روزنامه سایه شماره 2037 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2037

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2037

روزنامه سایه شماره 2037

‫وزیر بهداشت خبر داد؛‬ ‫‪2‬‬ ‫‪60‬درصد‬ ‫ســعید زرنــدی؛ معــاون طــرح و برنامــه وزارت صمــت گفــت‪« :‬در سه ماهه نخســت‬ ‫‪ ،99‬از بیــن ‪ ۳۶‬کاالی منتخــب صنعتــی و معدنــی کــه پایش شــد‪ ،‬در همســنجی با‬ ‫پارســال تولیــد ‪ ۲۲‬محصــول رشــد و ‪ ۱۳‬محصــول کاهــش داشــت و یــک محصــول‬ ‫ثابــت مانــد‪ .‬ایــن محصــوالت منتخــب‪ ،‬ســهمی ‪ ۶۰‬درصــدی در ارزش افــزوده بخــش‬ ‫صنعــت دارند»‪.‬‬ ‫انجام مذاکره با‬ ‫تولیدکنندگان بزرگ واکسن در دنیا‬ ‫شهردار کرمان خبر داد؛‬ ‫امکان تماشای «ارکستر خواجو»‬ ‫‪ 7‬برای هنردوستان سراسرکشور‬ ‫دو شنبه ‪ 13‬مرداد ‪ 13 - 1399‬ذی الحجه ‪ 3 -1441‬اگوست ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2037‬تومان‬ ‫رئیس مجلس خبر داد؛‬ ‫اغاز دوره پیگیری‬ ‫مشکالت اقتصادی مردم ‬ ‫‪2‬‬ ‫برای اولین بار در تاریخ تلویزیون امریکا؛‬ ‫منصور غالمی؛ وزیر علـــوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناوری گفـــت‪« :‬تصمیم گیری نهایی‬ ‫در خصوص زمان برگـــزاری کنکور‪ ،‬در‬ ‫نشســـتی که امروز با حضـــور وزرای‬ ‫علوم و بهداشـــت و رئیس کمیسیون‬ ‫اموزش مجلـــس برگزار می شـــود‪،‬‬ ‫اتخاذ خواهد شـــد»‪.‬‬ ‫«نتفلیکس» و شکستنِ رکورد‬ ‫نامزدی های جوایز «امی»‬ ‫پس ازانکــه «نتفلیکــس» اولین بــار در ســال ‪ 2018‬توانســت برتــریِ‬ ‫خــود را بیــن شــبکه های تلویزیونــی نشــان دهــد‪ ،‬امســال نیــز عمــده نامزدی هــا‬ ‫در مراســم اهــدای جوایــز «امــی» را بــه خــود اختصــاص داد تــا بدین شــکل‪،‬‬ ‫یاُ» را بــرای دومین بــار پشتِ ســر بگــذارد‪ .‬درحالی کــه غــول‬ ‫شــبکه «اچ بــ ‬ ‫این ســال هایِ تلویزیــون حتــی از رکــورد ‪ 137‬نامــزدی ســال ‪ 2019‬خــود نیــز‬ ‫عقــب نشســت ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نماینده مردم رشت در مجلس بیان کرد؛‬ ‫الزمه امنیت پایدار؛‬ ‫پاسداری از «امنیت فرهنگ» و «فرهنگ امنیت»‬ ‫‪6‬‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫بوژیدار رادوشوویچ‪:‬‬ ‫اینده فوتبال ایران‬ ‫از دید من روشن است‬ ‫‪8‬‬ ‫ِ‬ ‫ اندازی اینترنت ماهواره ای چقدر امکان پذیر است؟‬ ‫راه‬ ‫اتصال کهکشانی با سرعت نور!‬ ‫‪3‬‬ ‫ن‬ ‫شرح‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫نام دستگاه مناقصه گزار‪ :‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن‬ ‫‪2‬‬ ‫نشـانی دسـتگاه مناقصه گزار‪ :‬اسـتان گیالن‪ ،‬بنـدر انزلی‪ ،‬خیابـان شـهیدمصطفی خمینـی‪ ،‬نمابـر‪ 013-44423902 :‬تلفن اداره مهندسـی‬ ‫عمـران‪ 013-44992760-44992758 :‬کارشـناس حقوقـی و قراردادهـا ‪013-44992756‬‬ ‫‪3‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬اجرای عملیات الیروبی فاز اول تله های رسوبگیر باالدست تاالب بندر انزلی (محدوده پل غازیان)‬ ‫‪4‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد از سامانه و مهلت بارگذاری در سامانه توسط مناقصه گزار‪:‬‬ ‫تاریخ شروع دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 12‬ظهر روز دوشنبه تاریخ ‪1399/05/13‬‬ ‫تاریخ خاتمه دریافت اسناد‪ :‬تا ساعت ‪ 12‬روز چهارشنبه تاریخ ‪1399/05/22‬‬ ‫مهلت بارگذاری اسناد توسط مناقصه گران در سامانه ستاد ایران تا ساعت ‪ 12‬روز سه شنبه تاریخ ‪1399/06/04‬‬ ‫‪5‬‬ ‫نشــانی محــل دریافــت اســناد مناقصــه‪ :‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهادات و گشــایش‬ ‫پوش ـه های مناقصه گــران از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتادایران) بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجــام خواهــد‬ ‫شــد و الزم اســت مناقصه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی‪ ،‬مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی‬ ‫را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪.‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تلفن‪021-41934 :‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نحوه بارگذاری اسناد مناقصه توسط مناقصه گران‪:‬‬ ‫کلیـه اسـناد مناقصـه باید مطابق شـرایط ذکر شـده‪ ،‬توسـط مناقصه گـران به صورت الکترونیکی به سـامانه سـتاد ایران (منـدرج در بند ‪ 5‬اگهی)‬ ‫ارسـال گـردد‪ .‬همچنیـن مقتضی اسـت‪ ،‬پوشـه الـف (اصل تضمیـن فرایند اجـرای کار) عالوه بـر بارگذاری در سـایت مذکور‪ ،‬به صـورت فیزیکی‬ ‫قبـل از تشـکیل جلسـه کمیسـیون مناقصـه بـه دبیرخانه دسـتگاه مناقصه گزار واقـع در طبقه همکف سـاختمان اداری به نشـانی منـدرج در بند‬ ‫‪ 2‬اگهـی (با اخذ رسـید) تحویـل گردد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫نـوع و مبلـغ تضمین شـرکت در فرایند ارجـاع کار‪ :‬تضمیـن شـرکت در فرایند ارجـاع کار بصـورت ضمانتنامه بانکـی با اعتبار سـه ماه و‬ ‫یـا واریـز نقـدی بـه حسـاب شـماره ‪ 4101064571212345‬نـزد بانک مرکزی بـه مبلـغ ‪ 2،500،000،000‬ریال به حـروف‪( :‬دو میلیـارد و پانصد‬ ‫میلیـون ریال) می باشـد‪.‬‬ ‫‪8‬‬ ‫مبلغ براوردی موضوع مناقصه‪ 50.000.000.000 :‬ریال (پنجاه میلیارد ریال) می باشد‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫تاریـخ‪ ،‬زمان و محل گشـایش اسـناد مناقصه گران‪ :‬روز سه شـنبه تاریـخ ‪ 1399/06/04‬راس سـاعت ‪ 14:00‬در سـالن جلسـات اداره کل‬ ‫واقـع در طبقـه چهارم سـاختمان اداری به نشـانی منـدرج در بند ‪ 2‬اگهی‬ ‫ت در مناقصه‪:‬‬ ‫شرایط الزامی شرک ‬ ‫‪ -1‬ارایه مجوز الیروبی (گواهی صالحیت الیروبی) از اداره کل ایمنی و حفاظت دریایی (سازمان بنادر و دریانوردی)‪.‬‬ ‫‪ -2‬دارا بــودن حداقــل یــک دســتگاه کاترساکشــن (بــه صــورت ملکــی یــا اســتیجاری) بــا ارایــه مســتندات معتبــر (درصــورت فعــال بــودن دســتگاه الیــروب‬ ‫موردنظــر در پــروژه دیگــر‪ ،‬شــرکت کننده در مناقصــه بایــد رضایــت کارفرمــای پــروژه را مبنــی بــر اجــازه انتقــال فــوری ان درصــورت برنــده شــدن در‬ ‫مناقصــه بــه محــل اجــرای پــروژه ارایــه دهــد‪).‬‬ ‫‪ -3‬درج فعالیت الیروبی به عنوان موضوع فعالیت شرکت در اساسنامه‬ ‫‪ -4‬ارائه گواهی تائید صالحیت ایمنی معتبر صادر شده توسط وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫‪ -5‬ارایــه رضایتنامــه از ادارات کل زیرمجموعــه ســازمان بنــادر و دریانــوردی (از جملــه ایــن اداره کل) درصــورت وجــود ســابقه انعقــاد قــرارداد در پنــج ســال‬ ‫گذشــته‪( .‬مطابــق کاربــرگ شــماره ‪ 1‬منــدرج در اســناد مناقصه)‬ ‫‪ -6‬ارائــه ســابقه انجــام یــک نمونــه قــرارداد مشــابه بــا موضــوع مناقصــه حداقــل بــه میــزان ‪ 100000‬مترمکعــب (انجــام عملیــات الیروبــی بــا دســتگاه‬ ‫کاترساکشــن) در پنــج ســال اخیــر بــه همــراه رضایتنامــه از کارفرمــای قبلــی‬ ‫‪ -7‬ارائــه صورت هــای مالــی حسابرســی شــده شــرکت (توســط حسابرســان حقیقــی یــا حقوقــی رســمی) منتهــی بــه پایــان ســال مالــی ‪ 97‬یــا ‪ 98‬ترجیحـاً‬ ‫(برابــر اصــل شــده در دفتر اســناد رســمی)‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن‬ ‫از اغازین روزهای قرن ‪ ،21‬مسـئله اموزش و در‬ ‫کنـار ان تحصیلات کاربـردی با قـوت و قدرت‬ ‫بیشـتری‪ ،‬موردتوجـه قـرار گرفتـه و ضـروری‬ ‫شـمرده شـد و تقریباً نهضتـی فراگیـر‪ ،‬بیش از‬ ‫یـک دوم کره زمیـن را ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای (نوبت دوم)‬ ‫‪99/2‬‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای (شماره‪)99/8 :‬‬ ‫وبت دوم‬ ‫در مدارس‬ ‫کارافرینی الزم است‬ ‫بدینوسـیله به اطالع عموم می رسـاند شـهرداری رامهرمز درنظر دارد به اسـتناد موافقتنامه به شـماره ‪ 1502001006‬مورخه ‪ 1398/12/28‬شـرح ذیل‪ ،‬نسـبت‬ ‫بـه برگـزاری مناقصـه و انتخـاب فروشـنده واحـد شـرایط اقدام نمایـد‪ .‬لذا از شـرکت هایی کـه دارای صالحیت می باشـند دعوت می شـود جهت دریافـت اوراق و‬ ‫اسـناد مناقصـه ذیل به سـامانه سـتاد ایران مراجعـه نمایند‪.‬‬ ‫زمان تحویل‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه‬ ‫‪ 10‬روز پس از ابالغ‬ ‫پذیرش قیمت‬ ‫‪ 250/000/000‬ریال‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫خرید یک دستگاه مینی لودر‬ ‫‪UZ 1020‬‬ ‫رتبه‬ ‫دارای فروشگاه مجاز یا نمایندگی مجاز‬ ‫یا شرکت های معتبر در ارتباط با خرید و‬ ‫فروش محصول‬ ‫شرایط شرکت در مناقصه‪:‬‬ ‫‪ -1‬دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شهرداری رامهرمز‬ ‫‪ -2‬نـوع تضمیـن شـرکت در مناقصه‪ :‬ضمانتنامـه بانکی معتبر‪ ،‬وجـه نقد واریز به حسـاب سـپرده بـه شـماره ‪ IR050100004157011452600232‬نزد‬ ‫بانـک مرکزی‪.‬‬ ‫‪ -3‬زمان و محل دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/05/13‬لغایت ‪ 1399/05/23‬در سامانه ستاد ایران‬ ‫‪ -4‬محل و مهلت تحویل پیشـنهادها‪ :‬بارگذاری در سـامانه سـتاد ایران و بصورت کاغذی به ادرس‪ :‬خوزسـتان‪ ،‬رامهرمز‪ ،‬خیابان شـهیدچراغزاده‪ ،‬شـهرداری‬ ‫رامهرمـز‪ ،‬امـور اداری تا اخر وقت اداری مـورخ ‪1399/06/04‬‬ ‫‪ -5‬محل و تاریخ گشایش پاکت های مناقصه‪ :‬به ادرس خوزستان‪ ،‬رامهرمز‪ ،‬خیابان چراغزاده‪ ،‬شهرداری رامهرمز‬ ‫* زمان تشکیل جلسه کمیسیون مناقصه (یک مرحله ای)‪ :‬مورخه ‪ 1399/06/05‬ساعت ‪ 12‬ظهر‬ ‫‪ -6‬مبلغ خرید اسناد مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ 700.000‬ریال واریز به حساب سیبا بشماره ‪ 3100001725001‬نزد بانک ملی شعبه مرکزی رامهرمز‬ ‫‪ -7‬بـه پیشـنهادهای مشـروط‪ ،‬فاقـد امضـاء‪ ،‬مبهـم‪ ،‬مخـدوش و فاقد سـپرده و فاقد گواهـی تعیین صالحیت معتبر و پیشـنهاداتی کـه بعد از انقضـاء مدت مقرر‬ ‫واصـل شـود‪ ،‬مطلقاً ترتیـب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫‪ -8‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -9‬مناقصه گرانـی کـه اسـناد مناقصـه را دریافـت می نماینـد‪ ،‬حداکثر ظرف مدت ‪ 72‬سـاعت بایسـتی عدم شـرکت خـود را با ذکـر دالیل به شـهرداری رامهرمز‬ ‫(واحـد امـور قراردادها) کتباً اعلام نمایند‪.‬‬ ‫ضمناً سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد و اوراق مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری رامهرمز‬ ‫اگهی مناقصه عمومی خرید‬ ‫شماره ‪ 2099001403000084‬مورخ ‪99/5/2‬‬ ‫مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫شماره ‪ 71‬سال ‪99‬‬ ‫نوب‬ ‫ت دوم‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان شرقی درنظر دارد اقالم به مقدار و مشخصات ذیل و به روش مناقصه عمومی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت خریداری نماید‪.‬‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫نام و مشخصات کاال‬ ‫شیر قطع وصل ‪1/2‬‬ ‫تعداد یا مقدار‬ ‫‪20000‬‬ ‫شیر قطع وصل ‪3/4‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫شیر کالفه ‪3/4‬‬ ‫‪2000‬‬ ‫شیر کالفه ‪1/2‬‬ ‫شیر فلکه گازی ‪1/2‬‬ ‫شیر یکطرفه ‪1/2‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪20000‬‬ ‫‪18000‬‬ ‫واحد‬ ‫تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫محل اعتبار‬ ‫عدد‬ ‫عدد‬ ‫عدد‬ ‫عدد‬ ‫‪2.500.000.000‬‬ ‫غیرعمرانی‬ ‫عدد‬ ‫عدد‬ ‫کلیـه مراحـل مناقصـه از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد‪ .‬بدیهی اسـت شـرکت در رد یا قبول‬ ‫هـر یـک از پیشـنهادات مختار اسـت‪ .‬هزینه اگهی از برنـده مناقصه اخذ خواهد شـد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪926956 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان شرقی‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫رئیس جمهوری تاکید کرد؛‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2037‬‬ ‫رئیس مجلس خبر داد؛‬ ‫حرکت مبتنی بر واقعیت‬ ‫در مسیر جهش اقتصادی‬ ‫رئیس جمهــوری بــا تبییــن فرصت هــا و چالش هــای‬ ‫اقتصــادی کشــور گفــت‪« :‬حرکــت در مســیر رونــق و جهــش‬ ‫اقتصــادی کشــور بایــد مبتنی بــر واقعیت هــای این عرصــه‬ ‫بــوده و نبایــد گرفتــار تحلیل هــای غیرواقع بینانــه برگرفتــه‬ ‫از ســیاه نمایی باشــد»‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫ریاســت جمهوری؛ حجت االسالم والمســلمین حســن روحانــی‬ ‫در یک صدوپنجاه وششــمین جلســه ســتاد هماهنگــی اقتصــادی‬ ‫دولــت‪ ،‬گفــت‪« :‬رهنمودهــای رهبــر معظــم انقــاب در عیــد قربــان‬ ‫دربــاره مســائل اقتصــادی کشــور و سیاس ـت گذاری و برنامه ریــزی‬ ‫دراین حــوزه‪ ،‬دربرگیرنــده راهبردهــای اصلــی و کالن کشــور و‬ ‫راهگشــای سیاســت گذاران اقتصــادی دولــت و تقویت کننــده‬ ‫مدیــران اقتصادی ســت»‪ .‬رئیس جمهــوری افــزود‪« :‬واقعیت هــای‬ ‫اقتصــادی کشــور‪ ،‬نشــان دهنده ان اســت که بــا بهره گیــری از‬ ‫توانایی هــا و ظرفیت هــای اقتصــادی و هماهنگــی میــان همــه ارکان‬ ‫کشــور و انســجام در مدیریــت و اجــرای برنامه هــای هماهنــگ‬ ‫می تــوان از تنگنــای بی ســابقه ناشــی از فشــار حداکثــری دشــمنان‬ ‫خــارج و در جنــگ اقتصــادی پیــروز شــد؛ کمااینکــه تاکنــون پــس‬ ‫از گذشــت دوســال و چندمــاه توانســته ایم بــه موفقیت هــای‬ ‫بزرگــی در خنثی کــردن توطئــه دشــمنان دســت پیــدا کنیــم»‪.‬‬ ‫دراین جلســه‪ ،‬نقشــه راه مدیریــت اقتصــاد کالن کشــور در ‪۲۶‬‬ ‫محــور ارائــه و دربــاره اش بحــث شــد‪ .‬وی بااشــاره به نقشــه راه‬ ‫طراحی شــده در اقتصــاد کالن کشــور‪ ،‬گفــت‪« :‬هــدف اصلــی در‬ ‫جنــگ فرسایشــی اقتصــادی تحمیلــی دشــمنان بــه ایــن کشــور‬ ‫این اســت که مدیریــت کشــور در تصمیم گیری هــا و اقدامــات‬ ‫دچــار هیجانــات و بی برنامگــی شــود و دراین زمینــه ایجــاد و‬ ‫القــای انتظــارات منفــی و ترســیم اینــده مبهــم از فضــای کشــور در‬ ‫چهارچــوب همیــن اهــداف اســت کــه بایــد بــا تصمیم گیری هــای‬ ‫منطقــی و براســاس داشــته های کالن و وفــاق ملــی‪ ،‬ایــن توطئــه‬ ‫دشــمنان را نیــز خنثــی کنیــم»‪ .‬رئیس جمهــوری ادامــه داد‪:‬‬ ‫«دشــمنان انتظــار داشــتند پــس از شــیوع کرونــا و محدودیت هــای‬ ‫ناشــی از اعمــال تحریم هــای غیرانســانی انــان‪ ،‬اقتصــاد کشــور دچار‬ ‫تالطم هــای شــدید و غیرقابل کنتــرل شــده و بــا خطــر مواجــه‬ ‫شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬انچــه امــروز به رغــم همــه محدودیت هــا و‬ ‫فشــارها بــر مــردم‪ ،‬در حوزه معیشــت‪ ،‬بــازار ســرمایه و ارز‪ ،‬نقدینگی‬ ‫و ارائــه تســهیالت بــه کس ـب وکارهای مختلــف درجهــت تقویــت‬ ‫تولیــد و تمرکــز بــر تامیــن نیازهــای اساســی مــردم و مــواد اولیــه‬ ‫تولیــد صــورت می گیــرد‪ ،‬حاصــل لطــف خــدا و تــاش شــبانه روزی‬ ‫بــرای سیاســت گذاری‪ ،‬مدیریــت ســتادی و بخشــی‪ ،‬همراهــی‬ ‫مــردم و عملکــرد مثبــت فعــاالن اقتصــادی کشــور اســت»‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت اعالم کرد؛‬ ‫مذاکره با تولیدکنندگان بزرگ واکسن در دنیا‬ ‫وزیــر بهداشــت بابیان اینکــه دنیــا هنــوز نمی دانــد واکســن کرونــا‬ ‫چگونــه اثــر خواهــد کــرد و چــه مــدت ایمنی زایــی خواهــد داشــت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬مــا به جای اینکــه بــرای کشــورهایی کــه بالتکلیــف‬ ‫هســتند و نمی داننــد ایــا واکســن ایمنــی را در برابــر کرونــا‬ ‫می دهــد یــا خیــر‪ ،‬پیش پرداخــت دهیــم؛ روی زیرســاخت هایمان‬ ‫ســرمایه گذاری انجــام می دهیــم و مذاکراتــی را بــا تولیدکننــدگان‬ ‫بــزرگ واکســن در دنیــا داریــم تــا بتوانیــم در قالــب پــروژه ای‬ ‫مشــترک بــا ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره)‪ ،‬شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان و صاحبــان تکنولــوژی بیرونــی‪ ،‬یــک زیرســاخت‬ ‫درازمــدت بــرای تولیــد واکسـن های انســانی و دامــی در کشــو ایجاد‬ ‫کنیــم»‪ .‬به گــزارش وزارت بهداشــت؛ دکتــر ســعید نمکــی گفــت‪:‬‬ ‫«اینــک زحماتــی کــه ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) و گروهشــان‬ ‫کشــیدند؛ چــه در حــوزه تهیــه داروهــا و چه در حــوزه تولیــد داروها‬ ‫در داخــل کشــور‪ ،‬بســیارمهم اســت‪ .‬اینکــه رئیــس ســتاد اجرایــی‬ ‫فرمــان امــام(ره) اعــام کردنــد کــه ممکــن اســت بعدازمدتــی‬ ‫کمیته هــای علمــی اعــام کننــد کــه برخــی داروهــا کم تاثیــر‬ ‫یــا بی تاثیــر اســت‪ ،‬ایــن روال در همــه دنیــا وجــود دارد؛ زیــرا‬ ‫کرونــا ویــروس پیچیده ای ســت کــه هرلحظــه از ان یــک پدیــده‬ ‫نــو ببینیــم‪ .‬مــن از روزهــای ابتدایــی اعــام کــردم کــه ویــروس‬ ‫کرونــا یــک ویــروس نوظهــور اســت و پیچیدگی هــای زیــادی بــروز‬ ‫می دهــد‪ .‬براین اســاس؛ بارهــا خواهیــم دیــد کــه دارویی امــروز موثر‬ ‫اســت و فــردا نیســت یــا اینکــه امــروز موثــر نیســت و فردا هســت»‪.‬‬ ‫نمکــی تاکیــد کــرد‪« :‬مهــم این اســت که ملــت مــا احســاس‬ ‫حقــارت نکنــد‪ .‬ملــت مــا ایـن را بــاور کــرد کــه اگــر در فالن کشــور‬ ‫مقتــدر ســرمایه دار دنیــا فــان دارو را با احتمــال اثرگذاری اســتفاده‬ ‫می کننــد‪ ،‬در کشــور مــا نیــز هســت و فراهــم اســت‪ .‬در اوج تحریــم‬ ‫و گرفتاری هــای ناشــی از تحریم هــای ظالمانــه‪ ،‬ملــت مــا هرگــز‬ ‫احســاس حقــارت نکردنــد‪ .‬ایــن افتخــار جمهــوری اسالمی ســت‬ ‫کــه یــک بیمارمــان پشــت در هیــچ بیمارســتانی ســرگردان نبــود‬ ‫و یــک بیمــار به دلیــل سن وســال یــا کمبــود امکانــات بــر بیمــاران‬ ‫دیگــر ارجــح نشــد‪ .‬یــک بیمــار؛ حتــی افغان هــا بــدون کارت اقامت‬ ‫هــم وقتــی مبتــا بــه کوویــد‪ -19‬شــدند‪ ،‬پشــت در بیمارســتان‬ ‫به دلیــل بی بضاعتــی اقتصــادی محــروم از درمــان نماندنــد و‬ ‫ایــن‪ ،‬از افتخــارات جمهــوری اسالمی ســت و از اضــاع موثــر در‬ ‫ایــن حرکــت بــزرگ ملــی کمــک ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره)‬ ‫بــود»‪ .‬وی بااشــاره به تولیــد دو داروی رمدســیویر و فاویپیراویــر در‬ ‫کشــور‪ ،‬گفــت‪« :‬ازهمه مهم تــر‪ ،‬کارهــای زیربنایی ســت کــه در‬ ‫ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) در حــوزه تله مدیســین و پزشــکی‬ ‫از راه دور انجــام شــده اســت‪ .‬باتوجه به اینکــه اگــر خدای نکــرده در‬ ‫پائیــز‪ ،‬پیکــی از کوویــد‪ -19‬و انفلوانــزا را هم زمــان داشــته باشــیم‬ ‫و نخواهیــم افــراد بــا بیماری هــای زمینــه ای بــه مراکــز درمانــی‬ ‫امــده و الــوده شــوند‪ ،‬تله مدیســین؛ به خصــوص پزشــکی از راه دور‬ ‫بســیار بــه مــا کمــک می کنــد و بســیارموثر خواهــد بــود»‪ .‬نمکــی‬ ‫بااشــاره به وضعیــت تولیــد واکســن کرونــا‪ ،‬گفــت‪« :‬مــن به عنــوان‬ ‫یــک ایمونولوژیســت کــه از گروه هایــی کــه دراین حــوزه در کشــور‬ ‫دارنــد کار می کننــد‪ ،‬شــناخت یافتــم و یکــی از قســمت های عمــده‬ ‫ایــن فعالیت هــا در ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) اســت‪ .‬البتــه نــه‬ ‫مــا؛ بلکــه دنیــا نمی دانــد کــه واکســن کرونــا چگونــه اثــر خواهــد‬ ‫کــرد و چــه مــدت ایمنی زایــی دارد‪ .‬رویکــرد بــه واکســن به عنــوان‬ ‫واکســنی بــرای پیشــگیری از کوویــد‪ ،-19‬تردیدامیــز اســت‪.‬‬ ‫خوشــبختانه دراین زمینــه نیــز در کشــور اقداماتــی انجــام شــده‬ ‫و مــا از هیچ جــای دنیــا عقــب نیســتیم‪ .‬بزرگ تریــن افتخــار مــا‬ ‫این اســت که ملــت مــا می دانــد کــه مــا در اوج فشــار و تحریــم‪،‬‬ ‫محتــاج بیــرون از مرزهــا نیســتیم کــه افتخــار غرورامیزی ســت؛‬ ‫حتــی در حــوزه تولیــد واکســن»‪ .‬نمکــی تاکیــد کــرد‪« :‬واقعـاً یکی‬ ‫از دلگرمی هــای همــه مــا حمایت هــای بی دریــغ مقــام معظــم‬ ‫رهبری ســت کــه الگویــی خردمندانــه‪ ،‬هوشــمندانه و بســیار‬ ‫بلندنظرانــه را بــه دنیــا ارائــه کردنــد‪ .‬اینکــه یــک رهبــر سیاســی‪،‬‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬دینــی و فرهنگــی در حمایــت از پروتکل های بهداشــتی‬ ‫کشــور الگــو شــوند‪ ،‬بســیارمهم اســت و بفرماینــد کــه مــن هــم‬ ‫منتظــرم تــا ببینــم کارشناســان چــه می گوینــد و مــا هــم بــه‬ ‫همــان عمــل کنیــم‪ .‬ایــن ویژگــی در تمــام این مــدت در رهبــران‬ ‫سیاســی دنیــا وجــود نداشــت»‪ .‬نمکــی گفــت‪« :‬امیــدوارم در ســایه‬ ‫لطــف الهــی و در اینــده نزدیــک بتوانیــم شــاهد مهــار و کنتــرل‬ ‫مجــدد کرونــا در کشــور باشــیم و به عنــوان یــک الگــوی فعــال و‬ ‫پویــا در عرصــه بین المللــی باشــیم»‪.‬‬ ‫ریچارد میا‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫اغاز دوره پیگیری مشکالت اقتصادی مردم‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت‪« :‬به نظــر می رســد تعویــق زمــان کنکــور تــا گذشــتن از دوران پیــک کرونــا و خنک ترشــدن هــوا کــه امــکان‬ ‫اســتفاده از ماســک به مــدت چندســاعت را میســر کنــد‪ ،‬ضروری ســت»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ محمدباقــر قالیبــاف در جلســه علنــی روز یک شــنبه‬ ‫مجلــس شــورای اســامی ضمــن تبریــک عیــد ســعید قربــان‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن عیــد ســعید به معنــای واقعــی کلمــه‪ ،‬عیــد امتحــان الهی ســت‪ .‬هــرگاه‬ ‫بتوانیــم بــا ایمــان کامــل بــه وعده هــا و ســنت های خداونــد از ایــن دشــواری ها عبــور کنیــم‪ ،‬ایمــان و قــدرت جدیــدی به دســت خواهیــم اورد»‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس شــورای اســامی گفــت‪« :‬ملــت مــا پــس‬ ‫از ابتالئــات منجــر بــه وقــوع اســامی‪ ،‬قــدرت شــگفتی‬ ‫پیــدا کــرد تــا از انقــاب محافظــت کنــد و پــس از عبــور‬ ‫از فتنه هــای ســال های اول انقــاب‪ ،‬تــوان پیــدا کــرد تــا‬ ‫در دفــاع مقــدس دلیرانــه مقاومــت کنیــم»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«بــا ایســتادگی مــردم در برابــر انــواع فتنه هــای داخلــی‬ ‫طــی دهه هــای دوم و ســوم انقــاب‪ ،‬در مدتــی کوتــاه‬ ‫بــه چنــان قدرتــی دســت یافتیــم کــه پیچیده تریــن‬ ‫نقشــه های دشــمنان را خنثــی و نظــم جدیــدی را در‬ ‫منطقــه غــرب اســیا برقــرار کنیــم‪ .‬در زمــان فعلــی هــم‬ ‫دشــمنان مــردم ایــران بــرای اســیب اقتصــادی بــه مــردم‬ ‫طراحــی پیچیــده ای انجــام داده انــد‪ .‬ازهمیــن رو‪ ،‬اکنــون‬ ‫درمعــرض امتحــان بــزرگ کارامــدی و حــل مشــکالت‬ ‫معیشــتی جامعــه قــرار داریــم‪ .‬امــوزه عیــد قربــان بــه همه‬ ‫مــا مســئوالن کشــور این اســت که اگــر بــه وعده هــای‬ ‫تخلف ناپذیــر خداونــد اعتمــاد کنیــم‪ ،‬بــدون نیرنــگ‬ ‫و ظاهرســازی و به معنــای واقعــی کلمــه اراده الهــی را‬ ‫محقــق کنیــم و به جــای خودمحــوری و خودرایــی‪،‬‬ ‫فــداکاری و ایثــار را ســرلوحه اعمــال و رفتــار خــود قــرار‬ ‫دهیــم و خــود را یکســره وقــف خدمــت بــه مــردم؛ یعنــی‬ ‫وظیفــه شــرعی خــود کنیــم‪ ،‬پیــروزی مــا حتمــی ســت‬ ‫و بــا عبــور از این مرحلــه‪ ،‬ان شــاءاهلل مــردم ایــران قدرتــی‬ ‫مضاعــف خواهنــد یافــت و از مشــکالت کشــور کاســته‬ ‫می شــود»‪ .‬رئیــس مجلــس ادامــه داد‪« :‬نقــش مجلــس و‬ ‫نماینــدگان شــریف مــردم عزیــز ایــران بــرای عبــور از ایــن‬ ‫مرحلــه دشــوار‪ ،‬اساســی و حیاتی ســت‪ .‬اگــر مجلــس را‬ ‫متحــول کنیــم و پیگیر مشــکالت معیشــتی مردم باشــیم‪،‬‬ ‫موتــور تحــول و مدیریــت مشــکالت در کشــور به حرکــت‬ ‫درمی ایــد و اگــر مجلســی ضعیــف داشــته باشــیم‪ ،‬موتــور‬ ‫پیشــرفت کشــور متوقــف خواهــد شــد‪ .‬ازهمیـن رو‪ ،‬تحــول‬ ‫مجلــس و شــکل گرفتن مجلــس قــوی و فعــال‪ ،‬شــرط‬ ‫الزم بــرای تحــول اقتصــاد کشــور اســت»‪ .‬قالیبــاف گفــت‪:‬‬ ‫«خــدا را شــاکریم کــه نظــارت مــردم بــر تمــام رفتارهــا و‬ ‫تصمیم هــای مجلــس بسیاربیشــتر از دوره هــای گذشــته‬ ‫اســت و ایــن را نعمــت الهــی می دانیــم‪ .‬نظــارت مردمــی‬ ‫را گامــی اساســی درجهــت پیشــرفت کشــور قلمــداد‬ ‫می کنیــم‪ .‬وقتــی انتظــار از یــک فــرد زیــاد اســت و بــه‬ ‫اقدامــات او امیــد داریــد‪ ،‬در برابــر او ســخت گیرانه عمــل‬ ‫می کنیــد؛ توجــه مــردم بــه تمــام تصمیمــات ای ـن دوره از‬ ‫مجلــس‪ ،‬نشــان دهنده همیــن امیــد و انتظــار عمومی ســت‬ ‫و همــه مــا نماینــدگان در قبــال ایــن انتظار‪ ،‬وظیفه شــرعی‬ ‫داریــم»‪ .‬قالیبــاف بابیان اینکــه ازهمیـن رو مطالبات مــردم را‬ ‫ســرمایه واقعــی ایــن مجلــس می دانیــم‪ ،‬گفــت‪« :‬قــدردان‬ ‫دقت نظرهــا‪ ،‬مطالبــات‪ ،‬نگرانی هــا و فریادهــای از ســر‬ ‫دلســوزی مــردم هســتیم و از تمــام مــردم عزیــز تقاضــا‬ ‫می کنیــم تــا درادامــه نیــز همین طــور مطالبه گرانــه بــر‬ ‫مجلــس نظــارت کننــد و بــه کوچک تریــن نکاتــی حســاس‬ ‫باشــند و ان را بــا صــدای بلنــد و رســا مطالبــه کننــد تــا‬ ‫قطــار مجلــس بــا کمــک خــود مــردم‪ ،‬درج ـه ای از ریــل‬ ‫اصلــی و قانونــی خــود زاویــه پیــدا نکنــد»‪ .‬قالیبــاف تصریح‬ ‫کــرد‪« :‬رهبــر معظــم انقــاب در ســخنرانی روز عیــد قربــان‬ ‫کــه به فضــل خداونــد موفــق نشــده اســت و موفــق نیــز‬ ‫نخواهنــد شــد‪ .‬بــرای به سرانجام رســاندن جریــان تحریــم‪،‬‬ ‫جریــان تحریــف را اغــاز کردند تــا مطالبــات مــردم را ربوده‬ ‫و بــا وارونه نمایــی و بازنمایــی رســانه ای‪ ،‬خواســته های‬ ‫مــردم را ان طورکــه موردپســند دشــمنان ملــت ایــران‬ ‫اســت‪ ،‬نمایــش دهنــد و بــا تحریــف واقعیــات‪ ،‬کتمــان‬ ‫قــدرت کم نظیــر ایــران اســامی و القــای حــس ناامیــدی‬ ‫و کرختــی‪ ،‬مــردم را از ایجــاد تحــول ناامیــد کننــد‪ .‬ان هــا‬ ‫به خوبــی می داننــد کــه تــا جوان هــای کشــور بــه ایجــاد‬ ‫تحــول امیدوارنــد و نشــاط دارنــد‪ ،‬هــر توطئـه ای را خنثــی‬ ‫خواهنــد کــرد‪ .‬مشــکالت هســت‪ ،‬دشــمنی ها هســت‪،‬‬ ‫جریان هــای نفــوذی به شــدت مشــغول خرابکاری هســتند؛‬ ‫امــا بدانیــم کــه تحــول‪ ،‬قریب الوقــوع اســت‪ .‬امیــد بــه‬ ‫اینــده‪ ،‬افــراد سسـت عنصر‪ ،‬ناکارامــد‪ ،‬ناامیــد و یکجانشــین‬ ‫را از صحنــه مدیریــت کشــور در عرصه هــای گوناگــون‬ ‫کنــار خواهــد گذاشــت و نیــروی جــوان بااســتعداد خــاق‬ ‫و امیــدوار و انقالبــی را روی کار خواهــد اورد‪ .‬ناتوان هــا‬ ‫مشــکالت هســت‪ ،‬دشــمنی ها هســت‪ ،‬جریان هــای‬ ‫نفــوذی به شــدت مشــغول خرابــکاری هســتند؛ امــا‬ ‫بدانیــم کــه تحــول‪ ،‬قریب الوقــوع اســت‪ .