمکعــب اب در‬ ‫ســال از ســامانه غــرب تهــران در مســیر باقرشــهر‬ ‫و حسـن اباد فشــافویه کمــک خوبــی خواهــد بــود‬ ‫کــه کمیــت و کیفیــت اب بهبــود پیــدا کنــد و‬ ‫به جای اینکــه از ســد ماملــو تخصیــص داده شــود‬ ‫از ســد کــرج کــه دارای کیفیــت اب به مراتــب‬ ‫بهتری ســت اختصــاص داده شــد کــه ایــن نیــز‬ ‫اتفــاق بســیار خوبی ســت»‪.‬‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری فرماندهی انتظامی گیالن با سازمان منطقه ازاد انزلی‬ ‫سه روز عملیات برای انتقال مرد اسب سوار اسیب دیده‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هالل احمــر گلســتان گفــت‪« :‬نیروهــای عملیاتــی‬ ‫شهرســتان های علی ابــاد کتــول و گــرگان مــردی کــه از اســب ســقوط کــرده بــود‬ ‫را پــس از س ـه روز از منطقــه کوهســتانی چلچلــی عبــور داد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫جمعیــت هالل احمــر گلســتان؛ ســید رحیــم میرکریمــی اظهــار کــرد‪« :‬به دنبــال‬ ‫دریافــت گزارشــی مبنی بــر ســقوط فــردی از اســب در منطقــه کوهســتانی چلچلــی‬ ‫در دهنــه محمدابــاد کتــول شهرســتان علی ابــاد کتــول در روز جمعــه ‪ ۲۴‬مــرداد؛ یــک‬ ‫تیــم از شــعبه علی ابــاد کتــول بــا خــودروی امــدادی و تجهیــزات الزم بــه محــل حادثــه‬ ‫اعــزام شــد»‪ .‬معــاون امــداد و نجــات جمعیــت هالل احمــر گلســتان افــزود‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫کوهســتانی و صعب العبور بــودن منطقــه و ریــزش شــدید بــاران و نیــاز بــه نیــرو و‬ ‫تجهیــزات بیشــتر؛ دو تیــم دیگــر از شــعبه و پایــگاه امــداد و نجــات چهارباغ شهرســتان‬ ‫گــرگان به عنــوان پشــتیبان منطقــه وارد شــدند»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬مــرد‬ ‫اسب ســوار از ناحیــه پــای چــپ دچــار اســیب دیدگی شــده بــود توســط نیروهــای‬ ‫عملیاتــی رهاســازی و بــه محــل امــن منتقــل شــد»‪ .‬میرکریمی گفــت‪« :‬در ایــن حادثه‬ ‫‪ ۱۴‬نیــروی عملیاتــی بــا اســتفاده از سه دســتگاه خــودروی امــدادی‪ ،‬یک دســتگاه‬ ‫موتورســیکلت‪ ،‬دو ِســت نجات ســبک و ســه ِســت کوهســتان توانســتند پس از سـه روز‬ ‫مصــدوم را از منطقــه حادثه دیــده بــه پائین دســت منتقــل کننــد»‪.‬‬ ‫عباســعلی کوشــکی‪ /‬رئیــس ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی مازنــدران از افتتــاح‬ ‫پروژه هــای بخــش کشــاورزی در هفتــه‬ ‫دولــت خبــر داد و گفــت‪« :‬امســال‬ ‫‪ ۵۳‬طــرح کشــاورزی در بخش هــای‬ ‫تولیــدی و زیربنایــی در مازنــدران افتتــاح‬ ‫و کلنگ زنــی می شــود»‪ .‬عزیزالــه‬ ‫شــهیدی فر از افتتــاح پروژه هــای بخــش‬ ‫کشــاورزی مازنــدران در هفتــه دولــت خبــر داد و گفــت‪« :‬امســال ‪ ۵۳‬طــرح کشــاورزی‬ ‫در بخش هــای تولیــدی و زیربنایــی در مازنــدران افتتــاح و کلنگ زنــی می شــود»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکــه ‪ ۵۳‬طــرح کشــاورزی بـه ارزش ‪ ۹۷۰‬میلیارد ریــال در هفتــه دولــت امســال‬ ‫بهره بــرداری و افتتــاح می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن تعــداد طــرح کشــاورزی بــرای دو هــزار‬ ‫و ‪ ۴۷۹‬نفــر ایجــاد اشــتغال می کنــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬انتقــال اب بــا لولــه‪ ،‬ابیــاری تحــت‬ ‫فشــار‪ ،‬شــالیکوبی‪ ،‬قطعه بنــدی و بســته بندی گوشــت مــرغ‪ ،‬گلخانــه‪ ،‬کارخانــه تولیــد‬ ‫کمپوســت قــارچ‪ ،‬شــن ریــزی جــاده بیــن مــزارع‪ ،‬احــداث کانــال بتنــی و الینینــگ‪،‬‬ ‫تجهیــز و یکپارچه ســازی اراضــی شــالیزاری و ســکوی جمــع اوری شــیر از جملــه‬ ‫طرح هــای قابــل افتتــاح کشــاورزی در هفتــه دولــت اســت»‪ .‬شــهیدی فر افــزود‪:‬‬ ‫«واحــد پــرورش گوســفند داشــتی‪ ،‬پــرورش مــرغ گوشــتی‪ ،‬گلخانــه هیدروپونیــک‬ ‫ســبزی و صیفــی و بســته بنــدی و فــراوری گیاهــان دارویــی‪ ،‬بســته بنــدی برنــج‪،‬‬ ‫مــواد غذایــی‪ ،‬خشــکبار و انــواع چاشــنی‪ ،‬ســردخانه و انبــار فنــی‪ ،‬گلخانــه لیموتــرش‪،‬‬ ‫ایســتگاه پمپــاژ اب کشــاورزی و مرمــت و بهســازی اببنــدان از دیگــر طرح هــای قابــل‬ ‫افتتــاح کشــاورزی مازنــدران در هفتــه دولــت امســال اســت»‪ .‬رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی مازنــدران ادامــه داد‪ ۸۰« :‬طــرح کشــاورزی مازنــدران بــا اعتبــار دو هــزار و‬ ‫‪ ۳۴۰‬میلیارد ریــال و ایجــاد اشــتغال بــرای ســه هزار و ‪ ۴۵۳‬نفــر از بهره بــرداران بــا‬ ‫حضــور وزیــر جهــاد کشــاورزی و حضــور ویدئوکنفرانســی رئیس جمهــوری مــورد‬ ‫بهره بــرداری قــرار می گیــرد»‪.‬‬ ‫بهره برداری از دو پروژه برق یاسوج و ابادان‬ ‫افتتاح ‪ ۴۵۷‬طرح در هفته دولت‬ ‫شهردار بندرعباس خبر داد؛‬ ‫ســکینه محبــی‪ /‬شــهردار بندرعبــاس از جم ـع اوری و بازنشــر تولیــدات رســان ه ای‬ ‫مرتبــط بــا محــرم خبــر داد‪ .‬عباس امینـی زاده در جلســه هماهنگــی و برنامه ریــزی ویژه‬ ‫ایــام محــرم ضمــن تســلیت این ایــام‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬ماه محــرم بــرای همه مســلمانان و‬ ‫ازادگان‪ ،‬یــاداور بزرگ تریــن حماســه ظلم ســتیزی و ازادگــی در تاریــخ بشری ســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬واقعــه عاشــورا‪ ،‬حماســه انســان های پــاک دل و راست قامتی ســت کــه‬ ‫عاشــقانه بــه وصــل الهــی لبیــک گفتنــد و در راه دیــن و عقیــده از جــان گذشــتند»‪.‬‬ ‫شــهردار بندرعبــاس با بیان اینکــه روز عاشــورا یکــی از روزهــای مهــم دینــی مســلمانان‬ ‫به شــمار مـی رود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬فضاســازی و ســیاه پوش کردن اماکــن عمومــی در‬ ‫ی قــرار داشــته و به دنبــال همراهــی هیئت هــای مذهبــی مردمــی‬ ‫دســتور کار شــهردار ‬ ‫هســتیم»‪ .‬امینــی زاده بیــان کــرد‪« :‬از شــهروندان درخواســت می شــود کــه ماننــد‬ ‫هرســال در فضاســازی و ســیاه پوش کردن فضــای درب منــزل و کوچه هــا فعــال اقــدام‬ ‫کننــد»‪ .‬ایــن مقــام مســئول همچنیــن یاداور شــد‪«:‬همه مــا وظیفــه داریم مبلــغ محرم‬ ‫و پیــام عاشــورا باشــیم و امســال با توجه بــه وضعیــت جامعــه در مواجهــه بــا کرونــا‪ ،‬بایــد‬ ‫بــه ســمت اســتفاده از تکنولــوژی در برگــزاری مراســمات ویــژه محــرم برویــم»‪.‬‬ ‫تصمیم گیــری در اموزش وپــرورش را مهــم‬ ‫برشــمرد و گفــت‪« :‬اعضــای مجلــس دانش اموزی‬ ‫ابــاغ مشــاور این جانــب را دریافــت کرده انــد تــا‬ ‫از ظرفیــت انــان بهــره بریــم زیــرا معتقدیــم کــه‬ ‫انتقــادات دانش امــوزان زمینه ســاز پویایــی‬ ‫امــوزش و پــرورش و بــروز خالقیت هــا و ایجــاد‬ ‫شــادابی در دانش امــوزان اســت»‪ .‬علیرضــا‬ ‫ســعدی پور خطــاب بــه ایــن چهــار عضــو مجلس‬ ‫دانش امــوزی گفــت‪« :‬اداره کل امــوزش و پــرورش‬ ‫خانـ ه شماســت و هر زمانی پیشــنهادی داشــتید‪،‬‬ ‫بــه مــا انتقــال دهیــد»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه تالش‬ ‫امــروز مــا تمرکــز بــر گســترش ســمن های‬ ‫دانش امــوزی و ارتقــای جایــگاه ان اســت و‬ ‫افــزود‪« :‬عضویــت در ســمن های دانش امــوزی‬ ‫بایــد در مازنــدران بــه یــک فرهنــگ تبدیــل و‬ ‫نهادینــه شــود تــا بتــوان از ظرفیــت وجــودی‬ ‫شــورای دانش امــوزی در معنــای عــام ان در‬ ‫همــه زمینه هــا بهــره بــرد»‪ .