روزنامه سایه شماره 2038 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2038

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2038

روزنامه سایه شماره 2038

‫وزیر امور خارجه تاکید کرد؛‬ ‫تبعات فاجعه بارِ‬ ‫‪ 2‬اشتباهات محاسباتی ابرقدرت ها‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫رضــا اردکانیــان ؛ وزیــر نیــرو گفــت‪ ۱۵۰۰« :‬میلیارد تومــان در ‪ ۱۶‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار‬ ‫از اراضــی اســتان های کرمانشــاه و ایــام بابــت ابیــاری و زه کشــی هزینــه شــده کــه‬ ‫طــی هفتــه اینــده به بهره بــرداری خواهــد رســید‪ .‬در پانزدهمیــن هفتــه از پویــش‪،‬‬ ‫بو خــاک کشــور با عنــوان طرح هــای توســعه‬ ‫مجموعــه پــروژه بزرگــی در عرصــه ا ‬ ‫بو خــاک مــرزی افتتــاح خواهند شــد»‪.‬‬ ‫منابــع ا ‬ ‫شهردار بندرعباس تاکید کرد؛‬ ‫سیما و منظر شهری؛‬ ‫‪7‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬مرداد ‪ 14 - 1399‬ذی الحجه ‪ 4 -1441‬اگوست ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2038‬تومان‬ ‫اولویت جدی شهرداری بندرعباس‬ ‫رئیس قوه قضائیه مطرح کرد؛‬ ‫«تحریم» و «تحریف»‬ ‫بازوهای نظام سلطه ‬ ‫؛‬ ‫‪ International Data Corporation‬گزارش داد؛‬ ‫چگونه بازار گوشی های هوشمند به دو رقیب اصلی محدود شد؟‬ ‫میلیارددالری «اپل» و «گوگل»‬ ‫مصاف‬ ‫ِ‬ ‫‪2‬‬ ‫شیوه های موثر جذب و حفظ مشتری‬ ‫معصومه ابتکار؛ معـــاون رئیس جمهوری‬ ‫در امـــور زنـــان و خانـــواده گفت‪« :‬در‬ ‫مســـیر اصالح جامعـــه و تحقق عدالت‬ ‫جنســـیتی‪ ،‬باید ظرفیت های کار گروهی‬ ‫در بخش هـــای دولتـــی و غیر دولتی‬ ‫در کنار هـــم گام بردارند؛ زیـــرا اجرای‬ ‫ســـند ارتقای وضعیت زنـــان مختص‬ ‫دولـــت نیســـت و همـــکاری همه‬ ‫ســـازمان های مردم نهـــاد را می طلبد»‪.‬‬ ‫یک مدل جامع برای‬ ‫تحلیل رشد یک استارت اپ‬ ‫چندسـال اخیر‪ ،‬رقابت‬ ‫اگرچـه بازار گوشـی های هوشـمند‪ ،‬شـروعی طوفانـی بر بسـتر چندین پلتفـرم مختلف را شـاهد بود؛ امـا در‬ ‫ِ‬ ‫یاُاس» و دومـی را با‬ ‫اصلـی تنهـا بیـن دو برنـد قدرتمنـد؛ یعنـی «اپـل» و «گـوگل» جریـان دارد کـه اولـی را بـا سیسـتم عامل «ا ‬ ‫سیسـتم عامل «اندرویـد» دراین حـوزه می شناسـیم‪ .‬به عقیـده کارشناسـان؛ ایـن دو شـرکت چنـان به نوعی همـه بـازار موبایل های‬ ‫ً‬ ‫اصلا به چشـم نمی اینـد و کسـی چنـدان اخبـار مربـوط بـه‬ ‫مـدرن را در دسـت گرفته انـد کـه سـایر پلتفرم هـا از سـایر برندهـا‬ ‫ هـای «وینـدوز» متعلـق بـه ‪« ،Microsoft‬اُاس» متعلـق بـه ‪ BlackBerry‬و «بادا» متعلق بـه ‪ Samsung‬را دنبال نمی کند و شـاید‬ ‫پلتفرم‬ ‫ِ‬ ‫حتـی در خاطـر خیلی هـا نیسـت کـه چنیـن سیسـتم عامل هایی نیز در جهـان وجـود دارند‬ ‫وقتــی درمــورد میــزان رشــد و ارزیابــی عملکــرد یــک اســتارت اپ یــا‬ ‫کســب وکار درطول زمــان ســوال می پرســیم‪ ،‬معمــوالً بــا پاســخ هایی کیفــی‬ ‫یــا ســنجه های کمــی (‪KPI‬هــا) مواجــه می شــویم کــه هــردو ناقــص هســتند‪.‬‬ ‫پاســخ های کیفــی بســیارگمراه کننده و ‪KPI‬هــا معمــوالً تنهــا یک جنبــه از‬ ‫کسـب وکار را نمایــش می دهنــد‪ .‬یــک مــدل مناســب بــرای ارزیابــی کلــی رشــد‬ ‫و عملکــرد‪ ،‬عالوه بــر جامعیــت ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران مطرح کرد؛‬ ‫‪8‬‬ ‫ارتقای سالمت خانواده‬ ‫با اجرای طرح «هر خانه یک پایگاه سالمت»‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫انگ دوپینگ‬ ‫بر مریم هاشمی؛‬ ‫ووشوکار طالیی جهان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫پیام تقدیر و تشکر و اعتذار‬ ‫من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق‬ ‫بــا شایســته ترین و عالی تریــن عبــارات و ســخنان‬ ‫بــه هــر زبــان و هــر لهجــه می ســتایم؛ بــا نهایــت‬ ‫احتــرام و در کمــال تواضــع و ارادت و بــا عــرض ســپاس‬ ‫بدین وســیله مراتــب قدردانــی و تشــکر خــود را از‬ ‫یکایــک ســروران‪ ،‬دوســتان‪ ،‬اشــنایان‪ ،‬بســتگان و‬ ‫مســئوالن ارجمنــد به ویــژه‬ ‫ دکتر هدایت اهلل جمالی پور؛ استاندار محترم قزوین‬‫ دکتر حسین توکلی کجانی؛ معاون محترم استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری‬‫ دکتر امیر حسین باقر نژاد؛ دبیر محترم اجرایی مجمع نمایندگان تهران‬‫ مهندس مهدی مجیدی؛ معاون محترم سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه‬‫شهرستان ری‬ ‫ دکتر خال؛ رئیس محترم سازمان بهشت زهرا (س)‬‫ دکتر علی اکبر بهبهانی؛ مدیرمسئول روزنامه سایه و مدیرعامل تعاونی مطبوعات کشور‬‫ جناب اقای حمید سوریان؛ قهرمان المپیک کشتی جهان‬‫ جناب اقای بهنام ابوالقاسم پور؛ عضو محترم اسبق تیم ملی و پرسپولیس‬‫ دکتر فرهاد افشار؛ شهردار محترم منطقه ‪ ۲۰‬تهران‬‫ حجت االسالم والمسلمین معبودی؛ معاون محترم فرهنگی شهرداری منطقه ‪۲۰‬‬‫ حجت االسالم والمسلمین کنگرلو؛ رئیس محترم سازمان تبلیغات اسالمی‬‫شهرستان ری‬ ‫ حاج محمد رضا حبیبیان؛ رئیس محترم هیئات مذهبی استان تهران و شهرستان ری‬‫ حجت االسال مو المسلمین حاج اقا مرتضوی‬‫ دکتر امین بابایی؛ بخشدار محترم کهریزک‬‫ مهندس اسماعیل شعبانزاده؛ بخشدار محترم خاوران‬‫ مهندس علیرضا صادقی؛ بخشدار محترم قلعه نو‬‫ سرکار خانم دکتر فکوریان؛ بخشدار محترم مرکزی‬‫ مهندس رئوف بخشدار محترم فشافویه‬‫ جناب اقای صفوی؛ رئیس محترم اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ری‬‫ دکتر حسین ترکاشوند؛ شهردار محترم قیامدشت‬‫ جناب اقای ابوفاضلی؛ فرمانده محترم بسیج اتاق اصناف شهرستان ری‬‫ جناب اقای سرهنگ رفیعی؛ رئیس معزز بسیج ادارات شهرستان ری‬‫ جناب اقای لطف اهلل ستاره؛ رئیس محترم اتاق اصناف شهرستان ری‬‫ جنـاب اقای سـید محسـن کشـاورزی؛ نایب رئیس محترم اتاق اصنـاف و رئیس‬‫اتحادیـه و اعضای محترم انبارداران شهرسـتان ری‬ ‫ جنـاب اقـای ابوالفضـل صادقـی؛ نایب رئیـس محتـرم اتـاق اصنـاف و رئیـس‬‫اتحادیـه خواربارفروشـان شهرسـتان ری‬ ‫ جنـاب اقـای بهورمنـش؛ خزانـه دار محتـرم اتاق اصنـاف و رئیـس اتحادیه اغذیـه داران‬‫شهرستان ری‬ ‫ جناب اقای حاج رضا اکبر؛ مشاور عالی اتاق اصناف شهرستان ری‬‫ جناب اقای علی کلهر؛ رئیس محترم شورای بخش کهریزک‬‫ جناب اقای بخشائیان؛ رئیس محترم اتحادیه دوردگران شهرستان ری‬‫ جناب اقای اربابی نژاد؛ رئیس محترم اتحادیه لوازم التحریر فروشان شهرستان ری‬‫ جناب اقای مهدی کریمیان؛ رئیس محترم اتحادیه کامیون داران شهرستان ری‬‫ جناب اقای بیات؛ رئیس و اعضای محترم اتحادیه چلوکباب و رستوران داران شهرستان ری‬‫ جناب اقای برکاتی؛ عضو محترم اتحادیه نانوایان شهرستان ری‬‫ جناب اقای پور ناصرانی؛ مدیر محترم روابط عمومی بهشت زهرا (س)‬‫ اعضای محترم شورای اسالمی جاده نظامی‬‫ سرکار خانم نسرین حسنی؛ رئیس محترم اتحادیه ارایشگران زنانه شهرستان ری‬‫ جناب اقای سید ناصر موسوی؛ معاون محترم اسبق عمرانی فرمانداری شهرستان ری‬‫ جناب اقای نریمانی؛ معاون محترم اسبق سیاسی انتظامی شهرستان ری‬‫ جناب اقای مهندس محمودی؛ شهردار محترم قلعه نو‬‫ سرکار خانم انسیه اسماعیلی؛ دهیار محترم عماداور‬‫ جناب اقای مهندس اقا خانی؛ دهیار محترم قمصر‬‫ جناب اقای طباطبایی؛ رئیس محترم شورای اسالمی فیروزاباد‬‫ جناب اقای مهدوی؛ رئیس محترم شورای بخش قلعه نو‬‫‪ -‬جناب اقای حا ج حسن عزیز وکیلی؛ مدیر محترم ستاد شعبانیه شهرستان ری‬ ‫ جناب اقای محسن حسن پور؛ مدیریت عتبات عالیات شهرستان ری‬‫ اعضای محترم کانون بسیج شهرستان ری‬‫ خانه مطبوعات شهرستان ری‬‫همه همکاران محترم رسانه ای استان تهران و شهرستان ری‬ ‫ سرکار خانم بهبهانی؛ مدیرمسئول هفته نامه سرافرازان‬‫ جناب اقای مهندس عربی؛ شهردار محترم اسبق کهریزک‬‫ جناب اقای همایون عباسی؛ بخشدار محترم اسبق کهریزک‬‫ جناب اقای حبیبیان؛ حراست محترم فرمانداری شهرستان ری‬‫ جناب اقای خندان؛ بازرسی محترم شهرداری باقرشهر‬‫ جناب اقای حاج عباس ابن علی؛ رئیس محترم اتحادیه پالستیک شهرستان ری‬‫ جناب اقای رحیمی؛ رئیس محترم اداره برق شهرستان ری‬‫ جناب اقای زند؛ رئیس محترم اداره تامین اجتماعی جنوب تهران‬‫ جناب اقای شفیعی؛ رئیس محترم تربیت بدنی شهرداری باقرشهر‬‫ واحد محترم مرکزی خبر شهرستان ری‬‫ خبرگزاری محترم ایرنا‬‫ جناب اقای نادر فالح؛ رئیس محترم حوزه فوتبال استان تهران و شهرستان ری‬‫ هیئت تحریریه محترم روزنامه سایه‬‫ روابط عمومی و امور بین الملل محترم فرمانداری ویژه شهرستان ری‬‫ روابط عمومی محترم اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت شهرستان ری‬‫ روابط عمومی محترم شهرداری و شورای اسالمی کهریزک‬‫ روابط عمومی محترم شهرداری و شورای اسالمی باقرشهر‬‫ روابط عمومی محترم شهرداری و شورای اسالمی قیامدشت‬‫ اعضای محترم شورای اسالمی حسن اباد فشافویه‬‫ کارمندان محترم فرمانداری ویژه شهرستان ری‬‫ کارمندان محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان ری‬‫ جناب اقای محمد صفرزاده؛ روابط عمومی محترم هئیت کشتی شهرری‬‫ برادران زارعی؛ مدیریت محترم تاالر مهتاب ‪ -‬جناب حاج اقای محمود موالیی‬‫ جناب سرهنگ حاتمی ‪ -‬جناب حاج اقا تقی الهی ‪ -‬جناب اقای حسن زالخان‬‫ جناب اقای رضا طالبی ‪ -‬جناب اقای علی مهربانی ‪ -‬جناب اقای علی فرجی‬‫ جناب اقای رضا صمدی ‪ -‬جناب اقای علی حیدری‬‫ بـرادر گرانمایـه جنـاب اقـای حـاج اسـمعیل شـاه محمدی؛ مدیر عامـل محترم‬‫موسسـه فرهنگـی مطالعاتی راگا‬ ‫و کلیــه خبرنــگاران و همــکاران محتــرم رســانه ای اســتان تهــران و شهرســتان‬ ‫ری و دیگــر دوســتان و اشــنایان کــه بــا حضــور ارزشــمند و قــدوم پرمهرشــان‬ ‫در مراســم تشــییع و تدفیــن و یادبــود فقیــده ســعیده؛ والــده عزیــزم شــرکت‬ ‫کــرده و بــا ابــراز همــدردی موجــب تســلی خاطرمــان شــده و بــا ارســال‬ ‫پیــام تســلیت و نثــار تــاج گل و چــاپ بنــر و ارســال پیامــک قلب هــای‬ ‫پرمهرتــان را بــر روی اندوهمــان گشــودید‪ ،‬محبــت و صفایتــان را ارج‬ ‫می نهیــم و نیکوتریــن دعاهــا را نثارتــان می کنیــم؛ باشــد کــه مــورد‬ ‫رحمــت و عنایــات خــاص حضــرت باریتعالــی قــرار بگیریــم‪.‬‬ ‫عزیــران از اینکــه به علــت تالمــات روحــی تا کنــون توفیــق تشــکر‬ ‫حضــوری میســر نشــد‪ ،‬قلبــا پــوزش می طلبیــم؛ امیدواریــم‬ ‫خداونــد عنایــت فرمایــد محبــت شــما عزیــزان را در مراســم‬ ‫شــادی تان جبــران کنــم‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫سرپرست روزنامه سراسری سایه در شهرستان های‬ ‫استان تهران‬ ‫اینده بدون تبعیض‬ ‫درگرو اجرای قانون‬ ‫مدتی سـت کـه رئیـس قـوه قضائیـه‪ ،‬در قیاس‬ ‫بـا همتـای قبلـی خـود بـا توپی پـر و بـا عزمی‬ ‫راسـخ‪َ ،‬علـم مبـارزه بـا مفسـدان را برداشـته و‬ ‫به صورتـی فعـال از اسـتانی بـه اسـتان دیگر در‬ ‫سـفر اسـت و این یعنـی ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫شــهرداری کــرج درنظــر دارد بــا توجــه بــه بودجــه مصــوب شــورای اســامی شــهر‪ ،‬پــروژه منــدرج در جــدول ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه‬ ‫پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫مبلغ پروژه (ریال)‬ ‫مبلغ سپرده (ریال)‬ ‫رتبه الزم‬ ‫درصد غیرنقدی قرارداد‬ ‫‪1‬‬ ‫جدول گذاری و مرمت و بهسازی سطح منطقه دو‪ -‬تا سقف اعتبار‬ ‫‪5/000/000/000‬‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫رتبه ‪ 5‬راه و ترابری‬ ‫‪%20‬‬ ‫‪ -1‬ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه یکــی از روش هــای ذیــل ارائــه گــردد‪ :‬ضمانتنامــه بانکــی معــادل مبلــغ فــوق کــه بــه مــدت ‪ 90‬روز اعتبــار داشــته و قابــل تمدیــد باشــد و یــا واریــز فیــش‬ ‫نقــدی بــه مبلــغ فــوق بــه حســاب ‪ 700786948623‬بانک شــهر‪.‬‬ ‫‪ -2‬برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -3‬شهرداری کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫‪ -4‬مبلغ ‪ 500/000‬ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب ‪ 700785313795‬نزد بانک شهر شهرداری واریز و رسید انرا ارائه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ انتشــار اگهــی جهــت خریــد اســناد مناقصــه بــه اداره امــور قراردادهــا و پیمان هــا واقــع در میــدان توحیــد‪ ،‬بلــوار بــال‪ ،‬شــهرداری کــرج‪ ،‬طبقــه هفتــم‬ ‫مراجعــه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -6‬در هر صورت مدارک مندرج در اسناد مناقصه مالک فروش اسناد و متعاقباً عقد قرارداد خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ -7‬توضیح اینکه به غیر از سپرده شرکت در مناقصه کلیه اسناد و مدارک مربوط به پیمانکاران شرکت در مناقصه نزد شهرداری باقی می ماند‪.‬‬ ‫‪ -8‬الزم بــه ذکــر اســت هنــگام خریــد اســناد داشــتن رتبــه مربوطــه و ارائــه تائیدیــه صالحیــت در ســایت ‪ ،sajar.mporg.ir‬معرفی نامــه ممهــور بــه مهــر و امضــای مدیرعامــل‪ ،‬روزنامــه‬ ‫اخریــن اگهــی تغییــرات اعضــای شــرکت‪ ،‬کــد اقتصــادی و گواهینامــه صالحیــت ایمنــی معتبــر یــا ارائــه مــدارک مبتنــی بــر ثبت نــام معتبــر الزامــی می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬شرکت کنندگان در مناقصه می بایست کلیه فرم ها و اطالعات مورد درخواست شهرداری را تکمیل و به همراه سایر اسناد مناقصه در پاکت مربوطه قراردهند‪.‬‬ ‫‪ -10‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -11‬پیشــنهادات می بایســت در پاکت هــای مجــزا (الــف‪ ،‬ب‪ ،‬ج) الک و ممهــور بــه مهــر شــرکت شــده و پــس از الصــاق هولوگــرام بــر روی پاکــت ج تــا پایــان وقــت اداری روز‬ ‫سه شــنبه مــورخ ‪ 1399/5/28‬بــه ادرس کــرج‪ -‬میــدان توحیــد‪ ،‬بلــوار بــال‪ ،‬دبیرخانــه شــهرداری کــرج تحویــل داده شــود‪.‬‬ ‫‪ -12‬پیشــنهادات رســیده در روز چهارشــنبه مــورخ ‪ 1399/5/29‬در کمیســیون عالــی معامــات شــهرداری کــرج (دفتــر شــهردار) مطــرح و پــس از بررســی و کنتــرل برنــده‬ ‫مناقصــه اعــام خواهــد شــد‪ .‬هزینــه چــاپ اگهــی بــه عهــده برنــده مناقصــه می باشــد‪.‬‬ ‫* جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن ‪ 026-35892421 -35892418‬تماس و یا به سایت ‪ www.karaj.ir‬مراجعه نمائید‪.‬‬ ‫اداره امور قراردادها و پیمان ها‪ -‬شهرداری کرج‬ ‫اگهی ابالغ اتهام هیات بدوی‬ ‫رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کرمان‬ ‫اقــای دکتــر مرتضــی طائــی فرزنــد علــی دارای شماره شناســنامه ‪ 1057‬صــادره از کرمــان تاریــخ تولــد ‪ 1344‬کــد ملــی‬ ‫‪ 2992473154‬پســت ســازمانی رئیــس اداره‪ -‬رســمی‪ ،‬نظــر بــه اینکــه پرونــده شــما بــه اتهــام غیبــت غیرموجــه از تاریــخ‬ ‫‪ 1398/02/03‬در ایــن هیــات مطــرح می باشــد و بــا توجــه بــه تجویــز مــاده ‪ 73‬ائیــن دادرســی مدنــی بدینوســیله یــک‬ ‫نوبــت در روزنامه هــای کثیراالنتشــار اگهــی می شــود تــا ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ نشــر اخریــن اگهــی بــه محــل ایــن‬ ‫هیــات واقــع در کرمــان‪ ،‬بلــوار جمهــوری اســامی‪ ،‬مرکــز بهداشــت اســتان‪ ،‬ســالن امــوزش ســامت‪ ،‬هیــات بــدوی رســیدگی‬ ‫بــه تخلفــات اداری مراجعــه و در مقــام پاســخگوئی و دفــاع از خــود برائیــد‪ ،‬درغیراینصــورت هیــات در اجــرای مــاده ‪ 18‬قانــون‬ ‫رســیدگی بــه تخلفــات اداری مصــوب ‪ 1372/09/07‬مجلــس محتــرم شــورای اســامی‪ ،‬غیاب ـاً بــه اتهــام شــما رســیدگی و‬ ‫تصمیــم مقتضــی اتخــاذ خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪928028 :‬‬ ‫هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمان‬ ‫اصالحیه‬ ‫سیستم یکپارچه مدیریت‪ /‬کد فرم ‪/10/43/00‬ف‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای (شماره ‪/49‬م ع‪( )99/‬نوبت دوم)‬ ‫احترامـاً باســتحضار می رســاند؛ اگهــی مناقصــه عمومــی یــک مرحلـه ای شــرکت اب و فاضــاب اســتان البــرز‪ -‬نوبــت دوم (شــماره ‪/49‬م ع‪ )99/‬چــاپ شــده‬ ‫در روزنامــه کثیراالنتشــار ســایه مــورخ دوشــنبه ســیزده مــرداد ‪ 1399‬بــه شــماره ‪ 2037‬بــا عنــوان پــروژه "احــداث مخــزن زمینــی ‪ 200‬مترمکعبــی‬ ‫روســتای پــورکان" حجــم مخــزن بــه اشــتباه ‪ 200‬مترمکعــب چــاپ شــده اســت کــه صحیــح ان "‪ 300‬مترمکعــب" می باشــد کــه بدینوســیله ضمــن‬ ‫عذرخواهــی تصحیــح می گــردد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪926838 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان البرز‬ ‫«سهامی خاص»‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫کیوسک‬ ‫‪ El País‬گزارش داد؛‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2038‬‬ ‫وزیر امور خارجه تاکید کرد؛‬ ‫ روایت بولتون‬ ‫فساد ترامپ به‬ ‫ِ‬ ‫جــان بولتــون کــه چندی پیــش انتشــار کتــاب خاطراتــش از دوران‬ ‫خدمــت به عنــوان مشــاور امنیــت ملــی در دولــت دونالــد ترامــپ‬ ‫جنجالــی شــد‪ ،‬در مصاحبــه بــا یــک نشــریه اســپانیایی‪ ،‬ترامــپ را‬ ‫یــک رئیس جمهــوری بی اخــاق کــه بــه هیــچ فلســفه و سیاســتی‬ ‫پایبنــد نبــوده و تنهــا برمبنــای احساســش در همان لحظــه تصمیم‬ ‫می گیــرد‪ ،‬توصیــف کــرد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ مشــاور امنیــت ملــی‬ ‫ســابق دولــت ترامــپ در مصاحبــه بــا نشــریه اســپانیایی «ال پایس»‬ ‫درپاســخ به ســوالی دربــاره اینکــه چــرا در زمــان اجــرای فراینــد‬ ‫اســتیضاح دونالــد ترامــپ در کنگــره‪ ،‬حاضــر بــه ایــراد شــهادت در‬ ‫ایــن فراینــد نشــده و به جایــش در کتــاب خــود دربــاره مناقشــه‬ ‫مربــوط بــه اوکرایــن حرف هایــش را زده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬هیچ چیــز‬ ‫تغییــر پیــدا نکــرد‪ .‬حامیــان اســتیضاح در مجلــس نماینــدگان‬ ‫امریــکا مدیریــت درســتی در قبــال مسئولیت هایشــان نداشــتند‪.‬‬ ‫اگــر شــهادت مــن ان قــدر مهــم بــود‪ ،‬بایــد یــک احضاریــه بــرای‬ ‫ان صــادر می کردنــد‪ .‬مــن بــه مجلــس ســنا نیــز پیشــنهاد خــودم‬ ‫را دادم؛ امــا ان هــا تصمیــم گرفتنــد کــه شــاهدان را احضــار‬ ‫نکننــد‪ .‬درهرصــورت مــن قــرار نبــود چیــز بیشــتری بــه مســئله‬ ‫اوکرایــن نســبت بــه انچــه دیگــران قبـل ازان گفتنــد‪ ،‬اضافــه کنــم‪.‬‬ ‫مــن فکــر می کنــم انچــه مهم تــر اســت اینکــه مــردم خودشــان‬ ‫داســتان را بداننــد و تصمیمشــان را بگیرنــد»‪ .‬بولتــون دربــاره اینکه‬ ‫در کتابــش اقــدام ترامــپ در مشــروط کردن اعطــای کمک هــای‬ ‫نظامــی بــه اوکرایــن بــه تحقیقــات ایــن کشــور علیــه جــو بایــدن و‬ ‫پســرش را تائیــد کــرده و ایــن یــک شــهادت مســتقیم علیــه ایــن‬ ‫رئیس جمهــوری امریــکا به حســاب می ایــد‪ ،‬گفــت‪« :‬این موضــوع‬ ‫را قبـ ًا شــخص ســفیر گــوردون ســاندلند عنوان کــرده و همــه ان را‬ ‫می دانســتند؛ امــا بیاییــد بــه ابتــدای کار برگردیــم‪ .‬اگر اظهــارات من‬ ‫ان قــدر مهــم بــود‪ ،‬چرا ان هــا در مجلس نمایندگان امریــکا احضاریه‬ ‫صــادر نکردنــد؟» بولتــون دربــاره اینکــه ایــا ترامــپ را باتوجه بــه‬ ‫مطالــب مطرح شــده در کتابــش یــک رئیس جمهــوری فاســد‬ ‫می دانــد؟ گفــت‪« :‬مــن فکــر می کنــم او یــک رئیس جمهــوری‬ ‫بی اخــاق اســت کــه تنهــا بــر مســائل کمک کننــده بــه پیــروزی‬ ‫مجــددش در انتخابــات تمرکــز دارد»‪ .‬ایــن مشــاور امنیــت ملــی‬ ‫ســابق دولــت امریــکا درپاسـخ به ماجراهــای مربــوط بــه گاف هــای‬ ‫ترامــپ؛ ازجملــه دیدگاه هــای اشــتباهش دربــاره ونزوئــا یــا فنالنــد‬ ‫عنــوان کــرد‪« :‬براســاس شــرایط ممکــن بــود بــرای اصالح کــردن او‬ ‫تــاش کنیــم‪ .‬مــن بارهــا بــرای او توضیــح دادم کــه شــبه جزیره‬ ‫کــره در ســال ‪ ۱۹۴۵‬دو تکــه شــده؛ امــا هرگــز ان را در خاطــرش‬ ‫حفــظ نکــرد‪ .‬دراین مــوارد شــما تنهــا می خواهیــد کــه گفت وگــو‬ ‫بــا ترامــپ بــه موضــوع دیگــری منحــرف شــود‪ .‬مــردم می داننــد او‬ ‫عالقــه چندانــی بــه تاریــخ نــدارد و نمی خواهــد ان را یــاد بگیــرد»‪.‬‬ ‫بولتــون همچنیــن دربــاره علــت انتشــار توئیت هــای تحریک امیــز‬ ‫توســط ترامــپ و اینکــه ایــا در فرســتادن توئیت هایــش یــک‬ ‫اســتراتژی دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬فکــر کنــم ایــن نحــوه عملکــرد اواســت؛‬ ‫امــا مــن نمی توانــم توضیــح دهــم کــه چــرا این گونــه رفتــار‬ ‫می کنــد‪ .‬مــن اهمیتــی بــه اینکــه چــه اتفاقــی بــرای او در بچگــی‬ ‫افتــاده یــا هرچیــز شــخصی دیگــری نمی دهــم‪ .‬چیزی کــه مهــم‬ ‫اســت نحــوه رفتــار اوســت و همــواره این گونــه رفتــار کــرده و‬ ‫کســانی که او را چندین دهــه می شــناخته اند نیــز ایــن نحــوه‬ ‫رفتــار او را تصدیــق کردنــد؛ پــس به مجــرد ورودش بــه کاخ ســفید‬ ‫تغییــر نخواهــد کــرد‪ .‬بخشــی از انچــه انجــام می دهــد به نظــرم‬ ‫نمایشی ســت‪ .‬او ایــن نمایــش را بارهاوبارهــا تکــرار می کنــد و ایــن‬ ‫چیزی ســت کــه می خواهــد انجــام دهــد‪ .‬ایــن نشــان می دهــد‬ ‫کــه او برمبنــای یــک فلســفه یــا یــک سیاســت فکــر نمی کنــد‪.‬‬ ‫مبنــای کار او احساسی ســت کــه در صبــح ی ـک روز سه شــنبه یــا‬ ‫بعدازظهــر پنج شــنبه دارد»‪ .‬بولتــون دربــاره نقــش جــارد کوشــنر؛‬ ‫دامــاد و مشــاور دونالــد ترامــپ و میــزان نفــوذ او در دولــت گفــت‪:‬‬ ‫«روســای مختلــف در کابینــه تــاش داشــته اند تــا کوشــنر و ایوانکا‬ ‫(دختــر رئیس جمهــوری) و همســر او را در ســاختار ســازمانی‬ ‫معمولــی کاخ ســفید قــرار دهنــد؛ امــا شکســت خوردنــد‪ .‬یـک روز‬ ‫مایــک پمپئــو (وزیــر خارجــه امریــکا) بــه مــن گفــت در دور دوم‬ ‫حضــور ترامــپ تنهــا شــاهد نمایــش دونالــد به همــراه جارد کوشــنر‬ ‫و ایوانــکا خواهیــم بــود‪ .‬وقتــی دامــاد ترامــپ چیــزی بــه او بگویــد‪،‬‬ ‫بــرای بقیــه بسیارســخت خواهــد بــود کــه رئیس جمهــوری امریــکا‬ ‫را بــرای خــاف ان حــرف متقاعــد ســازند‪ .‬اینکــه اعضــای خانــواده‬ ‫رئیس جمهــوری بــدون داشــتن تجربـه ای درزمینــه مســائل حــوزه‬ ‫کاریشــان بــه او نزدیــک باشــند‪ ،‬یــک مشــکل اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«کوشــنر یک بــار دربــاره کروناویــروس گفــت کــه کتاب هایــی‬ ‫دربــاره ان خوانــده اســت‪ .‬ممکــن اســت شــما کتاب هــای زیــادی‬ ‫دربــاره خاورمیانــه هــم خوانــده باشــید؛ امــا ایــن قــرار نیســت شــما‬ ‫را بــرای اقــدام در قبــال این حــوزه امــاده کنــد‪ .‬مــن نمی خواهــم‬ ‫بگویــم کــه داشــتن نگاهــی جدیــد دربــاره این حــوزه موثــر نیســت؛‬ ‫امــا جــارد کوشــنر سه ســال را درزمینــه نــزاع اســرائیل با فلســطین‬ ‫کار کــرده و چیزی کــه تولیــد کــرده هرگــز به ثمــر نخواهــد‬ ‫نشســت‪ .‬او سه ســال بــرای ان کار و ان را ارائــه کــرده؛ درحالی کــه‬ ‫ایــن پایــان کار اوســت»‪ .‬بولتــون در ادامــه این مصاحبــه درخصوص‬ ‫دیدگاه هــای دولــت دونالــد ترامــپ در قبــال ونزوئــا گفــت‪« :‬مــن‬ ‫بیش ازحــد دربــاره شــانس مخالفــان بــرای موفقیــت در ونزوئــا‬ ‫خوش بیــن بــوده ام‪ .‬مخالفــان دولــت ونزوئــا از اواخــر ‪ ۲۰۱۸‬تــا‬ ‫اوایــل ‪ ۲۰۱۹‬معتقــد بودنــد اگــر در چهارچــوب قانون اساســی عمل‬ ‫نکــرده و ریاس ـت جمهوری را خالــی اعــام بکننــد‪ ،‬دیگــر چنیــن‬ ‫فرصتــی به دســت نخواهنــد اورد‪ .‬ان هــا سه ســال صــرف تــاش‬ ‫بــرای خالصــی پیداکــردن از مــادورو کردنــد و قبـل ازان نیــز بــرای‬ ‫خالصــی از هوگــو چــاوز تــاش کردنــد‪ .‬ما هیــچ توهمی نداشــتیم‪.‬‬ ‫فکــر نمی کردیــم کــه ای ـن کار اســان باشــد؛ امــا ترامــپ جــوری‬ ‫ان را به تصویــر کشــید کــه انــگار مســئله اسانی ســت‪ .‬درهرصــورت‬ ‫ایــن او بــود کــه همــه تصمیم هــا را گرفــت و رهبــری درعین حــال‬ ‫نیازمنــد این اســت که در قبــال تصمیماتتــان قبــول مســئولیت‬ ‫کنیــد‪ .‬اینکــه در زمــان وقــوع اتفاقــات ناخوشــایند زیردسـت هایتان‬ ‫را مقصــر بدانیــد‪ ،‬تنهــا فــرار از مســئولیت اســت»‪ .‬بولتــون مدعــی‬ ‫شــد کــه مخالفــان دولــت ونزوئــا در ‪ ۳۰‬اوریــل ‪ ۲۰۱۹‬بســیار بــه‬ ‫ســرنگونی مــادورو نزدیــک شــدند‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬مــا ماجــرای کامل‬ ‫را و اینکــه چــه اتفــاق اشــتباهی افتــاد‪ ،‬نمی دانیــم؛ امــا دلیــل داریم‬ ‫برای انکــه بــاور کنیــم کوبایی هــا و روس هــا او را در قــدرت حفــظ‬ ‫کردنــد‪ .‬فکــر می کنــم اکثریــت قاطــع مــردم در ونزوئــا مخالــف‬ ‫حکومــت هســتند؛ امــا همچنــان مقام هــای ارشــد ایــن کشــور‬ ‫بــا پــول تامین شــده از مــواد مخــدر حقــوق دریافــت می کننــد و‬ ‫ایــن منبــع درامــد بهتــری نســبت بــه نفــت بــوده و به لط ـف ان؛‬ ‫در قــدرت هســتند؛ امــا ان هــا وضعیتــی شــکننده دارنــد‪ .‬اگــر‬ ‫کوبایی هــا همیــن فــردا ان هــا را تــرک کننــد‪ ،‬حکومــت روز بعــد‬ ‫ســقوط می کنــد‪ .‬ایــن بســیارمهم اســت کــه بــر گروه هایــی نظیــر‬ ‫فــارک یــا ای‪.‬ال‪.‬ان فشــار وارد کنیــم تــا ایــن کانــال تامیــن مالــی‬ ‫قطــع شــود‪ .‬اگــر ترامــپ توجــه بیشــتری صــرف امریــکای التیــن‬ ‫می کــرد‪ ،‬اطمینــان حاصــل می کــرد کــه دولت هــای دیگــر نیــز‬ ‫فشــار را حفــظ کننــد»‪.‬‬ ‫مت چین ورث‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫تبعات فاجعه باراشتباهات محاسباتی ابرقدرت ها‬ ‫وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران گفــت‪« :‬اشــتباهات محاســباتی کــه قدرت هــای بــزرگ یــا به عبارتــی ابرقدرت هــا در رونــد نظــم نویــن جهانــی مرتکــب شــده اند‪ ،‬تبعاتــی به مراتــب‬ ‫فاجعه بارتــر از اشــتباهاتی کــه کشــورهای دیگــر مرتکــب شــده اند‪ ،‬به دنبــال داشــته اســت»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ محمدجــواد ظریــف در دومیــن جلســه از سلســله ســخنرانی های خــود باعنــوان «جهــان‬ ‫در گــذار» بااشــاره به حملــه امریــکا بــه عــراق به عنــوان یکــی از اشــتباهات محاســباتی قدرت هــای بــزرگ‪ ،‬گفــت‪« :‬وقتــی ایــن حملــه انجــام شــد‪ ،‬ابهام هــای زیــادی دربــاره ایــن حملــه وجــود داشــت؛‬ ‫امــا یک چیــز خیلــی واضــح بــود؛ اینکــه از همــان ابتــدا مشــخص بــود ایــن جنــگ موجــب رشــد افراط گرایــی در جهــان خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫وزیــر امــور خارجــه ایــران گفــت‪« :‬افراط گرایــی ناشــی‬ ‫از اشــتباهات محاســباتی و اشــغالگری بــود‪ .‬مشــکل‬ ‫اصلــی کــه بــه اوضــاع غم بــار کنونــی انجامیــده‪ ،‬مشــکل‬ ‫ســوءتفاهم اســت و اشــتباه محاسباتی ســت کــه منجــر به‬ ‫اشــتباهات قدرت هــای منطقــه ای و ابرقدرت هــا شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی بــه فقــدان درک از زمــان پایــان ای ـن دوران‬ ‫گــذار اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬مــا ‪30‬ســال اســت کــه‬ ‫درایــن دوران بســر می بریــم و نبایــد زمــان پایــان ان را‬ ‫پیش بینــی کــرد‪ .‬ایــن دوره طوالنی ســت‪ .‬دوران جنــگ‬ ‫ســرد حــدود ‪50‬ســال طــول کشــید»‪ .‬وی مشــخصه‬ ‫دیگــر ایـن دوران را رقابــت شــدید دانســت‪ .‬ظریــف گفت‪:‬‬ ‫«ایــن رقابت هــا اهــداف کوتــاه و میان مــدت دارد»‪.‬‬ ‫ظریــف در بخشــی از ســخنرانی روز دوشــنبه هفتــه پیش‬ ‫‪۳۰‬سال گذشــته یکــی از پرتالطم تریــن‬ ‫بابیان اینکــه‬ ‫ِ‬ ‫دوره هــای جهــان بــوده و شــاهد جنگ هــا و تغییــرات‬ ‫شــدید نویــن و فجایــع در جامعــه بین المللــی بوده ایــم‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬برخــی می خواهنــد بعــد از کرونــا نظــم‬ ‫جدیــدی بــرای دنیــا تعریــف کننــد‪ .‬نظــم نویــن جهانــی‬ ‫دیگــر کام ـ ً‬ ‫ا غربــی نخواهــد بــود»‪ .‬وزیــر امــور خارجــه‬ ‫اضافــه کــرد ‪« :‬ابرقدرت هــا اشــتباه محاســباتی داشــتند‬ ‫و اعــام نظــم نویــن جهانــی به وســیله رئیس جمهــوری‬ ‫وقــت امریــکا‪ ،‬موضــوع حکمرانــی جهانــی و قــرن نویــن‬ ‫امریکایــی و اعــام پیــروزی بــر عرشــه نــاو جنگــی‬ ‫ وچندسال گذشــته تالش هایــی بــرای‬ ‫امریکایــی در سی‬ ‫ِ‬ ‫نســخه پیچی اینــده بــود»‪ .