روزنامه سایه شماره 2035 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2035

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2035

روزنامه سایه شماره 2035

‫سخنگوی سازمان انتقال خون‪:‬‬ ‫جزو پنج کشور برتر اسیا‬ ‫‪ 2‬در انتقال خون هستیم‬ ‫‪93‬درصد‬ ‫صــادرات گاز ایــران بــه کشــورهای همســایه در حالــی ســال ‪ ۹۸‬بــه ‪ ۱۷‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلیون متر مکعــب رســید کــه ایــن عــدد در ســال ‪ ۹۲‬حــدود‬ ‫نه میلیارد متر مکعــب بــوده کــه نشــان دهنده رشــد ‪ ۹۳‬درصــدی ان اســت‪ .‬توجــه‬ ‫بــه صــادرات گاز در ایــران بــه پیــش از ســال ‪ ۲۰۰۰‬باز می گــردد‪ .‬اکنــون‪ ،‬ظرفیــت‬ ‫تولیــد گاز ایــران یک میلیارد متر مکعــب در روز اســت‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خبر داد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫ شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ 11 - 1399‬ذی الحجه ‪ 1 -1441‬اگوست ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2035‬تومان‬ ‫اجرای طرح «شمیم خدمت»‬ ‫درجهت حرکت به سمت جهش تولید‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی ایران‪:‬‬ ‫افسار پاره کردن ارز‬ ‫قابل قبولنیست ‬ ‫‪2‬‬ ‫گزارش ‪ World Prison Brief‬نشان داد؛‬ ‫کـــری الم؛ رهبـــر هنگ کنگ‬ ‫جمعه اعـــام کرد کـــه انتخابات‬ ‫مجلـــس قانون گـــذاری ایـــن‬ ‫دولتشـــهر که قرار بود در تاریخ‬ ‫‪ ۶‬سپتامبر برگزار شـــود‪ ،‬به دلیل‬ ‫شـــیوع بیمـــاری کوویـــد‪۱۹-‬‬ ‫به تعویـــق افتـــاد که ایـــن امر‬ ‫ضربه بزرگی بـــه مخالفان طرفدار‬ ‫دموکراســـی وارد می کند‪.‬‬ ‫زندان کدام کشورها‬ ‫از زندانیِ خارجی پر شده است؟‬ ‫کــدام کشــور بیشــترین تعــداد زندانــی خارجــی را دارد؟ طبــق داده های‬ ‫انجمــن بین المللــی ‪ IAPR‬کــه به تازگــی و تحت‬ ‫ِ عنــوان ‪World Prison Brief‬‬ ‫ِ‬ ‫به انتشــار رســیده؛ صددرص ـ ِد زندانیانــی کــه در شاهزاده نشــین «موناکــو» بســر‬ ‫می برنــد‪ ،‬اتبــاع خارجــی هســتند! بنــا بــر ایــن گــزارش کــه خالصــه نتایــج ان‬ ‫ تاریــخ ‪ 29‬جــوالی ‪ 2020‬در مرکــز داده پــردازی ‪ Statista‬به انتشــار رســیده؛‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫علــت این اســت که ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫هم زمان با روز جهانی محیط بان مطرح شد؛‬ ‫‪5‬‬ ‫تعداد محیط بانان ایران؛ یک دوازدهم استاندارد جهانی‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫سردار ازمون‪:‬‬ ‫تاثیر نویسندگان بر سرنوشت بشریت‬ ‫فصل جادویی!‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫توسعه‬ ‫ِ‬ ‫اغازبه کار مدارس‬ ‫از ‪ 15‬شهریور؟!‬ ‫مهدی طارمی‬ ‫بهترین زوج‬ ‫فوتبالی من است ‪3‬‬ ‫؛‬ ‫‪3‬‬ ‫در بیــن خبرهــای ریزودرشــت و مصاحبه هــای‬ ‫ان چنانــی‪ ،‬پــاره ای از اوقــات بــه مطالبــی‬ ‫برمی خوریــم کــه وقــوع ان را نمی تــوان عــادی‬ ‫یــا طبیعــی پنداشــت؛ بلکــه نوعــی شــک و‬ ‫گمانه زنــی بــه ایــن جــور ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫وم‬ ‫خرید حدود ‪ 25700‬متر کابل برق افشان یا نیمه افشان (تولید داخل کشور)‬ ‫تد‬ ‫تجدید مرتبه دوم مناقصه شماره ‪30900-8-9050-1‬‬ ‫شماره مجوز‪1399.2247 :‬‬ ‫‪ -1‬نوع مناقصه‪ :‬دو مرحله ای دارای ارزیابی کیفی‬ ‫‪ -2‬نوع فراخوان‪ :‬عمومی‬ ‫‪ -3‬ن��ام و نشـ�انی مناقصه گ��زار‪ :‬ش��رکت پاالی��ش گاز ش��هید هاش��می نژاد (‪ )SGPC‬ب��ه ادرس‪ :‬مش��هد‪ ،‬خیاب��ان ابک��وه‪ ،‬نب��ش دانشس��رای شــمالی‪ ،‬شـ�ماره ‪،255‬‬ ‫شرــکت پاالیـ�ش گاز شهــید هاشــمی نژاد‪ -‬دبیرخانـ�ه کمیسیــون مناقصــات‬ ‫ تلفن دبیر کمیسیون مناقصات‪051-37288016 :‬‬‫ تلفن و نمابر دبیرخانه کمیسیون مناقصات‪051-37285024 :‬‬‫‪ -4‬نــوع و مبلـ�غ تضمیـ�ن شرــکت در مناقصـ�ه‪ :‬تضمین هــای اعــام شــده در ایین نامـ�ه تضمیـ�ن برــای معامــات دولتـ�ی بـ�ه مبلـ�غ ‪ 467.500.000‬ریــال‬ ‫(چهارصد و شصت و هفت میلیون و پانصد هزار ریال)‪( .‬الزم به ذکر است در این مرحله نیازی به اخذ و ارایه تضمین نمی باشد‪).‬‬ ‫‪ -5‬نح��وه و مهل��ت دریاف��ت اسـ�ناد‪ :‬متقاضی��ان می توانن��د ت��ا سـ�اعت ‪ 16‬مـ�ورخ ‪ 1399/05/25‬نس��بت ب��ه دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه از طری��ق س��امانه تـ�دارکات‬ ‫الکترونیک��ی دول��ت (س��امانه س��تاد) ب��ه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و ب��ا شــماره فراخـ�وان ‪ 2099092134000022‬در س��امانه اقدــام نماینـ�د‪ .‬الزم بـ�ه ذکـ�ر اسـ�ت‬ ‫تمامـ�ی مراحـ�ل برگ�زـاری مناقصـ�ه از طریـ�ق س��امانه مذکــور انجــام خواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫‪ -6‬اخری��ن مهل��ت تحوی��ل استــعالم ارزیاب��ی کیف��ی تکمی��ل شـ�ده‪ :‬متقاضیــان بعـ�د از دریافـ�ت اسنــاد مناقصـ�ه از س��امانه مذکــور می بایسـ�ت حداکثـ�ر تـ�ا‬ ‫سـ�اعت ‪ 16‬مـ�ورخ ‪ 1399/06/10‬اس��ناد مناقص��ه تکمی��ل ش��ده را ب��ه هم��راه م��دارک موردنی��از در س��امانه تـ�دارکات الکترونیک��ی دول��ت بارگ��ذاری و ثب��ت نماین��د‪ .‬الزم‬ ‫بـ�ه ذکـ�ر اسـ�ت پـ�س از پایــان مرحلـ�ه ارزیابـ�ی کیفـ�ی اسنــاد شرــکت در مناقصـ�ه برــای مناقصه گرــان تاییـ�د شــده در ایـ�ن مرحلـ�ه از طریـ�ق س��امانه ت��دارکات الکترونیکـ�ی‬ ‫دولـ�ت (س��امانه ستــاد) ارســال و فراینـ�د انجــام مناقصـ�ه وفـ�ق ش�رـایط اعــام شــده در اسنــاد مناقصـ�ه موــرد اقدــام واقـ�ع خواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫‪ -7‬مح��ل و زم��ان گش��ایش پیشـ�نهادات‪ :‬پـ�س از بررسـ�ی پیش�نـهاد فنـ�ی شرــکت ها (ارزیابـ�ی فنـ�ی)‪ ،‬پاکت هــای مالـ�ی شرــکت های واجـ�د ش�رـایط در تاریـ�خ‬ ‫‪ 1399/07/25‬در مح��ل ات��اق کنفران��س اداره مش��هد (دفت��ر ابک��وه) ب��ه ادرس مش��هد‪ ،‬خیاب��ان ابک��وه‪ ،‬نب��ش دانشس��رای شــمالی‪ ،‬شـ�ماره ‪ ،255‬ش��رکت پاالی��ش گاز‬ ‫ش��هید هاش��می نژاد و حداق��ل ب��ا دو پیش��نهاد تایی��د ش��ده گش��ایش خواه��د یاف��ت‪ .‬الزم ب��ه ذک��ر اس��ت تاری��خ و م��کان اع�لام ش��ده (تاری��خ گش��ایش پیش��نهادهای مالی)‬ ‫قطع��ی نبــوده و ب��ا توج��ه ب��ه رون��د ارزیاب��ی امــکان تغیی��ر وجـ�ود خواه��د داش��ت‪.‬‬ ‫توضیـ�ح مهـ�م‪ :‬ب��ا توج��ه ب��ه ای��ن ک��ه ای��ن مناقص��ه دارای ارزیاب��ی کیف��ی می باش��د‪ ،‬در ای��ن مرحل��ه صرف��اً تکمی��ل و ارس��ال اس��ناد ارزیاب��ی کیف��ی و مسـ�تندات‬ ‫مربوط��ه موردنظ��ر می باش��د‪ .‬بدیه��ی اس��ت شــرکت هایی ک��ه در فراین��د ارزیاب��ی کیف��ی تایی��د شــوند در مرحل��ه بع��د اقــدام ب��ه ارسـ�ال پیشنــهاد مرتب��ط در مواعـ�دی‬ ‫ک��ه متعاقب��اً از طری��ق ساــمانه ت�دـارکات الکترونیک��ی دول��ت (ساــمانه سـ�تاد) اع�لام خواه��د ش��د‪ ،‬خواهن��د نم��ود‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ ‫ن‬ ‫وبت دوم‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان یــزد در نظــر دارد اجــرای پــروژه مشــروحه ذیــل را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلـه ای بــا ارزیابــی‬ ‫کیفــی بــه پیمانــکار واجــد شــرایط واگــذار نمایــد‪ .‬لــذا متقاضیــان شــرکت در مناقصــه می تواننــد از تاریــخ ‪ 1399/05/08‬لغایــت ‪ 1399/05/14‬از‬ ‫طریــق ســامانه ســتاد ایــران بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬نســبت بــه دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نماینــد و پیشــنهادات خــود را بــا توجــه‬ ‫بــه مندرجــات دفترچــه مناقصــه ظــرف مهلــت مقــرر در جــدول زیــر در ســامانه ســتاد ایــران بارگــذاری و ضمنـاً پاکت هــای مناقصــه را بــه دبیرخانــه‬ ‫ایــن شــرکت تحویــل نماینــد‪ .‬ضمنـاً بــه پیشــنهادهای تحویــل داده شــده بعــد از انقضــا ء مــدت و بارگــذاری نشــده در ســامانه‪ ،‬ترتیــب اثــر داده نخواهــد‬ ‫شــد‪ .‬کارفرمــا نســبت بــه رد یــا قبــول یــک یــا کلیــه پیشــنهادات مختــار اســت‪.‬‬ ‫شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد‪2099005066000004 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪99/130/603‬‬ ‫انجام فعالیت های‬ ‫توسعه و احداث‬ ‫در حوزه عمل‬ ‫مدیریت برق‬ ‫شهرستان تفت ‪1399‬‬ ‫تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪470.000.000‬‬ ‫نوع ضمانتنامه‬ ‫زمان تحویل‬ ‫پاکت ها‬ ‫زمان بازگشائی‬ ‫پاکت ها‬ ‫‪ -1‬ضمانتنامه بانکی‬ ‫‪ -2‬فیش واریز وجه‬ ‫نقد‬ ‫‪ -3‬مطالبات‬ ‫ساعت ‪13‬‬ ‫شنبه‬ ‫مورخ ‪1399/05/25‬‬ ‫ساعت ‪11‬‬ ‫سه شنبه‬ ‫مورخ ‪1399/05/28‬‬ ‫‪ -1‬مدت اجرا‪ :‬چهار ماه‬ ‫‪ -2‬هزینه درج اگهی مناقصه و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهادات مشروط‪ ،‬مبهم‪ ،‬مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر ارسال گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫داوطلبــان می تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــا شــماره تلفــن‪ 035-36248989 :‬امــور تــدارکات و ‪ 36243111‬امــور مهندســی و نظــارت‬ ‫تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان یزد‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫کیوسک‬ ‫‪ The New York Times‬گزارش داد؛‬ ‫ شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2035‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی ایران‪:‬‬ ‫انتخابات ‪ ۲۰۲۰‬در امریکا‬ ‫و نمایش یک رقابت به شدت ناسالم‬ ‫افسار پاره کردن ارز‪ ،‬قابلِ قبول نیست‬ ‫«نیویــورک تایمــز» نوشــت؛ ‪100‬روز تــا انتخابــات ریاسـت جمهوری‬ ‫امریــکا در ســوم نوامبــر (‪ ۱۳‬ابان مــاه)‪ ،‬اتهام زنــی دو نامــزد‬ ‫اصلــی ایــن دور از رقابت هــا‪ ،‬ابهامــات را دربــاره برگــزاری ســالم و‬ ‫عادالنــه ان افزایــش داده اســت‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ دونالــد ترامــپ‬ ‫(رئیس جمهــوری امریــکا) به عنــوان نامــزد جمهوری خواهــان‬ ‫در انتخابــات‪ ،‬از احتمــال تقلــب در انتخابــات ســخن گفتــه اســت؛‬ ‫درحالی کــه جــو بایــدن (نامــزد رقیــب او از حــزب دموکــرات)‬ ‫باتوجه بــه ســابقه انتخابــات ســال ‪ ۲۰۱۶‬و باز شــدن پرونــده دوســاله‬ ‫تحقیقــات دربــاره دخالــت روســیه‪ ،‬بحث دخالــت خارجــی را دنبال‬ ‫می کنــد‪ .‬ترامــپ روز یک شــنبه گذشــته‪ ،‬در یــک مصاحبــه‬ ‫تلویزیونــی از بیــان اینکــه ایــا نتایــج انتخابــات ‪ ۲۰۲۰‬را خواهــد‬ ‫پذیرفــت‪ ،‬طفــره رفــت‪ .‬بایــدن در مقابــل‪ ،‬از تبانــی ترامــپ بــا یــک‬ ‫دولــت خارجــی مداخله گــر در نظــام سیاســی امریــکا ســخن گفته‬ ‫و بــه اقدامــات قبلــی ان درارتباط بــا روســیه و اوکرایــن و نگرانی هــا‬ ‫دربــاره دخالــت در انتخابــات اشــاره کــرده اســت‪ .‬به نوشــته‬ ‫نیویــورک تایمــز؛ ترامــپ «بــدون ارائــه دلیلــی» هفتــه پیــش در‬ ‫توئیتــر مدعــی شــد انتخابــات به شــیوه الکترونیکــی «فاســدترین‬ ‫انتخابــات» در تاریــخ ایــن کشــور را رقم خواهــد زد‪ .‬بایــدن در مقابل‬ ‫می گویــد ترامــپ ممکــن اســت «تــاش کنــد به طــور غیرمســتقیم‬ ‫بــا یــک دولــت خارجــی تبانــی کنــد»‪ .‬ترامــپ قبـ ًا هــم اظهــارات‬ ‫نادرســتی را دربــاره تقلــب در انتخابــات مطــرح کــرده بــود و حتــی‬ ‫برخــی جمهوری خواهــان می گوینــد به نظــر می رســد او از ایــن‬ ‫گزینــه بــرای زیرســوال بردن مشــروعیت نتایــج انتخاباتــی اســتفاده‬ ‫خواهــد کــرد کــه به نفــع او نیســت‪ .‬نگرانــی بایــدن دربــاره دخالــت‬ ‫در انتخابــات در ارزیابی هــای جامعــه اطالعاتــی از اظهــارات خــود‬ ‫ترامــپ‪ ،‬ریشــه دارد‪ .‬جامعــه اطالعــات امریــکا دربــاره دخالــت‬ ‫خارجــی در انتخابــات امریــکا هشــدار داده؛ امــا دموکرات هــا‬ ‫می گوینــد تنهــا هشــدار کافــی نیســت‪ .‬اتهامــات مطرح شــده دو‬ ‫نامــزد انتخابــات فقــط رقابــت بیــن دو شــخصیت و حمــات لفظی‬ ‫نامزدهــای انتخاباتــی نشــان نمی دهــد؛ بلکــه این موضــوع بــا دو‬ ‫ـی اصــل دموکراســی؛ یعنــی انتخابــات ازاد و عادالنــه‬ ‫ســتون اصلـ ِ‬ ‫و سرنوشــت انتخابــات در ارتبــاط اســت‪.‬برخی از جمهوری خواهــان‬ ‫براین باورندکــه رئیس جمهــوری ایــن کشــور دربــاره تقلــب در‬ ‫رای گیــری الکترونیکــی درســت می گویــد؛ امــا برخــاف اتهامــات‬ ‫او دربــاره این نــوع از رای گیــری‪ ،‬تنهــا نگرانی هایــی دربــاره رونــد‬ ‫پشــتیبانی انتخابــات باتوجه بــه همه گیــری وجــود دارد‪ .‬انتخابــات‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬رقابتی ســت کــه به نظــر می رســد شــباهتی بــه هیچ یــک‬ ‫از انتخابات گذشــته برگزارشــده در این کشــور نداشــته باشــد‪ .‬حتی‬ ‫قبــل از همه گیــری کرونــا نگرانی هــای عمیقــی دربــاره ســرکوب‬ ‫رای دهنــدگان و ازایـن رو تاثیــر ان در کاهــش تعــداد امریکایی هــای‬ ‫حاضــر در پــای صندوق هــای رای برانگیخــت‪ .‬بیمــاریِ کوویــد‪-۱۹‬‬ ‫ایــن نگرانی هــا را تشــدید کــرده و ایالت هــای مختلــف امریــکا‬ ‫به ســرعت دســتگاه های رای گیــری بــا اســتفاده ایمیــل را به منظــور‬ ‫جلوگیــری از صف کشــیدن ها و شــلوغی در کنــار صندوق هــای‬ ‫رای افزایــش می دهنــد‪ .‬روزنامــه «گاردیــن» (چــاپ انگلیــس)‬ ‫برخــی از بزرگ تریــن تهدیدهــای انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫امریــکا را برشــمرده کــه عبارت انــد از حمایــت از رای گیــری‬ ‫به شــیوه پســت الکترونیــک‪ ،‬دونالــد ترامــپ‪ ،‬محدودیــت حوزه هــای‬ ‫رای گیــری‪ ،‬ثبت نــام از رای دهنــدگان‪ .‬ایــن رســانه افــزود‪ :‬از مــاه‬ ‫مــارس (اســفندماه)‪ ،‬ایالت هــای سراســر امریــکا مقــررات انتخابــات‬ ‫خــود را تغییــر داده انــد تــا کار را بــرای رای دهنــدگان اســان تر کرده‬ ‫و ان هــا بتواننــد ازطریــق پســت الکترونیــک رای دهنــد‪ .‬درحالی که‬ ‫رای دهنــدگان در انتخابــات اولیــه به این شــیوه پاســخ داده انــد؛‬ ‫امــا گویــا تغییــر عمــده در نظــام انتخاباتــی امریــکا در بســیاری‬ ‫از ایالت هــا به دلیــل فقــدان ســاختارهای کافــی امکان پذیــر‬ ‫نیســت‪ .‬ترامــپ شــخصاً زمینــه را بــرای به چالش کشــیدن نتایــج‬ ‫انتخابــات فراهــم کــرده و مدعی ســت کــه رای گیــری به شــیوه‬ ‫پســت الکترونیــک بــه «تقلــب گســترده و ســرقت اراء» منجــر‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬به جــز رای گیــری ازطریــق پســت الکترونیکــی و‬ ‫مشــکل کمبــود ســاختارها‪ ،‬مقام هــای انتخاباتــی امریــکا بــا چالش‬ ‫گســترده ای در ارائــه خدمــات بــرای رای گیــری مســتقیم و ازطریق‬ ‫صندوق هــای رای مواجــه هســتند‪ .‬برخــی از اماکنــی کــه معمــوالً‬ ‫به عنــوان حــوزه رای گیــری اســتفاده می شــد؛ ازجملــه مــدارس‪،‬‬ ‫کلیســاها و خانــه ســالمندان‪ ،‬از ارائــه خدمــات در مقیــاس ســابق‬ ‫در انتخابــات اینــده اجتنــاب می کننــد‪ .‬در انتخابــات مقدماتــی‪،‬‬ ‫ده ها هــزار رای به دلیــل نقــص فنــی رد شــد‪ .‬دالیــل رد یــک رای‬ ‫می توانــد نداشــتن امضــاء‪ ،‬تاخیــر در رســیدن ان و حتــی ارزیابــی‬ ‫ناظــران دربــاره مطابقــت نداشــتن ان بــا هویــت اصلــی رای دهنــده‬ ‫باشــد‪ .‬ثبت نــام از افــراد واجــد شــرایط کاهــش چشــمگیری‬ ‫درمقایس ـه با یک ســال عــادی انتخاباتــی در امریــکا داشــته اســت‪.‬‬ ‫به عبارتــی‪ ،‬تحقیقــات از ‪ ۱۳‬ایالــت نشــان می دهــد کــه دس ـت کم‬ ‫‪ ۵۰‬درصــد از ثبت نــام افــراد واجــد شــرایط در اوریــل امســال‬ ‫نســبت بــه همیــن دوره از ســال ‪ ۲۰۱۶‬کاهــش داشــته اســت‪.‬‬ ‫ثبت نام نشــدن رای دهنــدگان می توانــد عواقــب جــدی داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬شــخصی کــه نامــش به عنــوان واجــد شــرایط ثبت نشــده‬ ‫نه تنهــا نمی توانــد رای بدهــد؛ بلکــه برنامه هــای ارسال شــده‬ ‫به صــورت خــودکار را یــا دســتورالعمل هایی را کــه به طورمعمــول‬ ‫بــرای رای دهنــدگان ارســال می شــود دریافــت نمی کنــد‪ .‬کمتــر از‬ ‫نیمــی از ایالت هــای امریــکا بــه رای دهنــدگان اجــازه می دهنــد تــا‬ ‫در روز انتخابــات ثبت نــام کننــد‪ .‬اگــر ترامــپ نتیجــه انتخابــات را‬ ‫نپذیــرد و همچنــان تاکیــد کنــد کــه تقلــب شــده اســت‪ ،‬چالشــی‬ ‫ایجــاد خواهــد شــد کــه ممکــن اســت هفته هــا یــا حتــی ماه هــا‬ ‫طــول بکشــد‪ .‬برخــی از کارشناســان می گوینــد نگــران ان هســتند‬ ‫کــه درصــورت خــودداری دونالــد ترامــپ از پذیــرش شکســت خود‪،‬‬ ‫ارزش هــای دموکراتیــک اســیب ببینــد‪ .‬انتقــال مســالمت امیز‪،‬‬ ‫ویژگــی اصلــی دموکراســی در امریــکا را تشــکیل می دهــد‪ .‬بایــدن‬ ‫گفتــه ممکــن اســت بــه ارتش بــرای مشــایعت ترامپ از کاخ ســفید‬ ‫درصورتی کــه او شکســت بخــورد و از رفتــن خــودداری کنــد‪ ،‬نیــاز‬ ‫باشــد‪ .‬یــک انتخابــات مناقشـه انگیز می توانــد بــه ناارامــی مدنــی در‬ ‫امریــکا کــه هم اکنــون نیــز به دلیــل نارضایتــی از مدیریــت کرونــا‪،‬‬ ‫رکــود اقتصــادی و ماه هــا اعتــراض بــه نژادپرســتی دچــار تالطــم‬ ‫شــده‪ ،‬دامــن بزنــد‪.‬‬ ‫نیل وب‬ ‫رویداد‬ ‫تلنگر‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای؛ رهبــر معظــم انقــاب اســامی در خجســته عیــد قربــان طــی یــک ســخنرانی زنــده تلویزیونــی‪ ،‬ملــت شــریف ایــران را بــه‬ ‫حضــور پرنشــاط و گســترده تر در مســابقه معنــوی «کمــک مومنانــه بــه قشــرهای اســیب دیده و یــاری مجاهــدان ســامت» فراخواندنــد و بــا تشــریح‬ ‫اهــداف کوتاه مــدت‪ ،‬میان مــدت و درازمــدت امریــکا در جنایــت تحریــم ملــت ایــران تاکیــد کردنــد‪« :‬دشــمن به مــوازات جریــان تحریــم‪ ،‬جریــان‬ ‫تحریــف حقایــق را هــم دنبــال می کنــد؛ امــا به فضــل الهــی و بــا هوشــیاری‪ ،‬زیرکــی و شــناخت عمیــق ملــت ایــران از امریــکا بــه هیچ کــدام از‬ ‫اهدافــش نرســیده و نخواهــد رســید و ایــران عزیــز بــا صبــر و ثبــات‪ ،‬تــاش بیشــتر مســئوالن بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی و معیشــتی مــردم و‬ ‫اســتفاده هرچه بیشــتر از ظرفیت هــای داخلــی بــه راه روشــن خــود ادامــه خواهــد داد»‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری؛‬ ‫ایشــان دربــاره عــزاداری مــاه محــرم نیــز تاکیــد کردنــد‪« :‬همــه ســوگواران حســینی‪ ،‬هیئت هــا و مداحــان موظف انــد بــه هرچــه ســتاد ملــی مبــارزه‬ ‫بــا کرونــا اعــام می کنــد‪ ،‬عمــل کننــد؛ زیــرا موضــوع بســیارمهم اســت»‪.‬‬ ‫رهبــر انقــاب بــا تبریــک عید ســعید قربــان به ملــت عزیز‬ ‫ایــران‪ ،‬مســلمانان جهــان و پیــروان ادیــان ابراهیمــی‪ ،‬دهــه‬ ‫اول ذی حجــه را دهــه خاطــرات پرشــکوه و هدایتگــر و دهه‬ ‫تضــرع و توســل خواندنــد و افزودنــد‪« :‬دهــه دوم ایــن مــاه‬ ‫پربرکــت‪ ،‬باتوجه بــه عیــد ســعید غدیــر دهــه والیــت اســت‬ ‫کــه این موضــوع از همــه احــکام الهــی جایــگاه برتــری دارد؛‬ ‫چراکــه والیــت تضمین کننــده اجــرای همــه احــکام‬ ‫الهی ســت»‪ .‬ایشــان افزودنــد‪« :‬دهــه ســوم ذی حجــه نیــز با‬ ‫مناســبت هایی؛ ازجملــه مباهلــه‪ ،‬دهــه مهمی ســت کــه‬ ‫امیدواریــم ملــت دهــه اول را به مبارکــی و دو دهــه بعــد را‬ ‫ان چنان کــه موجــب رضــای الهــی و خوشــبختی ملــت‬ ‫اســت‪ ،‬ســپری کننــد»‪ .‬حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای‬ ‫دیدارهــای مردمــی را از دل خوشــی ها و دل بســتگی های‬ ‫پرجاذبــه خــود خواندنــد و خاطرنشــان کردند‪« :‬این دشــمن‬ ‫حقیــر امــا بســیار خطیر؛ یعنــی کرونــا ایــن دل خوشــی را‬ ‫نیــز ســلب کــرده»‪ .‬ایشــان دراین زمینــه افزودنــد‪« :‬قــرار‬ ‫بــود ایــن دیــدار به صــورت تصویــری بــا خدمتگــزاران‬ ‫عرصــه ســامت و کمــک مومنانــه انجــام شــود؛ امــا چــون‬ ‫ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونا گفتــه اجتمــاع بیــش از ‪10‬نفر‬ ‫ممنــوع اســت‪ ،‬متاســفانه ایــن دیــدار تصویــری‪ ،‬ممکــن‬ ‫نشــد»‪ .‬ایشــان ایثارگــری را از خصوصیــات بــارز ملــت ایران‬ ‫برشــمردند و افزودنــد‪« :‬امــروز نیــز کــه مجموعه هــای‬ ‫درمانــی؛ اعــم از پزشــکان‪ ،‬پرســتاران و دیگــر عوامــل‪،‬‬ ‫باتمام وجــود در خدمــت بیمــاران کرونا هســتند‪ ،‬الزم اســت‬ ‫داوطلبــان در کارهــای غیرتخصصــی و عمومــی بــه یــاری‬ ‫انــان بشــتابند»‪ .‬رهبــر انقــاب بااشــاره به اســیب دیدن‬ ‫اقتصــادی اغلــب مــردم در دوران شــیوع کرونــا‪ ،‬افزودنــد‪:‬‬ ‫«البتــه دراین میــان عــده ای دچــار اســیب ها و مشــکالت‬ ‫جــدی شــده اند کــه بایــد بــا گســترش نهضــت کمــک‬ ‫مومنانــه مردمــی‪ ،‬به کمــک ایــن قشــرها شــتافت»‪ .‬حضرت‬ ‫ای ـت اهلل خامن ـه ای بااســتنادبه ایــات قرانــی‪ ،‬مــردم را بــه‬ ‫حضــور پرنشــاط و فعال تــر در ایــن مســابقه معنــوی دعوت‬ ‫کردنــد و افزودنــد‪« :‬ســبقت در کار خیر‪ ،‬از دســتورات موکد‬ ‫و مکــرر الهــی در قــران مجیــد اســت و موجــب شــوق و‬ ‫انگیــزه دیگــران بــه کارهــای خیــر نیــز می شــود»‪ .‬رهبــر‬ ‫انقــاب این گونــه کارهــا را معنــای واقعــی انقالبی گــری‬ ‫خوانــد و افزودنــد‪« :‬اطعــام مــاه محــرم نیــز می توانــد بــا‬ ‫رعایــت کامــل دســتورالعمل های بهداشــتی به شــکل‬ ‫کمــک مومنانــه به دســت خانواده هــا برســد»‪.‬حضرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای بااشــاره به تالش هــای جــدی علمــی در‬ ‫کشــور بــرای شــناخت ویــروس کرونــا و راه هــای مقابلــه و‬ ‫درمــان ان افزودنــد‪« :‬این گونــه تالش هــا در همــه ابعــاد‬ ‫بایــد گســترش یابــد»‪ .‬رهبــر انقــاب در بخــش دوم‬ ‫سخنانشــان‪ ،‬تحریم هــای امریــکا را جنایتــی بــزرگ علیــه‬ ‫ملــت ایــران برشــمردند و افزودنــد‪« :‬دشــمن خبیــث از این‬ ‫تحریم هــا کــه همــه ملــت را نشــانه گرفتــه اســت‪ ،‬اهــداف‬ ‫مختلفــی دارد»‪ .‬ایشــان «خســته کردن و به ســتوه اوردن‬ ‫ملــت» را هــدف کوتاه مــدت تحریم هــا برشــمردند و‬ ‫دراین بــاره گفتنــد‪« :‬دشــمن می خواهــد مــردم را اشــفته‬ ‫کنــد تــا در خیابان هــا در مقابــل حکومــت بایســتند و‬ ‫ازای ـن رو‪ ،‬مــدام از تابســتان داغ ســخن گفتــه و می گویــد؛‬ ‫امــا اکنــون خودشــان بــه تابســتان داغ مبتــا شــده اند»‪.‬‬ ‫«ایجــاد محدودیــت و جلوگیــری از پیشــرفت کشــور؛‬ ‫به ویــژه در بعــد علمــی» هــدف میان مــدت‬ ‫امریکایی هاســت کــه رهبــر انقــاب بــا تبییــن ان گفتنــد‪:‬‬ ‫«دشــمن در درازمــدت هــم دنبــال به ورشکستگی کشــاندن‬ ‫و فروپاشــی اقتصــادی ایــران اســت؛ چراکــه دران صــورت‪،‬‬ ‫ادامــه حیــات بــرای یــک کشــور‪ ،‬امکان پذیــر نخواهــد بود»‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای «قطــع رابطــه جمهــوری‬ ‫اســامی بــا مراکــز و جریان هــای مقاومــت در منطقــه» را‬ ‫هــدف جنبــی امریکایی هــا از تحریــم ایــران دانســتند و در‬ ‫جمع بنــدی این بخــش از سخنانشــان گفتنــد‪« :‬به فضــل‬ ‫الهــی و بــا هوشــیاری ملــت‪ ،‬دشــمن در تحقــق همــه ایــن‬ ‫اهــداف نــاکام مانــده و به قــول مــا ایرانی هــا؛ شــتر در‬ ‫خــواب بینــد پنبه دانــه!» رهبــر انقــاب افزودنــد‪« :‬کشــور‬ ‫دچــار مشکالتی ســت کــه بخشــی ازان بــه تحریم هــا‪،‬‬ ‫بخشــی بــه ضعف هــا و مدیریت هــا و بخشــی هــم بــه‬ ‫کرونــا بازمی گــردد؛ امــا همان گونــه کــه شــماری از‬ ‫اندیشــمندان و فعــاالن غربــی هــم به صراحــت اعتــراف‬ ‫می کننــد‪ ،‬دشــمن بــا همــه شــدت عمل خــود نتوانســته به‬ ‫اهــداف خــود در جنایــت تحریــم دســت یابــد»‪ .‬رهبــر‬ ‫انقــاب اســامی باتاکیدبراینکــه به مــوازات جریــان تحریم‪،‬‬ ‫یــک جریــان «تحریــف حقایــق» و واژگون نشــان دادن‬ ‫واقعیــات هــم وجــود دارد‪ ،‬گفتنــد‪« :‬هــدف ایــن جریــان‪،‬‬ ‫ضرب ـه زدن بــه روحیــه مــردم و دادن ادرس غلــط دربــاره‬ ‫عــاج تحریم اســت»‪ .‬حضــرت ایـت اهلل خامنه ای بااشــاره به‬ ‫ســخنان مــداوم مقام هــای امریکایــی و تبلیغــات گســترده‬ ‫رســانه های وابســته بــه ان هــا بــرای واژگون نشــان دادن‬ ‫واقعیــات ایــران افزودنــد‪« :‬هــدف دشــمن‪ ،‬گرفتــن نشــاط و‬ ‫امیــد از ملــت؛ به ویــژه جوانــان اســت تــا این گونــه القــا‬ ‫کننــد کــه کشــور بــه بن بســت رســیده و امــکان حــل‬ ‫مشــکالت وجــود نــدارد»‪ .‬ایشــان تحریــف واقعیــات را خط‬ ‫ثابــت تبلیغاتــی رســانه های غربــی درطول ‪ 41‬سال گذشــته‬ ‫خواندنــد و خاطرنشــان کردنــد‪« :‬در ایــن خــط تبلیغاتــی‪،‬‬ ‫نقــاط قــوت بـه کل انــکار یــا درمــورد ان ســکوت می شــود؛‬ ‫حســاس و ظریــف‪ ،‬راه انــدازی چندهــزار شــرکت‬ ‫دانش بنیــان‪ ،‬ســاخت پاالیشــگاه ســتاره خلیــج فــارس‬ ‫به دســت ســپاه‪ ،‬اقدامــات بــزرگ در پــارس جنوبــی‪،‬‬ ‫طرح هــای وزارت نیــرو درزمینــه اب و بــرق‪ ،‬طرح هــای‬ ‫وزارت راه و تولیــدات شــگفت انگیز دفاعــی‪ ،‬همــه در دوران‬ ‫تحریــم انجــام شــده اســت»‪ .‬حضــرت ای ـت اهلل خامن ـه ای‬ ‫یکی دیگــر از اثــار دوران تحریــم را تمریــن جداســازی‬ ‫اقتصــاد کشــور از نفــت برشــمردند و گفتنــد‪« :‬به علت انکــه‬ ‫نفــت کشــور کمتــر فــروش مـی رود‪ ،‬جداســازی اقتصــاد از‬ ‫نفــت خــام به طورطبیعــی درحــال روی دادن اســت کــه‬ ‫این موضــوع بایــد بــا پیگیــری دولــت و مجلــس بــه‬ ‫ســرانجام برســد»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی‬ ‫درپاسخ به این ســوال مهــم کــه «ایــا تحریم هــا قابــل‬ ‫عــاج اســت؟» گفتنــد‪« :‬تحریم هــا قطعــاً قابــل عــاج‬ ‫اســت؛ امــا عــاج ان‪ ،‬عقب نشــینی و کوتاه امــدن در مقابــل‬ ‫امریــکا نیســت؛ زیــرا عقب نشــینی موجــب پیشــروی‬ ‫متجــاوز می شــود»‪ .‬ایشــان افزودنــد‪« :‬خواســته امــروز‬ ‫ـل صنعــت هســته ای‪،‬‬ ‫امریــکا از ایــران‪ ،‬کنار گذاشــتن کامـ ِ‬ ‫کاهــش بسیار شــدید تــوان دفاعــی و رهاکــردن اقتــدار‬ ‫منطقه ای ســت؛ امــا پذیرفتــن ایــن خواســته ها قطعــاً‬ ‫موجــب عقب نشــینی امریــکا نخواهــد شــد و هیــچ عقلــی‬ ‫نیــز حکــم نمی کنــد کــه بــرای توقــف متجــاوز‪،‬‬ ‫خواســته های او را اجابــت کنیــم»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی‬ ‫بــا اظهــار تاســف از تکــرار حرف هــای دشــمن مبنی بــر‬ ‫فایده نداشــتن صنعــت هســته ای از زبــان عــده ای در داخــل‬ ‫گفتنــد‪« :‬صنعــت هســته ای نیــاز قطعــی فــردای کشــور‬ ‫علـــاج تحریم هــــا‪ ،‬عقب نشــــینی‬ ‫و مذاکــره بــا دشــمن نیســت؛ بلکــه‬ ‫عــاج واقعــی ان‪ ،‬تکیه بــر توانایی هــای‬ ‫ملــی‪ ،‬واردکــردن جوانــان بــه میــدان و‬ ‫احیــای ظرفیت هــای فــراوان کشــور‬ ‫و دریــک کالم عمــل بــه ارکان اقتصــاد‬ ‫مقاومتـــی؛ یعنـــــی درون زایــــی و‬ ‫برون گرایی ســت‬ ‫امــا اگــر نقطه ضعفــی باشــد‪ ،‬ده هــا و حتــی صدها برابــر‬ ‫بزرگنمایــی می شــود»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی درخصــوص‬ ‫ادرس غلــط دادن بــرای رفــع تحریم هــا نیــز گفتنــد‪« :‬در‬ ‫ایــن خــط تبلیغاتــی گفتــه می شــود اگــر می خواهیــد‬ ‫تحریم هــا برطــرف شــود‪ ،‬کوتــاه بیاییــد و ایســتادگی نکنید‬ ‫و متاســفانه برخــی در داخــل هــم ایــن ادرس غلــط را تکرار‬ ‫می کننــد؛ امــا ایــن خــط بــر روی اکثریــت ملــت ایــران بــا‬ ‫شــناختی کــه از دشــمن و غــرض ورزی او دارنــد‪ ،‬موثــر‬ ‫نیســت»‪ .‬حضــرت ایت اهلل خامنـه ای باتاکیدبراینکــه جریان‬ ‫تحریــف واقعیــات بــه مقاصــد خــود نرســیده اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪« :‬اگــر جریــان تحریف شکســت بخورد‪،‬‬ ‫قطعـاً جریــان تحریــم هــم شکســت خواهــد خــورد؛ زیــرا‬ ‫عرصــه کنونی‪ ،‬میــدان جنــگ اراده هاســت و اگــر اراده ملت‬ ‫ایــران مســتحکم باقــی بمانــد‪ ،‬بــر اراده دشــمن غلبــه‬ ‫خواهــد کــرد»‪ .‬نکتــه دیگــری کــه رهبــر انقــاب اســامی‬ ‫بــه ان اشــاره کردنــد‪ ،‬اســتفاده ملت زیــرک ایــران از تحریم‬ ‫بــرای شــکوفایی علمــی کشــور بــود‪ .‬حضــرت ایــت اهلل‬ ‫خامنـه ای گفتنــد‪« :‬بااینکــه تحریــم‪ ،‬یــک جنایــت بــزرگ‬ ‫اســت؛ امــا مــردم و به ویــژه جوانــان‪ ،‬مســئوالن‪ ،‬دانشــمندان‬ ‫و فعــاالن سیاســی از این موضــوع بــرای افزایــش‬ ‫اتکابه نفــس ملــی اســتفاده کردنــد»‪ .‬رهبــر انقالب اســامی‬ ‫درهمین زمینــه افزودنــد‪« :‬تولیــد جــت اموزشــی و قطعــات‬ ‫بــرای تولیــد بــرق اســت و امــروز بایــد بــه فکــر فــردا‬ ‫باشــیم»‪.‬حضرت ایـت اهلل خامنـه ای باتاکیدبراینکــه با وجود‬ ‫خســارات فــراوان برجــام‪ ،‬اصــل صنعــت هســته ای حفــظ‬ ‫شــده‪ ،‬دربــاره ادعــای امریکایی هــا بــرای مذاکــره بــا ایــران‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کردنــد‪« :‬مــن علــت مذاکره نکــردن بــا‬ ‫امریکایی هــا را بارهــا گفتــه ام؛ امــا برخــی یــا متوجــه‬ ‫نمی شــوند یــا وانمــود می کننــد کــه متوجــه نشــده اند»‪.‬‬ ‫ایشــان تاکیــد کردنــد‪« :‬هــدف اصلــی امریکایی هــا از‬ ‫ادعــای مذاکــره‪ ،‬گرفتــن توانایی هــای حیاتــی ملــت ایــران‬ ‫اســت‪ .‬البتــه رئیس جمهــوری فعلــی امریــکا هــم به دنبــال‬ ‫برخــی منافــع شــخصی و انتخاباتی ســت؛ همچون اســتفاده‬ ‫تبلیغاتــی از مذاکــره با کره شــمالی»‪ .‬ایشــان باتاکیدبراینکه‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران بــا همــه کشــورها؛ جــز امریکا و‬ ‫رژیــم جعلــی صهیونیســتی مذاکــره می کنــد‪ ،‬افزودنــد‪:‬‬ ‫«عــاج تحریم هــا‪ ،‬عقب نشــینی و مذاکــره بــا دشــمن‬ ‫نیســت؛ بلکــه عــاج واقعــی ان‪ ،‬تکیه بــر توانایی هــای ملــی‪،‬‬ ‫واردکــردن جوانــان بــه میــدان و احیــای ظرفیت هــای‬ ‫فــراوان کشــور و دریــک کالم عمــل بــه ارکان اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی؛ یعنــی درون زایــی و برون گرایی ســت»‪ .‬رهبــر‬ ‫انقــاب اســامی تاکید کردنــد‪« :‬مــا امکانــات و توانایی های‬ ‫داخلــی و ظرفیت هــای بین المللــی فــراوان داریــم کــه بایــد‬ ‫بــا مدیریت جهــادی و تدبیــر واقعــی‪ ،‬به فعلیــت دربیایند»‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای باتاکیدبراینکــه جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران دوســتان موثــری در دنیــا دارد؛ امــا تکیــه‬ ‫واقعــی نظــام اســامی بــه خــدا و مــردم اســت‪ ،‬گفتنــد‪:‬‬ ‫«تکیه بــر امکانــات و اســتقالل داخلــی‪ ،‬هــم دشــمنان‬ ‫خارجــی و هــم بدخواهــان داخلــی دارد‪ .‬ان کسـی که بــرای‬ ‫منافــع خــودش حاضــر اســت کاالیــی را کــه در داخــل‬ ‫تولیــد می شــود‪ ،‬از خــارج وارد کنــد‪ ،‬درواقــع‪ ،‬خیانــت‬ ‫می کنــد و بــا وجــود تاکیدهــای مکــرری کــه شــده اســت؛‬ ‫امــا همچنــان واردات کاالهایــی کــه در داخــل تولیــد‬ ‫می شــوند‪ ،‬ادامــه دارد»‪ .‬اخریــن نکتـه ای کــه رهبــر انقــاب‬ ‫اســامی درخصــوص تحریم هــا گفتنــد؛ «دل نبســتن بــه‬ ‫توخالــی دیگــران» بــود‪ .