روزنامه سایه شماره 2039 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2039

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2039

روزنامه سایه شماره 2039

‫فرا رسیدن‬ ‫عید سعید غدیرخم مبارک باد‬ ‫سخنگوی دولت هشدار داد؛‬ ‫خطر بیشتر برگزاری کنکور‬ ‫‪ 2‬در ماه های سرد سال‬ ‫‪7591‬نفر‬ ‫محســن صالحی نیــا؛ مدیرعامــل ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتــی‬ ‫ایــران‪ ،‬از احیــاء و راه انــدازی مجــدد ‪ ۴۳۲‬واحــد صنعتــی از ابتــدای ‪ ۹۹‬تاکنــون‬ ‫خبــر داد‪ .‬بــا این اقــدام‪ ،‬بــرای ‪7591‬نفــر اشــتغال ایجــاد شــد‪ .‬هم اکنــون در‬ ‫شــهرک های صنعتــی کشــور حــدود ‪ ۴۵‬هــزار واحــد صنعتــی کوچــک و متوســط‬ ‫مســتقراند کــه ‪ ۹۵۰۰‬مــورد از ان هــا تعطیــل هســتند‪.‬‬ ‫وزیر نیرو مطرح کرد؛‬ ‫توسعه صنعت اب ایران‬ ‫همپای پیشرفته ترینکشورهای جهان‬ ‫؛‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬مرداد ‪ 15 - 1399‬ذی الحجه ‪ 5 -1441‬اگوست ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2039‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری تاکید کرد؛‬ ‫القای ناکارامدی دولت؛‬ ‫محور اصلی جنگ روانی ‬ ‫‪2‬‬ ‫عشق و هزاران تفسیر نو‬ ‫نقد و ارزیابی کتاب‬ ‫«جامعه شناسی ادراک عاشقانه»‬ ‫مهــرداد ناظــری از جملــه نویســندگان جــوان‪ ،‬فعــال و موفــق دوره‬ ‫معاصــر اســت که در مــدت کوتاهی حــدود ‪ 16‬تالیــف ادبی‪،‬اجتماعــی و تخصصی‬ ‫دارد کــه هــم بــا اســتقبال خواننــدگان مواجــه و هــم تعدادی از ان هــا تجدیدِچــاپ‬ ‫شــده اند‪ .‬واژه جامعه شناســی در مفهــوم خــاص خــود‪ ،‬مطالعــه علمــی در ماهیــت‬ ‫و توســعه جامعــه و رفتــار اجتماعی ســت کــه همیــن مفهــوم درمــورد عشــق‪،‬‬ ‫قابــل ارجــاع و بیــان اســت ‪...‬‬ ‫دبیـــر اول کابینه ژاپـــن‪ ،‬برخی اخبار‬ ‫منتشـــره مبنی بر بیماری ابه شـــینزو؛‬ ‫نخســـت وزیر این کشـــور را رد کرد و‬ ‫گفت که ســـامتی او هیچ مشـــکلی‬ ‫ندارد‪ .‬یـــک مجله هفتگـــی‪ ،‬گزارش‬ ‫داده اســـت که او ماه گذشـــته‪ ،‬دچار‬ ‫«اســـتفراغ خون» شـــده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫ سد راه تولید در جهان‬ ‫کروناویروس؛ ِ ‬ ‫ایا کارخانه ها‬ ‫قبل از پایان ‪ 2020‬احیاء می شوند؟!‬ ‫کلنگ زنی و بهره برداری‬ ‫از ‪ 598‬میلیارد تومان پروژه گازرسانی‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫خداحافظی‬ ‫ایکرکاسیاس‬ ‫از جهان فوتبال‬ ‫‪3‬‬ ‫هم عزاداری‬ ‫هم سالمت‬ ‫اینکـه ویـروس کرونـا‪ ،‬تاروپـود جهان بشـریت‬ ‫را درهم ریختـه و نظـم درون خانـواده را مختـل‬ ‫کـرده اسـت؛ همـگان بـر ان واقف انـد و بـر ان‬ ‫صحـه گذاشـته اند؛ امـا ازاین جهت که همـه روزه‬ ‫قربانیـان زیـادی را می گیـرد ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اگهی ارزیابی کیفی مناقصه گران‬ ‫شماره مجوز‪1399.1976 :‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬ترمیم و نگهداری فضای سبز سایت پارس دو (کنگان) شماره مناقصه (‪)99/07‬‬ ‫نوع مناقصه‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نام و نشانی مناقصه گزار‬ ‫مبلغ تقریبی براورد اولیه‬ ‫نوب‬ ‫سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‪ -‬استان بوشهر‪ ،‬عسلویه‪ ،‬ساختمان همایش های خلیج فارس‬ ‫‪ 33.205.397.645‬ریال‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار‬ ‫ضمانتنامه بانکی یا وجه نقد به مبلغ ‪ 1.616.000.000‬ریال (که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار بوده و پس از‬ ‫تایید در مرحله ارزیابی کیفی بایستی همزمان با تحویل پیشنهادها ارایه گردد‪).‬‬ ‫نحوه دریافت استعالم ارزیابی کیفی‬ ‫مناقصه گران‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به نشانی ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه‬ ‫دارا بودن گواهینامه صالحیت از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در کدهای نگهداری و خدمات فضای سبز‬ ‫اخرین مهلت اخذ فرم های استعالم ارزیابی از‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫روز چهارشنبه مورخ ‪1399/05/22‬‬ ‫اخرین مهلت بارگذاری مدارک و مستندات در‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫روز پنجشنبه مورخ ‪1399/06/06‬‬ ‫تلفن کمیسیون مناقصات‬ ‫‪0773137 2150 -4‬‬ ‫نمابر‪07731372155 :‬‬ ‫روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس‬ ‫جناب اقای نادر روحی‬ ‫انتصــاب شایســته حضرتعالــی را بــه ســمت شــهردار صباشــهر تبریــک عــرض کــرده و موفقیــت‬ ‫شــما را در عرصــه خدمت رســانی بــه مــردم ایــن منطقــه از ایــزد منــان مســئلت دارم‪.‬‬ ‫حاصلی پناه؛ سرپرست سایه در غرب استان تهران‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫رئیس جمهوری تاکید کرد؛‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2039‬‬ ‫نگاهی متفاوت به سند راهبردی ‪۲۵‬ساله ایران و چین‬ ‫القای ناکارامدی دولت؛‬ ‫محور اصلی جنگ روانی دشمن‬ ‫حجت االســالم والمســــــلمین حســــــن روحانــــــــی در‬ ‫یک صدوپنجاه وهفتمیــن جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی‬ ‫دولــت بااشــاره به فرمایشــات اخیــر مقــام معظــم رهبــری درزمینــه‬ ‫اهــداف شــوم کوتــاه و بلندمــدت دشــمنان دیرینــه ملــت ایــران‬ ‫بــرای جلوگیــری از پیشــرفت اقتصــادی کشــور‪ ،‬گفــت‪« :‬براین مبنــا‬ ‫دو جریــان تحریــف و تحریــم هم زمــان دنبــال محقق کــردن ایــن‬ ‫هــدف ازطریــق توقــف حرکــت اقتصــادی کشــور و ســیاه نمایی‬ ‫نســبت بــه دســتاوردها و یــاس نســبت بــه اینــده هســتند»‪.‬‬ ‫به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛ رئیس جمهــوری‬ ‫ناامیدکــردن مــردم و تضعیــف رزمنــدگان خــط مقــدم جبهــه نبرد‬ ‫اقتصــادی را از نمونه هــای عملکــرد جریــان تحریــف در یــک جنگ‬ ‫فرســاینده‪ ،‬هوشــمند و ســخت اقتصــادی به عنــوان ســتون پنجــم‬ ‫دشــمن دانســت و افــزود‪« :‬باتوجه بــه اشکارشــدن نشــانه های‬ ‫شکســت و عدم موفقیــت دشــمن در تحقــق اهــداف اساســی جنگ‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬القــای ناکارامــدی دولــت و نظــام‪ ،‬تحریــف توانایی هــا و‬ ‫انــکار یــا ضعیف جلــوه دادن موفقیت هــای بــزرگ کشــور و ملــت‪،‬‬ ‫محــور اصلــی جنــگ روانــی دشــمنان اســت»‪ .‬روحانــی بااشــاره به‬ ‫تــاش جریــان مرمــوز ناامیدســاز و تحریــف بــرای مانع تراشـی های‬ ‫اقتصــادی در دوران تحریــم و ترســیم اینــده مبهــم و غیرواقعــی از‬ ‫وضعیــت کشــور‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬درحالی کــه تحریم کننــدگان‬ ‫و دشــمنان ایــن ملــت و ســرزمین بیش ازهمــه شکســت خــود‬ ‫را شــاهدند‪ ،‬ترویــج پی درپــی شــایعات‪ ،‬ســیاه نمایی ازطریــق‬ ‫ارائــه امــار و اطالعــات نادرســت و القــای ناتوانــی و ناکارامــدی و‬ ‫شــکاف میــان مســئوالن و قــوای کشــور و مهم ترازهمــه ایجــاد‬ ‫فاصلــه میــان مــردم و مســئوالن‪ ،‬به نوعــی حرکــت درراســتای‬ ‫تحقــق توطئــه دشــمنان علیــه کشــور و نظــام اســت»‪ .‬وی تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬دولــت طــی بیــش از دوســال ونیم اعمــال فشــار بی ســابقه و‬ ‫جنــگ تمام عیــار اقتصــادی توانســته اســت بــا کاهــش چشـم گیر‬ ‫اتــکا بــه درامــد نفــت‪ ،‬کشــور را مدیریــت کــرده و عالوه بــر تامیــن‬ ‫مایحتــاج ضــروری و کاالهــای اساســی موردنیــاز مــردم؛ جریــان‬ ‫صــادرات غیرنفتــی را ادامــه داده و از تعطیل شــدن تولیــد و تشــدید‬ ‫بیــکاری جلوگیــری کنــد»‪ .‬رئیس جمهــوری‪ ،‬افتتــاح و راه انــدازی‬ ‫طرح هــای بــزرگ در بخش هــای مختلــف کــه در پنج شــنبه های‬ ‫جهــش تولیــد در سراســر کشــور انجــام می شــود را خــاری در‬ ‫چشــم دشــمنان دانســت و گفــت‪« :‬جنگ افــروزان اقتصــادی و‬ ‫جریــان تحریــف و تحریــم‪ ،‬از ایــن توانایــی و موفقیــت ملت عصبانی‬ ‫بــوده و بــرای القــای ناکارامــدی دولــت احســاس درماندگــی کــرده‬ ‫و ازای ـن رو‪ ،‬بــا سوءاســتفاده از طــرح مشــکالت موجــود‪ ،‬تحریــف‬ ‫توانایی هــای ملــت ایــران و انــکار خودکفایی هــای کشــاورزی و‬ ‫افزایــش تولیــد در بخش هــای مختلــف را در دســتورکار خــود قــرار‬ ‫داده انــد»‪ .‬رئیس جمهــوری بااشــاره به اســیب های ســنگین شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا بــر اقتصــاد جهــان و حتــی کشــورهای پیشــرفته‬ ‫و قدرتمنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬دولــت هم زمــان بــا نبــرد در جبهــه‬ ‫تحریــم و اعمــال فشــار اقتصــادی‪ ،‬مقابلــه با بیمــاری ویرانگــر کرونا؛‬ ‫چــه درزمینــه پیامدهــای اقتصــادی و چــه درزمینــه حفظ ســامت‬ ‫مــردم‪ ،‬موفقیت هــای غیرقابل انــکار و به اذعــان دیگــر کشــورها؛‬ ‫پیشــرفت های چشــمگیری داشــته؛ امــا جریــان تحریــف و تحریــم‬ ‫بــرای انــکار و تضعیــف این موضــوع کــه یــک دســتاورد داخلــی و‬ ‫بین المللــی محســوب می شــود‪ ،‬تــاش می کنــد»‪ .‬روحانــی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬مقایســه وضعیــت تولیــد در ایــران بــا ســقوط تولیــد ناخالــص‬ ‫داخلــی در دیگــر کشــورها کــه در اروپــا بیــش از ‪10‬درصــد و در‬ ‫امریــکا بیــش از ‪30‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪ ،‬به خوبــی نشــان‬ ‫می دهــد کــه در ایــن ابتــای جهانــی‪ ،‬اقتصــاد ایــران تــاب اوری‬ ‫باالتــری را به نمایــش گذاشــته اســت»‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت هشدار داد؛‬ ‫خطر بیشتر برگزاری کنکور در ماه های سرد‬ ‫درپــی ابتــای ســخنگوی دولــت بــه ویــروس کرونــا‪ ،‬دومیــن‬ ‫نشســت خبــری مکتــوب وی برگــزار شــد کــه طــی ان‪ ،‬علــی‬ ‫ربیعــی دربــاره علــت تعلــل در عدم تصویــب حق مســکن کارگــران‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬حــق مســکن کارگــران به علت اینکــه تابعــی از حداقــل‬ ‫دســتمزد اســت کــه در اوایــل ســال مشــخص می شــود و حــق‬ ‫مســکن نیــز بایــد بــه تصویــب دولــت برســد و لــذا همــواره در‬ ‫فرایندهــای کمیســیون های دولــت بــوده و بــا تاخیــر مــورد تصویب‬ ‫قــرار می گیــرد کــه ایــن امــر در دســتورکار کمیســیون اقتصــادی‬ ‫قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ وی افــزود‪« :‬پیگیری هــا‬ ‫نشــان می دهــد کــه در اولیــن جلســه کمیســیون‪ ،‬این موضــوع‬ ‫بــا نظــر موافــق و اجمــاع اعضــاء دربــاره میــزان پیشــنهادی‬ ‫وزارت کار موردتائیــد قــرار گرفتــه اســت‪ .‬به علــت اولویــت چنــد‬ ‫دســتورکار فوق العــاده درخصــوص مســائل مهــم کشــور؛ ازجملــه‬ ‫موضــوع مالیــات بــر خانه هــای خالــی و چنــد موضــوع مهــم‬ ‫دیگــر‪ ،‬ایــن امــر در دســتورکار بعــدی کمیســیون قــرار دارد کــه‬ ‫قطع ـاً پــس از فراینــد کمیســیون در دولــت تصویــب و در زمــان‬ ‫مناســب عملیاتــی و اجرایــی خواهــد شــد»‪ .‬وی درپاس ـخ به اینکه‬ ‫دالیــل دولــت بــرای برگــزاری حتمــی کنکــور چیســت؟ تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬همان طورکــه اعــام شــد؛ کنکــور در موعــد مقــرر برگــزار‬ ‫می شــود‪ .‬دراین میــان‪ ،‬دو گــروه نگرانــی و دالیــل خودشــان را‬ ‫دارنــد؛ یــک گــروه خواهــان برگــزاری و گــروه دیگــر خواهــان تعویق‬ ‫ان هســتند»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬امــا کارشناســان و همــکاران‬ ‫بهداشــتی و درمانــی مــا پیش بینــی می کننــد در ماه هــای اتــی‬ ‫نه تنهــا از میــزان شــیوع بیمــاری کرونــا کاســته نخواهــد شــد؛‬ ‫بلکــه این وضعیــت در پائیــز و زمســتان بدتــر نیــز می شــود؛ لــذا‬ ‫تعویــق یــا برگــزاری کنکــور در ماه هــای ســرد ســال را هیــچ‬ ‫کارشناســی پیشــنهاد نکــرد؛ چراکــه مخاطــرات ان بسیاربیشــتر از‬ ‫شــرایط فعلی ســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬تصمیــم بــه برگــزاری کنکــور‪،‬‬ ‫بادرنظرگرفتــن شــرایط امــروز‪ ،‬پیش بینــی از شــرایط ماه هــای‬ ‫اتــی و همچنیــن شــرایط اموزشــی در ســال اینــده و بســیاری از‬ ‫متغیرهــای دیگــر بــوده اســت و دراین خصــوص هیــچ اختالفــی‬ ‫میــان دســتگاه های ذی ربــط مطــرح نبــوده اســت»‪ .‬ربیعــی گفــت‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه تجربــه ای کــه از کنکــور دکتــری در روزهــای اخیــر‬ ‫داشــته ایم‪ ،‬امیدواریــم بــا رعایــت بیشــتر پروتکل هــای بهداشــتی‪،‬‬ ‫داوطلبــان عزیــز بتواننــد بــدون نگرانــی و بــا امادگــی و ارامــش‬ ‫بیشــتر در ازمــون سرتاســری شــرکت و موفــق باشــند»‪ .‬وی دربــاره‬ ‫اینکــه بازپرداخــت وام هایــی کــه بــه کســب وکارها داده شــده از‬ ‫چــه تاریخــی اغــاز می شــود؟ گفــت‪« :‬تاکنــون درخواســت مبلــغ‬ ‫‪۱۰۳۰۵۵‬میلیاردریــال در قالــب تســهیالت ازســوی بنگاه هــای‬ ‫ثبت نام شــده ارائــه شــده‪ .‬ایــن درخواســت ها ازســوی ‪۵۲۵۶۶۱‬‬ ‫بنــگاه بــا تعــداد اشــتغال ‪ ۱۰۷۹۰۲۳‬بــرای دریافــت تســهیالت از‬ ‫منابــع پیش بینی شــده ارائــه شــده کــه پــس از بررس ـی های الزم‬ ‫جهــت اســتفاده از منابــع درنظرگرفتــه بــرای حمایــت از بنگاه هــا و‬ ‫شــاغلین بیشتراســیب دیده از شــیوع ویــروس کرونــا بــه بانک هــا‬ ‫معرفــی شــده اند»‪ .‬ربیعــی افــزود‪« :‬شــروع بازپرداخــت تســهیالت‬ ‫توســط بنگاه هــا از ابتــدای ابان مــاه ســال جــاری و مــدت‬ ‫بازپرداخــت ‪۲۴‬ماهــه و بــا ســود تســهیالت ‪۱۲‬درصــد اســت»‪ .‬وی‬ ‫در پایــان صحبت هایــش گفــت‪« :‬درصــورت بازپرداخــت تســهیالت‬ ‫به طورکامــل ازســوی بنگاه هــای کــه تســهیالت دریافــت کرده انــد‪،‬‬ ‫پیش بینــی می شــود مبلــغ ‪۳۱۲۵۰‬میلیاردریــال تــا پایــان ســال‬ ‫بــه سیســتم بانکــی بازگــردد»‪.‬‬ ‫کارلو جیامبارسی‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫نبُری برای عضویت تهران در شانگهای‬ ‫میا ‬ ‫کارشناســان براین باورندکــه دهــه دوم قــرن بیس ـت ویکم به ســبب تحوالتــی کــه در هندســه نویــن قــدرت ایجــاد شــده‪ ،‬ارام ارام قــدرت از غــرب‬ ‫بــه شــرق درحال تغییــر اســت و به این دلیــل‪ ،‬اتحادیه هــای منطقــه ای در شــرق جغرافیایــی روزبــه روز درحال گســترش بــوده و همان طورکــه در‬ ‫دهه هــای ‪ ۷۰ ،۶۰‬و ‪ ۸۰‬در دو ســوی اتالنتیــک اتحادیه هــای منطق ـه ای ماننــد «اتحادیــه اروپــا» شــکل گرفــت‪ ،‬اکنــون در شــرق نیــز همیــن اتفــاق‬ ‫درحال وقــوع اســت‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ حســن عابدینــی؛ کارشــناس مســائل بین الملــل گفــت کــه یکــی از اتحادیه هــای‬ ‫پرقــدرت کــه می توانــد در اینــده هندســه نویــن قــدرت جهانــی موثــر واقــع شــود‪« ،‬شــانگهای» اســت‪ .‬او همچنیــن معتقــد اســت این موضــوع‬ ‫کــه تحریم هــای اقتصــادی امریــکا بــر ضــد چیــن‪ ،‬روســیه و ایــران اعمــال می شــود‪ ،‬خودبه خــود موجــب نزدیکــی ایــن کشــورها بــه یکدیگــر‬ ‫می شــود و از حالــت ائتــاف موقــت‪ ،‬بــه یــک اتحــاد راهبــردی می رســند؛ پــس بایــد منتظــر باشــیم کــه در اینــده روابــط کشــورهای رقیــب‬ ‫امریــکا روزبــه روز تنگاتنگ تــر شــود‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۲۰۰۸‬بــرای نخســتین بار ایــران عضویــت در‬ ‫«ســازمان همکاری هــای شــانگهای» را درخواســت‬ ‫کــرد؛ امــا ایــن رونــد تــا ســال ‪ ۲۰۱۵‬به دلیــل‬ ‫تحریم هــای «ســازمان ملــل متحــد» علیــه ایــران‬ ‫متوقــف شــد‪ .‬اگرچــه تحریم هــا درپــی امضــای‬ ‫«توافــق هســته ای» لغــو شــدند؛ امــا مشــکالت‬ ‫دیگــری بــروز کــرد کــه مانــع از تحقــق تــاش‬ ‫ایــران بــرای عضویــت در ایــن ســازمان شــد‪.‬‬ ‫عابدینــی درمــورد احتمــال عضویــت ایــران در‬ ‫«ســازمان همکاری هــای شــانگهای» گفــت کــه‬ ‫بهترشــدن روابــط کشــورهای رقیــب امریــکا بــا‬ ‫یکدیگــر به دلیــل شــرایط بین الملــل و فشــارهای‬ ‫ظالمانه ای ســت کــه واشــینگتن بــه رقبــای خــود‬ ‫وارد می کنــد؛ لــذا بعیــد به نظــر نمی رســد‬ ‫کــه ایــران بــه عضویــت دائــم شــانگهای دربیایــد‪.‬‬ ‫شــعیب بهمــن؛ کارشــناس مســائل بین الملــل نیــز‬ ‫دراین بــاره می گویــد کــه در ســال های اخیــر کــه‬ ‫بحــث عضویــت ایــران در «ســازمان همکاری هــای‬ ‫شــانگهای» مطــرح اســت‪ ،‬همــواره موافقــت و‬ ‫مخالفــت کشــورهای مختلــف بــا ایــن رونــد‪ ،‬یکــی‬ ‫از مباحثــی بــود کــه به ویــژه در بحبوحــه اجــاس‬ ‫ســران ایــن ســازمان مطــرح شــده‪ .‬او براین بــاور‬ ‫اســت کــه طــی ســال های اخیــر‪ ،‬روســیه به عنــوان‬ ‫یکــی از قدرت هــای بــزرگ عضــو «ســازمان‬ ‫همکاری هــای شــانگهای» از عضویــت ایــران علن ـاً و‬ ‫اشــکارا حمایــت کــرده اســت؛ ولــی چنیــن اقدامــی‬ ‫ازســوی چینی هــا انجــام نشــده بــود و برخــی از‬ ‫گمانه زنی هــا هــم وجــود داشــت مبنی براینکــه‬ ‫چینی هــا به دالیــل مختلــف‪ ،‬در شــرایط فعلــی‪،‬‬ ‫تمایلــی بــه عضویــت ایــران در ایــن ســازمان ندارنــد‪.‬‬ ‫بهمــن عقــد‪ ،‬ســند راهبــردی بیــن ایــران و چیــن را‬ ‫عاملــی بــرای حمایــت پکــن از عضویــت تهــران در‬ ‫ســازمان شــانگهای می دانــد و می گویــد کــه امضــای‬ ‫چنیــن ســندی‪ ،‬نویدبخــش روابــط مســتحکم میــان‬ ‫دو طــرف اســت؛ پــس می تــوان انتظــار داشــت کــه‬ ‫بــا امضــای ایــن ســند‪ ،‬چینی هــا از عضویــت ایــران‬ ‫در «ســازمان همکاری هــای شــانگهای» حمایــت‬ ‫کننــد و مانــع چندانــی بــرای ایــران وجــود نداشــته‬ ‫باشــد‪ .‬همچنیــن به گفتــه رضــا میرطاهــر؛ کارشــناس‬ ‫مســائل بین الملــل‪« ،‬ســازمان همکاری هــای‬ ‫شــانگهای» ســازمانی میان دولتی ســت کــه در ســال‬ ‫‪ ۲۰۰۱‬توســط چین‪ ،‬روســیه‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬قرقیزستان‪،‬‬ ‫تاجیکســتان و ازبکســتان بــرای همــکاری چندجانبــه‬ ‫امنیتــی‪ ،‬اقتصــادی و فرهنگــی پایه گــذاری شــد‪.‬‬ ‫بعــدازان نیــز کشــورهایی نظیــر ایــران‪ ،‬مغولســتان‪،‬‬ ‫پاکســتان‪ ،‬هنــد‪ ،‬افغانســتان و بــاروس به عنــوان عضو‬ ‫ناظــر بــه ایــن ســازمان پیوســتند‪ .‬میرطاهــر می گوید‬ ‫کــه عضویــت هندوســتان و پاکســتان به عنــوان عضــو‬ ‫اصلــی «ســازمان همکاری هــای شــانگهای» در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬موردتائیــد قــرار گرفــت و ســال ‪ ۲۰۱۷‬در‬ ‫اجــاس ســران کشــورهای عضــو ایــن ســازمان در‬ ‫کشــور قزاقســتان به تصویــب رســید‪ .‬در ابتــدا‪ ،‬هــدف‬ ‫از پایه گــذاری ایــن ســازمان‪ ،‬مبــارزه و مقابلــه بــا‬ ‫تروریســم و قاچــاق مــواد مخــدر و برقــراری موازنه در‬ ‫برابــر نفــوذ امریــکا و ناتــو در منطقه بــود‪ .‬او همچنین‬ ‫براین بــاور اســت کــه مهم تریــن هــدف اولیــه تشــکیل‬ ‫ایــن ســازمان‪ ،‬توجــه بــه مســائل امنیتــی بــود؛ امــا‬ ‫پیش نویــس ســند راهبــردی ‪۲۵‬ســاله بــه توافــق‬ ‫نهایــی برســد‪ ،‬قطعــاً ایــران در ســازمان شــانگهای‬ ‫به صــورت رســمی ورود می کنــد»‪ .‬عابدینــی؛‬ ‫کارشــناس مســائل درمــورد مزایــای عضویــت ایــران‬ ‫در ایــن ســازمان‪ ،‬توضیــح داد‪« :‬اتحادیــه شــانگهای‬ ‫به دلیــل جمعیــت‪ ،‬ســرمایه و تــوان اقتصــادی کــه‬ ‫دربرمی گیــرد‪ ،‬از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت؛‬ ‫چراکــه یــک اقتصــاد جهانــی ماننــد چیــن در ان‬ ‫عضویــت دارد‪ .‬ایــن اتحادیــه ازجهــت فنــاوری بســیار‬ ‫پرقــدرت اســت و دس ـت کم دو عضــو دائــم شــورای‬ ‫امنیــت؛ یعنــی روســیه و چیــن در ان هســتند‪.‬‬ ‫ورود ایــران در شــانگهای به دلیــل حضــور‬ ‫کشــورهای بزرگــی در ایــن ســازمان می توانــد‬ ‫بســیارمهم باشــد؛ زیــرا ایــن ســازمان‬ ‫به عنــوان یــک بلــوک اقتصــادی قدرتمنــد در‬ ‫برابــر هژمونــی امریــکا ایســتادگی می کنــد‬ ‫و حضــور ایــران در ایــن ســازمان می توانــد‬ ‫مزایــای بســیاری به لحــاظ اقتصــادی‬ ‫داشته باشد‬ ‫بعــد از پیوســتن اعضــای جدیــد بــه ان‪ ،‬کارکــرد ایــن‬ ‫ســازمان تغییــر کــرد و ابعــاد اقتصــادی‪ ،‬تجــاری‪،‬‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی نیــز موردتوجــه اعضــاء قــرار‬ ‫گرفــت‪« .‬ســازمان همکاری هــای شــانگهای»‬ ‫بعدازانکــه از نهــادی امنیتــی بــه ســازمان جهانــی‬ ‫تبدیــل شــد‪ ،‬ایــران را به عنــوان عضــو ناظــر خــود‬ ‫پذیرفــت‪ .‬ایــران در ســال های متمــادی درخواســت‬ ‫خــود را بــرای عضویــت دائــم در ایــن ســازمان‬ ‫مطــرح کــرده‪ .‬ایــن کارشــناس مســائل بین الملــل‬ ‫خاطرنشــان ســاخت کــه چیــن‪ ،‬روســیه‪ ،‬قزاقســتان‪،‬‬ ‫قرقیزســتان‪ ،‬تاجیکســتان‪ ،‬ازبکســتان‪ ،‬پاکســتان و‬ ‫هنــد؛ اعضــای اصلی و کشــورهای ایــران‪ ،‬مغولســتان‪،‬‬ ‫افغانســتان و بــاروس به عنــوان اعضــای ناظــر ایــن‬ ‫ســازمان در ایــن نشســت حضــور دارنــد‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫کشــورهای مهمــی از اســیای جنوبــی‪ ،‬اســیای‬ ‫مرکــزی‪ ،‬اســیای شــرقی و اوراســیا‪ ،‬از اعضــای‬ ‫«ســازمان همکاری هــای شــانگهای» هســتند‪ .‬حســن‬ ‫هانـی زاده؛ کارشــناس مســائل بین الملــل هــم معتقــد‬ ‫اســت کــه شــانگهای‪ ،‬نیمــی از اقتصــاد چرخشــی‬ ‫جهــان را دراختیــار دارد‪ .‬او شــانگهای را چیــزی‬ ‫شــبیه «اتحادیــه اروپــا» قلمــداد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«ایــن ســازمان‪ ،‬خــاف اتحادیــه اروپــا کــه مســائل‬ ‫سیاســی در ان مطــرح اســت‪ ،‬بــه مســائل اقتصــادی‬ ‫و امنیتــی توجــه بیشــتری می کنــد؛ درنتیجــه‪ ،‬اگــر‬ ‫ازایــن رو‪ ،‬در حــوزه تصمیم گیری هــای بین المللــی‬ ‫هــم بســیارتاثیرگذار اســت»‪ .‬او همچنیــن می گویــد‬ ‫کــه شــانگهای‪ ،‬جغرافیــای گســترده ای را شــامل‬ ‫می شــود؛ البتــه امریــکا و غــرب هرچــه تــاش‬ ‫کردنــد زمینــه برای فشــار بــه رقبــای خــود را فراهم‬ ‫کننــد‪ ،‬نشــد و برعکــس‪ ،‬منجــر بــه نزدیک ترشــدن‬ ‫ایــن رقبــا بــه یکدیگــر شــدند‪ .‬عابدینــی تاکیــد کرد‬ ‫کــه عضویــت ایــران در شــانگهای می توانــد در رونــق‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬ازبین بــردن انحصــار دالر در مبــادالت‬ ‫جهانــی و گســترش همکاری هــای اقتصــادی‪،‬‬ ‫سیاســی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬دیپلماتیــک‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫حمل ونقــل موثــر واقــع شــود و اگــر شــرایط دنیــا‬ ‫بــه گونــه دیگــری تغییــر نکنــد‪ ،‬ایــن چشــم انداز‬ ‫می توانــد جامــه واقعیــت بــه خــود بپوشــد‪ .‬بهمــن؛‬ ‫کارشــناس مســائل بین الملــل هــم بابیان اینکــه‬ ‫عضویــت کشــورمان در «ســازمان همکاری هــای‬ ‫شــانگهای»؛ هــم به نفــع ایــران و هــم به نفــع‬ ‫ایــن ســازمان اســت‪ ،‬گفــت کــه ایــران بــه عضویــت‬ ‫یــک ســازوکار مهــم منطقـه ای درمی ایــد کــه ایــن‬ ‫ســازوکار ازجهــت جمعیــت‪ ،‬جغرافیــا و کشــورهای‬ ‫عضــو می توانــد برایمــان اهمیــت زیــادی داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬بــرای ســازمان شــانگهای نیــز ازاین حیــث‬ ‫اهمیــت دارد کــه ایــران‪ ،‬یــک بازیگــر در عرصــه‬ ‫بین المللی ســت اســت و موقعیــت جغرافیایــی‬ ‫تهــران می توانــد ایــن ســازمان را بــه اب هــای‬ ‫خلیــج فــارس و منطقــه خاورمیانــه متصــل کنــد؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬در اینــده بــا اســتقبال چینی هــا هــم‬ ‫مواجــه خواهــد شــد‪ .‬درمجمــوع می تــوان گفــت‬ ‫کــه ورود ایــران در شــانگهای به دلیــل حضــور‬ ‫کشــورهای بزرگــی در ایــن ســازمان می توانــد‬ ‫بســیارمهم باشــد؛ زیــرا ایــن ســازمان به عنــوان یــک‬ ‫بلــوک اقتصــادی قدرتمنــد در برابــر هژمونــی امریکا‬ ‫ایســتادگی می کنــد و حضــور ایــران در این ســازمان‬ ‫می توانــد مزایــای بســیاری به لحــاظ اقتصــادی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬بااســتنادبه بــاور کارشناســان؛ ازجمله‬ ‫حســن هان ـی زاده‪ ،‬به نظــر می رســد کــه اگــر ایــران‬ ‫ســند راهبــردی همــکاری ‪۲۵‬ســاله بــا چیــن را‬ ‫امضــاء کنــد‪ ،‬قطع ـاً به دلیــل نفــوذی کــه چیــن در‬ ‫شــانگهای دارد‪ ،‬می توانــد در اینــده رســماً عضــو‬ ‫ایــن ســازمان شــود و مزایــای بســیاری را به لحــاظ‬ ‫کاهــش تعرفه هــای گمرکــی و گــردش ازاد‬ ‫تجــاری؛ ان هــم بی اینکــه ایــن گــردش اقتصــادی‬ ‫از چرخــه بانک هــای اروپــا و امریــکا بگــذرد‪ ،‬کســب‬ ‫کنــد‪ .‬او درعین حــال‪ ،‬یکــی از مزایــای حضــور و‬ ‫به رسمیت شــناختن ایــران در شــانگهای را احیــاء و‬ ‫بازســازی «جــاده ابریشــم» دانســت و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«ایــن عضویــت می توانــد تمــام اعضــای شــانگهای‬ ‫را دربربگیــرد؛ لــذا مزایــای اقتصــادی باالیــی در‬ ‫به رســمت یافتن ایــران وجــود خواهــد داشــت کــه‬ ‫منافــع ان به ســود ملــت کشــورمان خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫عابدینــی؛ کارشــناس مســائل بین الملــل نیــز گفــت؛‬ ‫به نظــر می رســد امریــکا تنهــا کشــور مخالــف‬ ‫شــکل گیری اتحادیه هایــی ماننــد شــانگهای‬ ‫اســت؛ چراکــه واشــینگتن معتقــد اســت درصــورت‬ ‫شــکل گیری چنیــن اتحادیه هــای پرقدرتــی‪،‬‬ ‫تــوان اقتصــادی ان هــا کاهــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن تنهــا حامــی خــروج انگلیــس از اتحادیــه‬ ‫اروپــا واشــینگتن بــود؛ بنابرایــن‪ ،‬تنهــا موضــوع‬ ‫در عضویــت ایــران در شــانگهای‪ ،‬کارشــکنی های‬ ‫امریکاســت و ان هــا ســعی می کننــد ازطریــق‬ ‫فشــاراوردن بــه برخــی از حلقه هــای نــازک‬ ‫دراین زمینــه اقــدام کنــد؛ اگرچــه زیــاد نمی توانــد‬ ‫تعیین کننــده باشــد‪ .‬بهمــن؛ کارشــناس مســائل‬ ‫بین الملــل بااشــاره به مخالفیــن عضویــت ایــران‬ ‫در «ســازمان همکاری هــای شــانگهای» گفــت کــه‬ ‫همــه کشــورها تــاش می کننــد زمینــه را بــرای‬ ‫بزرگ تــر و قدرتمندترشــدن «اتحادیــه شــانگهای»‬ ‫فراهــم کننــد‪ .