روزنامه سایه شماره 1985 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1985

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1985

روزنامه سایه شماره 1985

‫سخنگوی قوه قضائیه‪:‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪۶.۵‬درصد‬ ‫محمدجــواد اذری جهرمــی؛ وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات گفــت‪« :‬مجمــوع‬ ‫انــدازه اقتصــاد دیجیتــال کشــور اکنــون ‪۶.۵‬درصــد اســت؛ درحال حاضــر متوســط‬ ‫هســته اقتصــاد دیجیتــال در دنیا ‪۴.۵‬درصد اســت‪ .‬کشــور مــا‪ ،‬در منطقــه خاورمیانه‬ ‫‪۸۰‬میلیون نفــر جمعیــت دارد کــه ظرفیــت بزرگی ســت‪ .‬کشــور ایــران بااین وصــف‪،‬‬ ‫مســتعد یــک جهــش بــزرگ در حــوزه اقتصــاد دیجیتــال به شــمار مـی رود»‪.‬‬ ‫روز قدس امسال‬ ‫لرزه بر رژیم غاصب خواهد انداخت ‬ ‫معاون رئیس جمهوری خبر داد؛‬ ‫‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 31‬اردیبهشت ‪ 26 - 1399‬رمضان ‪ 20 -1441‬می ‪ -2020‬سال هفدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1985‬تومان‬ ‫بی نیازشدنِ ایران‬ ‫از واردات تجهیزات مقابله با کرونا‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫خدمت به مردم‬ ‫راستی و چپی ندارد‬ ‫‪1‬‬ ‫نوسان قیمت پیاز و چالش کشاورزان‬ ‫وقتی فروش و درامد‬ ‫جوابگوی هزینه های تولید نیست‬ ‫همه ســاله داســتان مــازاد یــا کاهــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی تکــرار می شــود‬ ‫کــه علــت ایــن ســناریو را بایــد در نداشــتن الگــوی کشــت‪ ،‬نبــود زنجیــره تولیــد‪،‬‬ ‫کمبــود صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی و البتــه بی توجهــی بــه اجــرای کشــاورزی‬ ‫قــراردادی جســت وجو کــرد‪ .‬به رغم انکــه طــی ماه هــای اخیــر‪ ،‬قیمــت پیــاز در‬ ‫بــازار بــه بــاالی ‪۱۵‬هزارتومــان رســیده بــود؛ امــا نــرخ کنونــی پیــاز‪ ،‬بــا هزینه هــای‬ ‫تولیــد ســنخیتی نــدارد ‪...‬‬ ‫حــزب «جمهــوری روبه جلــو» وابســته بــه‬ ‫امانوئــل ماکــرون‪ ،‬پــس از تشــکیل فراکســیون‬ ‫پارلمانــی رســمی نهــم در انجمــن ملــی‪ ،‬بــا‬ ‫اختــاف اندکــی اکثریــت پارلمــان را از دســت‬ ‫داد‪ .‬بــا تشــکیل فراکســیون جدیــد‪ ،‬تعــداد‬ ‫نماینــدگان حــزب رئیس جمهــوری فرانســه‬ ‫بــه ‪۲۸۸‬نفــر کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دردسرهای شیوع کرونا برای ورزش ادامه دارد؛‬ ‫ارسال درخواست ایران به ‪AFC‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ایا امریکا شاهد یک جنگ داخلی دیگر خواهد بود؟‬ ‫احتمال بازگشت ایاالت متحده‬ ‫به کابوس مرگ افرینِ ‪150‬سال پیش‬ ‫وزیر امور خارجه‪:‬‬ ‫در خدمت به مردم راست و چپ بودن مهم نیست‬ ‫برای تعویق فوتسال قهرمانی اسیا‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫شهردار مشهد خبر داد؛‬ ‫تشکیل کمیته ای‬ ‫برای سنددار کردن امالک‬ ‫‪2‬‬ ‫خوزستان‬ ‫در محاصره کرونا‬ ‫‪7‬‬ ‫درســت و درحالی کــه مبــارزه بی امــان وزارت‬ ‫بهداشــت کشــورمان و تــاش خســتگی ناپذیر‬ ‫کارکنــان‪ ،‬پزشــکان و پرســتاران و مجموعــه‬ ‫بهداشــتی و درمانــی کشــور‪ ،‬رفته رفتــه‪،‬‬ ‫ویــروس منحــوس کرونــا ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مهدی احمدلو‪:‬‬ ‫ارتقای شان‪ ،‬منزلت و جایگاه اجتماعی‬ ‫مشاورین امالک شهرستان اراک از اهمیت باالیی برخوردار است‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مهــدی احمدلــو در ســن ‪18‬ســالگی هم زمــان بــا تحصیــل توانســت در عرصه هــای تولیــد‪ ،‬کارافرینــی و ایجــاد اشــتغال نقش افریــن باشــد‪ .‬وی پــس از ‪ 10‬ســال فعالیــت مســتمر و موفــق در عرصــه برندســازی در صنایــع غذایــی به ســبب‬ ‫عالقــه وافــر؛ در ســن ‪ 25‬ســالگی وارد حــوزه تولیــد و بــازار مســکن شــد و در مســیر تحقــق اهــداف و ارائــه خدمــات بهتــر گــروه مشــاورین امــاک پایــدار را تاســیس کــرد‪ .‬ایــن جــوان مســتعد با شــعار کارافرینی با ســرمایه محــدود و با همتی مضاعف توانســت جلــوه ای دیگــر از اعتماد‬ ‫بــه اقتصــاد مقاومتــی در حــوزه مســکن را نمایــان کنــد و بــا تــوان مدیریتــی خــود زمینــه اشــتغال ‪ 50‬جــوان اراکــی را به طــور مســتقیم و غیرمســتقیم فراهــم کنــد‪ .‬ایــن دانش اموختــه حقــوق امــروز کاندیــدای عضویــت در انتخابــات هیئت مدیــره اتحادیــه صنــف مشــاورین امــاک‬ ‫تو گــوی تخصصــی بــا وی پرداختیــم‪.‬‬ ‫شهرســتان اراک اســت‪ .‬حــال درراســتای اشــنایی بــا اهــم اهــداف و برنامه هــای مهــدی احمدلــو بــه گف ‬ ‫شــد مگــر بــا همــکاری یکایــک همــکاران»‪.‬‬ ‫بهره منــدی از تــوان وکال‪ ،‬کارشناســان علــم حقــوق‬ ‫و برنامه نویــس جهــت تنظیــم قراردادهایــی دقیــق و‬ ‫احقــاق مطالبــات قانونــی همــکاران‬ ‫محمدجــواد ظریــف در مراســم نکوداشــت زنده یــاد مرحــوم حســین کاظم پــور اردبیلــی‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬از ابتــدای ورودم بــه دســتگاه دیپلماســی در نیویــورک کــه دانشــجوی دکتــری بودم‪،‬‬ ‫بــه محضــر حســین کاظم پــور اردبیلــی رســیدم؛ وقتی کــه ایشــان به عنــوان معــاون وزیــر‬ ‫امــور خارجــه به همــراه اقــای والیتــی‪ ،‬بــه نیویــورک امــده بــود»‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛ وزیــر‬ ‫امــور خارجــه حســین کاظم پــور اردبیلــی را نمونــه ای بــارز از مردانگــی و سخت کوشــی‬ ‫برشــمرد و اظهــار داشــت‪« :‬او معــاون وزیــر امــور خارجــه بــود و تــا نیمه شــب می نشســت‬ ‫و متــن ســخنرانی وزیــر را می نوشــت‪ .‬او باانکــه معــاون وزیــر بــود‪ ،‬بــا مــن در ســطح خــود‬ ‫رفتــار می کــرد‪ .‬کاظم پــور مــردی‪ ،‬شــجاع‪ ،‬بی تکلــف و بامعنویــت بــود»‪ .‬ایــن دیپلمــات‬ ‫عالی رتبــه بابیــان خاطراتــی از خــود و حســین کاظم پــور اردبیلــی تصریــح کــرد‪« :‬بعــدازان‪،‬‬ ‫ســعادت ویــژه ای بــرای مــن فراهــم شــد کــه بعــد از ســال ‪ ،۶۷‬وقتــی تحصیالتــم بــه اتمــام‬ ‫رســید و بــه کشــور بازگشــتم‪ ،‬در وزارت امــور خارجــه در اتــاق قرار گرفتیــم‪ .‬دو میــز روبه روی‬ ‫هــم بــود کــه مــن و حســین کاظم پــور اردبیلــی به مــدت یک ســال انجــا بودیــم»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬او به مــدت یک ســال مشــاور وزیــر امــور خارجــه بــود و مــن هــم مشــاور بــودم؛ امــا‬ ‫میــان مــا زمیــن تــا اســمان تفــاوت وجــود داشــت؛ او مشــاور بــود و مــن هــم مشــاور»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه ای کاش همــه هماننــد حســین شــجاع و بی تکلــف بودنــد و بــرای ســربلندی‬ ‫ایــن اب وخــاک از همه چیــز مایــه بگذاریــم‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬در اغــاز دوران وزارتــم‪ ،‬پیشــنهاد‬ ‫نمایندگــی دائــم ایــران در ســازمان ملــل را بــه او مطــرح کــردم‪ .‬او پذیرفــت؛ اما فــردای ان روز‬ ‫امــد و گفــت کــه همســرم بــه مــن گفتــه اســت کــه طاقــت ازدس ـت دادن تــو را نداریــم و‬ ‫بیش ازایــن نمی خواهــم اذیــت شــوی»‪ .‬وزیــر امــور خارجــه اضافــه کــرد‪« :‬او ســختی بســیار‬ ‫کشــیده بــود و بــه او نــاروا کــرده بودنــد‪ .‬کســانی که بــه حســین نارواهــا کــرده بودنــد‪ ،‬در‬ ‫مقابــل خــدا توبــه کننــد و از همســر حســین عذرخواهــی کــرده و حاللیــت بطلبنــد»‪ .‬ظریف‬ ‫حســین کاظم پــور اردبیلــی را الگویــی بــرای خــود برشــمرد و خاطرنشــان کــرد‪« :‬حســین‬ ‫بــرای مــن الگــو بــود؛ همان طورکــه حســین شیخ االســام بــرای مــن یــک الگــو بــود‪ .‬مــا دو‬ ‫حســین را از دســت دادیــم؛ دو دیــدگاه متضــاد یکدیگــر بودنــد؛ ولــی هــردو حســین بــرای‬ ‫ســربلندی ایــن ملــت‪ ،‬کشــور و اب وخــاک تــاش می کردنــد و عاشــق هــم بودنــد»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به درگذشــت حســین شیخ االســام گفــت‪« :‬وقتــی حســین شیخ االســام فــوت‬ ‫کــرد‪ ،‬دیدیــم کــه حســین کاظم پــور چــه متنــی را در وصــف حســین شیخ االســام نوشــت‪.‬‬ ‫امــروز به پــاس ایــن دو بزرگــوار؛ دو ســالن وزارت امــور خارجــه را به نــام ایــن دو نام گــذاری‬ ‫خواهیــم کــرد»‪ .‬رئیــس دســتگاه دیپلماســی باتاکیدبراینکــه همــه بداننــد بــرای خدمــت بــه‬ ‫ایــن مــردم و کشــور راســت و چپ بــودن مهــم نیســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬قــرار نیســت بــرای‬ ‫خدمــت بــه مــردم این ســو و ان ســو باشــیم؛ بلکــه دل درگــرو مــردم داشــتن و عاشــق ایــن‬ ‫خــاک و ســرزمین بــودن‪ ،‬مهــم اســت»‪.‬‬ ‫وی درادامــه یکــی از مهم تریــن برنامه هــا را بهره منــدی از‬ ‫تــوان وکال‪ ،‬کارشناســان علــم حقــوق و برنامه نویــس جهــت‬ ‫تنظیــم قراردادهایــی دقیــق و احقــاق مطالبــات قانونــی همکاران‬ ‫دانســت و بیــان کــرد‪« :‬مشــاورین امــاک علی رغــم تــوان بــاالی‬ ‫مدیریتــی در ایجــاد توافــق فی مابیــن طرفیــن بــرای تنظیــم‬ ‫یــک قــرارداد از همــان ابتــدای به تحریــردراوردن قــرارداد‪،‬‬ ‫درواقــع یــک عمــل حقوقــی را رقــم می زننــد؛ پــس بهتــر‬ ‫اســت بــرای تنظیــم یــک قــرارداد دقیــق و قانون محــور از وکال و‬ ‫کارشناســان علــم حقــوق کمــک بگیریــم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــا ایــن‬ ‫همــکاری می توانیــم قراردادهایمــان را بــا ارامــش و بــا کمتریــن‬ ‫عواقــب‪ ،‬نگرانــی و اضطــراب تنظیــم کنیــم و بــا به کار گیــری‬ ‫ایــن کارشناســان برجســته‪ ،‬درجهــت احقــاق حقــوق قانونــی‬ ‫شــما عزیــزان گامــی موثــر برداشــته ایم»‪.‬‬ ‫ایجــاد شــرکت های تعاونی محور‬ ‫تــاش بــرای ارتقــای شــان‪ ،‬منزلــت و جایــگاه‬ ‫اجتماعــی همــکاران‬ ‫احمدلــو در رابطه بــا تــاش بــرای ارتقــای شــان‪ ،‬منزلــت و‬ ‫جایــگاه اجتماعــی همــکاران گفــت‪« :‬ارتقــای شــان‪ ،‬منزلــت و‬ ‫جایــگاه اجتماعــی مشــاورین امالک از اهمیــت باالیــی برخوردار‬ ‫اســت؛ هر چنــد امــروزه جایــگاه اجتماعــی صنــف مشــاورین‬ ‫امــاک نســبتاً خــوب اســت و مشــاورین امــاک امیــن عمــوم‬ ‫جامعــه محســوب می شــوند؛ امــا می طلبــد بــرای ارتقــای شــان‬ ‫و جایــگاه اجتماعی مــان تالشــی بی وقفــه در خانــواده صنفــی‬ ‫مشــاورین امــاک داشــته باشــیم و ایــن مهــم محقــق نخواهــد‬ ‫شــد مگــر بــا بهره منــدی از پتانســیل بــاالی تمامــی همــکاران‪،‬‬ ‫فرهنگ ســازی‪ ،‬برنامه ریــزی و تعامــل بیشــتر بــا اصحــاب‬ ‫رســانه»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬شــغل مشــاورین امــاک در اجتمــاع‬ ‫از حساســیت و تاثیرگــذاری باالیــی برخــوردار اســت کــه بــا‬ ‫تحقق یافتــن ایــن هــدف و بــا تعاملــی بهتــر در خانــواده صنفــی‬ ‫خودمــان می تــوان بــه جایگاهــی ارزشــمند‪ ،‬بــه جایگاهــی پویــا‬ ‫و بــه جایــگاه مردمــی دســت یابیــم»‪.‬‬ ‫تشــکیل کارگروهــی از کارشناســان و مدیــران مشــاورین‬ ‫امــاک به منظــور قیمت گــذاری مناســب در حــوزه مســکن‬ ‫ایــن کارافریــن نمونــه بااشــاره به تشــکیل کارگروهــی‬ ‫از کارشناســان و مدیــران مشــاورین امــاک به منظــور‬ ‫قیمت گــذاری مناســب در حــوزه مســکن‪ ،‬گفــت‪« :‬در گذشــته‬ ‫افــراد بــا مراجعــه بــه دفاتــر مشــاورین امــاک‪ ،‬درخواســت‬ ‫قیمت گــذاری امــاک خــود را داشــتند و ایــن قیمت گــذاری‬ ‫و کارشناســی توســط مدیــران امــاک انجــام می شــد»‪ .‬احمدلــو‬ ‫افــزود‪« :‬امــا متاســفانه ایــن تــوان کارشناســی از مدیــران‬ ‫مشــاورین امــاک به مرورزمــان تــا حــد بســیاری ســلب شــده‬ ‫اســت و به تبــع ان خــود مــردم قیمت گــذاری می کننــد»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬ایــن امر ســبب افسارگســیختگی بازار مســکن شــده‪،‬‬ ‫مــا تــاش خواهیــم کــرد تــا بــا تشــکیل کار گروهــی تخصصی از‬ ‫مشــاورین امــاک و کارشناســان حــوزه مســکن مجــددا ً مدیریت‬ ‫بــازار و قیمت گــذاری را در دســت گرفتــه و کمــک کنیــم تــا‬ ‫امــاک بــه قیمــت واقعــی مــورد معاملــه قــرار گیــرد و درصــورت‬ ‫تحقــق ایــن امــر مــا توانســته ایم بــرای کنتــرل تــورم و ایجــاد‬ ‫ثبــات در بــازار مســکن گامــی موثــر برداریــم»‪.‬‬ ‫تدویــن و ارائــه برنام ـه ای مناســب درجهــت تســهیل‬ ‫در وصــول حق الزحمــه مشــاورین امــاک‬ ‫کاندیــدای عضویــت در انتخابــات هیئت مدیــره اتحادیــه‬ ‫صنــف مشــاورین امــاک شهرســتان اراک درادامــه در رابطه بــا‬ ‫تدویــن و ارائــه برنامـه ای مناســب درجهــت تســهیل در وصــول‬ ‫حق الزحمــه مشــاورین امــاک‪ ،‬گفــت‪« :‬درحال حاضــر همــه‬ ‫همــکاران اگاه انــد کــه بــرای وصــول حق الزحمــه خــود از‬ ‫طرفیــن قراردادهــا مشــکالتی را داریــم و گاهــی اوقــات علی رغــم‬ ‫تالش هــای فــراوان نمی توانیــم کل حــق خــود را بگیریــم؛ پــس‬ ‫بهتــر اســت بــا حمایــت همــکاران گرامــی و بــا بهره منــدی‬ ‫ازنظــر کارشناســان برنامه نویــس به دنبــال راهــکار مناســب‬ ‫باشــیم و بــا تدویــن برنامــه ای مناســب‪ ،‬هم زمــان بــا تحویــل‬ ‫قراردادهــا بــه طرفیــن در چارچــوب قانــون حق الزحمــه خــود را‬ ‫دریافــت کنیــم»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬ایــن تنهــا یکــی از راهکارهــای‬ ‫پیشنهادی ســت؛ چنانچــه راهــکاری ازســوی شــما عزیــزان ارائــه‬ ‫شــود توســط تیــم کارشناســی بررســی خواهــد شــد و درنهایــت‬ ‫از نظــرات شــما اســاتید و تیــم کارشناســی تــاش خواهیــم کرد‬ ‫راهــکاری مطلــوب ارائــه دهیــم»‪.‬‬ ‫تــاش درجهــت کاهــش ورود پروند ه هــای حــوزه‬ ‫امــاک بــه مجامــع قضائــی‬ ‫احمدلــو تــاش درجهــت کاهــش ورود پرونده هــای حــوزه‬ ‫امــاک بــه مجامــع قضائــی را بســیار مهم دانســت و خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬درحال حاضــر در حــوزه امــاک پرونده هــای بســیاری در‬ ‫مجامــع قضائــی تشــکیل شــده و درحــال رسیدگی ســت و اگــر‬ ‫مــا بخواهیــم بــه شــان و منزلــت اجتماعــی خــود کمــک کنیــم‬ ‫بایــد از ورود ایــن پرونده هــا بــه مجامــع قضائــی در پرتــو قانــون‬ ‫حتی االمــکان جلوگیــری کنیــم و ایــن مهــم محقــق نخواهــد‬ ‫کاندیــدای عضویــت در انتخابــات هیئت مدیــره اتحادیــه صنــف‬ ‫مشــاورین امــاک شهرســتان اراک تــاش درراســتای ایجــاد‬ ‫شــرکت های تعاونی محــور را از برنامه هــای اینــده خــود دانســت‬ ‫و تصریــح کــرد‪« :‬بر کســی پوشــیده نیســت و جای تعجب اســت‬ ‫کــه صنــف مشــاورین امــاک کالن شــهر اراک با اعضای بســیاری‬ ‫کــه دارد چــرا تــا بــه امــروز هیچ گونــه تــاش قابل توجهــی بــرای‬ ‫ایجــاد شــرکت های تعاونــی مســکن و مصــرف نداشــته اســت؛‬ ‫درحالی کــه بعــد از پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی ایــران‬ ‫شــرکت های تعاونــی بــا حمایت هــای فراوانــی مواجــه شــدند؛‬ ‫امــا متاســفانه صنــف مشــاورین امــاک کالن شــهر اراک از ایــن‬ ‫فرصــت هیچ گونــه بهره منــد نشــده و این جانــب معتقــدم بــا‬ ‫کمــک و حمایــت شــما ســروران می توانیــم این گونــه تعاونی هــا‬ ‫را تاســیس کــرده و شــما عزیــزان از منافــع ان بهره منــد شــوید»‪.‬‬ ‫تالش در ارائه خدمات بیمه ای به منظور رفاه حال همکاران‬ ‫احمدلــو تــاش در ارائــه خدمــات بیمــه ای به منظــور رفــاه‬ ‫حــال همــکاران را از ضرورت هــای مهــم صنفــی مطــرح کــرد‬ ‫و بیــان داشــت‪« :‬امــروزه بیمــه را می تــوان یکــی از ارکان مهــم‬ ‫حیــات اقتصــادی و اجتماعــی جامعــه بشــری به حســاب اورد‪،‬‬ ‫درحال حاضــر تمامــی اقشــار جامعــه بــا بیمــه ســروکار دارنــد‬ ‫و بهتــر اســت کــه صنــف مشــاورین امــاک از خدمــات بیمـه ای‬ ‫بهره منــد شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬مــا تالشــی بی وقفــه بــرای ارائــه‬ ‫خدمــات بیمـه ای از جملــه بیمــه درمــان و بیمه هــای تکمیلــی‬ ‫را در دســتورکار خــود قــرار می دهیــم و کاهــش هرچه بیشــتر‬ ‫دغدغــه همــکاران چــه در هنــگام بیمــاری و مراجعــه بــه مراکــز‬ ‫درمانــی و چــه در زمــان وقــوع حــوادث هــدف مــا خواهــد بــود‬ ‫و همچنیــن بــا تحقــق ایــن امــر اتحادیــه امــاک اراک توانســته‬ ‫بخشــی از امنیــت شــغلی را تضمیــن کــرده و زمینــه رفــاه حــال‬ ‫همــکاران را فراهــم ســازد»‪.‬‬ ‫برگزاری جلســات هم اندیشــی عمومــی و محلی‬ ‫وی برگــزاری جلســات هم اندیشــی عمومــی و محلــی را از دیگــر‬ ‫برنامه هــای خــود دانســت و تصریــح کــرد‪« :‬مــا می توانیــم بــا‬ ‫برگــزاری جلســات هم اندیشــی و همایش هــا زمینــه اظهارنظــر‬ ‫همــکاران را در حــوزه مســکن فراهــم کنیــم و بــا بهره منــدی از‬ ‫پیشــنهادات و انتقــادات همــکاران می توانیــم موجــب همدلــی‬ ‫و همبســتگی اعضــاء شــده و خدمــات مطلوبــی ارائــه دهیــم»‪.‬‬ ‫احمدلــو بابیان اینکــه نشســت های هم اندیشــی را می تــوان‬ ‫به صــورت عمومــی یــا محلــی برگــزار کــرد‪ ،‬افــزود‪« :‬درخصــوص‬ ‫نشســت های عمومــی همــه همــکاران را دعــوت کــرده تــا بــا‬ ‫تبادل نظــر مســائل و مشــکالت صنفــی را موردبرســی قــرار‬ ‫دهیــم و برخــی از مســائل و مشــکالت محلــی یــا منطقه ای ســت‬ ‫کــه بهتــر اســت نشســتی صمیمــی بــا همــکاران همــان محلــه‬ ‫یــا منطقــه داشــته باشــیم و وقــت ارزشــمند همــکاران دیگــر‬ ‫در مناطــق دیگــر را نگیریــم؛ همچنیــن این گونــه نشســت ها‬ ‫زمینه ســاز روابطــی عمیــق و تاثیرگــذار بیــن اعضــاء در تمامــی‬ ‫مناطــق خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫برگــزاری دور ه های اموزشــی کوتا ه مدت‬ ‫وی بااشــاره به برگــزاری دوره هــای اموزشــی کوتاه مــدت گفــت‪:‬‬ ‫«الزمــه داشــتن یــک خانــواده صنفــی موفــق‪ ،‬داشــتن اگاهــی‬ ‫و دانــش کافی ســت کــه بــا برگــزاری این گونــه دوره هــای‬ ‫اموزشــی بــه ایــن مهــم کمــک قابل توجهــی خواهــد شــد»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬باتوجه به اینکــه اتحادیــه صنــف مشــاورین امــاک‬ ‫تشــکلی قــوی و تاثیرگــذار اســت و به نوعــی می تــوان گفــت‬ ‫بخــش عظیمــی از چــرخ اقتصــاد میهــن اســامی مان را دســت‬ ‫توانمنــد فعــاالن حــوزه مســکن به ویــژه دفاتــر مشــاورین امــاک‬ ‫بــه حرکــت درمـی اورد؛ پــس بهتــر اســت در تــاش باشــیم بــا‬ ‫برگــزاری دوره هــای اموزشــی کوتاه مــدت‪ ،‬شــاهد ارتقــای دانــش‬ ‫و ســطح اگاهــی شــما ســروران گرامــی بــوده و زمینــه ارائــه‬ ‫خدماتــی بهتــر از پیــش را فراهــم ســازیم»‪.‬‬ ‫فعالیــت ویــژه در زمینــه اطالع رســانی در فضــای مجــازی‪،‬‬ ‫به روز رســانی ســایت و همــکاری بــا اصحــاب رســانه‬ ‫کاندیــدای عضویــت در انتخابــات هیئت مدیــره اتحادیــه صنــف‬ ‫مشــاورین امــاک شهرســتان اراک‪ ،‬فعالیــت ویــژه در زمینــه‬ ‫اطالع رســانی در فضــای مجــازی را بســیار مهم دانســت و اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬ســایت و شــبکه های مجــازی در امــر اطالع رســانی‬ ‫بایــد بـه روز و دقیــق باشــد و می تــوان بــا ایجــاد بــازاری مجــازی‬ ‫همچــون دیــوار و غیــره در امــاک اراک نظــر مخاطبیــن ایــن‬ ‫صنــف را بــه خــود جلــب کنیــم و به نوعــی بــا بازارهــای مجــازی‬ ‫کشــور رقابتــی ســالم داشــته باشــیم‪ ،‬ایــن دقــت عمــل در‬ ‫فضــای مجــازی بــه اعضــاء کمــک می کنــد از خدمــات اتحادیــه‬ ‫به نحواحســن اســتفاده کننــد و دراین خصــوص می توانیــم‬ ‫بــرای تحقــق بهتــر ایــن هــدف و برنامــه از پتانســیل اصحــاب‬ ‫رســانه به خوبــی بهره منــد شــویم؛ چراکــه اصحــاب رســانه یکــی‬ ‫از موثرتریــن منابــع اطالع رســانی در کشــور اســت»‪ .‬مهــدی‬ ‫احمدلــو؛ کاندیــدای عضویــت در انتخابــات هیئت مدیــره اتحادیه‬ ‫صنــف مشــاورین امــاک شهرســتان اراک‪ ،‬درادامــه هدایــت‬ ‫تو ســوی مناســب و موفــق‪،‬‬ ‫ســرمایه های مالــی اتحادیــه بــه سم ‬ ‫ارائــه گــزارش از عملکــرد اتحادیــه بــه همــکاران ارجمنــد‪ ،‬تالش‬ ‫بــرای اســتفاده همــکاران از خدمــات ورزشــی جهت همبســتگی‪،‬‬ ‫ســامتی و شــادابی همــکاران‪ ،‬تــاش در تغییــر بهینــه نرخ نامــه؛‬ ‫به ویــژه امــاک قولنامــه ای‪ ،‬تــاش بــرای اســتفاده همــکاران‬ ‫از خدمــات ورزشــی جهــت همبســتگی‪ ،‬ســامتی و شــادابی‬ ‫همــکاران‪ ،‬بهره منــدی از خبــرگان و پیش کســوتان صنــف‬ ‫امــاک و بهره منــدی از توانمندی هــای انــان در عرصه هــای‬ ‫مرتبــط‪ ،‬را از دیگــر برنامه هــای خــود دانســت‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهار شنبه‪ 31‬اردیبهشت‪ - 1399‬شماره‪1985‬‬ ‫بازار پیاز‪ ،‬اشک کشاورزان را دراورد!‬ ‫همه ســاله داســتان مــازاد یــا کاهــش تولید محصــوالت کشــاورزی‬ ‫تکــرار می شــود کــه علــت ایــن ســناریو را بایــد در نداشــتن الگــوی‬ ‫کشــت‪ ،‬نبــود زنجیــره تولیــد‪ ،‬کمبــود صنایــع تبدیلــی و تکمیلــی‬ ‫و البتــه بی توجهــی بــه اجــرای کشــاورزی قــراردادی جس ـت وجو‬ ‫کــرد‪ .‬به گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ به رغم انکــه طــی‬ ‫ماه هــای اخیــر‪ ،‬قیمــت پیــاز در بــازار بــه بــاالی ‪۱۵‬هزارتومــان‬ ‫رســیده بــود؛ امــا نــرخ کنونــی پیــاز‪ ،‬بــا هزینه هــای تولیــد‬ ‫ســنخیتی نــدارد؛ به طوری کــه اشــک پیــازکاران را دراورده‪.‬‬ ‫بســیاری از مســئوالن براین باورندکــه بــا اجــرای الگــوی کشــت‪،‬‬ ‫کشــاورزی قــراردادی و ایجــاد زنجیــره تولیــد و زیرســاخت های‬ ‫الزم‪ ،‬دیگــر شــاهد افت وخیــز قیمــت و زیــان تولیدکننــدگان و‬ ‫مصرف کننــدگان در بــازار نخواهیــم بــود‪.‬‬ ‫محمــد شــفیع ملــک زاده بااشــاره به دالیــل کاهــش شــدید‬ ‫قیمــت پیــاز و چالــش پیـش روی کشــاورزان گفــت‪« :‬بارهــا اعــام‬ ‫بازرگانی‬ ‫کرده ایــم کــه دربــاره تنظیــم بــازار و فــروش محصــوالت و‬ ‫ِ‬ ‫بخــش کشــاورزی‪ ،‬مشــکالت اساســی داریــم کــه این امــر موجــب‬ ‫شــده هرســال بــازار محصــوالت کشــاورزی دچار نوســاناتی شــود»‪.‬‬ ‫رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی و منابــع طبیعــی افــزود‪« :‬تاکنون‬ ‫برنامــه درســتی در بازرگانــی محصــوالت کشــاورزی نداشــته ایم‬ ‫تــا تولیدکننــدگان و مصرف کننــدگان‪ ،‬دغدغــه خاطــری از بــازار‬ ‫فــروش نداشــته باشــند»‪ .‬او بــا انتقــاد از اینکــه نــگاه ویــژه ای بــه‬ ‫بخــش کشــاورزی نداریــم‪ ،‬بیــان کرد‪« :‬اینکــه بــرای تولیدکنندگان‬ ‫و مصرف کننــدگان بهایــی قائــل نیســتیم‪ ،‬موجب شــده کشــاورزان‬ ‫از حــق خــود محــروم شــوند»‪ .‬او بااشــاره به دیگــر دالیــل گرانــی‬ ‫پیــاز در بــازار‪ ،‬گفــت‪« :‬در زمــان اوج برداشــت و پیک تولیــد‪ ،‬انتظار‬ ‫م ـی رود محصــوالت کشــاورزی درحــد مصــرف بــه بــازار عرضــه‬ ‫شــود و مابقــی را ذخیره ســازی و در زمــان کمبــود‪ ،‬توزیــع کنیــم»‪.‬‬ ‫به گفتــه او؛ در زمــان اوج برداشــت و پیــک تولیــد‪ ،‬بایــد مــازاد‬ ‫محصــول بــه بازارهــای هــدف صــادر شــود کــه متاســفانه به ســبب‬ ‫نبــود ارتبــاط بــا دیگر کشــورها‪ ،‬چــاره ای جز عرضــه در بــازار داخل‬ ‫نیســت‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬درزمانی کــه بــازار داخــل اشــباع می شــود‪،‬‬ ‫به ســبب وجــود واســطه ها و دالالن و سوءاســتفاده از موقعیــت‪،‬‬ ‫قیمــت محصــوالت در بــازار کاهــش می یابــد؛ به طوری کــه بــه‬ ‫یک ســوم تــا یک چهــارم هزینــه تمام شــده تولیــد می رســد»‪ .‬او‬ ‫قیمــت تمام شــده هرکیلــو پیــاز را ‪ 1500‬تــا ‪1800‬تومــان اعــام‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬این درحالی ســت که هم اکنــون هرکیلــو پیــاز بــا‬ ‫نــرخ ‪ ۳۰۰‬تــا ‪۴۰۰‬تومــان از کشــاورزان خریــداری می شــود و بــا‬ ‫نــرخ ‪ 4000‬تــا ‪5000‬تومــان در بازارهــا بــه دســت مصرف کننــده‬ ‫می رســد که متاســفانه کشــاورزان ســودی حاصلشــان نمی شــود»‪.