‬حضــرت ایــت اهلل‬ ‫وعده هــای‬ ‫ِ‬ ‫خامنـه ای گفتنــد‪« :‬در ســال ‪ ۹۷‬و بعــد از خــروج امریــکا از‬ ‫برجــام‪ ،‬متاســفانه کشــور ماه هــا معطــل وعده هــای‬ ‫اروپایی هــا باقــی مانــد و اقتصــاد کشــور شــرطی شــد؛‬ ‫درحالی کــه معطل کــردن اقتصــاد بــه وعده هــای دیگــران‪،‬‬ ‫بســیار مضر اســت»‪ .‬ایشــان افزودنــد‪« :‬اروپایی هــا‬ ‫هیـچ کاری بــرای مقابلــه بــا تحریم هــای امریــکا نکردنــد و‬ ‫انچــه به نــام اینســتکس نیــز مطــرح کردنــد‪ ،‬بازیچـه ای بود‬ ‫کــه محقــق نشــد»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی در جمع بنــدی‬ ‫این بخــش از ســخنان خــود تاکیــد کردنــد‪« :‬عــاج‬ ‫تحریم هــا فعال کــردن ظرفیت هــای داخلی ســت کــه‬ ‫نیازمنــد مجاهــدت اســت»‪ .‬حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای در‬ ‫بخــش دیگــری از سخنانشــان بااشــاره به گرانی هــا و‬ ‫مشــکالت جــدی خانوارهــا در تامیــن معیشــت‪ ،‬گفتنــد‪:‬‬ ‫«کارهــای الزم بــرای رفــع ایــن مشــکالت را در جلســات‬ ‫خصوصــی بــا مســئوالن؛ از جملــه اقــای رئیس جمهــوری‬ ‫مطــرح کرده ایــم و بازهــم به دســتگاه های مســئول تاکیــد‬ ‫می کنیــم»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی مســئله فــوری در‬ ‫بخــش اقتصــاد را «مهــار نوســان قیمت هــا‪ ،‬ایجــاد ثبــات در‬ ‫بــازار و حفــظ ارزش پولــی ملــی» دانســتند و افزودنــد‪« :‬این‬ ‫حالــتِ هــرروز یــک قیمــت بــرای اجنــاس و افســار ‬ ‫پاره کــردن قیمــت ارز‪ ،‬بــرای کشــور مضــر اســت و افــراد‬ ‫اشــنا بــه مدیریت هــای اجرایــی معتقدنــد کــه این مســئله‬ ‫بــا برخــورد دســتگاه های اجرایــی و در مــواردی دســتگاه‬ ‫قضایــی‪ ،‬قابل مهــار اســت»‪ .‬ایشــان افزودنــد‪« :‬در قضیــه ارز‪،‬‬ ‫بانــک مرکــزی تالش هــای زیــادی انجــام می دهــد کــه‬ ‫ان شــاءاهلل موفــق خواهــد شــد؛ البتــه گزارش هــای‬ ‫مطمئنــی وجــود دارد کــه دالیــل سیاســی‪ ،‬امنیتــی در‬ ‫افزایــش قیمــت ارز بیــش از دالیــل اقتصــادی موثــر اســت‬ ‫کــه دراین صــورت بایــد بــا کســانی که بــه ایــن اتــش‬ ‫دامــن می زننــد‪ ،‬جــدا ً مقابلــه شــود»‪ .‬حضــرت ایــت اهلل‬ ‫خامنـه ای مســئله «هدایــت نقدینگــی به ســمت تولیــد» و‬ ‫همچنیــن «رفــع موانــع جهــش تولیــد» را از دیگــر‬ ‫اولویت هــای اقتصــاد کشــور خواندنــد و گفتنــد‪« :‬عــده ای از‬ ‫کارشناســان پیشــنهاد کرده انــد روســای ســه قــوه‬ ‫کارگروهــی را بــرای شناســایی و رفــع موانــع تولیــد تعییــن‬ ‫کننــد»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی اصالحــات اساســی در‬ ‫اقتصــاد کشــور را «اصالح ســاختار بودجــه»‪« ،‬اصــاح نظام‬ ‫بانکــی»‪« ،‬ارتقــای ســرمایه گذاری و اشــتغال» و «بهبــود‬ ‫ن مــوارد‬ ‫محیــط کســب وکار» برشــمردند و گفتنــد‪« :‬ایــ ‬ ‫دوســال قبل و هم زمــان بــا تشــکیل جلســه شــورای عالــی‬ ‫هماهنگــی اقتصــادی بــه ســران قــوا ابــاغ شــد کــه بــا‬ ‫وجــود تالش هــا پیشــرفت قابل توجهــی نداشــته؛ البتــه‬ ‫مهــم این اســت که مــا می دانیــم چــه می خواهیــم و‬ ‫به دنبــال چــه برنامــه ای هســتیم»‪ .‬ایشــان‪« ،‬صبــر» و‬ ‫«ثبــات» را دو نیــاز اساســی بــرای اینــده کشــور دانســتند و‬ ‫باتاکیدبراینکــه براثــر ایمــان مذهبــی و اعتمــاد مــردم بــه‬ ‫نظــام‪ ،‬ثبــات ملــت خــوب اســت‪ ،‬افزودنــد‪« :‬مســئولین هم‬ ‫بایــد بــا کار جهــادی‪ ،‬صبــر و ثبــات خــود را نشــان دهنــد و‬ ‫از تردیــد و نگرانی هــای مضــر اجتنــاب کننــد»‪ .‬حضــرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای‪ ،‬مشــکالت دشــمن اصلی؛ یعنــی امریکا‬ ‫را بســیاربزرگ و غیرقابل مقایســه بــا مشــکالت ایــران‬ ‫خواندنــد و بــا برشــمردن مصادیقــی از مشــکالتِ امــروز‬ ‫امریــکا مثــل فاصلــه طبقاتــی عجیــب‪ ،‬تبعیــض نــژادی‪،‬‬ ‫مشــکالت اقتصــادی و بیکاری هــای گســترده‪ ،‬مشــکالت‬ ‫مدیریتــی در قضیــه کرونــا و مدیریــت اجتماعــی ضعیــف‬ ‫ی و قتــل و شــکنجه به دســت‬ ‫کــه منجــر بــه بی رحمــ ‬ ‫پلیــس امریــکا می شــود‪ ،‬گفتنــد‪« :‬امــروز امریکا در ســطح‬ ‫دنیــا منفــور و منزوی ســت»‪ .‬ایشــان تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫«حــوادث جــاری امریــکا‪ ،‬اتــش زیــر خاکستری ســت کــه‬ ‫شــعله ور شــده و اگرچــه ان را ســرکوب کننــد؛ امــا دوبــاره‬ ‫شــعله ور می شــود و نظــام کنونــی امریــکا را از بیــن می برد؛‬ ‫زیــرا فلســفه سیاســی و اقتصــادی ایــن نظــام‪ ،‬غلــط و‬ ‫محکــوم بــه نابودی ســت»‪ .‬رهبــر انقالب اســامی‪ ،‬ســخنان‬ ‫مکــرر مقام هــای امریکایــی علیــه ایــران را نشــان دهنده‬ ‫ســردرگمی ان هــا دانســتند و افزودنــد‪« :‬مدیریــت امریــکا‬ ‫دچــار ســرگیجه و اشفتگی ســت‪ .‬امریکایی هــا به دنبــال‬ ‫پیداکــردن دشــمن هســتند؛ بنابرایــن‪ ،‬گاهــی از ایران اســم‬ ‫می برنــد و گاهــی از روســیه و چیــن؛ امــا امــروز رژیــم‬ ‫امریــکا دشــمنی بزرگ تــر از ملــت خــود نــدارد و همیــن‬ ‫دشــمن‪ ،‬ان رژیــم را به زانــو درخواهــد اورد»‪ .‬حضــرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای بــا تاکیــد مجــدد بــر صبــر‪ ،‬ثبــات و کار‬ ‫جهــادی افزودنــد‪« :‬دولــت در اواخــر دوران مســئولیت خــود‬ ‫قــرار دارد؛ البتــه طــی ایــن هفت ســال هر چــه توانســتند‪،‬‬ ‫تــاش کردنــد و در برخــی بخش هــای دولــت نیــز واقع ـاً‬ ‫کارهــای خوبــی انجــام گرفــت‪ .‬پــس از ایــن دولــت نیــز‬ ‫دولــت تازه نفســی خواهــد امــد کــه کارهــا را بــا جدیــت‬ ‫بیشــتر دنبــال کنــد»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی در پایــان‬ ‫سخنانشــان بــه مســئله عــزاداری در محــرم اشــاره و تاکیــد‬ ‫کردنــد‪« :‬در عزاداری هــا معیــار ان چیزی ســت کــه ســتاد‬ ‫ملــی کرونــا اعــام می کنــد‪ .‬بنــده هرچــه ان هــا الزم‬ ‫بداننــد‪ ،‬مراعــات خواهــم کــرد‪ .‬توصیــه و تاکیــد مــن بــه‬ ‫همــه عــزاداران‪ ،‬هیئــت‪ ،‬منبری هــا و مداحــان نیــز‬ ‫این اســت که ضوابــط ســتاد ملــی کرونــا بایــد رعایــت‬ ‫شــود؛ چراکــه اگــر همیــن مقــدار مراقبــت و کنتــرل هــم‬ ‫سست شود‪ ،‬فاجعه ای بزرگ پدید خواهد امد»‪.‬‬ ‫اغازبه کار مدارس از ‪ 15‬شهریور؟!‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫در بیــن خبرهــای ریزودرشــت و مصاحبه هــای ان چنانــی‪ ،‬پــاره ای از اوقــات بــه مطالبــی‬ ‫برمی خوریــم کــه وقــوع ان را نمی تــوان عــادی یــا طبیعــی پنداشــت؛ بلکــه نوعــی‬ ‫شــک و گمانه زنــی بــه ایــن جــور گفته هــا‪ ،‬مــا را به طــرف نــکات منفــی بیشــتر ســوق‬ ‫می دهــد؛ حــال اگــر ایــن گفته هــا توســط بزرگ تریــن و حســاس ترین وزارتخانــه ای‬ ‫کــه حــدود ‪18‬میلیون نفــر را زیرپوشــش دارد‪ ،‬زده شــود‪ ،‬حــق داریــم بــا دقــت کافــی بــه‬ ‫ان فکــر کنیــم؛ چراکــه رســالت هــر روزنامه نویســی عالوه بــر نقــد‪ ،‬نتیجه گیــری هــم‬ ‫اســت و لــذا امــروز درمــورد عــدم اجــرای گفتــه باالتریــن مرجــع تصمیم گیــری امــوزش‬ ‫کشــور بــه ســخن می نشــینیم‪ .‬بــرای به کاربنــدی یــا ایجــاد یــک ســاختار بــرای نیــل‬ ‫بــه انجــام کاری‪ ،‬نیــاز بــه عوامــل و اطالعاتی ســت کــه عملی بــودن ایــده را ســهل و‬ ‫اســان کنــد؛ در امــوزش و ان هــم از ‪ 15‬شــهریور‪ ،‬بایــد ایــن عوامــل موجــود باشــد‪.‬‬ ‫برنامه ریــزی به عنــوان اصــل اساســی یــک کار یــا ســاخت اســت‪ .‬پــس از برنامه ریــزی‪،‬‬ ‫ســازمان دادن دومیــن اصــل بــرای اجــرای مدیریــت صحیــح در پــروژه یــا کار به حســاب‬ ‫می ایــد‪ .‬مــن در لبــاس نقــد‪ ،‬شــک دارم کــه اموزش وپــرورش کشــور مــا بتوانــد در‬ ‫‪ 15‬شــهریور مــاه‪ ،‬مــدارس را بازگشــایی کنــد؛ چراکــه وقتــی کرونــا به گفتــه رئیــس‬ ‫دولــت‪ 20 ،‬تــا ‪ 30‬درصــد مــردم مــا را مبتــا می کنــد و همــه پیش بینی هــا داللــت‬ ‫بــر شــیوع مــوج دوم کرونــا در پائیــز و زمســتان دارد‪ ،‬مــا چگونــه می توانیــم مــدارس را‬ ‫بازگشــایی کنیــم؟ بــا کدامیــن سیســتم حمل ونقــل؟ بــا چــه تعــداد معلــم و مربــی؟ بــا‬ ‫چــه میــزان وســایل ســاده پیشــگیری یــا مصونیــت حتــی در حد ماســک که قیمــت ان‬ ‫در ضعیف تریــن نــوع ان دوهزارتومــان اســت؟ ایــا بــا محیــط مــدارس‪ ،‬گر دو خــاک و‬ ‫کمبــود وســایل راحتــی‪ ،‬یــک ماســک در ایــن محیــط می توانــد بیشــتر از یـک روز دوام‬ ‫داشــته باشــد؟ کــه اگــر چنیــن باشــد‪ ،‬روزانــه بــه ‪ 15‬تــا ‪ 20‬میلیــون ماســک نیاز اســت‪.‬‬ ‫عقــل ســلیم می توانــد حکــم کنــد کــه تولیــد روزانــه ‪ 15‬میلیــون ماســک‪ ،‬چــه مبلــغ‬ ‫بزرگــی اعتبــار الزم دارد تــا به دســت دانش امــوزان مــا برســد‪ .‬اگــر نتواننــد مــدارس‬ ‫را نوبتــی کننــد و بنــا باشــد بیــن ‪ 20‬تــا ‪ 35‬نفــر دانش امــوز در محلــی به نــام کالس‬ ‫درس‪ ،‬کــه در تهــران ‪ 500‬هــزار دانش امــوز در محیــط ناامــن درس می خواننــد‪ ،‬چگونــه‬ ‫می شــود اینــان را نوبتــی تقســیم کــرد؟ و اگــر هــم قــرار شــود امــوزش از راه دور صــورت‬ ‫گیــرد؛ یعنــی همیــن روشــی کــه از اســفندماه ازطریــق انالیــن و ســیمای جمهــوری‬ ‫اســامی امــوزش را بــه دانش امــوزان ارائــه دادنــد‪ ،‬لزوم ـاً کلیــه دانش امــوزان کشــور‬ ‫در حــد ‪ 15‬میلیون نفــر‪ ،‬بایــد تمامـاً کامپیوتــر یــا لپ تــاپ و یــا حداقــل تلفــن موبایــل‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬ایــا همــه دانش امــوزان مجهــز هســتند یــا بضاعــت کامــل بــرای خریــد‬ ‫دارنــد؟ در سیســتان و بلوچســتان کــه هنــوز بســیاری از دانش امــوزان در ســیاه چادرها‬ ‫درس می خواننــد‪ ،‬ایــن ابــزار را چگونــه می تواننــد تهیــه کننــد؟ به فــرض کــه بپذیریــم‬ ‫تمــام دانش امــوزان مــا تلفــن همــراه دارنــد و ازاین طریــق می تواننــد امــوزش از راه دور‬ ‫را فــرا گیرنــد‪ ،‬ایــا مــکان مناســب کــه حداقــل برق داشــته باشــد‪ ،‬بــرای تمامــی فرزندان‬ ‫مــا در گوشه گوشــه کشــور و حتــی در ایــات و عشــایر کــه ســال را در قشــاق و ییــاق‬ ‫ســپری می کننــد‪ ،‬وجــود دارد کــه بــا حداقــل دریافــت یــک موبایــل بتواننــد امــوزش‬ ‫الزم را فــرا بگیرنــد؟ و چــون جــواب منفی ســت‪ ،‬از هم اکنــون بــر اموزش وپــرورش‬ ‫فــرض اســت بــرای ســازمان دهی امــوزش از برنامه ریــزی دقیــق غافــل نباشــد؛ چراکــه‬ ‫می تــوان ازطریــق امارگیــری کــه همــان قســمتی از برنامه ریزی ســت بــه شــمار کســانی‬ ‫کــه ازنظــر تلفــن‪ ،‬محــروم هســتند‪ ،‬ســریعاً بــه انــان بــرای تهیــه ابــزار الزم کمــک کــرد‬ ‫و حتــی از خیریــن مدرسه ســاز‪ ،‬درخواســت شــود کــه در نقــاط محــروم و کم بضاعــت‪،‬‬ ‫بــرای دانش امــوزان تلفــن خریــداری کــرده‪ ،‬بــه انــان داده شــود تــا امــوزش از راه دور‪،‬‬ ‫بتوانــد اثربخــش شــود کــه در غیراین صــورت بازهــم شــاهد تبعیــض در مــدارس خواهیم‬ ‫بــود و بازهــم ایــن طبقــات مرفــه و نیمه مرفــه هســتند کــه بــا وجــود کرونــا درس را‬ ‫به خوبــی می خواننــد و فــرا می گیرنــد و بــاز فرودســتان جامعــه‪ ،‬در قیــاس بــا دیگــران‪،‬‬ ‫بهــره ای از امــوزش به واســطه کرونــا نخواهنــد بــرد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫جداسازی بازار مصرف از بازار سرمایه گذاری‬ ‫ِ‬ ‫معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و شهرســازی در خصــوص برنامه هــا و‬ ‫سیاس ـت گذاری های وزارت راه و شهرســازی بــرای ســاماندهی بــازار مســکن‪ ،‬کنتــرل‬ ‫ت و کاهــش ان به میزانی کــه بــرای مصرف کننــدگان واقعــی قابل معاملــه باشــد‪،‬‬ ‫قیم ـ ‬ ‫گفــت‪« :‬قوانینــی کــه در جریــان تصویــب اســت؛ چــه پیشــنهادهای دولــت و چــه‬ ‫طرح هایــی کــه در مجلــس در حال بررسی ســت‪ ،‬چنانچــه زودتــر عملیاتــی و ابــاغ‬ ‫شــوند‪ ،‬حتمــاً روی بــازار مســکن و کنتــرل قیمت هــا‪ ،‬تاثیــر می گــذارد»‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایســنا؛ محمــود محمــودزاده با اشــاره به اینکه بــازار مســکن در شــرایط فعلــی اقتصــادی‪،‬‬ ‫متاثــر از بازارهــای مجــاورش همچــون طــا و ارز اســت‪ ،‬توضیــح داد‪« :‬اســتراتژی دولت و‬ ‫مشــخصاً وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬جدا کــردن بــازار مصــرف از بــازار سرمایه گذاری ســت»‪.‬‬ ‫تعیین ‪ ۳۱‬منطقه با هدف محرومیت زدایی‬ ‫رئیــس بنیــاد مســتضعفان گفــت‪« :‬تــا پایــان امســال‪ ۳۱ ،‬منطقــه در ‪ ۳۱‬اســتان‬ ‫را به عنــوان نقطــه هــدف محرومیت زدایــی تعییــن و حداقــل ظــرف سه ســال‬ ‫در این مناطــق محرومیت زدایــی می کنیــم»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ پرویــز فتــاح افــزود‪:‬‬ ‫«حضــور بنیــاد مســتضعفان در مناطــق محــروم کلیــد خــورده اســت‪ .‬مــا در حال حاضــر‬ ‫‪ ۱۵‬نقطــه را به عنــوان منطقــه هــدف ابادانــی و پیشــرفت در ایــران انتخــاب کرده ایــم‪.‬‬ ‫البتــه بعضــی از اســتان ها ماننــد سیســتان و بلوچســتان دارای دو نقطــه هــدف هســتند‪.‬‬ ‫در بقیــه اســتان ها تقریب ـاً یــک منطقــه را به عنــوان نقطــه هــدف انتخــاب کرده ایــم»‪.‬‬ ‫«نانوایی» و «سوپر مارکت»؛‬ ‫اسیب پذیرترین صنوف در شیوع کرونا‬ ‫رئیــس ســتاد مقابلــه بــا کرونــا در کالن شــهر تهــران با بیان اینکــه اســتان و شــهر تهــران‬ ‫در روزهــای اخیــر در شــرایط قرمــز قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬باالتریــن میــزان ابتــا‬ ‫در مناطــق شــرقی و جنوب شــرقی گــزارش شــده اســت»‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ علیرضــا‬ ‫زالــی از جم ـع اوری اطالعــات ‪ ۵۰‬هــزار بیمــار ترخیصــی در تهــران خبــر داد و افــزود‪:‬‬ ‫«نانوایی هــا در صــورت عدم رعایــت پروتکل هــا‪ ،‬اســیب پذیرترین صنــف شــناخته بــوده‬ ‫و بعد از ان هــا‪ ،‬ســوپرمارکت ها این وضعیــت را دارنــد‪ .‬طبــق نظرســنجی اخیــر کــه بــا‬ ‫همــکاری شــهرداری تهــران انجــام شــده‪ ۷۳ ،‬درصــد مــردم معتقدنــد ویــروس کرونــا در‬ ‫تهــران ضعیــف نشــده اســت»‪.‬‬ ‫ایران؛ جزو پنج کشور برتر اسیا در انتقال خون‬ ‫ســخنگوی ســازمان انتقــال خــون گفــت‪« :‬ایــران‪ ،‬تنهــا کشــور منطقــه مدیترانه شــرقی‬ ‫دارای برنامــه ملــی خون هــای نــادر اســت و ســازمان انتقــال خــون ایــران‪ ،‬عضــو‬ ‫ایــن کارگــروه در انجمــن بین المللــی انتقــال خــون در بیــن ‪ 23‬کشــور دنیــا و تنهــا‬ ‫کشــور مســلمان در میــان ایــن ‪ 23‬کشــور اســت»‪ .‬به گــزارش تســنیم؛ دکتــر بشــیر‬ ‫حاجی بیگــی افــزود‪« :‬از نظــر نــرخ پائیــن عفونت هــای منتقل شــونده از راه خــون‪ ،‬میــان‬ ‫اهداکننــدگان در بیــن کشــورهای منطقــه ‪( EMRO‬مدیترانــه شــرقی) حــرف اول را‬ ‫می زنیــم و بــه خطــر صفــر انتقــال بیماری هــای عفونــی از راه خــون نزدیــک شــده ایم‪.‬‬ ‫ایــران در حال حاضــر جــزو پنــج کشــور برتــر در زمینــه طــب انتقال خــون در اسیاســت»‪.‬‬ ‫تالش بانک مرکزی برای کنترل تورم‬ ‫رئیـس کل بانــک مرکــزی با بیان اینکــه تمــام تــاش خــود را بــرای کنتــرل میان مــدت‬ ‫و بلندمــدت رشــد متغیرهــای پولــی و مدیریــت نــرخ ســود بــرای مهــار تــورم ب ـه کار‬ ‫می گیریــم ‪ ،‬گفــت‪« :‬دولــت بــا فــروش ســهام دولتــی و اوراق‪ ،‬کســری بودجــه را تامیــن‬ ‫می کنــد»‪ .‬به گــزارش فــارس؛ عبدالناصــر همتــی در یادداشــت اینســتاگرامی در صفحــه‬ ‫خــود نوشــت‪« :‬بانــک مرکــزی بــا وجــود تمــام موانــع و محدودیت هــا‪ ،‬از همــه ابزارهــای‬ ‫خــود بــرای تحقــق تــورم هدف گذاری شــده‪ ،‬بــرای یک ســال اینده اســتفاده می کنــد‪.‬‬ ‫ضمن اینکــه؛ قضــاوت در خصــوص عملکــرد بانــک مرکــزی‪ ،‬بایــد در چهارچــوب محیــط‬ ‫اقتصــاد کالن و شــوک های وارده بــه اقتصــاد و همچنیــن بر مبنــای ابزارهــا‪ ،‬اختیــارات و‬ ‫درجــه اســتقالل بانــک مرکــزی باشــد»‪.‬‬ ‫ثبت نام کتب درسی دانش اموزان جا مانده میان پایه‬ ‫دانش امــوزان میان پایــه کــه در مهلــت زمانــی مقــرر از ثبت ســفارش کتاب هــای‬ ‫درســی جــا مانده انــد‪ ،‬می تواننــد از امــروز؛ شــنبه ‪ 11‬تــا ‪ 20‬مرداد مــاه بــه ســامانه‬ ‫فــروش و توزیــع مــواد اموزشــی مراجعــه و به صــورت فــردی یــا گروهــی اقــدام بــه‬ ‫ثبت ســفارش کتاب هــای درســی کننــد ‪ .‬به گــزارش پانــا؛ با توجه بــه شــیوع بیمــاری‬ ‫شو پــرورش و لــزوم برنامه ریــزی‬ ‫کوویــد‪ -19‬در کشــور و همچنیــن تاکیــد وزیــر اموز ‬ ‫و اتخــاذ تدابیــر الزم بــرای شــروع ســال تحصیلــی ‪ 1400-1399‬از ‪ 15‬شــهریور ماه‪،‬‬ ‫ســازمان پژوهــش و برنامه ریــزی اموزشــی تصمیــم گرفتــه تقویــم زمانــی ســفارش و‬ ‫توزیــع کتاب هــای درســی کــه قب ـ ًا طــی شــیوه نامه مستند سازی شــده بــه اســتان ها‬ ‫ابــاغ شــده بــود را تغییــر دهــد‪ .‬بر این اســاس؛ مقــرر شــد ثبت ســفارش فــردی و‬ ‫گروهــی پایه هــای ورودی مقاطــع تحصیلــی نظیــر امادگــی مقدماتــی (پیش دبســتانی‬ ‫اســتثنایی)‪ ،‬پایه هــای اول‪ ،‬هفتــم و دهــم دانش امــوزان عــادی و اســتثنایی از ‪ ۸‬تیرمــاه‬ ‫شــروع و تــا ‪ ۲۰‬مردادمــاه ادامــه یابــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫تریبون‬ ‫ شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2035‬‬ ‫سردار ازمون تاکید کرد؛‬ ‫تاثیر نویسندگان بر سرنوشت بشریت‬ ‫طارمی؛ بهترین زوج فوتبالی من!‬ ‫توسعه در چند فصلِ جادویی!‬ ‫ســردار ازمــون‪ ،‬این فصــل موفقیــت چشــمگیری را بــا تیــم زنیــت‬ ‫ـی لیــگ‬ ‫کســب کــرد‪ .‬ازمــون عالوه بــر رســیدن به عنــوان اقــای گلـ ِ‬ ‫روســیه بــا تیــم زنیــت بــا ‪ ۱۷‬گل‪ ،‬قهرمانــی بــا ایــن تیــم در لیــگ‬ ‫و جــام حذفــی روســیه را تجربــه کــرد‪ .‬به گــزارش مهــر؛ ازمــون‬ ‫بعــد از قهرمانــی در جــام حذفــی‪ ،‬بــه ایــران و گنبــد؛ زادگاه خــود‬ ‫بازگشــت و در مصاحبـه ای‪ ،‬شــرایط فصــل گذشــته و برنامه هایــش‬ ‫بــرای ســال بعــد را تشــریح کــرد‪ .‬او گفــت‪« :‬می دانســتم شــهر مــا‬ ‫(گنبــد) به خاطــر کرونــا وضعیــت قرمــز دارد و ســعی کــردم از‬ ‫خانــه بیــرون نــروم‪ .‬اینجــا وضعیــت از قرمز هم گذشــته‪ .‬در روســیه‬ ‫باشــگاه مــا حرفه ای ســت و الگویــی بــرای باشــگاه های دیگــر بــود و‬ ‫بایــد پروتکل هــا را رعایــت می کردیــم‪ .‬البتــه این وضعیــت بــرای‬ ‫بازیکنــان خارجــی و دور از خانــه خیلی ســخت بــود»‪ .‬او دربــاره‬ ‫شکســتن پروتکل هــای بهداشــتی در روســیه و جریمه شــدنش‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬یک بــار اشــتباه کــردم و رفتــم رســتوران‪ .‬فکــر کردم‬ ‫دولــت روســیه اعــام کــرده قرنطینــه بــاز شــده؛ ولــی نمی دانســتم‬ ‫و رفتــم غــذا خــوردم‪ .‬ایــن‪ ،‬یــک تجربــه خیلی خــوب شــد‪ .‬از‬ ‫باشــگاه عذرخواهــی کــردم و همه چیــز به خوبــی و خوشــی تمــام‬ ‫شــد»‪ .‬مهاجــم تیــم ملــی دربــاره تجربــه هشت ســاله حضــورش‬ ‫در لیــگ روســیه و احتمــال بازگشــت بــه لیــگ ایــران‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا‬ ‫تمــام احترامــی کــه بــرای لیــگ ایــران قائــل هســتم‪ ،‬بایــد بگویــم‬ ‫کــه دوســت دارم در اروپــا و لیگ هــای معتبــر‪ ،‬بــازی و چالــش‬ ‫جدیــدی را تجربــه کنــم»‪ .‬ازمــون درواکنش بــه ســوالی مبنی بــر‬ ‫عجیب تریــن شــایعه ای کــه دربــاره خــودش شــنیده اســت‪ ،‬تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬مــن حرف هــای زیــادی شــنیده ام؛ ولــی اینکــه شــنیدم بــا‬ ‫پــول بــه تیــم ملــی رفتـه ام‪ ،‬خنده دارتریــن و عجیب ترینشــان بــود‪.‬‬ ‫می دانــم کــه این هــا هــم برگرفتــه از هــواداران یــک تیــم اســت!» او‬ ‫بااشــاره به زوج ســازی خوبــش در تیــم زنیــت بــا ارتــم زوبــا و کســب‬ ‫عنــوان اقــای گلــی در کنــار ایــن بازیکــن‪ ،‬گفــت‪« :‬اول بــه موفقیت‬ ‫تیــم فکــر می کردیــم‪ .‬وقتــی هــم تیــم قهرمــان شــد‪ ،‬بــرای اقــای‬ ‫گلــی تــاش می کردیــم‪ .‬اولویتمــان قهرمانــی در لیــگ روســیه و‬ ‫جــام حذفــی بــود‪ .‬ارتــم‪ ،‬بازیکــن خیلی خوبی ســت و خیلــی بــه‬ ‫مــن کمــک کــرد‪ .‬او یکــی از بهتریــن مهاجمــان روســیه اســت»‪.‬‬ ‫ازمــون دربــاره پــاس گل خــود بــه زوبــا درشــرایطی که خــودش‬ ‫هــم می توانســت گل زنــی کنــد و به تنهایــی اقــای گل روســیه‬ ‫شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬خیلی هــا گفتنــد به خاطراینکــه ارتــم دوســت‬ ‫خوبــم بــود‪ ،‬بــه او پــاس دادم؛ امــا هــر بازیکــن دیگــری هــم بــود‬ ‫ایــن کار را می کــردم‪ .‬از وقتی کــه اکبــر محمــدی مربــی ام بــود‬ ‫و حتــی قبــل ازان‪ ،‬به عنــوان یــک مهاجــم‪ ،‬خودخواه نبــودن را‬ ‫هــم بــه مــا یــاد داده انــد»‪ .‬او درادامــه از باالرفتــن قابلیت هایــش‬ ‫درصــورت بــازی در کنــار یــک مهاجــم دیگــر صحبت کــرد و گفت‪:‬‬ ‫«دقیق ـاً همین طــور اســت‪ .‬مــن در تیــم ملــی بــا تمــام احترامــی‬ ‫کــه بــرای مربیــان قبلــی قائلــم‪ ،‬تــک مهاجــم بــودم‪ .‬همیشــه‬ ‫دوســت داشــتم دو مهاجــم بــازی کنــم‪ .‬خیلــی دوســت دارم در‬ ‫تیــم ملــی هــم بــا دو مهاجــم بــازی کنیــم‪ .‬نظــر ســرمربی هرچــه‬ ‫باشــد برایــم قابل احتــرام اســت‪ .‬اگــر یک نفــر بــه مهاجــم کمــک‬ ‫کنــد‪ ،‬بهتــر اســت‪ .‬بازی هایــی کــه قب ـ ًا بــرای مرحلــه مقدماتــی‬ ‫بــا تیــم ملــی انجــام دادیــم‪ ،‬ســخت بــود»‪ .‬مهاجــم تیــم ملــی ایران‬ ‫بااشــاره به عملکــرد مهــدی طارمــی در تیــم ریــواوه و پنالتی هــای‬ ‫زیــادی کــه ایــن بازیکــن بــرای تیمــش در پرتغــال گرفــت‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬مدافعــان پرتغــال در اینســتاگرام پیغــام می دادنــد بــه یــار‬ ‫خوبــت در تیــم ملــی بگــو این قــدر پنالتــی نگیــر! طارمــی در هــر‬ ‫بــازی پنالتــی می گرفــت‪ .‬مــن خــودم خیلــی کــم پنالتی گرفتـه ام‪.‬‬ ‫پنالتی گرفتــن‪ ،‬یکــی از کارهــای ســخت اســت و هــوش و زیرکــی‬ ‫زیــادی می خواهــد»‪ .‬ازمــون ســپس به شــوخی گفــت‪VAR« :‬‬ ‫(تکنولــوژی کم ـک داور ویدئویــی) هــم از دســت مهــدی خســته‬ ‫شــده اســت‪ VAR .‬ازبس کــه مهــدی را دیــده‪ ،‬خــودش می نویســد‬ ‫پنالتــی!» او درخصــوص هولیگان هــای فوتبــال روســیه‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«مــن ندیــده ام؛ فرهنــگ تماشــاگران روســیه خــوب اســت‪ .‬درســت‬ ‫اســت شــعارهایی می دهنــد؛ ولــی مــن چیــزی دربــاره هولیگان هــا‬ ‫ندیــده ام»‪ .‬مهاجــم تیــم ملــی ایــران تصریــح کــرد‪« :‬دوســت دارم‬ ‫بــا مهــدی (طارمــی) در یــک تیــم بــازی کنــم‪ .‬بهتریــن زوج دوران‬ ‫فوتبالــی مــن‪ ،‬مهــدی بــوده اســت‪ .‬خیلــی دوســت دارم بــا هــم در‬ ‫یــک تیــم بــازی کنیــم؛ چــون همدیگــر را خــوب درک می کنیــم»‪.‬‬ ‫ازمــون دربــاره وضعیتــش بــرای فصــل اینــده و اینکــه به کــدام تیم‬ ‫خواهــد رفــت؟ خاطرنشــان کــرد‪« :‬وقتــی صددرصــد نشــده اســت‪،‬‬ ‫چیــزی نمی تــوان گفــت‪ .‬باشــگاه هرموقــع بــا مــن صحبــت کــرد‬ ‫و قطعــی شــد‪ ،‬ان وقــت می توانــم حــرف بزنــم‪ .‬هیــچ صحبتــی بــا‬ ‫مــن نشــده اســت و نمی توانــم چیــزی بگویــم‪ .‬فعـ ًا بــا تیــم زنیــت‬ ‫قــرارداد دارم و عاشــق ایــن تیــم هســتم»‪ .‬او کــه بــا برنامــه «فوتبال‬ ‫‪ »۱۲۰‬و هم زمــان بــا مهــدی طارمــی گفت وگــو می کــرد‪،‬‬ ‫درپاسـخ به اینکه ایــا امــکان بــازی بــا زالتــان ابراهیموویــچ (انتقــال‬ ‫بــه تیــم اث میــان) وجــود دارد؟ گفــت‪« :‬چه کسی ســت کــه‬ ‫دوســت نداشــته باشــد بــا زالتــان بــازی کنــد؟» دراین زمــان‬ ‫مهــدی گفــت‪« :‬مــن نمی خواهــم‪ .‬اگــر زالتــان بــازی کنــد‪ ،‬مــا‬ ‫بایــد برویــم روی نیمکــت!» ازمــون درادامــه گفــت‪« :‬نــه؛ مــن‬ ‫مــی روم و می جنگــم‪ .‬می جنگــم و مــزدم را می گیــرم»‪ .‬مهاجــم‬ ‫تیــم زنیــت درپاس ـخ به ســوالی مبنی بــر علــت ناکامــی زنیــت در‬ ‫لیــگ قهرمانــان اروپــا‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬تــا بــازی بنفیکا شــانس خوبی‬ ‫داشــتیم و تیــم دوم گــروه بودیــم‪ .‬وقتــی نتیجــه بــازی الیپزیــش‬ ‫را بیــن دو نیمــه در رختکــن اعــام کردنــد‪ ،‬به ضررمــان شــد‪ .‬در‬ ‫نیمــه اول موقعیت هــای خیلی خوبــی داشــتیم؛ امــا دقیقــه ‪ ۴۹‬گل‬ ‫خوردیــم‪ .‬مــن گل به خــودی زدم و اخراجــی دادیــم‪ .‬نفهمیدیــم چــه‬ ‫شــد‪ .‬همه چیــز بیــن دو نیمــه رخ داد‪ .‬اگــر تمرکزمــان را در زمیــن‬ ‫می گذاشــتیم‪ ،‬می توانســتیم صعــود کنیــم‪ .‬شــانس خیلی خوبــی‬ ‫داشــتیم»‪ .‬ازمــون دربــاره الگوهــای دوران کودک ـی اش در فوتبــال‪،‬‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬الگــوی داخلــی مــن علــی دایــی و خارجـی ام زالتــان‬ ‫ابراهیموویــچ بــود‪ .‬مــن پوســتر علی دایــی و رونالــدوی برزیلــی را در‬ ‫اتاقــم داشــتم»‪ .‬مهاجــم تیــم ملــی ایــران درخصــوص وضعیــت تیم‬ ‫کشــورمان بــرای صعــود بــه جــام جهانــی هــم گفــت‪« :‬صددرصــد‬ ‫کار ســختی داریــم‪ .‬فدراســیون بایــد همــه را متحــد کنــد‪ .‬در زمــان‬ ‫مربــی قبلــی (ویلموتــس) مــا یــک تیــم نبودیــم و بــه مشــکل‬ ‫خوردیــم؛ ولــی بــا اســکوچیچ همه چیــز رفــع می شــود‪ .‬اســکوچیچ‪،‬‬ ‫روحیــات بازیکنــان ایرانــی را می شناســد‪ .‬کمــک می کنیــم بهترین‬ ‫نتیجــه را بگیریــم و مــردم را شــاد کنیــم»‪.‬‬ ‫نمایشگاه خط‬ ‫دعوت‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫*مهرداد ناظری ‪ mehrdad_nazery@yahoo.com‬وقتــی بــرای اولین بــار در کالس درس انشــاء این موضــوع بــه مــا داده شــد کــه «در اینــده‬ ‫می خواهیــد چــه کاره شــوید؟» شــوق وذوق فراوانــی در میــان بچه هــا بــه راه افتــاد و هریک ازان هــا رویاهــای خــود را درمــورد اینــده خــود به تصویــر‬ ‫کشــیدند‪ .‬به یــاد دارم کــه دران روزهــا مــن نوشــتم؛ «می خواهــم در اینــده نویســنده شــوم» و در انجــا توضیــح دادم کــه نویســندگی‪ ،‬شــغلی پــر از‬ ‫شــگفت انگیزی‪ ،‬خلــق مضامیــن نــو‪ ،‬تحــول و شــور و شــوق اســت‪ .‬ان روز ســر کالس‪ ،‬معلــم و همکالسـی ها بعــد از شــنیدن انشــای زیبــای مــن‪ ،‬برایــم‬ ‫کــف زدنــد‪ .‬ایــن تشــویق‪ ،‬در ناخوداگاهــم تاثیــر گذاشــت و غیرمســتقیم مــرا به ســوی اینــده ســوق داد‪ .‬وقتی کــه به ســن انتخــاب شــغل رســیدم‪ ،‬ارزوی‬ ‫دوران کودکــی محقــق شــد و مــن بــه شــغل نویســندگی و تحقیــق روی اوردم ‪...‬‬ ‫بی شــک عــده زیــادی از مــردم جهــان‪ ،‬ایــن مســیر و‬ ‫سرنوشــت مشــابه ایـن را انتخــاب می کننــد؛ امــا واقعـاً‬ ‫نویســندگان چه کسانی هســتند؟ نویســندگان‪ ،‬کسانی‬ ‫هســتند کــه در حوزه هــای گوناگــون‪ ،‬جهان هــای‬ ‫نــو می افریننــد و زندگــی تکــراری و کلیشــه ای‬ ‫انســان ها را بــا شــور و هیجــان مواجــه می ســازند؛‬ ‫امــا واقعیــت این اس ـت که علی رغــم اثرگــذاری شــغل‬ ‫نویســندگان‪ ،‬این گــروه در رســیدن بــه یــک زندگــی‬ ‫ـق اقتصــادی‪ ،‬ناکام انــد‪ .‬ان هــا‬ ‫مناســب و تاحــدی موفـ ِ‬ ‫شــبانه روز تــاش می کننــد و در موضوعــات مختلــف‬ ‫قلم فرســایی انجــام می دهنــد و درنهایــت‪ ،‬نتیجــه کار‬ ‫ان هــا دراختیــار مخاطبــان قــرار می گیــرد‪ .‬تــراژدی‬ ‫بــزرگ تاریــخ این اســت که بســیاری از نویســندگان‬ ‫مشــهور جهــان‪ ،‬در دوران زیســت و حیــات خــود نــه‬ ‫از جذابیت هــای شــهرت نامشــان اســتفاده کردنــد و نه‬ ‫توانســتند اثــار خــود را در بــازار دراختیــار مخاطبــان‬ ‫قــرار داده و صاحــب یــک زندگــی بــا اســتانداردهای‬ ‫مناســب شــوند؛ مثــ ًا «فرانتــس کافــکا»؛ نویســنده‬ ‫بــزرگ جهــان‪ ،‬بســیاری از اثــار خــود را در زمــان‬ ‫حیــات خــود هرگــز چــاپ نکــرد‪ .‬او قبــل از مــرگ‪،‬‬ ‫اثــارش را بــه دوســت صمیم ـی اش ســپرد و وصیــت‬ ‫کــرد کــه ان هــا را بســوزاند؛ امــا دوســتش ایــن‬ ‫اثــار را به چــاپ رســاند و امــروزه «کافــکا» یکــی‬ ‫از نوابــغ بــزرگ بشــری در عرصــه داستان نویســی‬ ‫به حســاب می ایــد یــا «جــک لنــدن»؛ نویســنده ای‬ ‫کــه درطــول زندگــی مجبــور بــه کارگــری و حتــی‬ ‫دزدی شــد‪ ،‬در دوران حیــات خــود چنــدان از مواهــب‬ ‫فــروش گســترده اثــار خــود بهره منــد نشــد‪ .‬یکــی‬ ‫از موضوعــات مهــم دربــاره تاثیــر نویســندگان بــر‬ ‫سرنوشــت بشــریت این اسـت که اگــر بخواهیــم جهانی‬ ‫نــو و متفــاوت داشــته باشــیم‪ ،‬زمــان ان رســیده کــه‬ ‫بــه محققیــن و نویســندگان اهمیــت بیشــتری داده‬ ‫شــود؛ درغیراین صــورت بســیاری از نخبــگان بشــری‬ ‫در گوشــه وکنار به دنیــا می اینــد‪ ،‬رشــد می کننــد‬ ‫و روزی جهــان را تــرک می گوینــد؛ بی انکــه مــا‬ ‫از توانایی هــا و خدمــات ان هــا بهره منــد شــویم‪.‬‬ ‫براســاس مراحــل رشــد در تفکــر خــاق بایــد درنظــر‬ ‫داشــت کــه نویســندگان جــزو گــروه نوابغی به حســاب‬ ‫می اینــد کــه نظیــر ان هــا در تاریــخ تکــرار نمی شــود؛‬ ‫یعنــی در تاریــخ دیگــر نمی تــوان مثل داستایوفســکی‪،‬‬ ‫شکســپیر‪ ،‬ســاموئل بکــت‪ ،‬البرکامــو و ‪ ...‬داشــت‪.‬‬ ‫هرکــس بــه انچــه در عمــق وجــودش عالقه منــد‬ ‫اســت‪ ،‬دسترســی پیدا کنــد‪ .‬نکتــه دوم‪ ،‬تقویــت قدرت‬ ‫تــاش و پشــتکار در انجــام کارهاســت‪ .‬نویســندگان‬ ‫بزرگــی همچــون «مارکــس»‪ ،‬در روز بالغ بــر ‪ 16‬یــا‬ ‫‪17‬ســاعت کار بی وقفــه انجــام می دادنــد‪ .‬او اگرچــه‬ ‫در فقــر زندگــی کــرد؛ امــا توانســت بــا تفکــر و‬ ‫اگــر بپذیریــم مفهومــی به نــام «مطلــق‬ ‫خوشــبختی» وجــود نــدارد‪ ،‬دران صــورت‬ ‫بــر این نکتــه صحــه می گذاریــم کــه‬ ‫تــاش یــک انســان بــرای ســاخت و ایجــاد‪،‬‬ ‫شــادی عظیمــی می افرینــد کــه می تــوان‬ ‫نــام ان را «خوشــبختی نســبی» گذاشــت‪.‬‬ ‫خوشــبختی می توانــد در اوج درد و رنــج‬ ‫بــرای انســان ایجــاد شــود‬ ‫برای اینکــه بتــوان جهــان بهتــری را تجربــه کــرد‪ ،‬الزم‬ ‫اســت فضایــی ایجــاد کــرد کــه در ان‪ ،‬نویســندگان‬ ‫بتواننــد خودشــان را بــروز دهنــد و به شــکوفایی جهان‬ ‫اطــراف نیــز کمــک کننــد‪ .‬ازطرف دیگــر‪ ،‬وظیفــه‬ ‫نظام هــای اموزشــی و خانواده هــا این اســت که‬ ‫در شــکل دادن بــه اســتعدادها و ایجــاد توانایی هــا‬ ‫در نســل اینــده همــه تــاش خــود را ب ـه کار گیرنــد‪.‬‬ ‫ان چیزی کــه می توانــد بــه تولیــد نویســنده در یــک‬ ‫جامعــه کمــک کنــد‪ ،‬تقویــت اراده و قــدرت انتخــاب‬ ‫افــراد اســت‪ .