‬در مدتــی کــه ایــران به عنــوان عضــو‬ ‫ناظــر در ایــن اتحادیــه عمــل می کنــد‪ ،‬مخالفــت‬ ‫خاصــی ازســوی اعضــای شــانگهای مشــاهده نشــده‬ ‫اســت‪ .‬او بااشــاره به کشــورهایی کــه از عضویــت‬ ‫ایــران در ایــن ســازمان مخالفــت می کننــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان ســاخت کــه در ســال های گذشــته‪،‬‬ ‫ایــن مخالفت هــا تغییــر کــرده اســت؛ چراکــه‬ ‫عضویــت در «ســازمان همکاری هــای شــانگهای»‬ ‫بایــد بــا اجمــاع همــه کشــورهای عضــو صــورت‬ ‫بگیــرد؛ درنتیجــه‪ ،‬اگــر یــک کشــور مخالفــت کنــد‪،‬‬ ‫رای ان کشــور به عنــوان «رای وتــو» شــناخته‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬بهمــن درادامــه گفــت کــه اگرچــه‬ ‫در ســال های گذشــته‪ ،‬بــرای عضویــت ایــران در‬ ‫شــانگهای رای گیــری اشــکار نشــده اســت؛ امــا‬ ‫به نظــر می رســد تاجیکســتان و ازبکســتان در دو‬ ‫دوره اخیــر‪ ،‬نقــش مهمــی در عــدم عضویــت کامــل‬ ‫ایــران در ســازمان همــکاری شــانگهای داشــتند‪.‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬بخشــی از رای منفــی ان هــا شــاید به دلیــل‬ ‫مناســبات کم رنگــی بــود کــه در ســال های اخیــر‬ ‫بــر روابــط ایــران بــا ایــن کشــورها حاکــم بــوده و‬ ‫بخــش دیگــر هــم شــاید به دلیــل پیــروی ان هــا‬ ‫از قدرت هــای بزرگ تــر اســت‪ .‬ایــن کارشــناس‬ ‫مســائل بین المللــی گفــت کــه اگــر روســیه و چیــن‬ ‫درمــورد عضویــت ایــران در «ســازمان همکاری هــای‬ ‫شــانگهای» اجمــاع داشــته باشــند‪ ،‬قطعــاً چنیــن‬ ‫اتفاقــی در اینــده اتفــاق خواهــد افتــاد؛ تاکنــون‬ ‫روس هــا حمایــت می کردنــد؛ امــا چینی هــا‬ ‫به دالیــل مختلــف‪ ،‬خیلــی از این مســئله اســتقبال‬ ‫نمی کردنــد؛ مث ـ ً‬ ‫ا موضــوع تحریم هــا علیــه ایــران‬ ‫را مطــرح می کردنــد و معتقــد بودنــد کــه در وهلــه‬ ‫نخســت بایــد تحریم هــا علیــه تهــران لغــو شــود‬ ‫یــا مباحــث دیگــری را در حــوزه مســائل منطقـه ای‬ ‫مطــرح می کردنــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬به نظــر می رســد‬ ‫کــه بــا پیشــبرد ســند راهبــردی میــان تهــران‬ ‫و پکــن‪ ،‬موضــع چینی هــا تغییــر کنــد و ان هــا‬ ‫نیــز از عضویــت مــا‪ ،‬در «ســازمان همکاری هــای‬ ‫شــانگهای» حمایــت کننــد‪.‬‬ ‫توسعه صنعت اب ایران؛‬ ‫همپای پیشرفته ترین کشورهای جهان‬ ‫رضــا اردکانیــان اظهــار داشــت‪« :‬یکــی از حقــوق مــردم‪،‬‬ ‫لذت بــردن از داشــته های خــود اســت؛ درحالی کــه مــا‬ ‫ایــن دســتاوردها را بــه ان هــا نشــان نمی دهیــم‪ .‬بیشــتر‬ ‫مواقــع بــه ایــن خواســته مــردم بی توجهــی می شــود»‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو توجــه بــه خواســت مــردم را کاری ظریــف و‬ ‫هنرمندانــه دانســت و افــزود‪« :‬توجــه بــه خواســت مــردم‪،‬‬ ‫علمی ســت کــه بایــد یــاد گرفــت»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ بــا‬ ‫یــاداوری اینکــه اکنــون یــک پایتخــت اروپایی وجــود دارد‬ ‫کــه ‪۵۲‬درصــد تلفــات شــبکه اب شــهری داشــته و حتــی‬ ‫دارای مناطــق فاقــد دسترســی بــه اب نیــز اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«اکنــون متوســط دسترســی بــه اب در جامعه شــهری در‬ ‫جهــان حــدود ‪۸۵‬درصــد و در ایــران نزدیــک ‪۱۰۰‬درصــد‬ ‫اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه همچنیــن دسترســی در جامعــه‬ ‫روســتایی دنیــا ‪۵۳‬درصــد و در ایــران ‪۸۲.۵‬درصــد اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬امــا به دلیــل وجــود ایــن تفکــر اشــتباه‬ ‫کــه تغییــر دولت هــا را هماننــد تغییــر نظــام و رژیــم‬ ‫سیاســی تلقــی می کننــد‪ ،‬ایــن دســتاوردها نمایــان‬ ‫نشــده اســت»‪ .‬وی بــا خاطرنشــان کردن اینکــه به دلیــل‬ ‫ایــن تفکــر‪ ،‬مشــکالت‪ ،‬بزرگ تــر از انچــه هســت‪ ،‬نشــان‬ ‫داده می شــود‪ ،‬اضافــه کــرد‪« :‬این گونــه یــاد نگرفته ایــم‬ ‫کــه نســبت بــه مــردم ابــراز محبــت کنیــم و فقــط یــک‬ ‫راه بلدیــم و ان‪ ،‬بزرگ کــردن کمبودهاســت»‪ .‬وزیــر نیــرو‬ ‫بــه وجــود یــک مشــکل مزمــن در همــه عرصه هــای‬ ‫کشــور اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬مشــکل ان اســت که بــا‬ ‫وجــود گذشــت ‪40‬ســال از جمهــوری اســامی هنــوز‬ ‫یــاد نگرفته ایــم کــه برخوردمــان بــا تغییــر دولت هــا‬ ‫هماننــد برخــورد بــا تغییــر رژیــم نباشــد»‪ .‬وی ایــن‬ ‫برخــورد را بــه «چاهــی عمیــق» تشــبیه کــرد کــه هــر‬ ‫گروهــی کــه می ایــد‪ ،‬ان را عمیق تــر می کنــد و گفــت‪:‬‬ ‫«مقابــل ان چــاه عمیــق‪ ،‬یــک مناره هایــی هــم به عنــوان‬ ‫کار و دســتاورد وجــود دارد»‪ .‬وزیــر نیــرو بابیان اینکــه ایــن‬ ‫مناره هــا (دســتاوردها) بایــد روی هــم قــرار گیرنــد؛ امــا‬ ‫این اقــدام را انجــام نمی دهیــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬برخــی‬ ‫ایــن تفکــر را دارنــد کــه وقتــی می اینــد‪ ،‬مبــدا تاریــخ‪ ،‬از‬ ‫همان زمــان اســت و کارهــای دولت هــای قبــل را نادیــده‬ ‫می گیرنــد؛ پــس شــروع بــه ســاخت منــاره جدیــد‬ ‫می کننــد؛ درنتیجــه‪ ،‬تعــداد زیــادی مناره هــای کوتــاه‬ ‫وجــود دارد کــه به پــای ان چــاه عمیــق نمی رســد»‪.‬‬ ‫عضــو هیئت دولــت بــه بحــث انرژی هــای تجدیدپذیــر‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬در تجدیدپذیرهــا کار‪ ،‬تــازه‬ ‫شــروع شــده و قبــ ًا نبــوده اســت‪ .‬ازاین پــس دولــت‬ ‫می توانــد بگویــد در تجدیدپذیرهــا این کارهــا را کــرده‬ ‫و شــخص دیگــری نکــرده؛ امــا دربــاره دســتاوردی ماننــد‬ ‫سدســازی بایــد نســبت بــه گذشــته طــرح‪ ،‬اطالع رســانی‬ ‫شــود»‪ .‬وی بابیان اینکــه بایــد رونــد «روی هم گــذاری»‬ ‫اقدام هــای انجام شــده از گذشــته تاکنــون را از یــک‬ ‫جایــی اغــاز کــرد‪ ،‬خاطرنشــان ســاخت‪« :‬رســانه می تواند‬ ‫دراین زمینــه پیـش گام باشــد و کار امــوزش دراین بــاره را‬ ‫اغــاز کنــد و بــه مــردم‪ ،‬کارگــزاران حکومــت‪ ،‬سیاســیون‬ ‫و مجلــس امــوزش دهــد‪ .‬اختصــاص حاصــل یــک‬ ‫کاری کــه از گذشــته شــروع شــده و همــه در ان نقــش‬ ‫داشــته اند بــه یــک گــروه خــاص‪ ،‬باعــث لذت نبــردن‬ ‫مــردم از داشــته هایمان می شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ایــن‪،‬‬ ‫از نابلدی ســت کــه همــواره نیــز تکــرار شــده و رســانه‬ ‫بایــد بــرای اصــاح ایــن رویــه نادرســت‪ ،‬اقــدام کنــد»‪.‬‬ ‫وزیــر نیــرو بــه ســال اخــر دولــت دوازدهــم اشــاره و‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬امســال‪ ،‬ســال پرکاری ســت کــه‬ ‫بایــد بــا اطالع رســانی دربــاره فعالیت هــای انجام شــده‬ ‫اطالع رســانی کــرد‪ .‬امســال نبایــد توجه هــا بــه‬ ‫این باشــدکه مــا چــه کردیــم؛ بلکــه بایــد توجه هــا‬ ‫به ســمت چــه بایــد بکنیــم جلــب شــود»‪ .‬وزیــر نیــرو‬ ‫بابیان اینکــه یکــی از حقــوق مســلم مــردم‪ ،‬لذت بــردن‬ ‫از داشته هاســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬ایــن به معنــای‬ ‫نپرداختــن بــه کاســتی ها و دنبال نکــردن ضروریــات و‬ ‫نیازهــای مســلم نیســت؛ امــا فرامــوش نکنیــم کــه مــردم‬ ‫نیــاز بــه امیــد و احســاس رضایــت از دارایی هــا دارنــد تــا‬ ‫هم عزاداری‪ ،‬هم سالمت‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫اینکــه ویــروس کرونــا‪ ،‬تاروپــود جهــان بشــریت را درهم ریختــه و نظــم درون‬ ‫خانــواده را مختــل کــرده اســت؛ همــگان بــر ان واقف انــد و بــر ان صحــه‬ ‫گذاشــته اند؛ امــا ازاین جهت کــه همــه روزه قربانیــان زیــادی را می گیــرد‪،‬‬ ‫به نوعــی وحشــت و نویــد مــرگ بــر زندگــی احــاد بشــر‪ ،‬ســایه انداختــه؛‬ ‫به نحوی کــه این روزهــا‪ ،‬هــر شــبکه خبــری داخلــی و هــر صــدا و تصویــری‬ ‫کــه از دنیــای برون مــرزی می رســد‪ ،‬قطعــاً بــوی مــرگ و نیســتی می دهــد‬ ‫و ایــن یکــی از بالیــای غیرطبیعی ســت کــه در قــرن ‪ ،21‬جهــان هســتی را‬ ‫دچــار تشــویش و نگرانــی کــرده اســت و ایــن وضعیــت درحال حاضــر همچنــان‬ ‫ادامــه دار خواهــد بــود و در اینــده ای نزدیــک‪ ،‬شــرش را از ســر بشــریت‬ ‫کــم نمی کنــد و دنیــای پیشــرفته و جهــان صنعتــی به اصطــاح مــدرن و‬ ‫پیشــرفته‪ ،‬هنــوز نتوانســته راه عالجــی بــرای ان پیــدا کنــد و متاســفانه امریــکا‬ ‫و بســیاری از زورمــداران دارای زر جهانــی‪ ،‬هنــوز و همــه روزه‪ ،‬میلیاردهــادالر‬ ‫هزینــه می کننــد تــا بــه کــرات دیگــر اســمانی دســت پیــدا کننــد؛ امــا همــه‬ ‫اینــان بــرای ایــن ویــروس کــه درطــول ش ـش ماه بیــش از ‪15‬میلیــون انســان‬ ‫را بــه کام مــرگ فرســتاده و حــدود ‪150‬میلیون نفــر را مبتــا کــرده‪ ،‬هنــوز‬ ‫نتوانســته اند واکســن کشــف کننــد و در کشــور عزیــز مــا همچــون همیشــه‬ ‫و به جهــت تشــتت رای‪ ،‬حتــی در دولــت‪ ،‬هم ـه روزه شــاهدیم کــه جمعــی از‬ ‫هم وطنــان خــود را قربانــی ایــن ویــروس می بینیــم‪ .‬کشــور مــا کــه به عنــوان‬ ‫مســلمان و مفتخــر بــه شــیعه اثناعشــری هســتیم‪ ،‬بیــش از ‪1400‬ســال اســت‬ ‫در محــرم‪ ،‬یــاد قهرمانی هــا و گذشــت ســرور و ســاالر شــهیدان‪ ،‬واقعــه کربــا‬ ‫را گرامــی می شــماریم و در ایــن مــاه به ســوگ می نشــینیم‪ .‬متاســفانه باحضــور‬ ‫همه گیــر ایــن ویــروس نوعــی تردیــد و دودلــی بــه دل هــای همیشــه پــاک‬ ‫مومنــان ایــن امــام بزرگــوار و فرزنــدان و یارانــش در واقعــه کربــا‪ ،‬انداختــه‬ ‫کــه چــه بایــد کننــد؛ چراکــه به یقیــن نمی تــوان چــون گذشــته‪ ،‬مســاجد‪،‬‬ ‫تکایــا و امامــزادگان را مملــو از عاشــقان امام حســین(ع) دیــد؛ زیــرا کرونــا‪،‬‬ ‫بــا هیچ کــس شــوخی نــدارد‪ .‬بــرای ایــن ویــروس منحــوس‪ ،‬همــه انســان ها‪،‬‬ ‫یکســان هســتند‪ ،‬جنــس‪ ،‬رنــگ‪ ،‬مذهــب‪ ،‬بــاور و ســن نمی شناســد‪ .‬وقتــی بــه‬ ‫جــان ادمــی بیفتــد‪ ،‬یــا او را بــه کام مــرگ می کشــاند یــا اینکــه تاروپــود‬ ‫او را ضعیــف و بی پیلــه می کنــد؛ پــس چــه بایــد کــرد‪ ،‬بــرای شــیفتگانی‬ ‫کــه ســالی یک بــار‪ ،‬به مــدت ‪10‬روز بــا تعزیــت داری و به سوگ نشســتن‪ ،‬از‬ ‫مقتــدای خودشــان‪ ،‬به پــاس ان همــه شــجاعت و بردبــاری‪ ،‬قدردانــی می کننــد‬ ‫و در ســال جــاری‪ ،‬نخواهنــد توانســت در تجمعــات میلیونــی گــرد هــم بیاینــد‬ ‫و بــا هــم عــزاداری کننــد‪ .‬شــاید تعبیــر رئیــس دولــت‪ ،‬جالب توجــه باشــد‬ ‫کــه توصیــه می کنــد مراقبــت جــدی‪ ،‬عــزاداری جــدی و بــا همــه وجــود؛ امــا‬ ‫هنــوز راه تلفیــق ایــن دو وجــه را بیــان نکرده انــد؛ یعنــی خطــوط اجرایــی ان‬ ‫هنــوز نامشــخص اســت‪ .‬اگــر امســال مراســم عــزاداری‪ ،‬از بلندگوهــای مســاجد‬ ‫و تکایــا حتــی فراگیرتــر از ســال های پیــش‪ ،‬بــا قــوت بیشــتری پخــش شــود‪،‬‬ ‫ولــی مــردم در منــازل خــود و به صــورت خانوادگــی بــه ســینه زنی‪ ،‬زنجیرزنــی‬ ‫و تعزیـت داری مشــغول شــوند‪ ،‬بســیار نیکوتــر از تجمــع زیــاد مــردم اســت کــه‬ ‫به هنــگام عــزاداری از خــود بی خــود می شــوند و نــه ماســک را به خاطــر‬ ‫می اورنــد و نــه فاصلــه اجتماعــی را رعایــت می کننــد کــه خــدای ناکــرده‬ ‫حاصــل یــک اوضــاع و احــوال این چنینــی‪ ،‬ســیل مــردگان و مبتالیــان‬ ‫اســت کــه کشــور مــا را درهــم خواهــد پیچیــد و به یقیــن اولیــای دیــن مــا و‬ ‫امام حســین(ع) و یــاران باوفایــش چنیــن چیــزی را نخواهنــد پذیرفــت؛ زیــرا‬ ‫وقتــی پیشــوایان مــا بــه دفــاع از حــق و حقیقــت از جــان خود گذشــتند تــا دنیا‬ ‫و دیــن مــا همچنــان پابرجــا بمانــد‪ ،‬اصـ ً‬ ‫ا و ابــدا ً مــرگ غیرعــادی پیــروان خــود‬ ‫را نمی خواهنــد‪ .‬اینــک و دراین برهــه حســاس‪ ،‬نیکــو خواهــد بــود کــه دولــت‪،‬‬ ‫روحانیــون و علمــای پزشــکی کشــور مــا‪ ،‬ب ـه دوراز احساســات‪ ،‬بــرای رضــای‬ ‫خالــق‪ ،‬بــه تفکــر بنشــینند و راه میانـه ای را بــرای تحقــق ســخن رئیــس دولــت‬ ‫مبنی بــر «عــزا بلــی‪ ،‬مراقبــت بلــی»‪ ،‬یــا به تعبیــر دیگــر «هــم عــزاداری‪ ،‬هــم‬ ‫ســامت» بیابنــد‪ .‬اینــک امیدواریــم کــه در ایــام عــزاداری‪ ،‬ان شــاءاهلل واکســن‬ ‫یــا دوای ایــن درد به ظاهــر کشــنده و بی درمــان‪ ،‬کشــف شــده و بــه نجــات‬ ‫بشــریت از ایــن ویــروس منتهــی شــود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اخذ تست سالمت روان از رانندگان ناوگان عمومی‬ ‫رئیــس پلیــس راهــور گفــت‪« :‬قــرار اســت از راننــدگان نــاوگان حمل ونقــل‬ ‫عمومــی کشــور تســت ســامت روان گرفتــه شــود»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ ســردار ســید‬ ‫کمــال هادیانفــر افــزود‪« :‬پلیــس راهــور‪ ،‬چهــار ماموریــت اساســی را به صــورت‬ ‫تصریحــی در قانــون برعهــده دارد و همکارانــم در سراســر کشــور ایــن ماموریت هــا‬ ‫را به نحواحســن انجــام می دهنــد‪ .‬در ‪۲۱۷‬هزارکیلومتــر جاده هــای اصلــی و فرعــی‬ ‫و ‪ ۱۰۴۷‬شــهر ایــران‪ ،‬مامــوران راهــور حضــور دارنــد و ماموریت هــای مختلــف را‬ ‫کــه مربــوط بــه راهــور اســت‪ ،‬اجــرا می کننــد‪ .‬توســعه انضبــاط ترافیکــی‪ ،‬کاهــش‬ ‫ســوانح و تصادفــات‪ ،‬ارائــه خدمــات مطلــوب و تســریع خدمــات؛ اهــداف پلیــس‬ ‫راهــور در ســال ‪ ۹۹‬بــود»‪.‬‬ ‫ساماندهی صید در دریاهای جنوب‬ ‫رئیــس ســازمان شــیالت ایــران گفــت‪« :‬با تشــکیل کارگروهــی تخصصــی‪ ،‬مباحث‬ ‫حــوزه صیــادی تجزیه وتحلیــل می شــود تــا دســت پخت امــاده ای به لحــاظ‬ ‫علمــی و فنــی کــه به خوبــی بــر روی ان کار و چکـش کاری شــود‪ ،‬بــه فراکســیون‬ ‫محیــط زیســت مجلــس ارائــه و دســتورکار جلســات اینــده مــا شــود»‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایلنــا؛ دکتــر نبــی اهلل خــون میرزایــی افــزود‪« :‬درواقــع‪ ،‬دســتورکار نشســت‬ ‫اخیــر‪ ،‬پرداختــن بــه موضوعــات و مشــکالت اجتماعــی پیرامــون روش هــای‬ ‫مختلــف صیــد بــا تمرکــز بــر صیــد تــرال بــوده کــه روش هــای مختلــف صیــد‪،‬‬ ‫تبییــن شــد‪ .‬روش صیــد میگــو‪ ،‬صیــد تــرال کــف‪ ،‬فانوس ماهیــان و یال اســبی‬ ‫ترال میانی ســت‪ .‬دراین رابطــه دغدغه هــای نماینــدگان و کارشناســان را شــنیدیم‬ ‫و مطــرح شــد کــه هرگونــه تغییــر روشــی دراین حوزه هــا چــه تبعــات‪ ،‬پیامدهــا‬ ‫و دســتاوردهای مثبتــی دارد»‪.‬‬ ‫تعرفه تست کرونا در بخش دولتی و خصوصی‬ ‫ســجاد رضــوی؛ دبیــر و رئیــس دبیرخانــه شــورای عالــی بیمــه ســامت کشــور گفــت‪:‬‬ ‫«در هفتادوهشــتمین جلســه شــورای عالــی بیمــه ســامت کشــور کــه دیــروز برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬چندیــن موضــوع بررســی و مــورد تصویــب قــرار گرفــت‪ .‬یکــی از ایــن مصوبــات‪،‬‬ ‫بازنگــری تعرفــه خدمــت ازمایشــگاهی تشــخیص کوویــد‪ -۱۹‬براســاس ازمایش هــای‬ ‫مولکولــی و ‪ PCR‬بــود»‪ .‬به گــزارش فــارس؛ وی دراین بــاره افــزود‪« :‬مقــرر شــده کــه‬ ‫تعرفــه ایــن ازمایــش عالوه بــر قیمــت اعالم شــده کیــت تشــخیصی ازســوی اداره کل‬ ‫تجهیــزات پزشــکی؛ در بخــش دولتــی حــدود ‪۵۵‬هزارتومــان و در بخــش خصوصــی‬ ‫حــدود ‪۱۱۸‬هزارتومــان باشــد»‪.‬‬ ‫خداحافظی کاسیاس از فوتبال‬ ‫دروازه بــان اســپانیایی بــرای همیشــه دســتکش هایش را اویخــت‪ .‬به گــزارش‬ ‫ورزش ســه؛ ایکــر کاســیاس دیــروز به صــورت رســمی خداحافظــی اش از‬ ‫میدان هــای فوتبــال را اعــام کــرد‪ .‬دروازه بــان اســپانیایی‪ ،‬یک وســال نیم پــس‬ ‫از ســکته قلبــی کــه منجــر شــد دیگــر نتوانــد فوتبــال بــازی کنــد‪ ،‬تصمیــم گرفــت‬ ‫دســتکش هایش را بــرای همیشــه بیاویــزد‪ .‬پرافتخارتریــن دروازه بــان تاریــخ «رئــال‬ ‫مادریــد» و تیــم ملــی اســپانیا کــه در روزهــای اخیــر‪ ،‬در جشــن قهرمانــی «پورتــو»‬ ‫در کنــار هم تیمی هایــش حضــور داشــت‪ ،‬بازنشســتگی اش را ازطریــق یــک بیانیــه‬ ‫کوتــاه در شــبکه های اجتماعــی اعــام کــرد‪.‬‬ ‫تــاب اوری خــود را مقابــل مجموعــه شــرایط این روزهــا و‬ ‫تحریم هــای ظالمانــه ای کــه شــرایط ســختی را ایجــاد‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬افزایــش دهنــد»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه اب‬ ‫و بــرق‪ ،‬جایــگاه مهمــی در توســعه هــر جامع ـه ای دارد‪،‬‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬ایــران به عنــوان کشــوری درحال توســعه‪،‬‬ ‫بــه زیرســاخت های ایــن دو انــرژی مهــم‪ ،‬زیربنایــی و‬ ‫زیســت محیطی نیــاز فراوانــی دارد کــه امــروز شــرایط‬ ‫شــیوع کرونــا اهمیــت ان را بیشــتر می کنــد؛ زیــرا اب‬ ‫بــرای مالحظــات بهداشــتی و برق نیــز بــرای فعالیت های‬ ‫مختلــف؛ ازجملــه نیازهــای کادر درمانــی کشــور‪،‬‬ ‫مورداســتفاده اســت و بایــد بــا کیفیــت و کمیت مناســب‬ ‫فراهــم شــود»‪ .‬اردکانیــان گفــت‪« :‬در ایــران‪ ،‬وضــع بهتری‬ ‫از متوســط از دنیــا و منطقــه بــرای دسترســی بــه اب‬ ‫شــرب داریــم کــه باتوجه بــه توانمندی هــای داخلــی در‬ ‫طراحــی و ســاخت همــه ســازه های ابــی؛ از ســد و شــبکه‬ ‫تــا تصفیه خانــه و نیروگاه هــای برق ابــی زیرزمینــی‬ ‫خودکفــا شــده ایم»‪ .‬وزیــر نیــرو بااشــاره به پویــش «الــف‬ ‫ب ایــران» تصریــح کــرد‪« :‬درحال حاضــر‪ ،‬در هفتــه‬ ‫چهاردهــم ایــن پویــش‪ ۵۳ ،‬پــروژه بــا ســرمایه گذاری‬ ‫‪۱۴‬هــزار و ‪۲۵۰‬میلیاردتومــان به ثمــر رســیده و تــا پایــان‬ ‫ســال نیــز بــه وعــده ‪ ۲۵۰‬پــروژه عمــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫براین اســاس؛ هفتــه اینــده در پانزدهمیــن هفتــه ایــن‬ ‫پویــش‪ ،‬از طرح هــای توســعه منابــع اب وخــاک مــرزی‬ ‫بــا حضــور رئیس جمهــوری بهره بــرداری خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به اینکه دســتاوردهای ایــن نهــاد محــدود بــه‬ ‫فعالیت هــای ســازه ای نیســت‪ ،‬گفــت‪« :‬در بخــش منابــع‬ ‫انســانی‪ ،‬ســازوکار جدیــدی را بــه انجــام رســاندیم تــا در‬ ‫انتخــاب همــکاران و مدیــران‪ ،‬شایســته گزینی به وجــود‬ ‫بیایــد و انتخاب هــا براســاس فراخــوان عمومــی صــورت‬ ‫می گیــرد تــا بهتریــن نیروهــا شناســایی شــوند»‪.‬‬ ‫اردکانیــان خاطرنشــان کــرد‪« :‬براســاس ایــن طــرح؛‬ ‫مداخــات نابجــا از میــان برداشــته شــده تــا نیروهــای‬ ‫جــوان وارد عرصــه فعالیــت شــوند»‪ .‬وی بااشــاره به اعمــال‬ ‫بازنشســتگی بــا اختیــار دســتگاه ها گفــت‪« :‬تاکنــون‬ ‫حــدود س ـه هزارنفر ازاین طریــق بازنشســته شــده اند کــه‬ ‫تــا پایــان دولــت بــه پنج هــزار و ‪۵۰۰‬نفــر خواهد رســید»‪.‬‬ ‫تحصیلی جدید‬ ‫شرایط شروع سال‬ ‫ِ‬ ‫مدیــرکل دفتــر ســامت و تندرســتی وزارت اموزش وپــرورش دربــاره شــروع‬ ‫ســال تحصیلــی گفــت‪« :‬خانواده هــا مطمئــن باشــند ســناریوها بــا اولویــت‬ ‫ســامت دانش امــوزان و عــدم قطــع چرخــه امــوزش اســت»‪ .‬به گــزارش پانــا؛‬ ‫محمــد محســن بیگــی افــزود‪« :‬اصــل شــروع ســال تحصیلــی از نیمه شــهریورماه‬ ‫‪ ،99‬تقریبــاً قطعی ســت؛ امــا اینکــه به چه شــکل باشــد‪ ،‬موضوعی ســت کــه در‬ ‫اســتان های مختلــف متفــاوت اســت؛ هرجاکــه شــرایط بــرای برگــزاری کالس هــا‬ ‫به صــورت حضــوری میســر باشــد‪ ،‬بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و‬ ‫دســتورالعمل ها همچنیــن کاهــش تراکــم دانش امــوزان و مدیریــت رفت وامــد‬ ‫بچه هــا حضوری ســت و در جایی کــه ایــن امــکان فراهــم نباشــد‪ ،‬ســال‬ ‫تحصیلــی ازطریــق اموزش هــای مجــازی و شــبکه شــاد و تلویزیونــی خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬البتــه بنــا داریــم تاجایی کــه امــکان دارد‪ ،‬امــوزش به صــورت حضــوری‬ ‫باشــد؛ زیــرا اثربخشــی امــوزش به صــورت حضــوری مناســب اســت؛ امــا در‬ ‫شــرایطی هســتیم کــه تصمیم گیــری کلــی امکان پذیــر اســت و در شــرایط‬ ‫جزئــی بایــد بگوییــم ایــن بیمــاری تصمیــم را حتــی بــرای هفتــه اینــده هــم‬ ‫ناممکــن می کنــد»‪.‬‬ صفحه 2 ‫دعوت‬ ‫هملت‬ ‫علیرضا نیاکان‬ ‫نمایــش «هملــت» از ‪ 13‬تــا ‪17‬‬ ‫مردادمــاه از ســاعت ‪ 18‬در ســالن اصلــی بــرج ازادی ب ـه روی صحنــه‬ ‫م ـی رود‪ .‬ایــن اثــر به کارگردانــی کامــران تفتــی و تهیه کنندگــی همــا‬ ‫نیکخــواه و مجــری طــرح یوســف طاهریــان؛ براســاس متنــی از ویلیــام‬ ‫شکســپیر و بــا حضــور جمعــی از بازیگــران اســت‪ .‬در خالصــه داســتان‬ ‫ان امــده کــه انچــه هملــت می دانــد و می خواهــد بدانــد‪ ،‬او را از دنیــای‬ ‫خــود دور می کنــد‪ .‬او نمی توانــد بــا محیــط خــود ســازگار شــود؛‬ ‫پــس نقــش ادمــی خــل و دیوانــه را پیشــه می کنــد ‪ ...‬عالقه منــدان‬ ‫جهــت تهیــه بلیــت می تواننــد بــه ســایت ‪ namabad.ir‬مراجعــه‬ ‫کننــد‪ .‬گفتنی ســت؛ ایــن نمایــش به علــت شــیوع کرونــا‪ ،‬بــا حفــظ‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی و بــا ظرفیــت ‪50‬درصــدی در ســالن ‪300‬نفــره‬ ‫«بــرج ازادی» اجــرا می شــود‪.‬‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2039‬‬ ‫نقد و ارزیابی علمی و اجتماعی کتاب «جامعه شناسی ادراک عاشقانه»‬ ‫عشق و هزاران تفسیر نو‬ ‫بازدید ویژه خبرنگاران از «برج ازادی»‬ ‫ســید عبــاس عظیمــی؛ رئیــس مــوزه و مجموعــه «بــرج ازادی»‪،‬‬ ‫بــا تبریــک روز خبرنــگار و بــا قدردانــی از زحمــات انــان به عنــوان‬ ‫حافظــان تاریــخ‪ ،‬فرهنــگ و میراث بانــان فرهنگــی جامعــه؛ هدیــه‬ ‫فرهنگــی ایـن روز را بازدیــد رایــگان تمــام خبرنــگاران و اصحــاب رســانه‬ ‫به همــراه اعضــای خانــواده‪ ،‬از بــرج ازادی اعــام کــرد‪ .‬خبرنــگاران‪،‬‬ ‫عکاســان و اصحــاب مطبوعــات بــا ارائــه کارت شناســایی یــا معرفی نامه‬ ‫از رســانه‪ ،‬می تواننــد از روز جمعــه ‪ 17‬مردادمــاه به مــدت یک هفتــه‬ ‫به صــورت رایــگان بــا حضــور خانــواده‪ ،‬از قســمت های مختلــف بــرج‬ ‫بازدیــد کننــد‪ .‬بخش هــای داخلــی بــرج ماننــد ســالن ایرانشناســی‪،‬‬ ‫مــوزه شهاب ســنگ‪ ،‬مــوزه عروس ـک ها‪ ،‬تــاالر ایینــه‪ ،‬راهــروی اقــوام و‬ ‫‪ ...‬از جملــه جاذبه هــای گردشــگری مجموعــه فرهنگــی هنــری «بــرج‬ ‫ازادی»ســت‪ .‬امــکان بازدیــد از بــام بــرج نیــز فقــط در روز جمعــه ‪17‬‬ ‫مردادمــاه امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫مشق عشق‬ ‫نمایشــگاه عکــس «مشــق عشــق» مجموعــه اثــاری از اســتاد احمــد‬ ‫ناطقــی؛ در «بــرج ازادی» به تماشاســت‪ .‬عکس هــای ایــن نمایشــگاه‪،‬‬ ‫از بزرگ تریــن کنگــره مســلمانان جهــان؛ «حــج»‪ ،‬بــا ‪ 38‬اثــر از‬ ‫عکس هــای مســتند اجتماعــی؛ ازجملــه تصاویــر پانورامــا‪ ،‬به مناســبت‬ ‫اعیــاد قربــان و غدیــر در مجموعــه فرهنگــی و هنــری «بــرج ازادی»‬ ‫به نمایــش گذاشــته شــد‪ .‬احمــد ناطقــی؛ از عکاســان مشــهور جنــگ‬ ‫و بنیان گــذار خانــه عکاســان ایــران و انجمــن عکاســان فرداســت کــه‬ ‫تصاویــر فجایــع حلبچــه‪ ،‬از مشــهورترین اثــار اوســت‪ .‬او کتابــی فاخــر و‬ ‫ـق‬ ‫نفیــس از کنگــره بــزرگ اســام؛ «حــج» در عربســتان را به نــام «مشـ ِ‬ ‫عشــق» منتشــر کــرد کــه این مجموعــه به زعــم بســیاری از کارشناســان‬ ‫ـی حــج‬ ‫فرهنگی‪،‬هنــری به عنــوان اثــری بی نظیــر و بی بدیــل در عکاسـ ِ‬ ‫به شــمار می ایــد‪ .‬ایــن رویــداد کــه ‪ 9‬مردادمــاه بــا حضــور اســتادان‬ ‫احمــد ناطقــی‪ ،‬داریــوش ارجمنــد‪ ،‬مهرزمــان فخارمقدم‪ ،‬مهــدی افضلی‬ ‫(مدیرعامــل)‪ ،‬علیرضــا دباغی (معــاون اداری‪،‬مالی)‪ ،‬علیرضا مســگرخوئی‬ ‫(مشــاور مدیرعامــل)‪ ،‬امیــد صدیــق (مدیــر روابط عمومــی و امــور‬ ‫بین الملــل بنیــاد رودکــی) به همــراه ســید عبــاس عظیمــی (رئیــس‬ ‫بــرج ازادی) و جمعــی از هنرمنــدان و هنردوســتان افتتــاح شــد؛ تــا ‪19‬‬ ‫مردادمــاه ‪ 99‬پذیــرای عالقه منــدان اســت‪.‬‬ ‫*دکتر منوچهر قاسمی‬ ‫در ابتــدای ایــن نقــد و بررســی یــاداور می شــود کــه‬ ‫مهــرداد ناظــری از جملــه نویســندگان جــوان‪ ،‬فعــال و‬ ‫موفــق دوره معاصــر اســت کــه در مــدت کوتاهــی حــدود‬ ‫‪ 16‬تالیــف ادبی‪،‬اجتماعــی و تخصصــی داشــته کــه هــم‬ ‫بــا اســتقبال خواننــدگان مواجــه و هــم تعــدادی از ان هــا‬ ‫تجدیدِچــاپ شــده اند‪ .‬واژه جامعه شناســی در مفهــوم‬ ‫خــاص خــود‪ ،‬مطالعــه علمــی در ماهیــت و توســعه جامعه‬ ‫و رفتــار اجتماعی ســت کــه همیــن مفهــوم درمــورد‬ ‫عشــق‪ ،‬قابــل ارجــاع و بیــان اســت؛ امــا نکتــه مهــم‬ ‫این اســت که از واژه عشــق در ایــران همــواره به طــور‬ ‫ســنتی برداشــت احساســی شــده و نسل به نســل مســتمرا ً‬ ‫انتقــال یافتــه اســت و هیــچ تحلیــل علمــی گســترده ای‬ ‫روی ان انجــام نشــده و صرفـاً احساســات دوجانبــه دو نفــر‬ ‫بــه هــم مدنظــر قــرار گرفتــه؛ تاحدی کــه شــاعران نیــز‬ ‫اشــعار خــود را مبتنی بــر ان توصیــف کــرده و ســروده اند‪.‬‬ ‫«رحیــم معینــی کرمانشــاهی» می ســراید‪:‬‬ ‫عاشقان را بگذارید بنالند همه‬ ‫مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید‬ ‫یعنــی عشــق ازاین منظــر فقــط یــک زمزمــه اســت‬ ‫ـق کســی نبوده ایــم کــه حــال عاشــقان بدانیــم‬ ‫یــا عاشـ ِ‬ ‫و البتــه چنیــن توصیفاتــی از عشــق در ادبیــات فارســی‬ ‫فــراوان اســت؛ بی انکــه تجزیه وتحلیلــی دقیــق از‬ ‫مفهــوم ایــن واژه به عمل امــده باشــد‪ .