روزنامه سایه شماره 2041 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2041

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2041

روزنامه سایه شماره 2041

‫معاون وزیر نیرو‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪45‬درصد‬ ‫جدیدتریــن امــار منتشــره از ســوی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت (صمت) نشــان‬ ‫می دهــد کــه در دو ماه نخســت امســال بخــش صنعــت و معــدن بیشــترین ســهم‬ ‫از کل تســهیالت پرداختــی از ســوی بانک هــا و موسســات اعتبــاری را به خــود‬ ‫اختصــاص داده و ســهم این بخــش نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل بیــش از‬ ‫‪ ۴۵‬درصــد افزایــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫ ‪ ۱۰‬میلیون ایرانی‬ ‫به اب دسترسی ندارند! ‬ ‫شهردار سمنان‪:‬‬ ‫اولین جاده سالمت باغ راهی کشور ‬ ‫‪ 6‬در سمنان ایجاد می شود ‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬مرداد ‪ 20 - 1399‬ذی الحجه ‪ 10 -1441‬اگوست ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2041‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫محدودیت های شدید‬ ‫امکان پذیر و صحیح نیست ‬ ‫‪2‬‬ ‫برخورد نزدیک از نوع چندم!‬ ‫ایا خانواده صرفاً‬ ‫پیوندی زیستی ست؟‬ ‫دنــی شــاپیرو؛ نویســنده مشــهور امریکایــی‪ ،‬از همــان اولیــن ســال های دوران‬ ‫کودکـی اش احســاس می کــرد بــا بقیــه اعضــای خانــواده اش فــرق دارد‪ .‬خانــواده‬ ‫او یهــودی بودنــد و موهــای تیــره داشــتند؛ امــا موهــای او طالیــی بود؛ ولــی برای‬ ‫او ایــن احســاس جداافتادگــی چیــزی بیــش از یــک تفــاوت ظاهــری بــود‪ .‬ایــن‬ ‫ماجــرا ادامــه داشــت؛ تا انکــه ســال ها بعــد از مــرگ پــدر و مــادرش‪ ،‬بــا هدیـه ای‬ ‫کــه شــوهرش به مناســبت ‪...‬‬ ‫امانوئــل ماکرون؛ رئیس جمهــوری‬ ‫فرانســه در افتتاحیــه نشســت‬ ‫بین المللــی در حمایــت از لبنــان‬ ‫اعــام کــرد‪« :‬بایــد تمــام تــوان‬ ‫خــود را بــرای یــاری بــه ملــت‬ ‫لبنــان بــه کار گرفــت‪ .‬برخــی‬ ‫طرف هــا می خواهنــد بــا ایجــاد‬ ‫اشــوب‪ ،‬ثبــات لبنــان و منطقــه را‬ ‫به هــم بریزنــد»‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫داوران سی وهشتمین دوره مسابقات قران‪ ،‬عترت و نماز دانش اموزان‬ ‫‪ 8‬از این رویداد بزرگ کشوری می گویند‬ ‫در پژوهش مشترک ‪ SSRS‬و ‪ Commonwealth Fund‬مشخص شد؛‬ ‫تاثیر مخرب «کووید‪»19-‬‬ ‫بر سالمت روان جامعه‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫سیده الهام حسینی‪:‬‬ ‫شرایط ایدئال نیست؛‬ ‫اما ناامید هم نیستیم‬ ‫‪3‬‬ ‫ما تقصیری نداریم‬ ‫‪3‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی خرید ‪ 2‬دستگاه دیزل ژنراتور‬ ‫برای مسکن مهر رشت و ابفای استارا‬ ‫سرمایه گذاری‪ 470‬میلیون یورویی‬ ‫سرمایه گذاران خارجی در شهرک های صنعتی قزوین‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی قزویــن گفــت‪ 19« :‬ســرمایه گذار‬ ‫خارجــی بــا ســرمایه گذاری ‪ 476‬میلیون یــورو در شــهرک ها و نواحــی‬ ‫صنعتــی قزویــن بــه فعالیــت می پردازنــد»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان قزویــن؛ حمیدرضــا خانپــور بــا اعــام ایــن مطلب‬ ‫افــزود‪« :‬ایــن ســرمایه گذاران در شــهرک های صنعتــی کاســپین‪ ،‬لیــا‪ ،‬حکیمیــه‬ ‫و حیدریــه بــه فعالیــت می پردازنــد»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬ســرمایه گذاران‬ ‫خارجــی حاضــر در شــهرک های صنعتــی قزویــن از کشــورهای المــان‪،‬‬ ‫فرانســه‪ ،‬لهســتان‪ ،‬ایتالیــا‪ ،‬کــره جنوبــی‪ ،‬هندوســتان‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬اردن‪ ،‬عــراق‪،‬‬ ‫افغانســتان و پاکســتان هســتند»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫قزویــن بااشــاره به ســرمایه گذاری ایــن شــرکت ها تصریــح کــرد‪« :‬بالغ بــر‬ ‫‪ 476‬میلیون یــورو ســرمایه گذاری ایــن واحدهــای تولیــدی و طرح هــای‬ ‫صنعتی ســت کــه بــا اشــتغال ‪2010‬نفــر در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی‬ ‫اســتان قزویــن مســتقر شــده اند»‪.‬‬ ‫خانپــور افــزود‪« :‬از این تعــداد ‪ 14‬واحــد تولیــدی بــه بهره بــرداری رســیده‬ ‫و مابقــی در مرحلــه نصــب ســوله و تخصیــص زمیــن هســتند کــه ‪ 12‬واحــد‬ ‫صنعتــی در شــهرک صنعتــی کاســپین‪ ،‬پنــج واحــد در شــهرک صنعتــی لیــا‪،‬‬ ‫یــک واحــد در شــهرک حیدریــه و یــک واحــد در شــهرک صنعتــی حکیمیــه‬ ‫مســتقر هســتند»‪.‬‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان محصــوالت‬ ‫تولیــدی ایــن شــرکت ها را ماشــین لباس شــویی و ظرف شــویی‪ ،‬فولی هــای‬ ‫خــودرو‪ ،‬بطــری از پلی اتیلــن‪ ،‬ســیلیکات ســدیم‪ ،‬درب و پنجــره دوجــداره‪ ،‬مــواد‬ ‫پلــی اورتــان‪ ،‬مــواد اولیــه داروهــای شــیمیایی‪ ،‬داس و درگــز‪ ،‬محصــوالت بتنــی‪،‬‬ ‫پارچــه و پــرده تــوری‪ ،‬پیســتون خــودرو‪ ،‬تســمه خــودرو‪ ،‬ورق کارتــن چنــدال‪،‬‬ ‫شــیر اســتریلیزه و پنیــر ســفید ایرانــی‪ ،‬ورق هــای فشــرده چوبــی بــا روکــش‬ ‫پی وی ســی‪ ،‬تصفیــه روغــن‪ ،‬قیــر و گریــس و ‪ ...‬برشــمرد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین خبر داد؛‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫دوچرخه سواری زنان ممنوع‬ ‫سکوت وزارت ورزش‬ ‫نوب‬ ‫به شماره ع‪( 99/12/‬یک مرحله ای)‬ ‫شماره فراخوان سامانه ستاد ‪2099005117000028‬‬ ‫ت اول‬ ‫شرــکت اب و فاضــاب استــان گیــان بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10720161277‬و ک��د اقتصـ�ادی ‪ 411184746598‬ب��ه ادرس‪ :‬رش��ت‪-‬‬ ‫خیابـ�ان حافـ�ظ‪ ،‬جن��ب پــارک قـ�دس درنظ��ر دارد مناقصهــ ای ب��ا شرــایط زی��ر برگــزار نمای��د‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید‪ ،‬بارگیری‪ ،‬حمل‪ ،‬تخلیه‪ ،‬تحویل‪ ،‬نصب‬ ‫و راه اندازی ‪ 2‬دستگاه دیزل ژنراتور ‪500‬‬ ‫کیلووات برای مسکن مهر رشت و ابفای‬ ‫استارا‬ ‫‪25/000/000/000‬‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1/250/000/000‬‬ ‫نوع تضمین‬ ‫ضمانتنامه بانکی‬ ‫و واریز نقدی‬ ‫سایر شرایط‪:‬‬ ‫‪ -1‬نام و نشانی‪ :‬رشت‪ -‬خیابان حافظ‪ ،‬جنب پارک قدس‪ ،‬شرکت اب و فاضالب شهری گیالن‬ ‫‪ -2‬مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا پایان وقت اداری مورخ ‪ 1399/05/27‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مهل��ت تس��لیم پـ�اکات‪( :‬پاک��ت ال��ف) ت��ا پای��ان وق��ت اداری مـ�ورخ ‪ 1399/06/10‬در مح��ل دبیرخان��ه شــرکت اب و فاضـلاب‬ ‫شــهری گیـلان می باش��د (ضمنـ�اً ارسـ�ال الکترونیک��ی تصوی��ر ضمانتنام��ه و فی��ش واریـ�زی در س�اـمانه ســتاد الزام��ی می باش��د)‬ ‫‪ -4‬تاریخ بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح مورخ ‪ 1399/06/11‬در سالن جلسات شرکت می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬شرــکت کنندگان در مناقصـ�ه‪ :‬کلی��ه تولیدکنن��دگان و تامین کنن��دگان معتب��ر (ش��رکت های بازرگان��ی و فروش��گاه های دارای‬ ‫پروان��ه کس��ب) درخص��وص انج��ام موض��وع مناقص��ه واج��د ش��رایط می باش��ند‪.‬‬ ‫‪ -6‬ش�مـاره حســاب بانکـ�ی‪ 4001124806377965 :‬بان��ک مرک��زی جمه��وری اس�لامی ای��ران جه��ت واری��ز نق��دی تضمی��ن فرایند‬ ‫اجــرای کار می باش��د‪.‬‬ ‫‪ -7‬مدت اعتبار پیشنهاد‪ 3 :‬ماه و با قابلیت تمدید تا ‪ 3‬ماه دیگر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬برنامه زمانی مناقصه‪ :‬از درج اولین نوبت اگهی تا تاریخ عقد قرارداد ‪ 45‬روز می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬دستگاه نظارت‪ :‬معاونت بهره برداری و توسعه شرکت اب و فاضالب شهری استان گیالن‪.‬‬ ‫‪ -10‬محل تامین اعتبار‪ :‬بودجه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای می باشد‪.‬‬ ‫‪ -11‬نحوه خرید اسناد مناقصه‪ :‬بصورت الکترونیکی از درگاه سامانه ستاد به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫‪ -12‬هزین��ه دو نوب��ت اگه��ی منــدرج در روزنام��ه کثیراالنتشـ�ار و هزین��ه س�اـمانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت و هزین��ه بازرس��ی و غیـ�ره‬ ‫ب��ه عهـ�ده برنـ�ده مناقص��ه می باش��د‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/21 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب شهری استان گیالن‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫اعالم شد؛‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2041‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫دستورالعمل ستاد کرونا‬ ‫برای محرم و صفر‬ ‫محدودیت های شدید‪ ،‬امکان پذیر و صحیح نیست‬ ‫رئیس جمهــوری در جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا اعــام کــرد کــه دولــت بــرای کمــک بــه شــرکت های دانش بنیانــی کــه بــرای یافتــن دارو و واکســن بیمــاری کرونــا تــاش می کننــد‪،‬‬ ‫امــاده اســت‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛ حجت االسالم والمســلمین دکتــر حســن روحانــی روز یک شــنبه گفــت کــه این موضــوع در نشســت ویــژه ای کــه این هفتــه بــا نماینــدگان‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان برگــزار می کنــد‪ ،‬بررســی می شــود‪ .‬رئیس جمهــوری همچنیــن بــا تبریــک عیــد غدیــر خــم و قدردانــی از انفــاق مومنانــه مــردم دراین ایــام گفــت کــه مــردم بایــد بــرای‬ ‫یک ســال دیگر و تــا روزی کــه یــک واکســن موثــر و کافــی دراختیارمــان قــرار گیــرد‪ ،‬بــرای زندگــی بــا ویــروس کرونــا برنامه ریــزی کننــد‪.‬‬ ‫دســتورالعمل ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا دربــاره برگزاری مراســم‬ ‫عــزاداری ایــام محــرم و صفــر امســال اعــام شــد؛ به گــزارش ایســنا‪،‬‬ ‫در بخشــی از دســتورالعمل دبیرخانــه کمیتــه امنیتــی‪ ،‬اجتماعــی و‬ ‫انتظامــی ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا تاکیــد شــده کــه‬ ‫در پیش بــودن ایــام محــرم و صفــر کــه از اهمیــت و ویژگــی خاصــی‬ ‫در قامــوس ایرانیــان برخــوردار اســت‪ ،‬بــار دیگــر موجــب شــد تــا‬ ‫متصدیــان مدیریــت بیمــاری کرونــا را نســبت بــه ارزیابــی شــرایط‬ ‫شــیوع و ابتــا و چگونگــی برگــزاری مراسـم های محــرم و صفــر را با‬ ‫همفکــری و مشــورت نهادهــای متولی در این مهم بررســی و نســبت‬ ‫بــه تبییــن چهارچــوب و ضوابــط ان اقــدام کننــد‪ .‬دســتورالعمل‬ ‫حاضــر‪ ،‬نقشــه راه برگــزاری مراســم ســال جاری ســت‪ .‬در بخــش‬ ‫مربــوط بــه ضوابــط اجــرای ایــن مراســم در شــهرها باتوجه بــه رونــد‬ ‫بیمــاری امــده اســت کــه کارگــروه مراســم عــزاداری باتوجه بــه‬ ‫نــکات ذیــل نســبت بــه مدیریــت و برنامه ریــزی برگــزاری مراســم‬ ‫عــزاداری حســینیه ها‪ ،‬تکایــا‪ ،‬مســاجد و هیئت هــای مذهبــی در‬ ‫کشــور اقــدام می کننــد‪:‬‬ ‫ برنامه ریــزی برگــزاری مراســم دارای مجــوز کارگــروه بنــد‬‫پنــج دســتورالعمل صرفــاً در اماکــن و فضاهــای بــاز بــا رعایــت‬ ‫فاصله گــذاری (از هــر طــرف حداقــل دو متــر) و تجمعــات حداقلــی‪.‬‬ ‫ رعایت کاهش ساعات برگزاری مراسم (حداکثر دو ساعت)‪.‬‬‫ جابه جایی هیئت ها و دسته روی ممنوع است‪.‬‬‫ اســتفاده از طبــل‪ ،‬ســنج و وســایل مشــابه در مراســم ممنــوع بوده‬‫و بدیهی ســت مراســم ســینه زنی و زنجیرزنــی (بــا زنجیــر شــخصی)‬ ‫در محــل مراســم بــدون جابه جایــی مجــاز اســت‪.‬‬ ‫ ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مراسم عزاداری‪.‬‬‫ استفاده از ماسک به صورت مستمر‪.‬‬‫ پیش بینــی اســتفاده از راهکارهــای جایگزیــن در مناطــق و‬‫شــهرهایی کــه امــکان برگــزاری حضــوری مراســم وجــود نــدارد (با‬ ‫هماهنگــی کارگــروه اســتانی)‪.‬‬ ‫ اجــرای دقیــق پروتکل هــای بهداشــتی مرتبــط بــا مراســم و‬‫نــذورات‪.‬‬ ‫ تشــدید نظــارت بــر اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی مرتبــط‬‫بــا عــزاداری در شــهرهای دارای وضعیــت حــاد بیمــاری توســط‬ ‫کمیته هــای نظــارت اســتانی و شهرســتانی‪.‬‬ ‫در تبصــره ‪ 1‬ایــن دســتورالعمل تاکیــد شــده که مراسـم های خاص‬ ‫در برخــی اســتان ها (نظیــر یوم العبــاس در زنجــان‪ ،‬نخل گردانــی‬ ‫در یــزد‪ ،‬تشـت گذاری اردبیــل‪ ،‬شــیرخوارگان‪ ،‬قالی شــوران اصفهــان‬ ‫و ‪ )...‬به دلیــل تجمــع‪ ،‬تراکــم و جابه جایــی و همچنیــن ضــرورت‬ ‫پیشــگیری از شــیوع و ســرایت بیمــاری‪ ،‬ممنوع اســت‪.‬‬ ‫در تبصــره ‪ ۲‬دســتورالعمل امــده اســت کــه حضــور هیئت هــا در‬ ‫اماکــن مقــدس حــرم رضــوی‪ ،‬حــرم حضــرت معصومه ســام علیها‪،‬‬ ‫حــرم عبدالعظیــم حســنی‪ ،‬شــاه چراغ‪ ،‬امامــزاده صالــح و ‪ ...‬جهــت‬ ‫برگــزاری مراســم ممنــوع اســت‪ .‬مدیریــت تولیت هــا نســبت بــه‬ ‫برگــزاری مراســم در اماکــن و فضــای بــاز بــا رعایــت فاصله گــذاری‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اجــرای پروتکل هــای بهداشــتی در چهارچــوب ضوابــط‬ ‫کلــی فوق الذکــر اقــدام می کننــد‪.‬‬ ‫در تبصــره ‪ ۳‬امــده اســت کــه برگــزاری نمــاز‪ ،‬کمافی الســابق در‬ ‫مســاجد حداکثــر به مــدت یک ســاعت در اماکــن سربســته دارای‬ ‫شــرایط بهداشــتی و تهویــه بــا یک چهــارم ظرفیــت مــکان موردنظر‬ ‫و رعایــت فاصله گــذاری (حداقــل دو متــر از هــر طــرف)‪ ،‬اســتفاده از‬ ‫ماســک و همراه داشــتن وســایل شــخصی بالمانــع اســت‪.‬‬ ‫در بخــش مرتبــط بــا نــذورات ایــن دســتورالعمل امــده اســت‪:‬‬ ‫باعنایت بــه مخاطــره جــدی نســبت بــه توزیــع نــذورات‬ ‫به شــکل ســنوات گذشــته الزم اســت ذیــل اقــدام و نظــارت‬ ‫الزم معمــول شــود‪:‬‬ ‫ ممنوعیــت هرگونــه پذیرایــی در جریــان برگــزاری مراســم‬‫عــزاداری‪.‬‬ ‫ نــذورات برابــر نــکات منــدرج در دســتورالعمل بهداشــتی مرتبــط‬‫صرفـاً در قالــب مــواد غذایــی خشــک یــا خــام توزیــع شــود‪.‬‬ ‫ برپایــی هر نــوع ایســتگاه های صلواتــی توزیــع نــذورات و‬‫چــای (موکب هــا‪ ،‬خیمه هــا‪ ،‬چــادر و ‪ )...‬در تمــام اســتان ها و‬ ‫شهرســتان ها ممنــوع اســت‪.‬‬ ‫د ر یکــی از تبصره هــای این بخــش تاکیــد شــده اســت کــه نــذورات‬ ‫خاصــی کــه امــکان تغییــر نــذر به دلیــل مســائل شــرعی وجــود‬ ‫نــدارد‪ ،‬بــا نظــارت کارشناســان بهداشــتی طبــخ و بســته بندی‬ ‫می شــود‪ .‬توزیــع ایــن نــذورات بایــد در ســایر اماکــن انجــام شــود‬ ‫تــا از تشــکیل تجمــع‪ ،‬صــف و تراکــم جمعیــت خــودداری شــود‪.‬‬ ‫در بخــش مرتبــط بــا بهداشــت محیــط ایــن دســتورالعمل‬ ‫امــده اســت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬باعنایت بــه اهمیــت حفــظ بهداشــت محیــط در محل هــای‬ ‫برگــزاری مراســم ســوگواری‪ ،‬الزم اســت نســبت بــه توجیــه‬ ‫هیئت امنــا و متولیــان امــر و مداحــان مبنی بــر رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های ضمیمــه و فراهم کــردن اقــام بهداشــتی‪ ،‬مــواد‬ ‫ضدعفونــی‪ ،‬نصــب پالکاردهــای اموزشــی‪ ،‬توجیــه عدم حضــور افراد‬ ‫مســن و دارای بیمــاری زمینـه ای‪ ،‬رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی‪،‬‬ ‫اســتفاده از ماســک‪ ،‬مدیریــت ســاعت و زمــان برگــزاری و ســایر‬ ‫مــوارد‪ ،‬اقــدام الزم قبــل از فرارســیدن مــاه محــرم و همچنیــن حین‬ ‫ایــام ســوگواری‪ ،‬صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬مســئول برگــزاری مراســم نســبت بــه رعایــت کامــل ضوابــط‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬تعــداد شــرکت کنندگان‪ ،‬زمــان برگــزاری و رعایــت‬ ‫نــکات مرتبــط بــا پذیرایــی متعهــد بــوده و الزم اســت به شــیوه‬ ‫مناســب اطالع رســانی و توجیــه صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬مراســم صرفــاً در اماکــن و فضاهایــی دارای مجــوز از ســازمان‬ ‫تبلیغــات اســامی برگــزار شــود‪.‬‬ ‫در ایــن دســتورالعمل همچنیــن وظایف دســتگاه هایی ماننــد وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬ســازمان تبلیغــات اســامی‪،‬‬ ‫شــورای سیاســت گذاری ائمــه جمعــه و جماعــات‪ ،‬مدیریــت‬ ‫حوزه هــای علمیــه‪ ،‬دفتــر تبلیغــات حــوزه علمیــه‪ ،‬وزارت فرهنــگ‬ ‫و ارشــاد‪ ،‬ســازمان صداوســیما‪ ،‬نیــروی انتظامــی‪ ،‬دادســتانی کل‬ ‫کشــور‪ ،‬ســازمان بســیج‪ ،‬وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬وزارت‬ ‫اموزش وپــرورش‪ ،‬وزارت ورزش و جوانــان‪ ،‬وزارت کشــور (کمیتــه‬ ‫امنیتــی‪ ،‬اجتماعــی و انتظامــی)‪ ،‬ســتاد اســتانی مدیریــت بیمــاری‬ ‫کرونــا و رســانه ها تشــریح شــده اســت‪.‬‬ ‫جین فرانسیس‬ ‫دوچرخه سواری زنان ممنوع‬ ‫سکوت وزارت ورزش‬ ‫تلنگر‬ ‫دکتــر حســن روحانــی بااشــاره به دیدگاه هــای‬ ‫متضــادی کــه دربــاره تشــدید محدودیت هــا یــا‬ ‫مخالفــت بــا تشــدید محدودیت هــا در رونــد مبــارزه بــا‬ ‫کرونــا وجــود دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬این روزهــا شــاهدیم عــد ه‪‎‬ای‬ ‫نامــه می نویســند و باتوجه بــه فرارســیدن مــاه محــرم و‬ ‫شــروع عزاداری هــا خواهــان ایــن هســتند کــه‬ ‫محدودیت هــا افزایــش نیابــد و در مقابــل‪ ،‬عــده ای‬ ‫می گوینــد باتوجه به اینکــه حــج کــه یــک فریضــه‬ ‫واجــب بــود و امســال برگزار نشــد‪ ،‬چــرا بایــد عزاداری ها‬ ‫به عنــوان یــک عمــل مســتحب باتوجه بــه شــیوع ایــن‬ ‫بیمــاری برگــزار شــود؟» رئیس جمهــوری تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«بایــد یــک مســیر اعتدالــی را در پیــش بگیریــم؛ چراکه‬ ‫ادامــه محدودیت هــای شــدید امکان پذیــر نیســت و مــا‬ ‫نمی توانیــم فعالیت هــای اقتصــادی‪ ،‬اموزشــی و‬ ‫فرهنگــی را به طورکامــل تعطیــل کنیــم؛ همان طورکــه‬ ‫ایــن فعالیت هــا نمی توانــد هماننــد دوران قبــل از‬ ‫بیمــاری کرونــا در جریــان باشــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫«راهــی نداریــم جزاینکــه فعالیت هــا باشــد؛ امــا‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی هــم کامـ ً‬ ‫ا رعایت شــود»‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬بایــد بپذیریــم از پایــان بهمن مــاه پارســال‬ ‫زنگــی به صــدا درامــد و بــه مــا تاکیــد کــرد کــه ســبک‬ ‫زندگــی اجتماعــی شــما بایــد تــا اطــاع ثانــوی تغییــر‬ ‫یابــد و هرکســی هــم کــه ایــن زنــگ را نشــنیده‪ ،‬ضــرر‬ ‫کــرده اســت»‪ .‬رئیس جمهــوری افــزود‪« :‬اینکــه بگوییــم‬ ‫مــاه محــرم عــزاداری نباشــد‪ ،‬نادرســت و ناصحیح اســت‬ ‫و بــرای جامعــه مــا قابل قبــول نیســت‪ .‬ایــن مراســم باید‬ ‫بــا جمعیــت کمتــر برگــزار و بخــش عمــده مراســم‪ ،‬از‬ ‫فضــای مجــازی بــرای عــزاداران پخــش شــود‪.‬‬ ‫به عبارتــی‪ ،‬بایــد عــدد شــرکت کنندگان را کــم؛ امــا‬ ‫اصــل ان را برگــزار کنیــم»‪ .‬روحانــی بااشــاره به اینکه‬ ‫دســتورالعمل های الزم درارتباط بــا ایــن مراســم ابــاغ‬ ‫شــده‪ ،‬گفــت‪« :‬امســال بایــد دقیقــاً ســامت بــا‬ ‫ســوگواری مــردم را درکنارهــم قــرار دهیــم‪ .‬عــزاداری و‬ ‫ســامت مــردم قابل جمــع اســت؛ تنهــا بایــد‬ ‫اطالع رســانی و اقناع ســازی شــود و هماهنگی هــای‬ ‫الزم دراین ارتبــاط بایــد از همیــن امــروز اغــاز شــود»‪.‬‬ ‫وی باتاکیدبراینکــه «نظــام دیجیتــال در کشــور بایــد‬ ‫به طــور فزاینــده و روزافــزون توســعه یابــد»‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«اعمــال قانــون دراین جلســه موردتاکیــد وزارت‬ ‫بهداشــت بــود و اگــر کاری ازطریــق الکترونیــک‬ ‫امکان پذیــر باشــد و یــک مســئول اداری‪ ،‬بــرای همــان‬ ‫کار‪ ،‬مــردم را بــه تهــران و ادارات بکشــاند‪ ،‬بایــد مجــازات‬ ‫شــود؛ چراکــه ســامت مــردم را به خطــر انداختــه‬ ‫اســت»‪ .‬رئیس جمهــوری بااشــاره به ضــرورت برخــورد‬ ‫بــا افرادی کــه پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت نکــرده‬ ‫و مرتکــب تخلــف می شــوند‪ ،‬گفــت‪« :‬در جلســه اخیــر‪،‬‬ ‫دراین زمینــه بحــث و دســتورالعمل هایی بــرای برخــورد‬ ‫بــا متخلفــان در ســه بخــش ادارات‪ ،‬اصنــاف و ســطح‬ ‫عمومــی جامعــه تهیــه شــده اســت کــه بــرای جلســه‬ ‫بعــدی ســتاد ملــی کرونــا نهایــی و ابــاغ خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫وی بــا تاکیــد مجــدد بــر ضــرورت رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی در رونــد مبــارزه بــا‬ ‫بیمــاری کرونــا و همچنیــن قدردانــی از زحمــات کادر‬ ‫درمانــی کشــور‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬اگــر شست وشــوی‬ ‫دسـت ها‪ ،‬فاصله گــذاری اجتماعــی‪ ،‬اســتفاده از ماســک‬ ‫و اجتنــاب از ترددهــای غیرضــروری و تجمعــات بــزرگ‪،‬‬ ‫ازســوی همــه مــردم رعایــت شــود‪ ،‬کمــک بزرگــی در‬ ‫کاهــش بیمــاری و رفــع مشــکالت ناشــی از بیمــاری‬ ‫کرونــا خواهــد بــود»‪ .‬متــن کامــل ســخنان‬ ‫رئیس جمهــوری بــه ایــن شــرح اســت‪« :‬بســم اهلل‬ ‫الرحمــن الرحیــم؛ ایــام پربرکــت عیــد ســعید غدیر خم‬ ‫را خدمــت مــردم عزیــز و بزرگــوار کشــورمان و همــه‬ ‫شــیعیان و مســلمانان جهــان تبریــک عــرض کــرده و‬ ‫تشــکر و سپاســگزاری می کنــم از اینکــه دراین ایــام‪،‬‬ ‫مــردم انفــاق مومنانــه ای را در سراســر کشــور انجــام‬ ‫دادنــد‪ .‬اتفاقـاً یکــی از ویژگی هــای مولــی امیرالمومنیــن‬ ‫ِیــن‬ ‫علــی (ع) دســتگیری از فقــرا و انفــاق اســت ‪ ...‬ال َّذ َ‬ ‫ـم‬ ‫ـم ب ِال ّلَ ْیـ ِ‬ ‫یُ ْن ِف ُقـ َ‬ ‫ـرا َو َع َلن َِی ـ ًه َفلَ ُهـ ْ‬ ‫ـون اَ ْم َوال َ ُهـ ْ‬ ‫ـل َوال َّن َهــا ِر ِسـ ًّ‬ ‫ـون‬ ‫ـم ِع ْنـ َ‬ ‫ـم یَ ْح َزنُـ َ‬ ‫ـم َو َل ُهـ ْ‬ ‫ـم َو َل خَ ـ ْو ٌف َعلَ ْی ِهـ ْ‬ ‫ـد َرب ّ ِ ِهـ ْ‬ ‫اَ ْج ُر ُهـ ْ‬ ‫‪ ...‬دربــاره ایــن ایــه‪ ،‬مفســرین گفتند که شــان نــزول ان‪،‬‬ ‫زندگــی موالیمــان امیرالمومنیــن صلوات اهلل علیــه اســت‬ ‫کــه او؛ هــم انفاقــش در شــب بــود و هــم در روز بــود و‬ ‫هــم به صــورت ســری و هــم به صــورت علنــی بــود؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬مــردم هــم همــان راه مــوال امیرالمومنیــن را‬ ‫تبعیــت و اجــرا کردنــد‪ .‬بــه ایــام محــرم نزدیــک‬ ‫می شــویم و بــاز مــردم در ایــام مــاه محــرم نذوراتــی را‬ ‫کــه دارنــد و خرج هایــی کــه هرســال می کردنــد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت امســال شــکل ان کمــی تغییــر کنــد‪،‬‬ ‫حتمــاً ازلحــاظ بهداشــتی بایــد مراعــات شــود‪ .‬بــاز‬ ‫ازطرفــی‪ ،‬هــم تبــرک بــه ان مواردی ســت کــه نــذورات‬ ‫مــردم اســت و هــم کمــک بــه ان هایــی کــه بایــد از‬ ‫ان هــا دســتگیری شــود‪ .‬ازطرف دیگــر‪ ،‬می خواهــم از‬ ‫مــردم عزیــز اســتان ها تشــکر کنــم‪ .‬در جلســه اخیــر‬ ‫مطــرح شــد اســتان هایی کــه در مرحلــه اول‪ ،‬مــردم‬ ‫به خوبــی مراعــات و دســتورالعمل ها را اجــرا کردنــد در‬ ‫مرحلــه دوم کادر پزشــکی و درمانــی‪ ،‬مجاهــدت‬ ‫شــبانه روزی خــودش را انجــام داد و فــداکاری کــرد و در‬ ‫مرحلــه ســوم همــه مســئولین در رده هــای مختلــف و‬ ‫ ان هــا کــه امــر نظــارت را به عهــده دارنــد‪ ،‬این بــار را بــر‬ ‫دوش گرفتنــد و الحمــداهلل وقتــی در ایــن نمودارهــا‪،‬‬ ‫اســتان ها از حالــت پیــک پائیــن می اینــد و به طــرف‬ ‫پائیــن شــیب پیــدا می کننــد؛ مخصوصـاً ان هایــی کــه‬ ‫شــیب تنــدی پیــدا می کننــد‪ ،‬خیلــی خوشــحال کننده‬ ‫اســت‪ .‬در امــاری کــه دیدیــم‪ ،‬تقریبـاً از اوایــل مرداد مــاه‬ ‫تغییــر محسوســی اغــاز شــده و به تدریــج تــا ‪۱۹‬‬ ‫مردادمــاه‪ ،‬ایــن تغییــر و تحــول را شــاهدیم‪ ،‬ان شــاءاهلل‬ ‫امیدواریــم تــا پایــان مردادمــاه بــا کمــک مــردم بازهــم‬ ‫شــاهد روزهــای بهتــری باشــیم‪ .‬همان طورکــه در ســایه‬ ‫تــاش و مراعــات مــردم کــه در جلســه مطــرح شــد که‬ ‫یک وقتــی مراعــات مــردم ‪ ۷۷‬درصــد بــود و در ســایه ان‬ ‫رعایــت‪ ،‬توانســتیم از ســه رقمی عبــور کنیــم و بــه‬ ‫فوتی هــای دورقمــی برســیم و بــرای مدتــی هــم‬ ‫فوتی هــا دورقمــی بــود‪ .‬متاســفانه مراعــات ‪ ۷۷‬درصــدی‬ ‫یک دفعــه ‪ ۱۷‬درصــد شــد و وقتــی ایــن نــزول پیــدا‬ ‫کــرد‪ ،‬مــردم توجــه نکردنــد و ســهل گرفتنــد و فکــر‬ ‫کردنــد دوران بیمــاری تمــام شــده اســت؛ دومرتبــه‬ ‫دچــار یــک مــوج شــدیم‪ .‬البتــه در کشــورهای دیگر هم‬ ‫از این طــرف‪ .‬ازان طــرف‪ ،‬یک عــده می اینــد‬ ‫می نویســند می گوینــد امســال اصــ ً‬ ‫ا محــرم معنــا‬ ‫نــدارد! عــده ای بــرای بنــده نامـ ه نوشــتند امســال حــج‬ ‫کــه واجب بــود‪ ،‬برگــزار نشــد‪ ،‬عــزاداری امام حســین (ع)‬ ‫کــه مســتحب اســت‪ ،‬شــما اصــرار می کنیــد ‪ ...‬بایــد‬ ‫یــک مســیر اعتدالــی را انتخــاب کنیــم‪ .‬یک عــده هــم‬ ‫می گفتنــد مغازه هــا نبایــد بــاز شــود‪ ،‬باید بســته باشــد‪.‬‬ ‫مــردم نبایــد از خانــه بیــرون بیاینــد‪ .‬بلــه بــرای مدتــی‬ ‫شــاید این کارهــا الزم بــود؛ ولــی نمی توانیــم‬ ‫فعالیت هــای اقتصادی‪ ،‬اموزشــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬اجتماعی را‬ ‫به طورکامــل تعطیــل کنیــم‪ ،‬ایــن کار امکان پذیــر‬ ‫نیســت‪ .‬البتــه نمی توانیــم مثــل ســابق بگوییــم کــه‬ ‫ازادانــه فعالیــت کننــد‪ .‬ایــن هــم امکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫یــک حــد وســط را نیازمنــد هســتیم کــه ان حــد را‬ ‫مراعــات کنیــم‪ .‬ادامــه محدودیت هــای شــدید‬ ‫امکان پذیــر نیســت؛ برای اینکــه ادامــه محدودیت هــای‬ ‫نکتــه دیگــری کــه ان شــاءاهلل بــرای جلســه بعــد نهایــی می کنیــم‬ ‫این اســت که افرادی کــه دچــار تخلــف می شــوند و متاســفانه از‬ ‫دســتورالعمل ها تخلــف می کننــد و دســتورالعمل ها را بی اهمیــت‬ ‫می داننــد‪ ،‬زیــر پــا می گذارنــد‪ ،‬مراعــات نمی کننــد‪ ،‬حتمــاً بایــد‬ ‫مجــازات شــوند‪ .‬بــرای این منظــور‪ ،‬در ســه بخــش دســتورالعمل هایی‬ ‫تهیــه کردیــم کــه ان شــاءاهلل بــرای جلســه بعــد نهایــی می شــود‪ .‬هــم‬ ‫بــرای ادارات هــم بــرای اصنــاف و هــم در ســطح عمــوم در ســه بخــش‬ ‫ایــن دســتورالعمل ها ان شــاءاهلل ابــاغ می شــود‬ ‫مــوج دوم را مشــاهده می کنیــم‪ .‬شــاید انجــا هــم‬ ‫احتمــاالً این طــور شــد‪ .‬انجــا هــم یــک‬ ‫دســتورالعمل هایی بــوده و خــوب مراعــات کردنــد؛ مث ً‬ ‫ال‬ ‫یکــی از کشــورهای اروپایــی کــه یکی دو روز پیــش در‬ ‫مجلــس ان بحــث بــود و نخس ـت وزیر ان می خواســت‬ ‫اختیــار قرنطینــه بــار دوم را بگیــرد و البتــه او ای ـن را از‬ ‫مجلــس گرفــت و همه چیــز را ازاد کــرد؛ بالفاصلــه‬ ‫گفتــه بــود کــه همــه توریســت ها بیاینــد؛ امــا بــا‬ ‫فشــاری کــه در ایــن چنــدروز وارد و تعــداد بیمــاران‬ ‫اضافــه شــد‪ ،‬ناچــار دومرتبــه محدودیت هــا را تشــدید‬ ‫کننــد؛ بنابرایــن‪ ،‬تقریبـاً کشــورهای دیگــر هــم بــا موج‬ ‫دوم گرفتــار شــدند و مــا هــم بــا مــوج دوم روبــه رو‬ ‫شــدیم‪ .‬شــاید ایــن با الو پائین رفتــن بــه اعمــال‬ ‫خودمــان مربــوط می شــود؛ چــه مــا مســئولین‪ ،‬چــه‬ ‫مــردم عزیــز‪ .‬انجا کــه همــه مراعــات و توجــه می کنیــم‪،‬‬ ‫همــه اهمیــت مســئله را گوشــزد و عمــل می کنیــم‪،‬‬ ‫باعــث می شــود کــه حالــت‪ ،‬حالـ ِ‬ ‫ـت ثبــات باشــد‪ .‬وقتــی‬ ‫مراعات هــا رهــا و عــادی می شــود‪ ،‬دومرتبــه ایــن‬ ‫شــروع می کنــد بــه باالرفتــن و کشــور را گرفتــار‬ ‫می کنــد‪ .‬به هرحــال‪ ،‬هر چــه هســت‪ ،‬تعــداد تخــت‬ ‫بیمارســتانی‪ ،‬پزشــک و پرســتار محــدود اســت‪ .‬اص ـ ً‬ ‫ا‬ ‫روانــی کار بــر کادر درمانــی‪،‬‬ ‫خــو ِد ایــن فشــار‬ ‫ِ‬ ‫خســته کنند ه ا ســت؛ وقتــی می بیننــد مرتــب تخت هــا‬ ‫پــر اســت‪ .‬ه ـر کاری می کننــد‪ ،‬بــاز دومرتبــه تخت هــا‬ ‫پــر می شــود؛ تااینکــه ببیننــد ‪ ۳۰‬درصــد‪ ۵۰ ،‬درصــد‬ ‫تخــت خالــی شــد‪ .‬خــو ِد ایــن‪ ،‬یــک نشــاط و روحیـه ای‬ ‫بــه همــه می دهــد و درواقــع‪ ،‬اثــار کار خــود را‬ ‫می بیننــد و به خوبــی مشــاهده می کننــد‪ .‬مجموع ـاً‪ ،‬در‬ ‫هفته هــای اخیــر؛ هــم در کشــور خودمــان و هــم در دنیا‬ ‫شــاهد یــک افت وخیــزی بودیــم‪ .‬به هرحــال‪ ،‬در‬ ‫جاهایــی مــوج گرفــت و اوج پیــدا کــرد؛ یکجاهایــی افت‬ ‫داشــت‪ .‬االن تقریب ـاً ش ـش ماه اســت بــا ایــن ویــروس‬ ‫مواجهیــم‪ .‬شــاید روزهــای اول بــه مــردم می گفتیــم‬ ‫ایــن را هفتگــی درنظــر نگیریــد‪ ،‬مــاه و ســال معیــار‬ ‫اســت؛ نــه روز و هفتــه‪ .‬بعضی هــا می گفتنــد چــرا شــما‬ ‫این گونــه می گوییــد؟ ایــن ویــروس را از پــا‬ ‫درمی اوریــم دوهفته دیگــر‪ ،‬ســه هفته دیگر‪،‬‬ ‫یک ماه دیگــر! االن می بینیــم شــش ماه گذشــته‪.‬‬ ‫فرازونشــیب داشــتیم‪ .‬به نظــرم کا ِر کادر درمانــی‬ ‫بســیارخوب بــوده‪ ،‬بخش تولید کشــور خــوب در صحنه‬ ‫بــوده‪ ،‬بخــش علمــی کشــور دراین زمینــه کامــ ً‬ ‫ا در‬ ‫صحنــه فعــال بودند‪ ،‬مــردم هــم همراهــی کردنــد‪ .‬واقعاً‬ ‫انجاهایــی کــه گفتیــم خطرنــاک اســت و دیدنــد‬ ‫خطرنــاک اســت‪ ،‬همراهــی کردنــد‪ .‬حداقــل بایــد‬ ‫این گونــه درنظــر بگیریــم کــه ش ـش ماه دیگر هــم ایــن‬ ‫اوضــاع را داریــم‪ .‬حــال اگــر بگویــم ش ـش ماه ممکــن‬ ‫اســت بیشــتر شــود‪ ،‬ممکــن اســت یک ســال دیگــر‬ ‫شــود؛ ولــی درنظــر بگیریــم کــه شــش ماه دیگــر بــا‬ ‫همیــن اوضــاع مواجــه هســتیم و بایــد خودمــان را اماده‬ ‫کنیــم تــا روزی کــه یــک واکســنی تولیــد شــود و ان‬ ‫واکســن موثــر باشــد و به اندازه کافــی دراختیــار همــگان‬ ‫قــرار بگیــرد و بتوانیــم توزیــع کنیــم تــا مــردم بتواننــد‬ ‫اســتفاده کننــد‪ .‬اگــر ان واکســن یک نوبتــه باشــد‪،‬‬ ‫دو نوبتــه باشــد و ‪ ...