‬انســان‪ ،‬موجودی ســت کــه بــا اراده‬ ‫می توانــد گام هــای بلنــدی به ســوی موفقیــت بــردارد‪.‬‬ ‫براین مبنــا؛ الزم اســت مجموعــه دیوارهایــی کــه دور‬ ‫انســان ها وجــود دارد‪ ،‬از اطــراف ان هــا برداشــته شــود‪.‬‬ ‫در اینجــا ســه نکتــه را بایــد مدنظــر قــرار داد‪ :‬اول انکــه‬ ‫بــه عالیــق و دوست داشــتن های افــراد توجــه کــرد‪.‬‬ ‫دوست داشــتن های هــر انســانی‪ ،‬اینــده توســعه هــر‬ ‫کشــور را محقــق خواهــد ســاخت؛ بنابرایــن‪ ،‬بایــد در‬ ‫یــک نظــام اجتماعــی به گونــه ای عمــل کــرد کــه‬ ‫نوشــته های خــود بــرای هزاران ســال بعــد از خــود‪،‬‬ ‫تغییــر و تحــوالت اساســی ایجــاد کنــد‪ .‬نکتــه ســوم‪،‬‬ ‫ایجــاد فضایــی بــرای بازگشــت بــه خــود اســت‪ .‬هــر‬ ‫انســانی‪ ،‬قــدرت تخیــل نامحــدودی دارد کــه مثــل‬ ‫یــک ماشــین هوشــمند او را قدرتمنــد و متفــاوت‬ ‫می ســازد‪ .‬انســان‪ ،‬تنهــا موجودی ســت کــه می توانــد‬ ‫بــا قــدرت تخیــل چندین برابــر ســرعت نــور ذهنــش‬ ‫را به حرکــت دراورد؛ پــس اگــر بپذیریــم کــه جامعــه‬ ‫ازیک ســو بایــد حمایــت بی دریــغ از نویســندگان و‬ ‫محققــان انجــام دهــد و ازســوی دیگر‪ ،‬بــر ایــن امــر‬ ‫واقــف باشــیم کــه بــرای جامعه مطلــوب و توســعه یافته‬ ‫نیــاز اســت کــه مــدارس و خانواده هــا درراســتای‬ ‫تربیــت نابغه هــا و نویســندگان حرکت کننــد و در وهله‬ ‫اخــر‪ ،‬اراده خــود فــرد می توانــد شگفتی ســاز طبیعــت‬ ‫شــود؛ دران صــورت می تــوان امیــدوار بــود کــه بشــر از‬ ‫فضــای تراژیک گونـه ای کــه بــرای خــود ســاخته‪ ،‬خروج‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬هم اکنــون الزم اســت بهتریــن کارهــا‬ ‫بــرای انســان ها انجــام شــود تــا روزگاری احســاس‬ ‫دیرشــدن یــا نرســیدن بــه اهــداف در مــا تقویــت‬ ‫نشــود‪« .‬کنفوســیوس» معتقــد اســت؛ «اگــر کاری را‬ ‫کــه دوســت داریــد انتخــاب کنیــد‪ ،‬ان وقــت مجبــور‬ ‫نیســتید حتــی ی ـک روز هــم درطــول عمــر خــود کار‬ ‫کنیــد!» ایــن جملــه به زیبایــی بــه مــا می گویــد کــه‬ ‫اگــر شــغل مــا بــه یــک کار شــاق و ســخت و درداور‬ ‫مبــدل شــده به این دلیــل اســت کــه هیــچ لحظـه ای و‬ ‫هیــچ نقطـه ای در فضــای شــغل مــا ارامــش و امنیــت‬ ‫را بــرای مــا ایجــاد نمی کنــد و مــا بــا ان‪ ،‬احســاس‬ ‫انــس و الفــت نمی کنیــم‪ .‬تجربــه موفقیــت کارافرینــان‬ ‫شــرق اســیا نشــان می دهــد کــه ان هــا بیــش از تــوان‬ ‫عــادی یــک انســان‪ ،‬کار انجــام داده انــد‪ .‬کارکــردن برای‬ ‫ان هــا به معنــای افتخارافرینــی بــرای کشــور و جامعه و‬ ‫درنهایــت‪ ،‬رســیدن بــه قله هــای موفقیــت بــوده اســت‪.‬‬ ‫اگــر بپذیریــم مفهومــی به نــام «مطلــق خوشــبختی»‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬دران صــورت بــر این نکتــه صحــه‬ ‫می گذاریــم کــه تــاش یــک انســان بــرای ســاختن و‬ ‫ایجادکــردن‪ ،‬شــادی عظیمــی می افرینــد کــه می تــوان‬ ‫نــام ان را «خوشــبختی نســبی» گذاشــت‪ .‬خوشــبختی‬ ‫می توانــد در اوج درد و رنــج بــرای انســان ایجــاد‬ ‫شــود‪« .‬ویکتــور فرانــکل»؛ روانشناســی کــه در زنــدان‬ ‫اشــویتس المــان اســیر بــود‪ ،‬در اوج رنج کشــیدن یــک‬ ‫انســان و ازدس ـت دادن خانــواده خــود راهــی به ســوی‬ ‫مطلوبیــت و موفقیــت بــرای بشــر را محقــق ســاخت‪.‬‬ ‫او پایه گــذار مکتــب «لوگوتراپــی» (معنادرمانــی) در‬ ‫جهــان اســت و بــه مــا می گویــد کــه اگــر هرلحظــه‬ ‫در زندگــی بتــوان معنایــی بــرای ان ُجســت‪ ،‬هرگــز‬ ‫شکســت یــا ســقوط بــرای کنشــگر اجتماعــی‬ ‫به وقــوع نمی پیونــدد‪« .‬جولیــان اشــنابل» در فیلــم‬ ‫«اتاقــک غواصــی و پروانــه» داســتان زندگــی فــردی‬ ‫را روایــت می کنــد کــه ســردبیر یکــی از مجــات‬ ‫مهــم دنیاســت کــه تنهــا ‪44‬ســال زندگــی می کنــد و‬ ‫دراثــر یــک حملــه عصبــی فلج کننــده‪ ،‬حرکــت همــه‬ ‫اعضــای بدنــش را از دســت می دهــد و پس ازمدتــی‬ ‫می میــرد؛ امــا نکتــه مهــم اینکــه باتوجه به اینکــه‬ ‫روزهــای اخــر عمــر خــود را می گذرانــد‪ ،‬در اوج زندگــی‬ ‫می کنــد‪ .‬او بــا پلــک زدن تــاش می کنــد تــا روایــت‬ ‫زندگــی خــود را بازگــو کنــد‪ .‬ایــن مــرد تــا لحظــات‬ ‫اخــر‪ ،‬شــوخ طبعی اش را حفــظ می کنــد و عشــق و‬ ‫عالق ـه اش را بــه غــذا از دســت نــداده و حتــی روابــط‬ ‫اجتماعــی اش را نیــز تــداوم می بخشــد‪ .‬ایــن فیلــم‬ ‫کــه در جشــنواره کــن‪ ،‬عنــوان بهتریــن کارگردانــی‬ ‫را به خــود اختصــاص داده‪ ،‬نشــان می دهــد چگونــه‬ ‫انســان ها می تواننــد راه هــای متفاوتــی را طــی کننــد‪.‬‬ ‫شــاید همــه بخش هــای زندگــی را نتــوان مدیریــت‬ ‫کــرد و به اعتقــاد برخــی از روان شناســان اجتماعــی؛‬ ‫زندگــی‪ ،‬رخــدادی درحال وقــوع اســت و مــا بعضــاً‬ ‫ملــزم بــه پذیــرش ان هســتیم؛ امــا درعین حــال‪،‬‬ ‫می تــوان امیــدوار بــود کــه راه هایــی بــرای تحقــق خــود‬ ‫وجــود دارد‪ .‬ایــن تحقــق‪ ،‬خــود نکتــه بسیارمهمی ســت‬ ‫کــه بایــد بــه ان توجــه کــرد‪ .‬نویســندگان‪ ،‬کســانی‬ ‫بودنــد کــه در بســیاری ازمواقع بــرای یــک زندگــی‬ ‫معمولــی‪ ،‬رنج هــای بســیاری را تجربــه کردنــد‪ .‬ان هــا‬ ‫دیــده نشــدند؛ امــا عشــاق واقعــی داســتان زندگی بشــر‬ ‫بودنــد‪ .‬برخــی نیــز مثــل «اولــگا توکارچــوک» در ابتــدا‬ ‫در رشــته ای دیگــر مشــغول به کار شــدند؛ امــا بعــد بــه‬ ‫نویســندگی روی اوردنــد و از ان تجربه هــای قبلــی‪،‬‬ ‫اســتفاده های فــراوان کردنــد‪ .‬ایــن نویســنده لهســتانی‬ ‫کــه روزگاری روانشناســی خوانــده بــود‪ ،‬بعدهــا بــه‬ ‫نویســندگی روی اورد و در ســال ‪ 2018‬نیــز عنــوان‬ ‫جایــزه نوبــل ادبیــات را به خــود اختصــاص داد‪ .‬اگــر‬ ‫امــروز بــه توســعه کشــور فکــر می کنیــم‪ ،‬بایــد بــر روی‬ ‫نویســندگان بالقــوه کشــورمان ســرمایه گذاری کنیــم‪.‬‬ ‫ممکــن اســت نویســندگان در دورافتاده تریــن نقــاط‬ ‫کشــور بــه کار فکرکــردن و نوشــتن مشــغول باشــند‪.‬‬ ‫حــال نیــاز اســت کــه فرصت هــای ایجــاد شــاهکارهای‬ ‫جهانــی را از خــود دریــغ نکنیــم‪ .‬نویســندگی‪ ،‬ایمــان‬ ‫بــه اینــده و اراده ای بــرای عظمت ســازی انســان‬ ‫مــدرن اســت‪ .‬بایــد بــرای تحقــق جهــان نویســندگی‪،‬‬ ‫از همیــن امــروز بــرای زندگــی ان ها اندیشـه ای در ســر‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬امــروز مــا بــرای ان هــا ســرمایه گذاری‬ ‫می کنیــم و ان هــا فــردای جامعــه ایــران عزیــز را‬ ‫می ســازند‪.‬‬ ‫*جامعه شناسوعضوهیئت علمی‬ ‫(ره)‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی واحد یادگار امام‬ ‫چرا افراد «کاریزماتیک» جذاب هستند؟‬ ‫شــاید تابه حــال در اجتمــاع یــا جمــع دوســتانه‬ ‫خــود‪ ،‬واژه «کاریزمــا» بــه گوشــتان خــورده باشــد‬ ‫یــا تاکنــون برایتــان پیــش امــده کــه راه و روش‬ ‫کســی را بی چون وچــرا بپذیریــد و خــود را‬ ‫شــیفته او بدانیــد‪ .‬اگــر بــا چنیــن شــرایطی روب ـه رو‬ ‫بــوده یــا هســتید‪ ،‬بایــد بدانیــد کــه ایــن همــان‬ ‫کاریزمــای شخصیتی ســت‪ .‬به گــزارش باشــگاه‬ ‫خبرنــگاران جــوان؛ کاریزماتیک بــودن‪ ،‬یکــی از‬ ‫ویژگی هــای شخصیتی ســت کــه به دلیــل داشــتن‬ ‫برخــی ویژگی هــا‪ ،‬الگــوی افــراد دیگــر محســوب‬ ‫می شــود؛ تاجایی کــه حتــی بــرای ایــن افــراد‬ ‫جامعــه الهام بخــش اســت‪ .‬کاریزماتیک بــودن‪ ،‬از‬ ‫جملــه ویژگــی شخصیتی ســت کــه اگرچــه افــراد‬ ‫زیــادی در سراســر دنیــا دارای ایــن ویژگــی نیســتند؛‬ ‫امــا ان هایــی هــم کــه از ان بهره منــد هســتند‪،‬‬ ‫بــا قدرتــی کــه دارنــد‪ ،‬می تواننــد گــروه زیــادی را‬ ‫تحت تاثیــر خــود قــرار دهنــد و درواقــع‪ ،‬ان هــا را‬ ‫به ســوی خــود جــذب کننــد‪ .‬کاریزمــا‪ ،‬کلمــه ای‬ ‫یونانــی به معنــای «موهبــت» اســت و ماکــس وبــر‪،‬‬ ‫بــرای نخســتین بار در قــرن نوزدهــم نظریــه رهبــری‬ ‫کاریزماتیــک را مطــرح کــرد‪ .‬رهبــر کاریزماتیــک؛‬ ‫فردی ســت کــه در خلــق رابطــه ای تاثیرگــذار‪،‬‬ ‫بی اســتفاده از زور یــا پــاداش مالــی موفــق اســت‬ ‫و توانایــی الهام بخشــی و تلقیــن بــه پیــروان خــود‬ ‫را دارد؛ چراکــه ارتبــاط رهبــران کاریزماتیــک بــا‬ ‫پیروانشــان‪ ،‬رابطــه مریــد و مــراد اســت و ان هــا‬ ‫نمــادی بــرای برخــی از ارزش هــا شــمرده می شــوند‪.‬‬ ‫شاتر‬ ‫با من‬ ‫حرف بزن‬ ‫این اثر که اقتباسی از سه نمایشنامه معروف‬ ‫کارگردانی حامد‬ ‫جهان است؛ به نویسندگی و‬ ‫ِ‬ ‫شیخی و با بازی حامد شیخی‪ ،‬شراره صبور و‬ ‫یگانه سرور؛ در «تماشاخانه ملک» به رویِ صحنه‬ ‫رفته و تا ‪ 24‬مردادماه ‪ 99‬هرشب ساعت ‪21‬‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫درحقیقــت‪ ،‬پیــروان نســبت بــه رهبــران خــود‬ ‫رابط ـه ای عاطفــی دارنــد و فعالیت هایــی کــه انجــام‬ ‫می دهنــد‪ ،‬مــاوراء هنجارهــای پذیرفته شــده در‬ ‫جامعــه اســت‪ .‬مهــرداد ثابــت دررابطه بــا افــرادی‬ ‫دارای ویژگــی کاریزمــا اظهــار کــرد‪« :‬افــراد دارای‬ ‫کاریزمــا‪ ،‬الهام بخــش‪ ،‬گــرم و صمیمــی هســتند و‬ ‫شــخصیتی تاثیرگــذار‪ ،‬دوست داشــتنی و قابل اعتمــاد‬ ‫دارنــد؛ به طوری کــه اغلــب مــردم در حیطــه کار و‬ ‫تجــارت خــود عالقــه دارنــد بــا ان هــا همــکاری‬ ‫کننــد و ایده هــای ان هــا بــا اســتقبال خوبــی روبـه رو‬ ‫می شــوند و افــراد‪ ،‬تحت تاثیــر ایده هــای ان هــا‬ ‫قــرار می گیرنــد»‪ .‬ایــن روانشــناس درخصــوص‬ ‫ویژگی هــای شــخصیت کاریزماتیــک بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«افرادی کــه دارای شــخصیت کاریزماتیــک هســتند‪،‬‬ ‫ویژگی هایــی دارنــد کــه یکی ازان هــا‪ ،‬صــدای فــرد‬ ‫اســت کــه در اولیــن برخــورد می توانــد تاثیــر زیــادی‬ ‫روی شــنونده بگــذارد و تاحــدی بــه وی کمــک کنــد‬ ‫تــا شــخصیت فــرد مقابــل را بشناســد»‪ .‬او تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬صــدای قاطــع و باصالبــت‪ ،‬یکــی از رکن هــای‬ ‫کاریزماتیک بــودن فــرد اســت؛ زیــرا لحــن صحبــت‬ ‫و ریتمــی کــه او بــه حرف زدنــش می دهــد‪،‬‬ ‫می توانــد مخاطــب را جــذب یــا دفــع کنــد‪ .‬ازایـن رو‪،‬‬ ‫هرچــه صــدا زیباتــر باشــد‪ ،‬طبیعی ســت کــه‬ ‫تاثیرگــذاری اش هــم بیشــتر باشــد‪ .‬به همین دلیــل‬ ‫وقتــی فــرد‪ ،‬ماهرانــه صحبــت می کنــد‪ ،‬می توانــد‬ ‫امیــدوار باشــد کــه توجه هــا را به ســمت خــود‬ ‫جلــب کنــد»‪ .‬او گفــت‪« :‬اعتمادبه نفــس‪ ،‬یکی دیگــر‬ ‫از ویژگی هــای شــخصیتی افــراد کاریزماتیــک اســت؛‬ ‫چراکــه اعتمادبه نفــس‪ ،‬توانمنــدی در انجــام کارهــا با‬ ‫انگیــزه درونــی و به شــکلی قاطــع و محترمانــه اســت‬ ‫کــه فــرد هیچ گونــه نگرانــی نــدارد کــه دیگــران چــه‬ ‫فکــری درمــورد او می کننــد»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬نفــوذ‬ ‫کالم یــا فــن بیــان‪ ،‬از دیگــر ویژگی هــای افــراد‬ ‫کاریزماتیــک اســت کــه دراین خصــوص بایــد گفــت‬ ‫همان طورکــه افــراد‪ ،‬اصــول نوشــتن را در مدرســه و‬ ‫ازطریــق تمریــن در مدت زمانــی معیــن می اموزنــد‪،‬‬ ‫می تواننــد ســخنوری را ازطریــق امــوزش و بــا تمرین‬ ‫مــداوم یــاد بگیرنــد و افرادی کــه در صحبت کــردن‬ ‫خــود توانایــی بــاال دارنــد‪ ،‬بایــد بــه این نکتــه توجــه‬ ‫کننــد کــه صِ ــرف توانمندبــودن در صحبت کــردن‬ ‫و خوانــدن مطالــب‪ ،‬نمی تواننــد خــود را از کســب‬ ‫مهــارت فــن بیــان محــروم کننــد و دراین میــان‪،‬‬ ‫بایــد گفــت کــه نبایــد از جــادوی کالم خــود غافــل‬ ‫شــد!» ایــن روانشــناس افــزود‪« :‬مثبت اندیشــی و‬ ‫امیــد همیشــگی و یافتــن راه حــل مناســب بــرای‬ ‫برطرف شــدن مشــکالت‪ ،‬از دیگــر ویژگی هــای‬ ‫افــراد کاریزماتیــک اســت؛ زیــرا ان هــا هیــچ زمانــی‬ ‫و تحــت هیــچ شــرایطی ناامیــد نمی شــوند و‬ ‫درمقایســه با دیگــران‪ ،‬همیشــه نگاهــی عمیق تــر‬ ‫بــه مســائل دارنــد»‪ .‬دراین میــان‪ ،‬پرسشــی کــه‬ ‫بــرای اغلــب افــراد عالقه منــد بــه ویژگــی شــخصیتی‬ ‫کاریزماتیــک مطــرح می شــود این اســت که چگونــه‬ ‫می تواننــد کاریزمــای خــود را افزایــش و ارتباطــات‬ ‫خــود را بهبــود دهنــد؟! ثابــت درخصــوص افزایــش‬ ‫کاریزمــا در افــراد و بهبــود ارتباطــات بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«ادم هــا تمایــل بــه همــکاری بــا افــرادی دارنــد کــه‬ ‫بــه ان هــا عالقه مندنــد‪ .‬ازایــن رو‪ ،‬شــما به عنــوان‬ ‫فردی کــه قصــد داریــد ایــن ویژگــی شــخصیتی را در‬ ‫خــود تقویــت کنیــد‪ ،‬بایــد به صورتــی رفتــار کنیــد‬ ‫کــه دوســتتان داشــته باشــند و دراین میــان هــم از دو‬ ‫ویژگــی مهــم صبــر و ادب غافــل نشــوید»‪ .‬او تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬مــردم‪ ،‬جــذب ادم هایــی می شــوند کــه َس ـ ِر‬ ‫حــرف خــود می ایســتند و اگــر قولــی می دهنــد یــا‬ ‫حرفــی را بیــان می کننــد‪ ،‬ان را به خوبــی و بادقــت‪،‬‬ ‫در همان زمــان مشــخص یــا زودتــرازان انجــام‬ ‫دهنــد»‪ .‬او تاکیــد کــرد‪« :‬مــردم‪ ،‬بــه انســان های‬ ‫خوش قلــب اعتمــاد می کننــد‪ .‬ازایــن رو‪ ،‬وقتــی بــه‬ ‫ان هــا توصیــه می کنیــد کــه بــه ان هــا بیشــتر از‬ ‫خودتــان ســود می رســانید‪ ،‬بــه خوش قلب بودنتــان‬ ‫ایمــان می اورنــد کــه نبایــد از ایــن موهبــت الهــی‬ ‫غافــل شــد»‪ .‬او دررابطه بــا اهمیــت صداقــت‬ ‫به عنــوان یکــی از راه هــای افزایــش کاریزمــا و بهبــود‬ ‫ارتباطــات گفــت‪« :‬مــردم‪ ،‬دوســت دارنــد که ســرمایه‬ ‫خــود را دراختیــار افــراد صــادق‪ ،‬ســالم و بااخــاق‬ ‫قــرار دهنــد‪ .‬ازایــن رو‪ ،‬توجــه کنیــد درخصــوص‬ ‫مطالــب بازاریابــی به هیچ عنــوان دروغ نگوییــد»‪ .‬او در‬ ‫پایــان خاطرنشــان کــرد‪« :‬اغلــب‪ ،‬ویژگی هــای مثبــت‬ ‫افــراد کاریزماتیــک باعــث تمایــز ان هــا از دیگــر افــراد‬ ‫جامعــه می شــود کــه بایــد بــه این موضــوع توجــه‬ ‫کــرد کــه ایــن ویژگــی را می تــوان به صــورت‬ ‫اکتســابی به دســت اورد و به خوبــی تقویــت کــرد»‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نگاهی کوتاه به مجموعه شعر‬ ‫«دیکتاتوری در سطرهای ابری»‬ ‫ایمان سیدی‬ ‫روبــرت والــزر در رمــان «یاکــوب ُفــن گونتــن» می نویســد‪« :‬مدت هاســت کــه زندگــی ســزاوار‬ ‫لعنــت اســت؛ امــا لعنتــش نمی کنــم‪ .‬دیگــر درد را حــس نمی کنــم‪ ،‬حســم بــه درد به پایــان‬ ‫رســیده اســت»‪« .‬دهکــد ه درد» شــاید بهتریــن نامی ســت کــه بتــوان بــرای اولین مجموعــه‬ ‫شــعر زینــب فرجــی انتخــاب کــرد‪ .‬فرجــی می نویســد‪ :‬می فهمــم مــاه را هــر وقــت از اب‬ ‫بگیــری تنهاســت ‪ ...‬ایــن‪ ،‬اولیــن رویکــرد شــاعر بــا تنهایی ســت‪ .‬مهم تریــن مســئله ای کــه‬ ‫انســان بــا ان به دنیــا می ایــد‪ .‬ایــن خــود یــک اشــنازدایی از رویکردی ســت کــه در گذشــته‬ ‫اســتفاده شــده اســت‪ .‬شــعرها یکدســت هســتند و شــاعر دنبــال خــودش می گــردد‪ .‬دنبــال‬ ‫جهانــی از ادم هــا کــه از دســت داده اســت‪ .‬حتــی رویکــردی جــدی بــا خــدا دارد و می نویســد‪:‬‬ ‫در چرخــش ایــن دایــره‪ /‬مــن یگانــه پــروردگارم را از دســت داده ام‪ /‬همــان کــه می گفتنــد‪/‬‬ ‫وقتــی گریــه می کنــی‪ /‬گریــه می کنــد‪ /‬وقتــی می خنــدی‪ /‬می خنــدد ‪ ...‬نــگاه فرجــی بــه‬ ‫ادم هــا شناســایی دردهــای ان هاســت‪ .‬اگــر بــه زن نــگاه می کنــد‪ ،‬می خواهــد اشــنازدایی‬ ‫کنــد از ان‪ .‬زن هــا کــه درد را ماننــد پســتانکی بـ ه دهــان دارند و ایــن «لیبیدوی» ارضا نشــدنی‬ ‫درد همچنــان ادامــه دارد‪ :‬تیــری بــه ســمتت شــلیک خواهــد شــد‪ /‬بــا پســتانکی در دهــان‬ ‫زنــان پا به مــاه‪ /‬تانک هــا مــا را دوســت خواهنــد داشــت‪ /‬خمپاره هــا مــا را بــه اغــوش‬ ‫خواهنــد کشــید ‪ ...‬نــام شــعرها ارجاعــات درســت فرامتنــی را بــازی می کنــد و موتیــف در‬ ‫برخــی از شــعرها بــا اتفاقــات ظاهــری شــعر متفــاوت اســت و ایــن بــه شــعر فرجــی غنــا داده‪.‬‬ ‫شــاعر به دنبــال حقیقــت تنهایی ســت و ان را در خــودش می بینــد‪ :‬تنهایــی‪ /‬گاهــی بیش تــر‬ ‫از خــودش غــذا می خــورد‪ /‬و حقیقــت چــون صدایــی‪ /‬بر می گــردد بــه خــودم‪ /‬ســوزنی‬ ‫ـیقی محــزون در جــان انســان ها‬ ‫در تــه‪ /‬ت ـ ِه دلــم گیــر کــرده اســت ‪ ...‬تنهایــی شــبیه موسـ ِ‬ ‫می خوانــد‪ .‬شــاعر در ایــن دهکــده غم بــار عاشــق می شــود و محبوبــش را صــدا می زنــد‪:‬‬ ‫محبوبــم‪ /‬دیگــر هیــچ خبــری مــرا خوشــحال نمی کنــد‪ /‬حتــی خبــر انتقالــی تــو از شــهری‬ ‫بــه شــهر دیگــر‪ /‬حتــی رفتــن تــو‪ /‬از ایــن کوچه پس کوچه هــا ‪ ...‬بســامد شــعرها و نام هــای‬ ‫ان هــا گاه یکســان هســتند‪ :‬ســردخانه‪ ،‬پوســیدن و ســکون‪ .‬نوعــی مــرگ را بــا خوانــش ایــن‬ ‫شــعرها در خــود حــس می کنیــم کــه بــرای هــر مخاطبــی‪ ،‬تکان دهنــده اســت‪ .‬زبــان معیــار‬ ‫ـی و از انتــزاع بـه دور‬ ‫و ارتبــاط صمیمــی کــه شــاعر بــا مخاطــب برقــرار می کنــد‪ ،‬کامـ ًا عینـ ‬ ‫اســت‪ .‬فــرم شــعرها یکســان اســت؛ یعنــی نوعــی روایــت از زندگــی دارد کــه در کیفــی بــا‬ ‫خــود حمــل می کنــد و خانه به خانــه می گــردد و هــر شــعر را شــبیه نامــه ای بی نــام‪،‬‬ ‫می انــدازد درون خانه هــای مــرد ه ایــن دهکــده‪ .‬ایــا کســی صــدای شــاعر را می شــنود؟‬ ‫ایــا مــن هســتم؟ حتــی می نویســد‪ :‬مــن مــردگان ایــن شــهر را‪ /‬بیشــتر از زنــدگان دوســت‬ ‫دارم‪ /‬الی اشــیای مــرده ی دســتگاه گــوارش‪ /‬و گلــو‪ /‬گلــو کــه از بغــض ادمــی دلتنــگ شــروع‬ ‫می شــود ‪ ...‬در انتهــای شــعرها مخاطــب کشــف خارق العــاده ای نمی بینــد؛ مگــر در شــعر‬ ‫«اعصــاب موریانه هــا» کــه گفتــه می شــود‪ :‬تــو را دوســت دارم ای موهایــت بلندی هــای‬ ‫بادگیــر ‪ ...‬شــعر زینــب فرجــی‪ ،‬شــع ِر گفتــار جنــون و فقــر اســت‪ .‬شــعری کــه وقتــی خوانــده‬ ‫ـدان فقــدان می گویــد؛ نوعــی باز افرینــی مجــدد‬ ‫شــود‪ ،‬ماننــد دیکتاتــوری در ســطرها از فقـ ِ‬ ‫سیاهی ســت کــه در شــهر حرکــت می کنــد شــبیه ســایه ای کــه می گــردد پیکــرش را پیــدا‬ ‫کنــد؛ امــا نمی توانــد ‪...‬‬ ‫فهرست‬ ‫نامزدهای اولیه جایزه «بوکر» ‪2020‬‬ ‫نامزدهــای اولیــه جایــزه بوکــر ســال ‪ 2020‬اعــام و ‪ 13‬نویســنده بــرای به دســت اوردن‬ ‫جایــزه ‪50‬هزارپاونــدی بــا هــم رقابــت می کننــد‪ .‬هیــاری منتــل؛ نویســنده انگلیســی اثــار‬ ‫تاریخــی‪ ،‬بــرای بــار ســوم میــان نامزدهــای جایــزه معتبــر بوکر قــرار گرفتــه اســت‪« .‬گاردین»‬ ‫دراین بــاره نوشــت‪ :‬اخریــن کتــاب از سـه گانه منتــل تحت عنــوان «اینــه و چــراغ» در میــان‬ ‫نامزدهــای اولیــه بوکــر قــرار گرفــت تــا بــرای ســومین بار شــانس به دسـت اوردن بوکــر نصیــب‬ ‫ایــن نویســنده انگلیســی شــود‪ .‬اولیــن کتــاب از این مجموعــه دربــاره امــدن تومــاس کرامــول‬ ‫بــه قــدرت و اعــدام تومــاس مــور اســت و در ســال ‪ 2009‬منتشــر شــد و جایــزه بوکــر را هــم‬ ‫بــرای نویســنده به ارمغــان اورد‪ .‬در ســال ‪ 2012‬دومیــن کتــاب از این مجموعــه تحت عنــوان‬ ‫«اجســاد را بیاوریــد» منتشــر شــد و دوبــاره جایــزه بوکــر را به دســت اورد‪ .‬داســتانی کــه‬ ‫چگونگــی ســقوط ان بولیــن؛ همســر دوم هنــری هشــتم را به تصویــر کشــید‪ .‬منتــل؛ یکــی از‬ ‫چهــار نویسنده ای ســت کــه توانســته تاکنــون دوبــار جایــزه بوکــر را به دســت اورد‪ .‬مــارگارت‬ ‫اتــوود‪ ،‬پیتــر کاری و جــی‪ .‬ام کوئتــزی؛ ســه نویســنده دیگــر هســتند کــه دوبــار جایــزه بوکــر‬ ‫را به دســت اوردنــد‪ .‬تاکنــون هیــچ نویســنده ای موفــق نشــده س ـه بار به افتخــار برنده شــدن‬ ‫در بوکــر دســت یابــد‪ .‬پیش خریــد «اینــه و چــراغ» نســبت بــه کتــاب «وصیت هــا» نوشــته‬ ‫مــارگارت اتــوود کــه در چهارهفتـه اول فروشــش در ســال ‪ 2019‬رکــورد زد‪50 ،‬درصــد بیشــتر‬ ‫بــود و حداقــل ‪200‬نفــر بــرای خریــد ان در ســاعات اغازیــن صــف بســته بودنــد‪ .‬ایــن اثــر‪،‬‬ ‫قبــل از انتشــار‪ ،‬بیــن نامزدهــای اولیــه جایــزه زنــان بریتانیــا قــرار گرفــت و بی شــک همــه‬ ‫منتظــر بودنــد تــا انتخــاب داوران امســال جایــزه بوکــر را هــم ببیننــد‪ .‬پیش ازایــن از نیکوالس‬ ‫پیرســون پرســیدیم‪« :‬فکــر می کنیــد منتــل بتوانــد جایــزه بوکــر را بــرای بــار ســوم به دســت‬ ‫بیــاورد؟» او کــه از ســال ‪ 2004‬ویراســتار هیــاری منتــل اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬معتقــدم منتــل بــا‬ ‫ایــن کتــاب‪ ،‬در اوج زندگــی کاری خــود قــرار گرفتــه اســت و بادرنظرگرفتــن تــاالر گــرگ و‬ ‫اجســاد را بیاوریــد؛ در کارنامــه کاری ایــن نویســنده‪ ،‬حضــورش در اوج اصـ ًا عجیــب نیســت؛‬ ‫امــا ســومین بوکــر را دورازذهــن می دانــم»‪ .‬خــود نویســنده نیــز گفتــه اســت‪« :‬اگــر این بــار‬ ‫برنــده نشــوم‪ ،‬فاجعــه اســت؛ امــا اگــر ببــازم هــم ناراحــت نمی شــوم»‪ .‬دیگــر نامزدهــای جایزه‬ ‫بوکــر ســال ‪ 2020‬به شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫«جسد قابل سوگواری» نوشته سیتسی دانگرامبگا‬ ‫«پادشاه سایه» نوشته مازا منگیست‬ ‫«چه سن بامزه ای» نوشته کایلی رید‬ ‫«چقدر از این تپه ها طالست» نوشته پم ژانگ‬ ‫«بی انتها» نوشته کولوم مک کان‬ ‫«موقرمز کنار خیابان» نوشته ان تایلر‬ ‫«شاگی ب ِین» نوشته داگالس استوارت‬ ‫«زندگی واقعی» برندون تایلز‬ ‫«شکر سوخته» نوشته اونی دوشی‬ ‫«سرزمین ناشناخته جدید» نوشته دیان کوک‬ ‫«ان ها که بودند» نوشته گابریل کرائوز‬ ‫«عشق و دیگر ازمایش های ذهن» نوشته سوفی وارد‬ ‫سحر حسابی‪ /‬ایبنا‬ ‫اینفوگرافیک‬ ‫زندانی خارجی را دارد؟‬ ‫کدام کشور بیشترین‬ ‫ِ‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫کــدام کشــور بیشــترین تعــداد زندانــی خارجــی را دارد؟ طبــق داده هــای انجمــن بین المللــی‬ ‫تحتِ عنــوان ‪ World Prison Brief‬به انتشــار رســیده؛ صددرصــ ِد‬ ‫‪ IAPR‬کــه به تازگــی و‬ ‫ِ‬ ‫زندانیانــی کــه در شاهزاده نشــین «موناکــو» بســر می برنــد‪ ،‬اتبــاع خارجــی هســتند! در ایــن‬ ‫ـخ ‪ 29‬جــوالی ‪ 2020‬در مرکــز داده پــردازی ‪Statista‬‬ ‫گــزارش کــه خالصــه نتایــج ان به تاریـ ِ‬ ‫به انتشــار رســیده؛ علــت ایــن امــر ایــن عنــوان شــده اســت کــه بومیــان ایــن ســرزمین کــه‬ ‫«مونگاســک» نامیــده می شــوند‪ ،‬بســیارکم تعداد و به عبارتــی در اقلیــت هســتند‪ .‬امــار ســال‬ ‫‪ 2015‬نشــان داده بــود کــه تنهــا ‪21.6‬درصــد از جمعیــت ‪38400‬نفــریِ دومیــن کشــور‬ ‫کوچــک جهــان را مونگاس ـک ها تشــکیل داده انــد‪ .‬دومیــن کشــور در ایــن فهرســت‪ ،‬کشــور‬ ‫کوچــک و مســتقل «اندورا»ســت کــه در محــدوده کوه هــای «پیرنــه» و بیــن دو کشــور‬ ‫فرانســه و اســپانیا قــرار دارد؛ ‪88.5‬درصــد از زندانیــان ایــن کشــور‪ ،‬از خارجی هــا هســتند‪ .‬رتبه‬ ‫ســوم نیــز دراین زمینــه بــه «امــارات» بــا ‪87.5‬درصــد می رســد‪ .‬بــرای مقایســه بایــد گفــت‬ ‫کــه مثـ ًا در «ایــاالت متحــده امریــکا» حــدود ‪5.5‬درصــد از زندانیــان را خارجی هــا تشــکیل‬ ‫ـی ایــران مربــوط به دســامبر‬ ‫می دهنــد‪ .‬اخریــن داده هــای ایــن مرکــز درمــورد زندانیــان خارجـ ِ‬ ‫ســال ‪ 2014‬اســت کــه تعــداد ان هــا را ‪2.9‬درصــد ثبــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫موناکو‬ ‫‪100.0‬‬ ‫‪88.5‬‬ ‫‪87.8‬‬ ‫اندورا‬ ‫امارات‬ ‫‪75.0‬‬ ‫لیختن اشتاین‬ ‫لوکزامبورگ‬ ‫‪74.7‬‬ ‫‪73.3‬‬ ‫قطر‬ ‫سوئیس‬ ‫‪70.7‬‬ ‫گامبیا‬ ‫‪66.7‬‬ ‫‪53.2‬‬ ‫‪52.7‬‬ ‫اتریش‬ ‫یونان‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫ شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2035‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960317005001119‬مــورخ ‪ 1399/04/14‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫شهرســتان رامهرمــز تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای جهانگیــر رحیمــی فرزنــد نادعلــی‬ ‫دارای کــد ملــی ‪ 1910135003‬بــه شناســنامه ‪ 13490‬صــادره از رامهرمــز نســبت بــه ششــدانگ‬ ‫عرصــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 483/98‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 1‬فرعــی از ‪4‬‬ ‫اصلــی واقــع در بخــش دو رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز کوچــه منافــی خریــداری شــده از مالکیــت‬ ‫رســمی کلیــه ورثــه امیرقلــی منافی مورکانــی تاییــد گردیــد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی مشــعر بــر دعــوی را بــه‬ ‫ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد و برابــر مــاده ‪ 3‬قانــون مذکــور صــدور ســند مالکیــت مانــع‬ ‫مراجعــه متضــرر بــه مراجــع قضایــی نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/11 :‬‬ ‫باغدار‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/236‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960317005001288‬مــورخ ‪ 1399/04/23‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫شهرســتان رامهرمــز تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم ســیده زهرا موســوی فرزنــد‬ ‫ســیدعلی بابا دارای کــد ملــی ‪ 1911736647‬بــه شناســنامه ‪ 810‬صــادره از رامهرمــز نســبت بــه‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 249/30‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 1205‬اصلــی واقــع‬ ‫در بخــش یــک رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬خیابــان شــهیداوینی خریــداری شــده از مالکیــت رســمی‬ ‫مریــد خادم ـی زاده تاییــد گردیــد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی مشــعر بــر دعــوی را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر‬ ‫خواهــد شــد و برابــر مــاده ‪ 3‬قانــون مذکــور صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع‬ ‫قضایــی نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/11 :‬‬ ‫باغدار‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/237‬‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه پرونده کالسه ‪9800302‬‬ ‫بدینوســیله بــه ورثــه حســین عرب دوحصــاران (فاطمــه نجــار و عمــار عرب دوحصــاران و زهــرا‬ ‫عرب دوحصــاران و مصطفــی عرب دوحصــاران و شــهربانو ایمانی بغــداده و لیــا عرب دوحصــاران و‬ ‫فاطمــه عرب دوحصــاران و اســماعیل عــرب) ابــاغ می شــود کــه خانــم نجمــه پاســدار جهــت وصــول‬ ‫مهریــه خــود بــه اســتناد ســند ازدواج شــماره ‪ 82/03/18-8708‬دفتــر ازدواج ‪ 64‬گنابــاد علیــه شــما‬ ‫اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه فــوق در ایــن اداره تشــکیل شــده و بــا توجــه بــه‬ ‫اینکــه حســب اعــام مامــور پســت ابــاغ واقعــی بــه نامبــردگان میســر نگردیــده اســت‪ ،‬لــذا بنــا بــه‬ ‫تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 19 /18‬ائین نامــه اجــرا‪ ،‬مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از‬ ‫روزنامه هــای کثیراالنتشــار اگهــی می شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه‬ ‫روز ابــاغ محســوب می گــردد‪ ،‬نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد‪ ،‬عملیــات اجرائــی‬ ‫جریــان خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/05/11 :‬‬ ‫سیدضیاءالدین مهدوی شهری‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫م الف ‪99123‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز اتومبیــل ســواری ســایپا ‪ 131SE‬بــه شــماره پــاک ایــران ‪258 -36‬ص‪ 38‬و شــماره موتــور‪:‬‬ ‫‪ 5135273‬و شــماره شاســی‪ NAS411100E1026818 :‬بــه مالکیــت مجیــد جهانــی مفقــود گردیــده و‬ ‫از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز اتومبیــل ســواری ســایپا ‪ 131SE‬بــه شــماره پــاک ایــران ‪891 -42‬ص‪ 66‬و شــماره موتــور‪:‬‬ ‫‪ M13/6198801‬و شــماره شاســی‪ NAS411100J3477755 :‬بــه مالکیــت محبوبــه قوی کتـف رودی مفقــود‬ ‫گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000308‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک چنــاران‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای پرویــز کاکاونــد فرزنــد براتعلــی بشماره شناســنامه ‪865‬‬ ‫صــادره از قوچــان در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 117‬مترمربــع پــاک ‪ 442‬فرعــی از ‪130‬‬ ‫اصلــی واقــع در چنــاران از محــل مالکیــت مشــاعی متقاضــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/11 :‬‬ ‫مرتضی والیتی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫م الف ‪4‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و دو عــدد پــاک متعلــق بــه خــودرو ســواری هاچ بــک ســایپا ‪ 111SE‬مــدل ‪ 1398‬بــه‬ ‫رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره پــاک ‪797‬ج‪ -67‬ایــران ‪ 75‬و شــماره موتــور ‪ M136415534‬و شــماره‬ ‫شاســی ‪ NAS431100K1079869‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪11/151‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز ســواری ‪ 405‬جی ال ایکــس ‪ XU7‬مــدل ‪ 1396‬بــه رنــگ نقــره ای متالیــک بــه‬ ‫شــماره پــاک ‪212‬ج‪ -95‬ایــران ‪ 65‬و شــماره موتــور ‪ 124K1099603‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ NAAM01CE6HK599767‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫م الف ‪11/152‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306009000260‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک چنــاران تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی شــرکت کشــاورزی دامپــروری و گلخانـه ای غــزال شــریف اباد بشــماره شناســه‬ ‫ملــی ‪ 10380375380‬در یــک واحــد دامپــروری بــه مســاحت ‪ 3728/75‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪221‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی شــریف اباد خراســان رضــوی بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبــت ملــک چنــاران از محــل مالکیــت‬ ‫بیگلــر ازمــوده محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/04/25 :‬‬ ‫ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫م الف ‪99/3‬‬ ‫اصالحیه‬ ‫بــه اگهــی می رســاند‪ :‬در اگهــی مربــوط بــه اقــای بهــروز داســتانی فر فرزنــد محمــد بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 15315‬بــا موضوعیــت ثبتــی (تعییــن تکلیــف) در تاریخ هــای ‪1399/3/7‬‬ ‫و‪" 1399/3/24‬مســاحت ملــک اشــتباهاً ‪ 99/48‬مترمربــع درج شــده و صحیــح ان ‪ 48/99‬مترمربــع‬ ‫اســت" کــه بدینوســیله اصــاح می گــردد‪.