‬در منابــع معتبــر‬ ‫خارجــی نیــز معنــای عشــق‪ ،‬بیشــتر همــان معنــا و حالت‬ ‫ســنتی در ایــران را دارد ؛ مثــ ًا واژه نامــه «اکســفورد»‬ ‫مفهــوم عشــق را فقــط احساســات دوجانبــه زن و مــرد‬ ‫نســبت به هم توصیــف کــرده اســت؛ امــا در کتــاب‬ ‫«جامعه شناســی ادراک عاشــقانه»‪ ،‬دیدگاهــی اجتماعــی‬ ‫و فرهنگــی از عشــق مطــرح اســت و طــی یــک مطالعــه‬ ‫و تحلیــل میدانــی‪ 20 ،‬تیــپ از عشــق‪ ،‬شناســایی‪ ،‬تحلیــل‬ ‫و معرفــی می شــود؛ ماننــد «عشــق تجربه گــرا»‪« ،‬عشــق‬ ‫بخشــش گرا»‪« ،‬عشــق اخالق گــرا»‪« ،‬عشــق فورانــی»‪،‬‬ ‫«عشــق الهــی»‪« ،‬عشــق خیالــی»‪« ،‬عشــق مدگونــه» و‬ ‫تعــدادی دیگــر کــه در کتــاب بــه ان هــا اشــاره شــده و‬ ‫قابل تعمــق اســت‪ .‬همچنیــن در ایــن تجزیه وتحلیــل‬ ‫باتوجه به اینکــه در هــر کشــوری اداب ورســوم بــر ادراک‬ ‫افــراد نقــاط مختلــف کشــور تاثیرگــذار و متفــاوت اســت‪،‬‬ ‫دو شــهر تهــران و قمصــر (کاشــان) موردارزیابــی واقــع‬ ‫شــده و مقایســه جالبــی شــکل می گیــرد و تفاوت هــا‬ ‫اشــکار می شــود کــه خواندنی ســت‪ .‬نتایــج تحقیــق ایــن‬ ‫کتــاب نشــان می دهــد دانش امــوزان دبیرســتانی ایــن دو‬ ‫اســت و به عــاوه مخاطــب به مــرور پــی می بــرد از‬ ‫انچــه تاکنــون دربــاره عشــق درک کــرده اســت‪ ،‬اندیشــه‬ ‫ســنتی و تکــراری گذشــته را می توانــد کنــار بگــذارد و‬ ‫احســاس می کنــد کــه به دفعــات بایــد فصل هــای‬ ‫کتــاب را مطالعــه و اصطالحــات ان را به طورکامــل جــذب‬ ‫کنــد تــا الگــوی جدیــدی برایــش شــکل بگیــرد‪ .‬واقعیــت‬ ‫نکتــه بســیارمهم در تالیــف ایــن اثــر‪،‬‬ ‫بازبــودن انتهــای ان اســت؛ یعنــی‬ ‫مخاطــب بــا خوانــدن ان‪ ،‬ذهــن خــود‬ ‫را در فضــای ارائه شــده دربــاره عشــق‬ ‫و در قالبــی انحصــاری نمی بینــد؛ بلکــه‬ ‫می توانــد راه هایــی به ســوی شــناخت‬ ‫جدیــد عشــق یافتــه و دران مســیرها‬ ‫حرکــت کنــد‪.‬‬ ‫شــهر کــه در گــروه ســنی مشــابه قــرار دارنــد‪ ،‬نســبت بــه‬ ‫یــک موضــوع چــه برداش ـت های متفاوتــی داشــته و هــر‬ ‫گــروه‪ ،‬اســتداللی بــرای خــود ابــراز می کنــد و تاحــدی‬ ‫خواننــده متوجــه می شــود کــه بیــن مفهــوم عشــق در‬ ‫کالن شــهری همچــون تهــران بــا شــهر کوچکــی همچون‬ ‫قمصــر‪ ،‬تفاوت هــای فراوانــی وجــود دارد‪ .‬فصل بنــدی‬ ‫کتــاب به گونه ای ســت که خواننــده قدم به قــدم جلــو‬ ‫م ـی رود و درک مطلــب برایــش دشــوار نیســت‪ .‬کتــاب‪،‬‬ ‫‪13‬فصــل دارد و به گونه ای ســت که بایــد به ترتیــب ان را‬ ‫مطالعــه کــرد تــا اطالعــات دقیــق در ذهــن جای گیــر‬ ‫شــود‪ .‬تعاریــف واژه هــا به طــور سلســله مراتب مطرح اســت‬ ‫تــا خواننــده دچــار ابهــام نشــود‪ .‬هــر فصــل به گونه ای ســت‬ ‫کــه در انتهــا بــه هــدف خــود می رســد و خواننــده هــم‬ ‫از ان فصــل‪ ،‬اطالعــات الزم را کســب کــرده و برایــش‬ ‫قابـل درک اســت و چیــزی ناتمــام نمی مانــد‪ .‬به طورکلــی‪،‬‬ ‫متــن کتــاب به رغــم اســتداللی بودن و توضیحــات دقیــق‪،‬‬ ‫روان اســت و خواننــده احســاس دشــواری و عــدم درک‬ ‫مطلــب نخواهــد کــرد و موضــوع ناتمــام نمی مانــد و‬ ‫راهنمــای جالبــی به شــمار مــی رود کــه قابل اطمینــان‬ ‫این اس ـت که تاکنــون چنیــن کتابــی طــی چنــد دهــه‬ ‫گذشــته نشــر نیافتــه و اینجاســت کــه خواننــده‪ ،‬دنیــای‬ ‫دیگــری از مفهــوم عشــق را تشــریحی و مســتدل و قابــل‬ ‫تکــرار و بازگویــی فرامی گیــرد کــه ایــن خــود اموزشــی‬ ‫بــرای دیگــر افــراد جامعــه اســت‪ .‬بررســی و ارزیابــی ایــن‬ ‫کتــاب نشــان می دهــد کــه نویســندگانی در اینــده‬ ‫می تواننــد بــا بهره گیــری از ایــن اثــر کــه درنوع خــود‬ ‫انحصاری ســت‪ ،‬شــناخت های جدیــد و گســترده تری‬ ‫از عشــق را دریافتــه و ان را بــا زمــان خــود تطبیــق داده‬ ‫و تعاریــف دقیــق دیگــری را اضافــه کننــد؛ به گونــه ای‬ ‫کــه راهنمــای اطالعاتــی قابل قبولــی بــرای نســل خــود‬ ‫و اینده شــان باشــند‪ .‬بــه امیــد روزی کــه چنیــن شــود و‬ ‫بپذیریــم مفهــوم ســنتی عشــق‪ ،‬تنهــا یکــی از تعاریــف‬ ‫گســترده عشــق بــوده و جامعــه می توانــد تجربیــات‬ ‫بسیارگســترده و متنوعــی دراین زمینــه داشــته باشــد؛‬ ‫امــا بایــد درنظــر داشــت توجــه بــه موضوعــی مثــل‬ ‫عشــق در دنیــای مــدرن‪ ،‬مســئله ای بســیار حائزاهمیــت‬ ‫اســت؛ ازاین منظــر کــه پیچیدگی هــای جهــان معاصــر‬ ‫باعــث شــده تــا مفاهیــم‪ ،‬جنبه هــای گســترده و‬ ‫ایا کارخانه ها قبل از پایان ‪ 2020‬احیاء می شوند؟!‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫المان‬ ‫ژاپن‬ ‫متنوعــی به لحــاظ کاربــردی پیــدا کننــد و به نظــر‬ ‫می رســد کتــاب «جامعه شناســی ادراک عاشــقانه»‬ ‫درتــاش اســت تــا راهبردهایــی بــرای شــناخت عمیــق‬ ‫عشــق در دنیــای معاصــر پیــدا کنــد؛ ان هــم ازاین منظــر‬ ‫کــه نویســندگان (مهــرداد ناظــری و مــارال فروغــی) بــا‬ ‫مراجعــه بــه میــدان تحقیــق‪ ،‬در تــاش فهــم تفســیری‬ ‫از عشــق و نــگاه کشــنگران اجتماعــی هســتند‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫ایــن کتــاب برخــاف اکثــر کتــب جامعه شناســی‬ ‫در ایــران کــه بیشــتر برپایــه جامعه شناســی اثباتــی‬ ‫به رشــته تحریــر درامده انــد‪ ،‬ازمنظــر تفســیرگرایی و‬ ‫باتوجه بــه دیدگاه هــای «میــد» و «بلومــر» به رشــته‬ ‫تحریــر درامــده اســت‪ .‬نکتــه بســیارمهم در تالیــف ایــن‬ ‫اثــر‪ ،‬بازبــودن انتهــای ان اســت؛ یعنــی مخاطــب بــا‬ ‫خوانــدن ان‪ ،‬ذهــن خــود را در فضــای ارائه شــده دربــاره‬ ‫عشــق و در قالبــی انحصــاری نمی بینــد؛ بلکــه می توانــد‬ ‫راه هایــی به ســوی شــناخت جدیــد عشــق یافتــه و‬ ‫دران مســیرها حرکــت کنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬نویســندگان‬ ‫تاکیــد می کننــد کــه به تعــداد افــراد روی کــره زمیــن‪،‬‬ ‫دربــاره عشــق نظــر وجــود دارد و هیچ کــس نســبت بــه‬ ‫این موضــوع بی تفــاوت یــا بی توجــه نیســت؛ امــا ایــن‬ ‫کتــاب درپـی ان اســت کــه خواننــده را یک قــدم جلوتــر‬ ‫ببــرد و بــه او نشــان دهــد کــه فضــای گفتمانــی عشــق‬ ‫می توانــد بســیار گســترده تر از ان چیــزی باشــد کــه‬ ‫تاکنــون تجربــه شــده‪ .‬نکتــه دیگــر اینکــه نویســندگان‬ ‫تــاش کرده انــد کــه از جنبه هــای خــاق در نوشــتن‬ ‫ایــن کتــاب اســتفاده کننــد؛ به نوعــی می شــود‬ ‫ایــن متــن را رفرنســی مناســب بــرای مــدارس و‬ ‫دانشــگاه های کشــور دانســت؛ ازاین منظــر کــه تاکنــون‬ ‫در ادبیــات اموزشــی کشــور‪ ،‬مفهــوم «ادراک عاشــقانه»‬ ‫مطــرح نشــده و فــرد بــا خوانــدن ان می فهمــد کــه‬ ‫درک عاشــقانه موضوعــی قابل توجــه و تامــل اســت‪.‬‬ ‫ازطرفــی‪ ،‬تاکیــد نویســندگان بــر اموختنی بــودن‬ ‫عشــق و تاثیــر مربیــان اموزشــی بــر شکل بخشــی و‬ ‫هویـت دادن بــه ادراک عاشــقانه دانش امــوزان درراســتای‬ ‫مطلوبیت هــای یــک جامعــه توســعه یافته‪ ،‬موضــوع‬ ‫مهمی ســت کــه نمی شــود ان را نادیــده انگاشــت‪.‬‬ ‫درمجمــوع به نظــر می رســد ایــن اثــر‪ ،‬تالشی ســت‬ ‫درجهــت فهمــی پســت مدرن از عشــق کــه دغدغــه‬ ‫و ضــرورت قــرن بیســت ویکم اســت‪ .‬ایــران به عنــوان‬ ‫کشــوری کــه در مســیر توســعه گام برمــی دارد‪ ،‬بایــد‬ ‫بتوانــد باورهــای ذهنــی و ادراکــی خــود را درراســتای‬ ‫مفاهیمــی مثــل عشــق تغییــر دهــد‪ .‬اگــر مــا همچنــان‬ ‫بــر تعابیــر ســنتی و یک ســویه در عشــق تاکیــد کنیــم‪،‬‬ ‫هرگــز نمی توانیــم بــه ارتقــاء و پیشــرفت در توســعه‬ ‫دســت یابیــم‪ .‬اگــر توســعه را کیفی ســازی زندگــی‬ ‫بشــر بدانیــم‪ ،‬کتاب هایــی مثــل «جامعه شناســی ادراک‬ ‫عاشــقانه» نوعــی گام برداشــتن درراســتای کیفی ســازی‬ ‫زندگــی شــهروندان ایرانی ســت؛ لــذا پیشــنهاد می شــود‬ ‫در امــوزش عالــی و اموزش وپــرورش‪ ،‬کرســی های‬ ‫شــناخت مفاهیــم نــو شــکل بگیــرد و از کتاب هــای‬ ‫این چنینــی به عنــوان منبــع و رفرنــس اســتفاده‬ ‫شــود تــا بتــوان نســل اینــده را بــا اســلوب های جدیــد‬ ‫و شــناختی عمیــق نســبت بــه موضوعــات مختلــف‬ ‫تربیــت کــرد‪ .‬در پایــان ایــن ارزیابــی‪ ،‬بایــد خاطرنشــان‬ ‫ســاخت کــه «جامعه شناســی ادراک عاشــقانه» را‬ ‫می تــوان تــداوم دیدگاه هــای «اریــک فــروم» در دوره‬ ‫جدیــد دانســت؛ چــون در کتــاب «هنــر عشــق ورزی»‬ ‫می گویــد‪« :‬عشــق عبــارت اســت از رغبــت جــدی بــه‬ ‫زندگــی و پــرورش انچــه بــه ان مهــر می ورزیــم؛ انجــا‬ ‫کــه ایــن رغبــت وجــود نــدارد‪ ،‬عشــق هــم نیســت» و‬ ‫در جــای دیگــر می گویــد‪« :‬عشــق‪ ،‬عبــارت اســت از‬ ‫نفــوذ فعاالنــه در شــخص دیگــر کــه ضمــن ان‪ ،‬شــوق‬ ‫بــه دانــش در نتیجــه وصــل‪ ،‬ارام می شــود‪ .‬ضمــن ایــن‬ ‫نفوذکــردن‪ ،‬مــن او را می شناســم‪ ،‬خــود را می شناســم‬ ‫و همــه را می شناســم» و ایــن‪ ،‬نکته ای ســت کــه‬ ‫به نظــر می رســد در ایــن کتــاب به شــیوه های دیگــری‬ ‫موردتاکیــد و تفســیر قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫*استاد دانشگاه و فارغ التحصیل‬ ‫رشته علوم تربیتی از دانشگاه لندن‬ ‫ایتالیا‬ ‫چین‬ ‫امریکا‬ ‫‪60‬‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫کارخانه هـای بسـیاری در سراسـر جهـان بعـد از هجـوم ناجوانمردانـه ویـروس کرونا تعطیـل شـدند و ا ِعمال‬ ‫قرنطینـه و محدودیت هـای اجتماعـی همچـون فاصله گذاری هـا‪ ،‬مانـع از حضـور کارگـران در ایـن محیط هـا‬ ‫شـد؛ امری کـه وضعیـت کار و تولیـد را مختـل کـرد و مراکـز کوچک تـر و اسـیب پذیرتر دراین حـوزه‪ ،‬به مرز‬ ‫فروپاشـی نیـز رسـیدند‪ .‬اینک بـا گذشـت چندمـاه از وضعیتی شـبیه به یـک رکـود اقتصـادی و درحالی که‬ ‫ رغم انکـه هنـوز راه مقابلـه با ایـن ویـروس را نیافته انـد و هرروز بـر تعـداد مبتالیان و ایضـ ًا تلفات‬ ‫جوامـع به ِ‬ ‫ناشـی از شـیوع این بیمـاری افـزوده می شـود‪ ،‬چنین به نظر می رسـد کـه دولتمردان‪ ،‬زیسـت مسـالمت امیز‬ ‫مالـی دنبالـه دار و بیشـتر برگزیده انـد؛ ازاین رو‬ ‫ عنـوان راهی بـرای جلوگیـری از ضررهای‬ ‫بـا ایـن عارضـه را به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫رفته رفتـه همـه کشـورها از سـختگیریِ اولیـه قوانیـن مربـوط بـه قرنطینـه تاحـدودی کاسـته اند و بـا رفع‬ ‫برنامه ریزی شـده محدودیت هـا‪ ،‬بسـیاری از کارخانه هـا اغازبـه کار کرده انـد‪ .‬دراین بیـن حتـی نشـانه هایی‬ ‫مبنی بـر بهبـود فعالیـت و احیـای تعـدادی از کارخانه هـای بـزرگ دیـده می شـود‪ .‬دراین زمینـه‪ ،‬گزارش ها و‬ ‫بررسـی های انجام گرفته توسـط بسـیاری از مجموعه های فعـال در حوزه بـازار نظیـر ‪ Caixin‬و ‪IHS Markit‬‬ ‫(در چیـن)‪( Jibun Bank ،‬در ژاپـن) و نظایـر ان هـا در ایتالیا‪ ،‬المان و امریکا نشـان می دهد که سـیگنال های‬ ‫مثبتی از فعالیت دوباره کارخانه ها فرسـتاده می شـود؛ مسـئله ای که در ورود به سـال ‪ 2020‬و شـیوع گسـترده‬ ‫«کوویـد‪ »19-‬به نظـر می رسـید به این زودی ها محقق نشـود‪ .‬چین کـه به عنوان اولین کشـور درگیر بـا ویروس‬ ‫کرونـا شـاهد ا ِعمـال اولیـن محدودیت های شـغلی بـود‪ ،‬در فاصله اندکـی از می تا ژوئـن رشـد قابل توجهی را‬ ‫در راندمـان کارخانه هـای خـود تجربـه کرد‪ .‬ایـن روند مثبـت اندک زمانی بعد در کشـورهایی با وضعیت مشـابه‬ ‫ماننـد ایتالیـا‪ ،‬المـان و امریـکا نیز تکـرار شـد و به نظر می ایـد که همـه ان ها کم کـم از محدوده خطـر خارج‬ ‫شـده اند‪ .‬بااین حال‪ ،‬ژاپن نسـبت به این کشـورها همچنان در شـرایط بحرانی بسـر می برد؛ تاجایی که شـاخص‬ ‫ارائه شـده بـرای عملکرد کارخانه هـای انجا در ماه ژوئـن توسـط ‪ Jibun Bank‬عدد ‪ 37.8‬بـوده که پائین ترین‬ ‫امتیـاز ثبت شـده بـرای فعالیت هـای کارخانه هـای این کشـور اسـیایی در ‪11‬سـالِ اخیر بـوده اسـت‪ .‬وضعیت‬ ‫مشـابهی نیـز در امریـکا دیده می شـود؛ به این صـورت که در اوریل شـاخص عملکـرد کارخانه های این کشـور‬ ‫چنان روند کاهشـی داشـت کـه در ‪11‬سالِ گذشـته بی سـابقه بود‪ .‬امارها نشـان می دهـد از ماه ژوئن به این سـو‬ ‫در امریـکا نیز بهبودی نسـبی رخ داده که البته به خاط ِر اعتراضات گسـترده ضدنژادپرسـتی و تنش های ناشـی‬ ‫از خشـونت های پلیـس‪ ،‬احتماالً شـرایط بهبود در انجا با تاخیری بیشـتر نسـبت به سـایر کشـورهای منتخب‬ ‫در ایـن بررسـی‪ ،‬مواجـه خواهد بود‪.‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪40‬‬ ‫جوالی‬ ‫ژوئن‬ ‫می‬ ‫اوریل‬ ‫مارس‬ ‫فوریه‬ ‫ژانویه‬ ‫‪30‬‬ ‫بنر‬ ‫سراسرنمای مقاومت سردار سپهبد شهید سلیمانی‬ ‫بی بی زهرا لعل موسوی‬ ‫«سراســرنمای مقاومــت ســردار ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی» و نمایشــگاه‬ ‫«پایــان حکومــت داعــش و اقتــدار جبهــه مقاومــت» درراســتای گرامیداشــت‬ ‫چهلمین ســالگرد دفــاع مقــدس و بــا حضــور سرلشــکر محمدحســین باقــری (فرمانــده‬ ‫ســتاد کل نیروهــای مســلح)‪ ،‬سرلشــکر حســین ســامی (فرمانده کل ســپاه پاســداران)‪،‬‬ ‫ســید عبدالرحیــم موســوی (فرمانــده کل ارتــش)‪ ،‬ســردار اســماعیل قاانــی (فرمانــده‬ ‫ســپاه قــدس) و امیــر حاتمــی (وزیــر دفــاع) در «باغ مــوزه دفــاع مقــدس» افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫ی‬ ‫فروش ‪ ۶۲‬اثر در افتتاحیه مجاز ِ‬ ‫«صد اثر‪ ،‬صد هنرمند»‬ ‫بیست وهشــتمین نمایشــگاه «صــد اثــر‪ ،‬صــد هنرمنــد» بــا ارائــه ‪ ۳۰۶‬اثــر هنــری‬ ‫به صــورت مجــازی و در ســایت گالــری «گلســتان» بــا موفقیتــی چشــمگیر‬ ‫اغازبــه کار کــرد‪ .‬فــروش قابل توجــه ‪ ۶۲‬کار در دو روز نخســت ایــن نمایشــگاه‬ ‫مجــازی و توجــه بســیار ویــژه خریــداران بــه اثــار جوانــان‪ ،‬اخبــار خوبی ســت‬ ‫کــه از ایــن رویــداد قدیمــی تابســتانی گالــری «گلســتان» به گــوش می رســد‪.‬‬ ‫در میــان اثــار فروخته شــده تنهــا دو اثــر بــه پیش کســوتان اختصــاص دارد؛ دو‬ ‫اثــر زنده یادهــا پرویــز کالنتــری و رضــا مافــی‪ .‬همــه ‪ ۶۰‬اثــر به فروش رســیده‬ ‫دیگــر‪ ،‬متعلــق بــه جوانــان مستعدی ســت کــه برخی ازان هــا بــرای اولین بــار در‬ ‫ایــن رویــداد کارهایشــان ارائــه می شــود‪ .‬این روزهــا بــا نگاهــی بــه ســایت گالــری‬ ‫«گلســتان»‪ ،‬رنگین کمانــی از نقــش و تنــوع چشــمتان را نــوازش می دهــد کــه‬ ‫بــرای هــر ســلیقه و هــر قــدرتِ خریــدی‪ ،‬اثــری درخو ِر توجــه پیشــنهاد شــده‬ ‫اســت؛ ماننــد همیشــه البتــه اقبــال بیشــتر بــه نقاشــی و نقاشــان اســت کــه‬ ‫اکثریــت کارهــا را به خــود اختصــاص داده انــد؛ امــا بــرای مشــتاقان مجســمه و‬ ‫خــط نیــز نمونه هــای جــذاب در دســترس اســت‪ .‬لیلــی گلســتان؛ مدیــر گالــری‬ ‫«گلســتان» و طــراح ایــن رویــداد کــه همیشــه کیفیــت بــاال و قیمــت مناســب را‬ ‫دو شــاخص مهــم ارائــه اثــر «صــد اثــر‪ ،‬صــد هنرمنــد» می خوانــد‪ ،‬این بــار نیــز‬ ‫بــا اثــاری خــوب بــا قیمت هایــی کــه طبقــه متوســط عالقه منــد بــه خریــد‬ ‫اثــر هنــری را راضــی نــگاه مـی دارد‪ ،‬ایــن نمایشــگاه را دایــر کــرده‪ .‬اغلــب اثــار‪،‬‬ ‫حوالــی یــک تــا پنج میلیون تومــان قیمت گــذاری شــده اند و چــه به لحــاظ‬ ‫فــرم و چــه محتــوا بســیارمتنوع اند‪ .‬از چهره هــای پیش کســوت و شناخته شــده‬ ‫اثــار زیــادی در «صــد اثــر‪ ،‬صــد هنرمنــدِ» مجــازی دیــده نمی شــود؛ امــا‬ ‫به طبــع گران ترین هــا مربــوط بــه ان هاســت؛ گران تریــن اثــر نمایشــگاه‪ ،‬بــر‬ ‫روی کاری از پروانــه اعتمــادی قیمت گــذاری شــده اســت؛ یــک کار پاســتل‬ ‫روی مقــوا بــا ابعــاد ‪ ۴۰‬در ‪۶۰‬ســانتی متر کــه ‪۸۵‬میلیون تومــان بــراورد شــده؛‬ ‫امــا دو کاری کــه به فــروش رســیده اند‪ ،‬اثــر پرویــز کالنتــری بــا تکنیــک‬ ‫اکرلیــک روی بــوم بــا ابعــاد ‪ ۲۴‬در ‪۲۹‬ســانتی متر ‪۶۰‬میلیون تومــان و اثــر‬ ‫خــط رضــا مافــی در ابعــاد ‪ ۲۲‬در ‪۱۸‬ســانتی متر ‪۲۵‬میلیون تومــان‪ .‬قیمــت اثــار‬ ‫نام هــای شناخته شــده دیگــر عبارتنــد از مهــدی ســحابی ‪۳۰‬میلیون تومــان‪،‬‬ ‫ناصــر اویســی ‪۳۵‬میلیون تومــان‪ ،‬فرامــرز پیــارام ‪۲۷‬میلیون تومــان‪ ،‬ابراهیــم‬ ‫حقیقــی ‪۳۰‬میلیون تومــان‪ ،‬حجــت شــکیبا ‪۱۵‬میلیون تومــان و ‪ ...‬از نســل‬ ‫میانــی هنرمنــدان نیــز شــاهد ارائــه اثــار جالب توجهــی هســتیم؛ از عبــدی‬ ‫اســبقی کــه روزنامــه‪ ،‬ایکــون تصویــری نقاشــی هایش اســت‪ ،‬یــک کار ‪ ۸۰‬در‬ ‫‪۶۰‬ســانتی متری اکرلیــک روی بــوم ‪۱۶‬میلیون تومــان‪ ،‬اثــری از شــهره مهــران‬ ‫‪۱۵‬میلیون تومــان‪ ،‬کاری از ســمیرا علیخانــزاده ‪۶۵‬میلیون تومــان‪ ،‬ارمــان‬ ‫یعقوب پــور ‪۱۶‬میلیون تومــان‪ ،‬بهمــن نیکــو هشــت میلیون تومان و ‪ ...‬جمــع‬ ‫جوانــان نیــز در بیست وهشــتمین «صــد اثــر‪ ،‬صــد هنرمنــد» حســابی پرشــور و‬ ‫پرشــمار اســت؛ از جوانــان تثبیت شــده کــه بــازار هنــر نام هایشــان را به خوبــی‬ ‫می شناســد تــا جوانانــی کــه اثارشــان بــرای اولین بــار بــه ایــن رویــداد راه‬ ‫یافته انــد؛ از جوان هــای شناخته شــده می تــوان بــه حســین چراغچــی کــه‬ ‫نقاشــی انتزاعــی او ‪۱۰‬میلیون تومــان پیشــنهاد شــده‪« ،‬خــروس اهنــی»‬ ‫شــمس الدین غــازی ‪۱۲‬میلیون تومــان‪ ،‬اثــر لیــا میــری هفت میلیون تومــان‪،‬‬ ‫گلنــاز قدیــری دوونیم میلیون تومــان و ‪ ...‬گفتنی ســت؛ بیست وهشــتمین‬ ‫«صــد اثــر‪ ،‬صــد هنرمنــد» کــه ‪ 10‬مردادمــاه اغــاز شــده تــا مهرمــاه جــاری در‬ ‫ســایت گالــری «گلســتان» ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫بنــا بــه درخواســت مالــک مبنــی بــر اعــام مفقــودی ســند مالکیــت ملــک مــورد تقاضــا بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه گواهــی امضــاء شــده ذیــل شــماره ‪13990215125400032‬‬ ‫مــورخ ‪ 1399/03/13‬در دفترخانــه اســناد رســمی ‪ 4‬ورامیــن بــه ضمیمــه درخواســت بــه وارده شــماره ‪ 139985601060002426‬مــورخ ‪ 1399/03/18‬کــه تقاضــای صــدور ســند‬ ‫مالکیــت المثنــی نمــوده اســت‪ ،‬مراتــب در اجــرای مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪.‬‬ ‫‪ -1‬نام و نام خانوادگی مالکین‪ :‬اقای عبدالرضا فرجی‬ ‫‪ -2‬میــزان مالکیــت‪ :‬ســند مالکیــت ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 135/45‬مترمربــع تحــت پــاک ثبتــی ‪ 9819‬فرعــی از ‪ 111‬اصلــی واقــع در ورامیــن بهنــام وســط ورامیــن‬ ‫کــه دفتــر ‪ 57‬صفحــه ‪ 10‬بنــام اقــای عبدالرضــا فرجــی بشــماره چاپــی ‪ 75468041‬ثبــت و صــادر شــده اســت کــه نامبــرده هــم اکنــون تقاضــای المثنــی نوبــت دوم نمــوده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫شایســته اســت چنانچــه ســند مالکیــت فوق االشــاره جهــت تنظیــم هرگونــه معاملــه بــه ان دفترخانــه ارائــه گردیــد‪ ،‬اخــذ و بــه ایــن واحــد ثبتــی ارســال نماییــد‪.‬‬ ‫علت از بین رفتن‪ :‬اسباب کشی‬ ‫بحکایــت ســوابق ثبتــی و ثبــت دفتــر امــاک تاکنــون نســبت بــه مــورد ثبــت‪ ،‬معاملـه ای صــورت نگرفتــه اســت‪ .‬لــذا بــا توجــه بــه فقــدان ســند مالکیــت ملــک فوق الذکــر و درخواســت‬ ‫المثنــی‪ ،‬مراتــب اعــام تــا شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده انــد و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز‬ ‫از تاریــخ انتشــار اگهــی بــه ثبــت اســناد ورامیــن مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند انتقــال‪ ،‬تســلیم نمایــد و چنانچــه ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی‬ ‫واصــل نشــود‪ ،‬ســند مالکیــت المثنــی طبــق قانــون و مقــررات صــادر و تســلیم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪153‬ث‬ ‫محمدرحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ورامین (‪)928111‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده (نوبت اول) شرکت تعاونی مسکن مهر هفت اسالم اباد غرب‬ ‫به شماره ثبت ‪ 1189‬شناسه ملی ‪10660025314‬‬ ‫بــه اطــاع کلیــه اعضــاء محتــرم شــرکت تعاونــی مســکن مهــر ‪ 7‬اســام ابــاد غــرب می رســاند کــه جلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده (نوبــت اول) مــورخ ‪ 1399/06/01‬در روز شــنبه‬ ‫ســاعت ‪ 15‬بعدازظهــر کــه در محــل تــاالر شــهرداری اســام ابــاد غــرب برگــزار می گــردد حضــور بهــم رســانید‪.‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬مطابــق اساســنامه و قوانیــن مربوطــه هــر عضــو می توانــد وکالــت کتبــی ‪ 3‬نفــر از اعضــاء و هــر غیرعضــو وکالــت ‪ 1‬نفــر از اعضــاء بــرای شــرکت در جلســه مجمــع عمومــی همــراه‬ ‫داشــته باشــند‪( .‬وکالت هــای فــوق بایــد بــا مراجعــه حضــوری وکیــل و مــوکل و بــا ارائــه مــدارک بــه دفتــر تعاونــی ‪ 1399/05/30‬و یــا دفاتــر اســناد رســمی تنظیــم و تاییــد گــردد‪).‬‬ ‫‪ -2‬مالک حضور در مجمع ارائه کارت ملی برای احراز هویت سهامداران جهت شرکت در مجمع الزامی است‪.‬‬ ‫دستورات جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬تصمیم گیری درخصوص تصویب اساسنامه جدید شرکت‬ ‫‪ -2‬تصمیم گیری درخصوص تمدید مدت فعالیت شرکت‬ ‫‪ -3‬تصمیم گیری درخصوص تغییر مرکز اصلی شرکت‬ ‫‪ -4‬تصمیم گیری درخصوص تعداد اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره‬ ‫‪ -5‬تصمیم گیری درخصوص تعداد بازرسین اصلی و علی البدل شرکت‬ ‫هیئت مدیره شرکت تعاونی مسکن مهر ‪ 7‬اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫در اجرای قانون فوق الذکر و بموجب رای اصالحی هیات حل اختالف مستقر در ثبت اسناد صومعه سرا تصرف مالکانه‪:‬‬ ‫‪ -1‬رای اصالحــی شــماره ‪ 1399/04/22-139960318011004307‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ‪312‬ســهم از ‪ 3120‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری‬ ‫(ســاختمان) بــه مســاحت ‪ 676/80‬مترمربــع از پــاک ‪ 18‬از ‪ 88‬اصلــی واقــع در گــوراب زرمیــخ بخــش ‪ 22‬گیــان خریــداری مهیــار قلیزاده دافچایــی از مالکیــت محمــود جانثارطلــوع‬ ‫کــه پــاک ‪ 1138‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬رای اصالحــی شــماره ‪ 1399/04/22-139960318011004309‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ‪312‬ســهم از ‪ 3120‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری‬ ‫(ســاختمان) بــه مســاحت ‪ 676/80‬مترمربــع از پــاک ‪ 18‬از ‪ 88‬اصلــی واقــع در گــوراب زرمیــخ بخــش ‪ 22‬گیــان خریــداری مکــرم جانثارطلــوع از مالکیــت محمــود جانثارطلــوع کــه‬ ‫پــاک ‪ 1138‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -3‬رای اصالحــی شــماره ‪ 1399/04/22-139960318011004308‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ‪312‬ســهم از ‪ 3120‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری‬ ‫(ســاختمان) بــه مســاحت ‪ 676/80‬مترمربــع از پــاک ‪ 18‬از ‪ 88‬اصلــی واقــع در گــوراب زرمیــخ بخــش ‪ 22‬گیــان خریــداری امنــه جانثارطلــوع از مالکیــت محمــود جانثارطلــوع کــه‬ ‫پــاک ‪ 1138‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬رای اصالحــی شــماره ‪ 1399/04/22-139960318011004313‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ‪ 624‬ســهم از ‪ 3120‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری‬ ‫(ســاختمان) بــه مســاحت ‪ 676/80‬مترمربــع از پــاک ‪ 18‬از ‪ 88‬اصلــی واقــع در گــوراب زرمیــخ بخــش ‪ 22‬گیــان خریــداری مهیــار داودطلــوع از مالکیــت محمــود جانثارطلــوع کــه‬ ‫پــاک ‪ 1138‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬رای اصالحــی شــماره ‪ 1399/04/22-139960318011004310‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ‪624‬ســهم از ‪ 3120‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری‬ ‫(ســاختمان) بــه مســاحت ‪ 676/80‬مترمربــع از پــاک ‪ 18‬از ‪ 88‬اصلــی واقــع در گــوراب زرمیــخ بخــش ‪ 22‬گیــان خریــداری بهمــن جانثارطلــوع از مالکیــت محمــود جانثارطلــوع کــه‬ ‫پــاک ‪ 1138‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪ -6‬رای اصالحــی شــماره ‪ 1399/04/22-139960318011004311‬یــک قســمت مفــروز بــه عنــوان ‪624‬ســهم از ‪ 3120‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــاری‬ ‫(ســاختمان) بــه مســاحت ‪ 676/80‬مترمربــع از پــاک ‪ 18‬از ‪ 88‬اصلــی واقــع در گــوراب زرمیــخ بخــش ‪ 22‬گیــان خریــداری محمدرضــا جانثارطلــوع از مالکیــت محمــود جانثارطلــوع‬ ‫کــه پــاک ‪ 1138‬بــه ان اختصــاص یافتــه اســت‪.‬‬ ‫لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در یــک نوبــت اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ‬ ‫اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 1‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند‬ ‫مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/05/15 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/287‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهی ابالغ وقت اجرای قرار تحریر ترکه‬ ‫بــه موجــب درخواســت غالمحســین رشــیدی بــه طرفیــت رضــا‪ ،‬غالمعلــی‪ ،‬علیرضــا‪ ،‬ورثــه غالمعبــاس‬ ‫(ســلطنت‪ ،‬کرامــت‪ ،‬کیانــوش‪ ،‬مرتضــی‪ ،‬افســانه‪ ،‬فرزانــه همگــی شــهرتین رشــیدی‪ ،‬مرواریــد‪ ،‬مهیــن‪،‬‬ ‫اکــرم‪ ،‬اقــدس‪ ،‬ازاده همگــی شــهرتین رشــیدی قــرار تحریــر ترکــه مرحــوم حســن رشــیدی در پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 316/2/99‬شــعبه دو شــورای حــل اختــاف شهرســتان رامهرمــز صــادر و وقــت اجــرای‬ ‫قــرار ســاعت ‪ 10:30‬مــورخ ‪ 1399/06/18‬تعییــن گردیــده‪ .‬لــذا از ورثــه یــا نماینــده قانونــی انهــا‪،‬‬ ‫بســتانکاران و مدیونیــن بــه متوفــی و کســانی دیگــری کــه حقــی بــر ترکــه متوفــی دارنــد دعــوت‬ ‫می شــود در موعــد مقــرر در محــل ایــن شــورا واقــع در شهرســتان رامهرمــز مجتمــع شــورای حــل‬ ‫اختــاف حاضــر شــوند‪ .