‬نمی دانیــم ویژگی هــای ان چیســت‬ ‫و زمــان به دســت امدن ان چه وقــت اســت؟ ان زمــان‬ ‫یــک شــرایط جدیــدی حاکــم می شــود؛ یــک نفــس‬ ‫راحــت می کشــیم؛ ولــی تاان زمــان کــه خیلــی‬ ‫به دقــت روشــن نیســت‪ ،‬بایــد همــه مراعــات کنیــم‪.‬‬ ‫حــاال بایــد چـ ه کنیــم؟ می خواهــم این نکتــه را توضیــح‬ ‫دهــم؛ چــون این روزهــا‪ ،‬می خواهــم بــر اعتــدال تاکیــد‬ ‫کنــم‪ .‬این روزهــا دو طــرف را می بینیــم؛ یک بــار عــده ای‬ ‫می اینــد نامــه می نویســند و اظهارنظــر می کننــد چــرا‬ ‫محدودیت هــا را می خواهیــد این قــدر زیــاد کنیــد؟‬ ‫محــرم اســت‪ ،‬مــاه عزاداری ســت‪ .‬درســت اســت‬ ‫بسیار شــدید جامعــه را دچــار التهــاب‪ ،‬اضطــراب و‬ ‫افســردگی می کنــد‪ .‬ســامتی کــه می گوییــم بایــد در‬ ‫جامعــه حاکــم باشــد‪ ،‬فقط ســامت جســم نیســت؛ هم‬ ‫ســامت جســم و هــم ســامت روح اســت؛ مــردم‬ ‫ازلحــاظ روحــی و روانــی بایــد دارای ارامــش باشــند‪ .‬اگر‬ ‫افســردگی ایجــاد شــود‪ ،‬اصـ ً‬ ‫ا زندگــی بــر مــردم تنــگ‬ ‫شــود‪ ،‬نفس کشــیدن بــرای ان هــا ســخت می شــود‪ .‬در‬ ‫دنیــا هــم هر کــس رفــت کــه ان کار تنــد را انجــام دهــد‪،‬‬ ‫موفــق نبــود؛ هر کــس رهــا کــرد و هیـچ کاری نکــرد هم‬ ‫دچــار گرفتــاری شــد‪ .‬ان هایــی کــه معتدالنــه رفتــار‬ ‫کردنــد‪ ،‬موفــق بودنــد؛ مــا هــم بایــد معتدالنــه رفتــار‬ ‫کنیــم و بدانیــم ایــن ویــروس اســت؛ بــرای مدتــی هــم‬ ‫هســت و بایــد خودمــان را امــاده کنیــم؛ یک ســال‬ ‫بااحتیــاط برنامه ریــزی کنیــم‪ ،‬به جــای ایــن ش ـش ماه‬ ‫تــا یک ســال دیگــر بــرای زندگی مــان بــا ایــن ویــروس‪،‬‬ ‫ســازگاری مان بــا ایــن ویــروس‪ ،‬تعاملمــان بــا ایــن‬ ‫ویــروس بــه یک شــکلی برنامه ریــزی کنیــم؛ به هرحــال‬ ‫ایــن اســت‪ .‬ازان طــرف‪ ،‬زندگــی‪ ،‬اشــتغال و تولید اســت؛‬ ‫مــواد الزم‪ ،‬کاالهــای اساســی ‪ ،‬مــواد بهداشــتی‪ ،‬مــواد‬ ‫ضــروری‪ ،‬حمل ونقــل؛ به هرحــال‪ ،‬همــه زندگــی هســت‬ ‫و همــه این هــا بایــد باشــد؛ منتهــا همــه ان هــا اگــر بــا‬ ‫پروتــکل نباشــد‪ ،‬مــا را دچــار مشــکل می کنــد‪.‬‬ ‫اعتدالــش بــه این اسـت که فعالیــت باشــد‪ ،‬پروتــکل هــم‬ ‫دقیق ـاً اجــرا شــود؛ ایــن دو اگــر بــا هــم باشــد‪ ،‬پیــش‬ ‫می رویــم؛ وگرنــه اگــر رهــا کنیــم‪ ،‬بیمــاری شــدید و‬ ‫تنــد می شــود‪ ،‬جامعــه را فرامی گیــرد و تخت هــا پــر‬ ‫می شــود‪ ،‬اعصــاب مــردم بــه هــم می ریــزد و تلفــات‬ ‫زیــادی می دهیــم کــه بــرای جامعــه غیرقابل قبــول‬ ‫اســت؛ پــس ایــن حالــت اعتــدال را بایــد کام ـ ً‬ ‫ا مــورد‬ ‫مراعــات قــرار دهیــم‪ .‬چنــد نکتــه را می خواهــم اینجــا‬ ‫خدمــت مــردم عزیزمــان بگویــم؛ اول تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫کســی فکــر نکنــد ایــن ویــروس دو روز دیگــر‪،‬‬ ‫پنج روز دیگــر‪ ،‬یک هفته دیگــر خواهــد رفــت؛ ایــن‬ ‫حاال حاالهــا بــا ماســت و برنامه ریــزی بایــد کمــی‬ ‫بلندمــدت باشــد؛ حداقــل شـش ماه یــا بــرای یک ســال‬ ‫برنامه ریــزی کنیــم؛ برنامه ریــزی بــرای زندگــی‬ ‫بانشــاط‪ ،‬اینکــه مرتــب بگوییــم ایــن ماســک‬ ‫خســته کننده اســت‪ ،‬عدم رفت وامــد خســته کننده‬ ‫اســت و ‪ ...‬بلــه خســته کننده اســت و همــه می دانیــم‬ ‫خســته کننده اســت؛ همــه می دانیــم ســخت اســت؛‬ ‫امــا چــار ه و راهــی وجــود نــدارد؛ جزاینکــه بــا یــک‬ ‫شــرایط خاصــی امــروز زندگــی خود را شــروع کنیــم‪ .‬در‬ ‫اینجــا چنــدکار را می خواهــم بگویــم کــه دوســتان‬ ‫گفتنــد این کارهــا را می شــود اَبریدیــش کــرد «شــفا»؛‬ ‫یعنــی حــروف اول ان را بگیریــم؛ بگوییــم راه درمــان مــا‬ ‫شفاســت؛ البتــه می شــود به شــرطی کــه «ا» ان را بــا‬ ‫مــد ادا کنیــم و چنــد «ا» باشــد‪« .‬ش» همــان‬ ‫شست وشوســت؛ دست شســتن و نظافــت و بهداشــت‬ ‫فــردی به عنــوان اصــل اول ماســت؛ همــه بایــد مراعــات‬ ‫کنیــم‪« .‬ف» ان‪ ،‬فاصله گــذاری اجتماعی ســت؛ مثــل‬ ‫قدیــم نمی شــود دورهــم و کنــار هــم بنشــینیم؛ بایــد‬ ‫فاصله گذاری هــا را مراعــات کنیــم‪« .‬الــف» اول در شــفا‬ ‫اســتفاده از ماســک اســت؛ ایــن یــک الــف اســت‪« .‬الف»‬ ‫دوم‪ ،‬اجتنــاب از ترددهــای غیرضروری ســت؛ «الــف»‬ ‫ســوم اجتنــاب از تجمعــات بــزرگ اســت‪ .‬این هــا ســه‬ ‫الفی ســت کــه شــفای مــا را بــا مــد درســت می کنــد؛‬ ‫یعنــی ســه «الــف» داریــم‪« ،‬ش» داریــم‪« ،‬ف» داریــم‪.‬‬ ‫اگــر شســتن‪ ،‬فاصله گــذاری‪ ،‬ماســک و کاهــش تــردد و‬ ‫جمع نشــدن را درکنارهــم قــرار دهیــم‪ ،‬ایــن‬ ‫دستورالعمل هایی ســت کــه می توانــد خیلی ســخت‬ ‫نباشــد و مــا را تاحدزیــادی از مشــکالتی کــه داریــم‪،‬‬ ‫نجــات دهــد‪ .‬البتــه پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫خیلی زیــاد اســت و بــرای هرجایــی و هر مکانــی یــک‬ ‫پروتــکل هســت کــه ان پروتکل هــا را بایــد همیشــه‬ ‫مــورد مراعــات خــود قــرار دهیــم‪ .‬بیماریابــی‪ ،‬یکــی از‬ ‫مســائل بســیارمهم اســت و بایــد بیمــار را بیابیــم‪ .‬دو‬ ‫جــور اســت؛ یک زمانــی بیمــار ســراغ مــا می ایــد و‬ ‫می گویــد مــن تنگــی نفــس و تــب دارم؛ می بینیــم و‬ ‫ازمایــش می کنیــم و می بینــد کــه مثبــت اســت و‬ ‫یک وقتــی مــا ســراغ بیمــار می رویــم و بیمــار را پیــدا‬ ‫می کنیــم و شــاید منشــا ان را از همــان بیمــار درنظــر‬ ‫بگیریــم و وقتــی بیمــار را یافتیــم‪ ،‬دنبــال ان هایــی‬ ‫برویــم کــه بــا بیمــار در رابطــه نزدیــک بودنــد و ان هــا‬ ‫را مــورد تســت و ازمایــش قــرار دهیــم‪ .‬همــه مــردم‬ ‫بایــد دســتورالعمل ها را وقتــی یکــی مثبــت اســت‪،‬‬ ‫مراعــات کننــد کــه می گوینــد بایــد خــود را ‪ 14‬تــا‬ ‫‪15‬روز در یــک اتــاق در حصــر و قرنطینــه قــرار دهند و‬ ‫بایــد مراعــات کننــد و اگــر مراعــات نکردنــد‪ ،‬در‬ ‫دســتورالعمل های مجازاتــی کــه هفتــه بعــد اقــای‬ ‫رحمانــی فضلــی می ایــد‪ ،‬ایــن مــوارد را هــم بیــاورد‬ ‫کــه اگــر کســی تخلــف کــرد و بنــا بــود ‪ ۱۴‬روز در خانه‬ ‫بمانــد‪ ،‬دو روز مانــد و بیــرون امــد و گفــت کــه حالــم‬ ‫خــوب اســت‪ ،‬بایــد بــا او برخــورد شــود؛ برای اینکــه‬ ‫دیگــران را مبتــا می کنــد کــه ممکــن اســت خیلــی‬ ‫عالمــت ظاهــری زیــادی نداشــته باشــد؛ اما مبتالســت‬ ‫و دیگــران را مبتــا می کنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬بایــد حتمــاً‬ ‫دنبــال بیماریابــی برویــم‪ .‬اعمــال قانــون دراین جلســه‬ ‫موردتاکیــد دوســتان عزیــز مــا و وزارت بهداشــت و‬ ‫درمــان بــود‪ .‬به هرحــال‪ ،‬عمدتـاً مــردم مــا همیشــه بــا‬ ‫قانع شــدن و اقنــاع نیــازی نبــوده کــه از مجــازات‬ ‫اســتفاده کنیــم؛ ولــی همیشــه افــرادی هســتند کــه‬ ‫نیازمنــد بــه یــک تنبیــه یــا مجازاتــی هســتند تــا در‬ ‫مــواردی نگذاریــم تخلفــات صــورت گیــرد و عــده ای‬ ‫مراعــات نمی کننــد و دیگــران را هــم گرفتــار‬ ‫می کننــد؛ بنابرایــن‪ ،‬اعمــال قانــون بــرای ما بســیارمهم‬ ‫اســت و بایــد مدنظــر قــرار دهیــم‪ .‬مــواردی موردبحــث‬ ‫قــرار گرفــت کــه ان شــاءاهلل ایــن مــوارد تکمیــل‬ ‫می شــود و در جلســه بعــد (شــنبه اینــده) نهایــی و‬ ‫ابــاغ می کنیــم کــه در هــر ســه بخــش بــرای ادارات‪،‬‬ ‫اصنــاف و جامعــه و عمــوم مــردم ان شــاءاهلل اجــرا‬ ‫می شــود و ابــاغ می کنیــم‪ .‬موضــوع دیگــری کــه‬ ‫خیلی مهــم اســت‪ ،‬ســبک زندگی ســت کــه بایــد‬ ‫بپذیریــم از پایــان بهمن مــاه پارســال‪ ،‬زنگــی به صــدا‬ ‫درامــد و بــه مــا گفــت ســبک زندگــی اجتماعی شــما‬ ‫بایــد تــا اطــاع ثانــوی تغییــر یابــد و هر کــه ایــن زنگ‬ ‫را نشــنیده‪ ،‬ضــرر کــرده اســت و نمی شــود مثل ســابق‬ ‫رفت وامــد خانوادگــی به ان صــورت داشــته باشــیم و‬ ‫نمی شــود میهمانــی برقــرار کنیــم‪ .‬در بعضــی از‬ ‫کشــورهای اروپایــی در اخبــار اعــام کردنــد که کســی‬ ‫اگــر میهمانــی برگــزار کنــد‪ ،‬مجــازات بسیار ســنگینی‬ ‫بــرای برگزارکننده میهمانــی درنظر گرفتند‪ .‬نمی شــود‬ ‫کــه عروســی‪ ،‬عــزاداری و اجتماعــات به ان صــورتِ‬ ‫ســابق باشــد و ترددهــای غیرضــروری را بایــد کــم‬ ‫کنیــم‪ .‬همــه می دانیــم کــه تابســتان اســت‪ .‬همــه‬ ‫می دانیــم بچه هــا از دو نظــر خســته شــدند؛ یکــی‬ ‫اینکــه تابســتان شــده و یکــی اینکــه امســال مدرســه‬ ‫نرفتنــد و خــو ِ د مدرســه نرفتن هــم خســته کننده‬ ‫اســت؛ چراکــه مدرســه می رفتنــد و انجــا به هرحــال‬ ‫بــا هم شــاگردی و بــا دوســتان خــود درس‬ ‫می خواندنــد و وقتــی تعطیــل می کنیــم‪ ،‬خــودش‬ ‫یــک خســتگی روحــی بــرای این هــا دارد کــه همــه‬ ‫این هــا قابل قبــول اســت؛ ولــی همــه بایــد بدانیــم در‬ ‫یــک شــرایط ویــژه هســتیم و اگــر هــم زمانــی ســفری‬ ‫ضــرورت دارد‪ ،‬بایــد ان را کوتــاه کنیــم و بایــد تمــام‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی را داخــل ماشــین‬ ‫انجایی کــه پیــاده می شــویم‪ ،‬همــه مــورد مراعــات‬ ‫قــرار دهیــم‪ .‬بــرای ســالمندان و ان هایــی کــه بیمــاری‬ ‫زمین ـه ای دارنــد‪ ،‬بایــد فکــر جداگان ـه ای کــرد؛ یعنــی‬ ‫همان طورکــه بیماریابــی بــرای مــا مهــم اســت و بایــد‬ ‫دنبالــش برویــم‪ ،‬چــک و مراقبــت از ســالمندان و‬ ‫ان هایــی کــه بیمــاری زمینــه ای دارنــد‪ ،‬برای اینکــه‬ ‫گرفتــار نشــوند هم جــزو وظایف ماســت‪ .‬مخصوصـاً در‬ ‫جاهایــی کــه بــا هــم جمــع هســتند؛ مث ـ ً‬ ‫ا در خانــه‬ ‫ســالمندان‪ ،‬البتــه ســطح مراقبت هــا خــوب شــده و‬ ‫بازهــم بایــد مراقبت هــای بیشــتری نســبت بــه این هــا‬ ‫انجــام شــود‪ .‬بایــد نظــام دیجیتــال در کشــور توســعه‬ ‫فزاینــده و روزافــزون پیــدا کنــد‪ .‬وضــع ما نســبتاً خوب‬ ‫اســت؛ امــا به نظــرم نســبت بــه ایــن بیمــاری و‬ ‫شــرایطی کــه داریــم‪ ،‬کمی کند هســتیم‪ .‬بایــد در همه‬ ‫کارهــا تاجایی کــه می شــود و امکان پذیــر اســت‪،‬‬ ‫ازطریــق الکترونیــک یــا از سیســتم دیجیتال اســتفاده‬ ‫کنیــم‪ .‬برای اینکــه رفت وامدهــا و نیــاز بــه حضــور‬ ‫افــراد در ادارات کــم شــود‪ ،‬باید ایـن کار را انجــام دهیم‪.‬‬ ‫مــن یک بــار هــم دراین جلســه گفتــم کــه البتــه بایــد‬ ‫ایـن را هــم اقــای رحمانــی فضلــی در مجــازات بیــاورد‬ ‫کــه اگــر کاری ازطریــق الکترونیــک امکان پذیــر اســت‬ ‫و مســئول اداری به طــرف بگویــد بایــد بیایــی اینجــا‬ ‫انجــام دهــی؛ بــرای ان مســئول اداره‪ ،‬مــاده انفصــال‬ ‫یک ســالی کــه درنظــر گرفته شــده‪ ،‬بــرای چنیــن‬ ‫فــردی خــوب اســت؛ بــرای کســی که می توانــد‬ ‫خدمــات الکترونیکــی بــه مــردم بدهــد؛ ولی مــردم را از‬ ‫شهرســتان بــه اســتان و از اســتان بــه تهران می کشــد‪.‬‬ ‫مــوارد مشــخص داشــتم که بــه مســئولین تذکــر دادم‪.‬‬ ‫کار خیلــی ســاده ای کــه می شــد ازطریــق همیــن‬ ‫سیســتم فضــای مجــازی انجــام دهنــد؛ امــا به طــرف‬ ‫گفتنــد بایــد بیاییــد تقاضا مطــرح و امضاء کنیــد و فرد‬ ‫را چهــارروز بــه ســفر وادار کردنــد کــه اتفاقـاً ان فرد در‬ ‫همیــن ســفر گرفتار شــد‪ .‬دیگــر نبایــد از ایــن بگذریم؛‬ ‫ان مســئول اداری کــه مــردم را ازار و زجــر می دهــد و‬ ‫از دســتورالعمل تخلــف می کنــد‪ ،‬او مســتحق یک مــاه‬ ‫انفصــال‪ ،‬سـه ماه انفصــال و نظــر مســئول مربوطـه اش‬ ‫اســت‪ .‬نکتــه اخــر دربــاره شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫اســت‪ .‬این هفتــه یــک جلســه ویــژه دارم بــا ان هــا کــه‬ ‫درزمینــه دارو و واکســن کار می کننــد‪ .‬دولــت امــاده‬ ‫هرگونــه کمک اســت؛ چــون این مســئله ضروری ســت؛‬ ‫چــه یافتــن دارو و چــه یافتــن واکســن؛ هـر دو اولویــت‬ ‫دارد و اشــکالی هــم نــدارد دراین بخــش کار مــوازی‬ ‫انجــام بگیــرد تــا ســریع تر بــه نتیجــه برســیم‪.‬‬ ‫دراین جلســه روی دســتورالعمل های مــاه محــرم هــم‬ ‫تاکیــد شــد‪ .‬در اینجــا عــرض می کنــم کــه بــاز بایــد‬ ‫ایــن اعتــدال مــورد مراعــات باشــد‪ .‬اینکــه بگوییــم در‬ ‫مــاه محــرم عــزاداری نباشــد‪ ،‬ایــن نادرســت و ناصحیح‬ ‫اســت و اساســاً بــرای جامعــه قابل تحمــل نیســت و‬ ‫اصــ ً‬ ‫ا مغمــوم می کنــد؛ غیر انکــه خــو ِد عاشــورا‬ ‫غــم اور اســت‪ ،‬اینکــه مراســم نباشــد هــم مــردم را‬ ‫دلگیــر و بــرای مــردم‪ ،‬اضطــراب و افســردگی درســت‬ ‫می کنــد‪ .‬می توانیــم عــزاداری کنیــم؛ چــرا نتوانیــم‬ ‫جمعیت هــای کمتــری را در یــک حســینیه یــا‬ ‫جایی کــه بنــا بــوده ‪1000‬نفــر باشــد‪ ،‬بــا ‪ ۱۰۰‬نفــر برپــا‬ ‫باشــد و بقیــه ازطریــق فضــای مجــازی مراســم را‬ ‫ببینند؟»‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫از بــدو پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬ورزش بــرای زنــان موافقــان و مخالفــان جــدی داشــت‬ ‫کــه هیچ کــدام از ایــن دو تفکــر‪ ،‬هنــوز نتوانســته اند پیــروز ایــن میــدان شــوند و وزارت‬ ‫ورزش‪ ،‬متاثــر از برداشـت های رهبــران مذهبــی‪ ،‬در نوعــی بالتکلیفــی و ســردرگمی‪ ،‬بــه‬ ‫امیــد اینــده ای نامعلــوم‪ ،‬سیاســت دوپهلــو را پیشــه کــرده اســت‪ .‬در این میــان بســیاری‬ ‫از زنــان و دختــران کشــورمان‪ ،‬ناراحــت از بی تدبیــری وزارت و متولیــان ورزش‪ ،‬لبــه تیــز‬ ‫حمــات را متوجــه ایــن مســئولین می داننــد و وجــود کرونــا را بهان ـه ای محکــم کــه‬ ‫بــرای مبــارزه بــا ایــن ویــروس و عــدم امنیــت جانــی و بهداشــتی در سیســتم شــهری‬ ‫لو نقــل کشــور و به ویــژه در تهــران و در متــرو و اتوبوس هــای شــرکت واحــد‪،‬‬ ‫حم ‬ ‫دوچرخه ســواری را توصیــه و موجــه می داننــد‪ .‬در این حالــت وقتــی پــای صحبــت‬ ‫ورزشــکاران دوچرخه ســوار زن کشــورمان به میــان می ایــد‪ ،‬کــه در میدان هــای‬ ‫جهانــی‪ ،‬موفــق نشــان داده انــد‪ ،‬ایــن زنــان بــا اســتدالل رعایــت کامــل حجــاب و‬ ‫پوشــیده بودن کامــل در هنــگام دوچرخه ســواری‪ ،‬خــود را محــق دانســته و از تبعیــض‬ ‫در ایــن مــورد میــان مــردان و زنــان گلــه و شــکایت بســیار دارنــد‪ .‬ایــن ورزشــکاران‬ ‫زن‪ ،‬کــه در رشــته های مختلــف ورزشــی در ســطح جهــان بــه موفقیت هــای ارزنــده ای‬ ‫دســت یافته انــد‪ ،‬معتقدنــد میــان یــک فوتبالیســت یــا کاراتـه کا زن بــا ورزشــکاران زن‬ ‫دوچرخه ســواری‪ ،‬هیــچ فــرق و تبعیضــی نبایــد باشــد؛ به ویــژه کــه امــروزه در تمــام‬ ‫لو نقــل شــهری می داننــد‪ .‬حفــظ محیــط‬ ‫کشــورها‪ ،‬دوچرخــه را وســیله ای ایمــن در حم ‬ ‫تو امــد‪ ،‬به کارگیــری کمتــر ســرب و‬ ‫زیســت‪ ،‬حجــم کــم دوچرخــه‪ ،‬ســهولت در رف ‬ ‫گازهــای تعریقــی از ســوخت بنزیــن خودروهــا‪ ،‬از مهم تریــن دالیــل و امتیــازات دوچرخه‬ ‫اســت و امــا مخالفــت پــاره ای از روحانیــون بــا به کارگیــری دوچرخــه بــرای زنــان و ابــرار‬ ‫و اصــرار انــان‪ ،‬وزارت ورزش را بــه انفعــال دراورده اســت؛ به نحوی کــه در این مــورد‬ ‫ســکوت اختیــار کــرده اســت؛ در حالی کــه همیــن وزارت می توانــد از نفــوذ روحانیونــی‬ ‫کــه مخالفــت جــدی دراین بــاره ندارنــد‪ ،‬اســتفاده کــرده‪ ،‬بــرای تحقــق دوچرخه ســواری‬ ‫زنــان‪ ،‬به جــد و بــا تــاش مضاعــف بکوشــد و بــه دفــاع از ایــن ورزش مفــرح بــرای نســل‬ ‫نوجــوان و جــوان دختــران مــا‪ ،‬اقــدام عاجــل به عمــل اورد‪ .‬اگــر به خاطــر بیاوریــم کــه‬ ‫در اغــاز پیــروزی انقــاب اســامی و در اغازیــن ســال اســتقرار نظــام جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران بســیاری از علمــای دینــی‪ ،‬شــطرنج را نه تنهــا ضــروری نمی دانســتند؛ بلکــه ان را‬ ‫حــرام می شــمردند امــا چنــد دختــر کشــورمان‪ ،‬در مســابقات جهانــی بــه مقام هــای‬ ‫ارزنــده نائــل شــده و حتــی درجــه اســتادی در شــطرنج را کــه افتخــاری جهانی ســت‪،‬‬ ‫بــرای کشــورمان بــه ارمغــان اوردنــد؛ درنتیجــه به نظــر می رســد کــه وزیــر ورزش‪،‬‬ ‫بایــد درقالــب هیئت دولــت گام هــای اساســی برداشــته و حتــی بــا مراجعــه بــه مقــام‬ ‫معظــم رهبــری و ادای توضیحــات جامــع‪ ،‬بــرای مجاز شــدن ایــن ورزش؛ به ویــژه در‬ ‫ایــن روزهایــی کــه وســایل نقلیــه عمومــی به هیچ وجــه ســامت مســافران را تامیــن‬ ‫نمی کنــد‪ ،‬به جهــت ســامت جامعــه‪ ،‬بــرای مجــاز شــمردن دوچرخه ســواری بــرای‬ ‫نیمــی از جمعیــت کشــور‪ ،‬اقــدام الزم و اساســی را انجــام دهــد‪ .‬دراین صــورت بــا حفــظ‬ ‫و احتــرام بــه شــعائر دینــی و مذهبــی و حفــظ و پایبنــدی کامــل بــه نظــام مقــدس‪،‬‬ ‫موانــع موجــود دراین مــورد رفــع خواهــد شــد‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬این روزهــا در ســطح شــهر‪،‬‬ ‫به وفــور زنانــی را می بینیــم کــه بــر ترک موتورســیکلت همســر یــا اعضــای مرد خانــواده‬ ‫خــود ســوار بــوده و ایــن مســئله هیچ گونــه مشــکلی را ایجــاد نکــرده اســت و بــرای‬ ‫مــردم بــه امــری ســاده و روزمــره درامــده اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬امیدواریــم دراین بــاره بــرای‬ ‫دختــران‪ ،‬تبعیــض موجــود از بیــن بــرود کــه درصــورت عملی شــدن‪ ،‬چه بســا در اینــده‪،‬‬ ‫اکثــر دانش امــوزان از دوچرخــه به عنــوان وســیله نقلیه بهــره الزم را ببرنــد کــه در حفــظ‬ ‫هــوای ســالم و محیــط زیســت نیــز بســیار اثرگــذار اســت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تداوم تقاضای اروپا برای محصوالت پتروشیمیایی ایران‬ ‫مدیرعامــل شــرکت نیروکلــر گفــت‪« :‬صــادرات ایــن شــرکت بــه اروپــا بــا وجــود‬ ‫محدودیت هــای ناشــی از ویــروس کرونــا در جهــان بــه چیــزی حــدود پنج هزار تــن‬ ‫رســید»‪ .‬به گــزارش تاپیکــو؛ وحیــد نام نیــک افــزود‪« :‬با اینکــه جهــان تحت تاثیــر‬ ‫پاندمــی کرونــا قــرار دارد‪ ،‬موفــق شــدیم یــک محمولــه جدیــد یک هزار تنــی کلــر را‬ ‫بــه اروپــا صــادر کنیــم کــه بــا ارســال ایــن محمولــه‪ ،‬مجمــوع وزنــی صــادرات شــرکت‬ ‫نیروکلــر از ابتــدای امســال تاکنــون بــه بیــش از ‪ ۴۸۰۰‬تــن رســید‪ .‬ضمن اینکــه کیفیــت‬ ‫رقابتــی محصــوالت شــرکت نیروکلــر به دلیل اســتفاده از فنــاوری باالی خطــوط تولیدی‬ ‫در کنــار رویکــرد جدیــد واحــد بازرگانــی در توســعه بازارهــای برون مــرزی؛ دو عامــل‬ ‫اصلــی دســتیابی بــه ایــن موفقیــت اســت»‪.‬‬ ‫استقالل کمیته بررسی سوانح هواپیمایی‬ ‫رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری گفــت‪« :‬در حال بررســی هســتیم تــا کمیتــه‬ ‫بررســی ســوانح هواپیمایــی در وزارت راه و شهرســازی مســتقل شــود و بــرروی ان‬ ‫مطالعــات کارشناســی انجــام می دهیــم»‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ تــورج زنگنــه افــزود‪:‬‬ ‫«اولویــت مــا‪ ،‬در ســازمان هواپیمایــی کشــوری ایمنی ســت و ازایــن رو‪ ،‬به دنبــال‬ ‫توســعه نــاوگان؛ حتــی در شــرایط تحریــم هســتیم»‪.‬‬ ‫جزئیات طرح تسهیالت سرباز فناور‬ ‫طــرح تســهیالت ســرباز فنــاور‪ ،‬از بســته های خدمتی ســت کــه معاونــت علمــی و‬ ‫فنــاوری ریاس ـت جمهوری بــه فعــاالن فنــاور ارائــه می کنــد‪ .‬شــاخص هایی ماننــد‬ ‫ســابقه بیمــه متقاضــی‪ ،‬مــدرک تحصیلــی و فــروش شــرکت در امتیاز بنــدی مرتبــط‬ ‫بــا ایــن طــرح تاثیر گــذار هســتند‪ .‬همچنیــن یکــی از شــاخص های مهــم بــرای‬ ‫بــراورد امتیــازات متقاضــی طــرح ســرباز فنــاور‪ ،‬اظهار نامــه مالیاتــی شــرکت اســت‪.‬‬ ‫به گــزارش تســنیم؛ بســته خدمتــی تســهیالت نظــام وظیفــه به ســه شــاخه امریه در‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬پــروژه جایگزیــن خدمــت در شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫و پــروژه جایگزیــن خدمــت در دســتگاه های دفاعــی و دولتــی تقســیم می شــود‪.‬‬ ‫ برابری بودجه گردشگری‬ ‫لزوم افزایش ‪20‬‬ ‫ِ‬ ‫رئیــس جامعــه هتلــداران کشــور با اشــاره به اینکه بودجــه حــوزه گردشــگری بایــد‬ ‫‪ 20‬برابــر افزایــش یابــد‪ ،‬گفــت‪« :‬در تعامل بــا نماینــدگان مجلــس درصــدد رفــع‬ ‫مشــکالت ناشــی از کرونــا در صنعــت گردشــگری و هتـل داری هســتیم»‪ .‬به گــزارش‬ ‫فــارس؛ جمشــید حمــزه زاده افــزود‪« :‬هفتــه پیــش در کمیســیون اقتصــادی مجلس‬ ‫جلســه ای بــا حضــور علی اصغــر مونســان (وزیــر میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی) و برخــی از فعــاالن بخــش خصوصــی در حــوزه گردشــگری برگــزار‬ ‫شــد و در این جلســه مشــکالتمان را بــرای نماینــدگان مجلــس بیــان کردیــم»‪.‬‬ ‫تقویت زیرساخت اموزش مجازی در مناطق محروم‬ ‫روح اهلل متفکــر؛ عضــو کمیســیون امــوزش و تحقیقــات و عضــو هیئت رئیســه مجلــس‬ ‫گفــت‪« :‬ویــروس کرونــا پدیــده جدیدی ســت کــه همه چیــز را تحت تاثیــر قــرار‬ ‫داده اســت؛ بایــد بــرای رفــع مشــکالت احتمالــی در اینــده‪ ،‬ابــزار االت‪ ،‬زیرســاخت و‬ ‫شو پــرورش‬ ‫محتــوا بــا این وضعیــت بــه روز شــود»‪ .‬به گــزارش پانــا؛ وی افــزود‪« :‬اموز ‬ ‫و امــوزش عالــی در بلند مــدت بایــد در راســتای ارتقــای امــوزش بــا محوریــت مجــازی‬ ‫زیرســاخت و امکانــات خــود را به روز رســانی کننــد‪ .‬بــا شــیوع ایــن بیمــاری‪ ،‬تدابیــری در‬ ‫شو پــروش انجــام شــد؛ امــا نبایــد توقــع داشــته باشــیم کــه یــک الگــو اجــرا شــود؛‬ ‫اموز ‬ ‫چراکــه ایــن امــر‪ ،‬شــدنی نیســت‪».‬‬ ‫زمان واریز یارانه مردادماه‬ ‫براســاس اعــام ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا؛ یکص دو چهاردهمیــن مرحلــه‬ ‫یارانــه نقــدی همچــون ماه هــای گذشــته در موعــد تعیین شــده بــه حســاب‬ ‫سرپرســتان خانــوار واریــز خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن بر اســاس مصوبــه ســتاد ملــی‬ ‫کرونــا و اطالع رســانی های قبلــی؛ کســر اقســاط تســهیالت قرض الحســنه‬ ‫یک میلیون تومانــی کــه از مــاه گذشــته شــروع شــد‪ ،‬ایــن مــاه نیــز از یارانــه‬ ‫سرپرســتان خانــوار کســر شــد خواهــد شــد‪.‬‬ ‫افزایش تعرفه های جلسات روانشناسی و مشاوره‬ ‫مدیــرکل دفتــر مشــاوره و امــور روانشــناختی ســازمان بهزیســتی کشــور دربــاره افزایش‬ ‫تعرفه هــای جلســات روانشناســی و مشــاوره در ســال ‪ ،۹۹‬گفــت‪« :‬طبــق قانــون ســازمان‬ ‫نظــام روانشناســی‪ ،‬ارائــه پیشــنهاد تعییــن تعرفه های جلســات مشــاوره و روانشناســی به‬ ‫هیئت دولــت‪ ،‬بر عهــده ایــن ســازمان اســت؛ امــا ارائــه خدمــات روانشناســی‪ ،‬از وظایــف‬ ‫ســازمان بهزیســتی تلقــی شــده»‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ بهــزاد وحیدنیا‬ ‫با اشــاره بــه اینکــه بعــد از اینکــه پیشــنهادها بــرای تعییــن تعرفــه در ســال جــاری بــه‬ ‫هیــات دولــت می رســد‪ ،‬توســط هیــات وزیــران بررســی شــده و در نهایــت تصویــب و‬ ‫ابــاغ می شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬ســازمان بهزیســتی پیشــنهادهای مربــوط بــه تعرفـ ه جلســات‬ ‫ی نیز‬ ‫مشــاوره و روانشناســی ســال جدیــد را ارائــه کــرده و از مراکــز مشــاوره و روانشــناخت ‬ ‫بازدیــد صــورت گرفتــه تــا مبلــغ تعرفــه براســاس شــرایط مراکــز باشــد‪ .‬در کمیســیون‬ ‫اقتصــادی دولــت هــم پیگیری هــای الزم انجــام شــده اســت و امیدواریــم بــه زودی‬ ‫تعرفه هــای ســال جدیــد را بــه مراکــز مشــاوره و روانشناســی ارائــه دهیــم»‪.‬‬ صفحه 2 ‫فهرست‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2041‬‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫سیده الهام حسینی‪:‬‬ ‫بهترین فیلم ها درباره خبرنگاران‬ ‫شرایط ایدئال نیست؛ اما ناامید هم نیستیم‬ ‫تصــور عمومــی از «روزنامه نــگاری»‪ ،‬شــغلی خســته کننده و‬ ‫مــردان و زنانی ســت کــه بــا ســرعت تمــام مشــغول تایــپ‬ ‫هســتند؛ درصورتی کــه خبرنــگاران و روزنامه نــگاران در‬ ‫دنیــای عجیب وغریــب امــروزی نقــش بســزایی در اگاهــی‬ ‫افــکار عمومــی دارنــد و شغلشــان هیجان انگیــز اســت‪.‬‬ ‫به مناســبت «روز خبرنــگار» نگاهــی داریــم بــه برتریــن‬ ‫فیلم هایــی کــه دربــاره خبرنــگاران ســاخته شــده اســت‪.‬‬ ‫‪The President’s Men‬‬ ‫«همــه مــردان رئیس جمهــوری»‪ ،‬از قدیمی تریــن فیلم هــای‬ ‫ژورنالیستی ســت کــه اســتانداردهای بســیارباالی ان حتــی میــان‬ ‫فیلم هــای جدیــد هــم بی رقیــب اســت‪ .‬ماجــرای فیلــم دربــاره رســوایی‬ ‫واترگیــت و پیگیری هــای دو خبرنــگار به نام هــای بــاب وودوارد (بــا‬ ‫بــازی رابــرت ردفــورد) و کارل برنشــتاین (بــا بــازی داســتین هافمــن)‬ ‫اســت کــه منجــر بــه اســتعفای نیکســون از ســمت ریاس ـت جمهوری‬ ‫می شــود‪ .‬ترکیــب وقایــع مربــوط بــه صنعــت روزنامــه و تریلــر سیاســی‪،‬‬ ‫ایــن اثــر را بــه یــک فیلــم کالســیک پارانوییــد تبدیــل کــرده کــه‬ ‫حال وهــوای امریــکا در دوران واترگیــت را به خوبــی نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫از دیگــر نقــاط قــوت ایــن فیلــم می تــوان بــه بازی هــای خــوب ردفــورد‬ ‫و هافمــن اشــاره کــرد‪« .‬همــه مــردان رئیس جمهــوری» در چندیــن‬ ‫رشــته نامــزد دریافــت جایــزه اســکار و نهایت ـاً موفــق بــه دریافــت ان‬ ‫در بخــش بهتریــن فیلم نامــه و بهتریــن بازیگــر مکمــل بــرای جیســون‬ ‫روبــاردز شــد‪.‬‬ ‫‪Almost Famous‬‬ ‫«تقریب ـاً مشــهور» روایتگــر داســتان نوجوانــی به نــام ویلیــام در دهــه‬ ‫‪ 70‬میالدی ســت کــه بــرای تهیــه مقالــه از گــروه راک معروفــی‬ ‫به نــام «اســتیل واتــر»‪ ،‬از طــرف مجلــه «راک انــد رول» بــا این گــروه‬ ‫همــراه می شــود‪ .‬کمــرون کــرو؛ کارگــردان فیلــم ماننــد اثــر پیشــینش‬ ‫«جــری مگوایــر»‪ ،‬تمرکــز ویــژه ای بــر پیچیدگی هــای انســانی دارد‪.‬‬ ‫کیــت هادســون و فیلیــپ ســیمور هافمــن بازی هــای بی نقــص و‬ ‫به یادماندنــی دارنــد‪« .‬تقریبــاً مشــهور» فیلمــی دربــاره دنبال کــردن‬ ‫عالیــق‪ ،‬تصویــر ایدئــال و واقع گرایان ـه ای از خبرنــگاران ارائــه می کنــد‪.‬‬ ‫‪Broadcast News‬‬ ‫«اخبــار تلویزیــون» براســاس زندگــی واقعــی روزنامه نــگاری به نــام‬ ‫«ســوزان زیرنســکی » ســاخته شــده اســت و ماجرای کمدی‪،‬رمانتیک و‬ ‫درامــی را دربــاره گــروه خبــری یــک شــبکه تلویزیونــی روایــت می کند‪.‬‬ ‫جیــن کریــگ (بــا بــازی هالــی هانتــر) در یــک شــبکه تلویزیــون‬ ‫مشــغول به کار اســت و عاشــق مجــری تــازه وارد و بی روحــی به نــام تــام‬ ‫گرانیــک (ویلیــام هــرت) می شــود‪ .‬ازســویی‪ ،‬ارون هالتمــن (البــرت‬ ‫بروکــس) همــکار قدیمــی جیــن نیــز به طــور پنهانــی عاشــق اوســت‪.‬‬ ‫«اخبــار تلویزیــون» نه تنهــا یــک کمدی‪،‬رمانتیــک جــذاب اســت؛‬ ‫بلکــه جزئیــات جالبــی دربــاره اخــاق و شــیوه های روزنامه نــگاری‬ ‫بیــان می کنــد‪ .‬همچنیــن مطالعــه روانشناســی پیچیــده ای دربــاره‬ ‫ســه شــخصیت اصلــی و رویکردشــان در زندگــی کاری و شــخصی ارائــه‬ ‫می دهــد‪« .‬اخبــار تلویزیــون» یکــی از بهتریــن فیلم هــای ســال ‪1987‬‬ ‫اســت کــه در چندین رشــته؛ ازجملــه بهترین فیلــم و بهتریــن بازیگری‬ ‫نامــزد دریافــت جایــزه اســکار شــد‪.‬‬ ‫‪Citizen Kane‬‬ ‫«همشــهری کیــن» بی شــک یکــی از بهتریــن و الهام بخش تریــن‬ ‫فیلم هــای تمــام دوران اســت‪ .‬ماجــرای ان‪ ،‬زندگــی پیچیــده روزنامه نگار‬ ‫بــزرگ چارلــز فاســتر کیــن (اورســن ولــز) اســت کــه به عنــوان اخریــن‬ ‫کلمــه پیــش از مــرگ واژه «غنچــه رز» را به زبــان مـی اورد و دســته ای از‬ ‫خبرنــگاران به دنبــال کشــف مفهــوم ایــن عبارت انــد‪ .‬شــخصیت کیــن از‬ ‫«ویلیــام راندولــف هرســت» الهــام گرفتــه شــده کــه البتــه بــه هیچ کدام‬ ‫از مقاالتــش‪ ،‬در فیلــم اشــاره ای نمی شــود‪« .‬همشــهری کیــن» ماجــرای‬ ‫ســلطه قــدرت و ثــروت بــر صنعــت روزنامه نگاری ســت کــه کیــن را‬ ‫از یــک فــرد ایدئالیســت‪ ،‬بــه روزنامه نــگار مجله هــای زرد تبدیــل‬ ‫می کنــد کــه بــا غلو کــردن در ماجراهــای احساســی‪ ،‬به دنبــال فــروش‬ ‫بیشــتر و کســب قــدرت و ثــروت اســت‪.‬‬ ‫‪The Insider‬‬ ‫«نفــوذی» براســاس مقالــه «مــردی کــه زیــاد می دانســت» در‬ ‫‪ Vanity Fair‬ســاخت ه شــده اســت‪ .‬جفــری وایگنــد (راســل کــرو)‬ ‫کارمنــد ارشــد یــک کمپانــی دخانیــات اســت کــه بــا تضمیــن‬ ‫تهیه کننــده ای به نــام برگمــن (ال پاچینــو) بــرای افشــاگری دربــاره‬ ‫ایــن صنعــت‪ ،‬در برنامــه تلویزیونــی حاضــر می شــود؛ امــا قــدرت زیــاد‬ ‫صنعــت دخانیــات مان ـ ِع پخــش برنامــه می شــود‪ .‬حضــور دو بازیگــر‬ ‫مطــرح؛ یعنــی ال پاچینــو و راســل کــرو‪ ،‬از بهتریــن اجراهــای کارنامــه‬ ‫هنری شــان اســت؛ پــس اگــر بــه فیلم هایــی بــا موضــوع خبرنــگاران‬ ‫عالقه مندیــد‪ ،‬تماشــای ایــن تریلــر سیاســی را از دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫‪Network‬‬ ‫«شــبکه» دربــاره هــاروارد بیــل (بــا بــازی پیتــر فینــچ) مجــری یــک‬ ‫برنامــه تلویزیونی ســت کــه پــس از اخــراج از کارش؛ درحالی کــه‬ ‫در شــرایط روحــی نا بســامانی قــرار دارد‪ ،‬در برنامــه تلویزیونــی‬ ‫اعــام می کنــد کــه بــه زودی جلــوی دوربیــن خودکشــی خواهــد‬ ‫کــرد! دراین بیــن‪ ،‬زن فرصت طلبــی به نــام دایانــا (فــی دانــاوی)‬ ‫از ایــن اتفــاق اســتفاده می کنــد و تصمیــم می گیــرد بــا اســتفاده از‬ ‫دیوانه بازی هــای بیــل‪ ،‬مخاطبــان شــبکه را افزایــش دهــد‪« .