روزنامه سایه شماره 2040 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2040

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2040

روزنامه سایه شماره 2040

‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬طرح‬ ‫حســین مــدرس خیابانــی؛ سرپرســت وزارت صمــت گفــت‪« :‬تا پایــان امســال‪۲۰۰ ،‬‬ ‫طــرح صنعتــی پیشــران بــا ســرمایه گذاری ‪ ۱۷۰‬هزار میلیارد تومــان و اشــتغال زایی‬ ‫مســتقیم بــرای ‪ ۴۱‬هزار نفــر افتتــاح می شــود‪ .‬روز یک شــنبه در قالــب هفتــه نهــم‬ ‫پویــش ملــی تولیــد و تــداوم امیــد‪ ،‬تعــدادی از طرح هــای صنعتــی و معدنــی در‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬کرمــان و البــرز به بهره بــرداری می رســد»‪.‬‬ ‫در روزهای اینده ‬ ‫نرخ ارز کاهش می یابد ‬ ‫استاندار مازندران بیان کرد؛‬ ‫گرامیداشت ‪ 17‬مرداد ماه؛‬ ‫ش خبرنگاران ‬ ‫‪ 6‬نشانه دیده شدن تال ‬ ‫یک شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 19 - 1399‬ذی الحجه ‪ 9 -1441‬اگوست ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2040‬تومان‬ ‫تحریک افکار عمومی با چه هدفی صورت می گیرد؟‬ ‫موج سواری رسانه ها‬ ‫روی شانه های «کوله بران» ‬ ‫‪2‬‬ ‫ارش فالحت پیشه مطرح کرد؛‬ ‫مجید تخـــت روانچی؛ نماینـــده دائم‬ ‫ایران در ســـازمان ملل متحد در نامه ای‬ ‫به دبیـــرکل ایـــن ســـازمان‪ ،‬مراتب‬ ‫اعتراض خـــود را از حمایـــت امریکا‬ ‫از گروه تروریســـتی «تنـــدر» اعالم‬ ‫کرد و واشـــینگتن را مســـئول جنایات‬ ‫تروریســـتی ان در ایران دانســـت‪.‬‬ ‫گفتن از زمانه ای که در ان‬ ‫اگاهی جرم است‬ ‫کارگــردان نمایــش «پنهان خانــه پنــج در» گفــت‪« :‬در زمانــه ای کــه‬ ‫اگاهــی جــرم اســت‪ ،‬عطری جــان‪ ،‬پســتوی منزلــش را وقــف علم امــوزی زنــان‬ ‫کــرده کــه مــردان در ســه نوبــت و در لبــاس شــوهران‪ ،‬حکومتی هــا و مغول هــا‬ ‫بــر ان هــا وارد می شــوند و زنــان هربــار بــا ترفنــدی درصــدد رهایــی برمی اینــد؛‬ ‫امــا ‪»...‬؛ ارش فالحت پیشــه افــزود‪« :‬ایــن نمایــش‪ ،‬از ‪2.5‬ســال پیش و در ادامــه‬ ‫کالس هــای بازیگــری ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکی برای همه یا همه برای یکی؟!‬ ‫‪3‬‬ ‫جهان در شوک انفجار بندر بیروت‬ ‫زخمی خاورمیانه ‪...‬‬ ‫عروس‬ ‫ِ‬ ‫گره خوردن «مسئولیت اجتماعی» به مفهو ِم «توسعه»‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫سردار ازمون‬ ‫پرافتخارترین‬ ‫فوتبالیستایرانی‬ ‫در اروپا‬ ‫‪3‬‬ ‫؛‬ ‫‪2‬‬ ‫روز خبرنگار‬ ‫در دوره کمون مطبوعات‬ ‫‪2‬‬ ‫‪80‬میلیون ایرانی‬ ‫‪80‬میلیونخبرنگار‬ ‫‪7‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی اجاره امالک و مستغالت‬ ‫شماره ‪99-3‬‬ ‫دستگاه مزایده گزار‪ :‬اداره کل اموزش و پرورش استان کرمان‬ ‫موضــوع مزایــده‪ :‬اجــاره امــاک متعلــق بــه امــوزش و پــرورش اداره کل اســتان کرمــان واقــع در‬ ‫جــاده کوهپایــه‪ ،‬نرســیده بــه ســرای ســالمندان‪ ،‬محــل شــرکت فن ســازان‬ ‫ردیف‬ ‫مدت زمان‬ ‫اجاره‬ ‫‪1‬‬ ‫لغایت‬ ‫‪1399/06/01‬‬ ‫مبلغ براورد پایه میزان تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫‪ 3‬سال (ریال)‬ ‫‪43.200.000.000‬‬ ‫‪1402/05/31‬‬ ‫‪2.160.000.000‬‬ ‫متراژ (مترمربع)‬ ‫محل قرارگیری ملک‬ ‫حدود ‪27000‬‬ ‫مترمربع زمین‬ ‫محصور‬ ‫جاده کوهپایه‪ ،‬نرسیده‬ ‫به سرای سالمندان‪،‬‬ ‫شرکت فن سازان‬ ‫مهلــت دریافــت‪ ،‬تکیــل و تحویــل اســناد مزایــده‪ :‬از تاریــخ انتشــار اگهــی روزنامــه بــه مــدت ‪10‬‬ ‫روز کاری از طریــق ســامانه ســتاد ایــران‬ ‫جهــــت دریافــت اســــناد مزایــــده و ســــایر اطالعــــات موردنیــــاز بــــه ســــامانه ســــتادایران بـــه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعه شود‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪928794 :‬‬ ‫اداره کل اموزش و پرورش استان کرمان‬ ‫اگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت اول‬ ‫به شماره ‪5099001111000003‬‬ ‫اگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫شماره مجوز‪1399.1976 :‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت پارس دو (کنگان) شماره مناقصه (‪)99/07‬‬ ‫نوع مناقصه‬ ‫نام و نشانی مناقصه گزار‬ ‫مبلغ تقریبی براورد اولیه‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫دوم‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‪ -‬استان بوشهر‪ ،‬عسلویه‪ ،‬ساختمان همایش های خلیج فارس‬ ‫‪ 33.205.397.645‬ریال‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ‪ 1.616.000.000‬ریال (که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار بوده و پس از‬ ‫تایید در مرحله ارزیابی کیفی بایستی همزمان با تحویل پیشنهادها ارایه گردد‪).‬‬ ‫نحوه دریافت استعالم ارزیابی کیفی‬ ‫مناقصه گران‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه‬ ‫اخرین مهلت اخذ فرم های استعالم ارزیابی از‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری مدارک و مستندات در‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫تلفن کمیسیون مناقصات‬ ‫دارا بودن گواهینامه صالحیت از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در کدهای نگهداری و خدمات فضای سبز‬ ‫روز چهارشنبه مورخ ‪1399/05/22‬‬ ‫روز پنجشنبه مورخ ‪1399/06/06‬‬ ‫‪0773137 2150 -4‬‬ ‫نمابر‪07731372155 :‬‬ ‫روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‬ ‫اداره کل راه��داری و حم��ل و نق��ل ج��اده ای اس��تان کرمانش��اه درنظ��ر دارد واگــذاری غرف��ه صراف��ی ب��ه مسـ�احت ‪ 15‬مترمربـ�ع در پایانـ�ه‬ ‫مرــزی پرویزخــان شهرستــان قصرش�یـرین را بـ�ه صوــرت اجاــره بدــون اخـ�ذ س��رقفلی بـ�ا مبلـ�غ اجاــره بهــای پایـ�ه ماهیانـ�ه‬ ‫‪ 56/000/000‬ریــال (پنجـ�اه و ش��ش میلیـ�ون ریـ�ال) از طری��ق مزایـ�ده عموم��ی واگــذار نمای��د‪.‬‬ ‫ل��ذا متقاضی��ان واج��د شــرایط می توانن��د بازدی��د از مح��ل پیشنــهادی در مـ�ورخ ‪ ،1399/05/21‬بـ�رای اخـ�ذ اطالعــات بیشــتر دریاف��ت شـ�رایط‬ ‫و فــرم شرــکت در مزایــده حداکثـ�ر تـ�ا تاریـ�خ ‪ 1399/05/29‬ب��ه نش��انی‪ :‬کرمانش��اه‪ -‬خیاب��ان بنت اله��دا ص��در‪ ،‬روب��روی فرمان��داری‪ ،‬دبیرخان��ه اداره‬ ‫کل راه�دـاری و حمـ�ل و نقـ�ل جاــده ای استــان کرمانشــاه و یـ�ا ساــیت اینترنتـ�ی ‪ www.setadiran.ir‬مراجع��ه نماین��د و ی��ا ب��ا شمــاره تلف��ن‪:‬‬ ‫‪( 38249912-4‬اداره بازرگانـ�ی و س��رمایه گذاری) تمــاس حاصـ�ل فرماینـ�د‪.‬‬ ‫میــزان سپــرده شــرکت در مزایـ�ده ‪ 67/200/000‬ریــال می باش��د ک��ه می بایسـ�تی ب��ه صــورت فی��ش واری��ز ب��ه شمــاره شـ�با‬ ‫‪ IR310100004001063706373510‬بـ�ا شناسـ�ه واریـ�ز ‪ 353063782282400001063706373510‬ن��زد بان��ک مرک��زی جمهـ�وری اسـلامی‬ ‫ایرــان پرداخـ�ت و تصویـ�ر ان در س��امانه بارگ�ذـاری و اصـ�ل فیـ�ش واریــزی مربوطـ�ه را تـ�ا تاریـ�خ ‪ 1399/06/02‬ب��ه ادرس‪ :‬خیاب��ان بنت اله��دا صـ�در‪،‬‬ ‫روبــروی فرمان�دـاری‪ ،‬اداره کل راهدــاری و حم��ل و نق��ل جــاده ای اســتان کرمانشــاه‪ ،‬واح��د امـ�ور مال��ی تحوی��ل نماین��د‪.‬‬ ‫شروع بارگذاری اسناد مزایده در سامانه‪ :‬از مورخ ‪1399/05/20‬‬ ‫اخرین مهلت ارئه پیشنهادات‪ :‬ساعت ‪ 13‬مورخ ‪1399/06/02‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح مورخ ‪1399/06/03‬‬ ‫برگــزاری مزای��ده صرف��اً از طری��ق ساــمانه ت�دـارکات الکترونیک��ی دول��ت می باش��د و کلی��ه مراح��ل‪ ،‬اع��م از دریاف��ت اسـ�ناد و پرداخ��ت تضمی��ن شـ�رکت‬ ‫در مزایــده و ارســال پیش�نـهاد قیمـ�ت و اطــاع از وضعیـ�ت برنــده بوــدن از ایـ�ن طریـ�ق امکان پذیـ�ر اسـ�ت‪.‬‬ ‫م الف‪1030 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪928773 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه‬ صفحه 1 ‫تریبون‬ ‫پشت پرده یک استعفای غیرمنتظره‬ ‫هوک رفت‪ ،‬ابرامز امد‬ ‫برایــان هــوک؛ نماینــده ویــژه دولــت امریــکا در امــور ایــران اعــام‬ ‫کــرد از ســمتش کناره گیــری می کنــد‪ .‬به گــزارش مشــرق؛‬ ‫اســتعفای هــوک‪ ،‬دومیــن خــروج یــک مقــام ارشــد امریکایــی از‬ ‫دولــت ایــن کشــور ظــرف تنهــا دو روز محســوب می شــود‪ .‬قبــل‬ ‫از او‪ ،‬اســتفان اکارد؛ بــازرس کل موقــت وزارت خارجــه امریــکا‬ ‫جدایــی اش از دولــت را اعــام کــرده بــود‪ .‬هــوک ‪۵۲‬ســاله از‬ ‫زمانی کــه رکــس تیلرســون به عنــوان وزیــر خارجــه امریــکا منصوب‬ ‫شــد‪ ،‬در ایــن وزارتخانــه به عنــوان مدیــر دفتــر برنامه ریزی هــای‬ ‫سیاســی بــه کار گرفتــه شــد‪ .‬بعــد از اخــراج تیلرســون‪ ،‬هــوک‬ ‫یکــی از معــدود مقام هــای وزارت خارجــه بــود کــه توانســت در‬ ‫دولــت امریــکا باقــی بمانــد‪ .‬هنگامی کــه مایــک پامپئــو در مــارس‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬بــه وزارت خارجــه امریــکا امــد‪ ،‬برایــان هــوک به نمایندگــی‬ ‫از دولــت دونالــد ترامــپ بــا کشــورهای اروپایــی دربــاره برجــام‬ ‫مذاکــره و سیاســت های دولــت را بــرای ان هــا تشــریح می کــرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۶‬اوت ‪۲۰۱۸‬؛ یعنــی ســه ماه بعــد از خــروج امریــکا از برجــام‪،‬‬ ‫پامپئــو اعــام کــرد گروهــی به نــام «اقــدام ایــران» تشــکیل داده و‬ ‫برایــان هــوک را به عنــوان رئیــس ان منصــوب کــرده اســت‪ .‬وظیفــه‬ ‫اصلــی هــوک دراین ســمت‪ ،‬طراحــی سیاسـت هایی بــرای پیشــبرد‬ ‫«کارزار فشــار حداکثــری» علیــه ایــران بــود کــه از چندماه قبل تــر‬ ‫سیاســت اصلــی دولــت ترامــپ در قبــال ایــران اعــام شــده بــود‪.‬‬ ‫هــوک در نخســتین اظهــارات خــود بعــد از تشــکیل گــروه اقــدام‬ ‫ایــران گفــت‪« :‬هــدف راهبــرد جدیــد امریــکا در قبــال ایــران‪،‬‬ ‫محافظــت از امنیــت ملــی امریــکا‪ ،‬امنیــت متحــدان امریــکا و‬ ‫شــریکان ایــن کشــور اســت»‪ .‬باانکــه محــور بخشــی از پیام هایــی‬ ‫کــه برایــان هــوک دربــاره ایــران مطــرح می کــرد‪ ،‬دعــوت بــه‬ ‫گفت وگــو و مذاکــره بــود‪ ،‬بســیاری از تحلیلگــران کارگــروه اقــدام‬ ‫ایــران را مرکــزی بــرای ایجــاد نارضایتــی در داخــل ایــران و ایجــاد‬ ‫اشــوب های خیابانــی و درنهایــت‪ ،‬برانــدازی نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران می دانســتند‪ .‬ایگــور پانکراتنکــو؛ تحلیلگــر مســائل‬ ‫خاورمیانــه و معــاون مرکــز ارزیابی هــا و پیش بینی هــا یـک روز بعــد‬ ‫از تشــکیل ایــن مرکــز گفــت‪« :‬کارگــروه اقــدام ایــران‪ ،‬به زبان ســاده‬ ‫ادامه دهنــده همــان راهبردی ســت کــه هدفــش ســرنگونی حکومت‬ ‫فعلــی ایــران اســت»‪ .‬هــوک در ماه هــای بعــد بــر ایــن تحلیل هــا‬ ‫صحــه گذاشــت؛ مثـ ًا او در زمــان اغتشاشــات ابان مــاه به صراحــت‬ ‫گفــت کــه از ایــن حــوادث‪ ،‬خرســند اســت و حتــی وقایــع داخــل‬ ‫ایــران را نتیجــه برنامه ریزی هــای دولــت ترامــپ دانســت‪ .‬او روز‬ ‫‪ ۲۰‬ابان مــاه در مصاحبــه بــا رســانه دولتــی ‪ BBC‬گفــت‪« :‬مــا‬ ‫ســعی کرده ایــم کــه از اعتراضــات ســال های قبــل کــه در ان هــا‬ ‫حکومــت ایــران اجــازه نــداد معترضــان بــا یکدیگــر ازطریــق‬ ‫اینترنــت ارتبــاط برقــرار کننــد درس بگیریــم‪ .‬هنگامی کــه مــن‬ ‫دراین ســمت قــرار گرفتــم‪ ،‬فناوری هایــی را دراختیــار مــردم‬ ‫ایــران قــرار دادیــم کــه بتواننــد در جریــان اعتراضــات بــا یکدیگــر‬ ‫ارتبــاط برقــرار کننــد‪ .‬مــا راه هــای میان بــر در اینترنــت را نیــز بــه‬ ‫مــردم ایــران ارائــه کردیــم و ایــن راه هــا بــه معترضــان امــکان داد‬ ‫کــه بــا یکدیگــر ارتبــاط داشــته باشــند»‪ .‬برایــان هــوک اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬مــا از اعتراضاتــی کــه در ایــران رخ داده اســت‪ ،‬بســیار‬ ‫خشــنودیم‪ .‬شــروع ایــن اعتراضــات در ابتــدا ناشــی از افزایــش‬ ‫قیمــت بنزیــن بــود؛ امــا خیلی ســریع بــه اعتراضــات ضدحکومتی‬ ‫تبدیــل شــد‪ .‬مــردم توانســتند صدهــا ویدئــو از اعتراضــات‬ ‫را منتشــر کننــد‪ .‬مــا ایــن ویدئوهــا را بررســی می کنیــم و‬ ‫تحریــم مقاماتــی کــه در ســرکوب معترضــان نقــش داشــته اند‬ ‫را در دســت بررســی داریــم»‪ .‬خشــنودی هــوک‪ ،‬البتــه زیــاد دوام‬ ‫نیــاورد؛ دولــت امریــکا در ماه هــای بعدتــر هرانچــه از کارزار فشــار‬ ‫حداکثــری در تــوان داشــت را علیــه ایــران بـه کار گرفــت؛ امــا بــه‬ ‫هیــچ نتیجــه مشــخصی دســت پیــدا نکــرد؛ تاجایی کــه مایــک‬ ‫پامپئــو جمعــه هفتــه گذشــته به صراحــت اعتــراف کــرد کــه ایــن‬ ‫سیاســت‪ ،‬جــز کاســتن از درامدهــای نفتــی ایــران به هیــچ هدف‬ ‫خــود دســت پیــدا نکــرده اســت‪ .‬او گفــت‪« :‬تحریم هــا به وضــوح‬ ‫اثــر داشــته اند‪ .‬ان هــا قابلیــت رژیــم بــرای کمــک بــه حــزب اهلل و‬ ‫شــبه نظامیان شــیعه در عــراق را ازبین بردنــد؛ ولــی مشــخصاً بــه‬ ‫هــدف نهایــی خــود کــه تغییــر رفتــار رژیــم ایــران بــوده‪ ،‬دســت‬ ‫نیافته انــد»‪ .‬برایــان هــوک‪ ،‬البتــه بــا خــروج از دولــت از شکســت‬ ‫دیگــری کــه پیش بینــی می شــود ب ـه زودی علیــه سیاس ـت های‬ ‫دولــت ترامــپ در قبــال ایــران شــکل بگیــرد‪ ،‬گریخــت‪ .‬او‬ ‫در ماه هــای گذشــته تــاش کــرده بــود حمایــت متحــدان‬ ‫کشــورش را بــرای رای مثبــت بــه پیش نویــس قطعنامــه امریــکا‬ ‫بــرای تمدیــد تحریم هــای تســلیحاتی علیــه ایــران به دســت‬ ‫بیــاورد؛ امــا ان طورکــه از ظواهــر امــر پیداســت‪ ،‬ایــن قطعنامــه‬ ‫نیــز بــه ســرانجامی دســت پیــدا نخواهــد کــرد‪ .‬چیــن و روســیه‬ ‫به صراحــت گفته انــد کــه بــا قطعنامــه امریــکا مخالف انــد و ان را‬ ‫وتــو خواهنــد کــرد‪ .‬کشــورهای اروپایــی هــم تلویح ـاً مخالفــت‬ ‫خودشــان را بــا تــاش امریــکا اعــام کرده انــد و براین اســاس؛‬ ‫عــده ای پیش بینــی کرده انــد ایــن قطعنامــه ممکــن اســت حتــی‬ ‫از نُــه رای موافــق بــرای مجبورکردن چین و روســیه به اســتفاده از‬ ‫حــق وتــو هــم برخــوردار نباشــد‪ .‬برایــان هــوک بنابراین‪ ،‬دراســتانه‬ ‫یــک شکســت احتمالــی دیگــر ترجیــح داد از دولــت امریــکا خارج‬ ‫شــود‪ .‬البتــه ممکــن اســت مســئله ترجیــح او هــم نبــوده نباشــد‬ ‫و بیشــتر بــه ترجیــح دولــت ترامــپ مربــوط باشــد‪ :‬یــک مقــام‬ ‫ســابق امریکایــی‪ ،‬بــه روزنامــه «واشینگتن پســت» گفتــه کــه‬ ‫ممکــن اســت دولــت ترامــپ خواســته باشــد هــوک را اخــراج‬ ‫و او را بــه یــک «بــز بالگــردان» بــرای اوارکــردن تقصیرهــای‬ ‫شکســت کارزار فشــار حداکثــری تبدیــل کنــد‪ .‬هــوک در ســال‬ ‫‪ ۱۹۹۰‬مــدرک لیســانس در رشــته بازاریابــی از دانشــگاه ســنت‬ ‫تومــاس و مــدرک کارشناســی ارشــد در رشــته فلســفه از کالــج‬ ‫بوســتون و مــدرک حقــوق از کالــج حقــوق دانشــگاه ایــووا دریافت‬ ‫کــرده اســت‪ .‬برایــان هــوک در دوران جــرج دابلیــو بــوش به عنــوان‬ ‫دســتیار وزیــر امــور خارجــه در امــور بین الملــل؛ مشــاور ارشــد‬ ‫ســفیر ایــاالت متحــده در ســازمان ملــل متحــد؛ دســتیار ویــژه‬ ‫رئیس جمهــوری در سیاس ـت گذاری دفتــر رئیــس کارکنــان کاخ‬ ‫ســفید و به عنــوان مشــاور در دفتــر سیاســت حقوقــی در وزارت‬ ‫دادگســتری ایــاالت متحــده امریــکا کار می کــرد‪ .‬هــوک در‬ ‫ســال های ‪ ۱۹۹۹‬تــا ‪ ۲۰۰۳‬در شــرکت هــوگان و هارتســون در‬ ‫واشــینگتن مشــارکت حقوقــی داشــته و نیــز بــرای تــری برنســتد‬ ‫در دولــت ایالــت ایــووا و جیــم لیــچ؛ نماینــده کنگــره ایــاالت‬ ‫متحــده کار کــرده اســت‪ .‬دراین راســتا‪« ،‬الیــوت ابرامــز»؛ نماینــده‬ ‫دولــت امریــکا در امــور ونزوئــا‪ ،‬جایگزیــن برایــان هــوک شــده‬ ‫اســت‪ .‬ابرامــز درحالی جانشــین هــوک شــده کــه چندروزپیش در‬ ‫جلســه اســتماعی در ســنای امریــکا گفــت همچنــان روی برنامــه‬ ‫برانــدازی نیکــوالس مــادورو؛ رئیس جمهــوری ونزوئــا «ســخت‬ ‫کار می کنــد!» وی بــا حفــظ ســمت‪ ،‬قــرار اســت مســئول گــروه‬ ‫اقــدام علیــه ایــران باشــد و کارزار فشــار حداکثــری دولــت دونالــد‬ ‫ترامــپ علیــه ایــران را ادامــه دهــد‪ .‬ابرامــز هم زمــان مســئول دو‬ ‫ابتــکار مهــم در سیاســت خارجــی ترامــپ شــده کــه هیچ کــدام‬ ‫از ان هــا بــه پیــروزی قابل توجهــی کــه کاخ ســفید انتظــارش را‬ ‫داشــت‪ ،‬منجــر نشــده اســت‪ .‬او یــک جنگ طلــب بدنــام و حامــی‬ ‫جوخه هــای تــرور در امریــکای التیــن اســت کــه کارنامــه ســیاهی‬ ‫در دروغگویــی و اقدامــات جنایت کارانــه در قبــال کشــورها از‬ ‫گواتمــاال گرفتــه تــا عــراق‪ ،‬دارد‪ .‬اســتفن مایلــز؛ مدیــر اجرایــی‬ ‫گــروه ضدجنــگ «پیــروزی بــدون جنــگ» می گویــد‪« :‬دوره کاری‬ ‫ابرامــز در قبــال الســالوادور‪ ،‬گواتمــاال‪ ،‬نیکاراگوئــه و پانامــا مملــو‬ ‫از بدتریــن وسوسه هایی ســت کــه سیاســت خارجــی امریــکا‬ ‫به خــود دیــده اســت؛ یعنــی جنگ طلبــی‪ ،‬نقــض گســترده حقــوق‬ ‫بشــر و حمایــت از رژیم هــای خودکامــه»‪ .‬نماینــده ویــژه جدیــد‬ ‫ترامــپ‪ ،‬قــرار اســت فرمانــده ســربازان برانــدازی در ایــران باشــد تا‬ ‫دیگــر نــه دموکراســی و دموکراسی ســازی اعتبــاری داشــته باشــد‬ ‫و نــه حامــان و مدعیــان ان از فرمانــده تــا ســرباز؛ از الیــوت ابرامز‬ ‫تــا رضــا پهلــوی‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫یک شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2040‬‬ ‫هدف از جوسازی رسانه ای درباره «کوله بران» چیست؟‬ ‫موج سواری روی شانه های رنج!‬ ‫توجــه بــه معیشــت کوله بــران و تــاش بــرای ســاماندهی و حــل ایــن معضــل‪ ،‬همــواره یکــی از دغدغه هــای دولــت دوازدهــم بــوده اســت‪ .‬ایــن‬ ‫تالش هــا و سیاســت گذاری ها نشــان می دهــد کوله بــری‪ ،‬دردی بی درمــان نیســت؛ امــا رســانه های معانــد به دنبــال موج ســواری از ایــن‬ ‫معضــل بــرای منافــع خــاص خــود هســتند‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ «کوله بــر» (کول بــر) در ادبیــات مــردم محلــی مناطــق کردنشــین‪ ،‬بــه افــرادی گفتــه‬ ‫می شــود کــه بــرای کســب درامــد زندگــی خــود بــه حمــل اجناســی بیــن دو طــرف خــط مــرزی ایــران و عــراق اقــدام می کننــد‪ .‬کوله بــران‬ ‫بیشــتر در اســتان های کردســتان‪ ،‬کرمانشــاه‪ ،‬اذربایجــان غربــی و ایــام مشــغول هســتند‪.‬‬ ‫بــا وجــود برنامه هــای حمایتــی مختلــف دولــت‪،‬‬ ‫مشــکالت و مصائــب کوله بــران و حوادثــی کــه‬ ‫گاه وبیــگاه بــرای ان هــا رخ می دهــد‪ ،‬اپوزیســیون و‬ ‫رسانه هایشــان به دنبــال برجســته کردن ایــن معضــات‬ ‫بــا هــدف تحریــک در افــکار عمومــی و واگرایــی قومــی‬ ‫هســتند‪ .‬دراین میــان‪ ،‬چندروزی ســت کــه انتشــار‬ ‫هشــتگ «کوله بــر نکشــید» به صــورت ســازمان یافته‬ ‫در دســتورکار برخــی رســانه های معانــد و شــبکه های‬ ‫اجتماعــی وابســته بــه ان هــا قــرار گرفتــه اســت‪ .‬بــا‬ ‫اندکــی تامــل دراین جریــان می تــوان دریافــت کــه‬ ‫این اقــدام چیــزی جــز عملیــات رســانه ای هدفمنــد بــر‬ ‫بســتر مظلومیــت ایــن قشــر زحمت کــش بــرای القــای‬ ‫گــزاره دروغ «کشــتن کوله بــران بــا شــلیک مســتقیم‬ ‫نیروهــای مــرزی ایــران» اســت تــا ازطریــق ان‪ ،‬اقدامات‬ ‫قانونــی مرزبانــان جمهــوری اســامی بــرای حفاظــت و‬ ‫حراســت از مرزهــای کشــور زیرســوال بــرود‪ .‬کوله بــری‬ ‫نــه یــک شــغل بــا جایــگاه حقوقــی؛ بلکــه اجازه ای ســت‬ ‫کــه به مرزنشــینان بــرای تامین معیشتشــان داده شــده‬ ‫و براین اســاس؛ برخــورد بــا کوله برانــی کــه براســاس‬ ‫ضوابــط و در مســیرهای قانونــی به صــورت شــرافتمندانه‬ ‫کار می کننــد‪ ،‬از هیــچ منطقــی پیــروی نمی کنــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬ایــن شــرایط بــدان معنــی نیســت کــه هــر‬ ‫فــردی اجــازه دارد بــدون هیــچ ضابطــه و نظارتــی هــر‬ ‫کاالیــی را کــه بخواهــد جابجــا کنــد‪ .‬وجــود کوله بــران و‬ ‫حساســیت مرزهــای غربــی کشــور به دلیــل فعالیــت‬ ‫گروهک هــای تروریســتی در کشــورهای هم جــوار و‬ ‫تجاوزهایــی کــه گاهــی بــه مناطــق مــرزی مــا دارنــد‪،‬‬ ‫مســئولیت و زحمــات نیروهــای مرزبانــی را چندبرابــر‬ ‫می کنــد و تقریبـاً هرمــاه چندنفــر از نیروهــای مرزبانــی‬ ‫در دفــاع از حریــم کشــور در درگیــری بــا گروهک هــای‬ ‫تروریســتی و شــرور به شــهادت می رســند‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫مــوج ســازمان یافته و هدایت شــده ای کــه‬ ‫هرازچندگاهــی درمــورد کوله بــران راه می افتــد‪،‬‬ ‫به دنبــال دفــاع و حمایــت از این گــروه زحمت کــش‬ ‫نیســت؛ بلکــه به دنبــال فشــار بــرای فعالیــت‬ ‫گروه هایی ســت کــه زیــر پوشــش کوله بــری‪ ،‬دنبــال‬ ‫قاچــاق کاالهــای ممنوعه و همچنیــن واردکردن ســاح‬ ‫و مــواد انفجــاری بــرای اقدامــات تروریســتی در کشــور‬ ‫هســتند‪ .‬باتوجه بــه ایــن حساسیت هاســت کــه توجــه‬ ‫بــه معضــل کوله بــری و ســاماندهی ان‪ ،‬همــواره جــزو‬ ‫دغدغه هــای حاکمیتــی جمهــوری اســامی ایــران بوده‬ ‫اســت؛ به ویژه اینکــه چاره اندیشــی و مدیریــت‬ ‫این موضــوع در دولــت تدبیــر و امیــد رنــگ تــازه ای‬ ‫به خــود گرفــت‪ .‬مســئوالن در رده هــای مختلــف همواره‬ ‫بــر حمایــت از کوله بــران تاکیــد کرده انــد و حســاب‬ ‫ان هــا را از قاچاقچیــان جــدا دانســته اند‪ .‬به تازگــی‪،‬‬ ‫ســردار احمدعلــی گــودرزی (فرمانــده مرزبانــی ناجــا)‬ ‫گفتــه کــه بحــث کوله بــران بــا قاچاقچیــان در مرزهــا‬ ‫متفــاوت اســت؛ امــا برخــی افــراد بــا اظهارنظرهــای‬ ‫غیرکارشناســی در حــق مرزبانــان بی مهــری می کننــد‬ ‫و ادعــا دارنــد مرزبانــان نیــروی انتظامــی جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بــا کوله بــران مقابلــه می کننــد کــه ایــن‬ ‫اظهــارات و نظــرات‪ ،‬کــذب بــوده و ان هــا همــواره‬ ‫موردحمایــت مرزبانــان هســتند‪ .‬کوله بــر واقعــی‪ ،‬در‬ ‫زمــان‪ ،‬مســیر تــردد و همچنیــن کاالی مشــخص از‬ ‫مبــادی رســمی ورود و خــروج می کنــد؛‬ ‫این درحالی ســت که ان دســته از افرادی کــه غیرمجــاز‬ ‫و غیرقانونــی قصــد ورود کاالی قاچــاق بــه کشــور را‬ ‫دارنــد‪ ،‬قاچاقچــی محســوب می شــوند‪ .‬علــی ربیعــی؛‬ ‫ســخنگوی دولــت نیــز درمــورد تفــاوت کوله بــر بــا‬ ‫قاچاقچــی می گویــد‪« :‬قاتــان اصلــی کوله بــران مــا‬ ‫قاچاقچیــان هســتند‪ .‬ان هایــی کــه به دلیــل نیــاز بــا‬ ‫پــول اندکــی‪ ،‬روی کولشــان بایــد اجناســی بگذارنــد و‬ ‫(بعــد از اوردن) در جایــی تجمیــع شــده و زنجیــره ای از‬ ‫یــک شــبکه تشــکیل شــود و بــه تهــران برســد؛ این هــا‬ ‫(هــم) جــان ان هــا را می گیرنــد و هــم رنـ ِ‬ ‫ـگ ننــگ بــه‬ ‫مرزنشــینان مــا می زننــد»‪ .‬امــار کامــل و دقیقــی از‬ ‫کوله بــران توســط نهادهــای مســئول اعــام نشــده‬ ‫اســت؛ امــا به گفتــه رســول خضــری (نماینده سردشــت‬ ‫در مجلــس دهــم)؛ «در منطقــه سردشــت و پیرانشــهر‬ ‫هشــت تــا ‪۱۰‬هزارنفــر بــرای تامیــن معــاش خــود‬ ‫کوله بــری می کننــد»‪ .‬پیش تــر نیــز مدیــر بازارچــه‬ ‫مــرز تمرچیــن شهرســتان پیرانشــهر گفتــه بــود‪« :‬در‬ ‫اســتان کردســتان‪۱۵ ،‬هزارنفــر و در اذربایجــان غربــی‬ ‫‪۱۸‬هزارنفــر رســماً بــه کوله بــری اشــتغال دارنــد‪.‬‬ ‫دراین میــان شــهرهای پیرانشــهر‪ ،‬اورامــان‪ ،‬ســقز‪ ،‬بانــه و‬ ‫مریــوان در اســتان کردســتان‪ ،‬ماکــو و اشــنویه در‬ ‫اذربایجــان غربــی‪ ،‬نوســود و پــاوه در اســتان کرمانشــاه و‬ ‫ایــام بیشــترین تعــداد کوله بــران را به خــود اختصــاص‬ ‫داده انــد»‪ .‬براســاس مشــاهده های عینــی خبرنــگاران؛‬ ‫کوله بــران از نقــاط ســخت گذر و میانبــری عبــور‬ ‫می کننــد کــه هــم زودتــر بــه مقصــد برســند و هــم از‬ ‫دیــد مامــوران مــرزی پنهــان بماننــد؛ امــا باتوجه بــه‬ ‫حساســیت های مناطــق مــرزی‪ ،‬بــا اســیب ها و‬ ‫تهدیــدات فراوانــی روبــه رو می شــوند‪ .‬ازســوی دیگر‪،‬‬ ‫بقایــای میــن و مــواد منفجــره باقی مانــده از زمــان‬ ‫جنــگ تحمیلــی در نــوار مــرزی ایــران بــا عــراق‬ ‫همچنــان دراین مناطــق قربانــی می گیــرد کــه‬ ‫کوله بــران‪ ،‬یکــی از قربانیــان ان هســتند‪ .‬قطــع و نقــض‬ ‫عضــو‪ ،‬پیــری زودرس‪ ،‬بیماری هــای حرکتــی؛ ازجملــه‬ ‫دیســک کمــر و گــردن و پــادرد‪ ،‬از اسیب هایی ســت‬ ‫کــه کوله بــران را تهدیــد می کنــد‪ .‬نمونــه ان اواخــر‬ ‫اذرمــاه ســال گذشــته بــود کــه ازاد ‪۱۷‬ســاله و فرهــاد‬ ‫‪۲۱‬ســاله؛ دو بــرادر مریوانــی کوله بــر‪ ،‬در راه برگشــت از‬ ‫صاحب نظــران حــوزه اقتصــادی و اجتماعــی‪ ،‬بیــکاری‬ ‫را از مهم تریــن دالیــل روی اوری مــردم در اســتان های‬ ‫غربــی کشــور بــه کوله بــری می داننــد و امارهــای‬ ‫مرکــز امــار نیــز این موضــوع را تاحــدود زیــادی تائیــد‬ ‫می کنــد؛ زیــرا شــاخص بیــکاری در تابســتان ‪۹۸‬‬ ‫براســاس اعــام مرکــز امــار ایــران در اســتان کرمانشــاه‬ ‫‪ ،۱۴‬کردســتان ‪ ،۱۲‬ایــام نُــه و اذربایجــان غربــی نیــز‬ ‫هشــت درصد بــوده اســت‬ ‫مــرز‪ ،‬گرفتــار بــرف و بــوران و ســرمای استخوان ســوز‬ ‫گردنــه «ته تــه» شــدند و جــان باختنــد‪ .‬ایــن اتفــاق‬ ‫تلــخ‪ ،‬اذهــان عمومــی را متاثــر و دوبــاره نگاه هــا را‬ ‫معطــوف بــه وضعیــت کوله بــران کــرد و ایــن پرســش را‬ ‫مطــرح ســاخت کــه ایــا راهــی بــرای پایــان دادن بــه این‬ ‫مصائــب وجــود نــدارد؟ کوله بــران به دلیــل موقعیــت‬ ‫جغرافیایــی غــرب ایــران کــه بیشــتر کوهستانی ســت‪،‬‬ ‫ناچــار مســیر ‪۱۵‬کیلومتــری را از مبــدا تــا مقصــد‬ ‫به صــورت رفت وبرگشــت طــی می کننــد و بســته بــه‬ ‫نــوع راه و همــواری و ناهمــواری ان‪ ،‬حــدود پنج ســاعت‬ ‫بــرای حمــل یک بــار بایــد پیــاده روی کننــد‪ .‬اگرچــه‬ ‫نــوع‪ ،‬وزن و حجــم بــار در نــرخ کرایــه کوله بــران موثــر‬ ‫اســت؛ امــا میانگیــن هــر کوله بــر بـه ازای هــر کیلوگــرم‬ ‫بــار ‪۱۵‬هزارتومــان عایــدی دارد؛ یعنــی به طورمتوســط‬ ‫اگــر کوله بــری ‪۵۰‬کیلوگــرم بــار بــا خــود حمــل کنــد‪،‬‬ ‫روزانــه ‪۷۵۰‬هزارتومــان درامــد به دســت مـی اورد‪ .‬یــک‬ ‫کوله بــر بــرای به دســت اوردن ســه میلیون تومان بایــد‬ ‫‪۲۰۰‬کیلوگــرم بــار را حمــل و ‪۷۵‬کیلومتر نیز پیــاده روی‬ ‫کنــد‪ .‬براســاس مشــاهده عینــی و گفتــه اغلــب‬ ‫کوله بــران؛ ‪ ۳۰‬تــا ‪۴۰‬درصــد درامــد یــک کوله بــر‪،‬‬ ‫هزینــه رفت وامــد و کرایــه می شــود‪ .‬دراین میــان‪،‬‬ ‫صاحب نظــران حــوزه اقتصــادی و اجتماعــی‪ ،‬بیــکاری را‬ ‫یکــی از مهم تریــن دالیــل روی اوری مــردم در‬ ‫اســتان های غربــی کشــور بــه کوله بــری می داننــد و‬ ‫امارهــای مرکــز امــار نیــز این موضــوع را تاحــدود‬ ‫زیــادی تائیــد می کنــد؛ زیــرا شــاخص بیــکاری در‬ ‫تابســتان ســال ‪ ۹۸‬براســاس اعــام مرکــز امار ایــران در‬ ‫اســتان کرمانشــاه ‪ ،۱۴‬کردســتان ‪ ،۱۲‬ایــام ن ُــه و‬ ‫اذربایجــان غربــی نیــز هشــت درصد بــوده اســت‪.‬‬ ‫هشــتم تیرمــاه ‪۱۳۹۶‬؛ یعنــی در اوایــل اســتقرار دولــت‬ ‫تدبیــر و امیــد در دور دوم ریاســت جمهوری حســن‬ ‫روحانــی‪ ،‬درراســتای اجــرای خدمــات بیمــه بــرای‬ ‫کوله بــران مناطــق مــرزی اســتان اذربایجــان غربــی‪،‬‬ ‫تفاهم نامــه ای میــان اســتانداری اذربایجــان غربــی و‬ ‫صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪ ،‬روســتاییان و‬ ‫عشــایر به امضــاء رســید و مقــرر شــد کوله بــران اســتان‬ ‫اذربایجــان غربــی‪ ،‬از مزایــای ایــن بیمــه بهره منــد‬ ‫شــوند‪ .‬هفتــم مردادمــاه ‪ ۹۶‬نیــز «ائین نامــه ســاماندهی‬ ‫مبادلــه در بازارچه هــای غیررســمی موقــت مــرزی»‬ ‫به پیشــنهاد مشــترک وزارت کشــور‪ ،‬وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت‪ ،‬وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی و‬ ‫ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز در‬ ‫هیئت وزیــران مصــوب شــد‪ .‬طبــق ایــن ائین نامــه‬ ‫‪۱۱‬مــاده ای‪ ،‬وزارت کشــور موظــف بــه هدایــت و انتقــال‬ ‫مبــادالت غیررســمی مــرزی در اســتان های اذربایجــان‬ ‫جهان در شوک انفجار بندر بیروت‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫غربــی‪ ،‬کردســتان‪ ،‬کرمانشــاه و سیستان وبلوچســتان به‬ ‫گمــرکات رســمی یــا بازارچه هــای مــرزی شــد‪ .‬نیــز در‬ ‫مــاده ‪ ۶‬ایــن ائین نامــه امــده اســت‪ :‬افرادی کــه دارای‬ ‫سه ســال اقامــت در فاصلــه حداکثــر ‪۲۰‬کیلومتــری از‬ ‫نقطــه صفــر مــرزی در اســتان های اذربایجــان غربــی‪،‬‬ ‫کردســتان و کرمانشــاه و فاصلــه حداکثــر ‪۵۰‬کیلومتری‬ ‫صفــر مــرزی در اســتان سیستان وبلوچســتان قــرار‬ ‫دارنــد‪ ،‬می تواننــد بــرای واردات فهرســت اقــام کاالهای‬ ‫موضــوع مــاده ‪ ۹‬ایــن تصویب نامــه از تخفیــف ســود‬ ‫بازرگانــی ماهانــه بهره منــد شــوند‪ ۱۹ .‬خردادمــاه ‪۱۳۹۷‬‬ ‫بــود کــه اســتاندار کردســتان از اصــاح و ابــاغ‬ ‫ائین نامــه ســاماندهی مبــادالت در بازارچه هــای‬ ‫غیررســمی به نفــع تجــار و پیلـه وران در مناطــق مــرزی‬ ‫اســتان خبــر داد و گفــت‪« :‬بنــا بــر مصوبــه هیئت دولت؛‬ ‫تخفیــف ســود بازرگانــی حاصــل از مبــادالت کاال بــرای‬ ‫هــر مرزنشــین هفت میلیون ریــال و هــر خانــوار تــا‬ ‫ســقف چهارنفــر ‪۲۸‬میلیون ریــال در مــاه خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫در طــرح جدیــد بایــد میــان پیلـه ور و تاجــر بــرای ورود‬ ‫کاال توافــق صــورت گیــرد تــا زمینــه انتفــاع مناســب‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫لبنـان همچنان در شـوک پـس از انفجار اخیـر در بندر بیروت بسـر می برد‪ .