‬‬ ‫او عدم مدیریــت و نبــود زیرســاخت های الزم و کمبــود صنایــع‬ ‫تبدیلــی را از دیگــر علــل افزایــش قســمت محصــوالت کشــاورزی‬ ‫در بــازار اعــام کــرد و افــزود‪« :‬در فصــل پائیــز و زمســتان کــه‬ ‫تولیــد به حداقــل می رســد‪ ،‬قیمــت محصــوالت به دلیــل نبــود‬ ‫مدیریــت‪ ،‬زیرســاخت و امکانــات الزم و کمبــود صنایــع تبدیلــی‬ ‫هفــت تــا ‪۱۰‬برابــر قیمــت بــه دســت مصرف کننــده می رســد؛‬ ‫درحالی کــه بــا ایجــاد زیرســاخت های الزم‪ ،‬انبــار‪ ،‬ســردخانه‪،‬‬ ‫ســورتینگ و برنامــه منســجم؛ بــازار بــه تعــادل می رســد»‪ .‬او‬ ‫افــزود‪« :‬باتوجه بــه نبــود برنامــه منســجم امایــش زمیــن و الگــوی‬ ‫کشــت‪ ،‬کشــاورزان هرســال ازحیــث مــازاد یــا کاهــش تولیــد‪،‬‬ ‫متحمــل زیــان می شــوند و بــا اســتمرار ایــن رونــد‪ ،‬ورشکســت‬ ‫خواهنــد شــد؛ به طوری کــه دیگــر قــادر بــه ادامــه تولیــد نخواهنــد‬ ‫بــود»‪ .‬او باتاکیدبــر رهایــی از صــادرات تک محصولــی درامدهــای‬ ‫نفتــی‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا مــازاد تولید محصــوالت کشــاورزی روی دســت‬ ‫کشــاورزان منابــع پایــه و نیــروی انســانی به هــدر مــی رود کــه‬ ‫این امــر کار را بــه جایــی می رســاند کــه بــا دلســردی کشــاورزان‬ ‫از امــر تولیــد بــرای تامیــن نیــاز کشــور‪ ،‬چــاره ای جــز واردات‬ ‫محصــوالت بی کیفیــت و خــروج ارز از کشــور نیســت»‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫«اگــر نتوانیــم از ظرفیت هــا و پتانســیل های بخــش کشــاورزی‬ ‫به درســتی اســتفاده کنیــم‪ ،‬بی تردیــد درطول ســال ســناریوی‬ ‫مــازاد یــا کاهــش تولیــد تکــرار می شــود و مشــکالت اساســی برای‬ ‫کشــاورزان ایجــاد می کنــد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه اتخــاذ برنامه هــای‬ ‫کوتاه مــدت‪ ،‬در حکـ ِم مســکنی بیــش نیســت‪ ،‬گفــت‪« :‬مســئوالن‬ ‫امــر وقتــی کشــاورزان از ناحیــه فــروش محصــوالت متضــرر‬ ‫هســتند‪ ،‬به دنبــال راهــکار مقطعــی می گردنــد؛ امــا نوشــدارو بعــد‬ ‫از مــرگ ســهراب فایــده ای نــدارد»‪ .‬او باتاکیدبراینکــه مســئوالن از‬ ‫اتخــاذ برنامه هــای کوتاه مــدت و میان مــدت نبایــد غافــل شــوند‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬درحال حاضر‪ ،‬ســپاه بــرای کاهــش زیان پیــازکاران‪،‬‬ ‫بــه امــر خریــد ورود پیــدا کــرده؛ امــا ایــن ســوال مطــرح اســت که‬ ‫مگــر ســپاه چنددرصــد از پیــاز تولیــدی کشــاورزان را می توانــد‬ ‫خریــداری کنــد؟ ازطرفــی‪ ،‬بــرای محصــول خریداری شــده چــه‬ ‫برنام ـه ای دارد؟»‬ ‫علــی خان محمــدی بااشــاره به دالیــل گالیه منــدی پیــازکاران‬ ‫از وضعیــت بــازار‪ ،‬گفــت‪« :‬مادامی کــه مســئوالن امــر‪ ،‬قــراردادی‬ ‫و الگــوی کشــت را اجــرا نکننــد و زنجیــره تولیــد را به وجــود‬ ‫نیاورنــد‪ ،‬بی تردیــد مشــکالت مــازاد یــا کاهــش تولیــد محصــوالت‬ ‫کشــاورزی در کشــور اســتمرار می یابــد»‪ .‬مدیرعامــل مجمــع‬ ‫ملــی نخبــگان کشــاورزی افــزود‪« :‬در ‪۴۰‬ســال اخیر به ســبب‬ ‫نبــود زیرســاخت های الزم هرســال در تولیــد محصــوالت پیــاز‪،‬‬ ‫ســیب زمینی و گوجه فرنگــی بــا مشــکالتی روبــه رو هســتیم؛‬ ‫چراکــه در برخــی ســال ها کــه وضعیــت بــازار مناســب اســت‪ ،‬در‬ ‫ســال بعــد بــا ورود افــراد متعــدد بــه کشــت ایــن محصــول روبـه رو‬ ‫می شــویم»‪ .‬او باتاکیدبــر اجــرای کشــاورزی قــراردادی گفــت‪« :‬بــا‬ ‫اجــرای کشــاورزی قــراردادی و تولید برمبنای ثبت ســفارش‪ ،‬ســهم‬ ‫هــر اســتان مشــخص می شــود تــا شــاهد التهابــات بــازار نباشــیم»‪.‬‬ ‫او گفــت‪« :‬طبــق رصدهایــی کــه طــی چندروزگذشــته از جیرفــت‬ ‫داشــتیم؛ کشــاورزان پیــازکار به ســبب وجــود دالالن متعــدد‬ ‫ســردرگم هســتند؛ به طوری کــه نمی داننــد محصــول تولیــدی‬ ‫خــود را بــه چه کســی عرضــه کننــد؛ پــس تازمانی کــه زنجیــره‬ ‫تولیــد به وجــود نیایــد‪ ،‬مشــکالت اســتمرار خواهــد داشــت»‪.‬‬ ‫عبــاس پاپــی زاده نیــز بااشــاره به اینکه پیــاز زیــادی روی دســت‬ ‫کشــاورزان مانــده اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬باتوجه بــه مــازاد چشــمگیر‬ ‫تولیــد‪ ،‬نبــود تقاضــا و عدم ســنخیت قیمــت فــروش بــا نــرخ‬ ‫تمام شــده تولیــد‪ ،‬کشــاورزان پیــاز تولیــدی خــود را در جــاده رهــا‬ ‫کردنــد»‪ .‬عضــو کمیســیون کشــاورزی مجلــس شــورای اســامی‬ ‫افــزود‪« :‬بــا اجــرای الگــوی کشــت و دراختیارگذاشــتن اطالعــات‬ ‫الزم تامیــن نیــاز مصــرف کشــور‪ ،‬تولیــد بایــد صــورت گیــرد»‪ .‬او‬ ‫بــا انتقــاد از این مســئله کــه زنجیــره تولیــد‪ ،‬توزیــع تــا مصــرف‬ ‫به هم پیوســته نیســت‪ ،‬گفــت‪« :‬اتخــاذ تصمیمــات بــازار و صــادرات‬ ‫در دو وزارتخانــه موجــب شــده بســیاری از تصمیم گیری هــا‬ ‫به موقــع انجــام نشــود»‪ .‬او درپایــان بابیان اینکــه تکــرار مــداوم‬ ‫ســریال مــازاد یــا کاهــش تولیــد محصــوالت کشــاورزی‪ ،‬اســیب‬ ‫جــدی بــه مصرف کننــده و تولیدکننــده وارد می کنــد‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬اگــر امــار و اطالعــات دقیــق از شــرایط تولیــد و مصــرف‪،‬‬ ‫صــادرات و واردات دراختیــار کشــاورزان قــرار گیــرد و بازرگانــی‬ ‫محصــوالت کشــاورزی بــه وزارت جهــاد کشــاورزی ســپرده شــود‪،‬‬ ‫دیگــر شــاهد افت وخیــز قیمــت در بــازار نخواهیــم بــود»‪.‬‬ ‫مصطفــی دارایی نــژاد دربــاره اخریــن وضعیــت بــازار پیــاز اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬درحال حاضــر‪ ،‬قیمــت هرکیلــو پیــاز در میــدان مرکــزی‬ ‫‪ 1500‬تــا ‪2500‬تومــان اســت» ‪ .‬رئیــس اتحادیــه بارفروشــان میدان‬ ‫مرکــزی میــوه و تره بــار افــزود‪« :‬نبــود الگــوی کشــت موجب شــده‬ ‫قیمــت پیــاز به ســبب مــازاد یا کاهــش تولید بــا نوســاناتی در بــازار‬ ‫روبـه رو شــود؛ ازایـن رو‪ ،‬بــرای کاهــش زیــان پیــازکاران‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫درخصــوص صــادرات کردیــم»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬کشــورهای عــراق و‬ ‫پاکســتان مرزهــای خــود را بـه روی کشــور ما بســتند و اجــازه ورود‬ ‫محصــول ایرانــی بــه کشورشــان نمی دهنــد؛ امــا بــا رایزنی هــای‬ ‫صورت گرفتــه امیدواریــم از هفتــه اینــده صــادرات اغــاز شــود»‪.‬‬ ‫او بابیان اینکــه نبــود الگــوی کشــت‪ ،‬بــازار پیــاز را بــا نوســاناتی‬ ‫روب ـه رو کــرده‪ ،‬گفــت‪« :‬طبــق برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه؛ از‬ ‫سرپرســت وزارت صمــت تقاضــا کرده ایــم کــه درخواســت اتحادیــه‬ ‫بارفروشــان مبنی بــر صــادرات پیــاز را بپذیرنــد و بدین منظــور‬ ‫انتظــار مــی رود رایزنی هایــی انجــام دهنــد تــا پیــاز مازادبرنیــاز‬ ‫کشــور صــادر شــود»‪.‬‬ ‫بایــد گفــت؛ تازمانی کــه الگــوی کشــت صحیــح و برنامـه ای جامــع‬ ‫بــرای میــزان تولیــد محصــوالت کشــاورزی تدوین نشــود‪ ،‬داســتان‬ ‫مــازاد محصــول بــا قیمــت نــازل ادامــه خواهد داشــت‪.‬‬ ‫ســخن مدیرمسئول‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه‪:‬‬ ‫روز قدس امسال‪ ،‬لرزه بر رژیم غاصب خواهد انداخت‬ ‫غالمحســین اســماعیلی در نشســت خبــری بــا اهالــی رســانه گفــت‪« :‬رمضــان بــه روزهــای پایانــی نزدیــک می شــود‪ .‬رمضــان امســال‪ ،‬کرونایــی گذشــت؛ امــا به رغــم همــه محدودیت هــا زیبــا ســپری شــد‪.‬‬ ‫کرونــا به عنــوان بیمــاری فراگیــر در جهــان اســیب های زیــادی بــه جامعــه بشــریت وارد کــرد؛ امــا نتوانســت حریــف رمضــان شــود‪ .‬کرونــا مجبــور شــد در برابــر روزه و ش ـب زنده داری و احیــاء و کمک هــای‬ ‫مومنانــه ســر تعظیــم فــرود اورد»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬گرچــه د ِر اماکــن مقــدس بســته بــود؛ امــا در دل هــای پــاک مومنــان درهــای تــازه ای بــرای ارتبــاط بــا خــدا گشــوده شــد و در مجالــس ش ـب های قــدر‪،‬‬ ‫اهــل ایمــان نشــان دادنــد کــه برخــاف مدعیــان روشــنفکری و غــرب زدگان و دنیاپرســتان؛ تمــام شــیوه های بهداشــتی را رعایــت می کردنــد و درعیــن فاصله گــذاری فیزیکــی‪ ،‬اجتماعــات مذهبــی را برگــزار‬ ‫می کننــد؛ تــا کــور شــود هرانکــه نتوانــد دیــد»‪ .‬به گــزارش ایســنا؛ وی شــهادت دریــادالن نیروهــای راهبــردی اســام را تســلیت گفــت و افــزود‪« :‬اینــان میهمانــان ویــژه شــهید رمضــان خواهنــد بــود»‪.‬‬ ‫ســخنگوی قــوه قضائیــه بااشــاره به «روز قــدس» گفــت‪:‬‬ ‫«ایـن روز‪ ،‬روز اســام و مســلمین و مــردم فلســطین اســت‬ ‫و روز قــدس امســال‪ ،‬چــه شــهرها ســفید و زرد و قرمــز‬ ‫باشــد و در قرنطینــه خانگــی باشــیم یــا نباشــیم و بــه‬ ‫خیابان هــا بیاییــم یــا نیاییــم و نمازجمعــه داشــته باشــیم‬ ‫یــا نــه؛ نفریــن و مــرگ بــر اســرائیل لرزه بــر رژیــم غاصب‬ ‫خواهــد انداخــت‪ .‬روز قــدس امســال پیوند مردم مســلمان‬ ‫بــا فلســطینیان تقویــت می شــود و پشــت امریــکای‬ ‫جنایتــکار را بــه خــاک می زنیــم و نابــودی ان هــا را فریــاد‬ ‫می زنیــم‪ .‬مــا هرســال در روز قــدس بــه نابــودی اســرائیل‬ ‫نزدیــک می شــویم»‪ .‬وی بااشــاره به عملکــرد دیــوان عالــی‬ ‫کشــور گفــت‪« :‬ســال گذشــته در دیــوان بیــش از‬ ‫هفت هــزار پرونــده مــاده ‪ ۴۷۷‬رســیدگی و رســیدگی‬ ‫دیــوان عالــی در اعمــال مــاده ‪ ۴۷۷‬بــه روز شــد‪ .‬امــروز‬ ‫درمــورد پرونده هــای ‪ ۴۷۷‬ف پرونــده معــوق و مســن در‬ ‫دیــوان عالــی نداریــم‪ .‬در ســال ‪ ۱۵۶۶ ،۹۵‬پرونــده مــاده‬ ‫‪ ۴۷۷‬رســیدگی شــد و در ســال ‪ ۱۵۸۲ ، ۹۶‬پرونــده و در‬ ‫ســال ‪ ۱۴۴۶ ، ۹۷‬پرونــده و در ســال ‪ ۹۸‬و اغــاز ســال‬ ‫تحــول‪ ،‬نه هــزار و ‪ ۹۳‬پرونــده رســیدگی شــد؛ یعنــی‬ ‫عملکــرد ســال ‪ ۹۸‬معــادل ش ـش برابر هریــک از ســنوات‬ ‫قبـل ازان بــوده اســت و این یعنــی کار جهــادی‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۴۳۰‬شــعبه دادگاه و اجــرای احــکام توســط قضــات‬ ‫شــدند‪ .‬در ایــن پرونــده کــه یــک پرونــده تلفیقــی بیــن‬ ‫اخــال در نظــام ارزی و نظــام اقتصــادی خودروســت‪،‬‬ ‫وحیــد بهــزادی و همســرش نجــوا الشــیدایی هــردو‬ ‫به جــرم مشــارکت در اخــال کالن در نظــام پولــی و ارزی‬ ‫منجــر بــه قاچــاق ارز‪ ،‬ازطریــق ثبــت ســفارش ها صــوری‪،‬‬ ‫اخــال در نظــام توزیعــی نیازمندهــای عمومــی کشــور‬ ‫ازطریــق پیش خریــد بیــش از ‪۶۷۰۰‬دســتگاه خــودرو از‬ ‫شــرکت ســایپا‪ ،‬مشــارکت در عملیــات پول شــویی‬ ‫به میــزان ‪۳۲‬هزارمیلیاردریــال و موضوعــات مربــوط بــه‬ ‫ســکه کــه از منــزل متهمــه ‪۲۴‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬ســکه‬ ‫تمام بهــار و ‪100‬کیلــو طــا کشــف شــده بــود‪ ،‬محکــوم به‬ ‫اعــدام شــدند کــه ایــن حکــم قابــل تجدیدنظرخواهــی در‬ ‫دیــوان عالی کشــور اســت»‪ .‬اســماعیلی افــزود‪« :‬همچنین‬ ‫مهــدی جمالــی؛ مدیرعامــل ســابق ســایپا به جــرم‬ ‫مشــارکت در اخــال در نظــام توزیعــی‪ ،‬بــه هفت ســال‬ ‫حبــس‪ ،‬رضــا تق ـی زاده ماکویــی؛ فرزنــد عبــاس (معــاون‬ ‫ســابق بازاریابــی ســایپا) بــه ‪۱۵‬ســال حبــس‪ ،‬محمــد‬ ‫عزیــزی؛ نماینــده مجلــس به جــرم معاونــت در اخــال در‬ ‫نظــام توزیــع خــودرو بــه ‪۶۱‬مــاه حبــس تعزیــری‪ ،‬فریدون‬ ‫احمــدی؛ نماینــده مجلــس شــورای اســامی به جــرم‬ ‫معاونــت در اخــال در نظــام توزیعــی بــه ‪ ۶۱‬مــاه حبــس‬ ‫تعزیــری و حســن هشــترودی؛ رئیس ســابق حراســت کل‬ ‫مــوارد دررابطه بــا منــازل ســازمانی بــوده اســت و تاکیــد‬ ‫هــم شــد کــه دراین رابطــه هــم فرصتــی داده شــود»‪.‬‬ ‫اســماعیلی درپاســخ به ســوالی دربــاره حکــم تخلیــه‬ ‫قراردادهــای منقضــی اجــاره در برخــی مراجــع قضایــی‬ ‫گفــت‪« :‬بــه همــه واحدهــای قضایــی ابــاغ شــد‬ ‫درارتباط بــا قراردادهــای اجــاره ای کــه موعــد اجــاره ان هــا‬ ‫منقضــی شــده‪ ،‬نــه حکــم تخلیــه صــادر شــود و نــه حکم‬ ‫تخلیـه ای اجــرا شــود و این دســتور بــرای همــه واحدهای‬ ‫قضایــی الزم االجراســت‪ .‬ایــن دســتور درحال اجراســت و‬ ‫طبــق رصدهــای مــا تاکنــون تخلفــی بــه مــا گــزارش‬ ‫نشــده؛ البتــه یکی‪،‬دومــورد کــه در رســانه ها منعکــس‬ ‫شــد‪ ،‬متوجــه شــدیم مربــوط بــه احــکام قضایــی نبــوده و‬ ‫درارتباط بــا منــازل ســازمانی بــوده کــه اجــاره بــه فــرد‬ ‫داده انــد و خــود ســازمان ها اقــدام کرده انــد»‪ .‬وی‬ ‫درپاســخ به ســوالی دربــاره اخریــن وضعیــت اعطــای‬ ‫مرخصــی زندانیــان در ایــام کرونــا‪ ،‬گفت‪« :‬در بخشــنامه ای‬ ‫کــه ازســوی رئیــس قــوه قضائیــه صــادر شــده؛ تکلیــف‬ ‫بســیاری از زندانیــان مشــخص شــده اســت و عــده ای از‬ ‫زندانیــان مشــمول عفــو شــدند‪ .‬یک عــده ای هــم بنابــر‬ ‫جرمــی کــه انجــام دادنــد و مخاطراتــی کــه ازادی‬ ‫طوالنی مــدت ان هــا ممکــن اســت داشــته باشــد‪ ،‬برابــر‬ ‫برنامــه زمان بنــدی و به لحــاظ نوبت بنــدی امکانــات‬ ‫نوســانات قیمــت ســکه اولین بــار نیســت کــه رخ می دهــد‪ .‬مــا‪ ،‬در هــر مرحلــه ســعی‬ ‫کردیــم وظایــف خــود را انجــام دهیــم و درون قــوه در مقاطــع قبلــی اعــام کردیــم‬ ‫کــه در تقســیط مهریــه بانــوان‪ ،‬میــزان تعــداد ســکه هایی کــه بــرای پیش پرداخــت‬ ‫درنظرگرفته شــده‪ ،‬باتوجه بــه قیمــت جدیــد نیازمنــد تعدیــل اســت و درصــورت‬ ‫تقاضــای زوج حتمــاً تعدیــل مجــدد صــورت می گیــرد و پرونده هــای متعــدد هــم‬ ‫مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه اســت و ایــن ســنت جــاری قــوه قضائیــه در تعییــن‬ ‫میــزان اقســاط مهریــه اســت‬ ‫بازرســی و ‪ ۱۲۰۰‬پرونــده بررســی شــد و کار فوق العــاده‬ ‫عزیــزان در دیــوان عالــی بــوده»‪ .‬ســخنگوی قــوه قضائیــه‬ ‫افــزود‪« :‬مبــارزه بــا مفاســد‪ ،‬رویکــرد اصلــی قــوه قضائیــه‬ ‫بــوده اســت و تــا فســادی باشــد‪ ،‬مبــارزه قاطــع دســتگاه‬ ‫قضایــی ادامــه دارد»‪ .‬وی بااشــاره به اقدامــات جهــادی قــوه‬ ‫قضائیــه در ســال ‪ ،۹۸‬گفــت‪« :‬در مجموعــه دیــوان عالــی‬ ‫کشــور در ســال گذشــته‪۷۱ ،‬هــزار پرونــده رســیدگی شــد‬ ‫کــه نســبت بــه ســال ‪۲۰ ،۹۷‬درصــد رشــد عملکــرد را‬ ‫شــاهد بودیــم؛ یعنــی قضــات پیش کســوت و عالی رتبــه‬ ‫دیــوان عالــی کشــور پابه پــای قضــات جــوان در کار‬ ‫جهــادی مشــارکت کردنــد»‪ .‬وی بااشــاره به صــدور برخــی‬ ‫از احــکام پرونده هــا گفــت‪« :‬در روزهــای اخیــر‪ ،‬در شــعبه‬ ‫دوم ویــژه رســیدگی بــه اخــال در نظــام اقتصادی کشــور‪،‬‬ ‫پرونــده ای منتهــی بــه صــدور رای شــد؛ این پرونــده بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬متهــم داشــت؛ کیفرخواســتی بــرای ‪۴۳‬نفــر صــادر و‬ ‫بــه دادگاه ارســال شــد کــه ‪۳۴‬نفــر از اخاللگــران محکــوم‬ ‫ســایپا به جــرم معاونــت در اخــال در نظــام توزیعــی بــه‬ ‫‪۶۱‬مــاه حبــس تعزیــری محکــوم شــدند»‪ .‬وی بااشــاره به‬ ‫صــدور حکــم ‪ ۲۱‬اخالل گــر نظــام ارزی دیگــر نیــز گفــت‪:‬‬ ‫«در ایــن پرونــده‪ ،‬حســن خویــی؛ فرزنــد علی اکبــر‬ ‫به جــرم مشــارکت در اخــال در نظــام ارزی و پولــی‬ ‫به میــزان بیش از ‪۱۰‬میلیــون دالر و ‪۳۴‬میلیــون و ‪۹۷۸‬دالر‬ ‫نیم ســوخته و ‪۲۰‬هــزار و ‪۱۰۰‬دالر دیگــر بــه سه ســال‬ ‫حبــس و ضبــط ایــن مبالــغ و پرداخــت جــزای نقــدی‪،‬‬ ‫فــرزاد اصغــرزاده به جــرم اخــال در نظــام ارزی بــه‬ ‫سه ســال حبــس تعزیــری‪ ،‬امیــر ســوقانی به جــرم اخــال‬ ‫در نظــام ارزی بــه سه ســال حبــس تعزیــری و جــزای‬ ‫نقــدی محکوم شــدند»‪ .‬ســخنگوی قــوه قضائیه ادامــه داد‪:‬‬ ‫«دســتوری دررابطه بــا عــدم صــدور حکــم تخلیــه منــازل‬ ‫باتوجه بــه وضعیــت فعلــی صادرشــده و بــه همــه مراجــع‬ ‫قضائــی هــم ابــاغ شــده اســت‪ .‬دومــورد در رســانه ها‬ ‫منتشــر شــد کــه بــا پیگیری هــا مشــخص شــد ایــن‬ ‫مربــوط بــه قرنطینــه‪ ،‬بخشــنامه کاملی صــادر شــده»‪ .‬وی‬ ‫درپاسـخ به ســوالی مبنی براینکــه باتوجه بــه مباحثــی کــه‬ ‫رئیــس قــوه در ســال گذشــته درمــورد حمایــت از‬ ‫ســوت زن ها و پیگیــری مــوارد مطروحــه ان هــا داشــتند‪ ،‬از‬ ‫ســال گذشــته چــه مــواردی دراین زمینــه انجــام شــده‬ ‫اســت؟ درمــورد ســوت زنی هایی کــه درمــورد منســوبین‬ ‫برخــی مســئوالن قضائــی هــم مطــرح اســت‪ ،‬چــه اقدامی‬ ‫شــده اســت؟ گفــت‪« :‬بارهــا اعــام کردیــم کــه از امــران‬ ‫بــه معــروف و گزارشــگران فســاد تقدیر و تشــکر و حمایت‬ ‫می کنیــم‪ .‬از مطالبه گری هایــی کــه بــوده اســتقبال‬ ‫می کنیــم؛ البتــه همان طورکــه در فرمایشــات اخیــر مقــام‬ ‫رهبــری در حــوزه مطالبــات بــود‪ ،‬معتقدیــم‬ ‫مطالبه گری هــا بایــد بــا حفــظ موازیــن اخالقــی باشــد و‬ ‫موجبــات سوءاســتفاده بدخواهــان را فراهــم نکنــد‪ .‬در‬ ‫امربه معــروف و نهی ازمنکــر موضــوع فســاد‪ ،‬مســئله‬ ‫ماســت؛ نــه فردی کــه فســاد بــه ان منتســب شــده اســت؛‬ ‫بلکــه مهــم این اســت که گزارش هــا از اتقــان الزم‬ ‫برخــوردار باشــد و پیــش از انتشــار رســانه‪ ،‬بــه قــوه قضائیه‬ ‫اعــام شــود و اگــر در فضــای رســانه مطــرح می شــود‪ ،‬در‬ ‫چهارچــوب اخالقــی و شــرعی باشــد»‪ .‬اســماعیلی دربــاره‬ ‫اخریــن وضعیــت رســیدگی بــه شــکایت خانواده هــای‬ ‫شــهدای حادثــه ســقوط هواپیمــای اوکرائینــی نیــز گفت‪:‬‬ ‫«تعــدادی شــکایت دراین رابطــه مطــرح شــده اســت؛‬ ‫درحال حاضــر هــم یک نفــر دراین رابطــه بازداشــت‬ ‫اســت‪ .‬بایــد گــزارش وزارت راه دربــاره جعبــه ســیاه‬ ‫هواپیمــا هــم مطــرح شــود»‪ .‬وی درپاســخ به ســوالی‬ ‫دربــاره صــدور دو حکــم اخیــر بــرای شــهرام جزایــری‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬خبــر محکومیتــی کــه اعالم شــد‪ ،‬درســت اســت‪.‬‬ ‫وی اقــدام بــه فــرار از کشــور و کاله بــرداری کــرده بــود کــه‬ ‫محکــوم شــد و هفت ســال حکــم کاله بــرداری بــرای او‬ ‫قابل اجراســت و حکــم در دادگاه بــدوی صــادر و در دادگاه‬ ‫تجدیدنظــر تائیــد شــد»‪ .‬وی درپاس ـخ به ســوالی دربــاره‬ ‫افزایــش قیمــت ســکه طــی چندروزاخیر و موضــوع مهریه‬ ‫و اینکــه ایــا مدعی العمــوم بــه ان ورود کــرده اســت؟‬ ‫گفــت‪« :‬نوســانات قیمــت ســکه اولین بــار نیســت کــه رخ‬ ‫می دهــد‪ .‬مــا‪ ،‬در هــر مرحلــه ســعی کردیــم وظایــف خــود‬ ‫را انجــام دهیــم و درون قــوه در مقاطــع قبلی اعــام کردیم‬ ‫کــه در تقســیط مهریــه بانــوان‪ ،‬میــزان تعــداد ســکه هایی‬ ‫کــه بــرای پیش پرداخــت درنظرگرفته شــده‪ ،‬باتوجه بــه‬ ‫قیمــت جدیــد نیازمنــد تعدیل اســت و درصــورت تقاضای‬ ‫زوج حتمــاً تعدیــل مجــدد صــورت می گیــرد و‬ ‫پرونده هــای متعــدد هــم مــورد رســیدگی قــرار گرفتــه‬ ‫اســت و ایــن ســنت جــاری قــوه قضائیــه در تعییــن میزان‬ ‫اقســاط مهریــه اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬طبیعتــاً متولــی‬ ‫افزایــش قیمــت ســکه‪ ،‬بانــک مرکــزی و دولــت اســت؛ مــا‬ ‫به عنــوان قــوه قضائیــه باتمام تــوان اماده ایــم کــه بــرای‬ ‫قیمــت ســکه وارد میــدان شــویم؛ انجایی کــه نیــاز بــوده‬ ‫مفســدان را شناســایی کرده ایــم و بــا تعزیــرات همــکاری‬ ‫داشــتیم‪ .‬مطالبه گــری مــا ادامــه دارد و از انجــام وظایــف‬ ‫خــود کوتــاه نمی اییــم تــا بــازار ســاماندهی شــود»‪.‬‬ ‫ســخنگوی قــوه قضائیــه تاکیــد کــرد‪« :‬مطالبه گری هــا‬ ‫بایــد بــا رعایــت موازیــن اخالقــی و قانونــی و طوری باشــد‬ ‫کــه موجبــات سوءاســتفاده بدخواهــان نظــام و انقــاب را‬ ‫فراهــم نکنــد‪ .‬گزارش هایــی از گزارشــگران فســاد از جامعه‬ ‫خبرنــگاران داشــتیم و خبرنــگاران صداوســیما ان را‬ ‫رســانه ای کردنــد؛ امــا بــه کســی اتهــام نزدنــد و ابــروی‬ ‫کســی را نبردنــد و موضــوع فســاد را برمــا کردنــد کــه‬ ‫اســتقبال و نیــز رســیدگی می کنیــم و تقدیــر می شــود‪.‬‬ ‫بنــا داریــم در مناســبتی ویــژه ماننــد هفتــه قــوه قضائیه یا‬ ‫روز خبرنــگار‪ ،‬از ان هــا تقدیــر کنیــم»‪ .‬ســخنگوی قــوه‬ ‫قضائیــه درپاســخ به ســوالی دربــاره عملکــرد دســتگاه‬ ‫قضایــی در امــر مبــارزه بــا قاچــاق کاال گفــت‪« :‬وجــود‬ ‫کاالهــای قاچــاق در ســطح گســترده در یــک بــراورد‬ ‫جمعــی حکایــت از ان دارد کــه در امــر مبــارزه بــا قاچــاق‬ ‫کاال موفــق نبودیــم؛ البتــه متولــی اصلــی مقابلــه و‬ ‫پیشــگیری از قاچــاق کاال‪ ،‬بخشـی هایی مانند گمــرکات و‬ ‫بانک هــا و ضابطیــن دســتگاه قضائــی و ســتاد مبــارزه بــا‬ ‫قاچــاق کاالســت‪ .‬مــا‪ ،‬در پرونده هــای قضائــی‬ ‫تشکیل شــده معتقدیــم خــوب عمــل کردیــم و‬ ‫نمی توانیــم بگوییــم پرونــده ای تشــکیل شــد و رســیدگی‬ ‫نکردیــم یــا احــکام بازدارنــده نبــوده اســت‪ .‬معتقدیــم باید‬ ‫دراین حــوزه بــا اتخــاذ تدابیــر مناســب و شناســایی‬ ‫گلوگاه هــای فســادزا و قوانیــن و مقــررات مبهــم‪ ،‬بازنگــری‬ ‫در شــیوه مبــارزه بــا قاچــاق کاال را انجــام دهیــم»‪.‬‬ ‫اســماعیلی درپاسـخ به ســوالی مبنی براینکــه ایــا دســتگاه‬ ‫قضایــی درمــورد زمیــن چندهکتــاری در گلســتان کــه بــا‬ ‫تصمیــم معاونیــن یکــی از وزرا بــه تعــدادی از قضــات‬ ‫واگــذار شــده اســت‪ ،‬حکــم جدیــدی صــادر کــرده اســت؟‬ ‫گفــت‪« :‬این موضــوع بــه ‪30‬ســال قبل مربــوط می شــود‬ ‫کــه قضــات ان زمــان هیچ کــدام االن بــر ســر کار نبودنــد و‬ ‫هیچ کــدام از ان ذی نفعــان‪ ،‬امــروز در دســتگاه قضایــی‬ ‫مشــغول به کار نیســت‪ .‬مدیــر منابــع طبیعــی نیــز اعــام‬ ‫کــرد مدی ـ ِر قبــل از بنــده اشــتباه کــرده اســت و ســال‬ ‫گذشــته طبــق گــزارش مدیــران فعلــی واحدهــای قضائی‪،‬‬ ‫گزارشــی تهیــه شــد کــه واگــذاری این قطعــه‬ ‫به لحاظ اینکــه جــزو منابــع طبیعی ســت‪ ،‬اشــتباه بــوده؛‬ ‫لــذا تقاضــای اعمــال مــاده ‪ 477‬کردنــد و اعالم مــاده ‪477‬‬ ‫پذیرفتــه و بــه دیــوان عالــی کشــور ارســال شــد و دیــوان‬ ‫عالــی نیــز ظــرف همین هفتــه رای نهایــی را صــادر‬ ‫می کنــد و طبــق دســتور رئیــس قــوه قضائیــه شــعبه‬ ‫دیــوان عالــی بایــد رای جدیــدی صــادر نمایــد و مــا هرجا‬ ‫کاری به ناحق انجام شده باشد‪ ،‬ان را پس می گیریم»‪.‬‬ ‫ایا امریکا شاهد یک جنگ داخلی دیگر خواهد بود؟‬ ‫احتمال بازگشت ایاالت متحده به کابوس مرگ افرینِ ‪150‬سال پیش‬ ‫مصطفی رفعت‬ ‫‪mrafat0@gmail.com‬‬ ‫بــا نزدیک شــدن بــه موعــد برگــزاری دوره پنجاه ونهــم انتخابــات‬ ‫ریاســت جمهوری ایــاالت متحــده امریــکا‪ ،‬وضعیــت ایــن کشــور‬ ‫بیش ازگذشــته مســتع ِد «فروپاشــی» به نظــر می رســد‪ .‬اولیــن دوره‬ ‫حضــور دونالــد ترامــپ در «کاخ ســفید» بــه روزهــای پایانــی خــود نزدیــک‬ ‫می شــود؛ ان هــم درحالی کــه حضــور وی دراین مــدت‪ ،‬بــا حاشــیه های‬ ‫فــراوان‪ ،‬رســوایی ها‪ ،‬درگیری هــای دو جنــاح غالــب و تنش هــای‬ ‫داخلــی و بین المللــی همــراه بــوده‪ .‬این روزهــا بــا شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫در جهــان کــه البتــه امریــکا نیــز مســتثنا از ان نیســت‪ ،‬شــاهد اوج گیــریِ‬ ‫تضــارب اراء بیــن رهبــران دو گــروه «جمهوری خــواه» و «دموکــرات»‬ ‫هســتیم‪ .