‬شــبکه»‬ ‫فیلمــی دربــاره پیچیدگــی روابــط انســانی و انحطــاط اخالقیــات اســت‬ ‫کــه در رشــته های زیــادی نامــزد جایــزه اســکار شــد و جایــزه بهتریــن‬ ‫فیلم نامــه‪ ،‬بهتریــن بازیگــر زن و بهتریــن بازیگــر مــرد را دریافــت کــرد‪.‬‬ ‫‪The Post‬‬ ‫«پُســت» یــک تریلــر سیاســی‪ /‬بیوگرافی دربــاره روزنامــه‬ ‫«واشینگتن پســت» اســت و ماجــرای کاتریــن گراهــام (مریــل‬ ‫اســتریپ) به عنــوان نخســتین رئیــس زن و بــن بردلــی؛ ســردبیر‬ ‫اجرایــی ایــن نشــریه را روایــت می کنــد کــه درصــدد افشــای اســناد‬ ‫ت متحــده امریــکا‬ ‫طبقه بندی شــده پنتاگــون مبنی بــر دخالــت ایــاال ‬ ‫در جنــگ ویتنــام اســت‪ .‬بازی هــای «پُســت»؛ از تــام هنکــس و مریــل‬ ‫اســتریپ تــا ســارا پلســون‪ ،‬بــاب ادنکریــک‪ ،‬دیویــد کــراس و ‪ ...‬بی نظیــر‬ ‫اســت‪« .‬پُســت» نامــزد دریافــت جایــزه اســکار بهتریــن فیلــم و بهترین‬ ‫بازیگــر نقــش اول زن بــرای مریــل اســتریپ بــود‪.‬‬ ‫‪Shattered Glass‬‬ ‫«شیشــه شکســته»؛ یــک درام جنایــی براســاس خاطــرات واقعی ســت‪.‬‬ ‫ی هایــدن‬ ‫ماجــرا دربــاره روزنامه نــگاری به نــام اســتفن گلــس (بــا بــاز ‬ ‫کریستنســن) اســت؛ او در اواســط دهــه ‪ 90‬میــادی داســتان های‬ ‫طنــز و فکاهــی می نوشــت و به خاطــر ان هــا توبیــخ می شــد‪.‬‬ ‫همــکاران گلــس ابتــدا در کنــار او می ایســتند؛ تااینکــه یــک روز‬ ‫مشــخص می شــود بیــش از نیمــی از مقــاالت او جعلی ســت! هایــدن‬ ‫کریستنســن‪ ،‬اجرایــی بی نقــص از اســتفن گلــس دارد و فیلــم‪ ،‬رونــد‬ ‫تغییــر شــخصیت او از روزنامه نــگاری موفــق و محبــوب بــه یــک‬ ‫دروغ گــوی تمام عیــار را به خوبــی نشــان می دهــد‪ .‬تماشــای ایــن اثــر‪،‬‬ ‫دربــاره اخــاق روزنامه نــگاری را به هیچ عنــوان از دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫‪Spotlight‬‬ ‫«اســپات الیت» یکــی از بهتریــن اثــار بــا موضــوع روزنامه نگاری ســت‬ ‫و ماجــرای ان دربــاره گــروه «اســپات الیت» در روزنامــه «بوســتون‬ ‫گلــوب» اســت کــه در ســال ‪ 2001‬بــر پرونــده ازار جنســی کــودکان‬ ‫توســط چنــد کشــیش کاتولیــک در منطقــه بوســتون‪ ،‬تحقیــق‬ ‫می کننــد‪ .‬این اقدامــات نهایت ـاً منجــر بــه توجــه رســانه های اصلــی و‬ ‫بــزرگ بــه این موضــوع وحشــتناک شــد‪« .‬اســپات الیت» نــگاه جالبــی‬ ‫بــه رونــد کار روزنامه نــگاران در افشــای حقایــق دارد و موفــق بــه کســب‬ ‫اســکار بهتریــن فیلم نامــه غیر اقتباســی شــد‪.‬‬ ‫‪Zodiac‬‬ ‫در اخــر می رســیم بــه « زودیــاک»؛ یکــی از بهتریــن فیلم هــای‬ ‫دیویــد فینچــر کــه ماجــرای تعقیــب قاتلــی به نــام زودیــاک در اواخــر‬ ‫دهــه ‪ 60‬و اوایــل دهــه ‪ 70‬میالدی ســت‪ .‬رابــرت گری اســمیت‬ ‫(کاریکاتوریســت سیاســی)‪ ،‬پــال ایــوری (گزارشــگر جنایــی) و کاراگاه‬ ‫دیویــد توشــی؛ دنبــال افشــای هویــت قاتــل هســتند‪« .‬زودیــاک» برای‬ ‫توجــه بــه جزئیــات تاریخــی و ارســال لباس هــای خونیــن و نامه هــای‬ ‫رمزنگاری شــده بــه روزنامه هــا شــناخته می شــود‪« .‬زودیــاک‬ ‫ جویــی خبرنــگاران‬ ‫به خوبــی نشــان دهنده عطــش و حــس عدالت‬ ‫ِ‬ ‫اســت کــه می توانــد به قیمــت ازدســت دادن زندگــی شخصی شــان‬ ‫باشــد‪ .‬تماشــای ایــن شــاهکار دیویــد فینچــر را به هیچ عنــوان از‬ ‫دســت ندهیــد‪.‬‬ ‫ماناحبیبی پور‪/‬ویجیاتو‬ ‫ایا خانواده صرفا ً پیوندی زیستی ست؟‬ ‫برخورد نزدیک از نوع چندم!‬ ‫دنـی شـاپیرو؛ نویسـنده مشـهور امریکایـی‪ ،‬از همـان اولیـن سـال های دوران کودکـی اش احسـاس می کـرد بـا بقیـه اعضای‬ ‫خانـواده اش فـرق دارد‪ .‬خانـواده او یهـودی بودنـد و موهای تیـره داشـتند؛ اما موهـای او طالیی بود؛ ولـی برای او این احسـاس‬ ‫جداافتادگـی چیـزی بیـش از یـک تفاوت ظاهـری بود‪ .‬ایـن ماجـرا ادامه داشـت؛ تا انکه سـال ها بعد از مـرگ پدر و مـادرش‪ ،‬با‬ ‫هدیـه ای کـه شـوهرش به مناسـبت سـال نو بـرای او خریـده بود‪ ،‬حقیقـت برمال شـد‪ .‬هدیه‪ ،‬یـک کیـت ازمایـش دی ان ای بود!‬ ‫خودتــان را در ایینــه ورانــداز کنیــد‪ .‬چــه می بینیــد؟‬ ‫خیــال می کنیــد چــه کســی هســتید؟ دختــرک در‬ ‫تاریکــی شــب وقتــی پــدر و مــادرش خــواب بودنــد‪،‬‬ ‫دزدکــی می رفــت کنــج راهــرو و مدت هــا بــه انعــکاس‬ ‫تصویــرش در ایینــه دستشــویی خیــره می شــد‪ .‬دنــی‬ ‫احســاس می کــرد تافتــه جدابافتــه اســت؛ هرچند کــه‬ ‫ان زمــان عقلــش بــه این چیزهــا قــد نمـی داد و از بیان‬ ‫احساســش عاجــز بــود‪ .‬شــاید اگــر به اندازه کافــی بــه‬ ‫خــودش زل م ـی زد‪ ،‬چهــره ای تــازه از پــس انعــکاس‬ ‫چهــره اش در ایینــه بیــرون می امــد‪ :‬چهــره ای واقعی تر‬ ‫کــه بازتابــی شــفاف از احساســاتش نســبت بــه خــود‬ ‫بــود‪ .‬هرچــه بزرگ تــر می شــد‪ ،‬ایــن بیگانه انــگاری‬ ‫(کــه همیشــه همراهــش بــود) بیشــتر و بیشــتر جــان‬ ‫گرفــت‪ .‬ان طور کــه خــودش می گویــد؛ «اوضــاع‬ ‫جــوری بــود کــه انــگار خــو ِد حقیق ـی ام در ان ســوی‬ ‫دیــواری نامرئــی گیــر افتاده بــود؛ جداشــده و بازمانده از‬ ‫خــودم»؛ امــا هنــوز دلیــل ان را نمی دانســت‪ .‬در محلــه‬ ‫کودکی هایــش در نیوجرســی‪ ،‬دنــی تنهــا کــودک‬ ‫خانــواده ای از یهودیــان ارتدوکــس بــود‪ .‬قــاده ســگش‬ ‫را می گرفــت و خیابان هــا را به امید انکــه همســایگانش‬ ‫او را بــه خانه شــان دعــوت کننــد‪ ،‬بــاال و پائیــن‬ ‫می کــرد‪ .‬گاهــی فکــر می کنــد نکنــد دنبــال‬ ‫تو پا کردن خانــواده جدیــدی بــرای خــودش بــوده‬ ‫دسـ ‬ ‫اســت؟ ایــا بقیــه مــردم هــم او را ادم متفاوتــی‬ ‫می دیدنــد؟ خــب‪ ،‬ان هــا قطعــاً گــول ظاهــر او را‬ ‫خــورده بودنــد‪ .‬هرچــه نباشــد موهــای بــور داشــت و‬ ‫چشــمان ابــی! روزی در اواخــر دهــه ‪ ،۱۹۶۰‬خانــم‬ ‫کوشــنر (مادربــزرگ جــراد کوشــنر؛ دامــاد ترامــپ) که‬ ‫از دوســتان خانوادگــی شــاپیروها بــود و دوران جنگ را‬ ‫در لهســتان ســپری کــرده بــود‪ ،‬دنــی را گوشــه ای‬ ‫کشــید و در حالی کــه بازوانــش را چســبیده بــود‪ ،‬بــه او‬ ‫گفــت‪« :‬کوچولــوی موطالیــی! اگــر تــوی گتــوی مــا‬ ‫بــودی می توانســتی از نازی هــا برایمــان نــان و غــذا‬ ‫جــور کنــی»‪ .‬شــاپیرو چندیــن کتــاب خاطــرات‬ ‫پرفــروش نوشــته و ایــن‪ ،‬ســهم او در بــازار ســها ِم‬ ‫بازکــردن گره هــای پیچیــده زندگــی در اجتمــاع بــوده‬ ‫اســت‪ .‬به قــول خــودش؛ «همیشــه تالشــم بر این بــوده‬ ‫تــا از دل موضوعــات بی ســروته‪ ،‬معنایــی بیرون بکشــم‬ ‫و بــه بی نظمــی و اشــفتگی سروســامان بدهــم»‪ .‬در‬ ‫گــذر ســال ها (شــاپیرو حــاال در دهــه پنجــم‬ ‫زندگی ســت)‪ ،‬خــودش نیــز می پذیــرد کــه همیشــه‬ ‫رازی را در قلبــش داشــته اســت‪ :‬چیزی کــه پیشــتر‬ ‫چیــزی از ان ســر درنمــی اورد؛ امــا در ژوئــن ‪،۲۰۱۶‬‬ ‫معما حل شــد‪ .‬شــاپیرو تصادفـاً دلیــل ازخودبیگانگی و‬ ‫ـی موهایــش را فهمیــد‪ .‬هرچند کــه همــه‬ ‫رنــگ طالیـ ِ‬ ‫چیزهــای دیگــری کــه خیــال می کــرد می دانــد‪ ،‬حــاال‬ ‫دود شــده و بــه هــوا رفتــه بــود‪ .‬شــاپیرو در کتــاب‬ ‫خاطــرات جدیــدش «وراثــت»‪ ،‬می نویســد‪« :‬بــه ســرم‬ ‫زده بــود کــه واقعــی نیســتم‪ .‬مــن ابلــه و دیرباور بــودم‪.‬‬ ‫حســاب هیچ چیــز را نکــرده بــودم»؛ خیــال می کنــی‬ ‫کــه هســتی؟ ایــن ســوالی بــود کــه او هــم پاســخش را‬ ‫می دانســت و هــم جوابــی برایــش نداشــت‪ .‬والدیــن‬ ‫شــاپیرو در ســال ‪ ۲۰۱۶‬دیگــر زنــده نبودنــد‪ :‬پــدر‬ ‫دوست داشــتنی اش کــه دنــی شــیفته اش بــود و مــادر‬ ‫بدعنــق و ســخت گیرش کــه هرگــز بــا او صمیمــی‬ ‫نبــود‪ .‬در تابســتان ان ســال‪ ،‬شــوهرش مایــکل کــه‬ ‫دربــاره اصــل و نســب دنــی کنجــکاو شــده بــود‪ ،‬یــک‬ ‫کیــت ازمایــش دی ا نا ِی را بــه مراکــز تشــخیصی‬ ‫فرســتاد‪ .‬ایــن کیت هــا امــروزه‪ ،‬از جملــه محبوب تریــن‬ ‫هدایــای ســال نــو در امریــکا محســوب می شــوند‬ ‫(پارســال ‪ ۱۲‬میلیــون کیــت در امریــکا فروختــه شــده‬ ‫اســت؛ و جمع ـاً ‪ ۲۶‬میلیون نفــر ازمایــش دی ا نا ِی داده ‬ ‫و دی ا نا ِی خــود را بــه یکــی از چهــار مرکــز برجســته‬ ‫ذخیره ســازی و بانــک دی ا نا ِی اهــداء کرده انــد)‪.‬‬ ‫چند هفته بعــد‪ ،‬ان هــا ایمیلــی حــاوی نتایــج ازمایــش‬ ‫دریافــت کردنــد‪ .‬دنــی و همســرش مایــکل از نتایــج‬ ‫ازمایــش متحیــر شــده بودنــد‪ :‬پاســخ موسســه‬ ‫«انسســتری» نشــان مــی داد کــه تنهــا ‪ ۵۲‬درصــد از‬ ‫دی ا نا ِی شــاپیرو بــه دودمــان اشــکنازی بــا اصالــت‬ ‫اروپــای شــرقی برمی گــردد و رگه هایــی از نژادهــای‬ ‫فرانســوی‪ ،‬ایرلنــدی‪ ،‬انگلیســی و المانــی در مابقــی ان‬ ‫دیــده می شــود‪ .‬این نتیجــه‪ ،‬زن و شــوهر را کامــ ًا‬ ‫دلواپــس کــرد؛ تا انکــه تصمیــم گرفتنــد نتایــج تســت‬ ‫ی او؛ یعنــی ســوزی‬ ‫دی ا نا ِی دنــی را بــا خواهــر ناتن ـ ‬ ‫مقایســه کننــد‪ .‬اینجــا بــود کــه مایــکل فهمیــد کــه‬ ‫ایــن دو زن در واقــع‪ ،‬هیچ ارتباط نســبی و خویشــاوندی‬ ‫بــا هــم ندارنــد‪ .‬ایــن اتفــاق می توانســت فقــط دو معنــا‬ ‫داشــته باشــد‪ :‬یــا ســوزی دختــر واقعــی اقــای شــاپیرو‬ ‫نبــود یــا انکــه خــود دنــی دختر ایــن مــرد نبــود‪ .‬دنی‪،‬‬ ‫تــوی دلــش می دانســت کــه اقــای شــاپیرو پــدر‬ ‫سوزی ســت‪ .‬ســوزی شــبیه او بــود؛ امــا دنــی بــه‬ ‫هیچ کــدام از اعضــای خانــواده شــباهت نداشــت‪.‬‬ ‫چطــور چنیــن چیــزی امکان پذیــر بــود؟ پــس تکلیــف‬ ‫ داشــتنی او چــه می شــد؟‬ ‫پــدر عزیز ُدردانــه و دوست‬ ‫ِ‬ ‫پس از ایــن‪ ،‬همه چیــز به ســرعت پیــش رفــت‪.‬‬ ‫اطالعــات نسب شناســی «انسســتری» نشــان م ـی داد‬ ‫کــه او یــک عمــو زاده دارد کــه البتــه شــاپیرو او را‬ ‫نمی شــناخت‪ .‬طولــی نکشــید مشــخص شــد مــاد ِر او‪،‬‬ ‫دو بــراد ِر در قیدِحیــات دارد؛ یکی از ان هــا دانشــجوی‬ ‫پزشــکی در فیالدلفیــا بــود؛ شــهری کــه شــاپیرو‬ ‫به خاطــرش مــی اورد؛ چــون پــدر و مــادرش یک بــار‬ ‫در گذشــته بــرای درمــان نابــاروری بــه انجــا ســفر‬ ‫کــرده بودنــد (مــادر دنــی تــا زنــده بــود‪ ،‬فقــط دو بــار به‬ ‫این موضــوع اشــاره کــرده بــود و همیشــه هــم طــوری‬ ‫حــرف زده بــود کــه ماجــرا کــش پیــدا نکنــد)‪ .‬ایــا‬ ‫ممکــن بــود مــردی کــه دنــی در کتابــش او را بن ولدن‬ ‫نامیــده‪ ،‬اهداکننــده اســپرم باشــد و اســپرم او بــا پــدر‬ ‫دنــی مخلــوط شــده باشــد؟ (کلینیک هــا کــه د را دوران‬ ‫بو کتاب بودنــد‪ ،‬اغلــب ایــن کار را بــرای‬ ‫بی حســا ‬ ‫بهبــود نتایــج خــود می کردنــد؛ بعــد هــم بــه بیمــاران‬ ‫از همه جا بی خبــر گفتــه می شــد برونــد خانــه و‬ ‫خیالشــان تخــت باشــد) بلــه‪ ،‬چنیــن اتفاقــی بســیار‬ ‫محتمــل بــود‪ .‬دنــی ان مــرد را در اینترنــت پیــدا کــرد؛‬ ‫ویدئویــی از او نیــز در وب ســایتش دیــد‪ .‬گویــی داشــت‬ ‫تصویــر خــودش را در ان مــرد می دیــد‪ :‬مــردی بــا‬ ‫همــان رنــگ پوســت و شــکل چانــه و بــا همــان‬ ‫چشـم ها‪ ،‬صــدا و حــرکات دســت‪ .‬مــن و دنــی از طریق‬ ‫اســکایپ بــا هــم گــپ زدیــم؛ او در اتــاق هتلــش در‬ ‫نیویــورک بــود؛ یعنــی اخریــن مقصــد ســفرهایش بــه‬ ‫نســبتی بــا ان هــا ندارنــد و ایــن امــار فقــط شــامل‬ ‫کسانی ســت کــه تــن بــه ازمایــش داده انــد»‪ .‬شــاپیرو‬ ‫می گویــد کــه «کتــاب او» دربــاره مســئله ای «فراگیــر»‬ ‫حــرف می زنــد کــه در کمال تعجــب‪ ،‬نوشــته ها و‬ ‫مســتنداتی کــه دربــاره ان داریــم‪ ،‬بســیار ناچیــز و‬ ‫کم شــمارند؛ علی الخصــوص دربــاره تلقیــح بــا‬ ‫اســپرم های اهدایی ســت‪ .‬گرچــه «وراثــت»‪ ،‬کتابــی‬ ‫کامـ ًا شخصی ســت کــه تنهــا بــه نقــل ماجــرای خــود‬ ‫شــاپیرو می پــردازد؛ امــا پــس از گذشــت چند مــاه از‬ ‫پایــان نــگارش کتــاب‪ ،‬او بیش از پیــش متمرکــز بــر‬ ‫مســئله ای شــده کــه به زعــم خویــش‪ ،‬ان را اصولــی‬ ‫اخالقــی می دانــد کــه در زمینــه تلقیــح بــا اســپرم های‬ ‫اهدایــی طــی ســال های متمــادی‪ ،‬نادیــده انگاشــته‬ ‫شــده اســت‪ .‬شــاپیرو ادامــه می دهــد‪« :‬در دوره پــدر و‬ ‫مــادرم‪ ،‬قانونــی در این زمینــه وجــود نداشــت‪ .‬مــن بــا‬ ‫افــراد زیــادی بــه گفت وگــو نشســته ام کــه فهمیده انــد‬ ‫فرزنــدان حاصــل از اســپرم اهدایی هســتند‪ .‬ایــن اتفاق‬ ‫همیشــه می افتــد؛ امــا حــاال هــم اوضــاع چنــدان بــر‬ ‫وفــق مــراد نیســت‪ .‬البتــه اهداکننــدگان بریتانیایــی‬ ‫دیگــر نمی تواننــد ناشــناس بماننــد (قوانیــن مرتبط در‬ ‫ایــن کشــور در ســال ‪ ۲۰۰۵‬تغییــر کــرد)؛ امــا در‬ ‫امریــکا و کانــادا همچنــان افــراد می تواننــد کــه‬ ‫ناشــناس‪ ،‬اســپرم های خــود را اهــدا کننــد»‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫بســیاری از اهداکننــدگان‪ ،‬گزینه «ناشــناس بمانــد» را‬ ‫عالمــت می زننــد‪ .‬ایــن شــیوه بایــد تغییــر کنــد؛‬ ‫تا حــدی به خاطــر عواقبــی کــه بــرای فرزنــدان خونـی ‬ ‫خواهــد داشــت‪ .‬او می گویــد‪« :‬در کتــاب مــن خواهیــد‬ ‫فهمیــد پی بــردن بــه اینکــه فرزنــد ادم ناشناســی‬ ‫هســتید‪ ،‬چــه احساســی دارد و البتــه به این خاطــر کــه‬ ‫مــاه پشــت ابــر نخواهــد مانــد و حقیقــت اشــکار‬ ‫امــروزه در امریــکا روز بـه روز بــه تعــداد کســانی که بــه حقیقــت هویتــی خــود پــی‬ ‫می برنــد‪ ،‬افــزوده می شــود‪ .‬کیت هــای تشــخیص فراگیــر و بگویی نگویــی بــه یــک‬ ‫وســواس ملــی تبدیــل شــده اند‪ .‬به لحــاظ امــاری چیــزی در حــدود دودرصــد از‬ ‫افــرادی کــه ازمایــش دی ا نا ِی می دهنــد‪ ،‬پــی بــه ان‪.‬پــی‪.‬ای بــودن خودشــان‬ ‫می برنــد کــه مقصــود از ایــن اصطــاح‪ ،‬کســانی هســتند کــه والدیــن واقعی شــان‪،‬‬ ‫نــه خانــواده فعلی شــان؛ بلکــه کســان دیگــری هســتند‪ .‬اگــر فــرض بگیریــم‬ ‫ســال گذشــته ‪ ۱۲‬میلیــون کیــت در امریــکا به فــروش رفتــه باشــد؛ پــس حــدود‬ ‫‪240‬هزارنفــر فهمیده انــد والدیــن فعلی شــان‪ ،‬نســبتی بــا ان هــا ندارنــد و ایــن امــار‬ ‫فقــط شــامل کسانی ســت کــه تــن بــه ازمایــش داده انــد‬ ‫دور امریــکا بــرای معرفــی ایــن کتاب تــازه‪ .‬لبخنــد او را‬ ‫پــس تصویــر می بینــم؛ امــا درســت همان وقــت کــه‬ ‫دنــی پــی بــه حقیقــت بــرد‪ ،‬احســاس درد و تنهایــی‬ ‫سرتاســر وجــودش را فراگرفــت‪ .‬چــرا والدین دنــی رازی‬ ‫به این بزرگــی را در ســینه خــود نگــه داشــتند تــا‬ ‫رهســپار گــور شــدند؟ امــا دنــی حــاال می دانــد کــه‬ ‫واقعـاً تنهــا نیســت‪ .‬او می گویــد‪« :‬ایــن‪ ،‬دهمیــن کتاب‬ ‫مــن اســت و مــن هرگــز چیــزی شــبیه بــه ایــن را‬ ‫تجربــه نکــرد ه بــودم‪ .‬همه چیــز در تــور کتاب گــردی ام‬ ‫طبــق روال پیــش رفــت‪ .‬همه چیــز فوق العــاده بــود‪.‬‬ ‫حــاال می توانســتم تقریب ـاً از همه چیــز س ـر دربیاورم و‬ ‫ادم هایــی مثــل خــودم را بشناســم‪ .‬در ه ـ ر دســته از‬ ‫مخاطبانــم‪ ،‬تعــداد قابل توجهــی وجــود دارنــد کــه ســر‬ ‫از راز خانوادگــی خودشــان دراورده انــد‪:‬‬ ‫فرزندخوانده هایــی کــه روحشــان از ایــن موضــوع‬ ‫خبــردار نبــوده؛ فرزنــدان حاصــل از اســپرم های‬ ‫اهدایــی کــه هرگــز از این موضــوع اطــاع نداشــتند؛‬ ‫پــدر و مادرهایــی کــه تصمیــم گرفتــ ه بودنــد تــا‬ ‫حقیقــت را بــرای فرزندشــان فــاش نکننــد؛ اما حــاال به‬ ‫ایــن تشــخیص رســیده بودنــد کــه مخفی کــردن ایــن‬ ‫راز دیگــر فایــده ای نــدارد و پیرمردهایــی کــه بعیــد‬ ‫اســت خواننــده کتاب هــای مــن باشــند؛ امــا اســپرم‬ ‫خــود را به طــور ناشــناس اهــداء می کردنــد و حــاال‬ ‫فرزنــدان خونی شــان سراغ شــان امــده بودنــد یــا‬ ‫گمــان می کردنــد حــاال فرصــت خوبــی دســت داده‬ ‫اســت کــه بــا فرزنــدان هم خونشــان دیــدار کننــد»‪.‬‬ ‫به گفتــه شــاپیرو؛ «امــروزه در امریــکا روز بــه روز بــه‬ ‫تعــداد کســانی که بــه حقیقــت هویتــی خــود پــی‬ ‫می برنــد‪ ،‬افــزوده می شــود‪ .‬کیت هــای تشــخیص‬ ‫فراگیــر و بگویی نگویــی بــه یــک وســواس ملــی تبدیل‬ ‫شــده اند‪ .‬به لحــاظ امــاری چیــزی در حــدود دودرصــد‬ ‫از افــرادی کــه ازمایــش دی ا نا ِی می دهنــد‪ ،‬پــی بــه‬ ‫ان‪.‬پــی‪.‬ای بــودن خودشــان می برنــد که مقصــود از این‬ ‫اصطــاح‪ ،‬کســانی هســتند کــه والدیــن واقعی شــان‪،‬‬ ‫نــه خانــواده فعلی شــان؛ بلکــه کســان دیگری هســتند‪.‬‬ ‫اگــر فــرض بگیریــم کــه ســال گذشــته ‪ ۱۲‬میلیــون‬ ‫کیــت در امریــکا به فــروش رفتــه باشــد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫حــدود ‪240‬هزارنفــر فهمیده انــد والدیــن فعلی شــان‪،‬‬ ‫می شــود‪ .‬تلقــی نادرســتی بیــن عمــوم دربــاره ازمایش‬ ‫دی ا نا ِی وجــود دارد‪ .‬پــدر (زیســتی) مــن ایــن ازمایش‬ ‫را نــداده بــود؛ اما بــرادرزاده اش تســت دی ا نا ِی داده بود‬ ‫و مــن او را پیــدا کــردم‪ .‬دوره ناشــناس ماندن بســر‬ ‫رســیده اســت‪ .‬در شــرایطی که دنیــا عــوض و علــم‬ ‫متحــول شــده اســت‪ ،‬ایــا ضمانــت ناشــناس ماندن‬ ‫از ســوی بانک هــای اســپرم بــه اهداکننــدگان اعتبــاری‬ ‫دارد؟» شــاپیرو طــی چند هفته اخیــر‪ ،‬بــا مراکــز‬ ‫اخــاق زیســتی در دانشــگاه های اســتنفورد و هــارواد‬ ‫گفتو گــو کــرده؛ «موضــوع پیچیده ای ســت‪.‬‬ ‫ ‬ ‫مســئولیت اخالقــی فــردی کــه زمانــی اســپرم خــود را‬ ‫اهــداء کــرده‪ ،‬چیســت؟ و مســئولیت اخالقی کسـی که‬ ‫متوجــه می شــود نســبتی خونــی بــا ان اهداکننــده‬ ‫دارد‪ ،‬چیســت؟ چندســال بعد مــردم بــا خودشــان‬ ‫خواهنــد گفــت کــه خــدای مــن! چنیــن چیــزی در‬ ‫مخیلـه ام نمی گنجــد‪ .‬علــم مــا را بـ ه ســویی می کشــد‬ ‫کــه چنیــن رمــز و رازهایــی در ان جایــی نــدارد؛ امــا‬ ‫اکنــون‪ ،‬مــا در مســیر پرپیــچ و خــم رســیدن بــه ایــن‬ ‫نقطــه قــرار داریــم»‪ .‬بخــت بــا شــاپیرو یــار بــود‪ .‬او پس‬ ‫از ایــن شــوک ابتدایــی‪ ،‬تجربـه ای خوشــایند داشــت‪ .‬او‬ ‫میــل داشــت کــه پــدر زیســتی اش را ببینــد و پــدرش‬ ‫نیــز هرچنــد بــا تردیــد؛ امــا ســرانجام ایــن خواســته را‬ ‫پذیرفــت‪ .‬ان هــا بــا هــم خــوب بودنــد و ارتباطشــان‬ ‫(رفاقتــی گــرم) تابه حــال ادامــه یافتــه اســت‪ .‬به گفتــه‬ ‫شــاپیرو؛ «او کار درســتی کــرد‪ .‬او انســانی‬ ‫دوست داشتنی ســت و مــن تکه هایــی از خــودم را در‬ ‫او یافتــم؛ امــا قبــل از این هــا ماجراهــای زیــادی بــه‬ ‫گوشــم رســیده بــود کــه تعدادی شــان تعریفــی‬ ‫نداشــتند‪ .‬درواقــع‪ ،‬اگــر پدر واقعـی ام را می یافتــم و ادم‬ ‫بدعنقــی بــود و سبک وســیاق متفاوتــی از مــن داشــت‬ ‫و زندگــی اش بــا افــکارم نمی ســاخت‪ ،‬اوضــاع فــرق‬ ‫می کــرد‪ .‬اگــر دلــش نمی خواســت کــه هرگــز مــرا‬ ‫ببینــد‪ ،‬خیلــی برایــم ســخت می شــد»‪ .‬دیــدار بــا بــن‬ ‫بــه دنــی کمــک کــرد کــه دســت اخــر خــود را‬ ‫انســانی کامــل احســاس کنــد‪ .‬ایــن کشــف س ـر اخر‬ ‫باعــث نشــد کــه احســاس او نســبت بــه مردی کــه او‬ ‫را بــزرگ کــرده‪ ،‬تغییــر کنــد‪« .‬ایــن حــرف مــردم که‬ ‫ایــن مــرد هنو ز پــدرت اســت‪ ،‬کفــرم را درمـی اورد؛ اما‬ ‫درســتی ایــن حــرف را بــاور داشــتم کــه می گفتنــد‪:‬‬ ‫هیچ کــس به انــدازه او دوســتت نداشــت‪ .‬در ابتــدا‬ ‫برایــم ســخت بــود کــه ایــن احســاس را از خــودم دور‬ ‫کنــم کــه پــدر و مــادرم در حقــم اجحــاف کرده انــد؛‬ ‫امــا پذیرفتــم کــه ان هــا مقصــر نبوده انــد و زمانــه‬ ‫باعــث شــده بــود کــه تــن بــه ایـن کار بدهنــد‪ .‬حتمـاً‬ ‫ایــن الپوشــانی برایشــان اســان نبــوده اســت»‪ .‬نازایی‬ ‫ان هــا و رازی کــه در دل داشــتند‪ ،‬شــکلی تــازه بــه‬ ‫روابــط ان هــا داده بــود‪« .‬پــدرم قبــل از ازدواج بــا‬ ‫مــادرم و به خاطــ ِر متارکــه بــا همســر قبلــی اش‪،‬‬ ‫به طور حتــم مــردی ســرخورده و غمگیــن بــود و‬ ‫مــادرم هــم از اختــاالتِ شــخصیتی رنــج می بــرد؛‬ ‫امــا چه چیــزی باعــث شــد کــه مــن را بــه کمــک‬ ‫اســپرم های مــرد دیگــری بــه دنیــا یاورنــد و بعــد‬ ‫ماجــرا را پنهــان کننــد؟ ایــن تصمیــم فقــط اوضــاع را‬ ‫بدتــر می کــرد‪ .‬حــاال کــه بــه رفتــار خشــم الود و‬ ‫قبــال پــدرم فکــر می کنــم‪،‬‬ ‫تحقیرامیــز مــادرم در‬ ‫ِ‬ ‫می فهمــم کــه به این راحتی هــا هــم نبــوده اســت»‪.‬‬ ‫شــاپیرو بــه پــدرش کــه از نظــر زیســتی نســبتی بــا او‬ ‫نداشــت‪ ،‬نزدیک تــر بــود تــا بــا مــادرش‪ .‬زنی کــه‬ ‫همیشــه تــوی گــوش دختــرش می خوانــد کــه‬ ‫به خاطــر اوســت کــه بــه ایــن دنیــا امــده‪« .‬فــارغ از‬ ‫هرچیــز‪ ،‬مــن او را حتــی بیش از قبــل دوســت دارم‪.‬‬ ‫مــن بیشــتر بــا او صحبــت می کنــم و بیش از قبــل او‬ ‫را در اطــراف خــودم احســاس می کنــم‪ .‬حــاال‬ ‫به این نتیجــه رســیده ام کــه بــرای دوست داشــتن و‬ ‫دلبســته بودن بــه کســی‪ ،‬همیشــه الزم نیســت کــه‬ ‫نســبت خونــی بــا او داشــته باشــید‪ .‬هرچه می گــذرد‪،‬‬ ‫بــاورم بــه ایــن قوانیــن کم رنگ تــر می شــود‪ .‬پــدر و‬ ‫مــادر مــن یــک قصــه ســر هــم کردنــد‪ .‬ان هــا‬ ‫دلواپــس فک رو خیــال مــردم بودنــد و نگــران بودنــد‬ ‫کــه مبــادا مــن بــا فهمیــدن حقیقــت ماجــرا ان هــا را‬ ‫انچنــان کــه بایــد دوســت نداشــته باشــم؛ اگرچه من‬ ‫چنین چیــزی را نمی توانــم تصــور کنــم»‪ .‬ایــن‬ ‫احســاس بــه دیگــر اعضــای خانــواده او نیــز تســری‬ ‫یافــت‪ .‬اولین بــار کــه پــس از فاش شــدن حقیقــت‪،‬‬ ‫ـرلی دوست داشــتنی و عموزاده هایــش را در‬ ‫عمــه شـ ِ‬ ‫کنــا ِر پــدر خــود دیــد‪ ،‬بیش از همیشــه احســاس‬ ‫نزدیکــی بــا ان هــا داشــت‪ .‬به قــول خــودش؛ «حــاال‬ ‫بیــن مــا حقیقــت حاکم شــده بــود؛ حقیقتی فــاش و‬ ‫عمیق ـاً شــفاف»‪ .‬بااین حــال‪ ،‬تکلیــف یهودی بودنــش‬ ‫چــه می شــد؟ همــه مــا دربــاره زندگــی خودمــان‬ ‫قصــه می بافیــم‪ :‬قصه هایــی کــه سینه به ســینه بــه‬ ‫مــا می رســند یــا خودمــان ســر همشــان می کنیــم و‬ ‫بــا گذشــت ســال ها بــه ان شــا خو برگ می دهیــم‪.‬‬ ‫قصه بافــی در برخــی جوامــع‪ ،‬جزئــی ضــروری از‬ ‫احســاس هویــت افــراد به شــمار م ـی رود‪ .‬شــاپیرو در‬ ‫کتــاب «وراثــت»‪ ،‬تمــام تصــور و برداشــت خــود از‬ ‫یهودیــت را توصیــف می کنــد‪ :‬تعــدادی ادعیــه و اذکار‬ ‫عبــری کــه مــدام در ذهنــش می چرخیدنــد و تصویــر‬ ‫خویشــاوندانش کــه رو بــه دیــوا ِر خان ـ ه زاری و ندبــه‬ ‫می کردنــد؛ و شــاید بیش از هرچیــز‪ ،‬شــرم‬ ‫بو غریبــی کــه وقتــی مــردم اصــرار می کردنــد‬ ‫عجی ‬ ‫کــه قیافــه اش بــه یهودی هــا نمی خــورد‪ ،‬احســاس‬ ‫می کــرد‪ .‬او می گویــد‪« :‬ارتبــاط مــن بــا یهودیــت‬ ‫پیچیده تــر از چیزی ســت کــه بتوانــم به زبــان‬ ‫بیــاورم‪ .‬شــاید اینکــه کســی بــه شــما بگویــد کــه‬ ‫شــباهتی بــا یهودی هــا نداریــد‪ ،‬قنــد تــوی دلتــان اب‬ ‫کنــد؛ امــا ایــن جملــه مــن را ناراحــت می کــرد»‪ .‬ایــا‬ ‫او اکنــون در مــورد ایــن جنبــه از هویت خود احســاس‬ ‫متفاوتــی دارد؟ اری؛ امــا نــه ان طور کــه انتظــار را‬ ‫داریــد‪« .‬پس از انکــه کتابــم را به اتمــام رســاندم‪ ،‬بــه‬ ‫ضیافــت شــام باشــکوهی در نیویــورک دعــوت شــدم‬ ‫کــه توســط یــک ســازمان یهــودی ترتیــب داده شــده‬ ‫بــود و انجــا‪ ،‬مــن خــودم را در ایینـه ای در اتــاق رقص‬ ‫هتــل ورانــداز کــردم و همان زنــی را در پــس ان دیدم‬ ‫کــه دیگــران در نــگاه اول می بیننــد‪ .‬مــردم زبــان‬ ‫ناخــوداگاه پنهانــی دارنــد‪ .‬قو مو خویشــم همیشــه بــه‬ ‫چشــم غریبــه بــه مــن نــگاه کــرده بودنــد؛ امــا حــاال‬ ‫دلیلــش را درک می کنــم و ایــن‪ ،‬مایــه اســودگی‬ ‫خاطــرم اســت»‪ .‬کمــی تردیــد می کنــد و ادامــه‬ ‫می دهــد‪« :‬منظــورم این اســت که مــن ازادم کــه‬ ‫به شــیوه خــودم یهــودی باشــم»‪ .‬ماجــرای شــاپیرو از‬ ‫ان ماجراهــای بــا پایــان خــوش نیســت؛ او ادمــی‬ ‫نیســت کــه مســائلش را البـه الی زرورق پنهــان کند؛‬ ‫امــا حــق بــا خاخامــی بــود کــه بــه دنــی گفتــه بــود‬ ‫کشــف او بــه شــعرهای الیزابــت بــرت براوانینــگ‬ ‫می مانــد‪ .‬او «وراثــت» را بــه «پــدرش» تقدیــم کــرده‪.‬‬ ‫اینکــه نمی گویــد منظــورش کــدام پــدر اســت‪،‬‬ ‫حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد‪ :‬کســانی که‬ ‫همــواره پیوندهــای خویشــاوندی را از روابــط دیگــر‬ ‫پایاتــر و قوی تــر می داننــد‪ ،‬بایــد کتــاب او را بخواننــد‬ ‫و ارام ارام سعه صدرشان را بیشتر کنند‪.‬‬ ‫مرتضیامیرعباسی‪/‬ترجمان‬ ‫«حســن توجــه فدراســیون بــرای معرفــی‬ ‫عضــو تیــم ملــی وزنه بــرداری زنــان گفــت‪ُ :‬‬ ‫مــن به عنــوان نماینــده ایــران بــرای انتخابــات کمیســیون ورزشــکاران فدراســیون‬ ‫بین المللــی‪ ،‬مســئولیتم را ســنگین تر کــرد»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ ســیده الهــام حســینی‬ ‫افــزود‪« :‬دلیــل ایــن انتخــاب این بود کــه نخســتین مــدال اور در تاریــخ وزنه بــرداری‬ ‫زنــان ایــران بــودم و بــه زبــان انگلیســی تســلط داشــتم‪ .‬اکنــون مســئولیتم بیشــتر‬ ‫شــده اســت و توقع هــا از مــن باالتــر مـی رود»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬خوشــحالم کــه ایــن‬ ‫افتخــار را داشــتم تــا به عنــوان نماینــده انتخــاب شــوم و جــزو افــرادی باشــم تــا در‬ ‫ایــن کمیســیون رای بیــاورم‪ .‬برنامه هایــی را در نظــر داریــم تــا بــه حــوزه وزنه بــرداری‬ ‫زنــان ایــران کمــک بســیاری کنــد»‪ .‬ملی پــوش وزنه بــرداری عنــوان کــرد‪« :‬اگــر‬ ‫در ایــن انتخابــات برنــده شــوم نه تنهــا نماینــده زنــان وزنه بــردار ایرانــی خواهــم‬ ‫بــود؛ بلکــه نماینــده وزنه بــرداران مســلمان هــم هســتم‪ .‬در واقــع‪ ،‬اکنــون مســئولیتی‬ ‫مهم تــر و ســنگین تر برعهــده مــن گذاشــته شــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در شــرایط‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬فدراســیون همــواره پیگیــر تمریناتــم بــود و هر انچــه الزم‬ ‫داشــتم در اختیــارم گذاشــت‪ .‬هر چنــد کمبــود امکانــات داریــم؛ امــا هیئــت اســتانی‪،‬‬ ‫همــکاری الزم را دارد و مقــداری از تمرینــات را در منــزل و تمرینــات ســنگین تر را‬ ‫در ســالن هیئــت اســتان بــا رعایــت پروتــکل بهداشــتی انجــام می دهــم»‪ .‬حســینی‬ ‫همچنیــن خاطرنشــان کــرد‪« :‬هنــوز تاریــخ مســابقات برون مــرزی مشــخص و‬ ‫برنامــه ای هــم بــه مــا اعــام نشــده اســت‪ .‬با وجود انکــه شــرایط ایدئالــی بــرای‬ ‫تمریــن نداریــم؛ امــا همــه تالشــم را می کنــم تــا از فرصــت ایجاد شــده بــرای‬ ‫افزایــش رکــوردم بهــره ببــرم‪ .‬حضــور مربــی در تمریــن وزنه بــرداران خیلی مهــم‬ ‫اســت و رســیدن بــه المپیــک‪ ،‬شــرایط ویــژه و اید ئــال می طلبــد کــه ان شــرایط را‬ ‫نداریــم؛ امــا ناامیــد هــم نیســتیم»‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫کسب رتبه در جشنواره کشوری «نیرو و رسانه»‬ ‫توسط ستون نویس نشریه‬ ‫ائیــن اختتامیــه دومیــن جشــنواره کشــوری «نیــرو و رســانه» بــا شــعار «ســازگاری‬ ‫بــا تغییــر اقلیــم» به صــورت ویدئوکنفرانــس و باحضــور وزیــر نیــرو برگــزار شــد و بــا‬ ‫اعــام نتایــج نهایــی داوری اثــار ارســالی بــه جشــنواره‪ ،‬ایــن رویداد رســانه ای بــا تقدیر‬ ‫وزیــر نیــرو از برگزیــدگان بــه کار خــود پایــان داد‪ .‬وزیــر نیــرو در ایــن مراســم گفــت‪:‬‬ ‫«شــرایطی کــه امــروز ملــت ایــران درحــال ســپری کردن اســت‪ ،‬در تاریــخ سیاســی‬ ‫ثبــت و ضبــط خواهــد شــد»‪ .‬اردکانیــان افــزود‪« :‬انچــه از کار وزارت نیرویی هــا در‬ ‫دولــت و بخــش خصوصــی دیده شــده نتیجــه زحماتی ســت کــه اصحــاب رســانه‬ ‫هــم در حفــظ ایــن پــل ارتباطــی داشــتند و هــم تــاش و فعالیتی ســت کــه بــا‬ ‫هنرمنــدی در انعــکاس نتیجــه فعالیت هــای همــکاران خودشــان در صنعــت اب و‬ ‫بــرق بــ ه نــام و در کارنامــه ان هــا ثبــت و ضبــط شــده اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫گام هــای بســیار بزرگی را بــا هــم شــروع کردیــم‪ ،‬گفــت‪« :‬بزرگ تریــن کاری کــه بــا‬ ‫کمــک هــم شــروع کردیــم و البتــه بیشــتر شــما در ان نقــش داشــتید‪ ،‬گام برداشــتن‬ ‫در مســیر اصــاح رویه هــای مصــرف در جامعــه اســت»‪ .‬شــایان ذکر اســت؛ وحیــد‬ ‫حــاج ســعیدی؛ ســتون نویس ایــن نشــریه نیــز موفــق شــد در بخــش «تیتــر» مقــام‬ ‫ ان خــود کنــد‪.‬‬ ‫ســوم جشــنواره را از ِ‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫تاثیر «کووید‪ »19-‬بر سالمت روان جامعه‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫«کوویــد‪ »19-‬در کنــار همــه عــوارض اشــکار جســمانی کــه بــرای فــرد ایجــاد و‬ ‫عملکــرد بــدن را مختــل می کنــد‪ ،‬پیامدهایــی را نیــز بــر ســامت روان او می گــذارد‬ ‫کــه به نوعــی‪ ،‬از اثــار ثانویـه اش محســوب می شــود‪ .‬تبعــات ایــن بیمــاری ازاین منظر‬ ‫بسیارگســترده اســت و طیفــی متنــوع از اســترس‪ ،‬نگرانــی‪ ،‬تــرس‪ ،‬انــدوه‪ ،‬وســواس‬ ‫و ‪ ...‬را به دنبــال دارد‪ .‬اختالالتــی کــه ممکــن اســت بــر یکســری از افــراد در دوران‬ ‫ـی نزدیــکان فــرد فوت شــده دراثــر ابتــا بــه ایــن‬ ‫قرنطینــه حــادث شــود یــا نگرانـ ِ‬ ‫ـردن بیمــاری‬ ‫بیمــاری کــه احتمــال ســرایت را در ان هــا افزایــش می دهــد‪ ،‬پنهان کـ ِ‬ ‫به خاط ـ ِر وحشــت از انگ خــوردن‪ ،‬تــرس از حضورهــای اجبــاری در اجتمــاع‪ ،‬یــاس‬ ‫ناشــی از مــرور اخبــار منفــی در دوران پاندمــی‪ ،‬اجبــار به رعایــت محدودیت ها‪ ،‬فشــار‬ ‫ دادن شــغل‪ ،‬چالش هــای زیســت و مــراوده طوالنی مــدت‬ ‫اقتصــادی و تــرس ازدسـت ِ‬ ‫بــا اطرافیــان در یــک محیــط‪ ،‬تــاش مضاعــف بــرای نگهــداری از کــودکان به علـ ِ‬ ‫ـت‬ ‫ـی مــدارس و مهدهــای کــودک‪ ،‬شــنیدن خبــر مــرگ اشــنایان و ‪ ...