‬امیــد‬ ‫بــه اینــده‪ ،‬افــراد سســت عنصر‪ ،‬ناکارامــد‪ ،‬ناامیــد‬ ‫و یکجانشــین را از صحنــه مدیریــت کشــور در‬ ‫عرصه هــای گوناگــون کنــار خواهــد گذاشــت‬ ‫و نیــروی جــوان بااســتعداد خــاق و امیــدوار و‬ ‫انقالبــی را روی کار خواهــد اورد‬ ‫نــکات بســیارمهمی درخصــوص دو جریــان مــوازی تحریــم‬ ‫و تحریــف اشــاره کردنــد‪ .‬ایــن دو جریــان‪ ،‬دو لبــه یــک‬ ‫قیچــی هســتند تــا مســیر پیشــرفت ملت ایــران را مســدود‬ ‫ســازند و کشــور را بــه فروپاشــی اقتصــادی برســانند‪ .‬مســیر‬ ‫تحریــم به دنبــال قفل کــردن اقتصــاد کشــور و رســاندن‬ ‫دولــت بــه وضعیــت ورشکســتگی کامــل بــوده اســت‬ ‫کنــار خواهنــد رفــت و افــراد توانمنــد‪ ،‬چــرخ تحــول‬ ‫قریب الوقــوع به نفــع مــردم را به حرکــت درخواهنــد اورد‪.‬‬ ‫جریــان ســومی هســت کــه دو جریــان تحریــم و تحریف را‬ ‫تکمیــل می کنــد و ان‪ ،‬جریــان ناکارامدی ســت؛ جریانــی‬ ‫کــه مســئولیت ها را تصــرف می کنــد؛ ولــی اولویت هــای‬ ‫کشــور را پشــت گــوش می انــدازد و باعــث می شــود کــه‬ ‫تحریم هــا اثــر کننــد و تحریف هــا‪ ،‬واقعــی جلــوه کننــد‬ ‫و کشــور را ســمت فروپاشــی ذهنــی ســوق می دهنــد‪.‬‬ ‫ناکارامدهــا می داننــد کــه ســوت حرکــت قطــار گام‬ ‫دوم انقــاب اســامی به حرکــت درامــده اســت و دیگــر‬ ‫جوان هــای کارامــد و انقالبــی نخواهنــد گذاشــت ان هــا‬ ‫حرکــت ایــن قطــار پرشــتاب را کنــد کننــد و ســتون‬ ‫پنجــم دشــمن خبیــث ملــت ایــران باشــند»‪ .‬رئیــس‬ ‫مجلــس ادامــه داد‪« :‬دوره کار و تــاش و پیگیری مشــکالت‬ ‫اقتصــادی مــردم اغــاز شــده اســت‪ .‬کام ـ ً‬ ‫ا طبیعی ســت‬ ‫کــه دراین مســیر‪ ،‬اشــکاالت و ضعف هایــی وجــود داشــته‬ ‫باشــد؛ امــا بی تردیــد حرکــت کلــی کــه پیــش روی مــا‬ ‫درجهــت قوی کــردن مــردم و درنتیجــه‪ ،‬ایجــاد ایــران‬ ‫قــوی خواهــد بــود و ایــران قــوی کــه بــا قوی شــدن‬ ‫تک تــک مــردم ایــران به دســت خواهــد امــد‪ ،‬باعــث‬ ‫پیــروزی مــا‪ ،‬در جنــگ اراده هــا و شکســت خوردن دو‬ ‫جریــان تحریــف و تحریــم خواهــد شــد»‪ .‬رئیــس مجلــس‬ ‫درادامــه تصریــح کــرد‪« :‬رهبــر معظــم انقــاب همچــون‬ ‫گذشــته در ســخنرانی روز عیــد قربــان به طورصریــح و‬ ‫شــفاف اولویت هــای کشــور در حــوزه مســائل اقتصــادی‬ ‫را بیــان کردنــد‪ .‬همــه نماینــدگان مجلــس و بدنــه‬ ‫کارشناســی و تخصصــی توانمنــد این مجموعــه‪ ،‬خــود را‬ ‫موظــف و مکلــف می داننــد کــه ایــن اولویت هــا را در راس‬ ‫مســائل موردتوجــه و پیگیــری خــود قــرار دهنــد و از تمــام‬ ‫ظرفیت هــا؛ تکــرار می کنــم تمــام ظرفیت هــای مجلــس‬ ‫شــورای اســامی بــرای پیشــبرد ان هــا اســتفاده کننــد»‪.‬‬ ‫قالیبــاف تشــریح کــرد‪« :‬بســته اقتصــاد مردمــی بــرای‬ ‫پیگیــری همیــن اولویت هــای اقتصــادی در دســتورکار‬ ‫مجلــس قــرار دارد و پیشــبرد گام بـه گام ان؛ چــه باتوجه بــه‬ ‫ظرفیت هــای قانــون مجلــس در تقنیــن و نظــارت و چــه با‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت شــورای هماهنگــی اقتصــاد‪ ،‬تحوالتــی‬ ‫اساســی در وضعیــت اقتصــادی کشــور و به ویــژه به نفــع‬ ‫محرومــان و مســتضعفان رقــم خواهــد زد و مــا خــود را‬ ‫متعهــد می دانیــم ایــن ریل گــذاری را بادقــت انجــام‬ ‫دهیــم و باجدیــت بــر اجرایی شــدن ان نظــارت کنیــم»‪ .‬وی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬انجــام تغییــر اساســی‪ ،‬نیازمنــد اراده هــای‬ ‫اســتوار اســت و مجلــس یازدهــم چنیــن اراده ای دارد و‬ ‫تحــول را رقــم خواهــد زد‪ .‬در بعــد نظارتی نیز به طورشــفاف‬ ‫و دقیــق و بـه روز بــر تمــام جزئیــات نظــارت خواهیــم کــرد‬ ‫و مطالبه گــر اصلــی توجــه بــه اولویت هــای فــوری اقتصــاد‬ ‫خواهیــم بــود»‪ .‬قالیبــاف افــزود‪« :‬ازطرف دیگــر‪ ،‬رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب تشــکیل کارگــروه ویــژه رفــع موانــع‬ ‫جهــش تولیــد را از ســران ســه قــوه مطالبــه کردنــد‬ ‫کــه اعــام می کنــم بــه زودی ایــن کارگــروه بــا حضــور‬ ‫جمعــی از متخصصیــن باتجربــه و کارشناســان جــوان‬ ‫تشــکیل خواهــد شــد و رونــد فعالیت هــای انــان کــه بــه‬ ‫تصمیم گیری هــای کالن جهــت خواهــد داد‪ ،‬به طورشــفاف‬ ‫بــه اطــاع عموم مــردم خواهــد رســید»‪ .‬رئیــس مجلس در‬ ‫انتهــای صحبت هایــش دراین جلســه گفــت‪« :‬در پایــان الزم‬ ‫اســت اشــاره کنــم کــه نگــران عدم رعایــت پروتکل هــای‬ ‫دقیــق بهداشــتی در کنکور سرتاســری هســتیم‪ .‬متاســفانه‬ ‫بــه وعده هــای داده شــده در برگــزاری کنکــور دکتــری‬ ‫عمــل نشــد و بی توجهی هــای تاســف اوری در برگــزاری‬ ‫ان کنکــور وجــود داشــت کــه خــود نیازمنــد بررســی‬ ‫دقیق تــر و پیگیری ســت‪ .‬ایــن کوتاهی هــا‪ ،‬نگرانــی مــردم‬ ‫درخصــوص برگــزاری کنکــور سرتاســری را بیشــتر کــرده‬ ‫و بســیاری از نماینــدگان‪ ،‬شــنونده نگرانی هــای والدیــن‬ ‫درخصــوص ســامت فرزنــدان خــود بوده انــد‪ .‬به نظــر‬ ‫می رســد تعویــق زمــان کنکــور تــا گذشــتن از دوران‬ ‫پیــک کرونــا و خنک ترشــدن هــوا کــه امــکان اســتفاده از‬ ‫ماســک به مدت چندســاعت را میســر کنــد‪ ،‬ضروری باشــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ســامت دانش امــوزان عزیــز مــا‪ ،‬خــط قرمــز‬ ‫مجلــس شــورای اسالمی ســت و کمیســیون های بهداشــت‬ ‫و امــوزش مجلــس وظیفــه دارنــد تــا حصــول اطمینــان از‬ ‫رعایــت بهتریــن تصمیــم دراین زمینــه‪ ،‬مطالبات مــردم را از‬ ‫مســئولین ذی ربــط پیگیــری کننــد»‪.‬‬ ‫ایا روزهای پرتنش برای ترکیه در راه است؟‬ ‫درگیری هــای جمهــوری اذربایجــان و ارمنســتان در‬ ‫روزهــای گذشــته کــه می رفــت دو کشــور را دراســتانه‬ ‫جنگــی ویرانگــر قــرار دهــد و نیــز تحــوالت اخیــر در‬ ‫چنــد کشــور حــوزه مدیترانــه؛ ازجملــه یونــان‪ ،‬عــراق‪،‬‬ ‫ســوریه‪ ،‬یمــن‪ ،‬قبــرس و لیبــی‪ ،‬نشــان از وجــود یــک‬ ‫عنصــر مداخله گــر دیگــر به نــام «ترکیــه» دارد کــه‬ ‫رونــد نامعلومــی را بــرای اینــده مناســبات منطق ـه ای‬ ‫ترســیم کــرده اســت‪ .‬دخالت هــای گاه وبیــگاه ترکیــه‬ ‫در ســال های اخیــر در برخــی کشــورهای همســایه‬ ‫کــه عمــده ان هــا به صــورت نظامــی یــا امنیتــی‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬موجــب شــده تــا ایــن پرســش ها نــزد‬ ‫بســیاری از ناظــران و کارشناســان سیاســی به وجــود‬ ‫ایــد کــه «ایــا ترکیــه در مســیر یــک یــا چنــد جنــگ‬ ‫هم زمــان قــرار گرفتــه؟ ایــا مقامــات و دولتمــردان‬ ‫ایــن کشــور اگاهانــه مســیری را انتخــاب کرده انــد تــا‬ ‫مــردم و کشورشــان را به ســمت جنــگ پیــش ببرنــد‬ ‫یــا ناخواســته و باالجبــار در مســیرهای پرتنــش قــرار‬ ‫گرفته انــد؟ و اگــر واقعــاً انــکارا به دنبــال ایجــاد‬ ‫درگیری هــای منطقــه ای در حــوزه مدیترانــه اســت‪،‬‬ ‫چــه نشــانه هایی بــرای اثبــات ان وجــود دارد؟»‬ ‫در کنــار تمــام ایــن پرســش ها کــه دســت برقضا‬ ‫بخش ـی ازان ها نیــز درســت عنــوان شــده‪ ،‬ایــن ســوال‬ ‫مهــم نیــز می توانــد مطــرح شــود کــه چــه ضرورتــی‬ ‫دارد ترکیــه کــه در ســال های اخیــر جهش هــای‬ ‫مناســبی را بــرای توســعه اقتصــادی و اجتماعــی خــود‬ ‫داشــته و زیرســاخت های زیــادی نیــز در ایــن کشــور‬ ‫در همــه زمینه هــا فراهــم شــده‪ ،‬بــا ورود بــه منازعــات‬ ‫منطقــه ای اقــدام بــه تخریــب همــه ان دســتاوردها‬ ‫کنــد؟ بدیهی ســت پاســخ بــه ایــن پرســش ها‬ ‫دســت کم در ایــن نوشــته کوتــاه به ســادگی‬ ‫امکان پذیــر نخواهــد بــود؛ امــا اگــر بتــوان تاحــدودی‬ ‫نیــز بــرای ایــن ســواالت جوابــی قانع کننــده یافــت‪،‬‬ ‫می تــوان اینــده مناســبات منطق ـه ای ترکیــه به ویــژه‬ ‫در حــوزه دریــای مدیترانــه را نیــز روشــن تر دیــد‪.‬‬ ‫ایــن ایــده کــه ترکیــه و امکانــات ان کشــور می توانــد‬ ‫درراســتای تامیــن منافــع غــرب؛ به ویــژه امریــکا‬ ‫به صــورت نیابتــی در منطقــه خاورمیانــه و حــوزه‬ ‫دریــای مدیترانــه بـه کار گرفتــه شــود‪ ،‬مدت هاســت که‬ ‫نــزد بســیاری از سیاســتمداران و نظریه پــردازان غربــی‬ ‫به وجــود امــده و انــان در ســال های اخیــر بــا مواضــع و‬ ‫حتــی تحلیل هــا و پژوهش هــای خــود نشــان داده انــد‬ ‫کــه بی میــل نیســتند کــه ترک هــا را در یــک یــا‬ ‫چنــد جبهــه به نیابــت از خــود یــا مــوارد دیگــر درگیــر‬ ‫کننــد‪ .‬البتــه نبایــد این موضــوع را نیــز ازنظــر دور‬ ‫داشــت کــه متاســفانه روحیــه جنگ طلبــی و به ویــژه‬ ‫ســودای ســوق دادن ترکیــه بــه دوران عثمانــی ان گونــه‬ ‫کــه برخــی ان را سیاســت های «نــو عثمانــی» نیــز‬ ‫می نامنــد‪ ،‬در برخــی مقامــات انــکارا موجــب شــده تــا‬ ‫فرضیه هــای جنگ طلبانــه نــزد بســیاری از کارشناســان‬ ‫و مــردم عــادی تقویــت شــود و ایــن مــوارد در تغییــر‬ ‫دیدگاه هــای بیشــتر مــردم منطقــه نســبت بــه ایــن‬ ‫کشــور نیــز بی تاثیــر نبــوده اســت‪ .‬درهمین راســتا‪،‬‬ ‫اندیشــکده امریکایــی «گیتســتون» به تازگــی در‬ ‫مطلبــی باعنــوان «ترکیــه در مســیر جنــگ قــرار‬ ‫دارد» به قلــم اوزای پــوالت کــه اصالت ـاً ترکیه ای ســت‪،‬‬ ‫نوشــت کــه ترکیــه درحال حاضــر در مســیر تقابــل‬ ‫نظامــی بین المللــی بــا کشــورهای همســایه مثــل‬ ‫یونــان‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬عــراق‪ ،‬ســوریه و قبــرس قــرار دارد و‬ ‫در کشــورهایی همچــون لیبــی و یمــن دخالــت نظامی‬ ‫می کنــد‪ .‬در ایــن یادداشــت تاکیــد شــده کــه «رفتــار‬ ‫دولــت ترکیــه بیانگــر ان اســت که سیاســت خارجــی‬ ‫ترکیــه نســبت بــه کشــورهای یادشــده و نســبت بــه‬ ‫کل منطقــه به شــکل فزاینــده ای بی ثبــات کننــده‬ ‫اســت»؛ مثــ ً‬ ‫ا افزایــش تنش هــای اخیــر میــان‬ ‫ترکیــه و یونــان‪ ،‬ایــن دو کشــور را دراســتانه درگیــری‬ ‫قــرار داده؛ به طوری کــه تحــرکات ترکیــه و به ویــژه‬ ‫در موضــوع اکتشــاف و اســتخراج نفــت در دریــای‬ ‫مدیترانــه موجــب نگرانــی یونــان شــده اســت‪ .‬روزنامــه‬ ‫«کاتیمیرینــی» یونــان نیــز دراین بــاره به تازگــی‬ ‫نوشــت کــه «ایــن برنامــه ترکیــه ازنظــر دولــت‬ ‫یونــان‪ ،‬اقــدام جــدی بــرای افزایــش تنــش در شــرق‬ ‫مدیترانــه اســت؛ ازای ـن رو‪ ،‬نخس ـت وزیر یونــان هشــدار‬ ‫داده کــه اگــر نقــض حاکمیــت ملــی یونــان ازســوی‬ ‫ترکیــه متوقــف نشــود‪ ،‬شــاید اتحادیــه اروپــا ترکیــه را‬ ‫تحریــم کنــد»‪ .‬یادداشــت اندیشــکده امریکایــی ادامــه‬ ‫داده‪« :‬همچنیــن؛ حکومــت رجــب طیــب اردوغــان‪،‬‬ ‫حملــه نظامــی علیــه ســوریه و عــراق انجــام می دهــد‬ ‫و بــرای تصاحــب نفــت لیبــی مــزدوران ســوری را بــه‬ ‫ایــن کشــور اعــزام می کنــد‪ .‬انــکارا درحال دامــن زدن‬ ‫بــه خشــونت و درگیــری جــاری بیــن ارمنســتان‬ ‫و اذربایجــان و همچنیــن یکــی از مشــوقان اصلــی‬ ‫درگیــری نیروهــای اذری بــا ارمنــی در منطقه اســت»؛‬ ‫بــه ایــن برداش ـت ها زمانــی جدی تــر توجــه شــد کــه‬ ‫اظهــارات اســماعیل دمیــر؛ رئیــس ســازمان صنایــع‬ ‫دفاعــی وابســته بــه نهــاد ریاس ـت جمهوری ترکیــه در‬ ‫بحبوحــه تنش هــای نظامــی میــان باکو‪-‬ایــروان‪ ،‬بــه‬ ‫رســانه ها گفــت‪« :‬پهپادهــای مســلح و مهمــات نظامــی‬ ‫و موشــک های مــا دراختیــار جمهــوری اذربایجــان‬ ‫قــرار دارد» یــا اینکــه ارتــش ترکیــه بــار دیگــر اقــدام‬ ‫بــه تحــرکات نظامــی در اب هــای یونــان کــرد؛‬ ‫تاجایی کــه روزنامــه یونانــی «کاتیمیرینــی» نوشــت‪:‬‬ ‫«نگرانــی دربــاره احتمــال دخالــت نظامــی ترکیــه‬ ‫در شــرق مدیترانــه وجــود دارد‪ .‬ترکیــه بااین اقــدام‬ ‫درصــدد جلوگیــری از رســیدن یونــان و مصــر بــه‬ ‫توافــق بــرای ترســیم منطقــه اقتصــادی ویــژه بیــن دو‬ ‫کشــور اســت‪ .‬مقام هــای یونــان و مصــر درحال حاضــر‬ ‫دراین بــاره گفت وگــو می کننــد»‪ .‬برخــاف مواضــع‬ ‫غربــی؛ ترکیــه دســت کم به ظاهــر هــم کــه شــده‬ ‫می گویــد‪ ،‬گفت وگــو و مذاکــره بــا یونــان را به جــای‬ ‫هرگونــه رفتــار تن ـش زا در دســتورکار خــود قــرار داده‬ ‫اســت‪ .‬درهمین راســتا‪ ،‬خلوصــی اکار؛ وزیــر دفــاع‬ ‫ترکیــه درحالی کــه فرماندهــان ارشــد نیروهــای مســلح‬ ‫ایــن کشــور ازجملــه ژنــرال یاشــار گولــر (فرمانــده‬ ‫رئیــس ســتاد کل)‪ ،‬ارتشــبد امیــد دونــدار (فرمانــده‬ ‫نیــروی زمینــی) و ارتشــبد حســن کوچــوک اکیــوز‬ ‫(رئیــس نیروهــای هوایــی)‪ ،‬دریاســاالر عدنــان اوزبــال‬ ‫(فرمانــده نیــروی دریایــی) در ادیرنــه وی را همراهــی‬ ‫می کردنــد‪ ،‬در حاشــیه نمــاز عیــد قربــان در مســجد‬ ‫«ســلیمیه» در گفت وگــو بــا خبرنــگاران اظهــار داشــت‬ ‫کــه ترکیــه در چهارچــوب سیاســت روابــط همســایگی‬ ‫خــوب بــه مذاکــره و گفتمــان بــا همســایگان؛ ازجملــه‬ ‫یونــان و بلغارســتان ادامــه می دهــد‪ .‬اکار بابیان اینکــه‬ ‫در مدارس‪ ،‬کارافرینی الزم است‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫از اغازیــن روزهــای قــرن ‪ ،21‬مســئله امــوزش و در کنــار ان تحصیــات‬ ‫کاربــردی بــا قــوت و قــدرت بیشــتری‪ ،‬موردتوجــه قــرار گرفتــه و ضــروری‬ ‫شــمرده شــد و تقریبــاً نهضتــی فراگیــر‪ ،‬بیــش از یــک دوم کــره زمیــن را‬ ‫بــه تکاپــو انداخــت؛ ایــن جمعیــت عظیــم خواهــان تغییــر نظــام اموزشــی‬ ‫شــده و تحصیــات کاربــردی و به تبــ عِان رشــد کارافرینــی را الزمــه‬ ‫دنیــای مــدرن امــروزی دانســتند؛ به نحوی کــه در اغلــب ایــن کشــورها‪،‬‬ ‫مطالــب و کتــب درســی تئوری گونــه‪ ،‬کــم و کمتــر شــده و به جــای ان بــه‬ ‫اموزش هــای عملــی رغبــت و توجــه بیشــتری ابــراز شــد‪ .‬در کشــور مــا نیــز‬ ‫پــس از ســال ها تحصیــل تئوریــک و حفــظ مطالــب درســی و شــرکت در‬ ‫ازمون هــای کالســی و در اخــر دریافــت یــک مــدرک تحصیلــی به نــام پایــان‬ ‫دوره ابتدایــی و ســیکل اول یــا دیپلــم‪ ،‬میلیون هــا دانش اموختــه تئــوری‬ ‫راهــی بــازاری بــدون مصــرف می شــدند‪ .‬ایــن مطالــب کــه بــه زحمــت در‬ ‫مخیلــه و مغــز دانش امــوزان تــا پایــان امتحــان جــای می گرفــت‪ ،‬پ ـس ازان‬ ‫بــا ســرعت بــرق و بــاد‪ ،‬از اذهــان زدوده می شــد؛ یعنــی عمـ ً‬ ‫ا دوره تحصیــل‬ ‫‪12‬ســاله‪ ،‬بــدون کوچک تریــن بــازده‪ ،‬بــرای ورود بــه بــازار کار نقشــی نداشــته‬ ‫و درنتیجــه علمــای اموزشــی‪ ،‬حرکــت را به ســوی اموزش هــای کاربــردی و‬ ‫کارافرینــی ســوق دادنــد؛ گواینکــه در کشــور مــا در طــی همیــن ســال ها‪،‬‬ ‫فارغ التحصیــان هنرســتانی‪ ،‬تقریبــاً امــوزش عملــی می دیدنــد و در بــازار‬ ‫کار‪ ،‬افــرادی کاردان بــه کار مشــغول می شــدند؛ افــرادی بــا تخصص هــای‬ ‫لوله کــش‪ ،‬بــرق کار‪ ،‬مکانیــک‪ ،‬تکنســین‪ ،‬مفیــد بــه حــال خــود و جامعــه‬ ‫می شــدند کــه متاســفانه در ســه دهه اخیر‪ ،‬ایــن هنرســتان ها نیــز کارایــی‬ ‫الزم را از دســت دادنــد‪ .‬دراین میــان‪ ،‬حلقــه مفقــوده ای به نــام علــم و دانــش‬ ‫اثــر وجــودی گذشــته خــود را از دســت داده و دیگر‪ ،‬اشــعاری چــون «ز گهواره‬ ‫تــا گــور دانــش بجــوی» از ســرتیتر مطالــب کتــب درســی حــذف شــده و در‬ ‫انشــاء کالســی هــم‪ ،‬نــه معلمیــن و نــه اســاتید دانشــگاهی‪ ،‬اعتقــاد چندانــی‬ ‫بــه اینکــه علــم از ثــروت بهتــر اســت‪ ،‬ندارنــد! دنیــا این روزهــا به شــدت‬ ‫و به ســرعت برپایــه مناســبات مــادی می چرخــد و ضدارزش هــا به شــدت‬ ‫جــای ارزش هــا را در بــاور جامعــه گرفته انــد و چــون جامعــه جهانــی هــم‪،‬‬ ‫بــا پــول ســنجیده می شــود‪ ،‬کار بــه جایــی رســیده کــه ثروتمنــدان‪ ،‬جــای‬ ‫دانشــمندان را گرفتــه و مــاک برتــری و اقایــی در جامعــه‪ ،‬بــه میــزان‬ ‫ثــروت انســان ها‪ ،‬متکــی شــده اســت؛ امــا دراین میــان‪ ،‬هنــوز پــاره ای‬ ‫از جامعه شناســان بــر ایــن باورنــد کــه ایــن روال عمومــی و همیشــگی‬ ‫نخواهــد بــود؛ ازجملــه دکتــر مهــرداد ناظــری (جامعه شــناس ایرانــی)‪ ،‬کــه‬ ‫ده هــا کتــاب در زمینه هــای مختلــف بــه تالیــف رســانده‪ ،‬معتقــد اســت‬ ‫شِرو‪ ،‬علــم و دانــش و در کنــار‬ ‫کــه در دنیــای اینــده و در ســال های پیــ ‬ ‫ان کارافرینــی‪ ،‬کلیــد اســرارامیز ســعادتمندی مــردم خواهــد بــود‪ .‬بــه بــاور‬ ‫ایــن جامعه شــناس‪ ،‬به نظــر می رســد کــه شــرایط اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی‬ ‫و فســادهای مالــی گســترده‪ ،‬باعــث شــده تــا هرکــس به نوعــی بــرای‬ ‫ثروتمندشــدن تــاش کنــد‪ .‬بــه بــاور ایــن عضــو هیئت علمــی دانشــگاه‪ ،‬هنــوز‬ ‫در جامعــه هســتند افرادی کــه ثــروت را‪ ،‬در فهــم گنــج درونــی‪ ،‬کــه همــان‬ ‫دانــش اســت‪ ،‬می داننــد‪ .‬همان گونه کــه افــرادی چــون موالنــا‪ ،‬ســعدی و‬ ‫حافــظ چنیــن پنداشــتند‪ .‬امیــدوارم کــه مــردم مــا روزی را ببیننــد کــه دیگــر‬ ‫در صف هــای نوبــت خریدوفــروش ماشــین‪ ،‬ســکه‪ ،‬ارز و بــورس‪ ،‬ســاعات عمــر‬ ‫را بــه بطالــت نگذراننــد و بــه فکــر کارافرینــی بــرای نســل پویــای اینــده و‬ ‫حــال باشــند کــه به یقیــن پندارهــای این گونــه ای‪ ،‬راهــی صــواب بــرای‬ ‫اینــده بهتــر بــرای ایــران و ایرانــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫شناسایی ‪۱۴۳‬قطعه برای داخلی سازی‬ ‫سرپرســت وزارت صمــت گفــت‪« :‬بــرای داخلی ســازی ‪۳.۲‬میلیــارددالر از مــواد اولیــه‬ ‫و کاالهــای موردنیــاز تولیــد کــه تــا پیش ازایــن وارد می شــده‪ ،‬هدف گــذاری انجــام و‬ ‫‪۱۴۳‬قطعــه گلوگاهــی نیــز شناســایی شــده اســت»‪ .‬به گــزارش وزارت صمــت؛ حســین‬ ‫مــدرس خیابانــی افــزود‪« :‬ســاخت داخــل‪ ،‬مهم تــر از افزایــش تولیــد اســت کــه طبیعتـاً‬ ‫منجــر بــه افزایــش تولیــد می شــود؛ امــا افزایــش تولیــد بــدون ســاخت داخل‪ ،‬وابســتگی‬ ‫به همــراه دارد»‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای کاهش امار طالق‬ ‫وزیــر کشــور‪ ،‬از اجــرای طــرح پایلوتــی در یکــی از اســتان ها درراســتای کاهــش امــار‬ ‫طــاق و اســیب های اجتماعــی بــا همــکاری دیگــر اســتان ها خبــر داد‪ .‬به گــزارش مهــر؛‬ ‫عبدالرضــا رحمانــی فضلــی افــزود‪« :‬باتوجه بــه هدف گــذاری کــه در تاســیس مراکــز‬ ‫مشــاوره ای قبــل و حیــن ازدواج بــوده‪ ،‬توانســتند بــه هــدف ‪ ۱۵‬تــا ‪۲۰‬درصــد برســند‬ ‫و دســتگاه ها هــم نظــرات خــود را ارائــه دادنــد‪ .‬مقــرر شــد بــا هماهنگی هــای مســتمر‬ ‫و رفــع اشــکاالت درعمــل و اســتفاده از ظرفیــت مردمــی دراین حــوزه؛ به ویــژه مراکــز‬ ‫مشــاوره ای خصوصــی موجــود در کشــور و اتصــال ان هــا بــه ایــن شــبکه بتوانیــم از امــر‬ ‫خانــواده صیانــت بیشــتری داشــته باشــیم و شــاهد کاهــش طــاق در جامعــه باشــیم و‬ ‫خانواده هــا بــه ثبــات برســند»‪.‬‬ ‫ممنوعیت خریدوفروش حواله ارز در فضای مجازی‬ ‫در روزهــای اینــده بــا همســایه یونانــی خــود نشســتی‬ ‫در انــکارا برگــزار خواهــد کــرد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬بــا‬ ‫این قبیــل نشســت ها و مذاکــرات تــاش داریــم تــا‬ ‫مشــکالت را حــل کنیــم‪ .‬دراین راســتا بــه تالش هــای‬ ‫خــود ادامــه می دهیــم»‪ .‬ایــن گفته هــا چنیــن بیــان‬ ‫می کنــد کــه ترکیــه مایــل بــه ورود بــه جنــگ نیســت‬ ‫و تــاش می کنــد کــه بــا مذاکــره و گفت وگــو‬ ‫مشــکالت را دســت کم بــا همســایه اروپایــی خــود‬ ‫حــل کنــد‪ .‬هرچنــد برخــی از غربی هــا انتظــار دارنــد‬ ‫کــه ترکیــه در روزهــای اینــده در یکــی از کشــورهای‬ ‫یادشــده در بــاال وارد یــک جنــگ مســتقیم و خونیــن‬ ‫شــود؛ امــا به نظــر می رســد ترک هــا راه ســومی‬ ‫را درپیــش گرفته انــد کــه بــوی جنــگ از ان بــه‬ ‫مشــام نمی رســد‪ .‬شــواهد بســیاری وجــود دارد کــه‬ ‫نشــان می دهــد ترک هــا بیش ازانکــه به دنبــال‬ ‫جنــگ باشــند‪ ،‬بیشــتر مایل انــد در ارامــش منافــع‬ ‫خــود را تامیــن کننــد‪ .‬البتــه ایــن بدان معنــا نیســت‬ ‫کــه ترکیــه مایــل بــه ســکون و ســکوت اســت؛ بلکــه‬ ‫به نظــر می رســد ایــن کشــور دنبــال ان اســت که‬ ‫در شــرایط بینابیــن جنــگ و صلــح و تاجایی کــه‬ ‫ممکــن اســت به وســیله نیروهــای نیابتــی و عناصــر‬ ‫تنــدرو منافــع خــود را تامیــن کنــد‪ .‬البتــه شــاید در‬ ‫برخی مــوارد ماننــد لیبــی‪ ،‬ترکیــه حتــی ارایــش‬ ‫جنگــی به خــود گرفــت‪ ،‬امــا خیلــی زود از مواضــع‬ ‫جنگــی عقب نشــینی کــرد و مواضــع خــود را درحــد‬ ‫اتما ِم حجــت بــا طــرف مقابــل؛ یعنــی ژنــرال حفتــر‬ ‫(فرمانــده ســابق نظامیــان لیبــی) و کشــورهای حامــی‬ ‫او عربســتان‪ ،‬امــارات‪ ،‬مصــر و حتــی فرانســه تقلیــل‬ ‫داد‪ .‬درمــورد یونــان نیــز به رغــم انتخــاب نام هــای‬ ‫تحریک کننــده بــرای کشــتی های حفــاری خــود در‬ ‫دریــای مدیترانــه و به رغــم داشــتن اختالفــات ریشـه ای‬ ‫بــا یونــان و به ویــژه دربــاره جزایــر یونانــی در دریــای‬ ‫اژه کــه ترکیــه مدعــی ان هاســت‪ ،‬امــا اصــ ً‬ ‫ا بــوی‬ ‫درگیــری نظامــی میــان ترکیــه و یونــان؛ دســت کم‬ ‫در مقطــع کنونــی بــه مشــام نمی رســد‪ .‬ترکیــه نــام‬ ‫برخــی از کشــتی های حفــاری خــود را به گونــه ای‬ ‫انتخــاب کــرده کــه بــرای یونــان تحریک امیــز‬ ‫به نظــر می رســد؛ مثــ ً‬ ‫ا نــام یــک کشــتی حفــاری‬ ‫«فاتــح» نام گــذاری شــده کــه اشــاره بــه «ســلطان‬ ‫محمــد دوم»؛ فاتــح عثمانــی‪ ،‬فاتــح قســطنطنیه در‬ ‫‪ ۱۴۵۳‬اســت‪ .‬یکی دیگــر از کشــتی های حفــاری‬ ‫«یافــوز» به معنــی «قاطــع» و بــه «ســلطان ســلیم‬ ‫یکــم»؛ ســلطان امپراتــوری عثمانــی منســوب اســت‪.‬‬ ‫«ســلطان ســلیم یکــم» در ســال ‪ ۱۵۷۱‬قبــرس را فتــح‬ ‫کــرد‪ .‬کشــتی «قانونــی» نیــز بــه «ســلطان ســلیمان‬ ‫قانونــی» منســوب اســت کــه بخشــی از شــرق اروپــا‬ ‫و جزیــره یونانــی رودس را فتــح کــرد‪ .‬اســم کشــتی‬ ‫لرزه نــگاری ترکیــه در فــات قــاره ای یونــان نیــز‬ ‫«عــروج رئیــس» اســت‪« .‬عــروج رئیــس» از ‪ ۱۴۷۴‬تــا‬ ‫‪ ۱۵۱۸‬در دوره امپراتــوری عثمانــی فرمانــده بســیاری‬ ‫از لشکرکشــی های عثمانــی بــه ســواحل ایتالیــا و‬ ‫جزایــر مدیترانــه بــود‪ .‬ازســوی دیگر‪ ،‬دولتمــردان انــکارا‬ ‫به خوبــی واقف انــد کــه ورود بــه هــر مناقشــه رودررو‬ ‫ممکــن اســت ســاختارهای اقتصــادی و ســرمایه ای‬ ‫کشورشــان را در بســیاری از نقــاط جهــان مورد اســیب‬ ‫قــرار دهــد و ایــن مقولــه نیــز از نقــاط ضعفی ســت‬ ‫کــه هــر کشــور توســعه یافته یــا درحال توســعه بــا‬ ‫ان مواجهــه اســت و شــاید به همین علــت اســت کــه‬ ‫بســیاری از کشــورهای توســعه یافته جهــان؛ ازجملــه‬ ‫کشــورهای اروپایــی مثــل انگلیــس و فرانســه و ‪...‬‬ ‫مایــل نیســتند دس ـت کم به تنهایــی وارد یــک جنــگ‬ ‫مســتقیم و رودررو بــا هیچ یــک از کشــورهای دیگــر‬ ‫شــوند‪ .‬این درحالی ســت که نبایــد فرامــوش کــرد‪،‬‬ ‫مناطقــی ماننــد خاورمیانــه‪ ،‬شــمال افریقــا و قفقــاز‬ ‫به دلیــل مشــکالت فــراوان؛ ازجملــه شعله ورشــدن‬ ‫بحران هــای امنیتــی‪ ،‬ماننــد دهه هــای قبــل‪ ،‬کشــش‬ ‫جنگ هــای گســترده و پرهزینــه را ندارنــد‪ .‬ازطرفــی‪ ،‬‬ ‫وجــود چنــد حــزب پرقــدرت و رقیــب در داخــل‬ ‫ترکیــه نیــز ممکــن اســت مانــع بزرگــی برابــر دولــت‬ ‫کنونــی انــکارا بــرای اغــاز جنگــی خانمان ســوز در‬ ‫هریــک از کشــورهای منطقــه مدیترانــه یــا قفقــاز یــا‬ ‫شــمال افریقــا باشــد و ضمن انکــه ورود بــه چنــد‬ ‫مناقشــه و درگیــری بــرای کشــوری ماننــد ترکیــه‬ ‫کــه از منابــع محــدود مالــی و اقتصــادی به رغــم همــه‬ ‫توانمندی هــای ایــن کشــور در حوزه هــای مختلــف‪،‬‬ ‫برخــوردار اســت و نیــز اســیب پذیری بســیاری از‬ ‫مــردم انجــا نمی تــوان در شــرایط کنونــی درگیــری‬ ‫گســتره ای را بــرای ترکیــه در خــارج از مرزهــای ایــن‬ ‫کشــور بــرای ترک هــا متصــور بــود‪.‬‬ ‫علیرضا جباری‪ /‬ایرنا‬ ‫ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز‪ ،‬مصادیــق محتــوای مجرمانــه مرتبــط بــا قاچــاق‬ ‫کاال و ارز در فضــای مجــازی را تعییــن و در درگاه اینترنتــی ایــن کارگــروه به نشــانی‬ ‫‪ www.internet.ir‬قــرار داد‪ .‬به گــزارش ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز؛ بنــد «ک»‬ ‫از فهرســت مصادیــق محتــوای مجرمانــه باعنــوان محتــوای مجرمانــه مرتبــط بــا قاچــاق‬ ‫کاال و ارز بدین شــرح اســت‪ .1 :‬هرگونــه عرضــه‪ ،‬تبلیــغ‪ ،‬ترویــج‪ ،‬خریــد یــا فــروش کاال‬ ‫یــا ارز موضــوع قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز؛ ‪ .2‬هرگونــه عرضــه‪ ،‬خریــد‪ ،‬فــروش یــا‬ ‫حوالــه ارز در فضــای مجــازی‪ .‬معاونــت امــور مقابلــه و هماهنگــی حقوقــی ســتاد مرکزی‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز طــی مکاتبـه ای بــا دبیرخانــه کمیســیون های برنامه ریــزی‪،‬‬ ‫هماهنگــی و نظــارت بــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز اســتان های سراســر کشــور‪ ،‬رصــد‬ ‫و انعــکاس ایــن مصادیــق در فضــای مجــازی؛ اعــم از درگاه هــای اینترنتــی‪ ،‬اینســتاگرام‬ ‫و شــبکه های اجتماعــی بــه دبیرخانــه قــرارگاه مرکــزی مقابلــه بــا قاچــاق کاال و ارز در‬ ‫ســطح عرضــه مســتقر در دفتــر هماهنگــی امــور مقابلــه و رصــد جریــان مالــی قاچــاق‬ ‫ایــن معاونــت را خواســتار شــده اســت‪.‬‬ ‫تولید ‪۳۰‬هزارتن چای خشک در کشور‬ ‫رئیــس ســازمان چــای بابیان اینکــه ‪۵۰‬درصــد نیــاز کشــور را می تــوان از تولیــد‬ ‫داخــل تامیــن کــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬تــا ایــن تاریــخ‪۸۰ ،‬هزارتــن بــرگ ســبز چــای خریــداری‬ ‫و ‪۱۸‬هزارتــن هــم چــای خشــک تولیــد شــده اســت»‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ حبیب جهانســاز‬ ‫بااشــاره به افزایــش تولیــد چــای اظهــار داشــت‪« :‬طــی چندســال اخیر ســاالنه ‪12‬درصــد‬ ‫افزایــش تولیــد داریــم و پیش بینــی می شــود در ســال جــاری ‪30‬هزارتــن چــای‬ ‫خشــک تولیــد شــود‪ .