روزنامه سایه شماره 2010 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 2010

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 2010

روزنامه سایه شماره 2010

‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫راه نجات برجام‪ ،‬بازگشت طرفین‬ ‫‪ 2‬به تعهداتشان است‬ ‫‪ ۲۴‬هزارمورد‬ ‫دفتــر برنامه ریــزی و توســعه اجتماعــی جوانــان وزارت ورزش اعــام کــرد کــه بــا‬ ‫روی کا رامــدن دولــت تدبیــر و امیــد‪ ۳۰۵ ،‬مرکــز مشــاوره ازدواج در سراســر کشــور‬ ‫تاســیس و بیــش از ‪ ۲۴‬هــزار کارگاه اموزشــی قبــل‪ ،‬حیــن و بعــد از ازدواج برگــزار‬ ‫شــده؛ در حالی کــه پیــش از ‪ ،۱۳۹۲‬هیچ گونــه کارگاه اموزشــی در این زمینــه برگــزار‬ ‫نشــده بــود‪.‬‬ ‫رئیس دادگستری شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫مختومه شدن ‪۲۶‬هزار پرونده‬ ‫‪ 7‬در دادگاه های شهرستان ری‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬تیر ‪ 8 - 1399‬ذی القعده ‪ 30 -1441‬ژوئن ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2010‬تومان‬ ‫جزئیات جدیدی از حادثه هواپیمای اوکراینی اعالم شد؛‬ ‫شلیک بدونِ‬ ‫اخذ اجازه از شبکه‬ ‫‪2‬‬ ‫کالسیک هایی که ارزش دوباره دیدن را دارند‬ ‫انیمه هاییفراموش شده‬ ‫برای عالقه مندان به اثار متفاوت‬ ‫این روز هــا صنعــت انیمــه بــا قدرتــی بیش از همیشــه درحال پیشروی ســت‬ ‫و خلــق عناویــن جدیــد متوقــف نمی شــود‪ .‬با این حــال انیمه هایــی‬ ‫در طول تاریــخ هســتند کــه نبایــد فرامــوش کــرد؛ انیمه هایــی کالســیک کــه‬ ‫در زمــان خــود به اصطــاح عامیانــه ترکاندنــد و همچنــان جــزو اثــار دیدنــی‬ ‫به شــمار می رونــد‪ .‬عاشــقان مســابقات اتومبیل رانــی قطع ـاً از انیمه«خط قرمــز»‬ ‫لــذت خواهنــد بــرد ‪...‬‬ ‫فرانســوا فیــون؛ نخســت وزیر اســبق‬ ‫فرانســه به جــرم ایجــاد یــک شــغل‬ ‫جعلــی بــرای همســرش بــه پنج ســال‬ ‫زنــدان محکــوم شــد‪« .‬پنلوپــه» همســر او‬ ‫نیــز به دلیــل مشــارکت در ایــن جــرم بــه‬ ‫سه ســال حبــس تعلیقــی محکــوم شــد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اهمیت «روز ملی صنعت و معدن» در امتداد توسعه کشور‬ ‫هشدار درمور ِد افزایش تعداد کودکان‬ ‫‪ 2‬مبتال به ویروس کرونا در کشور‬ ‫ضرورت توجه به مفاهیم‬ ‫جدید اقتصادی و صنعتی‬ ‫افشین پیروانی‪:‬‬ ‫وظیفه ای جز شادکردن‬ ‫دل هواداران نداریم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫اوج کرونا در خوزستان‬ ‫‪2‬‬ ‫تغییرات ‪10 0‬درصدیِ‬ ‫کمیسیونفرهنگی‬ ‫مجلس یازدهم‬ ‫داوری در عصر جدید؛‬ ‫فاصله واقعیت تا قضاوت‬ ‫‪6‬‬ ‫مناقصه عمومی‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫شــهرداری باغســتان درنظــر دارد نســبت بــه زیرســازی و اســفالت (لکه گیــری و ترمیــم نوارهــای حفــاری) معابــر‬ ‫ســعیداباد و مهدیــه از طریــق مناقصــه عمومــی اقــدام نمایــد‪ .‬بدینوســیله از اشــخاص حقوقــی واجــد شــرایط (دارا بــودن‬ ‫حداقــل رتبــه ‪ 5‬در رشــته راه و بانــد از ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی) جهــت شــرکت در مناقصــه دعــوت بــه عمــل می ایــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬تاریــخ توزیــع اســناد‪ :‬از تاریــخ ‪ 1399/04/17‬تــا تاریــخ ‪ 1399/04/30‬مهلــت دریافــت اســناد و تحویــل بــه دبیرخانه‬ ‫شــهرداری می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مبلغ براورد قرارداد تا سقف ‪ 5/000/000/000‬ریال‬ ‫‪ -4‬سپرده شرکت در مناقصه ‪ 250/000/000‬ریال‬ ‫‪ -5‬برندگان اول و دوم و سوم مناقصه درصورت حاضر نشدن جهت انعقاد قرارداد‪ ،‬سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مشروح جزئیات شرایط مناقصه در اسناد مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -7‬هزینه چاپ دوم نوبت اگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬تاریخ تشکیل کمیسیون معامالت عمده در تاریخ ‪( 1399/04/31‬روز سه شنبه)‬ ‫‪ -9‬محــل دریافــت اســناد‪ :‬شــهریار‪ -‬باغســتان‪ ،‬بلــوار امــام خمینــی(ره)‪ ،‬بلــوار ولیعصر(عــج)‪ ،‬خیابــان اللــه دوم اصلــی‪،‬‬ ‫شــهرداری باغســتان‪ ،‬امــور قراردادهــا تلفــن‪ 021-65238006 :‬ســایت شــهرداری‪baghestan.ir :‬‬ ‫حسن رنجبر‪ ،‬شهردار باغستان‬ ‫سرکار خانم چمنی‬ ‫درگذشــت دختر دلبندتــان؛ خانم‬ ‫نســرین چمنــی را تســلیت‬ ‫می گوییــم‪ .‬انــدوه مــا در غــم‬ ‫از دسـت دادن ان عزیــز بزرگــوار در‬ ‫واژه هــا نمی گنجــد‪ .‬بــرای شــما‬ ‫و بازمانــدگان صبــر و ســامتی‬ ‫ارزومندیــم‪.‬‬ ‫خانواده اسالمی؛ ناهید‪ ،‬شهال‬ ‫شعله‪ ،‬شهرام‪ ،‬شکوفه‬ ‫‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬تیر ‪ - 1399‬شماره ‪2010‬‬ ‫اوج کرونا در خوزستان‬ ‫راه نجات برجام‬ ‫بازگشت طرفین به تعهداتشان است‬ ‫ســید عبــاس موســوی در نشســت خبــری خــود کــه بــا حضــور‬ ‫خبرنــگاران داخلــی و خارجــی در محــل وزارت خارجــه برگــزار شــده‬ ‫بــود‪ ،‬درپاســخ به برخــی اظهارنظرهــا درمــورد ســند همکاری هــای‬ ‫‪ 25‬ســاله ایــران و چیــن و برخــی گمانه زنی هایــی کــه دراین ارتبــاط‬ ‫مطــرح شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬این موضــوع‪ ،‬موضــوع جدیــدی‬ ‫نیســت و در ســفر رئیس جمهــوری چیــن بــه ایــران توافــق شــد‬ ‫دو کشــور درراســتای گســترش همکاری هــای راهبــردی و جامــع‬ ‫خــود ســندی را دراین زمینــه تهیــه و تدویــن کننــد‪ .‬پیش نویــس‬ ‫ایــن ســند امــاده شــده و بایــد در دو کشــور نهایــی شــود»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه تاکنــون بیــن مقامــات دو کشــور دراین زمینــه‬ ‫رایزنی هــا و گفت وگوهایــی انجــام شــده و اخیــرا ً پیش نویــس‬ ‫مربــوط بــه ان نهایــی شــده اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬گمانه زنی هایــی کــه‬ ‫دراین زمینــه مطــرح می شــود را رد می کنــم؛ هیچ یــک از مطالبــی‬ ‫کــه در رســانه ها یــا توســط برخــی افــراد دراین مــورد مطــرح شــده‪،‬‬ ‫واقعیــت نــدارد»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ ایــن دیپلمــات کشــورمان گفــت‪:‬‬ ‫«براســاس نــگاه راهبــردی کــه بــه کشــور دوســت خــود؛ یعنــی چین‬ ‫داریــم‪ ،‬تــاش کردیــم روابــط درازمدتــی را بیــن دو کشــور در قالــب‬ ‫یــک ســند تعریــف کنیــم و ایــن امادگــی را داریــم کــه براســاس‬ ‫منافــع متقابــل این گونــه ســندها را نیــز بــا کشــورهایی کــه روابــط‬ ‫دوســتانه داریــم‪ ،‬به امضــاء برســانیم و بــا برخــی کشــورهای دوســت‬ ‫دراین بــاره درحال رایزنــی هســتیم»‪ .‬موســوی بــار دیگــر تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«گمانه زنی هــای رســانه ای مطرح شــده دراین زمینــه اشــتباه اســت‬ ‫و احســاس می کنــم ایــن ســند به گونه ای ســت کــه در اینــده‬ ‫بتــوان متــن ان را کامــل منتشــر کــرد‪ .‬در ایــن ســند درمــورد ابعــاد‬ ‫همکاری هــای اقتصــادی دو کشــور برنامه ریــزی شــده‪ .‬اکنــون ایــن‬ ‫ســند درحــد پیش نویــس اســت و درصــورت قطعــی و نهایی شــدن‬ ‫می تــوان متــن ان را منتشــر کــرد‪ .‬چیــز ابهام امیــزی در ایــن ســند‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬طبیعی ســت کــه همکاری هــای راهبــردی دو کشــور‬ ‫دشــمنانی داشــته باشــد و ان هــا بخواهنــد دســت بــه تخریــب ایــن‬ ‫روابــط بزننــد‪ .‬ایــن ســند‪ ،‬ســندی افتخارامیــز و بــه نفــع منافــع‬ ‫دو کشــور اســت»‪ .‬او درپاســخ به اینکه کمیســیون امنیــت ملــی و‬ ‫سیاســت خارجــی مجلــس شــورای اســامی هفتــه گذشــته طــی‬ ‫بیانی ـه ای اعــام کــرد کــه دنبــال ارائــه طرحی ســت مبنی براینکــه‬ ‫ایــران اجــرای داوطلبانــه پروتــکل الحاقــی را متوقــف کنــد؛ نظــر‬ ‫وزارت خارجــه دراین ارتبــاط چیســت‪ ،‬گفــت ‪« :‬وزارت خارجــه‬ ‫مشــکلی بــرای اجــرای طرح هــا و لوایحــی کــه قانــون می شــود‪،‬‬ ‫نــدارد؛ مــا نظــرات کارشناســی خــود را دراین زمینــه منتقــل‬ ‫کرده ایــم و چنانکــه طرحــی نهایــی شــود‪ ،‬وزارت امــور خارجــه‬ ‫اســتقبال و ان را اجرایــی می کنــد»‪ .‬او دربــاره اخبــاری دربــاره اینکــه‬ ‫قــرار اســت ب ـه زودی نخس ـت وزیر عــراق بــه تهــران ســفری داشــته‬ ‫باشــد‪ ،‬گفــت‪« :‬مــا از هرگونــه تمــاس و ســفر مقامــات کشــورهای‬ ‫دوســت و همســایه بــه ایــران اســتقبال می کنیــم‪ .‬چندیــن پیشــنهاد‬ ‫بــرای ســفر بــه کشــور مطــرح شــده و چندیــن پیشــنهاد نیــز بــرای‬ ‫ســفر مقامــات کشــورمان بــه کشــورهای همســایه مطــرح اســت کــه‬ ‫البتــه هنــوز نهایــی نشــده و درصــورت نهایی شــدن‪ ،‬اطالع رســانی‬ ‫می شــود»‪ .‬او درمــورد اخبــار منتشــره مبنی بــر اصابــت یــک‬ ‫موشــک از پاکســتان بــه یکــی از روســتاهای سیســتان و بلوچســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬خبــری دراین زمینــه نــدارم و ان را پیگیــری می کنــم»‪ .‬او‬ ‫درمــورد دیــدگاه ایــران درارتباط بــا اتفاقــات اخیــر در عــراق؛ ازجملــه‬ ‫بازداشــت چندنفــر از نیروهــای حشدالشــعبی در ایــن کشــور‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«مســائلی کــه در عــراق اتفــاق می افتــد‪ ،‬مربــوط بــه خــود ایــن‬ ‫کشــور اســت و جمهــوری اســامی ایــران بنــا نداشــته و نــدارد که در‬ ‫امــور داخلــی عــراق دخالــت کنــد و درمــورد مســائلی اظهارنظــر کند‬ ‫کــه بــه مــا ارتباطــی نــدارد‪ .‬حشدالشــعبی یــک گــروه مردمی ســت‬ ‫کــه بــا تبعیــت از دســتور مرجعیــت تشــکیل و اکنــون تبدیــل بــه‬ ‫یــک نیــروی نظامــی تبدیــل شــده اســت‪ .‬اطمینــان داریــم کــه دولت‬ ‫و ملــت عــراق به خوبــی از پــس ایــن مســائل برمی اینــد و موضوعــات‬ ‫داخلــی خــود را به نح ِواحســن مدیریــت می کننــد تــا ایــن کشــور‬ ‫هرچه بیشــتر به ســمت امنیــت و ثبــات مطلــوب حرکــت کنــد»‪ .‬او‬ ‫درپاس ـخ به ســوالی مبنی براینکــه ســه کشــور اروپایــی عضــو برجــام‬ ‫بعــد از قطعنامــه شــورای حــکام‪ ،‬بیانی ـه ای را منتشــر کردنــد و در‬ ‫ان‪ ،‬خواهــان مذاکــره بــا ایــران شــدند و ایــن ســوال مطــرح اســت‬ ‫کــه ایــا مذاکــرات ایــران و اروپــا قطــع شــده کــه ان هــا درخواســت‬ ‫ادامــه مذاکــرات را کرده انــد و اینکــه ایــا ایــن مذاکــرات فقــط‬ ‫مربــوط بــه برجــام اســت یــا موضوعــات نیــز را نیــز دربرمی گیــرد؟‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬مــا مواضعــی کــه اروپایی هــا اخیــرا ً درمــورد موضوعات‬ ‫مختلــف می گیرنــد را نمی پســندیم و مواضــع ان هــا را یــک‬ ‫مواضــع مذبذبانــه می دانیــم‪ .‬ان هــا درحالی کــه عضــو برجــام‬ ‫هســتند و ادعــا می کننــد کــه می خواهنــد برجــام را حفــظ کننــد‪،‬‬ ‫اقداماتــی را انجــام می دهنــد کــه خــاف روح برجــام اســت‪ .‬ان هــا‬ ‫بانــی قطعنامـه ای می شــوند کــه جمهــوری اســامی ایــران واکنــش‬ ‫شــدیدی بــه ان نشــان داد‪ .‬معتقدیــم راه نجــات برجــام‪ ،‬بازگشــت‬ ‫طرفیــن بــه تعهداتشــان اســت؛ حــرکات نمایشــی و ســیگنال های‬ ‫غلطــی کــه بــه طرفیــن می فرســتند‪ ،‬کار درســتی نیســت و باعــث‬ ‫حفــظ برجــام نمی شــود‪ .‬مــا امریکایی هــا را خــوب می شناســیم‬ ‫و فکــر می کنیــم ان هــا بایــد بهتــر امریکایی هــا را بشناســند؛‬ ‫امریکایی هــا‪ ،‬اروپایی هــا را تابــع اهــداف خــود کرده انــد و بعضــاً‬ ‫تهدیدهایــی را نیــز مطــرح می کننــد‪ .‬به نظــرم بــرای کشــورهای‬ ‫عضــو برجــام بهتــر اســت انچــه در توافق هــای بین المللــی امــده‬ ‫اســت را حفــظ کننــد و از ان کوتــاه نیاینــد و از اتخــاذ مواضــع‬ ‫زیگزاکــی و غیرســازنده دســت بردارنــد»‪ .‬او درمــورد اخریــن وضعیت‬ ‫پرونــده قاضــی منصــوری و اینکــه ایــا دولــت رومانــی گــزارش یــا‬ ‫اطالعاتــی را درمــورد ایــن پرونــده بــه دولــت ایــران ارائــه کــرده‬ ‫اســت؟ گفــت‪« :‬ایــن پرونــده دارای ابهاماتی ســت‪ .‬همان موقــع کــه‬ ‫ایــن اتفــاق افتــاد‪ ،‬از دولــت رومانــی خواســتیم شفاف ســازی کنــد‬ ‫و اطالعــات الزم را دراین مــورد دراختیــار مــا قــرار دهــد‪ .‬متاســفانه‬ ‫تاکنــون چنیــن اتفاقــی ازســوی دولــت رومانــی رخ نــداده‪ .‬وزارت‬ ‫خارجــه‪ ،‬ســفارت ایــران در رومانــی‪ ،‬قــوه قضائیــه و پلیــس اینترپــل‬ ‫ایــران پیگیــر این موضــوع هســتند و مــا درخواســت داریــم کــه‬ ‫هرانچــه را دراین زمینــه اتفــاق افتــاده‪ ،‬دولــت رومانــی به صــورت‬ ‫رســمی بــه مــا اعــام کننــد‪ .‬همان طورکــه اشــاره شــد؛ جــز‬ ‫اخبــاری کــه در رســانه ها منتشــر شــده‪ ،‬چیــز جدیــدی را دریافــت‬ ‫نکرده ایــم و کمــاکان خواســتار روشن شــدن تمــام ابعــاد ایــن قضیــه‬ ‫هســتیم‪ .‬مــن در همین جــا بــار دیگــر از دولــت رومانــی می خواهــم‬ ‫کــه دراســرع وقت باتوجه بــه حساســیت و پیچیدگــی پرونــده‪ ،‬مــا‬ ‫را در جریــان اخبــار دقیــق و تکمیلــی ان قــرار دهــد»‪ .‬او درمــورد‬ ‫روابــط ایــران و ونزوئــا نیــز گفــت‪« :‬روابــط ایــران و ونزوئــا روابطــی‬ ‫رســمی در قالــب همکاری هــای دو کشــور اســت و ایــن روابــط‪،‬‬ ‫ارتباطــی بــا دیگــر کشــورها و منافــع ان هــا نــدارد‪ .‬ایــران و ونزوئــا‬ ‫به عنــوان دو کشــور مســتقل در زمینه هــای مختلــف بــا یکدیگــر‬ ‫تعامــل و همــکاری دارنــد و در چهارچــوب قوانیــن بین المللــی‬ ‫دارای تجــارت ازاد اســت»‪ .‬او دربــاره حضــور برخــی از گروه هــای‬ ‫تروریســتی کــه دستشــان بــه خــون ملــت ایــران اغشــته اســت‪ ،‬در‬ ‫برخــی از کشــورهای اروپایــی‪ ،‬توضیــح داد‪« :‬درمــورد اینکــه برخــی‬ ‫از کشــورهای اروپایــی‪ ،‬پناهــگاه برخــی از گروه هــای تروریســتی‬ ‫شناســنامه دار اســت‪ ،‬انتقــادات گســترده ای بــه ایــن کشــورها داریــم‬ ‫و ایــن انتقــادات را مطــرح کردیــم‪ .‬اقــدام ان هــا را در پنــاه دادن‬ ‫بــه ایــن گروه هــای تروریســتی خطرنــاک می دانیــم و ان هــا را از‬ ‫این موضــوع برحــذر می دانیــم‪ .‬زمانــی کشــورهای اروپایــی ایــن‬ ‫گروه هــا را در لیســت گروه هــای تروریســتی قــرار دادنــد؛ ولــی‬ ‫یک بــاره از ایــن لیســت خــارج و ان هــا را تبدیــل بــه گروه هــای‬ ‫معمولــی کردنــد و مــا از ایــن اقدامــات کشــورهای اروپایــی تعجــب‬ ‫می کنیــم»‪ .‬او درمــورد تحریم هــای دارویــی اعمال شــده علیــه‬ ‫ایــران و اینکــه این موضــوع مشــکالتی را بــرای بیمــاران؛ به ویــژه‬ ‫بیمارانــی کــه دارای بیمــاری خــاص هســتند و همچنیــن جانبــازان‬ ‫کــه نیازمنــد داروهــای خــاص هســتند‪ ،‬ایجــاد کــرده‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫تحریم هــا مانــع ایجــاد مشــکالتی بــرای ورود دارو و کاالهــای‬ ‫انسان دوســتانه بــه کشــور شــده اســت‪ .‬این گونــه کاالهــا نبایــد‬ ‫تحریــم شــوند و ان هــا ادعــا می کنــد ایــن کاالهــا را تحریــم نکردنــد؛‬ ‫امــا متاســفانه ان هــا بــا اقداماتــی کــه در حــوزه مبــادالت بانکــی و‬ ‫نیــز تهدیداتــی کــه علیــه شــرکت های دارویــی پخــش و ترانزیــت‬ ‫ان انجــام می دهنــد‪ ،‬عمــ ًا راه ورود دارو و کاالهــای بشردوســتانه‬ ‫را بســته اند‪ .‬درمــورد ایــن تحریم هــا پیگیــری و در دادگاه هــای‬ ‫بین المللــی شــکایاتی را مطــرح کردیــم؛ رای دادنــد کــه نبایــد‬ ‫دارو و کاالهــای بشردوســتانه تحریــم شــوند و امریــکا نبایــد موانعــی‬ ‫بــرای ورود ایــن کاالهــا بــه ایــران ایجــاد کننــد؛ ولــی متاســفانه‬ ‫می بینیــم کــه کمــاکان ایــن موانــع وجــود دارد‪ .‬ایــن محدودیت هــا‬ ‫و ممنوعیت هــا ممکــن اســت باعــث شــود کــه تعــدادی از بیمــاران‬ ‫جــان خــود را از دســت بدهنــد‪ .‬پیگیری هــای مــا‪ ،‬در تمــام ابعــاد‬ ‫دیپلماتیــک در ســطح دوجانبــه و بین المللــی ادامــه دارد»‪.‬‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫جزئیات جدیدی از حادثه هواپیمای اوکراینی اعالم شد؛‬ ‫اقدام به شلیک بدون اخذ اجازه از شبکه‬ ‫غالمعبــاس ترکــی؛ دادســتان نظامــی اســتان تهــران در دیــدار بــا جمعــی از خانواده هــای شــهدای ســانحه هواپیمــای اوکراینــی و تعــدادی از وکالی انــان کــه در ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«از خانواده هــای محتــرم شــهدای ســانحه هوایــی تشــکر می کنــم کــه دعــوت امــروز ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح را پذیرفتنــد؛ هرچنــد پرداختــن بــه جزئیــات ســانحه در حضــور بازمانــدگان و خانواده هــای‬ ‫شــهدا‪ ،‬ســخت اســت»‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ او بابیان اینکــه ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح در ایــن حادثــه همــدرد خانواده هــای شهداســت‪ ،‬گفــت‪« :‬تشــریح حادثــه دراین جلســه به منظــور‬ ‫طبیعی جلــوه دادن یــا توجیــه ان نیســت»‪.‬‬ ‫دادســتان نظامــی اســتان تهــران در تشــریح اقدامــات‬ ‫به عمل امــده بعــد از وقــوع ایــن ســانحه‪ ،‬گفــت‪« :‬حضــور‬ ‫نیروهــای انتظامــی و هالل احمــر بــا مدیریــت فرمانــدار‬ ‫شــهریار در محــل ســانحه‪ ،‬از جملــه اولیــن اقدامــات بعد‬ ‫از ســقوط هواپیمــا بــود و گروه هــای ‪12‬گانــه بررســی‬ ‫ســانحه هواپیمایــی کشــوری بالفاصلــه در صحنــه حاضر‬ ‫شــدند و اقدامــات اولیــه را انجــام دادنــد»‪ .‬او گفــت‪« :‬روز‬ ‫بعــد از حادثــه؛ یعنــی ‪ ۱۹‬دی مــاه‪ ،‬هیئــت ‪۴۷‬نفــره‬ ‫اوکراینــی محــل ســانحه را بررســی کردنــد و‬ ‫همکاری هایــی خوبــی بــا ایــن هیئــت صــورت گرفــت»‪.‬‬ ‫ترکــی بابیان اینکــه در همــان روز وقــوع ســانحه‪،‬‬ ‫پرونــده ای در دادســرای عمومــی شــهریار تشــکیل شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬ســه روز بعــد‪ ،‬در ‪ ۲۱‬دی مــاه کــه ســتاد کل‬ ‫نیروهــای مســلح بعــد از بررســی های اولیــه‪ ،‬علــت‬ ‫ســانحه را شــلیک ســامانه پدافنــدی براثــر خطــای‬ ‫انســانی اعــام کــرد‪ ،‬به دســتور رئیــس قــوه قضائیــه؛‬ ‫پرونــده بــه ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح ارســال و‬ ‫هیئــت قضایــی دادســرای نظامــی در همان روز تشــکیل‬ ‫شــد»‪ .‬او درمــورد تاخیــر سـه روزه در اعــام وقــوع حادثه‬ ‫و شــلیک ســامانه پدافنــدی گفــت‪« :‬از جملــه دالیلی که‬ ‫مســئوالن مربــوط دراین زمینــه اعــام کرده انــد‪،‬‬ ‫ضــرورت تحقیــق و بررســی حداقلــی بــرای روشن شــدن‬ ‫چگونگــی شــلیک و وقــوع ســانحه؛ ازجملــه تحقیــق از‬ ‫افــراد مرتبــط‪ ،‬پیاده شــدن نــوار مکالمــات و فیلم هــای‬ ‫ضبط شــده‪ ،‬تطبیــق گراف هــای راداری و بررســی‬ ‫احتمــاالت و فرضیه هــای مطــرح اســت کــه موضــوع‬ ‫دردست بررسی ســت»‪ .‬دادســتان نظامــی اســتان تهــران‬ ‫درعین حــال گفــت‪« :‬بررســی های اولیــه در حداقــل‬ ‫زمــان ممکــن انجــام شــده؛ به نحوی کــه در حــوادث‬ ‫مشــابه‪ ،‬پذیــرش شــلیک در ایــن مدت زمــان بی ســابقه‬ ‫بــوده؛ بااین حــال‪ ،‬جمع بنــدی نهایــی دادســرای نظامــی‬ ‫دراین خصــوص پــس از تکمیــل تحقیقــات خواهــد‬ ‫بــود»‪ .‬ایــن مقــام قضایــی بااشــاره به اغــاز تحقیــق از‬ ‫متهمــان به محــض ارســال پرونــده بــه دادســرای‬ ‫نظامــی‪ ،‬گفــت‪« :‬در همــان شــب ‪ ۲۱‬دی مــاه تعــدادی از‬ ‫افرادی کــه در ســامانه شــلیک کننده و بخش هــای‬ ‫باالدســتی ان حضــور داشــتند‪ ،‬به عنــوان متهــم احضــار‬ ‫شــدند و تحقیقــات مبســوطی در همــان شــب انجــام و‬ ‫یکــی از متهمــان بازداشــت شــد»‪ .‬او افــزود‪« :‬در فراینــد‬ ‫تحقیقــات‪ ،‬پنج نفــر دیگــر به عنــوان متهــم‬ ‫تحت تعقیــب قــرار گرفتنــد کــه بــا قــرار قانونــی‬ ‫بازداشــت شــدند و درادامــه‪ ،‬سـه نفر از متهمــان پــس از‬ ‫انجــام تحقیقــات مقتضــی‪ ،‬بــا تودیع وثیقــه ازاد شــدند؛‬ ‫ازایــن رو‪ ،‬درحال حاضــر ســه نفر در بازداشــت بســر‬ ‫می برنــد»‪ .‬ترکــی درعین حــال تاکیــد کــرد‪« :‬درطــول‬ ‫تحقیقــات‪ ،‬اگــر افــرادی به عنــوان متهــم شناســایی‬ ‫شــوند طبع ـاً بــه اتهامــات ان هــا رســیدگی می شــود»‪.‬‬ ‫دادســتان نظامــی اســتان تهــران بااشــاره به دســتورات‬ ‫قضایــی بــرای اخــذ گــزارش ســانحه از مراجــع مســئول‬ ‫گفــت‪« :‬ســتاد کل نیروهــای مســلح‪ ،‬وزارت اطالعــات‪،‬‬ ‫ســپاه‪ ،‬پدافنــد هوایــی‪ ،‬هواپیمایــی کشــوری و حتــی‬ ‫مراجــع علمــی و دانشــگاهی گزارش هــای خــود را طبــق‬ ‫دســتورات صــادره بــه دادســرای نظامــی ارســال کردند»‪.‬‬ ‫او بابیان اینکــه تحقیقــات میدانــی و معاینــات محلــی‬ ‫بــدون هیــچ مانعــی از همــه مراکــز مرتبــط جداگانــه و با‬ ‫دقــت تمــام انجــام شــده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬در جلســات‬ ‫متعــدد بازپرســی‪ ،‬از افــرادی به عنــوان شــهود و مطلــع‬ ‫در پدافنــد هوایــی‪ ،‬فــرودگاه‪ ،‬تیــم کنتــرل هوایــی‪،‬‬ ‫نماینــدگان پدافنــد هوایــی مســتقر در واحدهــای‬ ‫مراقبــت پــرواز‪ ،‬فــرد جامانــده از پــرواز ‪ ۷۵۲‬و خلبــان‬ ‫هواپیمایــی اســمان به ســبب مشاهداتشــان هنــگام‬ ‫ســانحه‪ ،‬به عمــل امــد و به خصــوص خلبــان هواپیمــای‬ ‫اســمان‪ ،‬پــس از بررســی مســتندات‪ ،‬متوجــه شــدیم که‬ ‫بــا تحریــف و جابه جایــی کلمــات منتشــر شــده اســت»‪.‬‬ ‫ایــن مقــام قضایــی همچنیــن بــه بررســی مکالمــات‬ ‫انجام شــده و فیلم هــا و صوت هــای ارتبــاط واحــد‬ ‫مراقبــت پــرواز بــا هواپیمــا و بیــن خــود واحدهــا در‬ ‫بخش هــای لشــگری و کشــوری و رادارهــا و ســامانه های‬ ‫پدافنــدی و همچنیــن جمــع اوری فیلم هــای کلیــه‬ ‫دوربین هایــی کــه مشــرف بــه محــل ســقوط هواپیمــا‬ ‫بــوده و افــراد و اشــخاص ثبــت کرده انــد و اســتعالمات‬ ‫مربــوط بــه گــراف راداری رادار پدافنــد هوایــی و ســایر‬ ‫مســتندات فنــی هواپیمایــی اشــاره کــرد‪ .‬دادســتان‬ ‫نظامــی اســتان تهــران گفــت‪« :‬بخشــی از اقدامــات‬ ‫کارشناســی توســط ســازمان هواپیمایــی کشــوری‬ ‫مطابــق بــا مقــررات ناظــر بــر بررســی ســوانح هوایــی و‬ ‫نحــوه مستندســازی ایــن ســوانح انجــام شــده و برابــر‬ ‫کنوانســیون شــیکاگو؛ کشــور محل وقــوع ســانحه‪ ،‬دارای‬ ‫صالحیــت انحصــاری بــرای بررســی ســانحه اســت»‪ .‬او‬ ‫دراین زمینــه افــزود‪« :‬ســازمان هواپیمایــی کشــوری‬ ‫تاکنــون دو اطالعیــه درخصــوص نحــوه ســقوط‬ ‫هواپیمــای اوکراینــی صــادر کــرده و اطالعیــه ســوم ایــن‬ ‫ســازمان نیــز درحال اماده شــدن اســت و ایــن‬ ‫گزارش هــا بــا هــدف پیشــگیری از ســوانح بعــدی‪ ،‬در‬ ‫تارنمــای ســازمان هواپیمایــی کشــوری بارگــذاری‬ ‫می شــوند و همــه اشــخاص بــه ایــن گزارش هــا‬ ‫دسترســی خواهنــد داشــت»‪ .‬او در تبییــن مســائل‬ ‫مطرح شــده درخصــوص علــت وقــوع ایــن ســانحه بــا‬ ‫اســتناد به نظریــات کارشناســی گفــت‪« :‬احتمــال‬ ‫برخوردهــای اســیب زننده شــامل پرتوهــای لیــزری و‬ ‫الکترومغناطیــس بــه هواپیمــای اوکراینی منتفــی به نظر‬ ‫می رســد و نظریــه اولیــه کارشناســان تااین لحظــه‪،‬‬ ‫حاکــی از عدم انفجــار یــا احتــراق دیگــری در لحظــه‬ ‫وقــوع ســانحه در هواپیماســت»‪ .‬او بابیان اینکــه‬ ‫تااین لحظــه دلیلــی بــر هــک ســایبری و الکترونیکــی‪،‬‬ ‫اختــال بیرونــی در ســامانه های پدافنــدی و موشــکی و‬ ‫نفــوذ در ســامانه ها یــا شــبکه ها به دســت نیامــده‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬بــه هیــچ شــواهد و قرائنــی بــرای احتمــال‬ ‫خرابــکاری و جاسوســی در هواپیمــا نرســیدیم و اثاری از‬ ‫قطعــات موشــک شلیک شــده بــر روی بدنــه هواپیمــا‬ ‫مشــهود اســت و هواپیمــا براثــر برخــورد بــا زمیــن‬ ‫منفجــر و قطعــات ان تــا شــعاع وســیعی از محــل اصابت‬ ‫پراکنــده شــده کــه به لحــاظ مســکونی بودن محــل‪ ،‬بــا‬ ‫مشــکالتی ازنظــر جمـع اوری قطعــات هواپیمــا و حفــظ‬ ‫صحنــه مواجــه شــدیم»‪ .‬در ادامــه این جلســه‪ ،‬دادســتان‬ ‫نظامــی اســتان تهــران باتاکیدبراینکــه اطالعــات و‬ ‫یافته هــای دادســرای نظامــی در تحقیقــات مســتقل‬ ‫قضایــی به دســت امــده و صحــت ان هــا ارزیابــی شــده‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬از گزارش هــای همــه بخش هــای مســئول‬ ‫اســتفاده کردیــم و اگــر در جریــان تحقیقــات‪ ،‬بــا ادلــه‬ ‫دیگــری مواجــه شــویم‪ ،‬در تکمیــل یــا اصــاح نتایــج‬ ‫شناسایی شــده توســط ســامانه بــا اختالفــی حــدود‬ ‫‪۱۰۵‬درجــه توســط اپراتــور مشــاهده شــود و ایــن خطــا‪،‬‬ ‫مبنــای یــک سلســله اشــتباهات دیگــر قــرار می گیــرد و‬ ‫درنتیجــه‪ ،‬ســامانه پدافنــدی دچار اشــتباه می شــود‪ .‬این‬ ‫خطــای انســانی در تنظیــم مختصــات موجــب می شــود‬ ‫اپراتــور ســامانه پدافنــد هوایــی‪ ،‬هواپیمــا را به عنــوان‬ ‫هدفــی کــه از ناحیــه شــمال غربــی درحال نزدیک شــدن‬ ‫بــه تهــران اســت و محــل و ســمت حرکــت ان‪ ،‬ارتباطی‬ ‫بــا بانــد پــروازی فــرودگاه نــدارد‪ ،‬در رادار خــود مشــاهده‬ ‫کنــد و خــط ســیر هواپیمــا بــا خــط ســیری کــه کاربــر‬ ‫مشــاهده می کــرده‪ ،‬متفــاوت بــوده اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«کاربــر ســامانه پدافنــدی‪ ،‬مشــخصات هــدف‬ ‫شناسایی شــده را بــه مرکــز هماهنگــی مربــوط اعــام‬ ‫می کنــد؛ ولــی پاســخی دریافــت نمی کنــد و اطالعــات‬ ‫ثبت شــده نشــان می دهــد کــه پیــام ســامانه دفاعــی بــا‬ ‫مرکــز هماهنگــی مبادلــه نشــده و قبــل از مبادلــه پیام و‬ ‫دریافــت پاســخ‪ ،‬متاســفانه کاربــر اقــدام بــه شــلیک‬ ‫کــرده؛ درحالی کــه ایــن قطــع ارتبــاط تنهــا درحــد‬ ‫چندثانیــه بــود»‪ .‬ترکــی می افزایــد‪« :‬کاربــر ســوال را‬ ‫می پرســد و منتظــر پاســخ نمی شــود و براســاس‬ ‫تشــخیص خــودش‪ ،‬شــلیک را انجــام می دهــد؛ انتشــار‬ ‫خبــری مبنی بر شــلیک موشــک کروز در ســامانه ناشــی‬ ‫دو موشــک توســط ســامانه پدافنــدی شــلیک شــد و بررســی‬ ‫کارشناســان حاکی ســت که یکــی از موشــک ها تاثیــری بــر‬ ‫روی هواپیمــا نداشــته و موشــک دیگــر در نزدیکــی هواپیمــا‬ ‫منفجــر شــده اســت‪۲۶ .‬ثانیــه فاصلــه شــلیک های اول و دوم‬ ‫بــوده؛ امــا متاســفانه در ایــن فاصلــه زمانــی هــم‪ ،‬کاربــر بــرای‬ ‫شــلیک دوم از شــبکه کســب مجــوز نمی کنــد‪ .‬یــک خطــا‬ ‫گاه فاجعــه ای غیرقابل جبرانــی را رقــم می زنــد‪ .‬کارشناســان‬ ‫معتقدنــد کــه اگــر کاربــر ســامانه احتیــاط الزم را انجــام‬ ‫مــی داد و از تجربــه اش اســتفاده می کــرد‪ ،‬ایــن ســانحه‬ ‫قابل پیشــگیری بــود‬ ‫بررســی ها تاثیرگــذار خواهــد بــود»‪ .‬او درادامــه‪ ،‬بــه‬ ‫تشــریح علــل وقــوع ســانحه دل خــراش پرداخــت و‬ ‫بااشــاره به بررســی رویه هــای موجــود هواپیمایــی‬ ‫کشــوری در فــرودگاه؛ نیــز رویه هــای شــبکه پدافنــدی‬ ‫گفــت‪« :‬در بامــداد روز ســانحه باتوجه بــه احتمــال حمله‬ ‫هوایــی امریــکا بــه ایــران‪ ،‬بخــش نظامــی بــرای تامیــن‬ ‫امنیــت پروازهــا بــه بخــش غیرنظامــی کنتــرل فضــای‬ ‫کشــور اطــاع می دهــد کــه تنهــا پروازهایــی مجــاز بــه‬ ‫برخاســتن از بانــد فرودگاه هــا هســتند کــه از قبــل‬ ‫توســط شــبکه پدافنــد شناســایی و مجــوز پــرواز ان هــا‬ ‫توســط ایــن شــبکه صــادر شــده باشــد»‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫«براین اســاس؛ درزمینــه رویــه برخاســتن هواپیماهــای‬ ‫خروجــی در فرودگاه هــای تهــران‪ ،‬تغییــری ایجــاد‬ ‫می شــود و کلیــه پروازهــا بایــد بــا اجــازه و پــس از‬ ‫شناســایی توســط شــبکه پدافنــدی از بانــد فــرودگاه‬ ‫پــرواز می کردنــد و در همــه پروازهایــی کــه تــا زمــان‬ ‫وقــوع ســانحه و بعــدازان‪ ،‬انجــام شــده‪ ،‬ایــن رویــه برقرار‬ ‫بــوده اســت»‪ .‬دادســتان نظامــی اســتان تهــران‬ ‫درپاســخ به ابهامــات مطرح شــده دربــاره علــت‬ ‫عدم توقــف پروازهــا در شــب و روز حادثــه‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«مطابــق دســتورالعمل های موجــود؛ اگــر حملــه هوایــی‬ ‫دشــمن خارجــی بــه کشــور قطعــی باشــد‪ ،‬بایــد فرمــان‬ ‫توقــف پروازهــا صــادر شــود کــه برابــر شــواهد و قرائــن و‬ ‫تشــخیص سلســله مراتب‪ ،‬احتمــال حملــه و تهدیــد فقط‬ ‫وجــود داشــته اســت؛ لــذا مراجــع مســئول مطابــق‬ ‫مقــررات بــه اتخــاذ تدابیــر کنترلــی اکتفــا کــرده و‬ ‫اســمان بــر روی پروازهــا به طورکامــل بســته نشــده‬ ‫اســت»‪ .