روزنامه سایه شماره 1953 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1953

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1953

روزنامه سایه شماره 1953

‫عید نوروز مبارک باد‬ ‫تولیت استان قدس رضوی مطرح کرد؛‬ ‫ ‬ ‫زائران‬ ‫نسبت به حفظ سالمت‬ ‫‪ 7‬خود را مسئول می دانیم‬ ‫«نیوزویــک» تیتــر زد‪« :‬چــرا رای دهنــدگان مســلمان‪ ،‬برنــی ســندرز را دوســت‬ ‫دارنــد؟» کاندیــدای ‪78‬ســاله ریاســت جمهوری در انتخابــات ‪ ،2020‬طــی یــک‬ ‫ســخنرانی در دیربــورن‪ ،‬اعــام کــرد کــه بــا همه اشــکال تبعیــض در امریــکا مقابله‬ ‫خواهــد کــرد و افــزود‪« :‬فرقــی نمی کنــد مســلمان‪ ،‬یهــودی یــا مســیحی باشــید؛‬ ‫همــه شــما ارزوهــا و رویاهــای مشــترکی داریــد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل مهاب قدس هشدار داد؛‬ ‫احتمال سیالبی بودن کشور ‬ ‫‪ 2‬در فروردین ماه ‪99‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬اسفند ‪ 22 - 1398‬رجب ‪ 17 -1441‬مارس ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1953‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫با تالش همگانی‬ ‫از کرونا عبورمی کنیم‬ ‫‪1‬‬ ‫شهردار شهریار تاکید کرد؛‬ ‫اولویت شهرداری شهریار؛‬ ‫تو ساز غیرمجاز‬ ‫برخورد با ساخ ‬ ‫ســازمان جهانــی بهداشــت (‪ )WHO‬تاکیــد کــرد کــه اســتفاده از تب ســنج‬ ‫در ارگان هــا‪ ،‬ورودی شــهرها‪ ،‬پایانه هــا‪ ،‬فروشــگاه ها و مراکــز عمومــی؛ بــرای‬ ‫شناســایی مبتالیــان بــه کوویــد‪ 19-‬نیســت و انجــام ایـن کار تنها به منزلــه غربال‬ ‫افرادی ســت کــه دچــار تــب شــده اند کــه می توانــد ناشــی از وجــود بیماری هــای‬ ‫مختلفــی باشــد‪ .‬بیــن ‪ 2‬تــا ‪ 10‬روز طــول می کشــد تــا یــک بیمــار کرونایــی‪ ،‬عــوارض‬ ‫حــاد و خــاص خــود پــس از بــروز تــب اولیــه را نشــان دهــد‪.‬‬ ‫مهنــدس کاویانــی (شــهردار شــهریار) در بازدیــد میدانــی کــه بــا مهنــدس درخشــان‬ ‫(رئیــس شــورای اســامی شــهریار) و شــرفی (رئیــس اداره بازرســی و رســیدگی بــه‬ ‫شــکایات از شــهرک صــدف) داشــتند‪ ،‬اولویــت امــروز مجموعــه مدیریتــی شــهری‬ ‫تو ســاز غیرمجــاز دانســت و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫شــهریار را برخــورد جــدی بــا ساخ ‬ ‫تو ســاز غیر مجــاز‬ ‫«مخرب تریــن پدیــده بــرای لطمـه زدن بــه اینــده هــر شــهر ساخ ‬ ‫اســت کــه تبعــا عــدم نظــارت و جلوگیــری ‪...‬‬ ‫شایعا‬ ‫ت کرونا!‬ ‫‪3‬‬ ‫فرماندار ویژه شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫بهره برداری از ساختمان جدید بیمارستان فیروزابادی؛‬ ‫اولویت اصلی شهرستان ری‬ ‫‪5‬‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫چندوچون قرنطینه به ِ‬ ‫ِ‬ ‫ زبان ساده‬ ‫جابه جایی در محدوده مشخص‬ ‫‪2‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫با تالش همگانی از کرونا عبور می کنیم‬ ‫رئیس جمهــوری بــا قدردانــی از تالش هــای بی وقفــه‬ ‫تمــام کادر درمانــی کشــور بــرای مبــارزه بــا بیمــاری‬ ‫کرونــا‪ ،‬امارهــا و ارقــام رونــد مبــارزه بــا بیمــاری کرونــا‬ ‫در کشــور را امیدوارکننــده دانســت و تاکیــد کــرد‪« :‬طبــق‬ ‫امــار ارائه شــده‪ ،‬مــا از مرحلــه پیــک بیمــاری کرونــا عبــور‬ ‫کرده ایــم و بــه مــردم توصیــه می کنــم همچنــان در خانــه‬ ‫بماننــد و درصــورت ضــرورت بــرای خــروج از منــزل‪ ،‬همه‬ ‫ گــزارش‬ ‫پروتکل هــای بهداشــتی را رعایــت کننــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛ حجت االسالم والمســلمین‬ ‫دکتــر حســن روحانــی در جلســه ســتاد ملــی مدیریــت‬ ‫بیمــاری کرونــا کــه هم زمــان اســتانداران سراســر کشــور‬ ‫نیــز ازطریــق ویدئوکنفرانــس در ان مشــارکت و حضــور‬ ‫داشــتند‪ ،‬بابیان اینکــه بــرای پیــروزی بــر ایــن ویــروس‬ ‫خطرنــاک‪ ،‬بســیج عمومــی و تــاش جمعــی و همگانــی‬ ‫ارزشــمندی شــروع شــد و ادامــه می یابــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«وزارتخانه هــای بهداشــت و کشــور از سه شــنبه (امــروز)‬ ‫در خروجی هــای جاده هایــی کــه اعــام می کننــد‪،‬‬ ‫مــردم را ازلحــاظ تب ســنجی کنتــرل می کننــد»‪ .‬متــن‬ ‫ســخنان رئیس جمهــوری به این شــرح اســت‪« :‬بســم اهلل‬ ‫الرحمــن الرحیــم‪ ،‬باردیگــر از بخــش پزشــکی و درمانــی‬ ‫کشــور کــه کار بســیارعظیم و بزرگــی را انجــام دادنــد‪،‬‬ ‫تشــکر می کنــم‪ .‬گــزارش اول جلســه‪ ،‬امیدوارکننــده بــود‪.‬‬ ‫یــک بســیج عمومــی انجــام گرفتــه‪ ،‬کار و بررس ـی های‬ ‫خوبــی در کشــور انجــام می گیــرد‪ ،‬کنتــرل و چــک‬ ‫خانواده هــا کــه ازطریــق تلفــن یــا فضــای مجــازی انجــام‬ ‫می گیــرد‪ ،‬بسیارارزشــمند اســت و ان شــاءاهلل امیدواریــم‬ ‫نتایــج بســیارخوبی داشــته باشــد‪ .‬درمجمــوع‪ ،‬امــار و‬ ‫ارقامــی کــه در جلســه گفتــه شــد‪ ،‬امیدوارکننــده اســت؛‬ ‫ولــی بازهــم به تبــع از توصیــه خــو ِد وزارت بهداشــت و‬ ‫درمــان‪ ،‬مجــدد خدمــت مــردم بســیارعزیز و بزرگــوار‬ ‫توصیــه می کنــم؛ همــان توصی ـه ای کــه انهــا می کننــد؛‬ ‫در خانــه بمانیــد‪ .‬ایــن به عنــوان یــک شــعار امســال مــا‬ ‫باشــد و خــدا در اجــرای ایــن دســتور بهداشــتی بــرای‬ ‫زندگــی مــا در اغــاز ســال ان شــاءاهلل خیــر و برکــت و‬ ‫رحمــت را قــرار بدهــد‪ .‬امیدواریــم انچــه در ایــن جلســه‬ ‫گفتــه شــد‪ ،‬از پیــک ایــن بیمــاری و عبــور از ایــن پیــک‬ ‫کــه خــو ِد اقــای دکتــر نمکــی هرزمــان الزم دیدنــد این را‬ ‫بــرای مــردم توضیــح بدهنــد‪ ،‬این هــم بــرای مــا بســیار‬ ‫امیدوارکننــده بــود کــه می توانیــم بــا اهتمــام و تــاش‬ ‫همگانــی‪ ،‬از این مســئله عبــور کنیــم‪ .‬در اینجــا بازهــم‬ ‫تاکیــد می کنــم مقــام معظــم رهبــری لطــف کردنــد و‬ ‫قرارگاهــی را مقــرر کردنــد که ســتادکل نیروهای مســلح‪،‬‬ ‫فرماندهــی ان قــرارگاه را برعهــده دارد‪ .‬سپاســگزاری‬ ‫می کنیــم؛ هــم از شــخص ایشــان و هــم از همــه نیروهای‬ ‫مســلح کــه همیشــه در همــه ابتالهــا و ســختی ها در‬ ‫صــف مقــدم بودنــد و تــاش و کوشــش کردنــد‪ ،‬در ایــن‬ ‫حادثــه هــم وارد صحنــه شــدند و گزارشــی کــه در ایــن‬ ‫جلســه داده شــد اینکــه بخشــی از تخت های بیمارســتانی‬ ‫و نقاهتگاه هایــی کــه انهــا ترتیــب دادنــد‪ ،‬فعــال شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن‪ ،‬کمــک بزرگی ســت بــه کشــور و مــردم و مــن‬ ‫در کنار تشــکر بســیارزیاد از همــه کادر درمانی و پزشــکی‬ ‫در کشــور‪ ،‬از بخــش درمانــی و پزشــکی نیروهــای مســلح‬ ‫و نیــز از فرماندهــان عزیــز نیروهــای مســلح کــه ای ـن را‬ ‫ســامان داده و اجــرا و عمــل می کننــد‪ ،‬بســیار تشــکر و‬ ‫سپاســگزاری می کنــم‪ .‬همچنیــن از نیــروی انتظامــی کــه‬ ‫دراین روزهــا بســیار فعــال بــوده و شــاهدیم پلیس هــا‬ ‫و پرســنل عزیــز ناجــا در همه جــا و در همــه مقاطــع و‬ ‫بــا همــه تخصص هــا حضــور دارد و حتــی گاه ممکــن‬ ‫اســت ان لوازمــی کــه بایــد بــرای حراســت از خودشــان‪،‬‬ ‫همراهشــان باشــد‪ ،‬نداشــته باشــند؛ امــا همچنــان حضــور‬ ‫فعــال دارنــد‪ ،‬تشــکر و سپاســگزاری می کنــم‪ .‬از همــه‬ ‫اســتانداران عزیــز کــه امــروز خدمــت انهــا هــم در ایــن‬ ‫جلســه بودیــم و انهــا ازطریــق ویدئوکنفرانــس جلســه مــا‬ ‫را دنبــال می کردنــد و درواقــع ازطریــق فضــای مجــازی‬ ‫در ایــن جلســه حضــور داشــتند و مباحــث ایــن جلســه‬ ‫را شــنیدند‪ ،‬تشــکر و سپاســگزاری می کنــم‪ .‬اســتانداران‬ ‫عزیــز مــا بــا روســای محتــرم دانشــگاه های پزشــکی‬ ‫بــار ســنگینی را بــر دوش دارنــد و همان طورکــه در‬ ‫همــه اســتان ها یــک تــاش جمعــی و همگانــی بــرای‬ ‫پیــروزی بــر ایــن ویــروس خطرنــاک انجــام گرفتــه‪ ،‬ایــن‬ ‫تالش هــا ادامــه می یابــد و انجــام خواهــد گرفــت‪ .‬توصیــه‬ ‫جلســه بــه همــه مــردم این اســت که حتی االمــکان از‬ ‫خانــه خــارج نشــوند و بــه ســفر نرونــد؛ اگــر ضرورتــی‬ ‫هســت‪ ،‬همــه دســتورالعمل ها و پروتکل هــای بهداشــتی‬ ‫را مراعــات کننــد‪ .‬از کســبه و شــاغلین محتــرم؛ چــه در‬ ‫دولــت و چــه در بخــش خصوصــی کــه دراین روزهــا‬ ‫شــبانه روز حضــور دارنــد و فعــال هســتند‪ ،‬می خواهــم‬ ‫دســتورالعمل ها و پروتکل هــای بهداشــتی را مراعــات‬ ‫کننــد‪ .‬انچــه وزارتخانه هــای بهداشــت‪ ،‬درمــان و کشــور‬ ‫بــا همدیگــر هماهنــگ کرده انــد و ان شــاءاهلل از روز‬ ‫سه شــنبه کــه خودشــان دقیقـاً خروجی هــای جاده هــا را‬ ‫در اســتان های مختلــف اعــام می کننــد‪ ،‬مــردم ازلحــاظ‬ ‫تــب و بــا تب ســنج و تب گیــر کــه دراختیــار دارنــد‪،‬‬ ‫کنتــرل می شــوند و اگــر مــوردی را تشــخیص دادنــد‬ ‫کــه این طــرف بایــد از جامعــه جــدا و به نوعــی قرنطینــه‬ ‫شــود و بایــد بــه خانــه برگــردد و حتــی بعضــی مــوارد‬ ‫بایــد بــه مراکــز درمانــی مراجعــه کنــد و علی القاعــده‬ ‫دیگــر نمی گذارنــد ادامــه مســیر بدهــد و ایــن ماشــین را‬ ‫برمی گرداننــد‪ .‬هــم از مــردم عزیــز خواهــش می کنیــم‬ ‫کــه بــا همــه اوامــر اجرایــی همــکاری بفرماینــد و هــم‬ ‫اینجــا اگــر بــه انهــا گفتــه می شــود‪ ،‬واقع ـاً ادامــه ســفر‬ ‫به ضــرر خودشــان اســت و به ضــرر مردمی کــه در مســیر‬ ‫راه و در مقصــد هســتند‪ .‬این کارهــا بــرای این اســت که‬ ‫زودتــر بتوانیــم از ایــن شــرایطی که ایــن ویــروس بــرای‬ ‫مــا ایجــاد کــرده ســریع تر عبــور کنیــم و ان شــاءاهلل بــه‬ ‫جامع ـه ای کام ـ ً‬ ‫ا تــوام بــا ســامت برگردیــم»‪.‬‬ ‫علیرضا بیرانوند‪:‬‬ ‫همه افتخارات ورزشی ام را‬ ‫با پرسپولیس به دست اوردم‬ ‫سال نوین فرخنده باد‬ ‫‪2‬‬ ‫ســال ‪ 98‬را بــا فرا زو نشــیب های بســیار‪،‬‬ ‫پشت ســر گذاشــتیم و اینــک در اســتانه ورود‬ ‫بــه ســال ‪ 99‬و اغــاز فصــل بهــار هســتیم‪ .‬بــه‬ ‫‪17‬سال گذشــته‪ ،‬وظیفــه دارم اخریــن‬ ‫روال‬ ‫ِ‬ ‫مقالــه ســال را ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بانک‬ ‫نحوه فعالیت شعبه های بانک پاسارگاد‬ ‫اعالم شد‬ ‫سه شنبه‪ 27‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1953‬‬ ‫سال نوین فرخنده باد‬ ‫ زبان ساده‬ ‫چندوچون قرنطینه به ِ‬ ‫به منظــور اجتنــاب از تــردد‬ ‫غیرضــروری و جلوگیــری از شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا‪ ،‬بانک پاســارگاد در‬ ‫اقدامــی هماهنــگ بــا نظــام بانکی‬ ‫کشــور‪ ،‬نحــوه فعالیــت شــعبه های‬ ‫خــود را اعــام کــرد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی بانــک پاســارگاد؛‬ ‫کلیــه واحدهــای ایــن بانــک اعــم از واحدهــای ســتادی و‬ ‫شــعبه ها (به جــز شــعبه های کیــش و قشــم)‪ ،‬در روزهــای‬ ‫کاری از تاریــخ دوشــنبه مــورخ ‪ 26‬اســفند ســال ‪ 1398‬تــا‬ ‫پنج شــنبه ‪ 14‬فروردیــن ســال ‪ ،1399‬در روزهــای شــنبه تــا‬ ‫چهارشــنبه از ســاعت ‪ 8:30‬الــی ‪ 13‬و در روزهــای پنج شــنبه‬ ‫از ســاعت ‪ 8:30‬الــی ‪ 12:30‬امــاده ارائــه خدمــات بانکــی‬ ‫هســتند‪ .‬ســاعات کار شــعبه های بانــک پاســارگاد در کیــش‬ ‫و قشــم نیــز بــدون تغییــر و مطابــق روال گذشــته از ســاعت‬ ‫‪ ۹‬الــی ‪ ۱۳‬اســت‪ .‬در بــازه زمانــی یادشــده‪ ،‬کلیــه شــعبه های‬ ‫اســتان تهــران و شهرســتان هایی کــه دارای بیــش از یــک‬ ‫شــعبه بانــک پاســارگاد هســتند‪ ،‬به صــورت یک روزدرمیــان‬ ‫فعــال هســتند‪ .‬همچنیــن کلیــه شــعبه ها در شــهرهایی‬ ‫کــه تنهــا یــک شــعبه بانــک پاســارگاد در ان هــا فعــال‬ ‫اســت‪ ،‬در تمامــی روزهــای کاری‪ ،‬بــا ‪50‬درصــد از ظرفیــت‬ ‫ســرمایه انســانی خــود خدمــات بانکــی را ارائــه می دهنــد‪.‬‬ ‫بــه هم میهنــان گرامــی توصیــه می شــود باتوجه بــه شــرایط‬ ‫موجــود‪ ،‬بــرای حفــظ ســامت خــود و ســرمایه انســانی در‬ ‫بانک هــا‪ ،‬بــا بهره منــدی از خدمــات بانکــداری الکترونیــک‪،‬‬ ‫از مراجعــه بــه شــعبه های بانک هــا خــودداری کننــد‪ .‬مرکــز‬ ‫مشــاوره و اطالع رســانی بانــک پاســارگاد بــه شــماره ‪82890‬‬ ‫و همچنیــن ســامانه ‪ CRM‬در ســایت ایــن بانــک بــه ادرس‬ ‫‪ https://www.bpi.ir/crm‬به صــورت شــبانه روزی امــاده‬ ‫پاســخگویی بــه ســواالت هم وطنــان هســتند‪.‬‬ ‫راه اندازی پیشخوان اینترنتی‬ ‫همراه بانک جدید بانک مسکن‬ ‫پیشــخوان اینترنتــی همراه بانــک‬ ‫جدیــد بانــک مســکن به منظــور‬ ‫جلوگیــری از شــیوع بیمــاری‬ ‫کرونــا راه انــدازی شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫خبرنــگار پایــگاه خبــری بانــک‬ ‫مســکن‪-‬هیبنا؛ بانــک مســکن در‬ ‫اطالعیــه ای از راه انــدازی پیشــخوان اینترنتــی به منظــور‬ ‫جلوگیــری از مراجعــه متقاضیــان و مشــتریان ایــن بانــک‬ ‫بــه شــعب بــرای دریافــت نــام کاربــری و رمــز عبــور‬ ‫همراه بانــک جدیــد خبــر داد‪ .‬در ایــن اطالعیــه امــده اســت‪:‬‬ ‫«باعنایت بــه شــرایط به وجودامــده و پیشــگیری از مراجعــه‬ ‫مشــتریان بــه شــعب جهــت اخــذ نــام کاربــری و رمــز‬ ‫عبــور همراه بانــک جدیــد‪ ،‬پیشــخوان اینترنتــی بــه ادرس‬ ‫‪ https://ecounter.bank-maskan.ir‬به منظــور ســاخت نــام‬ ‫کاربــری و رمــز عبــور همراه بانــک جدیــد مســکن‪ ،‬فراهــم‬ ‫شــده اســت‪ .‬مشــتریان بانــک مســکن می تواننــد بــرای‬ ‫بهره بــرداری از ایــن امــکان جدیــد درراســتای رفــع نیــاز‬ ‫بــه مراجعــه بــه شــعب جهــت دریافــت نــام کاربــری و‬ ‫رمــز عبــور همراه بانــک جدیــد بانــک مســکن بــه ســایت‬ ‫بانــک مســکن مراجعــه کــرده و ازطریــق ورود بــه بخــش‬ ‫بانکــداری الکترونیــک‪ ،‬بخــش خدمــات الکترونیکــی‪،‬‬ ‫خدمــات مبتنی بــر تلفــن و تلفن بانــک‪ ،‬بخــش ســامانه‬ ‫همراه بانــک‪ ،‬ازطریــق بخــش تخصیــص رمــز همراه بانــک‪،‬‬ ‫اقــدام بــه دریافــت رمــز عبــور و نــام کاربــری بــرای اســتفاده‬ ‫از خدمــات بانــک مســکن ازطریــق همراه بانــک جدیــد‬ ‫کننــد‪ .‬بانــک مســکن به عنــوان یکــی از اعضــای شــبکه‬ ‫بــزرگ بانکــی کشــور بــا تمــام تــوان و امکانــات خــود در‬ ‫تــاش اســت ازطریــق ایجــاد امــکان بــرای انجــام عمــده‬ ‫فعالیت هــای مربــوط بــه مشــتریان در بســتر وب‪ ،‬نیــاز بــه‬ ‫مراجعــه مشــتریان بــه شــعب بــرای انجــام امــور بانکــی را‬ ‫بــه حداقــل برســاند‪ .‬ایــن موضــوع به خصــوص در شــرایط‬ ‫فعلــی به منظــور کاســتن از حجــم تــردد در شــهر به منظــور‬ ‫مقابلــه بــا شــیوع بیمــاری کرونــا از اهمیــت بســیار زیــادی‬ ‫برخــوردار اســت‪.‬‬ ‫اعالم دستگاه های خودپرداز منتخب‬ ‫به منظور فعالیت غیرنقدی‬ ‫بانک ایران زمین‬ ‫ایران زمیــن‬ ‫بانــک‬ ‫به منظــور جلوگیــری از‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫و کاهــش جابه جایــی‬ ‫وجــوه نقــد لیســت‬ ‫دســتگاه های خودپــرداز‬ ‫غیرنقــدی خــود را بــرای‬ ‫اســتفاده هم میهنــان عزیــز اعــام کــرد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی بانــک ایران زمیــن؛ درراســتای ســامت‬ ‫عمومــی جامعــه و کاهــش گــردش وجــوه نقــد در‬ ‫وضعیــت فعلــی بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا تعــدادی از خودپردازهــای داخــل شــهری خــود‬ ‫را صرفــاً بــرای ارائــه خدمــات بانکــداری الکترونیــک‬ ‫(اعــم از انتقــال وجــه‪ ،‬دریافــت مانده حســاب‪ ،‬پرداخــت‬ ‫قبــوض‪ ،‬پرداخــت اقســاط تســهیالت‪ ،‬مشــاهده چنــد‬ ‫گــردش اخــر حســاب‪ ،‬خریــد شــارژ تلفــن همــراه و‬ ‫‪ )...‬اختصــاص داده اســت‪ .‬ســید محمدحســین اســتاد‬ ‫(مدیــر روابط عمومــی بانــک ایران زمیــن) اعــام کــرد‪:‬‬ ‫«براســاس بخشــنامه ابالغــی بانــک مرکــزی بــه تمامــی‬ ‫بانک هــای کشــور یکــی از مراکــز بســیار مســتعد بــرای‬ ‫انتقــال ویــروس کرونــا‪ ،‬نقل وانتقــال فیزیکــی وجــوه نقــد‬ ‫شــامل اســکناس‪ ،‬ایــران چــک و مســکوکات اســت؛ لــذا‬ ‫به منظــور حفــظ ســامت جامعــه و پیشــگیری از انتقــال‬ ‫بیمــاری دســتورالعملی دراین زمینــه بــرای کاهــش‬ ‫وجــوه نقــد بــه بانک هــا اعــام شــد»‪ .‬وی اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬امســال پــول نــو در شــعب بانــک ایران زمیــن‬ ‫توزیــع نمی شــود و از هم وطنــان درخواســت می شــود‬ ‫به منظــور پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا از‬ ‫مبــادالت نقــدی در بانک هــا اجتنــاب و از دریافــت و‬ ‫پرداخــت هرگونــه وجــوه نقــد خــودداری کننــد»‪ .‬اســتاد‬ ‫افــزود‪« :‬مــردم عزیــز به منظــور حفــظ ســامتی خــود‬ ‫بایــد از ابزارهــای جایگزیــن الکترونیکــی و ســامانه های‬ ‫بانکــی بــرای مبــادالت خــود اســتفاده کننــد»‪.‬‬ ‫جیمز دکر‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫تلنگر‬ ‫جابه جایی در محدوده مشخص!‬ ‫ـزارش انــا؛ اخبــار‬ ‫مدتی س ـت که بــا شــیوع کرونــا در کشــور‪ ،‬واژه ای نامانــوس به گــوش مــردم می خــورد کــه گاهــی موجــی از تــرس و نگرانــی را در بیــن ان هــا ایجــاد می کنــد؛ ایــن واژه «قرنطینــه» اســت‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ضدونقیــض و متعــددی از احتمــال قرنطینــه بعضــی شــهرها و مناطــق در کشــور طــی سـه هفته گذشــته ردوبــدل شــده؛ امــا قرنطینــه بــه چه معناســت؟‬ ‫در فرهنــگ «دهخــدا» واژه قرنطینــه چنیــن تعریــف‬ ‫شــده اســت‪« :‬قرنطینــه جایی ســت کــه در ان‪،‬‬ ‫مســافران و عابــران را موردبازرســی قــرار می دهنــد‬ ‫و از ورود بیمــاران جلوگیــری به عمــل می اورنــد؛‬ ‫ایــن کلمــه‪ ،‬از واژه کاران تــن (فرانســوی) گرفتــه‬ ‫شــده اســت»‪ .‬کلمــه قرنطینــه در مفهــوم وســیع تر‬ ‫و جامع تــر‪ ،‬بــه محدودکــردن حرکــت و جابه جایــی‬ ‫انســان و حیوانــات ســالم کــه درمعــرض بیماری هــای‬ ‫واگیــر قــرار گرفتــه و درمواجهه بــا خطــر جدی باشــند‪،‬‬ ‫گفتــه می شــود و هــدف از ان‪ ،‬جلوگیــری از انتقــال و‬ ‫ســرایت بیش تــر بیماری هــای واگیــر و مسری ســت‪.‬‬ ‫در همــان ابتــدای ورود کرونــا بــه کشــور‪ ،‬برخــی‬ ‫کشــورها در اقدامــی پیشدســتانه نســبت بــه قرنطینــه‬ ‫ایــران اقــدام کردنــد‪ .‬حرمـت اهلل رفیعی (رئیــس انجمن‬ ‫دفاتر مســافرتی و گردشــگری کشــور) روز یک شــنبه ‪۴‬‬ ‫اســفندماه ‪ 98‬در گفت وگویــی ازاین اقــدام کشــورهای‬ ‫دیگــر پــرده برداشــت و گفــت‪« :‬مســیرها به مقصــد‬ ‫کشــور مــا بســته شــده یــا درحال بسته شــدن اســت‪.‬‬ ‫به دلیــل شــیوع بیمــاری کرونــا‪ ،‬ورود گردشــگر از اروپــا‬ ‫متوقــف شــده و عــراق (کــه نزدیک تریــن کشــور مــا‬ ‫بــوده اســت و بیش تریــن ارتبــاط سیاســی و قرابــت‬ ‫را بــا ایــن کشــور داشــته ایم) به همــراه کویــت‪،‬‬ ‫مرزهــای خــود را بـه روی ورود و خــروج گردشــگران از‪/‬‬ ‫بــه ایــران بســته اســت‪ .‬ترکیــه هــم اعــام کــرده اســت‬ ‫کــه پروازهــای خــود از مقصــد ایــران را قطــع کــرده و‬ ‫مســافران از مبــدا ترکیــه بــه ایــران هــم از ســفر بــه‬ ‫کشــورمان خــودداری می کننــد‪ .‬چیــن و گرجســتان و‬ ‫ارمنســتان هــم تقریبــاً راه را بســته اند»‪.‬‬ ‫بــا رونــد صعــودی شــیوع ویــروس منحــوس کرونــا در‬ ‫کشــور کــه البتــه در پایتخــت به شــدت نســبت بــه‬ ‫دیگــر اســتان های کشــور ســرعت بیش تــری داشــت‪،‬‬ ‫موضــوع قرنطینــه اســتان تهــران به عنــوان یــک طــرح‬ ‫پیشــنهادی در دســتور ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا‬ ‫قــرار گرفــت و هریک از مســئوالن‪ ،‬خواســتار ان شــدند‬ ‫کــه تــردد در داخــل و خــارج اســتان تهــران کنتــرل‬ ‫بیش تــری شــود‪ .‬دراین خصــوص‪ ،‬اظهارنظرهــای‬ ‫بســیاری توســط مســئوالن منتشــر شــد کــه خواســتار‬ ‫قرنطینه شــدن تهــران بــرای قطــع زنجیــره شــیوع‬ ‫گســترده ویــروس کرونــا بودنــد‪ .‬شــاید نخســتین‬ ‫مقــام مســئولی کــه درمــورد احتمــال قرنطینــه تهــران‬ ‫ســخن گفــت‪ ،‬محســن هاشــمی (رئیــس شــورای‬ ‫اســامی شــهر تهــران) بــود‪ .‬محســن هاشــمی کــه‬ ‫روز ‪ ۴‬اســفندماه ‪ 98‬در یــک برنامــه زنــده تلویزیونــی‬ ‫گفت وگــو می کــرد؛ درارتباط بــا احتمــال قرنطینــه‬ ‫پایتخــت به دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا اظهــار کــرده‬ ‫بــود کــه این موضــوع بایــد ازســوی وزارت بهداشــت‬ ‫پیگیــری شــود؛ امــا اگــر تعــداد افــراد مبتــا زیاد شــود‪،‬‬ ‫حتم ـاً ای ـن کار را انجــام خواهنــد داد‪.‬‬ ‫تاکنــون حداقــل پنج نفــر از نماینــدگان مجلــس‪ ،‬جــدا‬ ‫از هــم تقاضــای قرنطینــه شــهرهای کانــون شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا را داشــته اند‪ .‬محمدرضــا نجفــی‬ ‫(نماینــده تهــران) در نامــه ای بــه رئیس جمهــوری‬ ‫درخواســت کــرد تــا مناطــق الــوده را ســریعاً قرنطینــه‬ ‫و از اقشــار اســیب پذیر حمایــت کننــد‪ .‬شــهروز برزگــر‬ ‫(عضــو کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی‬ ‫مجلــس شــورای اســامی) نیــز دربــاره شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا در پهنــه کشــور و چگونگــی حفــظ امنیــت‬ ‫جانــی و اقتصــادی مــردم گفــت‪« :‬هنــوز مشــخص‬ ‫نیســت منشــا ویــروس کرونــا چــه بــوده و از کجــا‬ ‫شروع شــده اســت؛ امــا شــکی در ان نیســت کــه‬ ‫ایــن ویــروس‪ ،‬امــروز جهانــی شــده و اکثــر کشــورها‬ ‫بــا ایــن ویــروس درگیــر هســتند‪ .‬ســاختار کرونــا‬ ‫به گونه ای ســت که ســریع از فــردی بــه فــرد دیگــر‬ ‫ســرایت پیــدا می کنــد و به گفتــه پزشــکان؛ به ســرعت‬ ‫درحال همه گیرشــدن اســت»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬در‬ ‫کشــور مــا در همــان اول و به محض اینکــه ویــروس‬ ‫شناســایی شــد‪ ،‬بایــد قرنطینه شــهرهایی همچــون قم‬ ‫کــه درگیــر ایــن بیمــاری بودنــد را در دســتورکار قــرار‬ ‫می دادنــد؛ امــا متاســفانه قرنطینــه نشــد و به ســرعت و‬ ‫بــا حجــم وســیع در کل کشــور پخــش شــد‪ .‬می شــد‬ ‫ایــن اقــدام را انجــام داد و افرادی کــه درگیــر بودنــد‬ ‫را تحــت قرنطینــه قــرار داد»‪ .‬مســعود پزشــکیان‬ ‫(عضــو هیئت رئیســه مجلــس شــورای اســامی) هــم‬ ‫بااشــاره به اینکه اعضــای کمیســیون بهداشــت و درمــان‬ ‫مجلــس بــا دعــوت از وزیــر بهداشــت و کارشناســان‬ ‫مربوطــه در صحــن علنــی‪ ،‬حــدود سه ســاعت‬ ‫جلسـه ای را برگــزار کردیــم؛ گفــت‪« :‬از روز اول بایــد قم‬ ‫قرنطینــه می شــد و بایــد بــا بیمــاری‪ ،‬قاطعانــه برخــورد‬ ‫می کردیــم‪ .‬وقتــی بیمــاری درحال گســترش اســت‬ ‫و دیگــران را مبتــا می کنــد‪ ،‬نبایــد اجــازه دهیــم تــا‬ ‫عامــل بیمــاری به راحتــی در جامعــه بگــردد»‪ .‬او ادامــه‬ ‫داد‪« :‬بایــد از روز اول بــا موضــوع به طورقاطــع برخــورد‬ ‫صــورت می گرفــت؛ چیــن بــا قاطعیــت ایســتاد و‬ ‫منطقــه ووهــان را قرنطینــه کــرد و تــدارکات و اقدامات‬ ‫الزم را انجــام داد»‪ .‬علــی مطهــری (نماینــده مــردم‬ ‫تهــران در مجلــس شــورای اســامی) نیــز دراین بــاره‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬طبــق نظــر متخصصــان و تجربـه ای کــه‬ ‫در چیــن رقــم خــورد؛ قرنطینــه شــهرها و کانون هــای‬ ‫الــوده درحال حاضــر هــم می توانــد مفیــد باشــد؛ ولــی‬ ‫کار درســت این بودکــه همان زمــان کــه ویــروس کرونــا‬ ‫در قــم پیــدا شــد‪ ،‬قرنطینــه ایــن اســتان را شــروع‬ ‫می کردنــد تــا الودگــی بــه ســایر نقــاط کشــور ســرایت‬ ‫نکنــد»‪ .‬وی براین بــاور اســت کــه قرنطینــه کانون هــای‬ ‫الــوده هنوزهــم می توانــد مفیــد باشــد‪ .‬نماینــده مــردم‬ ‫تهــران در خانــه ملــت باتاکیدبراین مســئله کــه بایــد‬ ‫بررســی شــود کــه چــه عاملــی مانــع از قرنطینــه‬ ‫قــم درهمــان روز اول الودگــی شــده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«بایــد مشــخص شــود چه کســانی بــا چــه انگیــزه ای‬ ‫مانــع قرنطینــه اولیــه قــم شــدند‪ .‬ایــا وزارت بهداشــت‬ ‫دراین بــاره کوتاهــی کــرده یــا مقاومت هایــی براســاس‬ ‫عقایــد عوام فریبانــه و خرافــی در شــهر قــم وجــود‬ ‫داشــته؟» غالمعلــی جعفــرزاده ایمن ابــادی (نماینــده‬ ‫مــردم رشــت در مجلــس شــورای اســامی) بااشــاره به‬ ‫وضعیــت وخیــم ایــن شــهر پــس از شــیوع گســترده‬ ‫ویــروس کرونــا در اســتان گیــان‪ ،‬بــدون نام بــردن از‬ ‫شــخص یــا نهــادی‪ ،‬گفــت‪« :‬شــهر قــم بایــد قرنطینــه‬ ‫می شــد و کسـی که مانــع ایــن امــر شــد‪ ،‬ظلــم بزرگــی‬ ‫بــه کشــور کــرده اســت»‪.‬‬ ‫ســ‍وال دیگــر اینکــه اساســاً قرنطینــه چگونــه‬ ‫انجــام می شــود؟ به جــز راه هــای درمانــی و رعایــت‬ ‫بهداشــت فــردی‪ ،‬یکــی از راه هــای غلبــه بــر ایــن‬ ‫بحــران ازطریــق جلوگیــری از شــیوع ان‪ ،‬قرنطینــه‬ ‫اســت‪ .‬قرنطینــه یــا ایجــاد محدودیــت در ارتباطــات‬ ‫انســانی‪ ،‬از راهکارهــای باســتانی بــرای جلوگیــری‬ ‫از شــیوع بیماری هاســت کــه ریشــه در ســنت روم‬ ‫باســتان و شــهر ونیــز دارد‪ .‬به طورکلــی بــرای غلبــه بر‬ ‫شــیوع کرونــا‪ ،‬می تــوان گفــت کــه قرنطینــه در پنــج‬ ‫ســطح بایــد جریــان پیــدا کنــد‪:‬‬ ‫‪ .1‬قرنطینــه خانگــی کــه بــرای افــراد ســالم و بیمــار‬ ‫یکســان اســت‬ ‫‪ .2‬قرنطینــه افــراد بیمــار یــا مشــکوک بــه بیمــاری در‬ ‫منــزل یــا درمانــگاه و تحت نظــر پزشــک‬ ‫‪ .3‬قرنطینه هــای مکانــی ماننــد قرنطینــه کشــتی‪،‬‬ ‫باشــگاه های ورزشــی و پادگان هــا‬ ‫‪ .4‬قرنطینه شهر یا استان الوده‬ ‫‪ .5‬قرنطینه کشورهای الوده‬ ‫درحال حاضــر‪ ،‬به نظــر می رســد تنهــا در یکــی‪،‬دو‬ ‫ســطح؛ ازجملــه قرنطینــه برخی افــراد الــوده در‬ ‫بیمارســتان ها و همچنیــن قرنطینــه خودخواســته‬ ‫شــهری در برخــی شــهرهای ایــران‪ ،‬ســایر ســطوح‬ ‫همچنــان اجــرا نشــده اســت‪ .‬ســطح دیگــری از‬ ‫قرنطینــه‪ ،‬دربــاره اماکــن مخصوصــی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫معمــوالً بخش هــای عفونــی و ایزولــه در درمانگاه هــا‬ ‫و اتاق هــای مخصــوص در بیمارســتان ها‪ ،‬قرنطینــه‬ ‫پزشــکی هســتند؛ ولــی در بحــران اخیــر‪ ،‬اماکــن‬ ‫دیگــری ماننــد پادگان هــا هــم قرنطینــه شــده اند‪.‬‬ ‫در جهــان‪ ،‬کشــورهای زیــادی از قرنطینــه به عنــوان‬ ‫راهــکاری بــرای غلبــه بــر شــیوع کرونــا اســتفاده‬ ‫کرده انــد‪ .‬قرنطینــه یکــی از راهبردهــای غلبــه بــر‬ ‫بیمــاری کرونــا از ابتــدای پیدایــش ایــن بیمــاری‬ ‫عنــوان می شــود؛ به طوری کــه ســازمان بهداشــت‬ ‫جهانــی اعــام کــرده کــه چیــن تنهــا بــا قرنطینــه‬ ‫بسیارسفت وســخت توانســت بــر بحــران غلبــه و‬ ‫شــاخص ســامت خــود را باردیگــر مثبــت کنــد‪ .‬ایتالیا‬ ‫یکــی از کانون هــای بحــران کرونــا در جهــان اســت‬ ‫کــه تصمیــم گرفــت ‪۶۰‬میلیون نفــر را قرنطینــه کنــد‪.‬‬ ‫قرنطینــه تیم هــای ورزشــی هــم چــاره کار بحــران‬ ‫کرونــا در ایتالیــا نبــود و حتــی بازیکــن تیــم ملــی مــا‬ ‫هــم کــه مجبــور بــه قرنطینــه شــده بــود‪ ،‬نتیجـه ای از‬ ‫ان نگرفــت‪ .‬وضعیــت قرنطینــه در شــهر میــان نشــان‬ ‫می دهــد کــه رفت وامــد در خیابان هــای ســوت وکور‬ ‫اندکــی جریــان دارد؛ امــا مــردم به شــدت از بیمارشــدن‬ ‫می ترســند‪ .‬به جــز چیــن و ایتالیــا حتــی کشــورهای‬ ‫هم جــوار مــا نیــز از قرنطینــه شــهری به عنــوان راهــکار‬ ‫اصلــی مبــارزه بــا شــیوع کرونــا اســتفاده می کننــد؛‬ ‫مثـ ً‬ ‫ا در کشــور عــراق‪ ،‬قرنطینــه شــهر نجــف‪ ،‬اقدامــی‬ ‫درخورتوجــه و شایســته عنــوان شــده اســت کــه امکان‬ ‫گســترش ایــن بیمــاری مهلــک را در شــهرهای اطــراف‬ ‫نجــف به حداقــل می رســاند‪.‬‬ ‫قرنطینــه‪ ،‬تبعــات اقتصــادی زیــادی دارد کــه مختــص‬ ‫کشــور مــا نیســت‪ .‬مشــاهدات نشــان داده اســت کــه‬ ‫حتــی قرنطینــه یــک محلــه در ایتالیــا باعــث شــده‬ ‫اســت ســهام ‪۱۱‬درصــد ســقوط کنــد؛ یعنــی نمی تــوان‬ ‫قرنطینــه کــرد و شــاهد رکــود اقتصــادی نبــود‪.