‬درحال حاضــر ‪30‬درصــد نیــاز کشــور از تولیــد داخــل اســت کــه‬ ‫ازاین میــزان ‪90‬درصــد در اســتان گیــان تولیــد می شــود»‪.‬‬ ‫استلزامات بازگشایی مدارس استثنایی‬ ‫ســید جــواد حســینی عنــوان کــرد‪« :‬توجــه بــه تفاوت هــای فــردی دانش امــوزان‬ ‫بــا نیازهــای ویــژه‪ ،‬تدویــن برنامــه امــوزش هفتگــی متناســب بــا روزهــای هفتــه و‬ ‫اولویــت دروس امــوزش حضــوری‪ ،‬تعییــن وضعیــت دانش امــوزان قبل از شــروع ســال‬ ‫تحصیلــی بــرای برنامه ریــزی و ارائــه خدمــات اموزشــی‪ ،‬توان بخشــی و مشــاوره ای؛‬ ‫از اســتلزامات بازگشــایی مــدارس استثنایی ســت»‪ .‬به گــزارش پانــا؛ رئیــس ســازمان‬ ‫اموزش وپــرورش اســتثنایی افــزود‪« :‬شناســایی دانش امــوزان بــا بیماری هــای‬ ‫خــاص‪ ،‬شناســایی دانش امــوزان دارای والدیــن کم ســواد‪ ،‬شناســایی دانش امــوزان‬ ‫فاقــد وســایل ارتباطــی هوشــمند نیــز از برنامه هــای اموزش وپــرورش اســتثنایی‬ ‫درجهــت بازگشــایی مــدارس اســت‪ .‬همچنیــن تقســیم روزهــا براســاس ســطح‬ ‫یادگیــری دانش امــوزان‪ ،‬تعییــن ســطح یادگیــری دانش امــوزان و ضــرورت تعدیــل‬ ‫ظرفیــت اســتفاده از ســرویس ایاب وذهــاب از دیگــر اســتلزامات بازگشــایی مــدارس‬ ‫استثنایی ســت»‪.‬‬ ‫پرداخت وام ودیعه مسکن‬ ‫توسط ‪ ۱۹‬بانک و موسسه اعتباری‬ ‫معــاون وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬از پرداخــت وام ودیعــه مســکن به مســتاجران توســط ‪۱۹‬‬ ‫بانــک و موسســه اعتبــاری خبــر داد‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ محمود محمــودزاده با یــاداوری‬ ‫ثبت نــام ‪2.2‬میلیون نفــر بــرای دریافــت وام ودیعــه مســکن‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬براســاس‬ ‫برنامه ریــزی صورت گرفتــه؛ قبــل از ‪ 20‬مردادمــاه (دوشــنبه هفتــه اینــده) اســامی‬ ‫واجــدان شــرایط و مســتاجران نیازمنــد حمایت هــای دولتــی بــرای دریافــت تســهیالت‬ ‫ودیعــه مســکن‪ ،‬بــه بانک هــای عامــل معرفــی می شــوند»‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫جویس کارول اوتس‪:‬‬ ‫درون همه ما یک قصه گو وجود دارد‬ ‫شــکی نیســت کــه جویــس کارول اوتــس؛ از درخشــان ترین چهره هــای‬ ‫امــروز ادبیــات امریکاســت کــه به ویــژه در نوشــتن داســتان کوتــاه بیش‬ ‫از هــر نویســنده دیگــری متمایــز و منحصربه فــرد بــوده‪ .‬او تاکنــون‬ ‫بیــش از ‪ 60‬رمــان‪ ،‬داســتان کوتــاه‪ ،‬نمایشــنامه و زندگی نامــه نوشــته‬ ‫کــه جوایــز بســیاری را طــی ســال ها برایــش به ارمغــان اورده انــد‪.‬‬ ‫به گــزارش ایبنــا؛ او چندی پیــش هــم موفــق شــد جایــزه «ســینه دل‬ ‫دوکا» را کــه گران تریــن جایــزه ادبــی فرانســه اســت‪ ،‬ازســوی اکادمــی‬ ‫زبــان و ادبیــات فرانســه دریافــت کنــد‪ .‬اوتــس در یــک مصاحبــه کوتــاه‬ ‫و خواندنــی بــا مجلــه «پروســپکت» دربــاره موضوعــات متنــوع صحبــت‬ ‫کــرده کــه درادامــه می خوانیــم‪.‬‬ ‫شرم اورترین لحظه ای که در زندگی تجربه کرده اید؟‬ ‫چندســال پیش عــده زیــادی (یــا به نظــرم زیــاد می امدنــد) در یـک رو ِز‬ ‫بارانــی بــرای خوانــدن یکــی از کتاب هایــم در یــک کتاب فروشــی‬ ‫سرپوشــیده در برکلــی کالیفرنیــا جمــع شــدند‪ .‬ردیف هــای صندلــی‬ ‫زیــادی انجــا وجــود داشــت و چندیــن نفــر هــم ایســتاده بودنــد‪ .‬وقتــی‬ ‫دورخوانــی کتابــم به پایــان رســید و مــردم بــرای گرفتــن امضــاء به صــف‬ ‫شــدند‪ ،‬دیــدم تعــداد قابل توجهــی از مخاطبانــم یک بــاره ناپدید شــدند!‬ ‫بعــدا ً فهمیــدم کــه عــده بســیاری ازان ها کــه انجــا حضــور داشــتند‪،‬‬ ‫افــراد بی خانمانــی بودنــد کــه بــرای فــرار از بــاران‪ ،‬در کتاب فروشــی‬ ‫جمــع شــده بودنــد‪.‬‬ ‫نقل قول یا عبارت موردعالقه شما کدام است؟‬ ‫مــا‪ ،‬در تاریکــی کار می کنیــم (انچــه را می توانیــم انجــام می دهیــم)‬ ‫انچــه را کــه داریــم‪ ،‬می دهیــم‪ .‬شــک مــا اشــتیاق ماســت و اشــتیاق مــا‬ ‫وظیفــه ماســت و مابقــی جنــون هنــر اســت؛ از هنــری جیمــز‪.‬‬ ‫اگــر یک میلیون پاونــد بــه شــما داده می شــد کــه صــرف‬ ‫دیگــران کنیــد‪ ،‬صــرف چ ـه کاری می کردیــد و چــرا؟‬ ‫چــرا فکــر می کنیــد تابه حــال ایــن کار را نکــرده ام‪ .‬موسســه های‬ ‫خیریــه ای کــه بــه ان هــا کمــک می کنــم؛ از کمــک بــه حیوانــات‬ ‫بی سرپرســت تــا ازادی زندانیــان را دربرمی گیــرد‪ .‬بیشــتر ان هــا‬ ‫سیاه پوســتانی هســتند کــه به اشــتباه یــا دالیــل ناکافــی‪ ،‬مجــرم‬ ‫شــناخته و راهــی زنــدان شــده اند‪ .‬برخــی هــم در زندان هــای امریــکا‬ ‫منتظــر حکــم مــرگ خــود‪ ،‬روزگارشــان را ســپری می کننــد‪.‬‬ ‫الگوی شما در زندگی چه کسی ست؟‬ ‫الگــوی مــن پــدر و مــادرم؛ کارولینــا و فــرد اوتــس هســتند‪ .‬ان هــا‬ ‫الگویــی از عشــق‪ ،‬اندیشــه ورزی‪ ،‬احساســات‪ ،‬صبــر و خــرد بودنــد و‬ ‫تحصیــات ان چنانــی هم نداشــتند‪ .‬هــردو مدرســه را در کالس هشــتم‬ ‫تــرک کــرده و بــرای گــذران زندگــی مجبــور بــه کارکــردن شــده بودند؛‬ ‫امــا هــردو‪ ،‬حامــی قــوی مــن بــرای رســیدن بــه ارزویــم در رفتــن بــه‬ ‫کالــج بودنــد و به مــرور هــم هردوشــان کتاب خــوان شــدند و میــان‬ ‫دوســتان جوان ترشــان و میــان همســایگان بســیار محبــوب بودنــد‪.‬‬ ‫بااینکــه زندگی شــان تــوام بــا افســردگی بــود و از شــرایط دشــواری‬ ‫عبــور کــرده بودنــد‪ ،‬هرگــز ندیــدم کــه در زندگــی از چیــزی گلــه و‬ ‫شــکایت کننــد‪.‬‬ ‫تابه حال فکرتان را راجع به چه چیزی تغییر داده اید؟‬ ‫حــاال نســبت بــه گذشــته و وقتــی جــوان بــودم‪ ،‬بیشــتر دیگــران را‬ ‫می بخشــم و فرامــوش می کنــم‪ .‬بعدازاینکــه همســرم؛ ریمونــد اســمیت‬ ‫را در فوریــه ‪ 2008‬از دســت دادم‪ ،‬ان وقــت فهمیــدم چــرا تعــداد زیــادی‬ ‫از مــردم بــه خوددرمانــی و روان درمانــی روی اورده انــد و عــده ای نیــز‬ ‫بــه مصــرف الــکل و مــواد مخــدر؛ فقــط برای اینکــه بتواننــد از بحــران‬ ‫و اشــوب زندگی شــان رهــا شــوند‪ .‬وقتــی یــک افســردگی ویرانگــر را‬ ‫تجربــه می کنــی‪ ،‬بــودن دران شــرایط یــک چالــش اســت‪ .‬دیگــر هرگــز‬ ‫نمی توانــم فکــر انتقــاد از کارهــای اشــتباهی را کنــم کــه مــردم در‬ ‫زندگی شــان حتــی بــرای ی ـک روز زندگــی بیشــتر انجــام می دهنــد‪.‬‬ ‫ایا می توان نوشتن را به کسی اموخت؟‬ ‫هرکســی کــه بتوانــد یــک نامــه بنویســد‪ ،‬احتمــاالً اســتعداد و توانایــی‬ ‫نوشــتن را هــم دارد‪ .‬درون همــه مــا یــک قصه گــو وجــود دارد؛ امــا‬ ‫کســی نمی توانــد بــه کســی روش تبدیل شــدن بــه یــک نویســنده‬ ‫حرفــه ای را بیامــوزد‪ .‬همان طورکــه می تــوان اهنگ ســازی اموخــت؛‬ ‫امــا نمی تــوان بــه کســی اموخــت کــه ماننــد موتــزارت شــود‪.‬‬ ‫کتاب مناسب برای خواندن در زمان بحران کدام است؟‬ ‫به نظــر می رســد کــه در امریــکا هــرروز بــا یــک بحــران تــازه روب ـه رو‬ ‫هســتیم و به وضــوح کتاب هــای بحرانــی زیــادی دراین خصــوص نیــاز‬ ‫داریــم‪ .‬حــاال دارم «جنــگ و صلــح» را بــا یــک گــروه کتاب خوانــی‬ ‫می خوانــم کــه به نظــرم خیلــی ایدئــال و مناســب اســت؛ چراکــه پنــج‬ ‫رمــان را در دل خــود دارد کــه توســط چندیــن شــخصیت و خانــواده بــه‬ ‫یکدیگــر مربــوط شــده اند‪ .‬متن هــای مناســب بــرای بحــران‪ ،‬رمان هایــی‬ ‫هســتند کــه ذهــن را بــه خودشــان درگیــر کننــد و درتالش انــد تــا‬ ‫توســط شــخصیت های نماینــده ماننــد پی یــر تولســتوی و راســکولنیکف‬ ‫داستایوفســکی چیــزی از حماقــت و غــرور رفتــار انســانی را در‬ ‫موقعیت هــای نامطمئــن اخالقــی نشــان و توضیــح دهنــد‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫سومین هفته فیلم ایران در ژاپن‬ ‫ســومین هفتــه فیلــم ایــران در ژاپــن ازســوی رایزنــی فرهنگی ســفارت‬ ‫ایــران در ژاپــن و بــا همــکاری شــهرداری میناتــوی توکیــو‪ ،‬یونــی فیلــم‬ ‫ژاپــن‪ ،‬فدراســیون تولیدکنندگان ســینمای ژاپــن‪ ،‬اداره کل همکاری های‬ ‫فرهنگــی و امــور ایرانیــان خارج ازکشــور ســازمان فرهنــگ و ارتباطــات‬ ‫اســامی و بنیــاد فارابــی روزهــای دوشــنبه ‪ ۱۰( ۲۰‬اوت) تــا چهارشــنبه‬ ‫‪ ۲۲‬مردادمــاه (‪ ۱۲‬اوت) در توکیــو برگــزار می شــود‪ .‬درایــن دوره از‬ ‫جشــنواره‪ ،‬هفــت فیلــم ســینمایی بــا زیرنویــس ژاپنــی و صــدای اصلــی‬ ‫کــه ازســوی رایزنــی فرهنگــی به صــورت مســتقل ترجمــه و زیرنویــس‬ ‫شــده؛ شــامل «ویالیی هــا‪ ،‬مــادری‪ ،‬اذر‪ ،‬مســتند دفــاع مقــدس بــا نــام‬ ‫‪۱۸‬درصــد‪ ،‬طعــم شــیرین خیــال‪ ،‬حــوض نقاشــی و خیلــی دور خیلــی‬ ‫نزدیــک» براســاس جــدول اکــران به نمایــش درخواهــد امــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫باعنایت بــه اجــرای برنامــه دراســتانه چهلمین ســالگرد هفتــه دفــاع‬ ‫مقــدس نیــز دو فیلــم ویالیی هــا و مســتند ‪۱۸‬درصــد درخصــوص‬ ‫جانبــاز شــیمیایی ایرانــی درایــن دوره به نمایــش درمی ایــد‪ .‬رایزنــی‬ ‫فرهنگــی ســفارت ایــران در ژاپــن طــی دوسال گذشــته ‪ ۱۰‬فیلــم بلنــد‬ ‫ایرانــی را ترجمــه و زیرنویــس کــرده کــه عالوه بــر نمایــش در سـه دوره‬ ‫از هفتــه فیلــم ایــران در ژاپــن؛ دراختیــار موسســات فرهنگــی‪ ،‬ایرانیان و‬ ‫دانشــجویان مقیــم و عالقه منــدان ژاپنــی قــرار دارد‪ .‬همچنیــن ایــن اثار‪،‬‬ ‫نقــش مهمــی را به عنــوان منبــع تقویــت امــوزش زبــان فارســی بــرای‬ ‫فارسـی اموزان ژاپنــی ایفــا می کننــد‪ .‬مراســم افتتاحیــه ایــن برنامــه نیز‬ ‫روز ‪ ۲۰‬مردادمــاه (‪ ۱۰‬اوت) از ســاعت ‪ ۱۵‬در ســالن برگــزاری برنامــه‬ ‫به اجــرا درخواهــد امــد‪.‬‬ ‫جدول اکران و مشخصات فیلم ها‪:‬‬ ‫دوشنبه ‪ ۲۰‬مردادماه‬ ‫ساعت ‪ :۱۰‬مادری‬ ‫ساعت ‪ :۱۳‬مستند ‪۱۸‬درصد (دفاع مقدس)‬ ‫ساعت ‪ :۱۵‬مراسم افتتاحیه و فیلم ویالیی ها (دفاع مقدس)‬ ‫ساعت ‪ :۱۹‬اذر‬ ‫سه شنبه‪ ۲۱‬مردادماه‬ ‫ساعت ‪ :۱۰‬طعم شیرین خیال‬ ‫ساعت ‪ :۱۳‬حوض نقاشی‬ ‫ساعت ‪ :۱۵‬خیلی دور خیلی نزدیک‬ ‫ساعت ‪ :۱۷‬مستند ‪۱۸‬درصد‬ ‫ساعت ‪ :۱۹‬ویالیی ها‬ ‫چهارشنبه‪ ۲۲‬مردادماه‬ ‫ساعت ‪ :۱۰‬حوض نقاشی‬ ‫ساعت ‪ :۱۳‬طعم شیرین خیال‬ ‫ساعت ‪ :۱۵‬اذر‬ ‫ساعت ‪ :۱۷‬خیلی دور خیلی نزدیک‬ ‫ساعت ‪ :۱۹‬مادری‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2037‬‬ ‫خطر مرگ؛ به این ماده نزدیک نشوید!‬ ‫روان گردانی به نامِ «ال اس دی»‬ ‫ان قــدر داد مـی زد کــه تمــام جنــگل صدایــش را می شــنیدند‪ .‬هرچقــدر می پرســیدیم کــه چــرا داد می زنــی؟ نمی گفــت؛ خــودم هــم اصـ ً‬ ‫ا حــال خوبــی‬ ‫نداشــتم‪ .‬فکــر کــردم به خاطــر مــواد اســت کــه صــدای دوســتم را بلنــد می شــنوم‪ .‬بــه تهــران کــه برگشــتیم تــا چنــدروز از شــدت دادوفریادهایــی کــه‬ ‫ان روز زده بــود‪ ،‬نمی توانســت خــوب حــرف بزنــد؛ فهمیــدم کــه ان روز واقع ـ ًا فریادهایــش بلنــد بــوده اســت ‪ ...‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛‬ ‫ارمیــن از فریادهــای دوســتش می گفــت و در بیــن صحبت هایــش‪ ،‬از حس هایــی کــه قب ـ ً‬ ‫ا بــرای خــودش به وجــود امــده حــرف م ـی زد؛ از گریه هــای‬ ‫بی اختیــارش تــا فشــار عصبــی‪ ،‬حــال بــد‪ ،‬از بدگمانــی بــه اطرافیــان‪ ،‬توهم هایــی کــه فکــر می کــرد درخت هــای خیابــان بــه او حملــه می کردنــد و‬ ‫انــواع و اقســام فکرهــای واهــی دیگــر ‪ ...‬تنهــا یک بــار اســتفاده‪ ،‬دنیــا را به قــدری عجیــب می کنــد و بــر مغــز مصرف کننــده طــوری اثــر می گــذارد‬ ‫کــه شــخصیت فــرد تــا پایــان عمــرش غیرطبیعــی می شــود‪.‬‬ ‫ارمیــن می گویــد‪« :‬بــا چهارنفــر از دوســتانم بــه یکــی‬ ‫از شــهرهای شــمال ســفر کردیــم و بــرای تفریــح‪،‬‬ ‫بــه یکــی از جنگل هــای انجــا رفتیــم‪ .‬به غیرازاینکــه‬ ‫می خواســتیم از تفریــح در انجــا لــذت ببریــم و یک روز‬ ‫را در جنــگل ســپری کنیــم‪ ،‬قصــد کار دیگــری هــم‬ ‫داشــتیم»‪ .‬ارمیــن حیــن صحبتمــان‪ ،‬رول گل را هــم‬ ‫امــاده کــرد‪ .‬بعــد از گرفتــن چنــدکام از گل‪ ،‬نفســش‬ ‫را حبــس کــرد‪ .‬درهمان حالــت خواســتم از او ســوال‬ ‫کنــم کــه بــا دســتش اشــاره داد کــه صبــر کنــم!‬ ‫ســپس چنــد ســرفه کــرد و گل را بــه دوســتش داد‬ ‫و درحالی کــه صورتــش ســرخ شــده بــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«ایــن‪ ،‬گل خوبیــه؛ تــازه گرفتیــم‪ .‬هــر دوتــا از ایــن‬ ‫رول هایــی کــه پیچیدیــم‪۵۰ ،‬هزارتومان شــده اســت»‪.‬‬ ‫ارمیــن بــه ادامــه توضیــح داســتان شمالشــان پرداخت‬ ‫و گفــت‪« :‬اره‪ ،‬مســتقر کــه شــدیم و ناهــار خوردیــم‪،‬‬ ‫شــروع کردیــم بــه اســیدزدن‪ .‬خــودم چندبــاری اســید‬ ‫کــه ال اس دی هــم اســم دیگشــه‪ ،‬مصــرف کرده بــودم؛‬ ‫امــا یکی دوتــا از دوســتام دفعــه اولشــون بــود کــه‬ ‫امتحــان می کــردن»‪ .‬ارمیــن حرفــش را ادامــه داد کــه‬ ‫هرکســی بعــد از مصــرف ایــن مــواد‪ ،‬یک حــس خاص‬ ‫دارد؛ اصـ ًا نمی شــود گفــت کــه بــرای فــان شــخص‬ ‫دقیقــاً چــه اتفاقاتــی می افتــد‪ .‬اســید‪ ،‬هوشــیاری را‬ ‫بــاال می بــرد‪ .‬تــو می توانــی جزءبه جــزء هرچیــزی‬ ‫را ببینــی؛ ان قــدر بــه جزئیــات توجــه می کنــی کــه‬ ‫حــال بــدی می شــوی و احســاس می کنــی‬ ‫دچــار‬ ‫ِ‬ ‫مغــزت درحال انفجــار اســت‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬تــوی‬ ‫جنــگل بــا دوســتام اســید رو روی زبــون گذاشــتیم‬ ‫و صبــر کردیــم کــه جــذب شــه‪ .‬تقریب ـاً نیم ســاعت‬ ‫نگذشــته بــود کــه کم کــم اثراتــش رو تــوی دوســتام‬ ‫دیــدم‪ ،‬بااینکــه قبــل از مصــرف اســید بــه اون هــا گفته‬ ‫بــودم بــه چیــزای خــوب فکــر کنــن؛ امــا ان هــا گــوش‬ ‫نــدادن»‪ .‬او گفــت‪« :‬بعــد از گذشــت یه ســاعت کــه‬ ‫همــه ســاکت نشســته بــودن‪ ،‬افــکار منفی سراغشــون‬ ‫اومــد‪ .‬ازاونجاکــه همــه دوســتای صمیمــی بودیــم‪ ،‬از‬ ‫بیشــتر زندگــی همدیگــه خبــر داشــتیم‪ .‬به خاطــر‬ ‫افــکار بــد‪ ،‬ظــرف چنددیقــه همه باهــم به بهانه هــای‬ ‫الکــی و مســخره درگیــر شــدیم و کتــک کاری‬ ‫کردیــم؛ به شــکلی که خــدا بــه دادمــون رســد کــه‬ ‫کســی اون بیــن کشــته نشــد»‪ .‬از شکل وشــمایل‬ ‫اســید از او پرســیدم کــه گفــت‪« :‬از اولــش شــروع‬ ‫کنــم؛ ایــن مــاده رو یــه دانشــمند به اســم هافمــن‬ ‫کشــف کــرده‪ .‬ایــن مــاده تــوی کشــورای دیگــر تــو‬ ‫بســته بندیای مختلــف هســتش‪ .‬یــه کاغــذ مخصوصــه‬ ‫کــه یــک لیکوییــد یــا مایــع روش ریختــن» ‪ .‬از نــوع‬ ‫مــاده و اثــار و جزئیــات و ســاختارش می گفــت؛ مــن‬ ‫متعجــب بــه او نــگاه می کــردم و او ادامــه مـی داد کــه‬ ‫قیمــت هریک ازان هــا کــه بــرای یک نفــر اســتفاده‬ ‫می شــود‪ ،‬حــدود ‪۱۰۰‬هزارتومــان شــده و البتــه‬ ‫قیمت هــا مختلــف اســت‪ .‬ظاهــر ارمیــن کــه جوانــی‬ ‫حــدودا ً ‪۳۰‬ســاله بــا قــد بلنــد و جثــه الغــر بــود‪ ،‬بــه‬ ‫کســانی که مــواد مخــدر صنعتــی یــا ســنتی مصــرف‬ ‫می کننــد‪ ،‬شــبیه نبــود‪ .‬اگــر کســی تخصــص خاصــی‬ ‫در شناســایی ایــن افــراد نداشــته باشــد و بــه رفتــار‬ ‫فــرد دقــت نکنــد‪ ،‬نمی توانــد تشــخیص دهــد کــه‬ ‫ان هــا مصرف کننــده ایــن مــواد روان گــردان هســتند‪.‬‬ ‫ارمیــن از باالرفتــن قیمــت مــوادی ماننــد گل ناراحــت‬ ‫بــود و می گفــت اصـ ًا نمـی ارزد کــه بخواهیــم ان قــدر‬ ‫پــول بــرای این هــا خــرج کنیــم؛ چــون کشــیدن گل‬ ‫هــم مثــل ســیگار عــادی شــده اســت‪ .‬از او پرســیدم‪:‬‬ ‫«تویــی کــه این طــور از ایــن مــواد بــد می گویــی و‬ ‫اتفاق هــای بــدی کــه برایــت رخ داده‪ ،‬پــس چــرا بازهــم‬ ‫سراغشــان م ـی روی؟» می گفــت‪« :‬خــودم نمی دونــم؛‬ ‫عــادت کــردم و وابســته شــدم؛ امــا مهم تریــن دلیــل‬ ‫مصرف کردنــم اینــه کــه چندبــار اول از بعضــی مــواد‬ ‫مخــدر و روان گردونــا لــذت بــردم‪ .‬همیــن دنبــال لــذتِ‬ ‫دوباره بــودن‪ ،‬باعــث می شــه دوبــاره ســراغ مــواد بــرم‬ ‫و حتــی بــه مــواد قوی تــر رو بیــارم‪ .‬لذتــی کــه دفعــه‬ ‫اول وجــود داره‪ ،‬بهــاش زیــاده و تمــوم اعصــاب و روان‬ ‫ادم رو به هــم می ریــزه»‪ .‬شــاید در چهــره کمتــر‬ ‫مشــخص باشــد کــه ارمیــن از روان گردان هــا اســتفاده‬ ‫می کنــد؛ امــا بــا چنددقیقــه دقــت بــه کســی که‬ ‫ایــن مــواد را مصــرف کــرده‪ ،‬می تــوان فهمیــد کــه‬ ‫در رفتــار و کارهایــش چقــدر دچــار اختــال شــده‬ ‫اســت‪ .‬ارمیــن‪ ،‬یکــی از دوســتانش را مثــال زد کــه‬ ‫مــواد مخــدری مثــل اســید و قــارچ و قرص هــای‬ ‫روان گــردان را مصــرف می کــرده؛ امــا باوجوداینکــه‬ ‫چندســال اســت دیگر هیــچ مــوادی مصــرف نمی کند‪،‬‬ ‫در رفتــار و زندگــی روزمــره هنــوز دچار مشــکل اســت‪.‬‬ ‫به اعتقــاد ارمیــن؛ او تعــادل رفتــاری نــدارد و اخالقــش‬ ‫خیلــی تغییــر کــرده اســت‪ .‬این هــا را دربــاره دوســتش‬ ‫گفــت؛ امــا ارمیــن هــم رفتــار عجیبــی داشــت کــه‬ ‫مثــل یــک فــرد عــادی نبــود ‪ ...‬این هــا صحبت هــای‬ ‫یکــی از افــرادی بــود کــه تجربــه مصــرف ایــن‬ ‫مــاده توه ـم زا را داشــت‪ .‬باغبانیــان؛ درمانگــر اعتیــاد‬ ‫بااشــاره به توهــم زا بــودن ال اس دی (‪ )LSD‬و ایجــاد‬ ‫اختــال در حس هــای پنج گانــه فــرد مصرف کننــده‬ ‫ایــن مــاده مخــدر‪ ،‬گفــت‪« :‬اختــاالت درکــی در فــرد‬ ‫مصرف کننــده ‪ LSD‬به وجــود می ایــد و اختالالتــی‬ ‫ماننــد توهــم و ســوءظن بــه اطرافیــان‪ ،‬از پیامدهــای‬ ‫شــایع ایــن مــواد مخــدر اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«مصرف کننــدگان ایــن مــاده طــی مــدت مســمومیت‬ ‫بــا ال اس دی‪ ،‬رفتارهایــی خطرنــاک را از خــود نشــان‬ ‫می دهنــد کــه ممکــن اســت منجــر بــه صدمــات‬ ‫جــدی و حتــی مــرگ شــود؛ مثـ ًا پــرش از مکان هــای‬ ‫مرتفــع‪ ،‬پیاده شــدن از ماشــین حیــن رانندگــی و‬ ‫نظایــر ان هــا»‪ .‬ایــن درمانگــر اعتیــاد افــزود‪« :‬مصــرف‬ ‫ال اس دی ازنظــر روانــی‪ ،‬صدماتــی جبران ناپذیــر بــر‬ ‫فــرد دارد و باعــث وابســتگی روانــی بــه ایــن مــاده‬ ‫مخــدر شــده و فــرد بــرای اســتفاده دوبــاره‪ ،‬دچــار‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫وسوســه‪ ،‬وابســتگی‪ ،‬اضطــراب و ســردرگمی می شــود‪.‬‬ ‫مهم تریــن خطــر مصــرف ال اس دی این اســت که‬ ‫چــون بــر ذهــن و شــخصیت افــراد اثــر می گــذارد‪،‬‬ ‫ممکــن اســت مشــکالت جــدی روانــی را ایجــاد‬ ‫کنــد‪ .‬در نــوع شــدید ان‪ ،‬فــرد احســاس می کنــد‬ ‫کــه دیوانــه شــده اســت»‪ .‬باغبانیــان بااشــاره به اینکه‬ ‫ال اس دی‪ ،‬یــک داروی روانی‪،‬تقلیدی ســت و موجــب‬ ‫شــکل گیری واکنش هــای تقلیــدی می شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«مصــرف ال اس دی و افزایــش قــدرت تلقین پذیــری‬ ‫شــخص موجــب افزایــش حساســیت پذیــری وی‬ ‫نســبت بــه تاثیــرات محیطــی و گروهــی (اجتماعــی)‬ ‫می شــود کــه مــوارد گفته شــده در فــرد موجــب ایجــاد‬ ‫تمــام اثــرات مطروحــه ناشــی از ال اس دی می شــود»‪.‬‬ ‫باغبانیــان خواهــان نظارت بیشــتر بــر نوجوانان ازســوی‬ ‫خانواده هــا شــد و ادامــه داد‪« :‬هرگونــه تغییــر رفتــار‬ ‫ناگهانــی در نوجــوان باعــث می شــود کــه خانــواده‪،‬‬ ‫نظــارت بیشــتری را داشــته باشــد؛ مثـ ًا اگــر نوجوانــی‬ ‫در گذشــته فعالیــت کمــی داشــته و به یک بــاره‬ ‫فعــال شــده یــا اینکــه در اشــتها و خــواب او تغییــر‬ ‫ناگهانــی به وجــود امــده‪ ،‬همیــن مســئله می توانــد‬ ‫از عالئــم هشــدار بــرای مراقبــت بیشــتر‪ ،‬از نوجوانــان‬ ‫باشــد»‪ .‬در تکمیــل صحبت هــای ایــن درمانگــر‬ ‫بیاییــد ایــن مــاده را بیشــتر بشناســیم؛ ال اس دی‬ ‫(‪ ،)LSD‬یکــی از قوی تریــن مــواد روان گــردان یــا‬ ‫توهــم زای نیمه صناعی ســت کــه مــاده اصلــی‬ ‫تشــکیل دهنده ان‪« ،‬اســید الیزرجیــک دی اتیــل‬ ‫امیــد» اســت‪ .‬ال اس دی در ســال ‪ ۱۹۳۵‬توســط‬ ‫شــیمیدانی به نــام البــرت هافمــن تصادف ـاً شناســایی‬ ‫شــد‪ .‬ایــن مــاده توه ـم زا معمــوالً به صــورت خوراکــی‬ ‫مصــرف می شــود و اثــرات ان‪ ،‬شــامل توهمــات‬ ‫بینایــی‪ ،‬شــنوایی و تغییــر شــکل محیــط و تصویــر‬ ‫بــدن اســت‪ .‬ال اس دی به صــورت مایــع کمتــر فروختــه‬ ‫می شــود؛ امــا در برخی مــوارد شــکل مایــع ان را بــر‬ ‫روی کاغذهــای جذب کننــده بــا اشــکال کارتنــی‬ ‫ریختــه و ســپس ان هــا را بــه مربع هــای کوچــک‬ ‫تقســیم کــرده و می فروشــند‪ .‬اثــرات ان‪ ،‬از ‪۲۰‬دقیقــه‬ ‫تــا یک ســاعت بعــد از مصــرف اغــاز شــده و حــدود‬ ‫‪ ۶‬تــا ‪۱۲‬ســاعت طــول می کشــد‪ .‬همان طورکــه‬ ‫گفتــه شــد؛ ال اس دی به طورمعمــول بلعیــده یــا روی‬ ‫زبــان نگــه داشــته و جــذب می شــود؛ امــا صرف نظــر‬ ‫از نــوع مصــرف‪ ،‬اثــرات ان باتوجه بــه میــزان مصــرف‬ ‫و درجــه خلــوص ان‪ ،‬تقریبــاً یکســان اســت و فــرد‬ ‫مصرف کننــده‪ ،‬اســیر دنیــای اوهــام و خیــاالت شــده و‬ ‫ارتبــاط ان بــا دنیــای واقعــی قطــع می شــود‪ .‬تاثیــرات‬ ‫مصــرف مــواد روان گــردان ماننــد ال اس دی در یک بــار‬ ‫مصــرف معمــوالً یک ســفر (تریــپ) نامیــده می شــود‬ ‫کــه درصورتی کــه ایــن تجربــه خــوب و خوشــایند‬ ‫باشــد‪ ،‬ان را ســفر خــوب و چنانچــه ایــن ســفر بــد و‬ ‫ناخوشــایند باشــد‪ ،‬ان را ســفر بــد یــا زندگــی در جهنم‬ ‫می نامنــد‪ .‬یکــی از اختالالتــی کــه به دنبــال مصــرف‬ ‫درازمــدت مــواد توهــم زا همچــون ال اس دی ایجــاد‬ ‫می شــود‪ ،‬اختــال ادراکــی مانــدگار نامیــده می شــود؛‬ ‫دراین حالــت‪ ،‬شــخص‪ ،‬بازگشــت نشــانه های توهــم زا‬ ‫را تجربــه می کنــد‪ .‬مصــرف ال اس دی معمــوالً باعــث‬ ‫ایجــاد وابســتگی فیزیکــی و اعتیــاد نمی شــود؛ امــا‬ ‫مصــرف مــداوم و طوالنی مــدت ان باعــث ایجــاد‬ ‫مقاومــت می شــود و فــرد مصرف کننــده بــرای تجربــه‬ ‫مصــرف اولیــه و حــال خــوش ان‪ ،‬نیــاز بــه مصــرف‬ ‫مقادیــر بیشــتری از ایــن مــاده روان گــردان دارد‪ .‬اکثــر‬ ‫کســانی که ال اس دی مصــرف می کننــد‪ ،‬معتقدنــد‬ ‫کــه ایــن مــاده اعتیــاداور نیســت و اص ـ ًا نیــازی بــه‬ ‫تــرک ال اس دی ندارنــد‪ .‬ایــن افــراد باتوجه بــه ان‬ ‫احســاس خوشــی و شــادی کــه بعــد از مصــرف ایــن‬ ‫مــاده دارنــد‪ ،‬از عــوارض بعــدی‪ ،‬ازبین رفتــن اثــر ایــن‬ ‫دارو بی خبرنــد‪ .‬باتوجه به اینکــه ایــن مــاده مخــدر‬ ‫صدمــات زیــادی بــه روان و مغــز فــرد مصرف کننــده‬ ‫می زنــد‪ ،‬بــرای ترکــش‪ ،‬نیــاز بــه مشــاوره بــا پزشــک‬ ‫متخصــص و گــروه روان کاوی ســت‪ .‬معمــوالً تــرک‬ ‫ال اس دی بــا جلســات مشــاوره و روان درمانــی فــردی‬ ‫و گروهــی و پیگیــری‪ ،‬گــروه متخصــص تشکیل شــده‬ ‫از روان پزشــک‪ ،‬روانشــناس و روان درمانگــر انجــام‬ ‫می شــود‪ .‬باتوجه بــه وابســتگی های روانــی ال اس دی‪،‬‬ ‫در رونــد تــرک بایــد میــل بــه مصــرف دوبــاره و‬ ‫وسوســه در فــرد مصرف کننــده از بیــن بــرود‪.‬‬ ‫بنر‬ ‫پیام مدیرعامل «محک»‬ ‫درپی درگذشت استاد خسرو سینایی‬ ‫درگذشــت زنده یــاد اســتاد خســرو‬ ‫ســینایی؛ هنرمنــد بی بدیــل و وارســته‬ ‫بــا دغدغه هایــی انسان دوســتانه را بــه‬ ‫اعضــای خانــواده هنرمنــد و فرهیختــه‬ ‫ایشــان‪ ،‬جامعــه هنــری‪ ،‬دوستدارانشــان‬ ‫و تک تــک اعضــای خانــواده بــزرگ‬ ‫«محــک» کــه در ایــن ســوگ غم شــریک اند‪ ،‬تســلیت می گوییــم‪ .‬خســرو ســینایی و‬ ‫خانــواده هنرمنــد ایشــان‪ ،‬از روزهــای اغازیــن تاســیس «محــک»‪ ،‬همــواره همــراه کــودکان‬ ‫مبتــا بــه ســرطان بوده انــد‪ .‬دیوارهــای «محــک»‪ ،‬ایــن خش ـت هایی کــه نبــض دارنــد و بــا‬ ‫عشــق می تپنــد‪ ،‬داســتان های زیــادی از مهــر ایشــان بــر دل دارنــد‪ .‬به راســتی که داســتان‬ ‫زندگــی انســان ها‪ ،‬روایــت صحنه هایی ســت کــه به دنبال هــم می اینــد و قصــه هســتی را‬ ‫رقــم می زننــد و زنده یــاد خســرو ســینایی و خانــواده هنرمنــد ایشــان‪ ،‬چــه زیبــا در صحنــه‬ ‫ـی «محــک»‪ ،‬دســتِ کــودکان ایــن اب و خــاک را بــا عشــق و مهــر و فرزانگــی گرفتنــد‬ ‫زندگـ ِ‬ ‫و روایتــی ســاختند کــه همــواره در ذهــن انســان های نیــک‪ ،‬پایــدار اســت‪ .‬بــار دیگــر ایــن‬ ‫فقــدان ســترگ را بــه خانــواده و اشــنایان زنده یــاد اســتاد ســینایی تســلیت گفتــه و امــروز که‬ ‫در ســوگ ایشــان به عنــوان عضــوی از خانــواده بــزرگ «محــک» نشســته ایم‪ ،‬یــادش را بــه‬ ‫اب و ایینــه و بــاران گــره می زنیــم و بــا ایــن بــاور دلگرمیــم کــه یــاد و نــام هران کــس کــه‬ ‫در روزهــای زندگــی بــه دغدغـه ای فراتــر از خــود بیندیشــد‪ ،‬میــراث مانایــی از مهر تا همیشــه‬ ‫بــر تــارک جهــان ترســیم خواهــد کــرد کــه‪:‬‬ ‫وین نغمهٔ محبت بعد از من و تو ماند‬ ‫تا در زمانه باقی ست اواز باد و باران‬ ‫اراسب احمدیان؛ مدیرعامل محک‬ ‫پیشنهاد‬ ‫انها می گویند ‪...‬‬ ‫گــروه «رســتاک» کــه پــس از گذشــت ‪۲۳‬ســال فعالیــت در حــوزه موســیقی فولکلــور ایــران‪،‬‬ ‫این بــار گام در مســیر تــازه ای گذاشــته و حتــی دراین روزهــایِ ســخت کرونایــی‪ ،‬دســت از‬ ‫فعالیــت و تولیــد اثــار جدیــد نکشــیده اســت‪ ،‬پــس از انتشــار پنــج اثــر از مجموعــه «در خانه‪،‬‬ ‫بی مــرز» در حــوزه موســیقی فولکلــور کشــورهای ترکیــه‪ ،‬عــراق‪ ،‬اذربایجــان و افغانســتان‪،‬‬ ‫این بــار ســراغ موســیقی ارمنســتان رفتــه و یکــی از ملودی هــای زیبــای ایــن کشــور را‬ ‫بازافرینــی کــرده اســت‪« .‬انهــا می گوینــد ‪ »...‬جدیدتریــن اثــر گــروه «رســتاک» اســت کــه‬ ‫به زبــان ارمنــی اجــرا شــده و بــا اضافه شــدن ســاز پیانــو بــه ارکســتر‪ ،‬رنگ ولعابــی جدیــد‬ ‫به خــود گرفتــه اســت؛ هرچنــد رنگ امیــزی اثــار گــروه «رســتاک» دارای ویژگی هــای‬ ‫شاخصی ســت کــه ان هــا را از ســایر گروه هــای موســیقی متمایــز می کنــد‪« .‬رســتاک» بــا‬ ‫انتشــار ایــن اثــر‪ ،‬ضمــن ادای احتــرام بــه جامعــه ارامنــه ایــران؛ بازهــم در تقویــت دوســتی و‬ ‫همبســتگی بیــن اقــوام ایــران نقش افرینــی کــرده اســت‪« .