‬گفتنی ســت کــه دانشــکده‬ ‫جهــان دانشــگاه تهــران در پنــج جلســه‬ ‫مطالعــات‬ ‫ِ‬ ‫ســخنرانی های محمدجــواد ظریــف را برگــزار خواهــد‬ ‫کــرد‪ .‬وزیــر امــور خارجــه کشــورمان پیش تــر در صفحــه‬ ‫اینســتاگرام خــود نوشــته بــود‪« :‬ارائــه بحث هــا فعــ ً‬ ‫ا‬ ‫بــرای مخاطبــان بین المللــی به زبــان انگلیسی ســت»‪.‬‬ ‫ظریــف در بخشــی دیگــر از بحــث دیــروز خــود گفــت‪:‬‬ ‫«مــا نمی توانیــم اســتنباط های ســاده انگارانه از‬ ‫واقعیت هــا داشــتیم باشــیم‪ .‬فرضیه هــا و اســتنباط های‬ ‫ســاده انگارانه بــه فاجعــه منجــر می شــود‪ .‬نیــز تفکــرات‬ ‫خشــک و غیرقابل انعطــاف می توانــد بــه بــروز فجایــع‬ ‫منجــر شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬امــروز فقــر‪ ،‬یــک چالــش‬ ‫جهانی ســت‪ .‬تبعــات ناشــی ازان هــم تبعاتــی فراگیــر‬ ‫و جهانی ســت‪ .‬حــل ایــن چالــش نیــز بــا تــاش تنهــا‬ ‫یــک یــا چنــد کشــور امکان پذیــر نیســت‪ .‬این گونــه‬ ‫چالش هــا راه حــل جهانــی و جمعــی می طلبــد‪ .‬شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا هــم امــروز یــک چالــش جهانی ســت کــه‬ ‫مقابله بــاان راه حــل جهانــی را می طلبــد»‪ .‬ظریــف گفــت‪:‬‬ ‫«مــا می دانیــم کــه تــا وقتــی یک نفــر از بشــر باقــی‬ ‫مانــده باشــد‪ ،‬ایــن ویــروس نیــز خواهــد بــود‪ .‬ســعدی‬ ‫چندصدســال پیش گفتــه بــود کــه اگــر یــک عضــو بــدن‬ ‫انســان اســیب ببینــد‪ ،‬بقیــه اعضــا نمی تواننــد ســالم‬ ‫بماننــد‪ .‬بهداشــت‪ ،‬یــک هــدف مشــترک جهانی ســت»‪.‬‬ ‫به گفتــه وی؛ یکــی از مهم تریــن چالش هــای جهانــی‬ ‫اجتماعــی کنــون کشــورهای اروپایــی‪ ،‬مهاجــرت اســت‬ ‫کــه موجــب برافروخته شــدن اتــش ملی گرایــی و‬ ‫میهن پرســتی افراطــی و نابرابری هــای اقتصــادی و‬ ‫مشــکالت دیگــر می شــود؛ بنابرایــن‪ ،‬فقــر نیازمنــد‬ ‫یافتــن راه حــل جهانی ســت‪ .‬وزیــر امــور خارجــه تاکیــد‬ ‫جمعــی همــه کشــورها را می طلبــد»‪ .‬ظریــف درادامــه‬ ‫بــه رویکــرد امریــکا در قبــال خــروج از توافق نامه هــای‬ ‫بین المللــی اشــاره کــرد و گفــت کــه ایــن رویکــرد دقیقـاً‬ ‫هماننــد افــکار خشــک و سخت گیرانه ای ســت کــه‬ ‫نمی توانــد خــود را بــا حقایــق جهــان امــروز مطابــق‬ ‫دهنــد»‪ .‬وی بــه مــوارد مهــم دیگــر از دوران گــذار در‬ ‫جهــان امــروز نیــز اشــاره کــرد کــه یکی ازان هــا ماهیــت‬ ‫ائتالف هــای جهانــی طــی مقاطــع مختلــف بــوده کــه‬ ‫در ســال های دور ابتــدا در بلــوک شــرق بــود؛ امــا‬ ‫فقــط بــه بلــوک شــرق محــدود نشــد‪ .‬وزیــر خارجــه‬ ‫جمهــوری اســامی همچنیــن بــه موقتی بــودن ماهیــت‬ ‫برخــی ائتالف هــا در عرصــه جهانــی اشــاره کــرد‪ .‬ظریــف‬ ‫همچنیــن عنــوان کــرد کــه مــورد خیلی مهــم دیگــر در‬ ‫عرصــه بین الملــل طــی دوران گــذار این اســت که چــه‬ ‫اتفاقاتــی درحــال رخ دادن بــرای جهانی سازی ســت‪ .‬وی‬ ‫گفــت کــه شــاهد تغییــر ماهیــت جهانی ســازی هســتیم‬ ‫نمی تــوان هم زمــان در افغانســتان‬ ‫شــاهد فاجعــه و ناارامــی بــود و انتظــار‬ ‫امنیــت کامــل در امریــکا داشــت‪.‬‬ ‫نمی تــوان در یــک جامعــه امنیــت‬ ‫ایجــاد کــرد وقتــی جاهــای دیگــر‬ ‫شــاهد ناامنی ســت؛ زیــرا امنیــت‪،‬‬ ‫یــک پدیــده جهانی ســت‪ .‬بایــد ایــن‬ ‫واقعیــت را بپذیریــم‬ ‫کــرد کــه هیــچ کشــوری نمی توانــد مشــکل مهاجــرت‬ ‫را به تنهایــی حــل کنــد‪ .‬بیــکاری‪ ،‬جرائــم ســازمان یافته‬ ‫و قاچــاق مــواد مخــدر نیــز مشــکالت جهانــی هســتند‪.‬‬ ‫ظریــف در بخشــی از صحبت هایــش‪ ،‬بــه مســئله‬ ‫تروریســم و حادثــه ‪ 11‬ســپتامبر نیویــورک اشــاره کــرده‬ ‫و گفــت‪« :‬تروریســم هــم یــک چالــش جهانی ســت‪.‬‬ ‫ایجــاد امنیــت نیازمنــد عــزم و اقــدام جهانی ســت‪.‬‬ ‫کســی به تنهایــی نمی توانــد در جهــان امنیــت ایجــاد‬ ‫کنــد‪ .‬امنیــت هــر کشــور‪ ،‬امنیــت دیگــران اســت و‬ ‫به همین جهــت‪ ،‬ایجــاد امنیــت در جهــان‪ ،‬تــاش‬ ‫کــه الزم اســت موردتوجــه قــرار بگیــرد‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫«نمی تــوان هم زمــان در افغانســتان شــاهد فاجعــه و‬ ‫ناارامــی بــود و انتظــار امنیــت کامــل در امریکا داشــت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬نمی تــوان در یــک جامعــه امنیــت ایجــاد‬ ‫کــرد وقتی کــه جاهــای دیگــر شــاهد ناامنی ســت؛ زیــرا‬ ‫امنیــت‪ ،‬یــک پدیــده جهانی ســت‪ .‬بایــد ایــن واقعیــت را‬ ‫بپذیریــم»‪ .‬وزیــر امــور خارجــه جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬اگــر بپذیریــم کــه امنیــت‪ ،‬یــک مقولــه‬ ‫جهانی ســت‪ ،‬پــس دیگــر چــه نیــازی بــه بازدارندگــی در‬ ‫جهــان وجــود خواهــد داشــت؟» وی ادامــه داد‪« :‬این هــا‬ ‫حقایــق و واقعیت هــای مربــوط بــه مفهــوم جهانــی‬ ‫امنیــت اســت؛ امــا سیاســتمداران همــواره در مخالفــت‬ ‫بــا ایــن مفهــوم بوده انــد؛ زیــرا همیشــه ســر ایــن چانــه‬ ‫می زننــد کــه ان هــا چــه ســهمی بــرای ایجــاد امنیــت‬ ‫دارنــد و دیگــران چــه ســهمی بایــد دراین زمینــه ایفــا‬ ‫کننــد؛ امــا این مســئله نبایــد باعــث شــود کــه مــا ایــن‬ ‫حقیقــت را نادیــده بگیریــم کــه امنیــت یــک جامعــه‬ ‫نمی توانــد به قیمــت ایجــاد ناامنــی بــرای دیگــر جوامــع‬ ‫ایجــاد شــود»‪ .‬ظریــف افــزود‪« :‬البتــه دراین میــان‬ ‫بازی هــای بــزرگ اقتصــادی بــرای تولیدکننــدگان‬ ‫ســاح در جهــان وجــود دارد کــه مانــع از دسترســی‬ ‫بــه امنیــت حقیقــی در کشــورها می شــود»‪ .‬وزیــر امــور‬ ‫خارجــه جمهــوری اســامی ایــران در بخشــی دیگــر از‬ ‫ســخنانش‪ ،‬ســیال بودن را یکــی از مشــخصه های دوره‬ ‫گــذار عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬در دوره هــای قبل‪ ،‬یکســری‬ ‫قوانینــی حاکــم بــود کــه می شــد اینــده را پیش بینــی‬ ‫و براســاس ان اقــدام کــرد»‪ .‬به گفتــه ظریــف؛ در دوره‬ ‫گــذار‪ ،‬ســخت می تــوان پیامدهــا را پیش بینــی کــرد؛‬ ‫«چراکــه همــه در وضعیــت تبدیل شــدن قــرار دارنــد‬ ‫و تــاش می کننــد به شــیوه انقالبــی عمــل کننــد و‬ ‫تصویــر اینــده را براســاس منافــع خــود تغییــر دهنــد»‪.‬‬ ‫ظریــف عنــوان کــرد کــه برخــی از بازیگــران ماننــد ایاالت‬ ‫متحــده تــاش کردنــد بــا قواعــد پیشــین و اعمــال برتری‬ ‫نظامــی خــود در دوره گــذار‪ ،‬کنتــرل اوضــاع را به دســت‬ ‫بگیرنــد؛ امــا رفتــار ان هــا منجــر بــه فاجعــه شــد‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه امریــکا بــه روش یــک انقــاب عمــل کــرد‪،‬‬ ‫گفــت کــه پــس از جنــگ خلیــج فــارس‪ ،‬جهــان هرســال‬ ‫درگیــر جنــگ بــود و امریــکا ازاین طریــق تــاش کــرد‬ ‫برتــری خــود را در نظــم جهــان تحمیــل کنــد‪ .‬ظریــف‬ ‫بااشــاره به تــاش ســایر بازیگــران بــرای رفتــار بــه‬ ‫روش انقــاب نتیجــه گرفــت کــه به همی ـن رو وضعیــت‬ ‫دراین برهــه دائم ـاً درحال تغییــر اســت‪ .‬وی عنــوان کــرد‬ ‫کــه بااین وضــع دیگــر نمی تــوان براســاس فرضیــات‬ ‫عمــل کــرد و دائمــاً بایــد نــگاه خــود را موردارزیابــی‬ ‫قــرار دهیــم‪ .‬وی تصریــح کــرد کــه فرضیــات منجــر‬ ‫بــه فاجعــه می شــوند و دائمــاً بایــد مذاکــره کــرد‪.‬‬ ‫به گفتــه وی؛ دراین شــرایط ان هایــی کــه از افــکار‬ ‫جامــد برخــوردار هســتند‪ ،‬بســیارخطرناک هســتند‪ .‬وزیــر‬ ‫امــور خارجــه توضیــح داد‪« :‬در امریــکا و برخــی مناطــق‬ ‫بلــوک غــرب‪ ،‬افراط گرایــی از ملی گرایــی پیشــی گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬اقــای ترامــپ در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل‬ ‫متحــد حاضــر می شــود و می گویــد کــه هرکــس بایــد‬ ‫به دنبــال تامیــن منافــع ملــی خــود باشــد»‪ .‬به گفتــه‬ ‫ظریــف؛ طبیعی ســت کــه تمــام کشــورها منافــع ملــی‬ ‫خــود را دنبــال می کننــد؛ امــا اینکــه کســی در ســالن‬ ‫یــک نهــاد جهانــی حاضــر شــود و اعــام کنــد بی خیــال‬ ‫منافــع دیگــران‪ ،‬هرکــس وظیفــه دارد منافــع خــودش را‬ ‫دنبــال کنــد‪ ،‬پیامــد و واکنشــی بــه واکنــش جهانی شــدن‬ ‫اســت»‪ .‬وی شــاخص های عملــی جهانی شــدن را‬ ‫مورداشــاره قــرار داد و عنــوان کــرد کــه دراین زمینــه‬ ‫انحصــار اطالعــات معنایــی نــدارد و نیازی نیســت امپراتور‬ ‫رســانه باشــید تــا اطالعــات را نشــر دهیــد‪ .‬ظریــف افــزود‪:‬‬ ‫«ایــن بدین معنــا نیســت کــه امپراتورهــای رســانه از‬ ‫بیــن رفته انــد‪ .‬ان هــا ســر جایشــان هســتند؛ امــا شــما‬ ‫نیــازی بــه ان هــا نــدارد‪ .‬در گذشــته‪ ،‬صــدای شــما بــدون‬ ‫برخــورداری از امپراتــور رســانه شــنیده نمی شــد؛ امــا‬ ‫امــروزه می تــوان بــا یــک دوربیــن‪ ،‬پیــام را در سراســر‬ ‫جهــان منعکــس کــرد»‪ .‬وی گفــت کــه امــروز هــر انســان‬ ‫می توانــد یــک بازیگــر جهانــی باشــد و این مســئله یکــی‬ ‫از اهرم هــای مهــم جهانی شــدن اســت‪ .‬وزیــر خارجــه‬ ‫ســپس عنــوان کــرد کــه جهــان دچــار چالش هایی ســت‬ ‫کــه توســط یــک کشــور یــا ائتــاف قابل رفع شــدن‬ ‫نیســت و بایــد به صــورت جهانــی موردتوجــه قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫توجه نکــردن بــه این مســئله باعــث درک غلــط و اشــتباه‬ ‫محاســباتی در ‪۳۰‬سال گذشــته شــده اســت‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫«تحریم» و «تحریف» دوقلوی به هم پیوسته اند‬ ‫ایــت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه اخیــر‬ ‫شــورای عالــی قــوه قضائیــه بــا تبریــک دهــه امامــت و‬ ‫والیــت‪ ،‬عبودیــت و تقــرب بــه خداونــد و امام شناســی‬ ‫و حجت شناســی را مهم تریــن اموخته هــای دو عیــد‬ ‫بــزرگ قربــان و غدیــر عنــوان کــرد‪ .‬به گــزارش میــزان؛‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه بااشــاره به محورهــای بیانــات‬ ‫مقــام معظــم رهبــری در عیــد قربــان‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«تحلیــل جریــان تحریــم و تحریــف از مهم تریــن مســائل‬ ‫مطرح شــده ازســوی مقــام معظــم رهبــری بــود کــه بایــد‬ ‫موردتوجــه سیاســتمداران و اصحــاب رســانه و همــه احاد‬ ‫مــردم قــرار گیــرد»‪ .‬ای ـت اهلل رئیســی افــزود‪« :‬تحریــم و‬ ‫تحریــف‪ ،‬دوقلــوی به هم پیوســته و بــازوی نظــام ســلطه‬ ‫بــرای عملیــات روانــی و رســانه ای و فرهنگــی هســتند که‬ ‫دشــمن بــا توســل بــه تحریــف‪ ،‬در تنــور بی توجهــی بــه‬ ‫داشــته های داخلــی می دمــد و ازاین طریــق اثربخشــی‬ ‫تحریم هــا را بزرگ نمایــی می کنــد»‪ .‬رئیــس قــوه‬ ‫قضائیــه خودبــاوری را از پادزهرهــای مهــم تحریــف‬ ‫دانســت و گفــت‪« :‬اتــکا بــه توانایی هــای خــود و خصوصـاً‬ ‫توجــه بــه نیــروی جــوان کشــور کــه در عرصه هــای‬ ‫مختلــف فعاالنــه نقش افرینــی می کننــد و اســتفاده‬ ‫بهینــه از منابــع و ذخایــر ملــی‪ ،‬از پادزهرهــای تحریــف‬ ‫اســت»‪ .‬ایـت اهلل رئیســی تصریــح کــرد‪« :‬خداونــد ثــروت‬ ‫زیــادی بــه کشــور مــا عطــا فرمــوده و تدبیــر و مدیریــت‬ ‫صحیــح منابــع‪ ،‬جلوگیــری از خام فروشــی و توجــه بــه‬ ‫ارزش افــزوده کاالهــا و ذخایــر و معــادن موجــب افزایــش‬ ‫توانایی هــای اقتصــادی خواهــد شــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫دشــمن همــواره بــا توســل بــه تحریــم به دنبــال ایجــاد‬ ‫یــاس در مــردم اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬راه مقابلــه‬ ‫بــا چالش افرینــی دشــمن و رفــع چالش هــا اتــکا بــه‬ ‫داشــته های خودمــان اســت و امیدداشــتن بــه خــارج‬ ‫بــرای برون رفــت از مشــکالت‪ ،‬خطاســت»‪ .‬ایــت اهلل‬ ‫رئیســی افــزود‪« :‬هــر مشــکلی به دســت توانمنــد ملــت و‬ ‫در ســایه توجــه بــه رهنمودهــای حکیمانــه رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب برطــرف می شــود و هیــچ چالشــی نیســت کــه‬ ‫خودمــان توانیــم رفــع کنیــم و هرجــا در پرتــو شــعار‬ ‫کلیــدی مــا می توانیــم حرکــت کردیــم‪ ،‬بــه دســتاوردها‬ ‫و توفیقــات بزرگــی نائــل شــدیم»‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه‬ ‫بااشــاره به تحــرکات نظــام ســلطه در چالش افرینــی‬ ‫بــرای کشــورمان اظهــار داشــت‪« :‬امریکایی هــا کــه‬ ‫ســالیان دورودرازی مرتکــب بی عدالتــی و نقــض حقــوق‬ ‫بشــر شــده اند‪ ،‬اکنــون گرفتــار خودشــان شــده اند؛‬ ‫امــا همچنــان بــه رفتارهــای خصمانــه خــود علیــه‬ ‫ملت هــای ازاده جهــان ادامــه می دهنــد»‪ .‬وی ســپس‬ ‫بااشــاره به دســتگیری ســرکرده گروهــک تروریســتی‬ ‫«تنــدر»‪ ،‬از ســربازان گمنــام امام زمان(عــج) تقدیــر کــرد‬ ‫و افــزود‪« :‬امــروز بــرای همــه ســوال اســت کــه چگونــه‬ ‫کشــورهای مدعــی حقــوق بشــر ملجــا و مامنــی بــرای‬ ‫تروریس ـت های عالــم شــده اند و امریــکا و اروپــا عامــان‬ ‫به خاک وخون کشــیدن مــردم بی گنــاه در اقصی نقــاط‬ ‫جهــان را پــرورش می دهنــد و حمایــت می کننــد؟» وی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬بــرای مــردم جهــان روشــن شــده که‬ ‫امریــکا و اروپــا بزرگ تریــن ناقضــان حقوق بشــر هســتند‬ ‫و منفورتریــن نظــام در جهان‪ ،‬نظام ســلطه امریکایی ســت‬ ‫کــه باالتریــن درجــه نفــرت نســبت بــه ان هــا در میــان‬ ‫ملت هــا به وجــود امــده اســت»‪ .‬ایــت اهلل رئیســی‬ ‫باتاکیدبراینکــه هرگونه دل بســتگی و عقب نشــینی مقابل‬ ‫دشــمن خطــای راهبردی ســت‪ ،‬خواســتار تبییــن تئــوری‬ ‫مقاومــت‪ ،‬ایســتادگی و خودبــاوری ازســوی رســانه ها‬ ‫و افشــاگری درخصــوص ماهیــت و عملکــرد جریــان‬ ‫تحریــف شــد»‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگــری از‬ ‫ســخنانش بااشــاره به ســه نکتــه محــوری در بیانــات اخیر‬ ‫مقــام معظــم رهبــری بــه تبییــن ایــن نــکات پرداخــت‬ ‫و اظهــار داشــت‪« :‬مدیریــت بــازار‪ ،‬کنتــرل قیمــت‬ ‫کاالهــای اساســی و توجــه بــه معیشــت مــردم؛ از مســائل‬ ‫موردتاکیــد رهبــر انقــاب و نخبــگان اقتصادی ســت کــه‬ ‫بایــد مــورد اهتمــام دولــت باشــد و هرجا هــم الزم باشــد‪،‬‬ ‫دســتگاه قضائــی نیــز امــاده همکاری ســت»‪ .‬ایــت اهلل‬ ‫رئیســی دومیــن موضــوع موردتاکیــد مقــام معظــم‬ ‫رهبــری را مدیریــت و کنتــرل نوســانات بــازار ارز عنــوان‬ ‫کــرد و باتاکیدبــر لــزوم توجــه دولــت بــه این مســئله‪ ،‬از‬ ‫دســتگاه های اطالعاتــی خواســت بــا ریشــه یابی علــل‬ ‫امنیتــی و سیاســی نوســانات بــازار ارز‪ ،‬دسـت های پنهانی‬ ‫کــه به دنبــال اخــال در نظــام ارزی و پولــی کشــور‬ ‫هســتند‪ ،‬شناســایی و بــه دســتگاه قضایــی معرفــی کنند‬ ‫تــا بــا ان هــا برخــورد شــود‪ .‬وی تشــکیل کارگــروه ویــژه‬ ‫اقتصــادی ســه قــوه را از دیگــر نــکات موردتاکیــد مقــام‬ ‫معظــم رهبــری عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬صــرف تشــکیل‬ ‫تشــریفاتی یــک کارگــروه کارگشــا نیســت و مســئله ای را‬ ‫حــل نمی کنــد؛ بایــد کارگروهــی کارامــد تشــکیل شــود‬ ‫کــه موانــع تولیــد را شناســایی و رفــع کنــد تــا جهــش‬ ‫تولیــد درعمــل اتفــاق بیافتــد»‪ .‬ایت اهلل رئیســی بــا تقدیر‬ ‫از کادر درمانــی کشــور درمقابله بــا کرونــا و همچنیــن‬ ‫قدردانــی از همیــاری نهادهــای انقالبــی و طــاب بــا‬ ‫افســران و ســربازان در خــط مقــدم صیانــت از جــان مردم‬ ‫و کمک هــای مومنانــه بــه نیازمنــدان درای ـن دوره‪ ،‬ابــراز‬ ‫امیــدواری کــرد کــه ائیــن عــزاداری محــرم امســال بــا‬ ‫رعایــت ضوابــط و پروتکل هــای بهداشــتی کــه ب ـه زودی‬ ‫ابــاغ می شــود‪ ،‬برگــزار شــود‪ .‬در ایــن نشســت‪ ،‬رئیــس‬ ‫ســازمان بازرســی کل کشــور بــه ارائــه گزارشــی از‬ ‫وضعیــت تولیــد «مرغ الیــن» نــژاد ایرانــی باعنــوان «مــرغ‬ ‫الین اریَــن» پرداخــت و گفــت‪« :‬چرخــه تولیــد مــرغ‬ ‫مــادر نیازمنــد فنــاوری پیچیــده تولیــد و نگهداری ســت‬ ‫کــه فقط هشــت کشــور؛ ازجملــه ایــران از ان برخوردارند‪.‬‬ ‫درحالی کــه از یــک مــرغ مــادر ‪۳۰۰‬هــزار مــرغ گوشــتی‬ ‫به وجــود می ایــد‪ ،‬خــط تولیــد این نــوع مــرغ از ســال‬ ‫‪ ۸۰‬به دالیــل نامشــخصی متوقــف شــد و کشــور نیازمنــد‬ ‫واردات این گونــه مــرغ از شــرکت های خاصــی شــد‬ ‫کــه پس ازمدتــی به بهانــه تحریــم از فــروش محصــول‬ ‫اینده بدون تبعیض‪ ،‬درگرو اجرای قانون‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫مدتی ســت کــه رئیــس قــوه قضائیــه‪ ،‬در قیــاس بــا همتــای قبلــی خــود بــا توپــی‬ ‫پــر و بــا عزمــی راســخ‪َ ،‬علــم مبــارزه بــا مفســدان را برداشــته و به صورتــی فعــال از‬ ‫اســتانی بــه اســتان دیگــر در ســفر اســت و ایــن یعنــی شــنیدن صــدای مــردم‪ ،‬قبــل‬ ‫از تبدیل شــدن بــه فریــاد؛ شــیوه ای پســندیده‪ ،‬زودبــازده و نســخه ای ارام بخــش‪ ،‬بــرای‬ ‫قشــر عظیمــی از مــردم کــه بداننــد و ببیننــد کــه بــا مبــارزه بــا فســاد‪ ،‬ان هم در ســطح‬ ‫وســیع‪ ،‬یعنــی تبعیــض را زایل کــردن‪ .‬ایــن خواســت ویــژه جوانــان پرشــور و مومــن و‬ ‫وطن پرســت ماســت کــه در ســایه تحریم هــای ظالمانــه امریــکا و ایــادی تحت فرمــان‬ ‫او روزگار ســختی بــر انــان تحمیــل شــده اســت؛ تاجایی کــه باعــث شــده صدهاهزارنفــر‬ ‫تحصیل کــرده بیــکار یــا دارای اشــتغاالت مجــازی در کشــور داشــته باشــیم‪ .‬اشــتغال‬ ‫مجــازی یعنــی کاری بخورونمیــر ماننــد دست فروشــی‪ ،‬یــا خدماتــی ازاین دســت کــه‬ ‫هیــچ نــوع تامیــن هزینــه یــا بیم ـه ای نداشــته باشــد‪ .‬بــرای اینــده و گــذران زندگــی‬ ‫این قبیــل جوانــان‪ ،‬به یقیــن مبــارزه بــا مفســدین جامعــه‪ ،‬کــه هــر کدام شــان در‬ ‫ســایه ایــن فســاد‪ ،‬حــق صدهاهزارنفــر از همنوعــان خــود را خــورده و می خورنــد‪،‬‬ ‫ضروری ســت‪ .‬انانی کــه در مــراودات روزانــه ســخن از میلیاردهاتومــان می زننــد و بــرای‬ ‫خانــه از بناهــای متــری ‪100‬میلیون تومــان و کلماتــی چــون الکشــری و غیــره اســتفاده‬ ‫می کننــد و ایــن اصـ ًا شــوخی نیســت؛ بلکــه واقعیتی ســت تلــخ و ناگــوار کــه براســاس‬ ‫امارهــا‪ ،‬هزینــه و درامــد اقلیتــی ‪10‬درصــدی‪ ،‬بیــش از ‪90‬درصــد جمعیت کشــور اســت‬ ‫کــه نــه شــرط صــواب اســت و نــه مــورد رضــای خــدا و دیــن اســام و پیشــوایان ان و نه‬ ‫خواســت رهبــران مذهبــی جامعــه کنونــی ماســت؛ چون مــا خــود را مســلمان می دانیم‬ ‫و فرازهــای دینــی مــا همگــی ســخن از قســط و عــدل و داد اســت‪ .‬به هــرروی‪ ،‬وقتــی‬ ‫جریــان محاکمــات مفســدین اقتصــادی کــه در پنــاه مقــام و موقعیــت خــود‪ ،‬صاحــب‬ ‫زمین هــای بســیار‪ ،‬خانه هــای الکشــری بــه حــرام به دست رســیده و میلیاردهاتومــان‬ ‫اختــاس را ازطریــق جعبــه جادویــی ســیمای جمهــوری اســامی می بینیــم‪ ،‬با خــود به‬ ‫ایــن ادم نماهــا‪ ،‬چــه القابــی را می دهیــم؟ ایــن قبیــل ســودجویان و مال انــدوزان‪ ،‬کــه بــا‬ ‫جمــع اوری مال ومنــال بســیار‪ ،‬هزاران نفــر را بی خانمــان کرده انــد‪ ،‬متاســفانه خــود را‬ ‫مســلمان هــم می داننــد‪ .‬مگــر می شــود فــردی مســلمان باشــد‪ ،‬حضــرت محمــد(ص)‬ ‫را محمــد امیــن بخوانــد‪ ،‬امــا بــه امانــات بی شــمار بیت المــال بــه خــاف دس ـت درازی‬ ‫کنــد و به جــای یــک ســرپناه یــا خانــه‪ ،‬ســخن از داشــتن دوهــزار اپارتمــان پیرامــون او‬ ‫شــود؟ درحالی کــه هــزاران مســلمان دیگــر از فــرط نــداری‪ ،‬ش ـب ها را کارتن خوابــی‬ ‫می کننــد و روزهــا را در پنــاه پارک هــای موجــود بــه شــب می رســانند؟ مگــر می شــود‬ ‫فــردی از شــیعیان حضــرت علــی(ع) باشــد؛ کــه همــواره غمخــوار مــردم بــود و شـب ها‬ ‫در لبــاس ناشــناس‪ ،‬قــوت خــود را حتــی طعــام دیگــری می ســاخت و مســتمندان را‬ ‫دســتگیری می کــرد؛ امــا این روزهــا‪ ،‬بســیارند افرادی کــه بــا جمـع اوری میلیاردهاتومــان‬ ‫ملــک و مــال و حســاب های بانکــی داخلــی و خارجــی‪ ،‬نه تنهــا درحــد بی نیــازی؛ بلکــه‬ ‫درحــد زیاده خواهــی یــا به نوعــی همه خواهــی‪ ،‬موجــب فقــر همــگان می شــوند تــا‬ ‫امثــال او زندگــی الکشــری کنــد؟ و ببیننــد و بشــنوند کــه صدهــا تحصیل کــرده از فقــر‪،‬‬ ‫از صبحگاهــان تــا پاســی از شــب‪ ،‬درکنــار خیابان هــا‪ ،‬در ســرما و گرمــا‪ ،‬ســاعت ها صبــر‬ ‫می کننــد تــا فــردی از راه برســد و از ان هــا یــک تی شــرت یــا لباســی خریــداری کنــد‬ ‫و اگــر بــاران بیایــد‪ ،‬حتــی یک متــر فضــا ندارنــد تــا چنــد تکــه لبــاس را انجــا بگذارنــد‬ ‫کــه بــا فــروش ان قــوت الیمــوت را تهیــه می کننــد و دســت از پــا درازتــر‪ ،‬اگــر خانــواده‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬ســرافکنده زن و بچــه بــا دســت خالــی‪ ،‬وارد منــزل شــوند‪ .‬به هــرروی‪،‬‬ ‫این روزهــا کــه رئیــس قــوه قضائیــه مبــارزه بی امانــی را بــا ایــن مفســدان ادامــه‬ ‫می دهــد و اخبــار ان مســتقیماً از صداوســیمای جمهــوری اســامی پخــش می شــود‪،‬‬ ‫نــور امیــدی در دل هــای ناامیــد اغلــب طبقــه مســتضعف‪ ،‬روشــن شــده کــه امیدواریــم‬ ‫مبــارزه بــا مفســدان و خاطیــان جامعــه‪ ،‬همچنــان بــا شــدت و حــدت ادامــه پیــدا کند و‬ ‫خداونــد متعــال ان شــاءاهلل یــار و یــاور خادمــان بــه مــردم باشــد و همچنین به زودی شــر‬ ‫تحریــم و زورگویــی از ســر جامعــه مــا کــم شــده و کشــور بــزرگ و ســرافراز عزیزمــان‪،‬‬ ‫همچنــان بااقتــدار در ســطح جهــان بــه موفقیت هــای شــایانی دســت پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫راه اندازی سامانه پایش مصرف انرژی‬ ‫رئیــس مرکــز تحقیقــات راه‪ ،‬مســکن و شهرســازی‪ ،‬از راه انــدازی ســامانه‬ ‫پایــش مصــرف انــرژی در هفتــه دولــت خبــر داد و گفــت‪« :‬ســازمان نظــام‬ ‫مهندســی ســاختمان و معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهوری دو ضلــع‬ ‫دیگــر راه انــدازی ایــن ســامانه‪ ،‬در کنــار وزارت راه و شهرســازی هســتند»‪.‬‬ ‫به گــزارش ایلنــا؛ محمــد شــکرچی زاده ایــن ســامانه را به عنــوان یــک‬ ‫‪ Big Data‬کــه محــل جمــع اوری کل اســتفاده کنندگان انرژی ســت معرفــی کــرد و‬ ‫ادامــه داد‪« :‬چنانچــه ســامانه راه انــدازی شــود‪ ،‬به شــکل انالیــن می تــوان اطالعــات‬ ‫مربــوط بــه مصــرف انــرژی در ســاختمان ها را جم ـع اوری کــرد کــه می توانــد پایــه‬ ‫برنامه ریــزی بــرای شــرکت های خدمــات انــرژی و همچنیــن سیاســت گذاران‬ ‫این حــوزه باشــد و اطالعــات پایــه را بــه ان هــا ارائــه بدهــد»‪.‬‬ ‫ترخیص ‪۸۰‬هزارتن برنج تا پایان مردادماه‬ ‫سرپرســت معاونــت بازرگانــی داخلــی دربــاره افزایــش قابل توجــه قیمــت برنــج‬ ‫خارجــی‪ ،‬توضیــح داد‪« :‬برنــج پیش ازایــن بــا ارز ‪۴۲۰۰‬تومانــی وارد کشــور‬ ‫می شــد؛ امــا اکنــون بــا ارز نیمایــی وارد می شــود و طبیعی ســت کــه تغییــر‬ ‫ارز مبنــا تغییــرات قیمتــی را نیــز در بــر داشــته باشــد»‪ .‬به گــزارش شــاتا؛‬ ‫محمدرضــا کالمــی دراین بــاره گفــت‪« :‬طبــق ابالغیــه دبیرخانــه ســتاد تنظیــم‬ ‫بــازار بــه بانــک مرکــزی؛ ارز موردنیــاز ‪۸۰‬هزارتــن برنــج ازســوی ایــن بانــک‬ ‫تامیــن شــد و تــا ابتــدای شــهریورماه از گمــرکات ترخیــص خواهنــد شــد»‪.‬‬ ‫میزان اقساط ماهانه وام ودیعه مسکن‬ ‫بررســی جزئیــات وام ودیعــه مســکن حاکی ازان اســت که مســتاجران در بازپرداخــت‬ ‫‪۳۶‬ماهــه بایــد ماهانــه از ‪۵۰۰‬هــزار تــا ‪۱.۶‬میلیون تومــان پرداخــت کننــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫تســنیم؛ قــرار اســت از ‪ 20‬مــاه جــاری متقاضیــان واجــد شــرایط بــرای دریافــت وام‬ ‫ودیعــه مســکن بــه ‪ 19‬بانــک و موسســه اعتبــاری بــرای دریافــت وام هــای ‪ 30 ،50‬و‬ ‫‪15‬میلیونــی معرفــی شــوند‪ .‬ســود تســهیالت مرابحــه مســتاجران ‪13‬درصــد اســت و‬ ‫طــی یک ســال بــرای وام ‪50‬میلیون تومانــی ماهانــه ‪540‬هزارتومــان‪30 ،‬میلیون تومانــی‬ ‫‪320‬هزارتومــان و بــرای وام ‪15‬میلیون تومانــی ‪160‬هزارتومــان پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ازســویی‪ ،‬قائم مقــام بانــک مرکــزی گفتــه کــه مســتاجران می تواننــد بــا نــرخ ســود‬ ‫‪12‬درصــد و بازپرداخــت ‪36‬ماهــه وام هــای مذکــور را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫لزوم جداسازی خرافه از طب سنتی‬ ‫بــه مــا خــودداری کردنــد»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫درویشــیان افــزود‪« :‬بــا پیگیری هــای صورت گرفتــه‬ ‫ازســوی ســازمان بازرســی و هماهنگــی بــا ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامه ریــزی‪ ،‬ایــن خطــوط بــا تامیــن اعتبــار‬ ‫‪۲۸‬میلیــاردی مجــددا ً راه انــدازی شــده و تــا پایــان ســال‬ ‫‪۳۰‬درصــد از نیــاز کشــور از نــژاد ایرانــی مــرغ مــادر‬ ‫تامیــن خواهــد شــد و این رقــم تــا پایــان ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫بــه صددرصــد خواهــد رســید»‪ .‬وی بااشــاره به بخشــنامه‬ ‫اخیــر بانــک مرکــزی مبتنی بــر پیشــنهادهای ســازمان‬ ‫بازرســی بــرای بازگردانــدن ارز حاصــل از واردات‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪« :‬لیســت ‪ 1048‬واردکننــده حقیقــی و حقوقــی بــا‬ ‫تعهــدات ارزی معوقــه بـه ارزش مجموعـاً ‪۲۰‬میلیاردیــورو‬ ‫تهیــه و طــی نامـه ای بــه وزیــر دادگســتری اعــام شــد»‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان بازرســی کل کشــور پیگیــری وصــول‬ ‫بدهی هــا و جرائــم مالیاتــی بــاالی هزارمیلیاردتومــان را‬ ‫از دســتورکارهای ویــژه ایــن ســازمان عنــوان کــرد و از‬ ‫وصــول بدهــی و جرائــم مالیاتــی یــک بدهــکار بــزرگ‬ ‫بـه ارزش ‪1800‬میلیاردتومــان خبــر داد‪ .‬دادســتان تهــران‬ ‫نیــز دراین جلســه گزارشــی از رســیدگی بــه جرائــم‬ ‫مالیاتــی و پیگیــری وصــول مطالبــات از بدهــکاران اصلی‬ ‫کــه بــا تاســیس شــرکت های کاغــذی‪ ،‬حســاب های‬ ‫اجــاره ای و کارت هــای بازرگانــی دیگــران درتــاش بــرای‬ ‫فــرار از بدهی هــای کالن مالیاتــی هســتند‪ ،‬ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫اقــای القاصــی مهــر گفــت کــه در نتیجــه اقدامــات‬ ‫صورت گرفتــه ازســوی دادســتانی‪۲۳۵ ،‬هزارمیلیاردریــال‬ ‫بدهــی مالیاتــی از بدهــکاران کالن دریافــت و بــه خزانــه‬ ‫واریــز شــده اســت‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه درواکنش بــه‬ ‫گــزارش رئیــس ســازمان بازرســی و دادســتان تهــران‬ ‫دربــاره وصــول مطالبــات مالیاتــی‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«اولویــت در وصــول مطالبــات مالیاتــی بایــد بدهــکاران‬ ‫کالن باشــند‪ .‬در موضــوع مالیــات بایــد وضعیــت و‬ ‫شــرایط کاســبان خُ ــرد مراعــات شــود‪ .‬ضــرری کــه‬ ‫صاحبــان برخــی مشــاغل خُ ــرد و ایــن کاســب ها در‬ ‫کرونــا دیدنــد‪ ،‬بعضــاً جبران ناپذیــر اســت»‪ .‬ایــت اهلل‬ ‫رئیســی افــزود‪« :‬البتــه مــردم صبور هســتند و مشــکالت‬ ‫را تحمــل می کننــد؛ ولــی الزم اســت فــان واردکننــده و‬ ‫برج ســاز یــا فعــال اقتصــادی کــه درامــد هنگفتــی دارد و‬ ‫بــا زدوبنــد از پرداخــت مالیــات فــرار می کنــد‪ ،‬مالیــات‬ ‫درامــد هنگفــت خــود را بــه دولــت و درواقــع بــه ملــت‬ ‫بپــردازد»‪ .‬وی درواکنش بــه گــزارش رئیــس ســازمان‬ ‫حفاظــت اطالعــات قوه قضائیــه دربــاره اقدامات فســادزای‬ ‫برخــی وکال در رونــد دادرســی ها نیــز گفــت‪« :‬دادگاه‬ ‫عالــی انتظامــی قضــات بایــد تمهیداتــی اتخــاذ کنــد کــه‬ ‫به هیچ وجــه قاضــی یــا وکیلــی کــه پیش ازایــن توســط‬ ‫یکــی از بخش هــای قــوه قضائیــه ســلب صالحیــت شــده‪،‬‬ ‫امــکان ورود یــا بازگشــت بــه جریــان وکالــت را نداشــته‬ ‫باشــد‪ .