‬دامنــه ایــن تعارضــات چنــان گســترده شــده اســت کــه احتمــال‬ ‫داخلــی دیگــر در ایــن جغرافیــا‪ ،‬بــه کابــوس بخــش‬ ‫وقــوع یــک جنــگ‬ ‫ِ‬ ‫قابل توجهــی از مــردم ان تبدیــل شــده اســت‪ .‬گــزارش ‪ 14‬مــی ‪2020‬‬ ‫ِ‬ ‫ســایت ‪ World Atlas‬دراین بــاره اورده کــه بیــش از ‪150‬ســال از پایــان‬ ‫جنگ هــای داخلــی امریــکا می گــذرد و اینــک دوبــاره ایــن کشــور‬ ‫دراســتانه تجزیــه قــرار گرفتــه اســت‪ .‬گرچــه طــرح ایــن فرضیــه؛ هــم‬ ‫زودهنــگام اســت و هــم قالبــی بزرگنمایانــه دارد؛ امــا همان طورکــه خــود‬ ‫«ترامــپ» به تازگــی گفتــه اســت‪« :‬فضــای سیاســی امریــکا به شــدت‬ ‫مســموم شــده!» به واقــع نیــز شــرایط به حــدی تیره وتــار اســت کــه افــق‬ ‫پیــش رو چنــدان واضــح دیــده نمی شــود‪ .‬جنگ هــای داخلــی امریــکا در‬ ‫ِ‬ ‫ گرفتن درگیری هــا میــان ایــاالت شــمالی و‬ ‫اوریــل ‪ 1861‬و بــا شــدت‬ ‫ِ‬ ‫جنوبــی ایــن ســرزمین پهنــاور اغــاز شــد؛ منشــاء ان نیــز بــه ماجــرای‬ ‫دســتور لغــو بــرده داری برمی گشــت‪ .‬زمانی کــه «ابراهــام لینکلــن» در‬ ‫ســال ‪ 1860‬در امریــکا به قــدرت رســید‪ 11 ،‬ایالــت جنوبــی‪ ،‬خــود را از‬ ‫ـوان «ایــاالت‬ ‫کلیــت کشــور جــدا کــرده و مجموع ـه ای متحــد را تحتِ عنـ ِ‬ ‫موتلفــه امریــکا» تشــکیل دادنــد‪ .‬جنــگ ان هــا بــا ‪ 23‬ایالــتِ باقی مانــده‪،‬‬ ‫بــه خون بارتریــن و پرهزینه تریــن نبــرد داخلــی امریــکا تبدیــل شــد‬ ‫کــه بیــش از ‪600‬هــزار ســربا ِز کشــته و میلیون هــا ســربا ِز مجــروح برجــا‬ ‫گذاشــت و ســرانجام بــا شکســت ائتــاف جنوبی هــا در ‪ 9‬اوریــل ‪1865‬‬ ‫خاتمــه یافــت‪ .‬سیاســتمداران امریکایــی دراین ســال ها بارهــا در ســخنان‬ ‫خــود بــه ازســرگیریِ جنگ هــای داخلــی اشــاره کرده انــد کــه بایــد گفــت‬ ‫بخــش اعظــم ان‪ ،‬لفاظــی و هیاهــوی رسانه ای ســت‪ .‬وقتــی «جــرج دابلیــو‬ ‫بــوش» در ســال ‪ 2004‬مجــدد پیــروز انتخابــات ریاســت جمهوری شــد‪،‬‬ ‫تاریخ نــگاری به نــا ِم «ســیمون شــاما» گفــت‪« :‬از زمــان جنگ هــای‬ ‫داخلــی به این ســو‪ ،‬فاصلــه و گســل بیــن دو جنــاح رقیــب اصلــی‪،‬‬ ‫مــرز مشــخصی نــدارد»؛ مث ـ ًا در ســال ‪« ،2009‬ریــک پــری»؛ فرمانــدار‬ ‫تگــزاس ادعــا کــرد کــه ایــن ایالــت‪ ،‬قصــد جدایــی از ســایر ایــاالت را دارد‬ ‫و البتــه مدتی بعــد ایــن گفتــه خــود را تکذیــب کــرد یــا در ســال ‪،2013‬‬ ‫ســناتور «تــام هارکیــن» از گــروه دموکرات هــا عنــوان کــرد کــه اقدامــات‬ ‫«جنبــش اعتراضــی چــای» موســوم بــه ‪ Tea Party‬چنــان تنش زاســت‬ ‫ـی‬ ‫کــه می توانــد منجــر بــه یــک «گسـ‬ ‫ـیختگی خطرنــاک در اتحــاد کنونـ ِ‬ ‫ِ‬ ‫امریــکا شــود و اوضــاع را بــه دوره جنگ هــای داخلــی برگردانــد!» از‬ ‫ عنــوان چهل وپنجمیــن رئیس جمهــوری امریــکا‬ ‫زمانی کــه ترامــپ به‬ ‫ِ‬ ‫ عنــوان معــاون وی انتخــاب شــده اند‪ ،‬تحلیلگــران‪،‬‬ ‫و «مایــک پنــس» به‬ ‫ِ‬ ‫پیوســته عملکــرد ان هــا را در حوزه هــای داخلــی و خارجــی تنش افریــن‬ ‫می خواننــد و البتــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه «پنــس» یــک محافظ ـه کار‬ ‫و از هــواداران دیرپــایِ ‪ Tea Party‬اســت؛ گروهــی بــا تمرکــز بــر مســائل‬ ‫اقتصــادی و نــه اجتماعــی کــه به رغـ ِم تکذیــب مــداوم اعضــای ان؛ همیشــه‬ ‫بــه نژادپرســتی و بیگانه هراســی متهــم بوده انــد‪ .‬مجموعــه ایــن انتقادهــا‬ ‫از دولــت وقــت‪ ،‬کا ِر ایــن ســرمایه دار را بــا اتهاماتــی نظی ـ ِر «سوءاســتفاده‬ ‫از قــدرت و کارشــکنی در کار کنگــره» بــه اســتیضاح کشــاند و گرچــه‬ ‫او تبرئــه شــد و بــا زیرکــی از ایــن دام َجســت؛ امــا در روزهــای اخیــر و‬ ‫این بــار به خاطـ ِر عملکــرد نامناســبی کــه در کنتــرل و جلوگیــری از شــیوع‬ ‫«کوویــد‪ »19-‬در کشــورش داشــته‪ ،‬بــاز در مظــان اتهــام قــرار دارد و در‬ ‫چنــان موقعیــت دشــواری قــرار گرفتــه کــه پایه هــای گزینــش مجــدد او‬ ‫در انتخابــات ‪ ،2020‬متزلــزل به نظــر می رســد‪ .‬ازان ســو‪« ،‬جــو بایــدن»‬ ‫نامــزد دموکــرات و رقیــب قدرتمنــد او در ایــن انتخابــات نیــز بــا اتهــام‬ ‫چندبــاره «رســوایی اخالقــی» در صــدر اخبــار جنجالــی قــرار دارد؛ ماجرایی‬ ‫کــه بــه ‪30‬ســال پیش و دوره ای کــه او یــک ســناتور بــود‪ ،‬بازمی گــردد‪.‬‬ ‫اگرچــه نــه «ترامــپ» ضعــفِ عملکــرد خــود را درمقابله بــا کرونــا قبــول‬ ‫دارد و نــه «بایــدن» اتهــام وارده را پذیرفتــه اســت و ایــن داســتان ها‬ ‫می تواننــد ابعــادی گســترده تر طــی روزهــای اتــی به خــود بگیرنــد؛‬ ‫بااین حــال‪ ،‬انچــه محتمــل به نظــر می رســد این اســت که هریــک‪،‬‬ ‫درعین حــال دســت مایه ای بــرای‬ ‫پتانســیل ازدورخارج شــدن را داشــته و‬ ‫ِ‬ ‫ کــردن رقیــب را نیــز در چنتــه دارد‪ .‬ادامــه ایــن درگیری هــا‬ ‫ازدورخارج‬ ‫ِ‬ ‫موافقــان‬ ‫بــه اختالفــات مردمــی نیــز کشــیده شــده و مخالفــان و‬ ‫ِ‬ ‫هریک ازان هــا به مثابــه بشــکه ای بــاروت درانتظــا ِر جرقــه ای هســتند تــا‬ ‫ایــن شــکاف و دودســتگی‪ ،‬عمــق بیشــتری پیــدا کنــد‪ .‬نظرســنجی اخیــری‬ ‫کــه توســط «دانشــگاه جرج تــاون» انجــام گرفتــه؛ نشــان می دهــد کــه‬ ‫بیــش از ‪56‬درصــد از امریکایی هــا وقــوع یــک جنــگ داخلــی دیگــر را‬ ‫بســیارمحتمل می بیننــد‪ .‬شــیوه تفکــر دموکرات هــا درمور ِد اینکــه‬ ‫«ترامــپ» منافــع شــخصی را ارجــح بــر منافــع ملــی می دانــد و اقدامــات‬ ‫او بیشــتر مدافــع جهــان ســرمایه داری و ثروت انــدوزی عــده ای محــدود‬ ‫اســت‪ ،‬بــر مــوج خشــم تنفــر عامــه از او می افزایــد؛ امری کــه می توانــد‬ ‫عواقــب خطرناکــی نظیـ ِر شــورش جمعیــت بیــکاران کــه در روزهــای اخیــر‬ ‫به شــدت بــر جمعیتشــان افــزوده شــده‪ ،‬طبقــات فرودســت جامعــه کــه‬ ‫شــکاف بیشــتری را بــا ثروتمنــدان احســاس می کننــد‪ ،‬اقلیت هــای قومــی‬ ‫و مذهبــی کــه بــا فعال شــدن دکمــه بیگانه هراســی دچــار مشــکالت‬ ‫بســیار شــده اند‪ ،‬مهاجرینــی کــه مــورد غضــب و کم لطفــی دولــت وقــت‬ ‫قــرار گرفته انــد و ‪ ...‬درپــی داشــته باشــد‪ .‬اگرچــه جمهوری خواهــان بــر‬ ‫طبــل مخالفــت می کوبنــد و از ابزارهــای رســانه ای و مالــی قدرتمنــد‬ ‫خــود اســتفاده می کننــد تــا تقصیرهــا را متوجــه جنــاح روبــه رو کننــد؛‬ ‫امــا گویــا این بــار اوضــاع به راســتی دردسرســاز شــده اســت‪« .‬چارلــی‬ ‫وتــزل»؛ مفســر روزنامــه «نیویــورک تایمــز» طــی مقالـه ای که ســال ‪2019‬‬ ‫دراین بــاره منتشــر کــرد‪ ،‬دران زمــان هشــدار داد‪« :‬رســانه های جنــاح‬ ‫راســت‪ ،‬ســعی در ایجــاد وحشــت عمومــی از بــروز قریب الوقــوع جنــگ‬ ‫داخلــی میــان لیبرال هــا و محافظــه کاران دارنــد‪ .‬برخــی از دموکرات هــا‬ ‫بــرای خالصــی از شــر ترامــپ‪ ،‬بــه هــر دســتاویزی چنــگ می اندازنــد و‬ ‫ کاران عاشــق اســلحه را نبایــد خیلی زیــاد‬ ‫لیبرال هــا معتقدنــد کــه محافظـه ِ‬ ‫جنــون اشــوب دارنــد»‪.‬‬ ‫تحت فشــار قــرار داد؛ چــون به شــکلی عجیــب‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫درعین حــال‪ ،‬بســیاری از تحلیلگــران سیاســی می گوینــد کــه شــاید اوضــاع‬ ‫ناجــور به نظــر برســد؛ امــا امریــکایِ کنونــی‪ ،‬از امریــکایِ ‪150‬ســال فاصلــه‬ ‫گرفتــه و مرزبندی هــای مشــخص ماننــد شــمالی و جنوبــی ان طورکــه‬ ‫ان زمــان وجــود داشــت‪ ،‬اکنــون به چشــم نمی خــورد‪ .‬کمااینکــه رصــ ِد‬ ‫پراکندگــی عقایــد در جامعــه اخیــر ایــن ســرزمین نشــان می دهــد کــه‬ ‫ارای ســاکنین ایالت هــا ان قــدر درهم تنیــده اســت کــه نمی تــوان گفــت‬ ‫کــدام ایالــت واقعــاً نــگاه چپــی یــا راســتی دارد و هــر ایالتــی امیــزه ای‬ ‫از همــه دیدگاه هاســت کــه گاهــی حتــی پیش بینی هــا را به هــم‬ ‫عامــل جنگ هــای داخلــی‪ ،‬لغــو قانــون بــرده داری‬ ‫می ریــزد‪ .‬ضمن اینکــه‬ ‫ِ‬ ‫بــود؛ موضوعــی کــه بــه زندگــی روزمــره عمــده مــردم گــره خــورده بــود؛‬ ‫به عبارتــی‪ ،‬مســئله ای تاریخــی بــود کــه ارزش جنگیــدن و کشته شــدن را‬ ‫داشــت؛ امــا اکنــون بــا چنیــن موضوعــی طــرف نیســتیم‪ .‬کروناویــروس‪ ،‬یک‬ ‫مــوج گذراســت کــه دیــر یــا زود پایــان می گیــرد‪ .‬مســئله این اســت که‬ ‫عملکــرد دولتــی کــه روی کار اســت‪ ،‬درمواجهه بــا یــک تهدیــ ِد ملــی‪،‬‬ ‫مطلــوب نبــوده و به نظــر نمی رســد کــه اگــر گــروه رقیــب هــم در صــدر‬ ‫بــود‪ ،‬برنامه هــای بهتــری داشــت‪ .‬امریــکا نیــاز بــه بازســازی اساســی دارد‬ ‫کــه ریشــه های ان‪ ،‬در نگــرش «دونالــد ترامــپ» خالصــه نمی شــود‪.‬‬ ‫خوزستان در محاصره کرونا‬ ‫علی اکبربهبهانی‬ ‫‪aab.behbahani@gmail.com‬‬ ‫درســت و درحالی کــه مبــارزه بی امــان وزارت بهداشــت کشــورمان و تــاش‬ ‫خســتگی ناپذیر کارکنــان‪ ،‬پزشــکان و پرســتاران و مجموعــه بهداشــتی و درمانــی‬ ‫کشــور‪ ،‬رفته رفتــه‪ ،‬ویــروس منحــوس کرونــا را وادار بــه تســلیم می کردنــد‪،‬‬ ‫ســه اســتان جنوبــی و شــرقی کشــورمان به شــدت در محاصــره کرونــا قــرار‬ ‫گرفتنــد؛ به نحوی کــه وضعیــت قرمــز در ان مناطــق اعــام شــد و متاســفانه‬ ‫هنــوز ادامــه دارد‪ .‬شــاید اظهارنظرهــای گاه وبیــگاه و بی مــورد پــاره ای از مســئولین‬ ‫و کارشناســان مبنی براینکــه کرونــا در گرمــا نمی توانــد کارایــی داشــته باشــد‪،‬‬ ‫اســتان های لرســتان‪ ،‬خوزســتان‪ ،‬هرمــزگان و سیســتان و بلوچســتان را در‬ ‫وضعیتــی قــرار داد کــه مراقبت هــای الزم را معمــول نکردنــد یــا اینکــه مــردم‬ ‫ایــن اســتان ها‪ ،‬کرونــا را جــدی نگرفتــه و اعتقــادی بــه قرنطینــه نداشــتند کــه‬ ‫به نظــر‪ ،‬همین گونــه می نمایــد‪ .‬حضــور مــردم در مجامــع‪ ،‬عدم رعایــت مــوارد‬ ‫ایمنــی و اینکــه مــردم مانــدن در خانــه را نپذیرفتنــد‪ ،‬درنتیجــه به یک بــاره‬ ‫مــوج ابتــای شــدیدی را در ایــن اســتان ها بــه راه انداختــه و مســئولین را وادار‬ ‫بــه اجــرای قرنطینــه حتــی تــا تعطیلــی ادارات‪ ،‬بانک هــا‪ ،‬مــدارس و اجتماعــات‬ ‫کــرد‪ .‬ویــروس کرونــا بــرای دنیــا و کشــور مــا موجبــی شــد تــا مــردم‪ ،‬در ازمونــی‬ ‫حیاتــی شــرکت کننــد‪ .‬بســیاری از کشــورها‪ ،‬در ایــن ازمــون نمــره قبولــی دریافت‬ ‫کردنــد و پــاره ای نیــز مغلــوب ایــن ازمــون ناشــناخته شــدند‪ .‬دراین میــان‪ ،‬مــردم‬ ‫بســیاری از شــهرهای کشــور مــا‪ ،‬به علــت عدم رعایــت مقــررات و بی توجهــی بــه‬ ‫اعالمیه هــای ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا و عــدم بــاور انــان بــه اهمیت ســامتی‬ ‫و ابعــاد گســترده ایــن ویــروس‪ ،‬بدجــوری در محاصــره قــرار گرفته انــد؛ تاجایی کــه‬ ‫شــمار مبتالیــان بســیار بیش تــر از حــد انتظــار بــوده اســت؛ ازجملــه در میــان‬ ‫مــردم نجیــب خوزســتان کــه همــواره در تمــام مــدت و در همــه زمینه هــا‪،‬‬ ‫همایش هــا‪ ،‬راه پیمایی هــا و به خصــوص حفــظ مرزهــا‪ ،‬همیشــه ســرفرازانه از‬ ‫دیــن‪ ،‬نظــام و کشــور پاســداری کرده انــد‪ ،‬به خصــوص انانــی کــه عرب زبــان‬ ‫هســتند و همیشــه ســربازان مقــدم دفــاع از کشــور بوده انــد؛ لــذا بجــا و نیکــو‬ ‫خواهــد بــود کــه دولــت محتــرم‪ ،‬در وضعیــت به وجودامــده‪ ،‬بــا همــه تــوان و‬ ‫مددگرفتــن از تمــام ظرفیت هــا‪ ،‬بــه کمــک مــردم ســرزمین طــای ســیاه شــتافته‬ ‫و از هیــچ کوششــی فروگــذار نکنــد‪ .‬ازانجایی کــه در ســال گذشــته به ســبب‬ ‫وقــوع ســیالب ها‪ ،‬قســمت های زیــادی از خوزســتان به خصــوص باغــات و‬ ‫کشــاورزی ایــن اســتان خســارت عمــده ای دیده انــد و بســیاری از کشــاورزان‪،‬‬ ‫بــه مشــکالت شــدید معیشــتی و مالــی گرفتــار امده انــد‪ ،‬اینــک نیــز کرونــا‬ ‫بــا شــدت و حــدت تمــام‪ ،‬شــهرهای خوزســتان را بــه اشــغال دراورده و مــردم‬ ‫ناچارنــد خانه نشــینی یــا قرنطینــه را رعایــت کننــد‪ .‬امــا مشــکالت شــدید مالــی‪،‬‬ ‫باعــث می شــود کــه قیــد بیمــاری و ویــروس کرونــا را زده‪ ،‬فاصله هــای اجتماعــی‬ ‫را نادیــده گرفتــه و بــرای امــرار معــاش‪ ،‬پــی بیمــاری را بــه جــان بخرنــد و در‬ ‫معابــر و خیابان هــا بــه کار مشــغول شــوند‪ .‬اینــک و درحالی کــه ‪ 16‬شــهر از‬ ‫اســتان خوزســتان در حالــت قرمــز قــرار دارنــد و خطــرات بســیاری انــان را تهدیــد‬ ‫می کنــد‪ ،‬مــردم از نبــودن ماســک‪ ،‬دســتکش‪ ،‬مــواد ضدعفونــی و الــکل در مضیقــه‬ ‫هســتند‪ .‬گواینکــه در ایــن اســتان‪ ،‬مقامــات اســتانی و به خصــوص اســتاندار فعــال‬ ‫و کوشــای ان دکتــر شــریعتی‪ ،‬در تمــام مــدت درحــال عملیــات مقابلــه بــا ایــن‬ ‫ویــروس هســتند و اســتاندار تقریبـاً به طــور مرتــب تمــام شــهرهای ایــن اســتان را‬ ‫مــورد بازدیــد قــرار داده اســت؛ امــا متاســفانه شــمار مبتالیــان بســیار فراتــر از حد‬ ‫انتظــار بــوده اســت‪ .‬بدیهی ســت‪ ،‬در ایــن موقعیــت حســاس و ســخت‪ ،‬حمایــت‬ ‫صددرصــدی و ویــژه مســئولین کشــوری‪ ،‬می توانــد از یــک تــراژدی بــزرگ در‬ ‫ایــن اســتان کشــور جلوگیــری کنــد‪ .‬امیدواریــم مــردم عزیــز ایــن اســتان‪ ،‬خــود‬ ‫نیــز دسـت به کار شــده‪ ،‬رعایــت کامــل مســائل بهداشــتی را بکننــد تــا بتواننــد شــر‬ ‫ایــن ویــروس منحــوس را هرچه زودتــر از ســر ایــن اســتان کــم کننــد‪ .‬ضمنـاً بــه‬ ‫شــایعات پیرامــون گرمــا و حــرارت کــه ویــروس را از بیــن می بــرد‪ ،‬توجــه نکننــد‪.‬‬ ‫ایــن ویــروس گرمــا و ســرما نمی شناســد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫اخرین مهلت انتخاب روش ازادسازی سهام عدالت‬ ‫رئیــس ســازمان خصوصی ســازی گفــت‪« :‬ســهامداران عدالــت ظــرف شــش ماه اینده‬ ‫می تواننــد تــا ‪۲۰‬درصــد ســهام خــود را بفروشــند»‪ .‬به گــزارش مهــر؛ علیرضــا صالــح‬ ‫درخصــوص مهلــت ‪۳۰‬روزه مشــموالن بــرای نحــوه ازادســازی ســهام به صــورت مســتقیم‬ ‫یــا غیرمســتقیم‪ ،‬توضیــح داد‪« :‬ایــن مهلــت ‪۳۰‬روز درنظــر گرفتــه شــده و تنهــا تــا پایــان‬ ‫ســاعت ‪ ۲۴‬روز ‪ ۸‬خردادمــاه جــاری مهلــت بــرای این موضــوع (انتخــاب روش ازادســازی)‬ ‫وجــود خواهــد داشــت»‪.‬‬ ‫ساعت کار جدید بانک ها از اول خردادماه‬ ‫طبــق اعــام دبیــر شــورای هماهنگــی بانک هــا از اول خردادمــاه دورکاری و شــیفت بندی‬ ‫کارمنــدان بانک هــای دولتــی و نیمه دولتــی لغــو می شــود و کارمنــدان بایــد براســاس‬ ‫ســاعت کار جدیــد‪ ،‬در بانک هــا حضــور داشــته باشــند‪ .‬به گــزارش ایلنــا؛ علیرضــا قیطاســی‬ ‫افــزود‪« :‬ســاعت کار کارکنــان بانک هــا از اول خردادمــاه ‪ ۹۹‬در روزهــای شــنبه تــا‬ ‫چهارشــنبه از ســاعت ‪ ۷‬تــا ‪ ۱۴‬و روزهــای پنج شــنبه ‪ ۷‬تــا ‪ ۱۳‬اســت»‪.‬‬ ‫معافیت گمرکی برای سازمان مدیریت بحران‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور گفــت‪« :‬در نودویکمیــن جلســه کمیســیون‬ ‫اقتصــادی هیئت دولــت‪ ،‬معافیــت گمرکــی ســازمان مدیریــت بحــران تصویــب شــد»‪.‬‬ ‫به گــزارش انــا؛ اســماعیل نجــار افــزود‪« :‬باتوجه بــه بررســی ها و درس اموخته هــای‬ ‫حــوادث طبیعــی در زمــان قانــون ازمایشــی ســازمان به این نتیجــه رســیدیم کــه در‬ ‫نحــوه اجــرای جــذب‪ ،‬هدایــت و توزیــع امکانــات و کمک هــای دولتــی داخلــی و خارجــی‬ ‫خالءهایــی هســت؛ مث ـ ًا تمایــل برخــی کشــورها بــرای تحویــل کمک هــا بــه دولــت و‬ ‫پاســخ بــه درخواســت ســایر دســتگاه ها بــرای ترخیــص کاالهــا و تجهیــزات موردنیازشــان‬ ‫باتوجه به اینکــه برخــی کاالهــای فاسدشــدنی و مــواد غذایــی در اقــام اهدایــی وجــود دارد‪،‬‬ ‫تســریع در دریافــت و توزیــع اقــام را ضــروری می ســازد»‪.‬‬ ‫فراهم شدن امکان پرداخت منظم یارانه ها و حقوق‬ ‫رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه در صفحــه شــخصی خــود از فراهم شــدن امــکان‬ ‫پرداخــت منظــم حقــوق‪ ،‬یارانــه نقــدی و بودجه هــای عمرانــی خبــر داد‪ .‬به گــزارش‬ ‫تســنیم؛ محمدباقــر نوبخــت گفــت‪« :‬باوجودانکــه تحریــم و رکــود ناشــی از کرونــا منابــع‬ ‫درامــدی بودجــه را به شــدت تحت تاثیــر قــرار داده؛ امــا بــا عنایــات الهــی برنامه ریــزی‬ ‫صورت گرفتــه و محورقــراردادن صرفه جویــی‪ ،‬امــکان پرداخــت منظــم حقــوق‪ ،‬یارانــه و‬ ‫اتمــام طرح هــای عمرانــی‪ ،‬مثــل گذشــته فراهــم شــد»‪.‬‬ ‫ نیازشدن ایران از واردات تجهیزات مقابله با کرونا‬ ‫بی‬ ‫ِ‬ ‫معــاون علمــی رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬اکنــون کشــورمان بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونا‬ ‫نیازمنــد واردات تجهیــزات نیســت و تمــام نیــاز کشــور‪ ،‬در داخــل تامیــن می شــود»‪.‬‬ ‫به گــزارش فــارس؛ ســورنا ســتاری افــزود‪« :‬به غیــراز مــوارد اندکــی کــه روزهــای نخســت‬ ‫شــیوع کرونــا انجــام شــد؛ ایــران عمـ ًا هیــچ تجهیــزی درراســتای مقابلــه بــا کرونــا وارد‬ ‫نمی کنــد و اکنــون تمــام تجهیــزات بیمارســتانی‪ ،‬اتاق هــای ای سـی یو و دیگــر بخش هــا‬ ‫بــا تــاش شــرکت های دانش بنیــان ایرانــی تولیــد می شــود»‪.‬‬ ‫ارسال درخواست ایران به ‪AFC‬‬ ‫برای تعویق فوتسال قهرمانی اسیا‬ ‫فدراســیون فوتبــال ایران درخواســت رســمی خــود را در تعویــق زمان برگزاری مســابقات‬ ‫فوتســال قهرمانــی اســیا‪ ،‬بــه کنفدراســیون فوتبــال اســیا ارســال کــرد‪ .‬به گــزارش پانــا؛‬ ‫باتوجه بــه تعویــق مســابقات جــام جهانــی فوتســال لیتوانــی و ایجاد بــازه زمانی مناســب‬ ‫جهــت تغییر زمان مســابقات قهرمانی اســیا ‪ ۲۰۲۰‬در ترکمنســتان‪ ،‬درخواســت رســمی‬ ‫ایــران جهــت تعویــق مســابقات قهرمانــی اســیا (انتخابی جــام جهانــی) به ‪ AFC‬ارســال‬ ‫شــد‪ .‬در بخشــی از ایــن نامــه امــده اســت‪ :‬باتوجه بــه تصمیــم فیفــا جهــت تعویــق‬ ‫مســابقات جــام جهانــی لیتوانــی تــا ســال ‪۲۰۲۱‬؛ پیشــنهاد می شــود زمــان برگــزاری‬ ‫مســابقات قهرمانــی اســیا از اوت ‪ ۲۰۲۰‬بــه فوریــه ‪ ۲۰۲۱‬موکــول و برنامه ریــزی جدیدی‬ ‫صــورت بگیــرد تــا باتوجه بــه شــیوع کرونــا‪ ،‬تیم هــا اماده ســازی مناســبی بــرای‬ ‫مســابقات داشــته باشند‪.‬‬ ‫کاهش تراز اب دریای خزر‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات و تحقیقــات دریــای خــزر در مازنــدران‪ ،‬گفــت‪« :‬تــراز‬ ‫اب دریــای خــزر از ســال ‪ ۱۹۹۵‬شــروع بــه کاهــش کــرد و در ســال ‪ ۲۰۱۹‬حــدود‬ ‫ماقبــل ان کاهــش یافــت»‪ .‬به گــزارش باشــگاه‬ ‫‪۱۳‬ســانتی متر نســبت بــه ســال‬ ‫ِ‬ ‫خبرنــگاران جــوان؛ معصومــه بنی هاشــمی بابیان اینکــه ایــن کاهــش‪ ،‬کمتریــن میــزان در‬ ‫‪۳۰‬ســال اخیر اســت‪ ،‬افزایــش دمــای هــوا و اب و کاهــش ورودی اب رودخانه هــای ورودی‬ ‫بــه دریــای خــزر را از مهم تریــن عوامــل کاهــش تــراز اب دریــای خــزر اعــام کــرد و افزود‪:‬‬ ‫«میــزان ورودی اب رودخانــه ولــگا به عنــوان بزرگ تریــن تامین کننــده اب ایــن دریــا‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۹‬میــادی ‪۲۲‬درصــد کاهــش یافــت»‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫چهار شنبه‪ 31‬اردیبهشت‪ - 1399‬شماره‪1985‬‬ ‫‪3‬‬ ‫مهرداد کریمی؛ مدیر درمانگاه شبانه روزی نوید سالمت بهبهان در پاسخ به شایعات اخیر‪:‬‬ ‫من اهل سیاست و سیاست بازی نیستم و قصد شرکت‬ ‫درکاندیداتوری انتخابات شورای اسالمی شهر بهبهان را ندارم‬ ‫محمدحسن بهبهانی‬ ‫من فقط والیی هستم و به هیچ گروه یا باندی وابستگی ندارم‬ ‫دیدار مهرداد کریمی (مدیر درمانگاه شبانه روزی نوید سالمت)‬ ‫با مهندس علی نصریان (شهردار شهر تشان)‬ ‫دیدار مدیر درمانگاه شبانه روزی نوید سالمت‬ ‫با مهندس محسنی (مدیر جهاد کشاورزی)‬ ‫درپــی اقدامــات بشردوســتانه و خیرخواهانــه‪ ،‬مهــرداد کریمــی‬ ‫(مدیــر درمانــگاه شــبانه روزی نویــد ســامت شهرســتان بهبهــان) در‬ ‫کمــک بــه بیمــاران مراجعه کننــده بــه درمانــگاه شــبانه روزی نویــد‬ ‫ســامت‪ ،‬ضدعفونی کــردن نقــاط مختلــف شهرســتان‪ ،‬ســازمان ها و‬ ‫نهادهــای دولتــی و توزیــع مــواد غذایــی بیــن بعضــی از هیئت هــا و‬ ‫خانواده هــای مســتمند و اســیب دیده و تهیــه ایتــام بــه نیازمنــدان‬ ‫کــه گــزارش کامــل همــراه بــا تصویــر در فضــای مجــازی و‬ ‫نشــریه های خبــری انتشــار یافــت‪ ،‬در چند روز اخیــر شــایعه شــده‬ ‫کــه مگــر اقــای مهــرداد کریمــی قصــد شــرکت در کاندیداتــوری‬ ‫انتخابــات شــورای اســامی را دارد؟ حتــی تماس هــای تلفنــی‬ ‫متعــدد و مراجعــات مــردم و دوســتان و اشــنایان بــه وی و طــرح‬ ‫ســوال مذکــور بــر ان شــد کــه خبرنــگار مــا از ایشــان دراین رابطــه‬ ‫وظیفــه اســت کــه از تــوان و مــال خــود در راه رضــای پــروردگار و‬ ‫مــردم مســتمند و درمانــگاه هزینــه کنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬خداونــد را شــاکرم‬ ‫کــه تــوان و مــال را داده تــا بتوانــم دلــی را شــاد و گــره ای از مشــکالت‬ ‫مالــی یــک مســلمان را بــاز کنــم و جــای ســوال اســت هــر کــس‬ ‫چنیــن خدمتــی انجــام داد‪ ،‬می خواهــد کاندیــد شــود؟ به هرحــال‪،‬‬ ‫این جانــب ضمــن تقدیــر و تشــکر از دوســتان‪ ،‬اشــنایان و مــردم فهیــم‬ ‫و گرامــی شهرســتان بهبهــان کــه اظهــار لطــف و محبــت نســبت بــه‬ ‫این جانــب کرده انــد بــه اســتحضار همگــی می رســاند کــه مــن قصــد‬ ‫شــرکت در کاندیداتــوری انتخابــات را نــدارم و تنهــا ارزو می کنــم کــه‬ ‫خداونــد توفیــق عطــا فرمایــد تــا بتــوان بــه مــردم خدمــت کــرد؛ لــذا‬ ‫اعــام م ـی دارم کــه ایــن قبیــل شــایعات کــذب و بی اســاس اســت»‪.‬‬ ‫‪ ...‬ادامه در صفحه ‪6‬‬ ‫گفت وگوی مهرداد کریمی (مدیر درمانگاه شبانه روزی نوید سالمت) با محمدحسن بهبهانی (خبرنگار سایه)‬ ‫نظرشــان را جویــا شــویم کــه پاســخ مهــرداد کریمــی چنیــن بــود‪:‬‬ ‫به نام خداوند یکتا‬ ‫مــن اهــل سیاســت و سیاســت بازی نیســتم‪ ،‬قصــد شــرکت در‬ ‫کاندیداتــوری انتخابــات شــورای اســامی شــهر بهبهــان را هــم نــدارم‪.‬‬ ‫مــن فقــط والیــی هســتم و پیــرو والیت فقیــه‪ .‬بــه هیــچ گــروه یــا باندی‬ ‫وابســتگی نداشــته و نــدارم»‪ .‬کریمــی افــزود‪« :‬خــوب می دانیــد کــه‬ ‫خدمــت بــه خلــق و انفــاق و ایتــام بــه مــردم و مســتمندان وظیفــه هــر‬ ‫انســان مومنی ســت کــه درصــورت تــوان مالــی انجــام دهــد»‪ .‬مدیــر‬ ‫درمانــگاه شــبانه روزی نویــد ســامت بهبهــان اذعــان داشــت‪« :‬وقتــی‬ ‫خداونــد تبــارک و تعالــی بــه ایشــان تــوان جســمی و مالــی می دهــد‬ ‫دیدار مدیر درمانگاه نوید سالمت با مهندس مکرمیان‬ ‫(شهردار شهر منصوریه) و پناهیده (مدیر امور مالی شهرداری منصوریه)‬ ‫دیدار مهرداد کریمی (مدیر درمانگاه شبانه روزی نوید سالمت)‬ ‫با مهندس جاللی (مدیر اداره منابع طبیعی و ابخیزداری)‬ ‫دیدار مهرداد کریمی (مدیر درمانگاه شبانه روزی نوید سالمت) با مدیر و معاون دبیرستان شاهد جواهر بهبهانی‬ ‫در ایــن دیــدار کریمــی امادگــی هرگونــه همــکاری درجهــت رشــد و شــکوفایی شــهر‬ ‫توریســتی منصوریــه را اعــام کــرده و شــهردار در ایــن دیدار تشــکر ویژه ای از مســاعدت‬ ‫کریمــی بــا شــهرداری منصوریــه ابــراز کــرد‪.