‬باعث شــده‬ ‫تعطیلـ ِ‬ ‫کــه ایــن رویــداد‪ ،‬لطمــات بعضـاً جبران ناپذیــری بــر ســامت روان افــراد جامعــه وارد‬ ‫ـان امــر‪ ،‬ضــروری‬ ‫ســازد کــه بــرای مقابلــه بــا ان ‪ ،‬مداخل ـ ه متخصصیــن و کارشناسـ ِ‬ ‫به نظــر می رســد‪ .‬پژوهشــکده ‪ SSRS‬و «صنــدوق رفــاه عمومــی امریــکا» (‪)TCF‬‬ ‫به تازگــی تحقیقاتــی مشــترک دراین بــاره انجــام داده انــد کــه خالصــه نتایــج ان در‬ ‫ تاریــخ ‪ 6‬اوت ‪ 2020‬در ســایت ‪ Commonwealth Fund‬به انتشــار رســیده اســت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫ن دو مجموعــه در ‪ 10‬کشــور بــا درامــد بــاال (کشــورهای‬ ‫ـنجی کارشناســان ایـ ‬ ‫نظرسـ ِ‬ ‫غنــی و رشــدیافته به لحــاظِ اقتصــادی) نشــان داده کــه یک ســوم مــردم «امریــکا»‬ ‫طــی دوران شــیوع کروناویــروس‪ ،‬مشــکالت روانــی یــا اختالالتــی نظی ـ ِر اضطــراب‪،‬‬ ‫افســردگی‪ ،‬اســترس‪ ،‬غــم و ‪ ...‬را تجربــه کرده انــد‪ .‬به عبارتــی‪ ،‬ایــن کشــور بــا‬ ‫‪33‬درصــد جمعیــت اســیب دیده از بُعــد ســامت روان‪ ،‬در رده نخســت ایــن بررســی‬ ‫می ایســتد‪ .‬نکتــه جالــب در ایــن بررســی‪ ،‬حضــور کشــور کانــادا در رده دوم اســت‬ ‫ِ‬ ‫ جهــت نمایــش عادی بــودن وضعیــت در‬ ‫کــه به زعــ ِم تبلیغــاتِ برون مــرزی به‬ ‫انجــا و اینکــه همه چیــز تحتِ کنتــرل بــوده و بهتریــن تالش هــا بــرای رفــاه حــال‬ ‫مــردم در زمــان کرونــا صــورت گرفتــه؛ ‪26‬درصــد از پاســخگویان بــه پرس ـش های‬ ‫متخصصیــن ‪ SSRS‬اظهــار کرده انــد کــه بســیارمضطرب و حتــی دچــار افســردگی یا‬ ‫ســایر مشــکالت مربــوط بــه روان شــده اند‪ .‬کمتریــن نــرخ بــروز این گونــه عــوارض‬ ‫بیــن ایــن کشــورها را در مــردم نــروژ بــا ‪10‬درصــد می تــوان دیــد‪ .‬نکتــه جالب توجــه‬ ‫دیگــر این اسـت که به دالیلــی نامشــخص‪ ،‬در انتشــار نهایــی ایــن گــزارش‪ ،‬داده هــای‬ ‫مربــوط بــه کشــور المــان‪ ،‬از ایــن نظرســنجی بیــرون گذاشــته شــد!‬ ‫‪33‬درصد‬ ‫امریکا‬ ‫کانادا‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪26‬درصد‬ ‫‪26‬درصد‬ ‫فرانسه‬ ‫استرالیا‬ ‫‪24‬درصد‬ ‫‪24‬درصد‬ ‫نیوزیلند‬ ‫‪23‬درصد‬ ‫‪18‬درصد‬ ‫‪14‬درصد‬ ‫‪10‬درصد‬ ‫سوئد‬ ‫هلند‬ ‫نروژ‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2041‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای غالمعلــی رفیعــی زاده فرزنــد مهــراب بشناســنامه ‪ 7‬صــادره از باغملــک درخواســتی‬ ‫بخواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم مهــراب‬ ‫رفیعــی زاده بشناســنامه ‪ 409‬صــادره باغملــک در تاریــخ ‪ 1399/3/31‬در رامهرمــز اقامتــگاه‬ ‫دائمـی اش فــوت و ورثـه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬غالمعلــی رفیعـی زاده فرزنــد مهــراب ش ش ‪ 7‬و کــد‬ ‫ملــی ‪ 4819677731‬متولــد ‪ 1355/1/1‬صــادره از باغملــک فرزنــد متوفــی ‪ -2‬رضــا رفیعـی زاده‬ ‫فرزنــد مهــراب ش ش ‪ 1‬و کــد ملــی ‪ 4819810537‬متولــد ‪ 1350/5/1‬صــادره از باغملــک‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -3‬غالمرضــا رفیع ـی زاده فرزنــد مهــراب ش ش ‪ 26‬و کــد ملــی ‪4819814060‬‬ ‫متولــد ‪ 1353/1/1‬صــادره از باغملــک فرزنــد متوفــی ‪ -4‬چراغعلــی رفیع ـی زاده فرزنــد مهــراب‬ ‫ش ش ‪ 1238‬و کــد ملــی ‪ 4819424157‬متولــد ‪ 1358/1/1‬صــادره از باغملــک فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -5‬رقیــه رفیعـی زاده فرزنــد مهــراب ش ش ‪ 1427‬و کــد ملــی ‪ 4819426052‬متولــد ‪71360/1‬‬ ‫صــادره از باغملــک فرزنــد متوفــی ‪ -6‬مریــم رفیعـی زاده فرزنــد مهــراب ش ش ‪ 6030‬و کــد ملــی‬ ‫‪ 4819884093‬متولــد ‪ 1362/8/24‬صــادره از باغملــک فرزنــد متوفــی ‪ -7‬ســمیه رفیع ـی زاده‬ ‫فرزنــد مهــراب ش ش ‪ 340‬و کــد ملــی ‪ 4819825666‬متولــد ‪ 1363/2/1‬صــادره از باغملــک‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -8‬فاطمــه رفیعـی زاده فرزنــد مهــراب ش ش و کــد ملــی ‪ 1900414333‬متولــد‬ ‫‪ 1371/12/12‬صــادره از باغملــک فرزنــد متوفــی ‪ -9‬لیــا رفیعــی فرزنــد محمدباقــر ش ش ‪587‬‬ ‫و کــد ملــی ‪ 4819417304‬متولــد ‪ 1330/1/2‬صــادره از باغملــک همســر متوفــی والغیــر‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک‬ ‫مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد‬ ‫از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دادگاه عمومی شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/274‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه خانــم خدیجــه بیگدلــی طــی درخواســت وارده ‪ 16370‬مورخــه ‪98/11/28‬‬ ‫اعــام نمــوده کــه ســند مالکیــت تــک برگــی بــه شــماره چاپــی ‪533007‬الــف‪ 91‬مربــوط بــه‬ ‫ششــدانگ خانــه دارای پــاک ‪ 4/1387‬واقــع در بخــش دو رامهرمــز کــه ذیــل ثبــت ‪1202‬‬ ‫صفحــه ‪ 559‬دفتــر ‪ 7‬بنــام خانــم خدیجــه بیگدلــی ثبــت و ســند مالکیــت صــادر و تســلیم‬ ‫گردیــده کــه در اثــر جابجایــی مفقــود گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی‬ ‫مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع یــک نوبــت اگهــی می شــود کــه‬ ‫هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد می توانــد‬ ‫ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار اگهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم دارد و‬ ‫درغیراینصــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی‬ ‫بنــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/05/20 :‬‬ ‫بهمن باغدار‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/258‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای صــادق رضایــی فرزنــد علی اکبــر بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی‬ ‫شــده منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن‬ ‫اداره مراجعــه کــرده و مدعــی اســت ســند مالکیــت عرصــه و اعیــان ششــدانگ مغــازه بــه‬ ‫شــماره پــاک ‪ 430‬فرعــی از ‪ 151‬اصلــی ظاهرابــاد واقــع در بخــش ‪ 4‬حــوزه ثبتــی شهرســتان‬ ‫بردســکن کــه متعلــق بــه وی می باشــد بــه علــت نامعلــوم مفقــود شــده اســت‪ .‬بــا بررســی دفتــر‬ ‫امــاک الکترونیکــی ســند تک بــرگ بــه شــماره چاپــی اصلــی ‪ 886439‬بــه نــام متقاضــی‪،‬‬ ‫اقــای صــادق رضایــی فرزنــد علی اکبــر صــادر و تســلیم گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه اســتناد تبصــره‬ ‫‪ 1‬اصالحــی مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت اگهــی و متذکــر می گــردد‬ ‫هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت‬ ‫نــزد خــود اســت بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض کتبــی‬ ‫خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون‬ ‫ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و‬ ‫تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/05/20 :‬‬ ‫غالمرضا گنج بخش‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک بردسکن‬ ‫م الف ‪100‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000176‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک چنــاران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای مهــدی بهــادری فرزنــد بهــادر‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 356‬صــادره از چنــاران در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪1022/05‬‬ ‫مترمربــع پــاک ‪ 3‬فرعــی و قســمتی از ‪ 4‬فرعــی از ‪ 74‬اصلــی واقــع در اراضــی اق صحــرا خراســان‬ ‫رضــوی بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبــت ملــک چنــاران از محــل مالکیــت رمضانعلــی بهــادری و امنــه بهــادری‬ ‫و شــهربانو بهــادری محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‪ ،‬طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/20 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫م الف ‪105‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند اصلــی اتومبیــل ســواری پــژو ‪ PARS XU7‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل‬ ‫‪ 1392‬بــه شــماره پــاک انتظامــی ‪298 -71‬ب‪ 65‬و شــماره موتــور ‪ 124K0251968‬و شــماره‬ ‫شاســی ‪ NAAN01CA6DH702653‬بــه نــام مظفــر شــفیعی قهفرخی فرزنــد نبی الــه بــه کــد ملــی‬ ‫‪ 4622514427‬مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫جــواز حمــل اســلحه شــکاری ســاچمه زنی یک لــول ته پــر مــدل چخماقــی کالیبــر ‪ 12‬بــه‬ ‫شــماره بدنــه ‪ 3001259‬ســاخت امریــکا بــه شــماره کالســه ‪ 87/5/30-1430‬مربــوط بــه رضــا‬ ‫طیبــی فرزنــد نــادر مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-51431399603180110‬‬ ‫‪ 1399/05/05‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه منیــژه‬ ‫خوش نــژاد فرزنــد حســینعلی از پــاک ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنه ســر بخــش ‪ 22‬گیــان از‬ ‫نســق فاطمــه خوش نــژاد بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان (خانــه‬ ‫و محوطــه نیم ـه کاره) بمســاحت ‪ 462/60‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و‬ ‫پــاک ‪ 1223‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/20 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/296‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-13996031801103935‬‬ ‫‪ 1399/04/15‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه ســجاد‬ ‫صادق دوســت کلور فرزنــد صمــد از پــاک ‪ 12071‬از ‪ 6‬اصلــی واقــع در قریــه هنده خالــه‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان از مالکیــت ذکریــا صادق دوســت بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مشــتمل بــر یکبــاب خانــه و محوطــه (در حــد کرســی و دیــوار طبقــه اول در حــد کالف بنــدی‬ ‫و بــدون ســقف) بمســاحت ‪ 569/93‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک‬ ‫‪ 2158‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح‬ ‫مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/20 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/298‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-13996031801103488‬‬ ‫‪ 1399/04/09‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه عزیــز‬ ‫بدخشــان فرزنــد محمــد از پــاک ‪ 95‬از ‪ 35‬اصلــی واقــع در قریــه ازگــم بخــش ‪ 22‬گیــان‬ ‫از نســق علــی بدخشــان بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه و محوطــه‬ ‫بمســاحت ‪ 2144/97‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 320‬بــرای ان‬ ‫منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض‬ ‫داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را‬ ‫بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد‬ ‫مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/20 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/299‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960324002000075‬مورخــه ‪ 1399/02/02‬هیــات اول موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی برازجــان تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متعلــق بــه اقــای اســماعیل بازیــار فرزنــد محمدرضــا‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ 1680‬و کــد ملــی ‪ 3520648113‬صــادره از دشتســتان در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه نخلســتان بــه مســاحت ‪ 24225‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 7389‬اصلــی واقــع در‬ ‫بخــش ســه حــوزه ثبــت ملــک برازجــان اراضــی روســتای فاریــاب خریــداری شــده از اقــای علــی‬ ‫قاضـی زاده بــه ایشــان واگــذار گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع ذیصــاح قانونــی (دادگاه) نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/05 :‬‬ ‫مهرداد پرنیان خوی‪ ،‬رئیس واحد ثبتی اداره ثبت اسناد و امالک برازجان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011002821‬‬ ‫‪ 1399/04/15‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه فرامــرز‬ ‫دولتی میله ســرا فرزنــد رحمــت از پــاک ‪ 35‬از ‪ 32‬اصلــی واقــع در قریــه ملکســر بخــش ‪25‬‬ ‫گیــان از نســق رحمــت دولتــی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت ‪ 600/76‬مترمربع‬ ‫از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 255‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد‬ ‫مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار‬ ‫اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقدام‬ ‫می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/20 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/305‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای محمــد بــدوی فرزنــد خلــف بشناســنامه ‪ 5260379942‬صــادره از شــوش درخواســتی بــه‬ ‫خواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه پــدرم مرحــوم خلــف بــدوی‬ ‫بشناســنامه ‪ 2924‬صــادره شــوش در تاریــخ ‪ 1399/04/23‬در شــوش اقامتــگاه دائمــی اش فــوت‬ ‫ورث ـه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬متقاضــی فــوق بــا مشــخصات فوق الذکــر پســر متوفــی ‪ -2‬کریــم بــدوی‬ ‫ش ش ‪ 3195‬پســر متوفــی ‪ -3‬عبــاس بــدوی ش ش ‪ 3686‬پســر متوفــی ‪ -4‬کاظــم بــدوی ش ش ‪206‬‬ ‫پســر متوفــی ‪ -5‬حســن بــدوی ش ش ‪ 5260615263‬پســر متوفــی ‪ -6‬رحیــم بــدوی ش ش ‪2926‬‬ ‫پســر متوفــی ‪ -7‬مهــدی بــدوی ش ش ‪ 5260498658‬پســر متوفــی ‪ -8‬صالحــه بــدوی ش ش ‪174‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -9‬کریمــه بــدوی ش ش ‪ 3277‬دختــر متوفــی ‪ -10‬رحمــه بــدوی ش ش ‪ 3278‬دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -11‬علیــه چنانــی ش ش ‪ 1447‬زوجــه متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی‬ ‫مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی‬ ‫نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر‬ ‫وصیتنامــه بــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫صادق جعفری چگنی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم رنگینــه حیــدری بــه شماره شناســنامه ‪ 491‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900478‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان بابــا حیــدری بــه شماره شناســنامه ‪ 170‬در تاریــخ ‪1367/02/12‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬رنگینــه حیــدری فرزنــد بابــا بــه‬ ‫ش ش ‪ 491‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ســیما حیــدری فرزنــد بابــا بــه ش ش ‪ 3341409319‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -3‬ســکینه حیــدری فرزنــد بابــا بــه ش ش ‪ 490‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬فاطمــه حیــدری‬ ‫فرزنــد علی بابــا ‪ 836‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬شــکوفه حیــدری فرزنــد بابــا ‪ 1229‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -6‬شمســی حیــدری فرزنــد بابــا بــه ش ش ‪ 1368‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬رحمت الــه حیــدری فرزنــد‬ ‫بابــا بــه ش ش ‪ 1334‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬ربابــه کهــزادی فرزنــد علی محمــد بــه ش ش ‪886‬‬ ‫همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ســلمان صفــری بــه شماره شناســنامه ‪ 3242161270‬بــه اســتناد شــهادتنامه و‬ ‫گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900388‬تقدیــم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ملــک کریمی نــژاد بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 359‬در تاریــخ ‪ 1395/04/30‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬ســلمان صفــری فرزنــد علی اکبــر بــه ش‪.‬م ‪ 3242161270‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬نرگــس‬ ‫صفــری فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش ‪ 217‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ملــوس صفــری فرزنــد علی اکبــر‬ ‫بــه ش ش ‪ 231‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬پیمــان صفــری فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش ‪ 44‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -5‬مریــم صفــری فرزنــد علی اکبــر بــه ش‪.‬م ‪ 3240377152‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬زهــرا‬ ‫صفــری فرزنــد علی اکبــر بــه ش‪.‬م ‪ 3242170296‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬ایمــان صفــری فرزنــد‬ ‫علی اکبــر بــه ش ش ‪ 670‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬نریمــان صفــری فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش‬ ‫‪ 179‬فرزنــد متوفــی ‪ -9‬بتــول صفــری فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش ‪ 669‬فرزنــد متوفــی ‪-10‬‬ ‫ملــوک صفــری فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش ‪ 1192‬فرزنــد متوفــی ‪ -11‬بتــول صفــری فرزنــد‬ ‫علی اکبــر بــه ش ش ‪ 1191‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از‬ ‫متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب محســن هداونــد بــه کــد ملــی ‪ 0058945970‬مالــک موتورســیکلت مــدل ‪ 1389‬بــه‬ ‫شــماره شــهربانی ‪ 92822‬ایــران ‪ 126‬بــه رنــگ قرمــز بــه شــماره موتــور ‪NEODJGBRD95889‬‬ ‫بــه شــماره شاســی ‪ NEO180A8940725‬بعلــت فقــدان ســند تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد‬ ‫مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودرو مذکــور را دارد می توانــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار بــه مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت پــس از مهلــت مذبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای صــادق احمدیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 11148‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900228‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان علی مــردان احمدیــان بــه شماره شناســنامه ‪1563‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1399/04/23‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬صــادق‬ ‫احمدیــان فرزنــد علی مــردان بــه ش‪.‬م ‪ 3341665293‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬صدیقــه احمدیــان فرزنــد علی مــردان بــه ش‪.‬م ‪ 3340142718‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -3‬مریــم احمدیــان فرزنــد علی مــردان بــه ش‪.‬م ‪3341304533‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -4‬طوبــی احمدیــان فرزنــد غــام بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3252855445‬صــادره از کرمانشــاه همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم عالیــه اعظمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 5507‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99300225‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان نصــرت احمــدی بــه شماره شناســنامه ‪ 233‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1386/08/15‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬عالیــه اعظمــی‬ ‫فرزنــد عبــاس بــه ش ش ‪ 5507‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -2‬فرشــته اعظمــی‬ ‫فرزنــد عبــاس بــه ش ش ‪ 10978‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -3‬طلعــت اعظمــی‬ ‫فرزنــد عبــاس بــه ش ش ‪ 6414‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -4‬بــدری اعظمــی‬ ‫فرزنــد عبــاس بــه ش‪.‬م ‪ 3330293853‬صــادره از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای محمــد امامــی دارای شماره شناســنامه ‪ 3329702494‬بشــرح دادخواســت بــه‬ ‫کالســه ‪ 263/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی اگهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن‬ ‫توضیــح داده کــه شــادروان علی جــان امامــی بشناســنامه ‪ 71‬در تاریــخ ‪1393/03/31‬‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر‬ ‫اســت بــه‪ -1 :‬محمــد امامــی بــه ش‪.‬م ‪ 3329702494‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی‬ ‫‪ -2‬صیدمحمــد امامــی بــه ش‪.‬م ‪ 3329713534‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی‬ ‫‪ -3‬شــیرمحمد امامــی بــه ش‪.‬م ‪ 3329715766‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪-4‬‬ ‫ســحر امامــی بــه ش‪.‬م ‪ 3329713763‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬منظــر‬ ‫امامــی بــه ش‪.‬م ‪ 3329714311‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -6‬فوزیــه امامــی‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 4949105061‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬مرضیــه امامــی بــه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3329986395‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -8‬شاه پســند امامــی بــه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3329715960‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -9‬تــوران امامــی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3329715359‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گواور‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو ســواری پرایــد هاچ بــک بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1396‬بــا شــماره‬ ‫پــاک ‪815 -99‬ص‪ 33‬و شــماره موتــور ‪ M13/5834721‬و شــماره شاســی ‪NAS431100H5711673‬‬ ‫بــه نــام جعفــر دوس ـت علی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫شهرستان‬ ‫ایالم‬ ‫حوزه‬ ‫شهری‬ ‫حوزه اجرا‬ ‫نوع عملیات و حجم ان‬ ‫اعتبار مناقصه (میلیون ریال)‬ ‫مبلغ ضمانتنامه (ریال)‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم منیــره فتاحیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 205‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100267‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان حمــزه کیانــی بــه شماره شناســنامه ‪ 699‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1399/04/14‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬مریــم کیانــی‬ ‫فرزنــد حمــزه بــه ش‪.‬م ‪ 3242249011‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ســپنتا کیانــی فرزنــد حمــزه بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3330522348‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬منیــره فتاحیــان فرزنــد جهانبخــش بــه ش‪.‬م ‪6419458307‬‬ ‫همســر متوفــی ‪ -4‬ریحــان کیانــی فرزنــد بهــرام بــه ش‪.‬م ‪ 3240353001‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک‬ ‫بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک‬ ‫مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای هاشــم اعظمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3340457425‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900291‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنین‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان قمــر شــاه قلی پیری بــه شماره شناســنامه ‪ 788‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1387/10/01‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬هاشــم اعظمــی‬ ‫فرزنــد قیطــران بــه ش‪.‬م ‪ 3340457425‬همســر متوفــی ‪ -2‬ســیمین اعظمــی فرزنــد هاشــم‬ ‫بــه ش ش ‪ 31728‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬حمیــد اعظمــی فرزنــد هاشــم بــه ش‪.‬م ‪3330090774‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -4‬قیصــر کرمــی فرزنــد جهانبخــش بــه ش ش ‪ 163‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم صغــری خوش نــواز بــه شماره شناســنامه ‪ 3340067211‬بــه اســتناد شــهادتنامه و‬ ‫گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100246‬تقدیم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان مینــا خــوش نوازبــه شماره شناســنامه ‪963‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1393/08/27‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬صغــری‬ ‫خوش نــواز فرزنــد اقابابــا بــه ش‪.‬م ‪ 3340067211‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬کبــری خوش نــواز فرزنــد‬ ‫اقابابــا بــه ش‪.‬م ‪ 3340459150‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬علی میــر خوش نــواز فرزنــد اقابابــا بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3340459142‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬مظفــر خوش نــواز فرزنــد اقابابــا بــه ش‪.‬م ‪3340085791‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -5‬علی محمــد خوش نــواز فرزنــد اقابابــا بــه ش‪.‬م ‪ 3340459134‬فرزنــد‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای فرهــاد حســین پور بــه شماره شناســنامه ‪ 1932‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100243‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان ریحــان جلیلیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 158‬در تاریــخ ‪ 1390/06/05‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خود درگذشــته ورثــه وی عبارتند از‪ -1 :‬ســبزعلی حســین پور بــه ش‪.‬م ‪6419678382‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ایــرج حســین پور بــه ش‪.‬م ‪ 6419678390‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬حســین حســین پور‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 6419677701‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬فرهــاد حســین پور بــه ش‪.‬م ‪ 6419671272‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -5‬صبیــه حســین پور بــه ش‪.‬م ‪ 6419677730‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬کبــری حســین پور بــه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 6419919460‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬حمدیــه حســین پور بــه ش‪.‬م ‪ 6419671264‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -8‬مــراد حســین پور فــوت نمــوده فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫ب��رگ س��بز سـ�مند ‪ LX‬ســفید روغن��ی مــدل ‪ 90‬بنـ�ام مهـ�دی‬ ‫قاســمی بـ�ه ش�مـاره انتظامــی ‪529‬ط‪ -73‬ایــران‪ 22‬و شـ�ماره‬ ‫شاسـ�ی ‪ 881554‬و شمــاره موتــور ‪ 187346‬مفق��ود گردی��ده و‬ ‫از درج��ه اعتبـ�ار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)‬ ‫شماره پرونده‪139704016045001459 :‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه فــوق ششــدانگ یکبــاب اپارتمــان بــه پــاک ‪ 5056‬فرعــی از ‪ 182‬اصلــی بخــش ‪ 97‬کرمانشــاه بــه ادرس کرمانشــاه‪ -‬زیباشــهر‪ ،‬کــوی ســوم فرعــی دوم بــه مالکیــت‬ ‫خانــم الهــام صفائی نیــا ثبــت و صــادر گردیــده کــه طبــق ســند رهنــی شــماره ‪ 52373‬مــورخ ‪ 93/6/23‬و ‪ 59758‬مــورخ ‪ 95/12/17‬و ‪ 56503‬مــورخ ‪ 94/11/4‬دفترخانــه ‪ 60‬کرمانشــاه در قبــال مبلــغ‬ ‫‪ 2/060/000/000‬ریــال‪ 80/000/000 -‬ریــال در رهــن بانــک مهــر اقتصــاد قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس رســمی کل ارزش ملــک بــدون احتســاب ارزش واحــد اپارتمــان طبقــه دوم بــه مبلــغ‬ ‫‪ 27/862/200/000‬ریــال (معــادل بیســت و هفــت میلیــارد و هشــتصد و شــصت و دو میلیــون و دویســت هــزار ریــال) ارزیابــی شــده و پــاک فــوق بــه صــورت یــک بــاب ســاختمان اپارتمــان بــا برشــمالی‬ ‫واقــع درمعبــر ‪8‬متــری بــا کاربــری مســکونی شــش طبقــه (زیرزمیــن‪ -‬همکــف و چهــار طبقــه) بــا اســکلت بتنــی‪ ،‬ســقف تیرچه بلــوک‪ ،‬نماســازی ســنگ کاری بــا قدمــت حــدود ‪ 4‬ســال ســاخته اســت‪ .‬مســاحت‬ ‫عرصــه ملــک برابــر ســند ثبتــی ‪ 167/59‬مترمربــع‪ ،‬مســاحت اعیــان طبقــه زیرزمیــن حــدود ‪ 120/60‬مترمربــع‪ ،‬مســاحت طبقــه همکــف حــدود ‪ 136/80‬مترمربــع و مســاحت طبقــات اول تــا چهــارم هــر‬ ‫کــدام ‪ 136/80‬مترمربــع جمــع مســاحت زیربنایــی ‪ 4‬طبقــه ‪ 547/20‬مترمربــع می باشــد‪ .‬ارزش واحــد طبقــه زیرزمیــن بــه مبلــغ ‪ 5/427/000/000‬ریــال‪ ،‬ارزش واحــد طبقــه اول بــه مبلــغ ‪7/250/400/000‬‬ ‫ریــال‪ ،‬ارزش طبقــه دوم بــه مبلــغ ‪ 7/387/200/000‬ریــال (قابــل ذکــر اســت واحــد مذکــور از مزایــده معــاف می باشــد) ارزش طبقــه ســوم بــه مبلــغ ‪ 7/524/000/000‬ریــال و ارزش طبقــه چهــارم بــه مبلــغ‬ ‫‪ 7/660/800/000‬ریــال محاســبه گردیــده‪ .‬ملــک دارای پروانــه ســاختمان بــه شــماره ‪ 92026767‬مــورخ ‪ 1392/12/16‬و فاقــد گواهــی پایانــکار‪ ،‬صورتمجلــس تفکیکــی و ســند ثبتــی واحدهــای اپارتمــان‬ ‫می باشــد و بــا توجــه بــه اینکــه مبالــغ اعــام شــده براســاس وضعیــت موجــود ملــک در زمــان بازدیــد ماننــد وجــود بدهی هــا‪ ،‬نداشــتن گواهــی ســاختمان شــهرداری همچنیــن عــدم صــدور ســند ثبتــی‬ ‫واحدهــای اپارتمــان ارزیابــی گردیــده درصــورت اخــذ اســناد و مــدارک یــاد شــده ســاختمان قابــل ارزیابــی مجــدد می باشــد‪ .