‬تــاش مــا بایــد این باشــدکه جریــان وکالــت‬ ‫هــم بــا نظارت هــای دقیــق قانونــی ســالم بمانــد»‪.‬‬ ‫دراین نشســت همچنیــن حجت االسالم والمســلمین‬ ‫صادقــی (رئیــس مرکــز توســعه شــوراهای حــل اختالف)‬ ‫بااشــاره به گــزارش ســخنگوی قــوه قضائیــه مبنی بــر‬ ‫اعــام تنهــا ‪۲۵‬درصــد از اســامی واردکننــدگان و‬ ‫صادرکننــدگان متخلــف ارزی ازســوی دولــت به دســتگاه‬ ‫قضــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬انچــه از گزارش هــا برمی ایــد‪،‬‬ ‫‪۷۵‬درصــد مابقــی شــرکت های متخلّفــی کــه اقــدام بــه‬ ‫اجــرای تعهــدات ارزی خــود و بازگردانــدن ارز نکرده انــد‪،‬‬ ‫شــرکت های عمــده دولتــی همچــون شــرکت های نفتــی‬ ‫و پتروشــیمی ها و امثــال ان اســت که جــا دارد ســازمان‬ ‫بازرســی بــا شناســایی ان هــا‪ ،‬با مدیــران متخلــف برخورد‬ ‫و حقــوق ملــت را اســتیفا کنــد»‪ .‬رئیــس دســتگاه قضــا‬ ‫درواکنش بــه ســخنان حجت االسالم والمســلمین‬ ‫صادقــی متذکــر شــد‪« :‬گفتــه می شــود ‪۲۷‬میلیــارددالر‬ ‫تخلــف ارزی صورت گرفتــه؛ امــا فقــط یک چهــارم‬ ‫متخلفــان بــه قــوه قضائیــه معرفــی شــوند و س ـه چهارم‬ ‫معرفــی نمی شــوند؛ الزم اســت ســازمان بازرســی کل‬ ‫کشــور‪ ،‬موضــوع بازگردانــدن ارز حاصــل از صــادرات‬ ‫توســط شــرکت های دولتــی را باجدیــت پیگیــری و‬ ‫گــزارش اقدامــات خــود دراین زمینــه را ارائــه کنــد»‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت بابیان اینکــه خرافــه و شــارالتانیزم را بایــد از طــب ســنتی جــدا کنیــم‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬طــب ســنتی‪ ،‬جــزو الینفکــی از دیرینــه فرهنگی ســت و از دالیــل علقــه افــراد‬ ‫بــه سرزمینشــان‪ ،‬داشــتن پیوســت فرهنگی ســت»‪ .‬به گــزارش پانــا؛ ســعید نمکــی‬ ‫بابیان اینکــه طــب ســنتی در ســرزمین مــا دیرینـه ای بسیاربرجســته دارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«بــا مطالعــه تاریــخ طــب ایــن مرزوبــوم‪ ،‬درمی یابیــم انچــه به عنــوان طــب بوعلی ســینا‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬برگرفتــه از طــب جالینوسی ســت‪ .‬طــب اســامی نیــز برگرفتــه از طــب‬ ‫جالینوسی ســت؛ یعنــی وقتــی از طــب اســامی صحبــت می کنیــم‪ ،‬منظــور طــب‬ ‫ســنتی ماســت کــه طبیبــان مســلمان ان را دنبــال می کردنــد»‪.‬‬ ‫فعالیت مجاز کولبران در مناطق مشخص شده‬ ‫فرمانــده ناجــا گفــت‪« :‬کولبــران اگــر براســاس نیــاز خودشــان در مناطــق مشخص شــده‬ ‫فعالیــت کننــد‪ ،‬مشــکلی پیــش نخواهــد امــد؛ امــا اگــر در مناطــق ممنوعــه تــرددی‬ ‫صــورت گیــرد‪ ،‬براســاس مصوبــات قانــون‪ ،‬ایــن امــر خــط قرمــز پلیــس محســوب‬ ‫می شــود»‪ .‬وی همچنیــن درادامــه بابیان اینکــه کولبــران به دنبــال معیشــت خــود‬ ‫هســتند‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬دراین رابطــه خالءهــای قانونــی وجــود دارد و نیــاز اســت بــا‬ ‫تعامــل‪ ،‬راهکارهــای قانونــی و کارشناســانه ای درخصــوص حــل مشــکالت کولبــران‬ ‫ارائــه شــود»‪ .‬به گــزارش فــارس؛ ســردار حســین اشــتری باتاکیدبــر مسئول ســازی‬ ‫دســتگاه ها در راه انــدازی پاســگاه ها و کالنتری هــا‪ ،‬افــزود‪ 66«:‬نقطــه حادثه خیــز در‬ ‫اســتان کرمانشــاه وجــود دارد و نیــاز اســت راه هــای ارتباطی این اســتان‪ ،‬استانداردســازی‬ ‫شــود کــه بــا فراهم شــدن زیرســاخت ها و فرهنگ ســازی ان شــاءاهلل شــاهد کاهــش‬ ‫تصادفــات رانندگــی شــویم»‪.‬‬ ‫‪ ۱۵‬شهریورماه؛‬ ‫اغاز اموزش های تلویزیونی دانش اموزان‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش گفــت‪« :‬اموزش هــای تلویزیونــی دانش امــوزان از‬ ‫‪ ۱۵‬شــهریورماه از ســر گرفتــه خواهنــد شــد»‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران‬ ‫جــوان؛ محســن حاجی میرزایــی در نهمیــن نشســت شــورای هماهنگــی ارتقای‬ ‫شــاخص های اموزش وپــرورش مناطــق محــروم و کمترتوســعه یافته گفــت‪:‬‬ ‫«توســعه عدالــت‪ ،‬یکــی از مهم تریــن اولویت هــای جمهــوری اسالمی ســت‬ ‫کــه در فرمایشــات امام خمینــی(ره) و رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــر ان‬ ‫تاکیــد شــده اســت»‪.‬‬ صفحه 2 ‫پنجره‬ ‫یک مدل جامع ‬ ‫برای تحلیل رشد یک استارت اپ‬ ‫*ریحانه نیک نام‬ ‫‪reiannaniknam@gmail.com‬‬ ‫وقتــی درمــورد میــزان رشــد و ارزیابــی عملکــرد‬ ‫یــک اســتارت اپ یــا کســب وکار درطول زمــان‬ ‫ســوال می پرســیم‪ ،‬معمــوالً بــا پاســخ هایی کیفــی‬ ‫یــا ســنجه های کمــی (‪KPI‬هــا) مواجــه می شــویم‬ ‫کــه هــردو ناقــص هســتند‪ .‬پاســخ های کیفــی‬ ‫بســیارگمراه کننده و ‪KPI‬هــا معمــوالً تنهــا یک جنبــه‬ ‫از کس ـب وکار را نمایــش می دهنــد‪ .‬یــک مــدل مناســب‬ ‫بــرای ارزیابــی کلــی رشــد و عملکــرد‪ ،‬عالوه بــر‬ ‫جامعیــت‪ ،‬دقــت و صحــت؛ بایــد ســه ویژگــی اساســی‬ ‫داشــته باشــد‪:‬‬ ‫‪ .1‬رونــد تغییــرات را نشــان دهــد‪ .‬وقتــی درمــورد رشــد‬ ‫حــرف می زنیــم‪ ،‬درمــورد رونــدی کــه یــک کس ـب وکار‬ ‫درطول زمــان طــی کــرده تــا بــه وضعیــت االن برســد‪،‬‬ ‫حــرف می زنیــم؛ نــه نقطــه ای کــه همین حــاال در ان‬ ‫قــرار دارد‪ .‬پــس مــدل ارائه شــده بایــد رونــد تغییــرات‬ ‫درطول زمــان را بــه مــا نشــان دهــد‪.‬‬ ‫‪ .2‬بیانــی کیفــی براســاس ســنجه هایی کمــی باشــد‪.‬‬ ‫راه حــل این مســئله بایــد ســنجه های کمــی مبتنی بــر‬ ‫رفتــار مشــتری را بــه توصیفــات کیفــی قابل فهــم‬ ‫توســط همــه (به خصــوص مدیــران) تبدیــل کنــد‪.‬‬ ‫‪ .3‬بصــری باشــد و در یــک نــگاه درک شــود‪ .‬داده هــا‬ ‫ثبــت و خوانــده می شــوند؛ ولــی برای انکــه فهمیــده‬ ‫شــوند‪ ،‬بایــد نشــان داده شــوند‪ .‬ایــن نشــان دادن‬ ‫همان چیزی ســت که بــه ان ‪ Visualization‬می گوینــد‬ ‫و در فارســی معــادل «بصری ســازی» را بــرای ان‬ ‫انتخــاب کرده انــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬ایــن نمودارهــا و شــکل ها‬ ‫هســتند کــه داده هــا را نشــان می دهنــد؛ نــه اعــداد‬ ‫و حــروف‪.‬‬ ‫ایــن مدل هــا همچنــان نمی تواننــد دریــک کالم‬ ‫وضعیــت کلــی رشــد یــک اســتارت اپ را بیــان کننــد؛‬ ‫ولــی بــا ترکیــب مهم تریــن ســنجه ها و بصری ســازی‬ ‫ان هــا به ســاده ترین روش ممکــن ســعی کــرده ام یــک‬ ‫تصویــر کلــی‪ ،‬دقیــق و کمــی از رونــد رشــد و ســامت‬ ‫کس ـب وکار ارائــه دهــم‪ .‬ایــن ســه مــدل بــه ســه حــوزه‬ ‫«عملکــرد مالــی و ســهم بــازار»‪« ،‬عملکــرد مشــتریان» و‬ ‫«موتــور کارایــی» تقســیم می شــوند‪.‬‬ ‫عملکرد رشد مشتریان‬ ‫به طورکلــی‪ ،‬مشــتری‪ ،‬کاربری ســت کــه اقــدام نهایــی‬ ‫ســرویس را انجــام داده؛ اقدامــی کــه مســتقیماً بــرای‬ ‫کســب وکار ارزش (معمــوالً درامــد) خلــق می کنــد‪.‬‬ ‫دراین مــدل می خواهیــم بدانیــم عملکــرد ســرویس در‬ ‫خلــق و نگهــداری مشــتری بــا کیفیــت (ســوداور) چگونــه‬ ‫اســت‪ .‬محــور افقــی‪ ،‬نشــان دهنده رشــد ماه به مــاه‬ ‫مشــتری جدیــد اســت و نمــودار عمــودی‪ ،‬رشــد ماه به مــاه‬ ‫مشــتری بازگشــتی‪ .‬انــدازه هــر دایــره‪ ،‬ارزش طــول عمــر‬ ‫مشــتری (‪ )CLTV‬را در ان مــاه نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫مدل‪ :‬عملکرد رشد مشتریان یک استارت اپ‬ ‫این تحلیل به ما چه می گوید؟‬ ‫دراین تحلیــل بــا اســتفاده از ســنجه های اصلــی رشــد‬ ‫مشــتریان (رشــد ماه به مــاه مشــتری جدیــد و بازگشــتی‬ ‫و ارزش طــول عمــر مشــتری) می تــوان رونــد رشــد‬ ‫مشــتریان را ماه به مــاه ارزیابــی و بــا هــم مقایســه کــرد‪.‬‬ ‫• رشــد نمایــی‪ :‬به معنــای رشــد مثبــت و هم زمــان‬ ‫مشــتریان جدیــد و بازگشتی ســت‪ .‬تکــرار ایــن رونــد‬ ‫به معنــای ایجــاد و اســتقرار یــک موتــور رشــد پایــدار‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫• رشــد خطــی‪ :‬دراین حالــت (پائین‪/‬راســت) رشــد‬ ‫مشــتریان جدیــد مثبــت؛ امــا رشــد مشــتریان بازگشــتی‬ ‫منفی ســت؛ یعنــی مشــتریان جدیــد جــذب شــده اند؛ ‬ ‫امــا مشــتریان قدیمــی بازنگشــته اند‪ .‬دراین حالــت‪ ،‬بــا‬ ‫ســرعت ثابتــی درحال رشــد هســتیم (رشــد خطــی)‪.‬‬ ‫• رشــد متوقــف‪ :‬دراین حالــت (باال‪/‬چــپ) مشــتریان‬ ‫قدیمــی همچنــان بــه خریــد ادامــه می دهنــد (رشــد‬ ‫مثبــت)؛ امــا نمی توانیــم مشــتریان جدیــد به دســت‬ ‫اوریــم (رشــد منفــی)‪ .‬دراین حالــت‪ ،‬رشــد متوقــف‬ ‫شــده اســت‪.‬‬ ‫• رشــد منفــی‪ :‬دراین حالــت (چپ‪/‬پائیــن) هــم رشــد‬ ‫مشــتریان جدیــد و هــم رشــد مشــتریان بازگشــتی‪،‬‬ ‫منفــی شــده اســت؛ به این معناکــه هــردو دســته‬ ‫درحال ازدســت رفتن هســتند و موتــور رشــد بــه طــرز‬ ‫معکوســی عمــل می کنــد‪.‬‬ ‫ارزش طــول عمــر مشــتری (‪ ،)CLTV‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫شــاخص های یــک مــدل کســب وکار پایــدار اســت‪.‬‬ ‫اهمیــت ایــن ســنجه ان قــدر باالســت کــه معمــوالً‬ ‫یکــی از اصلی تریــن ‪KPI‬هــای مطــرح در فراینــد جــذب‬ ‫ســرمایه اســت‪ .‬هرچــه ارزش طــول عمــر مشــتری بیشــتر‬ ‫باشــد‪ ،‬کســب وکار شــما ســوداورتر‪ ،‬پایدارتــر و بــرای‬ ‫ســرمایه گذاری جذاب تــر اســت‪.‬‬ ‫بهبود ارزش طول عمر مشتری‬ ‫حــال کــه می دانیــد ارزش طــول عمــر مشــتری تان‬ ‫چه میــزان اســت‪ ،‬چگونــه می توانیــد ان را بهبــود دهیــد؟‬ ‫راه هــای بســیاری بــرای افزایــش درامــد وجــود دارد؛ امــا‬ ‫رضایــت مشــتری و حفــظ مشــتری بــرای هــر مشــتری‬ ‫دو روش کلیــدی بــرای افزایــش ‪ CLTV‬هســتند‪.‬‬ ‫● رضایت مشتریان‬ ‫اگــر مشــتریان خــود را خوشــحال تر و راضی تــر‬ ‫کنیــد‪ ،‬پــول بیشــتری بــرای خریــد از شــرکت شــما‬ ‫هزینــه خواهنــد کــرد‪ .‬براســاس تحقیقــات؛ ‪55‬درصــد‬ ‫شــرکت های درحال رشــد معتقدنــد «بســیارمهم» اســت‬ ‫در برنامه هــای خدمــات مشــتریان ســرمایه گذاری‬ ‫شــود‪ .‬اگــر نگاهــی بــه شــرکت هایی کــه درامــد راکــد‬ ‫یــا روبه کاهشــی دارنــد بیندازیــم‪ ،‬فقــط ‪29‬درصــد‬ ‫خواهنــد گفــت؛ ایــن ســرمایه گذاری «بســیارمهم»‬ ‫اســت‪ .‬شــرکت هایی کــه بیشــتر به دنبــال مشــتریان‬ ‫موفــق هســتند‪ ،‬افزایــش درامــد بسیاربیشــتری را تجربــه‬ ‫خواهنــد کــرد‪.‬‬ ‫● حفظ مشتری‬ ‫جــذب یــک مشــتری جدیــد‪ ،‬هزینــه زیــادی دارد‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان داده به دســت اوردن مشــتری جدیــد‬ ‫‪۲۵‬برابــر بیشــتر از نگهــداری مشــتری هزینــه دارد‪.‬‬ ‫عالوه برایــن؛ مطالعــات انجام شــده نشــان داده کــه‬ ‫پنج درصــد رشــد در نگهــداری مشــتری می توانــد‬ ‫چیــزی بیــن ‪25‬درصــد تــا ‪95‬درصــد رشــد ســود داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬بســیارمهم و ضروری ســت کــه کســب وکار شــما‬ ‫مشــتریانی کــه بیشــترین ارتبــاط بــا شــرکتتان دارنــد‬ ‫را یافتــه و درجهــت نگهــداری ان هــا تــاش کنــد‪.‬‬ ‫باایـن کار‪ ،‬درامــد بیشــتری خواهیــد داشــت و درنتیجــه‪،‬‬ ‫ارزش طــول عمــر مشــتری بــرای شــما رشــد خواهــد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫*دکترای مدیریت‬ ‫پژوهشگر حوزه کسب وکار‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2038‬‬ ‫نواوری چیست؟ هنوز کسی نمی داند!‬ ‫جهان شــمول از قلــم می افتــد‪ .‬نواوری هایــی کــه‬ ‫بودجــه دولتــی یــا دانشــگاهی دارنــد‪ ،‬چنــدان‬ ‫موردتوجــه ریدلــی قــرار نمی گیرنــد و خواننــده چنین‬ ‫حســی می گیــرد کــه دولت هــا هرچــه مقــررات‬ ‫وضــع یــا ســرمایه گذاری کننــد‪ ،‬ایــن کارشــان فقــط‬ ‫ســد راه ترقــی می شــود؛ نه اینکــه بــه ان کمــک‬ ‫کنــد‪ .‬بااین اوصــاف‪ ،‬چیــز زیــادی درمــورد ســاخت‬ ‫بمــب اتــم (کــه تقریبــاً تمام وکمــال درگــرو‬ ‫دســت ودل بازی دولــت بــود) یــا یارانه بنــدی‬ ‫انرژی هــای تجدیدپذیــر نمی خوانیــم‪ .‬درمــورد‬ ‫ترانزیســتور‪ ،‬بســیاری از لیزرهــای اولیــه یا ســلول های‬ ‫خورشــیدی هــم چیــزی در ایــن کتــاب نخواهیــم‬ ‫یافــت؛ چراکــه تمــام این هــا بــا حمایــت‬ ‫ازمایشــگاه های بِــل ســاخته شــد و ایــن ازمایشــگاه ها‬ ‫نیــز دراختیــار دولــت بــود‪ .‬اســمی از ازمایشــگاه‬ ‫پرتوســنجی در موسســه فنــاوری ماساچوســت هــم‬ ‫به میــان نمی ایــد؛ چــون ایــن ازمایشــگاه (به لطــف‬ ‫ماگنِتــرون کــه همنواگــر جعبــه ای را در بریتانیــا‬ ‫اختــراع کــرده بــود) بــه ســاخت رادار کمــک کــرد‪.‬‬ ‫گذشــته ازاین‪ ،‬در روایــت ریدلــی از پیدایــش گــوگل‪،‬‬ ‫هیــچ ردی از ایــن نمی یابیــم کــه بنیان گذارانــش در‬ ‫روزهــای نخســت کارشــان را بــا کمــک مالــی بنیــاد‬ ‫ملــی علــم پیــش می بردنــد‪ .‬کتــاب ریدلــی همــواره‬ ‫تاثیــر بودجــه دولتــی را حتــی در پزشــکی‪ ،‬ســامت‬ ‫عمومــی‪ ،‬فنــاوری شــخصی‪ ،‬حمل ونقــل و ارتباطــات‬ ‫نیــز بی اهمیــت جلــوه می دهــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫(به زحمــت یــا به خطــا) نقــش کمــک فــدرال را در‬ ‫توســعه شکســت گازهــای طبیعــی نیــز به حداقــل‬ ‫می رســاند؛ حال انکــه ایــن پــروژه بــا ســرمایه گذاری‬ ‫پژوهشــی وزارت انــرژی در دهــه ‪ ۱۹۷۰‬زنــده مانــد‪.‬‬ ‫شــاید چنیــن باشــد کــه مــا به شــکل روزافزونــی‪،‬‬ ‫مجادلــه را بــر تحلیــل منصفانــه ترجیــح می دهیــم‪.‬‬ ‫دنیــا بیش ازحــد ســردرگم کننده شــده و حــوزه‬ ‫نــواوری بازتابــی از پیچیدگــی سرســام اور علــوم‪،‬‬ ‫ـی ماهــر‬ ‫اقتصــاد و سیاســتمان اســت‪ .‬پــس یــک جدلـ ِ‬ ‫می توانــد کمکمــان کنــد راهمــان را در ایــن‬ ‫اشــفته بازار بیابیــم‪ .‬در انتهــای ایــن کتــاب البتــه‪ ،‬ایــن‬ ‫فکــر‪ ،‬ناخواســته بــه ذهــن متبــادر می شــود که شــاید‬ ‫نویســنده از پرســش های دشــوار دررابطه بــا‬ ‫این موضــوع طفــره رفتــه اســت‪ .‬اگــر برایتــان جــای‬ ‫ســوال بــود کــه قابلیت هــای تکنولوژیــک جدیــد (در‬ ‫حــوزه زیست شناســی‪ ،‬رایانــش یــا علــوم مــواد)‬ ‫چگونــه توانســته اند از روزگار موتــور بخــار به این ســو‪،‬‬ ‫تغییــری شــگرف در ماهیــت و شــتاب نــواوری ایجــاد‬ ‫کننــد‪ ،‬پاســخ مجاب کننــده ای در ایــن کتــاب‬ ‫نخواهیــد یافــت‪ .‬نکتــه مهم تراینکــه بــا خوانــدن ایــن‬ ‫کتــاب‪ ،‬چیــز جدیــدی از این موضــوع دســتگیرتان‬ ‫نمی شــود کــه ایــا بعضــی بخش هــای اقتصــادی‬ ‫(ماننــد انــرژی) به خاطــر سیســتم های سیاســی و‬ ‫ســرمایه گذاری های قدیمــی در نفــت‪ ،‬گاز و‬ ‫زغال ســنگ‪ ،‬الگوهــای نــواوری متفاوتــی را دنبــال‬ ‫می کننــد یــا نــه‪ .‬درعــوض‪ ،‬صفحــات پایانــی کتــاب‬ ‫ریدلــی بــه بحث هــای عجیــب می پــردازد کــه‬ ‫احتمــاالً بــرای اکثــر خواننــدگان معنــای چندانــی‬ ‫نداشــته باشــد (مث ـ ً‬ ‫ا بحث هایــی درمــورد «نــواوری‬ ‫خطــی» کــه دربــاره این اســت که ایــا نــواوری‪،‬‬ ‫جهتــی یک طرفــه از ایــده علمــی بــه محصــول‬ ‫مهندسی شــده دارد یــا دوطرفــه اســت؟) چنیــن‬ ‫بحث هایــی چندیــن دهــه پیــش در محیط هــای‬ ‫اکادمیــک داغ بــود؛ امــا حــاال عمدتـاً تاریــخ مصرفش‬ ‫گذشــته اســت‪ .‬ایــن مــوارد از خیلــی جهــات نشــان‬ ‫می دهــد کــه رویکــرد کتــاب در حــل معمای نــواوری‬ ‫نقصــان دارد‪ .‬ریدلــی در نتیجه گیــری خــود صرفــاً‬ ‫دراین حــد بــه مــا می گویــد کــه نــواوری «فرزنــد‬ ‫ازادی و والــ ِد شکوفایی»ســت و «اگــر ان را کنــار‬ ‫بگذاریــم‪ ،‬بــه خودمــان بــد کرده ایــم»‪ .‬معلــوم نیســت‬ ‫چه کســی حامــی چنیــن موضــع بی معنایی ســت یــا‬ ‫اینکــه اصــ ً‬ ‫همیشــگی انســان بــه‬ ‫ا چــرا میــل‬ ‫ِ‬ ‫پی ـش روی بایــد در خط ـ ِر کنارگذاشــتن باشــد‪ .‬بــاور‬ ‫معقول تــر این اســت که تعقیــب نــواوری به شــرطی‬ ‫خــوب اســت کــه مــردان و زنــان کوشــا را بــه حــل‬ ‫مســائل مهــم تشــویق و ترغیــب کنیــم‪ .‬درضمــن‬ ‫لزومــی نــدارد طرحــی ایدئولوژیــک دراندازیم تــا انچه‬ ‫را کــه چه بســا درحال وقــوع باشــد تبییــن کنیــم‪.‬‬ ‫مث ـ ً‬ ‫ـان مــا‪ ،‬در‬ ‫ا باهوش تریــن دانشــمندان و مهندسـ ِ‬ ‫سرتاســر دنیــا تمام وقــت درتالش انــد تــا واکســنی‬ ‫بــرای ویــروس کرونــا بســازند‪ .‬ان هــا بــا بودجه هــای‬ ‫کالن‪ ،‬اســتعداد فــراوان‪ ،‬کلــی کار تیمــی و هــزاران‬ ‫امیــد و ارزو به ســراغ این مســئله بــزرگ رفته انــد‪ .‬ایــا‬ ‫نواوری به این شیوه عمل نخواهد کرد؟‬ ‫علیرضاشفیعی نسب‪/‬ترجمان‬ ‫هزارتویِ ایده های تصادفی‬ ‫اگــر بــه روایــت رایــج از تاریــخ پیشــرفت های بــزرگ علمــی فکــر کنیــم‪ ،‬احســاس می کنیــم مهم تریــن نواوری هــای بشــر حاصــل پیشــامدهایی‬ ‫تصادفــی یــا ایده هایــی شــخصی بــوده اســت کــه بــرای انســان هایی فوق العــاده باهــوش رخ داده‪ .‬ســیبی روی ســر نیوتــون افتــاده یــا فکـ ِر ســاختن یک‬ ‫موتــور جسـت وجوی اینترنتــی در ســر بنیان گــذاران گــوگل درخشــیده‪ .‬ایــن روایــت اگرچــه جــذاب اســت؛ امــا احتمــاالً مــا کــه در کــوران پاندمــی کرونا‬ ‫گرفتــار شــده ایم‪ ،‬خیلی راحــت می توانیــم ایــراد ان را درک کنیــم‪ :‬حــل مشــکالت بــه تــاش جمعــی و تدریجــی دانشــمندان نیــاز دارد؛ نــه ایده هــای‬ ‫تصادفــی نابغه هــای منــزوی‪.‬‬ ‫مــت ریدلــی در ابتــدای رســاله جدیــدش بــا موضــوع‬ ‫نــواوری می گویــد کــه نــواوری «مهم تریــن واقعیــتِ‬ ‫دنیــای مــدرن اســت؛ امــا درعین حــال یکــی از‬ ‫چیزهایی ســت کــه ان را درســت نفهمیده ایــم»‪.‬‬ ‫گرچــه نــواوری در نقــش یکــی از موتورهــای قــوی‬ ‫شــکوفایی (شــتاب بخش ترقــی بشــر) عمــل می کنــد؛‬ ‫امــا همچنــان «معمایــی بــزرگ» اســت کــه‬ ‫تکنولوژیســت ها‪ ،‬اقتصاددانــان و دانشــمندان علــوم‬ ‫اجتماعــی در نحــوه کار ان مانده انــد‪ .‬از خیلــی جهــات‪،‬‬ ‫حــق بــا ریدلی ســت‪ .‬پس ازســال ها پژوهــش دقیــق‪،‬‬ ‫هنــوز علــل یــا بهتریــن راه پــرورش نــواوری را دقیــق‬ ‫نمی دانیــم‪ .‬ایــا نــواوری صرف ـاً مبتنی بــر نبــوغ اســت‬ ‫یــا نتیجــه کار تیمــی طاقت فرســا؟ ایــا همچــون غرش‬ ‫رعــد پدیــد می ایــد یــا نیازمنــد ســال ها و چه بســا‬ ‫دهه هــا زمــان اســت تــا سروشــکل گیــرد؟ ایــا معموالً‬ ‫در شــهرها جــای دارد یــا در ازمایشــگاه های مجهــز در‬ ‫پارک هــای کســب وکار؟ حتــی درمــورد تعریــف‬ ‫نــواوری هــم اتفاق نظــری وجــود نــدارد‪ .‬به طورکلــی‪،‬‬ ‫نــواوری چیــزی فراتــر از یــک ایــده یــا یــک اختــراع‬ ‫اســت؛ امــا ایــن نقطــه کــه جلوتــر برویــم‪ ،‬همه چیــز‬ ‫ســردرگم کننده می شــود‪ .‬مــا‪ ،‬در عصــری زندگــی‬ ‫می کنیــم کــه هــرروز تحــت هجــوم چیزهــای‬ ‫جدیدیــم؛ گوشــی های جدیــد‪ ،‬غذاهــای جدیــد‪،‬‬ ‫تکنیک هــای جراحــی جدیــد‪ .‬در دوران همه گیــری‬ ‫ویــروس کرونــا نیــز بــا ازمایش هــای پزشــکی جدیــد و‬ ‫درمان هــای دارویــی جدیــد رودررو هســتیم؛ امــا‬ ‫کدام یــک از این هــا به راســتی نواوری انــد و‬ ‫کدام یــک شــکل های جدیــدی از محصــوالت‬ ‫قدیمــی؟ درضمــن‪ ،‬حــاال کــه وارد ایــن بحــث شــدیم‪،‬‬ ‫ایــا نــواوری محــدود اســت بــه تکنولــوژی یــا‬ ‫محصــوالت جدیــد فرهنگــی همچــون اثــار‬ ‫بنیان شــکنانه ادبیــات و هنــر و ســینما را هــم‬ ‫می توانیــم تحــت ایــن مقولــه بگنجانیــم؟ متاســفانه‬ ‫هیچ کــس نظارتــی بــر فضــای نــواوری نــدارد تــا‬ ‫بگویــد نــواوری چیســت و چــه نیســت‪ .‬عمدتــاً‬ ‫ذهــن بــاز‬ ‫همه چیــز بــه اصالــت شــخصی و‬ ‫ِ‬ ‫برمی گــردد‪ .‬مــن خــودم هرازگاهــی دربــاره این موضوع‬ ‫می نویســم و معمــوالً تعریفی ســاده؛ اما منعطــف از ان‬ ‫ارائــه می کنــم‪ :‬نــواوری یعنــی محصــول یــا فراینــدی‬ ‫جدیــد کــه هــم اثرگــذاری بــاال و هــم مقیاســی بزرگ‬ ‫دارد‪ .‬گذشــته ازاین‪ ،‬نــواوری چیزی ســت کــه کمــک‬ ‫می کنــد کاری را بــه انجــام برســانیم کــه قب ـ ًا هــم‬ ‫انجــام داده ایــم؛ امــا بــا روشــی بهتــر یــا ارزان تــر‪ .‬نــور‬ ‫مصنوعــی‪ ،‬نمونــه بــارز ایــن امــر اســت‪ .‬به مرورزمــان از‬ ‫شــمع بــه پیــه نهنــگ‪ ،‬چراغ نفتــی‪ ،‬المپ هــای‬ ‫رشــته ای و فلورســنت و حــاال المــپ ال ای دی روی‬ ‫اورده ایــم یــا مثــ ًا می تــوان یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫دســتاوردهای قــرن بیســتم را درنظــر گرفــت‪ :‬فراینــد‬ ‫«هابر‪-‬بــوش» بــرای ســاخت کــود مصنوعــی کــه‬ ‫قابلیــت فراورده هــای کشــاورزی را متحــول کــرد‪.‬‬ ‫ازســویی‪ ،‬می تــوان ابمیوه گیــر فشــاری «جو ِســرو» را‬ ‫به عنــوان نمونـه ای از نــواوری کاذب یــا شکسـت خورده‬ ‫درنظــر گرفــت‪ .‬ایــن ایــده کــه تحت حمایــت‬ ‫ســیلیکون ولی هــم بــود‪ ،‬نویــد داد کــه بــازار ابمیوه هــا‬ ‫را «کســاد» خواهــد کــرد؛ امــا درایـن راه فقــط بیــش از‬ ‫‪۱۰۰‬میلیــون دالر ضــرر به بــار اورد‪ .‬بااین اوصــاف‪،‬‬ ‫جــای اختالف نظــر زیــادی وجــود دارد دراین مــورد‬ ‫کــه چه چیــز بیــن ایــن دو نقطــه انتهایــی قــرار‬ ‫می گیــرد و چــرا‪ .‬ریدلــی وارد ایــن اوردگاه‬ ‫بی سروســامان می شــود تــا بــه اشــفته بازار فکــری‬ ‫دراین حــوزه سروســامان دهــد‪ .‬بخــش اول کتــاب‬ ‫تحت عنــوان «نحــوه کارکــرد نــواوری‪ :‬و چــرا در فضای‬ ‫ازادی شــکوفا می شــود» مــا را بــه گش ـت وگذاری در‬ ‫نقــاط برجســته تاریــخ نــواوری می بــرد‪ .‬بــا ســازندگان‬ ‫متقــدم موتــور بخــار اشــنا می شــویم‪ ،‬شــاهد‬ ‫رویدادهایــی هســتیم کــه منجــر بــه اولیــن پــرواز‬ ‫بــرادران رایــت در کیتی هــاک واقــع در کارولینــای‬ ‫شــمالی شــد و از صنعتی شــدن فراینــد کودســازی‬ ‫«هابر‪-‬بــوش» می خوانیــم‪ .‬گریزهایــی بــه‬ ‫نخســتین روزهای اتومبیــل و رایانــه‪ ،‬ســاخت‬ ‫واکس ـن های ابلــه و اب شــرب تمیــز نیــز می زنیــم و‬ ‫داســتان هایی می شــنویم از سرچشــمه انقــاب‬ ‫یونانی هــا در کشــاورزی کــه قحطــی را بــرای بیــش از‬ ‫یک میلیاردنفــر کاهــش داد‪ .‬بــرای خواننــدگان‬ ‫پروپاقــرص مطالــب علمــی‪ ،‬درس هــای ریدلــی شــاید‬ ‫گــذرا و دســتِ دوم باشــد‪ .‬او داســتان هایی را بــه هــم‬ ‫می بافــد کــه بســیاری از مــا (مثـ ًا از قلم نویســندگانی‬ ‫همچــون اســتیون جانســون‪ ،‬چارلــز مــان یــا والتــر‬ ‫ایساکســون) قبـ ًا شــنیده ایم؛ امــا ریدلــی نتوانســته با‬ ‫دمیــدن حســی از شــگفتی و غافلگیــری‪ ،‬جانــی تــازه‬ ‫بــه ایــن تکه داســتان ها بدمــد‪ .‬ایــراد جدی تــر‬ ‫اینجاســت کــه خالصه ســازی هایش را در پاورقــی‬ ‫نمـی اورد و درعــوض‪ ،‬راهنمایــی اســکلتی بــه منابــع‬ ‫موجــود در صفحــات اخــر عرضــه می کنــد‪ .‬نکتــه‬ ‫روشــن این اســت که ریدلــی بیش ازانکــه درگیــر‬ ‫کاوش صفحــات تاریــخ باشــد‪ ،‬می خواهــد نظــا ِم‬ ‫ـی تــازه ای را سروشــکل دهــد‪ .‬منظــورم از ایــن‬ ‫عقیدتـ ِ‬ ‫حــرف لزوم ـاً انتقــاد از او نیســت؛ اتفاق ـاً بخــش دوم‬ ‫کتابــش (کــه فصل به فصــل‪ ،‬بــه عوامــل شــکل گیری‬ ‫نواوری هایــی می پــردازد کــه در ‪۲۰۰‬صفحــه نخســت‬ ‫توصیفشــان کــرد) رویکــردی جدلی تــر دارد و عمومـاً‬ ‫گیراتــر اســت؛ حتــی اگــر خواننــده بــا جهت دهــی‬ ‫روایت هــای او مخالــف باشــد‪ .‬مــن مایلــم ریشــه‬ ‫روایت هــای ریدلــی را بــا لفــظ «راســت گرایی‬ ‫اختیارگرانــه» توصیــف کنــم‪ .‬هرچــه هــم کتــاب‬ ‫بیشــتر پیــش مـی رود‪ ،‬ریدلــی این نکتــه را بدیهی تــر‬ ‫نشــان می دهــد کــه به دنبــال ارائــه پژوهشــی‬ ‫اکادمیــک در تاریــخ علــم نیســت‪ .‬او عمدتـاً می خواهد‬ ‫ داشــتن اصــول بــازار ازاد‬ ‫اســتداللی بــرای اهمیت‬ ‫ِ‬ ‫عرضــه کنــد و اینکــه چــرا ایــن اصــول در بهســازی‬ ‫دنیــا و زندگــی مــا نقشــی حیاتــی دارنــد‪ .‬مهم تریــن‬ ‫فصــول کتــاب ریدلــی کــه جالب تریــن بخش هــای‬ ‫ان نیــز هســتند‪ ،‬مواقعی ســت کــه ســراغ «الگوهایــی‬ ‫کــه به شــکل شــگفت انگیزی یکدســت» هســتند‬ ‫مــی رود‪ ،‬الگوهایــی کــه فراینــد ســاخت چیزهــای‬ ‫جدیــد را توصیــف می کننــد‪ .‬او می گویــد نــواوری‬ ‫معمــوالً تدریجی ســت؛ هرچنــد مــا معمــوالً افســانه‬ ‫خط شــکنی های علمــی را بــاور می کنیــم‪ .‬به قــول‬ ‫خــودش؛ «روزی وجــود نــدارد که بگوییــم کامپیوترها‬ ‫روز قبلــش وجــود نداشــتند و روز بعــد چــرا»‪ .‬فراینــد‬ ‫نــواوری‪ ،‬چنانکــه ریدلــی نشــانمان می دهــد‪ ،‬بــه‬ ‫ماشــین بافندگــی ژاکار و پیشــرفت های گام بــه گام‬ ‫تعــدادی از اهل فن هــای متقــدم برمی گــردد‪ .‬ســپس‬ ‫در مقطعــی نامشــخص‪ ،‬دســتگاه های رایانشــی جدیــد‬ ‫کارکــرد خودشــان را نشــان دادنــد‪ ،‬بعــد تاثیرگــذار‬ ‫شــدند و بعــد هــم رواج یافتنــد‪ .‬او ای ـن را نیــز نشــان‬ ‫می دهــد کــه نــواوری گاه بدین صــورت اســت کــه‬ ‫فــردی مناســب در زمانی مناســب مســئله ای مناســب‬ ‫را حــل می کنــد و ایــن کار غالبــاً مســتلزم‬ ‫ازمون وخطــای فــراوان اســت؛ نــه کاربســت نظریــات‬ ‫روشــنفکرانه‪ .‬نمونــه بــارز این قضیــه‪ ،‬تومــاس ادیســون‬ ‫اســت کــه به گفتــه ریدلــی؛ شــش هزار مــاده الــی‬ ‫مختلــف را امتحــان کــرد تــا رشــته مناســب را بــرای‬ ‫المــپ برقـی اش بیابــد‪ .‬ریدلــی می گویــد که ادیســون‬ ‫«تمرکــزش را روی ایــن گذاشــته بــود که بفهمــد دنیا‬ ‫بــه چــه نیــاز دارد و بعــدازان هــم دنبــال راهــی بــرای‬ ‫بــراوردن ایــن نیازهــا بــود؛ نــه برعکــس»‪ .‬البتــه یکــی‬ ‫از مشــکالت گلچین کــردن تاریــخ نــواوری‬ ‫نقــض اصــول‬ ‫این اســت که معمــوالً مثال هــای‬ ‫ِ‬ ‫انگ دوپینگ بر ووشوکار طالیی جهان‬ ‫محافــل خبــری می گوینــد مریــم هاشــمی؛ ووشــوکار‬ ‫طالیــی ایــران در مســابقات جهانــی ‪ 2019‬دوپینــگ‬ ‫کــرده اســت؛ خبــری کــه نــه فدراســیون ووشــوی‬ ‫ایــران و نــه فدراســیون جهانــی ان را تائیــد نکرده انــد‪.‬‬ ‫به گــزارش رســانه دختــران قهرمــان ایــران؛ مریــم‬ ‫هاشــمی در مســابقات ووشــوی قهرمانــی جهــان در‬ ‫ســال ‪ 2019‬در شــانگهای چیــن‪ ،‬یکــی از ســه عضــو‬ ‫تیــم ســاندای ایــران بــود و هماننــد همتایانــش الهــه‬ ‫و شــهربانو منصوریــان بــرای تیــم ملــی ووشــوی‬ ‫بانــوان مــدال طــا کســب کــرد‪ .‬موفقیــت او‪ ،‬بخشــی‬ ‫از پــروژه قهرمانــی ایــران در مســابقات جهانــی‬ ‫بــود؛ امــا اکنــون موضــوع دوپینــگ او‪ ،‬موفقیتــش‬ ‫در ســال ‪ 2019‬را تحت تاثیــر قــرار داده و گفتــه‬ ‫می شــود وی از مــواد نیــروزای غیرمجــاز اســتفاده‬ ‫کــرده‪ .‬باوجوداینکــه محافــل خبــری طــی روزهــای‬ ‫گذشــته او را تازه تریــن عضــو تیــم دوپینگی هــای‬ ‫ایــران در مســابقات شــانگهای می داننــد؛ امــا‬ ‫فدراســیون ووشــوی ایــران تاکنــون نســبت بــه‬ ‫این موضــوع واکنشــی نشــان نــداده اســت‪ .‬نــه در‬ ‫وب ســایت فدراســیون ووشــو و نــه در خروجی هــای‬ ‫ان در شــبکه های اجتماعــی‪ ،‬توضیحــی دراین زمینــه‬ ‫وجــود نــدارد و تکذیب نکــردن موضــوع‪،‬‬ ‫به خودی خــود تقویت کننــده زمزمه هــا تلقــی‬ ‫می شــود‪ .‬ازســوی دیگر‪ ،‬فدراســیون جهانــی ووشــو‬ ‫کــه به طورمعمــول اســامی دوپینگی هــای خــود‬ ‫را منتشــر می کنــد‪ ،‬هنــوز نــام مریــم هاشــمی‬ ‫را در ســایت خــود درج نکــرده و ایــن‪ ،‬یــک نقطــه‬ ‫امیدبخــش اســت‪ .‬گفتــه می شــود کــه هاشــمی‬ ‫متهــم بــه دوپینــگ شــده؛ امــا مســتنداتی را در‬ ‫دفــاع از ایــن اتهــام بــه فدراســیون جهانــی ووشــو و‬ ‫وادا ارائــه کــرده و دلیــل اینکــه فدراســیون جهانــی‬ ‫ووشــو هنــوز او را دوپینگــی نمی دانــد این اســت که‬ ‫قصــد دارد دفاعیــات او را بررســی کنــد‪ .‬بدین ترتیــب‬ ‫اگــر مســتندات هاشــمی قابل دفــاع باشــد‪ ،‬او از ایــن‬ ‫چگونه بازار گوشی های هوشمند‬ ‫به دو رقیب اصلی محدود شد؟‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫اتهــام مبــرا خواهــد بــود؛ درغیراین صــورت‪ ،‬در اینــده‬ ‫موضــوع اســتفاده او از مــواد نیــروزا رســماً اعــام و‬ ‫محرومیــت او قطعــی خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن راضیــه‬ ‫طهماســبی فر؛ ســرمربی تیــم ملــی ووشــو گفتــه کــه‬ ‫درمــورد این موضــوع اطالعــی نــدارد و کســی بــه او‬ ‫چیــزی نگفتــه اســت‪ .‬مریــم هاشــمی ‪29‬ســاله و اهل‬ ‫کرمانشــاه اســت‪ .‬او پنــج طــا در مســابقات قهرمانــی‬ ‫جهــان به دســت اورده و اولین بــار ایــن مــدال‬ ‫خوش رنــگ را در مســابقات ‪ 2011‬انــکارا ترکیــه‬ ‫کســب کــرد و ســپس در چهــاردوره متوالــی دیگــر‬ ‫در ‪ 2013‬کواالالمپــور‪ 2015 ،‬جاکارتــا‪ 2017 ،‬کازان‬ ‫و ‪ 2019‬شــانگهای تکــرار کــرد‪ .‬هاشــمی در جــام‬ ‫جهانــی ســاندا کــه ماهیتــی متفــاوت بــا مســابقات‬ ‫ووشــوی قهرمانــی جهــان دارد‪ ،‬در ‪ 2014‬اندونــزی‬ ‫طــا گرفــت و در ‪ 2016‬چیــن نقــره ای شــد‪ .‬یک بــار‬ ‫نیــز در ‪ 2016‬تایــوان موفــق بــه کســب یــک برنــز‬ ‫در مســابقات قهرمانــی اســیا شــده اســت‪ .‬ایــن‪ ،‬یــک‬ ‫بلک بری‬ ‫سایر موارد‬ ‫موقعیــت پیچیــده پــس از کســب پنــج طــای پیاپی‬ ‫جهــان بــرای مریــم هاشمی ســت‪ .‬اگــر دوپینــگ او‬ ‫محــرز شــود‪ ،‬اعتبــاری کــه او در مســابقات جهانــی‬ ‫و در صحنــه داخلــی بــرای خــود خریــده خدش ـه دار‬ ‫خواهــد شــد و هاشــمی ایــن را به خوبــی می دانــد‪.‬‬ ‫ویندوز فون‬ ‫ای اُ اس‬ ‫اندروید‬ ‫‪13.9‬درصد‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫اگرچـه بـازار گوشـی های هوشـمند‪ ،‬شـروعی طوفانـی بـر بسـتر چندیـن پلتفـرم مختلـف را شـاهد بـود؛ امـا در‬ ‫چندسـالِ اخیر‪ ،‬رقابـت اصلـی تنهـا بیـن دو برنـد قدرتمنـد؛ یعنـی «اپـل» و «گـوگل» جریـان دارد کـه اولـی را بـا‬ ‫یاُاس» و دومـی را بـا سیسـتم عامل «اندرویـد» دراین حوزه می شناسـیم‪ .‬به عقیده کارشناسـان؛ این‬ ‫سیسـتم عامل «ا ‬ ‫دو شـرکت چنـان به نوعی همه بـازار موبایل های مـدرن را در دسـت گرفته اند که سـایر پلتفرم ها از سـایر برندها اص ً‬ ‫ال‬ ‫به چشـم نمی ایند و کسـی چنـدان اخبار مربـوط به پلتفرم هـایِ «وینـدوز» متعلـق بـه ‪« ،Microsoft‬اُاس» متعلق به‬ ‫‪ BlackBerry‬و «بـادا» متعلـق بـه ‪ Samsung‬را دنبـال نمی کنـد و شـاید حتـی در خاطـر خیلی ها نیسـت که چنین‬ ‫سیسـتم عامل هایی نیـز در جهـان وجـود دارند‪ .‬این گونـه رقابت تنگاتنـگ و قبضه کردن بـازار را در اقتصـاد با عبارت‬ ‫‪ Duopoly‬می شناسـند کـه چیـزی شـبیه به «دربـی» در فوتبال اسـت؛ یعنـی انحصاری شـدن بازار یـک محصول یا‬ ‫خدمـات در حیطـه قـدرت دو برنـد‪ .‬به ایـن اصطالح در فارسـی «انحصـار دوگانـه» می گوینـد؛ به طوری که کفـه بازار‬ ‫ نفـع یکی ازان هـا باشـد‪ ،‬بازهـم رقابت عمده فقـط میـان ان دو برقـرار اسـت و برندهای‬ ‫حتـی اگـر دراکثرمواقـع‪ ،‬به ِ‬ ‫عرض انـدام ندارنـد‪ .‬رقابت میـان دو شـرکت «بوئینـگ» و «ایرباس» در عرصـه خارجی‬ ‫دیگـر فرصـت و مجالـی برای ِ‬ ‫(صنایـع هوایی) یا «اسـنپ» و «تپسـی» در عرصه داخلی (تاکسـی انالیـن) از نمونه های این شـکل از انحصـار دوگانه‬ ‫ تاریـخ ‪ 22‬ژوئـن ‪ 2020‬نشـان می دهد که‬ ‫در یـک بازار هسـتند‪ .‬گـزارش مرکز جامـع داده پـردازیِ اقتصـادیِ ‪ IDC‬به‬ ‫ِ‬ ‫‪86.1‬درصـد از بـازار خریدوفـروش اسـمارت فون ها در سـال ‪ 2019‬متعلق بـه دسـتگاه های اندرویدی بـود؛ درحالی که‬ ‫سـهم محصوالت ارائه شـده توسـط «اپـل» از ایـن بـازار‪13.9 ،‬درصد بـود‪ .‬این درحالی سـت که در سـال ‪ 2010‬که جهان‬ ‫تازه داشـت با طعم گوشـی های همراه پیشـرفته اشـنا می شـد‪ Android ،‬و ‪ iOS‬روی هم رفته سـهمی زیر ‪40‬درصد از‬ ‫ایـن بازار را به خـود اختصاص داده بودند و عمـده خریداران‪ ،‬طالـب محصوالتـی از ‪Nokia، Microsoft، BlackBerry‬‬ ‫و سـایر برندهـا بودنـد‪ .‬اینفوگرافیـک امـروز همچنین نشـان می دهد در سـال ‪ 2010‬تعـداد گوشـی های به فروش رفته‬ ‫‪305‬میلیون دسـتگاه بـود کـه در سـال ‪ 2019‬بـه یک میلیـارد و ‪371‬میلیون دسـتگاه افزایش یافت‪.‬‬ ‫یک میلیارد‬ ‫و‪371‬میلیون‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪23.3‬درصد‬ ‫‪15.6‬درصد‬ ‫‪4.9‬درصد‬ ‫‪86.1‬درصد‬ ‫‪305‬‬ ‫میلیون‬ ‫‪2010‬‬ ‫‪16.0‬درصد‬ ‫‪40.2‬درصد‬ ‫تریبون‬ ‫گفت وگو با مریم حاج علیان‬ ‫از سرانگشتان غزل احساس می چکد‬ ‫اکبر باباپور‬ ‫لطفاً خودتان را معرفی کنید؟‬ ‫مریم حاج علیان هستم؛ متولد ‪ 1346‬و اهل تهران‪.‬‬ ‫از چندسالگی شروع به نوشتن شعر کردید؟‬ ‫از سن ‪47‬سالگی‪.‬‬ ‫اساتید شما چه کسانی بودند و از چه کسانی در سرودن شعر‪ ،‬الهام گرفتید؟‬ ‫مــن فقــط یــک اســتاد داشــتم کــه بــا صبــر و حوصلــه کمکــم کردنــد؛ اســتاد اســماعیل‬ ‫حاج علیــان‪ .‬درمــورد الهام گرفتــن بایــد بگویــم چــون همیشــه ســعی کــرده ام کــه وقــت‬ ‫جوشــش شــعر‪ ،‬اشــعارم را بگویــم‪ ،‬می شــود گفــت کــه بیشــترین الهــام را از ذهــن خــودم‬ ‫می گیــرم؛ البتــه بــه اشــعار شــعرای زیــادی عالقه منــدم و ســعی می کنــم از همــه درس‬ ‫بیامــوزم‪.‬‬ ‫مدرن شدن جامعه امروزی چه تاثیری روی ادبیات گذاشته است؟‬ ‫نمی شــود گفــت کــه جلورفتــن جامعــه‪ ،‬در شــعر بی تاثیــر اســت؛ چراکــه هــر عصــر‪،‬‬ ‫جمله بنــدی و ترکیــب واژه هــای زمــان خــود را می طلبــد و به طبــع بــا روان شــدن نــوع‬ ‫گویــش اجتماعــی می شــود گفــت کــه شــعر امــروز مــا هــم روان تــر و ســاده تر شــده؛ البتــه‬ ‫ازنظــر اســتفاده از کلمــات‪.‬‬ ‫سروده های شما بیشتر در کدام قالب های شعری ست؟‬ ‫غزل و دوبیتی‪.‬‬ ‫یــک شــاعر حــق دارد افــکار و عقایــد خــود را بــه دیگــران تحمیــل کنــد یــا فقــط می توانــد‬ ‫نظــرات و دیدگاه هــای خــود را بیــان کنــد؟‬ ‫به نظــرم نه تنهــا شــاعر؛ بلکــه هیچ کــس حــق تحمیــل افــکار خــود بــر دیگــری را نــدارد‬ ‫و فقــط می توانــد نظــرات خــود را عنــوان کنــد و البتــه در قالبــی کــه عامه پســند باشــد‪.‬‬ ‫جایگاه زنان شاعر در جامعه امروزی کجاست؟‬ ‫االن جایــگاه زنــان را در حیطــه شــعر‪ ،‬هم تــراز اقایــان می بینــم و هیــچ تبعیضــی حــس‬ ‫نمی کنــم‪ .‬خوشــبختانه به ان درجــه از کمــال رســیدیم کــه علــم و ادب بــر جنســیت شــاعر‬ ‫ارجحیــت دا ِرد‪.‬‬ ‫ایا ادبیات کودک‪ ،‬جایگاه واقعی خودش را در جامعه ما پیدا کرده است؟‬ ‫نه؛ من این کمبود را حس می کنم و فکر می کنم به این امر خیلی اهمیت داده نمی شود‪.‬‬ ‫ایا زندگی یک شاعر با بقیه افراد جامعه متفاوت است؟‬ ‫فکر نمی کنم تفاوتی داشته باشد و به طورکلی کام ًال شبیه دیگر افراد جامعه است‪.‬‬ ‫در انجمن های ادبی‪ ،‬حضور فعالی دارید؟‬ ‫نمی شود گفت عضو فعال؛ گاهی فرصتی پیش بیاید‪ ،‬در این محافل شرکت می کنم‪.‬‬ ‫نقد در بهترشدن شعر چقدر تاثیرگذار است؟‬ ‫نقــد شــعر‪ ،‬تاثیــر خیلــی زیــادی در بهترشــدن شــعر دارد؛ چراکــه شــاعر بــا هــر نقــد‪ ،‬نواقــص‬ ‫کارش را می بینــد و می توانــد ایرادهــای شــعر خــود را برطــرف کنــد؛ پــس می شــود گفــت‬ ‫شــاعر بــرای به کمال رســیدن حتمـاً بــه نقــد احتیــاج دا ِرد‪ .‬بــدون نقــد‪ ،‬شــاعر به قول معــروف؛‬ ‫درجــا خواهــد زد‪.‬‬ ‫چه کسانی باید در جایگاه نقد قرار بگیرند؟‬ ‫به نظــرم تنهــا کســانی می تواننــد دراین زمینــه حرفــی بــرای گفتــن داشــته باشــند کــه‬ ‫خودشــان ازنظــر تکنیــک و شــناخت‪ ،‬احاطــه کامــل بــه شــعر و ارکان ان داشــته باشــند‪.‬‬ ‫جشــنواره های شــعری کــه برگــزار می شــود‪ ،‬می توانــد کمکــی بــه پیشــرفت ادبیــات‬ ‫داشــته باشــد؟‬ ‫بلــه؛ حتمـاً تاثیرگــذار اســت؛ چراکــه بــا تعامــل احســاس شــعرا و همچنیــن نــوع اســتفاده از‬ ‫کلمــات و چینــش ان هــا در شــعر می شــود اســتفاده کــرد و از ان هــا بــرای بهترشــدن شــعر‬ ‫خــود بهــره بــرد‪.‬‬ ‫طبع جامعه امروزی با کدام یک از سبک های شعری سازگارتر است؟‬ ‫پاســخ بــه ایــن ســوال کمی ســخت اســت‪ ،‬چــون االن جامعــه مــا پذیــرای همه نــوع شــعر‬ ‫اســت؛ فقــط بســتگی بــه ســلیقه هرکــس دارد کــه چــه ســبکی کشــش بیشــتری دارد‪ .‬ک ًال‬ ‫این طورکــه متوجــه شــدم‪ ،‬هــر ســبکی خواهــان و خواننــده خــاص خــودش را دارد‪.‬‬ ‫ایا شبکه های اجتماعی باعث پیشرفت ادبیات شده است؟‬ ‫بلــه خیلــی؛ چــون همین طورکــه می دانیــم متاســفانه ملــت ایــران ازنظــر وقتی کــه‬ ‫بــرای کتاب خوانــی اختصــاص می دهنــد‪ ،‬خیلی عقب تــر از دیگــر کشورهاســت؛ پــس‬ ‫ایــن شــبکه ها راهــی بــرای خوانــدن شــعر و شناســاندن شــعرای نوپــا و ناشــناخته ای مثــل‬ ‫مــن هســتند‪.‬‬ ‫حضور شما در تلگرام و شبکه های اجتماعی تاچه حدی ست؟‬ ‫معموالً یکی‪،‬دوساعت از روز را در این شبکه ها هستم‪.‬‬ ‫کتاب خوب ازنظر شما چه کتابی ست؟‬ ‫اول اینکــه حرفــی تــازه بــرای گفتــن داشــته باشــد‪ .‬بعدهــم حتم ـاً تلفیقــی باشــد از حــس و‬ ‫کلمــه؛ زیــرا به نظــرم واژه بــدون حــس مثــل بدنــی بــدون روح اســت و طبعـاً تاثیرگــذار نیســت‪.‬‬ ‫دیدگاه شما نسبت به شعر امروزی چیست؟‬ ‫شــعر امــروزی را می پســندم؛ چــون باوجوداینکــه ســعی می شــود صالبــت شــعر حفــظ شــود‪،‬‬ ‫درعین حــال از کلمــات متــداول زمانــه اســتفاده می شــود کــه ایــن‪ ،‬باعــث می شــود یــک‬ ‫حــس نزدیکــی بیــن شــعر و خواننــده به وجــود بیایــد‪.‬‬ ‫چــه کتاب هایــی از شــما تاکنــون چــاپ شــده و در اینــده چــه کتاب هایــی قــرار اســت از‬ ‫شــما ببینیم؟‬ ‫فعــ ًا یــک کتــاب غــزل به اســم «چکامه هــای مریــم» به چــاپ رســیده‪ .‬کتــاب دومــم‬ ‫به اســم «وقتــی غــزل ببــارد ‪ »...‬در دســت چــاپ اســت و به یــاری خــدا قصــد دارم یــک‬ ‫کتــاب از دوبیتی هــای خــودم و نیــز کتابــی از اشــعار ســپیدم به چــاپ برســانم‪.‬‬ ‫انتظار شاعران و اهل قلم‪ ،‬از مسئولین مربوطه چیست؟‬ ‫شــعرا انتظــار زیــادی ندارنــد؛ فقــط یکی‪،‬دومــورد هســت کــه مهم ترین انــد؛ اول اینکــه در‬ ‫گفتــن عقایــد خودشــان دستشــان را بــاز بگذارنــد و دیگراینکــه زمینه ســازی بیشــتری بــرای‬ ‫برگــزاری محافــل ادبــی شــود‪.‬‬ ‫به نظر شما از عشق می توان به عرفان رسید؟‬ ‫به نظــرم بی عشــق‪ ،‬رســیدن بــه عرفــان امکان پذیــر نیســت‪ .‬مگــر می شــود انســانی عشــق را‬ ‫نشناســد و بتوانــد خــدا و راز و رمــز خلقــت را درک کنــد؟ بــدون عشــق زمینــی‪ ،‬رســیدن بــه‬ ‫عشــق معنــوی و عرفانــی محــال اســت؛ پــس الزمــه رســیدن بــه عرفان‪ ،‬همین عشــق اســت‪.‬‬ ‫بیشتر سروده های شما در قالب غزل است‪ .‬ایا طبع شما با غزل سازگاری دارد؟‬ ‫بلــه واقع ـاً غــزل را دوســت دارم و وقتــی غزلــی را تمــام می کنــم‪ ،‬حــس می کنــم یــک کار‬ ‫هنــری را به پایــان رســاندم‪.‬‬ ‫شعرهای شما در کدام روزنامه و مجالت چاپ شده است؟‬ ‫ازانجاکــه شــاعر شناخته شــده ای نیســتم؛ اشــعارم فقــط در یــک روزنامــه هفتگــی باهمــت‬ ‫شــاعر بزرگــوار اقــای نیکبخــت ارزنــده به چــاپ می رســید‪.‬‬ ‫چطور تابه حال برای خودتان تخلصی انتخاب نکردید؟‬ ‫ترجیــح می دهــم اشــعارم بــا اســم خــودم باشــد‪ .‬گاهــی بــه داشــتن تخلــص فکــر می کنــم؛‬ ‫ولــی بــاز منصــرف می شــوم‪.‬‬ ‫شما روزانه چقدر وقت برای مطالعه اختصاص می دهید؟‬ ‫به طورمیانگینیک ساعتتایک ساعت ونیم‪.‬‬ ‫مشکالت خانم ها در دنیای ادبیات چه چیزی می تواند باشد؟‬ ‫همــه می دانیــم کــه مســئولیت خانم هــا در قبــال زندگــی خیلی زیــاد اســت‪ .‬اگــر قــرار‬ ‫باشــد مــا پــا بــه عرصــه جدیــدی بگذاریــم‪ ،‬بایــد بتوانیــم حجــم کاریمــان را مدیریــت کنیــم؛‬ ‫درغیراین صــورت احتمــال به هم ریختگــی زیــاد می شــود‪ .‬ایــن خــودش دغدغــه بزرگــی‬ ‫بــرای خانــم اســت‪.‬‬ ‫وضعیت نشر کتاب های ادبی را چطور ارزیابی می کنید؟‬ ‫ازنظــر زمانــی خــوب اســت؛ ولــی ازنظــر مالــی حمایــت نمی شــویم کــه هیــچ؛ بلکــه مــا هــم‬ ‫خیلی راحــت طعــم تــورم را می چشــیم‪ .‬خیلــی از مــا فقــط به خاطــر قیمــت بــاالی چــاپ‪ ،‬از‬ ‫انتشــار کتابمــان منصــرف می شــویم‪.‬‬ ‫مضمون شعرهای شما بیشتر در چه زمینه ای ست؟‬ ‫اکثرا ًعاشقانه است‪.‬‬ ‫لطفاً کمی درمورد تفاوت های شعر کالسیک و نو برای ما حرف بزنید‪.‬‬ ‫شــعر کالســیک‪ ،‬قواعــد تغییرناپذیــری دارنــد کــه حتمـاً بایــد رعایــت شــوند تــا شــعر کامــل‬ ‫و بی نقصــی باشــد؛ ولــی در شــعر نــو‪ ،‬دســت شــاعر بــرای بیــان احساســش بازتــر اســت‪.‬‬ ‫به شــخصه هــم طرفــدار شــعر کالســیک و هــم طرفــدار شــعر نــو هســتم‪ .‬هرکــدام زیبایــی‬ ‫خــاص خودشــان را دارنــد‪ .‬مهــم‪ ،‬حــس شاعرانگی ســت کــه بایــد در شــعر لحــاظ شــود؛ چــه‬ ‫شــعر کالســیک و چــه ســپید‪.‬‬ ‫جایگاه مادیات در شعر کجاست؟‬ ‫مــن در شــعر‪ ،‬جایگاهــی بــرای مادیــات نمی بینــم؛ چــون شــعر یــک امــر کامـ ًا معنوی ســت‬ ‫کــه از روح شــاعر نشــئت می گیــرد و بــرای ایــن حــس نمی شــود ارزش مــادی درنظــر گرفــت‪.‬‬ ‫چرا این قدر دیر وارد دنیای شعر شدید؟‬ ‫مــن از نوجوانــی بــه شــعر عالقه منــد بــودم و اولیــن شــعر خــودم را در ‪14‬ســالگی و در مــدح‬ ‫حضــرت علــی(ع) گفتــم؛ ولــی بعــدازان هرگــز شــعری نگفتــم‪ .‬خیلــی شــعر می خوانــدم و‬ ‫حفــظ می کــردم؛ به طوری کــه یکــی از بهتریــن ســرگرمی های مــن‪ ،‬خواهــر و برادرانــم‪،‬‬ ‫مشــاعره بــود‪ .‬شــاید منتظــر یــک جرقــه بــودم کــه متاســفانه دیــر خــورد و ان قــدر دیــر بــه‬ ‫فکــر بیــان احساســات خــودم افتــادم‪.‬‬ ‫استقبال مردم از شعر چطور است؟‬ ‫می شــود گفــت شــعر‪ ،‬یک جــور خلــق هنــر اســت و به طبــع هــر شــاخه از هنــر‪ ،‬طرفــدار‬ ‫خــاص خــود را دا ِرد‪ .‬البتــه تاحــدودی شــعر در رگ و ریشــه مــا ایرانی هــا هســت و ایــن باعــث‬ ‫شــده کــه طرفدارهــای ایــن شــاخه هنــری زیــاد باشــد‪.‬‬ ‫ایا شعر کهن ماندگار است یا شعر مدرن امروزی؟‬ ‫شــعر همیشــه مانــدگار اســت‪ .‬اگــر شــعری ازنظــر پختگــی فکــری شــاعر و به تصویرکشــیدن‬ ‫مســائل بتوانــد محکــم و قــوی باشــد‪ ،‬حتمـاً مانــدگار می شــود؛ فرقــی نمی کنــد کــه شــعر‬ ‫کهــن باشــد یــا شــعر امــروزی‪.‬‬ ‫عشق را برای ما معنی کنید؛ تصور شما از عشق چیست؟‬ ‫تمــام تعریــف و معنــای مــن از عشــق فقــط یــک جملــه اســت؛ عشــق یعنــی دوست داشــتن‬ ‫بــدون توقــع؛ همین‪.‬‬ ‫ایا تفاوتی میان شعر خانم ها و اقایان هست؟‬ ‫تفــاوت کــه نــه؛ چــون شــعر و احســاس بــه ذات انســان متصــل اســت؛ پــس فرقی بیــن خانم‬ ‫یــا اقــا بــرای بیــان ایــن حــس نیســت؛ ولــی معتقــدم کــه یــک خانــم بایــد حدومــرزی بــرای‬ ‫خــود قــرار بدهــد تــا ان قداســت و پاکــی زنانــه در شــعر محفــوظ بمانــد‪.‬‬ ‫ازنظر محتوا شعر امروز باید به کدام سمت وسو کشیده شود؟‬ ‫ایــن‪ ،‬بســتگی بــه نــوع تفکــر و دیــدگاه شــاعر دا ِرد‪ .‬هرکــس بنــا بــه مســائلی که برایــش مهم‬ ‫اســت‪ ،‬شــعر می گویــد؛ پــس گرایــش شــعر بــه مــوارد خــاص بســتگی بــه ســراینده دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2038‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306012001036‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک کاشــمر بــه ترتیــب تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای حســین‬ ‫اســفندیاری فرزنــد محمــد بشماره شناســنامه ‪ 1596‬صــادره از کاشــمر در ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 355/84‬مترمربــع از پــاک ‪ 468‬فرعــی از ‪ 159‬اصلــی واقــع در بخــش‬ ‫دو کاشــمر بــه ادرس اراضــی بحرابــاد خریــداری از مالــک رســمی اقــای غالمرضــا حکمتی فــر‬ ‫و ام الســلمه احمدی حســینی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/14 :‬‬ ‫کاشمر‬ ‫م الف ‪76‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000165‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک چنــاران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــرا هراتــی فرزنــد حســین‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 244‬صــادره از زابــل در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪221.10‬‬ ‫مترمربــع پــاک باقیمانــده ‪ 442‬فرعــی (کــه براســاس استانداردســازی پالک هــا بــه پــاک‬ ‫‪ 3889‬فرعــی تغییــر یافتــه) از ‪ 130‬اصلــی واقــع در چنــاران خراســان رضــوی بخــش ‪ 7‬حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک چنــاران از محــل مالکیــت مشــاعی متقاضــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/06/01 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/14 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای عبداالمیــر باقــرزاده فرزنــد هوشــنگ بشناســنامه ‪ 196‬صــادره از رامهرمــز درخواســتی‬ ‫بخواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه مــادرم مرحومــه معصومــه‬ ‫کجبــاف بشناســنامه ‪ 133‬صــادره رامهرمــز در تاریــخ ‪ 1399/4/2‬در رامهرمــز اقامتــگاه‬ ‫دائمــی اش فــوت و ورثــه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬ایــرج باقــرزاده فرزنــد هوشــنگ ش ش ‪ 106‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 1911058551‬متولــد ‪ 1341/5/1‬صــادره از رامهرمــز پســر متوفــی ‪ -2‬عبداالمیــر باقرزاده‬ ‫فرزنــد هوشــنگ ش ش ‪ 196‬کــد ملــی ‪ 1911063472‬متولــد ‪ 1342/7/18‬صــادره از رامهرمــز‬ ‫پســر متوفــی ‪ -3‬اردشــیر باقــرزاده فرزنــد هوشــنگ ش ش ‪ 122‬کــد ملــی ‪1911076957‬‬ ‫متولــد ‪ 1346/1/2‬صــادره از رامهرمــز پســر متوفــی ‪ -4‬افشــین باقــرزاده فرزنــد هوشــنگ ش ش‬ ‫‪ 8958‬کــد ملــی ‪ 1910089648‬متولــد ‪ 1348/6/14‬صــادره از رامهرمــز پســر متوفــی ‪-5‬‬ ‫اشــرف باقــرزاده فرزنــد هوشــنگ ش ش ‪ 8493‬کــد ملــی ‪ 1910084999‬متولــد ‪1344/9/1‬‬ ‫صــادره از رامهرمــز دختــر متوفــی ‪ -6‬افســانه باقــرزاده فرزنــد هوشــنگ ش ش ‪ 9‬کــد ملــی‬ ‫‪ 1911532375‬متولــد ‪ 1352/6/1‬صــادره از رامهرمــز دختــر متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض‬ ‫دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ‬ ‫ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫کامــران پورخضــر‪ ،‬قاضــی شــورای حــل اختــاف شــعبه اول‬ ‫م الــف ‪12/254‬‬ ‫رامهرمــز‬ ‫دادنامه‬ ‫مرجع رسیدگی‪ :‬شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫شماره دادنامه‪622/98 :‬‬ ‫خواهان‪ :‬اقای عزتیان دوست فرزند علی محمد‪ ،‬رامهرمز دهیور‬ ‫خوانده‪ :‬اقایان ‪ -1‬علی حمیدی نژاد‪ -2 ،‬عباس زبیدی‪ ،‬مجهول المکان‬ ‫خواسته‪ :‬مطالبه‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫درخصــوص دادخواســت خواهــان اقــای عزتیان دوســت فرزنــد علی محمــد بــه‬ ‫طرفیــت اقایــان ‪ -1‬علــی حمیدی نــژاد ‪ -2‬عبــاس زبیــدی بــه خواســته مطالبــه مبلــغ‬ ‫‪ 60/000/000‬ریــال بــه انضمــام کلیــه خســارات و هزینه هــای دادرســی و تاخیــر تادیــه‬ ‫لغایــت یــوم االداء‪ ،‬بدیــن شــرح کــه خواهــان اظهــار داشــته اســت‪ :‬بــه میــزان شــصت‬ ‫میلیــون ریــال از خوانــدگان طلبــکارم کــه تاکنــون اقدامــی درخصــوص پرداخــت بدهــی‬ ‫خویــش ننموده انــد و بــه پرینــت بانکــی اســتناد نمــوده اســت‪ .‬قاضــی شــورا بــا توجــه‬ ‫بــه محتویــات پرونــده نظــر بــه اینکــه طبــق مــاده ‪ 265‬قانــون مدنــی اگــر کســی مالــی‬ ‫بــه دیگــری بدهــد ظاهــر در عــدم تبــرع اســت و بــدون انکــه مقــروض ان چیــز باشــد‬ ‫می توانــد اســترداد نمایــد و در مانحن فیــه پرداخــت وجــه از ســوی خواهــان بــه خوانــدگان‬ ‫ظاهــر در عــدم تبــرع انــان بــوده و همچنیــن بــا اســتصحاب بقــای دیــن و اســتعالم‬ ‫صــورت گرفتــه از بانــک ملــی رامهرمــز‪ ،‬اســتحقاق خواهــان را بــر مطالبــه خواســته ثابــت‬ ‫تشــخیص داده و بــه اســتناد مــاده مذکــور و مــواد ‪ 519 ،515 ،198 ،98‬قانــون ائیــن‬ ‫دادرســی مدنــی‪ ،‬رای بــر محکومیــت خوانــده ردیــف اول بــه پرداخــت چهــل میلیــون‬ ‫ریــال و خوانــده ردیــف دوم بــه پرداخــت مبلــغ بیســت میلیــون ریــال‪ ،‬جمعــاً شــصت‬ ‫میلیــون ریــال بــه عنــوان اصــل خواســته و پرداخــت هزینــه دادرســی بــه مبلــغ یــک‬ ‫میلیــون و پانصــد و هشــتاد هــزار ریــال و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ ‪1398/05/16‬‬ ‫لغایــت اجــرای حکــم براســاس شــاخص قیمــت ســاالنه تعییــن شــده توســط بانــک‬ ‫مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران کــه در زمــان اجــرای حکــم محاســبه خواهــد شــد‪ ،‬در‬ ‫حــق خواهــان صــادر و اعــام می نمایــد‪ .‬رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز‬ ‫پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و ســپس ظــرف مهلــت بیســت روز پــس از‬ ‫انقضــاء مهلــت واخواهــی قابــل اعتــراض در محاکــم عمومــی حقوقــی رامهرمــز می باشــد‪.‬‬ ‫م الــف ‪12/227‬‬ ‫ر ا مهر مز‬ ‫حســن رئیسـی زاده‪ ،‬قاضــی شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای جعفــر بلوچــی فرزنــد ســالم دارای شناســنامه شــماره ‪ 502109087‬به شــرح دادخواســت‬ ‫بــه کالســه ‪ 156/99/5‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان ســالم بلوچــی فرزنــد فرحــان بــه شناســنامه شــماره ‪ 502109087‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1398/11/7‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت‬ ‫بــه‪ -1 :‬جعفــر بلوچــی فرزنــد ســالم بــه شماره شناســنامه ‪ 502109087‬متولــد ‪ 1367‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -2‬ســحر بلوچــی فرزنــد ســالم بــه شماره شناســنامه ‪ 50244794‬متولــد ‪ 1370‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -3‬ســمیه بلوچــی فرزنــد ســالم بــه شماره شناســنامه ‪ 4490803893‬متولــد ‪1364‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -4‬محمــد بلوچــی فرزنــد ســالم بــه شماره شناســنامه ‪ 502103319‬متولــد‬ ‫‪ 1363‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ایمــان بلوچــی فرزنــد حســن بــه شماره شناســنامه ‪5021033200‬‬ ‫متولــد ‪ 1346‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نــزد وی‬ ‫می باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان ایالم‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011002988‬‬ ‫‪ 1399/04/01‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه ایــرج‬ ‫توکلی زیگســاری فرزنــد صفرعلــی از پــاک ‪ 87‬از ‪ 23‬اصلــی واقــع در قریــه کلنگســتان بخــش‬ ‫‪ 25‬گیــان از نســق صفرعلــی توکلــی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر دو بــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 2354/63‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪256‬‬ ‫بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور‬ ‫اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/14 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/281‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011004284‬‬ ‫‪ 1399/04/21‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫مرضیــه نظام دوســت فرزنــد عزیزالــه از پــاک ‪ 2‬از ‪ 23‬اصلــی واقــع در قریــه صیقــان تولــم‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق عزیزالــه نظام دوســت بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل‬ ‫بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 345‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک‬ ‫‪ 318‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح‬ ‫مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/14 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/282‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011004283‬‬ ‫‪ 1399/04/21‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫مرضیــه نظام دوســت فرزنــد عزیزالــه از پــاک ‪ 2‬از ‪ 23‬اصلــی واقــع در قریــه صیقــان تولــم‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق عزیزالــه نظام دوســت بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل‬ ‫بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 675/80‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و‬ ‫پــاک ‪ 319‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/14 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/283‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فاطمــه کعبــی فرزنــد فرفــور بشناســنامه ‪ 6‬صــادره از شــوش درخواســتی بــه خواســته‬ ‫صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه همســرم مرحــوم مجیــد کعبی امجــد‬ ‫بشناســنامه ‪ 1740‬صــادره اهــواز در تاریــخ ‪ 1399/04/16‬در شــوش اقامتــگاه دائم ـی اش فــوت‬ ‫ورثــه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬متقاضــی فــوق بــا مشــخصات فوق الذکــر زوجــه متوفــی ‪ -2‬علــی‬ ‫کعبی امجــد ش ش ‪ 5260500555‬پســر متوفــی ‪ -3‬مریــم کعبی امجــد ش ش ‪5260555937‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -4‬ســکینه چعــب ش ش ‪ 5260164482‬دختــر متوفــی ‪ -5‬کوثــر کعبی امجــد‬ ‫ش ش ‪ 5260073479‬دختــر متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور‬ ‫را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و‬ ‫هــر وصیتنامــه بــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط اســت‪.‬‬ ‫صادق جعفری چگنی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند کمپانــی و بــرگ ســبز پــژو پــارس بــه رنــگ خاکســتری متالیــک مــدل ‪ 1390‬بــه‬ ‫شــماره موتــور ‪ 12490169809‬و شــماره شاســی ‪ NAAN21CA8BK125294‬و شــماره انتظامــی‬ ‫‪672‬و‪ -86‬ایــران ‪ 63‬بنــام محمدیوســف بردبــار بــا کــد ملــی ‪ 2570117668‬مفقــود و از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫درخصــوص دادخواســت خانــم ثویبــه علــی داد بطرفیــت شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫جوانــرود بخواســته حصــر وراثــت نامحــدود بــه شــماره کالســه ‪۹۹۰۹۹۸۸۹۶۰۳۰۰۲۷۲‬‬ ‫شــعبه ســوم بیــان داشــته شــادروان محمدامیــن محمــدی در تاریــخ ‪ ۱۳۹۹/۴/۲‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود فــوت نمــوده و ورثــه اش عبارتنــد از‪ -۱ :‬ثویبــه علــی داد زایچــه‪ 1341 :‬ش ش‬ ‫‪ ۱۷۸‬کــد ملــی‪ ۵۹۵۹۷۷۲۷۵۲ :‬همســر متوفــی ‪ -۲‬فرهــاد محمــدی زایچــه‪ 1361 :‬ش ش‬ ‫‪ ۶۷۴۳‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۶۹۶۷۳۷ :‬پســر متوفــی ‪ -۳‬فردیــن محمــدی زایچــه‪ ۱۳۷۳ :‬کــد ملــی‪:‬‬ ‫‪ ۴۹۵۰۱۱۳۸۵۲‬پســر متوفــی ‪ -۴‬امیــد محمــدی زایچــه‪ ۱۳۶۹ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۰۰۲۱۳۵۴ :‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -۵‬فاطمــه محمــدی زایچــه‪ 1365 :‬ش ش ‪ ۲۰۰۷‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۹۵۹۹۷۵ :‬دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -۶‬عایشــه محمــدی زایچــه‪ 1358 :‬ش ش ‪ ۴۹۰۷‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۶۷۸۲۷۵ :‬دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -۷‬امینــه محمــدی زایچــه‪ 1364 :‬ش ش ‪ ۱۱۵۹‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۹۵۱۴۹۴ :‬دختــر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنام ـه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا اعــام نمایــد درغیراینصــورت شــورا گواهــی را صــادر و هرگونــه‬ ‫اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نصرت حیدری‪ ،‬مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای رحمــن پــروزن دارای شماره شناســنامه ‪ 161‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪241/99‬‬ ‫از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان‬ ‫خیــدان پــروزن بشناســنامه ‪ 73‬در تاریــخ ‪ 90/7/7‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت س��الیان ساــخت تربـ�ت شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2822‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14004911070‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫‪ 1399/04/07‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬مریـ�م محمــدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0703785796‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و مهــدی ترشیــزی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0701562935‬بـ�ه‬ ‫ســمت نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و علیرضـ�ا جل��وداری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702545473‬بـ�ه ســـمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره و مدیرعامـ�ل برــای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنـ�د‪ .