روزنامه سایه شماره 2042 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2042

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2042

روزنامه سایه شماره 2042

‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‪:‬‬ ‫درکنار جذابیت بورس‬ ‫‪ 2‬از ریسک های ان غافل نشوید‬ ‫‪20‬درصد‬ ‫لو نقــل وزارت صمــت‪ ،‬از افزایــش بیــش‬ ‫ســهیل معمارباشــی؛ مدیــرکل صنایــع حم ‬ ‫از ‪ ۲۰‬درصــدی تولیــد انــواع خــودرو در چهارماهــه امســال خبــر داد‪ .‬در تیرمــاه‬ ‫امســال نیــز ‪ ۱۰۶‬هــزار و ‪ ۱۸‬دســتگاه خــودرو تولیــد شــده بــود کــه بــا احتســاب‬ ‫‪ ۶۹‬هــزار و ‪ ۴۰۲‬دســتگاه انــواع خــودرو در تیرمــاه ‪ ۱۳۹۸‬افزایــش ‪ ۵۲.۸‬درصــدی را‬ ‫در تولیــد تیرمــاه شــاهد بودیــم‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد؛‬ ‫تحقق سود ‪ 187‬ریالی برای هر سهم‬ ‫‪ 7‬در سه ماه اول سال جاری‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬مرداد ‪ 21 - 1399‬ذی الحجه ‪ 11 -1441‬اگوست ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2042‬تومان‬ ‫رئیس قوه قضائیه تاکید کرد؛‬ ‫توجه ویژه دولت و مجلس‬ ‫به معیشت مردم ‬ ‫‪5‬‬ ‫«صندوق بین المللی پول» گزارش داد؛‬ ‫انتونــی فائوچــی؛ رئیــس موسســه ملی‬ ‫الــرژی و بیماری هــای عفونــی امریــکا‬ ‫ضمــن ابــراز خوش بینــی درمــورد‬ ‫تولیــد واکســن کرونــا در اواخــر ســال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬یــا اوایــل ســال ‪ ،۲۰۲۱‬میــزان‬ ‫اثرگــذاری ایــن واکســن را تقریبــ ًا‬ ‫زیر ســوال بــرد و اعــام کــرد کــه‬ ‫میــزان تاثیرگــذاری واکســن احتمــاالً‬ ‫‪ ۷۰‬تــا ‪ ۷۵‬درصــد خواهــد بــود‪.‬‬ ‫رکوردشکنیِ بدهی ملی‬ ‫و اقتصاد اسیب دیده ژاپن‬ ‫براوردهــای «صنــدوق بین المللــی پــول» (‪ )IMF‬نشــان داده کــه‬ ‫«ژاپــن» بــا عــدد ‪238‬درصــد‪ ،‬بیشــترین میــزان بدهــی دولــت را در ســال ‪2020‬‬ ‫در بیــن کشــورها دارد و ازاین منظــر مشــکالت عدیــده ای را در ســال جــاری‬ ‫میــادی پیــش رو خواهــد داشــت‪ .‬براین مبنــا؛ «لبنــان» باتوجه بــه وضعیــت‬ ‫ـال اخیر‪ ،‬در جایــگاه چهــارم ایــن فهرســت ایســتاده‬ ‫اشــفته خــود طــی چندسـ ِ‬ ‫اســت؛ درحالی کــه پیــش ازان ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ازسوی سازمان بنادر و دریانوردی و تصویب سازمان استخدامی کشور محقق شد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫ارتقای چارت تشکیالتی جدید بندر امیراباد به اداره کل‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫در نکوهشِ ازدست دادن لحظه های شیرین زندگی‬ ‫ی‬ ‫شادی عمیق؛ تجربه ای انتخاب ‬ ‫‪3‬‬ ‫علی علیپور‬ ‫در بین برترین های‬ ‫«ورلدساکر»‬ ‫‪3‬‬ ‫خاورمیانه‬ ‫و عروس فالکت زده ان‬ ‫به راســتی خاورمیانــه را چــه می شــود؟ ایــن‬ ‫منطقــه نفرین شــده تــا چــه زمانــی بایــد‬ ‫مصیبــت ببینــد؟ مــردم خاورمیانــه چــرا‬ ‫بایــد دائــم در بیم وهــراس بــوده و قربانــی‬ ‫سیاســت های اســتعماری شــوند؟ ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2042‬‬ ‫رونق صادرات قطب صیادی شمال‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه‪:‬‬ ‫مازنــدران بــا داشــتن بیــش از ‪ 3400‬مزرعــه پــرورش ماهــی‪ ،‬رتبــه‬ ‫اول کشــور در تولیــد ابزیــان را عهــده دار اســت و ســاالنه بخشــی از‬ ‫ایــن تولیــدات‪ ،‬روانــه ان ســوی اب هــا می شــود‪ .‬اکنــون کشــورهای‬ ‫مختلــف جهــان نــام مازنــدران را بــا «خاویــار»؛ برنــد دریــای‬ ‫خــزر می شناســند؛ ماهــی ســفید‪ ،‬قره بــرون‪ ،‬قــزل اال و کیلــکای‬ ‫مازنــدران نیــز شــهره افــاق شــده اســت‪ .‬به گــزارش مهــر؛ شــیوع‬ ‫کرونــا و محدودیت هــای ناشــی از تحریم هــای ظالمانــه نیــز ســبد‬ ‫صادراتــی مازنــدران را از گونه هــای مختلــف ابزیــان خالــی نکــرده‬ ‫اســت و در ســال جــاری به رغــم همــه موانــع و محدودیت هــا؛‬ ‫چهارهزارتــن انــواع گونه هــای نــادر‪ ،‬بــه ان ســوی مرزهــا صــادر شــده‬ ‫اســت‪ .‬اگرچــه صــادرات بیــش از چهارهزارتنــی ابزیــان ســال جــاری‬ ‫در کارنامــه مازنــدران ثبــت شــده؛ امــا همچنــان ردپــای دالالن را‬ ‫دراین حــوزه می تــوان دیــد و هزینه هــای بــاالی تولیــد‪ ،‬کم توجهــی‬ ‫بــه برندســازی و بســته بندی و مســائل دیرینــه گمرکــی و قوانیــن‬ ‫دسـت وپاگیر؛ دغدغــه فعــاالن اقتصــادی بــرای صــادرات محصــوالت‬ ‫شــیالتی در مازنــدران اســت‪ .‬این مســائل درحالی ســت که فعــاالن‬ ‫اقتصــادی مازنــدران تعییــن قیمــت پایــه ریالــی‪ ،‬ظرفیت ســنجی‬ ‫بــرای صــادرات ماهیــان ســردابی و گرم ابــی‪ ،‬توجــه بــه بســته بندی و‬ ‫بازاریابــی و بازارســنجی را از نیازهــای مهم و اساســی فــراروی صادرات‬ ‫محصــوالت شــیالتی عنــوان می کننــد‪ .‬عبــداهلل مهاجــر؛ رئیــس‬ ‫اتــاق بازرگانــی مازنــدران کــه متولــی بخــش خصوصــی در فراینــد‬ ‫صــادرات به شــمار م ـی رود دربــاره ضــرورت توجــه بــه ابزی پــروری‬ ‫بــرای صــادرات می گویــد‪« :‬صنعــت ابزی پــروری؛ هــم درامــدزا و‬ ‫اشتغال زاســت و هــم ارزاوری باالیــی دارد و بایــد موانــع فــراروی‬ ‫صــادرات ان بــا حضــور متولیــان امــر در شــورای گفت وگــوی‬ ‫بخــش خصوصــی و دولتــی برطــرف شــود»‪ .‬وی راه اندازی ازمایشــگاه‬ ‫همــکار دامپزشــکی را بــرای حــل مســائل مربوط بــه صــادرات ابزیان؛‬ ‫از جملــه دغدغه هــا می دانــد و ادامــه می دهــد‪« :‬یکــی از مســائل‬ ‫فــراروی صــادرات ابزیــان‪ ،‬بررســی ازنظــر وجود فلزات ســنگین اســت‬ ‫کــه بــا راه انــدازی ازمایشــگاه همــکار‪ ،‬می تــوان ایــن دغدغــه را حــل‬ ‫کــرد»‪ .‬مهاجــر کــه از ثبــت صــادرات ابزیــان مازنــدران به نــام دیگــر‬ ‫اســتان ها گالیــه دارد و ان را ناشــی از ضعــف در برخــی زیرســاخت ها‬ ‫می دانــد‪ ،‬می گویــد‪« :‬امســال‪ ،‬میــزان صــادرات ابزیــان در اســتان‬ ‫رشــد دوبرابــری نســبت بــه ســال قبــل داشــت؛ امــا فقــط درصــد‬ ‫کمــی از ان به نــام مازنــدران و در گمــرکات اســتان ثبــت شــده‬ ‫اســت»‪ .‬رئیــس اتــاق بازرگانــی مازنــدران رقــم صــادرات محصــوالت‬ ‫شــیالتی را پارســال هــزار و ‪ ۸ ۳۰‬تــن اعــام کــرد و گفــت‪« :‬این رقــم‬ ‫امســال تاکنــون بــه چهارهــزار و ‪۱۵۵‬تــن رســیده اســت؛ درحالی کــه‬ ‫بــا محدودیت هــای کرونایــی و تحریم هــای ظالمانــه مواجــه بودیــم»‪.‬‬ ‫وی مهم تریــن نیــاز اســتان در حــوزه صــادرات محصــوالت شــیالتی‬ ‫را نیــز شــرکت های بــزرگ تجــاری و هلدینــگ بیــان می کنــد‬ ‫و می گویــد‪« :‬بــرای توســعه صــادرات ابزیــان‪ ،‬بایــد شــرکت های‬ ‫بــزرگ بــرای پاســخ دادن بــه تقاضــای بازارهــای هــدف راه انــدازی‬ ‫کنیــم؛ زیــرا درحال حاضــر بســیاری از شــرکت های ابزی پــروری‬ ‫اســتان‪ ،‬اســمی هســتند»‪ .‬مهاجــر باتاکیدبراینکــه شــرکت های‬ ‫بــزرگ و هلدینــگ بــه صــادرات ابزیــان و محصــوالت شــیالتی در‬ ‫اســتان جهــش می دهنــد‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬برندســازی و بســته بندی‬ ‫محصــوالت شــیالتی نیــز از دیگــر کارهایی ســت کــه بایــد توســط‬ ‫تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان موردتوجــه قــرار گیــرد»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به تالش هــای صورت گرفتــه بــرای بســته بندی محصــوالت‬ ‫شــیالتی گفــت‪« :‬درحال حاضــر‪ ،‬محصــوالت شــیالتی اســتان بــا نــام‬ ‫یــک برنــد تجــاری صــادر می شــود و این مســئله می توانــد بــه‬ ‫بازاریابــی و گســترش بازارهــای هــدف کمــک کنــد»‪ .‬درحالی کــه‬ ‫بخــش خصوصــی‪ ،‬دغدغــه صــادرات ابزیــان و کاهــش زمــان صــدور‬ ‫مجوزهــای دامپزشــکی را دارد؛ امــا بخش دولتی و دامپزشــکی معتقد‬ ‫اســت کــه مشــکل راه انــدازی ازمایشــگاه همــکاری بــرای بررســی‬ ‫ازمایشــگاهی و ســنجش فلــزات ســنگین در اســتان درحال رفــع‬ ‫اســت‪ .‬ســید حســین رضوانــی؛ مدیــرکل دامپزشــکی مازنــدران‬ ‫بااشــاره به اینکه درحال حاضــر بخشــی از زمــان صــادرات محصــوالت‬ ‫شــیالتی به دلیــل بررسـی های ازمایشــگاهی و فلــزات ســنگین تلــف‬ ‫می شــود‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬بــا تفاهم نامــه ای کــه بــا اســتاندارد منعقــد‬ ‫کردیــم‪ ،‬بــرای حــل ایــن مشــکل برنامه ریــزی شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫تعــداد ازمایشــگاه های همــکار دامپزشــکی در اســتان را چهــار واحــد‬ ‫بیــان کــرد و افــزود‪« :‬بایــد از ظرفیــت محصــوالت شــیالتی بــرای‬ ‫توســعه ارزاوری در اســتان بهره گیــری و موانــع فــرارو را رفــع کنیــم»‪.‬‬ ‫به گفتــه وی؛ بــا توســعه ازمایشــگاه های همــکار‪ ،‬دغدغــه فــراروی‬ ‫صادرکننــدگان شــیالتی حــل و اســتعالم دربــاره ســامت نمونه هــا‬ ‫کمتــر از یک هفتــه انجــام می شــود‪ .‬اســتان مازنــدران‪ ،‬ظرفیت هــای‬ ‫شــیالتی باالیــی دارد و ســاالنه بیــش از ‪۱۱۰‬هزارتن انــواع محصوالت‬ ‫ابــزی در اســتان تولیــد می شــود و به اعتقــاد مدیــرکل دفتــر‬ ‫هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری مازنــدران؛ به رغــم همــه‬ ‫ایــن ظرفیت هــا‪ ،‬اســتفاده مناســبی از ظرفیت هــای شــیالتی‬ ‫صــورت نگرفتــه‪ .‬مهــدی گلچــوب؛ مدیــرکل دفتــر هماهنگــی امــور‬ ‫اقتصــادی اســتانداری مازنــدران بابیان اینکــه کشــورهای مختلــف؛‬ ‫ازجملــه روســیه‪ ،‬متقاضــی محصــوالت ابــزی اســتان هســتند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«بایــد از ظرفیت کشــورهای همســایه و هــدف و اوراســیا دراین بخش‬ ‫بهره گیــری کــرد»‪ .‬وی بــا اظهــار اینکــه اســتانداری بــرای حمایــت از‬ ‫صادرکننــدگان؛ به ویــژه در حــوزه شــیالت امادگــی دارد و پــای کار‬ ‫ایســتاده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬از همــه ظرفیت هــای قانونــی بــرای حــل‬ ‫مشــکالت فــرارو بهــره خواهیــم گرفــت تــا بــازار صادراتــی ابزیــان را‬ ‫گســترش دهیــم»‪ .‬حســن اســحاقی؛ سرپرســت شــیالت مازنــدران‬ ‫نیــز توســعه صــادرات ابزیــان را از برنامه هــای تدوین شــده بیــان‬ ‫می کنــد و می گویــد‪« :‬بــرای توســعه صــادرات این بخــش بایــد‬ ‫مســائل و موانــع گمرکــی‪ ،‬دامپزشــکی و مشــکالت مســیر صــادرات‬ ‫را برطــرف کــرد»‪ .‬وی خاویــار پرورشــی‪ ،‬گوشــت ماهیــان خاویــاری‪،‬‬ ‫خــوراک ابزیــان‪ ،‬ماهــی پرورشــی تــازه و کنســرو ماهــی را از جملــه‬ ‫محصــوالت شــیالتی مطــرح کــرد و ادامــه داد‪« :‬کشــورهایی نظیــر‬ ‫المــان‪ ،‬انگلیــس‪ ،‬امــارات‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬اذربایجــان و ترکمنســتان؛‬ ‫از جملــه بازارهــای صادراتــی به شــمار می رونــد»‪ .‬وی توســعه‬ ‫محصــوالت شــیالتی باکیفیــت و صادرات محــور را از جملــه برنامه هــا‬ ‫بیــان کــرد و گفــت‪« :‬ایــن اســتان‪ ،‬قطــب ابزی پــروری کشــور‬ ‫محســوب می شــود و بایــد از ایــن ظرفیــت بــرای جهــش تولیــد‬ ‫در ســال ‪ 99‬بهره گیــری کــرد»‪ .‬گفتنی ســت؛ ســاالنه بیــش از‬ ‫‪۱۱۰‬هزارتــن محصــوالت شــیالتی در مازنــدران تولیــد می شــود کــه‬ ‫تــاش بــرای توســعه صــادرات ایــن محصــوالت در ارزاوری و رونــق‬ ‫اقتصــادی تاثیــر بســزایی خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫علیرضا پاکدل‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫نامه دبیرکل «شورای همکاری خلیج فارس»‬ ‫نظر همه اعضاء نیست‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجــه دربــاره احتمــال ســفر مقامــات ایرانــی بــه لبنــان گفــت‪« :‬ســفر یکــی از مقامــات بلندپایــه کشــور در دســتورکار اســت و‬ ‫ظــرف روزهــای اینــده اعــام می شــود»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ ســید عبــاس موســوی در نشســت خبــری بــا خبرنــگاران افــزود‪« :‬چــه بــا ســفر و چــه‬ ‫بی ســفر همــواره کنــار لبنــان هســتیم و کمک هــای ایــران بــه ایــن کشــور ادامــه دارد»‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجــه دربــاره تجمعــی کــه اخیــرا ً‬ ‫در پارکــی در تهــران انجــام شــد و در ان‪ ،‬پرچــم‬ ‫طالبــان بــاال بــرده شــده اســت؟ گفــت‪« :‬انچــه گفتــه‬ ‫شــد؛ در پــارک ملــت انجــام شــده اســت‪ .‬به هرحــال‪،‬‬ ‫ایــران میزبــان میلیون هــا شــهروند افغــان اســت‪ .‬ان هــا‬ ‫ممکــن اســت طرفــدار گروه هایــی در افغانســتان باشــند‬ ‫و گرایش هــای مختلفــی داشــته باشــند‪ .‬مطمئــن‬ ‫نیســتم کــه وابستگی داشــتن بــه گروهــی یــا صرفــاً‬ ‫ابــراز خوشــحالی و بیــان احســاس و هــواداری صــرف‬ ‫بــوده اســت یــا خیــر کــه ایـن را بایــد مراجــع ذی ربــط‬ ‫دراین بــاره نظــر دهنــد؛ ولــی فکــر می کنــم تجمعــی‬ ‫ســاده بــرای ابــراز احساســات ازســوی عــده ای بــوده‬ ‫اســت»‪ .‬ســخنگوی وزارت امــور خارجه کشــورمان درباره‬ ‫موضــع ایــران درمــورد تحــوالت لبنــان گفــت‪« :‬در‬ ‫حادثــه لبنــان‪ ،‬ایــران از ســاعات اولیــه در کنــار ملــت و‬ ‫دولــت لبنــان حاضــر شــد و ابــراز همــدردی کــرد‪ .‬وزیــر‬ ‫امــور خارجــه بــا همتــای لبنانــی خــود تمــاس داشــت و‬ ‫رئیس جمهــوری محتــرم دســتور تشــکیل یــک گــروه‬ ‫متشــکل از برخــی مســئوالن و وزیــر ان را صــادر کردنــد‪.‬‬ ‫تاکنــون چنــد هواپیمــا از کمک هــای ایــران بــه لبنــان‬ ‫ارســال شــده و کمک هــای بیشــتر نیــز در راه اســت»‪.‬‬ ‫وی دربــاره اعتراض هــای بعــد از انفجــار در لبنــان تصریح‬ ‫کــرد‪« :‬درهرحــال (انفجــار روی داده) حادثــه بزرگــی بــود‬ ‫و طبیعی ســت مــردم ناراحــت باشــند و تبعاتــی خواهــد‬ ‫داشــت؛ امــا اگــر عــده ای از افــراد‪ ،‬گروه هــا و کشــورها‬ ‫بخواهنــد از ایــن حادثــه دســتاویزی بــرای رســیدن‬ ‫بــه اهــداف سیاســی خــود بســازند‪ ،‬درســت نیســت‪.‬‬ ‫به نظــر برخــی افــراد بــا تحریــکات خارجــی به دنبــال‬ ‫اغــراض خاصــی هســتند کــه پســندیده نیســت‪ .‬ملــت‬ ‫لبنــان از ایــن حادثــه رنــج دیــده اســت؛ ازایــن رو‪،‬‬ ‫جــا دارد بــا حفــظ ارامــش اجــازه دهنــد مســئوالن‬ ‫بــه امــور رســیدگی کننــد و بــه االم صدمه دیــدگان‬ ‫رســیدگی شــود»‪ .‬وی گفــت‪« :‬بایــد قــدری عمیق تــر‬ ‫بــه تحــوالت لبنــان نــگاه و بعــد قضــاوت کــرد‪ .‬برخــی‬ ‫کشــورها بــا ریــاکاری ســعی کردنــد خودشــان را مدافــع‬ ‫مــردم لبنــان نشــان دهنــد‪ .‬اگــر صداقــت دارنــد‪،‬‬ ‫تحریم هایــی کــه علیــه دولــت و ملــت؛ به ویــژه ملــت‬ ‫لبنــان اعمــال کردنــد را بردارنــد»‪ .‬ســخنگوی وزارت‬ ‫امــور خارجــه دربــاره کناره گیــری برایــان هــوک اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬جابه جایــی افــراد و نماینــدگان ویــژه خیلــی‬ ‫بــرای مــا اهمیــت نــدارد‪ .‬طبیعی ســت وقتــی شکســت‬ ‫خوردنــد‪ ،‬افــراد را جابه جــا کننــد؛ مثــل بــازی فوتبــال‪.‬‬ ‫در فوتبــال هــم وقتــی تیمــی شکســت می خــورد‪،‬‬ ‫افــراد را جابه جــا می کننــد؛ این درحالی ســت که‬ ‫وقتــی چنــد هیــچ عقــب هســتید‪ ،‬ایــن جابه جایی هــا‬ ‫در نتیجــه تاثیــر چندانــی نــدارد؛ پــس تعویض هــای‬ ‫پی درپــی به دلیــل شکســت ها و گل هایی ســت کــه‬ ‫از ملــت ایــران دریافــت کردنــد و بــرای مــا اهمیــت‬ ‫نــدارد»‪ .‬موســوی دربــاره تــاش امریــکا بــرای تمدیــد‬ ‫تحریــم تســلیحاتی علیــه ایــران بــا ارائــه پیش نویــس‬ ‫قطعنام ـه ای دیگــر بــه شــورای امنیــت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«این اقــدام‪ ،‬بیــش و پیش ازاینکــه علیــه ملــت ایــران‬ ‫باشــد‪ ،‬تهدیــدی علیــه شــورای امنیــت و ســازمان ملــل‬ ‫و ســازوکارهای بین المللی ســت‪ .‬امریــکا می خواهــد بــا‬ ‫اســتفاده از ابــزار شــورای امنیــت‪ ،‬علیــه شــورای امنیــت‬ ‫اقــدام کنــد یــا ان را تضعیــف یــا تحــت انقیــاد خــود‬ ‫داریــم و بررســی کردیــم و از مقامــات ذی ربــط در‬ ‫ســازمان بنــادر و کشــتیرانی جویــا شــدیم؛ هنوز رســماً‬ ‫چیــزی بــه ایــران دراین زمینــه اعــام نشــده و هیــچ‬ ‫خبــری رســمی مبنی بــر توقیــف کشــتی ایرانــی داده‬ ‫نشــده؛ درعین حــال‪ ،‬مــا درحال پیگیــری و جم ـع اوری‬ ‫اطالعــات هســتیم؛ امــا ازســوی دولــت پاکســتان‬ ‫چیــزی رســماً اعــام نشــده اســت»‪ .‬وی دربــاره ازادی‬ ‫‪ 400‬زندانــی طالبــان کــه گفتــه می شــود از زندانیــان‬ ‫خطرنــاک هســتند و اینکــه ایــا رونــد ازادی ایــن افــراد‬ ‫بــرای ایــران خطــر نــدارد؟ گفــت‪« :‬ایــن یــک مســئله‬ ‫داخلــی در افغانســتان اســت؛ درعین حــال‪ ،‬ایــران از هــر‬ ‫رونــدی کــه بــه بازگشــت صلــح و ثبــات در افغانســتان‬ ‫کمــک کنــد و گفت وگوهــای بین االفغــان بــا محوریــت‬ ‫دولــت‪ ،‬حمایــت می کنــد و در کنــار دولــت و ملــت‬ ‫ایــن کشــور می ایســتد‪ .‬گفت وگــو میــان گروه هــای‬ ‫افغــان و دولــت و تبــادل زندانی هــا را اگــر ان هــا‬ ‫درجهــت صــاح و منافــع خــود می بیننــد‪ ،‬ازنظــر مــا‬ ‫مشــکلی نــدارد؛ اگــر رونــد را به ســمت مثبت شــدن‬ ‫امریــکا می خواهــد بــا اســتفاده از ابــزار‬ ‫شــورای امنیــت‪ ،‬علیــه شــورای امنیــت اقــدام‬ ‫کنــد یــا ان را تضعیــف یــا تحــت انقیــاد خــود‬ ‫دراورد؛ ازایــن رو‪ ،‬الزم اســت اعضــای دائــم و‬ ‫غیردائــم هوشــیار باشــند و مراقبــت کننــد‬ ‫کــه در دام ایــاالت متحــده کــه بــرای شــورای‬ ‫امنیــت و ســازوکارهای بین المللــی پهــن کــرده‬ ‫اســت‪ ،‬نیفتنــد‬ ‫دراورد؛ ازایــن رو‪ ،‬الزم اســت اعضــای دائــم و غیردائــم‬ ‫هوشــیار باشــند و مراقبــت کننــد کــه در دام ایــاالت‬ ‫متحــده کــه بــرای شــورای امنیــت و ســازوکارهای‬ ‫بین المللــی پهــن کــرده اســت‪ ،‬نیفتنــد»‪ .‬وی ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد کــه اقــدام امریــکا بــا هوشــیاری‬ ‫رهبــران مســتقل جهــان و رایزنی هــای ایــران بــا‬ ‫کشــورهای مســتقل و دوســت‪ ،‬نــاکام بمانــد‪ .‬موســوی‬ ‫دربــاره برخــی اخبــار مبنی بــر توقیــف یــک نفت کــش‬ ‫ایرانــی ازســوی پاکســتان‪ ،‬گفــت‪« :‬تاجایی کــه خبــر‬ ‫فضــا ســوق می دهــد»‪ .‬موســوی درپاســخ به ســوالی‬ ‫مبنی براینکــه در فصــل تابســتان شــاهد جابه جایــی‬ ‫ماموریت هــای دیپلماتیــک در وزارت خارجــه هســتیم؛‬ ‫اگــر ایــن جابه جایی هــا قطعــی شــده اســت‪ ،‬بفرماییــد؛‬ ‫گفــت‪« :‬االن چندیــن ســفیر جابه جــا می شــوند؛‬ ‫ازجملــه در اذربایجــان و بنــده بــه زودی عــازم ایــن‬ ‫کشــور می شــوم و جانشــین بنــده هــم رســماً معرفــی‬ ‫می شــوند»‪ .‬ســخنگوی وزارت امــور خارجــه بااشــاره به‬ ‫ارائــه پیش نویــس قطعنامــه تمدیــد تحریم تســلیحاتی‬ ‫علیــه ایــران‪ ،‬گفــت‪« :‬این هــا وقتــی بــا ناکامــی‬ ‫مواجــه می شــوند‪ ،‬اسمان وریســمان می بافنــد‪ .‬مــا‬ ‫فارغ ازاینکــه از پیش نویــس قطعنامــه ای کــه امریــکا‬ ‫ارائــه داده چــه نتیج ـه ای ایجــاد شــود‪ ،‬اعــام کردیــم‬ ‫کــه این مســئله ابــزاری علیــه ســازمان ملــل و شــورای‬ ‫امنیــت و ســازوکار بین المللــی و چندجانبه گرایی ســت‪.‬‬ ‫ایــن هوشــیاری در اعضــای شــورای امنیــت بایــد باشــد‬ ‫و ببیننــد کــه ایــن رونــد و رفتــار امریــکا بــه کجــا دارد‬ ‫ختــم می شــود‪ .‬خوش بیــن نیســتم کــه موفــق شــوند‬ ‫و احتمــال می دهیــم نــاکام بماننــد و کشــورهای عضــو‬ ‫شــورای امنیــت مراقبــت خواهنــد کــرد کــه امریــکا‬ ‫بــار دیگــر از شــورای امنیــت سوءاســتفاده نکنــد»‪ .‬وی‬ ‫درپاســخ به اینکه دبیرخانــه شــورای همــکاری خلیــج‬ ‫فــارس در نامــه ای نگرانی هایــی را از ناحیــه ایــران‬ ‫مطــرح کــرده و خواســتار تمدیــد تحریــم تســلیحاتی‬ ‫ایــران شــده اند؛ باتوجه بــه حضــور کشــورهایی نظیــر‬ ‫قطــر در ایــن شــورا‪ ،‬موضــع ایــران چیســت؟ ایــن‬ ‫احتمــال وجــود دارد کــه بــدون اطــاع اعضــاء ایــن‬ ‫نامــه منتشــر شــده باشــد؟ اظهــار کــرد‪« :‬مــا هــم ایــن‬ ‫احتمــال را محتمل تــر می دانیــم‪ .‬نامــه ای کــه به نــام‬ ‫اعضــای شــورای همــکاری خلیــج فــارس به تازگــی‬ ‫امضــاء شــده‪ ،‬ازســوی دبیــرکل ایــن شــورا؛ براســاس‬ ‫منابــع موثــق مــا برخــی از اعضــای ایــن شــورا از مفــاد‬ ‫ایــن نامــه اطالعــی نداشــتند و به نظــر مــا نامـه ای کــه‬ ‫دبیــرکل شــورا ارســال کــرده‪ ،‬نظــر همــه اعضاء نیســت‪.‬‬ ‫مــا اعــام کردیــم کــه همیشــه بــا کشــورهای شــورای‬ ‫همــکاری خلیــج فــارس دنبــال همــکاری منطقــه ای‬ ‫هســتیم»‪ .‬وی تاکیــد کــرد کــه کشــورهایی کــه ابــراز‬ ‫نگرانــی از بابــت ایــران می کننــد اعــام کردیــم کــه مــا‬ ‫رویکردمــان مشــخص اســت و ایــن شــما هســتید کــه‬ ‫منطقــه را بــه انبــار مهمــات و ســاح های امریکایــی‬ ‫و غربــی مجهــز کردیــد و ایــن مــا هســتیم کــه بایــد‬ ‫ازاین بابــت نگــران باشــیم؛ ازایـن رو‪ ،‬ایــن ابــراز نگرانی هــا‬ ‫بیهــوده و قــدری خودشــیرینی کردن بــرای امریکاســت‪.‬‬ ‫وی دربــاره اینکــه احتمــال دارد کشــورهایی کــه از مفــاد‬ ‫نامــه بی اطــاع بودنــد‪ ،‬موضع گیــری داشــته باشــند؟‬ ‫گفــت‪« :‬ممکــن اســت؛ ایــن دیگــر بــه تصمیــم ایــن‬ ‫کشــورها مربــوط اســت»‪ .‬وی دربــاره برخــی ادعاهــا‬ ‫مبنی بــر دخالــت ایــران در انتخابــات امریــکا گفــت‪:‬‬ ‫«ایــران‪ ،‬پیگیــر افــراد و جناح هــا و احــزاب در امریــکا‬ ‫نیســت‪ .‬مــا بــه رفتــار‪ ،‬منــش و نــوع تعامــل ان هــا بــا‬ ‫خودمــان توجــه داریــم‪ .‬دولت هــای مختلــف بــا رویکــرد‬ ‫مختلــف در ‪40‬سال گذشــته را ازمودیــم و تقریبـاً همــه‬ ‫در ان مــردود شــدند؛ بنابرایــن‪ ،‬بــرای ایــران فرقــی ندارد‬ ‫چــه فــردی و چــه حزبــی روی کار باشــد‪ .‬نــه دخالــت‬ ‫می کنیــم و نــه برایمــان مهــم اســت؛ امــا اگــر ان هــا‬ ‫احســاس دارنــد کــه ایــران دخالــت دارد نشــان می دهــد‪،‬‬ ‫بایــد گفــت کــه ایــران قــدرت بزرگی ســت و عظمــت‬ ‫ایــران موجــب می شــود سیاس ـت های ان هــا در قبــال‬ ‫ایــران شکســت بخــورد و بازتــاب ایــن شکســت را در‬ ‫امــور داخلــی خــود ببیننــد»‪ .‬ســخنگوی وزارت امــور‬ ‫خارجــه دربــاره پیامک هــای ارســالی ازســوی امریــکا‬ ‫بــرای برخــی شــهروندان ایرانــی گفــت‪« :‬محتــوای ایــن‬ ‫پیامک هــا بــی ارزش اســت؛ ولــی این اقــدام تجــاوز‬ ‫بــه حریــم حقــوق خصوصــی و حقــوق اشــخاص و‬ ‫شــهروندان ایرانــی محســوب می شــود و نشــان می دهــد‬ ‫چقــدر ســطح فکــر امریکایی هــا دراین زمینــه و در نــوع‬ ‫تعامــل و برخــورد بــا مــردم ایــران پیش پاافتــاده و پائیــن‬ ‫اســت»‪ .‬در ابتــدای ایــن نشســت خبــری‪ ،‬ســخنگوی‬ ‫وزارت امــور خارجــه ســالروز بازگشــت ازادگان جنــگ‬ ‫تحمیلــی از عــراق را گرامــی داشــت‪ .‬وی بااشــاره به‬ ‫ســالروز کودتــای ‪ 28‬مــرداد نیــز گفــت‪« :‬کودتــای ‪28‬‬ ‫مــرداد‪ ،‬یــاداور دخالــت اشــکار مقامــات و رژیــم امریــکا‬ ‫در یــک کشــور مســتقل و ســرنگونی دولــت مردمــی و‬ ‫دموکــرات مرحــوم مصــدق اســت و جالــب اســت کــه‬ ‫این روزهــا زیــاد می شــنویم امریکایی هــا مدعــی‬ ‫دخالــت ایــران در انتخابــات هســتند»‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‪:‬‬ ‫در کنار جذابیت بورس‪ ،‬از ریسک های ان غافل نشوید‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪« :‬امــروز‪ ،‬اقبــال نســبت بــه بــازار‬ ‫ســرمایه بسیارعالی ســت؛ امــا مــردم نبایــد بــا برخــی اقدام هــا‪ ،‬شــکنندگی‬ ‫ســبد دارایی هــای خــود را بــاال ببرنــد؛ زیــرا بــورس در ســطح جهــان‪،‬‬ ‫پذیــرش ریســک را در ذات خــود به همــراه دارد»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ فرهــاد‬ ‫دژپســند در ائیــن اختتامیــه مســابقه اثــار کوتــاه رادیویــی کار و تولیــد در‬ ‫محــل ســازمان صداوســیما‪ ،‬افــزود‪« :‬امســال بــه نــام جهــش تولیــد مزیــن‬ ‫شــده اســت و نیازمنــد جهــش در فضــای کس ـب وکار هســتیم کــه یــک‬ ‫محــور اساســی ان‪ ،‬ســرمایه گذاری و بهره وری ســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬پــس‬ ‫بایــد از ســرمایه های انباشــته در عرصه هــای فیزیکــی‪ ،‬مالــی و انســانی‬ ‫اســتفاده بهینــه داشــته باشــیم»‪ .‬دژپســند یــاداور شــد‪« :‬از ســال ‪ ۹۱‬و‬ ‫بــا اغــاز دور تــازه تحریم هــا تاکنــون در سه ســال رشــد ســرمایه گذاری‬ ‫مثبــت بــوده و در بقیــه ســال ها منفــی شــده؛ همچنیــن نــرخ بهره بــرداری‬ ‫از ظرفیت هــای تولیــد در کشــور حــدود ‪۵۰‬درصــد اســت و در هــرد ِو‬ ‫این مــوارد تامیــن مالــی ثابــت و ســرمایه درگردش را نیــاز داریــم»‪ .‬وی‬ ‫تشــریح کــرد‪« :‬نظــام اقتصــادی ایــران بانک محــور اســت‪ .‬وقتــی صحبــت‬ ‫از تامیــن مالــی می شــود‪ ،‬بانک هــا موردتوجــه قــرار می گیرنــد و بیمــاری‬ ‫بدتــر انکــه هــر بنگاهــی بــا عارضــه روبـه رو شــود‪ ،‬فکــر می کنــد بایــد وام‬ ‫بگیــرد تــا مشــکلش حل شــود»‪ .‬وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬امــروز‪ ،‬بانکــداری کشــور دراســتانه تحــول اســت و در ماه هــای‬ ‫گذشــته از ســامانه هایی رونمایــی شــده کــه می تــوان در ان هــا بــدون‬ ‫مراجعــه بــه بانــک‪ ،‬حســاب بــاز کــرد‪ ،‬تســهیالت گرفــت و احــراز هویــت‬ ‫شــد»‪ .‬به گفتــه وی؛ مجــاری تامیــن مالــی در کشــور متنــوع شــده و امــروز‪،‬‬ ‫بــرای تامیــن مالــی ثابــت‪ ،‬نیــاز بــه مراجعــه بــه بانــک ازســوی صنایــع‬ ‫کوچــک و متوســط نیســت؛ همچنیــن بنگاه هــای بــزرگ می تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه بــه بــازار ســرمایه بــه تامیــن ســرمایه های موردنیــاز بپردازنــد کــه‬ ‫یــک کریــدور قابل اعتمــاد بــرای تامیــن منابــع اســت‪ .