‬طبـق گزارش ها دسـت کم ‪137‬نفر‬ ‫(تـا روز ‪ 7‬اوت ‪ )2020‬در ایـن واقعـه تلخ ناشـی از انفجار ‪2750‬تُن نیتـرات امونیوم‪ ،‬جان خود را از دسـت دادند؛‬ ‫ضمن اینکـه بیـش از پنج هزارنفـر نیز مجروح شـدند‪ .‬شـدت ایـن انفجار به حدی بـود که گفته می شـود صدای‬ ‫ِ‬ ‫ان حتـی در «قبـرس» نیز شـنیده شـد! به مـد ِد وجود شـبکه های اجتماعـی‪ ،‬ویدئوهـا و تصاویـری مختلف از‬ ‫ایـن رویـداد که بی شـباهت بـه صحنه های فیلم هـای هالیـوودی نبودند‪ ،‬دست به دسـت چرخیـد و اندک زمانی‬ ‫پـس از وقـوع‪ ،‬بـه تمـام دنیا مخابـره شـد‪ .‬در همـان تصاویر بـود که هـر بیننـده ای متوجه می شـد‪ ،‬پای یک‬ ‫انفجـار سـاده درمیان نبـوده و ابعاد فاجعـه بسیاروسـیع تر از تخریب چند سـاختمان و اتش سـوزی در حوالی‬ ‫بنـدر اسـت‪ .‬برمبنـایِ این تصاویر؛ گروهی از کارشناسـان دانشـگاه «شـفیلد» حجم ایـن انفجـار را در مقیاس‬ ‫معـادل تی ان تـی؛ چیزی حـدود ‪1.5‬کیلوتُن بـراورد کردند! بـرای درک بهتر این واحد و شـدت ایـن انفجار باید‬ ‫کتُـن تری نیتروتولوئن ازاد می شـود‪.‬‬ ‫کتُـن ‪ TNT‬برابر بـا ‪۴.۱۸۴‬گیگاژول اسـت که دراثـر انفجار ی ‬ ‫دانسـت ی ‬ ‫کتُن تا «پـدر همه بمب هـا» (قوی تریـن بمب گرمافشـاری جهان اسـت که‬ ‫بمب هـای معمـول بیـن کمتـر از ی ‬ ‫در ‪ ۱۱‬سـپتامبر ‪ ۲۰۰۷‬توسـط روسـیه ازمایش شـد‪ .‬ایـن ازمایش جوابـی به ازمایـش مادر همه بمب هـا بود که‬ ‫توسـط امریـکا در سـال ‪ ۲۰۰۳‬انجام شـد کـه پیـش ازان‪ ،‬قوی ترین بمب گرمافشـاری جهـان بود) کـه ‪۴۴‬تُن‬ ‫اسـت‪ ،‬قدرت انفجـار دارند‪ .‬کارشناسـان گفته اند که انفجـار روی داده در بیـروت‪ ،‬یکی از قوی تریـن انفجارهای‬ ‫غیرهسـته ای در تاریـخ بوده اسـت که چیزی معـادل یک دهم بمب اتمی که شـهر «هیروشـیما» (ژاپن) افکنده‬ ‫شـد‪ ،‬قدرت داشـت! به عبارتـی‪ ،‬بسـیارقوی تر و مخرب تـر از هر سلاح نظامی دردسـترس‪ .‬اینفوگـراف امروز‪،‬‬ ‫شـدت انفجـار بنـدر بیروت را درمقایسـه با چنـد بمب و انفجـار معروف نشـان می دهد‪ .‬اعـداد ارائه شـده برای‬ ‫هـر انفجار در مقیـاس معادل تی ان تی هسـتند‪.‬‬ ‫طرفیــن فراهــم شــود‪ .‬دراین طــرح‪ ،‬معابــر پیلــه وری‬ ‫کردســتان بــرای ارائــه خدمــت بــه ‪ 23392‬خانــواده‬ ‫مرزنشــین در ســه شهرســتان بانــه‪ ،‬مریــوان و ســراوباد‬ ‫پیش بینــی شــده اســت‪ .‬البتــه ایــن ائین نامــه در‬ ‫مردادمــاه ‪ 99‬بــرای اصــاح و بررســی بــه کمیســیون‬ ‫اقتصــادی دولــت ارجــاع شــد تــا طبــق ایــن اصالحیــه‪،‬‬ ‫در لوایــح بودجــه ســنواتی‪ ،‬حداکثــر تــا ســقف ‪۵۰‬درصد‬ ‫از درامدهــای وصولــی بازارچه هــای مشــمول ایــن‬ ‫ائین نامــه‪ ،‬در قالــب ردیــف یــا ردیف هــای اعتبــاری‬ ‫مشــخص بــه وزارت کشــور بــرای تامیــن زیرســاخت‬ ‫بازارچه هــا و اجــرای برنامه هــای مربــوط بــه‬ ‫اشــتغال زایی و تقویــت معیشــت مرزنشــینان در‬ ‫اســتان های مــرزی اختصــاص یابــد‪ ۹ .‬ابان مــاه ‪ ۹۶‬نیــز‬ ‫محمدباقــر نوبخــت؛ رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه‪ ،‬از‬ ‫تشــکیل ســتاد ویــژه ای در وزارت کشــور بــرای بررســی‬ ‫اختصــاص امتیــازات خــاص بــه کوله بــران خبــر داده‬ ‫بــود تــا دراین زمینــه تصمیم هــا به روزرســانی شــود‪.‬‬ ‫پرداخــت بخشــی از ســود حاصــل از فــروش ســوخت به‬ ‫مرزنشــینان ســاکن در شــعاع ‪۲۰‬کیلومتــری مرزهــا‪ ،‬از‬ ‫دیگــر خدمــات دولــت بــرای کاهــش اثــرات کوله بــری‬ ‫بــود کــه به گفتــه علی اصغــر عباســی؛ معــاون تعــاون‬ ‫اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعی کردســتان از ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬تاکنــون ازاین محــل‪ ،‬مجموعـاً ‪۶۰۰‬میلیاردریــال‬ ‫به حســاب مرزنشــینان کردســتانی واریــز شــده‪ .‬ایــن‬ ‫مبلــغ در قالــب کمــک به معیشــت مرزنشــینان ســاکن‬ ‫در شــعاع ‪۲۰‬کیلومتــری مرزهــای اســتان کردســتان و‬ ‫به حســاب ‪ 28400‬خانــوار واریــز شــده اســت‪ .‬هــدف‬ ‫دولــت برای اینکــه کوله بــری به عنــوان یــک شــغل‪ ،‬از‬ ‫حیــات اجتماعــی کردســتان رخــت بربنــدد‪ ،‬به حــدی‬ ‫بــود کــه اســحاق جهانگیــری؛ معــاون اول‬ ‫رئیس جمهــوری دی مــاه ‪ ۹۸‬بــرای حمایــت از اقتصــاد‬ ‫شــهرهای مــرزی کشــور‪ ،‬دســتور داد تــا پیشــنهادهای‬ ‫مربــوط بــه ایجــاد و راه انــدازی بازارچه هــای مــرزی‪،‬‬ ‫خــارج از نوبــت در دســتورکار دولــت قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫عالوه برایــن؛ کارگروهــی متشــکل از مســئوالن و‬ ‫نماینــدگان دســتگاه های ذی ربــط و کارشناســان و‬ ‫نخبــگان بومــی مناطــق مــرزی بــا دســتور وزیر تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی در معاونــت اقتصــادی ایــن‬ ‫وزارتخانــه‪ ،‬موضــوع کوله بــران را به صــورت ویــژه‬ ‫رســیدگی می کنــد‪ .‬در کنــار سیاس ـت های حمایتــی و‬ ‫معیشــتی بــرای کوله بــران به طورخــاص‪ ،‬توجــه بــه‬ ‫ظرفیت هــای گردشــگری‪ ،‬منابــع اب‪ ،‬پــرورش ابزیــان‪،‬‬ ‫تجــارت مــرزی و حتــی اســتقرار صنایــع ســبک بــا‬ ‫رویکــرد صادراتــی نیــز برنامه هایی ســت کــه بایــد در‬ ‫ســطح ملــی و بادرنظرگرفتن زیرســاخت ها بــرای مناطق‬ ‫‪0.34‬‬ ‫مــرزی ایجــاد شــود‪ .‬دراین میــان‪ ،‬احمــد میــدری‬ ‫(معــاون رفــاه اجتماعــی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی) چندی پیــش درمــورد راهکارهای ســاماندهی‬ ‫معضــل کوله بــری گفتــه بــود‪« :‬در وزارت کار‪ ،‬معتقدیــم‬ ‫کــه براســاس پروتکل هــای بین الملــل کــه عضــو انیــم‪،‬‬ ‫دولــت بایــد به ســمت رسمی ســازی مشــاغل غیررســمی‬ ‫حرکــت کنــد؛ مگــر مشــاغلی کــه عالوه بــر غیررســمی‬ ‫بــودن‪ ،‬غیرقانونــی هــم هســتند؛ ماننــد توزیــع مــواد‬ ‫مخــدر کــه هــم غیررســمی و هــم غیرقانونی ســت کــه‬ ‫بــا دست فروشــی یــا کوله بــری متفــاوت اســت؛ پــس‬ ‫ایــن چالــش همیشــگی میــان وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی و دســتگاه های دیگــر اســت؛ به این ترتیــب‬ ‫کــه مــا بایــد مشــاغل غیررســمی کــه بــه مــردم زیــان‬ ‫نمی رســانند رســمی کنیــم»‪ .‬درارتباط بــا این موضــوع‪،‬‬ ‫محســن معروفــی (جامعه شــناس حــوزه‬ ‫سیاســت گذاری های اجتماعــی) می گویــد‪« :‬کوله بــری‬ ‫و تجــارت مــرزی در ســال های اخیــر بــه یــک مســئله‬ ‫منطقـه ای تبدیــل شــده کــه پیامدهــای جانــی و مالــی‬ ‫قابل توجهــی را به ویــژه در مرزهــای شــرقی و غربــی‬ ‫کشــور به دنبــال داشــته اســت‪ .‬دولــت و نهادهــای‬ ‫حاکمیتــی برنامه هــا و اقداماتــی را بــرای بهبــود و‬ ‫ســاماندهی ان در حــوزه اقتصــادی و اجتماعــی طراحــی‬ ‫کرده انــد‪ .‬اســناد باالدســتی همچــون ســند امایــش‬ ‫منطقــه‪ ،‬ســند توســعه اســتان‪ ،‬شــورای توســعه و امنیت‬ ‫پایــدار شــرق و غــرب راهبردهــای مناســبی را تصویــب و‬ ‫موردتاکیــد قــرار داده انــد»‪ .‬معروفــی ادامــه می دهــد‪:‬‬ ‫«برنامه هــای اجرایــی نیــز درراســتای ایــن اســناد‬ ‫پیشــنهاد شــده اند‪ .‬ایــن برنامه هــا از راه انــدازی‬ ‫بازارچه هــای مــرزی دائمــی و موقتــی مشــترک بــا‬ ‫کشــورهای همســایه گرفتــه تــا بیمه کــردن کوله بــران‪،‬‬ ‫طبقه بنــدی کاالهــای مجــاز و صــدور مجــوز واردات‬ ‫ان هــا‪ ،‬صــدور کارت پیلــه وری و ‪ ...‬را شــامل می شــود‪.‬‬ ‫ایــن برنامه هــا در مناطــق مختلــف به اشــکال متفاوتــی‬ ‫اجــرا شــدند و برخــی از ایــن برنامه هــا نیــز متوقــف و‬ ‫منحــل شــدند‪ .‬اگرچه نمی تــوان هیــچ برنامه و نقشـه ای‬ ‫را نــه صددرصــد موفــق و ناموفــق ارزیابــی کــرد»‪ .‬ایــن‬ ‫کارشــناس سیاســت گذاری های اجتماعــی ادامــه‬ ‫می دهــد‪« :‬درمجمــوع‪ ،‬می تــوان گفــت کــه هیچ کــدام‬ ‫از ایــن برنامه هــا نتوانســتند به طورکامــل بــه حــل‬ ‫مســئله کمــک کننــد؛ بنابراین‪ ،‬تــداوم کوله بــری حکایت‬ ‫از ضعــف برنامه هــا و اقدامــات صورت گرفتــه دارد؛ امــا بــا‬ ‫شکســت و بی نتیجه مانــدن برنامه هــا نبایــد موضــوع را‬ ‫به حا لِخــود رهــا کــرد و بایــد بــه فکــر چــاره و راه حــل‬ ‫بهتــر بــود؛ امــا راهــکار مناســب چیســت؟» ایــن‬ ‫جامعه شــناس توضیــح می دهــد‪« :‬نیم نگاهــی بــه‬ ‫گذشــته تجــارت مــرزی در منطقــه‪ ،‬مــا را بــه این نکتــه‬ ‫می رســاند کــه ایــن پدیــده نــه از بیــن مــی رود و نــه‬ ‫لزومــی بــر ازبین بــردن ان وجــود دارد‪ .‬تجــارت مــرزی در‬ ‫گذشــته محــدود بــه کاالهــای موردنیــاز و ضــروری‬ ‫ســاکنان مــرزی بــود‪ .‬کاالهایــی کــه تهیه کــردن ان از‬ ‫بــازار داخلــی به مراتــب پرهزینه تــر و مشــکل تر بــود؛‬ ‫امــا امــروز پدیــده کوله بــری و قاچــاق مــرزی بــه یــک‬ ‫شــغل فراگیــر در مناطــق مــرزی تبدیــل شــده؛‬ ‫به نحوی کــه ظرفیت هــای اصلــی اشــتغال به دســت‬ ‫فراموشــی ســپرده شــد‪ .‬درامدهایــی که از یک ســرویس‬ ‫کوله بــری نصیــب کوله بــر می شــود‪ ،‬باعــث می شــود‬ ‫کــه تــن بــه کارهایــی از قبیــل کشــاورزی‪ ،‬دامــداری‪،‬‬ ‫زنبــورداری و ‪ ...‬کــه درامد و ســود فــوری (‪)Quick Win‬‬ ‫عایــد فــرد نمی کنــد‪ ،‬ندهنــد»‪ .‬معروفــی معتقــد اســت‪:‬‬ ‫«بهره گیــری از ظرفیت هــای منطقــه نه تنهــا ارزش‬ ‫حســاب نمی شــود؛ بلکــه منطــق ســود فــوری در زمــان‬ ‫کــم موجــب شــده ظرفیت هــای اقتصــادی؛ به ویــژه در‬ ‫حــوزه کشــاورزی و اکوتوریســم بــه حاشــیه رانــده شــود؛‬ ‫مثـ ًا‪ ،‬یکــی از کارافرینــان منطقــه اقــدام بــه راه انــدازی‬ ‫اســتخر ماهــی در یکــی از شــهرهای منطقــه کــرده بــود‪.‬‬ ‫ایــن طــرح بــه ســه تــا چهارنفــر نیــروی کار جــوان نیــاز‬ ‫داشــت‪ .‬باوجوداینکــه پیشــنهاد کار را بــه چندنفــر از‬ ‫جوانــان منطقــه داده بــود؛ امــا پاســخی کــه شــنیده‬ ‫بــود‪ ،‬جــای تامــل فــراوان دارد‪ :‬چــرا بــرای‬ ‫دو‪،‬ســه میلیون تومان یک مــاه کار کنــم؛ درحالی کــه‬ ‫بــا پنج‪،‬شــش بار کوله بــری همیــن پــول را می تــوان‬ ‫کســب کــرد؟ بــا ایــن توضیحــات به نظــر می رســد‬ ‫سیاســت ها و اقدامــات صورت گرفتــه به هرشــکل و‬ ‫صورتــی موجــب تــداوم کوله بــری شــده اســت»‪.‬‬ ‫به گفتــه وی؛ اگــر عــزم دولــت و دســتگاه های اجرایــی‬ ‫بــر حــل مســئله اســت‪ ،‬نه تنهــا نبایــد بــه بهبــود‬ ‫وضعیــت ایــن شــغل اقــدام شــود؛ بلکــه بایــد ســعی بر‬ ‫تقبیــح و کریه جلــوه دادن ان شــود کــه ایــن‪ ،‬یــک‬ ‫برنامــه فرهنگــی بلندمــدت را می طلبــد؛ امــا‬ ‫تازمانی کــه وضعیــت اقتصــادی منطقه بــه دوره پیش از‬ ‫گســترش کوله بــری برگــردد دولــت بایــد‬ ‫جایگزین هایــی را ایجــاد کنــد‪ .‬ایــن کارشــناس‬ ‫سیاســت گذاری اجتماعــی پیشــنهاد می کنــد‪« :‬از‬ ‫جملــه ایــن جایگزین هــا‪ ،‬مشــاغل کوچــک خانگــی‬ ‫ازطریــق تعاونی هــای روســتایی کــه البتــه ایــن طــرح‬ ‫نیازمنــد حمایــت مالــی قابل توجــه اســت‪ .‬یکی دیگــر از‬ ‫پیشــنهادها کــه در پایان نامــه کارشناســی ارشــدم‬ ‫به تفصیــل بــه ان پرداختــم‪ ،‬جریــان معکــوس قاچــاق‬ ‫کاالســت‪ .‬مثـ ً‬ ‫ا مناطــق مــرزی بایــد بــه کارگاه هــای‬ ‫فــراوری محصــوالت کشــاورزی مناطــق هم جــوار‬ ‫تبدیــل و محصــوالت فراوری شــده ازطریــق‬ ‫بازارچه هــای مــرزی بــه کشــورهای همســایه صــادر‬ ‫شــوند‪ .‬دراین رونــد چنــد رســته شــغلی قابل تعریــف‬ ‫اســت کــه می تــوان ان هــا را در قالــب خوشــه های‬ ‫کس ـب وکار (نظریــه پورتــر) طراحــی کــرد‪ .‬مشــاغلی‬ ‫همچــون واحدهــای فــراوری‪ ،‬بســته بندی‪ ،‬انبــارداری‪،‬‬ ‫حمل ونقــل‪ ،‬بازاریابــی و ‪...‬؛ به ویــژه در محصــوالت‬ ‫کشــاورزی»‪ .‬معروفــی در پایــان تاکیــد می کنــد‪:‬‬ ‫«مناطــق مــرزی ایــران‪ ،‬ظرفیت هــای گســترده و بکــر‬ ‫فراوانــی دارد کــه نیازمنــد توجــه ویــژه اســت‪.‬‬ ‫بی توجهــی بــه ظرفیت هــا ازیک طــرف‪ ،‬ســبب‬ ‫انباشــت ســود کالن در جیــب تاجران بــورژوای محلی‬ ‫و بعضــاً پایتخت نشــین شــده اســت و ازطرف دیگــر‪،‬‬ ‫شــخصیت فــرد مرزنشــین زیــر بــار کاالهــای وارداتــی‬ ‫لــه شــود و قداســت و کرامتــی کــه مردمــان ایــن‬ ‫مناطــق درطــول هزاران ســال از کار و تــاش بی وقفــه‬ ‫به دســت اورده انــد‪ ،‬قربانــی کاالهــای پرزرق وبرقــی‬ ‫شــود کــه خــود ایــن افــراد هیــچ ســهمی از ان‬ ‫نصیبشان نخواهد شد»‪.‬‬ ‫‪0.011‬‬ ‫‪0.002‬‬ ‫‪2015‬‬ ‫انفجارهای تیانجین‬ ‫بمب هوایی جی بی یو‪۴۳-‬‬ ‫‪1995‬‬ ‫بمب گذاری در اوکالهاما سیتی‬ ‫‪15‬‬ ‫‪2.9‬‬ ‫‪1.5‬‬ ‫‪1917‬‬ ‫انفجار هالیفاکس‬ ‫‪2020‬‬ ‫انفجار بندر بیروت‬ ‫بمب «لیتل بوی» (هیروشیما)‬ ‫روز خبرنگار در دوره کمون مطبوعات‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫یــاد بــاد ان روزگاران یــاد بــاد! یــادش به خیــر روزگارانــی کــه روزنامه نــگاری‪،‬‬ ‫ازجملــه مشــاغلی بــود کــه ایــن قشــر و طبقــه را قشــر فرهیختــه می دانســتند‬ ‫و در تمــام جهــان‪ ،‬خبرنــگار از تکریــم و جایــگاه ویــژه ای برخــوردار بــود‪ .‬هرجــا‬ ‫حضــور پیــدا می کــرد‪ ،‬بــا احتــرام بــا او برخــورد می شــد؛ نــه از جنبــه تــرس‬ ‫از افشــاگری و مســائلی ازاین دســت؛ بلکــه‪ ،‬ایــن احتــرام جزئــی از ذات حرفــه‬ ‫خبرنــگاری شــده بــود‪ .‬در خاورمیانــه وقتــی ســخن از روزنامــه می شــد‪،‬‬ ‫نمونــه عینــی ایــن مثــال‪ ،‬روزنامه نــگار مصــری «حســنین هیــکل» بــود کــه‬ ‫هم صحبت شــدن بــا او جزئــی از افتخــارات رهبــران کشــورهای اســامی‬ ‫و حتــی ســایر قاره هــا بــود‪ .‬در کشــور عزیــز مــا نیــز روزنامه نــگاری از‬ ‫ارزوهــای ســخت دس ـت نیافتنی بــود؛ چراکــه دادن مجــوز روزنامــه بــه افــراد‬ ‫به این راحتی هــا نبــود‪ .‬متقاضــی ســال ها در نوبــت کســب مجــوز منتظــر‬ ‫می مانــد‪ .‬تائیــد صالحیــت علمــی و اخالقــی از واجبــات یــک مدیــر روزنامــه‬ ‫بــود و به همین لحــاظ وقتــی فــردی روزنامــه دار می شــد و ده هــا خبرنــگار و‬ ‫نویســنده گــرد او جمــع می شــدند تــا نشــریه ای بــه چــاپ برســد؛ ایــن طبقــه‬ ‫را فرهیختــه جامعــه می گفتنــد؛ امــا در بره ـه ای درهــای بــاز اعطــای مجــوز‪،‬‬ ‫ ســادگی اب خــوردن باعــث شــد کــه هم اینــک ‪14‬هــزار مجــوز روزنامــه و‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫مجلــه صــادر شــده و به دســت متقاضیــان داده شــود؛ حال انکــه بــه زحمــت‬ ‫شــمار نشــریات فعــال بــه ‪1500‬عــدد می رســد کــه ایــن وضعیــت و رشــد‬ ‫قارچ گونــه شــبکه های اجتماعــی و مجــازی‪ ،‬روزگار غریــب و تاســف باری را‬ ‫بــرای جماعــت مطبوعاتی هــا رقــم زده اســت‪ .‬قیمــت فیلــم و زینــک از هــر‬ ‫عــدد ‪30‬هزارتومــان دوبرابــر شــده و درهمین راســتا‪ ،‬هزینــه چــاپ هــم دوبرابــر‬ ‫شــده؛ کاغــذ دولتــی به انــدازه کافــی نیســت و روزنامه هــا ناچارنــد کــه کاغــذ را‬ ‫به جــای هــر کیلــو ‪51000‬ریــال بــه قیمــت ‪120000‬ریــال خریــداری کننــد؛‬ ‫حقوق هــا افزایــش پیــدا کــرده‪ ،‬در مقابــل تیراژهــا کــم شــده؛ دکه هــا روزنامــه‬ ‫دوســال اخیر‪ ،‬تعــداد روزنامه هــا‬ ‫توزیــع نمی کننــد و به جــای ‪ 80‬روزنامــه در‬ ‫ِ‬ ‫بــه ‪ 400‬مجــوز رســیده اســت کــه باعــث شــده میــزان اگهــی بــه یک پنجــم‬ ‫تنــزل کنــد‪ .‬بدین لحــاظ‪ ،‬مطبوعــات در حالــت جمــود نعشــی به ســر می برنــد‬ ‫و در ایــن دوره کمــون‪ ،‬مدیــران نشــریات مجبــور شــده اند بســیاری از‬ ‫نویســندگان و خبرنــگاران خــود را جــواب کننــد‪ .‬طبیعی ســت کــه درنتیجــه‬ ‫چنیــن شــرایطی وضعیــت مالــی و امنیــت شــغلی خبرنــگاران نیــز دســتخوش‬ ‫تغییــرات بســیار شــود‪ .‬دولــت هــم به هیچ نحــوی نمی توانــد بــرای کمــک بــه‬ ‫خبرنــگاران اخراجــی اقدامــی کنــد‪ .‬در چنیــن حالتــی بایــد گفــت حــال وروز‬ ‫مطبوعاتی هــا بســیار ناخــوش اســت و به مــرور راهــی به جــز تعطیلــی ندارنــد‬ ‫و ایــن سرنوشــت بدی ســت کــه دراختیــار ایــن قشــر زحمتکــش جامعــه قــرار‬ ‫گرفتــه اســت و به نظــر می رســد کــه از ان گریــزی نیســت؛ امــا بایــد خــدا‬ ‫را شــکر کنیــم کــه بعضــی از مقامــات به بهانــه روز خبرنــگار در هــر ســال در‬ ‫مردادمــاه‪ ،‬ایــن روز ویــژه را تبریــک می گوینــد‪ .‬در اوضــاع و احــوال فعلــی‪،‬‬ ‫اگــر تمام مــدت‪ ،‬به ویــژه در شهرســتان ها‪ ،‬از خبرنــگاران از مســئولین دولتــی‬ ‫تعریــف و تمجیــد کننــد و مدیــر روزنامــه هــم بــه احتــرام خبرنــگار خــود‪ ،‬ان‬ ‫خبــر را پوشــش دهــد‪ ،‬ایــن جماعــت ان را وظیفــه خبرنــگار می داننــد و حتــی‬ ‫به صــورت شــفاهی هــم از خبرنــگار‪ ،‬تشــکری خشــک وخالی نمی کننــد؛ امــا‬ ‫اگــر همیــن خبرنــگار کــه در طــول ســال بارهــا از زحمــات ان مدیــر قدردانــی‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬فقــط یک بــار راجــع بــه ان مســئول نقــدی‪ ،‬کامــ ً‬ ‫ا منصفانــه‬ ‫کنــد‪ ،‬مــورد عتــاب و خطــاب قــرار گرفتــه و ازان به بعــد او را بــه جلســات راه‬ ‫نمی دهنــد و از مدیرمســئول روزنامــه هــم به عنــوان نشــر اکاذیــب و تشــویش‬ ‫اذهــان‪ ،‬بــه دادگاه شــکایت می برنــد‪ .‬ایــن یــک مــورد اســتثنائی نیســت؛ بلکــه‬ ‫مشکلی ســت کــه اکثــر روزنامه نــگاران کشــور بــه ان مبتــا بــوده و خواهنــد‬ ‫پیــش رو‪ ،‬به هیچ وجــه روزهــای خــوش اســتنباط‬ ‫بــود‪ .‬به هــرروی‪ ،‬از افــق‬ ‫ِ‬ ‫نمی شــود؛ گواینکــه پــاره ای را اعتقــاد براین اســت که چــون شــبکه های‬ ‫اجتماعــی بــه میــدان امده انــد‪ ،‬بـه زودی بایــد شــاهد تعطیل شــدن مطبوعــات‬ ‫مکتــوب باشــیم‪ .‬حال انکــه در گذشــته وقتــی بعــد از رادیــو‪ ،‬تلویزیــون بــه‬ ‫بــازار امــد‪ ،‬عــده ای معتقــد بودنــد کــه ب ـه زودی رادیــو‪ ،‬جم ـع اوری می شــود‪،‬‬ ‫امــا رادیــو همچنــان مخاطــب خــود را دارد و تلویزیــون هــم مخاطــب خــود را؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬مطبوعــات هــم می تواننــد همچنــان مخاطــب خــود را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫خبرنــگار! روزت مبــارک‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫تحقق شش درصد از درامد نفتی مور ِدانتظار‬ ‫رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه کشــور باتاکیدبراینکــه اســتقراض دولــت از‬ ‫بانــک مرکــزی‪ ،‬ادعایــی باطــل و نوعــی توهــم اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬اگرچــه فقــط‬ ‫شــش درصد از درامــد نفتــی موردانتظــار در ســال ‪ ۹۹‬محقــق شــده؛ امــا‬ ‫‪۷۵‬درصــد درامدهــای مالیاتــی ســال جــاری تاکنــون محقــق شــده اســت»‪.‬‬ ‫به گــزارش فــارس؛ محمدباقــر نوبخــت افــزود‪« :‬ایــن‪۲۰ ،‬درصــد بیــش از ســال‬ ‫قبــل در همیــن تاریــخ اســت‪ .‬ضمن اینکــه ‪۵۸‬درصــد واگذاری هــای مالــی نیــز‬ ‫محقــق شــده اســت»‪.‬‬ ‫اماده سازی شبکه رشد برای ورود به سال تحصیلی‬ ‫مدیــرکل دفتــر انتشــارات و فناوری هــای اموزشــی ســازمان پژوهــش و‬ ‫برنامه ریــزی اموزشــی بابیان اینکــه از ابتــدای ســال تحصیلــی جدیــد؛‬ ‫یعنــی نیمــه شــهریورماه‪ ،‬شــبکه ملــی رشــد نیــز مورداســتفاده مخاطبــان‬ ‫قــرار می گیــرد و اهتمــام نخســت و جــدی اش افزایــش محتــوای اموزشــی‬ ‫دراختیــار معلــم اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬عالوه بــر محتــوای کنونــی؛ ‪۷۵۰۰‬دقیقــه‬ ‫فیلــم مرتبــط اموزشــی دوره فنــی و حرف ـه ای و همچنیــن الگوهــای جدیــد‬ ‫تدریــس دردســت تولید اســت»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ محمدابراهیــم محمــدی‬ ‫افــزود‪« :‬پیــرو تاکیــد وزیــر و به دلیــل وضعیتــی کــه پیــش امــده‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫تولیــد بســته اموزشــی در شــبکه رشــد کرده ایــم کــه شــامل چنــد بخــش‬ ‫اســت و می توانــد بــرای معلــم در حیطــه دانش افزایــی‪ ،‬توان بخشــی و ارتقــای‬ ‫مهــارت‪ ،‬کمــک کار خوبــی باشــد»‪.‬‬ ‫ بودن ‪۵۰‬درصد ساختمان های کشور‬ ‫بتنی ِ‬ ‫رئیــس مرکــز تحقیقــات راه‪ ،‬مســکن و شهرســازی بــا اعــام خبــر انتشــار‬ ‫ویرایــش جدیــد مبحــث نهــم مقــررات ملــی ســاختمان؛ طراحــی و اجــرای‬ ‫ســاختمان های بتنــی و همچنیــن انتشــار ائین نامــه بتــن ایــران‪ ،‬ایــن اتفــاق‬ ‫را بــرای جامعــه مهندســی مهــم برشــمرد و گفــت‪« :‬ازاین به بعــد‪ ،‬طراحــی‬ ‫ســازه های بتنــی بــه ائین نامه هــای داخلــی متکــی می شــود»‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایلنــا؛ محمــد شــکرچی زاده افــزود‪« :‬باتوجه به اینکــه بیــش از ‪50‬درصــد‬ ‫ســاختمان ها در کشــور بتنــی هســتند‪ ،‬ایــن اتفــاق بــرای مهندســی عمــران‬ ‫کشــور‪ ،‬رخــداد مهمــی محســوب می شــود»‪.‬‬ ‫نقش پررنگ پلیس فتا در فعالیت های سالم اقتصادی‬ ‫معــاون فنــی پلیــس فتــا ناجــا گفــت‪« :‬پلیــس فتــا براســاس ســند نظــام ملــی‬ ‫پیشــگیری و مقابلــه بــا حــوادث ســایبری مرجــع هماهنگــی امنیــت ســایبری‬ ‫کسب وکارهاســت»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ ســرهنگ علــی نیک نفــس ضمــن اشــاره‬ ‫بــه اینکــه مســئولیت جم ـع اوری ادلــه دیجیتــال در جرائــم عمومــی فضــای‬ ‫مجــازی نیــز به عهــده پلیــس فتــا گذاشــته شــده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬هم زمــان بــا‬ ‫رســیدگی بــه جرائــم فزاینــده ســایبری و انجــام وظایــف قانونــی در مقــام ضابط‬ ‫قضائــی شــامل برخــورد بــا مجرمــان و احقــاق حــق قربانیــان ایــن حــوزه؛ در‬ ‫واحدهــای پلیــس فتــا سراســر کشــور تــاش مضاعفــی به منظــور امن ســازی‬ ‫فضــای کسـب وکار دیجیتــال کشــور و ایجــاد اعتمــاد عمومــی و اســایش خاطــر‬ ‫هم وطنــان و انجــام فعالیت هــای ســالم اقتصــادی و تجــارت انالیــن صــورت‬ ‫گرفتــه کــه به لطــف الهــی نتایــج مثبــت و رشــد قابل توجــه این گونــه‬ ‫کســب وکارها را درپــی داشــته اســت»‪.‬‬ ‫کاهش نرخ ارز در روزهای اینده‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی بابیان اینکــه نــرخ واقعــی ارز بســیارپائین تر از‬ ‫قیمــت فعلــی در بــازار اســت و در روزهــای اینــده نــرخ ارز کاهــش می یابــد‪،‬‬ ‫از راه انــدازی ســامانه تلفنــی بانــک مرکــزی بــرای پاســخ بــه درخواس ـت های‬ ‫تســهیالت خــرد خبــر داد‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ عبدالناصــر همتــی بااشــاره به‬ ‫وضعیــت اقتصــادی کشــور افــزود‪« :‬تمــام تــاش خــود را می کنیــم تــا ایــن‬ ‫فشــار حداکثــری را کنتــرل کنیــم و فشــار کمتــری بــه مــردم بیایــد»‪ .‬وی‬ ‫دربــاره مدیریــت بــازار ارز گفــت‪« :‬ســال ‪ ،97‬التهابــات وحشــتناکی در بــازار‬ ‫ارز ایجــاد شــد کــه ان را مدیریــت کردیــم و شــرایط خوبــی را تــا ابان مــاه‬ ‫‪ 98‬داشــتیم و ثبــات خوبــی را شــاهد بودیــم کــه در نتیجــه ان‪ ،‬تــورم نزولــی‬ ‫شــد‪ .‬اکنــون نیــز تیــم بانــک مرکــزی همــان تیــم اســت و قادریــم ثبــات را بــه‬ ‫بــازار بازگردانیــم»‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫یک شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2040‬‬ ‫کم رنگ شدن نقش مردان‬ ‫در فهرست اولیه جایزه «بوکر»‬ ‫مفهوم «توسعه»‬ ‫گره خوردن «مسئولیت اجتماعی» به‬ ‫ِ‬ ‫یکی برای همه یا همه برای یکی؟!‬ ‫نامزدهــای بوکــر چندروزپیــش اعــام شــد و از میــان ‪13‬نفــر‪ ،‬فقــط‬ ‫چهــار نویســنده مــرد در میــان نامزدهــای اولیــه قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫درنتیجــه‪ ،‬اعــام فهرســتی از نامزدهــای نهایــی بــدون حضــور‬ ‫مــردان‪ ،‬اصــ ًا دورازذهــن نیســت‪ .‬در ایــن مطلــب بــه چرایــی و‬ ‫علــت کم شــدن حضــور نویســندگان مــرد در دنیــای داســتان و‬ ‫جوایــز مربــوط بــه ادبیــات داســتانی می پردازیــم‪ .‬نشــریه «تایمــز»‬ ‫نوشــت؛ این روزهــا دیگــر از تصویــر کلیش ـه ای کــه روزی دنیــای‬ ‫داســتان بریتانیــا را پــر کــرده بــود‪ ،‬خبــری نیســت؛ مــردی‬ ‫جــوان‪ ،‬تحصیل کــرده کــه جایزه هــا را دِرو می کــرد و روی جلــد‬ ‫مجله هــای معــروف قــرار می گرفــت‪ .‬پیش ازایــن نویســندگان‬ ‫مــرد خیلی زیــاد بودنــد و شــاید همیــن زیادبــودن موضــوع را‬ ‫کمــی عــادی کــرده بــود؛ امــا حــاال یــا نســل نویســندگان مــرد‬ ‫منقــرض شــده یــا عالقـه ای بــه حضــور در محافــل ادبــی ندارنــد‪.‬‬ ‫در ســال های گذشــته‪ ،‬کتاب اولی هــای پرفــروش زنــان بودنــد؛ از‬ ‫«مکالمــه بــا دوســتان» نوشــته ســالی رونــی گرفتــه تــا «چه ســن‬ ‫بامــزه ای» نوشــته کایلــی ریــد‪« ،‬خواهرم‪ ،‬قاتــل زنجیره ای» نوشــته‬ ‫اویینکــن براثویــت‪« ،‬پــری دریایــی و خانــم هنــکاک» نوشــته‬ ‫ایموجــن گــوور‪ .‬فقــط دو نویســنده کتاب اولــی از فهرســت ده تایــی‬ ‫مجلــه «ابــزر ِور» در ســال ‪ 2020‬مــرد بودنــد‪ .‬در ســال ‪2019‬‬ ‫نیــز فقــط یک نفــر و در ســال ‪ 2018‬فقــط دو نویســنده مــرد در‬ ‫ایــن فهرســت حضــور داشــتند‪ .‬البتــه نویســندگان قدیمــی هنــوز‬ ‫در فهرســت پرفروش هــا حضــور دارنــد‪ .‬نویســندگانی همچــون‬ ‫سباســتین بــارری‪ ،‬مارتیــن امیــس و الــن هولینگ هرســت بــرای‬ ‫فــروش کارهایشــان مشــکلی ندارنــد؛ امــا هیــچ صــدای جدیــد‬ ‫مردانـه ای بــه دنیــای داســتان اضافــه نشــده اســت‪ .‬ســلطه مــردان‬ ‫بــر جایــزه انگلیســی «بوکــر»‪ ،‬روزی چنــان زیــاد بــود کــه جایــزه‬ ‫داســتانی زنــان بریتانیــا بــرای اعتــراض بــه فهرســت اولیــه «بوکر»‬ ‫در ســال ‪ 1991‬و اهمیــت دادن بــه نقــش زنــان ایجــاد شــد‪.‬‬ ‫فهرســت امســال جایــزه «بوکــر» شــامل ‪ 13‬کتــاب اســت و فقــط‬ ‫چهــار نویســنده مــرد میــان نامزدهــا قــرار دارنــد و به نظــر می ایــد‬ ‫کــه فهرســت کوتاهــی شــامل نویســندگان زن بــرای فهرســت‬ ‫کوتــاه اصـ ً‬ ‫ا دورازذهــن نیســت‪ .‬بیشــتر نویســندگان مــرد پرفروش‬ ‫کنونــی حرفــه خــود را در دهــه ‪ 1980‬اغــاز کردنــد و حــاال ‪،50‬‬ ‫‪ 60‬یــا ‪70‬ســاله هســتند‪ .‬در ســال ‪ 1983‬بــود کــه فهرســت‬ ‫مجلــه «گراناتــا» پــر از نویســندگان مــرد جــوان بــود و همان ســال‬ ‫زندگــی حرفـه ای نویســندگانی همچــون کازوئــو ایشـی گورو‪ ،‬ایــان‬ ‫مک ایــوان‪ ،‬گراهــام ســوئیفت‪ ،‬ویلیــام بویــد‪ ،‬امیــس و بارنــز شــکل‬ ‫گرفــت‪ .‬تنهــا دو نویســنده زن حاضــر در ان فهرســت؛ یعنــی پــت‬ ‫بارکــر و ُرز تریمیــن هنــوز مشــغول به فعالیت هســتند‪ .‬دی جــی‬ ‫تیلــز؛ منتقــد ادبــی معتقــد اســت کــه اگــر مــردان نویســنده در‬ ‫دهــه ‪ 80‬پــرکار بودنــد‪ ،‬به این دلیــل اســت کــه مــردان در صنعــت‬ ‫نشــر مشــغول به فعالیت بودنــد؛ او می گویــد‪« :‬حامیــان فرهنگــی‬ ‫جامعــه همگــی مــرد بودنــد‪ .‬گراناتــا مهم تریــن مرکــز ویرایــش‬ ‫ادبــی توســط بیــل بوفــارد اداره می شــد کــه اساســاً عالقــه‬ ‫زیــادی بــه نویســندگان مــرد داشــت‪ .‬مدیــران انتشــاراتی نظیــر‬ ‫فابــر نیــز رابــرت مک کــرام و در انتشــارات کیــپ هــم تــام ماشــلر‬ ‫حضــور داشــت»‪ .‬مردانــی کــه در صنعــت نشــر حضــور داشــتند‪،‬‬ ‫فرامــوش کردنــد کــه زنــان‪ ،‬خواننــدگان اصلــی داســتان هســتند‪.‬‬ ‫حــاال ‪80‬درصــد رمان هــا توســط زنــان نگاشــته می شــود‪ .‬حتــی‬ ‫محبوبیــت نویســندگانی همچــون ســال ب ِلــو و فیلیــپ راث در دهه‬ ‫‪ 80‬و ‪ 90‬هــم توســط مخاطبیــن خانــم شــکل گرفــت‪ .‬حــاال‬ ‫کــه زنــان جــای خــود را در صنعــت نشــر بــاز کرده انــد‪ ،‬دیگــر‬ ‫نویســندگان مــرد ماننــد گذشــته به چشــم نمی اینــد‪ .‬جــان اَش؛‬ ‫نماینــده ادبــی جوانی ســت کــه می گویــد ناشــران خــوب می داننــد‬ ‫چه کســانی بیشــتر رمــان می خَ رنــد‪« :‬وقتــی ناشــران نگاهــی بــه‬ ‫فهرســت فــروش مجله هــای مختلــف می کننــد‪ ،‬جایــگاه زنانــی‬ ‫همچــون ســالی رونــی را کــه اخیــرا ً موفقیــت چشــم گیری‬ ‫داشــت‪ ،‬می بیننــد‪ .‬البتــه اگــر خوش شــانس باشــید‪ ،‬خواننــدگان‬ ‫زن را جــذب می کنیــد و کتــاب نیــز پرفــروش خواهــد شــد‪.‬‬ ‫به نظــر می ایــد ایــن اعتمادبه نفــس در جــذب مخاطــب در‬ ‫مــردان وجــود نــدارد»‪ .‬ایــن بدان معنــا نیســت کــه مــردان کتــاب‬ ‫نمی نویســند‪ .‬مــردان جــوان و باهــوش عالقــه زیــادی بــه نوشــتن‬ ‫اثــار غیرداســتانی دارنــد‪ .‬این موضــوع قابل توجــه اســت؛ زیــرا‬ ‫تقریب ـاً تمــام رشــد فــروش کتــاب را مدیــون اثــار غیرداســتانی‬ ‫هســتیم و فــروش اثــار داســتانی سال هاســت کــه دچــار کاهــش‬ ‫شــده اســت‪ .‬جولیــت الپیــدوس؛ نویســنده در «اتالنتیک» نوشــت‪:‬‬ ‫«زنــان درزمینــه داســتان موفق تــر عمــل می کننــد؛ زیــرا مــردان‬ ‫دســت از رقابــت برداشــته اند»‪ .‬چیزی کــه ادم هــا را عالقه منــد بــه‬ ‫نوشــتن داســتان می کنــد‪ ،‬خوانــدن رمان هــای متعــدد اســت‪ .‬اگــر‬ ‫مــردان کمتــر داســتان می خواننــد‪ ،‬طبیعی ســت کــه کمتــر نیــز‬ ‫بنویســند‪ .‬شــاید واقعـاً نویســندگان مــرد دیگــر وجــود ندارنــد‪ .‬این‬ ‫تئــوری را بــا کلیــر الکســاندر؛ یکــی از ایجادکنندگان جایــزه ادبیات‬ ‫داســتانی زنــان درمیــان گذاشــتیم‪ .‬الکســاندر موافــق این موضــوع‬ ‫نیســت؛ «چنیــن نیســت کــه رمان نویــس مــرد نداشــته باشــیم‪.‬‬ ‫موضــوع این اســت که دیــده نمی شــوند‪ .‬ناشــران از نویســندگان‬ ‫مــرد اســتقبال نمی کننــد‪ .‬اگــر در جوایــز مهمــی همچــون‬ ‫بوکــر و دیگــر جوایــز کاندیــدای دریافــت جایــزه نباشــند‪ ،‬ســکوی‬ ‫پرتــاب دیگــری ندارنــد»‪ .‬ناشــری دیگــر می گویــد‪« :‬نشــر مــدرن‪،‬‬ ‫درگیــر سیاسـ ِ‬ ‫ـت گوناگونــی هویتــی شــده‪ .‬انتشــار داســتان مــردان‬ ‫سفیدپوســت جــوان خیلی ســخت شــده اســت؛ زیــرا فرهنــگ‬ ‫جامعــه عالقــه ای بــه شــنیدن ایده هایشــان نــدارد‪ .‬درنتیجــه‪،‬‬ ‫فرهنــگ دنیــای ادبیــات نیــز تغییــر کــرده اســت و مصاحبه هــای‬ ‫کمــی بــا نویســندگان مــرد سفیدپوســت انجــام می شــود یــا جای‬ ‫زیــادی در فهرســت جوایــز ندارنــد‪ .