‬ایــن مقــام قضایــی دربــاره علــت تاخیــر‬ ‫یک ســاعته «پــرواز ‪ »۷۵۲‬گفــت‪« :‬دلیــل ایــن تاخیــر‪،‬‬ ‫بــار اضافــی و افزایش وزن هواپیما بیش از اســتانداردهای‬ ‫فنــی به دلیــل زدن ســوخت مــازاد بــر عــرف پــرواز بــود‬ ‫کــه قبــل از درخواســت مجــوز‪ ،‬بــه خلبــان اعــام و بــا‬ ‫دســتور وی طــی ایــن یک ســاعت بخشــی از بــار اضافــه‬ ‫هواپیمــا تخلیــه می شــود و تاخیــر پــرواز هیــچ ارتباطــی‬ ‫بــه بخــش کشــوری یــا لشــگری نــدارد»‪ .‬او دربــاره‬ ‫انطبــاق صــدور مجــوز پــرواز بــه هواپیمــای اوکراینــی بــا‬ ‫رویــه ابالغــی شــبکه پدافنــدی کشــور گفــت‪« :‬در‬ ‫ســاعت ‪ ۵‬و ‪۵۲‬دقیقــه‪ ،‬واحــد کنتــرل تقــرب مراقبــت‬ ‫پــرواز بــا مرکــز کنتــرل فضــای کشــور تمــاس می گیــرد‬ ‫و درخواســت صــدور مجــوز می کنــد و مرکــز کنتــرل‬ ‫کشــور نیــز یک دقیقه بعــد درخواســت را بــه مرکــز‬ ‫هماهنگــی اعــام کــرد و نهایت ـاً بــا تائیــد ایــن مرکــز‬ ‫ســاعت ‪ ۶‬و ‪۱۲‬دقیقــه‪ ،‬خلبــان مجــوز پــرواز را از بــرج‬ ‫مراقبــت فــرودگاه امام خمینــی(ره) دریافــت می کنــد‪.‬‬ ‫در ســاعت ‪ ۶‬و ‪۱۲‬دقیقــه‪ ،‬هواپیمــا در ارتفــاع ‪۶۰۰‬متری‬ ‫هــدف موشــک پدافنــد هوایــی گرفتــه و متاســفانه‬ ‫ســقوط می کنــد»‪ .‬دادســتان نظامــی تهــران‬ ‫بااعالم اینکــه دادســرای نظامــی در بررســی ها بــه‬ ‫یکســری از خطاهــا رســیده اســت‪ ،‬یکــی از خطاهــای‬ ‫تاثیرگــذار و عمــده در ایــن ســانحه را چنیــن بیــان کرد‪:‬‬ ‫«ســامانه ســیاری کــه موشــک شــلیک کــرده‪ ،‬پــس از‬ ‫راه انــدازی مجــدد به دلیــل شــرایط میدانــی‪ ،‬شــمال‬ ‫واقعــی را دقیــق تعییــن نمی کنــد و همیــن اشــتبا ِه‬ ‫فاحــش موجــب می شــود کــه ســمت اهــداف‬ ‫از مشــاهدات نورهــای پرتاب شــونده در مناطــق مــرزی‬ ‫توســط دیده بانــان در ســاعاتی قبــل از وقــوع ســانحه‬ ‫نیــز مزیدبرعلــت می شــود»‪ .‬دادســتان نظامــی اســتان‬ ‫تهــران در ادامــه جلســه بااشــاره به اینکه ســامانه ها‬ ‫به عنــوان واحدهــای عملیاتــی پائین دســتی‪ ،‬ارتباطــی‬ ‫بــا بــرج مراقبــت نداشــته اند و صرفــاً برابــر‬ ‫دســتورالعمل ها بایــد بــرای تشــخیص اهداف مشــکوک‪،‬‬ ‫از مرکــز باالدســتی اســتعالم و کســب تکلیــف‬ ‫می کردنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬در ســانحه هواپیمــای اوکراینــی‪،‬‬ ‫هیــچ دســتوری مبنی بــر شــلیک ازســوی شــبکه بــه‬ ‫ســامانه های پائین دســتی صــادر نشــده بــود و در زمــان‬ ‫وقــوع ســانحه‪ ،‬وضعیــت ســامانه های پدافنــدی تحــت‬ ‫مقــررات اتــش محــدود بــوده نــه اتــش بــه اختیــار؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬صرفـاً بایــد بــا اخــذ مجــوز از شــبکه‪ ،‬شــلیک‬ ‫صــورت می گرفــت»‪ .‬او بااشــاره به اینکه تشــخیص‬ ‫نهایــی متخاصم بــودن هــدف بــا شــبکه اســت؛ نــه‬ ‫ســامانه‪ ،‬گفــت‪« :‬ان خطــای فاحشــی کــه اینجــا اتفــاق‬ ‫افتــاد این بودکــه ســامانه بــدون اخــذ اجــازه از شــبکه‪،‬‬ ‫اقــدام بــه شــلیک کــرد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه طبــق‬ ‫نظــرات کارشناســان و نتایــج بررســی اولیــه هیئــت‬ ‫قضایــی؛ ســامانه پدافنــدی به صــورت فابریــک فاقــد‬ ‫دوربیــن دیــد در شــب و ســامانه تشــخیص دوســت از‬ ‫دشــمن اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬اپراتــور ایــن ســامانه وقتــی‬ ‫هدفــی را به عنــوان هــدف تهدیدکننــده شناســایی کند‪،‬‬ ‫بایــد بــه مراکــز باالدســتی خــودش کــه همــان شــبکه‬ ‫پدافندی ســت اعــام و پــس از دســتور شــبکه‪ ،‬اقــدام‬ ‫کنــد»‪ .‬او بابیان اینکــه دو موشــک توســط ســامانه‬ ‫پدافنــدی شــلیک شــده و بررســی کارشناســان‬ ‫حاکی ســت که یکــی از موشــک ها تاثیــری بــر روی‬ ‫هواپیمــا نداشــته و موشــک دیگــر در نزدیکــی هواپیمــا‬ ‫منفجــر شــده اســت‪ ،‬گفــت‪۲۶« :‬ثانیــه فاصلــه‬ ‫شــلیک های اول و دوم بــوده؛ امــا متاســفانه در ایــن‬ ‫فاصلــه زمانــی هــم‪ ،‬کاربــر بــرای شــلیک دوم از شــبکه‬ ‫کســب مجــوز نمی کنــد»‪ .‬دادســتان نظامــی اســتان‬ ‫تهــران باتاکیدبراینکــه یــک خطــا گاهــی یــک فاجعــه‬ ‫غیرقابــل جبرانــی را رقــم می زنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«اعتقــاد کارشناســان این اســت که اگــر کاربــر ســامانه‬ ‫احتیــاط الزم را انجــام م ـی داد و از تجرب ـه اش اســتفاده‬ ‫می کــرد‪ ،‬ایــن ســانحه قابل پیشــگیری بــود»‪ .‬او‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬افرادی کــه مجموعــه ایــن خطاهــا را‬ ‫مرتکــب شــدند‪ ،‬کســانی هســتند که بازداشــت شــدند»‪.‬‬ ‫او بااعالم اینکــه بــرای به دســت اوردن یافته هــای‬ ‫جدیدتــر از ســانحه تلــخ هواپیمــای اوکراینــی‪۲۳ ،‬‬ ‫کارشــناس نظامــی در هفــت حــوزه بــا دادســرای نظامی‬ ‫تهــران همــکاری می کننــد‪ ،‬افــزود‪« :‬بخشــی از ایــن‬ ‫گروه هــا نظریــات خودشــان را اعــام کردنــد و هنــوز‬ ‫بخش هایــی از گزارش هــا باقی مانــده اســت»‪.‬‬ ‫دادســتان نظامــی تهــران همچنیــن دربــاره بازخوانــی‬ ‫جعبه هــای ســیاه گفــت‪« :‬جعبه هــای ســیاه دراثــر‬ ‫ســانحه اســیب فیزیکــی دیــده و بازخوانــی ان هــا‬ ‫پیچیدگــی فنــی خــاص خــود را دارد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه‬ ‫جعبه هــای ســیاه با نظــارت دادســرای نظامــی در محلی‬ ‫مهرومــوم و طبــق اســتانداردهای ایکائو توســط ســازمان‬ ‫هواپیمایــی کشــوری نگهــداری شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬طبــق‬ ‫مقــررات ایکائــو بایــد کشــور بررس ـی کننده ســانحه بــا‬ ‫حضــور کشــورهای ذی نفــع‪ ،‬جعبــه ســیاه را بازخوانــی‬ ‫کنــد کــه بــرای بازخوانــی‪ ،‬تمامــی اشــخاص ذی ربــط‬ ‫شــامل نهــاد بررســی ســانحه‪ ،‬مقامــات قضایــی مرتبــط‪،‬‬ ‫نماینــدگان ســایر کشــورها و نماینــدگان ایکائــو حضــور‬ ‫خواهنــد داشــت»‪ .‬ترکــی افــزود‪« :‬از امریــکا به عنــوان‬ ‫کشــور ســازنده هواپیمــا‪ ،‬اوکرایــن به لحــاظ مالکیــت‬ ‫هواپیمــا و کانــادا‪ ،‬ســوئد و افغانســتان به لحــاظ اتباعــی‬ ‫کــه داشــتند‪ ،‬دعــوت بــه همــکاری کردیــم؛ جعبه ســیاه‬ ‫این مــدل از هواپیمــا تــا االن ســابقه بازخوانــی نداشــته‬ ‫اســت و البراتوارهــای داخلــی نیازمنــد یــک مبــدل‬ ‫بودنــد تــا بتواننــد اطالعــات جعبــه ســیاه را بازخوانــی‬ ‫کننــد؛ امریکایی هــا بــا این موضــوع مخالفــت کردنــد و‬ ‫تجهیــزات الزم بــرای بازخوانــی را دراختیــار مــا قــرار‬ ‫ندادنــد؛ درحالی کــه بازخوانــی مطابــق مقــررات بــا‬ ‫حضــور همــه طرف هــای ذی نفــع انجــام می شــود»‪.‬‬ ‫دادســتان نظامــی اســتان تهــران دربــاره ادعاهــای‬ ‫مطرح شــده دربــاره تاخیــر در ارســال جعبه هــای ســیاه‬ ‫گفــت‪« :‬بعــد از برگــزاری چندیــن جلســه‪ ،‬در پایــان‬ ‫ســال گذشــته مقــرر شــد کــه جعبه هــای ســیاه را بــه‬ ‫البراتــوار مجهــز در خارج ازکشــور ارســال کنیــم و دقیقـاً‬ ‫بــا همه گیــری ویــروس کرونــا در سراســر جهــان مقــارن‬ ‫شــد و طــرف خارجــی اعــام کــرد کــه البراتوارهــای مــا‬ ‫امــکان پذیــرش جعبــه ســیاه را تــا زمــان فروکش کــردن‬ ‫ویــروس کرونا ندارنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ســازمان هواپیمایی‬ ‫کشــوری هــم طــی نامـه ای بــه ایکائــو کتبـاً اعــام کــرد‬ ‫کــه امادگــی ارســال جعبه هــای ســیاه بــه‬ ‫خارج ازکشــور را دارد»‪ .‬دادســتان نظامــی اســتان تهــران‬ ‫بااعالم اینکــه کشــور اوکرایــن به عنــوان مالــک هواپیمــا‬ ‫اصــرار داشــت کــه جعبه هــای ســیاه هواپیمــا بــرای‬ ‫بازخوانــی‪ ،‬بــه ان کشــور فرســتاده شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬امریکا‬ ‫و کانــادا به عنــوان کشــورهای ذی نفــع‪ ،‬درمــورد توانایــی‬ ‫و امکانــات فنــی البراتوارهــای اوکرایــن در بازخوانــی‬ ‫اطالعــات جعبه هــای ســیاه ابــراز تردیــد کردنــد‪.‬‬ ‫درحال حاضــر و بعــد از فروکش کــردن نســبی بیمــاری‬ ‫کوویــد‪ ،۱۹-‬البراتوارهــای فرانســه بــرای دریافــت‬ ‫جعبه هــای ســیاه اعــام پذیــرش و امادگــی کردنــد کــه‬ ‫بــا تشــخیص ســازمان هواپیمایــی کشــوری بــه ایــن‬ ‫کشــور ارســال شــد»‪ .‬او بابیان اینکــه تاکنــون‬ ‫خانواده هــای معظــم ‪۸۰‬نفــر از شــهدای ســانحه‬ ‫شــکایات خــود را مطــرح کرده انــد‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا همــکاری‬ ‫ســتاد حقــوق بشــر قــوه قضائیــه‪ ،‬مرکز امــور مشــاوران و‬ ‫وکالی حقوقــی قــوه قضائیــه و کانــون وکال اقداماتــی‬ ‫جهــت تعییــن وکیــل معاضدتــی بــرای خانواده هــای‬ ‫شــهدا انجــام شــده اســت»‪ .‬ترکــی بااعالم اینکــه تاکنــون‬ ‫فراینــد اداری تشــکیل پرونــده بــرای ‪ ۲۸‬خانــواده در‬ ‫بنیــاد شــهید به طورکامــل طــی شــده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«بنیــاد شــهید کــه نماینــده ان در جلســه حضــور دارد‪،‬‬ ‫اعــام امادگــی کــرده کــه بــا مراجعــه ســایر‬ ‫خانواده هــای معظــم‪ ،‬مراحــل اداری تشــکیل پرونــده را‬ ‫تســریع ببخشــد؛ خانواده هــای باقی مانــده می تواننــد‬ ‫بــا دریافــت معرفی نامــه از دادســرای نظامــی راس ـاً یــا‬ ‫ازطریــق وکالی خــود بــا مراجعــه بــه بنیــاد شــهید‬ ‫اقدامــات اداری را پیگیــری کننــد»‪ .‬دادســتان نظامــی‬ ‫اســتان تهــران دربــاره جبــران خســارت ایــن ســانحه‬ ‫گفــت‪« :‬جلســاتی بــا شــورای عالی امنیــت ملــی و‬ ‫معاونــت حقوقــی ریاســت جمهوری داشــتیم و بحــث‬ ‫جبــران خســارت ها را پیگیــری کردیــم و برابــر‬ ‫تصمیمــات مقامــات صالــح؛ پرداخــت خســارات و‬ ‫غرامــات براســاس نــرخ بین المللــی خواهــد بــود و‬ ‫به صــورت یکســان درصــورت تکمیــل مســتندات‬ ‫حقوقــی‪ ،‬ترجیحــاً زودتــر از زمــان برگــزاری دادگاه‬ ‫ســانحه هوایــی پرداخــت خواهــد شــد»‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫«براســاس توافقنامــه همکاری هــای قضایــی مصــوب‬ ‫‪۸۳‬؛ طــی نیابتــی کــه بــه اوکرایــن دادیــم‪ ،‬از ان هــا‬ ‫خواســتیم کــه اســناد بیمــه ای هواپیمــا و برخــی‬ ‫مســتندات قانونــی الزم را بــرای مــا بفرســتند و معاونت‬ ‫بین الملــل قــوه قضائیــه این موضــوع را به طــور‬ ‫مســتمر از دولــت دنبــال می کنــد»‪ .‬ترکــی‬ ‫بااشــاره به اینکه اوکرایــن هنــوز بــه نیابــت مرجــع‬ ‫قضایــی پاســخ کامــل نــداده و اســناد و مســتندات الزم‬ ‫را ارســال نکــرده اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«این درحالی ســت که درهمین رابطــه چنــد نیابــت‬ ‫قضایــی از اوکرایــن دریافــت کردیــم کــه ضمــن تاکیــد‬ ‫بــر صالحیــت انحصــاری کشــورمان در رســیدگی بــه‬ ‫ابعــاد ســانحه برابــر مقــررات بین المللــی و داخلــی‪،‬‬ ‫به جهــت همکاری هــای حقوقی‪،‬قضایــی در ســه مرحلــه‬ ‫پاســخ های الزم بــه مقامــات قضایــی اوکرایــن داده‬ ‫شــده»‪ .‬دادســتان نظامــی اســتان تهــران بااشــاره به اینکه‬ ‫به رغــم پیچیدگی هــای فنــی و حقوقــی پرونــده‪،‬‬ ‫تســریع در رســیدگی و دقــت و اتقان توامــان موردتاکید‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه‪ ،‬دادســتان کل کشــور و رئیــس‬ ‫ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬تالش‬ ‫می کنیــم ضمــن حفــظ اســتقالل قضایــی بــا تعامــل‬ ‫ســازنده بــا همــه مراجــع مســئول‪ ،‬تحقیقــات قضایــی و‬ ‫اســتیفای کامــل حقــوق بازمانــدگان ســانحه را جــدی و‬ ‫شــفاف و بــا رعایــت اصــول دادرســی منصفانــه دنبــال و‬ ‫تکمیــل کنیــم؛ درنهایــت‪ ،‬صــدور رای نهایــی بــا دادگاه‬ ‫نظامی تهران است»‪.‬‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫وقتــی کرونــا از چیــن کمونیســت وارد ایــران اســامی شــد و ناگهــان‬ ‫مثــل بــرق و بــاد‪ ،‬قســمت های عظیمــی از کشــورمان را درگیــر ســاخت‪،‬‬ ‫کمتــر کســی تصــور می کــرد کــه یــک ویــروس بتوانــد بــه دنیــا این همــه‬ ‫اســیب وارد کنــد و تــا حــدی گســترش و شــیوع یابــد‪ ،‬کــه اقتصــاد سراســر‬ ‫جهــان را بــا رشــد منفــی روب ـه رو کنــد‪ .‬از مســائل مالــی گذشــته‪ ،‬ضایعــه‬ ‫انســانی کــه ایــن ویــروس منحــوس وارد کــرده اســت‪ ،‬از ‪10‬میلیــون‬ ‫مبتــا و یک میلیــون کشــته هــم فراتــر رفتــه اســت و هنــوز هــم ادامــه‬ ‫دارد؛ تاجایی کــه مســئولین بهداشــت جهانــی را عقیــده بران اســت که‬ ‫در درازمــدت شــمار مبتالیــان به انــدازه یک ســوم جمعیــت کــره زمیــن‬ ‫خواهــد شــد و امــار جان باختــگان نیــز از چندده میلیــون متجــاوز خواهــد‬ ‫شــد کــه دراین صــورت یــک ضایعــه جهانــی و همه گیــر‪ ،‬کــره خاکــی و‬ ‫ســاکنین ان را در خطــر جــدی قــرار خواهــد داد و متاســفانه در ش ـش ماهی‬ ‫کــه از عمــر حضــور ایــن ویــروس می گــذرد‪ ،‬هنــوز نســخه شفابخشــی بــرای‬ ‫ان کشــف نشــده اســت‪ .‬در کشــور مــا‪ ،‬کــه ظاهــرا ً در شــمار ‪ 10‬کشــور‬ ‫مبتــای جهــان اســت‪ ،‬درحال حاضــر اســتان های جنوبــی و گرمســیر ایــران‬ ‫را به شــدت بــه مخاطــره انداختــه و همـه روزه عــده زیــادی قربانــی می گیــرد‬ ‫و ایــن وضعیــت برخــاف عقیــده کارشناســان در اوایــل ظهــور ایــن ویــروس‬ ‫اســت کــه بــا اطمینــان مســئولین بهداشــتی معتقــد بودنــد ایــن ویــروس بــا‬ ‫شــروع تابســتان ضعیــف شــده و از بیــن مـی رود؛ چراکــه در اهــواز براســاس‬ ‫پــاره ای از امارهــای غیررســمی‪ ،‬قــرار اســت کــه یک ســوم اهالــی ایــن شــهر‬ ‫بــه ایــن ویــروس مبتــا شــوند کــه خــدای ناکــرده اگــر در ایــن حالــت قــرار‬ ‫بگیریــم‪ ،‬در وهلــه نخســت‪ ،‬اهالــی ایــن اســتان به خصــوص در شــهر اهــواز در‬ ‫خطــر هســتند و شــاید تعــداد بیش تــری از خوزســتانی های عرب زبــان ایــن‬ ‫شــهر؛ چراکــه به گفتــه اهالــی اهــواز‪ ،‬ایــن هم وطنــان عزیــز مــا از حضــور‬ ‫در مراســم جشــن عیــد فطــر‪ ،‬در اجتماعــات مختلــف و امدوشــدهای فامیــل‬ ‫و بــزرگان اصــ ً‬ ‫ا کوتاهــی نکردنــد و از رعایــت فاصلــه اجتماعــی نیــز گاه‬ ‫خــودداری می کردنــد تــا خطــر بیش ازپیــش متوجــه مــردم ایــن منطقــه‬ ‫باشــد‪ .‬در وهلــه دوم نیــز‪ ،‬مســئولین اســتانی مقصــر هســتند کــه در اتخــاذ‬ ‫تصمیمــات بازدارنــده‪ ،‬از شــدت و صالبــت الزم برخــوردار نبودنــد و حتــی‬ ‫بســیاری از اهوازی هــا از زدن ماســک هــم کوتاهــی می کردنــد و درنتیجــه‬ ‫ایــن بی توجهی هــا‪ ،‬باعــث شــیوع گســترده و همه گیــر ایــن ویــروس شــد‪.‬‬ ‫اینــک دوهفتــه اســت کــه اســتان های خوزســتان‪ ،‬هرمــزگان‪ ،‬بوشــهر‪،‬‬ ‫کرمانشــاه و خراســان شــمالی در وضعیــت قرمــز بســر می برنــد‪ .‬به نظــر‬ ‫می رســد زمــان ان رســیده کــه در اســتان های جنوبــی رفت وامــد در‬ ‫مراکــز عمومــی بــدون ماســک‪ ،‬ممنــوع اعــام شــود و حتــی افــراد فاقــد‬ ‫ماســک را جریمــه کننــد تــا مــردم متوجــه شــوند بــرای حفــظ ســامتی‪،‬‬ ‫احتیــاط‪ ،‬شــرط عقــل اســت؛ چراکــه گذشــت زمــان نشــان داده اســت‬ ‫کــه مــردم مــا تنهــا اگــر مــوردی اجبــاری شــود و مجبــور بــه انجــام ان‬ ‫باشــند‪ ،‬در ان هــا نهادینــه شــده و ملــزم بــه رعایــت می شــوند‪ .‬چنانچــه‬ ‫در اغــاز اجباری شــدن کمربنــد ایمنــی در ماشــین‪ ،‬مــردم بــا اکــراه بــا ان‬ ‫برخــورد می کردنــد؛ امــا به مــرور‪ ،‬بــرای مــردم بــه امــری بدیهــی تبدیــل‬ ‫شــده و به صــورت یــک فرهنــگ درامــد؛ به نحوی کــه هم اینــک اکثریــت‬ ‫قریب به اتفــاق مــردم از کمربنــد ایمنــی اســتفاده می کننــد‪ .‬درمــورد ماســک‬ ‫نیــز همیــن قضیــه عینیــت دارد‪ .‬به هــرروی‪ ،‬امیدواریــم مســئولین اجرایــی‬ ‫اســتان های درگیــر‪ ،‬به خصــوص خوزســتان‪ ،‬بــا به کارگیــری تدبیرهــای‬ ‫ویــژه و ســخت گیری های الزم‪ ،‬در مبــارزه بــا ایــن ویــروس‪ ،‬مــردم خونگــرم‬ ‫خوزســتان را همراهــی کننــد تــا از ایــن مشــکل عمــده نجــات یابنــد و‬ ‫به این طریــق دیــن خــود را بــه مــردم ایــن منطقــه ادا کننــد؛ به خصــوص‬ ‫اینکــه در گرمــای کنونــی اهــواز‪ ،‬پــاره ای از اوقــات قطعــی بــرق و اب‪ ،‬مزیــد‬ ‫بــر علــت شــده و بــر مشــکالت می افزایــد؛ بنابرایــن‪ ،‬بایــد تــاش کننــد تــا‬ ‫هرچه زودتــر‪ ،‬مــردم از ایــن ویــروس رهایــی یافتــه و بــه زندگــی عــادی‬ ‫خــود برگردنــد‪ .‬امیــدوارم مــردم کشــور عزیزمــان ایــران‪ ،‬روزهــای بــدون‬ ‫ویــروس را هرچه زودتــر تجربــه کننــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫حذف مراجعات حضوری برای احراز هویت بورسی‬ ‫عضــو هیئت مدیــره و معــاون اجرایــی ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اعــام کــرد‬ ‫کــه ســازمان بــورس و اوراق بهــادار درتــاش اســت تاجایی کــه ممکــن باشــد‪،‬‬ ‫مراجعــات حضــوری بــرای ورود بــه بــورس را حــذف و فرایندهــا را الکترونیکــی‬ ‫کنــد‪ .‬به گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه ایــران؛ ســید مصطفــی رضــوی‬ ‫بابیان اینکــه یکــی از موانــع قانونــی کــه اجــازه احــراز هویــت غیرحضــوری‬ ‫و الکترونیکــی را نمی دهــد‪ ،‬تبصــره ‪ ۳‬مــاده ‪ ۹۱‬ائین نامــه اجرایــی مــاده ‪۱۴‬‬ ‫الحاقــی قانــون مبــارزه بــا پولشویی ســت‪ ،‬افــزود‪« :‬ازطریــق شــورای عالی بــورس‬ ‫و وزیــر محتــرم امــور اقتصــادی و دارایــی اصــاح ایــن تبصــره در دســتورکار اســت‬ ‫تــا هرچه ســریع تر خدمــت احــراز هویــت غیرحضــوری به صــورت رایــگان و‬ ‫به ســاده ترین شــکل ممکــن دراختیــار تمــام مــردم قــرار گیــرد»‪.‬‬ ‫رشد ‪۱۰۰۰‬درصدی برخی کسب وکارهای انالین‬ ‫دبیــر ســتاد توســعه فناوری هــای حــوزه اقتصــاد دیجیتــال و هوشمندســازی‬ ‫گفــت‪« :‬توســعه زیرســاخت ارتباطــی کشــور باعــث شــد بــا شــیوع کرونــا‬ ‫کســب وکارهای انالیــن زمین گیــر نشــوند و حتــی برخی ازان هــا بــا رشــد‬ ‫یک هزاردرصــدی روبــه رو شــوند»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ مهــدی محمــدی افــزود‪:‬‬ ‫«در حــوزه امــوزش انالیــن‪ ،‬یــک نمونه گیــری اولیــه انجــام دادیــم‪ .‬در ایــن‬ ‫نمونه گیــری مشــخص شــد شــرکت هایی داریــم کــه تــا هزاربرابــر رشــد‬ ‫کردنــد‪ .‬درمجمــوع نیــز به طورمتوســط رشــدهایی بیــن ‪ ۵۰۰‬تــا ‪۶۰۰‬درصــد در‬ ‫کســب وکارهای اینترنتــی اتفــاق افتــاده اســت»‪.‬‬ ‫ایجاد هشت کانال پرورشی و فرهنگی در شبکه شاد‬ ‫معــاون پرورشــی و فرهنگــی اموزش وپــرورش گفــت‪« :‬ایجــاد هشــت کانــال‬ ‫تخصصــی ایــن معاونــت در شــبکه شــاد‪ ،‬یکــی از مهم تریــن فعالیت هــای‬ ‫دوران کرونــا بــود»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ علیرضــا کاظمــی افــزودم‪« :‬زمــان فعالیــت‬ ‫در پایگاه هــای تابســتانی به صــورت مجــازی ‪۳۰‬دقیقــه اســت‪ .‬ســاعت فعالیــت‬ ‫کالس هــای حضــوری نیــز ســه روز در هفتــه به مــدت شش ســاعت اســت‪.‬‬ ‫پیش بینــی مــا فعالیــت ‪۳۰‬هــزار پایــگاه اوقــات فراغــت اســت‪ .‬فعالیت هــای‬ ‫تابســتانی عالوه براین هــا؛ در رســانه ملــی بــا پخــش برنامه هــای مهارت امــوزی‬ ‫از تلویزیــون ادامــه می یابــد‪ .‬در مناطــق محــروم کــه دسترســی بــه اینترنــت‬ ‫وجــود نــدارد فعالیت هایــی نظیــر مزرع ـه داری نمونــه و دامــداری و پــرورش گل‬ ‫مدنظــر قــرار گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫کاهش ‪۲۳.۴‬درصدی تلفات تصادفات‬ ‫در دوما ِه نخســت ســال جــاری یک هــزار و ‪۹۷۳‬نفــر در حــوادث رانندگــی‬ ‫جــان خــود را از دســت دادنــد؛ ایــن رقــم درمقایســه با مــدت مشــابه ســال‬ ‫قبــل ‪۲۳.۴‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ از کل تلفــات حــوادث‬ ‫رانندگــی در دوما ِه نخســت ســال جــاری یک هــزار و ‪۶۳۶‬نفــر مــرد و ‪۳۳۷‬نفــر‬ ‫زن بودنــد‪ .‬دراین مــدت‪ ،‬اســتان های تهــران بــا ‪ ،۱۶۳‬فــارس بــا ‪ ۱۴۹‬و کرمــان‬ ‫بــا ‪ ۱۴۸‬فوتــی؛ بیشــترین و اســتان های چهارمحــال و بختیــاری و ایــام هریــک‬ ‫بــا ‪ ،۱۹‬کهگیلویــه و بویراحمــد بــا ‪ ۲۱‬و اردبیــل بــا ‪ ۲۴‬فوتــی؛ کمتریــن امــار‬ ‫تلفــات تصادفــات را داشــته اند‪ .‬دراین مــدت از کل تلفــات تصادفــات‪ ،‬یک هــزار‬ ‫و ‪۲۷۴‬نفــر در جاده هــای برون شــهری‪۵۶۸ ،‬نفــر در مســیرهای درون شــهری‪،‬‬ ‫‪۱۱۸‬نفــر در جاده هــای روســتایی و ‪۱۳‬نفــر در ســایر مســیرها جــان خــود را از‬ ‫دســت داده انــد‪.‬‬ ‫کمبود تخت های ‪ ICU‬مخصوص کودکان‬ ‫ســیما ســادات الری بااشــاره به افزایــش تعــداد کــودکان مبتــا بــه ویــروس‬ ‫کرونــا در کشــور‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬در ابتــدای شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور‪،‬‬ ‫رقمــی معــادل دودرصــد و کمتــر بــرای ابتــای کــودکان گــزارش شــده بــود؛‬ ‫امــا به تدریــج امــار ابتــای ایــن گــروه ســنی افزایــش یافــت؛ به طوری کــه‬ ‫در اخریــن وبینارهــای بین المللــی‪ ،‬رقــم ‪۱۵‬درصــد هــم مطــرح شــد‪ .‬فعــ ً‬ ‫ا‬ ‫امــار دقیقــی از ابتــای کــودکان کرونایــی در کشــور نداریــم؛ امــا مــواردی از‬ ‫مــرگ بــا تابلــوی دیســترس تنفســی و نیــز ســندروم التهابــی چندسیســتمی‬ ‫(مشــابه کاوازاکــی) و شــوک در ایــران گــزارش شــده کــه به نظــر می رســد در‬ ‫کــودکان بــدون بیمــاری زمینـه ای هــم مــوارد شــدید رخ می دهــد»‪ .‬به گــزارش‬ ‫انــا؛ ســخنگوی وزارت بهداشــت افــزود‪« :‬محدودبــودن تخت هــای ای ســی یو‬ ‫کــودکان در کشــور نیــز بــه مشــکالت مدیریــت بیمــاری کرونــا در کــودکان‬ ‫دامــن می زنــد»‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬تیر ‪ - 1399‬شماره ‪2010‬‬ ‫ درصدی‬ ‫تغییرات ‪۱۰۰‬‬ ‫ِ‬ ‫کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم‬ ‫افشین پیروانی‪:‬‬ ‫اهمیت روز ملی صنعت و معدن در امتداد توسعه کشور‬ ‫حسین هاشم پور‬ ‫در اتفاقــی جالب توجــه اعضــای کمیســیون فرهنگــی مجلــس‬ ‫یازدهــم نســبت بــه مجلــس دهــم صد در صــد تغییــر کرده انــد؛ امــا‬ ‫بی شــک‪ ،‬اتفــاق بامــزه و در عین حــال تکــراری‪ ،‬انتشــار ایــن خبــر‬ ‫بــود‪« :‬بی رغبتــی نماینــدگان بــه عضویــت در کمیســیون فرهنگــی!»‬ ‫میــزان ایــن بی رغبتــی هــم شــایان توجه بــود؛ در حالی کــه هــر‬ ‫کمیســیون بایــد ‪ ۱۹‬عضــو داشــته باشــد‪ ،‬به نوشــته یــک رســانه‬ ‫اصولگــرا؛ اولویــت نخســت فقــط شــش نماینــده انجــام وظیفــه‬ ‫در کمیســیون فرهنگــی بــود کــه بنــا بــه توئیــت خبرنــگار‬ ‫دیگــری؛ ایــن عــدد روز بعــدش بــه ‪ ۱۲‬نماینــده رســید و احتمــاالً‬ ‫در اخرین فرصــت بسته شــدن عضویــت در کمیســیون ها‬ ‫هفت نفــر دیگــر نیــز بــه زو ِر دگنــک در صندلی هــای ایــن‬ ‫کمیســیون نشســته اند! خبــر عدم تمایــل نماینــدگان مجلــس‬ ‫بــه عضویــت در کمیســیون فرهنگــی کــه در چنــد مجلــس اخیــر‬ ‫به طور مــداوم تکــرار شــده اســت‪ ،‬کافی ســت تــا اوج مظلومیــت‬ ‫هنــر‪ ،‬بــار دیگــر روشــن شــود‪ .‬شــاهد مثالــش گــزارش خبرگــزاری‬ ‫اصولگــرای «مهــر» اســت کــه به صراحــت می نویســد‪« :‬ســرریز‬ ‫شــدن کاندیداهــای نــاکام کمیســیون های دیگــر در کمیســیون‬ ‫فرهنگــی»‪ .‬مهــر توضیــح می دهــد‪« :‬در همــه ادوار مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬کاندیداهایــی کــه به دلیــل ســقف کمــی تعریف شــده بــه‬ ‫کمیســیون های پرطرفــدار مجلــس راه پیــدا نمی کننــد‪ ،‬ناچــار‬ ‫وارد کمیســیون های کم طرفدارتــر؛ از جملــه کمیســیون فرهنگــی‬ ‫می شــوند و ایــن طبیعتــاً وضعیــت ایــن کمیســیون تخصصــی را‬ ‫تراژیک تــر از قبــل می کنــد!» البتــه تغییــرات در ترکیــب اعضــای‬ ‫کمیســیون فرهنگــی مجلــس یازدهــم قابل پیش بینــی بــود؛ زیــرا‬ ‫اکثریت قریب به اتفــاق اعضــای پیشــین یــا رد صالحیــت شــدند‬ ‫یــا رای نیاوردنــد‪ .‬با این وجــود‪ ،‬برخــی تصــور می کردنــد کــه‬ ‫دســت کم «نصــراهلل پژمان فــر» و «ســید صــادق طباطبایی نــژاد»‬ ‫کــه ســابقه ریاســت و نایب رئیســی کمیســیون فرهنگــی دارنــد یــا‬ ‫«احســان قاضــی زاده هاشــمی» کــه بــا ورود بــه پشــت پرده های‬ ‫مالــی فوتبــال و دو تیــم «پرســپولیس» و «اســتقالل» حســابی‬ ‫خبر ســاز شــده بــود و در مجلــس یازدهــم حاضرنــد این عرصــه‬ ‫را خالــی نگذارنــد‪ ،‬لیکــن ان هــا هــم ترجیــح دادنــد بــه‬ ‫کمیســیون های ارزشــمند مجلــس کــوچ کننــد! تیر مــاه ‪۱۳۹۵‬‬ ‫مطلــب «لولــو شُ ــدن کمیســیون فرهنگــی مجلــس» را در پاسـخ به‬ ‫مصاحبــه اعتراضــی «نصــراهلل پژمان فــر» نوشــتم؛ ان روزهــا اقــای‬ ‫«پژمان فــر»‪ ،‬یــک روز پیش از انکــه رئیــس کمیســیون فرهنگــی‬ ‫مجلــس دهــم شــود‪ ،‬در گفت وگــو بــا خبرگــزاری «فــارس»‬ ‫گالیــه کــرده بود‪«:‬برخــی می خواهنــد از کمیســیون فرهنگــی‬ ‫لولــو درســت کننــد!» در ان یادداشــت‪ ،‬نُــه پرســش طــرح کــردم؛‬ ‫از جمله اینکــه ایــا اساسـاً هنرمنــدان اعضــای کمیســیون فرهنگــی‬ ‫را می شناســند؟ ســویه کمیســیون فرهنگــی در تمــام این ســال ها‬ ‫توقیــف و بگیــر و ببنــد فــان فیلــم و تئاتــر و کنســرت بــوده یــا‬ ‫دسته گل فرســتادن بــرای موفقیت هــای جهانــی هنــر ایــران!‬ ‫‪ ...‬در ان متــن کــه بــه مــزاج برخــی خــوش نیامــد‪ ،‬بــه مطلــب‬ ‫دیگــری ارجــاع دادم کــه ملکــه ذهــن اکثریــت جامعــه هنــری‬ ‫ایــران اســت‪« :‬ایــا مجلــس و جامعــه هنــری‪ ،‬دو خــط موازی انــد؟»‬ ‫کــه ‪ 17‬شــهریورماه ‪ ۱۳۹۳‬نوشــتم‪ .‬به نوشــته خبرگــزاری «خانــه‬ ‫ملــت»؛ اســامی اعضــای کمیســیون فرهنگــی مجلــس یازدهــم‬ ‫ایــن اســت‪ :‬مرتضــی اقاتهرانــی‪ ،‬امیرحســین بانکی پــور فــرد‪،‬‬ ‫ســید رضــا تقــوی‪ ،‬حســین جاللــی‪ ،‬هاجــر چنارانــی‪ ،‬احمــد‬ ‫راســتینه هفشــجانی‪ ،‬ســید مهــدی فرشــادان‪ ،‬ســید امیرحســین‬ ‫قاضـی زاده هاشــمی‪ ،‬محمــد کعــب عمیــر‪ ،‬زهره ســادات الجــوردی‪،‬‬ ‫محمدرضــا مبلغــی‪ ،‬مجتبــی محفوظــی‪ ،‬جلیــل مختــار‪ ،‬غالمرضــا‬ ‫منتظــری‪ ،‬حســین میرزایــی‪ ،‬مجیــد نصیرایــی‪ ،‬بیــژن نوبــاوه وطــن‪،‬‬ ‫جــواد نیک بیــن و ســید علــی یزدی خــواه‪ .‬در ایــن فهرســت کــه‬ ‫نام هــای اشــنا بــه تعــداد انگشــتان یک دســت هــم نمی رســد‪،‬‬ ‫نــام رئیــس کمیســیون فرهنگــی مجلــس یازدهــم بیش از همــه‬ ‫به چشــم امــد‪ :‬مرتضــی اقا تهرانــی؛ ان ســان که حتــی روزنامــه‬ ‫اصولگــرای «صبــح نــو» کــه گفتــه می شــود بــه اقــای قالیبــاف؛‬ ‫رئیــس مجلــس‪ ،‬نزدیــک اســت بــا تیتــر «ریاســت شــیخ پایــداری‬ ‫در کمیســیون فرهنگــی» بــدان پرداختــه و نوشــته اســت‪« :‬روحانی‬ ‫اصفهانــی کــه این روزهــا ریاســت کمیســیون فرهنگــی مجلــس را‬ ‫به دســت گرفتــه‪ ،‬ترکیبــی از یــک شــخصیت فرهنگــی‪ ،‬روحانــی‬ ‫و یــک سیاســتمدار اســت‪ .‬تــا قبــل از روی کارامــدن دولــت نهــم‬ ‫هــم شــخصیت سیاســی چندانــی به شــمار نمی رفــت؛ امــا بعــد از‬ ‫ریاســت جمهوری محمــود احمدی نــژاد به عنــوان اســتاد اخــاق‬ ‫بــه هیئت دولــت می رفــت و هفتــه ای یــک روز درس اخــاق‬ ‫می گفــت‪ .‬ایــن درس هــا بعــدا ً در کتابــی به نــام دولــت کریمــه‬ ‫منتشــر شــد‪ .‬اقاطهرانــی بعدهــا در مجلــس هشــتم و نهــم نماینــده‬ ‫مجلــس شــد و بــا تشــکیل جبهــه پایــداری‪ ،‬عضــو شــد و در راس‬ ‫ایــن تشــکل قــرار گرفــت‪ .‬در انتخابــات اخیــر نیــز در واپســین‬ ‫روزهــای تبلیغــات در نهایــت بــا ســایر گروه هــای اصول گــرا‬ ‫ائتــاف کــرد و به عنــوان نفــر ســوم بــه مجلــس شــورای اســامی‬ ‫راه یافــت‪ ....‬وی تحت نظــر ایــت اهلل مصبــاح مشــغول تحصیــل‬ ‫شــد‪ .‬بــا گذشــت چند ســال از تحصیــل در حــوزه علمیــه به قصــد‬ ‫یادگیــری علــوم جدیــد عــزم غــرب می کنــد و بــه کانــادا و ســپس‬ ‫امریــکا هجــرت می کنــد‪ .