‬شایان ذکر اســت؛‬ ‫مجلــس دانش امــوزی کشــور ‪ ۱۵۰‬عضــو‬ ‫دارد کــه یلــدا محمــدی فیروزجایــی‪ ،‬ســتایش‬ ‫فالحتــی‪ ،‬ابوالفضــل علی نــژاد و محمــد محمدی‪،‬‬ ‫چهــار عضــو منتخــب دهمیــن دوره مجلــس‬ ‫دانش امــوزی مازنــدران هســتند‪ .‬ایــن چهــار‬ ‫نماینــده بــا احمــد حســین زادگان (اســتاندار)‬ ‫و علی رضــا ســعدی پور (مدیــرکل امــوزش‬ ‫و پــرورش مازنــدران) در اســتانداری دیــدار‬ ‫کردنــد‪ .‬مدیــر ســازمان دانش امــوزی مازنــدران‬ ‫در ابتــدای ایــن دیــدار‪ ،‬گفــت‪« :‬زمانــی کــه در‬ ‫پــی شــیوع اپیدمــی کرونــا و تعطیلــی مــدارس‬ ‫در زمســتان ‪ ۹۸‬برگــزاری انتخابــات حضــوری‬ ‫دهمیــن دوره مجلــس و بیســت ویکمین دوره‬ ‫شــورای دانش امــوزی در ‪ ۲۰‬اســتان باقی مانــده‬ ‫امکان ناپذیــر شــد‪ ،‬تمهیداتــی اتخــاذ شــد تــا‬ ‫انتخابــات ایــن اســتان ها بــه صــورت انالیــن‬ ‫برگــزار شــود»‪ .‬علی اصغــر قیصــری یــاداور شــد‬ ‫کــه انتخابــات مازنــدران ‪ ۱۴‬مرداد مــاه بــرای‬ ‫نخســتین بار به صــورت مجــازی و انالیــن‬ ‫از طریــق ســامانه انتخابــات الکترونیکــی برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬اعضــای منتخــب مجلــس بــه مــدت دو‬ ‫ســال در ایــن ســمت فعالیــت خواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫به گفتــه قیصــری‪ ۱۲۵ ،‬عضــو دختــر و ‪۱۲۵‬‬ ‫عضــو پســر شــورای دانش امــوزی مازنــدران در‬ ‫ایــن انتخابــات شــرکت کردنــد تــا در نهایــت‬ ‫هفــت عضــو دختــر و هفــت عضــو پســر شــورای‬ ‫دانش امــوزی اســتان و دو عضــو دختــر و دو‬ ‫عضــو پســر مجلــس دانش امــوزی مازنــدران‬ ‫انتخــاب شــوند‪.‬‬ ‫بهره برداری و کلنگ زنی ‪ ۵۳‬پروژه بخش کشاورزی‬ ‫در مازندران‬ ‫استاندار قزوین در نشست خبری به مناسبت هفته دولت خبر داد؛‬ ‫منــا محمــدی‪ /‬مدیــر درمــان تامیــن اجتماعی اســتان گیــان طــی پیامی به مناســبت‬ ‫روز پزشــک از تالش هــای جامعــه پزشــکی در حماســه کوویــد‪ 19-‬قدردانــی کــرد‪ .‬دکتر‬ ‫شــهدی نژاد در ایــن پیــام اظهــار داشــت‪« :‬فداکاری هــای کادر درمانــی به ویــژه پزشــکان‬ ‫محتــرم در بحــران بیمــاری کوویــد‪ 19-‬یکــی از زیباتریــن جلوه هــای ایثــار را در خاطــره‬ ‫ایــن ملــت جــاودان کــرده اســت‪ .‬جلوه هــای زیبایــی از فــداکاری کــه نشــان داد جامعــه‬ ‫پزشــکی رســالت اصلــی خویــش را کــه اعتــا و ارتقــای ســامت احــاد جامعــه اســت با‬ ‫خطرانداختــن جــان شــریف خــود به خوبــی محقــق کــرده و بــرگ زرینــی در تاریــخ‬ ‫ســامت کشــور به یــادگار گذاشــته اســت»‪ .‬دکتــر شــهدی نژاد ســالروز بزرگداشــت‬ ‫شــیخ الرئیس ابوعلــی ســینا را فرصــت مغتنمی دانســت تــا از ایثــار و فداکاری پزشــکان‬ ‫کــه همچــون دوران دفــاع مقــدس حماســه افریدنــد قدردانی شــود‪.‬‬ ‫جمع اوری و بازنشر تولیدات رسانه ای مرتبط با محرم‬ ‫خبر‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری ســازمان منطقــه ازاد‬ ‫انزلــی بــا فرماندهــی انتظامــی اســتان گیــان‬ ‫بــه امضــای دکتــر محمدولــی روزبهــان؛ رئیــس‬ ‫هیئت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد‬ ‫انزلــی و ســردار عزیــزاهلل ملکــی؛ فرمانــده انتظامــی‬ ‫اســتان‪ ،‬رســید‪ .‬رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد انزلــی در این نشســت رویکــرد‬ ‫ســازمان متبــوع خــود را بــر اولویــت تســریع در‬ ‫تکمیــل زیرســاخت های اعــام کــرد و بااشــاره به‬ ‫موقعیــت ویــژه و منحصربه فــرد منطقــه و اســتان‬ ‫در زمینه هــای مختلــف ترانزیتــی و ســرمایه گذاری‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬علی رغــم موفقیت هــای‬ ‫قابل توجــه ایــن ســازمان در عرصه هــای مختلــف‬ ‫زیرســاختی‪ ،‬اقتصــادی و توســعه ای‪ ،‬توانمندی هــا و‬ ‫فرصت هــای قابل تحقــق بســیاری وجــود دارد کــه‬ ‫می توانیــم بــه ان دســت پیــدا کنیــم»‪ .‬وی بــا ارائــه‬ ‫تحلیلــی از شــرایط خــاص کشــورمان‪ ،‬بــا اســتناد به‬ ‫ســخنان مقــام معظــم رهبــری کــه‪ ،‬هــر اقدامــی‬ ‫درجهــت تقویــت اقتصــادی کشــور را جهــاد در راه‬ ‫خــدا تعبیــر کرده انــد‪ ،‬اضافــه کــرد‪« :‬مــا در یــک‬ ‫ازمــون بــزرگ الهــی قــرار داریــم‪ ،‬درشــرایطی که‬ ‫دشــمنان اســام بــا فشــارهای مختلــف به دنبــال‬ ‫ناکارامــد نشــان دادن مــدل حکومــت اســامی‬ ‫هســتند‪ ،‬بایــد بــا همدلــی و تــاش مضاعــف در‬ ‫مســیر رفــع مشــکالت مــردم و کشــور گام برداشــته‬ ‫تــا الگــوی موفقــی از رفــاه‪ ،‬ارامــش‪ ،‬توســعه در قالب‬ ‫حکومــت اســامی را به وجــود اوریــم و در این مســیر‬ ‫همــه مــا مســئولیت داشــته و پاســخگوی شــهدای‬ ‫انقــاب اســامی هســتیم»‪ .‬فرمانــده نیــروی‬ ‫انتظامــی گیــان بابیان اینکــه خوشــبختانه منطقــه‬ ‫ازاد انزلــی در مســیر اهــداف واقعــی خــود گام‬ ‫برداشــته و می توانــد بــا تــوان مضاعفــی درجهــت‬ ‫توســعه کشــور مایــه تحــوالت خوبــی باشــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«حضــور نیروی انتظامــی و تامین امنیــت در تمامی‬ ‫حوزه هــای ان به عنــوان یــک زیرســاخت مهــم در‬ ‫فعالیــت اقتصــادی الزامی ســت و بــا همــکاری میــان‬ ‫دســتگاهی در چارچــوب قانــون زمینــه تســهیل و‬ ‫تضمیــن فعالیــت در زمینه هــای مختلــف خدماتــی‪،‬‬ ‫گردشــگری‪ ،‬ســرمایه گذاری خارجــی و تولیــد فراهم‬ ‫می شــود»‪ .‬وی بااشــاره به طرح هــای توســعه ای‬ ‫و گســترش محــدوده منطقــه ازاد انزلــی‪ ،‬افزایــش‬ ‫حضــور پلیس‪ ،‬ارتقــای امکانــات و تجهیــزات‪ ،‬پایش‬ ‫دیجیتــال در ایــن محیــط گســترده محیــط را مهــم‬ ‫قلمــداد کــرد و افــزود‪« :‬موافقــت خــود را بــا ارتقــاء‬ ‫و تمرکــز ارائــه تمــام خدمــات قابل عرضــه ازســوی‬ ‫نیــروی انتظامــی در حــوزه امنیتــی‪ ،‬اتبــاع خارجــی‪،‬‬ ‫ترافیکــی‪ ،‬راهــور‪ ،‬خــودرو خارجــی به صــورت‬ ‫یکپارچــه و تســریع در خدمات رســانی بــه مــردم و‬ ‫فعالیــن اقتصــادی‪ ،‬دراین منطقــه اعــام می کنیــم»‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ تفاهم نامــه فــوق در هشــت مــاده‪27 ،‬‬ ‫بنــد و دو تبصــره به مــدت دو ســال به منظــور ایجــاد‬ ‫یــگان ویــژه انتظامــی در منطقــه ازاد انزلــی منعقــد‬ ‫شــده اســت‪ .‬در این نشســت کــه معاونیــن و مدیــران‬ ‫ســازمان و فرماندهــی انتظامــی اســتان حضــور‬ ‫داشــتند‪ ،‬از مقــر جدیــد فرماندهــی انتظامی منطقه‬ ‫و مرکــز شــماره گذاری خــودرو پالک منطقــه بازدید‬ ‫به عمــل امــد‪.‬‬ ‫مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل خبر داد؛‬ ‫اغاز ساخت شش پروژه اموزشی از محل پویش ملی «طرح اجر به اجر»‬ ‫پروینحسینی‬ ‫مدیــرکل نوســازی و تجهیــز مــدارس اســتان‬ ‫بااشــاره به پویــش ملــی «طــرح اجــر بــه اجــر»‬ ‫بــه اهــداف مــادی و معنــوی ایــن طــرح اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬درصورتی کــه تمامــی ارگان هــا‬ ‫و نهادهــا در حــد تــوان خــود بــه گســترش ایــن‬ ‫طــرح در جامعــه و تشــویق خیریــن به مشــارکت‬ ‫در ایــن طــرح کننــد‪ ،‬شــاهد مشــارکت عظیمــی‬ ‫از مــردم اســتان در ایــن طــرح و رفــع مشــکالت‬ ‫فضاهــای اموزشــی در اســتان خواهیــم بــود»‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی اداره کل نوســازی‪،‬‬ ‫توســعه و تجهیــز مــدارس اســتان اردبیــل؛‬ ‫دولــت لطفــی در جلســه شــورای پــروژه مهــر‬ ‫اســتان کــه باحضــور علیرضــا کاظمــی؛ معــاون‬ ‫پرورشــی و فرهنگــی وزارت در خانــه معلــم‬ ‫اردبیــل برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬بــا‬ ‫تبلیغــات وســیع اســتانی کــه درخصــوص پویش‬ ‫ملــی طــرح اجــر بــه اجــر انجــام دادیم‪ ،‬ســاخت‬ ‫شــش پــروژه اموزشــی از همیــن محــل بــا ‪43‬‬ ‫کالس درس اغــاز شــده اســت»‪ .