روزنامه سایه شماره 1938 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1938

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1938

روزنامه سایه شماره 1938

‫وزیر صمت خبر داد؛‬ ‫صدور مجوز واردات ‬ ‫‪ 2‬ماسک بهداشتی‬ ‫طــرح جلــد شــماره جدیــد «نیویورکــر» را ارتیســت ‪61‬ســاله امریکایــی؛‬ ‫بــری بلیــت کشــیده کــه به خاطــ ِر شــیوه ســنتی اش در اســتفاده از قلــم و‬ ‫ســریالی معروفــش؛‬ ‫شــمایل تــازه کاراکتــر‬ ‫جوهــر‪ ،‬شــهرت دارد‪ .‬او بــا ارائــه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫‪ ،Eustace Tilley‬عنــوان کــرده کــه به نظــرش نگــرش مــا بــه مســائل روزمــره‬ ‫دچــار تغییراتــی بنیادیــن و چالشــی شــده اســت‪.‬‬ ‫شهردار مشهد‪:‬‬ ‫مشروعیت ما‪ ،‬از کارامدی ‬ ‫‪ 6‬و خدمت به مردم است‬ ‫چهارشنبه ‪ 7‬اسفند ‪ 2 - 1398‬رجب ‪ 26 -1441‬فوریه ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1938‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫مردم ایران به دشمن‬ ‫التماس نخواهند کرد‬ ‫‪3‬‬ ‫طراحی در یک فضای مردانه‬ ‫بزرگ ترین معماران زن‬ ‫که مورد کم توجهی قرار گرفتند‬ ‫بنــا بــه اظهــار ســازمان جهانــی بهداشــت‬ ‫(‪)WHO‬؛ اســتفاده از دهان شــویه بــرای‬ ‫محافظــت در برابــر کرونــا‪ ،‬موثــر نیســت‪.‬‬ ‫بعضــی از ایــن محصــوالت‪ ،‬حــاوی ترکیباتــی‬ ‫هســتند کــه بــرای دقایقــی میکروب هــا‬ ‫را در بــزاق پاک ســازی می کننــد؛ امــا ایــن‬ ‫به معنـ ِ‬ ‫ـای مقابلــه بــا «کوویــد‪ »۱۹-‬نیســت‪.‬‬ ‫وقتــی بــه گذشــته معمــاری نــگاه کنیــم‪ ،‬معمــاران مــردی را می بینیــم کــه مــدام‬ ‫درحال جلوه نمایــی و درخشــش بوده انــد و انــدک نمایــی از حضــور فعــال زنــان در‬ ‫ایــن بســتر به چشــ م می خــورد‪ .‬ایــن بدین معنــا نیســت کــه زنــان فعالیت هــای‬ ‫کمــی در حــوزه معمــاری داشــته اند؛ بلکــه به این دلیــل اســت کــه ان چنان کــه‬ ‫بایــد بــه ان هــا بهــاداده نمی شــد‪ .‬قصــد داریــم کــه بــه معرفــی ‪ ۱۰‬نمونــه از‬ ‫بزرگ تریــن معمــاران زن ‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شایعا‬ ‫ت کرون !ا‬ ‫اتهام صدور مجوز حرفه ای نادرست برای نمایندگان فوتبال کشور‬ ‫‪5‬‬ ‫نقره داغ شدن ایران توسط ‪AFC‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫کاترین جانسون؛‬ ‫نگاهی اماری به تعداد کاربران اینترنت در خاورمیانه‬ ‫روزگار وصل ایرانیان!‬ ‫ریاضی دان ناسا‬ ‫در ‪ ۱۰۱‬سالگی درگذشت‬ ‫‪8‬‬ ‫خداحافظ خانه دارشدن‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫چرا ما ایرانی ها‬ ‫این طوری شدیم؟‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫دوم اســفندماه ســال ‪ ۹۸‬تجلــی دیگــری از حضــور حماســی ملــت ایــران در پــای صندوق هــای رای بــود و مــردم مومــن‪ ،‬والیتمــدار و‬ ‫انقالبــی مشــهد نیــز همــگام بــا ســایر هم وطنــان در سراســر کشــور‪ ،‬بــار دیگــر بــا مشــارکت گســترده در‪ ‬انتخابــات‪ ،‬حماسه ســاز‬ ‫شــدند‪ .‬ملــت سلحشــور ایــران اســامی؛ به ویــژه مــردم شــهیدپرور شــهر مشــهد مقــدس‪ ،‬بــار دیگــر بــا مشــارکت خــود در‬ ‫انتخابــات میــان دوره مجلــس خبــرگان رهبــری و یازدهمیــن دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســامی حماســه بــزرگ دیگــری‬ ‫افریدنــد و بــه دنیــا؛ به ویــژه اســتکبار جهانــی و هم پیمانانــش ثابــت کردنــد کــه تحــت هــر شــرایطی پشــتیبان نظــام بــوده و بــه‬ ‫م رهبــری پایبنــد بــوده و تهدیدهــا و توطئه هــای مختلــف تاثیــری‬ ‫ارمان هــای بلنــد رهبــر کبیــر انقــاب و رهنمودهــای مقــام معظـ ‬ ‫در اراده ایشــان نــدارد‪.‬‬ ‫اینجانــب ضمــن تبریــک بــه مــردم شــریف و قدرشــناس مشــهدالرضا بــه نماینــدگان منتخب حضــرات ایات ایـت اهلل محمدتقــی مصباح یزدی؛‬ ‫نماینــده محتــرم خبــرگان رهبــری‪ ،‬حجت االســام نصــراهلل پژمانفــر‪ ،‬اقــای دکتــر سیدامیرحســین قاضی زاده هاشــمی‪ ،‬اقــای‬ ‫جــواد کریمــی قدوســی‪ ،‬حجت االســام دکتــر محمدحســین حســین زاده بحرینی و ســرکار خانــم فاطمــه رحمانــی به عنــوان‬ ‫نماینــدگان محتــرم مجلــس شــورای اســامی ارزوی موفقیــت کــرده‪ ،‬بی شــک دعــای خیــر مــردم شــریف مشــهد مقــدس پشــتوانه‬ ‫مناســبی خواهــد بــود تــا در ســایه الطــاف امــام هشــتم(ع) شــاهد پیشــرفت و توســعه خدمــات بــه زائریــن و مجاوریــن ان حضــرت باشــیم‪.‬‬ ‫الزم می دانــم ضمــن تقدیــر و تشــکر از جنــاب اقــای مهنــدس رزم حســینی؛ اســتاندار فهیــم اســتان خراســان رضــوی و کلیــه عوامــل اجرایــی‪،‬‬ ‫قضائــی‪ ،‬نظارتــی‪ ،‬نظامــی‪ ،‬انتظامــی‪ ،‬امنیتــی‪ ،‬بســیج و همــه دسـت اندرکاران انتخابــات؛ به ویــژه اصحــاب رســانه‪ ،‬کــه در برگــزاری ایــن حماســه‬ ‫پرشــور نقش افریــن بودنــد‪ ،‬صمیمانــه سپاســگزاری کــرده و ســربلندی و ســرافرازی ایــران اســامی را از خداونــد متعــال خواهانــم‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫سرپرست روزنامه سراسری سایه در شرق کشور‬ ‫مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده‬ ‫شماره مناقصه‪73/98/36 :‬‬ ‫شماره مناقصه در سامانه ستاد‪2098001173000047 :‬‬ ‫ن‬ ‫وبت اول‬ ‫کارفرما‪ :‬اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان به ادرس‪ :‬سنندج‪ ،‬چهارراه اکباتان‪ ،‬روبروی استادیوم ملک نیا‪ ،‬کدپستی ‪6615763154‬‬ ‫موضــوع‪ :‬تجدیــد مناقصــه عمومــی یــک مرحلـه ای بــا ارزیابــی کیفــی بــه روش فشــرده تعمیــر‪ ،‬تعریــض و باســازی ابنیــه فنــی راه هــای اســتان کردســتان‬ ‫شــامل پل هــای خســارت دیــده از ســیل‬ ‫مبلغ براورد اولیه‪ :‬طبق جدول ذیل و براساس فهرست بهاء راهداری ‪ 1398‬می باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫بر اورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫تعمیر‪ ،‬تعریض و بازسازی ابنیه فنی راه های استان‬ ‫کردستان شامل پل های خسارت دیده از سیل‬ ‫‪73/98/36‬‬ ‫‪2098001173000047‬‬ ‫‪31/874/808/966‬‬ ‫‪1/594/000/000‬‬ ‫مبلــغ تضمیــن شــرکت در مناقصــه‪ :‬طبــق جــدول فــوق بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی بــا اعتبــار ســه ماهــه و یــا ســایر تضامیــن اعــام شــده طبــق تصویــب نامــه هیــات‬ ‫محتــرم وزیــران بــه شــماره ‪/123402‬ت‪50659‬ھ مــورخ ‪ 1394/09/22‬می باشــد‪.‬‬ ‫ کلیه شرکت های دارای رتبه ‪ 5‬رشته راه و ترابری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند‪.‬‬‫مدارک و اسناد مناقصه از تاریخ ‪ 1398/12/07‬در سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد) ‪ www.setadiran.ir‬از ساعت ‪ 08:00‬قابل دریافت می باشد‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ انتشار نوبت اول اگهی به مدت ‪ 5‬روز و تا ساعت ‪ 19:00‬مورخ ‪ 1398/12/11‬از سامانه مذکور می باشد‪.‬‬ ‫مهلــت تحویــل پیشــنهادها و درج ان در ســامانه ســتاد‪ :‬بــه مــدت ‪ 14‬روز و حداکثــر تــا تاریــخ ‪ 1398/12/25‬ســاعت ‪ 14:00‬می باشــد‪ .‬زمــان بازگشــایی پــاکات‬ ‫پیشــنهاد قیمــت ســاعت ‪ 11:00‬صبــح ‪ 1398/12/26‬می باشــد‪.‬‬ ‫تذکــر‪ :‬کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه در ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت (ســتاد) ‪ www.setadiran.ir‬صــورت می گیــرد لــذا مناقصه گــران قطع ـاً می بایســت جهــت‬ ‫شــرکت در مناقصــه در ســامانه مذکــور از طریــق نمایندگــی مجــاز ثبت نــام و ضمــن اخــذ نــام کاربــری و کلمــه عبــور نســبت بــه تهیــه توکــن جهــت امضــاء الکترونیکــی از‬ ‫طریــق دفاتــر اســناد رســمی اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫تلفن نمایندگی سامانه ستاد استان کردستان در سنندج‪33626190 :‬‬ ‫شناسه اگهی‪875269 :‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان‬ ‫بانک‬ ‫درراستای حمایت از مشتریان‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران انجام شد؛‬ ‫تامین سرمایه در گردش موردنیاز ‬ ‫به شرکت قم الیاژ‬ ‫رئیــس شــعبه قــم بانــک توســعه‬ ‫صــادرات ایــران گفــت‪« :‬بــا‬ ‫بررســی های انجام شــده در شــعبه‬ ‫ایــن بانــک و اعتبارســنجی های‬ ‫الزم‪ ،‬مبلــغ ‪۸۰‬میلیاردریــال تســهیالت‬ ‫ســرمایه در گــردش صادراتــی از محــل‬ ‫منابــع تلفیقــی بانــک و صنــدوق توســعه ملــی مصــوب و در بهمن ماه‬ ‫ گــزارش‬ ‫ســال جــاری بــه شــرکت قــم الیــاژ پرداخــت شــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومــی بانــک توســعه صــادرات؛ در ادامــه ایجــاد و تکمیــل‬ ‫ـب‬ ‫پــروژه خــط و پســت ‪400‬کیلوولــت کشــور ارمنســتان کــه درقالـ ِ‬ ‫صــادرات خدمــات فنــی و مهندســی توســط شــرکت صانیــر در ایــن‬ ‫کشــور دردسـ ِ‬ ‫ـت اجراســت؛ مقــرر شــد تــا تولیــد و صــادرات بخشــی‬ ‫از ســیم های هــادی کرلــو موردنیــاز ایــن پــروژه توســط شــرکت‬ ‫قــم الیــاژ تامیــن شــود‪ .‬غالمرضــا رومیانی نــژاد دراین بــاره گفــت‪:‬‬ ‫«شــرکت قــم الیــاژ از مشــتریان اعتبــاری بانــک توســعه صــادرات‬ ‫ایــران در اســتان قــم بــوده و از توانمندی هــای تولیــد صادراتــی‬ ‫باالیــی برخــوردار اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در ادامــه توافقــات انجام گرفتــه‬ ‫بــرای همــکاری شــرکت قــم الیــاژ در پــروژه صــادرات خدمــات‬ ‫فنی‪،‬مهندســی یادشــده‪ ،‬ایــن بنــگاه تولیــدی بــرای خریــد مــواد‬ ‫اولیــه تولیــد ســیم های مذکــور خواســتار تامیــن ســرمایه درگــردش‬ ‫ازســویِ بانــک توســعه صــادرات ایــران شــد»‪ .‬رئیــس شــعبه قــم‬ ‫بانــک توســعه صــادرات ایــران اظهــار داشــت‪« :‬خوشــبختانه پــس از‬ ‫حمایــت مالــی انجام شــده ازســوی بانــک توســعه صــادرات‪ ،‬اولیــن‬ ‫پــارت صادراتــی پــروژه یادشــده‪ ،‬بــه ارزش بیــش از ‪171‬هــزاردالر‬ ‫صــادر شــد»‪ .‬غالمرضــا رومیانی نــژاد افــزود‪« :‬بانــک توســعه صــادرات‬ ‫ایــران امادگــی دارد خدمــات متنــوع خــود را اعــم از اعطــای ســرمایه‬ ‫درگــردش‪ ،‬اعتبــار اســناد داخلــی و ارائــه مشــاوره های مالــی و‬ ‫همچنیــن برگشــت ارز حاصــل از صــادرات‪ ،‬جهــت تســهیل صــادرات‬ ‫کاال و خدمــات ازطریــق شــعب خــود در سراســر کشــور به مشــتریان‬ ‫ارائــه کنــد»‪.‬‬ ‫طرح تنخواه کارت تعاون جهت مشتریان‬ ‫بانک توسعه تعاون اجرایی می شود‬ ‫طــرح تنخــواه کارت تعــاون باهــدف‬ ‫ارائــه خدمــات مبتنی بــر کارت بــه‬ ‫ســازمان ها‪ ،‬اتحادیه هــا و شــرکت های‬ ‫تعاونــی درراســتای گســترش‬ ‫خدمات رســانی بــه مشــتریان بانــک‬ ‫توســعه تعــاون قابل ارائــه اســت‪.‬‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی بانــک توســعه تعــاون؛ به موجــب ایــن‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫طــرح کلیــه شــرکت ها و تعاونی هایــی کــه نــزد بانــک توســعه تعــاون‬ ‫حســاب دارنــد و در مــراودات مالــی خــود از حســاب تنخواه گــردان‬ ‫اســتفاده می کننــد؛ مشــمول ایــن طــرح خواهنــد شــد‪ .‬گفتنی ســت؛‬ ‫مشــتریان حقوقــی یــا اعضــای کســب وکارهای کوچــک ازجملــه‬ ‫اصنــاف کــه سرپرســت یــک مجموعــه هســتند به عنــوان دارنــده‬ ‫حســاب اصلــی (قرض الحســنه پس انــداز‪ ،‬جــاری یــا کوتاه مــدت‬ ‫عــادی) می تواننــد باهــدف مدیریــت مالــی مجموعــه خــود بــرای‬ ‫هریــک از اعضــای زیرمجموعــه‪ ،‬بـن کارت بــا عنــوان تنخــواه کارت بــا‬ ‫قابلیــت تعییــن ســقف برداشــت ماهانــه و مدیریــت نحــوه هزینه کرد‬ ‫دریافــت کننــد و دارنــدگان کارت می تواننــد ازطریــق دســتگاه‬ ‫کارت خــوان فــروش یــا درگاه هــای اینترنتــی تــا ســقف مبلــغ موجود‬ ‫در کارت نســبت بــه خریــد کاال اقــدام کننــد‪ .‬همچنیــن میــزان‬ ‫موجــودی کارت بنابــه درخواســت ســازمان مربوطــه بــه دفعــات‬ ‫قابل شــارژ اســت‪ .‬شــایان ذکر اســت؛ از جملــه قابلیت هــای مهــم‬ ‫ایــن کارت می تــوان بــه ارائــه انــواع خدمــات بانکــی مبتنی بــر‬ ‫بـن کارت شــامل امــکان تغییــر رمــز اول و رمــز پویــا بــرای هــر کارت‬ ‫به صــورت مجــزا‪ ،‬دریافــت صورت حســاب های مجــزا و تســهیل در‬ ‫رفــع مغایرت هــای حســاب‪ ،‬دریافــت موجــودی ازطریــق ‪ ،ATM‬اخــذ‬ ‫گزارشــات انالیــن توســط مشــتری حقوقــی‪ ،‬دریافــت شــارژ انــواع‬ ‫اپراتورهــای اعتبــاری‪ ،‬پرداخــت انــواع قبــوض‪ ،‬شــارژ مجدد بـن کارت‬ ‫و درج شــماره کارت در صورتحســاب مشــتری حقوقــی اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی ‪ ۷۶۱۲‬واحد مسکونی‬ ‫طرح اقدام ملی در خوزستان‬ ‫عملیــات اجرایــی ســاخت هفت هــزار‬ ‫و ‪ ۶۱۲‬واحــد مســکونی طــرح‬ ‫اقــدام ملــی تولیــد و عرضــه مســکن‬ ‫باحضــو ِر وزیــر راه و شهرســازی‬ ‫در اســتان خوزســتان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ گــزارش پایــگاه خبــری بانــک‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫مســکن‪-‬هیبنا؛ محمــد اســامی‬ ‫(وزیــر راه و شهرســازی) در ایــن مراســم بــا تشــریح طــرح اقــدام‬ ‫ملــی مســکن اظهــار کــرد‪« :‬یکــی از پایه هــای اصلــی اجــرای‬ ‫ایــن طــرح‪ ،‬بانــک مســکن اســت کــه بخــش اعظمــی از تامیــن‬ ‫مالــی ایــن طــرح را به عهــده دارد‪ .‬خوشــبختانه بانــک مســکن بــا‬ ‫داشــتن کارشناســان خبــره به خوبــی از پــس تامیــن مالــی ایــن‬ ‫طــرح برمی ایــد»‪ .‬غالمرضــا شــریعتی (اســتاندار خوزســتان) نیــز‬ ‫در ایــن مراســم در بخشــی از ســخنان خــود بیــان کــرد‪« :‬بانــک‬ ‫ عنــوان بانکــی کــه قــرار اســت بخــش عمــده ای از‬ ‫مســکن به‬ ‫ِ‬ ‫ایــن طــرح را تامیــن مالــی کنــد خوشــبختانه تاکنــون همــکاری‬ ‫خوبــی بــا پروژه هــای بخــش مســکن در اســتان داشــته اســت و‬ ‫همــواره به خوبــی از عهــده ایــن طرح هــا برامــده اســت»‪ .‬رضــا‬ ‫رضایــی (مدیــرکل راه و شهرســازی) نیــز در بخشــی از ســخنان‬ ‫خــود در ایــن مراســم گفــت‪« :‬خوشــبختانه بانــک مســکن از‬ ‫کارشناســان و کارکنــان باتجربــه ای در زمینــه طرح هــای حــوزه‬ ‫مســکن برخــوردار اســت و به لحــاظ فنــی می توانــد به خوبــی‬ ‫بــه ایــن طــرح کمــک کنــد»‪ .‬مدیــر شــعب بانــک مســکن نیــز‬ ‫بــا تشــریح جزئیــات طــرح اقــدام ملــی تولیــد و عرصــه مســکن‬ ‫در خوزســتان گفــت‪« :‬در جریــان ســفر وزیــر راه و شهرســازی بــه‬ ‫اســتان خوزســتان‪ ،‬عملیــات اجرایــی ســاخت هفت هــزار و ‪۶۱۲‬‬ ‫واحــد مســکونی طــرح اقــدام ملــی تولیــد و عرضــه مســکن در‬ ‫سراســر اســتان خوزســتان اغــاز شــد»‪ .‬وی توضیــح داد‪« :‬براســاس‬ ‫اعــام وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬طــرح اقــدام ملــی تولیــد مســکن‬ ‫در اســتان خوزســتان شــامل هفت هــزار و ‪ ۶۱۲‬واحــد مســکونی‬ ‫می شــود کــه ســاخت یک هــزار و ‪ ۶۸۰‬واحــد برعهــده شــرکت‬ ‫بازافرینــی شــهری ایــران‪ ،‬س ـه هزار و ‪ ۴۱۰‬واحــد برعهــده بنیــاد‬ ‫مســکن انقــاب اســامی‪ ،‬یک هــزار و ‪ ۵۳۸‬واحــد برعهــده ســتاد‬ ‫اجرایــی فرمــان امــام (ره) و ‪ ۹۸۴‬واحــد برعهــده شــرکت توســعه‬ ‫مســکن اســت»‪.‬‬ ‫پیشرو در حمایت از تولید و اشتغال ‬ ‫در تمامی شهرهای کشور هستیم‬ ‫مدیــر امــور شــعب شهرســتان بانــک‬ ‫شــهر باتاکیدبــر توجــه همه جانبــه‬ ‫ایــن بانــک به رونــق تولید و گســترش‬ ‫اشــتغال در تمامــی شــهرها گفــت‪:‬‬ ‫«حمایــت از اشــتغال جوانــان و کمــک‬ ‫بــه رفــع نیازهــای بانکــی واحدهــای‬ ‫تولیــدی از اولویت هــای بانــک اســت»‪.‬‬ ‫ـزارش مرکــز ارتباطــات و روابط عمومــی بانــک شــهر؛ محســن‬ ‫به گـ ِ‬ ‫امیــری بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود‪« :‬بانــک شــهر بــا تاســی از‬ ‫رســالت خــود کــه همــان کمک بــه رشــد و پیشــرفت کشــور در تمامی‬ ‫حوزه هاســت؛ ســرمایه های شــهروندان را درقالــبِ ســپرده‪ ،‬جــذب‬ ‫و ان را بــرای افزایــش تولیــدات داخلــی و گســترش اشــتغال درقالــبِ‬ ‫تســهیالت دراختیــار متقاضیــان قــرار می دهــد»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه‬ ‫امــروز شــبکه بانکــی و به ویــژه بانــک شــهر‪ ،‬بــازوی توانمنــد فعــاالن‬ ‫اقتصــادی‪ ،‬تولیدکننــدگان و صاحبــان مشــاغل در بازارهــای کسـب وکار‬ ‫اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬ایــن بانــک بــا اســتفاده از ظرفیت هــای خــود و ارائــه‬ ‫بســته های ریالی و ارزی توانســته در شــرایط تحریم راهگشــای بســیاری‬ ‫از مشــکالت حــوزه تولیــد باشــد»‪ .‬مدیــر امــور شــعب شهرســتان بانــک‬ ‫شــهر‪ ،‬حمایــت از بخش هــای مختلــف صنعتــی و کمــک بــه حفــظ‬ ‫اشــتغال پایــدار در مناطــق کمترتوســعه یافته را از جملــه اهــداف ایــن‬ ‫بانــک برشــمرد و افــزود‪« :‬هم اکنــون بانــک شــهر بــا هــدف تامیــن‬ ‫ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی کشــور‪ ،‬نقــش محــوری در‬ ‫تحقــق ایــن مهــم را برعهــده دارد»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهار شنبه‪ 7‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1938‬‬ ‫نگاهی اماری به تعداد کاربران اینترنت در خاورمیانه‬ ‫روزگار وصل ایرانیان!‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫دنیــای اینترنــت همچنــان بــه مســیر پرهیجــان خــود در نــوع برقــراری ارتباط افــراد بــا یکدیگر‪،‬‬ ‫ گذاری اطالعــات و تحــول عملکردهــا ادامــه می دهــد؛ به طوری کــه می تــوان گفــت از زمــان ظهــور‬ ‫شــیوه های تجــارت‪ ،‬به اشــتراک‬ ‫ِ‬ ‫ایــن پدیــده تــا امــروز‪ ،‬شــاهد شــکل گیری جامعــه جهانــی جدیــدی هســتیم کــه می تــوان از ان به مثابــه خلــق تمدنــی نویــن یــاد‬ ‫کــرد‪ .‬امــروزه‪ ،‬اینترنــت بــه بخشــی جدایی ناپذیــر از زندگــی روزمــره تبدیــل شــده و ســطح و چگونگــی اثرگــذاری ان نیــز مــدام‬ ‫درحال افزایــش اســت‪ .‬امارهــا نشــان می دهــد کــه تــا ژانویــه ســال ‪ ،2020‬تعــداد کاربــران فعــال ایــن فنــاوری در جهــان‪ ،‬از مــرز‬ ‫ِ‬ ‫‪4.54‬میلیاردنفــر گذشــت کــه درمقایســه با ‪3.9‬میلیاردنفــر ســال ‪ ،2017‬افزایشــی چشــمگیر به حســاب می ایــد‪ .‬داده هــای جدیــد‬ ‫به این معناســت کــه حــاال بیــش از نیمــی از جمعیــت جهــان از ایــن امــکان بهره منــد شــده اند و البتــه اگــر بخواهیــم به لحــاظِ‬ ‫جمعیتــی در جغرافیــای خــاص نــگاه کنیــم‪« ،‬چیــن» بــا افزون بــر ‪854‬میلیون نفــر‪ ،‬در راس کشــورهایی بــا بیش تریــن کاربــر فعــال‬ ‫اینترنــت قــرار می گیــرد؛ البتــه همــه ماجــرا متاثــر از جمعیــت بــاالی ایــن کشــور نبــوده و بایــد زیرســاخت های ارتباطــی مور ِد نیــاز‬ ‫دراین زمینــه و فناوری هــای ب ـه روز موجــود در انجــا را نیــز در ایــن موفقیــت دخیــل دانســت‪.‬‬ ‫در عرصــه بین الملــل‪ ،‬بعــد از چینی هــا به ترتیــب نوبــت بــه‬ ‫هندی هــا بــا ‪560‬میلیون کاربــر‪ ،‬ایــاالت متحــده امریــکا بــا‬ ‫‪293‬میلیون کاربــر‪ ،‬اندونــزی بــا ‪172‬میلیون کاربــر‪ ،‬برزیــل‬ ‫بــا ‪150‬میلیون کاربــر و نیجریــه بــا ‪124‬میلیون کاربــر‬ ‫می رســیم‪ .‬تازه تریــن گــزارش مرکــز داده پــردازیِ‬ ‫‪ World Atlas‬کــه در تاریــخ ‪ 16‬فوریــه ‪ 2020‬به روزرســانی‬ ‫شــده و مبنــای ایــن گــزارش اســت؛ نشــان داده کــه‬ ‫به لحــاظِ محــدوده جغرافیایــی‪« ،‬خاورمیانــه» بــا ‪67.2‬درصــد‬ ‫(‪164‬میلیون نفــر) حتــی از متوســط نــرخ جهانــی بــا رقــم‬ ‫‪58.8‬درصــد نیــز پیشــی گرفتــه اســت‪ .‬ایــن امــار نســبت‬ ‫قابل توجــه‬ ‫بــه یک دهه پیــش دراین محــدوده‪ ،‬رشــد‬ ‫ِ‬ ‫‪22.8‬درصــدی داشــته و ماننــد ســایر نقــاط جهــان‪ ،‬عمــده‬ ‫دسترســی بــه امــکان اینترنــت در خاورمیانــه نیــز به واســطه‬ ‫تلفن هــای هوشــمند صــورت می گیــرد‪.‬‬ ‫صدرنشــین کشــورهای خاورمیانــه در دسترســی بــه‬ ‫مزایــای اینترنــت ازنظــ ِر تعــداد؛ «ایــران» اســت‪ .‬کشــورمان‬ ‫بــا ‪62.7‬میلیون نفــر یــا به عبارتــی نــرخ ‪77.5‬درصــدی‬ ‫‪10‬سال گذشــته رشــدی‬ ‫جمعیــت کاربــر فعــال‪ ،‬توانســته در‬ ‫ِ‬ ‫‪29‬درصــدی را دراین زمینــه تجربــه کنــد‪ .‬البتــه ایــن جهــش‬ ‫درحالــی رخ داده کــه ایــران را بایــد یکــی از کشــورهای بــا‬ ‫قابل توجــه دسترســی بــه محتــوا نیــز قلمــداد‬ ‫محدودســازیِ ِ‬ ‫کــرد؛ اتفاقی کــه از ســال ‪ 2012‬به این ســو و رشــد فزاینــده‬ ‫فضاهــای مجــازی و هجمه هــای صورت گرفتــه جوامــع‬ ‫غربــی علیــه کشــورمان‪ ،‬رفته رفتــه عبــارت «فیلترینــگ‬ ‫هوشــمند» را بــه ایــن فضــا وارد کــرد؛ تعــداد وب ســایت های‬ ‫مســدود از ‪27‬درصــد در ســال ‪ ،2012‬بــه حــدود ‪50‬درصــد‬ ‫در ســال ‪ 2013‬رســید کــه برخــی از ســراچه های پربازدیــد‬ ‫جهانــی نظیــ ِر «توئیتــر»‪« ،‬فیس بــوک» و «یوتیــوب» را‬ ‫هــم شــامل می شــود‪ .