‬وی از دانشــگاه مک گیــل مونتــرال‬ ‫مــدرک فوق لیســانس عرفــان گرفتــه؛ ســپس بــه امریــکا مـی رود و‬ ‫از دانشــگاه ســونی بینــگ همتــون مــدرک فوق لیســانس فلســفه‬ ‫غــرب می گیــرد‪ .‬بازگشــت وی بــه ایــران و حضــور در مجلــس‬ ‫به عنــوان نماینــده در دوره هــای پیایــی و تاســیس جبهــه‬ ‫پایــداری‪ ،‬وی را به عنــوان یــک شــخصیت سیاســی تثبیــت‬ ‫کــرد‪ .‬در حالی کــه پیــش از حضــورش در ایــن ســمت ها بیشــتر‬ ‫به عنــوان چهــره ای فرهنگــی و حــوزوی شــناخته می شــد کــه‬ ‫اثــارش در حوزه هــای تربیتــی و اخالقــی محــل مراجعــه اهــل‬ ‫علــم و فضــل بــود‪ .‬اقاطهرانــی در ســال های اخیــر ترجیــح‬ ‫داده بیشــتر به عنــوان رجلــی سیاســی معرفــی شــود و حــاال‬ ‫در مجلــس یازدهــم بــه کمیســیون فرهنگــی امــده و ریاســت‬ ‫ان را هــم برعهــده گرفتــه کــه خــود چالش هــای زیــادی در‬ ‫ســال های اخیــر داشــته اســت و بایــد دیــد چگونــه بیــن وظایــف‬ ‫ایــن کمیســیون بــا تفکــر سیاســی وی و حــزب متبوعــش تــوازن‬ ‫و تعــادل برقــرار خواهــد شــد»‪ .‬خوشــبختانه یــا متاســفانه جامعه‬ ‫هنــری از انفعــال کمیســیون های فرهنگــی مجلــس در همــه‬ ‫ادوار گذشــته نگرانــی بــ ه خــود راه نمی دهنــد و به یقیــن از‬ ‫بی رغبتــی نماینــدگان نو امــده نســبت بــه ایــن کمیســیون نیــز‬ ‫زانــوی غــم بغــل نخواهنــد گرفــت؛ زیــرا هنرمنــدان دریافته انــد‬ ‫از ایــن نهادهــا ابــی بــرای هنــر گــرم نمی شــود؛ امــا به یقیــن‬ ‫جــای افســوس اســت کــه نهــاد رســمی قانون گــذاری کشــور‬ ‫از نــگاه یــک گــروه مرجــع کشــور این گونــه تصویــر می شــود‪.‬‬ ‫‪ ۲۹‬خردادمــاه ســال ‪ ۱۳۹۵‬وقتــی خبرگــزاری مجلــس شــورای‬ ‫اســامی اعــام کــرد علــی الریجانــی و علــی مطهــری (رئیــس و‬ ‫نایب رئیــس مجلــس دهــم) عضــو کمیســیون فرهنگــی مجلــس‬ ‫شــده اند‪ ،‬برخــی گمانه زنــی می کردنــد کــه ایــن کمیســیون‬ ‫از رخــوت و رفتــار خــاف جریــان هنــری کشــور تغییــر مســیر‬ ‫خواهــد داد و بــا هنرمنــدان ســر یــک ســفره خواهــد نشســت‪.‬‬ ‫شــمار نماینــدگان موســوم بــه فهرســت امیــد در ان ســال بــا‬ ‫چهره هــای اصولگــرا برابــری می کــرد و سبب ســاز امیــد‬ ‫مضاعــف برخــی شــده بــود؛ امــا در عمــل همچنــان صدای رســای‬ ‫ان کمیســیون «نصــراهلل پژمان فــر» و «احمــد ســالک» بــود کــه‬ ‫در تمــام ســال های حضورشــان نــه بــه تماشــای تئاتــر نشســتند‬ ‫و نــه کنســرتی رفتنــد! حــاال هــم برخــی کــه البتــه شمارشــان‬ ‫از برخی هــای ســال ‪ ۹۵‬بسیار بســیار اندک تــر اســت حضــور‬ ‫«محمد باقــر قالیبــاف» کــه در دوره ‪ ۱۲‬ســاله اش در شــهرداری‬ ‫تهــران بــه گســترش اماکــن فرهنگــی کمک هایــی کــرده اســت‬ ‫را امید بخــش می داننــد؛ هر چنــد در نوشــتار ایــن افــراد‬ ‫هــم نحــوه شــکل گیری کمیســیون فرهنگــی و غلبــه کامــل‬ ‫اصولگرایــان بــر ان را چالــش جــدی ارزیابــی می کننــد‪.‬‬ ‫کیت نگلی‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫تلنگر‬ ‫تریبون‬ ‫ضرورت توجه به مفاهیم جدید اقتصادی و صنعتی‬ ‫وظیفه ای جز شادکردن دل هواداران نداریم‬ ‫مدیــر پرســپولیس گفــت‪« :‬چــه در بیــرون از زمیــن و چــه داخــل زمیــن بــا همــه تــوان‬ ‫تــاش خواهیــم کــرد تــا در پایــان فصــل جشــن قهرمانــی برگــزار کنیــم»‪ .‬به گــزارش‬ ‫ســایت باشــگاه پرســپولیس؛ تیــم سرخ پوشــان پایتخت در ورزشــگاه شــهدای شــهر قدس‬ ‫موفــق شــد تیــم پیــکان را بــا نتیجــه ‪ 3‬بــر ‪ 1‬شکســت دهد تا بــا قــدرت بیشــتری جایگاه‬ ‫خــود را در صــدر جــدول حفــظ کنــد‪ .‬ایــن بــرد در حالــی به دســت امــد کــه هــواداران‬ ‫پرســپولیس هماننــد هــواداران ســایر تیم هــا در بیشــتر کشــورها اجــازه ورود بــه ورزشــگاه‬ ‫بــرای حمایــت از تیــم محبــوب خــود را ندارنــد‪ .‬افشــین پیروانــی؛ مدیــر پرســپولیس‬ ‫صحبت هایــی را خطــاب بــه هــواداران داشــته و عنــوان کــرده اســت‪« :‬با وجود اینکــه‬ ‫مجبوریــم از حضــور هــواداران در بازی هــا و تمرینــات محــروم باشــیم؛ امــا مــن نماینــده‬ ‫هــواداران هســتم و وظیفــه دارم تــا از حــق ان هــا و همچنیــن باشــگاه محبــوب خودمــان‬ ‫حمایــت کنــم‪ .‬هــواداران به واقــع ســرمایه اصلــی پرســپولیس هســتند و با وجود اینکــه‬ ‫نمی تواننــد به دلیــل شــرایط به وجود امــده در تمرینــات و بازی هــا کنــار مــا باشــند؛‬ ‫امــا از راه دور انــرژی ان هــا را حــس می کنیــم‪ .‬همــه اعضــای باشــگاه و تیــم در تــاش‬ ‫هســتند تــا دل هــواداران را شــاد کننــد و مــا وظیف ـه ای جــز ایــن نداریــم‪ .‬بازیکنــان و‬ ‫مربیــان هــم قدم به قــدم جلــو می رونــد و هــواداران مطمئــن باشــند بــرای قهرمانــی از‬ ‫هیــچ تالشــی فرو گــذار نخواهیــم بــود‪ .‬مــا چــه در بیــرون از زمیــن و چــه داخــل زمیــن‬ ‫بــا همــه تــوان تــاش خواهیــم کــرد تــا در پایــان فصــل جشــن قهرمانــی برگــزار کنیــم‪.‬‬ ‫مــن هــم به عنــوان یــک هــوادار و از طــرف هــواداران میلیونــی پرســپولیس از زحماتــی که‬ ‫کادر فنــی و بازیکنــان می کشــند‪ ،‬ممنــون هســتم و ان شــاهلل بـه زودی بــا ریشه کن شــدن‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬بــاز همگــی در کنار هــم جشــن قهرمانــی را برگــزار خواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫فهرست‬ ‫انیمه های فراموش شده‬ ‫رئیــس خانــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت ایــران در پیامــی به مناســبت «روز ملــی صنعــت و معــدن» تصریــح کــرد کــه تولیــد و صنعــت تنهــا راهــکار برون رفــت از شــرایط حســاس تحریم هــای یک جانبــه‬ ‫و غیرقانونــی تحمیلی ســت‪ .‬به گــزارش شــاتا؛ عبدالوهــاب ســهل ابادی در ایــن پیــام اورد‪« :‬روز صنعــت و معــدن؛ روز بزرگداشــت شــان‪ ،‬منزلــت و گرامیداشــت تمامــی کارافرینــان ســخت کوش و پرتــاش‬ ‫میهــن عزیزمــان‪ ،‬ایــران اســت‪ .‬نام گــذاری مدبرانــه ســال جــاری ازســوی رهبــر معظــم انقــاب اســامی؛ نشــانه حمایــت عالی تریــن مقــام نظــام جمهــوری اســامی از تولیــد و صنعــت به عنــوان تنهــا‬ ‫راهــکار برون رفــت از شــرایط حســاس تحریم هــای یک جانبــه و غیرقانونــی تحمیل شــده‪ ،‬بــوده و از همیــن رو‪ ،‬تکریــم و تجلیــل تالشــگران این حــوزه‪ ،‬قطعــ ًا موجــب دلگرمــی و افزایــش انگیــزه ایشــان‬ ‫در تحقــق وظیفــه ملــی جهــش تولیــد‪ ،‬خواهــد شــد‪ .‬فعــاالن بخــش خصوصــی‪ ،‬علیرغــم وجــود مشــکالت و دغدغه هــای فــراوان‪ ،‬امســال نیــز بــا عــزم و اراده شکس ـت ناپذیر خــود‪ ،‬درراســتای تحقــق‬ ‫فرمان هــای رهبــر عظیم الشــان انقــاب؛ همــراه و همــدل بــا دولتمــردان‪ ،‬در رفــع موانــع موجــود هم قســم بــوده و باتکیه بــر توانمنــدی نیروهــای مســتعد و پرتــاش ایرانــی از هیــچ تالشــی بــرای ارتقــای‬ ‫کیفــی و کمــی تولیــد ســاخت داخــل و قطــع وابســتگی بــه خــارج‪ ،‬دریــغ نخواهنــد کــرد‪ .‬این جانــب از تــاش و نقش افرینــی صادقانــه و ســتودنی مــردان و زنانــی کــه بــا حضــور خــود در ســنگر جهــاد‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬اقتــدار ایــران اســامی را ســرلوحه امــور خویــش قــرار داده و مشــکالت ســد راه و مانــع همــت و غیــرت ایشــان نبــوده‪ ،‬قدردانــی کــرده و فرارســیدن روز ملــی صنعــت و معــدن را بــه تولیدکنندگان‪،‬‬ ‫صنعتگــران‪ ،‬معــدن کاران‪ ،‬مدیــران و تمــام کارشناســان این عرصــه تبریــک عــرض می کنــم»‪.‬‬ ‫معــاون امــوزش‪ ،‬پژوهــش و فنــاوری وزارت صمــت‬ ‫گفــت‪« :‬بــرای ارزیابــی فعالیت هــای یک سال گذشــته‬ ‫در حــوزه صنعــت و معــدن و ســاماندهی امــور مختلف‬ ‫درحرکت هــای اینــده‪ ،‬اهمیــت بزرگداشــت روز ملــی‬ ‫صنعــت و معــدن در حیــات اقتصــاد صنعتــی کشــور‪،‬‬ ‫هــرروز بیش ازگذشــته عیــان می شــود»‪ .‬بــرات‬ ‫قبادیــان بــا گرامیداشــت «روز ملــی صنعــت و معــدن»‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬دهــم تیرمــاه در ایــران براســاس مصوبــه‬ ‫شــورای عالی انقــاب فرهنگــی؛ روز صنعــت و معــدن‬ ‫نام گــذاری شــده و هرســال طــی مراســم باشــکوهی‬ ‫ایــن روز گرامــی داشــته می شــود»‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫اختصــاص ایــن روز بــه صنعــت و معــدن‪ ،‬فرصــت‬ ‫مناســبی بــرای بزرگداشــت موتــور محرکــه بخــش‬ ‫مهمــی از اقتصــاد ایــران را فراهــم کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«بی شــک‪ ،‬قدردانــی از تالش هــا و کوشــش های‬ ‫تالشــگران عرصــه صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و کار و‬ ‫تولیــد درای ـن روز حداقــل کاری ســت کــه مســئوالن‬ ‫این بخــش از اقتصــاد‪ ،‬الزم اســت توجــه ویــژه ای بــدان‬ ‫داشــته باشــند»‪ .‬معــاون امــوزش‪ ،‬پژوهــش و فنــاوری‬ ‫وزارت صمــت افــزود‪« :‬امــروزه بخــش صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت کــه متولــی ان وزارت صمــت اســت‪ ،‬حداقــل‬ ‫یک ســوم از اقتصــاد ایــران را تولی گــری می کننــد‬ ‫و بی شــک بخــش صنعــت و معــدن به عنــوان‬ ‫زیرســاخت های توســعه متــوازن و زیربنایــی کشــور از‬ ‫اهمیــت باالیــی در رشــد اقتصــادی کشــور برخــوردار‬ ‫بــوده و بنابرایــن‪ ،‬نگاهــی راهبــردی‪ ،‬هوشــمندانه و‬ ‫اندیشــمندانه بــه ان‪ ،‬بســیار کلیــدی و حیاتی ســت»‪.‬‬ ‫قبادیــان گفــت‪« :‬این بخــش به عنــوان عامــل مولــد‬ ‫اشــتغال پایــدار‪ ،‬تولیــد ثــروت و حرکــت به ســوی‬ ‫توســعه پایــدار در افزایــش تولیــد ناخالــص ملــی و‬ ‫درامــد ســرانه کشــور نقــش بســزایی دارد و بخــش‬ ‫صنعــت و معــدن‪ ،‬پیشــران ســایر بخش هــای صنعتــی‬ ‫کشــور نیــز محســوب می شــود»‪ .‬وی بابیان اینکــه‬ ‫هرســاله در روز ‪ 10‬تیرمــاه بــرای بزرگداشــت ای ـن روز‬ ‫و تقدیــر از فعالیــن این بخــش‪ ،‬مراســمی در تهــران و‬ ‫اســتان ها برگــزار شــده و متصدیــان و متولیــان دولتــی‬ ‫و خصوصــی؛ به ویــژه نهادهــا و تشــکل های غیردولتــی‬ ‫در ان مراســم بــه همفکــری و ارزیابــی تالش هــای‬ ‫یک ســاله گذشــته خــود می پردازنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬روز‬ ‫صنعــت و معــدن‪ ،‬فرصــت بی نظیــری را بــرای هــر دو‬ ‫بخــش دولتــی و خصوصــی فراهــم می کنــد تــا ایــن دو‬ ‫بخــش درکنارهــم و بــا یکپارچگــی‪ ،‬اتحــاد و همدلــی‪،‬‬ ‫عملکــرد یک ســاله خــود را به نمایــش گذاشــته و‬ ‫بــه ارزیابــی نقــاط مثبــت و منفــی و نقــاط قــوت و‬ ‫ضعــف خــود بپردازنــد»‪ .‬وی صمــت افــزود‪« :‬در دنیــای‬ ‫رو به تحــول و تغییــرات ســریع صنعتــی و رقابتــی‬ ‫امــروز‪ ،‬الزم اســت روز خاصــی متولیــان این بخــش‬ ‫مهــم و حیاتــی از اقتصــاد کشــور کنار هم جمع شــوند‬ ‫و به صــورت واقع بینانــه بــه تغییــرات و تحــوالت درونی‬ ‫و پیرامونــی نگاهــی عمیــق و عالمانــه بیندازنــد و هــم‬ ‫راه رفتــه و هــم مســیر نرفتــه و پی ـش رو را به صــورت‬ ‫واقع بینــان وارســی کننــد و نقــاط ضعــف را در‬ ‫برنامه هــای پی ـش رو بــه نقــاط قــوت تبدیــل کننــد و‬ ‫نیــز فاصلــه خــود را بــا رقبــای بین المللــی بســنجند و‬ ‫بــرای جبــران عقب ماندگی هــا برنامه ریــزی و تــاش‬ ‫کننــد»‪ .‬قبادیــان بااعالم اینکــه در تحــوالت جهانــی‬ ‫در بخــش اقتصــاد‪ ،‬بــه تغییــر پارادایــم از اقتصــاد‬ ‫منبع محــور بــه اقتصــاد دانش پایــه را می تــوان‬ ‫بســیار مهم تلقــی کــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬تغییــر رویکــرد‬ ‫اقتصــادی و بــروز و ظهــور تحــوالت شــگرف و علمــی‬ ‫اقتصــادی بــا لحــاظ رهیافت هــای جدیــد اســت کــه‬ ‫می تــوان بــه اصطالحــات جدیــد اشــاره کــرد»‪ .‬وی‬ ‫گفــت‪« :‬در ســال های اخیــر‪ ،‬اصطالحات جدیــدی وارد‬ ‫فرهنــگ اقتصــادی و صنعتــی جهــان شــده اســت کــه‬ ‫مــا در ایــران نیــز نمی توانیــم نســبت بــه ایــن تحوالت‬ ‫بی تفــاوت باشــیم؛ زیــرا اگــر دراین راســتا حرکــت‬ ‫نکنیــم و دیــر بجنبیــم‪ ،‬ممکــن اســت بــا فاصله گرفتن‬ ‫از تحــوالت‪ ،‬چنــان فاصلــه و شــکافی را تجربــه کنیــم‬ ‫کــه در اینــده جبــران ان برایمــان غیرممکــن شــود»‪.‬‬ ‫معــاون امــوزش‪ ،‬پژوهــش و فنــاوری وزارت صمــت‬ ‫گفــت‪« :‬توســعه متــوازن و پایــدار و اقتصــاد چرخشــی‬ ‫یــا اقتصــاد گردشــی‪ ،‬از مفاهیــم جدیدی ســت کــه‬ ‫فعــاالن بخش هــای اقتصــادی در ایــران به صــورت‬ ‫عــام و بخــش صنعــت و معــدن به صــورت خــاص‬ ‫الزم اســت نســبت بــه ان بی تفــاوت نباشــند‪ .‬صنعــت‬ ‫هوشــمند‪ ،‬صنعــت ســبز‪ ،‬تولیــد بــدون کارخانــه و‬ ‫تولیــد دیجیتــال‪ ،‬از مفاهیــم جدیــد دیگــری هســتند‬ ‫کــه در دنیــای جدیــد و در پرتــو انقــاب صنعتــی‬ ‫چهــارم در دو دهه اخیــر مطــرح شــده اند و در دنیــای‬ ‫پیچیــده و رقابتــی امــروز برای اینکــه مــا نیــز از قافلــه‬ ‫صنعتــی جهانــی عقــب نیفتیــم‪ ،‬ضــرورت دارد هــم در‬ ‫برنامه ریــزی و هــم در اجــرا بــه ایــن مفاهیــم توجــه‬ ‫ویــژه داشــته باشــیم»‪ .‬قبادیــان گفــت‪« :‬حوزه هــای‬ ‫جدیــد علــم و فنــاوری‪ ،‬جهــان اقتصــادی و صنعتــی‬ ‫جدیــدی را شــکل خواهــد داد کــه بی توجهــی بــه‬ ‫ان بســیار زیان بــار و جبران ناپذیــر اســت‪ .‬ســونامی‬ ‫انقــاب صنعتــی چهــارم کشــورها را در عرصه هــای‬ ‫اقتصــادی و صنعتــی بــرای تولیــد محصــوالت ازنظــر‬ ‫کمــی و کیفــی وارد عرصــه جدیــدی از رقابــت خواهــد‬ ‫کــرد کــه بهتریــن فرصــت بــرای پرداختــن بــه ان‬ ‫در ایــران در روز ملــی صنعــت و معــدن اســت»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬تحــوالت علمــی و همپوشــانی علــوم به ویــژه‬ ‫علــوم جدیــد ماننــد نانــو فنــاوری‪ ،‬بیوفنــاوری‪ ،‬فناوری‬ ‫اطالعــات و علــوم شــناختی از یک ســو و حــوزه‬ ‫تاثیرگــذار انقــاب صنعتــی چهــارم ماننــد اینترنــت‬ ‫اشــیا‪ ،‬داده هــای کالن‪ ،‬خــوش مصنوعــی و ‪ ...‬ازســوی‬ ‫دیگــر‪ ،‬کشــورها را ازنظــر تولیــدات صنعتــی در جهــان‬ ‫اینــده وارد چالش هایــی خواهــد کــرد کــه بهتریــن‬ ‫موقعیــت و بهتریــن فرصت بــرای یــاداوری و پرداختن‬ ‫بــه ان هــا در روز ملــی صنعــت و معــدن اســت»‪ .‬معاون‬ ‫امــوزش‪ ،‬پژوهــش و فنــاوری وزارت صمــت در پایــان‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬ازای ـن رو‪ ،‬بــرای ارزیابــی فعالیت هــای‬ ‫یک سال گذشــته دراین بخــش و ســاماندهی امــور‬ ‫مختلــف در حرکت هــای اینــده‪ ،‬اهمیــت نام گــذاری و‬ ‫بزرگداشــت ایـن روز در حیــات اقتصــاد صنعتی کشــور‬ ‫هــرروز بیش ازگذشــته عیــان می شــود»‪.‬‬ ‫معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت نیــز در پیامــی به مناســبت «روز ملــی صنعــت‬ ‫و معــدن» اعــام کــرد کــه بخــش صنعــت و معــدن‪،‬‬ ‫بــر مــدار برنامه محــوری عملیاتــی درحال حرکــت‬ ‫اســت‪ .‬متــن پیــام ســعید زرنــدی بدیــن شــرح اســت‪:‬‬ ‫«تولیــد‪ ،‬در شــکل گیری اقتصــاد نقــش مهمی داشــته‬ ‫و بــا افزایــش تولیــد‪ ،‬ســایر ســطوح نیــز به حرکــت‬ ‫درامــده و پویــا خواهنــد شــد‪ .‬بدین منظــور وزارت‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت در تعییــن شــعار امســال‪،‬‬ ‫تحت عنــوان جهــش تولیــد کــه نه تنهــا یــک جریــان‬ ‫و بلکــه یــک راهبــرد اســت‪ ،‬درنظــر دارد باتوجه بــه‬ ‫بــازار بــزرگ داخلــی‪ ،‬بنگاه هــای اقتصــادی و‬ ‫واحدهــای تولیــدی و صنعتــی بــرای تامیــن نیازهــای‬ ‫ایــن بــازار از همــه ظرفیت هــای خــود بهــره جوینــد و‬ ‫تولیــدات خــود را بــه حداکثــر میــزان ممکن برســانند‪.‬‬ ‫جهــش تولیــد‪ ،‬ایــن امــکان را فراهــم می کنــد تــا بــا‬ ‫جایگزینــی واردات‪ ،‬بــا تعمیــق ســاخت داخــل‪ ،‬تمرکــز‬ ‫بــر نــواوری و توســعه فنــاوری و تولیــد محصــوالت‬ ‫صادرات گــرا‪ ،‬ســطح اشــتغال کشــور کــه به واســطه‬ ‫شــیوع کروناویــروس اســیب خواهــد دید‪ ،‬ترمیم شــود‬ ‫و بــا بهره بــرداری کامــل از زیرســاخت های ایجادشــده‪،‬‬ ‫بــه ایجــاد‪ ،‬توســعه و تکمیــل زیرســاخت ها نیــز اقــدام‬ ‫الزم را به عمــل اورد‪ .‬رمــز اصلــی تحقــق جهــش‬ ‫تولیــد در کشــور‪ ،‬توجــه بــه تمــام زنجیره هــا؛ اعــم از‬ ‫زنجیــره ارزش صنایــع پیشــران‪ ،‬تولیــد‪ ،‬تامیــن مالــی‬ ‫و ‪ ...‬در فعالیت هــای اقتصادی ســت‪ .‬همچنیــن بــرای‬ ‫اجرایی شــدن جهــش تولیــد بایــد در موازنــه اقتصادی؛‬ ‫هــم بــه طــرف عرضــه و هــم بــه طــرف تقاضــا توجــه‬ ‫شــود کــه سیاســت های تحریــک تقاضــا را طلــب‬ ‫می کنــد‪ .‬وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــا داشــتن‬ ‫ســهم بــاالی در اقتصاد و اشــتغال کشــور در ســال های‬ ‫اخیــر؛ به ویــژه در ‪ 1398‬تــاش کــرده تا ضمــن تامین‬ ‫نیاز کشــور‪ ،‬نقــش مهمــی در کاهــش واردات و افزایش‬ ‫صــادرات داشــته باشــد‪ .‬در ســال جــاری بــرای تحقــق‬ ‫شــعار جهــش تولیــد برنامه هــا چهــار جهت گیــری‬ ‫اصلــی‪ ،‬هفــت محــور و ‪ 40‬پــروژه طراحــی شــده تــا‬ ‫بتوانــد ایــن شــعار را بــا همــکاری ســایر دســتگاه های‬ ‫مرتبــط و بخــش خصوصــی محقــق کنــد‪ .‬مهم تریــن‬ ‫جهت گیــری وزارتخانــه در ســال جــاری‪ ،‬جهــش‬ ‫تولیــد بــا تمرکــز بــر صنایــع پیشــران و منتخــب‪،‬‬ ‫توســعه صــادرات غیرنفتــی و مدیریــت واردات‪ ،‬تکمیل‬ ‫طرح هــا و پروژه هــای نیمه تمــام‪ ،‬تنظیــم بــازار بــا‬ ‫بهره گیــری از شــیوه های نویــن اســت‪ .‬هفــت محــوری‬ ‫کــه امســال به دنبــال عملیاتی کــردن هســتیم شــامل‪:‬‬ ‫توســعه تولیــد و تعمیــق ســاخت داخــل‪ ،‬توســعه‬ ‫صــادرات غیرنفتــی و مدیریــت واردات‪ ،‬توســعه معــادن‬ ‫و صنایــع معدنــی بــا اجــرای نقشــه راه‪ ،‬توســعه فناوری‬ ‫و بهبــود بهــره وری در بخــش صنعــت و معــدن‪،‬‬ ‫مدیریــت بــازار و ســاماندهی لجســتیک تجــاری‪،‬‬ ‫بهبــود فضــای کسـب وکار مرتبــط بــا بخــش صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت و تامیــن منابــع مالــی و توســعه‬ ‫سرمایه گذاری ســت کــه بــرای اجرایی شــدن ان‬ ‫تقســیم کار بیــن ســازمان ها و معاونت هــای وزارتخانــه‬ ‫انجــام شــده و ایــن برنامه هــا منظــم رصــد و پایــش‬ ‫می شــود‪ .‬یکی دیگــر از برنامه هــای مهمــی کــه در‬ ‫ســال جــاری دنبــال می شــود‪ ،‬پویــش تولیــد‪ ،‬تــداوم‬ ‫امیــد دربــاره ‪ 200‬طــرح ملــی و بــزرگ بــا اشــتغال‬ ‫‪ ۴۱‬هزارنفــر و ســرمایه گذاری ‪ ۱۶۹‬هزارمیلیاردتومــان‬ ‫اســت‪ .‬ایــن طرح هــا از میــان تعــداد س ـه هزار و ‪۸۰۰‬‬ ‫طــرح نیــز دارای پیشــرفت فیزیکــی بــاالی ‪ ۸۰‬درصــد‬ ‫انتخــاب شــده کــه بیشــترین تاثیــر را بــر اشــتغال‪،‬‬ ‫ارزش افــزوده و صــادرات خواهــد داشــت»‪.‬‬ ‫این روز هــا صنعــت انیمــه بــا قدرتــی بیش از همیشــه درحال پیشروی ســت و خلــق‬ ‫عناویــن جدیــد هرگــز متوقــف نمی شــود‪ .‬با این حــال انیمه هایــی در طول تاریــخ‬ ‫هســتند کــه نبایــد فرامــوش کــرد؛ انیمه هایــی کالســیک کــه در زمــان خــود‬ ‫به اصطــاح عامیانــه ترکاندنــد و همچنــان جــزو اثــار دیدنــی به شــمار می رونــد‪.‬‬ ‫‪ .9‬خط قرمز (‪)2009‬‬ ‫عاشــقان مســابقات اتومبیل رانــی قطعـاً از ایــن انیمــه لــذت خواهنــد بــرد‪ .‬ایــن انیمــه‬ ‫در ژانــر اکشــن تولیــد شــده و تمــام تمرکــزش دربــاره غیر قابل پیش بینی تریــن‬ ‫مســابقا ت رانندگــی؛ یعنــی‪ ،‬ردالیــن اســت؛ رقابتــی کــه هیــچ قانونــی نــدارد! «جی پی»‬ ‫کــه به تازگــی به عنــوان «بی بــاک» (‪ )DaredEvil‬لقــب گرفتــه‪ ،‬قهرمانــی مســابقات‬ ‫امســال را هــدف اصلــی خــود قــرار داده و هرکــس را ســرراهش قــرار بگیــرد‪ ،‬بی درنــگ‬ ‫از میــان بر مــی دارد؛ امــا به طــور غیر منتظــره ای همه چیــز بســیار خطرناک تــر از‬ ‫انتظــار به وقــوع می پیونــدد‪ .‬جی پــی متوجــه می شــود کــه تبهــکاران نیــز می تواننــد‬ ‫در مســابقات شــرکت کننــد‪ .‬اتفاقــی کــه مســابقات را بیش از انچــه تاکنــون بــوده‪،‬‬ ‫مرگبــار می ســازد‪.‬‬ ‫‪ .8‬کلوپ میزبانی دبیرستان اوران (‪)2006‬‬ ‫هاروچــی فوجیــوکای بــا ســابقه درخشــان خــود توانســت به کمــک بورســی ه تحصیلــی‬ ‫راهــی بــه دبیرســتان نخبــگان بــاز کنــد؛ اما وقتــی اتفاقــی گلدانــی هشـت میلیون ینی را‬ ‫شکســت‪ ،‬زندگـی اش بــرای همیشــه نابــود شــد‪ .‬کلــوپ میزبانــی کــه صاحــب ان گلدان‬ ‫بودنــد‪ ،‬هاروچــی را بــرای پرداخــت خســارت‪ ،‬تبدیــل بــه پــادوی خــود می کنــد! هرچند‬ ‫هیچ یــک از پســران کلــوپ متوجــه نشــدند هاروچــی در حقیقــت یــک دختــر اســت و او‬ ‫را تبدیــل بــه متصــدی تمام وقــت کلــوپ خــود کردنــد‪ .‬مــا شــاهد برخــورد بامــزه ای از‬ ‫فرهنگ هــای فقیــر و غنــی هســتیم و اینکــه چگونــه هاروچــی هربــار پسـر ان ثروتمنــد‬ ‫را برجــای خــود می نشــاند!‬ ‫‪ .7‬پاپریکا (‪)2006‬‬ ‫در ایــن لیســت‪ ،‬اثــار ســینمایی کمتر دیده شــده را نیــز فرامــوش نکردیــم‪ .‬پاپریــکا؛‬ ‫اثــر جاودانــه کارگــردان فقیــد ساتوشــی کــن؛ هرطرفــدار انیمـه ای خاصــه عاشــقان ژانـر ‬ ‫روان شــناختی و تریلــر را به وجــد م ـی اورد؛ به ویــژه اینکــه ببینیــد انیمــه چگونــه بــر‬ ‫هالیــوود تاثیــر گذاشــته اســت‪ .‬به خاطــر شــباهت های غیر قاب انــکار پاپریــکا و فیلــم‬ ‫تحسین شــده ‪ Inception‬به کارگردانــی کریســتوفر نــوالن؛ بســیاری اثــر «تلقیــن» را‬ ‫الهــام گرفتــه شــده از پاپریــکا می داننــد! ماننــد فیلــم‪ ،‬بخــش زیــادی از پاپریــکا هــم‬ ‫مختــص بــه ورود بــه رویــای دیگــران و دیــدن ان می شــود‪.‬‬ ‫‪ .6‬مترو پلیس (‪)2001‬‬ ‫یــک اثــر ســینمایی دیگــر در لیســت جاودان هــای فراموش شــده انیم ـه ای‪ .‬ماجــرای‬ ‫انیمــه از این قــرار اســت کــه کاراگاه شانســوکا بــن و خواهــرزاده اش کنیچــی بــه‬ ‫متروپلیــس وارد می شــوند؛ جایی کــه انســان ها و روبات هــا جامعــه ای غیرعــادی را‬ ‫شــکل داده انــد‪ .‬هــردوی ان هــا درحــال کار بــر روی پرونــده ای هســتند و وقتــی به دنبــال‬ ‫ســرنخ می گردنــد‪ ،‬بــه دختــر جوانــی بر می خوردنــد کــه دچــار فراموشــی شــد ه اســت‪.‬‬ ‫دختــرک هیچ چیــز در مــورد خــود به یــاد نم ـی اورد‪ .‬پــس ان هــا تصمیــم بــه کمــک‬ ‫بــه او می گیرنــد و در این مســیر درگیــر رازهایــی می شــوند کــه هرکــدام از دیگــری‬ ‫وحشــتناک تر اســت‪.‬‬ ‫‪ .5‬کابوی بپاپ (‪)1998‬‬ ‫درحالی کــه ایــن انیمــه در میــان انیمه هــا جایگاهــی تاریخــی بــرای خــود دارد و‬ ‫بســیاری ان را جــزو ‪ 10‬انیمــه برتــر تاریــخ می داننــد؛ امــا ژانــر و قدمتــش ممکــن اســت‬ ‫باعــث شــود تــا نســل جدیــد طرفــداران بــه ان جــذب نشــوند‪ .‬ایــن امــر باعــث تاســف‬ ‫اســت؛ چرا کــه این مجموعــه به طــوری شــگفت انگیز اســتادانه و خــاق افریــده شــده‪.‬‬ ‫کابــوی بپــاپ کــه می تــوان گفــت بــرای اولین بــار ژانــر وســترن فضایــی را بــه انیمــه وارد‬ ‫کــرد (یــا الاقــل ان را توســعه بخشــید)‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۷۱‬کــه داســتان مــردی بی خیــال‬ ‫به نــام اســپایک اســپیگل و همــکارش جــت بلــک کــه کام ـ ًا قطــب مخالــف اوســت‬ ‫را روایــت می کنــد‪ .‬ان هــا جایزه بگیــر هســتند کــه معمــوالً بــه گاوچران هــا تشــبیه‬ ‫می شــوند‪ .‬ایــن دو در سفر هایشــان در طــول کهکشــان بــه افــراد مختلــف و رنگارنگــی‬ ‫بر می خوردنــد کــه هرکــدام یکی یکــی جــزو از خدمه شــان می شــوند‪.‬‬ ‫‪ .4‬زمان ایو (‪)2008‬‬ ‫ایــن انیمــه ســینمایی کــه در ژانر هــای «علمی تخیلــی» و «برشــی از زندگــی» تولیــد‬ ‫شــده اســت‪ ،‬در ژاپــن اینــده اتفــاق می افتــد؛ جایی کــه انســان ها به طور عــادی‬ ‫صاحــب دروید هــا هســتند‪ .‬روزی ریکــو جــوان به دنبــال ربــات خــود مـی رود و متوجــه‬ ‫می شــود او بــدون گفتــن بــه صاحبــش‪ ،‬بــه کافــه ای به اســم «ایــو» ســر می زنــد؛‬ ‫جایی کــه بــا انســان ها و دروید هــا برابــر برخــورد می شــود‪ .‬ریکــو بیشت رو بیشــتر بــه‬ ‫ایــن کافــه ســر می زنــد‪ .‬هرچــه بــا انســان ها و دروید هــا وقــت بیشــتری می گذرانــد‪،‬‬ ‫بیشــتر می فهمــد کــه چــه اربــاب نامناســبی بــرای درویــد خــود بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪ .3‬ببر و خرگوش (‪)2011‬‬ ‫ی بــرای یــک انیم ـ ه ابرقهرمانی ســت کــه برخــاف ســایر‬ ‫ببــر و خرگــوش مثالــی عال ـ ‬ ‫انیمه هــای موجــود در بــازار قهرمانشــان یــک دانش امــوز ‪15‬ســاله نیســت! انیمــه راجــع‬ ‫بــه انســان هایی بالــغ اســت کــه ارزو هایــی بیشــتر از ابرقهرمان بــودن دارنــد و با اینکــه‬ ‫در دنیــای قهرمانــی گــره خورده انــد‪ ،‬بایــد تعادلــی بیــن کار و زندگــی شخصی شــان‬ ‫هــم برقــرار کننــد‪ .‬داســتان راجــع بــه روابــط دوســتانه کوتتســو تــی کابوراگــی و همکار‬ ‫جوان تــر و خودخواهــش برانابــی بروکــس جونیــور اســت‪ .‬از زمانی کــه شــرکت های‬ ‫ایــن دو باهــم همــکاری می کننــد‪ ،‬ماجراهایــی کــه ایــن دو فــرد را از نظــر اخالقــی‬ ‫روب ـه روی هــم قــرار می دهــد‪ ،‬کــم از معجــزه نــدارد‪.‬‬ ‫‪ .2‬فرزندان گرگ (‪)2012‬‬ ‫فرزنــدان گــرگ از ان دســته انیمه هاســت کــه اشــک تان را بار ه او بار هــا در مــی اورد‪.‬‬ ‫ایــن اثــر ســینمایی حــول داســتان یــک دانشــجو دانشــگاه «هانــا» می گــردد که عاشــق‬ ‫یــک گرگینــه می شــود و ان دو تصمیــم می گیرنــد بــا هــم خانــواده ای را تشــکیل دهنــد‪.‬‬ ‫هانــا دو فرزنــد به نام هــای «یوکــی» و «امــه» به دنیــا م ـی اورد؛ ولــی تــراژدی ب ـه زودی‬ ‫گریبــان ایــن خانــواده را می گیــرد‪ .‬زمانی کــه همســر هانــا می میــرد‪ ،‬هانــا بــدون هیــچ‬ ‫کمــک یــا پولــی بــرای بزرگ کــردن فرزندانــش می مانــد‪ .‬هانــا تصمیــم می گیــرد تــا‬ ‫تحصیالتــش را رهــا کنــد و بــه روســتا بــرود تــا شــاید بتوانــد زندگــی را جــوری بگذراند‬ ‫کــه فرزنــدان گرگینــه بتواننــد دور از چشــمان ســاکنین شــهر پرســه بزننــد و بــزرگ‬ ‫شــوند‪ .‬با این حــال‪ ،‬هانــا بــه زودی می فهمــد زندگــی در روســتا نیــز بــا مشــکالت‬ ‫خــودش روبه روســت‪.‬‬ ‫‪ .1‬شیطان نیمه وقت (‪)2015‬‬ ‫وقتــی نبــرد افســانه ای بیــن خــوب و بــد اتفــاق می افتــد‪ ،‬همــه می دانیــم کــه به طــور‬ ‫کلیشــه ای چه کســی برنــده ایــن بازی ســت! امــا اگــر شــیطان در اخریــن لحظــات‬ ‫دروازه ای بــه دنیــا انســان ها بــرای نجــات جانــش بــاز کنــد‪ ،‬چــه اتفاقــی می افتــد؟ خــب‬ ‫در اینجــا خــود شــیطان بــدل بــه انســانی بــر روی زمیــن می شــود! انیمــه «شــیطان‬ ‫نیمه وقــت» انیمـه ای در ژانرهــای «کمــدی» و «برشــی از زندگی»ســت کــه مثالــی عالی ‬ ‫بــرای نشــان دادن این اس ـت که چگونــه یــک اثــر فقــط بــا اســتفاد ه خــوب از دیالــوگ‪،‬‬ ‫کاراکتــر و خنــده ای زیبــا می توانــد چنــان اثــر بی بدیلــی باش ـد !