‬‬ ‫توجــه بــه بحــران مالــی به وجودامــده بــرای اقشــار‬ ‫فرودســت در قرنطینــه حتــی ذهــن دونالــد ترامــپ‬ ‫(رئیس جمهــوری ایــاالت متحــده امریــکا) را نیــز‬ ‫به خــود مشــغول کــرده اســت و او در توئیتــی نوشــته‬ ‫کــه دربــاره ضرروزیــان کارگــران قرنطینه شــده فکــری‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬جامعه شناســان می گوینــد کــه موفقیــت‬ ‫قرنطینــه در ایــران شرط وشــروطی دارد؛ ازجمله انکــه‬ ‫مــردم احســاس کمبــود و محرومیت اجتماعــی نکنند؛‬ ‫یعنــی چیــزی نزدیــک بــه محــال!‬ ‫گــزارش وزارت بهداشــت نشــان می دهــد کــه تشــویق‬ ‫مــردم بــه «قرنطینــه خانگــی» توانســته در یک اســتان‬ ‫الــوده ماننــد گیــان تــا ‪۴۰‬درصــد از ابتــای بــه کرونــا‬ ‫را کاهــش دهــد‪ .‬مســئوالن ارشــد وزارت بهداشــت‬ ‫معتقدنــد کــه بایــد بــه قرنطینه کــردن شــهرهای الوده‬ ‫و قرنطینــه کلیــه مــردم در خانه هــای خــود به عنــوان‬ ‫فازهــای ســوم و چهــارم کنتــرل بحــران فکــر کــرد‪.‬‬ ‫دراین بــاره‪ ،‬قــرار بــود درخصــوص نحــوه خلوت کــردن‬ ‫خیابان هــا و کاهــش تــردد غیرضــروری در ســطح‬ ‫شــهر تهــران تصمیماتــی اتخــاذ شــده و بــه اطــاع‬ ‫عمــوم مــردم برســد؛ همیــن موضــوع گمانه زنی هــا‬ ‫درمــورد قرنطینــه شــهر تهــران را تشــدید کــرد‪ .‬بــا‬ ‫وجــود همــه گمانه زنی هــا‪ ،‬دیــروز مشــاور وزیــر‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی خبــر قرنطینــه‬ ‫تهــران را تکذیــب کــرد‪ .‬علیرضــا وهــاب زاده در صفحــه‬ ‫توئیتــر خــود نوشــت‪« :‬جلســه ســتاد ملــی مقابلــه بــا‬ ‫کرونــا درحال برگزاری ســت‪ .‬همچنــان هیــچ تصمیمــی‬ ‫بــرای قرنطینــه تهــران گرفتــه نشــده و انتشــار ایــن‬ ‫اخبــار‪ ،‬هدفــی جــز ایجــاد نگرانــی و هجــوم مــردم‬ ‫بــه مراکــز خریــد را درپــی نخواهــد نــدارد»‪ .‬وی بــا‬ ‫انتشــار عکســی از خبــر منتشرشــده در یــک کانــال‬ ‫گفــت‪ :‬خبرگــزاری ایرنــا اصـ ً‬ ‫ا چنیــن خبــری (مبنی بر‬ ‫قرنطینــه تهــران) منتشــر نکــرده اســت‪ .‬حــاال بایــد‬ ‫درانتظــار نشســت و دیــد کــه تصمیــم مســئوالن بــرای‬ ‫برون رفــت از بحــران شــیوع کرونــا چــه خواهــد بــود‬ ‫و کدام یــک از ســطوح قرنطینــه را درپیــش خواهنــد‬ ‫گرفــت؟ البتــه روز شــنبه در جلســه ســتاد ملــی‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا به صــورت ویدئوکنفرانــس برگــزار‬ ‫شــد؛ رئیس جمهــوری درپاســخ به پیشــنهاد وزیــر‬ ‫بهداشــت بــرای تصویــب مصوبــه کنتــرل تــردد در ‪۱۱‬‬ ‫اســتان کشــور‪ ،‬ایــن پیشــنهاد را بــرای کنتــرل بیماری‬ ‫مفیــد ارزیابــی کــرد و گفــت‪« :‬بایــد دقــت کنیــم‬ ‫نقــاط کنتــرل در اســتان ها کام ـ ً‬ ‫ا مشــخص باشــد و‬ ‫تیم هــای کنترل کننــده به گونــه ای عمــل کننــد کــه‬ ‫مشــکالتی نظیــر ترافیــک در راه هــا ایجاد نشــود و قبل‬ ‫از اقــدام‪ ،‬بــه مــردم اطالع رســانی شــود»؛ امری کــه‬ ‫البتــه شــکل قرنطینــه نــدارد‪.‬‬ ‫همه افتخارات ورزشی ام را با پرسپولیس به دست اوردم‬ ‫دروازه بــان شــماره یــک تیــم ملــی و نامــزد دریافــت‬ ‫جایــزه بهتریــن بازیکــن اســیا ســالی پرفرازونشــیب‬ ‫داشــت؛ امــا خــودش از ســالی کــه پشت ســر گذاشــته‬ ‫احســاس رضایــت می کنــد و می گویــد‪« :‬ایــن‪ ،‬یکــی‬ ‫از بهتریــن ســال های زندگــی ورزشــی ام اســت»‪ .‬او‬ ‫بــا پرســپولیس دراســتانه کســب چهارمیــن قهرمانــی‬ ‫پیاپــی لیــگ برتــر اســت و همچنیــن ســرخ ها‬ ‫کمــاکان در جــام حذفــی و لیــگ قهرمانــان شــانس‬ ‫دارنــد و بیرانونــد یکــی از مهره هــای کلیــدی در‬ ‫ایــن موفقیت هــا بــوده؛ بااین حــال و بــا وجــود تمــام‬ ‫افتخاراتــی کــه دراین چهارســال همــراه پرســپولیس‬ ‫کســب کــرده‪ ،‬بایــد در پایــان فصــل‪ ،‬بــه بلژیــک ســفر‬ ‫ـزارش ورزش ســه؛ علیرضــا بیرانونــد دربــاره‬ ‫کنــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫شــرایط این روزهــای کشــور و شــیوع گســترده کرونــا‬ ‫می گویــد‪« :‬معتقــدم فقــط خودمــان بایــد بــه هــم‬ ‫تیــم ملــی بــازی کــردم و بــه تیــم ملــی رســیدم‪،‬‬ ‫بهتریــن دروازه بــان ایــران شــدم‪ ،‬فینــال جــام حذفــی‬ ‫و یک هشــتم نهایــی لیــگ قهرمانــان را تجربــه کــردم؛‬ ‫امــا بــه افتخاراتــی کــه بــا پرســپولیس کســب کــردم‪،‬‬ ‫نمی رســید‪ .‬پرســپولیس‪ ،‬بزرگ تریــن و پرطرفدارتریــن‬ ‫تیــم اسیاســت‪ .‬شــرایط خوبــی در پرســپولیس دارم‪.‬‬ ‫در ‪10،20‬ســال اخیر تمــام دروازه بان هایــی کــه بــه‬ ‫پرســپولیس امدنــد‪ ،‬بیش تــر از یکی‪،‬دوســال اینجــا‬ ‫نماندنــد؛ به خاطــر نارضایتــی کادر فنــی یــا هــواداران‬ ‫بــوده یــا هــر دلیــل دیگــری جــدا شــدند؛ امــا مــن‬ ‫چهارمین ســال اســت کــه اینجــا هســتم و روزهــای‬ ‫خیلی خوبــی داشــتم‪ .‬شــاید بعضــی از بازی هــا بــوده‬ ‫کــه هــواداران راضــی نبودنــد و دوســت نداشــتند؛ امــا‬ ‫ان روزهــا هــم روز بــد تیــم بــوده و نــه یــک یــا چنــد‬ ‫بازیکــن خــاص»‪.‬‬ ‫قاب بهار ‪ ۵۷‬هنرمند در «ویستا انالین»‬ ‫نمایشــگاه انالیــن نقاشــی‪ ،‬طراحــی و مجســمه «از‬ ‫قــاب بهــار» توســط گالــری «ویســتا» بــا ارائــه اثــار‬ ‫‪ ۵۷‬هنرمنــد‪ ،‬از ‪ ۲۳‬اســفندماه ‪ 98‬در شــبکه اجتماعــی‬ ‫اینســتاگرام اغازبـه کار کــرده اســت‪ .‬پریســا پهلــوان؛ مدیــر‬ ‫گالــری «ویســتا» دربــاره ایــن نمایشــگاه گفــت‪« :‬طبــق‬ ‫برنامـه ای کــه در گالــری ویســتا داشــتیم‪ ،‬قــرار بــود از روز‬ ‫‪ ۲۳‬اســفندماه به مــدت چهــارروز یــک نمایشــگاه فــروش‬ ‫پایــان ســال داشــته باشــیم‪ .‬بــا هنرمنــدان صحبــت کــرده‬ ‫و برخــی ســازوکارهای الزم را انجــام داده بودیــم؛ طبــق‬ ‫برنامــه بایــد این هفتــه نمایشــگاه را برگــزار می کردیــم؛‬ ‫امــا باتوجه بــه شــرایطی که شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫ دلیــل حفــظ ســامت‬ ‫در جامعــه به وجــود اورد و به‬ ‫ِ‬ ‫هنرمنــدان‪ ،‬مخاطبیــن و کارکنــان گالــری‪ ،‬تصمیــم‬ ‫گرفتیــم نمایشــگاه را به صــورت انالیــن برگــزار کنیــم»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ ۵۷« :‬هنرمنــد در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد‬ ‫کــه از همــه انهــا سپاســگزار هســتیم‪ .‬ازانجایی کــه‬ ‫گالــری ویســتا روی معرفــی هنــر معاصــر تاکیــد دارد و‬ ‫فعالیت هــای گســترده تری دراین زمینــه انجــام داده‪،‬‬ ‫ســعی کردیــم در کنــار اثــار هنرمنــدان پیش کســوت‪ ،‬از‬ ‫اثــار هنرمنــدان جوان تــری کــه اعتقــاد داریــم در کارشــان‬ ‫ایده هــا و نواوری هــای خوبــی دارنــد نیــز اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫بیش تــر هنرمندانــی کــه در ایــن نمایشــگاه حضــور دارنــد‬ ‫در ســال های اخیــر در پروژه هــای مختلــف گالــری‬ ‫ویســتا در کنــار مــا بوده انــد»‪ .‬مدیــر گالــری «ویســتا»‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬اثــار ایــن نمایشــگاه‪ ،‬از ‪۳۵۰‬هزارتومــان تــا‬ ‫‪4.5‬میلیون تومــان قیمت گــذاری شــده اند‪ .‬البتــه ممکــن‬ ‫اســت در ادامــه نمایشــگاه‪ ،‬چنــد اثــر بــا قیمــت باالتــری‬ ‫هــم ارائــه شــود؛ امــا اکثــر اثــار بــا همیــن تونالیتــه قیمت‬ ‫اســت»‪ .‬پهلــوان بااعالم اینکــه موضــوع نمایشــگاه «از قــاب‬ ‫بهــار» ازاد اســت‪ ،‬دربــاره عنــوان نمایشــگاه چنیــن توضیح‬ ‫داد‪« :‬ازانجایی کــه به ســمت رویــش بهــاری و تغییــر فصــل‬ ‫پیــش می رویــم‪ ،‬در نام گــذاری نمایشــگاه تصمیــم‬ ‫گرفتیــم یک مقــدار از فضــای ســرد زمســتانی دور بشــویم‬ ‫و عنوانــی را روی نمایشــگاه بگذاریــم کــه بــه هنرمنــدان و‬ ‫مخاطبــان حــس نوشُ ــدن و حــس رویــش بهــاری را القــاء‬ ‫کنــد کــه باتوجه بــه این روزهــای ســخت‪ ،‬امیدبخــش‬ ‫نیــز هســت»‪ .‬او دربــاره تجربــه برگــزاری نمایشــگاه در‬ ‫فضــای مجــازی گفــت‪« :‬برگــزاری همچنیــن نمایشــگاهی‬ ‫دراین مقطــع یــک ضــرورت شــد؛ امــا موضــوع نمایشــگاه‬ ‫انالیــن از حــدود چهارســال پیش دغدغــه مــن بــود و‬ ‫منتظــر بــودم گام هــای اســتواری دراین زمینــه بگذاریــم؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬چــون قب ـ ًا بــه چنیــن موضوعــی فکــر کــرده‬ ‫بودیــم‪ ،‬فرصــت پیش امــده را غنیمــت شــمردیم و در‬ ‫چندروزاخیــر بــا مداومــت بســیار ســعی کردیــم ایــن‬ ‫نمایشــگاه را انجــام بدهیــم‪ .‬مــا حتــی ایــن چشــم انداز‬ ‫را داریــم کــه برگــزاری نمایشــگاه های انالیــن در کنــار‬ ‫ســایر فعالیت هــای گالــری ویســتا‪ ،‬یــک فعالیــت دائمــی‬ ‫شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬شــاید دراین روزهــا کــه مــردم در‬ ‫مکان هایــی هســتند کــه نمی تواننــد تــردد زیــادی داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬یــک فرصتــی ایجــاد شــود تــا اثــار این نمایشــگاه‬ ‫مجــازی بیش تــر دیــده شــوند‪ .‬خوشــبختانه وقتــی مــا بــه‬ ‫هنرمنــدان اعــام کردیــم کــه قــرار اســت نمایشــگاه از‬ ‫قــاب بهــار را انالیــن برگــزار کنیــم‪ ،‬همــه اســتقبال کردند‬ ‫و دراین چنــدروز در کنــار مــا بودنــد و همکاری هــای الزم‬ ‫را انجــام دادنــد‪ .‬امیــدوارم ایــن نمایشــگاه بتوانــد یــک‬ ‫فضــای بــازار هنــری جدیــد را در کنــار فعالیت هــای دیگــر‬ ‫گالــری ویســتا ایجــاد کنــد و مورداســتقبال قــرار گیــرد»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫فروشگاه ها در ایام عید تعطیل نیستند‬ ‫ســخنگوی ســتاد تنظیــم بــازار اعالم کــرد‪« :‬همــه دســتگاه های اجرایــی کــه کار تامین و‬ ‫توزیــع اقــام اساســی را در ســطح کشــور انجــام می دهنــد؛ ازجمله ســازمان دامپزشــکی‪،‬‬ ‫گمــرک و ســایر دســتگاه های عضــو ســتاد تنظیــم بــازار‪ ،‬در ایــام عیــد حضــور فعاالنــه‬ ‫خواهنــد داشــت و حتمـاً به صــورت شــیفتی مــوارد کاری مرتبــط را پیگیــری می کننــد تا‬ ‫زمینــه تامیــن حداکثــری انــواع اقــام کاالیــی در ســطح کشــور فراهــم شــده و دراختیــار‬ ‫ـزارش ایســنا؛ محمدرضــا کالمــی افــزود‪« :‬ســایر عوامــل موثــر‬ ‫مــردم قــرار گیــرد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫در شــبکه توزیــع کاال در کشــور همچــون فروشــگاه های زنجیــره ای‪ ،‬ســوپرمارکت ها‪،‬‬ ‫نانوایی هــا‪ ،‬واحدهــای عرضــه مــواد پروتئینــی و نیــز اصنافــی کــه کاالهــای ضــروری‬ ‫مــردم را توزیــع می کننــد‪ ،‬به هیچ عنــوان تعطیل پذیــر نیســتند و بــا اعــام امادگــی‪،‬‬ ‫حتمـاً بــا حداکثــر تــوان خدمــات موردنیــاز مــردم را ارائــه خواهنــد کــرد»‪.‬‬ ‫‪۲۰‬درصد ظرفیت‬ ‫انجام پروازها با‬ ‫ِ‬ ‫معــاون هوانــوردی ســازمان هواپیمایــی گفــت‪« :‬پروازهــا بــا ‪۲۰‬درصــد ظرفیــت‬ ‫ـزارش مهــر؛ مرتضــی دهقــان دربــاره بــراورد میــزان خســارات‬ ‫درحال انجــام اســت»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫وارده بــه صنعــت هوانــوردی درپــی شــیوع ویــروس کرونــا افــزود‪« :‬باتوجه به اینکــه ایــن‬ ‫صنعــت‪ ،‬بــه ارتباطــات بــا دنیــا وابســته اســت‪ ،‬میــزان خســارات قابل بــراورد نیســت و به‬ ‫کل صنعــت هوانــوردی دنیــا و به طورکلــی حمل ونقــل‪ ،‬زیــان وارد شــده اســت؛ مث ـ ًا‬ ‫می تــوان یکــی از دالیــل کاهــش قیمــت نفــت در دنیــا را کاهــش تقاضــای حمل ونقــل‬ ‫دانســت؛ چــون یکــی از مهم تریــن مــوارد مصــرف انــرژی‪ ،‬بخــش حمل ونقــل اســت»‪.‬‬ ‫عملیات روانی سفته بازان برای افزایش قیمت ارز‬ ‫عبدالناصــر همتــی در یادداشــتی اینســتاگرامی نوشــت‪« :‬باتوجه بــه شــیوع کرونــا‪،‬‬ ‫تقاضــای موثــری بــرای ارز در صرافی هــا نیســت‪ .‬ســفته بازان کــه از مدت هاپیــش‪ ،‬بــا‬ ‫امیــد زیــاد بــرای باالرفتــن نــرخ ارز در بــازار‪ ،‬معامالتــی داشــته اند‪ ،‬تــاش می کننــد‬ ‫بــا عملیــات روانــی و اعــام نرخ هــای بــاال‪ ،‬معامــات فردایــی خــود را ســوداور کننــد؛‬ ‫یــک گــروه دیگــر ســعی می کننــد از فرصــت اربیتــراژ به خاطــر اختــاف قیمــت‬ ‫ـزارش انــا؛ رئی ـس کل بانــک مرکــزی افــزود‪:‬‬ ‫واقعــی و فردایــی‪ ،‬بهره منــد شــوند»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫«صرافی هــای بانکــی به درســتی تصمیــم گرفتنــد بــدون تغییــر قابل توجــه نــرخ ارز‪،‬‬ ‫بــرای ازبین بــردن اربیتــراژ‪ ،‬نــرخ فــروش خــود را افرایــش داده و به تدریــج ان را بــه نــرخ‬ ‫تعادلــی برگرداننــد»‪.‬‬ ‫‪۱۵‬درصدی واردات تجهیزات پزشکی و دارو‬ ‫رشد‬ ‫ِ‬ ‫علیرضا بیرانوند‪:‬‬ ‫کمــک کنیــم‪ .‬بایــد همدیگر را دوســت داشــته باشــیم‬ ‫و اینــده را ببینیــم‪ .‬بایــد بــا ایــن ویــروس مقابلــه کنیم‬ ‫و نگاهمــان بــه کمی دورتــر باشــد‪ .‬دنبــال ســفررفتن‬ ‫نباشــیم‪ .‬وقــت بــرای خوش گذرانــی هســت‪ .‬از همــه‬ ‫می خواهــم کــه کمــک کننــد تــا از ایــن مشــکل عبــور‬ ‫کنیــم و بعــدازان‪ ،‬حســابی وقــت بــرای خوش گذراندن‬ ‫و ســفر داریــم‪ .‬از همــه می خواهــم کــه امســال عیــد از‬ ‫خانــه بیــرون نرونــد‪ ،‬در خانــه بنشــینند‪ ،‬فیلــم ببیننــد‬ ‫و بــا بچه هــا و خانــواده خــوش بگذراننــد‪ .‬مطمئنــم‬ ‫می توانیــم از عهــده این مهــم بربیاییــم و هرچه زودتــر‬ ‫ایــن ویــروس را شکســت دهیــم»‪ .‬او درادامــه‬ ‫می افزایــد‪« :‬اتفــاق بزرگــی کــه در زندگــی مــن رخ داده‬ ‫این اس ـت که همــه افتخــارات زندگــی ورزش ـی ام را بــا‬ ‫پرســپولیس به دســت اوردم؛ هرچنــد در نفــت تهــران‬ ‫هــم همه چیــز خــوب بــود‪ .‬در رده هــای مختلــف‬ ‫ســال ‪ 98‬را بــا فرا زو نشــیب های بســیار‪ ،‬پشت ســر گذاشــتیم و اینــک در اســتانه ورود‬ ‫‪17‬سال گذشــته‪ ،‬وظیفــه دارم اخرین‬ ‫بــه ســال ‪ 99‬و اغــاز فصــل بهــار هســتیم‪ .‬بــه روال‬ ‫ِ‬ ‫مقالــه ســال را به نــام تشــکر و قدردانــی از یــاران روزنامــه سراســری ســایه نوشــته و‬ ‫درنهایــت ازســوی موسســه مطبوعاتــی ســایه ســرافراز عشــق و ســه نشــریه ســایه‪،‬‬ ‫ســرافرازان و عشــق و خالقیــت و در لبــاس بــزرگ ایــن خانــواده‪ ،‬ســخنی بــا عزیــزان‬ ‫داشــته باشــم‪ .‬اوالً از ســال ‪ 98‬به عنــوان ســالی نامیمــون یــاد کنیــم کــه در ان زورمداران‬ ‫جهانــی و در راس ان امریــکا و ترامــپ کاســبکار ان‪ ،‬انچــه را توانســتند بــر ملــت ازاده‬ ‫مــا روا داشــتند؛ صدمــات فــراوان مالــی و جانــی را بــر ملــت مــا تحمیــل کردنــد تــا‬ ‫بــه خیــال خــود‪ ،‬ایــران را از پــای دربیاورنــد؛ امــا فکــری عبــث و بیهــوده‪ ،‬کــه ایــران‬ ‫و ایرانــی‪ ،‬در بلنــدای تاریخــی و بــا یــک ســابقه شش هزارســاله‪ ،‬بیــدی نبــوده اســت‬ ‫کــه بــا ایــن بادهــا بلــرزد‪ .‬رئیس جمهــوری امریــکا‪ ،‬اگــر بــه تاریــخ ملــت و قــوم ایرانــی‬ ‫اگاهــی می داشــت‪ ،‬هرگــز دســت بــه چنیــن کاری نمــی زد‪ .‬به هــرروی‪ ،‬ســال ‪ 98‬را‬ ‫کــه در ان ســیل خانمان ســوز داشــتیم و چندیــن اســتان مهــم مــا را درگیــر کــرد و‬ ‫خســارات فــراوان مالــی و جانــی به همــراه داشــت‪ ،‬شــاهد بودیــم‪ .‬پ ـس ازان چندیــن‬ ‫زلزلــه کوچــک و خســارت زا را داشــتیم کــه عــده ای از هم وطنــان مــا را اواره کــرد‪.‬‬ ‫تحریم هــای همه جانبــه را پشت ســر گذاشــتیم؛ تصادفــات رانندگــی بین جــاده ای را‬ ‫بــا افزایــش درصــدی بیشــتر نســبت بــه گذشــته ســپری کردیــم؛ ســقوط هواپیمــای‬ ‫مســافربری‪ ،‬شــهادت ســردار قاســم ســلیمانی و باالخــره درگیــری جــدی و خســارت‬ ‫جانــی و مالــی فــراوان ناشــی از ویــروس کرونــا‪ ،‬بیشــترین ضــرر را بــر کشــور و مــردم‬ ‫مــا وارد کــرد‪ .‬اینــک و دراســتانه ورود بــه ســال جدیــد‪ ،‬امیدواریــم تمــام مصائــب‬ ‫این چنینــی از کشــور مــا رخــت بســته و مکــر و حیلــه دشــمنان را بــه خــود انــان‬ ‫برگردانــد‪ .‬در ایــن ســال مطبوعــات و مطبوعاتی هــا‪ ،‬یکــی از ســال های بســیار ســخت‬ ‫را تجربــه کردنــد؛ تاجایی کــه شــیفتگان زیــادی از جمــع روزنامه نــگاران عاشــق‪ ،‬ناچــار‬ ‫شــدند بــا عشــق خــود‪ ،‬کــه نــگارش اســت و اطالع رســانی‪ ،‬به واســطه گرانــی تجهیــزات‪،‬‬ ‫خانه نشین شــده و قلم هــا را زمیــن بگذارنــد؛ کســادی کار‪ ،‬عــدم حمایــت کافــی ازســوی‬ ‫دولــت و ارشــاد در تخصیــص یارانــه‪ ،‬از عوامــل عمــده رکــود کار روزنامه نــگاری شــد و‬ ‫به همــراه ان کســادی عمیــق پــاره ای از صنــوف چــون چاپخان ـه داران‪ ،‬کاغذفروشــان‪،‬‬ ‫لیتوگرافــان‪ ،‬سیســتم توزیــع‪ ،‬کیوسـک داران‪ ،‬نویســندگان و خبرنــگاران را دربر گرفــت؛‬ ‫به نحوی کــه ایــن جمــع عاشــق بــا ســیلی صــورت را همچنــان ســرخ نگ ـ ه داشــته و‬ ‫در بیــم و امیــد از اینــده‪ ،‬روزگار ســپری می کننــد‪ .‬به هرجهــت‪ ،‬وظیفــه دارم از همــه‬ ‫کســانی کــه بــا دســتگیری از مــا باعــث شــدند نشــریات موسســه در ســال رکــود هــم‬ ‫بــدون وقفــه بــه کار ادامــه دهنــد‪ ،‬سپاســگزاری کنیــم‪ .‬از ‪ 65‬نماینــده و سرپرســت‬ ‫روزنامــه در اســتان ها و شــهرهای بــزرگ کــه نقــش مهمــی در ادامــه حیــات ما داشــتند‪،‬‬ ‫صمیمانــه قدردانــی می کنیــم‪ .‬از چــاپ ریحــان و کارکنــان خــوب و صبــور ان و در راس‬ ‫ان همــکار مطبوعاتــی صدیــق؛ جنــاب اقــای فدایــی؛ صاحــب و مدیــر ان ســپاس ویــژه‬ ‫دارم‪ .‬از امــور اگهی هــا‪ ،‬اقایــان طالب نــژاد و ملــک کــه یــاور مــا بوده انــد نیــز بایــد بــه‬ ‫نیکــی یــاد و برایشــان روزگار خوشــی را ارزو کنــم‪ .‬از همــکاران گــروه و سیســتم توزیــع‬ ‫و اقــای جــراری و همــکاران شهرســتانی او نیــز تشــکر و ســپاس دارم‪ .‬و در پایــان از گــروه‬ ‫خبــری و همــکاران شــاغل در موسســه کــه یک ســال را به طــور مــداوم در کنــار هــم‬ ‫باعــث ادامــه حیــات نشــریات بودنــد‪ ،‬تشــکر کــرده و ارزوی همــه خوبی هــا را بــرای‬ ‫انــان داشــته و اجرشــان را بــرای زحمــات زیــادی کــه کشــیده اند‪ ،‬از خــدای خوبی هــا‪،‬‬ ‫ارزومنــدم‪ .‬بــه امیــد روزهــای خــوب ســال اینــده بــرای یــاران و همراهــان‬ ‫هیئت مدیره موسسه مطبوعاتی سایه سرافراز عشق‬ ‫گفتنی ســت؛ شــیرین اتحادیــه‪ ،‬علــی اعتبــار‪ ،‬ســعید‬ ‫اســکندری‪ ،‬نــدا اعظمــی‪ ،‬ثمیــا امیرابراهیمــی‪ ،‬گنــدم‬ ‫امیــری‪ ،‬هــدی امیــن‪ ،‬مینــا انوشــه‪ ،‬ســاناهین باباجانیانس‪،‬‬ ‫بابــک پورحقگــو‪ ،‬تبســم تهــم‪ ،‬حمیــد جعفــری شــکیب‪،‬‬ ‫مهنــاز حامــدی‪ ،‬ابراهیــم حســن زاده‪ ،‬ســتاره حســینی‪،‬‬ ‫ارغــوان حیــدری‪ ،‬کامبیــز درم بخــش‪ ،‬طیبــه دژدوســت‪،‬‬ ‫اذیــن ذوالفقــاری‪ ،‬ســمیرا رحبانــی‪ ،‬اذیــن رســتمی‪ ،‬مریم‬ ‫رشــغی‪ ،‬ایســا رشــید‪ ،‬نازنیــن زادمهــر‪ ،‬کیــارش زنــدی‪،‬‬ ‫فرشــته ســتایش‪ ،‬کــوروش ســرمدی‪ ،‬زهــرا ســلطانی نژاد‪،‬‬ ‫شــیرین شــاهین راد‪ ،‬عرفــان شــهیاد‪ ،‬بهــزاد شیش ـه گران‪،‬‬ ‫کلثــوم صالحــی‪ ،‬مریــم صالحــی‪ ،‬هــه وال طاژنــدره‪،‬‬ ‫محمدرضــا عرب خزائلــی‪ ،‬ســرمه عــرب‪ ،‬نویــد عطــروش‪،‬‬ ‫ارش فاتــح برخــورداری‪ ،‬الهــام فاطمــی‪ ،‬مینــا فشــنگچی‪،‬‬ ‫پریســا فهامــی‪ ،‬فیــروزه فیض ابــادی‪ ،‬بهنــام کامرانــی‪،‬‬ ‫بابــک کاظمــی‪ ،‬مریــم کوهســتانی‪ ،‬لیــا گــودرزی‪،‬‬ ‫شــیدا گرجــی‪ ،‬اشــکان ماهرویــی‪ ،‬علــی محمــدی‪،‬‬ ‫احمــد مرشــدلو‪ ،‬نصــرت اهلل مســلمیان‪ ،‬ســپیده مهــرگان‪،‬‬ ‫معصومــه مظفــری‪ ،‬وانــا نبی پــور‪ ،‬رویــا نج ـف زاده اصــل‬ ‫و مریــم یاحقــی؛ هنرمندانــی هســتند کــه اثارشــان در‬ ‫نمایشــگاه «از قــاب بهــار» ارائــه می شــود‪ .‬ایــن رویــداد‬ ‫تــا ‪ ۲۲‬فروردین مــاه ‪ 99‬به صــورت مجــازی در صفحــه‬ ‫اینســتاگرام گالــری ویســتا (‪ )vistaartgallery‬دایــر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ســخنگوی گمــرک ایــران گفــت‪« :‬از ابتــدای ســال تــا تاریــخ ‪ 18‬اســفندماه ‪25‬هــزار و‬ ‫‪516‬تــن تجهیــزات پزشــکی و دارو ب ـه ارزش دومیلیــارد و ‪243‬میلیــون و ‪644‬هــزار و‬ ‫‪771‬دالر وارد شــده کــه ازلحــاظ وزنــی رشــد بیــش از ‪15‬درصــد و ازلحــاظ ارزش کاهش‬ ‫ـزارش ایلنــا؛ ســید روح اهلل لطیفــی افــزود‪« :‬همچنیــن‬ ‫پنج درصــدی داشــته اســت»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫در تاریــخ مذکــور یک میلیــون و ‪590‬هــزار و ‪793‬تــن برنــج وارد شــده اســت کــه ارزش‬ ‫ان یک میلیــارد و ‪637‬میلیــون و ‪551‬هــزاردالر بــوده اســت‪ .‬واردات برنــج ازلحــاظ وزنــی‬ ‫و ارزشــی نســبت بــه ســال گذشــته در مــدت مشــابه رشــد سـه درصدی داشــته اســت»‪.‬‬ ‫احتمال سیالبی بودن فروردین ماه ‪۹۹‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مهندســی مهــاب قــدس گفــت‪« :‬در شــروع ســال ‪ ،۹۹‬بارش هایــی‬ ‫بعضــاً بیــش از نرمــال در بخش هایــی از کشــور پیش بینــی شــده کــه هم زمانــی‬ ‫ـزارش‬ ‫بارش هــا و ذوب بــرف‪ ،‬شــروع ســال ‪ ۹۹‬را شــروعی ســیالبی خواهــد کــرد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫تســنیم؛ ناصــر ترکـش دوز افــزود‪« :‬ســال ابــی ‪ ،97 ، 98‬ســال خیــس بــود کــه بعــد از ‪17‬‬ ‫یــا ‪18‬ســال خشــک‪ ،‬اتفــاق افتــاد‪ .‬وقتــی قریب بــه ‪17‬ســال خشک ســالی پیاپی داشــته‬ ‫باشــیم‪ ،‬یکــی از تبعــات ان این اسـت که در ذهــن مســئولین و مــردم این موضــوع شــکل‬ ‫می گیــرد کــه وقتــی ابــی نداریــم‪ ،‬نیــاز بــه انجــام تمهیداتــی بــرای مهــار ان نیســت و‬ ‫ایــن‪ ،‬بــه غفلــت و غافلگیــری در ســال های تَــر می انجامــد»‪.‬‬ ‫ضرورت تقویت توان دفاع بیولوژیک کشور‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه گفــت‪« :‬تقویــت تــوان دفــاع بیولوژیــک کشــور ضــروری بــوده و‬ ‫نیــز کاالهــای مکشــوفه از محتکــران به ســرعت بایــد توزیــع و به دســت مــردم برســد»‪.‬‬ ‫ـزارش فــارس؛ ایـت اهلل ســید ابراهیــم رئیســی در اخریــن جلســه شــورای عالی قــوه‬ ‫به گـ ِ‬ ‫قضائیــه در ســال ‪ ،۹۸‬افــزود‪« :‬مقــام معظــم رهبــری امســال را به عنــوان ســال رونــق‬ ‫تولیــد نام گــذاری کردنــد و همــه دســتگاه ها؛ ازجملــه قــوه قضائیــه خــود را موظــف بــه‬ ‫تــاش بــرای تحقــق ایــن شــعار می دانســتند»‪.‬‬ ‫غرفه‬ ‫نمایشگاه صنایع جوش و برش‬ ‫اغاز‪99/01/01 :‬‬ ‫پایان‪99/01/01 :‬‬ ‫مکان‪ :‬تهران‬ ‫بازدید‪ 9 :‬تا ‪17‬‬ ‫گستره‪:‬بین المللی‬ ‫سایت‪gwc-expo.com :‬‬ ‫تلفن‪021- 42917000 :‬‬ ‫گزارش ‪3‬‬ ‫سه شنبه‪ 27‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1953‬‬ ‫مهندس کاویانی؛ شهردار شهریار‪:‬‬ ‫تو ساز غیرمجاز است‬ ‫اولویت امروز شهرداری شهریار‪ ،‬برخورد جدی با ساخ ‬ ‫سپیده حاصلی پناه‬ ‫مهنــدس کاویانــی (شــهردار شــهریار) در بازدیــد میدانــی‬ ‫کــه بــا مهنــدس درخشــان (رئیــس شــورای اســامی‬ ‫ شــهریار) و شــرفی (رئیــس اداره بازرســی و رســیدگی بــه‬ ‫شــکایات از شــهرک صــدف) داشــتند‪ ،‬اولویــت امــروز‬ ‫مجموعــه مدیریتــی شــهری شــهریار را برخــورد جــدی‬ ‫تو ســاز غیرمجــاز دانســت و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــا ساخ ‬ ‫«مخرب تریــن پدیــده بــرای لطمـه زدن بــه اینــده هر شــهر‬ ‫تو ســاز غیر مجــاز اســت کــه تبعــا عــدم نظــارت و‬ ‫ساخ ‬ ‫جلوگیــری بــر ان باعــث پیش امــدن مشــکالت جــدی در‬ ‫ســال های بعــد خواهنــد شــد کــه کنتــرل کردنــش در ان‬ ‫ گــزارش واحــد‬ ‫زمــان کاری غیر قابل جبــران اســت»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫خبــر و اطالع رســانی مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل؛‬ ‫وی افــزود‪« :‬لــذا بــا ایــن دیــدگاه بایــد امــروز اهرم هــای‬ ‫تو ســاز‬ ‫الزم قانونــی را بــرای برخــورد بــا متخلفــان ساخ ‬ ‫بــه کار ببریــم تــا در اینــده هزینه هــای کالنــی بــرای‬ ‫اجــرای طرح هــای ترمیم کننــده ایــن معضــل پرداخــت‬ ‫نکنیــم»‪ .‬شــهردار شــهریار اضافــه کــرد‪« :‬متاســفانه برخــی‬ ‫از افــراد ســودجو و فرصت طلــب بــا اســتفاده از فرصت هــای‬ ‫مختلــف همچــون تعطیــات نــوروزی اقــدام بــه‬ ‫تو ســازهای غیر مجــاز می زننــد کــه در ایــام نــوروز‬ ‫ساخ ‬ ‫امســال تمهیــدات بسیار مناســبی بــرای جلوگیــری از ان‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده کــه دراین راســتا و بــرای جلوگیــری‬ ‫از هرگونــه ساخت وســاز غیرمجــاز کلیــه پرســنل کنتــرل‬ ‫نظــارت در ایّــام تعطیــل و نــوروز به صــورت اماده بــاش‬ ‫خواهنــد بــود»‪ .‬وی همچنیــن بااشــاره به بافــت فعلــی‬ ‫شــهرک صــدف نیــز افــزود‪« :‬باتوجه بــه شــرایط فعلــی ایــن‬ ‫شــهرک تیــم مجزایــی بــرای نظــارت و بازرســی و کنتــرل‬ ‫تو ســاز در نظــر گرفتــه شــده تــا در ایــام تعطیــات‬ ‫ساخ ‬ ‫تو ســاز غیر مجــاز‬ ‫نــوروزی دیگــر شــاهد هیچ گونــه ساخ ‬ ‫در ایــن منطقــه نباشــیم و بــا متخلفیــن به شــدت برخــورد‬ ‫جــدی و قانونــی خواهیــم کــرد»‪ .‬در بخش دیگری شــهردار‬ ‫شــهریار از کاشــت و توزیــع ‪ ۱۰‬هزار اصلــه نهــال در نقــاط‬ ‫مختلــف شــهر شــهریار خبــر داد‪ .‬کاویانــی ضمــن اعــام‬ ‫کاشــت و توزیــع ‪۱۰‬هــزار نهــال در شــهریار گفــت‪« :‬ســنت‬ ‫حســنه درختــکاری یکــی از اصلی تریــن راه هــای زنــده‬ ‫نگــه داشــتن طبیعــت کشــورمان اســت تــا اینــدگان نیــز‬ ‫بتواننــد از ایــن نعمــت الهــی بهره منــد شــوند و مــا نیــز‬ ‫وظیفــه داریــم دراین راســتا پیشــقدم باشــیم کــه امــروز‬ ‫بــا هــدف توســعه بیشــتر فرهنــگ درختــکاری و انجــام‬ ‫وظیفــه ذاتــی خــود بــرای هــوای پــاک به صــورت نمادیــن‬ ‫ی و دیگــر‬ ‫چنــد درخــت با حضــور اعضــای شــورای اســام ‬ ‫مســئولین کاشــته شــد و انشــاءاهلل تــا پایــان ســال شــاهد‬ ‫کاشــت ‪ ۱۰‬هزار اصلــه نهــال در شــهریار توســط ســازمان‬ ‫منظــر و زیبا ســازی و فضــای ســبز شــهری شــهرداری‬ ‫خواهیــم بــود»‪ .‬وی در ادامــه افــزود‪ « :‬شــهروندان عزیــز نیــز‬ ‫می تواننــد در ایــن کار ســهیم باشــند و ضمــن رعایــت‬ ‫نــکات بهداشــتی کــه در این روزهــا انجــام ان بســیار مهم‬ ‫اســت نســبت بــه انجــام ایــن ســنت در ســال جــاری نیــز‬ ‫اقــدام کنیــم‪ ،‬البتــه امســال به دلیــل شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫اقــدام بــه توزیــع درخــت ماننــد ســال های قبــل طبــق‬ ‫ی نخواهیــم‬ ‫تصمیمــات شهرســتانی به صــورت عمومــ ‬ ‫کــرد؛ امــا امیدواریــم مــردم نیــز بتواننــد بــا رعایــت اصــول‬ ‫بهداشــتی اقــدام بــه ایــن حرکــت انســانی کننــد»‪ .‬کاویانی‬ ‫تصریــح کــرد‪ « :‬وجــود الودگی هایــی کــه در ســال اخیــر‬ ‫شــاهد ان بودیــم نشــان می دهــد کــه بایــد در زمینــه‬ ‫درختــکاری و ایجــاد فضــای ســبز بیشــتر از گذشــته فعــال‬ ‫باشــیم؛ لــذا در این جهــت اقدامــات و برنامه هــای خــود را‬ ‫ســوق داده و انشــاءاهلل در ســال اینده شــاهد افزایش ســرانه‬ ‫فضــای ســبز باتوجه بــه پروژه هایــی کــه دراین خصــوص‬ ‫واژه مقدس شهید و شهادت‪ ،‬فرهنگ اصلی انقالب اسالمی ست‬ ‫هاشم نوروزی تشریح کرد؛‬ ‫اقدامات معاونت خدمات شهری و امور مناطق‬ ‫شهرداری شهریار برای پیشگیری از شیوع ویروس کرونا‬ ‫معاونــت خدمــات شــهری و امــور مناطــق شــهرداری شــهریار از‬ ‫اقدامــات فراگیــر و پیشــگیرانه توســط شــهرداری شــهریار در مواجهه‬ ‫بــا ویــروس کرونــا (کوویــد ‪ ) ۱۹‬خبــر داد و گفــت‪« :‬این روزهــا کــه‬ ‫حساســیت های بســیاری بــرای ریشـه کن کــردن ویــروس کرونــا در‬ ‫کشــور وجــود دارد‪ ،‬شــهرداری شــهریار به عنــوان یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫نهادهــای خدمات رســان شــهری های تابــع پایتخــت‪ ،‬اولویت هــای‬ ‫مهمــی را در راســتای کار خــود قــرار داد کــه در ابتــدا بــا تشــکیل ‬ ‫جلســات ضرب االجلــی‪ ،‬اقدامــات پیشــگیرانه خــود را اغــاز کــرد و از‬ ‫روزهــای ابتدایــی بــا ظرفیت هــا و امکانــات موجــود‪ ،‬همچــون نیروی‬ ‫انســانی‪ ،‬تجهیــزات و خودروهــای خدماتــی‪ ،‬کوله هــای انفــرادی‪،‬‬ ‫ضدعفونــی و گندزدایــی تمــام معابــر و خیابان هــا و اماکــن شــهری‬ ‫ گــزارش واحــد خبــر‬ ‫عمومــی را در دســتور کار خــود قــرار داد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫و اطالع رســانی مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل؛ مهنــدس‬ ‫نــوروزی افــزود‪« :‬دراین راســتا کلیــه معابــر و اماکــن عمومــی ســطح‬ ‫شــهر کامال ضدعفونی و گندزدایی شــد و در کنار ان مبلمان شــهری‪،‬‬ ‫لــوازم ورزشــی در پارک هــا‪ ،‬وســایل بــازی بوســتان ها و دســتگاه های‬ ‫کارت خــوان بانکــی نیــز به طور کامــل هــر روز ضدعفونــی می شــود‬ ‫کــه انشــاءاهلل بــا برنامه ریــزی کــه دراین خصــوص صــورت پذیرفتــه‬ ‫کوچه هــای ســطح شــهر نیــز مرحلــه بــه مرحلــه گندزدایــی خواهند‬ ‫شــد تــا انشــاءاهلل بــا ایــن اقدامــات پیشــگیرانه شــرایط از بین رفتــن‬ ‫ســریع تر و عــدم شــیوع بیش تــر ایــن ویــروس در بیــن شــهروندان‬ ‫صــورت بپذیــرد»‪ .