‬این مســئله در معــدود مــواردی‪،‬‬ ‫بــه قطــع ‪95‬درصــدیِ اینترنــت در کل کشــور یــا همــان‬ ‫‪ Internet Shutdown‬نیــز منجــر شــد کــه در ســال ‪2019‬‬ ‫به خاط ـ ِر گســتردگی اســتفاده از اینترنــت در جامعــه‪ ،‬بیش تــر‬ ‫به چشــم امــد؛ خــود ایــن ماجــرا البتــه رواج اســتفاده از‬ ‫به رغــم تاکیــد مقــام معظــم رهبــری بــر خودکفایــی‬ ‫محصــوالت اســتراتژیک و امنیــت غذایــی کشــور؛ امــا تکــرار‬ ‫بی توجهــی مســئوالن شــورای اقتصــاد بــه اصــاح نــرخ خریــد‬ ‫تضمینــی و مشــکالت متعــدد در تامیــن نهــاده موردنیــاز‬ ‫کشــاورزان‪ ،‬کار را بــه جایــی می رســاند کــه بــرای تامیــن‬ ‫نــان موردنیــاز کشــور چــاره ای جــز واردات گنــدم نداشــته‬ ‫باشــیم؛ این درحالی ســت که بــا وجــود شــرایط مســاعد‬ ‫اقلیمــی و پراکنــش بــارش تنهــا در ســایه حمایــت دولــت‪،‬‬ ‫خودکفایــی بــرای چندمیــن ســال متوالــی محقــق خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬براســاس تبصــره ‪ ۶‬قانــون خریــد تضمینــی محصــوالت‬ ‫اساســی؛ دولــت موظــف اســت کــه نــرخ خریــد تضمینــی‬ ‫محصــوالت را قبــل از شــروع فصــل کشــت به گون ـه ای تعییــن‬ ‫کنــد کــه میــزان افزایــش ان هیــچ گاه از تــورم اعالم شــده‬ ‫ـزارش باشــگاه خبرنــگاران‬ ‫بانــک مرکــزی کمتــر نباشــد‪ .‬به گـ‬ ‫ِ‬ ‫جــوان؛ بســیاری از مســئوالن براین باورنــد کــه امســال بــرای‬ ‫چندمیــن ســال متوالــی مســئوالن شــورای اقتصــاد در اعــام‬ ‫قیمــت منطقــی خریــد تضمینــی گنــدم کوتاهــی کردنــد کــه‬ ‫اگــر هرچه ســریع تر نســبت بــه اصــاح نــرخ اقــدام نکننــد‪،‬‬ ‫به ســبب اجتنــاب کشــاورزان در تحویــل گنــدم تولیــدی بــه‬ ‫مراکــز دولتــی‪ ،‬تامیــن نــان موردنیــاز کشــور دچــار چالــش‬ ‫می شــود کــه ایــن امــر موجــب شــده تــا پــای گندم هــای‬ ‫وارداتــی بــه کشــور بــاز شــود‪.‬‬ ‫عطاالــه هاشــمی بااشــاره به اینکه مشــکلی در تامیــن گنــدم‬ ‫موردنیــاز داخــل وجــود نــدارد‪ ،‬گفــت‪« :‬باتوجه بــه شــرایط‬ ‫مســاعد اقلیمــی‪ ،‬کمبــودی درارتباط بــا تولیــد گنــدم داخــل‬ ‫و تامیــن نیــاز کشــور وجــود نــدارد»‪ .‬رئیــس بنیــاد ملــی‬ ‫گنــدم کاران بااشــاره به اینکه در تامیــن گنــدم موردنیــاز نــان‬ ‫مصرفــی مــردم نیــازی بــه واردات نداریــم‪ ،‬افــزود‪« :‬بــا وجــود‬ ‫بارندگی هــای مناســب و پراکنــش بــارش‪ ،‬تولیــد گنــدم‬ ‫به مراتــب بهتــر از ســال های گذشــته اســت کــه بااین وجــود‪،‬‬ ‫خللــی در تامیــن نــان موردنیــاز احــاد جامعــه وجود نــدارد»‪ .‬او‬ ‫قیمــت واقعــی خریــد تضمینــی هرکیلــو گنــدم را ‪2500‬تومــان‬ ‫اعــام کــرد و گفــت‪« :‬علی رغــم افزایــش هزینه هــای تولیــد؛‬ ‫تشــکل ها و اتحادیــه همچنــان بــر نــرخ ‪2500‬تومانــی خریــد‬ ‫تضمینــی گنــدم اصــرار دارنــد کــه اگــر بنابه هردلیــل شــورای‬ ‫اقتصــاد اقــدام بــه اصــاح قیمــت تضمینــی گنــدم نکنــد‪،‬‬ ‫بــرای تامیــن نــان موردنیــاز چــاره ای جــز واردات نداریــم»‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪« :‬اگــر بنابه هردلیلــی مســئوالن شــورای اقتصــاد‬ ‫حاضــر بــه اصــاح قیمــت خریــد تضمینــی گنــدم بــرای ســال‬ ‫زراعــی اینــده نشــوند‪ ،‬بی تردیــد در بحــث خریــد هماننــد‬ ‫امســال دچــار مشــکل خواهیــم شــد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه‬ ‫کشــاورزان چشــم به راه اصــاح قیمــت خریــد تضمینــی‬ ‫گنــدم هســتند‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬بــا وجــود شــرایط مســاعد‬ ‫کشــت انتظــار مــی رود کــه هرچه ســریع تر قیمــت خریــد‬ ‫تضمینــی برابــر بــا هزینه هــای تولیــد و تــورم افزایــش یابــد؛‬ ‫درغیراین صــورت خودکفایــی گنــدم‪ ،‬در ورطــه نابــودی قــرار‬ ‫می گیــرد»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬براوردهــا حاکی ازان اســت که‬ ‫امســال هماننــد ســال گذشــته میــزان تولیــد گنــدم حداقــل‬ ‫فیلترشــکن ها بــرای دورزدن سانســور را افزایــش داد‪.‬‬ ‫رتبــه دوم کشــورهایِ بــا بیش تریــن دسترســی بــه اینترنــت‬ ‫در خاورمیانــه را عربســتان ســعودی دراختیــار دارد؛ بــا‬ ‫‪30.3‬میلیون کاربــر فعــال کــه به نســبت جمعیــت ان‪،‬‬ ‫ضریــب نفــوذ ‪92‬درصــدی محســوب می شــود‪ .‬درواقــع‪ ،‬از‬ ‫ســال ‪ 2011‬کــه کاربــران اینترنــت در انجــا ‪47.5‬درصــد بود‪،‬‬ ‫افزایــش تقریبــاً دوبرابــری‪ ،‬تحســین برانگیز اســت‪ .‬در‬ ‫ایــن‬ ‫ِ‬ ‫عربســتان نیــز ماننــد بســیاری از نقــاط جهــان‪ ،‬عمــده افــراد‪،‬‬ ‫بــا اســتفاده از گوشـی های همــراه خــود بــه اینترنــت متصــل‬ ‫می شــوند و درعــوض‪ ،‬تعــداد مشــترکان اینترنــت ثابــت‪،‬‬ ‫رونــدی کاهشــی داشــته اســت‪ .‬در ســال ‪ 2018‬بــود کــه‬ ‫موبایلــی‬ ‫وزارت ارتباطــات عربســتان بــه خدمات دهنــدگان‬ ‫ِ‬ ‫ایــن کشــور دســتور اکیــد داد تــا وضعیــت رومینــگ ملــی‬ ‫را بهبــود بخشــیده و دامنــه فعالیــت خــود را بــه دورتریــن‬ ‫نقــاط انجــا نیــز توســعه دهنــد؛ دراین راســتا تــا پایــان ســال‬ ‫‪ ،2018‬بیــش از ‪95‬درصــد از کاربــران اینترنــت در عربســتان‪،‬‬ ‫بــه شــبکه های ‪ 4G‬دسترســی یافتنــد و حتــی بــا اغــاز‬ ‫ســال ‪ ،2019‬نصــب و تجهیــز زیرســاخت های اینترنــت ‪5G‬‬ ‫نیــز در دســتورکار ایــن شــرکت ها قــرار گرفــت‪ .‬سانســور‬ ‫اینترنــت‪ ،‬در انجــا نیــز اعمــال می شــود و نه تنهــا ورود‬ ‫بــه وب ســایت هایی ماننــد «توئیتــر»‪« ،‬فیس بــوک» و‬ ‫«یوتیــوب» غیرقانونــی محســوب می شــود؛ بلکــه بســیاری از‬ ‫ســایت ها بــا محتــوای مغایــر بــا ارزش هــای ایــن کشــور نیــز‬ ‫مســدود اســت‪.‬‬ ‫حــدود ‪20‬میلیون نفــر در عــراق بــه اینترنــت دسترســی‬ ‫دارنــد کــه ضریــب نفــوذ ان را ‪49.5‬درصــد نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫اگرچــه ایــن عــدد نســبت بــه متوســط نــرخ جهانــی کم تــر‬ ‫اســت؛ امــا وقتــی ان را بــا رقــم ‪7.1‬درصــد ســال ‪2012‬‬ ‫مقایســه کنیــم؛ یــک انقــاب به نظــر خواهــد امــد‪ .‬صــدام‬ ‫حســین در دوره حکمرانــی خــود بــر ایــن کشــور‪ ،‬اینترنــت‬ ‫را یــک تهدیــد بــزرگ علیــه نظــام می دانســت؛ ازای ـن رو‪ ،‬از‬ ‫پیشــرفت دانــش فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات در ان کشــور‬ ‫ممانعــت به عمــل اورد؛ به طوری کــه در ســال ‪،2002‬‬ ‫کاربــران اینترنــت در عــراق تنهــا ‪25‬هزارنفــر بودنــد! از ســال‬ ‫‪ 2010‬به این ســو بــود کــه تحولــی عظیــم دراین حــوزه‬ ‫در انجــا شــکل گرفــت و بــا ســرمایه گذاری های امریــکا‬ ‫توانســتند زیرســاخت های ارتباطــی خــود را توســعه دهنــد‪.‬‬ ‫جالــب اســت کــه عــراق به نــدرت از سیســتم سانســور در‬ ‫اینترنــت اســتفاده می کنــد؛ امــا وقتــی تــن بــه ایــن ماجــرا‬ ‫می دهــد‪ ،‬به شــدت اعمال نفــوذ می کنــد؛ مثــ ً‬ ‫ا در مــارس‬ ‫‪ 2019‬حــدود ‪70‬درصــد از مــردم ایــن کشــور‪ ،‬بــا قطــع‬ ‫اینترنــت مواجــه بودنــد‪ .‬البتــه بایــد درنظــر گرفــت کــه‬ ‫وضعیــت ایــن کشــور در گســتردگی درگیری هــا و وقــوع‬ ‫جنــگ و بی ثباتی هایــش در ســال های اخیــر مانــع از بهبــود‬ ‫زیرســاخت های ارتباطــی شــده و ان هــا به نوعــی از ایــن‬ ‫غافلــه به اجبــار هــم عقــب مانده انــد‪.‬‬ ‫در جایــگاه بعــدی ایــن فهرســت‪ ،‬امــارات متحــده‬ ‫کاربــران اینترنتــش بــه‬ ‫عربــی قــرار دارد کــه تعــداد‬ ‫ِ‬ ‫‪9.4‬میلیون نفــر می رســد؛ البتــه وقتــی ایــن کشــور را‬ ‫بــا میــزان جمعیتــش درنظــر بگیریــم؛ بــا ضریــب نفــوذ‬ ‫‪95‬درصــدی اینترنــت مواجــه می شــویم کــه ازاین نظــر‬ ‫انجــا را یکــی از به اصطــاح «متصل تریــن» کشــورهای‬ ‫جهــان تبدیــل می کنــد‪ .‬در ایــن کشــور‪ ،‬هــردو مــور ِد‬ ‫کاربــران موبایلــی و کاربــران ثابــت اینترنــت بــاال هســتند و‬ ‫به خاط ـ ِر درامــد ســرانه بــاال اســتفاده از ایــن امــکان بــرای‬ ‫ان هــا مقرون به صرفــه اســت‪ .‬باالبــودن نــرخ ســواد در ایــن‬ ‫کشــور باعــث شــده تــا اســتفاده از فنــاوری اینترنــت در انجــا‬ ‫بــرای بســیاری از کاربــران راحــت باشــد‪ .‬هرچنــد بایــد توجــه‬ ‫داشــت کــه سانســور اینترنــت در انجــا بســیار شــدید اســت‬ ‫و هرگونــه دورزدن ممنوعیت هــا دراین زمینــه بــا مواضــع‬ ‫قانونــی و جریمه هــای ســنگین روبـه رو خواهــد شــد‪ .‬دولــت‪،‬‬ ‫گاه وبیــگاه ســایت هایی را بــا ایــن نــگاه کــه تهدیــدی بــرای‬ ‫امنیــت ملــی محســوب می شــوند‪ ،‬مســدود می کنــد‪.‬‬ ‫حــدود ‪8.7‬میلیون نفــر از جمعیــت اردن‪ ،‬کاربــر اینترنــت‬ ‫هســتند و به عبارتــی‪ ،‬نفــوذ اینترنــت در انجــا ‪86.5‬درصــد‬ ‫محاســبه شــده اســت‪ .‬ایــن کشــور‪ ،‬زیرســاخت های‬ ‫ارتباطــی خــود را به ســرعت و مــداوم توســعه داده اســت‬ ‫و به روزتریــن فناوری هــا و متخصصــان حــوزه ‪ ICT‬را‬ ‫بیــن کشــورهای خاورمیانــه دارد‪ .‬در بــازه زمانــی ‪ 2007‬تــا‬ ‫‪ ،2009‬تعــداد کاربــران اینترنــت در انجــا دوبرابــر شــده و‬ ‫تــا ســال ‪ ،2013‬ایــن عــدد بــه ‪63‬درصــد افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫یکــی از ویژگی هــای اینترنــت در انجــا این اســت که مــردم‬ ‫قابل توجهــی‬ ‫بــرای اســتفاده از ایــن امــکان بایــد مالیــات ِ‬ ‫بپردازنــد کــه ایــن درامــد‪ ،‬صــرف توســعه صنایــع می شــود‪.‬‬ ‫بیش تریــن عالقه منــدان بــه اینترنــت در اردن را جوانــان‬ ‫‪ 18‬تــا ‪35‬ســاله تشــکیل می دهنــد کــه ‪75‬درصــد از‬ ‫جمعیــت ان کشــور می شــود؛ درمقابــل‪57 ،‬درصــد کاربــران‪،‬‬ ‫بــاالی ‪35‬ســال ســن دارنــد‪ .‬مسدودســازی محتــوا در اردن‬ ‫نیــز روالــی عــادی یافتــه؛ به طوری کــه عمــده افــراد‪ ،‬در‬ ‫اســتفاده از ایــن امــکان بارهــا بــا صفحــات ُمنقــش بــه نمــاد‬ ‫فیلترینــگ روبــه رو می شــوند‪.‬‬ ‫یمــن بــا ‪7.9‬میلیون نفــر کاربــر فعــال اینترنــت در جایــگاه‬ ‫پنجــم ایــن لیســت قــرار گرفتــه؛ امــا نــرخ نفــوذ اینترنــت‬ ‫در انجــا بــا ‪26.7‬درصــد‪ ،‬نســبت بــه ســایر کشــورهای‬ ‫خاورمیانــه انــدک اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬اگــر مبنــای این گــزارش را‬ ‫ضریــب نفــوذ ایــن فنــاوری به نسـ ِ‬ ‫ـبت جمعیــت قــرار دهیــم‪،‬‬ ‫جایــگاه یمــن در ســطح جهانــی نیــز بســیارپائین اســت؛ امــا‬ ‫به لحــاظِ نفراتــی کــه دسترســی بــه ایــن امــکان را دارنــد‪،‬‬ ‫جایگاهــش از کشــورهایی نظیــر «قطــر» و «ســوریه» نیــز‬ ‫باالتــر اســت‪ .‬بایــد توجــه داشــت کــه در ســال ‪ ،2000‬تنهــا‬ ‫‪0.1‬درصــد جمعیــت انجــا بــه اینترنــت دسترســی داشــتند‬ ‫کــه ایــن وضعیــت بــا رســیدن بــه ســال ‪ 2010‬نیــز چنــدان‬ ‫تفــاوت فاحشــی را به خــود ندیــد؛ ‪1.8‬درصــد! نــرخ دسترســی‬ ‫بــه ایــن شــیوه ارتباطــی بیــن ســال های ‪ 2010‬تــا ‪2015‬‬ ‫بــرای یمنی هــا افزایــش خوشــایندی را تجربــه کــرد کــه‬ ‫‪24.7‬درصــد بــود؛ امــا وقــوع ناگهانــی جنــگ داخلــی در‬ ‫انجــا در ســال ‪ ،2015‬همه چیــز را تحت الشــعاع قــرار داد و‬ ‫ایــن رونــد‪ ،‬متوقــف شــد‪ .‬در ســال ‪ 2019‬میــزان دسترســی‬ ‫افــراد بــه اینترنــت در یمــن به خاطــر شــرایط ویــژه دچــار‬ ‫محدودیت هایــی شــد کــه تــا امــروز نیــز ادامــه دارد‪.‬‬ ‫ســایر نام هــای ایــن فهرســت به ترتیــب عبارتنــد از رژیــم اشــغالگر‬ ‫قــدس (بــا ‪7‬میلیون کاربــر)‪ ،‬ســوریه (بــا ‪6.34‬میلیون کاربــر)‪،‬‬ ‫لبنــان (بــا ‪5.5‬میلیون کاربــر)‪ ،‬کویــت (بــا ‪4.16‬میلیون کاربــر)‪،‬‬ ‫عمــان (بــا ‪4.01‬میلیون کاربــر)‪ ،‬فلســطین (بــا ‪3.38‬میلیون کاربــر)‪،‬‬ ‫قطــر (بــا ‪2.63‬میلیون کاربــر) و بحریــن (بــا ‪1.57‬میلیون کاربــر)‪.‬‬ ‫اعتراض های دنباله دار به نرخ خرید تضمینی گندم‬ ‫خداحافظ خانه دارشدن‬ ‫خانــه و مســکن‪ ،‬رویایی ســت کــه در تمــام نقــاط جهــان جــاری و ساری ســت و میلیون هانفــر‬ ‫بــا ایــن رویــا می زیســته اند و همچنــان زیســت می کننــد‪ .‬امــا هرگــز رویــای انــان جنبــه‬ ‫حقیقــت نگرفتــه و خانه دارشــدن بــرای انهــا هیــچ گاه بــه واقعیــت منتهــی نمی شــود؛‬ ‫به عبارت دیگــر‪ ،‬کم کــم ایــن رویــا‪ ،‬بــه ارزویــی محــال می مانــد‪ .‬یــادم هســت در برنامــه‬ ‫توســعه ســوم‪ ،‬ســخن از ســاخت مســکن های ارزان قیمــت شــد‪ .‬ان قــدر امــار بــه خــورد مردم‬ ‫دادنــد کــه کارگــران بــه ایــن بــاور رســیدند کــه صاحــب خانــه شــخصی می شــوند! خیالــی‬ ‫باطــل کــه هــرروز‪ ،‬باورکــردن ان کم رنگ تــر می شــود؛ امــا انانــی کــه بــه مــردم ایــن وعــده‬ ‫را می دادنــد‪ ،‬این روزهــا نــه بــا مــردم ســروکار دارنــد و نــه در قــدرت هســتند‪ .‬ایــن ماجــرا‬ ‫مــرا یــاد دولتــی انداخــت کــه بــا خــود فکــر می کــرد یــک زمیــن بــزرگ کشــاورزی خریــده‬ ‫اســت؛ در ان کاشــت کــرده اســت؛ محصــول داده اســت و اینــک به دنبــال فــروش محصــول‬ ‫زمیــن ناخریــده اســت! حقیقــت ان اس ـت که در ایــن س ـه دهه‪ ،‬هیــچ فکــری بــه واقعیــت‬ ‫تبدیــل نشــده‪ ،‬تــا کارگــران خانـه دار شــوند‪ .‬حتــی انانــی کــه یــک طبقــه فاصلــه طبقاتــی با‬ ‫کارگــران داشــتند و انــان را کارمنــد و کارشــناس و رئیــس اداره و شــرکت می خواندنــد نیــز‬ ‫درحال حاضــر‪ ،‬روزگاری بهتــر از کارگــران ندارنــد و اصــوالً در ایــن روزگار‪ ،‬کم کــم طبقــه‬ ‫حقوق بگیــر‪ ،‬از خانه دارشــدن خداحافظــی کرده انــد و پذیرفته انــد کــه ایــن رویــا را در ذهــن‬ ‫خــود بــه فراموشــی بســپارند و حتــی کار بــه جایــی رســیده اســت کــه در بانــک مســکن‪،‬‬ ‫مشــتریانی کــه بــرای صاحب خانه شــدن‪ ،‬ســال های زیــادی ســپرده های خــود را در ایــن‬ ‫بانــک می گذاشــتند‪ ،‬به مــرور دیگــر مشــتری ایــن بانــک نیســتند‪ .‬متاســفانه نــه ایــن دولــت‬ ‫و نــه دولت هــای قبلــی‪ ،‬نتوانســته اند قــدم مثبتــی درجهــت حــل ایــن معضــل بردارنــد‪.‬‬ ‫محصــول فکــر و اندیشــه ایــن دولتمــردان‪ ،‬یــک تــورم ‪120‬درصــدی در طــی دوســال بــرای‬ ‫مســکن بــوده اســت؛ به نحوی کــه در تهــران‪ ،‬طبقــه ضعیــف کارگــر و حتــی کارمنــد‪ ،‬زیــر بــار‬ ‫هزینــه ســنگین زندگــی‪ ،‬ان قــدر اســیب دیده انــد کــه هیــچ راهــی را در پیـش رو نمی بیننــد؛‬ ‫لــذا روبه ســوی حاشــیه شــهرها اورده انــد و زندگــی در شــهر را وداع گفته انــد‪ .‬یعنــی نه تنهــا‬ ‫بــا خانه دارشــدن خداحافظــی کرده انــد؛ بلکــه به ناچــار شهرنشــینی را هــم تــرک کــرده و بــه‬ ‫حاشــیه شــهرها پنــاه اورده انــد؛ تاجایی کــه زندگــی ارام شــهری را از یــاد بــرده‪ ،‬همــه مصائــب‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬اخالقــی و عــدم امنیــت الزم حاشیه نشــینی را به ناچــار پذیرفته انــد‪ .‬درحالی کــه‬ ‫درکنــا ِر ایــن معضــل بــزرگ در تهــران شــاهدیم کــه صدهاهــزار مســکن اپارتمانــی و ویالیی‪،‬‬ ‫بالاســتفاده مانــده و نــه بــرای ان خریــدار وجــود دارد و نــه کســی را یــارای پرداخــت هزینــه‬ ‫اجاره بهــای ان اســت! البتــه نمی تــوان گفــت کــه همــه دولت هــای گذشــته و فعلــی‪،‬‬ ‫بی خیــال مــردم بوده انــد؛ بلکــه برعکــس‪ ،‬بــرای مــردم‪ ،‬غــم و غصــه بســیار می خورنــد و‬ ‫بــرای خانه دارشــدن مــردم‪ ،‬زحمــات زیــادی را متحمــل شــده اند؛ امــا منتــج بــه واقعیــت‬ ‫خوشــی نبــوده اســت‪ .‬در ایــن ســال ها‪ ،‬تنهــا کاری کــه توســط دولت هــا عملــی شــده اســت‪،‬‬ ‫افزایــش میــزان وام مســکن اســت؛ به نحوی کــه تــا بــاالی ‪ 200‬و ‪ 300‬و ‪500‬میلیون تومــان‬ ‫افزایــش داشــته اســت‪ .‬امــا کیســت کــه بــه ایــن فکــر نیفتــد کــه کارمنــد و کارگــری کــه‬ ‫دومیلیون تومــان حقــوق می گیــرد‪ ،‬چگونــه می توانــد اقســاط بانکــی را بدهــد؟ اگــر حتــی‬ ‫‪200‬میلیون تومــان وام بــه کارمنــدی داده شــود‪ ،‬پرداخــت قســط ماهانــه ان بیــش از‬ ‫سـه میلیون تومان اســت‪ ،‬پــس ایــن شــکاف بیــن درامــد یــا حقــوق بــا مبلــغ قســط ماهانــه را‬ ‫چگونــه می تــوان پــر کــرد؟ اینجاســت کــه بایــد گفــت؛ مــردم بــا خانه دارشــدن خداحافظــی‬ ‫کرده انــد و ان را رویایــی دس ـت نیافتنی می داننــد‪ .‬به نظــر می رســد کــه تهیــه امــاری کلــی‬ ‫بــا کمــک ادارات ثبــت اســناد‪ ،‬شــهرداری ها‪ ،‬راه و مســکن و همه پرســی از مناطــق محــات‬ ‫تهــران و شــهرهای بــزرگ کــه معضــل اجاره نشــینی بیــداد می کنــد و کمــر خانواده هــا را‬ ‫شکســته اســت‪ ،‬می توانــد مــا را بــه نتایــج ارزشــمندی رهنمــون کنــد‪ .‬درعین حــال می بینیــم‬ ‫کــه در همیــن تهــران بــزرگ‪ ،‬انبوهــی از بــرج ه ای ســاختمانی در حول وحــوش دریاچــه خلیج‬ ‫فــارس و ســایر مناطــق تهــران ســاخته شــده کــه همچنــان خالــی مانــده اســت و چــون مردم‬ ‫قــدرت خریــد یــا حتــی اجــاره ان را ندارنــد‪ ،‬هیــچ اســتفاده بهینـه ای از ان نمی شــود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ساماندهی دست فروشی در سطح کشور‬ ‫رئیــس ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور‪ ،‬از ابــاغ دســتورالعمل ســاماندهی‬ ‫دست فروشــی ازســوی وزیــر کشــور بــه اســتانداران به منظــور ایجــاد هماهنگــی بیــن‬ ‫ گــزارش ســازمان‬ ‫شــهرداری ها‪ ،‬دســتگاه ها و ســازمان های مرتبــط خبــر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور؛ مهــدی جمالی نــژاد افــزود‪« :‬اهــداف اصلــی ان‪،‬‬ ‫حمایــت از تولیــدات ایرانــی‪ ،‬کس ـب وکار خانگــی و فروشــندگان کم ســرمایه ازطریــق‬ ‫ایجــاد بازارهــای موقــت و محلــی‪ ،‬انتظام بخشــی و ســاماندهی افــراد شــاغل در پدیــده‬ ‫دست فروشــی؛ درعین حــال‪ ،‬جلوگیــری از تضییــع حقــوق شــهروندان بــرای اســتفاده از‬ ‫معابــر و فضاهــای عمومــی‪ ،‬ممانعــت از ســد معبــر و اشــغال غیرمجــاز معابــر و فضاهــای‬ ‫عمومــی و نازیبایــی منظــر شهری ســت»‪.‬‬ ‫فعالیت ‪۶۱‬درصد تعاونی های زنان در بخش تولید‬ ‫به گفتــه رئیــس اتــاق تعــاون ایــران؛ تعاونی هــا و اتحادیه هــای فعــال زنــان در ‪۹۶‬‬ ‫گرایــش تولیــدی‪ ،‬توزیعــی‪ ،‬خدماتــی فعالیــت دارنــد و بیــش از ‪۶۱‬درصــد تعاونی هــای‬ ‫ـزارش ایســنا؛ بهمــن عبدالهــی‬ ‫زنــان‪ ،‬در بخــش تولیــدی مشــغول فعالیــت هســتند‪ .‬به گـ ِ‬ ‫بااشــاره به وجــود ‪۱۰‬هــزار تعاونــی زنــان در کشــور‪ ،‬گفــت‪« :‬برای انکــه بخــش تعــاون بــه‬ ‫ســهم و جایــگاه واقعــی خــود دســت یابــد‪ ،‬قوانیــن مربــوط بــه توســعه این بخــش بایــد‬ ‫به طورکامــل اجــرا شــود و واگــذاری بــه بخش هــای خصوصــی و تعاونــی صــورت گیــرد»‪.‬‬ ‫اغاز رصد شبکه های توزیع کاال‬ ‫معــاون وزیــر صنعــت‪ ،‬از اغــاز رصــد شــبکه های توزیــع کاال؛ به خصــوص بعــد از هجــوم‬ ‫مــردم بــه فروشــگاه ها بــرای خریــد کاالهــای اساســی خبــر داد و گفــت‪« :‬کاالهایــی‬ ‫ گــزارش مهــر؛‬ ‫کــه مشــمول اعــام موجــودی باشــند‪ ،‬تحت نظــارت هســتند»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫عبــاس تابــش گفــت‪« :‬طــرح ویــژه نظــارت بــر بــازار ایــام پایانــی ســال‪ ،‬نــوروز و مــاه‬ ‫مبــارک رمضــان به منظــور رصــد بــازار؛ به ویــژه مبــارزه بــا احتــکار و کم فروشــی اقــام‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬صــورت می گیــرد و درقالـب ان‪ ۵۰ ،‬خــودروی متحدالشــکل ســازمان حمایت‬ ‫در ســطح بــازار و ‪ ۵۰‬گشــت ویــژه ســازمان تعزیــرات در تهــران هم زمــان بــا سراســر‬ ‫کشــور‪ ،‬کار نظــارت و رصــد بــازار را از تولیــد تــا عرضــه برعهــده خواهنــد داشــت»‪.‬‬ ‫صدور مجوز واردات ماسک بهداشتی‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت گفــت‪ 14« :‬واحــد فعــال بــزرگ تولیــد مــواد‬ ‫ـزارش ایلنــا؛‬ ‫ضدعفونی کننــده داریــم و دراین زمینــه مشــکل وجــود نــدارد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫رضــا رحمانــی دربــاره تامیــن ماســک موردنیــاز مــردم نیــز گفــت‪« :‬واردات این کاال‬ ‫بالمانــع اعــام و مجــوز واردات ان صــادر شــده؛ ازای ـن رو‪ ،‬ارز ایــن کاال در اولویــت‬ ‫کاالیــی قــرار گرفــت»‪ .‬او همچنیــن از هماهنگــی بــا وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و‬ ‫امــوزش پزشــکی صــدور مجوزهــای موقت بــرای تولیــد مــواد ضدعفونی خبــر داد‪.