‬دژپســند تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬حضــور پررنــگ و عمیــق بــازار ســرمایه در تامیــن مالــی در اقتصــاد‪،‬‬ ‫بــه بهبــود کســب وکار و افزایــش ســرمایه گذاری ها کمــک می کنــد؛ امــا‬ ‫ورود بــه بــازار ســرمایه بایــد بــا مشــاوره و مطالعــه انجــام شــود»‪ .‬ایــن‬ ‫مقــام مســئول بااشــاره به مفهــوم اقتصــاد مقاومتــی گفــت‪« :‬برخــی‬ ‫به غلــط تصــور می کننــد در اقتصــاد مقاومتــی بایــد حصــاری دور خــود‬ ‫کشــید؛ امــا این طــور نیســت‪ .‬بایــد بــا جهــان پیرامونــی ارتبــاط داشــت‬ ‫و از تامیــن مالــی خارجــی و فناوری هــای نویــن بهره منــد شــد»‪ .‬وزیــر‬ ‫امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت‪« :‬موضــوع روانــی در گمــرک و به ویــژه در‬ ‫واردات کاالهــای ســرمایه ای واســطه ای و مــواد اولیــه کــه بیــش از ‪۸۵‬درصد‬ ‫واردات کشــور را تشــکیل می دهنــد‪ ،‬بایــد موردتوجــه قــرار گیــرد»‪ .‬وی بــر‬ ‫لــزوم به خدمـت دراوردن مالیــات بــرای تحقــق جهــش تولیــد تاکیــد کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬ســالم ترین درامــد دولــت‪ ،‬مالیــات اســت و بایــد افزایــش یابــد؛ امــا‬ ‫در شــرایط کنونــی کــه ازنظــر درامدهــای نفتــی در مضیقــه قــرار داریــم‪،‬‬ ‫نبایــد بــه مودیــان مالیاتــی فشــار اورد»‪ .‬وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی از‬ ‫ارائــه الیحــه دوفوریتــی بــه مجلــس بــرای افزایــش ســرمایه شــرکت ها و‬ ‫خاورمیانه و عروس فالکت زده ان‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫به راســتی خاورمیانــه را چــه می شــود؟ ایــن منطقــه نفرین شــده تــا چــه زمانــی بایــد‬ ‫مصیبــت ببینــد؟ مــردم خاورمیانــه چــرا بایــد دائــم در بیم وهــراس بــوده و قربانــی‬ ‫سیاسـت های اســتعماری شــوند؟ گنــاه مــردم ایــن منطقــه چیســت کــه کشــورهای‬ ‫مســلمان بایــد در کنــار خــود‪ ،‬رژیــم صهیونیســتی را داشــته باشــند؟ به راســتی اگــر‬ ‫ایــن منطقــه اســتراتژیک جهــان کــه همیشــه چشــمان ابرقدرتان بــر ان دوخته شــده‪،‬‬ ‫فاقــد چاه هــای نفــت و گاز بــود‪ ،‬بازهــم بــه ان اســتراتژیک می گفتنــد؟ منطق ـه ای‬ ‫کــه بیــش از ‪100‬ســال‪ ،‬پدرخوانــده ای به نــام بریتانیــای کبیــر داشــت و ایــن‬ ‫کِطلــق خــود می دانســتند‪ .‬چــرا درطــول چهاردهــه‪ ،‬موجــب جنــگ‬ ‫منطقــه را مل ‬ ‫عــراق علیــه ایــران شــدند؟ و بــاز چــرا عــراق از حامــی و پشــتیبان خــود در جنــگ‬ ‫هشت ســال تحمیلــی یعنــی کویــت‪ ،‬ضربــه خــورد و به یک بــاره صــدام عهدشــکنی‬ ‫کــرد و دوســت دیرینـه اش را از کویــت بیــرون کــرد و مدتــی بعــد‪ ،‬بــه عــراق حملــه‬ ‫همه جانبــه هوایــی‪ ،‬زمینــی‪ ،‬دریایــی کــرد و صــدام را از اریکــه قــدرت بــه زیــر کشــید‬ ‫و ســپس از حکومــت دست نشــانده خــود خواســت تــا صــدام بــه جوخــه اعــدام ســپرده‬ ‫شــود و چنیــن نیــز شــد‪ .‬راســتی بهــار عربــی چــه بــود و چگونــه کشــور تونــس را‬ ‫دچــار تغییــرات کلــی کــرد؟ اخریــن اســتعمارگران چــه از جــان مــردم زحمتکــش‬ ‫خاورمیانــه می خواهنــد؟ چــرا کشــور مســلمان مصــر درطــول سه ســال‪ ،‬ســه رهبــر‬ ‫عــوض می کنــد و چــرا ارتشــیان کودتــا کردنــد و نظامیــان‪ ،‬حاکــم کشــور مصــر‬ ‫شــدند؟ بــاز به راســتی چــه روزگاری بــرای کشــور لیبــی رقــم زدیــد کــه هم اکنــون‬ ‫جنــگ داخلــی و برادرکشــی تحفــه تحمیلــی شــما بــر ایــن ملــت مظلــوم اســت؟ و‬ ‫بــاز به راســتی شــرمتان نیســت کــه چــه اوضــاع و احوالــی را بــرای فلســطینیان رقــم‬ ‫زده ایــد و چگونــه اســت کــه دومیلیــون صهیونیســت بــا پشــتیبانی امپریالیسـت ها‪ ،‬بــر‬ ‫جهــان عــرب به نوعــی حکومــت و دســت درازی می کننــد و حــق اوارگان بی پنــاه‬ ‫و درمانــده را می خورنــد و هم ـه روزه بــا هواپیمــا‪ ،‬راکــت و موشــک‪ ،‬انــان را نــوازش‬ ‫می دهنــد‪ .‬شــرمتان بــاد کــه دائمــاً در تفکرتــان تجــاوز‪ ،‬غــارت‪ ،‬نسل کشــی و‬ ‫بی بندوبــاری را بــرای منطقــه خاورمیانــه توجیــه می کنیــد‪ .‬ایــا وقــت ان نرســیده‬ ‫اســت کــه ملــت مظلــوم و فقیــر یمــن را بــا بدبختی هــای خودشــان و بــا شــکم های‬ ‫خالــی کودکانشــان رهــا کنیــد و بــا نوکــر سرســپرده تان؛ عربســتان و ائتــاف عربــی‬ ‫کــه هم ـه روزه صدهاتُــن بمــب بــر روی ایــن ملــت مظلــوم ریختــه اســت؛ دســت از‬ ‫ســر انــان برداریــد؟ و باالخــره از کشــور لبنــان کــه روزی عــروس خاورمیانــه نامیــده‬ ‫می شــد‪ ،‬چــه می خواهیــد؟ چــرا کشــوری کــه یـک روز باثبات تریــن ســرزمین عربــی‬ ‫شــمرده می شــد و در ان مســلمانان‪ ،‬مســیحیان‪ ،‬مارونی هــا و ده هــا قــوم و قبیلــه در‬ ‫کنــار هــم زندگــی مســالمت امیزی را می گذراندنــد و یکــی از نقــاط مهــم و توریســتی‬ ‫جهــان به شــمار می رفــت را بــه ایــن روز انداختیــد؟ این همــه تجــاوز هواپیماهــای‬ ‫رژیــم اشــغالگر بــر ایــن ســرزمین زیبــا و عــروس خاورمیانــه‪ ،‬بــه چــه علــت هنــوز‬ ‫ادامــه دارد؟ و باالخــره به راســتی انفجــار اخیــر بیــروت را چــه کســی عامــل شــد؟‬ ‫چــه نهــادی حاضــر شــد کــه چهارهزارنفــر مصــدوم شــوند و بیــش از ‪200‬نفــر کشــته‬ ‫شــوند؟ جهــان از ایــن واقعــه‪ ،‬هنــوز در شــوک بســر می بــرد‪ .‬اگــر مــواد منفجــره‬ ‫از شش ســال قبل در ایــن محــل انفجــار نگهــداری می شــد‪ ،‬چــرا در فکــر گرمــای‬ ‫طاقت فرســا کــه موجــب اشــتعال خودبه خــود می شــود‪ ،‬نبودیــد تــا ایــن فاجعــه بــر‬ ‫ملــت لبنــان‪ ،‬تحمیــل نشــود؟ ایــا ســتمی باالتــر از به جای مانــدن ‪300‬هزارنفــر اواره‬ ‫ایــن انفجــار وجــود دارد؟‬ ‫تلگرافی‬ ‫ارتقای کیفیت تجهیزات نفتی‬ ‫رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران گفــت‪« :‬کیفیــت تجهیــزات نفتــی ارتقــاء‬ ‫می یابــد»‪ .‬به گــزارش وزارت نفــت؛ نیــره پیروزبخــت در ائیــن اعطــای نخســتین‬ ‫گواهینامــه کیفیــت کاال و تجهیــزات صنعــت نفــت بــه نهــاد صــدور گواهینامــه کیفیت‬ ‫انجمــن نفــت ایــران افــزود‪« :‬تحریم هــای اعمال شــده ســبب شــد کشــور به ســوی‬ ‫بومی ســازی و اســتفاده از ظرفیت هــای داخلــی ســوق یابــد‪ .‬براین اســاس؛ ضــرورت‬ ‫شــکل گیری نهــادی کــه بتوانــد کیفیــت کاالهــا و محصــوالت تولیــدی ســاخت داخل را‬ ‫بررســی و تائیــد کنــد‪ ،‬بیش ازهرزمــان احســاس شــد»‪.‬‬ ‫پایان مردادماه؛‬ ‫اخرین مهلت بهره مندی از مالیات مقطوع‬ ‫معــاون ســازمان امــور مالیاتــی گفــت‪« :‬صاحبــان مشــاغلی کــه شــرایط بهره منــدی از‬ ‫مالیــات مقطــوع را دارنــد‪ ،‬می بایســت تــا پایــان مردادمــاه براســاس فــرم مربوطــه مراتب‬ ‫را بــه ســازمان امــور مالیاتــی کشــور اعــام کننــد»‪ .‬به گــزارش ســازمان امــور مالیاتــی؛‬ ‫محمــد مســیحی افــزود‪« :‬طبــق تفاهم ســازمان امــور مالیاتــی کشــور و اصناف کشــور و‬ ‫طبــق دســتورالعمل تبصــره مــاده ‪ ۱۰۰‬قانــون مالیات هــای مســتقیم؛ صاحبان مشــاغلی‬ ‫کــه مشــمول ایــن دســتورالعمل هســتند‪ ،‬درصــورت تکمیــل و ارســال فــرم مربوطــه‬ ‫حداکثــر تــا پایــان مردادمــاه ســال ‪ ،۱۳۹۹‬از نگهــداری اســناد و مــدارک موضــوع ایــن‬ ‫قانــون و تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی معــاف می شــوند»‪.‬‬ ‫اعالم قیمت تمام شده مسکن ملی پرند‬ ‫مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهر جدیــد پرنــد گفــت‪« :‬قیمــت هــر متــر مســکن ملــی‬ ‫در پرنــد ســه میلیون تومان خواهــد بــود»‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ محســن وطن خواهــی‬ ‫بابیان اینکــه از ‪95‬هــزار و ‪700‬واحــد مســکن مهــر پرنــد تــا حــدود بیــش از ‪77‬هزارواحد‬ ‫بــه متقاضیــان تحویــل شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬پنج هزارواحــد مســکن مهــر بــا دســتور و‬ ‫موافقــت وزیــر راه و شهرســازی و براســاس دســتورالعمل مربوطــه بــا ارتقای اســتانداردها‬ ‫بــه مســکن اقــدام ملــی تبدیــل می شــود‪ .‬ایــن پنج هزارواحــد در مرحلــه جانمایــی‬ ‫زمیــن و فونداســیون بوده انــد و قــرار نیســت کــه مســکن مهــر ساخته شــده را در قالــب‬ ‫مســکن ملــی بــه مــردم تحویــل دهیــم»‪.‬‬ ‫کاهش شهریه دانشگاه ازاد‬ ‫رئیــس دانشــگاه ازاد گفــت‪« :‬ب ـه زودی شــهریه پایــه دانشــجویان کاهــش می یابــد»‪.‬‬ ‫به گــزارش انــا؛ دکتــر محمدمهــدی طهرانچــی افــزود‪« :‬دانشــگاه ازاد اســامی در‬ ‫تــرم اینــده‪ ،‬اتفاقــات جــدی را در بخــش شــهریه دانشــجویان رقــم می زنــد‪ .‬شــهریه‬ ‫دانشــگاه های غیردولتــی کشــور اصــوالً براســاس حــوزه تخصصــی بســته می شــود؛ مث ًال‬ ‫شــهریه در گــروه علــوم انســانی ‪۵۵۰‬هزارتومــان‪ ،‬گــروه علــوم پایــه ‪۹۸۰‬هزارتومــان یــا‬ ‫گــروه کشــاورزی یک میلیــون و ‪ ۲۰۰‬درنظــر گرفتــه می شــود؛ ولــی ما اساسـاً درتالشــیم‬ ‫کــه ایــن نــگاه و شــیوه را از تــرم اینــده تغییــر دهیــم‪ .‬بــا ایجــاد ایــن تغییــر‪ ،‬به نوعــی‬ ‫شــهریه پایــه در ســرجمع‪ ،‬کاهــش یافتــه و ضمــن مجزاشــدن شــهریه پایــه پزشــکی در‬ ‫حــوزه دکتــری حرفه ای و پیراپزشــکی‪ ،‬شــهریه ســایر رشــته ها نیز در ســه ســطح بســته‬ ‫بــه واحــد محــل تحصیــل دانشــجو‪ ،‬تعییــن خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫قابل توجه کرونا به بخش گل وگیاه‬ ‫خسارت ِ‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور گلخانــه‪ ،‬گیاهــان دارویــی و قــارچ خوراکــی گفــت‪« :‬در ســال‬ ‫‪ ،99‬ویــروس کرونــا خســارتی بــه ارزش ‪23‬هزارمیلیاردریــال بــه بخــش گل وگیــاه و‬ ‫گلخانه هــای کشــور وارد کــرد کــه قــرار اســت بــه ان هــا تســهیالت ‪12‬درصــدی‬ ‫داده شــود»‪ .‬به گــزارش فــارس؛ غالمرضــا تقــوی افــزود‪« :‬تولیدکننــدگان این بخــش‬ ‫تاحــدودی خســارت دیدنــد؛ امــا به مــرور بــا اطالعاتــی کــه بــه ان ها داده شــد‪ ،‬توانســتند‬ ‫کــه خودشــان را بازیابــی کننــد و بــر ایــن مشــکالت فائــق بیاینــد»‪.‬‬ ‫مصرف ساالنه ‪570‬هزارتن موز در کشور‬ ‫مدیــرکل دفتــر امــور میوه هــای گرمســیری و نیمه گرمســیری اظهــار داشــت‪« :‬ســاالنه‬ ‫حــدود ‪570‬هزارتــن مــوز در کشــور مصــرف می شــود کــه براســاس تقاضاهایــی کــه‬ ‫بــرای تولیــد ایــن محصــول در مناطــق جنوبــی کشــور دارد؛ به دنبــال افزایــش تولیــد‬ ‫ان هســتیم»‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ زهــرا جلیلی مقــدم افــزود‪32« :‬درصــد از محصــوالت‬ ‫باغبانــی ایــران‪ ،‬در بخــش تولیــدات گرمســیری و نیمه گرمســیری قــرار می گیــرد و‬ ‫دراین ارتبــاط در ســال گذشــته بــه تولیــدات این بخــش افــزوده شــده اســت»‪.‬‬ ‫تعمیــق بــورس از مالیات هــا خبــر داد و افــزود‪« :‬دارایی هــای بی شــمار‬ ‫انســانی و مالــی در کشــور وجــود دارد و چنانچــه بتوانیــم عــزم خــود را‬ ‫بــرای اســتفاده بهینــه از ایــن دارایی هــا جــذب کنیــم‪ ،‬می تــوان بســیاری‬ ‫دغدغه هــا را کاهــش داد و رســانه ها می تواننــد ایــن بــاور را در جامعــه‬ ‫ایجــاد کننــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬رهبــر معظــم انقــاب در ســند چشــم انداز‬ ‫‪ ،۱۴۰۴‬برتــری در دو عرصــه اقتصــادی و علــم و فنــاوری را تصویــر کردنــد‬ ‫و چنانچــه برخــی مشــکالت وجــود نداشــت‪ ،‬می توانســتیم بــه ایــن اهــداف‬ ‫دســت یابیــم؛ هرچنــد در برخــی حوزه هــا این مهــم محقــق شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه مســئوالن ظرفیــت اســتفاده از قــدرت‬ ‫بــزرگ رســانه ها را داشــته باشــند کــه ایــن‪ ،‬به معنــای افزایــش شــفافیت‪،‬‬ ‫مســئولیت پذیری‪ ،‬پاســخگویی و کارایی ســت‪ .‬وی افــزود‪« :‬رســانه ها در‬ ‫امیدافرینــی‪ ،‬اســتفاده بهینــه از دارایی هــا‪ ،‬عبــور از موانــع و ایجــاد یــک‬ ‫قامــت بلنــد بــرای ایــران اســامی نقــش دارنــد»‪ .‬براســاس ایــن گــزارش؛‬ ‫در ایــن مراســم ســعید محمــد (فرمانــده قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــا)‬ ‫نیــز گفــت‪« :‬امــروز‪ ،‬نیازمنــد تبییــن مواضــع و تفکــر رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫در حــوزه اقتصــاد مقاومتــی هســتیم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬همــه تــاش ایــن‬ ‫قــرارگاه الگوســازی و گفتمان ســازی درخصــوص اقتصــاد مقاومتــی و‬ ‫خودبــاوری و خوداتکایــی مــردم و جوانــان اســت و اعــام می کنیــم در‬ ‫ســازندگی کشــور‪ ،‬هیــچ نیــازی بــه غربی هــا نداریــم»‪ .‬فرمانــده قــرارگاه‬ ‫خاتم االنبیــا خاطرنشــان کــرد‪« :‬امــروز برخــی معتقدنــد کــه در اداره کشــور‬ ‫بــه بن بســت رســیده ایم؛ قــرارگاه به عنــوان یــک نمونــه عملــی اعــام‬ ‫م ـی دارد کــه در کشــور هیــچ بن بســتی نیســت؛ امــا بایــد از ظرفیت هــای‬ ‫سرشــار کشــور به موقــع و به جــا اســتفاده کــرد تــا مشــکالت را به زانــو‬ ‫دراورد»‪ .‬گفتنی ســت؛ در ائیــن اختتامیــه مســابقه اثــار کوتــاه رادیویــی‬ ‫کار و تولیــد‪ ،‬از ‪ ۱۰‬اثــر برگزیــده از مجموعــه ‪ ۲۴۵‬اثــر رســیده بــه ایــن‬ ‫جشــنواره‪ ،‬بــا اهــدای تندیــس و لــوح افتخــار تقدیــر شــد‪.‬‬ ‫مدرسه سازی مشارکتی با اجرای طرح اجربه اجر‬ ‫رئیــس ســازمان نوســازی‪ ،‬توســعه و تجهیــز مــدارس کشــور خبــر داد کــه فقــط‬ ‫چهاردرصــد کالس هــای درس مــا بــا بخــاری نفتــی گــرم می شــود و از ‪ 270‬تــا‬ ‫‪280‬هــزار کالس درس‪ ،‬بــه ‪23‬هــزار کالس درس رســیده اســت‪ .‬به گــزارش پانــا؛‬ ‫مهرالــه رخشــانی مهر بابیان اینکــه اســفندماه ‪ 98‬مــدارس خشــت و گلــی جم ـع اوری‬ ‫شــدند؛ خبــر داد‪« :‬امســال‪ ،‬طــرح اجربه اجــر بــرای جــذب مشــارکت های خــرد‬ ‫مدرسه ســازی درحال اجراســت و یــک طــرح کوتاه مــدت نیســت‪ .‬پیش بینــی‬ ‫می کنیــم بــرای این منظــور‪ ،‬بیــش از ‪2100‬میلیاردتومانــی کــه هدف گــذاری کرده ایــم‪،‬‬ ‫محقــق می شــود‪ .‬جامعــه هــدف ایــن طــرح گســترده اســت و همــه افــراد را بــا هرمیزان‬ ‫مشــارکتی دربرمی گیــرد‪ .‬میــزان جمــع اوری کمک هــای خــرد و هرچــه تعــداد‬ ‫مشــارکت کنندگان بیشــتر باشــد؛ یعنــی طــرح موفق تــر اســت؛ زیــرا بیشــتر روی افــراد‬ ‫و فرهنگ ســازی خیــر جمعــی متمرکــز هســتیم»‪.‬‬ صفحه 2 ‫فهرست‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2042‬‬ ‫ ‪ 10‬فیلم برتر‬ ‫درباره هنرمندان و نقاشان مشهور‬ ‫در نکوهش ازدست دادن لحظه های شیرین زندگی‬ ‫زندگــی هنرمنــدان و انســان های مشــهور و بــزرگ همیشــه موردتوجــه‬ ‫عــام و خــاص بــوده اســت‪ .‬کتاب هــای بیوگرافــی‪ ،‬قدمتــی ابــدی دارنــد‬ ‫و کمتــر کســی پیــدا می شــود کــه نخواهــد سرگذشــت هنرمنــدان‬ ‫محبــوب خــود را بدانــد‪ .‬ازاین جهــت ســینما هــم از قافلــه عقــب نمانــده‬ ‫و کمابیــش (نــه به انــدازه دیگــر رســانه ها) بــه زندگــی هنرمنــدان‬ ‫مشــهور و ارتیس ـت های تاریخ ســاز پرداختــه اســت‪ .‬دراین مقالــه قصــد‬ ‫داریــم ‪ 10‬فیلــم ســینمایی برتــر دربــاره زندگــی هنرمنــدان مشــهور‬ ‫(براســاس نمــرات ســایت ‪ )IMDb‬را بــه شــما معرفــی کنیــم‪.‬‬ ‫‍‪Basquiat‬‬ ‫زمانی کــه جولیــان اشــنابل تصمیــم گرفــت فیلــم ‪ Basquiat‬را‬ ‫براســاس زندگی نامــه دوســت قدیمــی اش جیــن میشــل باســکیت‬ ‫بســازد‪ ،‬خــودش در هیبــت یــک هنرمنــد شــناخته می شــد‪ .‬ایــن‬ ‫فیلــم‪ ،‬پیچیدگــی خاصــی نــدارد؛ امــا به بهترین شــکل ممکــن بــه‬ ‫یکــی از برتریــن اســتعدادهای نقاشــی امریــکا ادای احتــرام می کنــد‪.‬‬ ‫جفــری رایــت؛ ســتاره مطــرح ســریال «وســت ورلد» اینجــا‪ ،‬نقــش‬ ‫باســکیت جــوان را ایفــا می کنــد کــه داســتان تراژیــک و منحصربه فــرد‬ ‫زندگـی اش به انــدازه کارهــای هنــری خارق العــاده اش تاثیرگــذار اســت‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد بااســتعداد درکمال نابــاوری در ‪۲۷‬ســالگی جــان خــود را‬ ‫از دســت داد تــا قســمت اعظمــی از نبــوغ و اســتعداد او بــرای همیشــه‬ ‫دفــن شــود‪ .‬فیلــم «باســکیت» در ســال ‪ ۱۹۹۶‬اکــران و نامــزد دریافــت‬ ‫جوایــز متعــددی نظیــر شــیر طالیــی و جــام ولپــی شــد‪ .‬از دیگــر‬ ‫بازیگــران مطــرح ان بایــد بــه گــری اولدمــن‪ ،‬دیویــد بوئــی‪ ،‬بنیچیــو‬ ‫دل تــورو و دنیــس هاپــر اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫‪At Eternity’s Gate‬‬ ‫جدیدتریــن اثــر جولیــان اشــنابل باردیگــر بــا محوریــت هنرمنــدی‬ ‫رنج کشــیده و تاریخ ســاز ســاخته شــد‪ :‬ونســان ونگــوگ؛ نقــاش مشــهور‬ ‫هلنــدی کــه هنــر قــرن بیســتم را تحت تاثیــر خــودش قــرار داد‪.‬‬ ‫«بــر دروازه ابدیــت» کــه ســال ‪ ۲۰۱۸‬بــه اکــران درامــد‪ ،‬یــک بازیگــر‬ ‫فوق العــاده به نــام ویلــم دفــو را در نقــش اصلــی خــود دیــد‪ .‬ایــن بازیگــر‬ ‫حتــی به خاطــر ایفــای نقــش ونگــوگ و عملکــرد خیره کننــده اش‪،‬‬ ‫نامــزد دریافــت جایــزه بهتریــن بازیگــر مــرد اســکار نیز شــد‪ .‬کارگــردان‬ ‫در ایــن فیلــم (برخــاف اثــار قبل ـی اش) صرف ـاً بــر بخــش خاصــی از‬ ‫زندگــی هنرمنــد موردنظــر تمرکــز کــرده‪ .‬اســکار ایــزاک‪ ،‬روپــرت فرند‪،‬‬ ‫مــدس میکلســن و امانوئــل ســنیه؛ مهم تریــن بازیگــران ان هســتند‪.‬‬ ‫‪Pollock‬‬ ‫«پــوالک» پــروژه ای بــود کــه ســاخت و اتمــام ان یک دهــه طــول‬ ‫کشــید‪ .‬اد هریــس؛ بازیگــر و کارگــردان مشــهور هالیوودی‪ ،‬عالقه بســیار‬ ‫بــه ایــن پــروژه داشــت و ازایــن رو‪ ،‬هــم در هیبــت کارگــردان و هــم‬ ‫بازیگ ـ ِر نقــش اصلــی‪ ،‬عملکــرد شــگفت انگیزی از خــود نشــان داد‪ .‬او‬ ‫در نقــش جکســون پــوالک؛ نقــاش امریکایــی و از پیشــگامان جنبــش‬ ‫هیجان نمایــی انتزاعــی‪ ،‬ظاهــر شــد‪ .‬این طورکــه در زندگی نامــه ایــن‬ ‫هنرمنــد ثبــت شــده اســت‪ ،‬پــوالک‪ ،‬انســان سرســختی بــود و باتوجه به‬ ‫تکیــه همیشــگی اش بــر الــکل‪ ،‬کارکــردن و بــودن کنــار او واقعـاً دشــوار‬ ‫بــود‪ .‬درنهایــت بایــد فیلــم ســینمایی ‪ Pollock‬را تالشــی قابل تحســین‬ ‫در به تصویرکشــیدن زندگــی غم انگیــز پــوالک دانســت‪ .‬ایــن اثــر ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۰‬اکــران و اد هریــس نیــز به خاطــر ایفــای نقــش در ان نامــزد‬ ‫دریافــت جایــزه بهتریــن بازیگــر مــرد اســکار شــد‪ .‬از جملــه ســتارگان‬ ‫مطــرح ایــن فیلــم می تــوان بــه مارســیا گــی هــاردن‪ ،‬جنیفــر کانلــی‪،‬‬ ‫ایمــی مدیــگان و بــاد کــرت اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫‪Big Eyes‬‬ ‫وقتــی بــه اثــار تیــم برتــون در دودهه اخیــر نگاهــی می اندازیــم‪،‬‬ ‫‪ Big Eyes‬عنــوان عجیــب و متفاوتی ســت‪ .‬او در ایــن فیلــم‪ ،‬مرگریــت‬ ‫کیــن و تالش هایــش درزمینــه هنــر و همچنیــن مشــکالتی کــه بــا‬ ‫همســر حریــص و طمــع ورز خــود داشــت را به نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫عملکــرد عالــی زوج اصلــی اثــر؛ یعنــی ایمــی ادامــز (مرگریــت کیــن)‬ ‫و کریســتوف والتــس (والتــر کیــن) موجــب شــده ‪ Big Eyes‬داســتان‬ ‫تالش هــای یــک هنرمنــد و روابــط زناشــویی و خیانــت را به زیبایــی‬ ‫روایــت می کنــد‪« .‬چشــمان بــزرگ» در ســال ‪ ۲۰۱۴‬بــه اکــران درامــد‬ ‫و دنــی هوســتون‪ ،‬کریســتن ریتــر و ترنــس اســتامپ؛ از جملــه دیگــر‬ ‫بازیگــران ان هســتند‪.‬‬ ‫‪Rembrandt‬‬ ‫چارلــز التــون؛ یکــی از برتریــن بازیگــران تاریــخ هالیــوود بــا فیلــم‬ ‫«رامبرانــت» ســبک ویــژه و منحصربه فــرد خــود را وارد داســتان‬ ‫زندگــی رامبرانــت هارمنــزون فــان رایــن؛ هنرمنــد و نقــاش هلنــدی‬ ‫دوره رنســانس کــرد تــا یــک اثــر متفــاوت و ارزشــمند شــکل بگیــرد‪.‬‬ ‫‪ Rembrandt‬امــروزه دیگــر به دســت فراموشــی ســپرده شــده؛ زیــرا‬ ‫چیــزی نزدیــک بــه یک قــرن از اکــران ان در ســال ‪ ۱۹۳۶‬می گــذرد؛‬ ‫امــا ایــن فیلــم‪ ،‬موفــق شــده به شــکلی هنرمندانــه و شــگفت انگیز دوران‬ ‫تاریــک زندگــی یــک هنرمنــد و خالــق را به تصویــر بکشــد‪ .‬الکســاندر‬ ‫کــوردا؛ کارگردانــی ایــن عنــوان را برعهــده داشــته و چارلــز التــون نیــز‬ ‫بــا عملکــرد فراموش نشــدنی خــود‪ ،‬ان را بــه فیلمــی قابل احتــرام و‬ ‫ویــژه تبدیــل کــرده اســت‪ .‬از دیگــر بازیگــران ایــن فیلــم بایــد بــه الســا‬ ‫لنچســتر‪ ،‬گرتــرود الرنــس‪ ،‬راجــر لیویســی و ادوارد چاپمــن اشــاره کرد‪.‬‬ ‫‪Modigliani‬‬ ‫«مودیلیانــی» به کارگردانــی میــک دیویــس؛ اثــری نســبتاً ناشــناخته‬ ‫محســوب می شــود کــه منتقــدان اســتقبال چندانــی از ان نکردنــد‪.‬‬ ‫انــدی گارســیا در ایــن فیلــم‪ ،‬نقــش نقــاش مشــهور ایتالیایــی؛ یعنــی‬ ‫امادئــو مودیلیانــی را ایفــا کــرده اســت‪ .‬در ایــن اثــر‪ ،‬میک دیویــس روی‬ ‫بخــش پایانــی زندگــی مودیلیانــی تمرکــز کــرده؛ جایی کــه او وارد یــک‬ ‫رابطــه خطرنــاک بــا زنــی جــوان می شــود و ازســوی دیگر‪ ،‬رقابتــش‬ ‫بــا پابلــو پیکاســو بــه اوج خــود رســیده اســت‪ Modigliani .‬ازســوی‬ ‫کاربــران نمــرات خوبــی دریافــت کــرد؛ امــا منتقــدان نظــرات به شــدت‬ ‫منفــی و عجیبــی نســبت بــه ان داشــتند (نمــره ‪ ۴‬از ‪ ۱۰۰‬در ســایت‬ ‫راتن تومیتــوز)‪ .‬الســا زیلبرشــتاین‪ ،‬امیــد جلیلــی‪ ،‬ایپولیــت ژیــراردو‪ ،‬اودو‬ ‫کــر و اوا هرزیگــووا در ایــن اثــر کــه در ســال ‪ ۲۰۰۴‬اکــران شــد‪ ،‬ایفــای‬ ‫نقــش کرده انــد‪.‬‬ ‫‪Frida‬‬ ‫اگــر روزی ســلما هایــک از دنیــا بــرود‪ ،‬اکثــر مــردم او را به خاطــر نقــش‬ ‫فریــدا کالــو به یــاد خواهنــد اورد‪ .‬جولــی تایمــور بــا تبحــر فوق العــاده ای‬ ‫توانســته زندگی نامــه ایــن نقــاش مکزیکــی سورئالیســت را به تصویــر‬ ‫کشــد‪ .‬فریــدا کالــو از جملــه مهم تریــن هنرمنــدان زن در ســده های اخیر‬ ‫اســت کــه تابوهــای بســیاری را نســبت بــه زنــان و مخصوصـاً هنرمنــدان‬ ‫زن شکســت‪ .‬الفــرد مولینــا‪ ،‬اشــلی جــاد‪ ،‬دیه گــو لونــا و انتونیو بانــدراس؛‬ ‫از جملــه هنرپیشــگان فیلم ســینمایی ‪ Frida‬هســتند‪.‬‬ ‫‪My Left Foot‬‬ ‫«پــای چــپ مــن» نخســتین نمایــش خارق العــاده دانیــل دی لوئیــس‬ ‫در ســینما بــود کــه موفــق بــه دریافــت جایــزه اســکار نیــز شــد‪ .‬ایــن‬ ‫فیلــم‪ ،‬روایتــی الهام بخــش و غم انگیــز از زندگــی هنرمنــد و نویســنده‬ ‫ایرلنــدی؛ کریســتی بــراون اســت‪ .‬او از بــدو تولــد مشــکالت مغــزی‬ ‫بســیاری داشــت و درنتیجــه‪ ،‬تنهــا می توانســت پــای چــپ خــود را‬ ‫تــکان دهــد‪ .‬البتــه‪ ،‬همــان پــای چــپ کافــی بــود تــا ایــن هنرمنــد‪،‬‬ ‫شــگفت انگیزترین اثــار ممکــن را به وجــود اورد‪ .‬دی لوئیــس مثــل‬ ‫همیشــه چنــان در نقــش خــود فــرو مـی رود کــه چــه مخاطــب و چــه‬ ‫ســخت گیرترین منتقدیــن شــگفت زده می شــوند‪ .‬او به بهترین شــکل‬ ‫ممکــن در نقــش هنرمنــدی فرورفتــه کــه ذهــن فوق العــاده و بدنــی‬ ‫ناتــوان دارد‪ .‬فیلــم «پــای چــپ مــن» در ســال ‪ ۱۹۸۹‬بــه اکــران درامــد‬ ‫و در کنــار دی لوئیــس‪ ،‬بازیگرانــی همچــون برنــدا فریکــر‪ ،‬فیونا شــو‪ ،‬ری‬ ‫مک انالــی و هیــو اوکنــور در ان بــه ایفــای نقــش پرداختنــد‪.‬‬ ‫‪Exit Through the Gift Shop‬‬ ‫مســتند ‪ Exit Through the Gift Shop‬توســط یــک هنرمنــد‬ ‫دیوارنــگا ِر مرمــوز و افســانه ای به نــام بنکســی کارگردانــی شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن فیلــم نیــز به خودی خــود یــک راز عجیــب محســوب می شــود؛‬ ‫چراکــه حتــی پــس از یک دهــه‪ ،‬هنــوز مخاطبــان نمی داننــد چــه‬ ‫میــزان از داســتان ان واقعیــت و چــه بخشــی ازان خیالی ســت‪ .‬ورای‬ ‫ایــن بحــث‪ ،‬بایــد گفــت کــه ‪ Exit Through the Gift Shop‬یــک‬ ‫تجربــه تکان دهنــده و دیوانـه وار اســت کــه مجــال ان چنانــی بــه کلمات‬ ‫بــرای توصیــف نمی دهــد‪ .‬شــاید به جرئــت بتــوان گفــت کــه ایــن اثــر‪،‬‬ ‫منحصربه فردتریــن فیلــم لیســت ماســت؛ عجیــب‪ ،‬بامــزه‪ ،‬یکتــا‪ ،‬مرموز‬ ‫و حیرت انگیــز ‪ ...‬ایــن فیلــم کــه در ســال ‪ ۲۰۱۰‬اکــران شــد‪ ،‬توانســت‬ ‫جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم مســتند بلنــد را ازان خــود کنــد‪.‬‬ ‫‪Andrei Rublev‬‬ ‫فیلم هــای انــدری تارکوفســکی معمــوالً شــباهت های بســیاری بــه‬ ‫رمان هــای دیویــد فاســتر واالس دارد؛ چــه ازنظــر نبــوغ و چــه ازنظــر‬ ‫ذات بحث انگیــز و جالب توجهشــان‪ .‬در ‪ Andrei Rublev‬تارکوفســکی‬ ‫نه تنهــا زندگــی یکــی از هنرمنــدان مشــهور روســی را روایــت می کنــد؛‬ ‫بلکــه ســعی دارد شــوروی دوران قرون وســطا را هــم به تصویــر کشــد‬ ‫و بایــد اعتــراف کــرد کــه او دراین امــر بــه موفقیــت عظیمــی دســت‬ ‫یافتــه‪ .‬بااین حــال‪« ،‬انــدری روبلــف» بــه مــذاق هرکســی خــوش نیامــد؛‬ ‫چراکــه واقع ـاً اثــر بحث برانگیــز و جنجالــی بــود؛ امــا به عقیــده اکثــر‬ ‫منتقــدان ایــن فیلــم می توانــد به راحتــی در لیســت ‪ ۱۰‬فیلــم برتــر تمام‬ ‫تاریــخ هــم جــای بگیــرد‪ .‬نیکــوالی گرینکــو‪ ،‬ایــوان الپیکــوف‪ ،‬نیکوالی‬ ‫بورلیایــف‪ ،‬ایرمــا راش و نیکــوالی ســرگیف؛ از جملــه بازیگــران ایــن اثــر‬ ‫هســتند کــه در ســال ‪ ۱۹۶۶‬اکــران شــد‪.‬‬ ‫محمدجوادمبین زاده‪/‬ویجیاتو‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫شادی عمیق؛ تجربه ای انتخابی‬ ‫مهرداد ناظری ‪ mehrdad_nazery@yahoo.com‬عـده زیادی از فیلسـوفان زندگـی را دلهره اورتریـن موضـوع روی کره زمین‬ ‫دانسـته اند‪ .‬ان هـا براین باورندکـه تـرس و وحشـت و حجم انبوهـی از ندانسـتن ها باعث ایجـاد دلهره در انسـان می شـود و اگر‬ ‫بپذیریـم کـه براسـاس اندیشـه «شـوپنهاور»؛ اراده انسـان حتی بر عقـل او غلبـه دارد‪ ،‬دراین صورت انسـان ازاد بـا انتخاب های‬ ‫خود بـا دلهره هـای عظیمـی روبه رو می شـود‪.