روزنامه سایه شماره 1937 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1937

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1937

روزنامه سایه شماره 1937

‫رئیس سازمان وظیفه عمومی ناجا خبر داد؛‬ ‫‪2‬‬ ‫«اشــپیگل» گزارشــی دربــاره افزایــش خطــر نژادپرســتی جریــان راســت افراطی‬ ‫در المــان را منتشــر کــرد و تیتــر زد‪« :‬زمســتان المانــی؛ وقتــی نفــرت بــه تــرور‬ ‫منجــر می شــود»‪ .‬گفتنی ســت؛ طــی حادثــه تیرانــدازی بــه دو قهوه خانــه در‬ ‫شــهر هانائــو‪11 ،‬نفــر کشــته شــدند و ایــن ماجــرا‪ ،‬شــوک بزرگــی را در ایــن‬ ‫کشــو ِر اروپایــی ایجــاد کــرد‪.‬‬ ‫معاینه تمام مشموالن‬ ‫پیش از اعزام به خدمت‬ ‫رئیس کل دادگستری خراسان رضوی تصریح کرد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 6‬اسفند ‪ 1 - 1398‬رجب ‪ 25 -1441‬فوریه ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1937‬تومان‬ ‫الگوی موفق مثلث توسعه‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫بیش از داروی کرونا ‬ ‫به داروی اعتماد نیازمندیم‬ ‫‪5‬‬ ‫چالش های بازار در پایان سال‬ ‫کیفیت پائین کاالی ایرانی؛‬ ‫ســازمان جهانــی بهداشــت (‪ )WHO‬خبــر‬ ‫داد‪« :‬ســیر» اگرچــه یــک مــاده غذایــی بــا‬ ‫خاصیــت ِ‬ ‫ضدمیکروبی ســت کــه ویژگی هــای‬ ‫ســامتی بخش فراوانــی هــم دارد؛ امــا‬ ‫مــدرک علمــی و مســتدلی وجــود نــدارد کــه‬ ‫خــوردن ان بتوانــد ســپر دفاعــی در برابــر‬ ‫ویــروس کرونــای جدیــد ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫همچناندغدغهمشتریان‬ ‫اســفندماه‪ ،‬موســم تغییــر پوســته ســالی کــه زندگــی مــردم در ان‪ ،‬بــا فرســایش های‬ ‫مختلفــی همــراه بــوده‪ ،‬پایــان سالی ســت کــه بنــا به اقتضــای طبیعــت؛ نیازمنــد‬ ‫تجدیدِقــوا و به روزرســانی قســمت اعظمــی از ابــزاراالت مورداســتفاده بشــر اســت‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن ابــزاراالت بســیارمهم‪ ،‬لوازم خانگی ســت؛ اعــم از ابــزاراالت اشــپزخانه‬ ‫تــا لــوازم برقــی مورداســتفاده خانــه کــه ســالیانه قطعــات و وســایل جدیــدی نیــز بــا‬ ‫فناوری هــای روز وارد ایــن حیطــه ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫شایعا‬ ‫ت کرون !ا‬ ‫روز های پایانی سال در انتظارِ تصمیم دولت و مجلس‬ ‫چگونه ترس و اضطراب از کرونا را کاهش دهیم؟‬ ‫مقابله با یک ویروس ِ جانی‬ ‫با انتی ویروسِ روانی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سرنوشت دخ لو خرج کشور در سال ‪ ۹۹‬چه می شود؟‬ ‫‪5‬‬ ‫رکورد شکنی‬ ‫محسن یگانه‬ ‫در یوتیوب‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫روز سیاه در فوتبال‬ ‫‪2‬‬ ‫حفظ ُپست‬ ‫و دلواپسی های انتخاباتی!‬ ‫‪5‬‬ ‫«اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای»‬ ‫مناقصه شماره‪/21 :‬عمران‪98/‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬تعمیرات اساسی ساختمان خدمات و سرویس های بهداشتی و خدماتی بندر شهیدرجایی‬ ‫مهلــت و نحــوه دریافــت اســناد‪ :‬متقاضیــان شــرکت در مناقصــه می تواننــد از تاریــخ ‪ 98/12/6‬تــا پایــان وقــت اداری مــورخ ‪ 98/12/11‬ســاعت ‪ 15:00‬بــا مراجعــه بــه‬ ‫ســایت ‪ www.setadiran.ir‬نســبت بــه دریافــت (خریــد) رایــگان اســناد اقــدام نماینــد‪ .