‬معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری شــهریار در‬ ‫پیش بینــی شــده خواهیــم بــود»‪ .‬شــهردار شــهریار در پایان‬ ‫ســخنان خــود افــزود‪ « :‬نیــاز امــروز شــهروندان نگهــداری و‬ ‫حفــظ فضــای ســبز بــرای بهره منــدی بیشــتر اینــدگان از‬ ‫ان اســت و از همــه مــردم می خواهیــم بــا یــک تــاش‬ ‫جمعــی دراین راســتا شــهرداری و خدمتگــزاران خــود را‬ ‫یــاری رســانند»‪.‬‬ ‫بخــش دیگــری از ســخنان خــود گفــت‪« :‬باتوجه به اینکــه وظایــف‬ ‫تعریف شــده و مهمــی در معاونــت خدمــات شــهری بــرای نظافــت‬ ‫شــهری نیــز بــا وجــود شــرایط فعلــی برعهــده داریــم بایــد همکارانم‬ ‫هــر روزه ‪ ۲۵۰‬تُــن زبالــه را به صــورت میانگیــن از ســطح شــهر‬ ‫جمـع اوری کننــد؛ لــذا بایســتی در کنــار اقدامات ذکر شــده همــکاران‬ ‫مــا به خصــوص در بحــث جمــع اوری زبالــه بــه ماســک و اقــام‬ ‫بهداشــتی مجهــز شــوند و ایــن مهــم از ابتــدای هشــدار ورود ویروس‬ ‫کرونــا در کشــور به صــورت کامــل رعایــت شــد و پیمانکار هــا نیــز‬ ‫در خصــوص ان توجیــه و دســتورات الزم ابالغ شــده اســت»‪ .‬نــوروزی‬ ‫افــزود‪« :‬مــوارد بهداشــتی بــه مجموعه هــای زیرمجموعــه نیــز ابــاغ‬ ‫شــده تــا بــا رعایــت حداکثــری مــوارد بهداشــتی شــرایط مطلــوب را‬ ‫ی کــه باید‬ ‫بــرای ایــن زحمتکشــان ایجــاد کنیــم؛ ولــی موضــوع مهم ‬ ‫بیــان کــرد‪ ،‬در روزهــای اخیــر بــا کاهــش شــدید اقــام بهداشــتی و‬ ‫مصرفــی و ضدعفونــی روبـه رو هســتیم و نیازمند هماهنگی بیشــتری‬ ‫دراین خصــوص خواهیــم بــود کــه امیدواریــم مســئولین شهرســتان و‬ ‫اســتانی در مــورد ان اقدامــات الزم را انجــام دهنــد»‪ .‬وی در بخــش‬ ‫دیگــری از ســخنان خــود و با تاکید بــر رعایــت حداکثــری مــردم‬ ‫در خصــوص رعایــت مــوارد بهداشــتی کــه از رســانه های موثــق اعــام‬ ‫می شــود یــاداور شــد‪« :‬امــروز بایــد مــردم در خانه هــای خــود بماننــد‬ ‫تــا به همــراه رعایــت مــوارد بهداشــتی ایــن ویــروس هر چه زودتــر‬ ‫ریشــه کن شــود؛ این در حالی ســت که هرچنــد کــه ســعی کردیــم‬ ‫کــه حتــی مــوارد گندزدایــی را در مجتمع هــای تجــاری و اداری نیــز‬ ‫رعایــت کنیــم و نســبت بــه ضدعفونــی ان اقــدام کنیــم؛ امــا مــردم‬ ‫همــه شــرایط خــاص را بــرای عبــور از ایــن بیمــاری خــاص بایــد‬ ‫رعایــت کننــد تــا انشــاءاهلل شــاهد شــرایط وضعیــت قرمز برای شــهر‬ ‫نباشــیم»‪ .‬نــوروزی همچنیــن ادامــه داد‪« :‬بــا هماهنگی هایــی کــه‬ ‫در ســازمان های اتش نشــانی و ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز نیــز‬ ‫صــورت گرفتــه اســت پرســنل هم اکنــون به صــورت شــبانه روزی در‬ ‫خدمــت مــردم هســتند‪ .‬انشــاءاهلل باتوجه بــه مصــرف بــاالی میــوه‬ ‫در این روزهــا بحــث توزیــع میــوه شــب عیــد نیــز بــا نــرخ مصــوب‬ ‫دولتــی در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت و امیــد اســت به همــراه‬ ‫گوشــت‪ ،‬مــرغ‪ ،‬برنــج و شــکر دولتــی باتوجه بــه نیــاز و امــار ســال‬ ‫گذشــته د ر موعــد مقــرر بــه بــازار تزریــق خواهــد شــد و البتــه نحــوه‬ ‫توزیــع ان نیــز بــه وضعیــت حســاس فعلــی بســتگی دارد کــه در‬ ‫اینــده اطالع رســانی خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫شــهردار شــهریار طــی پیامــی به مناســبت روز گرامیداشــت شــهدا‬ ‫گفــت‪« :‬فرهنــگ و واژه مقــدس شــهید و شــهادت در خــون و پوســته‬ ‫ی گنجانــده شــده اســت و به پــاس همــه‬ ‫مــردم و انقــاب اســام ‬ ‫از خود گذشــتگی های انــان‪ ،‬مــردم قــدردان و فهیــم مــا همــواره بــه‬ ‫شــهید و شــهادت و خانــواده شــهدا احتــرام ویــژه ای قائــل هســتند»‪.‬‬ ‫ گــزارش واحــد خبــر و اطالع رســانی مدیریــت ارتباطــات و امــور‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫بین الملــل؛ مهنــدس بهــروز کاویانــی افــزود‪« :‬همیشــه ســخن گفتــن‬ ‫از شــهدا و جان فشــانی ها و فداکاری هــای انهــا بســیار ســخت‬ ‫اســت و تفکــر بــرای هــدف انهــا جهــت پــا گذاشــتن در راه ایثارگــری‬ ‫و ازخودگذشــتگی‪ ،‬وظیفــه همــه ملــت ایــران اســت‪ ،‬بیســت و دوم‬ ‫اســفند ماه ســال متعلــق اســت بــه روز گرامیداشــت شــهدا‪ ،‬کســانی‬ ‫کــه از جــان خــود گذشــتند و بــا خــون خــود نهــال انقــاب را ابیــاری‬ ‫کردنــد‪ ،‬شــهدایی کــه ابتــدا در شــکل گیری انقــاب اســامی خونشــان‬ ‫اهــداء شــد و پــس از ان در هشت ســال جنــگ تحمیلــی بــا رشــادت‬ ‫و از خود گذشــتگی های فــراوان و بــا صالبــت و ایســتادگی و قــدرت‬ ‫نگذاشــتند حتــی یک وجــب از خــاک کشورشــان به دســت دشــمنان‬ ‫بیفتــد و پــس از ان نیــز در صحنه هــای دیگــر به ویــژه مدافعیــن حــرم‬ ‫چـ ه ایثارهــا از خــود جــای گذاشــتند کــه ســردار دل هــای انهــا شــهید‬ ‫حــاج قاســم ســلیمانی عزیــز و بــزرگ اســت»‪ .‬در ادامــه ایــن پیام هــا‬ ‫امــده اســت‪« :‬مــا همیشــه و هــر زمــان بایــد بــه یــاد شــهدا باشــیم و‬ ‫هیـچ گاه فرامــوش نکنیــم کــه بــا چــه هدفــی انهــا در مقابــل دشــمنان‬ ‫ایســتادند؛ لــذا ضمــن گرامیداشــت ایــن روز بــزرگ و ارج نهــادن‬ ‫بــه فداکاری هــا و رشــادت های رزمنــدگان اســام مدافعیــن حــرم‬ ‫بایــد ثابــت کنیــم کــه راه شــهدا راهــی بــود کــه مــا امــروز ان را در‬ ‫صحنه هــای دیگــر ادامــه می دهیــم؛ ضمــن اینکــه بایــد تــاش کنیــم‬ ‫تمــام اقدامــات و خدمــات مــا در راســتای اهــداف بلنــد نظــام مقــدس‬ ‫ی برداشــته شــود؛ چــر ا کــه امــروز کشــورمان بــه برکت‬ ‫جمهــوری اســام ‬ ‫خــون شــهدای انقــاب دفــاع مقــدس و شــهدای مدافــع حــرم ایــران‬ ‫اســامی در قله هــای پیشــرفت و توســعه جهــان قــرار گرفتــه اســت‬ ‫و همــه قدرت هــای جهــان در مقابــل پیشــرفت و توســع ه ایــران بــه‬ ‫زانــو درامده انــد»‪ .‬شــهردار شــهریار بااشــاره به پیام هــای مهــم رهبــر‬ ‫انقــاب اســامی در گام دوم انقــاب تصریــح کــرده اســت‪« :‬امــروز‬ ‫بــه اعتقــاد همــه‪ ،‬حرکــت و عمــل در راســتای گام دوم انقــاب همــان‬ ‫اهــداف و هــدف اصلی ســت کــه در شــهدا و رزمنــدگان اســام ان را‬ ‫طــی می کردنــد و ان اقتــدار و ســر افزاری کشــور اســت»‪ .‬وی در ایــن‬ ‫پیــام تاکیــد کــرد‪« :‬بزرگداشــت روز شــهدا و یــاد و خاطــره و تکریــم‬ ‫خانواده هــای معظــم انــان همــواره مــورد تاکیــد رهبــر معظــم انقــاب‬ ‫بــوده اســت و مــا نیــز بایــد بــه ایــن وظیفــه مهــم و اساســی توجــه‬ ‫کنیــم و امیدواریــم بــا بهره گیــری از شــیوه و راه شــهدا شــاهد پیشــرفت‬ ‫توســعه و عــزت روزافــزون کشــور اســامی ایــران باشــیم»‪.‬‬ ‫کاشت بیش از ‪۴۰۰‬هزار بوته گل فصلی بهاره در شهر شهریار‬ ‫رئیــس ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز شــهری شــهریار بااشــاره به عملیــات گســترده کاشــت گل هــای فصلــی در نقــاط مختلــف شــهر گفــت‪:‬‬ ‫ گــزارش واحــد خبــر و اطالع رســانی مدیریــت ارتباطــات و امــور‬ ‫«‪۴۰۰‬هــزار بوتــه گل فصلــی در ســطح شــهر شــهریار کاشــته شــده اســت»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫بین الملــل؛ احمــد افتخــاری بــا اعــام ایــن خبــر‪ ،‬توجــه بــه حــوزه ســیمای شــهر را یکــی از وظایــف ســازمان ســیما و منظــر و فضــای ســبز شــهری‬ ‫عنــوان کــرد و در این بــاره اظهــار داشــت‪« :‬ســیما و منظــر شــهر بــه هــر انــدازه کــه زیبــا باشــد باعــث نشــاط و شــادابی روحیــه شــهروندان می شــود‬ ‫کــه در همین راســتا‪ ،‬عملیــات گســترده کاشــت گل هــای فصلــی در پارک هــا‪ ،‬بلوارهــا‪ ،‬میادیــن و ادارات مختلــف شــهر در دســتور کار ایــن مجموعــه قــرار‬ ‫گرفــت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز شــهرداری شــهریار از ابتــدای ســال تاکنــون بیــش از ‪ ۴۰۰‬هــزار بوتــه گل فصلــی از نــوع‬ ‫بنفشــه‪ ،‬مینــا چمنــی‪ ،‬اطلســی و … را در ســطح شــهر جهــت زیبایــی شــادابی شــهروندان کاشــته اســت و تــاش دارد در این حــوزه رضایــت شــهروندان‬ ‫را در حــد مطلوبــی کســب کنــد»‪ .‬افتخــاری بــه برنامه هــای امســال روز درختــکاری نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬برنامــه کاشــت و توزیــع نهــال در روز‬ ‫درختــکاری امســال برخــاف ســال های گذشــته به جهــت شــیوع ویــروس کرونــا بــا محدودیــت مراســم و تجمعــات همــراه بــود کــه در همین راســتا در‬ ‫روز درختــکاری ‪۱۰‬هزاراصلــه درخــت در شــهریار کاشــت و توزیــع شــد»‪ .‬رئیــس ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز شــهری عنــوان داشــت‪« :‬مهنــدس‬ ‫کاویانــی؛ شــهردار شــهریار نــگاه ویــژه ای بــه حــوزه فضــای ســبز شــهری دارد و نتایــج ایــن دیــد روشــن و ارزشــمند را شــهروندان محتــرم در طــرح و‬ ‫برنامه هــای اتــی شــهر به وضــوح مشــاهده خواهنــد کــرد»‪.‬‬ ‫تکریــم و معارفــه در شـــهرداری شــهریار‬ ‫ـوان سرپرســت‬ ‫ـزارش واحــد خبــر و اطالع رســانی مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل؛ با حضــور مهــدور (نایب رئیــس شــورای اســامی شــهر)‪ ،‬روســای ادارات حراســت و بازرســی و طــی حکمـ ‬ ‫ی از ســوی مهنــدس کاویانــی (شــهردار شــهریار)‪ ،‬علیرضــا فاتحی نیــا به عنـ ِ‬ ‫بــا حکــم شــهردار شــهریار‪ ،‬سرپرســت معاونــت فنــی و عمرانــی و سرپرســت شــهرداری منطقــه یــک اندیشــه منصــوب شــدند‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ی در زمــان تصــدی ِســمت معاونــت فنــی عمرانــی و همچنیــن از زحمــات محمدرضــا وکیلــی در زمــان تصــدی سرپرســت شــهرداری منطقــه یــک اندیشــه تقدیر شــد‪ .‬کاویانــی (شــهردار شــهریار) در این مراســم رســیدگی بــه امورات‬ ‫معاونــت فنــی و عمرانــی و حجــت علــی بابایــی به عنــوان سرپرســت شــهرداری منطقــه یــک اندیشــه منصــوب شــدند‪ .‬در ایــن مراســم از زحمــات چندین ســاله علــی ســلیم ‬ ‫شــهروندان در کمتریــن زمــان ممکــن و رضایتمنــدی ارباب رجــوع را از اولویت هــای شــهرداری شــهریار دانســت و از زحمــات کلیــه پرســنل شــهرداری در راســتای تحقــق ایــن امــر تقدیــر کــرد‪ .‬در ادامــه شــهردار شــهریار به همــراه مســئولین از کلیــه واحدهــا و دوایــر مســتقر در ســاختمان شــهرداری منطقــه یــک بازدیــد به عمــل اورده و بــا کارکنــان دیــدار و گفت وگــو کردنــد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫سه شنبه‪ 27‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1953‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫تحدیــد حــدود ششــدانگ عرصــه و اعیــان زمیــن در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 335.38‬مترمربــع‬ ‫دارای شــماره پــاک ‪ 12712‬فرعــی از ‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبتــی گــرگان ملکــی اقــای‬ ‫میرجمال الدیــن حاجی میرقاســمی فرزنــد ســیدحبیب اله در ســاعت ‪ 10‬صبــح روز یکشــنبه مــورخ ‪ 1399/01/24‬در محــل‬ ‫وقــوع ملــک واقــع در گــرگان مابیــن خیابان هــای جرجــان ‪ 7‬و ‪ 9‬شــهرک شهیدبهشــتی نبــش بهشــتی دوم بــا کدپســتی‬ ‫‪ 4914913147‬بعمــل خواهــد امــد‪ .‬از ایـن رو چنانچــه مجــاوری نســبت بــه حــدود یــا حقوقــی ارتفاقــی حقــی بــرای خود‬ ‫قائــل اســت می توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود اعتــراض خــود را کتبـاً بــا ذکــر‬ ‫شــماره پــاک فوق الذکــر بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نمایــد درغیراینصــورت متقاضی‬ ‫ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی می توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه‬ ‫اداره ثبــت تســلیم نمایــد بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــرارت مبــادرت بــه صــدر‬ ‫ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/12/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 3911‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‪ ،‬علی برق‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫بدینوســیله اعــام می گــردد بــه اســتناد مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‪ ،‬تحدیــد حــدود ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن کــه در ان احــداث بنــا شــده اســت دارای پــاک ‪ 12350‬فرعــی از ‪ 3‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ثبــت گــرگان‬ ‫واقــع در اراضــی اوزینــه بــه مســاحت ‪ 476.65‬مترمربــع ملکــی اقــای عزیــز فــدوی فرزنــد محمدتقــی ســاعت ‪10:30‬‬ ‫صبــح روز چهارشــنبه روز مــورخ ‪ 99/2/17‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان جرجــان ‪ 11‬بــا کدپســتی‬ ‫‪ 4914933654‬بعمــل خواهــد امــد‪ .‬از ایــن رو چنانچــه مجــاوری یــا هــر شــخصی نســبت بــه حــدود یــا حقوقــی‬ ‫ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت می توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود‬ ‫اعتــراض خــود را کتبـاً بــا ذکــر شــماره پــاک فوق الذکــر بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عــاوه‬ ‫بــر ان ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــاح‬ ‫قضائــی تقدیــم نمایــد درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی می توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه‬ ‫و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــرارت مبــادرت بــه صــدر ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/12/27 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‪ ،‬علی برق‬ ‫م الف ‪3913‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫تحدیــد حــدود ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن در ان احــداث بنــا شــده اســت بــه مســاحت ‪ 475.27‬مترمربــع‬ ‫دارای شــماره پــاک ‪ 12351‬فرعــی از ‪ -3‬اصلــی واقــع در اراضــی اوزینــه بخــش ‪ 3‬حــوزه ثبتــی گــرگان ملکــی خانــم معصومــه‬ ‫رحیمیــان فرزنــد عزیزالــه در ســاعت ‪ 10‬صبــح روز چهارشــنبه مــورخ ‪ 1399/01/27‬در محــل وقــوع ملــک واقــع در گــرگان‪،‬‬ ‫جرجــان ‪ 11‬سنگ فروشــی ولیعصر(عــج) بــا کدپســتی ‪ 4914936117‬بعمــل خواهــد امــد‪ .‬از ایــن رو چنانچــه مجــاوری نســبت‬ ‫بــه حــدود یــا حقوقــی ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل اســت می توانــد فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدید‬ ‫حــدود اعتــراض خــود را کتبـاً بــا ذکــر شــماره پــاک فوق الذکــر بــه اداره ثبــت شهرســتان گــرگان تســلیم نمــوده و عــاوه بــر ان‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی دادخواســت خــود را بــه مرجع ذیصــاح قضائــی تقدیــم نماید‬ ‫درغیراینصــورت متقاضــی ثبــت یــا نماینــده قانونــی وی می توانــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی عــدم تقدیــم دادخواســت‬ ‫را دریافــت و بــه اداره ثبــت تســلیم نمایــد بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض اداره ثبــت وفــق مقــرارت مبــادرت بــه‬ ‫صــدر ســند مالکیــت خواهــد نمــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/12/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 3912‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک گرگان‪ ،‬علی برق‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 9500047‬لــه بانــک پاســگارد گــرگان علیه اقــای محســن مردانی نوکنــده (وام گیرنــده) و اقای‬ ‫ابــوذر مردانی نوکنــده (راهــن) درخصــوص ســند رهنــی شــماره ‪ 1390/9/3-18803‬دفتــر ‪ 22‬گــرگان ششــدانگ یــک قطعــه زمین‬ ‫بــه مســاحت دویســت و چهــل و هشــت مترمربــع و هفتــاد دســی مترمربــع دارای پــاک باقیمانــده پنــج هــزار و هفتصــد و ســیزده‬ ‫فرعــی از چهــار اصلــی واقــع در نوکنــده‪ ،‬خیابــان امــام کوچــه رمضــان خــدر انتهــای کوچــه بخــش دو ثبــت بندرگــز بــا حــدود‬ ‫اربعــه‪ :‬شــماالً بطــول دو متــر و پنجــاه ســانتیمتر درب و دیواریســت بــه کوچــه بن بســت‪ ،‬شــرقاً بطــول ســی و چهــار متر و بیســت‬ ‫ســانتیمتر بــه دیــوار قطعــه ‪ ،5999‬جنوبـاً بطــول دوازده متــر و چهــل ســانتیمتر بدیــوار قطعــه ‪ ،5999‬غربـاً در ســه قســمت اول به‬ ‫طــول هفــده متــر و چهــل ســانتیمتر بــه دیــوار قطعــه ‪ 6011‬دوم کــه شــمالی اســت بطــول نــه متــر و هفتــاد ســانتیمتر پی اســت‬ ‫بــه پــی پــاک ‪ 5713‬فرعــی از ‪ -4‬اصلــی ســوم بطــول هفــده متــر و پنجــاه ســانتیمتر پــی اســت به پــی پــاک اخیرالذکــر (حقوق‬ ‫ارتفاقــی نــدارد) توســط هیــات ســه نفــری کارشناســان رســمی دادگســتری بــه مبلــغ ‪ 2/033/490/0000‬ریــال (دو میلیارد و ســی‬ ‫و ســه میلیــون و چهارصــد و نــود هــزار ریــال) ارزیابــی گردیــده کــه مشــخصات ملــک طبــق گــزارش ارزیابــی بدیــن شــرح اســت‪:‬‬ ‫ملــک فــوق شــامل یکدســتگاه ســاختمان بــا ســازه اجــری (همکــف ‪ +‬اول) بصــورت دو واحد مســکونی احــداث شــده طبقه همکف‬ ‫بــه مســاحت حــدود ‪ 130‬مترمربــع شــامل‪ :‬هــال‪ ،‬پذیرایــی‪ ،‬دو خواب‪ ،‬اشــپزخانه و ســرویس بهداشــتی و حمــام بوده دیوار و ســقف‬ ‫اتاق هــا ســفیدکاری و اشــپزخانه ســرامیک کاری دارای کابینــت فلــزی و ســقف طبقــه همکــف بــا تیراهــن و طــاق ضربی می باشــد‪.‬‬ ‫طبقــه اول بــه مســاحت حــدود ‪ 100‬مترمربــع شــامل‪ :‬دو خــواب‪ ،‬هــال‪ ،‬پذیرایــی و اشــپزخانه می باشــد‪ ،‬درب های داخلــی از جنس‬ ‫چوبــی و درب ورودی بــه واحدهــای مســکونی و پنجره هــا از جنــس الومینیــم و راه پلــه بــه صــورت ســیمانی و نمــای ظلــع شــمالی‬ ‫ســرامیک کاری و پوشــش نهایــی ســقف ســاختمان از خرپــا چوبــی بــا پوشــش ایرانیــت و ســاختمان دارای امتیــاز اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز به‬ ‫صــورت مشــترک و دارای قدمــت بــاالی ســی ســال می باشــد و مطابــق تقاضــای بعمــل امــده پــاک فــوق از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪12‬‬ ‫روز سه شــنبه مورخــه ‪ 1399/1/20‬در محــل اداره ثبــت اســناد وامــاک بندرگــز واحــد اجــرای اســناد رســمی بندرگــز از طریــق‬ ‫مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ ارزیابــی فوق الذکــر شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی فروختــه می شــود‪.‬‬ ‫الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف درصورتــی‬ ‫کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم‬ ‫قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز درصــورت وجــود مــازاد وجــوه پرداختــی بابــت‬ ‫هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و حق االجــرا و حــق مزایــده نقــدا وصــول می گــردد‪ .‬ضمنـاً‬ ‫چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگزار خواهد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/12/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 3909‬بهزاد دلدار‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک بندرگز‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/9/6-139860317001002196‬صــادره از هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ناحیــه یــک اهواز تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان در قســمتی از پالک‬ ‫‪ 895/58‬باقیمانــده بخــش ‪ 7‬اهــواز خریــداری شــده طبــق گــزارش کارشــناس رســمی و نامــه شــماره ‪ 96/7/4-601/96/17784‬اداره کل‬ ‫محتــرم ثبــت اســناد و امــاک اســتان خوزســتان و نامــه شــماره ‪ 97/5/29-97/170/179987‬روابط عمومــی شــرکت نفــت کــه حکایــت از‬ ‫احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالک رســمی بنیاد مســتضعفان انقــاب اســامی و ســایر مالکین‬ ‫مشــاعی (مالــک رســمی) بــه متقاضــی اقــای محســن کعبــی فرزنــد ســعدون بشماره شناســنامه ‪ 1331‬صــادره از اهــواز بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 1755466056‬در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 292/98‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 895/58‬باقیمانــده بخــش ‪ 7‬اهــواز‬ ‫خریــداری شــده طبــق شــرح صــدر اگهــی و انتقــال ملــک از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی و ســایر مالکیــن مشــاعی‬ ‫(مالــک رســمی) بــه نــام وی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪.‬‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬ضمنـاً صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/11 :‬‬ ‫اکبر افشین‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز‬ ‫م الف ‪5/2959‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت سپــید سیــال طــوس شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 51191‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14004038439‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عـ�ادی مـ�ورخ ‪ 1397/02/10‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای میثـ�م محمدیــان بـ�ه‬ ‫کــد ملــی ‪ 0639458092‬اقــای مهــدی فـ�رخ زاده بـ�ه کــد ملــی ‪ 3621836276‬و اقـ�ای‬ ‫میثـ�م سلیمانی ساساــنی بـ�ه کــد ملــی ‪ 0383930146‬بــرای مـ�دت دو سـ�ال ب��ه سـ�مت‬ ‫اعضـ�ا اصلـ�ی هیــات مدیــره انتخــاب شدــند‪ .‬اقــای حمیـ�د مقسوــمی بـ�ه ش�مـاره ملــی‬ ‫‪ 0942473566‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و اقــای عبــاس فریدیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0946034664‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل بــرای مـ�دت ی��ک سـ�ال مال��ی انتخـ�اب‬ ‫ش��دند‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)807348‬‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)807221‬‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــرکت جایــگاه مــواد سوــختی مطه��ر ترب��ت شــرکت سهــامی خـ�اص‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت سپــید سیــال طــوس شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 648‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380081552‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/07/05‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقایــان س��یدجواد وزیــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0700938400‬و محمدعلـ�ی‬ ‫حاتمی س��نجدبوری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0701959290‬و عباسعــلی خدابخ��ش زاده بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0700163190‬ب��ه س��مت اعض��ای اصل��ی هیئ��ت مدی��ره ب��رای م��دت دو‬ ‫ســال انتخــاب گردیدنـ�د‪- .‬اقــای محمدرضـ�ا یوســفی بـ�ه ش�مـاره ملــی ‪0702901105‬‬ ‫بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و خانـ�م ناهیـ�د ارمــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702512151‬بـ�ه‬ ‫سـ�مت باــزرس علی البـ�دل شــرکت بــرای مـ�دت یکسـ�ال مال��ی انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫روزنام��ه کثیراالنتشـ�ار ســایه جه��ت درج اگهی هـ�ای شــرکت تعیی��ن گردی��د‪.‬‬‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت تولی��دی خـ�وراک دام رخ ش��رکت سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫ثبـ�ت ‪ 811‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380095793‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/09/05‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬حسـ�ین‬ ‫قرب��ان زاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0703273744‬ب��ه سـ�مت باــزرس اصل��ی و امیرحسـ�ین‬ ‫ش�هـیدی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690646771‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل بــرای مـ�دت‬ ‫یکســال انتخــاب گردیدنـ�د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫‪ 51191‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14004038439‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫‪ 1397/02/05‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬بنـ�ا بـ�ه تفویـ�ض اختیــار حاصلـ�ه از مجمـ�ع‬ ‫عموم��ی فوق العـ�اده مــورخ ‪ 96/10/22‬ب��ه هی��ات مدی��ره درخص��وص افزای��ش سـ�رمایه‬ ‫ضمـ�ن رعایـ�ت کلیـ�ه تش��ریفات قانونـ�ی س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ریــال بـ�ه‬ ‫مبلـ�غ ‪ 200000000‬ری��ال از طری��ق افزای��ش تع��داد س��هام از ‪ 100‬ســهم بـ�ه ‪20000‬‬ ‫ســهم و از محـ�ل تبدیـ�ل مطالبــات حــال شــده س��هامداران موــرد تصویـ�ب قرــار گرفـ�ت‬ ‫و بـ�ا عنایـ�ت بـ�ه اظهارنامـ�ه تنظیمـ�ی و همچنیـ�ن ســند حسـ�ابداری ص�اـدره مبنـ�ی بـ�ر‬ ‫تصفی��ه مطالب��ات و انتق��ال مطالب��ات مذک��ور ب��ه حس��اب سرــمایه هیئ��ت مدی��ره شـ�رکت‬ ‫افزایـ�ش مزبــور را عملـ�ی دانســته در نتیجـ�ه مبلـ�غ ‪ 199000000‬ریــال از حســاب بدهـ�ی‬ ‫شـ�رکت کس��ر گردی��ده و ب��ه حس��اب سرــمایه منظ��ور گردی��ده اس��ت در نتیج��ه مـ�اده ‪5‬‬ ‫اساســنامه ب��ه ش��رح ذی��ل اصــاح می گـ�ردد‪ :‬مـ�اده ‪ 5‬اصالحـ�ی‪ :‬س��رمایه شرــکت مبلـ�غ‬ ‫‪ 200000000‬ریــال منقسـ�م بــه ‪ 20000‬ســهم ‪ 10000‬ریالـ�ی بان��ام می باشـ�د کـ�ه‬ ‫تمامـ�اً پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)807137‬‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)807310‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت قطعــات فلــزی توسکــار خراســان شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت تولی��دی خـ�وراک دام رخ ش��رکت سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 19329‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380348638‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫ثبـ�ت ‪ 811‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380095793‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/05/26‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1398/09/12‬و بن�اـ ب��ه تفوی��ض اختی��ار از مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مـ�ورخ‬ ‫اقایــان مجتبـ�ی خیامـ�ی بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0870312839‬قربان محم��د اخ��وان بشـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0638764491‬رضـ�ا مصلـ�ی بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0940645602‬ب��ه سـ�مت اعضـ�ای‬ ‫اصلـ�ی هیئـ�ت مدیــره برــای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنـ�د‪ .‬خانـ�م مهشــید بیدختـ�ی‬ ‫بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0940628570‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و نسرــین توپـ�ی بش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0034578862‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس علی البــدل شرــکت برــای مــدت یکســال مالـ�ی‬ ‫‪ 1398/09/12‬درخصــوص افزایـ�ش س��رمایه شرــکت و بـ�ا عنایـ�ت بـ�ه اظهارنامـ�ه تنظیمـ�ی‬ ‫و همچنی��ن س��ند حساــبداری صـ�ادره و گـ�زارش شـ�ماره ‪ 280-98‬مـ�ورخ ‪ 1398/09/11‬و‬ ‫گـ�زارش شـ�ماره ‪222‬ک‪ 98‬مـ�ورخ ‪ 1398/09/09‬کارشنــاس رســمی دادگستــری مبنـ�ی‬ ‫بـ�ر تجدیـ�د ارزیابـ�ی دارائی هـ�ا بـ�ه مبلـ�غ ‪ 68000000000‬ری��ال هیئ��ت مدی��ره شـ�رکت‬ ‫افزای��ش مزب��ور را عمل��ی دانس��ته درنتیج��ه مـ�اده ‪ 5‬اساسنــامه ب��ه شـ�رح ذی��ل اصــاح‬ ‫می گـ�ردد‪ :‬مـ�اده ‪ 5‬اصالحـ�ی‪ :‬س��رمایه شرــکت مبلـ�غ هفتــاد میلیاــرد ریــال منقسـ�م بـ�ه‬ ‫تعیی��ن گردین��د‪ .