‬برابــر گــزارش مامــور اجــرا در مــورخ ‪ 1399/5/14‬ملــک در تصــرف اشــخاص‬ ‫ثالثــی اســت کــه مدعــی هســتند کــه ملــک مــورد ســکونت خــود را بــا قولنامــه عــادی از مدیــون پرونــده خریــداری کرده انــد و کل ثمــن ملــک را بــه مدیــون پرداخــت کرده انــد و مبلغــی را بــرای زمــان ســند‬ ‫مالکیــت بــه مدیــون پرداخــت نکرده انــد‪ ،‬پــاک فــوق از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬روز دوشــنبه ‪ 1399/6/3‬واقــع در کرمانشــاه‪ ،‬فرهنگیــان‪ ،‬فــاز یــک‪ ،‬بلــوار شــهیدمطاعی‪ ،‬اداره ثبــت اســناد و امــاک‪ ،‬واحــد اجــرا‬ ‫از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ ‪ 27/862/200/000‬ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه می شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه اب‪،‬‬ ‫بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک بــه مصــرف درصورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم‬ ‫قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز درصــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیــم عشــر‬ ‫و حــق مزایــده نقــدا ً وصــول می گــردد ضمنـاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪ .‬ملــک فاقــد بیمــه می باشــد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫اگهی مزایده اجاره چمن‬ ‫ورزشی پوریای ولی شهرستان بهبهان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان ایالم درنظر دارد پروژه های عمرانی به شرح زیر را به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صالحیت واگذار نماید‪.‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای محمــد امامــی دارای شماره شناســنامه ‪ 3329702494‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 264/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی اگهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده‬ ‫کــه شــادروان ملــوک جوانمــردی بشناســنامه ‪ 349‬در تاریــخ ‪ 1390/12/09‬اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬محمــد‬ ‫امامــی بــه ش‪.‬م ‪ 3329702494‬صــادره از گیالنغــرب همســر متوفــی ‪ -2‬شــهاب امامــی به ش‪.‬م‬ ‫‪ 3329962781‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -3‬بنفشــه امامــی بــه ش‪.‬م ‪3320057871‬‬ ‫صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -4‬اراســته امامــی بــه ش‪.‬م ‪ 3320194682‬صــادره از‬ ‫گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬راحلــه امامــی بــه ش‪.‬م ‪ 3320123221‬صــادره از گیالنغــرب‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -6‬پریســا امامــی بــه ش‪.‬م ‪ 3329963591‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین‬ ‫اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گواور‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫نام دستگاه‪ :‬اداره اموزش و پرورش بهبهان‬ ‫موضوع مزایده‪ :‬چمن ورزشی پوریای ولی‬ ‫ارغوان و هانیوان‬ ‫سنگی مالتی‪ 3000 -‬مترمکعب‬ ‫‪13011‬‬ ‫‪650550000‬‬ ‫بانه جو و بهشت رضا‬ ‫سنگی مالتی‪ 3180 -‬مترمکعب‬ ‫‪15263‬‬ ‫‪763150000‬‬ ‫‪ -1‬مبلــغ تضمیــن شــرکت در مزایــده‪ :‬مبلــغ ‪ 50.000.000‬ریــال (پنــج میلیــون تومــان) بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر‬ ‫شمالغربی پارک چغاسبز‬ ‫سنگی مالتی‪ 3000 -‬مترمکعب‬ ‫‪13011‬‬ ‫‪650550000‬‬ ‫یــا واریــز بــه شــماره حســاب ‪IR320100004057031207610972‬‬ ‫محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫تاریخ رویت در سامانه ستاد دولت‪ :‬ساعت ‪ 15‬روز دوشنبه ‪1399/05/20‬‬ ‫اخرین مهلت دریافت اسناد‪ :‬ساعت ‪ 15‬روز شنبه مورخ ‪1399/05/25‬‬ ‫اخرین مهلت ارائه پیشنهادات‪ :‬ساعت ‪ 15‬روز سه شنبه مورخ ‪1399/06/04‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات الف‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪1399/06/05‬‬ ‫صالحیــت‪ :‬دارا بــودن گواهــی صالحیــت پیمانــکاری (حداقــل رتبــه ‪ 5‬اب یــا پایــه ‪ 6‬کش��اورزی و مناب��ع طبیعـ�ی) از س��ازمان مدیری��ت و برنامه ریـ�زی الزامیسـ�ت‪.‬‬ ‫پیش��نهاد قیم��ت پیمانکاران��ی کهــ ظرفی��ت و صالحیتــ نداشتــه باش��ند بازگش��ایی نمی شــود‪.‬‬ ‫ ضمانتنامــه معتبــر بانکــی جهــت شــرکت در مناقصــه الزامــی اســت و پیشــنهادهای بــدون ضمانتنامــه بانکــی بــاز نخواهنــد شــد‪ .‬پاکت هــای حــاوی اصــل‬‫ضمانتنامــه بــه اداره کل منابعــ طبیعیــ و ابخی��زداری اس��تان ایـلام ب��ه نش��انی‪ :‬ای�لام‪ -‬می��دان دف��اع مقـ�دس تحویــل داده شــود‪.‬‬ ‫ شرط الزم برای بازگشایی پاکات پیشنهادی ثبت نام و طی مراحل‪ ،‬در سامانه ستاد می باشد‪.‬‬‫ ارائه انالیز اقالم کار براساس بخشنامه ‪ 1396/03/31-96/1232579‬سازمان برنامه و بودجه کشور ضروری است و در سامانه ستاد الزاماً بارگذاری گردد‪.‬‬‫ ب��ه ه��ر شـ�رکت یـ�ا پیمانکــار یـ�ک پ��روژه واگذــار می شــود‪ .‬پیمانــکاران طــرف قــرارداد ایــن اداره کل کــه پیشــرفت فیزیکــی پــروژه انهــا کمتــر از ‪ 70‬درصــد‬‫باشــد حــق شــرکت در مناقصــه را ندارنــد‪.‬‬ ‫ برنــده مناقصــه موظــف اســت حداکثــر هفــت روز پــس از تاریــخ برگــزاری کمیســیون مناقصــات نســبت بــه عقــد قــرارداد اقــدام نمایــد‪ ،‬درغیراینصــورت ضمانتنامــه‬‫بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -‬هزینه درج اگهی روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری استان ایالم‬ ‫‪ -2‬کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام می گیرد‪.‬‬ ‫‪ -3‬محــل تحویــل پــاکات‪ :‬عــاوه بــر بارگــذاری در ســامانه ســتاد‪ ،‬دبیرخانــه امــوزش و پــرورش بهبهــان (شــامل ســه پاکــت‬ ‫(پاکــت الــف) تضمیــن شــرکت در مزایــده‪( ،‬پاکــت ب) مــدارک و مســتندات متقاضــی و فــرم مهــر و امضــاء شــده شــرایط‬ ‫عمومــی و اختصاصــی مزایــده‪( ،‬پاکــت ج) قیمــت پیشــنهادی بــه صــورت عــدد و حــروف (بــدون خدشــه و خوانــا) ممهــور بــه‬ ‫مهــر شــرکت باشــند‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلت تحویل پاکات پیشنهادی قیمت‪ :‬پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪1399/06/02‬‬ ‫‪ -5‬تاریخ بازگشایی پاکت ها‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1399/06/04‬ساعت ‪ 12‬در محل اداره‬ ‫‪ -6‬سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -7‬اعتبار پیشنهاد قیمت ها تا تاریخ ‪ 1399/06/02‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینه درج اگهی به هر تعداد نوبت به عهده برنده خواهد بود‪.‬‬ ‫عبدی پور‪ ،‬مدیر اموزش و پرورش بهبهان‬ صفحه 4 ‫نگاه‬ ‫نگاهی به انیمیشن کوتاه‬ ‫‪Herman Brown is Feeling Down‬‬ ‫انیمیشــن کوتــاه ‪ Herman Brown is Feeling Down‬ســاخت ه‬ ‫جدیــد دن کســترو در همــکاری بــا کالــج ســلطنتی هنــر بریتانیــا‪،‬‬ ‫اثــری خــاص و زیباســت کــه بــا ترکیــب ســبک طراحــی دیجیتال‬ ‫و دســتی ترســیم شــده اســت‪ .‬کســترو در ایــن فیلــم بــه مفاهیمی‬ ‫همچــون زندگــی‪ ،‬اضطــراب و اهمیت پذیرفتــن این دو می پــردازد‪.‬‬ ‫با وجود انکــه مفاهیمــی کــه در ‪Herman Brown is Feeling‬‬ ‫‪ Down‬مطــرح می شــوند جــدی‪ ،‬ســنگین و بعض ـاً تامل برانگیــز‬ ‫هســتند؛ امــا نــوع روایــت و ســبک طراحــی از ازار دهنده شــدن‬ ‫اثــر می کاهــد و بــه ســرگرم کنندگی ان می افزایــد‪ .‬به وضــوح‬ ‫می تــوان دیــد کــه ایــن اثــر بــا الهــام از کارتون هــای قدیمــی‬ ‫ســاخته شــده و حا لو هــوای اثــار رتــرو را دارد؛ امــا مطالبــی را‬ ‫بیــان می کنــد کــه بــرای بیننــدگان قابل لمــس اســت و تازگــی‬ ‫دارد و در دســت دیگــر‪ ،‬زاویــ ه دیــد‪ ،‬نــوع روایــت و پــردازش‬ ‫رویکــردی مــدرن دارنــد‪ .‬نحــو ه به تصویر کشــیدن اضطــراب در‬ ‫ایــن اثــر خالقانــه‪ ،‬تحســین برانگیز و در امیختــه بــا احساســات‬ ‫واقعی ســت؛ هر کســی که در زندگــی خــود بــا مشــکالتی‬ ‫از این قبیــل دس ـت وپنجه نــرم کــرده باشــد‪ ،‬به راحتــی می توانــد‬ ‫بــا ایــن اســتعار ه کســترو ارتبــاط برقــرار کنــد‪ .‬حمل ـ ه اضطــراب‬ ‫در ایــن انیمیشــن بــا طیفــی از رنگ هــا و صداهــای ازار دهنــده‬ ‫به نمایــش درمی ایــد کــه به صــورت ناگهانــی در زندگــی روزمــره ‬ ‫هرمــن بــراون پدیــدار می شــوند و همه چیــز را به هــم می ریزنــد‪.‬‬ ‫حملــه اضطــراب می توانــد بی هیــچ پیش زمینــه و هشــداری‬ ‫به نــاگاه بــرای افــراد رخ دهــد و انجــام کارهــای مختلــف را بــرای‬ ‫ایشــان‪ ،‬هر چقــدر عــادی‪ ،‬بــه دشــواری بکشــاند؛ اضطــراب شــدید‬ ‫اصــ ًا مســئل ه کوچــک و قابل چشم پوشــی نیســت و بــا تمــام‬ ‫ســادگی و ظاهــر غلط انــداز‪Herman Brown is Feeling Down ،‬‬ ‫به خوبــی می توانــد حــق این مســئله را ادا کنــد‪ .‬کســترو درمــورد‬ ‫منبــع الهامــش بــرای ســاخت ‪Herman Brown is Feeling‬‬ ‫‪ Down‬می گویــد‪« :‬به عنــوان یــک ادم بــا اعتماد به نفــس‬ ‫بــاال‪ ،‬مــن اضطــراب زیــادی را در زندگــی خــود حــس می کنــم‪.‬‬ ‫بعضی وقت هــا حتــی کوچک تریــن و بی اهمیت تریــن نگرانــی‬ ‫باعــث می شــود کــه هفته هــا خــواب شــبانه ام بــا مشــکل‬ ‫رو ب ـه رو شــود و مجبــور شــوم بــرای برگشــتن بــه حالــت عــادی‬ ‫بــه ه ـر کاری کــه از دســتم برمی ایــد‪ ،‬چنــگ بزنــم‪ .‬می خواســتم‬ ‫بــا ایــن انیمیشــن کوتــاه‪ ،‬اضطــراب درونــی همیشــگی ام را نشــان‬ ‫دهــم و بــا روشــی روشــن و رنگارنــگ بــه جــدال بــا ان بپــردازم؛‬ ‫مــن قصــد داشــتم ایــن نگرانی هــا را ان طور کــه هســتند و‬ ‫ان گونــه کــه در درون خــودم احساسشــان می کنــم‪ ،‬به تصویــر‬ ‫بکشــم‪ ».‬از نظــر بصــری‪ ،‬ایــن اثــر بیننــده را به یــاد کارتون هــای‬ ‫صبحگاهــی تلویزیــون می انــدازد؛ ان برنامه هایــی بسیار ســاده‬ ‫امــا شــیرینی کــه ســعی می کردنــد بــه کــودکان درس هایــی‬ ‫از اخــاق و زندگــی بدهنــد‪ .‬کســترو نیــز خــود اذعــان دارد کــه‬ ‫ایــن انیمیشــن را بــا الگوگیــری از برنامه هــای کــودک دهــه ‬ ‫‪ ۷۰‬و ‪ ۸۰‬میــادی طراحــی کــرده؛ او کــه به دلیــل هویــت و‬ ‫شــخصیت خــاص و جــادوی منحصر به فــرد ایــن ســبک طراحــی‬ ‫بــه ان عالقه منــد شــده ‪ ،‬معتقــد اســت پرداختــن بــه مشــکالت‬ ‫بزرگســاالن بــا زبــان ســاد ه اثــار کــودک ضمــن برخــوداری از‬ ‫جذابیتــی بــاال‪ ،‬تاثیرگذار تــر و اثربخش تــر اســت‪ .‬همان طور کــه‬ ‫پیش تــر ذکــر شــد؛ ایــن انیمیشــن در کالــج ســلطنتی هنــر‬ ‫بریتانیــا؛ جایی کــه همیشــه از ازمایــش‪ ،‬راه هــای خالقانــه و‬ ‫نــواوری اســتقبال می شــود‪ ،‬تولیــد شــده اســت‪ .‬کســترو همیشــه‬ ‫عالقــه دارد تــا پروسـ ه اثــار خــود را خیلــی ارگانیــک طــی کنــد‬ ‫تو بالش بــرای ازمو نو خطــا و ایجــاد تغییــرات مکــرر بــاز‬ ‫تــا دسـ ‬ ‫باشــد‪ .‬از انجاکــه او می خواســت ایده هــای مختلفــی را در ایــن‬ ‫پــروژه ازمایــش کنــد‪ ،‬کســترو بــا وجــود داشــتن اســتوری بردی‬ ‫مشــخص درســت از ابتــدای پروســ ه ســاخت‪ ،‬صحنه به صحنــه‬ ‫‪ Herman Brown is Feeling Down‬را جداگانــه و بــا دقــت عمل‬ ‫خاصــی ســاخت‪ .‬همیــن مســئله باعــث شــده کــه ایــن انیمیشــن‬ ‫بــا وجــود ســادگی‪ ،‬از جزئیــات لطیــف و تکنیک هــای چشــمگیر‬ ‫خالــی نباشــد‪ .‬او در رابطه بــا پروســه ســاخت فیلــم و تکنیک هــای‬ ‫به کار رفتــه در ان توضیــح می دهــد‪« :‬از انجاکــه ایــن فیلــم از‬ ‫ابتــدا در نرم افــزار ‪ After Effects‬به صــورت ناپیوســته و مجــزا‬ ‫پویانمایــی می شــد‪ ،‬می توانســتم بــا ســرعت بیشــتری بــه‬ ‫کار کــردن بپــردازم و ضمــن امتحان کــردن ایده هــای مختلــف‪،‬‬ ‫حــس خــود نســبت بــه محصــول نهایــی را در لحظــه متوجــه‬ ‫شــوم‪ .‬ایــن پروســه؛ امــا بســیار زمان بــر می شــد و اســترس‬ ‫زیــادی را بــرای مــن به ارمغــان اورد‪ ،‬از ای ـن رو‪ ،‬تصمیــم گرفتــم‬ ‫بــرای رفــع خســتگی هــم کــه شــده‪ ،‬در ســبک طراحــی‬ ‫خــود تغییــری ایجــاد کنــم‪ .‬درنهایــت تصمیــم گرفتــم بــا‬ ‫فیلــم ‪ ۳۵‬میلیمتــری بــه ازمایــش بپــردازم‪ .‬ابتــدا بــا اســتفاده‬ ‫از مایــ ه ســفید کننده مــواد شــیمیایی را از روی فیلم هــا‬ ‫شســتم و ســپس بــا جوهــر مســتقیماً روی ان هــا بــه طراحــی‬ ‫پرداختــم‪ .‬ایـن روش بــه برنامه ریــزی دقیقــی نیــاز نداشــت؛ مــن‬ ‫بــه خــودم اجــازه دادم کــه کار را به ارامــی و بــا لــذت انجــام‬ ‫بدهــم و ببینــم محصــول نهایــی چطــور از اب درمی ایــد‪ .‬نکتــه‬ ‫جالــب اینجاســت کــه لحظــات رخ دادن حملــ ه اضطــراب‪ ،‬ان‬ ‫ســکانس های چند رنــگ‪ ،‬را به ایــن روش ســاختم؛ تولیــد ایــن‬ ‫قســمت از کار ارامــش بخش تریــن و جذاب تریــن بخــش پــروژه‬ ‫بــرای مــن بــود‪ .‬مــن بــرای بخشــیدن بافــت بــه تصویــر نیــاز‬ ‫نبــود زحمــت خاصــی بکشــم؛ چــون اســکن کردن فیلم هــا بــا‬ ‫وضــوح بــاال ای ـن کار را خود به خــود بــرای مــن انجــام م ـی داد و‬ ‫مــن از نتیجــه بســیار راضــی بــودم‪ .‬مــن نمی خواســتم کــه ایــن‬ ‫بافــت روی پشــت زمین ـه ای رنگــی گــم شــود‪ ،‬به همین خاطــر‬ ‫بــرای داشــتن بک گرانــدی ســفید‪ ،‬فیلم هــا را قبــل از اســکن‬ ‫روی کاغــذ یــا منبــع نورهــای ســفید قــرار دادم‪ ».‬دن کســترو‬ ‫قبــل از برگشــتن بــه چنــد پــروژه؛ از جملــه فیلمــی دربــاره ‬ ‫ســالمندانی کــه در بیمارســتان بســتری هســتند‪ ،‬مرخصــی‬ ‫کوتاهــی از دنیــای انیمیشــن و فیلم ســازی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ کســترو ‪ Herman Brown is Feeling Down‬را‬ ‫به عنــوان اســتراحتی کوتــاه در میــان ایــن پروژه هــای ســنگین‬ ‫و اســترس زا تولیــد کــرده اســت‪ .‬البتــه او در این مــدت ان قدرهــا‬ ‫هــم بیــکار نبــوده و دو مقالــ ه خواندنــی در رابطه بــا تحصیــل‬ ‫در رشــت ه هنــر و ســاخت و پخــش فیلم هــای کوتــاه منتشــر‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫علی ولی خانی‪ /‬زومجی‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2041‬‬ ‫رویداد ‪5‬‬ ‫ما تقصیری نداریم‬ ‫معاون وزیر نیرو در امور اب و ابفا وزارت نیرو‪:‬‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون ایرانی به اب دسترسی ندارند!‬ ‫اب به عنــوان اصلی تریــن عنصــر حیــات در تابســتان و افزایــش دمــا‪ ،‬اهمیــت بســزایی بــرای عمــوم مــردم دارد‪ .‬توزیــع مناســب اب شــرب و نیز اب رســانی‬ ‫بــه مناطــق صعب العبــور‪ ،‬مدیریــت منابــع زیرزمینــی و همچنیــن بارش هــای فصلــی در ســدهای کشــور هــم از جملــه وظایــف مهــم وزارت نیــرو در فصــول‬ ‫مختلــف ســال اســت‪ .‬بــرای اطــاع از جزئیــات دقیــق اب رســانی بــه مناطقــی کــه فاقد اب شــرب هســتند‪ ،‬ســراغ قاســم تقـی زاده خامســی؛ معــاون وزیر‬ ‫نیــرو در امــور اب و ابفــای وزارت نیــرو رفتــه و مصاحبـه ای تفصیلــی را ترتیــب داده ایم‪.‬‬ ‫ابتــدا ســراغ وضعیــت اب ســدها برویــم‪ .‬امســال‬ ‫باتوجه بــه بارش هــای ســال قبــل‪ ،‬وضعیــت ذخایــر‬ ‫اب هــا چطــور اســت؟‬ ‫درحال حاضــر وضعیــت منابــع ابــی کشــور مناســب‬ ‫اســت؛ هرچندکــه بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه‬ ‫یــک تفــاوت ویــژه ای در بارندگــی نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته داریــم؛ به طوری کــه پراکندگــی ان تغییــر‬ ‫پیــدا کــرده اســت‪ .‬مــا‪ ،‬در اســتان های خوزســتان‪،‬‬ ‫کهگیلوی هو بویر احمــد‪،‬‬ ‫چهارمحا لو بختیــاری‪،‬‬ ‫گلســتان و اذربایجان هــای شــرقی و غربــی امســال‬ ‫نســبت بارندگــی ‪ ۴۰‬درصــد گــزارش شــده؛ امــا در‬ ‫اســتان های کرمــان‪ ،‬سیستا نو بلوچســتان و هرمــزگان‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته حــدود ‪ ۵۵‬درصــد گــزارش‬ ‫بارندگــی ثبــت شــده اســت‪ .‬اکنــون‪ ،‬ایــن بارش هــا‬ ‫نســبت بــه بارندگی هــای ‪ ۵۲‬ســاله نســبتاً زیــاد اســت‬ ‫و ایــن‪ ،‬نشــان دهنده تغییــر اقلیــم در کشــور اســت‬ ‫کــه بایــد تصمیمــات بســیارمهمی دربــاره این موضــوع‬ ‫اتخــاذ شــود‪.‬‬ ‫میزان ورودی ســدهای کشــور نســبت به ســال گذشــته‬ ‫چه میــزان شــده اســت؟‬ ‫هم اکنــون ورودی س ـد های کشــور پنج درصــد کاهــش‬ ‫یافتــه اســت؛ یعنــی مــا تابه امــروز ‪ ۳۹‬میلیارد مترمکعــب‬ ‫ذخیــره اب داریــم و میــزان بارندگــی در کشــور نســبت‬ ‫بــه ســال گذشــته هشــت درصد کاهــش نشــان‬ ‫می دهــد‪ .‬در پــی بارندگی هــای امســال‪ ،‬وضعیــت ذخایــر‬ ‫ابــی کشــور تقریبـاً مشــابه ســال قبــل اســت‪ .‬به خاطــر‬ ‫بیمــاری کرونــا و رعایــت بهداشــت فــردی‪ ،‬اب بیشــتری‬ ‫در ســطح کشــور مصــرف شــده کــه انتظــار مــی رود‬ ‫شــهروندان در مصــرف اب شــرب‪ ،‬صرفه جویــی کننــد‪.‬‬ ‫مصرف سرانه اب در کشور چه میزان است؟‬ ‫بــا هــر ‪ ۲۰‬ثانیــه مصــرف اب برای شست وشــوی دســت‪،‬‬ ‫ش ـش لیتر اب در کشــور هــدر م ـی رود‪ .‬مصــرف ســرانه‬ ‫اب در ایــران هنــوز باالســت؛ بـه ازای هــر نفــر ‪ ۳۵۰‬لیتــر‬ ‫در روز مصــرف می شــود کــه از اســتاندارد جهانــی باالتــر‬ ‫اســت‪ .‬انچــه بایــد توجــه کــرد و از ان غافــل نشــد اینکه‬ ‫مــا‪ ،‬در یــک کشــور گــرم و خشــک زندگــی می کنیــم‬ ‫و متاســفانه ایــن مناطــق دارای خصوصیــات گــرم و‬ ‫خشــک بــا دوره هــای ترســالی کــم و همــراه بــا ســیالب‬ ‫اســت‪ .‬طبــق بررســی های انجام شــده در مــدت‬ ‫‪ ۵۲‬ســاله همیــن موضــوع را نشــان می دهــد؛ طوری کــه‬ ‫در دوره اخیــر ‪ ۱۰‬ســال در کشــور به طــول انجامیــد؛‬ ‫ولــی ســال گذشــته باتوجه بــه ســیالبی کــه در برخــی‬ ‫از نقــاط کشــور انجــام شــد‪ ،‬ایــن دوره کاهــش پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪ .‬طبــق بررســی های انجام شــده توســط‬ ‫برخــی از کارشــناس؛ ســال اینــده وضــع بدتــری ازنظــر‬ ‫خشک ســالی در کشــور داریــم‪ .‬ایــران‪ ،‬دارای اقلیمــی‬ ‫خشــک اســت و همــواره بایــد بــرای مدیریــت منابــع‬ ‫ابــی ان برنامه ریزی هــای الزم داشــته باشــیم‪ .‬هرچنــد‬ ‫در شــرایط کنونــی‪ ،‬وضعیــت منابــع اب کشــور مطلــوب‬ ‫به نظــر می رســد؛ امــا چــون چنیــن رونــدی بــرای ســال‬ ‫اینــده پیش بینــی نمی شــود‪ ،‬بایــد در مصــرف منابــع‬ ‫ابــی دقــت الزم را بــه کار بریــم‪ .‬به هرحــال‪ ،‬مــا بایــد‬ ‫خودمــان را بــا این وضعیــت ســازگار کنیــم‪ .‬کشــور مــا‬ ‫یــک اقلیــم خشــک و نیمه خشــک دارد کــه ‪ ۶۰‬درصــد‬ ‫از ان نیمه خشــک و ‪ ۵۰‬درصــد ان کامـ ً‬ ‫ا بیابــان اســت‪.‬‬ ‫بیشتر هدررفت اب در کدام بخش کشور است؟‬ ‫درحال حاضــر‪ ۹۰ ،‬درصــد اب کشــور در بخــش‬ ‫کشــاورزی مصــرف می شــود و این بخــش بایــد بــرای‬ ‫بهــره وری برنامــه دقیــق و قابل انجامــی داشــته باشــد؛‬ ‫یعنــی درزمینــه یکپارچه ســازی اراضــی کشــاورزی هنوز‬ ‫کار جــدی صــورت نگرفتــه‪ .‬قانــون یکپارچه ســازی و‬ ‫جلوگیــری از خرد شــدن اراضــی کشــاورزی‪ ،‬یــک قانــون‬ ‫کامــل اســت‪ .‬در کشــوری کــه با این نظــر از وضعیــت‬ ‫اب شــرایط مطلوبــی نــدارد‪ ۱۷ ،‬اســتان برنـج کاری دارد‬ ‫و ایــن نبایــد ازنظــر مــن صــورت بگیــرد‪ .‬دراین زمینــه‬ ‫دولــت مصــوب داده کــه ایــن کار انجــام نشــود؛ امــا‬ ‫باتوجه به اینکــه شــهر های شــمالی ازنظــر بــارش‬ ‫وضعیــت خوبــی دارنــد؛ امــا توصیــه چندانــی بــرای‬ ‫اجرائیه‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬مهــدی خالــدی‪ ،‬فرزنــد بابــا‪ ،‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬دهســتان حیدریــه‪-‬‬ ‫روســتای بهرام ونــدی‪.‬‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬فریــدون عباســی‪ ،‬فرزنــد علــی‪ ،‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬شــهر‬ ‫سرمســت‪ -‬خیابــان نیــروی انتظامــی‪ ،‬منــزل فریبــرز عباســی‪.‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بموجــب رای شــماره ‪ 202‬تاریــخ ‪ 1397/05/21‬حــوزه گــواور شــورای حــل اختالف‬ ‫شــهر سرمســت کــه قطعیــت یافتــه اســت‪ .‬محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬پرداخــت مبلــغ‬ ‫یکصــد و چهــل میلیــون ریــال بعنــوان اصــل خواســته و یــک میلیــون و هشــتصد هــزار ریــال‬ ‫بعنــوان هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ‪ 97/3/24‬نهایــت ‪ 99/4/2‬مبلــغ‬ ‫چهــارده میلیــون تومــان بــه عنــوان اصــل خواســته و مبلــغ ســیزده میلیــون چهارصــد هــزار‬ ‫تومــان خســارت تاخیــر تادیــه مجموعـاً مبلــغ بیســت و هفــت میلیــون و چهارصــد هــزار تومــان‬ ‫اصــل دیــن بــه همــراه خســارت می باشــد و مبلــغ هفتصــد هــزار تومــان بعنــوان نیــم عشــر در‬ ‫حــق صنــدوق دولــت‪ .‬بــه اســتناد مــاده ‪ 19‬ائین نامــه اجرائــی مــاده ‪ 189‬قانــون برنامــه ســوم‬ ‫توســعه اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار‬ ‫اجرایــی ظــرف ده روز مفــاد ان را بموقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه‬ ‫و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد درغیراینصــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای‬ ‫احــکام دادگاه یــا دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف شهر سرمست‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316002000551‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک اســام ابــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ســمیه اســدی پناه فرزنــد‬ ‫خیرالــه بشماره شناســنامه ‪ 7504‬صــادره از اســام ابــاد غــرب در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان‬ ‫بــه مســاحت ‪ 51 -83‬مترمربــع پــاک ‪ 2641‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی واقــع در اســام ابــاد غــرب‪،‬‬ ‫چهــارراه شهرســتانی‪ ،‬خیابــان کالنتــری شــامل مبایعه نامــه عــادی و عــدم دسترســی بــه مالــک‬ ‫اولیــه محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫انجــام ایــن کار دیــده نمی شــود‪ .‬امســال هــم چــون‬ ‫ازنظــر بــارش مطلــوب گــزارش شــده اســت‪ ،‬دولــت در‬ ‫خوزســتان تصویــب کــرد کــه برنـج کاری صــورت گیرد‪.‬‬ ‫درمجمــوع‪ ،‬بایــد یــک فکــری بــرای وضعیت کشــاورزی‬ ‫و افزایــش بهــره وری دراین بخــش صــورت گیــرد و اب را‬ ‫در جایــی مصــرف درســت مصــرف کنیــم‪.‬‬ ‫ســامانه ابیــاری مــدرن در چند درصــد از زمین هــای‬ ‫کشــاورزی قابل اجراســت؟‬ ‫درحال حاضــر‪ ،‬حــدود ‪8.7‬میلیون هکتــار اراضــی‬ ‫کشــاورزی در کشــور داریــم کــه ازاین تعداد‪ ،‬نیمــی از ان‬ ‫بایــد ســامانه ابیــاری مــدرن صــورت بگیــرد‪ .‬کشــاورزی‪،‬‬ ‫ســهم عمــده ای در مصــرف منابــع محــدود اب دارد؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬سیاس ـت گذاری در مدیریــت بهینــه مصــرف‬ ‫اب‪ ،‬امــری ضروری ســت‪ .‬بــرای تحقــق ایــن امــر‪،‬‬ ‫بهبــود طراحــی و اســتفاده از فناوری‏ هــای مبتکرانــه و‬ ‫شــیوه‏ های پیشــرفته ی مدیریــت الزم اســت‪.‬‬ ‫قرائــت کنتــور باتوجه بــه شــیوع مجــدد در کشــور‬ ‫چگونــه اســت؟‬ ‫مــا دســتگاه هایی در کشــور داریــم کــه می توانیــم از راه‬ ‫دور‪ ،‬کنتور هــای اب را ثبــت کنیــم‪ .‬خوشــبختانه ایــن‬ ‫دســتگاه ها در کل کشــور هســت و نیــاز بــه حضــور‬ ‫مامــوران بــرای قرائــت کنتــور نیســت‪ .‬شــرکت های اب‬ ‫و فاضــاب‪ ،‬شــرکت های خصوصــی هســتند و تمــام‬ ‫پرداخــت حقــوق کارمندانــش ازســوی همیــن قبــوض‬ ‫اب انجــام می شــود‪.‬‬ ‫مصــرف بــاالی مــردم و کمبــود منابــع‪ ،‬ایــن ســوال‬ ‫را بــرای مــردم ایجــاد می کنــد کــه اب از کجــا‬ ‫تامیــن می شــود؟‬ ‫بیشــترین مصــرف اب‪ ،‬در بخــش شــرب خانگی ســت‪.‬‬ ‫امــروزه شیرین ســازی اب دریــا به عنــوان راهــکا ِر اصلــی‬ ‫جبــران کم ابــی در دنیــا و به ویــژه جهــت مصــارف‬ ‫شــرب و صنعتــی مطــرح اســت‪ .‬اقیانوس هــا و دریا هــا‬ ‫درحال حاضــر‪ ،‬حــدود ‪8.7‬میلیون هکتــار اراضــی کشــاورزی در‬ ‫کشــور داریــم کــه ازاین تعــداد‪ ،‬نیمــی از ان بایــد ســامانه ابیاری‬ ‫مــدرن صــورت بگیــرد‪ .‬کشــاورزی‪ ،‬ســهم عمــده ای در مصــرف‬ ‫منابــع محــدود اب دارد؛ بنابرایــن‪ ،‬سیاسـت گذاری در مدیریــت‬ ‫بهینــه مصــرف اب‪ ،‬امــری ضروری ســت‪ .‬بــرای تحقــق ایــن‬ ‫امــر‪ ،‬بهبــود طراحــی و اســتفاده از فناوری‏ هــای مبتکرانــه و‬ ‫شــیوه‏ های پیشــرفته ی مدیریــت الزم اســت‬ ‫مصرف اب شرب در کشور به چه میزان است؟‬ ‫هم اکنــون در کشــور شــش میلیارد مترمکعب بیــان‬ ‫منفــی اب در بخــش کشــاورزی در کشــور داریــم‪.‬‬ ‫به نظــرم نگرانــی مــا بایــد در بخــش کشــاورزی باشــد؛‬ ‫امــا در بخــش شُ ــرب هــم بایــد به صرفــه مصــرف کنیــم؛‬ ‫چراکــه هفت درصــد اب کشــور در بخــش شــرب مصرف‬ ‫می شــود‪ .‬اب در کشــور حــدود ‪ ۱۲۰۰‬تومــان تمــام‬ ‫می شــود؛ درحالی کــه حــدود ‪ ۴۰۰‬تومــان در قبــوض‬ ‫اب اعمــال می شــود و ازســویی‪ ،‬در تصفیه خانه هایمــان‬ ‫محدودیــت داریــم‪ .‬در مــوج نخســت بیمــاری کرونــا‬ ‫باتوجه بــه حساســیت شــهروندان‪ ،‬حضــور خانواده هــا‬ ‫در محیــط خانــه و خانه تکانی هــای نــوروزی‪ ،‬میــزان‬ ‫مصــرف اب شــهروندان افزایــش چشــمگیری یافــت؛‬ ‫امــا این وضعیــت افزایــش ســرانه مصــرف اب شــرب‬ ‫خانوار هــا ناشــی از شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬زیــاد‬ ‫پایــدار نبــود و به تدریــج خانواده هــا بــه ایــن شــرایط‬ ‫عــادت کردنــد و مصــرف اب در بســیاری از اســتان ها‬ ‫متعادل تــر شــد‪ .‬دراین هفتــه باتوجه بــه شــروع فصــل‬ ‫گرما و اســتفاده شــهروندان از وســایل سرمایشــی‪ ،‬میزان‬ ‫مصــرف اب در اســتان تهــران ‪ ۲۱‬درصــد افزایــش پیــدا‬ ‫کــرده اســت‪ .‬ظرفیــت تصفیه خانه هــا محــدود اســت‬ ‫و بــرای جلوگیــری از کمبــود اب اشــامیدنی‪ ،‬ضمــن‬ ‫تاکیــد بــر رعایــت اصــول بهداشــتی و به ویــژه شســتن‬ ‫دســت ها؛ بایــد در مصــرف اب دقــت کــرد تــا همــه‬ ‫ایرانیــان بتواننــد از اب شــرب مطلــوب بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫ذخیــره اب در پشــت ســد های کشــور چه میــزان‬ ‫اســت؟‬ ‫امســال باوجوداینکــه میــزان بارش هــای کشــور حــدود‬ ‫هفت درصــد درمقایســه با ســال قبــل کاهــش پیــدا‬ ‫کــرده؛ امــا باتوجه بــه برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه؛‬ ‫ذخیــره ابــی سـد های کشــور مناســب اســت‪ .‬در ســطح‬ ‫کشــور رشــد ‪15‬درصــدی مصــرف اب نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته گــزارش شــده و حتــی در یــک بــازده زمانــی‬ ‫این عــدد بــه ‪ ۳۵‬درصــد رســید کــه بــا همــکاری مــردم‬ ‫این رقــم کاهــش پیــدا کــرد‪ .‬در تهــران در هفته هــای‬ ‫گذشــته افزایــش مصــرف داشــتیم؛ هم اکنــون بــه‬ ‫‪ ۱۰‬درصــد مصــرف اب رســیده؛ ولــی هنــوز در ســطح‬ ‫کشــور این عــدد باالســت‪ .‬مــا درخصــوص تعرفــه اب‬ ‫روســتا طبــق مصوبــه هیئت دولــت عمــل می کنیــم؛‬ ‫همــان هفت درصــد گذشــته اســت و هیــچ افزایــش‬ ‫قیمتــی نداریــم؛ امــا توصیــه مــا این اسـت که حتمـاً بــه‬ ‫مســئله مصــرف توجــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد ســطح کــره زمیــن را پوشــانده اند و ‪ ۹۶‬درصــد‬ ‫از کل موجــودی اب کــره زمیــن را در خــود جــا داده انــد‪.‬‬ ‫بهره گیــری از ظرفیــت وســیع اب شــو ِر اقیانوس هــا و‬ ‫دریا هــا به عنــوان یــک منبــع بالقــوه و مانــدگار‪ ،‬قــادر‬ ‫اســت کــه کمبــود اب شــیرین را در نقــاط کم برخــوردار‬ ‫جبــران کنــد‪ .‬بهره بــرداری از ایــن ظرفیــت ســبب شــده‬ ‫کــه درحال حاضــر‪ ،‬نزدیــک بــه ‪ ۱۰۰‬میلیون مترمکعــب از‬ ‫اب هــای شــور رودخانه هــا‪ ،‬دریا هــا و اقیانوس هــا بــرای‬ ‫مصــارف مختلــف به صــورت روزانــه در دنیــا شیرین ســازی‬ ‫شــود‪ .‬مــا از ایــن طــرح اســتقبال می کنیــم؛ مخصوصـاً در‬ ‫حاشــیه دریا هــا و در تالشــیم کــه شــهر های ســاحلی را‬ ‫وابستگی شــان را بــه اب دریــا بیشــتر کنیــم‪ .‬ای ـن کار بــا‬ ‫کمــک بخــش خصوصــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫غیزانیــه بــه کجــا رســید؟ اب به دســت مــردم این شــهر‬ ‫رســیده یــا هنــوز در مراحــل ابتــدای و لوله کشی ســت؟‬ ‫منطقــه غیزانیــه ‪ ۸۵‬روســتا دارد کــه در گذشــته نیــز‬ ‫دارای شــبکه اب رســانی بودنــد؛ امــا به دلیــل پوســیدگی‬ ‫ایــن شــبکه و هدررفــت زیــاد اب در ایــن شــبکه‪ ،‬وزارت‬ ‫نیــرو تصمیــم گرفــت تــا خــط لولــه جدیــدی بــرای‬ ‫شــبکه اب رســانی این منطقــه احــداث کنــد‪ .‬طــرح‬ ‫اب رســانی بــه غیزانیــه‪ ،‬یکــی از طرح هــای وزارت نیــرو‬ ‫بــود کــه در دســت اجــرا قــرار داشــت؛ امــا به دلیــل نبــود‬ ‫نقدینگــی کافــی و به موقــع‪ ،‬افتتــاح و بهره بــرداری‬ ‫ان در چنــد نوبــت به تاخیــر افتــاد کــه بــا اعتــراض‬ ‫مردمــی‪ ،‬وزارت نیــرو تخصیــص اعتبــار الزم را انجــام و‬ ‫بهره بــرداری را در سه ســال تعریــف کــرد‪ .‬چنــد فــاز‬ ‫بهره بــرداری از طــرح اب رســانی کامــل بــه روســتا های‬ ‫غیزانیــه در یک مــاه انجــام می شــود کــه در مــاه اول‪۳۷ ،‬‬ ‫روســتا اب رســانی شــده اند‪ .‬پیش بینــی می کنیــم کــه‬ ‫در نیمــه شــهریورماه امســال‪ ،‬اب رســانی بــه این منطقــه‬ ‫تکمیــل شــود‪ ۱۹۰ .‬میلیاردتومــان بــرای اب رســانی بــه‬ ‫‪ ۸۵‬روســتای غیزانیــه درنظــر گرفتــه شــده اســت‪.