‬کلیـ�ه‬ ‫اســناد و اوراق بهاــدار و تعهدــاور شــرکت ب��ا امضـ�اء مدیرعام��ل اقـ�ای علیرض��ا جل�وـداری همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت ساــلیان سـ�اخت ترب��ت شـ�رکت‬ ‫س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2822‬و شناسـ�ه‬ ‫ملـ�ی ‪ 14004911070‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/04/07‬تصمیمـ�ات‬ ‫ثبـ�ت ‪ 2822‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14004911070‬ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی‬ ‫عـ�ادی مـ�ورخ ‪ 1399/04/07‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬مری��م محم��دی ش��ماره ملی‬ ‫ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬نشاــنی مرکـ�ز اصلـ�ی شرــکت از محـ�ل‬ ‫‪ 0703785796‬و مهــدی ترشیــزی ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0701562935‬و علیرض��ا جلـ�وداری‬ ‫قبل��ی ب��ه ادرس اسـ�تان خراس��ان رضـ�وی‪ ،‬شهرسـ�تان‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702545473‬ب��ه سـ�مت اعضـ�ای هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت دو سـ�ال‬ ‫تربت حیدری��ه‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬شـ�هر تربت حیدریـ�ه‪،‬‬ ‫محلـ�ه منصوری��ه‪ ،‬خیابــان امیرکبی��ر‪ ،‬کوچـ�ه امیرکبیـ�ر‬ ‫انتخــاب گردیدنـ�د‪ .‬رســول عابدی زاده تربتـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702615153‬بـ�ه‬ ‫‪[ 18‬شـ�هیدقرنی ‪ ،]23‬پـلاک ‪ ،3‬طبق��ه چهــارم کدپسـ�تی‬ ‫عنوــان ب�اـزرس اصلـ�ی و یاســمن ابریشــمی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0700178198‬بـ�ه‬ ‫‪ 9518948570‬تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در‬ ‫عنوــان ب�اـزرس علی البــدل شرــکت برــای مــدت یکســال انتخــاب گردیدنـ�د‪ .‬روزنامـ�ه‬ ‫اساسنــامه بشـ�رح فـ�وق اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان‬ ‫رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫تربت حیدریه (‪)927970‬‬ ‫کثیراالنتشـ�ار ســایه جه��ت درج اگهی هـ�ای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)927958‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای صابــر عباســی دارای شناســنامه ‪ 5950031296‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی‬ ‫‪ 9900231‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان خــاور فتحــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959685388‬در تاریــخ ‪ 1398/3/25‬در‬ ‫اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬صابــر عباســی فرزنــد‬ ‫فــرج متولــد ‪ 1372/10/13‬بــا کــد ملــی ‪ 5950031296‬پســر متوفــی ‪ -2‬ســامان عباســی‬ ‫فرزنــد فــرج متولــد ‪ 1382/5/5‬بــا کــد ملــی ‪ 5950120191‬پســر متوفــی ‪ -3‬پرویــن عباســی‬ ‫فرزنــد فــرج متولــد ‪ 1363/7/8‬بــا کــد ملــی ‪ 5959930552‬دختــر متوفــی ‪ -4‬نســرین عباســی‬ ‫فرزنــد فــرج متولــد ‪ 1365/12/3‬بــا کــد ملــی ‪ 5959977321‬دختــر متوفــی ‪ -5‬فیروزه عباســی‬ ‫فرزنــد فــرج متولــد ‪ 1368/2/17‬بــا کــد ملــی ‪ 3220022073‬دختــر متوفــی ‪ -6‬عایشــه عباســی‬ ‫فرزنــد فــرج متولــد ‪ 1378/5/3‬بــا کــد ملــی ‪ 5950083024‬دختــر متوفــی ‪ -7‬فــرج عباســی‬ ‫فرزنــد فیض الــه متولــد ‪ 1323/10/8‬بــا کــد ملــی ‪ 5959626901‬همســر متوفــی ‪ -8‬عظیــم‬ ‫فتحــی فرزنــد علــی متولــد ‪ 1307/12/5‬بــا کــد ملــی ‪ 5959895730‬همســر متوفــی غیــر‬ ‫ازنامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــراگهی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم عینــه محمــودی دارای شناســنامه ‪ 5959634181‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫بایگانــی ‪ 9900237‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان حســن محمودی کیــش بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959695313‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1398/3/5‬در اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬انــور‬ ‫محمودی کیــش فرزنــد حســن بــا کــد ملــی ‪ 5959635372‬متولــد ‪ 1359/6/8‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -2‬صدیــق محمودی کیــش فرزنــد حســن بــا کــد ملــی ‪ 5959635364‬متولــد ‪1358/4/1‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -3‬فریــده محمودی کیــش فرزنــد حســن بــا کــد ملــی ‪5959914506‬‬ ‫متولــد ‪ 1360/10/20‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬عطیــه محمودی کیــش فرزنــد حســن بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959635321‬متولــد ‪ 1350/3/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬نــازار محمودی کیــش فرزنــد حســن بــا‬ ‫کــد ملــی ‪ 5950143108‬متولــد ‪ 1347/11/18‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬فرشــته محمودی کیــش‬ ‫فرزنــد حســن بــا کــد ملــی ‪ 5959953242‬متولــد ‪ 1365/3/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬داود‬ ‫محمودی کیــش فرزنــد حســن بــا کــد ملــی ‪ 5959635331‬متولــد ‪ 1352/4/1‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -8‬محمــد محمودی کیــش فرزنــد حســن بــا کــد ملــی ‪ 5950042948‬متولــد ‪1335/7/1‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -9‬شــیرین محمودی کیــش فرزنــد حســن بــا کــد ملــی ‪5959635356‬‬ ‫متولــد ‪ 1356/6/2‬فرزنــد متوفــی ‪ -10‬محمــود محمودی کیــش فرزنــد حســن بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959635348‬متولــد ‪ 1354/5/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -11‬عینــه محمــودی فرزنــد رشــید بــا کــد‬ ‫ملــی ‪ 5959634181‬متولــد ‪ 1322/8/8‬همســر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری‬ ‫نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت گواهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای صالــح رســتمی دارای شناســنامه ‪ 5950015193‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی‬ ‫‪ 9900236‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان مصطفــی رســتمی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959806339‬در تاریــخ ‪ 1399/3/19‬در‬ ‫اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬صالــح رســتمی‬ ‫فرزنــد مصطفــی متولــد ‪ 1362/5/18‬بــا کــد ملــی ‪ 5950015193‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬اســما‬ ‫محمــودی فرزنــد محمــود متولــد ‪ 1337/11/6‬بــا کــد ملــی ‪ 5959806533‬همســر متوفــی‬ ‫‪ -3‬محمــد رســتمی فرزنــد مصطفــی متولــد ‪ 1342/7/5‬بــا کــد ملــی ‪ 5959806533‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -4‬خورشــید رســتمی فرزنــد مصطفــی متولــد ‪ 1359/4/7‬بــا کــد ملــی ‪5950015207‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -5‬علــی رســتمی فرزنــد مصطفــی متولــد ‪ 1363/6/3‬بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5950015207‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬گاللــه رســتمی فرزنــد مصطفــی متولــد ‪ 1364/4/5‬بــا کــد‬ ‫ملــی ‪ 5950015215‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬ســاالر رســتمی فرزنــد مصطفــی متولــد ‪1365/7/10‬‬ ‫بــا کــد ملــی ‪ 5950015231‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬هاللــه رســتمی فرزنــد مصطفــی متولــد‬ ‫‪ 1366/5/9‬بــا کــد ملــی ‪ 5950015231‬فرزنــد متوفــی ‪ -9‬ســالم رســتمی فرزنــد مصطفــی‬ ‫متولــد ‪ 1367/10/8‬بــا کــد ملــی ‪ 5950015241‬فرزنــد متوفــی ‪ -10‬عبدالســام رســتمی‬ ‫فرزنــد مصطفــی متولــد ‪ 1368/8/3‬بــا کــد ملــی ‪ 5950015258‬فرزنــد متوفــی ‪ -11‬ظریفــه‬ ‫رســتمی فرزنــد مصطفــی متولــد ‪ 1370/7/4‬بــا کــد ملــی ‪ 5950015266‬فرزنــد متوفــی و غیــر‬ ‫از نامبــرده ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واالگواهــی صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ثالث باباجانی‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای طالــب عزیزی نــژاد دارای شماره شناســنامه ‪ 140‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪295-99‬‬ ‫از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان‬ ‫حاجــر نصــوری بشناســنامه ‪ 38‬در تاریــخ ‪ 1389/9/14‬اقامتــگاه دایمــی خــود بــدرود زندگــی‬ ‫گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬طالــب عزیزی نــژاد ش ش ‪140‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 6169533919‬متولــد ‪ 1354/2/7‬ایــوان پســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نماینــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد‬ ‫و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی طــرف مــدت یــک مــاه بــه‬ ‫دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای کریــم قــادری دارای شناســنامه ‪ 3251749307‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫بایگانــی ‪ 9900238‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن‬ ‫توضیــح داده کــه شــادروان شــاهمراد قــادری بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959675331‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1398/11/13‬در اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت‬ ‫بــه‪ -1 :‬کریــم قــادری فرزنــد شــاهمراد بــا کــد ملــی ‪ 3251749307‬متولــد ‪1356/2/10‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -2‬احمــد قــادری فرزنــد شــاهمراد بــا کــد ملــی ‪ 5959815028‬متولــد‬ ‫‪ 1353/9/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬محمــد قــادری فرزنــد شــاهمراد بــا کــد ملــی ‪3257473850‬‬ ‫متولــد ‪ 1360/1/10‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬فرامــرز قــادری فرزنــد شــاهمراد بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 3379956831‬متولــد ‪ 1365/2/16‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬امینــه علیــزاده فرزنــد فتح الــه بــا‬ ‫کــد ملــی ‪ 5959812924‬متولــد ‪ 1337/7/4‬همســر متوفــی ‪ -6‬التــون روشــنی فرزنــد‬ ‫حســن بــا کــد ملــی ‪ 4959823161‬متولــد ‪ 1307/3/2‬مــادر متوفــی و غیــر از نامبــرده‬ ‫ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او‬ ‫می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه اول حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم اذر شــهبازی بــه شماره شناســنامه ‪ 3340448531‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100224‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان علــی شــهبازی بــه شماره شناســنامه ‪ 1376‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1397/05/18‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فاطمــه نامــداری‬ ‫فرزنــد حســین بــه ش ش ‪ 61694932259‬صــادره از قصرشــیرین مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم اذر شــهبازی بــه شماره شناســنامه ‪ 650‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100234‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان حســن شــهبازی بــه شماره شناســنامه ‪ 2‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1391/12/13‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فاطمــه نامــداری‬ ‫فرزنــد حســین بــه ش‪.‬م ‪ 6169493259‬ش ش ‪ 321‬صــادره از قصرشــیرین همســر متوفــی‬ ‫‪ -2‬اغاســلطان شــهبازی فرزنــد حســن بــه ش‪.‬م ‪ 3340446725‬ش ش ‪ 470‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ناهیــد شــهبازی فرزنــد حســن بــه ش‪.‬م ‪ 3340447861‬ش ش‬ ‫‪ 584‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -4‬اذر شــهبازی فرزنــد حســن بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3340448531‬ش ش ‪ 650‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -5‬پرســتو شــهبازی‬ ‫فرزنــد حســن بــه ش‪.‬م ‪ 3340447871‬ش ش ‪ 585‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -6‬معصومــه شــهبازی فرزنــد حســن بــه ش‪.‬م ‪ 3341439552‬ش ش ‪ 10‬موالــی صــادره از‬ ‫اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -7‬عبــاس شــهبازی فرزنــد حســن بــه ش‪.‬م ‪3341581197‬‬ ‫ش ش ‪ 2750‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -8‬حدیــث شــهبازی فرزنــد حســن‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 3330014741‬اختصاصــی صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -9‬علــی‬ ‫شــهبازی فرزنــد حســن بــه ش‪.‬م ‪ 3341366849‬ش ش ‪ 1376‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای جعفــر جوهــری بــه شماره شناســنامه ‪ 603‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900566‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان عبدالــه جوهــری بــه شماره شناســنامه ‪ 1129‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1390/12/08‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬عزیزمــراد جوهــری‬ ‫فرزنــد هــادی بــه ش ش ‪ 7‬پــدر متوفــی ‪ -2‬فرنگیــس ملکــی فرزنــد امیــن بــه ش ش ‪ 84‬مــادر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای رســول پشــمینه پور دارای شماره شناســنامه ‪ 3329561645‬بشــرح دادخواســت بــه‬ ‫کالســه ‪ 241/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان اقاجــان پشــمینه پور بشناســنامه ‪ 858‬در تاریــخ ‪ 1349/07/01‬اقامتــگاه دائمــی خــود را‬ ‫بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬رســول پشــمینه پور‬ ‫بــه ش‪.‬م ‪ 3329561645‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -2‬منصــور پشــمینه پور بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3329953489‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -3‬نصور پشــمینه پور بــه ش‪.‬م ‪3329862531‬‬ ‫صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -4‬علی صفــر پشــمینه پور بــه ش‪.‬م ‪ 3329565020‬صــادره از‬ ‫گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -5‬ملــوس پشــمینه پور بــه ش‪.‬م ‪ 3329558857‬صــادره از گیالنغــرب‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -6‬اخضــر خلیلــی بــه ش‪.‬م ‪ 3329557915‬صــادره از گیالنغــرب همســر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهی ظرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورا حل اختالف گواور‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ریحــان درویشــی بــه شماره شناســنامه ‪ 199‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900205‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ماشــااله حیــدری بــه شماره شناســنامه ‪ 5096‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1392/11/05‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ریحــان درویشــی‬ ‫فرزنــد اســماعیل بــه ش ش ‪ 199‬همســر متوفــی ‪ -2‬رضــا حیــدری فرزنــد ماشــااله بــه ش ش‬ ‫‪ 618‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬حمدالــه حیــدری فرزنــد ماشــااله بــه ش ش ‪ 615‬فرزنــد متوفــی ‪-4‬‬ ‫مهــدی حیــدری فرزنــد ماشــااله بــه ش ش ‪ 43‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬فرهــاد حیــدری فرزنــد ماشــااله‬ ‫بــه ش ش ‪ 77‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬جــواد حیــدری فرزنــد ماشــااله بــه ش ش ‪ 3330066563‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -7‬ســروناز حیــدری فرزنــد ماشــااله بــه ش ش ‪ 622‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬زینــب حیــدری‬ ‫فرزنــد ماشــااله بــه ش ش ‪ 3330350350‬فرزنــد متوفــی ‪ -9‬زهــرا حیــدری فرزنــد ماشــااله بــه‬ ‫ش ش ‪ 3330267445‬فرزنــد متوفــی ‪ -10‬محســن حیــدری فرزنــد ماشــااله بــه ش ش ‪529‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -11‬فرحنــاز حیــدری فرزنــد ماشــااله بــه ش ش ‪ 1‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب ناصــر محمدیــان مالــک خــودرو پــژو ســواری ‪ 405‬بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل‬ ‫‪ 1388‬بــه شــماره شــهربانی ‪888 -29‬ه‪ 34‬و شــماره بدنــه ‪ NAAM11CA4AK989501‬و شــماره‬ ‫موتــور ‪ 12488295815‬بعلــت فقــدان اســناد فــروش (ســند کمپانــی) تقاضــای رونوشــت‬ ‫المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر کســی ادعایــی در مــورد خــودرو‬ ‫مذکــور دارد ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش ایران خــودرو واقــع در‬ ‫پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــاء مهلــت مذبــور‬ ‫طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫اگهـ�ی افزایـ�ش س��رمایه شرــکت منتخـ�ب خ�وـدرو تربـ�ت شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2021‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10861355830‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫‪ 1397/10/23‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬بن��ا ب��ه تفوی��ض اختی��ار حاصل��ه از مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1394/08/11‬درخصــوص افزایـ�ش س��رمایه و بـ�ا عنایـ�ت بـ�ه اظهارنامـ�ه‬ ‫تنظیمـ�ی و گ�زـارش ارزیابـ�ی کارشنــاس دادگستــری مبنـ�ی بـ�ر تصفیـ�ه مطالبــات و انتقــال مطالبــات مذکــور بـ�ه حســاب س��رمایه هیئـ�ت مدیــره شرــکت افزایـ�ش س��رمایه مزبــور را عملـ�ی‬ ‫دانســته درنتیجـ�ه مبلـ�غ ‪ 3999000000‬ری��ال از حس��اب بده��ی شـ�رکت کس��ر و ب��ه حس��اب سرــمایه منظ��ور درنتیج��ه مـ�اده ‪ 5‬اساســنامه ب��ه ش��رح ذی��ل اصلـاح می گـ�ردد مـ�اده ‪5‬‬ ‫اصالحـ�ی‪ .‬س��رمایه شرــکت مبلـ�غ ‪ 4000000000‬ریــال منقسـ�م بـ�ه ‪100‬سـ�هم ‪ 40000000‬ریال��ی بانـ�ام ک��ه تمامـ�اً پرداخ��ت گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)927957‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت ســالیان س��اخت ترب��ت ش��رکت سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪-1 :‬رحمــن پــروزن بــه ش ش ‪ 161‬صــادره از‬ ‫گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬رضــا نیکــروش بــه ش ش ‪ 267‬صــادره از گیــان غــرب پســر‬ ‫متوفــی ‪ -3‬فرصــت پــروزن بــه ش ش ‪ 177‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی ‪ -4‬عــزت‬ ‫پــروزن بــه ش ش ‪ 196‬صــادره از گیــان غــرب دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای امیرحافــظ لیاقت تبــار بــه شماره شناســنامه ‪ 9399‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 990300224‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان علی احمــد لیاقت تبــار بــه شماره شناســنامه ‪ 116‬در تاریــخ ‪ 1387/03/09‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬امیرحافــظ لیاقت تبــار فرزنــد علی احمد بــه ش ش ‪9399‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬مریــم لیاقت تبار فرزنــد علی احمــد بــه ش ش ‪3370097257‬‬ ‫صــادره از قصرشــیرین دختــر متوفــی ‪ -3‬فاطمــه لیاقت تبــار فرزنــد علی احمــد بــه ش ش ‪ 25‬صــادره از‬ ‫قصرشــیرین دختــر متوفــی ‪ -4‬پروانــه لیاقت تبــار فرزنــد علی احمــد بــه ش ش ‪ 1446‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -5‬مهســا لیاقت تبــار فرزنــد علی احمــد بــه ش ش ‪ 3330307919‬صــادره از‬ ‫اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -6‬کوثــر لیاقت تبــار فرزنــد علی احمــد بــه ش ش ‪ 3330392681‬صــادره‬ ‫از اســام ابــاد غــرب دختــر متوفــی ‪ -7‬خدیجــه پورخانجانــی فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش ‪ 503‬صــادره از‬ ‫گیالنغــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یک نوبــت اگهی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی‬ ‫ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)927783‬‬ ‫اگهی نظریه هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف مستقر در حوزه ثبتی ارادان‬ ‫‪ -1‬برابــر رای شــماره ‪ 139960329126000761‬مورخــه ‪ 1399/05/09‬صــادره از هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم گلدســته بزلــی فرزنــد حبعلــی در یک ونیم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بــا حقابــه بــه مســاحت ‪ 2715/57‬مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره ‪ 366‬فرعــی از ‪ 105‬اصلــی واقــع در داورابــاد بیع نامــه عــادی از طــرف مرادحاصــل ابولــی موضــوع پرونــده کالســه ‪ 98-126000334‬محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬برابــر رای شــماره ‪ 139960329126000765‬مورخــه ‪ 1399/05/09‬صــادره از هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم جمیلــه بزلــی فرزنــد حبعلــی در یک ونیم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بــا حقابــه بــه مســاحت ‪ 342/50‬مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره ‪ 366‬فرعــی از ‪ 105‬اصلــی واقــع در داورابــاد بیع نامــه عــادی از طــرف مرادحاصــل ابولــی موضــوع پرونــده کالســه ‪ 99-126000017‬محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -3‬برابــر رای شــماره ‪ 139960329126000764‬مورخــه ‪ 1399/05/09‬صــادره از هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم زهــرا بزلــی فرزنــد حبعلــی در یک ونیم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بــا حقابــه بــه مســاحت ‪ 342/50‬مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره ‪ 366‬فرعــی از ‪ 105‬اصلــی واقــع در داورابــاد بیع نامــه عــادی از طــرف مرادحاصــل ابولــی موضــوع پرونــده کالســه ‪ 99-126000016‬محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬برابــر رای شــماره ‪ 139960329126000762‬مورخــه ‪ 1399/05/09‬صــادره از هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم امه لیــا بزلــی فرزنــد حبعلــی در یک ونیم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بــا حقابــه بــه مســاحت ‪ 342/50‬مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره ‪ 366‬فرعــی از ‪ 105‬اصلــی واقــع در داورابــاد بیع نامــه عــادی از طــرف مرادحاصــل ابولــی موضــوع پرونــده کالســه ‪ 99-126000014‬محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬برابــر رای شــماره ‪ 139960329126000763‬مورخــه ‪ 1399/05/09‬صــادره از هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم گلدســته بزلــی فرزنــد حبعلــی در یک ونیم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بــا حقابــه بــه مســاحت ‪ 342/50‬مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره ‪ 366‬فرعــی از ‪ 105‬اصلــی واقــع در داورابــاد بیع نامــه عــادی از طــرف مرادحاصــل ابولــی موضــوع پرونــده کالســه ‪ 99-126000015‬محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -6‬برابــر رای شــماره ‪ 139960329126000760‬مورخــه ‪ 1399/05/09‬صــادره از هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم جمیلــه بزلــی فرزنــد حبعلــی در یک ونیم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بــا حقابــه بــه مســاحت ‪ 2715/57‬مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره ‪ 366‬فرعــی از ‪ 105‬اصلــی واقــع در داورابــاد بیع نامــه عــادی از طــرف مرادحاصــل ابولــی موضــوع پرونــده کالســه ‪ 98-126000333‬محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -7‬برابــر رای شــماره ‪ 139960329126000759‬مورخــه ‪ 1399/05/09‬صــادره از هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم زهــرا بزلــی فرزنــد حبعلــی در یک ونیم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‬ ‫بــا حقابــه بــه مســاحت ‪ 2715/57‬مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره ‪ 366‬فرعــی از ‪ 105‬اصلــی واقــع در داورابــاد بیع نامــه عــادی از طــرف مرادحاصــل ابولــی موضــوع پرونــده کالســه ‪ 98-126000332‬محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -8‬برابــر رای شــماره ‪ 139960329126000758‬مورخــه ‪ 1399/05/09‬صــادره از هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم لیــا بزلــی فرزنــد حبعلــی در یک ونیم دانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــا‬ ‫حقابــه بــه مســاحت ‪ 2715/57‬مترمربــع قســمتی از پــاک شــماره ‪ 366‬فرعــی از ‪ 105‬اصلــی واقــع در داورابــاد بیع نامــه عــادی از طــرف مرادحاصــل ابولــی موضــوع پرونــده کالســه ‪ 98-126000331‬محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا در اجــرای مقــررات مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی فاقــد ســند‪ ،‬مراتــب بــه منظــور اطــاع صاحبــان حقــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز منتشــر می گــردد‪ .‬معترضیــن می تواننــد ظــرف ‪ 2‬مــاه از تاریــخ اولیــن نوبــت‬ ‫انتشــار اگهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض‪ ،‬مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع قضایــی نمــوده و گواهــی مربوطــه را بــه اداره تســلیم نماینــد و درصــورت عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم‬ ‫ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت پــس از گذشــت موعــد مقــرر ســند مالکیــت بنــام متصــرف صــادر و تســلیم خواهــد شــد و بدیهــی اســت صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/14 :‬‬ ‫شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارادان‬ ‫م الف ‪379‬‬ صفحه 4 ‫سه شنبه ‪ 14‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2038‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم شــهین نــوروزی بــه شماره شناســنامه ‪ 11584‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900468‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان حســینعلی امامــی بــه شماره شناســنامه ‪ 412‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1393/03/27‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬شــهین‬ ‫نــوروزی فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش ‪ 11584‬همســر متوفــی ‪ -2‬هســتی امامــی فرزنــد‬ ‫حســینعلی بــه ش ش ‪ 6661048298‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ســعید امامــی فرزنــد حســینعلی‬ ‫بــه ش ش ‪ 3330405228‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬شــبنم امامــی فرزنــد حســینعلی بــه ش ش‬ ‫‪ 3330305010‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬کاکاعلــی امامــی فرزنــد نمامعلــی بــه ش ش ‪ 2184‬پــدر‬ ‫متوفــی ‪ -6‬دلبــر احمدی بریه خانــی فرزنــد محمدیــاور ‪ 4949255258‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای عــادل رشــیدی بــه شماره شناســنامه ‪ 422‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900628‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان دولــت عزیــزی بــه شماره شناســنامه ‪ 257‬در تاریــخ ‪1392/12/02‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬عــادل رشــیدی فرزنــد قلــی بــه‬ ‫ش ش ‪ 422‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬کاکامــراد رشــیدی فرزنــد قلــی بــه ش ش ‪ 353‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -3‬زینــت رشــیدی فرزنــد قلــی بــه ش ش ‪ 421‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬زینــت رشــیدی فرزنــد قلــی‬ ‫بــه ش ش ‪ 218‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬عــزت رشــیدی فرزنــد قلــی بــه ش ش ‪ 217‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -6‬بهیــه رشــیدی فرزنــد قلــی بــه ش ش ‪ 352‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای عباســعلی شــیری دارای شماره شناســنامه ‪ 3329860091‬بشــرح دادخواســت بــه‬ ‫کالســه ‪ 262/99‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان نارنــج شــیری بشناســنامه ‪ 254‬در تاریــخ ‪ 1398/11/18‬اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود را بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬عباســعلی‬ ‫شــیری بــه ش‪.