‬انهــا می گوینــد ‪ »...‬از روز ‪۱۲‬‬ ‫مردادمــاه در ســایت «بیپ تونــز» و ســایر پلتفرم هــای انتشــار موســیقی بین المللــی عرضــه‬ ‫شــده و عالقه منــدان بــرای حمایــت از گــروه «رســتاک» می تواننــد ایــن اثــر را به صــورت‬ ‫قانونــی تهیــه کننــد‪.‬‬ ‫بیست و چندسالگی‬ ‫البــوم «بیســت و چندســالگی» بــا صــدای محمدرضــا خردمنــد و به قلــم امیــد حاجـی زاده؛‬ ‫در ژانــر موســیقی دکلمــه‪ ،‬توســط موسســه فرهنگی‪،‬هنــری «اســمانه» وارد بــازار موســیقی‬ ‫کشــور شــد‪ .‬ایــن البــوم‪ ،‬بــا تنظیــم مهــران ســامانی و همراهــی مصطفــی نصرالهــی و مهدی‬ ‫منصــوری تهیــه شــده اســت و در ان‪ ،‬هنرمندانــی همچــون دکتــر میتــرا تقی نــژاد‪ ،‬شــبنم‬ ‫حکیم هاشــمی‪ ،‬نازنیــن اســعدی‪ ،‬حســین ایرمــی و شــکوه ازاده همــکاری داشــته اند؛ طراحــی‬ ‫کاور البــوم نیــز برعهــده نــدا صفــاران اســت‪« .‬بیســت و چندســالگی» به عنــوان نخســتین‬ ‫البــوم موســیقی محمدرضــا خردمنــد بــا ‪۱۱‬قطعــه شــامل «اشــک ابرهــا‪ ،‬ســکوت‪ ،‬می خواهم‬ ‫برایــت بنویســم‪ ،‬گاهــی بایــد رفــت‪ ،‬فصــل پنجــم‪ ،‬ســخته رفتــن‪ ،‬داره پاییــز میشــه برگــرد‪،‬‬ ‫شــب اخــر‪ ،‬ایســتگاه اخــر‪ ،‬امــده بــودم ســبز شــوم‪ ،‬حــس خوشــبختی»؛ تازه تریــن اثــر‬ ‫موسســه فرهنگی‪،‬هنــری «اســمانه» بــا همــکاری گــروه هنــری «تافــا» بــوده که در تابســتان‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬به صــورت اینترنتــی روانــه بــازار موســیقی شــده اســت‪.‬‬ ‫اینترنت ماهواره ای؛ انچه هست و انچه نیست‬ ‫اینترنــت ماهــواره ای در یکی‪،‬دوســال اخیر‬ ‫بیش ازهمیشــه موردتوجــه جهانیــان قــرار گرفته اســت‪.‬‬ ‫درواقــع‪ Satellite Internet ،‬یکــی از انــواع دسترســی‬ ‫بــه اینترنــت اســت کــه به وســیله ماهواره هــا صــورت‬ ‫می پذیــرد‪ .‬این نــوع از اینترنــت‪ ،‬بیشــتر بــرای مواقعــی‬ ‫زمینــی‬ ‫بــه کار مــی رود کــه دسترســی بــه اینترنــت‬ ‫ِ‬ ‫معمولــی به خوبــی امکان پذیــر نباشــد یــا کیفیــت‬ ‫پائینــی داشــته باشــد و به این ترتیــب‪ ،‬ماهواره هــای‬ ‫مــدار زمیــن‪ ،‬وظیفــه تامیــن اینترنــت پرســرعت و‬ ‫باکیفیــت را برعهــده می گیرنــد‪ .‬به گــزارش برنــا؛‬ ‫اتصــال بــه اینترنــت ازطریــق ماهــواره می توانــد اتفــاق‬ ‫بســیاربزرگی درراســتای ارتقــای کیفیــت زندگــی‬ ‫مــردم و توســعه کس ـب وکارهای دیجیتالــی باشــد‪ .‬بــا‬ ‫محقق شــدن ایــن اتفــاق‪ ،‬نیمــی از جمعیــت دنیــا کــه‬ ‫هنــوز بــه اینترنــت باکیفیــت و ارزان‪ ،‬دسترســی ندارنــد‬ ‫نیــز می تواننــد بــه اینترنــت پرســرعت و باکیفیــت‬ ‫دسترســی داشــته باشــند و شــاید زندگی شــان دگرگون‬ ‫شــود‪ .‬طبــق اخریــن امــار؛ اینــک حــدود ‪۳.۵‬میلیاردنفر‬ ‫در جهــان بــه اینترنــت باکیفیــت دسترســی ندارنــد‬ ‫و به همین دلیــل‪ ،‬دسترســی ایــن افــراد در سراســر‬ ‫دنیــا بــه اینترنــت ســریع بــا قیمــت مناســب‪ ،‬بــه یکــی‬ ‫از اهــداف مهــم شــرکت های این حــوزه تبدیــل شــده‬ ‫اســت‪ .‬همــواره در یــک ارتبــاط اینترنتــی‪ ،‬حجمــی از‬ ‫داده ارســال و حجمــی از ان دریافــت می شــود‪ .‬هرچــه‬ ‫ســرعت ارســال و دریافــت داده بیشــتر شــود‪ ،‬ارتبــاط‬ ‫اینترنتــی نیــز پرســرعت تر می شــود کــه ایــن‪ ،‬بــه یــک‬ ‫پهنــای بانــد گســترده نیــاز دارد‪ .‬در اینترنت ماهــواره ای‪،‬‬ ‫بســته بــه نــوع ســرویس‪ ،‬بــرای دریافــت و ارســال داده‪،‬‬ ‫از پهنــای بانــد وســیع ماهواره هــا و تکنولــوژی ‪DVB‬‬ ‫یــا ‪ Digital Video Broadcasting‬اســتفاده می شــود‬ ‫و داده هــا بــا ســرعت بســیارباال بیــن ‪۴۰۰‬کیلوبیــت بــر‬ ‫ثانیــه تــا دومگابیــت بــر ثانیــه مبادلــه می شــوند‪ .‬در‬ ‫اینترنــت ماهــواره ای یک طرفــه یــا ‪ ،One Way‬دریافــت‬ ‫داده هــا بــا اســتفاده از ماهــواره انجــام می شــود و کاربــر‬ ‫می توانــد بــدون اشــغال کردن خــط تلفــن‪ ،‬بــا ســرعت‬ ‫بــاال داده هــا را بــا تکنولــوژی ‪ DVB‬دریافــت کنــد؛ امــا‬ ‫بخــش ارســال داده هــا همچنــان وجــود دارد و شــما‬ ‫بــه خطــوط تلفــن ‪ ADSL‬یــا وایرلــس نیــاز خواهیــد‬ ‫داشــت کــه ایــن‪ ،‬یکــی از نقــاط ضعــف ارتبــاط‬ ‫ماهــواره ای یک طرفــه محســوب می شــود‪ .‬عالوه بــران؛‬ ‫شــما بایــد یــک اکانــت از ارائه کننــده ســرویس اینترنت‬ ‫ماهــواره ای بخریــد و بــه تهیــه یــک کارت اعتبــاری‬ ‫معتبــر ماننــد مســتر کارت یــا ‪ Visa‬نیــز نیــاز خواهیــد‬ ‫داشــت‪ .‬به این ترتیــب‪ ،‬هزینــه زیــادی روی دســت‬ ‫شــما می گــذارد و عم ـ ًا در ایــران امکان پذیــر نیســت‪.‬‬ ‫راه دیگــر هــم این اســت که ازطریــق شــرکت های‬ ‫واســط داخلــی وارد عمــل شــوید کــه دراین حالــت‪،‬‬ ‫هزینه هــای شــما تاحــدودی کاهــش پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫در اینترنــت ماهــواره ای دوطرفــه یــا ‪ ،Two Way‬کاربــر‬ ‫بــرای ارســال دیتــا‪ ،‬به اســتفاده از خطوط تلفــن ‪ADSL‬‬ ‫یــا وایرلــس نیــازی نــدارد؛ زیــرا ارســال و دریافــت داده‬ ‫ازطریــق ماهــواره صــورت می گیــرد؛ امــا دراین صــورت‬ ‫نیــز شــما بایــد تجهیــزات ماهــواره ای حرفــه ای و‬ ‫گران قیمتــی ماننــد «دیــش» و «ال ان بی» و «ریســیور»‬ ‫تهیــه کنیــد و مجوزهــای رســمی را از مراجــع قانونــی‬ ‫بگیریــد؛ چــون درصــورت ردیابــی و اســتفاده غیرقانونی‪،‬‬ ‫تحت پیگــرد قانونــی قــرار می گیــرد‪ .‬به همین دلیــل‪،‬‬ ‫بیشــتر دســتگاه های دولتــی و امنیتــی بــه اســتفاده از‬ ‫این نــوع ارتبــاط ماهــواره ای روی می اورنــد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫اکنــون اینترنــت ماهــواره ای به اســانی و بــا قیمــت‬ ‫مناســب دراختیــار کاربــران و به ویــژه کاربــران ایرانــی‬ ‫قــرار نگرفتــه و شــاید در ســال های اینــده بــا گســترش‬ ‫این نــوع ارتباطــات‪ ،‬همه چیــز تغییــر کنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫یک نــوع اینترنــت ماهــواره ای افالیــن هــم وجــود‬ ‫دارد کــه در ان‪ ،‬نیــازی بــه خریــد اکانــت و پرداخــت‬ ‫پــول نخواهیــد داشــت و بــا اســتفاده از «دی وی بــی»‪،‬‬ ‫«دیــش»‪« ،‬ال ان بــی» و نرم افــزاری ماننــد ‪Skynet‬‬ ‫می توانیــد بــه اینترنــت دسترســی داشــته باشــید کــه‬ ‫البتــه دراین حالــت‪ ،‬کاربــران مجبورنــد فقــط اطالعاتــی‬ ‫را دریافــت کننــد کــه پیش تــر توســط دیگــر کاربــران‬ ‫اینترنــت ماهــواره ای انالیــن دانلــود شــده اســت و‬ ‫به همین دلیــل شــاید گذاشــتن نــام اینترنــت بــر‬ ‫روی ان‪ ،‬چنــدان درســت نباشــد‪ .‬مدتی پیــش‪ ،‬ایــان‬ ‫ـی‬ ‫ماســک؛ مدیــر شــرکت فناوری هــای اکتشــاف فضایـ ِ‬ ‫‪ ،SpaceX‬چنــدده ماهــواره را به صــورت زنجیــره ای‬ ‫بــه مــدار زمیــن پرتــاب کــرد و طــی چندســال اینده‪،‬‬ ‫صدهــا ماهــواره دیگــر را بــرای انجــام پــروژه جهانــی‬ ‫«اســتارلینک» پرتــاب خواهــد کــرد‪ .‬بســیاری از‬ ‫کارشناســان معتقدنــد کــه بــا اجــرای موفقیت امیــز‬ ‫ایــن پــروژه‪ ،‬می تــوان به کمــک اینترنــت ماهــواره ای‪،‬‬ ‫بــه فیلترینــگ اینترنــت پایــان بخشــید‪OneWeb .‬‬ ‫نیــز یکی دیگــر از شرکت هایی ســت کــه می خواهــد‬ ‫ایـن کار را انجــام دهــد‪ .‬طبق اخبــار منتشــره؛ «وان وب»‬ ‫تــا ســال ‪۲۰۲۷‬؛ یعنــی هشت ســال دیگر‪ ،‬بالغ بــر ‪۹۰۰‬‬ ‫ماهــواره را در مــدار زمیــن قــرار می دهــد کــه برنامــه‬ ‫بســیار بلندپروازانــه ای به نظــر می رســد‪ .‬پیش ازایــن‪،‬‬ ‫تحقــق چنیــن پروژه هایــی مشــکالت زیــادی داشــت؛‬ ‫چراکــه فاصلــه زیــاد ماهواره هــا و تعــداد انــدک ان هــا‬ ‫باعــث می شــود ارتباطــات اینترنــت ماهــواره ای بــا‬ ‫تاخیــر چنددهــم تــا چندثانیـه ای مواجــه شــود‪ .‬بیشــتر‬ ‫ماهواره هــا در فاصلــه حــدود ‪۳۶‬هزارکیلومتــری زمیــن‬ ‫و در مــدار ثابــت قــرار می گرفتنــد کــه ایــن فاصلــه‬ ‫زیــاد باعــث می شــد ارتباطــات اینترنتــی چنــدان‬ ‫مناســب نباشــد؛ امــا اکنــون شــرکت هایی ماننــد‬ ‫«اســپیس ایکس» می خواهنــد ماهواره هــای خــود‬ ‫را در مــدار بســیار نزدیک تــر بــه زمیــن و در فاصلــه‬ ‫حــدود ‪۵۰۰‬کیلومتــری زمیــن ثابــت نگــه دارنــد کــه‬ ‫به این ترتیــب مشــکالت قبلــی برطــرف می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫شــرکت همچنیــن قصــد دارد کــه ماهواره هــای خــود‬ ‫را به صــورت شــبکه ای در تعــداد حــدود ‪۱۲‬هزارعــدد‬ ‫در مــدار قــرار دهــد کــه البتــه بســیاری از کارشناســان‬ ‫معتقدنــد قــراردادن این تعــداد ماهــواره در مــدار‬ ‫زمیــن طــی چندســال اینده بــه دوراز واقعیــت اســت‪.‬‬ ‫«اســپیس ایکس» اعــام کــرده در مرحلــه اول پــروژه‬ ‫«اســتارلینک»‪ ،‬حــدود ‪ ۴۰۰‬ماهــواره فعالیت خــود را در‬ ‫مــدار زمیــن شــروع می کننــد و چنانچــه خدمــات ان ها‬ ‫موردرضایــت مشــتریان قــرار گیــرد‪ ،‬در فــاز دوم‪ ،‬تعــداد‬ ‫ماهواره هــا بــه ‪۸۰۰‬عــدد افزایــش و طبیعتـاً بــا افزایــش‬ ‫تعــداد ماهواره هــا‪ ،‬کیفیــت و ســطح پوشــش اینترنــت‬ ‫نیــز بهبــود می یابــد‪ .‬ســرعت گــردش ماهواره هــا‪ ،‬بــه‬ ‫فاصلــه مــدار گردشــی ان هــا از زمیــن بســتگی خواهــد‬ ‫داشــت؛ مثـ ًا کــره مــاه در فاصلــه ‪۳۸۰‬هزارکیلومتــری‬ ‫زمیــن قــرار دارد و هــر ‪۳۰‬روز یک بــار بــه دور زمیــن‬ ‫می چرخــد‪ .‬ایســتگاه فضایــی بین المللــی هــم در‬ ‫فاصلــه ‪۴۰۰‬کیلومتــری زمیــن قــرار گرفته و ‪۱.۵‬ســاعت‬ ‫طــول می کشــد تــا زمیــن را دور بزنــد‪ .‬در فاصلــه‬ ‫‪۳۶‬هزارکیلومتــری زمیــن نیــز مــدار زمیــن ثابــت وجود‬ ‫دارد کــه در ان‪ ،‬ماهواره هــا روزی یک بــار بــه دور زمیــن‬ ‫گــردش می کننــد؛ پــس هرچــه فاصلــه ماهواره هــا بــه‬ ‫زمیــن کمتــر باشــد‪ ،‬ســرعت گــردش ان هــا نیز بیشــتر‬ ‫می شــود‪ .‬ازســویی‪« ،‬تله ســت»؛ اســتارت اپ کانادایــی‬ ‫تحت حمایــت ژاپنی هــا و امریــکای التینی هــا بــا نــام‬ ‫«لئوســت»‪« ،‬ایریدیــوم» و یــک برنــد دولتــی چینــی‬ ‫نیــز از دیگــر کمپانی هایــی هســتند کــه برنامــه دارنــد‬ ‫تــا چندیــن ماهــواره را به منظــور تامیــن ارتباطــات‬ ‫فوق ســریع در مــدار قــرار بدهنــد و به این ترتیــب‪،‬‬ ‫اینترنــت ماهــواره ای روزبــه روز گســترده تر از قبــل‬ ‫می شــود‪ .‬البتــه قرارگیــری این همــه ماهــواره در‬ ‫مــدار می توانــد مشــکالتی نیــز به همــراه داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬بــا تجمــع ایــن ماهواره هــای جدیــد‪ ،‬فضــا‬ ‫پــر از اشــیائی می شــود کــه ممکــن اســت خطــر‬ ‫برخــورد ان هــا بــا یکدیگــر یــا ســایر ســفینه های‬ ‫فضایــی را افزایــش دهــد‪ .‬نیــز کشــورهایی کــه در‬ ‫ان فیلترینــگ بــا شــدت زیــادی اجــرا می شــود‪،‬‬ ‫بســیار نگــران تحقــق اینترنــت ماهــواره ای و دورزدن‬ ‫فیلترینــگ هســتند‪ .‬پیش تر خبرهایی شــنیده شــده‬ ‫بــود مبنی براینکــه اینترنــت ماهــواره ای رایــگان در‬ ‫اینــده ای نزدیــک دراختیــار مــردم خاورمیانــه ماننــد‬ ‫کشــورهای افغانســتان و عــراق و برخــی از کشــورهای‬ ‫افریقایــی کــه دسترســی مناســبی بــه اینترنــت‬ ‫ندارنــد‪ ،‬قــرار می گیــرد‪ .‬شــرکت ‪ Quika‬در ایــاالت‬ ‫متحــده هــم یکی‪،‬دوســال پیش اعــام کــرده بــود‬ ‫اینترنــت ماهــواره ای رایــگان و پرســرعت را بــا هــدف‬ ‫برطرف کــردن نابرابــری اقتصــادی و اجتماعــی بــرای‬ ‫ســاکنان کشــورهای درحال توســعه یــا توســعه نیافته‬ ‫ارائــه می کنــد‪ .‬ایــن شــرکت‪ ،‬بــه اپراتــور ماهــواره ای‬ ‫«تالیــا» تعلــق دارد و می خواهــد در مرحلــه اول‪،‬‬ ‫دسترســی ســاکنان خاورمیانــه و افریقا را بــه اینترنت‬ ‫رایــگان و پرســرعت برقــرار کند‪ .‬البته هنوز مشــخص‬ ‫نشــده کــه ایــا ایــن ادعــای شــرکت ‪ Quika‬رنــگ‬ ‫واقعیــت به خــود می گیــرد یــا یــک شــعار تبلیغاتــی‬ ‫بیــش نیســت و البتــه درصــورت اجرایی شــدن ان‬ ‫نیــز مشــخص نیســت ایــا اطالعــات کاربرانــی کــه از‬ ‫این نــوع ارتباطــات اســتفاده می کننــد‪ ،‬امــن هســت‬ ‫یــا خیــر؟ درمجمــوع‪ ،‬بایــد بگوییــم کــه دسترســی‬ ‫بــه اینترنــت ماهــواره ای امکان پذیــر اســت؛ امــا‬ ‫درحال حاضــر هزینه هــای زیــادی خواهــد داشــت‬ ‫و ازلحــاظ قانونــی نیــز مشــکالت زیــادی دارد‪.‬‬ ‫بااین حــال به نظــر می رســد کــه بایــد فع ـ ً‬ ‫ا منتظــر‬ ‫بمانیــم و ببینیــم سرنوشــت اینترنــت ماهــواره ای‬ ‫پروژه هایــی ماننــد «وان وب» و «اســتارلینک» بــه‬ ‫کجــا ختــم می شــود و شــاید در ســال های اینــده‬ ‫دسترســی بــه اینترنــت ماهــواره ای بــا هزینــه پائیــن‬ ‫و کیفیــت بــاال امکان پذیــر شــود‪.‬‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫شکستن رکورد نامزدی های جوایز «امی»‬ ‫«نتفلیکس» و‬ ‫ِ‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫پس ازانکــه «نتفلیکــس» اولین بــار در ســال ‪ 2018‬توانســت برتــریِ خــود را بیــن شــبکه های‬ ‫تلویزیونــی نشــان دهــد‪ ،‬امســال نیــز عمــده نامزدی هــا در مراســم اهــدای جوایــز «امــی»‬ ‫یاُ» را بــرای دومین بــار پشتِ ســر‬ ‫را بــه خــود اختصــاص داد تــا بدین شــکل‪ ،‬شــبکه «اچ ب ـ ‬ ‫بگــذارد‪ .‬درحالی کــه غــول این ســال هایِ تلویزیــون حتــی از رکــورد ‪ 137‬نامــزدی ســال‬ ‫‪ 2019‬خــود نیــز عقــب نشســت و بــا ‪ 107‬نامــزدی کــه کم تریــن تعــداد نامزدی هــای ان‬ ‫ ســال اخیر دراین حــوزه بــوده؛ بروبچه هــای «نتفلیکــس» چنــان بــا محصــوالت‬ ‫طــی پنج ِ‬ ‫ ســال اخیر خــود‪ ،‬داوران ایــن بزرگ تریــن رقابــت تولیــدات تلویزیــون امریــکا را‬ ‫یک‬ ‫ِ‬ ‫تحتِ تاثیــر قــرار دادنــد کــه دسـت اخر توانســتند ‪ 160‬نامــزدی را به نــام خــود ثبــت کننــد‪.‬‬ ‫«امــی»‪ ،‬مراســم ساالنه ای ســت کــه توســط «اکادمــی علوم و هنــر تلویزیــون» ایــاالت متحده‬ ‫برگــزار می شــود و جوایــز اهدایــی در ان‪ ،‬به لحــاظِ ارزشــی؛ هــم رده جوایــز «اســکار» در‬ ‫ســینما قــرار می گیرنــد‪ .‬در ســال های اخیــر‪ ،‬ســرویس های اســتریم توانســته اند جــای پــای‬ ‫خــود را در «امــی» بســیارمحکم کننــد و «نتفلیکس» توانســت از ســال ‪ 2013‬وارد ایــن کارزار‬ ‫شــود‪ .‬ازان پــس ایــن شــبکه انالیــن‪ ،‬هرســال بــا تعــداد بیشــتری از نامزدی هــا در رقابت هــا‬ ‫‪100.0‬داشــته؛ تاجایی کــه تعــداد نامزدی هــای خــود بــرای دریافــت جوایــز در شــاخه های‬ ‫حضــور‬ ‫گوناگــون را از ‪14‬مــورد در ســال ‪ ،2013‬بــه ‪160‬مــورد در ســال ‪ 2020‬رســانده اســت‪.‬‬ ‫‪2020‬‬ ‫‪2019‬‬ ‫‪137‬‬ ‫‪107‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪30‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪36 32 33‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪58‬‬ ‫‪160‬‬ ‫‪118‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2037‬‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه کالسه ‪139904007148000056/2‬‬ ‫بدینوســیله بــه خانــم طاهــره راســقید (احــدی از ورثــه مرحــوم حبیب الــه راســتین)‬ ‫بدهـ�کار پرونـ�ده کالسـ�ه ‪ 139904007148000056/2‬کــه در برابــر گــزارش مامــور‬ ‫اجــرا شــناخته نگردیده ایــد ابــاغ می گــردد کــه برابــر قــرارداد شــماره ‪۶۰۴ ۹۸۰۰‬‬ ‫مورخــه ‪( 1398/03/20‬نســبت بــه ســهم االرث خــود) مبلــغ ‪ 991100000‬ریــال‬ ‫بــا خســارت تاخیــر تادیــه روزانــه مبلــغ ‪ ۶۲۷۲۸۸‬ریــال بــه انضمــام حقــوق دولتــی‬ ‫بدهــکار می باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت وجــه بســتانکار درخواســت صــدور‬ ‫اجراییــه نمــوده اســت کــه پــس از تشــریفات قانونــی اجرایــی صــادر و بکالســه فــوق‬ ‫در ایــن اجــرا مطــرح می باشــد‪ .‬لــذا طبــق مــاده ‪ ۱۹ /۱۸‬ایین نامــه اجرایــی مفــاد‬ ‫اســناد رســمی بــه شــما ابــاغ می گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه تاریــخ‬ ‫ابــاغ اجرایــی محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار درج و‬ ‫منتشــر می گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و‬ ‫درغیراینصــورت بــدون انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات اجرایــی طبــق مقــررات علیــه‬ ‫شــما تعقیــب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمود ابراهیمی‪ ،‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی جوین‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه کالسه ‪139904006234000099‬‬ ‫بدینوســیله بــه خانــم طاهــره راســقید (احــدی از ورثــه مرحــوم حبیب الــه راســتین)‬ ‫بدهــکار پرونــده کالســه ‪ 139904006234000099‬کــه برابــر گــزارش مامــور اجــرا‬ ‫شــناخته نگردیده ایــد ابــاغ می گــردد کــه برابــر ‪ ۵‬فقــره چــک بــه شــماره ســریال های‬ ‫‪ 187366 ،388594 ،187353 ،187364 ،634426‬عهــده بانــک ملــت شــعبه نقــاب‬ ‫مبلــغ ســیصد و شــش میلیــون و پانصــد هــزار تومــان و نســبت ســهم االرث خــود بــه اقــای‬ ‫محمــد نقابــی فرزنــد علی محمــد بــه انضمــام حقــوق دولتــی بدهــکار می باشــید کــه بــر‬ ‫اثــر عــدم پرداخــت وجــه‪ ،‬بســتانکار درخواســت صــدور اجراییــه نمــوده اســت کــه پــس از‬ ‫تشــریفات قانونــی اجرایــی صــادر و بــه کالســه فــوق در ایــن اجــرا مطــرح می باشــد‪ .‬لــذا‬ ‫طبــق مــاده ‪ ۱۹ /۱۸‬ایین نامــه اجرایــی مفــاد اســناد رســمی بــه شــما ابــاغ می گــردد از‬ ‫تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرایــی محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در‬ ‫روزنامــه کثیراالنتشــار درج و منتشــر می گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت‬ ‫بدهــی خــود اقــدام و درغیراینصــورت بــدون انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات اجرایــی‬ ‫طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمود ابراهیمی‪ ،‬مسئول واحد اجرایی اسناد رسمی جوین‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند کمپانــی ســواری پرایــد ســایپا ‪ ۱۴۱‬ای بــه رنگ نــوک مــدادی متالیک‬ ‫مــدل ‪ ۱۳۸۵‬بــه شــماره موتــور ‪ ۱۴۷۹۱۴۰‬و شــماره شاســی ‪ S۱۴۸۲۲۸۵۱۵۷۴۸۸‬و‬ ‫شــماره پــاک ‪۵۷۶ -۴۲‬ب‪ ۴۲‬بــه نــام اشــرف شــیرعلیزاده فرزنــد احمــد بــه کــد ملــی‬ ‫‪ ۰۸۴۹۴۰۶۷۸۱‬مفقــود گردیــده از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند کمپانــی موتورســیکلت تک تــاز موتــور سیســتم ‪HARTFORD‬‬ ‫‪ TK125‬بــه رنــگ نقــره ای مــدل ‪ ۱۳۹۰‬بــه شــماره موتــور‪ NEJ125A05001266 :‬و‬ ‫شــماره تنــه‪ NEJ125A9002132 :‬و شــماره پــاک‪ 71923-765 :‬بنــام عثمــان‬ ‫حسینی حســن ابادی شــماره ملــی ‪ ۰۷۳۱۴۸۱۵۵۰‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000295‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک چنــاران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمدهاشــم‬ ‫باقــری فرزنــد علی اکبــر بشماره شناســنامه ‪ 1362‬صــادره از چنــاران در یکبــاب خانــه‬ ‫بــه مســاحت ‪ 790‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 292‬اصلــی واقــع در روســتای همت ابــاد‬ ‫خراســان رضــوی بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبــت ملــک چنــاران از محــل مالکیــت اســمعیل فاضلــی‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/29 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫م الف ‪6‬‬ ‫اگهی ابالغ دادخواست و ضمائم‬ ‫خواهــان سیدعبدالحســین چریــم دادخواســتی بــه طرفیــت علیرضــا حســنوند بــه خواســته‬ ‫مطالبــه وجــه تقدیــم کــه بــه شــعبه ‪ 2‬شــورای حــل اختــاف شهرســتان شــوش ارجــاع‬ ‫و بــه کالســه حقوقــی ثبــت و بــرای روز یکشــنبه مــورخ ‪ 1399/06/30‬ســاعت ‪11:00‬‬ ‫تعییــن وقــت گردیــده و چــون خوانــده مجهول المــکان اعــام شــده‪ ،‬لــذا برحســب‬ ‫تقاضــای خواهــان و دســتور دادگاه و مســتندا ً بــه مــاده ‪ 73‬از قانــون ائیــن دادرســی‬ ‫دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی مصــوب ‪ 1379‬مراتــب فــوق یــک نوبــت در‬ ‫یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار درج و از نامبــرده فوق الذکــر دعــوت می شــود کــه از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک هفتــه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و بــا دریافــت نســخه‬ ‫ثانــی دادخواســت و ضمائــم ادرس محــل اقامــت خــود را اعــام‪ ،‬درغیراینصــورت مفــاد‬ ‫دادخواســت و ضمائــم و وقــت رســیدگی ابــاغ شــده تلقــی و دادگاه تصمیــم مقتضــی‬ ‫اتخــاذ خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫اکبر نامدار منصوری‪ ،‬قاضی شوراهای حل اختالف شهرستان شوش دانیال‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند اصلــی خــودرو ســواری ســایپا ‪ 131SL‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل‬ ‫‪ 1390‬بــه شــماره پــاک ‪924 -24‬و‪ 46‬و شــماره موتــور ‪ 4378945‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ S3412290367137‬بــه نــام اقــای علــی چنانـی زاده مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری ســایپا ‪ 131‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1393‬بــه شــماره‬ ‫موتــور ‪ 5242241‬و شــماره شاســی ‪ 3696601‬و شــماره پــاک ‪278 -24‬س‪ 99‬مربــوط‬ ‫بــه ســیدکامران طباطبائی قنواتــی مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139860318011017242‬‬ ‫‪ 1398/12/26‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف‬ ‫مالکانــه عبــاس شعبانی الکســار فرزنــد هــادی از پــاک ‪ 1‬از ‪ 1‬اصلــی واقــع در قریــه‬ ‫نرگســتان بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق یوســف دخت مســرور بعنــوان ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان (خانــه و محوطــه) بمســاحت ‪198/15‬‬ ‫مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 280‬بــرای ان منظــور‬ ‫شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور‬ ‫اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره‬ ‫ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد‬ ‫و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند‬ ‫مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه‬ ‫دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/13 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪910/273‬‬ ‫شهرســتان صومعه ســرا‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای مهــدی فرامــرزی دارای شناســنامه ‪ 5950027167‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫بایگانــی ‪ 9900235‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن‬ ‫توضیــح داده کــه شــادروان عایشــه فرامــرزی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959883287‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1399/4/20‬در اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت‬ ‫بــه‪ -1 :‬توفیــق فرامــرزی فرزنــد کریــم متولــد ‪ 1349/10/1‬بــا کــد ملــی ‪4959873361‬‬ ‫بــرادر متوفــی ‪ -2‬نقــره فرامــرزی فرزنــد کریــم متولــد ‪ 1350/11/1‬بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 4959873371‬خواهــر متوفــی ‪ -3‬شــوکت مــرادی فرزنــد امیــن متولــد ‪ 1330/4/12‬بــا‬ ‫کــد ملــی ‪ 3369638274‬مــادر متوفــی ‪ -4‬طــا فرامــرزی فرزند کریــم متولــد ‪1352/4/4‬‬ ‫بــا کــد ملــی ‪ 5959881675‬خواهــر متوفــی ‪ -5‬مهــدی فرامــرزی فرزنــد کریــم متولــد‬ ‫‪ 1373/1/4‬بــا کــد ملــی ‪ 5950027167‬خواهــر متوفــی ‪ -7‬ســتایش فرامــرزی زاهــدی‬ ‫فرزنــد کاوه متولــد ‪ 1389/10/22‬بــا کــد ملــی ‪ 3244033768‬دختــر متوفــی ‪ -8‬هــادی‬ ‫فرامــرزی فرزنــد کریــم متولــد ‪ 1365/10/1‬بــا کــد ملــی ‪ 5959934949‬بــرادر متوفــی‬ ‫‪ -9‬دلبــر فرامــرزی فرزنــد کریــم متولــد ‪ 1355/6/1‬بــا کــد ملــی ‪ 5959881683‬خواهــر‬ ‫متوفــی ‪ -10‬کاوه زاهــدی فرزنــد عبدالمحمــد متولــد ‪ 1361/12/12‬بــا کــد ملــی‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی مرحله اول‬ ‫شـهرداری تازه ابـاد درنظـر دارد مناقصـه عمومـی بتن ریـزی معابـر سـطح شـهر تازه ابـاد بـا شـماره مناقصـه‬ ‫‪ ۲۰۹۹۰۰۵۲۷۲۰۰۰۰۰۵‬را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نمایـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از‬ ‫دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گـران و بازگشـایی پاکت ها از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی‬ ‫دولـت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران درصـورت عـدم عضویت قبلی‬ ‫مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند‪.‬‬ ‫‪ -1‬تاریخ انتشار در سایت‪ 1399/۵/۱۳ :‬ساعت ‪ ۸‬صبح‬ ‫‪ -۲‬مهلت دریافت اسناد‪ 1399/۵/۱۶ :‬ساعت ‪۱۳‬‬ ‫‪ -۳‬مهلت ارسال پاکت های پیشنهادی‪ 1399/۵/۲۶ :‬ساعت ‪۱۴‬‬ ‫‪ -۴‬زمان بازگشایی پاکت ها‪1399/۵/۲۷ :‬‬ ‫ سایر شرایط و اطالعات در اسناد مناقصه موجود می باشد‪.‬‬‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫مبلغ اعتبار (ریال)‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫‪4/000/000/000‬‬ ‫بتن ریزی معابر سطح شهر تازه اباد‬ ‫سایر شرایط‪:‬‬ ‫‪ -۱‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -۲‬هزینه چاپ و انتشار اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ 3242680790‬همســر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد ســند کمپانــی خــودرو ســواری رنــو ‪ L90‬بــه شــماره‬ ‫انتظامــی ‪973‬ط‪ -59‬ایــران ‪ 19‬بــه رنــگ ســفید پرشــین مــدل ‪ 1392‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ 100014067RD237425‬و شــماره شاســی ‪ NAALSRALDDA231257‬مفقــود و از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد ســند کمپانــی خــودرو ســواری ســمند ‪ LX‬بــه شــماره‬ ‫انتظامــی ‪467‬ط‪ -31‬ایــران ‪ 13‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1387‬بــا شــماره موتــور‬ ‫‪ 12487074816‬و شــماره شاســی ‪ NAAC91CC68F157647‬مفقــود و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب غالمحســین گلســتانی پور فرزنــد علــی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 12274‬صــادره از دزفــول در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته مدیریــت‬ ‫کشــاورزی صــادره از واحــد دانشــگاهی شوشــتر بــا شــماره ‪ 40996‬مفقــود گردیــده اســت و‬ ‫فاقــد هرگونــه اعتبــار می باشــد‪ .