‬ ‫مهدی طلوع‪ /‬ویجیاتو‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بانــو پــری فروتن فــر فرزنــد احمــد بشناســنامه ‪ 1041‬کــد ملــی ‪ 1910230812‬صــادره از‬ ‫رامهرمــز درخواســتی بخواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه همســرم‬ ‫مرحــوم خلیــل عبــادی بشناســنامه ‪ 178‬و کــد ملــی ‪ 1950414736‬صــادره ماهشــهر در تاریــخ‬ ‫‪ 98/9/14‬در رامهرمــز اقامتــگاه دائمیــش فــوت و ورثــه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬پــری فروتن فــر‬ ‫فرزنــد احمــد ش ش ‪ 1041‬کــد ملــی ‪ 1910230812‬متولــد ‪ 1346/6/20‬صــادره از رامهرمــز‬ ‫همســر متوفــی ‪ -2‬مســلم عبــادی فرزنــد خلیــل ش ش ‪ 7621‬کــد ملــی ‪1757318410‬‬ ‫متولــد ‪ 1365/11/26‬صــادره از اهــواز پســر متوفــی ‪ -3‬مســعود عبــادی فرزنــد خلیــل کــد‬ ‫ملــی ‪ 1741578361‬متولــد ‪ 1372/11/19‬صــادره از اهــواز پســر متوفــی ‪ -4‬بهــاره عبــادی‬ ‫فرزنــد خلیــل ش ش ‪ 13626‬کــد ملــی ‪ 1757225986‬متولــد ‪ 1367/3/8‬صــادره از اهــواز‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -5‬تســیار هرمــزی فرزنــد صفــر ش ش ‪ 736‬کــد ملــی ‪ 1910227749‬متولــد‬ ‫‪ 1317/6/12‬صــادره از رامهرمــز مــادر متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی‬ ‫نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر‬ ‫و هــر وصیتنامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط اســت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شعبه دو دادگاه عمومی رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/161‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای محســن رحمانــی فرزنــد شــکراله بشناســنامه ‪ 9721‬صــادره از رامهرمــز درخواســتی‬ ‫بخواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه دختــرم مرحــوم نســرین‬ ‫رحمانــی بشناســنامه ‪ -‬صــادره رامهرمــز در تاریــخ ‪ 1393/4/22‬در رامهرمــز اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود فــوت و ورث ـه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬محســن رحمانــی فرزنــد شــکراله بــه ش ش ‪ 9721‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 1910097284‬متولــد ‪ 1352‬پــدر متوفیــه ‪ -2‬ســیده لیلی موســوی فرزنــد ســیدفاخر‬ ‫بــه ش ش ‪ 557‬کــد ملــی ‪ 6629850394‬متولــد ‪ 1360‬مــادر متوفیــه والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض‬ ‫دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه‬ ‫تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ‬ ‫ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫کامــران پورخضــر‪ ،‬رئیــس شــعبه یــک شــورای حــل اختــاف‬ ‫م الــف ‪12/164‬‬ ‫رامهرمــز‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بانــو منصــوره زمانــی فرزنــد محمدرضــا بشناســنامه ‪ -‬صــادره از رامهرمــز درخواســتی بخواســته‬ ‫صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه مرحــوم محمدرضــا زمانــی بشناســنامه‬ ‫‪ 2‬صــادره رامهرمــز در تاریــخ ‪ 1398/11/14‬در رامهرمــز اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت و ورثـه اش‬ ‫عبارتنــد از‪ -1 :‬زاده بشــتام فرزنــد حســین بــه کــد ملــی ‪ 4819565885‬متولــد ‪ 1350‬زوجــه‬ ‫متوفــی ‪ -2‬امیــد زمانــی فرزنــد محمدرضــا بــه کــد ملــی ‪ 190013408‬متولــد ‪ 1370‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -3‬مینــو زمانــی فرزنــد محمدرضــا بــه کــد ملــی ‪ 1900213508‬متولــد ‪ 1371‬دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -4‬منصــوره زمانــی فرزنــد محمدرضــا بــه کــد ملــی ‪ 1900367165‬متولــد ‪ 1376‬دختر‬ ‫متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بجــز ســری‬ ‫و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫کامــران پورخضــر‪ ،‬رئیــس شــعبه یــک شــورای حــل اختــاف‬ ‫م الــف ‪12/165‬‬ ‫رامهرمــز‬ ‫مفقودی‬ ‫شناســنامه مشــخصات (بــرگ ســبز) و کارت شناســایی خــودرو ســواری پــژو ‪ 405‬مــدل ‪1387‬‬ ‫بــه رنــگ نقــره ای بــه شــماره پــاک ‪713‬ج‪ -31‬ایــران ‪ 95‬و شــماره موتــور ‪ 12487197787‬و‬ ‫شــماره شاســی ‪ NAAM01CA09K918956‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫م الف ‪11/141‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناســنامه مشــخصات (بــرگ ســبز) ســواری ســایپا ‪ 131SE‬مــدل ‪ 1396‬بــه رنــگ ســفید روغنــی‬ ‫بــه شــماره پــاک ‪378‬ج‪ -45‬ایــران ‪ 75‬و شــماره موتــور ‪ M13/5990560‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ NAS411100H1059361‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪11/140‬‬ ‫گواهی حصر وراثت‬ ‫اقــای مهــدی عنایــت فرزنــد محمــد ش ش ‪ 136‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪352275‬ف‪ 21/‬تقدیــم شــورای حــل اختــاف‬ ‫شــعبه دو بــروات نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادوران امیرعبــاس عنایــت فرزنــد‬ ‫مهــدی شماره شناســنامه ‪ 3100418379‬در تاریــخ ‪ 1398/12/05‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬مهــدی عنایــت فرزنــد محمــد‬ ‫شــماره ملــی ‪ 3111261638‬متولــد ‪ 1355‬پــدر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور یــک نوبــت اگهــی می گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا‬ ‫وصیتنامـه ای از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن‬ ‫دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 2‬شورای حل اختالف بروات‬ ‫م الف ‪11/142‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪139860306013000490‬‬ ‫مــورخ ‪ 1398/03/05‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای حســین پورســلطانی‬ ‫فرزنــد حســن در ششــدانگ چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت کل‬ ‫‪ 204/55‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 2027‬فرعــی از ‪ 154‬اصلــی واقــع در اراضــی کاخــک بخــش‬ ‫یــک حــوزه ثبــت ملــک گنابــاد خریــداری شــده از ورثــه مرحــوم عبدالرحیــم فیــض مالــک‬ ‫رســمی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تلکیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در‬ ‫روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل‬ ‫تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪.‬‬ ‫معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه‬ ‫دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد‬ ‫کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه‬ ‫اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه‬ ‫عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/4/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/03/24 :‬‬ ‫ســیدضیاءالدین مهدوی شــهری‪ ،‬سرپرســت ثبــت اســناد و‬ ‫م الــف ‪99106‬‬ ‫امــاک گنابــاد‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ٣‬قانــون و مــاده ‪ ١٣‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860306023000214‬مــورخ ‪ 1398/11/14‬هیــات اول موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مــه والت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه‬ ‫رمضانی مهنــه فرزنــد محمدرضــا بــه شماره شناســنامه ‪ 0‬صــادره از فیض ابــاد در یــک قطعــه‬ ‫بــاغ بــه مســاحت ‪ 25000.87‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 4‬فرعــی از ‪ 55‬اصلــی بخــش ‪2‬‬ ‫خریــداری از مالکیــت مشــاعی غالمحســین محمــدزاده محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتزاضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــرارت ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/4/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/3/25 :‬‬ ‫علی اکبر شجاعی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک مه والت‬ ‫م الف ‪7/99/21‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ٣‬قانــون و مــاده ‪ ١٣‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860306023000210‬مــورخ ‪ 1398/11/14‬هیــات اول موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک مــه والت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه‬ ‫رمضانی مهنــه فرزنــد محمدرضــا بــه شماره شناســنامه ‪ 0‬صــادره از مرکــزی در یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 142231.37‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 54‬اصلــی بخــش ‪2‬‬ ‫م ـه والت از محــل مالکیــت مشــاعی محمدحســن مهــدی زاده محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتزاضــی داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــرارت ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/4/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/3/25 :‬‬ ‫علی اکبر شجاعی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک مه والت‬ ‫م الف ‪7/99/22‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ٣‬قانــون و مــاده ‪ ١٣‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860306023000211‬مــورخ ‪ 1398/11/14‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک م ـه والت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه رمضانی مهنــه فرزنــد‬ ‫محمدرضــا بــه شــماره ملــی ‪ 6510062951‬صــادره از فیض ابــاد در یــک قطعــه بــاغ بــه مســاحت‬ ‫‪ 36396.27‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 55‬اصلــی بخــش خریــداری از محــل مالکیــت مشــاعی‬ ‫غالمحســین محمــدزاده محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتزاضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهی اســت درصــورت انقضای مــدت مذکور‬ ‫و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــرارت ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/4/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/3/25 :‬‬ ‫علی اکبر شجاعی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک مه والت‬ ‫م الف ‪7/99/23‬‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬تیر ‪ - 1399‬شماره ‪2010‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ٣‬قانــون و مــاده ‪ ١٣‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960306023000010‬مــورخ ‪ 1399/2/21‬هیــات موضــوع قانــون تعیین‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک مـه والت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم فاطمــه رمضانی مهنــه‬ ‫فرزنــد محمدرضــا بــه شماره شناســنامه ‪ 0‬صــادره از فیض ابــاد در یکبــاب اســطبل دامــداری‬ ‫بــه مســاحت ‪ 8449.90‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 54‬اصلــی بخــش ‪ 2‬مــه والت از محــل‬ ‫مالکیــت مشــاعی محمدحســن مهــدی زاده محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتزاضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــرارت‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/4/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/3/25 :‬‬ ‫علی اکبر شجاعی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک مه والت‬ ‫م الف ‪7/99/24‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز تراکتــور کشــاورزی ‪ ITM 399‬مــدل ‪ 1381‬بــه رنــگ قرمــز معمولــی بــه شــماره‬ ‫پــاک ‪347 -14‬ک‪ 27‬و شــماره موتــور ‪ 000692‬و شــماره شاســی ‪ 000298‬بنــام ناصــر الهائــی‬ ‫مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند اصلــی تراکتــور کشــاورزی ‪ ITM 399‬مــدل ‪ 1395‬بــه رنــگ قرمــز روغنــی بــه شــماره‬ ‫پــاک ‪172 -14‬ک‪ 35‬و شــماره موتــور ‪ YAW1536D‬و شــماره شاســی ‪N3HKTAA5DGHR10690‬‬ ‫بنــام مهــدی الهائــی مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز تراکتــور کشــاورزی ‪ ITM 399‬مــدل ‪ 1381‬بــه رنــگ قرمــز معمولــی بــه شــماره‬ ‫پــاک ‪334 -14‬ک‪ 27‬و شــماره موتــور ‪ 001119‬و شــماره شاســی ‪ 001117‬بنــام ناصــر الهائــی‬ ‫مفقــود شــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫شوش‬ ‫اگهی فقدان سند‬ ‫اقــای فیصــل خنیفــری بــا تســلیم دو بــرگ استشــهاد گواهــی شــده دفترخانــه ‪ 169‬شــوش‬ ‫مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت سـه دانگ مشــاع از ششــدانگ پــاک ‪ 43/6‬واقــع در بخــش ‪4‬‬ ‫شــوش کــه ذیــل ثبــت شــماره ‪ 10‬صفحــه ‪ 35‬دفتــر ‪ 1‬و شــماره ســریال ســند ‪131308‬ب‪90‬‬ ‫بنــام وی صــادر و تســلیم شــده‪ ،‬بــه علــت جابجایــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند‬ ‫المثنــی نمــوده اســت‪ .‬لــذا بــه دســتور تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت‬ ‫مراتــب جهــت اطــاع عمــوم یــک نوبــت اگهــی می شــود کــه هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه‬ ‫یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد می توانــد ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار‬ ‫ایــن اگهــی اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم دارد و درغیراینصــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند‬ ‫مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بهادری‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شوش‬ ‫اگهی مزایده اموال منقول (خودروی سواری تیبا)‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه بایگانــی ‪ 9800136‬یــک دســتگاه اتومبیــل ســواری تیبــا‬ ‫(‪ )CNG‬مــدل ســال ‪ 1395‬رنــگ ابــی متالیــک بــه شــماره موتــور ‪ M158272757‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ NAS812100G5887412‬و شــماره پــاک ‪294 -24‬و‪ 67‬متعلــق بــه اقــای وحیــد لطفی پــور‬ ‫فرزنــد فاضــل (بدهــکار پرونــده اجرایــی مذکــور) کــه طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ‬ ‫‪ 345.000.000‬ریــال ارزیابــی شــده‪ .‬قســمت های اســیب دیده‪ :‬ســپر جلــو‪ ،‬دو چــراغ جلــو‪،‬‬ ‫شیشــه جلــو‪ ،‬پنجــره جلــو‪ ،‬دو ایربــک جلــو‪ ،‬داشــبرد‪ .‬قســمت های تعویضــی و رنگ امیــزی‬ ‫شــده‪ :‬درب موتــور‪ ،‬دو گلگیــر جلــو و الســتیک ‪ 65‬درصــد (توقیــف شــده در پارکینــگ عمومــی‬ ‫شــرکت رفــاه ســخاوت واقــع در چهــارراه شــوش‪ ،‬نرســیده بــه پاســگاه حســین اباد شــوش)‬ ‫از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬روز چهارشــنبه مــورخ ‪ 1399/04/25‬در اداره ثبــت شــوش واقــع‬ ‫در زیباشــهر‪ ،‬خیابــان یــادگار امــام(ره)‪ ،‬جنــب ســالن ورزشــی‪ ،‬از طریــق مزایــده بــه فــروش‬ ‫می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ پایــه مذکــور شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه‬ ‫می شــود و کلیــه هزینه هــای قانونــی بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیم عشــر و حــق‬ ‫مزایــده نقــدا ً وصــول خواهــد شــد‪ .‬ضمن ـاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی اعــام گــردد‪،‬‬ ‫مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪( .‬ضمنـاً‬ ‫بــه همــراه داشــتن یــک فقــره چــک تضمینــی بــه مبلــغ مزایــده ‪ 345.000.000‬ریــال بابــت‬ ‫شــرکت در جلســه مزایــده و در وجــه اجــرای ثبــت شــوش و ارائــه بــه واحــد اجــرا الزامــی اســت)‬ ‫تاریخ انجام مزایده‪1399/04/25 :‬‬ ‫تاریخ انتشار اگهی‪1399/04/14 :‬‬ ‫اداره ثبت شوش‬ ‫گواهی حصر وراثت‬ ‫خانــم بســگل فرهمنــد بــه کــد ملــی ‪ 0870985248‬بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی بــه‬ ‫کالســه ‪ 99-1-129‬از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان اقــای رمضانعلــی ابراهیمی گزکــوه بــه شماره شناســنامه ‪ 789‬و کــد ملــی‬ ‫‪ 6359088185‬در تاریــخ ‪ 1399/3/16‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه‬ ‫حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬بســگل فرهمنــد بــه کــد ملــی ‪0870985248‬‬ ‫تاریــخ تولــد ‪ 1340/3/1‬صــادره از قوچــان همســر متوفــی ‪ -2‬امنــه ابراهیمی گزکــوه‬ ‫ش‪.‬م ‪ 6359094436‬تاریــخ تولــد ‪ 1359/6/19‬صــادره از فــاروج دختــر متوفــی ‪ -3‬علــی‬ ‫ابراهیمی گزکــوه ش‪.‬م ‪ 6359788438‬تاریــخ تولــد ‪ 1362/1/1‬صــادره از فــاروج پســر متوفــی‬ ‫‪ -4‬نســرین ابراهیمی گزکــوه ش‪.‬م ‪ 6359931567‬تاریــخ تولــد ‪ 1364/3/1‬صــادره از فــاروج‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -5‬ســعید ابراهیمی گزکــوه ش‪.‬م ‪ 0023280670‬تاریــخ تولــد ‪1378/11/29‬‬ ‫صــادره از تهــران پســر متوفــی‪ .‬متوفــی بغیــر از نامبــردگان فــوق ورثــه دیگــری نــدارد و اینــک‬ ‫بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‪ ،‬درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کــس اعتراضــی دارد و بــه وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی مربوطــه صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف بخش افتاب‬ ‫م الف ‪221‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم افســانه غفــاری شماره شناســنامه ‪ 3330569360‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900334‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان هوشــنگ غفــاری بــه شماره شناســنامه ‪ 1984‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1398/07/03‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فانــوس‬ ‫دارابــی فرزنــد ضیــا بــه ش ش ‪ 3360156862‬همســر متوفــی ‪ -2‬ویــدا غفــاری فرزنــد هوشــنگ‬ ‫بــه ش ش ‪ 3340088683‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬افســانه غفــاری فرزنــد هوشــنگ بــه ش ش‬ ‫‪ 3330569360‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬نادیــا غفــاری فرزنــد هوشــنگ بــه ش ش ‪3341260080‬‬ ‫فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حســام قنبــری راد شماره شناســنامه ‪ 3330294663‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900441‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان علی احمــد قنبــری راد بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 16129‬در تاریــخ ‪ 1399/03/19‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬فاطمــه گــودزی فرزنــد غالم علــی بــه ش ش ‪ 6919‬همســر متوفــی ‪ -2‬حســین قنبــری راد‬ ‫فرزنــد علی احمــد بــه ش ش ‪ 1688‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬حســن قنبــری راد فرزنــد علی احمــد‬ ‫بــه ش ش ‪ 0322669189‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬حســام قنبــری راد فرزنــد علی احمــد بــه ش ش‬ ‫‪ 3330294663‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان‬ ‫باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم زلیخــا راه نــورد بــه شماره شناســنامه ‪ 213‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900428‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان گوهــر رشــیدی بــه شماره شناســنامه ‪ 40‬در تاریــخ ‪82/10/24‬‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬زلیخــا راه نــورد فرزنــد‬ ‫داود بــه ش ش ‪ 213‬صــادره از حمیــل فرزنــد متوفــی ‪ -2‬راضیــه راه نــورد فرزنــد داود بــه ش ش‬ ‫‪ 211‬صــادره از حمیــل فرزنــد متوفــی ‪ -3‬نجادعلــی راه نــورد فرزنــد داود بــه ش ش ‪ 253‬صــادره‬ ‫از حمیــل فرزنــد متوفــی ‪ -4‬کرمعلــی راه نــورد فرزنــد داود بــه ش ش ‪ 210‬صــادره از حمیــل‬ ‫فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ســجاد صیفــوری بــه شماره شناســنامه ‪ 3330548339‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900445‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان رحمت الــه صیفــوری بــه شماره شناســنامه ‪85‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1399/02/15‬اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬عشــرت قاســمی رضا فرزنــد علی محمــد بــه ش ش ‪ 75‬همســر متوفــی ‪ -2‬فاطمــه صیفــوری‬ ‫فرزنــد رحمت الــه بــه ش ش ‪ 2080‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ســیاوش صیفــوری فرزنــد رحمت الــه بــه‬ ‫ش ش ‪ 414‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ســجاد صیفــوری فرزنــد رحمت الــه بــه ش ش ‪3330548339‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ســیامک صیفــوری فرزنــد رحمت الــه بــه ش ش ‪ 61‬فرزنــد متوفــی ‪-6‬‬ ‫فرانــک صیفــوری فرزنــد رحمت الــه بــه ش ش ‪ 167‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم گوهــر رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 907‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900449‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان علی محمــد رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 400‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1376/06/17‬اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬عصمــت‬ ‫پریان فصیــح فرزنــد محمــد بــه ش ش ‪ 317‬همســر متوفــی ‪ -2‬مرواریــد رســتمی فرزنــد‬ ‫علی محمــد بــه ش ش ‪ 909‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬خــاور رســتمی فرزنــد علی محمــد بــه ش ش‬ ‫‪ 908‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬کافیــه رســتمی فرزنــد علی محمــد بــه ش ش ‪ 1308‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -5‬نــازار رســتمی فرزنــد علی محمــد بــه ش ش ‪ 906‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬هاجــر رســتمی فرزنــد‬ ‫علی محمــد بــه ش ش ‪ 15‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬زیبــا رســتمی فرزنــد علی محمــد بــه ش ش ‪105‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -8‬گوهــر رســتمی فرزنــد علی محمــد بــه ش ش ‪ 907‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم زینــب گندمــکار شماره شناســنامه ‪ 3330257784‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900431‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان علی یــاور گندمــکار بــه شماره شناســنامه ‪ 1405‬در‬ ‫تاریــخ ‪1396/08/10‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فتح الــه‬ ‫گندمــکار فرزنــد علی یــاور بــه ش ش ‪ 188‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬قدرت الــه گندمــکار فرزنــد‬ ‫علی یــاور بــه ش ش ‪ 15719‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬نصرت الــه گندمــکار فرزنــد علی یــاور بــه ش ش‬ ‫‪ 15720‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬اســام گندمــکار فرزنــد علی یــاور بــه ش ش ‪ 12‬فرزنــد متوفــی ‪-5‬‬ ‫بهیــه گندمــکار فرزنــد علی یــاور بــه ش ش ‪ 921‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬گلســتان گندمــکار فرزنــد‬ ‫علی یــاور بــه ش ش ‪ 13‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬نصــرت گندمــکار فرزنــد علی یــاور بــه ش ش ‪190‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -8‬فرنــگ خســروی فرزنــد علی میــر بــه ش ش ‪ 929‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای شــاهین رضایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 138‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900401‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان غــام رضایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 164‬در تاریــخ ‪1385/02/24‬‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬شــکوفه رضایــی‬ ‫فرزنــد غــام ش ش ‪ 3341593918‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬مجتبــی رضایــی فرزنــد غــام ش ش‬ ‫‪ 3340066876‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬غالمحســین رضایــی فرزنــد غــام ش ش ‪ 9084‬فرزنــد متوفی‬ ‫‪ -4‬افشــین رضایــی فرزنــد غــام ش ش ‪ 11532‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬شــاهین رضایــی فرزنــد غــام‬ ‫بــه ش ش ‪ 138‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬شــبنم رضایــی فرزنــد غــام بــه ش ش ‪ 3341626931‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -7‬کبــری رضایــی فرزنــد غــام بــه ش ش ‪ 9083‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬صغــری رضایــی‬ ‫فرزنــد غــام بــه ش ش ‪ 10158‬فرزنــد متوفــی ‪ -9‬فرشــته رضایــی فرزنــد غــام ش ش ‪1834‬‬ ‫فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای همایــون فرهادیــان شماره شناســنامه ‪ 6567‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900458‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان مــراد فرهادیــان بــه شماره شناســنامه ‪ 453‬در تاریــخ ‪1387/10/19‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬همایــون فرهادیــان فرزنــد مــراد‬ ‫بــه ش ش ‪ 6567‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -2‬مهــرداد فرهادیــان فرزنــد‬ ‫مــراد بــه ش ش ‪ 149‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -3‬میثــم فرهادیــان فرزنــد‬ ‫مــراد بــه ش ش ‪ 399‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -4‬میتــرا فرهادیــان فرزنــد‬ ‫مــراد بــه ش ش ‪ 242‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -5‬مریــم فرهادیــان فرزنــد‬ ‫مــراد بــه ش ش ‪ 2078‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -6‬بهیــه فرهادیــان فرزنــد‬ ‫مــراد بــه ش ش ‪ 143‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -7‬افســانه فرهادیــان فرزنــد‬ ‫مــراد بــه ش ش ‪ 103‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -8‬حیــران شــریفی فرزنــد‬ ‫علی جــان بــه ش ش ‪ 627‬صــادره از بــدره ای همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای صداقــت علی محمــدی شماره شناســنامه ‪ 243‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900346‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان علی محمــد علی محمــدی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 375‬در تاریــخ ‪ 1391/03/16‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬جیــران خانــم شــفیعی فرزنــد علی میــر بــه ش ش ‪ 475‬همســر متوفــی ‪ -2‬صداقــت‬ ‫علی محمــدی فرزنــد علی محمــد بــه ش ش ‪ 243‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬جمشــید علی محمــدی‬ ‫فرزنــد علی محمــد بــه ش ش ‪ 471‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ابراهیــم علی محمــدی فرزنــد علی محمــد‬ ‫بــه ش ش ‪ 1163‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬شــهربانو علی محمــدی فرزنــد علی محمــد بــه ش ش ‪244‬‬ ‫فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند ســبز خــودرو ســواری پــژو ار دی ای ‪ 1600‬بــه رنــگ یشــمی روغنــی مــدل ‪ 1384‬بــا‬ ‫شــماره پــاک ‪354 -29‬ب‪ 18‬و شــماره موتــور ‪ 11784087092‬و شــماره شاســی ‪13489332‬‬ ‫بــه نــام عســگر همتــی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای عبــاس امینــی برابــر وکالتنامــه شــماره ‪ 12778‬مــورخ ‪ 1399/3/29‬دفتــر ‪ 184‬کــرج از طــرف مالــک خانــم فلــورا صادقــی ضمــن تســلیم دو بــرگ استشــهادیه تصدیــق شــده‬ ‫اعــام نمــوده اســت کــه ســند مالکیــت المثنــی ششــدانگ یکدســتگاه اپارتمــان مســکونی واقــع در طبقــه چهــارم قطعــه نهــم تفکیکــی بشــماره پــاک ‪ 5676‬فرعــی از ‪ 151‬اصلــی‬ ‫بمســاحت ‪ 71/78‬مترمربــع کــه ســند مالکیــت بنــام متقاضــی بشــماره ســند ‪ 269813‬و دفتــر الکترونیکــی بشــماره ‪ 139820331009027664‬بعلــت ســهل انگاری مفقــود گردیــده‬ ‫اســت لــذا تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت‪ .‬لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی بــه مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت در یــک نوبــت اگهــی می شــود‬ ‫تــا چنانچــه کســی مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود و یــا انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مذکــور باشــد از تاریــخ ایــن اگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را ضمــن‬ ‫ارائــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم تــا وفــق مقــررات عمــل گــردد‪ .‬بدیهــی اســت چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی واصــل نشــود و یــا درصــورت اعتــراض اصــل‬ ‫ســند ارائــه نگــردد‪ ،‬ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪/99/120‬ف‬ ‫عباسعلی شوش پاشا‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک کرج‬ ‫گواهی حصر وراثت‬ ‫اقــای مهــدی مســیبی بــه کــد ملــی ‪ 0036668508‬بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی بــه کالســه‬ ‫‪ 99-1-132‬از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان خانــم ملــوک وهمــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 70025‬و کــد ملــی ‪ 3870695943‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1397/1/17‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم‬ ‫منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬احمــد مســیبی ش‪.‬م ‪ 3873837617‬تاریــخ تولــد ‪ 1335/7/10‬صــادره از‬ ‫همــدان پســر متوفــی ‪ -2‬مهــدی مســیبی ش‪.