‬لطفــی ضمــن‬ ‫تشــریح «طــرح اجــر بــه اجــر» بــه اهــداف‬ ‫مــادی و معنــوی ایــن طــرح اشــاره کــرد و افزود‪:‬‬ ‫«افــراد زیــادی در جامعــه بــا روحیــات خیــری‬ ‫وجــود دارنــد کــه بــه دالیــل مختلفــی تاکنــون‬ ‫قــدم در ایــن عرصــه ننهاده انــد کــه طــرح اجــر‬ ‫بــه اجــر عرصــه را بــرای حضــور و مشــارکت‬ ‫در امــر مقــدس مدرسه ســازی میســر کــرده‬ ‫اســت»‪ .‬دولــت لطفــی همچنیــن باعنوان اینکــه‬ ‫استانداردســازی تجهیــزات گرمایشــی وارد فــاز‬ ‫جدیــد خــود شــده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬تنهــا‬ ‫‪ 114‬مدرســه در اســتان از بخاری هــای گازســوز‬ ‫اســتفاده می کننــد کــه بــا اقدامــات انجام شــده‬ ‫امیدواریــم تــا پایــان ســال ‪ 1400‬بتوانیــم‬ ‫ایــن تعــداد را نیــز استانداردســازی کنیــم»‪.‬‬ ‫وی همچنیــن از تهیــه تجهیــزات هنرســتانی‬ ‫به میــزان ‪2200‬میلیاردتومــان خبــر داد و اذعــان‬ ‫داشــت‪« :‬تجهیــزات کالســی اعــم از میــز و‬ ‫صندلــی و ‪ ...‬نیــز خریــداری شــده کــه تــا مهرماه‬ ‫دراختیــار مــدارس قــرار خواهــد گرفــت»‪.‬‬ ‫ســیدعلی موسوی نســب‪ /‬مدیر عامــل شــرکت بــرق منطق ـه ای خوزســتان گفــت‪:‬‬ ‫«دو پــروژه بــرق ایــن شــرکت در یاســوج و ابــادان مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه‬ ‫اســت»‪ .‬محمــود دشـت بزرگ اظهــار کــرد‪« :‬دو دســتگاه بانــک خازنــی ‪ 33‬کیلو ولــت در‬ ‫پســت مختــار یاســوج بــه ظرفیــت ‪ 9.6‬مــگاوار راه انــدازی شــده و ارزش ســرمایه گذاری‬ ‫ان بالــغ بــر ‪ 20‬میلیارد ریــال بــوده اســت»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬کاهــش تلفــات‪ ،‬افزایــش‬ ‫ولتــاژ و اصــاح ضریــب تــوان در مناطقــی از شهرســتان یاســوج و ازاد ســازی بخشــی‬ ‫از ظرفیــت ترانســفورماتورهای پســت ‪ 132‬کیلو ولــت یاســوج از اهــداف بهره بــرداری‬ ‫ایــن پــروژه بــوده اســت»‪ .‬مدیر عامــل شــرکت بــرق منطقـه ای خوزســتان افــزود‪« :‬در‬ ‫پــروژه دیگــری احــداث خــط ‪ 132‬کیلو ولــت ولیعصــر‪ -‬پتروشــیمی ابــادان به طــول‬ ‫هفت کیلومتــر مــدار بــا ارزش ســرمایه گذاری بالــغ بــر ‪ 55‬میلیارد ریــال بــه پایــان‬ ‫رســید و مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت»‪ .‬دشـت بزرگ افزایــش انتقــال بــار و انجــام‬ ‫مانــور بیــن پسـت های انتقــال شهرســتان های ابــادان و خرمشــهر را از جملــه اهــداف‬ ‫بهره بــرداری ایــن پــروژه ذکــر و اضافــه کــرد‪« :‬پایــداری بــرق مصرفــی بخش هــای‬ ‫خانگــی و صنعتــی در ناحیــه جنــوب و افزایــش ظرفیــت انتقــال شــبکه ‪ 132‬کیلو ولــت‬ ‫در ناحیــه جنــوب ایــن شــرکت از دیگــر اهــداف بهره بــرداری از خــط ‪ 132‬کیلو ولــت‬ ‫ولیعصــر‪ -‬پتروشــیمی ابــادان بــوده اســت»‪.‬‬ ‫پیشرفت فیزیکی ‪ 98‬درصد‬ ‫شبکه فاضالب پنج روستای فالورجان‬ ‫احســان عالیخانــی‪ /‬مدیــر ابفــا فالورجــان اعــام کــرد‪« :‬هم اکنــون بیــش از‬ ‫‪ 22‬کیلومتــر از شــبکه فاضــاب پنــج روســتای فالورجــان اجــرا شــده اســت و انتظــار‬ ‫م ـی رود طــی یک ماه اینــده‪ ،‬شــبکه فاضــاب روســتاهای اردال‪ ،‬کاویــان‪ ،‬مهرنجــان‪،‬‬ ‫چــم رود و فیلــرگان نیــز بــه بهره بــرداری برســد»‪ .‬محمدمهــدی پرانــدوخ عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫«در دی مــاه ســال گذشــته‪ ،‬طــرح اجــرای شــبکه فاضــاب ‪ 11‬روســتای فالورجــان‬ ‫در دســتورکار قــرار گرفــت و بــا اتمــام اجــرای شــبکه فاضــاب ایــن پنــج روســتا‪ ،‬در‬ ‫اینــده نزدیــک عملیــات اجــرای شــبکه فاضــاب روســتاهای بجگــرد‪ ،‬محمدیــه‪ ،‬زفره‪،‬‬ ‫نــارگان و بوســتان اغــاز می شــود»‪ .‬وی بابیان اینکــه پــروژه اجــرای شــبکه فاضــاب‬ ‫‪ 11‬روســتای فالورجــان بــا ســرمایه گذاری شــرکت ذوب اهــن اصفهــان عملیاتــی‬ ‫شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬شــرکت ذوب اهــن اصفهــان بــا هــدف تخصیــص پســاب ایــن‬ ‫روســتاها بــرای رفــع بخشــی از نیــاز ابــی در واحدهــای تولیــدی بــا ســرمایه گذاری‬ ‫بــه روش بیــع متقابــل در ایــن پــروژه مشــارکت کــرده اســت»‪ .‬مدیرابفــا فالورجــان‬ ‫بااشــاره به تولیــد پســاب فاضــاب در ایــن مناطــق خاطرنشــان کــرد‪« :‬در افــق طــرح‬ ‫کــه ‪ 1430‬اســت پیش بینــی می شــود حــدود ‪20‬هزارنفــر تحت پوشــش شــبکه‬ ‫فاضــاب در ایــن ‪ 11‬روســتا قــرار بگیرنــد و براین اســاس‪ ،‬پســاب تولیــدی در ایــن‬ ‫روســتاها حــدود دوهزارمترمکعــب در روز خواهــد بــود»‪ .‬پرانــدوخ حجــم عملیاتــی‬ ‫ایــن پــروژه را ‪93‬کیلومتــر اعــام کــرد و اظهــار داشــت‪« :‬اجــرای شــبکه فاضــاب در‬ ‫‪ 11‬روســتای شهرســتان فالورجــان شــامل ‪79‬کیلومتــر شــبکه داخلــی و ‪14‬کیلومتــر‬ ‫خــط انتقــال اســت و اعتبــار ایــن طــرح بالغ بــر ‪910‬میلیاردریــال اســت کــه از محــل‬ ‫ســرمایه گذاری شــرکت ذوب اهــن اصفهــان تامیــن می شــود»‪ .‬مدیــر ابفــا فالورجــان‬ ‫بابیان اینکــه اغلــب ایــن روســتاها در حاشــیه رودخانــه زاینــده رود قــرار دارنــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬رودخانــه زاینــده رود از میــان شــهر فالورجــان عبــور می کنــد و برخــی از‬ ‫ایــن روســتاها در مجــاورت ایــن رودخانــه قــرار دارنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬به منظــور کاهــش‬ ‫االینده هــای زیســت محیطی و جلوگیــری از الودگــی منابــع اب هــای زیرزمینــی‪،‬‬ ‫اجــرای شــبکه فاضــاب در ایــن روســتاها ضــروری به نظــر می رســد»‪.‬‬ ‫معرفی اعضای کارگروه «برنامه ریزی و تبیین‬ ‫روش های اموزشی» انجمن موسیقی خوزستان‬ ‫ســید علــی موسوی نســب‪ /‬اعضــای کارگــروه «برنامه ریــزی و تبییــن روش هــای‬ ‫اموزشــی» توســط انجمــن موســیقی اســتان خوزســتان معرفــی شــدند‪ .‬اقایــان علــی‬ ‫ســراج‪ ،‬علــی ســرخش‪ ،‬وحیــد وحیدپــور‪ ،‬جــواد هرمزی نــژاد و ســام کشــاورز به عنــوان‬ ‫اعضــای اصلــی ایــن کارگــروه معرفــی شــدند‪ .‬فریــدون وزیــری؛ رئیــس انجمــن‬ ‫موســیقی اســتان خوزســتان‪ ،‬هــدف از تشــکیل ایــن کارگروه را ترســیم مســیر روشــن‬ ‫و هدفمنــد در حــوزه امــوزش تخصصــی موســیقی عنــوان کــرد‪ .‬تشــکیل کارگروه هــای‬ ‫تخصصــی ســازها بــا همــکاری هنرمنــدان و اســاتید اســتان خوزســتان به منظــور‬ ‫تدویــن شــیوه نامه تعییــن ســطوح اســتاندارد اموزشــی از مقدماتــی تــا پیشــرفته در‬ ‫کلیــه رشــته ها و برنامه ریــزی کارگاه و مســترکالس های تخصصــی جهــت ارتقــای‬ ‫ســطح کیفــی مدرســین شــاغل در اموزشــگاه ها از اهــداف و برنامه هــای کاری ایــن‬ ‫کارگــروه هســتند‪.