روزنامه سایه شماره 2011 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2011

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2011

روزنامه سایه شماره 2011

‫وزیر بهداشت خبر داد؛‬ ‫ازمایش موفقیت امیز واکسن ایرانیکرونا‬ ‫‪ 2‬بر روی مدل حیوانی‬ ‫‪ 800‬کیلومتر‬ ‫محمــد اســامی ؛ وزیــر را ه و شهرســازی در مراســم ورود نــاوگان جدیــد ریلــی و‬ ‫تفاهمنامــه احــداث ‪ 800‬کیلومتــر خــط دوم راه اهــن با بیان اینکــه در دنیایــی واقــع‬ ‫شــدیم کــه بــا پیشــرفت ایــران مخالف انــد‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا ســاخت ایــن مســیر و احــداث‬ ‫خــط ریلــی چابهار‪-‬زاهــدان کــه بــه بیرجنــد و تربــت حیدریــه می رســد‪ ،‬انتقــال‬ ‫‪ 100‬میلیون تــن بــار محقــق می شــود»‪.‬‬ ‫نماینده خرم اباد در مجلس خبر داد؛‬ ‫اعالم امادگی سرمایه گذاران خارج از کشور‬ ‫‪ 6‬جهت حضور در لرستان‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬تیر ‪ 9 - 1399‬ذی القعده ‪ 1 -1441‬جوالی ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2011‬تومان‬ ‫سخنگوی دولت تاکیدکرد؛‬ ‫همکاریصمیمانه‬ ‫برای حل مشکالت مردم‬ ‫‪2‬‬ ‫مروری بر کاروان پنج شنبه های افتتاح‬ ‫دستاوردهای حسن روحانی‬ ‫در سه ماه اول سال ‪1399‬‬ ‫پویــش افتتــاح طرح هــای ملــی در بخش هــای مختلــف در ســه ماه اول‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬توســط رئیس جمهــوری نشــان می دهــد «عمــل بــه وعده هــا» و‬ ‫ریل گــذاری زیربنایــی بــرای تحقــق «جهــش تولیــد» و «ورود بــه ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫و قــرن جدیــد» دســتورکار دولــت تدبیــر و امیــد اســت و تحریــم و کرونــا‬ ‫نتوانســته کشــور را متوقــف کنــد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ س ـه ماه از اغــاز ســال ‪۹۹‬‬ ‫می گــذرد و علیرغــم ‪...‬‬ ‫شــی جیــن پینــگ؛ رئیس جمهــوری‬ ‫چیــن‪ ،‬قانــون امنیــت ملــی هنگ کنــگ‬ ‫کــه در کنگــره ملــی خلــق چیــن تصویب‬ ‫شــد را امضــاء کــرد؛ در قانــون امنیــت‬ ‫ملــی هنگ کنــگ کــه مشــتمل بــر‬ ‫شــش فصل و ‪ ۶۶‬مــاده اســت‪ ،‬به وضــوح‬ ‫مســئولیت نهادهــای حفــظ امنیــت ملــی‬ ‫در منطقــه اداری ویــژه هنگ کنــگ‬ ‫تعریــف شــده اســت‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫امار تکان دهنده سازمان ملل متحد‬ ‫‪2‬‬ ‫وجود ‪270‬میلیون‬ ‫معتاد به مواد مخدر در جهان!‬ ‫‪8‬‬ ‫برگزاری نشست هم اندیشی‬ ‫نمایندگانِ مجلس شورای اسالمی در بخش فشافویه‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫تمجیدپرتغالی ها‬ ‫از امیر عابدزاده؛‬ ‫«بچه عقاب» ایرانی‬ ‫‪3‬‬ ‫اینترنت؛فرصتمناسب‬ ‫یا بازدارنده‬ ‫از اغــاز قــرن ‪ 21‬کــه دودهــه ان را پشت ســر‬ ‫گذاشــته ایم‪ ،‬اینترنــت‪ ،‬بزرگ تریــن تحــول‬ ‫جهانــی بــود کــه تمــام وســعت ایــن کــره‬ ‫خاکــی را دربرگرفــت و حتــی مطالعــات‬ ‫دربــاره بســیاری از منظومه هــای ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تریبون‬ ‫برگزار شد؛‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬تیر ‪ - 1399‬شماره ‪2011‬‬ ‫اینترنت؛ فرصت مناسب یا بازدارنده‬ ‫نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫بیست وهشــتمین نشســت خبــری غالمحســین اســماعیلی بــا اصحــاب‬ ‫رســانه برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش میــزان؛ اظهــارات ســخنگوی دســتگاه‬ ‫قضــا در ایــن نشســت خبــری و پاسـخ های وی بــه خبرنــگاران به صورت‬ ‫اجمالــی درادامــه از نظــر می گــذرد‪ .‬وی درارتباط بــا مــرگ مشــکوک‬ ‫متهــم «منصــوری» گفــت‪« :‬قــوه قضائیــه به جــد پیگیــر این موضــوع‬ ‫اســت‪ .‬روایــت پلیــس بین الملــل این اس ـت که ایــن فــرد کشــته شــده‬ ‫و مســتنداتی؛ ازجملــه تصویــر گذرنامــه او را فرســتاده‪ .‬حســب ظواهــر‪،‬‬ ‫خــود فــرد اســت‪ .‬مــا قاضــی هســتیم و بــا ظواهــر حکــم نمی کنیــم‪.‬‬ ‫بایــد نمونــه دی ان ای فــرد بیایــد و بــا بســتگانش منطبــق شــود تــا‬ ‫دراین ارتبــاط اظهارنظــر کنیــم‪ .‬ازطریــق وزارت خارجــه پیگیریــم و‬ ‫مطالبــه اســترداد جســد را کرده ایــم‪ .‬درمــورد خودکشــی‪ ،‬ابهــام وجــود‬ ‫دارد‪ .‬تقاضــا کردیــم هیئتــی از پلیــس بین الملــل و جنایــی و پزشــکی‬ ‫قانونــی بــه کشــور رومانــی اعــزام شــوند و اســناد را ببیننــد تــا بتوانیــم‬ ‫اظهارنظــر قطعــی کنیــم»‪ .‬ســخنگوی قــوه قضائیــه دربــاره پرونــده ای‬ ‫کــه درمــورد اعتراضــات ابان مــاه بــه دیــوان عالــی کشــور ارســال شــده‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬هنــوز ایــن پرونــده اعــاده نشــده اســت و تائیــدی مبنی بــر رای‬ ‫دیــوان بــه دســت مــا نرســیده‪ .‬چــه در ایــن پرونــده و پرونده هــای‬ ‫دیگــر‪ ،‬اتهامــات مربــوط بــه افــراد فقــط اغتشاشــات نیســت؛ ســرقت‬ ‫مســلحانه‪ ،‬ادم ربایــی‪ ،‬مزاحمــت بــرای نوامیــس مــردم داشــته اند و‬ ‫ان را فقــط بــه اعتراضــات ابان مــاه ربــط ندهیــم»‪ .‬او درمــورد پرونــده‬ ‫«روح اهلل زم» گفــت‪« :‬دادگاه ‪۱۳‬مــورد از عناویــن ریــز اتهامــات را تــوام‬ ‫باهــم از مصادیــق افســاد فـی االرض دانســته و بدین جهــت حکــم اعــدام‬ ‫صــادر کــرده اســت؛ چنــد مــورد دیگــر کــه در زمــره مصادیــق افســاد‬ ‫فـی االرض نبــوده را مجــازات حبــس تعییــن کــرده اســت‪ .‬ایــن حکــم‪،‬‬ ‫غیرقطعــی و قابــل فرجام خواهــی در دیــوان عالــی کشــور اســت»‪ .‬او‬ ‫درپاس ـخ به ســوال خبرنــگاری بااین مضمــون کــه «در پرونــده طبــری‬ ‫از مفســدان اقتصــادی مثــل دیوانــدری هــم هســتند؛ ایــا مفســدان‬ ‫اقتصــادی دیگــری کــه پرونده هایشــان مطــرح اســت‪ ،‬ارتباطــی بــا‬ ‫او داشــته اند؟» گفــت‪« :‬ان هــا کــه مشــخص و قطعــی شــده اند‪ ،‬در‬ ‫زمــره ‪21‬نفــری هســتند کــه در کیفرخواســت هســتند‪ .‬بخش هایــی‬ ‫از پرونــده مفتــوح اســت‪ .‬بعضی ازافــراد در کیفرخواســت موجــود‪ ،‬از‬ ‫کســانی هســتند کــه بــرای ان هــا کیفرخواســت صــادر شــده اســت»‪.‬‬ ‫او گفــت‪« :‬تاکنــون ‪29‬مــورد تحقیــق و تفحــص و گــزارش مجلــس بــه‬ ‫دادســرای تهــران ارجــاع شــده اســت‪12 .‬مــورد درحال رسیدگی ســت‪.‬‬ ‫این هــا شــامل دســتور صــادره از ناحیــه ریاســت قــوه قضائیــه اســت‬ ‫کــه بــا دقــت و ســرعت و تعامــل بــا مجلــس رســیدگی ها صــورت‬ ‫گیــرد‪ .‬دو مــورد از تحقیــق و تفحص هــا بــه کیفرخواســت و محکومیــت‬ ‫منجــر شــده اســت‪ .‬درارتباط بــا ســعید مرتضــوی تحقیــق و تفحــص از‬ ‫او منتهــی بــه صــدور حکــم شــده اســت»‪ .‬ســخنگوی دســتگاه قضــا‬ ‫درپاســخ به ایــن ســوال کــه «درارتباط بــا یک ســالگی تحــول قــوه‬ ‫قضائیــه‪ ،‬ایــا بــراوردی از میــزان ســرمایه های قــوه قضائیــه صــورت‬ ‫نظرســنجی یکــی از دانشــگاه های تهــران بــا‬ ‫گرفتــه؟» گفــت‪« :‬در‬ ‫ِ‬ ‫جامعــه امــاری گســترده‪ ،‬حکایت ازایــن دارد کــه مــردم در اظهارنظــر‬ ‫خودشــان‪ ،‬کامـ ًا اعتمادشــان بــه دســتگاه قضــا افزایــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫درارتباط بــا تحــول جــدی در قــوه قضائیــه‪27 ،‬درصــد گفتنــد کــه‬ ‫تحــول چندانــی ایجــاد نشــده اســت و ‪67‬درصــد‪ ،‬شــاهد تحــوالت‬ ‫چشــمگیر بوده انــد‪ .‬درارتباط بــا بهترشــدن وضعیــت بــا وجــود تحــوالت‬ ‫نیــز ‪8.3‬درصــد گفتنــد کــه تغییــری نداشــته و ‪89‬درصــد گفتنــد کــه‬ ‫تغییــرات مثبــت بــوده اســت‪40 .‬درصــد مخاطبــان گفتنــد که ســرعت‬ ‫رســیدگی ها بیشــتر شــده و ‪35‬درصــد گفتنــد کــه تغییــری نکــرده‬ ‫اســت‪ .‬درارتباط بــا میــزان اعتمــاد بــه دســتگاه قضــا‪41 ،‬درصــد گفتنــد‬ ‫کــه فرقــی نکــرده و ‪47‬درصــد گفته انــد کــه اعتمــاد مــا بیشــتر شــده‬ ‫اســت»‪ .‬او درارتباط بــا وضعیــت مســکن و شــرایط اجاره نامــه میــان‬ ‫موجــر و مســتاجران‪ ،‬گفــت‪« :‬بــه همــکاران خودمــان در واحدهــای‬ ‫قضایــی اعــام کردیــم کــه در عمــوم مســائل؛ به ویــژه قراردادهــای‬ ‫اجاره هــای مســکونی‪ ،‬شــرایط کرونایــی کشــور و اســتیصال مســتاجران‬ ‫را درنظــر بگیرنــد‪ .‬توجــه داشــته باشــند قواعــد حقوقــی مربــوط بــه‬ ‫اضطــرار و احــکام ثانویــه در این قبیــل مــوارد جاری ســت‪ .‬اگــر‬ ‫پرونــده ای دربــاره تخلیــه واحدهــای مســکونی یــا درارتباط بــا مطالبــه‬ ‫افزایــش اجاره بهــای مســکونی تشــکیل شــد‪ ،‬شــرایط روز و وضعیــت‬ ‫عمومــی جامعــه و سیاســت های قــوه قضائیــه مبنی بــر جلوگیــری‬ ‫بی رویــه افزایــش قیمت هــا را لحــاظ کننــد‪ .‬تصمیمــات ان هــا‬ ‫به گونـه ای باشــد کــه بــه ثبــات قیمت هــا کمــک کنــد»‪ .‬او درارتباط بــا‬ ‫اخریــن وضعیــت رســیدگی بــه «پرونــده کارگــران اذراب» گفــت‪:‬‬ ‫«اعتــراض کارگــران را به رســمیت می شناســیم‪ .‬تاکیــد داریــم ایــن‬ ‫اعتــراض بایــد در چهارچــوب ضوابــط قانونــی باشــد‪ .‬مطالبــات کارگران‬ ‫را به حــق می دانیــم‪ .‬در برخــی موضوعــات‪ ،‬شــاهد رفتارهایــی بودیــم‬ ‫کــه در مســیر اعتراضــات‪ ،‬برخــی قواعـ ِد نظــم عمومــی کشــور دچــار‬ ‫خدشــه شــد‪ .‬سیاســت دســتگاه قضــا در این قبیــل مــوارد هــم‬ ‫ارفاقی ســت‪ .‬در هپکــو و اذراب این موضــوع را داشــتیم‪ .‬درارتباط بــا‬ ‫اذراب‪ ،‬فضاســازی رســانه ای انجــام شــد کــه دادنامــه ان قطعی نشــده‬ ‫بــود‪ .‬دادگاه تجدیدنظــر اســتان مرکــزی‪ ،‬رای دادگاه بــدوی را نقــض‬ ‫کــرده و حکــم برائــت درمــورد ان هــا صــادر شــده اســت»‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫«در خردادمــاه ‪ ،99‬تنهــا در یــک پرونــده اقتصــادی دربــاره مجموعــه‬ ‫بدهی هــای گــروه فالحتیــان بــه سیســتم بانکــی ‪12‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫مجموعــه بدهی هــای این گــروه بــه سیســتم بانکــی مــا تســویه شــد‪.‬‬ ‫توانســتیم در وضعیتــی کــه هنــوز اجــرای ایــن حکــم در برخــی‬ ‫حوزه هــا اغــاز نشــده اســت‪ ،‬مجموعــه ایــن بدهــی را بــه نظــام بانکــی‬ ‫کشــور تســویه کنیــم؛ بــرای نظــام قضایــی مــا‪ ،‬ایــن دســتاوردی مهــم‬ ‫بــود‪ .‬برخــورد قاطــع بــا مفســدین اقتصــادی و برگــزاری دادگاه هــای‬ ‫علنــی ازمنظــر قــوه قضائیــه‪ ،‬اخریــن حلقــه از زنجیــره مبــارزه بــا‬ ‫فســاد اســت‪ .‬از ایــن مســیر‪ ،‬عقب گــرد نخواهیــم داشــت و از قطــع‬ ‫دســتان الــوده بــه کرونای فســاد اقتصــادی مفســدان‪ ،‬کوتــاه نخواهیم‬ ‫امــد‪ .‬مبــارزه بــا مفســدین‪ ،‬تنهــا راه ریشــه کردن فســاد نیســت‪.‬‬ ‫بــرای ازبین بــردن فســاد در جامعــه‪ ،‬نیازمنــد اجمــاع ملــی هســتیم‪.‬‬ ‫امیدواریــم بــا مشــارکت همــه بخش هــا‪ ،‬زنجیــره کامــل مبــارزه بــا‬ ‫فســاد‪ ،‬تحقــق پیــدا کنــد‪ .‬درمبارزه بــا فســاد؛ هــم با مفســدین مبــارزه‬ ‫می کنیــم و هــم به دنبــال ایــن هســتیم کــه مجــازات مــا قانونــی و‬ ‫بازدارنــده باشــد‪ .‬به دنبــال اســترداد امــوال به غارت رفتــه از بیت المــال‬ ‫مســلمین؛ ازجملــه شــبکه بانکــی کشــور هســتیم»‪ .‬او گفــت‪« :‬عنایت‬ ‫رهبــر انقــاب بــه مســئوالن قضایــی و تائیــدی کــه بــر فعالیت هــای‬ ‫انجام شــده داشــتند و تدابیــری کــه بــرای ادامــه مســیر بیــان کردنــد‪،‬‬ ‫بالفاصلــه در دستورجلســه اخیــر شــورای عالــی قضایــی قرار داده شــد‬ ‫و ایــن نشســت بــه بررســی راهکارهــای عملیاتــی و اجرایی شــدن‬ ‫تدابیــر اعالمــی ازســوی مقــام معظــم رهبــری اختصــاص یافــت‪.‬‬ ‫ایــن بحــث در جلســه اتــی نیــز ادامــه خواهــد داشــت‪ .‬برنامه ریــزی‬ ‫جــدی در دســتورکار مــا بــرای اجــرای منویــات قــرار گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫او گفــت‪« :‬درراســتای حمایــت از تولیــد‪ 273 ،‬بازدیــد در روز سه شــنبه‬ ‫گذشــته از واحدهــای صنعتــی و تولیــدی شــهرک های مختلــف انجام‬ ‫شــد‪ .‬صرفــاً در دوشــنبه هفتــه گذشــته‪ 350 ،‬هیئــت در سراســر‬ ‫کشــور بــه واحدهــای قضایــی و اداری اعــزام شــدند کــه بیــش از‬ ‫چهارهــزار مالقــات مردمــی چهره به چهــره فقــط در ی ـک روز انجــام‬ ‫شــد»‪ .‬او گفــت‪« :‬برابــر گزارش هــا و ارزیابی هــای انجام شــده؛ هــم‬ ‫در عملکــرد ســال گذشــته و هــم در ویژه برنامه هــای هفتــه قــوه‬ ‫قضائیــه‪ ،‬تفاوت هــای زیــادی را شــاهد بودیــم‪ .‬مــردم و مســئوالن‬ ‫اثــار تحــول در قــوه قضائیــه را به خوبــی مشــاهده کردنــد‪ .‬تــاش‬ ‫کردیــم مراســم هفتــه قــوه قضائیــه در دوره تحــول را نیــز متحــول‬ ‫کنیــم و به جــای پرداختــن بــه مراســم صرفـاً نمادیــن و گرامیداشــت‬ ‫و تشــکر‪ ،‬بــه تحــرک و تــاش درجهــت توســعه خدمت رســانی بــه‬ ‫مــردم بپردازیــم‪ .‬سمت وســوی برنامه هــای هفتــه قــوه قضائیــه‪،‬‬ ‫نمــادی از خدمت رســانی بــه مــردم‪ ،‬بررســی مشــکالت اصلــی کشــور‬ ‫و دریک کلمــه این هفتــه نیــز بــرای مــا هفتــه کار و تــاش مضاعــف‬ ‫بــود»‪ .‬ســخنگوی قــوه قضائیــه در مقدمــه بیست وهشــتمین نشســت‬ ‫خبــری خــود بــا اصحــاب رســانه گفــت‪« :‬خــدا را شــاکریم کــه در‬ ‫هفتــه قــوه قضائیــه؛ هــم از افــکار عمومــی جامعــه و مــردم و هــم‬ ‫کالم رهبــر انقــاب‪ ،‬امتیــاز مناســب و قبولــی کســب کردیــم‪ .‬انچــه‬ ‫در اظهارنظــر مــردم و فرمایشــات مقــام معظــم رهبــری در هفتــه قــوه‬ ‫قضائیــه رقــم خــورد و پاداشــی کــه همــکاران مــا از مــردم و رضایــت‬ ‫رهبــر انقــاب دریافــت کردنــد‪ ،‬خســتگی تالش هــای انجام شــده‬ ‫را از جســم و روح مــا و همکارانمــان خــارج کــرد و بــا کســب ایــن‬ ‫ســرمایه ارزشــمند و تــوکل بــر خداونــد‪ ،‬ان شــاءاهلل در ادامــه مســیر‬ ‫شــجاعانه تحــول‪ ،‬مصمم تــر از گذشــته قــدم برمی داریــم»‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت تاکید کرد؛‬ ‫همکاری صمیمانه برای حل مشکالت مردم‬ ‫ســخنگوی دولــت در نشســت خبــری بــا رســانه ها گفــت‪« :‬رئیس جمهــوری نکتــه مهمــی را دربــاره ضــرورت همــکاری و هم افزایــی و درکنارهم بــودن همــه قــوا و نهادهــای کشــور در جلســه گذشــته دولــت مطــرح‬ ‫کردنــد؛ مــن در اینجــا اعــام می کنــم بنــای دولــت‪ ،‬همــکاری صمیمانــه‪ ،‬همراهانــه و هم افــزا بــرای عبــور از شــرایط دشــوار امــروز و پاســخ بــه نیازهــا و حــل مشــکالت مــردم اســت»‪ .‬به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی‬ ‫دولــت؛ علــی ربیعــی افــزود‪« :‬امــروز اثــار تخریبــی تحریم هــای بی ســابقه و همپوشــانی ان بــا شــروع بیمــاری کرونــا کــه فقــط یــک بیمــاری در عرصــه پزشــکی نیســت و اثــار عظیــم اقتصادی‪،‬اجتماعــی در همــه دنیــا‬ ‫داشــته را می بینیــم‪ .‬در کنــار ان هــا تهدیدهــای بی ســابقه ای کــه امــروز بانــد حاکــم بــر کاخ ســفید و اثــار و عالئــم به حرک ـت دراوردن جریان هــای ناامن کننــده داخــل کشــور را هــم ازســوی بدخواهــان کشــورمان‬ ‫مشــاهده می کنیــم»‪.‬‬ ‫دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رئیس جمهــوری در ایــن‬ ‫نشســت تاکیــد کــرد‪« :‬دولــت در خــط مقــدم هــم‬ ‫مقابلــه بــا تهدیدهــای نظامی‪،‬امنیتــی و هــم فشــار‬ ‫بی ســابقه و خشــن اقتصــادی و همچنیــن سخت شــدن‬ ‫زندگــی مــردم ناشــی از ایــن فشــارها‪ ،‬قــرار دارد‪ .‬در کنار‬ ‫این مســئله‪ ،‬عملیــات روانــی گســترده نیــز در کشــور‬ ‫صــورت می گیــرد‪ .‬عبــور موفــق از این مقطــع‪ ،‬وظیفــه‬ ‫ملــی بــرای همــه ماســت‪ .‬امــروز بایــد بیش ازگذشــته‬ ‫همــه قــوا‪ ،‬نهادهــای مدنــی و مــردم جامعــه درکنارهــم‬ ‫قــرار بگیریــم»‪ .‬او یــاداور شــد‪« :‬مــا مطلــع هســتیم کــه‬ ‫ایــن ســختی اقتصــادی مــردم را بــا زندگــی دشــوار‬ ‫روبــه رو کــرده و امــروز دولــت در مقابــل کشــورها‬ ‫ایســتاده کــه هــم بــا تحریــم و هــم بــا اثــار تحریــم‬ ‫مقابلــه کنــد‪ .‬فشــارهایی بــوده کــه اثــار ان هــم در‬ ‫اقتصــاد و در جامعــه بیش ازپیــش هویــدا می شــود»‪.‬‬ ‫ربیعــی عنــوان کــرد‪« :‬مــن وقتــی ســخن از عملیــات‬ ‫روانــی کــردم‪ ،‬می خواهــم بــه دو نمونــه اشــاره کنــم‪.‬‬ ‫چندین بــار در همیــن نشســت بــا ســوالی کــه شــما‬ ‫کردیــد‪ ،‬مــن درمــورد قیمــت گازوییــل‪ ،‬عنوان کــردم که‬ ‫دولــت هیــچ بنایــی بــر افزایــش قیمــت گازوییــل نــدارد‪.‬‬ ‫متاســفانه می بینیــم کــه ذهــن بســیاری از کشــاورزان‬ ‫عزیــز و افرادی کــه در حــوزه حمل ونقــل فعالیــت‬ ‫می کننــد را درگیــر کــرده و مــدام دراین خصــوص‬ ‫شــایعه پراکنی می شــود»‪ .‬ســخنگوی دولــت گفــت‪:‬‬ ‫«چندوقت پیــش در فضــای مجــازی‪ ،‬فیلمــی را دربــاره‬ ‫برخــورد بــا دالالن مشــاهده کردیــم کــه انــگار دیــروز یا‬ ‫پریــروز رخ داده اســت؛ درحالی کــه فیلم هــای مربــوط‬ ‫بــه ســال های گذشــته را بازســازی کــرده بودنــد‪ .‬در‬ ‫هفتــه‪ ،‬صدهــا متــن و مطلــب تولیــد می شــود کــه‬ ‫ممکــن اســت بــه روان جامعــه فشــار وارد کنــد و‬ ‫واکنش هــای نگران کننــده در مــردم به وجــود بیــاورد»‪.‬‬ ‫او بــا دعــوت از رســانه ها بــه هوشــیاری و‬ ‫سنجیده ســخن گفتن اظهــار داشــت‪« :‬مــا ناگزیــر امــروز‬ ‫بایــد بــا اعتمــاد میــان قــوا و بــا اعتمــاد جامعــه و دولت‪،‬‬ ‫جامعــه بــا جامعــه درکنارهــم قــرار بگیریــم‪ .‬این هــا‬ ‫الزاماتی ســت کــه مــا براســاس ان از ای ـن دوران ســخت‬ ‫عبــور کنیــم»‪ .‬علــی ربیعــی دراین بــاره افــزود‪« :‬بنــای‬ ‫دولــت‪ ،‬همــکاری صمیمانــه و متواضعانــه بــا همــه قــوا‪،‬‬ ‫نهادهــای مختلــف و همــه کسانی ســت کــه می تواننــد‬ ‫اثــری در عبــور موفــق از ایــن بحــران داشــته باشــند و‬ ‫بتواننــد دولــت و مــردم را یــاری کننــد»‪ .‬ســخنگوی‬ ‫دولــت یــاداور شــد‪« :‬مــا امــروز بــا روز صنعــت و معــدن‬ ‫مواجــه هســتیم و در ســال جهــش تولیــد هــم قــرار‬ ‫داریــم‪ .‬بحث هــای مفصلــی در دولــت درمــورد‬ ‫برنامه هــای مقابلــه بــا واردات و افزایــش تولیــدات‬ ‫داخلــی؛ هــم در ســتادهای اقتصــادی و هــم در جلســات‬ ‫اصلــی دولــت و در ســایر شــوراهای دولــت مــدام‬ ‫درجریــان بــوده اســت»‪ .‬ربیعــی بابیان اینکــه امســال‬ ‫بــرای مــا بحــث صنعــت و معــدن قطع ـاً متفاوت تــر از‬ ‫گذشــته اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا فشــارهای تحریــم‪ ،‬صنعــت‬ ‫مــا مســیرهای جدیــدی در ارتقــا و توســعه پیدا کــرده و‬ ‫مــا امســال واقعـاً نیازمنــد ایــن جهــش تولیــد بودیــم و‬ ‫هســتیم»‪ .‬دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رئیس جمهوری‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬خوشــبختانه بــا ممنوع کــردن بیــش از‬ ‫دوهزارقلــم کاالی وارداتــی‪ ،‬شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫مــا گســترش پیــدا کردنــد و صنعــت در عرصه هایــی‬ ‫کــه جامعــه نیــاز داشــته‪ ،‬بــه حرکــت جهـش وار درامده‬ ‫اســت»‪ .‬او افــزود‪« :‬به رغــم فشــارهایی کــه امــروز در‬ ‫زندگــی مــردم وجــود دارد و بخــش اعظــم و تاثیرگــذار‬ ‫ان ناشــی از تحریم هاســت‪ ،‬رشــد صنعــت و معــدن مــا‬ ‫اینــده نویدبخشــی را بــرای اشــتغال و فراوانــی کاال‬ ‫پیـش روی مــا قــرار داده اســت و بــه اذعــان بســیاری از‬ ‫کنشــگران در حــوزه تولیــد‪ ،‬ایــران درحال تبدیل شــدن‬ ‫بــه یــک کارخانــه بــزرگ تولیدی ســت»‪ .‬ســخنگوی‬ ‫دولــت خاطرنشــان کــرد‪« :‬رشــد مطلــوب تولیــد عمــده‬ ‫محصــوالت کلیــدی کشــور مــا‪ ،‬در ســال ‪ 98‬به گونـه ای‬ ‫بــود کــه کنســانتره‪ ،‬اهــن اســفنجی‪ ،‬فــوالد خــام‪ ،‬مــس‬ ‫و گندلــه همــه رشــد داشــته اند و برنامه ریــزی بــرای‬ ‫ســال ‪ 99‬صــورت گرفتــه‪ .‬مــا حداقــل ‪۱۰‬درصــد در‬ ‫فــوالد‪۱۲ ،‬درصــد در مــس و ‪۷۵‬درصــد در الومینیــوم در‬ ‫ســال جــاری بایــد بــه رشــد دسترســی پیــدا کنیــم؛‬ ‫چراکــه دراین زمینــه برنامه ریــزی کرده ایــم‪ .‬در همیــن‬ ‫فصــل اول ســال هــم پایه ریزی هــای خوبــی صــورت‬ ‫گرفتــه اســت»‪ .‬ربیعــی درادامــه گفــت‪« :‬ایمیــدرو از‬ ‫ابتــدا‪ ،‬کارش را در ایــن دولــت بــا تمرکــز بــر بخش هــای‬ ‫معــدن در مناطــق محــروم اغــاز کــرد‪ .‬خوشــبختانه در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬و ‪ ۹۹‬برنامه هایــی کــه انجــام دادیــم‪ ،‬به ثمــر‬ ‫نشســته اســت و امــروز بخــش اعظمــی از صــادرات ما از‬ ‫ایــن ناحیــه صــورت می گیــرد»‪ .‬او گفــت‪« :‬در ســال ‪۹۹‬‬ ‫درمجمــوع‪۲.۲ ،‬میلیــارددالر طــرح افتتــاح خواهیــم کرد‪.‬‬ ‫االن طــرح انتقــال اب خلیــج فــارس بــه اســتان های‬ ‫هرمــزگان و کرمــان و یــزد دنبــال می شــود‪ .‬هفــت‬ ‫طــرح فوالدســازی هــم درحال تکمیــل اســت‪.‬‬ ‫‪۱۷.۵‬میلیون تــن کنســانتره و ‪۱۵.۵‬میلیون تــن گندلــه‬ ‫در ســنگان‪ ،‬از پروژه هایی ســت کــه در ســال ‪ ۹۹‬بــه‬ ‫بهره بــرداری خواهــد رســید»‪ .‬ســخنگوی دولــت گفــت‪:‬‬ ‫ثبــات نســبی در کنتــرل بیمــاری رســیده؛ ولــی شــرایط‬ ‫هنــوز برگشــت پذیر اســت‪ .‬براســاس بررســی ســتاد‬ ‫ملــی مقابلــه بــا کرونــا؛ مهم تریــن دلیــل افزایــش تعــداد‬ ‫مبتالیــان در کشــور ‪ ،‬عادی شــدن کرونــا بــرای مــردم‬ ‫اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬رفتارهــای غیربهداشــتی و‬ ‫پرخطــر کــه مــردم بــروز می دهنــد‪ ،‬در کنــار‬ ‫عدم رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی در واحدهایــی کــه‬ ‫ارائه دهنــده خدمــات عمومــی هســتند‪ ،‬از دالیــل‬ ‫افزایــش کرونــا در کشــور اســت»‪ .‬او بابیان اینکــه یکــی از‬ ‫دالیــل شــیوع کرونــا در بعضــی از مناطــق‪ ،‬پنهان کــردن‬ ‫بیمــاری توســط افــراد بــوده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«بررس ـی ها نشــان داده کــه برچس ـب زنی بــه بیمــاران‬ ‫کــه خــود قربانــی هســتند‪ ،‬ســبب شــیوع بیشــتر‬ ‫بیمــاری در بیــن مــردم شــده اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬بهتــر‬ ‫اســت بــا کمــک رســانه ها بــه مــردم گفتــه شــود کــه در‬ ‫ایــن بیمــاری ماننــد دیگــر بیماری هــا بــا رعایــت اصــول‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬فــرد به ســامت خواهــد رســید»‪ .‬او بــا ذکــر‬ ‫مثالــی افــزود‪« :‬در یــک اگهــی ترحیــم‪ ،‬خانــواده متوفی‬ ‫بــرای دوری از برچســب زنی‪ ،‬حتــی دلیــل فــوت را در‬ ‫اگهــی نوشــتند‪ .‬به عبارتــی‪ ،‬بــرای دوری از‬ ‫برچس ـب زنی‪ ،‬بــه یــک فرهنگ ســازی نیــاز داریــم»‪ .‬او‬ ‫درخصــوص نگرانی هــای اخیــر بابــت افزایــش فوت شــدگان کرونــا‪ ،‬نظــارت را افزایــش‬ ‫می دهیــم و تیم هــای ســیار نظارتــی بــا حضــور نیروهــای قضایــی و بهداشــتی‬ ‫درحال گشــت زنی هســتند کــه همان جــا جریمه هــای ســنگین اعمــال می کننــد‪.‬‬ ‫همچنیــن ایــن اختیــار بــه اســتان ها داده شــد کــه درصــورت نیــاز شــهرها بــه قبــل و‬ ‫تعطیلی هــا بازگــردد‪ .‬مــا بایــد ایــن نظریــه را کــه ایــن همه گیــری بایــد در کل کشــور‬ ‫صــورت بگیــرد تــا اپیدمــی انجــام شــود نیــز درنظــر بگیریــم؛ امــا تخت هــای مــا‬ ‫نبایــد تحت فشــار باشــد و اصــل دیگــر این اسـت که بایــد مــردم همــکاری و مراعــات‬ ‫کننــد‪ .‬نمی توانســتیم در تعطیلــی بــزرگ کشــور بمانیــم‪ .‬اکنــون ایــن سیاســت در‬ ‫دنیــا نیــز قابل قبــول نیســت؛ امــا بایــد بتوانیــم ضمن اینکــه تولیــد و جامعــه را حفــظ‬ ‫می کنیــم‪ ،‬ســامت را نیــز حفــظ کنیــم‬ ‫«خوشــبختانه زمانی کــه فشــار وارد اوردنــد و مــا را از‬ ‫صــادرات نفــت محــروم کردنــد‪ ،‬صــادرات مــا‪ ،‬در حــوزه‬ ‫صنعــت و معــدن رشــد بســیارخوبی داشــته و اهــداف‬ ‫صادراتــی مــا محقــق شــده؛ به طوری کــه در ســال ‪۹۹‬‬ ‫بــا همــه فشــارهایی کــه داشــتیم‪ ،‬نگرانــی از ناحیــه‬ ‫تامیــن ارز نخواهیــم داشــت»‪ .‬ربیعــی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«‪۷۰‬هزارمیلیاردتومــان ســرمایه گذاری انجــام شــد کــه‬ ‫ایــن ســرمایه گذاری باعــث ایجاد‪۴۰‬هــزار شــغل‬ ‫مســتقیم‪ ،‬افزایــش صــادرات غیرنفتــی و بازســازی‬ ‫فناوری هــای نویــن می شــود‪ .‬حدود‪۲۶‬درصــد‬ ‫ســرمایه گذاری ها در مناطــق محــروم و کم برخــوردار‬ ‫صــورت گرفتــه کــه ســبب رشــد و تولیــد عادالنــه در‬ ‫کشــور شــده اســت»‪ .‬ســخنگوی دولــت‪ ،‬تولیــد‬ ‫الکتروگرافیــک را از مشــکالت صنعــت فــوالد در کشــور‬ ‫عنــوان کــرد کــه به ســمت تولیــد ان حرکــت شــد و‬ ‫گفــت‪« :‬نیــز در داروهــای نوترکیــب‪ ،‬داروهای ســرطان و‬ ‫حتــی رســیدن بــه واکســن کرونــا‪ ،‬بــه موفقیت هایــی‬ ‫دســت یافتیــم و جــزو کشــورهایی هســتیم کــه‬ ‫دراین زمینــه مراحــل مقدماتــی را به خوبــی پشت ســر‬ ‫گذاشــتیم»‪ .‬دســتیار ارتباطــات اجتماعــی‬ ‫رئیس جمهــوری خاطرنشــان کــرد‪« :‬حــدود ‪۷۱‬هــزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬طــرح پیشــرفت ‪ ۲۰‬تــا ‪۸۰‬درصــد را دارنــد و‬ ‫اجــرای ایــن طرح هــا نویــد تولیــد بیــش از دوهــزار‬ ‫شــغل را تــا ســال ‪ ۱۴۰۰‬می دهــد»‪ .‬او بابیان اینکــه‬ ‫دولــت موضــوع کرونــا را هرهفتــه دنبــال می کنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬همــه مطلعیــم کــه دنیــا از مــرز ‪۱۰‬میلیــون‬ ‫مبتــا و ‪۵۸۰‬هــزار مرگ ومیــر گذشــت‪ .‬گزارش هایــی‬ ‫هــم کــه در جلســه دولــت ارائــه شــد‪ ،‬نشــان داد کــه‬ ‫اســتان هایی ماننــد خوزســتان کــه وارد پیــک بیمــاری‬ ‫شــدند‪ ،‬امــار جان باختــگان در کشــور را بــاال بردنــد»‪.‬‬ ‫ربیعــی افــزود‪« :‬اســتانی ماننــد خوزســتان‪ ،‬بــه یــک‬ ‫بابیان اینکــه در مقطعــی همــکاری مــردم بــرای رعایــت‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی بــه ‪۸۸‬درصــد هــم رســیده بــود‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬در روزهــای اخیــر‪ ،‬ایــن همکاری هــا ‪۲۰‬درصــد‬ ‫کاهــش یافتــه و ناچاریــم بــرای رعایــت پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬تصمیم هایــی اتخــاذ کنیــم کــه انجــام شــد»‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪« :‬از روز ‪ ۱۵‬تیرمــاه‪ ،‬اســتفاده از ماســک در‬ ‫اماکــن سرپوشــیده عمومــی و در مناطــق قرمــز و‬ ‫نارنجــی اجباری ســت‪ .‬نیــز در مناطــق قرمــز و نارنجــی‬ ‫کــه در گروه هــای ‪ ۳‬و ‪ ۴‬تعریــف شــدند‪ ،‬بــا تشــخیص‬ ‫وزارت بهداشــت اســتفاده از ماســک اجبــاری خواهــد‬ ‫بــود»‪ .‬ســخنگوی دولــت بابیان اینکــه توزیــع ماســک بــا‬ ‫همــکاری شــهرداری ها و وزارت صمــت در دســتورکار‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬خوشــبختانه ظرفیــت‬ ‫تولیــد ماســک صنعتــی بــه پنج میلیون عــدد در روز‬ ‫رســیده اســت؛ درحالی کــه در اوایــل کرونــا ایــن عــدد‬ ‫‪۳۰۰‬هــزار ماســک در روز بــود»‪ .‬او گفــت‪« :‬بــرای‬ ‫جلوگیــری از قاچــاق و کمــک بــه وضعیــت معیشــتی‬ ‫مرزنشــینان بــه ان هــا اجــازه داده شــد کــه از‬ ‫فراورده هــای نفتــی‪ ،‬صــادرات داشــته باشــند‪.‬‬ ‫براین اســاس؛ ‪۴۵۰‬میلیون لیتــر توســط وزارت نفــت بــه‬ ‫روســتاهای مرزنشــین تــا شــعاع ‪۲۰‬کیلومتــر اختصــاص‬ ‫داده می شــود»‪ .‬او ادامــه داد ‪۲۰« :‬درصــد ارزش ریالــی‬ ‫صــادرات را بــه مرزنشــینان خواهیــم داد کــه از ایــن‬ ‫‪۲۰‬درصــد‪۸۰ ،‬درصــد ان بــه حســاب مســتقیم خانوارها‬ ‫اختصــاص می یابــد و باقــی‪ ،‬بــرای اشــتغال و توســعه‬ ‫دراین مناطــق اســتفاده می شــود»‪ .‬ربیعــی درادامــه از‬ ‫اصــاح ایین نامــه اجرایــی قانــون حمایــت از تولیــد و‬ ‫عرضــه مســکن خبــر داد و گفــت‪« :‬زمیــن بــرای‬ ‫واحدهــای مســکونی‪ ،‬تجــاری و اداری به صــورت‬ ‫‪۹۹‬ســاله واگــذار می شــود و بــرای صنعتی ســازی‬ ‫مســکن‪ ،‬پرداختی هــا نیــز از پنج ســال بــه ‪۱۰‬ســال‬ ‫نرخ مرگ ومیر ناشی از سوءمصرف مواد‬ ‫در کدام کشورها بیشتر است؟‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت»‪ .‬او گفــت‪« :‬هفتــه گذشــته‬ ‫همچنیــن تصمیــم گرفتــه شــد کــه از دوم تیرمــاه بــرای‬ ‫گرفتــن پروانــه کســب و اســتعالم از اماکــن‪ ،‬دولــت‬ ‫الکترونیــک وارد عمــل شــود کــه باایـن کار‪ ،‬زمــان ایــن‬ ‫فراینــد از ‪۵۶‬روز بــه چهــارروز کاهــش یافــت و حــدود‬ ‫‪۸۰۰‬هــزار رفت وامــد کــم شــد»‪ .‬ربیعــی گفــت‪« :‬در‬ ‫کشــاورزی تــا امــروز بیــش از چهارمیلیون تــن گنــدم‬ ‫خریــداری و ‪۹۸‬درصــد مطالبــات گنــدم کاران نیــز‬ ‫پرداخــت شــده اســت»‪ .‬ربیعــی بابیان اینکــه در مســکن‬ ‫ملــی افــراد واجــد شــرایط شناســایی شــدند‪ ،‬گفــت‪« :‬از‬ ‫یک میلیــون و ‪۶۰۰‬هزارنفــر کــه ثبت نــام کردنــد‪،‬‬ ‫حــدود ‪۹۲۸‬هزارنفــر بــا معــدل ســنی ‪۳۴‬ســال‬ ‫غربالگــری شــدند و زمیــن موردنیــاز بــرای ایــن افــراد‬ ‫وجــود دارد‪ .‬در ماه هــای اینــده نیــز واحدهــای امــاده‬ ‫بهره بــرداری تحویــل می شــود‪ .‬بــه افرادی کــه در‬ ‫این موضــوع پیشــگام بودنــد ‪ ،‬واحدهــای قابــل‬ ‫بهره بــرداری داده خواهــد شــد‪ .‬البتــه تامیــن مالــی‪،‬‬ ‫مهم تریــن مســئله بــود کــه این موضــوع ازطریــق وام‬ ‫تامیــن مالــی می شــود»‪ .‬ربیعــی درادامــه از تصمیــم‬ ‫دولــت بــرای نیــروگاه ســیکل ترکیبــی اهــواز خبــر داد و‬ ‫گفــت‪« :‬دربــاره ایــن نیــروگاه تصمیــم خوبــی گرفتــه‬ ‫شــد تــا مــردم اســتان خاموشــی بــرق نداشــته و از بــرق‬ ‫بیشــتر اســتفاده کننــد»‪ .‬ربیعــی درپاســخ به ســوالی‬ ‫دربــاره برنامه هــای دولــت درخصــوص مســکن و‬ ‫حمایــت از مســتاجران گفــت‪« :‬دراین زمینــه دو تصمیــم‬ ‫گرفتــه شــد کــه بخشــی ازان عملیاتــی شــد و هنــوز‬ ‫ادامــه دارد‪ .‬تصمیــم گرفتیــم تمــام قراردادهــای اجــاره‬ ‫مربــوط بــه امــاک مســکونی اســتیجاری را کــه مــدت‬ ‫ان هــا تــا پایــان مهرمــاه بــود؛ درصورتی کــه توافقــی‬ ‫بیــن موجــر و مســتاجر صــورت نگرفــت‪ ،‬یک ســال‬ ‫دیگــر تمدیــد شــود‪ .‬همچنیــن تصمیــم گرفتیــم میزان‬ ‫اجاره بهــا بــرای تهــران ‪۲۵‬درصــد‪ ،‬کالن شــهرها کــه‬ ‫لیســت ان هــا مشــخص اســت ‪۲۰‬درصد و ســایر شــهرها‬ ‫‪۱۵‬درصــد بیـش ازان افزایــش پیــدا نکنــد کــه البتــه این‬ ‫ســقف اســت؛ نــه اینکــه حتمــاً ‪۲۵‬درصــد؛ بلکــه‬ ‫به هرانــدازه دو طــرف تفاهــم کننــد»‪ .‬او افــزود‪« :‬نظــارت‬ ‫بــر بــازار مســکن و خریدوفــروش ان‪ ،‬هماننــد بــازار ارز‬ ‫اســت کــه عرضــه می شــود؛ ولــی خریــداری نــدارد کــه‬ ‫ایــن امــر‪ ،‬گاهی وقت هــا اثــر روانــی دارد‪ .‬در مســکن هــم‬ ‫بــا چنیــن پدیــده ای روبـه رو شــدیم؛ پــس الزامــی شــد‬ ‫کــه تمــام معامــات خریــد‪ ،‬فــروش‪ ،‬پیش خریــد و‬ ‫پیش فــروش و اجاره خانــه در ســامانه ثبــت امــاک و‬ ‫مســتغالت ثبــت شــود و افــراد کــد ره گیــری بگیرنــد»‪.‬‬ ‫ربیعــی یــاداور شــد‪« :‬تصمیمــات دیگــری هــم داریــم‬ ‫کــه منــوط بــه تامیــن منابــع اســت‪ .‬وام هــای حمایتــی‬ ‫بــرای بعضــی مســتاجران را پیگیــری می کنیــم کــه‬ ‫منابــع بانکــی بایــد تامیــن شــود و در قالــب بســته های‬ ‫حمایتــی ایــن کار انجــام می شــود کــه بــرای ایــن‬ ‫شــرایط ســخت اســت»‪ .