‬ضمن ـاً دریافــت اگهــی از ســایت های ‪ www.shahidrajaeeport.pmo.ir‬و‬ ‫‪ iets.mporg.ir‬نیز امکان پذیر و رایگان می باشد‪.‬‬ ‫مهلــت و محــل تســلیم پــاکات و بارگــذاری اســناد‪ :‬متقاضیــان بایــد پیشــنهادات خــود را تــا ســاعت ‪ 15:00‬مــورخ ‪ 98/12/25‬در ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت‬ ‫(ســتاد ایــران) بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬بارگــذاری نماینــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ :1‬متقاضیــان مکلفنــد عــاوه بــر بارگــذاری اســناد خــود در ســایت مذکــور نســبت بــه تحویــل فیزیکــی صرفـ ًا پاکــت الــف محتــوی ضمانتنامــه شــرکت در‬ ‫مناقصــه تــا مــورخ ‪ 98/12/26‬ســاعت ‪ 15:00‬بــه دبیرخانــه مرکــزی اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان هرمــزگان‪ -‬مجتمــع بنــدری شــهیدرجایی‪ ،‬ســاختمان مرکــزی‪،‬‬ ‫طبقــه همکــف اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫تبصــره ‪ :2‬کلیــه مراحــل برگــزاری از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و گشــایش پــاکات الکترونیکــی از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات‬ ‫الکترونیکــی دولــت (ســتاد ایــران) ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی‪ ،‬مراحــل ثبت نــام در‬ ‫ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت عــدم انجــام فراینــد در ســامانه مذکــور‬ ‫پیشــنهادات ارائــه شــده بــه صــورت فیزیکــی مــورد قبــول واقــع نمی گــردد‪.‬‬ ‫تضمیــن شــرکت در مناقصــه‪ :‬مناقصه گــران می بایســت ضمانتنامــه بانکــی بــدون قیــد و شــرط و قابــل تمدیــد بــه دفعــات یــا اصــل فیــش واریــز وجــه بــه حســاب شــماره‬ ‫‪ 2196455407008‬نــزد بانــک صــادرات شــعبه مجتمــع بنــدری شــهیدرجایی کــد بانــک ‪ 4351‬بــه مبلــغ ‪( 7.824.011.715‬هفــت میلیــارد و هشــتصد و بیســت و‬ ‫چهــار میلیــون و یــازده هــزار و هفتصــد و پانــزده) ریــال ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫ شماره اقتصادی کارفرما‪4113-1957-7986 :‬‬‫ شناسه ملی‪14000180614 :‬‬‫ شماره شبا‪IR400190000002196455407008 :‬‬‫ادرس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬بندرعباس‪ -‬مجتمع بندری شهیدرجایی‪ ،‬اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان‪ ،‬واحد مهندسی و عمران‪ ،‬امور پیمان و رسیدگی‪ ،‬تلفن‪07632123606 :‬‬ ‫براورد اولیه مناقصه‪( 292.800.585.761 :‬دویست و نود و دو میلیارد و هشتصد میلیون و پانصد و هشتاد و پنج هزار و هفتصد و شصت و یک) ریال‬ ‫مدت اجرای کار‪ 18 :‬ماه‬ ‫شرایط اختصاصی‪:‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن گواهی رتبه بندی حداقل پایه ‪ 4‬ابنیه و ساختمان و ‪ 4‬تاسیسات و تجهیزات توامان‬ ‫‪ -2‬اعالم وجود ظرفیت کاری ازاد براساس تعداد کارهای در دست انجام و ظرفیت مجاز براساس سایت ‪ http://sajar.mporg.ir‬و تکمیل فرم خود