‬روزنام��ه کثیراالنتشـ�ار ســایه جه��ت درج اگهی ه��ا انتخـ�اب گردی��د‪.‬‬ ‫هــزار سـ�هم هفتـ�اد میلیـ�ون ریال��ی ب��ا ن�اـم می باش��د ک��ه تمامـ�اً پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)807102‬‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)807214‬‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــرکت قطعـ�ات فلـ�زی توســکار خراسـ�ان شــرکت سهــامی خـ�اص‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــرکت جایــگاه مــواد سوــختی مطه��ر ترب��ت شــرکت سهــامی خـ�اص‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 19329‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380348638‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 648‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380081552‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه هیئـ�ت‬ ‫هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/05/26‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای مجتبـ�ی خیامـ�ی‬ ‫مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/07/05‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اقـ�ای س��یدجواد وزیـ�ری‬ ‫بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0870312839‬بســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره‪ -‬اقــای قربان محمـ�د‬ ‫اخوــان بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0638764491‬بســمت نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره‪ -‬اقــای رضـ�ا‬ ‫مصلـ�ی بش�مـاره ملـ�ی ‪ 0940645602‬بس��مت مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدی��ره بـ�رای‬ ‫م��دت دو س��ال انتخ��اب گردیدن��د و کلی��ه اوراق و اس��ناد بهـ�ادار و تعهـ�داور و رس��می و‬ ‫بانک��ی ب��ا امض��ای دو نف��ر از س��ه نف��ر اعض��ای هیئ��ت مدی��ره همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت‬ ‫معتب��ر خواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ 4040880‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک شــهرری تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای حســین باقری هوجقــان فرزنــد‬ ‫بیت الــه بشماره شناســنامه ‪ 1427‬صــادره از مرنــد در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 140‬مترمربــع کــه میزان‬ ‫‪ 110/10‬مترمربــع جــز پــاک ‪ 114/6‬بصــورت عرصــه و اعیــان و مقــدار ‪ 29/90‬مترمربــع جــز باقیمانــده پــاک ‪ 115‬اصلــی بصــورت اعیــان‬ ‫طبــق اجاره نامــه شــماره ‪ 22562‬مــورخ ‪ 1398/5/16‬می باشــد‪ .‬واقــع در بخــش ‪ 12‬تهــران خریــداری از مالــک رســمی محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو ماه اعتــراض خــود را بــه این اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/12 :‬‬ ‫م الف ‪ 1888‬سیدمهدی المعی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرری‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 1398/11/02-139860318011015105‬هیــات حــل‬ ‫اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه محمدرضــا تطفی مقــدم فرزنــد یحیــی از پــاک ‪ 4‬از ‪84‬‬ ‫اصلــی واقــع در قریــه چالکســر بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق یحیــی تطفی مقــدم بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 1860‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 132‬بــرای ان‬ ‫منظــور شــده لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت‬ ‫‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر‬ ‫بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/14 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/398‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 1398/11/26-139860318011015699‬هیــات حــل اختــاف‬ ‫مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه داود رمضان زاده کتمجانــی فرزنــد تــراب از پــاک ‪ 128‬از ‪ 17‬اصلــی واقــع در‬ ‫قریــه کتمجــان بخــش ‪ 25‬گیــان از نســق تــراب رمضــان زاده بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 150‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 541‬بــرای ان منظــور شــده لــذا براســاس مفــاد مــاده‬ ‫‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح‬ ‫مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ‬ ‫نماینــد در غیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/395‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/11/29-139860317001003291‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ناحیــه یــک اهــواز تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای سیدرســول نجاتی موســوی فرزنــد ســیدعلوان بشماره شناســنامه ‪ 2028‬صــادره از دزفــول بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 5269741989‬در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 222/63‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪58/25‬‬ ‫بخــش ‪ 9‬اهــواز خریــداری شــده موضــوع مبایعه نامــه شــماره ‪ 98/6/9-2022‬ســتاد اجرائــی فرمــان حضــرت امــام(ره)‬ ‫(مالــک رســمی) کــه بــه متقاضــی انتقــال یافتــه‪ ،‬محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪ .‬ضمن ـاً صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/11 :‬‬ ‫م الف ‪ 5/2952‬اکبر افشین‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت کنــار دشـ�ت شــرق شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت کنــار دشـ�ت شــرق شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 293‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10840104225‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی‬ ‫‪ 293‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10840104225‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫مـ�ورخ ‪ 1397/12/15‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬اعض��اء هیئ��ت مدی��ره بـ�رای‬ ‫‪ 1397/12/18‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬محمـ�د عابدینـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫مـ�دت ‪ 2‬س��ال ب��ه ق��رار ذی��ل انتخ��اب گردیدن��د‪ :‬اق��ای محم��د عابدین��ی ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0901217751‬اقــای رضـ�ا رجب پــور بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5729945868‬و خانـ�م‬ ‫مینـ�ا بیانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ -2 5729497970‬روزنامـ�ه کثیراالنتشــار ساــیه جهـ�ت‬ ‫درج اگهی هـ�ای شــرکت تعیی��ن ش��د‪ -3 .‬اقــای محمـ�د س�اـالری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0902542206‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی خانـ�م فاطمـ�ه داوطل��ب اول بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0901349909‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل بــرای مـ�دت ی��ک سـ�ال مال��ی انتخـ�اب‬ ‫‪ 0901217751‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و مدیرعامـ�ل ‪ -2‬اقـ�ای رض��ا رجب پـ�ور‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5729945868‬ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ‪ -3‬خانـ�م مینـ�ا‬ ‫بیانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5729497970‬بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیرــه‪ .‬ب‪ :‬کلیـ�ه‬ ‫اسـ�ناد و اوراق بهــادار و تعهــداور شـ�رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قرارداده��ا و‬ ‫عقوداسلـامی بـ�ا امضــاء اقــای محمـ�د عابدینـ�ی (رئیـ�س و مدیرعامـ�ل) یـ�ا اقــای رضـ�ا‬ ‫رجب پـ�ور (نائ��ب رئی��س) همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫ش��دند‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری بردسکن (‪)807353‬‬ ‫موسسات غیرتجاری بردسکن (‪)807325‬‬ ‫اگهی مزایده زمین‬ ‫ن‬ ‫وب‬ ‫ت اول‬ ‫شـهرداری ماهـان باسـتناد مجـوزات شـورای محتـرم اسلامی شـهر ماهـان بـه شـماره صورتجلسـات ‪ 28‬مـورخ ‪ 98/11/13‬و ‪ 23‬مـورخ ‪ 98/9/20‬درنظر دارد نسـبت به فـروش تعداد ‪14‬‬ ‫قطعـه زمیـن واقـع در شـهرک خواجـوی جنوبـی و یک قطعـه زمین واقع در شـهرک شـهیدرجایی شـرقی از زمین هـای متعلق به شـهرداری بـا کاربری مسـکونی از‬ ‫طریـق مزایـده عمومی بـا شـرایط ذیل اقـدام نماید‪:‬‬ ‫ دریافت اسناد مزایده‪ :‬از تاریخ ‪ 99/01/06‬لغایت ‪ 99/01/14‬در ساعات اداری‬‫ مهلت تحویل پیشنهادات‪ :‬تا اخر وقت اداری ‪99/01/16‬‬‫ محل دریافت اسناد و تحویل پیشنهادات واحد امور مالی شهرداری می باشد‪.‬‬‫ بازگشایی پاکات مزایده‪ :‬مورخ ‪ 99/01/17‬در محل دفتر شهرداری‬‫ درصورتی که نفرات اول تا سوم شرکت کننده از انجام معامله خودداری نمایند سپرده شرکت در مزایده انان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط می گردد‪.‬‬‫ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج می باشد‪.‬‬‫ شرایط فروش بصورت نقد می باشد‪.‬‬‫‪ -‬کلیه هزینه های متعلقه اعم از درج اگهی‪ ،‬کارشناسی‪ ،‬نقل و انتقاالت دفاتر رسمی و ‪ ...‬به عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫عبدالمهدی رنجبر‪ ،‬شهردار ماهان‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫‪FR-CO-39/00‬‬ ‫ ‬ ‫شماره مجوز‪1398-7948 :‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شرکت گاز استان کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی به شماره ‪ 2098001339000031‬را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬واگذاری خدمات پشتیبانی ناحیه سنقر‬ ‫ش�رکت های متقاض�ی دارای گواهینام�ه صالحی�ت پیمان�کاری در رش�ته های تاسیس�ات و تجهی�زات و ی�ا نف�ت و گاز و نی�ز گواهینام�ه صالحی�ت ایمن�ی پیمان�کاران‬ ‫می توانن�د درص�ورت داش�تن ظرفی�ت مج�از کاری‪ ،‬کلی�ه مراح�ل برگ�زاری مناقصه اع�م از دریافت اس�ناد مناقصه تا ارائ�ه پیش�نهاد مناقصه گران و بازگش�ایی پاکت ها‬ ‫را‪ ،‬از طری�ق درگاه ساـمانه ت�دارکات الکترونیک�ی دول�ت (س�تاد) پیگی�ری نماین�د‪ .‬الزم اس�ت مناقصه گ�ران درص�ورت ع�دم عضویت قبل�ی‪ ،‬مراحل ثبت نام در س�ایت‬ ‫مذک�ور و دریاف�ت گواه�ی امض�ای الکترونیک�ی را جهت ش�رکت در مناقصه محقق س�ازند‪.‬‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ 1.300.000.000 :‬ریال‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ 98/12/21 :‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 16:00‬روز چهارشنبه مورخ ‪99/01/20‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 16:00‬روز یکشنبه مورخ ‪99/02/07‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 9:30‬روز دوشنبه مورخ ‪99/02/08‬‬ ‫مناقصه گ�ران می توانن�د جه�ت کس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ه ادرس‪ :‬کرمانش�اه‪ ،‬می�دان ازادی‪ ،‬ابت�دای بل�وار شهیدبهش�تی‪ ،‬ش�رکت گاز اس�تان کرمانش�اه‪ ،‬طبق�ه اول‬ ‫اتاق ‪ ،215‬یا پایگاه اطالع رسانی الکترونیکی ‪ WWW.NIGC-KSh.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0700938400‬ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ‪ -2‬اقــای محمدعلـ�ی‬ ‫حاتمی س��نجدبوری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0701959290‬بـ�ه ســمت نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫مدیــره و مدیرعامـ�ل ‪ -3‬اقــای عباسعــلی خدابخ��ش زاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪0700163190‬‬ ‫بـ�ه ســمت عض��و هیــات مدیــره برــای مــدت دو ســال تعییـ�ن گردیدنـ�د‪ .‬ب‪ :‬کلیـ�ه‬ ‫اسنــاد و اوراق به�اـدار و تعه�دـاور شرــکت بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل اقــای محمدعلـ�ی‬ ‫حاتمی س��نجدبوری و یکـ�ی از اعضــاء هیــات مدیــره (اقــای عباسعــلی خدابخ��ش زاده یـ�ا‬ ‫اقـ�ای س��یدجواد وریـ�زی) همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)806951‬‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)807148‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت سپــید سیــال طــوس شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 51191‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14004038439‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/10/01‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬اقـ�ای‬ ‫حمیـ�د مقسوــمی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0942473566‬بـ�ه عنوــان ب�اـزرس اصلـ�ی و خانـ�م‬ ‫ریحانـ�ه طلعتـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0946302308‬ب��ه عنـ�وان بــازرس علی الب��دل بـ�رای‬ ‫ی��ک سـ�ال مال��ی انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)807322‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت مهندسـ�ی راشـ�ا پوشـ�ش شــرق شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2489‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008576804‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه هیئـ�ت‬ ‫مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/10/30‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ -:‬مح��ل ش��رکت ب��ه ادرس‬ ‫استــان خراســان رض�وـی‪ ،‬شهرستــان کاش��مر‪ ،‬بخـ�ش مرک��زی‪ ،‬شــهر کاشمــر‪ ،‬محلـ�ه‬ ‫ش��هرک س��یدمرتضی‪ ،‬کوچ��ه مــرداد ‪ ،6‬خیابـ�ان مـ�رداد‪ ،‬پـلاک ‪ ،112‬طبقـ�ه همکـ�ف‬ ‫تلف��ن‪ 55232364-051 :‬کدپسـ�تی ‪ 9671984199‬تغیی��ر یاف��ت و م��اده مربوط��ه در‬ ‫اساسـ�نامه بش��رح ف��وق اص�لاح گردی��د‪ - .‬اق��ای یاس��ر شــوکتی کندری ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 0902497545‬ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره و عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ‪ -‬اقـ�ای‬ ‫محمدحسـ�ن یوســفی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0011335262‬بـ�ه ســمت و مدیرعامـ�ل عضـ�و‬ ‫هیئـ�ت مدیــره ‪ -‬خانــم مهنــاز جعفریــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0902353561‬ب��ه سـ�مت‬ ‫نایـ�ب رئیـ�س و عضـ�و هیئـ�ت مدیــره تـ�ا تاریـ�خ ‪ 1400/6/6‬انتخــاب گردیدنـ�د‪ .‬کلیـ�ه‬ ‫اســناد و اوراق بهاــدار و تعهدــاور شــرکت از قبی��ل چ��ک و ســفته بــرات قرارداه��ا و عقـ�ود‬ ‫اسلـامی بـ�ا امضــاء رئیـ�س هییـ�ت مدیــره (یاسـ�ر شــوکتی کندری) بـ�ه همرــاه مهـ�ر‬ ‫شرــکت معتب��ر می باشدــ و نامه هــای عاــدی و اداری بـ�ا امضــاء منفــرد رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫مدیـ�ره معتب��ر خواه��د بـ�ود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری کاشمر (‪)807143‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت سپــید سیــال طــوس شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 51191‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14004038439‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1396/10/22‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬محـ�ل شرــکت در واحـ�د‬ ‫ثبت��ی مش��هد ب��ه ادرس اسـ�تان خراس��ان رض��وی‪ -‬شهرسـ�تان مش��هد‪ -‬بخ��ش مرک��زی‪-‬‬ ‫دهس��تان ط��وس‪ -‬روس��تای دوسـ�ت اباد‪ -‬خیاب��ان دوسـ�ت اباد‪ -‬خیاب��ان دوسـ�ت اباد‬ ‫(بیـ�ن ‪ 41‬و ‪ -)43‬پـلاک ‪ -0‬طبقـ�ه دوم‪ -‬واحـ�د ‪ 3‬و کدپس��تی‪ 9197144641 :‬تغییـ�ر‬ ‫یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بشـ�رح فـ�وق اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)807317‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/11/29-139860317001003289‬صــادره از هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی ناحیــه یــک اهــواز تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیان‬ ‫در قســمتی از پــاک ‪ 895/58‬باقیمانــده بخــش ‪ 7‬اهــواز خریــداری شــده طبــق گــزارش کارشــناس رســمی و نامــه شــماره‬ ‫‪ 96/7/4-601/96/17784‬اداره کل محتــرم ثبــت اســناد و امــاک اســتان خوزســتان و نامــه شــماره ‪97/5/29-97/170/179987‬‬ ‫روابط عمومــی شــرکت نفــت کــه حکایــت از احــراز مالکیــت متقاضــی نســبت بــه ملــک مــورد تقاضــا و انتقــال ملــک از مالــک‬ ‫رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی و ســایر مالکیــن مشــاعی (مالــک رســمی) بــه متقاضــی خانــم غنیــده کریــان فرزنــد‬ ‫علــی بشماره شناســنامه ‪ 7641‬صــادره از دزفــول بــه شــماره ملــی ‪ 2001493436‬در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت‬ ‫‪ 207/12‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 895/58‬باقیمانــده بخــش ‪ 7‬اهــواز خریــداری شــده طبــق شــرح صــدر اگهــی و انتقــال‬ ‫ملــک از مالــک رســمی بنیــاد مســتضعفان انقــاب اســامی و ســایر مالکیــن مشــاعی (مالــک رســمی) بــه نــام وی محــرز گردیده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مرجــع قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬ضمنـاً صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/11 :‬‬ ‫اکبر افشین‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اهواز‬ ‫م الف ‪5/2999‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 1398/12/04-139860318011016770‬هیــات حــل‬ ‫اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه فیــروز ســرودی فرزنــد بهمــن از پــاک ‪ 7‬از باقیمانــده‬ ‫از ‪ 13‬اصلــی واقــع در قریــه مرجقــل بخــش ‪ 22‬گیــان از مالکیــت ســتاد اجرائــی فرمــان حضــرت امــام(ره) بعنــوان‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بمســاحت ‪ 930/24‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز‬ ‫گردیــده و پــاک ‪ 1175‬بــرای ان منظــور شــده لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از‬ ‫تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیراینصــورت‬ ‫پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/13 :‬‬ ‫م الف ‪ 910/396‬علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشکده علوم پزشکی و خدمات‬ ‫بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره مناقصه ‪/1421‬پ‪/‬خ‪98/‬‬ ‫دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی بهبهــان در نظــر دارد جهــت «قــرارداد واگــذاری امــور نگهبانــی و حفاظــت فیزیکــی واحدهــای‬ ‫تابع��ه دانشـ�کده علوم پزش��کی و خدم��ات بهداش��تی درمان��ی بهبهـ�ان (بیمارســتان دکت�رـ ش��هیدزاده و بیمارســتان فریــده بهبهانــی) در ســال‬ ‫‪ »1399‬از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحل ـه ای اقــدام نمایــد‪ .‬لــذا از کلیــه شــرکت های واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل می ایــد وفــق برنامــه زمان بنــدی‬ ‫شــده ذیــل جهــت دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫نحــوه خریــد‪ /‬تهیــه اســناد‪ :‬شــرکت های واجــد صالحیــت می تواننــد اســناد مناقصــه را فقــط از طریــق ســایت دانشــکده علوم پزشــکی بهبهــان بــه ادرس‪:‬‬ ‫‪ http://www.behums.ac.ir‬دریافــت و جهــت ممهــور نمــودن اســناد دریافتــی بــه ادرس‪ :‬اســتان خوزســتان‪ ،‬شهرســتان بهبهــان‪ ،‬خیابــان شــهیدزیبایی‪ ،‬جنــب‬ ‫بیمارســتان دکتــر شــهیدزاده‪ ،‬ســتاد مرکــزی دانشــکده علوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی بهبهــان‪ ،‬اداره امــور پشــتیبانی و رفاهــی‪ ،‬طبقــه دوم‪ ،‬امــور‬ ‫قراردادهــا مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1398/12/27‬لغایت روز یکشنبه مورخ ‪1399/01/17‬‬ ‫میزان تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬میزان سپرده ریالی جهت شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 529/727/208‬ریال به دو صورت ذیل می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضمانتنامــه بانکــی معتبــر قابــل وصــول (بــا اعتبــار حداقــل ‪ 3‬مــاه از تاریــخ دریافــت اســناد مناقصــه) در وجــه دانشــکده علوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی‬ ‫درمانــی بهبهــان‪.‬‬ ‫‪ -2‬واریــز نقــدی بــه شــماره حســاب ‪ 4733769419‬شــماره شــبا ‪ IR830120000000004733769419‬بانــک ملــت شــعبه پیــروز بــه نــام حســاب تمرکــز‬ ‫ســپرده های حســن انجــام کار‪.‬‬ ‫* اصل ضمانتنامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه و یا اصل فیش واریزی را در پاکت (الف) قرار دهند‪.‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 13‬ظهر روز یکشنبه مورخ ‪1399/01/31‬‬ ‫محــل تحویــل پیشــنهادات‪ :‬اســتان خوزســتان‪ ،‬شهرســتان بهبهــان‪ ،‬خیابــان شــهیدزیبایی‪ ،‬جنــب بیمارســتان دکتــر شــهیدزاده‪ ،‬ســتاد مرکــزی دانشــکده‬ ‫علوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی بهبهــان‪ ،‬اداره امــور پشــتیبانی و رفاهــی‪ ،‬طبقــه دوم‪ ،‬امــور قراردادهــا‬ ‫زمان گشایش پاکات‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪1399/01/31‬‬ ‫داوطلبــان می تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه ســایت دانشــکده بــه ادرس ‪ http://www.behums.ac.ir‬مراجعــه کــرده و یــا بــا تلفــن ‪06152832007‬‬ ‫اداره ام�وـر پش��تیبانی و رفاه�یـ و ی�اـ مرک�زـ تلفــن بــه ش��ماره های ‪ 06152839011-13‬تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫هزینه درج اگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫ایالم‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه‪ 27‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1953‬‬ ‫سمیه اذرمهر‬ ‫‪5‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫شهردار مشهد اعالم کرد؛‬ ‫هشدار پلیس به تجمع کنندگان‬ ‫مراسم چهارشنبه اخر سال‬ ‫معــاون عملیــات فرماندهــی انتظامــی‬ ‫اســتان ایــام نســبت بــه تجمع کننــدگان‬ ‫بــرای برگــزاری مراســم چهارشــنبه اخــر‬ ‫ســال در اماکــن عمومــی باتوجه بــه‬ ‫انتشــار ویــروس کوویــد‪ ۱۹‬هشــدار داد‪.‬‬ ‫ســرهنگ حمیــد فتاحــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«انتشــاردهندگان تجمعــات و گردهمایــی‬ ‫بــرای برگــزاری ایــن مراســم کــه در‬ ‫کانال هــا و گروه هــای شــبکه های‬ ‫اجتماعــی فعــال هســتند بایــد بــه ایــن موضــوع توجــه کننــد کــه ایــن امــر باتوجه بــه‬ ‫شــرایط موجــود فقــط باعــث ایجــاد چالــش بــرای شــهروندان و دســت اندرکاران‬ ‫درمــان اســت و پیگــرد قانونــی خواهــد شــد»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه قطعــاً پلیــس بــا‬ ‫انتشــاردهندگان این دســت فراخوان هــا برخــورد قانونــی خواهــد کــرد‪ ،‬از شــهروندان‬ ‫خواســت به هیچ عنــوان بــرای برگــزاری مراســم چهارشــنبه اخــر ســال بــه ایــن دســت‬ ‫دعوت هــا و فراخوان هــای گردهمایــی توجــه نکننــد‪ .‬ایــن مقــام انتظامــی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«در شــرایط موجــود‪ ،‬قطعـاً همــکاری شــهروندان باحضــور خــود در خانــه‪ ،‬باعــث مصون‬ ‫مانــدن از خطــر بیمــاری و انتشــار ان می شــود کــه همــه مســئوالن بهداشــتی نیــز بــه‬ ‫ان توصیــه می کننــد»‪.‬‬ ‫توقف تمام فعالیت های عمرانی‪ ،‬گل کاری‬ ‫و رنگ امیزی جداول‬ ‫پرداخت و جذب ‪۸۵‬درصد تسهیالت قرض الحسنه سیل‬ ‫مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان ایــام گفــت‪« :‬از مجمــوع تســهیالت قرض الحســنه‬ ‫ســیل‪ ،‬تاکنــون ‪145‬میلیاردتومــان معــادل ‪85‬درصــد پرداخــت شــده اســت»‪ .‬حبیب اله‬ ‫محبــی گفــت‪« :‬از مجمــوع ‪۱۷۲‬میلیاردتومــان اعتبــار تســهیالت قرض الحســنه حوادث‬ ‫ســیل بــه مــردم اســتان تاکنــون ‪۱۴۵‬میلیاردتومــان معــادل ‪۸۵‬درصــد پرداخــت شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی ضمــن تشــکر از همــکاری بانک هــا افــزود‪« :‬صددرصــد متقاضــی دریافــت‬ ‫ی شــده و اکثــرا ً وام هــا را دریافــت کــرده و تعدادی‬ ‫تســهیالت بــه بانک هــای عامــل معرف ‬ ‫نیــز در مرحلــه انعقــاد قــرارداد هســتند»‪ .‬مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان بیــان داشــت‪:‬‬ ‫«‪۶۵‬میلیاردتومــان کمــک بالعــوض یعنــی صددرصــد بــه خســارت دیدگان ســیل اخیــر‬ ‫ســطح اســتان در ســه مرحلــه پرداخــت شــده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬تمامــی مالــکان‬ ‫واحدهــای احداثــی کــه واحدهــای ان هــا اســیب دیده یــا درمعــرض ســیل یــا در حریــم‬ ‫رودخانه هــا و ‪ ...‬بــا بنیــاد مســکن همــکاری داشــته اند‪ ،‬بــرای دریافــت تســهیالت و‬ ‫بالعــوض بــه بانک هــا معرفــی شــدند»‪ .‬محبــی تصریــح کــرد‪« :‬ایــام از اســتان های‬ ‫پیشــرو در بازســازی بــوده و تاکنــون دو هــزار و ‪ ۱۵۹‬واحــد احــداث‪ ،‬نه هــزار و ‪ ۱۸۲‬واحــد‬ ‫تعمیــر و دوهــزار و ‪ ۴۸۲‬مــورد معیشــتی در دســتِ اقدام قــرار گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫امادگی مراکز فوریت های برق استان سمنان‬ ‫در تعطیالت نوروزی‬ ‫رضــا تبیانیــان‪ /‬مراکــز فوریت هــای بــرق در تمامــی نقــاط اســتان ســمنان‪ ،‬امــاده‬ ‫خدمات دهــی بــه مشــترکان در تعطیــات نــوروزی هســتند‪ .‬معــاون بهره بــرداری‬ ‫و دیســپاچینگ شــرکت توزیــع بــرق اســتان بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«درصــورت بــروز خاموشــی‪ ،‬قطعــی بــرق و هرگونــه اشــکاالت احتمالــی در شــبکه ها‪،‬‬ ‫مشــترکان بــرق اســتان ســمنان می تواننــد بــا شــماره تلفــن ســه رقمی ‪،121‬‬ ‫مــوارد را اعــام کــرده تــا در کوتاه تریــن زمــان ممکــن‪ ،‬رفــع اشــکال شــوند»‪ .‬ســید‬ ‫محمــد حســینی نژاد تصریــح کــرد‪« :‬واحدهــای اتفاقــات بــرق اســتان درطــول ســال‬ ‫و به صــورت شــبانه روزی فعالیــت دارنــد و بــرای تعطیــات نــوروزی نیــز‪ ،‬گروه هــای‬ ‫عملیاتــی و تعمیراتــی‪ ،‬مراکــز فوریت هــای بــرق و همچنیــن مدیــران کشــیک در‬ ‫شــرکت توزیــع بــرق اســتان‪ ،‬امــاده پاســخگویی و خدمت رســانی هســتند»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«مشــترکین اســتان در صــورت مشــاهده المپ هــای ســوخته در ســامانه روشــنایی‬ ‫معابــر‪ ،‬اتصالــی خطــوط برق رســانی و ایــراد در کنتــور بــرق‪ ،‬بــا شــماره تلفــن « ‪»121‬‬ ‫مرکــز فوریت هــای بــرق کــه امــکان تمــاس بــا تلفــن همــراه نیــز فراهــم اســت‪ ،‬مــوارد‬ ‫را اطــاع دهنــد»‪.‬‬ ‫اهدای ‪ ۵۰‬میلیاردریال توسط پتروشیمی شازند‬ ‫به ستاد مقابله با کرونا استان مرکزی‬ ‫یاسر وطن پور‬ ‫شـــهردار مشــــهد‬ ‫بابیان اینکــه طــی ‪10‬رو ز ِگذشــته اســتاندار‪ ،‬شــورای شــهر و اعضــای‬ ‫ِ‬ ‫ســتاد مقابلــه بــا ویــروس کرونــا انــرژی زیــادی صــرف کرده انــد کــه‬ ‫بــه مســئوالن ملــی بقبوالننــد کــه وضعیــت مشــهد بحرانی ســت‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪« :‬اگــر یک میلیــون زائــر بــه مشــهد بیاینــد و در حرم مطهــر تجمع‬ ‫کننــد فاجعــه خواهد شــد که خوشــبختانه تولیــت محترم اســتان قدس‬ ‫رضــوی اعــام کردنــد کــه مراســم ســال تحویــل لغــو و تنهــا به صــورتِ‬ ‫مجــازی بــدون حضــور مــردم برگــزار می شــود»‪ .‬محمدرضــا کالئــی بــا‬ ‫حضــور در برنامــه تلویزیونــی «اشــاره» در خصــوص اقدامــات انجام شــده‬ ‫از ســویِ مدیریــت شــهری بــرای پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا‬ ‫افــزود‪« :‬در مجمــوع‪ ،‬مقابلــه بــا ویــروس کرونــا ســه ضلــع دارد کــه یــک‬ ‫بخــش ان حاکمیتی ســت و بایــد تصمیــم کالن بگیــرد کــه ســتاد کرونــا‬ ‫ایــن نقــش را دارد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬ضلــع دوم مــردم و تشــکل های‬ ‫مردم نهــاد هســتند کــه نقــش انهــا بســیار مهم اســت و ضلــع ســوم‬ ‫مدیریــت شهری ســت کــه به دلیــل گســتردگی خدمــات نقــش مهمـی ‬ ‫بابیان اینکــه از روز اول هــدف ایــن بــود کــه چرخــه انتقــال‬ ‫دارد»‪ .