‬‬ ‫صدور دستور قلع ‪ ۱۲۳‬بنای غیرمجاز در ایالم‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬شــهردار ایــام گفــت‪ ۱۲۳« :‬مــورد دســتور قلــع بنــا به دلیــل‬ ‫رعایت نکــردن ضوابــط در ساخت وســازهای شــهری توســط کمیســیون مــاده ‪۱۰۰‬‬ ‫صــادر شــده اســت»‪ .‬طالــب صادقیــان افــزود‪« :‬یکــی از مشــکالت مرکــز اســتان‬ ‫درطــول ســال های گذشــته را حــذف پارکینــگ در ساخت وســازها عنــوان کــرد کــه‬ ‫مشــکالت متعــددی را به ویــژه در حــوزه ترافیــک شــهری ایجــاد کــرده اســت»‪ .‬وی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬کســانی که اقــدام بــه حــذف پارکینــگ در ساخت وســازها می کننــد‪،‬‬ ‫ضمــن تشــکیل پرونــده بــه کمیســیون مــاده ‪ ۱۰۰‬ارجــاع داده می شــوند تــا بــه ان‬ ‫رســیدگی شــود»‪.‬‬ صفحه 6 ‫فهرست‬ ‫یک شنبه ‪ 2‬شهریور ‪ - 1399‬شماره ‪2052‬‬ ‫ نشدنی تک لوکیشن!‬ ‫شش فیلم فراموش‬ ‫ِ‬ ‫فیلــم «‪ »7500‬چندی پیــش ازطریــق ســرویس امازون پرایــم منتشــر‬ ‫شــد؛ فیلمــی کــه تمــام اتفاقــات ان در یــک فضــای خــاص یــا همــان‬ ‫هواپیمــا به وقــوع می پیونــدد‪ .‬ایــن اثــر به کارگردانــی پاتریــک‬ ‫ولــراث و هنرپیشــگی جــوزف گــوردون‪ ،‬ایلیــن تــازل‪ ،‬امیــد معمــار و‬ ‫کارلــو کیتزلینگــر ســاخته شــده‪ .‬شــاید ســاخت این نــوع فیلم هــا‬ ‫درظاهــر ســاده تر از اثــار گســترده بــا چندیــن لوکیشــن بــزرگ و‬ ‫مختلــف باشــد؛ امــا حقیقــت ماجــرا ایــن نیســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬زمانی کــه‬ ‫شــما تنــوع محیطــی را از فیلــم خــود می گیریــد‪ ،‬تنهــا یــک گزینــه‬ ‫مقابــل شماســت‪ :‬اینکــه داســتان و فیلم نامــه بســیار قدرتمنــدی‬ ‫بــه کار ببندیــد؛ زیــرا اگــر یکســری واقعــه نه چنــدان هیجان انگیــز و‬ ‫حوصله ســربر در یــک محیــط بســته و تکــراری اتفــاق بیافتــد‪ ،‬کســی‬ ‫حاضــر نیســت یک دقیقــه از وقــت خــود را صــرف دیــدن فیلــم شــما‬ ‫بکنــد‪ .‬پــس می تــوان گفــت رفتــن ســراغ فیلم هــای تک لوکیشــنی‬ ‫(یــا بــا لوکیشــن های بســیارمحدود) دل وجرئــت بســیار می خواهــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬مجموعـاً دو دلیــل بــرای ســاخت چنیــن فیلم هایــی وجــود‬ ‫دارد؛ ‪ .۱‬مقاصــد هنــری یــا انتخــاب نویســنده و کارگــردان ‪ .۲‬بودجــه‬ ‫کــم‪ .‬برخــی ســازندگان چالش هــای ســاخت فیلــم در مکان هــای‬ ‫کوچــک و بســته را هیجان انگیــز می پندارنــد و برخــی هــم صرفـاً ان را‬ ‫یــک انتخــاب بهتــر بــرای روایــت داســتان خــود می داننــد‪.‬‬ ‫‪7500‬‬ ‫زمانی کــه تروریســت ها یــک هواپیمــای برلیــن بــه پاریــس را‬ ‫می رباینــد‪ ،‬همه چیــز بــه توبایــس (جــوزف گــوردون)؛ دســتیار خلبــان‬ ‫جــوان‪ ،‬بســتگی دارد تــا هواپیمــا را بــه جایی امــن هدایــت و تصمیمات‬ ‫دشــواری اتخــاذ کنــد‪ .‬پاتریــک ولــراث کــه «‪ »7500‬اولیــن تجربــه‬ ‫کارگردانـی اش اســت‪ ،‬اســترس و اضطــراب فوق العــاده ای بــه مخاطبــان‬ ‫خــود منتقــل می کنــد و مــا را همان جایــی می بــرد کــه می خواهــد؛‬ ‫قســمت کابیــن هواپیمــا؛ درنتیجــه‪ ،‬ما تقریبـاً تمــام فیلم را از چشــمان‬ ‫توبایــس تجربــه می کنیــم‪ .‬درکنارایــن‪ ،‬ولــراث خیلــی هوشــمندانه از‬ ‫یــک دوربیــن مداربســته در هواپیمــا بهــره بــرده تــا وقایــع خــارج از‬ ‫کابیــن را به تصویــر بکشــد‪ .‬صفحـه ای کــه توبایــس ازطریـق ان بخــش‬ ‫بیرونــی کابیــن را تماشــا می کنــد‪ ،‬شــامل تصاویــر بعض ـاً دردنــاک و‬ ‫وحشتناکی ســت کــه در ان اتفاقــات بــدی بــرای گروگان هــا می افتــد‪.‬‬ ‫بایــد گفــت کــه «‪ »7500‬بــا تمرکــز صددرصــدی بــر تجربــه شــخصی‬ ‫و صدالبتــه دردنــاک توبایــس (گــوردون) و به تصویرکشــیدن تمــام‬ ‫اتفاقــات از همیــن کابیــن خلبــان‪ ،‬یــک نمونــه کم نظیــر و فوق العــاده از‬ ‫فیلم هــای تک لوکیشــنی را برایمــان به ارمغــان اورده اســت‪.‬‬ ‫جاذبه‬ ‫«جاذبــه» محصــول ‪ ۲۰۱۳‬یکــی از فیلم هایی ســت کــه به عنــوان‬ ‫نقطه قــوت بازیگــری ســاندرا بــوالک معرفــی می شــود‪ .‬شــاید بــا خــود‬ ‫بگوییــد ازنظــر ظاهــری وقایــع «جاذبــه» در چنــد نقطه متفــاوت از فضا‬ ‫مثــل ایســتگاه فضایــی روس هــا و چینی هــا و برخــی لوکیشــن های‬ ‫دیگــر به وقــوع می پیونــدد؛ امــا خــب بایــد بدانیــم بیــش از ‪۹۵‬درصــد‬ ‫ایــن فیلــم تنهــا در یــک اســتودیو فیلم برداری شــده اســت‪ .‬مهم تــرازان‬ ‫اینکــه خــود لوکیشــنی به نــام فضــا هــم درنهایــت‪ ،‬یــک مــکان خــاص‬ ‫محســوب می شــود و تنــوع ان چنانــی در ان وجــود نــدارد‪ .‬داســتان‬ ‫‪ Gravity‬راجــع بــه یــک مهنــدس فضانــورد به نــام رایــان اســتون‬ ‫(بــوالک) اســت کــه پــس از اســیب دیدن شــاتل فضایــی و ازدسـت دادن‬ ‫تمــام همــکاران خــود‪ ،‬ســعی می کنــد به تنهایــی راهــی خانــه شــود‪.‬‬ ‫«جاذبــه» اول ازهمــه یــک درام علمی‪،‬تخیلــی به شــدت غرق کننــده و‬ ‫دیوانـه وار اســت‪ .‬اگــر نمی دانســتید‪ ،‬ایــن فیلــم نســخه سـه بعدی هــم‬ ‫دارد؛ امــا نســخه معمولــی ان هــم چنــان زیبــا کارگردانــی شــده کــه‬ ‫تک تــک مخاطبــان خــود را جــای رایــان اســتون قــرار می دهنــد؛‬ ‫الفونســو کــوارون؛ کارگــردان و نویســنده ‪ Gravity‬حتــی در برخــی‬ ‫صحنه هــا دوربیــن را درون کاله فضانــوردی اســتون جاســازی کــرده‬ ‫تــا حــس اتصــال و غرق شــدن به میــزان حداکثــری برســد‪Gravity .‬‬ ‫عالوه براینکــه یــک فیلــم تقریبــاً تک لوکیشــنی محســوب می شــود‪،‬‬ ‫عمــ ًا در ‪۹۰‬درصــد اثــر‪ ،‬بــوالک را در مرکــز تصویــر قــرار می دهــد؛‬ ‫بااین حــال‪ ،‬نقش هــای کوتــاه دیگــر فیلــم برعهــده بازیگــران مطرحــی‬ ‫همچــون جــرج کلونــی و اد هریــس بــوده اســت‪.‬‬ ‫الک‬ ‫یــک روز پیــش از بتن ریــزیِ بــزرگ در بیرمنــگام‪ ،‬بــه ایــوان الک‬ ‫(تــام هــاردی)؛ یکــی از مدیــران پــروژه خبــر می رســد کــه یکــی از‬ ‫همــکاران ســابقش به نــام بتــان درحال زایمــان اســت؛ همــکاری کــه‬ ‫ایــوان هفت ماه پیــش بــا او بــود‪ .‬به رغــم مســئولیتِ شــغلی اش و اینکــه‬ ‫همســر و فرزندانــش بــرای دیــدن مســابقه فوتبــال مهمی منتظـ ِر رفتن‬ ‫او بــه خانــه هســتند‪ ،‬ایــوان تصمیــم می گیــرد بــرای زایمــان بتــان‬ ‫خــودش را بــه لنــدن برســاند‪ .‬ایــوان در تمــام مســیر بــا همســرش‪،‬‬ ‫خانمــی کــه دارد فرزنــدش را به دنیــا مــی اورد‪ ،‬مســئولین شــرکت‪،‬‬ ‫معاونــش کــه بایــد کار بتون ریــزی را انجــام دهــد و پــدرش کــه به طــور‬ ‫خیالــی او را عقــب ماشــین می بینــد‪ ،‬گفت وگــو می کنــد‪ .‬تمــام فیلــم‬ ‫‪ Locke‬در اتومبیــل ایــوان می گــذرد و از تماس هــا تنهــا صــدا شــنیده‬ ‫می شــود‪ .‬فیلم هــای دیگــری مثــل ‪( Getaway‬محصــول ‪۲۰۱۳‬‬ ‫بــا هنرپیشــگی برنــت مگنــا و ســلنا گومــز) ســاخته شــده؛ امــا خــب‬ ‫اینجــا هــم عملکــرد عالــی تــام هــاردی و مضمــون داســتانی درخشــش‬ ‫بیشــتری دارد‪ .