روزنامه سایه شماره 1992 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1992

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1992

روزنامه سایه شماره 1992

‫سالگرد ارتحال ملکوتی‬ ‫حضرت امام خمینی(ره) تسلیت باد‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ۳۰‬هزار تن‬ ‫حبیــب جهان ســاز؛ رئیــس ســازمان چــای بااشــاره به اینکه در ســال جــاری امــار‬ ‫دقیقــی از میــزان واردات چــای در دســترس نیســت‪ ،‬گفــت‪« :‬در مجمــوع‪ ،‬پیش بینی‬ ‫می شــود کــه ‪ ۳۰‬هزار تــن چــای خشــک تولیــد شــود کــه رشــدی ‪11‬درصــدی‬ ‫به نســبت پارســال بــوده و در صــورت تحقــق ان‪ ،‬هماننــد ســال گذشــته ‪ ۶۲‬تــا‬ ‫‪ ۶۳‬هزار تــن نیــاز کشــور از طریــق واردات تامیــن خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫برای توسعه کشور‬ ‫مجلس تازه نفس به دولت بپیوندد‬ ‫معاون وزیر نفت تاکید کرد؛‬ ‫هوشمندسازیپتروشیمی؛‬ ‫‪ 2‬تنها راه ماندن در بازارهای جهانی‬ ‫سه شنبه ‪ 13‬خرداد ‪ 10 - 1399‬شوال ‪ 2 -1441‬ژوئن ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1992‬تومان‬ ‫هشدار وزیر بهداشت درموردِ نادیده گرفتن خطر کرونا؛‬ ‫با این روال‬ ‫دقیقه ‪ ۹۰‬گل می خوریم!‬ ‫‪3‬‬ ‫پنج نفت کش ایرانی حامل چه پیامی هستند؟‬ ‫ژائــو لیجیــان؛ ســخنگوی‬ ‫وزارت خارجــه چیــن گفــت‪:‬‬ ‫«اخریــن تحــوالت در ارتباط بــا‬ ‫مــرگ جــورج فلویــد را‬ ‫دنبــال می کنیــم‪ .‬زندگــی‬ ‫سیاه پوســتان اهمیــت دارد و‬ ‫بایــد از حقــوق ان هــا حفاظت‬ ‫شــود‪ .‬امریــکا تبعیض نــژادی‬ ‫را کنــار بگــذارد»‪.‬‬ ‫امریکای بدون روتوش؛‬ ‫از «پرل هاربر» تا «کاراکاس»‬ ‫اعــزام پنــج نفت کــش جمهــوری اســامی ایــران بــه ان ســوی اقیانــوس ارام‬ ‫بــرای کمــک بــه مــردم ونزوئــا کــه تحــت تحریــم امریــکا قــرار دارنــد‪ ،‬بــه‬ ‫خبــر مهــم رســانه های جهــان تبدیــل شــد‪ .‬نفت کش هــای «فورچــون»‪،‬‬ ‫«پتونیــا»‪« ،‬فارســت»‪« ،‬فاکســون» و «کالول» بــا فاصلــه زمانــی مشــخص‬ ‫از بندرهــای ایــران به ســوی ســواحل ونزوئــا حرکــت کردنــد‪ .‬ان هــا‬ ‫درحال انتقــال بنزیــن و گازوئیــل موردنیــاز مــردم ونزوئــا و کمــک بــه دولــت‬ ‫‪ 2‬ایــن کشــور بوده انــد ‪...‬‬ ‫با حضور استاندار لرستان صورت گرفت؛‬ ‫‪7‬‬ ‫نگاهیبهوضعیتشیرتوشیرِلبنیات‬ ‫سی و دومین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر‬ ‫انقالب اسالمی حضرت امام خمینی(ره)‬ ‫و قیام خونین ‪ 15‬خرداد بر مردم ایران و ازادگان‬ ‫سراسر جهان تسلیت باد‪.‬‬ ‫هیئت رئیسه اتاق اصناف‬ ‫و حوزه مقاومت بسیج شهدای اصناف شهرستان ری‬ ‫‪ 14‬خرداد؛ سالروز ارتحال ملکوتی حضرت‬ ‫امام خمینی(ره) و قیام خونین ‪ 15‬خرداد تسلیت باد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی کهریزک‬ ‫سالگرد ارتحال ملکوتی‬ ‫(ره)‬ ‫حضرت امام خمینی‬ ‫و قیام خونین ‪15‬خرداد‬ ‫بر ملت شریف ایران‬ ‫تسلیت باد‪.‬‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫حسن اباد فشافویه‬ ‫رحلت جانسوز معمار کبیر انقالب حضرت امام خمینی‬ ‫را به همه ملت های ازاده جهان تسلیت عرض می کنیم‪.‬‬ ‫(ره)‬ ‫روابط عمومی بخشداری‬ ‫و شورای اسالمی بخش کهریزک‬ ‫عروج ملکوتی امام خمینی‬ ‫و قیام خونین ‪ 15‬خرداد‬ ‫بر عموم مسلمین تسلیت باد‪.‬‬ ‫(ره)‬ ‫بخشداری و شورای اسالمی‬ ‫قلعه نو‬ ‫سالروز رحلت جانسوز رهبر کبیر انقالب اسالمی‬ ‫حضرت امام خمینی(ره) و قیام خونین ‪ 15‬خرداد‬ ‫بر عموم مردم ایران تسلیت باد‪.‬‬ ‫دهیاری و شورای اسالمی قمصر‬ ‫بهره برداری از نیروگاه برق گازی «الماس نیرو» بروجرد‬ ‫همکاری جنجالیِ‬ ‫لئوناردو دی کاپریو‬ ‫با یک دانشمند‬ ‫علوم فضایی‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ــ‬ ‫‪5‬‬ ‫ــــ‬ ‫ﻃﺮح اﯾﻨﺪه داران‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫‪30‬درصد روستاها‬ ‫دراستانه فرونشست و سیالب‬ ‫این روزهــا تقریبــاً در همــه کشــورها‪ ،‬مــردم‬ ‫و ســازمان ها‪ ،‬بدجــوری بــه جــان زمیــن‬ ‫افتاده انــد و به هرنــوع کــه بخواهنــد بــرای‬ ‫تخریــب ان اقــدام می کننــد‪ .‬در زمیــن‬ ‫به هر انــدازه اراده کننــد ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ــ‬ ‫تریبون‬ ‫سخنگوی دولت تاکید کرد؛‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سه شنبه ‪ 13‬خرداد ‪ - 1399‬شماره ‪1992‬‬ ‫‪30‬درصد روستاها‬ ‫در استانه فرونشست و سیالب‬ ‫پنج نفت کش ایرانی حامل چه پیامی هستند؟‬ ‫پیوستن مجلس تازه نفس به دولت‬ ‫برای توسعه کشور‬ ‫علــی ربیعــی در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه‪ ،‬بــا گرامیداشــت‬ ‫یــاد و خاطــره امــام(ره) و قیــام ‪ ۱۵‬خــرداد‪ ،‬گفــت‪« :‬چهاردهــم و‬ ‫پانزدهــم خــرداد فرصتــی بــرای دولــت و اعضــای ان فراهــم می کنــد‬ ‫تــا مجــدد بــا ارمان هــای امــام(ره)‪ ،‬انقــاب اســامی و انچــه موجــب‬ ‫‪ ۱۵‬خــرداد شــد؛ به عنــوان نمــاد همیشــگی بــا ظلــم و اســتبداد و‬ ‫نیــز مشــی امــام راحــل بیعــت مجــدد کــرده و مشــی ایشــان را بــرای‬ ‫اداره جامعــه مــرور کنیــم»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ ســخنگوی دولــت گفــت‪:‬‬ ‫«بــرای اداره کشــور ارجــاع بــه نظــرات امــام(ره) الگویی ســت کــه پاســخ‬ ‫مثبتــی همــراه دارد‪ .‬امــروز بــا کلیدواژه هایــی نظیــر اداره جامعــه بــا نظر‬ ‫مــردم و همه باهــم بیش ازهرزمــان نیازمندیــم»‪ .‬او بابیان اینکــه رحلــت‬ ‫امــام(ره) در خردادمــاه شــوک عظیمــی بــه مــردم و جامعــه بین المللــی‬ ‫به همــراه داشــت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬خوشــبختانه بــا خــرد جمعــی و‬ ‫حمایــت عمومــی‪ ،‬انتقــال رهبری صــورت گرفــت و امروز رهبــری محور‬ ‫ثبــات‪ ،‬مقاومــت و تکی ـه گاه تحــوالت روبه جلــوی کشــور شــده اســت‪.‬‬ ‫ایــن انتقــال و شــیوه ان هــم مرهــون دیــدگاه و نظرات امــام(ره) اســت»‪.‬‬ ‫او بابیان اینکــه در دولــت بــر اصــول ارمانــی امــام(ره) ماننــد مبــارزه بــا‬ ‫فقــر‪ ،‬مردم بــاوری‪ ،‬توســعه‪ ،‬پیشــرفت و قدرتمندترشــدن جامعــه و در‬ ‫مقابــل زور ایســتادن تاکیــد داریــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬در الگــوی امــام(ره)‬ ‫میــزان‪ ،‬رای ملــت اســت‪ .‬امــام(ره) قــدرت را از مــردم و هرگونــه تحوالت‬ ‫سیاســی‪ ،‬اجتماعــی را مبتنی بــر خواســت مــردم می دانســت‪ .‬قطعــاً‬ ‫پیشــرفت ایــران درگــرو اســتقالل و مبــارزه بــا سلطه طلبی ســت کــه‬ ‫از اموزه هــای امــام(ره) اســت‪ .‬دولــت تدبیــر و امیــد بــه ارمان هــای‬ ‫ایشــان متعهــد اســت و دران مســیر قــدم برمــی دارد»‪ .‬او بااشــاره به‬ ‫اغازب ـه کار مجلــس یازدهــم عنــوان کــرد‪« :‬در هفتــه جــاری‪ ،‬افتتــاح‬ ‫مجلــس و تعییــن هیئت رئیســه را داشــتیم‪ .‬ازطــرف دولــت‪ ،‬بــه همــه‬ ‫نماینــدگان و انتخاب هــای صورت گرفتــه در ارکان مجلــس تبریــک‬ ‫می گویــم‪ .‬دولــت بــا احتــرام بــه اســتقالل مجلــس‪ ،‬از هیــچ تالشــی‬ ‫بــرای انجــام وظایــف مجلــس فروگــذار نیســت‪ .‬امیدواریــم همان گونــه‬ ‫کــه قانــون اساســی دولــت را محــور اداره امــور اجرایــی قــرار داده و قــوه‬ ‫مجریــه کــه بــار اجرایــی را بـه دوش می کشــد‪ ،‬مجلــس تازه نفــس هــم‬ ‫بــه هم افزایــی دولــت‪ ،‬در ایــن مصــاف بپیونــدد و درعمــل بــرای حــل‬ ‫مشــکالت و پیشــرفت و توســعه کشــور بــه کمــک و توســعه کشــور‬ ‫به پــا خیــزد»‪ .‬او بابیان اینکــه این مهــم تنهاوتنهــا در عمــل محقــق‬ ‫می شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬دولــت در زمــان باقی مانــده خــود نه تنهــا بــه‬ ‫ادامــه مســیر درســت خدمتگــزاری بــه ملــت؛ ان هــم در ســخت ترین‬ ‫شــرایط تاریخــی باقــدرت ادامــه خواهــد داد؛ بلکــه نهادســازی مناســب‬ ‫بــرای ادامــه مســیر در دولــت اینــده را هــم فراهــم خواهــد ســاخت»‪ .‬او‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬امــروز اعــام می کنیــم تــا ‪ ۱۲‬مردادمــاه ‪ ۱۴۰۰‬از‬ ‫پــا نخواهیــم نشســت و هیــچ فرصتــی را تلــف نخواهیــم کــرد‪ .‬دولــت‬ ‫ایســتاده‪ ،‬دولــت مقــاوم‪ .‬امــروز دولــت در مســیر مطلــوب درحال حرکت‬ ‫اســت و باتوجه بــه شــرایط تحمیلــی بــرای کاســتن از نگرانــی مــردم‬ ‫بــرای هم افزایــی و حــل مســائل دراین مســیر دشــوار دســت دوســتی‬ ‫به ســوی همــه قــوا دراز کــرده اســت‪ .‬معتقدیــم کــه در شــرایط دشــوار‬ ‫امــروز کشــور‪ ،‬جامعــه متحول شــده بــا نیازهــای متنــوع‪ ،‬تحریم هــای‬ ‫کمرشــکن و ضدبشــری بی نظیــر در تاریــخ روابــط بین المللــی‪ ،‬فشــار‬ ‫عظیــم اقتصــادی بــرای به چالش کشــیدن بیــن مــردم و نظــام و‬ ‫فشــار بی حدوحصــر بــر زندگــی مــردم‪ ،‬هجــوم بی ســابقه سیاســی‬ ‫علیــه ایــران و فشــار بــر امنیــت روانــی مــردم‪ ،‬اقتصــاد کوچک شــده‬ ‫ناشــی از تحریــم؛ همــه ارکان نظــام دراین شــرایط بــا همــه تــوان‬ ‫خــود بــرای عبــور اطمینان بخــش و بــه ســرمنزل مقصــود بــردن‬ ‫جامعــه بایــد به طــور هم افــزا درکنارهــم قــرار بگیرنــد»‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫«مــا دولتــی بــا درامدهــای ارزی و فــراوان و نجومــی نبودیــم‪ .‬دولتــی‬ ‫بودیــم کــه بــا سخت کوشــی و عقالنیــت و تــاش بی محابــا بــرای‬ ‫اداره کشــور پرداخته ایــم‪ .‬به هــم مــوارد پیش گفتــه توجــه و بــه ان‪،‬‬ ‫مدیریــت موفــق ‪100‬روزه کرونــا را اضافــه کنیــد‪ .‬کوویــد‪ ۱۹-‬فقــط‬ ‫در ‪ ۱۳‬رســته محاسبه شــده‪ ،‬مــا را بــا ‪۱۰۸‬هزارمیلیاردتومــان کســری‬ ‫درامــد و ضربــه بــه کس ـب وکارها مواجــه کــرد‪ .‬در اســفندماه پارســال‬ ‫‪۶۵‬هزارمیلیاردتومــان و در فروردین مــاه ‪ 99‬حداقــل ‪۴۳‬هزارمیلیاردتومان‬ ‫کســب وکارهای مــا اســیب دیــده‪ .‬مــا کنــار مــوارد پیش گفتــه بــا‬ ‫کرونــا هــم مواجهیــم‪ .‬الگــوی مدیریــت کرونــا بــه مــا نشــان داد کــه‬ ‫بــا همــکاری و هماهنگــی همــه دســتگاه ها از قــوا تــا نیروهــای مســلح‬ ‫و حاکمیــت واحــد و دولــت واحــد و اعتمــاد بــاالی مــردم بــه دولــت‬ ‫می توانیــم از همــه بحران هــا عبــور کنیــم»‪ .‬او بابیان اینکــه مــا‬ ‫می توانیــم برنامه هــای متعــددی بــرای پیشــرفت جامعــه بــا همــکاری‬ ‫بــا مجلــس درپیــش داشــته باشــیم‪ ،‬گفــت‪« :‬لوایــح متعــددی داریم که‬ ‫می توانیــم بــا همــکاری مجلــس‪ ،‬بــه نتایــج خوبــی برســیم‪ .‬از ســال ‪۹۲‬‬ ‫بــا تــاش بی وقفــه بــرای احقــاق حــق مــردم از تحریــم و تامیــن منابــع‬ ‫ملــی‪ ،‬از اقتصــاد بــا همــه تــوان و تــاش خــود حرکــت کردیــم‪ .‬ایـن را‬ ‫همــه مــردم شــاهدند کــه بــا وجــود مشــکالت واقعــی؛ اعــم از تهدیــد‬ ‫زورگویــان جهانــی و تمــام مشــکالت موجــود‪ ،‬نهراســیدیم و در ‪۵۵‬مــاه‪،‬‬ ‫کارنامــه درخشــانی با رشــد اقتصــادی بــاال‪ ،‬تــورم پائین‪ ،‬درصد اشــتغال‬ ‫قابل قبــول و نــرخ ارز تثبیت شــده و پیشـی دادن مــزد بــر تورم‪ ،‬داشــتیم‪.‬‬ ‫دولــت درایـن دوره بــا روی کارامــدن دولــت نامتعــادل در ایــاالت متحده‬ ‫امریــکا کــه نه تنهــا ایــران؛ بلکــه دنیــا را بــا چالــش روب ـه رو ســاخت‪،‬‬ ‫روزهــای ســخت و پرتــاش و نفس گیــری را بــا همــه تــوان و انــرژی‬ ‫خــود بــرای مدیریــت ایـن دوره انجــام داد و امــروز هــم ایســتاده و مقاوم‪،‬‬ ‫بــه کار خــود ادامــه می دهیــم»‪ .‬او درپاس ـخ به ســوالی دربــاره حضــور‬ ‫نفت کش هــای ایرانــی در ســواحل ونزوئــا و تهدیدهــای امریــکا گفــت‪:‬‬ ‫«رفتــن کشــتی های حامــل کاالهــا و صــادرات مــا‪ ،‬تنهــا بخشــی از‬ ‫تبــادالت تجــاری عــادی و مرســوم میــان ایــران و همــه کشــورها و در‬ ‫اینجــا ونزوئالســت‪ .‬ایــن‪ ،‬نــه یــک اقــدام سیاســی بــود و نــه مــا قصــد‬ ‫ارســال پیامــی خــاص بــه جایــی را داشــتیم؛ بلکــه یــک اقــدام طبیعــی‬ ‫براســاس حرکــت ازاد تجــارت قانونــی و مطابــق بــا قوانیــن بین الملــل‬ ‫میــان دو کشــور بــود‪ .‬در اینــده نیــز بــا قاطعیــت هرجاکــه بتوانیــم‬ ‫تبــادل کاال داشــته باشــیم‪ ،‬اقــدام خودمــان را ادامــه خواهیــم داد»‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولــت ادامــه داد‪« :‬بااین وجــود زیــر ذره بیــن قرارگرفتــن این‬ ‫معاملــه تجــاری منجــر بــه افشاشــدن دوبــاره شکســت سیاســت تحریم‬ ‫علیــه ایــران و ونزوئــا شــد و بــرای امریــکا چــاره ای جــز اعتــراف بــه‬ ‫ایــن شکســت هــم باقــی نگذاشــت»‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪« :‬تحریم هــای‬ ‫غیرقانونــی امریــکا علیــه ملــت مــا بــه جایــی نخواهــد رســید و این هــم‬ ‫نمونــه و الگویــی از ایــن نظریــه اســت؛ ازاین پــس نیــز تاثیــری بــر اراده‬ ‫مــا بــرای تــداوم و تعمیــق مناســبات تجــاری بــا ســایر کشــورها هــم‬ ‫نخواهــد داشــت‪ .‬مــا بــه هــر کشــوری را الزم بدانیــم‪ ،‬هــر کاالیــی را‬ ‫صــادر و وارد خواهیــم کــرد و امیــدوار هســتیم کــه ایــاالت متحــده‬ ‫امریــکا هــم از ســر تعقــل و عقل گرایــی شــعاری را کــه خودشــان‬ ‫ســال ها می دادنــد کــه مــا حافــظ تجــارت ازاد در ابراه هــا هســتیم‬ ‫و به بهانــه ایــن شــعار؛ کشــتی ها و ناوهــای جنگــی خودشــان را بــه‬ ‫همــه دنیــا ارســال می کردنــد کــه تجــارت ازاد در ابراه هــا صــورت‬ ‫بگیــرد و امــروز بــا بی خــردی حداقــل ایــن شــعار ظاهــری خودشــان‬ ‫را نقــض نکننــد»‪ .‬او دربــاره اینکــه مواضــع دولــت ایــران دربــاره رویکــرد‬ ‫نژادپرســتانه دولــت امریــکا علیــه ســپاه پوســتان ایــن کشــور اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬مــا‪ ،‬در امــور داخلــی ســایر کشــورها دخالــت نمی کنیــم‬ ‫برخــاف ایــاالت متحــده امریــکا کــه در هــر گوشــه دنیــا که مســئله ای‬ ‫را نپســندد‪ ،‬مداخله گرانــه وارد می شــود؛ امــا ایــن بدان معنــا نیســت‬ ‫کــه نســبت بــه انچــه در خیابان هــای امریــکا می گــذرد‪ ،‬بی تفــاوت‬ ‫هســتیم‪ .‬مــا از نزدیــک‪ ،‬ناارامــی و رفتــار امریــکا بــا معترضــان را زیرنظر‬ ‫داریــم و نســبت بــه وجــود تبعیــض نــژادی گســترده در ایــن کشــور‬ ‫کــه اکنــون بــا اعمــال خشــونت بی ســابقه ای همــراه شــده‪ ،‬نگرانیــم‪.‬‬ ‫ایــن حــوادث نشــان می دهــد کــه امریــکا کمتریــن صالحیتــی بــرای‬ ‫نصیحــت دیگــران دربــاره حقــوق بشــر نــدارد‪ .‬عدالــت و ازادی هــای‬ ‫مدنــی کــه به ان بهانــه امریــکا در ســایر کشــورها دخالــت می کنــد‪،‬‬ ‫نشــان می دهــد صالحیــت اظهارنظــر دراین زمینه هــا را نــدارد‪.‬‬ ‫دولــت امریــکا بایــد به جــای بی ثبات کــردن جهــان‪ ،‬وقــت بیشــتری‬ ‫بــرای اصالحــات ســاختاری و سروســامان دادن بــه مناســبات اجتماعــی‬ ‫خودشــان فــارغ از تبعیضــات و نابرابری هــای اقتصــادی و نــژادی بگذارد‪.‬‬ ‫امیدواریــم دولــت امریــکا از ایــن وقایــع و نحــوه رفتــار ســایر کشــورها؛‬ ‫ازجملــه جمهــوری اســامی ایــران در عدم مداخلــه در امــور داخلــی‬ ‫امریــکا درس الزم را بــرای عدم مداخلــه در امــور ســایر کشــورها هــم‬ ‫بتوانــد بگیــرد»‪ .‬دســتیار ارتباطــات اجتماعــی رئیس جمهــوری دربــاره‬ ‫اظهــارات اخیــر رئیـس کل بانــک مرکــزی دربــاره راهبــرد تورمــی دولت‬ ‫نیــز گفــت‪« :‬همین جــا مایلــم از تالش هــای اقــای دکتــر همتــی و‬ ‫همکارانــش تشــکر کنــم کــه هــم بــه رونــق تولیــد کمــک می کننــد و‬ ‫هــم در ماجــرای کرونــا کمــک کردنــد و هــم سیاسـت های ارزی خــود‬ ‫را باتوجه بــه شــرایط و سیاسـت های کنتــرل تــورم پیگیــری می کننــد‬ ‫کــه کار طاقت فرسایی ســت»‪.‬‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫امریکای بدون روتوش‬ ‫از «پرل هاربر» تا «کاراکاس»‬ ‫؛‬ ‫اعــزام پنــج نفت کــش جمهــوری اســامی ایــران بــه ان ســوی اقیانــوس ارام بــرای کمــک بــه مــردم ونزوئــا کــه تحــت تحریــم امریــکا قــرار دارنــد‪ ،‬بــه خبــر‬ ‫مهــم رســانه های جهــان تبدیــل شــده اســت‪ .‬نفت کش هــای «فورچــون»‪« ،‬پتونیــا»‪« ،‬فارســت»‪« ،‬فاکســون» و «کالول» بــا فاصلــه زمانــی مشــخص از بندرهــای‬ ‫ایــران به ســوی ســواحل ونزوئــا حرکــت کردنــد‪ .‬ان هــا درحال انتقــال بنزیــن و گازوئیــل موردنیــاز مــردم ونزوئــا و کمــک بــه دولــت ایــن کشــور بوده انــد‪ .‬از‬ ‫ایــن پنــج نفت کــش‪ ،‬چهــار نفت کــش بــه ســواحل ونزوئــا رســیده اند؛ امــا نکتــه مهــم دراین میــان بــه شــرایط عبــور ایــن نفت کش هــا برمی گــردد‪ .‬ایــران‬ ‫و ونزوئــا تحــت شــدیدترین تحریم هــای امریــکا هســتند و واشــینگتن بارهــا هشــدار داده بــود کــه مانــع از هرگونــه کمــک بــه ایــن دو کشــور خواهــد شــد؛ امــا‬ ‫ایــران بــدون توجــه بــه ایــن هشــدار‪ ،‬مســیری را انتخــاب کــرده تــا پوشــالی بودن و ادعایی بــودن قــدرت امریــکا را اثبــات کنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬نفت کش هــای ایرانــی‬ ‫درحالــی موفــق شــده اند بــه ســواحل ونزوئــا برســند کــه امریــکا بــا وجــود تهدیدهــای بســیار‪ ،‬تنهــا نظاره گــر ایــن ماجــرا بــوده اســت‪.‬‬ ‫پس ازاینکــه ایــران نفت کش هــای خــود را به ســمت‬ ‫ونزوئــا اعــزام کــرد‪ ،‬امریــکا تعــدادی از رزم ناوهــای خود‬ ‫را بــه مســیر حرکــت ایــن نفت کش هــا فرســتاد‪ .‬برخــی‬ ‫رســانه ها هــدف ایــن ناوهای جنگــی را ممانعــت از ادامه‬ ‫حرکــت نفت کش هــا به مقصــد عنــوان کردنــد‪ .‬دلیــل‬ ‫واشــینگتن ان اســت که پهلوگرفتــن نفت کش هــا در‬ ‫بندرهــای ونزوئــا‪ ،‬پیــروزی بزرگــی بــرای جمهــوری‬ ‫اســامی ایران و شکســتی ســنگین برای «کاخ ســفید»‬ ‫قلمــداد خواهــد شــد‪ .‬البته ایــران از مبــادی دیپلماتیک‪،‬‬ ‫ســازمان ملــل و ســفیر ســوئیس به عنــوان حافــظ‬ ‫منافــع امریــکا و همچنیــن ازطریــق ســخنگوی وزارت‬ ‫امــور خارجــه کشــورمان بــه دولــت امریــکا هشــدار داد‬ ‫هــر اقــدام اشــتباه واشــینگتن درمــورد نفت کش هــای‬ ‫ایرانــی‪ ،‬بــا پاســخ محکم کشــورمان همــراه خواهــد بود‪.‬‬ ‫دران ســو‪ ،‬رســانه های همســو بــا دولــت امریــکا نیــز بــا‬ ‫پررنگ کــردن تهدیــدات ترامــپ ســعی داشــتند تــا‬ ‫ایــران را وادار بــه عقب نشــینی کننــد؛ امــا ایــران تهدیــد‬ ‫کــرده کــه هرگونــه تعــرض بــه ایــن نفت کش هــا بــا‬ ‫واکنشــی ســخت مواجــه خواهــد شــد‪ .‬درنهایــت نیــز‬ ‫امریــکا نتوانســت تهدیــدات خــود را عملــی کنــد‪.‬‬ ‫رســیدن دو نفت کــش ایرانــی بــه ســواحل ونزوئــا‬ ‫به خوبــی نشــان داد کــه دوران پســاامریکایی شــروع‬ ‫شــده و جهــان بایــد مناســبات خــود را براین اســاس‬ ‫ترســیم کند‪ .‬نشــریه معتبــر «تایــم» در گزارشــی عنوان‬ ‫داشــت درحالی کــه تنــش میــان ایــران و امریــکا اوج‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬تهــران پنــج نفت کــش پــر از ســوخت‬ ‫خــود را بــه ونزوئــا گســیل کــرده‪ .‬ایــن کشــتی ها‬ ‫درحالــی حــدود ‪۱۷۵‬هزارتــن محمولــه را منتقــل‬ ‫می کننــد کــه هــر دو کشــور‪ ،‬صادرکننــده و واردکننــده‬ ‫تحــت تحریــم «کاخ ســفید» قــرار دارند‪ .‬نکتــه بااهمیت‬ ‫ان اســت که ایــن پنــج نفت کــش برخــاف قبــل‪ ،‬بــا‬ ‫رادارهــای خامــوش درحال حرکــت نیســتند و ســامانه‬ ‫مکان یابــی همــه ان هــا روشــن اســت‪ .‬ایــن کشــتی ها‬ ‫بــا پرچــم ایــران درحرکت انــد‪ .‬برخــی از تحلیل گــران‬ ‫غربــی‪ ،‬موفقیــت ایــران در عملی ســاختن خواســته های‬ ‫خــود را ضربــه ســنگینی بــر «دکتریــن مونــرو»‬ ‫واشــینگتن می داننــد کــه چیــزی حــدود دوقرن قبــل‪،‬‬ ‫امریــکای التیــن را به عنــوان حیاط خلــوت خــود اعــام‬ ‫کــرده بــود و حضــور و نقش افرینــی هــر قــدرت‬ ‫خارجــی در امــور کشــورهای این منطقــه را برنمی تافــت‪.‬‬ ‫اکنــون‪ ،‬محموله هــای بنزیــن و گازوئیــل ایرانــی نه تنهــا‬ ‫بخشــی از نیازهــای مــردم تحریم شــده ونزوئــا را تامین‬ ‫می کنــد؛ بلکــه خطــوط قرمــز ایــاالت متحــده در‬ ‫امریــکای التیــن را نیــز بــا چالشــی جــدی روبــه رو‬ ‫می کنــد‪ .‬راهبــرد اشــکار دونالــد ترامــپ‪ ،‬مقابلــه بــا‬ ‫نفــوذ محــور مقاومــت در امریــکای التیــن اســت‪.‬‬ ‫اندیشــکده امریکایــی «کارنگــی» اعتقــاد دارد کــه ایران‬ ‫پیش ازایــن تالش هــای گســترده ای را بــرای افزایــش‬ ‫تعامــل بــا امریــکای التیــن انجــام داده بــود‪ .‬تهــران بــا‬ ‫اقدامــات خــود نه تنهــا نفــوذش را افزایــش داد؛ بلکــه‬ ‫موجــب تقویــت دیــدگاه ســاختار چندقطبــی جهــان‬ ‫شــد که تشــدید رویکردهای ضدامریکایــی دران منطقه‬ ‫را به همــراه داشــت‪ .‬طبــق تحلیــل ایــن اندیشــکده؛ از‬ ‫دیــدگاه واشــینگتن‪ ،‬حضــور ایــران در نیمکــره غربــی‪،‬‬ ‫تهدیــد محســوب می شــود و ایــن سیاســت همچــون‬ ‫نــگاه دولــت «جــان اف‪ .‬کنــدی» بــه حضــور اتحــاد‬ ‫جماهیــر شــوروی در کوبــا مقایســه می شــود‪ .‬ایــران‪،‬‬ ‫حضــور و نفــوذ در امریــکای التیــن را از جملــه‬ ‫ظرفیت هــای خــود و ابــزاری جهــت ضربــه زدن و‬ ‫عقب رانــدن واشــینگتن می بینــد‪ .‬گزارش هــای معتبــر‬ ‫حاکی ســت که کشــور ایــران دراین مرحلــه‬ ‫‪۱.۵‬میلیون بشــکه بنزیــن بــه ونزوئــا صــادر کــرده کــه‬ ‫ایــن تنهــا کفــاف یک مــاه نیازهــای ایــن کشــور را‬ ‫می دهــد و ایــران می توانــد بــا ادامــه عزیمــت‬ ‫نفت کش هــا‪ ،‬نیــاز دو طــرف را تامیــن کنــد و ایــن‪،‬‬ ‫به معنــای شکسته شــدن خــط تحریــم امریــکا علیــه‬ ‫ایــران و ونزوئالســت‪ .‬ونزوئــا ماننــد ایران اگرچه کشــور‬ ‫ثروتمندی ســت؛ امــا به دلیــل تحریم هــا در شــرایط‬ ‫دشــوار قــرار گرفتــه و ایــن روابــط می توانــد اســاس‬ ‫تحریم هــای امریکایــی را متزلــزل کــرده و همان طورکــه‬ ‫«کانــل» ؛ رئیس جمهــوری کوبــا گفــت‪ ،‬یــک تحــول‬ ‫راهبــردی را رقــم بزنــد‪ .‬عبــور نفت کش هــای ایــران از‬ ‫اقیانــوس اطلــس کــه امریــکا ان را در قرنطینــه خــود‬ ‫حســاب می کــرد و ورود بــدون مزاحمــت بــه دریــای‬ ‫کارائیــب و ســپس ســواحلی کــه بــا امریــکا فقــط‬ ‫‪۱۰۰۰‬کیلومتــر فاصلــه دارد‪ ،‬بــه کشــورهایی کــه مایــل‬ ‫هســتند علی رغــم امریــکا و به خاطــر ســود و صرفــه‬ ‫اقتصــادی خودشــان بــه تجــارت بپردازنــد‪ ،‬می گویــد‬ ‫کــه «حرکــت کنیــد؛ راه بــاز اســت!» و ایــن‪ ،‬مهلک ترین‬ ‫ضربــه بــه سیاســت توســعه طلبانه امریکاســت‪.‬‬ ‫به عبارتــی‪ ،‬ایــن را ِز انعــکاس وســیع اخبــار ایــن‬ ‫نفت کش هــا در رســانه های جهانی ســت‪ .‬دنیــا از خبــر‬ ‫عزیمــت نفت کش هــای ایــران بــه ونزوئــا و عبــور‬ ‫بــدون مشــکل از اقیانــوس اطلــس و دریــای کارائیــب‬ ‫اســتقبال کــرده و ایــن‪ ،‬یــک بــرگ دیگــر از انــزوای‬ ‫جهانــی امریکاســت‪ .‬از زمانی کــه ایــاالت متحــده‬ ‫«ســردار ســلیمانی» را تــرور کــرد‪ ،‬رونــد کاهشــی قدرت‬ ‫امریــکا شــروع شــد‪ .‬پس ازایــن تــرور‪ ،‬بزرگ تریــن و‬ ‫مهم تریــن پایــگاه نظامــی امریــکا در عــراق هــدف قــرار‬ ‫گرفــت‪ .‬در جریــان ایــن عملیــات‪ ۱۳ ،‬موشــک به ســمت‬ ‫پایــگاه «عین االســد» شــلیک شــد و امریــکا هیــچ‬ ‫اقدامــی در برابــر ایــن حمــات موشــکی انجــام نــداد‪.‬‬ ‫ترامــپ کــه چنــدروز پیــش از وقــوع ایــن حمــات‪،‬‬ ‫تهدیــد به بمبــاران ‪ ۵۲‬ســایت در ایــران؛ ازجملــه اماکن‬ ‫فرهنگــی کــرده بــود؛ درنهایــت‪ ،‬مدعــی شــد کــه «مــا‬ ‫خواســتار صلح هســتیم!» بســیاری از کارشناســان اعالم‬ ‫کردنــد کــه ایــران بــه یــک ابرقــدرت موشــکی تبدیــل‬ ‫شــده و امریــکا به خوبــی به این نکتــه واقــف اســت‪.‬‬ ‫به همین دلیــل‪ ،‬ترامــپ از واکنــش بــه عملیــات ایــران‬ ‫خــودداری کــرد تــا جــان نظامیــان امریکایــی را نجــات‬ ‫دهــد‪ .‬حملــه ایــران درایـن روز بــه پایــگاه «عین االســد»‬ ‫امریــکا باعــث اغــاز فصــل جدیــدی از معــادالت در‬ ‫منطقــه بــود کــه درنهایــت‪ ،‬بــه پایان نظــم امریــکا طی‬ ‫هشت دهه گذشــته منتهــی خواهــد شــد‪ .‬امریــکا از‬ ‫جنــگ جهانــی دوم به هیچ وجــه موردتعــرض نظامــی‬ ‫یــک کشــور قــرار نگرفتــه بــود و شکسته شــدن ایــن‬ ‫هیمنــه ازســوی ایــران بــرای ان‪ ،‬بســیاردردناک اســت‪.‬‬ ‫هدف قــراردادن پایــگاه نظامــی بــزرگ امریــکا در عــراق‬ ‫درپاســخ به اقــدام تروریســتی اش‪ ،‬شکسته شــدن‬ ‫خطــوط قرمــز امریکایی هــا بــود و تهــران بــا عبــور از‬ ‫ایــن خــط قرمــز‪ ،‬عمــ ًا توانایــی امریکایی هــا در‬ ‫پاســخگویی و افســانه شکســت ناپذیری ان هــا را‬ ‫به چالــش کشــید‪ .‬ایــن چالــش امریکایی هــا زمانــی‬ ‫می توانــد جدی تــر شــود کــه ســایر گروه هــای‬ ‫مقاومــت در منطقــه و به خصــوص عــراق‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫رویارویــی نظامــی بــا امریکا کننــد‪ .‬کارشناســان امنیتی‬ ‫معتقدنــد کــه کمیــت و کیفیــت عملیــات ایــران علیــه‬ ‫پایــگاه امریکایــی «عین االســد»‪ ،‬کالســی فراتــر از‬ ‫قــدرت منطقـه ای بــود‪ .‬عملیــات مقتدرانــه علیــه یــک‬ ‫ابرقــدرت کــه داعیــه هژمونــی (برتــری و رهبــری)‬ ‫جهانــی دارد؛ ظهــور یــک قــدرت جدیــد جهانــی را نوید‬ ‫داد و طلیعــه عبــور از نظــم یک جانبه گرایــی بــه نظــام‬ ‫چندقطبــی و چندجانبه گرایــی را عینیــت بخشــید‪.‬‬ ‫چندین ســال قبل «ریچــارد هــاس»؛ رئیــس پژوهشــکده‬ ‫روابــط خارجــی امریــکا‪ ،‬در مقال ـه ای باعنــوان «عصــر‬ ‫بی قطبــی‪ ،‬چندقطبــی» کــه مجلــه «فاریــن افــرز» ان را‬ ‫منتشــر کــرد‪ ،‬نوشــت کــه امریــکا در اینــده یــک‬ ‫ابرقــدرت نخواهــد بــود‪ .‬وی بــا تصریح اینکه نظــم اینده‬ ‫چندقطبی ســت‪ ،‬ایــران را یــک قــدرت نوظهــور جهانــی‬ ‫در کنــار ســایر قدرت هــای جهانــی معرفــی کــرد‪ .‬نظــم‬ ‫امریکایــی کــه از فــردای پــس از جنــگ جهانــی دوم در‬ ‫خاورمیانــه حاکــم شــده اســت‪ ،‬بــا عملیــات موشــکی‬ ‫ایــران و انفعــال امریــکا بایــد جــای خــود را بــه نظــم‬ ‫منطقــه ای جدیــدی بدهــد کــه ایــران‪ ،‬مهم تریــن‬ ‫بازیگــر ان خواهــد بــود‪ .‬در نظــم جدیــد منطقــه ای‪،‬‬ ‫بازیگــران منطقــه بــا همــکاری بــا یکدیگــر و بــدون‬ ‫حضــور قدرت هــای فرامنطقــه ای به دنبــال امنیــت‬ ‫پایــدار خواهنــد بــود‪ .‬کشــورهای عربــی نیــز دیگــر توان‬ ‫و جرئتــی بــرای ماجراجویــی منطقــه ای ندارنــد و‬ ‫به خوبــی به این نتیجــه رســیده اند کــه هرنــوع اقــدام‬ ‫اشــتباه ازســوی ان هــا‪ ،‬بــا واکنــش قاطــع ایــران و‬ ‫اعضــای محــور مقاومــت مواجــه خواهــد شــد‪ .‬اعــزام‬ ‫نفت کش هــای ایــران بــه حیاط خلــوت امریــکا نیــز‬ ‫تــداوم همــان شکستی ســت کــه از پایــگاه‬ ‫«عین االســد» شــروع شــده اســت‪ .‬اعــزام‬ ‫نفت کش هــای ایــران بــه ونزوئــا و ناتوانــی امریــکا‬ ‫درمقابله بــا ان‪ ،‬پیام هــای روشــنی همــراه دارد؛‬ ‫مهم تریــن نکتــه در ماجــرای اعــزام چندیــن نفت کــش‬ ‫ایرانــی به ســوی ونزوئــا‪ ،‬کوتاه نیامــدن ایــران مقابــل‬ ‫تهدیــدات امریکاســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران بــا مقاومــت فعــال خــود‪ ،‬امریــکا را وادار بــه‬ ‫تمکیــن کــرد و باعــث شــد تــا رژیمــی کــه خــود را‬ ‫محــق دخالــت در همــه امــور دنیــا می دانــد‪ ،‬ناتــوان‬ ‫بمانــد‪ .‬ازســوی دیگر‪ ،‬صــدور ســوخت بــه ونزوئــا‪ ،‬ســد‬ ‫تحریم هــای غیرقانونــی امریــکا علیــه کشــورهای‬ ‫تحریم شــده را شکســت‪ .‬ونزوئــا؛ یکــی از کشــورهای‬ ‫تحریم شــده ازســوی امریکاســت و باوجودی کــه‬ ‫«کاراکاس» دارای بزرگ تریــن ذخایــر نفتــی در‬ ‫دنیاســت؛ امــا اخیــرا ً موردتحریــم نفتی واشــینگتن قرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬اقدامــی کــه ایــران انجــام داد‪ ،‬بــر اهمیت‬ ‫ائتــاف میــان کشــورهای تحریم شــده افــزود‪ .‬از‬ ‫‪۷۹‬ســال پیش و به ویــژه در دســامبر ‪ ۱۹۴۱‬کــه رویــداد‬ ‫حملــه بــه «پرل هاربــر» اتفــاق افتــاد تابه امــروز‪ ،‬امریــکا‬ ‫در حیاط خلــوت خــود چنیــن اهانتــی را ندیــده اســت‪.‬‬ ‫امریــکا از ان تاریــخ‪ ،‬پایــگاه جنگ هــا را بــه کشــورهای‬ ‫دیگــر کشــانده یــا جنگ هــای نیابتــی ب ـه راه انداختــه‬ ‫اســت‪ .‬مهم تریــن پیامــی کــه رســیدن نفت کش هــای‬ ‫ایــران بــه ونزوئــا بــه کشــورهای مختلــف مخابــره کرد‬ ‫این اســت که امریــکا تــوان تعیین کنندگــی و‬ ‫تاثیرگــذاری خــود را از دســت داده اســت‪« .‬میــگل دیــاز‬ ‫کانــل»؛ رئیس جمهــوری کوبــا‪ ،‬گفــت‪« :‬این اقــدام‪،‬‬ ‫محاصــره غیرقابل قبــول و جنایت کارانــه امریــکا علیــه‬ ‫ونزوئــا را شکســت»‪ .‬امریکایی هــا از روز اول‪ ،‬حرکــت‬ ‫نفت کش هــای ایــران از «بنــدر شــهید رجایــی» واقــع‬ ‫در ســواحل بندرعبــاس را زیرنظر داشــتند و هشــدار هم‬ ‫دادنــد و چندنفــر؛ ازجملــه امیر قطر و ســلطان عمــان را‬ ‫واســطه کردنــد تــا ایــران متقاعــد شــود کــه این اقــدام‪،‬‬ ‫بــا واکنــش قطعــی ارتــش امریــکا مواجــه می شــود‪.‬‬ ‫ارتــش امریــکا بــا اعــزام چندیــن نــاو جنگی و ناوشــکن‬ ‫و ســایر تجهیــزات نظامــی بــه دریــای کارائیــب (ذیــل‬ ‫عنــوان دروغیــن مبــارزه بــا مــواد مخــدر) ســعی کــرد‬ ‫واقعی بــودن تهدیــد را بــه جمهــوری اســامی گوشــزد‬ ‫کنــد؛ امــا ایــران ازیک طــرف ازطریــق همیــن‬ ‫واســطه ها و نیــز به صــورت اعــام عمومــی‪ ،‬بــه‬ ‫تهدیــدات امریــکا قاطعانــه پاســخ داد و ازطرف دیگــر‬ ‫تمهیــدات نظامــی را بــرای واکنــش درنظــر گرفــت و‬ ‫طــرف امریکایــی را هــم به طورکلــی از ابعــاد ان در‬ ‫منطقــه اگاه کــرد‪ .‬اخریــن مــورد ان ازطریــق دکتــر‬ ‫روحانــی درتماس بــا امیــر قطــر بــه طــرف امریکایــی‬ ‫منتقــل شــد و حتمی بــودن واکنــش نظامــی کشــور‬ ‫ایــران بــرای طــرف امریکایــی‪ ،‬جــا افتــاد؛ لــذا‬ ‫نفت کش هــا در زیــر دیــد تجهیــزات وســیع امریکایــی‪،‬‬ ‫از دریــای کارائیــب عبــور کردنــد و برخــی نیــز‬ ‫درحال عبــور و پهلوگیــری در ســواحل ونزوئــا هســتند‬ ‫و درواقــع‪ ،‬ازاین طریــق دکتریــن ‪۱۹۷‬ســاله امنیتــی‬ ‫امریــکا موســوم بــه «دکتریــن مونــرو» دفــن شــد و از‬ ‫بیــن رفــت‪« .‬جــوزف هومایــر»؛ کارشــناس امریکایــی‬ ‫نیــز اعــام کــرده کــه ایــران تهدیــد خــود را از خلیــج‬ ‫فــارس بــه دریــای کارائیــب منتقــل کــرده و ایــن‪،‬‬ ‫موجب نگرانی فزاینده امریکاست‪.‬‬ ‫یوسف نوری‪ /‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫دیدار تولیت استان قدس رضوی با وزیر بهداشت‬ ‫یاسر وطن پور‬ ‫‪yaservatanpor@yahoo.com‬‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی بــا تقدیــر از تالش هــای‬ ‫شــبانه روزی کادر درمانــی کشــور‪ ،‬توفیقــات‬ ‫به دســت امده در مدیریــت ویــروس کرونــا در کشــور‬ ‫را بــرگ زریــن دیگــری در کارامــدی نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی دانســت‪ .‬حجت االسالم والمســلمین احمــد‬ ‫مــروی در دیــدار وزیــر و جمعــی از مدیــران ارشــد وزارت‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی کــه در «تــاالر‬ ‫والیــت» حــرم مطهــر رضــوی انجــام شــد‪ ،‬توفیقــات و‬ ‫موفقیت هــای دولــت و نظــام جمهــوری اســامی را در‬ ‫کنتــرل بیمــاری کرونــا تبریــک گفــت و اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«ایــن موفقیت هــا‪ ،‬بــرگ زریــن دیگــری در کارامــدی‬ ‫نظــام جمهــوری اســامی بــود و مایــه ناامیــدی و یــاس‬ ‫دشــمنان شــد»‪ .‬وی بابیان اینکــه تمــام تالش هــای‬ ‫دشــمنان معطــوف بــه ناکارامدجلــوه دادن نظــام مقدس‬ ‫جمهــوری اسالمی ســت‪ ،‬ابــراز کــرد‪« :‬تحریم هــا‪،‬‬ ‫فشــارهای اقتصــادی و محدودیت هــای ایجادشــده‬ ‫بــرای کشــور‪ ،‬نقشــه دشــمنان بــرای کاهــش قــدرت‬ ‫مانــور و ناکارامدجلــوه دادن نظــام اسالمی ســت»‪.