‬‬ ‫تعــداد دســتگاه های اب شــیرین کن در کشــور ‪ ۲۳‬عــدد‬ ‫بــود؛ این تعــداد‪ ،‬کفــاف کشــور را می دهنــد؟‬ ‫تعــداد اب شــیرین کن ها در کشــور از رقــم ‪ ۲۳‬بــه‬ ‫رقــم ‪ ۸۵‬رســیده اســت‪ .‬اولویــت مــا بــرای تامیــن‬ ‫اب از منبــع اب دریــا بــرای شــهر ها و اســتان های‬ ‫ساحلی ســت؛ زیــرا هزینــه تمام شــده تولیــد این نــوع‬ ‫اب‪ ،‬رقــم باالیــی به خــود اختصــاص می دهــد‪.‬‬ ‫پنج میلیــارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون مترمکعــب کســری اب هــای‬ ‫زیرزمینــی کل کشــور اســت کــه بایــد بــرای تامیــن‬ ‫ان‪ ،‬برنامه ریزی هایــی انجــام شــود؛ البتــه ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/04 :‬‬ ‫شهریار مهرگان‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم اباد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011003489‬‬ ‫‪ 1399/04/09‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه علــی‬ ‫شــاه رخی اطهر فرزنــد طاهــر از پــاک ‪ 28‬اصلــی واقــع در قریــه چنه ســر بخــش ‪ 22‬گیــان از‬ ‫نســق حســین و نقــی و بانــو ملیحــه پاک عقیــده بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل‬ ‫بــر ســاختمان احداثــی بمســاحت ‪ 392/08‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده‬ ‫و پــاک ‪ 1222‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/06 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/242‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011002827‬‬ ‫‪ 1399/03/28‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه نبــی‬ ‫یادداشت‬ ‫تخصیــص مالــی موردنیــاز بــرای بخــش ابــی کشــور‬ ‫از ابتــدای امســال تاکنــون انجــام شــده و پیش بینــی‬ ‫می کنیــم تــا پایــان دولــت بــه ‪ ۲۰‬هــزار روســتا کــه‬ ‫جمعیتــی حــدود ‪ ۱۰‬میلیون نفــر را دربرمی گیــرد‪،‬‬ ‫اب رســانی انجــام شــود کــه محــل تامیــن مالــی ایــن‬ ‫طرح هــا‪ ،‬صنــدوق ذخیــره ارزی ســت‪ .‬در کشــور مــا‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون نفــر در روســتاهای کشــور بــه اب پایــدار‬ ‫دسترســی ندارنــد و دلیــل اصلــی‪ ،‬پراکندگــی روســتا ها‬ ‫و صعب العبور بــودن تعــدادی از ان هاســت‪ .‬خوشــبختانه‬ ‫در ایــن دولــت بیــش از هفت میلیون نفــر در روســتا های‬ ‫کشــور بــه اب پایــدار رســیده اند‪ .‬اعتبــار این بخــش از‬ ‫صنــدوق ذخیــره ارزی صــورت می گیــرد‪ .‬حــدود‬ ‫ش ـش هزار روســتا زیــر ‪ ۲۰‬خانــوار داریــم کــه به صــورت‬ ‫تانکــر اب رســانی می کنیــم کــه بایــد بــرای ایــن افــراد‬ ‫نیــز تصمیماتــی انجــام شــود‪.‬‬ ‫میزان سدسازی در این دولت چه میزان است؟‬ ‫طبــق برنامه ریزی هــای انجام شــده؛ ‪ ۳۳‬ســد جدیــد تــا‬ ‫پایــان دولــت تدبیــر و امیــد در کشــور ســاخته می شــود‪.‬‬ ‫این موضــوع به این معناســت کــه تــا پایــان برنامــه ششــم‪،‬‬ ‫تعــداد ســد های ساخته شــده در دولــت دوازدهــم نیــز‬ ‫افزایــش چشــمگیری خواهــد یافــت؛ زیــرا براســاس‬ ‫عملکــرد اهــداف تعیین شــده و براســاس ســند تفصیلــی‬ ‫برنامــه ششــم توســعه و در ســرفصل برنامــه تامیــن اب‪،‬‬ ‫ظرفیــت اب تنظیمــی سـد ها غیرمــرزی مقــرر شــده که‬ ‫درطــول برنامــه‪ ۱۴۰۱ ،‬میلیون مترمکعــب اضافــه شــود‬ ‫کــه در ســال ‪ ،96‬ایــن هــدف ‪ ۱۳۲‬میلیون مترمکعــب‬ ‫و عملکــرد ایــن فعالیــت بالغ بــر ‪ ۱۱۲‬میلیون مترمکعــب‬ ‫بــوده اســت‪ .‬در ظرفیــت اب تنظیمــی ســد های‬ ‫مــرزی نیــز مقــرر شــده کــه طــی ســال های برنامــه‬ ‫ششــم توســعه‪ ۲۸۵۷ ،‬میلیون مترمکعــب ظرفیــت‬ ‫تنظیــم اضافــه شــود کــه در ســال ‪ ،۱۳۹۶‬ایــن هــدف‪،‬‬ ‫‪ ۳۱۴‬میلیون مترمکعــب و عملکــرد هــم بالغ بــر‬ ‫‪ ۲۲۸‬میلیون مترمکعــب اعــام شــده اســت‪ .‬عالوه برایــن‬ ‫اکنــون‪ ۱۲ ،‬هزار مــگاوات نیــروگاه برق ابــی در کشــور‬ ‫وجــود دارد کــه قبل ازانقــاب‪ ،‬این رقــم ‪ ۱۸۰۰‬مــگاوات‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫گفتــه می شــود زاینــده رود بعــد از یــک دوره پرابــی‪،‬‬ ‫مجــدد پریشــان حال اســت!‬ ‫مــا امســال در حــوزه زاینــده رود کاهــش بــاران و اب را‬ ‫شــاهد بودیــم و همچنیــن میــزان ذخیــره هــم پشــت‬ ‫ســد بــه وضعیــت نامناســبی رســیده اســت‪ .‬طبــق‬ ‫جلســاتی کــه بــا اســتاندار اصفهــان صــورت گرفــت؛‬ ‫تصمیــم گرفتــه شــد کــه ایــن اب طــوری مصــرف شــود‬ ‫کــه بــه کشــاورزان برســد و هــم اب شــرب یک ســال‬ ‫را نیــز داشــته باشــند؛ چــون اســتان اصفهــان وضعیــت‬ ‫مناســبی ازنظــر بارندگــی نداشــته‪ .‬درحال حاضــر‪،‬‬ ‫بــرای حــال رفــاه کشــاورزان اب را رهاســازی کرده انــد‪.‬‬ ‫به هرحــال‪ ،‬توصیــه می کنیــم کــه در مصــرف اب‬ ‫صرفه جویــی کننــد؛ چراکــه اولویــت مــا‪ ،‬در همــه‬ ‫کشــور‪ ،‬اب شــرب اســت‪ .‬باتوجه بــه کاهــش چشــمگیر‬ ‫بارش هــا‪ ،‬وضعیــت دریاچــه ارومیــه اکنــون نســبت بــه‬ ‫ســال های اخیــر مســاعد اســت؛ امــا بایــد توجــه کــرد‬ ‫کــه تالش هــا بــرای احیــای نگیــن ابــی اذربایجــان‬ ‫طبــق برنامــه ادامــه دارد‪.‬‬ ‫راســتی حــال نگیــن ارومیــه (دریاچــه) چطــور‬ ‫پیش بینــــی می شــــود؟‬ ‫تــراز دریاچــه ارومیــه بــه یک هــزار و ‪ ۲۷۱‬متــر و‬ ‫‪ ۵۹‬ســانتی متر رســیده اســت‪ .‬تــراز دریاچــه ارومیــه‬ ‫نســبت بــه کمتریــن تــراز ثبت شــده بــرای ان بیــش‬ ‫از یک متــر و ‪ ۵۵‬ســانتی متر افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫بــا وجــود ایــن افزایــش نســبی تــراز‪ ،‬نمــودار تغییــرات‬ ‫‪ ۳۰‬ســاله دریاچــه ارومیــه برپایــه داده هــای ماهــواره ای‬ ‫نشــان می دهــد کــه ایــن دریاچــه هنــوز بــا روز هــای‬ ‫خــوب خــود‪ ،‬فاصلــه زیــاد دارد و افزایــش بارش هــا و‬ ‫اســتفاده بهینــه از منابــع ابــی براســاس سیاســت های‬ ‫ســتاد احیــای دریاچــه ارومیــه می توانــد ضمــن ادامــه‬ ‫رونــد افزایــش تــراز اب ایــن دریاچــه‪ ،‬بــه احیــای کامــل‬ ‫ان بیانجامــد‪.‬‬ ‫بحرانی تریــن شــهر کشــور ازلحــاظ اب‪ ،‬کــدام‬ ‫اســتان اســت؟‬ ‫اگــر مــردم رعایــت و اب را طــوری مصــرف کننــد کــه‬ ‫نســبت بــه ســال قبــل افزایش پیــدا نکنــد‪ ،‬در شــهر های‬ ‫پرجمعیــت مشــکلی ازنظــر تامیــن اب نداریــم‪ .‬گاهی در‬ ‫برخــی از نقــاط کشــور میــزان اب افزایــش یــا کاهــش‬ ‫پیــدا می کنــد؛ ایــن به خاطــر کمبــود منابــع نیســت و‬ ‫ان همیــن به دلیــل ســامانه اســت؛ ولــی در روســتا ها‬ ‫مــا مشــکالت زیــادی داریــم کــه امیدواریــم ایــن مشــکل‬ ‫هرچه زودتــر برطــرف شــود‪.‬‬ ‫اب دزدی در کشــور در حال رویــت اســت؛ فکــر می کنیــد‬ ‫چقــدر بــرای مقابلــه بــا ان تــاش کرده ایــد؟‬ ‫متاســفانه میــزان اب دزدی؛ به خصــوص در روســتا های‬ ‫کشــور زیــاد اســت؛ حتــی بــرای دامشــان از اب شــرب‬ ‫اســتفاده می کننــد و بااین رونــد‪ ،‬دچــار مشــکل کمبــود‬ ‫اب در کشــور و به خصــوص اب شــرب می شــویم‪.‬‬ ‫در برخــی نقــاط‪ ،‬باالدســت ها اب بیشــتری مصــرف‬ ‫می کننــد و بــه پائین دســت ها اب کمتــری می رســد‪.‬‬ ‫این هــا در کشــور وجــود دارد‪ .‬مــا تاجایی کــه بتوانیــم‬ ‫بــا این موضــوع برخــورد می کنیــم‪ .‬متاســفانه در‬ ‫برخــی نقــاط می بینیــم بــرای کشــاورزی لولــه اب‬ ‫را می شــکنند و اســتفاده می کننــد و ایــن‪ ،‬یــک‬ ‫معضــل اساســی بــرای کشــور اســت‪ .‬هم اکنــون تقریب ـاً‬ ‫چهارمــاه اســت کــه اب خانواده هــا را قطــع نمی کنیــم‬ ‫و بــه تمــام شــرکت های اب و فاضــاب کشــور توصیــه‬ ‫کرده ایــم کــه بــا مــردم مــدارا کننــد‪ .‬حتــی در برخــی‬ ‫از نقــاط جنــوب تهــران بــرای پرداخــت اب بهــا اقســاطی‬ ‫می تواننــد اســتفاده کننــد‪.‬‬ ‫رضا زارع‪ /‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫طالئی رفتکــی فرزنــد نباتعلــی از پــاک ‪ 1‬از ‪ 83‬اصلــی واقــع در قریــه پــرده ســر بخــش ‪22‬‬ ‫گیــان از نســق ایــوب طالئــی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی‬ ‫بمســاحت ‪ 264/91‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 61‬بــرای ان‬ ‫منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض‬ ‫داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را‬ ‫بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد‬ ‫مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/06 :‬‬ ‫م الــف ‪ 910/245‬علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو مینی بــوس بــه رنــگ ابــی ســیر روغنــی مــدل ‪ 1365‬بــا شــماره پــاک‬ ‫‪886 -19‬ع‪ 48‬و شــماره شاســی ‪ 37939116000006‬و شــماره موتــور ‪33491110103011‬‬ ‫بــه نــام قدرت الــه پورحســن مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011002994‬‬ ‫‪ 1399/04/01‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫مرادعلــی فعله گــری فرزنــد ســلیمان از پــاک ‪ 1‬از ‪ 86‬اصلــی واقــع در قریــه ســورم بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان از نســق اقاجــان عباسی ســورم بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر‬ ‫بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 485/23‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک‬ ‫‪ 24‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور‬ ‫بــه همــکارم تلفــن می زنــم تــا حالــش را بپرســم‪ .‬می گویــد از صبــح تــا عصــر‬ ‫در دانشــگاه اســت‪ .‬می گویــم‪« :‬چــه خــوب‪ .‬خوش به حالــت کــه این طــور منظــم‬ ‫در حال مطالعــه هســتی»‪ .‬می گویــد‪« :‬مطالعــه؟ نــه؛ در ســایت بــورس هســتم و‬ ‫یک لحظــه هــم چشــمم را از صفحــ ه ان برنمــی دارم!» بــه یکــی از دانشــجویان‬ ‫دکتــرا پیــام می دهــم تــا از وضعیــت پیشــرفت رســال ه دکترایــش بگویــد‪.‬‬ ‫می نویســد «بورس بــاز» شــده اســت‪ .‬از مــن هــم می خواهــد کــه «اگــر پــول‬ ‫تو با ل دارم‪ ،‬در اختیــارش بگــذارم تــا چندبرابــرش را بــه مــن‬ ‫و پَلــه ای در دســ ‬ ‫تحویــل بدهــد!» بــا لحنــی پرسشــی بــه او می گویــم‪« :‬پــس رســاله دکتــرا؟»‬ ‫بعــد از چند ثانیــه برایــم شــکلک خنــده می فرســتد! این روزهــا بــا ادم هــای‬ ‫مختلفــی گفت وگــو می کنــم‪ .‬بــورس به شــکلی جــدی خانواده هــای ایرانــی‬ ‫را درگیــر کــرده اســت‪ .‬بســیاری را می شناســم کــه این روزهــا در خانــه یــا‬ ‫در محــل کار بــا تمــام هــوش و حــواس‪ ،‬اعــداد و نمودارهــای بــورس را زیــرورو‬ ‫می کننــد‪ .‬در ماه هــای اخیــر‪ ،‬کارمنــدان ســازمان های دولتــی‪ ،‬ارباب رجــوع را‬ ‫به قــول خودشــان «دک می کننــد» تــا بتواننــد بــه کارشــان برســند و منظــور از‬ ‫کارشــان‪ ،‬رفتــن در صــف خریــد یــا صــف فــروش ســهام اســت‪ .‬حــق هــم دارنــد‬ ‫دک کننــد! یک لحظــه غفلــت از صفحــه نمایــش‪ ،‬چن ـد روز پریشــانی و پشــیمانی‬ ‫درپــی دارد‪ .‬ســاختمان های دولتــی تبدیــل بــه «دفتــر کار» کارمنــدان شــد ه اســت‪.‬‬ ‫مــکان رایگانــی در اختیــار اســت؛ بــاد خُ نــک کولــر گازی م ـی وزد‪ ،‬اب و بــرق هــم‬ ‫مجانــی ســت‪ .‬گویــا وعده هــای اغازیــن انقــاب اســامی‪ ،‬اگرچــه دیرهنــگام‪،‬‬ ‫حداقــل بــرای ایــن کارمنــدان مح َقــق شــده اســت‪ .‬مدیرانــی هــم کــه َگهــگاه بــرای‬ ‫حفــظ وجه ـ ه خــود‪ ،‬کارمنــدی را توبیــخ می کننــد؛ «چــون بــه خلــوت می رونــد»‬ ‫ان کا ِر انــان می کننــد! نکتــ ه قابل تامــل ان اســت کــه خــروج از «دفتــر کار»‬ ‫یــا اتمــام ســاعت کاری بــازار بــورس و ســهام به معنــای پایــان «بورس بــازی»‬ ‫نیســت‪ .‬خانه هــا تبدیــل بــه مکانــی بــرای تحلیــل و تبادل نظــر دربــاره تجربــه‬ ‫امــروز و جمــع اوری اطالعــات از دوســت و اشــنا و فامیــل بــرای تدویــن برنامــه‬ ‫فــردا شــده اند‪ .‬گویــی پــس از ســاعت اداری‪ ،‬افــراد از «دفتــر کار» بــه یــک «بنــگاه‬ ‫اقتصــادی» دیگــر منتقــل می شــوند! بی تردیــد‪ ،‬ســرمایه گذاری در بــازار بــورس و‬ ‫ســهام‪ ،‬امــر مذمومــی نیســت‪ .‬افــراد در همــه کشــورها در صــورت تمایــل‪ ،‬بخشــی از‬ ‫پس انــداز خــود را وارد بــازار بــورس و ســهام می کننــد‪ .‬تفــاوت در این اســت که‬ ‫افــراد معمولــی پــس از خریــد ســهام‪ ،‬بــه زندگــی عــادی خــود ادامــه می دهنــد‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬در ایــن کشــورها شــاهد اقلیتــی بــا نام«بورس بــاز» هســتیم کــه به شــکل‬ ‫حرفـه ای در بــازار بــورس حضــور دارنــد و ســایرین‪ ،‬ســرمایه گذاران خــردی هســتند‬ ‫کــه تنهــا رهگــذر ایــن میدان انــد‪ .‬در مقابــل‪ ،‬انچــه در ایــران شــاهدیم ماننــد همـه ‬ ‫چیزهــای دیگرمــان شــکلی بیمارگونــه دارد‪ .‬افــراد در جایــی کار می کننــد؛ امــا کار‬ ‫انجــا را انجــام نمی دهنــد؛ در اصــل رئیــس خودشــان اند و بــه خری دو فــروش ســهام‬ ‫اشــتغال دارنــد‪ .‬مــن هیــچ کــس را به خاطــر «بورس بــازی» یــا «ســهام بازی»‬ ‫ســرزنش نمی کنــم و قصــد نــدارم کــه در ایــن نوشــتار‪ ،‬ژســت فریبنــد ه یــک انســان‬ ‫خردمنــد را به خــودم بگیــرم‪ .‬همــه مــا‪ ،‬در نتیجــه سیاســت های نســنجیده و‬ ‫ت تهــوع اور پرتاب‬ ‫خردگریــز و تصمیمــات سراســر اشــتباه مقامــات‪ ،‬بــه ایــن موقعیـ ‬ ‫شــده ایم‪ .‬مــا ه ـر روز وارد بــازی کثیفــی می شــویم کــه قب ـل از ان حتــی تصــورش‬ ‫برایمــان ازاردهنــده بــود‪ .‬منظــورم «بورس بــازی»‪ ،‬خریــد دالر‪ ،‬خریــد طــا و ســکه‬ ‫یــا ثبت نــام خودروســت‪ .‬مــا تقصیــری نداریــم‪ .‬کاهــش روزانــه ارزش پــول ملــی‪،‬‬ ‫رشــد افسارگســیخته قیمــت کاالهــا و خدمــات و فقــدان هر گونــه چشــم انداز‬ ‫روشــنی بــه اینــده‪ ،‬پیامدهایــی اجتماعــی دارد کــه یکی از ان هــا گســترش همیــن‬ ‫رفتارهاســت‪ .‬همــه مــا به ناچــار (تاکیــد می کنــم) به ناچــار‪ ،‬دالل مســلک شــده ایم‪.‬‬ ‫افســوس و صدافســوس کــه این روزهــا به اقتضــای وظیفــه حرفـه ای ام مــدام دربــاره‬ ‫پدیده هایــی می نویســم و اعــام نگرانــی می کنــم کــه دارنــد از دســت می رونــد‪.‬‬ ‫پدیده هایــی کــه بــا گذشــت زمــان بی شــک به ســختی بــه حالــت اولشــان‬ ‫بازخواهنــد گشــت‪ .‬ســاختمان های دولتــی تبدیــل بــه «دفتــر کار» و خانــواده از‬ ‫یــک نهــاد اجتماعــی‪ ،‬تبدیــل بــه یــک بنــگاه اقتصــادی شــده اســت‪.‬‬ ‫فردین علیخواه‬ ‫دعوت‬ ‫اعجاز هنر‬ ‫علیرضانیاکان‬ ‫نمایشــگاه گروهــی هنرهــای تجســمی تحت عنــوان «اعجــاز هنــر» از روز ‪17‬‬ ‫مرداد مــاه به صــورت مجــازی در ســایت «باغ مــوزه قصــر» اغاز بــه کار کــرد‪ .‬در‬ ‫ایــن رویــداد‪ ،‬بیــش از ‪ 60‬اثــر از ‪ 40‬هنرمنــد سراســر کشــور در زمینه هــای نقاشــی‬ ‫و عکــس به کیوریتــوریِ اناهیتــا ســیاوش؛ به نمایــش درامــده‪ .‬در بیانیــه ایــن‬ ‫نمایشــگاه امــده اســت کــه با توجه بــه مشــکالت پیش امــده کنونــی در جهــان و‬ ‫س جوامــع امــروزی‪ ،‬بشــر همچنــان به دنبــال روش و معجــزه ای بــرای تســلی‬ ‫اســتر ‬ ‫روحــی و ارامــش خــود اســت‪ .‬همچنیــن هنــر در این شــرایط جایــگاه ویــژه ای را‬ ‫یافتــه اســت و می توانــد بــرای مدتــی کوتــاه مــا را از ایــن اســترس ها دور کنــد‪.‬‬ ‫امیدواریــم نمایشــگاه اعجــاز هنــر‪ ،‬بــه مــا‪ ،‬در تحمــل ایــن چالــش یــاری رســاند و‬ ‫مــا را به ســوی جهانــی زیباتــر هدایــت کنــد ‪ ...‬عالقه منــدان بــرای مشــاهده ایــن‬ ‫نمایشــگاه می تواننــد تــا ‪ 30‬مرداد مــاه بــه ســایت «باغ مــوزه قصــر» به نشــانی‬ ‫‪ www.qasr.ir‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود‬ ‫را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد‬ ‫مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/06 :‬‬ ‫م الــف ‪ 910/253‬علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011002265‬‬ ‫‪ 1399/03/18‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫ســیدعباس قریشــی اصل فرزنــد ســیدابراهیم از پــاک ‪ 474‬از ‪ 32‬اصلــی واقــع در قریــه‬ ‫زیده ســرا بخــش ‪ 22‬گیــان جهــت الحــاق یــا پــاک ‪ 1179‬از نســق رمضانعــای نیک نــژاد‬ ‫بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 780‬مترمربــع‬ ‫از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 7800‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس‬ ‫مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ‬ ‫اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ‬ ‫نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه‬ ‫مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات‬ ‫نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/06 :‬‬ ‫م الــف ‪ 910/254‬علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫صومعه ســرا‬ صفحه 5 ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫تکذیب نهایی شدن تیم داری شهرداری گرگان در لیگ برتر‬ ‫ارش فوالدیــان بــا تبریــک روز خبرنــگار و تقدیــر از همــه خبرنــگاران و رســانه های‬ ‫فعــال در اســتان گلســتان و ســطح کشــور کــه اخبــار صادقانــه‪ ،‬صحیــح و دقیــق را‬ ‫منعکــس می کننــد‪ ،‬دربــاره مطلــب منتشرشــده در یکــی از خبرگزاری هــای اســتان‬ ‫از قــول مدیــرکل ورزش و جوانــان گلســتان دربــاره قطعی شــدن تی ـم داری شــهرداری‬ ‫گــرگان در فصــل اینــده لیــگ برتــر بســکتبال باشــگاه های کشــور گفــت‪« :‬ایــن خبــر‬ ‫را رســماً تکذیــب می کنیــم»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬هنــوز هیــچ تصمیمــی دربــاره تیـم داری‬ ‫در فصــل اینــده گرفتــه نشــده و باتوجه بــه حضــور معــاون وزیــر ورزش و جوانــان و‬ ‫رئیــس فدراســیون در گــرگان منتظــر نظــر رســمی و نهایــی وزارت ورزش درخصــوص‬ ‫خواســته های شــهرداری گرگان هســتیم»‪ .‬ســخنگوی تیم بســکتبال شــهرداری گرگان‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬مــا پیگیری هایــی را هم بعــد از انتشــار خبر بــا مدیــرکل ورزش و جوانان‬ ‫گلســتان داشــتیم کــه ایشــان هــم اعــام کردنــد کــه به هیچ عنــوان مطلــب را این گونــه‬ ‫کــه منتشرشــده بیــان نکــرده اســت»‪ .‬فوالدیــان گفــت‪« :‬متاســفانه به نظــر می رســد‬ ‫اشــتباه خبرنــگار یــا ان رســانه باعــث وارونه جلــوه دادن بیــان مدیــرکل ورزش و جوانــان‬ ‫گلســتان شــده اســت»‪ .‬وی بــا تقدیــر از تمــام تالش هــا و پیگیری هــا و رایزنی هــای‬ ‫مدیــرکل ورزش و جوانــان گلســتان درخصــوص خواســته های تیم بســکتبال شــهرداری‬ ‫گــرگان از فدراســیون بســکتبال گفــت‪« :‬همان طور کــه مدیــرکل ورزش و جوانــان در‬ ‫بخشــی از ایــن گفت وگــوی منتشرشــده بــه ان اشــاره کردنــد‪ ،‬تیــم شــهرداری گــرگان‬ ‫مدیریــت مســتقل دارد و هرگونــه تصمیم گیــری بــرای تیــم داری یــا عــدم شــرکت‬ ‫در لیــگ برتــر بســکتبال برعهــده مدیــران ایــن مجموعــه اســت»‪ .‬ســخنگوی تیــم‬ ‫بســکتبال شــهرداری گــرگان تصریــح کــرد‪« :‬تازمانی کــه بــه حقــوق معنــوی تیــم‬ ‫بســکتبال شــهرداری گــرگان و ارزش گــذاری هــواداران ایــن تیــم به عنــوان پرشــورترین‬ ‫و بافرهنگ تریــن هــواداران بســکتبال کشــور کــه به عنــوان ســرمایه اجتماعی محســوب‬ ‫می شــود احتــرام گذاشــته نشــود‪ ،‬شــهرداری گــرگان در لیــگ برتــر حاضــر نخواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬فوالدیــان درپایــان بیــان کــرد‪« :‬تاکیــد می کنــم همچنــان بــر مواضــع قبلــی‬ ‫خــود اســتوار هســتیم و هنــوز هیــچ تصمیــم جدیــدی اتخــاذ نشــده اســت»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2041‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان باتاکیدبــر اهمیــت مشــکالت مــردم و ضــرورت رفع‬ ‫ان هــا گفــت‪« :‬شــهروندان و مشــترکان مخابــرات می تواننــد با ثبــت انتقــادات‪ ،‬نظرات‬ ‫و پیشــنهاد ها یــا مشــکالت خــود ازطریــق درگاه هــای درنظرگرفته شــده نســبت‬ ‫بــه بهبــود فرایندهــا یــا رفــع مشــکل خــود اقــدام کننــد»‪ .‬غالمعلــی شــهمرادی‬ ‫یکــی از ایــن درگاه هــای ارتباطــی را پرتــال مخابــرات منطقــه گلســتان بــه ادرس‬ ‫‪ www.golestantci.ir‬دانســت و افــزود‪« :‬مشــتریان بــا مراجعــه بــه ایــن پرتال نســبت‬ ‫بــه اطالع رســانی مشــکل مخابراتــی خــود اقــدام کننــد تــا در اســرع وقــت رســیدگی‬ ‫و نتیجــه بــه ان هــا اعــام شــود کــه نحــوه اعــام نتیجــه به صــورت تلفنــی یــا ثبــت‬ ‫در پرتــال خواهــد بــود»‪ .‬شــهمرادی از درگاه هــای ارتباطــی دیگــر همچــون ســامانه‬ ‫ارتبــاط مردمــی مخابــرات بــه شــماره ‪ 2021‬نــام بــرد و تاکیــد کــرد مشــتریان از‬ ‫هــر درگاه ارتباطــی کــه مشــکالت و نظــرات و پیشــنهاد های خــود را مطــرح کننــد‬ ‫همــکاران مــا در اســرع وقــت نســبت بــه رســیدگی بــه ان اقــدام خواهنــد کــرد»‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقه گلســتان همچنیــن اداره بازرســی و ارزیابی عملکــرد مخابرات‬ ‫را بــرای مشــتریانی کــه تمایــل بــه طــرح مشــکل خــود به صــورت حضــوری دارنــد‬ ‫معرفــی کــرد و گفــت‪« :‬بازرســان اداره بازرســی مخابــرات درجهــت رفــاه حــال‬ ‫مشــتریان به نحو احســن در خدمــت مشــتریان خواهنــد بــود و رضایت منــدی‬ ‫مشــتریان در دریافــت خدمــات مناســب و باکیفیــت را مدنظــر دارنــد»‪.‬‬ ‫بررسی طرح منظومه روستایی در ‪ ۲۷‬بخش استان‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن گلســتان گفــت‪« :‬در ‪ ۲۷‬بخــش گلســتان طــرح منظومــه‬ ‫روســتایی بررســی شــده کــه نقشــه اجرایــی فرادســت دســتگاه های اجرایــی خواهــد‬ ‫بــود»‪ .‬ســید محمــد حســینی اظهــار کــرد‪ ۴۷« :‬درصــد مــردم گلســتان در روســتاها‬ ‫ســاکن بــوده کــه ‪۹۲‬درصــد از ایــن افــراد بــه کشــاورزی اشــتغال دارنــد؛ لــذا باتوجه بــه‬ ‫ســال جهــش تولیــد مانــدگاری ایــن افــراد در روســتاها بســیار حائزاهمیــت اســت»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪ ۹۳۳« :‬روســتای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار داریــم کــه بــرای ایــن روســتا بســته ها و‬ ‫برنامه هــای متنوعــی درنظــر گرفتــه شــده اســت»‪ .‬حســینی بیــان کــرد‪ ۱۰۰« :‬درصــد‬ ‫روســتاهای بــاالی ‪ ۲۰‬خانــوار طــرح هــادی مصــوب داشــته و تاکنــون از مجمــوع ‪۹۳۶‬‬ ‫روســتا طــرح هــادی ‪ ۳۷۰‬روســتا بازنگری شــده اســت»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬در ‪ ۵۵‬درصد‬ ‫روســتاها افــق ‪ ۱۰‬ســاله طــرح به اتمــام رســیده کــه در ســفر دکتــر نوبخــت بــه اســتان‬ ‫خواســتیم کــه دراین زمینــه نــگاه ویــژه ای بــه اســتان داشــته باشــد»‪ .‬حســینی گفــت‪:‬‬ ‫«تاکنــون طــرح هــادی در بالغ بــر ‪ ۶۴‬درصــد روســتاها شــروع شــده و در ‪ ۲۰‬درصــد‬ ‫روســتاها فــاز نخســت به اتمــام رســیده اســت»‪ .‬وی درصــد برخــورداری روســتاها از‬ ‫طــرح هــادی را پنج درصــد اعــام کــرد و افــزود‪« :‬ایــن رقــم در کشــور ‪ ۱۶‬درصــد بــوده‬ ‫و امیدواریــم کــه بــا تزریــق به موقــع اعتبــارات ‪ ۱۱‬درصــد کمبــود را تــا ‪ ۱۴۰۰‬جبــران‬ ‫کنیــم»‪ .‬حســینی بیــان کــرد‪« :‬در ‪ ۲۷‬بخش گلســتان طرح منظومه روســتایی بررســی‬ ‫شــده کــه نقشــه اجرایــی فرادســت دســتگاه های اجرایــی خواهد بــود»‪ .‬وی توضیــح داد‬ ‫کــه ایــن طــرح قابلیت هــای روســتاها را بررســی کــرده و باتوجه بــه افــق بلندمــدت ان‪،‬‬ ‫نحــوه اجرایــی شــبکه راه هــا و غیــره براســاس ان صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫نشست مشترک درخصوص تولید مستند سیالب‬ ‫نشســت مشــترک درخصــوص تولیــد مســتند ســیالب در گلســتان باحضــور مدیــرکل‬ ‫منابــع و طبیعــی و ابخیــزداری اســتان گلســتان و بهــروز افخمــی؛ کارگــردان صاحب نام‬ ‫در حــوزه فیلــم و ســریال در اداره کل منابــع طبیعــی برگزار شــد‪ .‬در این نشســت ضرورت‬ ‫تبییــن موضــوع ســیل‪ ،‬عوامــل موثر بر ان و تشــریح ســهم ان هــا‪ ،‬اهمیت اطالع رســانی‬ ‫اگاهی بخشــی و نحــوه اقــدام درخصــوص پدیــده ســیل و ســوابق رخدادهــای ســیل‬ ‫گلســتان از دهه هــای گذشــته‪ ،‬مطــرح و موردبحــث و بررســی قــرار گرفــت‪ .‬ابوطالــب‬ ‫قزلســفلو؛ مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری اســتان گلســتان بــر نحــوه پاســخ بــه‬ ‫رخدادهــای جــدی بــارش در شــرایط تغییــر اقلیــم بــا اجــرای فعالیت هــای ابخیــزداری‬ ‫بــا هــدف تله انــدازی مــواد محمولــه ســیالب‪ ،‬کاهــش دبــی پیــک و جلوگیــری از‬ ‫هم زمانــی زمــان تمرکــز ســیل در حوزه هــای مختلــف یــک ابخیــز تاکیــد کــرد‪ .‬بهــروز‬ ‫افخمــی بیــان داشــت‪« :‬لــزوم اتخــاذ و پیاده ســازی اســتراتژی هایی ســازگار و منطبــق‬ ‫درراســتای کاهــش اســیب پذیری از پدیــده ســیل در شــرایط جدیــد اقلیمــی کــه در‬ ‫ان فراوانــی وقــوع رخدادهــای ســیل به طــور قابل مالحظ ـه ای افزایــش یافتــه اســت‪،‬‬ ‫ضروری ســت»‪ .‬قزلســفلو؛ مدیــرکل منابــع طبیعــی همچنیــن افــزود‪« :‬ارتبــاط موثــر‬ ‫بــا مخاطــب درقالــب تصویرســازی مناســب از پدیــده ســیل می توانــد نقــش مهمــی‬ ‫ معــرض قرارگیــری و به تبــ ِع ان کاهــش اســیب پذیری پدیــده‬ ‫درجهــت کاهــش در‬ ‫ِ‬ ‫ســیالب ایفــاء کنــد»‪ .‬درادامــه بهــروز افخمــی بــه لــزوم برنامه ریــزی بــرای انجــام‬ ‫بازدیدهــای مشــترک از برخــی پروژه هــای شــاخص انجام شــده توســط اداره کل منابــع‬ ‫طبیعــی و ابخیــزداری اســتان گلســتان بــا هــدف کاهــش ضریــب روان اب و مدیریــت‬ ‫ســیالب اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫بزرگداشت واقعه غدیر‬ ‫(ص)‬ ‫جدی ترین سفارش پیامبراسالم‬ ‫؛‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی باتاکیدبراینکــه‬ ‫زنده نگه داشــتن واقعــه غدیــر موضوعــی شــخصی‪،‬‬ ‫تاریخــی و فرقـه ای نبــوده؛ بلکــه غدیر مســئله کل‬ ‫بشــریت و همــه ابعــاد زندگــی او بــرای ســعادت‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬تعظیــم و بزرگداشــت غدیــر‬ ‫به معنــی بزرگداشــت جدی تریــن ســفارش پیامبــر‬ ‫اســام(ص) اســت»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫احمــد مــروی در مراســم اهــدای احــکام بــه خــدام‬ ‫جدیــد اســتان قــدس رضــوی کــه هم زمــان بــا‬ ‫روز عیــد غدیــر خــم برگــزار شــد‪ ،‬ضمــن تبریــک‬ ‫عیــد اهلل اکبــر غدیــر خــم بــه پیشــگاه جامعــه‬ ‫بشــری و خادمــان حضــرت ثامن الحجــج (ع)‪،‬‬ ‫خدمــت در دســتگاه حضــرت رضــا (ع) را‬ ‫وظیفــه ای بســیار ســنگین و معنــوی و بابرکــت‬ ‫برشــمرد و افــزود‪« :‬امیــدوارم ایــن وظیفــه را‬ ‫مطابــق رضایــت ایــن امــام همــام‪ ،‬درســت‪،‬‬ ‫صحیــح‪ ،‬موردقبــول و پســند ایشــان به انجــام‬ ‫برســانیم»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین مــروی از‬ ‫بیــان مــوال امیرالمومنیــن علــی (ع) معرفــت بــه‬ ‫عظمــت و فضیلــت عیــد بــزرگ عیــد غدیــر خــم‬ ‫را دس ـت نیافتنی خوانــد و بــا ذکــر ایــه اکمــال و‬ ‫ذکــر فرازهایــی از تاریــخ اســام افــزود‪« :‬در جنــگ‬ ‫خنــدق همــه کفــر در برابــر همــه اســام قــرار‬ ‫گرفــت و نبــرد بــه نفــع اســام تمــام شــد‪ ،‬بعــد‬ ‫از ان روز جریــان کفــر دیگــر کمــر راســت نکــرد‪.‬‬ ‫در فتــح بــزرگ مکــه‪ ،‬پرونــده کفــر و مشــرکین‬ ‫به دســت پیامبــر اکــرم (ص) بســته شــد ولــی ایــه‬ ‫ـم» نــازل‬ ‫ـس ال َّذِیـ َ‬ ‫ـروا ْ ِمــن دِینِکـ ْ‬ ‫«الْی ـ ْو َم ی ِئـ َ‬ ‫ـن ک َفـ ُ‬ ‫نشــد‪ ،‬امــا در غدیــر خــم نــازل شــد»‪.‬‬ ‫غدیر‪ ،‬ادامه و استمرار اسالم بود‬ ‫وی بــا تبییــن بــر اهمیــت واقعــه غدیــر خــم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪« :‬در غدیــر‪ ،‬موضــوع محــوری مطرح کــردن‬ ‫حضــرت عل ـی (ع) بــه والیــت نیســت‪ .‬ایشــان در‬ ‫طــول ‪ 23‬ســال حیــات رســول مکــرم اســام در‬ ‫هــر فرصــت و موقعیتــی معرفــی شــده بودنــد‪.‬‬ ‫ایــات مختلفــی هــم در فضیلــت جایــگاه و کماالت‬ ‫امیرالمومنیــن نــازل شــده بــود و روایــات و تعابیــر‬ ‫بســیاری از پیامبــر اعظــم(ص) بیــان شــده بــود‬ ‫کــه اهــل تســنن و تشــیع و حتــی دشــمنان‬ ‫حضــرت علــی(ع) به اتفــاق بــه ان معتــرف بودنــد»‪.‬‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی تاکیــد کــرد‪« :‬در‬ ‫غدیــر خــم‪ ،‬اســام و جامعــه اســامی مدیریــت و‬ ‫والــی پیــدا کــرد‪ .‬همــه دل خوشــی دشــمنان ایــن‬ ‫بــود کــه بــا رحلــت پیغمبــر(ص)‪ ،‬اســام نیــز از‬ ‫بیــن خواهــد رفــت؛ چــون کســی بــرای پیگیــری‬ ‫اســام نیســت‪ .‬غدیــر در حقیقــت ادامــه و اســتمرار‬ ‫اســام بــود»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه غدیــر بــه همــه‬ ‫احــاد بشــر تعلــق دارد‪ ،‬اضافــه کــرد‪« :‬پیامبــر(ص)‬ ‫در غدیــر اســام را تثبیــت کــرد‪ ،‬ایشــان بــا ایــن‬ ‫حرکــت عظیــم‪ ،‬راه را بــرای امــت اســام و همــه‬ ‫بشــریت بــاز کردنــد؛ پیغمبــر در غدیــر اســام را‬ ‫نظام منــد و صاحــب والــی کــرد»‪ .‬وی تصریــح کرد‪:‬‬ ‫«درصورتی کــه مقصــود غدیر و رســول اســام(ص)‬ ‫کامـ ًا محقــق می شــد‪ ،‬مســیر زندگــی بشــر تغییر‬ ‫می کــرد و بــه نابســامانی امــروز نمی رســید»‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪« :‬بایــد به موجــب برخــورداری‬ ‫از نعمــت والیــت و محبــت امیرالمومنیــن(ع) و‬ ‫حضــرت فاطمــه زهــرا(س) و اوالد طاهرین شــان‪،‬‬ ‫دائمــاً شــکرگزار باشــیم‪ .