‬بــاور این مســئله کــه یــک فیلــم بــه ایــن محــدودی و‬ ‫کوچکــی بتوانــد به خوبــی جنبه هــای مختلــف شــخصیتی ایــوان‬ ‫را به تصویــر کشــیده و مخاطــب را درگیــر خــود کنــد‪ ،‬واقع ـاً دشــوار‬ ‫اســت؛ امــا اســتیون نایــت و گروهــش به همــراه تــام هــاردی و دیگــر‬ ‫هنرپیشــگان کــه تنهــا صدایشــان را می شــنویم؛ مثــل روث ویلســون‪،‬‬ ‫تــام هالنــد‪ ،‬الیویــا کلمــن‪ ،‬انــدرو اســکات و بــن دنیلــز توانســته اند اثــر‬ ‫قابل قبــول و هنرمندان ـه ای ارائــه دهنــد‪.‬‬ ‫حصارها‬ ‫تــروی (بــا هنرپیشــگی دنــزل واشــینگتن کــه کارگردانــی فیلــم را‬ ‫نیــز برعهــده دارد) در زندگــی زناشــویی خــود بــا زر (وایــوال دیویــس)‬ ‫مشــکالت فراوانــی دارد و ازســویی‪ ،‬درتــاش اســت تــا کوچک تریــن‬ ‫پســر خــود را از شــر یــاس و ناامیــدی زندگــی به عنــوان یــک‬ ‫سیاه پوســت محافظــت کنــد‪ .‬ظاهــرا ً تــروی خــودش در جوانــی‬ ‫رویاهــای بزرگــی داشــته؛ امــا به خاطــر رنــگ پوســتش مــدام تحقیــر‬ ‫شــده و بــه او اجــازه پیشــرفت واقعــی نداده انــد‪ .‬فیلــم ‪Fences‬‬ ‫براســاس نمایش نام ـه ای به همین نــام اثــر اگوســت ویلســون ســاخته‬ ‫شــده؛ نمایش نامــه ای کــه جوایــز متعــددی نصیــب خــود کــرده و‬ ‫پتانســیل فوق العــاده باالیــی دارد‪ .‬تمــام اتفاقــات ‪ Fences‬در خانــه‬ ‫تــروی و رز به وقــوع می پیونــدد و باتوجه به اینکــه واشــینگتن خــودش‬ ‫کارگردانــی ان را برعهــده داشــت‪ ،‬بازیگــران دینامیــک و ازادی بســیاری‬ ‫در صحنــه دارنــد‪ .‬درنهایــت‪ Fences ،‬موفــق شــد جوایــز اســکار‪ ،‬بفتــا‬ ‫و گلدن گلــوب متعــددی کســب کنــد و در میــان اثــار تحسین شــده‬ ‫دهــه اخیــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫طناب‬ ‫در فیلــم ‪ Rope‬دو دانش امــوز پیش دانشــگاهی هم کالســی خــود را‬ ‫به قتــل می رســانند و جنــازه وی را داخــل یــک گنجــه بــزرگ پنهــان‬ ‫می کننــد‪ .‬بدترازهمــه اینکــه بالفاصلــه بایــد میزبــان یــک میهمانــی‬ ‫در همــان اتاقــی باشــند کــه جنــازه قــرار دارد‪ .‬ایــا ان هــا می تواننــد‬ ‫تــا پایــان میهمانــی قضیــه قتــل را از میهمانــان مخفــی نــگاه داشــته و‬ ‫نهایتـاً از مهلکــه جــان ســالم بـه در ببرنــد؟ ‪ Rope‬هــم مثــل ‪Fences‬‬ ‫اقتباســی از یــک نمایش نامــه اســت کــه در ســال ‪ ۱۹۲۹‬توســط‬ ‫پاتریــک همیلتــون نوشــته شــده‪ .‬گرچــه مهم تریــن نکتــه راجــع بــه‬ ‫‪ Rope‬این اســت که به دســت یکــی از برتریــن کارگردانــان ســینما؛‬ ‫الفــرد هیچــکاک در ســال ‪ ۱۹۴۸‬ســاخته شــده‪ .‬هیچــکاک دراین فیلم‪،‬‬ ‫رویکــرد مینیمالیســت خــود را به زیبایــی به تصویــر کشــیده اســت‪ .‬در‬ ‫تمــام طــول فیلم‪ ،‬شــما شــاهد یــک اپارتمــان بــا چشـم انداز پانورامــا از‬ ‫شــهری زیبــا هســتید و خــب هیچــکاک بــا همیــن لوکیشــن کوچــک‬ ‫و ســاده چنــان باظرافــت برخــورد می کنــد کــه انگشــت بــه دهــان‬ ‫مخاطبــان و منتقــدان ‪ Rope‬می مانــد‪.‬‬ ‫مدفون‬ ‫یــک راننــده امریکایــی غیرنظامــی در عــراق به نــام پائــول کانــروی‬ ‫(رایــان رینولــدز) طــی اتفاقاتــی‪ ،‬زنــده دفــن می شــود‪ .‬منابــع‬ ‫اکســیژن او روبه پایــان اســت و جــز چنــد ابــزار ابتدایــی‪ ،‬هیچ چیــز‬ ‫بــرای فــرار از مهلکــه نــدارد‪ .‬شــاید ‪۹۵‬دقیقــه زمــان زیــادی بــرای‬ ‫گیرافتــادن در یــک تابــوت چوبــی باشــد؛ امــا کارگــردان ‪Buried‬؛‬ ‫رودریگــو کورتــس بــا فیلمــی تک لوکیشــنی و تنهــا یــک بازیگــر‬ ‫فعــال جلــوی دوربیــن‪ ،‬جســارت و شــجاعت خــود را ب ـه رخ منتقــدان‬ ‫کشــیده اســت‪ .‬وجه اشــتراک ‪ Buried‬بــا اکثــر فیلم هــای لیســت‬ ‫این اسـت که بازیگــر اصلــی؛ یعنــی رایــان رینولــدز کــه تمــام بــار فیلــم‬ ‫روی دوشــش اســت‪ ،‬به بهترین شــکل از پــس نقش افرینــی برامــده‪.‬‬ ‫گرچــه نمی شــود در اینجــا کار فوق العــاده کارگــردان بــا دوربیــن را‬ ‫به راحتــی نادیــده گرفــت؛ چراکــه یکــی از نقــاط قــوت ‪Buried‬‬ ‫همیــن تغییــرات هوشــمندانه در فاصلــه بازیگــر و دوربیــن و همچنیــن‬ ‫زاویه هــای دیــد مختلــف اســت‪ .‬تنــوع محیطــی هــم دراین فیلــم عمـ ًا‬ ‫صفــر بــوده و تصویــری جــز کانــروی و دیواره هــای چوبــی تابــوت‬ ‫مشــاهده نمی شــود؛ بااین حــال‪ ،‬تماشــای ‪ Buried‬واقع ـاً هیجان انگیــز‬ ‫و صدالبتــه نفس گیــر اســت‪.‬‬ ‫محمدجوادمبین زاده‪/‬ویجیاتو‬ ‫رویداد ‪7‬‬ ‫تریبون‬ ‫علیرضا تابش‪:‬‬ ‫حسین ترک جوش مطرح کرد؛‬ ‫شانس باالی «انبار» در فستیوال های داخلی و خارجی‬ ‫نمی توانستیم چراغ جشنواره فیلم کودک را‬ ‫بعد از ‪۳۳‬سال خاموش کنیم‬ ‫ کارگردانی حسـین ترک جوش و نویسـندگی مشـترک او با شـیما اسماعیلی سـت‪ .‬بازیگران این فیلـم عبارت اند از هامون سـیدی‪،‬‬ ‫نگار امیری ‪ n.amiri405@gmail.com‬فیلـم کوتـاه «انبار» به‬ ‫ِ‬ ‫علـی یعقوبـی‪ ،‬محمدرضـا هالل زاده‪ ،‬اودین روشـن‪ ،‬فاضل قنادی‪ ،‬علی پیله ور‪ ،‬شـیوا سرمسـت‪ ،‬وحیده اکبری نسـب‪ ،‬مرتضی حسـینی راد‪ ،‬وحید باقـری و حامد کریوند‪ .‬از دیگـر عوامل این اثر باید به دسـتیار‬ ‫اول و برنامه ریـز‪ :‬بهـار پـری دری‪ ،‬دسـتیار دوم کارگـردان‪ :‬ثمیـن بنفش‪ ،‬مدیر فیلم بـرداری‪ :‬محمود عطشـانی‪ ،‬مدیر تولید‪ :‬سـعید دالوری‪ ،‬مدیر صدابرداری‪ :‬هاشـم زنگـی‪ ،‬طراحی و ترکیب صدا‪ :‬سـید محمود‬ ‫موسـوی نژاد‪ ،‬موسـیقی‪ :‬خشـایار چهاربچـاری‪ ،‬طـراح صحنه و لباس‪ :‬سـمیه کاری‪ ،‬دسـتیار صحنه و لبـاس‪ :‬طاهره یاری‪ ،‬چهره پـرداز‪ :‬گیتی رنجبـر‪ ،‬عکاس و فیلم بردار پشـت صحنه‪ :‬محمد طالبی‪ ،‬گرافیسـت‪:‬‬ ‫سـیاوش فرحـی‪ ،‬مدیـر تدارکات‪ :‬پدرام دسـکره‪ ،‬مدیـر امور بین الملـل و مترجم‪ :‬امیدعلـی چوگانی‪ ،‬مدیـر روابط عمومی و امور رسـانه‪ :‬نگار امیـری نام برد‪.‬‬ ‫حســین ترک جــوش؛ کارگــردان فیلــم کوتــاه «انبــار»‬ ‫دربــاره موضــوع فیلــم خــود گفــت‪« :‬ایــن اثــر در ژانــر‬ ‫اجتماعــی و بــا محوریــت و موضوعیــت یــک اتفــاق در‬ ‫انبــار ضایعــات کاغــذ اســت؛ بــا ورود پلیــس یکســری‬ ‫قضاوت هــا صــورت می گیــرد کــه باعــث چالــش فیلــم‬ ‫می شــود‪ .‬به عنــوان کارگــردان‪ ،‬بیشــتر روی این نکتــه‬ ‫کــه فیلم حــرف جدیــدی بــرای گفتــن دارد‪ ،‬پافشــاری‬ ‫می کنــم‪ .‬مــا دراین فیلــم‪ ،‬یــک پکیــج کامــل از وقایــع‬ ‫و اتفاقــات را داریــم کــه قطعـاً بــه رونــد بهتردیده شــدن‬ ‫فیلــم کمــک می کنــد»‪ .‬او دربــاره اینکــه باتوجه بــه‬ ‫موضــوع فیلــم و حضــور بازیگــران افغــان‪ ،‬ایــا بــه‬ ‫زندگــی تبعه هــای افغانســتان هــم اشــاره ای شــده‬ ‫اســت؟ گفــت‪« :‬قطعــاً بــه زندگــی عزیــزان افغــان‬ ‫هــم پرداختــه شــده اســت‪ .‬مــا روزمرگــی یکســری‬ ‫کارگــر افغــان را می بینیــم کــه در یــک کشــور غریــب‬ ‫کار می کننــد و در شــرایط ســخت‪ .‬ازانجاکــه فضــا و‬ ‫لوکیشــن فیلــم‪ ،‬کثیــف اســت‪ ،‬می بینیــم کــه ان هــا با‬ ‫نبــود امکانــات چگونــه زندگــی می کننــد و مظلومیــت‬ ‫ایــن ادم هــا را به نوعــی نشــان می دهیــم‪ .‬درنهایــت‬ ‫به نوعــی‪ ،‬بــه محکوم کــردن مســئله نژادپرســتی در‬ ‫فیلــم پرداختیــم و اینکــه همــه مــا انســانیم و بایــد در‬ ‫یک درجــه و ســطح‪ ،‬گام برداریــم‪ .‬نمی خواهــم همــه را‬ ‫درگیــر این موضــوع کنــم؛ چــون قطعـاً همــه انگشــتان‬ ‫دســت شــبیه بــه هــم نیســتند؛ فقــط در جاهایــی گاه‬ ‫بــا اتبــاع خارجــی افغانســتان برخوردهــای نامناســبی‬ ‫می شــود؛ مثل اینکــه فکــر می کنیــم حــق مــا‬ ‫ایرانی هــا را چــه در بــازار کار و چــه در موقعیت هایــی‬ ‫دیگــر می خورنــد؛ مــن ایــن ادعــا را مکــرر می شــنوم‪.