‬‬ ‫ساخت ‪۵۸۵‬کیلومتر ازادراه تا پایان دولت‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی بابیان اینکــه تــا پایــان دولــت‪۵۸۵ ،‬کیلومتــر بــه ازادراه هــای‬ ‫موجــود افــزوده می شــود‪ ،‬گفــت‪۱۰۰۰« :‬کیلومتــر راه روســتایی را تکمیــل و اســفالت‬ ‫ـزارش انــا؛ محمــد‬ ‫کردیــم؛ ‪۱۰۰‬کیلومتــر دیگــر هــم بـه زودی تکمیــل می شــود»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫اســامی در مراســم افتتــاح منطقــه ‪ 1‬ازادراه تهران‪-‬شــمال کــه باحضــور رئیس جمهوری‬ ‫و رئیــس بنیــاد مســتضعفان انجــام شــد‪ ،‬افزود‪« :‬ســفر به شــمال بــرای مردم ما همیشــه‬ ‫پردغدغــه و پرزحمــت بــوده؛ امیدواریــم بــا دســتور رئیس جمهــوری مبنی براینکــه یــک‬ ‫بانــد رفــت منطقــه ‪ ۲‬ازادراه تهران‪-‬شــمال کــه در ایــن دولــت به اتمــام برســد‪ ،‬تســهیل‬ ‫بــه ســفر بــه شــمال کشــور محقــق شــود»‪.‬‬ ‫تعیین سبد معیشت کارگری‬ ‫بــه ‪۱۳.۵‬میلیون تــن برســد کــه درصــورت اصــاح قیمــت‬ ‫و اشــتیاق کشــاورزان نســبت بــه تحویــل گنــدم بــه مراکــز‬ ‫خریــد نیــازی بــه واردات نداریــم»‪.‬‬ ‫علیقلــی ایمانــی بــا تکذیــب کاهــش ســطح زیرکشــت‬ ‫گنــدم اظهــار کــرد‪« :‬بنابــر پیش بینی هــای وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی ســطح زیرکشــت گنــدم ابــی و دیــم بــه حــدود‬ ‫شــش میلیون هکتار رســیده کــه بااین وجــود‪ ،‬جــای‬ ‫هیچ گونــه نگرانــی مبنی بــر کاهــش ســطح زیرکشــت گنــدم‬ ‫وجــود نــدارد»‪ .‬نایب رئیــس بنیــاد ملــی گنــدم کاران کشــور‬ ‫باتاکیدبراینکــه تامیــن به موقــع کــود در میــزان تولیــد گنــدم‬ ‫تاثیــری بســزا دارد‪ ،‬افــزود‪« :‬باتوجه بــه خشک ســالی های‬ ‫ابتــدای فصــل و تاخیــر در بارندگی هــا نیــاز اســت کــه کــود‬ ‫ســرک به میــزان بیش تــر بــا فاصلــه زمانــی کم تــر در‬ ‫مــزارع مورداســتفاده قــرار گیــرد»‪ .‬او بابیان اینکــه قیمــت‬ ‫‪2200‬تومانــی خریــد تضمینــی گنــدم جوابگــوی هزینه هــای‬ ‫تولیــد نیســت‪ ،‬گفــت‪« :‬مســئوالن شــورای اقتصــاد مطابــق‬ ‫بــا قانــون خریــد تضمینــی بایــد اقــدام بــه اصــاح قیمــت‬ ‫خریــد تضمینــی گنــدم کننــد؛ وگرنــه بــا معضــات متعــددی‬ ‫در بحــث خریــد و تامیــن نــان موردنیــاز کشــور روبــه رو‬ ‫خواهیــم بــود»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬باتوجه بــه ســطح زیرکشــت‬ ‫گنــدم پیش بینــی می شــود کــه تولیــد گنــدم بــه بیــش‬ ‫از ‪۱۳‬میلیون تــن در ســال زراعــی ‪ ۹۹،۹۸‬برســد کــه اگــر‬ ‫مســئوالن شــورای اقتصــاد به بهانــه کمبــود منابــع مالــی‬ ‫دولــت حاضــر بــه اصــاح قیمــت خریــد تضمینــی نشــوند‪،‬‬ ‫خودکفایــی گنــدم‪ ،‬در ورطــه نابــودی قــرار می گیــرد»‪.‬‬ ‫علــی خان محمــدی بااشــاره به نگرانی هــا پیرامــون تامیــن‬ ‫گنــدم موردنیــاز نــان کشــور گفــت‪« :‬به رغــم شــرایط مســاعد‬ ‫اقلیمــی؛ اگــر نهاده هــای موردنیــاز به موقــع تامیــن نشــود‪،‬‬ ‫خودکفایــی گنــدم نیــز به چالــش کشــیده می شــود»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل مجمــع ملــی نخبــگان کشــاورزی افــزود‪« :‬بــا‬ ‫تامیــن به موقــع نهاده هــای کشــاورزی نظیــر ســم و کــود‪،‬‬ ‫پایــداری و خودکفایــی گنــدم اســتمرار خواهــد یافــت»‪ .‬او‬ ‫گفــت‪« :‬از مجمــوع شــش میلیون و ‪۱۰۰‬هزارهکتــار ســطح‬ ‫زیرکشــت گنــدم پیش بینــی می شــود کــه بیــش از ‪۱۴‬‬ ‫تــا ‪۱۵‬میلیون تــن گنــدم تولیــد شــود کــه بــا وجــود نیــاز‬ ‫‪۱۲‬میلیــون تنــی گنــدم در داخــل‪ ،‬مشــکلی در تامیــن نــان‬ ‫موردنیــاز وجــود نــدارد»‪ .‬او قیمــت منطقــی خریــد هرکیلــو‬ ‫گنــدم بــرای ســال اینــده را ‪2500‬تومــان اعــام کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬باوجــود اهمیــت بــاالی خودکفایــی گنــدم در شــرایط‬ ‫فعلــی تحریــم؛ انتظــار مـی رود کــه مســئوالن شــورای اقتصــاد‬ ‫هرچه ســریع تر قیمــت خریــد تضمینــی را اصــاح کننــد تــا‬ ‫کشــاورزان نســبت بــه اینــده تولیــد دلگــرم شــوند»‪ .‬او درپایان‬ ‫بااشــاره به اینکه امنیــت غذایــی کشــور درمعرض خطــر‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا وجــود افزایــش هزینه هــای تولیــد‪،‬‬ ‫مســئوالن شــورای اقتصــاد به منظــور اســتمرار خودکفایــی‬ ‫گنــدم بایــد نــرخ خریــد را اصــاح کننــد؛ وگرنــه به ســبب‬ ‫ازبین رفتــن پایــداری تولیــد‪ ،‬دلســردی کشــاورزان نســبت بــه‬ ‫اینــده کشــت و امتنــاع انهــا در تحویــل گنــدم تولیــدی بــه‬ ‫مراکــز خریــد‪ ،‬چــاره ای جــز تامیــن نــان موردنیــاز کشــور از‬ ‫گندم هــای وارداتــی نداریــم»‪.‬‬ ‫نماینــده کارگــری در کمیتــه تعییــن دســتمزد وزارت کار گفــت‪« :‬در جلســه کمیتــه‬ ‫دســتمزد زیرمجموعــه شــورای عالی کار‪ ،‬میــزان ســبد معیشــت خانــوار کارگــری‬ ‫به مبلــغ چهارمیلیــون و ‪940‬هزارتومــان تعییــن و بــه شــورای عالی کار پیشــنهاد شــد»‪.‬‬ ‫ـزارش فــارس؛ فرامــرز توفیقــی افــزود‪« :‬در ایــن جلســه بــرای ســبد معیشــت خانوار‬ ‫به گـ ِ‬ ‫میانگیــن کارگــری بــا ظرفیــت ‪3.3‬نفــر در کشــور ســبد معیشــت ماهانــه تعییــن شــد‪.‬‬ ‫البتــه رقــم ســبد معیشــت خانــوار کارگــری کــه ازســوی نماینــده کارگــر پیشــنهاد‬ ‫شــد‪ ،‬بــا رقــم ســبد نماینــده کارفرمایــی و نماینــده دولــت متفــاوت بــود؛ چــون معیــار‬ ‫حســاب کردن ایــن ســبد تفــاوت داشــت و میــزان ســهم خــوراک در ایــن ســبد متفــاوت‬ ‫بــود؛ امــا درنهایــت‪ ،‬نماینــدگان هــر ســه گــروه کارگــری‪ ،‬کارفرمایــی و دولــت بــر روی‬ ‫ایــن رقــم به توافــق رســیدند»‪.‬‬ ‫غرفه‬ ‫نمایشگاه صنعت چرم‪ ،‬نساجی‬ ‫و صنایع وابسته‬ ‫خاتمه‪۹۸/12/09 :‬‬ ‫مکان‪ :‬بندرانزلی‬ ‫بازدید‪ 16 :‬تا ‪22‬‬ ‫گستره‪ :‬داخلی‬ ‫سایت‪instagram.com :‬‬ ‫تماس‪013-33346413 :‬‬ ‫یادداشت‬ ‫چهار شنبه‪ 7‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1938‬‬ ‫چرا ما ایرانی ها این طوری شدیم؟‬ ‫بهمــان بــر نخــورد‪ .‬ناراحــت نشــویم‪ .‬موضــع نگیریــم‪ .‬تعصــب‬ ‫به خــرج ندهیــم‪ .‬دلگیــر نشــویم‪ .‬تعــارف کــه نــدارد؛ واقعیــت را‬ ‫قبــول کنیــم و بــه ایــن ســوال پاســخ گوییــم‪« :‬مــا ایرانی هــا‬ ‫چــرا این طــوری شــدیم؟» بلــه؛ قبــول دارم در ماجــرای ســیل‬ ‫و زلزلــه و ســایر بالیــای طبیعــی و نیمه طبیعــی بــه همدیگــر‬ ‫کمــک کردیــم و یــاور هــم بودیــم‪ .‬ان به کنــار؛ دســتمان هــم‬ ‫درد نکنــد؛ دســتتان درد نکنــد‪ .‬نمی خواهــم همــه را یک جــور‬ ‫ببینــم‪ .‬نمی خواهــم همه مــان را یک طــور نــگاه کنــم؛ ایــن‬ ‫بی انصافی ســت؛ امــا ‪ ...‬مگــر ماجــرای وضعیــت اقتصادی مــان‬ ‫مربــوط بــه دیــروز و امــروز اســت؟ بخشــی از وضعیــت بــد‬ ‫اقتصــادی مــردم‪ ،‬بــه تصمیم گیــری مســئوالن برمی گــردد کــه‬ ‫اص ـ ً‬ ‫ا نمی خواهــم انــکارش کنــم؛ امــا برخــی هــم مربــوط بــه‬ ‫خودمــان اســت؛ یعنــی تــوی روز روشــن خودمــان‪ ،‬خــو ِد مــردم‪،‬‬ ‫بــه خودمــان ظلــم می کنیــم‪ .‬حــق هــم را می خوریــم؛ از اب‬ ‫خــوردن هــم راحت تــر‪ .‬حــاال اینکــه به هــم تهمــت می زنیــم‪،‬‬ ‫زیــراب هــم را می زنیــم و ‪ ...‬جــای خــود؛ امــا چــرا در شــرایط‬ ‫دشــوار فعلــی کــه هیچ کــس جــز خودمــان فریادرســمان‬ ‫نیســت‪ ،‬هــوای هــم را نداریــم؟ کرونــا وارد کشــورمان شــده؛‬ ‫حــاال یــا فــان شــرکت هواپیمایــی مقصــر بــوده یــا افــراد ناقــل‬ ‫ایــن ویــروس از مبــادی غیرقانونــی وارد کشــورمان شــده باشــند؛‬ ‫ایــن بحثــش جداســت و بایــد جــای دیگــری بررســی شــود‪.‬‬ ‫االن کــه کرونــا امــده‪ ،‬چــرا بایــد بــه ‪ 10‬روز نکشــیده «ســلطان‬ ‫ماســک» بــه ســایر ســلطان های مفســد اقتصادی مــان اضافــه‬ ‫شــود؟ اینکــه دســت خودمــان اســت‪ .‬ســلطان ماســک کــه‬ ‫مقــام مســئول نیســت؛ یکــی هســت مثــل مــن و شــما؛ البتــه‬ ‫بــا ســرمایه خیلــی بیش تــر‪ .‬چــرا ماســک کم یــاب می شــود؟‬ ‫چــرا محلــول ضدعفونی کننــده کم یــاب می شــود؟ چــرا‬ ‫ماســک و محلــول و ســایر اقــام ضــروری بــرای مقابلــه بــا ایــن‬ ‫بیمــاری‪ ،‬قیمتشــان چندین برابــر می شــود؟ تــا می شــنویم‬ ‫زنجبیــل و لیموتــرش بــرای مبــارزه بــا کرونــا مفیــد اســت‪،‬‬ ‫زنجبیــل قیمتــش از ‪ 60‬تومــان در چشــم بر هم زدنی می شــود‬ ‫‪ 110‬تومــان‪ ،‬اقــای عطــار؟! لیموتــرش می شــود ‪ 50‬تومــان اقــای‬ ‫میوه فــروش؟ از ایــن چراهــا زیــاد اســت‪ .‬راننــده تاکســی یــا‬ ‫شــخصی فرقــی نمی کنــد؛ کرایــه می گیــرد و بقی ـه اش را پــس‬ ‫نمی دهــد‪ .‬مغــازه دار جنــس را گران تــر از حــد معمــول بــه‬ ‫فروشــنده عرضــه می کنــد؛ «می خواهــی بخــواه‪ ،‬نمی خواهــی‬ ‫به ســامت!» چــراغ هنــوز ســبز نشــده دســتمان روی بــوق‬ ‫اســت‪ .‬اگــر ماشــین جلویــی کمــی تاخیــر کنــد و بــه بوقمــان‬ ‫توجــه نکنــد‪ ،‬ســرمان اســت کــه از پنجــره ماشــین بیــرون‬ ‫می ایــد و یکســری کلمــات نقطه چین شــده نثــار طــرف‬ ‫می شــود‪ .‬ماشــینمان میلیــاردی قیمــت دارد؛ امــا وقتــی در‬ ‫شــهر تــردد می کنیــم‪ ،‬مثــ ً‬ ‫ا باقی مانــده زباله مــان را یک هــو‬ ‫داخــل خیابــان می ریزیــم؛ انگارنه انــگار کــه « شــهر مــا خانــه‬ ‫ماســت!» از کنــار فــان ماشــین گران قیمــت کــه رد می شــویم‪،‬‬ ‫بــا همــان دســته کلیدمان یــک خــط و خطوطــی روی بدنــه‬ ‫حــق مــا را دولپــی‬ ‫ان می کشــیم؛ بــا ایــن دلیــل کــه البــد‬ ‫ِ‬ ‫خــورده کــه چنیــن خــودرو مدل بــاال و گرانــی خریــده! در‬ ‫ورزشــگاه هایمان ان قــدر فحاشــی می کنیــم کــه جرئــت نداریــم‬ ‫نســوان را بــه ورزشــگاه ببریــم؛ دلمــان را هــم خــوش می کنیــم‬ ‫و می گوییــم‪« :‬تماشــاگرنما» کــدام تماشــاگرنما؟! چــرا خودمــان‬ ‫را گــول می زنیــم؟! کداممــان فرهنــگ اپارتمان نشــینی را‬ ‫تمام وکمــال رعایــت می کنیــم؟ ایــا مــا همســایگان از هــم‬ ‫راضــی هســتیم؟ ایــا حــق شــارژ ماهانــه را به موقــع پرداخــت‬ ‫می کنیــم؟ درد و درد دل زیــاد اســت؛ از پدرانمــان شــنیده ایم مــا‬ ‫ایرانی هــا این طــوری نبودیــم؛ حــاال چــرا این طــوری شــدیم؟‬ ‫مهدیبذرافکن‬ ‫کریس گاش‬ ‫تلنگر‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫تضعیف «مدافعین سالمت» گناه است‬ ‫مردم ایران به دشمن التماس نخواهند کرد‬ ‫رئیس جمهـوری بابیان اینکـه پـروژه مهم منطقه یک ازادراه تهران‪-‬شـمال‪ ،‬در دوره تحریم سـاخته شـد و به مهندسـان ‪ ،‬کارگـران و مدیـران ایرانی افتخار می کنیـم‪ ،‬تاکید کرد‪« :‬مردم ایران به دشـمن‬ ‫التمـاس نخواهند کرد و تسـلیم نمی شـوند و تحریم نتوانسـت بر اراده مهندسـان‪ ،‬کارگران و مدیـران ایرانی برای تکمیـل پروژه مهم ازادراه شـمال تاثیر بگـذارد»‪ .‬به گزارش پایگاه اطالع رسـانی دولت؛‬ ‫دکتـر حسـن روحانـی روز سه شـنبه باحضـور در محل احـداث منطقه یـک ازادراه تهران‪-‬شـمال‪ ،‬در جمع مهندسـان و متصدیان اجـرای این طرح ‪ ،‬ضمـن قدردانی از همـه متصدیان اجـرای این طرح‬ ‫عظیـم گفـت‪« :‬همـه درامدهـای کسب شـده از قطعه یک ایـن بزرگراه‪ ،‬صرف سـاخت قطعه دوم خواهد شـد و قرار شـده تا پایـان دولـت دوازدهم یک مسـیر از قطعه دوم ایـن بزرگراه افتتاح شـود»‪.‬‬ ‫گفتنی سـت؛ منطقـه یـک ازادراه تهران‪-‬شـمال به طـول ‪ ۳۲‬کیلومتر و ارزش مالی ‪ ۱۰‬هزارمیلیاردتومان‪ ،‬طی مراسـمی رسـمی و با دسـتور رئیس جمهـوری مورد بهره بـرداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور گفــت‪« :‬تضعیــف دســتگاه بهداشــت و درمان‬ ‫کشــور به رغــم وجــود انتقــادات؛ یــک گنــاه نابخشودنی ســت؛ چرا کــه امــروز پزشــکان‬ ‫ گــزارش مهــر؛ ســردار‬ ‫و پرســتاران‪ ،‬مدافعیــن ســامت مــردم و کشــور هســتند»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫غالمرضــا جاللــی با بیان اینکــه مهــار و کنتــرل اپیدمــی ناشــی از ویــروس کرونــا در‬ ‫دو بُعــد واقعیــت میدانــی و افــکار عمومــی معنــا پیــدا می کند‪ ،‬گفــت‪« :‬خوشــبختانه در‬ ‫روزهــای اخیــر‪ ،‬یــک عــزم ملــی و هماهنگــی در عالی تریــن ســطوح مدیریتــی کشــور‬ ‫پدیــد امــده کــه نتیجــه ان‪ ،‬مهــار نســبی شــیوع ویــروس کرونــا در کشــور اســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬ایــن به معنــای ان اســت که در هفته هــای اتــی‪ ،‬شــاهد کاسته شــدن از‬ ‫تعــداد مبتالیــان و نزولی شــدن منحنــی ابتــاء خواهیــم بــود»‪ .‬رئیــس ســازمان پدافنــد‬ ‫غیرعامــل کشــور با بیان اینکــه در حــوزه رســانه ای هنــوز نتوانســتیم بــه یــک اجمــاع‬ ‫عمومــی دســت پیــدا کنیــم کــه بخــش عمــده ای از ان ناشــی از برنامه ریــزی هدفمنــد‬ ‫رســانه های ضدانقــاب و قرارگاه هــای رســانه ای انهاســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬بررس ـی ها‬ ‫نشــان می دهــد کــه خــط رســانه ای دشــمنان‪ ،‬بــا ســه محــور اساســی ســازمان یافتــه‬ ‫اســت»‪ .‬او در بــاره راهبردهــای جنــگ رســانه ای دشــمن در شــرایط فعلــی توضیــح داد‪:‬‬ ‫«در درجــه نخســت‪ ،‬دروغ گو جلــوه دادن نظــام بهداشــت و درمــان کشــور ماننــد انتشــار‬ ‫امــار غلــط از وضعیــت مبتالیــان و ایجــاد تناقــض اماری بین ســخنان مســئوالن اســت‪.‬‬ ‫دوم القــای ناکارامــدی سیســتم بهداشــت و درمــان کشــور ماننــد مقایسـه های ناصحیح‬ ‫بیــن ســطح اقدامــات ایــران و ســایر کشــورها‪ ،‬بزرگ نمایــی کمبودهــا‪ ،‬حــذف خبرهــای‬ ‫مثبــت و امیدوار کننــده و در درجــه ســوم ایجــاد تــرس و هــراس عمومــی در مــردم و‬ ‫کادر درمانــی کشــور بــا انتشــار اخبــار ناصحیــح‪ ،‬اغــراق دربــاره تلفــات بیمــاری و ماننــد‬ ‫ان»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬تاکیــد در اینجــا روی عمــوم مــردم و کاربــران رســانه های‬ ‫اجتماعی ســت تــا بــه اپیدمــی رســانه ای ویــروس کرونــا مبتــا نشــوند و اگاهانــه بــه‬ ‫کشــور بــرای عبــور از ایــن چالــش بــزرگ کمــک کننــد‪ .‬مســئله مقابلــه بــا ویــروس‬ ‫کرونــا یــک مســئله ملــی و بســیار مهم اســت‪ .‬بایــد در ایــن مبــارزه و مقابلــه‪ ،‬یکپارچــه‬ ‫و متحــد بــود و بــه توطئــه دشــمنان توجــه کــرد»‪ .‬رئیــس ســازمان پدافنــد غیرعامــل‬ ‫کشــور با بیان اینکــه سیاسـی نکردن مقابلــه و مبــارزه بــا کرونــا و توســعه عــزم واحــد و‬ ‫ملــی ضــرورت اصلــی امــروز کشــور اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬دقــت کنیــم تــا ناخواســته و‬ ‫نااگاهانــه در زمیــن دشــمن و به نفــع او بــازی نکنیــم»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫حجت االسالم والمســلمین دکتــر حســن روحانــی‬ ‫در ایــن رویــداد گفــت‪« :‬اســام‪ ،‬دیــن ســامت‬ ‫اســت؛ ســام روح و جســم انســان‪ .‬هــدف اســام‬ ‫همــان ســامت اســت و اگــر مــا اســام را مراعــات‬ ‫کنیــم‪ ،‬جســم‪ ،‬روح‪ ،‬زندگــی مــادی و معنــوی تــوام‬ ‫بــا رضــای حــق خواهــد بــود و بــا کمــال خودمــان‬ ‫و ایمــان هــم بــا امنیــت اســت‪ .‬ادم مومــن هرجــا‬ ‫هســت‪ ،‬کنــارش امنیــت و امــن اســت و هرجــا ایمان‬ ‫نیســت‪ ،‬امنیــت زیرســوال قــرار می گیــرد‪ .‬شــما از‬ ‫یــک ادم مســلمان‪ ،‬متدیــن‪ ،‬خوش زبــان و مــودب‬ ‫هیچ وقــت نمی ترســید؛ برای اینکــه شــری بــه شــما‬ ‫نمی رســد و از او همیشــه خیــر بــه شــما می رســد؛‬ ‫امــا ادم از فردی کــه ایمــان کامــل نــدارد‪ ،‬همیشــه‬ ‫بایــد بترســد‪ .‬از حــذر و ســفرش در حضوروغیــاب بــا‬ ‫او یــا بــا زبــان نیــش می زنــد یــا بــا غیبــت‪ ،‬تهمــت‬ ‫و بدگمانــی‪ .‬بــا کس ـی که مومــن نیســت‪ ،‬هیچ وقــت‬ ‫امنیــت نیســت‪ .‬پــس ایمــان مــا مایــه امنیت ماســت‬ ‫کــه بزرگ تریــن نعمــت الهی ســت و اســام مــا مایــه‬ ‫ســامت جســم و جــان ماســت‪ .‬امــروز بــرای ملــت‬ ‫بــزرگ ایــران‪ ،‬روزی بســیار خوشــحال کنند ه ا ســت‪.‬‬ ‫عمــ ً‬ ‫ا ایــن پــروژه را در دوران تحریــم ســاختیم و‬ ‫افتخــار می کنیــم بــه اینکــه تحریــم نتوانســت‬ ‫بــر اراده مهندســین‪ ،‬کارگــران و مدیــران مــا و‬ ‫بخش هــای مختلــف وزارت راه‪ ،‬بنیــاد مســتضعفان‬ ‫و همــه انهایی کــه متصــدی بودنــد‪ ،‬بــرای تکمیــل‬ ‫ایــن پــروژه بســیارمهم تاثیــر بگــذارد‪ .‬البتــه تحریــم‬ ‫ممکــن اســت در زمان بنــدی بــا یــک تاخیرهایــی مــا‬ ‫را طبیعتــاً مواجــه کنــد؛ امــا هیچ وقــت پروژه هــای‬ ‫مهــم متوقــف نشــد»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری افــزود‪« :‬از همــان روزهــای اولیــه‬ ‫ریاســت جمهوری‪ ،‬اقــای فروزنــده را کــه ان زمــان‬ ‫مســئول بنیــاد مســتضعفان بــود‪ ،‬صــدا زدم و بــه او‬ ‫گفتــم کــه نقشــه همیــن ازادراه شــمال را بیــاورد‪.‬‬ ‫ایشــان نقشــه را اورد و بحــث کردیــم کــه کجــا‬ ‫هســتیم و چــرا این قــدر عقبیــم و بایــد چه کنیــم؟‬ ‫همان طورکــه اقــای مهنــدس فتــاح اعــام کردنــد؛‬ ‫ان روز ‪ ۱۷‬درصــد از ایــن پــروژه انجــا م گرفتــه‬ ‫بــود و بایــد بــرای ‪ ۸۳‬درصــد ایــن پــروژه تصمیــم‬ ‫می گرفتیــم؛ لــذا از همــان روز گفتــم کــه دولــت‬ ‫بــا تمــام کوشــش دنبــال ایــن طــرح خواهــد بــود‪.‬‬ ‫از ســال ‪ ،۷۵‬بــا ایــن پــروژه ســروکار داشــتم‪.‬‬ ‫خــدا رحمــت کنــد ایــت اهلل هاشــمی رفســنجانی‬ ‫را کــه بــرای ایــن پــروژه تصمیــم گرفــت‪ .‬ابتــدا‬ ‫طــرح دیگــری مطــرح بــود؛ بعــد جنــاب اقــای‬ ‫رفیق دوســت طرحــی بــه اقــای هاشــمی دادنــد و‬ ‫او مــرا صــدا زد و مفصــل بــا مــن صحبــت کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬بــه بنیــاد واگــذار شــد و زحماتــی را از همــان‬ ‫روزهــای اولیــه اقــای مهنــدس فروزنــده و بعــد‬ ‫اقــای ســعیدی کیا بــا همــه وجــود بــرای تکمیــل‬ ‫طــرح بــه صحنــه امــد‪ .‬اقــای مهنــدس فتــاح هــم‬ ‫کــه هرجــا بــوده‪ ،‬بــا همــه تــوان و قــدرت در کار‬ ‫خــودش فعــال اســت و در کارهــای قبلــی هــم او‬ ‫را دیدیــم‪ .‬وزارت راه و شهرســازی نیــز البتــه زمــان‬ ‫اقــای دکتــر اخونــدی بــرای ایــن پــروژه‪ ،‬وی خیلــی‬ ‫زحمــت کشــید‪ .‬چندبــار باهــم قــرار گذاشــتیم از‬ ‫ایــن پــروژه بازدیــد کنیــم کــه نشــد و جــای او‬ ‫امــروز کــه ایــن پــروژه افتتــاح شــده‪ ،‬خالی ســت‪.‬‬ ‫اقــای مهنــدس اســامی هــم از روز اول‪ ،‬عنصــر‬ ‫بســیار پرکار و خســتگی ناپذیر و جــزو وزرایی ســت‬ ‫کــه واقع ـاً خســتگی ناپذیر اســت‪ .‬هــر ســاعتی هــم‬ ‫زنــگ می زنیــم‪ ،‬او ســر کار و فعــال اســت و تــا‬ ‫حــاال موفــق نشــدیم او را در خــواب پیــدا کنیــم؛‬ ‫هــر ســاعتی زنــگ زدیــم‪ ،‬بیــدار بــوده اســت! تشــکر‬ ‫می کنــم از همــه انهایی کــه بــار مســئولیت را بــر‬ ‫دوش گرفتنــد؛ ایــن‪ ،‬کار خیلــی ارزشمندی ســت‪.‬‬ ‫شــما همــه بیــان کردیــد و درســت هــم بیــان‬ ‫کردیــد کــه بــا افتتــاح ایــن پــروژه‪ ،‬چقــدر در‬ ‫ســوخت و در راه صرفه جویــی می شــود»‪.‬‬ ‫دکتــر روحانــی ادامــه داد‪« :‬همــه مــا توجــه داریــم‬ ‫کــه عمــر مــردم و ســاعات زندگی مــردم چقــدر مهم‬ ‫تو نیم‬ ‫اســت‪ .‬اینکــه ایــن جــاده جدیــد‪ ،‬یک ســاع ‬ ‫زمــان را کوتــاه می کنــد‪ ،‬نمی شــود بــرای ان‬ ‫ارزش گذاشــت‪ .‬در ایــن جــاده‪ ،‬متوســط مثــ ً‬ ‫ا در‬ ‫‪ ۲۴‬ســاعت‪ ۱۶ ، ۱۸ ،‬هــزار خــودرو عبــور می کنــد و‬ ‫در هــر خــودرو دو‪،‬ســه نفر اســت؛ اگــر ایــن را بــر‬ ‫‪ ۱.۵‬ســاعت ضــرب و تقســیم کنیــم‪ ،‬ببینیــد چقــدر‬ ‫در عمــر و زندگــی مــردم تاثیرگــذار اســت‪ .‬همه شــما‬ ‫تجربـ ه داریــد؛ وقتــی ادم یــک مســافرت دو‪،‬سـه روزه‬ ‫مــی رود‪ ،‬زمانی کــه برمی گــردد‪ ،‬اگــر در یــک‬ ‫راه بنــدان بــزرگ گرفتــار شــود‪ ،‬لــذت ان ســفر از بین‬ ‫مـی رود‪ .‬یک وقتــی در ایــن تعطیــات از چالــوس بــه‬ ‫تهــران می امــدم‪ ۱۵ ،‬ســاعت در راه بودیــم‪ .‬شــاید‬ ‫شــما زمــان بیش تــر از ایــن را هــم تجربــه کــرده‬ ‫باشــید‪ .‬همــه راه بســته بــود و خودروهــا میلی متــری‬ ‫حرکــت می کردنــد‪ .‬مــا نســبت بــه مــردم‪ ،‬عمــر و‬ ‫لــذت و شــادی مــردم متعهدیــم»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬وقــوع زلزلــه را کاری‬ ‫نمی شــود کــرد‪ .‬بایــد کاری کنیــم کــه اثــار ســوء‬ ‫ایــن حــوادث را در زندگــی مــردم کــم کنیــم‪.‬‬ ‫اصلــش را نمی شــود به طورکامــل جلوگیــری کــرد‪.‬‬ ‫حــوادث مختلــف در زندگــی مــردم اســت‪ .‬امســال‬ ‫هــم غــم و مشــکالت زیــادی داشــتیم؛ از شــهادت‬ ‫ســردار بســیار عزیز مــا‪ ،‬ســردار ســلیمانی گرفتــه تــا‬ ‫حادثــه مــردم عزیــز کرمــان تــا مــردم عزیــزی کــه‬ ‫در هواپیمــا جــان بــه جان افریــن ســپردند؛ بــرای‬ ‫همــه مــا بســیار مایــه تاســف و ســال ســختی بــود‪.‬‬ ‫مــردم مــا در همه جــا باشــهامت به میــدان امدنــد؛‬ ‫یعنــی در برابــر تحریــم خــم نشــدند و التمــاس‬ ‫نکردنــد‪ .