‬از یابنــده تقاضــا می شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه ازاد‬ ‫اســامی واحــد شوشــتر بــه نشــانی شوشــتر‪ ،‬منطقــه شوشــتر نو‪ ،‬بلــوار دانشــگاه‪ ،‬دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی واحــد شوشــتر کــد و صنــدوق پســتی ‪ 6451741117‬ارســال نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1399/06/04 :‬‬ ‫دزفول‬ ‫شهرداری تازه اباد (ثالث باباجانی)‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و برگــه کمپانــی خــودروی ســواری رنــو تنــدر ‪ ۹۰‬مــدل ‪ ۱۳۹۶‬رنــگ‬ ‫ســفید شــیری بــه شــماره موتــور ‪ 222681rr100014021‬و شــماره شناســایی‬ ‫‪ VIN:irfc961v1rt278458‬و شــماره شاســی ‪ naalsraldha278458‬بــه شــماره‬ ‫پــاک ‪ ۲۹‬ایــران‪۲۸۴ -‬س‪ ۲۸‬بــه نــام رســتم غفــوری مفقــود و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط اســت‪.‬‬ ‫شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند کمپانــی موتورســیکلت نامــی بــه رنــگ قرمــز مــدل ‪ 1393‬و بــا شــماره‬ ‫پــاک ‪ 516/99941‬و شــماره شاســی ‪ NBE***125A9301932‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ 0124NBE025669‬بــه نــام ارســان شــرفی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو ســواری پــژو ‪ 405‬مــدل ‪ 1396‬بــه رنــگ نقــره ای متالیــک بــا شــماره‬ ‫پــاک ‪649 -88‬م‪ 17‬و شــماره شاســی ‪ NAAM11VE8HK019137‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ 124K1153626‬بــه نــام مرتضــی ســاروخانی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام م ـی دارد مجــوز حمــل ســاح شــکاری یک لــول مــدل کوســه کالیبــر‬ ‫‪ 12‬بــه شــماره بدنــه ‪ 15732‬ســاخت انگلســتان بنــام اقــای امیــد علــی پــار فرزنــد‬ ‫علی نظــر بــه شماره شناســنامه ‪ 7‬و کــد ملــی ‪ 3369951991‬متولــد ‪ 1364‬صــادره از‬ ‫ســرپل ذهــاب مفقــود شــده اســت‪.‬‬ ‫گیالن غرب‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف اراضی‬ ‫(ع)‬ ‫و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شوش دانیال‬ ‫اداره ثبــت اســناد و امــاک شــوش مســتندا ً بــه مــاده ‪ 3‬تعییــن تکلیــف اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/9/20‬مجلــس شــورای اســامی و مــاده ‪13‬‬ ‫ایین نامــه اجرایــی ان اســامی متقاضیانــی کــه بــه اســتناد قانــون مذکــور تقاضــای ثبــت و صــدور ســند مالکیــت نموده انــد و هیئــت حــل اختــاف برابــر اراء صــادر تصرفــات مالکانــه‬ ‫و بالمعــارض انهــا را محــرز تشــخیص داده جهــت اطــاع عمــوم در ‪ 2‬نوبــت بشــرح ذیــل اگهــی می نمایــد‪:‬‬ ‫ اقــای محمــد ســعیدی پور فرزنــد عبدالرضــا ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری بمســاحت‬‫‪ 18/50‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 42‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش خیابــان شــهیددانش شــمالی‬ ‫مع الواســطه از مالــک اولیــه ســیف اله فیلــی موجــب رای شــماره ‪139860317010001943‬‬ ‫مورخــه ‪ 98/10/17‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ اقــای خدامــراد ســگوند فرزنــد فضل الــه ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت ‪ 13/60‬مترمربــع‬‫قســمتی از پــاک ‪ 42‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش خیابــان شــهید دانــش مع الواســطه از مالــک‬ ‫اولیــه ســیف اله فیلــی موجــب رای شــماره ‪ 139860317010001901‬مورخــه ‪ 98/10/08‬هیئــت‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ اقــای مرتضــی شــوهانی فرزنــد غالمعلــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 119‬مترمربــع‬‫قســمتی از پــاک ‪ 42‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش خیابــان قدوســی مع الواســطه از مالــک اولیــه‬ ‫ســیف اله موجــب رای شــماره ‪ 139860317010001940‬مورخــه ‪ 98/10/17‬هیئــت قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ اقــای حســین طرفــی فرزنــد غمیــس ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری مســکونی بمســاحت ‪98‬‬‫مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 42‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش خیابــان شــهیددانش میــدان هفــت‬ ‫تیــر مع الواســطه از مالــک اولیــه ســیف اله فیلــی موجــب رای شــماره ‪139860317010001782‬‬ ‫مورخــه ‪ 98/09/23‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ اقــای عبداالمیــر حاجی کلــی فرزنــد محمدرضــا ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪243/40‬‬‫مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 42‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش خیابــان امیرکبیــر بیــن خیابان هــای‬ ‫ازادی و جانبــازان پــاک ‪ 10‬مع الواســطه از مالــک اولیــه ســیف اله خان فیلــی موجــب رای شــماره‬ ‫‪ 139860317010001750‬مورخــه ‪ 98/09/17‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ خانــم زهــرا دینارونــد فرزنــد غالمرضــا ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪197/5‬‬‫مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 42‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش کوچــه ‪10‬متــری مابیــن‬ ‫خیابــان ســاحلی و شــهیددانش مع الواســطه از مالــک اولیــه ســیف اله فیلــی موجــب رای شــماره‬ ‫‪ 139860317010001518‬مورخــه ‪ 98/08/20‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ خانــم فاطمــه کریمــی فرزنــد مجیــد ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 158‬مترمربــع‬‫قســمتی از پــاک ‪ 42‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش خیابــان شــهید مفتــح بیــن خیابان هــای‬ ‫قنــدی و کالنتــری مع الواســطه از مالــک اولیــه ســیف اله فیلــی موجــب رای شــماره‬ ‫‪ 139860317010001687‬مورخــه ‪ 98/09/03‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ اقــای علــی ســیالنی فرزنــد احمــد ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 106/60‬مترمربــع‬‫قســمتی از پــاک ‪ 49‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش خیابــان شــهیدمصطفی خمینــی شــمالی‬ ‫مع الواســطه از مالــک اولیــه صــادق نظام مافــی موجــب رای شــماره ‪139860317010001863‬‬ ‫مورخــه ‪ 98/10/02‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ خانــم لیــا چنانــی فرزنــد شــویع ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 69/85‬مترمربــع قســمتی‬‫از پــاک ‪ 49‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش کوچــه اذر بیــن خیابــان طالقانــی و مصطفــی خمینــی‬ ‫مع الواســطه از مالــک اولیــه صــادق نظام مافــی موجــب رای شــماره ‪139860317010001898‬‬ ‫مورخــه ‪ 98/10/07‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ اقــای جبــار عکشــی فرزنــد عبدالزهــراء در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪230/50‬‬‫مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 49‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش خیابــان توحیــد مع الواســطه از‬ ‫مالــک اولیــه صــادق نظام مافــی موجــب رای شــماره ‪ 139860317010001867‬مورخــه ‪98/10/03‬‬ ‫هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ اقــای عبدالرحمــن دهــان فرزنــد کاظــم ششــدانگ یکبــاب مغــازه و انبــار متصــل بمســاحت ‪147/87‬‬‫مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 49‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش خیابــان امــام خمینــی مع الواســطه از‬ ‫مالــک اولیــه صــادق نظام مافــی موجــب رای شــماره ‪ 139860317010001513‬مورخــه ‪98/08/20‬‬ ‫هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ اقــای کاظــم متقیــان فرزنــد حســن ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 151/41‬مترمربــع‬‫قســمتی از پــاک ‪ 49‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش خیابــان قائــم در امتــداد خیابــان ســاحلی‬ ‫بعــد از خیابــان نبــوت مع الواســطه از مالــک اولیــه محمدرضــا صائبــی موجــب رای شــماره‬ ‫‪ 139860317010001832‬مورخــه ‪ 98/09/27‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ اقــای غالم عبــاس همتی نســب فرزنــد غالمرضــا ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪102‬‬‫مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 49‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش کوچــه حر (اوقــاف) جنــب اداره اوقاف‬ ‫مع الواســطه از مالــک اولیــه صــادق نظام مافــی موجــب رای شــماره ‪139860317010001905‬‬ ‫مورخــه ‪ 98/10/08‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ خانــم هیــا کاوری فرزنــد رمضــان ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت ‪ 7/70‬مترمربــع قســمتی از‬‫پــاک ‪ 49‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش خیابــان امــام خمینــی جنوبــی بعــد از خیابــان رامیــن‬ ‫جنــب نان ســاندویجی غدیــری مع الواســطه از مالــک اولیــه صــادق نظام مافــی موجــب رای شــماره‬ ‫‪ 139860317010001752‬مورخــه ‪ 98/09/18‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ خانــم ســکینه موســوی جابــری فرزنــد ســیدحمید در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪235‬‬‫مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 49‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش خیابــان توحیــد مع الواســطه از‬ ‫مالــک اولیــه صــادق نظام مافــی موجــب رای شــماره ‪ 139860317010001864‬مورخــه ‪98/10/02‬‬ ‫هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ خانــم بشــری دهــان فرزنــد غدیــر ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 167‬مترمربــع‬‫قســمتی از پــاک ‪ 49‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش خیابــان ســیداحمد خمینــی نبــش خیابــان‬ ‫‪12/5‬متــری پــاک ‪ 54‬مع الواســطه از مالــک اولیــه صــادق نظام مافــی موجــب رای شــماره‬ ‫‪ 139860317010001781‬مورخــه ‪ 98/09/20‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ خانــم مریــم نیکــو فرزنــد علی میــرزا در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 244/10‬مترمربــع‬‫قســمتی از پــاک ‪ 49/277‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش خیابــان شهیدهاشــمی نژاد مع الواســطه‬ ‫از مالــک اولیــه صــادق نظام مافــی موجــب رای شــماره ‪ 139860317010001941‬مورخــه‬ ‫‪ 98/10/17‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ اقــای رامیــن حســینی فرزنــد علــی در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 200‬مترمربــع‬‫قســمتی از پــاک ‪ 49/277‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش کــوی افرینــش روبــروی پــارک ارمغــان‬ ‫مع الواســطه از مالــک اولیــه صــادق نظام مافــی موجــب رای شــماره ‪139860317010001862‬‬ ‫مورخــه ‪ 98/10/02‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ اقــای جابــر عبدالخانــی فرزنــد علــی در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 200‬مترمربــع‬‫قســمتی از پــاک ‪ 49/277‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش کــوی افرینــش خیابــان ششــم‬ ‫مع الواســطه از مالــک اولیــه رســتم حاجی گلــی موجــب رای شــماره ‪139860317010001530‬‬ ‫مورخــه ‪ 98/08/20‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ خانــم ســاناز ســواعدی فرزنــد عبدالنبــی در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪206/03‬‬‫مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 49/277‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش کــوی اندیشــه خیابــان‬ ‫اندیشــه ‪ 9‬نبــش اندیشــه ‪ 4‬مع الواســطه از مالــک اولیــه ورثــه غــام خاکرنــد موجــب رای شــماره‬ ‫‪ 139860317010002236‬مورخــه ‪ 98/12/19‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ خانــم مریــم دالونــد فرزنــد عیــدی در ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 104/50‬مترمربــع‬‫قســمتی از پــاک ‪ 49/277‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش خیابــان چمــران پــاک ‪ 38‬مع الواســطه‬ ‫از مالــک اولیــه ورثــه نظام مافــی موجــب رای شــماره ‪ 139860317010001902‬مورخــه ‪98/10/08‬‬ ‫هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ خانــم رســمیه ســواری فرزنــد مطیــر در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 174/35‬مترمربــع‬‫قســمتی از پــاک ‪ 49/277‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش اندیشــه ‪ 6‬غربــی اراضــی نیــروی انتظامــی‬ ‫مع الواســطه از مالــک اولیــه صــادق نظام مافــی موجــب رای شــماره ‪139860317010001900‬‬ ‫مورخــه ‪ 98/10/07‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ خانــم مبینــا وادی فــرد فرزنــد حســین در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 63/02‬مترمربــع‬‫قســمتی از پــاک ‪ 49/277‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش خیابــان دســتغیب کوچــه صدوقــی پــاک‬ ‫‪ 1‬مع الواســطه از مالــک اولیــه صــادق نظام مافــی موجــب رای شــماره ‪139860317010001831‬‬ ‫مورخــه ‪ 98/09/27‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ اقــای کریــم راشــدی فرزنــد زایــر در ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 85/15‬مترمربــع قســمتی‬‫از پــاک ‪ 49/286‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش احمدابــاد خیابــان امــام حســن عســکری(ع) پــاک‬ ‫‪ 14‬مع الواســطه از مالــک اولیــه لطیــف بــداوی موجــب رای شــماره ‪139860317010001688‬‬ ‫مورخــه ‪ 98/09/03‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ خانــم ســکینه حیــای فرزنــد حســین در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 80‬مترمربــع‬‫قســمتی از پــاک ‪ 49/286‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش کــوی وهــب انتهــای خیابــان فتح المبیــن‬ ‫مع الواســطه از مالــک اولیــه خشــن عــرب موجــب رای شــماره ‪ 139860317010001942‬مورخــه‬ ‫‪ 98/10/17‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ اقــای ناجــی صگــور فرزنــد حمیــد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 156‬مترمربــع قســمتی‬‫از پــاک ‪ 49/286‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش کــوی وهــب خیابــان احداثــی جنــب جــاده‬ ‫شــوش بــه روســتای چعــب مع الواســطه از مالــک اولیــه محمدحســن جمــال موجــب رای شــماره‬ ‫‪ 139860317010001803‬مورخــه ‪ 98/09/24‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ اقــای سیدمحســن عبدالخانــی فرزنــد ســیدعجیل در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت‬‫‪ 228‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 49/286‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش کــوی وهــب‬ ‫انتهــای خیابــان فتح المبیــن مع الواســطه از مالــک اولیــه خشــن عــرب موجــب رای شــماره‬ ‫‪ 139860317010001904‬مورخــه ‪ 98/10/08‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ اقــای ابراهیــم تونــه فرزنــد کاظــم در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 179/45‬مترمربــع‬‫قســمتی از پــاک ‪ 49/286‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش کــوی وهــب انتهــای فتــح ‪ 2‬بطــرف‬ ‫جــاده اســفالت روســتای چعــب جنــب خدمــات کشــاورزی مع الواســطه از مالــک اولیــه حســن جمــال‬ ‫موجــب رای شــماره ‪ 139860317010002235‬مورخــه ‪ 98/12/19‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ اقــای مجیــد دینارونــد فرزنــد عبدالرحیــم در ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 157/75‬مترمربــع‬‫قســمتی از پــاک ‪ 49/286‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش ابراهیم ابــاد خیابــان امــام محمدباقــر(ع)‬ ‫مع الواســطه از مالــک اولیــه سیدموســی فخرائــی موجــب رای شــماره ‪139860317010001751‬‬ ‫مورخــه ‪ 98/09/17‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫ خانــم فاطمــه چنانــه فرزنــد یبــر در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 234‬مترمربــع‬‫قســمتی از پــاک ‪ 49/286‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــوش احمدابــاد بلــوار جمهــوری پشــت‬ ‫کتابخانــه هــال احمــر مع الواســطه از مالــک اولیــه صــادق نظام مافــی موجــب رای شــماره‬ ‫‪ 139860317010001686‬مورخــه ‪ 98/09/03‬هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف ثبــت شــوش‪.‬‬ ‫لــذا چنانچــه اشــخاص ذینفــع بــه اراء صــادره اعتــراض داشــته باشــند می بایســت از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن نوبــت اگهــی بــه مــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل وقــوع‬ ‫ملــک تســلیم و رســید ان را اخــذ‪ ،‬همچنیــن معتــرض بایــد ظــرف ‪ 1‬مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫مبــادرت بــه تنظیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمــوده و گواهــی تقدیــم دادخواســت را‬ ‫بــه اداره ثبــت تحویــل نمایــد‪ ،‬درصورتــی کــه اعتــراض در موعــد مقــرر قانونــی واصــل نگــردد یــا‬ ‫معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه ننمایــد‪ ،‬اداره ثبــت محــل‬ ‫مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪ .‬ضمنـاً صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر‬ ‫بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/04/29 :‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شوش‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای‬ ‫شـهرداری گیلان غـرب در نظـر دارد مناقصـات عمومـی بـه شـرح جـدول ذیـل را از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی‬ ‫دولـت برگـزار نمایـد‪ .‬کلیـه مراحـل برگزاری مناقصـات از دریافت اسـناد مناقصه تـا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی‬ ‫پاکت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) بـه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شـد و الزم‬ ‫اس�ت مناقصه گ�ران درص�ورت ع�دم عضوی�ت قبل�ی‪ ،‬مراحل ثبت نام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهی امضـای الکترونیکی‬ ‫را جهـت شـرکت در مناقصه محقق سـازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫شرح خدمات‬ ‫بازسازی کشتارگاه گیالن غرب‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫‪2099005727000017‬‬ ‫توضیحات‬ ‫نوبت سوم‬ ‫تاریخ انتشار مناقصات در سامانه‪1399/05/13 :‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪1399/05/15‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪1399/05/25‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 15:00‬مورخه ‪ 1399/05/26‬می باشد‪.‬‬ ‫جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــات و ارائــه پاکت هــای پیشــنهادی بــه ادرس گیالنغــرب‪،‬‬ ‫خیابــان شــهیدرجایی‪ ،‬بــاغ فالحــت شــهرداری گیالن غــرب مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن ‪ 083-43222401-2‬تمــاس‬ ‫حاصــل فرماییــد‪.‬‬ ‫شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934‬‬ ‫ ‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 85193768 :‬و ‪88969737‬‬ صفحه 4 ‫اگهی‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2037‬‬ ‫تجدید مزایده عمومی بهره برداری‬ ‫و نگهداشت مجموعه خدماتی مجتمع کردستان‬ ‫(نوبت دوم‪ -‬مرحله دوم)‬ ‫شــهرداری جوانــرود بــه اســتناد بنــد ‪ 2‬مصوبــات کمیســیون معامــات و توافقــات شــهرداری و بنــد ‪ 5‬مصوبــات شــصت و هشــتمین جلســه عــادی شــورای اســامی شــهر درنظــر‬ ‫دارد امــور بهره بــرداری و نگهداشــت مجموعــه خدمــات مجتمــع تجــاری کردســتان واقــع در بازارچــه مــرزی بــا مشــخصات ذیــل را از طریــق مزایــده عمومــی‬ ‫بــه افــراد واجــد شــریط واگــذار نمایــد‪ .‬متقاضیــان می تواننــد جهــت بازدیــد از محــل و کســب اطالعــات از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی بــه مــدت ‪ 7‬روز بجــز روزهــای تعطیــل بــه‬ ‫واحــد امــاک شــهرداری مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫الف‪ :‬پارکینگ‬ ‫شماره مزایده‪5099005401000003 :‬‬ ‫شماره اجاره‪5199005401000024 :‬‬ ‫‪ -1‬براســاس نظریــه کارشناســی بــه شــماره ‪/99/235‬ک مــورخ ‪ 1399/02/15‬قیمــت پایــه اجــاره ماهیانــه پارکینــگ بــرای متقاضیــان در طــول دوره پنــج ســاله ‪60/000/000‬‬ ‫ریــال و قیمــت پایــه مجمــوع پنــج ســاله ‪ 3/600/000/000‬ریــال می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬پارکینگ در طبقه همکف بر خیابان امام شافعی ظرفیت ‪ 27‬دستگاه خودرو بدون مزاحمت و ‪ 40‬دستگاه خودرو با مزاحمت‬ ‫‪ -3‬ارائه ضمانتنامه معتبر بانکی یا سپرده نقدی جهت شرکت در مزایده پارکینگ به مبلغ ‪ 180/000/000‬ریال جهت شرکت در مزایده توسط متقاضیانی که قصد شرکت در مزایده‬ ‫را دارند الزامیست‪ .‬درصورت واریز نقدی‪ ،‬واریز به حساب شماره ‪ 0108778157006‬به نام شهرداری جوانرود نزد بانک ملی شعبه طالقانی جوانرود‪.‬‬ ‫‪ -4‬برنــده مزایــده مکلــف اســت قبــل از انعقــاد قــرارداد‪ %20 ،‬ارزش اعیــان و تاسیســات کارشناســی شــده توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ‪ 1/440/000/000‬ریــال‬ ‫جهــت ضمانــت خســارت احتمالــی وارده تجهیــزات و تاسیســات وســایل منصوبــه و ‪ ...‬در ملــک ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنــده مزایــده قبــل از انعقــاد قــرارداد مکلــف بــه تســلیم ضمانتنامــه بانکــی یــا واریــز وجــه نقــد معــادل ‪ 6‬مــاه (‪ %10‬دوره قــرارداد) اجــاره بهــا پیشــنهادی ماهیانــه‪ ،‬جهــت‬ ‫ضمانــت اجــاره ماهیانــه پارکینــگ می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬برنده مزایده در زمان قرارداد ملزم به بیمه نمودن کلیه ابنیه و تاسیسات‪ ،‬تجهیزات موجود و کادر پرسنل می باشد (بیمه تمام خطرات)‪.‬‬ ‫‪ -7‬مزایده در مرحله دوم با یک پیشنهاد قیمت برای پارکینگ بازگشایی می گردد‪.‬‬ ‫ب‪ :‬تاالر مجلس پذیرایی و رستوران‬ ‫شماره مزایده‪5099005401000003 :‬‬ ‫شماره مورد اجاره‪5199005401000025 :‬‬ ‫‪ -1‬براســاس نظریــه کارشناســی بــه شــماره ‪/99/235‬ک مــورخ ‪ 1399/02/15‬قیمــت پایــه اجــاره ماهیانــه تــاالر مجلــس پذیرایــی و رســتوران بــرای متقاضیــان در طــول دوره‬ ‫‪ 65/000/000‬ریــال و قیمــت پایــه مجمــوع پنــج ســال ‪ 3/900/000/000‬ریــال می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارائــه ضمانتنامــه معتبــر بانکــی یــا ســپرده نقــدی جهــت شــرکت در مزایــده پارکینــگ بــه مبلــغ ‪ 195/000/000‬ریــال جهــت شــرکت در مزایــده توســط متقاضیانــی کــه قصــد‬ ‫شــرکت در مزایــده را دارنــد الزامیســت‪ .‬درصــورت واریــز نقــدی‪ ،‬واریــز بــه حســاب شــماره ‪ 0108778157006‬بــه نــام شــهرداری جوانــرود نــزد بانــک ملــی شــعبه طالقانــی جوانــرود‪.‬‬ ‫‪ -3‬تاالر مجلس پذیرایی و رستوران با مساحت ‪ 700‬مترمربع (تجهیز برعهده مستاجر)‬ ‫‪ -4‬برنــده مزایــده مکلــف اســت قبــل از انعقــاد قــرارداد ‪ %20‬ارزش اعیــان و تاسیســات کارشناســی شــده توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ‪ 3/168/000/000‬ریــال‬ ‫جهــت ضمانــت خســارت احتمالــی وارده بــه تجهیــزات و تاسیســات و وســایل منصوبــه و ‪ ...‬در ملــک ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنــده مزایــده قبــل از انعقــاد قــرارداد مکلــف بــه تســلیم ضمانتنامــه بانکــی یــا واریــز وجــه نقــد معــادل ‪ 6‬مــاه (‪ %10‬دوره قــرارداد) اجــاره بهــاء پیشــنهادی ماهیانــه جهــت‬ ‫ضمانــت اجــاره ماهیانــه مجلــس پذیرایــی و رســتوران می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬برنده مزایده در زمان قرارداد ملزم به بیمه نمودن کلیه ابنیه و تاسیسات‪ ،‬تجهیزات موجود و کادر پرسنل می باشد (بیمه تمام خطرات)‪.‬‬ ‫‪ -7‬مزایده در مرحله دوم با یک پیشنهاد قیمت برای تاالر پذیرایی و رستوران بازگشایی می گردد‪.‬‬ ‫ج‪ :‬سوئیت های اقامتی‬ ‫شماره مزایده‪5099005401000003 :‬‬ ‫شماره مورد اجاره‪5199005401000026 :‬‬ ‫‪ -1‬براســاس نظریــه کارشناســی بــه شــماره ‪/99/235‬ک مــورخ ‪ 1399/02/15‬قیمــت پایــه اجــاره ماهیانــه تــاالر مجلــس پذیرایــی و رســتوران بــرای متقاضیــان در طــول دوره‬ ‫‪ 75/000/000‬ریــال قیمــت پایــه مجموعــه ‪ 5‬ســاله ‪ 4/500/000/000‬ریــال می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ارائــه ضمانتنامــه معتبــر بانکــی یــا ســپرده نقــدی جهــت شــرکت در مزایــده پارکینــگ بــه مبلــغ ‪ 225/000/000‬ریــال جهــت شــرکت در مزایــده توســط متاقضیــان کــه‬ ‫قصــد شــرکت در مزایــده را دارنــد الزامیســت‪ .‬درصــورت واریــز نقــدی‪ ،‬واریــز بــه حســاب شــماره ‪ 0108778157006‬بنــام شــهرداری جوانــرود نــزد بانــک ملــی طالقانــی جوانــرود‪.‬‬ ‫‪ -3‬سوئیت های اقامتی به تعداد ‪ 13‬واحد دارای ابدارخانه و تاسیسات کامل برودتی و حرارتی (تجهیز مبلمان وسایل رفاهی برعهده مستاجر)‬ ‫‪ -4‬برنــده مزایــده مکلــف اســت قبــل از انعقــاد قــرارداد ‪ %20‬ارزش اعیــان و تاسیســات کارشناســی شــده توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ‪ 3/392/000/000‬ریــال‬ ‫جهــت ضمانــت خســارت احتمالــی وارده بــه تجهیــزات و تاسیســات و وســایل منصوبــه و ‪ ...‬در ملــک ارائــه نمایــد‪.‬‬ ‫ضمنـاً از تاریــخ انتشــار مرحلــه دوم اگهــی‪ ،‬متقاضیــان می تواننــد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت (ســتاد) پیشــنهادات خــود را ثبــت و در مزایــده مشــارکت نماینــد‪.