‬م ‪ 0036668508‬تاریــخ تولــد ‪ 1339/9/1‬صــادره‬ ‫از تهــران پســر متوفــی ‪ -3‬ناصــر مســیبی ش‪.‬م ‪ 0051508540‬تاریــخ تولــد ‪ 1342/2/10‬صادره‬ ‫از تهــران پســر متوفــی‪ .‬متوفــی بغیــر از نامبــردگان فــوق ورثــه دیگــری نــدارد و اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی‪ ،‬درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس‬ ‫اعتراضــی دارد و بــه وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی مربوطــه صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف بخش افتاب‬ ‫م الف ‪223‬‬ ‫گواهی حصر وراثت‬ ‫خانــم مهنــاز امجــدی بــه کــد ملــی ‪ 1601569807‬بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی بــه کالســه‬ ‫‪ 99/1/130‬از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان ایــرج رســولی بــه شــماره شناســنامه ‪ 801‬و کــد ملــی ‪ 1551923289‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1399/1/10‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم‬ ‫منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬مهنــاز امجــدی کــد ملــی ‪ 1601569807‬تاریــخ تولــد ‪1352/10/2‬‬ ‫صــادره از مراغــه همســر متوفــی ‪ -2‬مســلم رســولی ‪ 1590219643‬تاریــخ تولــد ‪1372/10/17‬‬ ‫صــادره از مراغــه پســر متوفــی ‪ -3‬علــی رســولی ‪ 1540186040‬تاریــخ تولــد ‪ 1370/6/1‬صــادره‬ ‫از تهــران پســر متوفــی ‪ -4‬افشــین رســولی ‪ 0025988360‬تاریــخ تولــد ‪ 1385/7/26‬صــادره‬ ‫از تهــران پســر متوفــی‪ .‬متوفــی بغیــر از نامبــردگان فــوق ورثــه دیگــری نــدارد و اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی‪ ،‬درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس‬ ‫اعتراضــی دارد و بــه وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی مربوطــه صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف بخش افتاب‬ ‫م الف ‪235‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای معیــن میرزایــی شماره شناســنامه ‪ 3330280425‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900028‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان خیــدان میرزایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 455‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 1398/12/22‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬زیبــا‬ ‫پویان فــر فرزنــد صیدمحمــد بــه ش ش ‪ 425‬صــادره از اســام ابــاد غــرب همســر متوفــی ‪-2‬‬ ‫معیــن میرزایــی فرزنــد خیــدان بــه ش ش ‪ 3330280425‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -3‬میثــم میرزایــی فرزنــد خیــدان بــه ش ش ‪ 5684‬صــادره از اســام ابادغــرب فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -4‬پوریــا میرزایــی فرزنــد خیــدان بــه ش ش ‪ 3330352108‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ســمیرا میرزایــی فرزنــد خیــدان بــه ش ش ‪ 3330016078‬صــادره از‬ ‫اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -6‬خدابــس غالمــی فرزنــد عبــاس بــه ش ش ‪3341459669‬‬ ‫صــادره از اســام ابــاد غــرب مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از‬ ‫متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم افســانه غفــاری شماره شناســنامه ‪ 3330569360‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9900344‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان فانــوس دارابــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3360156862‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1398/12/13‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ویــدا غفــاری فرزنــد‬ ‫هوشــنگ بــه ش ش ‪ 3340088683‬فرزنــد متوفــی ‪ -2‬افســانه غفــاری فرزنــد هوشــنگ بــه ش ش‬ ‫‪ 3330569360‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬نادیــا غفــاری فرزنــد هوشــنگ بــه ش ش ‪3341260080‬‬ ‫فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫خ��دا را ش��اکریم تقدی��ر چن��ان رق��م خ��ورد ک��ه از هیاه��وی ش��هر ره��ا ش��دیم و ق��دم ب��ر کوهس��تان گذاش��تیم‪ .‬اس��تان کرمانش��اه و به وی��ژه ش��هر کرمانش��اه از پتانس��یل بس��یار خوبی‬ ‫برــای کوهن�وـردی و ســنگ نوردی برخ��وردار اسـ�ت‪ .‬از دیربــاز کرمانشــاه جایگــاه خاصـ�ی در ســطح کشــور داشــته و اکنــون خوش��حالیم بـ�ا باش�گـاهی اشــنا شدــیم کـ�ه به جرئـ�ت‬ ‫وام دار شایسته ای سـ�ت برــای ورزش کوهن�وـردی شــهر و استــان مان‪ .‬باشگــاه «پویـ�ا کوــه» کرمانشــاه به همـ�ت چند نفـ�ر از بچه هــای کوهس�تـان‪ ،‬تاســیس شـ�د‪ .‬بـ�ا مدیریـ�ت پویـ�ا‬ ‫ازادنی پ��ور؛ مرب��ی دلس��وز و ب��ا درایت��ی ب��اال‪ ،‬ک��ه جوان��ی خ��ود را ص��رف ب��ر ای��ن گه��ر پر مه��ر گذاش��ت‪ .‬در بخ��ش فن��ی از اس��تاد عزی��ز بهن��ام حس��ینی ک��ه س��ال ها در ای��ن ورزش‬ ‫دلس��وزانه زحم��ت کش��یدند به��ره ب��رده اس��ت‪ .‬در بخ��ش ب��رف و ی��خ باش��گاه‪ ،‬مرب��ی ب��رف و ی��خ‪ ،‬جن��اب مجتب��ی فیاض بخ��ش عزی��ز‪ ،‬جوان��ی مهرب��ان ک��ه ب��ا عش��ق دلس��وزانه زحمت‬ ‫صعوده��ای زمســتانه ب��ر دوش ای��ن مرب��ی بـ�وده و سپاس�گـزاریم از ارش لطف اله��ی؛ مسـ�ئول بخ��ش کوه پیمای��ی‪ ،‬ک��ه ب��ا ت�لاش خسـ�تگی ناپذیر خـ�ود‪ ،‬عش��ق م��ا را ب��ه ک��وه دو چنـ�دان‬ ‫کرــده اسـ�ت‪ .‬و در بخـ�ش ســنگ نوردی باشگــاه از اشکــان کاویانـ�ی سپاس��گزاریم کـ�ه دریچـ�ه دنیـ�ا ســنگ نوردی را برــای مـ�ا بــاز کرــده‪ .‬و مـ�ا مفتخریـ�م بـ�ه چنیـ�ن گروهــی‪ ،‬کـ�ه‬ ‫دلس��وزانه بـ�ا نــام باشگــاه «پویـ�ا کوــه» کرمانشــاه برــای ورزش شــهر و استــان مان تــاش می کننـ�د‪.‬‬ ‫بانک‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬تیر ‪ - 1399‬شماره ‪2010‬‬ ‫دولت باید همرا ه بانک مسکن در تسهیالت دهی باشد‬ ‫رئیــس کمیســیون عمــران مجلــس بااشــاره به وظایــف‬ ‫بانــک مســکن بــرای ســاماندهی وضعیــت بــازار گفــت‪:‬‬ ‫«دولــت بایــد بــا حمایــت از بانــک مســکن ارائــه‬ ‫تســهیالت ارزان را تقویــت کنــد»‪ .‬محمدرضــا رضایــی‪،‬‬ ‫بااشــاره به وضعیــت بــازار مســکن‪ ،‬گفــت‪« :‬بــازار‬ ‫مســکن درگیــر حبــاب قیمتــی شــده و بــه زودی‬ ‫بــا تدابیــر اندیشیده شــده به ســمت ســاماندهی‬ ‫نرخ هــا هدایــت خواهــد شــد»‪ .‬وی‪ ،‬در پاســخ بــه‬ ‫ایــن ســوال کــه بانــک مســکن در وضعیــت فعلــی‬ ‫بــازار چــه نقشــی داشــته اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬خوشــبختانه‬ ‫بانــک مســکن در حــوزه ســاماندهی وضعیــت بــازار‬ ‫نهایــت تعامــل را بــا دولــت و حتــی مجلــس داشــته؛‬ ‫امــا موضــوع مهمــی کــه بایــد مدنظــر قــرار بگیــرد‬ ‫این اس ـت که دولــت بایــد بــا ارائــه یارانــه ایــن بانــک‬ ‫را در گســترش دامنــه فعالیت هــای خــود همراهــی‬ ‫کنــد»‪ .‬ایــن نماینــده مــردم در مجلــس یازدهــم‪،‬‬ ‫بابیان اینکــه انتظــار کاهــش نــرخ ســود تســهیالت‬ ‫مســکن زمانــی منطقی ســت کــه دولــت حامــی ایــن‬ ‫بانــک در ارائــه وام هــای ارزان باشــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«دولــت بایــد مجوزهــای الزم بــرای افزایــش ســرمایه‬ ‫و اقداماتــی ازاین دســت را دراختیــار بانــک مســکن‬ ‫قــرار دهــد تــا ســاماندهی بــازار دچــار وقفــه نشــود»‪.‬‬ ‫وی باتاکیدبراینکــه اقدامــی کــه ازســوی بانــک مســکن‬ ‫می توانــد بــه ســاماندهی وضعیــت بــازار مســکن‬ ‫کمــک کنــد شناســایی انبوه ســازان و حمایــت جــدی‬ ‫از ان ها ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬انتظــار مــی رود همســو بــا‬ ‫افزایــش حمایت هــای مالــی دولــت از بانــک مســکن‬ ‫در مســیر تســهیالت دهی بیشــتر ایــن بانــک نیــز بــه‬ ‫اغاز مرحله اول تسهیالت به کسب وکارهای اسیب دیده از کرونا در بانک ملت‬ ‫اهلیت ســنجی انبوه ســازان پرداختــه و به این ترتیــب‬ ‫ساخت وســاز در کشــور را رونــق ببخشــد»‪.‬‬ ‫ادامه فروش ویژه فروشگاه های ایران مال‬ ‫با طرح «اینده داران» بانک اینده‬ ‫درراســتای اجــرای طــرح خریــد اعتبــاری‬ ‫«اینــده داران»‪ ،‬بازهــم فروشــگاه های دیگــری از‬ ‫مجمــوع مراکــز فــروش فعــال در بــازار بــزرگ ایران‬ ‫فــروش ویــژه و مشــارکت خــود در ایــن طــرح را‬ ‫اعــام کردنــد‪ .‬ایــن فروشــگاه ها نیــز دارای نشــان‬ ‫طــرح «اینــده داران» می شــوند؛ بدین ترتیــب‪،‬‬ ‫دامنــه انتخــاب مشــتریان محتــرم بــرای اســتفاده‬ ‫از تولیــدات باکیفیــت و بهره منــدی از مزایــای ایــن‬ ‫کمک به اقشار اسیب دیده از کرونا‬ ‫با حمایت بانک ملی ایران‬ ‫کارکنــان اداره امــور شــعب اســتان همــدان بانــک درراســتای عمــل بــه منویــات‬ ‫مقــام معظــم رهبــری و همدلــی بــا هم وطنــان‪ ،‬اقشــار ضعیــف و اســیب دیدگان‬ ‫ناشــی از شــیوع ویــروس کرونــا همپــای ســایر همــکاران در سراســر کشــور بــه‬ ‫پویــش «کمــک مومنانــه» پیوســتند‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی بانــک ملــی‬ ‫ایــران؛ براین اســاس ‪ 011‬بســته معیشــتی بــا همیــاری همــکاران ایــن اداره‬ ‫امــور تهیــه و تحویــل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) اســتان و یــک مرکــز‬ ‫خیریــه شــد‪ .‬بســته های معیشــتی و اقــام موردنیــاز خانــوار هــر کــدام بــه ارزش‬ ‫دو میلیون ریــال و شــامل برنــج‪ ،‬روغــن‪ ،‬مــرغ و ‪ ...‬اســت کــه در میــان خانوارهــای‬ ‫کم درامــد‪ ،‬بی بضاعــت و بــد سرپرســت توزیع شــده اســت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بانــک ملــت بــا هــدف حمایــت از فعالیت هــای‬ ‫اقتصــادی و حفــظ اشــتغال در کشــور‪ ،‬براســاس‬ ‫دســتورالعمل های بانــک مرکــزی بــه کســب وکارهای‬ ‫اســیب دیده از کرونــا تســهیالت دوســاله بــا نــرخ‬ ‫‪۲۱‬درصــد اعطــاء می کنــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫بانــک ملــت؛ ایــن تســهیالت بــه اشــخاص حقیقــی‬ ‫و حقوقــی صاحــب کســب وکار دارای مجــوز کســب‬ ‫و تولیــد در رســته های معین شــده ازســوی‬ ‫هیئت وزیــران و کارگــروه مقابلــه بــا پیامدهــای‬ ‫ناشــی از کرونــا پرداخــت می شــود‪ .‬براین اســاس در‬ ‫مرحلــه نخســت‪ ،‬واحدهــای کسـب وکاری کــه درقالــب‬ ‫کارفرمایــی یــا خویش فرمایــی دارای لیســت بیمــه‬ ‫بــوده و در ســال گذشــته و هم اکنــون فعــال بــوده‬ ‫و هســتند و پــس از شــیوع کرونــا در کشــور (ابتــدای‬ ‫اســفند ‪ )۸۹‬تعدیــل نیــرو نداشــته اند‪ ،‬جهــت پرداخــت‬ ‫دســتمزد نیــروی کار و تامیــن بخشــی از هزینه هــای‬ ‫عملیاتــی خــود‪ ،‬تســهیالت دریافــت می کننــد‪ .‬مبلــغ‬ ‫ایــن تســهیالت بــرای واحدهــای کس ـب وکار ب ـه ازای‬ ‫هــر شــاغل ‪ ۲۱‬میلیون تومــان‪ ،‬بــرای رســته هایی کــه‬ ‫براســاس مصوبــه ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونــا تعطیــل‬ ‫شــده اند بــه ازای هــر شــاغل ‪۶۱‬میلیون تومــان و‬ ‫بــرای راننــدگان مســافری درون و برون شــهری‬ ‫شــش میلیون تومان اســت‪ .‬مــدت بازپرداخــت ایــن‬ ‫تســهیالت ‪۴۲‬مــاه و شــروع بازپرداخــت اقســاط از‬ ‫ابتــدای مهرمــاه ‪ ۹۹‬اســت و صاحبــان کسـب وکارهای‬ ‫مشخص شــده‪ ،‬بــرای بهره منــدی از ایــن تســهیالت‬ ‫بایــد در ســامانه کارا (متعلــق بــه وزارت تعــاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفــاه اجتماعــی) بــه نشــانی ‪ ri.vog.slcm.arak‬ثبت نــام‬ ‫کننــد و فراینــد تشــکیل پرونــده و معرفــی بــه بانــک‬ ‫از مســیر ایــن ســامانه فراهــم می شــود‪.‬‬ ‫تقدیر معاون وزیر اقتصاد از بانک پارسیان‬ ‫طــرح‪ ،‬گســترده تر خواهــد شــد‪ .‬مشــتریان محتــرم‬ ‫بانــک اینــده کــه دارای یکــی از انــواع ســپرده های‬ ‫قرض الحســنه (جــاری و پس انــداز)‪ ،‬ســپرده های‬ ‫بلندمــدت شــتاب و اینده ســاز و صندوق هــای‬ ‫ســرمایه گذاری هســتند‪ ،‬می تواننــد بــا رجــوع بــه‬ ‫شــعب بانــک اینــده و ســامانه پیشــخوان مجــازی‬ ‫‪ ri.sulpba‬براســاس موجــودی حســاب انتخابــی‬ ‫خــود از مزایــای ایــن طــرح‪ ،‬بهره منــد شــوند‪.‬‬ ‫معــاون امــور بانکــی‪ ،‬بیمــه و شــرکت های دولتــی وزارت‬ ‫امــور اقتصــادی و دارایــی از همــکاری بانــک پارســیان‬ ‫در پذیره نویســی واحدهــای صنــدوق "واســطه گری‬ ‫مالــی یکــم" تقدیــر کــرد‪ .‬عبــاس معمارنــژاد در متــن‬ ‫لــوح تقدیــری کــه خطــاب بــه مســعود پشــم چی‬ ‫(معــاون فناوری هــای نویــن مالــی و اطالعاتــی) بــوده‪،‬‬ ‫همــکاری بانــک پارســیان ازطریــق درگاه هــای حضــوری‬ ‫و غیرحضــوری در ایــن پذیره نویســی را عالوه بــر‬ ‫مشــارکت احــاد مــردم‪ ،‬عمق دهــی بــه بــازار ســرمایه‬ ‫و تحقــق هــدف اولیــه ایجــاد ایــن صنــدوق کــه همانــا‬ ‫مردمی کــردن اقتصــاد بــوده عنــوان کــرد‪ .‬در اجــرای‬ ‫جــزء (‪ )۲‬بنــد (الــف) تبصــره (‪ )2‬قانــون بودجــه‬ ‫ســال ‪ ۹۹۳۱‬کل کشــور و مصوبــات هیئت وزیــران‬ ‫دراین زمینــه‪ ،‬وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی بــه‬ ‫نمایندگــی از دولــت جمهــوری اســامی ایــران ازطریــق‬ ‫پذیره نویســی‪ ،‬باقی مانــده ســهام خــود در بانک هــای‬ ‫ملــت‪ ،‬تجــارت و صــادرات ایــران و بیمه هــای البــرز و‬ ‫اتکایــی امیــن را واگــذار کــرد‪.‬‬ ‫مشوق های صادراتی؛ محرکی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات‬ ‫مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات ایــران‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«مشــوق های صادراتــی محرکــی بــرای بازگشــت ارز حاصــل‬ ‫از صــادرات خواهــد بــود»‪ .‬علــی صالح ابــادی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه شــرایط کشــور و کاهــش قیمــت و صــادرات‬ ‫نفــت‪ ،‬ارز کشــور بایــد از محــل صــادرات غیرنفتــی تامیــن‬ ‫شــود و از جملــه ضروری تریــن اقدامــات در کشــور اســت‬ ‫کــه صادرکننــدگان نیــز بایــد دراین زمینــه کمــک کننــد‬ ‫تــا بــا بازگشــت ارز خــود بــه کشــور‪ ،‬ارز موردنیــاز کشــور‬ ‫بــرای واردات از ایــن محــل تامیــن شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬حــال‬ ‫تعهداتــی کــه صادرکننــدگان دارنــد بایــد بخشــی به صــورت‬ ‫اســکناس‪ ،‬بخشــی به صــورت حوالــه در ســامانه نیمــا و‬ ‫مابقــی به عنــوان واردات در مقابــل صــادرات باشــد و جزئیــات‬ ‫هر یــک ازســوی بانــک مرکــزی در بخشــنامه ها اعــام‬ ‫شــده اســت‪ .‬به نظــر مــن ضــرورت ایــن اقــدام واضــح اســت‬ ‫و بــدون هیــچ بحثــی بایــد ارزهــای حاصــل از صــادرات بــه‬ ‫چرخــه تجــاری کشــور بازگــردد»‪ .‬مدیرعامــل بانــک توســعه‬ ‫صــادرات ایــران‪ ،‬درادامــه تاکیــد کــرد‪« :‬اگــر ارز حاصــل از‬ ‫صــادرات غیرنفتــی بــه کشــور بازگــردد مــا هیــچ مشــکلی‬ ‫درزمینــه تامیــن ارز بــرای واردات نداریــم»‪ .‬به گفتــه وی‪ ،‬در‬ ‫شــرایط فعلــی صــادرات بســیار اهمیــت دارد و بانــک توســعه‬ ‫صــادرات نیــز بســته های مختلفــی را بــرای صادرکننــدگان‬ ‫درنظــر گرفتــه‪ ،‬امــا به نظــر مــن بایــد مشــوق ها در کشــور‬ ‫اجرایــی شــود تــا بــا رونــق صــادرات‪ ،‬ارز حاصــل از ان نیــز بــه‬ ‫کشــور بازگــردد‪ .‬صالح ابــادی دربــاره ایــن مشــوق ها توضیــح‬ ‫داد‪« :‬تخفیفــات نــرخ بانکــی می توانــد از جملــه مشــوق های‬ ‫خوبــی بــرای صادرکننــدگان باشــد کــه در بانــک توســعه‬ ‫صــادرات ایــران نیــز ایــن تســهیالت از منابــع صندوق توســعه‬ ‫ملــی بــا نــرخ ‪۱۱‬درصــد اعطــاء می شــود‪ .‬همچنیــن در‬ ‫ضمانت نامه هــا و ‪ ...‬نیــز بایــد تخفیف هایــی درنظــر گرفتــه‬ ‫شــود‪ .‬درزمینــه گمــرک و عــوارض درنظر گرفته شــده بــرای‬ ‫صــادرات نیــز بانــک مرکــزی و وزارت اقتصــاد می تواننــد‬ ‫اقداماتــی انجــام دهنــد تــا صادرکننــدگان بــرای بازگشــت ارز‬ ‫خــود بیش ازپیــش ترغیــب شــوند»‪.‬‬ ‫ویتامین ‪ D‬چیست‬ ‫و به چه دردی می خورد؟‬ ‫ویتامین دی یک ویتامین محلول در چربی ست که به طور طبیعی در تعداد محدودی از غذاها وجود‬ ‫دارد و به عنوان مکمل غذایی قابل دسترس است‪ .‬همچنین زمانی که اشع ه ماورای بنفش خورشید به‬ ‫پوست می تابد و سنتز ویتامین دی رخ می دهد‪ ،‬در درون بدن تولید می شود‪ .‬ویتامین دی حاصل از‬ ‫نور خورشید‪ ،‬غذا و مکمل ازنظر زیستی بی جان است و برای فعال شدن به دو واکنش شیمیایی نیاز‬ ‫دارد‪ .‬ویتامین دی باعث جذب بهتر کلسیم در معده می ­شود و سرم کلسیم و تمرکز فسفات را به اندازه‬ ‫کافی تعدیل می کند تا کانی زایی استخوان به صورت طبیعی اتفاق بیفتد و از بروز تتانی در اثر کمبود‬ ‫کلسیم جلوگیری شود‪ .‬همچنین برای رشد استخوان و بازسازی ان توسط سلول های استخوان ساز و‬ ‫استخوان شکن‪ ،‬به ویتامین دی نیاز داریم‪ .‬اگر ویتامین دی کافی در بدن دریافت نشود‪ ،‬استخوان ها‬ ‫الغر‪ ،‬شکننده و بدشکل می شود‪ .‬میزان کافی ویتامین دی مانع از بروز نرمی استخوان در کودکان و‬ ‫استئوماالسی در بزرگساالن می شود‪ .‬ویتامین دی در کنار کلسیم به جلوگیری از بروز پوکی استخوان‬ ‫در افراد مسن نیز کمک می کند‪ .‬ویتامین دی وظایف دیگری نیز در بدن ایفا می کند که از جمله می توان‬ ‫به تنظیم رشد سلول ها‪ ،‬سیستم عصبی‪-‬عضالنی و ایمنی و کاهش التهاب اشاره کرد‪ .‬ویتامین دی‬ ‫وظیفه ­ی تنظیم ژن هایی را برعهده دارد که کارشان هدایت پروتئین هایی ست که عمل تکثیر‪ ،‬تفکیک و‬ ‫اپوپتوز سلول ها را برعهده دارند‪ .‬بسیاری از سلول ها گیرنده ویتامین دی هستند‪ .‬ارزش منابع ویتامین‬ ‫دی و سایر مواد مغذی در مرجع مصرف مواد غذایی (‪ )IRD‬امده است‪ .‬این سیستم توسط هیئت‬ ‫خوراک و تغذیه (‪ )BNF‬در موسسه پزشکی اکادمی ملی (که قبال تحت عنوان اکادمی ملی علوم‬ ‫شناخته می شد) راه اندازی شده است‪ .‬اصطالح ‪ IRD‬به مجموعه ارزش منابعی که از ان برای برنامه ریزی‬ ‫و ارزیابی مصرف مواد غذایی افراد سالم استفاده می ­شود‪ ،‬اطالق می شود‪ .‬این ارزش ها‪ ،‬که طبق سن و‬ ‫جنسیت متغیر است‪ ،‬شامل موارد زیر می شود‪ :‬رژیم غذایی پیشنهادی (‪ :)ADR‬میانگین میزان مصرف‬ ‫روزانه که تقریبا برای برطرف کردن نیاز تمام افراد سالم (‪79-89‬درصد) کافی ست؛ اغلب از این روش‬ ‫برای برنامه ریزی رژیم غذایی افراد استفاده می شود‪.‬‬ ‫مصرف کافی (‪ :)IA‬در این روش مصرف مواد غذایی به منظور اطمینان از کافی بودن مواد مغذی صورت‬ ‫می گیرد؛ زمانی که نتوان از ‪ ADR‬استفاده کرد این روش را به کار می گیریم‪.‬‬ ‫میانگین تخمینی نیاز (‪ :)RAE‬میانگین میزان مصرف روزانه برای تامین نیازهای ‪05‬درصد از افراد سالم‬ ‫تخمین زده می­ شود؛ معموال از این روش برای ارزیابی مصرف مواد غذایی گروهی از افراد و برنامه­ ریزی‬ ‫یک رژیم غذایی سرشار از مواد مغذی برای ان ها استفاده می شود؛ همچنین برای ارزیابی میزان مصرف‬ ‫مواد مغذی توسط افراد هم می­ توان از ان استفاده کرد‪.‬‬ ‫حد باالی دریافت (‪ :)LU‬باالترین میزان مصرف روزانه که احتمال بروز تاثیرات مخرب در سالمتی افراد‬ ‫در ان بعید است‪.‬‬ ‫هیئت خوراک و تغذیه‪ ،‬رژیم غذایی پیشنهادی در مصرف ویتامین دی را که برای حفظ سالمت‬ ‫استخوان و متابولیزم طبیعی کلسیم در افراد سالم کافی است‪ ،‬ارائه داده است‪ .‬اگرچه ممکن است نور‬ ‫خورشید برای برخی از افراد اصلی ترین منبع دریافت ویتامین دی باشد‪ ،‬پیشنهاد دریافت ویتامین دی‬ ‫براساس حداقل میزان قرار گرفتن در معرض خورشید تنظیم شده است‪.‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حســن بهرامــی دارای شناســنامه ‪ 5959897474‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫بایگانــی ‪ 9900163‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن‬ ‫توضیــح داده شــادروان زیبــا قنبری ونــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 595581329‬در تاریــخ‬ ‫‪ 1386/12/9‬در اقامتــگاه دایمــی خــود درگذشــته ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪:‬‬ ‫‪ -1‬احمــد بهرامــی فرزنــد عبدالکریــم متولــد ‪ 1353/4/1‬بــا کــد ملــی ‪5959897466‬‬ ‫پســر متوفــی ‪ -2‬حســن بهرامــی فرزنــد عبدالکریــم متولــد ‪ 1355/6/1‬بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 5959897474‬پســر متوفــی ‪ -3‬صابــر بهرامــی فرزنــد عبدالکریــم متولــد ‪1347/12/20‬‬ ‫بــا کــد ملــی ‪ 5959661667‬پســر متوفــی و غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد‬ ‫تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر‬ ‫اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه شــورا ارایــه نمایــد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حمیده مرادی‪ ،‬مسئول دفتر شعبه ‪ 1‬شورای حل اختالف ثالث باباجانی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316014001601‬مورخــه ‪ 1398/09/04‬هیــات اول‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه دو تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای حمیــد کهریــزی فرزنــد نــوروز بــه شماره شناســنامه ‪284‬‬ ‫صــادره از کرمانشــاه در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت ‪ 95/03‬مترمربــع در قســمتی‬ ‫از پــاک فرعــی از ‪ 47‬اصلــی واقــع در کرمانشــاه بخــش ‪ 2‬حومــه بــه ادرس کهریــز بــر‬ ‫خیابــان ‪ 45‬متــری جنــب بنــگاه قائــم خریــداری مع الواســطه از زارع صاحــب نســبق‬ ‫اقــای مهــدی کهریــزی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/04/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/03/25 :‬‬ ‫فرهاد نوری‪ ،‬اداره ثبت اسناد و امالک کرمانشاه‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱3‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316009000041‬مــورخ ‪ 99/02/22‬هیــات اول موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنقر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم خدیجــه خزائــی‬ ‫فرزنــد حبیب الــه بشماره شناســنامه ‪ 1‬صــادره از ســنقر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان‬ ‫بــه مســاحت ‪ 68/01‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 2221‬اصلــی واقــع در ســنقر‪ -‬شــهرک‬ ‫شــهداء‪ ،‬کوچــه اول ســمت مســجد خریــداری از مالــک رســمی اقــای حــاج عزت الــه حاجیــان و‬ ‫وراث مرحــوم حریــری محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/04/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/03/26 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رییس ثبت اسناد و امالک سنقر‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی شهرســتان بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان‪:‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 13996031700700549‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان تصرفــات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم ســیده فردوس مرتضــوی فرزنــد ســیداحمد بــه شناســنامه‬ ‫‪ 8119‬و شــماره ملــی ‪ 1861709277‬صــادره از بهبهــان نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان‬ ‫بــه مســاحت ‪ 175/81‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 5817/8‬اصلــی واقــع در بخــش یــک بهبهــان‬ ‫خریــداری شــده از مالــک رســمی ارش تــوال کــه ذیــل دفتــر ‪ 122‬و صفحــه ‪ 362‬محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید عرض حــال ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/04/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/03/27 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/50‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316014001973‬و مورخــه ‪ 1398/10/23‬هیــات دوم موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‬ ‫شــرکت صنایــع کاشــی بیســتون ســهامی خــاص بــه شناســه ‪ 10660078134‬در ششــدانگ‬ ‫زمیــن محصــور مشــتمل بــر تصفیه خانــه و سنگ شــکن بــه مســاحت ‪ 52283/35‬مترمربــع در‬ ‫قســمتی از ‪ 4‬مکــرر اصلــی واقــع در کرمانشــاه بخــش ‪ 2‬حومــه بــه ادرس کیلومتــر ‪ 14‬جــاده‬ ‫کرمانشــاه‪ -‬همــدان شــرکت صنایــع کاشــی بیســتون خریــداری از مالــک رســمی بــا ارائــه ســند‬ ‫مالکیــت مشــاعی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/04/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/03/25 :‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک کرمانشاه‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانــب حکمعلــی طاهــری مالــک مقــدار دویســت ســهم مشــاع از یکصــد و بیســت‬ ‫هــزار ســهم مشــاع از صــد و ســیزده ســهم یکدانــگ مشــاع از ششــدانگ مزرعــه عالئیــن‬ ‫پــاک ‪ 204‬اصلــی پــاک ثبتــی ‪ 571855‬واقــع در قریــه بــه نشــانی جــاده نظامــی‪ ،‬بلــوار‬ ‫امــام حســین(ع)‪ ،‬انتهــای بلــوار‪ ،‬ســمت چــپ موضــوع ســند مالکیــت شــماره ‪923594‬‬ ‫صــادره بــه تاریــخ ‪ 89/12/15‬متقاضــی تعییــن بســتر و حریــم رودخانــه‪ /‬مســیل‪ /‬نهــر در‬ ‫داخــل و مجــاورت پــاک ثبتــی فوق الذکــر می باشــم و حســب اعــام امــور اب شــهرری‬ ‫براســاس ضوابــط و مقــررات جــاری تعییــن بســتر و حریــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه‬ ‫مالکیــن مشــاعی در امــور اب و تکمیــل پرونــده می باشــد‪ .‬لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی‬ ‫تقاضــا می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از‬ ‫مــدت انتشــار اگهــی بــه امــور منابــع اب شــهرری بــه نشــانی میــدان شــهرری‪ ،‬ابتــدای‬ ‫جــاده قــم‪ ،‬خیابــان شــهیدبغدادی‪ ،‬نبــش کوچــه ازادان‪ ،‬پــاک ‪ 1‬مراجعــه نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت عــدم مراجعــه مالکیــن مشــاعی ظــرف مــدت مقــرر فــوق مانــع اقدامــات شــرکت‬ ‫اب منطق ـه ای تهــران (امــور اب شــهرری) نبــوده و بســتر و حریــم اعالمــی بــرای کلیــه‬ ‫مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/4/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/4/1 :‬‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانــب منوچهــر ســیری مالــک یکصــد و شــصت و دو هــزار ســهم مشــاع از شــش میلیــون‬ ‫و چهارصــد و هفتــاد و چهــار هــزار و پانصــد و چهــل و هفــت مشــاع پــاک ثبتــی ‪143/1152‬‬ ‫واقــع در قریــه محمودابــاد بــه نشــانی اتوبــان امــام رضــا(ع)‪ ،‬قاســم اباد تهرانچــی‪ ،‬نبــش‬ ‫چهــارراه گلخانــه‪ ،‬خ امــام خمینــی‪ ،‬ابتــدای جــاده محمودابــاد‪ ،‬روبــروی کارخانــه گــچ‪ ،‬پ ‪3‬‬ ‫موضــوع ســند مالکیــت شــماره ‪ 964712‬صــادره بــه تاریــخ ‪ 98/12/14‬متقاضــی تعییــن بســتر‬ ‫و حریــم رودخانــه‪ /‬مســیل‪ /‬نهــر در داخــل و مجــاورت پــاک ثبتــی فوق الذکــر می باشــم و‬ ‫حســب اعــام امــور اب شــهرری براســاس ضوابــط و مقــررات جــاری تعییــن بســتر و حریــم‬ ‫منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی در امــور اب و تکمیــل پرونــده می باشــد‪ .‬لــذا از‬ ‫کلیــه مالکیــن مشــاعی تقاضــا می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف‬ ‫مــدت ‪ 10‬روز از مــدت انتشــار اگهــی بــه امــور منابــع اب شــهرری بــه نشــانی میــدان شــهرری‪،‬‬ ‫ابتــدای جــاده قــم‪ ،‬خیابــان شــهیدبغدادی‪ ،‬نبــش کوچــه ازادان‪ ،‬پــاک ‪ 1‬مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت عــدم مراجعــه مالکیــن مشــاعی ظــرف مــدت مقــرر فــوق مانــع اقدامــات شــرکت‬ ‫اب منطقـه ای تهــران (امــور اب شــهرری) نبــوده و بســتر و حریــم اعالمــی بــرای کلیــه مالکیــن‬ ‫مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/4/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/4/1 :‬‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانــب علــی جوشــنی مالــک ‪7000‬ســهم مشــاع از ‪ 109/000‬متــر مشــاع پــاک ثبتــی‬ ‫‪ 33/106‬واقــع در قریــه ابراهیم ابــاد (کنارگــرد) بــه نشــانی شــهرری‪ ،‬حس ـن اباد‪ ،‬جــاده‬ ‫قــم‪ ،‬روســتای ابراهیم ابــاد موضــوع ســند مالکیــت شــماره ‪ 24765‬صــادره بــه تاریــخ‬ ‫‪ 1374/3/24‬شــماره ثبــت‪ 50400 :‬متقاضــی تعییــن بســتر و حریــم رودخانــه‪ /‬مســیل‪/‬‬ ‫نهــر در داخــل و مجــاورت پــاک ثبتــی فوق الذکــر می باشــم و حســب اعــام امــور اب‬ ‫شــهرری براســاس ضوابــط و مقــررات جــاری تعییــن بســتر و حریــم منــوط بــه مراجعــه‬ ‫کلیــه مالکیــن مشــاعی در امــور اب و تکمیــل پرونــده می باشــد‪ .