‬‬ ‫*‬ ‫یکــی از دلهره هــای مهــم بشــری‪ ،‬ناشــادی یــا‬ ‫ازدســت دادن لحظه هــای شــیرین و دل چســب اســت‪.‬‬ ‫بشــر همــواره تــاش می کنــد تــا دردهــا و رنج هــا را از‬ ‫دایــره ذهنــی خــود بیــرون کــرده و به جــای ان‪ ،‬بــه شــادی‬ ‫بیندیشــد؛ امــا ناپایداربــودن زندگــی باعــث می شــود کــه‬ ‫او نتوانــد در لحظــات خوشــی یــا شــادی باقــی بمانــد‪.‬‬ ‫براین مبنــا؛ برخــی‪ ،‬فلســفه زندگــی را مبتنی بــر غــم‬ ‫و رنــج تفســیر کرده انــد؛ امــا درمقابــل‪ ،‬عــده ای نیــز‬ ‫بــر شــادی و شــادبودن تاکیــد فراوانــی داشــتند؛ مثــ ًا‬ ‫موالنــا و نظامــی از جملــه مشــاهیر ایرانــی هســتند کــه‬ ‫بــه زندگــی مبتنی بــر شــادی اعتقــاد دارنــد‪ .‬ان هــا حتــی‬ ‫مــرگ را چیــز ناگــواری نمی داننــد و معتقدنــد کــه بــا‬ ‫مــرگ‪ ،‬انســان ها از پلــی عبــور می کننــد و از گونــه ای‬ ‫بــه گونــه دیگــر درمی اینــد؛ امــا واقعیــت این اســت که‬ ‫بشــر درمواجهه بــا زندگــی همیشــه معنــای دقیقــی از‬ ‫شــادی را در ذهــن نــدارد‪ .‬براین مبنــا؛ ممکــن اســت در‬ ‫اوج سرخوشــی احساســی از ناامیــدی‪ ،‬غــم و درد و رنــج‬ ‫را در درون خــود احســاس کنــد‪ .‬عــده ای از فیلســوفان‬ ‫اجتماعــی براین باورندکــه یکــی از دالیــل غمگین شــدن‬ ‫انســان این اسـت که او در تضــاد بیــن جاودانگــی و نیســتی‬ ‫و نابــودی قــرار گرفتــه اســت‪ .‬درواقــع ازیک ســو‪ ،‬در درون‬ ‫خــود جاودانگــی و بی مرگــی را طلــب می کنــد و ازســویی‪،‬‬ ‫در هرلحظــه از زندگــی گام هــای بلنــد به ســوی مــرگ و‬ ‫نیســتی برمــی دارد‪ .‬براین مبنــا؛ ایــن جــدال و تضــاد‬ ‫دیالکتیکــی او را دچــار اندوهــی فــراوان می کنــد‪ .‬در فیلــم‬ ‫«طعــم گیــاس» ســاخته عبــاس کیارســتمی؛ داســتان‬ ‫ـی مــرگ خــود مـی دود‪.‬‬ ‫فــردی روایــت می شــود کــه درپـ ِ‬ ‫او می خواهــد کــه خودکشــی کنــد و در جســت وجوی‬ ‫کسی ســت کــه بعــد از اقــدام بــه خودکشــی‪ ،‬در گــور بــر‬ ‫روی او خــاک بریــزد‪ .‬تضــاد و چالش هــای عمیــق درونــی‬ ‫قهرمــان داســتان ازیک ســو‪ ،‬بــا حرکــت به ســوی کشــتن‬ ‫خــود و ازســوی دیگر‪ ،‬پرهیــز از انتخــاب مــرگ و پـس زدن‬ ‫ان همــواره ادامــه دارد؛ تااینکــه بــا مــردی اشــنا می شــود‬ ‫کــه او هــم از تجربــه خودکشــی خــود می گویــد و توضیــح‬ ‫می دهــد کــه چگونــه هنــگام خودکشــی خــود بــا یــک‬ ‫درخــت تــوت مواجــه می شــود و توت خــوردن او مانــع‬ ‫از انتخــاب مــرگ برایــش می شــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬کیارســتمی‬ ‫یــک مســئله مهــم فلســفی را مطــرح می کنــد کــه‬ ‫انســان به رغم اینکــه می دانــد روزی خواهــد مــرد و‬ ‫بــا وجــود انتخــاب خودکشــی‪ ،‬بعضــاً درپــی بازگشــت‬ ‫بــه زندگی ســت‪ .‬مســئله بازگشــت بــه زندگــی‪ ،‬یکــی از‬ ‫دغدغه هــای مهــم بســیاری از انســان ها درطول تاریــخ‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در اینجــا بایــد دانســت کــه مســئله مهــم‬ ‫بشــری عــدم درک شــادی ژرف و عمیــق اســت و بعض ـاً‬ ‫انچــه باعــث تخریــب شــادی عمیــق می شــود‪ ،‬گرایــش‬ ‫بــه شــادی های ســطحی و بی پایه واســاس اســت کــه‬ ‫او را از شــادی عمیــق دور می ســازد‪ .‬درواقــع‪ ،‬کنشــگران‬ ‫اجتماعــی بیش ازانکــه بتواننــد بــه شــادی دســت یابنــد‪،‬‬ ‫نســبت بــه وقایعــی کــه در زندگی شــان به وقــوع‬ ‫می پیونــدد‪ ،‬حســاس می شــوند و بــه رخدادهــای‬ ‫اجتماعــی پاســخ می دهنــد؛ مثــ ًا اگــر یــک کارگــر‬ ‫بعــد از ی ـک روز کاری طاقت فرســا بــا پیشــنهاد دوســت‬ ‫خــود مبنی بــر بــه ســینما یــا کافی شــاپ رفتــن روب ـه رو‬ ‫شــود‪ ،‬ممکــن اســت ایــن پیشــنهاد را بــدون فکرکــردن‪،‬‬ ‫بپذیــرد‪ .‬او درواقــع‪ ،‬موقعیــت شــادی را در وضعیتــی کــه‬ ‫برایــش رخ داده‪ ،‬انتخــاب می کنــد؛ امــا شــادی عمیــق‬ ‫از جنــس معنــاکاوی و عمیق شــدن در زندگی ســت و‬ ‫نمی تــوان ان را بــا کلمــات ســاده بیــان کــرد‪ .‬گاهی اوقــات‬ ‫ایــن کلمه هــا هســتند کــه بــر ادراک انســانی تاثیــر‬ ‫می گذارنــد‪ .‬انســان ها بــا شــنیدن یــک جملــه «دوســتت‬ ‫دارم» ممکــن اســت دچــار تحــول شــوند‪ .‬ازطرف دیگــر‪،‬‬ ‫وجــود شــرایط اضطــراب اور در زندگــی باعــث شــده تــا‬ ‫دغدغه هــا و لحظــات دلهــره اور در مــا بیشــتر تولیــد‬ ‫معنــا کنــد؛ امــا اگــر انســان بدانــد کــه خــو ِد واقع ـی اش‬ ‫بــر زندگــی خویــش ســوار اســت و امــکان تصمیم گیــری و‬ ‫عمق اندیشــی دارد‪ ،‬شــاید به گونـه ای دیگــر زندگــی کنــد‪.‬‬ ‫این روزهــا گاهــی شــنیدن جمــات ســاده مثبــت نیــز‬ ‫افــراد را بــه شــادی ســوق نمی دهــد؛ ان هــم به این دلیــل‬ ‫کــه دردهــای جانــکاه و عمیــق در ان هــا فزونــی یافتــه و‬ ‫راه رســیدن بــه رضایــت را برایشــان می بنــدد‪ .‬در حکمــت‬ ‫باســتانی ایرانــی‪« ،‬دروغ ســبب رنــج و راســتی ســبب‬ ‫شادی ســت»؛ درواقــع‪ ،‬در اینجــا «اخالقی زیســتن» را‬ ‫عامــل حرکــت به ســوی شــادی نشــان می دهنــد؛ امــا در‬ ‫عرفــان اســامی تاکیــد براین اس ـت که انســان هرچقــدر‬ ‫بتوانــد از دل بســتگی های دنیــوی بکاهــد و بــه جهــان‬ ‫معنــا روی اورد‪ ،‬بیشــتر می توانــد شــادی عمیــق را درک‬ ‫کنــد‪« .‬هنــری دیویــد ثــورو» معتقــد اســت؛ «شــادی مثل‬ ‫یــک پروانــه اســت‪ :‬هرچه بیشــتر تعقیبــش کنــی‪ ،‬بیشــتر‬ ‫شــما را ســرگردان می کنــد؛ امــا اگــر توجــه خــود را بــه‬ ‫چیزهــای دیگــر معطــوف کنیــد‪ ،‬خیلــی ارام می ایــد و‬ ‫بــر شــانه های شــما می نشــیند»‪ .‬ازاین منظــر‪ ،‬شــادی‬ ‫معطــوف بــه درد و دریافــت عمیــق درونی ســت‪« .‬جــان‬ ‫اســتوارت میــل» دراین خصــوص می گویــد‪« :‬مــن یــاد‬ ‫گرفتـه ام بــا کم کــردن از خواســته هایم‪ ،‬بــه شــادی برســم؛‬ ‫نــه بــا براورده کــردن تمــام ان هــا»‪ .‬درواقــع‪ ،‬ایــن دیــدگاه‬ ‫نشــان می دهــد کــه عبــور از بلندپروازی هــا و درک‬ ‫موقعیــت حــال می توانــد راهــی به ســوی شادزیســتن‬ ‫باشــد‪ .‬در فرهنــگ عرفانــی‪ ،‬بــر خنــده و شــادی تاکیــد‬ ‫بســیار شــده اســت‪ .‬گفتــه می شــود کــه در روزگار قدیــم‪،‬‬ ‫مــردی صوفــی به نــام «عبــداهلل» در دهــی کوچــک‬ ‫زندگــی می کــرد و همیشــه شــاد و خوشــحال بــود کــه‬ ‫هرگــز کســی او را غمگیــن و ناراحــت ندیــده بــود؛ حتــی‬ ‫وقتی کــه در بســتر مــرگ قــرار گرفــت‪ ،‬درحال خندیــدن‬ ‫بــود‪ .‬ان روز یکــی از شــاگردانش از او پرســید‪« :‬شــما االن‬ ‫کــه درحال مــردن هســتید‪ ،‬چگونــه می توانیــد بخندیــد؟»‬ ‫او می گویــد‪« :‬مــن از اســتادم این موضــوع را یــاد گرفتـه ام‪.‬‬ ‫او بــدون هیــچ دلیلــی همیشــه می خندیــد و بــه مــن یــاد‬ ‫داد کــه غــم یــا شــادی‪ ،‬انتخاب هــای خــود انســان اســت‬ ‫و مــن از ان روز تصمیــم گرفتــم کــه شــادی را انتخــاب‬ ‫کنــم»؛ امــا واقعیــت این اســت که تجربــه شــادی و‬ ‫ســرور در ســطح عمیــق ان‪ ،‬ریشــه در رشــد درونــی و‬ ‫فضیلــت معنــوی دارد کــه فقــط در برخی ازافــراد شــکل‬ ‫ـق شــادی اور‪ ،‬کار چنــدان‬ ‫می گیــرد؛ پــس خندیــدن عمیـ ِ‬ ‫ســاده ای نیســت و نیــاز بــه حرکت هــا و رجعت هــای‬ ‫عظیمــی در درون فــرد دارد و انســان بایــد مرتبــاً در‬ ‫ایــن رفت وبرگشــت ها خــود را مــورد بازازمایــی قــرار‬ ‫دهــد‪ .‬شــادی عمیــق‪ ،‬زمانــی محقــق می شــود کــه‬ ‫فلســفه و جهان بینــی زیســت انســان ها تغییــر کنــد؛‬ ‫امــا انچــه در جهــان مــدرن به شــکل اســیب خــود را‬ ‫نشــان می دهــد این اســت که بســیاری از مــردم در یــک‬ ‫فضــای مصرف گونــه و ســطحی ایســتاده اند و امــکان درک‬ ‫الیه هــای درونــی حقیقــت را ندارنــد‪ .‬در اینجــا الزم اســت‬ ‫کــه قوانیــن حیــات و طبیعــت را درک و مطابــق بــا ایــن‬ ‫اســلوب جهانــی و قانون مندی هــای کلــی حرکــت کنیــم‪.‬‬ ‫انســان‪ ،‬موجودی ســت کــه بخــش جدایی ناپذیــر طبیعــت‬ ‫به حســاب می ایــد و هرزمانی کــه بتوانــد بــا طبیعــت‬ ‫کنــار ایــد و دایره هــای درونــی خــود را بــا مدارهــای‬ ‫طبیعــت همســاز کنــد‪ ،‬می توانــد در ایــن بیــداری بــه‬ ‫نوعــی شــادی عمیــق دســت یابــد؛ شــادی ای کــه تحقــق‬ ‫ان‪ ،‬انســان را بــه موجــودی مهــرورز‪ ،‬توانمنــد و متفــاوت‬ ‫مبــدل می ســازد‪ .‬جریــان ایجــاد شــادی‪ ،‬بــه رابطــه و‬ ‫فهــم انســان از عشــق بســتگی دارد‪ .‬درواقــع‪ ،‬اســاس را‬ ‫می تــوان در ایــن عبــارت جســت وجو کــرد‪ :‬عشــق‪ ،‬تــو‬ ‫را می ســازد و تــو‪ ،‬عشــق را‪ .‬تــا دنیــا هســت‪ ،‬تــو و عشــق‪،‬‬ ‫ســازنده یکدیگــر هســتید‪ .‬در ایــن بناکردن هــا‪ ،‬نوشــدن ها‬ ‫به وقــوع می پیونــدد و تــو در زندگــی ات تــازه می شــوی‬ ‫و جهــان بــرای همــگان جــای بهتــری می شــود‪ .‬چقــدر‬ ‫ایــن کنــش متقابــل ســازنده و جریان ســاز اســت‪ .‬پــس‬ ‫اگــر جریــان ســیال عشــق در زندگــی جــاری شــود‪،‬‬ ‫به تبــع ان‪ ،‬انســان در شــادی بــه اوج می رســد و ایــن‬ ‫شــادی عمیــق‪ ،‬فراتــر از لذت هایی ســت کــه ممکن اســت‬ ‫در لحظـه ای مــا را به خود مشــغول ســازد‪ .‬هرچنــد در بین‬ ‫عرفــا‪ ،‬فیلســوفان و دانشــمندان درخصــوص ریشــه های‬ ‫شــادمانی‪ ،‬تفــاوت وجــود دارد؛ امــا بایــد پذیرفــت کــه در‬ ‫فرهنــگ غنــی ایرانــی‪ ،‬شــادی‪ ،‬جایــگاه ویــژه ای دارد و بــه‬ ‫ایــن اصــل توجــه شــده اســت کــه انســان هرچــه بتوانــد‬ ‫بیشــتر بــه خــود واقعــی اش نزدیــک شــود‪ ،‬شــادمان تر‬ ‫زندگــی خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫هرکسی کو دور ماند از اصل خویش‬ ‫باز جوید روزگار وصل خویش‬ ‫موالنــا تاکیــد دارد کــه انســان در زندگــی اجتماعــی‪ ،‬دچار‬ ‫فاصله گرفتــن از خــود اســت و ایــن موضوعی ســت کــه‬ ‫در دنیــای مــدرن نیــز در قالــب مفهــوم ازخودبیگانگــی‬ ‫توســط «مارکــس» و ســایرین مطــرح شــده اســت‪.‬‬ ‫به نظــر می رســد کــه انســان اگــر بخواهــد شادزیســتن‬ ‫را تجربــه کنــد‪ ،‬خــارج از جهانــی کــه درمواجهه بــا ان‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬بایــد بتواند از درون‪ ،‬فلســفه عمیــق خودباوری‬ ‫و تــوان ارتباط برقرارکــردن بــا دیگــران را داشــته باشــد؛‬ ‫درغیراین صــورت نمی توانــد از ورطــه ســقوط رهایــی یابــد‪.‬‬ ‫در اینجــا الزم اســت کــه بــه تعریفــی از شــادی عمیــق‬ ‫توجــه کنیــم‪ .‬شــادی‪ ،‬کنشی ســت کــه انســان درراســتای‬ ‫خــود و درتعامل بــا دیگــران انجــام می دهــد‪ .‬انســان شــاد‬ ‫کسی ســت کــه امیــد بــه زندگــی بیشــتری دارد و بــا‬ ‫گام هــای اســتوارتری بــر روی زمیــن راه مـی رود‪ .‬او حتی از‬ ‫نفس کشــیدن خــود لــذت می بــرد و درپــی دریافت هــای‬ ‫عمیق تــر زندگــی درتــاش و تکاپوســت‪ .‬او می دانــد کــه‬ ‫درصــورت درک بهتــر از معنــای انســانی خــود می تواند در‬ ‫تحقــق خودشــکوفایی و رســیدن بــه انســانی متعالی تر در‬ ‫زندگــی موفــق شــود؛ پــس شــادی عمیــق تجربه ای ســت‬ ‫کــه بایــد ان را انتخــاب کــرد‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت های فراموش شده‬ ‫ملیکا افشارنادری‬ ‫بــرای بیشــتر مــا پیــش امــده کــه ارامــش و امنیتمــان دســتاویز بی توجهــی فــرد‬ ‫یــا افــرادی شــده باشــد؛ بــرای لحظــه ای بــه ان مــوارد فکــر کنیــد‪ ،‬یادتــان امــد؟‬ ‫دران لحظــه چــه احساســی داشــتید؟ عصبانــی بودیــد یــا ناراحــت‪ ،‬شــاید هــم ترســیده‬ ‫بودیــد؛ درهرصــورت‪ ،‬احتمــاالً احســاس خوشــایندی نداشــته اید! اکنــون باهــم‬ ‫بعضــی از ان تجربیــات مشــترک را مــرور کنیــم؛ مثـ ًا صــدای بلنــد همســایه هنــگام‬ ‫بدرقــه میهمانــش در راه پله هــا و تعارفاتــی کــه تــا یک طبقــه پائین تــر هــم ســرریز‬ ‫می شــوند؛ ان هــم در نیمه هــای شــب یــا بوق هــای ممتــد راننــده عجــول پشتِ ســر‬ ‫در دوربرگــردان کــه اصــرار دارد شــما را جلــوی ماشــین های دیگــر پرتــاب کنــد تــا‬ ‫بتوانــد چندثانی ـه ای زودتــر بــه مقصــد برســد! اص ـ ًا چــرا راه دور برویــم؟! این روزهــا‬ ‫به رغــم توصیه هــا و اموزش هــای مکــرر بهداشــتی بارهــا برایمــان پیــش امــده اســت‬ ‫ـخوان مغــازه یــا در بانــک و اداره ای‪ ،‬فــردی بــدون ماســک و رعایــت‬ ‫کــه مقابــل پیشـ ِ‬ ‫فاصلــه ایمــن‪ ،‬بــا نزدیک شــدن بــه شــما ســعی می کنــد از خــطِ پایــان زودتــر عبــور‬ ‫ـرس جانتــان‪،‬‬ ‫کنــد و خــودش را بــه متصــدی برســاند! شــما هــم احتمــاالً بــه جبــر و تـ ِ‬ ‫باکمال میــل جایتــان را بــه ان فــرد می دهیــد!‬ ‫فــرار را برقــرار ترجیــح می دهیــد و‬ ‫ِ‬ ‫این هــا تنهــا بخــش کوچــک؛ امــا رایجــی از نمونه هــای رعایت نکــردن حقــوق دیگــران‬ ‫بــود کــه باهــم نگاهــی بــه ان هــا انداختیــم‪ .‬حــاال بعــد از زدن جوالــدوز بــه دیگــران‪،‬‬ ‫یــک ســوزن هــم بــه خودمــان بزنیــم؛ موافــق هســتید؟! بــه ایــن فکــر کنیــم کــه خــود‬ ‫مــا چندین بــار خواســته یــا ناخواســته حقــوق دیگــران را زیــر پــا گذشــته ایم؟ احتمــاالً‬ ‫به ســرعتی کــه حقــوق پایمال شــده مان به یادمــان امــد‪ ،‬جــواب ایــن ســوال به یادمــان‬ ‫نمی ایــد‪ ،‬درســت اســت؟! خــوب کــه فکــر کنیــم‪ ،‬قطعـاً مــوارد بســیاری بــوده اســت‪.‬‬ ‫هــدف مــن از یــاداوری ایــن دانســته های همگانــی‪ ،‬تنهــا روشــن و پررنگ ترشــدن‬ ‫این مــوارد به ظاهــر کوچــک؛ امــا در باطــن بــزرگ اســت؛ نــه ذره ای کــم و نــه بیــش!‬ ‫دور نشــویم‪ .‬درحقیقــت‪ ،‬بیشــتر مــا نااگاهانــه حقــوق دیگــران را زیــر پــا می گذاریــم یــا‬ ‫اگــر هــم اگاهانــه اســت‪ ،‬میــزان تاثیــر خــود و اعمالمــان را بــر روی انســان های اطــراف‬ ‫و محیــط پیرامــون کــم انگاشــته ایم! کــه اگــر می دانســتیم ایــن زنجیره هــای معیــوب‬ ‫روابــط انســانی‪ ،‬حلقه به حلقــه توســط تک تــک مــا اعضــای یــک جامعــه بســط و‬ ‫گســترش یافتــه‪ ،‬ان قــدر شــریف هســتیم کــه ان را متوقــف می کردیــم‪ .‬ایـن را بدانیــم‬ ‫کــه رعایــت دوجانبــه حقــوق در روابــط اجتماعی مــان می توانــد شــروعی بــرای برقــراری‬ ‫روابــط ســالم در جامعــه باشــد‪ .‬در دیــن مبیــن مــا اســام نیــز بســیار بــه رعایــت حقوق‬ ‫دیگــران و حق النــاس تاکیــد شــده کــه ایــن نیــز اهمیــت و حرمــت جــان و ســامتی‬ ‫افــراد را ازنظــر خداونــد تبارک وتعالــی نشــان می دهــد‪ .‬امام علــی(ع) فرمــوده اســت‪:‬‬ ‫خــدا می فرمایــد‪« :‬بــه عــزت و جــال خــودم ســوگند‪ ،‬از ظلــم هیــچ ظالمــی نخواهــم‬ ‫گذشــت اگرچــه به انــدازه دســت بــر دسـت زدنی باشــد یــا بــا فشــاردادن دســتی از روی‬ ‫ســتم محقــق شــده باشــد» (عالمــه مجلســی‪ ،‬بحاراالنــوار‪ ،‬ج ‪ ،۶‬ص ‪ .)۲۹‬بــرای ترمیــم‬ ‫ایــن زنجیــره معیــوب‪ ،‬در ابتــدا بایــد حقــوق خودمــان و دیگــران را بشناســیم و بدانیــم‬ ‫حــق و تکلیــف‪ ،‬رابطــه تنگاتنگــی باهــم دارنــد و در اخــر متقابـ ًا بــه ان عمــل کنیــم‪.‬‬ ‫بــرای اطــاع از ایــن حقــوق کافی ســت نگاهــی بــه اموزه هــای دینی مــان بیندازیــم؛‬ ‫مثــال موجــز؛ امــا نغــز ان‪ ،‬ایــن فرمایــش امام علی(ع)ســت کــه می فرماینــد‪« :‬انچــه بــر‬ ‫خــود می پســندی‪ ،‬بــرای مــردم نیــز بپســند و انچــه بــرای خــود نمی پســندی‪ ،‬بــرای‬ ‫ان هــا نیــز نپســند» (محمــدی ری شــهری‪ ،‬میــزان الحکمــه‪ ،‬ج ‪ ،۳‬ص ‪ .)۱۷۹‬درنهایــت‪،‬‬ ‫باشــد کــه خلــق از وجودمــان در اســایش باشــد‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫سه مهاجم ایرانی در بین برترین های «ورلدساکر»‬ ‫ســه بازیکــن ایرانــی در جمــع برتریــن فوتبالیس ـت های مجلــه «ورلدســاکر»‬ ‫قــرار گرفتنــد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ ایــن مجلــه‪ ۵۰۰ ،‬بازیکــن برتــر حــال حاضــر‬ ‫دنیــا را انتخــاب کــرده اســت کــه نــام ســه ایرانــی در بیــن ان هــا دیــده‬ ‫می شــود؛ مهــدی طارمــی از «ریــواوه» پرتغــال‪ ،‬ســردار ازمــون از «زنیــت»‬ ‫روســیه و البتــه علــی علیپــور از «پرســپولیس» ایــران دراین رده بنــدی حضــور‬ ‫دارنــد‪ .‬عملکــرد خــوب ایــن ســه بازیکــن ایرانــی دراین فصــل از لیگ هایشــان‬ ‫باعــث شــد تــا مجلــه «ورلدســاکر» ان هــا در جمــع ‪ ۵۰۰‬بازیکــن برتــر حــال‬ ‫حاضــر دنیــا قــرار دهــد‪.‬‬ ‫*جامعه شناسوعضوهیئت علمی‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد یادگار امام‬ ‫(ره)‬ ‫کمال شفیعی تصریح کرد؛‬ ‫اهمیت نگاه اموزش وپرورش در تفهیم جایگاه ادبیات برای دانش اموزان‬ ‫امین کردبچه چنگی‬ ‫کمال شـفیعی؛ داور بخش شعر سی وهشتمین دوره مسابقات فرهنگی‪،‬هنری‬ ‫دانش امـوزان سراسـر کشـور بااشـاره به اینکه درایـن دوره از جشـنواره‪ ،‬داوری‬ ‫بخـش شـعر سـپید و کالسـیک دانش امـوزان دختـر و پسـر را برعهـده دارد‬ ‫بااشـاره به اینکه غیرحضوری بودن برگزاری جشـنواره تاثیری بر ارائـه اثار ادبی‬ ‫نداشـته اسـت‪ ،‬گفت‪« :‬اثار برمبنای فراخوان اعالم شـده‪ ،‬ارسـال شـده اند؛ اما‬ ‫در چگونگـی برگـزاری کارگاه هـای پایانـی هر دوره تفـاوت ایجاد شـده و این‬ ‫تفاوت‪ ،‬امسـال به شکل چشـمگیری حائزاهمیت اسـت»‪ .‬برنده جایزه «کتاب‬ ‫سـال شـعر» بـا اظهار امیـدواری که بیمـاری کرونـا هرچه زودتر پایـان یابد تا‬ ‫اثـار دانش امـوزان مثـل هرسـال دیده و شـنیده شـود و لطمه ای بـه ارائه اثار‬ ‫نزنـد‪ ،‬افـزود‪« :‬اسـتخدام و درگیرکردن رسـانه ها‪ ،‬ایجاد فضای خـاص از زمان‬ ‫اعلام فراخـوان جشـنواره در مـدارس و نیز برگـزاری کارگاه هـا و انجمن های‬ ‫ادبـی دانش امـوزی و مدرسـه ای‪ ،‬می تواند زمینه ای باشـد تا شـرکت کنندگان‬ ‫در جشـنواره فرهنگی‪،‬هنـری دانش امـوزان سراسـر کشـور‪ ،‬انـس و الفـت‬ ‫بیشـتری با شـعر داشته باشـند‪ ،‬اثارشـان در این انجمن ها نقد و درنهایت‪ ،‬به‬ ‫جشـنواره های ملی و سرتاسـری ارسـال شـود»‪ .‬وی که اشـعارش به زبان های‬ ‫مختلف ترجمه شـده باتاکیدبراینکه دانش اموزان در سطح مدارس شهرستان‬ ‫و اسـتان بایـد درگیـر برگـزاری این جشـنواره ها باشـند‪ ،‬افزود‪« :‬این دسـت از‬ ‫اقدامات می تواند راهگشـای این مسـیر برای دانش اموزان بوده و براین اسـاس؛‬ ‫دانش اموزان اثار بهتری را برای برگزاری جشـنواره باکیفیت تر به سـطح ملی‬ ‫ارسـال کننـد و ایـن امر موجب می شـود تـا دانش اموزانی کـه درگیر ذهنیت‬ ‫ادبـی هسـتند‪ ،‬اشـنایی بیشـتری بـا برگـزاری ایـن دوره از جشـنواره ها پیـدا‬ ‫کننـد»‪ .‬وی کـه تحصیالتـش در مقطـع دکتری زبـان و ادبیات فارسی سـت‬ ‫بااشـاره به اینکه از نقـاط قـوت فضـای مجازی درخصـوص برگزاری جشـنواره‬ ‫می تـوان بـه این نکتـه اشـاره کـرد کـه بسـیاری از دانش اموزانـی کـه در‬ ‫شهرسـتان ها هسـتند‪ ،‬بـدون زحمـت سـفر و بـدون درگیرشـدن خانواده ها‪،‬‬ ‫از فضـای جشـنواره اسـتفاده کننـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪« :‬دانش امـوزان بـا حضور‬ ‫در جشـنواره های مجـازی می توانـد جدیدترین اثار ارائه شـده به جشـنواره را‬ ‫بررسـی و مطالعـه کننـد؛ اما می توان گفت که ایـن روند‪ ،‬دو ایراد عمـده دارد؛‬ ‫اول اینکـه سـفر دانش اموزان برای اردوهای مسـابقات فرهنگی‪،‬هنری سراسـر‬ ‫کشـور جنبه تشـویقی داشـت که در دوره جاری‪ ،‬از ان محروم هسـتند»‪ .‬وی‬ ‫کـه داوری چندیـن دوره از جشـنواره های ملـی و بین المللـی را در کارنامـه‬ ‫هنـری خـود دارد‪ ،‬در تشـریح ایراد بعـدی افزود‪« :‬یکی از نقـاط مهم برگزاری‬ ‫جشـنواره های فرهنگی‪،‬هنـری این اسـت که دانش امـوزان در رونـد برگـزاری‬ ‫جشـنواره به صـورت حضـوری بـا اثـار یکدیگـر اشـنا می شـدند و شـب ها و‬ ‫روزهایی که درکنارهم حضور داشـتند‪ ،‬برای هم شـعر و داسـتان می خواندند‪،‬‬ ‫درگیـر ادبیـات بودنـد و از تجربیـات یکدیگـر اسـتفاده می کردنـد»‪ .‬وی‬ ‫بااشـاره به اینکه حضور در فضای جشـنواره برای دانش امـوزان‪ ،‬عامل خاطرات‬ ‫شـیرین متعددی می شـود که شـرایط بیمـاری کرونا مانـع از ادامـه این روند‬ ‫شـد‪ ،‬گفـت‪« :‬وقتـی دانش امـوز در کارگاه حضور دارد‪ ،‬با اسـتاد رودرروسـت؛‬ ‫برای او توضیح داده می شـود و اسـتاد از دانش اموزان می خواهد که شـعرهای‬ ‫همدیگـر را نقـد کننـد‪ .‬درواقع‪ ،‬جنبه اموزشـی برگزاری ایـن کارگاه ها کمک‬ ‫شـایانی بـه دانش امـوزان می کـرد»‪ .‬وی اظهـار امیـدواری کـرد‪« :‬ان شـاءاهلل‬ ‫شـرایط به گونـه ای رقـم بخـورد کـه جشـنواره بتوانـد در فضای سـالم مانند‬ ‫سـال های قبـل برگـزار و بیماری کرونا ریشـه کن شـود تا بتوانیم شـاهد روند‬ ‫برگـزاری جشـنواره به سـان سـال های قبل باشـیم»‪ .‬شـفیعی بااذعان به اینکه‬ ‫نـگاه اموزش وپـرورش به عنـوان یـک مجموعـه بنیـادی اینده سـاز در کشـور‬ ‫می توانـد در تفهیـم جایـگاه ادبیـات بـرای دانش امـوزان کـودکان و نوجوانـان‬ ‫بسـیارمهم باشـد‪ ،‬تصریـح کرد‪« :‬پیشـنهاد مـن به سـتاد دبیرخانه جشـنواره‬ ‫این اسـت که اگـر بتوانیـم در اسـتان ها انجمن هایـی را بـرای ارائـه اثـار فراهـم‬ ‫کنیـم؛ به ویـژه بـرای دانش امـوزان و نهایتـاً‪ ،‬در سـطح اسـتان ها کارگاه هایـی‬ ‫تشـکیل شـود تـا اثـار داوری شـده در سـطح اسـتان به دسـت ما برسـد»‪ .‬وی‬ ‫باتاکیدبراینکـه بسـیاری از اثـار خـوب دانش امـوزی در مرحله اسـتانی حذف‬ ‫می شـوند و به دسـت داوران مرحلـه کشـوری نمی رسـند‪ ،‬تاکیـد کـرد‪:‬‬ ‫«می تـوان گفـت کـه باتوجه بـه این شـرایط‪ ،‬برخـی از مشـارکت ها‪ ،‬سـهوا ً در‬ ‫مراکـز اسـتان ها می ماننـد و ممکن اسـت اثاری که در سـطح کشـوری داوری‬ ‫می شـوند‪ ،‬بسـیار ضعیف تـر از اثـاری باشـند که در سـطح اسـتانی مانده اند»‪.‬‬ ‫وی باتاکیدبراینکه اموزش وپرورش باید فضاهای دائمی را طی سـال در سـطح‬ ‫اسـتان ها بـرای اسـتفاده از دانش امـوزان هـر اسـتان باتکیه بـر توانمندی های‬ ‫مدرسـین همان منطقه فراهـم اورد‪ ،‬گفت‪« :‬بااین زمینه‪ ،‬می تـوان انتخاب اثار‬ ‫برتر اسـتان را به سـطح اسـتان سـپرد تا اثاری که حقشـان اسـت به سـطح‬ ‫کشـوری ارسـال شـوند‪ ،‬بتوانند در جشـنواره ملی حضور داشـته باشـند»‪ .‬وی‬ ‫همچنین با تقدیر از حضور ارزشـمند رسـانه ها در دوره برگزاری جشـنواره های‬ ‫فرهنگی‪،‬هنری؛ به ویژه جشـنواره فرهنگی‪،‬هنری دانش اموزان سراسـر کشـور‬ ‫باتاکیدبراینکـه حضـور رسـانه ها در کنـار رونـد برگـزاری جشـنواره می توانـد‬ ‫مثمرثمـر باشـد و کمک هـای بسـیاری در اطالع رسـانی کنـد‪ ،‬گفـت‪« :‬تصور‬ ‫می کنـم جشـنواره فرهنگی‪،‬هنری دانش اموزان سراسـر کشـور بسـیارمظلوم‬ ‫واقـع شـده و رسـانه ها کمتر بـه ان پرداخته انـد‪ .‬حال انکه معتقدم بسـیارمهم‬ ‫اسـت کـه یـک دانش اموز در سـطح ملی در رشـته شـعر یـا هر هنـر دیگری‬ ‫برگزیـده می شـود‪ ،‬امـا می بینیم که کم توجهی یا بسترسـازی نامناسـب برای‬ ‫حضـور ایـن دانش امـوزان در عرصه های هنری کشـورمان‪ ،‬لطمه شـدیدی به‬ ‫ایـن عزیـزان می زنـد»‪ .‬شـفیعی باتاکیدبراینکـه اگـر هنرمندی مطرح شـود و‬ ‫در رسـانه ها بـه او بپردازنـد‪ ،‬می توانـد الگـوی دیگـر دانش امـوزان حاضـر در‬ ‫دوره هـای اتی جشـنواره ها قـرار بگیرد‪ ،‬افـزود‪« :‬دانش امـوزان با الگوقـراردادن‬ ‫دانش امـوزان برگزیـده می تواننـد تالش کنند تا سـطح انـان را ارزیابـی کرده‪،‬‬ ‫خـود را بـه ان سـطح برسـانند و به گونـه ای در سـطح کشـور مطـرح شـوند و‬ ‫هنرشـان را عرضـه کننـد»‪ .‬وی باتاکیدبراینکـه اموزش وپـرورش نیـاز دارد که‬ ‫بـا تعامـل بیشـتر بـا رسـانه ها‪ ،‬زمینـه بـروز و ظهـور محصولـی را که سـال ها‬ ‫بـرای ان زحمـت کشـیده‪ ،‬در ویترینـی در عرصه ملـی فراهـم اورد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫«یکی از تغییرات عمده ای که جشـنواره امسـال نسـبت به دوره های گذشـته‬ ‫داشـت این اسـت که کارگاه هـای اموزشـی در فضای مجـازی برگزار می شـود؛‬ ‫برگزیـدگان هـر اسـتان به صورت انالین بـا داوران درارتباط هسـتند و امید ان‬ ‫داریـم کـه این ارتبـاط‪ ،‬زمینه را بـرای اموزش بیشـتر فراهـم اوریم»‪.‬‬ ‫جلسه رای اعتماد به وزیر پیشنهادی صمت؛‬ ‫ازمون بزرگ مجلس در تحقق شعار بهبود معیشت مردم‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬چهارشــنبه درمعــرض‬ ‫ازمونــی بــزرگ قــرار دارد‪ .‬رای اعتمــاد بــه حســین‬ ‫مــدرس خیابانــی؛ گزینــه پیشــنهادی رئیس جمهــوری‬ ‫بــرای وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت درشــرایطی که‬ ‫بــا انتصــاب وی بــه سرپرســتی وزارت صمــت درپــی‬ ‫برکنــاری رضــا رحمانــی‪ ،‬رونــد افزایــش قیمــت کاالهای‬ ‫اساســی شــتاب چشــمگیری گرفتــه‪ ،‬قطع ـاً دلســردی‬ ‫بســیاری از رای دهندگانــی را کــه بــه امید درمــان عاجل‬ ‫مشــکل گرانــی بــا تدبیــر نماینــدگان مجلس نشســته اند‬ ‫درپــی خواهــد داشــت‪ .‬در نامـه ای کــه به عنــوان جمعــی‬ ‫از فعــاالن اجتماعــی و دانشــگاهی واصــل شــده‪ ،‬بــا‬ ‫ایــن مقدمــه امــده اســت‪ :‬به عقیــده ناظــران سیاســی؛‬ ‫دکتــر واعظــی (رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری) کــه‬ ‫نقــش اصلــی را در انتصــاب مــدرس خیابانــی به عنــوان‬ ‫قائم مقــام وزیــر پیشــین صمــت داشــته و بــا برکنــاری‬ ‫رحمانــی بــرای واگــذاری مســئولیت ایــن وزارتخانــه‬ ‫کلیــدی بــه وی‪ ،‬از هیــچ کوششــی دریــغ نکــرده‪ ،‬ســعی‬ ‫بــر مدیریــت و کنتــرل متمرکــز بــازار دارد‪ .‬رئیــس‬ ‫دفتــر رئیس جمهــوری زمانی کــه مــدرس خیابانــی‬ ‫را به عنــوان قائم مقــام وزیــر در حــوزه بازرگانــی بــه‬ ‫وزیــر وقــت صمــت معرفــی کــرد‪ ،‬بــه نماینــدگان وقــت‬ ‫مجلــس شــورای اســامی از ضــرورت تشــکیل وزارت‬ ‫بازرگانــی به منظــور مدیریــت واحــد بــر حــوزه بازرگانــی‬ ‫گفــت و اینکــه وزیــر صمــت به دلیــل وســعت وظایــف‬ ‫نمی توانــد وقــت کافــی بــرای حــوزه تنظیــم و مدیریــت‬ ‫بــازار بگــذارد‪ .‬مــدرس خیابانــی خردادمــاه ‪ 98‬توســط‬ ‫محمــود واعظــی به عنــوان قائم مقــام وزیــر در حــوزه‬ ‫بازرگانــی بــا اختیــارات کامــل‪ ،‬بــه وزیــر وقــت معرفــی‬ ‫و منصــوب شــد‪ .