‬مــا بــه دشــمنان التمــاس نخواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫ملــت مــا التمــاس نخواهــد کــرد‪ .‬ملــت مــا تســلیم‬ ‫هــم نخواهــد شــد و ســختی را تحمــل می کنــد تــا‬ ‫دشــمن را پشــیمان کنــد‪ .‬در برابــر حــوادث طبیعــی‬ ‫غیرمترقبــه ای هــم کــه پیــش می ایــد‪ ،‬بــاز مــردم‬ ‫مــا ازمایــش خوبــی دادنــد و همــه به هــم کمــک‬ ‫کردنــد‪ .‬اص ـ ً‬ ‫ا خداونــد اســاس زندگــی را ایــن قــرار‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ــن َع َم ً‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ــا همــه‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ــم‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ــم اَ ْح َس ُ‬ ‫می دهــد؛ ل َِی ْب َ ْ ُّ ْ‬ ‫زندگــی ایــن اســت‪ .‬خداونــد می گویــد مــا زمیــن‬ ‫را افریدیــم؛ همــه ایت هــا را افریدیــم؛ انتهــای‬ ‫ان بــرای چیســت؟ برای اینکــه معلــوم شــود کــه‬ ‫در ایــن مســابقه چه کســی بهتــر عمــل می کنــد‪،‬‬ ‫همــه اش ایــن اســت‪ .‬هیچ چیــز دیگــر نیســت‪.‬‬ ‫شــادی و غــم مهــم نیســت؛ مهــم این اســت که در‬ ‫شــادی و غــم چگونــه عکس العمــل نشــان دهیــم‬ ‫و چطــوری کمــک می کنیــم‪ .‬نبایــد از مشــکالت‬ ‫بهراســیم و خدای ناکــرده نبایــد کســی از ایــن‬ ‫حــوادث سوءاســتفاده کنــد و بــرای روزی کــه مــردم‬ ‫در ســختی اند‪ ،‬جیــب بــدوزد‪ .‬جیب هایــی کــه بــرای‬ ‫غــم و ســختی مــردم دوختــه می شــود ‪ ،‬خطرنــاک‬ ‫اســت و بــرای زندگــی دنیــا و اخرتشــان جز خســارت‬ ‫هیچ چیــز نــدارد‪ .‬ادم بــرای مردمی کــه بــرای خریــد‬ ‫قــرص و مــواد شــوینده و ضدعفونی کننــده و حتــی‬ ‫ماســک گرفتارنــد‪ ،‬انجــا بیایــد‪ ،‬سوءاســتفاده کنــد؛‬ ‫ایــن درســت نیســت‪ .‬خداونــد این همــه راه بــرای‬ ‫روزی حــال گذاشــته؛ چــرا دنبــال طلــب درامــد‬ ‫حــرام می گردیــم؟ دراین شــرایط‪ ،‬ایــن افتتــاح‬ ‫ دلپذیــر و ارزشــمند اســت‪ .‬امیدواریــم قرار مــان‬ ‫این باشــدکه از صبــح پنج شــنبه مــردم بتواننــد‬ ‫به راحتــی از ایــن جــاده رفت وامــد کننــد»‪.‬‬ ‫حسنی مبارک در گذشت‬ ‫تلویزیــون رســمی مصــر دیــروز‪ ،‬از مــرگ حســنی مبــارک خبــر داد؛ هم زمــان دولــت‬ ‫ـزارش ایســنا؛ رئیس جمهــوری اســبق‬ ‫مصــر س ـه روز عــزای عمومــی اعــام کــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫تو پنجه نرم کردن بــا بیمــاری ســرطان دســتگاه‬ ‫مصــر در ‪ ۹۱‬ســالگی بعد از مدتــی دس ـ ‬ ‫گــوارش‪ ،‬درگذشــت‪ .‬منیــر ثابــت (دامــاد خانــواده مبــارک) نیــز در اولیــن اظهار نظــر‬ ‫ی مبــارک بــه خبرگــزاری فرانســه گفــت‪« :‬مبــارک در بیمارســتان‬ ‫دربــاره مــرگ حســن ‬ ‫نظامــی الجــاء در شــرق قاهــره درگذشــت و ریاس ـت جمهوری مصــر‪ ،‬امــور تشــییع‬ ‫جنــازه او را برعهــده خواهد داشــت»‪ .‬بســام راضی؛ ســخنگوی رســمی ریاسـت جمهوری‬ ‫مصــر اعــام کــرد کــه ریاس ـت جمهوری تاثــر شــدید خــود را به دلیــل مــرگ مبــارک‬ ‫ابــراز می کنــد و او را یکــی از رهبــران و قهرمانــان جنــگ اکتبــر می دانــد کــه فرماندهــی‬ ‫نیــروی هوایــی کشــور را در طــول جنــگ برعهــده داشــت؛ جنگــی کــه عــزت و کرامــت‬ ‫را بــه ملــت عربــی بازگردانــد‪ .‬مبــارک‪ ،‬پیــش از برکنــاری از قــدرت‪ ،‬حــدود س ـه دهه‬ ‫رئیس جمهــوری مصــر بــود‪ .‬او در پــی اعتراض هــای موســوم بــه «بهــار عربــی» در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬از قــدرت خلــع و بعد از مدتــی زندانــی و محاکمــه شــد‪ .‬او به اتهــام مشــارکت در‬ ‫کشــتار معترضــان مجــرم شــناخته شــد؛ امــا حکــم زندانــش در نهایــت نقــض و او حدود‬ ‫سه ســال پیــش ازاد شــد‪ .‬مبــارک بعــد از تــرور انــور ســادات در ســال ‪ ۱۹۸۱‬به عنــوان‬ ‫چهارمیــن رئیس جمهــوری مصــر بـ ه قــدرت رســید‪.‬‬ ‫حمایت هیالری از برنی‬ ‫هیــاری کلینتــون؛ وزیــر خارجــه پیشــین امریــکا گفــت کــه به رغــم شـک هایی کــه‬ ‫بــه برنــی ســندر ز (ســناتور ایالــت ورمانــت) دارد؛ از هر کسـی که نماینــده نهایــی حــزب‬ ‫ گــزارش ایلنــا؛ وی گفــت‪« :‬صبــر می کنــم تــا‬ ‫د ُمکــرات باشــد‪ ،‬حمایــت می کنــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ببینــم نامــزد نهایــی چــه کســی خواهــد بــود‪ .‬از نامــزد نهایــی حمایــت خواهــم کــرد»‪.‬‬ ‫کلینتــون افــزود‪« :‬به نظــرم انچــه اهمیــت دارد این اســت که رئیس جمهــوری فعلــی‬ ‫امریــکا را کنــار بزنیــم»‪.‬‬ ‫کاهش ‪۹۳‬درصدی خشونت ها در افغانستان‬ ‫یافته هــای یــک رســانه نشــان می دهــد کــه میــزان حمــات مســلحانه در افغانســتان‪،‬‬ ‫ـزارش تســنیم؛‬ ‫از اغــاز هفتــه کاهــش خشــونت ها‪۹۳ ،‬درصــد کم تــر شــده اســت‪ .‬به گـ ِ‬ ‫بررس ـی های یــک رســانه افغــان نشــان می دهــد کــه در ‪ 48‬ســاعت اولیــه اغــاز دوره‬ ‫هف ـت روزه کاهــش خشــونت ها‪ ،‬حمــات مســلحانه در افغانســتان ‪ 93‬درصــد کاهــش‬ ‫شا زایــن‪ ،‬امــراهلل صالــح (معــاون اول تیــم انتخاباتــی «دولت ســاز»)‬ ‫داشــته اســت‪ .‬پی ‬ ‫بــا رســانه ها گفتــه بــود کــه پیــش از اعــام دوره کاهــش خشــونت ها‪ ،‬طالبــان‬ ‫به طور متوســط روزانــه ‪ 70‬تــا ‪ 80‬حملــه انجــام مــی داد و بــرای تحقــق کاهــش‬ ‫خشــونت ها‪ ،‬ایــن حمــات بایــد دســت کم تــا ‪ 80‬درصــد کاســته شــود‪ .‬براســاس‬ ‫گــزارش پــژواک؛ در ‪ 48‬ســاعت نخســت اغــاز توافــق بــرای کاهــش خشــونت ها‪ ،‬یــک‬ ‫حملــه در شهرســتان «زاری» والیــت بلــخ‪ ،‬یــک حملــه در «جاجــی اریــوب» والیــت‬ ‫پکتیــا‪ ،‬یــک حملــه در شهرســتان «چنارتــوی» والیــت ارزگان‪ ،‬یک حمله در شهرســتان‬ ‫«اندخــوی» فاریــاب‪ ،‬یــک حملــه در شهرســتان «معــروف» قندهــار و حمله دیگــری در‬ ‫شهرســتان «شــاه ولــی کــوت» قندهــار صــورت گرفــت‪ .‬گفتنی ســت کــه مســئولیت‬ ‫هیچ یــک از ایــن حمــات را گروهــی به عهــده نگرفتــه اســت‪.‬‬ ‫هند و خرید سه میلیارددالر اسلحه از امریکا‬ ‫رئیس جمهــوری امریــکا در نشســت خبــری بــا همتــای هنــدی خــود؛ اعــام کــرد‬ ‫کــه دهلی نــو س ـه میلیارد دالر صــرف خریــد تســلیحات نظامــی پیشــرفته از امریــکا‬ ‫ گــزارش انــا؛ دونالــد ترامــپ کــه به منظــور ســفر دو روزه در هنــد‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫به ســر می بــرد‪ ،‬در نشســت خبــری مشــترک بــا نارنــدرا مــودی اعــام کــرد کــه‬ ‫دولــت هنــد بــا خریــد تســلیحات و تجهیــزات نظامــی از امریــکا موافقــت کــرده‬ ‫اســت‪ .‬با توجه بــه اختالفــات میــان واشــینگتن و دهلی نــو بــر ســر خریــد تســلیحات‬ ‫روســی‪ ،‬بســیاری از تحلیلگــران هــدف اصلــی ســفر ترامــپ بــه هنــد را اعمــال فشــار‬ ‫بــه ایــن کشــور بــرای لغــو خریدهــای تســلیحاتی از مســکو و خریــد تســلیحات از‬ ‫امریــکا می داننــد‪ .‬به گفتــه ترامــپ؛ واشــینگتن و دهلــی نــو دو قــرارداد فــروش‬ ‫تســلیحات امضــاء کردنــد کــه یکی از ان هــا مربــوط بــه خریــد بالگردهــای نظامــی‬ ‫امریکایی ســت‪ .‬ترامــپ گفــت‪« :‬ایــن ســفر بــرای هــر دو کشــور خیلی ســازنده بــود‪.‬‬ ‫مــا همکاری هــای دفاعــی میــان دو کشــور را بــا توافــق خریــد تســلیحات هنــد از‬ ‫امریــکا بـه ارزش سـه میلیارد دالر توســعه دادیــم؛ تســلیحاتی بسیار پیشــرفته و مــدرن‬ ‫شــامل بالگردهــای اپاچــی رومئــو»‪.‬‬ ‫ریاضی دان ناسا در ‪ ۱۰۱‬سالگی درگذشت‬ ‫ســازمان فضایــی امریــکا (ناســا) از درگذشــت ریاض ـی دان ایــن ســازمان‪ ،‬در ســن‬ ‫ گــزارش ســایه؛ ناســا در توئیتــی اعــام کــرد کــه از‬ ‫‪ ۱۰۱‬ســالگی خبــر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫درگذشــت کاتریــن جانســون ناراحتیــم و صدو یکمین ســال زندگــی او و میــراث‬ ‫عالــی او را کــه باعــث رفــع موانــع نــژادی و اجتماعــی شــده‪ ،‬گرامــی می داریــم‪.‬‬ ‫مــا‪ ،‬در ناســا‪ ،‬هی ـچ گاه شــجاعت و قــدرت رهبــری وی را فرامــوش نخواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫مــا پیرامــون میــراث به جای مانــده از جانســون کار خواهیــم کــرد و خســتگی ناپذیر‬ ‫بــه کار خــود ادامــه می دهیــم تــا بــه افرادی کــه در افزایــش پتانســیل های انســانی‬ ‫ســهیم هســتند‪ ،‬کمک کنیــم‪ .‬کاتریــن جانســون؛ یــک فیزیکــدان امریکایی‪،‬افریقایی‬ ‫بــود کــه در اوایــل به کارگیــری رایانه هــا بــا ناســا همــکاری می کــرد‪ .‬وی به خاطــر‬ ‫دقــت در محاســبات فضانــوردی معــروف بــود و دهه هــا‪ ،‬کارهــای فنــی در ناســا انجام‬ ‫داد‪ .‬در طــول این زمــان‪ ،‬مســیرهای پرتابــی‪ ،‬زمــان پرتاب هــا و مســیرهای اضطــراری‬ ‫برگشــت بســیاری از پروازهــا؛ از جملــه اولیــن ماموریت هــای ناســا در برنامــه مریــخ‬ ‫بــا حضــور «جــان گلــن» و «الــن شــپرد» و در ســال ‪ ۱۹۶۹‬پــرواز بــه مــاه بــا «اپولــو‬ ‫‪ »۱۱‬طــی برنامــه شــاتل های فضایــی را محاســبه می کــرد‪ .‬محاســبات او بــرای‬ ‫موفقیــت ایــن ماموریت هــا حیاتــی بودنــد‪ .‬جانســون همچنیــن محاســبات بــرای‬ ‫برنامه ریــزی بــرای پــرواز بــه کــره مریــخ را انجــام داد‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۵‬او موفــق بــه‬ ‫دریافــت نشــان افتخــار ازادی ریاس ـت جمهوری شــد‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫چهار شنبه‪ 7‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1938‬‬ ‫ابالغیه‬ ‫شــماره پرونــده‪:‬‬ ‫شــماره نامــه‪1398/11/12-139804919070002170 :‬‬ ‫شــماره بایگانــی پرونــده‪9800490 :‬‬ ‫‪139804019070000445/1‬‬ ‫در موضــوع پرونــده کالســه فــوق لــه خانــم پریســا ســرحدی نژاد علیــه شــما و پیــرو اجرائیــه‬ ‫ارســالی‪ ،‬بدینوســیله اخطــار می گــردد طبــق درخواســت بســتانکار و برابــر ائین نامــه الحــاق‬ ‫یــک تبصــره بــه مــاده ‪ 1082‬قانــون مدنــی تعــداد ‪ 114‬قطعــه ســکه طــا تمــام بهــار ازادی‬ ‫منــدرج در ســند نکاحیــه شــماره ‪ 1394/5/1-3367‬تنظیمــی در دفترخانــه ازدواج شــماره ‪165‬‬ ‫شــهر جیرفــت بــه مبلــغ ‪ 4/890/600/000‬ریــال محاســبه گردیــد کــه مراتــب بدینوســیله بــه‬ ‫شــما ابــاغ می گــردد‪.‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬مدیر اجرا واحد اجرای اسناد رسمی جیرفت‬ ‫م الف ‪11/99‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت داود حســنخانی مطلق فرزنــد پنجعلــی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 9‬بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی ثبــت شــده از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر‬ ‫وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مهــدی حســن خانی مطلق فرزنــد‬ ‫داود بــه شماره شناســنامه ‪ 1647‬متولــد ‪ 1359‬صــادره از فهــرج کــه نســبت فرزنــد بــا‬ ‫اینجانــب دارد بــه تاریــخ ‪ 1398/10/11‬در اخریــن اقامتــگاه خــود واقــع در نرماشــیر فــوت‬ ‫نمــوده و وراث حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬داود حســنخانی مطلق فرزنــد پنجعلــی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 9‬متولــد ‪ 1341‬پــدر متوفــی ‪ -2‬عــذری اماندادی قطب ابــادی فرزنــد حســن‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ 673‬متولــد ‪ 1340‬مــادر متوفــی ‪ -3‬ریحانــه حســن خانی مطلق فرزنــد‬ ‫مهــدی بــه شماره شناســنامه ‪ 3200279494‬متولــد ‪ 1387‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت اگهــی می گــردد تــا چنانچــه شــخصی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف نرماشیر‬ ‫م الف ‪11/100‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت مشــخصات و بــرگ ســبز ســواری پرایــد صبــا جی تی ایکــس ای مــدل ‪ 1387‬بــه رنــگ‬ ‫قرمــز صدفــی متالیــک بــه شــماره پــاک ‪293‬ج‪ -43‬ایــران ‪ 65‬و شــماره موتــور ‪ 2479525‬و‬ ‫شــماره شاســی ‪ S1412287786972‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪11/103‬‬ ‫اعالم مفقودی کارت هوشمند راننده‬ ‫کارت هوشــمند رانندگــی بــه شــماره ‪ 1402031‬متعلــق بــه اقــای حســینعلی نداف خیرابــادی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0768992443‬مفقــود گردیــده اســت‪.‬‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای محمــد حســین زاده بــه ادرس مجهول المــکان ابــاغ می گــردد مبنــی‬ ‫بــر اینکــه خانــم عصمــت بنی اســدی فرزنــد احمــد دادخواســتی بــه خواســته مطالبــه بــه مبلــغ‬ ‫‪ 70/000/000‬بــه انضمــام هزینــه دادرســی و حق الوکالــه وکیــل و تاخیــر تادیــه علیــه شــما‬ ‫بــه ایــن شــورا بــه کالســه ‪ 980379‬بــا توجــه بــه قطعیــت دادنامــه ظــرف ‪ 10‬روز نســبت بــه‬ ‫پرداخــت اقــدام فرماییــد درغیراینصــورت تصمیــم مقتضــی برابــر مقــررات اتخــاذ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اعتمــادی‪ ،‬رئیــس شــورای حــل اختــاف شــماره ســه‬ ‫م الــف ‪11/102‬‬ ‫شهرســتان بــروات‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای مجتبــی مطیع ترشــیزی فرزنــد کاشــم بــه شــماره ملــی ‪0890227519‬‬ ‫برابــر وکالتنامــه شــماره ‪ 1398/11/28-48341‬دفترخانــه ‪ 96‬مشــهد و ‪1398/11/29-48353‬‬ ‫دفترخانــه ‪ 94‬مشــهد و ‪ 1398/11/27-21369‬دفترخانــه ‪ 2‬کاشــمر از طــرف ورثــه محمــد‬ ‫پیغمبــری فرزنــد شــیخ مرتضی بــه شــماره ملــی ‪ 5729317980‬متولــد ‪ 1303‬بــه اســتناد یــک‬ ‫بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده و تقاضــای کتبــی شــماره ‪ 10/98/7117‬مــورخ ‪1398/12/5‬‬ ‫جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه و مدعــی می باشــد‬ ‫ســند مالکیــت س ـه دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن پــاک ‪ 329‬فرعــی از ‪3026‬‬ ‫اصلــی بخــش یــک حومــه کاشــمر بــه ادرس‪ :‬کاشــمر‪ ،‬خیابــان ‪ 17‬شــهریور ‪ ،15‬چهــارراه دوم‬ ‫ســمت راســت بــه علــت ســهل انگاری گــم شــده اســت و برابــر دفتــر امــاک کاشــمر ســند‬ ‫مالکیــت پــاک فــوق در صفحــه ‪ 394‬دفتــر ‪ 1‬بنــام محمــد پیغمبــری صــادر و تســلیم شــده‬ ‫دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد‪ ،‬لــذا بــه اســتناد قســمت پنــج تبصــره یــک اصالحــی‬ ‫مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت امــاک متذکــر می گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد‬ ‫اگهــی معاملـه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد بایــد ظــرف‬ ‫مــدت ‪ 10‬روز پــس از انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصل‬ ‫ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی تســلیم نمایــد در غیراینصــورت پــس از انقضــاء مهلــت‬ ‫مقــرر عــدم ارســال اعتــراض‪ ،‬ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی‬ ‫تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمد محمدزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر‬ ‫م الف ‪627‬‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی یــک قســمت از امــاک واقــع در بخــش شــش‬ ‫تربت حیدریــه شهرســتان خــواف‬ ‫بــه موجــب مــاده ‪ 14‬و ‪ 15‬قانــون ثبــت‪ ،‬اینــک برحســب درخواســت واصلــه مســتند بــه‬ ‫ماده هــای مذکــور و مــاده ‪ 61‬ایین نامــه قانــون ثبــت‪ ،‬تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب منــزل‬ ‫بــه شــماره پــاک ثبتــی ‪ 6631‬فرعــی مجــزی شــده از ‪ 1188‬فرعــی از ‪ 155‬اصلــی موســوم بــه‬ ‫اراضــی نــوده خــواف بنــام شــمس الحق منصــورزاده فرزنــد عبدالحــی در مورخــه ‪98/12/28‬‬ ‫ســاعت ‪ 8‬صبــح در محــل انجــام خواهــد شــد‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 14‬قانــون ثبــت بــه‬ ‫صاحبــان امــاک و مجاوریــن شــماره های فوق الذکــر بوســیله ایــن اگهــی اخطــار می گــردد‬ ‫کــه در روز و ســاعت مقــرر بــاال در محــل حضــور بهــم رســانند‪ .‬چنانچــه هــر یــک از صاحبــان‬ ‫امــاک یــا نماینــده قانونــی انهــا در موقــع مقــرر حاضــر نباشــند مطابــق مــاده ‪ 15‬قانــون مزبــور‬ ‫ملــک مــورد اگهــی بــا حــدود اظهــار شــده از طــرف مجاوریــن تحدیــد خواهــد شــد و اعتراضــات‬ ‫مجاوریــن نســبت بــه حــدود و حقــوق ارتفاقــی و نیــز صاحبــان امــاک کــه در موقــع مقــرر‬ ‫حاضــر نبوده انــد مطابــق مــاده ‪ 20‬قانــون ثبــت فقــط تــا ســی روز از تاریــخ تحدیــد حــدود‬ ‫پذیرفتــه خواهــد شــد و در اجــرای تبصــره دو مــاده واحــده قانــون تعییــن تکلیــف پرونده هــای‬ ‫معتــرض ثبتــی‪ ،‬معترضیــن می بایســت از تاریــخ تســلیم اعتــراض بــه اداره ثبــت ظــرف یــک‬ ‫مــاه دادخواســت اعتــراض خــود را بــه مرجــع ذیصــاح قضائــی تقدیــم و گواهــی الزم از مرجــع‬ ‫مذکــور اخــذ و بــه ایــن اداره تســلیم نماینــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1398/12/7 :‬‬ ‫امیر جعفری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک خواف‬ ‫م الف ‪2302‬‬ ‫ابالغ به مجاورین‬ ‫اینجانبــان ابراهیــم و ابوالفضــل حیــدری مالکیــن ششــدانگ زمیــن مزروعــی ســهم مشــاع از امــاک موقوفــه‬ ‫ســهام الدوله مشــاع پــاک ثبتــی ‪ 57‬فرعــی از ‪ 190‬اصلــی واقــع در قریــه روســتای چال طرخــان بــه نشــانی‬ ‫جــاده ورامیــن‪ ،‬قلعه نــو‪ ،‬روســتای چال طرخــان‪ ،‬روبــروی مــزار مومنیــن موضــوع ســند‪ /‬اســناد مالکیــت شــماره‬ ‫‪ 408945‬صــادره بــه تاریــخ ‪ 96/5/3‬متقاضــی تعییــن بســتر و حریــم رودخانــه‪ /‬مســیل در داخــل و مجــاورت‬ ‫پــاک ثبتــی فوق الذکــر می باشــیم و حســب اعــام امــور اب شــهرری براســاس ضوابــط و مقــررات جــاری‬ ‫تعییــن بســتر و حریــم منــوط بــه مراجعــه کلیــه مالکیــن مشــاعی در امــور اب و تکمیــل پرونــده می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/11/02-139860319014004643‬هیــات دوم‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای الیــاس تــارم فرزنــد عبــاس‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 1894‬صــادره از عنبرابــاد در ششــدانگ ســاختمان‬ ‫بــه مســاحت ‪ 750‬مترمربــع پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 581‬اصلــی مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 581‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی‬ ‫حســین اباد جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای ابراهیــم ســیدیان محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫دادنامه‬ ‫تاریــخ‪ 98/2/31 :‬پرونــده کالســه‪ 770/3/98 :‬شــماره دادنامــه‪ 119/97 :‬مرجــع رســیدگی‪ :‬حــوزه ســوم‬ ‫شــوراهای حــل اختــاف مرکــزی رباط کریــم خواهــان‪ :‬غالمرضــا معافــی‪ .‬ادرس‪ :‬رباط کریــم‪ ،‬شــهریار‪ ،‬روســتای‬ ‫منجیل ابــاد‪ ،‬خ جانبــازان اخــر خ کوچــه فیــروزه ‪ 4‬پ ‪ 5‬خوانــده‪ :‬حمــد حاج رضایــی‪ .‬ادرس‪ :‬مجهول المــکان‬ ‫خواســته‪ :‬تقاضــای مطالبــه اســترداد ودیعــه مســکن بــه مبلــغ یــک میلیــون و پانصــد هــزار تومــان بــه انضمــام کلیــه‬ ‫هزینه هــای وارده‬ ‫گردشــکار‪ :‬پــس از وصــول و ثبــت پرونــده بــه کالســه فــوق و جــری تشــریفات قانونــی قاضــی شــورا ختــم رســیدگی را‬ ‫اعــام و مبــادرت بــه صــدور رای می نمایــد‪.‬‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫درخصــوص دعــوی غالمرضــا معافــی بــه طرفیــت احمــد حاج رضایــی بــه خواســته تقاضــای مطالبــه اســترداد ودیعــه‬ ‫ً‬ ‫مســکن بــه مبلــغ یــک میلیــون و پانصــد هــزار تومــان بــه انضمــام کلیــه هزینه هــای وارده توجهـا بــه اینکــه در مســتند‬ ‫دعــوی قــرارداد اجــاره بــه شــماره ‪ 014‬مــورخ ‪ 83/3/10‬فی مابیــن موجــرد مســتاجر می باشــد و مســتاجر (خواهــان) در‬ ‫ســال مــورد توافــق ملــک مــورد اجــاره تخلیــه امــا موجــر (خوانــده) از پرداخــت ودیعــه مســکن اســتنکاف می نماینــد و‬ ‫علیرغــم ابــاغ (نشــر اگهــی) در جلســه رســیدگی حاضــر نگردیــده و دفــاع موثــری ایــراد ننموده انــد لــذا مســتندات‬ ‫دعــوی خواهــان از هرگونــه تعــرض مصــون مانــده قاضــی شــورا را بــه اســتناد مــاده ‪ 198‬و ‪ 519‬و ‪ 522‬قانــون اییــن‬ ‫دادرســی مدنــی و ‪ 494‬قانــون مدنــی حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه مبلــغ پانــزده میلیــون ریــال معــادل یــک میلیون و‬ ‫پانصــد هــزار تومــان بابــت اصــل خواســته و مبلــغ دویســت و نــود و دوهــزار و پانصــد تومــان بابــت هزینــه دادرســی و تاخیر‬ ‫و تادیــه از تاریــخ تقدیــم دادخواســت ‪ 96/7/1‬لغایــت یوم الوصــول طبــق شــاخص تــورم بانــک مرکــزی در حــق خواهــان‬ ‫صــادر و اعــام مـی دارد‪ .