‬‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی توفیقــات حاصل شــده در‬ ‫کنتــرل بیمــاری کرونــا را نتیجــه لطــف الهــی و تالش و‬ ‫همــت مســئوالن؛ خصوصـاً در وزارت بهداشــت و درمــان‬ ‫دانســت و بااشــاره به نقــش تعیین کننــده حمایت هــای‬ ‫رهبــری معظــم انقــاب در حصــول ایــن توفیقــات‪،‬‬ ‫ابــراز کــرد‪« :‬بی تردیــد دراین عرصــه اگــر حمایــت‬ ‫مقــام معظــم رهبــری نبــود‪ ،‬قطعــاً ایــن توفیقــات و‬ ‫موفقیت هــای کنونــی حاصــل نمی شــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«رهبـ ِر معظــم انقــاب‪ ،‬تمــام مســئوالن را بــه همــکاری‬ ‫بــا ســتاد کرونــا ســفارش و خــود بیش ازهمــه بــا ایــن‬ ‫ســتاد همــکاری کردنــد‪ .‬ایشــان در پیامــی به مناســبت‬ ‫نیمــه شــعبان کــه هنــوز حــدود دوهفته تــا مــاه مبارک‬ ‫رمضــان باقــی مانــده بــود‪ ،‬به طورمســتقیم بــه شــرایط‬ ‫مــاه مبــارک رمضــان در ســال جــاری اشــاره کردنــد و‬ ‫فرمودنــد کــه امســال علی القاعــده از جلســات عمومــی‬ ‫دعــا‪ ،‬ســخنرانی و توســل محرومیــم کــه تکلیــف بــرای‬ ‫مــاه رمضــان روشــن شــد»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫مــروی هماهنگــی بیــن تمــام مجموعه هــای دولــت‪،‬‬ ‫دســتگاه ها‪ ،‬حوزه هــای علمیــه‪ ،‬علمــا و مراجــع تقلیــد‬ ‫را از دیگــر عوامــل موفقیــت کشــور درمبارزه بــا ویــروس‬ ‫کرونــا معرفــی و ورود مراجــع تقلیــد قــم و علمــای‬ ‫برجســته مشــهد مقــدس را دراین عرصــه بســیارموثر و‬ ‫مهــم ارزیابــی کــرد‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه انچــه اســتان‬ ‫قــدس رضــوی دراین مــدت بــرای مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫انجــام داده‪ ،‬براســاس ایفــای وظیفــه شــرعی‪ ،‬ملــی و‬ ‫اجتماعی ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬اگرچــه اســتان های مقــدس‬ ‫در ســاختارهای مدیریــت دولــت قــرار نمی گیرنــد؛ امــا‬ ‫تافت ـه ای جدابافتــه از کشــور و نظــام مقــدس اســامی‬ ‫نیســتند کــه بخواهنــد مســیر خــود را طــی کننــد؛‬ ‫همــه در یــک مجموعــه‪ ،‬یــک نظــام و یــک کشــور‬ ‫قــرار داریــم و اگــر مشــکلی فراگیــر بــرای کشــور و‬ ‫مــردم پیــش ایــد‪ ،‬وظیفــه همــکاری بــرای عبــور از ان‬ ‫مشــکل و بحــران را داریــم؛ لــذا انچــه اســتان قــدس‬ ‫رضــوی دراین مــدت انجــام داده‪ ،‬ایفــای وظیفــه بــوده‬ ‫و بــرای ان منتــی نداریــم»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬اســتان‬ ‫قــدس رضــوی اکنــون حــدود ‪300‬هــزار ماســک‬ ‫دراختیــار دارد و درحال خریــد حــدود یک میلیــون‬ ‫ماســک دیگــر اســت؛ ضمن اینکــه ظرفیــت تولیــد‬ ‫ماســک را هــم داریــم و ازاین نظــر بــا هیــچ مشــکلی‬ ‫روبــه رو نیســتیم»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین مــروی‬ ‫باتاکیدبراینکــه دربــاره بازگشــایی رواق هــای حــرم‬ ‫مطهــر‪ ،‬مطابــق نظــر ســتاد ملــی کرونــا عمــل خواهیــم‬ ‫کــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬امیدواریــم همان گونــه کــه بــا همدلــی‬ ‫و همراهــی تــا اینجــا کار را پیــش بردیــم‪ ،‬پس ازایــن‬ ‫نیــز بتوانیــم بــاز بــا همیــن همــکاری و همدلــی‪ ،‬کار را‬ ‫پیــش ببریــم»‪ .‬تولیــت اســتان قــدس رضــوی درپایــان‬ ‫ضمــن تقدیــر از تالش هــای شــبانه روزی کارکنــان‬ ‫بهداشــت و درمــان کشــور در بیمارســتان های سراســر‬ ‫ایــران‪ ،‬گفــت‪« :‬مجموعــه بهداشــت و درمــان در شــرایط‬ ‫تحریــم و بــا وجــود مشــکالت اقتصــادی و تجهیــزات‬ ‫پزشــکی توانســت دامنــه شــیوع ویــروس کرونــا را‬ ‫مدیریــت کنــد کــه قابل تقدیــر اســت»‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫«تالش هــا و فداکاری هــای شــبانه روزی کادر درمانــی‬ ‫در سراســر کشــور بسیارارزشــمند و قابل تقدیــر اســت‬ ‫و هی ـچ گاه ایثارگری هــای جامعــه پزشــکی و پرســتاری‬ ‫کشــور‪ ،‬از ذهــن و خاطــره مــردم پــاک نخواهــد شــد»‪.‬‬ ‫دکتــر ســعید نمکــی؛ وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی نیــز در ایــن دیــدار ضمــن قدردانــی از همراهی‪،‬‬ ‫نــگاه بســیط و بابصیرت تولیت اســتان قــدس رضوی در‬ ‫رعایــت کامــل پروتکل هــای بهداشــتی در دوران شــیوع‬ ‫بیمــاری‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا حمایت هــای بی دریــغ رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب‪ ،‬شــکل گیری وفــاق ملــی در درون و‬ ‫بیــرون دولــت‪ ،‬خوشــبختانه در موقعیــت مناس ـب تری‬ ‫از مهــار بیمــاری کرونــا در اکثــر اســتان های کشــور قــرار‬ ‫گرفته ایــم»‪ .‬وی درخصــوص بازگشــایی شــبانه روزی‬ ‫اســتان های مقــدس گفــت‪« :‬همــه تــاش مــا بــر ایــن‬ ‫قــرار گرفتــه بــود کــه د ِر ایــن اســتان مقــدس بـه روی‬ ‫مشــتاقان گشــوده شــود؛ لــذا ضمــن حضــور در شــهر‬ ‫مشــهد و تشــکیل جلســه ســتاد اســتانی کرونا‪ ،‬تصمیم‬ ‫بــر فعالیــت شــبانه روزی حــرم مطهــر گرفتــه شــد»‪.‬‬ ‫نمکــی باتاکیدبــر رعایــت کامــل مســائل بهداشــتی در‬ ‫اوقــات زیــارت اضافــه کــرد‪« :‬رعایــت فاصله گــذاری‬ ‫اجتماعــی و اســتفاده از ماســک توســط زائــران حــرم‬ ‫مطهــر رضــوی؛ به ویــژه زواری کــه از کانون هــای‬ ‫ابتــا بــه کرونــا بــه شــهر مشــهد و حــرم مطهــر ســفر‬ ‫می کننــد‪ ،‬ضــرورت دارد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در جریــان‬ ‫بحــران کرونــا‪ ،‬یکــی از بزرگ تریــن موهبت هــا‪ ،‬وجــود‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب بــود؛ حماســه ای کــه بــه امــر‬ ‫معظــم لــه درخصــوص رزمایــش مواســات و همدلــی‬ ‫در اوج تحریم هــا و فشــارهای اقتصــادی توســط مــردم‬ ‫شــریف ایــران خلــق شــد‪ ،‬نمــود روشــن ان اســت»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬خوشــبختانه کشــور مــا بــا وجــود همــه‬ ‫محدودیت هــا‪ ،‬ضمــن مهــار ویــروس کرونــا‪ ،‬صادرکننده‬ ‫امکانــات پزشــکی و درمانــی مرتبــط بــا ایــن بیمــاری‬ ‫شــده کــه موجــب تعجــب مســئوالن بهداشــتی ســایر‬ ‫کشــورها و به لطــف خداونــد متعــال منزلــت جمهــوری‬ ‫اســامی شــده اســت»‪ .‬وزیر بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش‬ ‫پزشــکی درخاتمــه تاکیــد کــرد‪« :‬بــا وجــود همــه‬ ‫دســتاوردهای کسب شــده در مهــار ویــروس کرونــا و‬ ‫امــار جان باختــگان‪ ،‬دقــت در رعایــت همــه ملزومــات‬ ‫بهداشــتی ازســوی مــردم بــرای جلوگیــری از لطمــات‬ ‫بیشــتر بیمــاری در مــوج دوم ان بســیار ضــرورت دارد»‪.‬‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫این روزهــا تقریبـاً در همــه کشــورها‪ ،‬مــردم و ســازمان ها‪ ،‬بدجــوری بــه جــان زمیــن‬ ‫افتاده انــد و به هرنــوع کــه بخواهنــد بــرای تخریــب ان اقــدام می کننــد‪ .‬در زمیــن‬ ‫به هر انــدازه اراده کننــد‪ ،‬کشــت می کننــد؛ ساخت وســاز می کننــد؛ خاک بــرداری‬ ‫می کننــد و خالصــه بدجــوری بــه محیــط زیســت خــود ظلــم و ســتم روا می دارنــد؛‬ ‫تاجایی کــه کم کــم همــه مــردم دنیــا از تخریــب زمیــن‪ ،‬بــه شــکوه افتاده انــد؛‬ ‫به قــول شــاعر معاصــر؛ ســروناز بهبهانــی‪ ،‬این قــدر زمیــن تنــگ و تنهاســت کــه‬ ‫وقتــی حــرف از دلتنگی هاســت‪ ،‬می تــوان گفــت «دلــم بــه وســعت تنهایــی‬ ‫زمیــن تنــگ اســت»‪ .‬به راســتی زمیــن خیلــی تنهاســت؛ تاجایی کــه در پــاره ای از‬ ‫کشــورها‪ ،‬حتــی خــاک ان را بــه بیگانــگان می فروشــند و معمــوالً جفــا در روســتاها‬ ‫و بخش هــای دورافتــاده کشــور‪ ،‬بــه زمیــن بســیار بیشــتر می شــود؛ به نحوی کــه‬ ‫اخیــرا ً بــراورد شــده اســت کــه ‪30‬درصــد روســتاهای کشــور در اســتانه فرونشســت‬ ‫و ســیالب ها هســتند‪ .‬بدین نحو کــه وقتــی قســمت های روی ســطح زمیــن را بــا‬ ‫جابه جایــی خــاک ان و ساخت وســاز و انبوه ســازی مســکن و تخریب هــای نابجــا‪،‬‬ ‫ویــران می کننــد‪ ،‬یــا بــا حفــر چاه هــای عمیــق‪ ،‬حفــره و ســفره های زیرزمینــی‬ ‫را از اب تهــی می کننــد‪ ،‬همــواره می بینیــم و می شــنویم کــه فــان روســتا در‬ ‫فــان شــهر‪ ،‬زمیــن دچــار رانــش شــده و عــده ای را بــه کام مــرگ گرفتــه اســت یــا‬ ‫در فــان بخــش کشــور‪ ،‬زمیــن کام ـ ً‬ ‫ا نشســت کــرده اســت یــا ســیالب ها باعــث‬ ‫ایجــاد حفره هایــی عمیــق در زمیــن شــده اســت کــه همــه این هــا از مصائبی ســت‬ ‫کــه بشــر به دســت خود بــه زمیــن وارد می کنــد‪ .‬حتــی در امــر کشــاورزی‪ ،‬کــه‬ ‫دیــن مبیــن مــا توصیــه بســیار بــرای کاشــت در زمیــن می کنــد و کشــاورزی را تــا‬ ‫حــد ثــواب توصیــه می کنــد‪ ،‬این روزهــا شــاهدیم کــه به جهــت برداشــت محصــول‬ ‫بیشــتر و تنــوع در کشــت ان چنــان بــه جــان زمیــن افتاده انــد‪ ،‬کــه بیچــاره زمیــن‬ ‫فرصــت و مجــال نفس کشــیدن نــدارد‪ .‬حال انکــه علمــای کشــاورزی و متخصصــان‬ ‫ویــژه زمین شناســی را اعتقــاد بر ان اســت که نبایــد در تمــام ســال در زمیــن‬ ‫کشــاورزی شــود؛ یعنــی در یــک فصــل گنــدم‪ ،‬در فصــل دیگــر ســیب زمینی و‬ ‫پیــاز و در فصــل بعــدی چغنــدر کاشــته شــود کــه در این صــورت زمیــن فاقــد قــوت‬ ‫شــود؛ امــا می تــوان در دو فصــل و بــا کاشــت دو محصــول‪ ،‬زمین هــا را همیشــه‬ ‫مســاعد بــرای کشــت و زرع کــرده و از ان محصــول پرکالــری برداشــت کــرد‪ ،‬تــا‬ ‫بدین وســیله همیشــه زمین هــای مــا امــاده بهره بــرداری باشــند‪ .‬ازســوی دیگر‪،‬‬ ‫پــاره ای از اوقــات می بینیــم کــه ســاختمانی در خــود فرومـی رود و تلفــات جانــی و‬ ‫مالــی بســیاری وارد می کنــد کــه دلیــل و عامــل اصلــی ایــن ریــزش‪ ،‬خالی کــردن‬ ‫زمیــن و ســفره های زیرزمینــی از اب اســت‪ .‬متاســفانه پــاره ای از اوقــات حتــی‬ ‫در شــهرهای بــزرگ کشــورمان و به خصــوص در تهــران و در خیابان هــای اصلــی‬ ‫دیده ایــم کــه به یک بــاره زمیــن دهــان بــاز کــرده و چندیــن خــودرو را در خــود‬ ‫فرومی بــرد کــه حاصــل خالی شــدن ســفره های زیرزمینی ســت و اینجاســت کــه‬ ‫واقعـاً حــس می کنیــم مــا انســان ها‪ ،‬چقــدر بــه زمیــن ســتم روا کرده ایــم و چقــدر‬ ‫ایــن زمیــن را تنهــا و بی یــاور کرده ایــم و چگونــه بــا ســرزمینی کــه در ان زیســت‬ ‫می کنیــم‪ ،‬نامهربانــی و ناروایــی می کنیــم‪ .‬امیدواریــم کــه در کشــور مــا باالخــره‬ ‫زمین شناســان و کارشناســان کشــت و زرع و بســازوبفروش ها‪ ،‬در کنار هــم‪ ،‬بــرای‬ ‫حفــظ و نگهــداری زمیــن از هیــچ کوششــی فروگــذار نکننــد‪ .‬درنهایــت همــه مــا‬ ‫مســتاجران ایــن کــره خاکــی هســتیم و شــرط صــواب حکــم می کنــد جایــی را‬ ‫کــه روزگار بــه مــا بــرای مدتــی بــه امانــت واگــذار کــرده اســت‪ ،‬بایــد در حفــظ‬ ‫و نگهــداری ان همــت و کوشــش الزم را داشــته باشــیم و مــا ایــن زمیــن را کــه‬ ‫پیشــینیان بــه امانــت بــه مــا ســپرده اند‪ ،‬ســالم و دس ـت نخورده بــه نســل بعــدی‬ ‫واگــذار کنیــم کــه ایــن طریــق‪ ،‬عیــن مصلحــت اســت و بــرای همیشــه تاریــخ‪،‬‬ ‫کشــوری پایــدار و پابرجــا خواهیــم داشــت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اغاز غربالگری بینایی خردساالن از اواسط تیرماه‬ ‫معــاون پیشــگیری از معلولیت هــای ســازمان بهزیســتی کشــور‪ ،‬از اغــاز برنامــه‬ ‫کشــوری پیشــگیری از تنبلــی چشــم و ســایر اختــاالت بینایــی ویــژه کــودکان‬ ‫ســه تــا شش ســاله در نیمــه تیرمــاه خبــر داد‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ مینــو رفیعــی‬ ‫بااشــاره به اینکه ســازمان بهزیســتی کشــور بعــد از شــیوع کرونــا در کشــور‬ ‫بــرای انجــام غربالگــری و برنامه هــای پیشــگیری از معلولیــت ایــن ســازمان‬ ‫به طورجداگانــه پروتکل هایــی تهیــه کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬پروتــکل غربالگــری‬ ‫شــنوایی کــودکان از دوهفته پیــش تهیــه و فراینــد ان مجــدد اغــاز شــده اســت»‪.‬‬ ‫ریزش ‪۵۰‬درصد ثبت نام کنندگان طرح ملی مسکن‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بابیان اینکــه لیســت نهایــی واجــدان شــرایط مســکن‬ ‫ملــی‪ ،‬خردادمــاه نهایــی می شــود‪ ،‬از ریــزش ‪۵۰‬درصــدی ثبت نام کننــدگان‬ ‫خبــر داد و گفــت‪« :‬نیمــی از ثبت نام کننــدگان‪ ،‬دارای مســکن شــخصی‬ ‫هســتند»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ محمــد اســامی دربــاره وضعیــت پاالیــش‬ ‫ثبت نام کننــدگان طــرح ملــی مســکن گفــت‪« :‬تقریبــاً تمــام اســتان ها‬ ‫غربالگــری انجــام شــده و علــت طوالنی شــدن ان‪ ،‬هم زمانــی بــا شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا بــود؛ امــا پاالیــش و غربالگــری واجــدان شــرایط به اتمــام رســیده اســت‪.‬‬ ‫علــت اینکــه از ابتــدای ثبت نــام طــرح تاکنــون یک میلیــون و ‪۶۰۰‬هزارنفــر‬ ‫ثبت نــام کرده انــد این اســت که هم زمــان دو روش ثبت نــام در ســامانه و‬ ‫ارســال پیامــک را اجــرا کردیــم»‪.‬‬ ‫ورود ‪ ۱۰۰‬شرکت تولیدی به بورس تا پایان سال‬ ‫معــاون طــرح و برنامــه وزارت صمــت گفــت‪« :‬می خواهیــم هرهفتــه یــک‬ ‫شــرکت تولیــدی در بــورس عرضــه اولیــه یــا انتشــار اوراق داشــته باشــد و‬ ‫هدف گــذاری بــرای ورود ‪ ۱۰۰‬شــرکت بــه بــورس تــا پایــان امســال انجــام‬ ‫شــده اســت»‪ .‬به گــزارش شــاتا؛ ســعید زرنــدی بــا یــاداوری اینکــه روش هــای‬ ‫متعــددی بــرای ســوق دادن ســرمایه به ســمت تولیــد وجــود دارد کــه دنیــا از‬ ‫ایــن روش هــا بهــره می بــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬ســوق دادن ســرمایه های خُ ــرد به ســمت‬ ‫واحدهــای تولیــدی یکــی از ایــن روش هاســت کــه بهتریــن ابــزار بــرای موضوع‬ ‫بــازار ســرمایه اســت»‪.‬‬ ‫مشروط شدن پرداخت یارانه نقدی به موالید جدید‬ ‫ائین نامــه اجرایــی منابــع و مصــارف هدفمنــدی یارانه هــا در جلســه‬ ‫هیئت دولــت تصویــب شــد کــه براســاس ان؛ موالیــد جدیــد صرف ـاً بــا تائیــد‬ ‫وزارت تعــاون و درصــورت وجــود منابــع به تشــخیص ســازمان هدفمنــدی‬ ‫یارانه هــا مشــمول دریافــت یارانــه خواهنــد بــود‪ .‬به گــزارش تســنیم؛‬ ‫وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی نیــز موظــف اســت بــا اســتفاده از تمــام‬ ‫بانک هــای اطالعاتــی‪ ،‬نســبت بــه شناســایی ســه دهــک بــاالی درامــدی‬ ‫از فهرســت یارانه بگیــران‪ ،‬بــا ارائــه دلیــل و مــدرک بــه افــراد‪ ،‬اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫ســازمان هدفمندســازی یارانه هــا نیــز پــس از اعــام وزارت تعــاون بایــد‬ ‫نســبت بــه حــذف یارانــه خانوارهــای اعالمــی (در اولیــن نوبــت) اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫هوشمندسازی پتروشیمی؛‬ ‫تنها راه ماندن در بازارهای جهانی‬ ‫معــاون وزیــر نفــت در امــور پتروشــیمی تنهــا راه مانــدن در بازارهــای جهانــی‬ ‫را هوشمندســازی توســعه صنعــت پتروشــیمی می دانــد و معتقــد اســت‪« :‬بــرای‬ ‫جذابیــت صنعــت پتروشــیمی بایــد نگاهمــان بــه نــگاه جهانــی نزدیــک باشــد‬ ‫و توســعه کورکورانــه و اجــرای پروژه هایــی بــا طــول زمــان بســیار‪ ،‬بایــد کنــار‬ ‫گذاشــته شــود»‪ .‬به گــزارش شــانا؛ بهــزاد محمــدی افــزود‪« :‬بهره بــرداری از ‪۱۶‬‬ ‫طــرح پتروشــیمی بــرای ســال ‪ ۹۹‬برنامه ریــزی شــده کــه بــا افتتــاح ایــن طرح هــا‪،‬‬ ‫تولیــد محصــول نهایــی ســال ‪ ۹۹‬صنعــت پتروشــیمی از ‪ ۳۱‬بــه ‪۳۷‬میلیون تــن‬ ‫می رســد؛ امــا بایــد بگویــم احتمــال دارد تکمیــل چهــار طــرح از ایــن طرح هــا‬ ‫تحت الشــعاع شــیوع ویــروس کرونــا قــرار گیــرد‪ .‬به طورقطــع امســال ‪ ۱۲‬طــرح؛‬ ‫یعنــی حداقــل هرمــاه یــک طــرح بــه بهره بــرداری خواهــد رســید»‪.‬‬ ‫سیاست های اردوگاه های کشوری در پساکرونا‬ ‫علیرضــا کاظمــی؛ معــاون پرورشــی و فرهنگــی گفــت‪« :‬اردوگاه هــای کشــوری‪،‬‬ ‫ســرمایه ای ملــی هســتند و تنهــا متعلــق بــه دســتگاه اموزش وپــرورش نیســت»‪.‬‬ ‫به گــزارش پانــا؛ وی افــزود‪« :‬در دوران پســاکرونا نیازمنــد برنامــه ای جدیــد و‬ ‫جامــع بــرای اردوگاه هــای دانش امــوزی هســتیم و بایــد بــرای هــر اردوگاه‪،‬‬ ‫طرحــی جامــع اردوگاهــی نوشــته شــود‪ .‬بایــد کارگــروه بهــره وری و مولدســازی‬ ‫تشــکیل شــود تــا بتوانیــم اردوگاه هــا را توســعه دهیــم و تقویــت کنیــم»‪ .‬او‬ ‫اســتفاده از رســانه ها و فایــل مجــازی را بــرای معرفــی اردوگاه هــا خواســتار شــد‬ ‫و گفــت‪« :‬بــا شــرایط کنونــی‪ ،‬بهتریــن ابــزار‪ ،‬فضــای مجــازی و به ویــژه شــبکه‬ ‫شــاد و رســانه ها هســتند کــه می توانیــم بــرای معرفــی ظرفیت هــای اردوگاه هــا‬ ‫اســتفاده کنیــم‪ .‬ایمن ســازی اردوگاه هــا نیــز بایــد در اولویــت قــرار بگیــرد؛ زیــرا‬ ‫دانش امــوزان و خانــواده بــزرگ فرهنگیــان در زمانی کــه در اردوگاه هــا به ســر‬ ‫می برنــد‪ ،‬امانــت هســتند و بایــد به بهترین شــکل از انــان پذیرایــی شــود»‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫سه شنبه ‪ 13‬خرداد ‪ - 1399‬شماره ‪1992‬‬ ‫نگاهی به وضعیت لبنیات در ایران‬ ‫مدیــر روابط عمومــی انجمــن صنایــع فراورده هــای لبنــی با اشــاره به‬ ‫صــادرات شــیر‪ ،‬مشــکالت صنعــت لبنیــات‪ ،‬بــه کاهش ســرانه مصرف‬ ‫شــیر در کشــور اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬ســرانه مصــرف شــیر در‬ ‫ایــران طــی دودهه اخیــر کاهــش یافتــه اســت»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛‬ ‫محمدرضــا بنی طبــا افــزود‪« :‬ســرانه مصــرف لبنیــات در ایــران اکنــون‬ ‫‪ ۸۰‬کیلــو بــرای هــر فــرد در ســال اســت کــه بــا ‪ ۱۵۰‬کیلو توصیه شــده‬ ‫ســازمان بهداشــت جهانــی و همین طــور ‪ ۱۲۰‬کیلــو هدف گذاری شــده‬ ‫در ســند چش ـم انداز فاصلــه زیــادی دارد‪ .‬همچنیــن ســرانه مصــرف‬ ‫شــیر در ایــران طــی دودهه اخیــر از ‪ ۹۵‬کیلــو بــه ‪ ۸۰‬کیلــو کاهــش‬ ‫یافتــه‪ .‬ازطرفــی‪ ،‬شــیر مدرســه از برنامه هــای توصیه شــده ســازمان‬ ‫بهداشــت جهانی ســت کــه در دودهه گذشــته در ایــران افــت‬ ‫چشــمگیری داشــته اســت»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬ایران یکی از پیشــروترین‬ ‫کشــورها در شــیر رایــگان مــدارس بــوده و در بعدازانقــاب طــی‬ ‫ســال های دولــت اصالحــات‪ ،‬شــیر یاران ـه ای و شــیر مــدارس توزیــع‬ ‫می شــد‪ .‬شــیر رایــگان مدرســه در ســال گذشــته برای هشــت اســتان‬ ‫کم برخــوردار مصــوب شــد؛ امــا بــا اجــرای ناقــص و غیرمســتمر همراه‬ ‫بــود»‪ .‬به گفتــه وی؛ مــاده خــام ایــن صنعــت (شــیرخام) در عمــوم‬ ‫نقــاط محــروم کشــور قابل تولیــد اســت و درصــورت توســعه می توانــد‬ ‫بــه اشــتغال پایــدار در مناطــق محــروم کمــک شــایانی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫نیــز ایــران در دهــه ‪ ۶۰‬واردکننــده محصــوالت لبنی بود (شیرخشــک‬ ‫و پنیــر)؛ امــا بــا حضــور بخــش خصوصــی و توســعه صنعــت امــروز‬ ‫عالوه بــر تامیــن بــازار داخــل‪ ،‬صادرکننــده لبنیــات بــه کشــورهای‬ ‫منطقــه عــراق‪ ،‬پاکســتان‪ ،‬حاشــیه خلیج فــارس‪ ،‬افغانســتان و اوراســیا‬ ‫اســت»‪ .‬وی درادامــه بــه صــادرات محصــوالت لبنــی اشــاره کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬صــادرات محصــوالت لبنــی در ســال گذشــته ‪ ۴۵۰‬هزارتــن‬ ‫برابــر بــا ‪ ۷۵۰‬میلیــون دالر بــود کــه بخــش عمــده صــادرات صنعــت‬ ‫غذایــی کشــور را شــامل می شــود‪ .‬درحقیقــت‪ ،‬صنعــت لبنیــات تــوان‬ ‫تحقــق هــدف س ـه میلیارددالری را در چش ـم انداز پنج ســاله داراســت‬ ‫و گــردش مالــی صنعــت ‪ ۳۶۰۰‬میلیاردتومــان اســت»‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۴۰۰‬برند لبنی در ایران‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬بــازار لبنیــات ایــران بســیار رقابتــی بــوده و بیــش‬ ‫از ‪ ۴۰۰‬واحــد تولیــد لبنیــات و برنــد محصــوالت لبنــی در کشــور‬ ‫وجــود دارد‪ .‬ایــن بدان معنی ســت کــه حــق انتخــاب مصرف کننــده‬ ‫در ایــن صنعــت محتــرم شــمرده شــده اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬بنا بــر‬ ‫امارهــای مرکــز امــار ایــران‪ ،‬قریــب هش ـت میلیون تن میــزان تولیــد‬ ‫شــیرخام اســت کــه شــش میلیون تن ان جــذب صنعــت لبنیــات‬ ‫می شــود‪ .‬نیــز ظرفیــت کل کارخانه هــای صنعــت برحســب مجــوز‬ ‫بهره بــرداری ‪ ۱۶‬میلیون تــن و به طورواقعــی قریــب ‪ ۱۲‬میلیون تــن‬ ‫اســت و درصورتی کــه مشــکالت صنعــت حــل شــود و اجــازه بــه‬ ‫توســعه صنعــت لبنیــات داده شــود‪ ،‬می توانــد میــزان اشــتغال و تولید‬ ‫و صــادرات خــود را تــا دوبرابــر ارقــام موجــود افزایــش دهــد»‪.‬‬ ‫مشکالت صنعت لبنیات کشور‬ ‫وی درادامــه بــه مشــکالت صنعــت لبنیــات اشــاره کــرد و گفت‪« :‬ســه‬ ‫مشــکل اساســی صنعــت لبنیــات شــامل کاهــش ســرانه مصــرف‪،‬‬ ‫دخالــت دولــت در قیمت گــذاری و تخریــب بازارهــای صادراتــی‬ ‫به دلیــل سیاسـت های نادرســت دولــت اســت‪ .‬همان طورکــه گفتیــم؛‬ ‫ســرانه مصــرف لبنیــات در ایــران؛ هــم نســبت بــه میانگیــن جهانــی‬ ‫و کشــورهای توســعه یافته و هــم نســبت بــه اهــداف چشــم انداز‬ ‫‪ ۲۰‬ســاله عقــب اســت و این درحالی ســت که بــا حــذف شــیر‬ ‫یارانـه ای و شــیر مــدارس‪ ،‬ســرانه مصــرف در ایــران از حــدود ‪ ۹۰‬کیلــو‬ ‫بــه حــدود ‪ ۸۰‬کیلــو کاهش یافتــه اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬موضوع ســرانه‬ ‫مصــرف لبنیــات‪ ،‬از جملــه سیاس ـت های مرتبــط بــا پیشــگیری در‬ ‫جامعــه اســت کــه متاســفانه ازســوی دســتگاه های متصــدی ســامت‬ ‫جامعــه موردتوجــه قــرار نگرفتــه اســت؛ درحالی کــه در برنامــه پنجــم‬ ‫و برنامــه ششــم محــل تامیــن اعتبــارات ان مشــخص شــده اســت‪.‬‬ ‫ایجــاد باورهــای غلــط در مــردم نیــز از جملــه علــل کاهش مصــرف در‬ ‫ایــران اســت؛ درحالی کــه ســازمان های نظارتــی مختلفــی بــر تولیــد‬ ‫صنعتــی شــیر و لبنیــات نظــارت دارنــد»‪.‬‬ ‫عدم نظارت بر واحدهای فروش‬ ‫وی افزایــش واحدهــای صنفــی فــروش محصــوالت لبنــی‬ ‫(ماســت بندی) را از مهم تریــن موضوعــات تهدیدکننــده ســامت‬ ‫جامعــه دانســت و گفــت‪« :‬هیــچ نظارتــی بــر محصــوالت ایــن واحدها‬ ‫صــورت نمی گیــرد و تنهــا وزارت بهداشــت‪ ،‬مجــوز بهداشــت محیطی‬ ‫بــه ایــن واحدهــا می دهــد کــه ربطــی بــه کیفیــت محصــوالت نــدارد‪.‬‬ ‫عالوه برایــن؛ در دهــه ‪ ۶۰‬باتوجه بــه افزایــش بیماری هــای انســان و‬ ‫دام ایــن واحدهــا تعطیــل شــدند؛ امــا بــا افزایــش ایــن واحدهــا در‬ ‫ســال های اخیــر بیــم شــیوع مجــدد بیماری هــای مشــترک انســان‬ ‫و دام مــی رود»‪.‬‬ ‫توزیع شیر و لبنیات به کم درامد ها‬ ‫وی بابیان اینکــه دهک هــای محــروم جامعــه کمتریــن برخــورداری‬ ‫را از محصــوالت لبنــی دارنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ازایــن رو‪ ،‬انجمــن صنایــع‬ ‫فراورده هــای لبنــی تابســتان ســال گذشــته طرحــی را بــه وزیــر‬ ‫صمــت داد و اعــام امادگــی کــرد تــا درصــورت همراهــی دولــت‪،‬‬ ‫بیــش از دومیلیون تــن شــیر و لبنیــات را بــرای توزیــع در میــان‬ ‫خانوارهــای کم درامــد بــا ســود ســه درصد تامیــن کنــد؛ امــا بــا‬ ‫وجــود موافقــت وزیــر و ارســال نامــه بــه رئیس جمهــوری‪ ،‬هنــوز‬ ‫پاســخی دریافــت نکــرده اســت»‪.‬‬ ‫ماجرای قیمت گذاری های دولت‬ ‫وی بابیان اینکــه حــدود ‪ ۷۵‬درصــد محصــوالت پرمصــرف لبنیــات‬ ‫(شــیر‪ ،‬ماســت‪ ،‬پنیــر) در دایــره قیمت گــذاری دســتوری دولــت‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬دخالــت دولــت در قیمت گــذاری بااســتنادبه‬ ‫اختصــاص ارز دولتــی بــه نهاده هــای دامی ســت‪ .‬اختصــاص ارز‬ ‫بــه نهاده هــای دامــی‪ ،‬فســاد بســیار ایجــاد کــرده؛ ولــی بــا وجــود‬ ‫مخالفــت هــم دامدارهــا و هــم تولیدکننــدگان‪ ،‬وزارت جهــاد بــا حذف‬ ‫ارز همراهــی نمی کنــد‪ .‬درحقیقــت‪ ،‬اختصــاص ارز بــه ابتــدای زنجیــره‬ ‫بــدون هرگونــه توقــع در رعایــت قیمــت عرضــه نهاده هــای دامــی بــه‬ ‫دامدارهــا و توقــع از انتهــای زنجیــره بــرای رعایــت قیمــت دســتوری‬ ‫مثــل این اس ـت که کســی بــه همســایه شــما پولــی بدهــد و از شــما‬ ‫توقــع داشــته باشــد کــه ان را پــس بدهیــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬براســاس‬ ‫ائین نامــه قیمت گــذاری محصــوالت تولیــد داخــل صنایــع حــق‬ ‫انتفــاع از ســود ‪ ۱۴‬تــا ‪ ۱۷‬درصــد را دارا هســتند؛ این درحالی س ـت که‬ ‫به دلیــل قیمت گــذاری دســتوری دولــت‪ ،‬صنایــع لبنــی بــا ســود‬ ‫کمتــر از ‪ ۱۰‬درصــد بــه فعالیــت خــود ادامــه می دهنــد‪ .‬قیمت گــذاری‬ ‫دســتوری بــرای دامدارهــا مطلــوب نیســت‪ .‬قیمــت مصــوب شــیرخام‬ ‫‪ ۲۳۹۰‬تومــان اســت ؛ امــا شــرکت های لبنــی بــرای حمایــت از‬ ‫دامدارهــای خــود و نیــز ازدســت ندادن بــازار مجبورنــد شــیرخام را‬ ‫بــا قیمتــی بیــن ‪ ۲۶۰۰‬تــا ‪ ۲۸۰۰‬از گاوداران صنعتــی تهیــه کننــد»‪.‬‬ ‫به گفتــه وی؛ قیمت گــذاری دســتوری باعــث شــده تــا کارخانه هــا‬ ‫در ســال های اخیــر بــه تعدیــل نیــرو و کاهــش ظرفیــت تولیــد روی‬ ‫ اورنــد‪ .‬وی بااشــاره به اینکه گرفتــن ســهم بــازار در یــک کشــور‬ ‫خارجــی بسیاردشــوار و نیازمنــد صــرف هزینه هــای هنگفتی ســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬حضــور صنایــع لبنــی ایرانــی در منطقــه در طــی ســال ها‬ ‫ســرمایه گذاری اتفــاق افتــاده اســت‪ .‬بااین حــال‪ ،‬سیاسـت های دولــت‬ ‫در حمایــت از صــادرات لبنــی غیرشــفاف و غیرقابل پیش بینــی بــوده‪.‬‬ ‫حــذف مشــوق های صادراتــی یــا تعییــن عــوارض‪ ،‬از جملــه مصادیــق‬ ‫ایــن پیش بینی ناپذیری ســت‪ .‬مهم تــر اینکــه دولــت و خاصــه وزارت‬ ‫جهــاد کشــاورزی تمرکــزی بر سیاسـت های تعرفه ای نداشــته اســت»‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪« :‬مث ـ ًا درحالی کــه در عــراق در طــی ســال های اخیــر‬ ‫بــر روی محصــوالت ایرانــی مثــل ماســت و دوغ و پنیــر تعرفه هــای‬ ‫ســنگینی بــرای حمایــت از کارخانه هــای لبنــی عراقــی وضــع شــده‬ ‫و ازســوی دیگر‪ ،‬تعرفــه واردات شیرخشــک بــه عــراق به عنــوان‬ ‫مــاده اولیــه تولیــد ایــن محصــوالت صفــر اســت؛ درچنین شــرایطی‪،‬‬ ‫دولــت اجــازه صــادرات شیرخشــک را داده و عمـ ًا دســت بــه حــذف‬ ‫شــرکت های ایرانــی از بــازار عــراق زده‪ .‬همیــن وضعیــت در پاکســتان‬ ‫و افغانســتان نیــز قابل مشــاهده اســت»‪ .‬وی درپایــان اضافــه کــرد‪« :‬از‬ ‫دیگــر مصادیــق نادرســتی سیاســت گذاری های دولــت در حــوزه‬ ‫صــادرات و تخریــب بــازار صادراتــی ایــران ان اســت که به مثــ ًا در‬ ‫موضــوع صــادرات شیرخشــک‪ ،‬دولــت بــه ســهمیه بندی صــادرات‬ ‫شیرخشــک دســت زد کــه فــارغ از فســادزا بودن و ایجــاد بــازار‬ ‫خریدوفــروش ســهمیه‪ ،‬باعــث شــد تا بــا هجــوم فروشــنده های ایرانی‬ ‫بــه بــازار منطقــه‪ ،‬قیمــت شیرخشــک ایــران افــت و برنــد محصــول‬ ‫ایرانــی به دلیــل وجــود تقلــب و عدم رعایــت اســتانداردهای تولیــد‬ ‫افــول کنــد؛ درحالی کــه تولیدکننــدگان بــه وزارت جهــاد پیشــنهاد‬ ‫داده بودنــد صــادرات شیرخشــک بــدون ســهمیه بندی و از مجــرای‬ ‫هماهنگ کننــده میــان صادرکننــدگان مثــل دفتــر توســعه صــادرات‬ ‫وزارت جهــاد انجــام شــود»‪.‬‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫در تابستان به کجای ایران سفر کنیم؟‬ ‫ِ‬ ‫درمورد نادیده گرفتن خطر کرونا؛‬ ‫هشدار وزیر بهداشت‬ ‫با این روال‪ ،‬دقیقه ‪ ۹۰‬گل می خوریم!‬ ‫دکتــر ســعید نمکــی در مراســم اعــام گســترش کشــوری برنامــه «هــر خانــه‪ ،‬یــک پایــگاه ســامت» کــه به صــورت ویدئوکنفرانــس و تمــاس زنــده بــا‬ ‫دانشــگاه های علوم پزشــکی سراســر کشــور و در ســتاد وزارت بهداشــت برگــزار شــد‪ ،‬ضمــن گرامیداشــت یــاد شــهدای مدافــع ســامت‪ ،‬قدردانــی از‬ ‫اصحــاب رســانه و تقدیــر از متصدیــان تشــکیل و ارتقــای شــبکه بهداشــت کشــور در اوایــل انقــاب تاکنــون‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬چنانچــه طــرح هــر خانــه‪ ،‬یــک‬ ‫پایــگاه ســامت‪ ،‬تنومندتــر شــود‪ ،‬یکــی از محافظــان اصلــی نظــام ســامت و یکــی از مهم تریــن زیرســاخت های شــبکه بهداشــت در ســال های اینــده‬ ‫خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت بــا قدردانــی از دانشــگاه های‬ ‫علوم پزشــکی کــه ازمونــه طــرح «هــر خانــه‪ ،‬یــک‬ ‫پایــگاه ســامت» را پذیرفتنــد‪ ،‬دربــاره ایــده‬ ‫شــکل گیری ان گفــت‪« :‬از مدت هاقبــل و از زمانی کــه‬ ‫در ســازمان برنامه وبودجــه بــودم‪ ،‬این موضــوع برایــم‬ ‫جــا افتــاده بــود کــه نظــام شــبکه بهداشــتی و درمانــی‬ ‫کشــور‪ ،‬گرچــه روزی بــرای مــا به عنــوان یکــی از‬ ‫ضروری تریــن‪ ،‬کارامدتریــن و مهم تریــن ابــزار در نظــام‬ ‫ارائــه خدمــات کشــوری بــه پهنــاوری ایــران بــا بیــش از‬ ‫‪ 31‬اســتان پهنــاور و فرهنگ هــا‪ ،‬خرده فرهنگ هــا‪،‬‬ ‫گویش هــا‪ ،‬اقــوام و رفتارهــای اجتماعــی متفــاوت بــوده؛‬ ‫امــا تربیــت بهــورز از درون ایــن فرهنگ هــا و ارتبــاط‬ ‫مســتقیم بــا ان هــا نقــش بسیار چشــمگیری در کاهــش‬ ‫مرگ ومیرهــا و ناتوانی هــا داشــته و افتخــار بزرگــی‬ ‫بــرای جمهــوری اســامی ایــران محســوب می شــود؛‬ ‫انفلوانــزا را باهــم داشــتیم‪ ۲۰ ،‬میلیــون ســفیر ســامت‬ ‫نیــز خواهیــم داشــت کــه بســیارکمک کننده اســت؛‬ ‫ایــن ســفیران ســامت در اطالع رســانی درزمینــه‬ ‫بیماری هــای واگیــر و غیرواگیــر‪ ،‬تغذیــه‪ ،‬بازتوانــی‬ ‫خانــواده‪ ،‬افزایــش کیفیــت زندگــی ســالمندان و شــیوه‬ ‫زندگــی مناســب‪ ،‬حضــور فعالــی خواهنــد داشــت»‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت خطــاب بــه روســای دانشــگاه های‬ ‫علوم پزشــکی کشــور‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن طــرح به دلیل انکــه‬ ‫طــرح خانــواده اســت و بانــوان اصلی تریــن محــور ایــن‬ ‫خدمــت هســتند را بــا یــاد و نــام حضــرت فاطمـه (س)‬ ‫اغــاز می کنیــم و به برکــت نــام ایــن بانــوی بزرگــوار‪،‬‬ ‫امیدواریــم کــه از طرح هــای با برکــت بــرای جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران باشــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــه روســای‬ ‫دانشــگاه ها توصیــه می کنــم افرادی کــه عشــق بــه‬ ‫خدمــت دارنــد را در راس انجــام طــرح هــر خانــه‪ ،‬یــک‬ ‫برخــی مســئوالن نیــز دچــار توهــم‬ ‫اتمــام کرونــا شــده اند و از فــان‬ ‫ســتاد و وزارتخانــه بــه بنــده فشــار‬ ‫می اوردنــد فــان مرکــز یــا فعالیــت‬ ‫یــا لیــگ یــا پــرواز را بازگشــایی کنیــم‬ ‫و تصــور کرده انــد کــه همه چیــز‬ ‫عــادی شــده اســت؛ امــا این گونــه‬ ‫نیســت‪ .‬کرونــا تمــام نشــده و‬ ‫هرلحظــه ممکــن اســت دچــار پیــک‬ ‫خطرنــاک ان شــویم‬ ‫ولــی مســلم اســت کــه بــا ســاختار دولتــی و بــدون‬ ‫جامعه محور کــردن نظــام ارائــه خدمــت‪ ،‬راه بــه جایــی‬ ‫نمی بریــم‪ .‬هرچنــد بهــورز تربیت شــده قــوم و ایــل و‬ ‫نــژاد خــود اســت؛ امــا بازهــم فــردی دولتــی تلقــی‬ ‫می شــود‪ .‬در برهــه ای دیدیــم کــه به دلیــل هجمــه ای‬ ‫در یــک روســتا‪ ،‬بهورزمــان مجبــور بــه کــوچ از ان‬ ‫روســتا شــد؛ چراکــه ان بهــورز را دولتــی تلقــی‬ ‫می کردنــد»‪ .‬به گــزارش وبــدا؛ دکتــر نمکــی تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬مــا برای انکــه به صــورت جامعه محــور بــه‬ ‫مســائل نــگاه کنیــم‪ ،‬مجبــور بودیــم ســطحی را قبــل از‬ ‫خانــه بهداشــت و مرکــز جامــع ســامت در کشــور‬ ‫تعریــف کنیــم؛ یعنــی فــردی از جنــس خانــواده و از‬ ‫درون خانــواده به عنــوان ســطح قبــل از خانــه بهداشــت‬ ‫بــه کار گرفتــه شــود‪ .‬ایــن ایــده بعدازانکــه مصمــم‬ ‫شــدیم پرونــده الکترونیــک ســامت کــه از تکالیــف‬ ‫برجای مانــده برنامه هــای توســعه قبلــی بــود را اجــرا‬ ‫کنیــم‪ ،‬شــکل گرفــت»‪ .