‬وی ِ‬ ‫ویــروس قطــع شــود‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬لــذا بر اســاس پروتکل هــا اقــدام‬ ‫کــرده و در مرحلــه اول کارهــای پرخطــر از جملــه خــط تفکیک پســماند‬ ‫را تعطیــل و زباله هــای معمولــی را ماننــد زباله هــای پزشــکی بی خطــر‬ ‫و ســپس دفــن کــرده و نظارت هــا را به شــدت بیشــتر کرده ایــم»‪.‬‬ ‫کالئــی تصریــح کــرد‪« :‬در بحــث اطالع رســانی و اگاه کــردن مــردم‬ ‫اکران هــای بســیاری داشــته و در حوزه هــای فرهنگی‪ ،‬اجتماعــی نیــز بــا‬ ‫کمــک گرفتــن از تشــکل های مردم نهــاد اقداماتــی را انجــام داده ایــم»‪.‬‬ ‫شــهردار مشــهد افــزود‪« :‬ممنــوع شــدن حضــور مــردم در ارامســتان ها‬ ‫به جــز بــرای تدفیــن امــوات ان هــم بــا همراهــی محــدود کــه در بحــث‬ ‫تدفیــن نیــز پروتکل هــای مشخص شــده بــا رعایــت موازیــن بهداشــتی‬ ‫مورد توجــه قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬وقتــی خــط تفکیکــی زباله‬ ‫و کارهــای پرخطــر را تعطیــل کردیــم کارهــای کم خطــر را جایگزیــن ان‬ ‫کردیــم؛ زیــرا مســئولیت اجتماعــی داریــم و نمی توانیــم کارگــران را رهــا‬ ‫کنیــم»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬بــرای ایــن کارگــران نیــز مــوارد بهداشــتی‬ ‫مورد نیــاز از جملــه ماســک و محلــول ضد عفونی کننــده و دســتکش و ‪...‬‬ ‫را فراهــم کــرده و ســعی کردیــم بــا حمایت شــورای اســامی شــهر حتی‬ ‫همیــن کارهــا را تعطیــل کنیــم»‪ .‬کالئــی تصریــح کــرد‪« :‬خوشــبختانه با‬ ‫ی شــهر ارائــه شــد‪،‬‬ ‫تصویــب الیحــه دو فوریتــی کــه بــه شــورای اســام ‬ ‫فعالیت هــای مرتبــط بــا پروژه هــای عمرانــی‪ ،‬گل کاری و رنگ امیــزی‬ ‫جــداول و ســایر فعالیت هــای غیر ضــروری نیــز متوقــف و تعطیــل‬ ‫بابیان اینکــه تیمــی کــه در اســتان بــرای‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬شــهردار مشــهد ِ‬ ‫پیشــگیری و مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا تــاش می کننــد قــدم‬ ‫بــه قــدم پیــش رفتــه و بــه مســئوالن ملــی بــرای برخــی اقدامــات فشــار‬ ‫می اورنــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬در ایــن مــدت اقدامــات خوبــی از ســوی اســتان‬ ‫به ویــژه اســتاندار بــرای پیشــگیری از شــیوع ویــروس کرونــا انجــام شــده‬ ‫کــه بــه انهــا خدا قــوت می گویــم»‪.‬‬ ‫مصوبه شورای شهر مشهد‬ ‫برای حمایت از متضرران ویروس کرونا‬ ‫وی بااشــاره به مصوبــه شــورای شــهر بــرای حمایــت از متضــرران ویــروس‬ ‫کرونــا گفــت‪« :‬ایــن مصوبــه شــامل چنــد بخــش بــود کــه بخــش اول‬ ‫ان حمایتی ســت کــه بر اســاس ان عــوارض کســب و پیشــه ســه ماه‬ ‫ابتدایــی ســال ‪ 99‬بخشــیده شــد و بــرای واحدهــای اجــاره ای متعلــق‬ ‫بــه شــهرداری مشــهد نیــز ‪ 50‬درصــد تخفیــف در نظــر گرفتــه شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬همچنیــن قراردادهــای اجــاره مکان هــای فرهنگــی‪،‬‬ ‫ســالن های ورزشــی و فضاهــای تبلیغاتــی نیــز شــامل تخفیــف و مهلــت‬ ‫بابیان اینکــه در بخــش دیگــر حــدود ‪ 40‬هزار نفــر‬ ‫شــدند»‪ .‬کالئــی ِ‬ ‫از کارگــران فصلــی نیــز شــامل دریافــت کمک هزینــه خواهنــد شــد‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬همچنیــن بــرای چک هــای مودیــان نیــز تــا تیرمــاه‬ ‫مهلــت درنظــر گرفتــه شــده و ابونمــان تاکس ـی ها نیــز در س ـه ماه اول‬ ‫ســال ‪ 99‬دریافــت نخواهــد شــد کــه امیدواریــم ایــن حمایت هــا درکنــار‬ ‫تصمیماتــی کــه ســتاد مقابلــه بــا کرونــا اســتان گرفتــه می شــود بــه‬ ‫پیشــگیری و مقابلــه از ویــروس کرونــا در مشــهد کمــک کنــد»‪.‬‬ ‫کاهشخدمات رسانیحمل ونقلعمومی‬ ‫کالئــی گفــت‪« :‬در بخــش دیگــر نیــز مصوباتــی از ســوی شــورای شــهر‬ ‫بــرای کاهــش خدمات رســانی حمل ونقــل عمومــی گرفتــه شــد کــه‬ ‫بر این اســاس ســرویس دهی خطــوط قطــار شــهری از یک شــنبه‬ ‫تعطیــل و ســرویس دهی اتوبوس هــا نیــز از دوشــنبه تــا چهارشــنبه‬ ‫ســاعت ‪ 6.30‬الــی‪ 8.30‬و‪ 16.30‬الــی‪ 18.30‬خواهــد بــود کــه ایــن‬ ‫خدمــات نیــز از پنج شــنبه تــا اطــاع ثانــوی متوقــف خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫ی نیــز ‪14‬‬ ‫شــهردار مشــهد افــزود‪« :‬همچنیــن از ســوی نیــروی انتظام ـ ‬ ‫نقطــه اســتان محدودیت هایــی بــرای ورود و خــروج بــه اســتان اعمــال‬ ‫خواهــد شــد و مهاجرانــی کــه قصــد رفتــن بــه مــرز دوغــارون را دارنــد‬ ‫بــدون ورود بــه شــهر مســتقیم بــه ایــن مــرز منتقــل می شــوند»‪ .‬وی‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬امیــدوارم ایــن تصمیمــات در کنــار همــکاری مــردم و‬ ‫تــاش پزشــکان و پرســتاران عزیــز باعــث پیشــگیری از شــیوع بیشــتر‬ ‫ویــروس کرونــا شــود‪ ،‬البتــه در ایــن میــان بایــد گفــت کــه متاســفانه‬ ‫زمــان طالیــی را از دســت داده و ایــن انتقــاد وارد اســت»‪.‬‬ ‫مواد ضدعفونی کننده کامال بدون خطر است‬ ‫ی برای‬ ‫وی بــه برخــی از اخبــار کــذب درخصــوص اســتفاده از مــواد ســم ‬ ‫ضدعفونــی اماکــن عمومــی اشــاره و تصریــح کــرد‪« :‬بــه مــردم اطمینــان‬ ‫می دهیــم کــه مــواد استفاده شــده بــرای ضد عفونــی بــرای مــردم و‬ ‫فضــای ســبز بی خطــر اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬ضدعفونــی گســترده شــهر‬ ‫به ویــژه مناطــق کم برخــوردار بــا اســتفاده از تجهیــزات اتش نشــانی‬ ‫و ‪ 100‬نفــر از نیروهــای داوطلــب ایــن ســازمان اغــاز شــده اســت و تــا‬ ‫زمــان رفــع خطــر شــیوع کرونــا ادامــه خواهــد داشــت»‪ .‬کالئــی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬مســئله ای کــه بایــد بــه ان توجــه شــود این اسـت که مــردم تصــور‬ ‫ی به صــورتِ گســترده ضدعفونــی‬ ‫نکننــد چــون معابــر و اماکــن عموم ـ ‬ ‫می شــود خــب تــردد بی مــورد در شــهر بی خطــر اســت؛ ایــن تصــور‬ ‫اشتباهی ســت»‪.‬‬ ‫اگر جدی نگیریم‪ ،‬قاتل هستیم‬ ‫شــهردار مشــهد بااشــاره به اینکه گفتــه می شــود تاکنــون چندین نفــر‬ ‫در کشــور جــان خــود را بــر اثــر ابتــا بــه کرونــا از دســت داده انــد‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬این روزهــا مــردم خــود را قرنطینــه خانگــی کرده انــد تــا زنجیــره‬ ‫انتقــال ویــروس قطــع شــود؛ امــا باز هــم برخــی بــه طرقبــه و وکیل ابــاد‬ ‫می رونــد‪ ،‬ایــن افــراد بایــد ایــن حــس را داشــته باشــند کــه نقــش قاتــل‬ ‫را بــازی می کننــد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬معتقــدم اگــر بی دلیــل و‬ ‫غیر ضــروری از خانــه خــارج شــویم نقــش قاتــل را بــازی خواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫کالئــی ادامــه داد‪« :‬همچنیــن بــا اعمــال محدودیت هــای ورود و خــروج‬ ‫بــه اســتان موافقــت شــده و کمپیــن پیــام بــه اشــنایان بــرای نیامــدن‬ ‫بــه مشــهد و نایب زیاره شــدن بــرای انهــا نیــز راه انــدازی شــده اســت»‪.‬‬ ‫عدم اکران اله مان های نوروزی در مشهد‬ ‫وی بااشــاره به اینکه مــا بــرای اســتقبال از بهــار ‪ 99‬امســال تــدارک‬ ‫وســیعی دیــده بودیــم‪ ،‬افــزود‪« :‬با این حــال ســعی کرده ایــم‬ ‫اله مان هایــی کــه باعــث تجمــع شــهروندان می شــود و همچنیــن‬ ‫رویدادهــا و جشــنواره های مختلــف فرهنگــی و هنــری را لغــو کنیــم؛‬ ‫حتــی تعــداد زیــادی از اله مان هــای بــزرگ نیــز نصــب نخواهــد شــد‬ ‫و پــس از گــذر از ایــن بحــران در فرصــت مناســب اکــران می شــود»‪.‬‬ ‫شــهردار مشــهد در پاســخ بـ ه ایــن ســوال کــه چــرا در فضــای مجــازی‬ ‫این قــدر ابــراز نگرانــی می کنیــد نیــز گفــت‪« :‬ســه دلیــل بــرای نگرانــی‬ ‫دارم؛ اول اینکــه امــار مبتالیــان و فوتی هــا به دلیــل ابتــا بــه ویــروس‬ ‫کرونــا ســیر صعــودی داشــته و مســئله جدی ســت»‪ .‬کالئــی در ادامــه‬ ‫مطلــب فــوق افــزود‪« :‬همچنیــن ویــروس کرونــا بــه مرحلــه همه گیــری‬ ‫رســیده و اگــر تعــداد بیمــاران زیــاد شــود نیــروی کادر پزشــکی و‬ ‫پرســتاری فرســایش یافتــه و بیمارســتان ها پــر و مجبــور بــه اســتفاده از‬ ‫بیمارســتان صحرایــی و ســالن های ورزشــی می شــویم ک ـ ه ایــن مــوارد‬ ‫تاثیــر ناگــواری خواهــد داشــت»‪ .‬وی در ادامــه بــه اقدامــات انجام شــده‬ ‫بــرای پیشــگیری از شــیوع کرونــا در مناطــق کم برخــوردار شــهر اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬تمرکــز مــا در ضدعفونــی و حتــی توزیــع اقالم بهداشــتی‬ ‫در مناطــق کم برخــوردار شــهر بــوده اســت کــه خوشــبختانه در ایــن‬ ‫مســیر هــال احمــر‪ ،‬دانشــگاه علوم پزشــکی‪ ،‬ســپاه‪ ،‬ارتــش و ‪ ...‬نیــز وارد‬ ‫کار شــده اند»‪ .‬گفتنی ســت؛ در راســتای پیشــگیری از شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا تمامــی فعالیت هــای عمرانــی و مرتبــط بــا اســتقبال از بهــار ‪99‬‬ ‫ماننــد؛ گل کاری و رنگ امیــزی جــداول و ســایر مــوارد غیر ضــروری‬ ‫متوقــف خواهــد شــد‪.‬‬ ‫برگزاری رزمایش بزرگ «با والیت تا شهادت»‬ ‫در مشهد مقدس‬ ‫فهیمــه صدقــی‪ /‬رزمایــش بــزرگ «بــا والیــت تــا شــهادت» در ســطح شــهر مشــهد‬ ‫مقــدس برگــزار شــد‪ .‬اســتاندار خراســان رضــوی در ایــن رزمایــش گفــت‪ « :‬اگرچــه‬ ‫شــیوع بیمــاری کرونــا فوق العــاده باالســت؛ ولــی در هــر صــورت مــا اقدامات پیشــگیرانه‬ ‫در بخــش ســامت انجــام داده ایــم و اقدامــات حمایتــی بســیار خوبی نیــز انجــام‬ ‫شــده و کمبودهایــی از قبیــل ماســک‪ ،‬دســتکش و مــواد ضدعفونی کننــده نیــز بــه‬ ‫بیمارســتان های مربوطــه اختصــاص داده شــده اســت»‪ .‬علیرضــا رزم حســینی گفــت‪:‬‬ ‫«مــا در شــرایط اضطــرار قــرار داریــم و امادگــی الزم جهت اســتقبال از زائرین را نداشــته‬ ‫و مســافرین مقصدهــای غیــر از مشــهد را انتخــاب کننــد تــا بتوانیــم ایــن بیمــاری را‬ ‫کنتــرل کنیــم»‪ .‬وی گفــت‪« :‬از چنـد روز اینــده در صــورت لــزوم اقدامــات ســخت گیرانه‬ ‫انجــام و اطــراف مشــهد کنتــرل عبور ومــرور تشــدید خواهــد شــد»‪ .‬مهنــدس رزم‬ ‫حســینی گفــت‪« :‬تــا یک مــاه اینــده بــا مشــارکت مــردم و همــکاری انهــا از ایــن‬ ‫بحــران بــا حداقــل تلفــات و ضایعــات عبــور خواهیــم کــرد»‪ .‬اســتاندار خراســان رضــوی‬ ‫گفــت‪« :‬مــردم بایــد تــردد خــود در ســطح شــهر را کــم کننــد کــه اگــر الزم باشــد ما با‬ ‫جرائــم مختلــف باتوجه بــه شــرایط بحــران برخــورد خواهیــم کــرد تــا شــاهد همراهــی‬ ‫بیشــتر مــردم باشــیم»‪ .‬در ایــن رزمایــش ارشــد نظامــی ارتــش در منطقــه خراســان‪،‬‬ ‫ضمــن اینکــه ارتــش را فدایــی ملــت دانســت‪ ،‬گفــت‪ « :‬قــرارگاه بهداشــتی درمانــی در‬ ‫ســطح یگان هــای ارتــش تشــکیل و شــاهد رزمایــش بــزرگ بــا والیــت تــا شــهادت‬ ‫در ســطح مشــهد مقــدس هســتیم»‪ .‬امیــر ســرتیپ دوم ســتاد اذریــان گفــت‪« :‬مــا در‬ ‫ســطح شــهر ایســتگاه های کمــک بــه مــردم در حــوزه درمــان و ســامت خواهیــم‬ ‫داشــت و در روزهــای قبــل نیــز شــاهد ضدعفونــی کــردن معابــر و خیابان هــا در ســطح‬ ‫شــهر بودیــم»‪ .‬وی ضمــن اعــام امادگــی در هر نقطــه از اســتان‪ ،‬امنیت و ســامت را دو‬ ‫نعمــت از طــرف خداونــد دانســت و گفــت‪« :‬مــا هــم اکنــون از شــرایط امنیتــی خوبــی‬ ‫برخورداریــم؛ امــا در حــوزه ســامت باتوجه بــه ویــروس کرونــا دچــار مشــکل شــده ایم»‪.‬‬ ‫وضعیت نگران کننده شیوع کرونا در قرچک‬ ‫فرمانــدار قرچــک وضعیــت شــیوع ویــروس کرونا در ایــن شهرســتان را نگران کننــده توصیف‬ ‫کــرد و از نخبــگان و افــراد بانفــوذ خواســت تــا به منظــور اگاه ســازی مــردم از خطــرات ابتــا‬ ‫بــه ایــن بیمــاری‪ ،‬وارد میــدان شــوند‪ .‬بهمــن خطیبــی در جلســه ســتاد مقابلــه بــا کرونــا که‬ ‫در محــل فرمانــداری ایــن شهرســتان برگــزار شــد اظهــار داشــت‪« :‬بــا وجــود تذکــر مــداوم‬ ‫مســئوالن‪ ،‬رســانه ها و متخصصــان‪ ،‬برخــی از شــهروندان هنــوز نســبت بــه خانه نشــینی و‬ ‫خودقرنطینگــی‪ ،‬شست وشــوی مــداوم دس ـت ها و رعایــت نــکات بهداشــتی توصیه شــده‪،‬‬ ‫حضــور نداشــتن در بازارهــا و مجامــع عمومــی و ادارات بــرای کارهــای غیرضــروری و‬ ‫حتــی نرفتــن بــه ســفر از خــود بی توجهــی نشــان می دهنــد»‪ .‬وی باتاکیدبــر وضعیــت‬ ‫نگران کننــده شــیوع ویــروس کرونــا در شهرســتان قرچــک‪ ،‬افــزود‪« :‬بــرای اگاه ســازی‬ ‫مــردم از خطــرات ناشــی از ابتــا بــه ویــروس کرونــا الزم اســت تــا نخبــگان‪ ،‬هنرمنــدان‪،‬‬ ‫ورزشــکاران و چهره هــای سرشــناس اجتماعــی و سیاســی وارد میدان شــوند و در اگاه ســازی‬ ‫مــردم نســبت بــه مخاطــرات ایــن بیمــاری منحــوس‪ ،‬پیشــگام باشــند»‪ .‬فرمانــدار قرچــک‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬رعایــت نــکات توصیه شــده مســئوالن امــر می توانــد هرچه ســریع تر‬ ‫بــه ایــن اوضــاع ســخت پایــان داده و همه چیــز را تحــت کنتــرل دراورد»‪ .‬وی همچنیــن‬ ‫بااشــاره به لــزوم توجــه بــه وضعیــت ســامتی و بهداشــت معتادیــن متجاهــر و کــودکان کار‬ ‫از مســئوالن بهزیســتی خواســت تــا بــرای جلوگیــری از شــیوع ویــروس کرونــا بیــن ایــن‬ ‫افــراد‪ ،‬برنامــه عملیاتــی ارائــه دهنــد»‪ .‬خطیبــی افــزود‪« :‬اداره بهزیســتی موظــف اســت تــا‬ ‫نســبت بــه ســاماندهی گروه هایــی همچــون کــودکان کار‪ ،‬متکدیــان و معتــادان متجاهــر‬ ‫بیش ازپیــش اهتمــام داشــته و بــرای پیشــگیری از بــروز و شــیوع ویــروس کرونــا در ایــن‬ ‫افــراد‪ ،‬حمایت هــای الزم درقالــب بســته های اموزشــی و بهداشــتی را ارائــه دهــد»‪.‬‬ ‫بازار کم رونق شب عید در جنوب پایتخت‬ ‫مــردم جنــوب تهــران پــس از ‪۲۴‬روز از شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور بــا جدی گرفتــن‬ ‫بخشــی از توصیه هــای مســئوالن ســتاد مقابلــه بــا ایــن ویــروس منحــوس بــا خــروج‬ ‫حداقلــی از خانه هــای خــود خیابان هــا و بازارهــای ایــن شــهر را خالــی از هیاهــوی شــب‬ ‫عیــد کرده انــد‪ .‬بخــش اعظمــی از مــردم یک میلیون نفــری شهرســتان ری باحضــور حداقلــی‬ ‫در بازارهــای پنــج بخــش مرکــزی‪ ،‬قلعه نــو‪ ،‬کهریــزک‪ ،‬حس ـن اباد فشــافویه و خــاوران تــا‬ ‫حــدودی بــه توصیه هــای پزشــکی مســئوالن وزارت بهداشــت جامعــه عمــل پوشــانده اند‪.‬‬ ‫ترافیــک در بســیاری از معابــر شــهرری ماننــد سـه راه ورامیــن‪ ،‬میــدان اصلی شــهرری‪ ،‬میدان‬ ‫فرمانــداری و فلکه هــای دولت ابــاد دیگــر ماننــد چنــد روز قبــل بــا ترافیــک زیــادی همــراه‬ ‫نیســت‪ .‬براســاس مشــاهدات خبرنــگار ایرنــا‪ ،‬معابــر و بازارهــای شــب عیــد شهرســتان ری‬ ‫ازلحــاظ تــردد مــردم به هیچ عنــوان قابل قیــاس بــا ســال های گذشــته و حتــی روزهــای‬ ‫گذشــته نیســت‪ ،‬ویــروس کرونــا بازار شــب عیــد و نیازهــای مــردم را کامـ ًا تغییر داده اســت‪.‬‬ ‫بازارهــای میــوه و تره بــار‪ ،‬ارایشــگاه ها‪ ،‬فروشــگاه های بــزرگ‪ ،‬مغازه هــای کوچــک و بــزرگ‬ ‫عرضــه کیــف‪ ،‬کفــش و پوشــاک در برخــی از نقاط شــهر ماننــد دولت اباد کمــی ازدحــام دارد؛‬ ‫ولــی در ســایر نقــاط شــهر شــهروندان فقــط بــرای تامیــن نیازهــای روزانــه بــه فروشــگاه ها‬ ‫مراجعــه می کننــد‪.‬‬ ‫کشف بیش از ‪۶۹‬هزارجفت دستکش التکس در شهرستان‬ ‫فرماندار ویژه شهرستان ری خبر داد؛‬ ‫بهره برداری از ساختمان جدید بیمارستان فیروزابادی؛ اولویت اصلی شهرستان ری‬ ‫رضــا صفائی نســب‪ /‬منتخــب اراک‪ ،‬کمیجــان و خنــداب در یازدهمیـن دوره انتخابــات‬ ‫مجلــس شــورای اســامی گفــت‪« :‬مجتمــع پتروشــیمی شــازند ‪ ۵۰‬میلیاردریــال‬ ‫درراســتای مســئولیت اجتماعــی صنایــع بــه ســتاد مقابلــه بــا ویــروس کرونــا اســتان‬ ‫مرکــزی کمــک کــرد»‪ .‬محمدحســن اصفــری افــزود‪« :‬باتوجه بــه محدودیــت منابــع‬ ‫دولتــی در مقابلــه همه جانبــه بــا گســترش ویــروس کرونــا‪ ،‬صنایــع بــزرگ اســتان‬ ‫بایــد نســبت بــه حمایــت بخــش دولتــی دراین راســتا بیش ازپیــش تــاش کننــد»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬رونــد شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور و اســتان مرکــزی وضعیــت ویــژه ای‬ ‫ایجــاد کــرده کــه بــرای برون رفــت از ایــن بحــران بایــد تمامــی دســتگاه های اجرایــی‬ ‫و صنایــع وارد میــدان شــده و هر یــک نقشــی را بــرای مقابلــه بــا ایــن ویــروس ایفــاء‬ ‫کننــد»‪ .‬منتخــب مــردم اراک‪ ،‬کمیجــان و خنــداب در مجلــس شــورای اســامی اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬دیــر یــا زود ویــروس کرونــا در کشــور و اســتان مرکــزی کنتــرل می شــود و‬ ‫دســتگاه هایی کــه در ایــن شــرایط ســخت از حمایــت مــردم و انجــام مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی خــود ســر بــاز زدنــد بایــد در پیشــگاه ملــت پاســخگو باشــند»‪ .‬اصفــری بیان‬ ‫کــرد‪« :‬هفتــه گذشــته نیــز بــا پیگیری هــای انجام شــده شــرکت الومینیوم ســازی‬ ‫ایــران (ایرالکــو) ‪ ۵۰‬میلیاردریــال بــه ســتاد اســتانی مقابلــه بــا ویــروس کرونــا کمــک‬ ‫کــرد کــه تمامــی ایــن میــزان اعتبــار بــا هدایــت و نظــارت دانشــگاه های علوم پزشــکی‬ ‫اســتان در زمینــه تامیــن مــواد ضدعفونی کننــده ماســک و الــکل هزینــه می شــوند»‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویــژه شهرســتان‬ ‫ری گفــت‪« :‬اولویــت اصلــی در ایــن شهرســتان‬ ‫بهره بــرداری از ســاختمان جدیــد بیمارســتان‬ ‫فیروزابــادی در چندرو ِزاینده اســت و این بیمارســتان‬ ‫به صــورت طبقــه بــه طبقــه افتتــاح خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫به گــزارش فرمانــداری ویــژه شهرســتان ری؛ حســین‬ ‫توکلــی کجانــی در حاشــیه بازدیــد از روند پیشــرفت‬ ‫ســاخت و تجهیــز ســاختمان جدیــد بیمارســتان‬ ‫فیروزابــادی در شــهرری اظهــار داشــت‪« :‬طــرح‬ ‫توســعه بیمارســتان فیروزابــادی بــا ‪ ۳۲۰‬تخــت‬ ‫برنامه ریــزی شــده کــه باتوجه به اینکــه طــرح‬ ‫درحــال اجراســت به محــض اماده شــدن هــر‬ ‫قســمت از ایــن مجموعــه بهره بــرداری از ان اغــاز‬ ‫می شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬مجموعــه ای از بیمارســتان‬ ‫‪ ۳۲۰‬تختخوابــی فیروزابــادی که در حــدود ‪۹۰‬درصد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی داشــت درراســتای خدمات دهــی‬ ‫بهتــر بــه بیمــاران در شهرســتان ری‪ ،‬در اولویــت‬ ‫کاری مجموعــه درمانــی اســتان تهــران و شهرســتان‬ ‫ری قــرار گرفــت»‪ .‬فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری‬ ‫سید علی موسوی نسب‬ ‫اســتاندار خوزســتان تاکیــد کــرد‪« :‬محل امن و ســنگر‬ ‫مقابلــه بــا کرونــا در منــزل اســت‪ .‬با ر ِدیگــر از همــه‬ ‫مــردم می خواهــم بــرای حفــظ ســامت و جــان خــود‬ ‫و عزیزانشــان به هیچ عنــوان جــز در مواقــع ضــروری از‬ ‫خانه هــا خــارج نشــوند و انتظــار داریــم مــردم عزیــز‬ ‫بیــش از گذشــته در امــر پیشــگیری و تذکــر بــه‬ ‫همدیگــر اهتمــام داشــته باشــند»‪ .‬به گــزارش پایــگاه‬ ‫اطالع رســانی اســتانداری خوزســتان؛ نشســت شــورای‬ ‫امــوزش و پــرورش اســتان به ریاســت غالمرضــا‬ ‫شــریعتی (اســتاندار خوزســتان) برگــزار شــد‪ .‬اســتاندار‬ ‫خوزســتان در ایــن نشســت بابیان اینکــه تعطیلــی‬ ‫مــدارس نبایــد منجــر بــه ســفر و دیدوبازدیــد شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬از ‪ ۱۶‬بهمــن گذشــته کــه شــورای ســامت‬ ‫اســتان تشــکیل شــد تــا امــروز دو مرحلــه از ایــن‬ ‫اپیدمــی شــامل امادگــی و مواجــه را داشــته ایم و هنوز‬ ‫مشــخص نیســت چــه زمانی بــه نقطــه پیــک بیماری‬ ‫برســیم»‪ .‬وی افــزود‪« :‬شــیوه مدیریتــی مســئوالن و‬ ‫ســبک زندگــی شــهروندان بســیار تعیین کننــده‬ ‫عنــوان کــرد‪« :‬تاکنــون دوطبقــه از ســاختمان‬ ‫جدیــد بیمارســتان فیروزابــادی تکمیــل شــده که از‬ ‫روزهــای اینــده بــا نصــب تجهیــزات درمانــی اغــاز‬ ‫بــه خدمات دهــی خواهــد کــرد تــا مورداســتفاده‬ ‫مــردم قــرار گیــرد»‪ .‬توکلــی کجانــی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬طــرح توســعه بیمارســتان فیروزابــادی بــا‬ ‫‪ ۳۲۰‬تخــت برنامه ریــزی شــده کــه باتوجه به اینکــه‬ ‫طــرح درحــال اجراســت به محــض اماده شــدن هــر‬ ‫قســمت از ایــن مجموعــه بهره بــرداری از ان اغــاز‬ ‫می شــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬درحال حاضــر ‪۲۰۰‬‬ ‫نیــروی کار در مجموعــه بیمارســتان فیروزابــادی‬ ‫مشــغول به کار هســتند»‪ .‬فرمانــدار ویــژه شهرســتان‬ ‫ری گفــت‪« :‬از زمــان ابــاغ موضــوع تشــکیل ســتاد‬ ‫و کمیتــه مقابلــه و پیشــگیری از کرونــا در تمامــی‬ ‫اســتان ها و شهرســتان های کشــور‪ ،‬بــا تشــکیل‬ ‫کمیتــه پیشــگیری و درمــان کرونــا در شهرســتان‬ ‫ری اقداماتــی درراســتای ضدعفونــی معابــر عمومــی‬ ‫و تجهیــز امکانــات درمانــی صــورت گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬باتوجه بــه شــرایط ویــژه ای کــه در‬ ‫ان قــرار داریــم‪ ،‬ســاخت و تجهیــز ایــن بخــش از‬ ‫بیمارســتان بــا ســرعت بیشــتری نســبت بــه قبــل‬ ‫و بــا کمــک نیروهــای جهــادی صــورت می گیــرد»‪.‬‬ ‫توکلــی کجانــی افــزود‪« :‬امیدواریــم کــه بــه زودی‬ ‫بــا نصــب سیســتم های اکســیژن خدمــات الزم‬ ‫دراختیــار بیمــاران کرونایــی قــرار گیــرد»‪ .‬فرمانــدار‬ ‫ویــژه شهرســتان ری عنــوان کــرد‪« :‬عمــده اعتبارات‬ ‫الزم ازســوی مجموعــه فرمانــداری شهرســتان ری‬ ‫و بخشــی از ان توســط دانشــگاه علــوم پزشــکی‬ ‫ایــران تخصیــص یافتــه اســت»‪ .‬وی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه شــرایط فعلــی کــه در کشــور حاکــم‬ ‫شــده‪ ،‬مــردم بایــد موضــوع پیشــگیری از کرونــا و‬ ‫قطــع زنجیــره شــیوع را جــدی بگیرنــد»‪.‬‬ ‫استاندار خوزستان‪:‬‬ ‫سنگر مقابله با کرونا «منزل» است‬ ‫خواهــد بــود؛ اگــر خــود را بــا ایــن ویــروس وفــق دهیم‬ ‫می توانیــم زودتــر بــه نقطــه پیــک رســیده و ســپس‬ ‫شــیب نزولــی را اغــاز کنیــم؛ در غیر این صــورت‬ ‫رونــد تزایــدی ایــن بیمــاری تــداوم خواهــد داشــت»‪.‬‬ ‫شــریعتی بــا تصریــح اینکــه لجاجـت ورزی در مواجهــه‬ ‫بــا ایــن ویــروس کارســاز نیســت و ویــروس کار خــود‬ ‫را انجــام می دهــد‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬اگــر بناســت از ابتــا‬ ‫بــه کرونــا پیشــگیری کنیــم باید تــاش کنیم شــرایط‬ ‫مســاعد بــرای تکثیــر ویــروس فراهــم نشــود و حلقــه‬ ‫انتقــال را قطــع کــرده و مســیر ســرایت را بشــکنیم‪.‬‬ ‫اگــر ســبک زندگــی شــهروندان و شــیوه مدیریتــی‬ ‫مســئوالن بــرای مــدت مشــخصی تغییــر کنــد ایــن‬ ‫اپیدمــی مهــار خواهــد شــد»‪ .‬شــریعتی عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫«بایــد بــا تمرکز بــر ســامانه خطرپذیری مناطــق الوده‬ ‫دخالت هــای الزم را انجــام داده و عملیــات ضدعفونــی‬ ‫مــدارس حتمــاً در دســتورکار باشــد»‪ .‬اســتاندار‬ ‫خوزســتان بیــان کــرد‪« :‬از همــه مــردم می خواهــم‬ ‫مراجعــه بــه ادارات تــا جــای ممکــن کاهــش یابــد‬ ‫و پیگیــری کارهــای غیرضــروری بــه اینــده موکــول‬ ‫شــود‪ .‬مــا هــم از دادگســتری خواســتیم نوبــت‬ ‫رســیدگی قضائــی بــه پرونده هایــی کــه جنبــه فوریت‬ ‫نــدارد بــه اینــده موکــول شــود»‪.‬‬ ‫اگهی نظریه هیات حل اختالف قانون تعیین تکلیف مستقر در حوزه ثبتی ارادان‬ ‫‪ -1‬برابــر رای شــماره ‪ 139860329126002045‬مورخــه ‪ 1398/12/5‬صــادره از هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم مهیــن پینـه دوز فرزنــد محمدعلــی در یــک ســهم مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مزروعــی بــا حقابــه بــه مســاحت ‪ 37031/83‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 19‬فرعــی از ‪ 82‬اصلــی واقــع در ارادان ســهم االرث از محمدعلــی پین ـه دوز انتقالــی طبــق ســند ‪ 27404‬مــورخ ‪ 51/4/1‬از طریــق اصالحــات ارضــی موضــوع پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 97-126000188‬محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -2‬برابــر رای شــماره ‪ 139860329126002043‬مورخــه ‪ 1398/12/5‬صــادره از هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای علــی نادری فــر فرزنــد محمدعلــی در دو ســهم مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مزروعــی بــا حقابــه بــه مســاحت ‪ 37031/83‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 19‬فرعــی از ‪ 82‬اصلــی واقــع در ارادان ســهم االرث از محمدعلــی پین ـه دوز انتقالــی طبــق ســند ‪ 27404‬مــورخ ‪ 51/4/1‬از طریــق اصالحــات ارضــی موضــوع پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 97-126000195‬محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -3‬برابــر رای شــماره ‪ 139860329126002049‬مورخــه ‪ 1398/12/5‬صــادره از هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم فرخنــده شــاهین پور فرزنــد محمدعلــی در یــک ســهم مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بــا حقابــه بــه مســاحت ‪ 37031/83‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 19‬فرعــی از ‪ 82‬اصلــی واقــع در ارادان ســهم االرث از محمدعلــی پینـه دوز انتقالــی طبــق ســند ‪ 27404‬مــورخ ‪ 51/4/1‬از طریــق اصالحــات ارضــی موضــوع پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 97-126000189‬محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -4‬برابــر رای شــماره ‪ 139860329126002049‬مورخــه ‪ 1398/12/5‬صــادره از هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ماشــاءاهلل خطیبی نیــا فرزنــد محمدعلــی در دو ســهم مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مزروعــی بــا حقابــه بــه مســاحت ‪ 37031/83‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 19‬فرعــی از ‪ 82‬اصلــی واقــع در ارادان ســهم االرث از محمدعلــی پین ـه دوز انتقالــی طبــق ســند ‪ 27404‬مــورخ ‪ 51/4/1‬از طریــق اصالحــات ارضــی موضــوع پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 97-126000191‬محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -5‬برابــر رای شــماره ‪ 139860329126002039‬مورخــه ‪ 1398/12/5‬صــادره از هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای قنبــر خطیبی نیــا فرزنــد محمدعلــی در دو ســهم مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مزروعــی بــا حقابــه بــه مســاحت ‪ 37031/83‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 19‬فرعــی از ‪ 82‬اصلــی واقــع در ارادان ســهم االرث از محمدعلــی پین ـه دوز انتقالــی طبــق ســند ‪ 27404‬مــورخ ‪ 51/4/1‬از طریــق اصالحــات ارضــی موضــوع پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 97-126000193‬محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -6‬برابــر رای شــماره ‪ 139860329126002035‬مورخــه ‪ 1398/12/5‬صــادره از هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ابوالفضــل خطیبی نیــا فرزنــد محمدعلــی در دو ســهم مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مزروعــی بــا حقابــه بــه مســاحت ‪ 37031/83‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 19‬فرعــی از ‪ 82‬اصلــی واقــع در ارادان ســهم االرث از محمدعلــی پین ـه دوز انتقالــی طبــق ســند ‪ 27404‬مــورخ ‪ 51/4/1‬از طریــق اصالحــات ارضــی موضــوع پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 97-126000190‬محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -7‬برابــر رای شــماره ‪ 139860329126002037‬مورخــه ‪ 1398/12/5‬صــادره از هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای ابوالقاســم خطیبی نیــا فرزنــد محمدعلــی در دو ســهم مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مزروعــی بــا حقابــه بــه مســاحت ‪ 37031/83‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 19‬فرعــی از ‪ 82‬اصلــی واقــع در ارادان ســهم االرث از محمدعلــی پین ـه دوز انتقالــی طبــق ســند ‪ 27404‬مــورخ ‪ 51/4/1‬از طریــق اصالحــات ارضــی موضــوع پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 97-126000192‬محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫‪ -8‬برابــر رای شــماره ‪ 139860329126002047‬مورخــه ‪ 1398/12/5‬صــادره از هیئــت قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم مهیــن پین ـه دوز فرزنــد محمدعلــی در دو ســهم مشــاع از چهــارده ســهم ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مزروعــی بــا حقابــه بــه مســاحت ‪ 37031/83‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 19‬فرعــی از ‪ 82‬اصلــی واقــع در ارادان ســهم االرث از محمدعلــی پین ـه دوز انتقالــی طبــق ســند ‪ 27404‬مــورخ ‪ 51/4/1‬از طریــق اصالحــات ارضــی موضــوع پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 97-126000194‬محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا در اجــرای مقــررات مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی فاقــد ســند مراتــب بــه منظــور اطــاع صاحبــان حقــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز منتشــر می گــردد‪ .