‬عــدم حضــور مدعویــن مانــع اجــرای قــرار نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫م الف ‪ 12/256‬حسن رئیسی زاده‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای احمــد مختــاری برابــر وکالتنامــه شــماره ‪ 135133‬مورخــه ‪1399/04/26‬‬ ‫دفترخانــه ‪ 525‬تهــران از طــرف اقــای حســین عبداللهی حاجی یــار باســتناد دو بــرگ استشــهادیه‬ ‫گواهــی شــده منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن‬ ‫اداره مراجعــه کــرده و مدعــی اســت ســند مالکیــت تمامــت یکدانــگ و یک چهارم دانــگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ پــاک ‪ 240‬فرعــی از ‪ 3‬اصلــی واقــع در بخــش یــک اربعــه تربت حیدریــه کــه متعلــق‬ ‫بــه مــوکل وی می باشــد بــه علــت نامعلــوم مفقــود گردیــده کــه بــا بررســی ســوابق دفتــر امــاک‬ ‫تربت حیدریــه ســند مالکیــت تمامــت دودانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ پــاک فــوق ذیــل دفتــر ‪99‬‬ ‫صفحــه ‪ 114‬بــه نــام اقــای محمدناصــر دادودی صــادر و تســلیم شــده اســت کــه ســپس برابــر ســند‬ ‫رســمی شــماره ‪ 23013‬مورخــه ‪ 1372/07/02‬دفترخانــه ‪ 42‬تربت حیدریــه تمامــت مقــدار فــوق بــه‬ ‫اقــای حســین عبداللهی حاجی یــار و غیــره منتقــل گردیــد کــه ســند مالکیــت نســبت بــه یکدانــگ و‬ ‫یک چهارم دانــگ بــه نــام وی معتبــر می باشــد و دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد‪ .‬لــذا بــه‬ ‫اســتناد مــاده ‪ 120‬ائین نامــه اصالحــی قانــون ثبــت یــک نوبــت اگهــی و متذکــر می گــردد هــر کســی‬ ‫نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد‬ ‫بایســتی ظــرف ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت‬ ‫یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/05/15 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه‬ ‫اگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان تایباد سال ‪1399‬‬ ‫پیــرو اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و‬ ‫بــه اســتناد تبصــره ذیــل مــاده ‪ 13‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون اخیرالذکــر تحدیــد حــدود‬ ‫اراضــی مهــروس‪ ،‬پــاک ‪ 5820‬فرعــی از ‪ 251‬اصلــی واقــع در تایبــاد بخــش چهــارده مشــهد بــه‬ ‫نــام اقــای رحیــم غالمــی فرزنــد شــکرا‪ ...‬نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب منــزل طبــق رای شــماره‬ ‫‪ 139860306015006816‬مــورخ ‪ 1398/12/13‬هیــات قانــون تعییــن تکلیــف در ســاعت ‪ 9‬صبــح‬ ‫روز یکشــنبه مــورخ ‪ 1399/06/16‬در محــل وقــوع ملــک بــه عمــل خواهــد امــد‪ .‬لــذا از متقاضیــان‬ ‫و مالکیــن امــاک مجــاور و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی دعــوت می شــود در وقــت مقــرر در محــل وقــوع‬ ‫ملــک حضــور بهــم رســانند‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت عــدم حضــور متقاضــی و یــا نماینــده قانونــی انــان‬ ‫طبــق مــاده ‪ 15‬قانــون ثبــت ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهارشــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬معترضیــن می تواننــد بــه اســتناد مــاده ‪ 20‬قانــون و مــواد ‪ 74‬و ‪ 86‬ائین نامــه قانــون‬ ‫ثبــت ظــرف مــدت ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتب ـاً‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه واحــد ثبتــی مبــادرت‬ ‫بــه تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع قضائــی نماینــد‪ .‬در غیراینصــورت بــا ارائــه گواهــی عــدم تقدیــم‬ ‫دادخواســت توســط متقاضــی و یــا نماینــده قانونــی وی و بــدون توجــه بــه اعتــراض واصلــه عملیــات‬ ‫ثبتــی بــا رعایــت مقــررات ادامــه می یابــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/05/15 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫شماره مزایده‪139904306234000004 :‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرایــی ‪ 9700213‬مقــدار چهارصــد و یــازده هــزار (‪ )411000‬ســهم مشــاع‬ ‫از ششــصد و هفتــاد و ســه هــزار و هفتصــد و شــصت و پنــج (‪ )673765‬ســهم ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــه شــماره پــاک ‪ ۱۸‬فرعــی از پــاک ‪ ۸۸‬اصلــی اراضــی ته بنــدی واقــع در بخــش ‪7‬‬ ‫ســبزوار حــوزه ثبتــی جویــن در قبــال طلــب خانــم معصومــه حدی ـث ای از طریــق مزایــده حضــوری‬ ‫بــه فــروش می رســد ســند مالکیــت ان بــه شــماره ســریال ‪ 599809‬بــه نــام مرحــوم حســین‬ ‫عباس ابــادی فرزنــد ابراهیــم بــه شــماره ملــی ‪ 5739545528‬صــادر و تســلیم شــده اســت کــه ورثــه‬ ‫حین الفــوت وی عبــارت اســت از ســه فرزنــد ذکــور بــه نام هــای محمــد‪ ،‬علــی‪ ،‬ابراهیــم شــهرت‬ ‫همگــی عباس ابــادی و دو فرزنــد انــاث بــه نام هــای ســمیه و فاطمــه شــهرت هــر دو عباس ابــادی‬ ‫و یــک همســر بــه نــام معصــوم حطیطــه ای (بســتانکار) ملــک در تصــرف بســتانکار و اقــای علــی‬ ‫عباس ابــادی (احــدی از ورثــه و مدیونیــن) می باشــد‪ ،‬نشــانی ملــک بــه ادرس شهرســتان جویــن‪،‬‬ ‫روســتای عباس ابــاد‪ ،‬ملــک حاشــیه جــاده نقــاب‪ -‬حکم ابــاد می باشــد‪ .‬مســاحت ششــدانگ عرصــه‬ ‫بــه مقــدار ‪ ۵۴۹۵۳‬مترمربــع و مســاحت اعیــان مســکونی بــه مقــدار ‪ ۱۱۵‬مترمربــع بــا قدمــت بــاالی‬ ‫‪ ۲۵‬ســال ســاخت کــه در نهایــت ششــدانگ پــاک مزبــور طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ‬ ‫ششــصد و هفتــاد و ســه میلیــون و هفتصــد و شــصت و پنــج هــزار تومــان (‪ 673765000‬تومــان)‬ ‫ارزیابــی و قطعــی شــده اســت کــه مقــدار چهارصــد و یــازده هــزار (‪ )411000‬ســهم مشــاع از ششــصد‬ ‫و هفتــاد و ســه هــزار و هفتصــد و شــصت و پنــج (‪)673765‬ســهم ششــدانگ پــاک مزبــور در قبــال‬ ‫طلــب بســتانکار و هزینه هــای اجرایــی و حــق مزایــده از ســاعت ‪ ۹‬صبــح الــی ‪ ۱۲‬ظهــر روز دوشــنبه‬ ‫مورخــه ‪ 1399/6/3‬در واحــد اجــرای اســناد رســمی جویــن واقــع در شهرســتان جویــن‪ ،‬بلــوار امــام‬ ‫رضــا(ع)‪ ،‬محلــه مالیجــرد از طریــق مزایــده حضــوری بــه فــروش می رســد و مزایــده از مبلــغ ارزیابــی‬ ‫(‪ 673765000‬تومــان) شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه می شــود‪ .‬الزم بــه‬ ‫ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه اب بــرق گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک‬ ‫و مصــرف درصورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض‬ ‫شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه‬ ‫عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز درصــورت وجــود مــازاد‪ ،‬مــازاده وجــه پرداختــی بابــت هزینه هــای‬ ‫فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیم عشــر و حــق مزایــده نقــدا ً وصــول‬ ‫می گــردد‪ .‬ضمن ـاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در‬ ‫همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/05/15 :‬‬ ‫محمود ابراهیمی‪ ،‬مدیر واحد اجرای اسناد رسمی جوین‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز ســواری پرایــد جی تی ایک ـس ای مــدل ‪ ۱۳۸۹‬رنــگ ســفید‪ -‬روغنــی بــه شــماره پــاک‪:‬‬ ‫ایــران ‪۶۵۷ -۴۲‬ب‪ ۴۴‬و شــماره موتــور‪ 3594441 :‬و شــماره شاســی‪ S1412289523931 :‬بنــام احمــد‬ ‫چوبــداری بــه کــد ملــی ‪ ۰۸۴۹۶۸۶۸۱۴‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1399/04/24-139960329015000031‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک ایوانکــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم شمســی قاســمی فرزنــد علــی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 2447‬صــادره از گرمســار بــه شــماره ملــی ‪ 4609287870‬در دودانــگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور بــه مســاحت ‪ 55/12‬مترمربــع جــزء پــاک ‪ 368‬فرعــی از ‪164‬‬ ‫اصلــی مفــروز و مجــزی شــده فرعــی و اصلــی مذکــور واقــع در ایوانکــی خریــداری از مالــک رســمی‬ ‫اقــای علــی قاســمی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/15 :‬‬ ‫محمدرضــا دهقانی عشــرت ابادی‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪389‬‬ ‫ایوانکــی‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز اتومبیــل ســواری هاچ بــک ســایپا تیــپ ‪ mt‬کوئیــک بــه شــماره پــاک ایــران‬ ‫‪691 -30‬س‪ 13‬و شــماره موتــور‪ M15/8740069 :‬و شــماره ‪ NAS841100l1046770 :vin‬بــه مالکیــت‬ ‫لیلــی پورغــام مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز موتورســیکلت پیشــتاز سیســتم تــوس ‪ cdi 125‬مــدل ‪ 1390‬بــه شــماره پــاک ایــران‬ ‫‪ 42613-765‬و شــماره موتــور‪ NEG1108269 :‬و شــماره شاســی‪ NEG***125A9008363 :‬بــه مالکیــت‬ ‫احمــد نــوروزی رودی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم اعظــم رمضانی اصــل فرزنــد صفــر بشناســنامه ‪ 4247‬صــادره از شــوش درخواســتی بــه خواســته‬ ‫صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه همســرم مرحــوم ســهراب ســاتیاروند‬ ‫بشناســنامه ‪ 1785‬صــادره پلدختــر در تاریــخ ‪ 1398/11/10‬در پلدختــر اقامتــگاه غیردائمـی اش فــوت‬ ‫ورث ـه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬متقاضــی فــوق بــا مشــخصات فوق الذکــر زوجــه متوفــی ‪ -2‬ثریــا ســاتیاروند‬ ‫ش ش ‪ 1347‬مــادر متوفــی ‪ -3‬شــهریار ســاتیاروند ش ش ‪ 4925340‬پســر متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد‬ ‫واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از‬ ‫درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫صادق جعفری چگنی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند اصلــی و بــرگ ســبز تراکتــور کشــاورزی ‪ ITM 399‬مــدل ‪ 1386‬بــه رنــگ قرمــز‪ -‬معمولــی بــه‬ ‫شــماره پــاک ‪518‬ک‪ 14 -26‬و شــماره موتــور ‪ 000730‬و شــماره شاســی ‪ 007338‬بنــام اقــای‬ ‫سیدشــایع موســوی فرزنــد سیدســلطان صــادره از اهــواز مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011004283‬‬ ‫‪ 1399/04/21‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه رقیــه‬ ‫نظام دوســت فرزنــد عزیزالــه از پــاک ‪ 2‬از ‪ 23‬اصلــی واقــع در قریــه صیقــان تولــم بخــش ‪22‬‬ ‫گیــان از نســق عزیزالــه نظام دوســت بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان‬ ‫احداثــی بمســاحت ‪ 675/80‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 319‬بــرای‬ ‫ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض‬ ‫داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت‬ ‫بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات‬ ‫نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/14 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/283‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2039‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناســنامه ســبز مــزدا تیــپ ‪ 6‬مــدل ‪ 2015‬منطقــه ازاد انزلــی بــه شــماره انتظامــی ایــران ‪18521-66‬‬ ‫بــه شــماره موتــور ‪ PE20598405‬بــه شــماره شاســی ‪ JMVGJ4S79F1150050‬متعلــق بــه نیمــا جواهــری‬ ‫مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای اصالحــی شــماره ‪-139960318011004295‬‬ ‫‪ 1399/04/21‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه پروانــه‬ ‫همراهی میان گســکری فرزنــد جانعلــی از پــاک ‪ 127‬از ‪ 4‬اصلــی واقــع در قریــه کلیدبــر بخــش ‪25‬‬ ‫گیــان از مالکیــت محمدعلــی موسـی زاده بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان‬ ‫(خانــه و محوطــه) بمســاحت ‪ 401/26‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪315‬‬ ‫بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در یــک نوبــت اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه‬ ‫کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن‬ ‫انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد درغیراینصورت‬ ‫پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/05/15 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/285‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند کمپانــی موتورســیکلت تیزتــک ‪ CDI-150‬مــدل ‪ 1390‬بــه شــماره انتظامــی ایــران‬ ‫‪ 68174-579‬بــه شــماره موتــور ‪ NCR15032042687‬و شــماره شاســی ‪ NCR000150T9040528‬متعلــق‬ ‫بــه اســفندیار فرهنگ مهــر مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اگهی مزایده (نوبت اول)‬ ‫بــه موجــب پرونــده کالســه ‪ 980817‬اجرایــی محکــوم بــه فــروش خــودرو کــه در ایــن اجــرا امــوال‬ ‫جهــت اجــرای کارشناســی و قیمت گــذاری گردیــده اســت‪ .‬یــک دســتگاه خــودرو پــژو روا دوگانه ســوز‬ ‫مــدل ‪ 1387‬نقــره ای بــا ‪45‬درصــد اســتهالک بــه شــماره انتظامــی ‪383‬ص‪ -99‬ایــران ‪ 34‬توقیــف در‬ ‫پارکینــگ ازادگان می باشــد‪ .‬لــذا امــوال در روز چهارشــنبه ‪ 1399/05/29‬راس ســاعت ‪ 9-11‬از‬ ‫طریــق مزایــده حضــوری در محــل دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول بــه معــرض فــروش‬ ‫گــذارده می شــود‪ .‬طالبیــن می تواننــد در مــدت پنــج روز قبــل از روز مزایــده بــا هماهنگــی اجــرای‬ ‫احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول در وقــت اداری از امــوال مذکــور بازدیــد نماینــد‪ .‬مزایــده از قیمــت‬ ‫پایــه ‪ 300.000.000‬ریــال (ارزش خــودرو بــدون درنظــر گرفتــن دیــون احتمالــی) شــروع می شــود‪.‬‬ ‫برنــده مزایــده کســی اســت کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد‪ .‬مزایــده راس ســاعت ‪ 9‬صبــح‬ ‫در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول شــروع و ســاعت ‪ 11‬صبــح همــان روز خاتمــه‬ ‫می یابــد‪ .‬برنــده مزایــده بایــد ‪ %10‬بهــا را فی المجلــس بــه عنــوان ســپرده بــه قســمت اجــرای‬ ‫احــکام مدنــی پرداخــت نمایــد و حداکثــر ظــرف یــک مــاه بقیــه بهــای مــورد مزایــده را بــه صنــدوق‬ ‫دادگســتری دزفــول تودیــع و قبــض ان را بــه اجــرا تســلیم نمایــد تــا اقدامــات بعــدی انجــام شــود‬ ‫درغیراینصــورت ســپرده او پــس از کســر هزینه هــای مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هزینه هــای نقــل و انتقــال و غیــره ک ً‬ ‫ال بــه عهــده برنــده مزایــده خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اردشیر شلوپور‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫گواهی حصر وراثت‬ ‫اقــای اســمعلی امانی اغبــاغ بشناســنامه شــماره ‪ 35‬و کــد ملــی ‪ 1466466715‬باســتناد شــهادتنامه‬ ‫و گواهــی فــوت و رونوشــت شناســنامه ورثــه‪ ،‬درخواســتی بشــماره ‪ 9901204‬تقدیــم ایــن شــورا‬ ‫نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان یدالــه امانی اغبــاغ بشناســنامه شــماره ‪ 936‬در‬ ‫تاریــخ یکشــنبه ‪ 5‬فروردیــن ‪ 1397‬درگذشــته و ورثــه وی در هنــگام درگذشــت عبارتنــد از‪ -1 :‬افــروزه‬ ‫امانی اغبــاغ ش‪.‬ش ‪ 2065‬کــد ملــی ‪ 1462435971‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬مالحــت امانی اغبــاغ‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 9‬کــد ملــی ‪ 1466485728‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬صدیــف امانی اغبــاغ ش‪.‬ش ‪ 12‬کــد ملــی‬ ‫‪ 1466524421‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬رســتمعلی امانی اغبــاغ ش‪.‬ش ‪ 1511‬کــد ملــی ‪1462429750‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ســلطانعلی امانی اغبــاغ ش‪.‬ش ‪ 1900‬کــد ملــی ‪ 1462433774‬فرزنــد متوفــی ‪-6‬‬ ‫اســمعلی امانی اغبــاغ ش‪.‬ش ‪ 35‬کــد ملــی ‪ 1466466715‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬یوســف امانی اغبــاغ‬ ‫ش‪.‬ش ‪ 2603‬کــد ملــی ‪ 1462441386‬فرزنــد متوفــی‪ .‬پــس از تشــریفات قانونــی و انتشــار یــک‬ ‫نوبــت اگهــی در روزنامــه و عــدم وصــول هرگونــه الیحــه یــا اعتــراض بــا ارائــه وصیتنامــه ســری یــا‬ ‫رســمی حســب گواهــی متصــدی مربوطــه ســرانجام در تاریــخ ‪ 1399/5/5‬در وقــت فوق العــاده شــعبه‬ ‫‪ 11‬حصــر وراثــت شــورای حــل اختــاف اردبیــل بتصــدی امضاءکننــده زیــر تشــکیل اســت و پــس‬ ‫از مالحظــه پرونــده کار گواهــی می نمایــد کــه ورثــه درگذشــته منحصــر بــه اشــخاص یــاد شــده در‬ ‫بــاال بــوده و وارث دیگــر نــدارد و دارائــی ان روانشــاد پــس از پرداخــت و انجــام حقــوق و دیونیکــه‬ ‫بــر ترکــه تعلــق می گیــرد بــه صــورت زیــر تقســیم می گــردد‪ -1 .‬افــروزه امانی اغبــاغ (فرزنــد)‪:‬‬ ‫‪( 1/12‬یــک دوازدهــم) از کل ماتــرک‪ -2 ،‬مالحــت امانی اغبالغ(فرزنــد)‪( 1/12 :‬یــک دوازدهــم)‬ ‫از کل ماتــرک‪ -3 ،‬صدیــف امانی اغبالغ(فرزنــد)‪( 1/6 :‬یــک ششــم) از کل ماتــرک‪ -4 ،‬رســتمعلی‬ ‫امانی اغبالغ(فرزنــد)‪( 1/6 :‬یــک ششــم) از کل ماتــرک‪ -5 ،‬ســلطانعلی امانی اغبالغ(فرزنــد)‪( 1/6 :‬یــک‬ ‫ششــم) از کل ماتــرک‪ -6 ،‬اســمعلی امانی اغبالغ(فرزنــد)‪( 1/6 :‬یــک ششــم) از کل ماتــرک‪ -7 ،‬یوســف‬ ‫امانی اغبالغ(فرزنــد)‪( 1/6 :‬یــک ششــم) از کل ماتــرک‪ .‬اعتبــار قانونــی ایــن گواهینامــه از حیــث مبلــغ‬ ‫نامحــدود اســت‪.‬‬ ‫ســیدعبداله طباطبائــی‪ ،‬قاضــی شــورای حــل اختــاف شــعبه ‪ 11‬حصــر‬ ‫م الــف ‪322‬‬ ‫وراثــت اردبیــل‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای داود رمضــان بــه ش‪.‬ش ‪ 9‬صــادره از شــهرری بــه شــماره ملــی ‪ 0492916561‬بــه موجــب‬ ‫وکالتنامــه شــماره ‪ 86521‬مــورخ ‪ 99/4/19‬دفترخانــه ‪ 22‬شــهرری از ســوی مالــک اقــای ســیدکاظم‬ ‫مجتبائی ســلیمانی بــه شماره شناســنامه ‪ 633‬صــادره از تبریــز بــه شــماره ملــی ‪ 137771786‬بــه‬ ‫ادرس‪ :‬شــهرری‪ ،‬جــاده قــم‪ ،‬خیابــان شــهداری ایــران ترانســفور خیابــان ســوم‪ ،‬بــا تســلیم دو بــرگ‬ ‫استشــهادیه مصــدق بشــماره ترتیــب ‪ 92424‬مــورخ ‪ 99/4/18‬دفترخانــه ‪ 22‬شــهرری بشــرح وارده‬ ‫بشــماره ‪ 4010795‬مــورخ ‪ 99/4/18‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 1800‬مترمربــع‬ ‫قطعــه ‪ 26‬تفکیکــی بــه شــماره ‪ 1173‬فرعــی از ‪ 164‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 47‬فرعــی از‬ ‫اصلــی مذکــور واقــع در بخــش ‪ 121‬تهــران ذیــل ثبــت شــماره ‪ 175187‬صفحــه ‪ 196‬دفتــر ‪ 727‬بنــام‬ ‫ســیدکاظم مجتبائی ســلیمانی ثبــت و بــه شــماره چاپــی ‪ 871687‬ســند مالکیــت صــادر و تســلیم‬ ‫گردیــده اســت و بــه علــت ســهل انگاری مفقــود گردیــده کــه درخواســت ســند مالکیــت المثنــی‬ ‫نمــوده اســت‪ .‬لــذا طبــق مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی می شــود‬ ‫تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معامل ـه ای کــرده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد‬ ‫خــود می باشــد بایــد تــا ده روز پــس از انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن‬ ‫ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد‬ ‫و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند‬ ‫مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫م الــف ‪ 509‬ســیدمهدی المعــی‪ ،‬رئیــس واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهرری‪ ،‬از‬ ‫طــرف محمــد جعفــر علــی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 2‬قانــون و ایین نامــه اجرایــی الحــاق مــوادی بــه قانــون‬ ‫ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 602‬مــورخ ‪ 99/4/15‬هیــات موضــوع قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و‬ ‫حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مســتقر در ثبــت کهریــزک تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی‬ ‫اقــای ســیدعلی محمد پناهــی مقــدم فرزنــد ســیدکمال بــه شماره شناســنامه ‪ 6224‬و کــد ملــی‬ ‫‪ 0081431686‬صــادره از تهــران در ششــدانگ‪ /‬دانــگ مشــاع بــه مســاحت ‪ 60/95‬مترمربــع بــه شــماره‬ ‫پــاک ‪ 1177‬فرعــی از ‪ 155‬اصلــی واقــع در قلعه نــو خریــداری و متصــرف از مالــک رســمی صــادق‬ ‫خواجــوی محــرز گردیــد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع مــردم و باســتناد مــاده ‪ 2‬قانــون و ایین نامــه اجرایــی‬ ‫قانــون الحــاق مــوادی بــه قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن مراتــب یــک نوبــت‬ ‫در روزنامــه محلــی یــا کثیراالنتشــار می گــردد‪ .‬لــذا درصــورت اعتــراض ظــرف ‪ 20‬روز از تاریــخ الصــاق‬ ‫یــا انتشــار اگهــی مراتــب دادخواســت را بــه مرجــع قضایــی ظــرف ‪ 1‬مــاه تقدیــم و گواهــی ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدحسین طاهرطلوع دل‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کهریزک‬ ‫م الف ‪510‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫خانــم مریــم علیخانــی فرزنــد رمضــان بــه ادرس‪ :‬تهــران شــهرک شــریعتی خیابــان مهــران کوچــه‬ ‫‪ 39‬پــاک ‪ 18‬بــا تســلیم یــک بــرگ استشــهاد مصــدق بشــرح وارده بشــماره ‪ 4010017‬مــورخ‬ ‫‪ 99/4/14‬اعــام نمــوده کــه ســند مالکیــت ششــدانگ یــک دســتگاه اپارتمــان بــه مســاحت ‪49/80‬‬ ‫مترمربــع کــه مقــدار ‪ 1/30‬مترمربــع ان بالکــن جنوبــی و ‪ 1/32‬مترمربــع ان ســطح دارای اختــاف‬ ‫ارتفــاع ‪ 100‬ســانتیمتری از کــف واحــد اســت پــاک شــماره ‪ 18433‬فرعــی از ‪ 14‬اصلــی مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ 1959‬فرعــی از اصلــی مذکــور واقــع در اراضــی بخــش ‪ 12‬تهــران بانضمــام‬ ‫پارکینــگ قطعــه ســه تفکیکــی بمســاحت ‪ 10/01‬مترمربــع واقــع در همکــف مــورد ثبــت الکترونیکــی‬ ‫‪ 139620301024030982‬امــاک دارای شــماره چاپــی ‪ 695097‬بنــام متقاضــی ثبــت و ســند صــادر‬ ‫و تســلیم گردیــده اســت و طبــق گواهــی دفتــر امــاک برابــر ســند ‪ 49051‬مــورخ ‪ 96/10/5‬دفتــر ‪27‬‬ ‫شــهرری در رهــن بانــک مســکن می باشــد بــه علــت نقــل و انتقــال مفقــود گردیــده تقاضــای صــدور‬ ‫المثنــی ســند مالکیــت نمــوده اســت‪ .‬لــذا طبــق مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می شــود تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای کــرده یــا مدعــی وجــود ســند‬ ‫مالکیــت نــزد خــود می باشــد بایــد تــا ده روز پــس از انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض‬ ‫خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر‬ ‫اعتراضــی نرســد و یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت‬ ‫المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫م الــف ‪ 513‬ســیدمهدی المعــی‪ ،‬رئیــس واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهرری‪ ،‬از‬ ‫طــرف محمــد جعفــر علــی‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول‬ ‫مطابــق پرونــده اجرایــی حاضــر در ایــن اجــرا براســاس محتویــات پرونــده ایــن اجــرا حســب محکوم علیــه‬ ‫اقــای علیرضــا احمدونــد محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ ‪ 3/939/905/220‬ریــال بابــت اصــل خواســته و‬ ‫پرداخــت مبلــغ ‪ 134/936/683‬ریــال بابــت هزینــه دادرســی و پرداخــت خســارت تاخیــر و تادیــه از زمان‬ ‫سررســید چک هــا لغایــت زمــان اجــرا در حــق محکوم لــه علــی ابراهیمــی و پرداخــت ‪196/995/261‬‬ ‫بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق صنــدوق دولــت‪ .‬لــذا بــا عنایــت بــه معرفــی مــال از ســوی محکوم لــه‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــه نشــانی جــاده قدیــم قــم ســه راه بهشــت زهــرا ضلــع شــمالی اتوبــان عالمــه‬ ‫عســگری بــه پــاک ‪ 3839‬فرعــی از ‪ 92‬اصلــی در بخــش ‪ 12‬تهــران مفــروز و مجــزا شــده از ‪3835‬‬ ‫قطعــه ‪ 50‬بــه مســاحت ‪ 308/68‬مترمربــع شــماالً خــط فرضــی اســت بــه طــول ‪ 18/41‬متــر بــه خیابــان‬ ‫‪18‬متــری احداثــی‪ ،‬شــرقاً خــط فرضــی اســت بــه طــول ‪ 14/59‬متــر بــه قطعــه ‪ 2‬تفکیکــی‪ ،‬جنوبـاً خــط‬ ‫فرضــی اســت بــه طــول ‪ 11‬متــر بــه قطعــه ‪ 18‬تفکیکــی‪ ،‬غرب ـاً خــط فرضــی اســت بــه طــول ‪15/43‬‬ ‫متــر بــه قطعــه دوم تفکیکــی‪ .‬برابــر جوابیــه اســتعالم از ســوی شــهرداری باقرشــهر مضبــوط در پرونــده‬ ‫کاربــری ملــک مســکونی و میــزان بنــای قابــل احــداث بــا ســطح انشــعال ‪ 60‬درصــد عرصــه و تراکــم‬ ‫‪ 240‬درصــد می باشــد و براســاس طــرح تفصیلــی ملــک مذکــور در طــرح تعریــض واقــع نشــده اســت بــا‬ ‫توجــه بــه بررسـی های بعمــل امــده بــه مشــخصات و موقعیــت محلــی و مســاحت و پــان نــوع کاربــری‬ ‫و وضعیــت موجــود ان فــارغ از موانــع ثبتــی و بــدون احتســاب دیــون احتمالــی ان بــه اشــخاص حقیقــی‬ ‫و حقوقــی و ادارات و ســازمان ها و بانک هــا و غیــر درصــورت بالمعــارض بــودن و نداشــتن منــع قانونــی و‬ ‫عــدم واگــذاری منافــع ملــک بــه غیــر ارزش فعلــی ششــدانگ عرصــه پــاک ثبتــی مطابــق نظریــه هیــات‬ ‫کارشناســان رســمی دادگســتری ‪ 31/000/000/000‬ریــال بــراورد قیمــت می شــود کــه قیمــت پایــه‬ ‫بــرای مزایــده اســت تقاضــای محکوم لــه بــرای مزایــده زمیــن تعرفــه شــده مقــرر شــد زمیــن موردنظــر‬ ‫موصــوف در روز ‪ 1399/06/02‬از ســاعت ‪ 11/00‬الــی ‪ 12/00‬از طریــق مزایــده در دفتــر شــعبه اجــرای‬ ‫احــکام مدنــی دادگاه عمومــی بخــش کهریــزک واقــع در بلــوار شهیدبهشــتی جنــب شــهرداری بفــروش‬ ‫برســد‪ .