‬وی دراین بــاره توضیــح داد‪:‬‬ ‫«بــرای رســیدگی بــه مســائل بهداشــتی و درمانــی‪ ،‬زائر‬ ‫کربــا بودیــم و در مســیر نجــف و کربــا در مینی بــوس‬ ‫بــا دکتــر جمشــیدی فکــر کردیــم چگونــه می شــود‬ ‫خــون تــازه ای بــه شــبکه بهداشــت کشــور تزریــق‬ ‫کنیــم؛ بــه ایــده هــر خانــه‪ ،‬یــک پایــگاه ســامت‬ ‫رســیدیم تــا به این ترتیــب از درون خانواده هــا فــردی‬ ‫را پیــدا کنیــم کــه بتوانــد به عنــوان رابــط اصلــی مــا‪ ،‬در‬ ‫نظــام ارائــه خدمــت انجام وظیفــه کنــد»‪ .‬وی بااشــاره به‬ ‫اجــرای ازمایشــی طــرح «هــر خانــه‪ ،‬یــک پایــگاه‬ ‫ســامت» در اســتان های ســمنان‪ ،‬قزویــن‪ ،‬کاشــان و‬ ‫همــدان‪ ،‬افــزود‪« :‬قــرار بــود این طــرح در ‪ ۱۲‬اســفندماه‬ ‫در ســطح ملــی اغــاز شــود؛ امــا ناگهــان بــا شــیوع‬ ‫کوویــد‪ 19-‬مواجــه شــدیم‪ .‬البتــه بــا لطــف خــدا و‬ ‫همــت عزیــزان توانســتیم مــوج ســنگین کرونــا را بــا‬ ‫موفقیــت مهــار کــرده و در مــدت س ـه ماه و به صــورت‬ ‫شــبانه روزی‪ ،‬کار و فکــر و اندیشــه مان درگیــر کرونــا‬ ‫شــود‪ .‬ایــن ســه ماه تعویــق‪ ،‬باعــث شــد کــه ‪۱۲‬‬ ‫خردادمــاه ‪ 99‬را بــرای اغــاز کشــوری ایــن زیرســاخت‬ ‫مهــم (طــرح هــر خانــه‪ ،‬یــک پایــگاه ســامت)‪ ،‬انتخــاب‬ ‫کنیــم‪ .‬اگــر در اوج کرونــا طــرح هــر خانــه‪ ،‬یــک پایــگاه‬ ‫ســامت را همــراه بــا ‪ ۲۰‬میلیــون ســفیر ســامت کــه‬ ‫خانم هــا محــور حرکــت ان هســتند را داشــتیم‪ ،‬دیگــر‬ ‫الزم نبــود هــرروز وزیــر بهداشــت بیایــد و خواهــش کند‬ ‫کــه مــردم بــه ســفر نرویــد و فاصله گــذاری اجتماعــی را‬ ‫رعایــت کنیــد»‪ .‬دکتــر نمکــی بیــان کــرد‪« :‬درمجمــوع‪،‬‬ ‫طــرح هــر خانــه‪ ،‬یــک پایــگاه ســامت را در ماه هــای‬ ‫اینــده خواهیــم داشــت و اگــر در پائیــز کوویــد‪ 19-‬و‬ ‫پایــگاه ســامت قــرار دهنــد تــا صرفــاً رفــع تکلیــف‬ ‫نکننــد‪ .‬تمــام معاونت هــا بایــد درگیــ ِ ر طــرح باشــند‪.‬‬ ‫بایــد دانشــجوی علوم پزشــکی را بــرای امــوزش‬ ‫جامعه محــور بــه درون خانواده هــا ببریــم‪ .‬اگــر‬ ‫بخواهیــم دانشــجویی را تربیــت کنیم که بــاری از دوش‬ ‫نظــام ســامت بــردارد‪ ،‬بایــد او را جامعه محــور کنیــم و‬ ‫ایــن دانشــجو بایــد متولــی امــر ســامت خانواده هــا‬ ‫شــود»‪ .‬وی گفــت‪« :‬جامعه محور کــردن امــوزش‬ ‫علوم پزشــکی در تمــام رشــته های پزشــکی‬ ‫الزامی ســت و جامعه محور شــدن ان هــا در گــر ِو‬ ‫همــکاری در پــروژه هــر خانــه‪ ،‬یــک پایــگاه ســامت‬ ‫اســت‪ .‬نبایــد ان را فقــط در وزارت بهداشــت و‬ ‫دانشــگاه ها خالصــه کنیــم؛ لــذا درراســتای اجــرای‬ ‫هرچه بهتــر ان بایــد از تمــام بخش هــای درون و‬ ‫بیــرون دولــت‪ ،‬ســازمان های مردم نهــاد و خیریــن‪ ،‬ائمــه‬ ‫جمعــه‪ ،‬بســیج‪ ،‬نیروهــای مســلح و تمــام ملــت ایــران‬ ‫کمــک بگیریــم‪ .‬ایــن طــرح‪ ،‬طــرح وزارت بهداشــت‬ ‫نیســت؛ بلکــه طــرح تمــام احــاد جامعــه اســت»‪ .‬وی‬ ‫خطــاب بــه روســای دانشــگاه ها‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«دراین طــرح نبایــد دنبــال لیســانس و فوق لیســانس‬ ‫باشــید؛ چراکــه مــدرک تحصیلــی بــه انســان دانــش‬ ‫اجتماعــی نمی دهــد؛ بلکــه دراین طــرح بایــد به دنبــال‬ ‫باهوش تریــن و عاشــق ترین فــرد بــرای خدمــت‬ ‫بگردیــد و بایــد بــا زبــان ســفیر ســامت و متناســب بــا‬ ‫فرهنــگ همــان اقلیم با ســفیر ســامت صحبــت کنید‪.‬‬ ‫بــا مــردم‪ ،‬بــا زبــان مــردم صحبــت کنیــد‪ .‬بهتریــن ابزار‬ ‫بــرای انتقــال دانــش بــه مــردم‪ ،‬زبــان قابل فهــم و بومــی‬ ‫مــردم اســت‪ .‬دراین راســتا‪ ،‬دانشــگاه های علوم پزشــکی‬ ‫بایــد الگوهــای مناســب بــا فرهنگ هــای مختلــف در‬ ‫کشــور را طراحــی کننــد‪ .‬اســتان ها بایــد بــا مقتضیــات‬ ‫خــود مردمشــان را امــوزش دهنــد»‪ .‬دکتــر نمکــی بیان‬ ‫کــرد‪« :‬اگــر امــوزش چهره به چهــره میســر اســت‪،‬‬ ‫انجــام دهیــد؛ امــا امــروز زمانــی نیســت کــه از ابــزار‬ ‫امــوزش از راه دور و درمــان از راه دور اســتفاده نکنیــم»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬امــروزه تقریب ـاً تمــام روســتاییان حداقــل‬ ‫یــک موبایــل دارنــد و نمی تــوان ابــزار بــه ایــن مهمــی‬ ‫را نادیــده گرفــت و بایــد در کنــار امــوزش از راه دور‪ ،‬از‬ ‫ابــزار چهره به چهــره نیــز اســتفاده کنیــم»‪ .‬وزیــر‬ ‫بهداشــت یــاداور شــد‪« :‬بایــد اجــازه دهیــم اســتان ها از‬ ‫ن نبایــد‬ ‫قابلیت هــای خــود اســتفاده کننــد؛ امــا ایــ ‬ ‫فراتــر از چهارچوب هایــی باشــد کــه بــرای طــرح معیــن‬ ‫کرده ایــم؛ یعنــی یــک ســفیر ســامت نبایــد تصــور‬ ‫کنــد کــه پزشــک شــده و بایــد بــر رعایــت ایــن‬ ‫چهارچوب هــا ســختگیر باشــیم‪ .‬باید ســاختار ارزشــیابی‬ ‫و نظــارت یکنواخــت و مــدون داشــته باشــیم و بایــد‬ ‫بتوانیــم طــرح را به گونـه ای ارزیابــی کنیــم کــه ماهــی‬ ‫یک بــار ان را کنتــرل و پایــش کنیــم تــا بــا اســتان ها‬ ‫به صــورت هماهنــگ کار را پیــش ببریــم»‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫«مــا امــروز‪ ،‬فصلــی نــو را در نظــام ارائــه خدمــات‬ ‫بهداشــتی و درمانــی جهــان اغــاز کردیــم‪ .‬مــا امــروز بــه‬ ‫مراقبت هــای اولیــه بهداشــتی‪ PHC ،‬و ‪ ،UHC‬در‬ ‫ســطح ملــی‪ ،‬یــک پیوســت جدیــد اضافــه کردیــم کــه‬ ‫اطمینــان دارم در ســطح بین المللــی نیــز موردتوجــه‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت و ســازمان جهانــی بهداشــت ســال‬ ‫اینــده بــا ارزیابــی ایــن حرکــت بــزرگ ملــی‪ ،‬ان را‬ ‫به عنــوان یــک الگــوی موفــق بــرای جهانیــان مطــرح‬ ‫خواهــد کــرد؛ به شــرطی که همکارانمــان در‬ ‫دانشــگاه های علوم پزشــکی کار را به شــدت جــدی‬ ‫بگیرنــد»‪ .‬دکتــر نمکــی بیــان کــرد‪« :‬امیــدوارم در‬ ‫اجــرای طــرح هــر خانــه‪ ،‬یــک پایــگاه ســامت‪ ،‬در‬ ‫فازهــای ارائــه خدمــات بهداشــتی و درمانــی‪،‬‬ ‫مراقبت هــای اولیــه بهداشــتی و درمانــی‪ ،‬توان بخشــی و‬ ‫جامعه محــور کــردن امــوزش پزشــکی‪ ،‬به عنــوان‬ ‫الگــوی موفــق جهانــی مطــرح شــویم‪ .‬همان طورکــه در‬ ‫مدیریــت کرونــا در کشــور بــا اســتفاده از تــاش‬ ‫بی انــدازه همکارانمــان در فــاز دفــاع و بــا اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت شــبکه بهداشــتی و درمانــی؛ از بهــورز گرفتــه‬ ‫تــا مراقبیــن ســامت در فــاز حملــه‪ ،‬الگــوی موفــق‬ ‫جهانــی شــدیم»‪ .‬وزیــر بهداشــت تاکیــد کــرد‪« :‬اجــرای‬ ‫طــرح «هــر خانــه‪ ،‬یــک پایــگاه ســامت‪ ،‬نیازمنــد‬ ‫همکاری هــای بخشی ســت و بایــد بــا اســتفاده از‬ ‫ظرفیــت رســانه ها و به خصــوص صداوســیما و‬ ‫شــبکه های اجتماعــی بــرای اجــرای بهتــر ان‪ ،‬گام‬ ‫برداریــم و ماهــی یک بــار از عملکردمــان ارزیابــی‬ ‫داشــته و بعــد از سـه ماه‪ ،‬بــا مهــار کامــل کرونــا‪ ،‬اولیــن‬ ‫فــاز توفیق امیــز بعــد از ازمونــه ایــن طــرح را جشــن‬ ‫بگیریــم و جــای خرسندی ســت کــه اگــر بازهــم‬ ‫هجمـه ای از کرونــا را در پائیــز مشــاهده کردیــم‪ ،‬دلمان‬ ‫بــه ســفیران ســامت گــرم خواهــد بــود»‪ .‬دکتــر ســعید‬ ‫نمکــی همچنیــن در حاشــیه اغــاز اجــرای کشــوری‬ ‫برنامــه «هــر خانــه‪ ،‬یــک پایــگاه ســامت» اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬متاســفانه نــاوگان متــرو و اتوبوس رانــی اضافــه‬ ‫نشــد و اســتفاده از ماســک را در نــاوگان حمل ونقــل‬ ‫عمومــی اجبــاری کرده ایــم؛ امــا وقتــی در فصــل گرمــا‪،‬‬ ‫زن یــا مــرد ســالمندی کــه ماســک خــود را بــرای‬ ‫تنفــس راحت تــر برمــی دارد‪ ،‬درحال انتشــار ویــروس‬ ‫کروناســت‪ .‬وقتــی نــاوگان حمل ونقــل عمومــی را‬ ‫نتوانســته ایم ترمیــم کنیــم‪ ،‬تعــداد اتوبوس هایــی کــه‬ ‫گفتــه می شــد بــه نــاوگان حمل ونقــل اضافــه نشــده‪،‬‬ ‫مــا قطعــاً به عنــوان متولــی ســامت جامعــه‬ ‫می ایســتیم کــه حداقــل مــردم بتواننــد از وســایل نقلیه‬ ‫شــخصی خودشــان اســتفاده کننــد‪ .‬شــهردار تهــران و‬ ‫وزیــر کشــور در جلسـه ای کــه داشــتیم‪ ،‬عنــوان کردنــد‬ ‫کــه در ســاعات رفــت و بازگشــت شــاغالن و کارمنــدان‪،‬‬ ‫دوربین هــای طــرح ترافیــک خامــوش می شــود و مانــع‬ ‫ورود پالک هــای شهرســتان می شــویم کــه به راحتــی‬ ‫وارد محــدوده طــرح ترافیــک می شــوند و نظــم را‬ ‫به هــم می ریزنــد»‪ .‬وزیــر بهداشــت ادامــه داد‪« :‬در ان‬ ‫جلســه گفتــم کــه چنــدروزی بــا شــما همراهــی‬ ‫می کنیــم؛ بنــده درمــورد ســامت مــردم بــا احــدی‬ ‫رودربایســتی و شــوخی نــدارم‪ .‬اگــر ببینیــم حتــی‬ ‫دودرصــد افزایــش مســافر متــرو و اتوبــوس داریــم و‬ ‫فاصله گذاری هــا به هــم می ریــزد‪ ،‬قطعــاً اعــام‬ ‫می کنیــم و شــخصاً می گویــم کــه دوبــاره طــرح‬ ‫ترافیــک بایــد لغــو شــود»‪ .‬دکتــر نمکــی درخصــوص‬ ‫وضعیــت شــیوع کرونــا در مناطــق پرخطر کشــور گفت‪:‬‬ ‫«رســانه ها از روزهــای اول‪ ،‬از نزدیــک مشــاهده کردنــد‬ ‫کــه کادر بهداشــتی و درمانــی کشــور بــا چــه روحیــه‬ ‫بــاال؛ امــا ســختی و مشــقتی کار می کننــد‪ .‬متاســفانه‬ ‫ایــن دســتاورد بــزرگ را برخی افــراد‪ ،‬خیلی ســاده‬ ‫انگاشــتند و فکــر می کردنــد به راحتــی کرونــا مهــار‬ ‫شــده اســت‪ .‬ایــن اواخــر کــه بــه مشــهد مقــدس ســفر‬ ‫کــردم‪ ،‬در رفت وبرگشــت‪ ،‬صحنه هــای غم انگیــزی‬ ‫دیــدم؛ در هواپیمایــی ســوار شــدم کــه افــراد در کنار هــم‬ ‫نشســته بودنــد؛ گرچــه ماســک هــم توســط عوامــل‬ ‫پــرواز‪ ،‬توزیــع شــد؛ امــا اماده شــدن هواپیمــا بــرای‬ ‫پــرواز‪ ،‬حــدود ‪ 15‬دقیقــه زمــان بــرد و خیلــی از‬ ‫مســافران‪ ،‬ماســک را برمی داشــتند‪ ،‬بــا همدیگــر‬ ‫صحبــت می کردنــد و هــر فــردی هــم از منطقــه ای‬ ‫امــده بــود و ســوار هواپیمــا شــده بــود و این وضعیــت‬ ‫بنــده را به عنــوان وزیــر‪ ،‬بعــد از سـه ماه و ســختی زیــاد‬ ‫بــرای مدیریــت و کنتــرل کرونــا در کشــور‪ ،‬متاثــر کــرد‬ ‫و بــه روح و روانــم شــاق زد کــه ایــن چــه نوع نشســتن‬ ‫و فاصله گذاری ســت»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬امــروز‬ ‫متاســفانه دو اتفــاق بــد درحــال رخ دادن اســت؛‬ ‫یکی اینکــه مــردم فکــر می کننــد کرونــا تمــام شــده‬ ‫کــه دو پیــام بــرای مــا دارد‪ .‬یکی اینکــه وقتــی مــردم‬ ‫دل بــه دریــا می زننــد‪ ،‬خاطرشــان اســوده اســت دولــت‬ ‫و وزارت بهداشــت درکناران هــا حضــور دارد کــه یــک‬ ‫پیــام مثبــت اســت؛ امــا پیــام منفــی ان این اس ـت که‬ ‫نمی داننــد کرونــا به راحتــی می توانــد برگــردد‪ .‬ممکــن‬ ‫اســت از گوشــه زمیــن در دقیقــه ‪ ،90‬از کرونــا گل‬ ‫بخوریــم»‪ .‬وزیــر بهداشــت افــزود‪« :‬دومیــن اتفــاق‬ ‫این اسـت که برخــی مســئوالن نیــز دچــار توهــم اتمــام‬ ‫کرونــا شــده اند و از فــان ســتاد و وزارتخانــه بــه بنــده‬ ‫فشــار می اوردنــد کــه فــان مرکــز یــا فعالیــت یــا لیگ‬ ‫یــا پــرواز را بازگشــایی کنیــم و تصــور کرده انــد کــه‬ ‫همه چیــز عــادی شــده اســت؛ امــا این گونــه نیســت‪.‬‬ ‫کرونــا تمــام نشــده و هرلحظــه ممکــن اســت دچــار‬ ‫پیــک خطرنــاک ان شــویم»‪ .‬دکتــر نمکــی درخصــوص‬ ‫اســتان های قرمــز گفــت‪« :‬متاســفانه یــک بــاور‬ ‫نادرســت شــکل گرفتــه بــود کــه در فصــل گرمــا شــاهد‬ ‫پایــان کرونــا هســتیم‪ .‬البتــه ایــن بــاور به دلیــل رفتــار‬ ‫اجــداد قبلــی ایــن ویــروس؛ یعنــی ســارس و مــرس بود‬ ‫و روز اول بــه همکارانــم گفتــم کــه ایــن ویــروس‪ ،‬هیــچ‬ ‫شــباهتی بــه اجــداد خــود نــدارد و نبایــد فریــب ان را‬ ‫بخوریــد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬درحال حاضــر‪ ،‬در‬ ‫اســتان های خوزســتان‪ ،‬سیســتان و بلوچســتان‪،‬‬ ‫کرمانشــاه و هرمــزگان گرفتــار پیــک کرونــا هســتیم‪.‬‬ ‫نفســمان گرفتــه شــد و بــا ســختی زیــاد‪ ،‬مرگ ومیــر‬ ‫ناشــی از کرونــا در کشــور را در اوج تحریم هــا بــه کمتــر‬ ‫از ‪ 30‬رســانده بودیــم؛ امــا ایــن اواخــر ‪ 50‬درصــد از‬ ‫مرگ هــا مربــوط بــه ســه اســتان کشــور بــود و اگــر‬ ‫خدای ناکــرده ایــن اتفــاق اســتمرار داشــته باشــد‪،‬‬ ‫تعــداد مرگ هــای روزانــه س ـه رقمی می شــود و غیــر از‬ ‫غصـه ای کــه بــرای ازدسـت دادن عزیزانمــان می خوریــم‪،‬‬ ‫بــه ابرویــی کــه در ســطح بین المللــی به دســت‬ ‫اورده ایــم‪ ،‬خدشــه وارد می شــود»‪ .‬وزیــر بهداشــت‬ ‫گفــت‪« :‬از مــردم خواهــش کردیــم مراســم ازدواج برگزار‬ ‫نکنیــد و نرویــد؛ چــون فــردا بایــد عــزا بگیریــد؛ امــا در‬ ‫اســتان هایی ماننــد خوزســتان‪ ،‬مراســم ازدواج‬ ‫پر رفت وامــد برگــزار کردنــد‪ ،‬روبوســی و هلهلــه کردنــد‬ ‫و مــا می دانســتیم کــه ایــن زنــگ خطــری بــرای‬ ‫شــیون های اینــده اســت و هرقــدر هــم کــه گفتیــم‪،‬‬ ‫کســی توجهــی نکــرد»‪ .‬دکتــر نمکــی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«وقتــی یــک امــار مــرگ روزانــه بــه مــن اعــام‬ ‫می شــود‪ ،‬نــه چــون به خاطــر وزیــر بهداشــت بــودن‪،‬‬ ‫مــورد مواخــذه قــرار می گیــرم‪ ،‬خیــر؛ امــا مــن خــودم را‬ ‫فرزنــد هــر شــهروند و عضــوی از خانواده هــا می دانــم و‬ ‫دراین صــورت گویــا خنجــری بــه قلــب بنــده و‬ ‫همکارانــم فرومی کننــد‪ .‬هفتــه گذشــته تمــام همــکاران‬ ‫مــا و مدیــران وزارت بهداشــت‪ ،‬بــه اســتان های کشــور‬ ‫ســفر کردنــد و ایــن ســفرها مــداوم اســت و بنــده‬ ‫شــبانه روز بــا ان هــا در تمــاس هســتم»‪ .‬وی اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬مدیریــت کرونــا کار فوق العــاده سختی ســت‪.‬‬ ‫کشــوری هســتیم کــه در اوج تحریــم و بــا وضعیــت‬ ‫اقتصــادی نامناســب و دغدغه هــای زیــاد قــرار داریــم‪.‬‬ ‫هم زمــان بــا شــیوع کرونــا در خوزســتان‪ ،‬گرفتــار‬ ‫بیمــاری التــور و بیماری هــای روده ای گرمســیری‬ ‫هرســاله هــم می شــویم‪ .‬وقتــی در سیســتان و‬ ‫بلوچســتان امســال همــه خوشــحال هســتند کــه‬ ‫بارندگی هــا زیــاد بــوده‪ ،‬عالوه بــر شــیوع کرونــا‪ ،‬گرفتــار‬ ‫اب هــای راکــد و ماالریــا هــم می شــویم و نمی توانیــم از‬ ‫یکی ازان هــا غفلــت کنیــم»‪ .‬وزیــر بهداشــت گفــت‪« :‬از‬ ‫مــردم تقاضــا دارم کــه ذره ای بــه بنــده‪ ،‬همــکاران مــا‪،‬‬ ‫خودشــان و جانشــان رحــم کننــد‪ .‬فاصله گــذاری و‬ ‫اســتفاده از ماســک را جــدی بگیرنــد‪ .‬دیــدم کــه برخــی‬ ‫از اعضــای رســانه ان قــدر خیالشــان راحــت شــده کــه در‬ ‫حیــات دولــت‪ ،‬می گوینــد ماســک و کرونــا دیگــر تمــام‬ ‫شــده؛ البتــه کــه در فصــل گرمــا‪ ،‬اســتفاده از ماســک‬ ‫ســخت و خســته کننده اســت؛ امــا مــا هــم خســته‬ ‫می شــویم»‪ .‬دکتــر نمکــی تاکیــد کــرد‪« :‬رســانه ها ایــن‬ ‫پیــام را مرتــب بــه مــردم بدهنــد کــه کرونــا تمام نشــده‬ ‫و هرلحظــه ممکــن اســت دوبــاره مــا را غافلگیر کنــد‪ .‬در‬ ‫تهــران عالئمــی از افزایــش شــیوع کرونــا بــه ما گــزارش‬ ‫شــده و همــه همــکاران مــا‪ ،‬در برج هــای مراقبــت‬ ‫متعــددی کــه طراحــی کرده ایــم‪ ،‬دیده بانــی می کننــد‬ ‫و تعــداد ازمایشــگاه ها در کشــور حداقــل ‪ 50‬برابــر قبــل‬ ‫از شــیوع کرونــا شــده؛ امــا این موضــوع به معنــی‬ ‫این نیس ـت که مــا اگــر لحظ ـه ای غفلــت کنیــم‪ ،‬ضربــه‬ ‫نمی خوریــم»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬درمبارزه بــا کرونــا در‬ ‫شــرایطی نیســتیم کــه بگوییــم بــا جهان پهلــوان تختــی‬ ‫یــا پوریــای ولــی کشــتی می گیریــم؛ بلکــه بــا ویــروس‬ ‫چموشــی کشــتی می گیریــم کــه دیگــر نــگاه نمی کنــد‬ ‫کــه ببینــد کــدام بخــش از بــدن شــما ممکــن اســت‬ ‫التهــاب داشــته باشــد و از ضربــه زدن بــه ان محــل‬ ‫بپرهیــزد؛ بلکــه ویــروس کرونــا بــه ایــن نــگاه می کنــد‬ ‫کــه ببینــد از کجــا بهتــر می توانــد بــه مــا ضربــه بزنــد و‬ ‫انجاســت کــه مــا را گرفتــار و نابــود می کنــد»‪ .‬وزیــر‬ ‫بهداشــت تاکیــد کــرد‪« :‬یــک ذهنیــت نادرســت دیگــر‬ ‫هــم وجــود دارد کــه ویــروس کرونــا ارام تــر و نجیب تــر‬ ‫شــده؛ امــا بایــد بگوییــم ایــن ویــروس به مراتــب‬ ‫نانجیب تــر شــده اســت‪ .‬در خوزســتان‪ ،‬سیســتان و‬ ‫بلوچســتان و برخــی اســتان های دیگــر‪ ،‬جوانــان‬ ‫به دلیــل ابتــا بــه کوویــد‪ 19-‬جــان خــود را از دســت‬ ‫می دهنــد و در بندرعبــاس به تازگــی‪ ،‬پرســتار ‪ 42‬ســاله‬ ‫مــا کــه فاقــد بیمــاری زمینــه ای بــود و از دختربچــه‬ ‫یتیــم خــود مراقبــت می کــرد‪ ،‬متاســفانه از بیــن رفــت و‬ ‫داغ بــه دل همــه مــا گذاشــت‪ .‬ویــروس نه تنهــا ارام‬ ‫نشــده؛ بلکــه چهــره چموش تــری از خــودش بــروز‬ ‫می دهد و این مسائل جدی ست»‪.‬‬ ‫همکاری جنجالیِ لئوناردو دی کاپریو با یک دانشمند‬ ‫شو قوس هایــی کــه بــرای ســاخت فیلــم‬ ‫لئونــاردو دی کاپریــو پــس از ک ‬ ‫بعــدی اش؛ یعنــی «قاتــان مــاه کامــل» ایجــاد شــده اســت‪ ،‬تمایــل دارد‬ ‫پیــش از ان در فیلــم بعــدی ادام مک کــی بــازی کنــد‪ .‬به گــزارش مهــر؛‬ ‫در حالی کــه اســتودیوهای هالیــوود عالقــه زیــادی بــه همــکاری بــا لئوناردو‬ ‫دی کاپریــو دارنــد؛ امــا دی کاپریــو بازیگــری پــرکاری نیســت و فیلم هایــش‬ ‫را به دقــت انتخــاب می کنــد‪ .‬در حالی کــه به تازگــی اعــام شــده‬ ‫تولیــد فیلــم بعــدی مارتیــن اسکورســیزی؛ یعنــی «قاتــان مــاه کامــل»‬ ‫بــا مشــکالت مالــی روبـه رو شــده اســت‪ ،‬دی کاپریــو ایــن فرصــت زمانــی‬ ‫را به دســت اورده تــا بــه پــروژه دیگــری فکــر کنــد و در این میــان بــازی‬ ‫در ســاخته ای از ادام مک کــی‪ ،‬از همــه محتمل تــر اســت‪ .‬گفتــه شــده‬ ‫دی کاپریــو در فهرســت خــود‪ ،‬از فیلم هــای در دســت ســاخت بیــش از‬ ‫هــر فیلــم دیگــری بــه فیلــم بعــدی مک کــی توجــه دارد کــه با عنــوان‬ ‫«بــه بــاال نــگاه نکــن» در مراحــل میانــه پیش تولیــد خــود اســت‪ .‬به نظــر‬ ‫می رســد دی کاپریــو بیــش از هــر فیلــم دیگــری ترجیــح می دهــد در‬ ‫ایــن فیلــم طنــز بــازی کنــد کــه در مــورد دو دانشــمند اســت کــه متوجــه‬ ‫می شــوند یــک ســیارک دارد مســتقیم به ســمت زمیــن حرکــت می کنــد‬ ‫و تــاش دارنــد تــا در رســانه ها مــردم را متوجــه کننــد کــه پایــان دنیــا‬ ‫نزدیــک اســت‪ .‬معلــوم نیســت اگــر دی کاپریــو قــرارداد بــازی در ایــن فیلم‬ ‫را امضــاء کنــد کــدام نقــش را برعهــده می گیــرد؛ امــا در صــورت پذیــرش‪،‬‬ ‫در کنــار جنیفــر الرنــس و کیت بالنشــت جلــوی دوربیــن مـی رود‪ .‬طبیعتاً‬ ‫حضــور وی در ایــن فیلــم بــرای مک کــی فرصــت بســیار مغتنمی خواهــد‬ ‫بــود‪ .‬این در حالی ســت که مک کــی در ســال های اخیــر بــه یکــی از‬ ‫مطرح تریــن کارگردان هــای هالیــوود بــدل شــده و بــا ســاخت فیلم هایــی‬ ‫همچــون «کمبــود بــزرگ» و «معــاون»‪ ،‬توجــه زیــادی را معطــوف خــود‬ ‫ســاخته اســت‪ .‬به تازگــی اعــام شــد کــه پارامونــت و اپــل بــا همــکاری‬ ‫هــم «قاتــان مــاه کامــل» را می ســازند‪.‬‬ ‫فهرست‬ ‫اگــر بــرای ســفر تابســتانی در ایــران به دنبــال جایــی بــا اب وهــوای معتــدل و خنــک‬ ‫هســتید تــا از گرمــای تابســتان بــه ا ن پنــاه ببریــد‪ ،‬عالوه بر شــمال‪ ،‬مقاصــد متعددی‬ ‫در گوشـه وکنار کشــور بــرای ایــن ســفر مناســب هســتند‪ .‬در ایــن مقالــه قصــد داریم‬ ‫بــه معرفــی بهتریــن مقاصــد ســفر در تابســتان بپردازیــم تا هــم از طبیعت زیبــا و هم‬ ‫از هــوای خنــک ان هــا حــظ کافــی را ببرید‪.‬‬ ‫شــهرکرد؛ مرکــز اســتان چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬مرتفع تریــن مرکــز اســتان در‬ ‫ایــران اســت و به همین دلیــل بــه «بــام ایــران» شــهرت دارد‪ .‬اب وهــوای شــهرکرد‬ ‫در تابســتان ها معتــدل و در زمســتان ها بســیار ســرد می شــود و درنتیجــه‪ ،‬جــزو‬ ‫بهتریــن مقاصــد ســفر در تابســتان به حســاب می ایــد‪ .‬درطــول ســفرتان ســری‬ ‫هــم بــه جاهــای دیدنــی شــهرکرد همچــون امامــزادگان حلیمــه و حکیمــه خاتــون‪،‬‬ ‫پــارک اللــه‪ ،‬تــاالب چغاخــور‪ ،‬پــارک جنگلــی تهلیجــان‪ ،‬مــوزه باستان شناســی‬ ‫و ‪ ...‬بزنیــد‪ .‬کوهرنــگ کــه بــه چشــمه های خروشــان اب معدنــی معــروف اســت‪،‬‬ ‫شــهری بســیارزیبا بــا ارتفــاع ‪2350‬متــر در چهارمحــال و بختیاری ســت کــه یکــی از‬ ‫بو هواتریــن شــهرهای کشــور و از بهتریــن گزینه هــای ســفر در تابســتان بوده‬ ‫خوش ا ‬ ‫و بــا برخــورداری از جاذبه هــای طبیعــی بســیارمتنوع نظیــر ابشــار شــیخ علی خان‪،‬‬ ‫چشــمه کوهرنــگ‪ ،‬ابشــار تونــل کوهرنــگ و دشــت الله هــای واژگــون توانســته اســت‬ ‫بــه یــک قطــب توریســتی مطــرح تبدیــل شــود‪.‬‬ ‫فیروزکــوه از شــهرهای زیبــای اســتان تهــران در مســیر جــاده تهــران بــه شــمال‬ ‫به حســاب می ایــد کــه میانگیــن دمــای ســاالن ه ان حــدود هشـت درجه ســانتی گراد‬ ‫اســت‪ .‬طبیعــت بکــر و زیبــای ایــن شــهر‪ ،‬ان را به عنــوان مقصــد ســفرهای تابســتانی‬ ‫میــان گردشــگران مطــرح کــرده اســت؛ ازجملــه تنگــه واشــی کــه در دل تابســتان‪،‬‬ ‫اب وهــوای خنکــی دارد‪ .‬تنگــه میشــینه مــرگ کــه از ان به عنــوان چهارمحــال تهــران‬ ‫نیــز یــاد می شــود؛ چشــمه اب معدنــی خمــده بــا خاصیــت درمانــی‪ ،‬روســتای هرانده‬ ‫و غــار بورنیــک و ‪ ...‬از دیدنی هــای منطق ـ ه فیروزکــوه هســتند کــه می تواننــد بــرای‬ ‫هــر گردشــگری جــذاب باشــند‪ .‬دماونــد یکــی از شــهرهای اســتان تهــران و مرکــز‬ ‫شهرســتان دماونــد اســت کــه مناطــق دیدنــی و خوش اب وهــوای زیــادی دارد و یکــی‬ ‫از کهن تریــن شــهرها و نخســتین شــهرهای اســطوره ای تاریــخ ایــران به حســاب‬ ‫می ایــد‪ .‬قلــه باشــکوه و زیبــای دماونــد در شــمال شــهر دماونــد قــرار دارد کــه علــت‬ ‫نام گــذاری ان نیــز محســوب می شــود‪ .‬ایــن قلــه‪ ،‬بلندتریــن قلــه اتش فشــانی اســیا‬ ‫و نخســتین اثــر طبیعــی ثبت شــده در فهرســت اثــار ملــی ایــران اســت‪ .‬شــه ر ییالقی‬ ‫دماونــد در دامنه هــای زیبــای کوهســتان دماونــد قــرار داشــته و چش ـم اندازی زیبــا‬ ‫دارد‪ .‬ضمن اینکــه باغ هــای سرســبز و خــرم و مراتــع مرغــوب از خصوصیــات مهــم‬ ‫ایــن شــهر هســتند‪ .‬ابشــار بــرف تنگــه الر‪ ،‬ابشــار جنگلــک‪ ،‬دشــت مشــا‪ ،‬چشــمه‬ ‫سیاه ســنگ‪ ،‬چشــمه اعــا‪ ،‬دریاچــه تــار و ‪ ...‬گوشـه ای از جاذبه هــای دیدنــی دماونــد‬ ‫هســتند کــه گردشــگران می تواننــد درطــول ســفر تابســتانی خــود از ان هــا دیــدن‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫االشــت‪ ،‬یکــی از شــهرهای شهرســتان ســوادکوه در مازنــدران اســت کــه از‬ ‫خنک تریــن شــهرهای شــمالی در تابســتان محســوب می شــود و بــا ســفر بــه انجــا‬ ‫می توانیــد در ارتفاعــی بلنــد‪ ،‬مهمــان ابــر و افتــاب و جنــگل باشــید‪ .‬االشــت در‬ ‫زبــان مازندرانــی به معنــای اشــیانه عقــاب اســت و دلیــل ایــن نام گــذاری بــه وجــود‬ ‫عقاب هــای بســیار در اطــراف ان برمی گــردد‪ .‬ایــن شــهر زیبــا بــا دارابــودن اب وهــوای‬ ‫مفــرح کوهســتانی‪ ،‬بافــت تاریخــی ثبت شــده در فهرســت میــراث ملی‪ ،‬بنای مســجد‬ ‫امام حســین(ع) بــا معمــاری خــاص‪ ،‬مــوزه مردم شناســی در ســاختمانی بــا قدمــت‬ ‫بالغ بــر ‪ ۱۵۰‬ســال‪ ،‬رصدخانــه و جاذبه هــای فــراوان دیگــر‪ ،‬یکــی از بهتریــن مقاصــد‬ ‫بــرای تورهــای طبیعت گــردی و ســفر تابســتانی بــه شــمال ایــران اســت‪ .‬روســتای‬ ‫فیلبنــد کــه بــه «بــام شــرقی مازنــدران» نیــز معــروف شــده‪ ،‬مرتفع تریــن روســتای‬ ‫ییالقــی حــوزه مرکــزی مازنــدران اســت کــه بــا اقیانوســی از ابــر و چشــم اندازی‬ ‫بی بدیــل‪ ،‬پذیــرای گردشــگران در ســفرهای تابستانی ســت‪ .‬ایــن ییــاق در اصــل‬ ‫«فلبنــد» نــام دارد؛ «فــل» در گویــش مازندرانــی به معنــای خســتگی و «بنــد» هــم‬ ‫به معنــای بندامــدن و نتوانســتن اســت‪ .‬علــت ایــن نام گــذاری به دلیــل ارتفــاع بــاالی‬ ‫ایــن ییــاق و کمرگاه هــای تندی ســت کــه عبــور از ان را دشــوار می کنــد‪ .‬فیلبنــد‬ ‫در فصــل زمســتان به واســط ه بــارش بــرف تقریب ـاً بــدون ســکنه می شــود؛ ولــی بــا‬ ‫شــروع بهــار و جاری شــدن جویبارهــا و رویــش گیاهــان خوراکــی‪ ،‬باردیگــر زندگــی‬ ‫بــه منطقــه بازمی گــردد‪ .‬فیلبنــد‪ ،‬چشــمه های کوچــک و بــزرگ متعــددی دارد کــه‬ ‫چشــمه کوچــک موســوم بــه «الر» دارای امــاح معدنــی فراوانی ســت کــه بــرای‬ ‫درمــان درد کلیــه مفیــد اســت‪.‬‬ ‫اســتان کردســتان‪ ،‬بهــار و تابســتان بســیارمطبوع و معتدلــی دارد و ازایـن رو از بهترین‬ ‫شــهرهای ایــران بــرای مســافرت در تابســتان محســوب می شــود‪ .‬گردشــگرانی کــه‬ ‫این منطقــه را بــرای ســفر تابســتانی خــود انتخــاب می کننــد‪ ،‬می تواننــد بازدیــد‬ ‫از پــارک جنگلــی ابیــدر ســنندج‪ ،‬حمــام وکیل الملــک ســنندج‪ ،‬روســتای پلکانــی‬ ‫پالنــگان کامیــاران و ‪ ...‬را در برنامـ ه سفرشــان بگنجاننــد‪ .‬دریاچــه زریــوار در مریــوان‬ ‫یکــی از مقاصــد بی نظیــر اســت کــه به هیچ وجــه نبایــد دیــدن ان را از دســت داد‪.‬‬ ‫ســنندج‪ ،‬مریــوان و بانــه از جملــه شــهرهای مهــم و مطــرح کردســتان هســتند کــه‬ ‫ی داده انــد‪.‬‬ ‫هر یــک گنجینــه ای از جاذبه هــای تاریخــی و طبیعــی را در خــود جــا ‬ ‫لبــاس کــردی و رقــص کــردی از بارزتریــن ویژگی هایی ســت کــه بــا شــنیدن نــام‬ ‫کردســتان‪ ،‬در ذهــن اکثــر مــردم تداعــی می شــود‪.‬‬ ‫اســتان لرســتان‪ ،‬ســرزمین الله هــای واژگــون‪ ،‬عــروس ابشــارهای ایــران‪ ،‬اقلیــم‬ ‫قلعه هــا و چشــمه های خروشــان و جنگل هــای بلــوط بــا ده هــا ســوغات و‬ ‫خوردنــی و پوشــیدنی رنگارنــگ اســت کــه در روزهــای گــرم تابســتان به عنــوان‬ ‫یکــی از مناطــق خوش اب وهــوا و خنــک ایــران‪ ،‬پذیــرای گردشــگران زیادی ســت‪.‬‬ ‫لرســتان را بــا بروجــرد‪ ،‬درود‪ ،‬الیگــودرز‪ ،‬ازنــا‪ ،‬خرم ابــاد‪ ،‬کوهدشــت‪ ،‬پلدختــر و الشــتر‬ ‫می شناســند کــه هریــک‪ ،‬تاریخــی از فرهنــگ و هنــر و قدمــت را در خــود جــای داده ‪.‬‬ ‫خرم ابــاد‪ ،‬مرکــز اســتان لرســتان‪ ،‬مقصــد اول لرســتان گردی محســوب می شــود و‬ ‫ازهمیـن رو گردشــگران زیــادی درطــول ســفر تابســتانی بــه لرســتان‪ ،‬بازدیــد از قلعــه‬ ‫فلک االفــاک‪ ،‬دریاچــه کیــو‪ ،‬مجموعــه توریســتی مخمل کــوه و بــام خرم ابــاد را در‬ ‫برنام ـه ی خــود قــرار می دهنــد‪.‬‬ ‫اردبیــل دارای زمســتان های بســیار ســرد و تابســتان های معتــدل اســت و ازهمیـن رو‬ ‫بهتریــن شــهر ایــران بــرای مســافرت در تابســتان به شــمار م ـی رود‪ .‬ارامــگاه شــیخ‬ ‫صفی الدیــن اردبیلــی جــزو میــراث جهانــی یونســکو‪ ،‬دریاچــه شــورابیل‪ ،‬مســجد‬ ‫جامــع اردبیــل‪ ،‬رودخانــه بالیقلــو چــای و جنــگل فندق لــو از جملــه جاهــای دیدنــی‬ ‫اردبیــل هســتند کــه گردشــگران می تواننــد در ســفر تابســتانی خــود از ان هــا دیــدن‬ ‫کننــد‪ .‬چشــیدن غذاهــای معــروف اردبیــل نظیــر اش میــوه‪ ،‬اش دوغ و باســتیرما‬ ‫پلــو نیــز هیجــان ایــن مســافرت را دوچنــدان خواهنــد کــرد‪ .‬ســرعین شــهری بــا‬ ‫چشــمه های همیشــه جوشــان در ‪ ۳۰‬کیلومتــری غــرب اردبیــل اســت کــه به خاطــر‬ ‫هــوای مطبوعــش‪ ،‬از خنک تریــن شــهرهای ایــران در تابســتان محســوب می شــود‬ ‫و گردشــگران از بخش هــای مختلــف ایــران بــرای اب درمانــی و همچنیــن فــرار از‬ ‫گرمــای تابســتان بــه انجــا ســفر می کننــد‪ .‬حلــوای ســیاه‪ ،‬عســل معــروف ســرعین‪،‬‬ ‫گلیــم‪ ،‬اش دوغ‪ ،‬کــره و سرشــیر از خوراکی هــای لذیــذ ایــن خطــه از اردبیــل هســتند‬ ‫کــه بــدون چشــیدن طعــم ان هــا‪ ،‬ســفرتان بــه ســرعین کامــل نخواهــد شــد‪ .‬عالوه بر‬ ‫ابگرم هــای ســرعین‪ ،‬ســری هــم بــه ســایر جاهــای دیدنــی ان مثــل روســتای‬ ‫الــوارس‪ ،‬روســتای شــایق‪ ،‬تپــه اناهیتــا‪ ،‬دهکــده صخــره ای وینــد کلخــوران و‪ ...‬بزنید‪.‬‬ ‫اســتان کهگیلویــه و بویراحمــد یکــی از اســتان های لرنشــین کشــور به شــمار مـی رود‬ ‫کــه ســرزمینی نســبتاً مرتفــع و کوهســتانی در امتــداد رشــته کوه های زاگــرس و‬ ‫دنــا اســت‪ .‬طبیعــت ایــن اســتان به خاطــر ناشــناخته بــودن در بیــن گردشــگران‪،‬‬ ‫هنــوز بکــر و دس ـت نخورده باقــی مانــده اســت کــه ازان جملــه می تــوان بــه ابشــار‬ ‫یاســوج‪ ،‬تنــگ گنجــه ای در یاســوج و دریاچــه بــرم الــوان در شهرســتان بهمئــی‬ ‫اشــاره کــرد‪ .‬ایــن اســتان بــه ســرزمین چهارفصــل شــهرت دارد و ســرزمینی مملــو‬ ‫از دریاچه هــای زیبــا و اب هــای روان‪ ،‬قله هــای سربه فلک کشــیده و دشــت های‬ ‫زیبــا اســت‪ .‬شــهر یاســوج‪ ،‬مرکــز اســتان‪ ،‬به دلیــل جاذبه هــای طبیعــی‪ ،‬توریســتی‬ ‫و گردشــگری به عنــوان «پایتخــت طبیعــت ایــران» شــناخته می شــود‪ .‬پــس اگــر‬ ‫بــه ایــن فکــر می کنیــد کــه تابســتان بــه کجــای ایــران ســفر کنیــد‪ ،‬کهگیلویــه‬ ‫و بویراحمــد می توانــد جــزو مقاصــد ســفر تابســتانی شــما باشــد‪« .‬کــوه گل نــام»‬ ‫قســمتی از طبیعــت دنــا واقــع در نزدیکــی شــهر ســی ســخت در اســتان کهگیلویــه‬ ‫و بویراحمــد اســت کــه دارای چشــمه های اب معدنــی‪ ،‬دریاچه هــای فصلــی‬ ‫و دامنه هــای پوشــیده از گل اســت و رودخانــه ای بــا همیــن نــام نیــز دارد کــه از‬ ‫چشــمه های فــوق سرچشــمه می گیــرد‪« .‬تنــگ کــوه گل» ازنظــر پوشــش گیاهــی و‬ ‫جانــوری غنی تریــن منطقـه ی دنــای شــرقی محســوب می شــود و درطــول تابســتان‬ ‫می تــوان پرنــدگان مهاجــری همچــون مرغابــی‪ ،‬اردک کله ســبز‪ ،‬درنــا‪ ،‬لک لــک و‬ ‫پرندگانــی بومــی دیگــر را در اطــراف ان به تماشــا نشســت‪ .‬از دیگــر جاذبه هــای تنــگ‬ ‫کــوه گل می تــوان بــه دشــت الله هــای واژگــون‪ ،‬ابشــار تنگــه نمــک‪ ،‬چشــمه ســرد‬ ‫و منطق ـه ی حفاظت شــده ی دنــا اشــاره کــرد کــه یکــی از زیباتریــن نقــاط ایــران را‬ ‫پدیــد اورده انــد‪.‬‬ ‫شــهر پلکانــی ماســوله در جنوب غــرب گیــان ‪ ،‬از نقــاط تاریخــی‪ ،‬سرســبز و خــوش‬ ‫اب وهــوای شــمال ایــران بــا هــوای مه الــود‪ ،‬تابســتان های خنــک و زمســتان های‬ ‫پربــرف‪ ،‬کوهســتان های مرتفــع‪ ،‬جنــگل و ییالقــات سرســبز اســت و به همین دلیــل‬ ‫یکــی از بهتریــن جاهــای شــمال بــرای مســافرت در تابســتان به حســاب می ایــد‪.‬‬ ‫ســاکنان ماســوله بــا فــروش صنایع دســتی خــود بــه مســافران و گردشــگران ماننــد‬ ‫عروس ـک های بافتنــی و‪ ...‬امرارمعــاش می کننــد و بــا خریــد ان هــا هــم بــه اقتصــاد‬ ‫محلــی کمــک می کنیــد و هــم یادگاری هــای جذابــی ازاین منطقــه خواهیــد داشــت‪.‬‬ ‫ماســال شــهری در اســتان گیــان اســت کــه ییالقــات ماســال از معروف تریــن و‬ ‫زیباتریــن ییالقــات اســتان گیــان هســتند و درنتیجــه می تــوان از ان به عنــوان‬ ‫بهتریــن شــهر ایــران بــرای مســافرت در تابســتان یادکــرد‪ .‬این منطقــه بــا جاذبه هــای‬ ‫طبیعــی بســیار و هــوای منحصر به فــردش‪ ،‬در بهــار و تابســتان مســافران بســیاری را‬ ‫به ســمت خــود می کشــاند‪.