‬‬ ‫درغیراینصــورت پاکــت پیشــنهاد قیمــت بازگشــایی نمی گــردد‪.‬‬ ‫‪ -5‬برنده مزایده قبل از انعقاد قرارداد مکلف به تسلیم ضمانتنامه بانکی یا واریز وجه نقد معادل ‪ 6‬ماه (‪ %10‬دوره قرارداد) اجاره بها پیشنهادی ماهیانه جهت ضمانت اجاره ماهیانه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدت واگذاری مجموعه پارکینگ‪ ،‬رستوران و تاالر پذیرایی و سوئیت های اقامتی برای یک دوره پنج ساله (‪ 60‬ماه شمسی) است‪.‬‬ ‫‪ -7‬تجهیز تاالر و سوئیت ها برعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬شهرداری در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادات مختار است و به پیشنهادات مخدوش‪ ،‬مبهم‪ ،‬مشروط و یا خارج از این اگهی ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -9‬ســپرده نفــرات اول تــا ســوم تــا انعقــاد قــرارداد بــا برنــده مزایــده‪ ،‬همچنــان در حســاب شــهرداری باقــی می مانــد و چنانچــه برنــده اول از انعقــاد قــرارداد در موعــد قانونــی‬ ‫خــودداری نمایــد‪ ،‬ســپرده وی بــه نفــع شــهرداری ضبــط و بــا نفــرات بعــدی درصــورت احــراز شــرایط قانونــی قــرارداد منعقــد می شــود‪.‬‬ ‫‪ -10‬برنده مزایده مکلف است مجوز بهره برداری و انجام فعالیت از مراجع ذیصالح ارائه نماید‪.‬‬ ‫‪ -11‬متقاضی مجاز می باشد برای پارکینگ‪ ،‬تاالر پذیرایی و رستوران و سوئیت همزمان شرکت نماید و قیمت پیشنهادی خود را ارائه نماید‪.‬‬ ‫‪ -12‬پرداخت کلیه هزینه های اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفن‪ ،‬تعمیر و نگهداری مجموعه تا پایان قرارداد برعهده برنده مزایده می باشد و شهرداری دراینخصوص هیچ تعهدی ندارد‪.‬‬ ‫‪ -13‬برنده مزایده مکلف است در پایان هر سال مفاصاحساب مالیاتی را از امور مالیاتی شهرستان جوانرود اخذ و یک نسخه تحویل شهرداری نماید‪.‬‬ ‫‪ -14‬مزایده در مرحله دوم با یک پیشنهاد قیمت جداگانه برای سوئیت بازگشایی می گردد‪.‬‬ ‫‪ -15‬برنده مزایده در زمان قرارداد ملزم به بیمه نمودن کلیه ابنیه و تاسیسات‪ ،‬تجهیزات موجود و کادر پرسنل می باشد (بیمه تمام خطرات)‪.‬‬ ‫‪ -16‬هزینه کارشناسی‪ ،‬چاپ و انتشار اگهی برعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -17‬تاریخ بازگشایی پاکت ها راس ساعت ‪ 9‬صبح روز شنبه مورخ ‪ 1399/05/25‬می باشد‪.‬‬ ‫فرهاد تاب زر‪ ،‬شهرداری جوانرود‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫نوبت اول (ر‪-‬ش‪ )1399-3-‬و شماره ‪ 5099000223000003‬در سامانه ستاد‬ ‫اداره کل راه و شهرس�ازی اس�تان مرک�زی ب�ه نمایندگ�ی از ط�رف ساـزمان مل�ی زمی�ن و مس�کن در اج�رای م�اده ‪ 22‬قان�ون الحاق م�وادی به قان�ون تنظیم بخش�ی از مقررات مال�ی دولت و‬ ‫مج�وز ش�ماره ‪ 607/96/31719‬م�ورخ ‪ 1390/9/7‬س�ازمان مل�ی زمی�ن و مسـکن و مصوب�ه ‪ 991536/0000217‬ه ن م�ورخ ‪ 1399/4/29‬هیات نمایندگی س�ازمان ملی زمین و مس�کن یک‬ ‫قطع�ه زمی�ن ب�ه مس�احت ‪ 22500‬مترمرب�ع تحت پالک ثبت�ی قس�متی از ‪ 223‬اصلی با ک�د کاداس�تر ‪ 26161‬با کاربری گردشگـری (مجتم�ع خدماتی‪ -‬رفاه�ی) واقع در‬ ‫حری�م شـهر ساـوه ب�ه نشاـنی ساـوه‪ -‬کیلومت�ر ‪ 4‬محور قدیم س�اوه‪ -‬تهران‪ ،‬س�مت چ�پ را به بخ�ش غیردولتی به قیمت کارشناسـی روز از قرـار مترمربع�ی ‪ 2/700/000‬ری�ال و جمعاً به‬ ‫مبلـغ ‪ 60/750/000/000‬ریـال را ب�ه عن�وان قیم�ت پای�ه ب�ه ص�ورت اجاره به ش�رط تملیک (‪ 10‬درص�د نقد‪ ،‬الباقی در اقس�اط پنج س�اله) به دارن�دگان مج�وز ک�ه دارای موافقتنامه اصولی‬ ‫ی�ا مج�وز تاس�یس از مراج�ع ذیصلاح مرتب�ط ب�ا کارب�ری م�ورد واگذاری باش�ند‪ ،‬را از طری�ق فراخ�وان عمومی و ب�ا جزئیات من�درج در اس�ناد فراخ�وان را به بهره گی�ری از س�امانه تدارکات‬ ‫الکترونیک�ی دولت واگ�ذار نماید‪.‬‬ ‫کلی�ه مراح�ل برگ�زاری فراخ�وان ت�ا ارائ�ه پیش�نهاد مزایده گ�ران و بازگش�ایی پاکت ه�ا از طری�ق درگاه س�امانه ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت (س�تاد) ب�ه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام‬ ‫خواه�د ش�د و الزم اس�ت مزایده گ�ران درص�ورت ع�دم عضوی�ت قبل�ی‪ ،‬مراح�ل ثبت نام در س�ایت مذک�ور و دریافت گواه�ی امض�ای الکترونیکی را ک�ه امکان ش�رکت در مزایده محقق س�ازد‬ ‫ط�ی نماین�د‪ .‬تاریخ انتشـار‪1399/05/11 :‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/05/12‬ساعت ‪ 7‬صبح تا تاریخ ‪ 1399/05/25‬ساعت ‪13‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪ :‬از تاریخ ‪ 1399/05/12‬ساعت ‪ 8‬صبح تا تاریخ ‪ 1399/05/25‬ساعت ‪14‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‪ 1399/05/29 :‬ساعت ‪ 10‬صبح‬ ‫زمان و مکان تحویل پاکات‪:‬‬ ‫اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مزایده گ�زار جه�ت دریاف�ت اطالع�ات بیش�تر درخصوص اس�ناد مزای�ده و ارائه پ�اکات ال�ف‪ :‬ب�ه ادرس‪ :‬اراک‪ ،‬خیابان ‪ 15‬خرـداد‪ ،‬اداره کل راه و شهرس�ازی اس�تان‬ ‫مرکزی‪ ،‬تلف�ن‪08633134562 :‬‬ ‫ب) رس�ید بانک�ی واری�ز وج�ه مذکور به شمـاره ش�با ‪ IR670100004001037106372777‬صرفاً ب�ا شناس�ه واری�ز ‪ 929286500122000000000000000022‬نزد بان�ک مرکزی جمهوری‬ ‫اسلامی ایران بن�ام تمرکز وجوه س�پرده‬ ‫پ) پرداخت الکترونیکی‬ ‫* شرایط شرکت در مزایده‪:‬‬ ‫‪ -1‬متقاضی�ان بایس�تی هم�راه ب�ا ارس�ال تقاض�ای کتب�ی و اعلام مبلغ پیش�نهادی‪ ،‬جهت تضمین شـرکت در مزایده‪ ،‬مع�ادل ‪ %5‬قیم�ت پای�ه ‪ 3/037/500/000‬ریال را ب�ه صورت فیش‬ ‫واری�زی ب�ه شمـاره ش�با ‪ IR670100004001037106372777‬صرفـاً ب�ا شناس�ه واری�ز ‪ 929286500122000000000000000022‬ن�زد بان�ک مرکزی جمهوری اسلامی ای�ران بنام تمرکز‬ ‫وج�وه س�پرده پرداخ�ت و اص�ل فی�ش واری�زی به صورت دس�تی تحویل اداره کل راه و شهرس�ازی اس�تان مرک�زی نمایید‪.‬‬ ‫‪ -2‬چنانچ�ه تقاضاه�ای واصل�ه فاق�د موافق�ت اصول�ی ی�ا مجوز تاس�یس بوده و طرح جانمایی پیش�نهادی ب�ا کاربری و مش�خصات زمین م�ورد فراخوان مطابقت نداش�ته باش�د‪ ،‬اداره کل راه و‬ ‫شهرس�ازی اس�تان مرکزی نس�بت ب�ه رد تقاضا اق�دام خواهد نمود‪.‬‬ ‫‪ -3‬ب�ه پیش�نهادهای مبه�م‪ ،‬فاق�د س�پرده ی�ا ب�ا س�پرده کمت�ر از ‪ %5‬ی�ا ارس�ال ش�ده در خ�ارج از موعد مق�رر ترتیب اث�ر داده نخواهد ش�د‪ .‬ب�ه منظ�ور رعایت صرف�ه و صالح دول�ت انتخاب‬ ‫خریدـار ب�ا درنظرگرفت�ن بهترین مبلغ پیش�نهادی می باش�د‪.‬‬ ‫‪ -4‬کلیه هزینه های مربوط به اماده سازی زمین‪ ،‬عوارض و جرائم شهرداری‪ ،‬مالیات و بطور کلی هرگونه هزینه ای به مورد واگذاری تعلق گیرد برعهده برنده فراخوان می باشند‪.‬‬ ‫‪ -5‬براس�اس بن�د (د) تبص�ره ‪ 3‬الیح�ه قان�ون من�ع مداخل�ه کارمن�دان دولت در معاملات دولتی‪ ،‬کارکن�ان دولت از ش�رکت در این فراخوان من�ع گردیده اند‪ .‬ل�ذا ارائه تعهدنامه عدم ش�موول‬ ‫قانـون من�ع مداخل�ه کارکنان دول�ت در معامالت دولتی از سـوی متقاضی الزامی اس�ت‪.‬‬ ‫‪ -6‬برنده فراخوان بایستی با ارائه صورتحساب و با تائید بانک‪ ،‬توان اقتصادی و مالی خود را جهت انجام پروژه ارائه نماید‪.‬‬ ‫‪ -7‬برن�ده فراخ�وان بایس�تی ط�ی مهل�ت مق�رر ک�ه پ�س از اعلام اس�امی برنـدگان (از طری�ق اعلام کتب�ی ای�ن اداره کل تعیین خواهد ش�د) نس�بت به واری�ز وجه اعالم ش�ده و ارائه اس�ناد‬ ‫مال�ی م�ورد درخواس�ت از س�وی ای�ن اداره کل اق�دام نم�وده و رس�ید ان را ب�ه واحد ام�ور مالی تحوی�ل نماید‪.‬‬ ‫‪ -8‬انتق�ال س�ند مالکی�ت مش�روط ب�ه اح�داث بن�ا‪ ،‬اجرای کامل طرح متناس�ب با ضوابط شهرس�ازی و رعایت تناس�ب عرص�ه و اعیان از س�وی متقاضی و ارائ�ه پایان کار و گواه�ی بهره برداری‬ ‫از سـوی مرجع صادرکننده موافقت اصولی و تسوـیه حسـاب با امور مالی و درامد و جری س�ایر تش�ریفات اداری و قانونی اداره کل راه و شهرساـزی استـان مرکزی می باش�د‪.‬‬ ‫‪ -9‬به پیشنهادهایی که از طریق نمابر یا پست الکترونیکی ارسال می گردد‪ ،‬ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -10‬عدم پرداخت به موقع وجه توسط برنده فراخوان‪ ،‬به منزله انصراف از خرید تلقی شده و سپرده متقاضی به نفع سازمان ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -11‬برنده فراخوان بایستی کلیه تضامین معتبر موردنیاز امور مالی و درامد اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی را تحویل نماید‪.‬‬ ‫‪ -12‬کارب�ری زمی�ن فق�ط گردش�گری می باش�د و ب�ه اش�خاص واج�د ش�رایط ارائه دهن�ده خدم�ات گردش�گری مص�وب قانون�ی قاب�ل واگ�ذاری اس�ت و ب�ه هیچوج�ه و تح�ت هیچ ش�رایطی‬ ‫دراینـده تغیی�ر کاربـری داده نخواهد ش�د‪.‬‬ ‫‪ -13‬کلیه اسناد و مدارک ارسالی درصورت لزوم می بایست برابر اصل و سپس در سامانه بارگذاری شود‪.‬‬ ‫‪ -14‬باتوجه به ارائه مجوز از مراجع ذیصالح فراخوان با ارسال یک پاکت نیز بازگشایی خواهد شد‪.‬‬ ‫ اسناد و مدارک پیشنهاد در مزایده باید به ترتیب زیر و برابر اصل شده در پاکت های ارسالی قرار داده شود‪:‬‬‫‪ 1-1‬پاکت “الف” مربوط به تضمین شرکت در مزایده با قید مربوط به شماره اگهی (ر‪-‬ش‪ )1399-3-‬و اصل مدارک به صورت دستی تحویل اداره گردد‪.‬‬ ‫‪ 1-2‬پاک�ت “ب” مرب�وط ب�ه اس�ناد و م�دارک موض�وع مزای�ده ش�امل مدارک هویت�ی‪ ،‬موافقت اصول�ی‪ ،‬طرح جانمایی پیش�نهادی‪ ،‬م�دارک مربوط ب�ه توان اقتص�ادی مورد تایی�د بانک مبنی‬ ‫ب�ر موج�ودی حس�اب و گ�ردش مال�ی حس�اب و تعهدنام�ه پیش�نهاددهنده در مورد عدم ش�مول قانون من�ع مداخله کارمن�دان در معامالت دولت�ی (قابل دریاف�ت از س�ایت اداره) و همچنین‬ ‫براب�ر اص�ل نم�ودن کلی�ه م�دارک ب�ا قید مرب�وط به ش�ماره اگه�ی (ر‪-‬ش‪ )1399-3-‬و اصل م�دارک به صورت دس�تی تحوی�ل اداره گردد‪.‬‬ ‫ضمن ًا رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ -1‬برگزاری فراخوان صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند فراخوان از این طریق امکان پذیر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات‪ ،‬شرایط و نحوه فروش در برد اعالن عمومی سامانه فراخوان‪ ،‬قابل مشاهده‪ ،‬بررسی و انتخاب می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقمندان به شرکت در فراخوان می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند‪08633245248 :‬‬ ‫اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬دفتر تماس استان مرکزی‪08633245248 :‬‬ ‫اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه ‪ ،www.setadiran.ir‬بخش "ثبت نام‪ /‬پروفایل تامین کننده‪ /‬فراخوان گزار" موجود است‪.‬‬ ‫همچنی�ن متقاضی�ان محت�رم جه�ت کس�ب اطالع�ات بیش�تر می توانن�د ب�ه مدیری�ت املاک و حقوق�ی و ی�ا ب�ه سـایت اداره کل راه و شهرسـازی اسـتان مرک�زی ب�ه نشـانی‬ ‫‪ www.markazi.mrud.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی‬ صفحه 5 ‫شهرستان ری‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫مازندران‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2037‬‬ ‫معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و اجتماعی فرمانداری فالورجان تاکید کرد؛‬ ‫ضرورت مدیریت مصرف اب‬ ‫برای عبور از شرایط بحرانی کرونا‬ ‫اجرای پروتکل های بهداشتی‬ ‫در پایگاه های سنجش نواموزان‬ ‫کارشــناس مســئول واحــد ســامت جوانــان و مــدارس شــبکه بهداشــت شهرســتان‬ ‫ری گفــت‪« :‬به منظــور تامیــن ســامت کــودکان‪ ،‬پروتکل هــای بهداشــتی به دقــت‬ ‫در پایگاه هــای ســنجش نوامــوزان بــدو ورود بــه دبســتان اجــرا می شــود»‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــبکه بهداشــت و درمــان شهرســتان ری؛ معصومــه ادریســی افــزود‪:‬‬ ‫«به منظــور حفــظ ســامت نوامــوزان بدو ورود به دبســتان‪ ،‬شــبکه بهداشــت شهرســتان‬ ‫ری نظــارت دقیقــی بــر نحــوه اجــرای پروتکل هــای ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا در‬ ‫پایگاه هــای ســنجش دارد»‪ .‬وی بابیان اینکــه همــه تــاش مــا این اس ـت تا در بازدیدهــا‪،‬‬ ‫نواقــص احتمالــی کشــف و مرتفــع شــود‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬پایگاه هــای ســنجش نوامــوزان‬ ‫بــدو ورود بــه دبســتان‪ ،‬امســال در شــرایط خاصــی فعالیــت خــود را اغــاز کرده انــد»‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اظهــار داشــت‪« :‬اجــرای دقیــق پروتکل هــای مبــارزه بــا کرونــا ازســوی‬ ‫شــبکه های بهداشــت و امــوزش و پــروش در ایــن پایگاه هــا موردتوجــه اســت و‬ ‫به همین دلیــل کارشناســان شــبکه بهداشــت نظــارت مســتمری بــر ایــن مراکــز دارنــد»‪.‬‬ ‫ادریســی از خانواده هــا خواســت تــا هماهنگــی الزم بــا مــدارس و مراکــز ســامت جامعه‬ ‫را داشــته باشــند تــا از ازدحــام جلوگیــری شــود‪ .‬کارشــناس شــبکه بهداشــت درپایــان‬ ‫همــکاری همه جانبــه و توجــه بــه فاصله گــذاری اجتماعــی را در زمــان مراجعــه بــه‬ ‫پایگاه هــا بســیار مهم خوانــد و از خانواده هــا خواســت تــا ایــن نــکات را بــه کــودکان‬ ‫خــود نیــز بیاموزنــد‪.‬‬ ‫اشنایی مددجویان با مهارت های زندگی‬ ‫با کتاب خوانی در زندان‬ ‫رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ری گفــت‪« :‬مقولــه کتاب خوانــی‬ ‫در زندان هــا ضمــن کمــک بــه کاهــش و پیشــگیری از جــرم و بــزه‪ ،‬مددجویــان را‬ ‫بــا مهارت هــای زندگــی بیشــتر اشــنا می کنــد»‪ .‬ســید حســن صفــوی در نشســت‬ ‫توســعه فعالیت هــای کتاب خوانــی در ندامتــگاه تهــران بــزرگ (شــهرری) افــزود‪« :‬ســال‬ ‫گذشــته درقالــب برنامه هــای پایتخــت کتــاب ایــران‪ ،‬ایجــاد کتابخانــه‪ ،‬اهــدای کتــاب‬ ‫و برگــزاری مســابقات کتاب خوانــی در ندامتگاه هــا و مراکــز بازپــروری برگــزار شــد و‬ ‫ســال جــاری نیــز ایــن برنامه هــا ادامــه خواهــد داشــت»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬اجــرای‬ ‫برنامه هــای فرهنگــی و هنــری از جملــه امــوزش رشــته های مختلــف هنــری بــرای‬ ‫مددجویــان ندامتگاه هــا و مراکــز بازپــروری تــرک اعتیــاد در دســتورکار ایــن اداره قــرار‬ ‫دارد و بــا برطرف شــدن بیمــاری کوویــد‪ ،۱۹-‬ایــن فعالیت هــا ادامــه می یابــد»‪ .‬رئیــس‬ ‫اداره کتابخانه هــای شهرســتان ری نیــز در ایــن نشســت بااشــاره به ایجــاد کتابخانــه‬ ‫رســمی در ندامتگاه هــا گفــت‪« :‬تاکنــون چندین بــاب کتابخانــه ویــژه مراکــز بازپــروری‬ ‫ایجــاد شــده و تقویــت ایــن کتابخانه هــا در دســتورکار ســالیانه نهــاد کتابخانه هــا قــرار‬ ‫دارد»‪ .‬علی اکبــر قربانــی اظهــار داشــت‪« :‬در بازدیــدی کــه از کتابخانه هــای ندامتــگاه‬ ‫تهــران بــزرگ داشــتیم؛ امــار کتاب هــای موجــود در کتابخانه هــای مجتمــع قابل توجــه‬ ‫بــود و در ایــن مباحــث توجــه ویــژه بــه کتاب هــا به لحــاظ به روز بــودن از اولویــت‬ ‫برخــوردار اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬طبــق توافــق انجام گرفتــه بــا مســئولین مجتمع؛ ابتــدا از‬ ‫زندانیــان ازلحــاظ محتوایــی و نــوع عالقه منــدی بــه کتاب نظرســنجی شــده و براســاس‬ ‫اولویت هــای درخواســتی و مــورد تقاضــای زندانیــان دررابطه بــا کتاب هایــی موردعالقــه‬ ‫بــه مســئولین ارشــاد و اداره کتابخانه هــا معرفــی می شــود تــا مطابــق عالقــه و ســلیقه‬ ‫زندانیــان کتاب هــای مناســب و بـه روز دراختیــار انــان قــرار گیــرد»‪ .‬درادامــه مســئوالن‬ ‫فرهنگــی ندامتــگاه تهــران بــزرگ‪ ،‬ضمــن تشــکر از همکاری هــای فرهنگــی‪ ،‬بــر لــزوم‬ ‫ارتقــای برنامه هــای فرهنگــی و هنــری تاکیــد کردنــد و خواســتار ادامــه همکاری هــا‬ ‫باحضــور دســتگاه ها کشــوری شــدند‪ .‬ندامتــگاه بــزرگ تهــران در بخــش فشــافویه‬ ‫شهرســتان ری واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫هرمزگان‬ ‫سکینهمحبی‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان‪:‬‬ ‫مردم فاصله گذاری اجتماعی را بیشتر رعایت کنند‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان ضمــن تشــکر از هــم اســتانی ها‬ ‫کــه در هفته هــای اخیــر از ماســک اســتفاده کردنــد از انــان خواســت‬ ‫فاصله گــذاری فیزیکــی را بیشــتر رعایــت کننــد‪ .‬دکتــر حســین فرشــیدی افــزود‪:‬‬ ‫«بــا بررســی های انجام شــده ‪ ۹۰‬درصــد هم اســتانی ها از ماســک اســتفاده‬ ‫می کننــد»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬شهرســتان ابوموســی همچنــان تنهــا شهرســتان‬ ‫ســبز در کشــور اســت‪ ،‬شهرســتان بشــاگرد ســفید‪ ،‬شهرســتان های ســیریک و‬ ‫بســتک زرد‪ ،‬بنــدر خمیــر نارنجــی و بقیــه شهرســتان ها قرمــز اســت»‪ .‬دکتــر‬ ‫فرشــیدی بااشــاره به فرارســیدن ایــام محــرم گفــت‪« :‬برگــزاری مراســم ها در‬ ‫شهرســتان های قرمــز‪ ،‬نارنجــی و زرد به صــورت مجــازی برگــزار و در دیگــر‬ ‫شهرســتان ها بــا رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی و رعایــت فاصله گــذاری‬ ‫اجتماعــی برگــزار می شــود»‪ .‬وی از هم اســتانی ها خواســت از پخــت غــذای‬ ‫نــذری در ایــن ایــام خــودداری کننــد و به جــای ان ماســک بــرای افــراد نیازمنــد‬ ‫تهیــه کننــد»‪ .‬رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان گفــت‪« :‬وضع اســتان در‬ ‫پیشــگیری از ویــروس کرونــا نســبت بــه دو هفتــه قبــل بهتــر شــده اســت ولــی‬ ‫ایــن به معنــای ایــن نیســت کــه خطــر برطــرف شــده و افــراد دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی را رعایــت نکننــد»‪.‬‬ ‫عامری خبر داد؛‬ ‫ذبح ‪ ۵۶۸‬راس دام سبک در کشتارگاه بندرعباس‬ ‫رئیــس ســازمان ســاماندهی مشــاغل‬ ‫و فراورده هــای کشــاورزی شــهرداری‬ ‫بندرعبــاس گفــت‪« :‬هم زمــان‬ ‫بــا روز عیــد قربــان ‪ ۵۶۸‬راس دام‬ ‫ســبک در کشــتارگاه بندرعبــاس‬ ‫ذبــح شــده اســت»‪ .‬علــی عامــری‬ ‫ســیاهویی دراین ارتبــاط اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«کار خدمات رســانی در کشــتارگاه‬ ‫بندرعبــاس بــا برنامه ریــزی قبلــی و‬ ‫همــکاری برخــی دیگــر از دســتگاه های اجرایــی به صــورت مطلوبــی ارائــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به اینکه در روز عیــد قربــان خدمات رســانی کشــتارگاه بندرعبــاس از ســاعت‬ ‫پنــج بامــداد اغــاز شــد‪ ،‬افــزود‪« :‬در ایــن روز ‪ ۵۶۸‬راس دام ســبک کشــتار شــده اســت»‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان ســاماندهی مشــاغل و فراورده هــای کشــاورزی شــهرداری بندرعبــاس‬ ‫بابیان اینکــه همچنیــن در روز عرفــه ‪۱۸۰‬راس دام ســبک ذبــح شــده اســت‪ ،‬ادامــه‬ ‫داد‪« :‬حضــور دســتگاه های دیگــر ماننــد فرمانــداری و دامپزشــکی باعــث تســهیل رونــد‬ ‫اجرایــی و نظارتــی کار شــد و تاثیــرات ملموســی داشــته اســت»‪ .‬عامــری ادامــه داد‪:‬‬ ‫«حضــور نماینــدگان اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت نقش افرینــی زیــادی درخصــوص‬ ‫کنتــرل قیمت هــا داشــتند کــه شایســته تقدیــر اســت»‪ .‬ایــن مقــام مســئول همچنیــن‬ ‫بااشــاره به حضــور نماینــدگان مرکــز بهداشــت در کشــتارگاه در روز عیــد قربــان کــه‬ ‫تعــداد قربانی هــا افزایــش قابل توجهــی دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬در ایــن روز عالوه بــر‬ ‫روحانــی مســتقر در کشــتارگاه‪ ،‬بــا همــکاری دفتــر نمایندگــی ولی فقیــه در اداره کل‬ ‫دامپزشــکی اســتان‪ ،‬چنــد روحانــی دیگــر کار نظــارت شــرعی بــر کشــتار را انجــام‬ ‫می دادنــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه کار خدمات رســانی تــا ســاعت ‪ 20‬روز جمعــه ادامــه‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا تمهیــدات اندیشیده شــده‪ ،‬کلیــه مــوارد بهداشــتی رعایــت‬ ‫شــده و صبــر و حوصلــه شــهروندان نیــز درمجمــوع خدمات رســانی ها قابل تقدیــر‬ ‫اســت»‪ .‬عامــری در انتهــا نیــز از توزیــع اب معدنــی و ماســک میــان مراجعــه به منظــور‬ ‫رعایــت بیشــتر مســائل بهداشــتی خبــر داد‪.‬‬ ‫احسانعالیخانی‬ ‫نشســت هم اندیشــی روابط عمومــی و‬ ‫امــوزش همگانــی شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان اصفهــان بــا فعــاالن فرهنگــی و‬ ‫مدیــران خبرگزاری هــا و کانال هــای خبــری‬ ‫مجــازی شهرســتان فالورجــان‪ ،‬در فرمانداری‬ ‫ایــن شهرســتان برگــزار شــد‪ .‬معاون سیاســی‪،‬‬ ‫امنیتــی و اجتماعــی فرمانــداری فالورجــان‬ ‫در ایــن جلســه‪ ،‬تولیــد محتــوای خــوب و‬ ‫اطالع رســانی به موقــع را بــرای مدیریــت‬ ‫مصــرف اب توســط مــردم بســیار مهم‬ ‫دانســت و گفــت‪« :‬الگــوی مصــرف بهینــه‬ ‫اب بایــد در جامعــه رعایــت شــود و ایــن‬ ‫موضــوع در شهرســتان فالورجــان به دلیــل‬ ‫کاهــش ذخایــر منابــع ابــی نیازمنــد توجــه‬ ‫بیشــتر اســت»‪ .‬ســلطانی بااشــاره به وضعیــت‬ ‫قرمــز ایــن شهرســتان ازلحــاظ شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا اظهــار داشــت‪« :‬بــرای عبــور‬ ‫از ایــن شــرایط بحرانــی بــه اب نیازمندیــم و‬ ‫بایــد مصــرف ان را مدیریــت کــرد»‪ .‬وی از‬ ‫رســانه ها خواســت بــه وظیفــه اطالع رســانی‬ ‫خــود در این حــوزه نیــز هماننــد گذشــته بــا‬ ‫دقــت و حساســیت عمــل کننــد‪.‬‬ ‫احساس امنیت مردم؛‬ ‫نتیجهاطالع رسانیصادقانهرسانه ها‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب منطقــه فالورجــان‬ ‫گفــت‪« :‬اصحــاب رســانه در خــط مقــدم ارتبــاط‬ ‫دولــت بــا مــردم هســتند و اطالع رســانی‬ ‫درســت خدمــات صورت گرفتــه‪ ،‬باعــث ایجــاد‬ ‫احســاس امنیــت و ارامــش در ان هــا می شــوند»‪.‬‬ ‫محمدمهــدی پرانــدوخ در ایــن نشســت‪ ،‬شــبکه‬ ‫اب و فاضــاب را بــه موجــودی زنــده تشــبیه‬ ‫کــرد کــه نیازمنــد رســیدگی‪ ،‬تغذیــه و نظــارت‬ ‫شبانه روزی ســت و مدیریــت اب و فاضــاب‬ ‫منطقــه فالورجــان ایــن اقدامــات را بــدون وقفــه‬ ‫تحــت هــر شــرایطی پیگیــری می کنــد»‪ .‬وی‬ ‫بــا اعــام غیرحضوری شــدن تمامــی خدمــات‬ ‫قابل ارائــه بــه مــردم در حوزه هــای اب و‬ ‫فاضــاب و عــدم نیــاز بــه مراجعــه حضــوری‬ ‫مــردم در شــرایط بحرانــی شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا اظهــار داشــت‪« :‬ایــن خدمــات براســاس‬ ‫مقــررات و دســتورالعمل های اجرایــی مشــخصی‬ ‫انجــام می شــود و باتوجه بــه یکپارچه ســازی‬ ‫شــرکت های اب و فاضــاب شــهری و روســتایی‪،‬‬ ‫خدمــات یکپارچــه بــرای همــه مشــترکین ارائــه‬ ‫می شــود»‪ .‬مدیــر امــور اب و فاضــاب منطقــه‬ ‫فالورجــان شــیوع کرونــا و ورود بــه فصــل گرمــا‬ ‫را عامــل افزایــش زیــاد مصــرف اب در ایــن‬ ‫شهرســتان دانســت و افــزود‪« :‬علی رغــم افزایــش‬ ‫مصــرف اب در این روزهــا‪ ،‬پرســنل شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب بــا تمــام تــوان و امکانــات خــود اب‬ ‫شــرب موردنیــاز مــردم را تامیــن می کننــد و‬ ‫تاکنــون مشــکلی دراین خصــوص وجــود نداشــته‬ ‫اســت»‪ .‬پرانــدوخ اطالع رســانی بــه مــردم بــرای‬ ‫اســتفاده صحیــح از اب را بســیار حائز اهمیــت‬ ‫برشــمرد و اظهــار داشــت‪« :‬پایدار بــودن جریــان‬ ‫اب ارتبــاط مســتقیمی بــا احســاس رضایت مندی‬ ‫مصرف کننــدگان دارد و رســانه ها می تواننــد بــا‬ ‫انعــکاس خدمــات انجام شــده و ارائــه توصیه هــای‬ ‫مدیریــت مصــرف‪ ،‬نقــش اساســی را دراین زمینــه‬ ‫ایفــاء کننــد»‪.‬‬ ‫استمرار برنامه های اموزشی مصرف اب‬ ‫با بهره گیری از فضای مجازی‬ ‫محســن شــفیعا؛ رئیــس اداره امــوزش همگانــی‬ ‫شــرکت ابفــا اســتان اصفهــان گفــت‪« :‬هــدف‬ ‫اصلــی از ترتیــب دادن ایــن نشســت‪ ،‬اســتفاده‬ ‫از ظرفیــت فضــای مجــازی بــرای اطالع رســانی‬ ‫اهمیــت و روش هــای صرفه جویــی در مصــرف‬ ‫اب بــه مــردم اســت و انچــه دراین راســتا‬ ‫اهمیــت دارد انتقــال صحیــح اطالعــات و نشــر‬ ‫محتواهــای فرهنگــی اموزشــی مناســب و‬ ‫متناســب بــا گروه هــای هــدف اســت»‪ .‬وی‬ ‫بــا قدردانــی از اصحــاب رســانه و مدیــران‬ ‫کانال هــای خبــری مجــازی شهرســتان‬ ‫فالورجــان بــرای همــکاری بــا شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب اظهــار داشــت‪« :‬رســانه های محلــی‬ ‫می تواننــد بــا نــگاه مخاطــب شناســانه و اشــنایی‬ ‫کــه بــا شــرایط فرهنگــی و بومــی مناطــق‬ ‫شهرســتان کــه دارنــد ایــن شــرکت را در تولیــد‬ ‫محتواهــای متناســب بــا ان یــاری دهنــد»‪.‬‬ ‫محســن شــفیعا بااشــاره به برنامه ریــزی بــرای‬ ‫اجــرای طــرح فرهنگــی «سه شــنبه های ابــی»‬ ‫و همچنیــن جشــنواره فرهنگــی هنــری «خانواده‬ ‫ابــی» در اســتان اصفهــان افــزود‪« :‬رســانه های‬ ‫شهرســتان می تواننــد درقالــب طــرح‬ ‫سه شــنبه های ابــی‪ ،‬روزهــای سه شــنبه هــر‬ ‫هفتــه به صــورت هماهنــگ اطالع رســانی های‬ ‫الزم را درخصــوص مدیریــت مصــرف اب‬ ‫انجــام دهنــد و مســابقات فرهنگــی متنوعــی را‬ ‫نیــز برگــزار نماینــد و شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫نیــز حمایت هــای الزم را انجــام می دهــد»‪.‬‬ ‫در ادامــه جلســه‪ ،‬فعــاالن فرهنگــی و اصحــاب‬ ‫رســانه‪ ،‬پیشــنهادها و راهکارهــای خــود را بــرای‬ ‫اســتفاده موثرتــر از فضــای مجــازی درخصــوص‬ ‫فرهنگ ســازی مدیریــت مصــرف اب ارائــه دادند‪.‬‬ ‫توجــه بیشــتر بــه دانــش امــوزان دوره ابتدایــی‬ ‫بــرای امــوزش ازطریــق شــبکه «شــاد»‪ ،‬اســتمرار‬ ‫اموزش هــا بــه دانــش امــوزان و کــودکان تــا‬ ‫پایــان دوره نوجوانــی‪ ،‬اســتفاده از انیمیشــن ها‬ ‫و برنامه هــای شــاد و طنــز بــرای ارائــه محتــوا‪،‬‬ ‫ایجــاد فضایــی بــرای تولیــد محتواهــای متنــوع‬ ‫توســط کــودکان و نوجوانــان در منــازل ازطریــق‬ ‫برگــزاری مســابقات و انتشــار ان هــا در فضــای‬ ‫مجــازی و همچنیــن پرداختــن بــه موضوعاتــی‬ ‫ماننــد انشــعابات غیرمجــاز‪ ،‬اســتفاده غیرمجــاز‬ ‫از اب شــرب و معرفــی اب هــای خاکســتری و‬ ‫کاربــرد ان هــا از پیشــنهاد های ارائه شــده در‬ ‫ایــن نشســت بــوده اســت‪.‬‬ ‫نماینده مردم رشت در مجلس بیان کرد؛‬ ‫پاسداری از «امنیت فرهنگ» و «فرهنگ امنیت»؛ الزمه امنیت پایدار‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫از سلسله نشســت های هفتگــی معاونــت‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و گردشــگری ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی بــا موضــوع «امنیــت فرهنــگ‬ ‫و فرهنــگ امنیــت» باحضــور ســردار ســید علــی‬ ‫اقــازاده دافســاری؛ نماینــده مــردم شهرســتان‬ ‫رشــت در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬اعضــای‬ ‫هیئت مدیــره و معاونیــن و مدیــران و جمعــی‬ ‫از ســرمایه گذاران و دیگــر مدعویــن بــا رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی در ســالن منطقــه‬ ‫ازاد انزلــی برگــزار شــد‪ .