‬از ســال ‪ 2011‬تاکنــون هیــچ‬ ‫مــرد زیر‪40‬ســالی در میــان نامزدهــای جایــزه بوکــر قــرار نگرفتــه‬ ‫اســت»‪ .‬بااین وجــود؛ همــه ان هــا کــه در ایــن مصاحبــه بــه مــا‬ ‫کمــک کردنــد‪ ،‬معتقدنــد کــه ناشــران بــه نوشــته خــوب عالقــه‬ ‫دارنــد‪ .‬الکســاندر حتــی گفــت‪« :‬ایــن گفت وگــو مــن را به چالــش‬ ‫کشــید‪ .‬دوســت دارم یــک نویســنده مــرد خــوب پیــدا کنــم»؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬نویســندگان مــرد خــوب هــم زیــاد هســتند‪ .‬منتظــر‬ ‫باشــید کــه خانــم الکســاندر به دنبــال شماســت!‬ ‫سحر حسابی‪ /‬ایبنا‬ ‫موردیلو‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫تلنگر‬ ‫مهرداد ناظری ‪ mehrdad_nazery@yahoo.com‬یکـی از موضوعـات مهـم در قـرن بیسـت ویکم‪ ،‬توجه بـه اولویت بخشـی به‬ ‫منافـع جمعـی نسـبت بـه منافع فردی سـت‪ .‬درواقـع‪ ،‬انسـان هایی که مزیـت و موفقیـت خـود را به دیگـران گره می زننـد‪ ،‬این‬ ‫فلسـفه و جهان بینـی را مطـرح می کننـد که مـردم برای رسـیدن به اهدافشـان‪ ،‬بهتر اسـت با یکدیگـر رقابت کنند یـا همکاری‬ ‫و نتیجـه هرکـدام از انتخاب هـا‪ ،‬تاچه حـد ان هـا را بـه مطالبات و خواسته هایشـان می رسـاند؟‬ ‫*‬ ‫تجربــه نشــان داده اســت کــه انســان در رســیدن بــه‬ ‫خواســته ها و مطامــع شــخصی اش‪ ،‬بعض ـاً رقبــا را حــذف‬ ‫و بــا نادیده انگاشــتن ان هــا‪ ،‬بــه موفقیــت دســت پیــدا‬ ‫می کننــد‪ .‬دراین حالــت‪ ،‬هرکــس‪ ،‬دیگــری را گرگــی‬ ‫می بینــد کــه می خواهــد بــه گلــه او حملــه کنــد؛‬ ‫درحالی کــه بــا فلســفه توجــه بــه جمــع‪ ،‬این مســئله‬ ‫مطــرح می شــود کــه اگــر در کوتاه مــدت منافــع شــخصی‬ ‫خــود را درنظــر نگیریــم و اگــر همــه افــراد یــک جامعــه‬ ‫بــه این موضــوع اعتقــاد قلبــی داشــته باشــند‪ ،‬درنهایــت‪،‬‬ ‫منافــع تک تــک افــراد‪ ،‬بیشــتر تامیــن می شــود‪ .‬حــاال‬ ‫گویــا هرکــس دیگــری را چوپــان گلــه خــود دانســته و‬ ‫همــه درکنارهــم احســاس بهتــری از زندگــی را تجربــه‬ ‫می کننــد‪ .‬به نظــر می رســد کــه اولویت بخشــی بــه‬ ‫خواســته های جمــع‪ ،‬می توانــد در بلندمــدت نقــش‬ ‫پررنگــی در حداکثرســازی منافــع جامعــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫براین مبنــا؛ امــروزه از مفهــوم «مســئولیت اجتماعــی»‬ ‫بســیار ســخن به میــان می ایــد‪ .‬به طورکلــی مســئولیت‬ ‫را در ســه ســطح «مســئولیت فــردی»‪« ،‬مســئولیت‬ ‫اجتماعی‪،‬فــردی» و «مســئولیت اجتماعــی» جمعــی‬ ‫تقســیم می کننــد‪ .‬در «مســئولیت فــردی»‪ ،‬هــر فــرد باید‬ ‫درجهــت زندگــی شــخصی خــود بــه اصــول و هنجارهایی‬ ‫توجــه داشــته باشــد؛ مث ـ ًا اینکــه فــرد بــرای ســامتی‬ ‫دندان هایــش‪ ،‬مســواک می زنــد یــا برای اینکــه بتوانــد‬ ‫حقــوق مناســب دریافــت کنــد‪ ،‬ســر ســاعت در محــل‬ ‫کار خــود حاضــر می شــود؛ امــا مقصــود از «مســئولیت‬ ‫اجتماعی‪،‬فــردی» این اس ـت که فــرد تاچه حــد اعتقــاد بــه‬ ‫تفــاوت بیــن عرصه فــردی و خصوصــی و اجتماعــی دارد و‬ ‫ایــا او اساسـاً عرصــه اجتماعــی را به رســمیت می شناســد؟ ‬ ‫در ســال های اخیــر‪ ،‬تاکیــد شــده کــه در خانــواده و‬ ‫اموزش وپــرورش بایــد بــه بچه هــا یــاد داده شــود کــه هــر‬ ‫فــرد عالوه بــر مســئولیت در حــوزه شــخصی؛ در حــوزه‬ ‫امــور عمومــی نیــز بایــد احســاس وظیفه کنــد‪ .‬اینجــا این‬ ‫ســوال مطــرح اســت کــه ایــا شــهر مــا خانــه ما محســوب‬ ‫اجتماعــی» جامعــه یعنــی‬ ‫می شــود؟ امــا «مســئولیت‬ ‫ِ‬ ‫اینکــه افــراد یــک جامعــه بــه این موضــوع فکــر کننــد کــه‬ ‫تصمیم گیری هــای شــخصی ان هــا تاچه حــد می توانــد‬ ‫در ســطح جامعــه یــا کشــور یــا حتــی کــره زمیــن مطــرح‬ ‫شــود‪ .‬وقتــی از مســئولیت اجتماعــی ســخن به میــان‬ ‫می ایــد‪ ،‬در حوزه هــای گوناگــون می تــوان ان را تعریــف‬ ‫کــرد؛ مثـ ًا مســئولیت اجتماعــی یــک دولــت نســبت بــه‬ ‫مــردم تاچه حــد اســت؟ یــا مــردم نســبت بــه محیــط‬ ‫زیســت تاچه حــد بایــد احســاس مســئولیت کننــد؟‬ ‫تولیدکننــدگان در یــک کشــور تاچه حــد بایــد نســبت‬ ‫بــه حقــوق مصرف کننــدگان احســاس مســئولیت داشــته‬ ‫باشــند؟ درحال حاضــر‪ ،‬مســئولیت اجتماعــی فــردی و‬ ‫جمعــی را به عنــوان بخشــی از قواعــد زندگــی شــهروندی‬ ‫به حســاب می اورنــد؛ یعنــی گفتــه می شــود یــک‬ ‫شــهروند برای انکــه بتوانــد یــک زندگــی ســالم و بهنجــار‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بایــد بتوانــد خدماتــی را بــه جامعــه ارائــه‬ ‫دهــد و در قبــال خدماتــی کــه دریافــت می کنــد‪ ،‬وظایــف‬ ‫و تعهداتــی را نســبت بــه کشــور خــود عهــده دار شــود‪.‬‬ ‫مســئولیت اجتماعــی‪ ،‬نوعــی دلســوزی و همدلــی تک تک‬ ‫افــراد جامعــه بــا مسائلی ســت کــه در یــک جامعــه وجــود‬ ‫دارد و بایــد بــرای ان‪ ،‬راه حل هایــی پیــدا کــرد‪ .‬بــرای‬ ‫حــل مســائل ریش ـه ای و بنیــادی در یــک جامعــه مثــل‬ ‫فقــر‪ ،‬اعتیــاد و بیــکاری؛ امــروزه ثابــت شــده کــه تعهــد‬ ‫و مســئولیت مدنــی شــهروندان می توانــد بســیارتاثیرگذار‬ ‫باشــد؛ امــا دربــاره میــزان پذیــرش مســئولیت اجتماعــی‬ ‫و طیــف تاثیرگــذاری ان‪ ،‬پنــج مرحلــه را می تــوان مطــرح‬ ‫کــرد‪ :‬در مرحلــه اول‪ ،‬فــرد نســبت بــه یــک موضــوع‬ ‫احســاس تعهــد داشــته و ان را وظیفــه درونــی درراســتای‬ ‫انجــام ان می دانــد‪ .‬گفتــه می شــود کــه در دربــار یکــی‬ ‫از پادشــاهان فرانســه‪ ،‬یــک صندلــی وجــود داشــت کــه‬ ‫ســربازان ملــزم بــه نگهــداری از ان بودنــد‪ .‬روزی پادشــاه‬ ‫به طــور اتفاقــی از کنــار ان صندلــی عبــور می کــرد؛ از‬ ‫ســرنگهبان ســوال کــرد کــه ایــن ســرباز از چه چیــزی‬ ‫مراقبــت می کنــد؟ او پاســخ داد‪« :‬از ایــن صندلــی قربان!»‬ ‫پادشــاه پرســید کــه صندلــی چــه نیــازی بــه نگهــداری‬ ‫دارد؟ او در پاســخ گفــت‪« :‬مــن نمی دانــم؛ دســتور از بــاال‬ ‫صادر شــده اســت»‪ .‬پادشــاه‪ ،‬دســتور بررسـی های بیشــتر‬ ‫درخصــوص این موضــوع را داد‪ .‬بعدازمدتــی مشــخص شــد‬ ‫کــه ایــن صندلــی در پنج سال گذشــته توســط پادشــاه‬ ‫قبلــی بــرای رنگ امیــزی و تعمیــرات بــه این بخــش‬ ‫منتقــل و طــی این ســال ها دســتور داده شــده بــود کــه‬ ‫از صندلــی کــه روی ان رنــگ پاشــیده شــده‪ ،‬مراقبــت‬ ‫شــود؛ زیــرا رنــگ صندلــی خشــک نشــده و ممکن اســت‬ ‫کســی رنگــی شــود؛ امــا در ســال های بعــد‪ ،‬ایــن رون ـ ِد‬ ‫نگهبانــی و مراقبــت از صندلــی بــدون هیــچ ســوالی ادامه‬ ‫یافتــه اســت؛ یعنــی هیچ کس علــت ایـن کار را نپرســیده‪.‬‬ ‫این نــوع مســئولیت پذیری را مســئولیت پذیری جبــری‬ ‫و کــور و نااگاهانــه می نامنــد؛ چراکــه فــرد بــدون هیــچ‬ ‫ســوال یــا پرسشــی‪ ،‬کاری را جبــری انجــام می دهــد؛‬ ‫امــا در فــاز دوم فــرد بیــن عرصــه فــردی و اجتماعــی‬ ‫تفکیــک قائــل می شــود و متوجــه می شــود کــه‬ ‫جامعــه وجــود خارجــی و عینــی داشــته و بــر سرنوشــت‬ ‫انســان ها تاثیرگــذار اســت‪ .‬براین مبنــا؛ یــک شــهروند‬ ‫تــاش می کنــد کاغــذ باطلــه را بــه خیابــان نینــدازد‬ ‫یــا اشــغال ها را از خیابــان جمــع کنــد‪ .‬او ایــن کار را‬ ‫دراین راســتا انجــام می دهــد کــه به خوبــی اگاه اســت‬ ‫کــه عرصــه اجتماعــی‪ ،‬بخــش مهمــی از زندگــی هــر‬ ‫انســان اســت‪ .‬در مرحلــه ســوم عالوه بــر احســاس وظیفــه‬ ‫و توجــه بــه تفکیــک عرصــه اجتماعــی و فردی‪ ،‬شــخص‪،‬‬ ‫حــس خوبــی از انجــام کارهــای اجتماعی خواهد داشــت؛‬ ‫مث ـ ً‬ ‫ا از اینکــه بــه دیگــران کمــک کنــد یــا پولــی را در‬ ‫صندوق هــای قرض الحســنه بریــزد یــا بــه کــودکان‬ ‫بی سرپرســت توجــه کنــد‪ ،‬احســاس خوبــی در او از‬ ‫زندگــی ایجــاد می شــود‪ .‬در فــاز چهــارم‪ ،‬ضمــن وجــود‬ ‫همــه ایتم هــای قبلــی؛ فرد‪ ،‬عشــق بــه دیگــران را نیــز در‬ ‫خــود تقویــت می کنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬او مــردم را دوســت دارد‬ ‫و کارهایــی را بــدون توقــع بــرای ان هــا انجــام می دهــد‪.‬‬ ‫دراین مرحلــه‪ ،‬مســئولیت اجتماعــی در فــازی عمیق تــر‬ ‫و تاثیرگذارتــر مطــرح می شــود و کنشــگر اجتماعــی‬ ‫بی انکــه انتظــار جبــران یــا دریافتــی از فــرد خاصــی‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬درراســتای منافــع جمــع گام برم ـی دارد؛‬ ‫مثــل «گانــدی» و «مانــدال» کــه مســئولیت خــود را در‬ ‫قبــال بشــریت عنــوان کردنــد و هی ـچ کاری را به خاطــر‬ ‫منافــع مــادی انجــام ندادنــد‪ .‬باالتریــن و متعالی تریــن فاز‬ ‫مســئولیت اجتماعــی در فــاز پنجــم اتفــاق می افتــد کــه‬ ‫فــرد ضمــن توجــه بــه همــه مســائل فــردی و اجتماعــی‬ ‫و فرهنگــی‪ ،‬یــک احســاس عمیــق معنــوی در خــود‬ ‫احســاس می کنــد؛ یعنــی او کاری را انجــام می دهــد‬ ‫تــا منافــع جامعــه محقــق شــود و ضمــن انجــام ایـن کار‪،‬‬ ‫خــود را بــه خــدا نزدیک تــر احســاس می کنــد‪ .‬تجربــه‬ ‫نشــان داده اســت کــه ایــن ســطح از مســئولیت کــه‬ ‫در ان هــم خالقیــت‪ ،‬هــم مهــرورزی و هــم معنویــت‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬کیفی تریــن کنــش اجتماعــی بــوده کــه‬ ‫درطول تاریــخ به وقــوع پیوســته اســت‪ .‬درچنین حالتــی‪،‬‬ ‫فــرد از همــه وجــود خــود بــرای دیگــران عبــور می کنــد؛‬ ‫مثــل «شــهید حســین فهمیــده» کــه در ‪13‬ســالگی‬ ‫بــرای نجــات شــهر خــود‪ ،‬بــه زیــر تانــک مـی رود یــا ان‬ ‫فردی کــه در هلنــد‪ ،‬انگشــتش را در ســوراخ ســد می کنــد‬ ‫تــا شــهری را نجــات دهــد یــا ســربازان و مردمی کــه در‬ ‫س ـن پترزبورگ ‪900‬روز بی وقفــه در برابــر ارتــش المــان‬ ‫هیتلــری مقاومــت می کننــد‪ .‬درچنین شــرایطی‪ ،‬معنــای‬ ‫عمیقــی از زندگــی در ذهــن کنشــگر اجتماعــی مطــرح‬ ‫اســت‪ .‬دراین مرحلــه به نظــر عالوه بــر انجام شــدن کار؛‬ ‫عشــق و ایمــان دخیــل اســت‪ .‬طبیعتـاً بــرای رســیدن و‬ ‫تحقــق چنیــن فــازی در هــر جامعــه‪ ،‬بایــد تالش هــای‬ ‫زیــادی انجــام داد‪« .‬جــرج برنــارد شــاو» دراین خصــوص‬ ‫اشــاره جالبــی دارد؛ او می گویــد‪« :‬مــن اعتقــاد دارم کــه‬ ‫زندگــی مــن متعلــق بــه کل جامعــه اســت و تازمانی کــه‬ ‫زندگــی می کنــم‪ ،‬وظیفــه مــن اســت کــه هــرکاری از‬ ‫دســتم برمی ایــد‪ ،‬بــرای ان انجــام دهــم‪ .‬دوســت دارم‬ ‫وقتــی می میــرم‪ ،‬همــه تالشــم را درجهــت بهبــود جامعه‬ ‫کــرده باشــم؛ چــون هرچــه ســخت تر تــاش کرده باشــم؛‬ ‫یعنــی زندگــی بهتــری داشــته ام»‪ .‬بــرای ســاختن یــک‬ ‫جامعــه و حرکــت به ســوی توســعه بایــد بــه این موضــوع‬ ‫اگاه باشــیم کــه زندگــی تک تــک انســان ها بــه زندگــی‬ ‫میلیون هــا انســان دیگــر وابســته اســت و اگــر ایــن‬ ‫چرخه هــای ارتباطــی درراســتای نفــع همگانــی شــکل‬ ‫نگیــرد‪ ،‬مــا درنهایــت‪ ،‬بــا ضــرر اکثریــت جامعــه مواجــه‬ ‫خواهیــم شــد‪ .‬درحال حاضــر‪ ،‬به دلیــل فاصله گرفتــن از‬ ‫فرهنــگ عدالــت اجتماعــی و تقویــت روحیــه ســوداگری‪،‬‬ ‫جامعــه بــرای رســیدن بــه پیشــرفت‪ ،‬راه هــای ســخت و‬ ‫پرتــاش را انتخــاب نمی کنــد؛ درحالی کــه کارافرینــی و‬ ‫خوداشــتغالی و دگراشــتغالی‪ ،‬زمانــی رشــد می کنــد کــه‬ ‫یــک فــرد در وهلــه اول بــه سرمایه دارشــدن فکــر نکنــد و‬ ‫در وهلــه دوم بــه ایــن فکــر کنــد کــه می خواهــد ســازنده‬ ‫یــک اتفــاق مناســب بــرای بشــریت باشــد‪ .‬تنهــا در ســایه‬ ‫کارافرینی ســت کــه یــک کشــور رشــد می کنــد؛ چــون‬ ‫کارافرینــان خــود را نســبت بــه جامعــه خویــش مســئول‬ ‫می داننــد؛ امــا ســوداگران چنــان در منافــع فــردی خــود‬ ‫غــرق شــده اند کــه زندگــی اجتماعــی دیگــران را به کلــی‬ ‫نادیــده می گیرنــد‪ .‬بــرای رســیدن بــه توســعه بایــد در‬ ‫دانش امــوزان ایــن تفکــر را ایجــاد کنیــم کــه هریــک از‬ ‫انســان ها ضمــن وجــود یــک حــوزه فــردی؛ دارای یــک‬ ‫حــوزه اجتماعی‪،‬جمعــی هســتند‪ .‬مــا بایــد بــرای مراقبت‬ ‫از خــود‪ ،‬از دیگــران مراقبــت کنیــم‪ .‬جامعـه ای کــه مــردم‬ ‫ان از دیگــران مراقبــت می کننــد‪ ،‬جامع ـه ای موفق تــر و‬ ‫منســجم تر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫*جامعه شناسوعضوهیئت علمی‬ ‫(ره)‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد یادگار امام‬ ‫ارش فالحت پیشه مطرح کرد؛‬ ‫گفتن از زمانه ای که در ان‪ ،‬اگاهی جرم است‬ ‫بنر‬ ‫ارتقای سطح مشارکت مخاطبان‬ ‫در برپایی انالین جشنواره کودک‬ ‫دومیــن جلســه شــورای سیاســت گذاری سی وســومین جشــنواره بین المللــی فیلم هــای‬ ‫کــودکان و نوجوانــان بــا حضــور قــدرت اهلل نــوروزی (رئیــس شــورای سیاســت گذاری‬ ‫جشــنواره)‪ ،‬علیرضــا تابــش (دبیــر جشــنواره)‪ ،‬رســول صدرعاملــی‪ ،‬مرضیــه برومنــد‪ ،‬علیرضــا‬ ‫رضــاداد‪ ،‬حجت االســام رمضانعلــی معتمــدی‪ ،‬ایمــان حجتــی‪ ،‬حبیــب ایل بیگــی‪ ،‬علیرضــا‬ ‫رضــاداد‪ ،‬فریــده روشــن و مهــدی مزروعــی؛ اعضــای شــورای سیاســت گذاری‪ ،‬به صــورت‬ ‫انالیــن برگــزار شــد‪ .‬دراین جلســه‪ ،‬علیرضــا تابــش پــس از ارائــه ســناریوی برگزاری جشــنواره‪،‬‬ ‫دربــاره برنامه ریــزی برپایــی مجــازی ایـن دوره نکاتــی را مطــرح کــرد و از برگــزاری جلســاتی با‬ ‫ســازمان ســینمایی و وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعات‪ ،‬درراســتای برپایی انالین جشــنواره‬ ‫خبــر داد‪ .‬ســایر اعضــای شــورا نیــز پــس از مطالعــه ســناریوی برگــزاری ایـن دوره جشــنواره‪،‬‬ ‫مالحظاتــی را درزمینــه برگــزاری جشــنواره به صــورت انالیــن‪ ،‬درمیــان گذاشــتند و نظراتــی‬ ‫را ارائــه کردنــد‪ .‬دراین جلســه‪ ،‬پــس از شــنیدن نظــرات اعضــاء‪ ،‬بــر تعامــل بــا تهیه کننــدگان‬ ‫فیلم هــای کــودک و نوجــوان تاکیــد و همچنیــن ایــن پیشــنهاد مطــرح شــد تــا بــرای ایجــاد‬ ‫فضــای مناســب برگــزاری‪ ،‬شــبکه ای از فعــاالن ســینمای کــودک در همــه اســتان های کشــور‬ ‫تشــکیل شــود‪ .‬همچنیــن قراربراین شــد تــا شــهرهای خواهرخوانــده اصفهــان نیــز در جریــان‬ ‫طــرح برپایــی انالیــن ای ـن دوره جشــنواره قــرار گیرنــد و دیدگاه هــای خــود را دراین راســتا‬ ‫ارائــه دهنــد‪ .‬دراین جلســه‪ ،‬بــر لــزوم اســتفاده از ظرفیــت همــه کــودکان و نوجوانــان کشــور‬ ‫در جشــنواره تاکیــد و پیشــنهاد شــد کــه برخــی کارگاه هــا پــس از اعــام فراخــوان‪ ،‬به صــورت‬ ‫انالیــن کار خــود را اغــاز کننــد‪ .‬در بخشــی دیگــر از دومیــن جلســه شــورای سیاسـت گذاری‬ ‫سی وســومین جشــنواره فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬دربــاره تغییــرات اجرایــی چهارمیــن‬ ‫المپیــاد فیلم ســازی نوجوانــان ایــران‪ ،‬پلتفــرم ایجادشــده بــرای برپایــی کارگاه هــای اموزشــی‬ ‫المپیــاد در قالــب رســانه تعاملــی و شــیوه های پرداختــن به جشــنواره و المپیاد توســط رســانه‬ ‫ملــی جهــت هرچه بهتــر برگزارشــدن ایــن رویــداد‪ ،‬تبادل نظــر شــد‪ .‬در ســناریوی جامــع‬ ‫برگــزاری سی وســومین دوره جشــنواره فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان‪ ،‬بــر تغییــر پارادایــم‬ ‫و مناســبات برپایــی جشــنواره های ســینمایی در ســطوح بین المللــی‪ ،‬تــاش بــرای جلــب‬ ‫رضایــت و ارتقــای ســطح مشــارکت مخاطبان جشــنواره در فضای مجــازی و تبدیــل تهدیدات‬ ‫دوره کرونــا بــه فرصت هــای رشــد در ســینمای ایــران و زیرســاخت های فناوری هــای نویــن‬ ‫ارتباطــی دراین عرصــه تاکیــد شــده اســت‪.‬‬ ‫سردار ازمون؛ پرافتخارترین فوتبالیست ایرانی در اروپا‬ ‫مهاجــم تیــم ملــی فوتبــال ایــران توانســت چهارمیــن قهرمانــی خــود را در فوتبــال اروپــا‬ ‫به دســت بیــاورد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ در دیــدار ســوپرجام فوتبــال روســیه «زنیــت»‬ ‫س ـن پترزبورگ‪ ،‬قهرمــان رقابت هــای لیــگ و جــام حذفــی ایــن کشــور در حضــور عــده ای‬ ‫معــدود از تماشــاگران بــه دیــدار «لوکوموتیــو» مســکو؛ نایب قهرمــان لیــگ روســیه رفــت و‬ ‫بــا برتــری برابــر ایــن تیــم‪ ،‬جــام قهرمانــی را به دســت اورد‪ .‬ایــن‪ ،‬چهارمیــن قهرمانــی ســردار‬ ‫ازمــون در فوتبــال اروپــا بــود‪ .‬هرچنــد او باتوجه بــه توانایی هــای زیــادی کــه دارد‪ ،‬می توانــد‬ ‫در لیگ هــای معتبــر و تیم هــای بــزرگ بــازی کنــد؛ ولــی فع ـ ًا درحالی کــه ‪۲۵‬ســال ســن‬ ‫دارد‪ ،‬توانســته ازنظــر تعــداد قهرمانــی‪ ،‬در کنــار مهــرداد میناونــد؛ پرافتخارترین بازیکــن ایرانی‬ ‫در فوتبــال اروپــا لقــب بگیــرد‪ .‬البتــه ازمــون ســال های بســیاری پیـش روی فوتبــال خــود دارد‬ ‫و می توانــد عناویــن قهرمانــی خــود را افزایــش دهــد‪ .‬کلکســیون افتخــارات ســردار ازمــون‬ ‫عبارت انــد از دو قهرمانــی در لیــگ روســیه‪ ،‬یــک قهرمانــی در جــام حذفــی و یــک قهرمانی در‬ ‫ســوپرجام‪ .‬این هــا افتخــارات پســر گنبــدی فوتبــال ایــران اســت کــه باید اقــای گلــی در لیگ‬ ‫روســیه را نیــز بــه ان اضافــه کــرد‪ .‬دیگــر قهرمانی هــای بازیکنــان ایرانــی در اروپــا عبارت انــد از‪:‬‬ ‫چهــار قهرمانــی‪ :‬ســردار ازمــون‪ :‬دو قهرمانــی در لیــگ روســیه‪ ،‬یــک قهرمانــی در جــام حذفی‬ ‫و یــک قهرمانــی در ســوپرجام روســیه؛ مهــرداد میناونــد‪ :‬یــک قهرمانــی در لیــگ اتریــش‪ ،‬یک‬ ‫قهرمانــی در جــام حذفــی اتریــش و دو قهرمانــی در ســوپرجام اتریش‪.‬‬ ‫ســه قهرمانــی‪ :‬وحیــد هاشــمیان‪ :‬یــک قهرمانــی در بوندس لیــگا‪ ،‬یــک قهرمانــی در جــام‬ ‫حذفــی المــان و یــک قهرمانــی در ‪.DFB-Ligapokal‬‬ ‫دو قهرمانــی‪ :‬علــی دایــی‪ :‬یــک قهرمانــی در بوندس لیــگا و یــک قهرمانــی در جــام حذفــی‬ ‫المــان؛ علــی کریمــی‪ :‬یــک قهرمانــی در بوندس لیــگا و یــک قهرمانــی در جــام حذفــی المان؛‬ ‫مهــدی مهــدوی کیــا‪ :‬یــک قهرمانــی در اینترتوتــو و یــک قهرمانــی در ‪.DFB-Ligapokal‬‬ ‫یــک قهرمانــی‪ :‬اشــکان دژاگــه‪ :‬قهرمانــی در بوندس لیــگا؛ مســعود شــجاعی‪ :‬قهرمانــی در لیگ‬ ‫یونــان؛ کریــم انصاری فــرد‪ :‬قهرمانــی در لیــگ یونــان؛ ســامان قــدوس‪ :‬قهرمانــی در جــام‬ ‫حذفــی ســوئد‪.‬‬ ‫امیــد اول گل زنــی تیــم ملــی ایــران بــا زدن ‪ ۳۲‬گل‪ ،‬درخشــش خوبــی در ســال های اخیــر‬ ‫داشــته و باتوجه بــه امادگــی باالیــی کــه دارد‪ ،‬می توانــد در اردوی بعــدی تیــم ملــی و‬ ‫بازی هــای حســاس در دور برگشــت انتخابــی جــام جهانــی‪ ،‬هنــر بــاالی خــود را در گل زنــی‬ ‫این بــار در تیــم دراگان اســکوچیچ نشــان دهــد‪.‬‬ ‫پیام احمدی کاشانی‬ ‫کارگـردان نمایـش «پنهان خانـه پنـج در» گفـت‪« :‬در زمانـه ای کـه اگاهـی‬ ‫جـرم اسـت‪ ،‬عطری جـان‪ ،‬پسـتوی منزلـش را وقـف علم امـوزی زنـان کرده‬ ‫کـه مـردان در سـه نوبـت و در لبـاس شـوهران‪ ،‬حکومتی هـا و مغول هـا بـر‬ ‫ان هـا وارد می شـوند و زنـان هربـار بـا ترفنـدی درصـدد رهایـی برمی اینـد؛‬ ‫امـا ‪»...‬؛ ارش فالحت پیشـه افـزود‪« :‬ایـن نمایـش‪ ،‬از ‪2.5‬سـال پیش و در‬ ‫ادامـه کالس هـای بازیگـری باعنـوان تمرکـز تـا بـاور‪ ،‬اسـتارت زده شـد تـا‬ ‫مهـارت هنرجویـان را بـا مواجهـه مخاطـب به سـرانجام برسـاند‪ .‬ازانجاکـه‬ ‫این روزهـا شـیوه های اموزشـی غلـط و سـازوکار معیـوبِ تولید اثار نمایشـی‬ ‫سـبب شـده تـا اصالـت و کیفیـت هنـری‪ ،‬جـای خـود را بـه شـتاب زدگی و‬ ‫تولیـد اثـار بی محتـوا و تهـی از اندیشـه به معنـای کامـل کلمـه دهـد؛ وقتی‬ ‫شـما تلاش داریـد تـا کار درسـت را انجام دهیـد‪ ،‬دقیقـاً به مثابه شـناکردن‬ ‫در خلاف مسـیر رودخانـه اسـت»‪ .‬وی درباره مشـکالت امـروزی در تئاتر نیز‬ ‫گفـت‪« :‬کمتریـن مشـکلی که بـا ان مواجهیم‪ ،‬نیـروی انسـانی و هنرجویانی‬ ‫هسـتند کـه تـاب نمی اورند تـا در یک پروسـه طوالنـی‪ ،‬به تعریف درسـت و‬ ‫خلق واقعی برسـند‪ .‬مسـئله دیگـری که دراین اثنـا از ان نمی توان به سـادگی‬ ‫گذشـت‪ ،‬طبق معمول مسـائل مالی ست‪ .‬اسپانسـرها و حامیان تئاتر مطمئناً‬ ‫بـر روی گروه هـای نوپـا و کارگاهـی سـرمایه گذاری نمی کنند‪ .‬با وجـود تمام‬ ‫ایـن سـختی ها ما تالش کردیم کار درسـت را پیش بگیریـم و مطمئن بودیم‬ ‫اتفـاق می افتـد؛ اگر ما مسـیر صحیح را پیش بگیریـم‪ .‬حدود ‪ ۲۵‬تـا ‪۳۰‬نفر از‬ ‫هنرجویـان کالس هـای بازیگـری تمرکز تـا باور امدنـد و رفتند تـا نهایتاً این‬ ‫هشـت نفر صبـوری و بـا سـختی ها و نامالیمـات دسـت وپنجه نـرم کرده انـد‬ ‫تـا بتواننـد این گونـه روی صحنه بدرخشـند»‪ .‬کارگـردان این نمایـش درباره‬ ‫سـایر برنامه هـای خود گفـت‪« :‬در نمایش ‪۲۰‬متـری جوادیه به عنـوان بازیگر‬ ‫حضـور دارم کـه به کارگردانی دوسـت خوبم رضا بهرامی بـه زودی روی صحنه‬ ‫مـی رود‪ .‬همین طور نمایش سـفر به نهایت دور نوشـته محمد میرعلی اکبری‬ ‫را بـرای کار بعـدی کالس هـای بازیگری تمرکز تا باور در دسـت تولید داریم»‪.‬‬ ‫ارش فالحت پیشـه متولد ‪ ۱۳۵۷‬اسـت و در سال ‪ 1375‬در دانشکده هنرهای‬ ‫زیبـا در رشـته بازیگـری مشـغول تحصیـل شـد و هم اکنـون حدود ‪۲۲‬سـال‬ ‫دراین عرصـه مشـغول به فعالیت اسـت‪ .‬او در نمایش هـای مختلفـی؛ ازجملـه‬ ‫«تک سـلولی ها»‪« ،‬هـی مـرد گنـده گریـه نکـن» و «بـه صدای زمیـن گوش‬ ‫کـن» به کارگردانـی جلال تهرانـی؛ «انجا ان طـرف خیابـان»‪« ،‬طفیلی ها»‪،‬‬ ‫«خشـت خـام» و «ازدواج اقـای میسی سـیپی» به کارگردانـی احسـان‬ ‫فالحت پیشـه (بـرادرش)؛ «تپانچـه خانـوم» و «سراشـپز پیشـنهاد می دهد»‬ ‫به کارگردانـی شـهاب الدین حسـین پور؛ «مالنصرالدیـن» به کارگردانـی اصغـر‬ ‫دشـتی؛ «الکتریـک عاشـق» و «این همـه سـنگر و ایـن ادم هـا» به کارگردانی‬ ‫روزبـه حسـینی؛ «بیـژن و منیـژه» به کارگردانی دکتر محمود عزیـزی؛ «کافه‬ ‫مک ادم» به کارگردانی مرحوم محمود اسـتاد محمد؛ «اگر شـبی از شـب های‬ ‫دعوت‬ ‫اقای اشمیت کیه؟‬ ‫تهـران» و «داسـتان های میانـرودان» به کارگردانـی علی شـمس و ‪ ...‬از جمله‬ ‫همین نمایش «پنهان خانه پنج در» که در سـال ‪ ۱۳۷۸‬به کارگردانی حسـین‬ ‫کیانـی در سـالن سـایه تئاتـر شـهر بـه روی صحنه رفـت و در جشـنواره فجر‬ ‫خوش درخشـید و در جشـنواره های خارج ازکشـور شـرکت داده شـد‪ ،‬حضور‬ ‫داشـت و در کنار بازیگری تئاتر‪ ،‬در چندین سـریال و فیلم سـینمایی؛ ازجمله‬ ‫«محمـد رسـول اهلل(ص)» به کارگردانـی مجیـد مجیـدی ایفای نقش کـرد‪ .‬او‬ ‫همچنیـن چندین سـال اسـت به تدریـس بازیگـری تحت عنـوان کالس های‬ ‫«تمرکـز تـا بـاور» می پـردازد‪ .‬از عوامـل نمایـش «پنهان خانه پنـج در» باید از‬ ‫نویسـنده‪ :‬حسـین کیانی‪ /‬دراماتورژ‪ :‬محمـد امیریاراحمدی‪ /‬کارگـردان‪ :‬ارش‬ ‫فالحت پیشـه‪ /‬بازیگـران‪ :‬علیرضـا رشـیدی‪ ،‬کوشـا ابراهیمی‪ ،‬مریم بهشـتی‪،‬‬ ‫حمیـد باهـوش‪ ،‬علیرضـا رشـیدی‪ ،‬مائـده شـهوازیان‪ ،‬سـارا عالقمنـد‪ ،‬سـارا‬ ‫فتحـی و ایـدا نـوروزی‪ /‬طـراح لبـاس‪ :‬پریدخـت عابدین نـژاد‪ /‬طـراح صحنه‪:‬‬ ‫سـینا ییالق بیگـی‪ /‬طـراح نـور‪ :‬احسـان فالحت پیشـه‪ /‬مدیـر اجـرا‪ :‬مرتضـی‬ ‫حقیقت بیـان‪ /‬مجریـان گریـم‪ :‬احمد نگهبـان و مـژده زادمهر‪ /‬دسـتیار طراح‬ ‫به ِ‬ ‫ یاد ‪...‬‬ ‫ماه چهره خلیلی‬ ‫ماه چهــره خلیلــی؛ بازیگــر ســینما و تلویزیــون صبــح‬ ‫روز جمعــه ‪ 17‬مرداد مــاه ‪ 99‬براثــر ابتــا بــه بیمــاری‬ ‫ســرطان درگذشــت‪ .‬او حیــن فــوت‪ 44 ،‬ســاله بــود‪.‬‬ ‫زنده یــاد خلیلــی متولــد دی مــاه ســال ‪ 1355‬در تهــران‬ ‫بــود‪ .‬او در انگلیــس بــه تحصیــل در رشــته معمــاری در‬ ‫دانشــگاه اکســفورد پرداخــت و دوره بازیگــری را نیــز در‬ ‫مدرســه متــد لنــدن گذرانــد و ســپس بــه ایــران امــد‪.‬‬ ‫نخســتین بار بــا فیلــم «چشــمان ســیاه» به کارگردانــی‬ ‫ایــرج قــادری مقابــل دوربیــن رفــت و از ان به بعــد‬ ‫در فیلم هــای مختلفــی همچــون «نقــاب»‪« ،‬تلــه»‪،‬‬ ‫«پرونــده هاوانــا»‪« ،‬مــوش»‪« ،‬مــرگ کســب و کار‬ ‫مــن اســت»‪« ،‬فصــل انــار»‪« ،‬یــادم تــو را فرامــوش»‪،‬‬ ‫«قرارمــون پــارک شــهر» و «اشــنوگل» بــه ایفــای نقــش‬ ‫پرداخــت‪ .‬او در مجموعه هــای تلویزیونــی «مختارنامــه»‪،‬‬ ‫«در چشــم بــاد»‪« ،‬کاله پهلــوی»‪« ،‬گــذر از رنج هــا»‪،‬‬ ‫«دختــر گمشــده» و «مرضیــه» نیــز خــوش درخشــید‪.‬‬ ‫خلیلــی‪ ،‬نــوه پرویــن ســلیمانی؛ بازیگــر پیش کســوت‬ ‫ســینما و تلویزیــون بــود‪.‬‬ ‫صحنه‪ :‬محمدحسـن درباغی فرد‪ /‬گروه سـاخت دکور‪ :‬احمد بابائیان‪ ،‬مصطفی‬ ‫جمالی‪ ،‬محمدحسـن درباغی فرد‪ ،‬حمیـد برنا‪ ،‬فرزاد چوپانـی و محمد کیالها‪/‬‬ ‫مدیر تولید‪ :‬امین محمدی‪ /‬دسـتیار کارگردان و سرپرسـت گروه‪ :‬سـید جواد‬ ‫حسـینی‪ /‬اهنگ سـاز و طـراح صـدا‪ :‬محمد اسلامی‪ /‬طراح گریم‪ :‬سـید امین‬ ‫میـری‪ /‬مدیـر هنـری‪ :‬امین منتظری‪ /‬دسـتیار طراح صـدا و نوازنده سـازهای‬ ‫کوبه ای‪ :‬پدرام سـلیمانی‪ /‬منشـی صحنه‪ :‬کوثر مرادی‪ /‬مدیران صحنه‪ :‬کامران‬ ‫کنـدی و محمدصالح محمدی‪ /‬روابط عمومی‪ :‬سـعید جمشـیدی پور‪ /‬مشـاور‬ ‫رسـانه‪ :‬فاطمـه امین الرعایـا‪ /‬عـکاس‪ :‬شـکرانه کریـم‪ /‬مربـی کاتاکالی‪ :‬شـیما‬ ‫مهـدوی‪ /‬مربـی تایچـی‪ :‬فریبـا کامـران‪ /‬دوخـت لبـاس‪ :‬فرحنـاز معصومی و‬ ‫پگاه میرشـجاعی‪ /‬سرپرسـت سـاخت دکور‪ :‬امیرحسـین بابائیـان و مصطفی‬ ‫طباطبایـی نـام بـرد‪ .‬ایـن نمایـش از ‪ 5‬تیرمـاه تـا ‪ 17‬مردادمـاه ‪ 99‬در تـاالر‬ ‫مولـوی‪ ،‬سـالن اصلـی به روی صحنـه بود‪.‬‬ ‫پیام احمدی کاشانی‬ ‫درحال زندگــی روزمــره خودشــان هســتند کــه متوجــه تغییراتــی در‬ ‫اقــا و خانــوم قوچــی‬ ‫ِ‬ ‫محیــط اطــراف زندگــی خــود می شــوند ‪« ...‬اقــای اشــمیت کیــه؟» نوشــته سباســتین تیــری‬ ‫(ترجمــه شــهال حایــری) و به کارگردانــی و تهیه‬ ‫ کنندگــی محمدمهــدی رضائیــان بــه رویِ‬ ‫ِ‬ ‫صحنــه اســت‪ .‬بازیگــران ان (به ترتیــب ورود بــه صحنــه) عبارت انــد از نازنیــن خلیلــی‪،‬‬ ‫شــایان قنــادزاده‪ ،‬حامــد ســوری‪ ،‬مهــدی اســدی و علــی همایونی فــر‪ .‬از عوامــل ایــن نمایــش‬ ‫می تــوان بــه مشــاور کارگــردان‪ :‬شــایان قنــادزاده‪ /‬دســتیاران کارگــردان‪ :‬کیانــا تصاعدیــان و‬ ‫ســاینا طالیــی‪ /‬مدیــر صحنــه‪ :‬شــانا قنــادزاده‪ /‬منشــی صحنــه‪ :‬فاطمــه رضائیــان‪ /‬موســیقی‪:‬‬ ‫متیــن شــیرازیان‪ /‬دســتیاران صحنــه‪ :‬مائــده ســیدزاده و محمدامیــن صابــر‪ /‬طــراح پوســتر و‬ ‫بروشــور‪ :‬کیانــا تصاعدیــان‪ /‬طــراح صحنــه و لبــاس‪ :‬مرجان خرمــی‪ /‬طــراح چهره پــرداز‪ :‬فاطمه‬ ‫رضائیــان‪ /‬طــراح نــور‪ :‬شــایان قنــادزاده‪ /‬روابط عمومــی‪ :‬کیانــا تصاعدیــان و شــانا قنــادزاده‪/‬‬ ‫عکاســان‪ :‬محمــد رحیمــی‪ ،‬ایمــان بازوبنــدی و حســام نبــوی‪ /‬تیزر‪ :‬حســام نبــوی اشــاره کرد‪.‬‬ ‫در متــن یادداشــت کارگــردان بــر ایــن اثــر می خوانیــم‪« :‬مــن‪ !...‬انچــه می توانــم باشــم هســتم‬ ‫یــا انچــه هســتم‪ ،‬بیگانه ای ســت کــه از پــس اینــه بــه او می نگــرم؟! بــاری می اندیشــم و‬ ‫دگربــار طغیــان می کنــم ‪ ...‬کــدام را خــود برگزیــده ام؟! به راســتی‪ ،‬مــن کیســتم؟!» ایــن‬ ‫نمایــش تــا ‪ ۳۱‬مردادمــاه ‪ ۱۳۹۹‬در تماشــاخانه «شــانو» ســاعت ‪ ۱۹‬بـه رویِ صحنــه مـی رود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای عبدالمحمــد اقاطبائــی فرزنــد هرمــز بشناســنامه ‪ 2‬صــادره از رامهرمــز درخواســتی‬ ‫بخواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده که پــدرم مرحــوم هرمــز اقاطبائی‬ ‫بشناســنامه ‪ 3‬صــادره رامهرمــز در تاریــخ ‪ 1356/11/2‬در رامهرمــز اقامتــگاه دائمـی اش فــوت و‬ ‫ورثـه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬عبدالمحمــد اقاطبائــی فرزنــد هرمــز ش ش ‪ 2‬کــد ملــی ‪1911637886‬‬ ‫متولــد ‪ 1348/1/10‬صــادره از رامهرمــز پســر متوفــی ‪ -2‬کنیــز اقاطبائــی فرزنــد هرمــز ش ش‬ ‫‪ 259‬کــد ملــی ‪ 1910751561‬متولــد ‪ 1345/1/3‬صــادره از رامهرمــز دختــر متوفــی ‪ -3‬ســیما‬ ‫اقاطبائــی فرزنــد هرمــز ش ش ‪ 274‬کــد ملــی ‪ 1910751715‬متولــد ‪ 1349/1/16‬صــادره از‬ ‫رامهرمــز دختــر متوفــی ‪ -4‬میتــرا اقاطبائــی فرزنــد هرمــز ش ش ‪ 3‬کــد ملــی ‪1911658328‬‬ ‫متولــد ‪ 1353/11‬صــادره از رامهرمــز دختــر متوفــی ‪ -5‬مینــا اقاطبائــی فرزنــد هرمــز ش ش‬ ‫‪ 300‬کــد ملــی ‪ 1910751979‬متولــد ‪ 1354/1/1‬صــادره از رامهرمــز دختــر متوفــی ‪ -6‬گلــی‬ ‫امیــرزاده فرزنــد محمدکریــم ش ش ‪ 212‬کــد ملــی ‪ 1910751091‬متولــد ‪ 1327/7/3‬صــادره‬ ‫از رامهرمــز والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بجــز ســری‬ ‫و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫قاضی شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/270‬‬ ‫اگهی ابالغ وقت اجرای قرار تحریر ترکه‬ ‫بدینوســیله اعــام می نمایــد بــه موجــب درخواســت عبدالرضــا بگدلــی و ســایر خواهان هــا بــه‬ ‫طرفیــت ســامان‪ ،‬ســبحان‪ ،‬ســینا‪ ،‬رضــا و احســان شــهرتین بگدلــی و مهــوش احمــدی قــرار‬ ‫تحریــر ترکــه مرحــوم درویــش بگدلــی فرزنــد فرج الــه در شــورای حــل اختــاف ‪ 3‬صــادر‬ ‫و وقــت اجــرای قــرار ســاعت ‪ 11‬مــورخ ‪ 1399/06/16‬تعییــن گردیــده اســت‪ .‬لــذا از ورثــه‬ ‫یــا نماینــده قانونــی انهــا‪ ،‬بســتانکاران و مدیونیــن بــه متوفــی و کســانی دیگــری کــه حقــی‬ ‫بــر ترکــه متوفــی دارنــد دعــوت می شــود در موعــد مذکــور در محــل ایــن شــورا واقــع در‬ ‫شهرســتان رامهرمــز حاضــر شــوند‪ .