‬‬ ‫صدیقه شجاعی‪ /‬کجارو‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫سه شنبه ‪ 13‬خرداد ‪ - 1399‬شماره ‪1992‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بـرگ سـبز اتومبیـل سـواری پـژو پـارس سـواری تیـپ ‪ xu7‬مـدل ‪ 1395‬بـه شـماره پلاک ایـران ‪-42‬‬ ‫‪194‬ص‪ 26‬و شـماره موتـور‪ 124k0862356 :‬و شـماره شاسـی‪ naan21ve3gk310130 :‬بـه مالکیـت‬ ‫حکمت الـه خدمتگـذار مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫‪3020‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه وراث مرحــوم اقــای احمــد ترابی مقدم نامقــی برابــر درخواســت شــماره ‪2343‬‬ ‫مورخــه ‪ 1399/03/07‬بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک تربت حیدریــه و باســتناد دو بــرگ استشــهادیه‬ ‫گواهــی شــده منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه‬ ‫ایــن اداره مراجعــه کــرده و مدعــی می باشــند ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 182‬فرعــی واقــع‬ ‫در کوچــه قاضیــان از ‪ 237‬اصلــی دهســتان اربعــه بخــش یــک تربت حیدریــه کــه متعلــق بــه‬ ‫متوفــی می باشــد بــه علــت نامعلــوم مفقــود گردیــده و ســپس مالــک مذکــور برابــر گواهــی حصــر‬ ‫وراثــت شــماره ‪ 980680‬مورخــه ‪ 1399/02/03‬شــعبه چهــارم شــورای حــل اختــاف شهرســتان‬ ‫تربت حیدریــه فــوت نمــوده و وراث حین الفوتــش عبارتنــد از‪ -1 :‬فاطمــه فیروزی نامقــی همســر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬ســیدعلی اکبر ‪ -3‬ســیدعلی اصغر ‪ -4‬اشــرف ‪ -5‬شــهربانو ‪ -6‬زهــرا ‪ -7‬ســمیه شــهرت‬ ‫همگــی ترابی مقدم نامقــی فرزنــد ان متوفــی می باشــند کــه بــا بررســی ســوابق دفتــر امــاک ســند‬ ‫مالکیــت فــوق ذیــل دفتــر ‪ 114‬صفحــه ‪ 361‬و شــماره ثبــت ‪ 43436‬و بــه شــماره ســند چاپــی‬ ‫‪ 944711‬بنــام مرحــوم احمــد ترابی مقدم نامقــی فرزنــد حبیــب بــه شماره شناســنامه ‪ 11‬صــادره‬ ‫نامــق صــادر و تســلیم گردیــده اســت و دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد‪ .‬ایــن بخشــنامه‬ ‫بــه اســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحــی ائین نامــه قانــون ثبــت امــاک صــادر گردیــده و لــذا بــه اســتناد‬ ‫مــاده فــوق یــک نوبــت اگهــی و متذکــر می گــردد هــر کســی نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی‬ ‫معاملــه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد بایســتی ظــرف ده روز‬ ‫از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه‬ ‫رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر‬ ‫و یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪ .‬ایــن بخشــنامه به اســتناد مــاده ‪120‬‬ ‫اصالحــی ائین نامــه قانــون ثبــت امــاک صــادر گردیــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/3/13 :‬‬ ‫محمدکاظم باقرزاده‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت حیدریه‬ ‫اگهی ابالغ اجراییه پرونده کالسه ‪9700232‬‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای حســن جواهرفــر فرزنــد اســماعیل بــه شماره شناســنامه ‪ 47‬و شــماره ملــی‬ ‫‪ 0919452371‬متولــد ‪ 1333/10/03‬کــه امــکان ابــاغ واقعــی بــه نامبــرده میســر نگردیــده اســت‬ ‫ابــاغ می گــردد برابــر پرونــده اجرایــی فــوق پالک هــای ثبتــی ‪ 4/998‬و ‪ 94/2342‬و ‪4/1050‬‬ ‫متعلــق بــه شــما و پــاک ‪ 115/696‬اصلــی متعلــق بــه محمدحســین پاکــزاد بازداشــت گردیــده‬ ‫اســت و بــه موجــب گــزارش کارشــناس رســمی دادگســتری پــاک ثبتــی ‪ 696‬فرعــی از ‪ 115‬اصلــی‬ ‫واقــع در بخــش یــک گنابــاد بــه مبلــغ ‪( 4.300.000.000‬چهــار میلیــارد و ســیصد میلیــون) ریــال‬ ‫ارزیابــی گردیــده اســت‪ .‬لــذا مراتــب بدینوســیله یــک نوبــت در روزنامــه کثیراالنتشــار اگهــی چنانچه‬ ‫بــه مبلــغ ارزیابــی معتــرض می باشــید اعتــراض کتبــی خــود را ظــرف مــدت ‪ 5‬روز از تاریــخ انتشــار‬ ‫بــه ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیدنظــر بــه مبلــغ دو میلیــون ریــال بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم درغیراینصــورت عملیــات اجرایــی ادامــه خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪99/3/13 :‬‬ ‫ســیدضیاءالدین مهدوی شــهری‪ ،‬سرپرســت ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪99102‬‬ ‫گنا با د‬ ‫اخطار ثبت طالق‬ ‫اقــای محمــود مدیرروســتا‪ ،‬فرزنــد محمــد‪ ،‬مجهول المــکان‪ .‬چــون همســر شــما خانــم زینــب مــرادی‬ ‫فرزنــد علی اصغــر تصمیــم دارد طــاق خــود را ثبــت کنــد‪ ،‬بــه شــما اخطــار می شــود ظــرف مــدت‬ ‫‪ ۷‬روز بــه ایــن محضــر مراجعــه کنیــد‪.‬‬ ‫سردفتر طالق ‪ ۴‬مشهد‪ ،‬سیدهاشم هاشمی‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای عبدالرحمــن کاویانــی دارای شماره شناســنامه ‪ 658‬بشــرح دادخواســت تقدیمــی از شــورای‬ ‫حــل اختــاف حــوزه شــماره پنــج گنــاوه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان نویــد کاویانــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3530174615‬صــادره از گنــاوه در تاریــخ‬ ‫‪ 98/12/16‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه ان مرحومــه منحصــر اســت‬ ‫بــه‪ -1 :‬محمدرضــا کاویانــی ش ش ‪ 3530553281‬متولــد ‪ -2 ،1397‬علیرضــا کاویانــی ش ش‬ ‫‪ 3511062721‬متولــد ‪ -3 ،1399‬محدثــه قائــدی ش ش ‪ 3530166979‬متولــد ‪-4 ،1375‬‬ ‫عبدالرحمــن کاویانــی ش ش ‪ 958‬متولــد ‪ -5 1343‬نصــرت لیــراوی ش ش ‪ 584‬متولــد ‪ 1343‬والغیر‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا چنانچه‬ ‫اشــخاص اعتــراض دارنــد و یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نزدشــان باشــد در تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورای حــل اختــاف تقدیــم واال گواهــی صــادر می گــردد ضمن ـاً هــر وصیتنام ـه ی‬ ‫ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط و بالاثــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫غالمرضا حیدری‪ ،‬رئیس شعبه سوم شورای حل اختالف گناوه‬ ‫شماره ‪114‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناسـنامه مشـخصات پژو سـواری ‪ 405‬جی ال ایکس به رنگ خاکسـتری متالیک مدل ‪ 1397‬به شـماره‬ ‫پلاک ‪289‬ج‪ -47‬ایـران ‪ 75‬و شـماره موتور ‪ 124K1192228‬و شـماره شاسـی ‪NAAM01CE1JK393021‬‬ ‫مفقـود و از درجه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫م الف ‪11/132‬‬ ‫مفقودی‬ ‫اصــل ســند کمپانــی پــژو ســواری ‪ 405‬ج ـی ال ای مــدل ‪ 1384‬بــه رنــگ نوک مــدادی روغنــی بــه‬ ‫شــماره پــاک ‪363‬ط‪ -62‬ایــران ‪ 84‬و شــماره موتور ‪ 12484028366‬و شــماره شاســی ‪16204839‬‬ ‫مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪11/133‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای بهــرام رهبــر بــرای تفویــض وکالــت شــماره ‪ 1386/11/07-99534‬دفتــر ‪ 4‬ســمنان کــه‬ ‫صحــت ان برابــر نامــه ‪ 1399/03/06-337‬دفتــر ‪ 4‬تاییــد شــده اســت از وراث مرحــوم عبــاس‬ ‫رهبــر و باســتناد دو بــرگ استشــهاد محلــی کــه بــه امضــاء شــهود و بــه گواهــی دفترخانــه شــماره‬ ‫‪ 6‬ســمنان رســیده مدعــی می باشــد کــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 4498‬واقــع در بخــش‬ ‫یــک ســمنان مــورد ثبــت ‪ 6710‬جلــد ‪ 72‬صفحــه ‪ 571‬بــه علــت مفقــودی در دفتــر اســناد‬ ‫رســمی ‪ 2‬ســمنان مفقــود و نامبــرده بــه وکالــت از وراث درخواســت صــدور ســند مالکیــت المثنــی‬ ‫را نمــوده اســت‪ .‬لــذا مراتــب باســتناد مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت اگهــی می شــود تــا‬ ‫چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود اســناد مالکیــت مذکــور‬ ‫نــزد خــود می باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد تــا مــورد رســیدگی‬ ‫قــرار گیــرد واال پــس از انقضــای مــدت مذکــور و نرســیدن واخواهــی و درصــورت اعتــراض اصــل‬ ‫ســند ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ضمنــاً شــماره چاپــی ســند ‪ 030627‬می باشــد‪.‬‬ ‫روانبخــش قنبــری‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪343‬‬ ‫ســمنان‪ ،‬از طــرف مهــوش عــرب‬ ‫ابالغ اجرائیه‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬اقــای محســن پویامهــر فرزنــد براتعلــی‬ ‫کالســه پرونــده‪508/97/2 :‬‬ ‫مشــخصات‬ ‫بــه نشــانی شهرســتان جویــن‪ ،‬نقــاب‪ ،‬خیابــان حافــظ‪ ،‬حافــظ ‪ ،12‬پــاک ‪.18‬‬ ‫محکوم علیــه‪ -1 :‬محمــد خرمــی فرزنــد حســین‪ -2 .‬مهــرداد ربانــی فرزنــد محمدکریــم نشــانی هــر‬ ‫دو مجهول المــکان می باشــد‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بموجــب دادنامــه شــماره ‪ 57/578‬مــورخ ‪ 1397/12/26‬صــادره از شــورای حــل اختالف‬ ‫حــوزه دو جویــن محکوم علیــه ملــزم می باشــند بــه حضــور در دفترخامــه اســناد رســمی جهــت‬ ‫تنظیــم و انتقــال ســند رســمی یــک دســتگاه خــودرو زامیــاد یخچــال دار مــدل ‪ 1389‬بشــماره‬ ‫انتظامــی ایــران ‪676 -95‬ج‪ 82‬بنــام محکوم لــه و مشــترکاً بــه پرداخــت یکصــد هــزار تومــان بابــت‬ ‫هزینــه دادرســی در حــق محکوم لــه‪ ،‬کــه ظــرف ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه تاریــخ‬ ‫ابــاغ اجرائیــه محســوب می گــردد نســبت بــه تنظیــم و انتقــال ســند رســمی خــودرو مذکــور اقــدام‬ ‫نماینــد درغیراینصــورت برابــر مــواد ‪ 66 -64 -38 -35 -34 -24‬قانــون اجــرای احــکام مدنــی و مــواد‬ ‫‪ 526 -523 -522‬قانــون اییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی اقــدام قانونی‬ ‫از طــرف اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری صــورت می پذیــرد‪.‬‬ ‫احسان جعفری عراقی‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف حوزه دو شهرستان جوین‬ ‫مفقودی‬ ‫سـند خـودرو پرایـد جی ال ایکـس ای مـدل ‪ 1386‬بـه رنـگ نوک مـدادی متالیـک بـه شـماره موتـور‪:‬‬ ‫‪ 2151629‬و شـماره شاسـی‪ s1412286412077 :‬بـه نـام هـادی قره چـادر فرزنـد یدالـه مفقـود شـده و از‬ ‫درجـه اعتبار سـاقط اسـت‪.‬‬ ‫اگهــی نظریــه هیــات حــل اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف مســتقر در حــوزه ثبتــی‬ ‫ارادان‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960329126000281‬مورخــه ‪ 1399/02/21‬صــادره از هیــات قانــون تعیین‬ ‫تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم مریــم نصیــری فرزنــد احمــد در ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن محصــور بــه مســاحت ‪ 359/31‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 226‬فرعــی از ‪ 105‬اصلــی واقــع‬ ‫در داورابــاد بیع نامــه عــادی از طــرف فــرض اهلل گیلــوری احــدی از ورثــه ســیف اهلل گیلــوری موضــوع‬ ‫پرونــده کالســه ‪ 98-126000173‬محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا در اجــرای مقــررات مــاده ‪ 3‬قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی فاقــد ســند مراتــب بــه منظــور اطــاع صاحبــان حقــوق در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز منتشــر می گــردد معترضیــن می تواننــد ظــرف ‪ 2‬مــاه از تاریــخ اولیــن‬ ‫نوبــت انتشــار اگهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع قضایــی نمــوده و گواهــی مربوطــه را بــه اداره‬ ‫تســلیم نماینــد و درصــورت عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت پــس‬ ‫از گذشــت موعــد مقــرر ســند مالکیــت بنــام متصــرف صــادر و تســلیم خواهــد شــد و بدیهــی اســت‬ ‫صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/03/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/02/29 :‬‬ ‫شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارادان‬ ‫م الف ‪184‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011001424‬‬ ‫‪ 1399/02/27‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه ســیدکیا‬ ‫اسکندالی حســینی فرزنــد ســیدرضا از پــاک ‪ 8‬باقیمانــده از ‪ 14‬اصلــی واقــع در قریــه زیگســار‬ ‫بخــش ‪ 25‬گیــان از نســق علی اکبــر شــریفی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر‬ ‫یکبــاب خانــه نیمه تمــام بمســاحت ‪ 418‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک‬ ‫‪ 156‬بــرای ان منظــور شــده لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور‬ ‫اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت‬ ‫بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه‬ ‫دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99/03/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99/03/13 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/92‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011001420‬‬ ‫‪ 1399/02/27‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه ســتار‬ ‫زمانــی فرزنــد حســینعلی مفــروز از پــاک ‪ 92‬از ‪ 33‬اصلــی واقــع در قریــه کلنگســتان بخــش ‪25‬‬ ‫گیــان از نســق علینقــی فالح جلیل پوستین ســرائی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل‬ ‫بــر یکبــاب خانــه و محوطــه بمســاحت ‪ 379/45‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده‬ ‫و پــاک ‪ 250‬بــرای ان منظــور شــده لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون فــوق در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض‬ ‫داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 1‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫رســید اخــذ نماینــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور‬ ‫ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪99/03/13 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/93‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011000279‬‬ ‫‪ 1399/01/31‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه مهــدی‬ ‫شــریفی فرزنــد یونــس از پــاک ‪ 12‬اصلــی واقــع در قریــه زیمســار بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق‬ ‫محمدتقــی مقدس زیمســار بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان (خانــه) و‬ ‫محوطــه بمســاحت ‪ 288/09‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 40‬بــرای ان‬ ‫منظــور شــده لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون فــوق در یــک نوبــت اگهــی می شــود چنانچــه‬ ‫کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ‬ ‫اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 1‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‬ ‫درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام‬ ‫می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪99/03/13 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/94‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اخطار اجرائیه‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬جبــار کرمــی‪ .‬فرزنــد‪ :‬فــارس‪ .‬شــغل‪ :‬ازاد‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪:‬‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬فایــق مــرادی‪ .‬فرزنــد‪ :‬محمــد‪ .‬شــغل‪ :‬ازاد نشــانی‬ ‫مجهول المــکان‪.‬‬ ‫محــل اقامــت‪ :‬شــهرک زیــارت تمرخــان‬ ‫بــه موجــب رای شــماره ‪ 627‬تاریــخ ‪ 98/10/2‬حــوزه شــهری شــعبه اول شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان ثــاث باباجانــی کــه قطعیــت یافتــه اســت‪ ،‬محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬پرداخــت‬ ‫مبلــغ ‪ 8500000‬تومــان بابــت اصــل خواســته و احتســاب تاخیــر تادیــه ان از تاریــخ ‪98/9/5‬‬ ‫لغایــت زمــان اجــرای حکــم و نیــز پرداخــت مبلــغ ‪ 112000‬تومــان بابــت هزینــه دادرســی در حــق‬ ‫محکوم لــه و نیــز پرداخــت مبلــغ ‪ 425000‬تومــان بــه عنــوان نیم عشــر دولتــی در حــق دولــت‪ .‬بــه‬ ‫اســتناد مــاده ‪ 19‬ایین نامــه اجرایــی مــاده ‪ 189‬قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرایــی ظــرف ده روز مفــاد ان را‬ ‫بموقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد‬ ‫درغیراینصــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای احــکام دادگاه یــا دادگســتری محــل‬ ‫تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه یک مجتمع شماره ‪ 1‬ثالث باباجانی‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 745‬تاریــخ ‪ 95/9/16‬حــوزه ‪ 959‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان ری کــه قاطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬پرداخــت نفقــه‬ ‫ایــام عــده وفــات جمع ـاً بــه مبلــغ یــک میلیــون و پانصــد هــزار و شــانزده هــزار تومــان در حــق‬ ‫محکوم لــه و نیــز مبلــغ ‪ 129/000‬تومــان بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه کارشــناس (جمعـاً) بــه‬ ‫انضمــام نیــم عشــر دولتــی‪ .‬مطابــق مقــررات محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار‬ ‫اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه‬ ‫و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد درغیراینصــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای‬ ‫حکــم بــه اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 959‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪139‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوسـیله اعلام مـی دارد سـند مالکیت و سـند کمپانی خودرو سـواری پـژو ‪ GLX‬به شـماره انتظامی‬ ‫‪462‬م‪ -82‬ایـران ‪ 19‬بـه رنـگ خاکسـتری متالیک مدل ‪ 1395‬با شـماره موتور ‪ 124K0964462‬و شـماره‬ ‫شاسـی ‪ NAAM01CE0GK434747‬مفقـود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد‪.‬‬ ‫کرمانشاه‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬حســین‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬یغمائی پــوده‪ .‬محــل اقامــت‪:‬‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬ربابــه‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬جمشــیدپوده‪ .‬نشــانی‬ ‫مجهول المــکان‪.‬‬ ‫محــل اقامــت‪ :‬شــهرری‪ ،‬خ پیلغــوش‪ ،‬کوچــه اکبــری‪ ،‬پــاک ‪11‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 745‬تاریــخ ‪ 95/9/16‬حــوزه ‪ 959‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان ری کــه قاطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬پرداخــت نفقــه‬ ‫ایــام عــده وفــات جمعـاً بــه مبلــغ یــک میلیــون و پانصــد هــزار و شــانزده هــزار تومــان در حــق‬ ‫محکوم لــه و نیــز مبلــغ ‪ 129/000‬تومــان بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه کارشناســی (جمع ـاً)‬ ‫بــه انضمــام نیــم عشــر دولتــی‪ .‬مطابــق مقــررات محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن‬ ‫اخطــار اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت‬ ‫محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد درغیراینصــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی‬ ‫بــرای اجــرای حکــم بــه اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 959‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪140‬‬ ‫مفقودی‬ ‫مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب حمیــد مــرادی فرزنــد احــد بــه شماره شناســنامه ‪ 1246‬صــادره‬ ‫از ســربند در مقطــع کارشناســی ارشــد رشــته علــوم قــران و حدیــث صــادره از واحــد دانشــگاهی‬ ‫اراک‪ -‬بــه شــماره ثبــت ســازمان مرکــزی ‪ 21304‬بــه تاریــخ ‪ 1388/05/18‬صــادر گردیــده اســت‬ ‫مفقــود شــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪ .‬لــذا از یابنــده تقاضــا می شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی واحــد اراک بــه نشــانی ذیــل ارســال نمایــد‪ .‬اراک‪ -‬میــدان امــام خمینــی(ره)‪ ،‬بلــوار‬ ‫امــام خمینــی(ره)‪ ،‬شــهرک دانشــگاهی دانشــگاه ازاد اســامی اراک‪ ،‬صنــدوق پســتی ‪38135-567‬‬ ‫اداره فارغ التحصیــان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99/3/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99/3/13 :‬‬ ‫اراک‬ ‫مفقودی‬ ‫اینجانــب رضوانــه کریمــی بــه شــماره ملــی ‪ 0021909156‬مالــک خــودرو ســواری پرایــد مــدل‬ ‫‪ 1390‬تیــپ ‪ 131SL‬بــه رنــگ ســفید روغنــی بــه شــماره انتظامــی ایــران ‪415 -20‬ن‪ 63‬بــه شــماره‬ ‫شاســی ‪ S 3412290353630‬بــه شــماره موتــور ‪ 4348373‬بــه علــت فقــدان اســناد بــرگ ســبز و کارت‬ ‫خــودرو درخواســت رونوشــت المثنــی مذکــور را نمــوده اســت‪ .‬لــذا چنانچــه هــر کســی ادعایــی در‬ ‫مــورد خــودرو مذکــور دارد می توانــد ظــرف مــدت ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش مراجعــه‬ ‫نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از تقاضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬حســین‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬یغمائی پــوده‪ .‬محــل اقامــت‪ :‬مجهول المــکان‪.‬‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬ربابــه‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬جمشــیدپوده‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬شــهرری‪ ،‬خ‬ ‫پیلغــوش‪ ،‬کوچــه اکبــری‪ ،‬پــاک ‪11‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 730‬تاریــخ ‪ 95/9/14‬حــوزه ‪ 959‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان ری کــه قاطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬مهریــه بــه نــرخ روز‬ ‫‪ 20000‬ریــال ســال وقــوع عقــد ‪ 1347‬براســاس شــاخص تورمــی اعالمــی از بانــک مرکــزی نســبت‬ ‫بــه ســهم االرث خوانــدگان بــه انضمــام نیــم عشــر دولتــی‪ .‬مطابــق مقــررات محکوم علیــه مکلــف‬ ‫اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا‬ ‫ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد درغیراینصــورت پرونــده‬ ‫جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای حکــم بــه اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 959‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪135‬‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬فاطمــه‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬یغمائی پــور‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪:‬‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬ربابــه‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬جمشــیدپوده‪ .‬نشــانی‬ ‫مجهول المــکان‪.‬‬ ‫محــل اقامــت‪ :‬شــهرری‪ ،‬خ پیلغــوش‪ ،‬کوچــه اکبــری‪ ،‬پــاک ‪11‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 730‬تاریــخ ‪ 95/9/14‬حــوزه ‪ 959‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان ری کــه قاطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬مهریــه بــه نــرخ روز‬ ‫‪ 20000‬ریــال ســال وقــوع عقــد ‪ 1347‬براســاس شــاخص تورمــی اعالمــی از بانــک مرکــزی نســبت‬ ‫بــه ســهم االرث خوانــدگان بــه انضمــام نیــم عشــر دولتــی‪ .‬مطابــق مقــررات محکوم علیــه مکلــف‬ ‫اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا‬ ‫ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد درغیراینصــورت پرونــده‬ ‫جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای حکــم بــه اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 959‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪136‬‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬حســن‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬یغمائــی‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪:‬‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬ربابــه‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬جمشــیدپوده‪ .‬نشــانی‬ ‫مجهول المــکان‪.‬‬ ‫محــل اقامــت‪ :‬شــهرری‪ ،‬خ پیلغــوش‪ ،‬کوچــه اکبــری‪ ،‬پــاک ‪11‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 730‬تاریــخ ‪ 95/9/14‬حــوزه ‪ 959‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان ری کــه قاطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬مهریــه بــه نــرخ روز‬ ‫‪ 20000‬ریــال ســال وقــوع عقــد ‪ 1347‬براســاس شــاخص تورمــی اعالمــی از بانــک مرکــزی نســبت‬ ‫بــه ســهم االرث خوانــدگان بــه انضمــام نیــم عشــر دولتــی‪ .‬مطابــق مقــررات محکوم علیــه مکلــف‬ ‫اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و‬ ‫یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد درغیراینصــورت‬ ‫پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای حکــم بــه اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 959‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪137‬‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬حســن‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬یغمائــی‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬مجهول المــکان‪.‬‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬ربابــه‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬جمشــیدپوده‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬شــهرری‪ ،‬خ‬ ‫پیلغــوش‪ ،‬کوچــه اکبــری‪ ،‬پــاک ‪11‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 745‬تاریــخ ‪ 95/5/16‬حــوزه ‪ 959‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان ری کــه قاطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬پرداخــت نفقــه ایــام عــده‬ ‫وفــات جمع ـاً بــه مبلــغ یــک میلیــون و پانصــد هــزار و شــانزده هــزار تومــان در حــق محکوم لــه و‬ ‫نیــز مبلــغ ‪ 129/000‬تومــان بابــت هزینــه دادرســی و هزینــه کارشناســی (جمعـاً) بــه انضمــام نیــم‬ ‫عشــر دولتــی‪ .‬مطابــق مقــررات محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف‬ ‫ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد‬ ‫و مفــاد رای بدهــد درغیراینصــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی بــرای اجــرای حکــم بــه اجــرای‬ ‫احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 959‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪138‬‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬فاطمــه‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬یغمائی پــور‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪:‬‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬ربابــه‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬جمشــیدپوده‪ .‬نشــانی‬ ‫مجهول المــکان‪.‬‬ ‫محــل اقامــت‪ :‬شــهرری‪ ،‬خ پیلغــوش‪ ،‬کوچــه اکبــری‪ ،‬پــاک ‪11‬‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــف ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫بــه موجــب تبصــره مــاده ‪ 13‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون فوق االشــاره تحدیــد حــدود قانونــی ششــدانگ‬ ‫یکبــاب ســاختمان احداثــی در پــاک ‪ 18‬شهرســتان اســام ابــاد غــرب کــه بــه موجــب رای‬ ‫شــماره ‪ 139960316002000468‬هیــات حــل اختــاف منــدرج در قانــون مذکــور اقــای مظفــر‬ ‫احمــدی بشماره شناســنامه ‪ 991‬صــادره از اســام ابــاد غــرب بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان‬ ‫در مــورخ ‪1399/04/05‬روز پنجشــنبه راس ســاعت ‪ 11:30‬در محــل وقــوع ملــک انجــام‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬لــذا بــه موجــب ایــن اگهــی بــه کلیــه مالکیــن پالک هــای مجــاور اخطــار‬ ‫می گــردد کــه در روز و ســاعت مقــرر در محــل حضــور بــه هــم رســانند‪ .‬مطابــق مــاده ‪15‬‬ ‫قانــون ثبــت اســناد و امــاک چنانچــه تقاضاکننــده در موقــع تحدیــد حــدود خــود یــا نماینده اش‬ ‫حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد حــدود‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬مطابــق مــاده ‪ 20‬قانــون ثبــت اســناد مجاورینــی کــه نســبت بــه حــدود یــا حقــوق‬ ‫ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل هســتند می تواننــد بــه دادگاه مربــوط مراجعــه و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و درغیراینصــورت اداره ثبــت‬ ‫اســناد بدونــه توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/03/13 :‬‬ ‫محمــد عباســی‪ ،‬رئیــس ثبــت امــاک شهرســتان اســام ابــاد‬ ‫‪/1/76‬الــف‬ ‫غــرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011000669‬‬ ‫‪ 1399/02/10‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫شــیرزاد ازادپش ـت مخی فرزنــد بــراوج از پــاک ‪ 22‬از ‪ 94‬اصلــی واقــع در قریــه توس ـه کله الیان‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان از مالکیــت مرتضــی حاجیه بانوجــال زاده بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مشــتمل بــر انبــاری بمســاحت ‪ 713/29‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده‬ ‫و پــاک ‪ 98‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99/03/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99/02/30 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/68‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139960318011000295‬‬ ‫‪ 1399/02/01‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫موســی اندرزجادکنــاری فرزنــد طهمــورث از پــاک ‪ 1‬و ‪ 2‬از ‪ 47‬اصلــی واقــع در قریــه پشتمســار‬ ‫بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق حســن خدادوســت بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل‬ ‫بــر ســاختمان احداثــی بمســاحت ‪ 511/65‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و‬ ‫پــاک ‪ 350‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99/03/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99/02/30 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/70‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960316002000305‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک اســام ابــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای مجیــد بســاطی‬ ‫فرزنــد احمــد بشماره شناســنامه ‪ 20303‬صــادره از اســام ابــاد غــرب در ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان بــه مســاحت ‪ 170.95‬مترمربــع پــاک ‪ 7‬فرعــی از ‪ 3‬اصلــی واقــع در اســام ابــاد‬ ‫غــرب‪ -‬خیابــان شــهیدچراغی خیابــان شهیدخســروابادی کوچــه قلــم شــامل مبایعه نامــه عــادی‬ ‫و عــدم دسترســی بــه مالــک اولیــه محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/03/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/02/27 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫براب��ر اراء ص�اـدره هیئـ�ت اول موضــوع قانــون تعییـ�ن تکلیـ�ف وضعیـ�ت ثبتـ�ی اراضـ�ی و س�اـختمان های فاقـ�د سنــد رســمی مس��تقر در واحــد ثبتـ�ی حوــزه ثبتـ�ی ملـ�ک بـ�م تصرفــات مالکانـ�ه بالمعاــرض متقاضیــان ذیـ�ل واقـ�ع در شهرستــان بـ�م بخـ�ش ‪ 29‬کرمــان محرــز گردیــده اســت‪ .