‬م ‪ 3329860091‬صــادره از گیالنغــرب پــدر متوفــی ‪ -2‬خامــه دارابــی بــه ش‪.‬م‬ ‫‪ 3329701722‬صــادره از گیالنغــرب مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه‬ ‫شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورا حل اختالف گواور‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فریــده گندمــکار بــه شماره شناســنامه ‪ 3341613341‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100245‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان جعفــر عزیزی مقــدم بــه شماره شناســنامه ‪19065‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1359/07/01‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فریــده‬ ‫گندمــکار فرزنــد جوهــر بــه ش ش ‪ 3341613341‬همســر متوفــی ‪ -2‬نعمــت عزیــزی مقــدم‬ ‫بــه ش ش ‪ 774‬پــدر متوفــی ‪ -3‬زینــت فــوالدی بــه ش ش ‪ 483‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای مجیــد پورمحمــدی بــه شماره شناســنامه ‪ 163‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره‪ 9900502‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنین‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان فریــده ولــی زاده بــه شماره شناســنامه ‪ 1979‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1399/04/08‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬مجیــد پورمحمــدی‬ ‫فرزنــد مرادجــان بــه ش ش ‪ 163‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از‬ ‫متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بــه حکایــت پرونــده کالســه ‪ ۹۹۰۰۲۶۳‬شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫جوانــرود ایــوب نظری یگانــه درخواســت صــدور حصــر وراثــت را نمــوده اســت و بیــان‬ ‫داشــته شــادروان حســن نظری یگانــه در اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت نمــوده و ورثــه اش‬ ‫عبارتنــد از‪ -۱ :‬ملیحــه امامــی فرزنــد عبدالرحمــن بــه شماره شناســنامه ‪ ۳۰۰۹‬بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ ۴۹۵۹۶۵۹۷۱۸‬متولــد ‪ ۱۳۴۴/۰۱/۰۸‬همســر متوفــی ‪ -۲‬لمیعــه نظری یگانــه فرزنــد‬ ‫حســن بــه شماره شناســنامه ‪ ۴۴۶‬بــه شــماره ملــی ‪ ۴۹۵۹۹۱۵۹۴۳‬متولــد ‪۱۳۶۳/۰۵/۱۷‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -۳‬ایــوب نظری یگانــه فرزنــد حســن بــه شماره شناســنامه ‪ ۳۵۱۲‬بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ ۴۹۵۹۹۷۵۰۲۴‬متولــد ‪ ۱۳۶۷/۰۷/۱۰‬پســر متوفــی ‪ -۴‬گالویــژ نظری یگانــه فرزنــد‬ ‫حســن بــه شماره شناســنامه ‪ ۴‬بــه شــماره ملــی ‪ ۵۹۵۹۹۵۳۶۷۶‬متولــد ‪۱۳۶۵/۰۱/۰۱‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -۵‬امجــد نظری یگانــه فرزنــد حســن بــه شماره شناســنامه اختصاصــی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ ۵۹۵۰۰۰۴۵۳۱‬متولــد ‪ ۱۳۷۰/۱۰/۲۸‬پســر متوفــی ‪ -۶‬شــادی نظری یگانــه‬ ‫فرزنــد حســن بــه شماره شناســنامه اختصاصــی بــه شــماره ملــی ‪ ۴۹۵۰۱۰۹۷۵۸‬متولــد‬ ‫‪ ۱۳۷۲/۱۲/۲۲‬دختــر متوفــی ‪ -۷‬طلیعــه نظری یگانــه فرزنــد حســن بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ ۵۷۲۶‬بــه شــماره ملــی ‪ ۴۹۵۹۶۸۶۴۹۹‬متولــد ‪ ۱۳۵۹/۰۵/۳۰‬دختــر متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب‬ ‫یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر کســی اعتراضــی‬ ‫دارد یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن اگهــی ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه بــه ایــن شــورا اعــام نمایــد درغیراینصــورت شــورا گواهــی را صــادر و هرگونــه‬ ‫اعتراضــی یــا وصیتنام ـه ای جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حسیبه منوچهری‪ ،‬مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم معصومــه رســام بــه شماره شناســنامه ‪ 3340076881‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900507‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان زینــب نیکخــاه بــه شماره شناســنامه ‪ 262‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1399/02/29‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬علی اشــرف رســام‬ ‫فرزنــد علی جــان بــه ش ش ‪ 3340076871‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬علــی رســام فرزنــد علی جــان‬ ‫بــه ش ش ‪ 3349563192‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬محســن رســام فرزنــد علی جــان بــه ش ش‬ ‫‪ 3369340259‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬معصومــه رســام فرزنــد علی جــان بــه ش ش ‪3340076881‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -5‬طیبــه رســام فرزنــد علی جــان بــه ش ش ‪ 3369340240‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -6‬صدیقــه رســام فرزنــد علی جــان بــه ش ش ‪ 3340076898‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫درخصــوص دادخواســت اقــای علــی شــیخمرادی بطرفیــت شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫جوانــرود بخواســته حصــر وراثــت نامحــدود بــه شــماره کالســه ‪۹۹۰۹۹۸۸۹۶۰۳۰۰۲۴۲‬‬ ‫شــعبه ســوم بیــان داشــته شــادروان کشــور محمــودی در تاریــخ ‪ ۱۳۹۹/۳/۲۲‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود فــوت نمــوده و ورثــه اش عبارتنــد از‪ -۱ :‬علــی شــیخمرادی زایچــه‪1356 :‬‬ ‫ش ش‪ ۶۱۴ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۸۸۱۵۲۶ :‬پســر متوفــی ‪ -۲‬هدایــت شــیخمرادی زایچــه‪1371 :‬‬ ‫ش ش‪ ۲۴۷ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۰۰۹۲۴۷۲ :‬پســر متوفــی ‪ -۳‬عنایــت شــیخمرادی زایچــه‪1368 :‬‬ ‫ش ش‪ :‬اختصاصــی کــد ملــی‪ ۴۹۵۰۰۰۴۸۴۰ :‬پســر متوفــی ‪ -۴‬پرویــز شــیخمرادی زایچــه‪:‬‬ ‫‪ 1363‬ش ش‪ ۱۰ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۹۳۷۸۴۱ :‬پســر متوفــی ‪ -۵‬عبــاس شــیخمرادی زایچــه‪:‬‬ ‫‪ 1355‬ش ش‪ ۵۷۱ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۸۸۰۹۱۰ :‬پســر متوفــی ‪ -۶‬زهــرا شــیخمرادی زایچــه‪:‬‬ ‫‪ 1374‬ش ش‪ :‬اختصاصــی کــد ملــی‪ ۴۹۵۰۱۴۰۴۹۳ :‬دختــر متوفــی ‪ -۷‬کبــری شــیخمرادی‬ ‫زایچــه‪ 1352 :‬ش ش‪ ۵۷۲ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۸۸۰۹۲۹ :‬دختــر متوفــی ‪ -۸‬فریــده شــیخمرادی‬ ‫زایچــه‪ 1366 :‬ش ش‪ ۳۴ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۹۸۸۹۹۱ :‬دختــر متوفــی ‪ -۹‬گوهــر شــیخمرادی‬ ‫زایچــه‪ 1348 :‬ش ش‪ ۴۹۸ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۸۸۰۱۷۱ :‬دختــر متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک‬ ‫نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا‬ ‫وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه‬ ‫ایــن شــورا اعــام نمایــد درغیراینصــورت شــورا گواهــی را صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا‬ ‫وصیتنامـه ای جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نصرت حیدری‪ ،‬مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای وحیــد کســانی بــه شماره شناســنامه ‪ 8907‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900621‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان لطفعلــی کســانی بــه شماره شناســنامه ‪ 446‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1390/02/06‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬دولــت جهانبخشــی‬ ‫فرزنــد خیــدان ش ش ‪ 49‬همســر متوفــی ‪ -2‬وحیــد کســانی فرزنــد لطفعلــی ش ش ‪ 8907‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -3‬فرحنــاز کســانی فرزنــد لطفعلــی ش ش ‪ 2061‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬مهنــاز کســانی‬ ‫فرزنــد لطفعلــی بــه ش ش ‪ 3330062126‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ثریــا کســانی فرزنــد لطفعلــی‬ ‫بــه ش ش ‪ 2656‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬نســرین کســانی فرزنــد لطفعلــی بــه ش ش ‪3330223367‬‬ ‫فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫درخصــوص دادخواســت عالیــه حســینی بطرفیــت شــورای حــل اختــاف شهرســتان جوانــرود‬ ‫بخواســته حصــر وراثــت نامحــدود بــه شــماره کالســه ‪ ۹۹۰۹۹۸۸۹۶۰۳۰۰۲۷۶‬شــعبه ســوم‬ ‫بیــان داشــته شــادروان والیــه نیکنام دوابــی در تاریــخ ‪ ۱۳۹۸/۱/۲۶‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫فــوت نمــوده و ورثـه اش عبارتنــد از‪ -۱ :‬عالیــه حســینی زایچــه‪ 1337 :‬ش ش ‪ ۱۵۲۶‬کــد ملــی‪:‬‬ ‫‪ ۴۹۵۹۶۴۴۷۶۱‬دختــر متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار‬ ‫اگهــی می گــردد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا اعــام نمایــد درغیراینصــورت شــورا‬ ‫گواهــی را صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد‬ ‫ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫نصرت حیدری‪ ،‬مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانــب مــراد نفــری مالــک ‪ 4‬هکتــار مشــاع از ‪ 564‬هکتــار اراضــی مزروعــی از ششــدانگ قریــه‬ ‫قلعه نــو از پالک هــای ‪ 102‬و ‪ 3‬و ‪ 84‬و ‪ 85‬و ‪ 86‬و ‪ 130‬پــاک اصلــی ‪ 155‬واقــع در قریــه‬ ‫قلعه نــو بــه نشــانی شــهرری‪ ،‬جــاده ورامیــن‪ ،‬روســتای قلعه نــو موضــوع ســند مالکیــت شــماره‬ ‫‪ 57529‬صــادره بــه تاریــخ ‪ 71/1/11‬متقاضــی تعییــن بســتر و حریــم رودخانــه‪ /‬مســیل‪ /‬نهــر‬ ‫در داخــل و مجــاورت پــاک ثبتــی فوق الذکــر می باشــم و حســب اعــام امــور اب شــهرری‬ ‫براســاس ضوابــط و مقــررات جــاری تعییــن بســتر و حریــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن‬ ‫مشــاعی در امــور اب و تکمیــل پرونــده می باشــد‪ .‬لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی تقاضــا می شــود‬ ‫بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از مــدت انتشــار اگهــی بــه‬ ‫امــور منابــع اب شــهرری بــه نشــانی میــدان شــهرری‪ ،‬ابتــدای جــاده قــم‪ ،‬خیابــان شــهید‬ ‫بغــدادی‪ ،‬نبــش کوچــه ازادان‪ ،‬پــاک ‪ 1‬مراجعــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت عــدم مراجعــه مالکیــن‬ ‫مشــاعی ظــرف مــدت مقــرر فــوق مانــع اقدامــات شــرکت اب منطقــه ای تهــران (امــور اب‬ ‫شــهرری) نبــوده و بســتر و حریــم اعالمــی بــرای کلیــه مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/5/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/5/4 :‬‬ صفحه 5 ‫کوتاه از قزوین‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫* جــواد حــق لطفــی؛ مدیــرکل راهــداری در شــورای حمل ونقــل گفــت‪:‬‬ ‫«کمبــود الســتیک می توانــد در بلندمــدت بــه نارضایتــی راننــدگان منجــر‬ ‫شــود‪ .‬پنج هــزار راننــده از کرونــا اســیب دیده انــد و شــامل ‪ 17‬شــرکت‬ ‫حمل ونقــل می شــود و ســازمان صمــت و مســئولین دیگــر بایــد قاطعانــه‬ ‫بــا متخلفــان حــوزه الســتیک برخــورد کننــد و بایــد گفــت دالالن بیــن‬ ‫کامیون هایــی کــه بــدون مجــوز از گمــرک خــارج می شــوند لــوازم توزیــع‬ ‫می کننــد و بــرای ایــن حــوزه مشــکالتی ایجــاد می شــود»‪.‬‬ ‫ســایه‪ :‬همــکار عزیــز اداری ایــن مشــکل و نابســامانی و عــدم رضایــت‬ ‫رانندگانــی کــه زیــر بــار اقســاط و زحمــات طاقت فرســا بــا خــون دل رو ســفید‬ ‫می کننــد‪ ،‬از دوره هــای گذشــته اســت‪ .‬دراین برهــه از زمــان حتــی تنظیــم و‬ ‫عدالــت نوبت دهــی بــار پایانــه حمل ونقــل بــه تــاش و مدیریــت کامل تــری‬ ‫نیازمنــد اســت و پیگیــری و قاطعیــت هر چه تمام تــر در جلوگیــری از حــق‬ ‫مســلم راننــدگان کامیــون کــه هزینه هــای کامیــون و پرداخت اقســاط و ســایر‬ ‫مســائل امــور از دردودلشــان اســت و کســی هــم بــه دادشــان نمی رســد‪ .‬البتــه‬ ‫تخلفــات برخــی دســتگاه ها و مســئولین به حــد زیــادی رســیده اســت کــه‬ ‫امیدواریــم بـه زودی تحــت پیگــرد الزم قــرار گیرنــد و بــا احســاس مســئولیت‬ ‫صحیــح و خداپســندانه بارقــه امیــد ایجــاد شــود‪.‬‬ ‫* قدرت الــه مهدیخانــی؛ مدیــرکل بحــران اســتانداری از برخــورد ‪ 50‬خــودرو‬ ‫بــر اثــر قیچی کــردن یک دســتگاه تریلــر در جــاده کــرج محــدوده محمدابــاد‬ ‫خبــر داد‪ 25 .‬مصــدوم بــه بیمارســتان انتقــال داده شــد‪.‬‬ ‫ت شــهرک های صنعتــی اســتان قزویــن گفــت‪:‬‬ ‫* خانپــور؛ مدیرعامــل شــرک ‬ ‫«دو تصفیه خانــه فاضــاب در شــهرک های صنعتــی خرمدشــت و اراســنج در‬ ‫اســتان قزویــن بــا اعتبــار ‪۱۵‬میلیاردتومــان احــداث می شــود»‪.‬‬ ‫* ســید محمــود علمــی؛ معــاون فنــی و عمرانــی شــهرداری قزویــن گفــت‪:‬‬ ‫«اعتبــار طــرح نســیم شــمال ‪ 30‬میلیاردتومــان اســت و مرحلــه نخســت تــا‬ ‫پایــان شــهریور بهره بــرداری می شــود و درحال حاضــر خاک بــرداری و‬ ‫اماده ســازی حدفاصــل خیابــان میــرزا کوچک خــان تــا تقاطــع تاکســتان‬ ‫صددرصــد انجــام شــده اســت»‪.‬‬ ‫سایه‪ :‬انتظار سالیان درازی بود‪.‬‬ ‫* اســتاندار قزویــن گفــت‪« :‬مــدل رفتــاری در بخــش کشــاورزی اســتان‬ ‫نیازمنــد تفســیر اســت»‪ .‬جمالی پــور نیــز بــه ســاماندهی پســماند محمدابــاد و‬ ‫درجه بنــدی رســته های مختلــف شــهر صنعتــی اســتان اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫* مدیــرکل مدیریــت بحــران اســتان قزویــن گفــت‪ « :‬ساخت وســاز غیراصولــی‬ ‫در حســن اباد یــک کشــته و دو مجــروح به جــای گذاشــت»‪ .‬فرخــزاد؛‬ ‫معــاون عمرانــی اظهــار داشــت‪« :‬در اصــاح طــرح تفصیلــی تاکســتان تمــام‬ ‫کاربردهــای عمومــی لحــاظ شــود»‪ .‬مریــم بیدخــام؛ مدیــرکل اجتماعــی و‬ ‫فرهنگــی اســتانداری قزویــن گفــت‪« :‬مــردم از کمــک بــه متکدیــان ســطح‬ ‫شــهر خــودداری کــرده؛ زیــرا جــرم محســوب می شــود و پــول کالن به دســت‬ ‫می اورنــد»‪.‬‬ ‫ســایه‪ :‬تکدی گــری در ســطح ناهنجــاری بــه چشــم می خــورد و خوشــبختانه‬ ‫بــا اقــدام اســتانداری و امــور اجتماعــی و فرهنگــی و شــهرداری ایــن لکــه‬ ‫ننــگ پــاک شــد‪.‬‬ ‫* هدایـت اهلل جمالی پــور؛ اســتاندار قزویــن گفــت‪« :‬ترویــج و توســعه فرهنــگ‬ ‫کتــاب و کتاب خوانــی نقــش بســزایی در رشــد و اگاهــی جامعــه دارد»‪.‬‬ ‫تســریع در ســاخت کتابخانــه مرکــزی از تاکیدات اســتاندار اســت‪ .‬اســماعیلی؛‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی گفــت‪« :‬بــا مصوبــه شــورای فرهنــگ‬ ‫عمومــی ســتاد هماهنگــی امــور قرانــی اســتان تشــکیل می شــود»‪ .‬حبیبــی؛‬ ‫معــاون سیاســی اســتاندار قزویــن گفــت‪« :‬مراســم روز خبرنــگار امســال‬ ‫متناســب بــا شــرایط کرونــا برنامه ریــزی می شــود»‪.‬‬ ‫* مبارک قــدم؛ مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان قزویــن در جلســه اداری بــا‬ ‫بخشــدار‪ ،‬شــهردار و اعضــای شــورای شــهر ابگــرم گفــت‪« :‬در موضوعات شهرســازی‬ ‫سلســله مراتب وجــود دارد‪ .‬گــزارش فنــی توجیهــی بــا ذکــر ادلــه ارائــه شــود‪ .‬در‬ ‫بازدیــد از پــروژه دانصفهــان بــه ســه راهی رحیــم ابــاد در مســائل و مشــکالت‬ ‫پــروژه قــرار گرفتــم‪ .‬بازنگــری طــرح جامــع تاکســتان بایــد باتوجه بــه چش ـم انداز‬ ‫و راهبردهــای توســعه صــورت گیــرد‪ .‬حضــور در اوج و برگــزاری جلســات و بررســی‬ ‫موضوعــات شــهری و مذاکــرات الزم بــا نصرت الــه علیرضایــی؛ فرمانــدار اوج‪ .‬بررســی‬ ‫موضوعــات شــهری از کاروانســرای شــاه عباس اوج و پــروژه طــرح احــداث بزرگــراه‬ ‫اوج‪-‬رزن و گردنــه ســلطان بالغ از نتایــج ایــن ســفر بــود کــه به اتفــاق فرمانــدار‬ ‫اوج و محمدرضــا فتح خانــی؛ بخشــدار ابگــرم صــورت گرفــت و ثمربخــش بــود»‪.‬‬ ‫* عــدم کیفیــت نــان ســنگک و خمیربــودن ان و اســتفاده از نمــک ســنگ‬ ‫غیربهداشــتی و گرانــی نــان تافتــون کــه از نــرخ دولتــی بیشــتر به فــروش می رســد‬ ‫و اظهــار می دارنــد گرانــی سرســام اور زندگــی مانــع از تهیــه نــان باکیفیــت اســت‪.‬‬ ‫ازســویِ دیگر عــدم رعایــت بهداشــت در ایــن وضعیــت کرونــا فاقــد دســتکش و‬ ‫ماســک و مایــع ضدعفونــی توجــه ماموریــن بهداشــت مشــاغل و اتحادیــه نانوایــان‬ ‫را می طلبــد‪ .‬ایــن امــر کــه بــرای بیمــاران فشــارخون بــاال و دیابتــی و ســنگین وزن‬ ‫زیــان دارد‪ .‬بــا ضایعــات حاصــل از ان ضــرر اقتصــادی کالنــی بــه بودجــه مملکــت‬ ‫وارد می کنــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫استاندار کردستان بیان کرد؛‬ ‫لزوم عرضه ماسک تولیدی‬ ‫در داروخانه ها و مراکز مجاز‬ ‫اســتاندار کردســتان با تاکید بر اینکــه تولیــد ماســک در اســتان امــری‬ ‫ضروری ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬به منظــور دسترســی مــردم بــه ایــن کاال الزم اســت در‬ ‫داروخانه هــا و مراکــز مجــاز عرضــه شــود»‪ .‬بهمــن مرادنیــا در چهارمیــن جلســه‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان اظهــار کــرد‪« :‬هم اکنــون روزانــه در اســتان‬ ‫‪۲۰۰‬هــزار عــدد ماســک تولیــد می شــود کــه تــا دو هفته دیگــر بــه ‪ ۵۰۰‬هــزار‬ ‫عــدد می رســد کــه بایــد تدابیــری اندیشــید کــه ایــن ماسـک ها در داروخانه هــا‬ ‫و مراکــز مجــاز عرضــه شــود»‪.‬وی افــزود‪« :‬ایــن اقــدام امنیــت خاطــر مــردم را‬ ‫از ســامت ماســک ها بــاال می بــرد و قیمــت ان نیــز کاهــش پیــدا خواهــد‬ ‫کــرد»‪ .‬مرادنیــا در ادامــه ســخنان خــود بــه افزایــش تولیــد گوشــت قرمــز در‬ ‫اســتان اشــاره و عنــوان کــرد‪« :‬تولید کننــدگان با توجه بــه ممنوعیــت صــادرات‬ ‫دام بــا مشــکل مواجــه هســتند کــه در این رابطــه وزرات صمــت و جهــاد‬ ‫کشــاورزی بایــد تدبیــر مناســب داشــته باشــند»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬بایــد یــا بــه‬ ‫تولیدکننــدگان اجــازه صــادرات داده شــود یــا متولیــان امــر نســبت بــه خریــد‬ ‫داخلــی اقــدام کننــد»‪ .‬اســتاندار کردســتان همچنیــن خواســتار اجــرای مصوبــات‬ ‫کمیســیون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان شــد و افــزود‪« :‬مصوبــات ایــن‬ ‫کمیســیون و اجــرای دقیــق انهــا بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد»‪ .‬وی در ادامــه به‬ ‫ضــروت پالک گــذاری ماشــین االت کشــاورزی و تســریع در این خصــوص تاکیــد‬ ‫کــرد و یــاداور شــد‪« :‬اگــر ایــن امــر محقــق نشــود در اینــده و در رابطه بــا‬ ‫تامیــن ســهمیه ســوخت انهــا دچــار مشــکل خواهیــم شــد»‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2038‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫توسعه زیرساخت های صادراتی‬ ‫استان خراسان رضوی‬ ‫فهیمهصدقی‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫خراســان رضــوی گفــت‪« :‬بــا درخواســت ایــن‬ ‫ســازمان درجهــت حمایــت از صــادرات‪ ،‬بـه زودی با‬ ‫تخصیــص مشــوق هایی‪ ،‬زیرســاخت های صادراتــی‬ ‫اســتان‪ ،‬توســعه یافتــه و تجهیــز می شــود»‪.‬‬ ‫مس فــروش اظهــار داشــت‪« :‬بر این اســاس‬ ‫و بــا اعــام ســازمان توســعه تجــارت ایــران‪،‬‬ ‫مشــوق های صادراتــی در ســال جــاری در حــوزه‬ ‫زیرســاختی در دو بخــش کمک هــای بالعــوض‬ ‫(بعــد از اتمــام عملیــات احــداث‪ ،‬توســعه و تجهیــز‬ ‫زیرســاخت) و پرداخــت کمــک ســود اعتبــارات‬ ‫صادراتــی صــورت می پذیــرد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«مشــوق های صادراتــی در حــوزه پایانه هــای‬ ‫صادراتــی نیــز‪ ،‬صرفــاً جهــت تجهیــز و توســعه‬ ‫صــورت می پذیــرد»‪ .‬مس فــروش تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«همچنیــن مشــوق های صادراتــی در ســایر‬ ‫حوزه هــای زیرســاختی از جملــه ســردخانه های‬ ‫زیــر صفــر و بــاالی صفــر‪ ،‬انبارهــای دپــوی‬ ‫کاالهــای صادراتــی و کانتینرهــای یخچــال دار‬ ‫صرفــاً جهــت احــداث مجموعه هــای فوق الذکــر‬ ‫صــورت می پذیــرد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬لیســتی‬ ‫از پروژه هــای زیرســاختی اســتان توســط ایــن‬ ‫ســازمان بــه ســازمان توســعه تجــارت ایــران‬ ‫پیشــنهاد داده شــده اســت کــه شــامل پرداخــت‬ ‫بخشــی از هزینه هــای ســاخت ســردخانه جهــت‬ ‫نگهــداری مــواد غذایــی و کشــاورزی فســادپذیر در‬ ‫مــرز دوغــارون‪ ،‬پرداخــت بخشــی از هزینه هــای‬ ‫ســاخت انبــار مکانیــزه جهــت نگهــداری‬ ‫محصــوالت صادراتــی کشــاورزی و غذایــی در‬ ‫مــرز لطف ابــاد و پرداخــت بخشــی از هزینه هــای‬ ‫تجهیــز‪ ،‬راه انــدازی و توســعه پایانه هــای صادراتــی‬ ‫بــا اولویــت پایانه هــای مــرزی در محــل پایانــه عــام‬ ‫دوغــارون اســت»‪ .‬مس فــروش تاکیــد کــرد‪« :‬پــس‬ ‫از انجــام مراحــل فوق الذکــر و براســاس مفاد بســته‬ ‫حمایــت از صــادرات غیرنفتــی و شــیوه نامه های‬ ‫مصــوب‪ ،‬نســبت بــه تخصیــص مشــوق های‬ ‫صادراتــی توســط ســازمان توســعه تجــارت ایــران‬ ‫و بــا همــکاری ســازمان صمــت اســتان‪ ،‬اقــدام‬ ‫مقتضــی صــورت خواهــد پذیرفــت»‪ .‬الزم به ذکــر‬ ‫اســت؛ عالقه منــدان بــه اســتفاده از تســهیالت‬ ‫اشاره شــده در رســته های مصــوب بــرای اســتان‬ ‫(مربــوط بــه دوغــارون و لطف ابــاد) می تواننــد‬ ‫حداکثــر تــا ‪ 99/5/23‬درخواســت خــود را به همــراه‬ ‫ســایر مــدارک موردنیــاز از جملــه مجوزهــای‬ ‫دســتگاه های مرتبــط و ســرمایه گذاری های‬ ‫انجام شــده و غیــره جهت بررســی بــه اداره بازرگانی‬ ‫خارجــی ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت اســتان‬ ‫ارائــه دهنــد تــا ضمــن تکمیــل فرم هــای موردنظر‪،‬‬ ‫در جلســات مربوطــه مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و‬ ‫پــس از انتخــاب مجــری ذی صــاح‪ ،‬اقدامــات الزم‬ ‫دراین خصــوص صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫شهردار باقرشهر اعالم کرد؛‬ ‫کسب رتبه سوم امور ایثارگران شهرداری باقرشهر در استان تهران‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫براســاس رتبه بنــدی جدیــد اعالم شــده توســط‬ ‫امــور ایثارگــران اســتانداری تهــران‪ ،‬امــور ایثارگران‬ ‫شــهرداری باقرشــهر موفــق بــه کســب رتبــه ســوم‬ ‫در بیــن شــهرداری های اســتان تهــران شــد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی شــهرداری و شــورای‬ ‫اســامی باقرشــهر؛ ســعید اســتادفرج (شــهردار‬ ‫باقرشــهر) افــزود‪« :‬از ابتــدای تاســیس شــهرداری‬ ‫در باقرشــهر‪ ،‬توجــه و رســیدگی بــه خانواده هــای‬ ‫معظم و معزز شــهدا‪ ،‬ایثارگران‪ ،‬جانبــازان و ازادگان‬ ‫یکــی از اولویت هــای اصلــی مدیریــت شــهری‬ ‫بــود»‪ .‬شــهردار باقرشــهر افــزود‪« :‬ترویــج فرهنــگ‬ ‫ایثــار و شــهادت‪ ،‬رســیدگی بــه امــور خانواده هــای‬ ‫معظــم و معــزز شــهدا‪ ،‬برگــزاری مراســمات‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬باالبــردن ســطح خدمات دهــی بــه‬ ‫ایثارگران شــاغل در شــهرداری و باقرشــهر و تحقق‬ ‫مطالبــات ان هــا‪ ،‬نظــارت منظــم بــر نحــوه عملکرد‬ ‫دســتگاه های رســیدگی بــه خانواده هــای شــهدا‬ ‫و جانبــازان‪ ،‬برگــزاری مراســمات گرامیداشــت یــاد‬ ‫و خاطــره شــهدا‪ ،‬ازادگان‪ ،‬جانبــازان و ایثارگــران‬ ‫و برگــزاری دو یــادواره باعظمــت بــرای شــهدای‬ ‫شــهر‪ ،‬تــاش بــرای افزایــش نشــاط خانواده هــای‬ ‫شــاهد و ایثارگــر و برگــزاری نشســت بــا گروهــای‬ ‫مختلــف از مهم تریــن محورهایــی هســتند کــه‬ ‫در طــی ایــن ســال ها بــه ان هــا توجــه شــده‬ ‫اســت»‪ .‬اســتادفرج ادامــه داد‪« :‬باتوجه بــه فعالیــت‬ ‫چشــمگیر امــور ایثارگــران شــهرداری‪ ،‬تاکنــون در‬ ‫چندیــن مرحلــه موفــق بــه کســب عنــوان رتبــه‬ ‫نخســت در طــی ســال های گذشــته شــده ایم‬ ‫و براســاس ارزیابی هــای جدیــد نیــز در بیــن‬ ‫همــه شــهرداری های اســتان تهــران پــس از‬ ‫شــهرداری های شــهریار و باغســتان‪ ،‬مقــام ســوم را‬ ‫به دســت اورده ایــم کــه ایــن نشــان دهنده تــداوم‬ ‫اقدامــات موثــر شــهرداری دراین زمینــه اســت»‪.‬‬ ‫جــواد مغــروری؛ مشــاور شــهردار در امــور ایثارگران‬ ‫نیــز بــا تبریــک ایــن موفقیت بــه مدیریت شــهری‬ ‫به ویــژه شــهردار و اعضــای شــورای شــهر‪ ،‬کســب‬ ‫ایــن عنــوان را ثمــره دعــای خیــر خانواده هــای‬ ‫معظــم و معــزز شــهدا دانســت و افــزود‪« :‬در‬ ‫زمــان مدیریــت شــادروان محمــود فخامتــی و در‬ ‫ادامــه مدیریــت فعلــی‪ ،‬نیــت فقــط و فقــط خدمت‬ ‫صادقانــه و بــدون منــت بــه یــادگاران شــهدای‬ ‫هشت ســال دفــاع مقــدس به ویــژه پــدران‪ ،‬مــادران‪،‬‬ ‫همســران و فرزندان شــهدا بــوده اســت و امیدواریم‬ ‫کــه توانســته باشــیم هرچنــد انــدک بــه وظیفــه‬ ‫خــود عمــل کــرده باشــیم»‪ .‬مغــروری در ادامــه‬ ‫بــه مالک هــای ارزیابی هــای انجام شــده توســط‬ ‫اســتانداری اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬ایــن ارزیابی هــا‬ ‫براســاس تعــداد مراســم و همایش هــا و جلســات‬ ‫مشــورتی‪ ،‬بازدیدهــای انجام شــده از خانواده هــای‬ ‫معظــم و معــزز شــهدا و جانبــازان‪ ،‬تعــداد مکاتبات‬ ‫صــادره بــرای حــل مشــکالت خانواده هــای‬ ‫ایثارگــران و همچنیــن گزارش هــای ارســالی بــه‬ ‫دفتــر امــور ایثارگــران اســتانداری بــوده اســت»‪.‬‬ ‫مشــاور شــهردار در امــور ایثارگــران درپایــان بــه‬ ‫بخشــی از اقدامــات انجام شــده اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬تعامــل همــراه بــا انســجام در شهرســتان‬ ‫و اســتانداری‪ ،‬ترویــج فرهنــگ ایثــار و شــهادت‪،‬‬ ‫رســیدگی بــه امــور خانواده هــای معــزز و معظــم‬ ‫شــهدا‪ ،‬برگــزاری مراســمات فرهنگــی‪ ،‬باالبــردن‬ ‫ســطح خدمات دهــی بــه ایثارگــران در ســطح‬ ‫روســتاها و شــهرها و تحقــق مطالبــات ان هــا‪،‬‬ ‫نظــارت منظــم بــر نحــوه عملکــرد دســتگاه های‬ ‫رســیدگی بــه خانواده هــای شــهدا و جانبــازان‪،‬‬ ‫گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدا‪ ،‬ازادگان‪،‬‬ ‫جانبــازان و ایثارگــران‪ ،‬افزایــش نشــاط خانواده های‬ ‫شــاهد و ایثارگــر‪ ،‬نشســت بــا گروهــای مختلــف از‬ ‫مهم تریــن محورهایــی هســتند کــه در ایــن‬ ‫ارزیابــی موردبررســی قــرار گرفتنــد»‪.