‬رای صــادره غیابــی و ظــرف مهلــت بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در این شــعبه ظرف‬ ‫بیســت روز از تاریــخ ابــاغ قابــل تجدیدنظــر در محاکــم عمومــی شهرســتان رباط کریــم می باشــد‪.‬‬ ‫قاضی شعبه سوم شورای حل اختالف رباط کریم‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی‬ ‫مــدرک دانشــنامه پایــان تحصیــات دوره کارشناســی در رشــته حقــوق بــه شــماره تاییدیــه‬ ‫ســازمان مرکــزی ‪ 1392/8/27-149121501151‬دانشــگاه ازاد اســامی واحــد بهبهــان مربــوط‬ ‫بــه فرشــید چنگلوایــی فرزنــد محمــود بــه شماره شناســنامه ‪ 27719‬صــادره از بهبهــان مفقــود‬ ‫گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪ .‬از یابنــده تقاضــا می شــود بــه ادرس بهبهــان دانشــگاه ازاد‬ ‫تحویــل دهنــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/7 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪98/1/16 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫لــذا از کلیــه مالکیــن مشــاعی تقاضــا می شــود بــا در دســت داشــتن مــدارک مالکیــت خــود ظــرف مــدت ‪10‬‬ ‫روز از مــدت انتشــار اگهــی بــه امــور منابــع اب شــهرری بــه نشــانی میــدان شــهرری‪ ،‬ابتدای جــاده قــم‪ ،‬خیابان‬ ‫شــهیدبغدادی‪ ،‬نبــش کوچــه ازادان‪ ،‬پــاک ‪ 1‬مراجعــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت عــدم مراجعــه مالکیــن مشــاعی‬ ‫ظــرف مــدت مقــرر فــوق مانــع اقدامــات شــرکت اب منطقـه ای تهــران (امــور اب شــهرری) نبــوده و بســتر و‬ ‫حریــم اعالمــی بــرای کلیــه مالکیــن مشــاعی الزم الرعایــه می باشــد‪.‬‬ ‫اگهــی تحدیــد حــدود اختصاصــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫بــه موجــب تبصــره مــاده ‪ 13‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون فوق االشــاره تحدیــد حــدود قانــون ششــدانگ یکبــاب ســاختمان احداثــی‬ ‫در پــاک ‪ 196‬و ‪ 197‬شهرســتان اســام ابــاد غــرب کــه بــه موجــب رای شــماره ‪139860316002002233‬‬ ‫هیــات حــل اختــاف منــدرج در قانــون بــه نــام شــرکت کشــت صنعــت مــرغ مــادر پردیــس تیهــو پارســیان‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ 10320540250‬فرزنــد ‪ -‬صــادره از اســام ابــاد غــرب از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان‬ ‫بــه مســاحت ‪ 20788/32‬در روز یکشــنبه مــورخ ‪ 98/12/25‬راس ســاعت ‪ 11:30‬در محــل وقــوع ملــک انجــام‬ ‫خواهــد شــد لــذا بــه موجــب ایــن اگهــی بــه کلیــه مالکیــن پالک هــای مجــاور اخطــار می گــردد کــه در روز و‬ ‫ســاعت مقــرر در محــل حضــور بهــم رســانند مطابق مــاده ‪ 15‬قانــون ثبت اســناد و امــاک چنانچــه تقاضاکننده‬ ‫در موقــع تحدیــد حــدود خــود یــا نماینــده اش حاضــر نباشــد ملــک مــورد تقاضــا بــا حــدود اظهــار شــده از‬ ‫طــرف مجاوریــن تحدیــد حــدود خواهــد شــد مطابــق مــاده ‪ 20‬قانــون ثبــت اســناد مجاورینــی کــه نســبت بــه‬ ‫حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی حقــی بــرای خــود قائــل هســتند می تواننــد بــه دادگاه مربوطــه مراجعــه و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت را دریافــت و بــه اداره ثبــت محــل تســلیم و در غیــر اینصــورت اداره ثبــت اســناد بــدون‬ ‫توجــه بــه اعتــراض عملیــات ثبتــی را بــا رعایــت مقــررات ادامــه خواهــد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1398/12/07 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫ردیف‬ ‫شماره رقبه‬ ‫مساحت به مترمربع‬ ‫قیمت پایه کارشناسی‬ ‫‪1‬‬ ‫یک جدید‬ ‫‪10/42‬‬ ‫شش میلیون ریال‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم منظــر رجبی یکتــا دارای شناســنامه شــماره ‪ 6169736755‬بشــرح دادخواســت بــه‬ ‫کالســه ‪ 489/98‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان حســین حســینی بشناســنامه ‪ 69‬در تاریــخ ‪ 1398/11/27‬اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬یوســف‬ ‫حســینی بــه شــماره ملــی ‪ 3320134906‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -2‬علــی حســینی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 3320216724‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -3‬لیــا حســینی بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 3320070487‬صــادره از گیالنغــرب دختــر متوفــی ‪ -4‬منظــر رجبی یکتــا بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 6169736755‬صــادره از ایوانغــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بخش گواور‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای علیرضــا کرمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3255870216‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981292‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت‬ ‫کــه شــادروان رســتم کرمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 206‬در تاریــخ ‪ 98/09/29‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬علیرضــا کرمــی فرزنــد رســتم ش ش ‪3255870216‬‬ ‫صــادره از کرمانشــاه فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ملــوک کدیوریــان فرزنــد خاص علــی ش ش ‪ 3258191158‬صــادره‬ ‫از کرمانشــاه همســر متوفــی ‪ -3‬اوختــی کرمــی فرزنــد رســتم ش ش ‪ 6419663709‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -4‬اقابــرار کرمــی فرزنــد رســتم ش ش ‪ 6419663717‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -5‬کاکابــرار کرمــی فرزنــد رســتم ش ش ‪ 6419663725‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -6‬صفــر کرمــی فرزنــد رســتم ش ش ‪ 6419666864‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -7‬مهــدی کرمــی فرزنــد رســتم ش ش ‪ 6419667801‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪-8‬‬ ‫مرتضــی کرمــی فرزنــد رســتم ش ش ‪ 3341580174‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -9‬خســرو‬ ‫کرمــی فرزنــد رســتم ش ش ‪ 3330104562‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -10‬زینــب کرمــی‬ ‫فرزنــد رســتم ش ش ‪ 6419718945‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -11‬خاتــون کرمــی فرزنــد‬ ‫رســتم ش ش ‪ 6419666856‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -12‬صغــری کرمــی فرزنــد رســتم‬ ‫ش ش ‪ 6419709891‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -13‬طهمینــه کرمــی فرزنــد رســتم‬ ‫ش ش ‪ 6419686830‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -14‬فریــده کرمــی فرزنــد رســتم ش ش‬ ‫‪ 3251743971‬صــادره از کرمانشــاه فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را‬ ‫در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی مدارک خودرو‬ ‫ســند کمپانــی‪ ،‬ســند ســبز‪ ،‬کارت خــودرو‪ ،‬کارت ســوخت‪ ،‬بیمه نامــه خــودرو نیســان بــه رنــگ‪:‬‬ ‫ابــی مــدل‪ 1389 :‬بــه شــماره پــاک‪859 -29 :‬د‪ 25‬و شــماره شاســی‪ N253587 :‬و شــماره‬ ‫موتــور‪ 545229 :‬بــه نــام شــهرام بخشــی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫داالهو‬ ‫اگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست و ضمائم‬ ‫وقت رسیدگی‪ 99/1/17 :‬ساعت ‪( 9:30‬هفدهم‪ -‬فروردین‪ -‬نود و نه)‬ ‫خوانده‪ :‬وراث مرحوم مهدی قلی صابری‬ ‫خواهان‪ :‬مجید طالع یونسی‬ ‫خواهــان دادخواســتی تســلیم شــورای حــل اختــاف نمــوده کــه جهــت رســیدگی بــه شــعبه‬ ‫ســوم ارجــاع گردیــده و وقــت رســیدگی تعییــن شــده بعلــت مجهول المــکان بــودن خوانــده بــه‬ ‫درخواســت خواهــان و دســتور دادگاه و بتجویــز مــاده ‪ 73‬قانــون اییــن دادرســی مدنــی مراتــب‬ ‫یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می شــود تــا خوانــده از تاریــخ نشــر اخریــن‬ ‫ظــرف یــک مــاه بــه دفتــر شــورای حــل اختــاف مراجعــه و ضمــن اعــام نشــانی کامــل خــود‬ ‫نســخه دوم دادخواســت و ضمائــم را دریافــت نمایــد و در وقــت مقــرر بــاال جهــت رســیدگی حضــور‬ ‫بهــم رســاند چنانچــه بعــدا ابالغــی بوســیله اگهــی الزم شــود فقــط یــک نوبــت منتشــر و مــدت‬ ‫ان ده روز خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف رباط کریم‬ ‫اگهی رونوشت حصر وراثت‬ ‫خانــم فاطمــه صفرخانــی دارای شماره شناســنامه ‪ 20‬فرزنــد حســن متولــد ‪ 1340‬صــادره از زرندیــه‬ ‫بشــرح دادخواســت و بــه کالســه ‪ 1291/3/98‬از ایــن شــورا درخواســت حصــر وراثــت نمــوده و‬ ‫چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مرحومــه زهــرا صفرخانــی فرزنــد حســن بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 944‬در تاریــخ ‪ 1398/11/13‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حین الفــوت‬ ‫ان مرحــوم منحصراســت بــه‪ -1 :‬فاطمــه صفرخانــی نــام پــدر‪ :‬حســن شماره شناســنامه‪:‬‬ ‫‪ 6189797601‬نســبت بــا متوفــی‪ :‬مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــه انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی‬ ‫نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی حصــر‬ ‫وراثــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه سوم شورای حل اختالف مرکزی رباط کریم‬ ‫فقدان سند مالکیت‬ ‫اقــای ش��یرزاد منوری س��یار فرزنــد لطیـ�ف باــ تسلــیم دو بــرگ استش�هـاد محلـ�ی مصــدق بـ�ه مهــر‬ ‫دفترخان��ه اســناد رســمی ‪ 64‬کبودراهن��گ مدع��ی اس��ت ک��ه ی��ک جل��د ســند مالکی��ت ششـ�دانگ‬ ‫پــاک ‪ 104‬فرع��ی از ‪ 273‬اصلـ�ی بش�مـاره ثبــت ‪ 34864‬دفتــر ‪ 158‬صفحــه ‪ 127‬و شـ�ماره‬ ‫ســریال ‪ 0291624‬واقـ�ع در بخــش ‪ 4‬همدــان روستــای گمین قلعـ�ه بـ�ه ثبـ�ت رسیــده بعلـ�ت‬ ‫جابجائ��ی مفق��ود گردیـ�ده‪ .‬ل��ذا ب��ه اس��تناد تبص��ره الحاق��ی ب��ه مــاده ‪ 120‬ائین نامـ�ه قانــون ثبـ�ت‬ ‫بدینوســیله اگه��ی می شـ�ود ت��ا ه��ر ک��س مدع��ی انجـ�ام معامل��ه و یـ�ا وجـ�ود س��ند مالکی��ت نــزد‬ ‫خـ�ود باش��د از تاریـ�خ انتشاــر ایـ�ن اگهـ�ی طــی ‪ 10‬روز بـ�ه اداره ثبـ�ت اس��ناد و امــاک کبودراهنـ�گ‬ ‫مراجع��ه و مدــارک خ�وـد را تســلیم دارنــد‪ .‬درصــورت عـ�دم مراجع��ه و پ��س از انقض��ا مـ�دت مزبـ�ور‬ ‫نس��بت ب��ه ص��دور س��ند مالکی��ت المثن��ی اق��دام و س��ند اولی��ه از درج��ه اعتب��ار س��اقط می گــردد‪.‬‬ ‫محمدصـ�ادق بهرام��ی‪ ،‬رئی��س اداره ثب��ت اسـ�ناد و ام�لاک شهرسـ�تان‬ ‫م الــف ‪229‬‬ ‫کبودراهنگ‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای محســن حســینخانی دارای شناســنامه شــماره ‪ 8295‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪111/980276‬ح از ایــن حــوزه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده‬ ‫کــه شــادروان عشــرت فرجــی بشماره شناســنامه ‪ 5084‬در تاریــخ ‪ 98/5/24‬در اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان متوفــی منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬محســن‬ ‫حســینخانی ش ش ‪ 8295‬پســر متوفــی ‪ -2‬راحلــه حســینخانی ش ش ‪ 7174‬دختــر متوفــی ‪-3‬‬ ‫امینــه حســینخانی ش ش ‪ 8954‬دختــر متوفــی ‪ -4‬طاهــره حســینخانی ش ش ‪ 7578‬دختــر متوفــی‬ ‫‪ -5‬زهــرا حســینخانی ش ش ‪ 9629‬دختــر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از‬ ‫متوفــی‪ /‬متوفیــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف یــک مــاه تقدیــم دارد واال‬ ‫گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شورای حل اختالف کبودراهنگ‬ ‫م الف ‪230‬‬ ‫اگهی مزایده نوبت اول‬ ‫اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان اســام ابــاد غــرب و ســرپل ذهــاب در نظــر دارد ‪ 19‬بــاب از دکاکیــن موقوفــه ســرای شاه عباســی شهرســتان‬ ‫قصرشــیرین واقــع در کاروانســرای شاه عباســی را از طریــق مزایــده کتبــی بــه صــورت اجــاره ماهیانــه واگــذار نمایــد‪ .‬اجــاره ماهیانــه مغــازه‬ ‫براســاس نظریــه کارشناســی بشــرح ذیــل بــه عنــوان قیمــت پایــه تعییــن می گــردد‪.‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ایــوب علی خانــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3330417927‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981318‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان مظفــر علی خانــی بــه شماره شناســنامه ‪ 638‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 98/11/15‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬گوهــر ماهی بیگــی فرزنــد بابــا ش ش ‪ 426‬صــادره از داالهــو همســر متوفــی ‪ -2‬شــهناز‬ ‫علیخانــی فرزنــد مظفــر ش ش ‪ 1143‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ایــوب‬ ‫علی خانــی فرزنــد مظفــر ش ش ‪ 3330417927‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪-4‬‬ ‫علــی علی خانــی فرزنــد مظفــر ش ش ‪ 6‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -5‬فرحنــاز‬ ‫علی خانــی فرزنــد مظفــر ش ش ‪ 894‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -6‬پرویــن‬ ‫علی خانــی فرزنــد مظفــر ش ش ‪ 842‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -7‬شــکوفه‬ ‫علی خانــی فرزنــد مظفــر ش ش ‪ 11‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -8‬نازنیــن‬ ‫علیخانــی فرزنــد مظفــر ش ش ‪ 1164‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -9‬فاطمــه‬ ‫علی خانــی فرزنــد مظفــر ش ش ‪ 59‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی مدارک خودرو‬ ‫ســند کمپانــی‪ ،‬ســند ســبز‪ ،‬کارت خــودرو‪ ،‬کارت ســوخت‪ ،‬بیمه نامــه خــودرو نیســان بــه رنــگ‪:‬‬ ‫ابــی مــدل‪ 1388 :‬بــه شــماره پــاک‪356 -29 :‬د‪ 24‬و شــماره شاســی‪ M224451 :‬و شــماره‬ ‫موتــور‪ 514794 :‬بــه نــام شــهرام بخشــی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫داالهو‬ ‫اگهی مزایده عمومی فروش خانه های سازمانی‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد خانه هــای ســازمانی‬ ‫خــود را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزییــات منــدرج در اســناد مزایــده‪ ،‬بــا بهره گیــری‬ ‫از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (‪ )setadiran.ir‬و بــا شــماره مزایــده شــماره‬ ‫سیســتمی ‪ 2098004075000001‬بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دو جدید‬ ‫‪9/36‬‬ ‫شش میلیون ریال‬ ‫‪3‬‬ ‫سه جدید‬ ‫‪21/20‬‬ ‫هفت میلیون ریال‬ ‫‪4‬‬ ‫چهار جدید‬ ‫‪9‬‬ ‫پنج میلیون ریال‬ ‫‪5‬‬ ‫پنج جدید‬ ‫‪9/10‬‬ ‫پنج میلیون ریال‬ ‫‪6‬‬ ‫شش جدید‬ ‫‪9/05‬‬ ‫پنج میلیون ریال‬ ‫‪7‬‬ ‫هفت جدید‬ ‫‪7‬‬ ‫چهار میلیون و پانصد هزار ریال‬ ‫‪8‬‬ ‫هشت جدید‬ ‫‪7/16‬‬ ‫چهار میلیون و پانصد هزار ریال‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬مورخ ‪ 1398/12/13‬ساعت ‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫نه جدید‬ ‫‪7/17‬‬ ‫چهار میلیون و پانصد هزار ریال‬ ‫تاریخ بازدید‪ 10 :‬الی ‪ 1398/12/19‬ساعت ‪ 9‬تا ‪ 13‬روزهای غیرتعطیل‬ ‫‪10‬‬ ‫ده جدید‬ ‫‪9/52‬‬ ‫پنج میلیون و سیصد هزار ریال‬ ‫‪11‬‬ ‫یازده جدید‬ ‫‪7/34‬‬ ‫چهار میلیون و پانصد هزار ریال‬ ‫‪12‬‬ ‫دوازده جدید‬ ‫‪7/30‬‬ ‫چهار میلیون و پانصد هزار ریال‬ ‫‪13‬‬ ‫سیزده جدید‬ ‫‪6/80‬‬ ‫چهار میلیون و پانصد هزار ریال‬ ‫‪14‬‬ ‫چهارده جدید‬ ‫‪9/55‬‬ ‫پنج میلیون و سیصد هزار ریال‬ ‫‪15‬‬ ‫پانزده جدید‬ ‫‪9/21‬‬ ‫پنج میلیون و دویست هزار ریال‬ ‫‪16‬‬ ‫شانزده جدید‬ ‫‪9/15‬‬ ‫پنج میلیون و دویست هزار ریال‬ ‫‪17‬‬ ‫هفده جدید‬ ‫‪19/53‬‬ ‫شش میلیون و پانصد هزار ریال‬ ‫‪18‬‬ ‫هجده جدید‬ ‫‪22/90‬‬ ‫هفت میلیون ریال‬ ‫‪19‬‬ ‫نوزده جدید‬ ‫‪23/40‬‬ ‫هفت میلیون ریال‬ ‫‪ -1‬مدت اجاره حداکثر یکسال می باشد‪ .‬از مورخ ‪ 99/1/1‬لغایت ‪ 99/12/29‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬میزان پیشنهادی باید بصورت صحیح و بدون قلم خوردگی باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬پیشــنهاددهندگان بایســتی ‪ 10‬درصــد اجــاره ســالیانه مغــازه موردنظــر خــود را برابــر قیمــت نظریــه کارشناســی واریــز و فیــش ان ضمیمــه پیشــنهاد خــود‬ ‫نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬داوطلبــان اجــاره درصــورت برنــده شــدن بایســتی یــک فقــره چــک بابــت تضمیــن تخلیــه مغــازه و یــک فقــره چــک بابــت تضمیــن پرداخــت اجــاره ماهانــه‬ ‫تحویــل نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه های اساسی مربوط به عین مستاجره با موقوفه و سایر هزینه ها (کارشناسی جهت تنظیم سند اجاره و ‪ )...‬به عهده مستاجر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬پیشــنهادهای واصلــه کــه مبهــم و مشــروط یــا بــدون چــک ســپرده تضمیــن یــا مخــدوش باشــند و یــا خــارج از موعــد مقــرر واصــل گــردد ترتیــب اثــر داده‬ ‫نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬داوطلبــان اجــاره می تواننــد از روز شــنبه ‪ 98/12/10‬لغایــت پایــان وقــت اداری روز سه شــنبه ‪ ،98/12/20‬مبلــغ پیشــنهادی خــود را در پاکــت‬ ‫سربســته حضــورا ً بــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه اســام ابــاد غــرب تحویــل نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬پیشــنهادهای واصلــه در ســاعت ‪ 10‬صبــح روز چهارشــنبه مورخــه ‪ 98/12/21‬بــا حضــور اعضــای محتــرم کمیســیون در محــل اداره اوقــاف و امــور خیریــه‬ ‫اســام ابــاد غــرب مفتــوح می گــردد‪.‬‬ ‫‪ -9‬چنانچــه شــخص اول برنــده مزایــده از تنظیــم ســند اجــاره منصــرف گــردد مبلــغ قیــد شــده در چــک تضمیــن ســپرده نامبــرده بــه نفــع موقوفــه ضبــط و بــا‬ ‫عنایــت بــه نظــرات محتــرم کمیســیون مغــازه موردنظــر بــه نفــر بعــدی واگــذار می گــردد‪.‬‬ ‫‪ -10‬اعضای کمیسیون مزایده در رد یا قبول پیشنهادهای واصله مختار می باشند‪.‬‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه اسالم اباد غرب‪ -‬سرپل ذهاب‬ ‫ادرس‪ :‬اسالم اباد غرب‪ ،‬بلوار شهیدمنتظری‪ ،‬اداره اوقاف و امور خیریه اسالم اباد غرب‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫دوم‬ ‫تاریخ انتشار‪1398/12/07 :‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪ 10 :‬الی ‪ 1398/12/20‬تا ساعت ‪9‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‪ 1398/12/20 :‬ساعت ‪9‬‬ ‫تاریخ اعالم به برنده‪ 1398/12/20 :‬ساعت ‪9/30‬‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ -1‬برگــزاری مزایــده صرفــاً از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت می باشــد و کلیــه مراحــل‬ ‫فراینــد مزایــده شــامل دریافــت اســناد مزایــده‪ ،‬پرداخــت ودیعــه‪ ،‬ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از‬ ‫وضعیــت برنــده بــودن مزایده گــران محتــرم از ایــن طریــق امکان پذیــر می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیــه اطالعــات امــاک شــامل مشــخصات‪ ،‬شــرایط و نحــوه فــروش در بــرد اعــان عمومــی ســامانه‬ ‫مزایــده‪ ،‬قابــل مشــاهده‪ ،‬بررســی و انتخــاب می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقمنــدان بــه شــرکت در مزایــده می بایســت جهــت ثبت نــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی‬ ‫(توکــن) بــا شــماره ‪ 021-41934‬مرکــز پشــتیبانی و راهبــری ســامانه تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبت نــام ســایر اســتان ها‪ ،‬در ســایت ســامانه ‪ www.setadiran.ir‬بخــش ثبت نــام‪/‬‬ ‫پروفایــل مزایده گــر موجــود اســت‪.‬‬ ‫رویداد ‪5‬‬ ‫چهار شنبه‪ 7‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1938‬‬ ‫مروری بر تاریخ و امار اعتیاد در کشور‬ ‫ردپا ِ‬ ‫ی دود؛ از گذشته تا امروز‬ ‫شــد؛ تاجایی کــه اســناد و نامه هــای به جامانــده از ایــن دوران‬ ‫کــه مرحــوم عبدالحســین نوایــی در برخــی گزارش هــای خــود‬ ‫بــه گــرداوری ان هــا همــت گماشــت‪ ،‬نشــان از ان دارد کــه‬ ‫معتــادان بــا نــگارش نامه هــای سرگشــاده‪ ،‬خواهــان تامیــن تریــاک‬ ‫خــود ازســوی دولــت شــدند‪ .‬در پژوهــش مهشــید لطفی نیــا‬ ‫درهمین ارتبــاط می خوانیــم کــه بــه گواهــی اســناد موجــود‬ ‫در ســال ‪« ۱۷۰ ،۱۳۲۵‬شــیره کش خانه» به صــورت علنــی در‬ ‫تهــران و درمجمــوع کشــور ‪ ۵۲۵‬شــیره کش خانه رســمی دایــر‬ ‫و صدهــا شــیره کش خانه مخفــی مشــغول به فعالیت بوده انــد‪.