‬معترضیــن می تواننــد ظــرف دو مــاه از تاریــخ اولیــن نوبــت‬ ‫انتشــار اگهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع قضایــی نمــوده و گواهــی مربوطــه را بــه اداره تســلیم نماینــد و درصــورت عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم‬ ‫ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت پــس از گذشــت موعــد مقــرر ســند مالکیــت بنــام متصــرف صــادر و تســلیم خواهــد شــد و بدیهــی اســت صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/12/13 :‬‬ ‫شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارادان‬ ‫م الف ‪1343‬‬ ‫رئیــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شهرســتان ری گفــت‪ ۶۹« :‬هــزار و ‪ ۳۸۵‬جفــت‬ ‫انــواع دســتکش التکــس بــه ارزش هفت میلیــارد و ‪ ۹۷۰‬میلیون ریــال در بازرســی از یــک‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ موســی احمــدی اظهــار‬ ‫انبــار در ایــن شهرســتان کشــف و ضبــط شــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫داشــت‪« :‬دســتکش های فــوق بــه جــرم اخفــا و امتنــاع از عرضــه کاال ضبــط و پرونــده نیــز‬ ‫بــرای بررســی بیشــتر و صــدور حکــم بــه اداره کل تعزیــرات حکومتــی ارســال شــد»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به اینکه گشـت های مشــترک اداره صمــت‪ ،‬اداره کل اطالعــات جنــوب تهــران‪ ،‬شــبکه‬ ‫بهداشــت و درمــان‪ ،‬اتــاق اصنــاف‪ ،‬اداره کل تعزیــرات حکومتــی تمامــی انبارهــای جنــوب‬ ‫تهــران را بــر جلوگیــری از وقــوع هرگونــه جرمــی زیــر بازرســی می کننــد‪ ،‬افــزود‪« :‬تمامــی‬ ‫کشــفیات تحویــل نماینــدگان شــبکه بهداشــت و درمــان بــرای توزیــع در مراکــز بهداشــتی‬ ‫می شــود»‪ .‬احمــدی عنــوان کــرد‪« :‬پنــج تیــم بازرســی تــا عادی ســازی شــرایط بــه بازرســی‬ ‫از داروخانه هــا و انبارهــا جهــت جلوگیــری از احتــکار وســایل بهداشــتی می پردازنــد»‪.‬‬ ‫کشف ارز قاچاق در فرودگاه امام‬ ‫(ره)‬ ‫مدیــرکل تعزیــرات حکومتــی شهرســتان های اســتان تهــران گفــت‪« :‬مامــوران اداره مبــارزه‬ ‫بــا قاچــاق ارز و کاال و اداره تعزیــرات حکومتــی شهرســتان های اســتان تهــران‪ ،‬حین بازرســی‬ ‫در فــرودگاه امــام خمینــی(ره) مبلــغ پنج هــزار و ‪۶۲۳‬دینــار بحرینــی قاچــاق را از یک نفــر‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ احمــد جعفــری نســب اظهــار داشــت‪« :‬همچنین‬ ‫کشــف و ضبــط کردنــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫دراین رابطــه فــرد متخلــف دســتگیر و پرونــده ای بــه مبلــغ یک میلیــارد و ‪۲۵۶‬میلیون ریــال‬ ‫جریمــه بــرای ایــن درنظــر گرفتــه شــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬عــزم اداره تعزیــرات حکومتــی‬ ‫شهرســتان های اســتان تهــران در مبــارزه بــا کاالی قاچــاق و حمایــت از تولیــد داخلــی و‬ ‫هرگونــه قانون شــکنی جــدی بــوده و بــا متخلفــان قاچــاق در شهرســتان های اســتان تهــران‬ ‫برخــورد می شــود»‪ .‬جعفری نســب بابیان اینکــه بیشــترین تعــداد انبارهــای اســتان تهــران و‬ ‫حتــی کشــور در شهرســتان ری قــرار دارد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬کار نظــارت و پایــش انبارهــای این‬ ‫شهرســتان کار سختی ســت کــه توســط گشـت های مشــترک اداره تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬اداره‬ ‫صمــت و اتــاق اصنــاف انجــام می شــود»‪.‬‬ ‫توزیع پنج هزار لیتر مواد ضدعفونی در بخش خاوران‬ ‫بخشــدار خــاوران در شهرســتان ری گفــت‪« :‬پنج هزار لیتــر مــواد ضدعفونی کننــده توســط‬ ‫خیــران بــرای گندزدایــی ادارات و اماکــن عمومــی و توزیــع میــان مــردم این بخــش دراختیار‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ اســماعیل شــعبانزاده‬ ‫ایــن بخشــداری قــرار گرفتــه و توزیــع شــده اســت»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬مــواد ضدعفونــی ارســالی توســط خیــران در بیــن نانوایــان‪ ،‬شــغل های‬ ‫حســاس‪ ،‬ارایشــگران‪ ،‬ترمینال هــای مســافربری‪ ،‬تاکســی رانی شــهری‪ ،‬دهیاری هــا و‬ ‫اماکــن عمومــی پرتــردد بــرای گندزدایــی و در بیــن مــردم بــرای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا‬ ‫توزیــع شــده اســت»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬همچنیــن چهــار اکیــپ پنج نفــره درطــول‬ ‫شــبانه روز توســط بســیج شــهرداری دهیــاری بخشــداری اماکــن عفونــی و معابــر شــهر را‬ ‫درراســتای مقابلــه بــا کرونــا سم پاشــی و ضدعفونــی می کننــد»‪ .‬بخشــدار خــاوران نیــز از‬ ‫افزایــش نظــارت بــر واحدهــای صنفــی و باشــگاه های ورزشــی در ایــن بخــش خبــر داد و‬ ‫گفــت‪« :‬درراســتای مقابلــه بــا ویــروس کرونــا تمامــی اماکــن از جملــه ارایشــگاه ها رســتوران‬ ‫قهوه خانه هــا اماکــن ورزشــی ایــن بخــش تعطیــل شــدند»‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۳۶‬هزار لیتر الکل صنعتی در شهرستان‬ ‫رئیــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت شهرســتان ری گفــت‪ ۳۶« :‬هزار لیتــر الــکل صنعتــی‬ ‫ب ـه ارزش دومیلیــارد و ‪۳۹۶‬میلیون ریــال در بازرســی گش ـت های مشــترک ایــن شهرســتان‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ موســی احمــدی اظهــار‬ ‫از یــک انبــار در جنــوب تهــران کشــف شــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫داشــت‪« :‬در جریــان بازدیــد از انبارهــا به منظــور پایــش ملزومــات بهداشــتی‪ ،‬ایــن میــزان‬ ‫الــکل صنعتــی به دلیــل اختفــا و امتنــاع از عرضــه؛ کاال کشــف و ضبــط شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬با‬ ‫افزایــش درخواســت و نیــاز جامعــه بــه مــواد شــوینده و ضدعفونی کننــده بــرای مقابلــه بــا‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا‪ ،‬گشـت های نظارتی مشــترک باحضور کارشناســان شــبکه بهداشــت‪،‬‬ ‫نیــروی انتظامــی‪ ،‬صنعــت‪ ،‬معــدن تجــارت و فرمانــداری نیــز افزایــش یافتــه و روزانــه بیش از‬ ‫چهــار اکیــپ واحدهــای صنفــی تولیــدی و غیــره را مورد نظــارت و بازرســی قــرار می دهند»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بهبهان‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬اسفند ‪ - 1398‬شماره ‪1953‬‬ ‫حرکت دکتر شاکری نژاد؛ مدیریت دانشکده علوم پزشکی بهبهان قابل تحسین است‬ ‫ورود ارباب رجوع به اتاق مدیران ادارات را‬ ‫اسان تر کنید‬ ‫محمدحسن بهبهانی‬ ‫دکتر شاکری نژاد رئیس دانشکده علوم پزشکی بهبهان‬ ‫برحســب اتفــاق گــذرم بــه دانشــکده علوم پزشــکی بهبهان افتــاد و مشــاهده کردم‬ ‫درب اتــاق دکتــر شــاکری نژاد (مدیریــت موفــق دانشــکده علوم پزشــکی) بـ ه روی‬ ‫ارباب رجــوع بــاز بــود و به راحتــی بــه داخــل اتــاق وی می رفتنــد بــدون ممانعــت‬ ‫مســئول دفتــر! از ایــن حرکــت دکتــر شــاکری نژاد کــه البتــه مدیری ســت توانــا‪،‬‬ ‫با تجربــه‪ ،‬مدیریت دیــده و پرتــاش و مــردم دار می بایســت چنیــن حرکــت‬ ‫ارزنــده ای دیــده شــود کــه جــا دارد از ایشــان تحســین و قدردانــی شــود‪ .‬و امــا بــه‬ ‫خــود گفتــم چــه می شــد دیگــر مدیــران دســتگاه های اجرایــی شهرســتان (البتــه‬ ‫بعضــی از ان هــا) چنیــن حرکــت خداپســندانه ای را تکــرار می کردنــد و دیــدار‬ ‫ارباب رجــوع بــا خــود را اســان تر می کردنــد و فــردی را کــه اخــاق انســانی و‬ ‫اســامی دارد به عنــوان مســئول دفتــر مدیریــت انتخــاب می کردنــد تــا ضمــن‬ ‫اینکــه بــه دروغ نمی گفتنــد رئیــس جلســه دارد‪ ،‬امــروز وقــت مالقــات نیســت‪،‬‬ ‫باعــث نارضایتــی مــردم از نظــام و دولــت را فراهــم نمی کردنــد‪ .‬از ســویِ دیگر‪،‬‬ ‫متاســفانه اغلــب مدیــران دســتگاه های اجرایــی شهرســتان بهبهــان از پاســخ بــه‬ ‫تلفــن مــردم یــا پاســخ بــه پیام هــای شــهروندان‬ ‫و به خصــوص اصحــاب رســانه عاجــز مانــده و‬ ‫به راحتــی و بی خیــال از کنــار ان می گذرنــد‬ ‫کــه امیــدوارم حداقــل جــواب پیــام مطرح شــده‬ ‫از ســوی رســانه ها را می دادنــد و توجــه داشــته‬ ‫باشــند مــردم ولی نعمــت ایــن انقــاب هســتند‬ ‫و همیشــه و در همــه مراحــل در صحنــه بــوده‬ ‫و خواهنــد بــود؛ لــذا ســزاوار کم اهمیتــی و‬ ‫بی توجهــی نیســتند‪ .‬مــا از فرمانــدار شهرســتان‬ ‫می خواهیــم به جــد بــه ایــن معضــل رســیدگی و ضمــن اینکــه خــود هــم بــه‬ ‫پیام هــای ضــروری رســانه ها پاســخ بدهنــد مســئوالن دســتگاه های اجرایــی‬ ‫را مجبــور بــه جــواب دادن بــه پیام هــای رســانه ها کننــد‪ .‬بدیهی ســت پاســخ‬ ‫به موقــع مدیــران بــه پیام هــا‪ ،‬بســیاری از مشــکالت و نگرانی هــای مــردم را‬ ‫برطــرف خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ایوب گرشاسبی‬ ‫مرتضی ابوعلی نسب‬ ‫یادداشتی به مناسبت ‪ ۲۵‬اسفند؛ روز شهردار‬ ‫دستور توقیف سه چرخه ها‬ ‫و موتورسیکلت ها‬ ‫دکتــر زندی؛ دادســتان عمومــی و انقــاب بهبهان‬ ‫(دادســتان قاطــع‪ ،‬جــدی و دلســوز) حســب‬ ‫درخواســت شــهرداری بهبهــان‪ ،‬دســتور توقیف‬ ‫کلیــه ســه چرخه ها و موتورســیکلت هایی کــه‬ ‫گاری بــدان متصــل اســت و اقــدام به جمـع اوری‬ ‫غیرقانونــی پســماند و ضایعــات می کننــد‪،‬‬ ‫صادر کرد‪.‬‬ ‫علیرضا بهادری‬ ‫سرپرست شهرداری بهبهان‬ ‫ســیل پیام هــای تبریــک بــه شــهردار جدیــد؛ اقــای بهــادری از چــپ و‬ ‫راســت گویــای محبوبیــت وافــر ایشــان در همیــن مــدت کوتــاه و نیــاز شــدید‬ ‫بهبهــان بــه یــک شــهردار کارامــد چــون ایشــان بــوده‪ .‬بایــد تبریــک گفــت بــه‬ ‫علیرضــا بهــادری عزیــز و اعضــای محتــرم شــورای شــهر بابــت ایــن انتخــاب‬ ‫شایسته شــان‪ .‬روزتــان مبــارک‪ /‬تندرســت باشــید و همیشــه ســامت‪ .‬و‬ ‫همچنیــن تشــکر ویــژه از مهنــدس چمــن رو عزیــز و زحمت کــش و کلیــه‬ ‫اعضــای گرامــی و زیرمجموعه هــای شــهرداری‬ ‫روز ‪ ۲۵‬اســفندماه‪ ،‬ســالروز شــهادت ســردار سرلشــکر شــهید مهــدی باکــری‬ ‫به عنــوان روز شــهردار نامگــذاری شــده اســت کــه ایــن روز را بــه شــهرداران‬ ‫زحمت کــش سراســر کشــور و به خصــوص شــهردار شــهرم‪ ،‬جنــاب مهنــدس بهــادری‬ ‫تبریــک عــرض کــرده و توفیــق روز افــزون ایــن تالشــگران عرصــه ســازندگی را از‬ ‫خداونــد منــان خواســتاریم‪.‬‬ ‫این روزهــا کــه تب وتــاب شــیوع ویــروس کرونــا فضــای‬ ‫زندگــی همــه مــردم را درگیــر کــرده‪ ،‬در اطــراف مــا و در‬ ‫فضــای شــهری بهبهــان اتفاقاتــی درحــال رخ دادن اســت که‬ ‫کمتــر بــه چشــم می ایــد‪ .‬بهــادری در همــان ابتــدای کار کــه‬ ‫به عنــوان سرپرســت شــهرداری معرفــی شــد نشــان داد کــه‬ ‫مــرد عمــل اســت‪ .‬او بــا عزمــی جــدی و جهــادی شــروع به کار‬ ‫کــرد؛ ســامان دادن بــه فضــای خمــوده شــهری را در‬ ‫دســتورکار قــرار داد‪ ،‬تمــام نیروهــا را پــای کار اورد و بــا درایت‬ ‫و جدیــت بی انکــه بــر طبــل خودمحــوری بکوبــد پــای کار‬ ‫ایســتاد‪ .‬اگــر نگاهــی بــه ســطح شــهر بیندازیــم بلوارهــا و‬ ‫میدان هایــی را می بینیــم پــر گل و با طــراوت کــه زیبایــی‬ ‫و شــادابی را بــرای شــهر بــه ارمغــان اورده اســت‪ .‬اســفالت‬ ‫معابــر و خیابان هــای شــهر هــرروز بــدون تعطیلــی درحــال‬ ‫انجــام اســت؛ چیــزی که مــردم بهبهــان همــواره به خاطــر ان‬ ‫گالیــه داشــتند‪ ،‬احیــاء و پاک ســازی پارک هــا‪ ،‬رنگ امیــزی‬ ‫بلوارهــا‪ ،‬بهســازی کانال هــا‪ ،‬جمــع اوری نخاله هــای‬ ‫ســاختمانی‪ ،‬کف ســازی پیاده روهــا‪ ،‬اجــرای ســایبان های‬ ‫یکپارچــه در خیابــان عدالــت‪ ،‬نورپردازی هــای خیابان هــا و‬ ‫ی از فعالیت هــای روزانــه شهرداری ســت کــه‬ ‫‪ ...‬تنهــا گوش ـه ا ‬ ‫به واقــع ظاهــر شــهر را متحــول کــرده اســت‪ .‬روزهــای پــرکار‬ ‫شــهرداری بــه عــزم و اراده مــردی درحــال شکل گیری ســت‬ ‫کــه بــه بروکراســی و کاغذبــازی اداری اعتقــادی نــدارد‪،‬‬ ‫بی واســطه بــا مــردم ســخن می گویــد‪ ،‬فضــای مجــازی‬ ‫و صفحــه اینســتاگرام خــود را بــرای گفت وگــو بــا مــردم‬ ‫بــه کار می گیــرد‪ ،‬شــکایات و مشــکالت را می شــنوند و‬ ‫بــرای رفــع ان تــاش می کنــد‪ .‬کســی کــه توانســته اعضــای‬ ‫شــورای شــهر‪ ،‬کارکنــان و نیروهــای شــهرداری را بــرای‬ ‫ابادانــی بهبهــان‪ ،‬همــراه بــا خــود یکــدل و یک صــدا کنــد‪.‬‬ ‫در این روزهایــی کــه ویــروس کرونــا نگرانــی عمــده مــردم‬ ‫شــده اســت‪ ،‬شــهرداری تمــام تــوان خــود را درجهــت رفــع‬ ‫ایــن مشــکل ب ـه کار گرفتــه اســت‪ ،‬از ضدعفونــی خیابان هــا‬ ‫و کوچه هــا گرفتــه تــا ادارات و ســازمان هایی کــه محــل‬ ‫رفت وامــد مــردم اســت‪ .‬اهک پاشــی جــداول شــهر‪،‬‬ ‫ضدعفونــی روزانــه ســرویس های بهداشــتی عمومــی و‬ ‫مصوبه هــای الزم االجرایــی کــه مقابلــه بــا ویــروس کرونــا‬ ‫را ســرعت بیشــتری بخشــیده اســت‪ ،‬همگــی از ابتــکار‬ ‫عمــل و فعالیت هــای شهرداری ســت‪ .‬بهــادری‪ ،‬مجموعــه‬ ‫تحت مدیریــت خــود را نیمه تعطیــل کــرده و تدابیــری‬ ‫اتخــاذ کــرده تــا کمتریــن اســیبی بــه کارمنــدان و مردمــی‬ ‫کــه بــه شــهرداری مراجعــه می کننــد وارد نشــود‪ .‬او مدیــران‬ ‫ادارات بهبهــان را بــه شــجاعت مبــارزه بــا شــیوع ویــروس‬ ‫کرونــا دعــوت کــرده تــا مجموعــه خــود را نیمه تعطیــل‬ ‫کــرده و از ورود مــردم بــه ادارات بــرای انجــام کارهــای‬ ‫غیرضــروری جلوگیــری کننــد‪ .‬مطمئن ـاً ایــن دلســوزی ها و‬ ‫تالش هــا از نــگاه مردمــی کــه امیدواری هــای کوچکشــان را‬ ‫بی تدبیری هــا و بی توجهــی خامــوش کــرده‪ ،‬پنهــان نخواهــد‬ ‫مانــد‪ .‬مــردم مــا ممکــن اســت از برخــی ســوءمدیریت ها‬ ‫گالیــه داشــته باشــند؛ امــا انجــا کــه عمــل و کار می بیننــد‬ ‫زبــان بــه حقیقــت می گشــایند‪ .‬این روزهــا مــردم بهبهــان‬ ‫تحــول و تغییــر را در ســطح شــهر می بیننــد‪ .‬این مــردم قطعاً‬ ‫شــهرداری کــه مشــکالت ان هــا را می شــنود و امیــد تــازه بــه‬ ‫جــان ایــن شــهر می دهــد را حمایــت می کننــد‪.‬‬ ‫هادیحسینی‬ ‫بسـم اهلل الرحمــن الرحیــم‪ /‬جهادگــران مردمــی میــدان دفــاع از ســامت‪ /‬درود بی پایــان بــر شــما کــه در‬ ‫ایــن ایــام محنــت و ســختی از اســایش خــود چشــم پوشــیده اید و درکنــار ســایر جهادگــران ایــن میدان‪،‬‬ ‫وارد عمــل شــده اید و بــدون هیــچ چشم داشــت مــادی؛ فقــط و فقــط بــرای رضایــت خداونــد متعــال‬ ‫و اســایش هم وطنــان خــود بــه مبــارزه بــا ویــروس کرونــا پرداخته ایــد؛ بــدون تردیــد ایــن روزهــای‬ ‫ســخت بــا اســتقامت ملــت بزرگمــان طــی خواهــد شــد؛ ولــی قــدر و ارج ایــن تــاش شــما محفــوظ‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬ایــن اقــدام خداپســندانه شــما گروه هــای جهــادی برامــده از دل ملــت درقالــب طــاب‬ ‫جهــادی‪ ،‬هیئت هــای مذهبــی‪ ،‬بســیج مســتضعفین‪ ،‬پویش هــای دانشــجویی و فعــاالن محیــط زیســت و‬ ‫ســایر تشــکل های مردم نهــاد؛ قطعـاً از مصادیــق بــارز ایــه شــریفه "تعاونــوا علــی البــر و التقــوی" اســت‬ ‫و اجــر و پــاداش ان رضایــت الهی ســت‪ .‬بــا دیــدن ایــن صحنه هــای خلــق زیبایی هــای الهــی و انســانی‪،‬‬ ‫ایــن معنــای بــزرگ و متعالــی در ذهــن نقــش می بنــدد کــه همــه مــردم شــریف ایــران درکنــار غــم و‬ ‫شــادی یکدیگــر بــوده و مصــداق کالم امــام علــی علیه الســام هســتند کــه انچــه را بــر خود می پســندی‬ ‫بــر دیگــران بپســند و انچــه را بــر خــود نمی پســندی بــر دیگــران نپســند‪ .‬بدین وســیله مراتــب ســپاس‬ ‫و قدردانــی هزاربــاره خــود و همکارانــم را بــه همــه جهادگــران و همــه انانــی کــه دیگــران را بــر خــود‬ ‫ترجیــح می دهنــد تقدیــم کــرده و صحــت و ســامت بــرای همــه ملــت شــریف و دوست داشــتنی ایــران‬ ‫عزیز خواســتارم‪.‬‬ ‫تبریک و تقدیر و تشکر از شهردار به مناسبت روز شهردار‬ ‫پیام خانم طیبی؛‬ ‫نماینده شورای اسالمی شهر بهبهان‬ ‫به مناسبت روز شهردار‬ ‫به سرپرست شهرداری بهبهان‬ ‫از پس نگرانی های کرونا‬ ‫فضای شهری بهبهان جانی تازه می گیرد‬ ‫تقدیر و تشکر شهردار پرتالش و مردمی؛ مهندس علیرضا بهادری‬ ‫از همه جهادگران عرصه صیانت از سالمت شهروندان‬ ‫با عرض ادب و احترام‬ ‫جناب اقای دکتر حسین فرجیان پور‬ ‫ریاست محترم بیمارستان شهیدزاده بهبهان‬ ‫هـم رزم دیروزمــان؛ چــون هنــوز هــم در خــط مقــدم ایســتاده ای بــه شــما افتخــار می کنیــم و درود می فرســتیم بــه شــما و مجموعــه تحــت امرتان؛‬ ‫امــروز کــه در ایــن صحنــه نبــرد تــاش خســتگی ناپذیر شــما‪ ،‬پزشــکان عزیــز و پرســتاران ارجمنــد و پرســنل زحمت کــش بیمارســتان شــهیدزاده‬ ‫را می بینیــم و مشــاهده می کنیــم کــه چگونــه بــا کمتریــن امکانــات؛ در جــدال بــا ویــروس مرگ بــار کرونــا بــرای نجــات جــان همشــهریان‬ ‫دوست داشــتنی مان هســتید و حضــور فعــال داریــد و میــدان را به دلیــل کمبــود امکانــات خالــی نکرده ایــد؛ اعتقــاد داریــم شــما صحنه هــای دفــاع‬ ‫مقــدس را به یــاد اورده ایــد کــه چگونــه گلوله هــای ارپی جــی هفــت مــا باتوجه به اینکــه بــه هــدف هــم اصابــت می کــرد؛ امــا به دلیــل عــدم‬ ‫نفوذپذیــری در زره تانــک تــی ‪ ۷۲‬دشــمن کمانــه می کــرد و تانــک دشــمن بــه حرکــت خــود ادامــه مـی داد‪ .‬اری هم ســنگر دیروزمــان! می دانــی‬ ‫و می دانیــم ان روز هــم مــا بــا ابتدایی تریــن ســاح های جنگــی حماســه هشت ســال دفــاع مقــدس را خلــق کردیــم و چــون بــه خداونــد منــان‬ ‫تــوکل می کردیــم خداونــد هــم یاری مــان می کــرد‪ .‬تاریــخ ایــن ســرزمین حرف هــای زیــادی بــرای گفتــن دارد و بــرای همیــن اســت کــه تمــدن‬ ‫ایرانــی مورداحتــرام جهانیــان اســت؛ چــون فرزنــدان برومنــد و رشــید فراوانــی دارد و هم اکنــون شــما و مجموعــه تحــت فرمانتــان در خــط مقــدم‬ ‫ایــن افتخارافرینــی هســتید‪ .‬درود می فرســتیم بــه غیرتتــان و بــا تمــام وجــود بــه احترامتــان قیــام می کنیــم و ســر تعظیــم فــرود می اوریــم‪.‬‬ ‫هم ســنگر عزیــز! ضمــن ابــاغ ســام مــا بــه همکارانــت در بیمارســتان شــهیدزاده بــه ان هــا بگوییــد مــا رزمنــدگان دوران دفــاع مقــدس تمام قــد‬ ‫در خدمتگــزاری بــه شــما اماده ایــم‪ .‬اکنــون همشــهریانمان بیــش از هرزمانــی بــه شــما نیــاز دارنــد پس لطفـاً مواظــب ســامتیتان باشــید‪ .‬از اینکه‬ ‫عمــری از خدمــات شــما غافــل بودیــم پــوزش می طلبیــم‪ .‬ســامتی و موفقیــت شــما را از خداونــد منــان خواهانیــم‪.‬‬ ‫گروه یاران دفاع مقدس‬ ‫اقدام شایسته‬ ‫مرکز شبانه روزی سالمندان‬ ‫ال یاسین‬ ‫حرکتــی زیبــا از مدیریــت و پرســنل زحمت کــش‬ ‫مرکــز شــبانه روزی ســالمندان ال یاســین به دلیــل‬ ‫مالقــات ممنــوع شــدن مرکــز و به جهــت دلگرمــی‬ ‫ســالمندان و دیــدار بــا خانواده هایشــان تمــاس‬ ‫تصویــری بــا خانــواده ســالمندان گرفتــه شــد‬ ‫و ســالمندان بســیار خرســند و شــاد شــدند و‬ ‫روحیــه ای مضاعــف گرفتنــد‪.‬‬ ‫خودتون رو معرفی کنید؟‬ ‫مهدی (مهرشاد) رحیمی‬ ‫رزومه ورزشیت؟‬ ‫مقــام ســومی بــا تیــم پاســارگاد در‬ ‫مســابقات لیــگ برتــر اســتان (جوانان)‬ ‫در اولیــن دوره حضــور خــودم‪.‬‬ ‫از کجا فوتبالت رو شروع کردی؟‬ ‫از تیــم شــهیدان همنشــین بــه‬ ‫مربیگــری اقــای اســماعیل صناعــی‪.‬‬ ‫چــه شــد کــه بــه تیــم پاســارگاد‬ ‫پیوســتی و از انتخابــت راضی هســتی؟‬ ‫بلــه کامــا راضــی هســتم‪ .‬حــس‬ ‫کــردم کــه بــا کمــک ایــن تیــم بــه‬ ‫ارزوهــام نزدیــک می شــم‪.‬‬ ‫طــی ایــن مــدت کــه بــا پاســارگاد‬ ‫بــودی در مســابقات بزرگ ســاالن‬ ‫شهرســتان و اســتانی حضــور داشــتی‬ ‫و حتــی چندیــن گل هــم بــه ثمــر‬ ‫رســاندی‪ .‬نظرتــون؟‬ ‫گفت وگو با کاپیتان جوان تیم پاسارگاد بهبهان‬ ‫گل هایــی کــه مــن زدم بــا کمــک تیم‬ ‫بــود و مــن بــرای تیــم گل زدم‪ .‬ولــی‬ ‫گله هایــی دارم از مســئولین برگــزاری‬ ‫لیــگ برتــر اســتان؛ مــا لیــگ برتــر‬ ‫اســتان رو بــا ســختی های خیلــی‬ ‫زیــادی گذروندیــم؛ در حدی کــه مــا‬ ‫در محوطــه ازاد لباس هایمــان را‬ ‫عــوض می کردیــم و رنــگ شــرت‬ ‫و پیراهنمــون بــا هــم فــرق داشــت‪.‬‬ ‫حرف هــای زیــادی هســت بــرای‬ ‫گفتــن ‪...‬‬ ‫سطح مسابقات استانی چطور بود؟‬ ‫ســطح تیم هــا خیلــی خــوب بــود؛‬ ‫امــا ســطح برگــزاری مســابقات پائیــن‬ ‫بــود و اگــر دســت های پشــت پرده‬ ‫رو در نظــر نگیریــم در کل قابل قبــول‬ ‫بــود‪.‬‬ ‫اهدافت در اینده؟‬ ‫منــم مثــل تمامــی فوتبالیســت ها از‬ ‫ایــن قاعده مســتثنا نیســتم و دوســت‬ ‫دارم بــه تیم هــای بــزرگ پیوســته و‬ ‫زیرنظــر مربیــان بــزرگ کار کنــم‪.‬‬ ‫صحبت پایانی؟‬ ‫تشــکر می کنــم از خانــوادم و هــر‬ ‫دو مربــی کــه باعــث شــدن مــن‬ ‫بــه ایــن ســطح برســم؛ اقــای‬ ‫اســماعیل صناعــی و اقــای مرتضــی‬ ‫ا بو علی نســب ‪.‬‬ ‫اقدام ضربتی شهرداری بهبهان‬ ‫در استانه چهارشنبه سوری‬ ‫شــهرداری بهبهــان در یــک اقــدام ضربتــی در اســتانه‬ ‫چهارشنبه ســوری و جهــت پیشــگیری از وقــوع جــرم‬ ‫و خســارات احتمالــی و حفــظ محیط زیســت شــهری و‬ ‫طبیعــی‪ ،‬الســتیک های فرســوده و رها شــده در ســطح‬ ‫شــهر و طبیعــت را ســریعا جمـع اوری کــرد‪.‬‬ ‫روابط عمومــی شــهرداری و شــورای اســامی‬ ‫شــهر بهبهــان‬ ‫خبر‬ ‫سه شنبه‪ 27‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1953‬‬ ‫انالین شدن جلسات برق منطقه ای خوزستان‬ ‫ســید علــی موسوی نســب‪ /‬معــاون‬ ‫برنامه ریــزی و تحقیقــات شــرکت بــرق‬ ‫منطقــه ای خوزســتان گفــت‪« :‬بــا هــدف‬ ‫کاهــش هزینه هــا و مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫ویــروس جلســات ایــن شــرکت به صــورت‬ ‫ویدئو کنفرانــس برگــزار خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫به گــزارش روابط عمومــی شــرکت ســهامی‬ ‫بــرق منطقــه ای خوزســتان؛ ســید مهــرداد‬ ‫بــادی موســوی بیــان کــرد‪« :‬تجهیــزات الزم‬ ‫بــرای برگــزاری جلســات انالیــن خریــداری‬ ‫و در مرکــز داده نصــب و راه انــدازی شــده اســت تــا جلســات بــا همــکاران مســتقر در‬ ‫ســاختمان های شــرکت یــا طرفیــن بیرونــی از قبیل مشــاوران‪ ،‬پیمانــکاران‪ ،‬شــرکت های‬ ‫دولتــی و ارباب رجــوع‪ ،‬ازطریــق اتاق هــای کنفرانــس مجــازی به صــورت غیرحضــوری‬ ‫برگــزار شــود»‪ .‬وی بابیان اینکــه اســتفاده از ویدئوکنفرانــس باعــث صرفه جویــی در وقــت‪،‬‬ ‫کاهــش هزینه هــا و خطــرات تــردد و مســافرت بــرای حضــور در جلســات می شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان در دو گســتره اســتان های خوزســتان و‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد فعالیــت می کنــد و نــه ناحیــه بهره بــرداری دارد کــه حضــور‬ ‫در جلســاتی بــا ایــن ســطح از گســتردگی مشــکالتی را به همــراه داشــت»‪ .‬معــاون‬ ‫برنامه ریــزی و تحقیقــات شــرکت بــرق منطقـه ای خوزســتان تاکیــد کــرد‪« :‬مزیــت دیگر‬ ‫عــدم حضــور فیزیکــی در جلســات مقابلــه بــا بیماری هــای ماننــد کروناویــروس اســت‬ ‫تــا در شــرایطی کــه امــکان برگــزاری جلســات وجــود نــدارد در امــور اجرایــی شــرکت‬ ‫خللــی وارد نشــود»‪ .‬بــادی موســوی تصریــح کــرد‪« :‬از دیگــر مزایــای سیســتم جلســات‬ ‫انالیــن ایــن شــرکت‪ ،‬قابلیــت نمایــش انــواع فایــل بــه شــرکت کنندگان در جلســه‪،‬‬ ‫امــکان برگــزاری ســمینار و کالس مجــازی انالیــن و قابلیــت برگزاری نظرسنجی ســت»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫تولیت استان قدس رضوی مطرح کرد؛‬ ‫نسبت به حفظ سالمت زائران‪ ،‬خود را مسئول می دانیم‬ ‫مفقودی‬ ‫شناســنامه مشــخصات (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پیــکان تیــپ ‪ 1600‬بــه رنــگ ســفید روغنــی‬ ‫مــدل ‪ 1383‬بــه شــماره پــاک ‪697‬ج‪ -14‬ایــران ‪ 75‬و شــماره موتــور ‪ 11283118388‬و شــماره‬ ‫شاســی ‪ 83479181‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪110‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناســنامه مشــخصات (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری ســایپا تیــپ ‪ A710AT‬بــه رنــگ‬ ‫ســفید روغنــی مــدل ‪ 1396‬بــه شــماره پــاک ‪878‬ق‪ -71‬ایــران ‪ 45‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ TNN4G16A/H0047100‬و شــماره شاســی ‪ NAS3212200H4909128‬مفقــود و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪111‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناســنامه مشــخصات (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پــژو تیــب جی ال ایکـس ای ‪ 1/8‬بــه رنــگ نقــره ای‬ ‫متالیــک مــدل ‪ 1388‬بــه شــماره پــاک ‪483‬ج‪ -54‬ایــران ‪ 65‬و شــماره موتــور ‪ 12488192658‬و‬ ‫شــماره شاســی ‪ NAAM01CAE855542‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪112‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت اکبــر حســن ابادی فرزنــد فغانعلــی بــه شماره شناســنامه ‪ 685‬بــه‬ ‫شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و‬ ‫چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان معصومــه حســن ابادی فرزنــد علــی بــه شماره شناســنامه ‪247‬‬ ‫صــادره از فهــرج متولــد ‪ 1330/6/1‬کــه نســبت مــادری بــا اینجانــب دارد بــه تاریــخ ‪ 1398/8/19‬در‬ ‫اقامتــگاه خــود واقــع در نرماشــیر روســتای ســیداباد فــوت نمــوده و وراث حین الفــوت وی عبارتنــد‬ ‫از‪ -1 :‬رضــا حســن ابادی فرزنــد فغانعلــی بــه شماره شناســنامه ‪ 449‬متولــد ‪ 50/7/1‬پســر متوفیــه‬ ‫‪ -2‬اکبــر حســن ابادی فرزنــد فغانعلــی بــه شماره شناســنامه ‪ 685‬متولــد ‪ 51/12/6‬پســر متوفیــه‬ ‫‪ -3‬شــهربانو حســن ابادی فرزنــد فغانعلــی بــه شماره شناســنامه متولــد‪ 54/2/1 486‬دختــر متوفیــه‬ ‫‪ -4‬شــهناز حس ـن ابادی فرزنــد فغانعلــی بــه شماره شناســنامه ‪ 959‬متولــد ‪ 58/6/6‬دختــر متوفیــه ‪-5‬‬ ‫صدیقــه حســن ابادی فرزنــد فغانعلــی بــه شماره شناســنامه ‪ 2767‬متولــد ‪ 63/12/20‬دختــر متوفیــه‬ ‫‪ -6‬مهــدی حســن ابادی فرزنــد فغانعلــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3200014377‬متولــد ‪ 68/6/1‬پســر‬ ‫متوفیــه ‪ -7‬طیبــه حس ـن ابادی فرزنــد فغانعلــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3209957411‬متولــد ‪66/1/7‬‬ ‫دختــر متوفیــه ‪ -8‬ســمیه حسـن ابادی فرزنــد فغانعلــی دختــر متوفیــه‪ .