‬قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایند‬ ‫فروختــه خواهــد شــد‪ 10 ،‬درصــد مبلــغ پیشــنهادی فی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده‬ ‫مکلــف اســت تــا یــک مــاه نســبت بــه پرداخــت الباقــی ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت ‪10‬‬ ‫درصــد اولیــه بــا هزینه هــای اجرایــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد می گــردد‪،‬‬ ‫طالبیــن درصــورت تمایــل می تواننــد ‪ 5‬روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن شــعبه مراجعــه تــا ترتیــب‬ ‫بازدیــد انــان از زمیــن مــورد مزایــده داده شــود‪.‬‬ ‫م الف ‪ 512‬یوسف بدری‪ ،‬دادورز دفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول‬ ‫مطابــق پرونــده اجرایــی حاضــر در ایــن اجــرا براســاس محتویــات پرونــده ایــن اجــرا حســب‬ ‫محکوم علیــه اقــای علیرضــا احمدونــد محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ ‪ 675/027/178‬تومــان بابــت اصــل‬ ‫خواســته و خســارت تاخیــر و تادیــه و هزینــه دادرســی و حق الوکالــه در حــق محکوم لــه علــی‬ ‫ابراهیمــی و پرداخــت حــق بیمــه بــه مبلــغ ‪ 13/110/531‬تومــان بابــت نیــم عشــر دولتــی در حــق‬ ‫صنــدوق دولــت‪ .‬لــذا بــا عنایــت بــه معرفــی مــال از ســوی محکوم لــه یــک قطعــه زمیــن بــه نشــانی‬ ‫جــاده قدیــم قــم سـه راه بهشــت زهــرا ضلــع شــمالی اتوبــان عالمــه عســگری بــه پــاک ‪ 3888‬فرعــی‬ ‫از ‪ 92‬اصلــی در بخــش ‪ 12‬تهــران مفــروز مجــزا شــده از ‪ 3835‬قطعــه ‪ 50‬بــه مســاحت ‪ 300‬مترمربــع‬ ‫شــماالً خــط فرضــی اســت بــه طــول ‪ 1250‬متــر بــه خیابــان ‪12‬متــری احداثــی‪ ،‬شــرقاً خــط فرضــی‬ ‫اســت بــه طــول ‪ 24/00‬متــر بــه قطعــه ‪ 51‬تفکیکــی‪ ،‬جنوبـاً خــط فرضــی اســت بــه طــول ‪ 12/50‬متــر‬ ‫بــه قطعــه ‪ 61‬تفکیکــی‪ ،‬غرب ـاً خــط فرضــی اســت بــه طــول ‪ 24‬متــر بــه قطعــه ‪ 49‬تفکیکــی‪ .‬برابــر‬ ‫جوابیــه اســتعالم از ســوی شــهرداری باقرشــهر مضبــوط در پرونــده کاربــری ملــک مســکونی و میــزان‬ ‫بنــای قابــل احــداث بــا ســطح انشــعال ‪ 60‬درصــد عرصــه و تراکــم ‪ 240‬درصــد می باشــد و براســاس‬ ‫طــرح تفصیلــی ملــک مذکــور در طــرح تعریــض واقــع نشــده اســت‪ .‬بــا توجــه بــه بررسـی های بعمــل‬ ‫امــده بــه مشــخصات و موقعیــت محلــی و مســاحت و پــان نــوع کاربــری و وضعیــت موجــود ان فــارغ‬ ‫از موانــع ثبتــی و بــدون احتســاب دیــون احتمالــی ان بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی و ادارات و‬ ‫ســازمان ها و بانک هــا و غیــر درصــورت بالمعــارض بــودن و نداشــتن منــع قانونــی و عــدم واگــذاری‬ ‫منافــع ملــک بــه غیــر ارزش فعلــی ششــدانگ عرصــه پــاک ثبتــی مطابــق نظریــه هیــات کارشناســان‬ ‫رســمی دادگســتری ‪ 29/500/000/000‬ریــال بــراورد قیمــت می شــود کــه قیمــت پایــه بــرای مزایــده‬ ‫اســت تقاضــای محکوم لــه بــرای مزایــده زمیــن تعرفــه شــده مقــرر شــد زمیــن موردنظــر موصــوف در‬ ‫روز ‪ 1399/06/02‬از ســاعت ‪ 10/00‬الــی ‪ 11/00‬از طریــق مزایــده در دفتــر شــعبه اجــرای احــکام‬ ‫مدنــی دادگاه عمومــی بخــش کهریــزک واقــع در بلــوار شهیدبهشــتی جنــب شــهرداری بفــروش برســد‬ ‫قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع و بــه کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد‬ ‫فروختــه خواهــد شــد‪ 10 ،‬درصــد مبلــغ پیشــنهادی فی المجلــس از برنــده مزایــده دریافــت و نامبــرده‬ ‫مکلــف اســت تــا یــک مــاه نســبت بــه پرداخــت الباقــی ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت‬ ‫‪ 10‬درصــد اولیــه بــا هزینه هــای اجرایــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد می گــردد‪،‬‬ ‫طالبیــن درصــورت تمایــل می تواننــد ‪ 5‬روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن شــعبه مراجعــه تــا ترتیــب‬ ‫بازدیــد انــان از زمیــن مــورد مزایــده داده شــود‪.‬‬ ‫یوسف بدری‪ ،‬دادورز دفتر شعبه اجرای احکام مدنی بخش کهریزک‬ ‫م الف ‪511‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضیعــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد امــاک و شهرســتان اق قــا تصرفــات مالکانــه و‬ ‫بالمعــارض متقاضــی بشــرح ذیــل محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا‬ ‫بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اق قــا‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬کالســه ‪ 1397114412008000250‬خانــم ســمیه کــر فرزنــد‬ ‫رحمت بــردی بشماره شناســنامه ‪ 431‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 2239862009‬ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 388/25‬مترمربــع مفــروز و مجــزا شــده از پــاک‬ ‫ســه اصلــی واقــع در اراضــی کســلخه بخــش هفــت ثبــت اق قــا از ســهمی اصالحــات اراضــی‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــرارت اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک اق قــا ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/15 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫م الف ‪4686‬‬ ‫اگهــی اختصاصــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضیعــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای صــادره هیــات حــل اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف وضیعــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در اداره ثبــت اســناد امــاک و شهرســتان اق قــا تصرفــات مالکانــه و‬ ‫بالمعــارض متقاضــی بشــرح ذیــل محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد‬ ‫تقاضــا بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫شهرســتان اق قــا تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬برابــر رای شــماره ‪139960312008000832‬‬ ‫مــورخ ‪ 99/3/21‬کالســه ‪ 139611441200800047‬اقــای حاجــی رحمــان ال جلیــل فرزنــد شــیخی‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 928‬صــادره از اق قــا بــه شــماره ملــی ‪ 4979580793‬در ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بابنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 1441/22‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 5‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫محمــد الــق بخــش ‪ 13‬حــوزه ثبتــی اق قــا از ســهمی اصالحــات اراضــی تاییــد و رای صــادر می نمایــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــرارت اداره ثبــت‬ ‫اســناد و امــاک اق قــا ســند مالکیــت بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/15 :‬‬ ‫مهدی شاه مهری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک اق قال‬ ‫م الف ‪4693‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چــون از ششــدانگ پــاک یــک اصلــی بخــش پنــج کرمانشــاه شهرســتان داالهــو تحدیــد حــدود بــه‬ ‫عمــل نیامــده اســت‪ ،‬لــذا نســبت بــه پــاک ذیــل طبــق مــاده ‪ 14‬قانــون ثبــت اســناد و امــاک در‬ ‫موعــد ذکــر شــده تحدیــد حــدود بعمــل خواهــد امــد‪ .‬لــذا بدینوســیله از کلیــه مجاوریــن و کســانی‬ ‫کــه نســبت بــه تحدیــد حــدود اعتــراض دارنــد برابــر مــاده ‪ 20‬قانــون ثبــت اســناد و امــاک تــا ‪30‬‬ ‫روز اعتــراض خــود را کتبـاً بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نماینــد درغیراینصــورت حــق انهــا‬ ‫ســاقط خواهــد شــد‪ -1 .‬اقــای فیض الــه قــادری فرزنــد نجم الدیــن نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان احداثــی در قســمتی از پــاک ‪ 394‬فرعــی از یــک اصلــی بــه مســاحت ‪ 112/43‬مترمربــع‬ ‫واقــع در بخــش ‪ 5‬کرمانشــاه حــوزه ثبــت ملــک کرنــد بــه ادرس کرنــد محلــه شــهربانی‪ .‬در روز‬ ‫سه شــنبه ‪ 1399/06/11‬تحدیــد حــدود بعمــل خواهــد امــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/05/15 :‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داالهو‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫اقــای یوســف بهرامــی دارای شناســنامه ‪ 5959537419‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی‬ ‫‪ 9900262‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان‬ ‫اســماعیل بهرامــی بــه شناســنامه ‪ 30‬شــماره ملــی ‪ 5959941564‬در تاریــخ ‪ 1387/10/2‬در اقامتــگاه‬ ‫دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬یوســف بهرامــی فرزنــد عبدالقــادر‬ ‫بــا کــد ملــی ‪ 5959537419‬متولــد ‪ 1348/7/1‬پــدر متوفــی ‪-2‬فریــده عبدالهــی فرزنــد اعظــم بــا کــد‬ ‫ملــی ‪ 5959720728‬متولــد ‪ 1346/6/1‬مــادر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک‬ ‫بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه‬ ‫شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر شعبه شورای حل اختالف شعبه ‪ 1‬ثالث باباجانی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم اخضــر اســدی بــه شماره شناســنامه ‪ 787‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900548‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان فریبــا نظــری بــه شماره شناســنامه ‪ 60‬در تاریــخ ‪ 1387/11/16‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬اخضــر اســدی فرزنــد ســعداله بــه ش ش ‪ 787‬مــادر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک‬ ‫مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫حصر وراثت‬ ‫اقــای حیــدر ارمنــد بــه شماره شناســنامه ‪ 550‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره‪ 981361‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان اســمعیل ارمنــد بــه شماره شناســنامه ‪ 449‬در تاریــخ ‪ 1351/01/01‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ولــی ارمنــد فرزنــد اســمعیل بــه ش ش ‪ 639‬صــادره‬ ‫از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -2‬حاجــی ارمنــد فرزنــد اســمعیل بــه ش ش ‪ 641‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -3‬احتــرام ارمنــد فرزنــد اســمعیل بــه ش ش ‪ 640‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -4‬روح انگیــز ارمنــد فرزنــد اســمعیل بــه ش ش ‪ 11099‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -5‬احمــد ارمنــد فرزنــد اســمعیل بــه ش ش ‪ 36‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -6‬عــزت اکبــرزاده فرزنــد نامــدار بــه ش ش ‪ 157‬صــادره از اســام ابــاد غــرب همســر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک‬ ‫مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای پرویــز مــرادی دارای شماره شناســنامه ‪ 3329569050‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪267/99‬‬ ‫از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان خرامــان‬ ‫درویشــی بشناســنامه ‪ 3320226495‬در تاریــخ ‪ 1393/11/25‬اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی‬ ‫گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬پرویــز مــرادی بــه ش‪.‬م ‪3329569050‬‬ ‫صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -2‬احتــرام مــرادی بــه ش‪.‬م ‪ 3329562919‬صــادره از گیالنغــرب‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -3‬بابامــراد مــرادی بــه ش‪.‬م ‪ 3329564857‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی‬ ‫‪ -4‬خدارحــم مــرادی بــه ش‪.‬م ‪ 3329566337‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی‬ ‫دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورا ی حل اختالف گواور‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای علیرضــا حس ـن بیگی بــه شماره شناســنامه ‪ 982‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900514‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان حســین حســن بیگی بــه شماره شناســنامه ‪ 581‬در تاریــخ ‪ 1382/11/13‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬گیســیا حس ـن بیگی فرزنــد حســین بــه‬ ‫ش ش ‪ 983‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬همــا حســن بیگی فرزنــد حســین بــه ش ش ‪ 981‬فرزنــد متوفــی ‪-3‬‬ ‫علی اشــرف حســن بیگی فرزنــد حســین بــه ش ش ‪ 702‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬علیرضــا حســن بیگی‬ ‫فرزنــد حســین بــه ش ش ‪ 982‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور‬ ‫را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان‬ ‫باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فریــده جاســمی نژاد بــه شماره شناســنامه ‪ 33‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100264‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان نازپــری خانــم کســانی بــه شماره شناســنامه ‪ 125‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1395/09/16‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬نارنــج جاســمی نژاد بــه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 3340761981‬ش ش ‪ 32‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -2‬فریــده جاســمی نژاد‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 3340761991‬ش ش ‪ 33‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی‬ ‫دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‪-‬ناصری‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم کبــری محمدیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 1‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 990571251‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان سوســن جعفــری بــه شماره شناســنامه ‪ 803‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1391/01/26‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬کبــری محمدیــان‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 3341463585‬ش ش ‪ 1‬صــادره از اســام ابــاد غــرب مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم لیلــی پورشــفیع بــه شماره شناســنامه ‪ 822‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900617‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان شــهباز پورشــفیع بــه شماره شناســنامه ‪ 161‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1389/08/23‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ناوخــاص پورشــفیع‬ ‫فرزنــد شــهباز بــه ش ش ‪ 689‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬بی خــوش پورشــفیع فرزنــد شــهباز بــه ش ش‬ ‫‪ 699‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬گل ونــوش پورشــفیع فرزنــد شــهباز بــه ش ش ‪ 700‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬گل نــاز پورشــفیع فرزنــد شــهباز بــه ش ش ‪ 727‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬فرحنــاز پورشــفیع فرزنــد‬ ‫شــهباز بــه ش ش ‪ 3330264497‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬لیلــی پورشــفیع فرزنــد شــهباز بــه ش ش‬ ‫‪ 822‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬محمــد پورشــفیع فرزنــد شــهباز بــه ش ش ‪ 7‬موالــی فرزنــد متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم لیلــی پورشــفیع بــه شماره شناســنامه ‪ 822‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900618‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان محمــد پورشــفیع بــه شماره شناســنامه ‪ 7‬موالــی در تاریــخ ‪ 1397/10/29‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ناوخــاص پورشــفیع فرزنــد شــهباز بــه‬ ‫ش ش ‪ 689‬بــرادر متوفــی ‪ -2‬بی خــوش پورشــفیع فرزنــد شــهباز بــه ش ش ‪ 699‬خواهــر متوفــی‬ ‫‪ -3‬گل ونــوش پورشــفیع فرزنــد شــهباز بــه ش ش ‪ 700‬خواهــر متوفــی ‪ -4‬گل نــاز پورشــفیع فرزنــد‬ ‫شــهباز بــه ش ش ‪ 727‬خواهــر متوفــی ‪ -5‬فرحنــاز پورشــفیع فرزنــد شــهباز بــه ش ش ‪3330264497‬‬ ‫خواهــر متوفــی ‪ -6‬لیلــی پورشــفیع فرزنــد شــهباز بــه ش ش ‪ 822‬خواهــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی‬ ‫دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مـی دارد ســند کمپانــی خــودرو ســواری رنــو ‪ L90‬بــه شــماره انتظامــی ‪973‬ط‪-59‬‬ ‫ایــران ‪19‬رنــگ ســفید پرشــین مــدل ‪ 1392‬و شــماره موتــور ‪ 100014067RD237425‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ NAALSRALDDA231257‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد ســند کمپانــی خــودرو ســواری ســمند ‪ LX‬بــه شــماره انتظامــی‬ ‫‪467‬ط‪ -31‬ایــران ‪ 19‬رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1387‬بــا شــماره موتــور ‪ 12487074816‬و شــماره‬ ‫شاســی ‪ NAAC91CC68F157647‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بحکایــت پرونــده کالســه ‪ ۹۹۰۹۹۸۸۹۶۰۲۰۰۲۱۷‬شــعبه دوم شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫جوانــرود خانــم فریــده محمــودی درخواســت صــدور گواهــی حصــر وراثــت را نمــوده اســت‬ ‫و بیــان داشــته شــادروان محمدعلــی محمــودی در تاریــخ ‪ ۱۳۷۹/۰۸/۱‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫فــوت نمــوده و ورثــه اش عبارتنــد از‪ -۱ :‬فریــده (نشــاط) محمــودی زایچــه‪ 1341 :‬ش ش‪ ۱۷۰ :‬کــد‬ ‫ملــی‪ -۲ ،۴۲۳۰۳۵۸۴۵۷ :‬کشــور صفــری زایچــه‪ 1315 :‬ش ش‪ ۹۱ :‬کــد ملــی‪-۳ ،۴۹۵۹۷۳۶۳۵۶ :‬‬ ‫محمدامیــن محمــودی زایچــه‪ 1347 :‬ش ش‪ ۷۲۳۲ :‬کــد ملــی‪ -۴ ،۳۲۳۰۰۶۷۴۳۶ :‬محمدتوفیــق‬ ‫محمــودی زایچــه‪ 1354 :‬ش ش‪ ۷۲۳۴ :‬کــد ملــی‪ -۵ ،۳۲۳۰۰۶۷۴۵۲ :‬فریــده (نجــات) محمــودی‬ ‫زایچــه‪ 1349 :‬ش ش‪ ۷۲۳۳ :‬کــد ملــی‪ -۶ ،۳۳۲۳۰۰۶۷۴۴۴ :‬شــیرین محمــودی زایچــه‪ ۱۳۶۳ :‬کــد‬ ‫ملــی‪ -۷ ،۴۹۵۰۲۸۴۶۴۹ :‬حیــات محمــودی زایچــه‪ 1339 :‬ش ش‪ ۱۶۹ :‬کــد ملــی‪،۳۲۳۰۳۵۸۴۴۹ :‬‬ ‫‪ -۸‬مجیــد محمــودی زایچــه‪ 1326 :‬ش ش‪ ۳۲۷ :‬کــد ملــی‪ -۹ ،۳۴۹۵۹۷۳۸۳۶۷ :‬رابعــه محمــودی‬ ‫زایچــه‪ 1327 :‬ش ش‪ ۱۲۴ :‬کــد ملــی‪ .۴۹۵۹۷۳۶۶۸۲ :‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد‬ ‫کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد وی‬ ‫باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا اعــام نمایــد درغیراینصــورت شــورا‬ ‫گواهــی را صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز‬ ‫شــود از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شهناز کارگر‪ ،‬مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب حدیــث نیــازی مالــک خــودرو وانــت پیــکان مــدل ‪ 1387‬بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه‬ ‫شــماره شــهربانی ‪396 -29‬ه‪ 45‬و شــماره شاســی ‪ 31666572‬و شــماره موتور ‪11486068965‬‬ ‫بعلــت فقــدان اســناد فــروش (ســند کمپانــی) تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را‬ ‫نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر کســی ادعایــی در مــورد خــودرو مذکــور دارد ظــرف مــدت ده‬ ‫روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش ایران خــودرو واقــع در پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند‬ ‫مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مهلــت مذبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز تراکتــور ‪ 285‬مــدل ‪ 1389‬بــه شــماره پــاک ‪811 -19‬ک‪ 11‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ LFW08100W‬و شماره شاسی ‪ J07147‬به نام سلیم عزیزی مفقود و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب فربــد رضایــی مالــک خــودرو پــژو ســواری ‪ 207‬مــدل ‪ 1396‬بــه شــماره شــهربانی‬ ‫‪965 -19‬ل‪ 71‬و شــماره موتــور ‪ 179B0006473‬و شــماره شاســی ‪ NAAR03FE2HJ157703‬بعلــت‬ ‫فقــدان اســناد فــروش (ســند کمپانــی‪ ،‬کارت خــودرو) تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را‬ ‫نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر کســی ادعایــی در مــورد خــودرو مذکــور دارد ظــرف مــدت ده روز بــه‬ ‫دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش ایران خــودرو واقــع در پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مهلــت مذبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو ســواری پــژو ‪ 405‬مــدل ‪ 1396‬بــه رنــگ نقــره ای متالیــک بــا شــماره پــاک‬ ‫‪649 -88‬م‪ 17‬و شــماره شاســی ‪ NAAM11VE8HK019137‬و شــماره موتــور ‪ 124K1153626‬بــه نــام‬ ‫مرتضــی ســاروخانی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند کمپانــی خــودرو ســواری پرایــد ‪ 131‬مــدل ‪ 1390‬بــه رنــگ ســفید روغنــی بــا شــماره پــاک‬ ‫مفقــود و اعتبــار‬ ‫‪119 -29‬ه‪ 26‬و شماره شاسی ‪ S3412290915380‬و شماره موتور ‪4 128032‬‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اطالعیه‬ ‫پــاک ثبتــی ‪ 15/١٥٦‬اصلــی بخــش ‪ ١٠‬ثبــت محمودابــاد (مازنــدران) واقــع در خیابــان امــام خمینــی‪،‬‬ ‫محلــه بســیج‪ ،‬کــوی نســیم ‪ ،٦٩‬بن بســت (اژیــر) بــه اقــای یاشــار فتوحــی واگــذار گردیــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/5/1 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/4/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1399/5/15 :‬‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانــب داود کالتــه مالــک ششــدانگ ســهم مشــاع از ‪ -‬مشــاع پــاک ثبتــی ‪ 188‬اصلــی واقــع‬ ‫در قریــه دورســون اباد بــه نشــانی کهریــزک‪ ،‬درســن اباد‪ ،‬جــاده پــادگان شــهید جانبزرگــی‪،‬‬ ‫خیابــان زه کــش کــه شــرقاً بــه ملــک اقــای علــوی‪ ،‬غربـاً بــه ملــک اقــای اخگــری و جنوبـاً بــه‬ ‫خیابــان حریــم لولـه گاز و شــماالً بــه خیابــان زه کــش می باشــد‪ ،‬موضــوع ســند‪ /‬اســناد مالکیــت‬ ‫مبایعه نامــه شــماره ‪ 12146‬صــادره بــه تاریــخ ‪ 1392/2/7‬تقاضــای تعییــن بســتر و حریــم‬ ‫رودخانــه‪ /‬مســیل‪ /‬نهــر در داخــل و مجــاورت پــاک ثبتــی فوق الذکــر می باشــم و حســب‬ ‫اعــام امــور اب شــهرری براســاس ضوابــط و مقــررات جــاری تعییــن بســتر و حریــم منــوط بــه‬ ‫مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی بــه امــور اب و تکمیــل پرونــده می باشــد‪ .‬لــذا از کلیــه مالکیــن‬ ‫مشــاعی تقاضــا می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از‬ ‫مــدت انتشــار اگهــی بــه امــور منابــع اب شــهرری بــه نشــانی میــدان شــهرری‪ ،‬ابتــدای جــاده‬ ‫قــم‪ ،‬خیابــان شــهید بغــدادی‪ ،‬نبــش کوچــه ازادان‪ ،‬پــاک ‪ 1‬مراجعــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫عــدم مراجعــه مالکیــن مشــاعی ظــرف مــدت مقــرر فــوق مانــع اقدامــات شــرکت اب منطقـه ای‬ ‫تهــران (امــور اب شــهرری) نبــوده و بســتر و حریــم اعالمــی بــرای کلیــه مالکیــن مشــاعی‬ ‫الزم الرعایــه می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/06 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/15 :‬‬ ‫ابالغیه اخطاریه ماده ‪ ۸۷‬پرونده کالسه ‪ ۹۹٠٠٠۲۵‬به وارث مرحوم ایرج منصوری‬ ‫‪ -1‬زهــرا منصوــری فرزنـ�د ایــرج بـ�ه ش�مـاره ملــی ‪ ۴۴۹۱٠۶۳٠۵۲‬بـ�ا والیـ�ت قهــری علی اکبـ�ر‬ ‫منصـ�وری‪ -۲ ،‬علی اکبـ�ر منصوــری فرزنـ�د جهانبخـ�ش بـ�ه ش�مـاره ملــی ‪ -۳ ،۴۵٠۱٠۳۸۷۵۶‬ســلطنت‬ ‫منصوــری فرزنـ�د جهانگیـ�ر بـ�ه ش�مـاره ملــی ‪ -۴ ،۴۵٠٠۵٠٠۹٠۱‬اصــف منصوــری فرزنـ�د ایــرج بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملــی ‪ ۴۴۹٠۴۲۲۳۱۸‬ب��ا والی��ت قه��ری علی اکب��ر منصـ�وری‪ -۵ ،‬اری��ن منصــوری فرزن��د ایـ�رج‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملــی ‪ ۴۴۹٠۹۶٠٠۵٠‬ب��ا والی��ت قه��ری علی اکب��ر منص��وری و ‪ -۶‬اصفـ�ه منصوــری فرزنـ�د‬ ‫ایــرج بـ�ه ش�مـاره ملــی ‪ ۴۴۹٠۷۶۶۹۵۵‬ب��ا والی��ت قهـ�ری علی اکب��ر منصــوری (ورث��ه مرحـ�وم ایـ�رج‬ ‫منص��وری) ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه اب�لاغ واقع��ی اخطاری��ه ب��ه ش��ما میس��ر نب��وده بدینوس��یله به ش��ما ابالغ‬ ‫می گ��ردد‪ :‬ششـ�دانگ پ�لاک ثبت��ی شــماره ‪ ۹۷۹‬فرع��ی از ‪ ۵‬اصل��ی متعل��ق ب��ه مــورث شـ�ما (مرحـ�وم‬ ‫ای��رج منصـ�وری) در قب��ال طل��ب مهری��ه خان��م “رقی��ه صابری ش��اد” بازگش��ت گردیـ�ده‪ ،‬ل��ذا طب��ق مــاده‬ ‫‪ ۸۷‬ائین نام��ه اجـ�رای مف��اد اسـ�ناد رس��می مرات��ب ب��ه ش��ما اب�لاغ می شـ�ود‪ .‬ضمن��اً هرگون��ه نق��ل و‬ ‫انتقالـ�ی از طــرف شــما نســبت بـ�ه موــرد بازداشـ�ت ممنــوع اسـ�ت و ترتیـ�ب اثـ�ر داده نخواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫هوشنگ بابایی‪ ،‬رئیس اداره اجرای اسناد رسمی ایالم‬ صفحه 4 ‫اگهی‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2039‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی امالک واقع در بخش های ‪ 1‬الی ‪ 3‬شهرستان رامهرمز‬ ‫نظــر بــه اینکــه هیــات قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در ثبــت رامهرمــز مالکیــت و تصرفــات مفــروزی اشــخاص و مالــکان را برابــر اراء صــادره تاییــد و اگهی هــای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫انتشــار یافتــه و پالک هــای ذیل الذکــر در جریــان ثبــت بــوده و تحدیــد حــدود نشــده اند‪ ،‬لــذا اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی انهــا بــه اســتناد مــاده ‪ 14‬قانــون ثبــت بــه شــرح زیــر جهــت عمــوم مالکیــن و مجاوریــن منتشــر و بدینوســیله و بــه‬ ‫موجــب ایــن اگهــی بمالکیــن یــا مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی اخطــار می گــردد کــه عملیــات تحدیــد حــدود و نقش ـه برداری در ســاعت و روز مقــرر در اگهــی انجــام و شــروع خواهــد شــد و چنانچــه هــر یــک از متقاضیــان و نماینــده قانونــی‬ ‫انهــا در محــل حاضــر نباشــند ملــک انهــا برابــر مــاده ‪ 15‬قانــون ثبــت بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد حــدود خواهــد شــد‪ .