‬‬ ‫شماره‪ 139960316002000424 :‬تاریخ‪1399/03/06 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 139960318011003980‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/04/16‬و ‪ 139960318011003981‬مــورخ ‪ 1399/04/16‬و ‪139960318011003982‬‬ ‫مــورخ ‪ 1399/04/16‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫مهــدی قاســم زاده چوبری فرزنــد رمضانعلــی و محمــد قاســم زاده چوبری فرزنــد رمضانعلــی و امیــن‬ ‫صافــدل فرزنــد محمــود از پــاک ‪ 7‬باقیمانــده از ‪ 13‬اصلــی واقــع در قریــه مرجقــل بخــش ‪ 22‬گیــان‬ ‫از مالکیــت ســتاد اجرائــی فرمــان امــام(ره) بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان‬ ‫احداثــی (نیمه ســاز) بمســاحت ‪ 245/91‬مترمربــع (مشــاعاً بالســویه) از طــرف هیئــت مذکــور احــراز‬ ‫گردیــده و پــاک ‪ 1193‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح‬ ‫مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره‬ ‫ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات‬ ‫نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر‬ ‫بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/11 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/255‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 139960318011003492‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/04/09‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه اســماعیل‬ ‫بیاتی نســب فرزنــد حجت الــه از پــاک ‪ 7‬باقیمانــده از ‪ 13‬اصلــی واقــع در قریــه مرجقــل بخــش‬ ‫‪ 22‬گیــان از مالکیــت ســتاد اجرائــی فرمــان امــام(ره) بعنــوان ششــدانگ یکبــاب مغــازه احداثــی‬ ‫بمســاحت ‪ 28/35‬مترمربــع از قطعــه ‪ 13/60‬از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪1194‬‬ ‫بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض‬ ‫داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت‬ ‫بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت‬ ‫اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت‬ ‫بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه‬ ‫دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/11 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/256‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 139960318011004287‬مــورخ‬ ‫‪ 1399/04/21‬و ‪ 139960318011004288‬مــورخ ‪ 1399/04/21‬هیــات حــل اختــاف مســتقر‬ ‫در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه نســرین رحمتی میاندهــی فرزنــد جبــار و ملیحــه‬ ‫رحمتی میاندهــی فرزنــد جبــار از پــاک ‪ 34‬اصلــی واقــع در شــهر صومعه ســرا بخــش ‪ 22‬گیــان از‬ ‫مالکیــت ســتاد اجرائــی فرمــان امــام(ره) بعنــوان ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت ‪ 39/41‬مترمربــع‬ ‫(مشــاعاً بالســویه) از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 19‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا‬ ‫براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن‬ ‫انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی‬ ‫تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه نمایــد‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام‬ ‫می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/05/11 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/257‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه‬ ‫بدینوســیله بــه فاطمــه جعفریــان و اقــدس ربیعــی و اعظــم جعفریــان و کســری جعفریــان تحــت‬ ‫قیومیــت احمــد جعفریــان همگــی ورثــه مرحــوم عبــاس جعفریــان فرزنــد علی اصغــر ســاکن شــهرری‪،‬‬ ‫خیابــان فدائیــان اســام‪ ،‬ایســتگاه منــگل‪ ،‬پــاک ‪ 18‬ابــاغ می شــود کــه خانــم اعظــم جعفریــان‬ ‫فرزنــد علــی جهــت وصــول تعــداد ‪ 280‬عــدد ســکه تمــام بهــار ازادی بــه اســتناد ‪ 5805‬مــورخ‬ ‫‪ 1377/7/14‬دفتــر ازدواج ‪ 6‬شــهرری علیــه مــورث شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه‬ ‫کالســه ‪ 139904001112000130‬و بایگانــی ‪ 9900156‬در واحــد اجــرای اســناد رســمی تشــکیل‬ ‫شــده و طبــق گــزارش مــورخ ‪ 1399/2/21‬مــوزع پســت محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند‬ ‫شــناخته نشــده‪ ،‬لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬و ‪ 19‬ائین نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه‬ ‫فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی می شــود و چنانچــه ظــرف‬ ‫مــدت ده روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب می گــردد‪ ،‬نســبت بــه پرداخــت بدهــی‬ ‫مــورث خــود اقــدام ننماییــد‪ ،‬عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫سید مهدی المعی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری‬ ‫م الف ‪479‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم اختــر اقایــی شماره شناســنامه ‪ 1025‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900102‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه‬ ‫شــادروان محمــود حسـن بیگی بــه شماره شناســنامه ‪ 416‬در تاریــخ ‪ 1357/06/14‬در اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ملــوک حس ـن بیگی فرزنــد محمــود بــه ش ش ‪ 356‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -2‬اختــر اقایــی فرزنــد محمــود بــه ش ش ‪ 1025‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬اردشــیر حســن بیگی‬ ‫فرزنــد محمــود بــه ش ش ‪ 357‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬فریــدون حســن بیگی فرزنــد محمــود بــه ش ش‬ ‫‪ 83‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬کیومــرث حس ـن بیگی فرزنــد محمــود بــه ش ش ‪ 84‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬ایــرج‬ ‫حسـن بیگی فرزنــد محمــود بــه ش ش ‪ 654‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬محمدرضــا حسـن بیگی فرزنــد محمــود‬ ‫بــه ش ش ‪ 1026‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬شــوکت مــوءذن فرزنــد عل ـی داد بــه ش ش ‪ 488‬همســر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چــون از ششــدانگ پــاک یــک اصلــی بخــش پنــج کرمانشــاه شهرســتان داالهــو تحدیــد حــدود بــه‬ ‫عمــل نیامــده اســت‪ ،‬لــذا نســبت بــه پــاک ذیــل طبــق مــاده ‪ 14‬قانــون ثبــت اســناد و امــاک در‬ ‫موعــد ذکــر شــده تحدیــد حــدود بعمــل خواهــد امــد‪ .‬لــذا بدینوســیله از کلیــه مجاوریــن و کســانی‬ ‫کــه نســبت بــه تحدیــد حــدود اعتــراض دارنــد برابــر مــاده ‪ 20‬قانــون ثبــت اســناد و امــاک تــا ‪30‬‬ ‫روز اعتــراض خــود را کتبـاً بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نماینــد درغیراینصــورت حــق انهــا‬ ‫ســاقط خواهــد شــد‪ -1 .‬خانــم نیلوفــر نیلوفــری فرزنــد نورالــه نســبت بــه ششــدانگ عرصــه یکبــاب‬ ‫مغــازه تحــت پــاک ‪ 6666‬فرعــی از ‪ 845‬فرعــی از یــک اصلــی بــه مســاحت ‪ 17،65‬مترمربــع واقــع‬ ‫در بخــش ‪ 5‬کرمانشــاه حــوزه ثبــت ملــک کرنــد بــه ادرس کرنــد‪ -‬روبــرو کبابــی رشــیدی‪ ،‬در روز‬ ‫سه شــنبه مــورخ ‪ 1399/06/04‬تحدیــد حــدود بعمــل خواهــد امــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/05/11 :‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک داالهو‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فرنگیــس رحمتــی شماره شناســنامه ‪ 1169‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900509‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان مرتضــی جلیلیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 5‬در تاریــخ ‪ 1399/04/08‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فرنگیــس رحمتــی فرزنــد مهرعلــی بــه ش ش ‪1169‬‬ ‫همســر متوفــی ‪ -2‬نرگــس جلیلیــان فرزنــد مرتضــی بــه ش ش ‪ 3330558377‬فرزنــد متوفــی ‪-3‬‬ ‫نیایــش جلیلیــان فرزنــد مرتضــی بــه ش ش ‪ 3330757817‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬فاطمــه جلیلیــان فرزنــد‬ ‫مرتضــی بــه ش ش ‪ 3330524901‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬رضــا جلیلیــان فرزنــد اســمعیل بــه ش ش ‪169‬‬ ‫پــدر متوفــی ‪ -6‬فرخنــده نورمحمــدی فرزنــد شــیرخان بــه ش ش ‪ 929‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد‬ ‫و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد‬ ‫واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫شــهرداری کرمــان درنظــر دارد جهــت اجــرای پــروژه احــداث گلبــرگ شــماره ‪205‬‬ ‫ارامســتان جدیــد بــه مبلــغ بــراورد اولیــه ‪ 44/053/165/408‬ریــال براســاس فهرســت‬ ‫بهــای ابنیــه ســال ‪ 99‬بــه مــدت چهــار مــاه بــا پرداخــت ‪ 60‬درصــد نقــد و مابقــی تهاتــر بــا زمیــن و پروانــه ســاختمانی بــا‬ ‫مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه ‪ 2/210/000/000‬ریــال (بــه صــورت نقــد یــا ضمانتنامــه بانکــی) از طریــق برگــزاری‬ ‫مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫لذا از کلیه پیمانکاران تایید صالحیت شده در رشته ابنیه دعوت به عمل می اید‪.‬‬ ‫مهلت فروش اسناد‪ :‬از مورخ ‪ 1399/05/11‬لغایت ‪1399/05/26‬‬ ‫مهلت تسلیم پیشنهادات‪ :‬مورخ ‪1399/05/30‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬مورخ ‪1399/06/01‬‬ ‫محــل فــروش اســناد مناقصــه‪ :‬امــور قراردادهــای شــهرداری مرکــز بــه ادرس کرمــان‪ ،‬میــدان شــورا‪ ،‬ســاختمان جدیــد‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫ســایر اطالعــات و جزئیــات در اســناد مناقصــه و اطالعــات تکمیلــی در ســایت شــهرداری بــه ادرس ‪kermancity.ir‬‬ ‫منــدرج اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪1091‬‬ ‫مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کرمان‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای اســمعیل علی مــردی دارای شماره شناســنامه ‪ 254‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 288/99‬از‬ ‫ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ابراهیــم‬ ‫علی مــردی بشناســنامه ‪ 4939‬در تاریــخ ‪ 1399/3/15‬اقامتــگاه دائمــی خــود را بــدرود زندگــی گفتــه‬ ‫ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬اســمعیل علی مــردی ش ش ‪ 254‬کــد ملــی‬ ‫‪ 3329307382‬ت‪.‬ت ‪ 1342/12/1‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -2‬محمــد علی مــردی ش ش ‪9951‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 3329192402‬ت‪.‬ت ‪ 1348/10/7‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -3‬اســحق علی مــردی ش ش‬ ‫‪ 12603‬کــد ملــی ‪ 3329222638‬ت‪.‬ت ‪ 1357/1/14‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -4‬احســان علی مــردی‬ ‫ش ش ‪ 1542‬کــد ملــی ‪ 3329901578‬ت‪.‬ت ‪ 1366/4/15‬گیــان غــرب پســر متوفــی ‪ -5‬مهنــوش‬ ‫علی مــردی ش ش ‪ 11249‬کــد ملــی ‪ 3329209062‬ت‪.‬ت ‪ 1354/12/15‬گیــان غــرب دختــر متوفــی‬ ‫‪ -6‬اغانــاز علی مــردی ش ش ‪ 9950‬کــد ملــی ‪ 3329192399‬ت‪.‬ت ‪ 1344/12/3‬گیــان غــرب دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -7‬خدیجــه علی مــردی ش ش ‪ 592‬کــد ملــی ‪ 3329310731‬ت‪.‬ت ‪ 1363/12/15‬گیــان غــرب‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -8‬گوهــر علی مــردی ش ش ‪ 365‬کــد ملــی ‪ 3329308461‬ت‪.‬ت ‪1343/9/1‬گیــان غرب‬ ‫دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد‬ ‫تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد درغیراینصــورت گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫غالمرضا پروین‪ ،‬رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالن غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای بهــرام رمضانــی دارای شناســنامه ‪ 202‬و کــد ملــی ‪ 5959818299‬بشــرح دادخواســت بــه‬ ‫کالســه بایگانــی ‪ 9900224‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان محبوبــه رمضانــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5950010264‬در تاریــخ ‪ 1394/1/1‬در‬ ‫اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬بهــرام رمضانــی فرزنــد‬ ‫محمــد متولــد ‪ 1341/7/3‬بــا کــد ملــی ‪ 5959818299‬پــدر متوفــی ‪ -2‬کشــور خســروی فرزنــد‬ ‫مصطفــی متولــد ‪ 1341/9/3‬بــا کــد ملــی ‪ 5959818108‬مــادر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه‬ ‫دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حمیده مرادی‪ ،‬شورای حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫رونوشت حصر وراثت‬ ‫خانــم بهیــه یعقوبی نیــا فرزنــد عبدالرحمــن دارای شناســنامه ‪ 7030‬و شــماره ملــی ‪4959699604‬‬ ‫بشــرح دادخوســت بــه کالســه بایگانــی ‪ 9900188‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت‬ ‫نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان ایــان رســتمی بــه شناســنامه شــماره ‪5950217241‬‬ ‫در اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬بهیــه یعقوبــی فرزنــد‬ ‫عبدالرحمــن متولــد ‪ 1362/12/1‬بــا کــد ملــی ‪ 4959699604‬مــادر متوفــی ‪ -2‬محمــد رســتمی‬ ‫فرزنــد محمــود متولــد ‪ 1364/11/21‬بــا کــد ملــی ‪ 5959948583‬پــدر متوفــی و غیــر از نامبــردگان‬ ‫ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حمیده مرادی‪ ،‬شورای حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بــه حکایــت پرونــده کالســه ‪ ۹۹۰۰۲۲۷‬شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــاف شهرســتان جوانــرود‬ ‫خانــم فاطمــه ارزالــش درخواســت صــدور حصــر وراثــت را نمــوده اســت و بیــان داشــته شــادروان‬ ‫خاصیــه حقــی در اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت نمــوده و ورث ـه اش عبارتنــد از‪ -۱ :‬عبدالــه حقی نــژاد‬ ‫فرزنــد مجیــد بــه شماره شناســنامه ‪ ۳۴۸‬متولــد ‪ ۱۳۳۶/۸/۱۰‬پســر متوفــی ‪ -۲‬احمــد حقــی فرزنــد‬ ‫مجیــد بــه شماره شناســنامه ‪ ۵۶۶۳‬متولــد ‪ ۱۳۴۴/۴/۱‬پســر متوفــی ‪ -۳‬کوکــب حقــی فرزنــد مجیــد‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ -‬متولــد ‪ -‬دختــر متوفــی ‪ -۴‬گالویــژ حقــی فرزنــد مجیــد بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ ۵۲۱‬متولــد ‪ ۱۳۴۵/۳/۱‬دختــر متوفــی ‪ -۵‬عصمــت حقــی فرزنــد مجیــد بــه شماره شناســنامه ‪۵۲۲‬‬ ‫متولــد ‪ ۱۳۵۰/۴/۱‬دختــر متوفــی ‪ -۶‬اســیه عزیــزی فرزنــد مجیــد بــه شماره شناســنامه ‪۴۹۵۰۲۵۵۸۳۵‬‬ ‫متولــد ‪ ۱۳۲۰/۷/۱‬دختــر متوفــی ‪ -۷‬کافیــه عزیــزی فرزنــد مجیــد بــه شماره شناســنامه ‪ -‬متولــد ‪-‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -۸‬محمــد عزیــزی فرزنــد مجیــد بــه شماره شناســنامه ‪ -‬متولــد ‪ -‬پســر متوفــی‬ ‫‪ -۹‬شمســه زردوئــی فرزنــد مجیــد بــه شماره شناســنامه ‪ ۱۶۷‬متولــد ‪ ۱۳۲۴/۱۰/۰۱‬دختــر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر کســی اعتراضــی‬ ‫دارد یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه‬ ‫ایــن شــورا اعــام نمایــد درغیراینصــورت شــورا گواهــی را صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای‬ ‫جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حسیبه منوچهری‪ ،‬مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فاطمــه محمــدی دارای شناســنامه ‪ 295‬و کــد ملــی ‪ 5959819228‬بشــرح دادخواســت بــه‬ ‫کالســه بایگانــی ‪ 9900183‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان ســلمه محمــدی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959817519‬در تاریــخ ‪1387/1/22‬در‬ ‫اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته‪ ،‬ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬فاطمــه محمــدی فرزنــد‬ ‫محمــد متولــد ‪ 1347/7/2‬بــا کــد ملــی ‪ 5959819228‬فرزنــد متوفــی و غیــر از نــام بــرده ورثــه‬ ‫دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حمیده مرادی‪ ،‬شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ریحــان صیــادی شماره شناســنامه ‪ 1‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900554‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه‬ ‫شــادروان جمــال ونــدس بــه شماره شناســنامه ‪ 9‬در تاریــخ ‪ 1389/05/02‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ریحــان صیــادی فرزنــد مرادعلــی بــه ش ش ‪ 1‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک‬ ‫بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960318603001137‬مورخــه ‪ 1399/02/11‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫ناحیــه ‪ 2‬رشــت‪ ،‬تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم فاطمــه زارع زاده شــهرابی فرزند ناصــر به شماره شناســنامه‬ ‫‪ 19796‬صــادره از تهــران در قریــه توســروندان در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه‬ ‫مســاحت ‪ 248/77‬مترمربــع پــاک فرعــی ‪ 168‬از اصلــی ‪ 5‬مفــروز و مجــزی از پــاک ‪ 4‬از اصلــی ‪ 5‬واقــع در‬ ‫بخــش چهــار رشــت خریــداری از مالــک رســمی محمــد نوبهــار توســروندانس محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/09 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/04/25 :‬‬ ‫حسین اسالمی کجیدی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه ‪ 2‬رشت‬ ‫م الف ‪805‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم لیــا زارعــی شماره شناســنامه ‪ 1046‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900599‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت‬ ‫کــه شــادروان ســاالر لرســتانی صیدی بــه شماره شناســنامه ‪ 3241182932‬در تاریــخ ‪1388/05/30‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬لیــا زارعــی فرزنــد میــرزا بــه ش ش‬ ‫‪ 1046‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی‬ ‫ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای محمــد قمربیــان شماره شناســنامه ‪ 4272‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900624‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان ابراهیــم قمربیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 26376‬در تاریــخ ‪ 1390/07/09‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ب ـگ زاده صادقی بی جانــه فرزنــد ابراهیــم‬ ‫بــه ش ش ‪ 3‬همســر متوفــی ‪ -2‬احمــد قمربیــان فرزنــد ابراهیــم بــه ش ش ‪ 32908‬فرزنــد متوفــی ‪-3‬‬ ‫شــیرین قمربیــان فرزنــد ابراهیــم بــه ش ش ‪ 8885‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬مرضیــه قمربیــان فرزنــد ابراهیــم‬ ‫بــه ش ش ‪ 7862‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬وحیــد قمربیــان فرزنــد ابراهیــم بــه ش ش ‪ 16036‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -6‬مریــم قمربیــان فرزنــد ابراهیــم بــه ش ش ‪ 62‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬محمــد قمربیــان فرزنــد ابراهیــم بــه‬ ‫ش ش ‪ 4272‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای کــوروش علی دوســتی دارای شماره شناســنامه ‪ 3320050801‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 282/99‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان‬ ‫ایــران خانی زایچــه بشناســنامه ‪ 251‬در تاریــخ ‪ 1397 /9/16‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی‬ ‫گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬جوانمیــر علی دوســتی ش ش ‪ 235‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 3329302267‬ت‪.‬ت ‪ 1327/12/1‬گیــان غــرب همســر متوفــی ‪ -2‬کــوروش علی دوســتی‬ ‫کــد ملــی ‪ 3320050801‬ت‪.‬ت ‪ 1370/4/31‬گیــان غــرب پســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫غالمرضا پروین‪ ،‬رئیس شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم لیــا زارعــی شماره شناســنامه ‪ 1046‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900599‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت‬ ‫کــه شــادروان محمــد لرســتانی صیدی بــه شماره شناســنامه ‪ 3241938972‬در تاریــخ ‪1391/09/28‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬لیــا زارعــی فرزنــد میــرزا بــه ش ش‬ ‫‪ 1046‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی‬ ‫ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت ماشــین و بــرگ ســبز خــودروی ســواری وانــت‪ -‬نیســان تیــپ ‪ 2400CNG‬رنــگ ابــی مــدل ‪۱۳۸۹‬‬ ‫بــه شــماره موتــور ‪ ۵۵۱۰۹۱‬و شــماره بدنــه ‪ ۴۷۹۱۷۴‬و شــماره شاســی ‪ NAZPL140TBN257387‬و‬ ‫شــماره پــاک ایــران ‪۹۸۵ -۲۹‬ل‪ ۲۴‬بــه نــام حســن خداکرمــی بــا کــد ملــی ‪ ۵۹۵۹۵۷۸۶۷۰‬مفقــود‬ ‫و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫شهرستان ثالث باباجانی‬ ‫مفقودی‬ ‫ســاح شــکاری پــران یک لــول ســاچمه زنی ته پــر کالیبــر ‪ 12‬ســاخت کشــور ترکیــه مــدل‬ ‫نیمه خــودکار بــه شــماره ســاح ‪ 91451457‬و شــماره ملــی ‪ 3341254420‬بــه نــام فرشــاد علی پــور‬ ‫مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز و کارت موتورســیکلت سیســتم رهــرو مــدل ‪ 1393‬رنــگ مشــکی بــا شــماره پــاک ‪-126‬‬ ‫‪ 75416‬و شــماره شاســی ‪ NBJ***125J9321192‬و شــماره موتــور ‪ 0124NBJ402219‬مفقــود شــده و‬ ‫اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم مهنــاز تیرانــداز دارای شماره شناســنامه ‪ 11145‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 183/99‬از ایــن‬ ‫دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده شــادروان ســیروس اکبــری‬ ‫بشناســنامه ‪ 1‬در تاریــخ ‪ 1399/4/3‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدورد زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت‬ ‫ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬کســری اکبــری بــه ش ش ‪ 3320145940‬صــادره از گیــان غــرب‬ ‫پســر متوفــی ‪ -2‬مهنــاز تیرانــداز بــه ش ش ‪ 11145‬صــادره از گیــان غــرب همســر متوفــی ‪ -3‬زریــن‬ ‫مصطفائــی بــه ش ش ‪ 731‬صــادره از اســام ابــاد غــرب مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-1398603180110015802‬‬ ‫‪ 1398/11/14‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه زهــرا‬ ‫فرج تبریــزی فرزنــد محمــود از پــاک ‪ 140‬از ‪ 53‬اصلــی واقــع در قریــه ازگــم بخــش ‪ 22‬گیــان از‬ ‫نســق حســین جهانگیری ازگمــی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی‬ ‫بمســاحت ‪ 1263‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 318‬بــرای ان منظــور‬ ‫شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪.‬‬ ‫چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از‬ ‫تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نمایند‬ ‫و از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف مــدت یــک مــاه دادخواســت بــه مراجــع ذیصــاح‬ ‫قضایــی تســلیم نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت خــود را بــه اداره ثبــت اســناد صومعه ســرا ارائــه‬ ‫نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت‬ ‫اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/05/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/04/28 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/207‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله بــه اطــاع می رســاند کارت بازرگانــی شــماره ‪10101044835‬‬ ‫شــرکت لینترپــاک (ســهامی خــاص) صــادره از اتــاق بازرگانــی مازنــدران‬ ‫مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مصطفی رستمی‪ ،‬مدیرعامل‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫نوبت اول‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی اســتان اذربایجــان غربــی درنظــر دارد مناقصــه عمومــی خریــد لــوازم موردنیــاز جهــت پــروژه‬ ‫احــداث مزرعــه ‪ 60‬هکتــاری ارتمیــا در مجتمــع فســندوز و پــروژه مجتمــع ســردابی بادین ابــاد پیرانشــهر بــه‬ ‫شــماره ‪ 2099000096000006‬را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از‬ ‫دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا‪ ،‬از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬انجــام خواهــد شــد‪ .‬الزم اســت مناقصه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی‪ ،‬مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای‬ ‫الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬تاریخ ‪ 1399/05/13‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز شنبه مورخ ‪1399/05/18‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز چهارشنبه مورخ ‪1399/05/29‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 10‬روز پنجشنبه مورخ ‪1399/05/30‬‬ ‫اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکت هــای الــف‪ :‬ادرس‪ :‬اســتان‬ ‫اذربایجــان غربــی‪ ،‬ارومیــه‪ ،‬کیلومتــر ‪ 5‬ج��اده بس��یج‪ ،‬صن��دوق پس��تی‪ 57144 :‬کدپســتی‪ 5749157599 :‬تلفــن‪ 32720970 :‬دورنــگار‪ 32720967 :‬ادرس پســت‬ ‫الکترونیکــی‪ info@waaj.ir :‬ادرس وب ســایت‪ www.waaj.ir :‬و تلفــن‪32720198 :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪ 021-41934 :‬دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫‪ -1‬رقم براورد اولیه معامله‪ 39/157/800/000 :‬ریال‬ ‫‪ -2‬ضمانتنامه‪ :‬به مبلغ ‪ 1/958/000/000‬ریال (یک میلیارد و نهصد و پنجاه و هشت میلیون ریال)‬ ‫‪ -3‬محل اجرای کار‪ :‬استان اذربایجان غربی‪ ،‬شهرستان میاندواب و پیرانشهر‬ ‫‪ -4‬گرید و تخصص کاری پیمانکار‪ :‬کارخانجات‪ ،‬شرکت ها‪ ،‬نمایندگان و فروشندگان مجاز‬ ‫‪ -5‬شناسه ملی‪ 14003155654 :‬و کد اقتصادی‪411386491959 :‬‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان اذربایجان غربی‬ صفحه 4 ‫فهرست‬ ‫ بندی بد‬ ‫سریال های خوب با پایان ِ‬ ‫ســریال های تلویزیونــی ســرگرمی طوالنــی و جذابــی در دنیــای‬ ‫هنــر هفتــم وجــود دارنــد کــه هــواداران بســیاری دارنــد‪ .‬بــا‬ ‫ســرمایه گذاری کالن شــبکه های تلویزیونــی و ورود ســرویس های‬ ‫اســتریم‪ ،‬تعــداد اثــار جذابــی کــه هرســال منتظــر ان هــا هســتیم‪،‬‬ ‫تقریبـاً چندبرابــر ســال های گذشــته اســت؛ امــا واقعیــت اینکــه هــر‬ ‫ســریالی بایــد روزی بــه پایــان برســد‪ .‬وقتــی یــک ســریال بــه فصــل‬ ‫پایانــی می رســد‪ ،‬بیننــدگان خــودش را بــرای پایــان ابــدی داســتان‬ ‫امــاده می کنــد‪ .‬پایانــی کــه به معنــای خداحافظــی شــخصیت های‬ ‫محبــوب مــا بــا دنیایی ســت کــه شــاید بــه تماشــای حــوادث ان‬ ‫عــادت کرده ایــم‪ .‬اغــاز و روایــت داســتان ســریال های تلویزیونــی‪،‬‬ ‫شــاید کار چنــدان ســختی بــرای تیــم نویســندگان ان هــا نباشــد‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬ایجــاد یــک پایــان خاطره انگیــز‪ ،‬به یادماندنــی و‬ ‫خارق العــاده کــه همــه انــواع بیننــدگان یــک ســریال را امیــدوار کند‪،‬‬ ‫مســئولیت واقع ـاً دشــواری به نظــر می رســد‪ .‬ســریال های بســیاری‬ ‫وجــود دارنــد کــه بــا اغــازی طوفانــی موفــق شــده اند بــرای چندیــن‬ ‫فصــل تماشاگرانشــان را ســرگرم کننــد؛ امــا فصــل پایانی تعــدادی از‬ ‫ســریال ها‪ ،‬به معنــای واقعــی کلمــه ناامیدکننــده و نفرت انگیــز بــوده‬ ‫و باعــث شــده بســیاری از هواداران ان ها‪ ،‬از تماشــای ســریال دلســرد‬ ‫شــده باشــند‪.‬‬ ‫ شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2035‬‬ ‫زمانش رسیده که گاهی گوشی ها را خاموش کنیم‬ ‫کشف دوباره چیزها درسکوت‬ ‫‪Star Trek: Enterprise‬‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪ ۱۰‬ســریال تلویزیونــی و انیمیشــنی از دنیــای بــزرگ‬ ‫‪ Star Trek‬ســاخته شــده‪ .‬بااین حــال‪ ،‬پایــان هیچ یک از ان هــا‬ ‫به انــدازه ســریال ‪ Star Trek: Enterprise‬ناامیدکننــده و منفــور‬ ‫نیســت‪ .‬ایــن ســریال به حــدی شکســت خورده به پایــان رســید کــه‬ ‫تقریبـاً هیچ کــدام از هــواداران ان متوجــه پایــان ســریال نشــدند‪ .‬همین‬ ‫اتفــاق هــم باعث شــد بســیاری از هــواداران دواتشــه دنیــای ‪Star Trek‬‬ ‫ایــن ســریال را به عنــوان منفورتریــن عنــوان اقتباس شــده از ایــن‬ ‫جهــان فضایــی معرفــی کننــد‪.‬‬ ‫‪Chuck‬‬ ‫یکــی از محبوب تریــن ســریال های کمــدی جاسوســی ‪NBC‬‬ ‫به حــدی در جــذب بیننــده و روایــت داســتانش موفــق بــود کــه نمــره‬ ‫‪ IMDB‬ان تــا عــدد باورنکردنــی ‪ ۹.۳‬هــم صعــود کــرد؛ امــا فصــل‬ ‫پایانــی ســریال بیش از اینکــه قــرار باشــد ناامیدکننــده لقــب بگیــرد‪،‬‬ ‫بیشــتر شــبیه یــک تــاش جســورانه بــرای دشمن شــدن بــا هــواداران‬ ‫ســریال بــود‪ .‬زاکاری لــوی؛ بازیگــر اصلــی ســریال ‪ Chuck‬بعدهــا اعــام‬ ‫کــرد پایانــی کــه نویســندگان ســریال خلــق کردنــد‪ ،‬بخــش عظیمــی‬ ‫از طرفــداران خــاص ســریال را نابــود کــرد‪ .‬بســیاری از هــواداران ایــن‬ ‫ســریال اعتقــاد دارنــد پایــان ان نه تنهــا مبهــم به نظــر می رســید؛ بلکــه‬ ‫شــوکه کننده هــم بــود‪.‬‬ ‫‪Seinfeld‬‬ ‫ســریال ‪ Seinfeld‬یکــی از تاثیرگذارترین ســیتکام های تلویزیون اســت‪.‬‬ ‫به اعتقــاد بســیاری از منتقــدان و حتــی بیننــدگان حرفه ای ســریال های‬ ‫تلویزیونــی‪ ،‬ایــن مجموعــه تاثیــر بســیاری روی ســیتکام های پــس از‬ ‫خــود گذاشــت؛ امــا پایــان ســریال ‪ Seinfeld‬هــواداران ایــن ســریال‬ ‫را بــه دو گــروه تبدیــل کــرد‪ .‬پــس از پایــان ســریال و مشخص شــدن‬ ‫وضعیــت همــه شــخصیت های اصلــی‪ ،‬گروهــی اعتقــاد داشــتند پایــان‬ ‫ان فاصلــه زیــادی بــا انتظــارات ان هــا داشــته اســت؛ امــا گــروه دوم بــاور‬ ‫داشــتند پایــان ســریال به تناســب داســتان و فضــای ان روایــت شــده و‬ ‫ایــرادی نــدارد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬پایــان احساســی ســریال به صــورت کلــی‬ ‫ایــده چنــدان جالبــی نبــود‪.