‬عــدم حضــور مدعویــن مانــع اجــرای قــرار نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫م الــف ‪ 12/271‬حســن رئیس ـی زاده‪ ،‬قاضــی شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫رامهرمــز‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای یحیــی حســن نژاد فرزنــد محمــد بــه شماره شناســنامه ‪ 2711‬مالــک‬ ‫ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ و خانــم زهــرا عبــاس زاده فرزنــد علی اکبــر بــه شناســنامه ‪13‬‬ ‫مالــک س ـه دانگ مشــاع از ششــدانگ بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده جهــت‬ ‫دریافــت اســناد مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی می باشــد اســناد‬ ‫مالکیــت ششــدانگ یکبــاب منــزل پــاک ‪ 2104‬فرعــی از یــک اصلــی بخــش ســه کاشــمر‬ ‫بــه ادرس‪ :‬کاشــمر‪ -‬روســتای قــوژد بــه علــت ســهل انگاری گــم شــده اســت و برابــر دفتــر‬ ‫امــاک کاشــمر ســند مالکیــت دفترچـه ای ان در صفحــه ‪ 25‬و ‪ 28‬دفتــر ‪ 222‬صــادر و تســلیم‬ ‫شــده‪ .‬دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد‪ .‬لــذا بــه اســتناد قســمت پنــج تبصــره یــک‬ ‫اصالحــی مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت امــاک متذکــر می گــردد هــر کــس نســبت بــه‬ ‫ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد‬ ‫بایــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز پــس از انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را‬ ‫ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی تســلیم نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس‬ ‫از انقضــاء مهلــت مقــرر عــدم ارســال اعتــراض‪ ،‬ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات صــادر و‬ ‫بــه متقاضــی تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمد محمدزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر‬ ‫م الف ‪78‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪139960306005002608‬‬ ‫مــورخ ‪ 1399/04/23‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫نیشــابور تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم زهــرا صداق ـت زاده فرزنــد محمدجــواد نســبت‬ ‫بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 103/05‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪152‬‬ ‫فرعــی از ‪ 234‬اصلــی واقــع در اراضــی حدیــره بخــش ‪ 2‬حــوزه ثبــت ملــک نیشــابور خریــداری‬ ‫از مالــک رســمی اقــای رجبعلــی چوپانــکاره (نوربخــش) محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه‬ ‫موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق‬ ‫ایــن روزنامــه و محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد‬ ‫و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت اقدامــات‬ ‫ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت‬ ‫قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را‬ ‫ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/19 :‬‬ ‫علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور‬ ‫م الف ‪50026929‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز موتورســیکلت کاســیا ‪ Cdi125‬مــدل ‪ 1387‬بــه شــماره پــاک ‪ 771-19331‬و‬ ‫شــماره موتــور‪ ca070421841 :‬و شــماره شاســی‪ NDF***125A8720904 :‬بــه مالکیــت یاســین‬ ‫شــبان الجی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز موتورســیکلت باختــر ‪ Cdi125‬مــدل ‪ 1395‬بــه شــماره پــاک ایــران ‪-79173-774‬‬ ‫‪ 771‬و شــماره موتــور‪ 0125NEA145992 :‬و شــماره شاســی‪ NEA***125B9534705 :‬ســند ســفید‬ ‫مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند کمپانــی موتورســیکلت ســوپر احســان ‪ cc150‬رنــگ مشــکی مــدل ‪۱۳۸۹‬‬ ‫بــه شــماره موتــور‪ KMHCG156FM10118369 :‬و شــماره تنــه‪ N2N150A8922395 :‬و شــماره‬ ‫پــاک‪ 29827 -763 :‬بــه نــام مریــم پاکــدل اول و کــد ملــی‪ ۰۸۴۹۲۷۷۳۲۹ :‬مفقــود گردیــده و‬ ‫از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960329012002023‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک گرمســار تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمدعلــی قندالــی فرزنــد‬ ‫فتحعلــی بــه شماره شناســنامه ‪ 33‬صــادره از گرمســار در یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 198/58‬مترمربــع پــاک ‪ 4‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫‪ 4‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی واقــع در گرمســار حســین اباد حاجی تقــی خریــداری از مالــک رســمی‬ ‫اقــای محمدعلــی قندالــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/02 :‬‬ ‫حسین رامه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار‬ ‫م الف ‪358‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره‬ ‫‪ 1399/05/01-139860318011016369004883‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت‬ ‫اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه علــی خجســته فرزنــد شــیرینعلی از پــاک ‪ 2‬از ‪90‬‬ ‫اصلــی واقــع در قریــه پشــتیر بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق ســپاه عدالتخواه پشــتیری بعنــوان‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 534/36‬مترمربــع از‬ ‫طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 898‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس‬ ‫مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ‬ ‫اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ‬ ‫نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه‬ ‫مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره‬ ‫ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/19 :‬‬ ‫م الــف ‪ 910/286‬علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-13996031801104804‬‬ ‫‪ 1399/04/31‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫محســن صابرکلیدبــری فرزنــد جبــار از پــاک ‪ 1‬و ‪ 2‬متصــل بهــم از ‪ 69‬اصلــی واقــع در‬ ‫قریــه مالســرا بخــش ‪ 25‬گیــان از نســق قربانعلــی علیپــور بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مشــتمل بــر خانــه و محوطــه بمســاحت ‪ 337/03‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور‬ ‫احــراز گردیــده و پــاک ‪ 57‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون‬ ‫فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار‬ ‫اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع‬ ‫ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد‬ ‫صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات‬ ‫نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع‬ ‫مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/19 :‬‬ ‫م الــف ‪ 910/295‬علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫یک شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2040‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-13996031801105149‬‬ ‫‪ 1399/05/05‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫ربابــه اکبری زرکامــی فرزنــد وهــاب از پــاک ‪ 68‬از ‪ 50‬اصلــی واقــع در قریــه قصابســرا بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان از نســق علــی ستاره شــناس بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر‬ ‫ســاختمان بمســاحت ‪ 44/64‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪566‬‬ ‫بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور‬ ‫اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/02 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/19 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/300‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫مفقودی‬ ‫شناســنامه ســبز و بــرگ کمپانــی پرایــد ســواری جی تی ایکــس ای مــدل ‪ 1385‬بــه شــماره‬ ‫انتظامــی ‪699 -56‬ق‪ 68‬بــه شــماره موتــور ‪ 1470245‬و بــه شــماره شاســی ‪S1412285790009‬‬ ‫متعلــق بــه علــی نیشتری کســمائی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد امــاک و شهرســتان اق قــا‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی بشــرح ذیــل محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات‬ ‫متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬برابــر رای شــماره ‪ 139960312008001036‬مــورخ ‪ 99/4/5‬کالســه‬ ‫‪ 1398114412008000222‬اقــای قراقچــی کســلخه فرزنــد کریـم دردی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 2690‬کــد ملــی ‪ 49799067042‬صــادره از اق قــا در یک ونیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 329471/41‬مترمربــع پــاک شــماره ‪103‬‬ ‫فرعــی از ‪ 4‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه مرتــع شــوره زار بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی اق قــا از‬ ‫ســهمی علی اقــا جنــاب زاده تائیــد و رای صــادر می نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــرارت اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا ســند‬ ‫مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1399/05/19 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫م الف ‪4700‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد امــاک و شهرســتان اق قــا‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی بشــرح ذیــل محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات‬ ‫متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬برابــر رای شــماره ‪ 139960312008001034‬مــورخ ‪ 99/4/5‬و رای اصالحــی‬ ‫شــماره ‪ 139960312008001432‬مــورخ ‪ 99/4/24‬کالســه ‪ 139811441200800224‬اقــای‬ ‫برکلــی کلســخله فرزنــد کریـم وردی بــه شماره شناســنامه ‪ 11‬کــد ملــی ‪ 4979776582‬صــادره‬ ‫از اق قــا در یک ونیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 329471/41‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 103‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی واقــع در اراضــی قریــه‬ ‫مرتــع شــوره زار بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی اق قــا از ســهمی علی اقــا جنــاب زاده تائیــد و رای صــادر‬ ‫می نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــرارت اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1399/05/19 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫م الف ‪4701‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد امــاک و شهرســتان اق قــا‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی بشــرح ذیــل محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات‬ ‫متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬برابــر‬ ‫رای شــماره ‪ 139960312008001037‬مــورخ ‪ 99/4/5‬کالســه ‪1398114412008000223‬‬ ‫متقاضــی اقــای حالی قلیــچ کســخله فرزنــد کری ـم وردی بــه شماره شناســنامه ‪ 1100‬کــد ملــی‬ ‫‪ 4979566413‬صــادره از اق قــا در یک ونیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا‬ ‫بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 329471/41‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 103‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی قریــه مرتــع شــوره زار بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی اق قــا از ســهمی علــی اقــا جنــاب زاده‬ ‫تائیــد و رای صــادر می نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــرارت اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1399/05/19 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫م الف ‪4702‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد امــاک و شهرســتان اق قــا‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی بشــرح ذیــل محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات‬ ‫متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬برابــر رای‬ ‫شــماره ‪ 139960312008001035‬مــورخ ‪ 99/4/5‬کالســه ‪ 1398114412008000225‬اقــای‬ ‫قربان بــردی کســلخه فرزنــد کریــم وردی بــه شماره شناســنامه ‪ 30‬کــد ملــی ‪4979675301‬‬ ‫صــادره از اق قــا در یک ونیــم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 329471/41‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 103‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫قریــه مرتــع شــوره زار بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی اق قــا از ســهمی علــی اقــا جنــاب زاده تائیــد و‬ ‫رای صــادر می نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــرارت اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1399/05/19 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫م الف ‪4703‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد ســایپا ‪ 131‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1395‬بــه شــماره‬ ‫موتــور ‪ 5507500‬و شــماره شاســی ‪ 3453243‬و شــماره پــاک ‪692 -24‬س‪ 84‬مربــوط بــه‬ ‫خانــم فرزانــه بازارنوعــی مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫بــه موجــب پرونــده کالســه ‪ 971175‬اجرایــی و ‪ 961569‬اجــرای محکــوم بــه فــروش ملــک‬ ‫کــه در ایــن اجــرا امــوال جهــت اجــرای مفــاد حکــم توســط کارشــناس رســمی قیمت گــذاری‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬ملــک مســکونی بــه شــماره ثبــت فرعــی ‪ 14‬از ‪ 1300‬اصلــی قطعــه ‪ 3‬بخــش‬ ‫ســه دزفــول واقــع در دزفــول‪ ،‬خیابــان بهــاران ‪ ،9‬ســاختمان ابوالفضــل بــه مالکیــت اقــای امیــد‬ ‫عیســوندجهانبخش می باشــد‪ .‬لــذا امــوال در روز دوشــنبه ‪ 1399/06/10‬راس ســاعت ‪9-11‬‬ ‫صبــح از طریــق مزایــده حضــوری در محــل دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول‬ ‫بــه معــرض فــروش گــذارده می شــود‪ .‬طالبیــن می تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز‬ ‫مزایــده بــا هماهنگــی اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول در وقــت اداری از امــوال مذکــور‬ ‫بازدیــد نماینــد‪ .‬مزایــده از قیمــت پایــه ‪ 6.577.100.000‬ریــال (ارزش کل ملــک بــدون‬ ‫درنظــر گرفتــن دیــون احتمالــی) شــروع می شــود‪ .‬برنــده مزایــده کســی اســت باالتریــن قیمــت‬ ‫را پیشــنهاد نمایــد‪ .‬مزایــده راس ســاعت ‪ 9‬صبــح در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری‬ ‫دزفــول شــروع و ســاعت ‪ 11‬صبــح همــان روز خاتمــه می یابــد‪ .‬برنــده مزایــده بایــد ‪ %10‬بهــا را‬ ‫فی المجلــس بــه عنــوان ســپرده بــه قســمت اجــرای احــکام مدنــی پرداخــت نمایــد و حداکثــر‬ ‫ظــرف یــک مــاه بقیــه بهــای مــورد مزایــده را بــه صنــدوق دادگســتری دزفــول تودیــع و قبــض‬ ‫ان را بــه اجــرا تســلیم نمایــد تــا اقدامــات بعــدی انجــام شــود‪ .‬درغیراینصــورت ســپرده او پــس‬ ‫از کســر هزینه هــای مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد‪ .‬هزینه هــای نقــل و انتقــال و‬ ‫غیــره ک ً‬ ‫ال بــه عهــده برنــده مزایــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اردشیر شلوپور‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ایــران پوررحیمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3341463933‬بــه اســتناد شــهادتنامه و‬ ‫گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900552‬تقدیــم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ویــدا پوررحیمــی بــه شماره شناســنامه ‪550‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1399/02/31‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ایــران‬ ‫پوررحیمــی فرزنــد صفــر بــه ش‪.‬م ‪ 3341463933‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای بختیــار خرمــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 23‬باســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900156‬تقدیــم ایــن شــورا نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان مرحــوم علــی خرمــی تســنن مذهــب بــه شناســنامه شــماره‬ ‫‪ 541‬در تاریــخ ‪ 1399/02/30‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی‬ ‫عبارتنــد از‪ -1 :‬رضیــه فتحــی بــه شماره شناســنامه ‪ 1‬و بــه شــماره ملــی ‪ 3839655358‬متولــد‬ ‫‪ 1336/04/07‬همســر متوفــی ‪ -2‬بختیــار خرمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 23‬و بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 3839577632‬متولــد ‪ 1358/04/01‬پســر متوفــی ‪ -3‬شــهریار خرمــی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 4‬و بــه شــماره ملــی ‪ 3839592658‬متولــد ‪ 1362/01/01‬پســر متوفــی ‪ -4‬فرهــاد خرمــی‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ 1689‬و بــه شــماره ملــی ‪ 3839820588‬متولــد ‪ 1365/03/23‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -5‬فردیــن خرمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3830059698‬متولــد ‪ 1369/07/28‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -6‬فرشــید خرمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3830212577‬متولــد ‪ 1373/12/23‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -7‬صدیقــه خرمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 84‬و بــه شــماره ملــی ‪ 3839576446‬متولــد‬ ‫‪ 1356/06/01‬دختــر متوفــی و بجــز اینهــا ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورای‬ ‫حــل اختــاف شــماره یــک کامیــاران تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ژیــا خانی پــور‪ ،‬مســئول دفتــر شــعبه ‪ 1‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫م الــف ‪183‬‬ ‫شهرســتان کامیــاران‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســند خــودرو کامیونــت ون بــه شــماره انتظامــی ‪ ۵۵‬ایــران‪۶۵۵ -‬م‪ ۸۸‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ ۰۰۱۶۷۵۴۵‬و شــماره شاســی ‪ 00C68139‬بــه نــام مالــک عزیــزه ناصری بخشــایش فرزنــد علــی‬ ‫بــه کــد ملــی ‪ ۱۷۳۹۸۰۳۱۹۱‬و شماره شناســنامه ‪ ۱۹‬متولــد ‪ 1364/04/12‬مفقــود گردیــده و‬ ‫از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم شــاهزنان یزدانــی دارای شماره شناســنامه ‪ 215‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪250/99‬‬ ‫از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان‬ ‫حســینعلی عزیــزی بشناســنامه ‪ 239‬در تاریــخ ‪ 99/4/15‬اقامتــگاه دائمــی بــدرود زندگــی گفتــه‬ ‫ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬ناصــر عزیــزی بــه ش ش ‪ 401‬صــادره‬ ‫از گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬یاســر عزیــزی بــه ش ش ‪ 184‬صــادره از گیــان غــرب پســر‬ ‫متوفــی ‪ -3‬افســانه عزیــزی بــه ش ش ‪ 320‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -4‬ازیتــا‬ ‫عزیــزی بــه ش ش ‪ 356‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬ســارا عزیــزی بــه ش ش ‪500‬‬ ‫صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -6‬مریــم عزیــزی بــه ش ش ‪ 29‬صــادره از گیــان غــرب‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -7‬شــاهزنان یزدانــی بــه ش ش ‪ 215‬صــادره از گیــان غــرب همســر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای عرفــان صفری نــژاد دارای شناســنامه ‪ 595004876‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫بایگانــی ‪ 9900260‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان مجیــد صفری نــژاد بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959845792‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1398/8/28‬در اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪:‬‬ ‫‪ -1‬متقاضــی فرزنــد مجیــد بــا کــد ملــی ‪ 595004876‬متولــد ‪ 1370/11/10‬پســر متوفــی‬ ‫‪ -2‬عثمــان صفری نــژاد فرزنــد مجیــد بــا کــد ملــی ‪ 595932970‬متولــد ‪1364/1/10‬‬ ‫پســر متوفــی ‪ -3‬لقمــان صفری نــژاد فرزنــد مجیــد بــا کــد ملــی ‪ 5959937697‬متولــد‬ ‫‪ 1365/10/22‬پســر متوفــی ‪ -4‬نهیــه صفری نــژاد فرزنــد مجیــد بــا کــد ملــی ‪5959845806‬‬ ‫متولــد ‪ 1354/1/1‬دختــر متوفــی ‪ -5‬محمــود صفری نــژاد فرزنــد مجیــد بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959914591‬متولــد ‪ 1360/11/1‬پســر متوفــی ‪ -6‬زینــب صفری نــژاد فرزنــد مجیــد بــا‬ ‫کــد ملــی ‪ 5959845814‬متولــد ‪ 1356/8/5‬دختــر متوفــی ‪ -7‬بهیــه مــرادی فرزنــد فتــاح‬ ‫بــا کــد ملــی ‪ 5959719411‬متولــد ‪ 1339/4/3‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد‬ ‫و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه‬ ‫شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم بوبــی گل محمــدی دارای شماره شناســنامه ‪ 3329713501‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 274/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی اگهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده‬ ‫کــه شــادروان فتــاح امینــی بشناســنامه ‪ 136‬در تاریــخ ‪ 1370/06/31‬اقامتــگاه دائمــی خــود را‬ ‫بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬قــدرت امینــی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3329961104‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -2‬حشــمت اله امینــی بــه ش‪.‬م ‪3329886765‬‬ ‫صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -3‬پرســتو امینــی بــه ش‪.‬م ‪ 3320055941‬صــادره از گیالنغــرب‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -4‬بوبــی گل محمــدی بــه ش‪.‬م ‪ 3329713501‬صــادره از گیالنغــرب همســر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گواور‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند تراکتــور ‪ ۲/۴۷۵‬مــدل ‪ ۹۲‬به شــماره ســریال ‪ N0671D1‬و شــماره موتــور ‪MT4AC3W0620A‬‬ ‫بــه نــام حنــون ســرخه کــد ملــی ‪ ۵۲۶۸۷۶۵۵۴۱‬مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای جهــت جهــان بــه شماره شناســنامه ‪ 1252‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900549‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان محمــود جهــان بــه شماره شناســنامه ‪ 355‬در تاریــخ ‪1382/07/23‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬اذر جهــان فرزنــد محمــود بــه‬ ‫ش ش ‪ 1415‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬حشــمت اله جهــان فرزنــد محمــود بــه ش ش ‪ 1011‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -3‬صحبــت جهــان فرزنــد محمــود بــه ش ش ‪ 1253‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬افشــین جهــان‬ ‫فرزنــد محمــود بــه ش‪.‬م ‪ 3330017635‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬حجت الــه جهــان فرزنــد محمــود‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 6410035195‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬جهــت جهــان فرزنــد محمــود بــه ش ش ‪1252‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -7‬مرواریــد فتاحــی فرزنــد عیوضعلــی بــه ش ش ‪ 407‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم بــدری چترســیمین بــه شماره شناســنامه ‪ 3340699054‬بــه اســتناد شــهادتنامه و‬ ‫گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900620‬تقدیــم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان قمــر پورفتاحــی بــه شماره شناســنامه ‪1008‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1394/07/01‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬بــدری‬ ‫چترســیمین فرزنــد حســین بــه ش‪.‬م ‪ 3340699054‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬اکبــر چترســیمین‬ ‫فرزنــد حســین بــه ش ش ‪ 305‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬بهمــن چترســیمین فرزنــد حســین بــه ش ش‬ ‫‪ 306‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬عبادالــه چترســیمین فرزنــد حســین بــه ش ش ‪ 13458‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -5‬مــراد چترســیمین فرزنــد حســین بــه ش ش ‪ 913‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬علی حســن چترســیمین‬ ‫فرزنــد حســین بــه ش ش ‪ 1062‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬ســلطان چترســیمین فرزنــد حســین بــه‬ ‫ش ش ‪ 13457‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان‬ ‫باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای خدامــراد درویشــی بــه شماره شناســنامه ‪ 179‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100265‬تقدیــم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ســامان درویشــی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 3330123354‬در تاریــخ ‪ 1399/04/28‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد‬ ‫از‪ -1 :‬خدامــراد درویشــی فرزنــد شــاهمراد بــه ش‪.‬م ‪ 3254707168‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫پــدر متوفــی ‪ -2‬گل نــار بســامی فرزنــد اســداله بــه ش‪.‬م ‪ 3340698759‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای اردشــیر عبدالهــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3340049130‬بــه اســتناد شــهادتنامه و‬ ‫گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100248‬تقدیم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان اســمعیل عبدالهــی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 1236‬در تاریــخ ‪ 1387/05/10‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬کیومــرث عبدالهــی فرزنــد اســمعیل بــه ش‪.‬م ‪ 3340087199‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬اردشــیر‬ ‫عبدالهــی فرزنــد اســمعیل بــه ش‪.‬م ‪ 3340049130‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬کیــکاوس عبدالهــی‬ ‫فرزنــد اســمعیل بــه ش‪.‬م ‪ 3341187863‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬لیلــی عبدالهــی فرزنــد اســمعیل‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 3341154620‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬پروانــه عبدالهــی فرزنــد اســمعیل بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3340029490‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬کبــری عبدالهــی فرزنــد اســمعیل بــه ش‪.‬م ‪3340038244‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -7‬ملــک عبدالهــی فرزنــد اســمعیل بــه ش‪.‬م ‪ 3340038252‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -8‬گرجــی علی اکبــری فرزنــد هــادی بــه ش‪.‬م ‪ 3340015465‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ربابــه محمدی سرمســتی دارای شماره شناســنامه ‪ 3340501408‬بشــرح دادخواســت بــه‬ ‫کالســه ‪ 265/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی اگهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان بنــدر کوهــی بشناســنامه ‪ 217‬در تاریــخ ‪ 1398/11/13‬اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬اردشــیر‬ ‫کوهــی بــه ش‪.‬م ‪ 3329971924‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -2‬نظــر کوهــی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3329694904‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -3‬فریــده کوهــی بــه ش‪.‬م ‪3329444932‬‬ ‫صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -4‬فرنگیــس کوهــی بــه ش‪.‬م ‪ 3329725303‬صــادره از‬ ‫گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬ربابــه محمدی سرمســتی بــه ش‪.‬م ‪ 3340501408‬صــادره از‬ ‫گیالنغــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی م نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورا ی حل اختالف گواور‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای نعمــت کرمی تبــار دارای شماره شناســنامه ‪ 3329641339‬بشــرح دادخواســت بــه‬ ‫کالســه ‪ 268/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی اگهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن‬ ‫توضیــح داده کــه شــادروان ملــوک کرمی تبــار بشناســنامه ‪ 102‬در تاریــخ ‪1394/07/10‬‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت‬ ‫بــه‪ -1 :‬دولــت مهدیــان زاده بــه ش‪.‬م ‪ 3329641220‬صــادره از گیالنغــرب مــادر متوفــی‪ .‬اینــک‬ ‫بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گواور‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ملــوک پرنــون دارای شماره شناســنامه ‪ 77‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪302/99‬‬ ‫از ایــن دادگاه درخواســت حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان یونــس‬ ‫پرنــون بشناســنامه ‪ 6‬در تاریــخ ‪ 1394/6/24‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه‬ ‫ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬ملــوک پرنــون ش ش ‪ 77‬کــد ملــی‬ ‫‪ 3329343710‬ت ت ‪ 1329/10/3‬گیــان غــرب مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫اگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (نوبت اول)‬ ‫برابــر اراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان ســنندج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان ذیــل تاییــد گردیــده‪ .‬لذا بدینوســیله مشــخصات‬ ‫امــاک در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز جهــت اطــاع عمــوم در روزنامــه کثیراالنتشــار و محلــی اگهــی می گــردد‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫نماینــد و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی اخــذ و تحویــل اداره ثبــت نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر خواهــد شــد‪ .