‬لــذا از کلیــه مالکیــن‬ ‫مشــاعی تقاضــا می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت ‪10‬‬ ‫روز از مــدت انتشــار اگهــی بــه امــور منابــع اب شــهرری بــه نشــانی میــدان شــهرری‪،‬‬ ‫ابتــدای جــاده قــم‪ ،‬خیابــان شــهیدبغدادی‪ ،‬نبــش کوچــه ازادان‪ ،‬پــاک ‪ 1‬مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت عــدم مراجعــه مالکیــن مشــاعی ظــرف مــدت مقــرر فــوق مانــع اقدامــات‬ ‫شــرکت اب منطقـه ای تهــران (امــور اب شــهرری) نبــوده و بســتر و حریــم اعالمــی بــرای‬ ‫کلیــه مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/4/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/4/1 :‬‬ ‫یادداشت‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬تیر ‪ - 1399‬شماره ‪2010‬‬ ‫داوری در برنامه عصر جدید؛ فاصله واقعیت تا قضاوت‬ ‫علیرضافرجی‬ ‫پــس از الگوبــرداری برنامه ســازان رســانه ملــی از‬ ‫مســابقات شناســایی اســتعدادهای برتــر بــا نــا ِم «عصــر جدیــد»‪ ،‬تحلیلگــران بــا هیاهــوی‬ ‫فــراوان بــه نقــدی بــا عنــوان کپی بــرداری پرداختنــد ولــی طولــی نکشــید تیــم احســان‬ ‫علیخانــی توانســت نظرهــا را جلــب کنــد و ثابــت کنــد می تــوان بــا ایجــاد فرصــت بــرای‬ ‫نوابــغ‪ ،‬دنیــای جدیــدی را بــرای اهــل جــوان ترســیم کــرد‪ .‬عالوه بر اینکــه ایــن برنامــه‬ ‫میــزان فاصلــه تــاش تــا موفقیــت را کاهــش داد‪ ،‬جوانــان و هنرمنــدان را ترغیــب بــه ادامــه‬ ‫حیــات کاری خــود کــرد و باعــث شناســاندن بســیاری از توانمندی هــا شــد‪ .‬نکتــه قابل تامــل‪،‬‬ ‫بهره منــدی از نفــرات برگزیــده ســری اول در بخــش دوم اســت کــه به نوعــی ایــن رخــداد‪،‬‬ ‫زنده نگاه داشــتن اســتعدادها را به دنبــال داشــت‪ .‬بایــد اشــاره کــرد‪ ،‬نخبــگان حاضــر در ایــن‬ ‫برنامــه توانســتند پــس از خودنمایــی؛ هنــر و داشته هایشــان را رونــق دهنــد و همیــن امــر‬ ‫بــه ایجــاد اشــتغال و کارافرینــی منجــر شــد‪ .‬حــال بــا گــذر از نــکات مثبــت و ُحســن برنامــه‬ ‫«عصــر جدیــد» کــه به صــورت اجمالــی بــه ان پرداختــه شــد‪ ،‬ضعــف مشــهود داوری در‬ ‫بخش هــای مختلــف‪ ،‬رنجــش شــرکت کنندگان و بیننــدگان را به همــراه داشــت کــه نمونــه‬ ‫بــارز ان می تــوان ســلیقه ای عمل کــردن ســید بشــیر حســینی در برخــی قضاوت هــا را نــام‬ ‫بــرد‪ .‬نــگاه مغرضانــه و دور از انتظــار در برابــر اجراهــای بی نظیــر شــرکت کنندگان کــه بــه‬ ‫ضربــدر قرمــز منتــج می شــد‪ ،‬شــک و شــوکه را در اذهــان پدیــدار می کــرد کــه همیــن امــر‬ ‫واکنــش همــکاران ســید بشــیر را به دنبــال داشــت کــه در مقابــل دیــدگان بــه بحث وجــدل‬ ‫بــا یکدیگــر می نشســتند‪ .‬جالــب اینکــه ایــن داور بعــد از کارشناســی اجرا توســط متخصصان‪،‬‬ ‫بازهــم از ایــده و رای خــود کوتــاه نیامــده کــه چنیــن رخــدادی اصــول و قواعــد را بــا چالــش‬ ‫مواجــه ســاخته اســت‪ .‬از دیــد نگارنــده شــاید بی تجربگــی‪ ،‬عــدم ایجــاد ارتبــاط نگرشــی بــا‬ ‫شــرکت کننده‪ ،‬بدســلیقگی در نــوع ارتبــاط عاطفــی‪ ،‬حــس یکه تــازی‪ ،‬خودرای بــودن و‬ ‫ده هــا نکتــه دیگــر را در ذهــن تداعــی کنــد کــه اگــر چنیــن باشــد می تــوان ان را خــاف‬ ‫منویــات یــک قاضــی نــام بــرد و در غیراین صــورت تنهــا نــگاه شــخصی و شــخصیتی بهتریــن‬ ‫جایگزیــن بــرای ایــن قضــاوت خواهــد بــود‪ .‬بشــیر حســینی گویــا ایجــاد چالــش درکنــار‬ ‫بهره منــدی از فرصــت مناظــره بــرای باالبــردن ســطح هوشــی خــود و مقابلــه در برابــر نقدهــا‬ ‫درجهــت ایجــاد ازمون وخطــا را یکــی از فرصت هــای مقتضــی در ایــن برنامــه برشــمرده‬ ‫کــه ایــن امــر بــه ضــرر برخــی شــرکت کنندگان انجامیــده اســت‪ .‬در کــوران پخــش عصــر‬ ‫جدیــد به وضــوح مشــاهده شــد تعــدادی از اســتعدادهای درخشــان ایــن مرزوبــوم در بــازی‬ ‫بــا کلمــات و تئوری هــای ناصحیــح ایــن داور کم تجربــه‪ ،‬قافیــه را باختــه و بــا ســردرگمی بــه‬ ‫حالجــی راه پرپیچ وخــم پیـش رو پرداخته انــد کــه اگــر مســیر بــرای چنیــن جوانانــی ناهمــوار‬ ‫شــود ممکــن اســت اینــده ای را بــا مخاطــره همــراه ســازد‪ .‬امیدواریــم از ایــن قبیــل برنامه هــا‬ ‫از این پــس از نخبــگان قضــاوت بهــره بــرده تــا تنهــا عدالــت جــای قســاوت را پــر کنــد‪...‬‬ ‫خراسان رضوی‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫در منطقه عملیاتی خانگیران سرخس صورت گرفت؛‬ ‫ارتقای کیفی خدمات اورژانسی با بهره برداری‬ ‫از مرکز جدید اورژانس صنعت نفت و گاز‬ ‫خبر‬ ‫استاندار مازندران در بازدید از کارخانه کمپوست تنکابن‪:‬‬ ‫حل معضل پسماند‬ ‫برای دولت یک اولویت است‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اســتاندار مازنــدران در بازدیــد از کارخانــه‬ ‫کمپوســت شهرســتان تنکابــن بابیان اینکــه‬ ‫نــگاه رئیس جمهــوری‪ ،‬دولــت و دســتگاه ها و‬ ‫ســازمان های مســئول این اســت که معضــل‬ ‫زبالــه و پســماند در اســتان های شــمالی یک بــار‬ ‫بــرای همیشــه حــل یــا بخــش اعظم مشــکالت ان‬ ‫برطــرف شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬از اولویت هــا و تاکیــدات‬ ‫شــخص رئیس جمهــوری در اغاز بــه کار همــه‬ ‫اســتانداران‪ ،‬مدیریــت پســماند و نــگاه ویــژه بــه‬ ‫حــل ایــن مشــکل اســت»‪ .‬احمــد حســین زادگان‬ ‫در حاشــیه ایــن بازدیــد بااشــاره به اینکه دولــت‬ ‫بــر حــل مشــکل زبالــه اســتان های شــمالی‬ ‫تاکیــد دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬ســال گذشــته در قیــاس بــا‬ ‫ســال های قبــل از ان علی رغــم مضایــق اعتبــاری‪،‬‬ ‫به دلیــل نــگاه دولــت‪ ،‬بیش تریــن اعتبــار را بــرای‬ ‫ایــن حــوزه اخــذ کردیــم»‪ .‬وی ایجــاد نهضــت‬ ‫فرهنگــی در جامعــه و اگاه ســازی مــردم در تولیــد‬ ‫زبالــه کمتــر را یــک ضــرورت و اقــدام مهــم خوانــد‬ ‫و افــزود‪« :‬دراین راســتا‪ ،‬در حــوزه مدیریــت شــهری‬ ‫و روســتایی ضــرورت دارد تا اقدامات الزم و درســت‬ ‫نســبت بــه تفکیــک زبالــه صورت گیــرد تا بــا تولید‬ ‫کمتــر زبالــه ازنظــر وزن و حجــم روبـه رو باشــیم»‪.‬‬ ‫حســین زادگان بااشــاره به اینکه در حــوزه مدیریــت‬ ‫پســماند‪ ،‬مازنــدران را بــه نُــه منطقــه تقســیم‬ ‫کردیــم‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬باتوجه به میــزان زبالــه در‬ ‫دو شهرســتان عباس ابــاد و تنکابــن و تــوان ایــن‬ ‫کارخانــه و نحــوه اجــرای مطلــوب طرح کمپوســت‬ ‫در ایــن نقطــه اعــم از تفکیــک‪ ،‬تبدیــل و حــل‬ ‫معضــل شــیرابه تــا مــدت معینــی در اینجــا بــه‬ ‫مشــکل برنخواهیــم خــورد»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه‬ ‫رهبــری معظــم انقــاب بــر حــل معضــل زبالــه‬ ‫تاکیــد دارنــد و ازســوی دفتــر معظم لــه اعتبــارات‬ ‫خوبــی بــرای زباله ســوز نوشــهر و کارخانــه‬ ‫کمپوســت تنکابــن اختصــاص یافته اســت‪ ،‬یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬ســازمان پســماند اســتان کــه مجــوز ان‬ ‫اخــذ شــده اســت از اوایــل هفتــه اینــده بــا یــک‬ ‫مدیریــت واحــد اعتبــاری و برنامــه ای اغاز بــه کار‬ ‫خواهــد کــرد»‪ .‬اســتاندار بابیان اینکــه ســه نیــروگاه‬ ‫زباله ســوز در شهرســتان های نوشــهر‪ ،‬ســاری و‬ ‫رشــت بــرای شــمال کشــور درحــال احداث اســت‪،‬‬ ‫اعــام کــرد‪« :‬کار نیــروگاه زباله ســوز نوشــهر بــه‬ ‫پایــان رســیده و تــا هفتــه اینــده بــه بهره بــرداری‬ ‫می رســد و زباله ســوز ســاری نیــز ‪50‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی داشــته و انشــاءاهلل تــا پایــان‬ ‫امســال بــه بهره بــرداری می رســد»‪ .‬حســین زادگان‬ ‫بابیان اینکــه کارهــای خوبــی در دولــت تدبیــر و‬ ‫امیــد در حــوزه مدیریــت پســماند صــورت گرفتــه‬ ‫و شــخص وزیــر کشــور پیگیــر مســئله هســتند و‬ ‫ســازمان های مســئول پــای کار امده انــد و مشــکل‬ ‫قانونــی ان حــل شــده اســت‪ ،‬ابــراز داشــت‪« :‬ســال‬ ‫گذشــته مصــوب شــد کــه از درصــد قابل توجهــی‬ ‫از عوارضــی کــه از تولیــد کاالهــای اینــده اخــذ‬ ‫می شــود صــرف مدیریت پســماند در اســتان شــود‬ ‫و وزارت صمــت نیــز بــا ایــن مســئله موافقــت کرده‬ ‫اســت»‪ .‬اســتاندار بابیان اینکــه ســال گذشــته در‬ ‫قیــاس بــا ســال های قبــل از ان علی رغــم مضایــق‬ ‫اعتبــاری‪ ،‬به دلیــل نــگاه دولــت‪ ،‬بیش تریــن اعتبــار‬ ‫را بــرای ایــن حــوزه اخــذ کردیــم‪ ،‬یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«رقــم دیگــری هــم پیش بینــی شــده اســت کــه‬ ‫درصــورت جــذب‪ ،‬کمــک شــایان توجهی بــه حــل‬ ‫معضــل پســماند در اســتان می کنــد»‪ .‬مقــام عالــی‬ ‫دولــت در مازنــدران کــه بــرای حضــور در جلســه‬ ‫شــورای اداری اســتان بــه غــرب مازنــدران ســفر‬ ‫کــرد‪ ،‬از کارخانــه کمپوســت تنکابــن بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار مازنــدران همچنیــن پیــش از شــرکت در‬ ‫جلســه شــورای اداری اســتان از پــروژه تفریحــی و‬ ‫اســکله دریایــی البــرز کالرابــاد بازدیــد کــرد‪.‬‬ ‫معاون وزیر نفت در امور گاز بیان کرد؛‬ ‫استفاده از راهکارهای نوین برای تحقق شعار سال جاری‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫با حضــور رئیــس بهداشــت و درمــان شــمال شــرق صنعــت نفــت و مدیــر هماهنگــی و نظارت‬ ‫بــر تولیــد شــرکت ملــی گاز ایــران‪ ،‬مجهزتریــن مرکــز اورژانس صنعــت نفــت و گاز در منطقه‬ ‫عملیاتــی خانگیــران ســرخس بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬رئیــس طب صنعتــی مرکــز خانگیران‬ ‫گفــت‪« :‬باتوجه بــه عملیاتی بــودن منطقــه گازی خانگیــران و خطــرات ناشــی متعــدد از قبیل‬ ‫گاززدگــی‪ ،‬اتــش‪ ،‬انفجــار و ســقوط به لحــاظ اشــتغال به کار حــدود چهار هزار نفــر در دو‬ ‫مجموعــه بــزرگ شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمی نژاد و شــرکت بهره بــرداری نفــت‬ ‫و گاز شــرق‪ ،‬می طلبیــد کــه یــک مرکــز اورژانــس بــزرگ و مجهــز بــه کارکنــان صنعــت‬ ‫نفــت و گاز خدمات رســانی کنــد»‪ .‬ســید رضــا هاشــمی بابیان اینکــه احــداث ایــن مرکــز‬ ‫اورژانــس یــک و ســال نیــم به طــول انجامیــد‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن مرکــز در فضایــی به مســاحت‬ ‫‪ 330‬متر مربــع احــداث شــده و دارای ‪ 16‬تخــت بیمارســتانی و بخش هــای ســوختگی‪ ،‬احیــاء‬ ‫مصدومیــن‪ ،‬نــوار قلــب‪ ،‬اتــاق پزشــک‪ ،‬پذیــرش و پرســنلی و انبــار اســت»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«تمــام تجهیــزات پزشــکی مســتقر در مرکــز اورژانــس خانگیــران برابــر بــا ضوابــط اســتاندارد‬ ‫وزارت بهداشــت و درمــان خریــداری شــده اســت»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬در حال حاضر ســاختمان‬ ‫جدیــد اورژانــس دارای ‪ 16‬تخــت اســت و قابل افزایــش تــا ‪ 20‬تخــت بیمارستانی ســت»‪.‬‬ ‫هاشــمی خاطر نشــان کــرد‪« :‬ایــن مرکــز زیرنظــر ســازمان بهداشــت و درمــان وزارت نفــت بــا‬ ‫هــدف خدمت رســانی بــه تالشــگران خــط مقــدم تولیــد انــرژی در منطقــه شــمال و شــمال‬ ‫شــرق کشــور راه انــدازی شــده اســت»‪.‬‬ ‫نمایش جعبۀ فوالدی کلید ضریح مطهر‬ ‫در گنجینه تاریخ حرم موزه استان قدس رضوی‬ ‫مســئول گنجینــه «تاریــخ حــرم» مــوزه‬ ‫مرکــزی اســتان قــدس رضــوی از نمایــش‬ ‫جعبــۀ فــوالدی ظــرف کلیــد ضریــح‬ ‫مطهــر رضــوی متعلــق بــه قــرن نهــم‬ ‫هجــری قمــری در ایــن گنجینــه خبــر داد‪.‬‬ ‫علیرضــا افتخــاری در خصــوص پیشــینه این‬ ‫ظــرف تصریــح کــرد‪« :‬ایــن ظــرف‪ ،‬جعبــۀ‬ ‫فــوالدی ظریفی ســت کــه ابتــدا قلمــدان‬ ‫بــوده و بعدهــا در ســال ‪ 1119‬هجــری‬ ‫قمــری به علــت ارزش هنــری واالیِ ان‪،‬‬ ‫بــه دســتور شاه ســلطان حســین صفــوی‬ ‫به عنــوان ظــرف کلیــد ضریــح مطهــر‬ ‫حضــرت رضــا(ع) تعییــن شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی اضافــه کــرد‪« :‬بدنه هــا و د ِر ظــرف‪،‬‬ ‫ـبک بســیار ظریــف اســت و درون شــبکه ها‪،‬‬ ‫مزیّــن بــه نقش هــای ترنجــی و قلمدانــی مشـ ّ‬ ‫گل وبرگ هــای ریــز اســلیمی و اشــعاری در ســتایش قلــم بــا نهایــت دقــت و ظرافــت خلــق‬ ‫شــده اســت»‪ .‬افتخــاری بــه خالــق ایــن اثــر هنــری اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬محمدکاظــم‪،‬‬ ‫ســازندۀ ایــن اثــر گران بهــا و کم نظیــر‪ ،‬نــام خــود را در یکــی از ترنج هــا‪ ،‬رقــم زده اســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬تاریــخ و نحــوه اهــدا و نــام جعبــه‪ ،‬در فاصلــۀ ترنج هــا و قلمدانی هــا بــا خــط‬ ‫نســتعلیق خــوش بــا نهایــت ظرافــت کوفته گــری شــده اســت»‪ .‬وی همچنیــن اعــام کــرد‪:‬‬ ‫«حــدود ‪ 40‬عــدد قفــل و کلیــد به کارگرفته شــده در حــرم مطهــر رضــوی در دوره هــای‬ ‫مختلــف تاریخــی کــه از ان جملــه قفــل طــا و قفــل مگسی ســت‪ ،‬در گنجینــۀ تاریــخ حــرم‬ ‫رضــوی بــه نمایــش درامــده اســت»‪ .‬گفتنی ســت؛ کــه در گنجینــۀ «تاریــخ حــرم» مــوزه‬ ‫اســتان قــدس واقــع در صحــن کوثــر حــرم مطهــر رضــوی اثــاری بــه نمایــش درامده کــه در‬ ‫گذشــته در حــرم مطهــر مورداســتفاده قــرار می گرفتــه اســت یــا بــه نحــوی بــا حــرم ارتبــاط‬ ‫دارد کــه ضریح هــای مطهــر‪ ،‬محراب هــای زرین فــام‪ ،‬وســایل روشــنایی‪ ،‬زیارت نامه هــای‬ ‫فــوالدی‪ ،‬درهــای ورودی و جــاروی پــر طــاووس بــا دســتۀ مرواریددوزی شــده برخــی از ایــن‬ ‫اثــار اســت‪.‬‬ ‫معــاون وزیــر نفــت در امــور گاز گفــت‪« :‬عملکــرد‬ ‫بســیار خــوب و روشــن مجموعــه بــزرگ مجتمــع‬ ‫گاز پــارس جنوبــی موجبــات رضایت منــدی‬ ‫وزیــر نفــت را فراهــم کــرده و وی همــواره از ایــن‬ ‫مجموعــه بــه نیکــی یــاد می کنــد»‪ .‬معــاون وزیــر‬ ‫و مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران در نشســت‬ ‫مشــترک هیئت مدیــره شــرکت ملــی گاز ایــران‬ ‫و هیئت مدیــره مجتمــع گاز پــارس جنوبــی کــه‬ ‫به صــورت ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬از زحمات و خدمات ارزشــمند و ســتودنی‬ ‫مدیرعامــل‪ ،‬متخصصــان و کارکنــان مجتمــع گاز‬ ‫پــارس جنوبــی تشــکر و قدردانــی می کنــم کــه بــا‬ ‫اخــاق و منــش خــوب ســازمانی موجبــات رشــد و‬ ‫شــکوفایی صنعــت گاز کشــور را فراهــم کرده انــد»‪.‬‬ ‫حســن منتظرتربتــی درادامــه با اشــاره به‬ ‫موفقیت هــای عظیــم مجتمــع‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬ایــن موفقیت هــای بــزرگ موجــب شــده‬ ‫وزیــر نفــت‪ ،‬بــا نگاهــی مثبــت و قــوت قلــب بــه‬ ‫مجتمــع گاز پــارس جنوبــی بنگــرد و در جلســات‬ ‫مهــم کــه درمــورد پــارس جنوبــی برگزار می شــود‪،‬‬ ‫استاندار گلستان بیان کرد؛‬ ‫مخابرات منطقه گلستان؛ جزو دستگاه های خوش نام استان‬ ‫سینا غریب‬ ‫در دیــدار مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان بــا‬ ‫اســتاندار اســتان درخصــوص راهکارهــای توســعه‬ ‫هرچه بیشــتر ارتباطــات مخابراتــی در اســتان بحث‬ ‫و تبادل نظــر شــد‪ .‬در دیــدار غالمعلــی شــهمرادی‬ ‫(مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان) بــا دکتــر‬ ‫هــادی حق شــناس (اســتاندار اســتان) کــه در‬ ‫دفتــر اســتاندار برگــزار شــد‪ ،‬راهکارهــای الزم برای‬ ‫توســعه هرچه بیشــتر مخابــرات در اســتان بررســی‬ ‫و مقــرر شــد حمایت هــای الزم دراین خصــوص‬ ‫ازســوی اســتانداری گلســتان صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار گلســتان بااشــاره به اینکه مخابــرات‬ ‫منطقــه گلســتان از دســتگاه های خوش نــام‬ ‫اســتان اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا فعالیت هــای انجام شــده‬ ‫ ســال اخیر می تــوان مخابــرات را از‬ ‫در چند‬ ‫ِ‬ ‫دســتگاه های خدمت رســان موفــق و خوش نــام‬ ‫دانســت و بایــد ایــن مســئله تــداوم یابــد و مــردم‬ ‫از بهتریــن امکانــات و خدمــات مخابراتــی بهره منــد‬ ‫شــوند»‪ .‬وی مخابــرات را مبنای توســعه زیرســاخت‬ ‫اســتان دانســت و اشــاره کــرد‪« :‬بــرای توســعه و‬ ‫پیشــرفت اســتان می بایســت زیرســاخت های‬ ‫ارتباطــی مناســب فراهــم باشــد کــه ایــن امــر‬ ‫درحال حاضــر مشــهود بــوده و امیدواریــم بــا‬ ‫همــکاری تمامــی ســازمان ها علی الخصــوص‬ ‫فرمانداری هــا کیفیــت زیرســاخت ارتباطــی‬ ‫اســتان بیشــتر و بیشــتر شــود»‪ .‬همچنیــن‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی (مدیــر مخابــرات منطقــه‬ ‫گلســتان) کــه به اتفــاق معــاون و تنــی چنــد از‬ ‫مدیــران مخابــرات در ایــن دیــدار حضور داشــتند‬ ‫از اقدامــات انجام شــده ســخن گفــت و افــزود‪:‬‬ ‫«هم اکنــون فیبررســانی بــه نقــاط زیــادی از‬ ‫اســتان در مرحلــه اجراســت کــه موجــب تامیــن‬ ‫ارتباطــات مخابراتــی باکیفیــت در مناطقــی از‬ ‫اســتان به ویــژه روســتاها خواهــد شــد»‪ .‬مهندس‬ ‫شــهمرادی درادامــه بااشــاره به معضــل ســرقت‬ ‫تجهیــزات و کابل هــای مخابراتــی گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫مســئله تاثیــرات مخربــی دررونــد خدمت رســانی‬ ‫باکیفیــت ایجــاد کــرده اســت و موجــب اختــال‬ ‫در ارائــه خدمــات و ارتباطــات پایــدار مخابراتــی‬ ‫بــه مــردم اســتان شــده اســت کــه امیدواریــم‬ ‫بــا حمایــت اســتانداری و دســتگاه های قضائــی‬ ‫و انتظامــی بتوانیــم ان را کنتــرل کــرده تــا از‬ ‫خســارت های پی درپــی جلوگیــری و فراینــد‬ ‫خدمت رســانی در اســرع وقــت بــه مشــتریان‬ ‫صــورت گرفتــه و اختــال در ارتباطــات‬ ‫مخابراتــی بــه حداقــل کاهــش یابــد»‪ .‬در ایــن‬ ‫دیــدار اســتاندار گلســتان به صــورت تلفنــی بــه‬ ‫تعــدادی از مدیــران اســتان درجهــت همــکاری‬ ‫بــا مخابــرات و رفــع مشــکالت به خصــوص‬ ‫در اجــرای فــاز ‪ ۸‬دســتوراتی را صــادر کــرد و‬ ‫حمایــت همه جانبــه خــود را از ایــن پــروژه مهــم‬ ‫و اســتراتژیک اعــام کــرد‪.‬‬ ‫ســارا نــوری‪ /‬نشســت فرمانــدار رباط کریــم بــا خبرنــگاران و اصحــاب رســانه و باحضــور‬ ‫شــهردار رباط کریــم‪ ،‬رئیــس شــورای شــهر رباط کریــم و رئیــس فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫شهرســتان برگــزار شــد‪ .‬نظــام ملکشــاهی بــا تبریــک دهــه کرامــت و روز دختــر از‬ ‫حضــور صمیمانــه خبرنــگاران تقدیــر و تشــکر کــرد و گفــت‪« :‬رســانه ها رکــن چهــارم‬ ‫دموکراســی در هــر جامع ـه ای هســتند‪ .‬خداونــد در کالم اهلل مجیــد دو بــار بــه «نــون‬ ‫و قلــم» ســوگند می خــورد‪ .‬عم ـ ًا فضــای مجــازی تبدیــل بــه فضــای حقیقــی شــده‬ ‫اســت و چــه در حــوزه مکتــوب و چــه در حــوزه فضــای مجــازی شــاهد نشــر اخبــار‬ ‫در کم تریــن زمــان ممکــن هســتیم کــه ایــن کمــال قدردانــی را دارد»‪ .‬فرمانــدار‬ ‫رباط کریــم بابیان اینکــه افتخــار می کنــد کــه در جمــع خبرنــگاران پرتــاش حضــور‬ ‫می یابــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬زینــب اگــر نبــود کربــا در کربــا می مانــد و اگــر خبرنــگاران‬ ‫نبودنــد مســئوالن نمی توانســتند خدمــات ارزشــمند جمهــوری اســامی را بــه مــردم‬ ‫معرفــی کننــد و باتوجه بــه زحماتــی کــه خبرنــگاران می کشــند‪ ،‬مشــکالت مطروحــه‬ ‫توســط خبرنــگاران بــه مســئولین ذی ربــط ارجــاع داده می شــود و مطالبــه رســانه ها‬ ‫به هیچ وجــه بــدون پیگیــری نمی مانــد»‪ .‬ملکشــاهی با عنوان اینکــه رعایــت و حفــظ‬ ‫کرامــت اســامی اصــل اساســی فعالیــت ماســت از اصحــاب رســانه خواســت بــه پروژه ها‬ ‫و فعالیــت ادارات نظــارت کننــد و مطمئــن باشــند کــه بــا جدیــت ایــن مســائل ازســوی‬ ‫فرمانــداری پیگیــری می شــود‪.‬‬ ‫اختصاص تسهیالت ‪۵۰‬میلیون تومانی‬ ‫به دانشگاه علمی‪،‬کاربردی سمنان‬ ‫رضــا تبیانیــان‪ /‬محمدحســین امیــد‬ ‫(رئیس دانشــگاه جامــع علمی‪،‬کاربردی)‬ ‫در دیــدار بــا هیئــت موســس مرکــز‬ ‫علمی‪،‬کاربــردی کلــران‪ ،‬از اختصــاص‬ ‫تســهیالت ‪ 50‬میلیون تومانــی بــرای‬ ‫راه انــدازی مراکــز نــواوری خبــر داد‪.‬‬ ‫رئیــس دانشــگاه جامــع علمی‪،‬کاربــردی‬ ‫در ابتــدای ایــن نشســت ضمــن تشــکر‬ ‫از رئیــس واحــد اســتانی ســمنان و‬ ‫دسـت اندرکاران مرکــز علمــی کاربــردی‬ ‫کلــران‪ ،‬گفــت‪« :‬عــدم پرداختــن بــه کارافرینــی و اشــتغال زایی یکــی از افت هــای مراکــز‬ ‫علمی‪،‬کاربــردی در کشــور اســت‪ .‬از زمــان شــکل گیری ایــن دانشــگاه بالغ بــر یک هــزار و‬ ‫‪ 50‬مرکــز جهــت توســعه کیفــی ایجــاد شــد کــه به علــت غیر همگن بــودن در فعالیــت و‬ ‫رشــته‪ ،‬تعــدادی از مراکــز حــذف شــدند»‪ .‬وی درادامه بیان کــرد‪« :‬مرکــز علمی‪،‬کاربردی‬ ‫کلــران درراســتای سیاسـت های دانشــگاه جامــع علمی‪،‬کاربــردی عمــل کــرده اســت و‬ ‫قــرار نبــوده و نیســت تامین کننــده منابــع مالــی شــرکت باشــد و دراین راســتا افتــی کــه‬ ‫برخــی مراکــز علمی‪،‬کاربــردی بــا ان مواجه هســتند را نــدارد»‪ .‬محمدحســین امید بیان‬ ‫کــرد‪« :‬بــا وجــود شــورای گســترش می تــوان یــک رشــته مرتبــط بــا فعالیــت مربــوط‬ ‫بــه ایــن صنعــت تعریــف و تدویــن کــرد و ایــن دانشــگاه تنهــا دانشگاهی ســت کــه در‬ ‫عــرض شـش ماه می توانــد رشــته تعریــف و بــه مرحلــه اجــرا دراورد؛ بنابرایــن‪ ،‬توصیــه‬ ‫می شــود در زمینه هــای مرتبــط بــا ایــن صنعــت رشــته تعریــف شــود»‪ .‬رئیــس دانشــگاه‬ ‫جامــع علمی‪،‬کاربــردی از اختصــاص تســهیالت ‪ 50‬میلیون تومانــی جهــت ایجــاد مراکــز‬ ‫نــواوری خبــر داد و گفــت‪« :‬ایــن تســهیالت جهــت تجهیــز و اداره محصوالتــی کــه ارائــه‬ ‫می دهنــد اســت‪ .‬مراکــز نــواوری کــه مقدمــه مراکــز رشــد هســتند خــود می تواننــد بــا‬ ‫افــراد شــاغل در شــرکت‪ ،‬مدرســین‪ ،‬دانشــجویان و ‪ ...‬شــرکتی ایجــاد کننــد تــا با حمایت‬ ‫و امــوزش جهــت مدیریــت کس ـب وکار بــرای شــرکت ها گام بردارنــد»‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت گلستان بیان کرد؛‬ ‫توجه به ارتقای سالمت بیمه شدگان؛‬ ‫هدف مهم سازمان بیمه سالمت ایران‬ ‫ســینا غریــب‪ /‬مدیــرکل بیمــه‬ ‫ســامت گلســتان در جلســه‬ ‫هم اندیشــی اجــرای طــرح مشــوق های‬ ‫بیم ـه ای کــه باحضــور اعضــای کمیتــه‬ ‫کشــوری هماهنگــی طــرح مذکــور و‬ ‫گروهــی از مدیــران و دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی تشــکیل شــد‪ ،‬اعــام کــرد کــه‬ ‫باتوجه بــه بســتر مناســب و تعامــات‬ ‫فی مابیــن بیمــه ســامت و دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گلســتان‪ ،‬ایــن اســتان‬ ‫به عنــوان اســتان پایلــوت در اجــرای ایــن طــرح مشــترک در کشــور انتخــاب شــده‬ ‫اســت‪ .‬دکتــر مهــرداد کمانگــری افــزود‪« :‬مراقبت هــای بهداشــتی اولیــه کارامدتریــن‬ ‫و مقرون به صرفه تریــن روش دســتیابی بــه پوشــش همگانــی ســامت اســت»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬ســازمان بیمــه ســامت به عنــوان نهــاد اصلــی در حــوزه بیم ـه ای‬ ‫و زیرمجموعــه وزارت بهداشــت بایــد از یــک بیمــه درمان محــور بــه یــک بیمــه‬ ‫ســامت محور تغییــر یابــد»‪ .‬مهــرداد کمانگــری تصریــح کــرد‪« :‬در طــی ســال های‬ ‫اخیــر‪ ،‬به دلیــل ســیر صعــودی بیماری هــای غیر واگیــر و هزینه هــای ناشــی از‬ ‫بیماری هایــی فشــارخون‪ ،‬دیابــت‪ ،‬چربــی خــون و همچنیــن اضافـه وزن بــاال در سراســر‬ ‫جهــان‪ ،‬راهکارهــای تشــویقی جهــت اصــاح شــاخص ها و افزایــش ســامت مــردم‪،‬‬ ‫درنظــر گرفتــه شــده اســت»‪ .‬درادامــه مدیــرکل بیمــه ســامت گلســتان اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«بــا ارتقــای ســطح ســامت بیمه شــدگان و افزایــش ســواد ســامت مــردم‪ ،‬می توانیــم‬ ‫درراســتای افزایــش بهــره وری منابــع مالــی نظــام ســامت و مدیریــت هزینــه خدمــات‬ ‫ســامت گامــی مثبــت برداریــم»‪.‬‬ ‫دستبند پلیس رامهرمز بر دستان سارق کیف قاپ‬ ‫ن خبر داد؛‬ ‫مدیر عامل شرکت اب منطقه ای گیال ‬ ‫کاهش مشکالت تامین اب کشاورزی نسبت به سا ل گذشته‬ ‫اجرای ‪ 240‬کیلومتر شبکه جمع اوری فاضالب در مشهد‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫مدیر عامــل شــرکت اب منطقــه ای گیــان‬ ‫با اشــاره به تالش هــای ایــن شــرکت دربــاره‬ ‫مدیریــت ابیــاری ‪ ۲۳۸‬هزار هکتــار از اراضــی‬ ‫شــالیزاری گیــان گفــت‪« :‬از ایــن میــزان‬ ‫معــاون مهندســی و توســعه شــرکت اب و فاضــاب مشــهد با اشــاره به اینکه در ســال گذشــته‬ ‫بیــش از ‪ 112‬شــبکه فاضــاب اجــرا شــد‪ ،‬افــزود‪« :‬در ســال جــاری نیــز طبــق برنامــه‪،‬‬ ‫‪ 131‬کیلومتــر شــبکه جم ـع اوری فاضــاب در شــهر مشــهد مقــدس اجــرا خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫مهنــدس مهــدی حاجی ابــادی گفــت‪« :‬در حال حاضــر افــزون بــر ‪ 79‬درصــد از شــهر مشــهد‬ ‫تحت پوشــش شــبکه جمـع اوری فاضــاب قــرار دارد و از ‪ 112‬کیلومتــر شــبکه فاضــاب اجرا‬ ‫شــده در ســال گذشــته ‪ 105 ،‬کیلومتــر شــبکه های فرعــی و هفت کیلومتــر شــبکه اصلــی‬ ‫اجرایــی شــده اســت»‪ .‬وی بااعالم اینکــه در ســال گذشــته بیــش از ‪ 15‬هــزار ســیفون جدیــد‬ ‫فاضــاب بــرای مشــترکین در شــهر مشــهد نصــب شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬عملیات‬ ‫اجرایــی توســعه شــبکه فاضــاب در ســال جــاری نیــز مطابــق بودجــه پیش بینــی ســال ‪۹۹‬‬ ‫اغــاز شــده؛ و طــی ان ‪ 131‬کیلومتــر شــبکه اصلــی و فرعــی جدیــد فاضــاب در ســال جاری‬ ‫اجــرا خواهــد شــد»‪ .‬معــاون مهندســی و توســعه شــرکت اب و فاضــاب مشــهد بااعالم اینکــه‬ ‫طــی فقــط دوســال بیــش از ‪ 240‬کیلومتــر شــبکه جم ـع اوری فاضــاب اجــرا شــده و بــه‬ ‫بهره بــرداری خواهــد رســید‪ ،‬گفــت‪« :‬در مجمــوع در حال حاضــر بیــش از ‪ 3340‬کیلومتــر‬ ‫شــبکه فاضــاب در مشــهد اجرایــی شــده اســت»‪.‬‬ ‫همــواره اقــای زنگنــه رضایت منــدی کامل خــود را‬ ‫از تالش هــای متخصصــان و کارکنــان مجتمــع گاز‬ ‫پــارس جنوبــی بیــان کــرده اســت»‪ .‬وی به شــرایط‬ ‫کنونــی کشــور اشــاره کــرد و ادامــه داد‪« :‬اکنــون‬ ‫کشــور عزیزمــان در شــرایط ســخت تحریم هــای‬ ‫ظالمانــه قــرار دارد و مــا دراین شــرایط ســخت و‬ ‫محدودیت هــا نبایــد هیچ وقــت متوقــف شــویم و‬ ‫بایــد همیشــه راه حل هــای متفــاوت داشــته باشــیم‬ ‫و بــا دنبال کــردن ان راهکارهــای اساســی‪ ،‬هرگــز‬ ‫اجــازه ندهیــم در حرکــت به ســمت پیشــرفت‬ ‫و برداشــتن گام هــای اساســی درجهــت جهــش‬ ‫تولیــد‪ ،‬توقــف ایجــاد شــود»‪ .‬تربتــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«اکنــون دراین شــرایط مهــم بایــد اگاهانــه و‬ ‫هوشــیارانه به ســمت مدل هــا و روش هــای حــل‬ ‫چالش هــا برویــم»‪ .‬وی درادامــه بــه شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬خوشــبختانه رعایــت‬ ‫نــکات بهداشــتی در مجتمــع گاز پــارس جنوبــی با‬ ‫کمــک واحدهــای ‪ HSE‬به خوبــی صــورت گرفتــه‬ ‫کــه جــای تقدیــر و تشــکر دارد‪ ،‬ضمــن اینکــه ایــن‬ ‫نکتــه فرامــوش نشــود کــه ایــن ویــروس هنــوز هم‬ ‫بســیار خطرناک اســت و بــرای ریشـه کن کردن ان‪،‬‬ ‫رعایــت تمــام نــکات بهداشــتی و دســتورالعمل ها‪،‬‬ ‫الزامــی و ضروری ســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت ملــی‬ ‫گاز ایــران بــه انتصــاب شایســته ایــرج خرمــدل‬ ‫به عنــوان مدیرعامــل ســازمان منطقــه ویــژه‬ ‫اقتصــادی انــرژی پــارس اشــاره کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫«بســیار خوشــحال هســتیم و مایــه افتخــار اســت‬ ‫کــه یکــی از مدیــران ارزشــمند و پرتــاش مجتمع‬ ‫گاز پــارس جنوبــی توانســته ســکان هدایــت‬ ‫ســازمان منطقــه ویــژه را برعهــده بگیــرد و ایــن‬ ‫انتصــاب مهــم و شایســته‪ ،‬نشــان از برنامه ریــزی‬ ‫منســجم و کار تیمی در ســایه همدلــی در مجتمع‬ ‫دارد»‪ .