‬‬ ‫برخــی گزارش هــا نیــز حاکی ازان اســت که برخــی از درباریــان‬ ‫یــا نزدیــکان بــه دســتگاه دولتــی در دوران پهلــوی دوم بــه مخــدر‬ ‫اعتیــاد داشــتند و حتــی به قاچــاق و خریدوفــروش ان نیــز مبادرت‬ ‫می کردنــد؛ هرچنــد امــار مشــخصی دربــاره تعــداد معتــادان بــه‬ ‫مــواد مخــدر دران دوران وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫پــس از پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬مبــارزه بــا اعتیــاد شــکلی‬ ‫بســیارجدی به خــود گرفــت و تالش هــای فراوانــی بــرای مقابلــه‬ ‫بــا ان انجــام شــد‪ .‬حــال‪ ،‬پرســش اساســی این اســت که اکنــون‬ ‫در ایــران چــه تعــداد معتــاد بــه مــواد مخــدر وجــود دارد‪ .‬هرچنــد‬ ‫امارهــای رســمی اعالم شــده ازســوی مســئوالن امــر‪ ،‬تفاوت هایــی‬ ‫بــا یکدیگــر دارد؛ امــا ایــن تفاوت هــا چشــمگیر نیســتند و‬ ‫براســاس ان؛ می تــوان بــه براوردهایــی کلــی دراین زمینــه‬ ‫رســید‪ .‬طبــق اخریــن امــار رســمی کــه توســط محمــد ترحمــی‬ ‫(مدیــرکل دفتــر حقوقــی و امــور مجلــس ســتاد مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر کشــور)‪ ،‬در تاریــخ چهــارم ابان مــاه ‪ ۱۳۹۸‬ارائــه شــده؛ در‬ ‫کشــور «دومیلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار معتــاد دائــم وجــود دارد و حــدود‬ ‫پرویــز افشــار (ســخنگوی ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر)‪ ،‬در‬ ‫تاریــخ چهــارم شــهریور ماه نیــز از وجــود دومیلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار‬ ‫معتــاد تفننــی مســتمر ســخن به میــان اورد و گفــت کــه نیمــی‬ ‫از ایــن افــراد معتــاد مســتمر هســتند و ‪ ۱۰‬درصــد از کل معتــادان‬ ‫کشــور را زنــان تشــکیل می دهنــد‪ .‬وی همچنیــن افــزوده بــود کــه‬ ‫‪ ۲.۱‬درصــد دانش امــوزان مقطــع دوم متوســطه در کشــور‪ ،‬تجربــه‬ ‫یک بــار مصــرف مــواد مخــدر در زندگــی را داشــته اند‪ .‬نیــز حمیــد‬ ‫صرامــی (مدیــرکل دفتــر تحقیقــات و امــوزش ســتاد مبــارزه بــا‬ ‫مــواد مخــدر) در ابان مــاه ســال گذشــته پیش بینــی کــرده بــود‬ ‫کــه تعــداد دومیلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار معتــاد احتمــاالً بــه سـه میلیون‬ ‫و ‪ ۳۵۰‬هزارتــن افزایــش خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫باتوجه به اینکــه ایــران در خــط مقــدم مبــارزه بــا قاچــاق مــواد‬ ‫مخــدر و در مســیر شــاهراه قاچــاق و توزیــع مــواد مخــدر جهــان‬ ‫قــرار دارد‪ ،‬بدیهی ســت کــه اســیب های فراوانــی بــه اقتصــاد‬ ‫و امنیــت کشــور وارد شــود‪ .‬امارهــا حاک ـی ازان هســتند کــه از‬ ‫زمــان انقــاب تاکنــون‪ ،‬چهارهــزار نیــروی نظامــی‪ ،‬انتظامــی و‬ ‫امنیتــی کشــور در راه مبــارزه بــا خریدوفــروش مــواد مخــدر‪،‬‬ ‫به شــهادت رســیده اند‪ .‬شــهادت نیروهــای نظامــی‪ ،‬انتظامــی و‬ ‫امنیتــی‪ ،‬تنهــا هزینــه مبــارزه بــا مــواد مخــدر در ایــران نیســت‪.‬‬ ‫درهمین ارتبــاط‪ ،‬ترحمــی (دبیــرکل دفتــر حقــوق و امــور‬ ‫مجلــس ســتاد مبــارزه بــا مــواد مخــدر) گفتــه بــود کــه «قاچــاق‬ ‫مــواد مخــدر‪ ،‬ســالیانه ‪ ۱۶۷‬هزارمیلیاردتومــان گــردش مالــی دارد‬ ‫و بــه اقتصــاد کشــور خســارت وارد می کنــد»؛ درعین حــال‪،‬‬ ‫براوردهــا حکایــت از ان دارد کــه باندهــای مافیایــی ســالیانه‬ ‫تــاش دارنــد تــا بــه پول شــویی حــدود ‪ ۸۰‬هزارمیلیاردتومــان‬ ‫بـه گواهـی اسـناد موجـود در سـال ‪« ۱۷۰ ،۱۳۲۵‬شـیره کش خانه» به صـورت علنـی در‬ ‫تهـران و درمجمـوع کشـور ‪ ۵۲۵‬شـیره کش خانه رسـمی دایـر و صدهـا شـیره کش خانه مخفـی‬ ‫مشـغول به فعالیت بوده انـد‪ .‬برخـی گزارش هـا نیـز حاکی ازان اسـت که برخـی از درباریـان یـا‬ ‫نزدیـکان بـه دسـتگاه دولتـی در دوران پهلـوی دوم بـه مخـدر اعتیـاد داشـتند و حتـی بـه قاچـاق و‬ ‫خریدوفـروش ان نیـز مبـادرت می کردنـد؛ هرچنـد امـار مشـخصی درباره تعـداد معتـادان به مواد‬ ‫مخـدر دران دوران وجـود نـدارد‬ ‫هرچنـد درباره تعداد معتادان در دوران گذشـته‪ ،‬اطالعات چندانی دردسـترس نیسـت؛ اولین مشـاهدات تاریخی از مصرف‬ ‫مـواد مخـدر به کتاب هـای تاریخی و پزشـکی دوران غزنویـان بازمی گردد؛ اما در این اثار نیز مشـخص اسـت کـه ایرانیان‬ ‫پیـش ازان نیـز با مصرف مواد مخدر و تاثیرات سـوء ان اشـنا شـده اند‪ .‬اعتیـاد به مواد مخـدر در ایران بالیی خانمان سـوز‬ ‫اسـت کـه تاریخچـه ای طوالنـی دارد‪ .‬امارهـا نشـان می دهند کـه عالوه بـر وجود بیـش از چهارمیلیـون معتاد مسـتمر و‬ ‫تفننـی در کشـور‪ ،‬گـردش مالـی پول های کثیـف حاصل از سـوداگری مـرگ‪ ،‬هرسـاله میلیاردها تومـان به اقتصاد کشـور‬ ‫لطمـه وارد می کنـد و تجـارت غیرقانونـی مواد مخـدر را می تـوان یکـی از بزرگ ترین چالش های اقتصاد کشـور دانسـت‪.‬‬ ‫دربــاره تعــداد معتــادان در دوران گذشــته‪ ،‬اطالعــات چندانــی‬ ‫دردســترس نیســت‪ .‬اولیــن مشــاهدات تاریخــی از مصــرف مــواد‬ ‫مخــدر بــه کتاب هــای تاریخــی و پزشــکی دوران غزنویــان‬ ‫بازمی گــردد؛ امــا در ایــن اثــار نیــز مشــخص اســت کــه ایرانیــان‬ ‫پیــش ازان نیــز بــا مصــرف مخــدر و تاثیــرات ســوء ان اشــنا‬ ‫بودنــد‪ .‬تحقیقــات مختلــف تاریخــی نشــان می دهنــد کــه اولیــن‬ ‫نشــانه های شــیوع ســوءمصرف مــواد مخــدر در ایــران‪ ،‬در دوران‬ ‫صفویــه دیــده شــده اســت؛ امــا شــواهد تاریخــی حاکــی از شــیوع‬ ‫گســترده اعتیــاد در میــان ایرانیــان و در دوران قاجــار دارنــد‪ .‬تقریبـاً‬ ‫تمــام گزارش هــا‪ ،‬ســفرنامه ها‪ ،‬خاطره نویســی ها و ماننــد ان‬ ‫کــه به دســت جهانگــردان و متفکــران داخلــی و خارجــی نوشــته ‬ ‫شــده اند‪ ،‬از امــار بــاالی ســوءمصرف مــواد مخــدر خبــر می دهنــد‪.‬‬ ‫هاشــم اغاجــری و همــکاران‪ ،‬در پژوهشــی باعنــوان «علــل رواج‬ ‫اعتیــاد در جامعـ ه عصــر قاجــار و اثــار اجتماعــی ان» نشــان داده اند‬ ‫کــه وضعیــت جامعــ ه ایرانــی در دوران قاجــار‪ ،‬تاچه انــدازه براثــر‬ ‫ســوءمصرف مــواد مخــدر در کشــور‪ ،‬اشــفته و درهم ریختــه‪ .‬طبــق‬ ‫گزارش هــای موجــود مشــخص شــده اســت کــه نه تنهــا بســیاری‬ ‫از مــردم؛ بلکــه حتــی بســیاری بــزرگان و درباریــان درای ـن دوران‬ ‫دچــار اعتیــاد بــه ســوءمصرف مــواد مخــدر بوده انــد‪ .‬گزارش هــا و‬ ‫امارهــا نشــان می دهــد در دوران قاجــار ســوءمصرف مــواد مخــدر‪،‬‬ ‫در شــکلی گســترده میــان طبقــات مختلــف جامعــه ایرانــی رواج‬ ‫داشــته اســت‪ .‬در دوران پهلــوی اول و دوم نیــز مصــرف گســترده‬ ‫مــواد مخــدر همچنــان ادامــه یافــت و طرح هــا و برنامه هــا بــرای‬ ‫مقابلــه بــا ایــن مــاده مخــدر‪ ،‬بــه نتیجــه خاصــی نرســیدند‪ .‬برخــی‬ ‫از اقدامــات دولــت پهلــوی اول بــرای مقابلــه بــا تریــاک حتــی بــا‬ ‫اعتــراض دســته جمعی معتــادان شــهرهای مختلــف نیــز مواجــه‬ ‫‪ ۵۸‬هزارنفــر معتــاد متجاهــر و حــدود یک میلیــون و ‪ ۴۰۰‬هزارنفــر‬ ‫معتــاد تفننــی هســتند»‪ .‬ایــن امــار بــا امــاری کــه ناصــر اصالنــی‬ ‫(معــاون مقابلــه بــا عرضــه و امــور بین الملــل ســتاد مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر) در تاریــخ ‪ ۲۳‬مهر مــاه ‪ ۱۳۹۸‬اعــام کــرد‪ ،‬اندکــی تفــاوت‬ ‫دارد‪ .‬اصالنــی گفتــه بــود کــه «دومیلیــون و ‪ ۸۰۸‬هــزار معتــاد‬ ‫مســتمر و یک میلیــون و ‪ ۶۰۰‬هــزار مصرف کننــده تفننــی در‬ ‫کشــور وجــود دارد»‪ .‬او در اظهــارات خــود افــزوده بــود کــه برطبــق‬ ‫امارهــا؛ «از ســال ‪ ۱۳۵۷‬به مــدت ‪ ۱۰‬ســال مصــرف مــواد مخــدر در‬ ‫کشــور کنتــرل شــد؛ امــا از ســال ‪ ۶۷‬تاکنــون‪ ،‬افزایــش شــیوع بــه‬ ‫مصــرف داریــم»‪ .‬ســردار اســکندر مومنــی (دبیــرکل ســتاد مبــارزه‬ ‫بــا مــواد مخــدر) نیــز اظهاراتــی مشــابه اظهــارات اصالنــی داشــته و‬ ‫از همیــن رقــم ســخن به میــان اورده اســت‪ .‬در مقابــل‪ ،‬همایــون‬ ‫هاشــمی (عضــو کمیســیون بهداشــت و درمــان مجلــس شــورای‬ ‫اســامی)‪ ،‬در تاریــخ ‪ ۲۱‬تیرمــاه ‪ ۱۳۹۷‬گفتــه بــود کــه بیــش از‬ ‫ســه میلیون معتــاد بــه مــواد مخــدر در کشــور وجــود دارد کــه‬ ‫به نظــر می رســد منظــور او مجمــوع تعــداد معتــادان مســتمر و‬ ‫تفننــی باشــد‪ .‬علی محمــد زنگانــه (مدیــرکل پیشــگیری های‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع‬ ‫جــرم قــوه قضائیــه) نیــز در تاریــخ ‪ ۱۰‬بهمن مــاه ‪ ۱۳۹۷‬از‬ ‫وجــود ‪ ۷۰‬هــزار معتــاد متجاهــر‪ ،‬ســخن به میــان اورده بــود‪ .‬پ ـس ‬ ‫از انقــاب اســامی‪ ،‬تالش هــا بــرای مقابلــه بــا ســوءمصرف مــواد‬ ‫مخــدر شــدت گرفــت و طرح هــا بســیاری بــرای جمــع اوری‬ ‫معتــادان و برخــورد بــا فروشــندگان مــواد مخــدر اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای دانشکده علوم پزشکی‬ ‫و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫شماره مناقصه ‪/1345‬پ‪/‬خ‪98/‬‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫دانشــکده علــوم پزشــکی و خدمــات بهداشــتی درمانــی بهبهــان در نظــر دارد جهــت «واگــذاری امــور مشــاغل گــروه پرســتاری واحدهــای تابعه (بیمارســتان‬ ‫دکتــر شــهیدزاده‪ ،‬بیمارســتان فریــده بهبهانــی‪ ،‬بیمارســتان شهیداشــرفی اصفهانی اغاجــاری‪ ،‬مرکــز فوریت هــای پزشــکی بهبهــان) در ســال‬ ‫‪ »1399‬از طریــق مناقصــه عمومــی یــک مرحلـه ای اقــدام نمایــد‪ .‬لــذا از کلیــه شــرکت های واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل می ایــد وفــق برنامــه زمان بنــدی شــده‬ ‫ذیــل جهــت دریافــت اســناد مناقصــه اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫نحـوه خریـد‪ /‬تهیـه اسـناد‪ :‬شـرکت های واجـد صالحیـت می تواننـد اسـناد مناقصـه را فقـط از طریـق سـایت دانشـکده علوم پزشـکی بهبهـان بـه ادرس‪:‬‬ ‫‪ http://www.behums.ac.ir‬دریافـت و جهـت ممهـور نمـودن اسـناد دریافتی به ادرس‪ :‬اسـتان خوزسـتان‪ ،‬شهرسـتان بهبهان‪ ،‬خیابان شـهیدزیبایی‪ ،‬جنب بیمارسـتان دکتر‬ ‫شـهیدزاده‪ ،‬سـتاد مرکزی دانشـکده علوم پزشـکی و خدمات بهداشـتی درمانـی بهبهـان‪ ،‬اداره امور پشـتیبانی و رفاهی‪ ،‬طبقـه دوم‪ ،‬امور قراردادهـا مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 1398/12/07‬لغایت روز یکشنبه مورخ ‪1398/12/11‬‬ ‫میزان تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬میزان سپرده ریالی جهت شرکت در مناقصه به مبلغ ‪ 1/845/000/000‬ریال به دو صورت ذیل می باشد‪:‬‬ ‫‪ -1‬ضمانتنامه بانکی معتبر قابل وصول (با اعتبار حداقل ‪ 3‬ماه از تاریخ دریافت اسناد مناقصه) در وجه دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‪.‬‬ ‫‪ -2‬واریــز نقــدی بــه شــماره حســاب ‪ 4733769419‬شــماره شــبا ‪ IR830120000000004733769419‬بانــک ملــت شــعبه پیــروز بــه نــام حســاب تمرکــز‬ ‫ســپرده های حســن انجــام کار‪.‬‬ ‫* اصل ضمانتنامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه و یا اصل فیش واریزی را در پاکت (الف) قرار دهند‪.‬‬ ‫مهلت ارسال پیشنهادات‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 13‬ظهر روز چهارشنبه مورخ ‪1398/12/21‬‬ ‫محــل تحویل پیشــنهادات‪ :‬اســتان خوزســتان‪ ،‬شهرســتان بهبهــان‪ ،‬خیابان شــهیدزیبایی‪ ،‬جنب بیمارســتان دکتر شــهیدزاده‪ ،‬ســتاد مرکزی دانشــکده علوم پزشــکی‬ ‫و خدمــات بهداشــتی درمانــی بهبهــان‪ ،‬اداره امــور پشــتیبانی و رفاهی‪ ،‬طبقــه دوم‪ ،‬امــور قراردادها‬ ‫زمان گشایش پاکات‪ :‬روز شنبه مورخ ‪1398/12/24‬‬ ‫داوطلبـان می تواننـد جهت کسـب اطالعات بیشـتر به سـایت دانشـکده بـه ادرس ‪ http://www.behums.ac.ir‬مراجعه کرده و یا با تلفـن ‪ 06152832007‬اداره امور پشـتیبانی و‬ ‫رفاهـی و یـا مرکز تلفن بـه شـماره های ‪ 06152839011-13‬تمـاس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫هزینه درج اگهی در نشریات به عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫اداره امور پشتیبانی و رفاهی دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بهبهان‬ ‫اگهی فراخوان مزایده عمومی‬ ‫اجاره ‪ 20‬هکتار زمین کشاورزی دیم جهت کشت نخود بهاره‬ ‫مدیریــت امــوزش و پــرورش اســام ابادغــرب در نظــر دارد مزایــده عمومــی اجــاره ‪ 20‬هکتــار زمیــن کشــاورزی دیــم جهــت کشــت نخــود‬ ‫بهــاره بــه شــماره فراخــوان ‪ 5098005334000001‬را از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪.‬‬ ‫بازگشــایی پاکت هــا‪ :‬از طریــق ســامانه ‪ www.setadiran.ir‬انجــام خواهــد شــد و مزایده گرانــی کــه در ســامانه عضویــت دارنــد می تواننــد بــه ســایت‬ ‫مذکــور مراجعــه و قیمــت پیشــنهادی خــود را ارائــه نمایند‪.‬‬ ‫ســپرده شــرکت در مزایــده‪ :‬بــه مبلــغ ‪ 10/000/000‬ریــال بــه صــورت ضمانتنامــه بی قیــد و شــرط و یــا رســید واریــز وجــه نقــد بــه حســاب شــماره‬ ‫ســیبا ‪ 4056031207595521‬و شــماره شــبای ‪ IR040100004056031207595521‬بانــک ملــی (ســپرده اداره کل امــوزش و پــرورش اســتان‬ ‫کرمانشــاه)‪ .‬ضمنـاً تحویــل یــک نســخه از فیــش واریــزی بــه واحــد پشــتیبانی اداره امــوزش و پــرورش الزامــی می باشــد‪ .‬درصــورت عــدم ارائــه فیــش‬ ‫واریــزی بــه واحــد پشــتیبانی قیمــت اعــام شــده در زمــان بازگشــایی ابطــال می گــردد‪.‬‬ ‫مهلــت زمانــی دریافــت اســناد از ســایت‪ :‬از ســاعت ‪ 8‬صبــح روز چهارشــنبه مورخــه ‪ 1398/12/7‬لغایــت ‪ 1398/12/19‬و اخریــن مهلــت‬ ‫زمانــی بارگــذاری مــدارک و تحویــل فیــش واریــزی شــرکت در مزایــده‪ ،‬تــا ســاعت ‪ 8‬صبــح روز دوشــنبه ‪ 1398/12/19‬می باشــد‪.‬‬ ‫زمــان و مــکان بازگشــایی پاکت هــا‪ :‬از ســاعت ‪ 08:30‬صبــح روز دوشــنبه مورخــه ‪ 1398/12/19‬در اداره کل امــوزش و پــرورش اســتان‬ ‫کرمانشــاه واقــع در خیابــان شــهیدمصطفی امامــی ابتــدای بلــوار فرهنگیــان فــاز یــک‪ .‬شــماره تلفــن‪083-45225002 :‬‬ ‫اطالعــات ســامانه ســتاد جهــت عضویــت در ســامانه‪ :‬اســتان کرمانشــاه‪ ،‬بلــوار شــهید بهشــتی‪ ،‬پایین تــر از ســینما اســتقالل‪ ،‬ســازمان صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و تجــارت بــه شــماره ‪ 083-38220705‬در ســایر اســتان ها‪ :‬نمایندگــی ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫ سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده می باشد‪.‬‬‫‪ -‬هزینه کارمزد سامانه ستاد و سایر هزینه ها بر عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫جمال الدین برجی‪ ،‬مدیر اموزش و پرورش اسالم ابادغرب‬ ‫بپردازنــد کــه به طورقطــع ضربــات ســنگینی بــه اقتصــاد‬ ‫کشــور می زنــد‪ .‬دولــت ایــران ســالیانه میلیاردها ریــال‬ ‫صــرف هزینــه مقابلــه بــا اثــرات ســوءمصرف مــواد می کنــد و‬ ‫طبــق اظهارنظرهــای مســئوالن؛ فعــ ً‬ ‫ا ‪ ۷۴۰۰‬مرکــز درمانــی و‬ ‫کاهــش اســیب درزمینــه اعتیــاد در کشــور فعالیــت می کننــد‪.‬‬ ‫محمدرضــا ابراهیمــی (دبیــر شــورای هماهنگــی مبــارزه بــا مــواد‬ ‫مخــدر) نیــز گفتــه بــود کــه اعتیــاد کارگــران و نیــروی کار‪ ،‬بــه‬ ‫اقتصــاد کشــور اســیب می زنــد و کارخانه هــا و شــرکت ها بایــد‬ ‫بــه مبــارزه بــا ایــن پدیــده شــوم همــت گمارنــد و تالش هایــی‬ ‫را بــرای مصون ســازی کارگــران صــورت دهنــد‪ .‬حمیدرضــا‬ ‫شمســی (معــاون پیشــگیری بهزیســتی تهــران) نیــز در خردادماه‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬گفتــه بــود کــه هزینــه هــر فــرد معتــاد‪ ،‬روزانــه ‪ ۲۰‬تــا‬ ‫‪ ۳۰‬هزارتومــان اســت‪.‬‬ ‫تمــام ایــن گزارش هــا نشــان می دهنــد کــه به رغــم توجــه‬ ‫بســیاری از مــردم بــه اثــرات ســوءمصرف مــواد مخــدر بــر‬ ‫ســامت و زندگــی اجتماعــی افــراد؛ بســیاری نســبت بــه‬ ‫هزینه هــای ســنگین ان بــر اقتصــاد خانــوار و منابــع ملــی‬ ‫اگاهــی ندارنــد‪ .‬طبــق امارهــا؛ بــا کاهــش میــزان ســوءمصرف‬ ‫مــواد مخــدر‪ ،‬می تــوان ســالیانه از صــرف میلیاردها تومــان از‬ ‫بودجــه ملــی جلوگیــری کــرد و جــای ان‪ ،‬دولــت بودجــه مذکور‬ ‫را صــرف امــور رفاهــی جامعــه کنــد؛ امری کــه تنهــا بــا مبــارزه‬ ‫بیش ازپیــش بــا ســوءمصرف مــواد مخــدر حاصــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بهروز اشرف سمنانی‪ /‬ایرنا‬ ‫تریبون‬ ‫رئیس کمیته ملی المپیک‪:‬‬ ‫کام مردم در المپیک شیرین می شود‬ ‫رئیــس کمیتــه ملــی المپیــک گفــت‪« :‬می توانیــم ایــن ادعــا را داشــته باشــیم و ایــن‬ ‫وعــده را بدهیــم کــه همــه ظرفیــت مــا بــرای المپیــک ‪ ٢٠٢٠‬بســیج شــده اســت تــا‬ ‫ـزارش‬ ‫کاروان مــا بتوانــد بــا درخشــش در المپیــک کام مــردم را شــیرین کنــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫مهــر؛ ســید رضــا صالحــی امیــری اظهار داشــت‪« :‬دنبال سلســله جلســاتی کــه در وزارت‬ ‫ورزش و جوانــان و کمیتــه ملــی المپیــک داریــم‪ ،‬دیــروز هــم جلســه مشــترک اعضــای‬ ‫ســتاد اجرایــی بــا وزیــر برگــزار و گزارشــی از رونــد برنامه هــا و عملکــرد و فعالیت هــای‬ ‫دو سال گذشــته کمیتــه ملــی المپیــک مطــرح شــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬عمدتـاً بحــث مــا‬ ‫وفــاق و انســجام و همدلــی و همگرایــی بــود کــه مطــرح شــد و اعضــای هیــات اجرایی و‬ ‫نــواب رئیــس هر یــک نقطه نظراتــی داشــتند بــرای بهبــود روش هــا و سیســتم ها بحــث‬ ‫کردنــد؛ بحث هــا بســیار خوب بــود و نــکات مختلفــی مطــرح شــد»‪ .‬رئیــس کمیتــه‬ ‫ملــی المپیــک تصریــح کــرد‪« :‬یک چیــزی بــرای مــا به عنــوان یــک اصــل تلقــی شــده‬ ‫کــه مــا و وزارت ورزش و جوانــان تمــام تــوان و انــرژی و منابعمــان را در مســیر توســعه‬ ‫ورزش قهرمانــی قــرار بدهیــم و هــدف را المپیــک ‪ ٢٠٢٠‬تعریــف کردیــم و بع ـد از ان‪،‬‬ ‫رویکــرد اســیایی داریــم کــه بایــد از حواشــی پرهیــز کنیــم‪ .‬درخشــش در المپیــک و‬ ‫اســیا الزم ـه اش این اس ـت که در داخــل کشــور همــه منابــع‪ ،‬امکانــات و ظرفیت هــا را‬ ‫در مســیر انســجامی قــرار بدهیــم و از هرگونــه حاشــیه پرهیــز کنیــم»‪ .‬صالحــی امیــری‬ ‫توضیــح داد‪« :‬وارد سومین ســال فعالیت هــا در دور جدیــد شــدیم کــه خوشــبختانه در‬ ‫ایــن مــدت دو ســال انســجام و وفــاق حداکثــری وجــود داشــت‪ .‬سیاســت هیــات اجرایی‬ ‫کمیتــه ملــی المپیــک‪ ،‬نــواب رئیــس و بنــده این اس ـت که مــا تحــت هــر شــرایطی از‬ ‫حواشــی پرهیــز و فقــط در متــن حرکــت کنیــم»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫نقره داغ شدن ایران توسط ‪AFC‬‬ ‫فدراســیون فوتبــال ایــران به اتهــام صــدور مجــوز حرفـه ای نادرســت بــرای نمایندگانش‬ ‫به منظــور حضــور در لیــگ قهرمانــان اســیا‪ ،‬ازســوی ‪ AFC‬مبلــغ ‪ ۱۲۰‬هــزاردالر جریمه‬ ‫ـزارش ایســنا؛ کنفدراســیون فوتبــال اســیا اعــام کــرد فدراســیون فوتبــال‬ ‫شــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ایــران به علــت صــدور مجــوز حرفــه ای نادرســت بــرای تیم هــای ایــران به منظــور‬ ‫حضــور در فصــل ‪ ۲۰۱۹‬لیــگ قهرمانــان اســیا (فصل گذشــته)‪ ،‬ازســوی کنفدراســیون‬ ‫فوتبــال اســیا مشــمول جریمــه ‪ ۱۲۰‬هــزاردالری شــد‪ .‬در ایــن حکــم امــده اســت‪:‬‬ ‫«فدراســیون فوتبــال‪ ،‬طبــق بندهایــی از قوانیــن اخــاق و انضباطــی ‪ AFC‬مبلــغ‬ ‫‪ ۱۲۰‬هــزاردالر جریمــه شــد؛ ‪ ۸۰‬هــزاردالر ازاین مبلــغ تــا دوســال اینده به حالــت تعلیــق‬ ‫درامــده اســت و درصــورت تکــرار تخلــف‪ ،‬فدراســیون فوتبــال موظــف بــه پرداخــت ان‬ ‫خواهــد بــود و درصــورت تکــرار چنیــن تخلفــی‪ ،‬مجــازات شــدیدتری بــرای فدراســیون‬ ‫فوتبــال درنظــر گرفتــه خواهــد شــد‪ .‬فدراســیون فوتبــال بایــد در ‪ ۳۰‬روز اینــده اقدامات‬ ‫غیرقانونــی خــود را حل وفصــل کنــد»‪ .‬فدراســیون های عضــو ‪ AFC‬بایــد هرســال‬ ‫مجــوز حرفـه ای نماینــدگان خــود را بررســی و صــادر کنند‪ .‬در ســال ‪ ۲۰۱۹‬فدراســیون‬ ‫فوتبــال ایــن مجــوز را بــرای تیم هــای اســتقالل‪ ،‬پرســپولیس‪ ،‬ســایپا و ذوب اهــن‬ ‫صــادر کــرد‪ .‬مجــوز حرفـه ای تیم هــا بعــد از بررســی پنــج معیــار اصلی؛ شــامل مســائل‬ ‫ورزشــی‪ ،‬اداری و پرســنلی‪ ،‬حقوقــی‪ ،‬مباحــث مالــی و زیرســاخت ها و اســتادیوم صــادر‬ ‫می شــود‪ .‬در صــدور ایــن مجــوز‪ ،‬شــرایط برگــزاری مســابقات‪ ،‬دیدارهــای تیم هــای‬ ‫پایــه‪ ،‬قراردادهــا‪ ،‬شــرایط تجــاری و اقتصــادی‪ ،‬مباحــث مالــی و زیرســاخت ها را بررســی‬ ‫می شــود‪ .‬درحالــی ایــن مجــوز ســال گذشــته بــرای هــر چهــار تیــم ایرانــی صــادر شــد‬ ‫کــه فدراســیون فوتبــال عربســتان مجــوز حرفـه ای دو نماینــده خــود را صــادر نکــرد و‬ ‫تنهــا بــا دو نماینــده در ایــن رقابت هــا حاضــر شــد‪.