‬لذــا بمنظــور اطــاع عمــوم مراجعیـ�ن در دو نوبـ�ت بـ�ه فاصلـ�ه ‪ 15‬روز اگهـ�ی‬ ‫می شـ�ود و درصورتیک��ه اشــخاص نسـ�بت ب��ه ص��دور سـ�ند مالکی��ت متقاضیـ�ان اعتراض��ی داشـ�ته باشـ�ند می توانن��د از تاری��خ انتش��ار اولی��ن اگه��ی ب��ه مـ�دت دو مـ�اه اعتــراض خ��ود را ب��ه ای��ن اداره تســلیم و پ��س از اخ��ذ رس��ید ظـ�رف مـ�دت ی��ک مـ�اه از تاری��خ تســلیم اعتــراض دادخواس��ت خ��ود را ب��ه مراج��ع قضائ��ی تقدی��م نماین��د بدیه��ی اس��ت درصــورت انقضـ�اء‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعترــاض طبـ�ق مق�رـرات س��ند مالکیـ�ت صـ�ادر خواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫امالک تقاضاشــده واقع در بخش ‪ 29‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 33‬فرعــی از ‪ 706‬اصلــی بتــول موســائی کــد ملــی ‪ 311090909065‬فرزنــد عزیــزاهلل ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 518‬مترمربــع واقــع در خیابــان ابــوذر شــهر بــم از مالکیــت عزیــزاهلل موســائی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 650‬فرعــی از ‪ 1024‬اصلــی حســین عزیزابــادی کــد ملــی ‪ 3209752729‬فرزنــد درویــش ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 368‬مترمربــع واقــع در خیابــان ســیدطاهرالدین محمــد واقــع در شــهر بــم از مالکیــت‬ ‫وجیهه الســادات و حشمت الســادات ظهیــر‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1996‬اصلــی مجیــد دریجانــی کــد ملــی ‪ 3111397343‬فرزنــد محمــد ششــدانگ پمــپ بنزیــن بمســاحت‬ ‫‪ 2614‬مترمربــع واقــع در خیابــان ولی عصــر شــهر بــم از مالکیــت عشــرت و نصــرت رفیعــی و مهــدی مطلبــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 6‬فرعــی از ‪ 2025‬اصلــی علــی ســینائی کــد ملــی ‪ 3111070042‬فرزنــد رضــا ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 189‬مترمربــع واقــع در کمربنــدی ولیعصــر شــهر بــم از مالکیــت فاطمــه درزاده‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 35‬فرعــی از ‪ 2230‬اصلــی حســن وفــادار کــد ملــی ‪ 3111429245‬فرزنــد احمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 248‬مترمربــع واقــع در خیابــان شــهیدجزینی کوچــه ‪ 11‬شــهر بــم از مالکیــت رضــا شــجاع الدینی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 848‬فرعــی از ‪ 2356‬اصلــی طاهــره شــریفیان کــد ملــی ‪ 3209752370‬فرزنــد غالمرضــا ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن جهــت ادغــام در پــاک ‪ 767‬اصلــی از ‪ 2356‬اصلــی بمســاحت ‪ 9/72‬مترمربــع واقــع در خیابــان‬ ‫جانبــازان شــهر بــم از مالکیــت یــداهلل امانــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 852‬فرعــی از ‪ 2356‬اصلــی علــی قایم ابــادی کــد ملــی ‪ 3209561400‬فرزنــد قاســم ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 261‬مترمربــع واقــع در خیابــان کمیــل شــهر بــم از مالکیــت یــداهلل امانــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 854‬فرعــی از ‪ 2356‬اصلــی زهــرا نظام ابــادی کــد ملــی ‪ 31110403587‬فرزنــد محمــود ششــدانگ مغــازه‬ ‫مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بمســاحت ‪ 96‬مترمربــع واقــع در خیابــان جانبــازان شــهر بــم از مالکیــت یــداهلل امانــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 855‬فرعــی از ‪ 2356‬اصلــی عصمــت افریــدون کــد ملــی ‪ 6059646654‬فرزنــد ابراهیــم ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 178‬مترمربــع واقــع در خیابــان ول ـی اهلل امیــری شــهر بــم از مالکیــت محمــد محمــدی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1313‬فرعــی از ‪ 2810‬اصلــی حســن امیــرزاده کــد ملــی ‪ 3209657270‬فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 462‬مترمربــع واقــع در خیابــان مالــک اشــتر شــهر بــم از مالکیــت کبــری فروهمنــد‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 682‬فرعــی از ‪ 2811‬اصلــی حســین پورولندیــاری کــد ملــی ‪ 3111286635‬فرزنــد محمــد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 256‬مترمربــع واقــع در خیابــان المهــدی شــرقی بعــد از پمــپ بنزیــن از مالکیــت حســین‬ ‫اکبــری‪.‬‬ ‫پــاک یــک فرعــی از ‪ 2983‬اصلــی مصطفــی جهانشــاهی برواتی کــد ملــی ‪ 3100029313‬فرزنــد محمــد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 266‬مترمربــع واقــع در خیابــان طالقانــی شــهر بــم از مالکیــت محمــد شهســواری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 3989‬اصلــی نــواب صوفی ابــادی کــد ملــی ‪ 3111528036‬فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 166‬مترمربــع واقــع در خیابــان ‪ 22‬بهمــن شــهر بــم از مالکیــت محمــود اقدامــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 14‬فرعــی از ‪ 4188‬اصلــی ابرهیــم زین الصالحیــن کــد ملــی ‪ 3110804735‬فرزنــد عبــاس ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن جهــت ادغــام در مغــازه بمســاحت ‪ 11/67‬مترمربــع واقــع در کمربنــدی مهــداب از مالکیــت حســین‬ ‫بهرامــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 15‬فرعــی از ‪ 4214‬اصلــی زهــرا باغگلی ســبزواران کــد ملــی ‪ 3030165078‬فرزنــد حســین ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 240‬مترمربــع واقــع در خیابــان ‪ 22‬بهمــن شــهر بــم از مالکیــت محمــود افغانی پــور‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 4531‬اصلــی صدیقــه جزین ـی زاده کــد ملــی ‪ 3110943735‬فرزنــد ماشــاهلل ششــدانگ یکبــاب‬ ‫مغــازه بمســاحت ‪ 23‬مترمربــع واقــع در خیابــان پرویــن اعتصامــی شــهر بــم از مالکیــت سیدنســاء جزین ـی زاده‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 124‬فرعــی از ‪ 5169‬اصلــی ســیدمحمد برائی نــژاد کــد ملــی ‪ 3111020071‬فرزنــد ســیدمرتضی ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 415‬مترمربــع واقــع در بلــوار صاحب الزمــان کوچــه ‪ 11‬از مالکیــت محمــد تدیــن‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 125‬فرعــی از ‪ 5169‬اصلــی مهــری قلنــدری کــد ملــی ‪ 310701146‬فرزنــد پنجعلــی ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 290‬مترمربــع واقــع در بلــوار صاحب الزمــان کوچــه ‪ 7‬شــهر بــم از مالکیــت محمــد تدیــن‪.‬‬ ‫امالک تقاضاشده واقع در بخش ‪ 30‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 15‬فرعــی از ‪ 649‬اصلــی معصومــه جوشــائی کــد ملــی ‪ 3030414949‬فرزنــد حســین ششــدانگ قســمتی از‬ ‫یکبــاب خانــه جهــت ادغــام در پــاک ‪ 8‬فرعــی از یــک فرعــی از ‪ 649‬اصلــی بمســاحت ‪ 108‬مترمربــع واقــع در اســفیکان‬ ‫بلــوار شــهر بــم از مالکیــت ســلمان باقــری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 655‬اصلــی صغــری رزم پــوش کــد ملــی ‪ 3110372770‬فرزنــد عبــاس ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 264‬مترمربــع واقــع در اســفیکان شــهر بــم از مالکیــت صاحبجــان برنــده وش‪.‬‬ ‫پــاک یــک فرعــی از ‪ 725‬اصلــی محســن دهقانــی کــد ملــی ‪ 3111423522‬فرزنــد محمــود ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 247‬مترمربــع واقــع در اســفیکان شــهر بــم از مالکیــت سیدغالمحســین احمــدی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 888‬اصلــی اکبــر یوس ـف زاده کــد ملــی ‪ 3110669552‬فرزنــد قربانعلــی ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 441‬مترمربــع واقــع در زیدابــاد چهل تخــم شــهر بــم از مالکیــت مشــاعی خــود متقاضــی‪.‬‬ ‫پــاک یــک فرعــی از ‪ 972‬اصلــی راضیــه رنجبــر کــد ملــی ‪ 3100196724‬فرزنــد مصطفــی ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 182‬مترمربــع واقــع در پــل دهشــتر شــهر بــم از مالکیــت محمــد رنجبــر‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 1566‬اصلــی رویــا فانی ملکــی کــد ملــی ‪ 3111620344‬فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 278‬مترمربــع واقــع در خواجــه عســکر امیرابــاد شــهر بــم از مالکیــت احمــد فانی ملکــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 7‬فرعــی از ‪ 1811‬اصلــی پروانــه مجازی رحمت ابــاد کــد ملــی ‪ 3111621731‬فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 234‬مترمربــع واقــع در خواجــه عســکر هــراران شــهر بــم از مالکیــت روح اهلل شــجاع حیدری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 12‬فرعــی از ‪ 1817‬اصلــی مرضیــه شــجاع حیدری کــد ملــی ‪ 3100133651‬فرزنــد احمــد ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 261‬مترمربــع واقــع در خواجــه عســکر هــراران شــهر بــم از مالکیــت علــی شــجاع حیدری‪.‬‬ ‫امالک تقاضاشده واقع در بخش ‪ 31‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 208‬فرعــی از ‪ 1315‬اصلــی مهدیــه باقری برواتــی کــد ملــی ‪ 3111269222‬فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 418‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم بلــوار شــمالی از مالکیــت محمدعلــی مشــیری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 209‬فرعــی از ‪ 1315‬اصلــی حدیــث بارانی برواتــی کــد ملــی ‪ 3111603679‬فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 360‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم کوچــه امــام خمینــی ‪ 3‬از مالکیــت محمدعلــی مشــیری و تدیــن‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 13‬فرعــی از ‪ 2666‬اصلــی طاهــره بارانی برواتــی کــد ملــی ‪ 3110449501‬فرزنــد امــان اهلل ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه و باغچــه بمســاحت ‪ 939‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم بلــوار امــام خمینــی کوچــه ‪ 16‬از مالکیــت امــان اهلل بارانــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 5‬فرعــی از ‪ 3589‬اصلــی احمــد پاپلی برواتــی کــد ملــی ‪ 3110428539‬فرزنــد حســین نســبت بــه ســه دانگ‬ ‫و خانــم جمیلــه قربانی زاده برائــی کــد ملــی ‪ 3110431785‬فرزنــد حســین نســبت بــه س ـه دانگ از ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 595‬مترمربــع واقــع در بــروات بلــوار جنوبــی از مالکیــت معصومــه برائی نــژاد‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 4‬فرعــی از ‪ 3704‬اصلــی کبــری رضازاده مهدابــی کــد ملــی ‪ 3110431696‬فرزنــد رحمـت اهلل ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 308‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم بلــوار ولی عصــر خیابــان المهــدی از مالکیــت زینــت ابیــار‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 5‬فرعــی از ‪ 3704‬اصلــی ســجاد پاپلی برواتــی کــد ملــی ‪ 31100023064‬فرزنــد ابراهیــم ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 535‬مترمربــع واقــع در بــروات بلــوار ولی عصــر از مالکیــت زینــت ابیــار‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 11‬فرعــی از ‪ 3864‬اصلــی محمدجــواد بنی اســدی کــد ملــی ‪ 311003353‬فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 525‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم بلــوار بعثــت از مالکیــت موســی بنی اســدی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 4‬فرعــی از ‪ 4167‬اصلــی نصــرت اهلل عظیمــی کــد ملــی ‪ 3110436930‬فرزنــد علی اکبــر ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫بــاغ بمســاحت ‪ 39103‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم اکبرابــاد از مالکیــت علی اکبــر عظیمــی‪.‬‬ ‫امالک تقاضاشده واقع در بخش ‪ 32‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 34‬فرعــی از ‪ 168‬اصلــی میثــم رســتمی مجد کــد ملــی ‪ 3111317900‬فرزنــد مهــدی ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 285‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر رســتم اباد از مالکیــت عصمــت زابلــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1183‬فرعــی از ‪ 1028‬اصلــی الهــام جاللی ریگــی کــد ملــی ‪ 320026235‬فرزنــد مــراد ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 312‬مترمربــع واقــع در شهرســتان نرماشــیر رســتم اباد از مالکیــت حســین زابلــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1254‬فرعــی از ‪ 1028‬اصلــی جــال عبدالرضــازاده کــد ملــی ‪ 3209833656‬فرزنــد رضــا ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســالن بســته بندی و انبــار بمســاحت ‪ 1830‬مترمربــع واقــع در شهرســتان نرماشــیر رســتم اباد از مالکیــت عبدالرضــا‬ ‫فتاحــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 128‬فرعــی از ‪ 3870‬اصلــی علــی زارع کــد ملــی ‪ 3111212319‬فرزنــد ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ مشــتمل بــر‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 43835‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر روســتای جرجنــد از مالکیــت عبدالحســین ظهیــر‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1012‬فرعــی از ‪ 4231‬اصلــی حســن دســتی کــد ملــی ‪ 3209941211‬فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و‬ ‫بــاغ بمســاحت ‪ 5731‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر عزیزابــاد از مالکیــت غالمرضــا عزیزابــادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1013‬فرعــی از ‪ 4231‬اصلــی علــی دســتی کــد ملــی ‪ 3209754411‬فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه و‬ ‫باغچــه بمســاحت ‪ 1441‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر عزیزابــاد بــاال از مالکیــت عبــاس غالمحسینی نســب‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1014‬فرعــی از ‪ 4231‬اصلــی حســین دســتی کــد ملــی ‪ 3209952701‬فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 570‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر دولت ابــاد عزیزابــاد بــاال از مالکیــت غالمرضــا عزیزابــادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1015‬فرعــی از ‪ 4231‬اصلــی حســین دســتی کــد ملــی ‪ 3209952701‬فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب مغــازه‬ ‫بمســاحت ‪ 41‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر دولــت ابــاد عزیزابــاد از مالکیــت پرویــز سروشــیان‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1016‬فرعــی از ‪ 4231‬اصلــی زهــره عزیزابــادی کــد ملــی ‪ 320066261‬فرزنــد غالمرضــا ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫و بــاغ بمســاحت ‪ 5629‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر عزیزابــاد از مالکیــت غالمرضــا عزیزابــادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1017‬فرعــی از ‪ 4231‬اصلــی حســن دســتی کــد ملــی ‪ 3209941211‬فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب مغــازه‬ ‫بمســاحت ‪ 41‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر عزیزابــاد از مالکیــت غالمرضــا عزیزابــادی‪.‬‬ ‫امالک تقاضاشده واقع در بخش ‪ 33‬کرمان‬ ‫پــاک یــک فرعــی از ‪ 66‬اصلــی ســینا عســکری برواتی کــد ملــی ‪ 006842035‬فرزنــد حســن ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫و مغــازه بمســاحت ‪ 235‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم دهبــاغ از مالکیــت شــرفائی دهبکــری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 496‬اصلــی عبــاس ســیدی کــد ملــی ‪ 3100192540‬فرزنــد امی ـن اهلل ششــدانگ یکبــاب خانــه و‬ ‫باغچــه بمســاحت ‪ 553‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم کلســتان بــم از مالکیــت گرگعلــی کریمی افشــار‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 882‬اصلــی حمیــده عظیمــی کــد ملــی ‪ 901083623‬فرزنــد امیــن ششــدانگ یکبــاب خانه بمســاحت‬ ‫‪ 228‬مترمربــع واقــع در صولوئیــه دهبکــری بــم از مالکیــت محمدابراهیــم عامری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 33‬فرعــی از ‪ 893‬اصلــی عبــاس حجت ابــادی کــد ملــی ‪ 3110506580‬فرزنــد اصغــر ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 436‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم ســرمیدان مرادخانــی از مالکیــت جعفــر افشــاری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 1116‬اصلــی ســیما مشــکی کــد ملــی ‪ 311048786‬فرزنــد ابراهیــم ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 251‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم خیابــان انقــاب از مالکیــت شــکراهلل افشــاری پور‪.‬‬ ‫پــاک یــک فرعــی از ‪ 1312‬اصلــی علیرضــا حاج امینــی کــد ملــی ‪ 3031644263‬فرزنــد رضــا ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫و باغچــه بمســاحت ‪ 639‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم محلــه قنبــری از مالکیــت ورثــه درویــش حاج امینــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 1312‬اصلــی پــوران حاج امینــی کــد ملــی ‪ 3110152053‬فرزنــد رضــا ششــدانگ یکبــاب خانــه و‬ ‫باغچــه بمســاحت ‪ 415‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم محلــه قنبــری از مالکیــت ورثــه درویــش حاج امینــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 764‬فرعــی از ‪ 3103‬اصلــی شــهناز دریجانــی کــد ملــی ‪ 3110681269‬فرزنــد دادخــدا ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 399‬مترمربــع واقــع در دریجــان بــم از مالکیــت مــراد صدیقــی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99/3/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99/2/30 :‬‬ ‫محمد امیری خواه‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم‬ ‫بهبها ن‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 13‬خرداد ‪ - 1399‬شماره ‪1992‬‬ ‫محمد حسن بهبهانی‬ ‫گزارش فعالیت اداره غله و خدمات بازرگانی‬ ‫غالمرضــا بدیعــت (رئیــس اداره غلــه و خدمــات بازرگانــی بهبهــان) اعــام کــرد کــه ایــن‬ ‫اداره کــه وظیفــه خطیــر خریــد‪ ،‬تامیــن‪ ،‬ذخیره ســازی و توزیع کاالهــای اساســی موردنیاز‬ ‫شــهروندان درراســتای اهــداف تنظیــم بــازار را بــه عهــده دارد امســال نیــز همچــون‬ ‫ســال های گذشــته بــا تــاش شــبانه روزی حتــی روزهــای تعطیــل در کلیــه ایــام ســال‬ ‫و به ویــژه در میــدان مبــارزه بــا ویــروس کرونــا همپــای مدافعــان ســامت بــرای تامیــن‬ ‫امنیــت غذایــی شــهروندان عزیــز تالشــی جهادگونــه انجــام دادنــد و در بخش هــای زیــر‬ ‫فعالیــت کردنــد‪ - :‬خریــد ‪۶۳‬هزارتُــن گنــدم از کشــاورزان و ذخیره ســازی در ســیلوهای‬ ‫ایــن اداره درراســتای تامیــن گنــدم موردنیــاز کارخانــه ارد بهبهــان و نــان مصرفــی‬ ‫شــهروندان در طــول ســال ‪ -‬خریــد ‪۱۳‬هزارتُــن دانــه روغنــی کلــزا از کشــاورزان عزیــز‬ ‫ تولیــد و توزیــع مســتمر ارد مصــارف شــهری و روســتایی و عشــایری بهبهــان ‪ -‬اعطــای‬‫تســهیالت بانکــی ‪ ۱۵‬میلیون تومانــی بــه بیــش از ‪ ۳۵‬نانوایــی ‪ -‬تامیــن و ذخیره ســازی‬ ‫برنــج و شــکر و توزیــع طبــق حوالــه اداره صمــت درراســتای تنظیــم بــازار‪.‬‬ ‫دیدار رئیس بیمارستان شهید مصطفی خمینی بهبهان‬ ‫با رئیس جدید شعبه تامین اجتماعی شهرستان‬ ‫ـزارش روابط عمومــی بیمارســتان شــهید مصطفــی خمینــی بهبهــان؛ دکتــر شــیریان‬ ‫به گـ ِ‬ ‫(رئیــس بیمارســتان شــهید مصطفــی خمینــی بهبهــان) بــا امینی فــر (رئیــس جدیــد‬ ‫شــعبه تامیــن اجتماعــی شهرســتان بهبهــان) دیــدار کــرد و ضمــن عــرض تبریــک بــه‬ ‫مناســبت تصــدی ایــن ســمت بــه مســائل و مشــکالت فی مابیــن نیــز پرداختــه شــد‪.‬‬ ‫ضمنـاً از زحمــات تقــوی (رئیــس ســابق شــعبه) تقدیــر و قدردانی به عمــل امد‪ .‬بــا ارزوی‬ ‫توفیقــات روزافــزون بــرای هــر دو بزرگــوار‪.‬‬ ‫ارتقای دوباره رکورد تولید شمش فوالد‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫فــوالدکاران شــرکت فــوالد خوزســتان بــرای دومین مــاه متوالــی‬ ‫رکــورد تولیــد شــمش فــوالد را ارتقــاء دادنــد»‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی شــرکت فــوالد خوزســتان؛ علــی محمــدی‬ ‫(مدیرعامــل شــرکت فــوالد خوزســتان) ضمــن اعــام ایــن خبــر‬ ‫افــزود‪« :‬بهــار ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــرای مجموعــه فــوالد خوزســتان بــا‬ ‫ارتقــای رکوردهــای متوالــی همــراه بــود‪ .‬در ســالی که ازســوی مقام‬ ‫معظــم رهبــری (مدظله العالــی) بــه نــام «جهــش تولیــد» مزیــن‬ ‫شــده اســت‪ ،‬روزه داران فــوالدی توانســتند‪ ،‬در اردیبهشـت ماه بــرای‬ ‫دومین مــاه متوالــی بــا دســتیابی به میــزان ‪ ۳۴۸‬هــزار و ‪4 83‬تُــن‬ ‫شــمش فــوالد‪ ،‬رکــورد تولیــد ماهانــه را ارتقــاء دهنــد»‪ .‬محمــدی‬ ‫درادامــه اظهــار داشــت‪« :‬درشــرایطی که به دلیــل شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا و بــرای حفــظ ســامت کارکنــان محدودیت هایــی در محــل‬ ‫کار به وجــود امــده اســت ‪ ،‬فوالدمــردان بــا همتــی مثال زدنــی و‬ ‫به کارگیــری دانــش فنــی و برنامه ریــزی مــدون عالوه بــر ارتقــای‬ ‫تولیــد روزانــه‪ ،‬در ماه هــای فروردیــن و اردیبهشــت رکــورد ماهیانــه‬ ‫را نیــز ارتقــاء بخشــیدند»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت فــوالد خوزســتان‬ ‫افــزود‪« :‬شــعار محــوری ســال ‪ ۱۳۹۹‬فــوالد خوزســتان «تکمیــل‬ ‫زنجیــره ارزش و تحــول در تولیــد محصــوالت خــاص بــا تمرکــز‬ ‫بــر طرح هــای توســعه ‪ ،‬ایمنــی‪ ،‬محیــط زیســت و بهداشــت محیط‬ ‫کار و تقویــت ســرمایه های انسانی»ســت و برنامــه ســالیانه تولیــد‪،‬‬ ‫سـه میلیون و ‪800‬هزارتُــن شــمش فــوالد پیش بینــی شــده اســت‪.‬‬ ‫بــه ماننــد ســال های گذشــته‪ ،‬بــا اولویــت تامیــن نیــاز داخــل‬ ‫درصــدی از ایــن تولیــد بــه صــادرات اختصــاص دارد»‪ .‬شــایان ذکر‬ ‫اســت؛ در ســال ‪ ۱۳۹۸‬ارز حاصــل از صــادرات فــوالد توانســت‪،‬‬ ‫بخــش قابل توجهــی از نیــاز ارزی کشــور را تامیــن کنــد»‪ .‬علــی‬ ‫محمــدی افــزود‪« :‬فوالدمــردان خوزســتان بــا اســتعانت از خداونــد‬ ‫متعــال و در مــاه مبــارک رمضــان توانســتند در لیالــی قــدر بــرای‬ ‫دومین بــار در ســالی کــه به نــام جهــش تولیــد مزیــن اســت‪ ،‬بــه‬ ‫رکــورد جدیــدی در تولیــد روزانــه خــود به میــزان ‪۱۳۵۲۱‬تُــن‬ ‫دســت یابنــد»‪ .‬محمــدی درادامــه اظهــار داشــت‪« :‬بــدون شــک‬ ‫تولیــد پایــدار و باکیفیــت محصــوالت در گــروه فــوالد خوزســتان‬ ‫در ایــن اوقــات کــه ســامت جســمی و روانــی جامعــه به دلیــل‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا تهدیــد می شــود‪ ،‬می توانــد روحیه بخــش‬ ‫بــرای جامعــه باالخــص خانــواده فــوالد خوزســتان باشــد‪ .‬ایــن‬ ‫موفقیــت حاصــل تــاش بی وقفــه و ایثارگونــه‪ ،‬مردانی ســت کــه‬ ‫در هــر شــرایطی حفــظ ســنگر تولیــد و دســتیابی بــه قله هــای‬ ‫موفقیــت برایشــان اولویــت اول و اخــر اســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫فــوالد خوزســتان بابیان اینکــه‪ ،‬ایــن مجموعــه ایمــان خــود بــه‬ ‫تحقــق شــعار ســال جهــش تولیــد را از همیــن ابتــدای ســال در‬ ‫عمــل ثابــت کــرد‪ ،‬افــزود‪« :‬در چهاردهمیــن روز از فروردین مــاه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬موفــق شــدیم‪ ،‬بــرای اولین بــار در تاریــخ شــرکت بــا عبــور‬ ‫از مــرز تولیــد ‪13‬هزارتُــن شــمش فــوالد‪ ،‬رکــورد تولیــد روزانــه را‬ ‫ارتقــاء دهیــم‪ ،‬درادامــه و بــا پشــتکار مثال زدنــی‪ ،‬رکــورد ماهیانــه‬ ‫را پــس از دوســال در فروردین مــاه به میــزان بیــش از ‪۳۴۵‬هزارتُــن‬ ‫رســاندیم‪ .‬به عبارتــی‪ ،‬می تــوان گفــت شــرکت فــوالد خوزســتان‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬در مــدار موفقیــت حرکــت می کنــد»‪ .‬محمــدی‬ ‫گفــت‪« :‬امیدواریــم بــا برنامه ریــزی مــدون و اجــرای سیاسـت های‬ ‫تدوین شــده‪ ،‬تولیــد پایــدار و باکیفیــت شــرکت فــوالد خوزســتان‬ ‫تــا پایــان ســال ‪ ۱۳۹۹‬به همین منــوال ادامــه دار باشــد‪ .‬برنامــه‬ ‫تولیــد بــرای ســال جــاری ســه میلیون و ‪ 800‬هزارتُــن درنظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت و همــه ارکان فــوالد خوزســتان بــا تــاش‬ ‫و کوشــش مثال زدنــی و البتــه بــا رعایــت دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی و ایمنــی بــرای نیــل بــه ایــن هــدف بســیج شــده اند»‪.‬‬ ‫وی درپایــان ضمــن ابــراز امیــدواری بــرای مهــار ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬بــا رعایــت مســائل بهداشــتی و فاصله گــذاری‬ ‫اجتماعــی و عمــل بــه توصیه هــای وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی‪ ،‬بـه زودی شــاهد مهــار ویــروس کرونــا خواهیــم‬ ‫بــود و تــا ان زمــان مجموعــه فــوالد خوزســتان درراســتای اجــرای‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی‪ ،‬در کنــار اســیب دیدگان از شــرایط‬ ‫شــیوع ایــن ویــروس باقــی می مانــد»‪ .‬فرمانــده ســپاه حضــرت‬ ‫ولی عصر(عــج) اســتان خوزســتان در دیــدار بــا مدیرعامــل فــوالد‬ ‫خوزســتان راهبردهــای ایــن شــرکت در ثبــت رکوردهــای پی درپی‬ ‫در ســال جهش تولیــد‪ ،‬تامین نیازهای داخلــی‪ ،‬صــادرات و ارزاوری‬ ‫و مســئولیت های اجتماعــی را ســتود‪ .‬دیــدار ســردار شــاهوارپور‬ ‫(فرمانــده ســپاه حضــرت ولی عصر(عــج) اســتان خوزســتان) در‬ ‫جریــان دیــدار خــود از شــرکت فــوالد خوزســتان بــا تقدیــر از‬ ‫راهبردهــای ایــن شــرکت در عرصــه مســئولیت اجتماعــی گفــت‪:‬‬ ‫«فــوالد خوزســتان در ایــن امــر مخصوصــاً خدمت رســانی بــه‬ ‫نیازمنــدان جامعــه عملکــردی بی نظیــر و بی ســابقه ای را به نــام‬ ‫خــود ثبــت کــرده اســت»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬تالش هــای فــوالد‬ ‫خوزســتان در عرصــه تولیــد نشــان از چشــم انداز ان در شــرایط‬ ‫تحریم هــای ظالمانــه دارد و مســئوالن و کارکنــان ایــن مجموعــه‬ ‫بــا مســئولیت پذیری نســبت بــه جامعــه و کشــور بــا تمــام تــوان‬ ‫در ایــن مســیر گام برمی دارنــد»‪ .‬شــایان ذکر اســت؛ ایــن دیــدار‬ ‫باحضــور ســردار حســن شــاهوارپور (فرمانــده ســپاه حضــرت‬ ‫ولی عصر(عــج) اســتان خوزســتان)‪ ،‬علــی محمــدی (مدیرعامــل‬ ‫فــوالد خوزســتان)‪ ،‬مهــران عبــاس زاده (معــاون منابــع انســانی و‬ ‫امــور اجتماعــی)‪ ،‬حســن مقدمــی (فرمانــده حــوزه مقاومت بســیج‬ ‫شــهید بقایــی)‪ ،‬رحیــم امیــدی (مدیــر خدمــات و امــور رفاهــی) و‬ ‫ایمــان عیــدی (رئیــس ارتباطــات منطقـه ای و امــور اجتماعــی) در‬ ‫محــل میهمان ســرای نــور دویســت دســتگاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫استاندار قزوین‪:‬‬ ‫در سایه همدلی و ایثار جامعه پزشکی‪ ،‬توانستیم از بحران عبور کنیم‬ ‫علی بهبهانی‬ ‫اهدای لوح سپاس به چشم پزشک بهبهانی‬ ‫چشم پزشــک بهبهانــی مقیــم انگلســتان امــروز بهبهــان را بــه مقصــد انگلســتان تــرک‬ ‫کــرد‪ .‬احســنت و درود بــه ایــن پزشــک کــه بیــش از ‪ ۱۰۰‬بیمــار چشــمی را در مــدت‬ ‫اقامــت خــود در زادگاهــش رایــگان معاینــه کــرد و حتــی دارو مورد نیــاز بیمــاران فــوق‬ ‫را هــم تا انجا کــه در اختیــار داشــت به طــور رایــگان بــه انــان اهــداء کــرد‪ .‬قبــا در‬ ‫خبرهــای ایــن نشــریه امــد کــه دکتــر غالمرضــا محمدیان پــور (چشم پزشــک بهبهانــی‬ ‫مقیــم انگلســتان) کــه ســالی یک بــار جهــت دیــدار بــا خانــواده اش به بهبهــان می ایــد در‬ ‫منــزل پــدری اش بیمــاران همشــهری خــود را رایــگان ویزیــت می کنــد و این بــار توفیــق‬ ‫حاصــل شــد بــه همــت اقــای جهانتــاب (مشــاور رئیــس کــودکان اســتثنایی اســتان)‬ ‫و تــاش و دلســوزی حــاج اقــا نیک پــور (رئیــس دفتــر امــام جمعــه) تعــداد بســیاری‬ ‫از نابینایــان و ناشــنوایان و کم بینایــان عالوه بــر بیمــاران متفرقــه مــورد معاینــه قــرار‬ ‫گیرنــد‪ .‬در همین راســتا‪ ،‬از طــرف مرکــز کــودکان اســتثنایی بهبهــان بــه پــاس خدمــات‬ ‫دلســوزانه دکتــر محمدیان پــور لــوح ســپاس تهیــه شــد کــه توســط امــام جمعــه بــه وی‬ ‫اهــداء شــود؛ امــا چــون حــاج اقــا ناصــری در مســافرت بودنــد ایــن لــوح بــه نمایندگــی‬ ‫از طــرف امــام جمعــه توســط بهبهانــی (رئیــس شــورای هیئت هــای مذهبــی شهرســتان)‬ ‫و جهانتــاب (مشــاور رئیــس کــودکان اســتثنایی اســتان) بــه ایشــان اهــداء شــد‪ /.‬کانــال‬ ‫خبــری ســایه نیوز و نشــریه سراســری ســایه‪ :‬بــرای اقــای دکتــر محمدیان پــور ســامتی‬ ‫کامــل و موفقیــت بیشــتر ارزو داریــم‪.‬‬ ‫تاکید فرماندار‬ ‫بر رفع هرچه سریع تر مشکالت اب شرب روستاها‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد‪:‬‬ ‫ازسوی شرکت فوالد خوزستان صورت گرفت؛‬ ‫دستگیری سارق حرفه ای تلفن همراه‬ ‫فرمانــده انتظامــی بهبهــان از دســتگیری‬ ‫یــک ســارق حرفـه ای بــا ‪11‬فقــره ســرقت‬ ‫تلفــن همــراه در ایــن شهرســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش معاونــت اجتماعــی فرماندهــی‬ ‫انتظامــی شهرســتان بهبهــان؛ ســرهنگ‬ ‫محمــد عزیــزی در تشــریح ایــن خبــر‬ ‫گفــت‪« :‬درراســتای طــرح ارتقــای امنیــت‬ ‫اجتماعــی و دســتگیری ســارقان حرفـه ای‪،‬‬ ‫مامــوران کالنتــری ‪ 12‬بــا کار اطالعاتــی و‬ ‫گشــت زنی های هدفمنــد‪ ،‬یــک ســارق‬ ‫موبایــل قــاپ درحالی کــه بــا موتورســیکلت درحــال پرسـه زدن بــرای پیدا کــردن طعمــه‬ ‫مناســب بــود‪ ،‬را شناســایی و طــی عملیاتــی دســتگیر کردنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬متهــم پس از‬ ‫داللــت بــه کالنتــری در بازجویــی پلیــس تاکنــون بــه پنج فقــره ســرقت بــه عنــف تلفــن‬ ‫همــراه و ش ـش فقره موبایل قاپــی اعتــراف کــرد»‪ .‬فرمانــده انتظامــی شهرســتان بهبهــان‬ ‫بابیان اینکــه متهــم پــس از تشــکیل پرونــده تحویــل مرجــع قضائــی شــد‪ ،‬از شــهروندان‬ ‫خواســت درصــورت مشــاهده هرگونــه فعالیــت غیرقانونــی توســط افــراد مشــکوک مراتب‬ ‫را در اســرع وقــت ازطریــق تلفــن فوریت هــای پلیســی ‪ 110‬اطــاع دهنــد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اســتاندار قزویــن گفــت‪« :‬در ســایه همدلــی و‬ ‫مجاهــدت مردمــی و بــا ایثــار جامعــه پزشــکی‬ ‫توانســتیم از بحــران عبــور کنیــم»‪ .‬به گــزارش‬ ‫اداره کل روابط عمومــی اســتانداری قزویــن؛‬ ‫پویــش «ســهم مــا در کرونــا» و ائیــن توزیــع‬ ‫‪ ۱۵۰۰‬بســته غذایــی ویــژه خانواده هــای‬ ‫اســیب دیده از کرونــا باحضــور هدایــت اهلل‬ ‫جمالی پــور (اســتاندار)‪ ،‬لطــف اهلل ســیاهکلی‬ ‫(نماینــده قزویــن‪ ،‬البــرز و ابیــک در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی)‪ ،‬عیســی قبــادی (معــاون‬ ‫اقتصــادی اســتانداری)‪ ،‬محمــد شــفیعی‬ ‫(فرمانــدار) و حســن اصفــی (مدیرعامــل‬ ‫جمعیــت هالل احمــر) در ســالن ورزشــی‬ ‫جمعیــت هالل احمــر قزویــن برگــزار شــد‪.‬‬ ‫هدایــت اهلل جمالی پــور در ایــن مراســم گفــت‪:‬‬ ‫«از تــاش جمعیــت هالل احمــر در کمــک بــه‬ ‫نیازمنــدان تشــکر می کنیــم کــه دراین شــرایط‬ ‫هــم احســاس مســئولیت کــرده و در اقدامــی‬ ‫خداپســندانه بــرای کمــک بــه نیازمنــدان همت‬ ‫کردنــد»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬امســال شــرایط‬ ‫خاصــی داشــتیم و به دلیــل انتشــار ویــروس‬ ‫کرونــا عــده زیــادی الــوده شــدند که با تشــکیل‬ ‫ســتاد اســتانی بــرای پیشــگیری از الودگــی‬ ‫بیشــتر و کنتــرل اوضــاع اقــدام کنیم»‪ .‬اســتاندار‬ ‫قزویــن یــاداور شــد‪« :‬در روزهــای اولیــه انتشــار‬ ‫ویــروس بــا پیک بیمــاری و ابتــا روبه رو شــدیم؛‬ ‫امــا بــا مدیریــت منطقــی و تعامــل همه جانبــه‬ ‫و مشــارکت خــوب مــردم توانســتیم شــرایط‬ ‫را کنتــرل کنیــم»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬کادر‬ ‫درمانــی‪ ،‬پزشــکان‪ ،‬امدادگــران هالل احمــر‪،‬‬ ‫کمیتــه امــداد و بهزیســتی کارهــای خوبــی‬ ‫انجــام دادنــد و بــا تصمیم گیــری درســت امــروز‬ ‫در شــرایط مناس ـب تری هســتیم»‪ .‬جمالی پــور‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬در ســایه همدلــی و مجاهــدت‬ ‫مردمــی و بــا ایثــار جامعه پزشــکی توانســتیم از‬ ‫بحــران عبــور کنیــم امــا همچنــان به مشــارکت‬ ‫و همــکاری مــردم نیازمندیــم تــا انتشــار ویروس‬ ‫گســترده نشــود»‪ .‬اســتاندار قزویــن تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬وحــدت و انســجام مــردم و مســئوالن‬ ‫رمــز موفقیــت و پیــروزی در کار اســت و هر جــا‬ ‫وحــدت حاکــم باشــد می تــوان کارهــای بزرگــی‬ ‫صــورت داد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬مــردم اســتان قزویــن‬ ‫بــا لبیک گفتــن بــه خدمت گــزاران خــود و‬ ‫در خانه مانــدن بــه موفقیــت کارهــا کمــک‬ ‫کردنــد و توانســتیم الودگــی را کنتــرل کنیــم و‬ ‫در کنــار ان بــرای رســیدگی بــه امــور نیازمندان‬ ‫رزمایــش مواســات اجــرا شــد»‪ .