‬او تکمیــل مســکن مهــر را‬ ‫برنامــه دیگــر دولــت عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬براســاس‬ ‫گــزارش وزیــر راه و شهرســازی؛ فقــط واحدهایــی کــه‬ ‫مشــکل حقوقــی دارنــد‪ ،‬باقــی مانــده کــه تقریبـاً حــدود‬ ‫‪۸۰‬هزارواحــد اســت و مــا تــا پایــان ســال جــاری‬ ‫به ســمت تکمیــل مســکن مهــر می رویــم»‪ .‬دســتیار‬ ‫ارتباطــات اجتماعــی رئیس جمهــوری ادامــه داد‪:‬‬ ‫«به هیچ وجــه هیچ وقــت بــرای مسکن ســازی کســی‬ ‫نقــد نداشــت؛ نقــد مــا بــرای اماده نبــودن زیرســاخت ها‬ ‫بــود‪ .‬گاهــی در برخــی از شــهرها هزینــه تامیــن‬ ‫زیرســاخت ها بیشــتر بــود و بایــد بخشــی از منابــع‬ ‫دولــت بــرای تکمیــل ان هــا می رفــت؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫طرح هــای مختلفــی در دســتورکار اســت کــه بتوانیــم‬ ‫فشــار را کــم کنیــم و افرادی کــه درامــد پائیــن دارنــد‪،‬‬ ‫فاصلــه صاحب خانه شــدن ان هــا را کــم کنیــم کــه‬ ‫ایــن را بــا سیاســت های پولــی و ســاخت مســکن تــا‬ ‫قبل از ‪ ۱۴۰۰‬نهادینه خواهیم کرد»‪.‬‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫دفتـر مقابلـه بـا مـواد مخـدر و جرائـم سـازمان ملل متحـد‪ ،‬اخرین نسـخه گزارش سـاالنه خـود در حـوزه تخصصی خـود را منتشـر کرد تا‬ ‫به روزتریـن امـار را دربـاره رونـد مصـرف مـواد مخدر و قاچـاق در سراسـر جهان به تصویر بکشـد‪ .‬برمبنـای این گـزارش؛ میزان سـوءمصرف‬ ‫ کننـدگان ‪15‬‬ ‫مـواد مخـدر در سـال های اخیـر در گسـتره بین المللی‪ ،‬بـا افزایش روبـه رو بوده اسـت؛ تاجایی که رقـم ‪210‬میلیون نفـریِ مصرف‬ ‫ِ‬ ‫تـا ‪64‬سـاله مواد در سـال ‪ ،2009‬به ‪269‬میلیون نفر در سـال ‪ 2018‬رسـید‪ .‬بررسـی ها نشـان می دهـد «ماری جوانا» همچنـان پرتقاضاترین ماده‬ ‫مخـدر در میـان معتادین اسـت و مصرف کننـدگان ان تنها در سـال ‪ 2018‬بـه ‪192‬میلیون نفر رسـیدند‪ .‬بااین همه اسیب رسـان ترین ماده مخدر‬ ‫جهـان در امـار سـال ‪ 2018‬یـا به عبارتی در سـال های منتهـی به این گـزارش‪« ،‬هروئیـن» معرفی شـده که اگرچـه درمقایسـه با «ماری جوانا»‬ ‫و «حشـیش» به طورمیانگیـن تنهـا ‪58‬میلیون مصرف کننـده دارد؛ امـا ‪66‬درصد از ‪167‬هزارمورد فوت ناشـی از سـوءمصرف مـواد در جهان در‬ ‫ عنوان مرکز اسـتعمال «هروئین» در مقیاس بسـیارباال مطرح بـوده‪ ،‬در امار‬ ‫سـال ‪ 2017‬بـه کاربـران ان تعلـق دارد‪« .‬امریکا» که سال هاسـت به‬ ‫ِ‬ ‫داشـتن بیـش از ‪10‬میلیون معتاد به مخدر‪ ،‬بیشـترین نـرخ فوت به علـت اُوردوز را هـم با بیـش از ‪314.5‬نفر در هـر یک میلیون‬ ‫سـال ‪ 2018‬بـا‬ ‫ِ‬ ‫ تاریخ ‪ 26‬ژوئـن ‪ 2020‬در مرجـع داده پـردازیِ ‪ Statista‬می بینیم؛‬ ‫معتـاد بـه هروئین‪ ،‬ثبت کرده اسـت‪ .‬همان طورکـه در نمودار امروز منتشـره به ِ‬ ‫«ایـاالت متحده» دراین زمینه با اختالفی فاحش نسـبت به سـایر کشـورها ایسـتاده اسـت و اگر بخواهیم نرخ مرگ ومیر ناشـی از سـوءمصرف‬ ‫مـواد در انجـا را از شـاخص خـارج کرده و تعـداد واقعی فوتی هـا را در سـال ‪ 2018‬عنوان کنیـم؛ به عدد ‪67‬هـزار و ‪367‬نفر می رسـیم که برای‬ ‫تنهـا یک سـال‪ ،‬رقم وحشـتناکی محسـوب می شـود‪ .‬در مقام مقایسـه بایـد بدانید تعـداد فوتی های انجـا به خاط ِر مـواد مخدر دران سـال‪ ،‬از‬ ‫تخمینی ‪25‬هـزار و ‪727‬نفر فوتـی‪ ،‬در جایگاه دومین کشـورها با‬ ‫تعداد فوتی ها ‪ 20‬کشـور اول این فهرسـت‪ ،‬بیشـتر اسـت‪« .‬چین» نیز بـا رقم‬ ‫ِ‬ ‫بیشـترین فوتی های ناشـی از مصرف هروئین در سـال ‪ 2018‬قرار می گیرد؛ اما اگر نسـبت شـیوع را درنظر بگیریم؛ دومین جایگاه این فهرسـت‬ ‫بـه «اسـترالیا» می رسـد که نرخ تخمینـی ان در هـر یک میلیون نفر‪ 202 ،‬اسـت‪.‬‬ ‫امریکا‬ ‫‪314.5‬‬ ‫استرالیا‬ ‫‪202.6‬‬ ‫ال سالوادور‬ ‫‪184.5‬‬ ‫‪179.8‬‬ ‫کانادا‬ ‫اروگوئه‬ ‫‪119.4‬‬ ‫‪105.2‬‬ ‫ایسلند‬ ‫‪92.9‬‬ ‫سوئد‬ ‫‪88.6‬‬ ‫نیوزیلند‬ ‫‪83.9‬‬ ‫فنالند‬ ‫‪83.0‬‬ ‫بریتانیا‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫از اغــاز قــرن ‪ 21‬کــه دودهــه ان را پشت ســر گذاشــته ایم‪ ،‬اینترنــت‪ ،‬بزرگ تریــن تحــول‬ ‫جهانــی بــود کــه تمــام وســعت ایــن کــره خاکــی را دربرگرفــت و حتــی مطالعــات دربــاره‬ ‫بســیاری از منظومه هــای دسـت نیافتنی را هــم‪ ،‬همــوار کــرده اســت‪ .‬امــروز پیرامــون اینترنــت‬ ‫در کشــورمان‪ ،‬بــا خواننــدگان عزیــز بــه ســخن می نشــینیم‪ .‬اول اینکــه بایــد گفــت؛ اینترنــت‪،‬‬ ‫به عنــوان وســیله ای بــرای حــذف مســافت در جریــان زندگــی در ایــن کــره خاکــی‪ ،‬نقــش‬ ‫انکارناپذیــری را ایفــاء می کنــد و دنیــا بــا دسـت یافتن بــه ایــن پدیــده توانســته‪ ،‬انقالبــی در‬ ‫ســطح پنــج قــاره جهانــی را به خــود ببینــد و ایــن وســیله جادویــی قــادر شــده اســت کــه در‬ ‫صرفه جویــی زمانــی و مکانــی و تــردد همیشــگی مــردم جهــان بــرای حــل مســائل روزمــره‪،‬‬ ‫به میــزان فراوانــی موثــر باشــد؛ چراکــه وقتــی بــار صف هــای طوالنــی ثبت نــام‪ ،‬صف هــای‬ ‫صدمتــری بانک هــا و ده هــا و صدهامــورد این چنینــی دیگــر از شــانه های مردم برداشــته شــده‬ ‫و هیچ کــس دیگــر ســنگینی ان را حــس نمی کنــد‪ ،‬اینترنــت را وســیله ای برای ســهولت کارها‬ ‫و جلوگیــری از بروکراســی یــا کاغذبــازی و درنهایــت انتقــال ســریع اطالعــات در انــدک زمــان‬ ‫ممکــن درنظــر می گیرنــد؛ تاجایی کــه ایــن وســیله در شــرایط کنونــی تمــام جهــان را بــه هم‬ ‫مرتبــط کــرده اســت؛ امــا همیــن وســیله کــه مــردم دنیــا را در انجــام کارهــای اداری‪ ،‬بســیار‬ ‫راحــت و اســوده خاطر کــرده‪ ،‬در کشــور مــا در پــاره ای از مــوارد به حــدی ازاردهنــده شــده‬ ‫کــه مــردم‪ ،‬دریــغ گذشــته را می خورنــد؛ در مواقــع ثبت نــام‪ ،‬انجــام امــور بانکــی‪ ،‬تبــادالت‬ ‫مالــی‪ ،‬تهیــه ارزاق و مایحتــاج زندگــی ان چنــان ســرعت و ارامــش خیــال بــه خانواده هــا داده‬ ‫اســت کــه همــه ان را پدیــده ای مفیــد می پندارنــد و جالب توجــه اســت کــه اتاق هــای بــزرگ‬ ‫و ســالن های وســیعی کــه در حکــم بایگانــی بــود و اغلــب مســئولین در ان بایگانی هــا غــرق‬ ‫می شــدند‪ ،‬بــه کمــک همیــن اینترنــت‪ ،‬بــه فضایــی بســیار کوچک تــر از گذشــته تبدیــل‬ ‫شــده و بایگانــی در طــی ســال های متعــدد را می تــوان درون همیــن رایانه هــای جادویــی‬ ‫جســت وجو کــرد‪ .‬امــا در کشــور مــا بســیاری از اوقــات در انجــام امــور و کارهــای اداری‪،‬‬ ‫به ناگهــان بــا دو کلمــه به عنــوان پاســخ از مســئولین روبــه رو می شــویم «سیســتم قطــع‬ ‫اســت!»‪ ،‬حــال تصــور کنیــم‪ ،‬خــود مــا‪ ،‬از ســاعت ‪ 8‬صبــح در پــای کامپیوتر‪ ،‬بــه امیــد بازبودن‬ ‫سیســتم‪ ،‬بــرای ثبت نــام یــک خــودرو وطنــی بــا ده هامــورد ایــراد فنــی کــه فاقــد ایمنــی هــم‬ ‫هســت‪ ،‬می نشــینیم تــا مثـ ًا نوبــت شــود و یــک پرایــد ثبت نــام کنیــم‪ ،‬به ناگهــان سیســتم‬ ‫قطــع می شــود‪ .‬ازســوی دیگر‪ ،‬ایــن قطعــی سیســتم در امــور بانکــی هــم روی می دهــد و‬ ‫فــراوان هــم روی می دهــد‪ .‬متاســفانه هیــچ ســازمانی را هــم در قطــع سیســتم اینترنتــی‪،‬‬ ‫تاکنــون بازخواســت نکرده انــد درحالی کــه قطــع اینترنــت یعنــی خفگــی در امــور جــاری‬ ‫و ایــن قطــع سیســتم تمامــی نــدارد! در پــاره ای از اوقــات‪ ،‬ایــن قطــع سیســتم‪ ،‬عوارضــی‬ ‫را متوجــه بعضــی از افــراد می کنــد کــه جبران ناشدنی ســت‪ .‬دســت برقضا روز چهارشــنبه‪،‬‬ ‫ایــن قطعــی سیســتم‪ ،‬گریبــان مــن را هــم گرفــت‪ .‬در یکــی از شــعبات بانکــی در خیابــان‬ ‫بخارســت ســابق یــا قصیــر فعلــی از ســاعت ‪ 12‬تــا بعــد از ‪ 1‬بعدازظهــر در نوبــت انتظــار‬ ‫بــودم؛ وقتــی بــه باجــه موردنظــر رفتــم‪ ،‬در حیــن ثبــت مــوارد توســط مســئول محتــرم باجه‪،‬‬ ‫به ناگهــان سیســتم قطــع شــد و کار انتقــال وجــه مــن‪ ،‬ناتمــام مانــد‪ .‬صحنه هــای درداوری‬ ‫در همیــن شــعبه بانکــی روی داد کــه دل مــن را به شــدت بــه درد اورد؛ دختــر نوجوانــی کــه‬ ‫به اتفــاق مــادرش در بانــک بــود و نالــه ســر مـی داد کــه اگــر ایــن پــول پرداخــت نشــود‪ ،‬صبــح‬ ‫فــردا زندانــی خواهــد شــد‪ ،‬همــه منتظــران نوبــت را کــه دچــار قطــع سیســتم اینترنت شــده‬ ‫بودنــد‪ ،‬به شــدت متاثــر کــرد‪ .‬اوالً چــرا بایــد سیســتم قطــع شــود؟ و دیگــر اینکــه اگــر هــم‬ ‫قطــع می شــود‪ ،‬چــرا نبایــد بالفاصلــه وصــل شــود و اینجاســت کــه بایــد گفــت؛ اینترنــت کــه‬ ‫نیرویی ســت در خدمــت بشــر‪ ،‬تــا از قوانیــن دس ـت وپاگیر گذشــته خالصــی یابیــم‪ ،‬در ایــن‬ ‫زمــان مشــخص و در ایــن مــورد به خصــوص باعــث به زندان افتــادن ناخواســته یــک دختــر‬ ‫جــوان می شــود‪ ،‬پــس چــه بایــد کــرد؟ زیــرا در ایــن حالــت‪ ،‬اینترنــت را نمی تــوان فرصــت‬ ‫دانســت؛ بلکــه به نوعــی بایــد ان را بازدارنــده و هدردهنــده فرصــت نامیــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫راه اندازی بورس امالک و مستغالت‬ ‫وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی‪ ،‬از تشــکیل بــورس امــاک و مســتغالت در هفتــه اینــده‬ ‫خبــر داد‪ .‬به گــزارش پژوهشــکده پولــی و بانکــی؛ فرهــاد دژپســند افــزود‪« :‬خوشــبختانه‬ ‫موفــق شــدیم بــا همــکاری ســازمان بــورس‪ ،‬اولیــن جلســه را دراین رابطــه برگــزار کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬حــوزه درگیــر بــورس مســتغالت هســتند؛ بســیاری از ســازمان ها همچــون بنیــاد‬ ‫مســتضعفان‪ .‬بنیــاد شــهید‪ ،‬ســتاد فرمــان امــام(ره)‪ ،‬تامیــن اجتماعــی و دانشــگاه ازاد‬ ‫اعــام امادگــی کردنــد تــا امــاک خــود را در ایــن بــورس قــرار دهنــد»‪.‬‬ ‫افزایش تعداد اتش سوزی های عمدی‬ ‫جمشــید محبت خانــی بااشــاره به اینکه زیــر ‪۱۰‬درصــد اتش ســوزی ها در مناطــق‬ ‫عمدی ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬امســال تعــداد اتش ســوزی های عمــدی باالتــر بــوده اســت و‬ ‫اکثــرا ً دســتگیر شــده اند و پرونده هایشــان تحت پیگیــری قضائی ســت؛ ‪۹۰‬در صــد‬ ‫مابقــی‪ ،‬خطــای انســانی غیرعمــد اســت»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ فرمانــده یــگان محیــط‬ ‫زیســت گفــت‪« :‬پلیــس پیشــگیری همــکاری ویــژه ای درخصــوص برخورد بــا مجرمینی‬ ‫کــه عامدانــه اقــدام بــه ات ـش زدن طبیعــت می کننــد‪ ،‬بــا ســازمان دارد»‪ .‬او بااشــاره به‬ ‫افزایــش س ـه برابری وســعت اتش ســوزی در جنگل هــا‪ ،‬گفــت‪۱۶۵۴« :‬هکتــار وســعت‬ ‫اتش ســوزی های ســال جــاری بــوده و اســتان های فــارس‪ ،‬خوزســتان‪ ،‬بوشــهر و‬ ‫کرمانشــاه؛ بیشــترین تعــداد اتش ســوزی را داشــته اند‪ .‬تعــداد اتش ســوزی ســال‬ ‫جــاری ‪۵۶‬مــورد و ســال گذشــته ‪۸۲‬مــورد بــوده اســت‪ .‬وســعت ایــن اتش ســوزی ها‬ ‫افزایــش یافتــه اســت»‪.‬‬ ‫کاهش صادرات فرش به ‪۶۰‬میلیون دالر‬ ‫سرپرســت وزارت صمــت اعــام کــرد‪« :‬متاســفانه به دلیــل شــرایط تحریــم‪ ،‬وضعیــت‬ ‫صــادرات فــرش بســیارخراب اســت؛ طوری کــه از درامــد دومیلیــارددالری‪ ،‬بــه‬ ‫‪60‬میلیــون دالر رســیده ایم»‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ حســین مدرســی خیابانــی در مراســم‬ ‫ورود نــاوگان و امضــای تفاهم نامــه ســاخت ‪800‬کیلومتــر خــط دوم ریلــی‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬وزارت صمــت‪ ،‬برنامــه گســترده ای بــرای افزایــش ظرفیــت فــوالد دارد و ســال‬ ‫گذشــته توانســتیم ‪57‬میلیون تــن انــواع محصــوالت فــوالد را صــادر کنیــم کــه افزایــش‬ ‫صــادرات نیــاز بــه حمل ونقــل دارد‪ .‬صــادرات شــمش فــوالدی نیــز از ‪28‬میلیون تــن بــه‬ ‫‪42‬میلیون تــن می رســد»‪.‬‬ ‫ازمایش موفقیت امیز واکسن ایرانی کرونا‬ ‫وزیــر بهداشــت در دومیــن رویــداد بین المللــی «فارمکــس»‪ ،‬از موفقیــت دانشــمندان‬ ‫ایرانــی در ازمــودن واکســن ایرانــی کرونــا بــر روی مــدل حیوانــی خبــر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫انــا؛ ســعید نمکــی گفــت‪« :‬کوویــد‪ ۱۹-‬بــرای دنیــا بــا بــود؛ امــا درس هــای بزرگی هم‬ ‫داشــت؛ ان هــم این بودکــه در جهــان درعیــن اگاهــی‪ ،‬بســیار نــااگاه هســتیم‪ .‬دومیــن‬ ‫درس این بودکــه کشــورها خیلــی قدرتمنــد نیســتند و کشــورهایی کــه تحریــم بودنــد‪،‬‬ ‫در ایــن اقیانــوس عظیــم پرتالطــم مشــکل به خوبــی شــنا کردنــد‪ .‬ایــران در ‪۶۰‬روز‪ ،‬از‬ ‫یــک نیازمنــد‪ ،‬بــه تولیدکننــده تبدیــل شــد کــه دســتاورد بزرگی ســت‪ .‬دانشــمندان‬ ‫ بررســی ســاخت واکســن بیمــاری کرونــا هســتند و گام هایــی خــوب‬ ‫مــا درحال‬ ‫ِ‬ ‫دراین زمینــه برداشــتند»‪.‬‬ ‫توسعه زنجیره ارزش صنعت برق خورشیدی‬ ‫موافقت نامــه همــکاری دوجانبــه بــرای توســعه زنجیــره ارزش صنعت برق خورشــیدی‬ ‫کشــور و مدیریــت اجــرای پروژه هــای مرتبــط بــا حلقه هــای زنجیــره بــا هــدف‬ ‫اســتفاده حداکثــری از دانــش فنــی داخلــی و توانمنــدی شــرکت های دانش بنیــان‬ ‫میــان صنــدوق نــواوری و شــکوفایی و شــرکت فــراب به امضــاء رســید‪ .‬به گــزارش‬ ‫تســنیم؛ زنجیــره صنعــت بــرق خورشــیدی‪ ،‬زنجیــره ارزشی ســت کــه از اکتشــافات‬ ‫منابــع مناســب ســیلیس اغــاز و تــا ایجــاد نیروگاه هــای متمرکــز و غیرمتمرکــز بــرق‬ ‫خورشــیدی ادامــه می یابــد‪.‬‬ ‫اموزش کسب وکار زودبازده به سواداموزان‬ ‫رئیــس ســازمان نهضــت ســواداموزی‪ ،‬از امــوزش مهارت هــای اساســی زندگــی بــه‬ ‫ســواداموزان خبــر داد‪ .‬به گــزارش پانــا؛ شــاپور محمــدزاده (معــاون وزیــر و رئیــس‬ ‫ســازمان) دراین بــاره گفــت‪« :‬قــرار اســت بــا فعال ســازی ‪ 120‬مرکــز یادگیــری محلــی‪،‬‬ ‫ضمــن امــوزش ســواد خوانــدن‪ ،‬نوشــتن و حســاب کردن و روخوانــی قــران کریــم؛‬ ‫مهارت هــای اساســی زندگــی و حقــوق شــهروندی و کسـب وکار زودبــازده بــا تجهیــز و‬ ‫تامیــن امکانــات الزم بــه شـش هزارنفر ســواداموز توســط ‪ 120‬اموزش دهنــده مجــرب و‬ ‫مربــی واجــد شــرایط امــوزش داده شــود»‪.‬‬ ‫هوشمندسازی صدور و تمدید امضای الکترونیک‬ ‫رئیــس مرکــز توســعه تجــارت الکترونیکــی وزارت صمــت گفــت ‪« :‬ایــن مرکز درراســتای‬ ‫توســعه زیرســاخت ها و کاربردهــای تجــارت الکترونیکــی بــا هوشمندســازی فراینــد‬ ‫صــدور و تمدیــد امضــای الکترونیــک‪ ،‬از مهم تریــن خدمــات دولــت الکترونیــک را محقق‬ ‫ســاخت»‪ .‬به گــزارش فــارس؛ علــی رهبــری افــزود‪« :‬امضــای دیجیتــال مفهومــی شــبیه‬ ‫بــه امضــای دســتی و اثــر انگشــت؛ امــا بــا امنیتــی بســیارباال در فضــای مجــازی دارد‪.‬‬ ‫وقتــی ســندی الکترونیکــی نظیــر قــرارداد‪ ،‬نامــه اداری یــا فــرم الکترونیکــی‪ ،‬امضــای‬ ‫دیجیتــال شــود‪ ،‬دریافت کننــده ســند یــا پیــام الکترونیکــی می توانــد هویــت صاحــب‬ ‫ســند را به درســتی تشــخیص دهــد و از جعلی نبــودن ان اطمینــان حاصــل کنــد؛ زیــرا‬ ‫گواهــی الکترونیکــی هــر فــرد‪ ،‬شناســه اوســت»‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬تیر ‪ - 1399‬شماره ‪2011‬‬ ‫تمجید پرتغالی ها از «بچه عقاب» ایرانی‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫مروری بر کاروان پنج شنبه های افتتاح‬ ‫دستاوردهای حسن روحانی در سه ماه اول سال‬ ‫دروازه بــان ایرانــی تیــم «ماریتیمــو» در بــازی برابــر «بنفیــکا»‬ ‫عملکــرد درخشــانی از خــود نشــان داد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ پیــروزی‬ ‫غافلگیرکننــده «ماریتیمــو» برابــر «بنفیــکا» در لیــگ پرتغــال‪ ،‬بــا‬ ‫درخشــش دروازه بــان ایرانــی ایــن تیــم؛ یعنــی امیــر عابــدزاده‬ ‫به دســت امــد‪ .‬ایــن دروازه بــان برابــر «بنفیــکا» پنج بــار ناجــی‬ ‫تیمــش شــد و باعــث شــد برابــر یکــی از بهتریــن تیم هــای‬ ‫پرتغالــی‪ ،‬کلین شــیت کنــد و قابلیت هــای خــود را ب ـه رخ بکشــد‪.‬‬ ‫رســانه های پرتغالــی‪ ،‬عملکــرد دروازه بــان ایرانــی را برابــر «بنفیــکا»‬ ‫موثــر دانســتند و عنــوان کردنــد «بنفیــکا» کــه دو بازیکــن گل زن؛‬ ‫ازجملــه «وینیســیوس» را در ترکیــب خــود داشــت‪ ،‬هرچــه تــاش‬ ‫کــرد نتوانســت دروازه عابــدزاده را بــاز کنــد‪ .‬همچنیــن ســایت‬ ‫«گل پوینــت» پرتغــال بــه گلــر ایرانــی به خاطــر درخشــش مقابــل‬ ‫«بنفیــکا» باالتریــن نمــره؛ یعنــی ‪ ۸.۳‬از ‪ ۱۰‬را داد تــا به عنــوان‬ ‫بهتریــن بازیکــن زمیــن شــناخته شــود‪.‬این‪ ،‬ششــمین کلین شــیت‬ ‫عابــدزاده در رقابت هــای ایــن فصــل لیــگ پرتغــال بــود‪.‬‬ ‫پنجره‬ ‫بردگی انسان ها‬ ‫چگونه سرمایه داری را افرید؟‬ ‫قریــب بــه یک قــرن اســت کــه پرســش های مربــوط بــه رابطــه‬ ‫بــرده داری و ســرمایه داری در ایــاالت متحــده تاریخ نــگاران را‬ ‫به تکاپــو انداخته انــد؛ امــا هرگــز به واقــع گره گشــایی نشــده اند‪.‬‬ ‫برخــی پژوهشــگران اســتدالل کرده انــد کــه انگیــزه ســودافرینی‪،‬‬ ‫کارافرینــی و روابــط بــازار شــاخصه های تعریف کننــده بــرده داری‬ ‫در امریــکا هســتند؛ درمقابــل‪ ،‬دیگــران بــا همیــن شــدت وحدت‬ ‫گفته انــد‪ :‬جامعــه بــرده دا ِر ایالت هــای جنوبــی فاقــد یــک‬ ‫بــازار کار واقعــاً ازاد بــود و ایــن‪ ،‬مانــع از پــرورش ارزش هــای‬ ‫بــورژوازی و توســعه شــهرهای ازاد کــه مشــخصه های متمایــز‬ ‫جامعــه ســرمایه داری اند‪ ،‬می شــد؛اما در چندســال اخیر‬ ‫توجــه بــه نظــر اول رونــد صعــودی داشــته؛ تاریخ نــگاران‬ ‫مــوج مداومــی از پژوهش هــای حامــی ایــن اســتدالل را تولیــد‬ ‫کرده انــد کــه می گویــد‪« :‬بــرده داری در ایــاالت متحــده؛ هــم‬ ‫عمیقــاً ســرمایه دارانه بــود و هــم نقش افرینــی بنیادیــن در‬ ‫دنیــای صنعتــی نوظهــوری داشــت کــه تفنگ هــا‪ ،‬کشــتی ها و‬ ‫بمب هایــش ســرانجام زوال بــرده داری را رقــم زدنــد»‪ .‬کتاب هــای‬ ‫ادوارد بَپتیســت‪ ،‬اســون بکــرت و والتــر جانســون بیشــترین‬ ‫ســروصدا را به پــا کرده انــد؛ ولــی کتاب هــای ان هــا‪ ،‬در کنــار‬ ‫اثــار تاریخ نگارانــی ماننــد داینــا َرمی بــری‪ ،‬ســت راکمــن‪ ،‬کیتلیــن‬ ‫ُرزنتــال‪ ،‬کلویــن شــرمرهورن و دیگران‪ ،‬عمـ ً‬ ‫ا زیرحــوزه ای از ادبیات‬ ‫پژوهشــی را راه انــدازی کــرده‪ :‬بردگــی انســان ها چگونــه یــک‬ ‫ابرقــدرت مــدرن غربــی را افریــد؟ جــای تعجــب نیســت ایــن حــوزه‬ ‫پژوهــش‪ ،‬دانشــگاهیان و عامــه مــردم را به یک انــدازه براشــفته‪.‬‬ ‫ازنظــر برخــی‪ ،‬تعریــف ســرمایه داری در ایــن اثــار به قــدری نادقیــق‬ ‫یــا بی اتکابــر نظریه هــای اقتصــادی و سیاسی ســت کــه نمی تــوان‬ ‫ان را جــدی گرفــت‪ .‬برخــی می پرســند ایــا مولفــان ایــن اثــار درک‬ ‫عمیــق و جامعــی از اقتصــاد دارنــد کــه بتواننــد پــای ادعاهایشــان‬ ‫بایســتند؟ کســانی هــم از ایــن اســتدالل ها کــه احســاس‬ ‫می کننــد‪ ،‬پیش تــر شــنیده اند و از اول برایشــان متقاعدکننــده‬ ‫نبــوده اســت‪ ،‬چنــدان تحت تاثیــر قــرار نمی گیرنــد و برخــی هــم‬ ‫بیــزار از ایــن ایده انــد کــه بــرده داری می توانــد جــزو الینفــک‬ ‫ـان اصــل‬ ‫ســرمایه داری باشــد؛ زیــرا به نظرشــان‪ ،‬ســرمایه داری بنیـ ِ‬ ‫ازادی ســت‪ .‬ایــن اش شــله قلمکا ِر واکنش هــای انفعالــی‪ ،‬ازجهتــی‪،‬‬ ‫طنزامیــز اســت‪ :‬ایــن واکنش هــا خــواه ازســوی چپ هــا باشــند یــا‬ ‫راس ـت ها‪ ،‬خصومتشــان بــا ایــن تاریخ نــگاری جدیــد از بــرده داری‬ ‫و ســرمایه داری گویــا اغلــب در تکبــری ریشــه دارد کــه نه فقــط‬ ‫تحلیلــی؛ بلکــه متعصبانــه اســت‪ .‬فــارغ از منتقــدان شــکاک‪ ،‬ایــن‬ ‫پژوهش هــای جدیــد بــه چندیــن دلیــل بــرای برخــی مخاطبــان‬ ‫نشــاط بخش‪ ،‬گیــرا و متقاعدکننده انــد‪ .‬ازجهتــی‪ ،‬تاکیــد بــر ان‬ ‫تاریــخ ســرمایه داری‪ ،‬بــا دنیــای امــروزی خــوب‬ ‫رویِ تاریک تــ ِر‬ ‫ِ‬ ‫جــور درمی ایــد‪ .‬دراین دنیــا درپــی بحــران مالــی ســال ‪،۲۰۰۸‬‬ ‫شــکنندگی نظــام اقتصــادی هویــدا شــده اســت‪ .‬دراین دنیــا‬ ‫تقریبــاً هرچیــز را می تــوان بــه کاال و اوراق بهــادار تبدیــل کــرد‬ ‫تــا مایــه منفعــت یــک گــروه انــدک شــود؛ درحالی کــه افــراد‬ ‫ِ‬ ‫زحمــت‬ ‫کــف هــرم بــرای امرارمعــاش و اندکــی پس انــداز‪ ،‬بــه‬ ‫زیــادی می افتنــد‪ .‬دراین دنیــا‪ ،‬ان گذشــته ای معقــول به نظــر‬ ‫می ایــد کــه در ان‪ ،‬ارزشــمندترین چیزهــا به معنــای دقیــق‬ ‫کلمــه تحت تملــک ان نیروهــای ســرمایه داری بــود کــه کارگــران‬ ‫و زندگی هایشــان را بــرای ســوداوری خــود‪ ،‬طبــق میلشــان‪،‬‬ ‫اداره می کردنــد‪ .‬به واقــع‪ ،‬گاهــی گذشــته تناظــر شــگفت اور‬ ‫و خاصــی بــا حــال حاضــر دارد؛ مثــ ً‬ ‫ا بحــران ســال ‪ ۲۰۰۸‬کــه‬ ‫در ســفته بازی بی محابــا و بــاور احمقانــه بــه افزایــش ابــدی‬ ‫قیمــت امــاک و مســتغالت ریشــه داشــت‪ ،‬چنــدان بی شــباهت‬ ‫بــه بحــران ســال ‪ ۱۸۳۷‬نیســت کــه در ســفته بازی بی پــروا‬ ‫و بــاور احمقانــه بــه افزایــش ابــدی قیمــت پنبــه و بــردگان‬ ‫ریشــه داشــت‪ .‬مطالعاتــی کــه رابطــه تاریخــی میــان بــرده داری‬ ‫و ســرمایه داری را می کاونــد ازاین جهــت نیــز هم اهنــگ امــروز‬ ‫مــا هســتند کــه ماهیــت نژادگرایانــه ســرمایه داری ایــاالت متحــده‬ ‫امریــکا همچنــان هویداســت‪ .‬دیگــر نمی تــوان سیاه پوســتان را‬ ‫مثــل امــوال شــخصی خریدوفــروش کــرد؛ امــا ان هــا همچنــان‬ ‫به صــورت تبعیض امیــزی قربانــی می شــوند‪ :‬قربانــی سررســید‬ ‫اقســاط و رهن دهنــدگان‪ ،‬قربانــی مســئوالن دادگاه هایــی کــه‬ ‫بــرای تامیــن بودجــه عملیات هــای ادارات محلــی از ان هــا اخــاذی‬ ‫می کننــد و قربانــی مامورانــی کــه گمــان می کننــد مجــوز دارنــد‬ ‫ان هــا را بــا زور شــدید و گاه مرگ بــار‪ ،‬تنبیــه کننــد‪ .‬چشــمگیرتر‬ ‫از همــه ان اســت که سیاه پوســتان به مراتــب بیش ازبقیــه‬ ‫راهــی زندان هــای امریــکا می شــوند تــا قراردادهــای ایالتــی بــا‬ ‫شــرکت های زندان ســاز اجــرا شــوند‪ .‬البتــه اداره نظــام مــدرن‬ ‫و اغلــب خصوصی سازی شــده زندان هــا‪ ،‬در ایــاالت متحــده‪،‬‬ ‫اصــ ً‬ ‫ا به پــای بــرده داری نمی رســد؛ امــا در گزارش هــای ســاالنه‬ ‫بنگاه هایــی کــه قیمــت سهامشــان تاحــدی بــه تعــداد مــردان‬ ‫ِ‬ ‫ پوســت زندانــی در سلول هایشــان بســتگی دارد‪،‬‬ ‫و زنــان سیاه‬ ‫به وضــوح می تــوان میــراث بــرده داری را دیــد‪ .‬باتوجه بــه اهمیــت‬ ‫تاریخــی بــرده داری در امریــکا‪ ،‬فقــط پیوندهــای ان با ســرمایه داری‬ ‫نیســت کــه شــایان تامل انــد‪ .‬مثــل همــه موج هــای پژوهشــی‪ ،‬ایــن‬ ‫مــوج نیــز باالخــره از پــا می افتــد؛ ولــی بعیــد اســت کــه اهمیــت‬ ‫شــواهدی کــه در مطالعــات اخیــر جم ـع اوری شــده اند‪ ،‬ب ـه زودی‬ ‫افــول کنــد‪ .‬نکتــه مهم تــری کــه پژوهشــگران جمع کننــده ایــن‬ ‫شــواهد مطــرح کرده انــد ان نیســت که ســرمایه داری‪ ،‬یــک شــر‬ ‫ذاتــی دارد؛ بلکــه این اســت که ســرمایه داریِ بی قیــد‪ ،‬درعیــن‬ ‫تولیــد ثــروت بــرای تعــدادی از برگزیــدگان و نورچشــمی ها‪،‬‬ ‫مصیبــت ژرف انســانی به بــار مــی اورد‪ .‬به واقــع‪ ،‬هــواداران‬ ‫الغــای بردگــی کــه عمــده ان هــا دشــمن ســرمایه داری نبودنــد‪،‬‬ ‫می دانســتند کــه ســرمایه داریِ بی قیــد‪ ،‬بالقــوه و بالفعــل‪ ،‬انســان را‬ ‫بــه ملــک و دارایــی تبدیــل می ســازد‪ .‬در ایــاالت متحــده‪ ،‬جنــگ‬ ‫داخلــی و عصــر رهایــی بــردگان‪ ،‬همــان لحظ ـه ای بــود کــه ملــت‬ ‫امریــکا مــرز روشــنی ترســیم کــرد تــا مشــخص کنــد کــه در نظــام‬ ‫ســرمایه داری‪ ،‬فــروش چــه چیزهایــی قانونــاً مجــاز اســت و چــه‬ ‫ نــگاران بــرده داری و ســرمایه داری‬ ‫چیزهایــی خیــر‪ .‬امــروز‪ ،‬تاریخ‬ ‫ِ‬ ‫بــه مــا یــاداوری می کننــد کــه وقتــی ایــن مــرز مبهــم و مــات‬ ‫می شــود‪ ،‬ناکامــی در تعریــف دقیــق ان‪ ،‬همانــا و مصیبــت و‬ ‫بیچارگی مــان همــان!‬ ‫محمد معماریان‪ /‬ترجمان‬ ‫پویــش افتتــاح طرح هــای ملــی در بخش هــای مختلــف در ســه ماه اول ســال ‪ ۹۹‬توســط رئیس جمهــوری نشــان می دهــد «عمــل بــه وعده هــا» و‬ ‫ریل گــذاری زیربنایــی بــرای تحقــق «جهــش تولیــد» و «ورود بــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬و قــرن جدیــد» دســتورکار دولــت تدبیــر و امیــد اســت و تحریــم و کرونــا‬ ‫نتوانســته کشــور را متوقــف کنــد‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ س ـه ماه از اغــاز ســال ‪ ۹۹‬می گــذرد و علیرغــم فشــارهای ســنگین تحریــم و شــیوع کرونــا؛ رونــد‬ ‫توســعه و پیشــرفت کشــور از مرحلــه تمرکــز بــر تولیــد و اشــتغال و رونــق تولیــد یــک گام فراتــر رفتــه اســت؛ فضــای کشــور نشــان می دهــد نــه‬ ‫کرونــا و نــه تحریــم‪ ،‬هیچ کــدام نتوانســته چــرخ اقتصــاد و تولیــد و صنعــت کشــور را متوقــف کنــد؛ گــواه ان‪ ،‬طرح هــای بــزرگ زیربنایــی کشــور در‬ ‫حوزه هــای مختلــف اســت کــه حســن روحانــی به صــورت ویدئوکنفرانــس در اســتان های مختلــف افتتــاح می کنــد‪ .‬تدبیــر دولــت نشــان داده اگرچــه‬ ‫شــرایط ســختی ایجــاد شــده؛ امــا دولــت در کنــار حفاظــت از ســامت و جــان مــردم‪ ،‬تامیــن معیشــت مــردم‪ ،‬حرکــت چــرخ اقتصــاد و تولیــد کشــور‬ ‫اولویــت اساسی ســت و دور از هــر حاشــیه‪ ،‬بــا امیدافرینــی‪ ،‬انسجام بخشــی و سخت کوشــی‪ ،‬ریل گــذاری زیربنایــی بــرای تحقــق «جهــش تولیــد»‪،‬‬ ‫«ورود بــه ســال ‪ ۱۴۰۰‬و قــرن جدیــد» را دســتورکار خــود قــرار داده اســت‪ .‬این روزهــا اگرچــه ســبک زندگــی مــردم دسـت خوش تغییــرات اساســی شــده‬ ‫و بیشــتر هــم می شــود؛ امــا دولــت هــم زیســت و هــم عمــل متفاوتــی را در اداره کشــور درپیــش گرفتــه؛ جلســات کارگــزاران همیشــه تقویــم روزانــه‬ ‫خــود را داشــته؛ امــا ایــن چندمــاه به واســطه فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی و فناوری هــای ارتباطــی‪ ،‬خدمت رســانی بــه مــردم‪ ،‬گزارش دهــی‬ ‫از وعده هــا برنامه هــای دولــت و تحقــق ان هــا؛ به ویــژه افتتــاح طرح هــای بــزرگ ملــی در اســتان ها در قالــب «کاروان پنج شــنبه های افتتــاح» بــا‬ ‫قــدرت تمــام پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫از اواخــر فروردین مــاه کــه هنــوز از نقطــه اوج کرونــا‬ ‫عبــور نکــرده بودیــم‪ ،‬معمــوالً هــر پنج شــنبه‪،‬‬ ‫رئیس جمهــوری در ارتبــاط ویدئوکنفرانســی‪،‬‬ ‫طرح هــای مختلفــی را در بخــش مســکن‪ ،‬نیــرو‪،‬‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬صنعــت و معــدن و کشــاورزی و نفــت و گاز‬ ‫افتتــاح کــرد کــه از ان به عنــوان «کاروان‬ ‫پنج شــنبه های افتتــاح» یــاد می شــود؛ البتــه جــدا از‬ ‫ایــن برنامــه کــه در ادامــه برنامه هــای ســفر کاروان‬ ‫دولــت در هفت سال گذشــته برنامه ریــزی شــده اســت‪،‬‬ ‫وزیــران و مســئوالن دولتــی‪ ،‬در تمــام روزهــای هفتــه‬ ‫طرح هایــی را در سراســر کشــور افتتــاح و رونمایــی و‬ ‫تکمیــل کــرده و بــه بهره بــرداری می رســانند کــه‬ ‫نشــان می دهــد «کشــور بــه یــک کارگاه بــزرگ تولیــد‬ ‫تبدیــل شــده‪ .‬طرح هــای بخــش بخــار نیروگاه ســیکل‬ ‫ترکیبــی پرنــد‪ ،‬فــاز دوم تصفیه خانــه فاضــاب‬ ‫اسالمشــهر‪ ،‬فــاز اول تصفیه خانــه فاضــاب مــارد و‬ ‫مســکن مهــر صفادشــت بــا اعتبــار ‪2800‬میلیاردتومان‬ ‫در چهارچــوب پویــش هفتگــی «الــف ب ایــران» از‬ ‫نخســتین برنامه هایــی بــود کــه در ســال ‪ ۹۹‬با دســتور‬ ‫رئیس جمهــوری کلیــد خــورد؛ ایــن طرح هــا عالوه بــر‬ ‫تامیــن بهداشــت عمومــی بــرای بیــش از ‪۵۰۰‬هزارنفــر‬ ‫ســاکن دراین مناطــق‪ ،‬کیفیــت اب هــای زیرزمینــی را‬ ‫افزایــش و بیــش از ‪۳۰۰‬کیلومتــر شــبکه جم ـع اوری‬ ‫فاضــاب را در مــدار بهره بــرداری قــرار داد‪ .‬افتتــاح‬ ‫بخــش بخــار نیــروگاه ســیکل ترکیبــی پرنــد نیــز‬ ‫راندمــان کل نیــروگاه را از ‪ ۳۳‬بــه ‪۵۳‬درصــد ارتقــاء داد‬ ‫و ظرفیــت تولیــد بــه ‪۱۵۰۳‬مــگاوات رســید‪ .‬کاروان‬ ‫افتتاح هــا در اولیــن پنج شــنبه مــاه اردیبهشــت بــه‬ ‫اســتان فــارس رســید و بــا دســتور رئیس جمهــوری در‬ ‫ارتباطــی ویدئوکنفرانســی طرح هــای صنعتــی‪،‬‬ ‫زیربنایــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬درمانــی و فرودگاهــی بــه ارزش‬ ‫بالغ بــر ‪۲۳۵۰‬میلیاردریــال و اشــتغال زایی بــرای بیــش‬ ‫از دوهزارنفــر در ایــن اســتان بــه بهره برداری رســید‪ .‬در‬ ‫ایــن مراســم مجتمــع صنایــع الومینیــوم جنــوب‬ ‫(ســالکو)‪ ،‬مجتمــع ورزشــی ســردار شــهید ســپهبد‬ ‫حــاج قاســم ســلیمانی‪ ،‬بیمارســتان جدیــد المــرد و‬ ‫پایانــه جدیــد فــرودگاه المرد افتتاح شــد‪« .‬ســالکو» در‬ ‫ســال ‪ ۹۴‬در زمینــی به مســاحت ‪۲۰۰‬هکتــار‬ ‫کلنگ زنــی شــد و بــا ظرفیــت تولیــد ســاالنه‬ ‫‪۳۰۰‬هزارتــن شــمش الومینیــوم‪ ،‬با تکنولوژی ســاخت‬ ‫‪۴۳۰‬کیلوامپــر ‪ NEUI‬اســت؛ دراین طــرح‪،‬‬ ‫یک میلیــارددالر ســرمایه گذاری و فــاز اول ان افتتــاح‬ ‫شــده و قــرار اســت تــا پایــان ســال متناوبـاً قدم هــای‬ ‫بعــد در ایــن پــروژه برداشــته شــود تــا بــه ظرفیــت‬ ‫نهایــی تولید برســد‪ .‬ایــران اکنــون در تولیــد الومینیوم‬ ‫از جایــگاه ‪ 18‬بــه جایــگاه ‪ 14‬جهــان رســیده اســت و‬ ‫برنامه ریــزی در بخــش صنعــت و معــدن در دولــت‬ ‫تدبیــر و امیــد به گونه ای ســت کــه تولیــد الومینیــوم‬ ‫صددرصــد افزایــش یابــد و فــاز توســعه ســالکو‬ ‫‪۷۲‬درصــد ایــن افزایــش را محقــق می کنــد؛‬ ‫این درحالی ســت که ایــران در جایــگاه ‪ 10‬جهانــی در‬ ‫تولیــد فــوالد و رتبــه ‪ 15‬در تولیــد مــس قــرار دارد‪.‬‬ ‫عملیــات ســاخت ســالکو به عنــوان بزرگ تریــن‬ ‫مجتمــع الومینیومــی خاورمیانــه بــا ســرمایه گذاری‬ ‫‪۱.۲‬میلیــارددالری بــه دی مــاه ‪( ۹۴‬ســالی کــه توافــق‬ ‫هســته ای امضــاء شــد) برمی گــردد‪ .‬افتتــاح ایــن‬ ‫پروژه هــا نقــش و اثــار برجــام را در تحقــق‬ ‫ســرمایه گذاری و ســاخت مجتمع هــای بــزرگ‬ ‫صنعتــی و معــادن و همچنیــن توســعه میدان هــای‬ ‫نفــت و گاز را‪ ،‬بیش ازپیــش عیــان می کنــد‪ .‬ســه طــرح‬ ‫دیگــر کــه هفتــه اول اردیبهشـت ماه در فــارس افتتــاح‬ ‫شــد‪ ،‬حائزاهمیــت اســت؛ افتتــاح مجتمــع ورزشــی‬ ‫شــهید ســپهبد قاســم ســلیمانی در المــرد فــارس‪،‬‬ ‫بیمارســتان جدیــد ‪۱۲۴‬تختخوابــی المــرد بــا زیربنای‬ ‫‪۱۱‬هزارمترمربــع در دوطبقــه و احــداث پایانــه جدیــد‬ ‫فــرودگاه المــرد در زمینــی به مســاحت ‪۵۵۰۰‬مترمربــع‬ ‫بــا ظرفیــت پذیــرش ســاالنه ‪۹۰۰‬هــزار مســافر بــا‬ ‫دســتور رئیس جمهــوری نشــان داد دولــت در توســعه‬ ‫اســتان فــارس و وعده هــای خــود بــا مــردم صــادق و‬ ‫بــرای اجــرای تعهــدات خــود درهرشــرایطی ایســتاده‬ ‫اســت‪ .‬امارهــا نشــان می دهــد کــه فضــای ورزشــی‬ ‫اســتان فــارس در هفت سال گذشــته دوبرابــر شــده‬ ‫اســت؛ عالوه بــر ورزشــگاه ‪۵۰‬هزارنفــری فوتبــال کــه‬ ‫سه سال گذشــته افتتــاح شــده اســت‪ ،‬دولــت قــرار‬ ‫اســت تــا ســال ‪ ۱۴۰۰‬یــک ســالن شــش هزارنفره‬ ‫سرپوشــیده دیگــر را در ایــن اســتان افتتــاح کنــد‪ .‬در‬ ‫ادامــه ایــن رونــد در هفتــه دوم اردیبهشــت ماه‪،‬‬ ‫‪۲۲‬هزارهکتــار شــبکه های اصلــی ابیــاری و زه کشــی‬ ‫تحت فشــار فکــه در شهرســتان دهلــران و نیــز ســد‬ ‫مخزنــی شــهدای ایــام (گالل) بــا ســرمایه گذاری‬ ‫یک هــزار و ‪۱۰۰‬میلیاردتومــان از طــرح مهــم وزارت‬ ‫خانه هــای نیــرو و جهــاد کشــاورزی در اســتان ایــام‬ ‫اســت‪ ،‬بــا دســتور رئیس جمهــوری افتتــاح شــد‪ .