‬در ایــن نشســت‬ ‫دکتــر ســید حجــت مهــدوی ســعیدی؛ معــاون‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و گردشــگری ســازمان‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی ضمــن تبریــک عیــد ســعید‬ ‫قربــان و عیــد ســعید غدیــر خــم بااشــاره به‬ ‫احادیــث معتبــر بــه موضــوع اهمیــت امنیــت‬ ‫فرهنــگ و فرهنــگ امنیــت در ابعــاد مختلــف‬ ‫پرداخــت و تاکیــد بســیار فــراوان ایــن موضــوع از‬ ‫منظــر دیــن اســام را بیانگــر اهمیــت ان عنــوان‬ ‫کــرد‪ .‬وی بابیان اینکــه براســاس اموزه هــای‬ ‫دینــی و عِــرق ملــی‪ ،‬فراهم ســاختن احســاس‬ ‫امنیــت بــرای ســرمایه گذاران گام نخســت در‬ ‫دســت یابی بــه توســعه اقتصادی ســت‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬بــه نمایندگــی از مجموعــه ســازمان و‬ ‫دیگــر مســئولین مرتبــط‪ ،‬ایــن اطمینــان را بــه‬ ‫همــه ســرمایه گذاران واقعــی می دهیــم کــه‬ ‫امنیــت ســرمایه ها و داشــته های ان هــا را بــا‬ ‫برنامه ریزهــای دقیــق و ضابطه منــد‪ ،‬حافــظ و‬ ‫امیــن باشــیم»‪ .‬ســید علــی اقــازاده دافســاری؛‬ ‫نماینــده مــردم رشــت در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا تشــکر از برگــزاری و موضــوع ایــن‬ ‫نشســت عنــوان کــرد‪« :‬مــا زمانــی می توانیــم بــه‬ ‫ت یابیــم کــه امنیــت فرهنگ‬ ‫امنیــت پایــدار دسـ ‬ ‫و هــم فرهنــگ امنیــت را پاســدار باشــیم»‪ .‬عضــو‬ ‫کمســیون امنیــت ملــی در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بااشــاره به اینکه ســردار ســلیمانی‬ ‫حقیقت ـاً نمــاد و تجســم واقعــی از ایــن موضــوع‬ ‫در میــدان عمــل نمایــان کــرد‪ ،‬افــزود‪« :‬از‬ ‫زمــان اســتقرار نظــام جمهــوری اســامی ایــران‪،‬‬ ‫دشــمنی امریــکا به تبــع روحیــه اســتکباری‬ ‫دولــت و نظــام حاکمــه امریــکا در چهار دهــه‬ ‫اخیــر بســیار گســترده و کینه توزانــه بــوده اســت‬ ‫و در تقابــل‪ ،‬بــا روحیــه استکبارســتیزی ملــت و‬ ‫نظــام حاکــم ایــران همــواره بــه اقتضــای زمــان‬ ‫و مــکان کشــورمان نه تنهــا در دفــاع از ملــت‬ ‫خــود؛ بلکــه براســاس ارمان هــای جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران بــا راهبری هــای داهیانــه‬ ‫امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری از دیگــر‬ ‫ملت هــای مظلــوم در مقابــل رژیم هــای مســتبد‬ ‫دفــاع کــرده اســت»‪ .‬وی با تصریح بر اینکــه‬ ‫دشــمنی امریــکا بــا ایــران بــا تــرور ناجوانمردانــه‬ ‫و نابخردانــه ســردار ســلیمانی بــه اوج خــود‬ ‫رســید‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬جمهــوری اســامی ایــران‬ ‫از خــون ایــن ســردار وطــن نخواهــد گذشــت و‬ ‫مجلــس یازدهــم به مثابــه دیگــر قــوای کشــور‬ ‫بــا رهبرهــای داهیانــه مقــام معظــم رهبــری‪،‬‬ ‫ان شــاءاهلل بــا خــروج کامــل امریــکای جنایتــکار‬ ‫از منطقــه انتقــام خــون به ناحق ریختــه ســپهبد‬ ‫شــهید ســردار ســلیمانی را خواهیــم گرفــت»‪.‬‬ ‫س(ع) خبر داد؛‬ ‫رئیس شورای قشر بسیج کارگری سپاه حضرت عبا ‬ ‫«دست یاری گر» کارگران و کارفرمایان اردبیلی برای اسیب دیدگان کرونا‬ ‫پروینحسینی‬ ‫رئیــس شــورای قشــر بســیج کارگــری ســپاه‬ ‫حضــرت عبــاس (ع) اســتان اردبیــل گفــت‪:‬‬ ‫«جشــنواره دســت یاری گــر و شــیفت ایثــار‬ ‫بــا مشــارکت کارگــران و کارفرمایــان خیــر‬ ‫درراســتای همدلــی و کمــک بــه نیازمنــدان‬ ‫اســیب دیده از ویــروس کرونــا برگــزار‬ ‫می شــود»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی اداره کل‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان اردبیــل؛‬ ‫جلســه مجمــع شــورای قشــر بســیج کارگــری‬ ‫بــا موضــوع اجــرای مرحلــه دوم جمــع اوری‬ ‫کمک هــای مومنانــه تحت عنــوان جشــن‬ ‫دســت یاری گــر و اجــرای شــیفت ایثــار‬ ‫باحضور بســیجیان جامعــه کار و تولیــد در محل‬ ‫اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اردبیــل‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬قاســم رحیمــی؛ رئیــس شــورای‬ ‫قشــر بســیج کارگــری ســپاه حضرت عبــاس (ع)‬ ‫اســتان اردبیــل در این جلســه‪ ،‬گفت‪« :‬جشــنواره‬ ‫دســت یاری گــر و شــیفت ایثــار بــا مشــارکت‬ ‫کارگــران و کارفرمایــان خیــر درراســتای همدلی‬ ‫و کمــک بــه نیازمنــدان و اســیب دیدگان‬ ‫از ویــروس کرونــا برگــزار می شــود»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه ایــن رزمایــش به منظــور امادگــی‬ ‫بــرای مقابلــه بــا جنــگ اقتصــادی و تحریــم‬ ‫دشــمن طراحــی شــده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬در دوران‬ ‫هشت ســال دفــاع مقــدس و انقــاب ‪ ۱۴‬هــزار‬ ‫شــهید از جامعــه کارگــری تقدیــم انقالب شــده‬ ‫اســت و اکنــون نیــز کارگران در جنــگ اقتصادی‬ ‫بــرای همراهــی بــا انقــاب و کمــک بــه اقتصــاد‬ ‫کشــور اقداماتــی از قبیــل اضافــه کاری بــدون‬ ‫دســتمزد بــا عنــوان شــیفت ایثــار و یــا کمــک‬ ‫بــه جم ـع اوری ضایعــات کارخانه هــا‪ ،‬تعمیــر و‬ ‫نگهــداری دســتگاه ها‪ ،‬ایمنــی و بهداشــت و ‪...‬‬ ‫در مراکــز کار و تولیــد سراســر کشــور درقالــب‬ ‫رزمایــش انجــام خواهنــد داد»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اردبیــل گفــت‪:‬‬ ‫«کارگــران شــریف باوجــود فشــارهای اقتصــادی‬ ‫ســنگرهای نبــرد را تــرک نکــرده و بــا ایثــار و‬ ‫ازخودگذشــتگی در حمایــت از کاالی ایرانی ‪ ،‬کار‬ ‫رایــگان انجــام می دهنــد و در مســیر رشــد و‬ ‫توســعه اقتصــادی کشــور گام برمی دارنــد»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬کارفرمایــان و خیریــن اردبیلــی‬ ‫در مرحلــه اول کمک هــای مومنانــه حرکــت‬ ‫بی بدیــل انجــام داده و درراســتای کمــک بــه‬ ‫افــراد نیازمنــدی کــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫اســیب بیشــتری دیــده بودنــد چندین هــزار‬ ‫بســته غذایــی بــا محوریــت جامعــه کار و تولیــد‬ ‫بیــن انهــا پخــش شــد»‪.‬‬ ‫بهره مندیاقشاراسیب پذیر‬ ‫از کمک های مومنانه و رونق تولید‬ ‫درادامــه ایــن جلســه معــاون هماهنگ کننــده‬ ‫ســپاه حضــرت عبــاس اردبیــل (ع) گفــت‪:‬‬ ‫«جشــن دســت یاری گــر‪ ،‬عنــوان برنامه ای ســت‬ ‫بــا هــدف ترغیــب کارفرمایــان و تولیدکنندگان‬ ‫بــرای کمــک بــه نیازمنــدان و اســیب دیدگان‬ ‫کرونــا و در این برنامــه ســعی می شــود کــه‬ ‫خیریــن و تولیدکننــدگان خــود صحنه گــردان‬ ‫ایــن برنامــه باشــند و کمک هــای مومنانــه را‬ ‫خودشــان بــه دســت نیازمنــدان برســانند»‪.‬‬ ‫ســرهنگ پاســدار شــکر عبــدی بابیان اینکــه‬ ‫ایــن رزمایــش بــرای بهره منــدی اقشــار‬ ‫اســیب دیده از ویــروس کرونــا اجــرا خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬بســیج کارگــری همــواره‬ ‫در خــط مقــدم جنــگ اقتصــادی با دشــمنان و‬ ‫اســتکبار جهانــی بــوده اســت و در ایــن جهــت‬ ‫بــه اجــرای برنامه هــای مختلفــی می پــردازد»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬به مناســب ‪ 14‬مرداد مــاه؛ روز‬ ‫حقــوق بشــر اســامی و کرامــت انســانی‬ ‫شــیفت ایثــار از تمامــی کارگــران دعــوت‬ ‫می شــود تــا بــا اهــدای یک ســاعت تــا یـک روز‬ ‫از دســتمزد خــود تحت عنــوان شــیفت ایثــار‬ ‫در نهضــت کمــک مومنانــه شــرکت کننــد و‬ ‫ایــن کمک هــا می توانــد به صــورت خدمــات‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬فنــی و تعمیــرات بــه نیازمنــدان‬ ‫تعریــف شــود»‪.‬‬ ‫در شرکت توزیع برق سمنان اختراع شد؛‬ ‫دستگاه زاویه سنج دوبعدی برای نصب پایه های برق‬ ‫رضاتبیانیان‬ ‫«دســتگاه زاویه ســنج دوبعــدی بــرای‬ ‫نصــب پایه هــای بــرق» توســط علی اصغــر‬ ‫پاکدامــن‪ ،‬ســید محمــد موســوی زاده و رضــا‬ ‫علــی اصغــری‪ ،‬در شــرکت توزیــع نیــروی‬ ‫بــرق اســتان ســمنان اختــراع و بــه ثبــت‬ ‫رســید‪ .‬گفتنی ســت؛ دســتگاه ساخته شــده‬ ‫مخصــوص نصــب پایه هــای بتنــی بــرق‬ ‫طراحــی شــده و نمونــه مشــابه بــرای نصــب‬ ‫پایه هــای بــرق وجــود نــدارد و هم زمــان‬ ‫ایــن امــکان را بــه اپراتــور نصــب پایــه و راننــده‬ ‫جرثقیــل می دهــد کــه انالیــن وضعیــت‬ ‫زوایــای پایــه را در حالــت نصــب مشــاهده‬ ‫کــرده و بهتریــن حالــت را بــرای عمود بــودن‬ ‫پایــه مدنظــر انتخــاب کنــد‪ .‬یــاداور می شــود؛‬ ‫تکنیــک مــورد اســتفاده در ایــن اختــراع‪،‬‬ ‫نصــب راحــت دســتگاه بــرای انــواع پایه هــای‬ ‫بــرق و دارا بــودن دو نمایشــگر جهــت دیــدن‬ ‫زوایــای پایــه بــرای اپراتــور نصــب پایــه و‬ ‫راننــده جرثقیــل اســت‪ .‬قابل ذکر اســت؛‬ ‫دســتگاه فرعــی قابلیتــی داشــته کــه ازطریــق‬ ‫اهن ربــا بــر روی دســتگاه جرثقیــل متصــل‬ ‫شــده و باتوجه بــه دیــد راننــده جرثقیــل‪،‬‬ ‫می تــوان دســتگاه را جابه جــا کــرد و دســتگاه‬ ‫اصلــی و فرعــی جهــت کارکــرد اســان‪ ،‬دارای‬ ‫باطــری و شــارژر هســتند کــه بــا بــرق خــودرو‬ ‫و پــاور بانــک قابــل شــارژ اســت‪ .‬خاطرنشــان‬ ‫می ســازد کــه بدنــه دســتگاه ساخته شــده‬ ‫به صــورت طراحــی شــده کــه اپراتــور نصــب‬ ‫پایــه‪ ،‬ایــن دســتگاه را بــر روی پایه هــا‬ ‫به راحتــی مستـــقر کند و تغییر قدرت کشـــش‬ ‫و ابعــاد پایه هــای مختلــف بتنــی بــرق از دیگــر‬ ‫قابلیت هــای ایــن دســتگاه بــه شــمار رفتــه و‬ ‫ایــن امــکان را بــه اپراتــور نصــب پایــه و راننــده‬ ‫جرثقیــل می دهــد کــه به صــورت لحظــه ای‬ ‫وضعیــت زاویه هــای پایــه را بــا دقــت بــاال در‬ ‫حــال نصــب رویــت کــرده و بهتریــن حالــت را‬ ‫بــرای عمود بــودن پایــه مدنظــر انتخــاب نکنــد‪.‬‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مازندرانی ها؛ رتبه دوم تماس با خط ملی اعتیاد‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان از کســب رتبــه دوم کشــور‬ ‫درزمینــه تمــاس بــا خــط ملــی اعتیــاد توســط مازندرانی هــا در بیــن اســتان ها خبــر‬ ‫داد‪ .‬احمــد مظفــری گفــت‪« :‬در ســال ‪ 98‬تعــداد ‪ 3538‬مازندرانــی بــا خــط ملــی اعتیــاد‬ ‫(شــماره ‪ )09628‬تمــاس گرفتــه و اطالعــات الزم را درزمینــه مشــاوره و پیشــگیری‬ ‫از ســوءمصرف مــواد مخــدر دریافــت کردنــد»‪ .‬وی کســب اطالعــات درمــورد مــواد‬ ‫گل و حشــیش‪ ،‬کســب راهــکار بــرای دســتگیری و تحویــل فــرد معتــاد بــه مراکــز‬ ‫نگهــداری‪ ،‬درخواســت معرفــی مراکــز درمــان اعتیــاد به خصــوص مراکــز دولتــی را از‬ ‫جملــه محورهــای اصلــی تمــاس بــا خــط ملــی اعتیــاد اعــام کــرد»‪ .‬مظفــری تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬درپــی شــیوع ویــروس کرونــا کســب اطالعــات دربــاره تاثیــر مصــرف الــکل و‬ ‫ســایر مــواد در پیشــگیری از کرونــا‪ ،‬کســب اگاهــی درخصــوص نــکات بهداشــتی افــراد‬ ‫معتــاد درخصــوص ویــروس کرونــا و درخواســت بازشــدن مراکــز درمــان اعتیــاد و شــیوه‬ ‫دسترســی بــه پزشــک درمانگــر از مهم تریــن موضوعــات تمــاس بــا خــط ملــی اعتیــاد‬ ‫بــوده اســت»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬زنــان بــا ‪80/27‬درصــد بیش تریــن تماس هــا را بــا‬ ‫خــط ملــی اعتیــاد داشــته اند و فقــط ‪ 19/73‬مــردان دراین زمینــه تمــاس گرفته انــد»‪.‬‬ ‫مظفــری درپایــان گفــت‪« :‬خــط ملــی اعتیاد بــا مدیریــت ســازمان بهزیســتی و همکاری‬ ‫ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر کشــور بــا شــماره ‪ 09628‬به صــورت شــبانه روزی‬ ‫پاســخگوی ســواالت مــردم درزمینــه مشــاوره و پیشــگیری از اعتیــاد اســت»‪.‬‬ ‫تقدیر معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور‬ ‫از استاندار‬ ‫دکتــر وحیــد قبــادی دانــا؛ معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان بهزیســتی کشــور بــا ارســال‬ ‫لــوح ســپاس از حمایت هــا و تالش هــای اســتاندار در حــوزه درراســتای ارائــه خدمــات‬ ‫بهینــه و مطلــوب بــه احــاد جامعــه هــدف بهزیســتی و شــکوفایی همه جانبــه نظــام رفاه‬ ‫و عدالــت اجتماعــی قدردانــی کــرد‪ .‬در بخشــی از ایــن پیــام امــده اســت‪« :‬بی تردیــد‬ ‫فراهم ســازی زیرســاخت های مناســب درجهــت دســتیابی بــه توســعه پایــدار و‬ ‫عدالــت اجتماعــی مســتلزم همیــاری و تعامــل مثبــت و فعــال اندیشــمندان‪ ،‬مدیــران‬ ‫و دس ـت اندرکاران تمامــی نهادهــا و دســتگاه های ذی ربــط و دخیــل در عرصــه توســعه‬ ‫و رفــاه اجتماعی ســت و حضــور مدیــران مجــرب و خیراندیــش همچــون جنابعالــی‬ ‫می توانــد پیــام خوبــی بــرای تقویــت و ارتقــای همکاری هــای فی مابیــن درراســتای‬ ‫ارائــه خدمــات بهینــه و مطلــوب بــه احــاد جامعــه و شــکوفایی همه جانبــه نظــام رفــاه و‬ ‫عدالــت اجتماعــی باشــد‪ .‬لــذا ضمــن تقدیــر از حســن نیــت‪ ،‬همراهــی و همدلــی موثــر و‬ ‫همیشــگی جنابعالــی به ویــژه بــا اداره کل بهزیســتی اســتان و ارزوی تــداوم و تقویــت این‬ ‫همکاری هــا درجهــت تثبیــت‪ ،‬ارتقــاء و بالندگــی اهــداف نظــام رفــاه و ســامت اجتماعی‬ ‫و تحکیــم اقتــدار کشــور اســامی مان‪ ،‬توفیقــات روزافــزون شــما را از خداونــد منــان‬ ‫مســالت می نمایــم»‪ .‬گفتنی ســت؛ ایــن لــوح تقدیــر توســط دکتــر فــرزاد گوهردهــی؛‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی مازنــدران بــه اســتاندار تقدیــم شــد‪.‬‬ ‫تهیه و تولید دو اثر موسیقی محلی با موضوع دفاع مقدس‬ ‫معــاون هنــری و امــور ســینمایی اداره کل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس‬ ‫اســتان مازنــدران از تهیــه و تولیــد دو اثــر موســیقی «پهلــوون ریــکا» و «بازگشــت‬ ‫پرســتوها» به مناســبت چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس در مازنــدران خبــر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی اداره کل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس‬ ‫مازنــدران؛ روح اهلل ایرانمهــر در جمــع خبرنــگاران از تهیــه و تولید دو موســیقی «پهلوون‬ ‫ریــکا» و «بازگشــت پرســتوها» در مازنــدران خبــر داد و اظهــار داشــت‪« :‬ایــن دو اثــر‬ ‫به مناســبت چهلمیــن ســالگرد دفــاع مقــدس و ســالروز ورود ازادگان ســرافراز بــه‬ ‫میهــن اســامی تولیــد می شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬موســیقی «پهلــوون ریــکا» و «بازگشــت‬ ‫پرســتوها» کاری از بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران مازنــدران با مشــارکت صداوســیما و‬ ‫اداره کل حفــظ اثــار و نشــر ارزش هــای دفــاع مقــدس اســت کــه ضبــط ان در اســتودیو‬ ‫فرهنگ خانــه مازنــدران کلیــد می خــورد»‪ .‬ایرانمهــر ادامــه داد‪« :‬ایــن دو اثــر هنــری‬ ‫بــا صــدای اســتاد «محمدرضــا اســحاقی» و گــروه موســیقی دشتســتان بــه کارگردانــی‬ ‫«هــادی محمــدی درواری» تهیــه و تولیــد می شــود»‪ .‬ایــن مســئول افــزود‪« :‬پهلــوون‬ ‫ریــکا موســیقی بــه زبــان محلــی مازندرانی ســت کــه نقــش پررنــگ جوانــان مازنــدران‬ ‫در عرصــه دفــاع مقــدس به ویــژه شــهامت و پایمــردی ایــن عزیــزان در دوران اســارت‬ ‫بــه قالــب هنــر دراورده اســت»‪ .‬ایرانمهــر ادامــه داد‪« :‬موســیقی بازگشــت پرســتوها‬ ‫نیــز بــه موضــوع ورود ازادگان عزیــز و شــور حــال وصف ناپذیــر مــردم ایــن اســتان‬ ‫در اســتقبال از ایــن ســبک باالن عاشــق می پــردازد»‪ .‬وی درپایــان گفــت‪« :‬از ایــن دو‬ ‫اثــر حماســی محلــی مازندرانــی در روز ‪ 26‬مرداد مــاه؛ ســالروز ورود ازادگان ســرافراز بــه‬ ‫میهــن رونمایــی می شــود»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫«خیابان شب» می شود‬ ‫گلبازخان کرمان‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫عفــت فــاح‪ /‬دومیــن میــز گفت وگــو بــا موضــوع مســایل مربــوط بــه شــهرداری‬ ‫منطقــه پنــج (بافــت تاریخــی)‪ ،‬بــا حضــور علی اکبــر قطب الدینــی‪ ،‬شــهردار و معاونــان‬ ‫ایــن منطقــه در واحــد ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری کرمــان برگــزار شــد‪.‬‬ ‫شــهردار منطقــه پنــج شــهر کرمــان (بافــت تاریخــی) در ایــن نشســت گفت‪« :‬پیشــنهاد‬ ‫«خیابــان شــب» و محلــی بــرای اســتقرار‬ ‫انتخــاب خیابــان گلبازخــان به عنــوان‬ ‫ِ‬ ‫کافه ون هــا ارائه شــده و ایــن طــرح توســط مشــاور در دســت بررسی ســت»‪ .‬علی اکبــر‬ ‫ـان شــب» بایــد‬ ‫قطب الدینــی افــزود‪« :‬بــرای انتخــاب خیابــان گلبازخــان به عنــوان «خیابـ ِ‬ ‫مجوزهــای الزم دریافــت شــود و درخصــوص اســتقرار کافه ون هــا در ایــن خیابــان نیــز‬ ‫باید ابتدا مســایل ترافیکی بررســی شــود تا مشــکلی بــرای عبورومــرور ایجاد نکنــد»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬خیابــان گلبازخــان‪ ،‬دسترسـی های خوبــی دارد و بــه نظــر می رســد مشــکل‬ ‫ـی خاصــی نداشــته باشــد»‪ .‬شــهردار منطقــه پنــج کرمــان بیــان کــرد‪« :‬در صورت‬ ‫ترافیکـ ِ‬ ‫ـان شــب»‬ ‫تاییــد طــرح و دریافــت مجوزهــای الزم‪ ،‬خیابــان گلبازخــان به عنــوان «خیابـ ِ‬ ‫در ســال جاری مــورد اســتفادۀ شــهروندان قــرار خواهــد گرفــت»‪ .‬قطب الدینــی ازجملــه‬ ‫مزیت هــای انتخــاب ایــن خیابــان را قرار داشــتن در دل بافــت تاریخــی بیــان کــرد‬ ‫و افــزود‪« :‬ایــن خیابــان دسترســی خوبــی بــه بــازار دارد و با توجه بــه تعــداد انــدک‬ ‫مغازه هــا‪ ،‬اســتقرار موقــت کافه ون هــا مشــکلی ایجــاد نخواهــد کــرد»‪ .‬شــهردار منطقــه‬ ‫پنــج کرمــان همچنیــن گفــت‪« :‬بــرای اجــرای مســیر دوچرخــه در منطقــه پنــج شــهر‬ ‫کرمــان‪ ،‬بایــد ضوابــط خاصــی رعایــت شــود کــه در حال حاضــر مشــاور در حــال مطالعــه‬ ‫جهــت انتخــاب بهتریــن مســیر دوچرخــه از لحــاظ ایمنــی و دسترسی ســت»‪.‬‬ صفحه 6 ‫خبر‬ ‫رشد ‪56‬درصدی مقدار گاز تحویلی‬ ‫به ذخیره سازی شوریجه در منطقه ‪ 4‬عملیات انتقال گاز‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2037‬‬ ‫شهردار کرمان خبر داد؛‬ ‫امکان تماشای ''ارکسترخواجو''‬ ‫برای هنردوستان سراسرکشور‬ ‫یاســر وطــن پــور ازغنــدی‪ /‬بــه همــت کارکنــان منطقــه ‪ 4‬عملیــات انتقــال‬ ‫گاز‪ ،‬مقــدار گاز تحویلــی بــه مجموعــه ذخیره ســازی گاز شــوریجه در ســه ماهه‬ ‫نخســت ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته بــا رشــد ‪ 56‬درصدی‬ ‫مواجــه شــد‪ .‬مدیــر منطقــه ‪ 4‬عملیــات انتقــال گاز گفــت‪« :‬بــا تــاش شــبانه روزی‬ ‫همــکاران در منطقــه ‪ 4‬عملیــات انتقــال گاز‪ ،‬در سه ماهه نخســت ســال جــاری‬ ‫بیــش از ‪ 830‬میلیون مترمکعــب گاز تحویــل مجموعــه ذخیره ســازی شــوریجه‬ ‫در منطقــه خانگیــران ســرخس شــد کــه ایــن رقــم نســبت بــه ســال گذشــته در‬ ‫حــدود ‪ 56‬درصــد رشــد را نشــان می دهــد»‪ .‬وی با بیان اینکــه گازهــای تحویلــی‬ ‫بــه ذخیره ســازی در ایــام ســرد ســال وارد سیســتم انتقــال و توزیــع خواهنــد شــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬امیدواریــم با توجه بــه تمهیــدات انجام شــده در خصــوص تامیــن گاز‬ ‫در ایــام پیــک ســال و همراهــی مــردم عزیــز بــا مجموعــه خادمــان خــود در عرصــه‬ ‫تولیــد‪ ،‬انتقــال و توزیــع گاز‪ ،‬زمســتانی گــرم و همــراه بــا پایــداری انتقــال گاز بــرای‬ ‫هموطنــان داشــته باشــیم»‪.‬‬ ‫بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق اردبیل‬ ‫از پست در حال احداث‪ 230.63‬کیلوولت خلخال‬ ‫پرویــن حســینی‪ /‬مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان اردبیــل به همــراه‬ ‫نماینــده مــردم خلخــال و کوثــر در مجلــس شــورای اســامی ‪ ،‬فرماندارخلخــال ‪ ،‬مدیــر‬ ‫دفتــر حراســت و امــور محرمانــه شــرکت و سرپرســت بــرق خلخــال‪ ،‬از پســت در‬ ‫حــال احــداث‪ 230.63‬کیلوولــت خلخــال بازدیــد کــرد‪ .‬قدیمــی درخصــوص پــروژه‬ ‫در حــال احــداث ‪230.63‬کیلوولــت خلخــال عنــوان کــرد‪« :‬ایــن پــروژه درراســتای‬ ‫رفــع افــت ولتــاژ شــبکه و تامیــن بــرق پایــدار بــرای مشــترکان خانگ ـی ‪ ،‬تجــاری ‪،‬‬ ‫کشــاورزی و کارخانه هــا بــا مصــرف بــاال طراحــی و احــداث شــده اســت کــه‬ ‫امیدواریــم بــا بهره بــرداری از ایــن پــروژه عظیــم‪ ،‬مشــکل ضعــف بــرق شهرســتان‬ ‫خلخــال برطــرف شــود»‪ .‬وی درخصــوص مشــخصات و ظرفیــت ایــن پســت گفـت ‪:‬‬ ‫«ایــن پســت دارای دو ترانــس ‪ ۱۲۵‬و‪ ۳۰‬مگاوات امپــر اســت کــه قــادر بــه تامیــن‬ ‫بــار شهرســتان خلخــال در ســال های اتــی خواهــد بــود»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق اســتان اردبیــل افــزود‪« :‬ایــن پــروژه بــا اجــرای ‪ ۱۸‬کیلومتــر خــط ‪۲۳۰‬‬ ‫و یــک پســت ‪ 230.63‬و بــا صــرف هزینــه بالغ بــر ‪۲۰۰‬میلیاردتومــان احداث شــده‬ ‫کــه در اینــده نزدیــک مــورد بهره بــرداری قــرار خواهــد گرفــت»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان عنوان کرد؛‬ ‫ممانعت از ورود افراد فاقد ماسک به ادارات گازرسانی‬ ‫احســان عالیخانــی‪ /‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان‪ ،‬بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«براســاس دســتورالعمل های بهداشــتی و درجهــت پیشــگیری از شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا مســئوالن ادارات و واحدهــای وابســته و تابعــه مکلــف‬ ‫شــدند ضمــن راهنمایــی مراجعــان درخصــوص رعایــت کامــل نــکات‬ ‫ســه گانه بهداشــتی از ورود کســانی کــه فاقــد ماســک هســتند خــودداری‬ ‫کننــد»‪ .‬مهنــدس علــوی در جلســه ســتاد مدیریــت بحــران ایــن شــرکت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬رعایت نکــردن دســتورالعمل های بهداشــتی از مهم تریــن‬ ‫چالش هــای امــروز بــوده و هــر مکانــی کــه تجمعــی صــورت گیــرد‪ ،‬می توانــد‬ ‫کانونــی بــرای الودگــی باشــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬درحال حاضر اســتفاده از ماســک‪،‬‬ ‫از بــدو ورود بــه اداره‪ ،‬در تمامــی ســاعات کار به ویــژه در جلســات بــرای‬ ‫تمامــی مدیــران و کارکنــان و همچنیــن مراجعــان ادارات گازرســانی ســطح‬ ‫اســتان الزامی ســت و از همــه مراجعیــن بــه شــرکت درخواســت داریــم‬ ‫همــکاری الزم را بــا ایــن مهــم داشــته باشــند»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز‬ ‫بو ذهــاب خــود‬ ‫اســتان اصفهــان‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬کارکنانــی کــه بــرای ایا ‬ ‫بــه ادارات از ســرویس های عمومــی ادارات اعــم از؛ اتوبــوس‪ ،‬مینی بــوس‪،‬‬ ‫ون و خودروهــای ســواری ماموریتــی اســتفاده می کننــد حتمــاً می بایســت‬ ‫ماســک داشــته باشــند و درصــورت عــدم رعایــت ایــن مهــم از ورود ان هــا بــه‬ ‫ســرویس های حمل ونقــل جلوگیــری خواهــد شــد‪ .‬ضمــن اینکــه گندزدایــی‬ ‫تمامــی خودروهــا قبــل از سوارشــدن افــراد الزامی ســت»‪ .‬مهنــدس علــوی‪،‬‬ ‫ضمــن تاکیــد بــه حفــظ ارامــش خاطــر و اســترس های عصبــی در شــرایط‬ ‫کنونــی جامعــه درجهــت افزایــش ســطح ایمنــی بــدن‪ ،‬گفــت‪« :‬افــراد بــا‬ ‫مشــاهده عالئــم مشــکوک ویــروس کرونــا نظیــر؛ تــب‪ ،‬ســرفه؛ ضعــف‪،‬‬ ‫بــدن درد از مراجعــه بــه محــل کار خــودداری کــرده وجهــت اطــاع از‬ ‫ســامت یــا وجــود ویــروس کرونــا بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کننــد»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫کاهش ‪ ۱۵‬درصدی مصرف فراورده های نفتی‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه ایــام گفــت‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه محدودیت هــای تــردد و پروتکل هــای بهداشــتی حاکــم در‬ ‫جامعــه و کاهــش ترددهــا‪ ،‬مصــرف فراورده هــای نفتــی ( بنزیــن‪ CNG ،‬و…)‬ ‫در چهارماه ـه اول ســال جــاری نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته ‪۱۵‬‬ ‫درصــد کاهــش یافتــه اســت»‪ .‬علی اصغــر چاغرونــدی افــزود‪« :‬درحال حاضــر‬ ‫‪ ۴۸‬جایــگاه بنزیــن و ‪ ۲۳‬جایــگاه ‪ CNG‬در ســطح اســتان ایــام فعــال اســت»‪.‬‬ ‫مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه ایــام‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬از‬ ‫دهــم خردادمــاه تحویــل گاز مایــع ( ال‪.‬پی‪.‬جــی) درقالــب ســیلندرهای موردنیاز‬ ‫مشــترکان خانگــی‪ ،‬صنعتــی و اصنــاف ازطریــق ثبت نــام در ســامانه تجــارت‬ ‫اســان و زیرســاخت بانکــی انجــام می شــود و بــا قیمــت مصــوب در اختیــار‬ ‫متقاضیــان قــرار می گیــرد»‪ .‬چاغرونــدی در ارتبــاط بــا ســوخت های حرارتــی‬ ‫صنعتــی‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬درحال حاضــر شــش بــاب تاسیســات گاز مایــع‬ ‫( ‪ )LPG‬در ســطح اســتان فعــال اســت کــه ازاین تعــداد یــک مــورد در شــهر‬ ‫ایــام قــرار دارد»‪ .‬وی بااشــاره به شــایعات رایــج مبنــی بــر گران شــدن قیمــت‬ ‫گازوئیــل بیــان داشــت‪« :‬تاکنــون دســتورالعملی مینــی بــر افزایــش قیمــت‬ ‫گازوئیــل اعــام نشــده اســت»‪ .‬چاغرونــدی یــاداور شــد‪« :‬درحال حاضــر ارائــه‬ ‫ســوخت ( گازوئیــل) بــه کامیون هــا براســاس پیمایــش بــا دو نــرخ‪ ،‬لیتــری‬ ‫ن و لیتــری تومانــی عرضــه می شــود کــه قیمــت ‪ ۶۰۰‬تومانــی‪ ،‬نــرخ‬ ‫‪ ۳۰۰‬تومــا ‬ ‫ازاد محســوب می شــود»‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 22‬درصدی تردد در محورهای مواصالتی استان‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان ایــام اظهــار داشــت‪« :‬در‬ ‫چهارماهــه نخســت ســال ‪ 99‬بیــش از دومیلیــون و ‪ 911‬هــزار خــودروی ســبک‬ ‫و ســنگین در جاده هــای اســتان تــردد کردنــد»‪ .‬نــوراهلل دلخــواه گفــت‪« :‬تــردد در‬ ‫محورهــای مواصالتــی اســتان در چهارماهــه اول ســالجاری ‪ 22‬درصــد نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال گذشــته کاهــش داشــته اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬بیشــترین میــزان‬ ‫تــردد در محــور ایالم‪،‬ســرابله بــا بیــش از ‪ 151‬هــزار تــردد توســط ســامانه های‬ ‫تــردد شــمار ثبــت شــده اســت»‪ .