‬نعمتــی از ایــن باالتــر‬ ‫وجــود نــدارد کــه مــا در مســیر والیــت و پیــروی‬ ‫ایــن حضــرات معصومیــن(ع) قــرار داده شــده ایم»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«همــه مــا در ایــن مــکان مقــدس‪ ،‬خــادم حضــرت‬ ‫رضــا(ع) هســتیم و بــه اعتبــار پوشــیدن لبــاس‬ ‫خدمــت‪ ،‬بــه ایــن دســتگاه نورانــی نزدیک تریــم؛‬ ‫لــذا وظیفــه و مســئولیت ســنگین تری برعهــده‬ ‫داشــته و خــدا‪ ،‬حضــرات معصومیــن(ع) و‬ ‫همین طــور مــردم توقــع بیشــتری از مــا دارنــد»‪.‬‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی ابــراز کــرد‪:‬‬ ‫«به واســطه ایــن اتصــال و انتصــاب بــه دســتگاه‬ ‫امامــت و والیــت‪ ،‬ممکــن اســت خیلــی از امــور‪،‬‬ ‫رفتارهــا و گفتارهــا بــرای عمــوم مــردم حــال و‬ ‫معمولــی باشــد ولــی بــرای مــا جایــز نباشــد؛ چون‬ ‫جامعــه تلقــی دیگــری از خادمــان رضــوی دارد‪.‬‬ ‫بــرای تــداوم مســیر والیــت خــون زیــادی ریختــه‬ ‫شــده اســت؛ بیــش از خونــی کــه بــرای حفــظ‬ ‫اســام ریختــه شــده‪ ،‬بــرای حفــظ امامــت و والیت‬ ‫خــون ریختــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫برای حفظ نعمت والیت‪ ،‬هزینه ها داده شده‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی در بخــش‬ ‫دیگــری از ســخنان خــود بــه وقایــع تاسـف بار اخیر‬ ‫کشــور لبنــان در انفجــار بنــدر بیــروت نقبــی زد و‬ ‫گفــت‪« :‬برخــی چنــان کینـه ای از والیــت و تشــیع‬ ‫بــه دل دارنــد کــه در ماجــرای انفجــار بیــروت‬ ‫هنــوز ریشــه و دلیــل فاجعــه مشــخص نشــده‪،‬‬ ‫شــبکه های تلویزیونــی ال ســعود‪ ،‬حــزب اهلل لبنــان‬ ‫را به عنــوان متهــم معرفــی کردنــد»‪ .‬وی ابــراز کرد‪:‬‬ ‫«لبنــان در گذشــته مرکــز تشــیع بــود و علمــا و‬ ‫بــزرگان لبنــان در دوره صفویــه بــه ایــران امدنــد‬ ‫و اقدامــات اثرگــذاری را انجــام دادنــد کــه از ان‬ ‫جملــه می تــوان بــه شــیخ بهایــی اشــاره کــرد»‪.‬‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی بیــان کــرد‪« :‬نعمت‬ ‫والیــت‪ ،‬ارزان به دســت مــا نرســیده اســت‪ .‬خــون‬ ‫هــزاران هــزار انســان پــای نگه داشــتن والیــت‬ ‫ریختــه شــده‪ ،‬فقهــا و علمــای بســیاری در ایــن‬ ‫راه کشــته شــده اند‪ .‬بــرای حفــظ نعمــت والیــت‪،‬‬ ‫هزینــه بســیاری داده شــده اســت‪ .‬بــه همــه ایــن‬ ‫دالیــل‪ ،‬امــروز مــا وظیفــه بسیار ســنگینی داریــم»‪.‬‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضوی گفــت‪« :‬شــهدای راه‬ ‫والیــت در طــول تاریــخ در روز قیامــت از مــا مطالبه‬ ‫ـال ایــن جان هــا و امــوال فــدا‬ ‫می کننــد کــه در قبـ ِ‬ ‫شــده‪ ،‬مــا چــه خدمتــی کرده ایــم‪ ،‬چــه پاســخی‬ ‫خواهیــم داد؟ ایــا درخــت والیــت را تنومنــد کردیم‬ ‫یــا از ان کاســته ایم؟»‬ ‫مدیر کل بهزیستی استان مازندران در همایش شهرداران استان تاکید کرد؛‬ ‫لزوم حذف هرگونه مانع در مسیر تردد افراد ناتوان‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫بــا حضــور مهنــدس مهــدی رازجویــان (معــاون‬ ‫عمرانــی اســتاندار مازنــدران) و دکتــر گوهردهــی‬ ‫(مدیـر کل بهزیســتی اســتان مازنــدران) همایــش‬ ‫اســتانی شــهرداران به صــورت ویدئو کنفرانــس‬ ‫بــا شــهرداران در اســتانداری مازنــدران برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬دکتــر گوهردهــی ضمــن تبریــک دهــه‬ ‫والیــت بابیان اینکــه در برنامــه ششــم توســعه‬ ‫بهزیســتی به عنــوان متولــی اصلــی پیگیــری بحث‬ ‫مناسب ســازی در معابــر و اماکــن عمومــی معرفــی‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬مناسب ســازی یعنــی‬ ‫لو نقــل‬ ‫اصــاح محیــط و تــدارک وســایل حم ‬ ‫به طوری کــه افــراد معلــول قــادر باشــند تــا‬ ‫ازادانــه و بــدون خطــر در محیــط پیرامــون خــود‬ ‫اعــم از اماکــن عمومــی‪ ،‬معابــر‪ ،‬محیــط شــهری و‬ ‫بین شــهری و ســاختمان های عمومــی حرکــت‬ ‫کننــد و از تســهیالت محیطــی‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و اقتصــادی بــا حفــظ اســتقالل‬ ‫فــردی بهره منــد شــوند»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه‬ ‫مناسب ســازی تنهــا بــرای افــراد دارای معلولیــت‬ ‫نیســت‪ ،‬افــزود‪« :‬ســالمندان‪ ،‬کــودکان و زنــان‬ ‫بــاردار از جملــه گروه هایــی هســتند کــه به طــور‬ ‫وقــت یــا دائــم نیــاز بــه اســتفاده از امکانــات‬ ‫مناسب ســازی شــده پیــدا خواهنــد کــرد»‪.‬‬ ‫مدیــر کل بهزیســتی مازنــدران با تاکید بر اینکــه‬ ‫مناسب ســازی تنهــا برعهــده دســتگاه های‬ ‫اجرایــی و ســازمان های دولتــی کشــور نیســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬عــاوه بــر اینکــه ســازمان های‬ ‫دولتــی و عمومــی و شــهرداری ها وظیفــه رعایــت‬ ‫اصــول مناسب ســازی را بر عهــده دارنــد‪ ،‬معلولیــن‬ ‫و ســازمان های مردم نهــاد‪ ،‬بخــش خصوصــی و‬ ‫احــاد مــردم نیــز عــاوه بــر رعایــت ایــن مــوارد بــا‬ ‫مطالبه گــری می تواننــد نقــش مهمــی در پیشــبرد‬ ‫اهــداف ایــن مهــم بــر عهــده داشــته باشــند»‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به اینکه ســه درصد از جمعیــت اســتان‬ ‫به عنــوان افــراد دارای معلولیــت تحــت پوشــش‬ ‫خدمــات بهزیســتی هســتند‪ ،‬امــار تخمینــی‬ ‫افــراد معلــول‪ ،‬ناتــوان و کــم تــوان را بیــن ‪ ۱۰‬الــی‬ ‫‪ ۱۵‬درصــد دانســت و خاطرنشــان کــرد‪« :‬بر اســاس‬ ‫براوردهــا حــدود ‪ 35‬الــی ‪40‬درصد از افــراد جامعه‬ ‫نیازمنــد اســتفاده از امکانــات مناسب ســازی‬ ‫هســتند»‪ .‬مدی ـر کل بهزیســتی اســتان مازنــدران‬ ‫با اشــاره به اینکه مازنــدران دومیــن اســتان کشــور‬ ‫از نظــر رشــد سالمندی ســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«با توجه به اینکــه جامعــه بــه ســمت ســالمندی‬ ‫پیــش مــی رود‪ ،‬ضروری ســت تــا برنامه ریــزی‬ ‫صحیحــی جهــت فراهم کــردن امکانــات بــرای‬ ‫حضــور مناســب و موثــر ســالمندان در فضاهــای‬ ‫عمومــی در دســتور کار قــرار گیــرد»‪ .‬دکتــر‬ ‫گوهردهــی با اشــاره به تصویــب قانــون جامــع‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن‪:‬‬ ‫‪ 24‬ساعته اماده خدمات رسانی به مردم استان هستیم‬ ‫خبر‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک عنوان کرد؛‬ ‫اراک‪ ،‬خمین‪ ،‬ساوه و دلیجان؛‬ ‫شهرستان های قرمز در استان مرکزی‬ ‫رضــا صفائی نســب‪ /‬رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اراک گفــت‪« :‬براســاس اخریــن امــار‬ ‫وضعیــت شهرســتان های اســتان ازلحــاظ‬ ‫میــزان شــیوع کرونــا در ‪ ۱۴‬مردادمــاه ‪ ،۹۹‬اراک‬ ‫همچنــان قرمــز اســت و شهرســتان های خمیــن‪،‬‬ ‫ســاوه و دلیجــان نیــز بــه شهرســتان های قرمــز‬ ‫ملحــق شــده اند»‪ .‬دکتــر ســید محمــد جمالیــان‬ ‫افــزود‪« :‬در اخریــن تقســیم بندی شــهرهای کشــور‪ ،‬اشــتیان‪ ،‬شــازند‪ ،‬فراهــان و‬ ‫کمیجــان در وضعیــت نارنجــی یــا خطــر قــرار گرفته انــد»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«شهرســتان های تفــرش‪ ،‬خنــداب و زرندیــه نیــز بر اســاس ایــن تقســیم بندی‬ ‫در وضعیــت زرد قــرار دارنــد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬متاســفانه شــهر اراک همچنــان‬ ‫در وضعیــت قرمــز قــرار دارد و بــه ایــن جمــع‪ ،‬شهرســتان های ســاوه‪ ،‬دلیجــان‬ ‫و خمیــن نیــز اضافــه شــده اســت کــه ایــن نشــان از عــدم توجــه بــه هشــدارها‬ ‫و توصیه هاســت و در ســایه ایــن بی توجهی هــا کرونا ویــروس درحــال‬ ‫جمـع اوری قربانیــان خــود اســت»‪ .‬رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«شهرســتان های فراهــان و کمیجــان در هفتــه پیــش در وضعیــت زرد قــرار‬ ‫داشــتند‪ ،‬ولــی متاســفانه بــه نارنجــی یعنــی وضعیــت خطــر تبدیــل شــده اند‬ ‫و شــهرهای خمیــن‪ ،‬ســاوه و دلیجــان نیــز هــم از وضعیــت نارنجــی بــه قرمــز‬ ‫پرخطــر تغییــر وضعیــت داده انــد»‪ .‬دکتــر جمالیــان افــزود‪« :‬متاســفانه بعــد‬ ‫از گذشــت نزدیــک بــه شــش ماه از شــیوع کرونــا به جــای کاهــش بیمــاری‪،‬‬ ‫روز بـه روز بــه شــهرهای پرخطــر مــا افــزوده می شــود و ایــن فشــاری مضاعــف بــر‬ ‫کادر بهداشــت و درمــان اســتان مرکزی ســت»‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫تولیت استان قدس رضوی بیان کرد؛‬ ‫مدیر مخابرات منطقه تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت رسیدگی به مشکالت مردم‬ ‫درزمینه خدمات مخابراتی‬ ‫شهرستان ری‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫دکتــر محمداســماعیل هنرمنــد (مدیرعامــل‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گیــان)‬ ‫طــی نشســتی بــا مهنــدس شــهرام مومنــی‬ ‫(رئیــس ســازمان اتش نشــانی شــهرداری رشــت)‬ ‫و هیئــت همــراه بــه بحــث و گفت وگــو پیرامــون‬ ‫خدمــات رســانی بــه مــردم و مشــترکین ایــن‬ ‫شهرســتان پرداخــت ‪ .‬در این نشســت صمیمــی‬ ‫مهنــدس مومنــی ضمــن تشــکر از همراهــی‬ ‫خــوب و شایســته کارکنــان عملیاتــی و اتفاقــات‬ ‫توزیــع بــرق گیــان در زمــان حــوادث و بحران هــا‬ ‫گفــت‪« :‬در زمــان حوادثــی همچــون اتش ســوزی‬ ‫در هــر مکانـی ‪ ،‬اولیــن مســئله مهــم قطــع جریان‬ ‫بــرق ان مــکان بــوده کــه همــکاران توزیــع بــرق‬ ‫رضاتبیانیان‬ ‫شــهردار ســمنان از ایجــاد اولیــن جــاده ســامت‬ ‫باغ راهــی کشــور بــا بازافرینــی باغ راه هــای شــهر‬ ‫ســمنان خبــر داد‪ .‬ســید محمــد ناظــم رضــوی‬ ‫گفــت‪« :‬بازافرینــی و مرمــت شــش بــاغ راه در‬ ‫دســتور کار شــهرداری ســمنان قــرار دارد کــه‬ ‫تعــدادی از ایــن باغ راه هــا امــاده بهره بــرداری‬ ‫و مابقــی تــا پایــان ســال فعالیت هــای عمرانــی‬ ‫ان پایــان می یابــد» ‪ .‬ناظــم رضــوی افــزود‪« :‬بــا‬ ‫بازافرینــی ایــن باغ راه هــا و مرمــت مســیرها و‬ ‫تامیــن روشــنایی مســیر بــا پایــه چراغ هــای‬ ‫بــه موقــع حضــور دارنــد»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد ‪:‬‬ ‫«ســازمان اتش نشــانی در ســطح شهرســتان‬ ‫رشــت ‪ 14‬ایســتگاه دارد کــه اســتاندارد الزم‬ ‫بــرای خدمت رســانی را داراســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬در‬ ‫چهارماهــه اول ســال ‪ 99‬بیــش از ‪ 1800‬مــورد‬ ‫حریــق به وجــود امــد کــه ‪58‬درصــد انهــا اتصالــی‬ ‫ســیم های بــرق ســاختمان و بخــش اعظــم ان‬ ‫مربــوط بــه عیــب در ســیم کشــی داخلــی واحدها‬ ‫بــود»‪ .‬در ادامــه دکتــر هنرمنــد (مدیرعامــل‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی برق اســتان گیــان) اظهار‬ ‫داش ـت ‪« :‬از ابتــدای ســال جــاری مســئله مرکــز‬ ‫فوریت هــای بــرق ‪ 121‬کــه وظیفــه پاســخگویی‬ ‫بــه مشــترکین بــرق را دارد‪ ،‬مــورد توجــه شــرکت‬ ‫بــوده و ایــن مرکــز دارای ‪ 60‬خــط تلفــن اســت‬ ‫ولــی در زمــان بحــران امــکان پاســخگویی بــه‬ ‫تماس هــای هجومــی مشــترکین وجــود نــدارد؛‬ ‫به همین منظــور ســامانه پاســخگویی ارتباطــات‬ ‫مردمــی (ســام) طراحــی و ارائــه شــد و مشــترکین‬ ‫محتــرم با نصــب اپلیکیشــن ایــن ســامانه از طریق‬ ‫ســایت شــرکت توزیــع بــرق گیــان می تواننــد از‬ ‫حمایــت از حقــوق معلولیــن در ســال ‪ ،۹۶‬افــزود‪:‬‬ ‫«ســازمان بهزیســتی کشــور به عنــوان دبیــر‬ ‫ســتاد هماهنگــی و پیگیــری مناسب ســازی‬ ‫کشــور مجــاز اســت بــر امــر مناسب ســازی‬ ‫ســاختمان ها و اماکــن دولتــی و عمومــی‬ ‫دســتگاه های مذکــور نظــارت و گزارشــات‬ ‫اقدامــات انهــا را درخواســت کنــد»‪ .‬وی خواســتار‬ ‫همــکاری موثــر و دقیــق شــهرداری ها و نظــارت‬ ‫انهــا در صــدور پروانه هــای ســاختمانی مطابــق‬ ‫بــا اســتانداردهای احــداث و دســتورالعمل های‬ ‫مناسب ســازی شــد و افــزود ‪« :‬شــهرداری ها بایــد‬ ‫از صــدور گواهــی پایــان کار بــرای ســاختمان هایی‬ ‫کــه ایــن دســتورالعمل ها و اســتانداردها را رعایت‬ ‫نمی کننــد‪ ،‬خــودداری کننــد»‪ .‬دکتــر گوهردهــی‬ ‫خواســتار تعامــل شــهرداری ها بــا بهزیســتی‬ ‫بــرای اســتفاده از ظرفیــت تبلیغــات شــهری در‬ ‫جهــت اگاه ســازی و فرهنگســازی در خصــوص‬ ‫اهمیــت مناسب ســازی بــه احــاد جامعــه شــد‬ ‫و گفــت‪« :‬بهزیســتی ایــن امادگــی را دارد تــا‬ ‫بــا برگــزاری جلســات اموزشــی اســتانداردهای‬ ‫مناسب ســازی را بــرای شــهرداری ها ارائــه کنــد؛‬ ‫ضمــن اینکــه انتخــاب یــک خیابــان بــدون مانــع‬ ‫در هــر شــهر می توانــد اقــدام مناســبی در معرفی‬ ‫خدمــات شــهرداری ها در زمینــه مناسب ســازی‬ ‫بــه مــردم باشــد»‪.‬‬ ‫مزایایــی نظیــر؛ اعــام خاموشــی بــرق از طــرف‬ ‫مشــترک ‪ ،‬امــکان اطالع یابــی از خاموشــی های‬ ‫جــاری و امــکان اطالع یابــی از خاموش ـی های بــا‬ ‫برنامــه بهره منــد شــوند»‪ .‬وی همچنیــن اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬مشــترکین محتــرم باید پیشــگیری های‬ ‫الزم را انجــام دهنــد تــا دچــار خســارت احتمالــی‬ ‫نشــوند؛ از ایـن رو مشــترکین در بحث لــوازم خانگی‬ ‫حتمــا از دســتگاه محافــظ بــرق اســتفاده کننــد»‪.‬‬ ‫هنرمنــد اظهــار داشــت‪« :‬اســتفاده از کلیدهــای‬ ‫نشــتی جریــان یــا ‪ RCD‬بــرای پیشــگیری از بروز‬ ‫اتش ســوزی ناشــی از اتصــال سیم کشــی بــرق‬ ‫داخــل واحدهــا و ســاختمان ها می توانــد بســیار‬ ‫موثــر باشــد»‪ .‬ایــن مســئول افــزود‪« :‬امیدواریــم‬ ‫ایــن موضــوع ا ز طریــق ســازمان نظــام مهندســی‬ ‫اســتان و همــکاری خــوب ســازمان اتش نشــانی‬ ‫بــرای کلیــه واحدهــای مســکونی مــردم شــریف‬ ‫اســتان محقــق شــود «‪ .‬درخاتمــه مقــرر شــد بیــن‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق و اتش نشــانی تفاهم نامــه‬ ‫همــکاری بــرای اموزش هــای الزم بــه کارکنــان‬ ‫منعقــد شــود‪ .‬شایان ذکر اســت؛ ایــن نشســت‬ ‫در محــل کار مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی‬ ‫بــرق اســتان گیــان و بــا حضــور مهنــدس مومنی‬ ‫رئیــس ســازمان اتش نشــانی به همــراه معــاون‬ ‫اموزشــی و مســئول روابــط عمومــی ایــن ســازمان‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ ‫شهردار سمنان خبر داد؛‬ ‫ایجاد اولین جاده سالمت باغ راهی کشور در سمنان‬ ‫قدیمــی‪ ،‬جــدا از اهــداف زیباســازی و گردشــگری‬ ‫ایــن باغ راه هــا ‪ ،‬ارتقــاء معیشــت کشــاورزان و‬ ‫بــاغ داران در ایــن باغ راه هــا هــم مد نظــر اســت»‪.‬‬ ‫وی بــه ویژگی هــای بــارز ایــن باغ راه هــا اشــاره‬ ‫کــرد و اظهــار داش ـت ‪« :‬در مرمــت و بازافرینــی‬ ‫ایــن باغ راه هــا از نظــرات ســازمان جهادکشــاورزی‬ ‫و خــود کشــاورزان و بــاغ داران اســتفاده شــده و‬ ‫ســعی شــده در هــر بــاغ راه فضــای گردشــگری‬ ‫و پذیرایــی بــرای تامیــن نیازهــای گردشــگران‬ ‫فراهــم شــود «‪ .‬ناظــم رضــوی بــه اولیــن جــاده‬ ‫ســامت باغ راهــی کشــور بــا بازافرینــی‬ ‫باغ راه هــای شــهر ســمنان اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«باغ راه هــای ورودی شــرقی شــهر تــا اســتخر‬ ‫بــاغ فیــض و بــا اتصــال حــد شــرقی و غربــی این‬ ‫کوچه باغ هــا مســیری به طــول ‪ 10‬کیلومتــر‬ ‫به وجــود می ایــد کــه به عنــوان اولیــن جــاده‬ ‫ســامت باغ راهــی کشــور می توانــد مــورد‬ ‫اســتفاده گردشــگران قــرار بگیــرد»‪ .‬شــهردار‬ ‫ســمنان خاطرنشــان کــرد‪« :‬بــا وســعت‬ ‫‪ 600‬هکتــاری بافــت باغــی شــهر می تــوان‬ ‫تابلویــی از بــاغ شــهر ســمنان متصــور شــد»‪.‬‬ ‫معرفی رئیس انجمن نمایش شهرستان ری‬ ‫در نشســتی بـ ا حضــور رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ری و رئیــس‬ ‫انجمــن هنرهــای نمایشــی اســتان تهــران‪« ،‬شــهاب راحلــه» نویســنده‪ ،‬کارگــردان و‬ ‫بازیگــر تئاتــر به عنــوان رئیــس انجمــن هنرهــای نمایشــی شهرســتان ری معرفــی شــد‪.‬‬ ‫در پــی انتخابــات هیئت رئیســه انجمــن نمایــش شهرســتان ری ب ـ ا حضــور گروه هــای‬ ‫ثبت شــده نمایــش‪ ،‬شــهاب راحلــه به عنــوان رئیــس‪ ،‬مجیــد قربانــی به عنــوان خزانـه دار‬ ‫و عضــو هیئت رئیســه و علــی خــوش گفتــار به عنــوان عضــو هیئت رئیســه بــرای‬ ‫دو ســال ســکان هدایــت انجمــن نمایــش ری را به عهــده گرفتنــد کــه احــکام انــان‬ ‫صــادر و در نشســت یادشــده اعطــاء شــد‪ .‬پیــش از ایــن «حمیدرضــا صفــار» به مــدت‬ ‫‪13‬ســال مســئولیت انجمــن هنرهــای نمایشــی شهرســتان ری را بر عهــده داشــت کــه از‬ ‫خدمــات وی نیــز بــا حضــور جمعــی از هنرمنــان نمایــش‪ ،‬تجلیــل شــد‪« .‬صفــار» اکنون‬ ‫مســئول انجمــن هنرهــای نمایشــی شهرســتان های اســتان تهــران اســت‪ .‬ســید حســن‬ ‫صفــوی؛ رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی در نشســت یادشــده ضمــن تشــکر از‬ ‫خدمــات مســئول ســابق انجمن نمایش‪ ،‬گفــت‪« :‬هنرمنــدان نمایش شهرســتان ری طی‬ ‫ســالیان متمــادی در جشــنواره های مختلــف اســتانی و کشــوری‪ ،‬مقام هــای ارزنــده ای‬ ‫کســب کرده انــد و ایــن افتخــار بــا مدیریت مناســب و همــکاری تمامــی هنرمنــدان برای‬ ‫شهرســتان ری بــه ارمغــان امــد»‪ .‬وی نمایــش را از جملــه هنرهــای تاثیرگــذار و مانــدگار‬ ‫در تمامــی عرصه هــا توصیــف کــرد و افــزود‪« :‬اگــر بــرای رفــع بســیاری از معضــات یــا‬ ‫تقویــت ظرفیت هــای اجتماعــی از هنــر نمایــش بهره گیــری شــود‪ ،‬تاثیــر اجتماعــی ان‬ ‫ماندگار تــر و عمیق تــر خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫فرماندار ری‪:‬‬ ‫تحرک و پویایی‪ ،‬الزمه توسعه است‬ ‫معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری گفــت‪« :‬رویکــرد عمرانــی‬ ‫و فعالیت هــای ان در توســعه و ابادانــی شــهر و روســتاها تاثیــر بســزایی دارد و‬ ‫تحــرک و پویایــی ایــن امــر را محقــق می ســازد»‪ .‬حســین توکلــی کجانــی در ائیــن‬ ‫معارفــه معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی فرمانــداری ویــژه شهرســتان ری‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«در این راســتا از مهم تریــن اولویت هــای کاری معاونــت هماهنگــی امــور عمرانــی‬ ‫فرمانــداری ری هم افزایــی بیــن دســتگاه های اجرایــی به منظــور برنامه ریــزی‬ ‫بــرای اتمــام طرح هــای درحــال احــداث در شهرســتان تــا پایــان دولــت اســت»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه‪ ،‬تحــرک و پویایــی در حــوزه عمرانــی الزمــه توســعه و ابادانــی‬ ‫در شهرســتان ری اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬فعالیت هــای عمرانــی در ایــن شهرســتان‬ ‫بســیار گســترده و دارای تنــوع مختلــف در حــوزه سرزمینی ســت»‪ .‬ایــن مســئول‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬احیــای بافت هــای فرســوده‪ ،‬محیــط زیســت‪ ،‬مشــارکت‬ ‫تو ســازهای غیرمجــاز و نظــارت بــر‬ ‫مــردم در کارهــای عمرانــی‪ ،‬مقابلــه بــا ساخ ‬ ‫دهیاری هــا و شــهرداری های تابعــه از دیگــر اولویت هــای معاونــت هماهنگــی‬ ‫امــور عمرانــی فرمانداری ســت کــه بایســتی نســبت بــه تحقــق ان تــاش‬ ‫مضاعفــی صــورت گیــرد»‪ .‬به گفتــه توکلــی‪ ،‬تامیــن زیرســاخت های اب اشــامیدنی‬ ‫روســتاهای شهرســتان ری از اقدامــات ارزشــمند دولــت تدبیــر و امیــد اســت کــه‬ ‫بــا اجــرای ان اب گــوارای تهــران بــه دورتریــن روســتای شهرســتان در بخــش‬ ‫فشــافویه کهریــزک نیــز انتقــال داده خواهــد شــد و درحال حاضــر پیگیــر تخصیــص‬ ‫اب هســتیم»‪ .‬ایــن مســئول اضافــه کــرد‪« :‬وزارت کشــور وزارتخانه ای ســت کــه در‬ ‫بیشــتر بخش هــای اداره کشــور فعالیــت دارد و موضوعــات مرتبــط بــا امــور عمرانــی‬ ‫و توســعه ای از مهم تریــن فعالیت هــای ایــن وزارتخانــه اســت کــه در ابادانــی کشــور‬ ‫و رضایــت مردمــی نقــش بســزایی دارد»‪ .‬وی یــاد اور شــد‪« :‬پیــش از انقالب اســامی‬ ‫شــهرری تنهــا شــهر در شهرســتان بــا قدمــت تاریخــی و مذهبــی بــود؛ اما امــروز به‬ ‫برکــت انقــاب اســامی ایــن شهرســتان دارای شــش شــهر اســت که ضمــن رعایت‬ ‫اصــول شهرســازی نســبت بــه دوران قــرار داشــتن در حریــم‪ ،‬منشــا خدمــات ارزنده‬ ‫ای بــرای ســاکنین شــهرها هســتند»‪.‬‬ ‫کشف کاالی پزشکی غیر بهداشتی در کهریزک‬ ‫بخشــدار کهریــزک از توابــع شهرســتان ری گفــت‪« :‬بیــش از ‪ ۵۵‬هــزار اقــام پزشــکی‬ ‫و بهداشــتی شــامل اتــل‪ ،‬ماســک فیلتــردار و لــوازم اتــاق عمــل به دلیــل نگهــداری در‬ ‫شــرایط کامــا غیربهداشــتی از یکــی انبارهــای شــهر کهریــزک کشــف و ضبــط شــد»‪.‬‬ ‫امیــن بابایــی افــزود‪« :‬اقــام کشــف شــده شــامل ‪ ۳۰‬هــزار اتــل بیمارســتانی‪ ۱۰ ،‬هــزار‬ ‫ماســک فیلتــردار و ‪ ۱۵‬ســایر اقــام بهداشــتی اتــاق عمــل اســت کــه بــرای بررســی‬ ‫بیشــتر و ادامــه رونــد پیگیــری پرونــده در اختیــار کارشناســان شــبکه بهداشــت و اداره‬ ‫صمــت شهرســتان ری قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬وی با اشــاره به وجــود تعــداد زیــادی انبــار‬ ‫نگهــداری کاال در بخــش کهریــزک‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬بخشــداری کهریــزک بــا همــکاری‬ ‫ســایر دســتگاه های از جملــه اداره صمــت‪ ،‬تعزیــرات حکومتــی و اصنــاف تمامــی ایــن‬ ‫انبارهــا را زیــر نظــر دارد و بــا هرگونــه تخلــف برابــر قانــون برخــورد می کنــد»‪ .‬بابایــی‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬حفــظ ســامت عمومــی جامعــه و رعایــت نــکات بهداشــتی در نگهــداری‬ ‫اقــام پزشــکی و ســامت محــور جــزو خطــوط قرمــز تمامــی ادارات بخــش کهریــزک‬ ‫اســت و در این زمینــه بــا هرگونــه تخلــف به شــدت برخــورد می شــود»‪.‬‬ ‫روند شیوع کرونا در شهرستان ری کاهشی شد‬ ‫رئیــس شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ری با بیان اینکــه وضعیــت شــیوع و ابتــا‬ ‫در ری همچنــان قرمــز اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬رونــد شــیوع ویــروس کرونــا در شهرســتان ری‬ ‫نســبت بــه ســایر نقاط اســتان تهــران کاهشــی شــد»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ علیرضــا صدرایی‬ ‫افــزود‪« :‬وضعیــت شــیوع ویــروس کرونــا در بخــش خــاوران‪ ،‬شــهر قیامدشــت و منطقــه‬ ‫‪ ۱۵‬تهــران از لحــاظ الودگــی و مراجعــه بــه مراکــز بهداشــتی به هیچ عنــوان خــوب‬ ‫نیســت ولــی در بخــش مرکــزی شــهرری و منطقــه ‪ ۲۰‬کمــی وضعیــت رونــد کاهشــی‬ ‫بــه خــود گرفتــه اســت»‪ .‬وی با بیان اینکــه شهرســتان ری در حــال عبــور از پیــک شــیوع‬ ‫ش ِروی مــاه محرم‬ ‫ویــروس کرونــا در مــوج دوم اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬مراســمات پیـ ‬ ‫در صــورت عــدم رعایــت نــکات بهداشــتی می توانــد جنــوب تهــران را بیــش ا ز گذشــته‬ ‫درگیــر ویــروس کرونــا کنــد»‪ .‬صدرایــی تاکید کــرد‪« :‬عــزاداران حســینی در قبلــه تهران‬ ‫و کربــای ایــران بایــد امســال بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی اقــدام بــه برگــزاری‬ ‫مراســم کننــد تــا ضمــن حفــظ حرمــت برنامه هــای عــزای ســید و ســاالر شــهیدان امار‬ ‫ابتــا بــه ویــروس کرونــا نیــز کاهــش پیــدا کنــد»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه دســتگاه های‬ ‫مختلــف شهرســتان ری همــکاری خوبــی بــا ســتاد مقابلــه بــا کرونــا داشــته اند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«تــاش کارکنــان شــبکه بهداشــت‪ ،‬مراکــز درمانــی و همــکار خــوب بین بخشــی موجب‬ ‫رونــد کاهشــی ابتــا بــه کرونــا در ایــن شهرســتان شــده اســت»‪ .‬صدرایــی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در ادارات‪ ،‬ســازمان ها‪ ،‬اصنــاف و از مهــم مهم تــر بیــن‬ ‫مــردم باعــث بهبــود وضعیــت شهرســتان ری در مقایســه بــا ســایر نقــاط اســتان شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی با بیان اینکــه هم اکنــون شــش مرکــز ‪ ۱۶‬ســاعته بــرای مراجعــان کرونایــی‬ ‫در شهرســتان ری فعــال اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬یــک مرکــز ‪ ۱۶‬ســاعته دیگــر نیز بــه زودی‬ ‫در بخــش خــاوران راه انــدازی می شــود»‪.‬‬ صفحه 6 ‫مازندران‬ ‫دو شنبه ‪ 20‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2041‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫توسط مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی مازندران صورت گرفت؛‬ ‫تشریح برنامه های شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫به مناسبت روز حمایت از صنایع کوچک‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫مازنــدران گفــت‪« :‬صنایــع کوچــک و‬ ‫متوســط به علــت ویژگــی و قابلیــت‬ ‫خــاص خــود‪ ،‬نقــش موثــری در توســعه‬ ‫اقتصــادی و افزایــش درامــد ســرانه ملــی‬ ‫ایفــا می کننــد»‪ .‬ســید مصطفــی موســوی‬ ‫با اشــاره به نامگــذاری ‪ 21‬مرداد مــاه روز‬ ‫حمایــت از صنایــع کوچــک اظهار داشــت‪:‬‬ ‫«تحقــق شــعار جهــش تولیــد در گــرو‬ ‫تقویــت و حمایــت از صنایــع کوچــک و‬ ‫متوســط اســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی مازنــدران بیــان داشــت‪« :‬به مناســبت گرامیداشــت روز‬ ‫صنایــع کوچــک برنامــه هایــی در ســطح اســتان برنامه ریــزی شــد کــه مهم تریــن‬ ‫ایــن برنامه هــا شــامل تبییــن جایــگاه صنایــع کوچــک و متوســط در رســانه‬ ‫اســتانی‪ ،‬افتتــاح پروژه هــای عمرانــی و بهره بــرداری از واحدهــای تولیــدی‪ ،‬دیــدار بــا‬ ‫خانواده هــای شــهداء‪ ،‬غبارروبــی از گلــزار شــهداء‪ ،‬بازدیــد از خبرگزاری هــا و دفاتــر‬ ‫جرایــد‪ ،‬تبلیغــات محیطــی در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی و ســطح شهرســتان ها‪،‬‬ ‫تقدیــر از برتریــن فعالیــن حــوزه صنایــع کوچــک و برگــزاری نمایشــگاه عکــس‬ ‫اســت»‪ .‬موســوی تصریــح کــرد‪« :‬صنایــع کوچــک و متوســط قلــب تپنــده اقتصــاد‬ ‫کشــور هســتند و بــا تقویــت انهــا شــاهد جهــش تولیــد‪ ،‬رشــد صــادرات و افزایــش‬ ‫اشــتغالزایی خواهیــم بــود»‪.‬‬ ‫نصب سومین دستگاه اکسیژن ساز‬ ‫بیمارستان رازی قائم شهر‬ ‫خبر‬ ‫اغاز مرحله جدید «کمک مومنانه» سپاه بهارستان؛‬ ‫‪10‬هزار خانوار بسته معیشتی می گیرند‬ ‫برگزاری جلسه هیئت امنای شهدای گمنام شهر انابد‬ ‫انتظار نمایندگان مجلس از وزیر پیشنهادی وزارت صمت؛‬ ‫قطع دست دالالن از بازارکنسانتره وگندله‬ ‫و کنترل بازار زنجیره فوالد‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۳‬دســتگاه اکســیژن ســاز جدیــد و یــک مخزن(تانــک) اکســیژن مایــع‪،‬‬ ‫مجموعا»بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۲۶۰‬میلیاردریال در بیمارســتان های دانشــگاهی ســطح‬ ‫اســتان نصــب شــده اســت‪ .‬دکتــر محمــد پنبه چــی (معــاون توســعه مدیریــت منابع‬ ‫و برنامه ریــزی دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران) گفــت‪« :‬ایــن دســتگاه بــا ظرفیــت‬ ‫‪ ۷۰۰‬لیتر بر دقیقــه بــه ارزش ‪ ۲۴‬میلیاردریــال‪ ،‬باتوجه بــه ضــرورت نیــاز بیمــاران‪،‬‬ ‫از محــل اعتبــارات منابــع داخلــی دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران خریــداری و‬ ‫درحــال نصــب اســت و بــه زودی در مــدار سیســتم اکسیژن رســانی بیمارســتان‬ ‫رازی قائمشــهر قــرار می گیــرد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬پیش از ایــن سیســتم اکسیژن رســانی‬ ‫ایــن بیمارســتان به عنــوان ســانترعفونی اســتان بــا دو دســتگاه بــه ظرفیــت حــدود‬ ‫‪ ۱۳۰۰‬لیتــر فعــال بــود کــه یکــی از ایــن دســتگاه ها فروردین مــاه ســال جــاری بــا‬ ‫ظرفیــت ‪ ۶۵۰‬لیتــر و بــا اعتبــار ‪ ۲۲‬میلیارد ریالــی خریــداری و نصــب شــده بــود»‪.‬‬ ‫دکتــر پنبه چــی با بیان اینکــه تاکنــون ‪ ۱۳‬دســتگاه اکسیژن ســاز جدیــد و یــک‬ ‫مخزن(تانــک) اکســیژن مایــع‪ ،‬مجموعــاً بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۲۶۰‬میلیاردریــال‬ ‫در بیمارســتان های دانشــگاهی ســطح اســتان نصــب شــده اســت‪ ،‬از نهایی شــدن‬ ‫قــرارداد خریــد چنــد دســتگاه اکسیژن ســاز دیگــر خبــر داد و اظهــار امیــدواری کــرد‬ ‫کــه ایــن دســتگاه ها ب ـه زودی تحویــل بیمارســتان ها شــوند‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫ســهمیه بندی مــواد اولیــه بــرای واحدهــای‬ ‫فوالدســازی کشــور یکــی از اقدامــات‬ ‫وزارت صمــت به جهــت توزیــع عادالنــه‬ ‫مــواد اولیــه میــان فوالدســازان اســت کــه‬ ‫در ابتــدا بــرای ســه ماه اول ســال تدویــن‬ ‫شــد و اکنــون برنامه ریــزی نه ماهــه بــرای‬ ‫ایــن کار انجام شــده اســت‪ .‬حال اینکــه تــا‬ ‫چه انــدازه ســهمیه بندی می توانــد منجــر‬ ‫بــه قطع شــدن دســت دالالن از بــازار‬ ‫کنســانتره و گندلــه شــده و درنهایــت منجــر‬ ‫بــه بازگشــت ارامــش بــه بــازار شــود‪ ،‬تنهــا‬ ‫بــا گذشــت زمــان مشــخص خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به گــزارش ایراســین؛ ســهمیه بندی مــواد‬ ‫اولیــه بــرای واحدهــای فوالدســازی کشــور‬ ‫پــس از پنج مــاه از اجــرا همچنــان نتوانســته‬ ‫کســری مــواد اولیــه فوالدســازان را برطــرف‬ ‫کنــد‪ .‬ایــن ســهمیه بندی کــه بــه معــادن و‬ ‫شــرکت های فوالدســاز ابــاغ شــده‪ ،‬بایــد‬ ‫بــرای کنتــرل و نظــارت اجــرا مدنظــر قــرار‬ ‫گرفتــه شــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬ایــن ســهمیه بندی‬ ‫کــه براســاس امــار کل تولیــد کنســانتره‪،‬‬ ‫گندلــه‪ ،‬اهــن اســفنجی و شــمش تهیــه‬ ‫و توزیــع ان نیــز بــا یــک نســبت مســاوی‬ ‫برنامه ریــزی انجام شــده‪ ،‬بااین وجــود‬ ‫ایرادهایــی بــر ان وارد اســت؛ ازجمله اینکــه‬ ‫در جــداول طراحی شــده بــرای تقســیم مــواد‬ ‫اولیــه بــرای فوالدســازان‪ ،‬میــزان ســهمیه‬ ‫درنظر گرفته شــده کمتــر از نیــاز واقعــی‬ ‫شرکت هاســت‪ .