‬‬ ‫‪Roseanne‬‬ ‫ایــن ســیتکام محبــوب مســیرهای گوناگونــی بــرای رســیدن بــه نقطــه‬ ‫پایانــی داشــت؛ امــا مســیری کــه انتخــاب کــرد نه تنهــا باعــث تعجــب‬ ‫بیننــدگان شــد؛ بلکــه لقــب یکــی از نفرت انگیزتریــن و منفورتریــن‬ ‫پایــان در میــان ســریال های تلویزیونــی را هــم تصاحــب کــرد‪ .‬تیــم‬ ‫نویســندگان ســریال بــا تغییراتــی کــه در فیلم نامــه فصــل نهایــی ایجاد‬ ‫کردنــد‪ ،‬تقریبـاً هســته اصلــی داســتان ســریال را تغییــر دادنــد‪ .‬اتفاقــی‬ ‫کــه هــواداران ســریال را متعجــب و ناامیــد کــرد‪.‬‬ ‫‪Two And A Half Men‬‬ ‫پس از انکــه چارلــی شــین بــا عوامــل ســریال ‪Two Men and Half‬‬ ‫اختالف نظــر پیــدا کــرد‪ ،‬بــا ان هــا درگیــر شــد و درنهایــت از ســریال‬ ‫کنــاره گذاشــته شــد‪ .‬عوامــل ســریال تصمیــم گرفتنــد شــخصیت‬ ‫چارلــی هارپــر بــا هنرنمایــی شــین را از ســریال خــارج کننــد و به جــای‬ ‫او شــخصیت والــدون اشــمیت بــا بازی اشــتون کاچــر را جانشــین کنند‪.‬‬ ‫فــارغ از کاهــش بیننــدگان ســریال پــس از خــروج چارلــی شــین‪ ،‬ایــده‬ ‫بازگشــت او در اپیــزود نهایــی ســریال هــم اصـ ًا درســت نبــود‪ .‬برخالف‬ ‫داســتان بیشــتر ســریال های کمــدی کــه تــاش می کننــد در فصــل‬ ‫نهایــی خــود داســتان های گشوده شــده را بــه پایــان برســانند‪ ،‬پایــان‬ ‫ســریال ‪ Two Men and Half‬سرشــار از ابهــام بــود‪.‬‬ ‫‪The Sopranos‬‬ ‫به اوج رســیدن ســریال حماســی شــبکه ‪ HBO‬و پایــان ان‪ ،‬هــواداران‬ ‫‪ The Sopranos‬را هــم بــه دو دســته کلــی تقســیم کــرد‪ .‬گروهــی‬ ‫تاکیــد داشــتند کــه پایــان ســریال‪ ،‬تقریبـاً هیــچ تصویــری از عاقبــت‬ ‫شــخصیت اصلــی ســریال ارائــه نمی دهــد و ایــن پایــان بیش ازحــد‬ ‫مبهــم و ســاده‪ ،‬چیــزی نبــوده کــه ان هــا انتظــارش را داشــته باشــند‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬گروهــی هــم اعتقــاد داشــتند ایــن پایــان به اندازه کافــی‬ ‫قانع کننــده بــود و نیــازی بــه توضیــح اضافــه نــدارد‪.‬‬ ‫‪Lost‬‬ ‫ســریال های زیــادی وجــود ندارنــد کــه به انــدازه ســقوط ازاد ســریال‬ ‫‪ Lost‬موردانتقــاد قــرار گرفتــه باشــند‪ .‬اگــر بخواهیــم با عینک هــواداران‬ ‫پرتوقــع ســریال بــه ان نــگاه کنیــم‪ Lost ،‬بایــد در فصــل چهــارم بــه‬ ‫پایــان می رســید؛ امــا عوامــل ان تصمیــم گرفتنــد بــدون توجــه بــه‬ ‫ســقوط قابل توجــه داســتان ســریال‪ ،‬بــرای دو فصــل دیگــر هــم بــه‬ ‫تولیــد ‪ Lost‬ادامــه دهنــد‪ .‬تماشــاگران ســریال انتظــار داشــتند حداقــل‬ ‫پایــان ســریال به نحــوی باشــد کــه ان هــا تصــور کننــد عمرشــان‬ ‫را پــای چنیــن داســتان غیرقابــل قبولــی هــدر نکرده انــد؛ امــا پایــان‬ ‫ســریال‪ ،‬ثابــت کــرد ان هــا اشــتباه می کردنــد‪ .‬به اعتقــاد تماشــاگران‬ ‫پروپاقــرص ســریال ‪ ،Lost‬فصــل پایانــی ان ســال ها شــخصیت پردازی‬ ‫و داستان ســرایی ســریال را بــه نازل تریــن ســطح ممکــن رســاند‪.‬‬ ‫‪Dexter‬‬ ‫درشــرایطی که چهارفصــل ابتدایــی ســریال ‪ Dexter‬قلــب منتقــدان و‬ ‫تماشــاگران ایــن ســریال را تســخیر کــرد‪ ،‬چهارفصــل بعــدی در ارائــه‬ ‫روایت هــای قانع کننــده و جذابیت هــای همیشــگی بــه یــک کابــوس‬ ‫بــزرگ تبدیــل شــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬ســقوط ازاد ســریال در فصــل پایانــی‬ ‫ســرعت بیشــتری گرفــت و بــا مــرگ یکــی از شــخصیت های اصلــی‪،‬‬ ‫بــرای همیشــه هوادارانــش را ناراحــت کــرد‪.‬‬ ‫‪How I Met Your Mother‬‬ ‫هرچــه بــه پایــان ســریال ‪ How I Met Your Mother‬نزدیــک‬ ‫می شــویم‪ ،‬تمرکــز ســریال روی روایــت زندگــی شــخصیت تــد بــا‬ ‫هنرنمایــی جــاش رادنــور بیشــتر می شــود؛ امــا ســریال حتــی وقتــی‬ ‫کام ـ ًا بــه پایــان رســیده هــم هیــچ پاســخ دقیقــی بــه پرس ـش های‬ ‫بیننــده اش دربــاره ایــن شــخصیت ارائــه نمی دهــد‪ .‬در اپیزودهــای‬ ‫نهایــی ســریال ‪ How I Met Your Mother‬حوادثــی رخ داد کــه‬ ‫بیننــدگان ســریال را به شــکل عجیبــی شــوکه کــرد‪ .‬ان هــا پاســخی‬ ‫بــرای پرسـش هایی کــه به شــکل ناگهانــی برایشــان ایجــاد شــد‪ ،‬پیــدا‬ ‫نکردنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬بســیاری از ســریال بین های حرف ـه ای‪ ،‬پایــان ایــن‬ ‫ســریال را یکــی از بدتریــن پایان هــای ممکــن می داننــد‪.‬‬ ‫‪Game of Thrones‬‬ ‫حضــور ســریال ‪ Game of Thrones‬در انتهــای ایــن لیســت‬ ‫به عنــوان قهرمــان رقابــت ســریال های محبوبــی کــه در فصــل نهایــی‬ ‫منفــور شــدند‪ ،‬چنــدان هــم عجیــب نیســت‪ .‬بــازی تــاج و تاختــی‬ ‫کــه در فصل هــای نخســتین ســریال روایــت شــد‪ ،‬می توانســت‬ ‫‪ Game of Thrones‬را بــه یکــی از بهتریــن ســریال های تلویزیونــی‬ ‫تاریــخ تبدیــل کنــد؛ امــا شــخصیت پردازی عمیــق‪ ،‬داســتان های‬ ‫پیچیــده و اتمســفر جــذاب ســریال در فصــل پایانــی مثــل برجــی‬ ‫شــکوهمند؛ امــا فرســوده ویــران می شــود‪ .‬شــاید گروهــی از بیننــدگان‬ ‫ایــن ســریال محبــوب شــبکه ‪ HBO‬کــه از ســرعت بــاالی روایــت‬ ‫وقایــع ســریال در فصــل هفتــم ناراضــی بودنــد‪ ،‬پیش بینــی می کردنــد‬ ‫ســریال در فصــل هشــتم پایــان نگران کننــده ای بــرای ان ها امــاده کرده‬ ‫اســت؛ امــا اپیــزود اخــر فصــل هشــتم و پایانــی ســریال ماننــد بمبــی‬ ‫توخالــی منفجــر شــد‪ .‬هــواداران ‪ Game of Thrones‬کــه از حــوادث‬ ‫رخ داده در فصــل ‪ 8‬رضایتــی نداشــتند‪ ،‬ان را سرشــار از داســتان های‬ ‫بی معنــی و سرنوش ـت های ناامیدکننــده می دانســتند؛ بنابرایــن‪ ،‬یکــی‬ ‫از پربیننده تریــن ســریال های تلویزیونــی تاریــخ‪ ،‬پایــان تلخــی را تجربــه‬ ‫کــرد کــه احتمــاالً لیاقــت ان را نداشــت‪.‬‬ ‫امیرمحمدسلیمانی‪/‬ویجیاتو‬ ‫ـاس ازدس ـت رفته دنیــای امــروز می شــوند‪:‬‬ ‫ان هــا کــه همــدم کوه هــا و دش ـت هایند‪ ،‬گاهــی هنــگام قــدم زدن در طبیعــت‪ ،‬ناگهــان سرشــار از ان احسـ ِ‬ ‫ســکوت ژرف جهــان‪ .‬ســکوتی قدرتمندتــر از هیاهوهــای شــبکه های اجتماعــی و ماندگارتــر از همــه ســلفی هایی کــه لحظه لحظــه زندگی مــان را ثبــت‬ ‫می کننــد‪ .‬دعوتــی بــه درنــگ دربــاره خودمــان و دنیایمــان‪ .‬ارلینــک کاگــه؛ نویســنده نــروژی‪ ،‬معتقــد اســت امــروز بیش ازهمیشــه‪ ،‬بــه چنیــن ســکوتی‬ ‫نیــاز داریــم؛ زیــرا فنــاوری دیگــر هیــچ جــای خالـی ای در زندگی مــان باقــی نگذاشــته اســت‪.‬‬ ‫اموختــه ام کــه هــرگاه نمی توانــم بــا پیــاده روی‪،‬‬ ‫کوه نــوردی یــا دریانــوردی‪ ،‬از قیل وقــال دنیــا دور‬ ‫شــوم‪ ،‬ک ً‬ ‫ال درش را تختــه کنم‪ .‬طول کشــید تــا این کار‬ ‫را یــاد بگیــرم‪ .‬فقــط وقتی کــه فهمیــدم نیــازی بــدوی‬ ‫بــه ســکوت دارم‪ ،‬قــادر شــدم جسـت وجوی ان را اغــاز‬ ‫ـوزون ترافیــک و‬ ‫کنــم؛ انجــا‪ ،‬در ژرفــای همهمــه نامـ ِ‬ ‫افــکار‪ ،‬موســیقی و ماشــین‪ ،‬ایفون هــا و برف روب هــا‪،‬‬ ‫به انتظــارم نشســته بــود‪ .‬ســکوت‪ .‬همیــن اواخــر‪،‬‬ ‫کوشــیدم تــا ســه دختــرم را مجــاب کنــم کــه رازهای‬ ‫جهــان‪ ،‬در ســکوت پنهــان گشــته اند‪ .‬در اشــپزخانه‬ ‫دور میــز نشســته بودیــم و داشــتیم شــام یک شــنبه‬ ‫را می خوردیــم‪ .‬این روزهــا‪ ،‬باهم غذاخــوردن بــرای‬ ‫مــا پیشــامدی نــادر اســت؛ ســایر روزهــای هفتــه‬ ‫پــر اســت از کار و اتفــاق‪ .‬شــام یک شــنبه تبدیــل‬ ‫شــده بــه تنهــا زمانی کــه همگــی می نشــینیم و‬ ‫چهره به چهــره حــرف می زنیــم‪ .‬دخترهــا با تردیــد‬ ‫نگاهــم کردنــد‪ .‬مســلماً ســکوت چیــزی نیســت‬ ‫جــز هیــچ؟ حتــی پیش ازانکــه بتوانــم شــرح دهــم‬ ‫کــه ســکوت چگونــه می توانــد یــک دوســت و‬ ‫کاالیــی تجملــی باشــد؛ باارزش تــر از هرکــدام از ان‬ ‫کیف هــای «لویــی ویتــون» کــه ان قــدر مشــتاق‬ ‫داشــتنش هســتند‪ ،‬تصمیمشــان را گرفتــه بودنــد‪:‬‬ ‫ســکوت بــرای وقت هایــی کــه غمگینــی خــوب اســت‪.‬‬ ‫ورای ان‪ ،‬بیهــوده اســت‪ .‬همان جــا نشســته دور میــز‬ ‫شــام‪ ،‬ناگهــان کنجــکاوی زمــان کودکی شــان یــادم‬ ‫امــد‪ .‬اینکــه چطــور کنجکاوی شــان گل می کــرد کــه‬ ‫پشــت یــک در چــه چیزهایــی ممکــن اســت پنهــان‬ ‫شــده باشــد‪ .‬شگفتی شــان وقتــی بــه یــک کلیــد بــرق‬ ‫خیــره می شــدند و بــه مــن می گفتنــد «چــراغ رو بــاز‬ ‫کــن!» ســوال و جــواب‪ ،‬ســوال و جــواب‪ ...‬کنجــکاوی‪،‬‬ ‫موتــور محرکــه زندگی ســت؛ امــا فرزنــدان مــن ‪،۱۳‬‬ ‫‪ ۱۶‬و ‪ ۱۹‬ســاله اند و کنجکاوی شــان روزبــه روز کمتــر‬ ‫می شــود؛ اگــر هنــوز چیــزی باشــد کــه کنجکاوشــان‬ ‫کنــد‪ ،‬خیلی ســریع گوشــی های هوشمندشــان را‬ ‫بیــرون می اورنــد تــا جوابــش را پیــدا کننــد‪ .‬ان هــا‬ ‫هنــوز کنجکاونــد؛ امــا صورت هایشــان دیگــر ان قــدر‬ ‫کودکانــه نیســت؛ بالغ تــر اســت و ذهنشــان حــاال‬ ‫بیشــتر از بلندپــروازی انباشــت ه شــده اســت تــا ســوال‪.‬‬ ‫هیچ کدامشــان کمتریــن عالق ـه ای بــه بحــث دربــاره‬ ‫موضــوع ســکوت نداشــت؛ بنابرایــن‪ ،‬بــرای ایجــاد ایــن‬ ‫عالقــه‪ ،‬سرگذشــت دونفــر از دوســتانم را برایشــان‬ ‫تعریــف کــردم کــه تصمیــم گرفتــه بودنــد قلــه‬ ‫اورســت را فتــح کننــد‪ .‬دوســتانم ی ـک روز صبــح زود‬ ‫پناهــگاه را تــرک کردنــد تــا از دیــواره جنــوب غربــی‬ ‫کــوه صعــود کننــد‪ .‬اوضــاع روب ـه راه بــود‪ .‬ه ـر دو بــه‬ ‫قلــه رســیدند؛ امــا طوفــان از راه رســید‪ .‬خیلــی زود‬ ‫فهمیدنــد کــه قــرار نیســت زنــده بــه پائیــن برســند‪.‬‬ ‫نفــر اول ازطریــق تلفــن ماهواره ای با همســر بــاردارش‬ ‫تمــاس گرفــت‪ .‬ان هــا باهــم دربــاره نــام بچـه ای کــه‬ ‫در شــکم او بــود‪ ،‬تصمیــم گرفتنــد‪ .‬ســپس درســت‬ ‫زیــر قلــه‪ ،‬در ســکوت‪ ،‬درگذشــت‪ .‬دوســت دیگــرم‬ ‫نتوانســت پیش ازانکــه بمیــرد‪ ،‬بــا کســی تمــاس‬ ‫بگیــرد‪ .‬هیچ کــس نمی دانــد طــی ان ســاعات در ان‬ ‫کــوه دقیق ـاً چــه اتفاقاتــی رخ داد‪ .‬به لطــف اتمســفر‬ ‫خشــک و ســر ِد هشـت کیلومتر باالتــر از ســطح دریــا‪،‬‬ ‫هر دو نفرشــان منجمــد شــده و محفــوظ مانده انــد‪.‬‬ ‫ان هــا انجــا در ســکوت ارمیده انــد و ظاهرشــان‪،‬‬ ‫کمابیــش‪ ،‬تفاوتــی نــدارد بــا ان صورت هایــی کــه‬ ‫مــن اخرین بــار ‪ ۲۲‬ســال پیش دیــدم‪ .‬بــه اینجــا کــه‬ ‫رســیدم‪ ،‬ســکوت میــز را فــرا گرفــت‪ .‬پیامکــی رســید‬ ‫و یکــی از گوشـی هایمان دنگــی کــرد؛ امــا هیچ کــدام‬ ‫بــه فکرمــان نرســید کــه همان لحظــه گوش ـی اش را‬ ‫چــک کنــد‪ .‬به جــای ان‪ ،‬ســکوت را بــا خودمــان پُــر‬ ‫کردیــم‪ .‬اندک زمانــی پــس از ایــن ماجــرا‪ ،‬بــرای‬ ‫ایــراد ســخنرانی بــه دانشــگاه «ســنت انــدروز» در‬ ‫اســکاتلند دعــوت شــدم‪ .‬موضــوع را بایــد خــودم‬ ‫انتخــاب می کــردم‪ .‬اغلب اوقــات دربــاره ســفرهای‬ ‫نامتعــارف بــه دورتریــن نقــاط عالــم حــرف می زنــم؛‬ ‫امــا این بــار ذهنــم به ســمت خانــه کشــیده شــد و‬ ‫بــه ان شــام یک شنبه شــب بــا خانــواده ام؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫بازهــم موضــوع ســکوت را برگزیــدم‪ .‬خــودم را به خوبی‬ ‫بــرای ســخنرانی امــاده کــردم؛ امــا همان طورکــه‬ ‫اغلــب پیــش می ایــد‪ ،‬پیــش از ســخنرانی دل نگــران‬ ‫بــودم‪ .‬اگــر افــکار پراکنــده ام دربــاره ســکوت فقــط‬ ‫بــه عالــ ِم شــام های یک شــنبه متعلــق باشــند و‬ ‫ربطــی بــه مباحثــات دانشــجویی نداشــته باشــد‪،‬‬ ‫چــه؟ نه اینکــه انتظــار داشــته باشــم در ‪ ۱۸‬دقیق ـه ای‬ ‫کــه ســخنرانی ام طــول می کشــید هــو شــوم؛ امــا‬ ‫می خواســتم دانشــجویان بــه موضوعــی کــه این قــدر‬ ‫برایــم عزیــز اســت‪ ،‬عالقه منــد باشــند‪ .‬ســخنرانی را‬ ‫بــا یک دقیقــه ســکوت اغــاز کــردم؛ چنــان ســکوتی‬ ‫کــه می توانســتی صــدای تپــش قلبــت را بشــنوی‪.‬‬ ‫هیــچ جنبشــی در کار نبــود‪ ۱۷ .‬دقیقــه بعــدی را‬ ‫دربــاره ســکوت اطرافمــان حــرف زدم؛ امــا همچنیــن‬ ‫دربــاره انچــه در نظــرم حتــی مهم تــر از ان بــود‬ ‫ســخن گفتــم‪ :‬ســکوتِ درونــی‪ .‬دانشــجویان خامــوش‬ ‫ماندنــد‪ .‬گــوش دادنــد‪ .‬گویــی مدت هــا دل تنــگ‬ ‫ســکوت بوده انــد‪ .‬بعدازظهــر همــان روز بــا تعــدادی از‬ ‫ان هــا بــه یــک کافــه رفتــم‪ .‬در راهــروی بادگیـ ِر انجــا‪،‬‬ ‫همه مــان یــک لیــوان در دســت داشــتیم و همه چیــز‬ ‫کمابیــش عینـاً شــبیه به ایــام دانشــجویی خــودم بود‪.‬‬ ‫ادم هــای مهربــان و کنجــکاو‪ ،‬جــوی اکنــده از همهمه‬ ‫و گفت وگوهــای جذاب‪«.‬ســکوت چیســت؟ کجاســت؟‬ ‫چــرا اکنــون بیش ازهمیشــه اهمیــت دارد؟» این هــا‬ ‫ســه پرسشــی بودنــد کــه ان هــا می خواســتند‬ ‫پاســخی برایــش پیــدا کننــد‪ .‬ان بعدازظهــر برایــم‬ ‫ارزش زیــادی داشــت و نه فقــط به خاطــر معاشــرین‬ ‫خــوب‪ .‬به لطــف دانشــجویان‪ ،‬دریافتــم کــه تاچه انــدازه‬ ‫کــم می فهمــم‪ .‬زمانی کــه بــه خانــه برگشــتم‪،‬‬ ‫نمی توانســتم از فکرکــردن بــه ان ســه ســوال دســت‬ ‫بکشــم‪ .‬فکــر و ذکــرم شــدند‪ .‬ســکوت چیســت؟‬ ‫کجاســت؟ چــرا اکنــون بیش ازهمیشــه اهمیــت‬ ‫دارد؟ ســکوت‪ ،‬کشــف دوبــاره چیزهایی ســت کــه‬ ‫بــه مــا لــذت می بخشــند؛ از رهگــذر درنگ کــردن‪.‬‬ ‫فرزندانــم دیگــر به نــدرت درنــگ می کننــد‪ .‬ان هــا‬ ‫همیشــه در دســترس و تقریب ـاً همیشــه مشــغول اند‪.‬‬ ‫مارتیــن هایدگــر؛ فیلســوف المانی نوشــته‪« :‬همه کس‬ ‫دیگری ســت و هیچ کــس خــودش نیســت»‪ .‬هــر ســه‬ ‫دختــرم اغلــب جلــوی یــک صفحــه نمایشــگر (خــواه‬ ‫به تنهایــی یــا در کنــار دیگــران) می نشــینند‪ .‬مــن نیــز‬ ‫همیــن کار را می کنــم‪ .‬غــرق در گوشــی هوشــمندم‬ ‫می شــوم‪ ،‬خــود را (در مقــام مصرف کننــده و گاه‬ ‫نیــز تولیدکننــده) بــرده تبلتــم می کنــم‪ .‬مــدام دچــار‬ ‫وقفــه می شــوم؛ وقفه هایــی مولــو ِد وقفه هایــی‬ ‫دیگــر‪ .‬در جهانــی کــه ربــط چندانــی بــه مــن نــدارد‪،‬‬ ‫همه چیــز را زیــرورو می کنــم تــا چیــزی پیــدا‬ ‫کنــم‪ .‬تــاش می کنــم موثــر باشــم تــا لحظــه ای‬ ‫رویداد ‪5‬‬ ‫کــه می فهمــم صرف نظرازاینکــه چقــدر موثــر‬ ‫بــوده ام‪ ،‬از ایــن پیش تــر نخواهــم رفــت‪ .‬انــگار در مــه‬ ‫بخواهــم راهــی را در کوهســتان پیــدا کنــم؛ بی اینکه‬ ‫قطب نمایــی در دســت داشــته باشــم و درنهایــت‪ ،‬بــه‬ ‫دور خــودم بچرخــم‪ .‬هــدف این اســت که پرمشــغله‬ ‫و موثــر باشــیم‪ ،‬نــه چیــز دیگــر‪ .‬راحــت می تــوان‬ ‫پنداشــت کــه جوهــره فنــاوری خــو ِد فناوری ســت؛‬ ‫امــا ایــن خطاســت‪ .‬جوهــره ان‪ ،‬مــن و تــو هســتیم‪.‬‬ ‫چگونگــی تغییــ ِر مــا به دســت‬ ‫جوهــره ان‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫فناوری هایی ســت کــه ب ـه کار می بریــم‪ ،‬انچــه امیــد‬ ‫داریــم بیاموزیــم‪ ،‬رابطه مــان بــا طبیعــت‪ ،‬ان ها کــه‬ ‫دوستشــان داریــم‪ ،‬زمانی کــه صــرف ان می کنیــم‪،‬‬ ‫انــرژی ای کــه مصــرف می شــود و ان میــزان از‬ ‫ازادی مــان کــه بــه فنــاوری واگــذار می کنیــم‪ .‬اری‪،‬‬ ‫انچــه افــراد بســیاری می گوینــد مبنی براینکــه‬ ‫فنــاوری فاصله هــا را محــو کــرده اســت‪ ،‬حقیقــت‬ ‫دارد؛ امــا ایــن واقعیتــی پیش پاافتــاده اســت‪ .‬مســئله‬ ‫اساســی درواقــع‪ ،‬همان طورکــه هایدگــر اشــاره کــرد‪،‬‬ ‫ایــن اســت‪« :‬نزدیکــی همیشــه چیــزی اســتثنایی‬ ‫باقــی می مانــد»‪ .‬به زعــم هایدگــر؛ مــا بــرای‬ ‫رســیدن بــه صمیمیــت بایــد نســبتی بــا حقیقــت‬ ‫برقــرار کنیــم نــه بــا فنــاوری‪ .‬مــن کــه دوسـت یابی‬ ‫اینترنتــی را ازمــوده ام‪ ،‬تمایــل دارم کــه بــا او موافقــت‬ ‫کنــم‪ .‬البتــه هایدگــر نمی توانســت امکاناتــی را‬ ‫پیش بینــی کنــد کــه فناوری هــای فعلــی عرضــه‬ ‫کرده انــد‪ .‬او دربــاره ماشــین هایی بــا قــدرت‬ ‫ ‪50‬اســب بخار‪ ،‬پروژکتورهــای فیلــم و دســتگاه های‬ ‫پانــچ کارت می اندیشــیده کــه ان زمــان مــد روز‬ ‫بودنــد‪ .‬بااین حــال‪ ،‬تصــور مبهمــی داشــت از انچــه‬ ‫ممکــن اســت در راه باشــد‪ .‬هایدگــر مدعــی شــد‬ ‫کــه مــا حاضریــم از فــرط اشــتیاق بــه اســتفاده از‬ ‫فناوری هــای جدیــد‪ ،‬ازادی خــود را واگــذار کنیــم‪ .‬از‬ ‫ـان ازاد باشــیم به ســوی تبدیل شــدن بــه‬ ‫اینکــه انسـ ِ‬ ‫دارایــی‪ ،‬تغییــر جهــت بدهیــم‪ .‬امــروزه ایــن اندیشــه‬ ‫حتــی از زمانی کــه او بــرای اولین بــار ابــرازش کــرد‪،‬‬ ‫بیشــتر فراخــور حــال ماســت‪ .‬متاســفانه مــا بــدل‬ ‫بــه دارایــی یکدیگــر نمی شــویم؛ امــا بــه دارایــی‬ ‫ـی شــرکت هایی‬ ‫چیزهایــی ناخوشــایندتر چــرا‪ .‬دارایـ ِ‬ ‫همچــون اپــل‪ ،‬فیس بــوک‪ ،‬اینســتاگرام‪ ،‬گــوگل‪،‬‬ ‫اســنپ چت و دولت هایــی کــه درتالش انــد تــا بــا‬ ‫یــاری داوطلبانــه خودمــان‪ ،‬نقشــه مفصلــی برایمــان‬ ‫بکشــند تــا از ایــن اطالعــات اســتفاده کــرده یــا‬ ‫ان را بفروشــند‪ .‬بــوی اســتثمار از همه جهــت بلنــد‬ ‫اســت‪ .‬ســوالی کــه «هامپتــی دامپتــی» از الیــس‬ ‫(در ســرزمین عجایــب) پرســید‪ ،‬هنــوز پابرجاســت‪:‬‬ ‫«چه کســی اربــاب باشــد؟ همیــن و بــس!» شــما‪ ،‬یــا‬ ‫کســی که نمی شناســیدش؟ انســان ها مخلوقاتــی‬ ‫اجتماعی انــد‪ .‬در دســترس بودن می توانــد چیــز‬ ‫خوبــی باشــد‪ .‬مــا نمی توانیــم به تنهایــی کارایــی‬ ‫داشــته باشــیم‪ .‬باوجودایــن‪ ،‬مهــم اســت کــه بتوانیــد‬ ‫گوشــی تان را خامــوش کنیــد‪ ،‬بنشــینید‪ ،‬چیــزی‬ ‫نگوییــد‪ ،‬چشــمانتان را ببندیــد‪ ،‬چندبــار نفس عمیق‬ ‫بکشــید و تــاش کنیــد تــا بــه چیــزی فکــر کنیــد؛‬ ‫به جــز انچــه معمــوالً بــه ان می اندیشــید‪ .‬جایگزیــن‬ ‫ان‪ ،‬بــه هیچ چیــز فکر نکــردن اســت‪ .‬می توانیــد‬ ‫اســمش را بگذاریــد مراقبــه‪ ،‬یــوگا‪ ،‬ذهن اگاهــی یــا‬ ‫صرف ـاً عقــل ســلیم‪ .‬می توانــد مفیــد باشــد‪ .‬مــن از‬ ‫مراقبــه و تمریــن یــوگا لــذت می بــرم‪ .‬همچنیــن‬ ‫خویشــاوند ایــن فعالیــت (هیپنوتیــزم) را نیــز‬ ‫شــروع کــرده ام و خــود را به مــدت ‪ ۲۰‬دقیقــه بــرای‬ ‫گسســتن‪ ،‬هیپنوتیــزم کــرده ام‪ .‬این هــم به خوبــی اثــر‬ ‫می کنــد‪ .‬هــرروز عصــر روی تختــم دراز می کشــم و‬ ‫چند ســانتی متر بــاالی ان شــناور می شــوم‪ .‬گاهــی‬ ‫بــه خــودم می ایــم درحالی کــه بــه ایــن می اندیشــم‬ ‫کــه چگونــه می تــوان ســکوت را بــدون اســتفاده‬ ‫از فنــاوری تجربــه کــرد‪ .‬درواقــع‪ ،‬می تــوان اســتانه‬ ‫یافتــن ســکوت و تعــادل را پائین تــر اورد‪ .‬برای اینکــه‬ ‫بتوانیــد به ســادگی درنــگ کنیــد‪ ،‬الزم نیســت حتمـاً‬ ‫دوره ســکوت یــا ارامــش بگذرانیــد‪ .‬ســکوت می تواند‬ ‫همه جــا و همه وقــت باشــد؛ درســت نــوک دماغتــان‬ ‫اســت‪ .‬مــن هنگامی کــه از پله هــا بــاال مـی روم‪ ،‬غــذا‬ ‫درســت می کنــم‪ ،‬یــا صرفــاً روی تنفســم تمرکــز‬ ‫کــرده ام‪ ،‬ســکوت را بــرای خــود می افرینــم‪ .‬مســلماً‬ ‫همــه مــا بخشــی از جهانــی واحدیــم‪ ،‬امــا جزیــره ای‬ ‫ازان خــو د بــودن‪ ،‬ثــروتِ بالقوه ای ســت کــه در‬ ‫همیشــه بــا خــود داریــد‪.‬‬ ‫علی امیری‪ /‬ترجمان‬ ‫تعداد محیط بانان ایران؛ یک دوازدهم استاندارد جهانی‬ ‫براســاس اســتاندارد جهانــی بایــد در هــر ‪1000‬هکتــار‪،‬‬ ‫یــک محیط بــان فعــال باشــد امــا در کشــورمان ایــران‬ ‫در هــر ‪ ۱۲‬هزار هکتــار‪ ،‬یــک محیط بــان وجــود دارد کــه‬ ‫با این حســاب تعــداد محیط بانــان ایــران یک دوازدهــم‬ ‫این درحالی ســت که‬ ‫جهانی ســت؛‬ ‫اســتاندارد‬ ‫محیط بانــان‪ ،‬حفاظــت از ‪ ۱۱‬درصــد از عرصه هــای‬ ‫طبیعــی کشــور را برعهــده دارنــد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛‬ ‫شــاید در گذشــته های دور زمانی کــه شــاهد توســعه‬ ‫افسارگســیخته محیــط شــهری و صنایــع در جای جــای‬ ‫زمیــن نبودیم‪ ،‬حتی تصــور اینکــه روزی از دود خودروها‬ ‫و کارخانه هــا کــه به دســت خــود ســاخته ایم‪ ،‬خفــه‬ ‫شــویم را هــم نمی کردیــم؛ ازایــن رو‪ ،‬جنــگل و دشــت‬ ‫و صحــرا ان چنان کــه بایــد بــه چشــممان نمی امــد؛‬ ‫چــون فکــر می کردیــم کــه همیشــه هســتند؛ امــا‬ ‫وقتــی مــزه زندگــی شــهری و سوارشــدن بــر انــواع و‬ ‫اقســام خودروهــا بــه زیــر دندانمــان نشســت‪ ،‬کم کــم‬ ‫بــود کــه دیگــر احســاس کردیــم ایــن محیط هــای‬ ‫طبیعــی درخطــر هســتند و اگــر بخواهیــم زنــده و‬ ‫ســالم بمانیــم؛ چــه ازنظــر روحــی و چــه جســمی‪،‬‬ ‫بایــد فکــری بــرای حفاظــت از ان هــا بکنیــم‪ .‬این طــور‬ ‫شــد کــه به مــرور نهادهایــی ماننــد ســازمان حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت در ایــران و چنیــن نهادهایــی در دنیــا‬ ‫شــکل گرفــت؛ امــا کار همین جــا تمــام نشــد؛ چــون‬ ‫زیاده خواهــی انســان کــه تمامــی نــدارد؛ ازایــن رو‪،‬‬ ‫نهادهــای مرتبــط‪ ،‬مجبــور بــه حفاظــت فیزیکــی از‬ ‫ایــن عرصه هــا شــدند کــه درپ ـی ان‪ ،‬قشــر محیط بــان‬ ‫شــکل گرفــت و متاســفانه تعــداد زیــادی از ایــن افــراد‬ ‫نیــز در راه حفاظــت از محیــط زیســت‪ ،‬جــان خــود را‬ ‫از دســت دادنــد؛ گویــا کار داشــت بیــخ پیــدا می کــرد؛‬ ‫چــون ســازمان های جهانــی به این نتیجــه رســیدند‬ ‫کــه بایــد یــک روز به نــام ایــن افــراد نام گــذاری‬ ‫شــود تــا فداکاری هــا و ازخودگذشــتگی های انــان‬ ‫بــه جامعــه جهانــی یــاداوری شــود‪ .‬براین اســاس؛‬ ‫‪ 31‬جــوالی (‪ ۱۰‬مردادمــاه) ســال ‪ ۲۰۰۷‬مصــادف‬ ‫بــا نخســتین روز تاســیس اتحادیــه جهانــی رنجرهــا‬ ‫(محیط بانــان) به عنــوان روز جهانــی محیط بــان‬ ‫(‪ )World Ranger Day‬نام گــذاری شــد تــا یــاداور‬ ‫ازخودگذشــتگی های افــرادی باشــد کــه جــان خــود‬ ‫را در راه حفاظــت از گنجینه هــای طبیعــی بــه خطــر‬ ‫انداختــه و درایــن راه کشــته یــا زخمــی شــده اند‪ .‬در‬ ‫ایــران‪ ،‬محیط بانــان حــدود نیم قــرن اســت کــه‬ ‫در عرصه هــای طبیعــی کشــور باعنــوان مناطــق‬ ‫حفاظت شــده چهارگانــه تحــت مدیریــت ســازمان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت‪ ،‬بــرای حفاظــت از جــان‬ ‫حیات وحــش و گونه هــای زیســتی موجــود در ان‬ ‫تــاش می کننــد و دراین مــدت‪ ۱۴۰ ،‬محیط بــان‬ ‫درراســتای حفاظــت از طبیعــت جــان خــود را از‬ ‫دســت دادنــد‪ .‬البتــه این وضعیــت در دنیــا بهتــر‬ ‫نیســت؛ به طوری کــه برخــی امارهــا نشــان داده‬ ‫طــی ‪ ۱۲‬سال گذشــته بیــش از ‪ 1000‬محیط بــان‬ ‫در جهــان‪ ،‬جــان خــود را از دســت دادنــد‪ .‬البتــه‬ ‫شــرایط محیط بان شــدن در کشــورهای مختلــف‬ ‫متفــاوت اســت؛ مثــ ً‬ ‫ا در امریــکا فــرد بایــد مــدرک‬ ‫دانشــگاهی مرتبــط بــا ایــن شــغل را داشــته و در‬ ‫رشــته هایی ماننــد مدیریــت پــارک و اوقــات فراغــت‪،‬‬ ‫مطالعــات زیســت محیطی‪ ،‬علــوم محیــط زیســت‪،‬‬ ‫مدیریــت محیــط زیســت‪ ،‬حیات وحــش و جنگلــداری‬ ‫و مدیریــت حیات وحــش تحصیل کــرده باشــد یــا در‬ ‫کانــادا‪ ،‬محیط بــان بایــد منابــع طبیعــی را مدیریــت و‬ ‫امنیــت عمومــی را در پارک هــا یــا مناطــق عمومــی‬ ‫برقــرار کننــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬یــک دانش امــوز دبیرســتان‬ ‫کانادایــی بــرای تبدیل شــدن بــه یــک محیط بــان بایــد‬ ‫نمره هــای باالیــی در زیست شناســی‪ ،‬تربیت بدنــی‪،‬‬ ‫جغرافیــا و ریاضــی داشــته باشــند‪ .‬در اســترالیا‬ ‫محیط بانــان وظیفــه دارنــد تــا فضــای پارک هــای‬ ‫ملــی را بــرای بازدیدکننــدگان امــن ســاخته و در‬ ‫شــرایط اورژانــس کمــک کننــد و بــه بازدیدکننده هــای‬ ‫پارک هــا حفاظت شــده‪ ،‬ارزش هــای محیــط زیســت‬ ‫را امــوزش دهنــد‪ .‬در ایــن کشــور‪ ،‬بــدون داشــتن‬ ‫هیچ گونــه مــدرک محیط بانــی هــم می تــوان ایــن کار‬ ‫را انجــام داد؛ امــا بــا داشــتن مــدرک و تجربــه‪ ،‬به شــکل‬ ‫راحت تــری می تــوان در اســترالیا یــک محیط بــان‬ ‫شــد‪ .‬در ایــران نیــز تقریبــاً همین طــور اســت و‬ ‫محیط بانــان مــا نیــازی بــه مــدرک ندارنــد؛ البتــه شــاید‬ ‫در کشــوری ماننــد اســترالیا بــه مــدرک نیــاز نباشــد؛‬ ‫تو ســختی دارنــد کــه در ایــران‬ ‫امــا اموزش هــای سف ‬ ‫نیــز چندسالی ســت ایــن اموزش هــا اغــاز شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن نظــام درجه بنــدی هــم بــرای محیط بانــان‬ ‫ایــران ابــاغ شــده اســت کــه در ان‪ ،‬محیط بانــان‬ ‫براســاس ســابقه‪ ،‬تخصــص و مــدرک تحصیلــی‬ ‫درجه بنــدی می شــوند‪ .‬نکتــه مهــم دیگــر تصویــب‬ ‫قانــون حمایــت از محیط بانــان اســت کــه بعــدازان‪،‬‬ ‫ان هــا ضابــط قضایــی شــناخته می شــوند و موردحمایت‬ ‫قــرار می گیرنــد‪ .‬بــا تمــام این اقدامــات صورت گرفتــه‬ ‫بازهــم ایــن قشــر در کشــور نیــاز بــه حمایــت بیشــتری؛‬ ‫چــه ازلحــاظ معیشــتی و چــه ایمنــی دارنــد و بــرای‬ ‫این منظــور در ایــران روز والدت امام رضــا (ع)‬ ‫به عنــوان روز ملــی محیط بــان نام گــذاری شــده‬ ‫کــه به طــور جداگانــه اهمیــت تــاش ایــن افــراد بــه‬ ‫مــردم کشــور شناســانده شــود‪ .‬ســرهنگ جمشــید‬ ‫محبت خانــی؛ فرمانــده یــگان حفاظــت محیــط زیســت‬ ‫دربــاره وضعیــت محیط بانــان ایــران و مقایســه ان هــا‬ ‫بــا کشــورهای دیگــر گفــت‪« :‬قطع ـاً در ایــران کمبــود‬ ‫محیط بــان داریــم؛ براســاس اســتاندارد جهانــی بایــد در‬ ‫هــر ‪1000‬هکتــار یــک محیط بــان باشــد؛ امــا در ایــران‬ ‫در هــر ‪ ۱۲‬هزار هکتــار یــک محیط بــان هســت کــه‬ ‫با این حســاب تعــداد محیط بانــان ایــران یک دوازدهــم‬ ‫اســتاندارد جهانی ســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــرای جبــران‬ ‫ایــن کمبــود‪ ،‬مجــوز اســتخدام محیط بــان را بــرای‬ ‫‪ ۱۰‬ســال متوالی و هرســال ‪ ۳۰۰‬محیط بــان اخــذ‬ ‫کردیــم کــه پارســال این تعــداد محیط بــان اســتخدام‬ ‫شــدند؛ امــا باتوجه بــه وســعت کشــور به نظــر‬ ‫می رســد بازهــم بــا اســتاندارد جهانــی فاصلــه داریــم‬ ‫و بــرای جبــران ان به نظــر می رســد بهتریــن راه بــرای‬ ‫جبــران کمبــود‪ ،‬اســتفاده از مشــارکت های مردمــی‬ ‫خواهــد بــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬البتــه ایــن قشــر همــواره‬ ‫در صحنــه حضــور داشــتند و از هیــچ کمکــی فروگــذار‬ ‫نکردنــد؛ به طوری کــه شــاهد جان باختــن هفت نفــر‬ ‫از ایــن افــراد در اتش ســوزی های اخیــر بودیــم کــه‬ ‫موجــب تاســف و تالــم بســیار شــد‪ .‬البتــه همیــن‬ ‫حضــور نشــان می دهــد کــه مــردم عالقه منــد بــه‬ ‫مشــارکت در حفــظ محیــط زیســت هســتند و شــعار‬ ‫محیــط زیســت کــه ‪ ۸۰‬میلیــون محیط بــان اســت را‬ ‫جــواب دادنــد»‪ .‬محبت خانــی تاکیــد کــرد‪« :‬امــا مــا‬ ‫نیــز در قبــال ایــن افــراد‪ ،‬یکســری وظایــف داریــم کــه‬ ‫یکی از ان هــا امــوزش ایــن افــراد اســت کــه به دنبــال ان‬ ‫هســتیم‪ .‬همچنیــن دراین راســتا کتابچــه ای درزمینــه‬ ‫کنتــرل حریــق در طبیعــت تدویــن و بــه اســتان ها‬ ‫ارســال کردیــم و از ان هــا خواســتیم تــا بــا همیــاران‬ ‫در ارتبــاط باشــند و ان هــا را امــوزش دهنــد‪ .‬تــاش‬ ‫مــا این اســت که جــان هیچ یــک از همیــاران بــه‬ ‫خطــر نیفتــد»‪ .‬وی دربــاره حــذف بنــد حمایــت از‬ ‫همیــاران در قانــون حفاظــت از محیط بانــان گفــت‪:‬‬ ‫«در قانــون حمایــت از محیط بانــان‪ ،‬بنــدی درراســتای‬ ‫حمایــت از همیــاران طبیعــت اورده بودیــم کــه‬ ‫مورد تائیــد قــرار نگرفــت و حــذف شــد؛ امــا رئیــس‬ ‫ســازمان حفاظــت محیــط زیســت بــا جدیــت پیگیــر‬ ‫موضــوع اســت تــا ایــن بنــد اضافــه شــود و به صــورت‬ ‫قانونــی بــه همیــاران کمــک کنیــم»‪ .‬فرمانــده یــگان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت افــزود‪« :‬چندروزپیــش کــه‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــوری بــه ســازمان حفاظــت‬ ‫محیــط زیســت امــده بــود‪ ،‬اقــای کالنتــری (رئیــس‬ ‫ســازمان حفاظــت محیــط زیســت) این موضــوع‬ ‫را به عنــوان مطالبــه جــدی ســازمان مطــرح کــرد‬ ‫تــا بــا قانون شــدن ایــن بنــد‪ ،‬بــه همیارانــی کــه‬ ‫جــان خــود را درراســتای حفــظ محیــط زیســت از‬ ‫دســت می دهنــد‪ ،‬حمایــت مالــی داشــته باشــیم و‬ ‫برای اینکــه بتوانیــم ایــن بنــد را دوبــاره احیــاء کنیــم‪،‬‬ ‫ســازمان محیــط زیســت با جدیــت پیگیــر موضــوع‬ ‫اســت تــا بــ ه ســرانجام برســد»‪ .‬او دربــاره تجهیــزات‬ ‫محیط بانــان گفــت‪« :‬بــرای تجهیــزات محیط بانــان‪،‬‬ ‫اســتاندارد خــود را داریــم کــه شــامل حــدود ‪ ۵۰‬قلــم‬ ‫اســت کــه دوســال پیش تمــام ایــن تجهیــزات را بــرای‬ ‫محیط بانــان تهیــه کردیــم و دراختیارشــان قــرار‬ ‫دادیــم و حــاال یکســری کــه مصرفــی هســتند‪ ،‬نیــاز‬ ‫بــه تکــرار دارنــد؛ چــون عمرشــان تمــام شــد‪ .‬درنظــر‬ ‫داریــم کــه دوبــاره امســال ان هــا را تکــرار کنیــم و‬ ‫در تالشــیم تــا پایــان ســال ایــن تجهیــزات دراختیــار‬ ‫محیط بانــان قــرار گیــرد و این هــا کــه شــامل جلیقــه‬ ‫ضدگلولــه‪ ،‬شــوکر‪ ،‬گاز اش ـک اور‪ ،‬کوله پشــتی هســتند‬ ‫و ســایر اقــام موردنیــاز مصرفــی را بــه محیط بانــان‬ ‫تحویــل دهیــم»‪.‬‬ ‫نقشه‬ ‫زیباترین جاده های ایران را بشناسید‬ ‫اهــل ســفر‪ ،‬دو دســته اند‪ :‬دســته اول ترجیــح می دهنــد بــا هواپیمــا‬ ‫ســفر کننــد تــا راحــت و بی دردســر بــه مقصــد برســند‪ .‬بــرای ان هــا‬ ‫مفهــوم جــاده و مســیر ســفر کســل کننده اســت؛ امــا مســافرت بــرای‬ ‫دســته دوم از لحظــه حرکــت شــروع می شــود؛ یعنــی جــاده را هــم‬ ‫جزئــی از سفرشــان می داننــد و از ان لــذت می برنــد‪ .‬تماشــای جــاده و‬ ‫مســیر ان‪ ،‬یکــی از جذابیت هــای ســفر اســت‪ .‬اگــر اهــل ســفر بــا خــودرو‬ ‫شــخصی باشــید‪ ،‬حتمــ ًا در ســفرهایتان بــه جاده هــای زیبایــی برخــورد‬ ‫کرده ایــد؛ جاده هایــی کــه هرقــدر هــم طوالنــی باشــد‪ ،‬تــردد در ان هــا‬ ‫خســته کننده نیســت و تصــور می کنیــد زود بــه مقصــد می رســید‪.‬‬ ‫بو هوایــی و طبیعــت زیبــا و متفاوتــش‪ ،‬از‬ ‫ایــران به خاطــر تنــوع ا ‬ ‫این دســت جاده هــای زیبــا و بکــر کــم نــدارد‪ .‬جاده هــای کوهســتانی‪،‬‬ ‫جاده هــای جنگلــی‪ ،‬جاده هــای کویــری و جاده هــای ســاحلی و هرچــه‬ ‫فکــرش را بکنیــد‪ ،‬در ایــران پیــدا می شــود‪ .‬درادامــه‪ ،‬بعضــی از زیباتریــن‬ ‫جاده هــای ایــران را بــرای عالقه منــدان بــه ســفر جــاده ای معرفــی‬ ‫خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬جاده اسالم به خلخال‬ ‫جــاده اســالم بــه خلخــال‪ ،‬بی شــک زیباتریــن جــاده جنگلــی ایــران اســت‪ .‬ایــن جــاده زیبــا‬ ‫گیــان را بــه اردبیــل وصــل می کنــد و از شــهر اســالم شــروع و بــه خلخــال منتهــی می شــود‪.