‬‬ ‫دیدار مهرداد کریمی‬ ‫(مدیر درمانگاه شبانه روزی نوید سالمت)‬ ‫با خانم قنواتی (مدیر اداره بهزیستی بهبهان)‬ ‫دیدار مدیر درمانگاه شبانه روزی نوید سالمت‬ ‫با مهندس قره باغی‬ ‫(مدیر اداره مخابرات)‬ ‫دیدار مهرداد کریمی (مدیر درمانگاه شبانه روزی نوید سالمت)‬ ‫با دکتر فرجیان (مدیر بیمارستان دکتر شهیدزاده)‬ ‫و اهدای اقالم بهداشتی جهت پرسنل بیمارستان‬ ‫رئیــس بیمارســتان ضمــن تجلیــل از مهــرداد کریمــی (مدیــر جوان‬ ‫درمانــگاه نویــد ســامت) ایــن خدمــات را جزوباقیــات و صالحــات‬ ‫ایشــان دانســت و بــرای وی ارزوی ســامتی کامــل کــرد‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار مدیــر درمانــگاه نویــد ســامت ضمــن اشــنایی‬ ‫بــا نحــوه کمــک‪ ،‬همــکاری و مســاعدت بــا خانواده هــای‬ ‫بی سرپرســت و مددجویــان اظهــار همــکاری و کمــک بــه هــر‬ ‫طریــق کــه مقــدور باشــد را بیــان کــرد‪ .‬مدیــر بهزیســتی ضمــن‬ ‫تشــکر از وی اهــدای اقــام بهداشــتی در ایــن موقعیــت حســاس را‬ ‫تحســین و اظهــار امیــدواری کــرد در اینــده ایــن قبیــل خدمــات‬ ‫در ابعــاد بیشــتر ادامــه داشــته باشــد‪.‬‬ ‫دیدار مدیر درمانگاه نوید سالمت با مهندس بلیوند‬ ‫(مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره))‬ ‫در ایــن دیــدار کریمــی در رابطه بــا کمــک بــه خانــواده مســتمند و‬ ‫تحت پوشــش قــول مســاعد داد کــه مدیــر کمیتــه امــداد گزارشــی از نحوه‬ ‫پرداخــت کمــک بــه خانواده هــای تحت پوشــش را اعــام و از تشــریک‬ ‫مســاعی مدیــر درمانــگاه نویــد ســامت اظهــار تشــکر کــرد‪.‬‬ ‫دیدار مدیر درمانگاه نوید سالمت‬ ‫با مهندس کاظمی‬ ‫(مدیر اداره ثبت و اسناد امالک)‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫چهار شنبه‪ 31‬اردیبهشت‪ - 1399‬شماره‪1985‬‬ ‫اگهی دعوت به افراز‬ ‫احترامــاً نظــر بــه اینکــه اقــای غالمرضا شــایان مالک مشــاعی ‪7375/15‬ســهم مشــاع از ‪6836794‬ســهم‬ ‫ششــدانگ پــاک ‪ 178‬فرعــی از ‪ 235‬اصلــی بخــش هفــت چنــاران اراضــی موســوم بــه جمعــاب (کــه در‬ ‫راســتای استانداردســازی جایگزیــن پــاک باقیمانــده ‪ 4‬فرعــی از ‪ 235‬اصلــی بخــش ‪ 7‬چنــاران گردیــده‬ ‫اســت) درخواســت افــراز مالکیــت خــود را نمــوده اســت و قــرار اســت نماینــده و نقشــه بردار ایــن اداره‬ ‫در تاریــخ چهارشــنبه ‪ 1399/03/19‬جهــت اجــرای عملیــات افــراز بــه محــل وقــوع ملــک عزیمــت‬ ‫نمایــد‪ .‬بدینوســیله بــه ســایر مالکیــن مشــاعی کــه برابــر اعــام متقاضــی مجهول المــکان می باشــند در‬ ‫اجــرای مــاده ‪ 18‬ایین نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی ابــاغ می گــردد کــه در تاریــخ فوق الذکــر در‬ ‫محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت عــدم حضــور مالکیــن مشــاعی مانــع از‬ ‫انجــام عملیــات افــراز نخواهــد شــد‪ .‬ضمنــاً نقشــه و صورتمجلــس افــرازی متعاقبــاً اگهــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬از طرف رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫م الف ‪99-50‬‬ ‫اگهی وقت اجرای قرار تحریر ترکه‬ ‫بدینوســیله اعــام می نمایــد بــه موجــب درخواســت منصــور صدریــان بــه طرفیــت ‪ -1‬اســماعیل‬ ‫صدریــان ‪ -2‬منوچهــر کروئــی ‪ -3‬شــهناز کروئــی ‪ -4‬اشــرف کروئــی ‪ -5‬ملــک زاده کروئــی قــرار تحریــر‬ ‫ترکــه مرحــوم عبدالحســین صدریــان فرزنــد غالمحســین در شــورای حــل اختــاف ســه صــادر و وقــت‬ ‫اجــرای قــرار مورخــه ‪ 1399/4/3‬ســاعت ‪ 10‬تعییــن گردیــده اســت‪ .‬لــذا از ورثــه یــا نماینــده قانونــی‬ ‫انهــا‪ ،‬بســتانکاران و مدیونیــن بــه متوفــی و کســانی دیگــری کــه حقــی بــر ترکــه متوفــی دارنــد دعــوت‬ ‫می شــود در موعــد مذکــور در محــل ایــن شــورا واقــع در شهرســتان رامهرمــز حاضــر شــوند‪ .‬عــدم‬ ‫حضــور مدعویــن مانــع اجــرای قــرار نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫حسن رئیسی زاده‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/65‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چــون تحدیــد حــدود پنجــاه و یــک ســهم مشــاع از کل پانصــد و بیســت و هشــت ســهم (ســاعت) از‬ ‫ششــدانگ مجــری المیــاء تنگــه مالمحمــد بــه شــماره ‪ 2105‬اصلــی و بانضمــام ششــدانگ هــر یــک از‬ ‫پنــج قطعــه زمیــن مزروعــی بــه شــماره پــاک ‪ 1‬و ‪ 7‬و ‪ 16‬و ‪ 26‬و ‪ 41‬فرعیــات و بانضمــام پنجــاه و‬ ‫یــک ســهم مشــاع از کل پانصــد و بیســت و هشــت ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن و علــف چــران‬ ‫بــه شــماره ‪ 45‬و بانضمــام دو ســهم و ســه چهاردهــم ســهم مشــاع از کل بیســت و دو ســهم ششــدانگ‬ ‫مــراع شــماره ‪ 47‬فرعیــات از ‪ 2105‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــهمیرزاد ملکــی محمدعلــی و زهــرا و‬ ‫شــهربانو همگــی مهــدوی بــه واســطه اشــکال در درج اگهــی و اجــرای مــاده ‪ 15‬و تبصره هــای الحاقــی‬ ‫ان مقــدور نیســت بنــا بــه درخواســت وکیــل مالــک تحدیــد حــدود اختصاصــی پــاک ‪ 16‬و ‪ 26‬فرعیــات‬ ‫از ‪ 2105‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــهمیرزاد همــراه بــا نقشــه برداری راس ســاعت ‪ 10‬صبــح مــورخ‬ ‫‪ 1399/3/25‬انجــام خواهــد شــد‪ .‬لــذا بدینوســیله بــه مالــک و مالکیــن امــاک مجــاور اعــام تــا در روز‬ ‫مقــرر در محــل حضــور بهــم رســانند‪ .‬مهلــت اعتــراض از تاریــخ تنظیــم صورتجلســه ســی روز می باشــد‪.‬‬ ‫معترضینــی کــه اعتــراض بــه حــدود را بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد بایســتی ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫گواهــی تســلیم دادخواســت بــه مراجــع قضائــی را بــه اداره ثبــت ارائــه نماینــد درغیراینصــورت اعتــراض‬ ‫انهــا کان لــم یکــن تلقــی می گــردد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/2/31 :‬‬ ‫مهدی روحانی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر‬ ‫اگهی مزایده نوبت اول ‪980763‬‬ ‫بــه موجــب اگهــی مزایــده شــماره پرونــده نیابتــی فوق الذکــر بــه طرفیــت محکوم لــه اقــای اســماعیل‬ ‫بهیــن فرزنــد علی محمــد و محکوم علیــه شــرکت کیانــکار کــه در روز یکشــنبه ‪ 1399/03/18‬از‬ ‫ســاعت ‪ 10‬صبــح الــی ‪ 11‬صبــح در محــل دفتــر شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری‬ ‫رامهرمــز موضــوع مزایــده شــامل‪ -1 :‬ماســه شکســته ‪ 06‬حدود ‪ 130‬ســرویس بــه مبلــغ ‪350/000/000‬‬ ‫ریــال و شــن ‪ 3/8‬حــدود ‪ 95‬ســرویس بــه مبلــغ ‪ 240/000/000‬ریــال و مخلــوط شــن ‪ 3/8‬و ‪ 3/4‬حدود‬ ‫‪ 60‬ســرویس بــه مبلــغ ‪ 150/000/000‬ریــال ک ً‬ ‫ال بــه مبلــغ ‪ 740/000/000‬ریــال و ‪ -2‬ســه عــدد‬ ‫کانکــس بــا درب و پنجــره الومینیومــی و شیشــه های رفلکســی و کــف و بدنــه اهن کشــی شــده و‬ ‫جــداره پنلــی کــه طــی متــره و بــراورد بــه عمــل امــده و ارزش هــر یــک از ان جهــت پایــه مزایــده بــه‬ ‫مبلــغ ‪ 650/000/000‬ریــال تعییــن و ارزش ســه عــدد کانکــس بــه مبلــغ ‪ 195/000/000‬ریــال تعییــن‬ ‫شــده و ‪ -3‬دو عــدد مخــزن ســیلوی نگهــداری ســیمان کــه طــی متــره و بــراورده بــه عمــل امــده و‬ ‫ارزش هــر یــک از ان جهــت پایــه مزایــده بــه مبلــغ ‪ 185/000/000‬ریــال کــه ارزش دو مخــزن بــه‬ ‫مبلــغ ‪ 370/000/000‬ریــال طبــق نظــر کارشناســی می باشــد کــه همگــی متعلــق بــه شــرکت کیانــکار‬ ‫می باشــد‪ .‬متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ ‪ 1399/03/13‬لغایــت ‪ 1399/03/17‬از امــوال موردنظــر‬ ‫مزایــده واقــع در رامهرمــز‪ -‬روســتای شاه ابوالقاســم شــرکت کیانــکار بازدیــد و قیمــت پیشــنهادی خــود‬ ‫را کــه حتمــاً بایــد از قیمــت پایــه بیشــتر باشــد مشــخص و در روز برگــزاری مزایــده بــه دفتــر اجــرای‬ ‫احــکام مدنــی دادگســتری رامهرمــز تســلیم نماینــد‪ .‬برابــر مــاده ‪ 129‬قانــون اجــرای احــکام مدنــی در‬ ‫روز مزایــده ‪ 10‬درصــد از قیمــت پیشــنهادی از برنــده مزایــده اخــذ و بــه حســاب ســپرده دادگســتری‬ ‫رامهرمــز واریــز و مابقــی پــس از تصــرف و تملــک موضــوع مزایــده از برنــده مزایــده اخــذ خواهــد شــد‬ ‫و حداکثــر مهلــت مزبــور جهــت پرداخــت مابقــی قیمــت پیشــنهادی از یــک مــاه تجــاوز نخواهــد کــرد‬ ‫و درصورتــی کــه برنــده در موعــد مقــرر بقیــه بهــای قیمــت موضــوع مزایــده را نپــردازد ســپرده او پــس‬ ‫از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط می گــردد‪.‬‬ ‫بهزار بهوندی‪ ،‬دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/66‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ثبتــی ‪ 871‬فرعــی از ‪ 73‬اصلــی واقــع در قریــه‬ ‫حســین اباد کردهــا شهرســتان ارادان ذیــل ثبــت ‪ 36395‬دفتــر جلــد ‪ 210‬و صفحــه ‪ 312‬بنــام‬ ‫اقــای ســتار قباخلــو صــادر و تســلیم گردیــده اســت ســپس ششــدانگ مــورد ثبــت برابــر ســند رهنــی‬ ‫شــماره ‪ 1388/06/11-88459‬دفتــر ‪ 7‬گرمســار در قبــال مبلــغ ‪ 100369887‬ریــال در رهــن بانــک‬ ‫ملــی شــعبه میــدان امــام گرمســار قــرار گرفتــه اســت و مالــک بــا ارائــه دو بــرگ فــرم استشــهادیه‬ ‫تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی بــه علــت جابجایــی را نمــوده اســت‪ .‬لــذا مراتــب بــه اســتناد‬ ‫مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت اگهــی می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت‬ ‫بــه ملــک مرقــوم یــا وجــود اســناد مالکیــت مذکــور نــزد خــود می باشــد از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی‬ ‫ظــرف مــدت ده روز اعتــراض خــود را بــه ضمیمــه اصــل ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم و رســید‬ ‫دریافــت نمایــد تــا مــورد رســیدگی قــرار گیــرد در غیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫نرســیدن واخواهــی و درصــورت اعتــراض اصــل اســناد ارائــه نشــود نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد ارادان‬ ‫م الف ‪191‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه مخروبــه بــه مســاحت ‪ 290‬مترمربــع پــاک ‪289‬‬ ‫اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬شــهمیرزاد ملکــی موقوفــه عــام مســجد جامــع شــهمیرزاد بــه تصــدی اداره‬ ‫کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان ســمنان بــه واســطه عــدم حضــور مالــک و اجــرای مــاده ‪ 15‬و‬ ‫تبصره هــای الحاقــی ان مقــدور نیســت بنــا بــه درخواســت نماینــده مالــک تحدیــد حــدود اختصاصــی‬ ‫پــاک فــوق همــراه بــا نقشــه برداری راس ســاعت ‪ 10‬صبــح مــورخ ‪ 1399/02/26‬انجــام خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬لــذا بدینوســیله بــه مالــک و مالکیــن امــاک مجــاور اعــام تــا در روز مقــرر در محــل حضــور‬ ‫هــم رســانند مهلــت اعتــراض از تاریــخ تنظیــم صورتجلســه ســی روز می باشــد‪ .‬معترضینــی کــه‬ ‫اعتــراض بــه حــدود را بــه ایــن اداره تســلیم می نماینــد بایســتی ظــرف مــدت یــک مــاه گواهــی‬ ‫تســلیم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی را بــه اداره ثبــت ارائــه نماینــد درغیراینصــورت اعتــراض انهــا‬ ‫کان لم یکــن تلقــی می گــردد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1399/02/31 :‬‬ ‫مهدی روحانی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960324001000096‬مــورخ ‪ 99/01/27‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی صفــورا خســروانی فرزنــد احمــد بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 3530146641‬کــد ملــی ‪ 3530146641‬صــادره از گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 168/90‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 917‬اصلــی واقــع در امامــزاده‬ ‫گنــاوه خریــداری مع الواســطه از اقــای عبــداهلل فرهنگــی و شــرکاء محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‬ ‫شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجعــه ذیصــاح قضایــی نمی باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99/02/16 :‬‬ ‫محمد چهابدار‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه‬ ‫م الف ‪74‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139960324001000150‬مــورخ ‪ 99/02/01‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم گالبتــون حســنی فرزنــد‬ ‫خداخواســت بــه شماره شناســنامه ‪ 165‬کــد ملــی ‪ 2391454341‬صــادره از نورابــاد را نســبت بــه‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 312/79‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 917‬اصلــی واقــع‬ ‫در امامــزاده گنــاوه خریــداری مع الواســطه از اقــای کــرم منظــم و شــرکاء محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجعــه‬ ‫ذیصــاح قضایــی نمی باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99/02/16 :‬‬ ‫محمد چهابدار‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه‬ ‫م الف ‪75‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت اجرلـ�و کار زرینـ�ه ساــخت بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 725‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008416551‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العــاده‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/05/16‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقــای محمدرضـ�ا پیره مردش��تربان بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 1381955797‬بـ�ا واریـ�ز مبلـ�غ ‪ 10000‬ریـ�ال ب��ه صنــدوق شــرکت جـ�زو‬ ‫شرــکای شــرکت منظـ�ور گردی��د‪ -2 .‬اقــای حســین شیــری بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 2970227320‬بـ�ا واریـ�ز مبلـ�غ ‪ 99000000‬ریــال بـ�ه صندــوق شرــکت‪ ،‬سهم الشرــکه خــود را از مبلـ�غ‬ ‫‪ 980000‬ریــال بـ�ه ‪ 99980000‬ری��ال افزای��ش داد‪ -3 .‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 100010000‬ری��ال افزای��ش یاف��ت و مـ�اده مربوط��ه در اساســنامه شـ�رکت‬ ‫بـ�ه شــرح فــوق اصــاح گردیـ�د‪ .‬اساــمی و میزــان سهم الشرــکه ش�رـکاء‪ -:‬مجیـ�د زنده قره بــاغ دارای مبلـ�غ ‪ 10000‬ریــال سهم الشرــکه‪ -‬حســین شیــری دارای مبلـ�غ ‪99980000‬‬ ‫ریــال سهم الشرــکه‪ -‬حسـ�ن س�طـوتی دارای مبلـ�غ ‪ 10000‬ریــال سهم الشرــکه‪ -‬محمدرضـ�ا پیره مردش��تربان دارای مبلـ�غ ‪ 10000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی حــوزه ثبتــی‬ ‫منطقه ســه مشــهد‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 2‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب‬ ‫‪ 1390/09/20‬امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫منطقــه ســه مشــهد مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض انــان محــرز و رای صــادر گردیــده جهــت‬ ‫اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضی واقع در پالک ‪ 435‬اصلی بخش ‪ 5‬مشهد‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی اقــای جــواد علــی زاده نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان و‬ ‫محوطــه متصــل بــه ان بــه مســاحت ‪ 2127‬مترمربــع واقــع در روســتای قشــاق ابتــدای کوچــه مدرســه خریداری‬ ‫مع الواســطه از اقــای اســماعیل شــاه عالمی مالــک رســمی می باشــد‪.‬‬ ‫لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی ایــن اگهــی‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها‬ ‫رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه اشــخاص مجمــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل‬ ‫وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماییــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل‬ ‫دهــد کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در‬ ‫مهلــت قانونــی واصــل نگــردد و یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد‬ ‫اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نماییــد‪ .‬صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه‬ ‫دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/02/16 :‬‬ ‫م الف ‪ 886‬بشیر پاشایی‪ ،‬رئیس ثبت ناحیه ‪ 3‬مشهد‬ ‫اگهی ابالغ‬ ‫متهــم اقــای محمــد کیانــی از ادرس‪ :‬شهرســتان همــدان‪ ،‬نهاونــد‪ ،‬پشــت اداره بــرق شهرســتان نهاونــد بــه اتهــام‬ ‫ضــرب و جــرح عمــدی در شــعبه ســوم بازپرســی دادســرای اندیمشــک می توانــد ‪ 30‬روز پــس از نشــر اگهــی در‬ ‫ایــن شــعبه جهــت ارایــه دفاعیــات خــود حضــور یابــد‪ .‬درغیراینصــورت مطابــق قوانیــن تحقیقــات ادامــه خواهــد‬ ‫یافــت و منجــر بــه تصمیــم قانونــی می شــود‪.‬‬ ‫رسول محسنی‪ ،‬مدیر شعبه ‪ 3‬بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شهرستان اندیمشک‬ ‫مفقودی‬ ‫شناســنامه مالکیــت و ســند کمپانــی (بــرگ ســبز) اتومبیــل ســواری ســمند بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪1397‬‬ ‫بــه شــماره موتــور ‪ 147h0435740‬و شــماره شاســی ‪ naacJ1JE1JF427947‬و شــماره پــاک ‪541 -59‬ب‪ 93‬بنــام‬ ‫مرتضــی شــربتی نوکنده مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫گرگان‬ ‫اگهی‬ ‫بــرگ ســبز و ســند کمپانــی و کارت شناســایی خــودرو و بیمــه ماشــین وانــت سیســتم نیســان تیــپ ‪ 2000‬مــدل‬ ‫‪ 1365‬بــه رنــگ کــرم نخــودی بــه شــماره موتــور ‪ 00172117‬و شــماره شاســی ‪ 0039866‬بــه شــماره انتظامــی‬ ‫‪823 -81‬ب‪ 67‬بــه نــام اســمعیل شبانی سفیددشــتی فرزنــد ماندعلــی بــه شماره شناســنامه ‪ 16‬صــادره از بروجــن‬ ‫بــه ســرقت رفتــه و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫اهواز‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 139704001112000103‬و بایگانــی ‪ 9700180‬یــک دســتگاه اتومبیــل‬ ‫ســواری دنــا معمولــی ‪ EF7‬بــه شــماره انتظامــی ‪567‬ل‪ -95‬ایــران ‪ 77‬متعلــق بــه اقــای حســین خســروی فرزنــد‬ ‫ولی الــه بدهــکار پرونــده فوق الذکــر کــه در قبــال بدهــی وی بــه خانــم فاطمــه عباســی و حقــوق دولتــی بازداشــت‬ ‫گردیــده و طبــق نظریــه مــورخ ‪ 1398/2/25‬کارشــناس رســمی خــودرو مــدل ‪ 1397‬ابــی کبــود متالیــک چهــار‬ ‫درب چهــار ســیلندر بنزین ســوز دو محــور شــماره موتــور ‪ 147H 0386487‬شــماره شاســی ‪ JE 76035‬وضعیــت‬ ‫اتــاق خــوب دســتگاه انتقــال نیــرو متناســب بــا مــدل فرســوده شــده الســتیک ها هشــتاد درصــد کارایــی دارد‬ ‫بدنــه خــوب فقــط گلگیــر جلــو ســمت راســت خــط خــش دارد موتــور گیربکــس و تــودوزی خــوب اســت و بــه‬ ‫مبلــغ نهصــد و پنجــاه میلیــون ریــال معــادل نــود و پنــج میلیــون تومــان ارزیابــی شــده و بــه دلیــل عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض ارزیابــی قطعیــت یافتــه اســت‪ ،‬از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬روز شــنبه مــورخ ‪ 1399/3/17‬در محــل توقــف‬ ‫خــودرو بــه نشــانی شــهرری ســه راه تقی ابــاد بــه ســمت امین ابــاد خیابــان ترابــی پارکینــگ و توقفــگاه امیــن ری‬ ‫از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ نهصــد و پنجــاه میلیــون ریــال معــادل نــود و پنــج میلیــون‬ ‫تومــان شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه می شــود و کلیــه هزینه هــای قانونــی و بدهــی احتمالــی‬ ‫بــه عهــده برنــده مزایــده اســت‪ .‬شــرکت در جلســه مزایــده بــرای عمــوم اشــخاص ازاد اســت‪ .‬شــرکت در جلســه‬ ‫مزایــده منــوط بــه پرداخــت ‪ 10‬درصــد از مبلــغ پایــه کارشناســی بــه حســاب ســپرده ثبــت و پــس از اخذ شناســه‬ ‫واریــز اعالمــی و حضــور خریــدار و یــا نماینــده قانونــی او در جلســه مزایــده اســت‪ .‬لــذا خریــدار و یــا خریــداران‬ ‫می بایســت تــا قبــل از شــروع وقــت مزایــده اصــل فیــش واریــزی مبلــغ ودیعــه ‪ 10‬درصــد بــه نــام خــود و تحــت‬ ‫شناســه اعالمــی را بــه همــراه درخواســت کتبــی خــود بــه واحــد اجــرا تســلیم نماینــد‪ .‬ضمنــاً برنــده مزایــده‬ ‫مکلــف اســت مابه التفــاوت مبلــغ فــروش را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ مزایــده بــه حســاب صنــدوق ثبــت‬ ‫تودیــع نمایــد و درصورتــی کــه ظــرف مهلــت مقــرر مانــده فــروش را بــه حســاب ســپرده ثبــت واریــز نکنــد‪ ،‬مبلــغ‬ ‫مذکــور قابــل اســترداد نبــوده و بــه حســاب خزانــه واریــز خواهــد شــد‪ .‬دراینصــورت عملیــات فــروش از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط و مزایــده تجدیــد می گــردد‪ .‬ضمنــاً بدهی هــای مربــوط بــه بدهــی مالیاتــی‪ ،‬عــوارض شــهرداری‬ ‫و غیــره کــه رقــم قطعــی انهــا بــرای ایــن اداره معلــوم نشــده اســت بعهــده برنــده مزایــده اســت و تنظیــم ســند‬ ‫انتقــال موکــول بــه ارائــه مفاصاحســاب های اداری و شــهرداری و ‪ ...‬خواهــد بــود ضمنــاً چنانچــه روز مزایــده بــه‬ ‫دالیــل اعــام از ســوی هیــات محتــرم دولــت تعطیــل گــردد فــردای اداری همــان روز جلســه در همــان مــکان و‬ ‫زمــان منعقــد می باشــد‪ .‬تاریــخ انتشــار در ســایت ســازمان ثبــت اســناد و امــاک ‪ .1399/3/3‬ایــن اگهــی پــس از‬ ‫تائیــد نهائــی فراینــد مزایــده در ســایت اگهی هــای ســازمان ثبــت قــرار خواهــد گرفــت و بــه منزلــه انتشــار اگهــی‬ ‫در روزنامــه کثیراالنتشــار محلــی اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 179‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری‪ ،‬سیدمهدی المعی‬ ‫ابالغ به مالکین مشاعی‬ ‫اینجانــب محمدعلــی کرمــی مالــک ‪6‬ســهم مشــاع از ‪ 6‬مشــاع پــاک ثبتــی ‪ 19‬فرعــی از ‪ 151‬اصلــی واقــع در‬ ‫قریــه قاســم اباد تهرانچــی بــه نشــانی جــاده گاز‪ -‬جــاده قنــات کریم ابــاد موضــوع ســند‪ /‬اســناد مالکیــت شــماره‬ ‫‪ 885777‬صــادره بــه تاریــخ ‪ 1348/5/16‬متقاضــی تعییــن بســتر و حریــم رودخانــه‪ /‬مســیل‪ /‬نهــر قنــات کریم ابــاد‬ ‫در داخــل و مجــاورت پــاک ثبتــی فوق الذکــر می باشــم و حســب اعــام امــور اب شــهرری براســاس ضوابــط و‬ ‫مقــررات جــاری تعییــن بســتر و حریــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی در امــور اب و تکمیــل پرونــده‬ ‫می باشــد لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی تقاضــا می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف‬ ‫مــدت ‪ 10‬روز از مــدت انتشــار اگهــی بــه امــور منابــع اب شــهرری بــه نشــانی میــدان شــهرری‪ ،‬ابتــدای جــاده‬ ‫قــم‪ ،‬خیابــان شــهیدبغدادی‪ ،‬نبــش کوچــه ازادان‪ ،‬پــاک ‪ 1‬مراجعــه نماینــد بدیعــی اســت عــدم مراجعــه مالکیــن‬ ‫مشــاعی ظــرف مــدت مقــرر فــوق مانــع اقدامــات شــرکت اب منطقــه ای تهــران (امــور اب شــهرری) نبوده و بســتر‬ ‫و حریــم اعالمــی بــرای کلیــه مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای محســن چزانی شــراهی بــه کــد ملــی ‪ 0493213368‬بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 102-5-99‬ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان جعفــر‬ ‫چزانی شــراهی بــه شــماره ملــی ‪ 6179476632‬در تاریــخ ‪ 99/1/23‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی‬ ‫گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬محســن چزانی شــراهی ش‪.‬م ‪0493213368‬‬ ‫پســر متوفــی ‪ -2‬ناصــر چزانی شــراهی ش‪.‬م ‪ 6179733252‬پســر متوفــی ‪ -3‬منصــور چزانی شــراهی ش‪.‬م‬ ‫‪ 6179739374‬پســر متوفــی ‪ -4‬مهــری چزانی شــراهی ش‪.‬م ‪ 6179709068‬دختــر متوفــی ‪ -5‬زینــب‬ ‫چزانی شــراهی ش‪.‬م ‪ 0492720622‬دختــر متوفــی ‪ -6‬ســمیرا چزانی شــراهی ش‪.‬م ‪ 0480171491‬دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -7‬افســر چزانی شــراهی ش‪.