‬لــذا کســانی کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی ملــک مــورد تحدیــد حقــی بــرای خــود قائــل هســتند‬ ‫و معتــرض می باشــند برابــر مــاده ‪ 20‬قانــون ثبــت می تواننــد تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ارائــه و ســپس بــا تنظیــم دادخواســت بــه مراجــع صالحی ـت دار قضائــی اعــام و گواهــی مشــعر‬ ‫ب��ر دع��وی را ب��ه ای��ن اداره ارائ��ه نماین��د‪.‬‬ ‫امالک واقع در بخش ‪ 1‬رامهرمز‬ ‫‪ -1‬خانــم نــگار کی شــمس فرزنــد عبدالعلــی دارای کــد ملــی ‪ 1841812919‬بشناســنامه ‪ 2049‬صــادره از ایــذه نســبت بــه ششــدانگ عرصــه‬ ‫‪ -12‬خانــم زهــرا ال خمیــس فرزنــد محیســن دارای کــد ملــی ‪ 1828074756‬بشناســنامه ‪ 1067‬صــادره از خرمشــهر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بــه مســاحت ‪ 517/56‬مترمربــع قســمتی از پــاک یــک اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬خیابــان پیــروزی‪.‬‬ ‫روز تحدید حدود دوشنبه مورخه ‪ 1399/06/17‬ساعت ‪ 9‬صبح الی ‪ 12‬ظهر‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 154/16‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 1042‬اصلــی واقــع در بخــش یــک رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬خیابــان مقــداد‪.‬‬ ‫(ســهام متقاضــی مــوازی عرصــه ‪33‬حبــه از ‪72‬حبــه می باشــد)‬ ‫‪ -2‬اقــای رضــا راشــدی فرزنــد جابــر دارای کــد ملــی ‪ 1910110329‬بشناســنامه ‪ 11022‬صــادره از رامهرمــز نســبت بــه ششــدانگ قســمتی از‬ ‫یکبــاب ســاختمان تجــاری‪ -‬مســکونی بــه مســاحت ‪ 98/38‬مترمربــع عرصــه قســمتی از پــاک ‪ 1063‬اصلــی واقــع در بخــش یــک رامهرمــز بــه‬ ‫ادرس رامهرمــز‪ ،‬خیابــان اوینــی‪.‬‬ ‫‪ -3‬اقــای ســیاوش دهقــان فرزنــد پرویــز دارای کــد ملــی ‪ 1911006721‬بشناســنامه ‪ 133‬صــادره از رامهرمــز نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یکبــاب‬ ‫خانــه بــه مســاحت ‪ 490/05‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 1087‬اصلــی واقــع در بخــش یــک رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬خیابــان امــت‪.‬‬ ‫روز تحدید حدود شنبه مورخه ‪ 1399/06/15‬ساعت ‪ 9‬صبح الی ‪ 12‬ظهر‬ ‫امالک واقع در بخش ‪ 2‬رامهرمز‬ ‫‪ -4‬اقــای محمــود شــفیعی فرزنــد محمــد دارای کــد ملــی ‪ 4819966626‬بشناســنامه ‪ 674‬صــادره از ایــذه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه‬ ‫مســاحت ‪ 145‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 4‬اصلــی واقــع در بخــش دو رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬فــاز ‪ 4‬فرهنگیــان‪.‬‬ ‫‪ -5‬اقــای رضــا بیــاوی فرزنــد بهــرام دارای کــد ملــی ‪ 1911901370‬بشناســنامه ‪ 127‬صــادره از رامهرمــز نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه‬ ‫مســاحت ‪ 111/10‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 4‬اصلــی واقــع در بخــش دو رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬کــوی ازادگان‪.‬‬ ‫روز تحدید حدود یکشنبه مورخه ‪ 1399/06/16‬ساعت ‪ 9‬صبح الی ‪ 12‬ظهر‬ ‫امالک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‬ ‫‪ -6‬خانــم فاطمــه رشادیان پرســت فرزنــد علی بــاز دارای کــد ملــی ‪ 5999591503‬بشناســنامه ‪ 420‬صــادره از بهمئــی نســبت بــه ششــدانگ‬ ‫‪ -13‬اقــای جــواد فرهادی فــر فرزنــد علی مــراد دارای کــد ملــی ‪ 6009806501‬بشناســنامه ‪ 1474‬صــادره از کهگیلویــه نســبت بــه ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 210‬مترمربــع قســمتی از پــاک دو اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬لرکی ابــاد‪.‬‬ ‫‪ -14‬اقــای ســیدمهدی ســاداتی فر فرزنــد ســیدعلی کرم دارای کــد ملــی ‪ 1910482791‬بشناســنامه ‪ 201‬صــادره از رامهرمــز نســبت بــه‬ ‫ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 270‬مترمربــع قســمتی از پــاک دو اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬میــدان‬ ‫ســلمان فارســی‪.‬‬ ‫‪ -15‬خانــم ســیده اعظم حســینی فرزنــد ســیدمحمدعلی دارای کــد ملــی ‪ 1911747894‬بشناســنامه ‪ 1935‬صــادره از رامهرمــز نســبت بــه‬ ‫ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 231/68‬مترمربــع قســمتی از پــاک دو اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪.‬‬ ‫‪ -16‬اقــای ســلیمان عســکرنژاد فرزنــد بهمــن دارای کــد ملــی ‪ 4819833561‬بشناســنامه ‪ 1130‬صــادره از باغملــک نســبت بــه ششــدانگ عرصــه‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 214/95‬مترمربــع قســمتی از پــاک دو اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬میــدان اســدابادی‪.‬‬ ‫‪ -17‬اقــای موســی احمــدی فرزنــد مــراد دارای کــد ملــی ‪ 1910873462‬بشناســنامه ‪ 104‬صــادره از رامهرمــز نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 199/58‬مترمربــع قســمتی از پــاک دو اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬کــوی رضــوان‪.‬‬ ‫‪ -18‬اقــای محمدحســین پلیمی نســب فرزنــد علی اکبــر دارای کــد ملــی ‪ 1900298414‬بشناســنامه ‪ 1900298414‬صــادره از اهــواز نســبت‬ ‫بــه چهاردانــگ عرصــه یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 286‬مترمربــع قســمتی از پــاک دو اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪،‬‬ ‫خیابــان امــت‪.‬‬ ‫‪ -19‬اقــای محمدعلــی پلیمی نســب فرزنــد احمــد دارای کــد ملــی ‪ 1911100203‬بشناســنامه ‪ 2‬صــادره از رامهرمــز نســبت بــه دودانــگ عرصــه‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 286‬مترمربــع قســمتی از پــاک دو اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬خیابــان امــت‪.‬‬ ‫روز تحدید حدود سه شنبه مورخه ‪ 1399/06/18‬ساعت ‪ 9‬صبح الی ‪ 12‬ظهر‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 252/48‬مترمربــع قســمتی از پــاک یــک اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬منــازل شــهرداری‪.‬‬ ‫‪ -7‬اقــای میــاد محمدیــان فرزنــد بهــادر دارای کــد ملــی ‪ 1911867172‬بشناســنامه ‪ 153‬صــادره از رامهرمــز نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بــه مســاحت ‪ 250‬مترمربــع قســمتی از پــاک یــک اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬منــازل مخابــرات‪.‬‬ ‫‪ -8‬اقــای حســین بن راشــد فرزنــد بشــیر دارای کــد ملــی ‪ 1910806722‬بشناســنامه ‪ 297‬صــادره از رامهرمــز نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بــه مســاحت ‪ 200/24‬مترمربــع قســمتی از پــاک یــک اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬میــدان پلیــس‪.‬‬ ‫‪ -9‬اقــای جانعلــی رضوانی نیــا فرزنــد کرکعلــی دارای کــد ملــی ‪ 5999593107‬بشناســنامه ‪ 580‬صــادره از دهدشــت نســبت بــه ششــدانگ عرصــه‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 222/10‬مترمربــع قســمتی از پــاک یــک اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬کــوی فــرخ روز‪.‬‬ ‫‪ -10‬خانــم فرنگیــس ابوالفارســی فرزنــد محمــد دارای کــد ملــی ‪ 1911065807‬بشناســنامه ‪ 99‬صــادره از رامهرمــز نســبت بــه ششــدانگ عرصــه‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 323/94‬مترمربــع قســمتی از پــاک یــک اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬خیابــان ولیعصــر‪.‬‬ ‫‪ -20‬اقــای ســیدصادق حســینیان فرزنــد مریــد دارای کــد ملــی ‪ 1910497010‬بشناســنامه ‪ 1088‬صــادره از رامهرمــز نســبت بــه ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 123/62‬مترمربــع قســمتی از پــاک دو اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬اســدابادی‪.‬‬ ‫‪ -21‬خانــم بهــرخ لرکــی فرزنــد علیجــان دارای کــد ملــی ‪ 1911537024‬بشناســنامه ‪ 4‬صــادره از رامهرمــز نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه‬ ‫مســاحت ‪ 241/69‬مترمربــع قســمتی از پــاک دو اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬فــاز ‪ 5‬لرکی ابــاد‪.‬‬ ‫‪ -22‬اقــای محمدحســین خواجه میــری فرزنــد محمدلطیــف دارای کــد ملــی ‪ 4818884138‬بشناســنامه ‪ 4550‬صــادره از باغملــک نســبت بــه‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 233/75‬مترمربــع عرصــه قســمتی از پــاک دو اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪،‬‬ ‫خیابــان امــت‪.‬‬ ‫روز تحدید حدود چهارشنبه مورخه ‪ 1399/06/19‬ساعت ‪ 9‬صبح الی ‪ 12‬ظهر‬ ‫‪ -11‬اقــای قدرت الــه عیوضــی فرزنــد محمــد دارای کــد ملــی ‪ 4819423630‬بشناســنامه ‪ 1186‬صــادره از باغملــک نســبت بــه ششــدانگ‬ ‫عرصــه یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 201/10‬مترمربــع قســمتی از پــاک یــک اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬کــوی‬ ‫شــهید ترکــی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/05/15 :‬‬ ‫م الف ‪12/259‬‬ ‫باغدار‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک شهرستان رامهرمز‬ صفحه 5 ‫خبر‬ ‫معاون اداره کل ارشاد خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫برگزاری طرح تابستانه کتاب ‪ ۹۹‬از ‪ ۱۸‬مرداد ماه‬ ‫یاســر وطن پــور ازغنــدی‪ /‬معــاون‬ ‫فرهنگــی و رســانه ای اداره کل فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی خراســان رضــوی گفــت‪:‬‬ ‫«طــرح تابســتانه ‪ ۹۹‬از ‪18‬مرداد مــاه ســال‬ ‫جــاری و همزمــان بــا عیــد ســعید غدیــر‬ ‫خــم در سراســر کشــور اغــاز و بــه مــدت‬ ‫‪ ۱۲‬روز ادامــه خواهــد داشــت»‪ .‬افشــین‬ ‫تحفه گــر تصریــح کــرد‪« :‬در راســتای‬ ‫حمایــت از صنعــت نشــر‪ ،‬معاونــت فرهنگــی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی به منظــور‬ ‫رونــق بخشــیدن بــه بــازار کتــاب و ترویــج کتابخوانــی‪ ،‬تســهیالتی را در قالــب یارانــه‬ ‫خریــد کتــاب از طریــق کتابفروشـی های سراســر کشــور‪ ،‬مســتقیماً بــه خریــداران کتاب‬ ‫پرداخــت می کنــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در ایــن طــرح کتابفروشــی هایی کــه شــرایط‬ ‫الزم را دارا باشــند‪ .‬پــس از ثبت نــام‪ ،‬می تواننــد کتاب هــای خــود را کــه بــا شــرایط‬ ‫تعیین شــده مطابقــت داشــته باشــند بــه خریــداران بفروشــند‪ .‬موسســه خانــه کتــاب‬ ‫بــه نمایندگــی از وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬معاونــت امــور فرهنگــی‪ ،‬مبلــغ یارانه‬ ‫خریــد کتــاب را بــه کتابفروش هــا پرداخــت خواهــد کــرد»‪ .‬وی با تاکید بــر رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی در شــرایط شــیوع و گســترش ویــروس کرونــا عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫«به منظــور رعایــت فاصله گــذاری اجتماعــی‪ ،‬خریدهــای غیرحضــوری نیــز بــا ثبــت‬ ‫اطالعــات مربــوط در پنــل از ســوی کتاب فروشـی ها پوشــش داده می شــود‪ .‬همچنیــن‪،‬‬ ‫مدیریــت پروتکل هــای بهداشــتی در زمــان اجــرای طــرح بــر عهــده واحدهــای صنفــی‪،‬‬ ‫شــهروندان و خریــداران کتــاب خواهــد بــود»‪ .‬تحفه گــر عنــوان کــرد‪« :‬در ایــن دوره از‬ ‫طــرح «تابســتانه کتــاب ‪ ۵۴ ،»۹۹‬کتابفروشــی در ســطح اســتان شــرکت کرده انــد‪.‬‬ ‫ضمــن اینکــه ســقف مجــاز خریــد بــرای هــر خریــدار ‪ ۱۵۰‬هزار تومــان اســت و خریــدار‬ ‫می توانــد در چنــد نوبــت و از چنــد کتاب فروشــی‪ ،‬عــاوه بــر کتاب هــای عمومــی و‬ ‫کــودک و نوجــوان‪ ،‬کتاب هــای دانشــگاهی را بــا ‪ ۲۰‬درصــد تخفیــف از کتاب فروشـی های‬ ‫عضــو طــرح خریــداری کنــد»‪ .‬وی همچنیــن گفــت‪« :‬مــدت زمــان تسویه حســاب طــرح‬ ‫تابســتانه کتــاب ‪ ۹۹‬یک مــاه پــس از پایــان طــرح اســت و کنتــرل و نظــارت در طــول‬ ‫طــرح بــر عهــده خــود کتاب فروشــان خواهــد بــود و اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫اســتا ن نیــز بــر طــرح نظــارت خواهــد کــرد»‪ .‬معــاون فرهنگــی و رســانه ای اداره کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی خراســان رضــوی‪ ،‬افــزود‪« :‬مشــارکت مجــازی‪ ،‬بیشــتر بــرای‬ ‫کتابفروشــی های بــزرگ اســت کــه صف هــای طوالنــی را در دوره هــای قبــل تجربــه‬ ‫کرده انــد؛ بنابرایــن کتابفروشـی های کوچــک هماننــد دوره هــای قبــل می تواننــد فــروش‬ ‫فیزیکــی نیــز داشــته باشــند»‪ .‬وی در پایــان گفــت‪« :‬امیدواریــم بــا اجــرای ایــن طــرح‪،‬‬ ‫عــاوه بــر حمایــت از صنعــت نشــر و کتابفروشـی های اســتان کــه در دوران شــیوع ایــن‬ ‫بو کار شــدند‪ ،‬شــاهد گســترش فرهنــگ کتابخوانــی در‬ ‫بیمــاری دچــار رکــود در کس ـ ‬ ‫بیــن خانواده هــا باشــیم»‪ .‬گفتنی ســت؛ وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی از ســال ‪۱۳۹۴‬‬ ‫بــرای هدفمندکــردن یارانــه نشــر طرح هــای فصلــی فــروش کتــاب را اغــاز کــرد؛ در ایــن‬ ‫طرح هــا کتاب فروشـی ها می تواننــد روی فــروش کتــاب بــه خریــداران تخفیــف بدهنــد‬ ‫و مبلــغ تخفیــف داده شــده را از وزارتخانــه دریافــت کننــد‪ .‬ایــن طرح هــا کــه بــا نــام‬ ‫«طرح هــای فــروش فصلــی» مشــهور شــده اند‪ ،‬کتاب فروش ـی هایی کــه شــرایط الزم را‬ ‫دارا باشــند پــس از ثبت نــام‪ ،‬می تواننــد کتاب هــای خــود را کــه بــا شــرایط تعیین شــده‬ ‫مطابقــت داشــته باشــند بــه خریــداران بفروشــند»‪.‬‬ ‫خوزستان‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫تولید ‪ 16‬هزار و ‪ 186‬گیگاوات ساعت برق‬ ‫در چهارماه اول سال‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫مازندران‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2039‬‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مدیر عامل شرکت گاز استان خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫کلنگ زنی و بهره برداری از‬ ‫‪ 598‬میلیارد تومان پروژه گازرسانی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫عملیــات گازرســانی بــه ‪ 116‬روســتا و ‪167‬‬ ‫واحــد تولیــدی و صنعتــی در اســتان خراســان‬ ‫رضــوی کلنگ زنــی شــد و بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید‪ .‬مدیر عامــل شــرکت گاز اســتان خراســان‬ ‫رضــوی در مراســم کلنگ زنــی و بهره بــرداری‬ ‫از پروژه هــای گازرســانی در اســتان کــه‬ ‫به صــورت ویدئو کنفرانــس و با حضــور وزیــر‬ ‫نفــت‪ ،‬معــاون وزیــر نفــت و مدیــر عامــل شــرکت‬ ‫ملــی گاز ایــران‪ ،‬نماینــده مــردم مشــهد و کالت‬ ‫و نایب رئیــس اول مجلــس شــورای اســامی و‬ ‫جمعــی از مســئولین اســتانی و محلــی برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬امــروز گازرســانی بــه ‪39‬‬ ‫روســتا و عملیــات فــاز یــک و دو خــط تغذیــه‬ ‫رینــگ جنوبــی مشــهد همــراه بــا خــط انتقــال‬ ‫منشــعب از خــط پارچیــن‪ -‬ســنگ بســت‬ ‫کلنگ زنــی می شــود»‪ .‬حســن افتخــاری‬ ‫ادامــه داد‪« :‬عملیــات گازرســانی بــه ‪ 77‬روســتا‬ ‫بــا جمعیــت شــش هزار و ‪ 899‬خانــوار بــا‬ ‫هزینــه ‪ 729‬میلیــارد و ‪ 634‬میلیون ریــال و‬ ‫عملیــات اجــرای گازرســانی بــه ‪ 167‬واحــد‬ ‫تولیــدی و صنعتــی بــا اجــرای شــبکه بــه طــول‬ ‫‪ 264‬هــزار و ‪ 892‬متــر و هزینــه ‪ 150‬میلیــارد و‬ ‫‪ 56‬میلیون ریــال بــه بهــره داری می رســد»‪.‬‬ ‫رتبه اول در کشور‬ ‫وی هزینــه پروژه هــای مذکــور را در مجمــوع‬ ‫‪ 598‬میلیارد تومــان اعــام کــرد و بــه تشــریح‬ ‫عملکــرد شــرکت گاز اســتان پرداخــت‬ ‫و گفــت‪« :‬خراســان رضــوی در ســایه‬ ‫حمایت هــای مجدانــه شــرکت ملــی گاز ایــران‬ ‫بــا ‪ 35‬هزار کیلومتــر شــبکه گذاری رتبــه‬ ‫اول ایــن بخــش را در کشــور دارد‪ .‬در زمینــه‬ ‫اشــتراک پذیری هــم ایــن اســتان بــا دو میلیــون‬ ‫و ‪ 400‬هــزار مشــترک پــس از اســتان تهــران‬ ‫در رتبــه دوم ایســتاده اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«خراســان رضــوی از منظــر خانــوار روســتایی‬ ‫بهره منــد از نعمــت گاز طبیعــی پــس از اســتان‬ ‫مازنــداران رتبــه بعــدی را دارد‪ .‬همچنیــن از‬ ‫منظــر تعــداد انشــعاب نیــز بــا دارا بــودن بالــغ‬ ‫بــر یک میلیــون انشــعاب بعــد از اســتان هــای‬ ‫تهــران و اصفهــان مقــام ســوم را بــه خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫خراســان رضــوی ادامــه داد‪« :‬در ســال گذشــته‬ ‫رقمــی بالــغ بــر ‪ 12‬میلیارد مترمکمعــب گاز‬ ‫طبیعــی در ایــن اســتان مصــرف شــده اســت»‪.‬‬ ‫افتخــاری با اشــاره به اغــاز پویــش اســتان‬ ‫ســبز از خراســان رضــوی گفــت‪« :‬ضریــب‬ ‫بهره منــدی روســتایی اســتان در حــال حاضــر‬ ‫بــه ‪ 92‬درصــد رســیده و از منظــر شــهری هــم‬ ‫‪ 100‬درصــد یعنــی تمــام شــهرها از نعمــت گاز‬ ‫طبیعــی بهره منــد هســتند و در مجمــوع حــدود‬ ‫‪ ۹۸‬درصــد جمعیــت اســتان تحــت پوشــش گاز‬ ‫طبیعــی قــرار دارد»‪ .‬افتخاری افــزود‪« :‬در بخش‬ ‫صنایــع هــم تاکنــون از مجمــوع ‪ 2900‬واحــد‬ ‫مشــمول گازرســانی در حــوزه مصوبــه شــورای‬ ‫اقتصــاد بالــغ بــر ‪ 900‬واحــدگازدار شــده و ‪900‬‬ ‫واحــد دیگــر هــم در حــال اجراســت‪ .‬انشــااهلل‬ ‫پیمان ســپاری باقــی مانــده صنایــع را هــم در‬ ‫ســال جــاری انجــام خواهیــم داد»‪ .‬وی بــا ابــراز‬ ‫امیــدواری ازحمایت هــای وزیــر تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«امیدواریــم بــا حمایــت هــای وزیــر نفــت و‬ ‫معــاون ایشــان در امــور گاز بتوانیــم گازرســانی‬ ‫بــه تمــام روســتاهای واجــد شــرایط و صنایــع‬ ‫مشــمول مصوبــه شــورای اقتصــاد اســتان را‬ ‫تــا پایــان ســال اینــده بــه اتمــام برســانیم»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان رضــوی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬برنامه هــای شــرکت گاز خراســان رضــوی‬ ‫همســو بــا برنامه هــای تبیین شــده وزارت نفــت‬ ‫تعییــن شــده و امیدواریــم در دو بخــش برنامــه‬ ‫گازرســانی بــه یک میلیــون خانــوار شــهری‬ ‫و روســتای کشــور و گازرســانی بــه ‪7122‬‬ ‫واحــد صنعتــی و تولیــدی بتوانیــم هدفــی را‬ ‫کــه بــرای خودمــان تعییــن کرده ایــم یعنــی‬ ‫عمــل بــه ‪ 15‬درصــد برنامــه کل کشــور در گاز‬ ‫خراســان رضــوی را محقــق کنیــم»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«برنامه هــای راهبــردی دیگــر اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫شــرکت ملــی گاز ایــران کــه توســط مقــام عالی‬ ‫وزارت نفــت ابــاغ شــده اســت شــامل تکمیــل‬ ‫گازرســانی در اســتان سیســتان و بلوچســتان‬ ‫مــی باشــد کــه بــا توجــه بــه توانمنــدی کــه‬ ‫در خراســان رضــوی وجــود داشــت اجــرای‬ ‫‪ ۴۲۰‬کیلومتــر شــبکه و احــداث ‪ ۱۲‬ایســتگاه‬ ‫ســی جی اس و تی بــی اس شــهر زاهــدان بــر‬ ‫عهــده مــا گذاشــته شــد‪ .‬امیدواریــم ایــن مهم را‬ ‫بــه صــورت کامــل در نیمــه اول ســال جــاری به‬ ‫اتمــام رســانده و درتحقــق برنامــه ســوم اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی شــرکت ملــی گاز ایــران هــم نقــش‬ ‫خــود را ایفــا کنیــم»‪ .‬حســن افتخــاری دربــاره‬ ‫اغــاز عملیــات اجرایــی پــروژه خــط انتقــال‬ ‫ملــک ابــاد مشــهد هــم گفــت‪« :‬با توجه بــه‬ ‫عبــور حــدود ‪ 40‬کیلومتــر از خــط انتقــال‬ ‫عبــوری ســرخس _نــکا از داخــل شــهر مقــدس‬ ‫مشــهد و دســتور وزیــر محتــرم نفــت بــرای‬ ‫مدیریــت ایــن خــط به صورتــی کــه حریــم‬ ‫ان تقلیــل پیــدا کنــد‪ ،‬اجــرای خــط انتقــال‬ ‫‪ 36‬اینــچ به طــول ‪ 40‬کیلومتــر به همــراه نصــب‬ ‫تجهیــزات بیــن راهــی اغــاز شــد‪ .‬بــا اجــرای‬ ‫ایــن خــط انتقــال‪ ،‬شــهر مقــدس مشــهد از نظــر‬ ‫پدافنــد غیرعامــل و تامیــن گاز شــرایط بهتــری‬ ‫را پیــدا خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫گازرسانی روستایی؛‬ ‫از مهم ترین خدمات ارائه شده به مردم‬ ‫در ادامــه نماینــده مــردم مشــهد و کالت و‬ ‫نایب رئیــس اول مجلــس شــورای اســام‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬تــاش شــرکت ملــی گاز ایــران‬ ‫در این زمینــه و ارائــه خدمتــی پــاک بــه مــردم‬ ‫بســیار ستودنی ســت‪ ،‬اکنــون به ثمــر نشســته‬ ‫و مــا شــاهد ان هســتیم کــه ضریــب نفــوذ‬ ‫گاز در روســتاها و شــهرهای کشــور‪ ،‬بی نظیــر‬ ‫اســت»‪ .‬ســید امیــر حســین قاضــی زاده‬ ‫هاشــمی با بیان اینکــه گازرســانی بــه صنایــع‪،‬‬ ‫بســیاری از ســرمایه گذاری ها را امکان پذیــر‬ ‫می ســازد‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا گازرســانی بــه واحدهای‬ ‫تولیــدی و صنعتــی‪ ،‬یکــی از چالش هــای‬ ‫بــزرگ ســرمایه گذاری در مناطــق مختلــف‬ ‫کــه داشــتن منبــع مطمئــن تامیــن‬ ‫انرژی ســت‪ ،‬رفــع شــده و امیدواریــم کــه بــا‬ ‫تــداوم ایــن رونــد‪ ،‬شــاهد به کارگیــری بیشــتر‬ ‫ســرمایه های ســرگردان در کشــور باشــیم»‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬امیدواریــم در برنامه هــای‬ ‫کالن وزارت نفــت‪ ،‬کــه تــداوم پروژه هــای‬ ‫گازرســانی روســتایی و صنعتــی در ان دیــده‬ ‫شــده‪ ،‬بتوانیــم شــاهد ابادانــی هرچه بیشــتر‬ ‫کشــور باشــیم»‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران خبر داد؛‬ ‫مانور بازگشایی مدارس به صورت مجازی در سوم شهریور ماه‬ ‫مدیــر بــازار بــرق شــرکت بــرق منطقـه ای خوزســتان بابیان اینکه پیــک مصرف بــرق در‬ ‫تیرمــاه ‪3.6‬درصد رشــد داشــته اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬در چهارماه اول نخســت ســال ‪16‬هــزار و‬ ‫‪186‬گیــگاوات ســاعت بــرق در نیروگاه هــای خوزســتان تولیــد شــده اســت»‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــرکت بــرق منطقـه ای خوزســتان؛ فرامرز شــادفر بیــان کــرد‪« :‬ظرفیت‬ ‫منصوبــه تولیــد نیــروی بــرق اســتان خوزســتان در بخــش انتقــال برابــر بــا ‪13‬هــزار و‬ ‫‪196‬مــگاوات ســاعت اســت کــه ظرفیــت منصوبــه در بخــش ابــی برابــر بــا هشـت هزار‬ ‫و ‪ 169‬مــگاوات و در بخــش حرارتــی پنج هــزار و ‪ 27‬مــگاوات اســت‪ ،‬در بخــش ‪ DG‬نیــز‬ ‫‪ 65‬مــگاوات ظرفیــت وجــود دارد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬از ‪ 16‬هزار و ‪186‬گیگاوات ســاعت‬ ‫بــرق تولیــدی ‪41.2‬درصــد را نیروگاه هــای بــرق ابــی و ‪58.1‬درصــد را نیروگاه هــای‬ ‫حرارتــی و ســیکل ترکیبــی تولیــد کرده انــد و ســهم نیروگاه هــای تولیــد پراکنــده‬ ‫‪0.7‬درصــد بــوده اســت»‪ .‬مدیــر بــازار برق شــرکت برق منطقـه ای خوزســتان افــزود‪« :‬از‬ ‫نه هــزار و ‪397‬گیــگاوات ســاعت بــرق تولیــدی نیروگاه هــای گازی و حرارتــی ‪۴2‬درصــد‬ ‫توســط بخــش دولتــی (نیــروگاه رامیــن و ماهشــهر) و ‪۵8‬درصد توســط بخش خصوصی‬ ‫(نیروگاه هــای زرگان‪ ،‬ابــادان‪ ،‬خرمشــهر‪ ،‬بهبهــان و فجــر) تولیــد شــده اســت»‪ .‬شــادفر‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬نیروگاه هــای حرارتــی و گازی اســتان در ایــن دوره به طــور متوســط در‬ ‫هــرروز حــدود ‪ 76‬گیــگاوات ســاعت بــرق تولیــد و بــه شــبکه تحویــل داده انــد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه پیــک تیرمــاه ســال جــاری هشـت هزار و ‪ 378‬مــگاوات بــوده کــه نســبت‬ ‫بــه پیــک بــار در مــدت مشــابه ســال قبــل حــدود ‪3.6‬درصــد افزایــش داشــته؛ گفــت‪:‬‬ ‫«انــرژی مصرفــی در چهارمــاه اول ســال ‪ 99‬برابــر ‪ 14‬هــزار و ‪ 668‬گیــگاوات ســاعت بــوده‬ ‫کــه نشــان دهنده حــدود ‪2.32‬درصــد افزایــش مصــرف انــرژی نســبت بــه مدت مشــابه‬ ‫در ســال قبــل اســت»‪ .‬مدیــر بــازار بــرق شــرکت بــرق منطق ـه ای خوزســتان تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬بــرای افزایــش قابلیــت اطمینــان شــبکه و اســتفاده بهینــه از انــرژی الکتریکــی‬ ‫کــه یکــی از مهم تریــن منابــع ملــی کشــور محســوب می شــود ضــرورت مدیریــت‬ ‫مصــرف بــرق و جابجایــی مصــارف غیرضــروری از ســاعات اوج مصــرف ســاعت (‪ 13‬تــا‬ ‫‪ 17‬و ‪ 21‬تــا ‪ )23‬بــه ســایر ســاعات شــبانه روز توســط کلیــه مصرف کننــدگان امــری‬ ‫الزم و ضروری ســت»‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش مازنــدران از برگــزاری‬ ‫مانــور بازگشــایی مــدارس در بســتر شــبکه شــاد‬ ‫در روز ســوم شــهریورماه خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫«تمــام مــدارس اعــم از معلمــان و دانش امــوزان‬ ‫بایــد برابــر برنامــه در شــبکه حاضــر باشــند»‪.‬‬ ‫علیرضــا ســعدی پور افــزود‪« :‬باتوجه بــه احتمــال‬ ‫اســتمرار بیمــاری کرونــا و همچنیــن براســاس‬ ‫پیش بینی هایــی کــه صورت گرفتــه و هماهنگــی‬ ‫مقــام عالــی وزارت بــا ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا‪،‬‬ ‫مقــرر شــد کــه ســال تحصیلــی ‪ ۱۵‬شــهریور و‬ ‫به صــورت نیمه حضــوری باشــد و براین اســاس‪،‬‬ ‫مانــور بازگشــایی مــدارس به صــورت مجــازی بــا‬ ‫هــدف شناســایی مشــکالت و یافتــن راهکارهــای‬ ‫عملــی بــرای امــوزش حداکثــری در فضــای‬ ‫مجازی ســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه تــاش داریــم‬ ‫برابــر تاکیــدی کــه ســند تحــول بنیادیــن بــر‬ ‫تحقــق عدالــت اموزشــی دارد‪ ،‬فضــا و فرصــت‬ ‫امار نگران کننده مبتالیان ب ه ویروس کرونا در ساری‬ ‫جلســه ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا ویــروس کرونــا شهرســتان ســاری بــه‬ ‫ریاســت رضایــی؛ فرمانــدار مرکــز اســتان مازنــدران برگــزار شــد‪ .