‬صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫بخش ‪3‬‬ ‫‪ -1‬ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بنــام حبیب الــه زمانــی فرزنــد عبدالــه شماره شناســنامه ‪ 216‬صــادره کامیــاران کــد ملــی ‪ 3832920805‬تحــت پــاک ‪ 1770‬فرعــی از ‪2718‬‬ ‫اصلــی بخــش ‪ 3‬ســنندج بــه مســاحت ‪ 158/32‬مترمربــع خریــداری از نســق باقــی رضائ ـی زارع صاحــب نســق بــه ادرس ســنندج ابتــدای روســتای دوشــان روبــروی پــادگان امــام‬ ‫علــی(ع)‪.‬‬ ‫‪ -2‬ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بنــام محبوبــه خاصــان فرزنــد عبدالرحمــان شماره شناســنامه ‪ 211‬صــادره کــد ملــی ‪ 3859636499‬تحــت پــاک ‪ 1771‬فرعــی از ‪ 2718‬اصلــی‬ ‫بخــش ‪ 3‬ســنندج بــه مســاحت ‪ 155/24‬مترمربــع خریــداری از نســق باقــی رضائـی زارع صاحــب نســق بــه ادرس ســنندج ابتــدای روســتای دوشــان روبــروی پــادگان امــام علــی(ع)‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/19 :‬‬ ‫بهنام قباد‪ ،‬رئیس ثبت منطقه یک سنندج‬ ‫م الف ‪14018‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی نوبت اول‪ -‬مرحله اول‬ ‫شــهرداری بهبهــان بــه اســتناد بنــد ‪ 1‬صورتجلســه شــماره ‪ 13‬مورخــه ‪ 99/04/25‬شــورای محتــرم اســامی شــهر بهبهــان‪ ،‬درنظــر دارد از طریــق مزایــده عمومــی‬ ‫نسـ�بت بـ�ه جـ�ذب پیمانـ�کار جهـ�ت بهره بـ�رداری از جایــگاه فــروش گاز ‪ CNG‬پــارک شــاهد اقــدام نمایــد‪ .‬لــذا از کلیــه شــرکت های واجــد شــرایط برابــر‬ ‫مقــررات شرــکت پخـ�ش فراورده ه�اـی نفتـ�ی دع��وت بـ�ه عمـ�ل می ای��د جه��ت دریاف��ت اســناد مزایــده بــه شــهرداری واحــد امــور قراردادهــا مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬اس�نـاد مزایــده در مقابــل پرداخــت مبلــغ ‪ 1/000/000‬ریــال (غیرقابــل اســترداد) بــه حســاب شــماره ‪ 3100003349000‬بانــک ملــی بنــام شــهرداری بهبهــان‬ ‫تســلیم می گــردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مبلغ قیمت پایه (براورد اولیه) ماهیانه‪ 300/000/000 :‬ریال‬ ‫‪ -3‬شــرکت کنندگان می بایســت مبلــغ ‪ 180/000/000‬ریــال را بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی (ضمانتنامــه بانکــی بایــد بــا اعتبــار ‪ 3‬ماهــه باشــد) یــا بــه‬ ‫صــورت واریــز نقــدی بــه حســاب ســپرده شــماره ‪ 3100003350001‬بنــام شــهرداری بهبهــان نــزد بانــک ملــی بــه عنــوان (سـ�پرده ش��رکت در مزایـ�ده)‬ ‫پرداخــت نمایــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬مدت قرارداد با برنده مزایده‪ :‬یک سال (‪ 12‬ماه شمسی) می باشد‪.‬‬ ‫‪ -5‬نوع کار‪ :‬بهره برداری از جایگاه فروش گاز ‪ CNG‬شاهد‬ ‫‪ -6‬هزینه انتشار اگهی ها و هزینه کارشناسی جهت تعیین قیمت پایه مزایده به هر تعداد نوبت به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول هر یک و یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬در شرایط برابر و یکسان اولویت با شرکت های بومی (ثبت شده در استان خوزستان) می باشد‪.‬‬ ‫‪ -9‬محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات‪ :‬بهبهان‪ ،‬خیابان طالقانی‪ ،‬شهرداری بهبهان‪ ،‬واحد امور قراردادها‬ ‫‪ -10‬مهلت دریافت اسناد‪ :‬از مورخه ‪ 1399/05/19‬لغایت ‪1399/05/26‬‬ ‫‪ -11‬مهلت قبول پیشنهادات و پاسخ به مزایده‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 12‬روز دوشنبه مورخه ‪ 1399/06/10‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -12‬تاریخ بازگشایی پاکات و برگزاری کمیسیون مزایده‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز سه شنبه مورخه ‪ 1399/06/11‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -13‬جهــت دریافــت اســناد می بایســت اساســنامه شــرکت‪ ،‬اخریــن اگهــی تغییــرات بــه همــراه معرفی نامــه از طــرف شــرکت و همچنیــن گواهــی تاییــد صالحیــت‬ ‫از شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی ایــران ارائــه گــردد‪.‬‬ ‫‪ -14‬برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند‪ ،‬سپرده انان به ترتیب به نفع دولت ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -15‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -16‬متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن ‪ 061-52726174-6‬واحد امور قراردادها تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫علیرضا بهادری‪ ،‬سرپرست شهرداری بهبهان‬ صفحه 4 ‫یک شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2040‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای صیدرضــا عباســی دارای شماره شناســنامه ‪ 3329629541‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 272/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی اگهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده‬ ‫کــه شــادروان عزت الــه عباســی بشناســنامه ‪ 12‬در تاریــخ ‪ 1398/12/06‬اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬صیدرضــا عباســی‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 3329629541‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -2‬محســن عباســی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3329884401‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -3‬رضــا عباســی بــه ش‪.‬م ‪3329629533‬‬ ‫صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -4‬گل چیــن عباســی بــه ش‪.‬م ‪ 3329630019‬صــادره از‬ ‫گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬نســرین عباســی بــه ش‪.‬م ‪ 3329971622‬صــادره از گیالنغــرب‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -6‬بتــول عباســی بــه ش‪.‬م ‪ 3329630231‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی‬ ‫‪ -7‬زهــرا عباســی بــه ش‪.‬م ‪ 3320060910‬صــادره از گیالنغــرب فرزنــد متوفــی ‪ -8‬ســحر‬ ‫عباســی بــه ش‪.‬م ‪ 3329626941‬صــادره از گیالنغــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گواور‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فرشــته جهانبخشــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3341282149‬بــه اســتناد شــهادتنامه و‬ ‫گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪99057100262‬تقدیــم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان بتــول پورمــرادی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 121‬در تاریــخ ‪ 1392/11/16‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪-1 :‬‬ ‫فریــده جهانبخشــی بــه ش‪.‬م ‪ 3340762465‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬علــی جهانبخشــی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3341630066‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬صدیقــه جهانبخشــی بــه ش‪.‬م ‪ 3341572908‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬ســعید جهانبخشــی بــه ش‪.‬م ‪ 3330118016‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬احمــد جهانبخشــی بــه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3341661581‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬فرشــته جهانبخشــی بــه ش‪.‬م ‪ 3341282149‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -7‬شــاهمراد جهانبخشــی بــه ش ش ‪ 523‬فرزنــد حســن همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم کتــان رضایــی بــه شماره شناســنامه‪ 761‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900581‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان کرمرضــا رضایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 2‬در تاریــخ ‪1399/04/05‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬مجتبــی رضایــی فرزنــد کرمرضــا‬ ‫بــه ش ش ‪ 37‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬مصطفــی رضایــی فرزنــد کرمرضــا بــه ش‪.‬م ‪3330154683‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -3‬شمســی رضایــی فرزنــد کرمرضــا بــه ش ش ‪ 1158‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬فریبــا‬ ‫رضایــی فرزنــد کرمرضــا بــه ش ش‪ 1227‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬هاجــر رضایــی فرزنــد کرمرضــا بــه‬ ‫ش ش ‪ 1259‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬ســمیه رضایــی فرزنــد کرمرضــا بــه ش ش ‪ 16‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -7‬مرضیــه رضایــی فرزنــد کرمرضــا بــه ش ش ‪ 89‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬حدیــث رضایــی فرزنــد‬ ‫کرمرضــا بــه ش‪.‬م ‪ 3330080647‬فرزنــد متوفــی ‪ -9‬پــری رضایــی فرزنــد کرمرضــا بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3330250518‬فرزنــد متوفــی ‪ -10‬کتــان رضایــی فرزنــد علی حســن بــه ش ش ‪ 761‬همســر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم لیلــی درویشــی بــه شماره شناســنامه ‪ 20‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900214‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان علی اقــا درویشــی بــه شماره شناســنامه ‪ 290‬در تاریــخ ‪1394/02/13‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬قدمخیــر درویشــی فرزنــد علی اقــا‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 3340468941‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -2‬فــردوس درویشــی فرزنــد‬ ‫علی اقــا بــه ش‪.‬م ‪ 3340505292‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -3‬بهمــن درویشــی‬ ‫فرزنــد علی اقــا بــه ش‪.‬م ‪ 3340502404‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -4‬نصرت الــه‬ ‫درویشــی فرزنــد علی اقــا بــه ش‪.‬م ‪ 3340502412‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -5‬حشــمت اله درویشــی فرزنــد علی اقــا بــه ش‪.‬م ‪ 3340505276‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -6‬قدرت الــه درویشــی فرزنــد علی اقــا بــه ش‪.‬م ‪ 3340505284‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -7‬ابراهیــم درویشــی فرزنــد علی اقــا بــه ش‪.‬م ‪ 3340507546‬صــادره از‬ ‫اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -8‬لیلــی درویشــی فرزنــد محمــد بــه ش‪.‬م ‪ 3341410260‬صادره‬ ‫از اســام ابــاد غــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد‬ ‫از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه چهارم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای نعمــت کرمی تبــار دارای شماره شناســنامه ‪ 3329641339‬بشــرح دادخواســت بــه‬ ‫کالســه ‪ 268/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی اگهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان علی بابــا کرمی تبــار بشناســنامه ‪ 48‬در تاریــخ ‪ 1389/10/17‬اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪-1 :‬‬ ‫نعمــت کرمی تبــار بــه ش‪.‬م ‪ 3329641339‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -2‬حشــمت‬ ‫کرمی تبــار بــه ش‪.‬م ‪ 3329639441‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -3‬احمــد کرمی تبــار‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 3329639199‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -4‬مریــم کرمی تبــار بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3329639172‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬تــاج کرمی تبار بــه ش‪.‬م ‪3329639717‬‬ ‫صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -6‬پــری کرمی تبــار بــه ش‪.‬م ‪ 3329639202‬صــادره از‬ ‫گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬دولــت مهدیــان زاده بــه ش‪.‬م ‪ 3329641220‬صــادره از گیالنغــرب‬ ‫همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گواور‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای نعمــت کرمی تبــار دارای شماره شناســنامه ‪ 3329641339‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 269/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی اگهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان دولــت مهدیــان زاده بشناســنامه ‪ 253‬در تاریــخ ‪ 1394/10/21‬اقامتــگاه دائمــی خــود را‬ ‫بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬نعمــت کرمی تبــار‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 3329641339‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -2‬حشــمت کرمی تبــار بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3329639441‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -3‬احمــد کرمی تبــار بــه ش‪.‬م ‪3329639199‬‬ ‫صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -4‬مریــم کرمی تبــار بــه ش‪.‬م ‪ 3329639172‬صــادره از‬ ‫گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬تــاج کرمی تبــار بــه ش‪.‬م ‪ 3329639717‬صــادره از گیالنغــرب‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -6‬پــری کرمی تبــار بــه ش‪.‬م ‪ 3329639202‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف گواور‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز و ســند کمپانــی خــودرو ســواری پرایــد ‪ 131‬بــا شــماره انتظامــی ‪897 -29‬د‪32‬‬ ‫و شــماره موتــور ‪ M13/6230255‬و شــماره شاســی ‪ NAS411100K1139761‬بــه نــام کاوه‬ ‫ظاهری نــژاد مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بحکایــت پرونــده کالســه ‪ ۹۹۰۹۹۸۸۹۶۰۲۰۰۱۹۷‬شــعبه دوم شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫جوانــرود اقــای صابــر شــفیعی درخواســت صــدور گواهــی اگهــی حصــر وراثــت را نمــوده اســت‬ ‫و بیــان داشــته شــادروان محمــد شــفیعی در تاریــخ ‪ ۱۳۷۷/۰۸/۰۷‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫فــوت نمــوده و ورثـه اش عبارتنــد از‪ -۱ :‬ناصــر شــفیعی زایچــه‪ 1359 :‬ش ش‪ ۵۹۶۳ :‬کــد ملــی‪:‬‬ ‫‪ ۴۹۵۹۶۸۸۸۷۴‬پســر متوفــی ‪ -۲‬امیــر شــفیعی زایچه‪ 1348 :‬ش ش‪ ۱ :‬کد ملــی‪۵۹۶۹۹۲۹۳۵۲ :‬‬ ‫پســر متوفــی ‪ -۳‬منصــور شــفیعی زایچــه‪ 1362 :‬ش ش‪ ۵۹۳ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۹۰۷۹۴۰ :‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -۴‬رئــوف شــفیعی زایچــه‪ 1363 :‬ش ش‪ ۹۱۴ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۹۲۰۶۴۵ :‬پســر متوفــی‬ ‫‪ -۵‬اختــر شــفیعی زایچــه‪ 1342 :‬ش ش‪ ۲۱۲ :‬کــد ملــی‪ ۵۹۶۹۷۹۳۶۹۸ :‬دختــر متوفــی ‪ -۶‬منظر‬ ‫شــفیعی زایچــه‪ 1348 :‬ش ش‪ ۲ :‬کــد ملــی‪ ۵۹۶۹۹۲۹۳۶۰ :‬دختــر متوفــی ‪ -۷‬پخشــان شــفیعی‬ ‫زایچــه‪ 1366 :‬ش ش‪ ۲۴۰۰ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۹۶۳۹۰۵ :‬دختــر متوفــی ‪ -۸‬پرســتو شــفیعی‬ ‫زایچــه‪ 1369 :‬ش ش‪ :‬اختصاصــی کــد ملــی‪ ۴۹۵۰۰۲۶۰۶۲ :‬دختــر متوفــی ‪ -۹‬یاســمن احمــدی‬ ‫زایچــه‪ 1326 :‬ش ش‪ ۱۷ :‬کــد ملــی‪ ۵۹۵۹۸۲۳۰۳۹ :‬همســر متوفــی ‪ -۱۰‬صابــر شــفیعی زایچــه‪:‬‬ ‫‪ 1345‬ش ش‪ ۱۸۱ :‬کــد ملــی‪ ۵۹۶۹۷۶۱۲۵۷ :‬پســر متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در‬ ‫یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنام ـه ای‬ ‫از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا اعــام‬ ‫نمایــد درغیراینصــورت شــورا گواهــی را صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای جــز ســری‬ ‫یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شهناز کارگر‪ ،‬مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960318603004310‬مورخــه ‪ 1399/04/11‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه ‪ 2‬رشــت‪ ،‬تصرفــات مالکانــه بالمعــارض اقــای علیرضــا‬ ‫حس ـن زاده مقدم احمدســرائی فرزنــد مهــدی بــه شماره شناســنامه ‪ 27559‬صــادره از رشــت در‬ ‫قریــه شــالکو در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ‪171/94‬‬ ‫مترمربــع پــاک فرعــی ‪ 39348‬از اصلــی ‪ 77‬مفــروز و مجــزی از پــاک ‪ 169‬و ‪ 534‬از اصلــی‬ ‫‪ 77‬واقــع در بخــش چهــار رشــت خریــداری از مالــک رســمی اقــای مهــدی زرخیزطلــب محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/4 :‬‬ ‫حســین اســامی کجیدی‪ ،‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫م الــف ‪945‬‬ ‫ناحیــه ‪ 2‬رشــت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011002249‬‬ ‫‪ 1399/03/18‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫محمدرضــا درویش نیــا فرزنــد ابراهیــم از پــاک ‪ 5‬از ‪ 71‬اصلــی واقــع در قریــه پرده ســر بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان از مالکیــت اکبــر درســتکار بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر خانــه‬ ‫و محوطــه بمســاحت ‪ 1067/95‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪24‬‬ ‫بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور‬ ‫اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود‬ ‫را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد‬ ‫مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/05 :‬‬ ‫م الــف ‪ 910/230‬علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011003879‬‬ ‫‪ 1399/04/14‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫ســیدهادی زارع پاک ضیابــری فرزنــد سیدموســی از پــاک ‪ 145‬از ‪ 41‬اصلــی واقــع در‬ ‫قریــه ضیابــر بخــش ‪ 25‬گیــان از مالکیــت میرغفــور ضیائــی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫درختــکاری بمســاحت ‪ 7740/32‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک‬ ‫‪ 2086‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح‬ ‫مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را به‬ ‫ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/05 :‬‬ ‫م الــف ‪ 910/231‬علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011002707‬‬ ‫‪ 1399/03/26‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫پــوران محمدی امندانــی فرزنــد میرزاجــان از پــاک ‪ 26‬باقیمانــده از ‪ 2‬اصلــی واقــع در‬ ‫قریــه الهیجــی محلــه طاهرگــوراب بخــش ‪ 25‬گیــان از مالکیــت محمــد محمــدی بعنــوان‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بمســاحت ‪ 303/36‬مترمربــع از‬ ‫طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 532‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس‬ ‫مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ‬ ‫اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ‬ ‫نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه‬ ‫مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات‬ ‫نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/05 :‬‬ ‫م الــف ‪ 910/239‬علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011003827‬‬ ‫‪ 1399/04/12‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫مهــری محمدی امندانــی فرزنــد میرزاجــان از پــاک ‪ 26‬باقیمانــده از ‪ 2‬اصلــی واقــع در قریــه‬ ‫الهیجــی محلــه طاهرگــوراب بخــش ‪ 25‬گیــان از مالکیــت محمــد محمــدی بعنــوان ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 303/73‬مترمربــع از طــرف هیئــت‬ ‫مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 533‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪1‬‬ ‫قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی‬ ‫بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم‬ ‫نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت‬ ‫اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/05 :‬‬ ‫م الــف ‪ 910/240‬علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام م ـی دارد ســند کمپانــی و ســند مالکیــت موتورســیکلت اســرار ‪ CC125‬بــه‬ ‫شــماره انتظامــی ‪ 516-29134‬رنــگ نقــره ای مــدل ‪ 1389‬بــا شــماره موتــور *‪ *91510132‬و‬ ‫شــماره تنــه ‪ 125A8901898 ***N2A‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011004072‬‬ ‫‪ 1399/04/17‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه کاظــم‬ ‫محبی نیــا فرزنــد عیســی از پــاک ‪ 155‬از ‪ 51‬اصلــی واقــع در قریــه صیقــان بخــش ‪22‬‬ ‫گیــان از نســق پرویــز درخشــان صفت حقیقی پیشــخانی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بمســاحت ‪ 9449/14‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 534‬بــرای ان‬ ‫منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض‬ ‫داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را‬ ‫بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد‬ ‫مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/05 :‬‬ ‫م الــف ‪ 910/241‬علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضیعــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد امــاک و شهرســتان اق قــا‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی بشــرح ذیــل محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات‬ ‫متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا تســلیم و پــس از اخــذ رســید‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬برابــر رای شــماره ‪ 139960312008000952‬مــورخ ‪ 1399/03/29‬کالســه‬ ‫‪ 1398114412008000147‬اقــای علــی پــور قــاز فرزنــد محمــد دردی بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 26‬کــد ملــی ‪ 4979669654‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت‬ ‫‪ 1282/51‬از پــاک شــماره ‪ 3‬اصلــی واقــع در اراضــی کســلخه بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبتــی اق قــا‬ ‫از ســهمی اصالحــات اراضــی تائیــد و رای صــادر می نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــرارت اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا ســند‬ ‫مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1399/05/04 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫م الف ‪4563‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضیعــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد امــاک و شهرســتان اق قــا‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی بشــرح ذیــل محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات‬ ‫متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬برابــر رای شــماره ‪ 139960312008000585‬مــورخ ‪1399/03/06‬‬ ‫کالســه ‪ 139711442008000168‬اقــای عیدمحمــد میرزاعلــی فرزنــد قربان محمــد‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 3962‬کــد ملــی ‪ 4979079776‬صــادره از اق قــا در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بمســاحت ‪ 261/89‬از پــاک شــماره یــک اصلــی واقــع در اراضــی اق قــا بخــش‬ ‫‪ 7‬حــوزه ثبتــی اق قــا از ســهمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی تائیــد و رای صــادر‬ ‫می نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــرارت اداره ثبــت اســناد و امــاک اق قــا ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1399/05/04 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫م الف ‪4565‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضیعــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد امــاک و شهرســتان‬ ‫اق قــا تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی بشــرح ذیــل محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬برابــر رای شــماره ‪139960312008001327‬‬ ‫مــورخ ‪ 1399/4/18‬کالســه ‪ 1397114412008000149‬متقاضــی رحمت الــه اونــق‬ ‫فرزنــد ســیدقلی بشماره شناســنامه ‪ 10652‬کــد ملــی ‪ 4979146872‬صــادره از اق قــا در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت ‪ 124718/19‬از پــاک شــماره ‪ 15‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی خیوه لــی بخــش ‪ 12‬حــوزه ثبتــی اق قــا مقــدار ‪ 18218/19‬مترمربــع از ســهمی‬ ‫یــگان قلیــچ دســت زن در ســند ‪ 7790‬مــورخ ‪ 1356/9/17‬و مقــدار ‪ 2‬هکتــار از اباشــیخ‬ ‫دسـت زن در شــماره ســند ‪ 5985‬مــورخ ‪ 1353/12/24‬و مقــدار یــک هکتــار و یــک و نــی از‬ ‫قره طــای گــری در ســند ‪ 5986‬مــورخ ‪ 1356/12/24‬و مقــدار ‪ 3‬هکتــار و دو نــی از ســهمی‬ ‫نورمحمــد گــری در ســند ‪ 5953‬مــورخ ‪ 1353/12/24‬و مقــدار ‪ 4/5‬هکتــار از ســهمی‬ ‫تقــان دردی گــری در ســند ‪ 5991‬مــورخ ‪ 1353/12/24‬تاییــد و رای صــادر می نمایــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتراض طبــق مقــرارت اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک اق قــا ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪1399/05/04 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫م الف ‪4560‬‬ ‫اگهی‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312001005264 ،1399603120010051275263‬هیئــت‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪1399114412001000091‬‬ ‫و ‪ 1399114412001000092‬تقاضــای ‪ -1‬مریــم رضائــی فرزنــد ناصــر شناســنامه ‪ -‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 4580068270‬صــادره از شــاهرود واقــع در اراضــی یله بــاغ در ســه دانگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت ‪ -2‬علیرضــا رضائــی‬ ‫فرزنــد ناصــر شناســنامه ‪ -‬کــد ملــی ‪ 2110427914‬صــادره گــرگان واقــع در اراضــی‬ ‫یله بــاغ در سـه دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫اســت بمســاحت کل ‪ 97/97‬مترمربــع از پــاک ‪ 2‬اصلــی بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت گــرگان‬ ‫طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از اینــرو اشــخاصی کــه نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/04 :‬‬ ‫علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ ‫م الف ‪4535‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312001002523‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1398114412001000240‬متقاضــی بهــرام باذری رودســری فرزنــد عبدالرضــا‬ ‫شناســنامه ‪ 619‬کــد ملــی ‪ 2121452044‬صــادره از گــرگان واقــع در اراضــی قعله حســن در‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یکبــاب ســاختمان بانضمــام ‪131‬ســهم مشــاع از ‪144‬ســهم ششــدانگ عرصــه‬ ‫کــه باقیمانــده ســهام ان وقــف اســت بمســاحت ‪ 249/4‬مترمربــع از پــاک ‪ 12‬اصلــی بخــش ‪4‬‬ ‫حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از اینــرو اشــخاصی‬ ‫کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/04 :‬‬ ‫علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ ‫م الف ‪4526‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312001005266‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1398114412001001453‬تقاضــای فاطمــه شــامانی فرزنــد رحمت الــه شناســنامه‬ ‫‪ 356‬کــد ملــی ‪ 4579266927‬صــادره از دامغــان واقــع در اراضــی قعله حســن در ششــدانگ‬ ‫اعیانــی یکبــاب ســاختمان انضمــام ‪131‬ســهم مشــاع از ‪144‬ســهم ششــدانگ عرصــه باقیمانــده‬ ‫ســهام ان وقــف اســت بمســاحت ‪ 169/35‬مترمربــع از پــاک ‪ 12‬اصلــی بخــش ‪ 4‬حــوزه ثبــت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از اینــرو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/04 :‬‬ ‫علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ ‫م الف ‪4559‬‬ ‫اگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضیعت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی برابر ماده ‪ 3‬و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312001005127‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1399114412001000116‬متقاضــی علــی چــوگان فرزنــد خوجه مــراد شناســنامه‬ ‫‪ 49‬کــد ملــی ‪ 2121700897‬صــادره از گــرگان واقــع در اراضــی شــهری گــرگان در ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بمســاحت ‪ 145‬مترمربــع از پــاک ‪ 3648‬اصلــی‬ ‫بخــش ‪ 1‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی حبیب الــه‬ ‫مقصودلــو دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی‬ ‫می شــود از اینــرو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بمــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه‬ ‫مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/04 :‬‬ ‫علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ ‫م الف ‪4522‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312001000463‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی مالکانــه بالمعــارض‬ ‫کالســه ‪ 1398114412001001375‬متقاضــی گل محمــد ســروری فرزنــد عبــاس شناســنامه‬ ‫‪ 26205‬کــد ملــی ‪ 0790259834‬صــادره از ســبزوار واقــع در اراضــی خــارج از مزرعــه موقوفــه‬ ‫محمدصــادق باباصادقیــان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده‬ ‫بمســاحت ‪ 336/08‬مترمربــع از پــاک ‪ 3866‬فرعــی از ‪ 107‬اصلــی بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت‬ ‫گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از اینــرو اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بمــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/04 :‬‬ ‫علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ ‫م الف ‪4556‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی برابــر مــاده ‪ 3‬و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312001004312‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫مالکانــه بالمعــارض کالســه ‪ 1398114412001001749‬متقاضــی مهری بیگــم مرزانــی‬ ‫فرزنــد ســیدحیدر شناســنامه ‪ 13‬کــد ملــی ‪ 6449661811‬صــادره از فیــروزه واقــع در‬ ‫اراضــی یله بــاغ در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بمســاحت‬ ‫‪ 372‬مترمربــع از پــاک ‪ 2‬اصلــی بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره‬ ‫حکایــت از انتقــال از مالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود از اینــرو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بمــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/04 :‬‬ ‫علی برقی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ ‫م الف ‪4566‬‬ صفحه 5 ‫مرکزی‬ ‫رضاصفائی نسب‬ ‫اراک؛ میزبان جشنواره فیلم و عکس‬ ‫«روایت فتح کرونا»‬ ‫مدیــر روابط عمومــی دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اراک گفــت‪« :‬حــوزه ســامت‬ ‫اســتان مرکزی درصــدد برگزاری جشــنواره‬ ‫فیلــم و عکــس بــا عنــوان «روایــت فتــح‬ ‫کرونا» ســت کــه بــا هــدف ثبــت زحمــات‬ ‫پرســنل کادر بهداشــت و درمــان در‬ ‫روزهــای مبــارزه بــا کوویــد‪ ۱۹-‬و ثبــت اثار‬ ‫خالقانــه در ایــن مقولــه برگــزار می شــود»‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک؛ یاســر قربانــی‪ ،‬افــزود‪« :‬اقشــار‬ ‫مختلــف مردم اســتان و پرســنل پزشــکی اســتان مرکزی بــدون هیچ گونــه محدودیتی و‬ ‫تنهــا بــا شــرط داشــتن یک گوشــی کــه قابلیــت عکاســی و فیلم بــرداری داشــته باشــد‪،‬‬ ‫می تواننــد بخشــی از پیکــره جشــنواره باشــند»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬عالقه منــدان بایــد‬ ‫اثــار خــود را ازطریــق لینــک ‪ @arak_mu‬در تلگــرام بــرای روابط عمومــی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اراک تــا اخــر مردادمــاه ‪ ۹۹‬ارســال کننــد»‪ .