‬م ‪ 6179564957‬همســر متوفــی‪ .‬متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه‬ ‫دیگــری نــدارد و اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‪ ،‬درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یکمــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد‬ ‫واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 180‬شعبه ‪ 5‬شهرستان تهران بخش کهریزک‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۸۶۰۳۱۶۰۱۴۰۰2275‬و ‪ ۱۳۹۸۶۰۳۱۶۰۱۴۰۰2276‬مــورخ ‪ 1398/12/04‬هیــات اول‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک کرمانشــاه ناحیــه دو تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم مینــو حیــدری فرزنــد‬ ‫مصطفــی بشماره شناســنامه ‪ 5934‬و بهمــن حبیبی خلیالنــی فرزنــد بســاطعلی بــه شماره شناســنامه ‪ 228‬هــر‬ ‫کــدام در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ عرصــه ســاختمان بــه مســاحت ‪ 63.61‬مترمربــع در قســمتی از پــاک‬ ‫‪ 5555‬فرعــی از ‪ 19‬اصلــی واقــع در بخــش ســه حومــه شهرســتان کرمانشــاه بــه ادرس دولت ابــاد روبــروی‬ ‫مســکن مهــر کــوی ‪ 11‬پــاک ‪ 5‬بــا خریــداری از مالــک رســمی جمعیــت هــال احمــر جمهــوری اســامی محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتــی‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/2/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/2/15 :‬‬ ‫فرهاد نوری‪ ،‬رییس ثبت اسناد و امالک کرمانشاه‬ ‫مفقودی‬ ‫اصــل ســند کمپانــی‪ ،‬بــرگ ســبز‪ ،‬کارت مشــخصات‪ ،‬کارت ســوخت و بیمه نامــه شــخص ثالــث‬ ‫یــک دســتگاه اتومبیــل ســواری چــری اریــزو ‪ 5T-AT‬مــدل ‪ 1395‬رنــگ ســفید بــه شــماره شاســی‬ ‫‪ NATFCANH8G1002158‬و شــماره موتــور ‪ MVME4G15BABG002253‬بــه شــماره انتظامــی‬ ‫‪225‬ص‪ -96‬ایــران ‪ 34‬بــه نــام خدیجــه میرزایــی فرزنــد حســینعلی بــا کــد ملــی ‪4510117892‬‬ ‫مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نمـ�ک ی�دـدار گلبهــار مشــهد شرــکت تعاونـ�ی بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 9758‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380254968‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1399/01/17‬و نام��ه شـ�ماره ‪ 2/4968‬مـ�ورخ ‪ 1399/02/13‬مدیری��ت تع��اون کار و رف��اه اجتماع��ی شهرس��تان مش��هد تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬رمض��ان جاودان��ی ب��ا شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0849788854‬مهنــاز صنعت نگــار بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0938141708‬و تکتـ�م صنعـ�ت نگــار بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 094476369‬ب��ه عنــوان اعض��ا هیئ��ت تصفی��ه بــرای مـ�دت ‪ 2‬سـ�ال‬ ‫انتخــاب شدــند‪ -.‬گلنــاز صنعت نگــار بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0938095587‬ب��ه عنــوان ناظ��ر هیئ��ت تصوی��ه بــرای دوره تصوی��ه انتخـ�اب گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شاهین دژ (‪)851291‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)851823‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت اجرل��و کار زرین��ه س��اخت ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت سلـامت ســفر ارومیـ�ه بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت استــیل فـ�ن اوران جامـ�ع زاگــرس بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت سـ�اختمانی و راهساــزی چهاربــرج شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫ثبـ�ت ‪ 725‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008416551‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫‪ 14903‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10861146206‬ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 11554‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10220166034‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/12/05‬و نام��ه شـ�ماره ‪ 57/52459‬مـ�ورخ ‪1397/12/18‬‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/02/01‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقــای رضـ�ا‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1258‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380126292‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه هیئـ�ت‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/05/17‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقــای حسـ�ن‬ ‫س�طـوتی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 6049786178‬بـ�ا دریافـ�ت مبلـ�غ ‪ 10000‬ریــال معاــدل کلیـ�ه‬ ‫اداره کل راه�دـاری و حمـ�ل و نقـ�ل جاــده ای استــان اذربایجــان غربـ�ی تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقایــان فیرــوز صالحـ�ی کــد ملــی ‪ -1728906288‬محم��ود انگشـ�تری‬ ‫سهم الشــرکه خـ�ود از صنــدوق شــرکت از شــرکت خــارج ش��د‪ -2 .‬س��رمایه ش��رکت از‬ ‫کــد ملــی ‪ 2754086927‬و خانم هـ�ا فریبـ�ا صالحـ�ی کــد ملــی ‪ 1720115885‬و‬ ‫مبلـ�غ ‪ 100010000‬ریــال بـ�ه مبلـ�غ ‪ 100000000‬ریــال کاهـ�ش یافـ�ت و ماــده مربوطـ�ه‬ ‫فاطمـ�ه پیرمحمــدی کــد ملــی ‪ 1728913764‬بعنــوان اعضـ�اء اصل��ی هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫در اساســنامه شـ�رکت ب��ه ش��رح ف��وق اص�لاح گردی��د‪ .‬اسـ�امی و میـ�زان سهم الشـ�رکه‬ ‫بمــدت نامحدــود تعییـ�ن و انتخــاب شدــند‪ .‬فرهــاد باقری بدلبـ�و بـ�ا مبلـ�غ ‪1000000‬‬ ‫ش�رـکاء‪ -:‬مجیـ�د زنده قره بــاغ دارای مبلـ�غ ‪ 10000‬ریـ�ال سهم الشــرکه‪ -‬حسـ�ین‬ ‫ریــال سهم الشرــکه فیرــوز صالحـ�ی بـ�ا مبلـ�غ ‪ 750000‬ریـ�ال سهم الشــرکه محمـ�ود‬ ‫شیــری دارای مبلـ�غ ‪ 99980000‬ری��ال سهم الش��رکه‪ -‬محمدرض��ا پیره مردشـ�تربان‬ ‫دارای مبلـ�غ ‪ 10000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫انگشتــری بـ�ا مبلـ�غ ‪ 500000‬ریــال سهم الشرــکه فریبـ�ا صالحـ�ی بـ�ا مبلـ�غ ‪250000‬‬ ‫ریــال سهم الشرــکه فاطمـ�ه پیرمحمــدی بـ�ا مبلـ�غ ‪ 250000‬ریــال سهم الشرــکه لیـلا‬ ‫صالحـ�ی بـ�ا مبلـ�غ ‪ 250000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫س��لمانی اصل کــد ملــی ‪ 2802851667‬ب��ا پرداخ��ت مبل��غ نـ�ود و ن��ه میلیـ�ون ریـ�ال‬ ‫ب��ه صنــدوق شــرکت سهم الشــرکه خـ�ود را از مبل��غ پانص��د هــزار ریـ�ال ب��ه مبل��غ نـ�ود‬ ‫و ن��ه میلی��ون و پانص��د ه��زار ری��ال افزای��ش داد‪ -2 .‬اصـ�ل س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ‬ ‫مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1399/02/20‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -:‬سـ�مت اعضـ�اء هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫بـ�ه قرــار ذیـ�ل تعییـ�ن گردیدنـ�د‪ :‬اقــای علی اصغـ�ر س�اـالری ش�مـاره ملـ�ی ‪0939213486‬‬ ‫بـ�ه ســمت رئیـ�س هیــات مدیــره خانـ�م نفیسـ�ه س�اـالری ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0937889482‬بـ�ه‬ ‫ی��ک میلیـ�ون ریـ�ال ب��ه مبل��غ یکص��د میلیـ�ون ریـ�ال افزای��ش یاف��ت و مــاده چهـ�ار‬ ‫ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره اقــای حامـ�د س�اـالری ش�مـاره ملـ�ی ‪0938760440‬‬ ‫اساس�نـامه شرــکت بشــرح ذیـ�ل اصــاح و تصویـ�ب شـ�د‪“ :‬س��رمایه شرــکت‪ :‬مبلـ�غ یکصـ�د‬ ‫ب��ه سـ�مت مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت دو سـ�ال انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫میلیــون ریــال نقــدی اسـ�ت” اساــمی ش�رـکاء‪ -:‬اقــای رضـ�ا س��لمانی اصل بش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 2802851667‬بـ�ا مبلـ�غ ‪ 99500000‬ریـ�ال سهم الشــرکه خان��م سـ�حر طاهری افشـ�ار‬ ‫بش�مـاره ملـ�ی ‪ 2754393196‬بـ�ا سهم الشرــکه مبلـ�غ ‪ 500000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫کلیـ�ه اسنــاد و اوراق به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت بـ�ه امضــاء مدیرعامـ�ل همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫شــرکت دارای اعتب��ار می باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری شاهین دژ (‪)851292‬‬ ‫موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)851287‬‬ ‫موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)851293‬‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)852003‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت اجرل��و کار زرین��ه س��اخت ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت سلـامت ســفر ارومیـ�ه بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تولیــدی زنبــور داری شــهد گل کوهس�اـران شرــکت تعاونـ�ی بـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت سـ�اختمانی و راهساــزی چهاربــرج شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫ثبـ�ت ‪ 725‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008416551‬ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره مورخ‬ ‫‪ 14903‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10861146206‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 20760‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380362627‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه هیئـ�ت‬ ‫‪ 1398/05/16‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقــای محمدرضـ�ا پیره مردش��تربان بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1258‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380126292‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫‪ 1397/12/05‬و نام��ه شـ�ماره ‪ 57/52459‬مـ�ورخ ‪ 1397/12/18‬اداره کل راه��داری و‬ ‫مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/11/24‬و نام��ه شـ�ماره ‪ 2/4576‬مـ�ورخ ‪ 99/2/11‬اداره تع��اون کار‬ ‫عموم��ی عـ�ادی مـ�ورخ ‪ 1399/02/14‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ -:‬خان��م رباب��ه ف�لاح به‬ ‫حم��ل و نق��ل جــاده ای اســتان اذربایجـ�ان غرب��ی تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقـ�ای‬ ‫و رفـ�اه اجتماع��ی مشـ�هد تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اق��ای شـ�عبانعلی عبــاس زاده‬ ‫محمــود انگشتــری کــد ملــی ‪ 2754086927‬بس��مت عض��و و رئی��س هیئ��ت مدی��ره‪-‬‬ ‫‪ 5229764392‬بس��مت رئی��س هی��ات مدی��ره و مدیرعام��ل و اق��ای رض��ا عبــاس زاده‬ ‫خانـ�م فریبـ�ا صالحـ�ی کــد ملــی ‪ 1720115885‬بســمت عضـ�و و نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫‪ 5229148454‬بـ�ه ســمت نائـ�ب رئیـ�س و خانـ�م زینـ�ب مهتـ�ر ‪ 5229951257‬بـ�ه‬ ‫مدیــره‪ -‬خانـ�م فاطمـ�ه پیرمحمــدی کــد ملــی ‪ 1728913764‬بســمت عضـ�و هیئـ�ت‬ ‫س��مت منش��ی هی��ات مدی��ره ب��رای م��دت س��ه س��ال انتخ��اب ش��دند‪ -2 .‬کلی��ه قراردادها‬ ‫مدیــره و اقــای فیرــوز صالحـ�ی کــد ملــی ‪ 1728906288‬بسـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫و اسنــاد رســمی و تعه�دـاور بانکـ�ی از قبیـ�ل چـ�ک‪ -‬سفــته و برــات و اوراق به�اـدار بـ�ا‬ ‫و مدیرعام��ل بم��دت نامح��دود تعیی��ن و انتخ��اب ش��دند‪ -2 .‬امضــاء کلیـ�ه اسنــاد مالـ�ی‬ ‫امضــای ثابـ�ت اقــای ش��عبانعلی عب��اس زاده (مدیرعامـ�ل) و اقــای رضـ�ا عب��اس زاده (نائـ�ب‬ ‫و چک ه��ا و قرارداده��ا و اســناد تعهدــاور متفقـ�اً ب��ا مدیرعام��ل و رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫رئیـ�س هیــات مدیــره) و مهـ�ر شرــکت دارای اعتبــار اسـ�ت و اسنــاد عاــدی و نامه هــا بـ�ا‬ ‫همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت معتب��ر خواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫امض��ای اق��ای ش��عبانعلی عبـ�اس زاده (مدیرعام��ل) و مه��ر شـ�رکت معتب��ر خواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1381955797‬بعنــوان مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدیــره‪ ،‬اقـ�ای حسـ�ین‬ ‫شیــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2970227320‬بعنوــان رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و اقــای مجیـ�د‬ ‫زنده قره بــاغ بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1382524927‬بعنــوان نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫انتخـ�اب گردیدن��د‪ -2 .‬کلی��ه اوراق و اس��ناد به��ادار و تعه��داور و اوراق ع��ادی و اداری‬ ‫شــرکت ب��ه امضـ�اء رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫‪ -3‬مح��ل شــرکت در واح��د ثبت��ی شاــهین دژ ب��ه نشــانی اســتان اذربایجـ�ان غربــی‪،‬‬ ‫شهرســتان شاــهین دژ‪ ،‬بخ��ش کش��اورز‪ ،‬شـ�هر کش�اـورز‪ ،‬محل��ه ب��ل امـ�ام حسـ�ین‪ ،‬خیابـ�ان‬ ‫امـ�ام خمینـ�ی‪ ،‬خیابـ�ان (شــهدا)‪ ،‬پـلاک ‪ ،0‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪5973173158‬‬ ‫تغیی��ر یاف��ت‪.‬‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0930584201‬بـ�ه عنوــان ب�اـزرس اصلـ�ی و اقــای حســین نجفی پورارانـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 6199640780‬ب��ه عنــوان باــزرس علی البـ�دل بــرای ی��ک سـ�ال‬ ‫مال��ی انتخـ�اب گردی��د‪ -.‬اعضـ�اء هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه قــرار ذی��ل انتخـ�اب گردیدن��د‪ :‬اقـ�ای‬ ‫علی اصغـ�ر س�اـالری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0939213486‬اق��ای حام��د سـ�االری ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0938760440‬خانـ�م نفیسـ�ه س�اـالری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0937889482‬بـ�رای‬ ‫مـ�دت دو سـ�ال انتخـ�اب گردیدن��د‪ -.‬روزنام��ه کثیراالنتشـ�ار ســایه جه��ت درج اگهی هـ�ای‬ ‫شــرکت تعیی��ن ش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری شاهین دژ (‪)851294‬‬ ‫موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)851288‬‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)851820‬‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)852017‬‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت اجرل��و کار زرین��ه س��اخت ب��ا مســئولیت مح��دود ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت استــیل فـ�ن اوران جامـ�ع زاگــرس بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه‬ ‫اگه��ی تغییـ�رات شـ�رکت منحل��ه در ح��ال تصفی��ه نم��ک یــددار گلبه��ار مش��هد شـ�رکت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت کش��اورزی گاوداران کاشــمر شرــکت تعاونـ�ی بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫ثبـ�ت ‪ 725‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008416551‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 11554‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10220166034‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫تعاونـ�ی بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 9758‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380254968‬به اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/02/01‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬موضـ�وع‬ ‫هیئ��ت تصفی��ه مـ�ورخ ‪ 1399/01/17‬و نام��ه شـ�ماره ‪ 2/4968‬مـ�ورخ ‪1399/02/13‬‬ ‫مجیـ�د زنده قره بــاغ بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ ،1382524927‬اقــای حســین شیــری بـ�ه‬ ‫شـ�رکت (مـ�اده ‪ 2‬اساسنــامه) بشـ�رح ذی��ل تغیی��ر و تصوی��ب ش��د‪“ :‬تولیــد‪ ،‬نصــب‪،‬‬ ‫مدیری��ت تعــاون کار و رفـ�اه اجتماع��ی شهرســتان مشـ�هد تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫راه ان�دـازی‪ ،‬طراح��ی‪ ،‬مش��اوره‪ ،‬کنتــرل و پش��تیبانی تجهیـ�ز انوــاع دیـ�گ بخـ�ار‪ ،‬دیـ�گ‬ ‫خانـ�م مهنــاز صنعت نگــار بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0938141708‬بـ�ه ســمت رئیـ�س و خانـ�م‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2970227320‬و اقــای محمدرضـ�ا پیره مردش��تربان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫اب گ��رم‪ ،‬روغ��ن داغ‪ ،‬اب داغ کارواش بخ��ار‪ ،‬خری��د و ف��روش تجهی��زات ماش��ین االت‬ ‫تکتـ�م صنعت نگــار بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 094476369‬ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س واقـ�ای‬ ‫مذک��ور‪ ،‬واردات و ص��ادرات کلیـ�ه ی کاالهــای مجــاز بازرگانـ�ی و اخـ�ذ کارت بازرگانـ�ی‬ ‫رمضــان جاودانـ�ی بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0849788854‬ب��ه س��مت منش��ی هیئ��ت تصفی��ه و‬ ‫اخ��ذ و اعط��اء نمایندگ��ی و انعق��اد ق��رارداد ب��ا اش��خاص حقیق��ی و حقوقــی‪ ،‬اخ��ذ وام و‬ ‫مدی��ر اج��رای ب��رای م��دت دو س��ال انتخ��اب ش��دند‪ -.‬کلی��ه قرارداده��ا و اس��ناد رس��می و‬ ‫ریــال سهم الشرــکه‪ -‬حســین شیــری دارای مبلـ�غ ‪ 99980000‬ری��ال سهم الش��رکه‪-‬‬ ‫اس��تفاده از تس�هـیالت ریالـ�ی و ارزی از بانک هــای خصوصـ�ی و دولتـ�ی و موسســات مالـ�ی‬ ‫تعه�دـاور بانکـ�ی از قبیـ�ل چکــ‪ ،‬ســفته‪ ،‬برــات و اوراق به�اـدار بـ�ا امضــاء یـ�ک یـ�ا دو نفـ�ر‬ ‫و اعتباــری‪ ،‬ش��رکت در کلی��ه مزای��دات و مناقص��ات اش��خاص حقیق��ی و حقوقـ�ی‪ ،‬ادارات‬ ‫از اعضـ�ا هیئـ�ت تصفیـ�ه بـ�ه نام هــای خانـ�م مهنــاز صنعت نگــار (رئیـ�س) و خانـ�م تکتـ�م‬ ‫حسـ�ن س�طـوتی دارای مبلـ�غ ‪ 10000‬ری��ال سهم الش��رکه‪ -‬محمدرض��ا پیره مردشـ�تربان‬ ‫دولت��ی و ش��رکت های دولت��ی و خصوصیــ‪ ،‬پ��س از اخ��ذ مج��وز از مراج��ع ذیص�لاح در‬ ‫صنعت نگــار (نائـ�ب رئیـ�س) بـ�ه اتفــاق اقــای رمضــان جاودانـ�ی (مدیـ�ر اجــرا) و مهـ�ر‬ ‫ه��ر مــوردی ک��ه الزم باش��د‪ ”.‬ثب��ت موض��وع فعالی��ت مذک��ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صـ�دور‬ ‫تعاونـ�ی دارای اعتبــار اسـ�ت و اوراق عاــدی و نامه هــا بـ�ا امضــاء اقــای رمضــان جاودانـ�ی‬ ‫هوشــنگ پورحســین بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0900449561‬بس��مت بازرس��ین شـ�رکت بـ�رای‬ ‫پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د درصـ�ورت لـ�زوم پ��س از اخ��ذ مج��وز از مراج��ع ذیص�لاح‪.‬‬ ‫(مدی��ر اج��را) و مه��ر تعاون��ی معتب��ر خواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫مــدت ســال مالـ�ی ‪ 99‬انتخـ�اب گردیدن��د‪ -3 .‬صورت هــای مالـ�ی ‪ 1397‬بـ�ه تصویـ�ب‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫رس��ید‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/05/16‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقـ�ای‬ ‫‪ 1381955797‬ب��ه عن��وان اعض��ای هیئ��ت مدی��ره ب��ه م��دت نامح��دود انتخ��اب گردیدند‪.‬‬ ‫اساــمی و میزــان سهم الشرــکه ش�رـکاء‪ -:‬مجیـ�د زنده قره بــاغ دارای مبلـ�غ ‪10000‬‬ ‫دارای مبلـ�غ ‪ 10000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری شاهین دژ (‪)851295‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)851290‬‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)851822‬‬ ‫‪ 190‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380033912‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/09/03‬و نام��ه شـ�ماره ‪ 506/19/1446‬مـ�ورخ ‪ 98/9/17‬اداره تعـ�اون‬ ‫روستــایی شهرســتان کاشـ�مر تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اعضـ�اء هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫بـ�ه قرــار ذیـ�ل انتخــاب گردیدنـ�د‪ :‬اقــای عبــاس ش�جـاعی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪-0900162716‬‬ ‫اقــای کاظـ�م بیابانـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ -0901037133‬اقــای مهــدی بیابانـ�ی بـ�ه کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ -0902214330‬اقــای حســین محمدپــور بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ -0902260723‬اقــای محمـ�د‬ ‫امامی کس�رـینه کـ�د ملـ�ی ‪ 0902110616‬ب��ه س��مت اعض��ای اصل��ی هی��ات مدی��ره و‬ ‫اقــای عباسعــلی ش��تردار کـ�د ملـ�ی ‪ -0902094408‬اقــای سعــید زنــده دل بـ�ه کـ�د ملـ�ی‬ ‫‪ 0902333608‬ب��ه سـ�مت اعضـ�ای علی البـ�دل هیـ�ات مدیـ�ره بــرای مـ�دت س��ه سـ�ال‬ ‫انتخـ�اب گردیدن��د‪ -2 .‬اقــای رضـ�ا عبدالـ�ه زاده بـ�ه کـ�د ملـ�ی ‪ 0902202626‬و اقـ�ای‬ ‫موسسات غیرتجاری کاشمر (‪)851824‬‬ ‫اگهی‬ ‫چهار شنبه‪ 31‬اردیبهشت‪ - 1399‬شماره‪1985‬‬ ‫‪5‬‬ ‫تاســیس موسسـ�ه غیرتجاــری عدالـ�ت پویــان اگاه پارسـ�ا در تاریـ�خ ‪ 1399/02/20‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 309‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009128140‬ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفات��ر تکمی��ل گردیـ�ده‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت سلـامت ســفر ارومیـ�ه بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 14903‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10861146206‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی فوق العــاده‬ ‫ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضـ�وع‪ :‬قب��ول حکمی��ت و داوری در کلی��ه دعـ�اوی و وص��ول مطالب��ات اشـ�خاص حقیق��ی و حقوق��ی درصـ�ورت‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1397/12/05‬و نام��ه شـ�ماره ‪ 57/52459‬مـ�ورخ ‪ 1397/12/18‬اداره کل راهدــاری و حم��ل و نق��ل جــاده ای اســتان اذربایجـ�ان غرب��ی تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقـ�ای‬ ‫لزــوم پـ�س از اخـ�ذ مجوزهــای الزم از مراجـ�ع ذیربـ�ط مـ�دت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامحـ�دود مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اسـ�تان خراس��ان رض�وـی‪ ،‬شهرسـ�تان تربت حیدری��ه‪ ،‬بخ��ش مرکــزی‪،‬‬ ‫شــهر تربت حیدریــه‪ ،‬محلـ�ه ‪ 45‬مت�رـی‪ ،‬کوچ��ه مــدرس‪[ 30‬ش��هیدمجتبی خضـ�ری]‪ ،‬بلــوار ایت ال��ه مـ�درس‪ ،‬پـلاک ‪ ،0‬طبقـ�ه اول‪ ،‬واحـ�د ‪ 1‬کدپسـ�تی ‪ 9519655396‬سـ�رمایه‬ ‫ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ 1.000.000 :‬ری��ال می باش��د‪ .‬اسـ�امی و میـ�زان سهم الشـ�رکه شـ�رکا‪ :‬خانـ�م حانیـ�ه قرائـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690530285‬دارنـ�ده ‪ 500.000‬ریـ�ال‬ ‫سهم الشرــکه خانـ�م زهــرا قاســمی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690629354‬دارنـ�ده ‪ 500.000‬ری��ال سهم الشـ�رکه اولی��ن مدیـ�ران‪ :‬خانـ�م حانیـ�ه قرائـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0690530285‬‬ ‫و بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل و بـ�ه ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامحدــود خانـ�م زهــرا قاســمی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690629354‬و بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ه‬ ‫م��دت نامحـ�دود دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬امضــاء کلیـ�ه قراردادهـ�ا و اوراق و اسنــاد به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت بطــور کلـ�ی هرگونـ�ه ق��راردادی کـ�ه برــای شرــکت ایجــاد تعهـ�د نمایـ�د‬ ‫ب��ا امضـ�ای ثاب��ت مدیرعام��ل خان��م حانی��ه قرائ��ی و رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره خان��م زهـ�را قاسـ�می ب��ا مه��ر موسس��ه معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طبـ�ق اساس�نـامه‪ .