‬جمالی پــور‬ ‫افــزود‪« :‬همــکاری و اعتمــاد مــردم به مســئوالن‬ ‫یــک ســرمایه بــزرگ اجتماعی ســت کــه‬ ‫بایــد از ان بــرای توســعه اســتان به خوبــی‬ ‫اســتفاده کنیــم»‪ .‬اســتاندار قزویــن اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬امــروز دشــمنان همــه امکانــات خــود‬ ‫را بســیج کرده انــد تــا بــه مــا اســیب بزننــد و‬ ‫حتــی از ورود دارو بــه کشــور جلوگیــری کردند؛‬ ‫درحالی کــه در شــرایط بحــران همیشــه اخــاق‬ ‫حکــم می کنــد کــه بــه دیگــران کمــک شــود‬ ‫امــا درشــرایطی که تنهــا مانده ایــم بایــد روی‬ ‫پــای خــود بایســتیم»‪ .‬وی گفــت‪« :‬در ســایه‬ ‫همدلــی و حضــور مــردم توانســتیم بخشــی‬ ‫از نیازهــای اســیب دیدگان را بــا اجــرای‬ ‫رزمایــش مواســات تامیــن کنیــم و امــروز نیــز‬ ‫ایــن کمک هــا می توانــد در میــان جمعــی‬ ‫دیگــری از خانواده هــا توزیــع شــود»‪ .‬جمالی پــور‬ ‫از تــاش فعــاالن جمعیــت هــال تشــکر کــرد و‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬جمعیــت هالل احمــر در ایــن ایام‬ ‫پــای کار بــود و هر جــا می رفتیــم حضــور ایــن‬ ‫افــراد پررنــگ بــود و در غربالگــری‪ ،‬جم ـع اوری‬ ‫و توزیــع کمک هــای مومنانــه بــا نیــت خالصانــه‬ ‫و بــدون چشم داشــت اقدامــات ارزشــمندی‬ ‫صــورت گرفــت کــه جــای تقدیــر دارد»‪ .‬وی‬ ‫گفــت‪« :‬شــما بــا عشــق و ایثــار امده ایــد و از‬ ‫اعتبــار باالیــی برخــوردار هســتید کــه بایــد از‬ ‫ایــن اعتمــاد صیانــت کنیــد»‪ .‬اســتاندار قزویــن‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬در دیــن بــه دســتگیری از‬ ‫نیازمنــدان توصیه شــده و خوشــحالیم کــه افراد‬ ‫متمــول هــم پــای کار هســتند و بــه میــدان‬ ‫امدنــد تــا بــه یــاری نیازمنــدان بشــتابند»‪ .‬وی‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬امــروز در ایــن جنــگ بیولوژیــک‬ ‫شــاهد همدلــی و وحــدت مــردم هســتیم و‬ ‫صحنه هــای باشــکوهی در کشــور رقــم خــورد‬ ‫کــه امــروز نیــز نمونــه ای از ان در جمعیــت‬ ‫هالل احمــر رقــم خــورده اســت»‪ .‬جمالی پــور‬ ‫گفــت‪« :‬می توانیــم بــا ایــن روحیــه در مقابــل‬ ‫مشــکالت کشــور موفــق شــویم و دهــه پنجــم‬ ‫انقــاب حتم ـاً دهــه توســعه و پیشــرفت و کار‬ ‫و تــاش خواهــد بــود تــا ده ـه ای به یادماندنــی‬ ‫را پیـش رو داشــته باشــیم»‪ .‬در ایــن مراســم یــاد‬ ‫شــهید راه خدمــت در هالل احمــر‪ ،‬عبــاس‬ ‫شــیرزی گرامــی داشــته شــد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی بیان کرد؛‬ ‫ارائه بهترین خدمات با کمترین قیمت؛‬ ‫اهم اهداف شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫فرمانــدار بهبهــان در جلســه بررســی مشــکالت اب روســتاهای بخــش مرکــزی‪ ،‬تشــان‬ ‫و زیــدون بــر لــزوم رفــع هر چه ســریع تر مشــکالت اب شــرب روســتاها تاکیــد و از‬ ‫بخشــداران خواســت بــا حضــور در تمامــی روســتاها وضعیــت اب ان هــا را بررســی و‬ ‫مشــکالت موجــود را بــه ابفــار گــزارش دهنــد و اداره ابفــار نیــز موظــف اســت در رفــع‬ ‫مشــکالت در اســرع وقــت اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫توسط شرکت برق منطقه ای سمنان صورت گرفت؛‬ ‫کسب رتبه اول سامانه گردش کار‬ ‫سنجش و پایش انرژی مدیریت شبکه برق ایران‬ ‫رضــا تبیانیــان‪ /‬شــرکت بــرق منطقـه ای ســمنان موفــق بــه کســب رتبــه اول ســامانه‬ ‫گــردش کار (‪ )Ticketing‬ســنجش و پایــش انــرژی مدیریــت شــبکه بــرق ایــران شــد‪.‬‬ ‫مهنــدس حمید رضــا ترحمــی (معــاون بهره بــرداری شــرکت بــرق منطق ـه ای ســمنان)‬ ‫گفــت‪« :‬جهــت انجــام بهینــه گــردش فعالیت هــای متقابــل بیــن دفتــر ســنجش و پایش‬ ‫انــرژی مدیریــت شــبکه و دفتــر بــازار بــرق شــرکت های بــرق منطقــه ای ســامانه گردش‬ ‫کار (‪ )Ticketing‬از ســال ‪ 1397‬مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت کــه از ابتــدای راه انــدازی‬ ‫ســامانه مذکــور رفــع نواقــص سیســتم ســنجش و پایــش انــرژی توســط دفتــر بــازار بــرق‬ ‫شــرکت بــرق منطقــه ای ســمنان انجــام می شــود»‪ .‬مهنــدس ترحمــی افــزود‪« :‬براســاس‬ ‫گــزارش عملکــرد ســامانه گــردش کار (‪ )Ticketing‬شــرکت مدیریــت شــبکه بــرق ایران‪،‬‬ ‫شــرکت بــرق منطقـه ای ســمنان در دو ســال متوالــی رتبــه اول رفــع نواقص سیســتم های‬ ‫ســنجش و پایــش انــرژی را کســب کــرد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬درحــال حاضــر بــا نصــب کنتــور‬ ‫در کلیــه نقــاط شــبکه انتقــال و فــوق توزیــع‪ ،‬مقادیــر انــرژی ســاعتی به طــور دقیــق ثبت‬ ‫و پایــش می شــود»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک صنعتــی مرکــزی باتاکیدبراین نکتــه‬ ‫کــه ارائــه بهتریــن خدمــات بــا کمتریــن قیمــت تمام شــده از‬ ‫مهم تریــن اهــداف شــرکت شهرک هاســت‪ ،‬گفــت‪« :‬یکــی از‬ ‫سیاســت های دولــت حمایــت از توســعه متــوازن بــوده اســت‬ ‫به این معنــا کــه بخشــی از منابــع از مناطــق برخــوردار در مناطــق‬ ‫کم برخــوردار هزینــه شــود»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی اســتان مرکــزی؛ امــره بیــان کــرد‪« :‬در‬ ‫اســتان مرکــزی نیــز ایــن سیاســت اجــرا و از شــهرها و مناطقــی‬ ‫کــه ســرمایه گذاری صنعتــی کمتــر مورداســتقبال قــرار گرفتــه‬ ‫اســت حمایــت شــده اســت کــه یکــی از اهــداف ایــن موضــع‬ ‫جلوگیــری از مهاجرت هــای بی مــورد اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«به عنــوان نمونــه شــهرک صنعتــی نوبــران‪ ،‬غرق ابــاد و خمیــن‬ ‫ســال های قبــل مــورد اســتقبال ســرمایه گذاران نبــود؛ امــا امــروز‬ ‫به دلیــل حمایت هایــی کــه صــورت گرفــت از جملــه پائیــن‬ ‫نگه داشــتن نــرخ بــرای یــک مــدت بســتر جــذب ســرمایه گذار‬ ‫فراهــم شــد و امــروز زمیــن بــرای واگــذاری در برخــی از ایــن‬ ‫مناطــق موجــود نیســت»‪ .‬امــره بابیان اینکــه در بخــش قراردادها‪،‬‬ ‫پروژه هــای عمرانــی و زیرســاخت ها شــرایط مناســبی در ســال‬ ‫‪ 98‬تجربــه شــد و می تــوان گفــت از ســال های بی نظیــر‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ســال گذشــته ‪ 100‬میلیاردتومــان پــروژه‬ ‫عمرانــی در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی منعقــد و از ایــن رقــم‬ ‫‪ 63‬میلیــارد و ‪ 900‬میلیون تومــان تاکنــون پرداخــت شــده کــه‬ ‫می تــوان گفــت بــرای اولین بــار چنیــن شــرایطی تجربــه شــد»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های اســتان مرکــزی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬هزینــه شهرک ســازی به شــدت افزایــش یافتــه و ایــن‬ ‫یــک مشــکل جدی ســت و نیــاز بــه کمــک بیشــتر دســتگاه های‬ ‫خدمات رســان وجــود دارد»‪ .‬امــره بااشــاره به حمایــت مطلــوب‬ ‫اســتاندار و ســازمان برنامــه و بودجــه اســتانداری از طرح هــا و‬ ‫برنامــه و تاکیــد بــر نیــاز تــداوم حمایت هــا اظهــار کــرد‪« :‬در‬ ‫صورتــی هــدف ارائــه خدمــات مطلوب تــر و قابل قبول تــر محقــق‬ ‫می شــود کــه در بخــش تکمیــل زیرســاخت های شــهرک ها و‬ ‫نواحــی صنعتــی اســتان بیــش از ایــن ســرمایه گذاری شــود»‪.‬‬ ‫طی شش روزگذشته تاکنون در مشهد صورت گرفت؛‬ ‫جا به جایی بیش از ‪ 320‬هزار مسافر در خط یک و دو قطار شهری‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری قطارشــهری‬ ‫شــهرداری مشــهد از جا به جایــی ‪ 322‬هــزار‬ ‫مســافر در خــط یــک و دو قطــار شــهری‬ ‫مشــهد در ‪ 6‬تــا ‪ 11‬خرداد مــاه ســال جــاری‬ ‫خبــر داد‪ .‬وحیــد مبیــن مقــدم اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«از روز ششــم خرداد مــاه و اغــاز فعالیــت‬ ‫مجــدد فعالیــت خط هــای یــک و دو قطــار‬ ‫شــهری‪ ،‬تمامــی نــاوگان هــا بعــد از پایــان‬ ‫ســرویس دهی به صــورت شــبانه روزی کامــ ً‬ ‫ا‬ ‫ضدعفونــی می شــوند»‪ .‬وی بــا بیــان اینکــه‬ ‫در طــول ایــن بــازه زمانــی کلیــه ایســتگاه ها‪،‬‬ ‫تعمیرگاه هــا‪ ،‬فضــای کارگاهــی و ســاختمان‬ ‫اداری کــه بالــغ بــر ‪ 10‬هزار متــر بــوده‪،‬‬ ‫به صــورت روزانــه ضدعفونــی شــده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬همچنیــن تمامــی نقــاط در دســترس‬ ‫مســافران ماننــد دســتگاه شــارژ بلیــت‪ ،‬نرده هــا‪،‬‬ ‫هندریــل پله برقــی‪ ،‬کلیــد اسانســورها‪ ،‬گیــت‬ ‫و صندلی هــا نیــز به طــور مســتمر ضدعفونــی‬ ‫شــده اســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت بهره بــرداری‬ ‫قطارشــهری شــهرداری مشــهد بــا بیــان اینکــه‬ ‫از ‪ 5‬تــا ‪ 11‬خرداد مــاه ســال جــاری بالــغ بــر‬ ‫‪ 700‬لیتــر مــواد ضدعفونــی اســتفاده شــده‬ ‫اســت‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬همچنیــن از ابتــدای‬ ‫خرداد مــاه نیــز تاکنــون در کارگاه تولیــد مــواد‬ ‫خبر‬ ‫ضدعفونــی ســطوح و اجســام نیــز سـه هزار لیتر‬ ‫مــواد ضدعفونــی تولیــد شــده اســت»‪ .‬مبیــن‬ ‫مقــدم بــا اشــاره بــه اینکــه اگــر مســافران در‬ ‫هنــگام ورود بــه متــرو ماســک نداشــته باشــند‬ ‫بــه ان هــا تذکــر داده می شــود‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪ 90« :‬درصــد مــردم کــه توســط قطــار‬ ‫شــهری بــه نقــاط شــهر ســفر می کننــد‪ ،‬از‬ ‫ماســک اســتفاده می کننــد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«عــاوه بــر ان در کلیــه ‪ 36‬ایســتگاه مربــوط‬ ‫بــه قطــار شــهری جایــگاه عرضــه ماســک ایجاد‬ ‫شــده و مــردم می تواننــد نســبت بــه تهیــه ان‬ ‫اقــدام کننــد»‪.‬‬ ‫رسالت روابط عمومی‬ ‫تبیین برنامه های گام دوم انقالب است‬ ‫یاســر وطن پــو ر ازغنــدی‪ /‬مدیرعامــل شــرکت پاالیــش گاز شــهید هاشــمی نژاد‬ ‫گفــت‪« :‬روابط عمومی هــا مســئولیت خطیــری در فراینــد همس ـو کردن کارکنــان‬ ‫بــا اهــداف‪ ،‬برنامه هــا و اســتراتژی های ســازمان خــود دارنــد»‪ .‬ســید مجیــد منبتی‬ ‫طــی نشســتی بــا کارکنــان روابط عمومــی افــزود‪« :‬رشــد و شــکوفایی ایده هــای‬ ‫خــاق‪ ،‬ارتبــاط دو ســویه بیــن مدیــران و کارکنــان در جهــت بهبــود فعالیت هــای‬ ‫ســازمان‪ ،‬تغییــر رویکــرد برنامه هــا از ســنتی بــه مــدرن و به کارگیــری‬ ‫فناوری هــای جدیــد ارتباطــی از مهم تریــن فعالیت هــای یــک روابط عمومــی‬ ‫موفــق در دنیــای ارتباطــات اســت و امیدواریــم در مســئولیتی کــه بــه رئیــس‬ ‫جدیــد و نیروهــای جــوان روابط عمومــی ســپرده شــده اســت‪ ،‬حداکثــر بهــره وری‬ ‫را داشــته باشــند»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬تبییــن برنامه هــای گام دوم انقــاب بــرای‬ ‫کارکنــان و ذی نفعــان‪ ،‬حرکــت در جهــت تحقــق شــعار» جهش تولیـد « و اســتفاده‬ ‫از ظرفیت هــای رســانه ای توســط روابط عمومــی مــورد انتظــار اســت»‪ .‬ایــن مقــام‬ ‫مســئول تاکیــد کــرد‪« :‬روابط عمومــی پاالیشــگاه در راســتای شــناخت‪ ،‬تببیــن و‬ ‫تحقــق اهــداف‪ ،‬اســتراتژی ها‪ ،‬ارزش هــای ســازمان‪ ،‬تهدیدهــا و فرصت هــا نقــش‬ ‫مهمــی را ایفــا می کنــد و بایــد نهــال امیــد بــه اینــده را در ســطح جامعــه پــرورش‬ ‫دهــد»‪ .‬مهنــدس منبتــی در پایــان خواســتار اســتفاده از ظرفیــت ســمن ها‬ ‫و انجمن هــا و نهادهــای فرهنگــی و هنــری در اجــرای برنامه هــای مــورد نظــر‬ ‫روابط عمومــی شــد‪.‬‬ ‫نشت یابی ‪ 4000‬کیلومتر خطوط تغذیه و شبکه‬ ‫در شرکت گاز ایالم‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان ایــام گفــت‪« :‬واحــد بازرســی‬ ‫فنــی در شــرکت گاز اســتان ایــام در ســال ‪ 98‬بــا نشــت یابی کلیــه خطــوط‬ ‫گازدار تغذیــه‪ ،‬شــبکه‪ ،‬انشــعابات و ایســتگاه ها باعــث کاهــش حــوادث‪ ،‬پــرت گاز‬ ‫و اســیب در تاسیســات و شــبکه گاز شــرکت می شــود»‪ .‬عبــاس شــمس اللهی‬ ‫افــزود‪« :‬نش ـت یابی ‪ 142‬کیلومتــر خــط تغذیــه‪ 1500 ،‬کیلومتــر شــبکه شــهری‪،‬‬ ‫‪ 2300‬کیلومتــر شــبکه روســتایی توســط کارکنــان واحــد نش ـت یابی و از طریــق‬ ‫دســتگاه های نشــت یاب در یک ســال گذشــته و بــا ضریــب ایمنــی بــاال انجــام‬ ‫شــده اســت»‪ .‬وی بیــان داشــت‪« :‬عــاوه بــر نش ـت یابی خطــوط و شــبکه کلیــه‬ ‫انشــعابات شــهری و روســتایی کــه بالــغ بــر ‪ 107‬هــزار انشــعاب (علمــک) هســتند‬ ‫نیــز در این مــدت نشـت یابی شــده و ‪ 204‬ایســتگاه ‪ TBS‬موجــود در ســطح اســتان‬ ‫نیــز به صــورت کامــل مــورد بازرســی و نش ـت یابی قــرار گرفته انــد»‪ .‬وی بــا بیــان‬ ‫اینکــه بیــش از ‪ 1200‬قلــم اتصــاالت گازی مــورد اســتفاده شــرکت و پیمانــکاران‬ ‫نیــز بازرســی فنــی شــده و ‪ 46‬مــورد تســت خطــوط فلــزی و پلــی اتیلــن جدیــد‬ ‫اســتفاده شــده در پروژه هــا بــا طــول بیــش از ‪ 246‬کیلومتــر و ‪ 105‬کیلومتــر نیــز‬ ‫لوله هــای خریــداری شــده جهــت پروژه هــا مــورد پایــش و بازرســی قــرار گرفتــه‬ ‫اســت‪ .‬شــمس اللهی از اهمیــت‪ ،‬حساســیت و جایــگاه واحــد بازرســی فنــی در‬ ‫شــرکت به عنــوان یکــی از واحدهــای موثــر نــام بــرد کــه دقــت عمــل ایــن واحــد‬ ‫منجــر بــه کاهــش خســارات و صدمــات بــه تاسیســات و مشــترکین می شــود و‬ ‫کاهــش حــوادث مرتبــط بــا گاز در اســتان ایــام نشــان از فعالیــت منحصر به فــرد‬ ‫واحــد بازرســی فنــی و واحدهــای بهره برداری ســت‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫رفع نقاط حادثه خیز شهرستان کاشان‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان از پیشــرفت فیزیکــی ‪ 74‬درصدی باند‬ ‫دوم محــور کاشــان‪-‬برزک‪-‬ورکان خبــر داد‪ .‬علیرضــا قــاری قــران بابیان اینکــه‬ ‫محــور کاشــان‪-‬برزک‪-‬ورکان یکــی از محورهــای حادثه خیــز شهرســتان کاشــان‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــه لطــف خــدا‪ ،‬بــا تــاش‪ ،‬پیگیــری و اقدامــات انجام شــده‬ ‫بســیاری از نقــاط حادثه خیــز مرتفــع شــده و بخشــی از ان نیــز دردســت اقــدام‬ ‫اســت»‪ .‬وی اذعــان داشــت‪« :‬ایمن ســازی جــاده کوهســتانی کاشــان‪-‬برزک یکــی‬ ‫از پروژه هــای مهــم در حــوزه راه ســازی شهرســتان کاشــان اســت؛ چراکــه ایــن‬ ‫جــاده به دلیــل عــرض کــم‪ ،‬نداشــتن شــانه های مناســب و پیچ هــای زیــاد‬ ‫از پرحادثه تریــن جاده هــای شهرســتان تلقــی می شــود»‪ .‬مدیــرکل راه و‬ ‫شهرســازی اســتان درخصــوص میــزان پیشــرفت پــروژه احــداث بانــد دوم محــور‬ ‫کاشــان‪-‬برزک‪-‬ورکان گفــت‪« :‬طــول ایــن پــروژه ‪12‬کیلومتــر اســت‪ ،‬تاکنــون‬ ‫شــش کیلومتر ان افتتــاح شــده و مابقــی درحــال احــداث اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«بــرای احــداث ایــن پــروژه تاکنــون بیــش از ‪ 70‬میلیاردریــال اعتبــار هزینه شــده‬ ‫و دارای پیشــرفت فیزیکــی ‪ 74‬درصــد اســت»‪ .‬قــاری قــران از مزیت هــای تکمیل‬ ‫ایــن پــروژه بــه حــذف نقــاط حادثه خیــز‪ ،‬تبدیــل مســیر بــه دو بانــد مجــزا‪،‬‬ ‫حــذف تقاطع هــا در ورودی روســتاهای نابــر‪ ،‬مــرق‪ ،‬ســادیان اشــاره کــرد و یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬از دالیــل کنــدی پیشــرفت فیزیکــی پــروژه‪ ،‬وجــود منطقــه کشــاورزی و‬ ‫تاسیســات در حریــم راه اســت کــه موجــب می شــود محــور احداثــی در حریــم‬ ‫محــور قدیــم ســاخته شــود کــه ایــن امــر باعــث می شــود از ابنی ـه ی محــور‬ ‫قدیــم تبعیــت شــود»‪.‬‬ ‫بومی سازی کنترل ولو سیستم تصفیه گاز‬ ‫فرایند مگامدول های احیای مستقیم در فوالد مبارکه‬ ‫کنتــرل ولــو اســکرابرهای مدول هــای احیــای مســتقیم کــه وظیفــه اصلــی ان‬ ‫تخلیــه لجــن مخــازن شست وشــوی گاز فراینــد اســت‪ ،‬بــا همــکاری واحــد‬ ‫بومی ســازی‪ ،‬تعمیــرات واحــد احیــای مســتقیم و دفتــر فنــی تعمیــرات فــوالد‬ ‫مبارکــه بومی ســازی شــد‪ .‬یوســف مهاجــری (رئیــس دفتــر فنــی تعمیــرات‬ ‫اهن ســازی) ضمــن تائیــد ایــن خبــر و بابیان اینکــه وظیفــه اصلــی کنتــرل ولــو‬ ‫اســکرابرهای مدول هــای احیــای مســتقیم تخلیــه لجــن مخــازن شست وشــوی‬ ‫گاز فراینــد اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬پس ازاینکــه ایــن تجهیــز اســتراتژیک بومی ســازی‬ ‫شــد‪ ،‬در محــل موردنظــر نصــب و بــا موفقیــت مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت»‪.‬‬ ‫وی باتاکیدبراینکــه قبــل از بومی ســازی کنتــرل ولــو ســه اینچی کــه نقــش‬ ‫مهــم و حساســی در فراینــد تولیــد دارد‪ ،‬ایــن تجهیــز بــا قیمــت بســیار زیادی‬ ‫از شــرکت های خارجــی تامیــن می شــد‪ ،‬افــزود‪« :‬پــس از تحریم هــا تامیــن‬ ‫ان هــا امکان پذیــر نبــود‪ .‬تــا اینکــه باتوجه بــه سیاســت کلــی شــرکت مبنی بــر‬ ‫بومی ســازی و اســتفاده از تــوان داخلی ســازی قطعــات یدکــی‪ ،‬بومی ســازی‬ ‫ان هــا در دســتورکار قــرار گرفــت»‪ .‬محمدرضــا فتحــی (رئیــس واحــد‬ ‫احیــای مســتقیم شــماره ‪ )2‬در همین خصــوص گفــت‪« :‬از ابتــدای راه انــدازی‬ ‫مگامدول هــای واحــد شــهید خــرازی‪ ،‬باتوجه به اینکــه تمامــی تجهیــزات و‬ ‫قطعــات از شــرکت های خارجــی تامیــن شــده بــود‪ ،‬فعالیــت بومی ســازی‬ ‫قطعــات و تجهیــزات در دســتورکار قــرار گرفــت و در ســال های اخیـــر‪ ،‬باتوجه بــه‬ ‫شــرایط و نیــاز‪ ،‬و توســعه توانایی هــا و توانمندی هــای داخلــی‪ ،‬هم راســتا بــا‬ ‫اهــداف شــرکت‪ ،‬بومی ســازی ایــن قطعــه حســاس هدف گــذاری و بــا موفقیــت‬ ‫انجــام شــد»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه تجهیــز بومی سازی شــده به خوبــی جایگزیــن‬ ‫مشــابه خارجــی شــده و بــا موفقیــت مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬از‬ ‫همــه همــکاران در قســمت های خریــد‪ ،‬بومی ســازی و دفتــر فنــی تعمیــرات‬ ‫واحــد تشــکر و قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اگهی‬ ‫سه شنبه ‪ 13‬خرداد ‪ - 1399‬شماره ‪1992‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی (سری دوم سال ‪)1399‬‬ ‫برابــر اراء صــادره هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ســراب تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات و امــاک مــورد تقاضــا‬ ‫بــه شــرح زیــر بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫شهر سراب بخش ‪ 49‬تبریز‬ ‫‪ -1‬اقایــان حســن و احمــد یوســفی بــه شناســنامه شــماره ‪ 16470‬و ‪ 1412‬صــادره ســراب فرزنــدان اژدر هــر کــدام نســبت بــه سـه دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی از محــدوده پــاک یــک فرعــی از ‪ 2022‬اصلــی واقــع در ســراب‬ ‫بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت یکهــزار و ســیصد و شــانزده مترمربــع‪ .‬مالکیــن رســمی مشــاعی (کالســه ‪ 43‬و ‪)99/42‬‬ ‫‪ -2‬اقــای علیرضــا شــهبازی بــه شناســنامه شــماره ‪ 2815‬صــادره ســراب فرزنــد علی پنــاه نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان از محــدوده پــاک ‪ 6‬فرعــی از ‪ 2103‬اصلــی واقــع در ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت شــصت و نــه متــر و پنجــاه‬ ‫و ســه ســانتیمترمربع‪ .‬خریــداری از اســداله ســیاهی و رمضــان بقائــی (کالســه ‪)98/251‬‬ ‫‪ -3‬اقــای علــی وصفــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 23715‬صــادره ســراب فرزنــد نــادر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه از محــدوده پــاک ثبتــی ‪ 6‬فرعــی از ‪ 2103‬اصلــی واقــع در ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت هفتــاد و ســه متــر و پنجــاه و پنــج‬ ‫ســانتیمترمربع‪ .‬خریــداری مع الواســطه از اســداله ســیاهی و رمضــان بقائــی (کالســه ‪)96/263‬‬ ‫‪ -4‬اقــای فرهــاد ابراهیمــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 1640135804‬صــادره ســراب فرزنــد شــکراله نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه از محــدوده پــاک ثبتــی ‪ 55‬فرعــی از ‪ 2103‬اصلــی واقــع در ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت یکصــد و ســی و‬ ‫پنــج مترمربــع‪ .‬خریــداری از ولــی شــریفی (کالســه ‪)98/291‬‬ ‫‪ -5‬اقــای محمــد فالح قلعه جوقــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 5347‬صــادره ســراب فرزنــد غالمعلــی و خانــم خدیجــه فالح قلعه جوقــی بــه شــماره شناســنامه ‪ 352‬صــادره ســراب فرزنــد صفــر هــر کــدام نســبت بــه س ـه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان از محــدوده پــاک ثبتــی ‪ 55‬فرعــی از ‪ 2103‬اصلــی واقــع در ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت یکصــد و هفتــاد و هشــت مترمربــع‪ .‬خریــداری از میثــم و وهــب عظیمــی (کالســه ‪ 46‬و ‪)97/45‬‬ ‫‪ -6‬اقــای خانعلــی اوریاتــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 1287‬صــادره ســراب فرزنــد غیبعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه از محــدوده پــاک ثبتــی ‪ 2973‬اصلــی واقــع در ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت یکصــد و شــصت و هفــت متــر و پنجــاه‬ ‫و ســه ســانتیمترمربع‪ .‬خریــداری از علی اصغــر رعــدی (کالســه ‪)97/194‬‬ ‫‪ -7‬خانــم پرویــن طاقــی بــه کــد ملــی ‪ 1640270582‬صــادره ســراب فرزنــد یحیــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه از محــدوده پــاک ثبتــی ‪ 3060‬اصلــی واقــع در ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت نــود و نــه متــر مربــع‪ .‬خریــداری از ولــی‬ ‫جبــاری و اکبــرزاده (کالســه ‪)98/11‬‬ ‫‪ -8‬اقــای صالــح یوســفی خواه بــه شناســنامه شــماره ‪ 70‬صــادره ســراب فرزنــد قبلعلــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان از محــدوده پــاک ثبتــی ‪ 3073‬اصلــی واقــع در ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت نــود و هشــت مترمربــع‪ .‬خریــداری‬ ‫از بهجــت حدی فردســرابی (کالســه ‪)97/85‬‬ ‫‪ -9‬اقــای محســن محمدحسـن زاده بــه شناســنامه شــماره ‪ 1640235779‬صــادره ســراب فرزنــد حیــدر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان از محــدوده پــاک ثبتــی ‪ 3167‬اصلــی واقــع در ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت یکصــد و نــود و شــش‬ ‫متــر و چهــل و پنــج ســانتیمترمربع‪ .‬خریــداری از عدالــت مرادی شــاللو (کالســه ‪)98/275‬‬ ‫‪ -10‬اقــای ابراهیــم نجف زاده قورتــار بــه کــد ملــی ‪ 1640014454‬صــادره ســراب فرزنــد التفــات نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه از محــدوده پــاک ثبتــی ‪ 3167‬اصلــی واقــع در ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت یکصــد و بیســت و ســه متــر و‬ ‫شــصت و ســه ســانتیمترمربع‪ .‬خریــداری مع الواســطه از پرویــز و قدرت الــه واحــدی و محمدنقــی مــرادی (کالســه ‪)97/374‬‬ ‫‪ -11‬اقــای ساســان شــیدائی بــه شناســنامه شــماره ‪ 388‬صــادره تبریــز فرزنــد محمدتقــی نســبت بــه یکدانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی پــاک ‪ 65‬فرعــی از ‪ 3254‬اصلــی واقــع در ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت پنــج هــزار‬ ‫و پانصــد و نــود و شــش هــزار و ســیزده ســانتیمترمربع‪ .‬خریــداری از محمدتقــی شــیدائی (کالســه ‪)98/234‬‬ ‫‪ -12‬اقــای حامــد محمدحســین زاده بــه شناســنامه شــماره ‪ 2833‬صــادره ســراب فرزنــد حیــدر نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان از محــدوده پــاک ثبتــی ‪ 3454‬اصلــی واقــع در ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت یکصــد و هشــتاد و نــه متــر‬ ‫و هشــتاد ســانتیمترمربع‪ .‬خریــداری از بهــروز و علــی فرخــی (کالســه ‪)98/178‬‬ ‫‪ -13‬اقــای ســردار دنیوی اســبگرانی بــه شناســنامه شــماره ‪ 11‬صــادره ســراب فرزنــد جهانگیــر و خانــم فریــده فتحــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 4‬صــادره ســراب فرزنــد مســلم هــر کــدام نســبت بــه س ـه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان از‬ ‫محــدوده پــاک ثبتــی ‪ 3474‬اصلــی واقــع در ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت ســیصد و چهــل متــر و پنجــاه ســانتیمترمربع‪ .‬خریــداری از محــرم فتحــی و شــرکاء (کالســه ‪ 184‬و ‪)97/185‬‬ ‫مترمربــع تحــت پــاک ‪ 325‬فرعــی از ‪ 44‬اصلــی بشــماره ســریال ‪ 029590‬واقــع در قریــه‬ ‫‪ 1497‬فرعــی از ‪ 58‬اصلــی بشــماره ســریال ‪ 369816‬واقــع در قریــه رینــه بخــش ‪ 7‬حــوزه‬ ‫پردمــه بخــش ‪ 5‬حــوزه ثبتــی شهرســتان الریجــان در دفتــر جلــد صفحــه ذیــل ثبــت‬ ‫ثبتــی شهرســتان الریجــان در دفتــر جلــد ‪ 22‬صفحــه ‪ 259‬ذیــل ثبــت ‪ 4568‬ثبــت گردیــده‬ ‫گردیــده و در اثــر جابجایــی مفقــود شــده را نمــوده اســت‪ .‬در اجــرای مــاده ‪ 120‬اصالحــی‬ ‫و در اثــر جابجایــی مفقــود شــده را نمــوده اســت‪ .‬در اجــرای مــاده ‪ 120‬اصالحــی ایین نامــه‬ ‫ایین نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی مدعــی انجــام‬ ‫قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی تــا چنانچــه اشــخاصی مدعــی انجــام معاملــه یــا‬ ‫معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــند ظــرف ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار‬ ‫وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــند ظــرف ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار اگهــی اعتــراض‬ ‫اگهــی اعتــراض خــود را همــراه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه اداره ثبــت محــل‬ ‫خــود را همــراه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه بــه اداره ثبــت محــل ارایــه و رســید‬ ‫م الــف ‪19901500‬‬ ‫محمدرضــا شــکور‪ ،‬رییــس اداره ثبــت و اســناد امــاک‬ ‫الریجــان‬ ‫دریافــت نماینــد‪ .‬چنانچــه پــس از اتمــام مــدت مقــرر اعتــراض ارایــه نگــردد و یــا درصــورت‬ ‫اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارایــه نشــود ایــن اداره مطابــق مقــررات‬ ‫اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/03/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/03/13 :‬‬ ‫م الــف ‪19901501‬‬ ‫محمدرضــا شــکور‪ ،‬رییــس اداره ثبــت و اســناد امــاک‬ ‫الریجــان‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر اراء صــادره هیئــت اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبتــی ملــک بــم تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان ذیــل واقــع‬ ‫در شهرســتان بــم بخش هــای ‪ 29‬لغایــت ‪ 33‬کرمــان محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بمنظــور اطــاع عمــوم مراجعیــن در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود و درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫امالک تقاضاشده واقع در شهر بم بخش ‪ 29‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 129‬فرعــی از ‪ 834‬اصلــی علیرضــا کــدوری کــد ملــی ‪ 3100139909‬فرزنــد موســی ششــدانگ یکبــاب مغــازه تجــاری مســکونی بمســاحت ‪ 40/87‬مترمربــع واقــع در خیابــان پاســداران شــهر بــم از مالکیــت اصغــر‬ ‫جعفر ی ‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 130‬فرعــی از ‪ 834‬اصلــی علیرضــا کــدوری کــد ملــی ‪ 3100139909‬فرزنــد موســی ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــا کاربــری تجــاری مســکونی بمســاحت ‪ 39/95‬مترمربــع واقع در شــهر بــم خیابــان پاســداران از مالکیت‬ ‫جعفری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1234‬اصلــی ســیدعباس ســجادی تهرانی کــد ملــی ‪ 3110640120‬فرزنــد سیدهاشــم ‪12‬ســهم از ‪480‬ســهم ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 450‬مترمربــع واقــع در خیابــان شــهیدصدوقی شــهر بــم از مالکیــت‬ ‫مریــم اســتقامت و ارزو روح االمینــی‪.‬‬ ‫پالک ‪ 2‬فرعی از ‪ 2105‬اصلی نصرت عبدالهی فر کد ملی ‪ 3110932946‬فرزند اکبر ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ 133‬مترمربع واقع در خیابان شهیدبهشتی شهر بم از مالکیت مهدی و ربابه ایران پور‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 840‬فرعــی از ‪ 2356‬اصلــی احمــد دهقانی پشـت رودی کــد ملــی ‪ 3111192334‬فرزنــد علــی ششــدانگ کارگاه مصالــح ســاختمانی بــا کاربــری اداری بمســاحت ‪ 248‬مترمربــع واقــع در بلــوار کارگر شــهر بــم از مالکیت‬ ‫حســین روشنی‪.‬‬ ‫پالک ‪ 856‬فرعی از ‪ 2356‬اصلی معصومه طاهرابادی کد ملی ‪ 3209622825‬فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ 252‬مترمربع واقع در خیابان زینبیه شهر بم از مالکیت محمود کامیابی مقدم‪.‬‬ ‫پالک ‪ 109‬فرعی از ‪ 4898‬اصلی منصور رمضانزاده ریگانی کد ملی ‪ 605973966‬فرزند محمد ششدانگ یکباب مغازه بمساحت ‪ 14/40‬مترمربع واقع در بلوار شهیدصدوقی از مالکیت غالمحسین عبداهلل زاده‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 5‬فرعــی از ‪ 2882‬اصلــی حمیدرضــا مســاحی کــد ملــی ‪ 311098255‬فرزنــد محمدعلــی ششــدانگ قســمتی از ســاختمان جهــت ادغــام در پــاک مجــاور ‪ 4‬فرعــی از ‪ 2884‬بمســاحت ‪ 224‬مترمربــع واقــع در خیابــان‬ ‫کمربنــدی طالقانــی کوچــه شــهیدطیفوری از مالکیــت ورثــه یوســف ســجادی بمی‪.‬‬ ‫امالک تقاضاشده واقع در شهر بم بخش ‪ 30‬کرمان‬ ‫پالک ‪ 63‬فرعی از ‪ 646‬اصلی حسن دهقانی پشت رودی کد ملی ‪ 310367793‬فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب مغازه بمساحت ‪ 49/97‬مترمربع واقع در اسفیکان شهر بم از مالکیت مژگان السادات جالل الدینی‪.‬‬ ‫پالک ‪ 64‬فرعی از ‪ 646‬اصلی حسن دهقانی پشت رودی کد ملی ‪ 310367793‬فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب مغازه بمساحت ‪ 49/25‬مترمربع واقع در اسفیکان شهر بم از مالکیت مژگان السادات جالل الدینی‪.‬‬ ‫پالک ‪ 65‬فرعی از ‪ 646‬اصلی حسن دهقانی پشت رودی کد ملی ‪ 310367793‬فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب مغازه بمساحت ‪ 41/6‬مترمربع واقع در اسفیکان شهر بم از مالکیت مژگان السادات جالل الدینی‪.‬‬ ‫پالک ‪ 66‬فرعی از ‪ 646‬اصلی حسن دهقانی پشت رودی کد ملی ‪ 310367793‬فرزند ابراهیم ششدانگ یکباب مغازه بمساحت ‪ 37/39‬مترمربع واقع در اسفیکان شهر بم از مالکیت مژگان السادات جالل الدینی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 67‬فرعــی از ‪ 646‬اصلــی حســن دهقانی پش ـت رودی کــد ملــی ‪ 310367793‬فرزنــد ابراهیــم ششــدانگ یکبــاب خانــه و بــاغ بمســاحت ‪ 1342‬مترمربــع واقــع در اســفیکان شــهر بــم از مالکیــت مژگان الســادات‬ ‫جالل الدینــی‪.‬‬ ‫امالک تقاضاشده واقع در شهر بم بروات بخش ‪ 31‬کرمان‬ ‫پالک ‪ 3‬فرعی از ‪ 4167‬اصلی سلمی عظیمی کد ملی ‪ 31115998713‬فرزند مظفر ششدانگ یک قطعه باغ بمساحت ‪ 33252‬مترمربع واقع در بروات بم اکبراباد از مالکیت علی اکبر عظیمی‪.‬‬ ‫امالک تقاضاشده واقع در بخش ‪ 32‬کرمان‬ ‫پالک ‪ 5‬فرعی از ‪ 724‬اصلی سجاد کارگر کد ملی ‪ 3209544018‬فرزند عبدالرضا ششدانگ مرغداری بمساحت ‪ 9700‬مترمربع واقع در نرماشیر حسین اباد درختی از مالکیت رضا خنشان‪.‬‬ ‫پالک ‪ 15‬فرعی از ‪ 2151‬اصلی مهدی صابری نارتیچی کد ملی ‪ 3111562093‬فرزند یوسف ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ 161‬مترمربع واقع در نرماشیر اسداباد هشت رود از مالکیت قدمعلی برهانی‪.‬‬ ‫پالک ‪ 2‬فرعی از ‪ 2850‬اصلی محمد دهقان کروکی کد ملی ‪ 3111221032‬فرزند عزیزاهلل ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ 1510‬مترمربع واقع در نرماشیر رودابغربی سروند از مالکیت عزیزاهلل دهقان‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 18‬فرعــی از ‪ 3927‬اصلــی محمدرضــا حســین زاده ضیاءابادی کــد ملــی ‪ 3100221966‬فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و بــاغ بمســاحت ‪ 8131‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر ســیف اباد از مالکیــت محمدحســین‬ ‫پورضیاء ابــادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 19‬فرعــی از ‪ 3927‬اصلــی امیرحمــزه حســین زاده ضیاءابادی کــد ملــی ‪ 33100122135‬فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و بــاغ بمســاحت ‪ 4425‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر ســیف اباد از مالکیــت محمدحســین‬ ‫پورضیاءابادی‪.