‬افتتاح‬ ‫شــبکه ابیــاری در ‪۲۷‬هزارهکتــار از اراضــی کشــاورزی‬ ‫دهلــران‪ ،‬مهــران و ایــوان و ده هــا طــرح در حوزه هــای‬ ‫دام و طیــور‪ ،‬گلخانــه‪ ،‬صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی‬ ‫اب وخــاک‪ ،‬منابــع طبیعی و ابخیــزداری بـه ارزش ‪۴۸۲‬‬ ‫میلیاردتومــان از طرح هایی ســت کــه در بخــش‬ ‫کشــاورزی در اســتان ایــام بــا دســتور روحانــی افتتاح‬ ‫یــا عملیــات اجرایــی ان اغــاز شــد‪ .‬افتتــاح طــرح‬ ‫جنــگل کاری ‪۱۰‬هزارهکتــاری و توســعه جنــگل در‬ ‫ســطح اســتان ایــام‪ ،‬افتتــاح ‪ ۱۱‬طــرح دام و طیــور در‬ ‫شهرســتان های ایــوان‪ ،‬چــرداول و دره شــهر‪ ،‬افتتــاح‬ ‫چهــار ســیلوی ذخیــره گنــدم در چــرداول و دهلــران و‬ ‫عملیــات اجرایــی مجتمــع گلخانـه ای صالح ابــاد‪ ،‬ســه‬ ‫طــرح زیربنایــی اب وخــاک در شهرســتان های‬ ‫دره شــهر‪ ،‬ملک شــاهی‪ ،‬ایــوان و مهــران و نیــز طــرح‬ ‫تامیــن اب شــرب مناطق عشــایری شهرســتان ایــوان و‬ ‫طــرح احــداث پــل گیالنــه در شهرســتان ایــوان از‬ ‫مهم تریــن طرح هایی ســت کــه بــا دســتور‬ ‫رئیس جمهــوری اغــاز شــد‪ .‬ایــن طرح هــا‪ ،‬بــرای‬ ‫‪12630‬نفــر مســتقیم یــا غیرمســتقیم اشــتغال ایجــاد‬ ‫می کنــد‪ .‬اردیبهشــت ماه امســال بیــن همــه‬ ‫طرح هــای صنعتــی و اقتصــادی‪ ،‬رئیس جمهــوری‬ ‫یــک طــرح فرهنگــی و اموزشــی را نیــز به صــورت‬ ‫رســمی افتتــاح کــرد؛ ســامانه شــبکه امــوزش‬ ‫دانش امــوزی (شــاد) هم زمــان بــا هفتــه بزرگداشــت‬ ‫مقــام معلــم و در ائینــی کــه رئیس جمهــوری بــا‬ ‫معلمــان و مقام هــای اســتانی به صــورت ویدئوکنفرانس‬ ‫به گفت وگــو پرداخــت‪ ،‬فعالیــت رســمی خــود را اغــاز‬ ‫کــرد‪ .‬کرونــا و محدودیــت حضــور دانش امــوزان در‬ ‫اغــاز خردادمــاه و در چهارچــوب پویــش «الــف ب‬ ‫ایــران» کــه وزارت نیــرو از ســال گذشــته بــرای افتتــاح‬ ‫طرح هــای حــوزه اب و بــرق عملیاتــی می کنــد و از‬ ‫ابتــدای ســال ‪ ۹۹‬نیــز هرهفتــه طرح هــای اســتانی و‬ ‫ملــی را بــه بهره بــرداری می رســاند‪ ،‬ســه طــرح ملــی‬ ‫ســازه کنترلــی بیــن چاه نیمــه ‪ ۱‬و ‪ ،۳‬احــداث خروجــی‬ ‫مســتقل چاه نیمــه شــماره ‪ ۴‬و طــرح جامع ســاماندهی‬ ‫و الیروبــی رودخانــه سیســتان در اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا هزینــه ‪۳۵۶‬میلیاردتومــان‪ ،‬بــا دســتور‬ ‫رئیس جمهــوری به بهره بــرداری رســید‪ .‬ســازه‬ ‫کنترلــی بیــن چــاه نیمــه ‪ ۱‬و ‪ ۳‬در شهرســتان زهک با‬ ‫ظرفیــت ابگیــری ‪۶۰۰‬مترمکعــب در ثانیــه بــا هــدف‬ ‫کمــک بــه مدیریــت بهینــه منابــع اب چاه نیمــه‪،‬‬ ‫جداســازی منابــع شــرب و کشــاورزی‪ ،‬مدیریــت حجم‬ ‫مخــازن و کاهــش تبخیــر چاه نیمه هــا و بــا‬ ‫اشــتغال زایی بــرای ‪۱۷۰‬نفــر و طــرح احــداث خروجــی‬ ‫مســتقل چاه نیمــه شــماره ‪ ۴‬نیــز بــا کانــال تقریبــاً‬ ‫به طــول ‪22۰۰‬متــر و بــا هــدف تامیــن اب کشــاورزی‬ ‫هامــون‪ ،‬نیمــروز‪ ،‬زابــل و ‪۶۲‬درصــد اب اراضــی دشــت‬ ‫سیســتان هدف گــذاری و اجــرا شــده‪ .‬طــرح جامــع‬ ‫ســامان دهی و الیروبــی رودخانــه سیســتان در زابــل‬ ‫نیــز به منظــور الیروبــی ‪۲۶‬میلیون مترمکعــب در بیــش‬ ‫از ‪۲۰۰‬کیلومتــر و ســاماندهی دومیلیون مترمکعــب بــا‬ ‫هــدف افزایــش ظرفیــت ابگیــری رود سیســتان‪،‬‬ ‫افتتــاح طرح هــای ملــی کــه ثمــرات هریک ازان هــا در ماه هــا و ســال های اینــده‬ ‫قابــل ارزیابــی خواهــد بــود‪ ،‬نــه در شــرایط عــادی و طبیعــی؛ بلکــه در شــرایط ســخت‬ ‫تحریــم و شــیوع کرونــا برنامه ریــزی و عملیاتــی شــده اســت و قــرار اســت تــا پایــان‬ ‫ســال نیــز ‪ ۲۰۰‬طــرح مهــم دیگــر در بخــش صنعــت و معــدن در کشــور افتتــاح‬ ‫شــود‪ .‬عمــل بــه وعده هــا و تــداوم مســیر‪ ،‬همــان راهبــرد «تدبیــر و امیــد» اســت‬ ‫کــه روحانــی از همــان روز اول بــر ان اســتوار ایســتاده اســت و نشــان می دهــد او‬ ‫و دولتــش منتخــب مردمی ســت کــه در کــوران حــوادث در تمــام ایــن چهاردهــه‬ ‫ماننــد همیشــه از جنــگ و تهدیــد‪ ،‬تحریــم و فشــار و حتــی دوران ســخت بیمــاری‬ ‫هرگــز نهراســیده و دشــواری ها و تنگناهــا و بحران هــا بــر اراده ان هــا نمی توانــد تاثیــر‬ ‫بگــذارد و خلــل ایجــاد کنــد‬ ‫کالس هــای درس باعــث شــد وزارت اموزش وپــرورش‬ ‫طــرح امــوزش مجــازی را به ســرعت فعــال کنــد؛‬ ‫اگرچــه در اوایــل راه انــدازی ایــن ســامانه مشــکالت و‬ ‫نواقــص زیرســاختی و ارتباطــی وجــود داشــت؛ امــا‬ ‫رئیس جمهــوری‪ ،‬تــداوم فعالیــت و تقویــت این ســامانه‬ ‫را حتــی پــس از بازگشــایی کالس ها ضروری دانســت و‬ ‫گفــت کــه بــه مرکز ملــی فضــای مجــازی دســتور داده‬ ‫یــاری و کمــک کننــد کــه «ســامانه شــاد تکمیــل و‬ ‫نواقــص ان رفــع شــود»‪ .‬شــبکه شــاد بــا امکانــات بومی‬ ‫و به عنــوان شــبکه اموزشــی اختصاصــی وزارت‬ ‫اموزش وپــرورش راه انــدازی شــده تــا انچــه در مدرســه‬ ‫اتفــاق می افتــد‪ ،‬در زمــان تعطیلــی مــدارس در ایــن‬ ‫فضــای امــن مجــازی صــورت گیــرد‪ .‬رونــد افتتــاح‬ ‫طرح هــای معدنــی در دولــت تدبیــر و امید‪ ،‬در شــرایط‬ ‫ســخت تحریــم و کرونا پاســخ قاطــع دولــت و کارگران‪،‬‬ ‫مهندســان و مدیــران ایرانــی بــه توطئه هــا و فشــارهای‬ ‫اســتکبار بــرای توقــف پیشــرفت ایــران اســت‪ .‬اواســط‬ ‫اردیبهشــت ماه و در پنج شــنبه ای دیگــر‪ ،‬این بــار‬ ‫افتتــاح چهــار طــرح ملــی صنعــت مــس ایــران بــا‬ ‫دســتور روحانــی رقــم خــورد؛ ایــن طرح هــا بــا‬ ‫ســرمایه گذاری بالغ بــر ‪۲۵۲‬میلیون یــورو بعــاوه‬ ‫‪22۱۰‬میلیاردریــال بــا هــدف اشــتغال زایی بــرای‬ ‫‪۲۰۰‬نفــر در اســتان کرمــان به بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫امارهــا نشــان می دهــد کــه در ســال گذشــته‬ ‫‪۲۶‬هزارمیلیاردتومــان طــرح در بخــش صنایــع معدنــی‬ ‫اســتان کرمــان افتتــاح شــده اســت و تــا پایــان ســال‬ ‫هــم چهارهزارمیلیاردتومــان دیگــر از طرح هــای‬ ‫نیمــه کاره (بــاالی ‪۸۰‬درصــد) در ایــن اســتان بــه‬ ‫بهره بــرداری می رســد‪ .‬بایــد توجــه داشــت بخــش‬ ‫صنعــت و معــدن‪ ،‬از پایه هــای «جهــش تولیــد» اســت‬ ‫و افتتــاح این گــروه از طرح هــا دراین بخــش می توانــد‬ ‫عالوه بــر تحرک بخشــی بــه اقتصــاد تولیدمحــور‬ ‫غیرنفتــی‪ ،‬بــه توســعه ســرمایه گذاری های بورســی‬ ‫نیــز منجــر شــود؛ نکتــه مهمــی کــه رئیس جمهــوری‬ ‫در ســخنرانی های اخیــر خــود دربــاره عرضــه ســهام‬ ‫شــرکت های صنعتــی و معدنــی‪ ،‬بــر روی ان تاکیــد‬ ‫می کنــد‪ .‬براســاس گزارش هــا؛ میــزان اکتشــافات‬ ‫بخــش معــدن در هفت سال گذشــته چندبرابــر کل‬ ‫اکتشــاف این حــوزه در تاریــخ کشــور اســت کــه بــا‬ ‫به کارگیــری تکنولــوژی و فنــاوری تولیــد صنعتــی‪،‬‬ ‫می تــوان عالوه بــر جلوگیــری از خام فروشــی مــواد‬ ‫معدنــی‪ ،‬مــواد اولیــه حــوزه صنعــت کشــور را تامیــن‬ ‫کــرد و مســیر ورود بــه میــدان صــادرات را نیــز گشــود‪.‬‬ ‫این درحالی ســت که ثبــت یک میلیــارددالری ارزش‬ ‫صــادرات بخــش مــس در ســال ‪ ۹۸‬و همچنیــن‬ ‫درشــرایطی که پــس از توقــف مشــارکت خارجی هــا‬ ‫به دلیــل اغــاز دوران تحریــم‪ ،‬افتتــاح طرح هــای‬ ‫زیربنایــی در ایــن صنعــت به دســت جوانــان‬ ‫متخصصــان ایرانــی انجــام شــده‪ ،‬یــک دســتاورد‬ ‫ارزشــمند و ســندی افتخارامیــز‪ ،‬بــرای دولــت تدبیــر و‬ ‫امیــد و مــردم ایــن اســتان و همــه ایرانیــان اســت‪ .‬بــا‬ ‫افزایــش اب گیــری نهرهــا‪ ،‬مدیریــت بهینــه رســوب و‬ ‫افزایــش ســهم اب ایــران برنامه ریــزی و عملیاتــی شــد‪.‬‬ ‫ایــن ســه طــرح‪ ،‬اب شــرب بخــش بزرگــی از مــردم‬ ‫ایــن اســتان از زاهــدان و زابــل و زهــک و هیرمنــد و‬ ‫همچنیــن ‪ ۹۳۰‬روســتای منطقــه و ‪۶۰‬درصــد اب‬ ‫کشــاورزی ‪۴۶‬هزارهکتــار اراضــی اســتان را در چاه نیمه‬ ‫چهــارم تامیــن می کنــد‪ .‬همــان روز فــاز اول طــرح‬ ‫انتقــال اب بــا لولــه بــه اراضی دشــت سیســتان شــامل‬ ‫احــداث ‪ ۱۶‬ایســتگاه پمپــاژ به ظرفیــت ‪۳۹‬مترمکعــب‬ ‫در ثانیــه و تامیــن ‪۵۲‬مــگاوات بــرق برای ایســتگاه های‬ ‫پمپــاژ و ‪5600‬کیلومتــر لوله گــذاری بــرای‬ ‫‪۳۲‬هزارهکتــار از اراضــی دشــت سیســتان از طرح هــای‬ ‫ملــی وزارت جهــاد کشــاورزی در اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان بــا دســتور روحانــی افتتــاح شــد؛ همچنین‬ ‫‪ ۸۰۲‬پــروژه از طــرح سیســتم های نویــن ابیــاری و‬ ‫عملیــات اب وخــاک شــامل اجــرای سیســتم های‬ ‫نویــن ابیــاری و عملیــات اب وخــاک تعاونی هــای‬ ‫تولیــد در ‪5974‬هکتــار و مرمــت و بازســازی قنــوات‬ ‫مشــمول بــر ‪ ۲۳۰‬رشــته و ‪۲۲۰‬کیلومتــر لوله گــذاری‬ ‫بــرای انتقــال اب بــه مــزارع بــا اعتبــار ‪۶۹۶‬میلیاردریال‬ ‫بــا دســتور روحانــی در ســطح اســتان سیســتان و‬ ‫بلوچســتان به بهره بــرداری رســید‪ .‬بــا دســتور‬ ‫رئیس جمهــوری چهــار پــروژه منابــع طبیعــی شــامل‬ ‫عملیــات مالچ پاشــی در ‪3500‬هکتــار‪ ،‬عملیــات پخش‬ ‫اب در ‪۱۴‬هزارهکتــار و پخــش ســیالب گوهرکــوه در‬ ‫‪۱۰۰‬هزارمترمکعــب بــا اعتبــار ‪۱۹۴۰‬میلیاردریــال‬ ‫افتتــاح شــد‪ .‬احیــای اراضــی سیســتان و بلوچســتان از‬ ‫وعده هــای روحانــی در ســال ‪ ۹۳‬در اغــاز دولــت تدبیــر‬ ‫و امیــد بــود و اکنــون بــا طرح هــای تامیــن اب‬ ‫اشــامیدنی و ابیــاری مــدرن در ایــن اســتان‪ ،‬وعده های‬ ‫رئیس جمهــوری عملــی‪ ،‬بهره بــرداری ‪۳۲‬هــزار هکتــار‬ ‫از طــرح ‪۴۶‬هزارهکتــاری اراضــی اســتان را شــاهد و‬ ‫دولــت تــاش می کنــد تــا پایــان ســال‪ ،‬کل ایــن طــرح‬ ‫بــه بهره بــرداری برســد‪ .‬اول خردادمــاه در اســتان‬ ‫بوشــهر هــم یــک طــرح گازی کلیــد خــورد و عملیــات‬ ‫نصــب پایــه ســکو و اجــرای طــرح توســعه فــاز ‪۱۱‬‬ ‫منطقــه پــارس جنوبی بــا اعتبــار ‪۱۵۰۰‬میلیــون دالر با‬ ‫دســتور روحانــی اغــاز شــد‪ .‬تولیــد روزانــه‬ ‫‪۵۶‬میلیون مترمکعــب گاز خــام و انتقــال بــه پاالیشــگاه‬ ‫فــاز ‪ ۱۲‬و ‪۴۰‬هزاربشــکه میعانــات گازی و ‪۵۰۰‬هزارتــن‬ ‫‪ LPG‬از جملــه قابلیت هــای اجــرای ایــن طــرح اســت‬ ‫و بــا اجــرای کامــل ایــن فــاز پــارس جنوبــی حــدود‬ ‫یک درصــد بــه تولیــد ناخالــص داخلــی اضافــه‬ ‫می شــود‪ .‬تولیــد روزانــه دومیلیاردفوت مکعــب گاز‬ ‫غنی شــده و ‪۵۶‬میلیون مترمکعــب گاز شــیرین بــرای‬ ‫تزریــق شــبکه‪۷۰ ،‬هزارتــن میعانــات گازی و گاز اتــان‬ ‫هرکــدام یک میلیون تــن از اهــداف اجــرای طــرح‬ ‫توســعه فــاز ‪ ۱۱‬پــارس جنوبی ســت‪ .‬امــار نشــان داد‬ ‫میــزان برداشــت روزانــه گاز از پــارس جنوبــی از‬ ‫‪۲۸۰‬میلیون مترمکعــب در ســال ‪ ۹۲‬بــه‬ ‫‪۷۰۰‬میلیون مترمکعــب رســیده اســت و دولــت‬ ‫درتــاش اســت تــا ســال اینــده ‪۵۶‬میلیــون یــا‬ ‫‪۵۰‬میلیون مترمکعــب دیگــر بــه ان اضافــه و‬ ‫‪۷۵۰‬میلیــون شــود‪ .‬دراین مــدت حجــم برداشــت‬ ‫بیــش از ‪۲.۵‬برابــر شــده اســت‪ .‬هفتــه دوم خردادمــاه‬ ‫نوبــت بــه افتتــاح طرح هــای حــوزه ارتباطــات و‬ ‫فنــاوری اطالعــات رســید؛ چهــار طــرح زیرســاختی‬ ‫حــوزه وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و پیشــران‬ ‫اقتصاد دیجیتــال کشــور بـه ارزش ‪2280‬میلیاردتومان‪،‬‬ ‫بــا دســتور روحانــی رونمایــی شــد و به بهره بــرداری‬ ‫رســید‪ .‬مرکــز داده اقمــاری شــماره یــک شــبکه ملــی‬ ‫اطالعــات به منظــور تحقــق اهــداف ســند شــبکه ملــی‬ ‫اطالعــات در تهــران‪ ،‬پــروژه زیرســاخت ابــری شــبکه‬ ‫ملــی اطالعــات در اســتان های اذربایجــان شــرقی‪،‬‬ ‫تهــران‪ ،‬خراســان رضــوی و فــارس بــا هــدف ایجــاد‬ ‫خودکفایــی در خدمــات ابــری و افزایــش تــاب اوری‬ ‫تولیدکننــدگان محتــوای داخلــی برابــر تحریم هــای‬ ‫ظالمانــه‪ ،‬طــرح حمایــت از کسـب وکارهای دیجیتالــی‬ ‫اســیب دیده از ویــروس کرونــا در ســطح کشــور بــا‬ ‫هــدف رفــع موانــع رشــد شرکت های ســتارت اپی و‬ ‫طــرح «انتخــاب هــر ایرانــی‪ ،‬یــک تلویزیــون اینترنتی»‬ ‫در ســطح کشــور بــا هــدف رونق اقتصــاد بخــش تولید‬ ‫محتــوای فرهنــگ ایرانــی و فعــاالن هنــری‪ ،‬چهــار‬ ‫پــروژه ای بــود کــه به بهره بــرداری رســید‪ .‬بــا اغــاز‬ ‫دولــت یازدهــم زیرســاخت های حــوزه ارتباطــی‬ ‫کشــور‪ ،‬باندهــا و پهن باندهــا امــاده شــد‪ ،‬شــرایط بــرای‬ ‫اســتفاده از تلفن هــای هوشــمند مهیــا شــد؛‬ ‫به طوری کــه ضریــب نفــوذ اینترنــت دراین چندســال‬ ‫بــه حــدود چهاربرابــر رســیده؛ از حــدود ‪۲۷‬درصــد بوده‬ ‫و االن بیــش از ‪۹۰‬درصــد اســت‪ .‬اکنــون ‪۶.۵‬درصــد‬ ‫جی دی پــی کشــور دراختیــار اقتصــاد دانش بنیــان یــا‬ ‫اقتصــاد دیجیتالــی امــروز قــرار دارد؛ در فعالیت هــای‬ ‫زیربنایــی‪ ،‬هســته اصلــی اقتصــاد دیجیتال هم مثـ ً‬ ‫ا از‬ ‫‪۱.۵‬درصــد االن بــه بیــش از چهاردرصــد رســیده‪.‬‬ ‫به نظــر می رســد زیربناهــا دراین مــدت هفت ســال‬ ‫به ســرعت امــاده شــده و ازطرفــی‪ ،‬فضــای اینترنــت تــا‬ ‫روســتاهای کشــور هــم توســعه یافتــه و تــا اســتقرار‬ ‫کامــل «دولــت الکترونیــک» فاصلــه زیــادی نداریــم‪.‬‬ ‫روحانــی در نیمــه خردادمــاه‪ ،‬هشــت طــرح زیربنایــی‬ ‫دیگــر در حــوزه اب و بــرق در شــمال غــرب و جنــوب‬ ‫کشــور را نیــز افتتــاح کــرد‪ .‬ســد اشــنویه (چپرابــاد) در‬ ‫اســتان اذربایجــان غربــی‪ ،‬واحــد شــماره ‪ 1‬بخــش بخار‬ ‫ســیکل ترکیبــی عســلویه‪ ،‬طــرح توســعه‪ ،‬اصــاح و‬ ‫بهینه ســازی شــبکه توزیــع نیــروی بــرق بوشــهر‪،‬‬ ‫افزایــش ظرفیــت پســت ‪۲۳۰‬کیلوولــت گنــاوه‪ ،‬افزایش‬ ‫ظرفیــت پســت ‪۲۳۰‬کیلوولت بوشــهر ‪ ،۱‬طرح توســعه‬ ‫پســت ‪۴۰۰‬کیلوولــت پــارس‪ ،‬افزایــش ظرفیــت پســت‬ ‫صنعــت بوشــهر‪ ،‬افزایــش ظرفیــت پســت بــرق‬ ‫‪۴۰۰‬کیلوولــت پــارس عســلویه در اســتان بوشــهر از‬ ‫طرح هــای زیربنایــی اب و بــرق در حــوزه وزارت نیــرو‬ ‫بــود کــه ویدئوکنفرانســی و بــا دســتور رئیس جمهوری‬ ‫به بهره بــرداری رســید‪ .‬مجمــوع ایــن هشــت طــرح بــا‬ ‫اعتبــاری بالغ بــر ‪۲۶‬هــزار و ‪۳۰۰‬میلیاردریــال افتتــاح‬ ‫شــد کــه بــرای ‪۱۶۸۷‬نفــر به شــکل مســتقیم ایجــاد‬ ‫اشــتغال می کنــد‪ .‬از ویژگی هــای بــارز ایــن هشــت‬ ‫طــرح این اســت که همــه ان هــا بــا اعتبــارات ریالــی‬ ‫ازســوی بخش هــای دولتــی و خصوصــی و بــدون اتــکا‬ ‫بــه منابــع ارزی اجــرا شــده اند‪ .‬بخــش خصوصــی‬ ‫‪22720‬میلیاردریال و بخش دولتــی ‪3580‬میلیاردریال‬ ‫بــرای اجــرای ایــن پروژه هــا ســرمایه گذاری کردنــد‪.‬‬ ‫برنامه هــای وزارت نیــرو نشــان می دهــد کــه در‬ ‫سـه ماه اول ســال ســه ســد افتتــاح شــده اســت و قــرار‬ ‫اســت شــش ســد و ‪ ۱۸‬واحــد نیروگاهــی در کشــور در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬افتتــاح شــود؛ هرهفتــه کــه می گــذرد‪ ،‬برگی‬ ‫بــه پرونــده «وعده هــای تحقق یافتــه» اضافــه‬ ‫می شــود‪ ،‬هــر طرحــی در گوشــه وکنار کشــور‬ ‫به عنــوان یــک طــرح ملــی و اســتانی افتتــاح می شــود‬ ‫و به بهره بــرداری می رســد‪ ،‬پاســخ قاطــع ملــت و‬ ‫دولــت بــه تبلیغــات ضدایرانــی دشــمنان ایــران اســت‬ ‫کــه تــاش می کننــد مانــع از بالندگــی ایــران اســامی‬ ‫شــوند؛ مســیر نوینــی کــه از چهاردهه پیــش اغاز شــده‬ ‫اســت و اکنــون بــرای ورود بــه قرنــی جدیــد امــاده‬ ‫می شــود‪ .‬اســتان های خراســان رضــوی و اصفهــان؛‬ ‫یکــی به واســطه بــارگاه مقــدس امــام هشــتم(ع) و‬ ‫دیگــری به دلیــل مرکزیــت و جوش وخــروش صنعتــی‬ ‫و مردمــان مهمان نــواز‪ ،‬غیــور و دالور‪ ،‬هــردو قلــب‬ ‫ایــران هســتند؛ کاروان افتتــاح طرح هــای ملــی در‬ ‫ایســتگاه هشــتم پنج شــنبه های خــود (‪ ۲۲‬خردادمــاه)‪،‬‬ ‫بــه خراســان رضــوی رســید و رئیس جمهــوری دســتور‬ ‫بهره بــرداری از چهــار طــرح بــزرگ صنعتــی و معدنــی‬ ‫در ایــن اســتان و در ارتباطــی دیگــر و هم زمــان در‬ ‫اســتان اصفهــان‪ ،‬بــا ســرمایه گذاری بیــش از‬ ‫‪4800‬میلیاردتومــان و ازطریــق ویدئوکنفرانــس صــادر‬ ‫کــرد‪ .‬فــاز اول واحــد تولیــد کنســانتره ســنگ اهن‬ ‫صنایــع معدنــی فــوالد ســنگان بــا ظرفیــت تولیــد‬ ‫پنج میلیون تــن کنســانتره ســنگ اهن و واحــد تولیــد‬ ‫گندلــه اهــن شــرکت توســعه فراگیــر ســناباد بــا‬ ‫ظرفیــت تولیــد ســاالنه ‪۲.۵‬میلیون تــن گندلــه اهن در‬ ‫اســتان خراســان رضــوی و طرح هــای جدیــد گــروه‬ ‫صنعتــی انتخــاب شــامل طــرح بــزرگ «افزایــش‬ ‫ظرفیــت تولیــد یخچــال فریــزر» بــا ظرفیــت تولیــد‬ ‫‪۳۰۰‬هزاردســتگاه و طــرح «بومی ســازی اجــزا و‬ ‫قطعــات لوازم خانگــی» در اســتان اصفهــان‪ ،‬در ایــن‬ ‫مراســم مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت کــه درمجموع‬ ‫بــرای ‪1270‬نفــر مســتقیماً اشــتغال زایی می شــود‪ .‬در‬ ‫حاشــیه افتتــاح ایــن دو طــرح در گــروه صنعتــی‬ ‫انتخــاب‪ ،‬پروژه هــای توســعه ای دیگــری نظیــر‬ ‫هوشمندســازی فرایندهــای تولیــد‪ ،‬تولیــد امیزه هــای‬ ‫پلیمــری‪ ،‬تولیــد قطعــات پالســتیکی لوازم خانگــی و‬ ‫راه انــدازی خطــوط تولیــد انــواع اوپراتــور و قطعــات‬ ‫ســیکل تبریــد نیــز به بهره بــرداری رســید‪ .‬براســاس‬ ‫گــزارش وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت؛ ‪ ۲۰۰‬طــرح‬ ‫بــزرگ و منتخــب (پیشــران) در سراســر کشــور بــا‬ ‫اشــتغال ‪۴۱‬هزارنفــر و ســرمایه گذاری‬ ‫‪۱۶۹‬هزارمیلیاردتومــان در ســال ‪ ۹۹‬در قالــب «پویــش‬ ‫ملــی تولیــد‪ ،‬تــداوم امیــد» تکمیــل و افتتــاح خواهنــد‬ ‫شــد‪ .‬براین اســاس؛ اکنــون حــدود ‪ 12500‬طــرح‬ ‫صنعتــی و معدنــی بــا پیشــرفت فیزیکــی بــاالی‬ ‫‪۶۰‬درصــد در کشــور وجــود دارد و اقدامــات الزم جهــت‬ ‫تکمیــل و بهره بــرداری ان هــا درحال انجــام اســت‪.‬‬ ‫اگرچــه ‪۱۴‬مــاه بیشــتر بــه پایــان دولــت روحانــی باقی‬ ‫نمانــده اســت؛ اما شورونشــاط در پویش خدمت رســانی‬ ‫بــه مــردم‪ ،‬رفــع مشــکالت جامعــه و تحقــق وعده هــا‬ ‫ماننــد هفت ســال پیش‪ ،‬در روزهــای اغــاز دولــت‬ ‫یازدهــم و تجدیــد پیمــان در ســال ‪ ۹۶‬در شــروع دولت‬ ‫دوازدهــم‪ ،‬به وضــوح دیــده می شــود‪ .‬نشــاط و شــادابی‬ ‫کارگــزاران و خدمتگــزاران مــردم در بدنــه دولــت در‬ ‫وزارتخانه هــا نشــان می دهــد دولــت بــا تمــام تــوان و‬ ‫قــدرت بــر همــان میثــاق بــا مــردم‪ ،‬پایبنــد بــوده و بــا‬ ‫همــه شــرایط و ســختی ها؛ ازجملــه حــوادث و اتفاقــات‬ ‫طبیعــی هزینــه زا‪ ،‬ماننــد ســیل و زلزلــه و ‪ ...‬در‬ ‫چندســال اخیر و تحمیــل خســارات مالــی بــدون‬ ‫جایگزین‪ ،‬با تدبیر و امید کشور را اداره می کند‪.‬‬ ‫خودنویس‬ ‫ویروس کرونا‬ ‫و داستانی از فصل الالیی های سرزمین من‬ ‫*حمیدرضا نظری‬ ‫نمی دانــم چــرا این روزهــا دلــم بــرای بوســه ای تنــگ می شــود ‪ ...‬اینــک در فصــل‬ ‫رویــش شــکوفه های چشــم نواز و در روزهــا و شــب هایی کــه مــادران مهربــان‬ ‫ســرزمینم به خاطــر نگرانــی از شــیوع کرونــا و بــرای ارامــش کــودکان هراســان خــود‪،‬‬ ‫شــعر و اهنــگ دل نشــین «الالیــی» را می خواننــد‪ ،‬خاطــرات شــیرین دوران کودکــی‬ ‫مقابــل دیدگانــم به نمایــش درمی ایــد و مــرا بــا خــود بــه ســال های دور می بــرد؛‬ ‫زمانی کــه بــا بوســه های گــرم و پرمحبــت مــادرم از خــواب بیــدار می شــدم و در‬ ‫کنــار خــود‪ ،‬دنیایــی از عشــق و مهربانــی را در صــورت جــوان و زیبــای فرشــته ای‬ ‫می دیــدم کــه بهشــت‪ ،‬زیــر پــای اوســت و خداون ـ ِد زیبایی هــا‪ ،‬بــرای همیشــه و تــا‬ ‫ابدیــت دوســتش دارد‪ .‬گاهی اوقــات و در ســاعاتی از شــبانه روز‪ ،‬خــود را به خــواب‬ ‫م ـی زدم تــا شــاید فرشــته مهربــان بازهــم به ارامــی ســراغم بیایــد و بــا الالیی هــا‬ ‫و بوســه های لذت بخــش و مادرانــه اش نوازشــم کنــد و بــر شــادی های کودکانــه ام‬ ‫بیفزایــد و ‪...‬‬ ‫****‬ ‫مــادر ســالمند و ناتــوان مــن‪ ،‬در زادگاه و شــهری دور از محــل کار و زندگــی ام‪،‬‬ ‫سال هاســت کــه در بســتر بیمــاری افتــاده و مدت هاســت کــه چشـم های منتظــرش‬ ‫را بــه در اتــاق دوختــه تــا بــه دیــدارش بــروم و ســر بــر بالینــش بگــذارم و ُگل لبخنــد‬ ‫بــر لبانــش بنشــانم‪ .‬مــن بــه الالیی خواندن هــای دلنــواز و ارامش بخــش و قصه هــا‬ ‫و غصه هــای مــادر و دیــدن لحظــات دل نشــین و ملکوتــی اش بــر ســجاده ســبز و‬ ‫همیشــه پهــن‪ ،‬عــادت کــرده ام و دلــم می خواهــد هرچه زودتــر خــود را بــه او برســانم‬ ‫ـن جاویــد را در اغــوش بگیــرم و بوسـه ای از چهــره مهربانــش بســتانم؛ امــا‬ ‫و ان نازنیـ ِ‬ ‫به دلیــل خطــرات ایــن ویــروس وحشــتناک و ناشــناخته و مــرگ ده هاهــزار انســان در‬ ‫سراســر جهــان‪ ،‬درحال حاضــر نمی توانــم بــه ســفر بــروم و همیــن موضــوع‪ ،‬دلــم را‬ ‫بیش ازپیــش ب ـه درد م ـی اورد و خیالــم را اشــفته می کنــد‪ .‬مــاد ِر صبــور و همیشــه‬ ‫ارام و خندانــم‪ ،‬دیگــر نمی توانــد از جایــش بلنــد شــود و بزرگ تریــن ارزویــش‬ ‫این اســت که تنهــا یک بــار از رختخــواب همیشــگی اش برخیــزد و روی پاهــای‬ ‫ازکارافتــاده اش بایســتد و خــود را بــه حیــاط کوچــک خانــه برســاند و شــکوفه ها‬ ‫را نظــاره کنــد؛ امــا پیــری و هجــوم انــواع بیمــاری‪ ،‬مانــع براورده شــدن ایــن شــادی‬ ‫ســاده و چنیــن ارزوی کوچکــی شــده‪ .‬بــرادر فــداکار مــن‪ ،‬بــا ازخودگذشــتگی تمــام‪،‬‬ ‫حافــظ و یــاور مــادر شــده تــا او بــاور کنــد کــه هنــوز زنــده اســت و زندگــی همچنــان‬ ‫جریــان دارد‪ .‬از بــرادرم می خواهــم کــه بــا اســتفاده از تکنولــوژی موجــود‪ ،‬مــن و مــادر‬ ‫را بــه هــم برســاند تــا بتوانیــم پــس از مدت هــا یکدیگــر را ببینیــم و دیــداری تــازه‬ ‫کنیــم‪ .‬بــرادرم‪ ،‬تلفن همــراه خــود را مقابــل صــورت خواب الــود مــادر می گیــرد و‬ ‫مــن بــا دیــدن این همــه معصومیــت و مظلومیــت‪ ،‬اشــک در گوشــه چشــمانم النــه‬ ‫می کنــد و صــدای گریــه و نال ـه ام به گــوش می رســد‪« :‬اه‪ ،‬خدایــا! ایــن کــوه عظیــم‬ ‫لطــف و ارامــش و مهربانــی و تکیـه گاه اســتوار و مطمئــن همــه دوران زندگـی ام‪ ،‬چــرا‬ ‫اینــک چنیــن بیمــار و ناتــوان شــده و تنهــا چهــره ای نحیــف و شکســته و دردکشــیده‬ ‫از او باقــی مانــده اســت؟!» پــس از چندلحظــه مــادر چشــم هایش را می گشــاید و‬ ‫ناباورانــه بــه مــن نــگاه می کنــد؛ ســپس لبخنــدی بــر لبانــش نقــش می بنــدد و‬ ‫اشــک اشــتیاق بــر گونه هایــش جــاری می شــود‪ .‬درحالی کــه ســعی دارم خــود‬ ‫را خوشــحال نشــان دهــم‪ ،‬او را صــدا می زنــم؛ امــا پاســخم را نمی دهــد‪ .‬بــرای‬ ‫چندمین بــار صدایــش می زنــم؛ امــا بازهــم پاســخی نمی شــنوم‪ .‬شــاید رنجیــده‬ ‫اســت و نمی خواهــد بــا مــن هــم کالم شــود ‪ ...‬مــن به خاطــر گرفتــاری و مشــغله‬ ‫و مشــکالت فــراوان زندگــی‪ ،‬مدتی ســت نتوانســته ام بــه دیدنــش بــروم و جویــای‬ ‫حالــش شــوم؛ شــاید همیــن بی توجهــی و بی وفایــی‪ ،‬او را دلگیــر و ازرده خاطــر‬ ‫دل‬ ‫کــرده‪ .‬دوســت دارم و ارزو می کنــم کــه مــادر ســکوت را بشــکند و بــرای تســکین ِ‬ ‫دردمنــدم و به یــاد کودکی هایــم‪ ،‬برایــم «الالیــی» بخوانــد و ‪ ...‬در انتظــار لحظ ـه ای‬ ‫کــه مــادر بــاز بــه مهــر‪ ،‬نگاهــش را به ســویم برگردانــد و به حــرف بیایــد و ســخنی‬ ‫بگویــد‪ ،‬مدتــی طوالنــی و در ســکوت بــه صــورت گریــان او خیــره می شــوم؛ تااینکــه‬ ‫باالخــره ملتمســانه بــه چشــم هایم نــگاه می کنــد و تنهــا یک کلمــه بــر زبــان‬ ‫مــی اورد‪« :‬بیــا!» همیــن یک کلمــه به تنهایــی همــه وجــودم را به اتــش می کشــد‬ ‫و از فــرط دل تنگــی و شــرمندگی‪ ،‬یک بــاره روح و جســمم به لــرزه درمی ایــد و‬ ‫چشــمانم تیره وتــار می شــود؛ بالفاصلــه عــرق ســردی روی پیشــانی ام می نشــیند و‬ ‫تب ولــرزی ناشــناخته به ســرعت سراســر وجــودم را دربرمی گیــرد و بغــض ســنگینی‬ ‫راه گلویــم را می فشــارد و دچــار تنگــی نفــس می شــوم؛ احســاس می کنــم کــه‬ ‫بــرای نفس کشــیدن و زنده مانــدن‪ ،‬بــه هــوای بیشــتری نیــاز دارم؛ ســرم گیــج‬ ‫مــی رود و گلویــم بــه شــکلی ازاردهنــده به خــارش درمی ایــد و دردی عجیــب‬ ‫در قفســه ســینه ام می پیچــد‪ .‬چندبــار پشت ســرهم و به شــدت ســرفه می کنــم؛‬ ‫ســرفه هایی خشــک و خفه کننــده کــه قلبــم را بــه تالطــم درمــی اورد؛ «ای وای!‬ ‫یعنــی مــن هــم بــه کرونــا مبتــا شــده ام و اینــک بایــد هراســان و وحشـت زده شــوم؟‬ ‫مگــر می شــود کــه همــه ایــن عالئــم به یک بــاره و در زمانــی کوتــاه ســراغ کســی‬ ‫بیایــد و او را بــه خــط پایــان زندگــی برســاند؟!» فکــر می کنــم کــه ایــن نشــانه ها‬ ‫همیشــه به دلیــل بیمــاری نیســت و می توانــد حکایــت بی مهــری و بی وفایــی‬ ‫انســان ُگم گشــته و ســرگردان در عصــر انفجــار اطالعــات و ســرعت پیشــرفت‬ ‫ِ‬ ‫تکنولــوژی و تــاش شــتاب زده و گاه بیهــوده بــرای رســیدن بــه موقعیتــی بهتــر‬ ‫باشــد کــه بهترینــی همچــون مــادر را به دســت فراموشــی می ســپارد و ‪ ...‬شــاید مــن‬ ‫نیــز اینــک از شــوق و لــذتِ داشــته های به واقــع نداشــته و نداشــته های به ظاهــر‬ ‫داشــته و به خودبالیدن هــای نابجــا و نافرجــام‪ ،‬از عزیزتریــن عزیزانــم غافــل و از‬ ‫حقیقــت زندگــی دور مانــده ام؛ شــاید مــادر بــا ســکوت طوالنــی خــود و ســپس بیــان‬ ‫هزاران کلمــه پنهــان در تنهــا یک کلمــه‪ ،‬می خواهــد مــرا از خــواب غفلــت بیــدار کنــد‬ ‫و ‪ ...‬دراین ایــام کــه مــردم مهربــان در قرنطینــه خانگــی بســر می برنــد‪ ،‬مــادر انتظــار‬ ‫دارد کــه بــه زادگاهــم و نــزد او بــروم؛ امــا بــا وجــود ایــن ویــروس شــوم و شــرایط‬ ‫نگران کننــده‪ ،‬بــه کجــا و چگونــه بــروم؟! شــاید به خاطــر شــوق بیش ازحــد دیــدار‬ ‫مــن‪ ،‬بــرای مــادر ســخت اســت و هنــوز نمی توانــد بــاور کنــد کــه در ایــن موقعیــت‬ ‫حســاس‪ ،‬نبایــد از شــهر خــارج و بــه او نزدیــک شــوم‪ .‬از فــداکاری و ازخودگذشــتگی‬ ‫ـگان شــهرداری‪،‬‬ ‫و تعــداد کارکنــان خدمات رســان مبتــا بــه ویــروس و امــار جان باختـ ِ‬ ‫اتوبوس رانــی‪ ،‬تاکســیرانی‪ ،‬متــرو و نیروهــای خودجــوش مردمــی و کارکنــان نظامــی‬ ‫و انتظامــی و فرهنگــی و ‪ ...‬خبــر دارم و می دانــم کــه پزشــکان‪ ،‬پرســتاران‪ ،‬نیروهــای‬ ‫امــدادی و ســایر ازجان گذشــتگان شــریف و شایســته ایران زمیــن باتمام وجــود‬ ‫تــاش می کننــد تــا مــن و مــا‪ ،‬بــا رعایــت کامــل بهداشــت و باتوکل بــه یــزدان‬ ‫ـق نازنیــن‪ ،‬به ســامت از چنــگال ایــن ویــروس خطرنــاک بگریزیــم‬ ‫پــاک و یکتاخالـ ِ‬ ‫و ‪ ...‬مــن و مــادر به کمــک تلفن همــراه همچنــان بــه یکدیگــر نــگاه می کنیــم و‬ ‫در ســکوت باهــم حــرف می زنیــم؛ چندلحظه بعــد‪ ،‬او بــا چشــم های خنــدان و‬ ‫منتظــر‪ ،‬لب هایــش را غنچــه و از راه دور‪ ،‬مــرا بــه بوس ـه ای گــرم و مهربــان دعــوت‬ ‫می کنــد‪ .‬او می خواهــد مثــل دوران کودکــی و همــه روزهــا و ســال های گذشــته‪،‬‬ ‫عشــق و محبــت پــاک مادرانـه اش را نثــارم کنــد و مــن نیــز می خواهــم لبخندزنــان‬ ‫و هرچه ســریع تر بوس ـه اش را بــا بوس ـه ای پاســخ دهــم؛ امــا بغــض مانده درگلویــش‬ ‫به یک بــاره فریــاد می شــود و دریایــی از اشــک‪ ،‬پهنــای صورتــش را می پوشــاند؛‬ ‫گوشــی را از دســت بــرادرم می گیــرد و باعصبانیــت ان را بــه گوشـه ای از اتــاق پرتــاب‬ ‫می کنــد‪ .‬بــرای مــادر ســخت و غم انگیــز اســت و عــادت نــدارد کــه بوســه خــود و‬ ‫مــرا از صفحــه کوچــک تلفن همــراه و درچنین حالتــی ببینــد؛ او می خواهــد همچــون‬ ‫گذشــته و در واقعیــت و از نزدیــک‪ ،‬فرزنــد دلبنــدش را کــه دیگــر بــزرگ شــده‪ ،‬در‬ ‫اغــوش بگیــرد و عاشــقانه او را ببویــد و ببوســد و صــدای ضربــان قلبــش را به وضــوح‬ ‫بشــنود؛ دوســت دارد کــه همچنــان بــر ســر ســجاده ســبز خــدا نمــاز شــکر بخوانــد و‬ ‫در کنــار جگرگوشـه اش و تــا غــروب افتــابِ زندگــی‪ ،‬از روزهــای باقی مانــده عمــرش‬ ‫لــذت ببــرد؛ تــاش می کنــد تــا حتــی خــاری بــه پاهــای پســرش نــرود و بــه وقــت‬ ‫درد و نامالیمــات زندگــی‪ ،‬مرهمــی بــر زخم هــای او باشــد؛ عشــق شــیرین مــادر‬ ‫بــه عزیــزش‪ ،‬بازهــم در وجــودش زبانــه می کشــد تــا بــدون هیــچ فاصلــه ای و از‬ ‫نزدیــک بــا فرزن ـ ِد همیش ـه کودک و کوچکــش‪ ،‬دردِدل کنــد و از قصه هــا و غصه هــا‬ ‫و تلخی هــا و شــیرینی های ایــام ازدس ـت رفته و خاطراتــش بــا او ســخن بگویــد و ‪...‬‬ ‫****‬ ‫اکنــون مــن در ســامت کامــل جســمانی‪ ،‬بی هیــچ نشــانه ای از بیمــاری‪ ،‬در اتــاق‬ ‫خان ـه ام نشســته و در خلــوت خــود بــرای مــادرم اشــک می ریــزم؛ بــرای کس ـی که‬ ‫ســحرگاه چنــدروز قبــل و دور از مــن‪ ،‬به دلیــل کهولــت ســن و پــس از تحمــل‬ ‫ســال ها بیمــاری و درد‪ ،‬چشـم های مهربــان و منتظــرش را بســت و بــرای همیشــه‬ ‫ارام گرفــت و در صبــح نیمــه شــعبان‪ ،‬پیکــر پاکــش به خــاک ســپرده شــد ‪ ...‬در‬ ‫ایــن زمانــه کــه دغدغــه هجــوم ســریع ویــروس و مــرگ انســان ها‪ ،‬خــواب را از‬ ‫چشــم هایم ربــوده‪ ،‬ارزو می کنــم ای کاش فقــط یک بــار دیگــر صــورت نازنیــن‬ ‫مــادر را از نزدیــک ببینــم و ســر بــر شــانه های مهربانــش بگــذارم تــا او بــا بوسـه ها‬ ‫و الالیی هــای دلنــوازش‪ ،‬مــرا بــه ارامــش برســاند؛ امــا افســوس کــه ‪ ...‬اینــک در‬ ‫فصــل رویــش شــکوفه های چشــم نواز و در روزهــا و شــب هایی کــه مــادران‬ ‫مهربــان ســرزمینم به خاطــر نگرانــی از شــیوع کرونــا و بــرای ارامــش کــودکان‬ ‫هراســان خــود‪ ،‬شــعر و اهنــگ دل نشــین «الالیــی» را می خواننــد‪ ،‬خاطــرات‬ ‫شــیرین دوران کودکــی در مقابــل دیدگانــم به نمایــش درمی ایــد و مــرا بــا خــود‬ ‫بــه ســال های دور می بــرد؛ زمانی کــه بــا بوســه های گــرم و پرمحبــت مــادرم از‬ ‫خــواب بیــدار می شــدم و در کنــار خــود‪ ،‬دنیایــی از عشــق و مهربانــی را در صــورت‬ ‫جــوان و زیبــای فرشــته ای می دیــدم کــه بهشــت‪ ،‬زیــر پــای اوســت و خداونــد‬ ‫زیبایی هــا‪ ،‬بــرای همیشــه و تــا ابدیــت دوســتش دارد‪ .‬گاهی اوقــات و در ســاعاتی‬ ‫از شــبانه روز‪ ،‬خــود را به خــواب مـی زدم تــا شــاید فرشــته مهربــان بازهــم به ارامــی‬ ‫ســراغم بیایــد و بــا الالیی هــا و بوس ـه های لذت بخــش و مادران ـه اش نوازشــم کنــد‬ ‫و بــر شــادی های کودکانــه ام بیفزایــد و ‪ ...‬نمی دانــم چــرا این روزهــا دلــم بــرای‬ ‫بوســه ای تنــگ می شــود ‪...‬‬ ‫*نویسنده و کارگردان تئاتر‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهی ابالغ وقت اجرای قرار تحریر ترکه‬ ‫بــه موجــب درخواســت ســیده رقیه‪ ،‬زلیخــا‪ ،‬صدیقــه‪ ،‬مدینــه موســوی و ســتاره موســوی بــه‬ ‫طرفیــت ســیدکاظم‪ ،‬ســیدمحمد‪ ،‬سیدحســین موســوی قــرار تحریــر ترکــه مرحــوم ســیدعلی‬ ‫موســوی فرزنــد سیدعیســی در شــورای حــل اختــاف شــماره ســه صــادر و وقــت اجــرای قــرار‬ ‫ســاعت ‪ 10‬مــورخ ‪ 1399/5/28‬تعییــن گردیــده‪ .