‬عباســعلی رضایی‬ ‫در ایــن جلســه بابیان اینکــه ابتــا بــه کرونــا در مرکــز اســتان نگران کننــده و‬ ‫در وضعیــت قرمــز قــرار دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬خواســته مــا از شــهروندان فهیــم ســاروی‬ ‫رعایــت تمامــی پروتکل هــای بهداشــتی‪ ،‬کاهــش ترددهــای غیرضــروری و‬ ‫اســتفاده از ماســک و دســتکش درجهــت قطــع مجــدد زنجیــره انتقــال ایــن‬ ‫بیماری ســت»‪ .‬وی درادامــه افــزود‪ « :‬کمیتــه بازرســی ســتاد مقابلــه بــا کرونــای‬ ‫شهرســتان ســاری متشــکل از ادارات ذی ربــط‪ ،‬کمــاکان بازرســی و نظارت هــای‬ ‫الزم درراســتای رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی ازســوی اصنــاف را به صــورت‬ ‫مســتمر انجــام خواهنــد داد»‪ .‬فرمانــدار مرکــز اســتان مازنــدران باتاکیدبراینکــه‬ ‫اســتفاده از ماســک همچنــان تــا زمــان قطــع زنجیــره انتقــال ویــروس کرونــا‬ ‫در محیط هــای عمومــی اجباری ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬باتوجه بــه دســتورالعمل ها‪،‬‬ ‫کارمنــدان و کارکنــان و ارباب رجــوع در ادارات به خصــوص دســتگاه و نهادهــای‬ ‫پرتــردد هماننــد بانک هــا و شــهرداری ها موظــف بــه اســتفاده از ماســک و‬ ‫دســتکش هســتند»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه تمامــی مصوبــات و دســتورالعمل های‬ ‫جلســه گذشــته ایــن ســتاد درجهــت کاهــش مبتالیــان بــه کرونــا در شهرســتان‬ ‫ســاری پابرجــا و الزم االجرا ســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬مســاجد‪ ،‬تکایــا‪ ،‬تاالرهــا‪،‬‬ ‫قهوه خانه هــا‪ ،‬ســفره خانه ها‪ ،‬طرح هــای سالم ســازی دریــا‪ ،‬باشــگاه های‬ ‫ورزشــی‪ ،‬مراکــز اموزشــی‪ ،‬اســتخرهای سرپوشــیده‪ ،‬ارایشــگاه های زنانــه کــه از‬ ‫بــدو بحــران ویــروس کرونــا به دلیــل شــرایط محیطــی و تجمــع جمعیــت در ان‬ ‫واحدهــا به عنــوان فعالیت هــای پرخطــر اعــام شــده طبــق دســتورالعمل ایــن‬ ‫ســتاد تــا شــنبه ‪ ۱۸‬مردادمــاه تعطیــل و همچنیــن تجمــع بیــش از ‪ ۱۰‬نفــر نیــز تا‬ ‫اعــام عادی شــدن شــرایط ازســوی ایــن ســتاد کمــاکان ممنــوع اســت»‪.‬‬ ‫رئیس راهداری و حمل ونقل جاده ای بابل خبر داد؛‬ ‫عملیات بهسازی و اسفالت راه های روستایی بابل‬ ‫رئیــس اداره راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای شهرســتان بابــل از اغــاز‬ ‫اجــرای عملیــات بهســازی و اســفالت راه هــای روســتایی «کیمــون» به طــول‬ ‫‪ ۱۷۰۰‬متــر و «چهــره هــزار ســی» به طــول ‪۱۶۰۰‬متــر بــا اعتبــاری بالغ بــر‬ ‫‪۲۰۵۰‬میلیون ریــال درقالــب طــرح ملــی ابــرار خبــر داد‪ .‬یاســر ابراهیمــی ضمــن‬ ‫اعــام ایــن خبــر گفــت‪« :‬راه روســتایی به عنــوان قســمتی از توســعه روســتایی‪،‬‬ ‫یکــی از فعالیت هــا اداره کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای را تشــکیل می دهــد‬ ‫کــه شــامل حفــظ و نگهــداری راه هــای روســتایی اعــم از ترمیــم و لکه گیــری‬ ‫اســفالت‪ ،‬خط کشــی راه هــای اســفالته‪ ،‬نصــب عالئــم‪ ،‬شانه ســازی و پاک ســازی‬ ‫حریــم راه هــای روســتایی و ‪ ...‬اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ازای ـن رو ایــن اداره اقدامــات‬ ‫گســترده ای را درزمینــه بهســازی و اســفالت راه هــای روســتایی در دســت اجــرا‬ ‫داشــته کــه از جملــه می تــوان بــه عملیــات بهســازی و اســفالت راه روســتایی‬ ‫«منصــور کنده‪-‬چمــازکال» به طــول یک کیلومتــر و راه روســتایی «ویشــگون‬ ‫بــه لمســوکال» به طــول ش ـش کیلومتر درقالــب طــرح ملــی ابــرار اشــاره کــرد»‪.‬‬ ‫ابراهیمــی درادامــه بــه شــروع عملیــات بهســازی و اســفالت راه هــای روســتایی‬ ‫«کیمــون» به طــول ‪ ۱۷۰۰‬متــر و «چهــره هــزار ســی « به طــول ‪ ۱۶۰۰‬متــر بــا‬ ‫اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۲۰۵۰‬میلیون ریــال اشــاره و خاطرنشــان کــرد‪« :‬عملیــات دو‬ ‫پــروژه مذکــور نیــز درقالــب طــرح ملــی ابــرار اجــرا می شــود»‪ .‬گفتنی ســت؛ از‬ ‫‪۷۸۹۸‬کیلومتــر راه هــای روســتایی موجــود در مازنــدران‪ ،‬مقــدار ‪۱۰۲۴‬کیلومتــر‬ ‫ان در شهرســتان بابــل واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد؛‬ ‫پرداخت ‪ ۵۲۵‬میلیاردریال‬ ‫از مطالبات موسسات درمانی استان‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان تشریح کرد؛‬ ‫از ویژه برنامه های عید غدیر تا برگزاری ارکستر بزرگ خواجو و سینما ماشین‬ ‫انهدام باند قاچاق سالح و مهمات در اهواز‬ ‫عفت فالح‬ ‫معــاون شــهردار و رئیــس ســازمان فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری کرمــان‬ ‫برنامه هــای روزهــای اینــده ایــن ســازمان را‬ ‫تشــریح کــرد‪ .‬محمــد جهانشــاهی بااشــاره به‬ ‫فرمانــده انتظامــی اســتان خوزســتان از دســتگیری اعضای بانــد قاچاق ســاح و مهمات‬ ‫در شهرســتان اهــواز خبــر داد و گفــت‪« :‬در بازرســی از منــزل و خــودروی متهمــان‬ ‫‪ 40‬قبضــه ســاح شــکاری غیرمجــاز و ‪ 21‬کیلوگــرم مــواد مخدر کشــف شــد»‪ .‬به گزارش‬ ‫خبرنــگار پایــگاه خبــری پلیــس؛ ســردار حیــدر عبــاس زاده بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬پلیــس اطالعــات و امنیــت عمومــی اســتان خوزســتان بــا کار اطالعاتــی و‬ ‫فنــی شــبانه روزی اعضــای بانــد چهار نفــره قاچــاق ســاح و مهمــات را در شهرســتان‬ ‫اهــواز شناســایی و دســتگیری انــان را در دســتورکار خــود قــرار دادنــد»‪ .‬ایــن مقــام‬ ‫ارشــد انتظامــی افــزود‪« :‬کارکنــان پلیــس اطالعــات و امنیــت عمومــی اســتان بــا رصــد‬ ‫اطالعاتــی محــل دپــو ســاح و مهمات را شناســایی و بامــداد روز ‪ 12‬مــرداد با هماهنگی‬ ‫مرجــع قضائــی طــی عملیاتــی منســجم هــر چهــار متهــم را دســتگیر کردنــد»‪ .‬ســردار‬ ‫عبــاس زاده بیــان داشــت‪« :‬در بازرســی از منــزل و خــودروی متهمــان ‪ 40‬قبضــه ســاح‬ ‫غیرمجــاز پنج تیــر شورشــی وینچســتر‪ 20 ،‬کیلوگــرم تریاک‪ ،‬یک کیلو حشــیش کشــف‬ ‫و یک دســتگاه خــودرو توقیــف شــد»‪ .‬فرمانــده انتظامــی اســتان خوزســتان بابیان اینکــه‬ ‫متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده تحویــل مرجع قضائــی شــدند‪ ،‬تصریح کــرد‪« :‬امنیت‬ ‫مــردم خــط قرمــز پلیــس اســت و بــا فــرد یــا افرادی کــه قصــد خدشـه دار کــردن ان را‬ ‫داشــته باشــند بااقتــدار برخــورد خواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫را بــرای همــه فرزنــدان عزیــز فراهــم کنیــم‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬بعدازایــن مانــور می توانیــم‬ ‫یــک ارزیابــی از اینکــه چــه کســانی بنابــه‬ ‫دالیــل متعــدد امــکان اســتفاده از شــبکه شــاد‬ ‫را ندارنــد و در ایــن بخــش هــم بــا اســتفاده از‬ ‫همــه ظرفیت هــا پیــش از اغــاز رســمی ســال‬ ‫تحصیلــی ایــن مشــکالت را تدبیــر کنیــم»‪.‬‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش درادامــه به مشــکالت‬ ‫اولیــه شــبکه شــاد اشــاره کــرده و گفــت‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکــه ماجــرای کرونــا ناگهانــی‬ ‫بــود‪ ،‬شــبکه شــاد نیــز در ابتــدای طراحــی و‬ ‫اغــاز فعالیــت خــود‪ ،‬مشــکالت فنــی و اجرایــی‬ ‫داشــت امــا امــروز ایــن شــبکه بســیار توانمنــد‬ ‫شــده و خبــری از مشــکالت اولیــه ان نیســت‬ ‫امــا در برخــی مناطــق دورافتــاده کــه اینترنــت‬ ‫ندارنــد یــا خانواده هایــی کــه گوشــی هوشــمند‬ ‫ندارنــد و ایــن مــوارد نیــز ارتباطــی بــه کارایــی‬ ‫شــبکه شــاد نــدارد و مــا تدابیــر دیگــری بــرای‬ ‫ایــن مــوارد خــاص اعــم از بســته های حمایتــی‬ ‫و خریــد گوشــی تــا اســتفاده از ظرفیــت راهبران‬ ‫اموزشــی داریــم»‪ .‬ســعدی پور بااشــاره به‬ ‫امکانــات و ظرفیت هایــی کــه امروزه شــبکه شــاد‬ ‫از ان بهره منــد اســت از قبیــل لیســت حضــور و‬ ‫غیــاب و فرم هــای ازمون ســاز‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«تحقــق مدرســه مجــازی و امــوزش انالیــن‬ ‫در ســال تحصیلــی اتــی و اســتفاده از تــوان‬ ‫بســتر شــاد نیــاز بــه عضویــت همــه معلمــان و‬ ‫دانش امــوزان دارد و درحال حاضــر نیــز بیــش‬ ‫از ‪ ۷۰‬درصــد دانش امــوزان‪ ،‬بیــش از ‪۸۰‬درصــد‬ ‫معلمــان و ‪۱۰۰‬درصــد مدیــران در ایــن شــبکه‬ ‫عضویــت دارنــد»‪ .‬وی همچنیــن گفــت‪« :‬برابــر‬ ‫اخریــن تصمیم گیری هــا‪ ،‬کالس هــا در ســال‬ ‫تحصیلــی جدیــد هــم به صــورت نیمه حضــوری‬ ‫و هــم به صــورت حضــوری و تلفیقــی خواهــد‬ ‫بــود و همیــن ایجــاب می کنــد همــه بــه شــبکه‬ ‫شــاد وصــل باشــند و در روز ســوم شــهریور و در‬ ‫ایــن مانــور اســتانی‪ ،‬وضعیــت کلــی دســت مــا‬ ‫می ایــد»‪ .‬مدیــرکل اموزش وپــرورش درپایــان‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬ایــن مانــور یــک مانــور نمایشــی و‬ ‫تبلیغاتــی نیســت و مــا پس ازایــن مانــور و در یک‬ ‫کار جــدی‪ ،‬بایــد بــرای ان بخــش از دانش امــوزان‬ ‫کــه به هردلیلــی بــه شــبکه دسترســی ندارنــد‪،‬‬ ‫برنامــه جایگزیــن تعریــف کنیــم»‪.‬‬ ‫فرماندار مرکز استان اعالم کرد؛‬ ‫فرارســیدن دهــه امامــت و والیــت و شــعار‬ ‫ایــن دهــه بــا عنــوان «والیــت علــوی‪ ،‬مکتــب‬ ‫ســلیمانی» و همچنیــن تبریــک فرارســیدن‬ ‫عیــد بــزرگ غدیــر خــم گفــت‪« :‬ایــن ســازمان‬ ‫بــا مشــارکت ســتاد مردمــی غدیــر اســتان‬ ‫کرمــان‪ ،‬ویژه برنامه هــای مختلفــی ازجملــه‬ ‫اجــرای کاروان هــای شــادی در ســطح شــهر‪،‬‬ ‫اطعــام غدیــر در روز عیــد غدیــر‪ ،‬قــرار همدلــی‬ ‫شــامل کمــک مومنانــه‪ ،‬رژه موتــوری و برگــزاری‬ ‫مســابقه بــزرگ همدلــی ازطریــق فضــای مجازی‬ ‫را در دســتورکار دارد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬همچنیــن‬ ‫عالوه بــر اذین بنــدی شــهر‪ ،‬تعــدادی از‬ ‫بیلبوردهــای شــهری نیــز بــه ارائــه تبلیغــات‬ ‫ویــژه عیــد بــزرگ غدیــر خــم اختصــاص پیــدا‬ ‫کــرده اســت»‪.‬‬ ‫جشنواره شهروندی کرونازیستی‬ ‫«تابستان کرمان»‬ ‫معــاون شــهردار و رئیــس ســازمان فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری بابیان اینکــه‬ ‫درقالــب جشــنواره شــهروندی کرونازیســتی‬ ‫«تابســتانه کرمــان» نیــز برنامه هــای متنوعــی‬ ‫پیش بینــی شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬اجــرای‬ ‫ارکســتر بــزرگ خواجــوی کرمانــی‪ ،‬ســینما‬ ‫ماشــین و جشــنواره مجــازی کرمونی شــو ســه‪،‬‬ ‫از جملــه ایــن برنامه هاســت»‪ .‬جهانشــاهی‬ ‫افــزود‪« :‬درراســتای افزایــش نشــاط و شــادابی‬ ‫شــهروندان‪ ،‬بــرای نخســتین بار در دهــه اخــر‬ ‫مردادمــاه‪ ،‬ســینمای ماشــینی در ورزشــگاه‬ ‫بــزرگ امــام علــی علیه الســام برگــزار خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬همچنیــن به پــاس‬ ‫جان فشــانی های کادر بهداشــت و درمــان‪،‬‬ ‫ارکســتر بــزرگ خواجــوی کرمانــی‪ ،‬در ‪۲۰‬‬ ‫مردادمــاه ســاعت ‪ ۲۱‬اجــرا و به طــور زنــده از‬ ‫شــبکه های مختلــف اجتماعــی پخــش خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬معــاون شــهردار و رئیــس ســازمان‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری‬ ‫درراستای پایداری خطوط برق رسانی انجام شد؛‬ ‫بهینه سازی ‪11‬هزار متر شبکه فشار متوسط در شاهرود‬ ‫رضاتبیانیان‬ ‫مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان شــاهرود از‬ ‫اجــرای طــرح بهینه ســازی ‪11‬هزارمتــر شــبکه‬ ‫فشارمتوســط فیــدر جمــاران مربــوط بــه مســیر‬ ‫محــدوده جــاده طــرود‪ ،‬منطقــه چــاه باقــر و فرعی‬ ‫چهــارم خبــر داد‪ .‬جمــال فــرخ زاده بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«درقالـــب رزمایش خدمت متعالــی و باحضور ‪11‬‬ ‫اکیــپ اجرایـــی بــه اســتعداد ‪ 55‬نفــر و بــه میزان‬ ‫‪ 398‬نفر ســاعت‪ ،‬ایــن طــرح جهادی_ضربتــی در‬ ‫دو مرحلــه بــه اجــرا در امــده اســت»‪ .‬وی تصریــح‬ ‫کرد‪« :‬ســرویس و اچارکشــی شــبکه ‪20‬کیلوولت‪،‬‬ ‫تعمیــر ایســتگاه های هوایــی توزیــع بــرق‪،‬‬ ‫اصــاح و ایجــاد ارتبــاط خطــوط برق رســانی‪،‬‬ ‫تعویــض مقره هــای معیــوب و بهســازی‬ ‫ عنــوان اهــم اقدامــات‬ ‫پایه هــای فرســوده‪ ،‬به‬ ‫ِ‬ ‫به انجام رســیده محســوب می شــوند»‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن اضافــه کــرد‪« :‬تقلیــل خاموش ـی های‬ ‫ناخواســته و گــذرا‪ ،‬افزایــش پایــداری و قابلیــت‬ ‫اطمینــان شــبکه‪ ،‬کاهــش تلفــات انــرژی‬ ‫الکتریکــی‪ ،‬کم شــدن نــرخ انــرژی تامین نشــده‪،‬‬ ‫ارتقــای رضایت منــدی مشــترکان و امادگــی‬ ‫بیش ازپیــش گروه هــای عملیاتــی بــرای زمــان‬ ‫بحــران‪ ،‬هم افزایــی امــور تجمیعــی و باالبــردن‬ ‫کارایــی عملیــات‪ ،‬کســب مهــارت‪ ،‬تصمیم گیــری‬ ‫و اجــرا در شــرایط اضطــراری؛ از جملــه اهــداف‬ ‫برنامــه مورداشــاره به شــمار می رونــد»‪ .‬فــرخ زاده‬ ‫اعــام کــرد‪« :‬درصورتی کــه فعالیت هــای‬ ‫ذکرشــده در حالــت عــادی انجــام شــود‪ 16 ،‬روز‬ ‫کاری زمــان نیــاز داشــته و بــا بســیج نیروهــای‬ ‫عملیاتــی و تجمیــع تجهیــزات و امکانــات‪ ،‬ظــرف‬ ‫‪ 14‬ســاعت برنامه هــای پیش بینی شــده در طــی‬ ‫دو مرحلــه انجــام شــده اســت»‪.‬‬ ‫بابیان اینکــه تــاش کردیــم بــا بهره گیــری از‬ ‫ظرفیت هــای مردمــی به ویــژه جوانــان شــهر‬ ‫کرمــان‪ ،‬برنامه هــای دهــه والیــت و امامــت و‬ ‫جشــنواره شــهروندی کرونازیســتی تابســتان‬ ‫کرمــان‪ ،‬خالقانــه باشــد‪ ،‬گفــت‪« :‬رویکــرد‬ ‫اصلــی ســازمان فرهنگــی‪ ،‬اجتماعی و ورزشــی‬ ‫شــهرداری کرمــان‪ ،‬بهره گیــری از ظرفیت هــای‬ ‫مردمــی بــوده و خوشــبختانه بخــش زیــادی‬ ‫از ایده هایــی کــه اکنــون اجــرا می کنیــم‪،‬‬ ‫بــا همــکاری و کمــک بخش هــای مختلــف‬ ‫مردمــی از جملــه ســازمان های مردم نهــاد‪،‬‬ ‫موسس ـه های هنــری‪ ،‬هنرمنــدان‪ ،‬هیئت هــای‬ ‫مذهبــی و به ویــژه جوانــان شــهر و شــورای‬ ‫مشــورتی جوانــان شــورای اســامی شــهر‬ ‫کرمــان‪ ،‬طراحــی شــده و در حــال اجراســت»‪.‬‬ ‫جهانشــاهی همچنیــن از پایــان مراحــل‬ ‫ســاخت فیلــم ســینمایی «شــهر مهتابــی»‬ ‫خبــر داد‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت مازنــدران اعــام کــرد‪« :‬درادامــه پرداخت هــای‬ ‫منظــم ســازمان بیمــه ســامت‪ ،‬مبلــغ ‪ ۵۲۵‬میلیاردریــال از مطالبــات موسســات‬ ‫درمانــی اســتان پرداخــت شــد»‪ .‬دکتــر رســول ظفرمنــد افــزود‪« :‬بــا تخصیــص‬ ‫اعتبــار ازســوی ســازمان بیمــه ســامت ایــران‪ ،‬مبلــغ ‪۵۲۵‬میلیاردریــال از‬ ‫مطالبــات موسســات درمانــی اســتان شــامل‪۳۰ :‬میلیاردریــال از مطالبــات‬ ‫پزشــک خانــواده‪۸۱ ،‬میلیاردریــال بابــت ســطح یــک روســتایی‪۵۳ ،‬میلیاردریــال‬ ‫بابــت بیمارســتان های خصوصــی و تامیــن اجتماعــی‪۲۱۲ ،‬میلیاردریــال بابــت‬ ‫داروخانه هــای خصوصــی‪ ۳۱ ،‬میلیاردریــال بابــت بیمارســتان های خصوصــی و‬ ‫‪ ۱۱۸‬میلیاردریــال بابــت موسســات خصوصــی پرداخــت شــد»‪ .‬وی ضمــن تقدیــر‬ ‫از تالش هــای سرپرســت ســازمان بیمــه ســامت در تامیــن و پرداخــت منظــم‬ ‫مطالبــات موسســات درمانــی طــرف قــرارداد‪ ،‬ایــن مهــم را حاصــل انضبــاط مالــی‬ ‫و مدیریــت منابــع در ســازمان بیمــه ســامت برشــمرد و افــزود‪« :‬امیدواریــم ایــن‬ ‫پرداخت هــا موجــب دلگرمــی هرچه بیشــتر تمامــی تالشــگران عرصــه ســامت‬ ‫علی الخصــوص کادر درمــان و پرســتاران درمقابله بــا ویــروس کرونــا باشــد»‪.‬‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت مازنــدران درادامــه بیــان داشــت‪« :‬مدیریــت منابــع و‬ ‫استحقاق ســنجی از بیمه شــدگان به صــورت الکترونیــک جــزو اولویت هــای‬ ‫ســازمان بیمــه ســامت اســت کــه هم اکنــون درحــال انجــام اســت و براین اســاس‬ ‫بخــش عمــده برنامه هــای راهبــردی ســازمان بیمــه ســامت‪ ،‬گســترش و ارتقــای‬ ‫کمــی و کیفــی خدمــات اســت کــه بــا مدیریــت منابــع و هزینه هــا‪ ،‬بــا نظــارت‬ ‫هدفمنــد و مســتمر بــر مراکــز و موسســات درمانــی به منظــور ارائــه خدمــات‬ ‫درمانــی بهتــر و باکیفیت تــر بــه بیمه شــدگان همچنیــن توانمندســازی‬ ‫بیمه شــدگان بــا اگاه ســازی انــان از قوانیــن و مقــررات بیم ـه ای به دنبــال تحقــق‬ ‫ایــن اهــداف اســت»‪ .‬دکتــر ظفرمنــد بــا اعــام اولیــن پرداخــت بابــت نســخ‬ ‫الکترونیــک متخصصیــن شــرکت کننده در طــرح نسخه نویســی الکترونیــک در‬ ‫اســتان‪ ،‬افــزود‪« :‬نســخ الکترونیــک صــادره تیرمــاه ازســوی متخصصیــن در مــاه‬ ‫جــاری پرداخــت خواهــد شــد و این درحالی ســت که مــدت زمــان ســه ماهه‬ ‫پذیــرش و ارســال دســتی نســخ بــه پذیــرش‪ ،‬ارســال و رســیدگی الکترونیــک‬ ‫تغییــر یافتــه کــه در ایــن مــاه شــاهد اولیــن پرداخــت نســخ تیرمــاه متخصصیــن‬ ‫طــرف قــرارداد خواهیــم بــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬حــدود نیمــی از جمعیــت اســتان‬ ‫تحت پوشــش بیمــه ســامت مازنــدران قــرار دارنــد و بیمــه ســامت اســتان‬ ‫ســاالنه بیــش از هفت هزارمیلیاردریــال بــرای هزینــه درمــان بیمه شــدگان بــه‬ ‫موسســات درمانــی طــرف قــرارداد اســتان پرداخــت می کنــد»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫چهار شنبه ‪ 15‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2039‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفا البرز خبر داد؛‬ ‫اغاز بهره برداری از تصفیه خانه محلی فاضالب در کرج‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫تولیت استان قدس رضوی مطرح کرد؛‬ ‫نصب سایبان درحرم رضوی‬ ‫رفاه وارامش خاطر زائران و مجاوران‬ ‫؛‬ ‫علیرضــا نصیرمنــش‪ /‬بهره بــرداری از دومیــن تصفیه خانــه لــوکال (محلــی)‬ ‫فاضــاب در کــرج بــا مشــارکت ابفــای اســتان البــرز و شــهرداری کــرج اغــاز‬ ‫شــد‪ .‬مهنــدس ذوالفقــار مهــدی زاده مدیرعامــل شــرکت ابفــای اســتان البــرز‬ ‫در مراســم افتتــاح ایــن تصفیه خانــه گفــت‪« :‬تصفیه خانــه محلــی فاضــاب‬ ‫مهرویــای کــرج یــک طــرح منحصر به فــرد و کم نظیــر از نظــر نحــوه اجــرا‬ ‫درســطح کشــور اســت کــه بــا مشــارکت دو ارگان خدمــات شــهری (ابفــای‬ ‫البــرز وشــهرداری کــرج) اجــرا شــده اســت و بــا بهره بــرداری از ان حــدود‬ ‫‪ ۵۰۰۰‬نفــر جمعیــت زیــر پوشــش ایــن تصفیه خانــه قــرار می گیرنــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬بر اســاس تفاهم نامــه ای کــه در ســال ‪ ۱۳۹۴‬میــان شــهرداری کــرج و‬ ‫ابفــای البــرز منعقــد شــد‪ ،‬اجــرای شــش تصفیه خانــه محلــی فاضــاب مدنظــر‬ ‫قــرار گرفــت کــه اجــرای ســایت اصلــی تصفیه خانــه توســط شــهرداری و اجــرای‬ ‫شــبکه جمــع اوری و نصــب انشــعاب های فاضــاب مــردم و تحویــل فاضــاب‬ ‫خــام برعهــده ابفــای البــرز گذاشــته شــد»‪ .‬برهمین اســاس اولیــن تصفیه خانــه‬ ‫درســال ‪ ۹۸‬بــا ظرفیــت ‪ ۱۰‬لیتر برثانیــه درحوالــی امــام زاده محمــد حصــارک بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید و در ایــن تصفیه خانــه کــه هم اکنــون شــاهد افتتــاح ان‬ ‫هســتیم‪ ،‬در مهرویــا بــا ظرفیــت ‪ ۱۰‬لیتر درثانیــه بــا مجمــوع اعتبــار صــرف شــده‬ ‫‪ ۱۸۰‬میلیارد ریــال (‪ ۱۰۰‬میلیارد ریــال توســط شــهرداری و ‪ ۸۰‬میلیارد ریــال‬ ‫توســط ابفــا) بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬مهنــدس مهــدی زاده تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«ابفــای البــرز بــرای تهیــه وتحویــل فاضــاب خــام ایــن تصفیه خانــه حــدود‬ ‫شــش کیلو متر انتقــال فاضــاب و ‪ ۱۰۰۰‬فقــره انشــعاب فاضــاب مــردم را بــا‬ ‫اعتبــار ‪ ۸۰‬میلیارد ریــال اجــرا کــرده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬ایــن طرح هــا شــاید‬ ‫بــزرگ وحجیــم نباشــند؛ امــا ویژگی هــای مثبــت زیــادی دارنــد کــه می تــوان‬ ‫بــه مشــارکت دســتگاه های خدمــات شــهری در حــل مشــکالت بهداشــتی‬ ‫و زیســت محیطــی‪ ،‬جمــع اوری و تصفیــه فاضــاب به صــورت لــوکال ومحلــی‬ ‫و اســتفاده از پســاب بــرای ابیــاری فضــای ســبز در همــان محــدوده تولیــد‬ ‫فاضــاب و درنتیجــه عــدم اســتفاده از اب هــای زیرزمینــی‪ ،‬کاهــش قابــل توجــه‬ ‫هزینــه طــرح و اجــرای طــرح به دلیــل کاهــش طــول خــط لوله هــای اصلــی‬ ‫و انتقــال و کاهــش هزینه هــای بهره بــرداری‪ ،‬حفــظ و جلوگیــری ازتغییــرات‬ ‫عمــده درظرفیــت اب خوان هــا به دلیــل اســتفاده از پســاب در همــان محــدوده‬ ‫تولیــد فاضــاب و عملکــرد مناســب و قابــل توجــه طرح هــای مدیریــت فاضــاب‬ ‫غیرمتمرکــز (محلــی) ازنظــر بحــران و پدافنــد غیرعامــل (درصــورت اســیب دیدن‬ ‫تاسیســات‪ ،‬بخــش کوچکــی از نواحــی شــهر بــا معضــل روبـه رو می شــود) اشــاره‬ ‫کــرد»‪ .‬وی ابــراز امیــدواری کــرد کــه ســومین تصفیه خانــه نیــز درمنطقــه خــط‬ ‫‪ ۴‬حصــار بــه زودی اجــرا و بــه بهره بــرداری ب رســد‪ .‬خاطرنشــان می شــود؛ در‬ ‫ایــن مراســم‪ ،‬فرمانــدار کــرج‪ ،‬اعضــای شــورای اســامی شــهر کــرج و شــهردار‬ ‫کــرج نیــز حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫معاون مالی و اقتصادی شهرداری خبر داد؛‬ ‫کم شدن محدوده طرح قالع دختر و اردشیر‬ ‫معــاون مالــی و اقتصــادی شــهرداری کرمــان گفــت‪« :‬شــهرداری در ســال ‪97‬‬ ‫پیشــنهاد داد محــدوده طــرح مســیر گردشــگری قلعه دختــر و قلعه اردشــیر‬ ‫درراســتای بهینه ســازی و تســریع در رونــد اجــرای ان‪ ،‬کــم شــود؛ چراکــه‬ ‫شــهرداری و دولــت تــوان تملــک محــدوده فعلــی را ندارنــد و ایــن موضــوع مــورد‬ ‫تصویــب مراجــع مربــوط قــرار گرفــت»‪ .‬رضــا دادگــر در نشســت عمومــی شــورای‬ ‫اســامی شــهر کرمــان کــه در ســالن ســادات شــهرداری برگــزار شــد‪ ،‬در رابطه بــا‬ ‫تملــک زمین هــای واقــع در مســیر گردشــگری قلعه دختــر و قلعه اردشــیر افــزود‪:‬‬ ‫«زمانی کــه اقــای ســعیدی کیا وزیــر راه و شهرســازی بــود در ســفری کــه بــه‬ ‫کرمــان داشــت‪ ،‬ایــن طــرح ملــی مصــوب و قــرار شــد ‪ 40‬هکتــار زمیــن بــرای تملک‬ ‫بــه شــهرداری بدهنــد کــه متاســفانه تاکنــون فقــط ‪ 10‬هکتــار داده شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬ســازمان قلعه دختــر و قلعه اردشــیر براســاس ابالغیــه وزارت‬ ‫کشــور در ســال ‪ 96‬بــا شــهرداری ادغــام شــد و درحال حاضــر امــور مربوطــه را‬ ‫ســازمان امــاک انجــام می دهــد»‪ .‬معــاون مالــی و اقتصــادی شــهرداری کرمــان‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬شــهرداری در ســال ‪ 97‬پیشــنهاد داد محــدوده ایــن طــرح را کــم‬ ‫کننــد؛ چراکــه نــه شــهرداری و نــه دولــت تــوان تملــک را ندارنــد و ایــن موضــوع‬ ‫مــورد تصویــب مراجــع مربــوط قــرار گرفــت؛ با این حــال تملک هــا بایــد انجــام‬ ‫شــود»‪ .‬دادگــر درخصــوص تملــک ســاختمانی واقــع در خیابان شــهدا که در مســیر‬ ‫طــرح قلعه دختــر و قلعه اردشــیر قــرار دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬زمیــن جایگزیــن‬ ‫از زمین هــای هفت بــاغ اســت کــه به طــور خــاص بــه طــرح قلعه دختــر و‬ ‫قلعه اردشــیر اختصــاص داده شــده اســت»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬بــرای پیگیــری اجرای‬ ‫بزرگــراه شــهید ســلیمانی یــک دفتــر پــروژه تعریــف شــده و در حــال اجراســت؛‬ ‫ضمــن اینکــه زمین هــای مرغوبــی را بــرای بحــث تملــک ایــن پــروژه اختصــاص‬ ‫داده ایــم»‪ .‬گفتنی ســت؛ اعضــای شــورا درخصــوص تملــک مذکــور موافقــت‬ ‫کردنــد و مقــرر شــد شــهرداری بــرای تملــک باقــی امــاک محــدوده قلعه دختــر‬ ‫و قلعه اردشــیر طــرح مدونــی ارائــه کــرده و بــه شــورا گــزارش دهــد‪.‬‬ ‫مناطق کم برخوردار؛‬ ‫اولویت شهرداری در اجرای پروژه اسفالت‬ ‫شــهردار کرمــان بااشــاره به شــروع پــروژه اســفالت معابــر شــهر کرمــان گفــت‪:‬‬ ‫«اســفالت معابــر باکیفیــت و اســتانداردهای الزم اجــرا و بــر ان نظــارت جــدی‬ ‫می شــود»‪ .‬ســید مهــران عالــم زاده در بازدیــد از وضعیــت معابــر و پروژه هــای‬ ‫شــهری‪ ،‬به همــراه رئیــس و جمعــی از اعضــای شــورای اســامی شــهر و مدیــران‬ ‫شــهری‪ ،‬از اســفالت یک میلیــون و ‪ 860‬هزارمترمربــع از معابــر شــهر کرمــان خبــر‬ ‫ـال اینده‪ ،‬بیــش از یک میلیون مترمربــع از معابــر شــهر‬ ‫داد‪ .‬وی افــزود‪« :‬طــی یک سـ ِ‬ ‫کرمــان توســط پیمانــکار و نزدیــک بــه همیــن میــزان توســط ســازمان عمــران و‬ ‫بازافرینــی فضاهــای شــهری شــهرداری اســفالت خواهــد شــد»‪ .‬شــهردار کرمــان‬ ‫باتاکیدبــر باال بــودن کیفیــت و اســتانداردهای الزم در اســفالت معابــر و انتخــاب‬ ‫پیمانــکار متخصــص افــزود‪« :‬باتوجه بــه شــروع اســفالت معابــر شــهر کرمــان‪ ،‬اولویت‬ ‫روکــش اســفالت معابــر در پنــج منطقــه شــهری‪ ،‬مشــخص و تحویــل پیمانکار شــده‬ ‫اســت»‪ .‬عال ـم زاده بیــان کــرد‪« :‬مناطــق کم برخــوردار شــهر‪ ،‬نخســتین اولویــت مــا‬ ‫در اجــرای پــروژه اســفالت هســتند و بر همین اســاس ایــن پــروژه از منطقــه چهــار‬ ‫شــهر کرمــان اغــاز شــده اســت»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬معابــر شــهر براســاس‬ ‫ازمایــش ‪( CBR‬به دســت اوردن مقاومــت خــاک بســتر و ســایر مصالــح ســنگی‬ ‫الیه هــای روســازی) و به صــورت اصولــی روکــش اســفالت خواهــد شــد»‪ .‬شــهردار‬ ‫کرمــان بااشــاره به اینکه یکــی از دالیــل اســیب دیدن اســفالت معابــر‪ ،‬نفــوذ اب هــای‬ ‫ســطحی ناشــی از بارندگــی بــه الیه هــای زیریــن اســفالت اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬در صــورت‬ ‫هدایــت اب هــای ســطحی‪ ،‬اســفالت معابــر بــر اثــر نشــت اب بــه الیه هــای زیریــن‬ ‫اســیب نخواهــد دیــد کــه ایــن موضــوع نیــز موردتوجــه بــوده و در دســتورکار‬ ‫شــهرداری قــرار دارد»‪ .