‬‬ ‫تاســیس موسسـ�ه غیرتجاــری اتحادیـ�ه کفاشــان و کفش فروشــان شهرستــان بهبهــان در تاریـ�خ ‪ 1398/08/08‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 150‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008725573‬ثبـ�ت و امضـ�ا‬ ‫ذی��ل دفات��ر تکمی��ل گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضـ�وع‪ :‬انجــام وظایـ�ف در حدــود قانــون و مق�رـرات نظــام صنفـ�ی (از جملـ�ه‬ ‫دریاف��ت تقاض��ا‪ ،‬بررس��ی و تکمی��ل پرون��ده و صـ�دور پروان��ه کس��ب افـ�راد متقاض��ی در رس��ته های تح��ت پوش��ش)‪ ،‬حمای��ت و حف��ظ حق��وق صنف��ی اعض��اء (از جمل��ه اطالع رسـ�انی‬ ‫موــارد و مســائل مربـ�وط ب��ه اصنـ�اف ب��ه اعضـ�ای تح��ت پوش��ش و برگزــاری دوره هـ�ای اموزش��ی مرتب��ط)‪ ،‬ایجـ�اد و تحکی��م اصـ�ول همکــاری بی��ن افــراد صنف��ی تـلاش بــرای بهبـ�ود‬ ‫محی��ط کس��ب و کار‪ ،‬تعام��ل ب��ا دستــگاه های دولتـ�ی‪ ،‬نهادهـ�ای عموم��ی غیردولت��ی و بخ��ش خصوص��ی در راســتای وظای��ف و اختیاــرات خـ�ود‪ ،‬همچنی��ن تـلاش در راســتای ارتقـ�ای‬ ‫کیف��ی خدمات رســانی اعضـ�اء ب��ه مــردم و اطالع رســانی مناس��ب و رسیــدگی ب��ه ش�کـایات دریافت��ی‪ .‬مـ�دت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اس��تان خوزســتان‪،‬‬ ‫شهرســتان بهبه��ان‪ ،‬بخ��ش مرک��زی‪ ،‬شـ�هر بهبهــان‪ ،‬محل��ه امامزــاده حی��در‪ ،‬کوچ��ه سیــاوش‪ ،‬خیابـ�ان دکت��ر شـ�ریعتی‪ ،‬پـلاک ‪ ،0‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪ 6361818744‬اولیـ�ن‬ ‫مدیـ�ران‪ :‬فریدــون کفاشیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861109024‬و ب��ه سـ�مت رئی��س اتحادی��ه ب��ه مـ�دت ‪ 4‬ســال امیـ�د ایــاغ بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1860366031‬و بـ�ه ســمت نائـ�ب‬ ‫رئی��س اول اتحادی��ه ب��ه مـ�دت ‪ 4‬ســال لطف الـ�ه حرف شــنو بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1860936717‬و ب��ه سـ�مت نائ��ب رئی��س دوم اتحادی��ه ب��ه مـ�دت ‪ 4‬ســال محمدصاــدق معتمــدی بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861148755‬و ب��ه سـ�مت خزان��ه دار اتحادی��ه ب��ه مـ�دت ‪ 4‬ســال محمـ�د ادمـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861370121‬و ب��ه سـ�مت دبی��ر اتحادی��ه ب��ه مـ�دت ‪ 4‬ســال حمیـ�د‬ ‫احتشــام زاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861692978‬و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ‪ -‬عض��و علی البـ�دل ب��ه مـ�دت ‪ 4‬ســال روح الـ�ه دهبــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1860335063‬و ب��ه سـ�مت‬ ‫عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ‪ -‬عض��و علی البـ�دل ب��ه مـ�دت ‪ 4‬سـ�ال دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬اسنــاد و اوراق مالـ�ی اتحادیـ�ه ماننـ�د چک‏هــا‪ ،‬ب��روات‪ ،‬سفــته ‏ها‪ ،‬اسنــاد تعه�دـاور مالـ�ی بـ�ا‬ ‫امضـ�ای رئی��س و خزان��ه دار اتحادی��ه و در غیـ�اب ه��ر ی��ک ب��ا امضـ�ای نائ��ب رئی��س اول اتحادی��ه و ممهـ�ور ب��ه مه��ر اتحادی��ه معتب��ر می‏باش��د‪ .‬و اوراق عــادی و مکاتبـ�ات ب��ا امضـ�اء‬ ‫رئی��س اتحادی��ه ب��ه تنهای��ی همــراه ب��ا مه��ر اتحادی��ه دارای اعتبـ�ار باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طبـ�ق اساس�نـامه‪ .‬صدرالـ�ه شرــیف بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861043414‬ب��ه سـ�مت‬ ‫ب�اـزرس اصلـ�ی اتحادیـ�ه و ابوــذر معلمیــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861232624‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل اتحادی��ه بــرای مـ�دت چهـ�ار سـ�ال انتخـ�اب گردیدن��د‪ .‬ب��ه موج��ب مجـ�وز‬ ‫شـ�ماره ‪ 120/20/13420‬مـ�ورخ ‪ 1398/07/20‬صــادره از اداره صنع��ت‪ ،‬مع��دن و تجـ�ارت شهرسـ�تان بهبه��ان‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان (‪)785287‬‬ ‫اگهی مزایده نوبت اول‬ ‫داره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان اســام ابــاد غــرب در نظــر دارد یکبــاب از دکاکیــن موقوفــه مســجد جامــع‬ ‫شهرســتان اســام ابــاد غــرب را از طریــق مزایــده کتبــی بــه صــورت اجــاره ماهیانــه واگــذار نمایــد‪ .‬اجــاره‬ ‫ماهیانــه مغــازه براســاس نظریــه کارشناســی ماهیانــه مبلــغ ‪( 10/000/000‬ده میلیــون ریــال) بــه عنــوان قیمت پایــه تعیین‬ ‫می گــردد‪.‬‬ ‫‪ -1‬مدت اجاره حداکثر یکسال می باشد‪ .‬از مورخه ‪ 99/1/1‬لغایت ‪99/12/29‬‬ ‫‪ -2‬میزان پیشنهادی باید بصورت صحیح و بدون قلم خوردگی باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬پیشــنهاددهندگان بایســتی ‪ 10‬درصــد اجــاره ســالیانه مغــازه موردنظــر خــود را برابــر قیمــت نظریــه کارشناســی واریــز و‬ ‫فیــش ان ضمیمــه پیشــنهاد خــود نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬داوطلبــان اجــاره درصــورت برنــده شــدن بایســتی یــک فقــره چــک بابــت تضمیــن تخلیــه مغــازه و یــک فقــره چــک بابت‬ ‫تضمیــن پرداخــت اجــاره ماهانــه تحویــل نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه هــای اساســی مربــوط بــه عیــن مســتاجره بــا موقوفــه و ســایر هزینه هــا (کارشناســی جهــت تنظیــم ســند اجــاره و‬ ‫‪ )...‬بــه عهــده مســتاجر می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬پیشــنهادهای واصلــه کــه مبهــم و مشــروط یــا بــدون چــک ســپرده تضمیــن یــا مخــدوش باشــند و یــا خــارج از موعــد‬ ‫مقــرر واصــل گــردد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬داوطلبــان اجــاره می تواننــد از روز شــنبه ‪ 98/12/10‬لغایــت پایــان وقــت اداری روز سه شــنبه ‪ 98/12/20‬مبلــغ‬ ‫پیشــنهادی خــود را در پاکــت ســر بســته حضــورا ً بــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه اســام ابــاد غــرب تحویــل نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬پیشــنهادهای واصلــه در ســاعت ‪ 10‬صبــح روز چهارشــنبه مورخــه ‪ 98/12/21‬بــا حضــور اعضــای محترم کمیســیون در‬ ‫محــل اداره اوقــاف و امــور خیریــه اســام ابــاد غــرب مفتــوح می گــردد‪.‬‬ ‫‪ -9‬چنانچــه شــخص اول برنــده مزایــده از تنظیــم ســند اجــاره منصــرف گــردد مبلــغ قیــد شــده در چــک تضمیــن ســپرده‬ ‫نامبــرده بــه نفــع موقوفــه ضبــط و بــا عنایــت بــه نظــرات محتــرم کمیســیون مغــازه موردنظــر به نفــر بعــدی واگــذار می گردد‪.‬‬ ‫‪ -10‬اعضای کمیسیون مزایده در رد یا قبول پیشنهادهای واصله مختار می باشند‪.‬‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه اسالم اباد غرب‬ ‫ادرس‪ :‬اسالم اباد غرب‪ ،‬بلوار شهیدمنتظری‪ ،‬اداره اوقاف و امور خیریه اسالم اباد غرب‬ ‫مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫هشدار رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران؛‬ ‫فعال به مازندران سفر نکنید!‬ ‫رئیــس دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران دربــاره ســفرهای غیرضــروری مازندرانی هــا‬ ‫بــه اســتان های دیگــر و ســاکنان نقــاط دیگــر ایــران بــه ایــن اســتان هشــدار داد‪ .‬دکتــر‬ ‫ســید عبــاس موســوی همچنیــن بــه مــردم توصیــه کــرد کــه به دلیــل شــیوع ویــروس‬ ‫کوویــد‪ 19-‬در برخــی از شــهرهای شــمالی ‪ ،‬از ســفرهای غیرضــروری به مازنــدران پرهیز‬ ‫کــرده و بــه توصیه هــای وزارت بهداشــت و دانشــگاه های علــوم پزشــکی در این خصــوص‬ ‫ـزارش دبیرخانــه ســتاد اطالع رســانی دولــت در مازنــدران؛ وی افــزود‪:‬‬ ‫توجــه کننــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫«مــردم بایــد نســبت بــه ایــن وضعیــت‪ ،‬مراقبت هــای دقیــق و پیشــگیرانه را به عمــل‬ ‫اورنــد؛ چراکــه تنهــا راه مقابلــه بــا ایــن ویــروس‪ ،‬فعــا پیشگیری ســت»‪ .‬موســوی‬ ‫با اشــاره به اینکه بــرای کنتــرل ایــن بیمــاری همراهــی مــردم ضروری ســت»‪ .‬وی‬ ‫در ادامــه گفــت‪« :‬از انجایی کــه چندیــن مــورد از افــراد مشــکوک مبتــا بــه ویــروس کرونا‬ ‫در مازنــدران مشــاهده شــده اســت و تجهیــزات پزشــکی ایــن اســتان بــرای پاســخگویی‬ ‫بــا ایــن بیمــاران بســیج شــده اســت؛ لــذا مســافران عزیــز ســعی کننــد تــا زمــان دیگری‬ ‫را بــرای امــدن بــه مازنــدران در نظــر بگیرنــد‪ .‬در ضمــن از هم اســتانی های عزیــز هــم‬ ‫انتظــار داریــم تــا بــرای همراهــی در کنتــرل ایــن ویــروس از ســفرهای غیرضــروری بــه‬ ‫اســتان های دیگــر اجتنــاب کننــد»‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان‪:‬‬ ‫اجازه ندهیم مددکار به مددجو تبدیل شود‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهرری‬ ‫چهار شنبه‪ 7‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1938‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫دبیر اجرایی جشنواره موسیقی فجر خوزستان خبر داد؛‬ ‫برگزاریپنجمینجشنوارهموسیقی‬ ‫گیتارکارون دراهواز؛ به زودی‬ ‫سیدعلیموسوی نسب‬ ‫رویکــرد انجمــن موســیقی خوزســتان‬ ‫تخصصی کــردن جشــنواره های موسیقی ســت‬ ‫و بــه ایــن ســمت حرکــت می کنیــم کــه‬ ‫جشــنواره ها از نظــر انــواع ســاز‪ ،‬به صــورتِ‬ ‫تخصصــی برگــزار شــوند‪ .‬فریــدون وزیــری (دبیــر‬ ‫یو پنجمین جشــنواره موســیقی‬ ‫اجرایــی ســ ‬ ‫فجــر خوزســتان) در حاشــیه دومیــن روز از‬ ‫یو پنجمین جشــنواره موســیقی فجــر‬ ‫ســ ‬ ‫خوزســتان در تــاالر افتــاب اهــواز بااشــاره به‬ ‫برگــزاری تخصصــی جشــنواره های موســیقی‬ ‫در خوزســتان براســاس نــوع ســاز‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«اســفندماه امســال پنجمیــن جشــنواره موســیقی‬ ‫گیتــار کارون در اهــواز برگــزار می شــود»‪.‬‬ ‫وی اظهــار کــرد‪« :‬رویکــرد انجمــن موســیقی‬ ‫خوزســتان تخصصی کــردن جشــنواره های‬ ‫موسیقی ســت و بــ ه ایــن ســمت حرکــت‬ ‫می کنیــم کــه جشــنواره ها از نظــر انــواع ســاز‪،‬‬ ‫به صــورتِ تخصصــی برگــزار شــوند»‪ .‬دبیــر‬ ‫یو پنجمین جشــنواره موســیقی‬ ‫اجرایــی ســ ‬ ‫فجــر خوزســتان بااشــاره به اســتقبال مــردم از‬ ‫اجــرای گروه هــای موســیقی محلــی در ایــن‬ ‫دوره از جشــنواره موســیقی فجــر‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه تنــوع اقوامــی کــه در خوزســتان‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬از نظــر گســتردگی دســتگاه های‬ ‫موســیقی و هــم از نظ ـ ِر مخاطبــان بســیار‪ ،‬اکثــر‬ ‫ژانرهــای موســیقی در ان مــورد اســتقبال و عالقه‬ ‫هســتند»‪ .‬وزیــری دربــاره علــت اســتقبال مــردم‬ ‫از گروه هــای موســیقی جشــنواره فجــر گفــت‪:‬‬ ‫«دلیــل اســتقبال مــردم از برخــی موســیقی ها‬ ‫و اجراهــا در جشــنواره موســیقی فجــر در‬ ‫خوزســتان یــا تبلیغــات بیش تــر ان گــروه اســت‬ ‫یــا اینکــه اقشــار مــردم از یــک نــوع موســیقی‬ ‫بیش تــر اســتقبال می کننــد و بــه ان عالقــه‬ ‫یو پنجمین جشــنواره‬ ‫دارنــد»‪ .‬دبیــر اجرایــی س ـ ‬ ‫موســیقی فجــر خوزســتان افــزود‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫تغییــر تاریــخ برگــزاری جشــنواره از ‪ ۲۴‬تــا ‪۳۰‬‬ ‫بهمــن بــه ‪ ۲۷‬تــا ‪ ۳۰‬ایــن مــاه و محــدود شــدن‬ ‫برنامه هــا‪ ،‬در خوزســتان شــش گــروه موســیقی‬ ‫محلــی در جشــنواره موســیقی فجــر شــرکت‬ ‫کــرده و در بخــش کنســرت های پــاپ‪ ،‬میثــم‬ ‫ابراهیمــی و علــی زندوکیلــی بــه اجــرای برنامــه‬ ‫پرداختنــد»‪ .‬فریــدون وزیــری افــزود‪« :‬طــی‬ ‫دو ســالی کــه دبیــری جشــنواره موســیقی فجــر‬ ‫اســتان را به عهــده داشــتم‪ ،‬هدفــم همدلــی و‬ ‫دوره ِم جمع کــردن هنرمنــدان موســیقی اســتان‬ ‫بــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬جشــنواره امســال بــا‬ ‫همــه ک مو کاســتی هایش گذشــت و جــا دارد‬ ‫از هیئت مدیــره انجمــن موســیقی‪ ،‬مدیــرکل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی خوزســتان‪ ،‬معاونــت‬ ‫هنــری ایــن اداره کل و گروه هــای محلــی‬ ‫شــرکت کننده در جشــنواره تشــکر کنــم»‪ .‬دبیــر‬ ‫اجرایــی جشــنواره موســیقی فجــر خوزســتان‬ ‫ادامــه داد‪« :‬جشــنواره موســیقی فجــر بــا اجــرای‬ ‫گــروه ارشــه بــه سرپرســتی فرشــید قالونــد از‬ ‫اندیمشــک اغــاز شــد و در شــب دوم جشــنواره‬ ‫اســت‪،‬دو گــروه ســپهر بــه سرپرســتی مرتضــی‬ ‫شــنبه زاده از شوشــتر و در ســانس دوم هــم‬ ‫گــروه گیتــار کالســیک چهــار فصــل بــه اجــرای‬ ‫موســیقی پرداختنــد»‪ .‬عضــو هیئت مدیــره‬ ‫انجمــن موســیقی خوزســتان بیــان کــرد‪« :‬روز‬ ‫ســوم گــروه لوریــان از ماهشــهر و گــروه الغدیــر‬ ‫از اهــواز در بخــش کنســرت های محلــی در‬ ‫تــاالر افتــاب و یــک کنســرت موســیقی پــاپ‬ ‫در ســینما هــال اهــواز برگــزار شــد کــه میثــم‬ ‫ابراهیمــی ان را اجــرا کــرد»‪ .‬وزیــری افــزود‪:‬‬ ‫یو پنجمین‬ ‫«خوشــبختانه اســتقبال مــردم از ســ ‬ ‫دوره جشــنواره موســیقی فجــر خــوب بــود و‬ ‫بــا رضایــت از ســالن بیــرون رفتنــد»‪ .‬در ایــن‬ ‫مراســم از گروه هــای "ارشــه" به سرپرســتی‬ ‫فرشــید قالونــد از اندیمشــک‪" ،‬ســپهر"‬ ‫به سرپرســتی مرتضــی شــنبه زاده از شوشــتر‪،‬‬ ‫" گیتــار کالســیک چهارفصــل" به سرپرســتی‬ ‫وحیــد وحیدپــور و فریــدون وزیــری‪" ،‬لوریــان"‬ ‫به سرپرســتی محســن عســاکره از ماهشــهر‪،‬‬ ‫"الغدیــر" به سرپرســتی احمــد بیــت ســیاح از‬ ‫اهــواز‪" ،‬تاریشــا" به سرپرســتی علــی حســین‬ ‫ی اورک‪ ،‬شــش گــروه شــرکت کننده در‬ ‫لجمــ ‬ ‫یو پنجمین جشــنواره‬ ‫بخــش ســنتی و محلــی سـ ‬ ‫موســیقی فجــر خوزســتان تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫فرماندار ویژه شهرستان ری‪:‬‬ ‫مورد مثبت کرونا در ری مشاهده نشده است‬ ‫معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار‬ ‫ویــژه شهرســتان ری در حاشــیه جلســه‬ ‫بررســی وضیعــت کرونــا در شهرســتان‬ ‫گفــت‪« :‬هیــچ مــورد مثبتــی از کرونــا‬ ‫ویــروس در شهرســتان ری از ســویِ‬ ‫وزارت بهداشــت اعــام نشــده اســت»‪.‬‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی فرمانــداری‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫ویــژه شهرســتان ری؛ حســین توکلــی‬ ‫کجانــی اظهــار داشــت‪« :‬مراکــز‬ ‫بهداشــتی درمانی در ســطح شهرســتان‬ ‫امادگــی الزم بــرای اطالع رســانی‪،‬‬ ‫پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری کرونــا‬ ‫را دارنــد و تاکنــون هیــچ مــورد مثبتــی از ویــروس کرونــا در شهرســتان ری از ســویِ‬ ‫وزارت بهداشــت اعــام نشــده اســت»‪ .‬وی بااشــاره به اقدامــات ویــژ ه جهــت پیشــگیری‬ ‫از شــیوع ایــن ویــروس گفــت‪« :‬گندزدایــی‪ ،‬کنتــرل ورود و خــروج و ســایر اقدامــات‬ ‫الزم در مراکــز جمعیتــی پرتــردد و محــل مراجعــه شــهروندان انجــام شــده و حــرم‬ ‫مطهــر حضــرت عبدالعظیــم(ع) در همین راســتا عمــده برنامه هــای ایــن اســتان را‬ ‫بابیان اینکــه همــه اقدامــات‬ ‫محــدود کــرده اســت»‪ .‬فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری‬ ‫ِ‬ ‫مربــوط بــه ویــروس کرونــا بــا هماهنگــی شــبکه بهداشــت می بایســت انجــام شــود‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬اطالع رســانی و ارتقــای ســطح اگاهــی مــردم در دســتورکار همــه دســتگاه ها‬ ‫قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬توکلــی بااشــاره به اقدامــات دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران در‬ ‫شهرســتان ری تصریــح کــرد‪« :‬در بیمارســتان های ری تمهیــدات الزم بــرای پذیــرش‬ ‫افــراد مشــکوک بــه ویــروس کرونــا اندیشــیده شــده اســت»‪ .‬وی بااشــاره به احتــکار و‬ ‫گران فروشــی برخــی افــراد ســودجو بیــان کــرد‪« :‬در پــی افزایــش تقاضــای مــردم برای‬ ‫خریــد ماســک و مــواد ضدعفونی کننــده‪ ،‬دســتگاه های مربوطــه از جملــه اداره صمــت‬ ‫و تعزیــرات حکومتــی بــا افزایــش واحدهــای گشــت‪ ،‬اقــدام بــه بازرســی مســتمر از‬ ‫داروخانه هــا و مراکــز فــروش می کننــد و درصــورتِ مشــاهده هرگونــه تخلــف‪ ،‬تذکرات‬ ‫و برخوردهــای قاطــع انجــام می شــود»‪.‬‬ ‫تشدید نظارت بر داروخانه های شهرستان‬ ‫شهردار مشهد تاکید کرد؛‬ ‫مشروعیت ما از کارامدی و خدمت به مردم است‬ ‫ی کــه به مناســبت والدت باســعادت‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی مازنــدران در مراســم ‬ ‫حضــرت فاطمــه(س) و روز زن در اداره کل بهزیســتی مازنــدران برگــزار شــد‪،‬‬ ‫خواســتار الگوســازی رفتــار ان حضــرت در تمامــی اعمــال فــردی و اجتماعــی‬ ‫شــد و گفــت‪« :‬ســازمان بهزیســتی از جملــه دستگاه هایی ســت کــه بیــش‬ ‫از ‪ ۵۰‬درصــد نیــروی کار ان را زنــان توان منــد تشــکیل می دهنــد و بخــش‬ ‫عمــده ای از جامعــه هدفــش نیــز زنــان سرپرســت خانــوار هســتند»‪ .‬دکتــر‬ ‫فــرزاد گوهردهــی با تاکید بــر اهمیــت حفــظ روحیــه و شــادابی همــکاران در‬ ‫رســیدن بــه اهــداف ســازمان بهزیســتی تصریــح کــرد‪« :‬همــه مــا در بهزیســتی‬ ‫مددکاریــم و نبایــد اجــازه دهیــم شــرایطی فراهــم شــود تــا مــددکار بــه مددجــو‬ ‫تبدیــل شــود»‪ .‬وی بــا تقدیــر از بانــوان بهزیســتی به دلیــل مســئولیت ســنگینی‬ ‫کــه در خدمت رســانی بــه مددجویــان بر عهــده دارنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬خدمت کــردن‬ ‫بــه افــرادی کــه جــز خداونــد بــرای انهــا پناهــگاه دیگــری نیســت و درکنــار‬ ‫ی و روحــی نیــز برخــوردار هســتند در‬ ‫مشــکالت اقتصــادی از مشــکالت جســم ‬ ‫درازمــدت بــر روح و روان همــکاران تاثیرگــذار خواهــد بــود»‪ .‬مدیـر کل بهزیســتی‬ ‫مازنــدران خاطرنشــان کــرد‪« :‬تــاش شــما بــرای مرتفع کــردن االم ایــن افــراد‬ ‫ارزش فراوانــی دارد کــه خداونــد اجــر ان را می دهــد»‪ .‬وی با تاکید بــر اهمیــت‬ ‫حفــظ روحیــه و شــادابی همــکاران در رســیدن بــه اهــداف ســازمان بهزیســتی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬همــه مــا در بهزیســتی مددکاریــم و نبایــد اجــازه دهیم شــرایطی‬ ‫فراهــم شــود تــا مــددکار بــه مددجــو تبدیــل شــود»‪ .‬دکتــر گوهردهــی بــر‬ ‫درحال حاضــر‬ ‫بابیان اینکــه‬ ‫شــفافیت در تمامــی فعالیت هــا تاکیــد کــرد و‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ی دســتگاه های دولتــی بــا مشــکالت مالــی روبــه رو هســتند‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫تمامــ ‬ ‫«باتوجه بــه اعمــال تحریم هــای ظالمانــه و تحمیــل فشــارهای اقتصــادی بــر‬ ‫مــردم‪ ،‬اولویــت اصلــی بــر خدمت رســانی بــه جامعــه هــدف اســت»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫بهزیســتی مازنــدران اذعــان کــرد‪« :‬انشــاءاهلل بــا لطــف و عنایــت خداونــد‪،‬‬ ‫دعــای خیــر مددجویــان و همدلــی و همراهــی همــکاران از گردنه هــای دشــوار‬ ‫اقتصــادی عبــور خواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫فهیمهصدقی‬ ‫شــهردار مشــهد گفــت‪« :‬مفهــوم کارامــدی را در‬ ‫خدمــت بــه مــردم مقــدس می دانــم‪ .‬به نظــر بنــده‬ ‫ان چیــزی کــه بعــد از رای نماینــدگان شــورای شــهر‬ ‫باعــث مشــروعیت عملکــرد می شــود‪ ،‬کارامــدی در‬ ‫فعالیت هایمــان اســت»‪ .‬محمدرضــا کالئی در مراســم‬ ‫افتتــاح تقاطــع غیر همســطح شــهید ناصــری کــه‬ ‫با حضــور معــاون هماهنگــی امــور عمرانی اســتانداری‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬فرمانــده انتظامــی اســتان‪ ،‬رئیــس‬ ‫و جمعــی از اعضــای شــورای اســامی شــهر مشــهد‬ ‫و مدیــران شــهری برگــزار شــد‪ ،‬بــا عذر خواهــی از‬ ‫شــهروندان در خصــوص تاخیر چنـد روزه بهره بــرداری‬ ‫از ایــن پــروژه‪ ،‬افــزود‪« :‬پیشــرفت کار در همدلــی‬ ‫و همکاری ســت؛ لــذا از حمایــت شــورای شــهر و‬ ‫همــکاری اســتانداری و نیــروی انتظامــی و همــه‬ ‫افــرادی کــه در به ثمر رســاندن پــروژه تــاش کردنــد‪،‬‬ ‫نسخه نویسی الکترونیکی؛ از مهم ترین برنامه های سازمان بیمه سالمت استان‬ ‫منا محمدی‬ ‫انتصاب سرپرست اداره اطالع رسانی و روابط عمومی ‬ ‫ اموزش و پرورش‬ ‫معــاون بیمــه ســامت اســتان گیــان دربــاره پرداخــت‬ ‫مطالبــات معوقــه طرف هــای قــرارداد بــا بیمــه ســامت‬ ‫گیــان‪ ،‬گفــت‪« :‬ســال گذشــته‪ ۴۳۸ ،‬میلیارد تومــان بــرای‬ ‫بیمه شــدگان صنــدوق هــای پنج گانــه در اســتان پرداخــت‬ ‫شــده کــه از ایــن رقــم ‪ ۳۳۰‬میلیارد تومــان پرداخــت شــده‬ ‫بــود و ‪ ۱۰۸‬میلیارد تومــان بدهــی معوقــه از ســال گذشــته‬ ‫باقــی مانــد کــه ‪ ۵۴‬میلیارد تومــان بــرای بخــش خصوصــی‬ ‫و ‪ ۵۴‬میلیارد تومــان مربــوط بــه مراکــز دولتی ســت کــه‬ ‫پیگیری هــای الزم‪ ،‬انجام شــده و بــا تخصیــص اعتبــار پرداخــت‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬ســعید مهــدی پــور بــا اشــاره بــه اقدمــات‬ ‫ســازمان بــرای الکترونیکــی شــدن خدمــات خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«انجــام کارهــای مــردم به صــورت الکترونیکــی در ســال های‬ ‫پیــش یــک مزیــت بــود امــا امــروز انجــام ایــن کارهــا به صــورت‬ ‫الکترونیکــی یــک ضــرورت محســوب می شــود کــه پیونــد‬ ‫ناگسســتنی بــا زندگــی اقشــار مختلــف جوامــع شــهری و‬ ‫روســتایی دارد»‪ .