‬مدیــر روابط عمومی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اراک گفــت‪« :‬اصــول زیبایی شناســی و تلفیــق موضوعــی ایثار و گذشــت‬ ‫و درمــان و بهداشــت در روزهــای مبــارزه بــا کروناویــروس در خلــق اثــار‪ ،‬موردتوجــه‬ ‫گــروه داوری قــرار می گیــرد»‪ .‬قربانــی افــزود‪« :‬تصاویــر ارســالی می تواننــد رنگــی یــا‬ ‫ســیاه و ســفید باشــند و محدودیتــی در ارســال شــمار عکس هــا وجــود نــدارد و هــر‬ ‫اثــر می تواننــد بــا نرم افــزار تلفــن همــراه تــا جایــی ویرایــش شــود کــه ســندیت عکــس‬ ‫مخــدوش نباشــد و عکس هــا بایــد بــا فرمــت ‪ JPEG‬و فاقــد لوگــو‪ ،‬نوشــته و تاریــخ نــا‬ ‫پیوســت محــل عکــس و نــام عــکاس ارســال شــود»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬اثاری کــه‬ ‫بــا اســتفاده از فیلم هــای ارشــیوی موجــود در فضــای مجــازی ســاخته شــده باشــد‪،‬‬ ‫پذیرفتــه نیســت و زمــان فیلم هــای متقاضــی شــرکت در بخش اصلــی حداقــل ‪۳۰‬ثانیه‬ ‫و حداکثــر دودقیقــه اســت»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2040‬‬ ‫برگزاری ائین تجلیل از خبرنگاران مازندرانی‬ ‫به صورتویدئو کنفرانس‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت رسیدگی ویژه‬ ‫به مشکالت نهاد کتابخانه های عمومی در مجلس یازدهم‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی اســتان مرکــزی بــا نماینــده مــردم شهرســتان های‬ ‫دلیجــان و محــات در مجلــس شــورای اســامی دیــدار و گفت وگــو کــرد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی اداره کل کتابخانه هــای عمومــی اســتان مرکــزی‪ ،‬مهــدی ثامنــی‪،‬‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی اســتان مرکــزی به همــراه فهیمــه لطفعلــی؛ رئیــس‬ ‫اداره کتابخانه هــای عمومــی شهرســتان دلیجــان بــا حجت االســام علیرضــا ســلیمی؛‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان های دلیجــان و محــات و عضــو هیئت رئیســه مجلــس‬ ‫شــورای اســامی دیــدار و پیرامــون مســائل معیشــتی کتابــداران و زیرســاخت های‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی شهرســتان های حــوزه انتخابیــه گفت وگــو کــرد‪ .‬در ایــن جلســه‬ ‫مدیــرکل کتابخانه هــای عمومــی اســتان بــه بودجــه موردنیــاز نهــاد کتابخانه هــای‬ ‫عمومــی کشــور جهــت بهبــود و ترمیــم وضعیــت حقــوق کتابــداران‪ ،‬نحــوه واریز ســهم‬ ‫نیم درصــد شــهرداری ها‪ ،‬توســعه زیربنــا‪ ،‬منابــع و تجهیــزات کتابخانه هــای عمومــی‬ ‫و اقدامــات شــاخص فرهنگــی اشــاره کــرد و خواســتار توجــه ویــژه مجلــس یازدهــم‬ ‫بــه کتابخانه هــای عمومــی شــد‪ .‬حجت االســام ســلیمی؛ نماینــده مجلــس شــورای‬ ‫اســامی ضمــن ابــراز امیــدواری جهت حل مشــکالت‪ ،‬درخصــوص پیگیــری موضوعات‬ ‫مطرح شــده در هیئت رئیســه مجلــس قــول مســاعد داد و گفــت‪« :‬نهــاد کتابخانه هــای‬ ‫عمومــی کشــور در دوران مدیریــت جدیــد‪ ،‬اقدامــات ارزشــمندی درزمینــه تاســیس‬ ‫کتابخانه هــای عمومــی‪ ،‬فعالیت هــای فرهنگــی از جملــه جشــنواره کتاب خوانــی‬ ‫رضــوی‪ ،‬ائین هــای رونمایــی کتــاب‪ ،‬نشس ـت های کتاب خــوان‪ ،‬ایجــاد محافــل ادبــی‬ ‫و ‪ ...‬داشــته اســت»‪.‬‬ ‫بررسی وضعیت اب رسانی به شهرستان ساوه‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫استاندار مازندران بیان کرد؛‬ ‫گرامیداشت ‪ 17‬مرداد ماه؛ نشانه دیده شدن‬ ‫ش و خدمات خبرنگاران‬ ‫تال ‬ ‫اســتاندار مازنــدران در ائیــن گرامی داشــت روز‬ ‫خبرنــگار کــه به صــورت ویدئوکنفرانــس برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬علی رغــم محدودیت هــای‬ ‫کرونایــی؛ برگــزاری ایــن مراســم در بســتر‬ ‫فضــای مجــازی نشــانه ان اســت که تــاش‬ ‫و خدمــات خبرنــگاران و رســانه ها را شــاهد‬ ‫هســتیم»‪ .‬ائیــن گرامیداشــت روز خبرنــگار و‬ ‫اصحــاب رســانه به صــورت ویدئوکنفرانــس‬ ‫و در بســتر فضــای مجــازی با حضــور‬ ‫اســتاندار مازنــدران‪ ،‬فرمانــداران و اصحــاب‬ ‫رســانه ( به صــورت همزمــان و مســتقیم در‬ ‫فرمانداری هــای کل اســتان ) برگــزار شــد‪.‬‬ ‫احمــد حســین زادگان در ایــن مراســم گفــت‪:‬‬ ‫«علی رغــم محدودیت هــای کرونایــی؛‬ ‫برگــزاری ایــن مراســم در بســتر فضــای‬ ‫مجــازی نشــانه ان اس ـت که تــاش و خدمــات‬ ‫خبرنــگاران و رســانه ها را شــاهد هســتیم»‪.‬‬ ‫مقــام عالــی دولــت در مازنــدران یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«رســانه ها پــل ارتباطــی مــردم و دولت هــا‬ ‫هســتند و در مازنــدران ایــن رابطــه تنگاتنــگ‬ ‫اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬رســانه ها بــا انعــکاس‬ ‫مطالبــات مــردم و اقدامــات دولــت‪ ،‬اعتمــاد‬ ‫ایجــاد کردنــد»‪ .‬حســین زادگان‪ ،‬افــزود‪« :‬از‬ ‫حضــور رســانه ها در بحران هــا به ویــژه‬ ‫بحــران کرونــا و انعــکاس مشــکالت جامعــه‬ ‫قدردانــی می کنــم»‪ .‬گفتنی ســت؛ در ایــن‬ ‫مراســم‪ ،‬از چند تــن از خبرنــگاران پیشکســوت‬ ‫مازنــدران و برگزیــدگان جشــنواره های‬ ‫مطبوعــات اســتان با حضــور اســتاندار تجلیــل‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران‬ ‫بیان کرد؛‬ ‫گرامیداشت خبرنگاران مازنی‬ ‫در بستر فضای مجازی‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران‬ ‫در این مراســم گفــت‪« :‬رســانه های مازنــدران‬ ‫دغدغــه جــدی مــردم و رفــع مشــکالت‬ ‫انــان را دارنــد»‪ .‬عبــاس زارع افــزود‪« :‬نقــش‬ ‫اهالــی رســانه مازنــدران در پوشــش اخبــار‬ ‫کرونــا بســیار موثــر بــوده و بــا اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت ایــن افــراد‪ ،‬اثرگــذاری چشــمگیری‬ ‫صــورت گرفتــه اســت»‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی مازنــدران با اشــاره به اینکه‬ ‫مازنــدران دارای ‪ ۵۱۸‬رســانه بــوده و رتبــه‬ ‫ســوم کشــور را از حیــث دارد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«خانــه مطبوعــات مازنــدران از خانه هــای‬ ‫پویــا و فعــال کشــور بــوده و ‪ ۵۳۱‬عضــو دارد‬ ‫و بســیج رســانه انقالبــی و متعهــد مازنــدران‬ ‫نیــز دارای ‪ ۶۱۴‬عضــو اســت»‪ .‬وی از فعالیــت‬ ‫بیــش از پنج هــزار و ‪ ۴۰۴‬کانــال ثبــت شــده‬ ‫و فضــای مجــازی در اســتان خبــر داد و‬ ‫گفــت‪« :‬در حــوزه رســانه در مازنــدران از نقــد‬ ‫منصفانــه انــان اســتفاده و حمایــت می کنیــم‬ ‫و ایــن نقــد را به همــراه راهــکار اصولــی‬ ‫بــرای رفــع مشــکالت و تنگناهــا باشــد»‪.‬‬ ‫زارع با بیان اینکــه فضــای رســانه ای اســتان‬ ‫چــه در ارشــاد و چــه از طریــق هیئت منصفــه‬ ‫مطبوعــات همــواره پذیــرای پیشــنهادات‪،‬‬ ‫راهکارهــا و انتقــادات اصولی ســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«بایــد حریــم خصوصــی افــراد رعایــت شــود‪،‬‬ ‫از رســانه های ترویج دهنــده تشــویش اذهــان‬ ‫عموم ـی ‪ ،‬برهم زننــده حریــم خصوصــی افــراد‬ ‫و کســانی کــه تهمــت و افتــرا می زننــد‪ ،‬هیــچ‬ ‫حمایتــی نمی کنیــم»‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی مازنــدران با اشــاره به اینکه‬ ‫در اســتان با توجــه بــه تعــدد رســانه ها در‬ ‫حــوزه فضــای مجــازی فعالیــت خوبــی دارنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬امیدواریــم نســبت بــه رفــع مشــکالت‬ ‫صنفــی اهالــی رســانه مازنــدران اهتمــام‬ ‫بیشــتری صــورت گیــرد»‪ .‬وی با بیان اینکــه‬ ‫حــال اهالــی رســانه مازنــدران در حــوزه‬ ‫فضــای مجــازی بدتــر از فضــای مکتــوب‬ ‫اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬امیدواریــم مدیریــت‬ ‫ارشــد اســتان نســبت بــه حمایــت بیشــتر‬ ‫خبر‬ ‫پیشرفت ‪ 98‬درصدی طرح ابرسانی به چهار شهر‬ ‫و ‪15‬روستای شهرستان لنجان‬ ‫احســان عالیخانــی‪ /‬مدیرابفــا‬ ‫لنجــان اعــام کــرد‪« :‬طــرح ابرســانی‬ ‫از تصفیه خانــه باباشــیخعلی بــه‬ ‫شــهرهای زاینــده رود‪ ،‬باغشــاد‪ ،‬چرمهیــن‪،‬‬ ‫باغبهــادران و ‪ 15‬روســتای تابعــه ان‬ ‫بــه پیشــرفت ‪ 98‬درصــدی رســیده‬ ‫اســت و در اینــده نزدیــک رســماً بــه‬ ‫بهره بــرداری می رســد»‪ .‬علــی بیکیــان‬ ‫محمــدی با بیان اینکــه تنهــا ‪ 300‬متــر‬ ‫از ‪ 33‬کیلومتــر طــول خــط انتقــال هنــوز‬ ‫اجــرا نشــده اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬به منظــور اجــرای پــروژه ابرســانی بــه شــهرها‬ ‫و روســتاهای شهرســتان لنجــان ســه مخــزن و دو بــاب ایســتگاه پمپــاژ احــداث‬ ‫شــده اســت»‪ .‬وی با اشــاره به جمعیــت تحــت پوشــش ایــن طــرح‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«بــا اجــرای ایــن پــروژه بیــش از ‪ 70‬هزار نفــر تحــت پوشــش طــرح ابرســانی اصفهان‬ ‫بــزرگ قــرار می گیرنــد کــه ‪ 40‬هزار نفــر ان شــامل جمعیــت شــهری و ‪ 30‬هزار نفــر‬ ‫دیگــر را جمعیــت روســتایی تشــکیل می دهنــد»‪ .‬مدیــر ابفــا لنجــان با بیــان اینکــه‬ ‫عملیــات اجــرای ایــن پــروژه در ســال ‪ 87‬اغــاز شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬از ســال ‪ 87‬تــا‬ ‫‪ 95‬تنهــا ‪ 30‬درصــد ایــن پــروژه عملیاتــی شــد‪ ،‬و از ‪ 95‬تــا کنــون بیــش از ‪ 68‬درصــد‬ ‫ایــن پــروژه اجرایــی شــد»‪ .‬بیکیــان با اشــاره به برخــی از عوامــل زمان بر شــدن‬ ‫ایــن پــروژه‪ ،‬بیــان داشــت‪« :‬در ابتــدا مقــرر شــد؛ اعتبــارات ایــن پــروژه از محــل‬ ‫اعتبــارات ملــی تامیــن شــود و تخصیــص قطره چکانــی اعتبــارات ملــی موجب شــد‪،‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ابفــا اســتان اصفهــان برای تکمیــل این پــروژه دســتور تخصیص‬ ‫اعتبــارات جــاری را صــادر کنــد و ایــن امــر منجــر بــه تســریع در رونــد اجرای پــروژه‬ ‫شــد»‪ .‬وی اعــام کــرد‪« :‬بــرای اجــرای ایــن پــروژه بالغ بــر ‪ 30‬میلیارد تومــان هزینــه‬ ‫شــده اســت و بــا اجــرای ایــن پــروژه‪ 260 ،‬لیتر در ثانیــه از اب تصفیه خانــه اصفهــان‬ ‫بــرای شــرب ســاکنان چهــار شــهر و ‪ 15‬روســتای تابعــه شهرســتان لنجــان کــه‬ ‫در مجــاورت تصفیــه خانــه قــرار دارنــد‪ ،‬تخصیــص می یابــد»‪ .‬بیکیــان عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫«شهرســتان لنجــان در غــرب اســتان قــرار دارد و کشــاورزی در ایــن منطقــه از رونــق‬ ‫خوبــی برخــوردار اســت‪ ،‬بر این اســاس بــرای ازادســازی زمیــن به منظــور اجــرای‬ ‫پــروژه بــا معارضیــن بســیار مواجــه بودیــم کــه ایــن رویــداد یکــی از عوامــل متوقف‬ ‫شــدن اجــرای پــروژه در ســالهای ‪ 90‬تــا ‪ 95‬بــوده اســت»‪.‬‬ ‫نســبت بــه ایــن صنــف اثرگــذار مازنــدران‬ ‫موفــق وارد شــود»‪ .‬شایان ذکر اســت؛ در‬ ‫ایــن ائیــن کــه بــرای نخســتین بار در ســطح‬ ‫کشــور به صــورت پخــش مســتقیم و فضــای‬ ‫مجــازی رخ داد‪ ،‬خبرنــگاران هــر شهرســتان‬ ‫بــا حضــور در فرمانداری هــا هدایایــی کــه‬ ‫اســتاندار مازنــدران تــدارک دیــده بــود را‬ ‫دریافــت کردنــد‪ ،‬همچنیــن فرمانداران اســتان‬ ‫نیــز بــه صــورت جداگانــه از خبرنــگاران‬ ‫تجلیــل کردنــد‪.‬‬ ‫فرماندار ساری بیان کرد؛‬ ‫نقش مهم خبرنگاران در اگاه سازی جامعه‬ ‫و انعکاس مشکالت مردم‬ ‫ائیــن نکوداشــت روز خبرنــگار همزمــان بــا‬ ‫مراســم اســتانی به صــورت ویدئوکنفرانــس‬ ‫در فرمانــداری مرکــز اســتان مازنــدران‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬رضایــی؛ فرمانــدار مرکــز اســتان‬ ‫مازنــدران در ایــن ائیــن ضمــن تبریــک ایــام‬ ‫غدیــر و همچنیــن روز خبرنــگار‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«خبرنــگاران نقــش مهمــی در اگاه ســازی‬ ‫جامعــه و انعــکاس مســایل و مشــکالت مــردم‬ ‫بــه مســئوالن دارنــد و مــا از ایــن رویــه‬ ‫رســانه ها اســتقبال خواهیــم کــرد و ان را‬ ‫در راســتای توســعه و پیشــرفت شهرســتانی‬ ‫می دانیــم»‪ .‬وی بــر لــزوم حمایــت دســتگا ها‬ ‫از خبرنــگاران تاکیــد و تصریــح کــرد‪« :‬رســانه‬ ‫و خبرنــگاران در تمــام حوزه هــا کمــک کار‬ ‫مســئوالن بوده انــد و ایــن عملکردشــان‬ ‫در همه گیــری ویــروس کرونــا به ویــژه‬ ‫اطالع رســانی نســبت بــه تهدیــد و اســیب این‬ ‫ویــروس بیــش از گذشــته خــود را نشــان داده‬ ‫اســت»‪ .‬فرمانــدار مرکــز اســتان با اشــاره به‬ ‫بحــران ویــروس کرونــا‪ ،‬اظهار کــرد‪« :‬بــا وجود‬ ‫گذشــت حــدود شــش ماه از همه گیــری‬ ‫ویــروس کرونــا به خصــوص در مــوج دوم ان‪،‬‬ ‫مــا همچنــان در وضعیــت قرمــز کرونایــی قرار‬ ‫داریــم بــا اینکــه در شهرســتان ســاری امــار‬ ‫بســتری بیمــاران مشــکوک بــه کوویــد ‪19 -‬‬ ‫در بیمارســتان ها طــی چنــد روز گذشــته ‬ ‫کاهــش داشــته اســت»‪ .‬رضایــی با اشــاره به‬ ‫نقــش اگاهــی بخشــی و فرهنگ ســازی در‬ ‫کنتــرل ایــن ویــروس‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«خبرنــگاران و رســانه ها بایــد همچنــان در‬ ‫اطالع رســانی مناســب و اگاه ســازی مــردم‬ ‫نســبت بــه رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫و اســتفاده از ماســک بــه فعالیت شــان ادامــه‬ ‫دهنــد تــا بتوانیــم ایــن دوره همه گیــری را‬ ‫پشــت ســر بگذاریــم»‪ .‬گفتنی ســت؛ در پایــان‬ ‫ایــن نشســت از تعــدادی از خبرنــگاران یــه‬ ‫نمایندگــی اصحــاب رســانه شهرســتان ســاری‬ ‫قدردانــی شــد‪.‬‬ ‫در دیدار رایزن فرهنگی عراق با مدیران کتابخانه استان قدس رضوی مطرح شد؛‬ ‫اغاز همکاری های مشترک استان قدس و مراکز فرهنگی عراق‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫در دو دیــدار جداگانــه مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی بــا فرمانــدار‬ ‫شهرســتان شــازند در محــل فرمانداری ایــن شهرســتان و نماینده مردم شهرســتان های‬ ‫ســاوه و زرندیــه در مجلــس شــورای اســامی در دفتــر نماینــده‪ ،‬موضوعــات مربــوط بــه‬ ‫حــوزه اب و فاضــاب شهرســتان ســاوه طــرح و موردبحــث و تبادل نظــر قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی؛ در ایــن دیدارهــا‬ ‫مهنــدس یوســف عرفانی نســب؛ مدیرعامــل شــرکت ضمــن ارائــه گزارشــی از وضعیــت‬ ‫اب رســانی بــه شــهرها و روســتاهای شهرســتان ســاوه و اجــرای طــرح فاضالب در شــهر‬ ‫ســاوه‪ ،‬پیرامــون وضعیــت پروژه هــای اب رســانی در دســت اجــرا بــا فرمانــدار و نماینــده‬ ‫مــردم شهرســتان های ســاوه و زرندیــه در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬گفت وگــو کــرد‪.‬‬ ‫در حاشــیه ایــن دیدارهــا‪ ،‬میرزایــی؛ فرماندار شهرســتان ســاوه و حجت االســام ســبزی؛‬ ‫نماینــده مــردم شهرســتان های ســاوه و زرندیــه در مجلــس شــورای اســامی به همــراه‬ ‫عرفانی نســب؛ مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی بــا حضــور در محــل‬ ‫تصفیه خانــه اب ایــن شــهر‪ ،‬از قســمت های مختلــف تصفیه خانــه و مراحــل تصفیــه‬ ‫اب بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫هم زمــان بــا دهــه امامــت و والیــت‪ ،‬رایــزن‬ ‫فرهنگــی و مطالعاتــی کشــور عــراق بــا مدیــران‬ ‫ارشــد ســازمان کتابخانه هــا‪ ،‬موزه هــا و مرکــز‬ ‫اســناد اســتان قــدس رضــوی در محــل کتابخانه‬ ‫مرکــزی ایــن ســازمان دیــدار و گفت وگــو کــرد‪.‬‬ ‫به گــزارش گنجینــه رضــوی‪ ،‬رایــزن فرهنگــی‬ ‫و مطالعاتــی کشــور عــراق در تهــران به اتفــاق‬ ‫هیئــت همــراه‪ ،‬در جلســه ای به میزبانــی‬ ‫ســازمان کتابخانه هــا‪ ،‬موزه هــا و مرکــز اســناد‬ ‫اســتان قــدس رضــوی کــه در محــل کتابخانــۀ‬ ‫مرکــزی ایــن ســازمان برگــزار شــد بــا رئیــس‬ ‫و مدیــران ارشــد ســازمان یادشــده دیــدار‬ ‫کــرد‪ .‬رئیــس ســازمان کتابخانه هــا‪ ،‬موزه هــا‬ ‫و مرکــز اســناد اســتان قــدس رضــوی در ایــن‬ ‫دیــدار با بیان اینکــه کتابخانــه اســتان قــدس‬ ‫تنهــا کتابخانــه در دنیاســت کــه شناســنامه‬ ‫کامــ ً‬ ‫ا روشــنی دارد و قدمــت ان بــه ســال‬ ‫‪ 327‬هجــری قمــری می رســد‪ ،‬بــه معرفــی‬ ‫ظرفیت هــا و امکانــات ایــن مجموعــه پرداخــت‬ ‫و توضیــح داد‪« :‬ایــن کتابخانــه ‪ 130‬ســال پــس‬ ‫از شــهادت امــام رضــا(ع) شــکل گرفتــه اســت‬ ‫و از ان زمــان تاکنــون بیــش از ‪120‬هــزار‬ ‫نســخه خطــی نفیــس‪23 ،‬هــزار نســخه قرانــی‬ ‫و مصحــف شــریف همچــون قران هــای‬ ‫منســوب بــه دســتخط مبــارک ائمــه معصومیــن‬ ‫علیهم الســام و افــزون بــر ســه میلیون و‬ ‫‪500‬هــزار منبــع اطالعاتــی را در خــود جــای‬ ‫داده اســــــت»‪ .‬حجت االسالم والمســــلمین‬ ‫ســیدجالل حســینی در ادامــه‪ ،‬امادگــی ایــن‬ ‫ســازمان را جهــت تبــادل منابــع و ارائــۀ خدمات‬ ‫کتابخانـه ای بــه کشــور عــراق اعالم کــرد و گفت‪:‬‬ ‫«ایــن کتابخانــه امادگــی دارد در جهــت تبــادل‬ ‫نشــریات بــا مراکــز فرهنگــی و کتابخانــه ای‬ ‫کشــور عــراق‪ ،‬تبــادل تصاویــر دیجیتالــی نســخ‬ ‫خطــی و اســناد‪ ،‬مرمــت نســخ خطی موجــود در‬ ‫کشــور عــراق‪ ،‬تهیــه تصویــر دیجیتــال از نســخ‬ ‫خطــی توســط کتابخانــه اســتان قــدس جهــت‬ ‫تحویــل بــه ان کتابخانــه در عــراق و همچنیــن‬ ‫حفــظ یــک نســخه از تصاویــر در ارشــیو اســتان‬ ‫قــدس و نیــز مرمــت اشــیای مــوزه ای و اســنادی‬ ‫توســط بخــش مرمــت ســازمان‪ ،‬بــا ایــن کشــور‬ ‫همــکاری کنــد»‪ .‬وی بــه ارائــه پیشــنهاداتی‬ ‫بــه هیئــت عراقــی پرداخــت و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«ایجــاد کرســی روابــط فرهنگــی ایــران و عــراق‬ ‫در اندیشــگاه رضــوی ســازمان بــرای تقویــت‬ ‫روابــط دوجانبــه‪ ،‬ایجــاد شــبکه احیــای تــراث‬ ‫جهــان اســام و تبــادل نســخ خطــی و کهــن‬ ‫در فــاز اول همــکاری دو کشــور ایــران و عــراق‪،‬‬ ‫برگــزاری نمایشــگاه های فرهنگــی ایــران و‬ ‫نمایــش اثــار ســازمان در شــهرهای کربــا‪،‬‬ ‫نجــف اشــرف‪ ،‬کاظمیــن و ســامرا‪ ،‬برگــزاری‬ ‫نمایشــگاه کتــاب نویســندگان و ناشــران عراقــی‬ ‫در ســازمان کتابخانه هــا و حضــور ســازمان‬ ‫علمی فرهنگــی و کتابخانــه اســتان قــدس‬ ‫رضــوی در نمایشــگاه بین المللــی کتــاب نجــف‬ ‫اشــرف‪ ،‬از موضوعاتی ســت کــه می توانــد‬ ‫دســتاوردهای خوبــی بــرای طرفیــن داشــته‬ ‫باشــد»‪ .‬در پایــان دکتــر امجــد حمیدالمظفــر‬ ‫ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور در ایــن‬ ‫نشســت فرهنگــی‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬حضور در‬ ‫کتابخانـه ای کــه منتســب بــه حضــرت رضــا(ع)‬ ‫اســت‪ ،‬در جــای خــود مایــه مباهــات و افتخــار‬ ‫ماســت؛ به ویــژه ان کــه عظمــت ایــن کتابخانــه‬ ‫در ابتــدای ورود بــه ایــن مــکان بــرای مــا جالــب‬ ‫توجــه بــود»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬مــا بــا فــراغ بال‬ ‫از ایــن تبــادل منابــع و همکاری هــای بینابیــن‬ ‫اســتقبال می کنیــم و مشــتاقیم هرچه زودتــر‬ ‫تفاهم نامــه ای مبتنــی بــر همکاری هــای‬ ‫مشــترک بیــن کتابخانــه مرکــزی اســتان قــدس‬ ‫رضــوی و کتابخانــه ملــی کشــور عــراق در بغــداد‬ ‫بــه امضــاء برســد»‪ .‬گفتنی ســت؛ ایــن هیئــت‬ ‫عراقــی پــس از ایــن دیــدار‪ ،‬از بخش هــای‬ ‫مختلــف کتابخانــه مرکــزی اســتان قــدس‬ ‫رضــوی همچــون تــاالر محققــان و بخــش نســخ‬ ‫خطــی و مجموعــه موزه هــای اســتان قــدس‬ ‫رضــوی بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫ازسوی مدیرعامل ابفا گیالن صورت گرفت؛‬ ‫تقدیر از همکاری پلیس راهور در شرایط خاص ترافیکی در اجرای پروژه ها‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫در جلســه شــورای ترافیــک شهرســتان رشــت‬ ‫در محــل فرمانــداری‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت ابفــای‬ ‫گیــان ضمــن تقدیــر از همــکاری دســتگاههای‬ ‫اجرایــی در رونــد اجــرای پروژه هــای اب و‬ ‫فاضــاب ‪ ،‬همــکاری پلیــس راهــور در رفــع‬ ‫مشــکالت ترافیکــی در اجــرای پروژه هــای‬ ‫ایــن شــرکت را قابــل تقدیــر دانســت‪.‬‬ ‫سیدمحســن حســینی (رئیــس هیئت مدیــره‬ ‫و مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫گیــان) در جلســه شــورای ترافیــک رشــت‬ ‫با اشــاره به اینکه بزرگ تریــن نعمــت خــدا بــه‬ ‫انســان حیــات اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬شــورای‬ ‫ترافیــک شــهر رشــت بــرای حفــظ حیــات‬ ‫انســان‪ ،‬تــاش و کوشــش دارد تــا شــرایطی‬ ‫فراهــم کنــد کــه خطــری متوجــه مــردم در‬ ‫زندگــی روزمــره نباشــد»‪ .‬وی اب را نیــز یکــی‬ ‫از مهم تریــن نعمت هــای خــدا دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫«از ابتــدای زندگــی‪ ،‬بشــر بــه اب احتیاج داشــته‬ ‫و بزرگ تریــن تمــدن بشــری نیــز در کنــار منابــع‬ ‫اب شــکل گرفتــه اســت و بــا افزایــش تکنولوژی‬ ‫و رشــد جمعیــت ایــن امــکان فراهــم شــد کــه‬ ‫از مســیرهای طوالنی تــر بــه منابــع ابــی دســت‬ ‫یابیــم»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان گیــان با بیان اینکــه اب شــرب شــهر‬ ‫رشــت از ســد شــهر بیجــار تامیــن می شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬پــس از انتقــال اب بــه تصفیه خانــه و‬ ‫طــی مراحــل تصفی ـه ‪ ،‬اب بــه ‪ 16‬شــهر اســتان‬ ‫منتقــل می شــود تــا به راحتــی و به میــزان‬ ‫کافــی در دســترس مــردم قــرار گیــرد»‪ .‬وی‬ ‫در ادامــه گفــت‪« :‬شــرکت های خدمات رســان‬ ‫همچــون شــرکت اب و فاضــاب‪ ،‬بســیار وابســته‬ ‫بــه همــکاری دســتگاه های دیگــر ماننــد؛‬ ‫شــهرداری ‪ ،‬بخشــداری ‪ ،‬فرمانــداری‪ ،‬راهــداری ‪،‬‬ ‫پلیــس راه و پلیــس اســت و با توجه به اینکــه‬ ‫در اســتان پروژه هــای مختلفــی همچــون خــط‬ ‫انتقــال ســنگر بــه کوچصفهــان و خمــام بــه‬ ‫خشــکبیجار و روســتاهای در مســیر در حــال‬ ‫اجراســت تــا مــردم منطقــه از اب تصفیه خانــه‬ ‫بــزرگ گیــان بهره منــد شــوند‪ ،‬به دلیــل‬ ‫شــرایط خــاص ترافیکــی در اجــرای برخــی از‬ ‫پروژه هــا‪ ،‬اگــر همــکاری ســایر دســتگاه ها‬ ‫نباشــد‪ ،‬افتتــاح پروژه هــا امکان پذیــر نخواهــد‬ ‫بــود»‪ .‬مهنــدس حســینی ضمــن تقدیــر از‬ ‫همــکاری تمامــی دســتگاه های اجرایــی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬پروژه هــا زمانــی بــه نتیجــه‬ ‫خواهــد رســید کــه مجموعــه عوامــل‪ ،‬همــکاری‬ ‫مناســبی داشــته باشــند و در اجــرای پــروژه‬ ‫هــای اب و فاضــاب ایــن همــکاری ملمــوس‬ ‫بــود»‪ .‬وی با اشــاره به افزایــش تراکــم در نقــاط‬ ‫مختلــف شــهر رشــت اظهــار داشــت‪« :‬در خطوط‬ ‫انتقــال ابرســانی بایــد اصالحاتــی انجام شــود که‬ ‫تکمیــل بخشــی از رینــگ شــهر رشــت‪ ،‬اتصــال‬ ‫شــرق بــه غــرب و میــدان شــهدای گمنــام‬ ‫بــه میــدان جهــاد از اهــم ایــن مــوارد اســت»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫گیــان توســعه شــبکه فاضــاب در مناطــق‬ ‫مختلــف شــهر رشــت را از جملــه پروژه هایــی‬ ‫اعــام کــرد کــه در حیــن اجــرا منجــر بــه‬ ‫تغییــر مســیر حرکــت خودروهــا خواهــد شــد و‬ ‫با توجه بــه ایجــاد ترافیــک ‪ ،‬همــکاری مضاعــف‬ ‫پلیــس راهــور در رونــد اجــرا بســیار حائز اهمیــت‬ ‫اســت‪ .‬وی ضمــن تقدیــر و تشــکر از صبــر و‬ ‫بردبــاری شــهروندان در مشــکالت ترافیکــی‬ ‫ناشــی از اجــرای پروژه هــای اب و فاضــاب‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬ایــن پروژه هــا منجــر بــه‬ ‫افزایــش خدمــات و رفــاه مــردم خواهــد شــد و‬ ‫باعــث توزیــع مناســب اب در شــهرهای مختلــف‬ ‫می شــود و ســعی و تــاش بــر این اســت که‬ ‫از تصفیه خانــه بــزرگ اب گیــان تامیــن اب‬ ‫روســتاها و شــهرهای مختلــف انجــام شــود و‬ ‫امیدواریــم بــا همــکاری و مشــارکت عوامــل‬ ‫اجرایــی پروژه هــا در کوتاهتریــن زمــان ممکــن‬ ‫اجــرا و بــه بهره بــرداری برســد»‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫مالقات مردمی شهردار کهریزک و شهروندان‬ ‫با رعایت اصول بهداشتی‬ ‫جلســه مالقــات عمومــی شــهردار کهریــزک بــا شــهروندان بــا رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــهرداری کهریــزک؛ علــی یحیی پــور؛‬ ‫شــهردار کهریــزک از برگــزاری جلســه مالقــات مردمــی بــا شــهروندان کهریــزک خبــر‬ ‫داد و گفــت‪« :‬تکریــم ارباب رجــوع یکــی از مهم تریــن برنامه هــای مدیریــت شــهری‬ ‫محســوب می شــود؛ به همین منظــور بــا وجــود شــیوع ویــروس کرونــا منعــی بــرای‬ ‫رســیدگی بــه مطالبــات ارباب رجــوع نداریــم و بــا رعایت کامل اصــول بهداشــتی و رعایت‬ ‫فاصلــه فیزیکــی پاســخگوی مشــکالت و موضوعــات پرونــده مراجعه کنندگان هســتیم»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬امــروز دومیــن نوبــت مالقــات عمومــی مدیــران شــهرداری بــا شــهروندان‬ ‫برگــزار شــد و مدیــران حوزه هــای مختلــف شــهرداری بــه پرونــده بیــش از ‪ ۲۵‬شــهروند‬ ‫رســیدگی کردنــد کــه بیشــترین مطالبــات بــه حــوزه شهرســازی و نوســازی اختصــاص‬ ‫داشــته اســت»‪ .‬یحیی پــور اظهــار داشــت‪« :‬برگــزاری جلســات مالقــات مردمــی تاثیــر‬ ‫بســزایی در جلــب رضایــت شــهروندان و تســریع رســیدگی بــه پرونده هــا دارد»‪.‬‬ ‫تامین اب اشامیدنی باقرشهر‬ ‫ازطریق احداث خط لوله انتقال‬ ‫بخشــدار کهریــزک از توابــع شهرســتان ری‪ ،‬به ضــرورت تامیــن اب اشــامیدنی ســالم‬ ‫بــرای باقرشــهر و روســتاهای اطــراف ایــن شــهر ازطریــق احــداث خــط لولــه انتقــال‬ ‫تاکیــد کــرد‪ .‬امیــن بابایــی در جلســه بررســی توافقنامــه بــا شــرکت نفــت و ابفــا‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«طبــق توافقنامــه بــا شــرکت نفــت‪ ،‬نحــوه پرداخــت اعتبــارات اجــرای پــروژه خــط لولــه‬ ‫انتقــال اب بــه باقرشــهر و روســتاهای اطــراف ان از شــرکت نفــت بــه ابفــا منطقــه ‪۶‬‬ ‫تهــران تعیین تکلیــف شــد»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬به دلیــل نشــت مــواد نفتــی از چاه هــای‬ ‫موجــود در منطقــه باقرشــهر و روســتاهای اطــراف ان متشــکل از گلحصــار‪ ،‬عظیم ابــاد‪،‬‬ ‫درســون اباد و قمصــر طبــق مصوبــات گذشــته مقــرر شــده بــود پنج حلقــه چــاه جدیــد‬ ‫ایجــاد شــود»‪ .‬ایــن مســئول ادامــه داد‪« :‬درراســتای تحقــق ایــن امــر طــی جلس ـه ای‬ ‫باتوجه به گزارشــات ارائه شــده ازســوی شــبکه بهداشــت و محیــط زیســت مشــخص شــد‬ ‫کــه به دلیــل نشــت مــواد نفتــی در منطقــه امــکان حفــر چــاه جدیــد بــرای تامیــن اب‬ ‫شُ ــرب وجــود نــدارد»‪ .‬بابایــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬به دلیــل عــدم پذیــرش شــرکت نفــت‬ ‫و اصــرار بــر حفــر چــاه و رفــع الودگی هــا پیشــنهاد شــد بــا اهــرم قضائــی چــاه جدیــد‬ ‫توســط ابفــا و شــرکت نفــت ایجــاد شــود»‪ .‬بخشــدار کهریــزک اضافــه کــرد‪« :‬عملیــات‬ ‫اجرایــی انتقــال اب بــه باقرشــهر و روســتاهای بخــش کهریــزک به فــاز اجرایی می رســد‬ ‫تــا اب اشــامیدنی ســالم بــرای مــردم ایــن منطقــه فراهــم شــود»‪.‬‬ ‫ترمیم نوار حفاری و لکه گیری اسفالت معابر‬ ‫حسن اباد فشافویه‬ ‫سرپرســت شــهرداری حسن ابادفشــافویه از ترمیــم‬ ‫نــوار حفــاری و لکه گیــری اســفالت معابــر شــهر‬ ‫خبــر داد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــهرداری و‬ ‫شــورای اســامی شــهر حس ـن اباد فشــافویه؛ هاللــی؛‬ ‫بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪« :‬ایــن عملیــات بــا هــدف‬ ‫بهســازی معابــر‪ ،‬رفــع ناهمواری هــای موجــود‪ ،‬تســهیل‬ ‫در تــردد وزیباترکــردن جلــوه شــهر و کســب رضایــت شــهروندان بــا اقدامــات قانونــی‬ ‫و مشــخص کردن پیمانــکار پــروژه بــا اعتبــاری بالغ بــر چهار میلیارد ریــال اغــاز شــده‬ ‫کــه در روزهــای گذشــته لکه گیــری و ترمیــم نــوار حفــاری بیــش از ‪ ۱۰۰۰‬مترمربــع از‬ ‫معابــر شــهر به انجــام رســیده و در فازهــای مختلــف ادامــه خواهــد یافــت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه نیــاز برخــی معابــر شــهر بــه اجــرای روکــش اســفالت‪ ،‬ایــن عملیــات نیــز‬ ‫اجــرا خواهــد شــد تــا بتوانیــم رضایــت شــهروندان را جلــب کنیــم و البتــه درکنــار ایــن‬ ‫اقدامــات لــزوم هماهنگــی هرچه بیشــتر دســتگاه های خدمات رســان ســطح شــهر‬ ‫به منظــور کاهــش هزینه هــا امــری ضروری ســت کــه بایــد بــه ان توجــه شــود»‪.