‬‬ ‫ایــن جــاده ‪ ۷۰‬کیلومتــر طــول دارد‪ .‬مــه‪ ،‬میهمــان همیشــگی پیچ وخم هــای سرســبز جــاده‬ ‫اســالم بــه خلخــال اســت‪ .‬این جــاده جنگلــی و کوهســتانی ان قــدر زیباســت کــه ان را یکی از‬ ‫جاذبه هــای گردشــگری گیــان و اردبیــل می داننــد‪ .‬تــا میانه هــای جــاده اســالم بــه خلخــال‬ ‫کــه پیــش برویــد‪ ،‬بــه گردنــه المــاس برســید‪ .‬ایــن گردنــه بی تردیــد شــاهکار طبیعــت در‬ ‫جــاده اســالم بــه خلخــال اســت‪.‬‬ ‫چطور به جاده اسالم به خلخال برسید؟‬ ‫مســیر رســیدن بــه ایــن جــاده‪ ،‬کامـ ًا مشــخص و بــدون پیچیدگی ســت‪ .‬کافی ســت از یکــی‬ ‫از دو شــهر اســالم در گیــان یــا خلخــال در اردبیــل وارد جــاده شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬جاده چالوس‬ ‫بســیاری از ایرانی هــا از جــاده چالــوس خاطــره دارنــد‪ .‬ایــن جــاده زیبــای شــمالی‪ ،‬اســتان‬ ‫البــرز را بــه غــرب مازنــدران پیونــد می زنــد‪ .‬جــاده چالــوس حــدود ‪ ۱۶۰‬کیلومتــر طــول‬ ‫دارد و از کــرج اغــاز می شــود‪ .‬ایــن جــاده قدیمــی در میــان کوه هــای البــرز جنوبــی‪،‬‬ ‫بــا پیچ وخم هــای سرســبزش‪ ،‬دل هــر مســافری را می بــرد‪ .‬زیبایــی جــاده چالــوس در‬ ‫پائیــز و بهــار توصیف ناپذیــر اســت‪ .‬بایــد برویــد‪ ،‬ببینیــد و لــذت ببریــد‪ .‬طوفــان رنگ هــای‬ ‫پائیــزی در درختــان اطــراف جــاده‪ ،‬جــاده چالــوس را بــه عروســی زیبــا در دل کوهســتان‬ ‫تبدیــل می کنــد‪.‬‬ ‫چطور به جاده چالوس برسید؟‬ ‫بعــد از ورود بــه جــاده کــرج و بــزرگ راه شــهید لشــکری‪ ،‬باتوجه بــه تابلوهــای راهنمــا خروجی‬ ‫جــاده چالــوس را انتخــاب کنیــد تــا وارد مســیر شــوید‪ .‬ایــن جــاده تــا شهرســتان چالــوس‪ ،‬در‬ ‫غــرب مازنــدران‪ ،‬ادامــه پیــدا می کنــد‪.‬‬ ‫‪ .۳‬جاده دوهزار‪،‬سه هزار‬ ‫جــاده دوهزار‪،‬ســه هزار در تنکابــن‪ ،‬واقــع در اســتان مازنــدران‪ ،‬قــرار دارد‪ .‬ایــن جــاده از‬ ‫شهرســتان تنکابــن شــروع می شــود و مســافران را بــه قلــه ســیاالن می رســاند‪ .‬ایــن جــاده‬ ‫زیبــا و رویایــی‪ ،‬یکــی از جاده هــای جنگلــی ناشــناخته ایــران اســت کــه بــا طبیعــت بکــر و‬ ‫صــدای پرندگانــش‪ ،‬همچــون بهشــتی زمینــی‪ ،‬در غــرب مازنــدران خودنمایــی می کنــد‪ .‬البته‬ ‫جــاده دوهزار‪،‬س ـه هزار بــرای مازندرانی هــا جــاده نااشــنایی نیســت؛ امــا مســافران کمتــر از‬ ‫ایــن جــاده شــنیده اند‪ .‬وجه تســمیه ایــن جــاده‪ ،‬ارتفــاع ان اسـت که در نقاطــی بــه دوهــزار و‬ ‫ســه هزارمتری از ســطح دریــا می رســد‪.‬‬ ‫چطور به جاده دوهزار‪،‬سه هزار برسید؟‬ ‫از شهرســتان تنکابــن پنج کیلومتــر به ســمت خرم ابــاد برویــد‪ .‬از انجــا تــا ابتــدای جــاده‪،‬‬ ‫حــدود ‪ ۲۲‬کیلومتــر راه پیـش روی شماســت‪ .‬جــاده از منطقــه قلعه گــردن شــروع می شــود و‬ ‫ازان پــس زیبایــی محــض را می بینیــد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬جاده سیاهکل به دیلمان‬ ‫جــاده ســیاهکل بــه دیلمــان هــم یکــی از جاده هــای جــذاب ایــران اســت کــه از ابتــدا تــا‬ ‫انتهــا‪ ،‬مناظــری بکــر و طبیعــی دارد‪ .‬ایــن جــاده ‪ ۴۵‬کیلومتــری‪ ،‬بــا درختــان درهم تنیــده و‬ ‫سرســبزش‪ ،‬دسـت کمی از بهشــت نــدارد‪ .‬ایــن جــاده در اســتان گیالن قــرار دارد و شهرســتان‬ ‫ســیاهکل را بــه بخــش دیلمــان؛ یکــی از ییالق هــای معــروف گیــان‪ ،‬پیونــد می دهــد و در‬ ‫انجــا‪ ،‬منظــره بی نظیــری از دش ـت های زیــر پایتــان به نمایــش می گــذارد‪ .‬جــاده ســیاهکل‬ ‫بــه دیلمــان‪ ،‬امکانــات رفاهــی مناســب و جــا بــرای چــادرزدن هــم دارد‪.‬‬ ‫چطور به جاده سیاهکل به دیلمان برسید؟‬ ‫ســیاهکل در ‪ ۴۰‬کیلومتــری رشــت قــرار دارد‪ .‬بعــد از رســیدن بــه ســیاهکل‪ ،‬بایــد باتوجه بــه‬ ‫تابلوهــای راهنمــا به ســمت دیلمــان حرکــت کنیــد تــا وارد ایــن جــاده زیبــا شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۵‬جاده هجیج به اورامان‬ ‫یکــی از زیباتریــن جاده هــای کوهســتانی ایــران در کردســتان و منطقــه اورامــان اســت‪ .‬ایــن‬ ‫جــاده ‪ ۳۶‬کیلومتــر طــول دارد و روســتای اورامــان را بــه منطقــه هجیــج وصــل می کنــد‪.‬‬ ‫اورامــان را کــه حتم ـاً می شناســید؛ یکــی از روســتاهای پلکانــی و زیبــای کردســتان اســت‬ ‫و در اطــراف شهرســتان ســرواباد قــرار دارد‪ .‬اگــر بــرای دیــدن اورامــان بــه این منطقــه ســفر‬ ‫می کنیــد‪ ،‬هرگــز تماشــای ایــن جــاده پرپیچ وخــم و جــذاب را از دســت ندهیــد‪ .‬دره هــای‬ ‫عمیــق و پیچ وخــم حیرت انگیــز جــاده و اب وهــوای مطبــوع ان‪ ،‬از جملــه جذابیت هــای‬ ‫جــاده هجیــج بــه اورامــان اســت کــه هــر مســافری را شــگفت زده می کنــد‪.‬‬ ‫چطور به جاده هجیج به اورامان برسید؟‬ ‫بــرای رســیدن بــه ایــن جــاده‪ ،‬بهتــر اســت از مریــوان به ســمت اورامــان تخــت حرکــت کنید‪.‬‬ ‫بعــد از رســیدن بــه اورامــان‪ ،‬مســیر را به طــرف روســتای هجیــج ادامــه دهیــد تــا بــه منظــره‬ ‫شــگفت انگیز ایــن جــاده کوهســتانی برســید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬جاده ارس به جلفا‬ ‫جــاده ارس بــه جلفــا جــاده مــرزی دلپذیری ســت کــه در شــمال غرب ایــران واقــع شــده‪.‬‬ ‫ایــن جــاده‪ ۲۱۶ ،‬کیلومتــر طــول دارد و از منطقــه ارســباران شــروع می شــود و بــه جلفــا‬ ‫می رســد‪ .‬جــاده ارس بــه جلفــا یکــی از زیباتریــن جاده هــای ایــران به حســاب می ایــد‪ .‬ایــن‬ ‫جــاده در حاشــیه رود مــرزی ارس قــرار دارد و منظــره زیبایــی از رود و کوه هــای اطــراف ان‬ ‫به نمایــش می گــذارد‪ .‬جنگل هــای اطــراف جــاده و منظــره کشــور ارمنســتان هــم یکی دیگــر‬ ‫از جذابیت هــای ایــن جــاده زیبــا اســت‪.‬‬ ‫چطور به جاده ارس به جلفا برسید؟‬ ‫بــرای رســیدن بــه جــاده ارس بــه جلفــا‪ ،‬بایــد بــه اذربایجــان غربــی برویــد‪ .‬از انجــا‪ ،‬از جلفــا‬ ‫به ســمت ارس حرکــت کنیــد تــا بــه ایــن جــاده زیبــا برســید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬جاده سپیدان به نوراباد‬ ‫همیشــه کــه نبایــد جاده هــای زیبــا را در شــمال جســت وجو کنیــم! جاده هــای مرکــزی‬ ‫ایــران هــم زیبایی هایــی دارد کــه باورکردنــی نیســت؛ مثـ ًا جــاده ســپیدان بــه نورابــاد‪ .‬ایــن‬ ‫جــاده کــه در شــمال اســتان فــارس اســت‪ ۸۴ ،‬کیلومتر طــول دارد و شهرســتان ســپیدان را به‬ ‫شهرســتان نورابــاد ممســنی متصــل می کنــد‪ .‬دش ـت هایی کــه در بهــار پــر از گل می شــود‬ ‫و رودخانه هــای خروشــان و دره هــای زیبــا‪ ،‬از جذابیت هــای ایــن جــاده به شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫چطور به جاده سپیدان به نوراباد برسید؟‬ ‫کافی ســت خودتــان را بــه یکــی از شهرســتان های ســپیدان یــا نورابــاد ممســنی‪ ،‬در اســتان‬ ‫فــارس‪ ،‬برســانید‪ .‬ســپس به ســمت شــهر دیگــر حرکــت کنیــد تــا وارد ایــن جــاده زیبا شــوید‪.‬‬ ‫‪ .۸‬جاده گرگان به شاهرود‬ ‫جــاده گــرگان بــه شــاهرود یکی دیگــر از بهشـت های زمینــی ایــران اســت‪ .‬ایــن جــاده بــه‬ ‫جــاده توسکســتان هــم معــروف اســت؛ چــون از روســتای توسکســتان‪ ،‬در اطــراف گــرگان‪،‬‬ ‫شــروع می شــود‪ .‬نمایــی کوهســتانی از جنگل هــای دیرینــه هیرکانــی و پیچ وخــم جــاده‪،‬‬ ‫تصویری ســت کــه در جــاده گــرگان بــه شــاهرود خواهیــد دیــد‪ .‬مــزارع ســبز گنــدم و‬ ‫شــالیزارهای اطــراف جــاده نیــز از مناظــر چشم نوازی ســت کــه در شــش ماه اول ســال‬ ‫دراین جــاده خواهیــد دیــد‪ .‬بی شــک جــاده توسکســتان یکــی از زیباتریــن جاده هــای‬ ‫ایــران اســت‪.‬‬ ‫چطور به جاده گرگان به شاهرود برسید؟‬ ‫خودتــان را بــه گــرگان‪ ،‬در اســتان گلســتان‪ ،‬برســانید‪ ۴۶ .‬کیلومتــر کــه از گلســتان دور‬ ‫شــوید‪ ،‬بــه جنگل هــای توسکســتان خواهیــد رســید‪ .‬جــاده گــرگان بــه شــاهرود از اینجــا‬ ‫شــروع می شــود‪.‬‬ ‫‪ .۹‬جاده چابهار به بندر گواتر‬ ‫جــاده ســاحلی چابهــار بــه بنــدر گواتــر‪ ،‬یکــی از جاده هــای متفــاوت ایــران اســت‪ .‬ایــن‬ ‫جــاده در اســتان سیســتان و بلوچســتان قــرار دارد و بنــدر چابهــار را بــه بنــدر گواتــر‬ ‫پیونــد می دهــد‪ .‬ازیک طــرف‪ ،‬منظــره خــط ســاحلی ســواحل مکــران و ازطرف دیگــر‪،‬‬ ‫صخره هــای عظیــم منظــره ای جــذاب به وجــود اورده کــه مشــابه ان را در هیچ جــا‬ ‫ایــران پیــدا نخواهیــد کــرد‪ .‬در تمــا م مســیر‪ ،‬خــط ســاحلی را می بینیــد کــه زیبایــی‬ ‫ان در کالم نمی گنجــد‪ .‬ایــن جــاده مشــابه جــاده گریــت اوشــن (‪ )Great Ocean‬در‬ ‫استرالیاســت‪.‬‬ ‫چطور به جاده ساحلی چابهار به بندر گواتر برسید؟‬ ‫از بنــدر چابهــار به ســمت شــرق حرکــت کنیــد‪ .‬تابلوهــای راهنمــا را بخوانیــد و مســیر بنــدر‬ ‫گواتــر را دنبــال کنیــد تــا بــه ایــن جــاده زیبــا برســید‪.‬‬ ‫محبوبهمعصوم نیا‪/‬چطور‬ صفحه 5 ‫یادداشت‬ ‫مطالبه مردم خراسان جنوبی؛‬ ‫حفظ مدیری جهادی و مردمی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرستان ری‬ ‫ شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2035‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه مازندران خبر داد؛‬ ‫اجرای طرح «شمیم خدمت»‬ ‫درجهت حرکت به سمت جهش تولید‬ ‫سید مصطفی موسوی‬ ‫توســعه همه جانبــه مناطــق محــروم به ویــژه‬ ‫اســتان خراســان جنوبــی از برنامه هــای اولویـت دار دولــت دوازدهــم بــوده؛ به طوری کــه از‬ ‫شــروع به کار ایــن ریاسـت جمهوری و همچنیــن انتصــاب ســه اســتاندار (رشــید‪ ،‬پرویزی‬ ‫و مروج الشــریعه ) گام هایــی دراین راســتا برداشــته شــد کــه تــا حــدودی بــه توســعه‬ ‫اســتان خراســان جنوبــی کمــک کــرد امــا انتظــارات و رضایــت مــردم بــراورده نشــد‪ .‬در‬ ‫‪ 11‬اذر مــاه ‪ 97‬و بــا رای هیئت دولــت‪ ،‬شــخصی ســکان دار پســت اســتاندار خراســان‬ ‫جنوبــی شــد کــه تمــام گمانه زنی هــا و ســاختارهای موجــود را به هــم زد‪ .‬محمدصــادق‬ ‫معتمدیــان کــه به دلیــل نبــود پــرواز به صــورت زمینــی از مشــهد بــه بیرجنــد امــده‬ ‫بــود‪ ،‬در ائیــن تکریــم و معارفــه از پتانســیل ها و نقــاط قــوت اســتان گف ـت ‪ .‬مطالبــی‬ ‫کــه تا همــان روز هیچ کــدام از مدیــران و شــرکت کنندگان در جلســه اصـ ًا بــه ان فکــر‬ ‫هــم نمی کردنــد‪ .‬معتمدیــان‪ ،‬فرزنــد همیــن خطــه و عاشــق خدمــت بــه ایــن مردمــان‬ ‫اســت‪ .‬از همــان روز نخســت واژه «کمتر برخــوردار» از کمک هــای ملــی و دولتــی را‬ ‫جایگزیــن واژه «اســتان محــروم» کــرد و بــه مدیــران پشت میزنشــین اســتان نشــان داد‪،‬‬ ‫خدمــت بــه ایــن مــردم در کار جهــادی و میدانی ســت‪ .‬در ‪ 14‬ســفر رســمی‪ ،‬در تمــام‬ ‫شهرســتان ها و شــهرها و ده کوره هــای اســتان حتــی بــا دونفــر جمعیــت حاضــر شــد‬ ‫و پــای درد و دل مــردم قانــع و والیــی نشســت و ثمــره ان ‪ 585‬مصوبــه بــود کــه تــا‬ ‫بــه امــروز‪ ،‬بــاالی ‪ 95‬درصــد انهــا بــه اتمــام رســیده و مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬او بــا ســفر بــه دورتریــن نقــاط شهرســتان نهبنــدان‪ ،‬مناطق مــرزی و روســتاهای‬ ‫دورافتــاده توانســت توجــه تمامــی وزرا و مســئولین کشــوری را بــه پتانســیل های بالقــوه‬ ‫ایــن اســتان جلــب کنــد‪ .‬ســرباز والیــی نظــام ماننــد ارتــش یک نفــره بار توســعه اســتان‬ ‫را بــه دوش گرفــت و بــه اعــداد و ارقــام کــم قانــع نبــود و بــا تمرکــز بــر ظرفیت هــای‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬مــرز و معــادن اســتان پــای معــاون اول رئیس جمهــور و تمامــی وزرا را بــه‬ ‫اســتان بــاز کــرد‪ .‬تدویــن ســند توســعه اســتان‪ ،‬تدویــن ســند ســازگاری بــا کم ابــی‪،‬‬ ‫احــداث ‪ 10‬هــزار مســکن بــرای محرومیــن‪ ،‬ابــر پــروژه راه اهــن کــه تبدیــل بــه ارزوی‬ ‫محــال شــده بــود بــرای مــردم ایــن اســتان ‪ ،‬پروژه هــای منطقــه ای شــتر‪ ،‬نهضــت‬ ‫گلخان ـه ای‪ ،‬دوبانده کــردن اکثــر کریدورهــای اســتان‪ ،‬امضــای چندیــن تفاهم نامــه در‬ ‫روز ملــی روســتا و عشــایر باحضــور معــاون اول رئیس جمهــوری‪ ،‬امضــای چندیــن‬ ‫ســند همــکاری بیــن دســتگاهی‪ ،‬برقــرار کــردن واریــز نقــدی عوایــد حاصــل از‬ ‫فــروش ســوخت به حســاب ‪ 69‬سرپرســت خانــوار روســتاهای مــرزی اســتان‪ ،‬نهضــت‬ ‫اب رســانی روســتایی‪ ،‬نهضــت روشــنایی و ‪ ...‬ایــن اســتان را بــه کارگاه بــزرگ عمرانــی‬ ‫تبدیــل کــرد به طوری کــه در چهــار دوره متوالــی اســتان خراســان جنوبــی در بحــث‬ ‫اشــتغال پایین تریــن نــرخ بیــکاری را در کشــور کســب کــرد‪ .‬یکــی از گالیه هــای مــردم‬ ‫کــه از دیربــاز مطــرح بــوده‪ ،‬عــدم حضــور مســئولین کشــوری به صــورت مــداوم در‬ ‫اســتان بــود کــه دراین خصــوص بــا ســفرهای مکــرر اســتاندار وقــت بــه مرکــز‪ ،‬ترســیم‬ ‫و تفهیــم شــرایط ویــژه اســتان بــه پایتخت نشــینان در دو ســال اخیــر از معــاون اول‬ ‫رئیس جمهــوری‪ ،‬رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه و تمامــی وزرا و روســای ســازمان های‬ ‫مختلــف (اکثــر انهــا چندیــن نوبــت بــه اســتان ســفر کردنــد) گرفتــه تــا ریاســت قــوه‬ ‫قضائیــه و رئیــس دیــوان عالــی کشــور کــه در ایــن مــدت بــه اســتان ســفر کردنــد و‬ ‫بــه ظرفیت هــای اســتان پــی بردنــد همــه و همــه برنامه هایــی بــود بــرای ریل گــذاری‬ ‫توســعه اســتان کمتــر برخــوردار خراســان جنوبــی کــه بارقــه امیــد را در دل تک تــک‬ ‫مــردم ایــن ســرزمین روشــن کــرد‪ .‬ولــی گویــا زمــان شــادی و امیــد در دولــت تدبیــر و‬ ‫امیــد کوتــاه اســت؛ به طوری کــه اکنــون اســتان در شــوک انتقــال اســتاندار مردمــی و‬ ‫جهــادی خــود بــه اســتان دیگــری فرورفتــه اســت‪ .‬در ایــن وانفســای دولــت دوازدهــم‬ ‫ناامید کــردن مــردم ضربــه ای ســنگین بــه نظــام و دولــت و هزینه بــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اکنون کــه بایــد اســتاندار پروژه هــا و برنامه هایــی کــه اجرایــی کــرده را بــه اتمــام برســاند‬ ‫تغییــر مدیریــت عالــی اســتان باعــث متوقــف شــدن قطار توســعه اســتان می شــود‪ .‬خبر‬ ‫رفتــن اســتاندار بــا واکنــش و مخالفــت جامعــه اصنــاف‪ ،‬شــورای شــهر‪ ،‬ســرمایه گذاران‪،‬‬ ‫کارافرینــان‪ ،‬نخبــگان و اقشــار مختلــف مــردم مواجــه شــد؛ به طوری کــه بــا تجمــع در‬ ‫محــل اســتانداری و صــدور بیانـه ای از رئیس جمهــوری و هیئــت دولــت درخواســت لغــو‬ ‫انتقــال و مانــدن محمدصــادق معتمدیــان در اســتان را مطــرح کردنــد‪ .‬ناصــر خوش خبــر‬ ‫(معــاون سیاســی‪ ،‬اجتماعــی و امنیتی اســتاندار) در جمــع حامیان اســتاندار و معترضین‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬هم اکنــون اســتاندار در تهــران پیگیــر مطالبــات اســتان اســت و تــا اخریــن‬ ‫ســاعاتی کــه هیئت دولــت تصمیــم به جــا به جایــی بگیــرد دســت از خدمــت بــه مــردم‬ ‫ایــن اســتان برنمـی دارد و دلبســتگی بــه مــردم خراســان جنوبــی او را در تــاش بــرای‬ ‫توســعه اســتان مصمم تــر می کنــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه تقاضــای مــردم اســتان بــرای‬ ‫مانــدن اســتاندار را بــه وزارت کشــور منتقــل می کنیــم‪ ،‬افــزود‪« :‬اســتاندار خــود را ســرباز‬ ‫نظــام و والیــت می دانــد و خدمــت بــه مــردم خراســان جنوبــی را بــا عشــق و دلبســتگی‬ ‫پذیرفتــه اســت»‪ .‬در پایــان ســخنی بــا رئیس جمهــوری و وزیــر کشــور داریــم؛ حــال‬ ‫کــه بــه انتهــای دوران خدمــت دولــت تدبیــر و امیــد نزدیــک می شــویم‪ ،‬بایــد دانســت‬ ‫کــه این گونــه تغییــرات مدیریتــی بــرای منافــع اســتان و کشــور‪ ،‬هزینــه ســنگینی دارد‬ ‫و نبایــد بــا نــگاه ناعادالنــه تصمیمــی گرفتــه شــود کــه باعــث سوءاســتفاده دشــمنان و‬ ‫بدخواهــان شــده و موجــب اسیب رســاندن بــه نظــام شــود‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫سد چناره در حال ساخت است‬ ‫علــی پوراحمــد؛ مدیرعامــل اب منطقــه ای ایــام گفــت‪« :‬ســاخت ســد‬ ‫چنــاره به عنــوان یــک پــروژه ملــی و تاثیرگــذار در تامیــن اب شــرب‬ ‫شهرســتان های ایــام‪ ،‬ســیروان و چــرداول و همچنیــن تامیــن اب صنعــت‬ ‫و ابیــاری اراضــی شهرســتان چــرداول سال هاســت کــه به دالیلــی از جملــه‬ ‫عــدم تخصیــص اب و مشــکالت و محدویت هــای منــدرج در موافقت نامــه‬ ‫اجرایــی نشــده بــود کــه بــا پیگیری هــا و حمایــت اســتاندار و مســاعدت‬ ‫وزیــر نیــرو موانــع برطــرف و در حــال اغــاز فعالیــت اجرایی ســت»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬ایــن ســد از نــوع ســنگریزه ای بــا هســته رســی به ارتفــاع حــدود‬ ‫‪ ۱۰۰‬متــر ‪ ،‬طــول تــاج ‪ ۵۵۰‬متــر و حجــم مخــزن ‪ ۷۷‬میلیون متر مکعــب بــا‬ ‫ایجــاد چشــم اندازی مناســب‪ ،‬پتانســیل توســعه گردشــگری و توریســم‬ ‫را در منطقــه ایجــاد خواهــد کــرد»‪ .‬مدیرعامــل اب منطقــه ای ایــام‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬ظــرف کمتــر از دو ســال تخصیــص اب ایــن طــرح ابــاغ‪،‬‬ ‫مطالعــات ســد منطبــق بــر تخصیــص ابالغــی بازنگــری و بــه تصویــب‬ ‫کمیتــه تخصصــی ویــژه شــرکت مدیریــت منابــع اب ایــران رســید و در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬موافقت نامــه طــرح اصــاح و در پیوســت قانــون بودجــه ســال‬ ‫جــاری اعتبــاری بــرای ایــن طــرح پیش بینــی شــد»‪ .‬پوراحمــد در خصــوص‬ ‫مشــخصات فنــی ایــن ایــن پــروژه خاطرنشــان ســاخت ‪« :‬ایــن ســد از نــوع‬ ‫ســنگریزه ای بــا هســته رســی بــه ارتفــاع حــدود ‪ ۱۰۰‬متــر ‪ ،‬طــول تــاج‬ ‫‪ ۵۵۰‬متــر و حجــم مخــزن ‪ ۷۷‬میلیون متر مکعــب بــا ایجــاد چشــم اندازی‬ ‫مناســب‪ ،‬پتانســیل توســعه گردشــگری و توریســم را در منطقــه ایجــاد‬ ‫خواهــد کــرد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬ســخنانش از تالش هــا و پیگیری هــای‬ ‫مجدانــه مهنــدس ســلیمانی دشــتکی (اســتاندار محتــرم اســتان) و همچنیــن‬ ‫مســاعدت و پشــتیبانی وزیــر محتــرم نیــرو (دکتــر اردکانیــان) کــه منجــر بــه‬ ‫اجرایی شــدن ایــن ســد شــد‪ ،‬قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫کشف احشام قاچاق به ارزش ‪ ۷۵۰‬میلیون ریال‬ ‫جانشــین انتظامــی اســتان ایــام گفــت‪« :‬پــس از کســب خبــری مبنــی‬ ‫بــر اینکــه فــردی بــا یــک دســتگاه وانــت نیســان اقــدام بــه قاچــاق احشــام‬ ‫در داخــل شــهر ایــام می کنــد‪ ،‬موضــوع در دســتور کار مامــوران پلیــس‬ ‫امنیــت اقتصــادی اســتان قــرار گرفــت»‪ .‬ســرهنگ شــهاب عزیـز زاده افــزود‪:‬‬ ‫«مامــوران پلیــس امنیــت اقتصــادی اســتان‪ ،‬یــک دســتگاه نیســان حامــل‬ ‫احشــام را بــرای بررسـی های بیشــتر متوقــف و در ادامــه ‪ ۲۵‬راس گوســفند‬ ‫قاچــاق و فاقــد هرگونــه مــدارک قانونــی از ان کشــف کردنــد»‪ .‬عزیــززاده‬ ‫با بیان اینکــه ارزش ریالــی ایــن محمولــه قاچــاق برابــر نظــر کارشناســان‬ ‫‪ ۷۵۰‬میلیون ریــال بــراورد شــده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬در این راســتا دو متهــم‬ ‫دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده‪ ،‬بــرای ســیر مراحــل قانونــی بــه مرجــع‬ ‫قضائــی معرفــی شــدند»‪ .‬جانشــین انتظامــی اســتان ایــام با بیان اینکــه‬ ‫پلیــس امنیــت اقتصــادی در ادامــه برنامه هــای پیشــگیرانه و مقابلــه ای‬ ‫خــود در حــوزه قاچــاق از هیــچ کوششــی فروگــذار نخواهــد کــرد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«شــهروندان هرگونــه فعالیــت افــراد در زمینــه قاچــاق را از طریــق ســامانه‬ ‫‪ ۱۱۰‬بــه پلیــس اطالع رســانی کننــد»‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه مازنــدران گفــت‪:‬‬ ‫«طــرح شــمیم خدمــت بــا هــدف ارائــه خدمــات‬ ‫اجتماعــی درجهــت تحــول‪ ،‬توانمندســازی‬ ‫خانواده هــا و حرکــت به ســمت جهــش تولیــد در‬ ‫مراکــز افــق بقــاع متبرکــه اســتان مازنــدران اجــرا‬ ‫می شــود»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین ابراهیــم‬ ‫حیــدری جناســمی در گفت وگویــی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«پیــرو رهکــرد مقــام معظــم رهبــری حفظــه‬ ‫اهلل دربــاره رونــق و جهــش تولیــد‪ ،‬درنظــر اســت‬ ‫باتوجه بــه ابالغیــه ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه‬ ‫کشــور و دســتورات ریاســت ســازمان اوقــاف و‬ ‫امــور خیریــه طــرح شــمیم خدمــت در ســطح بقاع‬ ‫متبرکــه اســتان بــا هــدف ارائــه خدمــات اجتماعی‬ ‫درجهــت تحــول و توانمندســازی خانواده هــا‪ ،‬افــراد‬ ‫کم تــوان و افرادی کــه از وجــود ویــروس منحــوس‬ ‫کرونــا لطمــه دیده انــد اجــرا شــود»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫اوقــاف و امــور خیریــه مازنــدران افــزود‪« :‬اهــداف و‬ ‫فوایــد ایــن طــرح به اختصــار شــامل ایفــای نقــش‬ ‫حقیقــی بقــاع متبرکــه در مســائل اجتماعــی و‬ ‫گره گشــایی از مشــکالت جامعــه‪ ،‬توانمندســازی‬ ‫افــراد بیــکار یــا کم درامــد پیرامــون بقــاع متبرکــه‬ ‫و ایجــاد شــغل و درامــد بــرای انــان‪ ،‬حفــظ کرامت‬ ‫انســانی و مبــارزه بــا روحیــه تکدی گــری‪ ،‬تقویــت‬ ‫حــس خودبــاوری و اتــکا بــه تــوان و اســتعدادهای‬ ‫خــدادادی‪ ،‬ایجــاد روحیــه نشــاط و ســرزندگی در‬ ‫جامعــه هــدف و تقویــت فرهنــگ تعــاون‪ ،‬همکاری‬ ‫و همدلــی اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬برنامه هــای‬ ‫اجرایــی ایــن طــرح در سـه گام ارائــه شــده اســت‬ ‫کــه در ســال جــاری گام نخســت ان الزم االجــرا‬ ‫بــوده و دو گام دیگــر بــه ظرفیــت بقــاع متبرکــه‬ ‫و دغدغــه و تــوان متولیــان امــر موکــول می شــود‬ ‫کــه باهمــت و پتانســیلی کــه در اســتان مازنــدران‬ ‫وجــود دارد انشــاءاهلل بــا منویــات و رهکردهــای‬ ‫ریاســت ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه گام هــای‬ ‫بعــدی بالفاصلــه پــس از اتمــام گام اول شــروع‬ ‫و بــه ســرانجام می رســد»‪ .‬حیــدری جناســمی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬گام اول در تولیــد و اشــتغال‪،‬‬ ‫اســتفاده از ظرفیــت نیــروی انســانی و تبدیــل‬ ‫نیروهــای بالقــوه بــه فعالیــت اســت»‪ .‬وی تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬در بســیاری از شهرســتان ها و مناطــق‬ ‫پیرامونــی بقــاع متبرکــه‪ ،‬کارگاه‪ ،‬کارخانــه و‬ ‫مشــاغلی وجــود دارد کــه بــا دعــوت از صاحبــان‬ ‫ایــن مشــاغل و حرفه هــا‪ ،‬زمینــه امــوزش‬ ‫کارامــوزان را فراهــم می کنیــم»‪ .‬مدیــرکل اوقــاف‬ ‫و امــور خیریــه مازنــدران گفــت‪« :‬گام دوم درزمینه‬ ‫اشــتغال زایی در بقــاع متبرکــه‪ ،‬فراهم کــردن‬ ‫مقدمــات و زمینــه کار و تولیــد در بقــاع متبرکــه‬ ‫اســت و در گام ســوم نیــز تــاش می شــود بــا‬ ‫راه انــدازی بازارچه هــای خیریــه و فروشــگاه های‬ ‫ویــژه‪ ،‬محصــوالت تولیدشــده توســط جامعــه‬ ‫هــدف درمعــرض فــروش قــرار گیــرد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان منطقه ازاد انزلی بیان کرد؛‬ ‫کارامدی‪ ،‬تعهد به نظام و سالمت نفس؛ الزامات مدیریتی کشور‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان منطقه‬ ‫ازاد انزلــی در جلســه شــورای معاونیــن ایــن‬ ‫ســازمان کــه باحضــور معاونیــن و مدیــران برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬باتاکیدبراینکــه کارامــدی و جدیــت‪ ،‬تعهد به‬ ‫ارکان نظــام و ســامت نفــس الزامــات مدیریتی در‬ ‫شــرایط کنونــی کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬کارامــدی‬ ‫و جدیــت در انجــام وظایــف محوله‪،‬تعهــد بــه رشــد‬ ‫و بالندگــی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی‬ ‫در مســیر شــکوفایی اقتصــادی کشــور به ویــژه‬ ‫در دوران تحریــم بــا تــاش جهــادی جهــت‬ ‫رفــع مشــکالت پیــش روی و همچنیــن ســامت‬ ‫فــردی و سیســتمی؛ درکنــار نظــارت دســتگاه های‬ ‫نظارتــی منجــر بــه پویایــی دســتگاه های دولتــی‬ ‫به خصــوص نهادهــای اقتصــادی می شــود»‪ .‬دکتــر‬ ‫محمدولــی روزبهــان‪ ،‬افــزود‪« :‬بایــد بــا تمــام وجود‬ ‫ش ِروی کشــور و اســتان‬ ‫جهــت رفــع مشــکالت پیـ ‬ ‫در حوزه هــای ســرمایه گذاری و اشــتغال زایی‬ ‫ازطریــق تســریع در تکمیــل پروژه هــای‬ ‫زیرســاختی‪ ،‬حمایــت و جــذب ســرمایه گذاران‬ ‫و ارائــه بســته های حمایتــی و تشــویقی جهــت‬ ‫ایجــاد فرصت هــای جدیــد شــغلی اقــدام کنیــم»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان منطقــه ازاد انزلــی بــا ارائــه‬ ‫تحلیلــی از رونــد توســعه ای ســازمان منطقــه‬ ‫ازاد انزلــی در ماه هــای اخیــر و غیرقابــل قیــاس‬ ‫عنــوان کــردن تحــوالت صــورت گرفتــه با ســالهای‬ ‫گذشــته‪ ،‬افزود‪« :‬شناخته شــدن جایــگاه و موقعیت‬ ‫متمایــز ترانزیتــی منطقه ازســوی کشــورهای چین‬ ‫و روســیه‪ ،‬به همــراه توجــه دولــت بــه منطقــه ازاد‬ ‫انزلــی در جهــت اعمــال اســتراتژی همکاری هــای‬ ‫منطقــه ای کشــورمان در ســطح بین المللــی؛‬ ‫معاون شرکت ابفا اصفهان خبر داد؛‬ ‫مدیریت مصرف؛ راهکار رفع کمبود اب شرب در اصفهان‬ ‫احسانعالیخانی‬ ‫معــاون بهــره بــرداری و توســعه اب شــرکت‬ ‫ابفــا اســتان اصفهــان با توجه بــه کمبــود‬ ‫‪ ۲.۵‬مترمکعب بر ثانیــه اب شــرب و بهداشــت‬ ‫در اصفهــان‪ ،‬گفــت‪« :‬در حال حاضــر تنهــا‬ ‫راه بــرای جبــران ایــن کمبــود‪ ،‬مدیریــت‬ ‫مصــرف اســت و توزیــع عادالنــه اب همــواره‬ ‫در دســتور کار شــرکت ابفــا اســتان اصفهــان‬ ‫قــرار دارد»‪ .‬ناصــر اکبــری گفــت‪« :‬متاســفانه‬ ‫ظرفیــت تامیــن اب اصفهــان بــا نیــاز ابــی ان‬ ‫یکســان نیســت و نیــاز ابــی اصفهــان نســبت‬ ‫بــه تیر مــاه بیــن ‪ ۶۰۰‬تــا ‪ ۹۰۰‬لیتر بر ثانیــه‬ ‫افزایــش یافتــه و ایــن نیــاز‪ ،‬مــازاد ابی ســت‬ ‫کــه بــه شــبکه توزیــع اب اصفهــان تحمیــل‬ ‫شــده اســت و ایــن امــر بعضــا موجــب افــت‬ ‫فشــار اب در طبقــات بــاالی ســاختمان ها‬ ‫می شــود»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬تــا روز ‪۳۰‬‬ ‫تیر مــاه دمــای هــوای اصفهــان بیــن ‪ ۳۵‬تــا‬ ‫‪ ۳۶‬درجــه بــوده اســت و از ابتــدای مرداد مــاه‬ ‫تاکنــون دمــای هــوای اصفهــان بــا رســیدن‬ ‫بــه ‪ ۳۸‬تــا ‪ ۳۹‬درجــه‪ ،‬ســه درجــه گرمتــر‬ ‫شــده اســت و هــر درجــه افزایــش دمــای هــوا‬ ‫بیــن ‪ ۲۵۰‬تــا ‪ ۳۰۰‬لیتر بر ثانیــه معــادل دو‬ ‫علی رغــم چالش هــای پیــش روی‪ ،‬بیانگــر‬ ‫مســیر صحیــح طــی شــده در ســال های اخیــر‬ ‫و افــق درخشــان ایــن منطقــه در اینــده نزدیــک‬ ‫اســت؛ موضوعــی کــه نشــانه های ان را در رونــد‬ ‫رو بــه رشــد ابــراز تمایــل ســرمایه گذاران‪ ،‬رشــد‬ ‫فعالیت هــای بنــدری و زیرســاختی منطقــه‬ ‫می تــوان مشــاهده کــرد»‪ .‬وی در پایــان بااشــاره به‬ ‫اهمیــت حــوزه کاری اداره کل نظــارت‪ ،‬ارزیابــی‬ ‫عملکــرد و بازرســی ســازمان‪ ،‬دســتور ایجــاد‬ ‫شــورای نظارتــی ســازمان به منظــور هم افزایــی‬ ‫حوزه هــای بازرســی‪ ،‬حراســت و حقوقــی ســازمان‬ ‫را صــادر کــرد‪ .‬در پایــان ایــن جلســه از خدمــات‬ ‫محســن حمیــدی کــه پیش ازایــن به عنــوان‬ ‫مدیــرکل ایــن حــوزه مشــغول بــه فعالیــت بــوده و‬ ‫هم اکنــون به عنــوان سرپرســت مدیریــت حقوقــی‬ ‫و امــور قراردادهــا ســازمان مشــغول بــه خدمــت‬ ‫شــده تجلیــل به عمــل امــد و کاظــم صفــرزاد‬ ‫به عنــوان سرپرســت اداره کل بازرســی ‪ ،‬نظــارت‬ ‫و پاســخگویی بــه شــکایات ســازمان منطقــه ازاد‬ ‫انزلــی معرفــی شــد‪.‬‬ ‫تــا ســه درصد بــر مصــرف اب شــرب اضافــه‬ ‫می کنــد»‪ .‬معــاون بهره بــرداری و توســعه‬ ‫اب شــرکت ابفــا اســتان اصفهــان همچنیــن‬ ‫با بیان اینکــه روزانــه به طــور متوســط‬ ‫حــدود ‪ ۱۰‬لیتــر بــرای شست وشــوی میــوه و‬ ‫ســبزیجات از ســوی خانواده هــا مــورد اســتفاده‬ ‫قــرار می گیــرد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬ســاکنان منــازل‬ ‫ویالیــی در اصفهــان می تواننــد از طریــق اب‬ ‫خاکســتری نســبت بــه ابیــاری باغچه هــای‬ ‫خــود اقــدام کننــد؛ همچنیــن در صورتی کــه‬ ‫کولرهــای ابــی ســایبان داشــته باشــد‪ ،‬حــدود‬ ‫‪ 3۰‬لیتــر مصــرف اب ان کاهــش می یابــد»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکــه در حال حاضــر ‪ ۱۰‬درصــد منابــع‬ ‫ابــی اصفهــان از چاه هــای فلمــن و چاه هــای‬ ‫متفرقــه شــهرها و ‪ ۹۰‬درصــد از تصفیه خانــه‬ ‫بابــا شــیخعلی تامیــن می شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«در توزیــع عادالنــه اب اختــاط دو منبــع ابــی‬ ‫بــا یکدیگــر انجــام می شــود‪ ،‬از ســوی دیگــر‬ ‫اب چاه هــا بــا تائیــد شــبکه بهداشــت اســتان‬ ‫وارد مــدار توزیــع شــرب و بهداشــت می شــود»‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش مازندران تاکید کرد؛‬ ‫استفاده از دانشگاه فرهنگیان بابلسر به عنوان مرکز ضمن خدمت‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش مازنــدران در‬ ‫دانشــگاه فرهنگیــان امــام علــی(ع) بابلســر‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن دانشــگاه می توانــد به عنــوان‬ ‫مرکــز ضمــن خدمــت فرهنگیــان یــا مرکــز‬ ‫اردویــی دانش امــوزی مورداســتفاده‬ ‫قــرار گیــرد»‪ .‬در ایــن جلســه کــه بــا‬ ‫پیگیری هــای باقــرزاده؛ نماینــده مــردم‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی برگــزار شــد‪،‬‬ ‫مدیــرکل اموزش وپــرورش مازنــدران‬ ‫بابیان اینکــه تعامــل مــا بــا مجموعــه‬ ‫دانشــگاه فرهنگیــان اســتان خــوب اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬انتظــار مــا این اســت که مراکــز‬ ‫دانشــگاه فرهنگیــان بــه ارتقــای دانــش‬ ‫همــکاران فرهنگــی شــاغل نیــز کمــک‬ ‫کنــد»‪ .‬علیرضــا ســعدی پور افــزود‪« :‬مرکــز‬ ‫دانشــگاه فرهنگیــان بابلســر ضمن اینکــه‬ ‫ایــن ظرفیــت وجــود دارد تــا در ســال‬ ‫جدیــد دانشــجو جــذب کنــد‪ ،‬می توانــد‬ ‫به عنــوان مــکان اردویــی دانش امــوزان یــا‬ ‫مرکــز ضمــن خدمــت فرهنگیــان منطقــه‬ ‫نیــز ســرامد باشــد»‪ .‬نماینــده مــردم‬ ‫بابلســر و فریدون کنــار در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی نیــز در ایــن مراســم گفــت‪:‬‬ ‫«مراجعــات زیــادی درمــورد نــوع فعالیــت‬ ‫مرکــز دانشــگاه فرهنگیــان امــام علــی(ع)‬ ‫داشــتم کــه ضــرورت تعیین تکلیــف ایــن‬ ‫دانشــگاه را نشــان می دهــد»‪ .