‬‬ ‫ایــن نــگاه نژادپرســتانه‪ ،‬اشــتباه و ناخوشــایند اســت‪.‬‬ ‫امیــدوارم کــه نگاه هایمــان بــه دنیــا زیباتــر شــود تــا‬ ‫خــدا هــم یک مقــدار شــرایط ســختی کــه بــر مــا‬ ‫گرفته شــده را اســان کنــد»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه‬ ‫فیلــم کوتــاه «انبــار» روزهــای پایانــی پس ازتولیــد را‬ ‫ســپری می کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬تنهــا در رنــگ و صداگــذاری‪،‬‬ ‫ریزه کاری هایــی مانــده کــه درحال اصــاح ان هــا‬ ‫هســتیم تــا بــه تدویــن نهایــی برســیم‪ .‬ایــن اثــر‬ ‫بــه زودی امــاده ارســال بــه جشــنواره های داخلــی‬ ‫و خارجــی خواهــد بــود و اولیــن ارســال ان نیــز بــه‬ ‫دبیرخانــه جشــنواره فیلــم کوتــاه تهــران اســت»‪ .‬او‬ ‫دررابطه بــا پیش بینــی حضــور فیلــم در جشــنواره های‬ ‫داخلــی و خارجــی گفــت‪« :‬شــانس موفقیت ایــن فیلم‪،‬‬ ‫در فســتیوال فیلــم کوتــاه تهــران می توانــد بســیارزیاد‬ ‫باشــد‪ .‬مــن قبــل از ســاختن فیلــم‪ ،‬بــه جوانــب و اینکه‬ ‫چــه اتفاقــی قــرار اســت برایــش رقــم بخــورد‪ ،‬فکــر‬ ‫می کنــم و بعــد وارد مرحلــه تولیــد می شــوم‪ .‬ایـن کار از‬ ‫ان دســته فیلم هایی ســت کــه چــون تفکراتــم حداقــل‬ ‫شاتر‬ ‫فقط‬ ‫چهل روزه بودم‬ ‫زنی با روح همسر نویسنده اش ‪40‬شب عاشقانه‬ ‫زندگی می کند ‪ ...‬این نمایش با بازی ایمان‬ ‫ کارگردانی مسعود‬ ‫هاشمی و ارزو صفی یاری؛ به‬ ‫ِ‬ ‫طیبی و برپایه متنی از مسعود هاشمی نژاد در‬ ‫«تئاتر شهر» (سالن سایه) به رویِ صحنه رفته‬ ‫و تا ‪ 14‬شهریورماه ‪ ۹۹‬ساعت ‪45( ۱۹‬دقیقه)‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫برمی گــردد بــه شش‪،‬هفت ســال پیش و بــا تامــل در‬ ‫موضــوع و حتــی لوکیشــن کار ســاخته شــده اســت‪،‬‬ ‫قطعـاً می توانــد در فســتیوال های معتبــری مثــل فیلــم‬ ‫کوتــاه تهــران کــه خوش سلیقگی شــان را ان شــاءاهلل‬ ‫امســال می بینیــم‪ ،‬موردتوجــه قــرار بگیــرد؛ هــم از بُعــد‬ ‫کارگردانــی و هــم از بُعــد نویســندگی مشــترک و هــم‬ ‫ازلحــاظ بازیگرهــا کــه این قــدر خــوب و یکنواخــت‬ ‫هســتند؛ حتــی فیلم بــرداری‪ .‬بایــد بگویــم کــه محمــود‬ ‫عطشــانی واقعـاً جــز معــدود کسانی ســت کــه دوســت‬ ‫دارم همکاری هــای بیشــتری بــا وی داشــته باشــم‪.‬‬ ‫بچه هــا همــه عالــی بودنــد و فکــر می کنــم امســال‬ ‫ایــن فیلــم می توانــد جوایــز زیــادی بگیــرد‪ .‬بــرای‬ ‫شــرکت در فســتیوال های خارجــی نیــز بــا کمپانــی‬ ‫معتبــر و مطــرح هالیــوودی امریکــن برایت الیــت فیلــم‬ ‫پروداکشــنز صحبــت کردیــم و همان طورکــه پخــش‬ ‫فیلــم قبلـی ام (جدایــی) را برعهــده گرفتند؛ امســال نیز‬ ‫ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد‪ .‬خیلــی از دوســتان معتقدنــد‬ ‫کــه مــن خیلــی بلندپــروازم و بلندبلنــد فکــر می کنــم؛‬ ‫امــا ایــن واقعـاً حــس قلبــی خــودم اســت‪ .‬معتقــدم این‬ ‫فیلــم اگر اســکار نگیــرد‪ ،‬می توانــد یکــی از نماینده های‬ ‫اصلــی باشــد؛ چــون کل ان موردتوجــه قــرار می گیــرد‪.‬‬ ‫مــا‪ ،‬در فیلــم صرفـاً به دنبــال یک گــره نبودیــم؛ چندین‬ ‫گــره داریــم کــه چندیــن قصــه را روایــت می کنــد‪ .‬فکر‬ ‫می کنــم اتفــاق خوبــی بــرای انبــار بیافتــد؛ چــه در‬ ‫ســطح داخلــی و چــه بین الملــل»‪ .‬وی دررابطه بــا‬ ‫ارتبــاط مخاطــب بــا فیلم گفــت‪« :‬انبــار به قول معــروف؛‬ ‫فیلــم کــف خیابانی ســت و درد و دل یکســری از اقــوام و‬ ‫اقشــار مختلــف کــه قطعـاً دیــده خواهد شــد‪ .‬خیلــی از‬ ‫ادم هــا راحــت می تواننــد این فیلــم و اتفاقاتــش را درک‬ ‫کننــد‪ .‬ادم هایــی کــه کارگــر هســتند و زندگی شــان‬ ‫هماننــد شــخصیت های فیلــم درحال گــذر اســت‪ ،‬بــا‬ ‫دیــدن ایــن اثــر‪ ،‬داغ دلشــان تــازه می شــود؛ انبــار‪،‬‬ ‫حــرف دل ان هــا و صــدای مظلومیتشــان اســت‪ .‬فکــرم‬ ‫براین اسـت که مخاطــب کنونــی بــا فیلم هایــی کــه بــه‬ ‫واقعیــت نزدیــک بــوده و پــردازش خوبــی می شــوند‪،‬‬ ‫ارتبــاط بهتــری می گیــرد تــا اثــار طنــزی کــه صرف ـاً‬ ‫جنبــه تبلیغاتــی دارد‪ .‬البتــه یکســری از همــکاران‬ ‫معتقدنــد کــه مــردم فیلم طنــز را بیشــتر می پســندند‪.‬‬ ‫به نظــرم این طــور نیســت؛ یکســری از فیلم هایــی کــه‬ ‫در ســینما به عنــوان اجتماعــی تلــخ ســاخته شــده‪،‬‬ ‫همان قــدر از ان هــا اســتقبال شــده کــه از فیلم هــای‬ ‫کمــدی؛ البتــه کمــدی پرطرفــدار‪ .‬مــردم باشــعوری‬ ‫داریــم؛ فیلــم خــوب را خــوب می بیننــد‪ ،‬خــوب‬ ‫پــردازش و خــوب نقــدش می کننــد‪ .‬مخاطــب امــروزی‬ ‫االن به راحتــی می توانــد از ده منتقــد‪ ،‬بهتــر فیلــم را‬ ‫نقــد کنــد‪ .‬مخاطــب مــا مخاطــب خــاص شــده»‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکــه دغدغــه فیلم ســازان مســتقل در درجــه‬ ‫اول دیده شــدن در کشــور اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬اگــر بناســت‬ ‫کــه فیلم ســازان مســتقل از ایــن مظلومیــت دربیاینــد‪،‬‬ ‫یکســری مســئول بایــد بــا ان هــا حــرف بزننــد و‬ ‫بپرســند مشــکالت شــما چیســت؟ ان وقــت مــا راحــت‬ ‫و رودررو می گوییــم کــه مشــکلمان‪ ،‬بحــث مالی ســت؛‬ ‫بحــث تهیه کنندگی ســت‪ .‬انجمــن فیلم ســازان جــوان‬ ‫از یکســری فیلم هایــی حمایــت می کنــد کــه برخــی‬ ‫واقعـاً درجــه کیفــی ندارنــد؛ ان دســته فیلم هایــی کــه‬ ‫بــه روزمرگی هــای مزخــرف می پردازنــد‪ ،‬به راحتــی‬ ‫بودجه هــای خوبــی هــم می گیرنــد؛ ولــی امثــال‬ ‫مــا کــه در ســطح بین الملــل دیــده شــدیم‪ ،‬زحمــت‬ ‫کشــیدیم‪ ،‬کلــی دوندگــی کردیــم و کفش هــای‬ ‫اهنــی پوشــیدیم و بــا تمــام تــاش خواســتیم کــه‬ ‫پرچــم کشــورمان را در ســطح جهــان برافراشــته نگــه‬ ‫داریــم‪ ،‬هــرروز مــورد بی توجهــی بیشــتر قــرار گرفتیــم‪.‬‬ ‫جالــب اســت بدانیــد ســال گذشــته فیلــم جدایــی‬ ‫را در ایــران بااین عنــوان کــه فیلمــی سطحی ســت‪،‬‬ ‫هیچ کــدام از فســتیوال ها نپذیرفتنــد؛ امــا ایــن فیلــم‬ ‫در فســتیوال های جهانــی درخشــید و حتــی در بخــش‬ ‫کارگردانــی در جشــنواره های کشــورهای کانــادا‪ ،‬ایتالیــا‬ ‫و لس انجلــس نامــزد دریافــت جایــزه شــد‪ .‬امیــدوارم‬ ‫یکســری از مســئولین عزیــز حــرف مــا را بشــنوند کــه‬ ‫البتــه بعیــد می دانــم؛ چــون گوششــان از ایــن حرف هــا‬ ‫پــر اســت و متاســفانه گــوش شــنوا نیســت‪ .‬مســئولی‬ ‫کــه پشــت میــز نشســته‪ ،‬وظیفــه اش این اســت که از‬ ‫فیلم ســازان مســتعد کــه به جرئــت خــودم را از ان هــا‬ ‫می دانــم‪ ،‬حمایــت کنــد‪ .‬امثــال مــا تــا کــی بایــد‬ ‫موردحمایــت قــرار نگیریــم و بــا ناامیــدی به خاطــر‬ ‫بی توجهــی مســئولین‪ ،‬بــه فکــر رفتــن بیافتیــم؟ حیف‬ ‫اســت بــا افرادی کــه وطنشــان را دوســت دارنــد و‬ ‫تمــام هم وغمشــان برافراشــته نگه داشــتن پرچمشــان‬ ‫اســت‪ ،‬بدرفتــاری شــود‪ .