‬ثبـ�ت‬ ‫موضـ�وع فعالی��ت مذکــور‪ ،‬ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫محمــود انگشتــری فرزنـ�د محمـ�د بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2754086927‬ص�اـدره از ارومیـ�ه متولـ�د ‪ 1336/11/05‬بـ�ا واریـ�ز مبلـ�غ ‪ 500000‬ریــال و خانـ�م لیـلا صالحـ�ی فرزنـ�د فیرــوز متولـ�د‬ ‫‪ 1382/07/07‬بش�مـاره ملـ�ی ‪ 1720241031‬بوالیـ�ت اقــای فیرــوز صالحـ�ی بـ�ا واریـ�ز مبلـ�غ ‪ 250000‬ری��ال سهم الش��رکه ب��ه صن��دوق ش��رکت و ب��ا قب��ول اساسـ�نامه ج��زو شـ�رکاء‬ ‫منظ��ور ش��دند‪ -2 .‬اقــای فیرــوز صالحـ�ی بـ�ا واریـ�ز مبلـ�غ ‪ 250000‬ریــال بـ�ه صندــوق شرــکت سهم الشرــکه خــود را بمبلـ�غ ‪ 750000‬ری��ال افزای��ش داد‪ -3 .‬اص��ل سرــمایه شـ�رکت‬ ‫از مبل��غ دو میلی��ون ری��ال بمبل��غ س��ه میلی��ون ری��ال افزای��ش یاف��ت و مـ�اده ‪ 4‬اساســنامه سرــمایه شـ�رکت بش��رح زی��ر تغیی��ر و اص�لاح گردی��د‪ :‬مـ�اده ‪ -4‬س��رمایه شرــکت مبلـ�غ‬ ‫سـ�ه میلیــون ریــال می باشـ�د کـ�ه تمامــاً پرداخـ�ت شــده اسـ�ت‪ .‬اساــمی ش�رـکاء‪ :‬فرهــاد باقری بدلبـ�و بـ�ا مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال سهم الشرــکه فیرــوز صالحـ�ی بـ�ا مبلـ�غ ‪750000‬‬ ‫ریــال سهم الشرــکه محمــود انگشتــری بـ�ا مبلـ�غ ‪ 500000‬ریــال سهم الشرــکه فریبـ�ا صالحـ�ی بـ�ا مبلـ�غ ‪ 250000‬ریــال سهم الشرــکه فاطمـ�ه پیرمحمــدی بـ�ا مبلـ�غ ‪250000‬ریـ�ال‬ ‫سهم الشرــکه لیـلا صالحـ�ی بـ�ا مبلـ�غ ‪ 250000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)851989‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)851289‬‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪ 1398‬اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بهبهان‬ ‫باســتناد مــاده ‪ 12‬قانــون ثبــت اســناد و امــاک و مــاده ‪ 25‬اصالحــی و تبصره هــای الحاقــی بــه ان اشــخاصی کــه نســبت بــه امــاک مجهول المالــک در ســه ماهــه چهــارم ســال‬ ‫‪ 98‬تقاضــای ثبــت نموده انــد بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم اگهــی می گــردد‪.‬‬ ‫تاســیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود همیــار سلـامت س�پـنتا در تاریـ�خ ‪ 1399/02/20‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 3367‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14009128540‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل دفاتـ�ر‬ ‫ماده ‪12‬‬ ‫‪ -51/4‬اقــای فــرزاد قاســم افرازی فرزنــد محمدحســین ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در بخــش یــک بهبهــان‪ ،‬خیابــان معلــم‪ ،‬محلــه لــب اب‪ ،‬کوچــه تــوکل بــه مســاحت ‪140/82‬‬ ‫مترمربــع (مــورد ثبــت در پــاک ‪ 51/1/5‬حــق عبــور دارد)‪.‬‬ ‫‪ -51/1/5‬اقــای فــرزاد قاســم افرازی فرزنــد محمدحســین ششــدانگ یکبــاب ســاختمان واقــع در بخــش یــک بهبهــان‪ ،‬خیابــان معلــم‪ ،‬محلــه لــب اب‪ ،‬کوچــه تــوکل بــه مســاحت ‪65‬‬ ‫مترمربــع (مــورد ثبــت در پــاک ‪ 51/4‬حــق عبــور دارد)‪.‬‬ ‫‪ -4587/1‬اقــای ســلمان قنبریــان فرزنــد حمدالــه و خانــم مرضیــه صابری منــش فرزنــد عیســی ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در بخــش یــک بهبهــان‪ ،‬خیابــان جوانمــردی پشــت‬ ‫دبیرســتان بخردیــان بــه مســاحت ‪ 77/06‬مترمربــع (میــزان مالکیــت بالســویه می باشــد)‪.‬‬ ‫‪ -4705‬اقــای یدالــه پیروزمنــد فرزنــد عبدالنبــی مــوازی یکدانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه واقــع در بخــش یــک بهبهــان‪ ،‬خیابــان جوانمــردی‪ ،‬جنــب مســجد امــام حســن(ع)‪،‬‬ ‫جنــب قنــادی حبیبــی‪ ،‬کوچــه مرشــد بــه مســاحت ‪ 237/19‬مترمربع‪.‬‬ ‫‪ -5768/16/201‬اقای محسن تک فرزند حاجتی ششدانگ یکباب ساختمان واقع در بخش یک بهبهان‪ ،‬خیابان باقرزاده‪ ،‬کوچه شهیدعلویان به مساحت ‪ 75/84‬مترمربع‪.‬‬ ‫‪ -6677/699‬اقای محمود ابروشن فرزند کرم اله ششدانگ یکباب خانه واقع در بخش یک بهبهان‪ ،‬جاده قدیم اهواز‪ ،‬کوی قاسمی به مساحت ‪ 58/39‬مترمربع‪.‬‬ ‫‪ -7166‬اقــای مرتضــی باهــوش فرزنــد رضــا و اقــای محســن محســنی پور فرزنــد اکبــر ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مثنــی شــده واقــع در بخــش یــک بهبهــان‪ ،‬میــدان محســنی‪،‬‬ ‫کوچــه ‪10‬متــری‪ ،‬زمین هــای اذرگــون بــه مســاحت ‪ 125/47‬مترمربــع (ســهام متقاضیــان بالســویه و برابــر می باشــد)‪.‬‬ ‫‪ -7167‬اقای مرتضی مخلصی قنواتی فرزند فرج اله ششدانگ یک قطعه زمین مثنی شده واقع در بخش یک بهبهان به مساحت ‪ 113/70‬مترمربع‪.‬‬ ‫هــر کــس نســبت بــه تقاضــای ثبــت امــاک مشــروحه فــوق واخواهــی دارد‪ ،‬می توانــد مطابــق مــاده ‪ 16‬قانــون ثبــت اســناد و امــاک از انتشــار اولیــن اگهــی نوبتــی نســبت بــه‬ ‫پالک هایــی کــه مشــمول مــاده ‪ 12‬می باشــند بــه مــدت ‪ 90‬روز واخواهــی خــود را کتبــاً بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد‪ .‬هــرگاه بیــن متقاضــی و دیگــری قبــل از انتشــار اگهــی نوبتــی‬ ‫دعوایــی در دادگاه مطــرح بــوده اســت می بایســت در مــدت مقــرر گواهــی مشــعر بــر جریــان طــرح دعــوای مطروحــه را از مراجــع ذیصــاح قضایــی دریافــت و بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫نمایــد در غیراینصــورت حــق او ســاقط خواهــد شــد‪ .‬تحدیــد حــدود پالک هــای فــوق بــه ترتیــب شــماره پــاک بــه عمــل خواهــد امــد و اعتــراض بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی پــس‬ ‫از تنظیــم صورتمجلــس تحدیــدی تــا ‪ 30‬روز پذیرفتــه خواهــد شــد‪ .‬ضمنــاً بــا توجــه بــه تبصــره ‪ 2‬مــاده واحــده اعتــراض‪ ،‬معتــرض بایســتی ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی نســبت بــه تســلیم درخواســت بــه مرجــع ذیصــاح قضایــی اقــدام و گواهــی مبنــی بــر تقدیــم درخواســت را بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‪ ،‬در غیراینصــورت‬ ‫عملیــات ثبتــی ادامــه خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪99/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪99/02/01 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/14‬‬ ‫تکمی��ل گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬تولی��د‪ -‬بس��ته بندی‪ -‬خری��د و فـ�روش‪ -‬صاــدرات و واردات‪ -‬توزی��ع و‬ ‫پخـ�ش محصوــالت بهداشــتی‪ -‬ارایشـ�ی‪ -‬پزشــکی‪ -‬انوــاع ش��وینده‪ -‬و انوــاع موــاد ضدعفونی کننده هــای الکلـ�ی و غیرالکلـ�ی‪ -‬تهیــه‪ ،‬تولیــد‪ ،‬توزیـ�ع و پخـ�ش لوازم التحریـ�ر‪ -‬ترخیـ�ص‬ ‫کاال‪ -‬اخـ�ذ وام و تس�هـیالت ریالـ�ی و ارزی از بانک هـ�ا و موسســات مالـ�ی و اعتباــری دولتـ�ی و خصوصـ�ی داخلـ�ی و خارجـ�ی جهـ�ت شرــکت‪ -‬تهیـ�ه کاال از تولیدکنن�دـگان و توزیـ�ع‬ ‫ان در سراس��ر کشـ�ور‪ -‬مشاــرکت ب��ا اشــخاص حقیق��ی و حقوق��ی و شــرکت در کلی��ه مناقصـ�ات دولت��ی و خصوص��ی‪ .‬رشـ�ته س��اختمان و ابنی��ه‪ :‬دربرگیرنـ�ده امـ�ور پیمانکــاری مربـ�وط‬ ‫ب��ه ســاخت س��اختمان ها و ابنی��ه عموم��ی اع��م از چوبـ�ی‪ ،‬اجــری‪ ،‬سنــگی‪ ،‬بتن��ی و فلــزی‪ ،‬ســازه های س��اختمانی‪ ،‬محوطه هـ�ای کوچـ�ک‪ ،‬دیوارکشـ�ی‪ ،‬اجــرای پیاده رو هــا‪ .‬رشـ�ته‬ ‫تاسیس��ات و تجهی��زات‪ :‬دربرگیرن��ده ام��ور پیمان��کاری مرب��وط ب��ه خط��وط انتق��ال (اب‪ ،‬نف��ت‪ ،‬گاز) ش��بکه گازرس��انی سـ�اختمان‪ ،‬تاسیس��ات مکانیک��ی و هیدرومکانیک��ی سـ�اختمان‪،‬‬ ‫سیس��تم های س��ردکننده س��اختمان‪ ،‬تاسیس��ات و تجهیـ�زات س�اـختمان (اب‪ ،‬گاز‪ ،‬ب��رق و فاض�لاب) انتق��ال زبال��ه‪ ،‬تاسیس��ات و تجهیـ�زات س��اختمان‪ ،‬تصفیه خانه ه��ای اب و فاضـلاب‪،‬‬ ‫وس��ایل انتق��ال (اسانس��ور و پله برق��ی) و سیس��تم های خب��ر و هشــداردهنده سـ�اختمان‪ ،‬تجهی��زات اش��پزخانه و سلف س��رویس و رختشـ�ویخانه‪ ،‬سیس��تم های ارتباط��ی سـ�اختمان‪،‬‬ ‫شــبکه های رایان��ه ای س��اختمان‪ ،‬ماسه پاشـ�ی‪ ،‬حفاظ��ت کاتوــدی‪ ،‬پوش��ش‪ .‬ارائ��ه خدمـ�ات پش��تیبانی قاب��ل واگذــاری ب��ه بخ��ش خصوص��ی از قبی��ل‪ :‬خدمـ�ات شــهری‪ -‬خدمـ�ات‬ ‫نظافت��ی‪ -‬روف��ت و روب‪ -‬بازیاف��ت و تبدی��ل مــواد‪ -‬امـ�ور اش��پزخانه‪ -‬اجـ�را و نگهدــاری فضـ�ای سـ�بز‪ -‬تای��پ و تکثی��ر‪ -‬سرــویس دهی و ایـ�اب و ذهـ�اب‪ -‬تعمی��ر و نگهدــاری تاسیسـ�ات‬ ‫و شــرکت در کلی��ه مناقصـ�ات و مزایده ه��ای دولت��ی و خصوص��ی و عق��د ق��رارداد و ایجـ�اد شـ�عب و نمایندگ��ی در داخ��ل و خــارج از کشـ�ور اخ��ذ وام از موسسـ�ات و بانک هـ�ای‬ ‫دولت��ی و خصوص��ی جه��ت شــرکت درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اسـ�تان‬ ‫خراس��ان رض��وی‪ ،‬شهرسـ�تان تربت حیدری��ه‪ ،‬بخ��ش مرکـ�زی‪ ،‬ش��هر تربت حیدری��ه‪ ،‬محل��ه رب��اط ب�اـال‪ ،‬خیاب��ان اراض��ی کش��اورزی‪ ،‬کوچ��ه چمـ�ران ‪ ،27‬پـلاک ‪ ،21‬طبقـ�ه همکـ�ف‬ ‫کدپسـ�تی ‪ 9517633713‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال نقــدی میزــان سهم الشرــکه هـ�ر یـ�ک از شرــکا اقــای مهــدی دستــان زند بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702614068‬دارنـ�ده ‪ 350000‬ریــال سهم الشرــکه اقــای هاــدی دستــان زند بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702645133‬دارنـ�ده ‪ 300000‬ریــال سهم الشرــکه خانـ�م راضیـ�ه‬ ‫ضمیری دلیریــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0703748106‬دارنـ�ده ‪ 350000‬ری��ال سهم الشـ�رکه‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬اقــای مهــدی دستــان زند بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702614068‬و بـ�ه‬ ‫ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامحدــود اقــای هاــدی دستــان زند بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702645133‬و بـ�ه ســمت نایـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامحدــود خانـ�م‬ ‫راضیـ�ه ضمیری دلیریــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0703748106‬و ب��ه س��مت عض��و هیئ��ت مدی��ره ب��ه م��دت نامح��دود و ب��ه س��مت مدیرعام��ل ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق‬ ‫امضـ�ا‪ :‬کلیـ�ه اوراق و اسنــاد به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت از قبیـ�ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهــا‪ ،‬عقــود اسلـامی و همچنیـ�ن کلیـ�ه نامه هــای عاــدی و اداری بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل‬ ‫خان��م راضی��ه ضمیری دلیریـ�ان همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طب��ق اساســنامه‪ .‬روزنام��ه کثیراالنتش��ار سـ�ایه جه��ت درج اگهی ه��ای شـ�رکت‬ ‫تعیی��ن گردی��د‪ .‬ثب��ت موضـ�وع فعالی��ت مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)852029‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫براب��ر اراء ص�اـدره هیئـ�ت اول موضــوع قانــون تعییـ�ن تکلیـ�ف وضعیـ�ت ثبتـ�ی اراضـ�ی و س�اـختمان های فاقـ�د سنــد رســمی مس��تقر در واحــد ثبتـ�ی حوــزه ثبتـ�ی ملـ�ک بـ�م تصرفــات مالکانـ�ه بالمعاــرض متقاضیــان ذیـ�ل واقـ�ع در شهرستــان بـ�م بخـ�ش ‪ 29‬کرمـ�ان محـ�رز گردیـ�ده‬ ‫اســت‪ .‬لذــا بمنظــور اطــاع عمــوم مراجعیـ�ن در دو نوبـ�ت بـ�ه فاصلـ�ه ‪ 15‬روز اگهـ�ی می شــود و درصورتیکـ�ه اشخــاص نســبت بـ�ه ص��دور ســند مالکیـ�ت متقاضیــان اعتراضـ�ی داشــته باشــند می تواننـ�د از تاریـ�خ انتشـ�ار اولیـ�ن اگهـ�ی بـ�ه مــدت دو مــاه اعترــاض خـ�ود را بـ�ه‬ ‫ایـ�ن اداره تسلــیم و پـ�س از اخـ�ذ رسیــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریـ�خ تسلــیم اعترــاض دادخواسـ�ت خ��ود را بـ�ه مراجـ�ع قضائـ�ی تقدیـ�م نماینـ�د بدیهـ�ی اسـ�ت درصوــرت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعترــاض طبـ�ق مق�رـرات س��ند مالکیـ�ت صـ�ادر خواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 29‬کرمان‬ ‫پــاک یکفرعــی از ‪ 482‬اصلــی محســن صابــری کــد ملــی ‪ 3110164957‬فرزنــد رضــا‬ ‫نســبت بــه ســه دانگ و حبیبــه حافظ ابادیــان کــد ملــی ‪ 311059790‬فرزنــد علــی‬ ‫نســبت بــه ســه دانگ از ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 392‬مترمربــع واقــع در‬ ‫کوچــه انصــاری کوچــه شــهیدصابری شــهر بــم از مالکیــت رضــا صابــری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 182‬فرعــی از ‪ 2802‬اصلــی حســین ترک ابــادی کــد ملــی ‪3209822565‬‬ ‫فرزنــد عزیــزاهلل ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 325‬مترمربــع واقــع در بلــوار معلــم‬ ‫خیابــان بعثــت شــهر بــم از مالکیــت فاطمــه ســجادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 23‬فرعــی از ‪ 2819‬اصلــی رضــا عیش ابــادی کــد ملــی ‪ 3110144158‬فرزنــد‬ ‫حســین ســه دانگ از ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت ‪ 95‬مترمربــع واقــع در بلــوار‬ ‫امــام شــهر بــم از مالکیــت مشــاعی خــود متقاضــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 127‬فرعــی از ‪ 3826‬اصلــی مجیــد عباس زاده بارانــی کــد ملــی ‪3111069941‬‬ ‫فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت ‪ 32‬مترمربــع در خیابــان ازادگان‬ ‫شــهر بــم از مالکیــت اســداهلل زین الصاحیــن‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 30‬کرمان‬ ‫پــاک یکفرعــی از ‪ 436‬اصلــی حمیدرضــا صدیقــی کــد ملــی ‪ 3100022289‬فرزنــد‬ ‫خیــراهلل ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن زراعتــی بمســاحت ‪ 107594‬مترمربــع واقــع در‬ ‫پشــت رود بــم از مالکیــت سیدغالمحســین عمــادزاده‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 52‬فرعــی از ‪ 831‬اصلــی غالمحســین حســن ابادی کــد ملــی ‪3209739285‬‬ ‫فرزنــد فــرج اهلل ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 484‬مترمربــع واقــع در روســتای‬ ‫اســپیکان شــهر بــم از مالکیــت ســیدمرتضی اولیــا‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 180‬فرعــی از ‪ 1362‬اصلــی محمــد کردســتانی کــد ملــی ‪ 3111008940‬فرزنــد‬ ‫علــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 148‬مترمربــع واقــع در خیابــان بوعلــی غربــی‬ ‫شــهر بــم از مالکیــت علــی کردســتانی‪.‬‬ ‫اگه��ی انح�لال ش��رکت نم��ک یـ�ددار گلبه��ار مش��هد ش��رکت تعاون��ی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 9758‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380254968‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1399/01/17‬و نام��ه شـ�ماره ‪ 2/497‬مـ�ورخ ‪1399/02/13‬‬ ‫مدیری��ت تعــاون کار و رفـ�اه اجتماع��ی شهرســتان مشـ�هد تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫شـ�د‪ -:‬شرــکت مذکــور در تاریـ�خ فــوق منحـ�ل اعــام گردیـ�د‪ .‬نشاــنی محـ�ل تصفیـ�ه‬ ‫مشــهد خیابــان شهــید قرنـ�ی ‪( 27‬شـ�هیدخیاطی ‪ )11‬پـلاک ‪ 38‬طبق��ه اول کدپس��تی‪:‬‬ ‫‪ 9195933713‬می باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)851821‬‬ ‫پــاک یکفرعــی از ‪ 2293‬اصلــی حســین طبســی نژاد کــد ملــی ‪ 3111354504‬فرزنــد‬ ‫علــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 266‬مترمربــع واقــع در باغچمــک شــهر بــم از‬ ‫مالکیــت مشــاعی خــود متقاضــی‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 31‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 14‬فرعــی از ‪ 130‬اصلــی محمــد رمضانی نارتیچــی کــد ملــی ‪3111097633‬‬ ‫فرزنــد امــان اهلل ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر باغچــه بمســاحت ‪ 1018‬مترمربــع‬ ‫واقــع در نارتیــچ شــهر بــم از مالکیــت عبــاس رمضانــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 205‬فرعــی از ‪ 1315‬اصلــی مریــم ثمره حسین شــاهی کــد ملــی ‪3111609634‬‬ ‫فرزنــد حســن ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت ‪ 67‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم جاده‬ ‫بــم‪ -‬زاهــدان از مالکیــت محمدعلــی مشــیری و علــی تدیــن‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 12‬فرعــی از ‪ 2603‬اصلــی ناصــر بخشــی قلعه خان کــد ملــی ‪3110470063‬‬ ‫فرزنــد ابراهیــم ششــدانگ یکبــاب خانــه مســاحت ‪ 426‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم از‬ ‫مالکیــت حبیــب اهلل اکبری یــزدی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 3215‬اصلــی نصــرت زاهــدی کــد ملــی ‪ 3110435705‬فرزنــد‬ ‫حســین ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 261‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم بلــوار‬ ‫معلــم از مالکیــت صغــری عبــاس زاده‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 32‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 34‬فرعــی از ااصلــی رضــا عباس پورگرمســیری کــد ملــی ‪ 3209690073‬فرزنــد‬ ‫جانمحمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 788‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر روســتای‬ ‫وکیل ابــاد از مالکیــت محمــود ابوعامــری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 35‬فرعــی از ‪ 168‬اصلــی میثــم رســتمی مجد کــد ملــی ‪ 3111317900‬فرزنــد‬ ‫مهــدی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 285‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر رســتم اباد‬ ‫از مالکیــت عصمــت زابلــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1020‬فرعــی از ‪ 4231‬اصلــی ایــوب زورانــی کــد ملــی ‪ 3110515059‬فرزنــد‬ ‫علــی ششــدانگ یکبــاب خانــه و بــاغ بمســاحت ‪ 2964‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر‬ ‫حســن اباد کنــاره از مالکیــت ســروش سروشــیان‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 268‬فرعــی از ‪ 2593‬اصلــی محمــود ملک ابــادی کــد ملــی ‪3111236293‬‬ ‫فرزنــد صولــت نســبت بــه ســه دانگ و مهــدی لشــکری مقدم کــد ملــی ‪3111232756‬‬ ‫فرزنــد صولــت نســبت بــه ســه دانگ از ششــدانگ بــاغ بمســاحت ‪ 20422‬مترمربــع واقــع‬ ‫در نرماشــیر حســین اباد نظام ابــاد از مالکیــت محمــود متدیــن‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 33‬کرمان‬ ‫پــاک یکفرعــی از ‪ 38‬اصلــی معصومــه ذوالفقاری کرکــی کــد ملــی ‪3110527235‬‬ ‫فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 336‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم‬ ‫دشــتعلی از مالکیــت حســین قربانــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 1015‬اصلــی محمدرضــا برجــی کــد ملــی ‪ 3110960915‬فرزنــد‬ ‫محمــود ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 366‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم ســر‬ ‫میــدان مرادخانــی از مالکیــت حســین افشــارمنش‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 108‬فرعــی از ‪ 1550‬اصلــی رمضــان ســیدی کــد ملــی ‪ 3110665506‬فرزنــد‬ ‫عبــاس ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 254‬مترمربــع در دهبکــری بــم خلیــج فــارس‬ ‫‪ 18‬از مالکیــت عبــداهلل افشــارمنش‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 18‬فرعــی از ‪ 3332‬اصلــی علــی زینعلی پوربمــی کــد ملــی ‪ 3110670143‬فرزنــد‬ ‫خدابخــش ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 248‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم‬ ‫کهن صفــا از مالکیــت محمدعلــی و حســین مشــیری‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/2/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/2/17 :‬‬ ‫محمد امیری خواه‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت تعاون��ی باغـ�داری دی��ار س��رده کوهس��تان بـ�وکان ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 616‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10220031954‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/12/28‬و نام��ه شـ�ماره ‪ 1894-98/2/21‬اداره تع��اون کار‬ ‫و رف��اه اجتماع��ی شهرس��تان بـ�وکان و مصوب��ه شـ�ماره ‪ 1644/80-97/5/30‬هیـ�ات‬ ‫مقررات زدای��ی و تســهیل صــدور مجوزهـ�ای کس��ب و کار تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ‬ ‫ش��د‪ -1 :‬شــرکت مذکـ�ور در تاری��خ فـ�وق منح��ل اعـلام گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری بوکان (‪)851286‬‬ ‫اگهی های نوبتی سه ماهه چهارم سال ‪ 1398‬مربوط به امالک واقع در بخش های ‪ 1‬و ‪ 2‬و ‪ 3‬شهرستان رامهرمز و رامشیر‬ ‫طبق ماده ‪ 12‬قانون ثبت اشخاصی که در سه ماهه چهارم سال ‪ 1398‬درخواست ثبت نسبت به پالک های بخش های یاد شده نموده اند به ترتیب جهت اطالع عموم بشرح ذیل اگهی می شود‪:‬‬ ‫امالک واقع در بخش ‪ 1‬رامهرمز‬ ‫‪ -1‬اقایــان محمدرضــا و علی رضــا و خانــم معصومــه فرزنــدان فرامــرز شــهرت همگــی رنجبــر بــه ترتیــب دارای کــد ملــی‬ ‫‪ 1911196758‬و ‪ 1911098748‬و ‪ 1911119095‬همگــی صــادره از رامهرمــز نســبت بــه پنــج ســهم ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بــه مســاحت ‪ 86/50‬مترمربــع پــاک ‪ 21‬فرعــی از ‪ 691‬اصلــی بخــش یــک رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز خیابــان‬ ‫امیرکبیــر‪( .‬توضیحــاً اینکــه ســهام اقایــان محمدرضــا و علی رضــا رنجبــر هــر کــدام دو ســهم از پنــج ســهم و ســهم خانــم‬ ‫معصومــه رنجبــر یــک ســهم از پنــج ســهم می باشــد‪).‬‬ ‫‪ -2‬اقــای مجیــد خالــدی فرزنــد ماضــی دارای کــد ملــی ‪ 1752106147‬بشناســنامه ‪ 425‬صــادره از اهــواز نســبت بــه‬ ‫اعیانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 230/60‬مترمربــع پــاک ‪ 67‬فرعــی از ‪ 1043‬اصلــی بخــش یــک رامهرمــز بــه‬ ‫ادرس رامهرمــز خیابــان امــت کوچــه قائــم ‪.5‬‬ ‫‪ -3‬اقــای حســین حســینعلی پور فرزنــد بهمــن دارای کــد ملــی ‪ 1911799797‬بشناســنامه ‪ 7123‬صــادره از رامهرمــز‬ ‫نســبت بــه اعیانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 110/20‬مترمربــع پــاک ‪ 20‬فرعــی از ‪ 1050‬اصلــی بخــش یــک‬ ‫رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز خیابــان معلــم ‪ 2‬فرعــی اول‪.‬‬ ‫‪ -4‬خانــم مــژگان دهقان باغبدرانــی فرزنــد اصغــر دارای کــد ملــی ‪ 1910250899‬بشناســنامه ‪ 932‬صــادره از رامهرمــز‬ ‫نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 298/20‬مترمربــع پــاک ‪ 26‬فرعــی از ‪ 1067‬اصلــی بخــش یــک رامهرمــز‬ ‫بــه ادرس رامهرمــز خیابــان معلــم یــک‪.‬‬ ‫‪ -5‬اقــای ســهراب بیننــده فرزنــد عباســقلی دارای کــد ملــی ‪ 4819480421‬بشناســنامه ‪ 2139‬صــادره از باغملــک‬ ‫نســبت بــه اعیانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪129/84‬مترمربــع پــاک ‪ 43‬فرعــی از ‪ 1103‬اصلــی بخــش یــک‬ ‫رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز خیابــان اســدابادی‪.‬‬ ‫‪ -6‬اقــای حیــدر اقاپــور فرزنــد قربانعلــی دارای کــد ملــی ‪ 1910791008‬بشناســنامه ‪ 893‬صــادره از رامهرمــز نســبت بــه‬ ‫مــوازی ‪1/293‬ســهم مشــاع از ‪96‬ســهم ششــدانگ اعیــان یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 232/05‬مترمربــع پــاک ‪ 328‬فرعــی‬ ‫از ‪ 1168‬اصلــی بخــش یــک رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز خیابــان شــهیدمنتظری‪.‬‬ ‫‪ -7‬اقــای صبیــح حاجیــان فرزنــد علــی دارای کــد ملــی ‪ 1816392332‬بشناســنامه ‪ 1522‬صــادره از ابــادان نســبت بــه‬ ‫اعیانــی یک دانــگ از ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 220/23‬مترمربــع پــاک ‪ 26‬فرعــی از ‪ 1184‬اصلــی بخــش‬ ‫یــک رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز کوچــه شــهید هفت تــن‪.