‬دراســتانه برگــزاری جلســه رای اعتماد‬ ‫مجلــس بــه گزینــه پیشــنهادی وزارت صمــت‪ ،‬نگاهــی‬ ‫گــذرا بــه کارنامــه عملکــرد وی در حدود ‪13‬ماه گذشــته‬ ‫می توانــد اهمیــت تصمیــم اگاهانــه نماینــدگان ملــت در‬ ‫ایــن بزنــگاه مهــم اقتصــادی و اجتماعی کشــور را نشــان‬ ‫دهــد‪ .‬مــدرس خیابانــی در طــول دوره سرپرســتی وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬همــواره افزایــش بی رویــه‬ ‫قیمت هــا را بــه افزایــش نــرخ ارز مربــوط دانســته و بــا‬ ‫زیرکــی‪ ،‬از زیــر بــار مســئولیت خــود شــانه خالی کــرده؛‬ ‫امــا از دیــد ناظــران و کارشناســان مســتقل‪ ،‬سیاسـت ها‬ ‫و اقدامــات وی بیشــترین تاثیــر را در اشــفتگی بــازار‬ ‫داشــته اســت‪ .‬به اعتقــاد کارشناســان؛ بررســی علمــی‬ ‫رابطــه افزایــش نــرخ ارز بــا قیمــت کاالهــای مصرفــی و‬ ‫موردنیــاز مــردم مویــد این اسـت که اشــفتگی و افزایــش‬ ‫بی رویــه قیمت هــا ناشــی از عدم مدیریــت بــازار اســت؛‬ ‫نــه افزایــش قیمــت ارز‪ .‬بنــا بــر گزارش هــای مســتند‬ ‫مراجــع رســمی؛ نــرخ دالر از تیرمــاه ســال ‪( ۹۸‬زمــان‬ ‫انتصــاب مــدرس خیابانــی به عنــوان قائم مقــام بازرگانــی‬ ‫و مســئول تنظیــم بــازار) تاکنــون حــدود ‪۵۳‬درصــد‬ ‫رشــد داشــته اســت‪ .‬باتوجه به اینکــه در تولیــد کاالهــای‬ ‫داخلــی صرف ـاً بخشــی از قیمــت تمام شــده کاال متاثــر‬ ‫از افزایــش قیمــت ارز اســت؛ نگاهــی داریــم بــه قیمــت‬ ‫برخــی از کاالهــای مهــم و تحت کنتــرل وزارت صمــت‬ ‫از تیرمــاه ‪( ۹۸‬زمــان انتصــاب گزینــه پیشــنهادی وزارت‬ ‫صمــت در حــوزه بازرگانــی وزارتخانــه) تاکنــون‪:‬‬ ‫افزایش قیمت پراید ‪۱۳۲‬درصد‬ ‫افزایش قیمت برنج ‪۲۰۰‬درصد‬ ‫افزایش قیمت شیر ‪۲۰۰‬درصد‬ ‫افزایش قیمت کنجاله ‪۲۰۰‬درصد‬ ‫افزایش قیمت ذرت ‪۹۲‬درصد‬ ‫افزایش قیمت تیراهن ‪۱۷۰‬درصد‬ ‫افزایش قیمت میلگرد ‪۱۲۰‬درصد‬ ‫افزایش قیمت پروفیل ‪۱۱۲‬درصد‬ ‫باتوجه بــه ایــن افزایــش قیمت هــا و عملکــرد مــدرس‬ ‫خیابانــی درطــول دوران مســئولیت‪ ،‬ایــن ســواالت مهــم‬ ‫مطــرح می شــود کــه دکتــر روحانــی بــا چــه اســتداللی‬ ‫مــدرس خیابانــی را کــه مدعــی شــناخت بــر بــازار هــم‬ ‫هســت‪ ،‬به عنــوان وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت کــه‬ ‫مســتقیماً بــا معیشــت مــردم ســروکار دارد‪ ،‬معرفــی کرده‬ ‫اســت؟ اگــر عملکــرد ایشــان در حــوزه ای کــه تخصــص‬ ‫دارد‪ ،‬ایــن اســت؛ در حــوزه صنعــت و معــدن کــه بیگانــه‬ ‫اســت‪ ،‬چــه عملکــردی خواهــد داشــت؟ و مهم ترازهمــه‬ ‫اینکــه ایــا مجلســی کــه بــا شــعار بهبــود معیشــت مــردم‬ ‫اغازبــه کار کــرده‪ ،‬در مقابــل کارنامــه عملکــرد وزیــر‬ ‫پیشــنهادی کامـ ً‬ ‫ا بی تفــاوت اســت و ملــت شــریف ایــران‬ ‫بایــد همچنــان هزینــه معامــات سیاســی این گونــه را‬ ‫تحمــل کننــد؟‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫رکوردشکنی بدهی ملی ژاپن‬ ‫ِ‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫براوردهــای «صنــدوق بین المللــی پــول» (‪ )IMF‬نشــان داده کــه «ژاپــن» بــا عــدد‬ ‫‪238‬درصــد‪ ،‬بیشــترین میــزان بدهــی دولــت را در ســال ‪ 2020‬در بیــن کشــورها‬ ‫دارد و ازاین منظــر مشــکالت عدیــده ای را در ســال جــاری میــادی پیـش رو خواهــد‬ ‫ـال اخیر‪،‬‬ ‫داشــت‪ .‬براین مبنــا؛ «لبنــان» باتوجه بــه وضعیــت اشــفته خــود طــی چندسـ ِ‬ ‫در جایــگاه چهــارم ایــن فهرســت ایســتاده اســت؛ درحالی کــه پی ـش ازان‪ ،‬بــه نــام‬ ‫دو کشــور «ســودان» و «یونــان» برمی خوریــم‪ .‬بایــد دانســت کــه «بدهــی دولــت»‬ ‫کــه در بررســی های اقتصــادی‪ ،‬باعنــوان «بدهــی عمومــی» یــا «بدهــی ملــی»‬ ‫نیــز شــناخته می شــود؛ بــه نوعــی از قــرض گفتــه می شــود کــه توســط دولــت‬ ‫مرکــزی گرفتــه شــده‪ .‬در دولت هــای فــدرال‪« ،‬بدهــی دولتــی» ممکــن اســت بــه‬ ‫بدهی هــای ایالت هــا‪ ،‬شــهرها یــا دولت هــای محلــی نیــز اطــاق شــود‪ .‬بــا مقایســه‬ ‫بدهــی کشــور بــه انچــه تولیــد می کنــد‪ ،‬نســبت بدهــی بــه تولیــد ناخالــص داخلی‪،‬‬ ‫بیانگــر توانایــی در بازگردانــدن بدهـی اش اســت‪ .‬ایــن نســبت کــه معمــوالً بــا درصد‬ ‫بیــان می شــود‪ ،‬درصورتی کــه ‪ GDP‬فقــط بــه بازگردانــدن بدهــی اختصــاص داده‬ ‫شــود‪ ،‬می توانــد بــه تعــداد ســال هایی کــه بــرای بازگردانــدن بدهــی الزم اســت‬ ‫ـخ ‪ 6‬اوت ‪ 2020‬منتشــر شــده‪،‬‬ ‫نیــز تعبیــر شــود‪ .‬در اینفوگــراف امــروز کــه به تاریـ ِ‬ ‫کشــورهایی بــا بیشــترین بدهــی دولــت فهرســت شــده اند‪ .‬گفتنی ســت؛ تولیــد‬ ‫ناخالــص اقتصــاد ایــران بیــش از ‪2500‬هزارمیلیاردتومــان اســت و نســبت بدهــی‬ ‫بــه تولیــد در ایــران حــدود ‪32.2‬درصــد اســت کــه به طــور جزئی تــر ‪30‬درصــد‬ ‫از ان را بدهــی داخلــی و تنهــا دودرصــد را بدهــی خارجــی (حــدود نه میلیــارددالر)‬ ‫تشــکیل می دهــد‪.‬‬ ‫‪237.6‬درصد‬ ‫ژاپن‬ ‫‪212.8‬درصد‬ ‫سودان‬ ‫یونان‬ ‫‪171.4‬درصد‬ ‫‪161.8‬درصد‬ ‫‪161.4‬درصد‬ ‫‪133.7‬درصد‬ ‫‪118.9‬درصد‬ ‫‪114.8‬درصد‬ ‫لبنان‬ ‫اریتره‬ ‫ایتالیا‬ ‫کیپ ورده‬ ‫پرتغال‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه خانــم زهــرا جاللی کنــدری فرزنــد ربیــع بــه شماره شناســنامه ‪ 40‬مالــک‬ ‫ششــدانگ بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده و درخواســت شــماره ‪10/99/2802‬‬ ‫مورخــه ‪ 1399/05/19‬جهــت دریافــت اســناد مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه‬ ‫و مدعــی می باشــد اســناد مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ پــاک ‪ 2848‬فرعــی از ‪3027‬‬ ‫اصلــی بخــش یــک حومــه کاشــمر بــه ادرس‪ :‬کاشــمر‪ -‬خیابــان خرمشــهر‪ ،‬خرمشــهر ‪ 9/7‬بــه‬ ‫علــت ســهل انگاری گــم شــده اســت و برابــر دفتــر امــاک کاشــمر ســند مالکیــت تــک برگــی‬ ‫ان صــادر و تســلیم شــده‪ .‬دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد‪ .‬لــذا بــه اســتناد قســمت‬ ‫پنــج تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت امــاک متذکــر می گــردد هــر‬ ‫کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معامل ـه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت‬ ‫نــزد خــود می باشــد بایــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز پــس از انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه‬ ‫و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی تســلیم نمایــد‪.‬‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر عــدم ارســال اعتــراض‪ ،‬ســند مالکیــت المثنــی‬ ‫طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمد محمدزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر‬ ‫م الف ‪79‬‬ ‫اگهــی ابــاغ رونوشــت ابالغیــه رای مــاده ‪ 169‬ایین نامــه اجــرا پرونــده ‪-9800191‬‬ ‫اجــرای ثبــت ســبزوار‬ ‫بدینوســیله بــه متعهدلــه (زوجــه) زینــب اکبری گــرز‪ ،‬نــام پــدر‪ :‬عبــاس‪ ،‬تاریــخ تولــد‪:‬‬ ‫‪ ،1365/01/01‬شــماره ملــی‪ 0795211279 :‬شماره شناســنامه‪ ،24 :‬بــه نشــانی‪ :‬ســبزوار‪-‬‬ ‫ســی متری رازی‪ ،‬رازی ‪ ،25‬ابــاغ می شــود درخصــوص رســیدگی بــه اعتــراض واصلــه بــه‬ ‫عملیــات اجرایــی وارده بــه شــماره ‪ 99/3/8-6218000932‬موضــوع پرونــده اجرایــی کالســه‬ ‫‪ 9800191‬نظریــه رئیــس ثبــت بــه شــرح بین الهاللیــن بــه شــما ابــاغ می گــردد‪ .‬مقتضــی‬ ‫اســت درصورتــی کــه بــه نظریــه مذکــور اعتــراض داریــد‪ ،‬ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ ابــاغ‬ ‫کتب ـاً بــه شــعبه‪ /‬اداره اجــرا اعــام نمائیــد‪ .‬ضمن ـاً بــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد مقــرر‬ ‫واصــل گــردد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪( .‬مســئول محتــرم اجــرا‪ ،‬بــا عنایــت بــه محتویــات‬ ‫پرونــده اجرایــی و گــزارش مرقــوم در اجــرای مفــاد دادنامه هــای شــمارات ‪ 91/8/30-967‬و‬ ‫‪ 97/12/15-818‬و ‪ 98/3/28-220‬شــعبه اول دادگاه عمومــی حقوقــی شــاهرود نســبت بــه‬ ‫مهریــه خانــم زینــب اکبری گــرز (بســتانکار پرونــده اجرائــی) بــا عنایــت بــه توافــق فیمابیــن‬ ‫تعییــن تکلیــف شــده و مســتند بــه ان صیغــه طــاق بیــن زوجیــن جــاری گردیــده اســت‪.‬‬ ‫علیهــذا بــا توجــه بــه مســتندات پیوســت و مطابــق بــا مواعــد تعییــن شــده هــر هشــت مــاه‬ ‫یــا بــا توجــه بــه اصالحــی هــر ‪ 12‬مــاه یــک ســکه از مهریــه زوجــه توســط زوج پرداخــت و‬ ‫رســید گردیــده اســت‪ ،‬هــر چنــد کــه در مفــاد رای شــماره ‪ 97/12/15-818‬شــعبه مذکــور‬ ‫رای صــادره را مانــع اســتیفای محکــوم بــه از اموالــی کــه در اینــده بدســت خواهــد امــد‬ ‫ندانســته اســت لکــن بــا عنایــت بــه توافــق انجــام شــده و نظــر بــه اینکــه نســبت بــه تمامــی‬ ‫مهریــه در محاکــم قضایــی فــوق تعییــن تکلیــف شــده اســت لــذا بــه نظــر موضــوع از مرقــوم‬ ‫مدیــرکل محتــرم دفتــر نظــارت بــر اجــرای اســناد رســمی شــماره ‪ 96/2/25-96/3437‬و‬ ‫انجــام عملیــات اجرائــی یــک دیــن از دو مرجــع بــوده و صحیــح بــه نظــر نمی رســد‪ .‬علیهــذا‬ ‫بــه مســتند مذکــور و نظــر بــه انکــه بــا بازداشــت خــودرو موصــوف‪ ،‬موجبــات عســر و حــرج‬ ‫مدیــون فراهــم می ایــد می بایســت از خــودرو موصــوف رفــع بازداشــت بعمــل ایــد‪ .‬علیهــذا‬ ‫مراتــب بــه اشــخاص ذینفــع ابــاغ تــا چنانچــه اعتراضــی دارنــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ‬ ‫ابــاغ تــا چنــان شــکایت خــود را بــه ثبــت محــل و یــا هیئــت محتــرم نظــارت تســلیم تــا‬ ‫وفــق بنــد ‪ 8‬مــاده ‪ 25‬اصالحــی قانــون ثبــت موضــوع در هیئــت محتــرم نظــارت مــورد‬ ‫رســیدگی واقــع شــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/05/21 :‬‬ ‫علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد سبزوار‬ ‫م الف ‪99/2079‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند موتورســیکلت تیزتــک ‪ 125‬سی ســی بــه رنــگ ابــی مــدل ‪ 1390‬بــه شــماره پــاک‪:‬‬ ‫‪ 73739/779‬و شــماره شاســی‪ 150t9039539 :‬و شــماره موتــور‪ Ncr15032041609 :‬ســند بــه نــام‬ ‫نمایندگــی خانــزاده مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند کمپانــی وانــت نیســان تیــپ ‪ ۲۴۰۰‬ابــی روغنــی مــدل ‪ ۱۳۸۸‬بــه شــماره‬ ‫موتــور‪ ۴۸۵۶۶۱ :‬و شــماره شاســی‪ NAZPL140TBL196343 :‬بــا شــماره پــاک‪۱۴۳ -۴۲ :‬ب‪۲۶‬‬ ‫بنــام حســن رســولی بــه کــد ملــی ‪ ۰۸۴۹۸۰۰۱۳۷‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حامــد مهرپویــان فرزنــد صــادق بشناســنامه ‪ 5260547330‬صــادره از شــوش درخواســتی‬ ‫بــه خواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه پــدرم مرحــوم صــادق‬ ‫مهرپویــان بشناســنامه ‪ 3283‬صــادره امــور خارجــه در تاریــخ ‪ 1398/12/16‬در شــوش اقامتــگاه‬ ‫دائمــی اش فــوت ورثــه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬متقاضــی فــوق بــا مشــخصات فوق الذکــر پســر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬ماهــر مهرپویــان ش ش ‪ 5260724291‬پســر متوفــی ‪ -3‬ظاهــر مهرپویــان ش ش‬ ‫‪ 5260724305‬پســر متوفــی ‪ -4‬جابــر مهرپویــان ش ش ‪ 5260643283‬پســر متوفــی ‪ -5‬الهــام‬ ‫مهرپویــان ش ش ‪ 0371150884‬دختــر متوفــی ‪ -6‬افــراح مهرپویــان ش ش ‪1744530742‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -7‬هنــا مهرپویــان ش ش ‪ 5260709632‬دختــر متوفــی ‪ -8‬محدثــه مهرپویــان‬ ‫ش ش ‪ 5260709640‬دختــر متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور‬ ‫را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و‬ ‫هــر وصیتنامــه بــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط اســت‪.‬‬ ‫صادق جعفری چگنی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2042‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند کمپانــی خــودرو ســواری پــژو ‪ 206‬بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل ‪ 1384‬بــه شــماره‬ ‫موتــور ‪ 10FSS15168148‬و شــماره شاســی ‪ 19844357‬و شــماره پــاک ‪878 -24‬س‪ 18‬مربــوط‬ ‫بــه علیرضــا حســینیان مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری تیبــا ‪ 2‬مــدل ‪ 1396‬بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 8443415‬و شــماره شاســی ‪ H1104043‬و شــماره پــاک ‪473 -34‬ن‪ 33‬مربــوط بــه عبدالرحیــم‬ ‫مکاری مقــدم مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیــه مــدارک اعــم از ســند کمپانــی‪ ،‬کارت مشــخصات و بــرگ ســبز موتورســیکلت هنــدا‬ ‫ناجــی مــدل ‪ 1390‬بــه رنــگ قرمــز بــه شــماره بدنــه ‪ 00012549029039‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ 156FMINBEA020435‬بــه شــماره انتظامــی ‪ 71362‬ایــران ‪ 565‬بــه نــام اقــای علــی محقــق بــا‬ ‫کــد ملــی ‪ 2001967349‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانبــان مهــدی و طاهــره بصیرت پــور مالکیــن ‪ 6‬دونــگ ســهم مشــاع از ‪22‬ســهم مشــاع پــاک‬ ‫ثبتــی ‪ 13‬اصلــی واقــع در حسـن اباد‪ ،‬بلــوار امــام خمینــی موضــوع ســند مالکیــت شــماره ‪86606‬‬ ‫صــادره بــه تاریــخ ‪ 1335/4/10‬متقاضــی تعییــن بســتر و حریــم رودخانــه‪ /‬مســیل‪ /‬نهــر ســیاه‬ ‫اب در داخــل و مجــاورت پــاک ثبتــی فوق الذکــر می باشــم و حســب اعــام امــور اب شــهرری‬ ‫براســاس ضوابــط و مقــررات جــاری تعییــن بســتر و حریــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن‬ ‫مشــاعی در امــور اب و تکمیــل پرونــده می باشــد‪ .‬لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی تقاضــا می شــود‬ ‫بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از مــدت انتشــار اگهــی بــه امور‬ ‫منابــع اب شــهرری بــه نشــانی میــدان شــهرری‪ ،‬ابتــدای جــاده قــم‪ ،‬خیابــان شــهیدبغدادی‪ ،‬نبــش‬ ‫کوچــه ازادان‪ ،‬پــاک ‪ 1‬مراجعــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت عــدم مراجعــه مالکیــن مشــاعی ظــرف‬ ‫مــدت مقــرر فــوق مانــع اقدامــات شــرکت اب منطقـه ای تهــران (امــور اب شــهرری) نبوده و بســتر‬ ‫و حریــم اعالمــی بــرای کلیــه مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/21 :‬‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫اقــای حســن عبــدی دارای شناســنامه ‪ 5959902672‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی ‪ 9900259‬از‬ ‫ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه میرزایــی‬ ‫بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959597888‬در تاریــخ ‪ 1395/11/11‬در اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه‬ ‫ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬متقاضــی فرزنــد احمــد بــا کــد ملــی ‪ 5959902672‬متولــد ‪1319/1/3‬‬ ‫همســر متوفــی ‪ -2‬زهــرا عبــدی فرزند حســن بــا کــد ملــی ‪ 5950065751‬متولــد ‪ 1376/3/5‬دختــر متوفی‬ ‫‪ -3‬بــدری عبــدی فرزنــد حســن بــا کــد ملــی ‪ 5959925583‬متولــد ‪ 1364/4/1‬دختــر متوفــی ‪ -4‬جمیــل‬ ‫عبــدی فرزنــد حســن بــا کــد ملــی ‪ 5950011694‬متولــد ‪ 1371/3/29‬پســر متوفــی ‪ -5‬رســتگار عبــدی‬ ‫فرزنــد حســن بــا کــد ملــی ‪ 5959939311‬متولــد ‪ 1366/10/12‬پســر متوفــی ‪ -6‬کمــال عبــدی فرزنــد‬ ‫حســن بــا کــد ملــی ‪ 5959921766‬متولــد ‪ 1362/6/10‬پســر متوفــی ‪ -7‬صبــاح عبــدی فرزنــد حســن بــا‬ ‫کــد ملــی ‪ 5959599090‬متولــد ‪ 1352/6/10‬پســر متوفــی ‪ -8‬جمــال عبــدی فرزنــد حســن بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959599627‬متولــد ‪ 1356/1/2‬پســر متوفــی ‪ -9‬صالــح عبــدی فرزند حســن بــا کد ملــی ‪5955999775‬‬ ‫متولــد ‪ 1359/10/1‬پســر متوفــی ‪ -10‬بختیــار عبــدی فرزنــد حســن بــا کــد ملــی ‪ 5959949458‬متولــد‬ ‫‪ 1365/3/1‬پســر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی‬ ‫نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه ایــن شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫خانــم زیتــون امامــی دارای شناســنامه ‪ 5959608316‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی‬ ‫‪ 9900211‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان ادریــس محمــدی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5950050371‬در تاریــخ ‪ 1396/11/9‬در‬ ‫اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬زیتــون امامــی فرزنــد‬ ‫محمــد متولــد ‪ 1339/3/4‬بــا کــد ملــی ‪ 5959608316‬مــادر متوفــی ‪ -2‬علــی محمــدی فرزنــد‬ ‫محمــدرش متولــد ‪ 1335/5/3‬بــا کــد ملــی ‪ 5959608464‬پــدر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثه‬ ‫دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب ناصــر اراســته مالــک خــودرو ســمند ‪ SE‬بــه شــماره انتظامــی ‪454 -29‬د‪ 68‬و شــماره‬ ‫موتــور ‪ 124K0141495‬و شــماره شاســی ‪ NAACN1CMXDF222254‬بعلــت فقــدان اســناد فــروش‬ ‫(ســند کمپانــی) تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر‬ ‫کســی ادعایــی در مــورد خــودرو مذکــور دارد ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان‬ ‫فــروش ایران خــودرو واقــع در پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس‬ ‫از انقضــاء مهلــت مذبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫اقــای ایــوب محمــدی دارای شناســنامه ‪ 5950060695‬بشــرح دادخواســت به کالســه بایگانــی ‪9900269‬‬ ‫از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان اختــر‬ ‫مرادی خــرم بــه شناســنامه شــماره ‪ 3230126874‬در تاریــخ ‪ 1394/4/10‬در اقامتــگاه دایمــی خــود‬ ‫درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬متقاضــی فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی ‪5950060695‬‬ ‫متولــد ‪ 1375/9/24‬پســر متوفــی ‪ -2‬مهــدی محمــدی فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی ‪5950050118‬‬ ‫متولــد ‪ 1374/9/26‬پســر متوفــی ‪ -3‬نبــی محمــدی فرزنــد محمــد بــا کــد ملــی ‪5950030141‬‬ ‫متولــد ‪ 1372/1/24‬پســر متوفــی ‪ -4‬محمــد محمــدی فرزنــد فــرج بــا کــد ملــی ‪ 5959840537‬متولــد‬ ‫‪ 1347/7/4‬همســر متوفــی ‪ -5‬طیبــه بشــارتی فرزنــد عبدالرحمــن بــا کــد ملــی ‪ 4959772220‬متولــد‬ ‫‪ 1338/7/9‬مــادر متوفــی ‪ -6‬محمدامیــن مرادی خــرم فرزنــد عبــداهلل بــا کــد ملــی ‪ 4959773197‬متولــد‬ ‫‪ 1313/1/1‬پــدر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از‬ ‫متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حمیده مرادی‪ ،‬شعبه یک شورای حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای قبــاد زرین پیکــری دارای شماره شناســنامه ‪ 584‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 308/99‬از ایــن‬ ‫دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان فاطمــه پرمــر‬ ‫بشناســنامه ‪ 240‬در تاریــخ ‪ 1395/1/2‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت‬ ‫ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬علــی زرین پیکــری بــا کــد ملــی ‪ 3329406186‬متولــد ‪1321/11/4‬‬ ‫گیــان غــرب همســر متوفــی ‪ -2‬نصرت الــه زرین پیکــری بــا کــد ملــی ‪ 3329932491‬متولــد ‪1366/6/2‬‬ ‫گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬ســتار زرین پیکــری بــا کــد ملــی ‪ 3329816295‬متولــد ‪1362/5/26‬‬ ‫گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -4‬کمــال زرین پیکــری بــا کــد ملــی ‪ 3320050699‬متولــد ‪1370/2/1‬‬ ‫گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -5‬قبــاد زرین پیکــری بــا کــد ملــی ‪ 3329406208‬متولــد ‪ 1354/2/1‬گیــان‬ ‫غــرب پســر متوفــی ‪ -6‬فرح نــاز زرین پیکــری بــا کــد ملــی ‪ 3329406194‬متولــد ‪ 1352/2/15‬گیــان‬ ‫غــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬مهرانگیــز زرین پیکــری بــا کــد ملــی ‪ 3329407395‬متولــد ‪ 1359/7/1‬گیــان‬ ‫غــرب دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین‬ ‫اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم داردواالگواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای اردشــیر عبدالهــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3340049130‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9909988957400206‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان گرجــی علی اکبــری بــه شماره شناســنامه ‪ 1537‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1393/07/05‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬اردشــیر عبدالهــی فرزنــد‬ ‫اســمعیل بــه ش‪.‬م ‪ 3340049130‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬کیومــرث عبدالهــی فرزنــد اســمعیل بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3340087199‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬کیــکاوس عبدالهــی فرزنــد اســمعیل بــه ش‪.‬م ‪ 3341187863‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -4‬لیلــی عبدالهــی فرزنــد اســمعیل بــه ش‪.‬م ‪ 3341154620‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬پروانــه عبدالهــی‬ ‫فرزنــد اســمعیل بــه ش‪.‬م ‪ 3340029490‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬کبــری عبدالهــی فرزنــد اســمعیل بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3340038244‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬ملــک عبدالهــی فرزنــد اســمعیل بــه ش‪.‬م ‪ 3340038252‬فرزنــد‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه‬ ‫شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای اســماعیل اریامنــش بــه شماره شناســنامه ‪ 2‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900266‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه‬ ‫شــادروان کاکابــرار درتــاج بــه شماره شناســنامه ‪ 380‬در تاریــخ ‪ 1383/12/12‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬اســماعیل اریامنــش فرزنــد کاکابــرا بــه ش ش ‪ 2‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -2‬جلیــل اریامنــش فرزنــد کاکابــرا بــه ش ش ‪ 104‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬علــی حیدری اصــل فرزنــد کاکابــرا‬ ‫بــه ش ش ‪ 683‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬جوانمیــر درتــاج فرزنــد کاکابــرا بــه ش ش ‪ 28‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬خرامــان‬ ‫درتــاج فرزنــد کاکابــرا بــه ش ش ‪ 561‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬حیــران درتــاج فرزنــد کاکابــرا بــه ش ش ‪563‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -7‬گالب درتــاج فرزنــد کاکابــرا بــه ش ش ‪ 564‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬گل جهــان درتــاج فرزنــد‬ ‫کاکابــرا بــه ش ش ‪ 27‬فرزنــد متوفــی ‪ -9‬داراب درتــاج فرزنــد کاکابــرا بــه ش ش ‪ 562‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -10‬ریحــان درتــاج فرزنــد کاکابــرا بــه ش ش ‪ 29‬فرزنــد متوفــی ‪ -11‬فاطمــه درتــاج فرزنــد کاکابــرا بــه‬ ‫ش ش ‪ 146‬فرزنــد متوفــی ‪ -12‬ملــک قره تپــه فرزنــد علــی بــه ش ش ‪ 128‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی‬ ‫دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد‬ ‫گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم زینــب عزیــزی بــه شماره شناســنامه ‪ 270‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100229‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت‬ ‫کــه شــادروان رضــا عزیــزی بــه شماره شناســنامه ‪ 55‬در تاریــخ ‪ 1385/10/15‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬غــزال عظیمــی بــه ش‪.‬م ‪ 3340455910‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫همســر متوفــی ‪ -2‬علی عبــاس عزیــزی بــه ش‪.‬م ‪ 3340320748‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -3‬میرعبــاس عزیــزی بــه ش‪.‬م ‪ 3340321345‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪-4‬‬ ‫بهــروز عزیــزی بــه ش‪.‬م ‪ 3340322198‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -5‬صدریــه عزیــزی‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 3340321337‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -6‬سیدرســول عزیــزی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3341450807‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -7‬پرســتو عزیــزی بــه ش‪.