‬پارســال به عنــوان داور هفتگی‬ ‫هالیــوود انتخــاب شــدم؛ امــا به خاطــر شــرایط کشــور و‬ ‫اعتــراض به شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی‪ ،‬از داوری‬ ‫انصــراف دادم‪ .‬متاســفانه ان زمــان فقــط برای یکســری‬ ‫شــواف تبلیغاتــی بــه مــن زنــگ زدنــد کــه تشــریف‬ ‫بیاوریــد در برنامــه تلویزیونــی مــا شــرکت کنیــد یــا‬ ‫فــان ســازمان تمــاس گرفــت کــه می خواهیــم بــرای‬ ‫شــما مراســم بگیریــم و این درحالی بودکــه متاســفانه‬ ‫حتــی یکــی از اهالــی رســانه به علــت عدم شــناخت در‬ ‫برنامــه هفــت بنــده را فیلم ســاز مقیــم امریــکا معرفــی‬ ‫ـی ســاکن‬ ‫کــرد! ایــن درد بزرگی ســت کــه مــن ایرانـ ِ‬ ‫ایــران در کشــور خــودم مــورد کم لطفــی دوســتان‬ ‫قــرار گرفت ـه ام‪ .‬مــن از خانــواده شــهدا هســتم؛ پــدرم‬ ‫از شــهدای دفــاع مقــدس اســت‪ .‬چــرا زمانی کــه‬ ‫به خاطــر عالقــه و عشــقی کــه بــه ســردار شــهید‬ ‫قاســم ســلیمانی و ارادتــی کــه بــه شــهدا دارم‪ ،‬در‬ ‫زمــان برگــزاری جشــنواره از بخــش داوری کناره گیــری‬ ‫کــردم‪ ،‬دیــده شــدم؛ امــا حیــن ســاخت انبــار حتــی‬ ‫ذره ای موردحمایــت مالــی یــا معنــوی قــرار نگرفتــم؟‬ ‫دوســت دارم مســئولین وزارت ارشــاد‪ ،‬بنیــاد فارابــی‬ ‫و ‪ ...‬صادقانــه بگوینــد مــا می دانیــم شــما در شــرایط‬ ‫ســختی فعالیــت می کنیــد و حاضریــم اگــر طــرح یــا‬ ‫ایــده ای داریــد‪ ،‬حمایــت مالــی داشــته باشــیم‪ .‬چــرا‬ ‫یکســری بایــد بــا رانــت و پارتــی کار بکننــد؛ ولــی‬ ‫از مــا حمایــت نشــود؟» او درپایــان بــه درد و دل‬ ‫فیلم ســازان مســتقل اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬امیــدوارم‬ ‫یـک روز باالخــره مســئولین بــا مــا تمــاس بگیرنــد کــه‬ ‫درد و دل شــما را شــنیدیم؛ درد و دل شــمایی کــه‬ ‫سال هاســت داریــد از جیــب خــود خــرج می کنیــد‬ ‫را شــنیدیم و حاضریــم در پروژه هــا مشــارکت کنیــم‪.‬‬ ‫نه اینکــه انتظــار حمایــت صفــر تــا صــد داشــته‬ ‫باشــیم؛ فقــط بخشــی را حمایــت کننــد و بقیــه را بــه‬ ‫خودمــان بســپارند؛ درحدی کــه ادم کورســوی امیــدی‬ ‫مــن فیلم ســاز‬ ‫از جانــب مســئولین برایــش بمانــد‪ِ .‬‬ ‫دیگــر خســته شــدم‪ .‬ازجایی به بعــد ادم واقعــاً ترمــز‬ ‫می بــرد‪ .‬بااین شــرایط اســت کــه بــه فکــر مهاجــرت‬ ‫از کشــور عزیزمــان می افتیــم‪ .‬بــا شــرایطی کــه در‬ ‫ســطح بین الملــل داریــم‪ ،‬راحــت می توانیــم برویــم؛‬ ‫ولــی ایســتاده ایم پــای کشــورمان‪ .‬مســئولین محتــرم‪،‬‬ ‫شــما هــم پــای مــا بایســتید‪ .‬درکمــان کنیــد‪ .‬مــا هــم‬ ‫واقعــاً شــرایط مالی مــان بــا مشــکل روبه روســت و‬ ‫نمی توانیــم زندگـی ای کــه پــر از مشــکالت و دغدغــه‬ ‫اســت را تحمــل کنیــم‪ .‬امیــدوارم مســئولین تالشــی‬ ‫درجهــت بهترشــدن حــال فیلم ســازان جــوان بکننــد‬ ‫و حــال همگــی در کشــورمان خــوب شــود»‪.‬‬ ‫محمود عطشانی مطرح کرد؛‬ ‫جذابیت فیلم کوتاه «انبار»‬ ‫به دلیل موضوع جنایی و اجتماعی‬ ‫محمــود عطشــانی؛ مدیــر فیلم بــرداری فیلم های ســینمایی «کاتیوشــا»‪،‬‬ ‫«یــادم تــو را فرامــوش» و «ســلفی بــا دموکراســی»؛ به مناســبت‬ ‫همــکاری در فیلــم کوتــاه «انبــار» ســاخته حســین ترک جــوش‬ ‫درزمینــه تازه تریــن فعالیــت خــود‪ ،‬ضمــن تســلیت بابــت درگذشــت‬ ‫هنرمنــد دوست داشــتنی و نجیــب ســینمای ایــران؛ ماهچهــره خلیلــی‬ ‫و طلــب صبــر بــرای همســر وی (ابراهیــم اشــرفی)‪ ،‬گفــت‪« :‬اخیــرا ً درگیــر فیلــم ســینمایی کوســه بــودم کــه یــک‬ ‫کار کمدی ســت‪ .‬ایــن فیلــم‪۴۵ ،‬روز در ایــران فیلم بــرداری شــد و درحال حاضــر‪ ،‬در خارج ازایــران ادامــه دارد‪.‬‬ ‫امیــدوارم بــا شکســت ایــن ویــروس جهانگیــر‪ ،‬بــاز ســینماها رونــق بگیــرد و ایــن کا ِر کمــدیِ متفــاوت را در ســینما‬ ‫ببینیــد و لــذت ببریــد»‪ .‬عطشــانی دررابطه بــا مهم تریــن دغدغــه همــکاری بــا فیلم ســازان جــوان در حــوزه فیلــم‬ ‫کوتــاه‪ ،‬توضیــح داد‪« :‬مهم تریــن دغدغــه مــن به عنــوان فیلم بــردار ســینما درزمینــه فیلــم کوتــاه‪ ،‬اشناشــدن بــا‬ ‫ـن جوانــان و دوســتداران سینماســت کــه به صــورت تجربــی ازطریــق فیلــم کوتــاه‪ ،‬خودشــان را امــاده‬ ‫افــکار و ذهـ ِ‬ ‫می کننــد بــرای ســینمای اینــده و قطع ـاً همیــن دوســتان در اینــده‪ ،‬ســینمای ایــران را شــکل می دهنــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬ایــن همــکاری‪ ،‬هــم بــرای خــودم تجربــه خوبی ســت و هــم مــن می توانــم از تجربیاتــم دراختیــار ان هــا‬ ‫قــرار دهــم تــا مســیر درســت را طــی کننــد»‪ .‬مدیــر فیلم بــرداری «انبــار» دررابطه بــا ایــن پــروژه گفــت‪« :‬فیلم نامــه‬ ‫به دلیــل موضــوع جنایــی و اجتماع ـی اش‪ ،‬جــذاب اســت و چــون براســاس یــک رویــداد واقعی ســت‪ ،‬جذاب تــر‪.‬‬ ‫امیــدوارم نســبت بــه تــاش و درسـت پیاده کردن موضــوع‪ ،‬ایــن فیلــم در جایــگاه خــودش قــرار بگیــرد»‪ .‬او درپایــان‬ ‫افــزود‪« :‬به نظــرم اصــوالً فیلــم کوتــاه‪ ،‬تجربــه اســت و اگــر بــرای جوایــز و جشــنواره های خــاص ســاخته شــود‪ ،‬بــا‬ ‫شکســت بــرای کارگــردان مواجــه می شــود؛ البتــه اگــر در جشــنواره یــا هرجایــی دیــده شــود و نتیجــه بگیــرد‪،‬‬ ‫باعــث پیشــرفت بیشــتر هــم می شــود‪ .‬دراخــر‪ ،‬بــرای فیلــم انبــار و حســین ترک جــوش‪ ،‬ارزوی بهترین هــا را دارم‬ ‫و امیــدوارم حســین ترک جــوش بــه خواســته هایش بــا ســاخت ایــن فیلــم و فیلم هــای دیگــر برســد و از شــما‬ ‫نیــز ممنونــم و به دلیــل مشــغله زیــاد‪ ،‬معذرت خواهــی می کنــم کــه کوتــاه در خدمــت شــما بــودم و به امیــد‬ ‫گپ وگفــت مفصــل در اینــده بــا شــما»‪.‬‬ ‫محمدطالبی‬ ‫در بخشــی از برنامــه تلویزیونــی «شــهرفرنگ» بــا موضــوع «روزگار‬ ‫ســینمای ایــران»‪ ،‬حمیدرضــا مدقــق دربــاره برپایــی انالیــن ایــن دوره‬ ‫از جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان کــه فراخــوان‬ ‫ان روز پنج شــنبه ‪ 30‬مردادمــاه منتشــر شــده‪ ،‬پرســید کــه علیرضــا‬ ‫تابــش (دبیــر سی وســومین جشــنواره بین المللــی فیلم هــای کــودکان و‬ ‫نوجوانــان) پاســخ داد‪« :‬ایـن دوره جشــنواره به صــورت مجــازی و انالیــن در‬ ‫دو بخــش رقابتــی ســینمای ایــران و ســینمای بین الملــل برگــزار خواهــد‬ ‫شــد و بنیــاد ســینمایی فارابــی‪ ،‬شــهرداری اصفهــان و ســازمان ســینمایی‬ ‫برگزارکننــدگان اصلــی ان هســتند‪ .‬مــا از اغــاز بهــار امســال کــه بــا شــیوع‬ ‫کرونــا مقــارن شــده بــود‪ ،‬مطالعــات و جلســات مختلفــی داشــتیم و نســبت‬ ‫بــه رصــد و تحقیــق بین المللــی‪ ،‬از برپایــی جشــنواره های مهــم جهانــی‬ ‫اقــدام کردیــم»‪ .‬او درپاســخ به اینکه ایــا برگــزاری جشــنواره به شــکل‬ ‫مجــازی‪ ،‬از بابــت ســرقت اثــار‪ ،‬نگران کننــده نیســت؟ گفــت‪« :‬بــه‬ ‫این نکتــه لطف ـاً توجــه کنیــد؛ وقتــی از نمایــش فیلــم در یــک جشــنواره‬ ‫به شــکل انالیــن صحبــت می کنیــم‪ ،‬قــرار نیســت فیلمــی را مثــل اکــران‬ ‫انالیــن دائمـاً پخــش کنیــم؛ بلکــه قــرار اســت فیلــم در نوبت هــا و ســاعات‬ ‫مشــخص‪ ،‬توســط کســانی که در پورتــال جشــنواره ثبت نــام می کننــد و‬ ‫بــه پلتفرم هــا وصــل می شــوند‪ ،‬دیــده شــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬ان هــا بــا ثبت نــام‬ ‫می تواننــد فیلم هــا را ببیننــد و ازســویی‪ ،‬در جشــنواره بین المللــی‬ ‫فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان کــه فیلم هــای ســینمایی بلنــد و کوتــاه‬ ‫و انیمیشــن به رقابــت می پردازنــد و تنــوع فیلم هــای خارجــی و داخلــی‬ ‫باالســت‪ ،‬ایــن حساســیت بیشــتر درمــورد فیلم هــای بلنــد داســتانی وجــود‬ ‫دارد کــه چندتایــی در بخــش ســینمای ملــی و چندتایــی هــم در بخــش‬ ‫ســینمای بین المللــی داریــم‪ .‬طبعــاً نمایــش انالیــن فیلم هــای بلنــد‬ ‫داســتانی درتعامل بــا تهیه کننــده و صاحــب اثــر اتفــاق خواهــد افتــاد‪.‬‬ ‫طــی این مــدت بــا تهیه کننــدگان داخلــی جلســاتی داشــته ام‪ .‬جلســات‬ ‫خیلی خوبــی بــا مدیــران وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات داشــته ایم‬ ‫تــا ان هــا به لحــاظ زیرســاختی جشــنواره را حمایــت کننــد‪ .‬برخــی از‬ ‫رویدادهــای مــا کــه احتمــاالً در اصفهــان برگــزار شــود‪ ،‬الیــو و زنــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن کارگاه هــای اموزشــی جشــنواره کــه اتفاقــاً در دوران کرونــا‬ ‫به خاطــر انالیــن برگــزار شــدند‪ ،‬می توانــد از گســتردگی و ســطح کیفــی‬ ‫باالتــری برخــوردار باشــد و بتوانیــم تعــداد بیشــتری میهمــان درجه یــک‬ ‫را هــم مشــارکت دهیــم‪ .‬همین طــور نــوع مشــارکت داوران جشــنواره کــه‬ ‫بــا یــک لینــک اختصاصــی کــه برایشــان ارســال می شــود‪ ،‬اثــار را داوری‬ ‫می کننــد‪ .‬برپایــی جشــنواره به شــکل مجــازی‪ ،‬تصمیمی ســت کــه‬ ‫شــورای سیاســت گذاری جشــنواره گرفــت و به هرحــال نمی توانســتیم‬ ‫چــراغ جشــنواره کــودک را به عنــوان یــک جشــنواره تخصصــی ‪۳۳‬ســاله‬ ‫کــه در منطقــه معتبــر و قدیمی ســت‪ ،‬خامــوش کنیــم‪ .‬کار مــا ســخت‬ ‫اســت و بــه مشــارکت و همراهــی ســازمان صداوســیما‪ ،‬اموزش وپــرورش‪،‬‬ ‫کانــون پــرورش فکــری کودکان ونوجوانــان‪ ،‬وزارت ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعــات و دســتگاه های مختلــف نیــاز داریــم و ان هــا بایــد جشــنواره‬ ‫فیلــم کــودک را همراهــی کننــد‪ .‬ایــن یــک جشــنواره نــو‪ ،‬در خدمــت‬ ‫خانواده هــای ایرانــی و کــودکان و نوجوانــان و البتــه درجهــت ارتقــای‬ ‫ســینمای تخصصــی کــودک و نوجــوان در ایــران اســت»‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫نائومی اوساکا؛ گران ترین ورزشکار زن جهان در ‪2020‬‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«نائومــی اوســاکا» به ادعــای نشــریه ‪Forbes‬؛ گران تریــن ورزشــکار زن‬ ‫جهــان در ســال ‪ 2020‬اســت‪ .‬ایــن تنیســور ‪22‬ســاله ژاپنی‪،‬امریکایــی‬ ‫توانســت در رده بنــدیِ اخیــر ایــن نشــریه‪ ،‬چهــره مطرحــی همچــون‬ ‫«ســرنا ویلیامــز» را عقــب برانــد و در صــدر جــدول بایســتد‪ .‬اوســاکا‬ ‫بــا عایــدیِ ‪37.4‬میلیــون دالری درعین حــال توانســت رکــورد دریافــت‬ ‫دســتمزد توســط یــک ورزشــکار زن کــه متعلــق بــه «ماریــا شــاراپووا» بــود‬ ‫را نیــز بشــکند؛ تنیســور روســی در ســال ‪ 2015‬معــادل ‪29.7‬میلیــون دالر‬ ‫گرفتــه بــود‪ .‬اساسـاً رده هــای بــاالی رده بنــدی زنــان ورزشــکار گران قیمــت‬ ‫دراختیــا ِر فعــاالن عرصــه تنیــس اســت؛ درحالی کــه درمــورد مــردان‪،‬‬ ‫امیــزه ای از رشــته های مختلــف را شــاهد هســتیم کــه شــامل رشــته هایی‬ ‫همچــون فوتبــال‪ ،‬بســکتبال‪ ،‬گلــف و ‪ ...‬نیــز می شــود‪ .‬نکتــه مشــترک میــان‬ ‫فوق ســتاره های ورزشــکار زن و مــرد این اس ـت که بخشــی از درامــد هنگفــت‬ ‫ســاالنه ان هــا ازطریــق انجــام تبلیغــات به دســت می ایــد و شــاید بتــوان‬ ‫گفــت کمترین میــزان از ایــن پول هــا را جوایــز نقــدی در میــدان رقابت هــای‬ ‫ورزشــی تشــکیل می دهــد‪ .‬اوســاکا توانســت پیــش از رقابت هــای المپیــک‬ ‫‪ 2020‬نظــرات مثبــت فراوانــی کســب کنــد و بــا اســتفاده از ایــن فرصــت‪،‬‬ ‫موفــق شــد کــه قراردادهــای بزرگــی بــرای اگهی هــای تجــاری ببنــدد؛‬ ‫ورزشــی جهــان در‬ ‫به طوری کــه نــام خــود را به عنــوان ســومین چهــره‬ ‫ِ‬ ‫عقــد قراردادهــای تبلیغاتــی گــران‪ ،‬بعــد از «راجــر فــدرر» و «رافائــل نــادال»‬ ‫ثبــت کنــد‪ .‬درمجمــو ِع ورزشــکاران مــرد و زن‪ ،‬اوســاکا در رده ‪ 29‬ورزشــکاران‬ ‫پردرامــد می ایســتد و ویلیامــز کــه دومیــن چهــره در فهرســت ورزشــکاران‬ ‫زن اســت‪ ،‬در جایــگاه ‪ 33‬قــرار می گیــرد‪ .‬اینفوگرافیــک امــروز‪ ،‬لیســت‬ ‫گران تریــن ورزشــکاران زن جهــان در ســال ‪ 2020‬را مــرور می کنــد؛ تنهــا‬ ‫چهــره ایــن فهرســت کــه در رشــته ای به جــز تنیــس (فوتبــال) فعالیــت دارد‪،‬‬ ‫«الکــس مــورگان» اســت کــه بــا ‪4.6‬میلیــون دالر در جایــگاه دهــم می ایســتد‪.‬‬ ‫نائومــی اوســاکا متولــد ‪ ۱۶‬اکتبــر ‪ ۱۹۹۷‬و تنیس بــاز اهــل ژاپــن اســت‪ .‬وی‬ ‫موفــق شــد در فینــال اوپــن ‪ ۲۰۱۸‬امریــکا بــا غلبــه بــر ســرنا ویلیامــز بــا‬ ‫نتایــج ‪ ۶–۴‬و ‪ ۶–۲‬برنــده اولیــن گرنداســلم زندگــی ورزشــی خویــش شــود‪.‬‬ ‫او اولیــن تنیس بــاز زن ژاپنی ســت کــه بــه فینــال یــک گرنداســلم رســید‬ ‫و اولیــن تنیس بــاز تاریــخ کشــورش اســت کــه قهرمــان گرنداســلم شــده‬ ‫اســت‪ .‬او ‪180‬ســانتی متر قــد و ‪69‬کیلوگــرم وزن دارد و مربــی اش؛ فیــم‬ ‫فیســت (اهــل بلژیــک) نیــز ســابق براین به شــکل حرفــه ای تنیــس بــازی‬ ‫می کــرد‪ .‬وقتــی در یــک کنفرانــس خبــری از اوســاکا دربــاره اهدافــش‬ ‫پرســیدند‪ ،‬او بــا جملـه ای پاســخ داد کــه کمتــر کســی متوجــه نکتـه اش شــد‪:‬‬ ‫«می خواهــم بهترینــی باشــم کــه هیچ کــس تــا امــروز نبــوده!» ایــن جملــه‬ ‫یکــی از بخش هــای ترانه هــای اصلــی «پوکمــون» اســت کــه خــود ژاپنی هــا‬ ‫دیوانـه وار دوســتش دارنــد‪ .‬اوســاکا در توضیــح حــرف خــود گفــت‪« :‬ببخشــید‬ ‫کــه متوجــه نشــدید؛ ایــن حــرف پوکمــون اســت کــه می خواهــم بهتریــن‬ ‫باشــم و تاانجاکــه می توانــم پیــش بــروم!»‬ ‫تنیس‬ ‫فوتبال‬ ‫نائومی اوساکا‬ ‫‪ 37.4‬میلیون دالر‬ ‫‪ 36.0‬میلیون دالر‬ ‫سرنا ویلیامز‬ ‫‪ 13.1‬میلیون دالر‬ ‫‪ 10.9‬میلیون دالر‬ ‫‪ 8.9‬میلیون دالر‬ ‫اشلی بارتی‬ ‫سیمونا هالپ‬ ‫بیانکا اندرسکو‬ ‫‪ 6.6‬میلیون دالر‬ ‫گاربینه موگوروسا‬ ‫‪ 6.4‬میلیون دالر‬ ‫الینا اسویتولینا‬ ‫‪ 5.8‬میلیون دالر‬ ‫‪ 5.3‬میلیون دالر‬ ‫‪ 4.6‬میلیون دالر‬ ‫سوفبا کنین‬ ‫انجلیک کربر‬ ‫الکس مورگان‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 3121

روزنامه سایه 3121

شماره : 3121
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه سایه 3119

روزنامه سایه 3119

شماره : 3119
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه سایه 3118

روزنامه سایه 3118

شماره : 3118
تاریخ : 1403/04/19
روزنامه سایه 3117

روزنامه سایه 3117

شماره : 3117
تاریخ : 1403/04/18
روزنامه سایه 3116

روزنامه سایه 3116

شماره : 3116
تاریخ : 1403/04/17
روزنامه سایه 3115

روزنامه سایه 3115

شماره : 3115
تاریخ : 1403/04/16
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!