‬‬ ‫‪ -8‬اقــای قاســم محمــدی فرزنــد راه خــدا دارای کــد ملــی ‪ 4819424041‬بشناســنامه ‪ 1227‬صــادره از باغملــک نســبت‬ ‫بــه اعیانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 154‬مترمربــع پــاک ‪ 71‬فرعــی از ‪ 1185‬اصلــی بخــش یــک رامهرمــز‬ ‫بــه ادرس رامهرمــز خیابــان شــهیدبزرگمهر‪.‬‬ ‫امالک واقع در بخش ‪ 2‬رامهرمز‬ ‫‪ -9‬اقــای محمــد حاجــی زاده فرزنــد جان محمــد دارای کــد ملــی ‪ 4819520733‬بشناســنامه ‪ 306‬صــادره از باغملــک‬ ‫نســبت بــه اعیانــی دودانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 201‬مترمربــع پــاک ‪ 9262‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی‬ ‫بخــش دو رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز خیابــان پاســداران‪.‬‬ ‫‪ -10‬اقــای رضــا بــدری فرزنــد علی رضــا دارای کــد ملــی ‪ 4819388169‬بشناســنامه ‪ 368‬صــادره از باغملــک نســبت‬ ‫بــه اعیانــی ششــدانگ یکبــاب مغــازه بمســاحت ‪ 19/65‬مترمربــع پــاک ‪ 9271‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی بخــش دو رامهرمــز بــه‬ ‫ادرس رامهرمــز خیابــان امــام‪.‬‬ ‫‪ -11‬اقــای مهــدی ایزدپنــاه فرزنــد درویــش دارای کــد ملــی ‪ 4819799584‬بشناســنامه ‪ 2‬صــادره از باغملــک نســبت‬ ‫بــه اعیانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 107/98‬مترمربــع پــاک ‪ 9278‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی بخــش دو رامهرمــز بــه‬ ‫ادرس رامهرمــز بلــوار ارشــاد ذوالفقــار یــازده‪.‬‬ ‫‪ -12‬خانــم گلبنــاز کایــد فرزنــد علی مــدد دارای کــد ملــی ‪ 6629772148‬بشناســنامه ‪ 41‬صــادره از رامهرمــز نســبت‬ ‫بــه اعیانــی ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 289/70‬مترمربــع پــاک ‪ 9279‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی‬ ‫بخــش دو رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز خیابــان امــام‪.‬‬ ‫‪ -13‬خانــم گلبنــاز کایــد فرزنــد علی مــدد دارای کــد ملــی ‪ 6629772148‬بشناســنامه ‪ 41‬صــادره از رامهرمــز نســبت‬ ‫بــه اعیانــی ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 271/10‬مترمربــع پــاک ‪ 9280‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی‬ ‫بخــش دو رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز خیابــان امــام‪.‬‬ ‫امالک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‬ ‫‪ -14‬اقــای عبــاس بهمنــی فرزنــد ســیاه دارای کــد ملــی ‪ 1910906565‬بشناســنامه ‪ 310‬صــادره از رامهرمــز نســبت‬ ‫بــه اعیانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 204‬مترمربــع پــاک ‪ 7778‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی بخــش ســه رامهرمــز بــه‬ ‫ادرس رامهرمــز کــوی شــهیدترکی‪.‬‬ ‫‪ -15‬اقــای عیســی احمدی کوهــی فرزنــد ســیف اله دارای کــد ملــی ‪ 5999722438‬بشناســنامه ‪ 617‬صــادره از بهمئــی‬ ‫نســبت بــه اعیانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 204/05‬مترمربــع پــاک ‪ 7797‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی بخــش ســه‬ ‫رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز کــوی شــهید فــرخ روز‪.‬‬ ‫‪ -16‬اقــای صفــدر فرشــادی مقدم فرزنــد جمعــه دارای کــد ملــی ‪ 4819300407‬بشناســنامه ‪ 664‬صــادره از باغملــک‬ ‫نســبت بــه اعیانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 221/16‬مترمربــع پــاک ‪ 7873‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی بخــش ســه‬ ‫رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز کــوی شــهید فــرخ روز‪.‬‬ ‫‪ -17‬اقــای مهــدی دشــتی فرزنــد غالمحســین دارای کــد ملــی ‪ 1911748521‬بشناســنامه ‪ 1998‬صــادره از رامهرمــز‬ ‫نســبت بــه اعیانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 110/58‬مترمربــع پــاک ‪ 7946‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی بخــش ســه‬ ‫رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز خیابــان ولیعصــر‪.‬‬ ‫‪ -18‬اقــای احمــد اژنــد فرزنــد ولی محمــد دارای کــد ملــی ‪ 1911687964‬بشناســنامه ‪ 44‬صــادره از رامهرمــز نســبت‬ ‫بــه اعیانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 102/5‬مترمربــع پــاک ‪ 7985‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی بخــش ســه رامهرمــز‬ ‫بــه ادرس رامهرمــز کــوی شــهید فــرخ روز‪.‬‬ ‫‪ -19‬خانــم مریــم مغامــی فرزنــد کاظــم دارای کــد ملــی ‪ 6629840143‬بشناســنامه ‪ 298‬صــادره از خرمشــهر نســبت‬ ‫بــه اعیانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 135/79‬مترمربــع پــاک ‪ 7988‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی بخــش ســه رامهرمــز‬ ‫بــه ادرس رامهرمــز ابتــدای بلــوار ولیعصــر‪.‬‬ ‫‪ -20‬خانــم کشــور ابوالفارســی فرزنــد احمــد دارای کــد ملــی ‪ 1910599301‬بشناســنامه ‪ 338‬صــادره از رامهرمــز نســبت‬ ‫بــه اعیانــی ســه ســهم از پنــج ســهم ششــدانگ یکبــاب خانــه و اقــای علی رضــا احمــدی راد فرزنــد علی همــت دارای کــد‬ ‫ملــی ‪ 1900611562‬صــادره از رامهرمــز نســبت بــه اعیانــی دو ســهم از پنــج ســهم ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت‬ ‫‪ 202/45‬مترمربــع پــاک ‪ 7994‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز‪.‬‬ ‫‪ -21‬اقــای جانعلــی رضوانی نیــا فرزنــد گرگعلــی دارای کــد ملــی ‪ 59999593107‬بشناســنامه ‪ 580‬صــادره از دهدشــت‬ ‫نســبت بــه اعیانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 222/10‬مترمربــع پــاک ‪ 7995‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی بخــش ســه‬ ‫رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز کــوی شــهید فــرخ روز‪.‬‬ ‫‪ -22‬اقــای حســین علی ســامانی فرزنــد خســرو دارای کــد ملــی ‪ 1911072749‬بشناســنامه ‪ 63‬صــادره از رامهرمــز‬ ‫نســبت بــه اعیانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 567/80‬مترمربــع پــاک ‪ 7998‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی بخــش ســه‬ ‫رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز کــوی فــرخ روز‪.‬‬ ‫‪ -23‬اقــای صفــدر اکبرپــور فرزنــد خیبــر دارای کــد ملــی ‪ 4819970410‬بشناســنامه ‪ 1053‬صــادره از باغملــک نســبت‬ ‫بــه اعیانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 179/68‬مترمربــع پــاک ‪ 7999‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی بخــش ســه رامهرمــز‬ ‫بــه ادرس رامهرمــز خیابــان مقــداد‪.‬‬ ‫‪ -24‬اقــای عیســی ازمــوده فرزنــد کاظــم دارای کــد ملــی ‪ 1817518976‬بشناســنامه ‪ 1588‬صــادره از ابــادان نســبت‬ ‫بــه اعیانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 255/32‬مترمربــع پــاک ‪ 8000‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی بخــش ســه رامهرمــز‬ ‫بــه ادرس رامهرمــز خیابــان ولیعصــر‪.‬‬ ‫‪ -25‬اقــای نــوروز فرشــادی فر فرزنــد صفــر دارای کــد ملــی ‪ 5999599539‬بشناســنامه ‪ 1218‬صــادره از کهگیلویــه‬ ‫نســبت بــه اعیانــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 194/95‬مترمربــع پــاک ‪ 2398‬فرعــی از ‪ 3‬اصلــی بخــش ســه‬ ‫رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز بلــوار کیمــه‪.‬‬ ‫امالک واقع در بخش ‪ 3‬رامهرمز‪ -‬رامشیر‬ ‫‪ -26‬اقــای محمدرضــا رحیمــی فرزنــد عاشــور دارای کــد ملــی ‪ 6629813715‬بشناســنامه ‪ 31‬صــادره از رامشــیر نســبت‬ ‫بــه اعیانــی ششــدانگ و ســه دانگ عرصــه مشــاع یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 236/64‬مترمربــع پــاک ‪ 346‬فرعــی از ‪49‬‬ ‫اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز‪ -‬رامشــیر بــه ادرس رامشــیر خیابــان طالقانــی‪.‬‬ ‫‪ -27‬اقــای عبدالخالــق عباســی فرزنــد حمــد دارای کــد ملــی ‪ 1829379720‬بشناســنامه ‪ 152‬صــادره از خرمشــهر‬ ‫نســبت بــه اعیانــی ششــدانگ و ســه دانگ عرصــه مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 272/32‬مترمربــع پــاک‬ ‫‪ 1275‬فرعــی از ‪ 49‬اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز‪ -‬رامشــیر بــه ادرس رامشــیر خیابــان ولیعصــر‪.‬‬ ‫‪ -28‬اقــای احمــد رحیمــی فرزنــد عاشــور دارای کــد ملــی ‪ 6629531231‬بشناســنامه ‪ 3135‬صــادره از رامشــیر نســبت‬ ‫بــه اعیانــی ششــدانگ و ســه دانگ عرصــه مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه تجــاری مســکونی بمســاحت ‪284/23‬‬ ‫مترمربــع پــاک ‪ 1370‬فرعــی از ‪ 49‬اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز‪ -‬رامشــیر بــه ادرس رامشــیر خیابــان طالقانــی‪.‬‬ ‫‪ -29‬اقــای خلیــل رحیمــی فرزنــد عاشــور دارای کــد ملــی ‪ 6629522087‬بشناســنامه ‪ 2224‬صــادره از رامشــیر نســبت‬ ‫بــه اعیانــی ششــدانگ و ســه دانگ عرصــه یکبــاب خانــه تجــاری مســکونی بمســاحت ‪ 368/33‬مترمربــع پــاک ‪1371‬‬ ‫فرعــی از ‪ 49‬اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز‪ -‬رامشــیر بــه ادرس رامشــیر خیابــان طالقانــی‪.‬‬ ‫‪ -30‬اقــای خســرو نری میســا فرزنــد امیدعلــی دارای کــد ملــی ‪ 4819684042‬بشناســنامه ‪ 914‬صــادره از باغملــک‬ ‫نســبت بــه اعیانــی ششــدانگ و ســه دانگ عرصــه یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 217/96‬مترمربــع پــاک ‪ 1372‬فرعــی از ‪49‬‬ ‫اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز‪ -‬رامشــیر بــه ادرس رامشــیر خیابــان شهیدبهشــتی‪.‬‬ ‫‪ -31‬اقایــان فریــد و فــواد فرزنــدان لطیــف و لطیــف فرزنــد مجیــد و خانــم مریــم حمیــد فرزنــد ناصــر بــه ترتیــب دارای‬ ‫کــد ملــی ‪ 1900014408‬و ‪ 6629914317‬و ‪ 6629617118‬و ‪ 6629843945‬همگــی صــادره از رامشــیر نســبت بــه‬ ‫اعیانــی ششــدانگ و ســه دانگ عرصــه یکبــاب ســاختمان تجــاری مســکونی بمســاحت ‪ 1979/23‬مترمربــع پــاک ‪1376‬‬ ‫فرعــی از ‪ 49‬اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز‪ -‬رامشــیر بــه ادرس رامشــیر خیابــان امــام‪« .‬بالســویه» (توضیحــاً‬ ‫اینکــه ســهام متقاضیــان هــر کــدام ‪1/5‬دانــگ اعیــان از ششــدانگ و ‪0/75‬دانــگ مشــاع از عرصــه ســه دانگ می باشــد)‬ ‫چنانچــه افــرادی نســبت بــه امــاک اگهــی شــده فــوق اعتراضــی داشــته باشــند‪ ،‬برابــر مــاده ‪ 16‬قانــون ثبــت از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی ظــرف مــدت ‪ 90‬روز اعتــراض خــود را مســتقیماً بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تحویــل‪ ،‬و در اجــرای‬ ‫تبصــره ‪ 2‬مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف معترضیــن ثبتــی مصــوب ‪ 73/02/25‬بــه مراجــع قضایــی مراجعــه نمــوده و‬ ‫دادخواســت تنظیــم‪ ،‬و بــه مقامــات قضائــی تســلیم نماینــد و اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه اقامــه دعــوی در دادگاه نمودنــد‬ ‫برابــر مــاده ‪ 17‬قانــون ثبــت بایــد طــی مــدت مقــرر گواهــی الزم مشــعر بــر طــرح دعــوا را از مراجــع قضایــی دریافــت و بــه‬ ‫اداره ثبــت اســناد محــل تحویــل نماینــد‪ .‬ضمنــاً صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1399/02/31 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1399/02/01 :‬‬ ‫باغدار‪ ،‬کفیل ثبت اسناد و امالک رامهرمز‬ ‫‪6‬‬ ‫بهبهان‬ ‫چهار شنبه‪ 31‬اردیبهشت‪ - 1399‬شماره‪1985‬‬ ‫به دنبال تاکید دکتر شاکری نژاد و دکتر صالح زاده صورت گرفت؛‬ ‫توزیع مرحله سوم اقالم بهداشتی رایگان در بین مردم‬ ‫و دستگاه های اجرایی توسط درمانگاه شبانه روزی نوید سالمت بهبهان‬ ‫اغاز توزیع مرحله سوم اقالم بهداشتی در بین مردم و سازمان های دولتی‬ ‫گــزارش خبرنــگار مــا از بهبهــان حاکی ســت؛ مرحلــه ســوم توزیــع رایــگان لــوازم بهداشــتی ازســوی مهــرداد کریمــی مدیــر درمانــگاه نویــد ســامت شهرســتان بهبهــان در بیــن مــردم و ســازمان های دولتــی و دســتگاه های اجرایــی شهرســتان اغــاز شــده و ادامــه دارد‪ .‬در چند روز اخیــر در ادارات غلــه و‬ ‫ســیلو‪ ،‬تعــاون روســتایی‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬بیمــه ســامت‪ ،‬بیمارســتان دکتــر شــهیدزاده‪ ،‬اوقــاف و امــور خیریــه‪ ،‬شــورای حــل اختــاف‪ ،‬ثبــت اســناد و امــاک‪ ،‬فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬مخابــرات‪ ،‬کالنتــری ‪ ،21‬اداره ابفــا‪ ،‬هالل احمــر‪ ،‬بهزیســتی‪ ،‬کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره)‪ ،‬شــبکه های‬ ‫ابیــاری مــارون‪ ،‬شــهرداری منصوریــه کــه تصاویــر ان را مشــاهده می کنیــد دســتکش‪ ،‬ماســک به طــور رایــگان توزیــع شــده اســت‪.‬‬ ‫گــزارش خبرنــگار مــا حاکی ســت؛ در این رابطــه مدیــران دســتگاه های دولتــی بــا تقدیــر و تشــکر ویــژه از مهــرداد کریمــی این گونــه حرکت هــا را تحســین و قدردانــی کــرده و اظهــار داشــتند کــه عمــل خیــر بــه هــر قصــد و نیتــی کــه صــورت می گیــرد‪ ،‬حتم ـاً جــزو باقیــات صالحــات ثبــت و ضبــط‬ ‫می شــود و یقین ـاً مهــرداد کریمــی پــاداش دنیــوی و اخــروی خــود را دریافــت خواهــد کــرد و بعض ـاً افزودنــد دراین شــرایط کــه بیمــاری کرونــا گریبان گیــر همــه شــده‪ ،‬به منظــور جلوگیــری از شــیوع ان نیــاز بــه دســتکش و ماســک بسیار بســیار مشــهود بــوده و بــا ایــن اقــدام مدیــر درمانــگاه نویــد‬ ‫ســامت ایــن اقــام بهداشــتی را هدایــای ارزنــده و بجــا و الزم و ضــروری دانســته و مجــددا ً جــای قدردانــی ویــژه خواهــد بــود‪.‬‬ ‫دیدار مهرداد کریمی (مدیر درمانگاه شبانه روزی نوید سالمت)‬ ‫با مدیر دبیرستان دخترانه صدرای والیت‬ ‫دیدار کریمی (مدیر درمانگاه نوید سالمت) با روان بخش‬ ‫(مدیر خدمات درمانی و بیمه سالمت شهرستان بهبهان)‬ ‫و اهدای اقالم بهداشتی به ایشان‬ ‫دیدار مدیر درمانگاه نوید سالمت با مهندس مرشد بهبهانی‬ ‫(مدیر سازمان هالل احمر)‬ ‫در ایــن دیــدار کریمــی ضمــن ابــراز تبریــک هفتــه ســامت‪ ،‬از تــاش و فــداکاری پرســنل‬ ‫هالل احمــر و داوطلبــان کــه در همــه صحنه هــای بحرانــی به خوبــی می درخشــند‬ ‫قدردانــی کــرد‪ .‬در ادامــه ایــن دیــدار مرشــد بهبهانــی ضمــن تشــکر از کریمــی؛ مدیــر‬ ‫جــوان افــزود بعــد از دریافــت پیــام تبریــک ســردار مظلومــی (نماینــده منتخــب بهبهــان)‬ ‫اولیــن فــردی بودیــد کــه بــه یــاد هفتــه هالل احمــر افتخــار حضــور و باعــث خوشــحالی‬ ‫پرســنل ســازمان شــده اید‪.‬‬ ‫دیدار مدیر درمانگاه شبانه روزی نوید سالمت با مهندس نامیر (مدیر اداره ابفا)‬ ‫مهــرداد کریمــی ضمــن اهــدای اقالم بهداشــتی بــه نامبــرده‪ ،‬از تالش شــبانه روزی پرســنل‬ ‫اداره اب به خصــوص گــروه اتفاقــات تقدیــر و تشــکر کــرد‪ .‬در ادامــه ایــن دیــدار‪ ،‬مدیــر ابفــا‬ ‫حســن نیــت و عالقه منــدی مدیــر جــوان؛ کریمــی کــه در امــور خیــر مشــارکت می کنــد‬ ‫ســتوده و ان را ذخیــره ای بــرای اخرت ایشــان دانســت‪.‬‬ ‫دیدار مهرداد کریمی (مدیر درمانگاه شبانه روزی نوید سالمت)‬ ‫با دکتر حسین زاده (معاونت درمانگاه روستای کردستان بزرگ)‬ ‫و اهدای اقالم بهداشتی به ایشان‬ ‫در ایــن دیــدار بعضــی از مشــکالت درمانــگاه توســط مراجعیــن حاضــر مطــرح شــد‪ ،‬کــه‬ ‫کریمــی متقبــل شــد در اســرع وقــت در حــد تــوان در رفــع مشــکالت اقــدام کنــد‪.‬‬ ‫دیدار کریمی (مدیر درمانگاه نوید سالمت)‬ ‫با حجت االسالم موسوی (مدیر اداره اوقاف و امور خیریه بهبهان)‬ ‫و اهدای اقالم بهداشتی به ایشان‬ ‫در ایــن دیــدار موســوی خدمــات روزانــه کریمــی را ســتوده و از خداونــد‪ ،‬خیــر دنیــا و‬ ‫اخــرت را بــرای وی خواســتار شــد‪.‬‬ ‫دیدار مهرداد کریمی (مدیر درمانگاه نوید سالمت)‬ ‫با مهندس پودنچی (مدیر مرکز فنی و حرفه ای بهبهان)‬ ‫و اهدای اقالم بهداشتی به ایشان‬ ‫دیدار مهرداد کریمی (مدیر درمانگاه شبانه روزی نوید سالمت)‬ ‫با مهندس محسنی (مدیر جهاد کشاورزی)‬ ‫مهــرداد کریمــی در ایــن دیــدار در رابطه بــا پــاره ای از مشــکالت و دردودل هــای کشــاورزان‬ ‫منطقــه شــهر تشــان در روســتای سرجوشــر را بیــان کــرد‪ .‬مهنــدس محســنی در پاســخ‬ ‫ضمــن تائیــد ایــن مشــکالت فــوق اظهــار داشــت‪« :‬پیگیــری و رایزنــی شــبانه روزی‬ ‫این جانــب بــرای رفــع مشــکالت کشــاورزان منطقــه کــه دغدغــه اصلــی ماســت ادامــه دارد‬ ‫و بــه حــول قــوه الهــی تــا وصــول نتیجــه ادامــه خواهــم داد»‪.‬‬ ‫دیدار مهرداد کریمی (مدیر درمانگاه نوید سالمت) با مهدی شجاعی‬ ‫(مدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی) و اهدای اقالم بهداشتی به ایشان‬ ‫در ایــن دیــدار شــجاعی حرکــت خیرخواهانــه کریمــی (مدیــر جــوان درمانــگاه نویــد‬ ‫ســامت) را ســتوده و بــا ارزوی ســامتی و موفقیــت بــرای ایشــان خواســتار ادامــه ایــن‬ ‫حرکــت مردمــی شــد‪.‬‬ ‫دیدار مهرداد کریمی (مدیر درمانگاه شبانه روزی نوید سالمت)‬ ‫با دکتر فرج الله متذکر (مدیر درمانگاه دودانگه بزرگ)‬ ‫در ادامــه دیــدار و گفت وگــوی مشــترک کریمــی (مدیــر درمانــگاه نویــد ســامت) و‬ ‫پودنچــی (مدیــر مرکــز فنــی و حرفـه ای بهبهــان)؛ کریمــی اظهــار داشــت کــه امادگــی‬ ‫کامــل همــکاری در همــه زمینه هــا بــا واحدهــای تحت پوشــش مرکــز فنــی و حرف ـه ای‬ ‫را داشــته کــه درخصــوص پذیــرش بیمــاران از تخفیــف ویــژه ای برخــوردار خواهنــد‬ ‫شــد‪ .‬کریمــی همچنیــن هدایایــی بــرای ‪12‬نفــر از نیروهایــی کــه در امــر دوخــت اقــام‬ ‫بهداشــتی تــاش کــرده بودنــد تهیــه و تقدیــم مدیــر فنــی و حرف ـه ای کــرد‪ .‬مهنــدس‬ ‫پودنچــی بــا تشــکر و قدردانــی از تالش هــای انجام شــده ازســوی کریمــی از اینکــه‬ ‫مســاعدت در امــر تهیــه هدایــا داشــته اند سپاســگزاری ویــژه ای کــرد و یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«امیــدوارم تمــام نیروهــای تحت پوشــش ایــن مرکــز از مزایــای درمانــگاه و دیگــر خدمــات‬ ‫ارائه شــده ازســوی اقــای کریمــی بهره منــد شــوند»‪.‬‬ ‫دیدار مهندس بهادری (شهردار بهبهان) با مدیر درمانگاه نوید سالمت‬ ‫در ایــن دیــدار هــر دو در جلســه مشــترکی کــه داشــتند بــا ابــراز حســن نیــت و خدمــت‬ ‫صادقانــه بــه مــردم عزیــز و فهیــم بهبهــان تاکیــد کردنــد‪ .‬کریمی ضمــن تشــکر از زحمات‬ ‫شــبانه روزی شــهردار اعــام کــرد کــه درمانــگاه در امــر پذیــرش پرســنل شــهرداری بــا‬ ‫تخفیــف ویــژه اعــام همــکاری و امادگــی کامــل را دارم‪ .‬شــهردار بــا ســپاس از ایــن ایــده‬ ‫قــول همــکاری دراین زمینــه را دادنــد‪.‬‬ ‫دیدار مهرداد کریمی با مهندس اسفندیاری‬ ‫(مدیر اداره تعاونی روستایی)‬ ‫و اهدای اقالم بهداشتی به ایشان‬ ‫دیدار مهرداد کریمی (مدیر درمانگاه شبانه روزی‬ ‫نوید سالمت) با مهندس بهمئی (معاونت و بازرس‬ ‫ویژه اداره صنعت‪ ،‬معدن و تجارت) و اهدای اقالم‬ ‫بهداشتی به ایشان‬ ‫دیدار مدیر درمانگاه نوید سالمت با زارعی‬ ‫(مدیر مجتمع شورای حل اختالف)‬ ‫و اهدای اقالم بهداشتی به ایشان‬ ‫زارعــی در ایــن دیــدار اظهــار داشــت‪« :‬جــا دارد از کمک هــای‬ ‫کریمــی؛ مدیــر جــوان کــه در ســه مرحلــه نســبت بــه مجتمــع‬ ‫شــورای حــل اختــاف مســاعدت داشــتند‪ ،‬ســپاس گزاری شــود»‪.‬‬ ‫در ایــن دیــدار مدیــر درمانــگاه نویــد ســامت اظهــار داشــت کــه‬ ‫باتوجه بــه تــاش و زحمــات بی وقفــه روســتاییان توجــه جــدی و‬ ‫همــکاری و مســاعدت بــا ان هــا ضروری ســت‪ .‬اســفندیاری نیــز‬ ‫اظهــار داشــت کــه توجــه خاصــی نســبت بــه کشــاورزی داشــتم و‬ ‫هیچ گونــه دریغــی بــرای ان هــا نــدارم‪ .‬وی اهــدای اقــام بهداشــتی‬ ‫کــه کمبــود ان بســیار احســاس می شــد را یکــی از اقدامــات‬ ‫بشردوســتانه کریمــی دانســت‪.‬‬ ‫دیدار مدیر درمانگاه شبانه روزی نوید سالمت‬ ‫با مهندس بدیعت (مدیر اداره غله و خدمات بازرگانی)‬ ‫و اهدای اقالم بهداشتی به ایشان‬ ‫دیدار مدیر درمانگاه نوید سالمت‬ ‫با مهندس نیک زاد (مدیر روابط عمومی‬ ‫شرکت‪ ،‬سد و شبکه های ابیاری مارون)‬ ‫و اهدای اقالم بهداشتی به ایشان‬ ‫خبر‬ ‫چهار شنبه‪ 31‬اردیبهشت‪ - 1399‬شماره‪1985‬‬ ‫کشف نزدیک به ‪25‬کیلو شیشه در «هویزه»‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫شهردار مشهد خبر داد؛‬ ‫تشکیل کمیته ای برای سنددارکردن امالک‬ ‫سیدامیرحســین موســوی نســب‪ /‬فرمانــده انتظامی اســتان خوزســتان از دســتگیری‬ ‫پنــج قاچاقچــی مــواد مخــدر و کشــف ‪ 24‬کیلــو و ‪ 500‬گــرم مــواد مخــدر از نــوع شیشــه‬ ‫در شهرســتا ن «هویــزه» خبــر داد‪ .‬ســردار حیــدر عبــاس زاده در تشــریح جزئیــات‬ ‫ایــن خبــر اظهــار داشــت‪« :‬در راســتای اجــرای طــرح برخــورد قاطعانــه بــا قاچاقچیــان‬ ‫مــواد مخــدر‪ ،‬پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخــدر شهرســتان هویــزه بــا کار اطالعاتــی‬ ‫سه دســتگاه خــودروی ســمند‪ ،‬پــژو پــارس و نیســان حامــل مــواد مخــدر را شناســایی‬ ‫و طــی یــک عملیــات موفــق متوقــف کردنــد»‪ .‬ایــن مقــام ارشــد انتظامــی افــزود‪« :‬در‬ ‫بازرســی از خودروهــای توقیفــی ‪24‬کیلــو و ‪500‬گــرم مــواد مخــدر از نــوع شیشــه کــه از‬ ‫مرزهــای شــرقی وارد کشــور شــده‪ ،‬کشــف شــد»‪ .‬فرمانــده انتظامــی اســتان خوزســتان‬ ‫با اشــاره به اینکه در این رابطــه پنــج قاچاقچــی دســتگیر و پــس از تشــکیل پرونــده‬ ‫تحویــل مرجــع قضائــی داده شــدند‪ ،‬خاطر نشــان کــرد‪« :‬نیــروی انتظامــی بــا تــاش‬ ‫شــبانه روزی بــا ســوداگران مــرگ و مخــان امنیــت به شــدت برخــورد می کنــد و اجــازه‬ ‫جــوالن بــه ان هــا نخواهــد داد»‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور‬ ‫شــهردار مشــهد گفــت‪« :‬در ســال جــاری ‪ 10‬درصــد‬ ‫از ســرجمع اعتبــارات عمرانــی شــهرداری کــه‬ ‫حــدود هزارمیلیاردتومــان بــود‪ ،‬دراختیــار دفاتــر‬ ‫تســهیل گری قــرار گرفــت»‪ .‬محمدرضــا کالئــی‬ ‫در جلســه شــورای اداری اســتان کــه در محــل‬ ‫دفتــر اســتاندار برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬بعــد‬ ‫از تشــکیل ســازمان بازافرینــی شــهری در مــدل‬ ‫جدیــد و طراحــی موضوعــات بازافرینــی‪28 ،‬‬ ‫دفتــر تســهیل گری در مشــهد تشــکیل شــد کــه‬ ‫‪ 31‬محلــه را تحت پوشــش قــرار می دهــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬همچنیــن ‪ 23‬دفتــر توســط شــهرداری‪،‬‬ ‫چهــار دفتــر توســط اســتانداری اداره امــور اجتماعی‬ ‫و فرهنگــی اســتانداری و یــک دفتــر نیــز توســط‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی تشــکیل شــده اســت»‪.‬‬ ‫بابیان اینکــه مجمــوع ایــن دفاتــر‬ ‫شــهردار مشــهد‬ ‫ِ‬ ‫در حاشــیه شــهر ‪ 55‬درصــد از مســاحت و ‪70‬درصد‬ ‫از جمعیــت ایــن منطقــه را پوشــش می دهــد‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬یکــی از کارهــای جــدی کــه فــارغ‬ ‫فرمانده انتظامی استان البرز خبر داد؛‬ ‫کشف ‪ 230‬کیلوگرم تریاک در عملیات مشترک پلیسی‬ ‫علیرضــا نصیرمنــش‪ /‬فرمانــده‬ ‫انتظامــی اســتان البــرز از کشــف‬ ‫‪ 230‬کیلــو و ‪ 300‬گــرم تریــاک در‬ ‫عملیــات مشــترک پلیــس مبــارزه‬ ‫بــا مــواد مخــدر اســتان های البــرز و‬ ‫کرمــان خبــر داد‪ .‬ســردار عباســعلی‬ ‫محمدیــان گفــت‪« :‬در پــی اقدامــات‬ ‫اطالعاتــی پلیــس مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر اســتان البــرز متمرکــز بــر‬ ‫روی عناصرحمل ونقــل مــواد مخــدر‬ ‫مشــخص شــد‪ ،‬فــردی در امــر خریــد و فــروش مــواد مخدرفعالیــت دارد و به تازگــی‬ ‫مقــدار قابــل توجهــی تریــاک ازقاچاقچیــان خریــداری کــرده و به وســیله یــک دســتگاه‬ ‫خــودرو پــژو ‪ 405‬درحــال انتقــال ان بــه اســتان های مرکــزی کشــور ازجملــه اســتان‬ ‫البــرز اســت»‪ .