‬‬ ‫امالک تقاضاشده واقع در بخش ‪ 33‬کرمان‬ ‫پالک ‪ 34‬فرعی از ‪ 893‬اصلی حسن رنجبر کد ملی ‪ 3110138530‬فرزند محمد ششدانگ یکباب خانه بمساحت ‪ 357‬مترمربع واقع در بم دهبکری سر میدان از مالکیت جعفر افشاری پور‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99/3/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99/3/13 :‬‬ ‫محمد امیری خواه‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم‬ ‫قریه ایده لو پالک ‪ 52‬اصلی‬ ‫‪ -18‬اقــای رضــا ارشــدی ایده لو بــه شناســنامه شــماره ‪ 457‬کــد ملــی ‪ 0049210351‬صــادره ســراب فرزنــد شــعبان نســبت بــه ششــدانگ یــک واحــد پــرورش ماهــی ســردابی از محــدوده پــاک ‪ 52‬اصلــی قریــه ایدلــو حومــه ثبتــی ســراب بخــش ‪49‬‬ ‫تبریــز بــه مســاحت پانصــد و پنجــاه مترمربــع‪ .‬خریــداری از مرادعلــی عباســی (کالســه ‪)98/218‬‬ ‫قریه اسبفروشان پالک ‪ 101‬اصلی‬ ‫‪ -19‬موقوفــه خــاور خانــم صادقــی بــه شناســه ملــی ‪ 14008504376‬بــه تولیــت اقــای مهــرداد صادقــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 43‬صــادره ســراب فرزنــد حیــدر نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی پــاک ‪ 909‬فرعــی از ‪ 101‬اصلــی واقــع‬ ‫در اسبفروشــان حومــه ثبتــی ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت دوازده هــزار و چهارصــد و هفتــاد و نــه متــر و شــصت و هشــت ســانتیمترمربع‪( .‬کالســه ‪)95/295‬‬ ‫ن صادقــی بــه شناســه ملــی ‪ 14008402948‬بــه تولیــت اقــای مهــرداد صادقــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 43‬صــادره ســراب فرزنــد حیــدر نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی پــاک ‪ 1083‬فرعــی از ‪ 101‬اصلــی‬ ‫‪ -20‬موقوفــه اســماعیل خــا ‬ ‫واقــع در اسبفروشــان حومــه ثبتــی ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت شــش هــزار و ســیصد و چهــل و یــک متــر و هفتــاد ســانتیمترمربع (کالســه ‪)95/296‬‬ ‫قریه گیلک اباد پالک ‪ 129‬اصلی‬ ‫‪ -21‬اقــای حســین قهرمانی کلک ابــادی بــه کــد ملــی ‪ 1640072586‬صــادره ســراب فرزنــد هدایــت نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه مســکونی از محــدوده پــاک ثبتــی ‪ 129‬اصلــی قریــه گیلک ابــاد حومــه ثبتــی ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه‬ ‫مســاحت ســیصد و ســی و دو متــر و هفتــاد و دو ســانتیمترمربع‪ .‬خریــداری از هدایــت قهرمانــی (کالســه ‪)94/306‬‬ ‫‪ -22‬اقــای جمــال ترویری کلک ابــاد بــه شناســنامه شــماره ‪ 12‬صــادره ســراب فرزنــد علــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه و مغــازه از محــدوده پــاک ثبتــی ‪ 129‬اصلــی قریــه گیلک ابــاد حومــه ثبتــی ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز‪ .‬بــه مســاحت ســیصد‬ ‫و نــود و هشــت متــر و هفتــاد ســانتیمترمربع‪ .‬خریــداری از وراث علــی ترویــری (کالســه ‪)91/365‬‬ ‫قریه بافتان پالک ‪ 132‬اصلی‬ ‫‪ -23‬اقــای رحیــم اکبــری بــه شناســنامه شــماره ‪ 54‬صــادره ســراب فرزنــد پروانه علــی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی از محــدوده پــاک ثبتــی ‪ 132‬اصلــی قریــه بافتــان حومــه ثبتــی ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت بیســت و‬ ‫نــه هــزار و هفتصــد و پنجــاه و ســه مترمربــع‪ .‬خریــداری از علــی اکبــری (کالســه ‪)97/74‬‬ ‫شربیان پالک ‪ 161‬اصلی‬ ‫‪ -24‬اقــای حمیــد پیرنهاددوزدوزانــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 19‬صــادره ســراب فرزنــد حســینعلی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی از محــدوده پــاک ‪ 161‬اصلــی شــربیان حومــه ثبتــی ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت چهــل و‬ ‫شــش هــزار مترمربــع‪ .‬خریــداری از حســینعلی پیرنهــاد (کالســه‪)98/100‬‬ ‫قریه بهرمان پالک ‪ 169‬اصلی‬ ‫‪ -25‬اقــای ناصــر نیک نــام بــه شناســنامه شــماره ‪ 6‬صــادره ســراب فرزنــد عبدالــه نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی از محــدوده پــاک ‪ 169‬اصلــی قریــه بهرمــان حومــه ثبتــی ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت دوهــزار و هشــتصد‬ ‫و نــود و شــش متــر و نــود ســانتیمترمربع‪ .‬خریــداری از عبدالــه نیک نــام (کالســه ‪)98/266‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/03/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/03/13 :‬‬ ‫عظیمی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سراب‬ ‫دهیاری و شورای اسالمی اسالم اباد نظامی‬ ‫ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪239.52‬‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بمســاحت ‪ 376‬مترمربــع تحــت پــاک‬ ‫مقــررات اقــدام بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه نــام مالــک خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫قریه اغمیون پالک ‪ 27‬اصلی‬ ‫‪ -16‬اقــای احمــد عبدل شــعار بــه شناســنامه شــماره ‪ 17‬صــادره ســراب فرزنــد محمــد نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی از محــدوده پــاک ثبتــی ‪ 1467‬فرعــی از ‪ 27‬اصلــی واقــع در قریــه اغمیــون حومــه ثبتــی ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز‬ ‫بــه مســاحت چهــار هــزار و یکصــد و هیجــده متــر و پنجــاه و چهــار ســانتیمترمربع‪ .‬خریــداری از بایــرام نــوری (کالســه ‪)98/46‬‬ ‫‪ -17‬اقــای ایــرج ذوقــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 162‬صــادره فرزنــد رشــید نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی پــاک ‪ 1435‬فرعــی از ‪ 27‬اصلــی واقــع در قریــه اغمیــون حومــه ثبتــی ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت هشــت هــزار و‬ ‫نهصــد مترمربــع‪ .‬خریــداری از مهــدی یعقوبــی (کالســه ‪)98/217‬‬ ‫عروج ملکوتی امام خمینی(ره) و قیام خونین‬ ‫‪ 15‬خرداد بر عموم مسلمین تسلیت باد‪.‬‬ ‫شــماره ‪ 3470946-568‬مــورخ ‪ 1399/02/29‬تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی‬ ‫شــماره ‪ 3470946-568‬مــورخ ‪ 1399/03/10‬تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی‬ ‫یــا درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارایــه نشــود ایــن اداره مطابــق‬ ‫قریه فرکوش پالک ‪ 21‬اصلی‬ ‫‪ -15‬اقایــان حســن و عیســی ســاعدی فرکوش بــه شناســنامه شــماره ‪ 1659‬و ‪ 1973‬صــادره ســراب فرزنــدان رجــب هــر کــدام بــه ترتیــب نســبت بــه مقــدار هفــت هــزار و یکصــد و نــود و یــک ســهم و یــک هــزار و پانصــد ســهم از هشــت هــزار و ششــصد‬ ‫و نــود و یــک ســهم ششــدانگ یــک واحــد کارگاه گونی بافــی و زمیــن مزروعــی (کارگاه گونی بافــی هــزار مترمربــع و مقــدار هفــت هــزار و ششــصد و نــود و یــک مترمربــع بــه عنــوان زمیــن مزروعــی) مجموعـاً بــه مســاحت هشــت هــزار و ششــصد و نــود‬ ‫و یــک مترمربــع از محــدوده پــاک ثبتــی ‪ 21‬اصلــی قریــه فرکــوش حومــه ثبتــی ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز‪ .‬مالکیــن مشــاعی رســمی (کالسـه های ‪ 97/325‬و ‪)98/278‬‬ ‫دهیاری و شورای اسالمی‬ ‫اسالم اباد سیمان تهران‬ ‫خانــم فریــده پرنیــان فرزنــد رمضــان بــا ارایــه استشــهاد محلــی مصــدق‪ ،‬طــی درخواســت‬ ‫اقــای حســن نوربخــش فرزنــد اســداله بــا ارایــه استشــهاد محلــی مصــدق‪ ،‬طــی درخواســت‬ ‫ارایــه و رســید دریافــت نماینــد‪ .‬چنانچــه پــس از اتمــام مــدت مقــرر اعتــراض ارایــه نگــردد و‬ ‫قریه سندان پالک ‪ 12‬اصلی‬ ‫‪ -14‬خانــم معصومــه ناجی اسفســتاتی بــه شناســنامه شــماره ‪ 14‬صــادره فرزنــد محــرم نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی از محــدوده پــاک ‪ 12‬اصلــی قریــه ســندان حومــه ثبتــی ســراب بخــش ‪ 49‬تبریــز بــه مســاحت دوهــزار و هشــتاد‬ ‫و شــش متــر و چهــل و هفــت ســانتیمترمربع‪ .‬خریــداری از صاحبعلــی رمضانــی (کالســه ‪)98/191‬‬ ‫یو دومین سالگرد ارتحال حضرت‬ ‫س ‬ ‫امام خمینی(ره) و قیام خونین ‪ 15‬خرداد‬ ‫بر هم وطنان عزیز تسلیت باد‪.‬‬ ‫تقاضای صدور سند مالکیت‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫مناقصه عمومی دو مرحله ای‬ ‫نوب‬ ‫ت اول‬ ‫موضوع‪ :‬خرید ‪ 1000‬دستگاه چراغ ‪ LED‬خیابانی ‪ 120‬وات (از نوع ‪ )SMD‬با تلرانس توان ‪ 10‬درصد‬ ‫مدت تحویل اقالم موضوع مناقصه‪ :‬پنج ماه از تاریخ ابالغ قرارداد‬ ‫دستگاه مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق تبریز‬ ‫مهلت فروش اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 99/03/17‬لغایت ‪99/03/27‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت برای کل موضوع مناقصه‪ 823.000.000 :‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫محــل فــروش اســناد‪ :‬تهــران‪ :‬میــدان ونــک‪ ،‬خیابــان برزیــل‪ ،‬ســاختمان شهیدعباســپور‪ ،‬بلــوک ‪ ،2‬نیم طبقــه دوم‪ ،‬واحــد ‪ 207‬اقــای عباســی‬ ‫(‪)021-88887086‬‬ ‫تبریز‪ :‬کوی ولیعصر‪ ،‬خیابان نظامی‪ ،‬اول قطران‪ ،‬ساختمان ستادی‪ ،‬شرکت توزیع نیروی برق تبریز‪ ،‬طبقه چهارم‪ ،‬اداره مناقصات و قراردادها‬ ‫مبلــغ فــروش اســناد‪ :‬مبلــغ فــروش اســناد ســیصدهزار ریــال قابــل واریــز بــه شــماره حســاب ‪ 120281020211‬بنــام شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫تبریــز نــزد بانــک ســرمایه شــعبه تبریــز واقــع در کــوی ولیعصــر‪ ،‬فلکــه بارنــج و تحویــل اســناد بــا ارائــه مســتندات واریــز وجــه و بــا ارائــه معرفینامــه کتبــی‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مهلــت و محــل تحویــل پیشــنهادات‪ :‬اخریــن مهلــت تحویــل پیشــنهادات تــا ســاعت ‪ 10‬روز چهارشــنبه مــورخ ‪ 99/04/11‬و محــل تحویــل پیشــنهادات‬ ‫بــه دبیرخانــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز بــه ادرس تبریــز‪ ،‬کــوی ولیعصــر‪ ،‬خیابــان نظامــی‪ ،‬اول خیابــان قطــران‪ ،‬تلفــن‪33328946 -49 :‬‬ ‫دورنگار‪33328950 :‬‬ ‫ســاعت‪ ،‬روز و محــل قرائــت پیشــنهادات‪ :‬ســاعت ‪ 13‬روز چهارشــنبه مورخــه ‪ 99/04/11‬واقــع در تبریــز‪ ،‬کــوی ولیعصــر‪ ،‬خیابــان نظامــی‪ ،‬اول قطــران‪،‬‬ ‫ســاختمان مرکــزی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق تبریــز‪ ،‬طبقــه پنجــم‪ ،‬دفتــر معاونــت مالــی و پشــتیبانی‬ ‫شرایط خاص‪ :‬درصورت وجود گواهی تاییدیه صالحت از توانیر‪ ،‬ارائه ان الزامی است‪.‬‬ ‫ادرس های اینترنتی شرکت بدین شرح می باشد‪:‬‬ ‫پایگاه اطالع رسانی مناقصه ‪http://lets.mporg.ir‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق تبریز ‪http://www.toztab.ir‬‬ ‫سایت توانیر ‪http://www.tavanir.org.ir‬‬ ‫درج اگهــی در ســایت فقــط بــرای اطالع رســانی بــوده و مناقصه گــران جهــت دریافــت اســناد می بایســتی بــه ادرس هــای ذکــر شــده در اگهــی روزنامــه‬ ‫مراجعــه فرماینــد و دریافــت اســناد از طریــق اینترنــت یــا هــر طریــق دیگــر غیــر از خریــد اســناد قابــل قبــول نمی باشــد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪864382 :‬‬ ‫عادل کاظمی‪ ،‬رئیس هئیت مدیره و مدیرعامل‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫پروژه های شهرداری باقرشهر‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫اداره کل راه و شهرساــزی استــان کردستــان درنظـ�ر دارد مناقصـ�ه عمومـ�ی پ�رـوژه زیـ�ر را از طریـ�ق س��امانه ت��دارکات الکترونیکـ�ی‬ ‫دولـ�ت برگزــار نمایـ�د‪:‬‬ ‫‪ -1‬پ�رـوژه اس�فـالت راه اصلـ�ی بانـ�ه‪ -‬سوــته (حدفاصـ�ل سـ�ه راهی دواوو لغایـ�ت روستــای بیاندــره از توابـ�ع‬ ‫شهرســتان سـ�قز ب��ه طـ�ول ‪ 16.9‬کیلومتــر بـ�ا مبل��غ بـ�راورد ‪ 159.200.000.000‬ریــال ب��ا فهرس��ت به��ای تجمیع��ی راه و‬ ‫بان��د و ف��رودگاه سـ�ال ‪99‬‬ ‫‪ -2‬پ�رـوژه اس�فـالت راه اصلـ�ی بانـ�ه‪ -‬سوــته (حدفاصـ�ل سـ�ه راهی دواوو لغایـ�ت روستــای بیاندــره از توابـ�ع‬ ‫شهرســتان سـ�قز ب��ه طـ�ول ‪ 8.41‬کیلومتــر بـ�ا مبل��غ بـ�راورد ‪ 43.100.000.000‬ریــال بـ�ا فهرسـ�ت بهــای تجمیعـ�ی راه و بانـ�د‬ ‫و ف��رودگاه سـ�ال ‪99‬‬ ‫‪ -3‬پ�رـوژه عملیــات باقیمانــده تکمیـ�ل تقاطـ�ع غیرهمســطح چنگیزقلعـ�ه در شهرستــان بیجــار ب��ا مبل��غ بــراورد‬ ‫‪ 48.826.361.610‬ریــال ب��ا فهرس��ت به��ا تجمی��ع شـ�ده راه و بان��د ف��رودگاه و راهدــاری سـ�ال ‪99‬‬ ‫کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مناقص��ه از دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه ت��ا ارائ��ه پیش��نهاد مناقصه گ��ران و بازگش��ایی پاکت ه��ا از طری��ق درگاه‬ ‫س��امانه تـ�دارکات الکترونیک��ی دول��ت (س��تاد) ب��ه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انج��ام خواه��د ش��د و الزم اس��ت مناقصه گـ�ران‬ ‫درص��ورت ع��دم عضوی��ت قبل��ی‪ ،‬مراح��ل ثبت ن��ام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواه��ی امض��ای الکترونیک��ی را جه��ت ش��رکت در‬ ‫مناقصـ�ه محقـ�ق س�اـزند‪ .‬ارایـ�ه فایـ�ل م�دـارک و اسنــاد ارزیابـ�ی پیمانکــار در قالـ�ب ‪ cd‬قابل قبـ�ول اس��ت‪.‬‬ ‫اطالعــات تمــاس دس�تـگاه مناقصه گزــار جهـ�ت دریافـ�ت اطالعــات بیشــتر درخصــوص اسنــاد مناقصـ�ه و ارائـ�ه‬ ‫پاکت هـ�ا‪ :‬ادرس‪ :‬کردسـ�تان‪ -‬ســنندج‪ -‬بلـ�وار ازادگان‪ -‬اداره کل راه و شهرسـ�ازی اسـ�تان کردسـ�تان‬ ‫هزینه چاپ کلیه اگهی ها بعهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪862751 :‬‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان‬ ‫نوبت‬ ‫دوم‬ ‫شــهرداری باقرشــهر بــه اســتناد مجــوز شــماره ‪ 5/3/633‬مورخــه ‪ 1399/03/03‬شــورای محتــرم اســامی باقرشــهر درنظــر دارد عملیــات پــروژه‬ ‫ذیــل را بــه پیمانــکاران واجــد شــرایط واگــذار نمایــد‪ .‬لــذا از اشــخاص حقوقــی دعــوت می شــود جهــت دریافــت اســناد بــه ســامانه ســتاد ایــران‬ ‫بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 8‬روز سه شنبه ‪ 99/03/13‬لغایت ساعت ‪ 19‬روز سه شنبه ‪99/03/20‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬از ساعت ‪ 8‬روز سه شنبه ‪ 99/03/20‬لغایت ساعت ‪ 9‬روز شنبه ‪99/03/31‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 11‬روز شنبه ‪99/03/31‬‬ ‫ارائــه پاکــت الــف‪ :‬اصــل ضمانتنامــه یــا فیــش واریــزی (‪ %5‬ســپرده شــرکت در مناقصــه) قبــل از زمــان بازگشــایی الزامــی‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصه گــزار جهــت اطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکت هــای الــف‪ :‬جــاده‬ ‫قدیــم تهــران قــم‪ ،‬روبــروی شــهر ســنگ‪ ،‬شــهرداری باقرشــهر‪ ،‬امــور مالــی‪ ،‬واحــد امــور قراردادهــا شــماره تمــاس ‪ 55203710‬داخلــی ‪324‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪88969737 -85193768 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫براورد ریالی‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در‬ ‫مناقصه‬ ‫رتبه‬ ‫شماره مناقصه در‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫‪1‬‬ ‫حفظ و نگهداری فضای‬ ‫سبز باقرشهر‬ ‫‪60/000/000/000‬‬ ‫ریال‬ ‫‪ 3/000/000/000‬ریال‬ ‫کشاورزی ‪ 1‬یا ‪ 2‬یا ‪3‬‬ ‫صالحیت اداره کار و‬ ‫رفاه اجتماعی‬ ‫‪2099090592000002‬‬ ‫سعید استادفرج‪ ،‬شهردار باقرشهر‬ ‫خبر‬ ‫سه شنبه ‪ 13‬خرداد ‪ - 1399‬شماره ‪1992‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان مازندران خبر داد؛‬ ‫ضرورت همکاری بانک ها و دستگاهای ذی ربط‬ ‫در طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫باحضور استاندار لرستان صورت گرفت؛‬ ‫بهره برداری از نیروگاه برق گازی‬ ‫«الماس نیرو» بروجرد‬ ‫عباســعلی کوشــکی‪ /‬مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان مازنــدران از ضــرورت همــکاری‬ ‫بانک هــا بــا دســتگاه های مرتبــط در طــرح اقــدام ملــی مســکن خبــر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫اداره ارتباطــات و اطالع رســانی؛ مهنــدس ســید محمــد نظــری ضمــن اعــام ایــن خبــر‬ ‫افــزود‪« :‬جلســه ویدئو کنفرانــس به منظــور هماهنگــی و پیگیــری موضوعــات طــرح اقــدام‬ ‫ملــی مســکن اســتان با حضــور دکتــر محمــودزاده (معــاون مســکن و ســاختمان وزیــر راه‬ ‫و شهرســازی) برگــزار شــد»‪ .‬مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان افــزود‪« :‬در ایــن نشســت‬ ‫بــر ضــرورت و الــزام اغاز بـه کار همــه پروژه هــای طــرح اقــدام ملــی مســکن در کشــور تــا‬ ‫پایــان خردادمــاه تاکیــد شــد‪ .‬همچنیــن مقــرر شــد زمین هــای واگذارشــده طــرح اقــدام‬ ‫ملــی مســکن کــه شــروع به کار نکرده انــد بازگردانــده شــوند‪ .‬مهنــدس نظــری خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬در ایــن طــرح بانک هــا‪ ،‬بنیــاد مســکن‪ ،‬شــهرداری ها‪ ،‬نظــام مهندســی و ســایر‬ ‫دســتگاه های ذی ربــط متعهــد بــه همــکاری الزم در تحقــق هر چه ســریع تر ایــن طــرح‬ ‫شــدند»‪ .‬گفتنی ســت؛ در فــاز اول طــرح اقــدام ملــی مســکن ســاخت ‪ 2309‬واحــد‬ ‫مســکونی در ‪ 23‬شــهر اســتان مازنــدران در اراضــی دولتــی شــروع شــده اســت‪.‬‬ ‫شرکت فوالد خوزستان‬ ‫کنار مردم غیزانیه ایستاده است‬ ‫ســید علــی موسوی نســب‪ /‬وقتــی‬ ‫کام اهالــی غیزانیــه از بی ابــی خشــک‬ ‫اســت‪ ،‬وقتــی به دســت اوردن چنــد‬ ‫جرعــه اب ارزوی مردمــان نجیــب شــود‪،‬‬ ‫نظاره گــر بــودن جایــز نیســت و بایــد‬ ‫پــای بــه میــدان گذاشــت و ســعی در حل‬ ‫مشــکالت کســانی بکنیــم کــه به خاطــر‬ ‫نجابــت و غیرتشــان‪ ،‬سال هاســت بــا‬ ‫لبــان خشــکیده ســکوت کردنــد و در‬ ‫انتظــار ابــادی منطقــه چشــم به راه‬ ‫هســتند‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــرکت فــوالد خوزســتان؛ علــی محمــدی‬ ‫(مدیرعامــل فــوالد خوزســتان) اظهــار داشــت‪« :‬قــرارگاه محرومیت زدایــی شــهدای فوالد‬ ‫خوزســتان درراســتای کمــک بــه رفــع مشــکل اب شــرب بخــش غیزانیــه‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫ارســال ‪400‬هزارلیتــر اب به صــورت روزانــه بــه ایــن منطقــه کــرد و ایــن شــرکت در‬ ‫کنــار مــردم ایــن بخــش محــروم ایســتاده اســت»‪ .‬محمــدی افــزود‪« :‬بخــش غیزانیــه بــا‬ ‫دارابــودن بیــش از ‪ ۹۰‬روســتا بزرگ تریــن بخــش روســتایی کشــور به شــمار می ایــد و‬ ‫پیش ازایــن شــرکت فــوالد خوزســتان بــرای دانش امــوزان روســتای ســوادن از توابــع‬ ‫غیزانیــه‪ ،‬اقــدام بــه تهیــه ســرویس مــدارس کــرد»‪.‬‬ ‫دریافت تسهیالت مالی‬ ‫برای تکمیل و بهره برداری تصفیه خانه اب شرب خلخال‬ ‫پروین حســینی‪ /‬مدیرعامل شــرکت اب‬ ‫منطقـه ای اردبیــل از تخصیــص و دریافــت‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیارد ریــال از تســهیالت اخذ شــده‬ ‫در پنج مــاه اخیــر‪ ،‬بــرای تکمیــل و بهــره‬ ‫بــرداری از پــروژه تصفیــه خانــه اب شــرب‬ ‫شــهر خلخــال خبــر داد‪ .‬مهنــدس عبــاس‬ ‫جنگــی مرنــی؛ رئیــس هیئت مدیــره‬ ‫و مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای‬ ‫اردبیــل‪ ،‬افــزود‪« :‬به دنبــال پیگیری هــای‬ ‫انجام شــده‪ ،‬مبلــغ ‪ ۸۰‬میلیارد ریــال‬ ‫به عنــوان قســط دوم تســهیالت مالــی در روزهــای اخیــر دریافت شــد و بــا ‪ ۶۰‬میلیارد ریال‬ ‫تســهیالت مالــی کــه در ماه هــای گذشــته بدین منظــور بــرای تکمیــل تصفیه خانــه اب‬ ‫شــرب خلخــال دریافــت شــده بــود‪ ،‬مجموع ـاً در پنج ماه اخیــر مبلــغ ‪ ۱۴۰‬میلیارد ریــال‬ ‫اعتبــار از صنــدوق ملــی توســعه بــا عاملیــت بانــک ســینا بــرای تکمیــل تصفیه خانــه اب‬ ‫شــرب شــهر خلخــال دریافــت شــده اســت و احــداث ایــن تصفیــه خانه بــا جدیت تمــام و‬ ‫کار جهادگونــه‪ ،‬مراحــل پایانــی خــود را ســپری می کنــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬در راســتای تحقــق‬ ‫برنامه ریــزی انجــام شــده توســط شــرکت اب منطقـه ای اردبیــل جهــت اتمــام پــروژه و‬ ‫افتتــاح تصفیه خانــه اب شــرب شــهر خلخــال پیگیــری مدیریتــی و اقــدام فنــی و اجرایی‬ ‫خوبــی در هفت مــاه اخیــر شــده اســت و مصمــم هســتیم در نیمــه دوم ســال جــاری‪،‬‬ ‫احــداث تصفیه خانــه اب شــرب خلخــال را بــه اتمــام برســانیم»‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫عفت فالح‬ ‫بهسازی و زیباسازی میدان رسالت‬ ‫شــهردار منطقــه ســه شــهر کرمان از بهســازی و زیباســازی میدان رســالت خبــر داد‪ .‬رامین‬ ‫امیرمــداح بابیان اینکــه میــدان رســالت‪ ،‬بزرگ تریــن میــدان در منطقــه ســه شهری ســت‪،‬‬ ‫مســاحت ایــن میــدان را ‪ 6360‬مترمربــع اعــام کــرد و گفــت‪« :‬میــدان رســالت‪ ،‬یکــی از‬ ‫مســیرهای پُرتــردد منطقــه ســه محســوب می شــود کــه بهســازی و زیباســازی ان ضرورت‬ ‫داشــت»‪ .‬وی از جدول گــذاری ســنگی بــا نصــب درپــوش ســنگی دور میــدان بــه طــول‬ ‫‪390‬مترمربــع خبــر داد و گفــت‪« :‬خاک ریــزی و تســطیح میــدان‪ ،‬نورپــردازی‪ ،‬احیــای‬ ‫اب نماهــا و رنگ امیــزی و نورپــردازی المــان میــدان رســالت بــه پایــان رســیده اســت»‪.‬‬ ‫شــهردار منطقــه ســه افــزود‪« :‬اجــرای فضــای ســبز‪ ،‬نصــب بــرج نــور‪ ،‬اب بنــدی اب نماها و‬ ‫نصــب جداکننده هــا؛ از دیگــر اقدامــات دردســت اجــرا در ایــن میــدان اســت»‪.‬‬ ‫سید احمد موسوی‬ ‫نیــروگاه بــرق گازی المــاس نیــرو با حضــور اســتاندار لرســتان‪،‬‬ ‫فرمانــدار بروجــرد‪ ،‬نماینــدگان مــردم بروجــرد در مجلــس و جمعــی‬ ‫از مســئوالن اســتانی و شهرســتانی بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬فریــدون‬ ‫خودنیــا (مدیر عامــل شــرکت بــرق اســتان لرســتان) در ایــن مراســم‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬نیــروگاه بــرق گازی المــاس نیــرو یکــی از پروژه هــای‬ ‫مهمی ســت کــه بعــد از سه ســال بــا مشــارکت و همــکاری وزارت‬ ‫بازرگانــی‪ ،‬صنعــت و معــدن و سیســتم بانکــی بــه ثمــر رســید»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬تهیــه و ســاخت ایــن پــروژه بــا توجــه بــه تحریم ها کار بســیار‬ ‫ســختی بــود؛ ولــی مــا توانســتیم ایــن پــروژه را بــه ســرانجام رســانده‬ ‫و ایجــاد تولیــد و اشــتغال کنیــم»‪ .‬مدیر عامــل شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫اســتان عنــوان کــرد‪« :‬کار ایــن نــوع نیروگاه هــا تولیــد بــرق به صــورت‬ ‫پراکنــده اســت کــه در شــبکه ها و نقــاط حســاس احــداث می شــود‪،‬‬ ‫ایــن نــوع نیروگاه هــا در مواقــع اضطــراری به صــورت جزیــره ای وارد‬ ‫عمــل شــده و بــرق را تامیــن می کننــد»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬ایــن‬ ‫نیروگاه هــا در مکان هایــی ماننــد شــهرک های صنعتــی احــداث‬ ‫رئیس سازمان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی شهرداری مطرح کرد؛‬ ‫حضور و فعالیت کافه ون ها؛ جاذبه گردشگری شهری ‬ ‫معــاون شــهردار و رئیــس ســازمان فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری کرمــان از‬ ‫برنامه ریــزی بــرای حضــور کافه ون هــا در نقــاط مختلــف شــهر کرمــان ازجملــه محــدوده‬ ‫یخــدان مویــدی خبــر داد‪ .‬محمــد جهانشــاهی در جلس ـه ای کــه باحضــور مدیرعامــل‬ ‫ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری شــهرداری‪ ،‬کارشناســان حــوزه ترافیــک و راهنمایی‬ ‫و رانندگــی و صاحبــان کافه ون هــا و دکه هــای ســیار غذاهــای خیابانــی برگــزار شــد‪،‬‬ ‫بااشــاره به ترکیــب فضــای گردشــگری و تاریخــی یخــدان مویــدی گفــت‪« :‬حضــور‬ ‫کافه ون هــا می توانــد ایــن محــل را بــه یکــی از مقاصــد گردشــگری درون شــهری بــرای‬ ‫مــردم کرمــان و گردشــگران تبدیــل کنــد»‪ .‬معــاون شــهردار و رئیــس ســازمان فرهنگــی‪،‬‬ ‫اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری اســتمرار حضــور مــردم بــرای فعالیــت کافه ون هــا را‬ ‫نیــز ضــروری دانســت‪ .‬جهانشــاهی باتاکیدبراینکــه رونــق گردشــگری‪ ،‬بخشــی از اهــداف‬ ‫حضــور کافه ون هــا و دکه هــای ســیار غذاهــای خیابانی ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬حضــور کافه ون هــا‬ ‫به دلیــل ایجــاد فضایــی بــرای تعامــات اجتماعــی‪ ،‬می توانــد پدیــده خالقانــه اجتماعــی و‬ ‫به نوعــی جاذبــه گردشــگری شــهری باشــد»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬صاحبــان غــذای خیابانی و‬ ‫کافه ون هــا تــا ‪ 20‬تیرمــاه فرصــت دارنــد پیشــنهادهای خــود را درخصوص مکان مناســب‬ ‫جهــت فعالیــت اعــام کننــد»‪.‬‬ ‫می شــوند کــه نیازهــای مصرفــی همــان منطقــه را برطــرف کننــد»‪.‬‬ ‫خودنیــا تصریــح کــرد‪« :‬بــا احــداث ایــن نیــروگاه هفت مگابایتــی برای‬ ‫‪ 15‬نفــر اشــتغال مســتقیم ایجــاد شــده اســت و تــاش می کنیــم که‬ ‫بــه زودی بقیــه پروژه هــا در شــهرک های صنعتــی کــه در دســت‬ ‫ســاختند‪ ،‬از قبیــل شــهرک صنعتی بلــور در دســتور کار قــرار گیرد»‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه در کشــور از ‪ 39‬شــرکت توزیع رتبــه ‪ 12‬را داریم و‬ ‫ایــن جایــگاه خوبی ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا ظرفیــت ایجاد شــده در اســتان‬ ‫توانســتیم رتبــه نخســت را در غــرب کشــور به دســت بیاوریــم‪ ،‬در‬ ‫ایــن پــروژه ‪ 48‬هــزار مگابایــت بــرق و انــرژی تولیــد می شــود کــه نوع‬ ‫ســوخت مصرفــی ان گازی ســت»‪ .‬مدیر عامــل شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫اســتان در رابطــه بــا تولیــد انــرژی خورشــیدی خانگــی خاطر نشــان‬ ‫کــرد‪« :‬فضایــی کــه بــرای انــرژی خورشــیدی در لرســتان وجــود دارد‬ ‫می توانــد ســبب تولیــد انبــوه بــرق شــود»‪ .‬وی اظهارداشــت‪« :‬بــا‬ ‫نصــب ایــن سیســتم روی پشــت بام هــای منــازل می توانیــم بــه‬ ‫تولیــد انبــوه و ارزان دســت پیــدا کنیــم و مــا ایــن بــرق تولیــد شــده‬ ‫را بــا قیمــت باالیــی خریــداری می کنیــم‪ ،‬البتــه بــرای ایــن منظــور‬ ‫متقاضیــان از تجهیــزات ایرانــی و خارجــی بــه دلخــواه می تواننــد‬ ‫اســتفاده کنند‪،‬هرچنــد مــا بــرق تولید شــده بــا تجهیــزات ایرانــی و‬ ‫داخلــی را بــا قیمــت باالتــری از عزیــزان خریــداری خواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫اســتاندار لرســتان در ایــن مراســم بــا اشــاره بــه اینکــه پروژه هــای‬ ‫متعــدد دیگــری در بروجــرد امــاده افتتــاح و کلنگ زنی ســت‪،‬‬ ‫در خصــوص تعییــن تکلیــف کارخانه ســامان کاشــی این شهرســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬در پروژه هایــی کــه ســرمایه گذار‪ ،‬بخــش خصوصی ســت‪،‬‬ ‫تنهــا می توانیــم نقــش حمایتــی و تســهیل گری داشــته باشــیم و‬ ‫تصمیم گیــری نمی کنیــم»‪ .‬وی در بخــش دیگــری از ســخنان‬ ‫خــود بــا تاکیــد بــر اینکــه لرســتان در وضعیــت هشــدار قــرار دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬شهرســتان های بروجــرد‪ ،‬دلفــان‪ ،‬درود و خرم ابــاد جــزو‬ ‫الوده تریــن شــهرهای اســتان از نظــر ابتــا بــه بیمــاری کرونــا‬ ‫هســتند»‪ .‬اســتاندار لرســتان تصریــح کــرد‪« :‬بــا توجــه بــه اینکــه‬ ‫بروجــرد در مقایســه بــا دیگــر شهرســتان های اســتان از نظــر میــزان‬ ‫ابتــا و خطــر انتقــال بیمــاری کرونــا در صــدر قــرار دارد‪ ،‬شــهروندان‬ ‫بروجــردی بایــد بــا رعایــت اصــول بهداشــتی‪ ،‬خــود مراقبتــی و فاصله‬ ‫اجتماعــی از افزایــش همه گیــری و امــار مبتالیان جلوگیــری کنند»‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ در مراســم افتتــاح نیــروگاه بروجــرد نماینــدگان مــردم‬ ‫در مجلــس شــورای اســامی ‪ ،‬مدیــران اســتانی و شهرســتانی توزیــع‬ ‫بــرق اســتان ‪ ،‬اســتاندار و معاونیــن وی ‪ ،‬مدیــران شــرکت نیروگاهــی‬ ‫ایــران و مدیــران شهرســتان بروجــرد حضــور داشــتند‪ .‬همچنیــن‬ ‫فاطمــه مقصــودی؛ نماینــده مــردم بروجــرد در ایــن اییــن بــا‬ ‫اشــاره بــه رونــد طوالنی شــدن برخــی از پروژه هــا‪ ،‬افــزود‪« :‬بایــد‬ ‫برنامه ریزی هــا به گون ـه ای باشــد کــه یــا پــروژه ای شــروع نشــود یــا‬ ‫اگــر اجــرا می شــود‪ ،‬بــا نظــارت اســتاندار و نماینــدگان باشــد تــا در‬ ‫فاصلــه زمانــی مشــخصی تکمیــل و بــه بهره بــرداری برســد»‪ .‬وی بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه همدلــی در مجلــس یازدهــم مــوج می زنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«جوانــان جهــادی در ایــن دوره مجلــس شــورای اســامی بــا کســب‬ ‫اکثریــت اراء راهــی مجلــس شــدند»‪ .‬مقصــودی بیــان کــرد‪« :‬کار‬ ‫نماینــدگان مجلــس‪ ،‬نظــارت بــر اجــرای قانــون اســت و مصوباتــی‬ ‫وجــود دارنــد کــه اجــرا نشــده اند؛ در حالی کــه بایــد مصوبــات بــه‬ ‫بهتریــن شــکل اجــرا شــوند»‪ .‬نماینــده مــردم بروجــرد در مجلــس‬ ‫شــورای اســامی گفــت‪« :‬بایــد شــاهد تحــول مکانیســم مدیریتــی‬ ‫در اســتان باشــیم و مدیــران مــا بایــد بــه مــردم پاســخگو باشــند»‪.‬‬ ‫وی بــا اشــاره بــه وضعیــت جــاده بروجــرد اشــترینان‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«جــاده بروجــرد اشــترینان فاقــد روشنایی ســت و مشــکالتی دارد که‬ ‫ورودی اســتان لرســتان از ســمت اشــترینان اســت و ســاماندهی در‬ ‫ایــن بخــش ضروری ســت»‪.‬‬ ‫استاندار مازندران تاکید کرد؛‬ ‫تبدیل مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری‪ ،‬به گفتمان مسلط اجتماعی‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫احمــد حســین زادگان (اســتاندار مازنــدران) در‬ ‫جلســه شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخدر‬ ‫مازنــدران باتاکیدبــر تبییــن خطــرات و مضــرات‬ ‫مــواد مخــدر گفــت‪« :‬مبــارزه بــا مــواد مخــدر و‬ ‫پیشــگیری بــه گفتمــان مســلط اجتماعــی تبدیل‬ ‫شــود»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی شــورای‬ ‫هماهنگــی مبارزه بــا مواد مخدر اســتان مازنــدران؛‬ ‫رئیــس شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫مازنــدران بــر ضــرورت هزینــه هدفمنــد اعتبــارات‬ ‫اجتماعــی بــرای کاهــش اســیب های اجتماعــی‬ ‫تاکیــد کــرد و گفــت‪« :‬اجــرای طــرح یاریگــران‬ ‫زندگــی بایــد بــا قــوت و کیفیــت بهتــر عملیاتــی‬ ‫شو پــرورش دراین زمینــه‬ ‫و اجــرا شــود و اموز ‬ ‫نقــش مهمــی دارد»‪ .‬اســتاندار مازنــدران بــر‬ ‫اجتماعی شــدن مبــارزه بــا مــواد مخــدر تاکیــد‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬در حــوزه کاهــش اســیب و‬ ‫ســاماندهی مناطــق الــوده و اســیب زا اقدامــات‬ ‫بســیارخوبی صــورت گرفتــه و دراین راســتا‬ ‫دســتگاه های اجرایــی بــه وظایــف خــود در حــوزه‬ ‫مناطــق اســیب زا عمــل کننــد»‪ .‬حســین زادگان‪،‬‬ ‫اظهــار داشـــت‪« :‬پنجــم تیرمــاه ســالروز جهانــی‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر درپیــش اســت و هفتــه‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر فرصــت ارزشــمندی بــرای‬ ‫بهره گیــری از ظرفیــت ســمن ها‪ ،‬رســانه ها و‬ ‫شــبکه های مجــازی بــرای اگاهی بخشــی و افزایــش‬ ‫اگاهــی و اطالعــات مــردم در این حــوزه اســت»‪.‬‬ ‫اســتاندار مازنــدران تقویــت فعالیــت ســازمان های‬ ‫مردم نهــاد و مشــارکت و حضــور جــدی مــردم‬ ‫در پیشــگیری از اعتیــاد را یــاداور شــد و گفــت‪:‬‬ ‫«کمیته هــای زیرمجموعــه شــورا بــه کارهــای‬ ‫اساســی و مهــم بپردازنــد و ارزیابــی شهرســتان ها‬ ‫بــرای شناســایی کارهــای موثــر موردتوجــه قــرار‬ ‫گیــرد»‪ .