‬اینــک پــس از انجــام مقدمــات‬ ‫درخواســت مزبــور یــک نوبــت اگهــی مــی گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتــراض دارد یــا وصیــت نامــه‬ ‫ای از متوفــی نــزد او مــی باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد‬ ‫واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف شماره ‪ 1‬نرماشیر‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫بانــو خانــم میرســاالری فرزنــد ســیدمحمدجعفر بشناســنامه ‪ 252‬صــادره از رامهرمــز درخواســتی بــه‬ ‫خواســته صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه مرحــوم حســین کمایــی فرزنــد‬ ‫نورالــه بشناســنامه ‪ 2‬متولــد ‪ 1364‬صــادره از رامهرمــز در تاریــخ ‪ 1398/12/14‬در شهرســتان اهــواز‬ ‫اقامتــگاه غیردائمیــش فــوت ورثـه اش عبارتنــد از‪ :‬خانــم میرســاالری فرزنــد ســیدمحمدجعفر بــه ش ش‬ ‫‪ 252‬کــد ملــی ‪ 1910502901‬متولــد ‪ 1336/5/2‬صــادره از رامهرمــز مــادر متوفــی و تنهــا ورثــه و‬ ‫الغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه‬ ‫دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بــه جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ‬ ‫ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫حسن رئیسی زاده‪ ،‬رئیس دادگاه عمومی شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/671‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول‬ ‫درخصــوص پرونــده اجرایــی کالســه ‪ 970459‬صــادره از شــعبه ‪ 1‬دادگاه خانــواده کرمانشــاه لــه خانــم‬ ‫ســحر خاموشــی و علیــه اقــای ســیدصادق طیــاری دایــر بــر محکومیــت مهریــه بــه تعــداد ‪ 1000‬ســکه‬ ‫تمــام بهــار ازادی اجــرای احــکام مدنــی در نظــر دارد مــال غیرمنقــول موصــوف ذیل الذکــر را مطابــق‬ ‫مــاده ‪ 137‬و ‪ 138‬قانــون قانــون اجــرای احــکام مدنــی از طریــق مزایــده حضــوری بفــروش برســاند‪.‬‬ ‫مشــخصات ملــک‪ :‬ششــدانگ مفــروز‪ /‬دارای کاربــری مســکونی‪ /‬بــه مســاحت ‪ 170‬مترمربــع بنــام‬ ‫اقــای ســیدصادق طیــاری واقــع در کرمانشــاه ‪ 22‬بهمــن چهــارراه چاله چالــه ضلــع غربــی خیابــان‬ ‫گلشــن روبــروی حســینیه مجتمــع اپارتمانــی پارســیس طبقــه ‪ 4‬واحــد ‪ 4‬فاقــد ســند تفکیکــی و‬ ‫بصــورت قولنامــه ای ملــک همچنیــن دارای پارکینــگ مســقف و انبــاری می باشــد و همچنیــن‬ ‫اپارتمــان مذکــور در طبقــه چهــارم ســاختمانی بــه صــورت هشــت طبقــه مســکونی و همکــف پیلــوت‬ ‫و زیرزمیــن قــرار دارد و نمــای بیرونــی ســاختمان ســنگ تراورمــن کــرم رنــگ و قدمــت ســاخت ان‬ ‫حــدود ‪ 4‬ســال می باشــد و دارای درب ضــد ســرقت کــف ســرامیک و اشــپزخانه بــا کابینــت بدنــه و‬ ‫کــف ســرویس های بهداشــتی از کاشــی و ســرامیک کــه شــامل ســه خــواب هــال اشــپزخانه حمــام‬ ‫و توالــت می باشــد کــه ملــک در یــد مســتاجر می باشــد‪ .‬در ضمــن مــورد مزایــده توســط کارشــناس‬ ‫رســمی بــه تاریــخ ‪ 1398/10/08‬کارشناســی و بمبلــغ ‪ 11/390/000/000‬ریــال ارزیابــی شــده اســت و‬ ‫مزایــده بــرای روز یکشــنبه مــورخ ‪ 1399/01/17‬ســاعت ‪ 10‬صبــح تعییــن گردیــده اســت‪ ،‬طالبیــن‬ ‫و خریــداران می تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن اجــرا واقــع در کرمانشــاه‪ -‬چهــارراه‬ ‫بســیج بلــوار بنت الهــدی‪ -‬طبقــه همکــف اجــرای احــکام مدنــی شــعبه ‪ 1‬دادگاه عمومــی حقوقــی‬ ‫کرمانشــاه مراجعــه تــا ترتیــب مالحظــه انهــا از مــال موضــوع اگهــی فراهــم شــود‪ .‬مزایــده از قیمــت‬ ‫ارزیابــی شــده شــروع می شــود هــر کــس کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد برنــده مزایــده‬ ‫شــناخته خواهــد شــد و شــرکت کنندگان در مزایــده مکلفنــد ‪ 10‬درصــد بهــای مزایــده موجــودی‬ ‫در کارت عابربانــک‪ -‬بانــک ملــی بــه همــراه داشــته باشــند‪ .‬کــه فی المجلــس بــه حســاب ســپرده‬ ‫دادگســتری واریــز نماینــد و باقیمانــده مبلــغ مزایــده را‪ ،‬حداکثــر ظــرف مهلــت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری بــا شــماره ‪ 2171293752003‬نــزد بانــک ملــی واریــز نماینــد‪،‬‬ ‫و درصــورت عــدم پرداخــت بقیــه بهــای مــال در موعــد مقــرر مطابــق مــاده ‪ 129‬قانــون اجــرای احــکام‬ ‫مدنــی ســپرده فوق الذکــر پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد‪ .‬پــس‬ ‫از احــراز صحــت جریــان مزایــده توســط دادگاه دســتور صــدور انتقــال ســند بــه نــام خریــدار صــادر‬ ‫می شــود‪ .‬ضمنــاً هزینــه نقــل و انتقــال برعهــده خریــدار می باشــد‪.‬‬ ‫قاضی اجرای احکام شعبه ‪ 3‬دادگاه خانواده شهرستان کرمانشاه‪ ،‬مسعود حبیبی‬ ‫توزیع ‪ ۲۵۰‬پک بهداشتی و غذایی بین کودکان کار‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی مازنــدران از توزیــع ‪ ۲۵۰‬پــک بهداشــتی و غذایــی بیــن‬ ‫کــودکان کار و خیابــان اســتان خبــر داد و گفــت‪« :‬ایــن اقــدام براســاس‬ ‫مصوبــات ســتاد مبــارزه بــا بیماری هــای واگیــر بهزیســتی اســتان و کنتــرل‬ ‫و کاهــش گســترش ویــروس کرونــا و حفــظ ســامتی کــودکان کار و خیابانــی‬ ‫صــورت گرفتــه اســت»‪ .‬دکتــر فــرزاد گوهردهــی باتاکیدبــر همــکاری دیگــر‬ ‫دســتگاه های مرتبــط در حــوزه ســاماندهی کــودکان کار تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«ســامت ایــن کــودکان از ایــن لحــاظ حائزاهمیــت دوچنــدان اســت کــه‬ ‫به دلیــل تــردد مکــرر در ســطح شــهر احتمــال انتقــال ویــروس توســط ایــن‬ ‫عزیــزان بیــش از ســایرین اســت»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬اقدامات پیشــگیرانه‬ ‫به دقــت پیگیــری می شــود و ضمــن شناســایی کــودکان کار و خیابانــی‬ ‫توزیــع پک هــای بهداشــتی به صــورت روزانــه ادامــه دارد»‪ .‬دکتــر گوهردهــی‬ ‫بابیان اینکــه تیــم خدمــات ســیار اورژانــس اجتماعــی ‪18‬شهرســتان بــا‬ ‫همــکاری موسس ـه های خیریــه هم ـه روزه اقــدام بــه گشــت در ســطح شــهر‬ ‫و مناطــق اســیب خیز می کننــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪ « :‬کارشناســان اورژانــس‬ ‫اجتماعــی در ایــن اقــدام ضمــن شناســایی کــودکان کار مبــادرت بــه امــوزش‬ ‫کــودکان درزمینــه پیشــگیری از شــیوع کرونــا و توزیــع پــک بهداشــتی بــرای‬ ‫ان هــا و خانواده هایشــان می کنــد»‪.‬‬ ‫بخشیده شدن اجاره بهای اماکن تجاری‬ ‫وابسته به استان قدس تا پایان فروردین ماه‬ ‫یاســر وطن پــور‪ /‬تولیــت اســتان قــدس‬ ‫رضــوی از بخشــودگی اجاره بهــای‬ ‫اماکــن تجــاری وابســته بــه اســتان‬ ‫قــدس تــا پایــان فروردین مــاه و توزیــع‬ ‫‪ 50‬هزار بســته کمک معیشــتی و بهداشــتی‬ ‫در حاشــیه شــهر مشــهد خبــر داد‪.‬‬ ‫حجت‪‎‬االسالم والمســلمین احمــد مــروی‬ ‫در جمــع خبرنــگاران بااشــاره به شــرایط‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور گفــت‪« :‬از‬ ‫خیــر و‬ ‫همــه مــردم متدیــن‪ ،‬نوع دوســت‪ّ ،‬‬ ‫نیکــورکار کشــورمان درخواســت می کنــم در ایــن شــرایط بــه فکــر هم نوعــان خــود‬ ‫باشــند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬افــرادی کــه پــس از شــیوع بیمــاری‪ ،‬بیــکار شــدند و کارشــان را‬ ‫موقتــا از دســت داده انــد‪ .‬در شــرایط فعلــی متاســفانه کارگــران روزمــزد همــان درامــد‬ ‫مختصرشــان را نیــز از دســت داده انــد‪ .‬از مــردم عزیــز و نیکــوکار درخواســت می کنــم‬ ‫کــه بــه ایــن قشــر از جامعــه حتمــا توجــه داشــته باشــند»‪ .‬حجت‪‎‬االسالم والمســلمین‬ ‫مــروی در ادامــه درخصــوص اقدامــات اســتان قــدس رضــوی در مقابلــه بــا شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا توضیحاتــی را ارائــه داد و گفــت‪« :‬مــا در اســتان قــدس وظیفــه خــود‬ ‫می دانیــم در حــد مقــدورات و امکانــات‪ ،‬چــه در حــوزه بهداشــتی و درمانــی و چــه‬ ‫مســائل اقتصــادی بــه کمــک مــردم بیاییــم و امکانــات ایــن مجموعــه را دراختیــار‬ ‫عمــوم مــردم قــرار دهیــم»‪ .‬وی بخشــودگی اجاره بهــای اماکــن تجــاری وابســته بــه‬ ‫اســتان قــدس رضــوی در اســفندماه ‪ 98‬و فروردین مــاه ‪ ،99‬را یکــی از اقدامــات‬ ‫در این زمینــه معرفــی و تصریــح کــرد‪« :‬در ایــن دومــاه از افــرادی کــه مســتاجر اماکــن‬ ‫تجــاری اســتان قــدس رضــوی هســتند هیــچ اجــاره ای دریافــت نخواهیــم کــرد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬توزیــع بســته های کمک معیشــتی مــواد غذایــی بــرای نیازمنــدان حاشــیه‬ ‫شــهر مشــهد بــه تعــداد ‪ 50‬هزار بســته و بــه ارزش ‪ 100‬میلیارد ریــال از دیگــر اقدامــات‬ ‫در کمــک بــه مــردم در ایــن شــرایط ویــژه اســت کــه در صــورت نیــاز بیشــتر‪ ،‬مجــددا ً‬ ‫اقدامــات الزم انجــام خواهــد شــد»‪ .‬تولیــت اســتان قــدس رضــوی اظهــار کــرد‪« :‬فعــا‬ ‫مبلــغ ‪ 15‬میلیارد ریــال بــه بیمارســتان امــام رضــا(ع) کــه اکنــون درگیــر درمــان‬ ‫بیمــاران کرونایی ســت‪ ،‬کمــک کردیــم و اگــر نیــاز باشــد حتمــا در حــد امکاناتمــان‬ ‫کمــک بیشــتری نیــز خواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫مازندران‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫تولیــت اســتان‬ ‫قــدس رضــوی گفــت‪« :‬نســبت بــه حفــظ ســامت زائــران خــود‬ ‫را مســئول می دانیــم؛ لــذا هیــچ تصمیــم فــردی دربــاره حــرم‬ ‫مطهــر گرفتــه نخواهــد شــد»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین احمــد‬ ‫مــروی طــی بیاناتــی در جمــع خــدام بــارگاه منــور رضــوی کــه‬ ‫در محوطــه صحــن مســجد جامــع گوهرشــاد بــارگاه منــور امــام‬ ‫بابیان اینکــه‬ ‫علی بن موســی الرضا علیه الســام ایــراد شــد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫بــرای اولین بــار از مهرمــاه امســال ســتاد اســتقبال از زائــران‬ ‫نــوروزی را در حــرم مطهــر ایجــاد کردیــم‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬در‬ ‫اســتان قــدس رضــوی ایــن بی ســابقه اســت کــه از شــش ماه‬ ‫پیــش از عیــد ســتاد نــوروزی در حــرم مطهــر ایجــاد شــود و‬ ‫بــرای گل ارایــی و نورپــردازی برنامه هــای ویــژه تــدارک دیــده‬ ‫شــده بــود؛ تــاش مــا ایــن بــود کــه بتوانیــم نــوروزی متفــاوت‬ ‫و در شــان بــارگاه منــور رضــوی و زائــران حضرتــش را شــاهد‬ ‫باشــیم»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬امــا متاســفانه گاهــی اتفاقاتــی‬ ‫رخ می دهــد کــه شــرایطی کــه بــاب میــل مــا نیســت را بــر‬ ‫مــا تحمیــل می کنــد‪ ،‬اکنــون شــرایط اســتثنایی داریــم‪ ،‬ای ـن ‬ ‫موضــوع شــعار‪ ،‬سیاس ـی کاری یــا شــایعات نیســت‪ .‬ایــن خطــر‬ ‫و گرفتــاری جدی ســت کــه کل دنیــا را درگیــر کــرده‪ ،‬موضــوع‬ ‫شــوخی بردار نیســت»‪ .‬تولیــت اســتان قــدس رضــوی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«گرچــه در شــرایط بحرانــی هســتیم و خطــر جدی ســت؛ امــا‬ ‫هی ـچ گاه از لطــف خــدا و عنایــت حضــرت رضــا علیه الســام و‬ ‫عنایــت صاحــب عصــر حضــرت صاحب الزمــان عج ـل اهلل تعالــی‬ ‫فرجه الشــریف ناامیــد نیســتیم و دســت تضــرع و دعــا را به ســوی‬ ‫خداونــد متعــال و ائمــه اطهــار علیهم الســام دراز می کنیــم»‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی بااشــاره به لغــو ســفر رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب بــه مشــهد و ســخنرانی روز اول ســال ‪ ٩٩‬در حرم‬ ‫مطهــر رضــوی اظهــار کــرد‪« :‬رهبــری معظــم انقــاب چــه در‬ ‫دوران ریاســت جمهوری و چــه در دوران رهبــری هرســال بــه‬ ‫مشــهد مشــرف می شــوند و یکــی از مهم تریــن ســخنرانی های‬ ‫ســال را در روز نخســت فروردیــن انجــام می دهنــد؛ امــا امســال‬ ‫معظــم لــه ایــن ســخنرانی و ســفر را لغــو کردنــد‪ .‬بــزرگان مــا‬ ‫روضه هایشــان را در ایــن ایــام تعطیــل کردنــد‪ .‬همــه این هــا‬ ‫عمــق نــگاه بــزرگان بــه توصیه هــای بهداشــتی در شــرایط‬ ‫موجــود را می رســاند»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬دعــا و تضــرع بــه درگاه‬ ‫الهــی جــای خــود امــا وظیفـه ای کــه خداونــد بــر دوش مــا قــرار‬ ‫داده در جــای خــود محفــوظ اســت و از مــا ســلب مســئولیت‬ ‫بابیان اینکــه شــرایط‬ ‫نمی کنــد»‪ .‬تولیــت اســتان قــدس رضــوی‬ ‫ِ‬ ‫فعلــی حــرم مطهــر شــبهاتی را بــرای برخــی از افــراد به وجــود‬ ‫اورده اســت‪ ،‬ابــراز کــرد‪« :‬ایــن شــبهات بایســتی توســط مبلغــان‬ ‫دینــی مــا پاســخ داده شــود و از مجموعه هــای فرهنگــی و‬ ‫تبلیغــی اســتان قــدس هــم خواســتیم تــا تــاش خــود را در رفع‬ ‫بابیان اینکــه عــده ای‬ ‫شــبهات دینــی مــردم مضاعــف کننــد»‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫ســوال می کننــد چــرا حــرم مطهــر را ضدعفونــی می کنیــد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬همان گونه کــه در تطهیــر حــرم مطهــر در برابــر خــون‬ ‫یــا نجاســت وظیفــه داریــم‪ ،‬در مقابــل ضدعفونــی کــردن حــرم‬ ‫مطهــر بــرای حفــظ ســامت مــردم و رعایــت مســائل بهداشــتی‬ ‫نیــز وظیفــه شــرعی داریــم و این هــا چیــزی نیســت کــه از‬ ‫قداســت و بزرگــی حضــرات معصومیــن علیهم الســام کــم‬ ‫کنــد‪ ،‬مــا بایــد باورهایمــان را اصــاح کنیــم»‪ .‬وی گفــت‪« :‬مــا‬ ‫ایــن اعتقــاد را داریــم کــه امــام رضــا علیه الســام اگــر عنایــت‬ ‫کننــد‪ ،‬بــه اذ ن اهلل می تواننــد بیمــاران را شــفا دهنــد‪ ،‬ایــن‬ ‫اعتقــاد و بــاور قلبــی ماســت و در ایــن بــارگاه مطهــر بارهــا ایــن‬ ‫عنایــات را بــا چشــم مشــاهده کرده ایــم‪ .‬امــا اعتقــاد و باور مــان‬ ‫یــک چیــز اســت و وظیفه مــان در برابــر مســائل طبیعــی چیــز‬ ‫بابیان اینکــه‬ ‫دیگری ســت»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین مــروی‬ ‫ِ‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام م ـی دارد کارت خــودرو ســواری پرایــد ‪ gtxi‬بــه شــماره انتظامــی ‪567‬ل‪ -96‬ایــران ‪ 19‬رنــگ ســفید‬ ‫روغنــی مــدل ‪ 1387‬بــا شــماره موتــور ‪ 2766430‬و شــماره شاســی ‪ s 1412287912577‬مفقــود و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد بــرگ ســبز خــودروی ســواری‪-‬کار ســوزوکی تیــپ گرنــد‪ -‬ویتــارا بــه شــماره انتظامــی‬ ‫‪754‬ق‪ -55‬ایــران ‪ 29‬مــدل ‪ 1386‬رنــگ‪ :‬ســفید صدفــی‪ -‬روغنــی بــا شــماره موتــور ‪ J20A407916‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ 85200874‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مـی دارد برگ ســبز موتورســیکلت سیســتم‪ :‬تنــدگاز تیــپ‪ 125CDI :‬به شــماره انتظامــی ‪461-52695‬‬ ‫مــدل ‪ 1389‬رنــگ‪ :‬البالویــی بــه شــماره موتــور *‪ *A900007‬و شــماره تنــه ‪ N1J***125Z8975320‬مفقــود و از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای یدالــه ســالک دارای شماره شناســنامه ‪ 88‬بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 623/98‬از ایــن دادگاه درخواســت‬ ‫گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان حمیده خانــم ســلیمانی بــه شناســنامه ‪ 7‬در تاریــخ‬ ‫‪ 96/9/17‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬یدالــه ســالک‬ ‫بــه ش ش ‪ 88‬صــادره از گیــان غــرب‪ ،‬پســر متوفیــه ‪ -2‬عبادالــه ســالک بــه ش ش ‪ 858‬صــادره از گیــان غــرب‪ ،‬پســر‬ ‫متوفیــه ‪ -3‬قدم خیــر ســالک بــه ش ش ‪ 651‬صــادره از گیــان غــرب‪ ،‬دختــر متوفیــه‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد‬ ‫از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‪ ،‬حمیدرضا یزدان پناه‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای یدالــه نــادری بــا تســلیم یــک بــرگ استشــهاد گواهــی شــده دفترخانــه ‪ 12‬بهبهــان مدعی اســت که ســند مالکیت‬ ‫چهاردانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ پــاک ‪ 5635/77‬واقــع در بخــش یــک بهبهــان بنامــش ذیــل ثبــت صفحــه ‪319‬‬ ‫دفتــر ‪ 90‬بشــماره ثبــت ‪ 10776‬بنامــش ثبــت و ســند مالکیــت چاپــی ششــدانگ صــادر و تســلیم گردیــده کــه بــه علــت‬ ‫جابجایــی مفقــود گردیــده لــذا بــه دســتور مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع عمــوم یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می شــود کــه هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد می توانــد ظــرف‬ ‫مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــود را بــا ارائــه ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم‪ ،‬درغیراینصــورت‬ ‫پــس از ســپری شــدن مهلــت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بنــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 8/539‬کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای یدالــه نــادری بــا تســلیم یــک بــرگ استشــهاد گواهــی شــده دفترخانــه ‪ 12‬بهبهــان مدعی اســت که ســند مالکیت‬ ‫چهاردانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ پــاک ‪ 6630‬واقــع در بخــش یــک بهبهــان بنامــش ذیــل ثبــت صفحــه ‪ 280‬دفتر‬ ‫‪ 131‬بشــماره ثبــت ‪ 15863‬بنامــش ثبــت و ســند مالکیــت چاپــی ششــدانگ صــادر و تســلیم گردیــده کــه بــه علــت‬ ‫جابجایــی مفقــود گردیــده لــذا بــه دســتور مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت مراتــب جهــت اطــاع عمــوم یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می شــود کــه هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد می توانــد ظــرف‬ ‫مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض خــود را بــا ارائــه ســند مالکیــت بــه ایــن اداره تســلیم‪ ،‬درغیراینصــورت‬ ‫پــس از ســپری شــدن مهلــت قانونــی و عــدم واخواهــی ســند مالکیــت المثنــی بنــام مالــک صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 8/538‬کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای اســداله شــریفی چقابلکی دارای شماره شناســنامه ‪ 22‬بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 627/98‬از ایــن دادگاه‬ ‫درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان احمــد شــریفی چقابلکی بــه شناســنامه‬ ‫‪ 3360309103‬در تاریــخ ‪ 98/10/9‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر‬ ‫اســت بــه‪ -1 :‬شــیدا حاصلــی بــه ش ش ‪ 3360211243‬صــادره از ســرپل ذهــاب‪ ،‬همســر متوفــی ‪ -2‬مهیــن میرزایــی بــه‬ ‫ش ش ‪ 10116‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‪ ،‬مــادر متوفــی ‪ -3‬اســداله شــریفی چقابلکی بــه ش ش ‪ 22‬صــادره از گیــان‬ ‫غــرب‪ ،‬پــدر متوفــی ‪ -4‬محمدحســن شــریفی چقابلکی بــه ش ش ‪ 3370183481‬صــادره از ســرپل ذهــاب‪ ،‬پســر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد‬ ‫و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال‬ ‫گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‪ ،‬حمیدرضا یزدان پناه‬ ‫اگهی مزایده نوبت دوم‬ ‫محکوم علیه‪ :‬اقای حسین صابری اصل‬ ‫محکوم له‪ :‬خانم خدیجه اندیشه‬ ‫بــه موجــب پرونــده ‪ 980117‬اجرایــی محکوم علیــه محکــوم اســت بــه پرداخــت مطالبــات در حــق محکوم لــه‪ ،‬بــا عنایــت‬ ‫بــه توقیــف یــک ملــک بــه شــماره پــاک ‪ 2339/106‬مفــروز و مجــزی از ‪ 2‬واقــع در بخــش ثبتــی دو بهبهــان بــه ادرس‬ ‫جــاده تشــان روســتای سرجوشــر بــا مالکیــت اقــای حســین صابری اصــل بــه مســاحت ‪ 462/50‬مترمربــع می باشــد و‬ ‫ملــک دارای پروانــه ســاختمانی روســتایی بــه مســاحت ‪ 145/14‬مترمربــع می باشــد‪ ،‬نمــای ملــک ســرامیک دارای ســه‬ ‫اتــاق خــواب‪ ،‬هــال‪ ،‬پذیرایــی‪ ،‬اشــپزخانه و حیــاط خلــوت اســت‪ .‬تمامــی دیوارهــا تــا ارتفــاع یک متر ســرامیک کاری شــده‬ ‫و مابقــی دیوارهــا بــه همراه ســقف پالســتر ســفیدکاری شــده اســت‪ ،‬اشــپزخانه کاشـی کاری‪ ،‬کف ســرامیک اســت‪ .‬حیاط‬ ‫خلــوت نیــز پالســتر ماســه و ســیمان اســت‪ ،‬ســقف تیرچــه بلــوک ســازه ملــک از نــوع مصالــح بنایــی دارای شــناژبندی‬ ‫افقــی و عمــودی اســت‪ .‬ارزش ششــدانگ عرصــه و اعیــان پــاک فوق الذکــر بــا مســاحت عرصــه ‪ 462/50‬مترمربــع و‬ ‫زیربنــای ‪ 145/14‬مترمربــع ‪ 1/581/120/000‬ریــال بــراورد می شــود‪ .‬لــذا بــا توجــه بــه تقاضــای محکوم لهــا و بــا عنایــت‬ ‫بــه مراتــب فــوق وفــق مفــاد قانــون اجــرای احــکام مدنــی و براســاس مــواد ‪ 118‬و ‪ 119‬همــان قانــون مراتــب یــک نوبــت‬ ‫در روزنامه هــای محلــی اگهــی تــا چنانچــه شــخصی مایــل بــه خریــد باشــد در مــورخ ‪ 1399/1/25‬ســاعت ‪ 9‬صبــح الــی‬ ‫‪ 10‬ظهــر در مزایــده واقــع در اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری بهبهــان کــه بــا حضــور نماینــده محتــرم دادســتان بــه‬ ‫مرحلــه اجــراء گذاشــته می شــود شــرکت نمایــد‪ .‬مزایــده از قیمــت ارزیابــی شــروع و کســی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد‬ ‫نمایــد برنــده مزایــده می باشــد‪ .‬برنــده مزایــده بایــد ده درصــد بهــاء را فی المجلــس بــه عنــوان ســپرده بــه حســاب ســپرده‬ ‫دادگســتری بهبهــان تودیــع نمایــد و مابقــی را ظــرف مــدت یکمــاه پرداخــت نمایــد و درصورتــی کــه برنــده مزایــده در‬ ‫موعــد مقــرر بقیــه بهــا را نپــردازد ســپرده او پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط می شــود و مزایــده تجدیــد‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬کلیــه هزینه هــای متعلقــه از نقــل و انتقــال‪ ،‬مالیــات و مســتغالت و هزینــه درج در اگهــی و هزینه هــای دیگــر‬ ‫بــه عهــده برنــده مزایــده خواهــد بــود و کســانی کــه مایــل بــه شــرکت در مزایــده می باشــند می تواننــد ظــرف پنــج روز‬ ‫قبــل از مزایــده بــه شــعبه اجــرای احــکام حقوقــی دادگســتری بهبهــان مراجعــه و اطالعــات مربوطــه را کســب نماینــد‪.‬‬ ‫مهدی نوریان‪ ،‬مدیر شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری بهبهان‬ ‫اگــر مــا کوتاهــی کردیــم و کســی به خاطــر کوتاهــی مــا در‬ ‫حــرم مطهــر اســیب دیــد روز قیامــت بایــد پاســخگو باشــیم‪،‬‬ ‫عنــوان کــرد‪« :‬بنــای حضــرات معصومیــن علیهم الســام بــر‬ ‫نقــض ســنت های الهــی نیســت و می خواهنــد قوانیــن عالــم‬ ‫طبیعــت اجــرا شــود و رهبــر معظــم انقــاب نیــز بــر همــه مــا‬ ‫تکلیــف کردنــد کــه مســائل پیشــگیرانه و اصــول بهداشــتی بایــد‬ ‫بابیان اینکــه‬ ‫رعایــت شــود و ایــن خــود حســنه اســت»‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫حفــظ ســامت زائــران را اولویــت ایــن شــرایط می دانیــم‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬مــا هیــچ تصمیــم شــخصی و فــردی نخواهیــم گرفــت؛‬ ‫امیدواریــم کار بــه انجــا نرســد؛ امــا مگــر بســتن حــرم مطهــر‬ ‫کار اسانی ســت؟ بایــد جوانــب مختلــف را ســنجید؛ لــذا بدانیــد‬ ‫در این حــوزه مــا تصمیــم شــخصی و فــردی نخواهیــم گرفــت»‪.‬‬ ‫وی ابــراز کــرد‪« :‬هر وقــت بــه حــرم مطهــر مشــرف می شــوم‪،‬‬ ‫خــدا می دانــد ابتــدا عذرخواهــی می کنــم کــه حــرم خلــوت‬ ‫شــده اســت؛ امــا چــاره ای نداریــم‪ ،‬مــا حــرم مطهــر را این گونــه‬ ‫دوســت نداریــم و بــرای مــا خوشــایند نیســت؛ ولــی مســئولیت‬ ‫داریــم؛ امــام رضــا علیه الســام روز قیامــت از مــا در خصــوص‬ ‫اقداماتمــان بــرای حفــظ ســامت زائرانشــان ســوال خواهنــد‬ ‫کــرد»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین مــروی تصریــح کــرد‪« :‬مــا‬ ‫فقــط مســئول نگهــداری از ایــن کاش ـی کاری ها و ایــن ضریــح‬ ‫مطهــر نیســتیم؛ مــا مســئول دل هــای مــردم هــم هســتم‪ ،‬مــا‬ ‫مســئول نشــر معــارف امــام رضــا علیه الســام هــم هســتیم‪ ،‬مــا‬ ‫مســئول روایاتــی کــه در ان امــام رضــا علیه الســام خلــق را بــه‬ ‫عقالنیــت دعــوت کرده انــد نیــز هســتیم‪ .‬خــدا می دانــد دل مــا از‬ ‫ایــن شــرایط خــون اســت‪ ،‬امــا یــک بالیــی امــده و وظایفــی بــر‬ ‫دوش مــا گذاشــته شــده اســت‪ ،‬بایــد همــه کمــک کنیــم و بــرای‬ ‫رفــع ان بــه درگاه خداونــد متعــال و امــام علی بن موســی الرضا‬ ‫علیه الســام دعــا کنیــم»‪.‬‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی استان خبر داد؛‬ ‫نام نویسی ‪ ۶۵۸۴‬مازندرانی در مرحله دوم مسکن ملی‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران‬ ‫گفــت‪« :‬بــا ثبت نــام شــش هزار‬ ‫و ‪۵۸۴‬نفــر در مرحلــه دوم مســکن‬ ‫شــمار متقاضیــان مســکن ملــی طــی‬ ‫دو مرحلــه در اســتان بــه حــدود‬ ‫نه هزارنفــر رســیده اســت»‪ .‬به گــزارش‬ ‫اداره ارتباطــات و اطالع رســانی اداره کل‬ ‫راه و شهرســازی اســتان مازنــدران؛‬ ‫ســید محمــد نظــری بابیان اینکــه‬ ‫شــش هزار و ‪۵۸۴‬نفــر در مرحلــه دوم‬ ‫طــرح اقــدام ملــی مســکن در اســتان‬ ‫ثبت نــام کردنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬همچنیــن‬ ‫دوهــزار و ‪۳۰۹‬نفــر نیــز در مرحلــه‬ ‫اول متقاضــی ســاخت مســکن ملــی شــدند»‪ .‬وی کل ســهمیه درنظرگرفته شــده‬ ‫بــرای اســتان را درقالــب ایــن طــرح ‪۱۷‬هــزار واحــد اعــام کــرد و افــزود‪« :‬از ایــن‬ ‫میــزان ســاخت دوهــزار و ‪ ۳۰۹‬واحــد در مرحلــه اول اغــاز شــد و بیش ازشـش هزار‬ ‫و ‪۵۰۰‬نفــر نیــز در مرحلــه دوم متقاضــی مســکن ملــی هســتند»‪ .‬وی تهیــه‬ ‫زمیــن را از جملــه دغدغه هــا برشــمرد و گفــت‪« :‬مرحلــه دوم ســاخت مســکن‬ ‫ملــی در تمامــی شــهرهای اســتان انجــام می شــود و متقاضیــان واجــد شــرایط‬ ‫می توانســتند بــا مراجعــه بــه ســامانه موردنظــر درخواســت خــود را ثبــت کننــد»‪.‬‬ ‫مدیــرکل راه و شهرســازی مازنــدران یــاداور شــد‪« :‬پــس از اتمــام زمــان ثبت نــام‬ ‫و پایــان پاالیــش متقاضیــان براســاس شــرایط اســتفاده از‪ ،‬متقاضیــان نهایــی بــا‬ ‫لحــاظ شــاخص هایی همچــون تعــداد افــراد تحت تکفــل‪ ،‬ســن سرپرســت خانــوار‪،‬‬ ‫مدت زمــان ازدواج و ‪ ...‬اولویت بنــدی و انتخــاب می شــوند»‪.‬‬ ‫اگهی ثبت انتخابات انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان مشاغل خانگی‪،‬‬ ‫بنگاه های زودبازده و فراورده های بخش کشاورزی شهرستان دزفول‬ ‫بــه اســتناد مــاده ‪ 131‬قانــون کار و ائین نامه هــای مصــوب هیــات وزیــران و بــه موجــب‬ ‫صورتجلسـه های مــورخ ‪ 98/11/12‬مجمــع عمومــی و ‪ 98/11/22‬هیــات مدیــره و ســایر‬ ‫مــدارک تســلیمی‪ ،‬اســامی و ســمت هــر یــک از اعضــای اصلــی و علی البــدل هیــات‬ ‫مدیــره و بازرســان انجمــن کــه از تاریــخ ‪ 98/11/12‬بــه مــدت ‪ 3‬ســال و بازرســان کــه‬ ‫از تاریــخ مذکــور بــه مــدت یــک ســال انتخــاب شــده اند‪ ،‬بــه شــرح زیــر می باشــد‪:‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره‬ ‫‪ -1‬فاطمه فرزام زاده‬ ‫نایب رئیس‬ ‫‪ -2‬امیر جالئی‬ ‫خزانه دار‬ ‫‪ -3‬حسین زمانی‬ ‫اعضای علی البدل هیئت مدیره‬ ‫‪ -4‬رضا حبیبی زاده‪ ،‬امید لطیفی پور‬ ‫بازرس اصلی‬ ‫‪ -5‬کفایت خجسته فرد‬ ‫بازرس علی البدل‬ ‫‪ -6‬علی بیاد‬ ‫دبیر‬ ‫‪ -7‬امین بالیده‬ ‫ضمنــاً برابــر مفــاد اساســنامه انجمــن کلیــه اســناد و اوراق مالــی و بهــادار و تعهــداور‬ ‫بــا امضــای رئیــس یــا دبیــر بــه اتفــاق خزانــه دار و ممهــور بــه مهــر انجمــن معتبــر‬ ‫خواهــد بــود‪.‬‬ ‫ارسالن غمگین‪ ،‬مدیرکل‪ ،‬از طرف شجیراتی‬ ‫اگهی رای هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد‬ ‫سند رسمی (نوبت اول)‬ ‫برابــر اراء صــادره هیــات تعییــن تکلیــف مســتقر در ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫ســنندج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضیــان ذیــل تاییــد گردیــده لــذا بدینوســیله‬ ‫مشــخصات امــاک در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز جهــت اطــاع عمــوم در روزنامــه‬ ‫کثیراالنتشــار و محلــی اگهــی می گــردد‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضیــان اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضائــی تقدیــم نمــوده و گواهــی‬ ‫اخــذ و تحویــل اداره ثبــت نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض ســند مالکیــت طبــق مقــررات صــادر خواهــد شــد‪ .