‬ســردارمحمدیان بیــان کــرد‪« :‬بالفاصلــه موضــوع بــه پلیــس مبــارزه بــا‬ ‫مــواد مخــدر اســتان کرمــان اطــاع داده شــد و اکیپــی از مامــوران با پشــتیبانی وهدایت‬ ‫اطالعاتــی پلیــس مبــارزه بــا مــواد مخدر اســتان البــرز به محورهــای مواصالتــی منتهی‬ ‫بــه اســتان کرمــان اعــزام شــده و به صــورت نامحســوس اقــدام بــه رصــد و پایــش‬ ‫خودروهــای عبــوری کردنــد کــه درنهایــت خــودرو مــورد نظــر دربخــش «ریــگان» ان‬ ‫اســتان شناســایی شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در ادامــه مامــوران بــا تعقیب ومراقبت نامحســوس‬ ‫خــودرو متهــم‪ ،‬متوجــه افزایــش ســرعت ان شــدند کــه بالفاصلــه دســتور توقــف ان را‬ ‫صــادر کردنــد کــه راننــده بــدون توجــه بــه دســتور ایســت پلیــس‪ ،‬بــا ســرعت بــاال بــه‬ ‫مســیرخود ادامــه داد کــه درنهایــت مامــوران بــا رعایــت قانــون به کارگیــری ســاح چند‬ ‫تیــر بــه ســمت الســتیک خــودرو شــلیک وخــودرو نامبــرده را متوقــف کردنــد»‪.‬‬ ‫از موضوعــات کالبــدی در محــات هشــت گانه‬ ‫طــرح نجــات و ســایر محــات دنبــال شــده‪ ،‬شــبکه‬ ‫بو کارهای خــرد و خانگی ســت کــه از ابتــدای‬ ‫کسـ ‬ ‫ســال جــاری بعــد از شــیوع ویــروس کرونــا فعالیــت‬ ‫خــود را اغــاز کــرده و تاکنــون ســبب ایجاد اشــتغال‬ ‫بــرای حــدود ‪ 200‬نفــر و ســاخت چنــد کارگاه در‬ ‫مقیــاس کوچــک شــده اســت»‪.‬کالئی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬یکــی از موضوعــات مهــم کــه همــواره‬ ‫مورد تاکیــد اســتاندار خراســان رضوی ســت‪ ،‬تهیــه‬ ‫اســناد محــات بازافرینــی بــوده کــه در حــال تهیــه‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن ســه ســند بــه شــورای بازافرینــی‬ ‫شــهری ارائــه شــده در این زمینــه از فرمانــدار‬ ‫مشــهد تشــکر می کنــم»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬دفاتــر‬ ‫تســهیل گری‪ ،‬اســناد اجرایــی بازافرینــی را تهیــه‬ ‫و بــه تصویــب می رســاند؛ امــا اجرایی شــدن ان‬ ‫نیازمنــد همــکاری ‪ 30‬نهــاد مختلــف در شــهر‬ ‫مشــهد اســت»‪ .‬شــهردار مشــهد تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«امیــد دارم کــه دوســتان باتوجه بــه اهمیــت‬ ‫مســئله‪ ،‬نقــش خــود را بیش از پیــش ایفــاء کننــد‪.‬‬ ‫همچنین بســته های تشــویق نوســازی و تســهیالت‬ ‫کــه بــه تصویــب شــورای اســامی شــهر مشــهد‬ ‫رســیده‪ ،‬دارای اهمیــت زیادی ســت‪ .‬در ســال‬ ‫جــاری ‪ 10‬درصــد از ســرجمع اعتبــارات عمرانــی‬ ‫شــهرداری کــه حــدود هزارمیلیاردتومــان اســت‪،‬‬ ‫را در اختیــار دفاتــر تســهیل گری قــرار داده ایــم؛‬ ‫یعنــی پروژه هــای کوچــک شــهری براســاس اســناد‬ ‫بازافرینــی کلیــد می خورنــد کــه ایــن امــر مــا را از‬ ‫قرار گرفتــن در مســیر بودجــه ای رهــا می ســازد»‪.‬‬ ‫کالئــی در خصــوص تبصــره ‪ 16‬مطــرح کــرد‪:‬‬ ‫«به منظــور بررســی وضعیــت محــات بازافرینــی‪،‬‬ ‫متناســب بــا ســقف مبلغــی کــه دســتگاه های‬ ‫مختلــف در مناطــق بازافرینــی هزینــه می کننــد‪،‬‬ ‫مبلغــی در حــدود ‪50‬میلیاردتومــان اختصــاص‬ ‫خواهیــم داد کــه ایــن امــر کمــک می کنــد تــا‬ ‫دســتگاه ها پیشــنهادات جدیــدی را ارائــه کننــد و‬ ‫الزم اســت مــا نیــز در این زمینــه انعطــاف داشــته‬ ‫باشــیم»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬همچنیــن ‪50‬میلیاردتومان‬ ‫دیگــر را بــرای بازگشــایی معابــر و بازســازی‬ ‫ـوان‬ ‫ســاختمان های واقــع در مســیر محــات به عنـ ِ‬ ‫تســهیالت چهار درصــدی در نظــر گرفته ایــم و‬ ‫در این زمینــه طــی توافقــی کــه بــا بانک هــا صــورت‬ ‫گرفتــه‪ ،‬اجمــاال ان را ســپرده می کنیــم کــه ایــن‬ ‫امــر همچنــان در حــال طی کــردن مســیر خــود‬ ‫اســت و تاکنــون عملیاتــی نشــده اســت»‪ .‬شــهردار‬ ‫مشــهد گفــت‪« :‬در موضــوع تامیــن ســرانه های‬ ‫خدماتــی و فرهنگــی نیــز مصوبــه ای دریافــت‬ ‫کرده ایــم‪ ،‬به گونه ای کــه بســیاری از دســتگاه ها‬ ‫نمی تواننــد به لحــاظ عــدد و رقــم ســهم خــود را‬ ‫در بازافرینــی کــه تکلیــف قانونــی دارنــد‪ ،‬تامیــن‬ ‫کننــد‪ .‬براســاس ایــن تبصــره ســاختمان هایی کــه‬ ‫در محــات هــدف قــرار دارنــد و بــدون اســتفاده‬ ‫هســتند به صــورتِ پنج ســاله در اختیــار مدیریــت‬ ‫شــهری قــرار می گیــرد کــه بــا کمــک ســازمان‬ ‫مدیریــت و برنامه ریــزی ایــن ملک هــا جــزو ســهم‬ ‫افــراد قــرار خواهــد گرفــت و در مجمــوع ایــن عوامل‬ ‫در جهــت بهبــود وضعیــت خدماتــی و کاربری هــای‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬درمانــی‪ ،‬اموزشــی و ســایر موضوعــات‬ ‫خدماتــی مورد اســتفاده قــرار می گیــرد»‪ .‬کالئــی‬ ‫بابیان اینکــه بحــث اجرایی شــدن تبصــره دو‬ ‫ِ‬ ‫مــاده پنــج ائین نامه هــای اجرایــی برنامــه ملــی‬ ‫بازافرینــی شــهری در اجــرای پروژه هــای محــات‬ ‫هــدف اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬همچنیــن بر اســاس‬ ‫ی شــهر‬ ‫اجــازه ای کــه در این رابطــه از شــورای اســام ‬ ‫مشــهد دریافــت کردیــم‪ ،‬ایــن امادگــی وجــود دارد‬ ‫کــه در هــر کــدام از برنامه هایــی کــه دســته های‬ ‫مختلــف قصــد اجرایی شــدن ان را دارنــد؛ چنانچــه‬ ‫به لحــاظ تــورم اعتبــارات ان هــا کفایــت نکنــد‪،‬‬ ‫مدیریــت شــهری ‪ 30‬درصــد را پرداخــت خواهــد‬ ‫کــرد تــا ایــن امــر بــه ســرانجام برســد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«حــدود ‪ 30‬درصــد از دســتگاه ها در ایــن امــر درگیــر‬ ‫هســتند؛ بنابرایــن‪ ،‬کمــک ان هــا و بــاور بر اینکــه این‬ ‫پــروژه یکــی از پروژه هــای مهــم مــا در ســال جــاری‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬نکتــه قابل توجهی ســت»‪ .‬شــهردار‬ ‫مشــهد بیــان کــرد‪« :‬نکتــه دیگری کــه نشــان دهنده‬ ‫ این اســت که مقــداری از برنامــه زمان بنــدی‬ ‫عقــب هســتیم و مشکل ســاز خواهــد بــود‪ ،‬بحــث‬ ‫اجرایی کــردن مــاده ‪ 9‬قانــون احیــا و نوسازی ســت‬ ‫کــه دراین راســتا کمیتــه ای بــرای ســنددار کــردن‬ ‫امــاک بــا هویــت تشــکیل شــده اســت همچنیــن‬ ‫مقدمــات ایــن امــر نیازمنــد پیگیــری بســیار زیــاد‬ ‫در نهادهــای باالدستی ســت کــه امیــد داریــم‬ ‫ســریع تر انجــام شــود تــا مــردم بتواننــد در جهــت‬ ‫سنددار شــدن امــاک اســتانه ای و غیر اســتانه ای‬ ‫در مشــهد حرکــت کننــد»‪ .‬کالئــی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫«یکــی از اقدامــات دیگــری که در اســتان انجام شــد‪،‬‬ ‫تشــکیل کمیســیون ویــژه مــاده پنــج بــر محــات‬ ‫هــدف بازافرینی ســت کــه ایــن امــر در قانــون احیــاء‬ ‫و تفاهم نام ـه ای کــه ســال گذشــته منعقــد کردیــم‪،‬‬ ‫وجــود دارد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬همچنیــن موضــوع‬ ‫مهــم دیگــر همــکاری ســایر نهادهــا‪ ،‬مخصوصــا‬ ‫امــوزش و پــرورش در موضــوع تخصیــص فضــا بــوده‬ ‫کــ ه ایــن امــر بــه افزایــش ســرانه های خدماتــی‬ ‫کمــک شــایانی می کنــد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫اجرایی شدن ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫از مصوبات ستادهای ساماندهی جوانان مرکزی‬ ‫رضــا صفائی نســب‪ /‬مدیــرکل ورزش‬ ‫و جوانــان اســتان مرکــزی گفــت‪:‬‬ ‫« ‪ ۷۵‬درصــد از مصوبــات ســتاد هــای‬ ‫ســاماندهی امــور جوانــان اســتان‬ ‫مرکــزی در ســال گذشــته اجرایــی‬ ‫شــده اســت»‪ .‬عابــد حقــدادی در‬ ‫جلســه ســتاد ســاماندهی امــور‬ ‫جوانــان اســتان مرکــزی در اراک‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬مهم تریــن بســتر ســتاد‬ ‫ســاماندهی امــور جوانــان اســتان مرکــزی‪ ،‬تصمیم گیــری‪ ،‬سیاسـت گذاری‪ ،‬هماهنگــی‬ ‫و نظــارت بــر عملکــرد دســتگاه های اجرایــی در حــوزه جوانــان اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«ســمن های جوانــان در حــوزه کرونــا اقدامــات مثبتــی انجــام دادنــد‪ .‬ان هــا طرح هــای‬ ‫ملــی و اســتانی بــا رویکــرد اشــتغال در ســتادهای ســاماندهی ارائــه کردنــد کــه باید در‬ ‫ایــن جلســات مطــرح و دربــاره ان تصمیم گیــری شــود»‪ .‬مدی ـر کل ورزش و جوانــان‬ ‫اســتان مرکــزی‪ ،‬گفــت‪« :‬ســتاد ســاماندهی امــور جوانــان در شهرســتان های اراک‪،‬‬ ‫ســاوه‪ ،‬دلیجــان‪ ،‬زندیــه و کمیجــان نزدیــک بــه شــش جلســه را در ســال گذشــته‬ ‫برگــزار کردنــد»‪ .‬حقــدادی افــزود‪« :‬میانگیــن اجــرای مصوبــات ســتادهای ســاماندهی‬ ‫امــور جوانــان در ســال گذشــته ‪ ۷۵‬درصــد بــوده و ‪ ۲۵‬درصــد بــه دالیل مختلــف اجرایی‬ ‫نشــده اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬در مجمــوع تعــداد جلســات ســتاد ســاماندهی جوانــان ‪۶۰‬‬ ‫جلســه بــوده ‪ ۸۳‬درصــد جلســات تحقــق یافتــه و میــزان حضــور فرمانــداران ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫بــوده اســت»‪.‬‬ ‫امادگی برای مقابله با حریق در مراتع و جنگل ها‬ ‫ســینا غریــب‪ /‬فرمانــده یگان حفاظــت منابــع طبیعــی و ابخیزداری اســتان گلســتان‬ ‫از امادگــی نیروهــای یــگان حفاظــت بــرای مواجهــه احتمالــی بــا اتش ســوزی های‬ ‫فصــل تابســتان خبــر داد‪ .‬حبیــب یــاراد بــزی در جلســه شــورای برنامه ریــزی و‬ ‫حفاظــت در خصــوص پیشــگیری از وقــوع اتش ســوزی و اطفــای حریــق احتمالــی‬ ‫جنگل هــا و مراتــع‪ ،‬نیروهــای یــگان حفاظــت امادگــی بــرای مواجهــه احتمالــی بــا‬ ‫اتش ســوزی های فصــل تابســتان خبــر داد و گفــت‪« :‬با توجه بــه رویــش مجــدد‬ ‫گیاهــان علفــی در مراتــع و جنگل هــا‪ ،‬انجــام برنامه ریــزی بــرای کســب امادگی هــای‬ ‫الزم بــرای پیشــگیری از وقــوع اتش ســوزی الزامــی بــوده و یــک تکلیــف اســت»‪ .‬او‬ ‫ ســال اخیر و ســال‬ ‫افــزود‪« :‬با توجه بــه وضعیــت بارندگی هــای حاصل شــده در دو‬ ‫ِ‬ ‫زراعــی جــاری‪ ،‬علی رغــم بــروز مشــکالتی ناشــی از وقــوع ســیالب در ســال گذشــته‬ ‫کــه تبعــات ان هنــوز باقی ســت‪ ،‬ایــن بارش هــا‪ ،‬رویــش گیاهــان علفــی و سرســبزی‬ ‫طبیعــت را به دنبــال داشــته کــه بهــار زیبایــی را نیــز بــرای اســتان گلســتان رقــم زده‬ ‫اســت»‪ .‬بــزی ادامــه داد‪« :‬با توجه بــه ایــن موضــوع‪ ،‬در صــورت خشک شــدن گیاهــان‬ ‫علفــی بایــد برنامه ریــزی و تدابیــر الزم جهــت پیشــگیری از وقــوع اتش ســوزی در‬ ‫جنگل هــا‪ ،‬مراتــع و مــزارع در ســطح شهرســتان اتخــاذ شــود»‪.‬‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای گیالن خبر داد؛‬ ‫مدیرعامل ابفای منطقه ‪ ۶‬تهران خبر داد؛‬ ‫رفع تصرف هشت هکتاری اب بندانی در شفت‬ ‫افزوده شدن ‪ ۶۷‬روستا به گستره خدمات رسانی شرکت ابفای شهرری‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫مدیرعامــل ابفــای منطقــه ‪ ۶‬تهــران (شــهرری) از‬ ‫تغییــرات ســاختاری و افزوده شــدن ‪ ۶۷‬روســتا بــه‬ ‫گســتره خدمــات رســانی شــرکت و تبییــن اهــداف‬ ‫و برنامه هــای اینــده خبــر داد‪ .‬حســن حقیقــی در‬ ‫نشســت بررســی مشــکالت و تبییــن برنامه هــا و‬ ‫اهــداف ابفــای منطقــه‪ ۶‬تهــران‪ -‬شــهرری کــه بــا‬ ‫حضــور معــاون اســتاندار و فرمانــدار ویژه شهرســتان‬ ‫ری برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬شــرکت ابفــای‬ ‫منطقــه ری به ویــژه در زمینــه مقابلــه بــا شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا خدمــات موثــر و ارزشــمندی را‬ ‫بــه مشــرکان ارائــه کــرد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬خدمــات‬ ‫ارائــه شــده بــه مشــترکان روســتایی هــم ارائــه‬ ‫شــد و مشــکالت و موانــع موجــود در زمینــه ارائــه‬ ‫خدمــات شایســته تر بــه شــهروندان و روســتائیان‬ ‫جنــوب تهــران مــورد توجــه و تاکیــد قــرار گرفتــه‬ ‫اســت»‪ .‬فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری در ادامــه‬ ‫ایــن نشســت بــا تاکیــد بــر ضــرورت همــکاری و‬ ‫انتصاب مدیر عامل اب و فاضالب استان اردبیل‬ ‫همراهــی همگانــی بــا شــرکت اب و فاضــاب در‬ ‫جهــت تامیــن اب گــوارا و بــا کیفیــت برای شــهرها‬ ‫و روســتاهای شهرســتان ری‪ ،‬گفــت‪« :‬تعامــل و‬ ‫دلســوزی رمــز پیشــبرد اهــداف به شــمار مـی رود»‪.‬‬ ‫حســن توکلــی کجانــی اظهــار داشــت‪« :‬امــروز در‬ ‫شهرســتان ری بــا تعامــل تمامــی دســتگاه های‬ ‫خدمات رســان‪ ،‬تامیــن‪ ،‬توزیــع و مدیریــت‬ ‫مشــترکین اب شــرب شهرســتان روز بــه روز در‬ ‫حــال مطلوب تــر شــدن و در جهــت ارتقــای‬ ‫رضایت منــدی شــهروندان و روســتائیان اســت»‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه بــا یکپارچه شــدن ابفــای‬ ‫شــهری و روســتایی کــه از اقدامــات ارزشــمند دولت‬ ‫تدبیــر و امیــد اســت‪ ،‬زمینــه ارائــه خدمــات بهتــر‬ ‫بــه مــردم شــهر و روســتاها فراهــم شــده اســت‪،‬‬ ‫خاطر نشــان کــرد‪« :‬بــرای تمامــی شــهروندان ری‬ ‫در شــهرها و روســتاهای شهرســتان بایســتی اب‬ ‫گــوارا و بــا کیفیــت تامیــن شــود»‪ .‬فرمانــدار ویــژه‬ ‫شهرســتان ری ادامــه داد‪« :‬ضــرورت مشــارکت‬ ‫تقویــت زیرســاخت های اب اشــامیدنی بــا ابفــای‬ ‫شهرســتان ری توســط شــوراهای اســامی شــهرها‬ ‫و روســتاها‪ ،‬شــهرداران و دهیــاران تابعــه امــری مهم‬ ‫و مــورد توجــه اســت»‪ .‬وی بــا قدردانــی از خدمــات‬ ‫پیشــین ابفــا بــه روســتاهای منطقــه‪ ،‬گفــت‪« :‬در‬ ‫زمــان انجــام خدمــت و مســئولیت ابفای روســتایی‬ ‫شهرســتان ری‪ ،‬اقدامــات بســیار ارزشــمندی در‬ ‫روســتاهای شهرســتان صــورت گرفــت و بخــش‬ ‫زیــادی از خطــوط لولــه انتقال اب شــرب روســتایی‬ ‫تعویــض و نوســازی شــد کــه امیــدوارم بــا تغییــرات‬ ‫صــورت گرفتــه شــاهد ارتقــای و افزایــش کمــی‬ ‫کیفــی این خدمات در روســتاها و شــهرها باشــیم»‪.‬‬ ‫ابراهیــم نیازمنــد‪ /‬رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل اب منطقـه ای گیــان از رفــع‬ ‫خرمــی بــا‬ ‫تصــرف هش ـت هکتاری اب بندانــی در شــفت خبــر داد‪ .‬مهنــدس وحیــد ّ‬ ‫اعــام ایــن خبــر گفــت‪« :‬با دســتور مقــام قضائــی ‪ ۸۰‬هــزار و ‪ 200‬مترمربــع از اب بندانی‬ ‫در روســتای ناصــران شهرســتان شــفت با همــکاری عوامــل انتظامی ازادســازی شــد»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به ایــن مهــم کــه توفیقــات حاصله درخصــوص ازادســازی حرائــم در گیالن‬ ‫در ســایه حمایت هــای کامــل و همیشــگی دســتگاه قضائــی اســتان و همــکاری عوامــل‬ ‫انتظامــی بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬شــرکت اب منطقـه ای گیــان طــی ســال های گذشــته‬ ‫بــا دســتور مقامــات قضائــی اســتان گیــان و هماهنگی نیــروی انتظامی گیالن نســبت‬ ‫بــه رفــع تصرفــات بــا تخریــب اعیانــات و حصارکشـی ها اقــدام کــرده اســت کــه ایــن‬ ‫فراینــد بــا طــی مراحــل قانونــی در ســال جــاری نیــز ادامــه خواهــد یافــت»‪.‬‬ ‫براساس ارزیابی و بیانیه هیئت داوران اعالم شد؛‬ ‫پرویــن حســینی‪ /‬در راســتای یکپارچه ســازی شــرکت های اب و فاضــاب شــهری‬ ‫و روســتایی اردبیــل ادغــام ایــن دو شــرکت در اردبیــل انجــام شــد‪ .‬در مراســمی کــه‬ ‫به صــورت ویدئوکنفرانــس برگــزار شــد‪ ،‬فرامــرز به نــژاد به عنــوان مدیرعامــل شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان اردبیــل معرفــی شــد تــا دو شــرکت اب و فاضــاب شــهری و‬ ‫روســتایی اردبیــل بــه صــورت یکپارچــه فعالیــت کنــد‪ .‬در ایــن مراســم مدیرعامــل‬ ‫شــرکت مهندســی ابفــای کشــور یکپارچه ســازی مدیریــت اب و فاضــاب شــهری‬ ‫و روســتایی را در خدمات رســانی بهینــه ضــروری دانســت و اظهــار کــرد‪« :‬به رغــم‬ ‫اتفاقــات بــدی کــه بــه لحــاظ اقلیمــی در ســال های ‪ 92‬و ‪ 93‬در کشــور داشــتیم‬ ‫اســتان اردبیــل توانســت بــا مدیریــت مناســب ایــن برهــه را بــه خوبــی پشــت ســر‬ ‫بگــذارد»‪ .‬حمیدرضــا جانبــاز خاطرنشــان کــرد‪« :‬یکپارچه ســازی اب و فاضــاب‬ ‫شــهری و روســتایی اســتان ها اقدامــی مناســب در راســتای خدمت رســانی بهینــه بــه‬ ‫جامعــه هــدف اســت کــه در ایــن میــان مبانــی یکپارچه ســازی در هــر دو شــرکت‬ ‫طــی شــده اســت»‪.‬‬ ‫طرح اصالح و بهینه سازی‬ ‫دوهزارمتر شبکه فشار ضعیف در ارادان‬ ‫مدیر روابط عمومی جهاد کشاورزی مازندران؛ مدیر برتر وزارتخانه‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مدیــر روابــط عمومــی ســازمان جهاد کشــاورزی‬ ‫مازنــدران در بخش هــای برگــزاری نمایشــگاه ها‬ ‫و مناســبت ها‪ ،‬ارتباطــات مردمــی و رســانه ای‬ ‫بــه عنــوان مدیــر برتــر وزارتخانــه معرفــی شــد‪.‬‬ ‫گردهمایــی سراســری مدیــران روابــط عمومــی‬ ‫وزارت جهــاد کشــاورزی بــا حضــور نماینــده‬ ‫ولی فقیــه در وزارت و سرپرســت مرکــز روابــط‬ ‫عمومــی و اطالع رســانی به صــورت ویدئــو‬ ‫کنفرانــس برگــزار شــد‪ .‬در ایــن گردهمایــی‬ ‫فراخوان تجدید مناقصه عمومی‬ ‫یک مرحله ای (مرحله سوم)‬ ‫ضمــن تاکیــد بــر توجــه بــه جایــگاه روابــط‬ ‫عمومــی بعنــوان یــک اصــل در ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان ها‪ ،‬بــه حســاس بــودن ایــن‬ ‫بخــش مهم هــم تاکید شــد‪ .‬اســتفاده از ظرفیت‬ ‫روابــط عمومــی و رســانه در پیشــبرد اهــداف و‬ ‫ارتقــاء ســازمانی جــزو مســایلی بــود که از ســوی‬ ‫نماینــده ولی فقیــه در وزارت جهــاد کشــاورزی‬ ‫بــه ان تاکیــد شــد‪ .‬ایــن مراســم فرصتــی بــود‬ ‫تــا از روابــط عمومی هــای برتــر ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان ها تقدیــر شــود‪ .‬براســاس‬ ‫فراخوان اگهی مناقصه عمومی مرحله اول‬ ‫نوب‬ ‫ت دوم‬ ‫شــهرداری جوانــرود درنظــر دارد تجدیــد مناقصــه عمومــی پــروژه عمرانــی زیــر از محــل اعتبــارات تملــک دارائی هــا ســرمایه ای ســال ‪ 1398‬را‬ ‫از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد‬ ‫مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجــام خواهــد‬ ‫ارزیابی هــای انجام گرفتــه و بیانیــه هیئــت‬ ‫داروان‪ ،‬مدیــر روابــط عمومــی ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی مازنــدران در بخش هــای برگــزاری‬ ‫نمایشــگاه ها و مناســبت ها‪ ،‬ارتباطــات مردمــی‬ ‫و رســانه ای به عنــوان مدیــر برتــر وزارتخانــه‬ ‫معرفــی شــد‪ .‬مهــدی خلیلــی از هشــت‬ ‫شــاخصی کــه در ارزیابــی عملکــرد مدیــران‬ ‫روابــط عمومــی صــورت گرفــت توانســت در‬ ‫بیــن ســایر اســتان ها در ایــن بخش هــا مــورد‬ ‫تقدیــر قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫رضــا تبیانیــان‪ /‬عملیــات اصــاح و بهینه ســازی دوهزار متــر شــبکه فشــار‬ ‫ضعیــف هوایــی در خیابان هــای ایـت اهلل ســعیدی غربــی‪ ،‬ســر اســیاب‪ ،‬تندگویــان‬ ‫و پازوکــی شهرســتان ارادان بــه انجــام رســید‪ .‬مدیــر توزیــع بــرق شهرســتان‬ ‫ارادان گفــت‪« :‬به منظــور اجــرای ایــن پــروژه عمرانــی‪ ،‬دو هزار متــر شــبکه‬ ‫فشــار ضعیــف هوایــی ســیمی فرســوده بــه کابــل خودنگهــدار تبدیــل شــد»‪.‬‬ ‫رحمــان اشــرفی افــزود‪« :‬باال بــردن ضریــب اطمینــان خطــوط برق رســانی‪،‬‬ ‫ایجــاد نقــاط مانــوری فشــار ضعیـــف‪ ،‬پیشــگیری از ســـرقت شــبکه توزیــع بــرق‬ ‫و افزایــش رضایت منــدی مشــترکان‪ ،‬در زمــره اهــداف طــرح مذکــور اســت»‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن هزینــه صرف شــده جهــت عملیاتی کــردن ایــن پــروژه را‪ ،‬یک میلیــارد‬ ‫و ‪ 274‬میلیون ریــال اعــام کــرد‪.‬‬ ‫شــهرداری تازه ابــاد (ثــاث باباجانــی) بــه اســتناد موافقتنامــه شــماره ‪165‬ک‪ 15020074‬ســال ‪ 1398‬درنظــر دارد عملیــات اجــرای‬ ‫روکــش اســفالت معابــر ســطح شــهر تازه ابــاد را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکاران و شــرکت های واجــد شــرایط کــه‬ ‫از طریــق ســامانه ســتاد دولــت ثبــت گردیــده واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫بدینوســیله از کلیــه شــرکت های تعییــن صالحیــت شــده دارای رتبه بنــدی از ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی در زمینــه مربوطــه‬ ‫شــد و الزم اســت مناقصه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی‪ ،‬مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را‬ ‫دعــوت بعمــل می ایــد از تاریــخ نشــر اگهــی بــه مــدت ‪ 3‬روز کاری از تاریــخ ‪ 99/2/30‬لغایــت ‪ 99/03/03‬جهــت خریــد اســناد و‬ ‫جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪.‬‬ ‫مــدارک از تاریــخ ‪ 99/03/03‬لغایــت ‪ 1399/03/13‬جهــت ارســال پیشــنهاد بــه ســامانه مراجعــه و نســبت بــه ارائــه پیشــنهادات‬ ‫‪ -‬تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬روز یکشنبه ‪ 99/2/28‬می باشد‪.‬‬ ‫خــود اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫ســایر شــرایط‪ ،‬اطالعــات در اســناد مناقصــه موجــود می باشــد‪ .‬ضمنـاً متقاضیــان جهــت شــرکت در مزایــده مبلغــی مطابــق جــدول را‬ ‫‪ -‬مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز پنجشنبه مورخ ‪99/3/1‬‬ ‫بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مناقصــه بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی یــا فیــش واریــزی بــه شــماره حســاب ‪ 2171143690002‬نــزد‬ ‫‪ -‬مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز یکشنبه مورخ ‪99/3/11‬‬ ‫بانــک ملــی بــه نــام ذیحســابی شــهرداری تازه ابــاد واریــز نماینــد‪.‬‬ ‫ زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪99/3/12‬‬‫ اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر درخصــوص ارائــه پاکت هــا و اســناد مناقصــه‪:‬‬‫الــف‪ :‬جوانــرود‪ ،‬میــدان مولــوی‪ ،‬شــهرداری جوانــرود تلفــن‪08346222221 :‬‬ ‫ اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪02141934 :‬‬‫دفتر ثبت نام‪ 85193768 :‬و ‪88969737‬‬ ‫مشخصات پروژه‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫محل اعتبار‬ ‫شرح عملیات‬ ‫مبلغ‪ /‬مقدار قیر (تن)‬ ‫مبلغ سپرده (ریال)‬ ‫توضیحات‬ ‫‪1‬‬ ‫از محل ماده ‪ 12‬و ‪10‬‬ ‫و استانی‬ ‫عملیات روکش اسفالت معابر‬ ‫سطح شهر تازه اباد‬ ‫‪16/600/000/000‬‬ ‫‪830/000/000‬‬ ‫از مبلغ فوق چهار میلیارد و شش‬ ‫صد و ده میلیون ریال به صورت‬ ‫اسناد خزانه تخصیص پیدا کرده‬ ‫سایر شرایط‪:‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان پروژه‬ ‫اعتبار پروژه‬ ‫(میلیون ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫کد پروژه‬ ‫‪1‬‬ ‫بهسازی و اسفالت معابر سطح شهر‬ ‫‪6000‬‬ ‫‪300/000/000‬‬ ‫‪971138‬‬ ‫‪ -1‬هزینه چاپ اگهی به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬شهرداری تازه اباد در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫شهرداری تازه اباد (ثالث باباجانی)‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 1991

روزنامه سایه 1991

شماره : 1991
تاریخ : 1399/03/12
روزنامه سایه 1990

روزنامه سایه 1990

شماره : 1990
تاریخ : 1399/03/11
روزنامه سایه 1989

روزنامه سایه 1989

شماره : 1989
تاریخ : 1399/03/10
روزنامه سایه 1988

روزنامه سایه 1988

شماره : 1988
تاریخ : 1399/03/07
روزنامه سایه 1987

روزنامه سایه 1987

شماره : 1987
تاریخ : 1399/03/06
روزنامه سایه 1986

روزنامه سایه 1986

شماره : 1986
تاریخ : 1399/03/03
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!