‬وی نسخه نویســی الکترونیکــی را از جملــه‬ ‫برنامه هــای ســازمان بیمــه ســامت عنــوان و اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«نسخه نویســی الکترونیکــی دسترســی پزشــک بــه ســوابق‬ ‫بیمــار را راحت تــر می کنــد؛ ضمــن اینکــه بــا انجــام ایــن کار‬ ‫تجویزهــا علمی تــر می شــود و کار رســیدگی بــه نســخ پزشــکان‬ ‫و رســیدگی بــه پرداخت هــا ســرعت می گیــرد و کاهــش‬ ‫هزینه هــا و مدیریــت هزینــه نیــز انجــام می شــود»‪ .‬مهدی پــور‬ ‫با بیان اینکــه هم اکنــون رســیدگی الکترونیکــی اســناد بســتری‬ ‫در تمامــی بیمارســتان های دولتــی "‪ ۲۵‬بیمارســتان" اســتان‬ ‫در حــال اجراســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬نسخه نویســی الکترونیکــی‬ ‫توســط پزشــکان در مطب هــای طــرف قــرارداد بــا بیمــه‬ ‫ســامت از برنامه هــای جــدی در ســازمان بیمــه ســامت‬ ‫اســت کــه ایــن برنامــه تــا پایــان ســال جــاری در ‪ ۳۰‬تــا‬ ‫‪ ۴۰‬درصــد از مطب هــای شــخصی طــرف قــرارداد در گیــان‬ ‫اجــرا می شــود»‪ .‬وی با اشــاره به فعالیــت ســامانه ‪ ۱۶۶۶‬بیمــه‬ ‫ســامت خاطر نشــان کــرد‪« :‬ایــن ســامانه بــرای پاســخگویی بــه‬ ‫مــردم و رســیدگی بــه درخواســت های انــان در حــوزه بیمــه‬ ‫ســامت فعــال اســت کــه مــردم می تواننــد ســوال ها و نظــرات‬ ‫خــود دربــاره بیمــه ســامت را از ایــن ســامانه مطــرح کننــد»‪.‬‬ ‫بر اســاس اخریــن امــار‪ ،‬هم اکنــون یک میلیــون و ‪ ۲۰۹‬هــزار و‬ ‫‪ ۴۰۶‬نفــر در گیــان در پنــج صنــدوق کارکنــان دولــت‪ ،‬بیمــه‬ ‫همگانـی ‪ ،‬بیمــه روســتایی‪ ،‬بیمــه ســایر اقشــار و ایرانیــان تحــت‬ ‫پوشــش بیمــه ســامت هســتند‪ ،‬یک هــزار و ‪ ۷۰۹‬موسســه اعــم‬ ‫از پزشــکان‪ ،‬بیمارســتان های دولتــی و خصوصــی‪ ،‬درمانگاه هــا ‪،‬‬ ‫ازمایشــگاه ها‪ ،‬رادیولــوژی ‪ ،‬داروخانه هــا و غیــره طــرف قــرارداد‬ ‫بــا بیمــه ســامت اســتان هســتند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل خبر داد؛‬ ‫سرمایه گذاری ‪ 750‬میلیارد تومانی بانک های عامل در اردبیل‬ ‫پروینحسینی‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان‬ ‫اردبیــل گفــت‪« :‬در ســفر مدیــران عامــل بانک هــا‬ ‫بــه اســتان اردبیــل ‪ 750‬میلیارد تومــان اعتبــار بــرای‬ ‫اجــرا و تکمیــل پروژه هــای عمرانــی و اقتصــادی‬ ‫در نظــر گرفتــه شــده اســت»‪ .‬به گــزارش حــوزه‬ ‫ریاســت و روابــط عمومــی ســازمان مدیریــت و‬ ‫برنامه ریــزی اســتان اردبیل؛ داود شــایقی در جلســه‬ ‫ســتاد اقتصــاد مقاومتــی شهرســتان مشگین شــهر‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬بیســت و هفتمیــن جلســه اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی اســتان اردبیــل در مشگین شــهر در حــال‬ ‫برگزاری ســت تــا در ســایه برگــزاری ایــن جلســات‬ ‫و مصوبــات ان‪ ،‬رونــد روبــه جلویــی را در منطقــه‬ ‫شــاهد باشــیم»‪ .‬وی با بیان اینکــه ‪ 90‬درصــد‬ ‫مصوبــات جلســات قبلــی بــا تــاش و پیگیــری‬ ‫فرمانــدار و دیگــر مســئوالن اجرایی و عملیاتی شــده‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬بــا عنایــت ویژه اســتاندار‬ ‫اردبیــل از بهمن مــاه ســال گذشــته جلســات اقتصاد‬ ‫مقاومتــی در شهرســتان ها در حــال برگزاری ســت‬ ‫کــه در مشگین شــهر نیــز بــا اولویــت توســعه‬ ‫طرح هــای گردشــگری و همچنیــن بخــش صنعــت‪،‬‬ ‫معــدن و باغــات ایــن رونــد ادامــه دارد»‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫«در ایــن ســند بــرای شهرســتان مشگین شــهر‬ ‫طرح هایــی بــا اولویــت گردشــگری‪ ،‬صنعــت و‬ ‫معــدن و همچنیــن بخــش باغــات پیش بینــی‬ ‫شــده اســت»‪ .‬شــایقی افــزود‪« :‬ســند امایش اســتان‬ ‫اردبیــل نیــز بــا تائیــد کمیســیون امایــش کشــور‬ ‫تــا پایــان امســال‪ ،‬نهایــی خواهــد شــد تــا براســاس‬ ‫ایــن ســند طرح هــای توســعه ای و برنامه ریــزی بــه‬ ‫شــکل مطلــوب بــه پیــش بــرود»‪ .‬شــایقی تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬ســاالنه ‪ 800‬میلیارد تومــان منابــع اعتبــاری‬ ‫بــه اســتان اختصــاص می یابــد کــه بــا تخصیــص‬ ‫‪ 60‬درصــد ایــن مبلــغ ایــن منابــع بیشــتر صــرف‬ ‫نگهداشــت پروژه هــا و پرداخــت پیمانــکاران و‬ ‫کارکنــان طــرح می شــود کــه به نظــر می رســد‬ ‫چنــدان پیشــرفتی را در پروژه هــا بــا ایــن ســهم‬ ‫انــدک شــاهد نباشــیم»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫بهره مندی ‪85‬درصدی جمعیت روستایی استان از اب شرب‬ ‫رضاصفائی نسب‬ ‫با حضــو ِر مدیــرکل‪ ،‬معاونــان و جمعــی از همــکاران‪ ،‬ائیــن تکریــم و معارفــه رئیس جدید‬ ‫ـزارش اداره اطالع رســانی‬ ‫روابط عمومــی امــوزش و پــرورش مازنــدران برگــزار شــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫و روابط عمومــی امــوزش و پــرورش مازنــدران؛ مدیــرکل امــوزش و پــرورش‬ ‫ عنــوان سرپرســت جدیــد‬ ‫اســتان مازنــدران طــی حکمــی؛ «احســان شــریعت» را به‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومــی ایــن اداره کل منصــوب کــرد‪ .‬در حکــم ابالغــی علیرضــا ســعدی پور امــده‬ ‫اســت‪ « :‬نظر بــه مراتــب تعهــد‪ ،‬شایســتگی و تجربیــات ارزشــمند جنابعالــی در امــوزش و‬ ‫پــرورش‪ ،‬بدین وســیله با عنایت بــه مجموعــه تشــکیالت تفصیلــی پس ـت های ســازمانی‬ ‫ـوان سرپرســت اداره‬ ‫حــوزه ســتادی اســتان‪ ،‬به موجــب ایــن ابــاغ بــا حفــظ ســمت به عنـ ِ‬ ‫ی اداره کل منصــوب می شــوید»‪.‬‬ ‫اطالع رســانی و روابط عمومــ ‬ ‫در پــی مصوبــه شــورای عالــی اداری‬ ‫کشــور و تائیــد هیئــت دولــت در خصــوص‬ ‫یکپارچه ســازی شــرکت های اب و فاضــاب‬ ‫شــهری و روســتایی و مدیریــت واحــد‬ ‫ایــن شــرکت ها به عنــوان شــرکت های‬ ‫اب و فاضــاب اســتانی ‪ ،‬مهنــدس یوســف‬ ‫عرفانی نســب از ســوی مهنــدس جانبــاز‬ ‫(مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و‬ ‫فاضــاب کشــور) به عنــوان مدیرعامــل‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی‬ ‫منصــوب و طــی مراســمی با حضــور‬ ‫مهنــدس پاکــروح معــاون مهندســی و توســعه‬ ‫شــرکت مهندســی ابفاکشــور ‪ ،‬مهنــدس‬ ‫فرخــی (معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری مرکــزی) ‪ ،‬مهنــدس پاک ضمیــر‬ ‫(مشــاور و مدیــرکل دفتــر مدیر عامــل شــرکت‬ ‫مهندســی ابفــا کشــور) و جمعــی از مدیــران‬ ‫دســتگاه های دولتــی و اجرایــی اســتان معرفی‬ ‫شــد ‪ .‬به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب اســتان مرکــزی؛ در ایــن مراســم‬ ‫کــه در شــهر اراک برگــزار شــد ‪ ،‬مهنــدس‬ ‫عرفانی نســب (مدیرعامــل شــرکت اب و‬ ‫فاضــاب اســتان مرکــزی) طــی ارائه گزارشــی‬ ‫از وضعیــت ارائــه خدمــات اب و فاضــاب‬ ‫در شــهرها و روســتاهای اســتان مرکــزی‪،‬‬ ‫بیــان داشــت ‪« :‬جمعیــت تحــت پوشــش اب‬ ‫شــهری در اســتان مرکــزی ‪ 99.98‬درصــد‬ ‫و نســبت بهره منــدی جمعیــت روســتایی‬ ‫اســتان مرکــزی از اب شــرب ‪ ۸۵‬درصــد‬ ‫رئیــس اداره صمــت شهرســتا ن ری درپــی شــیوع ویــروس کرونــا و نیــاز مــردم بــه‬ ‫محصــوالت بهداشــتی از تشــدید نظــارت بــر داروخانه هــا‪ ،‬واحدهــای عرضــه‪ ،‬تولیــد‬ ‫و شــرکت های پخــش تجهیــزات بهداشــتی و انبارهــا در قالــب گش ـت های مشــترک‬ ‫خبــر داد‪ .‬موســی احمــدی اظهــار داشــت‪« :‬تیم هــای مشــترک بازرســی ادارات صمــت‪،‬‬ ‫تعزیــرات حکومتــی‪ ،‬شــکبه بهداشــت و درمــان و اصنــاف بــرای جلوگیــری از هرگونــه‬ ‫کــم فروشــی‪ ،‬گران فروشــی‪ ،‬احتــکار تمامــی واحدهــای عرضــه محصــوالت بهداشــتی و‬ ‫انبارهــای دپــو ایــن کاالهــا در جنــوب تهــران را زیــر نظــر دارنــد»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه‬ ‫بســیاری از انبارهای نگهداری وســایل و تجهیزات پزشــکی و بهداشــتی در شهرســتان ری‬ ‫واقــع شــده اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬دو تیــم تخصصــی در حــوزه نظارت بــر انبارهــای اقالم‬ ‫پزشــکی بــرای جلوگیــری از هرگونــه احتــکار در این شهرســتان تشــکیل شــده اســت»‪.‬‬ ‫احمــدی یــاداور شــد‪« :‬توزیــع اقــام بهداشــتی مــورد نیــاز مــردم از جملــه ماســک‪ ،‬ژل و‬ ‫مایــع ضدعفونــی کننــده بایــد بــدون هیچ گونــه افزایــش قیمــت و کم فروشــی از طــرف‬ ‫واحدهــای عرضه کننــده صــورت گیــرد»‪ .‬وی با بیان اینکــه تهیــه اقــام و توزیــع اقــام‬ ‫بهداشــتی در حال حاضــر جــزو سیاس ـت های کالن کشــور محســوب می شــود‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«نظــارت بــر نحــوه توزیــع ایــن اقــام بــر عهــده ادارات صمــت و تعزیــرات حکومتــی و‬ ‫اصنــاف اســت کــه در صــورت بــروز هرگونــه تخلفــی‪ ،‬خاطیــان بــدون هیچ گونــه اغماضی‬ ‫بــه دســتگاه های قضایــی معرفــی خواهنــد شــد»‪.‬‬ ‫موکول شدن مراسم های مذهبی و فرهنگی‬ ‫استان عبدالعظیم(ع) به اینده‬ ‫معاون بیمه سالمت استان گیالن بیان کرد؛‬ ‫شکسته شدن رکورد تخلیه و بارگیری کاال‬ ‫برای دومین سال متوالی در بندر امیراباد‬ ‫بابیان اینکــه بــرای دومین ســال پیاپــی‪،‬‬ ‫مدیــر منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر امیرابــاد ِ‬ ‫بنــدر امیرابــاد در میــزان تخلیــه و بارگیــری کاال رکــورد تــازه ای را به ثبت رســانده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن میــزان در بنــدر امیرابــاد از اغــاز ســال جــاری تاکنــون بیش از سـه میلیون‬ ‫ـزارش روابط عمومــی بنــدر امیرابــاد؛ ســیاوش رضوانــی‬ ‫و ‪ 793‬هزا رتُــن کاالســت»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫بااشــاره به اینکه بنــدر امیرابــاد در ســال های اخیــر از رونــد رو به رشــدی در تمامــی‬ ‫ بخش هــای بنــدری اعــم از تخلیــه و بارگیــری کاال و ثبــت شــناورهای ورودی برخوردار‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬بــا ثبــت بیــش از ‪ 940‬فرونــد شــناورهای ورودی بــه‬ ‫بنــدر امیرابــاد‪ ،‬تخلیــه و بارگیــری کاال از اغــاز ســال ‪ 98‬تاکنــون در مقایسـه با مــدت‬ ‫مشــابه ســال گذشــته‪ ،‬به ترتیــب ‪ 81‬و ‪ 19‬درصــد رشــد داشــته اســت»‪ .‬وی بــه میــزان‬ ‫‪ 97‬درصــدی تخلیــه کاالهــای اساســی در ســال جــاری در بنــدر امیرابــاد اشــاره و‬ ‫خاطر نشــان کــرد‪« :‬بنــدر امیرابــاد بــا تخلیــه بیــش از دومیلیــون و ‪ 957‬هزا رتُــن‬ ‫کاالهــای اساســی و ســهم ‪ 67‬درصــدی تخلی ـ ه ایــن نــوع کاالهــا در شــمال کشــور‪،‬‬ ‫ی را در این زمینــه ایفــاء می کنــد»‪ .‬مدیــر بنــدر امیرابــاد در پایــان از ســهم‬ ‫نقــش مهمـ ‬ ‫‪ 78‬درصــد کاالهــای اساســی از میــزان کل تخلیــه و بارگیــری کاال در ایــن بنــدر در‬ ‫ســال جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫تشــکر می کنــم»‪ .‬شــهردار مشــهد ادامــه داد‪« :‬کار‬ ‫امــدی می توانــد منجــر بــه ســرعت در اجــرای‬ ‫پروژه هــا‪ ،‬کاهــش هزینه هــا و افزایـش دادن مشــارکت‬ ‫مــردم در کارهــا شــود»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه‬ ‫مبنــای مشــروعیت مــا کارامدی ســت‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬خوشــحالیم کــه شــورای شــهر همیشــه از‬ ‫فعالیت هــا و کارامــدی مــا حمایــت می کنــد»‪.‬‬ ‫کالئــی گفــت‪« :‬امیدواریــم ایــن کارامــدی بــرای‬ ‫خدمــت بــه مــردم ادامــه داشــته و ایــن گونــه‬ ‫پروژه هــا ادامــه داشــته باشــد»‪.‬‬ ‫ایجاد دسترسی از بزرگراه شهید سلیمانی به‬ ‫بولوار نماز با بهره برداری از تقاطع شهید ناصری‬ ‫لو نقــل و ترافیــک‬ ‫در ادامــه معــاون عمــران‪ ،‬حم ‬ ‫شــهرداری مشــهد‪ ،‬گفــت‪« :‬تقاطــع شــهید ناصــری‬ ‫بــا ‪ 14‬روز تاخیــر بــه بهره بــرداری رســید کــه دلیــل‬ ‫ان قرارگرفتــن لولــه انتقــال اب در زیــر پایــه اصلــی و‬ ‫همچنیــن بــارش بــرف و کاهــش شــدید دمــا درزمان‬ ‫بتن ریــزی بــود کــه ازبابــت تاخیــراز شــهروندان‬ ‫عذر خواهــی می کنیــم»‪ .‬خلی ـل اهلل کاظمــی تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬بــا بهره بــرداری از تقاطع غیرهمســطح شــهید‬ ‫ناصــری از بزرگــراه شــهید ســلیمانی بــه بولــوار نمــاز‬ ‫دسترســی ایجــاد شــد»‪ .‬وی افــزود‪ 21« :‬خرداد مــاه‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬بــا هــدف ایجــاد دسترســی ســریع‬ ‫و اســان از بولــوار شــهید ســلیمانی بــه بولــوار نمــازو‬ ‫فکــوری وکاهــش بارترافیکــی میــدان جمهــوری و‬ ‫بولــوار پیــروزی عملیــات اجرای تقاطع غیر همســطح‬ ‫شــهید ناصــری اغــاز شــد»‪ .‬وی با بیان اینکــه‬ ‫خوشــحال هســتیم کــه امــروز شــاهد بهره بــرداری از‬ ‫ایــن پــروژه هســتیم‪ ،‬اظهارکرد‪« :‬تقاطع غیرهمســطح‬ ‫شــهید ناصــری بــا هزینــه حــدود ‪ 35‬میلیارد تومــان با‬ ‫ســازه هــای فلــزی اجــرا شــده اســت»‪ .‬وی تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬یکــی از تاکیــدات شــهردار مشــهد از ابتــدای‬ ‫اجــرای کامــل پروژه هــای عمرانــی توجــه بــه فضــای‬ ‫ســبز بــوده اســت لــذا تقاطــع شــهید ناصــری همــراه‬ ‫‪ 4800‬متــر فضــای ســبز و نورپــردازی پــل به صــورت‬ ‫کامــل اجــرا و بــه بهره بــرداری رســیده اســت»‪.‬‬ ‫خلیـل اهلل کاظمــی ادامــه داد‪« :‬تقاطــع شــهید ناصری‬ ‫بــا ‪ 14‬روز تاخیــر بهره بــرداری رســید کــه دلیــل ان‬ ‫قرارگرفتــن لولــه انتقــال اب در زیــر پایــه اصلــی و‬ ‫همچنیــن بــارش بــرف و کاهــش شــدید دمــا درزمان‬ ‫بتن ریــزی بــود کــه بابــت تاخیــر‪ ،‬از شــهروندان‬ ‫عذر خواهــی می کنیــم»‪.‬‬ ‫اســت؛ ایــن در حالی ســت که میانگیــن‬ ‫کشــوری بهره منــدی روســتاها از اب شــرب‪،‬‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد اســت»‪ .‬وی بیــان داشــت‪« :‬ارتقــاء‬ ‫ســطح خدمات رســانی و پاســخگویی ســریع‬ ‫بــه مشــترکین ‪ ،‬هم افزایــی ظرفیت هــای‬ ‫فنــی ‪ ،‬اجتماعــی و اقتصــادی ابفــای شــهری‬ ‫و روســتایی ‪ ،‬رفــع مســایل مشــترک و‬ ‫کاهــش هزینه هــای اداری و مدیریتــی ایــن‬ ‫شــرکت ها ‪ ،‬ســهولیت مدیریــت و نظــارت‬ ‫عالــی شــرکت مهندســی ابفــای کشــور و‬ ‫زارت نیــرو و همچنیــن تعدیــل ســاختار وزارت‬ ‫نیــرو از طریــق کاهــش ‪ 31‬شــرکت دولتــی‬ ‫در راســتای چابک ســازی دولــت‪ ،‬از مزایــای‬ ‫یکپارچه ســازی شــرکت های اب و فاضــاب‬ ‫شــهری و روستایی ســت»‪.‬‬ ‫بر اســاس تصمیــم ســتاد مقابلــه بــا بحــران اســتان مقــدس حضــرت عبدالعظیــم(ع) در‬ ‫پنجــم اســفندماه‪ ،‬برگــزاری مراســمات مذهبــی و فرهنگــی ایــن اســتان بــه زمــان اینده‬ ‫موکــول شــد‪ .‬بر اســاس تصمیمــات اتخاذ شــده در ایــن ســتاد‪ ،‬به منظــور پیشــگیری‬ ‫از شــیوع ویــروس کرونــا و همچنیــن حفــظ ســامتی زائریــن و مــردم‪ ،‬مراســم های‬ ‫مذهبــی و برنامه هــای فرهنگــی‪ ،‬اموزشــی اســتان مقــدس تــا اطــاع ثانــوی تعلیــق و به‬ ‫زمــان مناســب دیگــری موکــو ل شــد‪ .‬در همین راســتا دور ضریح هــای مطهــر نرده هــای‬ ‫حائــل قــرار داده شــده و بــرای جلوگیــری از شــیوع ایــن ویــروس‪ ،‬برنامه ریزی هــای‬ ‫ویــژه ای در دســتور کار اســتان قــرار گرفتــه کــه یکــی از ایــن اقدامــات‪ ،‬ضد عفونی کــردن‬ ‫مســتمر ضریــح مطهــر و بخش هــای مختلــف اســتان اســت»‪ .‬خاطرنشــان می شــود کــه‬ ‫کتابخانــه‪ ،‬مــوزه‪ ،‬خانــه علــم و اســمان نما‪ ،‬مرکــز نجــوم و کالس هــای مرکــز امــوزش‬ ‫قــران نیــز تــا اطــاع ثانــوی از پذیــرش مراجعیــن معــذور بــوده و درب هــای اســتان در‬ ‫ســاعت ‪ ۲۲‬هــر شــب به منظــور نظافــت و ضدعفونــی بســته خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تشکیل جلسه بررسی بودجه سال ‪ ۹۹‬شهرداری باقرشهر‬ ‫در شورای شهر‬ ‫جلســه بررســی بودجــه ســال ‪ ۹۹‬شــهرداری باقرشــهر در ســاختمان شــورای اســامی‬ ‫باقرشــهر برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش شــورای اســامی باقرشــهر؛ بــا حضــور رئیــس و اعضای‬ ‫شــورای اســامی و مســئولین مالــی شــهرداری باقرشــهر بودجــه ســال ‪ ۹۹‬مورد بررســی‬ ‫قــرار گرفـت ‪ .‬رئیــس شــورای اســامی باقرشــهر با تاکید بر اینکــه رویکــرد مــا در بررســی‬ ‫بودجــه ‪ ۹۹‬بایــد رویکــرد پیشــرفت باشــد‪ ،‬افــزود‪« :‬تمامــی جلســات بررســی بودجــه و‬ ‫مباحــث به صــورت کارشناســی و بــا در نظر گرفتــن تمــام جوانــب درامــد و هزینه هــا‬ ‫انجــام می شــود»‪ .‬ابراهیمــی در ادامــه اظهــار داشــت‪« :‬در بررســی بودجــه ســال ‪ ۹۹‬بــا‬ ‫هم فکــری اعضــای شــورای اســامی و مســئولین مربوطــه شــهرداری باقرشــهر ســعی‬ ‫شــده تــا بودجــه به صــورت متــوازن اعمــال شــود»‪.‬‬ ‫نشست هفته بزرگداشت شهدا‬ ‫با حضور امام جمعه شهرری‬ ‫نشســت هفتــه بزرگداشــت با حضــور امــام جمعــه شهرســتان ری برگــزار شــد‪ .‬به گزارش‬ ‫روابــط عمومــی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران شهرســتان ری؛ ایــن نشســت بــا هــدف‬ ‫گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهدای شهرســتان ری و برگــزاری هفتــه اســمانی در‬ ‫شهرســتان با حضــور حجت االســام و المســلمین ســید علــی شــاهچراغی (امــام جمعــه‬ ‫شــهرری)‪ ،‬حسـن زاده (مســئول رســیدگی بــه امــور روحانیون) و حســین نصرالــه (معاون‬ ‫مدی ـر کل و رئیــس بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران ری) در دفتــر امــام جمعــه برگــزار‬ ‫شـد ‪ .‬حجت االســام شــاهچراغی گفــت‪« :‬روز ‪ ۲۲‬اســفند ماه روز بزرگداشــت شهداســت‬ ‫و نظــر بــه اینکــه مســئولین شهرســتان در برگــزاری مراســم تجلیــل از خانــواده شــهدا و‬ ‫ایثارگــران پویــا هســتند‪ ،‬انچــه مــورد اهمیــت اســت تکریــم خانواده هــای معظــم شــهدا‬ ‫و ایثارگــران اســت»‪ .‬نصرالــه افــزود‪« :‬روز بزرگداشــت شــهدا در تقویــم کشــور درج شــده‬ ‫اســت و تکریــم خانواده هــای شــاهد بایــد بــه نحــو مطلــوب انجــام شــود»‪.‬‬ ‫اغاز به کار شبکه های مبارزه با افت‬ ‫در زمین های کشاورزی ری‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ری گفــت‪« :‬شــبکه های مراقبــت و مبــارزه بــا‬ ‫افت هــای همگانــی‪ ،‬علف هــای هــرز و تولیــد محصــول ســالم تــا پایــان برداشــت‬ ‫محصــوالت پاییــزه در شهرســتان ری اغــاز بــه کار کردنــد»‪ .‬محمــد عباســی افــزود‪:‬‬ ‫«شــبکه های مراقبــت و مبــارزه بــا افت هــای همگانــی در قالــب ســه کلینیــک و هفــت‬ ‫اکیــپ متشــکل از ‪ ۱۴‬کارشــناس بخــش خصوصــی و ‪ ۱۵‬کارشــناس بخــش دولتــی‬ ‫وظیفــه پایــش ‪ ۱۹‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی شهرســتان ری بــر عهــده‬ ‫دارنــد»‪ .‬وی با بیان اینکــه یکــی از وظایــف عمــده اکیپ هــای مبــارزه بــا افت هــای‬ ‫کشــاورزی مبــارزه بــا ســن گنــدم و ملــخ اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬کارشناســان کشــاورزی حاضــر‬ ‫در ایــن اکیپ هــا وظیفــه پایــش ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬هکتــار از اراضــی زیــر کشــت گنــدم‪،‬‬ ‫‪ ۷۰۰‬هکتــار از اراضــی زیــر کشــت کلــزا و هفت هــزار و ‪ ۸۰۰‬هکتــار از اراضــی زیــر کشــت‬ ‫جــو را در ســطح شهرســتان ری بــر عهــده دارنــد»‪ .‬عباســی عنــوان کــرد‪« :‬یکــی از‬ ‫وظایــف اصلــی شــبکه های مراقبــت و مبــارزه بــا افت هــای همگانــی اراضــی کشــاورزی‬ ‫شهرســتان ری با توجه بــه هجــوم ســال گذشــته ملخ هــا پایــش اماکــن زمســتان گــذران‬ ‫ایــن افت هــا در بخش هــای حســن اباد فشــافویه و کهریــزک اســت»‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 1953

روزنامه سایه 1953

شماره : 1953
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه سایه 1951

روزنامه سایه 1951

شماره : 1951
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه سایه 1949

روزنامه سایه 1949

شماره : 1949
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه سایه 1948

روزنامه سایه 1948

شماره : 1948
تاریخ : 1398/12/20
روزنامه سایه 1947

روزنامه سایه 1947

شماره : 1947
تاریخ : 1398/12/19
روزنامه سایه 1944

روزنامه سایه 1944

شماره : 1944
تاریخ : 1398/12/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!