‬صــدور ســند‬ ‫مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪ .‬مقــدار ‪ 4/6415‬شــعیر از ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بنــام خانــم نــدا بنیــادی فرزنــد محمدهاشــم ‪ 19524‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 3720374270‬تحــت پــاک ‪ 68‬فرعــی از ‪ 5‬اصلــی بخــش ده بــه مســاحت‬ ‫‪ 23200‬مترمربــع خریــداری از اقــای عبدالکریــم ملکـی زارع صاحــب نســق بــه شــماره‬ ‫‪ 15807‬مــورخ ‪ 45/2/10‬بــه ادرس ســنندج روســتای خشــکه دول‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/26 :‬‬ ‫معــاون ثبــت اســناد منطقــه دو ســنندج‪ ،‬لطــف اهلل‬ ‫م الــف ‪13624‬‬ ‫فالحــی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860314001005350‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860314001005246‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک منطقــه یــک شــهرکرد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک منطقــه یــک شــهرکرد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫پریــوش فتاحی چالشــتری فرزنــد خدابخــش بشماره شناســنامه ‪ 4610956594‬صــادره‬ ‫از شــهرکرد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 158/66‬مترمربــع پــاک ‪1227‬‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫خانــم نیــره تاجی اشــکفتکی فرزنــد محمــد بشماره شناســنامه ‪ 38‬صــادره از شــهرکرد‬ ‫در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 194/74‬مترمربــع پــاک ‪ 720‬فرعــی از‬ ‫فرعــی از ‪ 53‬اصلــی واقــع در قریــه چالشــتر خریــداری از مالــک رســمی اقــای محمــود‬ ‫‪ 62‬اصلــی واقــع در قریــه اشــکفتک خریــداری از مالــک رســمی اقــای خیبرمحمــد‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫اسحقی چالشــتری محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/26 :‬‬ ‫اشــکفتکی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/26 :‬‬ ‫علی رحیمی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شهرستان شهرکرد‬ ‫علی رحیمی‪ ،‬سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک شهرستان شهرکرد‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1398603170070004599‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫شهرســتان بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای احســان عبادســت‬ ‫فرزنــد محمدرفیــع بشماره شناســنامه ‪ 96‬و شــماره ملــی ‪ 1861250991‬صــادره از‬ ‫بهبهــان در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 380/18‬مترمربــع مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ 5575‬اصلــی واقــع در بخــش یــک بهبهــان خریــداری از مالــک‬ ‫رســمی راضیــه دارخــال احــدی از ورثــه خدارحــم بنامــش ثبــت گردیــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫مشــخصات متقاضــی مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی‬ ‫مشــعر بــر دعــوی را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/12 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫حوزه ثبت تایباد‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مصــوب ‪ 1390/9/20‬امــاک متقاضیــان کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکور مســتقر‬ ‫در بخــش ‪ 14‬مشــهد واحــد ثبتــی شهرســتان تایبــاد مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانه و بالمعــارض ان‬ ‫محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪ :‬خانــم حوریــه‬ ‫نصیری پشــته ئی بــه شناســنامه شــماره ‪ 3027‬کــد ملــی ‪ 0748703705‬صــادره تایبــاد فرزنــد حســن‬ ‫در ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت ‪ 191.55‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 305‬فرعــی از ‪ 276‬اصلــی‬ ‫واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ 14‬مشــهد حــوزه ثبــت ملــک تایبــاد از محــل تمامــت مالکیت مشــاعی‬ ‫متقاضــی و قســمتی از پــاک کالســه ‪ 98-7‬اقــای یوســف قاضــی کهنــدالن بــه شناســنامه شــماره ‪212‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 0749376503‬صــادره تایبــاد فرزنــد اعظــم در ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی دو طبقــه‬ ‫بــه مســاحت ‪ 186.35‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 1026‬فرعــی از ‪ 18‬و ‪ 19‬فرعــی از ‪ 256‬اصلــی واقــع در‬ ‫خراســان رضــوی بخــش ‪ 14‬مشــهد حــوزه ثبــت ملــک تایبــاد از محــل تمامــت مالکیــت رســمی اقــای‬ ‫اعظــم قاضی کهنــدالن و تمامــت پــاک کالســه ‪ .98-345‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار منتشــر تــا درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی تــا دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معترضیــن بایــد ظــرف مــدت یــک ماه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه‬ ‫ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/26 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/12/11 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد‪ ،‬غالمرضا اقازاده‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫اذان ظهر‪12:12:37 :‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪ )65607917 :‬چاپ هم زمان‪ :‬تبریز‪ -‬پیمان چاپ‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫غروب افتاب‪18:13:42 :‬‬ ‫اذان مغرب‪18:31:45 :‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫نیمه شب شرعی‪23:30:48 :‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫اذان صبح‪04:46:25 :‬‬ ‫سه شنبه ‪ 27‬اسفند ‪ 22 - 1398‬رجب ‪ 17 -1441‬مارس ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1953‬تومان‬ ‫بچه که بودم‬ ‫وقتی می دیدم‬ ‫دنیایِ تلویزیون سیاه و سفید است‬ ‫و دنیایِ من رنگی‬ ‫از ذوق به پدربزرگم می گفتم‬ ‫«تو خیلی گناه داشتی‬ ‫وقتی هم سن من بودی‬ ‫درختان خاکستری بودند‬ ‫ولی االن ببین‬ ‫همهٔ درختان باغ سبز هستند»‬ ‫بچه که بودم‬ ‫وقتی با پدربزرگم‬ ‫مشت می گرفتم‬ ‫همیشه شکست می خورد‬ ‫و همراه خوشحالیم می خندید‬ ‫حاال نمی دانم‬ ‫با تنهایی ام چه کار کنم‬ ‫هر وقت از عشق شکست می خورم‬ ‫او بهم می خندد‬ ‫و من همیشه سر خاک پدربزرگم می روم‬ ‫و به او می گویم‬ ‫پا شو‬ ‫بیا باهم بازی کنیم‬ ‫سامان ساردویی‬ ‫خورشید می تابد این بار بر تیرهٔ اب ِر باران دار‬ ‫«باال که هستیم نور َهست»‬ ‫«باال که هستیم عِشق‪،‬‬ ‫عشق است خالی از پوشال»‬ ‫«باال که هستیم‬ ‫شیپورچی می دهد هر روز نوید خوشی ها را»‬ ‫باالییم و نیست خَ بری از کینه‬ ‫می کند وهم‪ ،‬وسوسه قلبم را تا بنویسم‬ ‫از رود‬ ‫از نور‬ ‫از امدن‬ ‫از َجشن‬ ‫از ماندن ها‬ ‫اما می ترسم قصه پُر از خیال شود!‬ ‫پر از انچه نداریم!‬ ‫دنیا از باال قشنگ است‬ ‫انجا که کالغ سپید است‬ ‫انجا که از باال‬ ‫از دنیای ادم ها‬ ‫غباری‬ ‫دروغی‬ ‫نمی اید به چشم کفترنشینان!‬ ‫فرشته شیرمردی‬ ‫حتماً که نباید برایش‬ ‫شعر عاشقانه ای خواند‬ ‫یا با شاخه گلی‬ ‫به صرف قهوه ای‬ ‫در کافه ای دنج‬ ‫سر ذوقش اورد‬ ‫کافی ست لحظه ای نگاهت کند‬ ‫چشم عاشق‬ ‫رمانی ست بس خواندنی‬ ‫عبداهلل توکلی‬ ‫غم و غصه به پایان می رسد دوست‬ ‫خوشی بر قلب خوبان می رسد دوست‬ ‫گهی نوش و گهی نیش است دنیا‬ ‫صبوری کن بهاران می رسد دوست‬ ‫بهروز رضایی (درویش)‬ ‫قسم بر پاکی لبخند‪ ،‬تو را من دوست می دارم‬ ‫به دور از فتنه و ترفند‪ ،‬تو را من دوست می دارم‬ ‫به ان ارامش محضی که در جانم پس از طوفان‬ ‫شده زیباترین پیوند‪ ،‬تو را من دوست می دارم‬ ‫اگر بیگانگی هایم شده خاموشی مطلق‬ ‫به سوی پرتوئی سوگند‪ ،‬تو را من دوست می دارم‬ ‫به ان قلب ظریفی که تمایل بر تپش دارد‬ ‫کمی عاصی‪ ،‬کمی خرسند‪ ،‬تو را من دوست می دارم‬ ‫به معصومیت طفلی که با شادی درون من‬ ‫شده یک کودک دلبند‪ ،‬تو را من دوست می دارم‬ ‫به احساسی که شیرین است و طعمش طعم شادی هاست‬ ‫همانند عسل یا قند‪ ،‬تو را من دوست می دارم‬ ‫قسم بر ماه هایی که برایم مثل خورشید است‬ ‫به مهر و اذر و اسفند‪ ،‬تو را من دوست می دارم‬ ‫سمانه اشتری‬ ‫رویید شبیه عشق‪ ،‬یک بوته به دست جان‬ ‫ای ناب ترین احساس‪ ،‬زیبای به دل پنهان‬ ‫محو تو شدم گویی‪ ،‬خالی شده ام از من‬ ‫پوشیده نماند دل‪ ،‬با این نگه عریان‬ ‫من چشم فرو بستم‪ ،‬از دست تو بگریزم‬ ‫افتاد ز دستم دل‪ ،‬اتش بگرفت ایمان‬ ‫می گرید و می خندد‪ ،‬دل میل سخن دارد‬ ‫اسوده نخوابیدم تب کرده تن از عصیان‬ ‫باریده نم باران‪ ،‬از گوشهٔ چشمانم‬ ‫سرد است هوای دل‪ ،‬ابان شده ام ابان‬ ‫هما شعاعی (اسو)‬ ‫زندگی ام شطرنجی ست!‬ ‫تیره و تار؛‬ ‫برای زمانی که اسمت را با میم مالکیت صدا زدم‬ ‫و تو مات نگاهم کردی‬ ‫بازنده؛ برای وقتی که قلبم‬ ‫کیش و ماتِ چشمانی شد که سهم من نبود‬ ‫من چه می دانستم‬ ‫سرباز سیاه نمی تواند عاشق شاه سپید باشد‬ ‫اصف گنجی‬ ‫هر کسی پُ ِ‬ ‫شت نقابی را ِز خود مخفی کند‬ ‫هر دفعه سازی زند با سا ِز خود رقصی کند‬ ‫وای از ان روزی که چهره از هجو ِم خستگی‬ ‫احساس ازادی کند‬ ‫این نقاب را بشکند‬ ‫ِ‬ ‫رسول مهربان‬ ‫شب می گیرد جانم را‬ ‫شب به جنون می کشد جانم را‬ ‫در نفس هایم وقفه می اندازد‬ ‫در تنم سستی می اندازد‬ ‫سوی چشمانم را می گیرد‬ ‫و شب سکوتش را در بر می گیرد‬ ‫به هجومی از واقعه‬ ‫برای تیر راسی به عمق یک فاجعه‬ ‫که نه در ان شیدایی ست‬ ‫و معشوقه ای در برابر او پیداست‬ ‫مهدی رستم زاده‬ ‫من برای سایه ات هنوز دیوارم و‬ ‫قدم هایت را هنوز هم جاده ام!‬ ‫در خیال من هنوز‬ ‫شهری برای عابر بودنت هست؛‬ ‫به این دیار سفری کن‬ ‫که عابری جز تو هم نمی گذرد از اینجا ‪!...‬‬ ‫ایسان خاکپور‬ ‫می نوشد از طراوت بهار‬ ‫روح و روان ادمی‬ ‫می شکفد غنچه عید‬ ‫با امید و خوش قدمی‬ ‫هجرت اسفند را ببین‬ ‫از خیزش فروردین‬ ‫پنجهٔ افتاب را ببین‬ ‫بر سر ارغوان و یاسمین‬ ‫بوی گل و بوی نو شدن‬ ‫بوی جمع شدن و یکی شدن‬ ‫هلهلهٔ پرندگان‬ ‫با رقص قرمز ماهی بی اشیان‬ ‫تماشای رنگین کمان گل را ببین‬ ‫ریخته شده در هر گوشه از زمین‬ ‫جالل چراغی‬ ‫سنگریزه ای که روی تنش‬ ‫غلت می خورد‬ ‫می افتد کف رودخانه‬ ‫دست های من است‬ ‫ماهی کوچکی می شوم‬ ‫حفره های درونت‬ ‫تنگ های زیبایی هستند‬ ‫و تنهایی زیبایی خواهم داشت‬ ‫زنی تنها می شوم‬ ‫می بوسمت‬ ‫و غارنشینی‬ ‫جاذبه ای دل نشین می شود‬ ‫مگر می شود تو را دوست نداشت‬ ‫نداشت‬ ‫و این نداشتن پی درپی‬ ‫پیچیده توی سرم‬ ‫ریشه دوانده‬ ‫درختی نحیف شده ام‬ ‫ریشه هایم زیر پاهای توست‬ ‫کوه‬ ‫هیچ وقت زیر قولش نمی زند‬ ‫و بهمنی که سال هاست‬ ‫در اغوشش اوار شده‬ ‫روی سرم نخواهد ریخت‬ ‫محبوبه کریمی‬ ‫خشخاش های چشم تو مخدوش گریه ها‬ ‫افتاده بار بی کسی ام دوش گریه ها‬ ‫غشغشین چشم تو دینی دواتشه‬ ‫دل‬ ‫ِ‬ ‫تاتار گیسوان تو تن پوش گریه ها‬ ‫بگذار تا که دم بکشد چشم روشنت‬ ‫با پلک های بستهٔ سرپوش گریه ها‬ ‫مامور کرده ای مژه ها را‪ ،‬به روی چشم!‬ ‫قلعه به قلعه ریگ تر از شوش گریه ها‬ ‫از من پرندگان زیادی گریختند‬ ‫از حملهٔ عقاب به اغوش گریه ها‬ ‫جوشیده ام! نمک به نمکزار شورها‬ ‫شوریده ام! نمک زده از جوش گریه ها‬ ‫مدهوش و الابالی و القید و پاپتی!‬ ‫این ها همه فدای سرت ‪ ...‬نوش گریه ها ‪...‬‬ ‫زهرا فدوی‬ ‫زمستان است ‪...‬‬ ‫هر صبح دلم را به گرمای وجودت خوش می کنم‬ ‫و نفس هایم را زیر بهمن نگاهت حبس ‪...‬‬ ‫چه رازی ست بین دستان من‬ ‫و سردی این زمستان‪ ،‬نمی دانم ‪...‬‬ ‫اما تو که نباشی‬ ‫جهانم همچون خرابه ای متروک‪،‬‬ ‫سرد و ترسناک است‬ ‫بمان برایم تا از این خرابه گلستانی بسازم‬ ‫از جنس ردِپای تو در تن سپید دانه های برف ‪...‬‬ ‫زهرا اکبری‬ ‫اینجا دریاست‬ ‫دریای پر از التهاب‬ ‫مانند فانوسی‬ ‫میان موج های‬ ‫پر ادعا‬ ‫ایستادم‬ ‫تا برای برگشت تو‬ ‫بیدار باشم‬ ‫مصطفی ارشد‬ ‫به برداشتنش شک بردم‬ ‫پشتی به باد‬ ‫و در امدنش مشکوک شدم‬ ‫گلی در برف‬ ‫هرطور که حساب می کنم‬ ‫روزهای بی تو می گذرد‬ ‫اما نمی گذرد‬ ‫علیرضا رضایی سورنا‬ ‫می رسد نیمه شبی مرغ اجل امدادم‬ ‫عاقبت گوش کند وقت سحر فریادم‬ ‫چون کبوتر که به دا ِم قفسی می افتد‬ ‫خوش تر از این نبود گر تو کنی ازادم‬ ‫نیست صاحب خبری تا که بیاید ما را‬ ‫نه کند بسته شده را ِه خراب ابادم‬ ‫طائر کوکب اقبال من امشب شاید‬ ‫رفته دادم به ستاند مگر از بیدادم‬ ‫شب تنهایی و ِ‬ ‫بانگ جرسم در دل شب‬ ‫ُ‬ ‫می زند تیر خالصی به دل ای صیادم‬ ‫ساقی امشب تو بیا جام شرابم میده‬ ‫تا که در کوچهٔ لیلی ز نفس افتادم‬ ‫دوش ژولیده چنین با دل خود می گفتش‬ ‫که به سرمنزل عشق تو چنان معتادم‬ ‫کیهان ژولیده انارکی‬ ‫دل تنگ تو‬ ‫ثانیه به ثانیه‬ ‫خاطراتت را نفس می کشد‬ ‫حرف به حرف واژه های‬ ‫شعرش می شوی‬ ‫وقتی سپید و غزل از‬ ‫دوری ات به دل‬ ‫می بارد‬ ‫چه بار سنگینی مرا‬ ‫بخشیده اند‬ ‫لحظه های نداشتنت!‬ ‫ریحانه مهدی زاده‬ ‫صدای نفس هایت بهانه ای ست برای ادامه دادن‬ ‫در نگاهت می شود روزگاری را زندگی نمود‬ ‫تمام تار و پود وجودم منتهی به توست‬ ‫تویی که با تمام وجودت به من اموختی پرستش را ‪...‬‬ ‫و کفر است اگر نگویم‬ ‫پرستیدن خودت عجیب ستودنی ست‬ ‫راستش را بخواهی‬ ‫می دانم گفتن دوستت دارم کافی نیست‬ ‫اما این را می دانم‬ ‫می دانم مادر ‪...‬‬ ‫به تمام روزهای زیبایی که‬ ‫مرا در اغوشت پروراندی قسم‬ ‫خالصانه‬ ‫دوستت دارم‬ ‫محدثه طالئی‬ ‫روزهای تقویم‬ ‫روی دستم باد کرده بودند‬ ‫از هر طرف که می رفتم‪ ،‬زمستان بود‬ ‫شهر در شب فرو رفته بود‬ ‫باد پرده ها را با خود برده‬ ‫هر پنجره ای را دست می کشم‬ ‫رو به تنهایی باز می شود ‪...‬‬ ‫ان قدر صدایم نکرده ای‬ ‫نامم را فراموش کرده ام‬ ‫شبیه پرنده ای که پرواز را فراموش کرده باشد‬ ‫گل ها مهربانی را از یاد برده اند‬ ‫و از قلبم تکه ای سنگ مانده‬ ‫که هر لحظه می خواهد‬ ‫سر اهویی را نشانه برود‬ ‫ان قدر صدایم نکرده ای‬ ‫پاهایم کوه سردی شده اند‬ ‫که سرم را زیر برف برده اند‬ ‫تقصیر توست‬ ‫ان قدر صدایم نکرده ای‬ ‫هر کس مرا می بیند‬ ‫فکر می کند مرده ای را دیده است‬ ‫جلوتر بیا‬ ‫دست های مرا بگیر‬ ‫صدایم بزن‬ ‫تا همه ببینند‬ ‫سنگ هم می تواند لبخند بزند‬ ‫و پیرمردهای کوچه ما‬ ‫بهاری را ببینند‬ ‫که گل ها‬ ‫از گوشه چشم هایشان شکوفه بزند ‪...‬‬ ‫اصغر رضایی گماری‬ ‫بگو که خوبی و‬ ‫بهار بیهوده نمی اید‬ ‫حرفی بزن‬ ‫با نگاه اردیبهشتی ات‬ ‫که خرداد لبانم‬ ‫دل خوش به عیدی توست‬ ‫فروردینم باش‬ ‫مینا یارعلی زاده‬ ‫کی اص ً‬ ‫ال کی میگه عاشقت نبودم‪،‬‬ ‫من یه جوری توی عشق تو حسودم‬ ‫که میدم واسه تو بود و نبودم‪ ،‬تار و پودم‪،‬‬ ‫من همه دنیامو میدم به تو اره‬ ‫من همونم که واست بی قراره‬ ‫که بخوای واسه تو جونم می زاره‪،‬‬ ‫از عشق دیگه چی داری تو چنته‬ ‫حسابت با خودت چند چنده‪،‬‬ ‫همه عشق منی اره‬ ‫دل من تو رو دوست داره‪،‬‬ ‫حواست به منم باشه‬ ‫دلم دوست داره پیداشه‪،‬‬ ‫فقط تو دل تو جاشه‬ ‫همه جوره که همراشه‬ ‫مجتبی غضنفری‬ ‫حیاط خلوت‬ ‫اتاق تنهایی خانه ما‬ ‫وقتی‬ ‫که عروسک دور از چشم های خواهرم‬ ‫بلوغ شد‬ ‫دو انار نارس‬ ‫را در گلدان سفالی اتاق کاشت‬ ‫حال سال ها گذشته است‬ ‫درخت انار هربار که پائیز می شود‬ ‫بغض هایش را در باغچه می ریزد‬ ‫من می نشینم‬ ‫و‬ ‫شناسنامه باطل عروسک را‬ ‫زیر سایه اش ورق می زنم‬ ‫سپیده شکری‬ ‫هزار ساعت از این انتظار خسته نشد‬ ‫و مرد راحت از این انتظار خسته نشد‬ ‫دوباره گوش خودش را به صبر دعوت کرد‬ ‫ولی صدایت از این انتظار خسته نشد‬ ‫دلیل محکمی از عشق زیر سر دارد‬ ‫که ای جماعت‪ ،‬از این انتظار خسته نشد‬ ‫نشسته تا که دوباره کسی بیاید تا ‪...‬‬ ‫از این مصیبت‪ ،‬از این انتظار‪ ،‬خسته نشد‬ ‫تمام زندگی اش را به انتظار نشست‬ ‫و در نهایت از این انتظار خسته نشد‬ ‫شکیب داودی‬ ‫چشم های برهنه ات را چه کنم؟!‬ ‫با این نفس های ژنده پوش‬ ‫در بیابان نگاهت‬ ‫تقدیر دست به کمر در حوصلهٔ من‬ ‫عقرب تنهایی را‪،‬‬ ‫رفیق راهم کرده است‬ ‫به فرورفتگی های جاهای پایت‬ ‫اشک می ریزم‬ ‫چشم هایم را به گرمی راهت‬ ‫در مسیر ناشناخته ای در ان سوی خودم می سپارم‬ ‫به دانه دانه های بیابان قسم‬ ‫به احساس تجزیه ناپذیر تو در جانم قسم‬ ‫بیرق دستانت هنوز بر روی قلب من است‬ ‫تو بگو ‪...‬؟!‬ ‫با چشم های برهنه ات چه کنم؟!‬ ‫عبداهلل محمدزاده سامانلو‬ ‫درد ما دادی و درمانی هنوز‬ ‫شور در سر فکر عصیانی هنوز‬ ‫شرح حالت بر سر بازار بود‬ ‫گوییا زار و پریشانی هنوز‬ ‫ما ز بدعهدی ز دنیا خسته ایم‬ ‫تو چنان در عهد و پیمانی هنوز‬ ‫گفت وگو با تو زهی حاصل نداشت‬ ‫ما خموش و تو غزل خوانی هنوز‬ ‫دیدمت افتان و خیزان می روی‬ ‫ما به صدر و تو به جوالنی هنوز‬ ‫هر کسی نالد ز این چرخ فلک‬ ‫چون کبوتر تو بچرخانی هنوز‬ ‫تا نگه کردم ببینم ره کجاست‬ ‫عمر دیدم گفت لرزانی هنوز‬ ‫حالیا گفتم مرام و شرح دل‬ ‫گوش برگیر از چه حیرانی هنوز‬ ‫من گذشتم از جفا و رنج دوست‬ ‫تو به قصد کشت و تاوانی هنوز‬ ‫با بهار از گنج دل حرفی نزن‬ ‫اول راهی و ارزانی هنوز‬ ‫فاطمه انصاری‬ ‫سایه ام که با تو یکی می شود‪،‬‬ ‫دنیایی که از تو محروم است‪،‬‬ ‫می خواهد با تو بماند هنوز‪،‬‬ ‫بی حرف‬ ‫بی تخت‬ ‫بی فنجان چای‪.‬‬ ‫باران رفیق بکر پلک های من است‪،‬‬ ‫رفیقی به قدمت فاصله با تحرک پیراهنت‪.‬‬ ‫کنار امده اند انگشتان من‬ ‫با چمدان بسته ات‪،‬‬ ‫چشم هایم نه هنوز!‬ ‫برگرد با تو می مانم‪،‬‬ ‫بی حرف‬ ‫بی تخت‬ ‫بی فنجان چای‪.‬‬ ‫مریم محمدبیگی (کیمیا)‬ ‫بالتازار سیاه از اتیوپیا‬ ‫نوشیدن لب های ملکه سبا‬ ‫چه تلخ بود‬ ‫میان نیزارهای شب تاریک‬ ‫شهر‬ ‫کافه با سرهای گردان مست‬ ‫تیغ کهنه کینه بود‬ ‫به دنده هایت مرد‬ ‫من از رقص هیچ زنی‬ ‫نترسیدم‬ ‫که نیش زبان کاردش‬ ‫عقرب های زرد بدترکیب بود‬ ‫قاسم بغالنی‬ ‫من به رسم عاشقی از خود رهایم یا علی‬ ‫ان چنان دیوانه ام مستانه ایم یا علی‬ ‫من غالمم حلقه بر گوش به نامت می زنم‬ ‫جامه از تن بر کنم درداشنایم یا علی‬ ‫می شناسم جوهرم را کز خدا شد جوهرم‬ ‫من همان دیوانه ام‪ ،‬عاقل فدایم یا علی‬ ‫این پریشان حالی ام از دوری ات حاصل شده‬ ‫من که دل تنگم دلت باشد سرایم یا علی‬ ‫ظلم را مردانه با شمشیر عدلت کشته ای‬ ‫بر مرامت عاشقم عشقت سزایم یا علی‬ ‫با تو ای یکتای میدان می شناسم عشق را‬ ‫من شجاعت را به اسمت می سرایم یا علی‬ ‫خلوتت با چاه شد‪ ،‬درد از جهان پنهان کنی‬ ‫من غمم را با که گویم مبتالیم یا علی‬ ‫شب ز تاریکی حقیقت را نهان در سینه کرد‬ ‫می شکافی قلب شب را‪ ،‬شب کجایم یا علی‬ ‫داده ام دل بر تو ای موالی جان موالی دین‬ ‫«اکبر»م عاشق به عشق کبریایم یا علی‬ ‫اکبر باباپور‬ ‫جان می گیرد‬ ‫زندگی می بخشد‬ ‫سرودی ست غم انگیز‬ ‫که در خیال تنهایی می نشیند‬ ‫اما افسوس که صدایت را‬ ‫در هیچ حنجره ای نمی یابد‬ ‫بی نیاز از هر چه هستی‬ ‫به عشقم فکر کن!‬ ‫محراب جلیل نیا‬ ‫به خاطر عشق تو عمر منم فنا شد‬ ‫فاصلهٔ بین ما تا مرز انتها شد‬ ‫دیگه واسه همیشه بریدم از نگاهت‬ ‫یه روز تو هم می سوزی تو اتیش گناهت‬ ‫شاید به خاطر تو عشقو فراموش کنم‬ ‫شعلهٔ بی َکسیمو تو سینه خاموش کنم‬ ‫تا در هجوم سرد شبای بی پناهی‬ ‫باور کنی که بی تو نکرده ام گناهی‬ ‫پژمان احمدی‬ ‫چمدان های زیادی‬ ‫رفتنم را ارزو می کنند‬ ‫باید برایت رخت های تازه تری بدوزم‬ ‫و کمی از خنده هایم را‬ ‫در البوم جا بگذارم‬ ‫یک لیوان اب‬ ‫یک دنیا دلهره‬ ‫و حاال دست هایت را‬ ‫از روی افکار فرسودهٔ من بردار‬ ‫تمام شهر مشکوکند‬ ‫به بوسه های یواشکی‬ ‫به دیوارنوشته های شبانه‬ ‫کوچه ها داد می کشند‬ ‫دلواپسی هایمان را‬ ‫و تو چقدر ساده ای‬ ‫که حواست به پنجره ای پرت نمی شود‬ ‫بهاره نوروزی سده‬ ‫شباهتی فراوان به مردگان بی نشان داشتیم‬ ‫هر از گاهی از قبرمان بیرون می امدیم‬ ‫در کند و کاو تنفس‪ ،‬عشق‪ ،‬رهایی و نان!‬ ‫طوفانی برخاست!‬ ‫از نژاد خاکستر‬ ‫بر سرمان فرود امد‬ ‫عاطفه و بوسه و مهرمان را خشکاند‬ ‫خانه نشین قبرهایمان شدیم‬ ‫طوالنی تر از قرن‬ ‫و به روزهایی چشم دوختیم که خود‬ ‫روشنایی را از عنکبوت‬ ‫ربوده بودند‬ ‫و خاکسترح اما ‪...‬‬ ‫تشنه و تازان خاکم را درنوردید‬ ‫دهانمان را کاه گل کرد‬ ‫گلویمان را مسدود‬ ‫و سایه ای به تهدید مرگ‬ ‫ارام و تاریک بر اسمانمان اویخت‬ ‫امیر کافوری‬ ‫ای تو گیسو کمند رویایی‬ ‫که از ان راه رفته میایی‬ ‫به تنت اطلس هزار الماس‬ ‫و نگین نهفتهٔ سلماس‬ ‫اخرین شعرهای امسالم‬ ‫که به این بیت شعر می بالم؛‬ ‫«ای غریبانه دلبر دلبند‬ ‫تو غروبی؛ سی ویک اسفند»‬ ‫این چنین دور هستی از دستم‪،‬‬ ‫که به هستی که نیست دل بستم‬ ‫مات و مبهوتم از تجسم تو‬ ‫شده دل‪ ،‬تنگ ان تبسم تو‬ ‫شده ام هاج و واج و دیوانه‬ ‫پوچ و بیگانه در دل خانه‬ ‫تو بیا اشک چشم من برود‬ ‫انچه می خواستم همان بشود‬ ‫حامد عزیزی‬ ‫خزان نشسته به روی لبان خشکیده‬ ‫درون چشم سیاه زنی که ترشیده‬ ‫به شهر دور دلم کورسوی نوری بود‬ ‫که گوییا کسی از تن چراغ‪ ،‬دزدیده‬ ‫به زیر گنبد ابی غمم که جاری شد‬ ‫گریست ابر و ولی باغ از غمم خندید‬ ‫یکی ز درد وجودم پر از شکوفه شد و‬ ‫یکی گریست چو راز دل مرا فهمید‬ ‫کسی که نور جهان بود در جهان دلم‬ ‫ز من برید و جهانی جدید اغازید‬ ‫فلک‪ ،‬ز کائنات جهانت جهان به فریاد است‬ ‫به زرق و برق چه چیز جهان خود نازید؟‬ ‫هوار می کشم از دل ز عمق پائیزی‬ ‫که در تمام تنم رشد کرد و ریشه گرفت‬ ‫بهار هدیهٔ تو‪ ،‬می سپارمت به کسی‬ ‫که از جهان وجودم تو را همیشه گرفت‬ ‫شیوا کاظمی‬ ‫باز امد اشک مادر روی گونه های او‪،‬‬ ‫اشک او از شوق بوده است و نه غم‬ ‫مادرم تو نوگل بهارم‪،‬‬ ‫دلبر هر روز و هر دیارم‬ ‫عشق من با تو سازگارست‬ ‫دلبرم جان دلم با تو ماندگارست‬ ‫گر نبودم فرزند دلخواهت ببخش‬ ‫چون دلم نبوده است بدخواهت‬ ‫یسنا جهاندیده‬ ‫از تما ِم تن پوش های جهان‬ ‫اغوشت کافی ست‬ ‫تا سرمایِ هیچ بغضی‪،‬‬ ‫جثهٔ بی کسی ام را نلرزاند ‪...‬‬ ‫هوا گرگ و میش هم که شود‬ ‫چشمانت فانوس خواهد بود!‬ ‫چشمانت دو خورشید‬ ‫که لشک ِر شبزدهٔ احساسم را نوید فتح می دهد!‬ ‫سرت را باال بگیر!‬ ‫کوهستان شانه هایت‪،‬‬ ‫بگذار مهتاب از پشت‬ ‫ِ‬ ‫به دهکدهٔ مطرود قلبم بتابد ‪...‬‬ ‫امشب پشت تما ِم درهای دنیا‬ ‫چشم به را ِه توام!‬ ‫ساعتت را به وقت دل تنگی کوک کن‬ ‫من حواس پرت تر از انم‬ ‫که یادم بیاید تو نیستی ‪...‬‬ ‫اذین جهاندیده‬ ‫من میانهٔ پنهان غم‪،‬‬ ‫الی ریگ زار افسوس‪،‬‬ ‫مثل یک اتفاق ناخوشایند ایستاده ام‬ ‫و گیج و گنگ‬ ‫به پیشانی نوشتی که به یک باره‬ ‫حجم سر ِد مرگ را بر سرم فرود اورد‪ ،‬می نگرم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫من ذره ذره بین لحظه ها گم شدم‪،‬‬ ‫الی مشتی از خاکستر؛‬ ‫این روزها بین پریشانی خواب هایم‬ ‫جست وجویت می کنم‪.‬‬ ‫از زاغ های سیاه نشسته برروی کاج ها‬ ‫سراغت را می گیرم‪.‬‬ ‫این روزها بیش تر از همیشه‬ ‫دل تنگت هستم‪.‬‬ ‫ملیکا افشارنادری‬ ‫بی تو‬ ‫زندگی را گاز می زنم‬ ‫درد می پیچد در مغزم‬ ‫به عصب رسیده جسم و روحم‬ ‫شب ها در جانم‬ ‫نبودنت به درد می اید‬ ‫تا صبح‬ ‫این پا و ان پا می کند‪،‬‬ ‫روحم‬ ‫لق شده ام به زندگی‬ ‫این بی قراری‬ ‫خوب شدنی نیست‬ ‫اغوشت مسکن من است‬ ‫برگرد!‬ ‫سمانه نجفوند‬ ‫بهار‬ ‫نام دیگر توست‬ ‫صدایت که می زنم‬ ‫لب هایم شکوفه می دهد‬ ‫راحله جمالیان‬ ‫سنگ دنیا خورده بر پیشانی اقبال ما‬ ‫کیست در عالم پریشان حال تر از حال ما؟‬ ‫فصل پشت فصل دارد می رسد اما هنوز‬ ‫نیست فرقی بین سال کهنه با امسال ما‬ ‫میترا فرجی‬ ‫سخنی که از دل امد‬ ‫همیشه بر دل نشست‬ ‫سخن از درد بر امده چه؟‬ ‫غده بغضم ورم کرده‬ ‫پُرکار است‬ ‫و پر بغض‬ ‫اسمش گریه!‬ ‫من از تیرویید احساس حرف می زنم‬ ‫زندگی را توبه نصوح کردند‬ ‫که بهشت نصیبشان شود‬ ‫به خدا اگر نصوح ان ها را می دید‬ ‫خودش و توبه اش‬ ‫در دریای چشمانانشان غرق‬ ‫و روحشان‬ ‫در کران ابی دل به خدا می پیوست‪.‬‬ ‫شبنم میرزایی‬ ‫اسفندماه زندگی ام را بهار کن‬ ‫تهدید بغض ساعتی ام را مهار کن‬ ‫لب های زرد و بی رمقم را ببین و بعد‬ ‫با بوسه های سرخ به عشقت دچار کن‬ ‫میعاد عشق بازی ماها بهشت نیست‬ ‫اغوش وصل‪ ،‬ورطه دوزخ قرار کن‬ ‫شیر خزان چشیده ام این بار هم مرا‬ ‫اهوی من به چشم سیاهت شکار کن‬ ‫حسرت برم به حریت برگ ها به باد‬ ‫اه ای نسیم عشق مرا هم سوار کن‬ ‫نسیم رضایی‬ ‫میان خاطراتت گم کرده ام‬ ‫خودم را‬ ‫ِ‬ ‫البه الی دوستت دارم هایم سرکی بکش‬ ‫شاید زنی بی پناه در سایهٔ غرورت‬ ‫گوش عشق‬ ‫هق هق گریه هایش را در‬ ‫ِ‬ ‫برای ماندنت می نوازد‪.‬‬ ‫«برایِ تو»‬ ‫مهتاب شاه محمدی‬ ‫ستودن سخنش را به خود گرفت‬ ‫شِ ّکر‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫تعریف از لب و دهنش را به خود گرفت‬ ‫تا گفتم از بلو ِر تنش‪ ،‬شیشه لب گزید‬ ‫پنبه‪ ،‬سپیدی بدنش را به خود گرفت‬ ‫از من شنید نافهٔ اهو‪ ،‬که عطر از اوست‬ ‫بی وقفه بوی پیرهنش را به خود گرفت‬ ‫خلق صورت او‪ ،‬ناگهان رسید‬ ‫گفتم ز ِ‬ ‫صورتگری که فوت و َف َنش را به خود گرفت‬ ‫با موی فِر که از لب ساحل عبور کرد‬ ‫موجی شکست و ان شِ َکنش را به خود گرفت‬ ‫تا گفتمش که مال منی‪ ،‬ناگهان رقیب‬ ‫از بین این کالم‪َ ،‬م َنش را به خود گرفت‬ ‫مهشید ملکی زاده‬ ‫فکر می کردم که بی مهری ولی بیزار نه‬ ‫فکر می کردی گرفتارم ولی بیمار نه‬ ‫مثل اینکه نبض من ایجاز چشمان تو بود‬ ‫رو که برگردانده ای خون در رگ و انگار نه‬ ‫باور دریا درون تنگ کوچک مشکلست‬ ‫صاحب حقی برای شک ولی انکار نه‬ ‫عشق کالجزوه فی بطنا کما تشحیذه‬ ‫للذی عمیا به هذا النور اال نار نه‬ ‫نبض کولی وار می رقصد تو عاشق می شوی‬ ‫زندگی خالی ازین اعجاز کولی وار نه‬ ‫گرچه از ابریشمست این پیله باید پر کشید‬ ‫این جهان الیق به امرارست استمرار نه‬ ‫محمدمهدی بنی اسد ازاد‬ ‫نمی دانی حتی همین خط کش ها‬ ‫چگونه حجم نبودنت را اندازه می گیرند‬ ‫و به قلب دل تنگ من عمود می کنند‬ ‫مدادها خط های صاف را فراموش کرده‬ ‫و منحنی چشم ها‪ ،‬لب ها و خط های نیم قوس‬ ‫خندهٔ تو را می کشند‬ ‫رنگ ها دیگر بجا استفاده نمی شوند‬ ‫حتی اسمان را هم مشکی می کشند‬ ‫پاک کن دیگر خط خطی تداعی چشمان تو را‬ ‫از گوشهٔ کاغذ پاک نمی کند‬ ‫گویی تمام پرسپکتیوها‬ ‫از مرکز چشمان تو زاده شده اند‬ ‫برش ها هم از خط عبور تو قطع شده اند‬ ‫جالب است نیستی اما‬ ‫همهٔ اینها تو را می شناسند ‪...‬‬ ‫امان از خط خطی های دلبرانهٔ بی مخاطب‪.‬‬ ‫زهرا ایران منش‬ ‫مادرجان!‬ ‫مدت هاست نخندیده ای‬ ‫سال هاست دلتنگی‬ ‫دل نازکت را شکانده‬ ‫می دانم که این روز ها‬ ‫حواست هم ُمرده‬ ‫مادرجان!‬ ‫سخت است‬ ‫دریچه از اه ‪ ...‬بشکند‬ ‫خیال افسرده شود‬ ‫جوانی پیر شود‬ ‫مادر جان!‬ ‫سخت است از درد‬ ‫توان فریاد نداشته باشی‬ ‫و سکوتت تو را له کند‬ ‫حسن محمدی‬ ‫اگه محبت کردی‬ ‫و جوابش رو با بی محبتی دیدی‬ ‫باز هم محبت کن‬ ‫اگه محبت کردی‬ ‫و تو روزهای سخت کسی نبود‬ ‫که بهت کمک کنه‬ ‫باز هم محبت کن‪،‬‬ ‫اگه محبت کردی و محبت ندیدی‬ ‫تو از محبت کردن دست نکش؛‬ ‫نذار مهربون بودن رو فراموش کنی‬ ‫نذار یادت بره که یه انسانی‬ ‫و به دنیا اومدی که با مهربونیت‬ ‫همه چیز رو رنگی کنی ‪...‬‬ ‫جهان با وجود ادم های مهربونه که قشنگه‬ ‫فاطمه سلطانی محمدی‬ ‫دوست دارم که در اندیشهٔ دنیای خودم‬ ‫الشهٔ بی صفتم را خودم غسل بدهم‬ ‫دوست دارم بعد از ان دم که مدفون شدم‬ ‫روح عریان شده ام را زیر باران ببرم‬ ‫دوست دارم به قدم ها بال پرواز بدهم‬ ‫از دل تاریک زمین به سوی اسمان بپرم‬ ‫فلسفهٔ عشق پر از جاذبه های خطرست‬ ‫دوست دارم در دل حادثه تنها بدوم‬ ‫تا که جان در بدنم مثل عرق اب شود‬ ‫بر تن لخت زمین ریزد و بدخواب شود‬ ‫یا که مرگ از دل خاک پای مرا قفل کند‬ ‫جانم از حلق برون ریزد و مرداب شود‬ ‫تا که در وسوسه ها دست تو را لمس کنم‬ ‫چهره از کالبد خویش برکنم و رقص کنم‬ ‫تا میان من و تو فاصله معنا شود‬ ‫روح تمام کهکشان در این میان حبس شود‬ ‫من به ایندهٔ پر حدس و گمان مشکوکم‬ ‫به کالمی که می اید به زبان مشکوکم‬ ‫من به دستی که میان من و تو فاصله ساخت‬ ‫من به ان چهرهٔ خندان جهان مشکوکم‬ ‫دلقک پیر در شب چشمان تو مرگ شد و‬ ‫حال به دستان پر از مهر زمان مشکوکم‬ ‫محمدرضا صمدی‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 1951

روزنامه سایه 1951

شماره : 1951
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه سایه 1949

روزنامه سایه 1949

شماره : 1949
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه سایه 1948

روزنامه سایه 1948

شماره : 1948
تاریخ : 1398/12/20
روزنامه سایه 1947

روزنامه سایه 1947

شماره : 1947
تاریخ : 1398/12/19
روزنامه سایه 1944

روزنامه سایه 1944

شماره : 1944
تاریخ : 1398/12/14
روزنامه سایه 1943

روزنامه سایه 1943

شماره : 1943
تاریخ : 1398/12/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!