‬م ‪3340323127‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫درخصــوص دادخواســت خانــم صــورت کاکایــی بطرفیــت شــورای حــل اختــاف شهرســتان جوانــرود‬ ‫بخواســته حصــر وراثــت نامحــدود بــه شــماره کالســه ‪ ۹۹۰۹۹۸۸۹۶۰۳۰۰۲۸۷‬شــعبه ســوم بیــان داشــته‬ ‫شــادروان حمیــده بیونــی در تاریــخ ‪ ۱۳۹۶/۸/۱۲‬در اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت نمــوده و ورثـه اش عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ -۱‬صــورت کاکایــی زایچــه‪ 1365 :‬ش ش‪ ۲۹ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۹۸۴۲۱۱ :‬دختــر متوفــی ‪ -۲‬ســودابه کاکایــی‬ ‫زایچــه‪ 1369 :‬ش ش‪ :‬اختصاصــی کــد ملــی‪ ۴۹۵۰۰۴۷۴۰۱ :‬دختــر متوفــی ‪ -۳‬نصرالدیــن کاکایــی زایچــه‪:‬‬ ‫‪ 13714‬ش ش‪ :‬اختصاصــی کــد ملــی‪ ۴۹۵۰۰۹۴۱۵۷ :‬پســر متوفــی ‪ -۴‬اقبــال کریمــی زایچــه‪ 1339 :‬ش ش‪:‬‬ ‫‪ ۲۴۶‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۷۱۳۶۵۸ :‬همســر متوفــی ‪ -۵‬شــهاب الدین کریمــی زایچــه‪ 1373 :‬ش ش‪ :‬اختصاصــی‬ ‫کــد ملــی‪ ۴۹۵۰۱۱۸۶۳۳ :‬پســر متوفــی ‪ -۶‬نیمــا کریمــی زایچــه‪ 1382 :‬ش ش‪ :‬اختصاصــی کــد ملــی‪:‬‬ ‫‪ ۴۹۵۰۲۲۰۴۰۳‬پســر متوفــی ‪ -۷‬بــال کریمــی زایچــه‪ 1373 :‬ش ش‪ :‬اختصاصــی کــد ملــی‪۴۹۵۰۱۱۸۶۲۵ :‬‬ ‫پســر متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه‬ ‫ایــن شــورا اعــام نمایــد درغیراینصــورت شــورا گواهــی را صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای جــز‬ ‫ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نصرت حیدری‪ ،‬مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫حســب استشــهادیه مــورخ ‪ 99/05/11‬دفترخانــه اســناد رســمی ‪ 48‬تازه ابــاد شــرکت تعاونــی مســکن‬ ‫فرهنگیــان شهرســتان ثــاث باباجانــی مالــک ششــدانگ پــاک ‪ 5‬فرعــی از ‪ 117‬اصلــی قریــه قلقلــه بخش ‪5‬‬ ‫کرمانشــاه بــه اســتناد دادنامه شــماره ‪ 9609978360300309‬مــورخ ‪ 1396/05/02‬دادرس شــعبه اول دادگاه‬ ‫عمومــی حقوقــی شهرســتان ثــاث باباجانــی مدعــی شــده اســت ســند مالکیــت پــاک مرقــوم بــه علــت‬ ‫زلزلــه مــورخ ‪ 96/08/21‬مفقــود گردیــده اســت‪ .‬علیهــذا نامبــرده برابــر درخواســت وارده به شــماره ‪722/420‬‬ ‫مــورخ ‪ 99/05/11‬از ایــن اداره تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت‪ .‬ســند مالکیــت پــاک‬ ‫موصــوف ذیــل ثبــت ‪ 3080‬صفحــه ‪ 109‬دفتــر ‪ 13/1‬بــا شــماره ســریال ‪554983‬الــف‪ 80/‬بالمناصفــه بنــام‬ ‫اقایــان علــی یوســفی و محمدامیــن صــادره و تســلیم گردیــده اســت‪ .‬و در ایــن تاریــخ در قیــد بازداشــت و‬ ‫بیع الشــرط نمی باشــد‪ .‬لــذا برابــر مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع عمــوم در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می شــود‪ .‬هــر کســی مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد‬ ‫می توانــد ظــرف مــدت ‪10‬روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد‬ ‫و درغیراینصــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی‪ ،‬ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام‬ ‫مالــک صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اکبر نادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316001000490‬مــورخ ‪ 1399/3/19‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای امیــد فــاح فرزنــد اکبــر‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 4297‬کــد ملــی ‪ 4949665243‬صــادره از اســام ابــاد غــرب در ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 384905‬مترمربــع در محــدوده اراضــی پــاک ‪ 6‬فرعــی از ‪ 145‬اصلــی واقــع در‬ ‫بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه ادرس جــاده ســنندج‪ ،‬باالتــر از پیــروزگاز‪ ،‬جنــب موزاییکــی خریــداری از‬ ‫مالــک رســمی مشــاعی اقــای ابراهیــم ارغوانــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضــای تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض‪ ،‬طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/05 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرمانشاه‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و ‪ 13‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫ارای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون مذکــور مســتقر در اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان خرم ابــاد‬ ‫بشــرح ذیــل‪ :‬پرونــده کالســه ‪ 1396114425001001185‬و رای شــماره ‪139860325001005433‬‬ ‫مورخــه ‪ 98/9/20‬بــه تقاضــای اقــای حجت الــه خورشــیدوند فرزنــد عین علــی و پرونــده شــماره‬ ‫‪ 1396114425001001184‬و رای شــماره ‪ 139860325001005439‬مــورخ ‪ 98/9/20‬بــه تقاضــای اقــای‬ ‫ابوالقاســم خورشــیدوند فرزنــد همت علــی هــر کــدام نســبت بــه سـه دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫بــاغ و مســتحدثات بــه مســاحت ‪ 37876/43‬مترمربــع تحــت‪ /‬از پــاک شــماره ‪ 37‬اصلــی واقــع در بخــش ‪6‬‬ ‫شهرســتان خرم ابــاد خروجــی از مالکیــت مالــک اولیــه اقــا پناهــی رمضان ابــاد رســیدگی و تاییــد و انشــاء‬ ‫گردیــد‪ .‬مراتــب در اجــرای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز جهــت اطــاع مالکیــن و ســایر صاحبــان حقوقــی در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلی‬ ‫اگهــی می گــردد‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/5/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/5/6 :‬‬ ‫م الف ‪ 415590203‬صیداقا نجفونددریکوندی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خرم اباد‬ صفحه 4 ‫پنجره‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2042‬‬ ‫استارت اپ ها به کمک کشاورزی می ایند‬ ‫تلفیق فناوری با کسب وکار های سنتی‬ ‫اســتارت اپ ها شــرکت های نوافریــن بــا ســرعت‬ ‫رشــد بــاال هســتند کــه بــا یــک نــواوری بــزرگ بــه‬ ‫کســب وکارهای کوچــک؛ به ویــژه در بخــش کشــاورزی‬ ‫رونــق می بخشــند‪ .‬مهم تریــن مشــکل در بخــش‬ ‫کشــاورزی زنجیره هــای تامیــن اســت؛ یعنــی مزرعــه‬ ‫تــا ســفره مصرف کننــده؛ ازطرفــی‪ ،‬حضــور دالل هــا یــا‬ ‫واســطه ها باعــث افزایــش قیمــت تمام شــده محصــوالت‬ ‫کشــاورزی بــرای تولیدکننــده و مصرف کننــده می شــود‪.‬‬ ‫یــک اســتارت اپ بــا حــل مشــکل زنجیره هــای تامیــن‪،‬‬ ‫حضــور واســطه ها را نیــز در بخــش کشــاورزی کاهــش‬ ‫می دهــد و بــا ایجــاد بــازار بــرای فــروش محصــوالت‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬یکــی از دغدغه هــای متعــدد ان هــا را‬ ‫کمتــر می کنــد‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛‬ ‫حمیدرضــا مختــاری (مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی)‬ ‫گفــت‪« :‬اســتارت اپ‪ ،‬شــرکت نوافریــن اســت؛ کسـب وکار‬ ‫کوچکــی کــه بــا یــک نــواوری بــزرگ کارش را شــروع‬ ‫می کنــد»‪ .‬او بابیان اینکــه اســتارت اپ ها حــدود‬ ‫دوسالی ســت کــه در بخــش کشــاورزی اغازبــه کار‬ ‫کردنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬در حــوزه کشــاورزی‪ ،‬اســتارت اپ ها‬ ‫فعالیتشــان را دیــر شــروع کردنــد؛ ولــی ســرعت رشــد‬ ‫باالیــی داشــته اند؛ به طوری کــه در دوســال اخیر‬ ‫‪ ۲۰۰‬اســتارت اپ در بخــش کشــاورزی تشــکیل شــده‪.‬‬ ‫در حــوزه تحلیــل داده هــای فضاپایــه داریــم؛ ولــی‬ ‫درحال حاضــر تمرکــز مــا‪ ،‬در بخــش بــازار اســت؛ زیــرا‬ ‫ایــن قســمت می توانــد ســایر بخش هــا را تحت تاثیــر‬ ‫قــرار دهــد‪ .‬وقتــی بــازار کشــش ایجــاد کنــد‪ ،‬جهــش‬ ‫هــم ایجــاد و ســود بیشــتری نصیــب کشــاورز خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬اگــر در بــازار بدانیــم بــه کــدام‬ ‫مشــتری چــه محصولــی را بایــد به فــروش برســانیم‪،‬‬ ‫در مرحلــه تولیــد می دانیــم چــه محصولــی را بایــد‬ ‫کشــت کنیــم؛ درواقــع‪ ،‬اســتارت اپ ها می گوینــد چــه‬ ‫بکاریــم و چطــوری بکاریــم»‪ .‬مختــاری تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«مهم تریــن چالــش در بخــش کشــاورزی‪ ،‬زنجیره هــای‬ ‫تامیــن محصــوالت کشاورزی ســت‪ .‬اکنــون زنجیره هــای‬ ‫تامیــن بخــش کشــاورزی از مزرعــه تــا بــازار دچــار‬ ‫اختــال هســتند‪ .‬وجــود واســطه های زائــد قیمــت‬ ‫تمام شــده محصــول را بــرای کشــاورز افزایــش می دهــد‬ ‫و مصرف کننــده نیــز بهــای باالیــی بــرای تامیــن کاال هــای‬ ‫موردنیــازش بایــد بپــردازد و دراین میــان‪ ،‬ارزش افــزوده و‬ ‫کیفیــت محصــول افزایــش نمی یابــد‪ .‬اســتارت اپ ها‬ ‫در حوزه هایــی کــه مشــکل دارنــد‪ ،‬بــا کمتریــن هزینــه‬ ‫و بهتریــن کیفیــت‪ ،‬نــواوری را ایجــاد می کننــد و‬ ‫ایــن نــواوری بــزرگ بخــش کشــاورزی کشــور را‬ ‫متحــول می کنــد»‪ .‬مشــاور وزیــر جهــاد کشــاورزی‬ ‫بااشــاره به اینکه بــرای همــه بخش هــای کشــاورزی؛‬ ‫از اماده ســازی زمیــن تــا مبــارزه بــا علف هــای هــرز‬ ‫ابیــاری سم پاشــی اســتارت اپ هایی وجــود دارد‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬هــدف اســتارت اپ ها این اســت که بــا امــوزش‬ ‫بــه بهره بــرداران تولیدکننــدگان بخــش کشــاورزی در‬ ‫صنایــع کشــاورزی و صنعت هــا نــواوری ایجــاد کنــد»‪ .‬او‬ ‫گفــت‪« :‬در کشــاورزی ســنتی‪ ،‬نــواوری از بیــرون پذیرفته‬ ‫نمی شــود و کشــاورزان‪ ،‬موروثــی شــیوه های پــدران‬ ‫خــود را بـه کار می برنــد و روش هــای نــو و علمــی را وارد‬ ‫عرصــه تولیــد محصــوالت خــود نمی کننــد؛ درحالی کــه‬ ‫در نــواوری‪ ،‬نیــاز بــه تغییــر رویکــرد و نــگاه وجــود دارد»‪.‬‬ ‫او افــزود‪« :‬در هــر اســتارتاپ کشــاورزی به طورمتوســط‬ ‫‪ ۳‬تــا ‪ ۱۰‬نفــر و در اســتارت اپ های دانش بنیــان‬ ‫‪ ۵۰۰‬نفــر مشــغول به فعالیت هســتند و به دلیل اینکــه‬ ‫اســتارت اپ ها بــا کســب وکارهای کشــاورزی ســروکار‬ ‫دارنــد‪ ،‬چهارهزارنفــر به طــور غیرمســتقیم ایجــاد‬ ‫اشــتغال می کننــد»‪ .‬وی‪ ،‬نــواوری در اســتارت اپ ها‬ ‫را باعــث افزایــش کســب وکارها در بخــش کشــاورزی‬ ‫دانســت و گفــت‪« :‬مشــکالت امــروز بخــش کشــاورزی‪،‬‬ ‫مربــوط بــه ‪ ۳۰‬سال گذشــته اســت و در اینــده مشــکالت‬ ‫بیشــتر و پیچیده تــری دراین بخــش خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫اســتارت اپ ها بــا شــیوه های نــو و علمــی‪ ،‬مشــکالت‬ ‫اینــده بخــش کشــاورزی را امــروز حــل خواهنــد کــرد»‪.‬‬ ‫محمــد زرنــدی (مدیــر انجمــن صنفــی اســتارت اپ های‬ ‫کشــاورزی کشــور) گفــت‪« :‬اســتارت اپ‪ ،‬کس ـب وکارهای‬ ‫فــن اور اســت کــه نگاهــی نــو بــه کســب وکارهای‬ ‫ســنتی در بخــش کشــاورزی بخشــیده اســت و فعالیــت‬ ‫ایــن کســب وکارها را تســهیل می کنــد»‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫«در حــوزه کشــاورزی اگــر در گذشــته ازطریــق کنــدن‬ ‫جوی هــا‪ ،‬اب را بــه مــزارع می رســاندیم‪ ،‬درحال حاضــر‬ ‫ازطریــق سیســتم ابیــاری هوشــمند مزرعــه را ابیــاری‬ ‫می کنیــم یــا ازطریــق هــوش مصنوعــی میــزان ابیــاری‬ ‫مــزارع کنتــرل می شــود‪ .‬سم پاشــی مــزارع نیــز در‬ ‫گذشــته به صــورت ســنتی انجــام می شــد؛ امــا االن‬ ‫به مــدد اســتارت اپ ها ازطریــق فنــاوری پهپاد هــای‬ ‫ پاشــی‬ ‫کشــاورزی و بــا برنامه ریــزی اصولــی سم‬ ‫ِ‬ ‫مــزارع انجــام می شــود و برپایــه نقشــه برداری کــه‬ ‫از زمیــن زراعــی می شــود‪ ،‬اطالعاتــی بــه برنامــه‬ ‫نرم افــزاری اســتارت اپی می دهنــد و ایــن سیســتم‬ ‫به صــورت هوشــمند میــزان نیــاز زمیــن بــه ابیــاری‪،‬‬ ‫کوددهــی و سم پاشــی را ارزیابــی می کنــد»‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫«اســتارت اپ ها فاصلــه بروکراســی اداری را به شــدت‬ ‫کاهــش می دهنــد و بــا اســتفاده از دانــش‪ ،‬ســرعت و‬ ‫عینیــت هرچه تمام تــر‪ ،‬بــه کمــک بخــش کشــاورزی‬ ‫می اینــد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬اســتارت اپ ها منابــع‬ ‫اب وخــاک را مدیریــت و بــا کاهــش مصــرف ســموم‬ ‫پرخطــر‪ ،‬بــه حفــظ محیــط زیســت کمــک می کننــد‪.‬‬ ‫اســتارت اپ هایی کــه در بخــش اب فعالیــت دارنــد‪،‬‬ ‫میــزان مصــرف اب را تــا ‪ ۶۰‬درصــد کاهــش می دهنــد‬ ‫و منابــع و ذخایــر ابــی را حفــظ می کننــد»‪ .‬او‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬ایــن شــرکت ها بــا امایــش ســرزمینی‬ ‫و اموزش هــای صحیــح بــه کشــاورزان دربــاره الگــوی‬ ‫کشــت‪ ،‬تولیــد را در بخــش کشــاورزی بهبــود می بخشــند‬ ‫و در فراینــد تولیــد در کنــار تولیدکننــدگان هســتند و بــه‬ ‫ان هــا مشــاوره می دهنــد»‪ .‬او گفــت‪« :‬ان هــا بــا ارزیابــی‬ ‫از مراحــل تولیــد تــا برداشــت محصــول کشــاورزان‪،‬‬ ‫شــرایط بازاریابــی یــا بازارســازی را فراهــم و تولیــدات‬ ‫مــازاد را به ســمت کارخانه هــای فــراوری یــا صــادرات‬ ‫هدایــت می کننــد‪ .‬همچنیــن اســتارت اپ ها میــزان‬ ‫عملکــرد محصــوالت کشــاورزی را افزایــش می دهنــد؛‬ ‫به طوری کــه بــا حضــور اســتارت اپ ها دراین بخــش ‪۴۰‬‬ ‫تــا ‪ ۶۰‬درصــد محصــوالت زراعــی و باغــی افزایــش یافتـه »‪.‬‬ ‫مدیــر انجمــن صنفــی اســتارت اپ های کشــاورزی‬ ‫کشــور گفــت‪ ۳۵۰« :‬هــزار فارغ التحصیــل کشــاورزی‬ ‫در کشــور هســت کــه اســتارت اپ ها می تواننــد بــرای‬ ‫همــه ایــن متخصصــان اشــتغال زایی کنــد و ‪4.5‬میلیــون‬ ‫تولیدکننــده در بخــش کشــاورزی نیــز می تواننــد از‬ ‫خدمــات اســتارت اپ ها بهره بــرداری کننــد»‪.‬‬ ‫رویداد ‪5‬‬ ‫تریبون‬ ‫سورنا ستاری خبر داد؛‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫دولت ومجلس به معیشت مردم توجه ویژه داشته باشند‬ ‫مشارکت بیش از ‪ ۲۰‬شرکت دانش بنیان در ساخت قطار ملی‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬قــرارداد ســاخت قطــار ملــی تیر مــاه‬ ‫پارســال بــا شــهرداری تهــران بســته شــد و بــرای ایــن پــروژه ‪ ۲۰‬تــا ‪ ۳۰‬شــرکت‬ ‫دانش بنیــان بـه کار گرفتــه شــدند»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ ســورنا ســتاری در مراســم رونمایی‬ ‫از دســتاوردهای طراحــی و ســاخت قطــار ملــی متــرو کــه به صــورت مجــازی برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬افــزود‪« :‬هم اکنــون ســاخت یــک واگــن نهایــی شــده و امیدواریــم تــا پایــان ســال‬ ‫بتوانیــم یــک رام قطــار تولیــد ملــی را عرضــه کنیــم»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در این رونــد‪ ،‬از‬ ‫‪ ۲۶‬درصــد بــه ‪ ۸۵‬درصــد داخلی ســازی رســیدیم کــه گام بزرگی ســت و بــا حمایــت از‬ ‫تولیــدات داخلــی‪ ،‬از جــوان ایرانــی حمایــت کنیــم»‪ .‬وی گفــت‪« :‬تالش هــای انجام شــده‬ ‫از ســوی جهــاد دانشــگاهی بــرای داخلی ســازی قطعــات متــرو نشــان می دهــد کــه اگــر‬ ‫بخواهیــم‪ ،‬می توانیــم بــه موفقیــت برســیم و بــرای به حرکـت دراوردن ایــن اکوسیســتم‬ ‫لو نقــل و ترافیــک‬ ‫بایــد یــک اراده کلــی داشــته باشــیم»‪ .‬همچنیــن معــاون حم ‬ ‫شــهرداری تهــران در ایــن مراســم گفــت‪« :‬بایــد پــروژه قطــار ملــی بــه نتیجــه برســد و‬ ‫البتــه ایــن تولیــد ملــی بــدون کســب حمایــت دولــت‪ ،‬موفــق نخواهــد بــود»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬تهــران بــه ‪ ۱۵۰۰‬دســتگاه واگــن نیــاز دارد کــه موضــوع انعقــاد قــرارداد بــه ‪۶۳۰‬‬ ‫واگــن بــا چینی هــا مطــرح اســت و از ســوی دیگر نیــز بــا شــرکت واگن ســازی ملــی‬ ‫پــروژه ســاخت ‪ ۱۰۵‬دســتگاه و بــا شــرکت واگن ســازی تهــران نیــز ‪ ۱۰۵‬دســتگاه واگــن‬ ‫را نهایــی کردیــم»‪ .‬به گفتــه وی؛ تامیــن ایــن سفارشــات نیازمنــد منابــع زیــاد اســت کــه‬ ‫قطع ـاً از تــوان شــهرداری خــارج اســت و با توجه بــه شــرایط ســخت کرونایــی‪ ،‬بایــد از‬ ‫دولــت کمــک بگیریــم»‪ .‬معــاون شــهرداری تهــران با بیان اینکــه بــا حمایــت دولــت هــم‬ ‫لو نقــل پــاک توســعه می یابــد‪،‬‬ ‫از بیکار شــدن جوانــان جلوگیــری می شــود و هــم حم ‬ ‫لو نقــل متــرو‬ ‫افــزود‪« :‬اگــر ‪ ۱۵۰۰‬واگــن مورد نیــاز تامیــن شــود‪ ،‬می تــوان ظرفیــت حم ‬ ‫را از دومیلیــون مســافری کــه اکنــون از ان اســتفاده می کننــد‪ ،‬بــه شـش میلیون ارتقــاء‬ ‫لو نقــل پــاک اســت»‪.‬‬ ‫داد کــه ایــن‪ ،‬گام موثــری در راســتای حم ‬ ‫تلگرافی‬ ‫هشدار حماس به سران صهیونیست‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه بابیان اینکــه برخــی روش هــا در دســتگاه قضائــی نادرســت اســت‪ ،‬بــر لــزوم اصــاح روند هــا و فرایند هــای زحمت افریــن بــرای‬ ‫مــردم در دســتگاه قضائــی تاکیــد کــرد‪ .‬به گــزارش میــزان؛ ایـت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه شــورای عالــی قضائــی بــا تبریــک عیــد غدیــر و‬ ‫والدت باســعادت امام موس ـی کاظم (ع)‪ ،‬اجــرای عدالــت را از مهم تریــن پیام هــای غدیــر و از محوری تریــن ماموریت هــای نظــام اســامی عنــوان کــرد‪ .‬وی‬ ‫گفــت‪« :‬نظــام اجتماعــی براســاس عدالــت شــکل می گیــرد و انتظــار این اس ـت که در نظــام اســامی قوانیــن عادالنــه تصویــب شــود‪ ،‬مجریــان براســاس‬ ‫عدالــت رفتــار کننــد و قضــاوت و داوری در دســتگاه قضائــی نیــز همــراه بــا عدالــت باشــد»‪.‬‬ ‫ایــت اهلل رئیســی گفــت‪« :‬برخــاف تصــور برخــی کــه‬ ‫اجــرای عدالــت را دشــوار می داننــد‪ ،‬اگــر عدالــت‬ ‫به معنــای دوری از هو او هــوس و نفــوذ و نفوذپذیــری‬ ‫باشــد‪ ،‬اجــرای عدالــت اســان اســت و همــه بایــد بـه دوراز‬ ‫هرگونــه هــوای نفــس و فقــط بــرای رضــای الهــی در‬ ‫مســیر اجــرای حــق و عدالــت حرکــت کننــد»‪ .‬رئیــس‬ ‫قــوه قضائیــه کشــف حقیقــت را مهم تریــن مســئله در‬ ‫نظــام قضائــی دانســت و گفــت‪« :‬قاضــی‪ ،‬موظــف بــه‬ ‫اجــرای عدالــت و صــدور حکــم براســاس حقیقت اســت و‬ ‫همــه ارکان دســتگاه قضــا و همچنیــن ضابطــان قانونــی‬ ‫نیــز بایــد او را در کشــف حقیقــت یــاری دهنــد»‪ .‬وی‬ ‫باتاکیدبراینکــه کشــف حقیقــت و صــدور حکــم عادالنــه‬ ‫موجــب اســتحکام هرچه بیشــتر نظــام مقدس اســامی و‬ ‫اراء و نظــرات و دیدگاه هــای قضائــی می شــود‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«همــت مــا‪ ،‬در دســتگاه قضائــی بایــد اجــرای بــدون‬ ‫تبعیــض عدالــت باشــد؛ زیــرا مــردم کمبود هــا را تحمــل‬ ‫می کننــد؛ امــا تحمــل تبعیــض بــرای ان هــا ســخت‬ ‫اســت»‪ .‬رئیــس قــوه قضائیه بــه حادثــه مرگبار انفجــار در‬ ‫بنــدر بیــروت نیــز اشــاره کــرد و باتاکیدبــر لــزوم بررســی‬ ‫همه جانبــه و روشن شــدن ابعــاد ماجــرا و شناســایی‬ ‫قاصــران و مقصــران ان‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬جراحتــی کــه به‬ ‫لبنــان وارد شــد‪ ،‬قلــوب همــه انســان های ازاده عالــم را‬ ‫جریحــه دار کــرد»‪ .‬ایــت اهلل رئیســی کمــک بــه مــردم‬ ‫لبنــان را وظیف ـه ای انســانی و اســامی دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫«همــه بایــد کمــک کننــد تــا از رنــج و غــم کســانی که در‬ ‫ایــن حادثــه تلــخ اســیب دیدنــد‪ ،‬کاســته شــود»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به فتنه هــای دشــمنان بــرای تخریــب و تضعیــف‬ ‫جبهــه مقاومــت در لبنان‪ ،‬گفــت‪« :‬لبنان مانند فلســطین‬ ‫در خــط مقــدم مواجهــه بــا صهیونیس ـت ها قــرار دارد و‬ ‫به هیچ عنــوان نبایــد انســجام و وحــدت مــردم و جریــان‬ ‫مقاومــت در ایــن کشــور مــورد خدشــه قــرار گیــرد»‪.‬‬ ‫ایـت اهلل رئیســی افــزود‪« :‬حــزب اهلل در جنــگ ‪ ۳۳‬روزه بــا‬ ‫صهیونیسـت ها حماســه افریــد و لبنــان مقــاوم تصویــری‬ ‫از بصیــرت‪ ،‬دشمن شناســی و دشمن ســتیزی را در برابــر‬ ‫جهانیــان به نمایــش گذاشــت و حرکــت مانــدگار حزب اهلل‬ ‫در نهادینه ســازی مقاومــت‪ ،‬بایــد حفــظ شــده و پررونــق‬ ‫ادامــه یابــد»‪ .‬وی متذکــر شــد‪« :‬کســانی که دوســت‬ ‫لبنــان نیســتند و مقاومــت را به ضــرر خــود می داننــد‪،‬‬ ‫به دنبــال شکســت جریــان مقاومت و ایســتادگی هســتند؛‬ ‫ولــی ســخت در اشــتباه اند و نمی تواننــد خون هــای‬ ‫مطهــری کــه بــرای عــزت‪ ،‬اســتقالل و ســربلندی لبنان و‬ ‫مقاومــت ریختــه شــده‪ ،‬پایمــال کننــد»‪ .‬ایت اهلل رئیســی‬ ‫درادامــه بــه امریــکا و صهیونیسـت ها و برخی کشــور های‬ ‫اروپایــی کــه دنبــال فتنه انگیــزی در لبنــان هســتند‪،‬‬ ‫هشــدار داد کــه بداننــد هیــچ فتنـه ای علیــه مــردم لبنان‬ ‫کارســاز نخواهــد بــود؛ توطئه هایشــان نقش بــر اب‬ ‫می شــود و حــزب اهلل به عنــوان بــرگ زریــن عــزت و‬ ‫افتخــار مــردم لبنــان خواهــد ماند‪ .‬رئیــس قــوه قضائیه در‬ ‫بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه طــرح اقتصــادی‬ ‫دولــت اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬اعــام هــر طــرح اقتصــادی‬ ‫در کشــور بایــد بــا نظــرات کارشناســان و صاحب نظــران‬ ‫اقتصــادی همــراه باشــد و پــس از تصویــب نیز بــرای افکار‬ ‫عمومــی به خوبــی تبییــن شــود تــا مــورد اســتقبال همــه‬ ‫قــرار گیــرد»‪ .‬ایــت اهلل رئیســی افــزود‪« :‬یــک طــرح‬ ‫اقتصــادی وقتــی ارزشــمند اســت و بــه مــردم ارامــش‬ ‫می دهــد کــه بــا نظــرات نخبــگان تهی ـ ه شــده باشــد و‬ ‫دربــاره جزئیــات ان هــم اطالع رســانی شــود؛ وگرنــه بــا‬ ‫ایجــاد ابهــام‪ ،‬مــردم را نگــران و فعــاالن اقتصــادی را‬ ‫ســرگردان می کنــد»‪ .‬وی بــا ضروری خوانــدن توجــه‬ ‫دولــت و مجلــس بــه موضــوع معیشــت‪ ،‬افــزود‪« :‬دولــت و‬ ‫مجلــس باید مســائل اقتصــادی را بـ ا حساســیت و اولویت‬ ‫پیگیــری کننــد و بــا طرح های راهگشــا و کارشناسی شــده‬ ‫بــرای حــل مشــکالت معیشــتی و گره گشــایی از زندگــی‬ ‫مــردم گام بردارنــد»‪ .‬وی بــا تبریــک «روز خبرنــگار» از‬ ‫خبرنــگاران به عنــوان پــل ارتباطــی مطمئــن مــردم بــا‬ ‫مســئوالن یــاد کــرده و بــا گرامیداشــت یــاد و خاطــره‬ ‫گفــت‪« :‬دراین طــرح‪ ،‬طــاب صرفـاً بــه اقامــه نمــاز و بیان‬ ‫چنــد حدیــث در زنــدان اکتفــا نکــرده و از اذان صبــح تــا‬ ‫خاموشــی بــا زندانیــان زندگــی می کننــد‪ ،‬گــوش شــنوای‬ ‫ان هــا شــده و همــراه بــا انــان می خندنــد و گریــه‬ ‫می کننــد و اوقاتشــان را می گذراننــد»‪ .‬حاج محمــدی بــه‬ ‫ذکــر نمون ـه ای از دســتاورد های حضــور جهــادی طــاب‬ ‫در زندان هــا اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬برای مثــال در ایــام‬ ‫عیــد غدیــر‪ ۱۱ ،‬نفــر از طــاب در زندان ها مســتقر شــدند‬ ‫کــه از ثمــرات ان اطعــام ‪2500‬نفــر از زندانیــان و ازادی‬ ‫‪ ۱۵‬نفــر از مددجویــان ازطریــق حل وفصــل دعــاوی و‬ ‫دیــدار بــا خانواده هاســت»‪ .‬رئیــس دســتگاه قضائیــه‬ ‫در واکنش بــه گــزارش رئیــس ســازمان زندان هــا‪ ،‬اصــاح‬ ‫مجرمیــن را یکــی از اصــول قانــون اساســی و وظایــف‬ ‫دســتگاه قضــا دانســت و گفــت‪« :‬در ابتــدای انقــاب‪،‬‬ ‫شــهید الجــوردی و امثــال شــهید کچویــی‪ ،‬ایــن همــت‬ ‫اعــام هــر طــرح اقتصــادی در کشــور بایــد بــا نظــرات کارشناســان و‬ ‫صاحب نظــران اقتصــادی همــراه باشــد و پــس از تصویــب نیــز بــرای‬ ‫افــکار عمومــی به خوبــی تبییــن شــود تــا مورد اســتقبال همــه قــرار‬ ‫گیــرد‪ .‬یــک طــرح اقتصــادی وقتــی ارزشــمند اســت و بــه مــردم ارامش‬ ‫می دهــد کــه بــا نظــرات نخبــگان تهیـ ه شــده باشــد و دربــاره جزئیــات‬ ‫ان هــم اطالع رســانی شــود؛ وگرنــه بــا ایجــاد ابهــام‪ ،‬مــردم را نگــران و‬ ‫فعــاالن اقتصــادی را ســرگردان می کنــد‬ ‫شــهدای عرصــه رســانه‪ ،‬از زحمــات انــان قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه همچنیــن بــه مجاهــدت برخــی‬ ‫خبرنــگاران بــرای تولیــد گزارش هــای تحقیقــی بــا هــدف‬ ‫بررســی مشــکالت کشــور و رفــع ان هــا اشــاره کــرده و‬ ‫افــزود‪« :‬خبرنــگاران در برخــی گزارش هــا در مقــام یــک‬ ‫بــازرس بــه شــهر ها و اســتان های مختلــف ســفر‬ ‫می کننــد تــا بتواننــد گزارشــی اقناع کننــده تولیــد کننــد‪.‬‬ ‫مــواردی مثــل گــزارش دربــاره فــوالد و خام فروشــی ُکک‪،‬‬ ‫از نمونــه گزارش هــای جهــادی بــود کــه خبرنــگاران برای‬ ‫تولیــد ان هــا حتــی بــه برخــی کشــور ها ســفر کردنــد‪.‬‬ ‫ایــن همــت اگــر بــا اخــاص همــراه شــود‪ ،‬بــرای کشــور‬ ‫بــرکات زیــادی به همــراه خواهــد داشــت»‪ .‬دراین جلســه‪،‬‬ ‫رئیــس ســازمان زندان هــا بــه ارائــه گزارشــی از اقدامــات‬ ‫انجام شــده بــرای اصــاح مجرمــان در زندان هــا‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«در ســازمان زندان هــا تــاش داریــم تــا از پابنـد زدن‪ ،‬بــه‬ ‫پایبند کــردن مجرمــان بــه ضوابــط اجتماعــی و اخالقــی و‬ ‫رعایــت حقــوق خانــواده و افــراد جامعــه برســیم و بــرای‬ ‫این مهــم ســراغ شــهدا رفته ایــم؛ چــون ان هــا نقطه اتــکا‬ ‫مطمئنــی هســتند کــه زندانیــان به راحتــی بــا ان هــا‬ ‫ارتبــاط معنــوی برقــرار می کننــد»‪ .‬حاج محمــدی افــزود‪:‬‬ ‫«در اولیـن گام از ایــن حرکــت تربیتــی‪ ،‬کتــاب زندگینامه‬ ‫شــهید ابراهیــم هــادی‪ ،‬بــا همــت و هزینه خود نویســنده‬ ‫کتــاب دراختیــار زندانیــان قــرار گرفتــه کــه بازخورد هــای‬ ‫بســیار امیدوارکننده ای داشــته اســت»‪ .‬رئیــس ســازمان‬ ‫زندان هــا همچنیــن از اجــرای «طــرح جهــادی زندگی در‬ ‫زنــدان» بــا محوریــت طــاب جهادی‪،‬تبلیغــی خبــر داد و‬ ‫شــخصی را داشــتند کــه عالوه بــر کیفــر مجرمــان‪ ،‬بــرای‬ ‫اصــاح ان هــا نیــز تــاش کننــد؛ امــا به مــرور‬ ‫این اقدامــات تبدیــل بــه برگــزاری یــک نمــاز جماعــت‬ ‫ســاده شــد‪ .‬ان شــاءاهلل ایــن همــت جهــادی شــکل گرفته‬ ‫در ســازمان زندان هــا و کمــک نیرو هــا و طــاب جهــادی‬ ‫و خصوصـاً شــهدا‪ ،‬منجــر بــه شــکل گیری یــک حرکــت‬ ‫اصالحــی جدیــد در زندان هــا شــود»‪ .‬دراین جلســه‪،‬‬ ‫رئیــس دیــوان عالــی کشــور نیــز بااشــاره به مشــکالتی‬ ‫همچــون احالــه و اعاده هــای مکــرر کــه موجــب اخــال‬ ‫در رونــد دادرســی ها می شــود‪ ،‬بــر لــزوم ایجــاد‬ ‫ســازوکاری بــرای اصــاح ایــن رویه ها و کاهــش حجم کار‬ ‫قضــات درجهــت صــدور ارای متقــن قضائــی تاکیــد کرد‪.‬‬ ‫حجت االســام مرتضــوی مقــدم بااشــاره به مشــکالتی‬ ‫کــه مــردم ازطریــق فضــای مجــازی بــه وی منتقــل‬ ‫می کننــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ظهــور و بــروز حق محــوری و اجــرای‬ ‫عدالــت در احــکام متقــن قضائی ســت و مادامی کــه‬ ‫اقدامــات دادســرا ها و خروجــی دادگاه هــای مــا درجهــت‬ ‫اجــرای عدالــت نباشــد‪ ،‬پشــتوانه و دلگرمــی بــرای مــردم‬ ‫به وجــود نمی ایــد»‪ .