‬حســین زادگان خواســتار افزایــش ظرفیــت‬ ‫مرکــز مــاده ‪ ،16‬هماهنگــی الزم بــرای جم ـع اوری‬ ‫معتــادان متجاهــر بــا تشــکیل کمیتــه تخصصــی‬ ‫بــرای تصمیم گیــری در ایــن موضــوع‪ ،‬توجــه ویــژه‬ ‫بــه مقولــه پیشــگیری‪ ،‬توجــه ویــژه صداوســیما بــه‬ ‫مقولــه پیشــگیری از اعتیــاد‪ ،‬تبلیغــات محیطــی‬ ‫مناســب توســط شــهرداران و کمــک شــهرداران بــا‬ ‫تقویــت پایــش تصویــری در مراکــز اســیب زا شــد‬ ‫و ابــراز امیــدواری کــرد بــا تــاش و همــت همــه‬ ‫اعضــای شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد مخــدر‬ ‫شــاهد کاهــش اســیب های اجتماعــی در مازنــدران‬ ‫باشــیم»‪ .‬احمــد مظفــری (دبیــر شــورای هماهنگی‬ ‫مبــارزه بــا مــواد مخــدر مازنــدران) در ایــن جلســه‬ ‫بــا ارائــه گزارشــی از کشــف ‪453‬کیلــو انــواع‬ ‫مــواد مخــدر در دوماه گذشــته در اســتان و رشــد‬ ‫‪ 10‬درصــدی کشــفیات مــواد مخــدر در اردیبهشــت‬ ‫‪ 99‬خبــر داد و گفــت‪« :‬در دوماه گذشــته بــا اجــرای‬ ‫‪ 502‬طــرح و عملیــات ‪ 10‬بانــد قاچــاق مــواد مخدر‬ ‫در مازنــدران شناســایی و متالشــی شــد و ‪ 2027‬نفر‬ ‫هــم دراین رابطــه دســتگیر شــدند کــه ‪ 57‬نفــر‬ ‫انان زن بودند»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت گاز استان بیان کرد؛‬ ‫توسعه خدمات الکترونیکی در شرکت گاز خراسان رضوی‬ ‫اصالح طرح ترافیکی پنج راه ‪ 24‬اذر‬ ‫سرپرســت معاونــت حمل ونقــل و امــور زیربنایــی شــهرداری کرمــان از اصــاح مجــدد طرح‬ ‫ترافیکــی پنـج راه ‪ 24‬اذر خبــر داد‪ .‬مهــدی نیکویــی در حاشــیه بازدیــد معــاون هماهنگــی‬ ‫امــور عمرانــی اســتاندار‪ ،‬دادســتان کرمــان و شــهردار کرمــان از طــرح ترافیکــی پنـج راه ‪24‬‬ ‫اذر‪ ،‬بابیان اینکــه ایــن طــرح در شــورای ترافیــک اســتان کرمــان مــورد تصویــب قــرار گرفته‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬اجــرای ایــن طــرح از ســال گذشــته شــروع شــد‪ ،‬امــا به دلیــل ایــرادات و‬ ‫اشــکاالت وارده‪ ،‬مجــدد بــر روی طــرح اصالحیــه خــورد و ســپس بــا اصالحــات انجام شــده‪،‬‬ ‫در شــورای ترافیــک اســتان کرمــان مصــوب شــد»‪ .‬سرپرســت معاونــت حمل ونقــل و امــور‬ ‫زیربنایــی شــهرداری کرمــان افــزود‪« :‬بــا اجــرای ایــن طرح‪ ،‬معبــر بیــن خیابان هــای ‪ 24‬اذر‬ ‫و بهمنیــار کــه قبــل از ایــن یک طرفــه بــود‪ ،‬به صــورت دوطرفــه عمــل می کنــد»‪ .‬نیکویــی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬همچنیــن ان بخــش از خیابــان ‪ 24‬اذر کــه قبــل از ایــن از ســمت جنــوب بــه‬ ‫شــمال یک طرفــه بــود‪ ،‬برعکــس شــده و از ســمت شــمال بــه جنــوب یک طرفــه می شــود‬ ‫و مســیر عبورومــرور نســبت بــه گذشــته تســهیل پیــدا می کنــد»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان خراســان رضــوی‬ ‫گفــت‪« :‬توســعه خدمــات الکترونیکــی از جملــه‬ ‫اقداماتی ســت کــه شــرکت گاز خراســان رضــوی‬ ‫در کنــار توســعه همه جانبــه دیگــر قابلیت هــای‬ ‫ســازمانی در مســیر ان حرکــت می کنــد»‪.‬‬ ‫حســن افتخــاری اظهــار کــرد‪« :‬تامیــن پایــدار‬ ‫گاز طبیعــی مشــترکان از جملــه اهــداف مســتمر‬ ‫شــرکت گاز اســت کــه بــا توســعه همه جانبــه‬ ‫در بخشــهای مختلــف محقــق شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬در روزهــای مختلــف ســال به خصــوص‬ ‫در فصــل زمســتان مصــرف گاز افزایــش پیــدا‬ ‫می کنــد و گاه رکــورد مصــرف گاز در یــک روز‬ ‫جا به جــا می شــود؛ چنان کــه ‪ ۲۵‬دی مــاه‬ ‫پارســال بــا مصــرف ‪ ۵۵‬میلیون متر مکعــب گاز‬ ‫طبیعــی در یــک روز‪ ،‬رکــورد قبلــی کــه معــادل‬ ‫‪ ۵۴‬میلیون مترمکعــب و مربــوط بــه بیســتم اذر مــاه‬ ‫ســال ‪ ۹۵‬بــود شکســت و بــا ایــن وجــود هیچ گونــه‬ ‫قطعــی گازی اتفــاق نیفتــاد»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«دی مــاه پارســال ســامانه گویــای ارائــه خدمــات‬ ‫الکترونیــک ‪ ۱۸۹۴‬شــرکت گاز اســتان بــا قابلیــت‬ ‫وصــل خــودکار گاز مشــترکان در مشــهد بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید کــه راه انــدازی ایــن ســامانه‬ ‫موجــب تکریــم بیشــتر شــهروندان به ویــژه هنــگام‬ ‫قطــع گاز مشــترکان بــه علــت بدهــی می شــود و‬ ‫بــا اســتفاده از ســامانه ‪ ۱۸۹۴‬شــهروندان می تواننــد‬ ‫از صــورت حســاب گاز مصرفــی خــود مطلع شــده و‬ ‫در صــورت قطــع گاز به علــت بدهــی‪ ،‬از طریــق ایــن‬ ‫سیســتم بــه صــورت انــی بــرای وصــل گاز بــدون‬ ‫پیگیری هــای بعــدی اقــدام کننــد»‪ .‬افتخــاری‬ ‫افــزود‪« :‬اعــام میــزان بدهــی‪ ،‬امــکان پرداخــت انی‬ ‫قبــوض و پیگیــری صــورت وضعیــت پیمانــکاران‪،‬‬ ‫کاهــش رفــت و امدهــای شــهری و مشــکالت‬ ‫زیســت محیطــی از دیگــر قابلیت هــای این ســامانه‬ ‫اســت و شــهروندان می تواننــد در تمــاس بــا شــماره‬ ‫‪ ۱۸۹۴‬و وارد کــردن شــماره اشــتراک و شناســه‬ ‫قبــض و در ادامــه از طریــق کدهای دســتوری تلفن‬ ‫گویــا نســبت بــه دریافــت خدمــات اقــدام کننــد»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬از نیمــه دوم ســال گذشــته طــرح‬ ‫حــذف قبــوض کاغــذی در اســتان خراســان رضوی‬ ‫میســر شــد و تا کنــون ‪ ۹۷.۷‬درصــد مشــترکان گاز‬ ‫ایــن اســتان صورتحســاب گاز مصرفــی خــود را‬ ‫به صــورت پیامکــی دریافــت می کننــد کــه از ایــن‬ ‫نظــر رتبــه نخســت در بیــن اســتان های بــزرگ را‬ ‫داریــم و مشــترکان می تواننــد بــرای ثبــت تلفــن‬ ‫همــراه خــود بــا مراجعــه بــه ســایت شــرکت گاز‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬تمــاس بــا تلفن هــای گویــای‬ ‫‪ ۱۸۹۴‬و ‪ ۳۷۰۷۴‬یــا ارســال کــد دســتوری (* تلفــن‬ ‫ثابــت) بــه ســامانه ‪ ۱۰۰۰۳۷۰۷۴‬نســبت به تکمیل‬ ‫اطالعــات خــود اقــدام کننــد»‪ .‬افتخــاری بــا اشــاره‬ ‫بــه اقدامــات انجام شــده در حــوزه مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫هــم افــزود‪« :‬از اســفند ماه پارســال در چهارچــوب‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه بــرای قطــع زنجیــره انتقــال و‬ ‫شــیوع ویــروس بیمــاری همه گیــر کرونــا و کمــک‬ ‫بــه پویــش اجتماعــی مبــارزه بــا کرونــا‪ ،‬مامــوران‬ ‫کنتورخــوان ایــن شــرکت بــه منــازل شــهروندان‬ ‫مراجعــه نکرده انــد و قرائــت انهــا به صــورت‬ ‫غیرحضــوری و از طریــق خوداظهــاری شــهروندان‬ ‫انجــام شــده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬بــه همیــن‬ ‫منظــور بــرای اعــام رقــم کارکــرد کنتــور گاز‬ ‫مشــترکان ســه روش الکترونیکــی ارائــه خدمــات‬ ‫از راه دور شــامل پیامــک‪ ،‬ســامانه تلفنــی ‪۱۸۹۴‬‬ ‫و درگاه اینترنتــی شــرکت گاز اســتان خراســان‬ ‫رضــوی بــه ادرس ‪ www.nigc-khrz.ir‬در نظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت کــه بــا بهبــود شــرایط اســتان‬ ‫در مقابلــه بــا کرونــا از اوایــل اردیبهشـت ماه امســال‬ ‫بــار دیگــر قرائــت حضــوری انجــام می شــود»‪.‬‬ ‫خراســان رضــوی وظیفــه تامیــن گاز طبیعــی‬ ‫دو میلیــون و ‪ ۳۷۱‬هــزار مشــترک شــهری و‬ ‫روســتایی را برعهــده دارد‪.‬‬ ‫شهرستان ری‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫استفاده از تمام ظرفیت های قانونی‬ ‫برای برخورد با متخلفان زیست محیطی در فشافویه‬ ‫سرپرســت بخشــداری فشــافویه در حاشــیه بازدیــد شــبانه از محــدوده گردنــه‬ ‫حسـن اباد گفــت‪« :‬متاســفانه در ایــن بازدیــد شــاهد ایــن بودیــم که حاشــیه بخش‬ ‫فشــافویه بــه مکانــی امــن بــرای افــراد ســودجو و فرصت طلــب تبدیــل شــده اســت‬ ‫و بــه چند مــورد پسماندســوزی در ایــن منطقــه برخوردیــم کــه باعــث انتشــار‬ ‫دود غلیــظ در ان محــدوده شــده بــود»‪ .‬رئــوف درادامــه اظهــار داشــت‪« :‬ضــرورت‬ ‫گشـت زنی مســتمر و شــبانه روزی اداره محیــط زیســت و مســدود کردن مســیرهای‬ ‫دسترســی درجهــت کنتــرل معضــل پسماندســوزی از اولویــت برنامه هــای مــا برای‬ ‫جلوگیــری از ایــن معضــل اســت و بخــش فشــافویه را بــه محیطــی ناامــن بــرای‬ ‫متخلفیــن محیــط زیســت تبدیــل خواهیــم کــرد»‪ .‬رئــوف تصریح کــرد‪« :‬قطعـاً در‬ ‫ایــن مســیر بــا درنظرگرفتــن حمایت هــای مراجــع قضائــی و بــا همــکاری تمامــی‬ ‫دســتگاه های مرتبــط بــا موضــوع‪ ،‬از تمــام ظرفیــت قانونــی اســتفاده می کنیــم‬ ‫تــا محیطــی ســالم را بــرای اهالــی شــریف بخــش فشــافویه فراهــم کنیــم»‪ .‬وی‬ ‫درپایــان گفــت‪« :‬ازانجایی کــه نقــش شــهروندان در شناســایی و معرفــی افرادی کــه‬ ‫نســبت بــه تخلیــه نخالــه و پسماندســوزی غیرمجــاز اقــدام می کننــد بســیار مهم و‬ ‫تاثیرگــذار اســت؛ لــذا انتظــار مـی رود درصــورت مشــاهده ایــن افــراد یــا خودروهای‬ ‫حامــل پســماند غیرمجــاز بــا اطالع رســانی و تمــاس به موقــع بــا عوامــل محیــط‬ ‫زیســت‪ ،‬شــهرداری‪ ،‬بخشــداری و کالنتــری به عنــوان «همیــاران محیط زیســت» در‬ ‫مســیر حــل ایــن معضــل و ایجــاد محیطــی پــاک و عــاری از هرگونــه الودگــی در‬ ‫کنــار مســئوالن مربوطــه همــکاری الزم را داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫افزایش جمعیت؛‬ ‫عامل اصلی کمبود اب در حسن اباد فشافویه‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب منطقــه ‪ ۶‬تهــران شــهرری گفــت‪« :‬افزایــش‬ ‫جمعیــت شــهری و کاهــش منابــع زیرزمینــی اصلــی تریــن عامــل کمبــود اب‬ ‫اشــامیدنی در حســن ابــاد فشــافویه اســت»‪ .‬حســن حقیقــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«افزایــش چند ‪ ۱۰‬هزار نفــری جمعیــت شــهری حســن اباد فشــافویه به دلیــل‬ ‫قرارگیــری در کنــار بزرگ تریــن شــهرک صنعتــی شــمس ابــاد و اســتقرار‬ ‫زندان هــای اســتان تهــران فشــار زیــادی را بــر منابــع و تاسیســات تامیــن اب وارد‬ ‫می کنــد و همیــن امــر موجــب کمبــود اب در ایــن بخــش شــده اســت»‪ .‬وی بــا‬ ‫بیــان اینکــه از ســال گذشــته برنامه ریزی هــای بلند مــدت و میان مــدت متنوعــی‬ ‫بــرای رفــع مشــکل کم ابــی در بخــش حس ـن اباد فشــافویه انجــام شــده اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬یــک حلقــه چــاه در اواخــر ســال گذشــته بــرای تامیــن اب اشــامیدنی این‬ ‫بخــش توســط اداره اب حفــر شــده اســت کــه ب ـه زودی کار تجهیــز ان تمامــی‬ ‫می شــود و وارد چرخــه مصــرف می شــود»‪ .‬حقیقــی ادامــه داد‪« :‬همچنیــن بــا‬ ‫تــاش کارکنــان فنــی شــرکت اب و فاضــاب منطقــه ‪ ۶‬تهــران یکــی از چاه هــای‬ ‫اب شــرب بخــش حسـن اباد فشــافویه کــه از مــدار خــارج شــده بــود‪ ،‬بـه زودی بــا‬ ‫برطرف شــدن مشــکالت فنــی بــار دیگــر ابرســانی خواهــد کــرد»‪ .‬ایــن مســئول‬ ‫بــا اشــاره بــه اینکــه شــرکت اب و فاضــاب تمهیــدات الزم را در مناطقــی کــه‬ ‫اب شــرب مــردم قطــع شــده بــود در حس ـن اباد فشــافویه تــدارک دیــده اســت‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬نــه دســتگاه کامیــون تانکــر اب از زمــان قطــع اب بــه منطقــه‬ ‫اعــزام شــده اند تــا بخشــی از نیازهــای اب اشــامیدنی مــردم تامیــن شــود»‪ .‬حقیقی‬ ‫در ادامــه بــا بیــان اینکــه هــم اکنــون منابــع زیرزمینــی اب بخــش فشــافویه بــه‬ ‫شــدت کاهــش پیــدا کــرده اســت‪ ،‬اعــام کــرد‪« :‬ایجــاد بزرگ تریــن شــهرک‬ ‫صنعتــی کشــور‪ ،‬احــداث شــهرک صنعتــی پوشــاک‪ ،‬شــهر فرودگاهــی و اســتقرار‬ ‫زندان هــای اســتان تهــران از دیگــر عوامــل کمبــود اب در ایــن منطقــه محســوب‬ ‫می شــود»‪ .‬ایــن مســوول خاطر نشــان کــرد‪« :‬وجــود گردنــه حسـن اباد و اراد کــوه‬ ‫ایجــاد خــط لولــه انتقــال اب شــرب از ســدها را گرفتــه و تنهــا منبــع تامیــن اب‬ ‫ایــن بخــش جنوبــی اســتان منابــع زیرزمینی ســت»‪ .‬حقیقــی یــاداور شــد‪ :‬منابــع‬ ‫اب هــای زیرزمینــی در بخــش حس ـن اباد به دلیــل ســختی و شــوری مشــکالت‬ ‫فراوانــی در زمــان تصفیــه دارد از همیــن جهــت افزایــش جمعیــت و توســعه مناطق‬ ‫صنعتــی در ایــن بخــش موجــب کاهــش کیفیــت و کمیــت اب شــرب می شــود»‪.‬‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب منطقــه ‪ ۶‬تهــران بــا داشــتن یک هــزار و ‪ ۵۰۰‬کیلومتــر خط‬ ‫انتقــال اب شــرب و یک هــزار و ‪ ۸۰‬کیلومتــر شــبکه فاضــاب بزرگ تریــن شــرکت‬ ‫اســتان تهــران محســوب می شــود‪ ،‬ایــن اداره بــا دارا بــودن ‪ ۲۵۰‬هــزار مشــترک‬ ‫خانگــی در حــدود دومیلیــون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفــر از مــردم کالن شــهر تهــران و پنــج‬ ‫شــهر کهریــزک‪ ،‬باقرشــهر‪ ،‬حسـن اباد فشــافویه‪ ،‬قیامدشــت و خاورشــهر را تحــت‬ ‫پوشــش دارد‪ .‬حسـن اباد فشــافویه از توابــع شهرســتان ری بــا ‪ ۷۰‬هزار نفــر جمعیــت‬ ‫در ‪ ۳۰‬کیلومتــری جنــوب شــهرری و در مســیر جــاده قدیــم تهــران ‪ -‬قم قــرار دارد‪.‬‬ ‫تشکیل هشت پرونده گران فروشی اصناف‬ ‫در شهرستان‬ ‫رئیــس اتــاق اصنــاف شهرســتان ری گفــت‪« :‬طــی یک هفته اخیــر هشــت پرونــده‬ ‫بــا عنــوان گران فروشــی و کم فروشــی در ایــن شهرســتان تشــکیل شــد»‪ .‬لطـف اهلل‬ ‫ســتاره اظهــار داشــت‪« :‬طــی یک هفته اخیــر از یک هــزار و ‪ ۱۸۹‬واحــد صنفــی‬ ‫بازرســی انجــام شــد کــه از ایــن تعــداد هشــت واحــد متخلف شناســایی و تشــکیل‬ ‫پرونــده شــده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬گران فروشــی‪ ،‬کم فروشــی‪ ،‬عــدم رعایــت‬ ‫دســتورالعمل های بهداشــتی‪ ،‬عــدم درج قیمــت و نصــب نرخ نامــه‪ ،‬عــدم صــدور‬ ‫صورت حســاب و عــدم ارائــه فاکتــور خریــد از مــوارد تخلــف واحدهــای صنفــی‬ ‫ایــن شهرســتان به شــمار مـی رود»‪ .‬رئیــس اتــاق اصنــاف شهرســتان ری بیــان کرد‪:‬‬ ‫«در راســتای ســاماندهی اصنــاف شهرســتان ری ‪ ۶۵۲‬واحــد صنفــی فاقــد پروانــه‬ ‫طــی هفتــه گذشــته ســاماندهی شــدند»‪ .‬ایــن مســئول خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــن‬ ‫میــزان بازرسـی ها از تمامــی اصنــاف فعــال در شهرســتان ری شــامل داروخانه هــا‪،‬‬ ‫فروشــگاه های لــوازم بهداشــتی‪ ،‬رســتوران ها‪ ،‬اصنــاف خدماتــی و کارخانه هــای‬ ‫تولیــدی انجــام شــده اســت»‪ .‬ســتاره یــاداور شــد‪« :‬اداره اصنــاف جهــت مبــارزه‬ ‫بــا قاچــاق کاال بهداشــتی و کنتــرل بــازار روزانــه پنــج تیــم بازرســی بــه انبارهــا و‬ ‫مراکــز تولیــدی اختصــاص داده اســت کــه بــه صــورت مســتمر و هماهنــگ اقــدام‬ ‫بــه بازرســی می کننــد»‪.‬‬ ‫بازگشایی مساجد شهرری‬ ‫با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫در نشست جمعی از مسئولین صورت گرفت؛‬ ‫بررسی راهکارهای حمایت از ذوب اهن اصفهان‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫مصطفــی ســاالری (رئیــس ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی) و عبــاس رضایــی (اســتاندار‬ ‫اصفهــان) طــی نشســتی بــا هیئت مدیــره‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان بــه بررســی شــرایط‬ ‫کنونــی و راهکارهــای تقویــت و حمایــت از‬ ‫ایــن مجتمــع عظیــم صنعتــی پرداختنــد‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان تامیــن اجتماعــی در‬ ‫ایــن نشســت‪ ،‬ذوب اهــن اصفهــان را یــک‬ ‫صنعــت مهــم و اثرگــذار کشــور دانســت‬ ‫کــه مســائل ان می توانــد ابعــاد ملــی‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬وی گفــت‪« :‬ســازمان تامیــن‬ ‫اجتماعــی در چارچــوب وظایــف قانونــی‬ ‫خــود و باتوجه به اینکــه ســهامدار عمــده‬ ‫ایــن شــرکت اســت‪ ،‬حمایت هــای الزم را‬ ‫انجــام می دهــد»‪ .‬اســتاندار اصفهــان نیــز در‬ ‫ایــن نشســت‪ ،‬تقویــت ذوب اهــن اصفهــان و‬ ‫رفــع مشــکالت ایــن شــرکت را برای اســتان‬ ‫و کشــور بســیارمهم دانســت و گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫شــرکت بــه مســئولیت های اجتماعــی‬ ‫خــود عمــل می کنــد و لــذا بایــد بــرای‬ ‫رفــع مشــکالت ان ازجملــه تامیــن مــواد‬ ‫اولیــه حمایــت الزم صــورت گیــرد»‪ .‬منصــور‬ ‫یــزدی زاده (مدیرعامــل ذوب اهــن اصفهــان)‬ ‫در ابتــدای ایــن جلســه‪ ،‬گزارشــی از شــرایط‬ ‫کنونــی ذوب اهــن اصفهــان ارائــه داد و گفت‪:‬‬ ‫«ایــن شــرکت در ســال گذشــته رکــورد‬ ‫تولیــد بــا دو کــوره بلنــد و همچنیــن رکــورد‬ ‫صــادرات محصــوالت خــود را تجربــه کــرده‬ ‫اســت امــا همچنــان بــا مشــکالتی همچونی‬ ‫کمبــود مــواد اولیــه مواجــه اســت»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬ذوب اهــن اصفهــان به دلیــل شــیوه‬ ‫تولیــد از یارانــه انــرژی برخــوردار نیســت و‬ ‫درمقایســه با ســایر شــرکت های فــوالدی‪،‬‬ ‫هزینــه انــرژی بیشــتری دارد‪ .‬بــرای رفــع‬ ‫ایــن مشــکل فعالیت هایــی همچــون پــروژه‬ ‫‪ pci‬انجــام شــده اســت تــا هزینــه کک‬ ‫موردنیــاز تولیــد ایــن شــرکت کاهــش یابــد‪.‬‬ ‫البتــه ازطریــق تامیــن مــواد اولیــه الزم و‬ ‫اســتفاده کامــل از ظرفیــت ایــن شــرکت‬ ‫کــه منجــر بــه افزایــش تولیــد می شــود‪،‬‬ ‫هــم می تــوان هزینــه انــرژی را کاهــش‬ ‫داد»‪ .‬یــزدی زاده اظهــار داشــت‪« :‬ســهام‬ ‫ایــن شــرکت از شــرایط خوبــی برخــوردار‬ ‫اســت‪ .‬این درحالی ســت که هنــوز زیــان‬ ‫انباشــته داریــم و البتــه قابلیت هایــی نیــز‬ ‫موجــود اســت کــه بــا حمایــت ســازمان‬ ‫تامیــن اجتماعــی و دولــت می توانیــم ایــن‬ ‫زیــان انباشــته را بــه صفــر رســانده و ســود‬ ‫توزیــع کنیــم»‪ .‬علــی احمدیــان (رئیــس‬ ‫هیئت مدیــره ذوب اهــن اصفهــان) نیــز در‬ ‫ایــن جلســه‪ ،‬پتانســیل های ایــن شــرکت‬ ‫بــرای توســعه بیشــتر و همچنیــن حضــور‬ ‫قوی تــر در بــازار ســرمایه را یــاداور شــد‬ ‫و حمایــت ســهامدار عمــده و دولــت را‬ ‫دراین زمینــه بســیارمهم دانســت‪.‬‬ ‫رئیــس امــور مســاجد شهرســتان ری گفت‪« :‬مســاجد این شهرســتان طبــق مصوبه‬ ‫ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا از یکشــنبه ‪ ۱۱‬خرداد مــاه همــراه بــا اقامــه نمــاز‬ ‫جماعــت و بــا رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی بازگشــایی شــد»‪ .‬حجت االســام‬ ‫روح اهلل سلحشــور اظهــار داشــت‪« :‬اقامــه نمــاز در ‪ ۲۲۰‬مســجد شهرســتان ری‬ ‫بــا رعایــت پروتــکل و نــکات بهداشــتی همچنیــن حفــظ فاصلــه اجتماعــی برگــزار‬ ‫می شــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در نشســت ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا مصــوب شــد‪،‬‬ ‫تمــام مســاجد اعــم از مناطق ســفید و غیرســفید‪ ،‬بازگشــایی شــوند»‪ .‬این مســئول‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬نمــاز در مســاجد شهرســتان ری از امــروز در تمــام مســاجد‬ ‫شهرســتان ری بــا رعایــت اصــول فاصله گــذاری اجتماعــی و پروتکل های بهداشــتی‬ ‫ابالغــی از ســوی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا اقامــه خواهد شــد»‪ .‬سلحشــور تاکید‬ ‫کــرد‪« :‬شایســته اســت کــه مومنــان و متدینــان شهرســتان ری برای حفظ ســامت‬ ‫خــود و هموطنانشــان حتمـاً نســبت بــه رعایــت اصــول بهداشــتی و فاصله گــذاری‬ ‫توجــه ویــژه ای داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫تحریریه روزنامه سایه در مراکز استان ها و شهرستان ها‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫‪ :akbarbabai54@gmail.com‬اکبر بابایی‬ ‫‪ :sayehqazvin@gmail.com‬علی بهبهانی‬ ‫‪ :ahoonews@gmail.com‬سپیده حاصلی پناه‬ ‫‪ :mehrtalaban@gmail.com‬سید حسین سعیدنامه‬ ‫‪ :mohsenshirazinejad@yahoo.com‬محسن شیرازی نژاد‬ ‫‪ :sedghifahime@yahoo.com‬فهیمه صدقی‬ ‫‪ :amir361a@yahoo.com‬رضا صفائی نسب‬ ‫‪ :naghmesterabad@gmail.com‬سینا غریب‬ ‫‪ :faraz_kavir@yahoo.com‬عفت فالح‬ ‫‪ :sayeh.news.sari@gmail.com‬عباسعلی کوشکی‬ ‫‪ :arash.murady@gmail.com‬ارش مرادی‬ ‫‪ :mona.mohamadi6440@gmail.com‬منا محمدی‬ ‫‪ :malek_news@yahoo.com‬وحید ملک‬ ‫‪ :khabarvarzeshi_lorestan@yahoo.com‬سید احمد موسوی‬ ‫‪ :asiamosavinasab@yahoo.com‬سید علی موس وی نسب‬ ‫‪ :press.nasirmanesh@gmail.com‬علیرضا نصیرمنش‬ ‫‪ :niyazmand66@yahoo.com‬ابراهیم نیازمند‬ ‫‪ :yaservatanpor@yahoo.com‬یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی طراح و صفحه ارا‪ :‬سجاد محمودی‬ ‫امور اگهی ها در تهران‪ :‬محمد زیدی بناروانی ‪09125091640‬‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪)65607917 :‬‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫سه شنبه ‪ 13‬خرداد ‪ 10 - 1399‬شوال ‪ 2 -1441‬ژوئن ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1992‬تومان‬ ‫شهردار شهریار‪:‬‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫با حضور معاون خدمات شهری شهرداری قدس؛‬ ‫حوزه ورزش شهریار تقویت می شود‬ ‫شــهردار شــهریار گفــت‪« :‬جامعــه ســالم و شــهروند‬ ‫ســالم نیازمنــد تقویــت حــوزه ســامت و توســعه‬ ‫ گــزارش واحــد‬ ‫زیرســاخت های شهری ســت»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫خبــر و اطالع رســانی مدیریــت ارتباطــات؛ مهنــدس‬ ‫کاویانــی (شــهردار شــهریار) در نشســت بــا رئیــس‬ ‫اداره ورزش و جوانــان شــهریار بااشــاره به ضــرورت‬ ‫حمایــت و پشــیبانی از فعالیت هــای ورزشــی گفت‪:‬‬ ‫«تحقــق جامعــه ســالم و شــهروند ســالم نیازمنــد‬ ‫تقویــت حــوزه ســامت و توســعه زیرســاخت های‬ ‫ورزشی ســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬شــهریار بــا داشــتن‬ ‫قهرمانــان اســیایی و جهانــی و جوانــان عالقه منــد‬ ‫پتاســیل خوبــی جهــت رشــد و ترقــی ورزش‬ ‫تخصصــی و همگانــی دارد و شــهرداری در برنامــه‬ ‫توســعه جایــگاه و اعتبــار ویــژه ای بــرای تحقــق این‬ ‫هــدف در نظــر گرفتــه اســت»‪ .‬شــهردار شــهریار‬ ‫در پایــان با اشــاره به همراهــی مدیریــت شــهری‬ ‫بــا ســایر دســتگاه ها و به ویــژه اداره ورزش و‬ ‫جوانــان گفــت‪« :‬در جهــت توســعه‪ ،‬احــداث و‬ ‫تکمیــل زیرســاخت های ورزشــی و ارتقــای ســطح‬ ‫ورزش منطقــه‪ ،‬از هیــچ تالشــی فروگــذار نخواهــد‬ ‫بــود»‪ .‬شــهردار شــهریار در بخــش دیگــری تاکیــد‬ ‫ی شــهریار‬ ‫کــرد‪« :‬نــاوگان حمل ونقــل عمومــ ‬ ‫در اینــده نزدیــک نوســازی می شــود»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به اینکه مشــکالت و مســائل مربــوط بــه‬ ‫نحــوه خدمات رســانی مطلــوب بــه شــهروندان‬ ‫بایــد مــورد بحــث و بررســی قــرار گیــرد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«نماینــدگان خطــوط کلیــه مســائل و مشــکالت‬ ‫مدنظــر را مطــرح تــا بــرای مرتفع کــردن مــوارد‬ ‫ذکر شــده توســط بهره بــرداران و راننــدگان‬ ‫اقدامــات الزم اعمــال شــود»‪ .‬وی گفــت‪« :‬ارائــه‬ ‫خدمــات بــه شــهروندان نیازمنــد نــاوگان منظــم‬ ‫و بــدون دغدغــه اســت و در این راســتا ارئــه‬ ‫تســهیالت الزم جهــت رفــاه حــال راننــدگان در‬ ‫دســتور کار مجموعــه مدیریتــی شــهری قــرار گرفته‬ ‫اســت»‪ .‬مهنــدس کاویانــی در ادامــه خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬باتوجه بــه فرســودگی نــاوگان حمل ونقــل‬ ‫عمومــی در راســتای ارتقــای کیفــی خدمــات‬ ‫ارائه شــده و رفــاه حــال شــهروندان‪ ،‬نوســازی و‬ ‫بازســازی نــاوگان حمل ونقــل عمومــی یکــی از‬ ‫موضوعــات جدی ســت کــه اهتمــام ویــژه ای بــرای‬ ‫ان داریــم و در اینــده نزدیــک شــاهد نوســازی‬ ‫ی شــهرداری شــهریار‬ ‫لو نقــل عمومــ ‬ ‫نــاوگان حم ‬ ‫خواهیــم بــود»‪.‬‬ ‫ائین معارفه معاون خدمات شهری شهرداری‬ ‫منطقه ‪ ۲‬قدس برگزار شد‬ ‫ـوان معــاون‬ ‫مصطفــی صابوناتــی بــا حکــم مهنــدس مختــاری (شــهردار قــدس) به عنـ ِ‬ ‫ـزارش اداره ارتباطات‬ ‫خدمــات شــهری شــهرداری منطقــه ‪ ۲‬قــدس منصــوب شــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫و امــور بین الملــل شــورای اســامی و شــهرداری قــدس؛ ائیــن معارفــه معــاون خدمات‬ ‫شــهری شــهرداری منطقــه ‪ ۲‬قــدس با حضــور کاظمــی صیــاد (معــاون خدمــات‬ ‫شــهری شــهرداری قــدس)‪ ،‬معــاون اداری مالــی و مدیــران شــهرداری منطقــه ‪ ۲‬قدس‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬در ایــن مراســم بــا حکــم مهنــدس مختــاری (شــهردار قــدس) مصطفــی‬ ‫ـوان معــاون خدمــات شــهری شــهرداری منطقــه ‪ ۲‬معارفه شــد‪ .‬معاون‬ ‫صابوناتــی به عنـ ِ‬ ‫خدمــات شــهری شــهرداری قــدس در ایــن مراســم بااشــاره به اهمیــت اســتفاده از‬ ‫تمــام ظرفیت هــا در جهــت ارائــه خدمــت بــه شــهروندان اظهــار داشــت‪« :‬انجــام امــور‬ ‫خدمــات شــهری بــه نظافــت و پاکیزگــی ســطح شــهر جــزو مهم تریــن و ضروری ترین‬ ‫الزامــات هــر شــهر محســوب می شــود و به همین دلیــل از اهمیــت باالیــی برخــوردار‬ ‫ی صیــاد گفــت‪« :‬عوامــل خدمــات شــهری شــهرداری منطقــه‬ ‫اســت»‪ .‬حمیــد کاظمـ ‬ ‫‪ ۲‬قــدس بایســتی بــا تــاش مضاعــف و به کار گیــری از تمــام ظرفیت هــا بیش از پیــش‬ ‫در راســتای ارائــه خدمــات بــه شــهروندان محتــرم گام بردارنــد»‪.‬‬ ‫زیرساخت های شهری باید بر مبنای ‬ ‫هوشمند سازی و رعایت حقوق شهروندان باشد‬ ‫مهنــدس کاویانــی (شــهردار شــهریار) به همــراه فاتحی نیــا‬ ‫(معاونــت فنــی و عمرانــی)‪ ،‬بهمنی (سرپرســت شــهرداری ناحیه‬ ‫وائیــن) و اســکندری (مدیــر فنــاوری اطالعــات) از حوزه هــا و‬ ‫دوایــر مختلــف شــهرداری منطقــه ‪ ۴‬کــرج در راســتای چگونگی‬ ‫ارائــه خدمــات الکترونیــک و هوشــمند بــه شــهروندان بازدیــد‬ ‫ گــزارش واحــد خبــر و اطالع رســانی مدیریــت‬ ‫کردنــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ارتباطــات؛ شــهردار شــهریار در ایــن بازدیــد گفــت‪« :‬بــا‬ ‫هــدف کاهــش حجــم تــردد مراجیعــن‪ ،‬سالم ســازی فضــای‬ ‫ارائــه خدمــات‪ ،‬گســترش خدمــات الکترونیکــی بــا اســتفاده از‬ ‫فناوری هــای جدیــد‪ ،‬بازنگــری و بهبــود روش هــای جــاری بــه‬ ‫راهکارهــای بهینــه و موثــر در شــهرداری‪ ،‬الکترونیکی کــردن‬ ‫کلیــه امــورات در دســتور کار شــهرداری قــرار دارد»‪.‬‬ ‫نقش و نگار هنرمندان شهرقدسی بر دیوارهای شهر‬ ‫رئیــس اداره ســیما و منظــر شــهری شــهرداری‬ ‫قــدس بااشــاره به اتمــام ســاماندهی و بازپیرایــی‬ ‫ قالــب‬ ‫ســیما و منظــر محلــه ســرهنگ فرد در‬ ‫ِ‬ ‫طــرح فضاســازی محــات شــهرقدس‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«ایــن طــرح بــا همراهــی و حضــور هنرمنــدان‬ ‫ـزارش اداره‬ ‫بومــی شــهرقدس اجرایــی شــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ارتباطــات و امــور بین الملــل شــورای اســامی و‬ ‫بابیان اینکــه یکــی‬ ‫شــهرداری قــدس؛ رضــا غزالــه‬ ‫ِ‬ ‫از اقدامــات مهــم اداره ســیما و منظــر شــهری‬ ‫شــهرداری قــدس طــرح فضاســازی محالت اســت‬ ‫کــه بــا هــدف بهبــود و ارتقــای بصــری ســیما و‬ ‫منظــر شــهری و بــه شــکل محلــه بــه محلــه اجرا‬ ‫می شــود‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬در قالــب ایــن طــرح و بــا‬ ‫همراهــی هنرمنــدان شــهرقدس‪ ،‬طــرح بازپیرایی‬ ‫و فضاســازی محلــه ســرهنگ فرد اجرایــی شــد»‪.‬‬ ‫وی ســاماندهی ســیما و منظــر شــهری بــا رویکرد‬ ‫تمرکــز بــر محــات را موجــب تحــول چشــمگیر‬ ‫فضــا و محیــط شــهری عنــوان کــرد و در تشــریح‬ ‫اقدامــات انجام شــده در طــرح فضاســازی محلــه‬ ‫ســرهنگ فرد‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن طــرح در دو مرحلــه‬ ‫اجرایــی شــد کــه در مرحلــه نخســت اقداماتــی‬ ‫همچــون شست وشــوی دیوارهــای منــازل‪،‬‬ ‫هــرس درختــان‪ ،‬نورپــردازی و اصــاح روشــنایی‪،‬‬ ‫رنــگ جــداول‪ ،‬حــذف زوائــد‪ ،‬کاشــت گل هــای‬ ‫بهــاری‪ ،‬رنگ امیــزی تیرهــا و صندوق هــای‬ ‫بــرق و ‪ ...‬انجــام شــد»‪ .‬غزالــه ادامــه داد‪« :‬اداره‬ ‫ســیما و منظــر شــهری شــهرداری قــدس‬ ‫در ای ـن راه خواســتار همراهــی هنرمنــدان بومــی‬ ‫ شــهرقدس نیــز بــوده و طــی فراخوانــی از تمــام‬ ‫هنرمنــدان در رشــته های مختلفــی همچــون‬ ‫ی و ‪ ...‬دعــوت کــرد تــا‬ ‫نقاشــی‪ ،‬خطاطــی‪ ،‬تجســم ‬ ‫طرح هــای پیشــنهادی مبتکرانــه و خالقانــه خــود‬ ‫را در زمینــه فضاســازی محــات شــهری بــه مــا‬ ‫ارائــه کننــد‪ .‬در همین زمینــه بازدیدهایــی هــم‬ ‫با حضــور هنرمنــدان از ســطح ایــن محلــه انجــام‬ ‫شــد تــا از نزدیــک بــا فضــای موجــود ارتبــاط‬ ‫برقــرار کننــد»‪ .‬رئیــس اداره ســیما و منظــر‬ ‫شــهری شــهرداری قــدس افــزود‪« :‬در مرحلــه‬ ‫دوم نیــز پــس از دریافــت طرح هــای پیشــنهادی‬ ‫هنرمنــدان و انتخــاب طرح هــای برتــر‪ ،‬ایــن‬ ‫طرح هــا توســط ایــن هنرمنــدان بــر دیوارهــا‬ ‫و فضاهــای موجــود در محلــه ســرهنگ فرد‬ ‫بابیان اینکــه اجــرای ایــن‬ ‫اجرایــی شــد‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫طــرح بــا اســتقبال بســیار خوب ســاکنان محلــه‬ ‫ســرهنگ فرد مواجــه شــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«بهره گیــری از ظرفیــت و تــوان هنرمنــدان‬ ‫بومــی شــهرقدس موجــب شــد تعامــل و همکاری‬ ‫بســیار خوبی در راســتای فضاســازی محــات‬ ‫شــهر شــکل بگیــرد کــه قطعــا در محــات دیگــر‬ ‫نیــز اســتمرار خواهــد یافــت»‪.‬‬ ‫شهردارشهریار‪:‬‬ ‫هرگونه تخلف ساختمانی در شهرک وائین ممنوع است‬ ‫شــهردار شــهریار از برخــورد بــا ساخت و ســازهای غیرمجــاز در شــهرک وائیــن‬ ‫ گــزارش واحــد خبــر و اطالع رســانی مدیریــت‬ ‫بر اســاس قانــون خبــر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ارتباطــات؛ مهنــدس کاویانــی در نشســت بــا برخــی از ســازندگان شــهرک وائیــن‬ ‫با تاکید بر اینکــه مــاک عمــل مــا در اجــرا و نظــارت قانــون اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬کلیــه‬ ‫ساخت و ســازها در شــهرک وائیــن بایــد طبــق ضوابــط و مقــررات طــرح تفصیلــی و‬ ‫پروانــه صــادره از ســوی شــهرداری صــورت پذیــرد و هرگونــه ساخت وســاز و تخلــف‬ ‫ســاختمانی ممنــوع بــوده و شــهرداری بــا قاطعیــت بــا ان برخــورد خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫شــهردار شــهریار در ادامــه افــزود‪« :‬ساخت و ســازهای غیرمجــاز در شــهرک وائیــن‬ ‫باعــث تضییــع حقــوق شــهروندی‪ ،‬کمبــود ســرانه عمومــی‪ ،‬کمبــود پارکینــگ و توســعه‬ ‫نامتــوازن شــهری شــده اســت»‪.‬‬ ‫تقدیر استاندار تهران از مدیریت ارتباطات و امور بین الملل‬ ‫شهرداری شهریار‬ ‫ گــزارش واحــد خبــر و اطالع رســانی مدیریــت‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫ارتباطــات؛ طــی مراســمی با حضــور انوشــیروان‬ ‫محســنی بندپــی (اســتاندار تهــران)‪ ،‬حســن بیگی‬ ‫(رئیــس شــورای اطالع رســانی اســتانداری تهــران)‬ ‫ی و امــور‬ ‫و امیــن بابایــی (مدیــرکل روابط عمومــ ‬ ‫بین الملــل اســتانداری تهــران)‪ ،‬از زحمــات و‬ ‫تالش هــای علــی کمرئــی (مدیریــت ارتباطــات و امــور‬ ‫بین الملــل شــهرداری شــهریار) در راســتای پیشــبرد‬ ‫اهــداف و سیاسـت های اســتان تهــران بــا اهــدای لــوح‬ ‫تقدیــر قدردانــی شــد‪.‬‬ ‫اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی ‬ ‫و شهرداری قدس‬ ‫اداره ارتباطات و امور بین الملل ‬ ‫شورای اسالمی و شهرداری مالرد‬ ‫اداره ارتباطات و امور بین الملل ‬ ‫شورای اسالمی و شهرداری اندیشه‬ ‫اداره ارتباطات و امور بین الملل شورای اسالمی ‬ ‫و شهرداری باغستان‬ ‫روابط عمومی شورای اسالمی ‬ ‫و شهرداری وحیدیه‬ ‫روابط عمومی شورای اسالمی و شهرداری صباشهر‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2016

روزنامه سایه 2016

شماره : 2016
تاریخ : 1399/04/17
روزنامه سایه 2015

روزنامه سایه 2015

شماره : 2015
تاریخ : 1399/04/16
روزنامه سایه 2014

روزنامه سایه 2014

شماره : 2014
تاریخ : 1399/04/15
روزنامه سایه 2013

روزنامه سایه 2013

شماره : 2013
تاریخ : 1399/04/14
روزنامه سایه 2011

روزنامه سایه 2011

شماره : 2011
تاریخ : 1399/04/11
روزنامه سایه 2010

روزنامه سایه 2010

شماره : 2010
تاریخ : 1399/04/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!