‬لــذا از ورثــه یــا نماینــده قانونــی انهــا‪،‬‬ ‫بســتانکاران و مدیونیــن بــه متوفــی و کســانی دیگــری کــه حقــی بــر ترکــه متوفــی دارنــد‬ ‫دعــوت می شــود در موعــد مذکــور در محــل ایــن شــورا واقــع در شهرســتان رامهرمــز حاضــر‬ ‫شــوند‪ .‬عــدم حضــور مدعویــن مانــع اجــرای قــرار نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫کاظــم پورخضــر‪ ،‬قاضــی شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫م الــف ‪12/176‬‬ ‫رامهرمــز‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای علــی پاشــاه نامــی دارای شماره شناســنامه ‪ 925‬بشــرح دادخواســت تقدیمــی از شــورای‬ ‫حــل اختــاف حــوزه شــماره پنــج گنــاوه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن‬ ‫توضیــح داده کــه شــادروان غــزال ارمندتجــر بــه شماره شناســنامه ‪ -‬صــادره از گنــاوه در تاریــخ‬ ‫‪ 1398/9/18‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت‬ ‫بــه‪ -1 :‬علــی پاشــاه نامــی ش ش ‪ 925‬متولــد ‪ -2 ،1331‬مرواریــد نامــی ش ش ‪ 924‬متولــد‬ ‫‪ 1326‬والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا چنانچــه اشــخاص اعتــراض دارنــد و یــا وصیتنام ـه ای از متوفــی نزدشــان باشــد‬ ‫در تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف تقدیــم واال گواهــی صــادر‬ ‫می گــردد ضمنــاً هــر وصیتنامــه ی ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از‬ ‫درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫غالمرضــا حیــدری‪ ،‬رئیــس شــعبه ســوم شــورای حــل اختــاف‬ ‫شــماره ‪125‬‬ ‫گنــاوه‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای خدابخــش رســتمی دارای شماره شناســنامه ‪ 325‬بشــرح دادخواســت تقدیمــی از‬ ‫شــورای حــل اختــاف حــوزه شــماره پنــج گنــاوه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و‬ ‫چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان شــازینب رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 2‬صــادره از گنــاوه‬ ‫در تاریــخ ‪ 1373/4/10‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه ان مرحــوم‬ ‫منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬خدابخــش رســتمی ش ش ‪ 325‬متولــد ‪ -2 ،1325‬طــا رســتمی‬ ‫ش ش ‪ 374‬متولــد ‪ -3 1329‬زینــب رســتمی ش ش ‪ 2‬متولــد ‪ 1316‬والغیــر‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا چنانچــه‬ ‫اشــخاص اعتــراض دارنــد و یــا وصیتنام ـه ای از متوفــی نزدشــان باشــد در تاریــخ نشــر اگهــی‬ ‫ظــرف یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف تقدیــم واال گواهــی صــادر می گــردد ضمن ـاً هــر‬ ‫وصیتنام ـه ی ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و‬ ‫بالاثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫غالمرضــا حیــدری‪ ،‬رئیــس شــعبه ســوم شــورای حــل اختــاف‬ ‫شــماره ‪126‬‬ ‫گنــاوه‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم زینــب خزائــی دارای شماره شناســنامه ‪ 6‬بشــرح دادخواســت تقدیمــی از شــورای‬ ‫حــل اختــاف حــوزه شــماره پنــج گنــاوه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن‬ ‫توضیــح داده کــه شــادروان حســن زارعــی بــه شماره شناســنامه ‪ 8‬صــادره از گنــاوه در تاریــخ‬ ‫‪ 1332/10/5‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت‬ ‫بــه‪ -1 :‬محمــد زارعــی ش ش ‪ 11‬متولــد ‪ -2 ،1286‬خــاور زارعــی ش ش ‪ 10‬متولــد ‪،1295‬‬ ‫‪ -3‬مریم خانــم زارعــی ش ش ‪ 9‬متولــد ‪ 1269‬والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا چنانچــه اشــخاص اعتــراض دارنــد و‬ ‫یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نزدشــان باشــد در تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورای‬ ‫حــل اختــاف تقدیــم واال گواهــی صــادر می گــردد ضمن ـاً هــر وصیتنام ـه ی ســری و رســمی‬ ‫کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫کبــری جاویــده‪ ،‬عضــو شــعبه ســوم شــورای حــل اختــاف‬ ‫شــماره ‪124‬‬ ‫گنــاوه‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حســین توســلی پور دارای شماره شناســنامه ‪ 12082‬بشــرح دادخواســت تقدیمــی از‬ ‫شــورای حــل اختــاف حــوزه شــماره پنــج گنــاوه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و‬ ‫چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان عبدالرضــا توســلی پور بــه شماره شناســنامه ‪ 580‬صــادره از‬ ‫گنــاوه در تاریــخ ‪ 98/3/23‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه ان مرحــوم‬ ‫منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬حمیــد توســلی پور ش ش ‪ 5‬متولــد ‪ -2 ،1345‬حســین توســلی پور‬ ‫ش ش ‪ 12082‬متولــد ‪ -3 ،1360‬معصومــه توســلی پور ش ش ‪ 5177‬متولــد ‪ -4 ،1348‬مرضیــه‬ ‫توســلی پور ش ش ‪ 5178‬متولــد ‪ -5 ،1349‬شــریفه توســلی پور ش ش ‪ 7154‬متولــد ‪،1355‬‬ ‫‪ -6‬بلقیــس میمــدی ش ش ‪ 361‬متولــد ‪ 1326‬والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا چنانچــه اشــخاص اعتــراض دارنــد و‬ ‫یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نزدشــان باشــد در تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورای‬ ‫حــل اختــاف تقدیــم واال گواهــی صــادر می گــردد ضمن ـاً هــر وصیتنام ـه ی ســری و رســمی‬ ‫کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫غالمرضــا حیــدری‪ ،‬رئیــس شــعبه ســوم شــورای حــل اختــاف‬ ‫شــماره ‪123‬‬ ‫گنــاوه‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت‪ ،‬ســند‪ ،‬فاکتــور فــروش و بــرگ ســبز خــودرو وانــت پیــکان بــه رنــگ ســفید روغنــی مدل‬ ‫‪ 1388‬بــه شــماره پــاک ‪233 -24‬س‪ 52‬و شــماره موتــور ‪ 11487058172‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ 805131‬مربــوط بــه خانــم شــوکت مــرادی زاده مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫بــه موجــب تبصــره مــاده ‪ 13‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون فوق االشــاره تحدیــد حــدود قانــون‬ ‫ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی در پــاک ‪ 18‬شهرســتان اســام ابــاد غــرب کــه بــه‬ ‫موجــب رای شــماره ‪ 139860316002002278‬هیــات حــل اختــاف منــدرج در قانــون بــه‬ ‫نــام خانــم فــردوس شــرفخانی بــه شماره شناســنامه ‪ 216‬فرزنــد علی مــردان صــادره از اســام‬ ‫ابــاد غــرب از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 180/30‬مترمربــع در روز شــنبه‬ ‫تاریــخ ‪ 1399/05/04‬راس ســاعت ‪ 11/30‬در محــل وقــوع ملــک انجــام خواهــد شــد‪ .‬لــذا‬ ‫بــه موجــب ایــن اگهــی بــه کلیــه مالکیــن پالک هــای مجــاور اخطــار می گــردد کــه در روز‬ ‫و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند‪ .‬مطابــق مــاده ‪ 15‬قانــون ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک چنانچــه تقاضاکننــده در موقــع تحدیــد حــدود خــود یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد‬ ‫ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد حــدود خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مطابــق مــاده ‪ 20‬قانــون ثبــت اســناد مجاورینــی کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی‬ ‫حقــی بــرای خــود قائــل هســتند می تواننــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و درغیراینصــورت اداره ثبــت اســناد‬ ‫بــدون توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/04/11 :‬‬ ‫محمــد عباســی‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اســام‬ ‫‪/1/111‬الــف‬ ‫ابــاد غــرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫حیــدر ارمنــد شماره شناســنامه ‪ 550‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981320‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان علی اکبــر ارمنــد بــه شماره شناســنامه ‪ 79‬در تاریــخ ‪ 1365/10/21‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬اخــزر محمــدی فرزنــد‬ ‫عزیــز بــه ش ش ‪ 283‬صــادره از اســام ابــاد غــرب همســر متوفــی ‪ -2‬علی اصغــر ارمنــد فرزنــد‬ ‫علی اکبــر بــه ش ش ‪ 167‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -3‬شــاهزنان ارمنــد‬ ‫فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش ‪ 166‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ســلطنت‬ ‫ارمنــد فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش ‪ 191‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -5‬تــوران‬ ‫ارمنــد فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش ‪ 347‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -6‬ایــران‬ ‫ارمنــد فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش ‪ 668‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -7‬پروانــه‬ ‫ارمنــد فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش ‪ 3330307196‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -8‬علی عســکر ارمنــد فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش ‪ 567‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -9‬شهســوار ارمنــد فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش ‪ 346‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -10‬عبدالســتار ارمنــد فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش ‪ 568‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -11‬نیم تــاج ارمنــد فرزنــد علی اکبــر بــه ش ش ‪ 237‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد‬ ‫از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم مهنــاز احمــدی شماره شناســنامه ‪ 1019‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900451‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان فــردوس پــارش بــه شماره شناســنامه ‪ 517‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1398/12/06‬اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬مهنــاز احمــدی‬ ‫فرزنــد اقاجــان بــه ش ش ‪ 1019‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬مــروت احمــدی فرزنــد اقاجــان بــه‬ ‫ش ش ‪ 747‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬شــهناز احمــدی فرزنــد اقاجــان بــه ش ش ‪ 817‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬فرحنــاز احمــدی فرزنــد جــان بــه ش ش ‪ 941‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬حاتــم احمــدی فرزنــد‬ ‫اقاجــان بــه ش ش ‪ 3340409285‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬غالمرضــا احمــدی فرزنــد اقاجــان بــه‬ ‫ش ش ‪ 1053‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد‬ ‫از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫حیــدر ارمنــد شماره شناســنامه ‪ 550‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99001322‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان اهــو ارمنــد بــه شماره شناســنامه ‪ 197‬در تاریــخ ‪ 1391/08/16‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬مــراد درویشــی فرزنــد‬ ‫علیمــراد بــه ش ش ‪ 1513‬همســر متوفــی ‪ -2‬تــورج درویشــی فرزنــد مــراد بــه ش ش ‪3208‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -3‬عبدالرضــا درویشــی فرزنــد مــراد بــه ش ش ‪ 9151‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬فوزیــه‬ ‫درویشــی فرزنــد مــراد بــه ش ش ‪ 9149‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬گیتــی درویشــی فرزنــد مــراد بــه‬ ‫ش ش ‪ 10410‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬مرضیــه درویشــی فرزنــد مــراد بــه ش ش ‪ 6592‬فرزنــد‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬تیر ‪ - 1399‬شماره ‪2011‬‬ ‫متوفــی ‪ -7‬ملــوس درویشــی فرزنــد مــراد بــه ش ش ‪ 5448‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم روح انگیــز خســروابادی شماره شناســنامه ‪ 534‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100184‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان منوچهــر خســروابادی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 109‬در تاریــخ ‪ 1386/03/12‬اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪-1 :‬‬ ‫روح انگیــز خســروابادی فرزنــد منوچهــر بــه ش ش ‪ 3340327815‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬بتــول‬ ‫خســروابادی فرزنــد منوچهــر بــه ش ش ‪ 3330253703‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬مــراد خســروابادی‬ ‫فرزنــد منوچهــر بــه ش ش ‪ 3340327823‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬حاجیمــراد خســروابادی فرزنــد‬ ‫منوچهــر بــه ش ش ‪ 3340329648‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬غالمرضــا خســروابادی فرزنــد منوچهــر‬ ‫بــه ش ش ‪ 3340331375‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬بــدری خســروابادی فرزنــد منوچهــر بــه ش ش‬ ‫‪ 3340327807‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬زینــب دژاهنــگ فرزنــد فرضعلــی بــه ش ش ‪3341405828‬‬ ‫همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم روح انگیــز خســروابادی شماره شناســنامه ‪ 3340327815‬بــه اســتناد شــهادتنامه و‬ ‫گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثه درخواســتی بــه شــماره ‪ 99057100185‬تقدیم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان زینــب دژاهنــگ بــه شماره شناســنامه ‪7‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1388/06/04‬اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬روح انگیــز‬ ‫خســروابادی فرزنــد منوچهــر بــه ش ش ‪ 3340327815‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬بتــول خســروابادی‬ ‫فرزنــد منوچهــر بــه ش ش ‪ 3330253703‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬مــراد خســروابادی فرزنــد‬ ‫منوچهــر بــه ش ش ‪ 3340327823‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬حاجی مــراد خســروابادی فرزنــد‬ ‫منوچهــر بــه ش ش ‪ 3340329648‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬غالمرضــا خســروابادی فرزنــد منوچهــر‬ ‫بــه ش ش ‪ 3340331375‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬بــدری خســروابادی فرزنــد منوچهــر بــه ش ش‬ ‫‪ 3340327807‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان‬ ‫باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو وانــت پیــکان بــه رنــگ ســفید مــدل ‪ 1391‬بــا شــماره پــاک‬ ‫‪568 -22‬و‪ 22‬بــه شــماره موتــور ‪ 114F0027798‬و شــماره شاســی ‪ NAAA46AA4CG353533‬بــه‬ ‫نــام مســعود فوالدی منصــوری مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1399603160020003838‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک اســام ابــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای صالــح توخنــی فرزنــد‬ ‫علی حســن بشماره شناســنامه ‪ 413‬صــادره از اســام ابــاد غــرب در ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 218.98‬مترمربــع پــاک ‪ 2640‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی واقــع در اســام‬ ‫ابــاد غــرب‪ ،‬شهرســتانی‪ ،‬خیابــان شــهیدمرتضی باقــری شــامل مبایعه نامــه عــادی و عــدم‬ ‫دسترســی بــه مالــک اولیــه خریــداری شــده از عبدالرضــا معطرپــور محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪.‬‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/04/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/04/11 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای معیــن میرزایــی شماره شناســنامه ‪ 3330280425‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900028‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده‬ ‫و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان خیــدان میرزایــی بــه شماره شناســنامه ‪455‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1398/12/22‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬زیبــا‬ ‫پویان فــر فرزنــد صیدمحمــد بــه ش ش ‪ 425‬صــادره از اســام ابــاد غــرب همســر متوفــی ‪-2‬‬ ‫معیــن میرزایــی فرزنــد خیــدان بــه ش ش ‪ 3330280425‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -3‬میثــم میرزایــی فرزنــد خیــدان بــه ش ش ‪ 5684‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -4‬پوریــا میرزایــی فرزنــد خیــدان بــه ش ش ‪ 3330352108‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ســمیرا میرزایــی فرزنــد خیــدان بــه ش ش ‪ 3330016078‬صــادره از‬ ‫اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -6‬خدابــس غالمــی فرزنــد عبــاس بــه ش ش ‪3341459669‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از‬ ‫متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حیــدر ارمنــد شماره شناســنامه ‪ 550‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981325‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ابراهیــم ارمنــد بــه شماره شناســنامه ‪ 564‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1395/08/16‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فخریــه شــیرزادی‬ ‫فرزنــد علی محمــد بــه ش ش ‪ 71‬صــادره از گیالنغــرب همســر متوفــی ‪ -2‬بهمــن ارمنــد‬ ‫فرزنــد ابراهیــم بــه ش ش ‪ 521‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -3‬بهــزاد ارمنــد فرزنــد‬ ‫ابراهیــم بــه ش ش ‪ 16‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -4‬مریــم ارمنــد فرزنــد ابراهیــم‬ ‫بــه ش ش ‪ 1633‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -5‬زینــب ارمنــد فرزنــد ابراهیــم‬ ‫بــه ش ش ‪ 15202‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -6‬فاطمــه ارمنــد فرزنــد‬ ‫ابراهیــم بــه ش ش ‪ 107‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ســیدامید رهبــرزاده بــه شماره شناســنامه ‪ 3999‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900429‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ســیدفریدون چتربهــر بــه شماره شناســنامه ‪999‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1367/11/09‬اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد‬ ‫از‪ -1 :‬عــزت عباســی فرزنــد لطف الــه بــه ش ش ‪ 10‬همســر متوفــی ‪ -2‬ســیدامید رهبــرزاده‬ ‫فرزنــد ســیدفریدون بــه ش ش ‪ 3999‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬پریســا چتربهــر فرزنــد ســیدفریدون‬ ‫بــه ش ش ‪ 546‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬سیده ســمیرا رهبــرزاده فرزنــد ســیدفریدون بــه ش ش‬ ‫‪ 11271‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ســیما عباســی فرزنــد سیدحســن بــه ش ش ‪ 162‬مــادر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بحکایــت پرونــده ‪ ۹۹۰۹۹۸۸۹۶۰۲۰۰۱۵۶‬شــعبه دوم شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫جوانــرود خانــم لیمــو میرابــی درخواســت صــدور گواهــی حصــر وراثــت را نمــوده اســت و‬ ‫بیــان داشــته شــادروان نــادر ترکشونددوســت در تاریــخ ‪ ۱۳۹۷/۷/۱۳‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫فــوت نمــوده و ورثــه اش عبارتنــد از‪ -۱ :‬ثریــا ترکاشــوند زایچــه‪ 1350 :‬ش ش‪ ۲۰۰ :‬کــد‬ ‫ملــی‪ ۳۲۳۰۴۶۲۴۹۱ :‬دختــر متوفــی ‪ -۲‬لیمــو میرابــی زایچــه‪ 1339 :‬ش ش‪ ۶۸۵ :‬کــد ملــی‪:‬‬ ‫‪ ۳۲۳۰۳۶۶۸۴۰‬همســر متوفــی ‪ -۳‬عالءالدیــن ترکشــوند زایچــه‪ 1360 :‬ش ش‪ ۶۳۵۵ :‬کــد‬ ‫ملــی‪ ۴۹۵۹۶۹۲۷۹۰ :‬پســر متوفــی ‪ -۴‬نازنیــن ترکشــوند زایچــه‪ 1362 :‬ش ش‪ ۷۰۹۸ :‬کــد‬ ‫ملــی‪ ۴۹۵۹۷۰۰۲۸۹ :‬دختــر متوفــی ‪ -۵‬طــاوس ترکشــوند زایچــه‪ 1352 :‬ش ش‪ ۲۰۱ :‬کــد‬ ‫ملــی‪ ۴۳۲۳۰۴۶۲۵۰۵ :‬دختــر متوفــی ‪ -۶‬رقیــه ترکشــوند زایچــه‪ 1369 :‬ش ش‪ :‬اختصاصــی‬ ‫کــد ملــی‪ ۴۹۵۰۰۳۱۶۳۵ :‬دختــر متوفــی ‪ -۷‬نجم الدیــن ترکشــوند زایچــه‪ 1366 :‬ش ش‪:‬‬ ‫‪ ۲۸۱۸‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۹۶۸۰۸۷ :‬پســر متوفــی ‪ -۸‬بهاالدیــن ترکشــوند زایچــه‪ 1357 :‬ش ش‪:‬‬ ‫‪ ۶۰۰۱‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۶۸۹۲۶۹ :‬پســر متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد‬ ‫کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنام ـه ای از متوفــی نــزد‬ ‫وی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا اعــام نمایــد‬ ‫درغیراینصــورت شــورا گواهــی را صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنام ـه ای جــز ســری یــا‬ ‫رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شهناز کارگر‪ ،‬مسئول دفتر شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بــه حکایــت پرونــده کالســه ‪ ۹۹۰۰۱۳۸‬شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫جوانــرود اقــای احمــد غفــوری بــا شماره شناســنامه ‪ ۳۱‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫فــوت و رونوشــت شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ ۹۹۰۰۱۳۸‬تقدیــم ایــن شــورا‬ ‫نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ژیــار غفــوری بــه شماره شناســنامه‬ ‫اختصاصــی بــه تاریــخ ‪ ۱۳۹۹/۱/۲۳‬درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -۱ :‬ســیما‬ ‫کریمــی فرزنــد عبدالرحمــان بــه شماره شناســنامه‪ ۱۸۶ :‬بــا کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۸۴۲۰۷۵ :‬متولــد‪:‬‬ ‫‪ ۱۳۴۱/۰۴/۰۶‬دختــر متوفــی ‪ -۲‬معصومــه کریمــی فرزنــد عبدالرحمــان بــه شماره شناســنامه‪:‬‬ ‫‪ ۱۸۵‬بــا کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۸۴۲۰۶۷ :‬متولــد‪ ۱۳۴۰/۰۳/۰۵ :‬دختــر متوفــی ‪ -۳‬ســلطنت کریمــی‬ ‫فرزنــد عبدالرحمــان بــه شماره شناســنامه‪ ۱۶۰ :‬بــا کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۸۴۱۸۲۶ :‬متولــد‪۱۳۴۰/۱۰/۰۲ :‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -۴‬صدیــق کریمــی فرزنــد عبدالرحمــان بــه شماره شناســنامه‪ ۲۵۲۹ :‬بــا کــد ملــی‪:‬‬ ‫‪ ۴۹۵۹۹۶۵۱۹۳‬متولــد‪ ۱۳۶۵/۰۱/۰۱ :‬پســر متوفــی ‪ -۵‬ناصــر کریمــی فرزنــد عبدالرحمــان بــه‬ ‫شماره شناســنامه‪ ۱۸۷ :‬بــا کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۸۴۲۰۸۳ :‬متولــد‪ ۱۳۴۲/۰۵/۰۵ :‬پســر متوفــی ‪ -۶‬قاســم‬ ‫کریمــی فرزنــد عبدالرحمــان بــه شماره شناســنامه‪ ۳۶۱۰ :‬بــا کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۶۶۵۳۶۱ :‬متولــد‪:‬‬ ‫‪ ۱۳۵۵/۰۶/۰۱‬پســر متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جراید کثیراالنتشــار اگهــی می گردد‬ ‫تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنام ـه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن اگهــی‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا اعــام نمایــد درغیراینصــورت شــورا گواهــی را صــادر و هرگونــه‬ ‫اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از درجــه اعتبار ســاقط‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حسیبه منوچهری‪ ،‬مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بــه حکایــت پرونــده کالســه ‪ 99099889601000۱۶۱‬شــعبه اول شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان جوانــرود اقــای یوســف عبــدی درخواســت صــدور گواهــی حصــر وراثــت را نمــوده‬ ‫اســت و بیــان داشــته شــادروان زیبــا قــادری در تاریــخ ‪ ۱۳۹۸/۰۹/۲۳‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫فــوت نمــوده و ورث ـه اش عبارتنــد از‪ -۱ :‬یعقــوب عبــدی زایچــه‪ ۱۳۳۸/۰۴/۰۹ :‬ش ش‪ ۱۱۵ :‬کــد‬ ‫ملــی‪ ۵۹۵۹۵۷۹۶۶۹ :‬پســر متوفــی ‪ -۲‬امینــه عبــدی زایچــه‪ ۱۳۵۱/۰۶/۰۱ :‬ش ش‪ ۱۹۳ :‬کــد‬ ‫ملــی‪ ۵۹۵۹۵۸۰۴۴۶ :‬پســر متوفــی ‪ -۳‬احمــد عبــدی زایچــه‪ ۱۳۴۰/۰۶/۰۲ :‬ش ش‪ ۱۱۶ :‬کــد ملی‪:‬‬ ‫‪ ۵۹۵۹۵۷۹۶۸۸‬پســر متوفــی ‪ -۴‬محبوبــه عبــدی زایچــه‪ ۱۳۴۴/۰۷/۰۲ :‬ش ش‪ ۱۸۸ :‬کــد ملــی‪:‬‬ ‫‪ ۵۹۵۹۸۵۵۶۷۴‬دختــر متوفــی ‪ -۵‬یوســف عبــدی زایچــه‪ ۱۳۳۶/۰۳/۰۴ :‬ش ش‪ ۱۱۴ :‬کــد ملــی‪:‬‬ ‫‪ ۵۹۵۹۵۷۹۶۵۰‬پســر متوفــی ‪ -۶‬خاتــون عبــدی زایچــه‪ ۱۳۳۰/۰۷/۰۱ :‬ش ش‪ ۱۱۲ :‬کــد ملــی‪:‬‬ ‫‪ ۵۹۵۹۵۷۹۶۳۴‬دختــر متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی‬ ‫می گــردد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد یــا وصیتنام ـه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫ایــن اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــا ایــن شــورا اعــام نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت شــورا گواهــی را‬ ‫صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنامــه جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از‬ ‫درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫عصمت عبدالهی‪ ،‬مسئول دفتر شعبه اول شورای اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم گالویــژ سیدرســتمی دارای شناســنامه ‪ 5959652521‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه بایگانــی‬ ‫‪ 9900158‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده که شــادروان‬ ‫محمدصالــح سیدرســتمی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5959655292‬در تاریــخ ‪ 1391/11/19‬در اقامتــگاه‬ ‫دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬نازنیــن سیدرســتمی فرزنــد‬ ‫محمدصالــح متولــد ‪ 1345/4/4‬بــا کــد ملــی ‪ 5959656736‬دختــر متوفــی ‪ -2‬عمــر سیدرســتمی‬ ‫فرزنــد محمدصالــح متولــد ‪ 1345/4/1‬بــا کــد ملــی ‪ 5959657971‬پســر متوفــی ‪ -3‬محمــد‬ ‫سیدرســتمی فرزنــد صالــح متولــد ‪ 1361/6/30‬بــا کــد ملــی ‪ 5950009347‬پســر متوفــی ‪ -4‬فریــده‬ ‫سیدرســتمی فرزنــد محمدصالــح متولــد ‪ 1348/1/1‬بــا کــد ملــی ‪ 5959657414‬دختــر متوفــی ‪-5‬‬ ‫فاطمــه سیدرســتمی فرزنــد محمدصالــح متولــد ‪ 1374/4/20‬بــا کــد ملــی ‪ 5950009363‬دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -6‬علــی سیدرســتمی فرزنــد محمدصالــح متولــد ‪ 1337/5/12‬بــا کــد ملــی ‪5950060016‬‬ ‫پســر متوفــی ‪ -7‬صبــاح سیدرســتمی فرزنــد محمدصالــح متولــد ‪ 1362/5/15‬بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5950009355‬پســر متوفــی ‪ -8‬یــاور سیدرســتمی فرزنــد محمدصالــح متولــد ‪ 1340/6/1‬بــا کــد‬ ‫ملــی ‪ 5959658641‬پســر متوفــی ‪ -9‬امنــه رســتمی فرزنــد محمــود متولــد ‪ 1316/6/10‬بــا کــد ملی‬ ‫‪ 5950083490‬همســر متوفــی ‪ -10‬گالویــژ سیدرســتمی فرزنــد محمدصالــح متولــد ‪ 1350/7/1‬بــا‬ ‫کــد ملــی ‪ 5959657521‬دختــر متوفــی وغیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هر کســی اعتراضــی دارد‬ ‫و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه به شــورا ارایــه نماید‬ ‫واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫استان کرمانشاه شهرستان ثالث باباجانی تازه اباد‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بــه حکایــت پرونــده کالســه ‪ ۹۹۰۰۱۸۳‬شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫جوانــرود اقــای صــادق احمــدی بــا شماره شناســنامه ‪ ۳۰۵۹‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫فــوت و رونوشــت شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ ۹۹۰۰۱۸۳‬تقدیــم ایــن شــورا نمــوده‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان احمــد احمــدی بــه شماره شناســنامه ‪ ۱۸۵‬بــه تاریــخ‬ ‫‪ ۱۳۹۹/۳/۲۳‬درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -۱ :‬بــال احمــدی فرزنــد احمــد‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ ۴۹۵۰۱۴۷۷۵۷‬متولــد ‪ ۱۳۷۵‬پســر متوفــی ‪ -۲‬ســمیرا احمــدی فرزنــد‬ ‫احمــد بــه شماره شناســنامه ‪ ۴۹۵۰۱۰۴۱۵۲‬متولــد‪ ۱۳۷۲‬دختــر متوفــی ‪ -۳‬صــادق احمــدی‬ ‫فرزنــد احمــد بــه شماره شناســنامه ‪ ۳۰۵۹‬متولــد ‪ ۱۳۶۶‬پســر متوفــی ‪ -۴‬رقیــه احمــدی فرزنــد‬ ‫احمــد بــه شماره شناســنامه ‪ ۶۳۶‬متولــد ‪ ۱۳۶۴‬دختــر متوفــی ‪ -۵‬فــروزان احمــدی فرزنــد‬ ‫احمــد بــه شماره شناســنامه ‪ ۳۳۵۱‬متولــد ‪ ۱۳۵۶‬دختــر متوفــی ‪ -۶‬فــاروق احمــدی فرزنــد‬ ‫احمــد بــه شماره شناســنامه ‪ ۱۴۰‬متولــد ‪ ۱۳۵۸‬پســر متوفــی ‪ -۷‬افســانه احمــدی فرزنــد احمــد‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ ۳۳۵۰‬متولــد ‪ ۱۳۵۴‬دختــر متوفــی ‪ -۸‬فانــوس رحمانیــان فرزنــد حســین‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ ۴۰۷‬متولــد ‪ ۱۳۳۴‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از‬ ‫جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد یــا وصیتنامـه ای از متوفــی‬ ‫نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن شــورا اعــام نمایــد‬ ‫درغیراینصــورت شــورا گواهــی را صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنام ـه ای جــز ســری یــا‬ ‫رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حسیبه منوچهری‪ ،‬مسئول دفتر شعبه چهارم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱3‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316001004192‬مــورخ ‪ 98/10/26‬هیــات اول‪/‬دوم موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی ملــک کرمانشــاه ناحیــه یــک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم شــیرین‬ ‫فرامرضی رزیــن فرزنــد نصرالــه بشماره شناســنامه ‪ 439‬کــد ملــی ‪ 3252153831‬صــادره‬ ‫از کرمانشــاه در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 107.02‬مترمربــع در محــدوده‬ ‫اراضــی پــاک ‪ 27‬فرعــی از ‪ 139‬اصلــی واقــع در بخــش یــک حومــه کرمانشــاه بــه ادرس بلــوار‬ ‫طاقبســتان بلــوار ‪ 45‬متــری نبــوت کوچــه ســوم پــاک ‪ 52‬خریــداری از مالــک رســمی مشــاعی‬ ‫اقــای عیســی زارعــی فرزنــد محمدعلــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/03/26 :‬‬ ‫جعفر نظری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱3‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316002000339‬هیــات اول موضــوع قانون تعییــن تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫اســام ابــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای علی حســن رجبــی فرزنــد علی مــردان‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 1155‬صــادره از اســام ابــاد غــرب در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه‬ ‫مســاحت ‪ 34‬مترمربــع پــاک ‪ 218‬فرعــی از ‪ 3‬اصلــی واقــع در اســام ابــاد غــرب‪ -‬خیابــان ‪20‬‬ ‫متــری دانــش ‪ 8‬شــامل مبایعه نامــه عــادی و عــدم دسترســی بــه مالــک اولیــه محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/04/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/03/26 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی مزایده «اصالحیه مبلغ مزایده شماره ‪ 9910466145900010‬مورخ ‪»1399/04/07‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده کالســه ‪ 982307‬اجرایــی حکــم بــه فــروش ملــک کــه در ایــن اجــرا امــوال جهت‬ ‫اجــرای مفــاد حکــم توســط کارشــناس رســمی دادگســتری قیمت گــذاری گردیــده اســت‪ .