‬الزم به ذکــر اســت؛ در ادامــه «پویــش افتتــاح» شــهرداری‬ ‫کرمــان کــه شــامل افتتــاح هفتگــی پروژه هــای شهری ســت‪ ،‬هفتــه اینــده بــا‬ ‫برگــزاری ائینــی باحضــور مســئوالن اســتانی و شــهری‪ ،‬پویــش دوم شــهرداری بــا‬ ‫نــام «پویــش اســفالت» اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫فعالیــت عمرانــی و رفاهی بــرای زائــران و مجاوران‬ ‫حــرم رضــوی هیــچ گاه تعطیل بــردار نیســت؛‬ ‫در همین راســتا عملیــات اجرایی نصب ســایبان در‬ ‫صحن هــای اصلــی حــرم مطهــر رضــوی صــورت‬ ‫پذیرفــت‪ .‬بخــش زیــادی از ایــن اقدامــات بــرای‬ ‫رفــاه و تمدد خاطــر زائــران اســت تــا تجربــه‬ ‫زیارتــی نــاب و عارفانــه را در حــرم امــام رضـا (ع)‬ ‫داشــته باشــند؛ اقدامــی کــه قطعـاً قدمــی مثبــت‬ ‫به ویــژه در ایــن شــرایط کرونایی ســت و زائــران‬ ‫حاضــر در حــرم منــور رضــوی دیگــر نیــازی‬ ‫بــه جابه جایــی مــداوم ندارنــد و می تواننــد بــا‬ ‫فاصله گــذاری مناســب در ســایه ایــن ســایبان ها‬ ‫بــه زیــارت بپردازنــد‪.‬‬ ‫نصب سایبان؛ مطالبه زائران‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی در همین زمینــه‬ ‫از افزایــش نصــب ســایبان ها در صحن هــای‬ ‫حــرم مطهــر رضــوی خبــر داده و افــزود‪« :‬یکــی‬ ‫از مطالبــات اصلــی زائــران حــرم مطهــر رضــوی‬ ‫از گذشــته تاکنــون به ویــژه در ایــام تابســتان‪،‬‬ ‫ایجــاد ســایبان هایی به منظــور حفــظ رفــاه‬ ‫حــال ایشــان جهــت اســتفاده از صحن هــای‬ ‫حــرم مطهــر در روزهــای گــرم ســال بــوده‬ ‫اســت»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین احمــد مــروی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬بــا مطالعــات انجام شــده و بررســی‬ ‫نمونه هــای مختلــف داخــل و خــارج از کشــور‪،‬‬ ‫تــاش شــد بــه ایــن مطالبــه به حــق زائــران‬ ‫جامــه عمل پوشــانده و ســعی شــود ســایبان هایی‬ ‫طراحــی شــود کــه بــا درنظر گرفتــن جمیــع‬ ‫جوانــب و حفــظ معمــاری حــرم مطهــر‪ ،‬تهیــه‬ ‫ان هــا از ســرعت‪ ،‬کیفیــت و کارایــی الزم برخوردار‬ ‫باشــد»‪ .‬وی می گویــد‪« :‬باتوجه بــه شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا و محدودیت هــای حضــور زائــران‬ ‫در رواق هــای مســقّف‪ ،‬تمــام تــاش خادمــان‬ ‫زائــران ایــن بــوده و اســت کــه درکنــار رعایــت‬ ‫کامــل اصــول و فراهم ســازی امکانــات بهداشــتی‬ ‫به منظــور حفــظ ســامتی زائــران‪ ،‬از فکــر ایجــاد‬ ‫اســایش و رفــاه حــال بیشــتر ایشــان در حــد‬ ‫مقــدورات غافــل نبــوده و به حمــداهلل‪ ،‬نخســتین‬ ‫فــاز عملیــات اجرایــی نصــب ســایبان ها در‬ ‫صحن هــای اصلــی حــرم مطهــر اغــاز و ان شــاءاهلل‬ ‫به مــرور شــاهد افزایــش ان هــا خواهیــم بــود»‪.‬‬ ‫پاسخی به مطالبه چندین ساله زائران‬ ‫مدیــر عالــی حــرم مطهــر رضــوی درزمینــه‬ ‫نصــب ســایبان ها گفــت‪« :‬نصــب ســایه بان ها‬ ‫در حــرم مطهــر امــام علی بن موســی الرضا (ع)‬ ‫پاســخی بــه مطالبــه به حــق و چندین ســاله‬ ‫زائــران ایــن بــوده اســت»‪ .‬مهــدی بــرادران‬ ‫«حجت االسالم والمســلمین‬ ‫می گویــد‪:‬‬ ‫مــروی در بــدو انتصــاب بــه تولیــت اســتان‬ ‫قــدس رضــوی دســتور تکمیــل مطالعــات‬ ‫مربــوط بــه ایــن موضــوع را صــادر کردنــد و‬ ‫ سال گذشــته متخصصــان امــر‬ ‫طــی ی ‬ ‫کو نیم ِ‬ ‫بررس ـی های گســترده ای را دربــاره امکان ســنجی‬ ‫و طراحــی احــداث ســایه بان در صحن هــای‬ ‫مختلــف حــرم مطهــر انجــام دادنــد و بــه نتایــج‬ ‫قابل توجهــی دســت یافتنــد»‪ .‬وی بااشــاره به‬ ‫بررســی طرح هــا و ایده هــای مختلــف داخلــی‬ ‫و خارجــی و نمونه هــای اجراشــده در مســجد‬ ‫النبــی(ص) و عتبــات عالیــات در مرحلــه‬ ‫مطالعاتــی‪ ،‬افــزود‪« :‬شــیوع بیمــاری کرونــا و‬ ‫شــرایط اضطــراری پیش امــده کــه منجــر بــه‬ ‫محدودیــت خدمت رســانی در رواق هــای حــرم‬ ‫مطهــر شــده بــود‪ ،‬مطالبــه ایجــاد ســایه بان‬ ‫در اماکــن متبرکــه را تشــدید کــرد؛ از همیــن رو‬ ‫مســئوالن اســتان مقــدس رضــوی تصمیــم‬ ‫گرفتنــد یکــی از طرح هــای دریافت شــده بــا‬ ‫قابلیــت اجــرای فــوری را در مــدت محــدود‬ ‫اجرایــی کننــد»‪ .‬بــرادران بااشــاره به اینکه حفــظ‬ ‫ســامتی زائــران یکــی از اولویت هــای اصلــی‬ ‫اســتان قــدس رضوی ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن طــرح‬ ‫بــا هــدف حفــظ ســامتی و ارتقــای اســایش‬ ‫و رفــاه زائــران اجــرا شــد و براســاس منویــات و‬ ‫تاکیــدات تولیــت اســتان‪ ،‬بــا تکمیــل مطالعــات‬ ‫و تحقیقــات‪ ،‬طرح هــای دیگــری نیــز بــا ابعــاد‬ ‫بزرگ تــر دراین زمینــه اجــرا خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬همچنیــن شــاهکار معمــاری غنــی‬ ‫اســامی ایرانــی کــه در صحن هــای متبــرک‬ ‫رضــوی به کاررفتــه در مدینــه منــوره وجــود‬ ‫نــدارد؛ لــذا نصــب ســایه بان هایی بــه ان‬ ‫شــکل می توانــد از حــس روحانــی و زیبایــی‬ ‫بصــری فضــای صحن هــای مطهــر بکاهــد‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه در ابتــدای کار هســتیم و نصــب‬ ‫ســایه بان ها در صحن هــای مرکــزی گام نخســت‬ ‫ماســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬تســریع در اتمــام پــروژه‪،‬‬ ‫اســتفاده از فنــاوری روز و افزایــش بهره منــدی از‬ ‫ظرفیــت متخصصــان داخلــی در مراحــل بعــدی‬ ‫کار موردنظــر اســتان قــدس رضوی ســت»‪.‬‬ ‫شهردار ساری بیان کرد؛‬ ‫پارک موزه دفاع مقدس؛ گامی به سوی توسعه متوازن شهر ساری‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫ائیــن کلنگ زنــی ســر درب اصلــی پــارک‬ ‫مــوزه دفــاع مقــدس باحضــور عباســعلی‬ ‫رضایــی؛ فرمانــدار شهرســتان ســاری‪ ،‬عبــاس‬ ‫رجبــی؛ شــهردار ســاری‪ ،‬ســردار عبــداهلل‬ ‫ملکــی؛ مدیــرکل حفــظ اثــار و نشــر و‬ ‫ارزش هــای دفــاع مقــدس مازنــدران و ســایر‬ ‫مســئوالن اســتانی و شهرســتانی در پــارک‬ ‫مــوزه دفــاع مقــدس برگــزار شــد‪ .‬شــهردار‬ ‫ســاری احــداث پــارک مــوزه دفــاع مقــدس‬ ‫در مرکــز اســتان را تبییــن حماســه دفــاع‬ ‫مقــدس و توســعه گردشــگری برشــمرد و‬ ‫گفــت‪« :‬تاریخ ســازی های دالوران مازندرانــی‬ ‫در دفــاع مقــدس‪ ،‬مغفــول واقع شــده و پــارک‬ ‫مــوزه دفــاع مقــدس‪ ،‬می توانــد تــا حــدودی‬ ‫غربــت رزمنــدگان مازندرانــی را برطــرف‬ ‫کنــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه شــهرداری ســاری‬ ‫بــرای احــداث پــارک مــوزه دفــاع مقــدس‪ ،‬بــا‬ ‫اداره کل حفــظ اثــار و ارزش هــای دفاع مقدس‬ ‫مازنــدران‪ ،‬همــکاری دارد‪ ،‬افــزود‪« :‬پاسداشــت‬ ‫رشــادت های رزمنــدگان در جبهــه حــق علیــه‬ ‫باطــل‪ ،‬وظیفه ای ســت کــه بــه دوش همــه مــا‬ ‫قــرار دارد و بایــد در مقابــل شــهدا‪ ،‬اســرا‪،‬‬ ‫جانبــازان‪ ،‬ایثارگــران و خانواده هــای ان هــا‬ ‫ادای دِیــن کنیــم»‪ .‬شــهردار ســاری گفــت‪:‬‬ ‫«پــارک مــوزه دفــاع مقــدس‪ ،‬مکانــی فرهنگی‬ ‫و گردشگری ســت کــه می توانــد بــه توســعه‬ ‫متــوازن شــهر ســاری کمــک کنــد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه شــهرداری ســاری بــا تمــام تــوان‬ ‫بــرای به ثمر نشــاندن ایــن پــروژه‪ ،‬کمــک‬ ‫می کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬مــردم مرکــز اســتان‪،‬‬ ‫ســال ها منتظــر بهره بــرداری از ایــن پــروژه‬ ‫هســتند»‪ .‬ســردار عبــداهلل ملکــی؛ مدیــرکل‬ ‫حفــظ اثــار و نشــر و ارزش هــای دفــاع مقدس‬ ‫در ایــن ائیــن‪ ،‬بابیان اینکــه پــارک موزه هــا‬ ‫گامــی ارزشــمند بــرای انتقــال مفاهیــم‬ ‫حماســی و واالی دفــاع مقــدس به شــمار‬ ‫شهرستان ری‬ ‫رفتــه و می تــوان رشــادت های رزمنــدگان‬ ‫اســام را درقالــب ایــن پــارک موزه هــا‬ ‫بــه نســل های اینــده و مــردم انتقــال داد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬ســر درب اصلــی مرکــز فرهنگــی‬ ‫و مــوزه دفــاع مقــدس مازنــدران دارای دو‬ ‫دیــوار ‪ ۴۵‬و ‪ ۳۸‬متری ســت‪ ،‬همچنیــن ایــن‬ ‫نمــا دارای ‪ ۱۴‬ســتون اســت کــه هــر کــدام‬ ‫از ســتون ها هشــت متر ارتفــاع دارنــد»‪.‬‬ ‫ملکــی افــزود‪« :‬عــدد هشــت در ســتون های‬ ‫ســر درب نمــاد هشت ســال دفــاع مقــدس‪،‬‬ ‫عملیــات والفجــر هشــت و امــام هشــتم‬ ‫اســت کــه ایــن اســتان مســیر عبــور زائریــن‬ ‫امــام رضــا(ع) اســت»‪ .‬مدیــرکل حفــظ اثــار‬ ‫و نشــر و ارزش هــای دفــاع مقــدس مازنــدران‬ ‫بابیان اینکــه ســر درب اصلــی مرکــز فرهنگی‬ ‫و مــوزه دفــاع مقــدس مازنــدران در ضلــع‬ ‫شــرقی ایــن مرکــز قرارگرفتــه اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«هزینــه ســاخت ایــن پــروژه را یکــی از‬ ‫خَ یِریــن نیک اندیــش حــوزه ایثــار و شــهادت‬ ‫به عهــده گرفــت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬شــهرداری‬ ‫ســاری به رغــم مشــکالت اقتصــادی در‬ ‫کمــک بــه ســاخت ایــن پــارک مــوزه نقــش‬ ‫مهمــی داشــته اســت و انتظــار مـی رود ایــن‬ ‫همــکاری ادامــه داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫نگاه ویژه شهرداری باقرشهر‬ ‫به بافت های فرسوده و تاب اوری شهری‬ ‫ســعید اســتاد فــرج شــهردار باقرشــهر‬ ‫گفــت‪« :‬احیــاء و بازســازی بافت هــای‬ ‫فرســوده رکــن اصلــی قابلیــت و تــاب اوری‬ ‫شهری ســت»‪ .‬به گــزارش روابــط عمومــی‬ ‫شــهرداری و شــورای اســامی باقرشــهر؛‬ ‫ســعید اســتاد فــرج افــزود‪« :‬با توجه بــه‬ ‫بــروز چالش هــای زندگــی شــهری در مورد‬ ‫بافت هــای فرســوده و ناکارامــد شــهری‬ ‫و همچنیــن نــوع مقاومــت و تــاب اوری بنــا بــر شــرایط محیطــی و منطقه بنــدی‬ ‫جغرافیایــی و اسیب شناســی و بازنگــری در احیــاء و بهســازی و توانمند ســازی‬ ‫در راســتای مبــارزه بــا فقرشــهری‪ ،‬گســترش اســیب های اجتماعــی‪ ،‬بحــران ایمنــی‪،‬‬ ‫تــاب اوری پائیــن و افــت منزلــت مــکان و بحــران محیــط زیســت نــگاه ویــژه به ســند‬ ‫ملــی راهبــردی تــاب اوری شــهری الزامی ســت»‪ .‬وی ادمــه داد‪« :‬مدیریــت شــهری‬ ‫باقرشــهر بــا انجــام مطالعــات میدانــی و شناســایی بافت هــای فرســوده و ناکارامــد‬ ‫شــهری بــر اســاس اســتانداردهای فنــی و شهرســازی تهیــه پــان شــهری اقدامــات‬ ‫الزم را به عم ـل اورده کــه پــس مکاتبــه بــا ارگان هــای مربوطــه و کســب مجــوزات‬ ‫الزم و تامیــن اعتبــارات اســتانی نســبت بــه تشــویق شــهروندان جهــت بهره منــدی از‬ ‫از تســهیالت شــهری اقدامــات الزم را بــه عمــل اورده اســت»‪ .‬اســتاد فــرج ادامــه داد‪:‬‬ ‫«از اهــداف مهــم در بازافرینــی شــهری و بازبینــی بافت هــای فرســوده می تــوان بــه‬ ‫کاهــش فقــر شــهری‪،‬یکپارچگی شــبکه های شــهری‪ ،‬کاهــش اســیب های اجتماعــی‪،‬‬ ‫ارتقــای هویــت شــهری حفاظــت از زیس ـت بوم ها را بــه باالتریــن شــاخصه ها اشــاره‬ ‫کــرد»‪ .‬وی در پایــان ادامــه داد‪« :‬در برنامه ریــزی شــهری و برنامه ریــزی مدیریتــی‬ ‫می بایســت تاکیــد الزم بــر ارکان اصلــی شــهری (مســکن‪ ،‬خدمــات روبنایــی‪ ،‬‬ ‫زیرســاخت ها و فضاهــای شــهری) توجــه ویــژه صــورت پذیــرد»‪.‬‬ ‫احیاء و مرمت ‪ ۱۱۵‬کیلومتر از قنات های شهرری‬ ‫مدیــر اب و خــاک و امــور فنــی مهندســی ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان تهــران‬ ‫با اشــاره به اجــرای ‪ ۱۱۵‬کیلومتــر احیــاء و مرمــت قنات هــای شهرســتان ری گفــت‪:‬‬ ‫«بخــش عمــده ای از اعتبــارات اســتان تهــران بــه احیــاء و مرمــت قنات هــای ری‬ ‫اختصــاص یافتــه اســت»‪ .‬علــی روشــنی در جلســه شــورای اب و کشــاورزی ایــن‬ ‫شهرســتان افــزود‪« :‬اعتبــارات اب و خــاک کشــاورزی شهرســتان ری در اولویــت اول‬ ‫اســتان تهــران قــرار دارد و در ســال جــاری نیــز بخــش عمــده ای از اعتبارات اســتان به‬ ‫قنــات هــای ری اختصــاص یافتــه اســت»‪ .‬وی بــا بیــان فعالیت هــای صورت گرفتــه‬ ‫در شهرســتان ری در ســال های اخیــر اظهــار داشــت‪ ۲۱۷« :‬کیلومتــر انتقــال اب‬ ‫بــا لولــه‪ ۱۷۶ ،‬کیلومتــر احــداث کانــال کشــاورزی‪۲۶۶ ،‬هکتــار شــبکه مــدرن دشــتی‬ ‫ابیــاری‪ ۱۱۵ ،‬کیلومتــر احیــاء و مرمــت قنــات در شهرســتان ری اجــرا شــده اســت»‪.‬‬ ‫ایــن مســئول با اشــاره به اجــرای ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۴۴۴‬هکتــار ســامانه های ابیــاری تحــت‬ ‫فشــار در شهرســتان ری خاطرنشــان کــرد‪« :‬به منظــور صرفه جویــی و بهبــود‬ ‫روش هــای ابیــاری و افزایــش بهــره وری اب در شهرســتان ری توســعه ســامانه های‬ ‫نویــن ایــن شهرســتان در حــال توســعه اســت»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬در صــورت‬ ‫تامیــن اب پایــدار‪ ،‬مطمئــن و ســالم طرح هــای بیشــتری در ایــن شهرســتان اجــرا‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬روشــنی با تاکید بــر رعایــت الزامــات وزارت نیــرو در توســعه طــرح‬ ‫هــای اب و خــاک گفــت‪« :‬باتوجه بــه بحــران اب در اســتان بایــد همــواره در توســعه‬ ‫پــروژه هــای ابــی بــا همراهــی و همــکاری شــرکت اب منطقـه ای اقــدام کــرد»‪ .‬ایــن‬ ‫مســئول بــر ضــرورت هماهنگــی بیــن ســازمان جهــاد کشــاورزی و شــرکت اب‬ ‫منطق ـه ای به عنــوان اصــل مهــم کــه باعــث پایــداری پروژه هــا و توســعه منطقــی‬ ‫و دوام ان هــا خواهــد شــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫فرماندار ری تاکید کرد؛‬ ‫تامین زیرساخت های تولید؛‬ ‫مهم ترین ماموریت دستگاه های اجرایی‬ ‫در نشست عمومی شورای اسالمی شهر کرمان مطرح شد؛‬ ‫پویش اسفالت شهرداری؛ اقدامی شایسته و از ضرورت های شهر‬ ‫عفت فالح‬ ‫در نشســت عمومــی شــورای اســامی شــهر‬ ‫کرمــان مطــرح شــد‪« :‬اســفالت معابــر از‬ ‫ضرورت هــای بســیار مهم بــرای شــهر و‬ ‫شــهروندان اســت و اســفالت ‪ 60‬معبــر در ســال‬ ‫جــاری درقالــب پویــش اســفالت شــهرداری‬ ‫اقدامــی شایســته اســت»‪ .‬منصــور ایرانمنــش؛‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهر کرمــان در ابتــدای‬ ‫نشســت عمومــی شــورای اســامی شــهر کرمــان‬ ‫کــه در ســالن ســادات شــهرداری برگــزار شــد‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬مســائلی کــه در نطق پیش از دســتور‬ ‫جلســات مطــرح می شــود‪ ،‬دغدغه هــای شــهر و‬ ‫شــهروندان اســت و بایــد ازطریــق مکاتبــات شــورا‬ ‫بــا شــهرداری پیگیــری و اجــرا شــود»‪.‬‬ ‫جلویتخلیهزباله هایساختمانی‬ ‫در جاده ماهان گرفته شود‬ ‫وی بااشــاره به تخلیــه نخاله هــای ســاختمانی در‬ ‫جــاده ماهــان گفــت‪« :‬حــدود چهار ســال پیش‬ ‫در جــاده جوپــار نیــز چنیــن اتفاقــی می افتــاد و‬ ‫شــهرداری هزینــه زیــادی بــرای ســامان دهی ان‬ ‫انجــام داد امــا همچنــان از نظــر امنیتــی مشــکل‬ ‫دارد»‪ .‬عضــو شــورای اســامی شــهر کرمــان‬ ‫افــزود‪« :‬همیــن اتفــاق دارد در جــاده ماهــان‬ ‫تکــرار می شــود؛ باتوجه به اینکــه ایــن مــکان‬ ‫ورودی شــهر از ســمت ماهــان اســت منظــر بــدی‬ ‫ایجــاد کــرده و شــهرداری و ادارات ذی ربــط بایــد‬ ‫ورود کننــد؛ شــهرداری تابلــوی ممنوعیــت تخلیه‬ ‫نخاله هــای ســاختمانی را در مســیر نصــب‬ ‫کنــد و برخــورد قانونــی صــورت گیــرد»‪ .‬رامیــن‬ ‫ارجمنــد کرمانــی؛ نایب رئیــس شــورای اســامی‬ ‫شــهر کرمــان در این رابطــه گفــت‪« :‬بــا شــهرداری‬ ‫درخصــوص تخلیــه نخاله هــای ســاختمانی در‬ ‫جــاده ماهــان مکاتبــه شــود تــا توضیحــات الزم‬ ‫را ارائــه کننــد»‪ .‬در ادامــه‪ ،‬ایرانمنــش بااشــاره به‬ ‫مشــکالت نگهــداری فضــای ســبز در پــارک‬ ‫جنگلــی شــهید باهنــر گفــت‪« :‬تعــدادی از‬ ‫درختــان بــر اثــر افــات خشــک شــده و در حــال‬ ‫از بین رفتــن هســتند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ایــن پــارک‬ ‫فضــای ســبز باارزشــی دارد کــه متاســفانه‬ ‫در حــال از بین رفتــن اســت و شــهرداری بایــد‬ ‫مســئول ویــژه ای را بــرای نگهــداری از فضــای‬ ‫ســبز پــارک جنگلــی درنظــر بگیــرد و اقــدام‬ ‫جــدی درخصــوص کارشناســی افــات گیاهــی‬ ‫انجــام دهــد»‪ .‬ســپس علــی خــدادادی؛ رئیــس‬ ‫کمیســیون خدمــات شــهری شــورای اســامی‬ ‫شــهر کرمــان در رابطه بــا صحبت هــای‬ ‫ایرانمنــش گفــت‪« :‬انچــه در نطق پیش ازدســتور‬ ‫مطــرح می شــود بایــد در صورت جلســه بیایــد‬ ‫تــا ازطریــق مکاتبــه بــا شــهرداری پیگیــری‬ ‫شــده و نتیجــه حاصــل شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در‬ ‫جلســه ای کــه هفتــه گذشــته در فرمانــداری‬ ‫داشــتیم‪ ،‬دو نقطــه بــرای تخلیــه نخاله هــای‬ ‫ســاختمانی مشــخص شــد؛ یکــی از ان هــا واقــع‬ ‫در جــاده ماهــان‪ ،‬نرســیده بــه ســیلو روب ـه روی‬ ‫کارخانــه شــن و ماســه اســت کــه درحال حاضــر‬ ‫غیرفعــال اســت»‪ .‬ایرانمنــش در پاســخ گفــت‪:‬‬ ‫«امــا نخاله هــا بــا فاصلــه پنج‪،‬شــش متری از‬ ‫ایــن کارخانــه تخلیــه می شــود»‪ .‬خــدادادی ادامه‬ ‫داد‪« :‬ایــن موضــوع قابل پیگیری ســت؛ ضمــن‬ ‫اینکــه منطقــه بعــدی بــرای تخلیــه نخاله هــای‬ ‫ســاختمانی در یــک معــدن غیرفعــال واقــع در‬ ‫جــاده کوهپایــه اســت»‪ .‬علی اکبــر مشــرفی؛ عضو‬ ‫شــورای اســامی شــهر کرمــان در این خصــوص‬ ‫بااشــاره به اینکه در جــاده جوپــار هــم تخلیــه‬ ‫نخاله هــای ســاختمانی انجــام می شــود‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«هــر روز تعــدادی ماشــین جدیــد می بینیــم کــه‬ ‫در ایــن محــور نخاله هــا را تخلیــه می کننــد و‬ ‫ایــن موضــوع‪ ،‬مشــکالت امنیتــی در پــی دارد»‪.‬‬ ‫در ادامــه ایــن نشســت‪ ،‬هش ـت مورد از مصوبــات‬ ‫کمیســیون برنامه وبودجــه شــورا در نبود حســین‬ ‫چناریــان؛ رئیــس کمیســیون به دلیــل ابتــا بــه‬ ‫کرونــا‪ ،‬توســط نایب رئیــس کمیســیون مطــرح و‬ ‫بررســی شــد‪.‬‬ ‫ضرورت ادامه طرح ملی‬ ‫مسیر گردشگری قلعه دختر و قلعه اردشیر‬ ‫ســید محمدرضــا معیــن زاده میرحســینی‬ ‫درخصــوص تملــک ســاختمانی واقــع در‬ ‫خیابــان شــهدا کــه در مســیر طــرح قلعه دختــر‬ ‫و قلعه اردشــیر قــرار دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن ملــک‬ ‫یک میلیاردتومــان کارشناســی شــده و قــرار‬ ‫اســت به جــای ان چهــار قطعــه زمیــن بــا‬ ‫کاربــری مســکونی در ابتــدای جــاده هفت بــاغ‬ ‫واگــذار شــود»‪ .‬مشــرفی بــا اعــام مخالفــت‬ ‫خــود دراین مــورد گفــت‪« :‬درخصــوص‬ ‫تملــک‪ ،‬ابتــدا بایــد طرح هــا را اولویت بنــدی‬ ‫کنیــم‪ .‬حجــم زیــادی از تملــک قلعه دختــر‬ ‫و قلعه اردشــیر یعنــی حــدود ‪ 28‬هکتــار باقــی‬ ‫مانــده و بــا ایــن میــزان واگــذاری‪ ،‬کار بــه‬ ‫جایــی نمی رســد؛ از طرفــی درحال حاضــر بلــوار‬ ‫‪45‬متــری شــهید ســلیمانی جــزو اولویت هــای‬ ‫نخســت شهرداری ســت و بایــد بــه ان توجــه‬ ‫ویــژه شــود»‪ .‬خــدادادی باتاکیدبــر ضــرورت‬ ‫اولویت بنــدی در پروژه هــای شــهری بــه در‬ ‫اولویــت قــرار داشــتن پــروژه بزرگــراه شــهید‬ ‫ســلیمانی بــرای شــهرداری در ســال جــاری‬ ‫اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬طــرح قلعه دختــر و‬ ‫قلعه اردشــیر نیــز از ســال های گذشــته جــزو‬ ‫اولویت هــای شــهر کرمــان بــوده کــه بایــد‬ ‫هر چه زودتــر پیگیــری شــود»‪ .‬زهــرا لــری؛‬ ‫رئیــس کمیســیون فرهنگــی‪ ،‬هنــری و بانــوان‬ ‫شــورای اســامی شــهر کرمــان نیــز گفــت‪« :‬من‬ ‫به عنــوان یــک شــهروند ایــن ســوال را دارم کــه‬ ‫طرح هایــی کــه شــهرداری روی منازل مســکونی‬ ‫اجــرا می کنــد‪ ،‬چنــد ســال اعتبــار دارنــد؟ در‬ ‫ائیــن افتتــاح پــارک زریســف که هفته گذشــته‬ ‫انجــام شــد‪ ،‬اهالــی گالیه هایــی درخصــوص‬ ‫طوالنی شــدن فراینــد تملــک شــهرداری‬ ‫داشــتند؛ بایــد ســریع تر فکــری بــه حــال ایــن‬ ‫محــدوده شــود و مــردم را از ایــن تنگنــا نجــات‬ ‫دهند»‪ .‬محمدجــواد کامیاب؛ رئیس کمیســیون‬ ‫عمــران و حمل ونقــل شــورا نیــز در این مــورد‬ ‫گفــت‪« :‬اینکــه قــرار بــوده ‪ 40‬هکتــار داده شــود‬ ‫و ‪ 10‬هکتــار داده شــده‪ ،‬بایــد تعیین تکلیــف‬ ‫شــود؛ شــهرداری گــزارش دهــد تــا مشــخص‬ ‫شــود تاکنــون چقــدر تملــک شــده؟ چقــدر‬ ‫باقــی مانــده و چــه مقــدار زمیــن نیــاز دارد؟»‬ ‫ســپس ارجمنــد کرمانــی؛ نایب رئیــس شــورا‬ ‫گفــت‪« :‬اعضــای شــورا درخصــوص مــورد‬ ‫تملــک مذکــور موافقــت دارنــد‪ ،‬امــا شــهرداری‬ ‫بــرای تملــک باقــی امــاک محــدوده قلعه دختر‬ ‫و قلعه اردشــیر بایــد طــرح مــدون ارائــه کــرده و‬ ‫بــه شــورا گــزارش دهــد»‪ .‬در ادامــه‪ ،‬یــک مصوبه‬ ‫از کمیســیون حقوقــی شــورا توســط مویــدی‬ ‫مطــرح و بــا ان موافقــت شــد‪ .‬نایب رئیــس‬ ‫شــورای شــهر کرمــان بااشــاره به اینکه در‬ ‫جلســه قبــل مقــرر شــد هر یــک از اعضــای‬ ‫شــورا نظــارت بــر نحــوه اجــرا و پیشــرفت یکــی‬ ‫از پروژه هــای شــهری را بر عهــده داشــته باشــد‪،‬‬ ‫از خــدادادی خواســت تــا گزارشــی درخصــوص‬ ‫پــروژه اســفالت و ارامســتان جدیــد ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری با بیان اینکــه تامیــن زیرســاخت های واحدهــای‬ ‫تولیــدی از جملــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز و راه مهم تریــن ماموریــت دســتگاه های اجرایــی‬ ‫و خدمات رســان اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬امــروز تامیــن نیازهــای اولیــه تولیــد مهم تریــن‬ ‫اولویــت دســتگاه های اجرایــی ایــن شهرســتان اســت»‪ .‬حســین توکلــی در جلســه‬ ‫ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد شهرســتان ری در کهریــزک اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«تولید کننــدگان به عنــوان ســربازان خــط مقــدم مبــارزه بــا تحریم هــای ظالمانــه‬ ‫دشــمنان بایــد فقــط بــه بحــث تولیــد و افزایــش کیفیــت کاالی خــود فکــر کننــد‬ ‫و هیچ گونــه دغدغــه در حــوزه تامیــن زیرســاخت های تولیــد نداشــته باشــند»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه کمبــود بســیاری از زیرســاخت ماننــد اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز و راه‬ ‫ریشــه در مدیریت هــای گذشــته دارد‪ ،‬افــزود‪« :‬بســیاری از شــهرک های صنعتــی‬ ‫کــه در گذشــته احــداث و بــه تولید کننــدگان واگــذار شــده اند در زمــان احــداث‬ ‫زیرســاخت های الزم ماننــد اب‪ ،‬بــرق و راه در انهــا پیش بینــی نشــده اســت و‬ ‫همیــن امــر باعــث شــده بســیاری از زمــان جلســات رفــع موانــع تولیــد شهرســتان‬ ‫ری بــه تامیــن ایــن زیرســاخت های تولیــد‪ ،‬صــرف شــود»‪ .‬توکلــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫‪:‬خوشــبختانه بــا نــگاه خــوب دولــت دکتــر روحانــی بــه مقولــه تولیــد و تامیــن‬ ‫زیرســاخت های ان در قالــب جلســات رفــع موانــع تولیــد مشــکالت تمامــی‬ ‫واحدهــای تولیــد بررســی شــده و در حــد تــوان مشــکالت حــل و زیرســاخت ها‬ ‫تامیــن شــده اســت»‪ .‬وی با بیان اینکــه طــی ســال های گذشــته اقدامــات خوبــی‬ ‫در جهــت رفــع مشــکالت زیرســاخت های شــهرک هــای صنعتــی در شهرســتان‬ ‫ری صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬اب شــرب جنــوب تهــران بــا پیگیری هــای‬ ‫فرمانــداری شهرســتان ری بـه زودی بــه رینــگ تهــران وصــل می شــود و تــا مــردم‬ ‫و صنعتگــران بــه اب گــورای ســدهای اســتان تهــران وصــل شــوند»‪ .‬ایــن مســئول‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬دولــت در بهســازی جاده هــای روســتایی و شــهرک های صنعتــی‬ ‫جنــوب پایتخــت نیــز اقدامــات بســیاری انجــام داده اســت کــه همچنــان نیــز ادامــه‬ ‫پیــدا خواهــد کــرد»‪ .‬توکلــی در ادامــه با اشــاره به طرح هــای توســعه ای واحدهــای‬ ‫تولیــدی جنــوب تهــران‪ ،‬ابــراز کــرد‪« :‬تحریم هــای ظالمانــه دشــمنان و نگاه بــه درون‬ ‫مســئوالن کشــور باعــث شــده امــروز تولیــد در کشــور رونــق بگیــرد و صاحبــان‬ ‫بو کار خــود باشــند»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬تغییــر نــگاه‬ ‫صنایــع به دنبــال توســعه کس ـ ‬ ‫مــردم در اســتفاده از محصــوالت داخلــی نیــز موجــب قــدرت گرفتــن تولیــد داخــل‬ ‫و اجــرای سیاسـت های اقتصــاد مقاومتــی شــده اســت کــه بایــد همچنــان در کشــور‬ ‫ادامــه داشــته باشــد»‪ .‬توکلــی در بخــش دیگــر ســخنان خــود معیشــت کارگــران‬ ‫واحدهــای تولیــدی را از مهم تریــن اولویت هــای دولــت و فرمانــداری ری دانســت‬ ‫و گفــت‪« :‬صاحبــان صنایــع و واحدهــای تولیــد بایــد اولویــت اصلــی خــود پــس از‬ ‫تولیــد را معیشــت کارگــران و قــدرت خریــد انــان بداننــد تــا نیــروی انســانی نیــز در‬ ‫ایــن اوضــاع اقتصــادی اســیب نبینــد»‪ .‬وی در خصــوص مشــکالت ورودی شــهرک‬ ‫صنعتــی تهــران به عنــوان اولیــن شــهرک صنعتــی خصــوص نیــز اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«ســیمای ایــن شــهرک و همچنیــن راه ورودی ان نیــز بایــد توســط دســتگاه هــای‬ ‫اجرایــی اصــاح شــود»‪ .‬جلســه کارگــروه ســتاد اقتصــاد مقاومتــی کارگــروه تســهیل‬ ‫ورفــع موانــع تولیــد شهرســتان ری بــا حضــور حســین توکلی کجانــی فرمانــدار ویژه‬ ‫شهرســتان ری و جمعــی از مســئوالن و تولیــد کننــدگان در بخشــداری کهریــزک‬ ‫برگــزار شــد‪.‬‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2073

روزنامه سایه 2073

شماره : 2073
تاریخ : 1399/06/31
روزنامه سایه 2072

روزنامه سایه 2072

شماره : 2072
تاریخ : 1399/06/30
روزنامه سایه 2071

روزنامه سایه 2071

شماره : 2071
تاریخ : 1399/06/29
روزنامه سایه 2070

روزنامه سایه 2070

شماره : 2070
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه سایه 2069

روزنامه سایه 2069

شماره : 2069
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه سایه 2068

روزنامه سایه 2068

شماره : 2068
تاریخ : 1399/06/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!