‬دکتــر‬ ‫باقــرزاده درادامــه بیــان داشــت‪« :‬یــا در‬ ‫ســال تحصیلــی اینــده دانشــجو معلم‬ ‫در مقطــع کارشناســی وارد ایــن مرکــز‬ ‫شــود تــا پشــت کنکوری های بومــی‬ ‫انتفاعــی ببرنــد یــا مــا پیگیــر شــویم طبــق‬ ‫نظــر کارشناســان ایــن مرکــز را تحویــل‬ ‫اموزش وپــرورش داده تــا از ان به عنــوان‬ ‫یــک هنرســتان کشــاورزی بهــره ببــرد»‪.‬‬ ‫معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫افزایش ایمنی از مزایای احداث باند دوم محور شازند‪-‬خمین‬ ‫رضاصفائی نسب‬ ‫عملیــات اجرایــی بانــد دوم محــور شــازند‪-‬خمین‬ ‫به طــول پنج کیلومتــر بــا قــراردادی بــه مبلــغ‬ ‫‪ 51‬میلیاردریــال از محــل اعتبــار اســتانی بــا هــدف‬ ‫ایمن ســازی طــول محــور‪ ،‬افزایــش ســرعت طــرح‪،‬‬ ‫کاهــش زمــان ســفر و تســهیل در تــردد منطقـه ای‬ ‫از تیرمــاه ســال ‪ 1398‬اغــاز شــده اســت‪ ،‬مــدت‬ ‫اجــرای ایــن قــرارداد دوســال اســت‪ .‬به گــزارش اداره‬ ‫ارتباطــات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان مرکزی؛ معاون مهندســی و ســاخت اداره کل‬ ‫راه و شهرســازی گفــت‪« :‬بیــش از ســه کیلومتر از‬ ‫معــاون پارلمانــی وزیــر اموزش وپــرورش‬ ‫نیــز در ایــن مراســم ضمــن ارزوی شــادی‬ ‫بــرای روح مرحــوم کردتبــار؛ رئیــس فقیــد‬ ‫دانشــگاه امــام علــی(ع) بابلســر کــه در‬ ‫اثــر کرونــا بــه لقــاءاهلل پیوســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«در دوران مدیریــت مرحــوم کردتبــار‬ ‫تحــوالت چشــم گیری در ایــن مرکــز‬ ‫ایجــاد شــد کــه دکتــر کشــیری؛ رئیــس‬ ‫فعلــی نیــز ادامه دهنــده راه ان بزرگــوار‬ ‫اســت»‪ .‬قاســم احمــدی الشــکی افــزود‪:‬‬ ‫«بــا نظــر مثبــت دکتــر خنیفــر و کمــک‬ ‫دکتــر باقــرزاده هــر اقدامــی الزم اســت‬ ‫انجــام می دهیــم تــا ایــن مرکــز در ســال‬ ‫تحصیلــی جدیــد دانشــجو بپذیــرد»‪.‬‬ ‫عملیــات احــداث بانــد دوم محــور شــازند‪-‬خمین‬ ‫اجــرا شــده اســت کــه طــی ان ‪1500‬مترمکعــب‬ ‫عملیــات خاک بــرداری‪3500 ،‬مترمکعــب‬ ‫خاک ریــزی و راکفیــل‪2500 ،‬مترمکعــب الیــه‬ ‫زیــر اســاس‪250 ،‬مترمکعــب اســاس و ‪3700‬تُــن‬ ‫اســفالت بینــدر بــه عــرض ‪10.5‬متــر در یک الیــه‬ ‫صــورت پذیرفتــه اســت‪ ،‬همچنیــن پنــج دهنــه پل‬ ‫بــا عــرض دومتــر و طــول ‪14‬متــر درطــول مســیر‬ ‫ســاخته شــده اســت»‪.‬‬ ‫مخابرات منطقه گلستان؛ رتبه برتر در شاخص هوشمندسازی مدارس‬ ‫سینا غریب‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان در شــاخص‬ ‫هوشمند ســازی مــدارس‪ ،‬بــه رتبــه برتــر در‬ ‫بیــن مناطــق مخابراتــی کشــور دســت یافــت ‪.‬‬ ‫مهنــدس غالمعلــی شــهمرادی (مدیــر مخابــرات‬ ‫منطقــه گلســتان) گفــت‪« :‬براســاس ارزیابی هــای‬ ‫انجام شــده در شــرکت مخابــرات ایــران و‬ ‫گــزارش معاونــت تجــاری ‪ ،‬مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان جــزو اســتان های برتــر کشــور در‬ ‫پــروژه هوشمند ســازی مــدارس شــناخته شــد «‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬بــا اجــرای صددرصــدی تعهــدات‬ ‫توانســتیم جــزو ســه اســتان برتــر باشــیم و ایــن‬ ‫حاصــل تــاش و همدلــی کارکنــان در بخش هــای‬ ‫مختلــف علی الخصــوص مدیریــت تجاری ســت‬ ‫کــه رهبــری و پشــتیبانی ایــن پــروژه را بــر عهــده‬ ‫داشــته اند»‪ .‬مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان‬ ‫بااشــاره به اهمیــت ایــن پــروژه افــزود‪« :‬پــروژه‬ ‫هوشمند ســازی مــدارس روســتایی براســاس‬ ‫توافــق ســه جانبه وزارت ارتباطــات و فنــاوری‬ ‫اطالعــات ‪ ،‬وزارت امــوزش و پــرروش و شــرکت‬ ‫مخابــرات ایــران بــه مرحلــه اجــرا درامــده اسـت «‪.‬‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی افــزود‪« :‬در این پــروژه تعــداد‬ ‫‪ 1272‬مدرســه روســتایی در اســتان در ایــن طــرح‬ ‫بــه ســرویس اینترنــت پرســرعت مجهــز شــده اند‬ ‫کــه عملیــات اجرایــی پــروژه اعــم از فراهم کــردن‬ ‫امکانــات فنــی ‪ ،‬تعریــف ســرویس و ‪ ...‬درنهایــت‬ ‫تحویــل ســرویس بر عهــده مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان بــوده اســت»‪.‬‬ ‫توسعه فضای سبز؛‬ ‫راهکاری برای مقابله با الودگی هوا‬ ‫سرپرســت معاونــت عمرانــی فرمانــداری شهرســتان ری باتاکیدبــر اقــدام دهیــاران‬ ‫درمقابله بــا االیندگی هــا گفــت‪« :‬توســعه و افزایــش فضــای ســبز‪ ،‬راهــکار مناســبی‬ ‫بــرای مقابلــه بــا هرگونــه الودگــی هــوا خواهــد بــود»‪ .‬مهــرداد احمــدی در جلســه‬ ‫ســاماندهی فضــای ســبز بخــش کهریــزک‪ ،‬بــر بهره گیــری از ظرفیت هــای قانونــی‬ ‫در ایجــاد و گســترش فضــای ســبز در ایــن بخــش تاکیــد کــرد‪ .‬وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«درراســتای توســعه و افزایــش ســرانه فضــای ســبز و ایجــاد ارامــش اجتماعــی در بیــن‬ ‫شــهروندان عملیــات اجرایــی احــداث پــارک و گســترش فضــای ســبز باید در دســتورکار‬ ‫مدیــران بخــش و دهیــاران قــرار گیــرد و برنامه هــا و پروژه هــای فضــای ســبز بایــد‬ ‫باتوجه بــه اقلیــم منطقــه و اولویــت قــرار دادن مدیریــت اب برنامه ریــزی شــود»‪ .‬ایــن‬ ‫مســئول بااشــاره به اهمیــت افزایــش ســرانه فضــای ســبز‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬نمی تــوان‬ ‫به راحتــی از نقــش فضــای ســبز در باالبــردن کیفیــت محیــط شــهری و روســتایی‬ ‫گذشــت‪ ،‬فضاهــای ســبز بــا زندگــی روزمــره مــردم پیونــد خــورده و همــه شــهروندان از‬ ‫اهمیــت ان اگاه هســتند»‪ .‬احمــدی ادامــه داد‪« :‬نکتــه حائزاهمیــت این اسـت که ظرفیت‬ ‫اب هــای زیرزمینــی درحــال ازبین رفتــن اســت و متاســفانه هیــچ جایگزینــی هــم بــرای‬ ‫ان وجــود نــدارد و تــداوم ایــن امــر قطع ـاً شــرایط را بــرای اینــدگان بــا چالش هــا و‬ ‫مشــکالت بســیاری روبــه رو خواهــد کــرد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬متاســفانه مصــارف‬ ‫غیرمجــاز از منابــع اب عالوه بــر بحــران کم ابــی و خشک ســالی در ســال های اینــده‬ ‫خطــر فرونشســت زمیــن را نیــز به همــراه دارد کــه دراین صــورت بســیاری از اراضــی‬ ‫بکــر منطقــه را تهدیــد می کنــد»‪ .‬سرپرســت معاونــت عمرانــی فرمانــداری ری اعــام‬ ‫کــرد‪« :‬براســاس تبصــره یــک بنــد الــف از مــاده ‪ ۳۸‬قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده‪،‬‬ ‫اعتباراتــی کــه بــه دهیــاران تخصیــص داده می شــود متاســفانه درزمینــه هزینه کردهــای‬ ‫جــاری مورداســتفاده قــرار گرفتــه و در حــوزه مقابلــه بــا االیندگــی هــوا کــه مــورد تاکید‬ ‫قانون گــذار اســت‪ ،‬اقدامــی صــورت نمی گیــرد»‪ .‬احمــدی یــاداور شــد‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫ادغــام شــرکت اب و فاضــاب روســتایی بــا اب و فاضــاب شــهری‪ ،‬ایــن انتظــار وجــود‬ ‫دارد کــه بــا مشــارکت و همیــاری دهیــاران شــاهد ارتقــای ســطح خدمات رســانی بــه‬ ‫روســتاییان باشــیم»‪ .‬بخــش کهریزک بــا جمعیتــی در حــدود ‪ ۱۶۳‬هزارنفر ایرانــی و اتباع‬ ‫از توابــع شهرســتان ری‪ ،‬از شــمال بــه بهشـت زهرا (س)‪ ،‬از غــرب بــه اتوبــان تهران‪-‬قــم‪،‬‬ ‫از شــرق بــه باقرشــهر و از جنــوب بــه شــهر حسـن اباد فشــافویه محصــور و در فاصلــه‬ ‫‪۱۳‬کیلومتــری شهرســتان ری واقــع شــده اســت‪.‬‬ ‫راه اندازی نخستین باشگاه ورزشی مجازی‬ ‫در جنوب پایتخت‬ ‫معــاون اجتماعــی و فرهنگــی شــهرداری منطقــه ‪( ۲۰‬شــهرری) گفــت‪« :‬باتوجه بــه مــوج‬ ‫دوم شــیوع ویــروس کرونــا باشــگاه ورزشــی مجازی بــرای فعالیــت عالقه منــدان راه اندازی‬ ‫شــده اســت»‪ .‬حجت االســام متیــن معبــودی در جلســه تشــکیل ایــن باشــگاه ورزشــی‪،‬‬ ‫بــر لــزوم رعایــت شــیوه نامه های بهداشــتی و عــدم حضــور شــهروندان در اجتماعــات و‬ ‫برنامه هــا به شــکل حضــوری تاکیــد کــرد و افــزود‪« :‬درهمین راســتا‪ ،‬اداره ورزش ایــن‬ ‫معاونــت بــه راه انــدازی باشــگاه مجــازی در مجموعــه ورزشــی شــهید مــدرس شــهرری‬ ‫اقــدام کــرده اســت»‪ .‬ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد‪« :‬در ایــن باشــگاه رشــته های‬ ‫مختلــف ورزشــی بــرای شــهروندان به صــورت مجــازی باحضــور مدرســین خبــره و‬ ‫رســمی فدراســیون ها به صــورت اکادمیــک و انالیــن امــوزش داده می شــود»‪ .‬وی‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬فیلم هــای اموزشــی ان در گروه هــا‪ ،‬کانال هــا و ســایت مجــازی جهــت‬ ‫بهره منــدی شــهروندان قــرار داده می شــود»‪ .‬معبــودی تاکیــد کــرد‪« :‬شــهروندان ری‬ ‫بــا شــعار «ورزش در منطقــه ‪ ۲۰‬تعطیــل نیســت» از کالس هــای مجــازی اداره ورزش‬ ‫بهره منــد شــدند»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬درراســتای برگــزاری کالس هــای باشــگاه مجــازی و با‬ ‫محوریــت دســتورالعمل های مرتبــط بــا پیشــگیری ویــروس کرونــا‪ ،‬دوره انالیــن اموزش‬ ‫مبانــی تئــوری و عملــی رشــته بهــکاپ و بهکاپــر باحضــور مــدرس فدراســیون‪ ،‬اســتاد‬ ‫شــراهی؛ دارنــده گواهــی مربیگــری و داوری درجــه ‪ ۱‬بهــکاپ ایــران در مجموعه ورزشــی‬ ‫شــهید مــدرس برگــزار شــد»‪ .‬معبــودی بااشــاره به برنامه هــای اینــده ایــن باشــگاه افزود‪:‬‬ ‫«ادامــه برگــزاری کالس هــای مجــازی به طــور قطــع در دســتورکار و برنامــه اداره ورزش‬ ‫قــرار دارد و کالس هایــی چــون بســکتبال ســه نفــره‪ ،‬فوتبالکــس و ‪ ...‬نیــز به صــورت‬ ‫انالیــن و مجــازی امــوزش داده خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫بهره برداری از مجتمع صنعتی پرورش دام سبک‬ ‫در فشافویه‬ ‫فــاز اول بزرگ تریــن مجتمــع صنعتــی‪ ،‬پــرورش و اصــاح نــژاد ‪۸۰‬هزارراســی دام‬ ‫ســبک کشــور بــا ســرمایه گذاری یک صد میلیاردتومــان باحضــور رئیــس ســتاد اجرایــی‬ ‫فرمــان حضــرت امــام(ره)‪ ،‬معــاون هماهنگــی اقتصــادی اســتانداری تهــران و فرمانــدار‬ ‫ویــژه شهرســتان ری در بخــش فشــافویه ری بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛‬ ‫بزرگ تریــن مجتمــع صنعتــی پــرورش و اصــاح نــژاد دام ســبک کشــور بــا ظرفیــت‬ ‫‪۱۵‬هــزار دام در زمینــی بــه مســاحت ‪۱۱۰‬هکتــار احــداث شــده و زمینــه اشــتغال‬ ‫یک هــزار و یک صدنفــر را به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم فراهــم کــرده اســت‪.‬‬ ‫در ایــن مجتمــع صنعتــی کــه پنــج نــژاد برتــر دام ســبک نگهــداری می شــود ســالیانه‬ ‫در حــدود دوهزارتُــن گوشــت قرمــز تولیــد و ‪ ۱۰‬میلیــون دالر صرفه جویــی ارزی خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری تهــران در ایــن مراســم بابیان اینکــه‬ ‫ورود ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) بــه عرصــه کشــاورزی منشــا خیــر فراوانــی بــرای‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا راه انــدازی ایــن مجتمــع پــرورش دام ســبک در بخــش‬ ‫فشــافویه شهرســتان ری ‪۱۱‬درصــد بــه ظرفیــت شــیر تولیــدی کشــور اضافه می شــود»‪.‬‬ ‫حشــمت اله عســگری اظهــار داشــت‪« :‬بــا ورود ســتاد اجرایــی فرمــان امــام(ره) بــه حــوزه‬ ‫کشــاورزی و تامیــن امنیــت غذایــی و بــا حضــور بخــش خصوصــی بــرای برطرف کــردن‬ ‫کمبودهــا‪ ،‬منشــا خیــر فراوانــی بــرای کشــور بــوده و باعــث جهــش تولیــد و جلوگیــری‬ ‫از خــروج ارز شــده اســت»‪ .‬همچنیــن عملیــات اجرایــی طــرح احــداث کارخانــه لبنــی با‬ ‫ظرفیــت تولیــد ‪۱۲‬هزارتُــن کــره و ‪ ۴۰‬هزارتُن شیرخشــک در ســال توســط ســتاد اجرایی‬ ‫فرمــان امــام(ره) در بخــش فشــافویه شهرســتان ری اغــاز شــد‪ ،‬کــه بــا راه انــدازی ایــن‬ ‫مجتمــع‪ ۷۰۰ ،‬شــغل جدیــد به صــورت مســتقیم و غیرمســتقیم ایجــاد خواهد شــد‪ .‬این‬ ‫کارخانــه بــا ســرمایه گذاری ‪۵۶۰‬میلیاردریالــی و صرفه جویــی ســاالنه ‪۶۰‬میلیــون دالر‬ ‫احــداث خواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 6 ‫کوتاه از قزوین‬ ‫ شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ - 1399‬شماره ‪2035‬‬ ‫علیبهبهانی‬ ‫• افضلــی رئیــس ســازمان صمــت قزویــن در جلســه ای باحضــور قبــادی (معــاون‬ ‫اســتانداری) گفــت‪« :‬بانک هــا ‪ 57‬واحــد تولیــدی را تملــک کرده انــد کــه پیگیــر‬ ‫بازگردانــدن انهــا هســتیم»‪ .‬ســایه‪ :‬نیازمنــد به ســرعت عمــل اســت؛ اســتیصال و‬ ‫از هم پاشــیدن عواقــب جبران ناپذیــر بــرای کارکنــان و خانــواده انــان و تضعیــف‬ ‫اقتصادکشــور در ایــن برهــه از زمــان در بــر دارد؛ البتــه ایجــاد ارتبــاط بــا رســانه های‬ ‫سراســری ضــرورت دارد»‪ .‬عیســی قبــادی‪ :‬مشــکالت شــش واحــد تولیــدی در‬ ‫ســتاد تســهیل بررســی شــد‪ .‬معــاون بازرســی ســازمان صمــت‪ :‬اطالعــات ‪ 90‬درصــد‬ ‫انبارهــای قزویــن ثبــت شــد‪ .‬ســایه‪ :‬متاســفانه بنکــداران زیــادی دفتــر و انبــار در‬ ‫یــک محــل قــرار داده انــد و تعــداد زیــادی خانه هــا مرکــز شــهر پیغمبریــه ‪ -‬شــهید‬ ‫انصــاری کوچــه بــرق و غیــره بــه انبــار اختصــاص داده انــد و تخلیــه و بارگیــری‬ ‫در کوچه هــای کم عــرض و پیــاده راه هــای خیابان هــا چهــره شــهر را ناهنجــار و‬ ‫دگرگــون کــرده و مشــکالت و معضــات رفت وامــد بچه هــا و زنــان را دوچنــدان‬ ‫کــرده اس ـت ‪ .‬البتــه یکــی‪ ،‬دو ســال پیش شــهرداری بــا نصــب بیلبوردهایــی بشــدت‬ ‫قصــد انتقــال داشــت؛ امــا معلــوم نیســت روی چــه اصلــی امیــد ســاکنین را ناامیــد‬ ‫بیلبوردهــا را جم ـع اوری و بــه ریــش مــردم ســاکنین مناطــق گرفتــار خندیدنــد‪.‬‬ ‫• اهالــی برخــی روســتاهای المــوت شــرقی و غربــی از مولــوی (بخشــدار المــوت‬ ‫غربــی) و محمــدی (بخشــدار المــوت شــرقی) تقاضــا دارنــد کــه درحــد امکانــات مالــی‬ ‫و اعتبــاری ازســوی خودشــان و دهیــاران گام هــای هرچند کوتــاه در مــورد ترمیــم و‬ ‫لکه گیــری اســفالت جــاده قزویـن ‪ ،‬بهترشــدن کیفیــت و بهداشــتی اب شــرب پــاره ای‬ ‫کارهــای عمرانــی در جهــت رفــاه بیشــتر و اقــدام بــرای بازرگانــی روســتاهای پرجمعیت‬ ‫و همچنیــن انتن دهــی تلفــن همــراه و ایجــاد شــبکه تلویزیونــی برداشــته شــود تــا‬ ‫بارقــه امیــدی در دل خانواده هــا بــه وجــود ایــد‪ .‬ســایه‪ :‬وضعیــت مشــکالت روســتائیان‬ ‫در تابســتان و ســیالب و قطــع رفت وامــد و عــدم دسترســی فرزنــدان بــه مکان ـه ای‬ ‫اموزش وپــرورش در حــد بســیار وسیعی ســت؛ امیــد اســت بــا رفــع گرفتاری هــای‬ ‫مالــی و کرونــا گوشــه چشــمی بــه انــان شــود و نماینــدگان محتــرم اســتان قزویــن‬ ‫قســمتی از برنامــه توجــه بــه نقــاط محــروم قــرار دهن ـد ‪.‬‬ ‫• کنتــرل فاصله گــذاری و اســتفاده از ماســک و دســتکش و مایــع ضدعفونــی و‬ ‫دقــت کامــل ادارات نســبت بــه مراجعــت قابل تحســین اســت؛ البتــه تــا حــدودی‬ ‫فعالیت هــای اقتصــادی کنــد شــده اســت‪ .‬در همین راســتا نــاوگان اتوبوس رانــی‬ ‫شــهری بــرای بــار دوم ناگزیــر بــه تعطیلــی ش ـد ‪.‬‬ ‫• فاطمــه محمــد بیگــی (نماینــده قزویــن)‪ :‬عملکــرد مســئوالن کشــاورزی نســبت بــه‬ ‫نخبــگان ضعیــف اســت‪ .‬وی در بازدیــد از نیرومحرکــه گفــت کــه تاســیس و راه انــدازی‬ ‫یــک کالن مــوزه در شــهر صنعتــی البــرز ضــرورت دارد انتقــال اب از ســد طالقــان پــس‬ ‫از وعده هــای بی نتیجــه عملــی می شــود و بــه ‪ 14‬شــهر اب رســانی می شــود‪.‬‬ ‫• هدایــت ا‪ ...‬جمالــی (اســتاندار) تســریع در گازرســانی بــه مجتمــع دامــداران‬ ‫دانصفهــان را خواســتار شــد و اظهــار داشــت کــه ســد باالخانلــو تــا پایــان کار‬ ‫دولــت بایــد بهره بــرداری شــود‪ .‬وی تاکیــد کــرد کــه مســئوالن نبایــد وعده هــای‬ ‫محقق نشــدنی را بدهنــد ‪.‬‬ ‫• کمبــود گاز مایــع در تاکســتان باتوجه بــه ده روســتای بیــش از ‪ 20‬خانــواده اهالــی‬ ‫روســتا را در تهیــه و صــرف وقــت زیــاد گرفتــار کــرده اســت‪ .‬مدیــر فراورده هــای‬ ‫نفتــی اقدامــی صــورت نــداده اســت‪.‬‬ ‫• ائیــن تشــییع بســیجی مدافــع وطــن؛ امیرحســین محمدعلیخانــی باحضــور ایــت‬ ‫ا‪ ..‬عابدینــی امام جمعــه قزویــن و مســئولین انجــام و در گلــزار شــهدا دفــن شــد‪.‬‬ ‫• ســردار جبــاری (فرمانــدار انتظامــی اســتان ) خبــر داد؛ کشــف انبــار احتــکار لــوازم‬ ‫موتورســیکلت ‪ 10‬میلیــارد ریالــی قاچــاق ‪ 419 ،‬کیلــو تریــاک مرکــز فوریت هــای‬ ‫پلیــس فضــای مجــازی در اینــده نزدی ـک ‪ ،‬کشــف بیــش از دوکیلــو شــمش طــا‬ ‫• ملکــی؛ مدیــر اب منطقـه ای اعــام کــرد کــه انتقــال اب ســد طالقانــده‪ ،‬پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی دارد‪ .‬ایــن خبــر در بازدیــد ســیاهکلی (نماینــده قزویــن) ‪ ،‬یــاری (رئیــس‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی)‪ ،‬احمد پــور (فرمانــدار ابیــک) و حجت االســام‬ ‫میرحســینی (امــام جمعــه ابیــم) از طــرح انتقــال‪ ،‬داده شــد ‪ .‬ســایه‪ :‬امیــد اســت‬ ‫بــا پیگیــری الزم و به موقــع به ثمــر برســد و مــردم شــهرها و روســتاهای اســتان از‬ ‫مشــکل کم ابــی و قطــع وصلی هــا نجــات یابنــد‪ .‬ایــن امــر حیاتــی درصــورت تامیــن‬ ‫اب‪ ،‬بــر پــاره ای از مســائل زندگــی اثرگــذار ا ســت‪.‬‬ ‫• نصرت الــه علیرضایــی (فرمانــدار شهرســتان اوج) از شــروع عملیــات مرمــت پــل‬ ‫بــی اب خبــر داد و افــزود‪ :‬ایــن طــرح قبــل از شــروع مهرمــاه به همــت اداره کل‬ ‫راهــداری جــاده ای و شهرســتان اغــاز شــد؛ ایــن پــل بــر اثــر شــدت بارندگــی‬ ‫فرونشســت و تخریــب شــده بــود ‪ .‬درادامــه بــه چهــار بانده کــردن طــرح تعویــض‬ ‫‪ 1.5‬کیلومتــری اوج بــه رزن بــا ‪ 60‬میلیــارد اعتبــار اشــاره کــرد ‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫بازدید مدیرعامل ابفا‬ ‫از پروژه های طرح فاضالب شهر بندرانزلی‬ ‫اجرای ‪ 44‬کیلومتر شبکه گذاری گاز‬ ‫شــرکت گاز اســتان گیــان در تیرمــاه ســال جــاری ‪ 44‬کیلومتــر عملیــات‬ ‫شــبکه گذاری گاز در اســتان را بــه انجــام رســانده اســت‪ .‬حســین اکبــر (مدیرعامــل‬ ‫شــرکت گاز اســتان گیــان) گفــت‪« :‬بــا انجــام ایــن عملیــات‪ ،‬مجمــوع طــول‬ ‫شــبکه گاز در گیــان بــه بیــش از ‪ 21‬هــزار و ‪ 135‬کیلومتــر افزایــش یافتــه اســت»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گیــان افــزود‪« :‬باوجــود برخــورداری بیــش از‬ ‫‪ 95‬درصــدی خانوارهــای روســتایی گیــان از نعمــت گاز طبیعــی‪ ،‬ایــن شــرکت‬ ‫باهمــت و جدیــت فــراوان بــرای گازدار شــدن همــه روســتائیان تــاش می کنــد و‬ ‫ســهم ‪ 89‬درصــدی بخــش روســتایی از عملیــات شــبکه گذاری در تیرمــاه امســال‬ ‫گــواه ایــن مدعاســت»‪ .‬وی بــا اعــام نصــب یک هــزار و ‪ 400‬انشــعاب گاز در تیرمــاه‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬ایــن میــزان نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته‬ ‫‪ 14‬درصــد رشــد داشــته و بــا تحقــق ایــن مهــم مجمــوع انشــعابات گاز در گیــان بــه‬ ‫بیــش از ‪ 598‬هــزار عــدد افزایش یافتــه اســت»‪ .‬مهنــدس اکبــر بااشــاره به اجــرای‬ ‫مســتمر عملیــات گازرســانی و اجــرای حفــرات خالــی و به تبــع ان افزایــش تعــداد‬ ‫تاسیســات و طــول خطــوط گاز در اســتان‪ ،‬بــر رعایــت الزامــات ایمنــی و نظــارت‬ ‫مســتمر بــر عملیــات و تاسیســات گاز تاکیــد کــرد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان‬ ‫گیــان‪ ،‬در پایــان از برنامه ریــزی ایــن شــرکت بــرای گازرســانی بــه مناطــق‬ ‫روســتایی باقیمانــده واجــد شــرایط و افزایــش درصــد برخــورداری گاز روســتایی بــه‬ ‫بــاالی ‪ 97‬درصــد در اســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫از ‪ ۱۱‬مردادماه صورت می گیرد؛‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران تاکید کرد؛‬ ‫استفاده از تمامی ظرفیت ها‬ ‫برای مقابله با مواد مخدر و اعتیاد‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت مازنــدران در نشســت‬ ‫مشــترک بــا دبیــر و اعضــای شــورای هماهنگــی‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان گفــت‪« :‬ظرفیت های‬ ‫بالقــوه و فراوانــی در سیســتم های مختلف بهداشــتی‪،‬‬ ‫درمانــی وجــود دارد کــه می تــوان بــا اســتفاده از‬ ‫تمامــی ایــن ظرفیت هــا بــرای مقابلــه بــا پدیــده‬ ‫شــوم اعتیــاد و مــواد مخــدر اســتفاده کــرد»‪ .‬دکتــر‬ ‫رســول ظفرمنــد؛ مدیــرکل بیمــه ســامت مازنــدران‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫یکــی از معضــات نوپدیــد ایــن روزهــای‬ ‫مشــهد‪ ،‬شــیوع فــروش پشــت بام خانــه بــرای‬ ‫ســاخت یــک منــزل مســکونی جدیــد اســت‪.‬‬ ‫در ایــن پدیــده جدیــد‪ ،‬خانــه نوســاز فاقــد‬ ‫هرگونــه مجــوز ســاخت و حتــی حداقل هــای‬ ‫ایمنــی ساخت وســاز اســت کــه صاحب خانــه‬ ‫جدیــد هیچ گونــه ســندی بــرای خانــه خــود‬ ‫نــدارد‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫شــهرداری مشــهد؛ شــهردار منطقــه ســه‬ ‫مشــهد در این زمینــه گفــت‪« :‬مدتی ســت کــه‬ ‫در شــهر مشــهد و به ویــژه مناطــق حاشــیه ای‬ ‫بــا پدیــده «بــام فروشــی» مواجــه هســتیم؛‬ ‫پدیــده ای کــه هرچنــد در مناطــق کمتــر‬ ‫برخــوردار و حاشیه نشــین اتفــاق می افتــد؛‬ ‫امــا ازلحــاظ قیمــت‪ ،‬خیلــی هــم ارزان قیمــت‬ ‫نیســتند و به گفتــه کارشناســان حقوقــی‪،‬‬ ‫یکــی از دالیــل روی اوردن عــده ای ســودجو‬ ‫بــه پشت بام فروشــی شــفاف نبودن قانــون‬ ‫دراین خصــوص اســت»‪.‬‬ ‫بیشترین حاشیه نشینی مشهد‪ ،‬در منطقه ‪۳‬‬ ‫حجــت فرقانــی افــزود‪« :‬ازانجاکــه منطقــه‬ ‫‪ ۳‬مشــهد بیشــترین حاشیه نشــینی را در‬ ‫بیــن مناطــق دارد‪ ،‬مدتی ســت کــه بــا «بــام‬ ‫فروشــی» مواجــه شــده و هم اکنــون ایــن‬ ‫پدیــده در برخــی از محــات حاشیه نشــین‬ ‫منطقــه کامــ ًا قابل مشــاهده اســت و اخیــرا ً‬ ‫به دلیــل افزایــش چشــمگیر قیمــت مســکن‬ ‫در دیــدار بــا مظفــری؛ دبیــر شــورای هماهنگــی‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر اســتان گفــت‪« :‬ســازمان‬ ‫بیمــه ســامت درراســتای رســالت خــود‪ ،‬درزمینــه‬ ‫درمــان بیمــاران معتــاد کمک هــای خوبــی را ارائــه‬ ‫می کنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬اعتیــاد بــه مــواد مخــدر‬ ‫به عنــوان یکــی از مشــکالت و معضــات بهداشــتی‬ ‫و اجتماعــی همچنین اقتصــادی‪ ،‬به عنــوان تهدیدی‬ ‫بــرای جوامــع محســوب شــده و موجــب بــروز‬ ‫مشــکالت عدیــده اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و اقتصــادی‬ ‫در جامعــه می شــود و برهمین اســاس مقابلــه و‬ ‫مبــارزه بــا ســوداگران و اعتیــاد‪ ،‬اقدامــی راهبــردی و‬ ‫موجــب تقویــت بنیان هــای اساســی جوامــع اســت‬ ‫و بیمــه ســامت در بحــث حمایت هــای درمانــی‬ ‫درکنــار ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر خواهــد‬ ‫بــود»‪ .‬مدیــرکل بیمــه ســامت مازنــدران افــزود‪:‬‬ ‫«فــرد معتــاد را بایــد به عنــوان یــک بیمــار درنظــر‬ ‫بگیریــم و بــا همــکاری و اگاه ســازی مــردم ایــن‬ ‫بیمــاری را در جامعــه بــه حداقــل برســانیم»‪ .‬وی‬ ‫سیدامیرحسینموسوینسب‬ ‫سینا غریب‬ ‫درحالی کــه دمــای هــوا در روزهــای اخیــر‬ ‫بــه بــاالی ‪ ۴۰‬درجــه و در برخــی روزهــا بــه‬ ‫‪ ۴۶‬درجه ســانتی گراد رســیده‪ ،‬قطعی هــای‬ ‫بــرق در مناطــق شــهری و روســتایی مــردم‬ ‫را کالفــه کــرده اســت‪ .‬در هفته هــای اخیــر‬ ‫اغلــب شــهرهای گلســتان دمــای بــاالی ‪ 40‬تــا‬ ‫‪ 46‬درجــه را تجربــه کرده انــد‪ .‬دراین بیــن امــا‬ ‫قطعی هــای بی حســاب وکتاب و بــدون اطــاع‬ ‫قبلــی بــه شــهروندان‪ ،‬نوســانات زیــاد بــرق‬ ‫در برخــی مناطــق روســتایی و حتــی شــهری‬ ‫به ویــژه در شــرق اســتان ســبب گالیه منــدی‬ ‫مــردم شــده اســت‪ .‬وجــود نیــروگاه بــرق علــی‬ ‫ابادکتــول و نیروگاه هــای کوچک مقیاســی کــه‬ ‫در برخــی مناطــق ایجادشــده هــم نتوانســته در‬ ‫فصــل گــرم ســال بــه داد مــردم ایــن اســتان‬ ‫برســد‪ .‬در روزهــای اخیــر در برخــی مناطــق‬ ‫گــرگان بــرای بیــش از یــک تــا دو ســاعت بــرق‬ ‫قطــع شــده و در برخــی مناطــق روســتایی نیــز‬ ‫ایــن اتفــاق در اغلــب روزهــا به ویــژه در ســاعات‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیــع بــرق مازنــدران‬ ‫از امضــای ‪ ۷۵۰۰‬تفاهم نامــه بــا حــدود‬ ‫‪۲۰۰‬مــگاوات همــکاری بیــن مشــترکان بــرق‬ ‫مازنــدران جهــت گــذر از پیــک تابســتان خبــر‬ ‫داد‪ .‬دکتــر محمدحســین اســدی گرجــی گفــت‪:‬‬ ‫«صنایــع‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬شــالی کوبی‪ ،‬مرغداری هــا‪،‬‬ ‫ســردخانه ها‪ ،‬ایســتگاه های پمپــاژ اب‪،‬‬ ‫تصفیه خانه هــا از جملــه مشــترکانی هســتند‬ ‫کــه بــا امضــای تفاهم نامــه جهــت گــذر از پیــک‬ ‫تابســتان همــکاری الزم بــا شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫مازنــدران به عمــل می اورنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬طــرح‬ ‫ذخیــره عملیاتــی‪ ،‬طــرح کاهــش در اوج بــار‪ ،‬طرح‬ ‫همــکاری ‪۲۴‬ســاعته‪ ،‬طــرح جابه جایــی جمعــه‬ ‫بــا یکــی از روزهــای غیرتعطیــل‪ ،‬طــرح اســتفاده‬ ‫اســتفاده از راهبردهــای مختلــف در مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر ماننــد شــناخت پتانســیل و ظرفیت هــای‬ ‫متعــدد نظیــر اســتفاده از ظرفیــت بــزرگ پزشــک‬ ‫خانــواده و پرونــده ســامت جهــت رصــد بیمــاران‬ ‫معتــاد همچنیــن جلــب مشــارکت های عمومــی‬ ‫درمقابله بــا اعتیــاد را از جملــه اقدامــات بســیار مهم‬ ‫و اساســی برشــمرد»‪ .‬مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫مازنــدران از تــاش دســتگاه ها و نهادهــای فعــال‬ ‫دراین حــوزه تقدیــر و تشــکر کــرد و گفــت‪« :‬از‬ ‫همــه افــراد و گروه هــا و تاثیرگــذاران جامعــه‬ ‫انتظــار داریــم تــا بــرای مقابلــه بــا پدیــده شــوم‬ ‫اعتیــاد نقش افرینــی کننــد»‪ .‬وی همچنیــن از‬ ‫عمــوم مــردم درخواســت کــرد تــا بــا افزایش ســطح‬ ‫اگاهــی و حساســیت خــود نســبت بــه خطــرات‬ ‫مــواد مخــدر‪ ،‬در مقابــل ایــن پدیــده شــوم بایســتند‬ ‫و ان را کنتــرل و از عوارض ان پیشــگیری کنند‪ .‬الزم‬ ‫به ذکــر اســت؛ در ایــن نشســت احمــد مظفــری؛‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫اســتان نیــز ضمــن تقدیــر از مجموعــه حمایت هــا‬ ‫و خدمــات بیمــه ســامت بــه بیمــاران معتــاد‬ ‫گفــت‪« :‬بــا اســتفاده از ظرفیــت پزشــک خانــواده‬ ‫و پرونــده ســامت می تــوان بــه بهبــود وضعیــت‬ ‫ســامت و درمــان معتــادان کمــک شــایانی کــرد‬ ‫کــه ایــن امــر در کنتــرل و کاهــش اســیب های‬ ‫فــردی و اجتماعــی نقشــی وهــم و اساســی دارد»‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪« :‬در اســتان بیــش از ‪ 60‬هزارنفــر‬ ‫ت درمــان داروهــای اگونیســت‬ ‫از معتــادان تحــ ‬ ‫هســتند و سیاســت ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫تــاش درراســتای کاهــش مصــرف مــواد پرخطــر و‬ ‫حرکــت به ســوی مــواد مخــدر کم خطــر و ســنتی‬ ‫و درنهایــت تــرک اعتیــاد اســت»‪.‬‬ ‫شهردار منطقه سه مشهد تائید کرد؛‬ ‫بام فروشی در منطقه‪ ۳‬شهرداری مشهد‬ ‫و اجاره بهــا‪ ،‬ایــن موضــوع شــدت یافتــه و‬ ‫احتمــال گســترش ان بــه ســایر مناطــق نیــز‬ ‫دور از ذهــن نیســت»‪.‬‬ ‫معضل افزایش قیمت اجاره و مسکن‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬در حــوزه اجاره نشــینی نیــز‬ ‫بــا افزایــش قیمــت مســکن در یک ســال اخیــر‬ ‫شــاهد افزایــش چشــمگیر نــرخ اجاره بهــا‬ ‫بوده ایــم؛ ازایــن رو خانواده هــای بــا درامــد‬ ‫پائیــن عمــ ً‬ ‫ا نمی تواننــد اقــدام بــه اجــاره‬ ‫مســکن مناســب کننــد؛ بنابرایــن مجبــور‬ ‫خواهنــد شــد کــه بــه مناطــق حاشــیه ای و‬ ‫ارزان تــر نقل مــکان کــرده و در انجــا خانــه‬ ‫اجــاره کننــد»‪ .‬فرقانــی نســبت بــه بــروز پدیــده‬ ‫جدیــد پش ـت بام فروشــی در منطقــه ‪ ۳‬مشــهد‬ ‫هشــدار داد و گفــت‪« :‬متاســفانه بــا افزایــش نرخ‬ ‫اجاره بهــا‪ ،‬افــراد کم بضاعــت مجبــور هســتند‪،‬‬ ‫بــه شــرایط ویــژه و غیرقابــل قبولــی ماننــد‬ ‫حاشیه نشــینی در اطــراف شــهر یــا پدیده هــای‬ ‫جدیــد ماننــد پشــت بام نشــینی و زندگــی در‬ ‫کانکــس در پشـت بام خانه هــا تــن دهنــد‪ ،‬البتــه‬ ‫انهدام پنج باند قاچاق سالح و مهمات درخوزستان‬ ‫سرپرســت امــور اب و فاضــاب شهرســتان بندرانزلــی از بازدیــد مدیرعامــل شــرکت‬ ‫به همــراه نماینــده مــردم بندرانزلــی در مجلــس شــورای اســامی و معــاون عمرانــی‬ ‫فرمانــداری شهرســتان بندرانزلــی از پروژه هــای طــرح فاضــاب شــهر بندرانزلــی‬ ‫خبــر داد‪ .‬ناصــر دودانگــه (مدیرابفــای بندرانزلــی) گفــت‪« :‬طــی ایــن بازدیــد‪ ،‬مشــاور‬ ‫طــرح فاضــاب اطالعــات و گــزارش رونــد پیشــرفت کلیــه پروژه هــای در حــال‬ ‫اجــرا و همچنیــن طــرح فاضــاب شــهر بندرانزلــی را بــرای مســئولین شهرســتانی‬ ‫تشــریح کــرد «‪ .‬وی افــزود‪« :‬ایســتگاه های پمپــاژ اصلــی ناحیــه انزلــی و غازیــان و‬ ‫تصفیه خانــه فاضــاب غــرب بندرانزلــی کــه از ســال ‪ 86‬در حــال بهره برداری ســت‪،‬‬ ‫مــورد بازدیــد مدیرعامــل ابفــا گیــان و نماینــده مــردم بنــدر انزلــی در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی و معــاون فرمانــدار قــرار گرفــت»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫فرمانــده انتظامــی خوزســتان با اشــاره به اجــرای‬ ‫طرح هــای جم ـع اوری ســاح و مهمــات ‪ ،‬از کشــف‬ ‫‪ 468‬قبضــه ســاح غیرمجــاز در تیرمــاه ســال جاری‬ ‫در ســطح اســتان خبــر داد‪ .‬ســردار حیــدر عبــاس‬ ‫زاده (فرمانــده نیــروی انتظامــی اســتان خوزســتان)‬ ‫گفــت‪« :‬درراســتای ارتقــاء امنیــت عمومــی اســتان‪،‬‬ ‫طــرح جمــع اوری ســاح و مهمــات غیرمجــاز و‬ ‫دســتگیری افرادی کــه بــه ســمت منــازل‪ ،‬اماکــن‪،‬‬ ‫مغازه هــا و خودروهــا تیرانــدازی می کننــد‪ ،‬بــا‬ ‫برنامه ریزی هــای مناســب و ارائــه راهکارهــای‬ ‫اجرایــی و دســتورات عملیاتــی بــه پلیــس اطالعــات‬ ‫و امنیــت عمومــی اســتان ابــاغ شــد»‪ .‬ایــن مقــام‬ ‫ارشــد انتظامــی ادامــه داد‪« :‬پلیــس اطالعــات و‬ ‫امنیــت عمومــی بــا همــکاری ســایر یگان هــای‬ ‫انتظامــی بــا کار اطالعاتــی و تــاش مســتمر در‬ ‫ســطح اســتان طــی یک مــاه گذشــته (تیــر ‪)99‬‬ ‫بــا هماهنگــی قضائــی طــی چندیــن عملیــات‬ ‫پی در پــی ‪ 273‬نفــر از عامــان تیراندازی هــا و‬ ‫دارنــدگان ســاح غیر مجاز را شناســایی و دســتگیر‬ ‫کردنــد»‪ .