‬یکدســتگاه‬ ‫منــزل مســکونی بــا مســاحت عرصــه بــه مســاحت ‪ 296‬مترمربــع واقــع در خیابــان پیــام اوران‪،‬‬ ‫حدفاصــل خیابان هــای نبــوت و ایــران‪ ،‬کــه س ـه دانگ ان بــه نــام عفــت بزنجانــی و س ـه دانگ دیگــر‬ ‫بــه نــام امیــد ایتــی بــه شــماره ثبــت ‪ 2083‬اصلــی بخــش ‪ 3‬دزفــول می باشــد‪ .‬لــذا امــوال در روز‬ ‫یکشــنبه ‪ 1399/05/05‬راس ســاعت ‪ 9-11‬صبــح از طریــق مزایــده حضــوری در محــل دفتــر‬ ‫اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول بــه معــرض فــروش گــذارده می شــود‪ .‬طالبیــن می تواننــد‬ ‫در مــدت پنــج روز قبــل از روز مزایــده بــا هماهنگــی اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری دزفــول در‬ ‫وقــت اداری از امــوال مذکــور بازدیــد نماینــد‪ .‬مزایــده از قیمــت پایــه ‪ 59.329.700.000‬ریــال (ارزش‬ ‫ملــک بــدون درنظــر گرفتــن دیــون احتمالــی) شــروع می شــود‪ .‬برنــده مزایــده کســی اســت کــه‬ ‫باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد‪ .‬مزایــده راس ســاعت ‪ 9‬صبــح در شــعبه اجــرای احــکام مدنــی‬ ‫دادگســتری دزفــول شــروع و ســاعت ‪ 11‬صبــح همــان روز خاتمــه می یابــد‪ .‬برنــده مزایــده بایــد ‪%10‬‬ ‫بهــا را فی المجلــس بــه عنــوان ســپرده بــه قیمــت اجــرای احــکام مدنــی پرداخــت نمایــد و حداکثــر‬ ‫ظــرف یــک مــاه بقیــه بهــای مــورد مزایــده را بــه صنــدوق دادگســتری دزفــول تودیــع و قبــض ان‬ ‫را بــه اجــرا تســلیم نمایــد تــا اقدامــات بعــدی انجــام شــود درغیراینصــورت ســپرده او پــس از کســر‬ ‫هزینه هــای مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد‪ .‬هزینه هــای نقــل و انتقــال و غیــره ک ً‬ ‫ال بــه‬ ‫عهــده برنــده مزایــده خواهــد بــود‪ .‬در ضمــن شــرکت کنندگان در مزایــده بایســتی مبلــغ ‪ 10‬درصــد‬ ‫قیمــت پیشــنهادی خــود را بــه صــورت چــک تضمیــن شــده معتبــر همــراه بــا پیشــنهاد خــود بــه‬ ‫اجــرای احــکام مدنــی ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫اردشیر شلوپور‪ ،‬مدیر اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان دزفول‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960312001003739‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض کالســه ‪ 1398114412001001474‬متقاضــی اســام فرخی کردمحلــه فرزنــد‬ ‫رحیــم شناســنامه ‪ 2‬کــد ملــی ‪ 2249411808‬صــادره از کردکــوی واقــع در اراضــی باکرمحلــه‬ ‫در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده بــه مســاحت ‪ 100‬مترمربــع پالک‬ ‫‪ 3267‬فرعــی از ‪ 108‬اصلــی بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبــت گــرگان طبــق رای صــادره حکایــت از انتقــال‬ ‫از مالــک رســمی دارد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز‬ ‫اگهــی می شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99/4/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشارنوبت اول‪99/3/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 4233‬علی برقی‪ ،‬ریس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام م ـی دارد ســند مالکیــت و کارت خــودرو ســواری ســاینا بــه رنــگ ســفید‬ ‫مــدل ‪ 1398‬بــه شــماره انتظامــی ‪294‬ن‪ -17‬ایــران ‪ 19‬بــا شــماره موتــور ‪ M15/8817355‬و‬ ‫شــماره شاســی ‪ 5841237NAS831100K‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند موتورســیکلت تیزپرتــوس تیــپ ‪ 125‬مــدل ‪ 1391‬بــه شــماره پــاک‬ ‫‪ 72638-767‬و شــماره موتــور ‪ 125N3N000774‬و شــماره شاســی ‪ N3N***125T9138450‬بــه‬ ‫مالکیــت عبدالــه اهنپــوش مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫اگهی اخطاریه ماده ‪ – 101‬اموال غیرمنقول‬ ‫بدینوســیله بــه امیــر شــهابی بــه نشــانی فردیــس‪ ،‬خیابــان قریشــی‪ ،‬خیابــان ابرســانی‪ ،‬جنــب مصالح فروشــی بدهــکار پرونــده کالســه ‪ 9701268‬ابــاغ می گــردد‬ ‫بــه موجــب گــزارش مــورخ ‪ 99/4/5‬کارشــناس رســمی دادگســتری‪ ،‬پــاک ثبتــی ‪ 163/65884‬قطعــه ‪ 3‬بــه مبلــغ ‪ 4/500/000/000‬ریــال ارزیابــی گردیــده‪ .‬لــذا‬ ‫چنانچــه بــه مبلــغ ارزیابــی پــاک مذکــور معتــرض می باشــید‪ ،‬اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ ابــاغ ایــن اخطاریــه بــه ضمیمــه فیــش‬ ‫بانکــی دســتمزد کارشــناس هیــات ســه نفــره بــه مبلــغ ‪ 37/500/000‬ریــال بــه حســاب کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری بــه شــماره ‪0125002500000‬‬ ‫بانــک ملــی بــه دفتــر ایــن اجــرا تســلیم نماییــد‪ .‬ضمنـاً بــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد یــا فاقــد فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس هیــات باشــد ترتیــب اثــر‬ ‫داده نخواهــد شــد‪ .‬ده روز پــس از انتشــار اگهــی اخطــار ابــاغ شــده محســوب می گــردد‪.‬‬ ‫م الف ‪/99/71134‬ف‬ ‫والح واجاری‪ ،‬معاون واحد اجرای ثبت کرج‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شــهرداری گیــان غــرب در نظــر دارد مناقصــات عمومــی بــه شــرح جــدول ذیــل را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی‬ ‫دولــت برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــات از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی‬ ‫پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجــام خواهــد شــد‬ ‫و الزم اســت مناقصه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی‪ ،‬مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای‬ ‫الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح خدمات‬ ‫شماره فراخوان‬ ‫‪1‬‬ ‫نگهداری فضای سبز و جمع اوری و حمل زباله و رفت و‬ ‫روب سطح شهر گیالن غرب‬ ‫‪2099005727000014‬‬ ‫توضیحات‬ ‫اول‬ ‫تاریخ انتشار مناقصات در سامانه‪1399/04/11 :‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصات از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪1399/04/14‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪1399/04/24‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬مورخه ‪ 1399/04/25‬می باشد‪.‬‬ ‫جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــات و ارائــه پاکت هــای پیشــنهادی بــه ادرس گیــان غــرب‪،‬‬ ‫خیابــان شــهیدرجایی‪ ،‬بــاغ فالحــت‪ ،‬شــهرداری گیــان غــرب مراجعــه و یــا بــا شــماره تلفــن ‪ 083-43222401-2‬تمــاس‬ ‫حاصــل فرماییــد‪.‬‬ ‫شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪021-41934‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 85193768 :‬و ‪ 88969737‬‬ ‫اموزش ‪5‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬تیر ‪ - 1399‬شماره ‪2011‬‬ ‫زنگ پژوهش‬ ‫کک چیست؟‬ ‫کک هــا حشــراتی از راســته ســیفوناپترا (لوله بــاالن)‬ ‫محســوب می شــوند کــه بــدون بــال‪ ،‬خون خــوار و بســیار‬ ‫کوچــک (حــدود ســه میلی متر) هســتند‪ .‬ایــن حشــرات‬ ‫قهوه ای رنــگ بــا وجــود نداشــتن بــال‪ ،‬حرکت هــای‬ ‫جهشــی دارنــد و حــدود ‪ 002‬برابــر طــول بــدن خــود‬ ‫پــرش می کننــد‪ .‬کک هــا بیشــتر از پســتانداران و گاهــی از‬ ‫پرنــدگان خون خــواری تغذیــه می کننــد‪.‬‬ ‫ مشخصات کک ها و نحوه زندگی ان ها‬‫کک هــا اغلــب منازلــی را کــه حیوانــات خانگــی ازجمله ســگ‬ ‫و گربــه در ان هــا نگــه داری می شــود؛ درگیــر می کننــد‪.‬‬ ‫چرخــه زندگــی کک هــا شــامل چهــار مرحلــه تخــم‪ ،‬الرو‪،‬‬ ‫شــفیره و بالــغ اســت‪ .‬کک روی میزبــان خــود تخم گــذاری‬ ‫می کنــد‪ ،‬چرخــه زندگــی کک معمــوالً در عــرض ســه تــا‬ ‫چهارهفتــه کامــل می شــود‪ .‬کک هــا ‪ 84‬ســاعت پــس از‬ ‫اولیــن خون خــواری‪ ،‬جفت گیــری کــرده و بــه تولیــد تخــم‬ ‫می پردازنــد‪.‬‬ ‫ راه های مقابله با کک زدگی‬‫‪ .1‬به محــض احســاس حرکــت کک بدنتــان را خیــس‬ ‫کــرده و موجــود را بگیریــد‬ ‫‪ .2‬مرتب فرش ها را با جاروبرقی تمیز کنید‬ ‫‪ .3‬شب از پتوهای پرزدار استفاده نکنید‬ ‫‪ .4‬لباس هــا را در اب جــوش انداختــه و در فضــای بــاز‬ ‫خشــک کنیــد‬ ‫‪ .5‬اگــر شــما متوجــه گــزش کک شــدید‪ ،‬محــل زخــم را‬ ‫بــا اب و صابــون بشــویید‬ ‫‪ .6‬استفاده از اسپری های ضدکک ضروری ست‬ ‫ راه حل های گیاهی مبارزه با کک‬‫گیاهانــی کــه دارای ترکیبــات موثــری درجهــت فــراری دادن‬ ‫کک هــا هســتند عبارت انــد از‪ :‬بابونــه‪ ،‬ســیر‪ ،‬اوکالیپتــوس‪،‬‬ ‫پونــه‪ ،‬شــمعدانی‪ ،‬روغــن درخــت چــای و اســطوخودوس‪.‬‬ ‫ در اثــر گــزش کک ایــا بیمــاری خاصــی بــرای شــخص‬‫به وجــود می ایــد؟‬ ‫بــا نی ـش زدن و مکیــدن خــون موجــودات انــواع ویروس هــا‪،‬‬ ‫انگل هــا و باکتری هــا را وارد بــدن خــود می کننــد‪.‬‬ ‫بعــد انســان یــا حیــوان دیگــری را نیــش می زننــد و‬ ‫به این ترتیــب بیماری هــا را انتقــال می دهنــد‪.‬‬ ‫ندا تقی زاده‬ ‫دبستان شهید اتحادی‬ ‫مزایا و معایب‬ ‫اموزش های مجازی‬ ‫امــوزش انالیــن پــس از رونــق اینترنــت و افزایــش نفــوذ ان میــان مــردم‬ ‫کاربــرد و اهمیــت زیــادی پیــدا کــرد‪ .‬در ماه هــای گذشــته کرونــا تــرم‬ ‫دوم ســال تحصیلــی ‪ 89-99‬را دس ـت خوش تغییــرات کــرد و بــا تعطیلــی‬ ‫مــدارس کالس درس بــه خانه هــا منتقــل شــد تــا این گونــه اینده ســازان‬ ‫مملکــت از راه دور بیاموزنــد‪ .‬به واســطه شــیوع ویــروس کرونــا مــدارس و‬ ‫دانشــگاه ها در کشــورهای درگیــر ایــن بیمــاری‪ ،‬تعطیــل شــدند و همــه‬ ‫اقــدام بــه ارائــه امــوزش از راه دور کردنــد‪ .‬اینترنــت گوشــی هوشــمند‪،‬‬ ‫لپ تــاپ و کامپیوتــر از ابزارهــای مهــم این روزهــا بــرای برقــراری‬ ‫کالس هــای مــدارس و دانشگاه هاســت کــه در ایــران هــم ازاین طریــق‬ ‫امــوزش بــه دانشــجویان و دانش امــوزان درحــال اجراســت‪ .‬اســتفاده از هــر‬ ‫تکنولــوژی مزایــا و معایــب مختــص بــه خــود را دارد‪.‬‬ ‫مزایا‬ ‫ کارامد و سریع بودن یکی از مزایاست‬‫ فــرض کنیــد فــردی شــاغل باشــد یــا دانش امــوز یــا دانشــجو‪ .‬بــرای‬‫شــرکت در یــک کالس بایــد یــک روز در هفتــه خــود را خالــی کنــد تــا‬ ‫بــه موسســه اموزشــی موردنظــر بــرود و ثبت نــام کنــد و تــا موقــع شــروع‬ ‫تــرم جدیــد کالس و به حد نساب رســیدن افــراد کالس صبــر کنــد؛ امــا‬ ‫همیــن کار را بــرای یــک کالس امــوزش الکتریکــی می تــوان در کمتــر از‬ ‫یــک ســاعت انجــام داد‪.‬‬ ‫ یکــی دیگــر از مزایــا انعطاف پذیــری و ســیاربودن اســت؛ چــون می تــوان‬‫در هــر زمــان و مکانــی کــه می خواهیــد به صــورت مجــازی کالس را انجــام‬ ‫د هید ‪.‬‬ ‫ از دیگــر مزایــا به روز بــودن محتــوا در سیســتم امــوزش مجازی ســت‪.‬‬‫ســرعت عرضــه و تولیــد محتــوا در سیســتم الکترونیکــی نســبت بــه محتوای‬ ‫چاپــی و فیزیکــی بیشــتر اســت و خیلــی ســریع می تــوان محتــوای جدیــد‬ ‫را بــه دانش امــوزان عرضــه کــرد‪.‬‬ ‫ و یکــی دیگــر از مزایــا کاهــش زمــان رفت وامــد اســت کــه از مهم تریــن‬‫مزایــای امــوزش مجازی ســت‪.‬‬ ‫ معایب‬‫ از معایــب امــوزش مجــازی می تــوان بــه عــدم ارتبــاط چهــره بــه چهــره‬‫و همچنیــن کمبــود روابــط اجتماعــی نــام بــرد کــه از بزرگ تریــن معایــب‬ ‫انالین بــودن اســت‪ .‬فضــای حضــوری شــرایطی را ایجــاد می کنــد بــرای‬ ‫برقــراری روابــط اجتماعــی و یافتــن دوســتان جدیــد کــه در فضــای مجــازی‬ ‫این چنیــن نیســت یــا کــم اســت‪.‬‬ ‫ از معایــب دیگــر امــوزش مجــازی اینکــه بــرای درس هایــی مثــل شــیمی‬‫یــا عصب شناســی نیــاز بــه ازمایــش عملــی دارد کــه ایــن در فضــای‬ ‫مجــازی میســر نیســت‪.‬‬ ‫ و از دیگــر معایــب ســرعت پائیــن ارتبــاط در برخــی مکان هــا و‬‫ز ما ن ها ســت ‪.‬‬ ‫ یکــی دیگــر از معایــب امــوزش مجــازی امــکان سوءاســتفاده دانش امــوزان‬‫یــا دانشــجوها در موقــع برگــزاری امتحانــات مجازی ســت‪.‬‬ ‫نسترن داودی‬ ‫دبستان غیردولتی موج سپید‬ ‫انرژی پاک‬ ‫انــرژی پــاک‪ ،‬بــه انــرژی ای اطــاق می شــود کــه تولیــد ان الودگــی و‬ ‫تولیــد گاز گلخانــه ای درپــی نــدارد‪ .‬به دلیــل رو به اتمام بــودن نفــت و‬ ‫گاز و ســوخت های فســیلی گرایــش کشــورها به ســمت انرژی هــای پــاک‬ ‫روزبــه روز گســترش می یابــد‪ .‬یکــی از مزایــای اســتفاده از انــرژی پــاک‪،‬‬ ‫حفــظ محیــط زیســت اســت‪.‬‬ ‫برخی انرژی های پاک عبارت اند از‪:‬‬ ‫ انــرژی خورشــیدی‪ :‬خورشــید منبــع و مبــدا انرژی هــای زمیــن‬‫اســت‪ .‬مهم تریــن اســتفاده از انــرژی خورشــیدی‪ ،‬تولیــد الکتریســیته‬ ‫اســت‪ .‬ایــن تولیــد الکتریســیته می توانــد تبدیــل مســتقیم نــور بــه‬ ‫بــرق باشــد کــه فتوولتائیــک نامیــده می شــود یــا ازطریــق گرم کــردن‬ ‫در نیروگاه هــای خورشــیدی حرارتــی و به چرخــش دراوردن توربین هــا‬ ‫ماننــد نیروگاه هــای مرســوم باشــد‪.‬‬ ‫ انــرژی بــادی‪ :‬بــا نصــب توربین هــای بــادی‪ ،‬می تــوان انــرژی بــاد‬‫را بــه الکتریســیته تبدیــل کــرد‪.‬‬ ‫ انــرژی زمیــن گرمایــی‪ :‬در ایــن روش از انــرژی و حــرارت زمیــن‬‫در الیه هــای پائیــن اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫ انــرژی بــرق ابــی‪ :‬در ایــن روش بــا اســتفاده از انــرژی موجــود در‬‫اب پشــت ســدها و انتقــال ان بــه توربیــن‪ ،‬بــرق تولیــد می شــود‪.‬‬ ‫ انــرژی اقیانوســی یــا دریایــی‪ :‬در ایــن روش از انــرژی جزرومــد اب‬‫و همچنیــن انــرژی امــواج اب بــرای تولیــد الکتریســیته اســتفاده می شــود‪.‬‬ ‫کشــورهای مختلــف باتوجه بــه پتانســیل و موقعیــت جغرافیــای خــود‬ ‫از انرژی هــای پــاک اســتفاده می کننــد‪ .‬کشــور امریــکا در اســتفاده از‬ ‫انــرژی بــادی و کشــور چیــن در اســتفاده از انــرژی خورشــیدی رتبــه‬ ‫نخســت در جهــان را دارنــد‪ .‬در ایــران تمایــل بــه اســتفاده از انرژی هــای‬ ‫پــاک در ســال های اخیــر افزایــش پیــدا کــرده اســت؛ به طوری کــه‬ ‫ سال گذشــته مبلغــی در حــدود دو ونیم میلیــارد دالر بــرای‬ ‫در پنج ِ‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن بخــش از منابــع داخلــی و خارجــی صــرف شــده‬ ‫اســت‪ .‬نیروگاه هــای خورشــیدی و نیروگاه هــای بــادی و همچنیــن انــرژی‬ ‫بــرق ابــی رایج تریــن انرژی هــای تجدیدپذیــر در ایــران هســتند‪ .‬بــا‬ ‫پیشــرفت تمــدن بشــری‪ ،‬چــوب و پــس ازان زغال ســنگ‪ ،‬نفــت و گاز‬ ‫وارد بــازار انــرژی شــد‪ .‬امــا بــه دالیلــی چــون نیــاز روزافــزون بــه انــرژی‬ ‫منابــع فســیلی محــدود و الودگی هــای زیسـت محیطی ناشــی از ســوزاندن‬ ‫و متصاعدشــدن گازهــای ســمی حاصــل ان‪ ،‬اســتفاده از انرژی هــای پــاک‬ ‫بایــد جایگزیــن شــود‪ .‬انــرژی پــاک‪ ،‬فــراوان و از همــه مهم تــر رایــگان‬ ‫اســت برخــاف ســوخت های فســیلی تمــام نمی شــود و بــه طبیعــت‬ ‫اســیبی نمی رســاند‪.‬‬ ‫زینب غالمی‬ ‫مدرسه شهید اتحادی‬ ‫اگر ماه نباشد‬ ‫چه اتفاقی برای‬ ‫زمینمی افتد؟‬ ‫همان طورکــه می دانیــد‪ ،‬مــاه بــه دور زمیــن می چرخــد و طبــق قانــون‬ ‫نیوتــن‪ ،‬دو جســم زمیــن و مــاه به علــت جرم هــای بــاال روی حرکــت‬ ‫یکدیگــر تاثیــر می گذارنــد‪ .‬در ایــن مقالــه می خواهیــم بــه ایــن فرضیــه‬ ‫رســیدگی کنیــم کــه تاچه حــد مــاه روی زمیــن تاثیــر دارد‪ .‬مــاه همــواره‬ ‫یکــی از مهم تریــن مولفه هــای ســازنده در ایجــاد شــرایط مناســب بــرای‬ ‫تکامــل حیــات در زمیــن به شــمار مــی رود‪ ،‬امــا یافته هــای علمــی اخیــر‬ ‫نشــان می دهــد زمیــن ان قدرهــا هــم کــه تصــور می شــده وابســته بــه‬ ‫وجــود مــاه نیســت‪.‬‬ ‫ژاک الســکار؛ ستاره شــناس فرانســوی در ســال ‪ ۳۹۹۱‬بــا انجــام‬ ‫محاســبات پیچیــده ریاضــی بــه ایــن نتیجــه رســید کــه وجــود گرانــش‬ ‫مــاه در ثابــت نگه داشــتن انحــراف محــوری زمیــن حیاتی ســت‪ .‬انحــراف‬ ‫محــوری زمیــن در تعییــن الگــوی اب و هوایــی نقــش بســیار مهمی دارد‬ ‫و اگــر دائــم درحــال تغییــر باشــد باعــث بــروز یــک شــرایط اب و هوایــی‬ ‫به شــدت متغیــر می شــود کــه تبعــات زیســت محیطی ان ارامــش‬ ‫ســاکنان زمیــن را مختــل خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫الســکار معتقــد اســت مــا زمینی هــا بســیار خوش اقبــال هســتیم کــه قمــری‬ ‫بــه ایــن بزرگــی بــاالی ســرمان در اســمان داریــم‪ .‬هیچ کــدام از ســیاره های‬ ‫ســنگی منظومــه شمســی از ایــن موهبــت برخــوردار نیســتند‪ .‬مریــخ یــا همان‬ ‫ســیاره ســرخ دومــاه کوچــک دارد کــه بــا نام هــای فوبــوس و دِیمــوس شــناخته‬ ‫می شــوند‪ .‬این هــا درواقــع ســیارک هایی بوده انــد کــه در مــدار مریــخ بــه دام‬ ‫افتــاده و البتــه تاثیــر چندانــی روی مریــخ ندارنــد‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬انحــراف محــوری‬ ‫مریــخ میلیون هاســال اســت کــه مرتبــاً تغییــر می کنــد و حتــی گاهــی‬ ‫انحــراف محــور چرخشــی ان بــه بزرگــی حداقــل ‪۵۴‬درجــه می رســد‪ .‬امــا ایــن‬ ‫خوش اقبالــی زمینی هــا در داشــتن یک مــاه منحصربه فــرد فقــط حاصــل‬ ‫یــک اتفــاق بــود‪۵٫۴ .‬میلیاردســال پیــش‪ ،‬یــک ســیاره یــا ســیارک عظیــم‬ ‫(تقریبـاً به انــدازه مریــخ) بــا زمیــن برخــورد کــرد و از خرده ســنگ های حاصــل‬ ‫از ایــن انفجــار مهیــب‪ ،‬مــاه شــکل گرفــت‪ .‬براســاس فرضیــه زمیــن کمیــاب‪،‬‬ ‫«پیتــر وارد» و «دونالــد براونلــی» در کتابــی بــا همیــن عنــوان اســتدالل کردند‬ ‫کــه فقــط در ســیاره های بســیار معــدودی همه چیــز بــرای تکامــل حیــات‬ ‫مهیاســت‪ .‬حــال یافته هــای اخیــر حاکی ازان اســت که بایــد در تحلیل هــای‬ ‫پیشــین شــک کــرد‪.‬‬ ‫جــک لیســوئر از مرکــز تحقیقــات امِس ناســا‪ ،‬جیســن بارنــز از دانشــگاه ایداهو‬ ‫و جــان چمبــرز از موسســه علــوم کارن ِگــی بــه اتفــاق نشــان دادنــد کــه اگــر ماه‬ ‫نبــود چــه اتفاقــی بــرای زمیــن می افتــاد‪ .‬پژوهشــگران دریافتنــد درصــورت‬ ‫نبــود مــاه فقــط ‪01‬درجــه بــه انحــراف فعلــی محــور چرخشــی زمیــن کــه‬ ‫‪۵٫۳۲‬درجــه اســت‪ ،‬اضافــه خواهــد شــد‪ .‬مث ـ ً‬ ‫ا اینکــه طــول یــک شــبانه روز‬ ‫کمتــر از ‪ 01‬ســاعت می شــد‪.‬‬ ‫فاطمه پای گذار‬ ‫پایه ششم‬ ‫مدرسه شهید اتحادی‬ ‫زمین‬ ‫بدون ماه‬ ‫خورشــید غــروب کــرده اســت و روز بســاط‬ ‫خــود را از روی زمیــن برچیــده بــود و قصــد‬ ‫ســفر داشــت‪ .‬شــب کم کــم از راه رســید و‬ ‫خورشــید جــای خــود را بــه مــاه زیبــا داد‪.‬‬ ‫مــن در خلــوت خــود غــرق تماشــای مــاه‬ ‫زیبــا شــدم و خوشــحال از اینکــه برخــاف‬ ‫روز کــه نمی شــود بــا چشــم بــه اســمان‬ ‫خیــره شــد‪ ،‬این بــار بــا دلــی ســیر بــه‬ ‫اســمان و مــاه زیبــا چشــم دوختــم و بــه‬ ‫فکــر فــرو رفتــم کــه اگــر مــاه نبــود چــه‬ ‫می شــد؟ در کتابــی خوانــده بــودم کــه مــاه‬ ‫چند میلیون ســال پــس از زمیــن و بــر اثــر‬ ‫برخــورد یــک ســنگ اســمانی بــزرگ بــه‬ ‫زمیــن در فضــا تشــکیل شــده اســت‪ .‬فکــرش‬ ‫را بکنیــد زمیــن بــدون مــاه!!!!!!!‬ ‫بــدون مــاه شــب های زمیــن در تاریکــی و‬ ‫ســیاهی مطلــق فــرو مــی رود‪ .‬بعــد از قمــر‬ ‫زمیــن جــرم درخشــان بعــدی در اســمان‬ ‫شــب زهــره اســت کــه به انــدازه کافــی‬ ‫زمیــن را نمی توانــد روشــن کنــد؛ چراکــه‬ ‫شــنیده بــودم مــاه دوهزاربرابــر روشــن تر از‬ ‫زهــره اســت‪.‬‬ ‫بــدون مــاه چرخــش زمیــن به گونــه ای‬ ‫می شــود کــه درطــول روز فقــط چنددقیقــه‬ ‫نــور خورشــید بــه زمیــن می تابــد؛ یعنــی اگــر‬ ‫مــاه نبــود برخــی از نقــاط زمیــن بســیار گــرم و‬ ‫بعضــی نقاط بســیار ســرد بودنــد‪ .‬تابســتان هایی‬ ‫داغ و زمســتان های بــا یخبندان هــای شــدید!‬ ‫در نبــود مــاه یــک روز کــره زمیــن فقــط حــدود‬ ‫شــش الــی هشت ســاعت طــول می کشــد و‬ ‫شــب های ان ‪...‬‬ ‫ناگهــان صدایــی خلــوت مــرا بــر هــم زد و‬ ‫مــن متعجــب از خلقــت مــاه بــه خــود امــدم‪.‬‬ ‫نجمه میرخالقی‬ ‫دبستان غیردولتی موج سپید‬ ‫سه الیه‬ ‫ارایشی‬ ‫کــره زمیــن از الیه هــای مختلفــی تشــکیل شــده کــه‬ ‫بــا ارایشــی خــاص درکنــار یکدیگــر جــای گرفته انــد‪.‬‬ ‫هــر الیــه خــواص شــیمیایی و زمین شناســی‬ ‫متفاوتــی دارد و بــا عبــور از هــر الیــه بــه الیــه بعــدی‬ ‫میــزان فشــار و دماهــا متفــاوت می شــود‪.‬‬ ‫الیه هــای درونــی زمیــن بــه دو دســته‬ ‫تقســیم می شــوند‪ :‬اولــی براســاس ترکیــب‬ ‫شیمیایی ســت کــه شــامل پوســته‪ ،‬گوشــته و هســته‬ ‫اســت‪ .‬دومــی براســاس ویژگی هــای فیزیکــی زمیــن‬ ‫اســت کــه شــامل‪ :‬لیتوســفر‪ ،‬استنوســفر‪ :‬گوشــته‬ ‫مزوســفری‪ ،‬هســته بیرونــی و درونی ســت‪ .‬تفــاوت‬ ‫الیه هــای زمیــن بــه ‪ ۵.۴‬میلیاردســال پیــش هنــگام‬ ‫تشــکیل زمیــن برمی گــردد‪ .‬توضیحــات کمــی‬ ‫دربــاره الیه هــای زمیــن کــه براســاس ترکیــب‬ ‫شیمیا یی ســت ‪:‬‬ ‫پوســته‪ :‬الیـه ای کــه مــا روی ان زندگــی می کنیــم‪.‬‬ ‫ذخایــر نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬زغال ســنگ‪ ،‬معــدن فلــزی و‬ ‫غیرفلــزی و ســفرهای اب هــای زیرزمینــی همــه در‬ ‫داخــل پوســته واقــع شــدند‪.‬‬ ‫گوشــته‪ :‬الیــه میانــی زمیــن گوشــته نامیــده‬ ‫می شــود‪ .‬جنــس ســنگ های گوشــته بــا پوســته و‬ ‫هســته متفــاوت اســت‪.‬‬ ‫هســته‪ :‬الیــه ای کــه در مرکــز زمیــن واقــع شــده‬ ‫اســت‪ ،‬هســته نــام دارد‪ .‬جنــس ســنگ های هســته‬ ‫بیشــتر از اهــن و نیــکل تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫دانشــمندان باتوجه بــه امــواج لــرزه ای‪ ،‬چشــمه های‬ ‫اب هــای گــرم و حفــر چــاه دربــاره درون زمیــن‬ ‫اطالعاتــی به دســت می اوردنــد‪ .‬زمین لــرزه بــر‬ ‫اثــر شکســتن ناگهانــی ســنگ های درون زمیــن و‬ ‫ازادشــدن انــرژی درونــی زمیــن ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫مــا به طورکلــی ســه نــوع زمین لــرزه داریــم‪:‬‬ ‫پیش لــرزه‪ ،‬زلزلــه اصلــی و پس لــرزه‪.‬‬ ‫بهار ازموده فیض ابادی‬ ‫پایه ششم ابتدایی‬ ‫دبستان غیردولتی موج سپید‬ ‫سواد‬ ‫تغذیه ای‪ -‬روانی‬ ‫موضــوع تاثیــر تغذیــه بــر ســامت روان انســان یکــی از موضوعــات موردتوجــه بشــر در‬ ‫عصــر جدیــد اســت‪ .‬انســان ها از ابتــدا خــوراک را بــرای بقــا و رشــد ضــروری می دانســتند‪،‬‬ ‫امــا درعین حــال اعتقــاد داشــتند انچــه می خورنــد ممکــن اســت روی چگونگــی تفکــر‪،‬‬ ‫احســاس و رفتارشــان موثــر باشــد‪ ،‬ایــن حقیقــت کــه کیفیــت خوراکــی یــا رژیــم غذایــی‬ ‫می توانــد روی ســامت روانــی موثــر باشــد‪ ،‬بــرای بیشــتر افــراد ناشــناخته و در عمــل‬ ‫کســی بــه اهمیــت ایــن موضــوع توجــه نمی کنــد‪ .‬امــروزه ثابــت شــده اســت کــه اعصــاب‬ ‫و روان انســان تحت تاثیــر موادی ســت کــه مصــرف می کننــد‪.‬‬ ‫تغذیــه ناکافــی یــا حتــی غلــط می توانــد اثــار جبران ناپذیــری بــر اعصــاب و روان انســان‬ ‫بگــذارد و موجــب افســردگی شــدید و اختــاالت عصبــی جــدی شــود؛ بنابرایــن‪ ،‬تغذیــه‬ ‫را می تــوان یکــی از مهم تریــن اضــاع هــرم ســامتی به شــمار اورد‪ .‬نکتــه جالــب‬ ‫اینکــه دســتگاه گــوارش تعــداد زیــادی ســلول عصبــی دارد؛ به طوری کــه بــه ان مغــز‬ ‫دوم می گوینــد‪ .‬همان طور کــه عوامــل روحــی و روانــی زمــان انتقــال مــواد در لولــه‬ ‫گــوارش را تحت تاثیــر قــرار می دهنــد‪ .‬باکتری هایــی کــه در دســتگاه گــوارش زندگــی‬ ‫می کننــد می تواننــد به وســیله مــوادی کــه تولیــد می کننــد‪ ،‬بــر عملکــرد مغــز و‬ ‫رفتــار اثــر بگذارنــد‪ .‬افرادی کــه بــه اســترس‪ ،‬ضعــف حافظــه‪ ،‬خســتگی‪ ،‬افســردگی و …‬ ‫مبتــا هســتند فقــط ازلحــاظ روحــی اســیب پذیر نیســتند؛ بلکــه درمعــرض ابتــا بــه‬ ‫انــواع بیماری هــای جســمی قــرار دارنــد مغــز و سیســتم عصبــی بایــد به طور معمــول‬ ‫ویتامین هــا و مــواد معدنــی‪ ،‬گلوکــز و خــون ســالم را دریافــت کننــد و از اســتراحت‬ ‫کافــی برخــوردار باشــند‪ ،‬به طوری کــه بتواننــد خــود را بــرای ذخیره ســازی اطالعــات‬ ‫و کســب نیــروی تــازه به منظــور عملکــرد بهتــر امــاده کننــد‪ .‬در این ارتبــاط ویتامیــن‬ ‫‪ ،۱B‬به طورکلــی مجموعــه ویتامین هــای گــروه ‪ ،B‬همچنیــن ویتامین هــای ‪C-A-D‬‬ ‫نقشــی بســیار مهم برعهــده دارنــد‪ .‬درنهایــت می تــوان گفــت تغذیــه عاملی ســت کــه‬ ‫تعیین کننــده ســامت یــا عــدم ســامت افــراد اســت‪ .‬هــدف هــر شــخص از تغذیــه فقــط‬ ‫سیرشــدن نیســت‪« .‬بودنــار و ویزنــر» ســه شــرط را شناســایی کردنــد کــه در ســامت‬ ‫جســمی و روانــی موثــر اســت‪:‬‬ ‫‪ .۱‬در مــواردی کــه می دانیــم کمبــود مــواد مغــذی وجــود دارد و می توانیــم مصــرف‬ ‫خوراکــی را تغییــر دهیــم یــا ویتامین هــا یــا مکمل هــای معدنــی خاصــی را فراهــم کنیــم؛‬ ‫‪ .2‬در مــواردی کــه در ژنتیــک فــرد حالتــی غیرعــادی وجــود دارد کــه نیازهــای غذایــی‬ ‫او را افزایــش می دهــد‪ ،‬مث ـ ً‬ ‫تو ســاز فــوالت اســت؛‬ ‫ا جهــش ژنــی کــه مســئول سوخ ‬ ‫‪ .۳‬در مــواردی کــه ممکــن اســت داروهــای ضدافســردگی در فردی کــه تغذیــه ای بــد‬ ‫دارد‪ ،‬بی اثــر باشــد‪.‬‬ ‫اینکــه کمبــود مــواد مغــذی تاچه حــد بایــد شــدید باشــد کــه تاثیــری قابل توجــه روی‬ ‫عملکــرد مغــز بگــذارد کشــف نشــده اســت و دربــاره میــزان ضــروری مکمــل بــرای اصالح‬ ‫دریافــت ناکافــی مــواد مغــذی یــا تســهیل درمــان دارویــی اطالعــات کمــی وجــود دارد‪.‬‬ ‫بااین حــال برخــی ارتباط هــای امیدبخــش بیــن مــواد مغــذی و ســامت روانــی وجــود‬ ‫دارد‪ .‬در شــرایطی مثــل کم تحرکــی‪ ،‬اســترس و نگرانــی‪ ،‬غــم و ناراحتــی‪ ،‬افــراد از خــوردن‬ ‫حتــی اب نیــز غافــل می شــوند؛ شــاید به نظــر مهــم نباشــد ولــی تــا فــرد نتوانــد بیــن‬ ‫جســم و روان تعــادل برقــرار کنــد بیماری هایــی مثــل ناراحتــی معــده‪ ،‬ســردردهای‬ ‫میگرنــی‪ ،‬فشــارخون و دیابــت افزایــش یافتــه و شــاهد شــیوع روزافــزون مشــکالت‬ ‫خواهیــم بــود؛ بنابرایــن‪ ،‬تــاش درجهــت ارتقــای ســواد ســامتی تغذیـه ای یکــی از نکات‬ ‫ضروری ســت کــه بایــد بــه ان توجــه شــود‪.‬‬ ‫سها حداد‬ ‫دبستان شهید اتحادی‬ ‫پروانه‬ ‫چوب خوار‬ ‫پسته‬ ‫پروانــه چوب خــوار افتی ســت خامــوش کــه بــرای‬ ‫پســته کاری ایــران تهدیــدی جدی ســت‪ .‬ایــن افــت یکــی‬ ‫از افت هــای مهــم و کلیــدی درختــان پســته اســت‪.‬‬ ‫ایــن حشــره ســالیانه فقــط یــک نســل دارد و زمســتان را‬ ‫به صــورت (الرو) کامــل در داخــل سرشــاخه ها به ســر‬ ‫می بــرد‪ .‬در اواخــر زمســتان بســته بــه شــرایط دمایــی بــا‬ ‫ایجــاد یــک ســوراخ کوچــک بــر روی شــاخه ها از سرشــاخه‬ ‫خــارج می شــود و در یــک محــل مناســب بــرای خــود پیله ای‬ ‫می ســازد در داخــل ایــن پیلــه کم کــم تبدیــل بــه (شــفیره)‬ ‫می شــود‪ .‬پــس از چنــدروز کــه از زندگــی ان هــا گذشــت بــه‬ ‫حشــره ای کامــل تبدیــل شــده و به صــورت پروانه هــای نــر‬ ‫و مــاده از داخــل پیله هــا خــارج می شــوند‪ .‬پروانه هــای نــر‬ ‫و مــاده همدیگــر را شناســایی و جفت گیــری می کننــد‪،‬‬ ‫زمــان جفت گیــری ایــن پروانــه مصــادف بــا تشــکیل‬ ‫خوشــه های پســته اســت کــه بــا بزرگ شــدن محــور‬ ‫خوشــه پروانــه مــاده تخــم خــود را بــر روی محــور خوشــه‬ ‫می گــذارد‪ .‬نحــوه تخم گــذاری به این نحو اســت که تعــداد‬ ‫ســه تــا پنــج دانــه ســر خوشــه را به صــورت مــورب قیچــی‬ ‫و تخــم خــود را داخــل قســمت قیچی شــده می گــذارد در‬ ‫همــان ســال اول تعــداد دانه هــای قیچی شــده خشــک‬ ‫می شــوند امــا مابقــی دانه هــا ســالم می مانــد و تبدیــل‬ ‫بــه پســته خشــک اجیلــی می شــود امــا خســارت عمــده‬ ‫مربــوط بــه (الرو) ان اســت کــه هرســاله بــه داخــل اونــد‬ ‫ورود می کنــد‪.‬‬ ‫بــرای مبــارزه بــا ایــن افــت ابتــدا می تــوان از نیمــه اســفندماه‬ ‫اقــدام بــه نصــب (تله هــای فرمــون دار) کــرد کــه پروانــه نــری‬ ‫شــکار شــود و از جفت گیــری جلوگیــری می شــود؛ امــا در‬ ‫مبــارزه شــیمیایی می تــوان بســته بــه شــرایط دمایــی از‬ ‫نیمه هــای فروردیــن اقــدام بــه سم پاشــی کــرد‪.‬‬ ‫مارال ذوالفقاری‬ ‫پایه ششم‬ ‫دبستان غیردولتی موج سپید‬ ‫بررسی مختصر‬ ‫روند کاشی کاری‬ ‫در ایران‬ ‫معمــاری و هنــر در ایــران خاســتگاهی کهــن دارد‪ .‬یکــی از ایــن هنرهــای وابســته بــه معمــاری‪،‬‬ ‫«کاشی کاری»ســت کــه پیشــینه ان بــه تمدن هــای قبــل از اســام بازمی گــردد‪ .‬کاش ـی کاری از‬ ‫اولیــن دوره خــود دارای زیبایی هــای منحصربه فــردی بــوده اســت و در دوره صفویــه ایــن هنــر بــه‬ ‫اوج شــکوفایی خــود می رســد‪ .‬کاشـی کاری بــه معمــاری ایــران اعتبــار و غنــای خاصــی بخشــیده‬ ‫اســت و وظیفــه هنرمنــدان کاشـی کار اســت کــه در حفــظ اصالــت و تــداوم ان بکوشــند‪.‬‬ ‫« ِکـ ِرس ِول» یکــی از متخصصیــن کاشـی کاری اســامی معتقــد اســت کــه ایــران اولیــن کشــوری‬ ‫بــود کــه از کاشــی به عنــوان عنصــری بــرای تزئیــن و اســتحکام بنــا بهــره جســت‪ .‬مهــارت‪ ،‬ذوق‪،‬‬ ‫ســلیقه‪ ،‬ترکیــب اشــکال و رنگ هــای مختلــف از مختصــات کاشــی ایــران اســت‪ .‬در دوران صفــوی‬ ‫نیــز کاش ـی کاری گســترش یافــت؛ زیــرا پــس از مدت هــا هرج ومــرج‪ ،‬ارامــش نســبی در ایــران‬ ‫برقــرار شــد و کشــاورزی و تجــارت رشــد کــرد‪ .‬بــا تحــول در معمــاری و شهرســازی فنــون و نقوش‬ ‫جدیــدی در ایــن هنــر بــاب شــد کــه تــا ادوار بعــدی همچنــان تاثیرگــذار بــود‪ .‬یکــی از وجــوه بارز‬ ‫شهرســازی دوره صفویــه فضاهــای بــاز اســت کــه نمونه هــای ان میــدان نقــش جهــان‪ ،‬چهاربــاغ‬ ‫و باغــات ســلطنتی اصفهــان اســت‪ .‬دوران ســلطنت طوالنــی شــاه عباس به خصــوص دوره اوج و‬ ‫شــکوفایی هنــر ایــران اســت‪ .‬شــاه عباس بــه زیباســازی پایتخــت خــود عالقــه داشــت و بعضــی از‬ ‫ســاختمان های بااهمیــت ایــن شــهر توســط او ســاخته شــد‪ .‬نمونــه ان هــا مســجد شــیخ لطـف اهلل‬ ‫و مســجد شــاه (مســجد امــام کنونی)ســت کــه بــا زیباتریــن کاشـی کاری تزئیــن شــده اند‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫همــه نــوع ســاختمان‪ ،‬ایــوان‪ ،‬دروازه‪ ،‬محــراب‪ ،‬داخــل و خــارج گنبدهــا‪ ،‬مناره هــا و نمــای باغــات‬ ‫بــا کاشــی تزئیــن شــده اند‪.‬‬ ‫درمقایســه با دوره هــای قبلــی‪ ،‬طــرح کاشــی ها به نظــر پیچیده تــر و به هم تنیــده می اینــد؛‬ ‫به طوری کــه به نظــر می رســد کــه تزئینــات از قشــرهای متعــددی تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬طرح هــای اصلــی پیچــک و انــواع گل کــه مجموعه هــای بــزرگ و کوچــک را تشــکیل‬ ‫می دهنــد و نیــز شــاخ و بــرگ‪ ،‬گلــدان گل‪ ،‬حاشــیه بــا خطــوط و بــا طرح هــای مختلــف دیــده‬ ‫می شــوند‪ .‬رنگ هــای ایــن کاشــی ها اکثــرا ً قهــوه ای‪ ،‬بنفــش‪ ،‬ســبز‪ ،‬ابــی‪ ،‬فیــروزه ای‪ ،‬ســفید و‬ ‫ســیاه اســت‪.‬‬ ‫ایــران پــس از ســقوط صفویــه مدتــی دسـت خوش هرج ومــرج شــد‪ .