‬وی برهمین اســاس متذکــر شــد‬ ‫کــه اینــک تدبیــری در دیــوان عالــی اندیشــیده شــده که‬ ‫قضــات دیــوان بــر رســیدگی بــه فرجام هــا متمرکز شــده‬ ‫و دیگــر پرونده هــا بــه ان هــا ارجــاع نشــود تــا‬ ‫پرونده هــای فرجام خواهی شــده هر چــه دقیق تــر و بــا‬ ‫فراغ بــال تعیین تکلیــف شــوند‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه نیــز‬ ‫در واکنش بـ ه گــزارش رئیــس دیــوان عالــی کشــور گفت‪:‬‬ ‫«گاهــی روش هــا در دســتگاه قضائــی نادرســت و بــرای‬ ‫مــردم زحمت افریــن اســت کــه حتمــاً بایــد اصــاح‬ ‫شــوند»‪ .‬معــاون بین الملــل قــوه قضائیــه نیــز در ســخنان‬ ‫خــود در این نشســت‪ ،‬به اســتقبال ســفیر کشــور لبنــان از‬ ‫ابــراز همــدردی و پیگیــری حادثــه بنــدر بیــروت ازســوی‬ ‫رئیــس و مســئوالن دســتگاه قضائــی کشــورمان اشــاره‬ ‫کــرد و اظهــار داشــت‪« :‬ســفیر لبنــان از ایـت اهلل رئیســی‬ ‫به عنــوان چهــره شناخته شــده و دوســت مــردم لبنــان و‬ ‫مقاومــت یــاد و از پیگیری هــا و امضــای دفتــر یادبــود این‬ ‫ســفارت تقدیــر کــرد»‪ .‬دکتــر علــی باقــری همچنیــن‬ ‫برکنــاری برایــان هــوک از مســئولیت پیگیری امــور ایران‬ ‫را فرصــت مناســبی بــرای تحت تعقیــب قرارگرفتــن او‬ ‫به جــرم اقدامــات خصمانــه علیــه منافــع ملــی ایــران‬ ‫دانســت و گفــت‪« :‬الزم اســت کیفرخواســتی علیــه برایان‬ ‫هــوک ازســوی دادســتانی صــادر شــود؛ چراکــه او بانــی‬ ‫طــرح فشــار حداکثــری بــه ایــران‪ ،‬قطــع دسترســی ایران‬ ‫بــه منابــع مالــی و تحریم هــای ثانویــه بــود و عالوه بــر‬ ‫توســل بــه زور؛ ســردار قاانــی را نیــز تهدیــد بــه تــرور‬ ‫کــرده اســت»‪ .‬وی بااشــاره به اغــاز عملیــات جم ـع اوری‬ ‫اســناد و مــدارک بــرای تعقیــب قضائــی هــوک‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬برایــان هــوک‪ ،‬نگــران بیــکاری اش نباشــد؛ چــون‬ ‫تــازه کار او بــا قــوه قضائیــه جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫شــروع شــده اســت»‪ .‬رئیــس مرکــز امــار و فنــاوری‬ ‫اطالعــات قــوه قضائیــه نیــز بااشــاره به راه انــدازی طــرح‬ ‫دادرســی الکترونیــک در زندان هــا‪ ،‬از راه انــدازی‬ ‫‪ ۱۰۰‬نقطــه جدیــد عالوه بــر ‪100‬نقطــه اتصــال قبلــی‬ ‫بــرای اجــرای طــرح دادرســی الکترونیــک خبــر داد و‬ ‫اجــرای ایــن طــرح را موجــب به حداقل رســیدن اعــزام و‬ ‫بدرقــه محکومــان از زندان هــا بــه محاکــم قضائــی عنوان‬ ‫کــرد کــه در برخــی اســتان ها نــرخ ان حتــی بــه صفــر‬ ‫رســیده اســت‪ .‬دکتــر زارع پــور ادامــه داد‪« :‬درنظــر داریــم‬ ‫امــکان حضــور مــردم در دادرسـی ها ازطریــق برخــط‪ ،‬از‬ ‫منــازل یــا دفاتــر وکالــت و دفاتــر خدمــات فراهــم شــود‬ ‫کــه در ماه هــای گذشــته ایــن اتفــاق به صــورت‬ ‫ازمایشــی در اســتان های خراســان جنوبــی‪،‬‬ ‫سیستا نو بلوچســتان‪ ،‬ســمنان و تهــران عملیاتی شــده و‬ ‫مثـ ً‬ ‫ا در یــک جلســه دادرســی الکترونیک که خواهــان از‬ ‫پایتخــت ُکــره جنوبــی دراین جلســه حاضــر شــده بــود‪،‬‬ ‫در تقدیــر از این اقــدام دســتگاه قضائــی کــه موجــب عدم‬ ‫ســفر وی بــه ایــران شــد‪ ،‬نســبت به شــکایت خــود اعالم‬ ‫رضایــت کــرد»‪ .‬وی همچنیــن از ارتقــای ســامانه ثبــت‬ ‫امــوال مســئوالن خبــر داده و گفــت‪« :‬در اولین مرحلــه از‬ ‫ارتقــای ایــن ســامانه‪ ،‬زیرسیســتم مشــمول یابی بــرای‬ ‫تســهیل در شناســایی مشــموالن ایــن طــرح راه انــدازی‬ ‫شــده اســت»‪ .‬حجت االســام درویشــیان؛ رئیــس‬ ‫ســازمان بازرســی کل کشــور نیــز در این نشســت‬ ‫بااشــاره به راه انــدازی ســامانه جدیــد ثبت ســفارش وزارت‬ ‫صمــت‪ ،‬گفــت‪« :‬درحالی کــه قــرار بــود ایــن ســرویس‬ ‫جدیــد فعــال شــود‪ ،‬به دلیــل ناهماهنگــی ســازمان‬ ‫گمــرک و وزارت صمــت از تاریــخ ‪ ۸‬مرداد مــاه تــا ‪۱۹‬‬ ‫مردادمــاه کل ســامانه ثبــت ســفارش قطــع بــوده و‬ ‫ســازمان گمــرک‪ ،‬قفــل سیســتمی ایــن ســامانه را کــه‬ ‫مانــع ثبــت کاالی قاچــاق می شــد‪ ،‬بــاز کــرد کــه بــا‬ ‫پیگیــری ســازمان بازرســی کل کشــور‪ ،‬ایــن قفــل‬ ‫سیســتمی مجــددا ً فعــال شــده و علــت این اقــدام و‬ ‫بررســی عمــدی یــا غیرعمدی بــودن ان و خســارات‬ ‫احتمالــی در ورود کاالی قاچــاق بــه کشــور‬ ‫در دست بررسی ست»‪.‬‬ ‫جوان گرایی در دستورکار وزارت کشور‬ ‫وزیــر کشــور باتاکیدبراینکــه ســمن های جوانــان در ســطح‬ ‫ملــی جایــگاه حقوقــی دارنــد‪ ،‬بــر لــزوم بهره گیــری از‬ ‫ظرفیت هــای منابــع طبیعــی و انســانی توســط جوانــان‬ ‫بــرای توســعه کشــور تاکیــد کــرد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛‬ ‫عبدالرضــا رحمانــی فضلــی در نشســت مشــترک وزرای‬ ‫کشــور و ورزش و جوانــان بــا مجمــع ســازمان های‬ ‫مردم نهــاد و جوانــان ضمــن تبریــک اعیــاد قربــان و غدیــر‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬جایــگاه حقوقــی جوانــان در ســطح ملی مشــخص‬ ‫ شــده و امیدواریــم اتفاقــی کــه امــروز رخ داده‪ ،‬مبــدا حرکت‬ ‫ملــی در انســجام و وحــدت در ســطح ملی باشــد و درجهت‬ ‫منافــع ملــی امیدواریــم جوانــان گام هــای موثــری بردارند»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬اکنــون‪ ۳۰۰۰ ،‬تشــکل جوانــان در کشــور‬ ‫داریــم کــه کار مهمــی قلمــداد می شــود‪ .‬کشــور مــا جــوان‬ ‫اســت و ظرفیت هــای زیــادی دارد کــه بایــد به نحواحســن‬ ‫مورداســتفاده قــرار گیــرد‪ .‬بی تردیــد بایــد بــه موضــوع‬ ‫جوانــان ایمــان و اعتقــاد داشــته باشــیم؛ هرچندکــه اعتقــاد‬ ‫داشــتن یــا نداشــتن مــا هیــچ تاثیــری در حرکــت جبــری‬ ‫حاکم شــدن جوانــان در سرنوشــت کشــور نــدارد؛ چراکــه‬ ‫ایــن روال زندگــی جاری ســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــا ظرفیــت و‬ ‫بســتر فــراوان در نحــوه تعلیــم و تربیت کشــور بایــد بتوانیم‬ ‫جوانــان را بــه افــکار مترقــی و اندیشــه مبتنی بــر عقالنیــت‬ ‫مســلح کنیــم تــا به این ترتیــب امیــدوار باشــیم در مســیر‬ ‫توســعه واقعــی قــرار بگیریــم»‪ .‬وزیــر کشــور در بخــش‬ ‫دیگــری از صحبت هــای خــود بااشــاره به اینکه ‪۳۰۰۰‬‬ ‫ســازمان مردم نهــاد به عنــوان هســته هایی کــه جوانــان را‬ ‫حــول محــور خــود جمــع می کننــد‪ ،‬قلمــداد می شــوند‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬مــا‪ ،‬در تعییــن مدیــران جــوان در وزارت کشــور‬ ‫دو مقولــه را مدنظــر قــرار دادیــم؛ اول انکــه ســن مدیــران‬ ‫را کاهــش دهیــم؛ به شــکلی کــه امــروز متوســط ســن‬ ‫فرمانــداران مــا ‪ ۴۰‬تــا ‪ ۴۲‬ســال اســت و توانســتیم مجموعـاً‬ ‫دو تــا سه ســال میانگیــن ســن مدیــران در وزارت کشــور را‬ ‫کاهــش دهیــم‪ .‬ازســوی دیگر‪ ۱۶ ،‬معــاون اســتاندار از بانــوان‬ ‫انتخــاب شــدند کــه ایــن‪ ،‬دوبرابــر زمــان قبــل از تصــدی‬ ‫بنــده در وزارت کشــور اســت‪ .‬درحقیقــت‪ ،‬جوان گرایــی‬ ‫در دســتورکار وزارت کشــور اســت و اســتانداران بایــد حتمـاً‬ ‫این موضــوع را رعایــت کننــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬جوانــان بایــد‬ ‫مســیر خــود را بــاز و بــا طــرح ایده هــا و اندیشــه های‬ ‫موثــر و تشــکل هایی کــه شــکل می دهنــد و اعتبــاری‬ ‫کــه کســب می کننــد‪ ،‬نقــش موثــر خــود را ایفــا کننــد»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬باالتریــن اعتمــاد را امــام بــه جوانــان داشــتند‬ ‫و امــروز هــم جریــان توســعه و تحــول کــه در ســطح‬ ‫جهانــی بــا ســرعت شــگفت انگیزی پیــش مـی رود‪ ،‬برعهده‬ ‫جوانــان اســت کــه بایــد درجهت توســعه کشــور شناســایی‬ ‫و جهت دهــی مناســبی داشــته باشــند»‪ .‬وی درخصــوص‬ ‫دادن شناســه تشــکل ها و برخــی انتقادهــا از رونــد طوالنــی‬ ‫اعطــای شناســه ها گفــت‪« :‬ایــن تاخیــر بعضــاً به علــت‬ ‫ی مــا بــه وزارت کشــور امدیــم‪،‬‬ ‫استعالم هاســت؛ امــا وقت ـ ‬ ‫اعــام کردیــم ‪ ۲۰‬روز بــرای ایــن اســتعالم ها براســاس‬ ‫قانــون مهلــت وجــود دارد کــه اگــر دراین زمــان اســتعالم ها‬ ‫نیامــد‪ ،‬براســاس اختیــارات قانونــی مــا؛ شناسـه ها را صــادر‬ ‫می کنیــم‪ .‬به هــرروی اگــر به دلیــل اســتعالم ها و ســایر‬ ‫موضوعــات در صــدور شناســه ها در اســتان ها مشــکالتی‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬بایــد هرچه زودتــر حل وفصــل شــود»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬بحــث اســتفاده از امریــه در موضــوع تشــکل ها‪،‬‬ ‫امر بســیار مبارکی ســت‪ .‬نیــز درمــورد اســتفاده و بهره گیری‬ ‫از ظرفیــت صداوســیما در حــوزه ســازمان های مردم نهــاد‬ ‫باتوجه بــه تاکیــدات مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬سیاس ـت های‬ ‫کلــی جهــت حمایــت از ان هاســت‪ .‬بی تردیــد بایــد اســم‬ ‫تشــکل ها در صداوســیما عنــوان شــود»‪ .‬رحمانــی فضلــی‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬مــا‪ ،‬در اســتان های خــود ظرفیت هــای‬ ‫بزرگــی به لحــاظ منابــع طبیعــی و انســانی داریــم؛ امــا‬ ‫متاســفانه به دالیــل تاریخــی نتوانســته ایم نظــام مناســب‬ ‫تحــول شــرایط منطقـه ای و اســتانی را فراهــم کنیــم؛ لــذا‬ ‫ایــن ظرفیت هــا می توانــد توســط جوانــان فعــال شــود و‬ ‫مــورد بهره بــرداری قــرار گیــرد»‪ .‬وزیــر کشــور درخصــوص‬ ‫مســئله افزایــش قیمــت مســکن کــه توســط فعــاالن حوزه‬ ‫تشــکل های جوانــان مطرح شــده بــود نیــز گفــت‪« :‬مســکن‬ ‫و افزایــش ان‪ ،‬متاثــر از افزایــش قیمــت ارز اســت کــه بایــد‬ ‫دعــا کنیــم بــا مدیریــت و تدابیــری که اندیشــیده می شــود‬ ‫و ازادی عمــل و قــدرت عمــل منطق ـه ای مــا‪ ،‬این موضــوع‬ ‫حــل شــود‪ .‬مــا حجــت را بــه تمــام دنیــا تمــام کردیــم؛ امــا‬ ‫ترامــپ و امریــکا ایــن قراردادهــا را کنــار گذاشــتند و بایــد‬ ‫امیــدوار باشــیم کــه به لطــف خداونــد بــر مشــکالتی کــه‬ ‫ایجــاد شــده‪ ،‬فائــق اییــم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬مشــارکت فعالیــت‬ ‫جوانــان در حوزه هــای مختلــف‪ ،‬مقــوم امنیــت اســت و‬ ‫هرچنــد از جوانــان در زمینه هــای اقتصــادی‪ ،‬سیاســی و‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی بیشــتر اســتفاده کنیــم‪ ،‬در تقویــت‬ ‫امنیــت ملــی نیــز موفق تــر خواهیــم بــود»‪.‬‬ ‫یکــی از رهبــران بلندپایــه حمــاس‪ ،‬بــه رژیــم صهیونیســتی نســبت بــه ماجراجویــی‬ ‫جدیــد علیــه غــزه هشــدار داد و تاکیــد کــرد کــه نتایــج ان بــرای صهیونیســت ها‬ ‫غیرقابل پیش بینی ســت‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ محمــود الزهــار بــه بنیامیــن نتانیاهــو‬ ‫(نخســت وزیر) و بنــی گانتــس (وزیــر جنــگ رژیــم صهیونیســتی) و اویــو کوخــاوی‬ ‫(رئیــس ســتاد ارتــش ایــن رژیــم) دربــاره ادامــه تجــاوزات علیــه غــزه هشــدار داد و افزود‪:‬‬ ‫«هرگونــه تجــاوز رژیــم صهیونیســتی بــه غــزه‪ ،‬یــک ماجراجویــی خطرنــاک خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬ارتــش رژیــم صهیونیســتی در تــاش بــرای تحمیــل اهــداف خــود بــدون هیــچ‬ ‫هزینه ای ســت و ان هــا به دنبــال ادامــه محاصــره و در تنگنا قــرار دادن شــرایط زندگــی‬ ‫فلســطینیان در غــزه هســتند‪ .‬گانتــس و نتانیاهــو اگــر بخواهنــد بــا نــوار غــزه مقابلــه‬ ‫کننــد‪ ،‬ایــن جنــگ بــرای ان هــا؛ به ویــژه در ســایه پیامدهــای شــیوع اپیدمــی ویــروس‬ ‫کرونــا میــان نظامیــان صهیونیســت‪ ،‬ماجراجویــی خطرناکــی خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫احضار محمد بن سلمان توسط دادگاهی در واشینگتن‬ ‫دادگاهــی در واشــینگتن ولی عهــد ســعودی را به همــراه ‪ ۱۳‬شــخصیت ســعودی دیگــر‬ ‫در ماجــرای تــاش بــرای تــرور ســعد الجابــری احضــار کــرد‪ .‬به گــزارش فــارس؛ در بیــن‬ ‫احضار شــدگان‪ ،‬ســه شــخصیت بســیار نزدیک بــه محمــد بــن ســلمان؛ یعنــی احمــد‬ ‫العســیری‪ ،‬بدرالعســاکر و ســعود القحطانــی نیــز حضــور دارنــد‪ .‬همچنیــن دو نفــر از ایــن‬ ‫افــراد بـ ه نام هــای همــا یوســف الراجحــی و لیلــی ابوالجدایــل در امریــکا اقامــت دارنــد‪.‬‬ ‫الجابــری روز پنج شــنبه هفتــه پیــش بــا حضــور در یــک دادگاه امریکایــی در شــهر‬ ‫واشــینگتن‪ ،‬از محمــد بــن ســلمان به دلیــل تــاش بــرای تــرور او شــکایت کــرد‪ .‬در‬ ‫دادخواســت الجابــری امــده بــود کــه ولیعهــد ســعودی در ســال ‪ ،۲۰۱۸‬تیــم تــروری‬ ‫را بــرای کشــتن او و قطعه قطعه کردنــش بــه کانــادا اعــزام کــرد؛ به همــان روش کــه‬ ‫جمال خاشــقچی در دوم اکتبر ‪ ۲۰۱۸‬در کنســولگری عربســتان در اســتانبول ترور شــد‪.‬‬ ‫تخریب میراث یونسکو در صنعا‬ ‫بــاران شــدید‪ ،‬موجــب تخریــب چنــد خانــه باســتانی در قســمت قدیمــی شــهر صنعــا‬ ‫شــده کــه در فهرســت میــراث جهانــی یونســکو ثبــت هســتند‪ .‬به گــزارش انــا؛ خانه های‬ ‫قهــوه ای و ســفید زیبــای شــهر صنعــا کــه از خشـت خام ســاخته شــده اند‪ ،‬مدت هاســت‬ ‫به علــت عدم مراقبــت و وقــوع درگیری هــای مســلحانه‪ ،‬اســیب می بیننــد‪ .‬قدمــت ایــن‬ ‫خانه هــا بــه پیــش از قــرن ‪ 11‬میــادی باز می گــردد‪ .‬براســاس اظهــارات کارشناســان؛‬ ‫حــدود پنج هــزار خانــه در بخــش قدیمــی ســقف عایــق ندارنــد و ســقف ‪ ۱۰۷‬خانــه‬ ‫به طــور جزئــی ریختــه اســت‪ .‬باران هــای شــدید در یمــن کــه از اواســط مــاه اوریــل‬ ‫شــروع شــدند‪ ،‬موجــب وخامــت بحــران جــاری در ایــن کشــور شــده اند‪ .‬طــی‬ ‫پنج سال گذشــته حداقــل ‪ ۱۰۰‬هــزار یمنــی در جریــان جنــگ کشــته شــده اند و حــدود‬ ‫‪ ۸۰‬درصــد مــردم‪ ،‬وابســته بــه کمک هــای خارجــی هســتند‪.‬‬ ‫ افتادن جلسه محاکمه عمر البشیر‬ ‫به تعویق‬ ‫ِ‬ ‫جلســه محاکمــه رئیس جمهــوری ســابق ســودان و ‪ ۲۷‬تــن دیگــر به درخواســت وکالی‬ ‫س ـه تن از متهمــان بــرای ازادی انــان به تعویــق افتــاد‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ به گفتــه یــک‬ ‫منبــع قضائــی؛ جلســه محاکمــه عمــر البشــیر و ‪ ۲۷‬نفــر دیگــر به اتهــام کودتــا علیــه‬ ‫دولــت منتخــب در ســال ‪ ،۱۹۸۹‬پــس از درخواســت وکالی س ـه تن از متهمــان بــرای‬ ‫ازادی بــا قیــد ضمانــت به تعویــق افتاد‪.‬المعــط حضــره؛ وکیــل پرونــده البشــیر و دیگــران‬ ‫گفــت‪« :‬جلســه دادگاه کــه قــرار بــود روز سه شــنبه ‪ ۱۱‬اوت برگــزار شــود‪ ،‬به تعویــق‬ ‫افتــاد تــا دادگاه تجدیدنظــر درمــورد درخواســت ازادی بــا قیــد ضمانــت کــه توســط‬ ‫وکالی متهمــان ارائــه شــده‪ ،‬تصمیم گیــری کنــد‪ .‬تاریــخ جدیــد پــس از تصمیم گیــری‬ ‫دادگاه تجدید نظــر دربــاره درخواســت وکالی مدافــع ایــن ســه تــن کــه از رهبــران ارشــد‬ ‫حــزب کنگــره مردمــی هســتند‪ ،‬تعییــن خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫«کالس رانندگی»‬ ‫در ‪ DVD‬فینالیسـت های جشــنواره «منهتن»‬ ‫فیلــم کوتــاه «کالس رانندگــی» به کارگردانــی مرضیــه ریاحــی؛ در ‪ DVD‬فینالیسـت های‬ ‫جشــنواره «منهتــن» امریــکا منتشــر شــد‪ .‬جشــنواره «منهتــن» واجــد شــرایط اکادمــی‬ ‫اســکار و بزرگ تریــن و نخســتین جشــنواره جهانــی فیلــم کوتــاه در جهــان اســت کــه‬ ‫‪ ۱۰‬فینالیســت منتخــب خــود را در ‪ ۴۰۰‬ســالن ســینما در شــش قــاره جهــان به نمایــش‬ ‫می گــذارد‪« .‬کالس رانندگــی» ســال ‪ ۲۰۱۹‬به عنــوان نخســتین و تنهــا نماینــده ســینمای‬ ‫ایــران در طــول تاریــخ برگــزاری ایــن جشــنواره‪ ،‬جــزو ‪ ۱۰‬فینالیســت برتــر جشــنواره بــود‪.‬‬ ‫جشــنواره جهانــی فیلــم کوتــاه «منهتــن» بیــش از ‪ ۱۰۰‬هــزار تماشــاگر دارد و پیــش از‬ ‫نمایــش هــر فیلــم‪ ،‬پرچــم ان کشــور را در تمــام ‪ ۴۰۰‬ســالن ســینما به نمایــش می گــذارد‪.‬‬ ‫جشــنواره تــا کنــون هفــت ‪ DVD‬از برخــی فینالیسـت های خــود طــی ‪ 22‬دوره برگــزاری‬ ‫منتشــر کــرده و «کالس رانندگــی»‪ ،‬یکــی از نــه فیلــم کوتــاه هفتمیــن ‪ DVD‬جشــنواره‬ ‫اســت‪ .‬عوامــل «کالس رانندگــی» عبارتنــد از‪ :‬کارگــردان‪ :‬مرضیــه ریاحــی‪ /‬فیلم نامــه‪:‬‬ ‫مرجــان ریاحــی‪ /‬بازیگــران‪ :‬لینــدا کیانــی‪ ،‬علیرضــا ثانی فــر‪ ،‬ســاالر خمســه و ســاناز‬ ‫مصبــاح‪ /‬مدیرفیلم بــرداری‪ :‬مجیــد گرجیــان‪ /‬مدیــر صدابــرداری‪ :‬محمــود کاشــانی‪ /‬طــراح‬ ‫صــدا‪ :‬یونــس اســکندری‪ /‬جلوه هــای بصــری و اصــاح رنــگ و نــور‪ :‬محمــد اهنگــر‪/‬‬ ‫تدویــن‪ :‬حســین نشــاطی‪ /‬دســتیار اول کارگــردان‪ :‬درنــا مدنــی‪ /‬دســتیار دوم کارگــردان‪:‬‬ ‫عــارف ابراهیمــی‪ /‬طــراح گریــم‪ :‬حمیــد پورســیفی‪ /‬مجریان گریــم‪ :‬میثم رســتمی و نیلوفر‬ ‫مــرادی‪ /‬عــکاس‪ :‬احســان مجــد‪ /‬مترجــم‪ :‬بونــا الخــاص‪ /‬گــروه تصویــر‪ :‬داریــوش رجایــی‪،‬‬ ‫داریــوش معصومــی‪ ،‬فرهــاد شــکری و مهــرداد کاظمــی‪ /‬دســتیار صــدا‪ :‬حســام مژدهی نیــا‪/‬‬ ‫دســتیار صحنــه‪ :‬میثــم کرمــی‪ /‬تــدارکات‪ :‬علیرضــا حکیـم زاده‪ /‬فیلم بــردار پشــت صحنــه‪:‬‬ ‫فائــزه حســینی‪ /‬منشــی صحنــه‪ :‬بنفشــه ابراهیمــی‪ /‬طــراح پوســتر‪ :‬محســن نوربخــش‪/‬‬ ‫تهیه کننــده اجرایــی‪ :‬پوریــا عقیلــی‪ /‬تهیه کننــدگان‪ :‬بابــک رضایــی و مرضیــه ریاحــی‪.‬‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫کشف و ضبط ‪ ۹۳۳‬عدد کارت سوخت در منطقه البرز‬ ‫علیرضــا نصیرمنــش‪ /‬بــا بررســی های به عمل امــده در مجــاری عرضــه ســوخت‬ ‫مایــع اســتان البــرز در ســال ‪ ۹۸‬تعــداد ‪ ۸۰۰‬و در ســه ماه اول ســال ‪ ۹۹‬تعــداد‬ ‫‪ ۱۳۳‬کارت ســوخت کشــف و ضبــط شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت‬ ‫ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه البــرز؛ فهیمه الســادات قلنــدر زاده؛‬ ‫سرپرســت روابط عمومــی ایــن شــرکت گفــت‪« :‬براســاس تجزیه وتحلیــل تراکنــش‬ ‫ســوخت گیری‪ ،‬بازدیــد میدانــی و بازبینــی تصاویــر دوربیــن مداربســته مجــاری عرضه‬ ‫ســوخت مایــع اســتان‪ ،‬در ســال ‪ ۹۸‬تعــداد ‪ ۸۰۰‬و در ســه ماه اول ســال ‪ ۹۹‬تعــداد‬ ‫‪ ۱۳۳‬عــدد کارت ســوخت کشــف و ضبــط شــده اســت»‪ .‬قلنــدر زاده گفت‪« :‬با تشــکیل‬ ‫پرونــده‪ ،‬افــراد متخلــف بــه کمیتــه تخلفــات شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتی‬ ‫منطقــه البــرز معرفــی و بــا اخــذ تعهــد محضــری و ارســال پرونــده انــان بــه تعزیــرات‬ ‫حکومتــی اســتان البــرز مراحــل قانونی را ســپری خواهنــد کــرد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬اولویت‬ ‫شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه البــرز‪ ،‬تامیــن حقــوق شــهروندان با‬ ‫عرضــه مطلــوب و پایــدار ســوخت در جایگاه هــای عرضــه ســوخت اســت کــه تعامل و‬ ‫همــکاری بــا دســتگاه های متولــی مانند تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬اداره اســتاندارد‪ ،‬ســازمان‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و نیــروی انتظامــی درهمین راســتا انجــام می شــود»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2042‬‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری مشهد خبر داد؛‬ ‫اشتغال بیش از ‪ ۲۵‬هزار کارگر‬ ‫از طریق جایگاه های ساماندهی‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان اصفهان‪ ،‬عالی شد‬ ‫احســان عالیخانــی‪ /‬در پانزدهمیــن جشــنواره فرهنگــی روابط عمومی هــای اســتان‬ ‫اصفهــان‪ ،‬روابــط عمومــی شــرکت گاز درایــن جشــنواره رتبــه عالــی را کســب کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم کــه با حضــور معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار‪ ،‬رئیــس شــورای‬ ‫اطالع رســانی و روســای روابط عمومی هــای ســازمان ها ‪ ،‬ادارات کل و شــرکت های‬ ‫دولتــی و خصوصــی در روز پنج شــنبه ‪ 16‬مــردا د مــاه در اســتانداری اصفهــان برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬از عملکــرد شــرکت گاز اســتان اصفهــان بــا نــگاه ویــژه بــه روابــط عمومــی‬ ‫دیجیتــال و برنامه ریــزی ارزیابـی ‪ ،‬تجلیــل بــه عمــل امد‪ .‬شــرکت گاز اســتان اصفهان‬ ‫بــا ارائــه اثــار خــود در دو محــور برنامه ریــزی و ارزیابــی ارزشــی و روابط عمومــی‬ ‫دیجیتــال موفــق بــه کســب تنــدس‪ ،‬لــوح ســپاس و رتبــه عالــی روابط عمومــی‬ ‫از ســوی اســتاندار اصفهــان شــد‪ .‬قاســمی معــاون سیاســی امنیتــی اســتاندار اصفهان‪،‬‬ ‫در ایــن اییــن تقدیرضمــن تبریــک ‪ 17‬مردادمــاه روز خبرنــگار و عیــد ســعید غدیــر‬ ‫خــم‪ ،‬گفــت‪« :‬در بســیاری از مجالــس گفتــه می شــود کــه روابــط عمومــی پــل‬ ‫ارتباطــی بیــن مدیــران و مــردم اســت؛ امــا از نظــر مــن شــان روابط عمومــی باالتــر‬ ‫از پــل ارتباطی ســت و بــرای ایــن جهت یابــی‪ ،‬نیازمنــد اطالعــات‪ ،‬دانــش و بینــش‬ ‫کافــی و وافــی در ایــن حرفــه هســتیم»‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‪:‬‬ ‫تجهیزات بیمارستانی استان درحال تکمیل است‬ ‫شهرستان ری‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری مشــهد‬ ‫گفــت‪« :‬از ابتــدای راه انــدازی طرح ســاماندهی‬ ‫کارگــران تاکنــون بیــش از ‪ ۲۵‬هــزار کارگــر‬ ‫مشــاغل ســاختمانی‪ ،‬از طریــق تمــاس تلفنــی‬ ‫یــا مراجعــه حضــوری شــهروندان‪ ،‬مشــغول‬ ‫کار شــدند»‪ .‬مهــدی یعقوبــی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬با توجه بــه شــیوع کرونــا‪ ،‬اشــتغال‬ ‫کارگــران ســاختمانی و موقــت دچــار تزلــزل‬ ‫شــد کــه شــاهد افزایــش و ازدحــام کارگــران‬ ‫بــر ســر تقاطع هــا و میادیــن بودیــم کــه‬ ‫بر همین اســاس شــهرداری طــرح ســاماندهی‬ ‫کارگــران را به طــور ضربتــی اغــاز کــرد»‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه بالــغ بــر ســه ماه‬ ‫از راه انــدازی ایــن طــرح می گــذرد ادامــه‬ ‫داد‪« :‬در همین مــدت اقدامــات گســترده ای‬ ‫از جملــه ایجــاد پنــج جایــگاه ســاماندهی‬ ‫کارگــران‪ ،‬بــا امکانــات رفاهــی و به کارگیــری‬ ‫انهــا در پروژه هــای عمرانــی شــهری صــورت‬ ‫گرفــت و در این مــدت بالــغ بــر ‪ ۲۶۰۰‬نفــر‬ ‫از ایــن کارگــران هــم در برخــی پروژه هــای‬ ‫شــهری مشــغول به کار شــدند»‪ .‬یعقوبــی‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬از ‪ ۵۶۰۰‬کارگــری کــه در‬ ‫جایگاه هــای ســاماندهی کارگــران ثبت نــام‬ ‫کردنــد‪ ۲۲۰۰ ،‬نفــر کارگــر متخصــص و‬ ‫ماهــر و دارای کارت مهــارت از ســازمان‬ ‫فنــی و حرفــه ای می باشــند و مابقــی‬ ‫کارگــران ســاده امــا شناســنامه دار هســتند‬ ‫کــه مــورد تاییــد انجمــن صنفــی کارگــران‬ ‫قــرار دارنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در نظــر داریــم بــا‬ ‫هماهنگی هــای ســازمان فنــی و حرفــه ای‬ ‫و حمایت هــای انجمــن صنفــی کارگــران و‬ ‫گروه هــای مــردم نهــاد دوره هــای اموزشــی‬ ‫بــرای مهــارت و تخصــص هــر چــه بیشــتر‬ ‫کارگــران در جایــگاه هــای ســاماندهی‬ ‫کارگــران برگــزار کنیــم»‪ .‬معــاون شــهردار‬ ‫مشــهد عنــوان کــرد‪« :‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫اثــار خوبــی کــه در طــرح ســاماندهی کارگران‬ ‫رخ داده اســت‪ ،‬برقــراری ارتبــاط موثــر با خانه‬ ‫کارگــر‪ ،‬کارخانجــات صنعتــی‪ ،‬کارگاه هــای‬ ‫تولیــدی و اداره معیــن اقتصــادی شــهرداری‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬کــه ایــن اقــدام باعــث شــده‬ ‫تــا ‪ ۲۰۰‬کارگــر‪ ،‬مشــغول کار دائــم شــوند»‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪« :‬باتوجه به اینکــه راه انــدازی‬ ‫طــرح ســاماندهی کارگــران ســاختمانی‬ ‫تجربــه اول شــهرداری بــود؛ امــا تاکنــون‬ ‫شــهرداری مشــهد بــا حمایت هــای شــورای‬ ‫اســامی شــهر و اداره کل دادگســتری توانسته‬ ‫اقدامــات بســیار خوبی در راســتای ســاماندهی‬ ‫و حمایــت کارگــران بــا حفــظ شــان انهــا‬ ‫انجــام دهــد»‪ .‬یعقوبــی یــاداور شــد‪« :‬افــرادی‬ ‫کــه در محل هایــی غیــر از جایگاه هــای‬ ‫ســاماندهی کارگــران حضــور دارنــد کارگرنمــا‬ ‫هســتند کــه بــرای دریافــت نــذری و خیــرات‬ ‫از ســوی شــهروندان جمــع می کننــد و در‬ ‫واقــع ایــن امــر‪ ،‬تکــدی گــری بــه ســبک‬ ‫مــدرن محســوب می شــود»‪.‬‬ ‫دوهزار بسته معیشتی‬ ‫برای کارگران ثبت نام شده در جایگاه‬ ‫وی افــزود‪« :‬در راســتای تکریــم کارگــران‬ ‫و برنامــه ریــزی هــای صــورت گرفتــه‪،‬‬ ‫شــهرداری مشــهد دوهــزار بســته معیشــتی‬ ‫بــه کارگرانــی کــه در جایگاه هــا ثبت نــام‬ ‫کردنــد‪ ،‬اهــدا توزیــع کــرده اســت و حتــی‬ ‫خیرانــی هســتند کــه نــذری خــود را در بیــن‬ ‫کارگــران جایگاه هــا توزیــع می کننــد»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬بیشــترین درخواســت‬ ‫کارگــر بــه ترتیــب از جایــگاه واقــع در‬ ‫میــدان امــام حســین (ع)‪ ،‬ســیدی‪ ،‬میــدان‬ ‫فردوســی‪ ،‬ســیدرضی و دالوران بوده اســت»‪.‬‬ ‫معــاون شــهردار مشــهد با اشــاره به اینکه‬ ‫تمامــی دســتورالعمل های بهداشــتی در‬ ‫جایگاه هــای ســاماندهی رعایــت می شــود‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬جایگاه هــای ســاماندهی‬ ‫کارگــران در ســطح شــهر روزانــه دو بــار‬ ‫ضدعفونــی می شــود و کارگــران به وســیله‬ ‫تــب ســنج و «اکســیمتر» دســتگاه ســنجش‬ ‫اکســیژن خــون‪ ،‬چــکاپ می شــوند»‪.