‬طــی صحبت هایــی کــه‬ ‫بــا برخــی از فعــاالن صنعــت فــوالد کشــور‬ ‫داشــتیم‪ ،‬ایــن موضــوع به عنــوان یــک ایــراد‬ ‫قابل توجــه و اثرگــذار مطــرح می شــود‬ ‫و الزم اســت بــرای ادامــه ســهمیه بندی‬ ‫مــواد اولیــه بــه فوالدســازان ایــن مــورد‬ ‫مدنظــر قــرار گرفتــه و اصــاح شــود؛ چراکــه‬ ‫در جــداول ســهمیه بندی مــواد اولیــه بــرای‬ ‫نه مــاه باقی مانــده ســال‪ ،‬همچنــان این مــورد‬ ‫پابرجــا باقی مانــده و واحدهــای فوالدســاز‬ ‫نیــز بــا وجــود اعتــراض بــه مشــکالت در‬ ‫نــوع ســهمیه بندی‪ ،‬تنهــا شــاهد بودنــد کــه‬ ‫بخشــی از مشــکالت فنــی اصــاح شــدند و‬ ‫بخــش کســری ها همچنــان وجــود دارد‪.‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬ایــن جــداول گویــای وجــود کســری‬ ‫مــواد اولیــه اســت؛ امــا این درحالی ســت که‬ ‫ایــن کســری به جــای تقســیم عادالنــه بیــن‬ ‫همــه‪ ،‬فقــط متوجــه فوالدســازانی شــده کــه‬ ‫دسترســی بــه معــادن ندارنــد و معادنــی کــه‬ ‫دارای واحــد گندله ســازی‪ ،‬اهــن اســفنجی و‬ ‫فوالدســازی باشــند مشــمول کســری مــواد‬ ‫در ســهمیه بندی نشــده اند‪ .‬ازســوی دیگر‪،‬‬ ‫فوالدســازانی کــه بــا کســری مــواد اولیــه‬ ‫مواجــه هســتند یــا بایــد کســری نیــاز خــود‬ ‫را از بــازار ازاد کســب کننــد یــا تولیــد خود را‬ ‫کاهــش دهنــد‪ .‬نکتــه مهمــی کــه می تــوان‬ ‫در اینجــا بــه ان اشــاره داشــت‪ ،‬درخصــوص‬ ‫کســری به وجود امــده در بــازار کنســانتره‬ ‫و گندلــه اســت‪ .‬اینکــه ایــا امــار ارائه شــده‬ ‫ازســوی تولیدکننــدگان ایــن مــاده اولیــه‬ ‫به درســتی اعــام می شــود یــا اینکــه‬ ‫امــکان متناقض بــودن امــار تولیــد واقعــی و‬ ‫ارائه شــده وجــود دارد کــه منجــر بــه کســری‬ ‫در بــازار می شــود؟‬ ‫پاسخ به چند سوال درباره‬ ‫سهمیه بندی و شروط اجرایی‬ ‫یکــی از مــواردی کــه در ذهــن‬ ‫مصرف کننــدگان کنســانتره و گندلــه وجــود‬ ‫دارد اهمیــت جــدول ابالغ شــده وزارت‬ ‫صمــت اســت‪ .‬دراین زمینــه می تــوان گفــت‬ ‫باتوجه بــه کســری موجــود در کنســانتره و‬ ‫گندلــه کشــور جهــت کاهــش حداکثــری‬ ‫اثــرات ایــن کســری بــر تولیــد فــوالد‬ ‫کشــور وزارت صمــت‪ ،‬تولیدکننــدگان و‬ ‫مصرف کننــدگان را متعهــد بــه تبعیــت از‬ ‫جــدول توزیــع مــواد ســال ‪ ۹۹‬کــرده تــا‬ ‫ضمــن حــذف دالالن و ســوداگران از بــازار‬ ‫کنســانتره از کاهــش تولیــد فوالدســازان‬ ‫جلوگیــری کنــد‪ .‬مــورد بعــدی کــه بایــد‬ ‫مدنظــر قــرار گیــرد دالیــل لــزوم نظــارت بــر‬ ‫چگونگــی اجــرای ســهمیه های ابالغی ســت‬ ‫کــه در پاســخ ان نیــز می تــوان گفــت؛‬ ‫ضمانــت اجرایــی جــدول ابالغــی نظــارت‬ ‫همیشــگی وزارت صمــت بــر اجــرای‬ ‫ایــن سهمیه بندی ســت‪ ،‬ایــن نظــارت‬ ‫شــامل اخــذ لیســت مشــتریان واحدهــای‬ ‫معدنــی بــوده تــا بــه ایــن روش از حضــور‬ ‫واســطه های غیرتولیــدی ممانعــت شــود‪.‬‬ ‫دراین زمینــه نیــز فوالدســازان نیــز بایــد طبق‬ ‫مــواد اولیــه نســبت بــه انجــام تعهــدات خــود‬ ‫بــه بــازار عمــل کننــد‪ .‬درخصــوص اینکــه‬ ‫متولــی نظــارت بــر توزیــع مــواد اولیــه چــه‬ ‫کسی ســت نیــز بایــد گفــت؛ باتوجه بــه ابــاغ‬ ‫ایــن جــدول توســط معاونــت معدنــی وزارت‬ ‫صمــت از ایــن معاونــت و بدنــه کارشناســی‬ ‫ان انتظــار اســت اشــراف کاملــی بــر توزیــع‬ ‫مــواد اولیــه داشــته باشــند‪ .‬ســوال دیگــری‬ ‫کــه در اینجــا بــاز می تــوان مطــرح کــرد‬ ‫نقــش دســتگاه های نظارتــی و قــوه قضائیــه‬ ‫در موضــوع نظــارت بــر توزیــع کنســانتره و‬ ‫گندلــه اســت‪ .‬اینکــه معاونــت معدنــی وزارت‬ ‫صمــت همیشــه دســتگاه های نظارتــی ماننــد‬ ‫ســازمان بازرســی و دادســتان کل کشــور را‬ ‫پشــتوانه تصمیمــات خــود می دانســته‪ ،‬پــس‬ ‫الزم اســت معاونــت معدنــی وزارت صمــت‬ ‫ضمــن گــزارش مــوارد تخلــف ازســوی‬ ‫واحدهــای معدنــی و فــوالدی بــه دادســتان‬ ‫کل کشــور‪ ،‬ســازمان تعزیــرات را نیــز بــه‬ ‫نظــارت هرچه بیشــتر بــه گران فروشــی و‬ ‫ســوداگری در بــازار فراخوانــد‪.‬‬ ‫مروری بر داستان دنباله دار قیمت گذاری‬ ‫از اســفند ســال گذشــته کــه موضــوع‬ ‫قیمت گــذاری زنجیــره فــوالد (کنســانتره‪،‬‬ ‫گندلــه و اهــن اســفنجی) اغــاز شــده و‬ ‫تابه امــروز ادامــه پیــدا کــرده و نتیجــه ای‬ ‫حاصــل نشــده‪ ،‬شــاهد تــاش شــرکت های‬ ‫معدنــی بــرای تغییــر ضرایــب زنجیــره و‬ ‫افزایــش ان در برابــر مخالفــت فوالدســازان‬ ‫بــرای تغییــر ضرایــب زنجیــره هســتیم‪.‬‬ ‫بالتکلیف مانــدن‬ ‫این درحالی ســت که‬ ‫قیمت هــای مــواد اولیــه به ویــژه کنســانتره‬ ‫منجــر بــه التهــاب در بــازار شــده و درنهایــت‬ ‫قیمــت کنســانتره را به صــورت تصاعــدی بــاال‬ ‫بــرده اســت‪ .‬دراین میــان ملتهب شــدن‬ ‫بــازار محصــوالت فــوالدی ســبب شــد تــا‬ ‫مجلس شــورای اســامی بــه اتفاقــات رخ داده‬ ‫واکنــش نشــان دهــد و خواســتار توضیحــات‬ ‫سرپرســت وزارت صمــت و معاونــت معدنــی‬ ‫وزارتخانــه دراین بــاره شــود‪ .‬ازجملــه‬ ‫مواردی کــه نماینــدگان مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــرای ان وزارت صمــت را موردنقــد‬ ‫قــرار دادنــد عــدم نظــارت بــر قیمت هــا‪،‬‬ ‫اشــفتگی بــازار و خام فروشــی معــادن بــوده‬ ‫اســت‪ .‬به نظــر می رســد یکــی از انتظــارات‬ ‫نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی از وزیر‬ ‫جدیــد وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪،‬‬ ‫بازگردانــدن ارامــش و تعــادل بــه بــازار در‬ ‫تمامــی بخش هــا از ارز تــا فــوالد اســت؛‬ ‫چراکــه ایــن دو بخــش به صــورت مســتقیم‬ ‫روی فعالیــت بســیاری از صنایــع و همچنیــن‬ ‫قیمــت تمام شــده محصوالتــی کــه درنهایــت‬ ‫مصرف کننــده ان عمــوم جامعــه اســت‪ ،‬اثــر‬ ‫مســتقیم می گــذارد‪.‬‬ ‫سخن اخر‬ ‫به نظــر می رســد‪ ،‬تامیــن نیــاز شــرکت های‬ ‫فوالدســاز کــه این روزهــا به عنــوان ســربازان‬ ‫خــط مقــدم در اقتصــاد کشــور نــام گرفتــه‬ ‫و می تواننــد کشــور را درجهــت حرکــت‬ ‫به ســمت اقتصــاد غیرنفتــی کمــک رســانند‪،‬‬ ‫از جملــه مــوارد مهمی ســت کــه بایــد‬ ‫مدنظــر مســئوالن قــرار گیــرد‪ .‬ازســوی دیگر‪،‬‬ ‫باتوجه بــه تکمیل شــدن زنجیــره تولیــد‬ ‫توســط فوالدســازان‪ ،‬درصورتی کــه نیــاز‬ ‫ان هــا امــروز به صــورت کامــل تامیــن شــود‪،‬‬ ‫در اینــده ای نه چنــدان دور شــاهد کنتــرل‬ ‫قیمــت کنســانتره‪ ،‬گندلــه و اهن اســفنجی و‬ ‫محصــوالت نهایــی فوالدســازان خواهیــم بود‪.‬‬ ‫دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر مازندران بیان کرد؛‬ ‫محمدتقــی مهدیــزاده‪ /‬مرحلــه جدیــد توزیــع بســته های کمــک معیشــتی ســپاه‬ ‫شهرســتان بهارســتان بیــن نیازمنــدان ایــن منطقــه به طور گســترده اغاز شــد‪ .‬ســرهنگ‬ ‫درویشــی؛ فرمانــده ســپاه شهرســتان بهارســتان در حاشــیه فــاز دوم رزمایــش کمــک‬ ‫مومنانــه عنــوان کــرد‪۱۰« :‬هــزار خانــواده اســیب دیده به جــز امــار ادارات بهزیســتی و‬ ‫کمیتــه امــداد از بســته های معیشــتی بهره منــد می شــوند؛ همچنیــن در ایــن مرحلــه‬ ‫جهیزیــه ‪ ۱۲‬زوج بهارســتانی تهیــه و دراختیــار زوجیــن قرار گرفــت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬مرحله‬ ‫دوم و ســوم از فــاز دوم کمک هــای مومنانــه در مــاه محــرم و صفــر بــا تهیــه بســته های‬ ‫معیشــتی در بیــن اقشــار اســیب دیده از کرونــا توزیــع می شــود»‪.‬‬ ‫تقدیر از خانواده شهید‬ ‫منتسب به همکار شرکت برق استان سمنان‬ ‫رضــا تبیانیــان‪ /‬به مناســبت دهــه امامــت و والیــت و تکریــم ســادات‪ ،‬از خانــواده معظــم‬ ‫شــهید «ســید حبیــب ا‪ ...‬حســینی نژاد» از شــهدای منتســب بــه کارکنــان شــرکت توزیع‬ ‫بــرق اســتان ســمنان قدردانــی بــه عمــل امــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت توزیع بــرق اســتان در‬ ‫پیامــی بــا ارائــه لــوح تقدیــر بــه ایــن خانواده شــهید بیان داشــته اســت‪« :‬شــهید مشــعل‬ ‫فــروزان و شــمع بشــریت اســت کــه بــرای رســیدن بــه هــدف واال و مقــدس خویــش‬ ‫بــا قلبــی مشــحون از عشــق بــه معبــود‪ ،‬خــون پــاک و مطهــرش را هدیــه نمــوده تــا در‬ ‫دش ـت های پهنــاور دیــار عاشــقان‪ ،‬نهــال ســبز حــق و حقیقــت و جوانــه هــای ســپید‬ ‫شــرف و انســانیت را بــارور ســازد»‪ .‬ســید محمد موســوی زاده اظهــار داشــته اســت‪« :‬بدون‬ ‫تردید عظمت و سرافرازی نظام مقـــدس جمهوری اسالمـــی ایـــران‪ ،‬مـــرهون جانفشانی‬ ‫بــزرگ مردانــی اســت کــه بــرای حفــظ ایــن مــرز و بــوم‪ ،‬جـــان خــود را در راه اســـام‬ ‫و ارمان هــای ایــن نظــام الهــی فــدا کــرده و صبــر و ایســتادگی خانــواده معظــم شــهدا‬ ‫نیــز در توفیقــات حاصلــه بســیار ارزشــمند و ستودنی ســت»‪ .‬وی همچنیــن خطــاب بــه‬ ‫خانــواده شــهید ســید حبیــب ا‪ ...‬حســینی نــژاد ضمــن تبریــک اعیــاد قربــان و غدیرخــم‬ ‫و گرامیداشــت دهــه امامــت و والیــت تصریــح کــرده اســت‪« :‬به منظــور تکـــریم شمـــا‬ ‫خـــانواده معظـــم شهیـــد که از سـادات جلیـل القـــدر هستید‪ ،‬این لـــوح تقـدیر‪ ،‬تقدیـم‬ ‫حضـــور می شــود»‪ .‬گفتنی ســت؛ ســید حبیــب ا‪ ...‬حســینی نژاد در ســال ‪ 1326‬متولــد‬ ‫و در ســال ‪ 1364‬در منطقــه هورالعظیــم بــه فیــض عظیــم شــهادت نائــل امــده اســت‪.‬‬ ‫پیام تبریک مدیرعامل شرکت ابفا مرکزی‬ ‫به مناسبت روز خبرنگار‬ ‫رضــا صفائی نســب‪ /‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی به مناســبت‬ ‫روز خبرنــگار پیامــی صــادر کــرد‪ .‬در ایــن پیــام امــده‪« :‬به نــا ِم خداونــد نــون و قلــم‪/‬‬ ‫خبرنــگاران گرامــی اســتان مرکــزی؛ هفدهــم مــرداد کــه بــه یادمــان شــهادت مظلومانه‬ ‫محمــود صارمــی؛ خبرنــگار خبرگــزاری جمهــوری اســامی‪»،‬روز خبرنگار» نامیده شــده‬ ‫اســت‪ ،‬یــاداور مجاهدت هــای زنــان و مردانــی حقیقت طلــب اســت کــه بــا هــدف روایــت‬ ‫حقیقــت‪ ،‬بیــرق بــزرگ « اگاهی بخشــی» را بــر دوش کشــیده و خاضعانــه و بی ادعــا‬ ‫وجــود خویــش را چــراغ راه جامعــه کرده انــد‪ .‬طالی ـه داران ایــن سلســله راهیــان وادی‬ ‫اگاهــی و نیک اندیشــی‪ ،‬مجاهدانــی هســتند کــه در نــگارش خبــر از جوهــر جــان‬ ‫خویــش مر ّکــب ســاختند و در ســپهر شــهادت و ایثار‪ ،‬ســتارگانی جاوید شــدند‪ .‬شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان مرکــزی فرارســیدن روز خبرنــگار را گرامــی داشــته و ارزوی‬ ‫ســامتی و بهــروزی تمامــی دسـت اندرکاران در حــوزه رســانه و اطالع رســانی کشــور را از‬ ‫خداونــد منــان خواســتار اســت‪ .‬از اینکــه باتوجه بــه وجــود بیمــاری کرونــا و لــزوم رعایت‬ ‫فاصلــه اجتماعــی و پرهیــز از اجتماعــات‪ ،‬امــکان برگــزاری مراســم تجلیــل از خبرنگاران‬ ‫شایســته اســتان وجــود نــدارد‪ ،‬از همــه خبرنــگاران محتــرم پــوزش می طلبیــم»‪.‬‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی؛ پیشگام در ارتقای دانش اعتیاد‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر مازنــدران در دیــدار بــا سرپرســت‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی قائم شــهر‪،‬‬ ‫ظرفیــت دانشــگاه ازاد اســامی بــرای‬ ‫کاهــش اســیب های اجتماعــی و اعتیــاد‬ ‫را بســیار مهم خوانــد و گفــت‪« :‬دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی می توانــد در کاهــش نــرخ‬ ‫شــیوع مصــرف مــواد مخــدر نقــش اساســی‬ ‫داشــته باشــد»‪ .‬احمــد مظفــری بــا تشــکر از‬ ‫اقدامــات خــوب صورت گرفتــه در دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی قائم شــهر درحــوزه ارائــه‬ ‫خدمــات مشــاوره ای و دراختیار گذاشــتن‬ ‫فضــا بــرای برگــزاری جلســات‪ ،‬کارگاه هــا و‬ ‫ســمینار اموزشــی حــوزه پیشــگیری و مبارزه‬ ‫بــا مــواد مخــدر گفــت‪« :‬امــروز مهم تریــن‬ ‫راهبــرد بــرای پیشــگیری از اســیب های‬ ‫اعتیــاد و مــواد مخــدر ارتقــای دانــش‬ ‫اعتیــاد اســت کــه دانشــگاه ها دراین زمینــه‬ ‫می تواننــد پیشــگام و پیشــتاز باشــند»‪.‬‬ ‫مظفــری بااشــاره به افزایــش نــرخ شــیوع‬ ‫مصــرف مــواد مخــدر در بیــن دانشــجویان‬ ‫دانشــگاه ها گفــت‪« :‬در ســال تحصیلــی‬ ‫‪ 92-91‬نــرخ شــیوع مصــرف مــواد مخــدر‬ ‫در دانشــجویان ‪6/2‬درصــد بــوده اســت‬ ‫کــه در اخریــن تحقیقــات جامعــی کــه‬ ‫در ســال تحصیلــی ‪ 96-95‬صــورت گرفــت‬ ‫نــرخ شــیوع مصــرف مــواد مخــدر بــه‬ ‫‪7/4‬درصــد رســیده اســت کــه ایــن موضــوع‬ ‫نگران کننــده اســت»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«قشــر دانشــجو قشــر جــوان و تاثیرگــذار‬ ‫جامعــه هســتند و همــه بایــد تــاش کننــد‬ ‫تــا ایــن نیــروی انســانی فعــال و اینده ســاز‬ ‫جامعــه از خطــرات مــواد مخــدر در امــان‬ ‫بماننــد و برنامه هــای دانشــگاه بــرای معرفــی‬ ‫خطــرات و مضــرات مــواد مخــدر می توانــد‬ ‫در کاهــش نــرخ شــیوع مصــرف مــواد‬ ‫مخــدر بســیار اثربخــش باشــد»‪ .‬مظفــری‬ ‫بااشــاره به اجــرای طــرح یاریگــران زندگــی‬ ‫در اموزش وپــرورش و دانشــگاه گفــت‪« :‬بــا‬ ‫اجــرای ایــن طرح در ســه حــوزه پیشــگیری‪،‬‬ ‫درمــان و کاهــش اســیب و حمایــت و‬ ‫صیانــت اجتماعــی از بهبودیافتــگان مــواد‬ ‫مخــدر می تــوان بخشــی از اســیب های‬ ‫ناشــی از اعتیــاد را کاهــش داد کــه ســهم‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی بســیار مهم اســت»‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬انتظــار داریــم تا دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی به عنــوان بزرگ تریــن دانشــگاه‬ ‫حضــوری جهــان و کشــور بــرای مبــارزه‬ ‫همه جانبــه بــا مــواد مخــدر و اســیب های‬ ‫ان به طورجــدی پــای کار بیایــد تــا شــاهد‬ ‫حضــور فعــال و گســترده دانشــجویان در امــر‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر باشــیم»‪ .‬در ایــن‬ ‫دیــدار دکتــر ولی پــور؛ سرپرســت دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی قائم شــهر نیــز بــر ضــرورت‬ ‫مبــارزه همه جانبــه بــا مــواد افیونــی و مخــدر‬ ‫تاکیــد کــرد و گفت‪« :‬دانشــگاه ازاد اســامی‬ ‫قائم شــهر بــا تمــام ظرفیــت دراین راســتا‬ ‫امادگــی خــود را اعــام می کنــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬دانشــگاه ازاد اســامی قائم شــهر‬ ‫یکــی از دانشــگاه های فعــال و پویــای شــمال‬ ‫کشــور اســت و بــا وجــود اســاتید مجــرب و‬ ‫دانشــجویان دوره هــای مختلــف می توانــد‬ ‫کمــک بزرگــی بــه کاهــش نــرخ مصــرف‬ ‫مــواد مخــدر و ارتقــای دانــش اعتیــاد کنــد»‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل خبر داد؛‬ ‫اختصاص ‪ 80‬میلیاردتومان برای تکمیل محور اردبیل‪-‬سرچم‬ ‫پروین حسینی‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان‬ ‫اردبیــل گفــت‪« :‬محــور اردبیل‪-‬ســرچم به عنــوان‬ ‫پــروژه شــاخص در ســال جــاری ‪ 80‬میلیاردتومــان‬ ‫اعتبــار فوق العــاده دریافــت می کنــد»‪ .‬به گــزارش‬ ‫حــوزه ریاســت و روابط عمومــی ســازمان مدیریــت‬ ‫و برنامه ریــزی اســتان اردبیــل؛ داود شــایقی در‬ ‫نشســت مجمــع نماینــدگان اســتان اردبیــل بــا‬ ‫رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«جلســه مجمــع نماینــدگان اســتان به همــراه‬ ‫اســتاندار اردبیــل باحضــور معــاون رئیس جمهوری‬ ‫و رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه برگــزار شــد کــه‬ ‫اســتاندار اردبیــل در ارائــه گــزارش خــود ضــرورت‬ ‫تخصیــص اعتبــار بــرای پروژه هــای مصــوب ســفر‬ ‫رئیس جمهــوری را یــاداور شــد»‪ .‬وی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬در ایــن دیــدار اســتاندار اردبیــل تخصیص‬ ‫کامــل اعتبــارات جهــش تولیــد را کــه درقالــب‬ ‫تفاهم نامــه بیــن اســتانداری و رئیــس ســازمان‬ ‫برنامه وبودجــه به امضــاء رســیده خواســتار شــد‬ ‫تــا در اســرع وقــت حمایــت از واحدهــای تولیــدی‬ ‫و پروژه هــای مرتبــط دراین حــوزه بــه ســرانجام‬ ‫برســد»‪ .‬رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی‬ ‫اســتان اردبیــل افــزود‪« :‬در ســال جهــش تولیــد‬ ‫ســازمان برنامه وبودجــه اعتبــار فوق العــاده ای را‬ ‫بــرای یــک پــروژه خــاص در اســتان ها تامیــن‬ ‫می کنــد کــه قــرار شــد در اســتان اردبیــل نیــز‬ ‫بــرای محــور اردبیل‪-‬ســرچم به طــول ‪ 35‬کیلومتــر‬ ‫‪80‬میلیاردتومــان منابــع اختصــاص یابــد تــا‬ ‫دوبانــده در ایــن مســیر اجرایــی شــود»‪ .‬شــایقی‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن اعتبــارات عالوه بــر ‪45‬میلیاردتومــان‬ ‫اعتبــار ســفر رئیس جمهوری ســت کــه قــرار‬ ‫شــد ازطریــق برنامه وبودجــه تخصیــص ان ابــاغ‬ ‫شــود»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬در ســفر نوبخــت بــه‬ ‫اســتان قــرار اســت نشســتی در حضــور نماینــده‬ ‫ولی فقیــه در اســتان و امام جمعــه اردبیــل و‬ ‫نماینــدگان اســتان در مجلــس انجــام شــود‬ ‫تــا به صــورت دقیــق اولویت هــای تکمیــل‬ ‫پروژه هــا در ســال ‪ 99‬معرفــی و اجــرای ان هــا‬ ‫بــا تــاش و پیگیری هــای مســتمر در دســتورکار‬ ‫قــرار گیــرد»‪.‬‬ ‫راه اندازی سالمتکده طب سنتی در دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان‬ ‫ سکینه محبی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی در نظــر دارد کــه‬ ‫بـه زودی ســامتکده طــب ســنتی را بــا حضــور‬ ‫متخصصــان ایــن رشــته راه انــدازی کنــد تــا‬ ‫خدمــات مشــاوره ای و درمانــی بــر مبنــای طب‬ ‫ســنتی ایرانــی و در راســتای حفــظ و ارتقــای‬ ‫ســامت جامعــه ارائــه شــود‪ .‬دکتــر ســید‬ ‫کمــال حســینیان؛ متخصــص طــب ســنتی‬ ‫ایرانــی در این رابطــه گفــت‪« :‬ســامتکده‪،‬‬ ‫محلی ســت کــه در ان خدمــات طــب ســنتی‬ ‫ایرانــی شــامل تدابیــر حفــظ الصحــه و ارتقــای‬ ‫تندرســتی براســاس متون طــب ســنتی‪ ،‬تدابیر‬ ‫عملــی شــامل حجامــت‪ ،‬زالــو درمانــی‪ ،‬فصــد یا‬ ‫رگ زدن‪ ،‬ماســاژ و غیــره و تدابیــر درمــان دارویی‬ ‫براســاس مبانــی طب ســنتی انجــا م می شــود»‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه اولویــت طــب ســنتی‬ ‫حفــظ ســامت افــراد قبــل از بیمار شــدن یــا‬ ‫همــان پیشگیری ســت‪ ،‬افــزود‪« :‬طــب ســنتی‪،‬‬ ‫یــک طــب کل نگــر بــوده‪ ،‬یعنــی بــه انســان در‬ ‫طیــف وســیع محیطــی از بــاال نــگاه می کنــد و‬ ‫تاکیــد دارد که ســامتی و بیمــاری‪ ،‬نتیجه عدم‬ ‫تــوازن انســان در کل سیستمی ســت کــه او را‬ ‫احاطــه کــرده اســت»‪ .‬دکتــر حســینیان اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬اســباب ســامتی بــر محــور شــش‬ ‫اصــل بنــام “ســته ضروریــه” شــامل خوردنــی‬ ‫و اشــامیدنی‪ ،‬اب و هــوا‪ ،‬حرکــت و ســکون‪،‬‬ ‫خــواب و بیــداری‪ ،‬احتبــاس و اســتفراغ و اعراض‬ ‫نفســانی اســتوار اســت کــه عــاوه بــر وضعیــت‬ ‫جســمی انســان‪ ،‬بــه جنبــه معنــوی و روحــی و‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫روانــی افــراد نیــز توجــه دارد»‪ .‬ایــن متخصــص‬ ‫طــب ســنتی تصریــح کــرد‪« :‬در طــب ســنتی‬ ‫اولویــت بــر حفــظ ســامت افــراد اســت؛‬ ‫یعنــی بایــد اســباب ســامت فــرد شناســایی‬ ‫و بر اســاس ان برنامه ریــزی شــود و چنانچــه‬ ‫بیمــاری ایجــاد شــد‪ ،‬بایــد بــرای شــناخت و‬ ‫رفــع اســباب بیمــاری تــاش شــود کــه ایــن‬ ‫خدمــات یعنــی کمــک به حفــظ ســامت افراد‬ ‫و همچنیــن درمــان بیمــاران‪ ،‬در ســامتکده‬ ‫طــب ســنتی ایرانــی انجــا م خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫علــی رضایــی‪ /‬جهــت پیگیــری ســاخت اله مان هــای شــهدای گمنــام جلســه‬ ‫هیئت امنــای شــهدای گمنــام شــهر انابــد در بخشــداری انابــد برگــزار شــد‪ .‬ایــن‬ ‫جلســه باحضــور دکتــر ســلیمی؛ بخشــدار‪ ،‬مهنــدس مصطفــوی؛ مســئول مهندســی‬ ‫اله مان هــای شــهدای گمنــام شهرســتان بردســکن‪ ،‬شــهردار‪ ،‬فرمانــده حــوزه بســیج‬ ‫دانش امــوزی و فرهنگیــان شهرســتان‪ ،‬ریاســت شــورای اســامی شــهر انابــد‪ ،‬فرمانــده‬ ‫حــوزه مقاومــت بســیج امــام رضــا(ع)‪ ،‬فرمانــده انتظامــی بخــش انابــد‪ ،‬پیش کســوتان‬ ‫بســیجی و مســئول و برخــی از اعضــای دفتــر حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع‬ ‫مقــدس شهرســتان برگــزار شــد‪ .‬مســئول مهندســی اله مان هــای شــهدای گمنــام‬ ‫شهرســتان بردســکن بابیان اینکــه تکریــم شــهیدان بــه ان اســت کــه ایــن ملــت‬ ‫همیشــه در صحنــه‪ ،‬هرگــز در برابــر ســلطه گران مســتکبر ســر خــم نخواهنــد کــرد؛‬ ‫افــزود‪« :‬یــاد شــهیدان بایــد همیشــه در فضــای جامعــه زنــده باشــد‪ .‬قــدر خودمــان را‬ ‫بایــد بدانیــم کــه شــهدای ســرافراز مــا را بــه محفــل خــود دعــوت کرده انــد و ایــن‬ ‫یــک توفیــق بــزرگ اســت»‪ .‬مهنــدس مصطفــوی درادامــه گفــت‪« :‬حداقــل کاری کــه‬ ‫می تــوان در ایــن برهــه از زمــان بــرای شــهدا انجــام داد این اسـت که وقتمــان را بــرای‬ ‫شــهدای گران قــدر هزینــه کنیــم و همــه اعضــای ســتاد و مــردم والیت مــدار و متدیــن‬ ‫بخــش انابــد و خیریــن تــاش کنیــم تــا هر چه ســریع تر اله مانــی درخــور شــان و‬ ‫منزلــت شــهدا ســاخته شــود تــا از ایــن مــکان مقــدس در برنامه های مختلــف فرهنگی‬ ‫و مذهبــی اســتفاده شــود»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬همچنیــن تهیــه دانش نامــه بــرای‬ ‫‪ 55‬شــهید بخــش انابــد‪ ،‬ثبــت خاطــرات خانواده هــای ارجمنــد شــهدا‪ ،‬رزمنــدگان و‬ ‫جانبــازان هشت ســال دفــاع مقــدس بــرای جوانــان و نســل جدیــد تهیــه‪ ،‬حفظ و نشــر‬ ‫دهیــم»‪ .‬بخشــدار انابــد گفــت‪« :‬همــه مــا بایــد بــا تمــام تــوان در مباحــث مربــوط بــه‬ ‫شــهدا پــای کار باشــیم و بــا تقســیم کار جهت تســریع ســاخت اله مــان شــهدای گمنام‬ ‫شــهر انابــد و برگــزاری جلســات پیگیــر ایــن موضوع مهــم باشــیم و همچنین امیــدوارم‬ ‫خیریــن مثــل همیشــه در ایــن امــر مشــارکت داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی‬ ‫در استان‬ ‫یاســر وطن پــور ازغنــدی‪ /‬مالــکان خودروهــای عمومــی شــامل تاکســی ها‪،‬‬ ‫وانت بارهــا و کامیونت هــا کــه در ســایت طــرح رایــگان دوگانه ســوزکردن خودروهــای‬ ‫عمومــی ثبت نــام کرده انــد‪ ،‬در کارگاه هــای مجــاز اســتان خراســان رضــوی به صــورت‬ ‫رایــگان تبدیــل بــه ســی ان جی می شــوند‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت‬ ‫ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه خراســان رضــوی؛ مدیــر منطقــه خراســان‬ ‫رضــوی اعــام داشــت‪« :‬باتوجه به اینکــه در ایــن مرحلــه‪ ،‬خودروهــای عمومــی بــا‬ ‫هزینــه دولــت و به صــورت رایــگان و اســتاندارد دوگانه ســوز می شــوند‪ ،‬از دارنــدگان‬ ‫خودروهــای عمومــی خواســت تــا بــا مراجعــه بــه ســایت ‪http://GCR.NIOPDC.IR‬‬ ‫نســبت بــه ثبت نــام در ایــن طــرح ملــی اقــدام کننــد»‪ .‬اصغــری افــزود‪« :‬اســتفاده از‬ ‫ســوخت پــاک س ـی ان جی عالوه بــر پیشــگیری از الودگــی زیس ـت محیطی‪ ،‬کاهــش‬ ‫چشــمگیر هزینــه ســوخت بــرای خودروهــای پرمصــرف را نیــز در پــی خواهد داشــت‪،‬‬ ‫کــه بــا اســتقبال خــوب همشــهریان بالغ بــر یک هزار نفــر در ســطح اســتان ثبت نــام‬ ‫انجــام داده کــه حــدود ‪ ۷۰۰‬نفــر از ان هــا تائیــد شــده و در ‪ ۵۰‬واحــد کارگاه مجــاز در‬ ‫ســطح اســتان درحــال تبدیــل وضعیــت خــودروی خــود هســتند»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در‬ ‫ســطح منطقــه خراســان رضــوی در هــرروز حــدود یک میلیــون و ‪ ۷۰۰‬هزار مترمکعــب‬ ‫س ـی ان جی مصــرف می شــود کــه معــادل همیــن مقــدار لیتــر در مصــرف بنزیــن‬ ‫صرفه جویــی صــورت می گیــرد»‪.‬‬ ‫کمک یک میلیاردی خیرین‬ ‫برای ساخت اورژانس ‪ ۱۱۵‬عبدل اباد مه والت‬ ‫مهــدی محدثــی‪ /‬عضــو مجمــع خیریــن عبدل ابــاد مــه والت گفــت‪« :‬خیریــن‬ ‫روســتای عبدل ابــاد مــه والت درراســتای ســاخت پایــگاه اورژانــس ‪ ۱۱۵‬روســتای‬ ‫عبدل ابــاد م ـه والت یک میلیارد ریــال کمــک کردنــد»‪ .‬علی اکبــر برزگــر در گفت وگــو‬ ‫بــا خبرنــگار ســایه در م ـه والت اظهــار کــرد‪« :‬جلســه هم اندیشــی اعضــای مجمــع‬ ‫خیریــن روســتای عبدل ابــاد باحضــور مســئولین هیئت هــای مذهبــی روســتا برگــزار‬ ‫شــد»‪ .‬عضــو مجمــع خیریــن عبدل ابــاد م ـه والت تصریــح کــرد‪« :‬ایــن جلســه بــا‬ ‫محوریــت برگــزاری مراســمات در ایــام محــرم و ســاخت پایــگاه اورژانــس ‪ ۱۱۵‬روســتا‬ ‫برگــزار شــد تــا بــا مشــارکت و همــکاری یکدیگــر بتوانیــم ایــن پــروژه را به اتمــام‬ ‫برســانیم»‪ .‬برزگــر درخصــوص مصوبــات جلســه افــزود‪« :‬باتوجه بــه همدلــی کــه در‬ ‫ســطح مــردم روســتا شــاهد هســتیم‪ ،‬مقــرر شــد بــا همــکاری هیئت هــای مذهبــی‬ ‫درراســتای تامیــن بودجــه بــرای پــروژه نیمه تمــام پایــگاه اورژانــس ‪ ۱۱۵‬عبدل ابــاد‬ ‫مـه والت اقدامــات الزم انجــام شــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬درراســتای ســاخت پــروژه پایــگاه‬ ‫اورژانــس ‪ ۱۱۵‬روســتای عبدل ابــاد به همــت جمعــی از خیریــن عبدل ابــادی‪ ،‬مبلــغ‬ ‫یک میلیارد ریــال کمــک اهــداء شــد»‪ .‬برزگــر درپایــان باتاکیدبراینکــه خیریــن عزیــز‬ ‫می تواننــد کمک هــای خــود را ازطریــق شــماره کارت ‪ ۶۲۷۷۶۰۱۲۶۰۷۸۲۷۶۶‬به نــام‬ ‫مجمــع خیریــن عبدل ابــاد واریــز کننــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬در ایــن نشســت مصــوب‬ ‫شــد امســال ائیــن عــزاداری مــاه محــرم بــا شــور و شــعور حســینی و بــا رعایــت قوانین‬ ‫و دســتورالعمل های ســتاد مقابلــه بــا کرونــا برگــزار شــود»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫نصب دوربین های هوشمند کنترل سرعت در جاده ها‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان ایــام اظهــار داشــت‪« :‬در‬ ‫چهار مــاه اول ســال جــاری بیــش از دومیلیــون و ‪ ۹۱۱‬هــزار خــودروی ســبک و‬ ‫ســنگین در جاده هــای اســتان تــردد کردنــد»‪ .‬نــوراهلل دلخــواه افــزود‪« :‬هم اکنــون‬ ‫‪ ۴۴‬دوربیــن نظــارت تصویــری و ثبــت تخلــف در جاده هــای ایــن اســتان‬ ‫نصــب اســت»‪ .‬مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«درراســتای افزایــش ایمنــی و کاهــش تصادفــات ســامانه اندازه گیــری میانگیــن‬ ‫ســرعت خودروهــا در جاده هــا ب ـه زودی توســط دوربین هــای هوشــمند کنتــرل‬ ‫ســرعت در ســطح جاده هــای ایــام راه انــدازی می شــود»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬یکــی‬ ‫از تخلفــات حادثه ســاز در ترددهــای جــاده ای تخطــی از ســرعت مطمئنــه اســت؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬نصــب دوربین هــای نظارتــی و ثبــت تخلفــات‪ ،‬عاملــی بســیار موثر بــر‬ ‫کاهــش ایــن تخلــف محســوب می شــود»‪ .‬وی بابیان اینکــه ‪ ۴۸‬دســتگاه ترددشــمار‬ ‫در جاده هــای اســتان فعــال هســتند‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬تــردد در محورهــای مواصالتی‬ ‫اســتان در چهارمــاه اول ســال جــاری ‪ ۲۲‬درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته کاهــش داشــته اســت»‪ .‬به گفتــه دلخــواه‪ ،‬بیشــترین میــزان تــردد در‬ ‫محــور ایالم‪-‬ســرابله بــا بیــش از ‪ ۱۵۱‬هــزار تــردد توســط ســامانه های تردد شــمار‬ ‫ثبــت شــده اســت‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۹۴‬درصدی وقوع حریق در جنگل های استان‬ ‫فرمانــده یــگان حفاظــت منابــع طبیعــی اســتان ایــام بــا ارائه گزارشــی مقایسـه ای‬ ‫از عملکــرد چهارمــاه اول ســال ‪ ۹۸‬بــا چهارمــاه اول ‪ ،۹۹‬اظهــار کــرد‪« :‬امســال‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته ‪ ۹۴‬درصــد وقــوع حریــق در جنگل هــا و مراتــع اســتان‬ ‫کاهــش یافتــه اســت»‪ .‬علیرضــا بیگلــری بیــان کــرد‪« :‬افزایــش گرمــای هــوا‬ ‫موجــب مستعد شــدن پوشــش خشــک جنگل هــا و مراتــع و اراضــی ملــی بــرای‬ ‫اتش ســوزی شــده اســت؛ لــذا تمامــی نیروهــای منابــع طبیعــی اســتان در حالــت‬ ‫اماده بــاش بــرای مقابلــه بــا هرگونــه حریــق احتمالــی هســتند»‪ .‬فرمانــده یــگان‬ ‫حفاظــت منابــع طبیعــی اســتان ایــام عنــوان کــرد‪« :‬بیشــترین عامل اتش ســوزی‬ ‫در جنگل هــا و مراتــع منشــا انســانی دارد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬افــرادی هســتند کــه‬ ‫هنــگام تفریــح در مناطــق مراتــع و اراضــی اقــدام بــه برپایــی اتــش می کننــد و‬ ‫پــس از تــرک محــل اتــش را به خوبــی خامــوش نمی کننــد و گرمــی هــوا و وزش‬ ‫بــاد بــه ایــن اتــش دامــن می زنــد»‪.‬‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2073

روزنامه سایه 2073

شماره : 2073
تاریخ : 1399/06/31
روزنامه سایه 2072

روزنامه سایه 2072

شماره : 2072
تاریخ : 1399/06/30
روزنامه سایه 2071

روزنامه سایه 2071

شماره : 2071
تاریخ : 1399/06/29
روزنامه سایه 2070

روزنامه سایه 2070

شماره : 2070
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه سایه 2069

روزنامه سایه 2069

شماره : 2069
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه سایه 2068

روزنامه سایه 2068

شماره : 2068
تاریخ : 1399/06/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!