‬در دوره زندیــه ثبــات نســبی‬ ‫باعــث رونــق مجــدد معمــاری شــد و جنبــش جدیــدی در صنعــت کاش ـی کاری اغــاز شــد کــه‬ ‫تــا دوران قاجــار همچنــان ادامــه یافــت‪ .‬هرچنــد بناهــای جدیــدی عظمــت و شــکوه ســابق را‬ ‫نداشــتند‪ ،‬ولــی اســتفاده کاش ـی کاری در معمــاری همچنــان ادامــه یافــت‪ ،‬بدین ترتیــب عالوه بــر‬ ‫رنگ هــای ســنتی‪ ،‬فیــروزه ای‪ ،‬زرد‪ ،‬ســبز‪ ،‬قهــوه ای و ســیاه ســابق‪ ،‬اکنــون رنگ هــای صورتــی و‬ ‫قرمــز بــه ان افــزوده شــد و کاش ـی کاری ایــن دوره را شــاد و زنــده می ســاخت‪ .‬مناظــر شــکار‪،‬‬ ‫جنــگ‪ ،‬چهــره قهرمانــان افســانه ای یــا واقعــی شــاه و درباریــان دیــده می شــود‪ .‬مهــارت و ابتــکار‬ ‫کاشـی کاری در ایــران شــاهد تــداوم‪ ،‬ذوق و ســلیقه هنرمنــدان ایرانــی اســت کــه متاســفانه کمتــر‬ ‫از ان هــا نامــی باقــی مانــده اســت‪ .‬در هنــر ایــران یــک نــوع همخوانــی و تــداوم شــگفت انگیزی‬ ‫وجــود دارد کــه بــه ان جلــوه و غنــای خــاص می بخشــد‪ .‬در نقــوش و طرح هــای قالــی‪ ،‬در انــواع‬ ‫زیراندازهــای دسـت باف‪ ،‬در ظــروف فلــزی و ســفالین‪ ،‬در مینیاتــور و نقاشــی‪ ،‬در شــعر و موســیقی‪،‬‬ ‫در کاش ـی کاری و ســفالگری در معمــاری و شهرســازی ایــن همخوانــی بــه چشــم می خــورد کــه‬ ‫هنــر ایــران را منحصربه فــرد کــرده‪ ،‬ان را جاودانــه گردانــده اســت‪.‬‬ ‫عسل اسداله زاده‬ ‫پایه ششم‬ ‫مدرسه غیردولتی موج سپید‬ ‫گلستان‬ ‫سینا غریب‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز گلستان‪:‬‬ ‫گلستان تا نیمه نخست ‪ ۱۴۰۰‬سبز می شود‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان‬ ‫از پایــان عملیــات گازرســانی بــه شــهرها و‬ ‫روســتاهای ایــن اســتان تــا پایــان ســال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خبــر داد‪ .‬محمدرحیــم رحیمــی درخصــوص‬ ‫برنامه هــای ســال ‪ ۹۹‬ایــن شــرکت اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکــه امســال‪ ،‬ســال جهــش تولیــد‬ ‫نام گــذاری شــده‪ ،‬مــا تــاش خــود را بــر گازرســانی‬ ‫بــه واحدهــای تولیــدی و صنعتی گذاشــتیم؛ یعنی‬ ‫اولویــت نخســت مــا در ســال جــاری‪ ،‬گازرســانی بــه ایــن بخــش اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«به همین منظــور‪ ۱۶۵ ،‬واحــد صنعتــی و تولیــدی را در دســتورکار گازرســانی قــرار دادیــم‬ ‫کــه بــا ایــن کار‪ ۳۰ ،‬هزارمترمکعب برســاعت گاز طبیعــی جانشــین ســوخت مایــع می شــود»‪.‬‬ ‫رحیمــی افــزود‪« :‬در حــوزه گازرســانی روســتایی هــم‪ ۲۲ ،‬روســتا را برای گازرســانی دردســتِ‬ ‫اجــرا داریــم و این درحالی ســت که ‪ ۳۰‬روســتای دیگــر را هــم برنامه ریــزی کرده ایــم‬ ‫کــه ان شــاءاهلل امســال بتوانیــم تــا حــد امــکان‪ ،‬کار گازرســانی را در حــوزه روســتاها‪ ،‬انجــام‬ ‫دهیــم‪ ،‬ضمــن اینکــه تالشــمان هــم این اســت که بــا مجوزهــای گرفته شــده از جملــه‬ ‫مجوزهــای هفــت روســتای مــرزی در مراوه تپــه‪ ،‬ایــن مهــم بــه انجــام برســد؛ چراکــه بــا‬ ‫ایــن کار‪ ،‬کل روســتاهای مــرزی‪ ،‬یعنــی حــدود ‪ ۶۲‬روســتا گازدار می شــود و بــا ایــن اقــدام بــه‬ ‫فراهم ســاختن زیرســاخت های انــرژی نیــز کمــک شــایانی می شــود»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫گاز اســتان گلســتان بابیان اینکــه اســتان مــا تــا پایــان ســال جــاری یــا نیمــه نخســت ســال‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬ســبز خواهــد شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬این درحالی ســت که ‪ ۳۰۰‬کیلومتــر شــبکه گذاری‪،‬‬ ‫پنج هــزار و ‪ ۷۰۰‬انشــعاب و افــزودن ‪ ۱۶‬هــزار مشــترک بــه جمــع خانــواده بــزرگ گاز در‬ ‫دســتورکار ســال ‪ ۹۹‬اســت»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬برهمین اســاس‪ ،‬تــوان اول اجرایــی مــا مربــوط‬ ‫بــه گازرســانی بــه صنایــع و واحدهــای تولیــدی اســت‪ ،‬ضمــن اینکــه مانیتورینگ ایســتگاه ها‬ ‫از راه دور کــه بخشــی از ان در ســال ‪ ۹۸‬انجــام شــده‪ ،‬در ســال ‪ ۹۹‬هــم ادامــه خواهد داشــت»‪.‬‬ ‫بازدید نماینده مردم گرگان و اق قال‬ ‫از پروژه مجتمع فاضالب ‪ 7‬روستایی شهید هزارجریبی‬ ‫ســنگدوینی (نماینــده مــردم شــریف گــرگان و اق قــا در مجلــس شــورای اســامی) به همــراه‬ ‫مهنــدس هرمــزی (مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان گلســتان) از رونــد اجــرای پروژه‬ ‫مجتمــع فاضــاب ‪ 7‬روســتایی شــهید هزارجریبــی (غــرب گــرگان) بازدیــد به عمــل اوردنــد‪.‬‬ ‫در جریــان ایــن بازدیــد بهــزاد هرمــزی (مدیرعامــل شــرکت اب و فاضالب گلســتان) گزارشــی‬ ‫از رونــد تکمیــل پــروژه ارائــه و اظهــار داشــت‪« :‬شــرکت اب و فاضــاب اســتان بــا وجــود‬ ‫محدودیت هــای شــدید مالــی‪ ،‬نــگاه و اهمیــت ویــژه ای بــه تکمیــل پروژه هــای فاضــاب در‬ ‫ســطح اســتان دارد»‪ .‬هرمــزی بابیان اینکــه تســریع در رونــد تکمیــل پروژه هــا همــواره مدنظــر‬ ‫شــرکت بــوده و می بایســت بــا کمتریــن نواقــص اجــرا شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن پــروژه در شــروع‬ ‫عملیــات بــا اجــرای خــط انتقــال و شــبکه جم ـع اوری فاضــاب به طــول ‪ 50‬کیلومتــر و بــا‬ ‫اعتبــار اولیــه ‪ 300‬میلیاردریــال در ســال ‪ 97‬از محــل اعتبــارات بانــک توســعه اســامی کار‬ ‫خــود را در روســتاها اغــاز کــرد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان گلســتان بیــان‬ ‫داشــت‪« :‬در ایــن پــروژه ‪ 3862‬مشــترک تحت پوشــش قــرار خواهنــد گرفــت کــه تاکنــون‬ ‫‪ 600‬فقــره انشــعاب نصــب و ‪ 22‬کیلومتــر از خــط انتقــال و شــبکه جمـع اوری فاضــاب ان‬ ‫نیــز اجــرا شــده اســت»‪ .‬هرمــزی درادامــه تصریــح کــرد‪« :‬باتوجه به اینکــه پــروژه فــوق از‬ ‫محــل اعتبــارات بانــک توســعه اســامی تامیــن اعتبــار شــده بــود و باتوجه بــه تحریم هــا و‬ ‫اســتقرار ایــن بانــک در خــارج از کشــور بــا مشــکالت منابــع مالــی مواجــه شــده بــود ولیکــن‬ ‫بــا تــاش همــکاران در وزارت نیــرو ایــن پــروژه دوبــاره کار خــود را اغــاز کــرده اســت تــا‬ ‫ان شــاءاهلل بــدون مشــکل بتوانیــم ایــن پــروژه را به اتمــام برســانیم»‪ .‬مهنــدس ســنگدوینی‬ ‫(نماینــده مــردم شــریف گــرگان و اق قــا در مجلــس) در ایــن بازدیــد ضمــن تاکید بر تســریع‬ ‫در رونــد پروژه هــای فاضــاب گفــت‪« :‬اســتفاده بهینــه از منابــع مالــی و انجــام اصولــی کارهــا‬ ‫از مــواردی اســت کــه همــواره بایســتی مدنظــر قــرار گیــرد‪ .‬وی درادامــه بــا تقدیــر از خدمــات‬ ‫مدیرعامــل و مجموعــه شــرکت اب و فاضــاب اســتان در تکمیل طــرح فاضــاب و بازچرخانی‬ ‫مجــدد پســاب تصفیه شــده در مصــارف کشــاورزی را به عنــوان یــک ضــرورت عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫تفاهم نامه تکمیل سیگنال رسانی در استان‬ ‫معاونــت توســعه و فنــاوری ســازمان صداوســیما و اســتانداری گلســتان تفاهم نامــه مشــترک‬ ‫درزمینــه توســعه و به روزرســانی زیرســاخت های فنــی و تکمیــل پوشــش دیجیتــال‬ ‫شــبکه های تلویزیونــی و اف ام در ســطح اســتان را امضــاء کردنــد‪ .‬معاونــت توســعه و فنــاوری‬ ‫رســانه ســازمان صداوســیما گفــت‪« :‬همــکاران مــا در مرکــز گلســتان و مجموعــه ســتادی‬ ‫بــرای دریافــت ســیگنال باکیفیــت و رضایتمنــدی مخاطــب‪ ،‬اقدامــات فراوانــی انجــام داده اند‬ ‫کــه ارتقــای پوشــش مــرزی در ایــن منطقــه‪ ،‬گــواه ایــن موضــوع اســت»‪ .‬دکتــر حق شــناس‬ ‫(اســتاندار گلســتان) نیــز بااشــاره به تاثیــرات انکارناپذیــر رســانه ملــی گفــت‪« :‬اگــر پوشــش‬ ‫کامــل رســانه ملــی را در ســطح اســتان نداشــته باشــیم مطمئن ـاً اســیب های اجتماعــی‬ ‫بیشــتری را شــاهد خواهیــم بــود‪ .‬توســعه پوشــش دیجیتــال‪ ،‬بازســازی و تجهیز اســتودیوها‪،‬‬ ‫تکمیــل سیگنال رســانی از جملــه اقداماتــی اســت کــه بــا امضــای ایــن تفاهم نامــه‪ ،‬اجرایــی‬ ‫می شــود»‪ .‬مدیــرکل صداوســیمای مرکــز گلســتان نیــز گفــت‪« :‬بــا انجــام ایــن تفاهم نامــه‪،‬‬ ‫پوشــش دیجیتــال اســتان از ‪ ۹۷‬درصــد بــه ‪ ۱۰۰‬درصــد می رســد»‪ .‬دکتــر منتظــر حجــت‬ ‫بیــان داشــت‪« :‬تقویــت زیرســاخت فنــی و به روزرســانی تجهیــزات بــا عملی شــدن ایــن‬ ‫تفاهم نامــه‪ ،‬تحقــق خواهــد یافــت»‪.‬‬ ‫تشکیل کمیته فرهنگی یادواره شهدای کارمند‬ ‫در جلسـه ای به میزبانــی مخابــرات منطقــه گلســتان و باحضــور ســرهنگ میرعــرب (فرمانــده‬ ‫حــوزه بســیج ادارات اســتان گلســتان) و ســرهنگ مزنگــی (فرمانــده حــوزه شــهید بهشــتی)‬ ‫کمیتــه فرهنگــی یــادواره شــهدای کارمند اســتان گلســتان تشــکیل شــد‪ .‬در این جلســه که‬ ‫به لحــاظ ضــرورت تصمیم گیــری درخصــوص اجــرای رویدادهــای مهــم فرهنگــی اســتان‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬پــس از بحــث و تبادل نظــر و باتوجه بــه الــزام رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫به دلیــل شــیوع بیمــاری کوویــد‪ ،۱۹-‬مقــرر شــد یــادواره شــهدای کارمنــد اســتان در فضــای‬ ‫مجــازی برگــزار شــود‪ .‬همچنیــن در ایــن نشســت بــه بررســی جوانــب و راهکارهــا مختلــف‬ ‫درجهــت هرچه بهتــر برنامه هــای فرهنگــی یــادواره پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫مصرف برق سه برابری ادارات گلستان‬ ‫نسبت به شهرک های صنعتی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫گلســتان گفــت‪« :‬ادارات گلســتان س ـه برابر‬ ‫شــهرک های صنعتــی بــرق مصــرف‬ ‫می کننــد»‪ .‬علی اکبــر نصیــری در جلســه‬ ‫پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــای گلســتان‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬درجــه حــرارت هــوا در‬ ‫گلســتان بــاال رفتــه و ایــن هفتــه شــاهد‬ ‫مصــرف ســه برابری نســبت بــه پیــک‬ ‫زمســتان بودیــم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬پیــک‬ ‫زمســتان ‪ 400‬مــگاوات بــوده و در روزهــای اخیــر مصــرف بــه هــزار و ‪ 150‬مــگاوات هــم‬ ‫رســیده اســت و پیش بینــی می شــود کــه ایــن رقــم بــه هــزار و ‪ 300‬مــگاوات افزایــش‬ ‫یابــد»‪ .‬نصیــری تصریــح کــرد‪« :‬یکــی از راه هــای صرفه جویــی مصــرف بــرق تغییــر ســاعات‬ ‫اداری ســت کــه اگــر بخشــی از ســاعت اداری کــه در زمــان پیــک اســت‪ ،‬جابه جا شــود‪ ،‬میزان‬ ‫مصــرف تعدیــل خواهــد شــد»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬پیک مصــرف اســتان از میانگیــن پیک ملی‬ ‫باالتــر بــوده و می تــوان بــا جابه جایــی ایــن رقــم را تعدیــل کــرد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق گلســتان گفــت‪« :‬تغییر ســاعت اداری از ســاعت ‪ 6:30‬الــی ‪ 13:30‬در دســتورکار‬ ‫اســت و بــا تائیــد وزارت کشــور اجــرا می شــود»‪ .‬نصیــری بیــان کــرد‪« :‬ســقف مصــرف هــزار‬ ‫و ‪ 100‬مــگاوات اســت کــه در تاریــخ ‪ 25‬خردادمــاه از ایــن رقــم گذشــتیم»‪ .‬وی تصریــح کرد‪:‬‬ ‫«مصــرف بــرق ادارات اســتان ‪ 95‬مــگاوات بــوده کــه اگــر تغییــر ســاعت اداری اتفــاق بیفتــد‪،‬‬ ‫‪ 35‬مــگاوات صرفه جویــی خواهــد شــد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق گلســتان‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬مصــرف بــرق شــهرک صنعتی اســتان هــم ‪ 30‬مــگاوات اســت و ادارات سـه برابر‬ ‫شــهرک صنعتــی بــرق مصــرف می کننــد»‪.‬‬ ‫راه اندازی دکل ‪ 4G‬تلفن همراه روستای چارقلی‬ ‫به گفتــه قــاری (رئیــس اداره مخابــرات شهرســتان گمیشــان)‪ ،‬دکل ســایت تلفــن همــراه‬ ‫روســتای چارقلــی نصــب کــه بــا راه انــدازی ایــن ‪ ،BTS‬عالوه براینکــه پوشــش انتن دهــی‬ ‫تلفــن همــراه افزایــش می یابــد؛ ســاکنین روســتاهای دهنــه ‪ ۱‬و ‪ ،۲‬توماجلر‪ ،‬چارقلی‪ ،‬قرمســه‬ ‫و محل شــنا و مصــب رود گــرگان می تواننــد از اینترنــت پرســرعت بهره منــد شــوند‪ .‬الزم‬ ‫به ذکــر اســت؛ ایــن طــرح درقالــب عملیــات توســعه ارتباطــات ســیار اســتان تحت عنــوان‬ ‫فــاز ‪ ۸‬بــه مرحلــه اجــرا درامــده اســت‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫خوزستان‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬تیر ‪ - 1399‬شماره ‪2011‬‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫خبر خوش نماینده مردم خرم اباد در مجلس به مردم‬ ‫اعالمامادگی سرمایه گذاران‬ ‫خارج ازکشور جهت حضور در لرستان‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫نماینــده مــردم خرم ابــاد و چگنــی در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی از اعــام امادگــی ســرمایه گذاران‬ ‫لرســتانی خــارج کشــور جهــت ســرمایه گذاری‬ ‫در لرســتان خبــر داد‪ .‬دکتــر مرتضــی محمودونــد‬ ‫در جلســه کارگــروه اب و انــرژی اســتان لرســتان‬ ‫کــه باحضــور مدیــران کل زیرمجموعــه وزارت‬ ‫نیــرو و وزارت نفــت و به میزبانــی شــرکت توزیــع‬ ‫بــرق اســتان لرســتان برگــزار شــد‪ ،‬ضمــن تقدیــر‬ ‫و تشــکر از تالش هــای مدیــران ایــن حــوزه در‬ ‫اســتان لرســتان‪ ،‬گفــت‪« :‬انچــه امــروز در حــوزه‬ ‫نیــرو‪ ،‬انــرژی‪ ،‬اب و… مهــم و مــورد تاکیــد اســت‪،‬‬ ‫بودجــه و اعتبــارات اســت کــه می توانــد بخشــی‬ ‫از مشــکالت اســتان لرســتان را حل وفصــل کنــد»‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان شــد‪« :‬متاســفانه تحریم هــای‬ ‫ظالمانــه و محاصــره اقتصــادی‪ ،‬کشــورمان را در‬ ‫بحــث بودجــه و اعتبــارات بــا مشــکالت جــدی‬ ‫مواجــه کــرده اســت؛ امــا بااین حــال می توانیــم‬ ‫زمینــه را بــرای ورود ســرمایه گذاران بخــش‬ ‫خصوصــی بــه اســتان لرســتان فراهــم کنیــم»‪.‬‬ ‫هیچ کار خاص و ویژه ای‬ ‫برای این استان انجام نگرفته‬ ‫نماینــده مــردم شــریف خرم ابــاد و چگنــی در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی درادامــه بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«در ســال های گذشــته علی رغــم ثروت هــای‬ ‫افســانه ای کــه دردســت دولت هــا بــوده اســت‬ ‫هیــچ کار خــاص و ویــژه ای بــرای ایــن اســتان‬ ‫انجــام نگرفتــه و در حــق مردم لرســتان ظلم شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬تاجایی کــه امــکان داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬در چهارچــوب قانــون و براســاس راهکارهای‬ ‫قانونــی‪ ،‬بــا بهره گیــری از ظرفیــت نظــارت عالــی‬ ‫مجلــس تمام قــد پیگیــر رفــع مشــکالت خواهــم‬ ‫بــود»‪ .‬وی درادامــه یــاداور شــد‪« :‬بنــده نــه از‬ ‫جایــگاه نماینــده بلکــه به عنــوان یــک بچــه رزمنده‬ ‫و ســرباز خدمت گــزار مــردم بــا تمــام وجــود اعــام‬ ‫می کنــم کــه درراســتای خدمت گــزاری بــه مــردم‪،‬‬ ‫مشــتاقانه امــاده شــنیدن پیشــنهاد ها و راهکارهای‬ ‫کارگشــای مســئوالن و نخبــگان اســتان هســتم»‪.‬‬ ‫دکتــر محمودونــد بااشــاره به اینکه در نظــام‬ ‫مقــدس جمهــوری اســامی هیــچ جایگاهــی باالتر‬ ‫از خدمــت بــه مــردم نیســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ما مســئوالن‬ ‫در زمینــه خدمت گــزاری بــه مــردم نبایــد کوتاهــی‬ ‫کنیــم؛ چراکــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی‬ ‫هرچــه دارد‪ ،‬از مــردم دارد»‪.‬‬ ‫خبر خوش مرتضی محمودوند‬ ‫نماینــده مــردم شــریف خرم ابــاد و چگنــی در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی گفــت‪« :‬انتظــار مــا از‬ ‫مســئوالن این اس ـت که پروژه هایــی را کــه قابلیــت‬ ‫ســرمایه گذاری دارنــد اولویت بنــدی و معرفــی‬ ‫کننــد؛ چراکــه چندیــن ســرمایه گذار داخلــی و‬ ‫خارجــی جهــت ســرمایه گذاری در بخش هــای‬ ‫مختلــف اســتان اعــام امادگــی کرده انــد کــه‬ ‫در لرســتان جهــت ســرمایه گذاری حضــور پیــدا‬ ‫کننــد»‪ .‬نماینــده مــردم شــریف خرم ابــاد و چگنی‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی درادامــه خطــاب‬ ‫بــه مســئوالن‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬هــر جــا دیدیــد‬ ‫ظلــم و اجحافــی در حــق مــردم مظلــوم اســتان‬ ‫لرســتان صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬مــا را در جریــان‬ ‫بگذاریــد‪ ،‬مطمئــن باشــید بــرای احقــاق حــق این‬ ‫مــردم نجیــب بــدون هیــچ واهمــه و تعارفــی دفاع‬ ‫خواهیــم کــرد و تریبــون مجلــس صــدای مــردم‬ ‫شــریف لرســتان خواهــد بــود»‪ .‬در ایــن جلســه‬ ‫مهنــدس خودنیــا (مدیرعامــل شــرکت توزیــع‬ ‫بــرق لرســتان)‪ ،‬مهنــدس کرمونــد (مدیرعامــل‬ ‫شــرکت ابفــا لرســتان)‪ ،‬مهنــدس خزایــی (مدیــر‬ ‫اجرایــی شــرکت لولــه و مخابــرات)‪ ،‬مهنــدس‬ ‫بهرامــی (مدیرعامــل شــرکت پخــش فراورده هــای‬ ‫نفتــی لرســتان)‪ ،‬مهنــدس ابراهیمــی (مدیــر‬ ‫امــور انتقــال بــرق لرســتان)‪ ،‬مهنــدس گــودرزی‬ ‫(مدیرعامــل شــرکت گاز لرســتان) و مهنــدس‬ ‫حس ـن نژاد (مدیرعامــل اب منطق ـه ای لرســتان)‬ ‫حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫تاکید نماینده مردم خرم اباد در مجلس‬ ‫شورای اسالمی بر حمایت از کارافرینان‬ ‫مرتضــی محمودونــد نماینــده مــردم خرم ابــاد در‬ ‫مجلــس شــورای اســامی همچنیــن در جریــان‬ ‫بازدیــد از کارگاه تولیــد پــد الکلی و دوخت ماســک‬ ‫کــه بــا همــت فنــی و حرفـه ای و مشــارکت بخــش‬ ‫خصوصــی راه انــدازی شــده‪ ،‬گفــت‪« :‬مــن قــدردان‬ ‫زحمــات و پی گیری هــای شــبانه روزی مدیریــت‬ ‫فنی وحرفـه ای لرســتان هســتم چراکــه تحــت هــر‬ ‫شــرایط درحــال خدمــت بــه مــردم هســتند»‪.‬‬ ‫ما باید کارافرینان را‬ ‫دراین شرایطحمایتکنیم‬ ‫دکتــر مرتضــی محمودونــد (عضــو کمیســیون‬ ‫امنیــت ملــی و سیاســت خارجــه) درادامــه‬ ‫بااشــاره به اینکه‪ ،‬شــرایط اقتصــادی کشــور و‬ ‫اســتان لرســتان اص ً‬ ‫ال مناســب نیســت‪ ،‬افــزود‪« :‬ما‬ ‫بایــد کارافرینــان را دراین شــرایط حمایــت کنیــم؛‬ ‫چراکــه نشــان داده انــد بــرای رضایــت و ســامت‬ ‫مــردم مجدانــه فعالیــت دارنــد»‪ .‬وی‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«مــا همــه بایــد درکنــار هــم مشــکالت لرســتان‬ ‫کــه بزرگ تریــن ان بیکاری ســت را رصــد و‬ ‫درراســتای برطــرف کــردن ان به نوبــه خــود‬ ‫همــه تــاش خــود را بــه کار بگیریــم»‪ .‬درادامــه‬ ‫محمدرضــا اذرخــش مدیــرکل امــوزش فنــی و‬ ‫حرفــه ای لرســتان بابیان اینکــه بــا اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت کارگاه هــای ازاد و اســتفاده از ظرفیــت‬ ‫بخــش خصوصــی تــاش کردیــم تــا در بحــث‬ ‫کرونــا موفــق عمــل کنیــم‪ ،‬گفــت‪« :‬امیدواریــم در‬ ‫ایــن بیمــاری کــه به نوعــی یــک ازمایــش الهــی‬ ‫اســت در بیــن مــردم و پیشــگاه الهــی ســربلند‬ ‫بیــرون اییــم»‪ .‬محمدرضــا اذرخــش افــزود‪:‬‬ ‫«فضــای کارگاه تولیــد پــد و دوخــت ماســک را‬ ‫به صــورت رایــگان دراختیــار بخــش خصوصــی‬ ‫قــرار داده ایــم کــه بخــش خصوصــی نیــز بــا تمــام‬ ‫ظرفیــت و در ســه شــیفت درحــال خدمــت بــه‬ ‫مــردم اســت»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬تــاش می کنیــم‬ ‫در تامیــن مــواد اولیــه مشــکلی نداشــته باشــیم»‪.‬‬ ‫درادامــه رضــا ملکــی (مدیــر شــرکت زاگــرس‬ ‫تجــارت المــاس) ضمــن تشــکر از همکاری هــای‬ ‫دلســوزانه مدیــرکل فنی وحرفــه ای لرســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬روزانــه بیــش از ‪ ۸۰‬هــزار ماســک‬ ‫بهداشــتی زیــر نظــر دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫تولیــد می شــود کــه بــا نظــارت صنعــت و معــدن‬ ‫دراختیــار داروخانه هــا قــرار می گیــرد»‪ .‬رضــا‬ ‫ملکــی درادامــه بااشــاره به اینکه درحال حاضــر‬ ‫بیــش از ‪ ۳۰‬نفــر در ایــن کارگاه به صــورت‬ ‫شــبانه روز مشــغول بــه فعالیــت هســتند‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«در برنامــه افزایــش دســتگاه های خــود را داریــم‬ ‫کــه اگــر انجــام گیــرد ظرفیــت اشــتغال زایی مــا‬ ‫بــه ‪ ۶۰‬نفــر خواهــد رســید»‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران خبر داد؛‬ ‫پرداخت ‪ 363‬میلیاردریال از مطالبات موسسات طرف قرارداد بیمه سالمت مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت مازنــدران‪ ،‬از پرداخــت‬ ‫‪ 363‬میلیاردریــال از مطالبــات موسســات طــرف‬ ‫قــرارداد بیمــه ســامت ایــن اســتان در هفتــه‬ ‫جــاری خبــر داد‪ .‬دکتــر رســول ظفرمنــد گفــت‪:‬‬ ‫«بــا تخصیــص اعتبــار ازســوی ایــن ســازمان‬ ‫بــه بیمــه ســامت اســتان مازنــدران‪363 ،‬‬ ‫میلیاردریــال از مطالبــات موسســات درمانــی‬ ‫طــرف قــرارداد بیمــه ســامت مازنــدران پرداخــت‬ ‫شــده اســت»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬براین اســاس‪،‬‬ ‫‪ 29‬میلیاردریــال از مطالبــات بیمارســتان های‬ ‫غیردولتــی ‪ 70 ،‬میلیاردریــال بابــت داروخانه هــا‪،‬‬ ‫‪ 16‬میلیاردریــال بایــت پزشــکان خانــواده شــهری‪،‬‬ ‫‪ 165‬میلیاردریــال بابــت بیمارســتان های دولتــی‪،‬‬ ‫‪ 59‬میلیاردریــال بابــت ســطح یــک روســتایان و‬ ‫‪ 24‬میلیاردریــال بابــت ســایر موسســات پرداخــت‬ ‫شــد»‪ .‬مدیــرکل بیمــه ســامت مازنــدران افــزود‪:‬‬ ‫«ســازمان بیمــه ســامت تمــام ســعی خــود را‬ ‫در حمایــت از عرصــه ســامت و بیمه شــدگان‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫بــا همــکاری اداره کل ثبت احــوال و ســازمان‬ ‫بهشــت زهرا (س) گنجینــه اســناد شــهدا و‬ ‫نــام اوران تــا دی مــاه ســال جــاری (مصــادف‬ ‫بــا هفتــه ثبت احــوال) رونمایــی می شــود‪.‬‬ ‫روابط عمومــی ســازمان بهشــت زهرا (س) اعــام‬ ‫کــرد‪« :‬مدیــرکل ثبت احــوال اســتان تهــران‬ ‫و مدیرعامــل ســازمان بهشــت زهرا (س) و‬ ‫شــهردار حــرم مطهــر امــام (ره) بــا هــدف تــداوم‬ ‫همکاری هــا بــرای رفــاه حــال شــهروندان دیــدار و‬ ‫گفت وگــو کردنــد و در ایــن مالقــات مقــرر شــد‬ ‫ایــن گنجینــه اســناد رونمایــی شــود»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫ثبت احــوال اســتان تهــران در ایــن دیــدار گفــت‪:‬‬ ‫«ســازمان بهشــت زهرا (س) بــا سیاســت گذاری‪،‬‬ ‫نــگاه هماهنــگ و برنامه ریــزی علمــی ســازمانی‬ ‫ســرامد در مدیریــت اســتان تهــران اســت»‪.‬‬ ‫حســین زین الصالحیــن اظهــار داشــت‪« :‬از جملــه‬ ‫صفــات پســندیده ســازمان بهشــت زهرا (س)‬ ‫مرتفع کــردن مشــکالت مــردم و دغدغه هــای‬ ‫شــهروندان داغــدار به ویــژه در بحــران کروناســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬باتوجه بــه مراجعــات گســترده و‬ ‫جلوگیــری از رفت وامدهــای درون شــهری ســعی‬ ‫می کنیــم تمــام کارهــا به صــورت هوشــمند انجــام‬ ‫پروینحسینی‬ ‫مدیــرکل تامیــن اجتماعی اســتان اردبیــل در دیدار‬ ‫بــا دکتــر اســماعیلی گفــت‪« :‬تامیــن اجتماعــی‬ ‫اســتان منطبــق بــا ضوابــط و مقــررات اجرایــی و‬ ‫قانونی قالیبافان و کارگران کشــاورزی و ســاختمانی‬ ‫را تحت پوشــش بیمـه ای قــرار می دهــد»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫تامیــن اجتماعــی در ســفر بــه شهرســتان گرمــی با‬ ‫دکتــر ولــی اســماعیلی (نماینــده مــردم شــریف‬ ‫شهرســتان مغــان) و فرمانــدار شهرســتان گرمــی‬ ‫دیــدار کــرد‪ .‬دراین دیــدار بشــرخواه (مدیــرکل‬ ‫تامیــن اجتماعــی اســتان اردبیــل) ‪ ،‬ضمــن تبریــک‬ ‫بــه دکتــر اســماعیلی چکیــده ای از گــزارش‬ ‫عملکــرد تامیــن اجتماعــی اســتان و به تبــع ان‬ ‫شهرســتان گرمــی را بیــان کــرد‪ .‬ســعید بشــرخواه‬ ‫(مدیــرکل تامیــن اجتماعــی اردبیــل) در ایــن دیدار‬ ‫باتاکیدبراینکــه یکــی از چالش هــای اصلی ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی به عنــوان بزرگ تریــن صنــدوق‬ ‫بیمه گــر اجتماعــی کشــور به مخاطره افتــادن‬ ‫پایــداری منابــع ان اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بی تردیــد‬ ‫تصویــب قوانینــی کــه بــار مالــی بــر ســازمان‬ ‫تحمیــل کنــد‪ ،‬اثربخشــی خدمــات و تعهــدات ان را‬ ‫درقبــال ذی نفعــان و شــرکای واقعــی تحت تاثیــر‬ ‫عزیــز ســازمان به کاربســته تــا بــا پرداخت هــای‬ ‫انجام گرفتــه‪ ،‬حمایــت هرچه بیشــتر خــود را از‬ ‫نظــام ســامت درراســتای ارائــه خدمــات مطلــوب‬ ‫بــه بیمه شــدگان بــه انجــام رســاند و دراین راســتا‬ ‫در اخریــن پرداخت هــا عالوه بــر پرداخت هــای‬ ‫هفته هــای گذشــته‪ ،‬بالغ بــر ‪ 363‬میلیاردریــال‬ ‫از مطالبــات موسســات درمانــی طــرف قــرارداد را‬ ‫پرداخــت کــرد»‪ .‬دکتــر ظفرمنــد افــزود‪« :‬پرداخت‬ ‫منظــم مطالبــات موسســات طــرف قــرارداد بــا‬ ‫اداره کل بیمــه ســامت مازنــدران‪ ،‬نشــان دهنده‬ ‫پیگیری هــای ارزشــمند رئیــس هیئت مدیــره و‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بیمــه ســامت کشــور و ایجاد‬ ‫یــک انضبــاط مالــی در بیمــه ســامت اســت کــه‬ ‫ایــن مدیریــت منابــع منجــر بــه پرداخــت منظــم‬ ‫مطالبــات در ســال ‪ 98‬شــد کــه تاکنــون نیــز ادامه‬ ‫داشــته اســت»‪ .‬وی درادامــه بابیان اینکــه حــذف‬ ‫تدریجــی دفترچه هــای کاغــذی بیمــه ســامت‬ ‫در دســتورکار قــرار دارد‪ ،‬افــزود‪« :‬اجــرای طــرح‬ ‫نسخه نویســی الکترونیــک و استحقاق ســنجی در‬ ‫بخــش ســرپایی‪ ،‬حرکــت به ســوی بیمــه کارامــد‪،‬‬ ‫منطقی ســازی هزینه هــا و دولــت الکترونیــک از‬ ‫برنامه هــای ایــن اداره کل در ســال جاری ســت»‪.‬‬ ‫وی اعــام کــرد‪« :‬درراســتای کاهــش تــردد و‬ ‫تجمــع بیمه شــدگان در دفاتــر پیشــخوان طــرف‬ ‫قــرارداد و به منظــور جلوگیــری از شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬باتوجه بــه اتمــام اعتبــار دفترچه هــای‬ ‫بیمــه مشــموالن ســازمان بهزیســتی و بنیــاد‬ ‫شــهید و امــور ایثارگــران در ‪ ۳۱‬خــرداد ‪،۹۹‬‬ ‫بیمه شــدگانی کــه دفترچــه بیمــه ان هــا دارای‬ ‫نســخ ســفید اســت‪ ،‬می تواننــد بــدون مراجعــه بــه‬ ‫دفاتــر پیشــخوان و دریافــت دفترچــه جدیــد‪ ،‬بــه‬ ‫مراکــز درمانــی طــرف قــرارداد مراجعــه و خدمــت‬ ‫موردنظــر را دریافــت کننــد»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«بدیهی ســت ان عــده از بیمه شــدگان کــه‬ ‫دفترچــه بیمــه ســامت ان هــا فاقــد نســخ ســفید‬ ‫بــوده و مشــمول پوشــش بیمـه ای هســتند‪ ،‬ملــزم‬ ‫بــه تمدیــد دفترچــه و مراجعه بــه دفاتر پیشــخوان‬ ‫هســتند»‪ .‬مدیــرکل بیمــه ســامت مازنــدران‬ ‫بابیان اینکــه حــدود نیمــی از جمعیــت اســتان‬ ‫تحت پوشــش بیمــه ســامت مازنــدران قــرار‬ ‫دارنــد‪ ،‬اعــام کــرد‪« :‬بیمه ســامت اســتان ســاالنه‬ ‫بیــش از هفت هزارمیلیاردریــال بــرای هزینــه‬ ‫درمــان بیمه شــدگان بــه موسســات درمانــی طرف‬ ‫قــرارداد اســتان پرداخــت می کنــد»‪.‬‬ ‫با همکاری اداره کل ثبت احوال و سازمان بهشت زهرا(س) صورت می گیرد؛‬ ‫رونمایی ازگنجینه اسناد شهدا و نام اوران در بهشت زهرا‬ ‫شــود و به ســمت الکترونیکی کــردن ماموریت هــا‬ ‫پیــش می رویــم»‪ .‬مدیرعامــل ســازمان‬ ‫بهشــت زهرا (س) نیــز در ایــن دیــدار بــا ارائــه‬ ‫گزارشــی از نحــوه خدمات رســانی بــه شــهرودان‬ ‫داغــدار به ویــژه در بحــران کرونــا‪ ،‬گفــت‪« :‬کار‬ ‫ســازمان مــا خدمت رسانی ســت و در ایــن مســیر‬ ‫تمــام تــاش خــود را بـه کار گرفته ایــم تــا خدمــت‬ ‫مناســب و درخــو ِر شــان مــردم ارائه شــود»‪ .‬ســعید‬ ‫خــال بااشــاره به رعایــت تمامــی پروتکل هــای‬ ‫بهداشــتی در بهشــت زهرا (س) اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫(س)‬ ‫«حفــظ جــان شــهروندان بــرای مــا اولویــت‬ ‫دارد و موضوعــات زیســت محیطی و گندزدایــی‬ ‫به صــورت دائــم انجــام و ســامت کارکنــان‬ ‫به دقــت رصــد و ازمایش هــای مختلــف نیــز‬ ‫به صــورت دوره ای درقالــب پنــج طــرح غربالگــری‬ ‫انجــام شــده اســت»‪ .‬ایــن مســئول یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«نزدیک تریــن ســازمانی کــه بــا بهشــت زهرا‬ ‫(س) همــکاری دارد ثبت احــوال اســت و ایــن‬ ‫دو مجموعــه بــا بهره گیــری از ظرفیت هــای‬ ‫مشــترک در باالتریــن ســطح ســالیان ســال اســت‬ ‫کــه درکنــار هــم در ایــن مــکان مقــدس بــه مردم‬ ‫خدمت رســانی می کننــد»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛‬ ‫ســازمان بهشـت زهرا (س) در ســال ‪ ۱۳۴۵‬احــداث‬ ‫و در تیرمــاه ‪ ۱۳۴۹‬افتتــاح شــد‪ .‬ایــن ســازمان‬ ‫به واســطه حضــور ‪ ۳۰‬هــزار شــهید گلگون کفــن‬ ‫و چهارهــزار شــهید گمنــام و همچنیــن هم جواری‬ ‫بــا حــرم مطهــر حضــرت امــام خمینــی (ره)‬ ‫به عنــوان قطــب فرهنگــی کالن شــهر تهــران و‬ ‫مکانــی مقــدس محســوب می شــود‪.‬‬ ‫در دیدار مدیرکل تامین اجتماعی استان اردبیل با نماینده شهرستان گرمی اعالم شد؛‬ ‫تحت پوشش بیمه قرارگرفتن قالیبافان‪ ،‬کارگران کشاورزی و ساختمانی‬ ‫قــرار خواهــد داد»‪ .‬وی بــه موضــوع بیمــه قالیبافــان‬ ‫و کارگــران کشــاورزی و ســاختمانی اشــاره و افــزود‪:‬‬ ‫«مــا در تامیــن اجتماعــی اســتان منطبــق بــا‬ ‫ضوابــط و مقــررات اجرایــی و قانونــی درراســتای‬ ‫بیمه کــردن عزیــزان بــدون هیچ گونــه تبعیضــی‬ ‫اقــدام می کنیــم»‪ .‬مدیــرکل تامیــن اجتماعــی‬ ‫اســتان اردبیــل اگاهــی و شــناخت نماینــده‬ ‫گرمــی بــه مســائل ســازمانی را از نقــاط قــوت‬ ‫در مســیر ارائــه خدمــات و پیشــبرد ســازمان در‬ ‫مســیر حمایــت از حقــوق ‪ 50‬درصــدی افــراد‬ ‫تحت پوشــش کشــور عنــوان نمــوده و تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬ســازمان تامیــن اجتماعــی یــک ســازمان‬ ‫بین النســلی به عنــوان نهــادی عمومــی و غیردولتــی‬ ‫کــه هزینه هــای ســازمان در وضعیــت کنونــی از‬ ‫محــل وصــول حــق بیمه هــای واریــزی مدیریــت‬ ‫می شــود و هیــچ بودجــه ای ازطــرف دولــت‬ ‫تخصیــص داده نمی شــود؛ لــذا انتظــار داریــم در‬ ‫جلســات متشــکله بــا ادارات و کارفرمایــان محتــرم‬ ‫بــه تشــویق و ترغیــب شــرکای اجتماعــی جهــت‬ ‫پرداخــت مطالبــات تامیــن اجتماعــی توصیــه‪ ،‬تــا‬ ‫تامیــن اجتماعــی بتوانــد درراســتای خدمت رســانی‬ ‫بــه شــرکای اجتماعــی خــود بــدون خلــل و بــا‬ ‫اهتمــام ویــژه انجــام وظیفــه کنــد»‪ .‬دراین دیــدار‬ ‫همچنیــن دکتــر اســماعیلی (نماینــده مــردم‬ ‫شهرســتان گرمــی) در یازدهمیــن دوره مجلــس‬ ‫شــورای اســامی ضمــن تشــکر از مدیــرکل تامیــن‬ ‫اجتماعــی اســتان بــه نــگاه ویــژه تامیــن اجتماعــی‬ ‫اســتان بــه شهرســتان گرمــی تاکیــد و افــزود‪« :‬جــا‬ ‫دارد اداره کل تامیــن اجتماعــی در وصــول مطالبــات‬ ‫بــا فرمانــداری شهرســتان هماهنگی هــای الزم را‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬در ارتبــاط بــا حفــظ منابــع ســازمان‬ ‫بــا تصویــب قوانیــن در مجلــس شــورای اســامی‬ ‫مدافــع ســازمان و منافــع ان خواهــم بــود «‪ .‬دکتــر‬ ‫اســماعیلی بــه محرومیــت شهرســتان گرمی اشــاره‬ ‫و افــزود‪« :‬ضروری ســت کــه اداره کل تامیــن‬ ‫اجتماعــی اســتان بــا تدبیــر مناســب و عــدم فشــار‬ ‫بــه ســرمایه گذاران و کارفرمایــان بــا حفــظ منافــع‬ ‫ســازمان و شــرکای اجتماعــی اقــدام کنــد»‪ .‬وی‬ ‫درپایــان امادگــی حمایــت خــود از حقــوق تامیــن‬ ‫اجتماعــی و جامعــه عظیــم تحت پوشــش اعــام‬ ‫و افــزود‪« :‬در مجلــس شــورای اســامی بــا دفــاع‬ ‫همه جانبــه درخصــوص حفــظ منابــع ســازمان‬ ‫مدافع ســازمان و منافــع ان خواهم بــود»‪ .