اظهاری شرکت‬ ‫‪ -3‬کسب حداقل ‪ 65‬امتیاز ارزیابی کیفی طبق معیارهای ارزیابی کیفی‬ ‫زمان و محل بازگشایی پیشنهادات‪ :‬تاریخ ‪ 98/12/27‬روز سه شنبه ساعت ‪ 09:00‬مجتمع بندری شهیدرجایی‪ ،‬ساختمان مرکزی اداره کل‪ ،‬طبقه سوم‪ ،‬دفتر مدیرکل‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬دریافت اسناد‪ ،‬مراحل ثبت نام و بارگذاری کلیه اسناد و مدارک می بایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) انجام پذیرد‪.‬‬ ‫ اسناد باید با کیفیت باال و خوانا (‪ 400‬یا ‪ )dpi 300‬اسکن و بارگذاری گردد‪ .‬درصورت ناخوانا بودن‪ ،‬به اسناد مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫شناسه اگهی‪783750 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان‬ ‫تجدید اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش نیمه فشرده‬ ‫شماره مجوز‪1398.7315 :‬‬ ‫ن‬ ‫وبت دوم‬ ‫موضـوع مناقصـه‪ :‬مربـوط بـه تعمیـرات اساسـی و تامین قطعـات یدکـی موردنیـاز تعمیرات اساسـی ‪ 6‬دسـتگاه ابـزار درون چاهـی و ‪ 2‬دسـتگاه تجهیزات سـطحی‬ ‫جهت یابـی ‪HAILAN MWD‬‬ ‫مشخصات مناقصه‪:‬‬ ‫نام مناقصه گزار‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شماره ‪ 2098001403000191‬مورخ ‪ 98/11/24‬مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره ‪ 146‬سال ‪98‬‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان اذربایجــان شــرقی در نظــر دارد عملیــات مربــوط بــه‪ :‬توســعه و بازســازی شــبکه توزیــع اب منطقــه هورانــد را‬ ‫از محــل اعتبــارات عمرانــی و از طریــق مناقصــه (عمومــی) از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه پیمانــکار واجــد شــرایط و دارای رتبــه اب‬ ‫واگــذار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجــام خواهــد شــد بدیهــی‬ ‫اســت هزینــه اگهــی از برنــده مناقصــه اخــذ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫الف) به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش‪ ،‬مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ب) مبلغ براورد اولیه معادل‪ 1003431981 :‬ریال‬ ‫ج) مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار معادل‪ 5017159905 :‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫د) مدت اجرای کار‪ 12 :‬ماه‬ ‫ه) سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫و) پیشـنهاددهنده مکلف اسـت معادل مبلغ سـپرده‪ ،‬تضمین های معتبر تسـلیم یا مبلغ مذکور را به حسـاب بانکی شـرکت واریز و حسـب مفاد اسـناد مناقصه‬ ‫ضمانتنامـه یـا رسـید واریـز وجـه را بـه صـورت اصـل در وقـت مقرر در اسـناد بـه کارفرما تسـلیم نمایـد به پیشـنهادهای فاقـد سـپرده‪ ،‬سـپرده های مخدوش‪،‬‬ ‫سـپرده های کمتـر از میـزان مقـرر‪ ،‬چـک و نظایر ان ترتیـب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫شناسه‪781582 :‬‬ ‫سایت ‪www.abfaazarbaijan.ir‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان شرقی‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫‪3/229/770‬‬ ‫‪5280‬‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫‪6.000.000.000‬‬ ‫ارزیابی کیفی مناقصه گران‪:‬‬ ‫براساس کسب حداقل امتیاز کیفی ‪ 50‬مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود‪ ،‬انجام می گردد‪.