‬‬ ‫باحضور مسئوالن ابفا هرمزگان مطرح شد؛‬ ‫کمک به وضعیت اب حسنلنگی با جمع اوری انشعاب های غیرمجاز‬ ‫سکینهمحبی‬ ‫وضعیــت اب و قبــوض صــادره مشــترکان منطقــه‬ ‫حســنلنگی در بازدیــد قائم مقــام و معــاون‬ ‫مشــترکین شــرکت اب و فاضــاب هرمــزگان و‬ ‫همچنیــن مدیــر امــور اب و فاضــاب منطقــه ســه‬ ‫بندرعبــاس بررســی شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫و امــوزش همگانــی ابفــا؛ احمــد شــاکری‬ ‫(قائم مقــام شــرکت اب و فاضــاب هرمــزگان)‬ ‫پــس از بازدیــد میدانــی از وضعیــت فشــار اب‬ ‫مشــترکین حســنلنگی‪ ،‬گفــت‪« :‬اب روســتاهای‬ ‫مجتمــع حســن لنگــی شــامل حســنلنگی بــاال‪،‬‬ ‫حســنلنگی پاییــن‪ ،‬علی ابــاد و ‪ ...‬از دو حلقــه چــاه‬ ‫به صــورت ‪ ۲۴‬ســاعته تامیــن می شــود»‪ .‬وی علــت‬ ‫افت فشــار تعــدادی از خانوارهای باالدســت روســتا‬ ‫را وجــود اشــتراک های غیرمجــاز و مصــارف بــاالی‬ ‫مشــترکین عنــوان کــرد و افــزود‪« :‬بــا بررسـی های‬ ‫انجام شــده اشــتراک های غیرمجــاز شناســایی‬ ‫و اقدامــات الزم بــرای جمــع اوری ان صــورت‬ ‫گرفتــه اســت»‪ .‬قائم مقــام شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫هرمــزگان بااشــاره به اینکه تامیــن اب فضــای‬ ‫ســبز در حــوزه اختیــارات شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫نیســت‪ ،‬گفــت‪« :‬عمــده مشــکالت افــت فشــار در‬ ‫روســتای حســنلنگی پایین‪ ،‬برداشــت غیرمجاز اب‬ ‫بــرای ابیــاری ‪ ۲۴‬ســاعته ‪ ۴۰۰‬اصلــه نهــال کاشــته‬ ‫شــده ازســوی دهیــاری در معابــر عمومــی اســت‬ ‫کــه جمــع اوری ان می توانــد بــه مشــکل افــت‬ ‫فشــار در ســاعات پیــک کمــک کنــد»‪ .‬به گفتــه‬ ‫شــاکری‪ ،‬مجتمــع ابرســانی به منطقه حســنلنگی‬ ‫شــامل مخــزن ‪ ،‬خطــوط انتقــال ‪ ،‬شــبکه و حفــر‬ ‫و تجهیــز چاه هــا به تازگــی اجــرا شــده اســت بــا‬ ‫بررســی های میدانــی صــورت گرفتــه بــا حــذف‬ ‫انشــعاب های غیرمجــاز‪ ،‬وضعیــت فشــار اب نیــز‬ ‫بهبــود پیــدا خواهــد کــرد‪ .‬در این بازدیــد همچنیــن‬ ‫علی رضایــی ســردره (معــاون مشــترکین شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب هرمــزگان) گفــت‪« :‬اقدامــات الزم‬ ‫بــرای جمــع اوری انشــعاب غیرمجــاز به ویــژه‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن‪:‬‬ ‫مهم ترین هدف جامعه پزشکی‪ ،‬خدمت به مردم است‬ ‫زنجان در رتبه چهارم سازمان های صمت کشور‬ ‫مســوول روابــط عمومــی ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان زنجــان گفــت‪:‬‬ ‫«عملکــرد ســه ماهه اول ســازمان های صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتانی از ســوی‬ ‫وزارت متبــوع اعــام شــد کــه بر این اســاس‪ ،‬اســتان زنجــان در رتبــه چهــارم کشــور‬ ‫قــرار گرفــت»‪ .‬محمــد قربانلــو اظهــار داشــت‪« :‬جهت گیری هــای اصلــی وزارت صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت بــرای ســال جــاری شــامل جهــش تولیــد‪ ،‬اتمــام طرح هــا و پروژه های‬ ‫نیمه تمــام‪ ،‬توســعه صــادرات و کنتــرل واردات و مدیریــت و تنظیــم بــازار اســت کــه‬ ‫متناســب بــا ان برنامه هــای عملیاتــی بــرای ســازمان های اســتانی تدوین شــده بــود که‬ ‫با توجه بــه اهــداف ک ّمــی تعیین شــده‪ ،‬عملکــرد ســه ماهه اول ســازمان های اســتانی‬ ‫اعــام شــده اســت»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬هدف گــذاری بــرای جایگزینــی واردات‬ ‫یعنــی صرفه جویــی ارزی در ســطح ملــی ‪ ۷۵۳‬میلیــون دالر پیش بینــی شــده بــود کــه‬ ‫‪ ۷۵۲‬میلیــون دالر‪ ،‬صرفه جویــی ارزی بــا حــدود ‪ ۱۰۰‬درصــد تحقــق صــورت گرفتــه کــه‬ ‫در این شــاخص‪ ،‬بیشــترین درصــد تحقــق بــا ‪ ۴۰۰‬درصــد مربــوط بــه اســتان زنجــان‬ ‫اســت»‪ .‬قربانلــو‪ ،‬هدف گــذاری بــرای فعال ســازی واحدهــای راکــد صنعتــی را از دیگــر‬ ‫جهت گیری هــای اصلــی وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در ســال جهــش تولیــد‬ ‫خوانــد و افــزود‪« :‬در این شــاخص‪ ،‬فعالســازی ‪ ۳۲۶‬بنــگاه در ســطح کشــور پیش بینــی‬ ‫شــده بــود کــه ‪ ۲۸۹‬بنــگاه بــا ‪ ۸۹‬درصــد تحقــق‪ ،‬فعــال شــده اســت»‪.‬‬ ‫گلستان‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان‪ ،‬در جمــع‬ ‫پزشــکان عمومــی اســتان‪ ،‬خدمــت بــه مــردم را‬ ‫مهم تریــن هــدف جامعــه پزشــکی دانســت و‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬طــی یک ســال اخیر بســیاری‬ ‫از زیرســاخت ها و تجهیــزات حــوزه ســامت در‬ ‫اســتان نوســازی شــده اســت»‪ .‬دکتــر ارســان‬ ‫مدیــرکل شــیالت خوزســتان گفــت‪« :‬صیــد‬ ‫میگــوی ببــری درصیــدگاه بحــرکان هندیجــان‬ ‫بــرای شــناورهای صیــادی‪ ،‬براســاس مصوبــه کمیته‬ ‫مدیریــت صیــد خوزســتان ‪ ،‬از ‪ ۱۵‬مرداد مــاه تــا‬ ‫اطــاع بعــدی ازاد شــد»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ فتح الــه‬ ‫ابوعلــی افــزود‪« :‬صیــد میگــوی ببــری در عمــق‬ ‫بــاالی هشــت متر بــا رعایــت و الــزام شــناورهای‬ ‫صیــادی بــه داشــتن مخــزن مخصــوص ‪ ،‬ســایبان‪،‬‬ ‫دریافــت گواهینامــه سمپاشــی معتبــر و بهداشــتی‬ ‫بــرای همــه خدمه و شــناور مجــاز خواهد بــود»‪ .‬وی‬ ‫ســاالری‪ ،‬در نشســت مشــترک بــا پزشــکان‬ ‫عمومــی اســتان‪ ،‬ضمــن تقدیــر از نقــش پزشــکان‬ ‫در پایــدار نگه داشــتن ســامت در جامعــه‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬پزشــکان عمومــی گیالنــی‪،‬‬ ‫همــواره یــاور سیســتم بهداشــت و درمــان‬ ‫بوده انــد و اوج حضــور و مشــارکت ان هــا در دوران‬ ‫شــیوع کرونــا رقــم خــورده اســت»‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫وجــه تمایــز خدمــات بهداشــتی و درمانی با ســایر‬ ‫خدمــات‪ ،‬افــزود‪« :‬پزشــکان ازجملــه اقشــاری‬ ‫هســتند کــه تنهــا هدف شــان خدمــت بــه مــردم‬ ‫و حفــظ و پایــداری ســامت ان ها ســت و در ایــن‬ ‫مســیر از هیــچ کوششــی فروگــذار نمی کننــد»‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان بــه وضع‬ ‫تعرفــه جدیــد در مطب هــای پزشــکی اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪« :‬علی رغــم اینکــه هزینه هــای‬ ‫اجــاره مطــب‪ ،‬حقــوق پرســنل و یــا تجهیــزات‬ ‫مصرفــی در مطب هــا افزایــش قابل توجــه داشــته‬ ‫اســت امــا تعرفــه خدمــات پزشــکی در مطب هــا‬ ‫بــا افزایــش حداقلــی همــراه بــوده کــه همراهــی‬ ‫پزشــکان در چنیــن شــرایطی قابل تقدیــر اســت»‪.‬‬ ‫دکتــر ســاالری بــا مــروری بــر رســوب کمبودهــا‬ ‫و کاســتی های حــوزه ســامت در گیــان از‬ ‫گذشــته تاکنــون‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬زیرســاخت های‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان‪ ،‬نه تنهــا بــه‬ ‫اذعــان مــا‪ ،‬بلکــه بــه گفتــه مســئوالن وزارت‬ ‫فضــای ســبز حســنلنگی پائیــن صــورت گرفتــه‬ ‫اســت کــه بــا همــکاری مــردم و شناســایی ســایر‬ ‫انشــعاب های غیرمجــاز‪ ،‬کمبــود اب به ویــژه‬ ‫در ســاعات پیــک مصــرف نخواهیــم داشــت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬از مجمــوع ‪ ۱۲۳۴‬قبــض صــادره در‬ ‫روســتاهای منطقــه حســنلگی فقــط ‪ ۱۰‬قبــض‬ ‫دارای مبالــغ بــاال بودنــد کــه در بررســی های‬ ‫میدانــی مشــکلی در قرائــت و محاســبه وجــود‬ ‫نداشــت»‪ .‬به گفتــه رضایــی‪ ،‬عمــده قبــوض‬ ‫صــادره بــا مبالــغ بــاال یــا بــا تعرفــه ازاد محاســبه‬ ‫شــده یــا مصــرف باالتــر از الگــو داشــته اند‪ .‬وی‬ ‫درعین حــال از امادگــی ابفــا بــرای انجــام تســت‬ ‫کنتــور مشــترکین پرمصــرف خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫«بــرای اطمینــان بیشــتر مشــترکینی کــه مصــرف‬ ‫بــاال داشــته اند‪ ،‬کنتــور انهــا طــی روزهــای اینــده‬ ‫باحضــور کارشناســان ایــن شــرکت تســت خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬معــاون مشــترکین اب و فاضــاب گفــت‪:‬‬ ‫«مشــترکینی کــه قبــض انهــا به صــورت ازاد‬ ‫محاســبه می شــود بــا ارائــه مــدارک پایــان کار‬ ‫می تواننــد نســبت بــه تغییــر ان بــه تعرفــه خانگی‬ ‫اقــدام کننــد»‪.‬‬ ‫بهداشــت و مســووالن کشــور بســیار فرســوده‬ ‫و عقب مانــده اســت؛ ازایــن رو هرچقــدر تــاش‬ ‫می کنیــم‪ ،‬رســیدن بــه نقطــه مطلــوب‪ ،‬دشــوار‬ ‫می شــود»‪ .‬وی بــر لــزوم همیــاری و تــاش‬ ‫همه جانبــه تشــکل ها و انجمن هــا در جهــت‬ ‫حفــظ و اعتــای ســامت جامعــه تاکیــد کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬همــه تشــکل های صنفــی مرتبــط‬ ‫بــا حــوزه ســامت ازجملــه انجمــن پزشــکان‬ ‫می تواننــد بــه دانشــگاه در تولیــد فکــر و اندیشــه‬ ‫مشــورت دهنــد»‪ .‬رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫گیــان اســتفاده از تمامــی ظرفیت هــا را ضــروری‬ ‫دانســت و افــزود‪« :‬طــی یک سال گذشــته‬ ‫تا کنــون اقدامــات قابــل توجهــی در اســتقرار و‬ ‫اقزایــش زیرســاخت های بهداشــتی و درمانــی‬ ‫انجــام شــده اســت کــه کافــی نیســت و بایــد‬ ‫بیشــتر تــاش شــود»‪ .‬دکتــر ســاالری همچنیــن‬ ‫در پایــان ســخنان خــود‪ ،‬در خصــوص انجــام هــر‬ ‫کمکــی در چهارچــوب قوانیــن و ائین نامه هــای‬ ‫وزارتــی بــرای جامعــه پزشــکان عمومــی اســتان‪،‬‬ ‫قول مســاعد داد‪ .‬گفتنی ســت؛ نشســت مشــترک‬ ‫رییــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیالن بــا اعضای‬ ‫انجمــن پزشــکان عمومــی اســتان گیــان‪ ،‬در‬ ‫ســالن اجــاس دفتــر ریاســت برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ازاد شدن صید میگوی ببری در صیدگاه بحرکان هندیجان‬ ‫لو نقــل صیــد میگــوی ببــری‬ ‫گفــت‪« :‬تخلیــه‪ ،‬حم ‬ ‫تابــع مقــررات ابزیــان بــوده و مســئوالن کنتــرل‬ ‫کیفــی ناظــر بــر حســن اجــرای مقــررات خواهنــد‬ ‫بــود و خودروهــای حمــل و نقــل ابزیــان ملــزم بــه‬ ‫تجهیــز بــه اتاقــک عای ـق دار اســتاندارد هســتند»‪.‬‬ ‫مدیــرکل شــیالت خوزســتان افــزود‪« :‬هرگونــه‬ ‫حمــل و جابه جایــی میگــو توســط شــناورهای فاقــد‬ ‫مجــوز صیــد میگــو ممنــوع بــوده و بــا متخلفــان‬ ‫طبــق قانــون برخــورد خواهــد شــد»‪ .‬ســاالنه حدود‬ ‫ســه تــا سـه هزار و ‪۵۰۰‬میگــوی ببــری و صورتــی از‬ ‫صیدگاه هــای شــمال غــرب خلیــج فــارس از جملــه‬ ‫صیــدگاه بحــرکان هندیجــان صیــد می شــود‪ .‬صیــد‬ ‫انــواع ابزیــان دریایــی در صیدگاه هــای شــمال غرب‬ ‫خلیــج فــارس بــر مصوبــه صیــد خوزســتان و اعــام‬ ‫و موافقــت پژوهشــکده ابزی پــروری جنــوب کشــور‬ ‫مســتقر در اهــواز در دوره هــای مختلــف ســال اعــام‬ ‫می شــود و نادیــده گرفتــن زمــان و مــکان صیــد‬ ‫تخلــف و جــرم محســوب می شــود‪ .‬پارســال حــدود‬ ‫‪۴۷‬هزار تــن انــواع ابزیــان دریایــی در صیدگاه هــای‬ ‫شــمال غــرب خلیــج فــارس توســط صیــادان‬ ‫خوزســتانی صیــد شــد‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان خبر داد؛‬ ‫پرداخت ‪ ۲۴‬میلیاردتومان از مطالبات مراکز درمانی‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت گلســتان گفــت‪« :‬حــدود ‪ ۲۴‬میلیاردتومــان از مطالبــات‬ ‫مراکــز درمانــی گلســتان پرداخــت شــد»‪ .‬مهــرداد کمانگــری درخصــوص‬ ‫تشــریح اخریــن وضعیــت پرداختــی مطالبــات مراکــز درمانــی گلســتان‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬با عنایت بــه شــرایط حســاس کنونــی و تاکیــد بــر لــزوم حمایت هــای‬ ‫همه جانبــه دســتگاه ها از حــوزه ســامت‪ ،‬طــی روزهــای گذشــته بخــش‬ ‫از مطالبــات مراکــز درمانــی اســتان پرداخــت شــد»‪ .‬کمانگــری بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«در همین راســتا‪ ۲۳ ،‬میلیــارد و ‪ ۹۲۹‬میلیون تومــان از مطالبــات موسســات‬ ‫تشــخیصی و درمانــی اعــم از دانشــگاه علــوم پزشــکی‪ ،‬بیمارســتان های دولتــی‬ ‫غیردانشــگاهی و بخــش خصوصــی اســتان بــه حســاب ان هــا واریــز شــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬پرداخــت به موقــع مطالبــات موسســات تشــخیصی و درمانــی طــرف‬ ‫قــرارداد درراســتای رضایتمنــدی بیمه شــدگان و موسســات تشــخیصی و درمانــی‬ ‫طــرف قــرارداد اســت»‪.‬‬ ‫الزام دریافت «بار برگ»‬ ‫برای خودروهای بار درون شهری‬ ‫رئیــس ســازمان حمل ونقــل بــار و مســافر شــهرداری گــرگان گفــت‪« :‬از اول‬ ‫شــهریور ســهمیه ســوخت (گازوئیــل) خودروهــای بــار درون شــهری کــه در‬ ‫ســامانه ثبت نــام نکــرده و نســبت بــه دریافــت باربــرگ اقدامــی نکرده انــد بــا‬ ‫کاهــش ســوخت ‪10‬درصــدی مواجــه خواهنــد شــد»‪ .‬مهــدی کمــال غریبــی‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬سیســتم توزیــع ســوخت طبــق پیمایــش و بر مبنــای حرکــت‬ ‫وســیله نقلیــه و کارایــی ان تخصیــص می یابــد و بــه ازای هــر حمــل بــار در‬ ‫ســطح شــهر‪ ،‬صــدور باربــرگ بــرای تمامی نــاوگان بــاری الزامــی بوده و ســهمیه‬ ‫ســوخت ایــن نــاوگان براســاس باربرگ هــای صــادر شــده تخصیــص می یابــد»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬باربــرگ مجوزی ســت در بســتر الکترونیــک کــه نشــان دهنده زمــان‬ ‫بارگیــری‪ ،‬مبــدا و مقصــد بــار‪ ،‬مالــک بــار و دیگر مشــخصات بــار کــه دارای یک‬ ‫شناســه یکتــا در کل کشــور اســت و بــه ازای هــر حمل ونقــل بــار در مقابــل‬ ‫درخواســت شــرکت های حمل ونقــل یــا راننــدگان و ســایر مراجــع ذی صــاح‬ ‫ازطریــق ســامانه حمل ونقــل بــار درون شــهری به عنــوان مجــوز حمــل صــادر‬ ‫می شــود»‪ .‬کمــال غریبــی درپایــان گفــت‪« :‬مالــکان تمامــی خودروهــای بــار‬ ‫درون شــهری جهــت تشــکیل پرونــده و اقدامــات اولیــه صــدور باربــرگ بــه‬ ‫ســازمان حمل ونقــل شــهرداری گــرگان واقــع در بلــوار غدیــر مراجعــه یــا بــا‬ ‫شـ�ماره تلفـ�ن ‪ 017-32437421‬تمــاس حاصــل کننــد»‪.‬‬ ‫‪ 15‬کیلومتر شست وشوی شبکه و خط انتقال فاضالب‬ ‫در کردکوی‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب منطقــه کردکــوی از شست وشــوی بیــش از ‪ 15‬کیلومتر‬ ‫خــط انتقــال و شــبکه فاضــاب در چهار مــاه اول ســال جــاری خبــر داد‪ .‬ابــوذر‬ ‫پاســندی افــزود‪« :‬ایــن اقــدام بــا هــدف پیشــگیری از گرفتگــی در مســیر شــبکه‬ ‫فاضــاب‪ ،‬جلوگیــری از ایجــاد شــرایط بی هــوازی‪ ،‬انتشــار بــو و کاهــش حــوادث‬ ‫احتمالــی انجــام شــده اســت»‪ .‬مدیــر امــور اب و فاضــاب کردکــوی نگهــداری‬ ‫بهینــه شــبکه فاضــاب‪ ،‬کاهــش حــوادث احتمالــی‪ ،‬جلوگیــری از پــس زدن‬ ‫فاضــاب بــه ســیفون های خانگــی را از دیگــر اهــداف طــرح عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫«‪ 48‬مــورد رفــع گیــر شــبکه و انشــعاب فاضــاب‪12 ،‬مــورد هم سطح ســازی‬ ‫دریچــه منهــول فاضــاب‪ 946 ،‬مرحلــه مه پاشــی منهول هــا‪ ،‬نصــب ‪ 20‬فقــره‬ ‫انشــعاب جدیــد فاضــاب و چهارمــورد تعویــض دریچــه منهــول ســرقتی و‬ ‫از جا کنده شــده از فعالیت هــای انجام شــده در بخــش فاضــاب اســت»‪ .‬وی‬ ‫درخصــوص عملکــرد ایــن امــور در کاهــش هدر رفــت اب در مــدت مذکــور اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬رفــع ‪ 232‬مــورد اتفاقــات شــبکه‪ ،‬خــط انتقــال و انشــعاب اب‪123 ،‬مــورد‬ ‫تعویــض کنتورهــای خــراب‪ 139 ،‬فقــره نصــب انشــعاب جدیــد‪ ،‬شـش مورد تعویض‬ ‫انشــعاب فرســوده‪ ،‬اصــاح و توســعه ‪ 345‬متــر از شــبکه توزیــع اب‪ ،‬جابه جایــی‬ ‫هفت فقــره کنتــور‪ ،‬رفــع گیــر و نشــتی ‪ 23‬کنتــور‪ ،‬مرئی کــردن ‪ 14‬مــورد‬ ‫شــیراالت شــبکه اب رســانی از دیگــر اقدامــات انجام شــده درجهــت کاهــش اب‬ ‫بــدون درامــد اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬درراســتای مدیریــت صحیــح فشــار شــبکه‬ ‫اب پنج دســتگاه فشارســنج الگــردار‪ ،‬یک فقــره کنتــور مغناطیســی خریــداری‬ ‫و نصــب شــده اســت»‪ .‬وی درپایــان تصریــح کــرد‪« :‬شست وشــوی ‪ 46‬کیلومتــر‬ ‫شــبکه و خــط انتقــال اب شــرب و بیــش از ‪ 10‬هزار مــورد کلر ســنجی در‬ ‫ســطح شــهر و روســتاهای ایــن شهرســتان درراســتای تامیــن اب شــرب ســالم‬ ‫و بهداشــتی بــرای مشــترکین را از فعالیت هــای شــاخص ایــن امــور در مــدت‬ ‫مذکــور نــام بــرد»‪ .‬گفتنی ســت؛ تعــداد ‪ 31‬هــزار و ‪ 570‬اشــتراک در بخــش اب‬ ‫و هفت هــزار و شــش اشــتراک در بخــش فاضــاب تحت پوشــش امــور اب و‬ ‫فاضــاب شهرســتان کردکــوی هســتند‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫برگزاری مسابقات قرانی ''بهار در بهار''‬ ‫شرکت گاز استان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز ایــام گفــت‪« :‬مرحلــه مقدماتــی برگــزاری‬ ‫دوازدهمی ـن دوره مســابقات قرانــی بهــار در بهــار ویــژه کارکنــان باحضــور‬ ‫کارکنــان عالقه منــد در دو رشــته مفاهیــم‪ ،‬قرائــت ترتیــل به صــورت‬ ‫غیرحضــوری برگــزار شــد»‪ .‬عبــاس شــمس الهی افــزود‪« :‬ایــن مســابقات بــا‬ ‫هماهنگــی دارالقــران‪ ،‬شــورای فرهنگــی و روابط عمومــی شــرکت برگــزار‬ ‫شــد و بــه جهــت پیشــگیری از شــیوع کرونــا بــا رعایــت و اجــرای کامــل‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی ایمنــی‪ ،‬به صــورت غیرحضــوری برگــزار شــد»‪ .‬وی‬ ‫بهره منــدی از فیوضــات و معنویــات روحانــی از کالم الهــی‪ ،‬انــس بــا قــران‪،‬‬ ‫ذکــر یــاد خــدا و نیــز ترغیــب و تشــویق کارکنــان در جهــت تقویــت روحیــه‬ ‫معنــوی و اخــاص در ایــن شــرایط بیمــاری فراگیــر را از بــرکات اجــرای‬ ‫ایــن مســابقات برشــمرد‪ .‬چشــمه چاهــی (مدیــر روابط عمومــی شــرکت گاز)‬ ‫گفــت‪« :‬ســواالت مســابقه مفاهیــم به صــورت غیرحضــوری ازطریــق ســامانه‬ ‫اینترنتــی انالیــن به صــورت تستی‪-‬تشــریحی و برگــزاری مســابقات قرائــت‬ ‫ترتیــل نیــز به صــورت ضبــط فیلــم از متســابقین و ارســال بــرای داوران‬ ‫جهــت امتیازدهــی بــوده اســت»‪ .‬در پایــان مســابقات اقــای حامــد حیدریــان‬ ‫و خانــم محدثــه خســروانی به عنــوان نفــرات برگزیــده در رشــته مفاهیــم و‬ ‫اقــای جــال ســلیمانی به عنــوان نفــر برگزیــده در رشــته قرائــت ترتیــل‬ ‫جهــت شــرکت در مســابقات شــرکت ملّــی گاز معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫بهره مندی ‪ ۵۷‬خانوار ایالمی دارای دو عضو معلول‬ ‫از کمک هزینه مسکن‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی ایــام گفــت‪« :‬امســال ‪ ۵۷‬نفــر از خانوارهایــی کــه حداقــل دو عضــو‬ ‫معلــول در مناطــق شــهری و روســتایی دارنــد کمک هزینــه مســکن دریافــت کرده انــد»‪.‬‬ ‫بــه گفتــه وی‪ ،‬دراین زمینــه چهار میلیــارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون ریــال در ســال جــاری به عنــوان‬ ‫کمک هزینــه مســکن بــه ایــن خانوارهــا پرداخــت شــده اســت»‪ .‬زهــرا همتــی‪ ،‬میــزان‬ ‫کمــک بالعــوض بــه خانوارهــای دارای حداقــل دو عضــو معلــول در مناطــق روســتایی‬ ‫را ‪ ۳۶۰‬میلیون ریــال و در مناطــق شــهری ‪ ۶۰۰‬میلیون ریــال عنــوان کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«براســاس دســتورالعمل جدیــد ســازمان بهزیســتی کشــور ایــن کمــک بالعــوض در‬ ‫مناطــق شــهری بــه یک میلیــارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون ریــال افزایــش یافتــه اســت»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫بهزیســتی ایــام‪ ،‬همچنیــن از پرداخــت بیــش از نه میلیــارد ریــال اعتبــار کمــک‬ ‫بالعــوض مســکن بــه حــدود ‪ ۱۰۰‬خانــوار مددجــو و افــراد دارای معلولیــت ایــن ســازمان‬ ‫در اینــده نزدیــک خبــر داد‪ .‬بــه گفتــه همتــی؛ پیش بینــی می شــود تــا پایــان امســال‬ ‫درمجمــوع ‪۴۰۰‬نفــر از مددجویــان و افــراد دارای معلولیــت زیــر پوشــش ایــن ســازمان از‬ ‫کمک هزینــه بالعــوض مســکن ایــن ســازمان برخــوردار شــوند‪.‬‬ صفحه 6 ‫خراسان رضوی‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2038‬‬ ‫معاون شهرداری مشهد اعالم کرد؛‬ ‫ایمن سازی معابر عابر پیاده تا پایان سال جاری‬ ‫یاســر وطن پــور ازغنــدی‪ /‬معــاون‬ ‫عمــران‪ ،‬حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری‬ ‫مشــهد درراســتای اجــرای طــرح «حــق‬ ‫تقــدم عابــران پیــاده» از ایمن ســازی ‪62‬‬ ‫گــذرگاه و تقاطع بــه اعتبــار ‪ 37‬میلیاردتومان‬ ‫خبــر داد‪ .‬خلیـل اهلل کاظمــی دراین خصــوص‬ ‫افــزود‪« :‬براســاس تاکیــدات شــهردار مشــهد‬ ‫درخصــوص ترویــج فرهنــگ رعایــت‬ ‫حــق تقــدم عابــران پیــاده در چهارچــوب‬ ‫حقــوق شــهروندی و کاهــش تصادفــات‬ ‫منجــر بــه جــرح و فــوت ایجــاد زیرســاخت های الزم از جملــه مناسب ســازی و‬ ‫ایمن ســازی تقاطع هــا و معابــر پرتــردد در دســتورکار قــرار گرفــت»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«درهمین راســتا ســال گذشــته بــا همــکاری پلیــس راهــور‪ ،‬حــدود ‪ 61‬معبــر شــامل ‪28‬‬ ‫تقاطــع و ‪ 42‬گــذرگاه ناایمــن شناســایی و به صــورت اجــرای رنــگ‪ ،‬یــا تایل گــذاری بــا‬ ‫نصــب چــراغ و تابلوهــای ترافیکــی و هزینــه حــدود ‪ 31‬میلیــارد و ‪ 900‬میلیون تومــان‬ ‫ایمن ســازی و مناسب ســازی شــد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬درادامــه اجــرای ایــن طــرح‬ ‫امســال نیــز ‪ 62‬معبــر ناایمــن و پرتــردد بــا همــکاری پلیــس راهــور مشــهد شناســایی‬ ‫شــده اســت کــه درطــول ســال ‪ 99‬ایمن ســازی و مناسب ســازی خواهنــد شــد»‪.‬‬ ‫کاظمــی ادامــه داد‪« :‬از ایــن تعــداد‪ 15 ،‬گــذرگاه و تقاطــع در منطقــه یک‪ ،‬هشــت تقاطع‬ ‫و گــذرگاه در منطقــه دو‪ ،‬چهــار گــذرگاه و تقاطــع در منطقــه ســه‪ ،‬چهــار گــذرگاه و‬ ‫تقاطــع در منطقــه چهــار‪ ،‬ســه گــذرگاه و تقاطــع در منطقــه پنــج و شــش‪ ،‬دو تقاطــع و‬ ‫گــذرگاه در منطقــه هفــت‪ ،‬هشــت گــذرگاه و تقاطع در منطقه هشــت‪ ،‬شــش گــذرگاه و‬ ‫تقاطــع در منطقــه نــه‪ ،‬دو گــذرگاه و تقاطــع در منطقــه ‪ ،10‬چهــار گــذرگاه و تقاطــع در‬ ‫منطقــه ‪ ،11‬دو گــذرگاه و تقاطــع در منطقــه ‪ 12‬و ســه تقاطع و گــذرگاه در منطقه ثامن‬ ‫ایمن ســازی خواهنــد شــد»‪ .‬معــاون عمــران‪ ،‬حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری مشــهد‬ ‫گفــت‪« :‬بــرای ایمن ســازی‪ ،‬مناسب ســازی‪ ،‬نصــب چــراغ فرمــان‪ ،‬عالئــم راهنمایــی و‬ ‫دوربیــن ثبــت تخلفــات در این ‪ 62‬گــذر و تقاطع ‪ 37‬میلیــارد و ‪ 500‬میلیاردتومــان اعتبار‬ ‫درنظــر گرفتــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫پشتیبانی و کمک فوالد خراسان‬ ‫به ‪ ۱۰‬هیئت ورزشی نیشابور‬ ‫یاســر وطن پــور ازغنــدی‪ /‬مدیرعامــل مجتمــع فــوالد خراســان رضــوی درادامــه‬ ‫پشــتیبانی های اجتماعــی ایــن شــرکت و همیــاری بــا مدیــران شهرســتان درراســتای‬ ‫ارتقــای ســامت عمومــی‪ ،‬بــا اهــدای ‪ ۵۰۰‬میلیون ریــال کمــک بــه هیئت هــای‬ ‫ورزشــی شهرســتان موافقــت کــرد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی مجتمــع فــوالد؛ باتوجه بــه‬ ‫چالش هــای ناشــی از شــیوع کرونــا و دشــواری های پیش امــده بــرای هیئت هــای‬ ‫ورزشــی شهرســتان‪ ،‬د ر پــی هماهنگــی اداره ورزش و جوانــان نیشــابور بــا موافقــت‬ ‫دکتــر کســری غفــوری‪ ،‬ایــن مجتمــع تیرمــاه امســال ‪ ۵۰۰‬میلیون ریــال بــه هیئت هــای‬ ‫ورزشــی شهرســتان کمــک کــرد‪ .‬در پــی درخواســت کاوه اهنگــر؛ رئیــس اداره ورزش‬ ‫ـی معرفی شــده واریــز‬ ‫و جوانــان نیشــابور‪ ،‬ایــن کمــک ب ـ ه حســاب ‪ 10‬هیئــت ورزشـ ِ‬ ‫شــد‪ .‬هیئت هــای پزشــکی ورزشــی‪ ،‬انجمن هــای ورزشــی‪ ،‬شــنا‪ ،‬ورزش هــای رزمــی‪،‬‬ ‫دو و میدانــی‪ ،‬جانبــازان و معلولیــن‪ ،‬ورزش هــای همگانــی‪ ،‬تیروکمــان‪ ،‬تنیــس روی میــز‬ ‫و کوهنــوردی هیئت هایــی هســتند کــه بــا هماهنگــی اداره ورزش و جوانــان مشــمول‬ ‫ایــن کمک هــا شــدند‪ .‬مدیــر روابط عمومــی فــوالد خراســان رضــوی بابیان اینکــه ایفــای‬ ‫«مســئولیت اجتماعــی» از راهبردهــای مــورد تاکیــد مدیریــت عالــی شــرکت اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬ایــن شــرکت‪ ،‬به عنــوان یــک شــهروند حقوقــی و درراســتای تعهــدات اخالقــی‬ ‫و اجتماعــی خــود‪ ،‬برنامه هــای قابل توجهــی را بــرای توســعه زیرســاخت های ورزش در‬ ‫نیشــابور مدنظــر دارد کــه امیدواریــم بــا هماهنگی هــای صورت گرفتــه درقالــب «معیــن‬ ‫اقتصــادی» و حمایــت مدیــران اجرایــی شهرســتان شــاهد به ثمر رســیدن ان هــا در اینده‬ ‫نزدیــک باشــیم»‪ .‬شــهرام بقــراط افــزود‪« :‬مجتمــع فــوالد خراســان بــا تاکیــد مدیرعامــل‬ ‫شــرکت‪ ،‬عمدت ـاً بــا هــدف باالبــردن نشــاط جســمی و روحــی و نیــز همگانی کــردن‬ ‫ورزش در میــان چندهزارنفــر عضــو «خانــواده بــزرگ فوالد خراســان» نســبت بــه تدارک‬ ‫امکانــات ورزشــی در ســطح شــهر بــرای کارکنــان محتــرم و خانــواده ایشــان و برگــزاری‬ ‫منظــم مســابقات داخلــی اقــدام کــرده اســت کــه باتوجه بــه جمعیــت قابل توجــه ایــن‬ ‫خانــواده‪ ،‬ســهم قابل توجهــی در ارتقــای ســامت عمومــی خواهــد داشــت‪ .‬درعین حــال‬ ‫بــا تاکیــد دکتــر غفــوری‪ ،‬بــا محوریــت «منفعــت عمومــی» کمــک و پشــتیبانی از‬ ‫نهادهــای اداری ورزش شهرســتان نیــز در دســتورکار قــرار گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫محرومیت بیمارستان لقمان سرخس‬ ‫از حداقل امکانات پزشکی‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫شهردار کرمان خبر داد؛‬ ‫ورودی های شهر کرمان ساماندهی می شود‬ ‫عفت فالح‬ ‫شــهردار کرمــان از ســاماندهی ورودی هــای شــهر کرمــان خبــر‬ ‫داد‪ .‬ســیدمهران عالــم زاده در جلســه بررســی پروژه هــای شــهری‬ ‫کــه با حضــور جمعــی از مدیــران شــهرداری برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«مشــاور در حال حاضــر‪ ،‬ســاماندهی ورودی شــهر از ســمت غربــی‬ ‫(جــاده تهــران و بلــوار جمهوری اســامی) را شــروع کــرده و طــرح‬ ‫اصــاح هندســی زیــر پــل «بادپــا» را نیــز ارایــه کــرده اســت»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬ســاماندهی ورودی شــمالی و شــرقی از ســمت هفت بــاغ‬ ‫نیــز در دســتور کار اســت و فــاز یــک اجــرای طــرح‪ ،‬ازســوی‬ ‫مشــاور ارایــه شــده اســت»‪ .‬شــهردار کرمــان همچنیــن گفــت‪:‬‬ ‫«پــروژه اســفالت معابــر شــهر کرمــان ب ـه زودی از منطقــه چهــار و‬ ‫از محلــه سراســیاب شــروع خواهــد شــد»‪ .‬عالــم زاده با اشــاره به‬ ‫عقــد قــرارداد بــا پیمــان کار پــروژه اســفالت در هفتــه گذشــته‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬معابــر شــهر کرمــان بــرای اســفالت اولویت بنــدی و بــه‬ ‫مشــاور اعــام خواهــد شــد»‪ .‬وی همچنیــن در خصــوص جم ـع اوری‬ ‫اب هــای ســطحی گفــت‪« :‬مشــاور زهکــش شــمالی و جنوبــی شــهر‬ ‫را بــا هشــت مقطــع کانــال بــرای انتقــال اب طراحــی و ارایــه کــرده‬ ‫اســت؛ ضمــن اینکــه در حــال بررســی بــرای بهره بــرداری از ظرفیــت‬ ‫چاه هــای جذبــی هســتیم»‪ .‬شــهردار کرمــان افــزود‪« :‬با توجه بــه‬ ‫تالقــی کانال هــا بــا لوله هــای زیرســاختی الزم اســت کــه ظرفیــت‬ ‫چاه هــای جذبــی نیــز در نظــر گرفتــه شــود»‪ .‬عالــم زاده ادامــه داد‪:‬‬ ‫«در حال حاضــر‪ ،‬کانــال ‪ 17‬شــهریور و شــهدای خانــوک در دســت‬ ‫بررسی ســت»‪ .