‬ســردار عبــاس زاده با بیان اینکــه در‬ ‫بازرســی از مخفیــگاه متهمــان‪ 82 ،‬قبضــه ســاح‬ ‫جنگــی‪ 386 ،‬قبضــه ســاح شــکاری در جمــع‬ ‫‪ 468‬قبضــه ســاح غیرمجــاز به همــراه پنج هــزار‬ ‫و ‪ 675‬عــدد انــواع فشــنگ کشــف شــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫ایــن مســائل بیشــتر در رســانه ها مطــرح شــده‬ ‫و بایــد موردبحــث و بررســی قــرار گیــرد»‪ .‬وی‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬درواقــع شــهرداری به دلیــل خــاء‬ ‫قانونــی‪ ،‬هیــچ اقدامــی نمی توانــد دراین راســتا‬ ‫انجــام دهــد و تنهــا کاری کــه می تــوان کــرد‪،‬‬ ‫این اســت که بــه محــل ساخت وســاز غیرمجــاز‬ ‫مراجعــه کــرده و بــا دخالــت نیــروی انتظامــی‪،‬‬ ‫وســایل ســازندگان را جمــع و یــا بعــد از وقــوع‬ ‫تخلــف بــه کمیســیون مــاده ‪ ۱۰۰‬گــزارش‬ ‫دهــد»‪ .‬فرقانــی ازجملــه محالتــی کــه بــا ایــن‬ ‫معضــل دســت به گریبان هســتند؛ می تــوان‬ ‫بــه محــات طبرســی شــمالی ‪ ،‬رســالت شــمالی‬ ‫و بلــوار ‪ ۲۲‬بهمــن اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫یــک موضــوع جــدی در شــهر اســت کــه اگــر از‬ ‫ان غفلــت شــود بعــد از مدتــی بــه یــک فاجعــه‬ ‫تبدیــل خواهــد شــد»‪ .‬گفتنی ســت؛ پدیده هایــی‬ ‫ماننــد بام فروشــی‪ ،‬بام خوابــی و اســتفاده از‬ ‫کانکــس عــاوه بــر انکــه ســبب حــس “عــدم‬ ‫امنیــت ذهنــی” در میــان مــردم یــک شــهر‬ ‫می شــود و حتــی دقیق ـاً بــا ارزش هــای انســانی‬ ‫افــراد در تضــاد اســت‪ ،‬به علــت ساخت وســازهای‬ ‫بی پایــه و غیــر کارشناســی می توانــد جــان افــراد‬ ‫را نیــز بــه خطــر بینــدازد‪.‬‬ ‫کــرد‪« :‬متهمــان پــس از تشــکیل پرونــده تحویــل‬ ‫مراجــع قضائــی داده شــدند‪ .‬در اجــرای فرامیــن‬ ‫مقــام معظــم رهبــری (مدظله العالــی) مبنــی بــر‬ ‫برخــورد بی امــان بــا دارنــدگان ســاح و مهمــات‬ ‫مخصوصـاً فضــای مجازی‪ ،‬پرســنل انتظامی اســتان‬ ‫خوزســتان‪ ،‬بــا کار اطالعاتــی پنــج بانــد قاچــاق‬ ‫ســاح و مهمــات را در یک مــاه گذشــته منهــدم‬ ‫کردنــد»‪ .‬فرمانــده انتظامــی اســتان خوزســتان‬ ‫با تاکید بر اینکــه امنیــت و ارامــش مــردم خــط‬ ‫قرمــز پلیــس اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬پلیــس‬ ‫بــا عامــان خریدوفــروش ســاح‪ ،‬دارنــدگان‬ ‫ســاح های غیر مجــاز و عامــان تیرانــدازی‬ ‫برخــورد جــدی داشــته و در ایــن امــر مصمم اســت‬ ‫تــا محیــط را بــرای متخلفــان ناامــن و بــرای احــاد‬ ‫مــردم ارامــش در پــی داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق استان بیان کرد؛‬ ‫گرمای تابستان و قطعی های برق در گلستان‬ ‫اوج گرمــا رخ می دهــد‪ .‬نوســانات بــرق هــم‬ ‫ســبب اســیب بــه لــوازم برقی برخــی شــهروندان‬ ‫شــده کــه انتقــادات زیــادی نســبت بــه ان دارنــد‪.‬‬ ‫علی اکبــر نصیــری (مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫بــرق اســتان) دراین بــاره گفتــه کــه خاموشــی‬ ‫برنامه ریــزی شــده نداریــم فقــط روز گذشــته‬ ‫افــت فرکانــس داشــتیم کــه تعمیــرات انجــام‬ ‫شــد‪ .‬وی دربــاره ایــن قطعی هــای گاه وبیــگاه بــرق‬ ‫افــزود‪« :‬به علــت اوج بــار پسـت های فــوق توزیــع‬ ‫و خطــوط انتقــال پربــار می شــوند و بــرای اینکــه‬ ‫انهــا را حفــظ کنیــم مجبوریم خاموشــی بدهیم»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق اســتان بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«ایــن خاموشــی ها محــدود اســت و در اوج بــار‬ ‫بیــن ســاعات یــک تــا پنــج عصــر اتفــاق می افتــد‬ ‫و بعــدازان برطــرف می شــود»‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫ت بــرق تولیــد می شــود‪،‬‬ ‫در اســتان‪ 700 ،‬مــگاوا ‬ ‫گفــت‪« :‬میــزان مصــرف در روزهــای گــرم ســال‬ ‫و اوج بــار دوبرابــر ایــن میــزان اســت‪ .‬میانگیــن‬ ‫مصــرف در اســتان یک هــزار و ‪ 200‬کیلــووات‬ ‫اســت کــه پیش بینــی می کنیــم باتوجه بــه‬ ‫گرمــای هــوا بــه یک هــزار و ‪ 400‬کیلــووات‬ ‫افزایــش پیــدا کنــد»‪ .‬نصیــری افــزود‪« :‬امســال‬ ‫بایــد ‪ 200‬کیلــووات در مصــرف بــرق اســتان‬ ‫صرفه جویــی کنیــم تــا دچــار مشــکل نشــویم»‪.‬‬ ‫وی دربــاره کاهــش ســاعت کاری ادارات بــرای‬ ‫مدیریــت مصــرف بــرق در اســتان گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫موضــوع را پیشــنهاد دادیــم کــه تصویــب شــد و‬ ‫بــه تاییــد اســتاندار هــم رســید؛ اما هنوز کشــوری‬ ‫اقدامــی نشــده و مــا نیــز دســت نگــه داشــتیم»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق اســتان ایــن را هم گفت‬ ‫کــه امــروز اوج بــار بســیار باالســت و مصــرف‬ ‫بــرق در بدتریــن حالــت قــرار دارد؛ امــا از فــردا بــا‬ ‫کاهــش دمــای هــوا وضعیــت بهتــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپرست شرکت توزیع برق مازندران خبر داد؛‬ ‫امضای ‪ ۷۵۰۰‬تفاهم نامه برق‪ ،‬جهت گذر از پیک تابستان‬ ‫از مولــد به صــورت خودتامیــن از طرح هــای‬ ‫صنعتــی هســتند که جمعـاً بــه تعــداد ‪۴۵۸‬مورد‬ ‫و به میــزان ‪۷۶‬مــگاوات صــورت می گیــرد»‪.‬‬ ‫سرپرســت شــرکت توزیــع بــرق مازنــدران‬ ‫همچنیــن از طــرح کاهــش بــار مشــترکین‬ ‫کشــاورزی بــه تعــداد ‪۶۸۱۸‬مــورد و به میــزان‬ ‫‪۱۲۱‬مــگاوات خبــر داد کــه شــامل شــالی کوبی ها‪،‬‬ ‫مرغداری هــا‪ ،‬ســردخانه ها و ایســتگاه های پمپــاژ‬ ‫اب و تصفیه خانه هــا می شــود»‪ .‬اســدی گرجــی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬طــرح کاهــش بار مشــترکین‬ ‫اداری و جایگاه هــا سوخت رســانی گاز طبیعــی‬ ‫فشــرده یــا ســی ان جی ها و ســایر مصــارف بــه‬ ‫تعــداد ‪ ۲۳۶‬مــورد و به میــزان ‪ ۱۳‬مــگاوات در‬ ‫گــذر از پیــک تابســتان بــا شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫مازنــدران همــکاری می کننــد»‪ .‬وی تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬مصــرف بــرق اســتان مازنــدران در‬ ‫فصــل تابســتان‪ ،‬به شــدت تحت تاثیــر اســتفاده‬ ‫مشــترکین از لــوازم خنک کننده ماننــد کولرهای‬ ‫گازی و اسپلیت هاســت کــه گــواه ایــن مدعــا‪،‬‬ ‫رشــد مصــرف انــرژی روزانــه در ایــام پیــک بــه‬ ‫میزانــی بیــش از سـه برابر نســبت بــه ایــام عــادی‬ ‫ســال اســت»‪.‬‬ ‫تغییر ساعت کاری‬ ‫خط یک و دو قطار شهری مشهد‬ ‫یاســر وطن پــور ازغنــدی‪ /‬مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری قطــار شــهری‬ ‫شــهرداری مشــهد از تغییــر ســاعت کاری خــط یــک و خــط دو قطار شــهری مشــهد از‬ ‫‪ ۱۱‬مردادمــاه خبــر داد‪ .‬وحیــد مبیــن مقــدم گفــت‪« :‬باتوجه بــه بخشــنامه اســتانداری‬ ‫خراســان رضــوی درخصــوص تغییــر ســاعات کار ادارات و بانک هــا از روز شــنبه ‪۱۱‬‬ ‫مرداد مــاه تــا پایــان این مــاه‪ ،‬به منظــور رفــاه حــال همشــهریان و درراســتای مدیریــت‬ ‫بــار شــبکه بــرق و بهینه ســازی مصــرف انــرژی در فصــل گرمــا‪ ،‬ســرویس دهی خــط ‪۱‬‬ ‫و خــط ‪ ۲‬قطــار شــهری مشــهد از شــنبه ‪ ۱۱‬مردادمــاه تــا پایــان مرداد مــاه از ســاعت‬ ‫‪ ۵:۳۰‬صبــح اغــاز می شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بدین ترتیــب ســرویس دهی خــط یــک و دو‬ ‫در روزهــای شــنبه تــا پنجشــنبه از ‪ ۵:۳۰‬صبــح تــا ‪ ۲۲‬و در روزهــای تعطیــل از ســاعت‬ ‫‪ ۷‬تــا ‪ ۲۲‬صــورت می پذیــرد»‪.‬‬ ‫تکذیب اخذ وام میلیاردی با کارمزد باال‬ ‫توسط شهرداری سبزوار‬ ‫فهیمه صدقــی‪ /‬مدیــر مالی و ذی حســاب‬ ‫شــهرداری ســبزوار گفــت‪« :‬اخذ وام توســط‬ ‫شــهرداری ســبزوار و ایجــاد بدهــی بــرای‬ ‫مدیــران بعــدی صحت نــدارد»‪ .‬ســیدعباس‬ ‫شــبیری افــزود‪« :‬توضیحــات مطرح شــده‬ ‫در گزارشــی کــه در یکــی از کانال هــای‬ ‫فضــای مجــازی منتشــر شــده خــاف‬ ‫واقــع اســت‪ ،‬نبایــد مســیر شــهرداری‬ ‫کــه نهــادی مردمی ســت و مدیــران و کارکنانــش بــرای توســعه ایــن شــهر از هیــچ‬ ‫تــاش شــبانه روزی مضایقــه نمی کننــد را بــا ســخنان خــاف واقــع منحــرف کنیــم»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه اخــذ تســهیالت برابــر بودجــه مصــوب و دســتورالعمل ها صــورت‬ ‫می گیــرد‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬یکــی از مــوارد تامیــن منابــع مالــی شــهرداری ها در ســنوات‬ ‫اخیــر‪ ،‬تهاتــر بدهی هــای ادارات و ســازمان های دولتــی از محــل اســناد خزانــه بــا‬ ‫ایجــاد دیــون توســط شــهرداری ها در حــوزه نظــام بانکــی حاصــل می شــود»‪ .‬شــبیری‬ ‫همچنیــن ادامــه داد‪« :‬عــدم تحصیــل الیحــه در ســال گذشــته منجــر به عــدم دریافت‬ ‫مطالبــات شــهرداری در قالــب اســناد خزانــه در ســال مذکــور و ســال های اتــی شــد‬ ‫و متاســفانه شــهرداری به دلیــل القــای این گونــه تفکــرات مطروحــه از ایــن منابــع‬ ‫در اســتان محــروم شــد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬در صــورت دریافــت تســهیالت و انجــام‬ ‫پروژه هــا در ســال گذشــته‪ ،‬قطع ـاً شــهرداری اکنــون بــا افزایــش تــورم در حوزه هــای‬ ‫عمرانــی و مالــی روبــه رو نمی شــد و موفق تــر عمــل می کــرد و نــرخ ســود بانکــی‬ ‫کمتــر از تــورم حــال حاضــر بــود»‪ .‬مدیــر مالــی و ذی حســاب شــهرداری ســبزوار بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬از این گونــه افــراد کــه خــود را صاحب نظــر در کلیــه حوزه هــای شــهری‬ ‫می داننــد درخواســت می شــود کــه بــا تدبیــر و رفــع مشــکالت در حــوزه کاری خــود‬ ‫ســهمی در رشــد و شــکوفایی دیــار ســربداران داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫دوگانه سوز کردن رایگان خودروهای حمل ونقل عمومی‬ ‫یاســر وطن پــور ازغنــدی‪ /‬رئیــس امــور جایگاه هــای ســی‪.‬ان‪.‬جی شــرکت ملــی‬ ‫پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه خراســان رضــوی از دوگانه ســوز کردن رایــگان‬ ‫خودروهــای عمومــی‪ ،‬تاکســی و وانت بارهــا خبــر داد‪ .‬محمدحســین مدبــر گفــت‪:‬‬ ‫«متقاضیــان بــرای ثبت نــام باید بــه ســامانه اطالعــات جامــع ‪ gcr.niopdc.ir‬خودروهای‬ ‫دوگانه ســوز کشــور مراجعــه کننــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــا مراجعــه بــه ایــن ســامانه و ثبــت‬ ‫کــد ملــی‪ ،‬شــماره تلفــن همــراه و ســایر مشــخصات‪ ،‬می تــوان نزدیک تریــن کارگاه‬ ‫و زمــان مراجعــه را نیــز انتخــاب کــرد»‪ .‬مدبــر ادامــه داد‪« :‬ایــن ســامانه از اواخــر‬ ‫اردیبهشــت ماه راه انــدازی شــده و اولویــت گازســوز کردن بــا خودروهایی ســت کــه‬ ‫ثبت نــام انهــا زودتــر انجــام شــده اســت»‪ .‬رئیــس امــور جایگاه هــای ســی‪.‬ان‪.‬جی‬ ‫شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه خراســان رضــوی‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«درحال حاضــر ‪ 50‬کارگاه مجــاز دوگانه ســوزکردن خودروهــا در خراســان رضــوی‬ ‫فعــال اســت و انجــام ایــن کار بــا هزینــه شــخصی حــدود ‪ ۵۰‬میلیون ریــال اســت»‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ ‪ 12‬هــزار و ‪ 500‬دســتکاه تاکســی در شــهر مشــهد در حــال تــردد اســت‪.‬‬ ‫برگزاری چهارمین دوره‬ ‫انتخابات کانون مداحان تربت جام‬ ‫زهــرا ســادات جعفریــان‪ /‬رئیــس اداره تبلیغــات اســامی شهرســتان تربت جــام‬ ‫گفــت‪« :‬انتخابــات کانــون مداحــان هــر چهار ســال یک بار انجــام می شــود‪ .‬در ای ـن دوره‬ ‫ده نفــر کاندیــدای انتخابــات شــدند‪ .‬واجدیــن رای در ایــن دوره ‪ ۳۶‬نفــر بودنــد‪ .‬از معــدود‬ ‫شهرســتان هایی بودیــم کــه صــد در صــد واجدیــن رای در ان شــرکت کردنــد»‪.‬‬ ‫حجه االســام هاشــمی افــزود‪« :‬در ای ـن دوره اقایــان ایمــان غالمــی بــا ‪ ۲۷‬رای‪ ،‬امیــر‬ ‫قدوســی بــا ‪ ۲۱‬رای‪ ،‬مجیــد سیســتانی بــا ‪ ۲۱‬رای‪ ،‬مصطفــی دوربینتــان ‪ ١٨‬رای و‬ ‫عبــاس فکــوری بــا ‪ ۱۷‬رای حائــز بیشــترین رای و منتخب مداحان شــدند‪ .‬رئیــس اداره‬ ‫تبلیغــات اســامی شهرســتان تربت جــام ادامــه داد‪« :‬قایــان محمد حســینی بــا ‪١٣‬رای‬ ‫و علی اصغــر ابراهیمیــان نیــز بــا ‪ ١١‬رای به عنــوان علی البــدل حائــز رای هــای بعــدی‬ ‫شــدند»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین هاشــمی ضمــن تشــکر از منتخبیــن دوره قبــل‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬پویایــی‪ ،‬تحــرک و برنامه ریــزی جهــت امــوزش و ارتقــای ســطح دانــش‬ ‫مداحــان بایــد از ویژگی هــای منتخبیــن باشــد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫پرداخت تسهیالت ویژه جهت سازندگان مسکن‬ ‫رضــا صفائی نســب‪ /‬مدیــرکل راه و‬ ‫شهرســازی اســتان مرکــزی در جمــع‬ ‫خبرنــگاران بیــان داشــت‪« :‬کارگــروه‬ ‫تامیــن زمیــن اســتان مرکــزی در طــرح‬ ‫اقــدام ملــی مســکن بســیار پیگیــر و‬ ‫بــا تعامــل اســت و بــا وجــود نداشــتن‬ ‫زمیــن دولتــی در ســاوه موفــق بــه‬ ‫تامیــن ان شــد»‪ .‬احمــد مرزبــان افــزود‪:‬‬ ‫«زمیــن ‪۲.7‬هکتــاری در شــهرک علــوی‬ ‫و ‪۲.9‬هکتــاری در شــهرک فجــر بــا‬ ‫همــکاری شــورا و شــهرداری بــرای اقــدام‬ ‫ملــی تعییــن و اکنــون در مرحلــه تهیــه نقشــه اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ســتاد اجرایــی‬ ‫فرمــان امــام(ره) کارگــزار ســاخت واحدهــای اقــدام ملــی مســکن در ســاوه اســت و‬ ‫‪ ۳۸۴‬واحــد در شــهرک علــوی و ‪ ۴۱۶‬واحــد در شــهرک فجــر بــه مناقصــه رفتــه و‬ ‫بـه زودی پــس از تعییــن پیمانــکار‪ ،‬عملیــات اجرایــی ان هــا اغــاز خواهــد شــد»‪ .‬مرزبان‬ ‫همچنیــن بااشــاره به تســهیالت ویــژه بافت هــای فرســوده‪ ،‬گفــت‪« :‬درصورتی کــه‬ ‫ســازندگان مســکن در بافت هــای فرســوده از فنــاوری نویــن اســتفاده کننــد بــرای هــر‬ ‫واحــد ‪۱۸۰‬میلیون تومــان تســهیالت اعطــاء می شــود کــه فرصتــی بســیارطالیی بــرای‬ ‫شــهر ســاوه اســت کــه هم اکنــون ‪ ۱۷‬ســکونتگاه غیررســمی دارد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬در بــام‬ ‫ســاوه زمینــی ‪۹۰‬هکتــاری وجــود دارد کــه طراحــی فــاز اول درحــال انجــام اســت و‬ ‫پــس از مطالعــات فــاز دوم تشــریفات اداری بــرای امــاده ســازی انجــام خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪« :‬پــروژه ‪ ۷۶۸‬واحــدی به صــورت مشــترک بــا ســازمان ملــی زمیــن‬ ‫و مســکن در شــهرک علــوی بــا همــکاری دولــت و بخــش خصوصــی نیــز درحــال‬ ‫پیگیری ســت»‪ .‬مدیــرکل راه و شهرســازی افــزود‪« :‬حــدود ‪ 40‬واحــد مســکونی بــرای‬ ‫مددجویــان کمیتــه امــداد تامیــن زمیــن شــده اســت»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی طراح و صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫امور اگهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫ شنبه ‪ 11‬مرداد ‪ 11 - 1399‬ذی الحجه ‪ 1 -1441‬اگوست ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2035‬تومان‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان مازندران‪:‬‬ ‫طراحـانمـدولبـاساسـالمی‬ ‫نیازمند بازار فروش هسـتند‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫مازنــدران از لــزوم بــازار فــروش و‬ ‫شناســایی جامعــه هــدف بــرای فعــاالن‬ ‫صنعــت مــد و لبــاس خبــر داد‪ .‬عبــاس‬ ‫زارع در نشســت شــورای فرهنــگ‬ ‫عمومــی اســتان مازنــدران بــه دغدغــه‬ ‫حجت االسالم والمســلمین محمدباقــر‬ ‫محمــدی الئینــی؛ نماینــده ولی فقیــه‬ ‫در مازنــدران بــه اوضــاع نابســامان حــوزه‬ ‫مــد و لبــاس در جامعــه اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬نماینــده رهبــری در اســتان در‬ ‫خطبــه اخیــر نمــاز جمعــه ســاری بــر‬ ‫لــزوم ســاماندهی بــه حــوزه پوشــاک‬ ‫اســامی تاکیــد کــرده و خواســتند بــرای‬ ‫بانــوان به ویــژه بانــوان مذهبــی و محجبــه‬ ‫پوشــاک اســامی و موجــه عرضــه شــود»‪.‬‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫اســتان مازنــدران بابیان اینکــه اســتان‬ ‫مازنــدران یکــی از اســتان های موفــق در‬ ‫حــوزه امــوزش و تربیــت دانش اموختــگان‬ ‫در رشــته طراحــی لبــاس و پوشــاک‬ ‫اسالمی ســت‪ ،‬افــزود‪« :‬متاســفانه بــه‬ ‫طراحــان لبــاس اســامی میــدان داده‬ ‫نمی شــود و ایــن صاحبــان فکــر و ایــده در‬ ‫بخــش مــد اســامی ایرانــی بــرای عرضــه‬ ‫تولیــدات خــود بــا مشــکل مواجه انــد»‪.‬‬ ‫زارع بابیان اینکــه بــازار لبــاس این روزهــا‬ ‫متعلــق بــه لباس هایــی بــا طراحی هــای‬ ‫غیرمتعــارف اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬تــاش‬ ‫داریــم پــای مــد و لبــاس اســامی بــه‬ ‫بــازار بــاز شــود»‪ .‬وی بــه فعالیــت ‪ ۱۰‬واحد‬ ‫دانشــگاهی در حــوزه امــوزش مــد و لباس‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬ایــن دانشــگاه ها‬ ‫بیــش از یک هــزار فارغ التحصیــل در‬ ‫مقاطــع کارشناســی و کارشناســی ارشــد‬ ‫دارنــد»‪ .‬دبیــر شــورای فرهنــگ عمومــی‬ ‫مازنــدران بابیان اینکــه ‪ ۱۰‬موسســه مــد و‬ ‫لبــاس بــا مجــوز اداره کل فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی اســتان در ســطح اســتان فعالیت‬ ‫می کننــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬همچنیــن‬ ‫‪ ۲۲‬پرونــده متقاضیــان دریافــت پروانــه‬ ‫موسســه مــد و لبــاس در دســت‬ ‫بررســی بــرای صــدور پروانــه اســت»‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکــه انجمــن مــد و لبــاس‬ ‫اســتان درحــال شکل گیری ســت و در‬ ‫مرحلــه ثبــت اســاس نامه و طــی رونــد‬ ‫قانونــی قــرار دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬در تمامــی‬ ‫شهرســتان های اســتان کارگروه هــای‬ ‫مــد و لبــاس فعــال هســتند»‪ .‬زارع‬ ‫بابیان اینکــه ســومین شــعبه نمایندگــی‬ ‫«ردای ســنتی مکــران» بــا هــدف‬ ‫احیــای ســوزن دوزی و دوخــت ســنتی‬ ‫و بومــی بعــد از اســتان های سیســتان‬ ‫و بلوچســتان و قــم بــه مازنــدران اعطــاء‬ ‫شــده‪ ،‬اذعــان کــرد‪« :‬بــا وجــود صنایــع‬ ‫نســاجی و حضــور کارشناســان مجــرب‬ ‫و فارغ التحصیــان دانشــگاه ها‪ ،‬اســتان‬ ‫مازنــدران ایــن پتانســیل را دارد تــا قطــب‬ ‫طراحــی کشــور باشــد»‪.‬‬ ‫باحضور سرپرست وزارت صنعت و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی؛‬ ‫کارخانه ‪ MDF‬ارین شیمی در بندر امیراباد‬ ‫به بهره برداری رسید‬ ‫بزرگ تریــن واحــد تولیــد ‪( MDF‬فیبــر فشــرده)‬ ‫مازنــدران به صــورت ویدئوکنفرانســی توســط‬ ‫رئیس جمهــوری و باحضــور سرپرســت وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و مدیرعامــل ســازمان‬ ‫بنــادر و دریانــوردی در بنــدر امیرابــاد افتتــاح‬ ‫شــد‪ .‬در ائیــن افتتــاح ایــن مراســم کــه به صــورت‬ ‫ویدئوکنفرانســی و بــا دســتور ریاســت جمهوری‬ ‫اســامی ایــران؛ دکتــر حســن روحانــی انجــام‬ ‫پذیرفــت چندیــن طــرح تولیــدی در کشــور از‬ ‫جملــه تولیــد ‪ MDF‬اریــن شــیمی در شــرق اســتان‬ ‫مازنــدران و در اراضــی پشــتیبانی بنــدر امیرابــاد‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬سرپرســت وزارت صمــت‬ ‫در ایــن مراســم ضمــن ارائــه مشــخصات فنــی و‬ ‫تاثیــر ایــن کارخانــه بــر افزایــش تولیــد داخلــی‬ ‫توضیحاتــی ارائــه و خاطرنشــان کــرد‪« :‬بــا ورود این‬ ‫کارخانــه بــه چرخــه تولیــد مقــدار ‪ ۳۰۰‬هزارتــن بــه‬ ‫ظرفیــت کشــور اضافــه شــده اســت»‪ .‬مــدرس‬ ‫خیابانــی درادامــه افــزود‪« :‬بحــث ورود موقــت‬ ‫چوب هــای بــا پوســت در هیئت دولــت مطــرح‬ ‫شــده اســت کــه درصــورت موافقــت می تــوان‬ ‫ظرفیت هــای خالــی ایــن بخــش را افزایــش داد‬ ‫و هــم بــا تولیــد ایــن نــوع محصــول‪ ،‬صــادرات را‬ ‫در ایــن بخــش رونــق بخشــید کــه ارزاوری بــرای‬ ‫کشــور و اشــتغال متخصصــان ایــن حــوزه را در پــی‬ ‫خواهــد داشــت»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬بــا ایجــاد‬ ‫ظرفیت هــای تولیــدی و کارخانه هایــی ازاین دســت‬ ‫بــا رویکردهــای توســعه لجســتیک در اســتان تجــاری‬ ‫مازنــدران گامــی موثــر برداشــته خواهــد شــد و بــا‬ ‫ایــن اقدامــات می توانیــم از ظرفیــت کشــورهای‬ ‫‪ CIS‬نیــز اســتفاده کنیــم و همچنیــن درراســتای ان‬ ‫طــرح تــوازن در بنــادر شــمالی و جنوبــی برقــرار و‬ ‫باعــث رونــق تولیــد می شــود»‪ .‬حســین زادگان؛‬ ‫اســتاندار مازنــدران نیــز درراســتای ایــن مراســم‬ ‫ظرفیت هــای اســتان مازنــدران را در ســرانه تولیــد‬ ‫کشــور مثمر ثمــر خوانــد و اشــاره کــرد‪« :‬بــا‬ ‫اقداماتــی کــه در دولــت تدبیــر و امیــد صــورت‬ ‫پذیرفتــه اســت شــاهد رشــد و توســعه کارخانه هــا‬ ‫در مازنــدران بودیــم و روز گذشــته نیــز باحضــور‬ ‫سرپرســت وزارت صمــت چندیــن طــرح را در اســتان‬ ‫بــه بهره بــرداری رســاندیم و بــا پیگیــری و دســتور‬ ‫اکیــد ریاســت جمهوری ایــن اتفاقــات مهــم در‬ ‫اســتان سرســبز مازنــدران رخ داده اســت»‪ .‬مهنــدس‬ ‫ســعیدی؛ مدیرعامــل گــروه صنعتــی اریــن ســعید‬ ‫نیــز ضمــن تقدیــر و تشــکر از ریاســت جمهوری؛‬ ‫اقــای دکتــر روحانــی بیــان داشــت‪« :‬بــا‬ ‫بهره بــرداری از ایــن کارخانــه و یــک کارخانــه‬ ‫مشــابه دیگــر در اســتان هم جــوار عالوه بــر تولیــد و‬ ‫نتُــن‬ ‫اشــتغال نیروهــای بومــی توانســتیم یک میلیو ‬ ‫بــه ظرفیــت ‪ MDF‬کشــور اضافــه کنیــم کــه‬ ‫امیدواریــم بــا توســعه و تولیــد دیگــر محصــوالت کــه‬ ‫مــواد اولیــه ان هــا را ‪ MDF‬تامیــن می کنــد ظرفیــت‬ ‫تولیــد این گونــه محصــوالت را رونــق بخشــیده و در‬ ‫ســالی کــه بــا دســتور مقــام معظــم رهبــری بــه‬ ‫ســال جهــش تولیــد نام گــذاری شــده اســت شــاهد‬ ‫جهــش قابل توجهــی باشــیم»‪ .‬الزم به ذکــر اســت؛‬ ‫بزرگ تریــن و اولیــن بنــدر نســل ســوم در شــمال‬ ‫کشــور کــه مولــود انقــاب شــکوهمند اسالمی ســت‬ ‫و از ســال ‪ ۱۳۸۰‬بــا پهلوگیــری اولیــن کشــتی‬ ‫فعالیــت خــود را شــروع کــرده اســت‪ ،‬توانســته‬ ‫اســت در ایــن مــدت کوتــاه جــذب ســرمایه گذاری‬ ‫توســط بخــش خصوصــی را به خوبــی انجــام دهــد‬ ‫و درحال حاضــر نــه شــرکت تولیــدی در ایــن بنــدر‬ ‫فعالیــت داشــته و میلیاردها ریــال ســرمایه گذاری‬ ‫توســط ان هــا انجــام شــده و هرســاله شــاهد رشــد‬ ‫چشــمگیر میــزان تخلیــه و بارگیــری و جــذب‬ ‫ســرمایه گذاری در زمینه هــای مختلــف اســت‪.‬‬ ‫اراضــی وســیع ‪۱۰۶۰‬هکتــاری بنــدر امیرابــاد ایــن‬ ‫فرصــت را بــه ســرمایه گذاران داخلــی و خارجــی‬ ‫می دهــد تــا بــا بهره منــدی از بســتر دریــای خــزر‬ ‫در مســیر کریــدور شــمال‪-‬جنوب کاالهــای خــود را‬ ‫از اقصی نقــاط دنیــا بــه کشــورهای ‪ CIS‬و بالعکــس‬ ‫حمــل کننــد‪.‬‬ ‫در هفتا دو پنجمین جلسه صورت گرفت؛‬ ‫موافقت شورای شهر ساری ‬ ‫با دریافت تسهیالت ‪ 45‬میلیاردتومانی شهرداری و تذکرات اعضاء‬ ‫شــورای اســامی شــهر ســاری هفتا دو پنجمیــن جلســه‬ ‫رســمی خــود را در دوره پنجــم برگــزار کــرد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــورای اســامی شــهر ســاری؛ در ایــن‬ ‫جلســه کــه باحضــور اقایــان شمشــیربند‪ ،‬زلیکانــی‪،‬‬ ‫اقامیــری‪ ،‬یوســفی‪ ،‬عشــوری‪ ،‬قاســمی و مدینــه؛ اعضــای‬ ‫شــورا‪ ،‬باقریــان و قبــادی؛ معاونیــن شــهرداری ســاری‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬ابتــدا نامه هــا و مصوبــات کمیســیون ها‬ ‫مطــرح و موردبررســی قــرار گرفــت و درادامــه تذکراتــی‬ ‫ازســوی اعضــاء بــه شــهرداری داده شــد‪ .‬علیجــان‬ ‫شمشــیربند؛ رئیــس شــورای اســامی شــهر ســاری پیــش‬ ‫از ورود بــه دســتورکار جلســه بــا تســلیت ســالروز شــهادت‬ ‫پنجمیــن امــام شــیعیان حضــرت امــام محمدباقــر(ع)‬ ‫گفــت‪« :‬جلســات کارگــروه انتخــاب حســابرس شــهرداری‬ ‫ایــن هفته هــا به صــورت منظــم درحــال برگزاری ســت‬ ‫و در هفتــه اتــی نیــز ادامــه خواهــد یافــت و اگــر ایــن‬ ‫جلســات باحضــور اکثریــت اعضــای شــورا برگــزار شــود‬ ‫قطعـاً بــا خروجــی به مراتب بهتــری همــراه خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫وی بــار دیگــر وضعیــت قرمــز شــهر ســاری در شــیوع‬ ‫مجــدد کروناویــروس را هشــدار داد و ابــراز امیــدواری کــرد‬ ‫شــهروندان شــریف ســاری بــا رعایــت کامــل و دقیــق‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی بتواننــد بــر ایــن ویــروس منحوس‬ ‫فائــق امــده و شــاهد نابــودی ان در اینــده ای نزدیــک‬ ‫باشــیم‪ .‬در ادامــه جلســه‪ ،‬درخواســت شــهرداری ســاری‬ ‫مبنی بــر دریافــت تســهیالت ‪45‬میلیاردتومانــی از بانــک‬ ‫شــهر به منظــور تــداوم نهضــت اســفالت و پرداخــت دیــون‬ ‫پیمانــکاران مطــرح شــد و پــس از بحــث و تبادل نظــر‬ ‫مــورد موافقــت قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫قاسم قاسمی؛ عضو شورای اسالمی شهر ساری‬ ‫تاکید کرد؛‬ ‫اموال شهرداری باید با تائید شورا ‬ ‫به عنوان وثیقه به بانک معرفی شوند‬ ‫قاســم قاســمی؛ عضــو شــورای اســامی شــهر ســاری‬ ‫در نامه هایــی جداگانــه بــه ریاســت شــورا خواســتار‬ ‫ابــاغ تذکراتــش بــه شــهرداری و پیگیــری موضوعــات‬ ‫مطروحــه شــد‪.‬‬ ‫* لیســت مشــخصی از امــاک و دارایی هــای منقــول‬ ‫و غیرمنقــول شــهرداری ســاری دراختیــار نداریــم‪.‬‬ ‫شــهرداری نمی توانــد راســاً امــاک را بــرای ضمانــت‬ ‫تســهیالت در رهــن بانــک قــرار دهــد؛ بلکــه لیســت‬ ‫امــوال بایــد بــه شــورا ارائــه شــده و شــورا تعیین کننــده‬ ‫ان هــا جهــت ضمانــت باشــد‪.‬‬ ‫* لیســتی از امــاک شــهرداری کــه مالکیتشــان بــر‬ ‫اثــر تهاترهــای صورت گرفتــه از ابتــدای ســال ‪1398‬‬ ‫تاکنــون از اختیــار ایــن نهــاد خــارج شــده بــه شــورا‬ ‫ارســال شــود‪.‬‬ ‫* از اردیبهشــت ماه ‪ 99‬به بهانــه شــروع فصــل گرمــا‬ ‫تعــداد ‪70‬نفــر نیــروی جدیــد روزمــزد توســط ســازمان‬ ‫ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز شــهری جــذب شــدند کــه‬ ‫اتفاقــاً تعــدادی از ان هــا شــرکتی شــده اند‪ .‬شــهرداری‬ ‫چگونگــی جــذب و لیســت ان هــا را بــه شــورا اعــام کند‪.‬‬ ‫* در روزهــای پایانــی ســال ‪ 98‬شــهرداری مناقصــه ای را‬ ‫بــرای واگــذاری تابلوهــای تبلیغاتی ایســتگاه های تاکســی در‬ ‫ســطح شــهر ســاری برگــزار کــرد کــه به یک بــاره در ‪28‬‬ ‫اســفندماه ایــن مناقصــه لغــو شــد؛ امــا امــروز می شــنویم‬ ‫کــه نــام شــرکتی به عنــوان برنــده بیــرون امــده؛ درحالی کــه‬ ‫هیچ گونــه اگهــی در نشــریات بــه چــاپ نرســیده بــود‪.‬‬ ‫شــهرداری دراین خصــوص توضیــح دهــد‪.‬‬ ‫سید مسعود؛ مدینه عضو شورای اسالمی شهر ساری‪:‬‬ ‫سیستم یکپارچه شهرسازی و مالی‪ ،‬طرح تفصیلی ‬ ‫و تکمیل پارک موزه دفاع مقدس در دستورکار شهرداری باشد‬ ‫ســید مســعود مدینــه؛ عضــو شــورای اســامی شــهر ســاری‬ ‫در ایــن جلســه نــکات زیــر را بــه نماینــده شــهردار حاضــر در‬ ‫جلســه تذکــر داد‪:‬‬ ‫* سیســتم جامــع یکپارچه ســازی شهرســازی و مالــی‬ ‫شــهرداری کــه بــه تصویــب شــورا رســید‪ ،‬قــرار بــود تــا پایان‬ ‫تابســتان امســال عملیاتــی شــود و گزارشــی از پیشــرفت کار‬ ‫بــه شــورا ارائــه شــود امــا هنوز چنیــن گزارشــی به دســتمان‬ ‫نرســیده؛ لــذا منتظر ارســال ان ازســوی شــهرداری هســتیم‪.‬‬ ‫* در چنــد جلســه قبــل تذکــری درخصــوص طــرح تفصیلی‬ ‫ســاری کــه به عنوان ســند توســعه مرکــز اســتان اســت‪ ،‬داده‬ ‫بــودم‪ .‬تعیین تکلیــف شــبکه معابــر شــهری کــه در صــدور‬ ‫پروانه هــای ســاختمانی بســیار حائزاهمیــت هســتند‪ ،‬بایــد‬ ‫موردتوجــه قــرار گیــرد‪ .‬خواهشــم این اســت ایــن موضــوع‬ ‫بــا جدیــت پیگیــری شــود‪ .‬تحقــق ایــن موضــوع می توانــد‬ ‫بــار ســنگینی را از روی دوش کمیتــه درامــدی شــهرداری‬ ‫ســاری بــردارد‪.‬‬ ‫* کــوی سیدالشــهدا و کــوی شــفا به عنــوان مناطــق‬ ‫درامــدزا بــرای شــهرداری محســوب می شــوند‪ .‬انتظــار‬ ‫این اســت شــهرداری ایتم هــای درامــدی را احصــاء کــرده‬ ‫و گــزارش کاملــی از ان بــه شــورا ارائــه دهــد‪.‬‬ ‫* کمــک بــه تســریع در امــر تکمیــل پــارک مــوزه دفــاع‬ ‫مقــدس به عنــوان پــروژه ای کــه بــه همــه مــردم ســاری و‬ ‫اســتان مازنــدران تعلــق دارد‪ ،‬باتوجه به اینکــه در بودجــه‬ ‫شــهرداری ردیفــی بــرای ایــن پــروژه پیش بینــی شــده‪ ،‬بایــد‬ ‫در دســتورکار شــهرداری قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫کوروش یوسفی؛ رئیس کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه‬ ‫و حقوقی شورای شهر ساری تاکید کرد؛‬ ‫استفاده حداکثری از ظرفیت مدیر ساروی موزه ملی ایران‬ ‫کــوروش یوســفی ســاداتی؛ رئیس کمیســیون برنامــه‪ ،‬بودجه‬ ‫و حقوقــی شــورای اســامی شــهر ســاری در این جلســه‬ ‫بااشــاره به حضــور یــک مدیــر ســاروی در راس مدیریــت‬ ‫مــوزه ملــی ایــران گفــت‪« :‬بایــد از ظرفیــت ایــن مدیــر‬ ‫بــرای پیشــبرد امــور مربــوط بــه مــوزه شــهر ســاری کــه‬ ‫ســاختمان های چهارگانــه ان در بوســتان والیــت امــاده‬ ‫بهره برداری ســت‪ ،‬نهایــت اســتفاده را ببریــم»‪.‬‬ ‫سید علی اقامیری؛ عضو هیئت رئیسه شورای اسالمی‬ ‫شهر ساری مطرح کرد؛‬ ‫سال ‪ 2022‬و اتفاق بزرگ گردشگری در ساری‬ ‫ســید علــی اقامیــری؛ عضــو هیئت رئیســه شــورای اســامی‬ ‫شــهر ســاری بــا ارائــه طــرح پیشــنهادی مرکــز پژوهش های‬ ‫شــورا مبنی بــر رویــداد ســاری پایتخــت گردشــگری ‪2022‬‬ ‫توضیــح داد‪« :‬براســاس ایــن طــرح قــرار اســت طــی یــک‬ ‫رویــداد بین المللــی در ســاری‪ ،‬ایــن شــهر به عنــوان پایتخــت‬ ‫گردشــگری معرفــی شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬باتوجه بــه وجــود‬ ‫پتانســیل بهره منــدی از ایــن عنــوان در شــهر تاریخــی‬ ‫ســاری الزم اســت بســترهای مناســب بــرای دســتیابی بــه‬ ‫ایــن عنــوان فراهــم شــود»‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2121

روزنامه سایه 2121

شماره : 2121
تاریخ : 1399/09/09
روزنامه سایه 2120

روزنامه سایه 2120

شماره : 2120
تاریخ : 1399/09/08
روزنامه سایه 2118

روزنامه سایه 2118

شماره : 2118
تاریخ : 1399/09/04
روزنامه سایه 2117

روزنامه سایه 2117

شماره : 2117
تاریخ : 1399/09/03
روزنامه سایه 2116

روزنامه سایه 2116

شماره : 2116
تاریخ : 1399/09/02
روزنامه سایه 2115

روزنامه سایه 2115

شماره : 2115
تاریخ : 1399/09/01
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!