‬‬ ‫ازسوی سازمان بنادر و دریانوردی و تصویب سازمان استخدامی کشور محقق شد؛‬ ‫ارتقای چارت تشکیالتی جدید بندر امیراباد به اداره کل‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫عباســعلی کوشــکی‪ /‬رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران گفــت‪« :‬نیازهــای‬ ‫درحــال تکمیــل‬ ‫بیمارســتان های اســتان مشــخص و اولویت بنــدی شــده و‬ ‫ِ‬ ‫تجهیــزات مقابلــه بــا کرونــا هســتیم»‪ .‬دکتــر ســید عبــاس موســوی بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«در مــوج اول جــزو اولیــن اســتان ها بودیــم و بــا کمتریــن عارضــه و کوتاه تریــن‬ ‫زمــان از مــوج اول گــذر کردیــم‪ ،‬در مــوج دوم به تناســب دیرتــر از اســتان های‬ ‫دیگــر درگیــر شــدیم و درگیــر ان هســتیم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬کاهــش مبتالیــان‪ ،‬نیازمنــد‬ ‫همدلــی میــان مــردم اســتان اســت و رونــدی را پیــاده می کنیــم تــا مــردم بــا‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی تاثیــر ایــن رونــد را ببیننــد»‪ .‬موســوی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«نیازهــای بیمارســتان ها مشــخص و اولویت بنــدی شــده اســت و براســاس ان درحــال‬ ‫تکمیــل تجهیــزات مبــارزه بــا ویــروس کرونــا هســتیم»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬تصمیــم‬ ‫جامعــی بــرای بابلســر گرفته شــود چــون در بابلســر مــوازی کاری میان دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی مازنــدران‪ ،‬تامیــن اجتماعی و دانشــگاه علوم پزشــکی بابــل وجــود دارد و این‬ ‫موضــوع موجــب عــدم نتیجه گیــری می شــود»‪.‬‬ ‫پــس از ســال ها تــاش و پیگیــری و نیــز‬ ‫باتوجه بــه رونــد توســعه ای و رو به رشــد‬ ‫بنــدر امیرابــاد بــا تصویــب ســازمان اداری و‬ ‫اســتخدامی کشــور و ابــاغ ســازمان بنــادر و‬ ‫دریانــوردی‪ ،‬چــارت تشــکیالتی جدیــد بنــدر‬ ‫امیرابــاد بــه اداره کل بنــادر و دریانــوردی‬ ‫امیرابــاد ارتقــاء پیــدا کــرد‪ .‬محمدعلــی اصــل‬ ‫ســعیدی پور؛ مدیــرکل بنــادر و دریانــوردی‬ ‫امیرابــاد ضمــن تائیــد ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه اهمیــت و جایــگاه ایــن بنــدر‬ ‫در بیــن بنــادر کشــور خصوص ـاً بنــادر حــوزه‬ ‫دریــای خــزر و همچنیــن نقــش اســتراتژیک‬ ‫در کریــدور شــمال‪-‬جنوب‪ ،‬ســازمان بنــادر و‬ ‫دریانــوردی را بــر ان داشــت تــا نــگاه ویــژه ای‬ ‫نســبت بــه تشــکیالت و جایــگاه نیــروی‬ ‫انســانی ایــن بنــدر به ویــژه در ایــن مقطــع‬ ‫زمانــی داشــته باشــد و پــس از بررســی و‬ ‫هماهنگی هــای الزم و پیگیری هــای مکــرر‬ ‫اگهی مناقصه عمومی مناقصه شماره‪ILPC-99/005 :‬‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫ردیف‬ ‫نام ایتم ارزیابی‬ ‫امتیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫گواهینامه صالحیت اداره کار و امور اجتماعی‬ ‫‪ 5‬امتیاز‬ ‫‪2‬‬ ‫ارائه اسناد حسابرسی شده (ترازنامه تایید شده)‬ ‫ ارائه ترازنامه سال ‪ 6 :98‬امتیاز‬‫ ارائه ترازنامه سال ‪ 4 :97‬امتیاز‬‫‪ -‬ارائه ترازنامه سال ‪ 2 :96‬امتیاز‬ ‫روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایالم‬ ‫‪3‬‬ ‫ارائه سوابق پیمانکاری مرتبط‬ ‫ به ازای هر سال سابقه مرتبط‪ 5 :‬امتیاز‬‫‪ -‬به ازای هر سال سابقه غیرمرتبط‪ 1 :‬امتیاز‬ ‫‪4‬‬ ‫ارائه تاییدیه حسن انجام کار‬ ‫ به ازای هر گواهی مرتبط‪ 2 :‬امتیاز‬‫‪ -‬به ازای هر گواهی غیرمرتبط‪ 1 :‬امتیاز‬ ‫حداکثر ‪ 7‬سال سنوات مورد محاسبه‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬جمع ًا ‪ 14‬امتیاز‬ ‫‪5‬‬ ‫توانایی مالی با ارائه تاییدیه از بانک‬ ‫حداکثر ‪ 25‬امتیاز‬ ‫‪6‬‬ ‫رتبه پیمانکار‬ ‫‪7‬‬ ‫اساسنامه‬ ‫جمع امتیازات‬ ‫ رتبه چهار‪ 5 :‬امتیاز‬‫ رتبه سه‪ 8 :‬امتیاز‬‫ رتبه دو و یک‪ 10 :‬امتیاز‬‫‪ 5‬امتیاز‬ ‫حداکثر ‪ 10‬امتیاز‬ ‫دارای اعتبار باشد‬ ‫‪ 100‬امتیاز‬ ‫توضیح‪ :‬ارائه روزنامه رسمی‪ ،‬گواهینامه ‪ HSE‬الزامی و فاقد امتیاز می باشد‪.‬‬ ‫سیستم یکپارچه مدیریت‪ /‬کد ‪/10/43/00‬ف‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره ‪/51‬م ع‪)99/‬‬ ‫نوب‬ ‫ت اول‬ ‫ش��رکت اب و فاض�لاب اس��تان الب��رز درنظ��ر دارد خریـ�د ‪ 41‬شـ�یر پروان��ه ای‪ ،‬شـ�یر کنتـ�رل ســطح‪ ،‬شـ�یر دروازه ای زبان��ه الس�تـیکی‪ ،‬شـ�یر کنتـ�رل‬ ‫اتوماتیــک شکس�تـگی و اتصاــل قابــل پیاده ک�رـدن (دیس��ماتلینگ) در س��ایزهای مختلــف از محـ�ل اعتب�اـرات طرح هــای عمرانـ�ی را از طریـ�ق مناقصـ�ه‬ ‫عمومـ�ی از مناقصه گرــان واجـ�د ش�رـایط خری�دـاری نمایـ�د‪.‬‬ ‫مدت تحویل‪ :‬از تاریخ انعقاد قرارداد به مدت ‪( 20‬بیست) روز تعیین می گردد‪.‬‬ ‫کلیـ�ه مراحـ�ل برگ�زـاری مناقصـ�ه از دریافـ�ت اسنــاد مناقصـ�ه تـ�ا ارائـ�ه پیش�نـهاد مناقصه گرــان و بازگشاــیی پاکت هـ�ا از طریـ�ق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکـ�ی‬ ‫دول��ت (س��تاد) ب��ه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬ب��ا شــماره فراخـ�وان ‪ 2099005186000031‬انجـ�ام خواه��د ش��د و الزم اس��ت مناقصه گــران درصــورت عـ�دم‬ ‫عضوی��ت قبل��ی‪ ،‬مراح��ل ثبت ن��ام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهینام��ه امض��ای الکترونیک��ی را جه��ت ش��رکت در مناقص��ه محق��ق سـ�ازند‪.‬‬ ‫مبل��غ تضمی��ن ش��رکت در فراین��د ارج��اع کار‪ 557/000/000 :‬ریــال ب��ه ص��ورت واری��ز نق��دی ب��ه حس��اب ش��رکت‪ ،‬ضمانتنام��ه بانک��ی ب��ه ن��ام ش��رکت اب‬ ‫و فاضــاب استــان البــرز و یـ�ا اوراق مشـ�ارکت می باشـ�د‪.‬‬ ‫مهلــت تحویــل اس�نـاد مناقصــه‪ :‬پیشـ�نهاددهندگان می بایس��ت مــدارک الزم را مطاب��ق مندرج��ات ب��رگ شــرایط ت��ا سـ�اعت ‪ 19‬روز دوشــنبه مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/06/10‬بصوــرت فایـ�ل ‪ PDF‬در س��امانه فــوق بارگ�ذـاری نماینـ�د‪.‬‬ ‫ مناقصه گرــان علـاوه بـ�ر بارگ�ذـاری فایـ�ل ‪ PDF‬تضمی��ن شــرکت در فراین��د ارجـ�اع کار و اســناد ارزیاب��ی کیفـ�ی‪ ،‬موظ��ف ب��ه ارائ��ه ان در پاک��ت الک و مه��ر شـ�ده‬‫ت��ا سـ�اعت ‪ 15:30‬روز دوشــنبه مـ�ورخ ‪ 1399/06/10‬ب��ه دفت��ر قراردادهـ�ای شــرکت اب و فاض�لاب اســتان البـ�رز می باشـ�ند‪.‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/06/11‬خواهد بود‪.‬‬ ‫نحــوه دریافـ�ت اسنــاد مناقصـ�ه‪ :‬داوطلباــن می تواننـ�د بـ�ه منظــور دریافـ�ت اسنــاد مناقصـ�ه از تاریـ�خ ‪ 1399/05/21‬تـ�ا پای��ان وق��ت اداری روز یکشــنبه‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1399/05/26‬از طری��ق س��امانه س��تاد ب��ه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬اقـ�دام نماین��د‪ .‬تلف��ن تم��اس‪026-32117150 :‬‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬‫ جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات‪ ،‬به ادرس ‪ iets.mporg.ir‬مراجعه نمایید‪.‬‬‫شناسه اگهی‪929183 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان البرز‬ ‫«سهامی خاص»‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری گفــت‪« :‬مقدمــات اتصــال اب اشــامیدنی بخش هــای کهریزک‪،‬‬ ‫حسـن اباد فشــافویه و قلعــه نــو در جهــت افزایــش کیفیــت و کاهــش ســختی اب بــه ســد‬ ‫ماملــو صــورت گرفتــه و بــه زودی عملیــات انتقــال اغــاز خواهــد شــد»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛‬ ‫حســین توکلــی کجانــی اظهــار داشــت‪« :‬بــا هماهنگــی به وجود امــده بیــن فرمانــداری‬ ‫شهرســتان ری‪ ،‬وزارت نیــرو و نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی ایــن طــرح بــزرگ در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬کاهــش ســختی و نیتــرات اب شــرب‬ ‫بــرای رضایت منــدی بیشــتر شــهروندان در شــهرهای و روســتاهای بخش هــای کهریــزک و‬ ‫حســن اباد فشــافویه از مهم تریــن اهــداف دولــت طــی یک ســال اینــده اســت کــه بایــد‬ ‫ســایر نهادهــا و اشــخاص ماننــد نمایندگان مجلس شــورای اســامی و اعضای شــوراهای شــهر‬ ‫و روســتا نیــز دولــت را یــاری دهنــد»‪ .‬توکلــی با اشــاره به اینکه تمامــی روســتاهای مســیر‬ ‫لوله گــذاری اب اشــامیدنی حسـن اباد فشــافویه و کهریــزک نیــز بایــد از خدمــات اب گــوارای‬ ‫ســد ماملــو بهره منــده خواهنــد شــد‪ ،‬بیــان داشــت‪« :‬اتصــال اب روســتایی بــه رینــگ اب‬ ‫تهــران عــاوه بــر افزایــش کیفیــت اب موجــب و رضایتمنــدی مــردم موجب کاهش اســتفاده‬ ‫از منابــع زیرزمیــن می شــود»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬اعضــای شــوراهای اســامی شــهر و روســتا‪،‬‬ ‫شــهرداری ها و ســایر نهادهــا بایــد بــه انتقــال اب ســد ماملــو بــه جنــوب شهرســتان ری‬ ‫وظایــف خــود را به خوبــی انجــام دهنــد تــا شــاهد ســرعت انجــام ایــن طــرح باشــیم»‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫شهرداری و شورای اسالمی باقرشهر‬ ‫در جلســه کمیســیون فرهنگــی اجتماعی شــهرداری و شــورای اســامی باقرشــهر عنوان شــد‬ ‫کــه حضــور خانواده هــا‪ ،‬موجــب تقویــت امنیــت بوســتان ها می شــود‪ .‬به گــزارش روابــط‬ ‫عمومــی شــهرداری و شــورای اســامی باقرشــهر؛ ایــن جلســه در خصــوص بررســی موضوعات‬ ‫اجتماعــی و انتظامــی بوســتانهای تفریحی باقرشــهر برگزار شــد و حاضریــن در خصوص تامین‬ ‫امنیــت بوســتان ها و حفــظ ارامــش بــرای حضــور امــن و ایمــن خانواده هــا در انهـا ‪ ،‬پــس از‬ ‫پشت سر گذاشــتن بیمــاری کرونــا بحــث و تبادل نظــر کردنــد»‪ .‬از جملــه مــوارد مطرح شــده‬ ‫در جلســه تشــویق بــه حضــور خانوادگــی خانواده هــا در بوســتان ها بــا رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی و فاصله گــذاری اجتماعــی‪ ،‬حضــور موثــر نیروهــای نهادهــای مردمــی و بســیج برای‬ ‫حفــظ ارامــش و ‪ ...‬بــود‪ .‬الزم به ذکر اســت؛ جلســه کمیســیون فرهنگــی اجتماعــی با حضــور‬ ‫حجت االســام والمســلمین اســتیری (امــام جمعــه باقرشــهر)‪ ،‬ابوطالــب بقرایــی (رئیــس‬ ‫کمیســیون فرهنگــی شــورای شــهر)‪ ،‬امیــر محبــی (معاونــت فرهنگــی اجتماعی شــهرداری)‪،‬‬ ‫جــواد مغــروری (مدیــر روابــط عمومــی)‪ ،‬ســرگرد مصبــاح (نماینــده کالنتــری ‪ ، )۱۷۵‬ســرگرد‬ ‫رجبــی (فرمانــده بســیج)‪ ،‬مهنــدس حس ـن پور (مســئول فضــای ســبز)‪ ،‬ادیبــی (نماینــده‬ ‫حراســت)‪ ،‬خانــم جاللونــد و باقــر صمــدی از کارشناســان فرهنگــی شــهرداری برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ن مهارتی بخش فرهنگ و هنر در شهرری‬ ‫برگزاری ازمو ‬ ‫ازمــون ادواری مراکــز مهارت امــوزی بـ ا حضــور بیــش از یک صــد هنرجــو‪ ،‬در مرکــز اموزشــی‬ ‫شــهرری برگــزار شــد‪ .‬ایــن تعــداد داوطلــب در رشــته های گرافیــک رایان ـه ای‪ ،‬تصویرســازی‬ ‫و جلوه هــای ویــژه رایانــه ای در ایــن ازمــون شــرکت کرده انــد‪ .‬ازمون هــای اســتانداردهای‬ ‫مهارتــی بخــش فرهنــگ و هنــر به صــورت همزمــان در سراســر کشــور در بخش هــای‬ ‫نظــری و عملــی به صــورت جامــع و هماهنــگ در ســه نوبت در طــول ســال تحصیلــی‬ ‫برگــزار می شــود‪ .‬فراگیر شــدن اموزش هــای مهارتــی‪ ،‬ارتقــاء ســطح اموزش هــای هنــری‪،‬‬ ‫ســاماندهی و ایجــاد بســترهای الزم بــرای جــذب فارغ التحصیــان بــه بــازار کار و اشــتغال‬ ‫مولــد در حــوزه فرهنــگ و هنــر از اهــداف برگــزاری ایــن ازمون اســت‪ .‬هنرجویانی کــه بتوانند‬ ‫در تمامــی اســتانداردهای مهارتــی یک رشــته خــاص نمــره قبولــی در دو بخــش کتبــی و‬ ‫ش و پــرورش در زمینــه‬ ‫عملــی کســب کننــد‪ ،‬می تواننــد بــا مراجعــه بــه هنرســتان های امــوز ‬ ‫دریافــت دیپلــم رســمی کار و دانــش اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫به شماره ع‪( 99/12/‬یک مرحله ای)‬ ‫شماره فراخوان سامانه ستاد ‪2099005117000028‬‬ ‫شرــکت اب و فاضــاب استــان گیــان بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10720161277‬و ک��د اقتصـ�ادی ‪ 411184746598‬ب��ه ادرس‪ :‬رش��ت‪-‬‬ ‫خیابـ�ان حافـ�ظ‪ ،‬جن��ب پــارک قـ�دس درنظ��ر دارد مناقصهــ ای ب��ا شرــایط زی��ر برگــزار نمای��د‪.‬‬ ‫حداکثر ‪ 6‬امتیاز‬ ‫حداکثر ‪ 7‬سال سنوات مورد محاسبه‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬جمع ًا ‪ 35‬امتیاز‬ ‫فراهم شدن مقدمات‬ ‫اتصال اب اشامیدنی جنوب شهرستان به سد ماملو‬ ‫ت دوم‬ ‫ردیف‬ ‫توضیحات‬ ‫فرماندار ری خبر داد؛‬ ‫اگهی مناقصه عمومی خرید ‪ 2‬دستگاه دیزل ژنراتور‬ ‫برای مسکن مهر رشت و ابفای استارا‬ ‫دوم‬ ‫ش��رکت پتروش��یمی ای�لام در نظ��ر دارد واگــذاری تامی��ن وسـ�ایط نقلی��ه س��بک و ســنگین خ��ود را از طری��ق مناقص��ه عموم��ی ب��ه پیمانـ�کاران‬ ‫واجـ�د ش�رـایط واگذــار نمایـ�د‪ .‬لــذا از کلیـ�ه اشخــاص حقوقـ�ی واجـ�د ش�رـایط دعــوت می گرــدد نســبت بـ�ه ارســال روزمـ�ه و اسنــاد و م�دـارک مرتبـ�ط بـ�ا‬ ‫ن��وع مناقص��ه را ب��ا توج��ه ب��ه جـ�دول امتیازبن��دی پیوس��ت از طری��ق پس��ت سفارش��ی ب��ه نشـ�انی زی��ر اقـ�دام نماین��د‪ :‬ایــام‪ -‬چــوار‪ ،‬مجتم��ع پتروشـ�یمی ایـلام‪ ،‬کدپس��تی‪:‬‬ ‫‪ ،6936159700‬امــور پیمان هـ�ا‬ ‫ شماره تلفن های تماس جهت کسب اطالعات بیشتر‪ 08433360782-5 :‬شرکت پتروشیمی ایالم و واحد امور قراردادها‪ :‬به شماره داخلی ‪2435‬‬‫توجه‪ :‬اخرین مهلت تحویل پیشنهادات به پست جهت ارسال بصورت پست پیشتاز دو قبضه سفارشی‪ ،‬لغایت پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ‪ 1399/05/29‬خواهد بود‪.‬‬ ‫ الزم به ذکر است امتیاز شرکت کنندگان طبق جدول تنظیمی می بایست باالی ‪ 65‬امتیاز بوده و ارائه گواهینامه ‪ HSE‬الزامی می باشد‪.‬‬‫ کلیه هزینه چاپ اگهی ها به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬‫عوامل موثر در ارزیابی کیفی و کمی مناقصه‬ ‫ازســوی مدیــران ارشــد ســازمانی و معاونــت‬ ‫برنامه ریــزی و توســعه منابــع مجوزهــای الزم‬ ‫ازســوی ســازمان اداری و اســتخدامی صــادر‬ ‫شــد و از ابتــدای مردادمــاه ســال جــاری جایگاه‬ ‫تشــکیالتی ایــن بنــدر از مدیریــت بــه اداره کل‬ ‫ارتقــاء یافــت»‪ .‬وی درادامــه بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«بی شــک ایــن جایــگاه می بایســت از ســنوات‬ ‫قبــل بــرای بنــدر امیرابــاد درنظــر گرفتــه و‬ ‫اجرایــی می شــد؛ زیــرا هــم ازلحــاظ عملیاتــی‬ ‫و هــم ازلحــاظ نیــروی انســانی در زمــره بنــادر‬ ‫پیشــرو در زمینه هــای تکنولوژی هــای جدیــد‬ ‫و علمــی قــرار دارد‪ .‬اشــتغال و بهره منــدی از‬ ‫نیروهــای جــوان‪ ،‬متخصــص و تحصیل کــرده‬ ‫کــه در رشــته های تخصصــی در بنــدر امیرابــاد‬ ‫و عضویــت ایــن نیروهــا در کارگروه هــا و‬ ‫کمیته هــای تخصصــی در ســطوح مختلــف‬ ‫ســازمان بنــادر و دریانــوردی نیــز نشــان از‬ ‫توانایــی و پتانســیل ایــن بنــدر مهــم در شــمال‬ ‫کشــور دارد»‪ .‬ســعیدی پور افــزود‪« :‬ایــن اتفــاق‬ ‫اقــدام بســیارمهم و حیاتــی بــرای کل اســتان‬ ‫مازنــدران به حســاب می ایــد؛ چراکــه بعــد‬ ‫از اســتان خوزســتان در جنــوب کشــور کــه‬ ‫به واســطه حرمــت خــون شــهیدان بنــدر‬ ‫خرمشــهر و بنــدر امــام خمینــی(ره) هم زمــان‬ ‫در جایــگاه اداره کل قــرار گرفته انــد‪ ،‬اســتان‬ ‫مازنــدران به عنــوان دومیــن اســتان اســت‬ ‫کــه دارای دو اداره کل بنــادر و دریانوردی ســت‬ ‫و ایــن بیانگــر موقعیــت بســیارمهم و حســاس‬ ‫بنــدر امیرابــاد اســت و بدین وســیله از همــه‬ ‫دســت اندرکاران ســازمانی و اســتانی کــه بــا‬ ‫نــگاه ویــژه بــه ایــن جایــگاه کمــک کرده انــد‬ ‫تشــکر و قدردانــی می کنیــم»‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪1‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫خرید‪ ،‬بارگیری‪ ،‬حمل‪ ،‬تخلیه‪ ،‬تحویل‪،‬‬ ‫نصب و راه اندازی ‪ 2‬دستگاه دیزل ژنراتور‬ ‫‪ 500‬کیلووات برای مسکن مهر رشت و‬ ‫ابفای استارا‬ ‫‪25/000/000/000‬‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1/250/000/000‬‬ ‫نوع تضمین‬ ‫ضمانتنامه بانکی‬ ‫و واریز نقدی‬ ‫سایر شرایط‪:‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی‪ :‬رشت‪ -‬خیابان حافظ‪ ،‬جنب پارک قدس‪ ،‬شرکت اب و فاضالب شهری گیالن‬ ‫‪ -2‬مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 1399/05/27‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مهل��ت تس��لیم پـ�اکات‪( :‬پاک��ت ال��ف) ت��ا پای��ان وق��ت اداری مـ�ورخ ‪ 1399/06/10‬در مح��ل دبیرخان��ه ش��رکت اب و فاضالب‬ ‫شــهری گیـلان می باش��د (ضمنـ�اً ارسـ�ال الکترونیک��ی تصوی��ر ضمانتنام��ه و فی��ش واریـ�زی در س�اـمانه ســتاد الزام��ی می باش��د)‬ ‫‪ -4‬تاریخ بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح مورخ ‪ 1399/06/11‬در سالن جلسات شرکت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬شرــکت کنندگان در مناقصـ�ه‪ :‬کلی��ه تولیدکنن��دگان و تامین کنن��دگان معتب��ر (ش��رکت های بازرگان��ی و فروش��گاه های دارای‬ ‫پروان��ه کس��ب) درخص��وص انج��ام موض��وع مناقص��ه واج��د ش��رایط می باش��ند‪.‬‬ ‫‪ -6‬ش�مـاره حســاب بانکـ�ی‪ 4001124806377965 :‬بانـ�ک مرکــزی جمهوــری اسلـامی ایرــان جهـ�ت واریـ�ز نقــدی تضمیـ�ن‬ ‫فراین��د اجــرای کار می باش��د‪.‬‬ ‫‪ -7‬مدت اعتبار پیشنهاد‪ 3 :‬ماه و با قابلیت تمدید تا ‪ 3‬ماه دیگر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬برنامه زمانی مناقصه‪ :‬از درج اولین نوبت اگهی تا تاریخ عقد قرارداد ‪ 45‬روز می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬دستگاه نظارت‪ :‬معاونت بهره برداری و توسعه شرکت اب و فاضالب شهری استان گیالن‪.‬‬ ‫‪ -10‬محل تامین اعتبار‪ :‬بودجه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای می باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬نحوه خرید اسناد مناقصه‪ :‬بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه ستاد به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -12‬هزین��ه دو نوب��ت اگه��ی منـ�درج در روزنام��ه کثیراالنتش��ار و هزین��ه ساــمانه ت�دـارکات الکترونیک��ی دول��ت و هزین��ه بازرس��ی و‬ ‫غیـ�ره ب��ه عهـ�ده برنـ�ده مناقص��ه می باش��د‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/20 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب شهری استان گیالن‬ ‫اطالعیه‬ ‫تلفــن ‪ 197‬امــاده دریافــت هرگونــه شــکایات‪ ،‬پیشــنهاد‪ ،‬انتقــاد و تقدیــر از‬ ‫عملکــرد کارکنــان انتظامــی شهرســتان می باشــد‪.‬‬ ‫دایره نظارت هماهنگی بازرسی فرماندهی انتظامی‬ ‫شهرستان اسالم اباد غرب‬ صفحه 6 ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 21‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2042‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در مجمع عمومی ساالنه مطرح کرد؛‬ ‫تحقق سود ‪ 187‬ریالی برای هر سهم در سه ماه اول سال جاری‬ ‫خبر‬ ‫سرپرست امور اب و فاضالب امل خبر داد؛‬ ‫انجام بیش از سه هزار متر اصالح‬ ‫و توسعه شبکه اب رسانی‬ ‫عباســعلی کوشــکی‪ /‬سرپرســت امــور‬ ‫اب و فاضــاب امــل از اجــرای ســه هزار‬ ‫و ‪ 350‬متــر عملیــات اصــاح و توســعه‬ ‫شــبکه اب رســانی در اقطــار ‪ 110-63‬و‬ ‫‪ 160‬میلی متــری طــی س ـه ماه اول امســال‬ ‫در ایــن شهرســتان خبــر داد»‪ .‬مهنــدس‬ ‫علــی قبــادی بــا اعــام خبــر بــاال افــزود‪:‬‬ ‫«در ایــن مــدت بــا تــاش کارکنــان اتفاقات‬ ‫امــور‪ 359 ،‬شکســتگی اعــم انشــعابات‪،‬‬ ‫شــبکه و خطــوط انتقــال اب برطــرف شــد»‪ .‬وی‪ ،‬ضمن اشــاره بــه نصب ‪ 461‬انشــعاب‬ ‫بــا کاربــری مختلــف و نــه مــورد نشـت یابی تصریــح کــرد‪ 390« :‬کنتــور خــراب نیــز‬ ‫تعویــض شــد»‪ .‬سرپرســت امــور ابفــا امــل‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬در ایــن مــدت نســبت بــه پنج‬ ‫مــورد تعمیــر اساســی و بهســازی پمپ هــای ایســتگاه های پمپــاژ بــا هــدف افزایــش‬ ‫تــوان اب دهــی‪ 13 ،‬مــورد تعمیــر‪ ،‬تعویــض و راه انــدازی الکتروموتــور چــاه‪ ،‬دو مــورد‬ ‫تعمیــر‪ ،‬تعویــض و ســرویس دســتگاه کلــرزن‪ ،‬ســه مــورد نصــب تابلوهای کنتــرل دور‬ ‫و راه انــداز نــرم در چاه هــا‪ ،‬چهــار مــورد تغییــر و بازطراحــی سیســتم های کلــر زن‬ ‫گاز کلــر بــه اب ژاول اقــدام شــد»‪ .‬مهنــدس قبــادی خاطرنشــان کــرد‪ 54« :‬هزارلیتــر‬ ‫اب ژاول و ‪ 2400‬کیلوگــرم پــودر کلــر خشــک بــرای گندزدایــی و افزایــش کیفیــت اب‬ ‫شــرب مشــترکین اســتفاده شــد»‪ .‬وی بــه فعالیت هــای انجام شــده در پیشــگیری‬ ‫از بیمــاری کرونــا در ایــن مــدت اشــاره و تصریــح کــرد‪« :‬به همین منظــور طــی‬ ‫چنــد مرحلــه ماســک و مــواد ضدعفونی کننــده دســت و ســطوح بیــن کارکنــان‬ ‫امــور توزیــع و نســبت بــه ضدعفونی کــردن ســاختمان اداری اقــدام شــد»‪ .‬مهنــدس‬ ‫قبــادی خاطرنشــان کــرد‪« :‬بــا همیــاری پرســنل امــور اب و فاضــاب امــل بســته های‬ ‫معیشــتی کمــک مومنانــه تهیــه و بیــن نیازمنــدان شهرســتان توزیــع شــد»‪.‬‬ ‫‪90‬درصد از حجم سد ایالم پر است‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫مهنــدس عظیمیــان؛ مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در مجمــع عمومــی‬ ‫ســاالنه ایــن شــرکت از تحقــق ســود ‪ 187‬ریالــی بــرای هــر ســهم در‬ ‫ســه ماه اول ســال جــاری خبــر داد و گفــت‪« :‬بــرای ادامــه ایــن راه‬ ‫موفقیت امیــز تامیــن مــواد اولیــه‪ ،‬بزرگ تریــن چالــش پیــش روی‬ ‫شــرکت اســت»‪ .‬به گــزارش خبرنــگار فــوالد؛ مجمــع عمومــی عــادی‬ ‫ســاالنه صاحبــان ســهام شــرکت فــوالد مبارکــه بــرای ســال مالــی‬ ‫منتهــی بــه ‪ 29‬اســفند ‪ 1398‬از ســاعت ‪ 9‬صبــح روز چهارشــنبه ‪15‬‬ ‫مردادمــاه ســال جــاری باحضــور ‪68.23‬درصــد ســهامداران در محــل‬ ‫برگــزاری همایش هــای مرکــز تحقیقــات ایــن شــرکت درحالــی برگــزار‬ ‫شــد کــه توجــه بــه لــزوم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و به جهــت‬ ‫جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬ســهامداران حقیقــی می توانســتند‬ ‫به صــورت انالیــن و بــا واردکــردن کــد بورســی و شــماره شناســنامه‬ ‫خــود رونــد برگــزاری مجمــع را به صــورت زنــده مشــاهده کننــد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در بخــش نخســت ایــن مجمــع بــا ارائــه‬ ‫گــزارش عملکــرد ایــن شــرکت در ســال ‪ ،98‬گفــت‪« :‬درمجمــوع‬ ‫تولیــدات فــوالد مبارکــه بــا ‪ 16‬درصــد افزایــش از شــش میلیون و‬ ‫‪ 776‬هزارتــن در ســال ‪ 97‬بــه هفت میلیــون و ‪ 835‬هزارتــن در ســال ‪98‬‬ ‫رســیده اســت‪ .‬ســهم محصــوالت گــرم از ایــن تولیــدات شـش میلیون‬ ‫و ‪ 94‬هزارتــن بــا ‪ 20‬درصــد افزایــش نســبت بــه ســال گذشــته‪،‬‬ ‫محصــوالت ســرد و پوشـش دار بــا دودرصــد افزایــش بــه یک میلیــون و‬ ‫‪ 741‬هزارتــن رســید»‪ .‬وی بابیان اینکــه درامــد حاصــل از فــروش‬ ‫محصــوالت شــرکت در ســال گذشــته‪ ،‬بیــش از ‪39‬هزارمیلیاردتومــان‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬حــدود ‪28‬هزارمیلیاردتومــان ســهم فــروش‬ ‫محصــوالت گــرم و ‪11‬هزارمیلیاردتومــان ســهم فــروش محصــوالت‬ ‫ســرد و پوشـش دار بــوده اســت کــه درمجمــوع درامــد شــرکت از محل‬ ‫فــروش محصــوالت ‪67‬درصــد نســبت بــه ســال ‪ 97‬رشــد کرده اســت»‪.‬‬ ‫مهنــدس عظیمیــان بــا اعــام اینکــه در ســال ‪ 98‬فــروش داخلــی بــا‬ ‫رشــد ‪4.5‬درصــدی بــه شـش میلیون و ‪ 130‬هزارتــن رســید‪ ،‬از افزایــش‬ ‫فــروش صادراتــی بــا ‪ 65‬درصــد رشــد بــه یک میلیــون و ‪450‬هزارتــن‬ ‫خبــر داد‪ .‬وی دررابطه بــا عملکــرد شــرکت درحــوزه ســوداوری اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬ســود ناخالــص فــوالد مبارکــه در ســال ‪ ،98‬بــا ‪52‬درصــد رشــد‬ ‫نســبت بــه ســال ‪ ،97‬بــه ‪166‬هزارمیلیاردریــال؛ ســود عملیاتــی بــا‬ ‫‪28‬درصــد افزایــش بــه ‪152‬هزارمیلیاردریــال و ســود خالــص هــم بــا‬ ‫‪21‬درصــد افزایــش بــه ‪147‬هزارمیلیاردریــال رســیده اســت»‪ .‬مهنــدس‬ ‫عظیمیــان بااشــاره به بهــای تمام شــده تولیــد فــوالد در ســال ‪،98‬‬ ‫افــزود‪57« :‬درصــد هزینه هــا کــه بخــش اعظمــی را بــه خــود اختصاص‬ ‫داده اســت مربــوط بــه تامیــن مــواد مســتقیم مصرفــی بــوده اســت و‬ ‫‪34‬درصــد بــرای بخــش ســربار ســاخت و نه درصــد نیــز صــرف‬ ‫پرداخــت دســتمزدها شــده اســت»‪ .‬مدیرعامــل فــوالد مبارکــه‬ ‫بااشــاره به برنامه هــای توســعه در ایــن مجموعــه عظیــم صنعتــی‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬احــداث خــط تولیــد نــورد گــرم ‪ 2‬فــوالد مبارکــه‪،‬‬ ‫مهم تریــن پــروژه مطــرح در شــرکت اســت‪ .‬ایــن پــروژه پــس از‬ ‫‪12‬ســال بدعهــدی اروپــا‪ ،‬بــا ســرمایه گذاری بالغ بــر ‪70‬هزارمیلیاردریــال‬ ‫ظــرف مــدت سه ســال بــا هــدف تکمیــل ســبد محصــوالت و زنجیــره‬ ‫ارزش بــه بهره بــرداری خواهــد رســید و بــا ایــن اقــدام ضمــن‬ ‫پیشــگیری از خام فروشــی‪ ،‬ســود بســیار باالیی بــرای ســهامداران و‬ ‫ذی نفعــان شــرکت بــه ارمغــان خواهــد اورد»‪ .‬وی پــروژه احــداث خــط‬ ‫تولیــد کنســانتره در شــرکت فــوالد ســنگان خراســان را از دیگــر‬ ‫طرح هــای مهــم فــوالد مبارکــه برشــمرد و بااشــاره به اینکه فــاز اول‬ ‫ایــن پــروژه پنج میلیون تنــی در خردادمــاه به صــورت ویدئو کنفرانــس‬ ‫باحضــور رئیس جمهــوری بــه بهره بــرداری رســید‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬فــاز‬ ‫دوم ایــن پــروژه بـه زودی و بــه احتمــال بســیار زیــاد تــا اواخــر مردادماه‬ ‫انجــام خواهــد شــد»‪ .‬وی در همین خصــوص اضافــه کــرد‪« :‬متاســفانه با‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا کار ایــن پــروژه بــا کمــی مشــکل مواجــه شــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬علی رغــم عــدم حضــور کارشناســان خارجــی و شــرایط‬ ‫مذکــور همــه عوامــل اجرایــی داخلــی بــرای پیشــرفت دست به دســت‬ ‫هــم دادنــد تــا ایــن پــروژه کــه نقــش مهمــی در تولیــد و تامیــن مــواد‬ ‫اولیــه فــوالد مبارکــه دارد‪ ،‬هرچه ســریع تر در مــدار تولیــد قــرار‬ ‫گیــرد»‪ .