‬مهنــدس تربتــی در همیــن خصــوص‬ ‫ادامــه داد‪« :‬مجتمــع گاز پــارس جنوبــی دارای‬ ‫پتانســیل ها و ظرفیت هــای بســیار باالیی ســت‬ ‫و شــعاع درخشــش ان نه تنهــا در شــرکت ملــی‬ ‫گاز ایــران‪ ،‬بلکــه ایــن درخشــش بــزرگ در تمامــی‬ ‫الیه هــای وزارت نفــت و پــارس جنوبــی تبلــور‬ ‫یافتــه اســت»‪ .‬وی درپایــان‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬نمونــه‬ ‫دیگــری از مدیــران شایســته و توانمنــد مجتمــع‪،‬‬ ‫محمدرضــا جوالیی ســت کــه از بدنــه مجتمــع گاز‬ ‫پــارس جنوبــی کــه نقــش بســیار مهــم و حیاتــی‬ ‫در تولیــد و فــراورش گاز کشــور دارد‪ ،‬رشــد کــرده‬ ‫و اکنــون ایــن مدیــر توانمنــد بــا داشــتن تجــارب‬ ‫بــاال و انجــام کارهــای شایســته در کارنامــه خــود‬ ‫در پــارس جنوبــی‪ ،‬به عنــوان مدیــر دیســپچینگ‬ ‫شــرکت ملــی گاز انتخــاب شــده و ایمــان داریــم با‬ ‫ارتبــاط خوبــی کــه بــا مجتمــع دارد‪ ،‬می توانــد در‬ ‫ایــن بخــش موثــر باشــد و کمک هــای شــایانی بــه‬ ‫شــرکت ملــی گاز کنــد»‪.‬‬ ‫پیگیری مطالبات خبرنگاران در حوزه های مختلف‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫نشســت بررســی مشــکالت دفاتــر سرپرســتی‬ ‫روزنامه هــای سراســری شهرســتان ری باحضــور‬ ‫رئیــس اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی ری‪،‬‬ ‫نماینــده خانــه مطبوعــات و سرپرســتان‬ ‫دفاتــر رســانه ای ری برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی‬ ‫شهرســتان ری؛ ســید حســن صفــوی (رئیــس‬ ‫اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ری)‬ ‫در ابتــدای ایــن نشســت بااشــاره به اهمیــت کار‬ ‫رســانه ها یــاداور شــد‪« :‬رســانه ها در دوران‬ ‫کنونــی بخــش جدایی ناپذیــر از زندگــی مــردم‬ ‫شــده اند و مــردم در دنیــای اطالعاتــی و ارتباطــی‬ ‫‪ ۱۷۲‬هزار هکتــار تحــت شــبکه ابیــاری ســفیدرود‬ ‫و مابقــی اراضــی خــارج از شــبکه و ســنتی‬ ‫ابخــور اســت»‪ .‬وی وضعیــت اب کشــاورزی‬ ‫در اســتان را مطلــوب ارزیابــی و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«در حال حاضــر حجــم ذخیــره ســد ســفیدرود‬ ‫حــدود ‪ ۷۵۰‬میلیون مترمکعــب اســت کــه تــا‬ ‫پایــان فصــل ابیــاری مشــکلی جهــت تامیــن اب‬ ‫کشــاورزی در شــبکه ســفیدرود نخواهیم داشــت»‪.‬‬ ‫وی در خصــوص وضعیــت اب ســد شــهر بیجــار‬ ‫افــزود‪« :‬حجــم مخــزن ایــن ســد در حال حاضــر‬ ‫حــدود ‪ ۸۰‬میلیون متر مکعــب اســت کــه بــا ایــن‬ ‫شــرایط در زمینــه تامیــن اب خــام تصفیه خانــه‬ ‫بــزرگ گیــان نیــز جــای نگرانــی نیســت»‪ .‬خرمی‬ ‫با اشــاره به مشــکالت تامیــن اب شــالیزارهای‬ ‫روســتای چمنســتان املــش‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«در بازدیــد از ایــن منطقــه مشــخص شــد کــه‬ ‫بخشــی از اراضــی به دلیــل از کارافتــاده بــودن‬ ‫پمپــاژ چــاه اب دچــار تنــش شــده بــود کــه بــا‬ ‫همــکاری کشــاورزان باالدســت‪ ،‬تنــش ابــی ایــن‬ ‫مــزارع برطــرف شــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬اب موردنیــاز‬ ‫شــالیزارهای روســتاهای چالکســر و ســه ســار‪ ،‬واقع‬ ‫در بخــش میــرزا کوچــک شهرســتان صومعه ســرا‪،‬‬ ‫از محــل چنــد دریچــه (پریــز)‪ ،‬نهــر ســنتی‬ ‫(ســردهنه) و چاه هــای اب تامیــن می شــود»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬اب گــذاری دریچه هــای ابیــاری‬ ‫چالکســر به طــور منظــم و در شــرایط مناســب‬ ‫درحــال انجــام اســت و ابیــاری اراضــی ســنتی‬ ‫ابخــور‪ ،‬کــه از انهــاری بــا ســردهنه های خاکــی‬ ‫نظیــر ســلیمان نهر انجــام می شــود‪ ،‬به علــت افــت‬ ‫دبــی رودخان ـه ی پلن ـگ ور و تعــدد ســردهنه های‬ ‫باالدســتی در روســتاهای مســجدپیش‪ ،‬تطـف رود‪،‬‬ ‫سه ســار و غیــره نیــز در دوره هــای ابیــاریِ‬ ‫طوالنی تــر از حــد معمــول به انجــام می رســد»‪.‬‬ ‫بررسی مشکالت دفاتر سرپرستی جراید شهرستان ری‬ ‫امــروز‪ ،‬بخــش عظیمــی از فرهنــگ‪ ،‬ارزش هــا و‬ ‫هنجارهــای جامعــه خــود و دیگــر جوامــع را از‬ ‫رســانه ها دریافــت می کننــد»‪ .‬وی بااشــاره به‬ ‫دشــواری های کار رســانه های مکتــوب اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬اغلــب مــردم‪ ،‬خاطــرات رســانه ای خــود‬ ‫از جملــه پیــروزی انقــاب را بــا جرایــد بــه یــاد‬ ‫می اورنــد و برخــاف اخبــار منتشرشــده در‬ ‫فضــای مجــازی‪ ،‬مطالــب جرایــد قابل اســتناد‬ ‫بــرای نس ـل های اینــده خواهــد بــود»‪ .‬درادامــه‬ ‫رضــا فغانــی (نماینــده خانــه مطبوعــات در‬ ‫شهرســتان ری) در ســخنانی بااشــاره به حضــور‬ ‫فعــال خبرنــگاران به ویــژه در حــوزه رســانه های‬ ‫مکتــوب اظهــار داشــت‪« :‬خبرنــگاران شهرســتان‬ ‫ری در ایــام شــیوع بیمــاری کرونــا و بــا وجــود‬ ‫هزینه هــای بــاالی چــاپ روزنامــه و ویژه نامــه‬ ‫محلــی‪ ،‬نشــریات خــود را به صــورت دیجیتــال‬ ‫منتشــر می کردنــد و رســالت خــود را تــرک‬ ‫نکردنــد»‪ .‬وی بــا وجــود پیگیری هــای مکــرر‬ ‫بــرای ایجــاد دفتــر «خانــه مطبوعــات شهرســتان‬ ‫ری» بــرای رســیدگی بــه امــور خبرنــگاران‬ ‫گفــت‪« :‬متاســفانه تاکنــون ایــن امــر محقــق‬ ‫نشــده و امیــدوارم در ســال جــاری شــاهد رفــع‬ ‫ایــن مشــکل باشــیم»‪ .‬درادامــه نماینــدگان و‬ ‫سرپرســتان جرایــد کثیراالنتشــار و نشــریات‬ ‫محلــی بــه بیــان مشــکالت خــود درخصــوص‬ ‫توزیــع اگهی هــای دولتــی‪ ،‬بازدیــد فصلــی از‬ ‫دفاتــر سرپرســتی‪ ،‬برگــزاری جلســات مســتمر‪،‬‬ ‫تمدیــد مجــوز سرپرســتی‪ ،‬ممانعــت از انتشــار‬ ‫ویژه نامه هــای بــدون مجــوز و دیگــر مســائل‬ ‫صنفــی بازگــو کردنــد‪.‬‬ ‫محمدعلــی بهونــد یوســفی‪ /‬فرمانــده انتظامــی رامهرمــز از دســتگیری یــک ســارق‬ ‫حرفــه ای کیف قــاپ بــا ‪۲۴‬فقــره ســرقت در ایــن شهرســتان خبــر داد‪ .‬ســرهنگ‬ ‫نجم الدیــن ســهرابی در تشــریح جزئیــات ایــن خبــر گفــت‪« :‬در پــی وقــوع چند فقــره‬ ‫ســرقت کیف قاپــی در برخــی مناطــق شهرســتان رامهرمــز موضــوع به صــورت ویــژه‬ ‫در دســتورکار مامــوران انتظامــی قــرار گرفــت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬مامــوران کالنتــری‬ ‫‪ ۱۲‬بــا اقدامــات تخصصــی و گش ـت زنی هدفمنــد یــک ســارق کیف قــاپ درخصــوص‬ ‫ســرقت های به وقــوع پیوســته را شناســایی و پــس از هماهنگــی بــا مرجــع قضائــی طــی‬ ‫عملیاتــی غافلگیرانــه در مخفیگاهــش دســتگیر کردنــد»‪ .‬ســرهنگ ســهرابی بابیان اینکه‬ ‫متهــم در تحقیقــات به عمل امــده بــه ‪۲۴‬فقــره ســرقت کیف قاپــی در شهرســتان‬ ‫رامهرمــز اعتــراف کــرد‪ ،‬افــزود‪« :‬متهــم پــس از تشــکیل پرونــده تحویــل مرجــع قضائــی‬ ‫شــد»‪ .‬فرمانــده انتظامــی شهرســتان رامهرمــز بــه شــهروندان توصیــه کــرد‪« :‬از تــردد در‬ ‫نقــاط تاریــک و خلــوت بپرهیزنــد‪ ،‬در حــد امکان از قــراردادن وســایل و اشــیاء قیمتی در‬ ‫داخــل کیــف خــود پرهیــز و والدیــن از واگذارکــردن تلفن همــراه بــه کــودکان و فرزندان‬ ‫خردســال خــود در موقــع خــروج از منــزل خــودداری کننــد»‪.‬‬ ‫کشف چهارمیلیاردریال کاالی قاچاق در اهواز‬ ‫ســیدعلی موســوی نســب‪ /‬طــی گشــت مشــترکی تعــدادی یخچــال قاچــاق از یــک‬ ‫واحــد مســکونی کشــف و ضبــط شــد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی صمــت خوزســتان؛‬ ‫طــی گشــت مشــترکی بازرســان ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت اســتان خوزســتان‪،‬‬ ‫اداره اطالعــات و نیــروی انتظامــی در مــورخ ‪ 99/4/4‬از یک واحد مســکونی در شهرســتان‬ ‫اهــواز مقــدار ‪ ۳۴‬جفــت دســتگاه یخچــال فریــز احتکارشــده بــه ارزش ریالــی حــدودا ً‬ ‫چهار میلیارد ریــال کشــف و ضبــط شــد و پرونــده ان هــا پــس از بررســی و تشــکیل بــه‬ ‫اداره کل تعزیــرات حکومتــی اســتان ارســال شــد‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬تیر ‪ - 1399‬شماره ‪2010‬‬ ‫عفت فالح‬ ‫معاون معماری و شهرسازی شهردار کرمان خبر داد؛‬ ‫اطالع از وضعیت امالک با بازدید مجازی‬ ‫معــاون معمــاری و شهرســازی شــهردار کرمــان گفــت‪« :‬سیســتم‬ ‫برداشــت «شــهرنما» مــدل بومی شــده «موبایل َمپینــگ» به عنــوان‬ ‫یکــی از بزرگ تریــن پروژه هــای خدمــات الکترونیکــی شهرســازی نویــن‬ ‫و تحولــی عظیــم و ســاختاری در شهرســازی الکترونیــک در کرمــان‬ ‫بــه زودی شــروع به کار خواهــد کــرد»‪ .‬مریــم ایالقــی حســینی دررابطه بــا‬ ‫ایــن ســامانه گفــت‪« :‬ســامانه «شــهرنما» یــا همــان تصاویــر ‪ ۳۶۰‬درجــه‬ ‫یکــی از ســامانه های زیرمجموعــه سیســتم مکانیــزه شهرســازی و درامــد‬ ‫و مــدل بومی شــده سیســتم های نگاشــت ســیار «موبایــل َمپینــگ» در‬ ‫کشــور اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬هــر شــهروندی کــه بخواهــد ملکــی خریــداری‬ ‫کنــد‪ ،‬بــا ورود بــه ســامانه شــهرنما می توانــد در اســرع وقــت از وضعیــت‬ ‫دسترســی ها‪ ،‬همســایگی ها‪ ،‬کوچــه و حتــی نــوع اســفالت کوچه هــا‪،‬‬ ‫وضعیــت جدول بنــدی‪ ،‬درختــان و غیــره‪ ،‬به راحتــی و بــه فراخــور نیــاز‬ ‫خــود مطلــع شــود و یــک بازدیــد مجــازی از کل شــهر داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫معــاون معمــاری و شهرســازی شــهردار کرمــان خاطرنشــان کــرد‪« :‬در‬ ‫ســامانه شــهرنما تصویربــرداری ‪ ۳۶۰‬درجــه از فضاهــای عمومــی شــهر‬ ‫ازجملــه میــدان شــهدا (مشــتاق)‪ ،‬میــدان گنجعلی خــان‪ ،‬تمــام فضاهــای‬ ‫بافــت تاریخــی و ســایر فضاهــا بارگــذاری شــده وجــود دارد و حتــی بــه‬ ‫گردشــگران و بازدیدکننــدگان شــهر کرمــان ایــن اجــازه را می دهــد کــه‬ ‫قبــل از بازدیــد میدانــی از مکان هــای موردنظــر‪ ،‬یــک بازدیــد مجــازی را‬ ‫تجربــه کــرده و شــناخت نســبی از ان محــل به دســت اورنــد»‪ .‬ایالقــی ‬ ‫حســینی ادامــه داد‪ُ « :‬قضــات و اعضــای محتــرم مــاده ‪ ۱۰۰‬شــهرداری و‬ ‫مدیــران شــهری نیــز بــرای تصمیم گیری هــای خــود پیرامــون مســائل‬ ‫شــهری درزمینــه ساخت وســاز شــهری‪ ،‬وضعیــت معابــر ازنظــر تجهیــزات‬ ‫مربــوط و نــوع کف پوشــی کــه در معبــر وجــود دارد‪ ،‬وضعیــت فضــای‬ ‫ســبز و درختــان‪ ،‬تابلوهــا و اله مان هــای ســطح شــهر و بررســی وضعیــت‬ ‫ســیما و منظــر شــهری می تواننــد از ســامانه شــهرنما اســتفاده کننــد»‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪« :‬شــهرنما درواقــع مــدل بومی شــده سیســتم های‬ ‫موبایــل َمپینــگ اســت و تمــام تصاویــر را بــا مختصــات ‪ XYZ‬و در‬ ‫موقعیــت بــه شــهروند نشــان می دهــد»‪ .‬معــاون معمــاری و شهرســازی‬ ‫شــهردار کرمــان بیــان کــرد‪« :‬دسترســی بــه ســامانه «شــهرنما» ب ـه زودی‬ ‫امکان پذیــر خواهــد شــد و شــهروندان بــا ورود بــه ایــن ســامانه‪،‬‬ ‫می تواننــد بــا اســتفاده از ایکــون «شــهرنما» بــر روی هــر پــاک‪ ،‬معبــر یــا‬ ‫فضــای عمومــی کلیــک کننــد تــا بالفاصلــه تصویــر ‪۳۶۰‬درجــه ان محــل‬ ‫ی حســینی افــزود‪« :‬بــا واردکــردن کــد نوســازی یــک‬ ‫را ببیننــد»‪ .‬ایالق ـ ‬ ‫پــاک‪ ،‬بالفاصلــه پــاک روی نقشــه انتخــاب می شــود‪ ،‬در ایــن حالــت‬ ‫کافی ســت روی دکمــه «شــهرنما» کلیــک شــود تــا دوربیــن‪ ،‬پــاک‬ ‫موردنظــر و وضعیــت معابــر اطــراف ان را نشــان دهــد»‪ .‬وی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬دسترســی بــه ســامانه «شــهرنما» ازطریــق گوشــی های تلفــن‬ ‫همــراه هوشــمند و سیســتم های رایانــه متصــل بــه اینترنــت امکان پذیــر‬ ‫اســت و هیــچ محدودیــت یــا رمــز عبــوری نیــاز نــدارد»‪.‬‬ ‫‪ ‍350‬مورد زنده گیری مار توسط اتش نشانان‬ ‫مدیرعامــل ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری کرمــان از‬ ‫‪ ‍350‬مــورد زنده گیــری مــار توســط اتش نشــانان در ســه ماهه نخســت‬ ‫ســال جــاری خبــر داد‪ .‬رضــا میرزایــی بااشــاره به وجــود انــواع مــار در شــهر‬ ‫کرمــان تاکیــد کــرد‪« :‬شــهروندان از تــردد غیرایمــن در مکان هایــی کــه‬ ‫فاقــد دیــد کافــی یــا دارای گل وگیــاه فــراوان هســتند‪ ،‬خــودداری کــرده و‬ ‫بــرای کوه نــوردی و پیــاده روی در طبیعــت‪ ،‬از کفش هــای ســاق بلند ماننــد‬ ‫چکمــه و پوتیــن اســتفاده کننــد‪ .‬وی افــزود‪« :‬چنانچــه شــخصی دچــار‬ ‫مارگزیدگــی شــد‪ ،‬از شــکافتن و مکیــدن محــل گــزش یــا تزریــق مــواد‬ ‫شــیمیایی و دارویــی در محــل گــزش خــودداری شــود»‪ .‬مدیرعامــل ســازمان‬ ‫اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهر کرمــان بااشــاره به لــزوم پرهیــز از‬ ‫قــراردادن کیســه یــخ در محــل گــزش افــزود‪« :‬درصــورت مارگزیدگــی‪،‬‬ ‫بایــد ضمــن بی حرکــت نگه داشــتن عضــو دچــار گــزش‪ ،‬ان ناحیــه از‬ ‫بــدن در ســطح پائین تــر از قلــب نگــه داشــته شــود»‪ .‬میرزایــی بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬درصــورت مارگزیدگــی بایــد هرچه ســریع تر نســبت بــه دورکــردن‬ ‫بیمــار از محــل اســیب و انتقــال او بــه نزدیک تریــن مرکــز درمانــی حتــی‬ ‫بــا وجــود نداشــتن عالئــم مارگزیدگــی اقــدام شــود»‪ .‬وی از شــهروندان‬ ‫خواســت درصــورت مشــاهده مــار در منــزل و محیــط اقامــت خــود‪ ،‬از‬ ‫برخــورد تهاجمــی بــا مــار پرهیــز کننــد و بــا حفــظ خونســردی بــا شــماره‬ ‫‪ 125‬ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی تمــاس بگیرنــد»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری کرمــان خطــاب بــه‬ ‫شــهروندان یــاداور شــد‪« :‬درصورتی کــه در طبیعــت چــادر می زنیــد‪ ،‬د ِر‬ ‫چــادر بســته باشــد‪ ،‬شیشــه و د ِر خــودرو را نیــز بــاز نگذاریــد»‪ .‬میرزایــی‬ ‫باتاکیدبــر لــزوم اشــنایی شــهروندان بــا انــواع مارهــا گفــت‪« :‬مارهــای‬ ‫ســمی دارای ســر مثلثــی بزرگ تــر از عــرض بــدن‪ ،‬مردمــک چشــم‬ ‫بیضی شــکل و فرورفتگــی در بیــن دو چشــم هســتند؛ در مارهــای ســمی‬ ‫دندان هــای نیــش از ســایر دندان هــا بزرگ تــر و به خوبــی قابل تشــخیص‬ ‫اســت؛ مارهــای ســمی داری دم کوتــاه و معمــوالً پوســتی رنگیــن و پُــر از‬ ‫خط وخــال هســتند»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬مارهــای غیرســمی داری ســر گــرد‬ ‫یــا بیضــی هســتند و از قســمت میانــی بــدن تــا دم باریــک می شــوند؛‬ ‫مارهــای نیمه ســمی همــه مشــخصات مارهــای غیرســمی را دارنــد و تنهــا‬ ‫تفــاوت ان هــا بــا مــار غیرســمی‪ ،‬دم متوسط شــان اســت کــه کوتاه تــر از‬ ‫مارهــای غیرســمی و بلندتــر از مارهــای سمی ســت»‪.‬‬ ‫افتتاح بوستان یک هکتاری خبرنگار در هفته جاری‬ ‫شــهردار منطقــه ســه کرمــان گفــت‪« :‬بوســتان خبرنــگار به پــاس خدمــات‬ ‫ارزشــمند خبرنــگاران در شــهرک خواجــو ســاخته شــده و اکنــون‪ ،‬امــاده‬ ‫بهره برداری ســت»‪ .‬رامیــن امیرمــداح افــزود‪« :‬بوســتان یک هکتــاری‬ ‫خبرنــگار مجهــز بــه اب نمــای هارمونیــک‪ ،‬وســایل تندرســتی‪ ،‬نمازخانــه‪،‬‬ ‫پیســت دوچرخه ســواری و مســیر پیــاده روی‪ ،‬االچیــق‪ ،‬مبلمــان پارکــی‪،‬‬ ‫نورپــردازی‪ ،‬ســرویس بهداشــتی‪ ،‬زمین هــای ورزشــی و فضــای ســبز جدیــد‬ ‫اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬مســیر دوچرخه ســواری ایــن بوســتان طــوری‬ ‫طراحــی شــده کــه دوچرخه ســواران از زیرگذرهایــی عبــور می کننــد و ایــن‬ ‫طراحــی عالوه بــر جذابیــت بــرای دوچرخه ســواران‪ ،‬زیبایــی فضــای پــارک‬ ‫را نیــز دوچنــدان ســاخته اســت»‪ .‬شــهردار منطقــه ســه کرمــان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«به همــت واحــد فضــای ســبز منطقــه‪ 200 ،‬درخــت ناندینــا و ‪ 50‬درخــت‬ ‫جــوال دوز بــرای اولین بــار در شــهر کرمــان در بوســتان خبرنــگار کاشــته شــده‬ ‫کــه ســازگار بــا اب وهــوای کرمــان اســت؛ همچنیــن بیــش از ‪ 50‬هــزار گل‬ ‫همیشـه بهار و اطلســی ایرانــی و تعــدادی درخــت و درختچــه از قبیــل یــاس‬ ‫هلنــدی‪ ،‬ســردوس و یــوکا در ایــن بوســتان کاشــته شــده کــه بــه سیســتم‬ ‫ابیــاری قطــره ای مجهــز شــده اند»‪ .‬امیرمــداح یــاداور شــد‪« :‬در بوســتان‬ ‫خبرنــگار مســیر تــردد افــراد کم تــوان و همچنیــن وســایل تندرســتی بــرای‬ ‫اســتفاده ان هــا نیــز درنظــر گرفتــه شــده اســت»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬بــرای‬ ‫ایمنــی بیشــتر کــودکان و اســودگی خیــال خانواده هــا‪ ،‬فضــای بــازی‬ ‫کــودکان بــا نصــب کف پــوش‪ ،‬ایمن ســازی شــده اســت»‪ .‬شــهردار منطقــه‬ ‫ســه کرمــان افــزود‪« :‬یــک اله مــان بــا موضــوع قلــم و خبرنویســی در ایــن‬ ‫بوســتان نصــب شــده کــه هم زمــان بــا افتتــاح پــارک رونمایــی خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫امیرمــداح ادامــه داد‪« :‬ورودی ایــن پــارک بــا طــاق ســبز بــه شــیوه ای طراحــی‬ ‫شــده کــه فضــای مناســبی بــرای برگــزاری جشــنواره ها و مناســبت های‬ ‫مختلــف خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫رئیس دادگستری شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫مختومه شــدن‪۲۶‬هــزارپرونــده‬ ‫دردادگاه هـای شهرسـتان ری‬ ‫رئیــس دادگســتری شهرســتان ری با بیان اینکــه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۲۵‬هــزار و ‪ ۴۲۵‬فقــره پرونــده بــه مراجــع قضایــی‬ ‫شهرســتان ری وارد شــده اســت‪ ،‬گفــت‪ ۲۶« :‬هــزار پرونــده‬ ‫بــا تــاش قضــات و مســئوالن قضایــی در دادگاه هــای ایــن‬ ‫شهرســتان مختومــه شــد»‪ .‬رســول جاللــی در نشســت خبــری‬ ‫بــا اصحــاب رســانه به مناســبت هفتــه قــوه قضاییــه اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬خوشــبختانه ‪ ۵۰۰‬پرونــده به جا مانــده از ســال های‬ ‫قبــل نیــز در دادگاه هــای شهرســتان ری بررســی کــه ایــن امــر‬ ‫موجــب کســب رتبــه برتــر دادگســتری شهرســتان در میــان‬ ‫دادگســتری ســایر شهرســتان های اســتان تهــران شــد»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکــه نه هــزار پرونــده در اجــرای احــکام و ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫پرونــده در شــورای حــل اختــاف شهرســتان ری طــی ســال‬ ‫‪ ۹۸‬بررســی شــده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬مابقــی پرونده هــای‬ ‫نیــز به دلیــل پائین بــودن جرائــم و ســبک بودن پرونده هــا در‬ ‫مراکــز شــورای حــل اختــاف بررســی شــده اســت»‪ .‬جاللــی‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬ســرقت های خــرد ماننــد ســرقت از خانــه‪،‬‬ ‫ماشــین‪ ،‬کیف قاپــی و موبایــل درکنــار تخلف هــای رانندگــی‬ ‫بیش تریــن ورودی پرونده هــای دادگســتری ایــن شهرســتان‬ ‫تشــکیل داده انــد»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬پرونده هــای کیفــری‬ ‫ایــراد و صدمــه بدنــی غیر عمــد (جرائــم رانندگــی)‪ ،‬ایــراد‬ ‫و صدمــات عمــدی‪ ،‬توهیــن‪ ،‬مــواد مخــدر‪ ،‬طــاق توافقــی‪،‬‬ ‫مطالبــه مهریــه و تمکیــن از دیگــر پرونده هایــی هســتند کــه‬ ‫بیش تریــن میــزان فراوانــی را در دادگســتری شهرســتان‬ ‫ری دارنــد»‪ .‬جاللــی با بیان اینکــه ســرعت رســیدگی بــه‬ ‫پرونده هــای کیفــری و حقوقــی در دســتگاه قضایــی شهرســتان‬ ‫ری نســبت بــه ســایر شهرســتان های هم تــراز اســتان تهــران‬ ‫دوبرابــر ســریع تر انجــام می شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬هم اکنــون‬ ‫میانگیــن ســرعت رســیدگی بــه پرونده هــای حقوقــی ‪ ۱۲۰‬روز‪،‬‬ ‫کیفــری ‪ ۱۳۰‬روز و خانــواده ‪ ۶۸‬روز اســت»‪ .‬وی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«تعــداد پرونده هــای ورودی بــه مراکــز قضایــی شهرســتان ری‬ ‫هم اکنــون بــا اســتانداردهای جهانــی فاصلــه زیــادی دارد کــه‬ ‫امیدواریــم بــا انجــام کارهــای فرهنگــی و پیشــگیری از وقــوع‬ ‫جــرم امــار ورودی پرونــده بــه محاکــم قضایــی کاهش چشــمگیر‬ ‫یابــد»‪ .‬درادامــه ایــن مراســم دادســتان عمومــی و انقــاب‬ ‫شهرســتان ری قهوه خانه هــا و ســفره خانه های غیرمجــاز را از‬ ‫مهم تریــن عوامــل بحــث اغتشاشــات در ســطح اســتان دانســت‬ ‫و گفــت‪« :‬بر اســاس تحقیقــات و گزارش هــای مرکــز فرماندهــی‬ ‫و هماهنگــی اراذل واوبــاش در بحــث اغتشاشــات‪ ،‬قهوه خانه هــا و‬ ‫ســفره خانه های غیرمجــاز بــوده اســت»‪ .‬غالمرضــا نوفرســتی‬ ‫دادســتان عمومــی و انقــاب شــهرری با اشــاره به اینکه‬ ‫پیشــگیری از وقــوع جــرم‪ ،‬اولویــت دســتگاه قضــا در شــهرری‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬در راســتای پیشــگیری از وقــوع جــرم‪،‬‬ ‫ســاماندهی اصنــاف غیرمجــاز را در دســتورکار قــرار داده ایــم‬ ‫کــه در همیــن زمینــه بــر روی ســفره خانه ها و قهوه خانه هــا‪،‬‬ ‫متمرکــز شــده ایم؛ چــون طبــق براوردهــا و تحقیقــات مشــخص‬ ‫شــد کــه قهوه خانه هــا و ســفره خانه های غیرمجــاز مرکــز‬ ‫فرماندهــی و هماهنگــی اراذل واوبــاش در اغتشاشــات بودند و این‬ ‫مراکــز غیرمجــاز چــون تحــت کنتــرل نیســتند‪ ،‬مســتعد ارتکاب‬ ‫جــرم هســتند و مــواد مخــدر و مشــروبات الکلــی در ایــن مراکــز‬ ‫توزیــع می شــود؛ همچنیــن منشــا درگیری هــای خیابانــی و‬ ‫نزاع هــای منتهــی بــه جــرح شــدید و قتــل‪ ،‬قهوه خانه هــای‬ ‫غیرمجــاز هســتند کــه مــا اقــدام بــه پلمــپ ایــن مراکــز‬ ‫کرده ایــم و مراکــز مجــاز را هــم تحــت کنتــرل و مراقبــت بیشــتر‬ ‫قــرار داده ایــم»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در اغتشاشــات اخیــر‪ ،‬شــهرری‬ ‫جــزو معــدود شهرســتان هایی بــود کــه بــه توفیــق و هماهنگــی‬ ‫تمامــی مســئوالن اطالعاتــی‪ ،‬قضایــی و انتظامــی هیــچ گزارشــی‬ ‫از اغتشاشــات نداشــتیم و بــه کمــک شهرســتان های دیگــر بــرای‬ ‫مقابلــه بــا اغتشاشــات شــتافتیم»‪ .‬نوفرســتی درادامــه از برخــورد‬ ‫تو ســازهای غیرمجــاز خبــر داد و گفــت‪« :‬در‬ ‫جــدی بــا ساخ ‬ ‫ســه ماه نخســت امســال ‪ 133‬مــورد ساخت وســاز غیرمجــاز‬ ‫در شهرســتان ری تخریــب و ‪ 22‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی‪،‬‬ ‫ازادســازی شــده اســت»‪ .‬دادســتان شــهرری همچنیــن‬ ‫موجــودی پرونده هــای شــعب تحقیــق و اجــرای احــکام در ســال‬ ‫‪ 98‬را ‪ 14‬هــزار پرونــده اعــام کــرد‪ .‬وی با اشــاره به اینکه برنامــه‬ ‫مدونــی را بــرای ش ـش ماه تعریــف کرده ایــم‪ ،‬افــزود‪« :‬جلســاتی‬ ‫بــا مســئوالن حوزه هــای ذی ربــط برگــزار و مصوبــات را ابــاغ‬ ‫کردیــم کــه در کوتاه مــدت اثــار خــودش را نشــان داد و در‬ ‫دراز مــدت هــم اثــار خــودش را نشــان می دهــد «‪ .‬نوفرســتی‬ ‫در بحــث ســاماندهی کــودکان کار و خیابانــی گفــت‪ 80« :‬درصــد‬ ‫کــودکان کار اتبــاع خارجــی هســتند کــه یــازده دســتگاه متولــی‬ ‫بایــد وظایــف خــود را دراین زمینــه انجــام دهنــد؛ امــا متاســفانه‬ ‫کار خــود را به نحو احســن انجــام ندادنــد کــه در همین زمینــه‬ ‫جلســاتی با حضــور دســتگاه های ذی ربــط از جملــه نیــروی‬ ‫انتظامــی‪ ،‬وزارت کار‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬وزارت بهداشــت‪ ،‬شــهرداری‪،‬‬ ‫اموزش وپــرورش‪ ،‬صداوســیما و ‪ ...‬برگــزار شــده اســت»‪.‬‬ ‫دادســتان شــهرری بــا توضیــح شــرایط پذیــرش معتــادان مــاده‬ ‫‪ ،16‬گفــت‪« :‬بــرای ســم زدایی معتــادان متجاهــر‪ ،‬ســه ماه در‬ ‫مراکــز بازپــروری اقامــت اجبــاری و نگهــداری می شــود؛ امــا‬ ‫‪ 80‬درصــد این هــا بازگشــت مجــدد دارنــد و بعــد از ســه ماه‬ ‫رهاســازی باز هــم دســتگیر و بــه ایــن مرکــز بازگردانــده‬ ‫می شــوند‪ .‬اگــر اداره ای وظیفــه قانونــی خــود را به خوبــی‬ ‫انجــام دهــد کــه سـم زدایی‪ ،‬وابســتگی جســمی و روانــی ان هــا‬ ‫حــل شــود‪ ،‬بحــث بهداشــت‪ ،‬حرفه امــوزی انجــام شــود‪ ،‬دیگــر‬ ‫شــاهد بازگشــت ان هــا نخواهیــم بــود»‪ .‬نوفرســتی درخصــوص‬ ‫پیش فــروش اپارتمــان نیــز گفــت‪« :‬به خاطــر عــدم رعایــت‬ ‫مــوارد قانونــی‪ ،‬تعــداد پرونده هــای پیش خریــد اپارتمان هــا‬ ‫در محاکــم قضایــی شهرســتان ری افزایــش یافتــه اســت»‪ .‬وی‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬شــهروندانی کــه قصــد پیش خریــد اپارتمــان‬ ‫دارنــد‪ ،‬بایــد براســاس قانــون مــوارد مــورد معاملــه در دفاتــر‬ ‫رســمی ثبــت اســناد‪ ،‬ثبــت شــود درغیراین صــورت عواقــب ان‬ ‫برعهــده خریــداران اســت»‪ .‬نوفرســتی در خصــوص مبــارزه بــا‬ ‫مــواد مخــدر گفــت‪« :‬شهرســتان ری در مســیر ترانزیــت مــواد‬ ‫مخــدر اســتان تهــران قــرار دارد و بــا تــاش مامــوران نیــروی‬ ‫انتظامــی و ســایر دســتگاه های متولــی ‪ 1875‬تــن انــواع مــواد‬ ‫مخــدر در ســال ‪ 98‬در ایــن شهرســتان کشــف شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در سـه ماه نخســت امســال ‪ 868‬کیلوگــرم انــواع مــواد‬ ‫مخــدر و روان گــردان کشــف و ‪ 1562‬قاچاقچــی حمل کننــده و‬ ‫توزیع کننــده مــواد مخــدر و معتــاد متجاهــر دســتگیر شــدند»‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن تاکید کرد؛‬ ‫توجه به فعال کردن توریسم درمانی در استارا‬ ‫منا محمدی‬ ‫اموزشــی دانشــگاه نظیــر دانشــکده پزشــکی‬ ‫نیــز بیــش از ‪ ۲۵‬ســال اســت کــه رهــا شــده‬ ‫اســت»‪ .‬دکتــر ســاالری باتاکیدبــر توزیــع‬ ‫عادالنــه امکانــات ســرمایه ای و نیــروی انســانی‬ ‫در گیــان‪ ،‬گفــت‪« :‬در حوزه بهداشــت و درمان‬ ‫اســتارا ‪ ،‬امکانــات و تجهیــزات ســرمایه ای خوبی‬ ‫فراهــم شــده در حالی کــه ضریــب تخــت ان‬ ‫پائیــن بــوده و تــراز مالــی ان منفی ســت»‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکــه مســئوالن بیمارســتان‬ ‫شــهید بهشــتی اســتارا بایــد تــاش کننــد تــا‬ ‫بــا افزایــش خدمــات‪ ،‬درامــد بیشــتری کســب‬ ‫کننــد‪ ،‬گفــت‪« :‬میــزان هزینه ها در بیمارســتان‬ ‫شــهید بهشــتی در حال حاضــر بیشــتر از‬ ‫درامدها ســت؛ درصورتی کــه اگــر درامــد‬ ‫ایــن بیمارســتان افزایــش پیــدا کن ـد ‪ ،‬منابــع‬ ‫کسب شــده بــه خــود بیمارســتان درجهــت‬ ‫تامیــن نیــرو برگردانــده می شــود»‪ .‬رئیــس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان با اشــاره به‬ ‫موضــوع پرســتاران داوطلــب در بحــران کرونــا‬ ‫گفــت‪« :‬موضــوع نیــروی انســانی به ویــژه‬ ‫پرســتاران‪ ،‬بارهــا در ســطح ملــی مطرح شــده و‬ ‫امیدواریــم مشــکالت قشــر پرســتاران داوطلــب‬ ‫بــا اولویــت حــل شــود»‪ .‬دکتــر ســاالری‬ ‫با اشــاره به کمبــود دســتگاه های رادیولــوژی‬ ‫و دیالیــز در بیمارســتان اســتارا‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫دو دســتگاه بـه زودی بــرای شهرســتان اســتارا‬ ‫همچــون سی تی اســکن تامیــن و دراختیــار‬ ‫کادر درمــان و بیمــاران قــرار می گیــرد»‪ .‬دکتــر‬ ‫ســاالری با اشــاره به بودجــه تعبیــه شــده‬ ‫دردســت فرمانــداری اســتارا‪ ،‬گفــت‪« :‬برخــی‬ ‫از پروژه هایــی کــه امــکان تزریــق بودجــه از‬ ‫منابــع ملــی را ندارنــد‪ ،‬می تــوان از منابعــی‬ ‫کــه در شهرســتان وجــود دارد اســتفاده کــرد»‪.‬‬ ‫شو پرورش مازندران خبر داد؛‬ ‫مدیرکل اموز ‬ ‫اجرای ‪ 119‬برنامه برای اوقات فراغت دانش اموزان در تابستان ‪99‬‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫شو پــرورش مازنــدران‬ ‫مدیــرکل اموز ‬ ‫بابیان اینکــه بایــد به دنبــال غنی ســاختن‬ ‫اوقــات فراغــت دانش امــوزان باشــیم نــه‬ ‫پُر کــردن صِ ــرف ان‪ ،‬گفــت‪« :‬دراین راســتا‬ ‫شو پــرورش‬ ‫براســاس بخشــنامه وزارت اموز ‬ ‫‪ 119‬برنامــه بــرای اوقــات فراغــت دانش امــوزان‬ ‫در تابســتان ‪ 99‬اجــرا می شــود»‪ .‬علیرضــا‬ ‫ســعدی پور اظهــار کــرد‪« :‬قضــاوت درمــورد‬ ‫فرهنــگ یــک ملــت بــه ایــن بســتگی دارد‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫شــهردار ایــام گفــت‪« :‬شــهرداری ایــام‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰‬پــروژه بــزرگ و کوچــک را در‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬تعریــف کــرده اســت کــه در مراحــل‬ ‫اجــرا قــرار دارد»‪ .