‬الزم به ذکر اســت؛ هم اکنــون ‪ 31‬دوربیــن نظــارت‬ ‫تصویــری‪ 13 ،‬دوربیــن ثبــت تخلــف و ‪ 48‬دســتگاه ترددشــمار در جاده هــای اســتان‬ ‫فعــال هســتند‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫عفت فالح‬ ‫شــهردار کرمــان در حاشــیه بازدیــد از تمریــن‬ ‫ارکســتر خواجــوی کرمانــی گفــت‪« :‬به دلیــل شــیوع‬ ‫کرونــا‪ ،‬امــکان بهــره حضــوری شــهروندان کرمانــی از‬ ‫نخســتین اجــرای ارکســتر خواجــو وجــود نــدارد‪،‬‬ ‫امــا هنردوســتان در سراســر کشــور می تواننــد‬ ‫اجــرای زیبــای ایــن ارکســتر را ازطریــق شــبکه های‬ ‫اجتماعــی مشــاهده کننــد»‪ .‬ســید مهــران عالـم زاده‬ ‫هم زمــان بــا عیــد ســعید قربــان‪ ،‬بــا حضــور در‬ ‫تمریــن ارکســتر بــزرگ خواجــوی کرمانــی کــه بــا‬ ‫حمایــت شــهرداری کرمــان شــکل گرفتــه‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«ایــن ارکســتر با حضــور جوانــان فعــال موســیقی‬ ‫کرمــان‪ ،‬به رهبــری اســتاد میرامیــر میــری و‬ ‫خوانندگــی اســتاد وحیــد تــاج اجــرا خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه موســیقی فاخــر‪ ،‬تاثیــر به ســزایی‬ ‫در ارتقــای هویــت ملــی دارد و همــواره در خدمــت‬ ‫یــک هــدف مشــترک یعنــی جمع کــردن مــردم در‬ ‫کنــار یکدیگــر بــوده‪ ،‬افــزود‪« :‬متاســفانه به دلیــل‬ ‫شــیوع کرونــا‪ ،‬امــکان بهــره حضــوری شــهروندان‬ ‫عزیــز کرمانــی از ایــن ارکســتر وجــود نــدارد‪ ،‬امــا‬ ‫هنردوســتان در سراســر کشــور می تواننــد اجــرای‬ ‫زیبــای ایــن ارکســتر را ازطریــق شــبکه های‬ ‫اجتماعــی مشــاهده کننــد»‪ .‬شــهردار کرمــان‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬یکــی از اهــداف راه انــدازی ارکســتر‬ ‫خواجــوی کرمانــی‪ ،‬تقدیــر از جان فشــانی های‬ ‫کادر بهداشــت و درمــان در مقابلــه بــا ویــروس کرونــا‬ ‫بــوده اســت کــه امیدواریــم بــا ایــن اقــدام بتوانیــم‬ ‫قــدردان گوش ـه ای از زحمــات ایــن عزیــزان باشــیم‬ ‫کــه جــان خــود را بــرای درمــان بیمــاران در طبــق‬ ‫اخــاص گذاشــته اند»‪ .‬عالــم زاده ضمــن تقدیــر از‬ ‫دس ـت اندکاران ارکســتر خواجــوی کرمانــی ازجملــه‬ ‫سرپرســت‪ ،‬رهبــر و خواننــده ارکســتر و نوازنــدگان‬ ‫ان کــه زحمــات فراوانــی بــرای شــکل گیری ایــن‬ ‫ارکســتر متحمــل شــده اند‪ ،‬افــزود‪« :‬از تالش هــای‬ ‫دکتــر جهانشــاهی‪ ،‬رییــس ســازمان فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری و همکاران ایشــان در‬ ‫ایــن ســازمان و ســایر معاونت هــای شــهرداری کــه‬ ‫در شــکل گیری ایــن ارکســتر همراهــی کرده انــد‪،‬‬ ‫تشــکر می کنــم»‪.‬‬ ‫بیستم مردادماه؛‬ ‫نخستین اجرای ارکستر خواجوی کرمانی‬ ‫معــاون شــهردار و رییــس ســازمان فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری کرمــان‬ ‫‪7‬‬ ‫نیــز در حاشــیۀ بازدیــد از تمریــن ارکســتر‬ ‫خواجــوی کرمانــی گفــت‪« :‬ارکســتر ســازهای‬ ‫ملــی خواجــوی کرمانــی در پاس داشــت‬ ‫جان فشــانی های کادر درمــان و بــا همــت‬ ‫هنرمنــدان و نوازنــدگان کرمانــی‪ ،‬بیســتم‬ ‫مردادمــاه ســاعت ‪ 21‬به صــورت زنــده و انالیــن‬ ‫در فضــای مجــازی پخــش خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫محمــد جهانشــاهی بیــان کــرد‪ 90« :‬درصــد‬ ‫نوازنــدگان و دســت اندرکاران ارکســتر خواجــو‪،‬‬ ‫کرمانــی هســتند و ایــن ارکســتر با حضــور‬ ‫‪ ۷۰‬نفــر از جوانــان فعــال موســیقی کرمــان‪ ،‬یکی‬ ‫از معــدود ارکســترها بــا ایــن تعــداد نوازنــده‬ ‫اســت کــه بــه رهبــری اســتاد میرامیــر میــری‪،‬‬ ‫خوانندگــی اســتاد وحیــد تــاج و یک دســتی‬ ‫نوازنــدگان ان‪ ،‬می توانــد مخاطبــان خــاص و‬ ‫عــام را اقنــاع کنــد»‪.‬‬ ‫اجرای سه اثر از اشعار خواجو‬ ‫در ارکستر خواجوی کرمانی‬ ‫وی یــاداور شــد‪« :‬در نخســتین اجــرای ارکســتر‬ ‫خواجــوی کرمانــی نــه اثــر اجــرا خواهــد شــد‬ ‫کــه در ســه اثــر از اشــعار خواجــو اســتفاده‬ ‫شــده اســت»‪ .‬معــاون شــهردار و رئیــس‬ ‫ســازمان فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی‬ ‫شــهرداری کرمــان بیــان کــرد‪« :‬با توجه بــه‬ ‫پیگیــری دیپلماســی بین المللــی شــهری کــه‬ ‫در برنامــه داریــم‪ ،‬ارتباطاتــی بــا مدیــران برخــی‬ ‫شــهرها در کشــورهای دیگــر برقــرار کرده ایــم‬ ‫و ســفارتخانه های ایــن کشــورها در ایــران نیــز‬ ‫در جریــان ایــن رویــداد قــرار می گیرنــد»‪.‬‬ ‫جهانشــاهی افــزود‪« :‬مخاطبــان نخســتین اجــرای‬ ‫ارکســتر خواجــوی کرمانــی کــه به دلیــل شــیوع‬ ‫کرونــا ازطریــق فضــای مجــازی قابــل مشــاهده‬ ‫اســت‪ ،‬عــاوه بــر هم شــهریان‪ ،‬از سراســر کشــور‬ ‫و خــارج از کشــور نیــز خواهنــد بــود و ایــن‬ ‫اجــرای فاخــر یــک اتفــاق خــوب بــرای معرفــی‬ ‫بهتــر شــهر و کشــورمان خواهــد بــود»‪ .‬وی بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬شــهرداری کرمــان همــه هم شــهریان‬ ‫و هم وطنــان را بــه دیــدن ایــن اثــر ارزشــمند‬ ‫هنــری دعــوت می کنــد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز مازندران خبر داد؛‬ ‫بهره مندی ‪ ۳۸۵‬روستای شهرستان بابل از نعمت گاز طبیعی‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫جلســه بررســی پــروژه گازرســانی بــه مناطــق‬ ‫کوهســتانی بابــل باحضــور نماینــده مــردم بابــل‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬فرمانــدار بابــل و‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز مازنــدران در ســاری برگزار‬ ‫شــد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز مازنــدران گفــت‪:‬‬ ‫«درحال حاضــر از تعــداد ‪ ۴۳۸‬روســتا قابلیــت‬ ‫گازرســانی شهرســتان بابــل تعــداد ‪ ۳۸۵‬روســتا‬ ‫از نعمــت گاز طبیعــی بهره منــد شــده اند و ‪۱۷‬‬ ‫روســتا نیــز در مرحلــه اجــرا هســتند»‪ .‬جعفــر‬ ‫احمدپــور بااشــاره به اینکه پــروژه گازرســانی بــه‬ ‫‪ ۷۱‬روســتا در منطقــه کوهســتانی شــیخ موســی‬ ‫درحــال بررســی و طراحی ســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«بیــش از ‪۳۰۰‬میلیاردتومــان پیش بینــی بودجــه‬ ‫بــرای گازرســانی بــه ایــن منطقــه نیــاز اســت و‬ ‫شـش هزار و ‪ ۷۰۰‬خانــوار از ایــن نعمــت بهره منــد‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬درادامــه دکتــر علــی کریمــی‬ ‫فیروزجایــی؛ نماینــده مــردم بابــل در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی در جلســه پــروژه گازرســانی‬ ‫بــه مناطــق کوهســتانی بابــل گفــت‪« :‬عملکــرد‬ ‫شــرکت گاز مازنــدران در توســعه گازرســانی در‬ ‫مناطــق محــروم قابل تقدیــر اســت»‪ .‬وی تصریــح‬ ‫داشــت‪« :‬گســترش شــبکه گاز‪ ،‬یکــی از ارکان‬ ‫عدالــت در خدمت رســانی به شــمار مــی رود کــه‬ ‫ایــن امــر در توســعه مناطــق محــروم شــهری و‬ ‫روســتاها و همچنیــن کاهــش دغدغه هــای‬ ‫روســتاییان و حتــی افزایــش شــاخص ســامت‬ ‫در مناطــق محــروم موثــر خواهــد بــود»‪ .‬قربانعلی‬ ‫ولیــزاده؛ معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویــژه‬ ‫شهرســتان بابــل بابیان اینکــه در ســال های اخیــر‬ ‫رشــد بســیارخوبی در بحــث گازرســانی صــورت‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا تــاش بی وقفــه‬ ‫جهادگــران شــرکت گاز و با تامین اعتبــارات الزم‪،‬‬ ‫روســتاهای جدیــدی نیــز در برنامــه گازرســانی‬ ‫قــرار می گیرنــد تــا شــاخص برخــورداری خانــوار‬ ‫روســتایی شهرســتان بــه ســطح مطلوب تــری‬ ‫برســد»‪ .‬فرمانــدار بابــل بااعالم اینکــه‬ ‫ظرفیت هــای موجــود در ایــن شهرســتان‪ ،‬بســتر‬ ‫الزم بــرای هــر نــوع ســرمایه گذاری را فراهــم‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬توســعه گازرســانی در‬ ‫مناطــق باالدســت می توانــد مــا را در توســع ه این‬ ‫شهرســتان و جــذب ســرمایه گذار کمــک کنــد»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به اینکه اقدامــات دولــت تدبیــر و‬ ‫امیــد در حوزه هــای زیربنایــی شهرســتان از‬ ‫جملــه گازرســانی روســتایی بی نظیــر بــوده‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن شهرســتان در گذشــته یکی‬ ‫از مناطــق کم برخــوردار از نعمــت گاز به شــمار‬ ‫می رفــت کــه رفته رفتــه ایــن محرومیــت‬ ‫جبــران می شــود»‪.‬‬ ‫نماینده مردم اردبیل در مجلس خبر داد؛‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫معرفی برترین های مخابرات منطقه‬ ‫براســاس ارزیابی هــای انجام شــده‬ ‫در شــرکت مخابــرات ایــران‪ ،‬برتریــن‬ ‫بخش هــای مخابــرات منطقــه گلســتان‬ ‫معرفــی شــدند‪ .‬غالمعلــی شــهمرادی؛ مدیر‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان گفــت‪« :‬طبــق‬ ‫ارزیابی هــای انجام شــده در ســه ماه اول‬ ‫ســال ‪ 99‬هشــت بخــش کلیــدی و‬ ‫مهــم مخابــرات منطقــه گلســتان حائــز‬ ‫رتبه هــای برتــر در بیــن مناطــق مخابراتــی کشــور شــدند»‪ .‬وی بااشــاره به تــاش‬ ‫کارکنــان درجهــت تحقــق اهــداف درنظر گرفته شــده و حمایــت از برنامه ریزی هــای‬ ‫انجام شــده گفــت‪« :‬همســویی و همدلــی کارکنــان نتیجه بخــش بــوده و توانســتیم‬ ‫در بخش هــای معاونــت شــبکه‪ ،‬مدیریــت منابــع انســانی‪ ،‬اداره روابط عمومــی‪ ،‬اداره‬ ‫بازرســی‪ ،‬اداره حقوقــی‪ ،‬دفتــر مدیــر منطقــه‪ ،‬اداره تــدارکات و خدمــات و اداره بازاریابی‬ ‫و امــور مشــتریان براســاس فعالیت هــای انجام شــده بــه تعهــدات درنظرگرفته شــده‬ ‫عمــل کنیــم و امتیــاز برتــر در شــاخص های تعریف شــده کســب کنیــم»‪ .‬مدیــر‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان از عــزم راســخ مخابــرات منطقه گلســتان در ارائــه خدمات‬ ‫موردنیــاز بــه مشــتریان خبــر داد و گفــت‪« :‬از تمامــی ظرفیــت و امکانــات بــرای‬ ‫تحقــق ایــن هــدف اســتفاده خواهیــم کــرد؛ زیــرا معتقدیــم رضایــت مــردم مهم تریــن‬ ‫نتیجه ای ســت کــه انتظــار داریــم نصیبمــان شــود»‪.‬‬ ‫روند نزولی شیوع کرونا در گلستان‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گلســتان‬ ‫بااشــاره به کاهــش بیمــاران ســرپایی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«در هفتــه جــاری میــزان بیمــاران ســرپایی‬ ‫گلســتان از هــزار و ‪ ۹۹۱‬بیمــار بــه هــزار و‬ ‫‪ ۱۰۰‬نفــر رســیده اســت»‪ .‬عبدالرضــا فاضــل‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬از نیمــه دوم خردادمــاه پیــک‬ ‫دوم شــیوع کرونــا در اســتان اغــاز شــد و در‬ ‫هفتــم تیــر بــه ازای هــر ‪ ۱۰۰‬هزار گلســتانی‬ ‫‪ ۵.۵‬نفــر بــه کرونــا مبتــا شــدند»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در خــرداد هشــت شهرســتان ســفید‬ ‫داشــتیم و اکنــون بــه اســتانی بــا وضعیــت قرمــز تبدیــل شــده ایم»‪ .‬رئیــس دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گلســتان بیــان کــرد‪« :‬در ‪ ۱۰‬خــرداد ‪ ۱۶۶‬بیمــار بســتری بــا عالئــم‬ ‫کرونــا در مراکــز درمانــی اســتان داشــتیم و در یک هفتــه اخیــر شــرایط اســتان بهتــر‬ ‫شــده اســت و برخــی از شــهرهای مــا در وضعیــت زرد قــرار خواهنــد گرفــت»‪ .‬فاضــل‬ ‫بااشــاره به کاهــش بیمــاران ســرپایی‪ ،‬گفــت‪« :‬در هفتــه جــاری میــزان بیماران ســرپایی‬ ‫مــا از هــزار و ‪ ۹۹۱‬بیمــار بــه هــزار و ‪ ۱۰۰‬نفــر رســیده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در دو هفتــه‬ ‫گذشــته بــروز بیمــاری کرونــا در اســتان کاهشــی بــوده امــا ایــن وضعیت پایدار نیســت‬ ‫و شــکننده اســت»‪ .‬فاضــل با تاکید بــر رعایــت پروتکل هــای ازســوی مــردم‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«عیــد غدیــر و ایــام محــرم را پی ـش رو داریــم و ممکــن اســت شــرایط مــا در اســتان‬ ‫بدتــر شــود»‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۳۶‬کیلوگرم هروئین در استان‬ ‫فرمانــده انتظامــی گلســتان از کشــف ‪ ۳۶‬کیلــو هروئیــن از داخــل یک دســتگاه وانــت‬ ‫در بنــدر گــز خبــر داد‪ .‬ســرهنگ محمــد ســعید فاضــل دادگــر اظهــار کــرد‪« :‬ماموران‬ ‫پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر گلســتان درراســتای طــرح کنتــرل محورهــای‬ ‫مواصالتــی اســتان‪ ،‬حیــن گشـت زنی در شهرســتان بنــدر گــز بــه یک دســتگاه وانــت‬ ‫مشــکوک شــده و ان را متوقــف کردنــد»‪ .‬فرمانــده انتظامــی گلســتان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«در بازرســی از خــودرو موردنظــر‪۳۶ ،‬کیلــو هروئیــن کــه بــه طــرز ماهرانـه ای جاســاز‬ ‫شــده بــود کشــف شــد»‪ .‬دادگــر بااشــاره به دســتگیری دو متهــم در ایــن عملیــات‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬هــر دو نفــر پــس از تشــکیل پرونــده بــرای انجــام مراحــل قانونــی بــه مراجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند»‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫ابراهیم نیازمند‬ ‫قهرمان کاراته گیالن‬ ‫مربی تیم کاراته منتخب نوجوانان ایران شد‬ ‫پیگیری تخصیص اعتبارات الزم برای بهسازی شهرک صنعتی اردبیل ‪2‬‬ ‫پروینحسینی‬ ‫مهنــدس بــدری ضمــن تاکیــد بــر توســعه شــهرک‬ ‫صنعتــی اردبیــل‪ 2‬از پیگیــری بــرای تامیــن‬ ‫اعتبــارات الزم به منظــور بهســازی و ترمیــم‬ ‫ایــن شــهرک صنعتــی خبــر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫اســتان اردبیــل؛ مهنــدس بــدری (نماینــده مــردم‬ ‫شهرســتان اردبیــل‪ ،‬نیــر‪ ،‬نمیــن و ســرعین در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی) در نشســت مشــترک‬ ‫بــا صاحبــان صنایــع شــهرک صنعتــی اردبیــل‪2‬‬ ‫کــه باحضــور مدیرعامــل شــرکت شــهرک های‬ ‫صنعتــی‪ ،‬فرمانــدار شهرســتان نمیــن و رئیــس‬ ‫ســازمان صمــت اســتان برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«شــهرک صنعتــی اردبیــل‪ 2‬به عنــوان مهم تریــن‬ ‫شــهرک صنعتــی اســتان نیــاز بــه بهســازی معابر و‬ ‫تکمیــل زیرســاخت دارد کــه تــاش می شــود بــا‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان اصفهان‬ ‫بااشــاره به ضــرورت تکمیــل تصفیه خانــه فاضــاب‬ ‫شــهر چــادگان گفــت‪« :‬شــهر چــادگان در مجاورت‬ ‫ســد زاینــده رود قــرار دارد و به منظــور دفــع ســالم‬ ‫و بهداشــتی فاضــاب ایــن منطقــه‪ ،‬تکمیــل‬ ‫هرچه ســریع تر ایــن تصفیه خانــه ضروری ســت»‪.‬‬ ‫مهنــدس هاشــم امینــی اظهــار داشــت‪« :‬هم اکنون‬ ‫اجــرای ســازه تصفیه خانــه فاضــاب چــادگان‬ ‫بــه ‪70‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی رســیده و بــرای‬ ‫تکمیــل ‪29‬کیلومتــر شــبکه جمـع اوری باقیمانــده‬ ‫و تصفیه خانــه ان‪ ،‬بــا سیســتم یــو اف‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫الکترومکانیــکال‪ ،‬ادوات پمــپ و ســایر ملزومــات به‬ ‫حــدود ‪ 60‬میلیاردتومــان اعتبــار نیــاز اســت کــه‬ ‫اگــر اعتبــار موردنیــاز تخصیــص یابــد‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ 1400‬شــاهد بهره بــرداری ان خواهیــم بــود»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬شهرســتان چــادگان به دلیــل داشــتن‬ ‫اب وهــوای کوهســتانی‪ ،‬دارای منابــع ابــی غنــی‬ ‫زیرزمینی ســت و شــرایط اقلیمــی ایــن شهرســتان‬ ‫پیگیری هــای الزم‪ ،‬اعتبــارات مناســبی بــه ایــن‬ ‫شــهرک اختصــاص یابــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬ایــن‬ ‫شــهرک صنعتــی به عنــوان بزرگ تریــن شــهرک‬ ‫صنعتــی اســتان اردبیــل‪ ،‬ابــروی اســتان بــوده‬ ‫کــه بایســتی بــا تدویــن یــک برنامــه چندســاله‪،‬‬ ‫بهســازی ایــن شــهرک در دســتور کار مســئوالن‬ ‫اســتانی قــرار گیــرد تــا بــا تامیــن اعتبــارات الزم‬ ‫بتــوان ایــن شــهرک را بــه وضعیــت مطلــوب خــود‬ ‫رســاند»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫اســتان اردبیــل دراین نشســت مشــترک گفــت‪:‬‬ ‫«بــا گذشــت زمــان‪ ،‬معابــر و برخــی از تاسیســات‬ ‫شــهرک صنعتــی اردبیــل‪ 2‬مســتهلک و دچــار‬ ‫فرســودگی شــده اســت کــه تامیــن اعتبــارات الزم‬ ‫بــرای بهســازی ایــن شــهرک در حــد تــوان ایــن‬ ‫شــرکت نبــوده و نیــاز بــه تخصیــص اعتبــارات‬ ‫اســتانی و ملــی دارد»‪ .‬اهلــی بابیان اینکــه توســعه‬ ‫و بهســازی ایــن شــهرک بــه اعتبــاری بالغ بــر‬ ‫‪ 1000‬میلیارد ریــال نیــاز دارد‪ ،‬افــزود‪« :‬متاســفانه‬ ‫کل اعتبــارات تخصیصــی ســال ‪ 98‬به شــهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان کمتــر از ‪ 30‬میلیارد ریــال بــوده‬ ‫کــه تنهــا هفت میلیارد ریــال ان بــه ایــن شــهرک‬ ‫اختصــاص یافتــه اســت کــه ایــن اعتبــارات حتــی‬ ‫یک درصــد از نیازهــای شــهرک صنعتــی اردبیــل‪2‬‬ ‫را تامیــن نمی کنــد»‪ .‬وی از دیگــر مــواردی را‬ ‫کــه بایســتی موردتوجــه نماینــدگان محتــرم قــرار‬ ‫گیــرد‪ ،‬پیگیــری بــرای اجــرای قانــون مالیــات‬ ‫ارزش افــزوده دانســت و افــزود‪« :‬بــا اجرایی شــدن‬ ‫اختصــاص بخشــی از درامــد حاصــل از مالیــات‬ ‫ارزش افــزوده بــه شــهرک های صنعتــی‪ ،‬رونــد‬ ‫خدمت رســانی بــه واحدهــای تولیــدی و تکمیــل‬ ‫زیرســاخت های الزم در شــهرک های صنعتــی‬ ‫تســریع و شــتاب خواهــد گرفــت»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیــل از‬ ‫دیگــر مشــکالت شــهرک صنعتــی اردبیــل‪ 2‬را عدم‬ ‫اجــرای قانــون قرارگرفتــن شــهرک های صنعتــی‬ ‫در مناطــق محــروم بــرای ایــن شــهرک دانســت و‬ ‫افــزود‪« :‬شــهرک صنعتــی اردبیــل‪ 2‬در شهرســتان‬ ‫نمیــن و در یکــی از مناطــق محــروم اســتان قــرار‬ ‫گرفتــه اســت کــه الزم اســت کــه بــا اجــرای ایــن‬ ‫قانــون کــه منجــر بــه اعمــال برخــی معافیت هــای‬ ‫مالیاتــی خواهــد شــد در جهــت کمــک بــه‬ ‫واحدهــای صنعتــی ایــن شــهرک حرکــت‬ ‫کنیــم»‪ .‬اهلــی یکــی از مهم تریــن وظایــف اساســی‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی را خدمت رســانی‬ ‫بــه واحدهــای صنعتــی دانســت و افــزود‪« :‬بایــد‬ ‫تــاش کنیــم تــا بــا تکمیــل زیرســاخت ها و ارائــه‬ ‫خدمــات مطلــوب بــه واحدهــای تولیــدی‪ ،‬ســطح‬ ‫رضایتمنــدی انــان را افزایــش دهیــم‪ ،‬چون کــه‬ ‫ایــن امــر ســبب رونــق تولیــد و ایجــاد اشــتغال و‬ ‫درنتیجــه باعــث رشــد و توســعه صنعــت اســتان‬ ‫خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان خبر داد؛‬ ‫پیشرفت ‪70‬درصدی سازه تصفیه خانه فاضالب چادگان‬ ‫موجــب شــده ســد زاینــده رود در این منطقــه واقع‬ ‫شــود؛ بنابرایــن‪ ،‬راه انــدازی تصفیه خانــه فاضــاب‬ ‫در دیدار مدیرکل راهداری با نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی مطرح شد؛‬ ‫همدلی برای حل مشکالت حمل ونقل و راهداری استان اصفهان‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫در دیــدار مدیــرکل و معاونیــن راهــداری و‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای اســتان اصفهــان بــر‬ ‫ضــرورت همدلــی و هم افزایــی دولــت و مجلــس‬ ‫بــرای حــل مشــکالت راهــداری و حمل ونقــل‬ ‫جــاده ای اســتان اصفهــان تاکیــد شــد‪ .‬مدیــرکل‬ ‫و معاونیــن اداره کل راهــداری و حمل ونقــل‬ ‫جــاده ای اســتان اصفهــان بــا دکتــر مهــدی‬ ‫طغیانــی؛ نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس‬ ‫و ســخنگوی کمیســیون اقتصــادی مجلــس‬ ‫شــورای اســامی دیــدار کردنــد‪ .‬در ایــن دیــدار‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای‬ ‫اســتان اصفهــان بــه تشــریح وضعیــت کنونــی‪،‬‬ ‫بــرای جلوگیــری از الودگــی اب هــای زیرزمینــی و‬ ‫ســطحی در ایــن شهرســتان از ضــرورت باالیــی‬ ‫برخــوردار اســت»‪ .‬امینــی بابیان اینکــه از ســال‬ ‫‪ ۹۲‬اجــرای تصفیه خانــه فاضــاب در شــهر‬ ‫چــادگان اغــاز شــده اســت‪ ،‬ابــراز داشــت‪« :‬ایــن‬ ‫تصفیه خانــه بــا سیســتم فیلتراســیون دوالیــه‬ ‫یــو اف کــه یکــی از بهتریــن روش هــای تصفیــه‬ ‫در دنیاســت درحــال احــداث اســت و ظرفیــت‬ ‫تصفیــه ان دوهــزار و ‪330‬مترمکعــب در شــبانه روز‬ ‫اســت»‪ .‬وی در ارتباط بــا اجــرای شــبکه فاضــاب‬ ‫شــهر چــادگان بیــان داشــت‪« :‬تاکنــون حــدود‬ ‫‪ 33‬کیلومتــر از ‪ 62‬کیلومتــر شــبکه فاضــاب در‬ ‫شــهر چــادگان اجــرا شــده اســت؛ همچنیــن‬ ‫هم زمــان بــا اجــرای شــبکه فاضــاب کلکتــور ایــن‬ ‫شــبکه نیــز درحــال اجراســت»‪.‬‬ ‫ظرفیت هــا و مشــکالت دو بخــش حمل ونقــل‬ ‫و راهــداری پرداخــت‪ .‬مهــدی خضــری در ایــن‬ ‫دیــدار بــه جایــگاه اســتان اصفهــان در حــوزه‬ ‫راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬رتبــه اول جابه جایــی حمل ونقــل کاال‬ ‫و رتبــه ســوم جابه جایــی مســافر در کل کشــور‬ ‫بــه اســتان اصفهــان اختصــاص دارد کــه خــود‬ ‫نشــان از ظرفیــت بــاالی ایــن بخــش اســت»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬ازســوی دیگــر حجــم بــاالی‬ ‫تــردد نــاوگان ســبک و ســنگین در محورهــای‬ ‫مواصالتــی اســتان اصفهــان به عنــوان چهــارراه‬ ‫ترانزیــت کشــور‪ ،‬هزینــه حفــظ و نگهــداری‬ ‫‪ 12‬هزارکیلومتــر از راه هــای اســتان را به شــدت‬ ‫افزایــش داده اســت»‪ .‬مدیــرکل راهــداری و‬ ‫حمل ونقــل جــاده ای اســتان اصفهــان تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬به تناســب ظرفیت هــای بســیار باالی‬ ‫اســتان مشــکالت راهــداری و حمل ونقــل نیــز‬ ‫گســترده و پیچیــده اســت»‪.‬‬ ‫ســید محســن موســوی؛ کارات ـه کا گیالنــی بــه ســمت مربــی تیــم کاراتــه منتخــب‬ ‫نوجوانــان ســبک ‪ I.C.K.A‬ایــران انتخــاب شــد‪ .‬ایــن قهرمــان صومعه ســرایی در طــی‬ ‫ســال های اخیــر موفقیت هایــی بســیاری در مســابقات گوناگــون کشــوری و اســیایی‬ ‫کســب کــرده اســت‪ .‬از کارنامــه موســوی می تــوان بــه مــواردی از قبیــل قهرمــان کاراته‬ ‫اســیا (شــیتوریو)‪ ،‬سرپرســت تیــم ملــی کاراتــه در قهرمانــی اســیا امــارات‪ ،‬حضــور در‬ ‫اردوی مشــترک تیــم ملــی ماکائــو و منتخــب گیــان‪ ،‬حضــور در اردوی مشــترک تیــم‬ ‫ملــی کــره جنوبــی و منتخــب گیــان‪ ،‬سرپرســت ســابق تیم هــای منتخــب کاراتــه‬ ‫گیــان‪ ،‬مربــی ســابق تیــم منتخــب کاراتــه گیــان و مســئول هماهنگی ســابق هیئت‬ ‫کاراتــه اســتان گیــان اشــاره کرد‪ .‬ســید محســن موســوی همچنیــن کارمند دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گیــان‪ ،‬رئیــس امــور اداری کلینیــک تخصصــی دندان پزشــکی گیالن و‬ ‫معــاون کلینیــک تخصصــی دندانپزشــکی گیــان و مدیــر خدمــات دانشــگاه بین الملل‬ ‫پردیــس بنــدر انزلــی بــوده اســت‪ .‬در حکــم ســید محســن موســوی امــده اســت‪:‬‬ ‫«باعنایت بــه دانــش و تجربیــات ارزنــده‪ ،‬پشــتکار‪ ،‬وقــت و تعامــل خــوب حضرت عالــی‪،‬‬ ‫از تاریــخ صــدور ایــن حکــم به مــدت یک ســال بــه ســمت مربــی تیــم منتخــب‬ ‫نوجوانــان ســبک ‪ I.C.K.A‬ایــران منصــوب می شــد‪ .‬امیــد اســت بــا بهره گیــری از‬ ‫همــه امکانــات موجــود و باتکیه بــر خداونــد بــزرگ در انجــام امــور محولــه پیــروز و‬ ‫موفــق باشــید»‪.‬‬ ‫پیام تبریک شهردار رشت‬ ‫برای انتخاب هیئت رئیسه جدید شورای اسالمی شهر‬ ‫شــهردار رشــت بــا صــدور پیامــی ضمــن‬ ‫قدردانــی از همراهــی هیئت رئیســه ســال‬ ‫ســوم شــورای اســامی شــهر رشــت بــه‬ ‫اعضــای هیئت رئیســه ســال چهــارم‬ ‫تبریــک گفــت‪ .‬دکتــر ناصــر حاج محمــدی‬ ‫در ایــن پیــام بــدوا ً از هیئت رئیســه ســال‬ ‫ســوم دوره پنجــم تقدیــر و تشــکر و اعــام‬ ‫کــرد‪« :‬شــهرداری بــه همــکاری و تعامــل با‬ ‫شــورا بــرای انجــام و اجــرای پروژه هــای عمرانــی و توســعه ای شــهر نیــاز مبــرم دارد و‬ ‫باتوجه بــه وضعیــت موجــود کــه بســیاری از پروژه هــا در دســت اجــرا هســتند‪ ،‬ایــن‬ ‫تعامــل و همــکاری به ویــژه درزمینــه رفــع مشــکالت مالــی‪ ،‬تصویــب سیاس ـت هایی‬ ‫کــه بتوانــد بــرای جــذب ســرمایه گذار درجهــت توســعه شــهر باشــد‪ ،‬موثــر و مفیــد‬ ‫خواهــد بــود»‪ .‬حاج محمــدی در پیــام خــود افــزود‪« :‬یکــی از مســائل مهــم امــروزی‬ ‫شــهرداری ها توســعه شــهری متناســب بــا الگوهــای جدیــد اقتصــاد شهری ســت‪،‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت بخــش خصوصــی و ســرمایه گذاری در تمامــی عرصه هــای‬ ‫مدیریــت شــهری کلیــدواژه موفقیــت مدیریــت شهری ســت کــه امیــدوارم بــا تدبیــر‬ ‫و همــکاری تمامــی اعضــای محتــرم به ویــژه هیئت رئیســه محتــرم جدیــد شــورا‪،‬‬ ‫ایــن مســیر دشــوار همــوار شــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬این جانــب به عنــوان شــهردار‬ ‫رشــت همچــون گذشــته تمــام تــاش و کوشــش خــود را بــرای ایجــاد انگیــزه کار و‬ ‫تــاش پرســنل شــهرداری بـه کار می گیــرم و امیــدوارم بــا درایتــی کــه هیئت رئیســه‬ ‫محتــرم شــورا به خــرج می دهنــد‪ ،‬ســال پایانــی فعالیــت شــورای اســامی شــهر‬ ‫رشــت در دوره پنجــم بــه ســالی مانــدگار در فکــر و ذهــن شــهروندان بــا اجــرای‬ ‫پروژه هــای بــزرگ در شــهر نقــش ببنــدد»‪ .‬حاج محمــدی درادامــه تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«رجــای واثــق دارم کــه در یک ســال پیـش رو بــا همــکاری‪ ،‬هماهنگــی‪ ،‬وحــدت نظــر‬ ‫و همچنیــن ایجــاد ثبــات و ارامــش می تــوان ســالی به مراتــب بهتــر و خوشــایندتر‬ ‫را بــرای شــهرداری و شــهروندان شــهر باران هــای نقــره ای رقــم زد و در زمینه هــای‬ ‫مختلــف فرهنگــی‪ ،‬عمرانــی‪ ،‬اقتصــادی و توســعه شــهری و ‪ ...‬گام هایــی اســتوار بــرای‬ ‫کالن شــهر رشــت برداشــت»‪.‬‬ صفحه 7

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2073

روزنامه سایه 2073

شماره : 2073
تاریخ : 1399/06/31
روزنامه سایه 2072

روزنامه سایه 2072

شماره : 2072
تاریخ : 1399/06/30
روزنامه سایه 2071

روزنامه سایه 2071

شماره : 2071
تاریخ : 1399/06/29
روزنامه سایه 2070

روزنامه سایه 2070

شماره : 2070
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه سایه 2069

روزنامه سایه 2069

شماره : 2069
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه سایه 2068

روزنامه سایه 2068

شماره : 2068
تاریخ : 1399/06/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!