‬فرماندار‬ ‫شهرســتان گرمــی نیــز دراین دیــدار ضمــن تقدیر‬ ‫و تشــکر از مدیــرکل اســتان گفــت‪« :‬بی تردیــد‬ ‫رســیدن بــه عدالــت اجتماعــی اساســی ترین‬ ‫هــدف تامیــن اجتماعــی اســتان اســت و تعامالت‬ ‫ســازنده اداره کل تامیــن اجتماعی اســتان و شــعبه‬ ‫گرمــی بــا مســئولین اســتانی و شهرســتانی‬ ‫موجــب ارتقــاء در ســطح ارائــه خدمــات بهتــر‬ ‫بــه بیمه شــدگان و گســتردگی تحت پوشــش‬ ‫ایــن ســازمان و نشــان دهنده مســئولیت ســنگین‬ ‫ســازمان تامیــن اجتماعــی در پاســخگویی بــه‬ ‫مــردم منطقــه مغــان اســت»‪.‬‬ ‫معرفی اعضای کارگروه‬ ‫برنامه ریزی و هماهنگی اموزشگاه های استان‬ ‫رئیــس انجمــن موســیقی اســتان خوزســتان گفــت‪« :‬به منظــور ارزیابــی‪ ،‬یکسان ســازی‬ ‫و ارتقــای وضعیــت اموزشــی اموزشــگاه های ازاد اســتان خوزســتان‪ ،‬کارگــروه‬ ‫برنامه ریــزی و هماهنگــی اموزشــگاه ها متشــکل از اقایــان کاظــم پــوره‪ ،‬عــارف‬ ‫قادری نــژاد و محســن صفاریــان ازطــرف هیئت مدیــره انجمــن موســیقی اســتان‬ ‫معرفــی شــدند»‪ .‬در جلســه مشــترک کارگــروه برنامه ریــزی و هماهنگــی اموزشــگاه ها‬ ‫بــا اعضــای هیئت مدیــره انجمــن موســیقی اســتان خوزســتان‪ ،‬اسیب شناســی وضعیت‬ ‫فعلــی امــوزش و هنرامــوزان موردبحــث قــرار گرفــت‪ .‬فریــدون وزیــری افــزود‪« :‬تهیــه و‬ ‫تدویــن برنامه هــای کوتاه مــدت و بلندمــدت از اولیــن اقدامــات ایــن کارگــروه خواهــد‬ ‫بــود کــه ایــن امر بــدون همــکاری و همفکــری مدیران و مدرســین اموزشــگاه ها میســر‬ ‫نخواهــد بــود»‪ .‬وی اظهــار امیــدواری کــرد بــا اســتفاده از همــه ظرفیــت و توانمنــدی‬ ‫جامعــه موســیقی اســتان‪ ،‬بهبــود چشــمگیری در وضعیت موســیقی اســتان خوزســتان‬ ‫شــاهد خواهیــم بــود‪.‬‬ ‫بازگشایی دفتر انجمن موسیقی استان‬ ‫باتوجه بــه وظایــف جدیــد انجمــن موســیقی اســتان خوزســتان شــامل ارزیابــی و نظارت‬ ‫بــر فعالیت هــای اموزشــی اموزشــگاه های ازاد موســیقی اســتان و مدرســین شــاغل در‬ ‫اموزشــگاه ها و همچنیــن تائیدیــه بیمــه هنرمنــدان موســیقی‪ ،‬دفتــر انجمــن موســیقی‬ ‫اســتان خوزســتان واقــع در کیانپــارس خیابــان ‪ ۲‬شــرقی‪ ،‬خانــه هنــر روزهای شــنبه الی‬ ‫چهارشــنبه از ســاعت ‪ ۹‬الــی ‪ ۱۳‬در خدمــت هنرمنــدان موســیقی اســتان اســت‪.‬‬ ‫انجام اقدامات الزم‬ ‫برای عبور بدون خاموشی از تابستان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقــه ای‬ ‫خوزســتان بابیان اینکــه شــبکه بــرق‬ ‫تحت نظــارت ایــن شــرکت ظرفیــت‬ ‫عبــور از تابســتان جــاری را دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬اقدامــات الزم بــرای عبــور‬ ‫بــدون خاموشــی از تابســتان ‪ 99‬انجــام‬ ‫شــده و تاکنــون مشــکلی دراین زمینــه‬ ‫وجــود نداشــته اســت»‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــرکت ســهامی بــرق‬ ‫منطق ـه ای خوزســتان؛ محمــود دشــت‬ ‫بــزرگ اظهــار کــرد‪« :‬بعــد از عبــور موفقیت امیــز از تابســتان ‪ 98‬کــه مشــترکین بــا‬ ‫رعایــت الگــوی مصــرف بــرق نقــش بســزایی در ان داشــته اند رفــع اشــکال از شــبکه‬ ‫و ظرفیت ســازی جدیــد متناســب بــا نقــاط اســیبی کــه داشــته ایم را در دســتور قــرار‬ ‫داده ایــم تــا امــروز نگرانــی بابــت ایجــاد خاموشــی در شــبکه نباشــد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«برهمین اســاس از مهرمــاه ســال گذشــته تاکنــون یک هــزار و ‪ 512‬مگاولت امپــر بــه‬ ‫ظرفیــت شــبکه تحت نظــارت ایــن شــرکت در بخــش پسـت های انتقــال و فــوق توزیــع‬ ‫و ‪ 159‬کیلومتــر مــدار خــط نیــز در ســال ‪ 98‬بــه بخــش خطــوط اضافــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بــرق منطقـه ای خوزســتان افــزود‪« :‬در چهارمــاه از ســال حداکثــر بار‬ ‫شــبکه بــرق خوزســتان (خــرداد تــا شــهریور) بــاالی هفت هــزار و ‪ 600‬مــگاوات مـی رود‬ ‫کــه رقــم قابل توجهــی بــوده و ممکــن اســت ایــن حجــم از بــار و گرمــای شــدید باعــث‬ ‫اســیب بــه تجهیــزات و خاموش ـی های کوتاه مــدت در شــبکه شــود کــه بــا امادگــی‬ ‫نیروهــای عملیاتــی در کمتریــن زمــان ممکــن برطــرف می شــود»‪ .‬دشــت بــزرگ‬ ‫بابیان اینکــه پیــک ســال جــاری در خردادمــاه و مصــرف هفت هــزار و ‪ 896‬مــگاوات‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬بــا اقدامــات مدیریــت مصرفــی تاکنــون از پیــک مصــرف‬ ‫ســال ‪ 98‬کــه هشـت هزار و ‪ 83‬مــگاوات بــوده عبــور نکرده ایــم و مشــترکین همــکاری‬ ‫خوبــی در مصــرف بــرق در ســاعت های اوج بــار داشــته اند»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت بــرق‬ ‫منطقـه ای خوزســتان بااشــاره به بیمــاری کرونــا و تاثیــر ان در پروژه هــای ایــن شــرکت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬خدمات رســانی در دو اســتان خوزســتان و کهکیلویــه و بویراحمــد مخاطــرات و‬ ‫ســختی های خــاص خــودش را داشــت و امــروزه نیــز بیمــاری کرونــا بــه ان افزوده شــده‬ ‫و رونــد بهره بــرداری از پروژه هــا را بــا کنــدی روب ـه رو کــرده اســت؛ ولــی تمــام تــاش‬ ‫مجموعــه بــرق براین اس ـت تا خللــی در امــر برق رســانی ایجــاد نشــود و شــهروندان از‬ ‫بــرق پایــداری برخــوردار باشــند»‪.‬‬ ‫ایالم‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫طلب ‪1100‬میلیاردریالی شهرداری‬ ‫از دستگاه های اجرایی‬ ‫شــهردار ایــام گفــت‪« :‬شــهرداری ایــام ‪1100‬میلیاردریــال از بانک هــای عامــل‪،‬‬ ‫ادارات‪ ،‬نهادهــا‪ ،‬مراکــز امــوزش عالــی و دانشــگاه ها طلــب دارد کــه هنــوز وصــول نشــده‬ ‫اســت»‪ .‬طالــب صادقیــان بابیان اینکــه بیشــتر ایــن طلــب مربــوط به جریمــه مــاده ‪،۱۰۰‬‬ ‫پرداخت نکــردن عــوارض‪ ،‬هزینــه پروانــه ســاخت یــا جریمــه اضافــه بناســت‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬شــهرداری درصــدد ایجــاد تفاهــم بــا ایــن مجموعه هــای بدهــکار اســت تــا از این‬ ‫طریــق بخشــی از هزینه هــای جــاری و عمرانــی خــود را جبــران کنــد»‪ .‬شــهردار ایــام‬ ‫بااشــاره به هزینه هــای شــهرداری تاکیــد کــرد‪« :‬ایــن مجموعــه حــدود یک هــزار نیــرو‬ ‫دارد کــه ماهیانــه ‪ ۷۰‬میلیاردریــال تنهــا بــرای حقــوق و مزایــای ان هــا بایــد پرداخــت‬ ‫شــود؛ بنایرایــن می طلبــد کــه دســتگاه های بدهــکار‪ ،‬اهتمــام خــود را بــرای پرداخــت‬ ‫بــه کار گیرنــد»‪ .‬صادقیــان بابیان اینکــه تصویــب بودجــه ‪ ۴۰۰‬میلیاردریالــی در ســال‬ ‫‪ ۹۹‬بــرای اجــرای پروژه هــای عمرانــی و زیرســاختی در شــهر ایــام‪ ،‬گفــت‪« :‬بیشــتر‬ ‫طرح هــا به طورمعمــول در قالــب بودجـه ای تعریــف می شــوند کــه ســالیانه بــه تصویــب‬ ‫شــورا می رســد و برخــی اوقــات بــرای اجرایی کــردن ایــن طرح هــا ممکــن اســت کــه‬ ‫اختالف نظرهایــی نیــز بــروز کنــد کــه طبیعی ســت»‪.‬‬ ‫اختصاص تجهیزات پزشکی‬ ‫به ارزش ‪۴۰‬میلیاردریال به ایالم‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــام گفــت‪« :‬بــا رایزنی هــای رئیــس دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی ایــام تعــداد ‪ ۱۴‬دســتگاه ونتیالتــور‪ ۱۰ ،‬دســتگاه بــای پــپ‪ ۲۲ ،‬تخت ای ســی‬ ‫یــو‪ ۲۲ ،‬تشــک مــواج‪ ۱۰ ،‬تخت بســتری‪ ۱۰ ،‬دســتگاه مانیتــور عالئم حیاتی‪ ۱ ،‬دســتگاه‬ ‫مانیتــور عالئــم حیاتــی ســانترال‪ ۳ ،‬عــدد برانــکارد ایزولــه به دانشــگاه اختصــاص یافت»‪.‬‬ ‫دکتــر کریمیــان افــزود‪« :‬ایــن دســتگاه ها از نیازهــای مبــرم و شناســایی شــده در ســطح‬ ‫بیمارســتان ها هســتند کــه بــا رایزنی هــای به عمل امــده بــا مســئوالن وزارت در جهــت‬ ‫خدمــت بــه مــردم و بیمــاران تحویــل دانشــگاه علــوم پزشــکی ایالم شــده اســت»‪ .‬رئیس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان گفــت‪« :‬باتوجه به شــیوع بیمــاری کرونــا در اســتان؛ این‬ ‫دســتگاه های پزشــکی و بیمارســتانی از نیازهــای مهــم و محــوری دانشــگاه در عرصــه‬ ‫خدمات دهــی بــه بیمــاران محســوب می شــود»‪.‬‬ ‫نماینده مجلس‪:‬‬ ‫ایالم‪ ،‬باید حق خود را دریافت کند‬ ‫نماینــده ایــام در مجلــس گفــت‪« :‬بنــده به عنــوان طــراح و ارائه دهنــده طــرح ارتقــای‬ ‫جایــگاه مجلــس یازدهــم‪ ،‬نمی پســندم کــه نماینــده مــردم در داالن هــای مختلــف‬ ‫وزارتخانه هــا ســرگردان باشــد و مــورد بی توجهــی قــرار بگیــرد بلکــه بایــد وزرا در‬ ‫یــک روز خــاص بــرای انجــام کار نماینــدگان بــه خدمــت مــردم در مجلــس بیاینــد»‪.‬‬ ‫دکتــر ســارا فالحــی اظهــار کــرد‪« :‬اگــر بنــده بــا صــدای بلنــد در هــر جــا اعــام کــرده و‬ ‫می کنــم کــه اســتان ایــام توســط دولت هــای مختلــف مــورد اجحــاف قــرار گرفتــه و‬ ‫اگــر صــدای مــا امــروز در مجلــس بــه اعتــراض بلنــد می شــود‪ ،‬فریــادی اســت کــه بــر‬ ‫ســر همــه مســئولین در ادوار مختلــف زده می شــود‪ ،‬بدانیــد کــه هیــچ تریبونــی بهتــر‬ ‫از مجلــس بــرای مطرح کــردن ایــام به عنــوان یــک اســتان راهبــردی و اســتراتژیک‬ ‫وجــود نــدارد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬ابــزار دســت یــک نماینــده ســوال و تذکر و اســتیضاح‬ ‫اســت و زمانــی کــه صــدای او بلنــد باشــد و ســوال و تذکــرش‪ ،‬کارشناســی باشــد‪ ،‬درب‬ ‫وزارتخانه هــا بــه رویــش بــاز می شــوند‪ .‬اگــر شــما ســکوت بکنیــد کســی حــق شــما را‬ ‫بــه شــما نخواهــد داد‪ .‬اگــر فقــط نــگاه کــردی و بــه ماشــین امضــاء تبدیــل شــدی‪ ،‬قطعاً‬ ‫اســتان شــما همچنــان در مســیر توســعه نیافتگــی قــرار خواهــد داشــت»‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬تیر ‪ - 1399‬شماره ‪2011‬‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫ازسرگرفته شدن عملیات اجرایی‬ ‫پروژه مدرسه خیرساز مسکن مهر کهریزک‬ ‫بخشــدار کهریــزک گفــت‪« :‬باتوجه بــه اقــدام خانــواده اقــای معینــی در‬ ‫پی ریــزی ســاختمان مدرســه و انصــراف از ادامــه کار و واگــذاری ان بــه اداره‬ ‫اموزش وپــرورش کهریــزک‪ ،‬به رســم قدردانــی و یادبــود خیــر مدرسه ســاز‪،‬‬ ‫یــک شــیفت از مدرســه بــه نــام مرحــوم معینــی نام گــذاری خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی بخشــداری کهریــزک‪ ،‬امیــن بابایــی در جلســه شــورای‬ ‫اموزش وپــرورش بخــش کهریــزک بااشــاره به ارتقــای ســرانه فضاهای اموزشــی در‬ ‫بخــش کهریــزک اظهار داشــت‪« :‬توســعه فضاهــای اموزشــی اســتاندارد در تربیت‬ ‫نســلی فرهیختــه و کارامــد نقــش بســزایی دارد کــه امیدواریــم با ادامه مشــارکت‬ ‫خیریــن و کمک هــای مردمــی و همــکاری ادارات مربوطــه شــاهد افزایــش‬ ‫فضاهــای اموزشــی در ســطح بخــش و روســتاهای محــروم باشــیم»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«درحال حاضــر یکــی از راه هــای خدمــت بــه کشــور بسترســازی بــرای توســعه‬ ‫علــم و اگاهــی در جامعــه اســت کــه به طورقطــع مدرسه ســازی مهم تریــن‬ ‫شــاخصه ان اســت»‪ .‬بخشــدار کهریــزک ســپس بااشــاره به ســرانه های اموزشــی‬ ‫در بخــش کهریــزک تصریــح کــرد‪« :‬تراکــم جمعیــت دانش امــوزی در بخــش‬ ‫کهریــزک و همچنیــن روســتاهای ان مشــارکت و هم افزایــی بیش ازپیــش‬ ‫خیریــن را می طلبــد»‪ .‬بابایــی بااشــاره به احــداث مدرســه در مســکن مهــر‬ ‫کهریــزک گفــت‪« :‬در ســال ‪ ۹۷‬زمینــی بــه متــراژ دوهــزار و ‪ ۶۵۰‬مترمربــع در‬ ‫مســکن مهــر کهریــزک بــرای احــداث مدرســه خیرســاز اختصــاص داده شــد که‬ ‫پــروژه بــا ‪ ۳۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی به دلیــل تغییــر در رونــد عملیــات اجرایی‬ ‫و تبدیــل ان از مدرســه هشت کالســه بــه ‪ ۱۲‬کالســه متوقــف شــده بــود»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬باتوجه بــه اقــدام خانــواده اقــای معینــی در پی ریــزی ســاختمان‬ ‫مدرســه و انصــراف از ادامــه کار و واگــذاری ان بــه اداره اموزش وپــرورش‬ ‫کهریــزک‪ ،‬به رســم قدردانــی و یادبــود خیــر مدرسه ســاز‪ ،‬یــک شــیفت از مدرســه‬ ‫به نــام مرحــوم معینــی نام گــذاری خواهــد شــد»‪ .‬بخشــدار کهریــزک همچنیــن‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬بهره بــرداری از مدرســه خیرســاز در بخــش کهریــزک از جمله‬ ‫اقدامــات مناســب درراســتای ترویــج فرهنــگ مدرسه سازی ســت»‪.‬‬ ‫خط کشی ‪ ۸۰۰‬کیلومتر از جاده های شهرستان‬ ‫رئیــس راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای شهرســتان ری گفــت‪« :‬از ابتــدای ســال‬ ‫جــاری تاکنــون ‪ ۸۰۰‬کیلومتــر از جاده هــای ایــن شهرســتان بــرای پیشــگیری از‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ جــواد نگهــداری‬ ‫حــوادث و ارتقــای ایمنــی خط کشــی شــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫افزایــش ایمنــی تــردد‪ ،‬دیــد کافــی در شــب‪ ،‬کنتــرل ترافیــک‪ ،‬تســهیل رفت وامد‬ ‫و کاهــش میــزان تصادف هــا و ســوانح رانندگــی را از مزایــای اجــرای ایــن طــرح‬ ‫برشــمرد‪ .‬وی بابیان اینکــه خط کشــی جاده هــا به طــور مســتمر و در فواصــل‬ ‫زمانــی مشــخص در مســیرهای ارتباطــی اجــرا می شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«انجــام مــداوم عملیــات راهــداری بــرای ارتقــای ایمنــی جاده هــای شهرســتان‬ ‫ری بســتر مناســبی بــرای ســفرهای مــردم و مســافران فراهــم کــرده اســت»‪.‬‬ ‫نگهــداری یــاداور شــد‪« :‬امســال همچنیــن یک هــزار تابلــو عالئــم رانندگــی‬ ‫به دلیــل فرســودگی‪ ،‬ناخوانــا بــود و در برخــی مــوارد ســرقت تعویــض و نوســازی‬ ‫شــده اســت»‪ .‬وی نگهــداری‪ ،‬خط کشــی جاده هــا را کم هزینه تریــن راه بــرای‬ ‫ایمنــی جاده هــا و نــوع عالئــم ایمنــی خوانــد و گفــت‪« :‬خط کشــی راه هــا به طــور‬ ‫مســتقیم در دیــد راننــده قــرار می گیــرد و بــا وی یــک حــس نزدیــک و متقابــل‬ ‫برقــرار می کنــد»‪.‬‬ ‫روکش اسفالت ‪ ۱۵‬کیلومتر از جاده قدیم تهران‪-‬قم بازسازی شد‬ ‫رئیــس اداره راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای شهرســتان ری درادامــه عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬روکــش اســفالت ‪۱۵‬کیلومتــر از جــاده قدیــم تهران‪-‬قــم حدفاصــل‬ ‫کهریــزک تــا حســن اباد فشــافویه طــی ســه ماه اول ســال جــاری مرمــت و‬ ‫بهســازی شــد»‪ .‬نگهــداری ادامــه داد‪« :‬جــاده قدیــم تهران‪-‬قــم مســیر ترانزیتــی‬ ‫و حمــل کاال شــمال بــه جنــوب کشــور محســوب می شــود از همیــن جهــت‬ ‫روکــش اســفالت‪ ،‬لکه گیــری و نصــب عالئــم ایمنــی ایــن ازادراه همــواره در‬ ‫دســتورکار اداره راه شهرســتان ری قــرار دارد»‪ .‬وی درادامــه بــه روکــش اســفالت‬ ‫کمربنــدی دوم تهــران اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬عملیــات روکــش اســفالت ایــن‬ ‫کمربنــدی حدفاصــل دوربرگــردان دورســون اباد انجــام شــده اســت و ب ـه زودی‬ ‫ســایر نقــاط ایــن مســیر به خصــوص زیــر پــل اتوبــان تهران‪-‬قم نیــز اجــرا خواهد‬ ‫شــد»‪ .‬نگهــداری درخصــوص مشــکالت اداره راهــداری شهرســتان ری نیز یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬تخلیــه نخالــه در حاشــیه جاده هــای جنــوب تهران توســط کمپرسـی های‬ ‫متخلــف یکــی از معضــات نگهداشــت راه هــای ایــن منطقــه محســوب می شــود‬ ‫کــه انــرژی زیــادی از کارکنــان ایــن اداره می گیــرد»‪ .‬ایــن مســئول اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«اداره راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای شهرســتان دودســتگاه لــودر‪ ،‬یک دســتگاه‬ ‫کمپرســی‪ ،‬یک دســتگاه گریــدر و امســال نیــز یک دســتگاه بلــدوزر خریــداری‬ ‫کــرده اســت ولــی ایــن امکانــات به هیچ عنــوان جوابگــوی نخاله هــای دپو شــده‬ ‫در حاشــیه جاده هــا نیســت»‪.‬‬ ‫اتصال اب حسن اباد فشافویه تا سال اینده‬ ‫به رینگ تهران‬ ‫مدیرعامــل اب و فاضــاب منطقــه ‪ ۶‬تهــران (شــهرری) گفــت‪« :‬اب اشــامیدنی‬ ‫حسـن اباد فشــافویه شهرســتان ری درصــورت تامیــن اعتبــار ‪ ۸۵‬میلیاردتومانــی‬ ‫ ســال اینده بــه مخــزن ‪ ۸۹‬از رینــگ اصلــی تهــران متصــل می شــود»‪.‬‬ ‫تــا یک ِ‬ ‫حســن حقیقــی در بازدیــد جمعــی از نماینــدگان مــردم تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪،‬‬ ‫اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی از بخش حسـن اباد فشــافویه‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬انتقــال اب اشــامیدنی بــا لوله هــای ‪ ۵۰۰‬و ‪ ۶۰۰‬میلی متــری‬ ‫از رینــگ تهــران بــه شــهرهای باقرشــهر‪ ،‬کهریــزک و حســن اباد فشــافویه در‬ ‫حالــت عــادی بــه دوســال زمــان نیــاز دارد کــه بــا برنامه ریــزی جهــادی درصورت‬ ‫تامیــن اعتبــار ایــن کار در مــدت یک ســال انجــام خواهــد شــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫تخصیــص اب از انتقــال اب اهمیــت بیشــتری دارد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬نماینــدگان‬ ‫مجلــس بایــد تخصیــص الزم درخصــوص اب شــرب حســن اباد فشــافویه و‬ ‫جنــوب تهــران را از وزارت نیــرو درخواســت کننــد‪ ،‬همچنیــن اب ایــن منطقــه‬ ‫بایــد از منطقــه پرنــد نیــز تامیــن شــود»‪ .‬حقیقــی افــزود‪« :‬بحران های اب شــرب‬ ‫جنــوب تهــران به خصــوص در روســتاها در حــوزه اب اشــامیدنی اگــر به خوبــی‬ ‫مدیریــت نشــود می توانــد کل اســتان را درگیــر کنــد‪ ،‬راه حــل بلندمــدت اب‬ ‫شــرب حســن اباد اتصــال بــه رینــگ تهــران و کوتاه مــدت نیــز حــل مشــکل‬ ‫اب شــرب روستاهاســت»‪ .‬ایــن مســئول بابیان اینکــه اب و فاضــاب منطقــه ‪۶‬‬ ‫تهــران نــگاه ویــژه ای بــه تامیــن اب روســتایی دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایجــاد‬ ‫مخــزن ذخیــره اب و کلرزنــی نیــز در اقداماتی ســت کــه ایــن اداره درجهــت‬ ‫تامیــن اب روســتایی انجــام داده و می دهــد»‪ .‬حقیقــی یــاداور شــد‪« :‬هم اکنــون‬ ‫در هیچ یــک از مناطــق شــهری و روســتایی حسـن اباد فشــافویه قطعــی یــا افــت‬ ‫فشــار اب وجــود نــداد فقــط کیفیــت و ســختی اب کمــی باالســت کــه بــا اتصال‬ ‫بــه رینــگ تهــران برطــرف می شــود»‪ .‬جمعــی از نماینــدگان حــوزه انتخابیــه‬ ‫تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی از‬ ‫جملــه حجت االســام مجتبــی اقــا تهرانــی‪ ،‬مجتبــی توانگــر‪ ،‬ابوالفضــل عمویــی‪،‬‬ ‫مجتبــی رضاخــواه‪ ،‬ســید علــی یزدی خــواه‪ ،‬علــی خضریــان و مهــدی شــرفیان با‬ ‫حضــور در حسـن اباد فشــافویه از نزدیــک بــا مشــکالت ایــن بخش اشــنا شــدند‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫رئیس خانه صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خراسان رضوی تاکید کرد؛‬ ‫اصحاب رسانه؛ پشتوانه تولید و سرمایه گذاری‬ ‫در شرایط متالطم اقتصادی‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان رضــوی از‬ ‫اصحــاب رســانه درخواســت کــرد کــه در شــرایط متالطــم‬ ‫اقتصــادی پشــتوانه تولیــد و ســرمایه گذاری باشــند‪ .‬حســن‬ ‫حســینی در نشســتی خبــری بــا اصحــاب رســانه گفــت‪« :‬مقــام‬ ‫معظــم رهبــری دغدغــه مســائل معیشــتی دارنــد و نامگــذاری‬ ‫ســال ها نیــز بــا تاکیــد بــر ایــن مســئله انجــام می شــود؛ امــا‬ ‫متاســفانه در پایــان ســال شــاهد هیچ گونــه اتفــاق تاثیرگــذاری‬ ‫در ایــن زمینــه نیســتیم و از اصحــاب رســانه می خواهیــم کــه‬ ‫در شــرایط متالطــم اقتصــادی پشــتوانه تولیــد و ســرمایه گذاری‬ ‫باشــند»‪ .‬وی با بیان اینکــه تاکنــون بــا وجــود گذشــت ‪ 98‬روز‬ ‫از ســال ‪ 99‬کــه بــا عنــوان جهــش تولیــد نامگــذاری شــده‬ ‫اســت‪ ،‬شــاهد رقــم زدن انگیــزه ای بــرای وقــوع ایــن جهــش‬ ‫نبودیــم‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬در کمــال تاســف اکنــون شــاهد افزایــش‬ ‫تو پا گیــر‬ ‫بی رویــه دالر تــا ایــن لحظــه هســتیم و مقــررات دسـ ‬ ‫و ســختگیرانه امســال نیــز بیشــتر از ســال های قبــل اســت»‪.‬‬ ‫نائب رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت کشــور ضمــن‬ ‫تشــکر از تالش هــای رزم حســینی (اســتاندار خراســان رضــوی)‬ ‫عنــوان کــرد‪« :‬اقدامــات اســتاندار خراســان رضــوی د ر واقــع‬ ‫نوعــی ریســک محســوب می شــود؛ زیــرا خــارج از محــدوده‬ ‫اختیــارات قانونــی و تنهــا در جهــت حفــظ منافــع ملــی صــورت‬ ‫گرفتــه اســت»‪ .‬رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجارت خراســان‬ ‫رضــوی بــا تاکیــد بــر تاثیر گــذاری اصحــاب رســانه در حمایــت‬ ‫از صنعــت و معــدن‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬خبرنــگاران از تهرانی هــا‬ ‫بخواهنــد گوشه چشــمی بــه اســتان ها داشــته باشــند و بخشــی‬ ‫از اختیــارات خــود را بــه اســتانداران و مدیــران اســتان ها‬ ‫اختصــاص دهنــد»‪ .‬حســینی بــا اشــاره بــه رشــد ‪ 5.13‬درصــدی‬ ‫اشــتغال اســتان در ســال ‪ ،98‬تصریــح کــرد‪« :‬ایــن اتفــاق نتیجــه‬ ‫اعتمــاد اســتاندار بــه مــردم و بخــش خصوصی ســت و چنانچــه‬ ‫حمایــت بیشــتری از پروژه هــای دیگــری کــه در بخــش مثلــث‬ ‫اقتصــادی فعالیــت می کننــد‪ ،‬صــورت گیــرد‪ ،‬می توانیــم شــاهد‬ ‫تحــول اقتصــادی کالنــی در کشــور باشــیم»‪ .‬رئیــس خانــه‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت خراســان رضــوی با بیان اینکــه‬ ‫اکنــون در شــرایط اوضــاع متالطمــی در بخــش اقتصاد هســتیم‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬بــا ایــن وضعیــت ثبــات اقتصــادی مــا بــه یـک روز‬ ‫هــم نمی رســد؛ زیــرا تولیــد فرایندی ســت کــه گاه چندین مــاه‬ ‫بــه طــول می انجامــد؛ امــا پارامترهــای الزم در ایــن پروســه در‬ ‫زمانــی کمتــر از یک ســاعت جا به جــا می شــود»‪ .‬حســینی‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬ایــن تالطم هــا مربــوط بــه یــک بخــش خــاص‬ ‫نیســت و تا زمانی کــه حاکمیــت ســرمایه های ملــی خــودش را‬ ‫تضعیــف می کنــد‪ ،‬شــاهد وقــوع ایــن نوســانات در بخش هــای‬ ‫مختلــف خواهیــم بــود»‪ .‬نائب رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت کشــور بــا اظهــار تاســف از اینکــه حاکمیــت گمــان‬ ‫می کنــد مــردم متوجــه ایــن مســائل نمی شــوند‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«مــردم مــا همــه چیــز را درک می کننــد و نبایــد ســکوت انهــا را‬ ‫کــه نشــانگر نجابــت و عشــق انهــا بــه کشورشــان اســت‪ ،‬دلیل بر‬ ‫عــدم درک انهــا تصــور کــرد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬به عنوان مثــال پــس‬ ‫از ‪ 40‬ســال هنــوز نتوانســتیم بــازار مــرغ را ثابت نگــه داریم ضمن‬ ‫اینکــه در بــازار مســکن‪ ،‬خــودرو و مایحتــاج مــورد نیــاز روزانــه‬ ‫مــردم نیــز ایــن اشــفتگی ها وجــود دارد»‪ .‬حســینی عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫«تا زمانی کــه دولــت بخــش خصوصــی را به رســمیت نشناســد‪،‬‬ ‫امــکان نــدارد اتفــاق خاصــی در کشــور صــورت گیــرد و تمــام‬ ‫رویدادهــای بــدی کــه در حــوزه اقتصــاد شــاهد ان هســتیم‬ ‫کــه به خاطــر تخریــب بخــش خصوصی ســت»‪ .‬وی بــا اظهــار‬ ‫تاســف از اینکــه همــه رانت هــا بــه صنعــت خودروســازی تعلــق‬ ‫می گیــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬جــای نقــد در ایــن صنعــت وجــود دارد و‬ ‫بــا وجــود حمایت هــای بــدون حســاب از ایــن صنعــت پــس از‬ ‫‪ 50‬ســال هنــوز نتوانســتیم خودرویــی مطابــق بــا اســتانداردهای‬ ‫جهانــی تولیــد کنیــم»‪ .‬در ادامــه رئیــس بســیج رســانه اســتان‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬گفــت‪« :‬در حال حاضــر در جنــگ اقتصــادی‬ ‫و رســانه ای بــه ســر می بریــم بــرای شــکوفایی اقتصــاد کشــور‬ ‫نیازمندیــم بــا همــه قــوا حرکــت کنیــم»‪ .‬عبــاس محمدیــان بــا‬ ‫تاکیــد بــر اینکــه در ســال جهــش تولیــد مــا از حیــث کمیــت‬ ‫و تنــوع وضعیــت مطلوبــی داریــم‪ ،‬افــزود‪« :‬ولــی در شــرایط‬ ‫کنونــی تحریم هــای ظالمانــه باعــث کاهــش نقدینگــی و ارز‬ ‫درکشورشــده اســت‪ ،‬بایــد بــا برنامــه صحیــح و تــاش مضاعــف‬ ‫بــه ســمت شــکوفایی اقتصــاد رفــت»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«شــکوفایی اقتصــادی فقــط بــا رســانه می تواننــد جهــش داشــته‬ ‫و اتفاقــی کــه از بســتر رســانه ها به عنــوان ســکان دار افــکار‬ ‫عمومــی در ســال ‪ ۹۹‬می تــوان دنبــال کــرد‪ ،‬این اســت که‬ ‫ســتاد رســانه ای پایــش تولیــد را بــا کمــک اصحــاب رســانه‪،‬‬ ‫صنعــت و معــدن رونمایــی خواهــد کــرد»‪ .‬محمدیــان اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬ارتبــاط بیــن صنعــت و رســانه کمتریــن خواســته‬ ‫جامعــه رســانه اســت کــه بایــد بــا جدیــت رســانه های اســتان‬ ‫خراســان رضــوی همــواره همگام هایــی در راســتای توســعه‬ ‫و پیشــرفت صنعــت برداشــته شــود»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه‬ ‫خراســان رضــوی امــروز تاثیر گذار تریــن شــبکه رســانه اســتانی‬ ‫را در کشــور دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬امــروز بزرگ تریــن رســانه های‬ ‫مکتــوب‪ ،‬برخــط‪ ،‬خبرگزاری هــا‪ ،‬بزرگ تریــن روزنامه هــای‬ ‫فعــال در حــوزه صنعــت را در خراســان رضــوی داریــم»‪ .‬رئیــس‬ ‫ســازمان بســیج رســانه اســتان گفــت‪« :‬ایــن ظرفیــت نهفتــه‬ ‫جبهــه رســانه ای اســتان می توانــد از حامیــان صنعــت‪ ،‬تولیــد‬ ‫و اقتصــاد باشــد‪ ،‬رســانه ها هــم بایــد بــه خدمــت تولیــد فکــر‬ ‫کننــد و همــراه بــا جهاد گــران عرصــه صنعــت تولیــد و بخــش‬ ‫خصوصــی در جهــت بهبــود شــرایط کشــور تــاش کنــد»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬یکــی از کارکردهــای مهــم جامعــه رســانه و ســتاد‬ ‫پایــش‪ ،‬اگاهی بخشــیدن بــه طیــف متنــوع ماجرا ســت رســانه‬ ‫ملــی‪ ،‬رســانه مکتــوب‪ ،‬رســانه های معیــن فعــال و ســایر انهــا‬ ‫بزرگ تریــن جبهــه اینســتاگرامی های انقالبــی را در مشــهد‬ ‫دارنــد‪ ،‬بهره منــدی از کارشناســان زبــده اقتصــادی تصمیمــات‬ ‫و تشــریح صحیــح ابعــاد اقتصــادی تصمیمــات غلــط دولت هــا‬ ‫را بایــد اصــاح کننــد رســانه ها بایــد بــه رشــد جامعــه کمــک‬ ‫کننــد»‪ .‬محمدیــان در خصــوص اعتمــاد مــردم بــه رســانه ها و‬ ‫دولــت اذعــان داشــت‪« :‬اگــر مــردم بــه رســانه ها اعتمــاد کننــد‬ ‫بــه مســئولین و دولتمــردان اعتمــاد خواهنــد داشــت و بالعکــس‬ ‫اعتمــاد مــردم بــه دولــت بــا اعتماد انهــا با رســانه رابطه مســتقیم‬ ‫دارد»‪ .‬وی در افــزود‪« :‬در ســال های اخیــر به خاطــر مشــکالت‬ ‫اقتصــادی تبلیغــات صنعــت در حــوزه رســانه ها کمرنــگ شــده‬ ‫اســت کــه اگــر بتوانیــم به عنــوان ســتاد پایــش گره گشــایی‬ ‫کنیــم و تبلیغــات را احیــاء کنیــم کمــک شــایانی بــه عرصــه‬ ‫صنعــت خواهــد شــد»‪ .‬درادامــه خانــی زاده اظهارداشــت ‪« :‬در‬ ‫ســنوات گذشــته تمــام تالش بــر این بــوده کــه در‪۱۲‬تیرمــاه روز‬ ‫بزرگداشــت ملــی صنعت و معــدن و تجــارت ومعرفــی واحدهای‬ ‫نمونــه انجــام شــود؛ امــا به علــت وضعیــت شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا بــه یک مــاه اینــده موکــول کردیــم؛ درصورتی کــه‬ ‫اجــازه بدهنــد کــه بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی کامــل‬ ‫و در محیــط بــاز برگــزار خواهیــم کــرد»‪ .‬وی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬ســتاد بزرگداشــت درخانــه صنع ـت ‪ ،‬معــدن ‪ ،‬تجــارت از‬ ‫اردیبهشــت ماه امســال فعــال شــده و تاحــدود ‪۲۰۰۰‬هزارنفــر‬ ‫کار کــرده و پرسشــنامه هایی نزدیــک بــه ‪ ۴۰۰۰‬واحــد نمونــه‬ ‫بــه اســتان ارســال شــده کــه ‪۱۷۰‬پرسشــنامه بــه دبیرخانــه‬ ‫بزرگداشــت ســتاد فرســتاده شــده اســت ‪ .‬ازاین تعــداد برخــی‬ ‫به عنــوان واحــد نمونــه براســاس مقــررات برگزیــده خواهنــد‬ ‫شــد‪ .‬امســال درکل ایــران‪۳۰ ،‬واحــد انتخــاب شــده کــه یکــی‬ ‫از اســتان خراســان رضــوی بــوده اســت»‪.‬‬ ‫مازندران‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫سهم ‪۵۱‬درصدی بندر امیراباد‬ ‫در میزان تخلیه و بارگیری کاال در بنادر شمالی کشور‬ ‫مدیــر منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر امیراباد‬ ‫گفــت‪« :‬در س ـه ماهه نخســت ســال جــاری‬ ‫‪۸۴۴‬هــزار و ‪۸۶۹‬تُــن کاال در بنــدر امیرابــاد‬ ‫تخلیــه و بارگیــری شــده اســت کــه ســهم‬ ‫‪۵۱‬درصــدی ایــن بنــدر درمجمــوع میــزان‬ ‫تخلیــه و بارگیــری کاال در بنــادر شــمالی‬ ‫کشــور را نشــان می دهــد»‪ .‬محمدعلــی‬ ‫اصــل ســعیدی پور بابیان اینکــه اشــاعه‬ ‫جهانــی ویــروس کوویــد‪ ۱۹-‬تاثیــری مســتقیم در میــزان مبــادالت و مــراودات کاال‬ ‫در جهــان و همچنیــن کشــورهای واقــع در حــوزه دریــای خــزر داشــته اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«بنــدر امیرابــاد باتوجه بــه شــرایط اپیدمــی ایــن ویــروس در کشــور‪ ،‬نقشــی اساســی‬ ‫را در تامیــن کاالهــای اساســی در س ـه ماهه نخســت ســال جــاری ایفــاء کــرده و بــا‬ ‫‪۵۴۴‬تُــن از ایــن نــوع کاالهــا ســهم ‪ ۵۲‬درصــدی در میــان بنــادر‬ ‫تخلیــه ‪ ۶۲۸‬هــزار و ‬ ‫ ان خــود کــرده اســت»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه در بهــار امســال‬ ‫شــمالی را در ایــن بخــش از ِ‬ ‫‪ ۲۰۴‬شــناور حامــل ‪ ۸۴۴‬هــزار و ‪ ۸۶۹‬تُــن کاال در بنــدر امیرابــاد تخلیــه و بارگیــری‬ ‫شــده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬از ایــن میــزان ‪ ۶۵۹‬هــزار و ‪ ۶۴۴‬تُــن کاال مربــوط‬ ‫‪۵۶۰‬تُــن کاال ســهم صــادرات اســت»‪ .‬اصــل ســعیدی پور‬ ‫بــه واردات و ‪ ۱۷۵‬هــزار و ‬ ‫همچنیــن به میــزان ‪ ۱۸۲‬هــزار و ‪ ۸۰۲‬تُــن کاالهــای صادراتــی اعــم از نفتــی و غیرنفتــی‬ ‫در س ـه ماهه نخســت ســال جــاری از بنــدر امیرابــاد بــه کشــورهای دیگــر اشــاره و‬ ‫ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی نیــز را در همیــن مــدت در منطقــه ویــژه اقتصــادی‬ ‫بنــدر امیرابــاد ‪ ۳۳۰‬میلیاردریــال عنــوان کــرد‪ .‬مدیــر بزرگ تریــن بنــدر حاشــیه دریــای‬ ‫خــزر درپایــان باتاکیدبراینکــه قرارگرفتــن بنــدر امیراباد با ‪ ۱۵‬پســت اســکله در مســیر‬ ‫بین المللــی شــمال‪-‬جنوب به عنــوان مهم تریــن حلقــه اتصــال کــه فرصتــی راهبــردی‬ ‫را جهــت افزایــش ترانزیــت کاال از کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر بــه کشــورهای‬ ‫اســیای میانــه فراهــم می کنــد‪ ،‬از افزایــش ‪ ۲۰۷‬درصــدی ترانزیــت کاال به میــزان‬ ‫‪۷۱۵‬تُــن نســبت به مــدت مشــابه ســال قبــل خبــر داد‪.