‬مهنــدس عظیمیــان در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه‬ ‫ســایر پروژه هــای توســعه ای در دســت اجــرای گــروه فــوالد مبارکــه‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬اجــرای پــروژه واحــد فوالدســازی و ریخته گــری‬ ‫شــرکت فــوالد سفید دشــت چهارمحــال و بختیــاری بــا بیــش از‬ ‫‪30‬هزارمیلیاردریــال ســرمایه گذاری و حمایــت شــرکت فــوالد مبارکــه‬ ‫بــا هــدف تولیــد ‪800‬هزارتــن تختــال از ســال ‪ 95‬اغــاز شــد و تــا پایان‬ ‫ســال ‪ 98‬بیــش از ‪ 81‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته اســت»‪ .‬وی‬ ‫در همین خصــوص بــه ســرمایه گذاری فــوالد مبارکــه در احــداث‬ ‫کارخانــه ‪30‬هزارتنــی تولیــد الکتــرود گرافیتــی شــرکت نویــن الکتــرود‬ ‫اردکان اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬فــوالد مبارکــه به عنــوان اولیــن شــرکت‬ ‫در کشــور بــرای دســت یابی بــه دانــش فنــی و تولیــد الکترودهــای‬ ‫گرافیتــی در اقــدام کــرده اســت‪ .‬دراین راســتا ســرمایه گذاری بالغ بــر‬ ‫‪ 330‬میلیــون یــورو در ســال ‪ 1399‬در دســتورکار قــرار گرفــت و‬ ‫خوشــبختانه فــاز نخســت ایــن خــط تولیــد کــه شــامل ســالن‬ ‫ماشــین کاری اســت‪ ،‬تــا پایــان ســال ‪ 98‬بیــش از ‪80‬درصــد پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی داشــته اســت‪ .‬این درحالی ســت که در طراحــی اولیــه ایــن‬ ‫کارخانــه قابلیــت توســعه بــه ‪45‬هزارتــن را نیــز دارد و پیش بینــی‬ ‫می شــود بخــش عمــده ای از نیــاز شــرکت بــه انــواع الکتــرود گرافیتی را‬ ‫مرتفــع کنــد»‪ .‬مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در بخــش دیگری از ســخنان‬ ‫خــود بــه اهتمــام فــوالد مبارکــه نســبت بــه عمــل بــه مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی خــود و مســئولیت پذیری درقبــال جامعــه اشــاره و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــن شــرکت بــا موافقــت ســهامداران و هیئت مدیره‬ ‫شــرکت همــواره دراین حــوزه بــا تخصیــص مبلغــی تــاش کــرده اســت‬ ‫تــا درکنــار هم وطنــان باشــد؛ این درحالی ســت که شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا باعــث شــد شــرکت نــگاه خاص تــری بــه اســیب دیدگان ایــن‬ ‫حــوزه داشــته باشــد و عالوه بــر مســاعدت مالــی کــه براســاس مصوبــات‬ ‫صورت گرفتــه هیئت مدیــره صــورت گرفــت‪ ،‬موافقــت شــد تــا اکســیژن‬ ‫موردنیــاز بیمــاران موردنیــاز بیمارســتان های تحت پوشــش دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اســتان را نیــز به صــورت رایــگان تامیــن کنــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬در ســال های اخیــر کــه تحریم هــای ظالمانــه‪ ،‬قلــب تپنــده‬ ‫صنعــت کشــور را نشــانه رفتــه اســت‪ ،‬شــاهد ایــن هســتیم کــه مدیران‬ ‫و کارکنــان باغیــرت و باتدبیــر فــوالد مبارکــه در ســال ‪ 98‬نیــز خــوش‬ ‫درخشــیدند»‪ .‬حمیدرضــا عظیمیــان در بخــش دیگری از ســخنان خود‬ ‫از ســرمایه گذاری فــوالد مبارکــه در اجــرای طــرح احــداث شــبکه‬ ‫فاضــاب و جمـع اوری پســاب شــهری شهرســتان های لنجــان و مبارکه‬ ‫به عنــوان یکی دیگــر از ســرمایه گذاری های موفــق شــرکت یــاد و‬ ‫باتاکیدبر اینکــه ایــن اقــدام درراســتای عمــل بــه مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی شــرکت و بــا هــدف تامیــن بخشــی از اب موردنیــاز شــرکت‬ ‫در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬بــا‬ ‫به بهره برداری رســیدن ایــن پــروژه پســاب شــهرهای موردنظــر‬ ‫به جــای سرریز شــدن بــه رودخانــه زاینــده رود و به بــار اوردن‬ ‫خســارت های زیســت محیطی‪ ،‬توســط ایــن شــبکه جمــع اوری‪،‬‬ ‫تصفیــه و در خطــوط تولیــد شــرکت به عنــوان یــک منبــع اب پایــدار‬ ‫بازچرخانــی خواهنــد شــد»‪ .‬مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در ادامــه‬ ‫ســخنان خــود بااشــاره به ســختی هایی کــه درطــول ســال ‪ 99‬شــرکت‬ ‫بــا ان مواجــه بــوده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬بــا وجــود تحریم هــا و‬ ‫کمبودهــای مــواد اولیــه و تجهیــزات و ‪ ...‬بــا همــت و تــاش مدیــران و‬ ‫کارکنــان شــرکت در ســال ‪ 98‬قطار پرســرعت فــوالد مبارکــه همچنان‬ ‫بــه مســیر تعالــی و رشــد فزاینــده خــود ادامــه داد تا جایی کــه‬ ‫بزرگ تریــن افزایــش ســرمایه از محــل ســود انباشــته در تاریــخ بــورس‬ ‫کشــور بــا نــام فــوالد مبارکــه به ثبــت رســید و ایــن شــرکت به لحــاظ‬ ‫ارزش بــازار بیــن شــرکت های تولیــدی در بــورس جایــگاه نخســت را‬ ‫بــه خــود اختصــاص داد»‪ .‬وی کســب جایــزه طالیــی بنیــاد کیفیــت‬ ‫اروپــا در ارزیابــی ‪ EFQM‬اروپــا‪ ،‬کســب عنــوان برترین شــرکت دانشــی‬ ‫و راه یابــی بــه جایــزه مدیریــت اســیا‪ ،‬کســب تندیــس طالیــی حمایــت‬ ‫از حقــوق مصرف کننــدگان‪ ،‬دســتیابی بــه رتبــه اول در ارزش بــازار‬ ‫ســرمایه کشــور‪ ،‬کســب جایــزه ملــی کیفیــت ایــران در محصــول قلــع‬ ‫انــدود‪ ،‬دریافــت تنهــا تندیــس زریــن تعالــی ســازمانی و ســازمان‬ ‫ســرامد کشــور‪ ،‬دریافــت رتبــه اول در گــروه فلــزات اساســی از میــان‬ ‫‪ 100‬شــرکت برتــر ایرانــی را از جملــه افتخــارات شــرکت در ســنوات‬ ‫اخیــر و ســال ‪ 98‬اعــام کــرد‪ .‬مهنــدس عظیمیــان کســب همــه ایــن‬ ‫موفقیت هــا را وامــدار نیــروی انســانی پرتــاش‪ ،‬فــداکار و‬ ‫خســتگی ناپذیر شــرکت دانســت و از ان هــا به عنــوان ارزشــمندترین‬ ‫ســرمایه ســازمان نــام بــرد‪ .‬وی در همین خصــوص و در بخــش پایانــی‬ ‫ســخنان خــود از تــاش بی دریــغ کارکنــان و مدیــران شــرکت کــه در‬ ‫برابــر تندبادهــا؛ از جملــه تحریم هــای ظالمانــه امریــکا تــا شــیوع‬ ‫ویــروس کوویــد‪ 19-‬جانانــه مقاومــت کردنــد و دســت از تــاش‬ ‫برنداشــتند تــا چــرخ اقتصــاد کشــور در بــاال و پائین دســت صنعــت‬ ‫فــوالد در گــردش باشــد‪ ،‬تشــکر و قدردانــی کــرد‪ .‬در ادامــه ایــن جلســه‬ ‫قائم مقــام رئیــس هیئت عامــل ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و‬ ‫صنایــع معدنــی ایــران (ایمیــدرو) و رئیس مجمــع از خرید شــرکت اپال‬ ‫پارســیان به عنــوان یکــی از مهم تریــن اهــداف فــوالد مبارکــه در ســال‬ ‫جــاری نــام بــرد‪ .‬عبــاس نعیمــی گفــت‪« :‬تامیــن مالــی شــرکت بایــد از‬ ‫دو طریــق منابــع داخلــی یــا خارجــی صــورت گیــرد»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«منابــع خارجــی ازطریــق وام از کشــورهای خارجی ســت یــا به صــورت‬ ‫جــذب ســرمایه گذاری خارجــی و حضــور ســرمایه گذاران خارجــی در‬ ‫کشــور اســت کــه ایــن منابــع به جهــت شــرایط کشــور فعــ ً‬ ‫ا‬ ‫منتفی ســت‪ .‬منابــع داخلــی به صــورت اســتقراض از بانک هــای‬ ‫داخلــی و بــازار ســرمایه اســت‪ .‬افزایــش ســرمایه فــوالد مبارکــه ســال‬ ‫گذشــته ازطریــق بــازار ســرمایه‪ ،‬مبلــغ ‪3400‬میلیاردتومــان بوده اســت‬ ‫کــه ایــن عــدد قابل توجهــی نیســت‪ .‬لــذا فــوالد مبارکــه بــرای تحقــق‬ ‫اهــداف خــود در توســعه ها بــه حمایــت ســهامداران نیــاز دارد»‪.‬‬ ‫قائم مقــام رئیــس هیئت عامــل ایمیــدرو خاطرنشــان کــرد‪« :‬فــوالد‬ ‫مبارکــه توانســت ازنظــر ارزش‪ ،‬ســهام هلدینــگ خلیــج فــارس را‬ ‫پشت ســر گــذارد و بــه رتبــه یــک برســد‪ .‬ســهامداران ایــن شــرکت باید‬ ‫درنظــر داشــته باشــند‪ ،‬حفــظ ایــن رتبه بســیار بااهمیت اســت کــه باید‬ ‫توســط ســهامداران صــورت گیــرد»‪ .‬بنابــر ایــن گــزارش‪ ،‬در ادامــه‬ ‫مجمــع صورت هــای مالــی فــوالد مبارکــه به اتفــاق ارا بــه تصویــب‬ ‫رســید و روزنامه هــای دنیــای اقتصــاد‪ ،‬صمــت‪ ،‬تعــادل و ایــران‬ ‫به عنــوان روزنامه هــای کثیراالنتشــار انتخــاب شــدند‪ .‬همچنیــن در‬ ‫پایــان مجمــع عمومــی ســاالنه فــوالد مبارکــه بــا موافقــت اعضــاء برای‬ ‫ســال ‪ ،1399‬به میــزان ‪47.025‬میلیاردریــال ســود تقســیم شــد کــه‬ ‫برای هر سهم ‪225‬ریال سود درنظر گرفته شد‪.‬‬ ‫در جلسه شورای مهارت شهرستان بردسکن عنوان شد؛‬ ‫فراهم اوردن زمینه اشتغال با گسترش اموزشگاه های مهارتی‬ ‫علی رضایی‬ ‫فرمانــدار بردســکن بااشــاره به ظرفیت هــای خــوب‬ ‫معین هــای اقتصــادی‪ ،‬فرهنگــی گفــت‪« :‬اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت معین هــای اقتصــادی فرهنگــی یــک‬ ‫فرصــت خــوب اســت ولــی متاســفانه امــروزه خیلــی‬ ‫از جوانــان بعــد از اتمــام دوران تحصیلــی از مهــارت‬ ‫خاصــی برخــوردار نیســت کــه می تــوان بــا گســترش‬ ‫اموزشــگاه های مهارت امــوزی ضمــن ایجــاد زمینــه‬ ‫اشــتغال در حرفــه موردنظــر از مهاجــرت جوانــان بــه‬ ‫اســتان ها و شهرســتان های هم جــوار جلوگیــری کــرد»‪.‬‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مدیــرکل نوســازی و تجهیــز مــدارس مازنــدران‬ ‫گفــت‪ ۲۹« :‬پــروژه هم زمــان بــا شــروع ســال‬ ‫تحصیلــی جدیــد در اســتان بهره بــرداری‬ ‫می شــود»‪ .‬قربانعلــی شــیرزاد بااشــاره به اینکه‬ ‫ماموریــت اصلــی نوســازی مــدارس ساخت وســاز‬ ‫فضاهــای اموزشــی و فرهنگــی‪ ،‬تربیتــی و تجهیــز‬ ‫ان اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬در ســال های اخیــر بیشــترین‬ ‫تمرکزهــا بــر اتمــام پروژه هــای نیمه تمــام‬ ‫بــوده اســت»‪ .‬وی بااشــاره به وجــود ‪ ۲۹۰‬پــروژه‬ ‫نیم ـه کاره در اســتان افــزود‪« :‬بــا منابــع مالــی و‬ ‫کمک هــای مردمــی کــه در اختیــار داشــتیم‬ ‫نســبت بــه تکمیــل پروژه هــا اقــدام شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی با اظهار اینکــه پــروژه بالتکلیفــی در‬ ‫اســتان نداریــم‪ ،‬امــا چنــد پــروژه شــامل اســتخر‬ ‫دانش امــوزی نیمه تمــام داریــم کــه از ســال ‪۹۰‬‬ ‫مجتبــی شــاکری در ایــن جلســه بــر لــزوم مهارت اموزی‬ ‫در جهــت افزایــش ایجــاد اشــتغال در حوزه هــای‬ ‫اقتصــادی تاکیــد کــرد‪« :‬شهرســتان بردســکن دارای‬ ‫معــادن غنــی هســت کــه بــرای ایجــاد اشــتغال مولــد و‬ ‫پایــدار نیازمنــد حرفه امــوزی و مهــارت اســت‪ .‬یکــی از‬ ‫برنامه هــا و اهــداف معین هــای اقتصــادی توانمندســازی‬ ‫جوامــع روســتایی و توســعه مهارت اســت»‪ .‬فرمانــدار‬ ‫بردســکن بــه ظرفیت هــا و پتانســیل های شهرســتان‬ ‫بردســکن در حــوزه کشــاورزی و معــادن اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪ 90« :‬درصــد اشــتغال بردســکن در بخــش‬ ‫کشاورزی ســت کــه گــردش مالــی ســاالنه ان بالغ بــر‬ ‫هزار میلیاردتومــان اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬شهرســتان‬ ‫بردســکن در حــوزه معــادن در اســتان ســرامد اســت‬ ‫و بــا ســرمایه گذاری شــرکت ملــی مــس ایــران ایــن‬ ‫شهرســتان بــه قطــب بــزرگ معدنــی در کشــور تبدیــل‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬تعهد اشــتغال بردســکن‬ ‫در ســال جــاری هــزار و ‪ 79‬نفــر اســت کــه تاکنــون‬ ‫‪ 19‬درصــد ان معــادل ‪ 205‬نفــر محقــق شــده اســت»‪.‬‬ ‫درادامــه مدیــرکل امــوزش فنــی و حرف ـه ای خراســان‬ ‫رضــوی گفــت‪« :‬در ســطح اســتان خراســان رضــوی‬ ‫بیــش از هــزار و ‪ 55‬مرکــز دولتــی و اموزشــگاه های‬ ‫خصوصــی وجــود دارد کــه هدف گــذاری اداره کل‬ ‫امــوزش فنــی و حرفــه ای بــرای امــوزش افــراد‬ ‫‪ 140‬هزار نفــر اســت کــه معــادل ‪ 23‬میلیون نفر ســاعت‬ ‫اســت»‪ .‬افشــین رحیمــی گل خنــدان عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫«‪ 50‬درصــد مراجعه کننــدگان بــه مراکــز امــوزش فنــی‬ ‫و حرفـه ای در اســتان جــز دانش اموختــگان دانشــگاه ها‬ ‫هســتند و اکنــون اســتان بــا کمبــود مربــی در حوزه های‬ ‫مختلــف مواجــه اســت کــه البته بــا بــکار گیــری مربیان‬ ‫افتخــاری ایــن کمبــود را نیــز جبــران می کنیــم»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه بــرای راه انــدازی مراکــز امــوزش فنــی‬ ‫و حرفــه ای در شهرســتان های تــازه تاســیس هیــچ‬ ‫برنامـه ای نداریــم‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬بایــد بــه دنبــال ایجــاد‬ ‫مهــارت و اشــتغال پایــدار باشــیم»‪ .‬مدیــرکل امــوزش‬ ‫فنــی و حرف ـه ای خراســان رضــوی افــزود‪« :‬متاســفانه‬ ‫کرونــا اموزشــگاه های ازاد تحــت حمایــت ایــن‬ ‫اداره کل را چهارمــاه تعطیــل کــرد کــه بــا پیگیری هــای‬ ‫انجام شــده و ثبت نــام در ســامانه کارا از تســهیالت‬ ‫کرونایــی دولــت نیــز برخــوردار شــدند»‪ .‬رحیمــی‬ ‫گل خنــدان بــه پــروژه نیمه تمــام ســاختمان مرکــز‬ ‫امــوزش فنــی و حرفـه ای بردســکن اشــاره و تصریح کرد‪:‬‬ ‫امســال هفت میلیارد ریــال اعتبــار بــرای ایــن پــروژه‬ ‫درنظــر گرفتــه شــده اســت؛ ولــی بــرای تکمیــل ایــن‬ ‫پــروژه ‪ 15‬میلیارد ریــال اعتبــار نیــاز اســت کــه درصورت‬ ‫تخصیــص اعتبــار‪ ،‬ســال اینــده ســال پایانــی این پــروژه‬ ‫اســت»‪ .‬وی از امادگــی ایــن اداره کل بــرای راه انــدازی‬ ‫مرکــز امــوزش فنــی و حرفــه ای ویــژه بانــوان درایــن‬ ‫شهرســتان خبــر داد و گفــت‪« :‬خوشــبختانه شهرســتان‬ ‫بردســکن در حــوزه کشــاورزی و معــادن از ظرفیــت و‬ ‫پتانســیل بســیار خوبــی برخــوردار اســت‪ ،‬برنامــه داریــم‬ ‫چنــد مرکــز تخصصــی ازجملــه مرکــز تخصصــی فــرش‬ ‫را در ایــن شهرســتان ایجــاد کنیــم»‪ .‬رحیمــی افــزود‪:‬‬ ‫«اموزش هــای فنــی و حرف ـه ای بســتر مناســب تحقــق‬ ‫جهــش تولیــد مــورد تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫در نام گــذاری امســال را محقــق می کنــد و هر چــه‬ ‫نیــروی انســانی باتکیه بــر اموزش هــا از توانایــی و‬ ‫کارامــدی بهتــری برخــوردار باشــند‪ ،‬می تواننــد در‬ ‫حــوزه خــود بســتر ایــن امــر را همــوار کنــد»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬تولیــدی منجــر بــه جهــش می شــود کــه متکــی‬ ‫بــر درخواســت و تقاضــا باشــد و هــر محصولــی می توانــد‬ ‫مبتنــی بــر تقاضــای جامعــه و بــازار هــدف تولیــد‬ ‫شــود کــه نیــروی انســانی ماهــر در فراینــد تولیــد ان‬ ‫نقش افریــن باشــد و دراین راســتا اموزش هــای کیفــی‬ ‫اهمیــت به ســزایی دارد»‪ .‬رحیمــی افــزود‪« :‬شــوراهای‬ ‫مهــارت افزایــی بایــد پرچــم دار اموزش هــای کیفــی‬ ‫بــرای افزایــش مهارت هــای متقاضیــان جویــای کار‬ ‫باشــند و از ظرفیت هــای دســتگاه های اجرایــی و بخــش‬ ‫خصوصــی دراین ارتبــاط اســتفاده کننــد»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫امــوزش فنــی و حرف ـه ای خراســان رضــوی از تشــکیل‬ ‫شــورای مهــارت در شهرســتان های ایــن اســتان خبــر‬ ‫داد و گفــت‪« :‬یکــی از ماموریت هــای شــورای مهــارت‬ ‫اجرایی کــردن ســند مهارتی ســت تــا بدانیــم در هــر‬ ‫شهرســتان بــه چــه میــزان نیــروی کار نیــاز اســت و‬ ‫بــرای اینــده بــازار کار در چــه حوزه هایــی بایــد نیــرو‬ ‫امــوزش داد»‪ .‬وی پرهیــز از فعالیــت به صــورت جزیره ای‬ ‫را از اهــداف تشــکیل شــورای مهــارت برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫«ایجــاد کارگاه هــای مهارت امــوزی در شــهرهای مختلف‬ ‫براســاس ظرفیت هــای ان منطقــه از ماموریت هــای‬ ‫ســازمان فنــی و حرفــه ای درخصــوص امــوزش بــه‬ ‫افــراد جویــای کار و شــاغالنی ســت کــه شــغل دارنــد؛‬ ‫امــا به دلیــل تغییــر فنــاوری در معــرض از دســت دادن‬ ‫شغلشــان هســتند»‪ .‬رحیمــی بــر اســتفاده از ظرفی ـت ‬ ‫خیریــن و واقفــان در حــوزه مهــارت افزایــی تاکیــد کــرد‬ ‫و افــزود‪« :‬بســتر اســتفاده از تــوان خیریــن در اداره کل‬ ‫فنــی و حرفــه ای اســتان ایجــاد و نخســتین مجمــع‬ ‫خیریــن توســعه و ترویــج تشــکیل شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬در کل کشــور فقــط در خراســان رضــوی‬ ‫طــرح وقــف‪ ،‬مهــارت‪ ،‬امــوزش و اشــتغال اجــرا شــده‬ ‫اســت کــه در همین راســتا در شهرســتان بردســکن دو‬ ‫زمیــن اهــدا شــد»‪.‬‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬مدیــر امــور اب منطقـه ای اســتان ایــام گفــت‪« :‬بالغ بــر ‪ 90‬درصــد‬ ‫ـال اینده ذخیــره اب خواهیــم داشــت؛ تــا اواخر‬ ‫حجــم ســد ایــام پــر اســت و تــا سه سـ ِ‬ ‫خردادمــاه ســال جــاری ســد پیوســته درحــال ســرریز بــود»‪ .‬علــی پوراحمــد افــزود‪:‬‬ ‫«ســد ایــام در بهتریــن کیفیــت کمــی و کیفــی بســر می بــرد؛ شــهر ایــام دارای‬ ‫مشکالتی ســت‪ ،‬طــرح جامــع تدویــن اب درازمــدت ایــام مــورد تائیــد وزارت نیــرو‬ ‫قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬مدیــر امــور اب منطقـه ای اســتان ایــام‪ ،‬گفــت‪« :‬اب شــهر ایالم‬ ‫به صــورت بلندمــدت توســط ســد چنــاره و بخشــی هــم توســط ســامانه گرمســیری‬ ‫تامین شــده اســت؛ ‪ 270‬میلیون مترمکعب توســط ســامانه گرمســیری اب وارد اســتان‬ ‫می شــود»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬ازلحــاظ مدیریــت توزیــع نیــز دچــار مشــکل هســتیم‬ ‫کــه بایــد پاســخ داده شــود در بســیاری از مواقــع یــک محلــه خــاص همیشــه قطــع‬ ‫می شــود؛ اگــر بتوانیــم یــک خــط لولــه ‪ 200‬لیتــری یــا بیشــتر‪ ،‬از ســد بــه شــهر ایالم‬ ‫احــداث کنیــم نیــاز تــا حــدودی برطــرف خواهــد شــد؛ می توانیــم ایــن نیــاز را بــرای‬ ‫ســال اینــده کامـ ً‬ ‫ا برطــرف کنیــم و ایــن خــط لولــه احــداث شــود»‪.‬‬ ‫پیام تبریک رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‬ ‫به مناسبت روز خبرنگار‬ ‫منــا محمــدی‪ /‬رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان‪ ،‬به مناســبت فرارســیدن ‪۱۷‬‬ ‫مــرداد؛ در پیامــی ضمــن تبریــک روز خبرنــگار بــه فعــاالن ایــن عرصــه‪ ،‬از اصحــاب‬ ‫رســانه کــه در بحــران کرونــا در ســنگر اطالع رســانی از هیــچ کوششــی فروگــذار‬ ‫نکردنــد‪ ،‬قدردانــی کــرد‪ .‬دکتــر ارســان ســاالری؛ رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫گیــان‪ ،‬فرارســیدن ‪ ۱۷‬مردادمــاه؛ روز خبرنــگار را بــه فعــاالن ایــن عرصــه تبریــک‬ ‫گفــت و از اصحــاب رســانه کــه در بحــران کرونــا در ســنگر اطالع رســانی بــرای‬ ‫اگاهی بخشــی جامعــه و پیشــگیری از شــیوع گســترده ایــن بیمــاری تــاش کردنــد و‬ ‫از هیــچ کوششــی فروگــذار نکردنــد‪ ،‬قدردانــی کــرد‪ .‬متــن پیــام بــه شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫«بســمه تعالی‪ /‬نقــش بی بدیــل خبرنــگاران و اصحــاب رســانه در ایجــاد بســترهای‬ ‫اطالع رســانی و افزایــش اگاهــی مــردم در عصــر ارتباطــات‪ ،‬بــر هیچ کــس پوشــیده‬ ‫نیســت‪ .‬دراین راســتا بــا شــیوع بیمــاری کوویــد‪ 19-‬در کشــور به ویــژه در اســتان‬ ‫گیــان‪ ،‬اصحــاب رســانه و خبرنــگاران پرتــاش‪ ،‬همــگام بــا مدافعــان ســامت در خط‬ ‫مقــدم مبــارزه بــا ایــن ویــروس منحــوس‪ ،‬بــرای اطالع رســانی و اگاهی بخشــی بــه‬ ‫مــردم جهــت پیشــگیری و درمــان بیمــاری کرونــا‪ ،‬تمــام تــوان خــود را بـه کار گرفتند‬ ‫و تعــدادی از ایــن عزیــزان نیــز بــا حضــور در مراکــز درمانــی و بخش هــای مراقبــت‬ ‫ویــژه بــرای به تصویر کشــیدن ایثارگری هــای مدافعــان ســامت‪ ،‬جــان خــود را بــه‬ ‫خطــر انداختنــد کــه تالش هــای بی منــت ایــن عزیــزان ســتودنی و قابل تقدیــر‬ ‫اســت‪ .‬این جانــب ضمــن گرامیداشــت یــاد و خاطــره خبرنگار شــهید محمــود صارمی‪،‬‬ ‫فرارســیدن ‪ 17‬مــرداد؛ روز خبرنــگار را بــه اصحــاب رســانه و فعــاالن ایــن عرصــه‪،‬‬ ‫تبریــک می گویــم و از خداونــد منــان‪ ،‬ســامتی‪ ،‬بهــروزی و توفیــق روزافــزون انــان‬ ‫را مســئلت می نمایــم»‪.‬‬ ‫مدیرکل امور مالیاتی استان اردبیل تاکید کرد؛‬ ‫ایجاد بسترهای قانونی برای ارتقای ارائه خدمات‬ ‫پرویــن حســینی‪ /‬مدیــرکل امــور مالیاتــی در دیــدار بــا امام جمعــه شهرســتان‬ ‫پارس ابــاد فراهم شــدن بســترهای قانونــی جهــت ارائــه اظهارنامــه الکترونیکــی‬ ‫بــدون نیــاز بــه مراجعــه حضــوری در ادارات را گامــی درراســتای ارتقــای ارائــه‬ ‫خدمــات بــه مودیــان مالیاتــی مطــرح کــرده‪ ،‬توجــه بــه عدالــت مالیاتــی را از اولویــت‬ ‫کاری خــود عنــوان کــرد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی اداره کل امــور مالیاتــی اســتان‬ ‫اردبیــل؛ قلـی زاده بااشــاره به تمدیــد مهلــت ارائــه اظهارنامــه مالیاتــی گفــت‪« :‬مودیان‬ ‫محتــرم مالیاتــی (اشــخاص حقیقــی و صاحبــان مشــاغل) تــا پایــان مردادمــاه‬ ‫می تواننــد اظهارنامه هــای خــود را ارائــه و مالیــات خــود را پرداخــت کننــد»‪ .‬درادامــه‬ ‫حجت االسالم والمســلمین باقــری؛ امام جمعــه شهرســتان پارس ابــاد توجــه بــه امــر‬ ‫خوداظهــاری مودیــان مالیاتــی و تحقــق عدالــت مالیاتــی در ســطح جامعــه را مهــم‬ ‫توصیــف کــرده‪ ،‬خواســتار بررســی بیشــتر تراکنش هــای بانکــی و قبــول مســتندات‬ ‫ارائه شــده ازســوی مودیــان مالیاتــی در موقــع تعییــن درامــد مالیاتــی شــد تــا‬ ‫هیچ گونــه حقــی از مودیــان ضایــع نشــود‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫احداث پروژه ‪ ۲۴‬هکتاری‬ ‫با مشارکت شرکت جهاد خانه سازی‬ ‫مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس مازندران خبر داد؛‬ ‫‪ ۲۹‬پروژه اموزشی در استان به بهره برداری می رسد‬ ‫پیش بینــی شــده بــود و به دلیــل حــذف ردیــف‬ ‫اعتبــاری همچنــان ناتمــام مانده اســت»‪ .‬شــیرزاد‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬ازجملــه ایــن پروژه هــا در گلــوگاه‪،‬‬ ‫ناحیــه دو ســاری‪ ،‬قائم شــهر‪ ،‬فریدون کنــار‪ ،‬امــل‪،‬‬ ‫بابــل و چالــوس کــه فاقــد اعتبــار هســتند»‪.‬‬ ‫شــیرزاد افــزود‪« :‬یکــی از برنامه هــای ســند‬ ‫بنیادیــن بحــث اســتقرار ســامانه مکان یابــی‬ ‫فضاهــای اموزشــی و مــدارس براســاس امایــش‬ ‫ســرزمینی و اموزشی ســت»‪ .‬مدیــرکل نوســازی و‬ ‫تجهیــز مــدارس اســتان اظهــار داشــت‪« :‬ســامانه‬ ‫گرمایشــی مــدارس یکــی از دغدغه هــای مــردم‬ ‫بــود کــه از ســال ‪ ۹۲‬اقدامــات خوبــی ازســوی‬ ‫دولــت و مجلــس صــورت گرفــت و منابــع خوبــی‬ ‫بــرای ســامانه گرمایشــی اختصــاص یافــت»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪ ۱۳« :‬هــزار کالس درس فاقــد ســامانه‬ ‫گرمایشــی اســتاندارد بودنــد کــه از این تعــداد‬ ‫‪ ۱۱‬هــزار کالس درس بــه ســامانه گرمایشــی‬ ‫مجهــز شــدند و حــدود دوهــزار کالس نیــز‬ ‫فاقــد ســامانه گرمایشــی هســتند»‪ .‬وی دربــاره‬ ‫موضــوع مــدارس خشــتی و گلــی گفــت‪« :‬دو‬ ‫مدرســه در شهرســتان های الریجــان و امــل‬ ‫وجــود داشــت کــه ســال گذشــته جمــع اوری‬ ‫شــد»‪ .‬مدیــرکل نوســازی مــدارس مازنــدران‪،‬‬ ‫میــزان اعتبــارات نوســازی مــدارس را در ســال ‪۹۷‬‬ ‫حــدود ‪۴۱۲‬میلیون تومــان اعــام کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«ایــن رقــم در ســال ‪ ۹۸‬بــه هزارمیلیاردتومــان‬ ‫و در ســال ‪ ۹۹‬بــه دو هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیاردتومــان‬ ‫افزایــش یافــت»‪ .‬وی بااشــاره به بهره بــرداری‬ ‫بیــش از ‪ ۲۹‬پــروژه امــاده در ســال جــاری گفــت‪:‬‬ ‫«‪ ۱۰‬پــروژه بــا ‪ ۴۸‬کالس درس بــا زیربنــای هــزار‬ ‫و ‪ ۲۰۱‬مترمربــع بــا اعتبــار ‪ ۳۱‬میلیاردتومــان بــه‬ ‫بهره بــرداری می رســد‪ ،‬همچنیــن در هفتــه‬ ‫اول شــهریورماه ‪ ۱۹‬پــروژه بــرای شــروع ســال‬ ‫تحصیلــی شــامل ‪ ۱۳۴‬کالس درس بــا زیربنــای‬ ‫‪ ۲۳‬هزار مترمربــع در شهرســتان های اســتان‬ ‫بهره بــرداری می شــود»‪.‬‬ ‫رضــا صفائی نســب‪ /‬مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان مرکــزی گفــت‪« :‬پــروژه‬ ‫‪ ۲۴‬هکتــاری بــا مشــارکت شــرکت جهــاد خانه ســازی در اراک احــداث می شــود»‪.‬‬ ‫احمــد مرزبــان در مراســم کلنگ زنــی پــروژه اماده ســازی زمیــن ‪ 24‬هکتــاری‬ ‫اراک درراســتای اســتفاده در طــرح اقــدام ملــی با اشــاره به افتتــاح ایــن پــروژه‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬پــروژه مشــارکتی ‪ 24‬هکتــاری کــه بــا شــرکت جهــاد خانه ســازی‬ ‫ســپاه درحــال اماده ســازی بــرای طــرح اقــدام ملــی مســکن بــه ظرفیــت س ـه هزار‬ ‫و ‪ 40‬واحــد اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬امیدواریــم اجــرای طــرح ملــی مســکن بتوانــد گام‬ ‫م‍وثــری درجهــت حــل مشــکل مــردم در حــوزه تامیــن مســکن باشــد؛ چراکــه وظیفه‬ ‫مــا به عنــوان خدمت گــزار مــردم حــل مشــکالت پی ـش روی انــان اســت»‪ .‬مرزبــان‬ ‫عنــوان کــرد‪« :‬پــس از اماده ســازی بخشــی به عنــوان ســهم ‪ 10‬درصــد شــهرداری ها‬ ‫و بخشــی به عنــوان هزینــه اماده ســازی بــه شــرکت موردنظــر متعلــق و بقیــه بــرای‬ ‫طــرح اقــدام ملــی بــرای ساخت وســاز درنظــر گرفت ـ ه شــده اســت»‪.‬‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2071

روزنامه سایه 2071

شماره : 2071
تاریخ : 1399/06/29
روزنامه سایه 2070

روزنامه سایه 2070

شماره : 2070
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه سایه 2069

روزنامه سایه 2069

شماره : 2069
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه سایه 2068

روزنامه سایه 2068

شماره : 2068
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه سایه 2067

روزنامه سایه 2067

شماره : 2067
تاریخ : 1399/06/23
روزنامه سایه 2066

روزنامه سایه 2066

شماره : 2066
تاریخ : 1399/06/22
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!