‬وی همچنیــن بــه عقــد قــرارداد بــرای پیاده راه ســازی‬ ‫میــدان توحیــد (ارگ) اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬مشــاور بــرای شــروع‬ ‫کار نیازمنــد یک ســری اطالعــات ازجملــه کدهــای ارتفاعی ســت کــه‬ ‫ب ـه زودی ایــن اطالعــات بــه مشــاور ارایــه و شــرح خدمــات دریافــت‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬در ادامــه‪ ،‬رضــا دادگرپــور (معــاون مالــی و اقتصــادی‬ ‫شــهردار کرمــان) در خصــوص وضعیــت تملــک چنــد پــروژه شــهری‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬اخریــن اقــدام در خصــوص محور ســپهبد شــهید حاج قاســم‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬تجهیــز دفتــر در محــل پــروژه اســت؛ ضمــن اینکــه بــا‬ ‫نصــب بنــر‪ ،‬در خصــوص تعین تکلیــف اراضــی مســیر‪ ،‬اطالع رســانی‬ ‫شــده اســت»‪ .‬وی بــر ضــرورت تعیین تکلیــف تملــک بــرای ســاخت‬ ‫ســاختمان شــورا و توافــق بــا اداره اوقــاف و امــور خیریــه تاکیــد کــرد‬ ‫و افــزود‪« :‬مقــرر شــد اداره اوقــاف و امــور خیریــه‪ ،‬بســته پیشــنهادی‬ ‫خــود را جهــت توافــق ارایــه کنــد»‪ .‬مهــدی نیکویــی (معــاون‬ ‫حمل ونقــل و امــور زیربنایــی شــهردار کرمــان) نیــز در خصــوص‬ ‫اجــرای رینــگ شــهر کرمــان گفــت‪« :‬ایــن پــروژه در دســتور کار‬ ‫اســت و در حالحاضــر بــرای اجــرای پــروژه‪ ،‬از ارگان هــای زیرســاختی‬ ‫اســتعالم شــده اســت»‪ .‬وی از اجــرای تقاطع غیرهم ســطح در سـه راه‬ ‫شــرف اباد خبــر داد و گفــت‪« :‬مطالعــات ترافیکــی محــدوده تقاطــع‬ ‫شــرف اباد و ‪ ۲۴‬اذر توســط مشــاور انجــام شــده اســت»‪ .‬در ادامــه‪،‬‬ ‫ایمــان ســیف الهی (سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری‬ ‫کرمــان) از ‪ ۹۰۰‬مترمکعــب خاک بــرداری در ارامســتان جدیــد خبــر‬ ‫داد و گفــت‪« :‬بـه زودی بســتر‪ ،‬مناسب ســازی و طــی یک مــاه اینــده‪،‬‬ ‫‪ ۵۰۰‬قبــر امــاده خواهــد شــد»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه ســاماندهی و‬ ‫مکان یابــی بــرای حضــور واحدهــای تجــاری در ارامســتان جدیــد‬ ‫همزمــان بــا عملیــات عمرانــی پیــش خواهــد رفــت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«در حال حاضــر‪ ،‬کادر امانــی شــهرداری مشــغول ســاخت بخشــی از‬ ‫گلبرگ هــای ارامســتان اســت»‪ .‬ســیف الهی با تاکید بــر ضــرورت‬ ‫بهســازی و زیباســازی فضــای ســبز ارامســتان‪ ،‬گفــت‪« :‬علی رغــم‬ ‫مشــکالت موجــود‪ ،‬عملیــات عمرانــی ارامســتان جدیــد را متوقــف‬ ‫نخواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی اراک‪:‬‬ ‫بی تفاوتی عده ای به کرونا‪ ،‬ترسناک است‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی اراک گفت‪:‬‬ ‫«بی تفاوتــی عــده ای از مــردم و مســئولین‬ ‫نســبت بــه کرونــا و عادی انــگاری ان‪،‬‬ ‫خطرنــاک و به فیلم های ترســناک شــباهت‬ ‫دارد»‪ .‬دکتــر ســید محمــد جمالیــان افــزود‪:‬‬ ‫«هفتــه گذشــته فــوت ناشــی از کرونــا در‬ ‫اســتان مرکــزی رونــد صعــودی تنــدی بــه‬ ‫خــود گرفــت و کادر درمــان و پرســتاران‬ ‫از وضعیــت کنونــی گالیه منــد هســتند؛‬ ‫چراکــه همــه فشــار بر روی این قشــر اســت‬ ‫و در مقابــل‪ ،‬مراســم ها و تاالرهــا فعال انــد‬ ‫و کادر درمــان از ایــن حجــم بی تفاوتــی‬ ‫گالیــه دارنــد»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬رفتــار‬ ‫و عملکــرد مــا روحیــه کادر درمــان را‬ ‫دوچنــدان می کنــد‪ ،‬امــا مشــاهده برگــزاری‬ ‫مراس ـم های عروســی در تاالرهــا در ســطح‬ ‫شــهر و ایــن بی تفاوتــی برخــی از مــردم‬ ‫بــه مدافعــان ســامتی کــه جــان مــردم را‬ ‫بــا در خطرانداختــن جــان خودشــان حفــظ‬ ‫کــرده و می کننــد‪ ،‬انــان را بی انگیــزه و‬ ‫ناامیــد می کنــد»‪ .‬دکتــر جمالیــان گفــت‪:‬‬ ‫«هفتــه گذشــته یکــی از معروف تریــن‬ ‫تاالرهــای اراک بــا وجــود چنــد صــد تمــاس‬ ‫شهرستان ری‬ ‫بــرای جلوگیــری از پلمــپ‪ ،‬باالخــره پلمــپ‬ ‫شــد و ایــن نشــان از جدیــت و عــزم راســخ‬ ‫مســئوالن بــر اجــرای مصوبــات و برخــورد‬ ‫بــا متخلفــان اســت»‪ .‬رئیــس دانشــگاه علوم‬ ‫پزشــکی اراک درادامــه بــه اســتعفای ‪15‬نفر‬ ‫از پرســتاران اســتان در هفتــه گذشــته‬ ‫به دلیــل ســختی شــرایط کاری اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬باتوجه بــه کمبــود شــدید نیــروی‬ ‫انســانی به خصــوص پرســتاری‪ ،‬نمی تــوان‬ ‫ایــن حجــم کاری را بــا کیفیــت مطلــوب‬ ‫انجــام داد و باتوجه بــه فراخوانــی کــه‬ ‫مبنی بــر کمــک تمــام پرســتاران به صــورت‬ ‫داوطلــب یا بازنشســتگان‪ ،‬به کادر بهداشــت‬ ‫و درمــان داده شــد و تعــداد بســیاراندکی‬ ‫جــواب مثبــت دادنــد‪ ،‬نیــاز ســاماندهی‬ ‫نیروهــای شــرکتی و جــذب نیروهــای‬ ‫تازه نفــس در این روزهــا بیش ازپیــش‬ ‫احســاس می شــود»‪ .‬وی خســتگی کادر‬ ‫درمــان‪ ،‬شــیفت های طوالنــی و ســخت‬ ‫و چندبرابــر روزهــای عــادی‪ ،‬تهدیــد‬ ‫هرلحظــه جــان کادر بهداشــت و درمــان و‬ ‫پرســتاران و همچنیــن معوقــات چندماهــه‬ ‫و یک ســاله انــان از یک طــرف و برگــزاری‬ ‫مراس ـم های شــادی و عــزا بــا تعــداد زیــاد‬ ‫مدعــو را ازطرف دیگــر بــه مدیــری کــه بــا‬ ‫تو پای بســته بــه اســتخر می افتــد‬ ‫دســ ‬ ‫تشــبیه کــرد و گفــت‪« :‬ادامــه ایــن رونــد‬ ‫(خســتگی و ناامیــدی کادر درمــان و‬ ‫عادی انــگاری برخــی از مــردم) فرسایشــی‬ ‫و طاقت فرســا خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫تاکید فرماندار ری‬ ‫بر تسریع در اجرای طرح ساماندهی اب های سطحی‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری گفــت‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه اهمیــت طــرح ســاماندهی‬ ‫اب هــای ســطحی جنــوب تهــران ضــرورت‬ ‫دارد اجــرای ایــن طــرح در اولویــت کاری‬ ‫شــرکت اب منطقــه ای تهــران قــرار‬ ‫گیــرد تــا حق ابــه قانونــی کشــاورزان‬ ‫ری تخصیــص یابــد»‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی فرمانــداری ویــژه شهرســتان‬ ‫ری؛ حســین توکلــی کجانــی؛ معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویژه شهرســتان ری‬ ‫در جلســه کارگــروه اب و کشــاورزی اظهــار داشــت‪« :‬اب مهم تریــن محــور توســعه‬ ‫اســت و اب کشــاورزی و شــرب از مطالبــات دیرینــه مــردم ری اســت کــه موضوعــات‬ ‫اجتماعــی فراوانــی را به همــراه داشــته اســت»‪ .‬معــاون اســتاندار تهــران افــزود‪:‬‬ ‫«اصلی تریــن مشــکل شهرســتان ری بارگــذاری عمــده مراکــز صنعتــی و تولیــدی‬ ‫اســتان تهــران در ایــن شهرســتان اســت؛ زیــرا زیرســاخت های الزم از جملــه تامیــن‬ ‫اب بــرای ایــن مراکــز فراهــم نیســت»‪ .‬فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«از دیربــاز ری را بــا عنــوان دشــت طالیــی می شناســند و دراین راســتا بایســتی‬ ‫برنامـه ای منســجم به منظــور احیــای کشــاورزی ری تدویــن شــود و ایــن امــر نیازمند‬ ‫تخصیــص حق ابــه قانونــی بــه شهرســتان ری اســت»‪ .‬توکلــی کجانــی بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه اهمیــت طــرح ســاماندهی اب هــای ســطحی جنــوب تهــران ضــرورت‬ ‫دارد اجــرای ایــن طــرح در اولویــت کاری شــرکت اب منطقـه ای تهــران قــرار گیــرد تا‬ ‫حق ابــه قانونــی کشــاورزان ری تخصیــص یابــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬اب هــای ســطحی کــه‬ ‫از تهــران بــه شهرســتان ری ســرازیر می شــود اب هــای نامتعارفی ســت کــه مســائل‬ ‫زیســت محیطی را به وجــود اورده و بایســتی مجموعه هــا و مراکــزی کــه فعالیــت‬ ‫ان هــا موجــب الودگــی ایــن اب هــا می شــود شناســایی و براســاس ان میــزان ســهم‬ ‫مالــی به منظــور راه انــدازی تصفیه خانــه بــرای اب هــای ســطحی مشــخص شــود»‪.‬‬ ‫ارتقای ادارات شهرستان ری به معاون مدیرکل‬ ‫اســتاندار تهــران در نام ـه ای بــه مدیــران کل و روســای ســازمان های اســتان تهــران‬ ‫خواســتار ارتقــای ادارات شهرســتان ری بــه معــاون مدیــرکل شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی فرمانــداری ویــژه شهرســتان ری؛ باتوجه بــه جایــگاه و اهمیــت‬ ‫شهرســتان ری به واســطه قابلیت هــای تاریخــی‪ ،‬مذهبــی و فرهنگــی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫وســعت ســرزمینی و وجــود پنــج بخــش و شــش شــهر‪ ،‬صنعــت نفــت‪ ،‬صنایــع بزرگ‬ ‫و کوچــک و شــهرک های صنعتــی‪ ،‬بازرگانــی‪ ،‬حمل ونقــل‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬دانشــگاهی و‬ ‫صنایــع و شــرکت های اقمــاری و همچنیــن جایــگاه فرمانــداری شهرســتان ری در‬ ‫ســطح ویــژه و جایــگاه فرمانــدار در تــراز معــاون اســتاندار‪ ،‬دکتر انوشــیروان محســنی‬ ‫بندپــی؛ اســتاندار تهــران طــی نامـه ای بــا اســتناد بــه مصوبــه هیئت وزیــران مبنی بــر‬ ‫ارتقــای جایــگاه روســای ادارات بــه معــاون مدیــرکل در شهرســتان های دارای‬ ‫فرمانــداری ویــژه‪ ،‬از مدیــران کل اســتان تهــران خواســت درراســتای بهبــود ســطح‬ ‫خدمات رســانی بــه مــردم و رفــع موانــع پیشــرفت مناطــق کمتر توســعه یافته‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه پیگیــری و تغییــر ســاختار ادارات متبــوع خــود در شهرســتان ری بــه ســطح‬ ‫معاونــت اداره کل اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫نشست همکاری جمعیت هالل احمر‬ ‫با فرماندهان پادگان شهید اسدی کهریزک‬ ‫شهردار بندرعباس تاکید کرد؛‬ ‫مجیــد میــر‪ /‬مردمــان مرزنشــین شهرســتان ‪ ۱۰۰‬هزارنفــری ســرخس از حداقــل‬ ‫امکانــات و تجهیــزات پزشــکی محــروم هســتند و تنهــا بیمارســتان این شهرســتان فاقد‬ ‫دســتگاه ای سـی یو اســت‪ .‬رئیــس بیمارســتان لقمــان حکیم ســرخس در جمــع مدیران‬ ‫شهرســتان‪ ،‬گفــت‪« :‬در دوران جنــگ و دفــاع مقــدس بیمارســتان ها و مراکــز درمانــی در‬ ‫امــان بودنــد‪ ،‬امــا امــروز در ایــن جنــگ نابرابــر ویــروس کرونــا اولیــن مکان هایــی کــه‬ ‫مــورد هــدف قــرار می گیــرد بیمارســتان ها ســپس افــراد دارای مشــکالت جســمی و‬ ‫مدافعــان ســامت هســتند»‪ .‬دکتــر ابوالفضــل کاظمــی افــزود‪« :‬در بیمارســتان لقمــان‬ ‫ســرخس بــه ازای هــر دوهزار نفــر یــک تخــت بیمارســتانی وجــود دارد و بخشــی از‬ ‫امکانــات هــم از گذشــته مغفــول مانــده و توســعه نیافته اســت»‪ .‬وی با اشــاره به افزایــش‬ ‫و گســترش ویــروس کرونــا در ســطح کشــور و ایــن شهرســتان‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬اکنــون‬ ‫ایــن بیمارســتان نیازمنــد دســتگاه سی تی اســکن و دســتگاه اکســیژن ســاز بــوده و‬ ‫تــا دیــر نشــده بایــد اقدامــی به منظــور تجهیز کــردن بیمارســتان بــه دســتگاه های‬ ‫پزشــکی ب ـه روز صــورت گیــرد در غیر این صــورت بــا افزایــش ســرعت فراگیــری کرونــا‪،‬‬ ‫جــان هم وطنــان بــه خطــر می افتــد»‪ .‬کاظمــی اظهــار کــرد‪« :‬درحال حاضــر از ‪۸۰۰‬‬ ‫تســت کرونــا انجام گرفتــه از شــهروندان‪ ۴۰۰ ،‬نفــر ان مثبــت بــوده اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه مــوج کرونــا و شــروع مــوج ســوم در مناطــق جنــوب غــرب اســیا بـه زودی‬ ‫شــاهد فراگیــری کرونــا خواهیــم بــود»‪.‬‬ ‫کارگردان فیلم کوتاه فندک‪:‬‬ ‫«فندک» بیانگر اسیب ازدواج های نااگاهانه است‬ ‫فهیمــه صدقــی‪ /‬کارگــردان فیلــم کوتــاه فنــدک گفــت‪« :‬فیلــم کوتــاه فنــدک اثــری‬ ‫هنــری و کمدی ســت کــه روایتگــر ازدواجــی احساســی و نااگاهانــه در جامعــه و روایتگــر‬ ‫عشــقی نافرجــام اســت و زن قصــد و نیــت کشــتن مــرد موردعالقـه اش را دارد»‪ .‬رســول‬ ‫مجــرد کاهانــی در مراســم رونمایــی از فیلــم کوتــاه «فنــدک» کــه باحضــور مســئوالن‪،‬‬ ‫هنرمنــدان و اصحــاب رســانه در پردیــس ســینما هویــزه برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬در‬ ‫تولیــد فیلــم کوتــاه فنــدک تمامــی مالک هــای یــک اثــر کوتــاه هنــری رعایــت شــده‬ ‫اســت‪ ،‬در ایــن فیلــم کوتــاه برشــی از یــک فیلــم بلنــد اســتفاده شــد و معتقــدم کــه‬ ‫ایــن اثــر هنــری تــا بیــش از ‪ ۷۰‬درصــد توانســته موضــوع را بــه مخاطــب بیــان کنــد و‬ ‫حتــی امیــد زیــادی در کســب رتبــه برتــر در جشــنواره های ملــی و بین المللــی داریــم»‪.‬‬ ‫مجردکاهانــی تصریــح کــرد‪« :‬اکــران خصوصــی این فیلــم ‪ 12‬دقیقـه ای پس از مــوج دوم‬ ‫کرونــا خواهــد بــود و به جهــت شــرکت در جشــنواره های بین المللــی در روســیه‪ ،‬لبنــان‪،‬‬ ‫افغانســتان‪ ،‬تاجیکســتان‪ ،‬ترکیــه و یونــان فعـ ًا اکــران عمومی نداریــم و این بخــش را به‬ ‫بعــد از جشــنواره موکــول کرده ایــم»‪ .‬وی بــا ذکــر ایــن نکتــه کــه دغدغــه کنونــی مــن‬ ‫جوانانــی هســتند کــه به علــت بی مهــری مســئوالن دیــده نشــده اند و استعدادهایشــان‬ ‫شــکوفا نشــده اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬خواســته هنرمنــدان این اســت موانــع موجود از ســر‬ ‫راهشــان برداشــته شــود‪ ،‬نــه انکــه ســنگین تر از قبــل باشــد و جامعــه هنــری همــواره‬ ‫خواســتار اجــرای عدالــت در تمامــی حوزه هــا از جملــه حــوزه هنــر هســتند»‪ .‬مجــرد‬ ‫کاهانــی بیــان کــرد‪« :‬حامــد پریــزاد و مائــده اکبــری بازیگــران اصلــی فیلم کوتــاه فندک‬ ‫هســتند و معتقــدم بــا کیفیــت کاری باالیــی کــه دارنــد می تواننــد تــا پنج ســال اینده‬ ‫جــزو برترین هــای ســینمای ایــران باشــند»‪ .‬در ایــن مراســم حامــد پریــزاد؛ بازیگــر‬ ‫نقــش بابــک در فیلــم کوتــاه فنــدک‪ ،‬گفــت‪« :‬بابــک شــخصیتی دو رو دارد و به جهــت‬ ‫موقعیــت مالــی خوبــی کــه داشــته و بــا پــول به دنبــال رســیدن به موقعیــت بهتــر بــه‬ ‫هــر نحــو درســت یــا غلــط اســت»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬کل کار در شــهر مشــهد بــود و‬ ‫برخــی مجموعه هــا همچــون اتش نشــانی قــول همــکاری بابــت اب پاشــی خیابان هــای‬ ‫صحنــه فیلــم داد کــه ایــن کار انجــام نشــد و مجبــور بــه اب پاشــی بــا ســطل در یــک‬ ‫شــرایط بســیار ســخت شــدیم»‪.‬‬ ‫سیما و منظر شهری؛ اولویت جدی شهرداری بندرعباس‬ ‫سکینهمحبی‬ ‫ ‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫دکتــر کیانــوش امینــی؛ روان شــناس و کارشــناس‬ ‫حــوزه ازدواج و خانــواده در جمــع خبرنــگاران‬ ‫بااشــاره به بایدهــا و نبایدهــای حــوزه ازدواج‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬بســیاری از کســانی کــه زندگی مشــترک‬ ‫انــان دچــار گسســت می شــود‪ ،‬توافــق اخالقــی‬ ‫ندارنــد و درک عمیــق از مناســبات رفتــاری هــم‬ ‫را ایجــاد نمی کننــد و ایــن ضربــه مهلکــی را‬ ‫بــر پیکــر خانــواده می زنــد» ‪ .‬وی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«عوامــل اخالقــی و روانــی متعــددی در توفیــق‬ ‫و حفــظ زناشــویی موثرنــد و بایــد قبــل از ازدواج‬ ‫در انتخــاب همســر موردتوجــه قــرار گیرنــد»‪.‬‬ ‫امینــی گفــت‪« :‬خصوصیــات اخالقــی افــراد‬ ‫تحت تاثیــر مشــکالت زندگــی تغییــر می کنــد‬ ‫و زندگــی شــیرین خانوادگــی بــه تلخــی و‬ ‫تباهــی کشــیده می شــود؛ بنابرایــن‪ ،‬ثبــات در‬ ‫ویژگی هــای اخالقــی و شــخصیت از عواملی ســت‬ ‫کــه در ازدواج نقــش مهمــی به عهــده دارد» ‪ .‬ایــن‬ ‫روان شــناس خانــواده بیــان داشــت‪« :‬عوامل توفیق‬ ‫در زناشــویی عالوه بر انکــه در انتخــاب مهــم‬ ‫اســت‪ ،‬در حفــظ و تــداوم زندگــی نیــز اهمیــت‬ ‫دارد؛ ازایـن رو فردی کــه همســر مناســبی اختیــار‬ ‫کنــد‪ ،‬بایــد متوجــه باشــد کــه بزرگ تریــن نعمت‬ ‫را به دســت اورده اســت»‪ .‬وی‪ ،‬مهم تریــن عوامــل‬ ‫توفیــق و حفــظ زناشــویی را حوصلــه و بردبــاری‪،‬‬ ‫صداقــت‪ ،‬مهربانــی‪ ،‬ازخودگذشــتگی‪ ،‬صمیمیــت‪،‬‬ ‫شــهردار بندرعبــاس از توجــه ویــژه بــه ســیما‪،‬‬ ‫منظــر و فضــای ســبز شــهری به عنــوان اولویــت‬ ‫جــدی ایــن شــهرداری در ســال جــاری یــاد کــرد‪.‬‬ ‫عبــاس امین ـی زاده در دومیــن جلســه کمیســیون‬ ‫ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبزی شــهری اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬توجــه بــه زیباســازی و ســاماندهی تبلیغات‬ ‫شــهری امــری ضــروری در مناسب ســازی محیــط‬ ‫شــهر اســت»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه برخــورد بــا‬ ‫دیوارنویس ـی ها یــک امــر مهــم و اساســی در ایــن‬ ‫مســیر اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬در ســال جــاری‪ ،‬نــگاه بــه‬ ‫اجــرای پروژه هــای مرتبــط بــا ســیما و منظــر‬ ‫شــهری‪ ،‬اولویــت اصلــی بــوده و در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفتــه اســت»‪ .‬شــهردار بندرعبــاس بابیان اینکــه‬ ‫رویکــرد اصلــی ایــن شــهرداری در ســال جــاری‬ ‫پرداختــن بــه زیباســازی شــهری و فضــای ســبز‬ ‫اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬پرداختــن بــه مســائل جزئــی‬ ‫کــه در بهســازی منظــر شــهری تاثیرگــذار اســت‪،‬‬ ‫بایــد در دســتور کار اعضــای ایــن کمیســیون‬ ‫باشــد»‪ .‬امینــی زاده باتاکیدبراینکــه برخــورد‬ ‫قانونــی بــا دیوارنویســی ها یکــی از اقداماتــی‬ ‫اســت کــه دراین زمینــه بایــد پیگیــری شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬اجرایی شــدن جــدی ضوابــط مربــوط‬ ‫بــه تابلوهــای صنــوف‪ ،‬یکــی دیگــر از ضروریــات‬ ‫در بهســازی ســیما و منظــر شــهری بندرعبــاس‬ ‫اســت»‪ .‬ایــن مقــام مســئول تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«نگهــداری و تعمیــرات المان هــای ساخته شــده‬ ‫نیــز بایــد در دســتور کار شــهرداری های مناطــق‬ ‫ســه گانه و همچنیــن ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و‬ ‫فضــای ســبز شــهری قــرار داشــته باشــد»‪ .‬درادامــه‬ ‫ایــن جلســه‪ ،‬پیشــنهاد ها مدیریــت زیباســازی‬ ‫ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز شــهری‬ ‫پیرامــون زیباســازی‪ ،‬المان ســازی ها و غیــره در‬ ‫ایــن کمیســیون مــورد بررســی قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫تو گو با کارشناس حوزه ازدواج و خانواده مطرح شد؛‬ ‫در گف ‬ ‫بردباری و صداقت؛ مهم ترین عوامل حفظ زندگی مشترک‬ ‫اعتمــاد‪ ،‬اطمینــان‪ ،‬نظــم و انضبــاط‪ ،‬ســازگاری‪،‬‬ ‫تعهــد‪ ،‬ســخاوت‪ ،‬وفــاداری‪ ،‬احســاس مســئولیت‬ ‫و انعطاف پذیــری عنــوان کــرد‪ .‬کیانــوش امینــی‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬بــرای ســن ازدواج کــه یــک‬ ‫کمیــت اســت شــاخصی تعریــف نشــده اســت و‬ ‫بایــد ایــن مهــم را روان شناســان‪ ،‬جامعه شناســان‬ ‫و اسیب شناســان تعریــف کننــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«نبایــد درخصــوص ازدواج تنهــا بــه مســئله‬ ‫ســن بســنده کــرد؛ بلکــه مالک هــای مهم تــری‬ ‫وجــود دارد کــه بایــد بــه ان پرداختــه شــود»‪ .‬این‬ ‫روان شــناس عنــوان کــرد‪« :‬در حــوزه ازدواج بایــد‬ ‫بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت کــه ایــا زوجیــن از‬ ‫پختگــی و امادگــی کامــل بــرای ازدواج برخــوردار‬ ‫هســتند؟ در یــک زندگــی عقــل معیشــتی از‬ ‫درامــد مهم تــر اســت‪ .‬دراین حــوزه دســتگاه ها‬ ‫چگونگــی گذرانــدن یــک زندگــی را بــا حداقــل‬ ‫درامــد بــرای فــرد تعریــف نکردنــد و امــوزش‬ ‫ندادنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬متاســفانه مابیــن ســنت‬ ‫و مدرنیتــه قــرار گرفتیــم و بایــد یــا ســنت یــا‬ ‫مدرنیتــه را انتخــاب کــرد‪ ،‬مابیــن ایــن دو موضوع‬ ‫قرارگرفتــن اســیب می رســاند؛ به طوری کــه بــه‬ ‫بحــث طــاق و مشــکالت ازدواج می افزایــد»‪.‬‬ ‫ایــن روان شــناس گفــت‪« :‬در حداکثــر مــوارد در‬ ‫افرادی کــه امادگــی ازدواج دارنــد‪ ،‬عــدم ازدواج و‬ ‫در ســایر افــراد کــه امادگی کمتــری دارنــد مقوله‬ ‫ازدواج مشــاهده می شــود»‪ .‬در صداوســیما درمورد‬ ‫انتخــاب درســت همســر ان طور کــه بایــد پرداخته‬ ‫نشــده اســت»‪ .‬وی نقش رســانه را در حوزه ازدواج‬ ‫مهــم برشــمرد و بیــان کــرد‪« :‬فضــای مجــازی در‬ ‫انتخــاب همســر ان قــدر تاثیرگــذار نیســت امــا‬ ‫رســانه ها می تواننــد دراین حــوزه بیشــتر ورود‬ ‫کننــد»‪ .‬امینــی تاکیــد کــرد‪« :‬اموزش هــا بایــد از‬ ‫اموزش وپــرورش اغــاز شــود؛ یعنــی اموزش هــای‬ ‫اولیــه زندگــی داده شــود تــا بتوانــد از اثربخشــی‬ ‫الزم برخــوردار باشــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬دانشــگاه ها‪،‬‬ ‫مــدارس‪ ،‬شــورای روســتا درزمینــه اموزش هــای‬ ‫پیــش از ازدواج فعالیــت کننــد‪ .‬بــه مــدرس و‬ ‫مشــاور خــوب دراین زمینــه نیــاز داریــم»‪.‬‬ ‫پاسخ قوه قضائیه به اظهارات اسد بیگی درباره عدم پرداخت حقوق کارگران هفت تپه‬ ‫مرکــز رســانه قــوه قضائیــه بــه اظهــارات‬ ‫امیرحســین اســدبیگی (قائــم مقــام مدیرعامــل‬ ‫شــرکت هفت تپــه) مبنی بر اینکــه تشــکیل‬ ‫پرونــده قضایــی بــرای او بــه عــدم پرداخــت‬ ‫حقــوق کارکنــان ایــن شــرکت منجــر شــده‬ ‫اســت‪ ،‬واکنــش نشــان داد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛‬ ‫مرکــز رســانه قــوه قضائیــه اعــام کــرد‪:‬‬ ‫«امیرحســین اســدبیگی (قائــم مقــام مدیرعامل‬ ‫شــرکت هفت تپــه) در گفت وگویــی بــا شــبکه‬ ‫خبــر طــی اظهاراتــی مدعــی شــد کــه حقــوق‬ ‫کارگــردان تــا اردیبهشــت ماه بــه روز پرداخــت‬ ‫شــده؛ امــا از ایــن تاریــخ بــه نادرســت بــرای مــا‬ ‫پرونــده قضایــی تشــکیل شــد و حســاب های‬ ‫بانکــی مــا را بســتند و نتوانســتیم حقوق هــا‬ ‫را پرداخــت کنیــم»‪ .‬ایــن اظهــارات در حالــی‬ ‫مطــرح می شــود کــه ایــن ادعــا پیش تــر‬ ‫نیــز در جلســات دادگاه مطــرح شــده بــود و‬ ‫در دهمیــن جلســه رســیدگی بــه اتهامــات‬ ‫‪ ۲۱‬متهــم کالن ارزی‪ ،‬قاضــی مســعودی مقــام‬ ‫خطــاب بــه متهــم اســدبیگی‪ ،‬گفــت‪« :‬ازادی‬ ‫شــما بــرای پرداخــت حقــوق کارگــران اســت‬ ‫و حقوق هــا بایــد پرداخــت شــود»‪.‬نماینده‬ ‫دادســتان هــم گفــت‪« :‬در چنــد جلســه‬ ‫بــرای پرداخــت حقــوق بــا متهــم اســد بیگی‬ ‫به صــورت خصوصــی صحبــت کــردم‪.‬‬ ‫ده میلیون یــوان او در توقیــف اســت و ایــن‬ ‫ارز ناشــی از خریــد و فــروش ارز اســت‪ .‬او بــه‬ ‫دادســرا فشــار مـی اورد»‪ .‬قاضی مســعودی مقام‬ ‫خطــاب بــه اســدبیگی‪ ،‬گفت‪« :‬خــود فــروش ارز‬ ‫هــم کــه جــزو جرائــم محســوب می شــود»‪.‬‬ ‫رئیــس دادگاه گفــت‪« :‬ایــن حســاب کــه تخلــف‬ ‫ارزی در ان صــورت گرفتــه توقیــف اســت؛ شــما‬ ‫منابــع دیگــری هــم داریــد و از ان می توانیــد‬ ‫حقــوق را پرداخــت کنیــد‪ .‬تــا شــما را احضــار‬ ‫می کنیــم حقــوق کارکنــان را دو مــاه عقــب‬ ‫می اندازیــد‪ .‬از وقتــی کــه در اردیبهشــت ماه‬ ‫دادگاه تشــکیل شــده اســت‪ ،‬پرداخــت حقــوق‬ ‫را عقــب انداخته ایــد و ایــن کار را بــرای فشــار‬ ‫بــه دادگاه انجــام می دهیــد‪ .‬ایــن ده میلیون یــوان‬ ‫اســنادش وجــود دارد و ایــن پــول ماحصل خرید‬ ‫و فــروش ارز اســت‪ .‬بــرای دادســرا امــکان دادن‬ ‫مجــوز بــرای ایــن پــول وجــود نــدارد‪ ،‬شــما از‬ ‫منابــع و حســاب های دیگــری کــه داریــد پــول‬ ‫را پرداخــت کنیــد»‪.‬‬ ‫نشســت هم اندیشــی و همــکاری مســئول امــوزش و پژوهــش جمعیــت هالل احمــر‬ ‫بــا فرماندهــان پــادگان شــهید اســدی کهریــزک جهــت برگــزاری دوره های اموزشــی‬ ‫کمک هــای اولیــه برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی جمعیــت هالل احمــر‬ ‫شهرســتان ری؛ نشســت هم اندیشــی و همــکاری مســئول مربیــان امــوزش و‬ ‫پژوهــش جمعیــت هالل احمــر بــا فرماندهــان پــادگان شــهید اســدی کهریــزک‬ ‫جهــت برگــزاری دوره هــای اموزشــی کمک هــای اولیــه برگــزار شــد‪ .‬ســید محمــود‬ ‫موســوی؛ مســئول امــوزش گفــت‪« :‬در ایــن جلســه مقــرر شــد مربیــان جمعیــت بــا‬ ‫رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی جهــت برگــزاری دوره هــای اموزشــی اقــدام کننــد»‪.‬‬ ‫درادامــه فرمانــده پــادگان شــهید اســدی از همــکاری جمعیــت هالل احمــر تقدیــر و‬ ‫تشــکر و ابــراز امیــدواری کــرد برگــزاری ایــن دوره تــداوم داشــته باشــد‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫منا محمدی‬ ‫اجرای طرح برخورد با تخلفات خودرویی‬ ‫در محورهای ییالقی‬ ‫رئیــس پلیــس راه گیــان از اجــرای طــرح ویــژه برخــورد بــا تخلفــات خودرویــی‬ ‫در محورهــای ییالقــی و کوهســتانی در هفتــه جــاری خبــر داد‪ .‬ســرهنگ جــاور‬ ‫صفــاری گفــت‪« :‬با توجه بــه شــیوع ویــروس کرونــا و محدودیت هــای اســتفاده از‬ ‫نــوار ســاحلی‪ ،‬تمایــل ســفر بــه محورهــای جنگلــی و کوهســتانی در گردشــگران‬ ‫رو به فزونی ســت»‪ .‬ایــن مقــام انتظامــی با اشــاره به محورهــای مهــم و دارای‬ ‫جذابیت هــای بصــری متعــدد در اســتان‪ ،‬افــزود‪« :‬پلیــس راه گیــان طــی تدویــن‬ ‫تاکتیــک جدیــد بــا همــکاری و هماهنگــی بــا فرماندهــان انتظامــی شهرســتان ها‬ ‫در ‪ ۱۰‬محــور پرتــردد ییالقــی اســتان‪ ،‬پوشــش ویــژه انتظامــی ترافیکــی را اجــرا‬ ‫خواهــد کــرد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬در این طــرح تیم هــای تلفیقــی پلیــس راه و پاســگاه های‬ ‫انتظامــی بــا اســتقرار در محورهــای ییالقــی و کوهســتانی بــا تخلفــات شــایع ماننــد‬ ‫عــدم اســتفاده از کمربنــد ایمنــی‪ ،‬تخلفــات حادثه ســاز‪ ،‬تخلفــات موتورســواران‪،‬‬ ‫ناهنجاری هــا و تخلفــات شیشــه دودی برخــورد می شــود»‪ .‬رئیــس پلیــس راه اســتان‬ ‫گیــان بــه همــه رانندگانــی کــه قصــد ســفر بــه محورهــای ییالقــی و تفرجگاهــی را‬ ‫دارنــد توصیــه کــرد‪ ،‬حتمــا بــا رعایــت مقــررات راهنمایــی و رانندگــی‪ ،‬دقــت الزم را‬ ‫در محورهــای اعالمــی داشــته و از هرگونــه افعــال مخاطره امیــز کــه احتمــال وقــوع‬ ‫تصــادف را متصــور می ســازد‪ ،‬پرهیــز کننــد‪.‬‬ ‫مرتفع شدن مشکل تامین اب ‪ 21‬روستای شرق استان‬ ‫مدیرعامــل ایــن شــرکت در بازدیــد از ســایت ابرســانی شــهید خــوش ســیرت از‬ ‫رفــع مشــکل تامیــن اب ‪ 21‬روســتای شــرق گیــان بــا ســاخت ایســتگاه پمپــاژ در‬ ‫تاسیســات ابرســانی صفرابســته اســتانه اشــرفیه خبــر داد‪ .‬ســید محســن حســینی‬ ‫(رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان گیــان) در بازدیــد‬ ‫از تاسیســات ابرســانی شــهید خــوش ســیرت در حاشــیه ایــن بازدیــد با تاکید بــر‬ ‫تجهیــز ایــن ســایت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬بــا ســاخت ایســتگاه پمپــاژ در تاسیســات‬ ‫ابرســانی صفرابســته استانه اشــرفیه مشــکالت تامیــن اب در ‪ 21‬روســتای حاشــیه‬ ‫شــرق گیــان مرتفــع خواهــد شــد»‪ .‬وی همچنیــن بــر خریــد دیــزل ژنراتــور بــرای‬ ‫مجتمع هــای ابرســانی تاکیــد کــرد و گفــت‪« :‬براســاس اولویــت و تعــداد روســتاها و‬ ‫مشــترکین تحــت پوشــش هــر مجتمــع ابرســانی نســبت بــه خریــد دیــزل اقــدام‬ ‫شــود» ‪.‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان گیــان بــه لــزوم بازســازی و‬ ‫پاکســازی تاسیســات ابرســانی صفرابســته نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬بــا خریــد پکیج‬ ‫و امــاده ســازی ایســتگاه پمپــاژ ‪ ،‬طــی هفتــه اینــده ایســتگاه پمپــاژ راه انــدازی شــود‬ ‫و همچنیــن رفــع مشــکل روســتای کارســیدان و لســکوکالیه طــی هفتــه اینــده باید‬ ‫بررســی و راهــکار الزم ارائــه شــود»‪.‬‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2073

روزنامه سایه 2073

شماره : 2073
تاریخ : 1399/06/31
روزنامه سایه 2072

روزنامه سایه 2072

شماره : 2072
تاریخ : 1399/06/30
روزنامه سایه 2071

روزنامه سایه 2071

شماره : 2071
تاریخ : 1399/06/29
روزنامه سایه 2070

روزنامه سایه 2070

شماره : 2070
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه سایه 2069

روزنامه سایه 2069

شماره : 2069
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه سایه 2068

روزنامه سایه 2068

شماره : 2068
تاریخ : 1399/06/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!