‬‬ ‫تجهیز ‪ ۱۰‬خانه ورزش روستایی بخش قلعه نو‬ ‫درراســتای اجــرای طــرح کاهــش اســیب های اجتماعــی و کمــک بــه مناطق محــروم در‬ ‫اقدامــی خیرخواهانــه به همــت فرمانــداری ویــژه شهرســتان ری و اداره ورزش ری و هیئت‬ ‫ورزش روســتایی و بازی هــای بومــی محلــی شهرســتان ری خانه هــای ورزش روســتایی‬ ‫بخــش قلعه نــو شهرســتان ری تجهیــز شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی اداره ورزش و‬ ‫جوانــان شهرســتان ری؛ تجهیــز ‪ ۱۰‬خانــه ورزش روســتایی بخــش قلعه نــو به همــت‬ ‫فرمانــداری ویــژه ری‪ ،‬اداره ورزش و جوانــان ری و هیئــت روســتایی و بازی هــای بومــی‬ ‫محلــی شهرســتان ری کــه شــامل تاتامــی‪ ،‬میلــه والیبال‪ ،‬تختــه اســتپ و تیــر دروازه بود‬ ‫بــه دهیــاران روســتاهای بخــش قلعه نــو (فیروزابــاد‪ ،‬قلعه نــو‪ ،‬طالب ابــاد‪ ،‬گل تپــه‪ ،‬ده‬ ‫خیــر‪ ،‬کریم ابــاد‪ ،‬زمان ابــاد‪ ،‬چالطرخــان‪ ،‬قمــی ابــاد و عشــق اباد) تحویــل داده شــد‪.‬‬ ‫ایــن تجهیــز درراســتای طــرح کاهــش اســیب های اجتماعــی و درجهــت کمــک بــه‬ ‫مناطــق محــروم بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪۷۰۰‬میلیون ریــال صــورت پذیرفــت‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫ابتالی ‪ 657‬پرسنل بخش درمان و بهداشت به کروناویروس‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام گفــت‪« :‬کل مبتالیــان شــاغل در اســتان تعــداد‬ ‫‪۱۴۸۸‬نفــر بــوده کــه از ایــن تعــداد ادارات‪ ،‬بانک هــا و شــرکت ها تعــداد ‪۸۳۱‬نفــر‪،‬‬ ‫درحــوزه بهداشــت ‪۲۶۰‬نفــر و درحــوزه درمــان نیــز ‪۳۹۷‬نفــر بــه بیمــاری مبتــا‬ ‫شــده اند»‪ .‬محمــد کریمیــان افــزود‪« :‬از ابتــدای شــیوع کروناویــروس در اســتان ‪657‬نفــر‬ ‫از پرســنل بخــش درمــان و بهداشــت ایــام بــه کروناویــروس مبتال شــده اســت»‪ .‬رئیس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام بابیان اینکــه در بیــن مبتالیــان بــه بیمــاری کرونــا در‬ ‫اســتان ‪۵۵‬درصــد از مــردان و ‪۴۵‬درصــد در بانــوان هســتند بیــان داشــت‪۵۸« :‬درصــد‬ ‫فوتی هــا مــرد و ‪۴۲‬درصــد انــان زن بوده انــد و ازنظــر ســنی نیــز بیش تریــن گــروه‬ ‫ســنی مبتالیــان بــه کرونــا بیــن ‪ ۲۰‬تــا ‪۴۹‬ســال و میانگیــن ســنی مبتالیــان ‪45/2‬ســال‬ ‫بــوده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬بیش تریــن گــروه ســنی بیــن در بیــن مبتالیــان بیــن‬ ‫‪ ۵۰‬تــا ‪۷۹‬ســال و میانگیــن ســنی فوتی هــا ‪67/1‬ســال اســت کــه معــادل میانگیــن‬ ‫کشوری ســت»‪ .‬کریمیــان گفــت‪« :‬بیش تریــن مــوارد ابتــا به ترتیــب در بیــن افــراد‬ ‫بــدون شــغل‪ ،‬زنــان خان ـه دار‪ ،‬مشــاغل ازاد و کارمنــدان و بیش تریــن میــزان فوتی هــا‬ ‫نیــز مربــوط بــه ســالمندان و زنــان خان ـه دار بــوده اســت»‪.‬‬ ‫پرداخت پنج هزار میلیاردریال مطالبه گندم کاران‬ ‫مدیرعامــل شــرکت غلــه و خدمــات بازرگانــی ایــام گفــت‪« :‬پنج هــزار و ‪۶۹۰‬میلیاردریــال‬ ‫مطالبــه گنــدم کاران اســتان پرداخــت شــده و ‪۹۰‬میلیاردریــال باقیمانــده نیــز درحــال‬ ‫واریــز تدریجــی بــه حســاب کشــاورزان اســت»‪ .‬کامــران ســلیمان پور اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«ایــن مقــدار پرداخــت معــادل ‪۹۸‬درصــد کل مطالبــات گنــدم کاران اســتان ایــام بــوده‬ ‫کــه تاکنــون بــه حســاب کشــاورزان واریــز شــده اســت»‪ .‬وی درمــورد خریــد گنــدم از‬ ‫کشــاورزان نیــز افــزود‪« :‬تاکنــون ‪۲۲۹‬هزارتُــن گنــدم معمولــی از گنــدم کاران اســتان ایالم‬ ‫بــه نــرخ تضمینــی توســط مراکــز خریــد دولتــی خریــداری شــده اســت»‪ .‬ســلیمان پور‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬از میــزان گنــدم ذخیره شــده در ســیلوهای اســتان مقــدار ‪۳۶‬هزارتُــن ان به‬ ‫خــارج از اســتان ارســال شــده اســت و رونــد صــدور گنــدم مــازاد بــه دیگــر نقــاط کشــور‬ ‫ادامــه دارد»‪ .‬وی درمــورد اتمــام زمــان برداشــت گنــدم از مــزارع اســتان ایــام هــم توضیح‬ ‫داد‪« :‬هم اکنــون بخــش عمــده ای از برداشــت گنــدم از گندمزارهــای اســتان انجــام شــده‬ ‫اســت و تــا اواخــر مردادمــاه برداشــت ایــن محصــول از تمامــی مــزارع اســتان به اتمــام‬ ‫می رســد»‪ .‬ســلیمان پور یــاداور شــد‪« :‬قیمــت تضمینــی گنــدم دولتــی بــه ازای هــر‬ ‫کیلوگــرم گنــدم معمولــی ‪ ۲۵‬هزارریــال و گنــدم دروم ‪ ۲۶‬هزارریال اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در‬ ‫مجمــوع ‪۱۷‬هــزار و ‪۵۰۰‬تُــن کلــزا خریــداری شــد کــه تاکنــون بیــش از ‪ ۷۵‬میلیاردتومــان‬ ‫معــادل ‪۹۸‬درصــد کل مطالبــه ایــن کشــاورزان پرداخــت شــده و کمتــر از دومیلیاردتومان‬ ‫باقیمانــده نیــز تــا هفتــه اینــده بــه کشــاورزان کلــزاکار پرداخــت می شــود»‪.‬‬ صفحه 6 ‫یادداشت‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2040‬‬ ‫‪۸۰‬میلیون ایرانی‪۸۰ ،‬میلیون خبرنگار‬ ‫‪7‬‬ ‫باحضور برخی از اعضای شورای شهر تهران‪ ،‬ری و شمیرانات صورت گرفت؛‬ ‫رونمایی از تندیس «ایت اهلل فیروزابادی» در شهرری‬ ‫علیرضافرجی‬ ‫در افــکار خــود بــرای یافتــن ســوژه روز خبرنــگار‬ ‫ـگارش متنــی درخــو ِر ای ـن روز‪ ،‬انچــه داشــته و برداشــت‬ ‫غوط ـه ور بــودم‪ ،‬تــا بــا نِـ ِ‬ ‫ذهنی ســت را بــه رشــته تحریــر دراورم‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬باتکیه بــر احــواالت گذشــته و‬ ‫حــال‪ ،‬موضوعــات یکــی پــس از دیگــری تداعــی شــد ولــی انچــه دلخــواه بــود در‬ ‫دســترس قــرار نگرفــت و بــه دل ننشســت‪ .‬نقــش رســانه و اگاه ســازی درخصــوص‬ ‫معضــات کرونــا‪ ،‬خبرنــگار و چالش هــای پیـش رو‪ ،‬موانــع موجــود بــر ســر راه اهالــی‬ ‫رســانه‪ ،‬ســواد رســانه ای‪ ،‬مدیریــت رســانه‪ ،‬خبرنــگار و نقــش فرهنگ ســازی‪ ،‬جامعــه‬ ‫و خبــر و ده هــا موضوعــی کــه در ذهــن نقــش بســت؛ ولــی احســاس تکــراری و‬ ‫کلیشـه ای بودن مانــع نوشــتار شــد‪ .‬ناخــوداگاه بــا ایجــاد تصویــری از نــوع تفکــر بــر‬ ‫انــدر اَحــواالت جامعــه‪ ،‬نقــش پررنگــی از یــک موضــوع جالــب و چالش برانگیــز بــه‬ ‫ذهنــم خطــور داده شــد و ایــن امــر چیزی جــز دیــدگاه افراد غیررســانه ای نســبت به‬ ‫خبــر و اطالع رســانی نبــود‪ .‬براین اســاس متنــی بــا مضمــون زیــر؛ (ســام‪ ،‬وقتتــون‬ ‫بخیــر‪ ،‬خــوب هســتین؟ ‪ ۱۷‬مــرداد روز خبرنــگا ِر‪ ،‬تصمیــم گرفتــم یــک مقالــه یــا‬ ‫یادداشــت بــه ایــن مناســبت به رشــته تحریــر دراورم ولــی هرچــه گشــتم موضوعــی‬ ‫بــا مضمــون خــاص و نــو بــه ذهنــم خطــور نکــرد‪ .‬اگــر موضوعــی دراین رابطــه‬ ‫داشــته یــا تداعــی شــد ســریع تر ارســال بفرماییــد تــا ان را بــه نوشــتار تبدیــل کنــم)‪،‬‬ ‫امــاده و بــرای بیــش از ‪ ۸۰‬نفــر ارســال کــردم کــه جــواب بســیاری از ایــن دوســتان‬ ‫حیرت انگیــز بــود؛ چراکــه پاس ـخ ها‪ ،‬نــگاه دقیــق و ذره بینــی بــه اصحــاب رســانه و‬ ‫خبــر را شــامل می شــد‪ .‬در ایــن نظرســنجی کوچــک ســعی بــر اســتفاده از نگــرش‬ ‫قشــرهای مختلــف هماننــد؛ هنرمنــدان‪ ،‬ورزشــکاران‪ ،‬کســبه‪ ،‬فرهنگیــان‪ ،‬کارمنــدان‬ ‫و عمــوم شــد‪ .‬نکتــه جالب توجــه در ایــن امــر‪ ،‬ارائــه موضوعــات بســیار جالبی بــود‬ ‫کــه هــر کــدام از افــراد را به جهــت شــرایط کنونــی کشــور و ارتبــاط مســتقیم بــا‬ ‫رســانه در قامــت یــک کارشــناس قــرار م ـی داد کــه ایــن امــر نشــان از اهمیــت‪،‬‬ ‫نقــش رســانه و جایــگاه خبرنــگاران در کشــور دارد و باعــث شــده تمامــی افــراد‬ ‫بــا رویکردهــای متفــاوت ســهمی در امــور اطالع رســانی داشــته باشــند‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫بایــد اظهــار کــرد خبــر بــه یــک روز یــا تنهــا یــک قشــر خالصــه نمی شــود و بــا‬ ‫درگیــری خانواده هــا و ارتباطشــان بــا عوامــل خبــر؛ همچــون تلویزیــون‪ ،‬نشــریات‪،‬‬ ‫رادیــو و به خصــوص ورود بــه فضــای مجــازی در عصــر حاضــر؛ ســهمی ناچیــز در‬ ‫ایــن امــر را بــه خــود اختصــاص داده انــد‪ .‬حــال بایــد گفــت بنابــر شــرایط موجــود‬ ‫ایــران بــا ‪ ۸۰‬میلیــون جمعیــت‪ ۸۰ ،‬میلیــون خبرنــگار را در خــود جــای داده؛ چراکــه‬ ‫همــه روزه افــراد به دنبــال تحــوالت ثانیه به ثانیــه در کشــور و خــارج از مرزهــا‬ ‫هســتند‪ .‬جالب تــر اینکــه در تمامــی اتفاقــات و صحنه هــا‪ ،‬حاضــران بــا تصویربــرداری‬ ‫درکنــار انعــکاس در فضاهــای مجــازی یــا ارســال بــه خبرنــگاران خــود ســهیم در‬ ‫امــور خبــری شــده اند‪ .‬باتوجه بــه حضــور در زمــان حــال‪ ،‬بایــد اشــاره داشــت ایــران‬ ‫را بایــد «ســرای رســانه» نامیــد و به طــور قطعــی پراهمیت تریــن کشــور ازلحــاظ‬ ‫بهره منــدی از جاذبه هــای خبــری را بایــد به نــا ِم کشــورمان به ثبــت رســاند‪.‬‬ ‫امیدواریــم‪ ،‬روزی را شــاهد باشــیم کــه نقــش رســانه عاملــی بــرای رســیدن بــه تعالی‬ ‫و اهــداف موردنظــر هم میهنــان باشــد و ایــن مهــم محقــق نخواهــد شــد مگــر بــا‬ ‫هموارکــردن راه پرتالطــم در عرصــه خبرنــگاری ‪ ...‬پــس الزم دانســته؛ ‪ ۱۷‬مرداد مــاه‬ ‫روز خبرنــگار کــه طــی چندســا لِاخیر بــه هفتــه خبرنــگار تبدیــل شــده را بــه تمــام‬ ‫ایرانیــان تبریــک و تهنیــت عــرض کنیــم‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫به مناسبت روز خبرنگار صورت گرفت؛‬ ‫گزارش مدیرعامل برق منطقه ای خوزستان‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫تندیــس چهــره «ایـت اهلل فیروزابــادی» باحضور‬ ‫برخــی از اعضــای شــورای شــهر تهــران‪ ،‬ری و‬ ‫شــمیرانات‪ ،‬مســئوالن محلــی و مردم در مســجد‬ ‫فیروزابــادی شــهرری بــر ســر مــزار ایــن عالــم‬ ‫عالی مقــام رونمایــی شــد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛‬ ‫ایـت اهلل ســید رضــا فیروزابــادی‪ ،‬در ســال ‪۱۲۵۱‬‬ ‫خورشــیدی در فیروزابــاد شــهرری بــه دنیــا امــد‬ ‫و پــس از تحصیــات ابتدایــی در مدرســه اصفیه‬ ‫نزدیــک مســجد جامــع تهــران ادامــه تحصیــل‬ ‫داد‪ .‬ایــن عالــم بــزرگ عالوه بــر حضــور در عرصــه‬ ‫دیــن‪ ،‬اقامــه نمــاز جماعــت و حوزه هــای علمیــه‬ ‫در عرصــه اجتماعــی و سیاســی نیــز فعالیــت‬ ‫گســترده ای داشــت و در فاصلــه ســال های‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛‬ ‫اتمام پروژه های نیمه تمام؛ اولویت نخست وزارت راه و شهرسازی‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫معــاون وزیــر بااشــاره به تامیــن اعتبــار‬ ‫پروژه هــای جهــش تولیــد درحــوزه وزارت‬ ‫راه گفــت‪« :‬اتمــام پروژه هــای نیمه تمــام‬ ‫اولویــت نخســت وزارت راه و شهرسازی ســت»‪.‬‬ ‫به گــزارش اداره ارتباطــات و اطالع رســانی‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان مازنــدران؛‬ ‫مهــران کفــاش در حاشــیه بازدیــد از‬ ‫پروژه هــای راهــداری بابلســر و فریدون کنــار‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬پروژه هایــی کــه اغلــب‬ ‫بیــش از ‪10‬ســال از شــروع ان هــا می گــذرد‬ ‫و هنــوز بــه پایــان نرســیده و برخــی بــا بیــش‬ ‫از ‪60‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی رهــا شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بازدیدهــای خوبــی بــود‬ ‫و درنظــر داریــم پروژه هایــی کــه بــاالی‬ ‫‪60‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارنــد به اتمــام‬ ‫برســد‪ 13 .‬پــروژه در مازنــدران در لیســت‬ ‫پروژه هــای جهــش تولیــد قــرار دارد کــه‬ ‫از این بیــن دو پــروژه در بابلســر و فریدون کنــار‬ ‫در ایــن لیســت قــرار گرفتــه اســت کــه بــا‬ ‫تزریــق به موقــع اعتبــار به اتمــام می رســد»‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬سیاســت وزارت راه و شهرســازی‬ ‫ایــن بــوده کــه تــا پایــان دولــت پروژه هــای‬ ‫نیمه تمــام کشــور به اتمــام برســد و‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای‬ ‫خوزســتان بــا گرامیداشــت و تبریــک روز خبرنــگار‪ ،‬از وضعیــت شــبکه برق و مشــکالت‬ ‫ان گزارشــی را ارائــه کــرد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت ســهامی بــرق منطقــه‬ ‫خوزســتان؛ محمــود دشــت بــزرگ بابیان اینکــه روز خبرنــگار (‪ 17‬مــرداد) فرصتی ســت‬ ‫تــا از تالشــگران عرصــه رســانه کــه حلقــه واســط بیــن حاکمیــت و مردم اســت تشــکر‬ ‫و قدردانــی کــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬فعالیــن عرصــه رســانه پــل ارتباطــی ســازمان ها بــا مــردم‬ ‫هســتند و ضمــن انعــکاس اخبــار و دســتاوردهای بخش هــای مختلف نقش ســخنگوی‬ ‫مــردم را نیــز برعهــده دارنــد و کم وکاســتی ها را اطالع رســانی می کننــد»‪ .‬وی بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬در ســالیان اخیــر بحــث مدیریــت مصــرف یکــی از راهبردهــای اساســی صنعت‬ ‫بــرق کشــور بــوده و نقــش کلیــدی در ایــن مســئله را رســانه ها برعهــده داشــته اند‬ ‫و همــکاری ان هــا بــا ایــن شــرکت باعــث شــده تــا رتبــه اول مدیریــت مصــرف در‬ ‫کشــور را اســتان خوزســتان کســب کنــد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای‬ ‫خوزســتان بــا ارائــه گزارشــی از وضعیــت صنعــت بــرق اســتان؛ گفــت‪« :‬باوجوداینکه در‬ ‫چند ماه گذشــته بحــث بیمــاری کرونــا باعــث ُکند شــدن رونــد فعالیت هــا شــده بــود‬ ‫امــا نیروهــای صنعــت بــرق هماننــد کادر درمــان در امادگــی کامــل بودنــد و همیــن‬ ‫هــم موجــب شــد تــا در بحــث برق رســانی خللــی وارد نشــود»‪ .‬دشــت بــزرگ تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬بــا همــه اقدامــات انجام شــده خاموش ـی های ناخواســته کوتاه مدتــی نیــز در‬ ‫شــبکه رخ داده اســت کــه به دلیــل دماهــای بــاالی ‪ 50‬درجــه و مانــدگاری دوهفتـه ای‬ ‫ان در اســتان و مصــرف بــاالی بــرق بــوده کــه باعــث اســیب بــه تجهیــزات شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه شــبکه بــرق اســتان قدیمــی و فرســوده بــوده و کار نوســازی‬ ‫ـال‬ ‫و افزایــش ظرفیــت شــبکه بــرق در اســتان از ســال های قبــل شــروع شــده و در حـ ِ‬ ‫انجــام اســت؛ افــزود‪« :‬خوزســتان در بحــث توســعه زیرســاخت های بــرق بــه یــک‬ ‫کارگاه ســازندگی تبدیــل شــده بــود کــه بــا شــروع تحریم هــا‪ ،‬نوســان قیمــت ارز و‬ ‫بیمــاری کرونــا‪ ،‬رونــد نوســازی دچــار مشــکالتی شــده اســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫بــرق منطق ـه ای خوزســتان بیمــاری کرونــا و تعطیل شــدن فعالیت هــا در کشــور را‬ ‫یکــی دیگــر از دالیــل وقفــه در اتمــام پروژه هــای اولویـت دار شــرکت بــرای تابســتان‬ ‫‪ 99‬اعــام و افــزود‪« :‬مســئله دیگــر معارضیــن و نبــود زمیــن برای ســاخت پسـت های‬ ‫بــرق به ویــژه در شــهر اهــواز اســت‪ ،‬به طور مثــال‪ ،‬پســت ‪400‬کیلوولــت شــهید‬ ‫نیاکــی کــه می توانــد بــرق شــهر اهــواز را پایــدار کنــد و همــه اقدامــات اولیــه ان‬ ‫انجام شــده‪ ،‬چند ســال اســت کــه معطــل زمیــن مانــده و حتــی دســتگاه های دولتــی‬ ‫کــه زمیــن دراختیــار دارنــد به انــدازه کافــی همــکاری نمی کننــد»‪ .‬دشــت بــزرگ‬ ‫خاموش نشــدن بــرق در بالیــای گذشــته اســتان ماننــد ســیل را نشــانی از اقدامــات‬ ‫انجام شــده توصیــف و تاکیــد کــرد‪« :‬محدودیت هایــی وجــود دارد و صنعــت بــرق‬ ‫نیــز متاثــر از وضعیــت کلــی کشــور دچــار مشــکالتی شــده اســت امــا تمــام تالش هــا‬ ‫صــورت می گیــرد تــا شــهروندان از بابــت تامیــن بــرق نگرانــی نداشــته باشــند»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬ارتبــاط دوســویه بــا رســانه ها از اولویت هــای شــرکت بــرق منطق ـه ای‬ ‫خوزســتان اســت و از حمایت هــا و انتقادهــای صورت گرفتــه و دغدغه هــای اهالــی‬ ‫رســانه تشــکر می کنیــم»‪.‬‬ ‫‪ ۱۲۹۴‬ش‪ .‬تــا ‪ ۱۳۲۲‬ش‪ .‬در دوره هــای ســوم‪،‬‬ ‫ششــم‪ ،‬هفتــم و چهاردهــم‪ ،‬یعنــی بــرای چهــار‬ ‫دوره نماینــده مجلــس شــورای ملــی بــود‪.‬‬ ‫مرحــوم فیروزابــادی همچنیــن در شــکل گیری‬ ‫جبهــه ملــی دوم و تاســیس جمعیــت نهضــت‬ ‫ازادی نقــش بســزایی داشــت و در غائلــه‬ ‫جمهوری خواهــی همــراه ســید حســن مــدرس‬ ‫کــه از رهبــران مبــارزه بــا جمهوریــت بــود‪ ،‬قــرار‬ ‫گرفــت و هرگــز حاضــر بــه تــرک رویــه خــود‬ ‫نشــد‪ .‬ای ـت اهلل فیروزابــادی حقــوق دریافتــی از‬ ‫مجلــس را صــرف ســاختن بیمارســتان بــزرگ‬ ‫و مســجد فیروزابــادی در شــهرری کــرد کــه‬ ‫به نــام خــودش مشــهور شــد‪ .‬حــاج ســید‬ ‫رضــای فیروزابــادی‪ ،‬در ‪ ۱۴‬مرداد ‪ ۱۳۴۴‬در ســن‬ ‫‪ ۹۶‬ســالگی در تهــران درگذشــت و در مقبــره ای‬ ‫کــه در جنــب بیمارســتان خویــش‪ ،‬بــرای خــود‬ ‫بنــا کــرده بــود‪ ،‬بــه خــاک ســپرده شــد‪.‬‬ ‫ایت اهلل فیروزابادی زندگی خود را‬ ‫وقف خدمات بشردوستانه کرد‬ ‫رئیــس شــورای شهرســتان ری و عضــو شــورای‬ ‫تهــران‪ ،‬ری و تجریــش در مراســم بزرگداشــت‬ ‫ایــت اهلل فیروزابــادی‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن عالــم و‬ ‫فقیــه برجســته بــا وقــف حقــوق دریافتــی‬ ‫خــود از مجلــس شــورای ملــی بــه ســاخت‬ ‫بیمارســتان بــرای فقــرای جنــوب تهــران زندگی‬ ‫خــود را وقــف خدمــات بشردوســتانه کــرد»‪.‬‬ ‫حســن خلیل ابــادی اظهــار داشــت‪« :‬ایــت اهلل‬ ‫فیروزابــادی فــارغ از نــگاه ایدئولوژیــک و دینــی‬ ‫خــود بــه مــردم نــگاه انسان دوســتانه ای داشــت‬ ‫به گونه ای کــه همیشــه دغدغــه حــل مشــکالت‬ ‫مــردم و بازکــردن گــره تهی دســتان را داشــت»‪.‬‬ ‫خلیل ابــادی ادامــه داد‪« :‬شــخصیت وارســته و‬ ‫بــزرگ ایــت اهلل فیروزابــادی می توانــد الگــوی‬ ‫خوبــی بــرای جوانــان باشــد کــه بــا وقــف عمــر‬ ‫و زندگــی خــود بــرای مــردم بــرای همیشــه‬ ‫در تاریــخ ایــران اســامی و شــهر تهــران و ری‬ ‫مانــدگار شــد»‪.‬‬ ‫اثار خیر ایت اهلل فیروزابادی‬ ‫هنوز هم در جنوب تهران ملموس است‬ ‫عضــو دیگــر شــورای اســامی شــهر تهــران‪،‬‬ ‫ری و تجریــش در ادامــه ایــن برنامــه بااشــاره به‬ ‫ســرمایه اجتماعــی کارهــای خیــر ایــت اهلل‬ ‫فیروزابــادی در جنــوب تهــران‪ ،‬گفــت‪« :‬هنــوز‬ ‫هــم پــس از گذشــت ‪ ۵۵‬ســال از درگذشــت این‬ ‫عالــم ربانــی و عالی مقــام اثــار خیــر کارهــای‬ ‫ایــن مرحــوم در جنــوب تهــران ملمــوس و‬ ‫قابل مشــاهده اســت»‪ .‬محمدجــواد حق شــناس‬ ‫ادامــه داد‪« :‬اندیشــه بلنــد و همــت بی نظیــر‬ ‫ایــت اهلل فیروزابــادی در کمــک بــه مــردم و‬ ‫نیازمنــدان جامعــه به گون ـه ای بــوده کــه هنــوز‬ ‫هــم بســیاری از مــردم جنــوب تهــران ایــن‬ ‫عالــم وارســته و ربانــی را به خوبــی می شناســند‬ ‫و اثــار خیــر کارهــای ایــن فــرد را در زندگــی‬ ‫خــود لمــس می کننــد»‪ .‬گفتنی ســت؛ تندیــس‬ ‫ایــت اهلل فیروزابــادی بــا تکنولــوژی پرینــت‬ ‫ســه بعدی و در ارتفــاع ‪ ۶۰‬ســانتی متر ســاخته‬ ‫شــده اســت‪ ،‬تمــام مراحــل ایده پــردازی و‬ ‫پرداخــت ایــن مجســمه بــا دســت انجام شــده و‬ ‫جنــس ان نیــز از رزیــن اســت‪ ،‬تمــام جنبه های‬ ‫زیبایی شناســی بصــری ایــن اثــر مانــدگار بــا‬ ‫رعایــت اصــل وفــاداری بــه عکــس اصلــی لحاظ‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫پروژه هــای رهاشــده و فرسایشــی در اولویــت‬ ‫نخســت قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬ســید محمــد‬ ‫نظــری؛ مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران‬ ‫نیــز دراین بــاره اظهــار داشــت‪« :‬در بخــش‬ ‫راه هــای اصلــی و فرعی روســتایی در بابلســر و‬ ‫فریدون کنــار مجموعـاً ‪ 32‬پــروژه داریــم»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬ازادســازی و تعریــض مســیر پدافنــد‬ ‫نیــروی هوایــی در دســتورکار قــرار گرفــت و‬ ‫بخشــی از دیوارکشــی پدافنــد به اتمــام رســید‬ ‫و درادامــه بــا برگــزاری مناقصــه تــا پایان ســال‬ ‫امیدواریــم کار به اتمــام برســد‪ .‬در پــروژه پــل‬ ‫چهــارم نــگاه شــهرداری کمــک بــه تســریع در‬ ‫بهره بــرداری پــروژه بــوده کــه مقــام عالــی‬ ‫وزارت دســتورات خوبــی دادنــد»‪ .‬نظــری‬ ‫افــزود‪« :‬بــا تقاضــای نماینــده شهرســتان‬ ‫مبنی بــر تعریــض ضلــع مقابل مســیر اجاکســر‬ ‫بــه زرگــر محلــه باتوجه به اینکــه ایــن جــاده‬ ‫ماهیــت اســتانی دارد بایــد از منابــع اســتانی و‬ ‫ســازمان مدیریــت پیگیــری شــود تــا بتوانیــم‬ ‫در ســال جــاری بخشــی از ایــن پــروژه را اغــاز‬ ‫کنیــم»‪ .‬مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران‬ ‫ادامــه داد‪« :‬درزمینــه پیش بینــی و طــرح‬ ‫مصــوب شــهرداری درراســتای ایجــاد راه‬ ‫دسترســی بــه ســاحل در بهنمیــر امیدواریــم‬ ‫بــا کمــک ســازمان مدیریــت و بازافرینــی‬ ‫وزارت راه و شهرســازی و شــهرداری ایــن‬ ‫پــروژه اجرایــی شــود»‪ .‬علی اصغــر باقــرزاده؛‬ ‫نماینــده مــردم بابلســر و فریدون کنــار‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی نیــز گفــت‪:‬‬ ‫«درراســتای مطالبــات مــردم از ابتدای شــروع‬ ‫کار بنــده جلســات متعــددی بــا مســئوالن‬ ‫اســتانی و کشــوری صــورت گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬دیــداری بــا وزیــر راه و شهرســازی‬ ‫داشــتیم کــه ماحصــل ان اعــزام یــک گــروه‬ ‫کارشناســی جهــت بازدیــد و بررســی میدانــی‬ ‫بــوده کــه پــس ازان جمع بنــدی انجــام و‬ ‫بــه اطــاع خواهــد رســید»‪ .‬نماینــده مــردم‬ ‫بابلســر و فریدون کنــار در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی افــزود‪« :‬درخصــوص مشــکل قیــر‬ ‫بنــده به اتفــاق چن دتَــن از نماینــدگان‬ ‫پیشــتاز شــدیم و ایــن مصوبــه در مجلــس‬ ‫طــرح و تائیــد شــد و درصــورت تائیــد شــورای‬ ‫نگهبــان بســیاری از ایــن بهانه هــا و مشــکالت‬ ‫از مســئوالن دولتــی گرفتــه خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫باقــرزاده تصریــح کــرد‪« :‬بنــده قــول پیگیــری‬ ‫مــداوم می دهــم امــا قــول عملیاتی شــدن را‬ ‫بایــد مســئوالن دولتــی و اجرایــی بدهنــد کــه‬ ‫امیدواریــم عمــل کننــد»‪.‬‬ ‫مدیر کل ثبت اسناد و امالک خراسان رضوی بیان کرد؛‬ ‫تکمیل بانک جامع کاداستر کشور؛ پایانی بر استعالمات بین دستگاهی‬ ‫علی رضایی‬ ‫در راســتای بررســی عملکــرد واحدهــای ثبتــی‬ ‫اســتان خراســان رضــوی و تصمیم گیــری‬ ‫به منظــور تســریع در ارائــه خدمــات و بررســی‬ ‫و ارائــه راهکارهــای قانونــی جهــت صــدور اســناد‬ ‫امــاک و اراضــی انفــال ‪ ،‬موقوفــات ‪ ،‬اراضــی‬ ‫ملــی و دولتــی کارگــروه تخصصــی امــاک و‬ ‫کاداســتر با حضــور مدیــر کل ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک و نماینــدگان دســتگاه های متولــی در‬ ‫محــل ســالن جلســات فرمانــداری بردســکن‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬مدیــر کل ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫اســتان در اولیــن جلســه کــه بــا محوریــت‬ ‫منابــع طبیعــی و ابخیــزداری شهرســتان های‬ ‫بردســکن و خلیل ابــاد در ســال جــاری برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬بــه کســب رتبــه اول اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک بردســکن در تثبیــت منابــع طبیعــی‬ ‫بــا صــدور ســند بــرای ‪ ۱۴۰‬هزار هکتــار از‬ ‫ایــن اراضــی در ســال گذشــته اشــاره کــرده و‬ ‫گفــت‪« :‬از ‪ ۷۶۰‬هزار هکتــار مســاحت شهرســتان‬ ‫خلیل ابــاد‪ ۷۱۰ ،‬هزار هکتــار اراضــی ملــی‬ ‫و مرتعی ســت کــه قریــب بــه ‪ ۹۰‬درصــد ان‬ ‫ســند دار شــده اســت و از این میــزان حــدود‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد اســناد‪ ،‬تک بــرگ هســتند»‪.‬‬ ‫محمد حســن بهــادر‪ ،‬تــاش و پیگیــری بیشــتر‬ ‫اداره منابــع طبیعــی خلیل ابــاد را نیــز به منظــور‬ ‫تثبیــت و صــدور اســناد تک بــرگ اراضــی‬ ‫تحــت تولیــت خــود خواســتار شــد و گفــت‪:‬‬ ‫«از ‪ ۱۷۵‬هزار هکتــار مســاحت شهرســتان‬ ‫‪ ۱۴۵‬هزار هکتــار ان جــزو اراضــی ملی ســت‬ ‫کــه فقــط ‪ ۱۰‬درصــد دارای ســند تک بــرگ‬ ‫بــوده و ســه هزار و ‪ ۶۲۴‬هکتــار از ایــن اراضــی‬ ‫فاقــد ســند مالکیــت اســت»‪ .‬بهــادر در خصــوص‬ ‫عملکــرد اداره بنیــاد مســکن بردســکن اذعــان‬ ‫داشــت‪« :‬در ســال گذشــته‪ ،‬از ‪ ۲۴۰‬ســهمیه‬ ‫صــدور ســند مشــخص شــده‪ ۱۲۳ ،‬ســند‬ ‫تک بــرگ صــادر شــد کــه شــامل ‪ ۸۷‬ســند‬ ‫روســتایی و ‪ ۳۶‬ســند شــهری بــوده و ‪۷۸‬‬ ‫رای نیــز بــرای ‪ ۱۶۴‬پرونــده ارســالی بــه اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان صــادر شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬بنیاد مســکن بردســکن‬ ‫ماهانــه ‪ ۸۰‬پرونــده تکمیــل و بــه اداره ثبــت‬ ‫بــرای صــدور رای و اســناد حدنــگار تحویــل‬ ‫دهــد و صــدور ‪ ۵۰۰‬ســند مالکیــت شــهری و‬ ‫روســتایی تــا پایــان ســال بــرای ایــن شهرســتان‬ ‫هدف گــذاری شــد»‪ .‬مدیــر کل ثبــت اســناد‬ ‫و امــاک در ادامــه بــه صــدور ‪ ۱۶۹‬ســند در‬ ‫ســال گذشــته شــامل ‪ ۱۳۷‬ســند شــهری و‬ ‫‪ ۳۲‬ســند روســتایی در خلیل ابــاد خبــر داد و‬ ‫افــزود‪« :‬از ابتــدای ســال تــا کنــون ‪ ۳۰‬ســند بــا‬ ‫همــکاری بنیــاد مســکن خلیل ابــاد صــادر شــده‬ ‫و از ‪ ۱۶۷‬پرونــده ارســالی بــه اداره ثبــت اســناد‬ ‫و امــاک ایــن شهرســتان بــرای ‪ ۴۷‬پرونــده رای‬ ‫صــادر شــده کــه بــا اقدامــات پیش بینی شــده‬ ‫ســهمیه ایــن شهرســتان نیــز تــا پایــان ســال‬ ‫محقــق شــود»‪ .‬بهــادر بــا اعــام ‪ ۳۶۰‬رقبــه فاقــد‬ ‫ســند در خلیل ابــاد تشــریح کــرد‪ ۱۳« :‬ســند‬ ‫از ‪ ۱۵‬ســند ســهمیه ســال جــاری خلیل ابــاد‬ ‫تــا کنــون صــادر شــده و تــاش می کنیــم بــا‬ ‫همــکاری اداره اوقــاف ‪ ۱۱‬پــاک فاقــد ســند‬ ‫را در اولویــت کاری قــرار داده کــه بــا تثبیــت‬ ‫ایــن ‪ ۱۱‬پــاک ‪ ۲۵۶‬رقبــه وقفــی خلیل ابــاد‬ ‫ســند دار خواهــد شــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪425« :‬‬ ‫رقبــه قریــب بــه ‪ 54‬درصــد از مجمــوع ‪ ۷۸۵‬رقبه‬ ‫وقفــی خلیل ابــاد دارای ســند مالکیــت اســت‬ ‫کــه امیدواریــم ایــن میــزان تــا پایــان ســال بــه‬ ‫بیــش از ‪ 85‬درصــد برســد»‪ .‬بهــادر با توجه بــه‬ ‫نقــش امــوزش و پــرورش در تعلیــم تربیــت و‬ ‫در راســتای کمــک بــه بهبــود ارائــه خدمــات بــه‬ ‫دانش امــوزان ‪ ،‬ســند دارکردن مــدارس و امــاک‬ ‫ایــن دســتگاه را بســیار مهــم برشــمرد و گفــت‪:‬‬ ‫«کل امــاک و اراضــی امــوزش و پــرورش در‬ ‫بردســکن ‪ ۲۰۸‬مــورد اســت کــه از ایــن تعــداد‬ ‫‪ ۱۲۲‬ملــک دارای ســند مالکیــت بــوده و ‪۸۶‬‬ ‫ملــک نیــز شــامل ‪ ۶۰‬ملــک روســتایی و ‪۲۶‬‬ ‫ملــک شــهری فاقــد ســند مالکیــت اســت»‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهر ساری تاکید کرد؛‬ ‫هدر رفت سرمایه های مردم با عدم اجرای مدیریت یکپارچه شهری‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫نماینــده اســتان مازنــدران در شــورای عالــی‬ ‫اســتان ها با اشــاره به اهمیــت مدیریــت‬ ‫یکپارچــه شــهری گفــت‪« :‬مدیریــت یکپارچــه‬ ‫شــهری را دنیــا تجربــه کــرده اســت‪ .‬اگــر ایــن‬ ‫نــوع مدیریــت ناکارامــد بــود در کشــورهای‬ ‫مختلــف اجرایــی نمی شــد»‪ .‬ســید علــی‬ ‫اقامیــری با اشــاره به طــرح مدیریــت یکپارچــه‬ ‫شــهری گفــت‪ :‬از نماینــدگان محتــرم ایــن‬ ‫دوره خواهشــمندیم ایــن طــرح را به ســرانجام‬ ‫برســانند تــا بیش از ایــن ســرمایه های مــردم و‬ ‫بیت المــال هــدر نــرود»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه تحقیفــات علمــی و تجربــه‬ ‫پشــتوانه ای محکــم بــرای مدیریــت یکپارچــه‬ ‫شهری ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــرای اداره شــهر بایــد‬ ‫مدیریــت یکپارچــه شــهری اجرایــی شــود و‬ ‫تمــام دســتگاه های خدمــات رســان کــه‬ ‫بیــش از ‪ 20‬دســتگاه اجرایــی دولتــی و غیــر‬ ‫دولتــی هســتند؛ بایســتی زیر نظــر یــک‬ ‫مدیریــت واحــد فعالیــت داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫نماینــده اســتان مازنــدران در شــورای عالــی‬ ‫اســتان ها با اشــاره به اثــرات مثبــت مدیریــت‬ ‫یکپارچــه شــهری تاکیــد کــرد‪« :‬ایــن نــوع‬ ‫فعالیــت باعــث می شــود کــه موازی کاری هــا‪،‬‬ ‫هزینه هــای اضافــی از بیــن بــرود و در نتیجــه‬ ‫بــر رضایت منــدی مــردم افــزوده شــود»‪.‬‬ ‫اقامیــری افــزود‪« :‬بــرای مثــال امــوزش و‬ ‫پــرورش اگــر بخواهــد مدرســه بســازد‪ ،‬بایــد‬ ‫نیازهــای ان از جهت هــای مختلــف ماننــد‬ ‫اب و بــرق و ســایر مــوارد تامیــن شــود‪ .‬بــرای‬ ‫ای ـن کار بایســتی ادارات مختلــف بــه صــورت‬ ‫جداگانــه اقدامــات الزم را انجــام دهنــد‪ .‬کــه‬ ‫ایــن موضــوع پروســه زمانــی زیــادی مــی‬ ‫طلبــدو ایــن درحالــی اســت کــه اگــر مدیریت‬ ‫یکپارچــه شــهری وجــود داشــته باشــد همــه‬ ‫ایــن خدمــات تحت یــک مدیریــت و در زمان و‬ ‫هزینــه کمتــری انجــام خواهــد شــد‪ .