‬طالــب صادقیــان افــزود‪:‬‬ ‫«اعتبــار عمرانــی پیش بینــی شــده ســال‬ ‫‪ ۹۹‬شــهرداری ایــام کــه بــه تائیــد مجموعــه‬ ‫اعضــای شــورای شــهر ایــام نیــز رســیده‬ ‫اســت‪ ،‬افــزون بــر ‪ ۴۰۰‬میلیارد ریــال اســت کــه‬ ‫امیدواریــم بــا تحقــق ‪ ۱۰۰‬درصــدی بتوانیــم‬ ‫ایــن تعــداد پــروژه را بــه ســرانجام برســانیم»‪.‬‬ ‫کشف ‪872‬کیلو انواع مواد مخدر در بهار ‪99‬‬ ‫دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر مازنــدران از رشــد کشــفیات مــواد‬ ‫مخــدر در بهــار ‪ 99‬در مازنــدران خبــر داد‬ ‫و گفــت‪« :‬در س ـه ماهه اول ســال ‪ 99‬بیــش‬ ‫از ‪872‬کیلــو انــواع مــواد مخــدر در مازنــدران‬ ‫کشــف شــد»‪ .‬احمــد مظفــری افــزود‪« :‬در‬ ‫طــی ایــن مــدت بــا انجــام ‪ 520‬طــرح و‬ ‫عملیــات ‪3011‬نفــر در ارتباط بــا جرائــم مواد‬ ‫مخــدر دســتگیر کــه از ایــن تعــداد ‪ 2907‬نفــر مــرد و ‪ 104‬نفــر زن بودنــد»‪ .‬مظفــری از‬ ‫رشــد کشــفیات هروئیــن و کــراک در اســتان خبــر داد و گفــت‪« :‬بــا تدابیــر و پیگیــری‬ ‫فرمانــده جدیــد نیــروی انتظامــی اســتان روزهــای اینــده برخــورد بــا قاچاقچیــان و‬ ‫ســوداگران مــرگ در اســتان شــدیدتر خواهــد شــد»‪ .‬دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه‬ ‫بــا مــواد مخــدر مازنــدران همچنیــن اظهــار داشــت‪« :‬در فصــل بهــار ‪ 2778‬پرونــده‬ ‫درزمینــه جرائــم مــواد مخــدر در اســتان تشــکیل شــده و ‪ 1698‬خرده فــروش مــواد‬ ‫مخــدر نیــز دســتگیر شــده اند»‪ .‬وی درپایــان گفــت‪« :‬بــا پیگیــری اداره کل بهزیســتی و‬ ‫همــکاری دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران ظرفیت هــا و قابلیت هــای مراکــز اقامتــی‬ ‫تــرک اعتیــاد درحــال بررسی ســت و تعــدادی از ایــن مراکــز کــه دارای شــرایط الزم‬ ‫براســاس پروتــکل بهداشــتی ویــروس کرونــا بودنــد مجــوز جــذب بیمــار را بــرای تــرک‬ ‫اعتیــاد دریافــت کرده انــد»‪.‬‬ ‫اعالم کسب وکارهای برخوردار از تسهیالت‬ ‫در بخش کشاورزی‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان‬ ‫واقع شــدن‬ ‫مغفــول‬ ‫با اشــاره به‬ ‫توریســم درمانی در اســتارا گفــت‪« :‬بایــد از‬ ‫ظرفیــت بخــش خصوصــی درجهــت راه انــدازی‬ ‫بیمارســتانی بــرای درمــان بیمــاران تبعــه‬ ‫اذربایجــان درجهــت ارز اوری اســتفاده کــرد»‪.‬‬ ‫دکتــر ارســان ســاالری در نشســت شــورای‬ ‫ســامت شهرســتان بنــدری و مــرزی اســتارا‬ ‫در ســالن اجــاس فرمانــداری ایــن شهرســتان‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬گیــان جــزو اولیــن اســتان هایی‬ ‫بــوده کــه ازمایشــگاه تشــخیص پزشــکی کرونا‬ ‫را راه انــدازی و تجهیــزات ســرمایه ای و حفاظــت‬ ‫فــردی الزم را در بیــن بیمارســتان ها به میــزان‬ ‫الزم توزیــع کــرده اســت»‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫عقب ماندگی هــای حوزه هــای بهداشــت و‬ ‫درمــان در گیــان افــزود‪« :‬از ‪ ۲۵۰‬کلینیــک‬ ‫تخصصــی کشــور کــه ‪ ۱۰‬پــروژه بــه گیــان‬ ‫اختصــاص یافتــه بــود ‪ ،‬هیچ کــدام در اســتان بــه‬ ‫بهره بــرداری نرســیده اســت‪ .‬زیرســاخت های‬ ‫مازندران‬ ‫کــه مردمــش چگونــه اوقــات فراغــت خــود را‬ ‫ســپری می کننــد‪ .‬ازایــن رو‪ ،‬بایــد بــا رویکــرد‬ ‫نواورانــه هدف گــذاری درســتی در ایــن بخــش‬ ‫داشــته باشــیم»‪ .‬وی بابیان اینکــه براســاس ســند‬ ‫شو پــرورش از‬ ‫تحــول بنیادیــن رویکــرد اموز ‬ ‫حافظه محــوری بــه مهارت محــوری تغییــر‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬شــعار امســال حــوزه‬ ‫پرورشــی بــرای دانش امــوزان «هــر دانش امــوز‬ ‫یــک مهــارت» اســت کــه دراین زمینــه‬ ‫برنامه ریزی هــا بــرای تشــکیل ‪ 970‬پایــگاه‬ ‫تابســتانی انجــام شــده اســت‪ .‬بحــث ارتقــای‬ ‫مهارت هــای زندگــی در دانش امــوزان بســیار‬ ‫مهــم اســت و محــور برنامه هــای تابســتانی را‬ ‫تشــکیل می دهــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه براســاس‬ ‫شو پــرورش ‪ 119‬برنامــه‬ ‫بخشــنامه وزارت اموز ‬ ‫بــرای اوقــات فراغــت دانش امــوزان در تابســتان‬ ‫‪ 99‬اجــرا می شــود‪ ،‬تصریــح کــرد‪42« :‬‬ ‫برنامــه از ایــن تعــداد مربــوط بــه تشــکل های‬ ‫دانش اموزی ســت کــه نشــان دهنده نقــش‬ ‫مهــم تشــکل ها دراین زمینــه اســت‪ .‬پــس ازان‬ ‫‪ 33‬برنامــه مربــوط بــه حــوزه پرورشی ســت‬ ‫کــه درمجمــوع بیش تریــن حجــم برنامه هــا را‬ ‫شو پــرورش‬ ‫تشــکیل می دهــد»‪ .‬مدیــرکل اموز ‬ ‫مازنــدران افتتاحیــه برنامه هــای تابســتانی‬ ‫امســال را ‪ 14‬تیرمــاه و پایــان ان را ‪ 31‬مردادمــاه‬ ‫عنــوان کــرده و گفــت‪« :‬امســال نخســتین‬ ‫سالی ســت کــه برنامه هــا در دو حــوزه حضــوری‬ ‫و مجــازی اجــرا می شــود»‪ .‬درواقــع برنامه هــای‬ ‫حــوزه مجــازی همچــون چندمــاه گذشــته کــه‬ ‫دانش امــوزان در خانــه بــه ســر می بردنــد اجــرا‬ ‫خواهــد شــد‪ ،‬به نوعــی مانــور فعالیت هــای‬ ‫اموزشــی در ســال تحصیلــی اینــده اســت»‪.‬‬ ‫ســعدی پور بابیان اینکــه بایــد نتیجــه تمــام‬ ‫فعالیت هــا بــه دانش امــوز برســد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬نبایــد از نقــش والدیــن در ایــن بخــش‬ ‫غافــل شــویم‪ .‬والدیــن می تواننــد تاثیــر مهمــی‬ ‫داشــته باشــند منتهــی بایــد بــه نگرانی هــای‬ ‫ان هــا به ویــژه در بحــث کرونــا دقــت کــرده و‬ ‫تمامــی جوانــب احتیاطــی را رعایــت کنیــم»‪.‬‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی در برگــزاری کالس هــا‬ ‫رعایــت شــده و بخــش قابل توجهــی از برنامه هــا‬ ‫نیــز در فضــای مجــازی برگــزار می شــود»‪ .‬وی‬ ‫بــه نقــش دســتگاه های مرتبــط در ایــن موضــوع‬ ‫نیــز اشــاره کــرده و گفــت‪« :‬دیگــر دســتگاه ها‬ ‫همچــون اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬اوقاف‪،‬‬ ‫ســپاه و بســیج‪ ،‬ســازمان تبلیغــات اســامی‪،‬‬ ‫ورزش و جوانــان‪ ،‬هالل احمــر و ‪ ...‬تــا حــد زیــادی‬ ‫در ایــن امــر دخیــل هســتند و همکاری هــا‬ ‫و تعامــات چندجانبــه دراین خصــوص بــا‬ ‫شو پــرورش دارنــد»‪.‬‬ ‫اموز ‬ ‫پرداخت ‪ 90‬درصد مطالبات پیمانکاران استانی شهرداری ایالم‬ ‫شــهردار ایــام یاداور شــد‪« :‬مشــکالت ناشــی‬ ‫از تحریم هــا و کاهــش درامدهــای دولــت‬ ‫باعــث شــده اســت‪ ،‬درامدهــای شــهرداری‬ ‫ایــام نیــز کمتــر از پیش بینی هــا باشــد؛‬ ‫امــا بــا رایزنی هــای صورت گرفتــه در‬ ‫تــاش هســتیم خللــی در اجــرای پروژه هــا‬ ‫ایجــاد نشــود»‪ .‬صادقیــان تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«شــهرداری های سراســر کشــور بــا چالــش‬ ‫درامــد پایــدار روبــه رو هســتند و شــهرداری‬ ‫ایــام نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســت؛ در‬ ‫ایــن وضعیــت فعال ســازی کدهــای درامــدی‬ ‫کــه تاکنــون راکــد مانــده بودنــد از برنامه هــای‬ ‫شــهرداری ایــام به منظــور جــذب اعتبــار‬ ‫اســت»‪ .‬وی عوارضــات عمومــی‪ ،‬دریافــت‬ ‫مطالبــات از دســتگاه های اجرایــی و جــذب‬ ‫ســرمایه گذاران داخــل و خــارج از اســتان را‬ ‫از برنامه هــای شــهرداری ایــام به منظــور‬ ‫تامیــن منابــع درامــدی عنــوان کــرد‪ .‬شــهردار‬ ‫ایــام یکــی از راهکارهــای قانونی بــرای تامین‬ ‫بودجــه موردنیــاز پروژه هــا را از محــل انتشــار‬ ‫اوراق اســناد خزانــه برشــمرد و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«هزینه هــای پروژه هــای اســتانی از محــل‬ ‫اوراق و ســایر پروژه هــا به صــورت نقــدی‬ ‫پرداخــت می شــود»‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران‬ ‫گفــت‪« :‬واحدهــای پــرورش مــرغ گوشــتی‬ ‫و مــرغ مــادر گوشــتی‪ ،‬مراکــز تولیــد‬ ‫محصــوالت گلخانـه ای ســبزی و صیفی جات‬ ‫صادراتــی و مراکــز تولیــد و عرضــه گل‬ ‫و گیاهــان زینتــی و ماهیــان زینتــی از‬ ‫رسته هایی ســت کــه بــه رســته های‬ ‫به شــدت اســیب دیده از بیمــاری کرونــا‬ ‫اضافــه شــد»‪ .‬عزیزالــه شــهیدی فر اظهــار کــرد‪« :‬باتوجه بــه مصوبــات ســتاد ملــی‬ ‫مبــارزه بــا کرونــا بــرای حمایــت از رســته های کسـب وکارهای اســیب دیده از بیمــاری‬ ‫کرونــا و اعطــای تســهیالت بــه ایــن واحدهــا‪ ،‬وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی ســامانه‬ ‫بر خــط شناســایی و ثبت نــام کســب وکارهای اســیب دیده متقاضــی دریافــت ایــن‬ ‫تســهیالت بــه نشــانی ‪ corona-Kara.mcls.gov.ir‬را راه انــدازی کــرد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ایــن‬ ‫ســامانه تنهــا مســیر اعطــای تســهیالت بــه واحدهــای اقتصادی ســت کــه بیمه پــرداز‬ ‫تامیــن اجتماعی ســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬براســاس تصمیمــات کارگــروه «بررســی و مقابله با‬ ‫پیامدهــای اقتصــادی ناشــی از ویــروس کرونــا» واحدهــای پــرورش مرغ گوشــتی و مرغ‬ ‫مــادر گوشــتی‪ ،‬مراکــز تولیــد محصــوالت گلخانـه ای ســبزی و صیفی جــات صادراتــی و‬ ‫مراکــز تولیــد و عرضــه گل و گیاهــان زینتــی و ماهیــان زینتــی از رسته هایی ســت کــه‬ ‫بــه رســته های به شــدت اســیب دیده از بیمــاری کرونــا اضافــه شــد»‪.‬‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان خبر داد؛‬ ‫اقدام برای خانه دارکردن مددجویان‬ ‫با مشارکت خیران‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد مازنــدران در دیــدار بــا حجت االسالم والمســلمین نظــری گفت‪:‬‬ ‫«بــا مشــارکت خیــران در یــک اقــدام جهــادی می تــوان بــرای خانه دارکــردن مددجویان‬ ‫اقــدام کــرد»‪ .‬حجت االســام بشــیر عالیشــاه‪ ،‬بــه ســاخت مســکن مددجویــان اشــاره‬ ‫کــرد و افــزود‪« :‬بــا کمــک خیــران و مــردم نوع دوســت اســتان می توانیــم درراســتای‬ ‫خانه دارکــردن نیازمنــدان اقدامــات شایســته ای انجــام دهیــم و بــا یک حرکــت جهادی‬ ‫بــه ایــن مهــم دســت می یابیــم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬تــا پایــان امســال ‪ ۲۱۰‬واحــد مســکن‬ ‫بــرای مددجویــان تحت حمایــت در اســتان ســاخته می شــود»‪ .‬حجت االســام عالیشــاه‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن واحدهای مســکونی بــا کمک کمیتــه امداد‪ ،‬مشــارکت خیــران و همکاری‬ ‫خانواده هــای تحت حمایــت ســاخته خواهــد شــد»‪ .‬مدیــرکل کمیتــه امــداد مازنــدران‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬بــرای مددجویــان شــهری مبلــغ ‪۳۵‬میلیون تومــان و بــرای مددجویــان‬ ‫روســتایی مبلــغ ‪۲۵‬میلیون تومــان بالعــوض و مبلــغ ‪۳۰‬میلیون تومــان نیــز تســهیالت‬ ‫قرض الحســنه پرداخــت می شــود»‪ .‬حجت االســام محمــود نظــری؛ فرزنــد ایــت اهلل‬ ‫نظــری نیــز در ایــن دیــدار گفــت‪« :‬کمیتــه امــداد یــک مرکــز خیریــه عــام بابرکــت‬ ‫اســت»‪ .‬حجت االســام نظــری بیــان داشــت‪« :‬کارکنــان کمیتــه امــداد وظیفه شــناس‬ ‫بــوده و در انجــام کار خیــر قــدم برمی دارنــد»‪.‬‬ ‫راه اندازی پارک علم و فناوری سالمت‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران از دریافــت مجــوز راه انــدازی پــارک علــم‬ ‫و فنــاوری در حــوزه ســامت در اســتان خبــر داد»‪ .‬ســید عبــاس موســوی گفــت‪:‬‬ ‫«دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران پــس از دانشــگاه های تهــران‪ ،‬مشــهد و اصفهــان‬ ‫چهارمیــن دانشــگاه علــوم پزشــکی در ســطح کشــور اســت کــه موفــق بــه دریافــت‬ ‫مجــوز راه انــدازی پــارک علــم و فنــاوری در حــوزه ســامت شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«اشــتغال زایی نخبــگان و حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان در حوزه هــای ســامت‬ ‫از اهــداف راه انــدازی ایــن پــارک علمــی فناوری ســت»‪ .‬موســوی ضمــن قدردانــی از‬ ‫اســتاندار مازنــدران در حمایــت از دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان بــرای دریافــت‬ ‫مجــوز راه انــدازی ایــن پــارک‪ ،‬بــه دریافــت مجــوز راه انــدازی دو پژوهشــکده و یــک‬ ‫مرکــز تحقیقــات دیگــر بــرای دانشــگاه اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪« :‬بــا راه انــدازی‬ ‫پــارک علمــی فنــاوری ســامت‪ ،‬پژوهشــکده های بیمــاری غیرواگیــر و واگیــر و مرکــز‬ ‫تحقیقــات دهــان و دنــدان‪ ،‬دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران بــا دارا بــودن چهــار‬ ‫پژوهشــکده‪ ،‬یــک پــارک علمــی فنــاوری ســامت‪ ۱۹ ،‬مرکــز تحقیقاتــی مصــوب‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬مرکــز رشــد واحدهــای فنــاوری و چهــار شــرکت دانش بنیــان به عنــوان یکــی از‬ ‫برتریــن دانشــگاه های علــوم پزشــکی در کشــور فعــال اســت»‪.‬‬ ‫تکمیل تاالر مرکزی فرهنگ و هنر ساری؛‬ ‫دغدغه ای دینی‪ ،‬فرهنگی و هنری‬ ‫ایـت اهلل محمدباقــر محمــدی الئینــی (نماینــده ولی فقیــه در مازنــدران و امــام جمعــه‬ ‫ســاری)‪ ،‬به همــراه عبــاس زارع (مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد اســامی مازنــدران) و‬ ‫عباســعلی رضایــی (فرمانــدار ســاری) از رونــد اجرایــی تــاالر مرکــزی فرهنــگ و هنــر‬ ‫ســاری بازدیــد به عمــل اورد‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫ی در حاشــیه ایــن بازدیــد‬ ‫اســامی مازنــدران؛ ای ـت اهلل محمدباقــر محمــدی الئین ـ ‬ ‫بابیان اینکــه تکمیــل تــاالر مرکــزی فرهنــگ و هنــر ســاری کــه به عنــوان بزرگ تریــن‬ ‫مجموعــه فرهنگــی شــمال کشــور به شــمار می ایــد‪ ،‬از مطالبــات جــدی اصحــاب‬ ‫رســانه و فعــاالن دینــی‪ ،‬فرهنگــی و هنــری مرکز اســتان اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬دغدغــه برای‬ ‫ایجــاد بســترهای مناســب دینــی‪ ،‬فرهنگــی و هنــری در اســتان به ویــژه ســاری‪ ،‬بــا‬ ‫تکمیــل ایــن تــاالر به صــورت چشــمگیری مرتفــع خواهــد شــد»‪ .‬فرمانــدار ســاری‬ ‫نیــز در ادامــه ایــن بازدیــد گفــت‪« :‬خوشــبختانه بــا اقدامــات انجام گرفتــه ایــن پــروژه‬ ‫به عنــوان یکــی از پروژه هــای اولویـت دار در ســازمان طــرح و برنامــه کشــور قرارگرفتــه‬ ‫و ایــن امــر‪ ،‬امیدهــا بــرای تخصیــص اعتبــار و اتمــام ایــن پــروژه طــی ســال اتــی را‬ ‫افزایــش داده اســت»‪ .‬عباســعلی رضایــی ابــراز امیــدواری کــرد کــه مشــکالت اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫گاز و ‪ ...‬تــاالر مرکــزی فرهنــگ و هنــر ســاری ب ـه زودی بــا همــکاری دســتگاه های‬ ‫مرتبــط مرتفــع شــود‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪ )65607917 :‬چاپ هم زمان‪ :‬تبریز‪ -‬پیمان چاپ‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 10‬تیر ‪ 8 - 1399‬ذی القعده ‪ 30 -1441‬ژوئن ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1500 -2010‬تومان‬ ‫شهردار اندیشه‪:‬‬ ‫بهسازی معابر سطح شهر‪ ،‬اولویت اصلی مدیریت شهری اندیشه است‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫شــهردار اندیشــه بابیان اینکــه بهســازی معابــر اولویــت شهرداری ســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬نظــم و نظــام معابــر بایــد معــرف و مشــخصه فرهنگ و‬ ‫اصالــت هــر شــهر باشــد»‪ .‬به گــزارش واحــد خبــر اداره روابط عمومــی‬ ‫و امــور بین الملــل شــهرداری و شــورای اســامی شــهر اندیشــه؛‬ ‫اجــرای روکــش اســفالت معابــر اصلــی شــهر اندیشــه به همــت شــورا و‬ ‫شــهرداری انجــام شــد‪ .‬علــی ملکــی درخصــوص عــزم جــدی مدیریــت‬ ‫شــهری اندیشــه درراســتای بهســازی معابــر شــهر خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫«معابــر مناســب و خــوب بــه معــرف فرهنــگ خدمت در شــهر هســتند‬ ‫و بایــد اندیشــه دراین خصــوص ســرامد باشــد؛ لــذا انجــام عملیــات‬ ‫اجــرای اســفالت معابــر اصلــی در اولویــت کاری شــهرداری قــرار‬ ‫گرفــت و در وهلــه اول بــا عقــد قــراردادی بالغ بــر هش ـت میلیاردریال‬ ‫عملیــات اســفالت معابــر درجــه یــک شــهر نظیــر میــدان مــادر‪،‬‬ ‫بلــوار والیــت و بلــوار گل هــا اغــاز شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬انشــاءاهلل طــی‬ ‫هفته هــای اتــی و طــی قراردادهــای جداگانــه لکه گیــری معابــر‬ ‫نیــز در دســتورکار شــهرداری قــرار می گیــرد»‪ .‬شــهردار اندیشــه بــه‬ ‫اجــرای عملیــات جدول گــذاری‪ ،‬پیاده روســازی و احــداث مســیر جدیــد‬ ‫دوچرخه ســواری اشــاره و اذعــان داشــت‪« :‬بــه زودی شــاهد تحــوالت‬ ‫چشــمگیری درخصــوص بهســازی معابــر شــهر کــه یکــی از وظایــف‬ ‫اساســی شهرداری ســت‪ ،‬خواهیــم بــود»‪ .‬ملکــی درادامــه بــه انجــام‬ ‫عملیــات بهســازی معابــر بــا اســتفاده از اســفالت ‪ SMA‬بــرای اولین بــار‬ ‫در شــهر اندیشــه اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬بـه زودی شــاهد اســتفاده از این‬ ‫نــوع اســفالت در ســطح شــهر خواهیــم بــود کــه امیدواریــم بتوانیم ‪10‬‬ ‫تــا ‪15‬ســال عمــر مفیــد اســفالت را در شــهر افزایــش دهیــم و درنتیجه‬ ‫رضایــت شــهروندان محتــرم را شــاهد باشــیم»‪.‬‬ ‫اموزش تخصصی شهروندی در مدیریت بحران‪ ،‬ضرورت امروز شهر اندیشه‬ ‫شــهردار اندیشــه در دومیــن جلســه از‬ ‫دوره اموزشــی ســطح ‪ B‬اتش نشــانی‪ ،‬ویــژه‬ ‫داوطلبــان ســتاد مدیریــت بحــران شــهر‬ ‫اندیشــه بــا ابــراز خرســندی از برگــزاری ایــن‬ ‫دوره تخصصــی در شــهر اندیشــه گفــت‪:‬‬ ‫«امــوزش تخصصــی در مدیریــت بحــران‬ ‫شــهروندی ضــرورت امــروز شــهر اندیشــه‬ ‫اســت و الزمــه رســیدن بــه ایــن موضــوع‬ ‫تنهــا بــا ایجــاد زیرســاخت ها و ظرفیت هــای‬ ‫موجــود بــرای امــوزش دادن نیروهای انســانی‬ ‫و حتــی شــهروندان اســت»‪ .‬شــهردار اندیشــه‬ ‫درادامــه باتاکیدبــر اهمیــت بــاال و حساســیت‬ ‫حضــور شــهروندان مســئولیت پذیر در‬ ‫این گونــه کالس هــا اشــاره داشــت و افــزود‪:‬‬ ‫«امــوزش‪ ،‬کســب تجربــه عملــی و اخــذ‬ ‫مــدرک از کالس هــای تخصصــی درزمینــه‬ ‫مدیریــت بحــران می توانــد کمــک شــایان‬ ‫بــه تقویــت زیرســاخت های انســانی شــهر‬ ‫اندیشــه کنــد و ایــن افــراد اموزش دیــده‬ ‫پشــتوانه قــوی بــرای مدیریــت شــهری‬ ‫مــا هســتند»‪ .‬به گفتــه ملکــی (شــهردار‬ ‫اندیشــه)‪ ،‬باتوجه بــه ســاختار خانــوار در شــهر‬ ‫اندیشــه‪ ،‬الزم اســت حداقــل یک چهــارم‬ ‫جمعیــت شــهری ایــن دوره هــا را بگذراننــد‬ ‫تــا در زمــان وقــوع بحران هــای احتمالــی‬ ‫بتــوان از تخصــص و تجربــه ایــن افــراد در‬ ‫کنتــرل زمــان وقــوع بحــران و پــس از بحران‬ ‫اســتفاده کــرد‪ .‬ایــن مقــام مســئول درادامــه‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬انســان های متخصــص و‬ ‫باتجربــه در هــر زمینــه ای ســرمایه های‬ ‫هــر شــهری محســوب می شــوند و الزم‬ ‫اســت مدیــران شــهری در تقویــت ایــن‬ ‫ســرمایه های انســانی تــاش مضاعــف کننــد‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ در ایــن دوره داوطلبانــی کــه‬ ‫توانســته بودنــد تــا ســطح ‪ C‬ایــن دوره هــا را‬ ‫بــا موفقیــت طــی کننــد وارد ایــن مرحلــه‬ ‫از اموزش هــای تخصصــی اتش نشــانی‬ ‫و مدیریــت بحــران شــدند و پــس از طــی‬ ‫موفقیت امیــز ایــن دوره وارد مرحلــه نهایــی‬ ‫خواهنــد شــد‪.‬‬ ‫شهردار شهریار‪:‬‬ ‫قانون مداری و سالمت اداری‪ ،‬مطالبه به حق شهروندان است‬ ‫تعامــل و همــکاری مدیریــت شــهری بــا دســتگاه قضــا می توانــد‬ ‫در ارتقــای ســامت اداری‪ ،‬خدمات رســانی و رضایت منــدی‬ ‫شــهروندان نقــش مهــم و موثــری داشــته باشــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫واحــد خبــر و اطالع رســانی مدیریــت ارتباطــات؛ مهنــدس بهــروز‬ ‫کاویانــی (شــهردار شــهریار) کــه به همــراه رئیــس و اعضــای‬ ‫شــورای اســامی شــهر به مناســبت گرامیداشــت هفتــه قــوه‬ ‫قضائیــه و یــاد و خاطــر شــهید بهشــتی و ‪ ۷۲‬تَن از شــهدای هفتم‬ ‫تیرمــاه در دفتــر دادســتان عمومــی و انقــاب‪ ،‬رئیس دادگســتری‬ ‫شهرســتان شــهریار و معــاون قضائــی دادگســتری حضــور یافتــه‬ ‫بــود‪ ،‬بااشــاره به ضــرورت تعامــل و همــکاری مدیریــت شــهری‬ ‫بــا دســتگاه قضــا گفــت‪« :‬ارتقــای خدمات رســانی و جلــب‬ ‫رضایت منــدی مــردم و احقــاق حقــوق شــهروندان نتیجــه ایــن‬ ‫همکاری ســت»‪ .‬شــهردار شــهریار باتاکیدبــر قانون مــداری و‬ ‫ســامت اداری به عنــوان مطالبــه به حــق شــهروندان گفــت‪:‬‬ ‫«جلوگیــری از ساخت وســازهای غیرمجــاز و برخــورد بــا‬ ‫متخلفــان‪ ،‬برنامه ریــزی فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و اموزشــی بــرای‬ ‫جلوگیــری از وقــوع جــرم و اســیب های اجتماعــی از جملــه‬ ‫زمینه هــای همــکاری شــهرداری و دســتگاه قضاســت»‪ .‬مهنــدس‬ ‫کاویانــی اتمــام پروژه هــای نیمــه کاره عمرانــی‪ ،‬خدماتــی و‬ ‫ورزشــی را از اولویت هــای کاری شــهرداری در ســال جــاری‬ ‫عنــوان کــرد و افــزود‪« :‬بــا همــکاری دســتگاه های شهرســتانی و‬ ‫اســتانی و تعامــل شــورای اســامی شــهر و همــکاری شــهروندان‬ ‫اجــرا و تکمیــل پروژه هــای شــهری بــا شــتاب بیشــتر پیگیــری‬ ‫خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫دیدار شهردار شهریار و رئیس فدراسیون کشتی از خانواده شهید مصطفی صدرزاده‬ ‫شهردار اندیشه از کمک هزینه به بهره برداران‬ ‫ناوگان اتوبوس رانی خبر داد‬ ‫شــهردار اندیشــه از کمک هزینــه بــه بهره بــرداران نــاوگان‬ ‫اتوبوس رانــی خبــر داد‪ .‬به گــزارش واحــد خبــر اداره روابط عمومــی‬ ‫و امــور بین الملــل شــهرداری و شــورای اســامی شــهر اندیشــه؛ علی‬ ‫ملکــی از پرداخــت کمک هزینــه نقــدی بــه بهره بــرداران نــاوگان‬ ‫اتوبوس رانــی شــهر اندیشــه کــه در دوران کرونــا بــا رکــود مواجــه‬ ‫بوده انــد‪ ،‬خبــر داد‪ .‬باتوجه بــه پیشــنهاد مهنــدس علــی ملکــی و‬ ‫تصویــب شــورای اســامی شــهر اندیشــه مبنی بــر حمایــت از‬ ‫بهره بــرداران نــاوگان اتوبوس رانــی اندیشــه کــه در دوران مقابلــه‬ ‫بــا شــیوع ویــروس کرونــا بــا رکــود کاری روب ـه رو بوده انــد‪ ،‬مقــرر‬ ‫شــد تــا مبلــغ ‪ ۳۰‬میلیون ریــال بــه هــر دســتگاه اتوبــوس فعــال‬ ‫در خطــوط کم درامــد و مبلــغ ‪ ۱۵‬میلیون ریــال بــه اتوبوس هــای‬ ‫فعــال در خطوطــی کــه به دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور‬ ‫اســیب کمتــری دیده انــد‪ ،‬پرداخــت شــود‪ .‬شــهردار اندیشــه‬ ‫درادامــه افــزود‪« :‬بایــد بپذیریــم کــه در ماه هــای اخیــر شــرایط‬ ‫دشــواری بــر اقتصــاد دنیــا مســتولی گشــت و کشــور مــا نیــز از‬ ‫ایــن قاعــده مســتثنا نبــود؛ لــذا برخــی صنــوف کــه فعالیــت ان هــا‬ ‫ارتبــاط مســتقیم بــا حضــور در ســطح جامعــه داشــته اســت‪،‬‬ ‫صدمــات اقتصــادی ملموس تــری دیدنــد کــه بهره بــرداران نــاوگان‬ ‫حمل ونقــل عمومــی نیــز از همــان دســته متضرریــن اقتصــادی‬ ‫ناشــی از رکــود کاری به شــمار می اینــد کــه وظیفــه داریــم نســبت‬ ‫بــه تامیــن بخشــی از خســارت های ایــن قشــر مســاعدت کنیــم»‪.‬‬ ‫ملکــی درپایــان خاطرنشــان کــرد‪« :‬همان گونه کــه در نوبت هــای‬ ‫قبلــی نیــز متذکــر شــده ام‪ ،‬شــهروندان فهیــم و فرهیختــه اندیشــه‬ ‫بــا رعایــت دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬از همــان روزهــای ابتدایــی‬ ‫خــود را در خطــوط اول مقابلــه بــا انتشــار ایــن ویــروس قــرار داده و‬ ‫همــراه بــا مدیریــت شــهری همــکاری الزم را در ســطح شــهر لحــاظ‬ ‫کرده انــد کــه جــا دارد از کلیــه همشــهریان عزیــزم تشــکر ویــژه‬ ‫داشــته باشــم»‪.‬‬ ‫بازدید مسئولین شهرستان شهریار از جاده رزکان‬ ‫مهنــدس طاهــری (فرمانــدار شهرســتان شــهریار) به همــراه‬ ‫مهنــدس کاویانــی (شــهردار شــهریار)‪ ،‬ریاســت و اعضــای‬ ‫شــورای اســامی شــهر و ســایر مســئولین از جــاده حدفاصــل‬ ‫میــدان نمــاز تــا رزکان بازدیــد کردنــد‪ .‬به گــزارش واحــد‬ ‫خبــر و اطالع رســانی مدیریــت ارتباطــات؛ در ایــن بازدیــد‬ ‫فرمانــدار شــهریار درخصــوص تملــک اراضــی مجــاور جهــت‬ ‫تعریــض معبــر دســتوراتی را صــادر کــرد‪ .‬همچنیــن مقــرر شــد‬ ‫توســط ادارات ذی ربــط ایمن ســازی محــور بــا خط کشــی‪،‬‬ ‫نصــب عالئــم هشــداردهنده و تامیــن روشــنایی جهــت کاهــش‬ ‫خطــرات و حــوادث احتمالــی صــورت پذیــرد‪.‬‬ ‫اجرای طرح پاک سازی و نظافت محله به محله در شهریار‬ ‫بــا هــدف ارتقــای بهداشــت محیــط و ایجــاد محیــط ســالم بــرای‬ ‫شــهروندان و طبــق برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه طــرح‬ ‫پاک ســازی و نظافــت محلــه بــه محلــه در حــوزه خدماتــی‬ ‫شــهرداری شــهریار درحــال انجــام اســت‪ .‬به گــزارش واحــد خبــر‬ ‫و اطالع رســانی مدیریــت ارتباطــات؛ کریمــی (معــاون خدمــات‬ ‫شــهر و امــور مناطــق) گفــت‪« :‬در ایــن طــرح هــر هفتــه در یکــی‬ ‫از مناطــق و نواحــی عملیــات رفــت وروب معابــر‪ ،‬الیروبــی انهــار‪،‬‬ ‫تخلیــه و شست وشــوی مخــازن زبالــه‪ ،‬جمــع اوری نخاله هــای‬ ‫ســاختمانی درراســتای نظافــت عمومــی و پاکیزگــی محیط شــهری‬ ‫صــورت می گیــرد»‪.‬‬ ‫دیدار شهردار شهریار با ریاست مجتمع قضائی‬ ‫نیروهای مسلح غرب استان تهران‬ ‫مهنــدس بهــروز کاویانــی (شــهردار شــهریار) به همــراه علیرضــا‬ ‫دبیــر (رئیــس فدراســیون کشــتی)‪ ،‬محمــد بنــا (ســرمربی تیــم‬ ‫ملــی کشــتی فرنگــی)‪ ،‬ریاســت و اعضــای شــورای اســامی‬ ‫شــهر‪ ،‬فرمانــده ســپاه ناحیــه شــهریار بــا حضــور در منــزل‬ ‫شــهید مدافــع حــرم مصطفــی صــدرزاده بــا خانــواده ایــن شــهید‬ ‫عالی قــدر دیــدار و گفت وگــو کردنــد‪ .‬به گــزارش واحــد خبــر و‬ ‫اطالع رســانی مدیریــت ارتباطــات؛ در ایــن دیــدار نمــاد رســمی‬ ‫فدراســیون کشــتی بــه رســم یادبــود توســط محمــد بنــا بــه پــدر‬ ‫گرامــی ایــن شــهید بزرگــوار تقدیــم شــد‪ .‬درپایــان مســئولین‬ ‫بــا حضــور بــر ســر مــزار شــهدای مدافــع حــرم ضمــن نثــار گل‬ ‫و قرائــت فاتحــه بــه مقــام شــامخ ایــن عزیــزان ادای احتــرام‬ ‫کردنــد‪ .‬شــهید مصطفــی صــدرزاده در ســال ‪ ۹۲‬بــرای دفــاع از‬ ‫دیــن و حــرم بی بــی زینــب(س) بــا نــام جهــادی ســید ابراهیــم‪،‬‬ ‫داوطلبانــه بــه ســوریه عزیمــت و به علــت رشــادت در جنــگ‬ ‫بــا دشــمنان دیــن‪ ،‬فرماندهــی گــردان عمــار و جانشــین تیــپ‬ ‫فاطمیــون شــد‪ ،‬ســرانجام پــس از چندین بــار زخمی شــدن در‬ ‫درگیــری بــا داعــش‪ ،‬ظهــر روز تاســوعا مقــارن بــا ‪ ۱‬ابــان ‪ ۹۴‬در‬ ‫عملیــات محــرم در حومــه حلــب ســوریه بــه ارزوی خــود‪ ،‬یعنــی‬ ‫شــهادت در راه خــدا رســید و بــه دیــدار معبــود شــتافت و در‬ ‫گلــزار شــهدای بهشــت رضــوان شــهریار ارام گرفــت‪.‬‬ ‫به گــزارش واحــد خبــر و اطالع رســانی‬ ‫مدیریــت ارتباطــات؛ به مناســبت‬ ‫فرارســیدن ســالروز شــهادت دکتر شــهید‬ ‫بهشــتی و یــاران باوفایــش و گرامیداشــت‬ ‫هفتــه قــوه قضائیــه روز شــنبه ‪ ۷‬تیرمــاه‬ ‫مهنــدس کاویانــی (شــهردار شــهریار)‬ ‫به همــراه درخشــان (رئیــس) و مهــدور‬ ‫(نایب رئیــس شــورای اســامی شــهر) بــا‬ ‫حضــور در دفتــر ایــرج عباســی (ریاســت‬ ‫مجتمــع قضائــی نیروهــای مســلح غــرب‬ ‫اســتان تهــران) ضمــن تبریــک هفتــه‬ ‫قــوه قضائیــه‪ ،‬درخصــوص تعامــل و‬ ‫همــکاری جهــت ارتقــای خدمات رســانی‬ ‫گفت وگــو کردنــد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2016

روزنامه سایه 2016

شماره : 2016
تاریخ : 1399/04/17
روزنامه سایه 2015

روزنامه سایه 2015

شماره : 2015
تاریخ : 1399/04/16
روزنامه سایه 2014

روزنامه سایه 2014

شماره : 2014
تاریخ : 1399/04/15
روزنامه سایه 2013

روزنامه سایه 2013

شماره : 2013
تاریخ : 1399/04/14
روزنامه سایه 2011

روزنامه سایه 2011

شماره : 2011
تاریخ : 1399/04/11
روزنامه سایه 2010

روزنامه سایه 2010

شماره : 2010
تاریخ : 1399/04/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!