‬‬ ‫هشــت هزار و ‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‪:‬‬ ‫تکمیل تاالر مرکزی ساری‪ ،‬نیازمند عزم ملی ست‬ ‫مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران‪ ،‬تکمیــل و تجهیــز پــروژه تــاالر مرکــزی‬ ‫ســاری را نیازمنــد همــت‪ ،‬تــاش و عــزم ملــی عنــوان کــرد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران؛ عبــاس زارع در بازدیــد از ایــن پــروژه در‬ ‫همراهــی بــا ای ـت اهلل الئینــی (نماینــده ولی فقیــه در اســتان و امــام جمعــه ســاری)‪،‬‬ ‫ســردار شمشــیربند (رئیــس شــورای اســامی شــهر ســاری)‪ ،‬عباســعلی رضایــی‬ ‫(فرمانــدار ســاری) و تنــی چنــد از مســئولین‪ ،‬بابیان اینکــه کار احــداث پــروژه تــاالر‬ ‫مرکــزی فرهنــگ و هنــر ســاری از ســال ‪ ۱۳۸۶‬در ‪ ۱۲۹۶‬مترمربــع زیربنــا اغازشــده‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬بعــد از گذشــت حــدود ‪ ۱۳‬ســال هنــوز اعتبــار کافــی بــرای تکمیــل این پــروژه‬ ‫تخصیــص نیافــت»‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران همچنیــن اذعــان‬ ‫داشــت‪« :‬علی رغــم گذشــت ‪۱۳‬ســال از اغــاز ســاخت ایــن پــروژه‪ ،‬طــی رایزنی هــای‬ ‫متعــدد و بــا تالش هــا و دغدغه منــدی اســتاندار مازنــدران بــا دکتــر نوبخــت‪ ،‬رونــد‬ ‫مطلوبــی را بــرای تکمیــل تــاالر ایجــاد کــرد»‪ .‬عبــاس زارع بــا تقدیــر ویــژه از زحمــات‬ ‫و پیگیری هــای وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬اســتاندار مازنــدران‪ ،‬خانــم دکتــر‬ ‫حیــدری؛ معــاون توســعه و منابــع وزیــر دررونــد تکمیــل پــروژه مذکــور ادامــه داد‪:‬‬ ‫«ایــن پــروژه از ســال ‪ ۸۶‬هم زمــان بــا دو اســتان گیــان و قــم اغــاز شــد کــه شــامل‬ ‫یــک ســالن امفی تئاتــر ‪۸۰۰‬نفــره‪ ،‬ســالن ســینما‪ ،‬ســالن ویــژه کــودکان و نوجوانــان‪،‬‬ ‫نگارخانــه‪ ،‬گالــری و اتاق هایــی بــرای برپایــی کارگاه هــای اموزشــی می شــود و تاکنــون‬ ‫پیشــرفت های فیزیکــی خوبــی را شــاهد بودیــم و تاکنــون چها رو نیم میلیاردتومــان‬ ‫از محــل بودجــه اعتبــارات متــوازن اســتانی و ‪ ۱۰‬میلیاردتومــان از وزارت فرهنــگ و‬ ‫ارشــاد اســامی تامیــن بودجــه شــد‪ .‬امیــد اســت بــا پیگیری هــای صورت پذیرفتــه‬ ‫ایــن میــزان افزایــش یابــد و در اینــده ای نزدیــک شــاهد افتتــاح بزرگ تریــن تــاالر‬ ‫مرکــزی شــمال کشــور باشــیم»‪ .‬وی بابیان اینکــه بخــش تجهیــزات اداری‪ ،‬پارکینــگ‬ ‫و اتاق هــا بــه پایــان رســیده و کار اتمــام ســقف ایــن پــروژه دردســت انجــام و مراحــل‬ ‫پایانــی اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬جهــت تجهیــز ســالن های ایــن تــاالر نیازمنــد تخصیــص‬ ‫اعتبــار هســتیم»‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه پیشگیری از اتش سوزی در اداره کل‬ ‫منابع طبیعی و ابخیزداری مازندران‪ -‬ساری‬ ‫با سرمایه گذاری‪ 210‬میلیارد تومانی شرکت ذوب اهن اصفهان صورت می گیرد ؛‬ ‫توسعه شبکه فاضالب و ارتقای تصفیه خانه فاضالب فوالدشهر‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫اصفهــان با اشــاره به انعقــاد قــرار داد‬ ‫ســرمایه گذاری میــان شــرکت ابفــا و ذوب‬ ‫اهــن اصفهــان اعــام کــرد‪« :‬بــا ســرمایه گذاری‬ ‫شــرکت ذوب اهــن مقــرر شــد کــه توســعه‬ ‫شــبکه فاضــاب فوالدشــهر و ایمــان شــهر بــه‬ ‫همــراه ارتقــاء و توســعه تصفیــه خانــه فاضــاب‬ ‫فوالدشــهر بــا هــدف انتقــال پســاب بــه شــرکت‬ ‫ذوب اهــن تــا ســال ‪ 1400‬عملیاتــی شــود»‪.‬‬ ‫مهنــدس هاشــم امینــی اعــام کــرد‪« :‬بــا‬ ‫ســرمایه گذاری ‪ 210‬میلیارد تومانــی شــرکت‬ ‫ذوب اهــن‪ 95 ،‬کیلومتــر شــبکه فاضــاب در‬ ‫شــهرهای فوالدشــهر و ایمانشــهر اجــرا می شــود‬ ‫و فــاز توســعه ای تصفیه خانــه فوالدشــهر نیــز در‬ ‫دســتور کار قــرار می گیــرد»‪ .‬وی با بیان اینکــه‬ ‫در ازای اجــرای شــبکه فاضــاب در شــهرهای‬ ‫فوالدشــهر و ایمانشــهر و توســعه تصفیــه خانــه‬ ‫فاضــاب فوالدشــهر‪ ،‬پســاب ایــن تصفیه خانــه‬ ‫دریــک دوره ‪ 20‬ســاله در اختیــار شــرکت ذوب‬ ‫اهــن قــرار می گیــرد‪ ،‬خاطرنشــان ســاخت‪« :‬بــا‬ ‫انعقــاد ایــن قــرار داد ‪ 125‬میلیون مترمکعــب‬ ‫پســاب طــی ایــن دوره‪ ،‬در اختیــار شــرکت ذوب‬ ‫اهــن بــرای رفــع نیــاز ابــی قــرار گیــرد»‪ .‬رئیــس‬ ‫هیئت مدیــره شــرکت ابفــا اســتان اصفهــان‬ ‫اعــام کــرد‪« :‬ایــن عملیــات در راســتای حفاظت‬ ‫و صیانــت از محیــط زیســت انجــام می شــود و‬ ‫در نتیجــه ان‪ ،‬معــادل همیــن مقــدار‪ ،‬برداشــت‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان از اب رودخانــه زاینــده رود‪،‬‬ ‫کاســته می شــود»‪ .‬مهنــدس امینــی افــزود‪:‬‬ ‫«هم اکنــون بــا ســرمایه گذاری شــرکت ذوب‬ ‫اهــن‪ ،‬مــدول ‪ 100‬هزار نفــری تصفیــه خانــه‬ ‫فاضــاب فوالدشــهر در حــال احــداث اســت کــه‬ ‫بــه پیشــرفت فیزیکــی ‪ 50‬درصــدی رســیده و‬ ‫پیش بینــی می شــود کــه پــروژه انتقــال پســاب‬ ‫از ایــن تصفیه خانــه بــه شــرکت ذوب اهــن در‬ ‫ســال ‪ 1400‬کلیــد بخــورد»‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫الحاقــی قــرارداد بیــان داشــت‪« :‬بر اســاس‬ ‫الحاقــی قــرارداد‪ ،‬بــا هــدف بهره منــدی‬ ‫روســتاییان از خدمــات شــبکه فاضــاب در ‪11‬‬ ‫روســتای فالوجــان‪ ،‬در ازای ‪ 93‬کیلومتــر اجــرای‬ ‫شــبکه فاضــاب حــدود ‪ 46‬میلیون مترمکعــب‬ ‫پســاب طــی یــک دوره ‪ 20‬ســاله در اختیــار‬ ‫شــرکت ذوب اهــن قــرار می گیــرد و ایــن پــروژه‬ ‫بــا ســرمایه گذاری ‪ 91‬میلیارد تومانــی عملیاتــی‬ ‫می شــود»‪ .‬مهنــدس امینــی عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫«تصفیه خانــه فاضــاب فوالدشــهر در ســال ‪51‬‬ ‫بــا یــک مــدول ‪ 50‬هزار نفــری ب ـه روش تصفیــه‬ ‫برکــه تثبیــت راه انــدازی شــد و در حال حاضــر‬ ‫مــدول دوم ان بــا ظرفیــت ‪ 100‬هزار نفــری‬ ‫بــه روش لجــن فعــال بــا حــذف ازت و فســفر‬ ‫در دســتور کار قــرار دارد»‪ .‬وی اعــام کــرد‪:‬‬ ‫«پیش بینــی می شــود بــا بهره بــرداری از‬ ‫مــدول دوم تصفیه خانــه فاضــاب فوالدشــهر‬ ‫‪ 15‬هزار مترمکعــب پســاب در شــبانه روز‪ ،‬معــادل‬ ‫‪ 180‬لیتر در ثانیــه تولیــد و بــه شــرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهــان منتقــل شــود‪ ،‬ایــن درحالی ســت که‬ ‫اجــرای مــدول ســوم ایــن تصفیه خانــه بــا‬ ‫همیــن مشــخصات در اینــده نزدیــک در دســتور‬ ‫کار قــرار می گیــرد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت ابفــا‬ ‫اســتان اصفهــان با اشــاره به میــزان تولیــد‬ ‫پســاب در تصفیــه خانــه فاضــاب فوالدشــهر‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬در حال حاضــر به طــور میانگیــن‬ ‫‪ 170‬لیتر در ثانیــه‪ ،‬پســاب تصفیه خانــه فاضــاب‬ ‫فوالدشــهر تولیــد می شــود کــه حــدود ‪ 100‬لیتر‬ ‫ان در اختیــار شــهرداری بــرای ابیــاری فضــای‬ ‫ســبز قــرار می گیــرد»‪.‬‬ ‫با حضور استاندار گیالن و معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری صورت گرفت؛‬ ‫افتتاح سوله های کارگاهی و راه اندازی کارگاه های شرکت های فناور در مجتمع فشتام رشت‬ ‫ابراهیم نیازمند‬ ‫ســوله های کارگاهــی مســتقر در مجتمــع‬ ‫نیمــه صنعتــی فشــتام رشــت با حضــور معاون‬ ‫علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری و اســتاندار‬ ‫گیــان‪ ،‬افتتــاح و کارگاه هــای شــرکت های‬ ‫فنــاور راه انــدازی شــد‪ .‬در ادامــه ســفر معــاون‬ ‫علمــی و فنــاوری رئیس جمهــوری با حضــور‬ ‫دکتــر ســورنا ســتاری و دکتــر ارســان زارع‬ ‫(اســتاندار گیــان) ســوله های کارگاهــی‬ ‫مســتقر در مجتمــع نیمه صنعتــی فشــتام‬ ‫رشــت مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت و‬ ‫کارگاه هــای شــرکت های فنــاور راه انــدازی‬ ‫شــد‪ .‬در ایــن ســوله های کارگاهــی چهــار‬ ‫شــرکت فــن اور اســتقرار دارنــد کــه حــوزه‬ ‫فعالیــت انهــا طراحــی و ســاخت تجهیــزات‬ ‫ابزی پــروری‪ ،‬تحقیــق و فرموالســیون‬ ‫چربی زدایــی صنعتــی ‪ ،‬طراحــی و تولیــد‬ ‫ماشــین االت و تجهیــزات ارتقــاء اتوماســیون‬ ‫صنعتــی و نیــز تولیــد کــود الــی اســتریل‬ ‫شــده از فضــوالت حیوانــی و ضایعــات‬ ‫کشاورزی ســت»‪ .‬همچنیــن معــاون علمــی و‬ ‫فنــاوری رئیس جمهــوری و اســتاندار گیــان‬ ‫از نمایشــگاه شــرکت های دانش بنیــان و‬ ‫فنــاور کــه در محوطــه ایــن مجتمــع نیمــه‬ ‫صنعتــی برپــا شــده ‪ ،‬بازدیــد کردنــد‪ .‬در ایــن‬ ‫نمایشــگاه دوازده شــرکت دانش بنیــان اســتان‬ ‫حضــور دارنــد کــه شــاخص ترین انهــا شــرکت‬ ‫تولیــد پهبــاد و شــرکت تولیــد دســتگاه های‬ ‫ضدعفونی کننــده هــوا در مقابــل ویــروس‬ ‫کرونا ســت‪ .‬بازدیــد از شــرکت دانش بنیــان‬ ‫قــوای محرکــه فرزانــگان‪ ،‬بازدیــد از محصــوالت‬ ‫و دســتاوردهای فناورانــه دانشــگا ه ازا د رشــت‪،‬‬ ‫دیــدار بــا نماینــده ولی فقیــه در گیــان و‬ ‫امــام جمعــه رش ـت ‪ ،‬بازدیــد از محــل احــداث‬ ‫کارخانــه نــواوری گیــان ‪ ،‬بازدیــد از پرنــده‬ ‫دوزیســت‪ ،‬حضــور در ائیــن اغــاز بــه کار‬ ‫صنــدوق پژوهــش و فنــاوری غیردولتــی اســتان‬ ‫و نشســت اقتصــاد دانش بنیــان و جهــش تولیــد‬ ‫از جملــه برنامه هــای ســفر یــک روزه معــاون‬ ‫علمــی رئیس جمهــوری بــه گیــان اســت‪.‬‬ ‫به منظــور افزایــش همــکاری و مشــارکت مردمــی در بحــث پیشــگیری از‬ ‫اتش‏ســوزی و بهبــود عملیــات اطفــاء حریــق و نیــز جلوگیــری از تخریــب‬ ‫مراتــع‪ ،‬جلســه ای تحــت همیــن عنــوان بــا نمایندگانــی از انجمن‏هــای منابــع‬ ‫طبیعــی‪ ،‬هیئــت کوهنــوردی‪ ،‬دوســتداران منابــع طبیعــی‪ ،‬اداره کل محیــط‬ ‫زیســت مازنــدران‪ ،‬کارشناســان و مدیــر کل اداره منابــع طبیعــی و ابخیــزداری‬ ‫مازنــدران ـ ســاری برگــزار شــد‪ .‬مدیــرکل منابــع طبیعــی و ابخیــزداری مازنــدران‬ ‫ـ ســاری ضمــن ابــراز خرســندی از برگــزاری چنیــن جلســاتی‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«موفقیــت در پیشــگیری از اتش ســوزی و افزایــش تــوان عملکــردی در اطفــاء‬ ‫حریــق را مشــارکت مردمــی و مشــارکت انجمن‏هــای مدافــع منابــع طبیعــی‬ ‫و نیــز همکاری‏هــای توامــان دســتگاه هــای دولتــی تضمیــن خواهنــد کــرد»‪.‬‬ ‫وی وضعیــت پوشــش گیاهــی را به دلیــل باران هــای ســال های اخیــر مطلــوب‬ ‫دانســتند‪ ،‬امــا شــرایط تابســتان امســال کــه تابســتانی خــاص بــا گرمایــی مضاعف‬ ‫خواهــد بــود را زنــگ خطــری بــرای مراتــع بــا پوشــش جــوان و اســیب پذیر بیــان‬ ‫داشــت‪ .‬موســوی افــزود‪« :‬عمــده دالیــل اتش ســوزی ها در جنــگل و مراتــع‪،‬‬ ‫انسانی ســت کــه گاهــی عمــدی و گاهــی غیرعمــدی صــورت می گیــرد»‪ .‬موســوی‬ ‫تاکامــی گفــت‪« :‬خوشــبختانه‪ ،‬دســتورالعمل های خــوب اســتانی و ســازمانی‪ ،‬راه‬ ‫همــکاری و در اختیار گرفتــن امکانــات را تســهیل خواهــد کــرد و نبایــد کمبــود‬ ‫امکانــات بهانــه غصــور در انجــام وظایــف شــود‪ .‬چــه منابــع طبیعــی بــا حداقــل‬ ‫امکاناتــی کــه در اختیــار دارد و چــه مــردم و انجمن هــا بایــد پــای کار بایســتند و‬ ‫انچــه در تــوان دارنــد در اختیــار بگذارنــد»‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫اعالم نتایج داوری‬ ‫اثار یادمان سردار شهید قاسم سلیمانی‬ ‫عفــت فــاح‪ /‬نتایــج داوری نهایــی اثــار یادمــان ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫اعــام شــد‪ .‬مدیرعامــل ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و فضای ســبز شــهری شــهرداری گفت‪:‬‬ ‫«اثــر اقــای کریم الـ ه خانــی به عنــوان رتبــه ســوم و اثــار اقایــان عمــران حمیــدی‪ ،‬رضــا‬ ‫مــرادی و مرتضــی اریــن شایســته تقدیر دانســته شــد»‪ .‬یــداهلل علیــزاده افــزود‪« :‬در این‬ ‫فراخــوان براســاس نظــر هیئـت داوران هیــچ اثری واجــد ارزش مقــام اول و دوم شــناخته‬ ‫نشــد»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬توجــه بــه خالقیــت و نــواوری و امعان نظــر کافــی بــر‬ ‫شــرایط و مقتضیــات زمانــه و مخاطــب از ضروری تریــن عناصــر ارتقــای کیفــی اثــار‬ ‫هنری ســت کــه بایــد بــه ان توجــه شــود‪ .‬نکتــه دوم پرهیــز از گرته بــرداری و اســتفاده‬ ‫از تولیــدات خالقانــه دیگــر هنرمنــدان اســت کــه موفقیت امیــز نیســت؛ به ویــژه کــه‬ ‫اگــر ایــن گرته بــرداری بــدون وقــت کافــی و صرفــاً در محــدوده فــرم اثــر باشــد‪.‬‬ ‫بی تردیــد شــکل گیری فــرم هــر اثــر وابســته بــه عناصــر فراوانی ســت کــه نمی تــوان‬ ‫ان را بــدون رعایــت ان عناصــر و پس زمینه هــای بــر ســازنده اش در موفقیتــی دیگــر‬ ‫مورداســتفاده قــرارداد‪ .‬الزم اســت بــرای پرهیــز از ایــن امــر‪ ،‬هنرمنــدان هرچه بیشــتر‬ ‫توجــه فــرد را بــه توانایــی و درک فهــم فــردی خویــش از موضــوع اثــر معطــوف کــرده و‬ ‫از ســاده انگاری و راحت طلبــی حــذر کننــد‪ .‬نکتــه ســوم اینکــه تولیــد هیــچ اثــر هنــری‬ ‫مانــدگاری خــارج از شــرایط زمانــه تولیــد در عیــن امیختگی بــه مفاهیم ثابــت و پایدار‬ ‫نیســت و ایــن از ظریف تریــن دقایــق هنــر اســت کــه بتــوان در امــری زمانمنــد چیــزی‬ ‫نازمانمنــد را جــا داد»‪ .‬هیئ ـت داوران درپایــان خاطرنشــان کردنــد‪« :‬در ایــن فراخــوان‬ ‫باتوجه بــه جمیــع جهــات و نــکات متذکرشــده در بــاال هیــچ اثــری واجــد رتبــه اول و‬ ‫دوم شــناخته نشــد و اثــر اقــای کری ـم اهلل خانــی به عنــوان رتبــه ســوم و اثــار اقایــان‬ ‫عمــران حمیــدی‪ ،‬رضــا مــرادی و مرتضــی اریــن شایســته تقدیــر شــناخته شــدند»‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪ )65607917 :‬چاپ هم زمان‪ :‬تبریز‪ -‬پیمان چاپ‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 11‬تیر ‪ 9 - 1399‬ذی القعده ‪ 1 -1441‬جوالی ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2011‬تومان‬ ‫نشست هم اندیشی نمایندگان مجلس شورای اسالمی در بخش فشافویه‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫نشســت هم اندیشــی بــا موضــوع بررســی مشــکالت بخــش فشــافویه باحضــور نماینــدگان‬ ‫مجلــس شــورای اســامی برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی فرمانــداری ویــژه شهرســتان ری؛ هشــت نماینــده مــردم تهــران‪ ،‬ری‪،‬‬ ‫شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی به همــراه معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری و‬ ‫امــام جمعــه و بخشــدار فشــافویه‪ ،‬اعضــای شــورای اســامی و شــهردار حسـن اباد‪ ،‬مدیــران دســتگاه های اجرایــی و ســایر مســئولین از‬ ‫بخــش فشــافویه بازدیــد و بررســی مشــکالت روســتای قلعــه محمدعلی خــان‪ ،‬ادای احتــرام بــه مقــام شــامخ شــهدای گمنــام‪ ،‬و بازدیــد‬ ‫از امکانــات و تجهیــزات درمانــگاه عمومــی شــهدای فشــافویه و همچنیــن از روســتای کلیــن بخــش فشــافویه از جملــه اقدامــات صورت‬ ‫گرفتــه در ایــن بازدیــد بــود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمینمجتبیاقاتهرانی؛نمایندهمجلس‪:‬‬ ‫حضور نمایندگان در نقاط مختلف حوزه انتخابیه‬ ‫نشان دهنده پویایی مجلس است‬ ‫رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس شــورای اســامی گفــت‪« :‬حضــور نماینــدگان مــردم در نقــاط مختلــف حــوزه انتخابیه و بررســی‬ ‫مشــکالت منطقــه نشــان دهنده پویایــی مجلــس اســت»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین مجتبــی اقاتهرانــی (رئیــس کمیســیون فرهنگــی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی) بااشــاره به اینکه نماینــدگان مجمــع تهــران در ایــام تعطیلــی مجلــس بــا ســفر بــه نقــاط مختلــف اســتان‬ ‫تهــران به دنبــال احصــای مشــکالت مــردم و رســیدگی بــه ان هــا هســتند‪ ،‬گفــت‪« :‬حضــور نماینــدگان در نقــاط مختلــف حوزه هــای‬ ‫انتخابیــه اســتان تهــران نشــان دهنده زنده بــودن مجلــس شــورای اسالمی ســت»‪ .‬نماینــده مجلــس افــزود‪« :‬مســئوالن بــا هم نشــینی‬ ‫بــا مــردم نقــاط مختلــف و گوش فــرادادن بــه بیانــات انــان می تواننــد درک درســتی از مشــکالت داشــته باشــند و راهکار مناســب اتخاذ‬ ‫کننــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه کشــور ایــران مــردم نجیــب و خوبــی دارد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬اگــر مشــکالت کشــور مــا به واســطه تحریم هــا‬ ‫در جــای دیگــری از دنیــا ماننــد امریــکا بــود مــردم بــه هیچ چیــزی رحــم نمی کردنــد و ایــن فرهنــگ بــاالی ایرانیــان نیــز به خاطــر‬ ‫اســام و اهل بیــت(ع) ایجــاد شــده اســت»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین مجتبــی اقاتهرانــی یــاداور شــد‪« :‬مســئوالن بایــد قــدر ایــن ملت‬ ‫بافرهنــگ را بداننــد و درجهــت حــل مشــکالت انــان از جــان مایــه بگذارنــد‪ ،‬نماینــدگان مجلــس نیــز از هیــچ تالشــی بــرای کاهــش‬ ‫مشــکالت مــردم دریــغ نخواهنــد کــرد»‪.‬‬ ‫سید علی یزدی خواه؛ نماینده مجلس‪:‬‬ ‫تولیــد‪ ،‬پوش ـش های مخابراتــی‪ ،‬احــداث ایســتگاه متــرو و تامیــن اب اشــامیدنی روســتاهای جنــوب تهــران از دیگــر‬ ‫مشــکالتی اســت کــه نماینــدگان مجلــس به دنبــال حــل ان هســتند»‪ .‬وی بابیان اینکــه فقــط یک ســال از برنامــه‬ ‫توســعه ششــم باقــی مانــده اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬شــاخص محرومیت هــای شهرســتان ری بایــد در برنامــه توســعه‬ ‫هفتــم موردتوجــه قــرار گیــرد؛ چراکــه بهتریــن نقشــه راه بــرای توجــه بــه زیرســاخت ها و شــاخص های توســعه‬ ‫شهرســتان ری برنامــه هفتــم توســعه و بــرش بودجـه ای ان اســت»‪ .‬یزدی خــواه ادامــه داد‪« :‬مجمــع نماینــدگان تهــران‬ ‫امادگــی دارد تــا مجوزهــای الزم درخصــوص تخصیــص اعتبــارات الزم بــرای اجــرای طرح هــای محرومیت زدایــی در‬ ‫حوزه هــای مختلــف شهرســتان ری را از دیــوان محاســبات کشــور بگیــرد و دراین زمینــه از هیــچ کوششــی فروگــذار‬ ‫نخواهــد کــرد»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه مصوبــات ســفرهای نماینــدگان مجمــع تهــران از فرمانــداران و بخشــداران پیگیــری‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬مســئوالن اجرایــی درخصــوص تمامــی مصوبــات بایــد زمان بنــدی اجرایــی مشــخص‬ ‫ارائــه دهنــد‪ ،‬نماینــدگان یک به یــک پیگیــر مصوبــات خواهنــد بــود‪ ،‬مســئوالن اجرایــی هرکجــا بــه مشــکلی برخوردنــد‬ ‫بایــد بــا نماینــدگان مــردم در مجلــس در میــان بگذارنــد»‪ .‬ایــن نماینــده اهــل شــهرری درادامــه بابیان اینکــه تمامــی‬ ‫مشــکالت مــردم تهــران توســط تیم هــای کارشناســی و مســئله یاب نماینــدگان مجمــع تهــران احصــاء شــده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬حمل ونقــل‪ ،‬درمــان‪ ،‬تامیــن اجتماعــی‪ ،‬مشــکالت بانک هــای عامــل از مشــکالتی هســتند کــه بایــد نمایندگان‬ ‫بــه ان هــا بپردازنــد»‪.‬‬ ‫دولت با مجلس برای حل مشکالت جنوب پایتخت‬ ‫همکاری مناسبی دارد‬ ‫نماینــده مــردم تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی بااشــاره به اقدامــات دولــت‬ ‫بــرای کاهــش مشــکالت مــردم جنــوب تهــران‪ ،‬گفــت‪« :‬دولــت همــکاری خوبــی بــا مجلــس بــرای حــل مشــکالت‬ ‫مــردم ایــن منطقــه دارد»‪ .‬ســید علــی یزدی خــواه در بازدیــد از بخــش فشــافویه شهرســتان ری اظهــار داشــت‪« :‬ایــن‬ ‫همــکاری در حوزه هــای محیــط زیســت‪ ،‬اب اشــامیدنی‪ ،‬حق ابــه کشــاورزان‪ ،‬شــهرک های صنعتــی و احــداث‬ ‫کمربندهــای دوم و ســوم در جنــوب تهــران نمــود بیشــتری دارد»‪ .‬ایــن نماینــده مجلــس اعــام کــرد‪« :‬زیرســاخت های‬ ‫معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری‪:‬‬ ‫اعتبارات ارزش افزوده نقش بسزایی در توسعه و تجهیز‬ ‫زیرساخت های شهرستان ری داشته است‬ ‫معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری گفــت‪« :‬ســیمای عمومــی شــهری و روســتایی شهرســتان ری در‬ ‫حوزه هــای مختلــف از جملــه بهداشــت و درمــان‪ ،‬صنعــت‪ ،‬اب اشــامیدنی و جاده هــای شــهری و روســتایی بــا تخصیــص اعتبــارات‬ ‫ارزش افــزوده ازســوی دولــت تدبیــر و امیــد توســعه یافتــه اســت»‪ .‬حســین توکلــی کجانــی در بازدیــد جمعــی از نماینــدگان مردم‬ ‫تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات‪ ،‬اسالمشــهر و پردیــس در مجلــس شــورای اســامی از بخــش حسـن اباد فشــافویه شهرســتان ری اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬تعــداد تخت هــای بیمارســتان های شــهدای هفتــم تیــر و فیروزابــادی شهرســتان ری بــا تمهیــدات دولــت و تخصیــص‬ ‫ـال افزایــش اســت و ســاختمان جدیــد بیمارســتان فیروزابــادی درحال حاضــر پیشــرفت ‪ ۹۲‬درصــدی داشــته‬ ‫اعتبــارات الزم درحـ ِ‬ ‫و یــک بخــش از ســاختمان جدیــد ایــن بیمارســتان از روزهــای ابتدایــی شــیوع ویــروس کرونــا به صــورت اضطــراری مــورد‬ ‫بهره بــرداری رســید و بــه بیمــاران خدمات رســانی کــرد»‪ .‬فرمانــدار ری تبدیل شــدن قیامدشــت و قلعه نــو بــه شــهر را از‬ ‫دســتاوردهای فرمانــداری ویــژه شهرســتان ری دانســت و گفــت‪« :‬خوشــبختانه بــا تامیــن اعتبــارات الزم بســیاری از ســرانه های‬ ‫شــهرهای جدیــد شهرســتان ری از بخــش مرکــزی شهرســتان بیشــتر اســت و یکــی از موضوعــات زیرســاختی در ری ارتقــای‬ ‫تبدیــل روســتاهای بــزرگ حومــه پایتخــت بــه شــهر بــود کــه انجــام شــد»‪ .‬توکلــی کجانــی بااشــاره به اینکه اعتبــارات مالیــات‬ ‫ارزش افــزوده براســاس ســرانه جمعیــت در میــان شــهرداری ها و دهیاری هــای شهرســتان ری توزیــع شــده اســت‪ ،‬بیــان داشــت‪:‬‬ ‫ سال گذشــته اثــرات تخصیــص اعتبــارات از محــل ارزش‬ ‫«خوشــبختانه مــردم شــهرهای و روســتاهای شهرســتان ری طــی هفت ِ‬ ‫افــزوده را در محــل زندگــی خــود به خوبــی حــس کرده انــد»‪ .‬فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری ادامــه داد‪« :‬احــداث ســاختمان‬ ‫دهیــاری‪ ،‬ســوله های چندمنظــوره بحــران‪ ،‬ورزش و کارافرینــی در روســتاها‪ ،‬بهســازی جاده هــای روســتایی و اب رســانی بــه‬ ‫روســتاها و ایجــاد مدرســه را از جملــه خدماتــی عنــوان کــرد کــه به واســطه اســتفاده از ارزش افــزوده در شهرســتان ری ایجــاد‬ ‫شــده اســت»‪ .‬نماینــده عالــی دولــت در شهرســتان ری بیــان داشــت‪« :‬مشــکل اب شــرب بخش هــای کهریــزک و حس ـن اباد‬ ‫فشــافویه در درازمــدت فقــط بــا اتصــال اب اشــامیدنی ایــن شــهرها بــه رینــگ اصلــی تهــران برطــرف خواهــد شــد و بــرای انجــام‬ ‫ایــن کار بــزرگ هم اکنــون براســاس نظــر کارشناســان ‪ ۸۵‬میلیاردتومــان اعتبــار و یک ســال ونیم زمــان الزم اســت»‪ .‬معــاون‬ ‫اســتاندار تهــران درادامــه بااشــاره به اینکه ایجــاد زیرســاخت های الزم بــرای زندگــی موجــب کاهــش مهاجــرت روســتاییان بــه‬ ‫شــهرها می شــود‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬هم اکنــون بخــش اعظمــی از روســتاهای شهرســتان ری از نعمــت گاز لوله کشــی برخــوردار‬ ‫هســتند و بـه زودی عملیــات اجرایــی دو پــروژه ‪ ۵۰‬کیلومتــر نیــز در بخــش حسـن اباد فشــافویه اغــاز می شــود»‪ .‬فرمانــدار ویــژه‬ ‫شهرســتان ری ادامــه داد‪« :‬طــرح هــادی روســتاهای شهرســتان به دلیــل مجــاورت بــا کالن شــهر تهــران و مهاجرپذیــری نبایــد‬ ‫ماننــد ســایر نقــاط کشــور دیــده شــود؛ بلکــه بایــد تمامــی براســاس جمعیــت بــه ایــن روســتا امــکان بازنگــری و افزایــش وســعت‬ ‫داده شــود»‪ .‬توکلــی کجانــی درادامــه صحبت هــای خــود باتاکیدبراینکــه مشــکالت شهرســتان ری عمدت ـاً به دلیــل قرارگیــری‬ ‫درکنــار کالن شــهر تهــران و انتقــال مشــکالت ایــن شــهر بــه ری ایجــاد شــده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬حــل مشــکالت ایــن شــهر جنوبــی‬ ‫پایتخــت نیازمنــد نــگاه ویــژه و همــکاری دولــت‪ ،‬نماینــدگان مجلــس و ســایر دســتگاه های موثــر می شــود»‪.‬‬ ‫در نشست اعضای شوراهای اجتماعی محله و شهرداران محله کرمان مطرح شد؛‬ ‫افزایش مشارکت شهروندان در این دوره مدیریت شهری‬ ‫عفت فالح‬ ‫نشسـت اعضـای شـوراهای اجتماعی محلـه و شـهرداران محله‬ ‫بـا موضـوع پیشـگیری و مقابلـه بـا سـرقت در محله ها برگزار شـد‪ .‬مدیـرکل امنیتـی و انتظامی‬ ‫اسـتانداری کرمـان در ابتـدای این نشسـت که نهم تیرماه در سـالن شـهید مرتضوی اسـتانداری‬ ‫و باحضـور فرمانـدار‪ ،‬شـهردار‪ ،‬فرمانـده انتظامی اسـتان‪ ،‬شـهرداران مناطق پنج گانه شـهرداری و‬ ‫اعضـای شـوراهای اجتماعـی محلـه و شـهرداران محلـه کرمـان برگزار شـد‪ ،‬گفت‪« :‬این جلسـه‬ ‫پیـرو مصوبـه شـورای امنیت کشـور درخصوص مقابله با سـرقت تشـکیل شـده که ایـن مصوبه‪،‬‬ ‫وظایـف تمـام دسـتگاه های عمومـی و خصوصـی را در این رابطـه مشـخص کـرده اسـت»‪ .‬حمید‬ ‫شـمس الدینی خاطرنشـان کـرد‪« :‬وضعیـت جـرم سـرقت در اسـتان کرمـان نسـبت بـه سـایر‬ ‫اسـتان ها چنـدان مطلـوب نیسـت؛ اسـتان کرمـان به دالیـل مختلـف ازجمله وسـعت‪ ،‬موقعیت‬ ‫جغرافیایـی‪ ،‬ترکیـب جمعیتـی و تنـوع قومیتی‪ ،‬بسـتری بـرای برخـی جرائـم دارد؛ ضمن اینکه‬ ‫سـارقان غیربومـی هـم در اسـتان مرتکب جـرم می شـوند»‪ .‬وی بیان کـرد‪« :‬مهم تر از خسـارت‬ ‫مالـی کـه براثـر سـرقت متوجه افـراد می شـود‪ ،‬موضـوع ناامنـی و اثر روانی ناشـی از سـرقت در‬ ‫افـراد خسـارت دیده اسـت کـه اسـیب ان به مراتـب زیان بارتر اسـت»‪.‬‬ ‫شهرداران محله در تامین امنیت حاشیه شهر مشارکت کنند‬ ‫در ادامـه نشسـت‪ ،‬فرمانـدار کرمـان گفـت‪« :‬در دوره شـهرداری اقـای عالـم زاده و باحضـور محمـد‬ ‫جهانشـاهی در سـازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشـی شـهرداری کرمان‪ ،‬زمینه حضور و مشـارکت‬ ‫مـردم در عرصه هـای مختلـف حیـات شـهری فراهم شـده اسـت»‪ .‬علـی بابایی افـزود‪« :‬شـهرداران‬ ‫محلـه در سـال های اخیـر‪ ،‬فعالیت افتخاری ارزشـمندی در حوزه های مختلف فرهنگـی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫حتـی عمرانی شـهر داشـته اند»‪ .‬وی خاطرنشـان کرد‪« :‬جلوگیـری از بزه سـرقت در جاهایی از قبیل‬ ‫اماکـن تاریـک‪ ،‬خرابه هـا‪ ،‬پارک هـا و انجـام پایش تصویـری در این مناطـق در حوزه شهرداری سـت‬ ‫کـه از تالش هـای شـهرداری کرمـان دراین زمینـه قدردانـی می کنیم»‪ .‬فرمانـدار کرمـان تاکید کرد‪:‬‬ ‫«مدیـران اسـتان بـا هم افزایـی در حوزه هـای مختلـف می تواننـد در زمـان کوتاه تـری بـه اهـداف‬ ‫توسـعه ای و رسـاندن شـهر و اسـتان کرمان به وضعیت مطلوب‬ ‫دسـت پیـدا کننـد»‪ .‬بابایی خاطرنشـان کـرد‪« :‬امار سـرقت در‬ ‫سـه ماهه نخسـت سـا ل جـاری در شـهر کرمـان روند کاهشـی‬ ‫داشـته کـه حاصـل تالش هـای نیـروی انتظامـی بوده اسـت»‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪« :‬انتظـار مـا از شـهرداران محلـه‪ ،‬مشـارکت در‬ ‫پُر کـردن خالهای امنیتی در شـهرک های حاشـیه شـهر اسـت‬ ‫که اخیرا ً نیز مواردی از سـرقت و مسـائل امنیتی در این مناطق‬ ‫رخ داده اسـت»‪.‬‬ ‫ترویج استفاده از نگهبان محله‬ ‫با هدف ارتقای امنیت محله ها‬ ‫سـپس فرمانـده انتظامـی اسـتان کرمـان باتاکیدبر لـزوم تالش‬ ‫در حـوزه پیشـگیری از وقـوع جـرم افزود‪« :‬انضباطـی که هر یک‬ ‫از دسـتگاه های اجرایـی در حـوزه فعالیت هـای نهـادی خـود‬ ‫ایجـاد می کننـد‪ ،‬بسـیار اهمیـت دارد»‪ .‬سـردار عبدالرضا ناظری‬ ‫بااشـاره به اهمیـت ارتقـای نظـم در محله هـا بیـان کـرد‪« :‬در هر‬ ‫طـرح و پـروژه ای کـه اجـرا می شـود حتـی قبـل از صـدور پایان‬ ‫کار‪ ،‬پیوسـت و تاییدیـه انتظامـی هـم درنظر گرفته شـود»‪ .‬وی‬ ‫درحـال‬ ‫بااشـاره به اینکه بسـیاری از سـرقت ها از سـاختمان های‬ ‫ِ‬ ‫سـاخت و اماکـن خصوصی صورت می گیرد‪ ،‬تاکیـد کرد‪« :‬ترویج‬ ‫اسـتفاده از نگهبـان محله کـه در کرمان مغفول مانـده‪ ،‬می تواند‬ ‫عالوه بـر تامیـن امنیـت‪ ،‬زمینـه اشـتغال جوان هـای محلـه را‬ ‫فراهـم کنـد»‪ .‬فرمانده انتظامی اسـتان افزود‪« :‬احسـاس امنیتی‬ ‫کـه حضـور نگهبـان در محلـه بـه اهالی می دهـد‪ ،‬بسـیار ارزش‬ ‫دارد؛ حقـوق ایـن شـخص را هم اهالی محـل می توانند به صورت‬ ‫توافقـی پرداخـت کنند»‪ .‬ناظـری بیان کرد‪« :‬شـهرداران محله با‬ ‫کالنتـری منطقه خود در ارتباط باشـند و تخلفاتـی که در محله‬ ‫رخ می دهـد را گـزارش دهنـد»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬شـهر کرمان‬ ‫جهـش بسـیار خوبی درزمینه شـهردار محله داشـته اسـت‪.‬‬ ‫شهروندان برای امنیت محله هایشان طرح و ایده بدهند‬ ‫شـهردار کرمان نیز در ادامه نشسـت شـوراهای اجتماعی محله‬ ‫و شـهرداران محلـه گفـت‪« :‬ذی نفعـان اصلـی امنیت در شـهر‪،‬‬ ‫مـردم هسـتند و ارتقـای امنیت موجـب افزایـش رضایتمندی‬ ‫ان ها از شـهر می شـود»‪ .‬سـید مهران عالـم زاده افـزود‪« :‬تحقق‬ ‫شـهر پایـدار بـدون تامیـن امنیـت امکان پذیـر نخواهـد بـود و‬ ‫امنیـت و نظـم عمومـی در بخش هـای اجتماعـی و ترافیکـی‪،‬‬ ‫جـزو اولویت های ما در مدیریت شهری سـت»‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬پائین بـودن سـطح امنیـت در شـهر هزینه هـای زیادی‬ ‫را متوجـه شـهرداری می کنـد کـه یکـی از انـواع ان‪ ،‬سـرقت‬ ‫چراغ هـا و پروژکتورهـا در اماکـن عمومی سـت»‪ .‬شـهردار‬ ‫کرمـان بااشـاره به تاکیـد ویـژه ای کـه در ایـن دوره بـر تقویـت‬ ‫سـاختار شـهرداران محلـه وجـود دارد‪ ،‬افـزود‪« :‬شـهرداران‬ ‫محلـه‪ ،‬منتخبان محله ها هسـتند و توسـط شـورایی متشـکل‬ ‫از نماینـدگان سـمن ها‪ ،‬بانـوان‪ ،‬جوانـان و افراد شـاغل در محله‬ ‫و تعـدادی رابـط از مرکز بهداشـت‪ ،‬کالنتری‪ ،‬دفتـر امام جمعه‪،‬‬ ‫شـهرداری‪ ،‬دادگسـتری و اموزش وپـرورش‪ ،‬از میـان سـاکنان‬ ‫محلـه انتخـاب می شـود»‪ .‬عالـم زاده ادامـه داد‪« :‬دیـدگاه مـا‬ ‫این اسـت که شـهرداران محلـه عالوه بـر شـهرداری بـا سـایر‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی در ارتبـاط باشـند»‪ .‬وی یـاداور شـد‪:‬‬ ‫«ذی نفـع اصلـی امنیـت‪ ،‬مردم هسـتند و ان ها بهتـر می توانند‬ ‫بـرای امنیت محلـه خود تصمیم بگیرنـد و دراین خصوص طرح‬ ‫و ایـده بدهند»‪ .‬شـهردار کرمان بیـان کرد‪« :‬شـهرداری درکنار‬ ‫شـورای تامیـن و فرماندهـی انتظامـی اسـتان از هیـچ کمکـی‬ ‫بـرای ارتقـای امنیـت محله هـا فروگـذار نمی کنـد»‪.‬‬ ‫شوراهای محله‪ ،‬بستر مناسبی‬ ‫برایمردمی کردنفعالیت هاست‬ ‫معاون شـهردار و رئیس سـازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی‬ ‫شـهرداری کرمـان نیـز درادامـه گفـت‪« :‬شـورای اجتماعـی‬ ‫محلـه از دل شـورا و قوانیـن موجـود بیـرون امـده و طـی‬ ‫سـال های اخیـر در شـهر کرمـان‪ ،‬ازمون وخطاهایی داشـته و‬ ‫درحال حاضـر‪ ،‬بسـتر مناسـبی بـرای مردمی کـردن فعالیت ها‬ ‫در کرمـان اسـت»‪ .‬محمد جهانشـاهی یاداور شـد‪« :‬در سـال‬ ‫گذشـته دو کارگـروه ایمنـی و بحـران در محله هـا تشـکیل‬ ‫دادیـم کـه می تـوان از مـدل ان هـا بـرای اقـدام درخصـوص‬ ‫پیشـگیری و مقابلـه بـا سـرقت در محله هـا اسـتفاده کـرد»‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت؛ در پایـان ایـن نشسـت‪ ،‬شـهرداران محله های‬ ‫کرمـان بـه بیـان دیدگاه هـا‪ ،‬مشـکالت و پیشـنهادهای خـود‬ ‫دررابطه بـا موضـوع جلسـه پرداختنـد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2045

روزنامه سایه 2045

شماره : 2045
تاریخ : 1399/05/25
روزنامه سایه 2043

روزنامه سایه 2043

شماره : 2043
تاریخ : 1399/05/22
روزنامه سایه 2042

روزنامه سایه 2042

شماره : 2042
تاریخ : 1399/05/21
روزنامه سایه 2041

روزنامه سایه 2041

شماره : 2041
تاریخ : 1399/05/20
روزنامه سایه 2040

روزنامه سایه 2040

شماره : 2040
تاریخ : 1399/05/19
روزنامه سایه 2039

روزنامه سایه 2039

شماره : 2039
تاریخ : 1399/05/15
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!