‬ایــن مهم‬ ‫در ســاخت اماکــن ورزشــی‪ ،‬هنــری‪ ،‬تفریحــی‬ ‫و حتــی مســاجد نیــز صــدق می کنــد‬ ‫کــه بایســتی پیگیــری شــود»‪ .‬وی درادامــه‬ ‫ســخنان خــود با تاکید بر اینکــه بحــث‬ ‫مدیریــت یکپارچــه شــهری فقــط در دوره‬ ‫پنجــم نیســت کــه پیگیــری می شــود و در‬ ‫دوره هــای قبــل نیــز ایــن مهــم از مطالبه هــای‬ ‫جــدی اعضــای شــوراها و مدیریــت یکپارچــه‬ ‫شــهری بــوده اســت‪ ،‬گفت‪« :‬در ســال گذشــته‬ ‫طــرح مدیریــت یکپارچــه شــهری بــا اختــاف‬ ‫رای بســیار انــدک در مجلــس مصــوب نشــد‬ ‫و مــورد بی مهــری قــرار گرفــت؛ لــذا از‬ ‫نماینــدگان محتــرم ایــن دوره خواهشــمندیم‬ ‫کــه ایــن طــرح را بــه ســرانجام برســانند‬ ‫تــا بیــش از ایــن ســرمایه های مــردم و‬ ‫بیت المــال هــدر نــرود»‪.‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫سکینه محبی‬ ‫اجرای ‪ 12‬کیلومتر‬ ‫شبکه جمع اوری فاضالب روستای خراجی رودان‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضالب شهرســتان رودان‪ ،‬وضعیت پیشــرفت فیزیکی اجرای شــبکه‬ ‫فاضــاب روســتای خراجــی را تشــریح کــرد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی و امــوزش‬ ‫همگانــی شــرکت اب و فاضــاب هرمــزگان؛ قنبــر داوری گفــت‪« :‬درحال حاضــر از‬ ‫مجمــوع ‪22‬هــزار و ‪500‬متــر شــبکه و خــط انتقــال فاضــاب پیش بینی شــده بیــش‬ ‫از ‪12‬هزارمتــر بــه پایــان رســیده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬درحال حاضــر دیوارچینــی‬ ‫محوطــه‪ ،‬بتن ریــزی ســازه های اداری و ارماتوربنــدی ســازه های بســتر لجــن خشــک‬ ‫انجــام شــده و طبــق برنامــه تــا پایــان امســال به اتمــام خواهــد رســید»‪ .‬مدیــر امــور‬ ‫اب و فاضــاب شهرســتان رودان اعتبــار ایــن پــروژه را ‪220‬میلیاردریــال عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫داوری درپایــان بااشــاره به اینکه نصــب انشــعاب ‪ 60‬مشــترک درحال حاضــر انجــام‬ ‫اســت‪ ،‬پیش بینــی کــرد‪ ،‬بــا اتمــام پــروژه ‪ 400‬انشــعاب فاضــاب در ایــن روســتا‬ ‫واگــذار و نصــب شــود‪.‬‬ ‫رئیس اموزش و پرورش استثنایی استان خبر داد؛‬ ‫انجام سنجش سالمت ‪ 4338‬نواموز‬ ‫رئیــس امــوزش و پــرورش اســتثنایی هرمــزگان از ســنجش چهار هــزار و ‪ 338‬نوامــوز‬ ‫در پانزدهیمــن روز فعالیــت ‪ 33‬پایــگاه ســنجش در ســطح اســتان هرمــزگان خبــر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابــط عمومــی امــوزش و پــرورش اســتثنایی اســتان هرمــزگان؛ شــهباز‬ ‫بارانــی بنویــی در خصــوص ســنجش نوامــوزان هرمزگانــی‪ ،‬گفــت‪« :‬تاکنــون نوبت گیری‬ ‫بــرای ‪ 11903‬نوامــوز بــدرود بــه دبســتان انجــام شــده اســت کــه از ایــن تعــداد ‪4338‬‬ ‫نوامــوز بــا رعایــت دســتور العمل های بهداشــتی‪ ،‬با حضــور در پایگاه هــای ســنجش‬ ‫مــورد ارزیابــی قــرار گرفتنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬از این تعــداد نوامــوز مــورد ســنجش قــرار‬ ‫گرفتــه‪ 300 ،‬نفــر بــرای ارزیابــی هــوش و ‪ 178‬نفــر مشــکوک بــه مشــکل بینایــی و ‪58‬‬ ‫نوامــوز مشــکوک بــه مشــکل شــنوایی و ‪ 10‬نوامــوز دارای اختــال جســمی‪/‬حرکتی و‬ ‫یــک نوامــوز مشــکوک بــه اختــال طیــف اتیســم بــه پایگاه هــای تخصصــی ارجــاع‬ ‫داده شــدند»‪ .‬بارانــی ادامــه داد‪« :‬نوبت دهــی ســنجش از دهــه ســوم تیرمــاه ‪ 99‬اغــاز‬ ‫شــده اســت و کار ســنجش نوامــوزان از یکــم مردادمــاه در ‪ 31‬پایــگاه اولیــه و دو پایــگاه‬ ‫تخصصــی در ســطح اســتان هرمــزگان در حــال انجــام اســت»‪ .‬رئیــس امــوزش و‬ ‫پــرورش اســتثنایی هرمــزگان خاطر نشــان کــرد‪« :‬ســنجش جهــش نیــز تعــداد ‪96‬نفر‬ ‫دانش امــوز‪ ،‬نوبت گیــری کردنــد کــه ازاین تعــداد ‪ 73 ،‬نفــر مــورد ســنجش و ارزیابــی‬ ‫قــرار گرفتند»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫مدیر مخابرات منطقه‪:‬‬ ‫درگاه های ارتباطی مخابرات در خدمت مشتریان است‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــر لــزوم و ضــرورت رســیدگی بــه مشــکالت مــردم‬ ‫درزمینــه خدمــات مخابراتــی تاکیــد کــرد‪ .‬غالمعلــی شــهمرادی باتاکیدبــر اهمیــت‬ ‫مشــکالت مــردم و ضــرورت رفــع ان هــا گفــت‪« :‬شــهروندان و مشــترکان مخابــرات‬ ‫می تواننــد بــا ثبــت انتقــادات‪ ،‬نظــرات و پیشــنهاد ها یــا مشــکالت خــود ازطریــق‬ ‫درگاه هــای درنظرگرفته شــده نســبت بــه بهبــود فرایندهــا یــا رفــع مشــکل خــود اقــدام‬ ‫کننــد»‪ .‬وی یکــی از ایــن درگاه هــای ارتباطــی را پرتــال مخابــرات منطقــه گلســتان بــه‬ ‫ادرس ‪ www.golestantci.ir‬دانســت و افــزود‪« :‬مشــتریان بــا مراجعــه بــه ایــن پرتــال‬ ‫نســبت بــه اطالع رســانی مشــکل مخابراتــی خــود اقــدام کننــد تــا در اســرع وقــت‬ ‫رســیدگی و نتیجــه بــه ان هــا اعــام شــود کــه نحــوه اعــام نتیجــه به صــورت تلفنــی‬ ‫یــا ثبــت در پرتــال خواهــد بــود»‪ .‬شــهمرادی از درگاه هــای ارتباطــی دیگــر همچــون‬ ‫ســامانه ارتبــاط مردمــی مخابــرات بــه شــماره ‪ 2021‬نــام برد و تاکیــد کرد‪« :‬مشــتریان‬ ‫از هــر درگاه ارتباطــی کــه مشــکالت و نظــرات و پیشــنهاد های خــود را مطــرح کننــد‬ ‫همــکاران مــا در اســرع وقــت نســبت بــه رســیدگی بــه ان اقــدام خواهنــد کــرد»‪.‬‬ ‫مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان همچنیــن اداره بازرســی و ارزیابــی عملکــرد مخابرات‬ ‫را بــرای مشــتریانی کــه تمایــل بــه طــرح مشــکل خــود به صــورت حضــوری دارنــد‬ ‫معرفــی کــرد و گفــت‪« :‬بازرســان اداره بازرســی مخابــرات درجهــت رفاه حال مشــتریان‬ ‫به نحو احســن در خدمــت مشــتریان خواهنــد بــود و رضایت منــدی مشــتریان در‬ ‫دریافــت خدمــات مناســب و باکیفیــت را مدنظــر دارنــد»‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۳۵۰‬واحد مسکونی برای ایثارگران‬ ‫مدیــرکل بنیــاد شــهید گلســتان از احــداث ‪ ۳۵۰‬واحــد مســکونی بــرای ایثارگــران‬ ‫اســتان خبــر داد‪ .‬اســرافیل وزیــری اظهــار داشــت‪« :‬بنیــاد شــهید بــا همــکاری وزارت‬ ‫راه و شهرســازی ‪ 30‬هــزار واحــد مســکونی بــرای ایثارگــران کشــور احــداث خواهــد کرد‬ ‫کــه ســهم اســتان گلســتان ‪ 350‬واحــد مسکونی ســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬پیگیــر افزایــش‬ ‫ســهمیه اســتان هســتیم و به همین منظــور نشســتی بــا مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان داشــتیم تــا زمین هــای مناســب بــرای احــداث ایــن واحدهــا مشــخص شــود»‪.‬‬ ‫وزیــری ادامــه داد‪ 25« :‬هــزار ســهمیه اســتخدامی بــرای ایثارگــران کشــور محفــوظ‬ ‫اســت‪ ،‬همچنیــن طــی تفاهم نامــه بنیــاد و وزارت صمــت‪ ،‬از ظرفیت هــای اشــتغال ازاد‬ ‫بــرای ایثارگــران اســتفاده خواهیــم کــرد‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬طــی نشســت بــا مدیــرکل‬ ‫صمــت اســتان‪ ،‬از ظرفیت هــای اســتانی در حوزه هــای صنعتــی‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬تولیــدی و‬ ‫توزیعــی بــرای اشــتغال ایثارگــران گلســتانی اســتفاده خواهــد شــد»‪ .‬مدیــرکل بنیــاد‬ ‫شــهید و امــور ایثارگــران گلســتان گفــت‪« :‬پــاداش پایــان خدمــت شــهدا تــا پایــان‬ ‫ســال ‪ 97‬پرداخــت شــد و پــاداش مربــوط بــه ســال ‪ 98‬هــم طــی هفته هــای اینــده‬ ‫پرداخــت خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن ذخیــره مرخصــی شــهدا از ســال ‪ 91‬تــا ســال ‪95‬‬ ‫پرداخــت شــد و ‪ 65‬درصــد دیگــر در مرحلــه بعــدی پرداخــت خواهــد شــد»‪ .‬وزیــری‬ ‫افــزود‪« :‬معوقــات مــاده ‪ 38‬جانبــازان پرداخــت شــده و در انتظــار صــدور احکام ازســوی‬ ‫ســتاد کل نیروهــای مســلح هســتیم تــا مابقــی ان پرداخــت شــود»‪ .‬وی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«طبــق قــول رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه‪ ،‬همــه مطالبــات ایثارگــران تــا پایــان‬ ‫دولــت پرداخــت می شــود»‪.‬‬ ‫رفع ‪ 745‬مورد اتفاقات خط انتقال‪ ،‬شبکه و انشعاب‬ ‫سرپرســت امــور اب و فاضــاب رامیــان از رفــع ‪ 745‬مــورد اتفاقــات خــط‬ ‫انتقــال‪ ،‬شــبکه توزیــع اب و انشــعاب در چهارمــاه اول ســال جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫حســن فدایــی افــزود‪« :‬از ایــن میــزان ‪ 460‬مــورد اتفاقــات انشــعاب‪ 245 ،‬مــورد‬ ‫اتفاقــات شــبکه توزیــع اب و ‪ 40‬مــورد اتفاقــات خــط انتقــال بــوده اســت»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به دیگــر فعالیت هــای انجام شــده گفــت‪« :‬در مــدت مذکــور ‪ 980‬متــر‬ ‫اصــاح و بازســازی شــبکه های توزیع‪ 140،‬متــر احــداث و توســعه شــبکه توزیــع‪،‬‬ ‫اصــاح و تعویــض ‪ 390‬مــورد انشــعاب فرســوده از دیگــر اقدامــات ایــن امــور‬ ‫در مــدت مذکــور بــوده اســت»‪ .‬فدایــی اظهــار داشــت‪« :‬تعویــض ‪ 80‬دســتگاه‬ ‫کنتــور خــراب مشــترکین‪14 ،‬مــورد مرئی ســازی شــیراالت شــبکه و ‪ 196‬مــورد‬ ‫واگــذاری انشــعاب جدیــد از فعالیت هــای انجام شــده در امــور اب و فاضــاب‬ ‫رامیــان اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬شست وشــوی شــش کیلومتر شــبکه توزیــع اب‬ ‫شــرب‪ ،‬شست وشــوی چهارکیلومتــر خطــوط انتقــال‪ ،‬شست وشــوی هشــت باب‬ ‫مخــازن و ‪ 19‬هــزار ‪220‬مــورد ازمــون کلرســنجی بــا هــدف تامیــن اب اشــامیدنی‬ ‫ســالم و بهداشــتی بــرای مشــترکین انجــام شــد»‪ .‬سرپرســت امــور اب و فاضــاب‬ ‫رامیــان درپایــان تصریــح کــرد‪« :‬ش ـش مورد تعویــض پمــپ و ‪ 80‬متــر دیــوار و‬ ‫حصارکشــی چاه هــا و مخــازن بخــش دیگــری از عملکــرد ایــن امــور در مــدت‬ ‫مذکــور بــوده اســت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی طراح و صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫امور اگهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫ یک شنبه ‪ 19‬مرداد ‪ 19 - 1399‬ذی الحجه ‪ 9 -1441‬اگوست ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2040‬تومان‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫حسین حق وردی؛ نماینده مردم شهرستان های شهریار قدس و مالرد‪:‬‬ ‫یکی از توانمندی های غرب استان تهران در شهرسازی نوین‪ ،‬شهر اندیشه است‬ ‫نشســت صمیمــی دکتــر حســین ح ـق وردی؛ نماینــده مــردم‬ ‫شهرســتان های شــهریار قــدس و مــارد در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی باحضــور شــهردار و اعضــای شــورای اســامی شــهر‬ ‫اندیشــه برگــزار شــد‪ .‬علــی ملکــی؛ شــهردار اندیشــه در ایــن‬ ‫نشســت ضمــن ابــراز خرســندی از حضــور نماینــده مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در شــهر اندیشــه بــه بیــان مشــکالت و‬ ‫ارائــه راهکارهــای موجــود درجهــت حــل ان هــا گفــت‪« :‬شــهر‬ ‫اندیشــه به واســطه اینکــه شــهری خوابگاهــی و مــردم شــاغل‬ ‫ان هــرروز بایــد از جــاده چیتگــر بــه تهــران مراجعــه کننــد‬ ‫بــا ترافیکــی ســنگین روب ـه رو می شــوند کــه تنهــا راهــکار ان‬ ‫احــداث ازادراه تهران‪-‬شــهریار و ایجــاد متروســت کــه نیــاز بــه‬ ‫پیگیــری نماینــده محتــرم مجلــس و همــکاری همــه مســئولین‬ ‫دارد‪ ،‬تــا یکــی از مشــکالت عمــده مــردم مرتفع شــود»‪ .‬شــهردار‬ ‫اندیشــه درادامــه گفــت‪« :‬مدیریــت شــهری اندیشــه اعــام‬ ‫امادگــی می کنــد کــه هــر کمکــی دراین راســتا بتواننــد انجــام‬ ‫دهــد دریــغ نکنــد و در این جهــت بــا جدیــت و اهتمــام ویــژه‬ ‫همــکاری خواهــد کــرد»‪ .‬وی همچنیــن مشــکالت مربــوط بــه‬ ‫حریــم شــهر و رفــع معضــات کشــتارگاه فردیــس را از دیگــر‬ ‫مــواردی دانســت کــه باعــث رنجــش خاطــر مــردم شــده اســت‬ ‫و افــزود‪« :‬کشــتارگاه فردیــس کــه در مــرز ایــن شــهر فعالیــت‬ ‫می کنــد‪ ،‬همــه عوایــد ان نصیــب شــهر هم جــوار می شــود و‬ ‫بــوی نامطبــوع و مشــکالت زیسـت محیطی ان بــه مردم شــریف‬ ‫شــهر اندیشــه تحمیــل می شــود کــه امیدواریــم نماینــده مجلس‬ ‫دراین خصــوص اقــدام عاجلــی را انجــام دهند»‪ .‬شــهردار اندیشــه‬ ‫در بخــش دیگــری از ســخنان خــود از توزیــع دوهزاربســته‬ ‫حمایتــی جدیــد در بیــن شــهروندان بــا کمــک و همیــاری‬ ‫بنیــاد مســتضعفان خبــر داد و گفــت‪« :‬در مرحلــه اول ایــن طرح‬ ‫‪۳۵۰‬میلیون تومــان بــا ســازوکار بسیارمناســب بیــن نیازمنــدان‬ ‫تقدیــم شــد و قــرار اســت ‪۲۰۰۰‬بســته دیگــر از فازهــای ‪ ۱‬تــا ‪۶‬‬ ‫شــهر اندیشــه توزیــع شــود کــه قریــب بــه ‪ ۱۳۰۰‬بســته متعلــق‬ ‫بــه شــهر جدیــد اندیشــه خواهــد بــود و بیــن نیازمنــدان توزیــع‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬علــی ملکــی همچنیــن از ســرویس حمل ونقــل‬ ‫ثابــت ویــژه بــرای جانبــازان و معلولیــن ســخن به میــان اورد‬ ‫و گفــت‪« :‬درراســتای تکریــم از خانــواده جانبــازان‪ ،‬رزمنــدگان‪،‬‬ ‫ایثارگــران و شــهدا‪ ،‬شــهرداری اندیشــه درصــدد اســت ســرویس‬ ‫حمل ونقــل ثابتــی را بــرای جابه جایــی عزیــزان جانبــاز بــا‬ ‫اســتفاده از خــط تلفــن خــاص راه انــدازی کنــد تــا ایــن عزیــزان‬ ‫بتواننــد به بهترین وجــه بــرای انجــام امــور روزمــره خــود بــا بهــره‬ ‫از ایــن امــکان برخــوردار شــوند»‪.‬‬ ‫درادامــه علــی ســراقی؛ رئیــس شــورای اســامی نیــز درخصوص‬ ‫مشــکالت و معضــات فعلــی شــهر و حــل ان هــا بــرای‬ ‫خدمت گــزاری بــه مــردم ســخنانی را ایــراد کــرد و بــه تشــریح‬ ‫گــزارش کوتــاه از عملکــرد مدیریــت شــهری اندیشــه بــرای‬ ‫نماینــده مجلــس پرداخــت‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن جلســه نماینــده مــردم در مجلــس شــورای‬ ‫پیگیری جهت احداث و‬ ‫راه اندازی دانشگاه غیرانتفاعی‬ ‫پارس با مدیریت چهره ماندگار‬ ‫معماری ایران در بخش صفادشت‬ ‫طــی نشســتی بــه ریاســت ســجاد برنجــی؛ فرمانــدار‬ ‫شهرســتان مــارد‪ ،‬کریمــی؛ شــهردار‪ ،‬حســینی؛ رئیــس‬ ‫و خدایــار؛ عضــو شــورای اســامی صفادشــت و دکتــر‬ ‫گالبچــی؛ چهــره مانــدگار معمــاری کشــور توافقــات‬ ‫اولیــه جهــت راه انــدازی دانشــگاه پــارس در صفادشــت‬ ‫نهایــی شــد‪ .‬در ایــن جلســه هماهنگی هــای الزم جهــت‬ ‫راه انــدازی دانشــگاه غیرانتفاعــی فــارس بــه مدیریــت‬ ‫دکتــر گالبچــی؛ عضــو هیئت علمــی دانشــگاه دانشــکده‬ ‫هنرهــای زیبــای تهــران چهــره مانــدگار و اســتاد‬ ‫سرشــناس معمــاری کشــور انجــام گرفــت‪ .‬فرمانــدار‬ ‫شهرســتان مــارد در ایــن جلســه از پیگیری هــای‬ ‫شــهرداری و شــورای اســامی صفادشــت جهــت اســتقرار‬ ‫ایــن امکانــات اموزشــی در صفادشــت و ابــراز امادگــی‬ ‫مجموعــه مدیریتی صفادشــت درراســتای انجــام اقدامات‬ ‫الزم دراین خصــوص قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫انتصابات در شهرداری مالرد‬ ‫طــی احــکام جداگانــه ای ازســوی کولیونــد؛ شــهردار‬ ‫مــارد‪ ،‬فرشــید عــرب بــه ســمت سرپرســتی منطقــه ‪۲‬‬ ‫شــهرداری مــارد و ســیامک میرانــی بــه ســمت سرپرســت‬ ‫ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمــی شــهرداری مــارد‬ ‫منصــوب شــدند‪ .‬طــی مراســمی کــه باحضــور محمــدزاده؛‬ ‫معاونــت شهرســازی‪ ،‬ساســانی؛ مدیــر حراســت‪ ،‬نــادری؛ مدیــر‬ ‫شهرســازی معمــاری‪ ،‬اســدی؛ مدیــر منابــع انســانی و حیدری؛‬ ‫ارتباطــات و امــور بین الملــل برگــزار شــد‪ ،‬ضمــن تشــکر و‬ ‫قدردانــی از ســیامک میرانــی کــه تاکنــون مدیریــت منطقــه‬ ‫‪ ۲‬شــهرداری مــارد را برعهــده داشــت حکــم سرپرســتی‬ ‫ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمــی بــه وی تنفیــذ شــد‬ ‫و همچنیــن پــس از تشــکر از زحمــات فرشــید عــرب کــه‬ ‫تاکنــون مدیریــت ســرمایه گذاری و مشــارکت های مردمــی‬ ‫را برعهــده داشــت حکــم سرپرســتی منطقــه ‪ ۲‬شــهرداری‬ ‫مــارد بــه ایشــان تنفیــذ شــد‪ .‬در ایــن مراســم محمــدزاده‬ ‫ضمــن تاکیــد بــر فرصت هــای مناســب ســرمایه گذاری در‬ ‫شــهر مــارد گفــت‪« :‬بایســتی دراین زمینــه تالش هــای‬ ‫گســترده تری صــورت پذیــرد و طرح هــای ســرماگذاری و‬ ‫انتخــاب شــرکت های مشــاور انجــام شــود تــا بــا مطالعــه افــزود‪« :‬تــاش داریــم کلیــه امــور شهرســازی به طــور کامــل در مناطــق‬ ‫ایــن فرصت هــا و تصویــب شــورای شــهر شــاهد نتایــج شــهرداری انجــام پذیــرد تــا مــردم دیگــر نیــاز بــه مراجعــه بــه ســاختمان‬ ‫مطلوبــی باشــیم»‪ .‬معــاون فنــی شهرســازی شــهرداری مــارد مرکــزی شــهرداری را نداشــته باشــند»‪.‬‬ ‫اســامی‪ ،‬شــهر اندیشــه را الگویــی خــوب بــرای شــهرهای‬ ‫کشــور دانســت و افــزود‪« :‬یکــی از توانمندی هــای غــرب اســتان‬ ‫تهــران در شهرســازی نویــن شــهر اندیشــه اســت و شــاید تنهــا‬ ‫در اســتان تهــران شهری ســت کــه از ان می تــوان به عنــوان‬ ‫الگویــی بــرای شهرنشــینی در ســطح جهــان ارائــه دهیــم؛ لــذا‬ ‫انتظــارات مــا نیــز از مدیــران شــهری اندیشــه در همیــن حــد‬ ‫اســت»‪ .‬حســین حـق وردی افــزود‪« :‬شــهر اندیشــه را می تــوان از‬ ‫بهتریــن شــهرهای ایــران در بحــث شهرســازی عنــوان کــرد کــه‬ ‫قابلیــت تامیــن و الگوســازی را بــرای شــهرهای جدیــد در ایــران‬ ‫و جهــان را داراســت؛ لــذا مدیــران ان نیــز بایــد بســیار متفــاوت‬ ‫عمــل کننــد کــه درحال حاضــر انســجام خوبــی بیــن مدیــران‬ ‫شــهری اندیشــه اســت»‪ .‬وی درادامــه افــزود‪« :‬ســعی خواهد شــد‬ ‫کــه در مســائل اســتانی و بین شــهری کــه نیــاز بــه انســجام و‬ ‫همدلــی دارد و تمــام تــاش خــود را بـه کار بگیــرم تــا در ایــن تــا‬ ‫ســال بــه کمــک هــم بتوانیم قســمتی از مشــکالت را رفــع کنیم‬ ‫مراکز غیرمجاز ضایعاتی شهر مالرد جمع اوری می شود‬ ‫کولیونــد؛ شــهردار مــارد گفــت‪« :‬به منظــور نظافت‬ ‫شــهری و ســاماندهی مشــاغل مراکــز غیرمجــاز‬ ‫ضایعاتــی در شــهر مــارد جمـع اوری یا ســاماندهی‬ ‫می شــود»‪ .‬به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور‬ ‫بین الملــل شــهرداری مــارد؛ دومیــن جلســه‬ ‫کارگــروه محلــی ســاماندهی مشــاغل مزاحــم‬ ‫تشــکیل شــد‪ .‬ایــن جلســه باحضــور نماینــده‬ ‫دادســتان شهرســتان‪ ،‬نیــروی انتظامــی‪ ،‬راهــور‬ ‫مــارد‪ ،‬شــبکه بهداشــت شهرســتان مــارد‪ ،‬اداره‬ ‫محیــط زیســت‪ ،‬ســاماندهی مشــاغل شــهرداری‬ ‫مــارد تشــکیل و ســازمان مدیریــت پســماند‬ ‫بــا اســتناد بــه بنــد ‪ 3‬ایــن جلســه نســبت بــه‬ ‫جم ـع اوری و تعطیلــی مراکــز غیرمجــاز ضایعاتــی‬ ‫در خیابــان مطهــری سراســیاب ملــزم شــد کــه‬ ‫اقــدام کنــد‪ .‬وی بااشــاره به برخــی از اهــداف ایــن‬ ‫طــرح خاطرنشــان کــرد‪« :‬شــهرداری ها موظف انــد‬ ‫به منظــور رفــع مزاحمــت مشــاغل و اصنــاف‬ ‫مزاحــم متناســب بــا وضعیــت فعالیــت‪ ،‬مــکان‪ ،‬و‬ ‫اســتقرار ماهیــت شــغلی ان هــا‪ ،‬نســبت بــه صــدور‬ ‫حکــم انتقــال‪ ،‬جابه جایــی یــا رفــع مزاحمــت‬ ‫ازطریــق اصــاح فراینــد کار‪ ،‬تغییــر فعالیــت یــا‬ ‫نوســازی اقــدام کننــد درصــورت عــدم اجــرای‬ ‫حکــم شــهرداری توســط صاحبــان مشــاغل یــا‬ ‫اصنــاف مذکــور‪ ،‬شــهرداری موظــف اســت نســبت‬ ‫بــه تعطیلــی ان هــا مطابــق مفــاد بنــد ‪ 20‬مــاده ‪55‬‬ ‫قانــون شــهرداری ها و مــاده ‪ 16‬قانــون مدیریــت‬ ‫پســماند اقــدام کنــد»‪ .‬درهمین راســتا مدیرعامــل‬ ‫ســازمان مدیریــت پســماند نیــز پیشــنهاد های خود‬ ‫را جهــت بررســی اعــام کــرد و گفــت‪« :‬باعنایت بــه‬ ‫مطالــب مذکــور ایــن ســازمان پیشــنهاد می کنــد تا‬ ‫بــا تعییــن محلــی در حاشــیه شــهر اقــدام مفیــدی‬ ‫درجهــت ســاماندهی فعالیت هــای مربــوط بــه ایــن‬ ‫صنایــع صــورت گیــرد تــا بــا مرتفع کــردن معضالت‬ ‫مربــوط بــه فعالیــت غیرمجــاز ان هــا‪ ،‬منافــع حاصل‬ ‫از بازیافــت ایــن مــواد نیــز در قالــب دریافــت‬ ‫اجاره بهــای محــل بــه شــهر و مجموعــه شــهرداری‬ ‫باز گــردد»‪ .‬وی در ایــن جلســه اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«ســاماندهی به صــورت هفــت محــل بــزرگ متمرکز‬ ‫(گاراژ) و ‪ 53‬واحــد کوچک تــر انجــام گیــرد‪ .‬افــراد‬ ‫مشــغول در ایــن واحدهــا بــا لبــاس فــرم مشــخص و‬ ‫کــد مخصــوص در تمــام نقــاط شــهر قابل ردیابــی و‬ ‫شناســایی هســتند‪ .‬همچنیــن می تــوان بــا همکاری‬ ‫شــبکه محتــرم بهداشــت شهرســتان اقداماتــی‬ ‫ماننــد معاینــات ادواری و مشــاوره درجهــت درمــان‬ ‫طرح جامع ساماندهی معابر شهری‪ ،‬در دستورکار شهرداری مالرد‬ ‫شــهردار مــارد گفــت‪« :‬طــرح جامــع ســاماندهی معابــر شــهری درراســتای تــداوم زیباســازی فضاهای شــهری همســو با نیاز شــهر‬ ‫و شــهروندان در دســتورکار شــهرداری مــارد قــرار گرفــت»‪ .‬به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری مــارد؛‬ ‫محمدصــادق کولیونــد باتاکیدبراینکــه از دیگــر وظایــف و خدمات دهــی حوزه هــای فعالیــت شــهرداری عالوه بــر احداث و نگهــداری‪،‬‬ ‫بهســازی معابــر اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬طــرح جامــع ســاماندهی معابر شــهری درراســتای تداوم زیباســازی فضاهای شــهری همســو بــا نیاز‬ ‫شــهر و شــهروندان در دســتورکار شــهرداری مــارد قــرار گرفــت» کولیونــد ادامــه داد‪« :‬بنابرایــن در ادامــه برنامــه ســاماندهی معابــر‬ ‫شــهری اجــرای بتــن پیاده روهــای معابــر خــارج از بافــت مســکونی در دســتورکار شــهرداری قــرار گرفــت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫گســتردگی پهنــه شــهر و وجــود پیاده روهــای خاکــی عالوه بــر زیباســازی معابــر به منظــور رفــع مشــکالت عبو رو مــرور شــهروندان‬ ‫علی الخصــوص دانش امــوزان و جلوگیــری از حــوادث ناشــی از ان‪ ،‬طــرح جامــع ســاماندهی معابــر شــهری درحــال انجــام اســت»‪.‬‬ ‫وی درادامــه گفــت‪« :‬ایــن فعالیــت عمرانــی هم اکنــون در بلــوار مطهــری شــرقی و غربــی در دســت اقــدام اســت و درادامــه در بلــوار‬ ‫الغدیــر‪ ،‬ضلــع غربــی ســه بانــد مارلیــک و بلــوار شــوریابی اجرایــی خواهــد شــد»‪ .‬مدیریــت شــهری مــارد‪ ،‬هــدف از ایــن طــرح را‬ ‫تــداوم زیباســازی فضاهــای شــهری همســو بــا نیــاز شــهر و شــهروندان خوانــد و تصریــح کــرد‪« :‬باتوجه بــه اهمیــت و ضــرورت توجه‬ ‫بــه مســائل عمرانــی‪ ،‬پیاده روهــای معابــر نام بــرده در ســنوات اتــی بــا تکمیــل بافت هــای مســکونی حاشــیه ا ن در برنامــه اجــرای‬ ‫کف پــوش قــرار خواهــد گرفــت تــا زیباســازی فضاهــای شــهری همســو با نیــاز شــهر و شــهروندان تــداوم یابــد»‪ .‬وی در خاتمــه بیان‬ ‫کــرد‪« :‬تاکنــون یک میلیــارد و ‪ 250‬هزارریــال بابــت اجــرای بتــن بــه مســاحت تقریبــی ‪ ۱۰‬هزارمترمربع هزینــه و تامین اعتبار شــده‬ ‫و مســاحت ‪ ۱۸۰۰۰‬مترمربــع دیگــر باقی مانــده اســت کــه بــه یــاری خــدا انجــام خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫پیام تبریک مهندس مختاری شهردار قدس به مناسبت روز خبرنگار‬ ‫توسط امام جمعه شهریار صورت گرفت؛‬ ‫نبــرد حــق علیــه باطــل تــا میــدان مبــارزه بــا کرونــا همــواره‬ ‫در زمــره پیش قــراوالن بوده انــد و بــا ترویــج روحیــه امیــد‪،‬‬ ‫اقتــدار‪ ،‬همدلــی و عــزت ملــی نقش افرینی هــای تاریخــی‬ ‫را انجــام داده انــد‪ .‬باتوجه بــه شــرایط خطیــر امــروز کشــور‬ ‫اســامی ایــران و تــاش همه جانبــه دشــمن در عرصــه رســانه‬ ‫و فرهنگــی‪ ،‬مســئولیت خطیــر و مهــم خبرنــگاران و فعــاالن‬ ‫رســانه درراســتای مبــارزه بــا مــوج رســانه ای دشــمن و تزریــق‬ ‫امیــد و نشــاط در جامعــه بیش ازپیــش احســاس می شــود‪.‬‬ ‫این جانــب ضمــن تبریــک مجــدد ایــن روز بــه تمامــی‬ ‫اندیشــمندان‪ ،‬خبرنــگاران‪ ،‬روزنامه نــگاران و فعــاالن رســانه ای‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬ارزوی موفقیــت و ســامت ایشــان را در ادامــه‬ ‫مســیر حرفــه ای اطالع رســانی و تمامــی مراحــل زندگــی از‬ ‫خداونــد منــان مســئلت دارم»‪.‬‬ ‫مسعودمختاری‬ ‫شهردار قدس‬ ‫تقدیر از مسئولین خدمت گزار به نهاد نماز جمعه‬ ‫باحضـــور حجت االسالم والمســلمین ســالمی؛‬ ‫امــام جمعــه شــهریار‪ ،‬مهنــدس کاویانــی؛‬ ‫شــهردار شــهریار و اســماعیل زاده؛ عضــو‬ ‫شــورای اســامی شــهر شــهریار از مدیــران‬ ‫و مســئولین خدمت گــزار بــه نهــاد‬ ‫نمــاز جمعــه درراســتای هر چه بهتــر و‬ ‫باشــکوه تر برگزار شــدن ایــن فرضیــه دینــی‬ ‫بــا اهــدای لــوح ســپاس و یــک جلــد کالم اهلل‬ ‫مجیــد تقدیــر شــد‪ .‬به گــزارش واحــد خبــر‬ ‫و اطالع رســانی مدیریــت ارتباطــات؛ در‬ ‫ایــن مراســم از کریمــی؛ معاونــت خدمــات‬ ‫شــهر و امــور مناطــق‪ ،‬کمرئــی؛ مدیریــت‬ ‫ارتباطــات و امــور بین الملــل و خســروی؛‬ ‫رئیــس ســازمان اتش نشــانی و خدمــات‬ ‫ایمنــی تقدیــر شــد‪.‬‬ ‫و ســاماندهی معتادیــن مشــغول در ایــن صنــف انجام‬ ‫داد‪ .‬همچنیــن قســمتی از مرکــز بــه تجهیزاتی چون‬ ‫کارواش‪ ،‬اشــپزخانه و پارکینــگ اســتقرار خودروهــای‬ ‫متخلــف اختصــاص خواهــد داشــت‪ .‬ایــن مجموعــه‬ ‫بــر ایــن امیــد اســت تــا بــا اتــکا بــر تجربــه و وســعت‬ ‫دیــد حضرت عالــی‪ ،‬گامــی مفیــد درجهــت رفــع‬ ‫مشــکالت حاصــل از فعالیــت ایــن صنــوف و رفــاه‬ ‫حــال شــهروندان برداشــته شــود»‪.‬‬ ‫کولیوند؛ شهردار مالرد عنوان کرد؛‬ ‫به مناسبت فرارسیدن ‪ ۱۷‬مردادماه؛‬ ‫مهنــدس مختــاری؛ شــهردار قــدس در پیامــی ضمــن‬ ‫گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهید خبرنــگار محمــود‬ ‫صارمــی‪ ،‬فرارســیدن ‪ ۱۷‬مردادمــاه و روز خبرنــگار را بــه‬ ‫تمامــی خبرنــگاران و فعــاالن عرصــه خبــر و اطالع رســانی‬ ‫تبریــک گفــت‪ .‬به گــزارش اداره ارتباطــات و امــور بین الملــل‬ ‫شــورای اســامی و شــهرداری قــدس؛ مهنــدس مســعود‬ ‫مختــاری؛ شــهردار قــدس به مناســبت فرارســیدن ‪۱۷‬‬ ‫مردادمــاه و روز خبرنــگار پیــام تبریکــی را بــه شــرح ذیــل‬ ‫صــادر کــرد‪« :‬بس ـم اهلل الرحمن الرحیم‪ /‬هفدهــم مردادمــاه هــر‬ ‫ســال و ســالروز شــهادت شــهید خبرنــگار محمــود صارمــی‬ ‫فرصتی ســت تــا زحمــات و تالش هــای فعــاالن و تالشــگران‬ ‫عرصــه خبــر و اطالع رســانی به عنــوان چشــمان بینــای‬ ‫جامعــه را درراســتای اگاه ســازی افــکار عمومــی مغتنم داشــته‬ ‫و قــدردان ان باشــیم‪ .‬خبرنــگاران عزیــز از ابتــدای انقــاب‬ ‫اســامی تابه امــروز‪ ،‬از عرصــه اطالع رســانی جبهه هــای‬ ‫و از عقب ماندگــی و فرهنگــی و اجتماعــی کــه بــه غــرب اســتان‬ ‫تحمیــل شــده اســت رهایــی یابیــم»‪ .‬وی در پایــان ســخنان خود‬ ‫نیــز اســتفاده از ظرفیت هــای مناســب درحــوزه اراضــی بنیــاد‬ ‫مســتضعفان توســط مدیریــت شــهری اندیشــه را باتوجه بــه‬ ‫هماهنگی هــای مدیــرکل بنیــاد مســتضعفان درخصــوص‬ ‫بهره بــرداری از اراضــی بنیــاد شــهید درراســتای ایجــاد‬ ‫بیمارســتان‪ ،‬مراکــز اموزشــی و مســکن مهــر بــرای محرومــان‬ ‫برنامه ریــزی مدونــی را در دســتورکار خــود قــرار دهنــد‪.‬‬ ‫نشست مشترک شهردار شهریار‬ ‫با معتمدین شهرک جعفریه‬ ‫نشســت مشــترک مهنــدس کاویانی؛ شــهردار‬ ‫شــهریار بــا جمعــی از معتمدیــن شــهرک‬ ‫جعفریــه باحضــور مهــدور؛ نایب رئیــس‬ ‫شــورای اســامی شــهر‪ ،‬اســماعیل زاده و‬ ‫احمــدی از اعضــای شــورای اســامی شــهر‬ ‫و مهــدوی؛ مدیــر شــهرداری ناحیــه جعفریــه‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش واحــد خبــر و‬ ‫اطالع رســانی مدیریــت ارتباطــات؛ در ایــن‬ ‫نشســت مســائل و مشــکالت مربــوط بــه‬ ‫شــهرک جعفریــه شــامل اســفالت معابــر‪،‬‬ ‫احــداث ســرای محلــه‪ ،‬روشــنایی معابــر‪،‬‬ ‫ســاماندهی و تعییــن وضعیــت کانــال هدایــت‬ ‫اب هــای ســطحی مطــرح شــد و دســتورات‬ ‫الزم ازســوی مهنــدس کاویانــی؛ شــهردار‬ ‫شــهریار جهــت رفــع ان هــا صــادر شــد‪.‬‬ ‫عروجی؛ مدیر شهرداری ناحیه وائین‪:‬‬ ‫لکه گیری و اسفالت معابر در دستورکار قرار دارد‬ ‫مدیــر شــهرداری ناحیــه وائیــن ضمــن تبییــن‬ ‫اقدامــات عمرانــی و فعالیــت مســتمر درزمینــه‬ ‫پروژه هــای زیربنایــی ســطح شــهر گفــت‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه شــرایط کنونــی و محدودیت هــای‬ ‫موجــود‪ ،‬اســتارت فعالیت هــای عمرانــی زده شــده‬ ‫و انشــاءاهلل بــه زودی مشــکل خیابان هــای فاقــد‬ ‫اســفالت بــا هــدف تســهیل در تــردد وســایل نقلیــه‬ ‫و عبورومــرور شــهروندان مرتفــع خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫به گــزارش واحــد خبــر و اطالع رســانی مدیریــت‬ ‫ارتباطــات؛ عروجــی؛ مدیــر شــهرداری ناحیــه وائین‬ ‫افــزود‪« :‬ایــن اقدامــات درحال حاضــر در حــد‬ ‫لکه گیــری و روکــش اســفالت معابــر شــهرک وائین‬ ‫بــوده و بـه زودی خیابان هــا و معابــر شــهرک شــاهد‬ ‫کــه نیــاز جــدی و فوری تــری بــه اســفالت دارنــد در‬ ‫دســتورکار مدیریــت شــهری قــرار خواهنــد گرفت»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2073

روزنامه سایه 2073

شماره : 2073
تاریخ : 1399/06/31
روزنامه سایه 2072

روزنامه سایه 2072

شماره : 2072
تاریخ : 1399/06/30
روزنامه سایه 2071

روزنامه سایه 2071

شماره : 2071
تاریخ : 1399/06/29
روزنامه سایه 2070

روزنامه سایه 2070

شماره : 2070
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه سایه 2069

روزنامه سایه 2069

شماره : 2069
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه سایه 2068

روزنامه سایه 2068

شماره : 2068
تاریخ : 1399/06/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!