‬‬ ‫روش ارزیابی‬ ‫نحوه دریافت‪ /‬تحویل اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫تاریخ شروع دریافت‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫اخرین مهلت دریافت‬ ‫محل دریافت‬ ‫نحوه دریافت‬ ‫تحویل اسناد‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫محل تحویل‬ ‫یک روز پس از چاپ اگهی نوبت دوم‬ ‫یک هفته کاری پس از تاریخ شروع‬ ‫نشانی‪ :‬اهواز‪ ،‬بلوار پاسداران‪ ،‬باالتر از میدان فرودگاه‪ ،‬شرکت ملی حفاری ایران‪ ،‬ساختمان پایگاه عملیاتی‪ ،‬طبقه اول‪ ،‬پارت ‪ ،A‬اداره قراردادها‬ ‫‪ -1‬ارائـه فیـش واریـزی بـه مبلـغ یکصد و نـود هزار ریـال (‪ 190.000‬ریال) بـه حسـاب شـبا شـماره ‪ IR520100004001114004020491‬بانک‬ ‫مرکـزی تحت عنـوان وجـوه درامد شـرکت ملی حفـاری ایران‬ ‫‪ -2‬درخواست رسمی متقاضی (با ذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه‬ ‫‪ 14‬روز پس از اخرین روز دریافت استعالم های ارزیابی کیفی (برای مناقصات نیمه فشرده)‬ ‫نشـانی‪ :‬اهـواز‪ ،‬بلـوار پاسـداران‪ ،‬باالتـر از سـه راه فرودگاه‪ ،‬شـرکت ملی حفاری ایران‪ ،‬سـاختمان پایـگاه عملیاتی‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬پـارت ‪ ،B‬اتاق ‪،107‬‬ ‫دبیرخانه کمیسـیون مناقصات‪ ،‬شـماره تمـاس ‪34148580 -34148569‬‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه (فرایند ارجاع کار)‪:‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫انواع تضامین قابل قبول‬ ‫مدت اعتبار پیشنهاد‪ /‬تضمین‬ ‫‪300.000.000‬ریال‬ ‫ ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی‬‫ اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب شماره ‪ IR350100004001114006376636‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬‫‪ 90‬روز (برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)‬ ‫کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران‪www.nidc.ir :‬‬ ‫‪http://sapp.ir/nidc_pr‬‬ ‫بانک‬ ‫گسترش تعامل بانک توسعه تعاون‬ ‫با تعاونگران کرمان و رفسنجان‬ ‫عضــو هیئت مدیــره بانــک توســعه‬ ‫تعــاون بــا تعاونگــران کرمــان و‬ ‫رفســنجان بــرای توســعه همکاری هــا‬ ‫مذاکــره کــرد‪ .‬عبــاس نجفــی طــی‬ ‫ســفر بــه اســتان کرمــان در نشســت‬ ‫با مدیــران مجتمــع صنعتی رفســنجان‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬نیازهــای مالــی واحدهــای صنعتــی حاضــر در‬ ‫شــرکت تعاونــی اســامی مجتمــع صنعتــی رفســنجان بررســی‬ ‫می شــود و ســپس تســهیالت ســرمایه در گــردش کارخانــه فیبــر‬ ‫نــوری‪ ،‬کارخانــه تولیــد کــود شــیمیایی قابل پرداخــت اســت»‪ .‬وی‬ ‫شــکل گیری شــرکت تعاونــی اســامی مجتمــع صنعتــی رفســنجان‬ ‫براســاس هدایــت ســرمایه مردمــی به ســمت فعالیت هــای تولیــدی‬ ‫را مدلــی مبتنی بــر تجهیــز منابــع خــرد بــرای انجــام پروژه هــای‬ ‫بــزرگ مطــرح کــرد و گفــت‪« :‬بانــک توســعه تعــاون نیــز به عنــوان‬ ‫نهــاد مالــی تخصصــی تعاونگــران‪ ،‬خدمــات تخصصــی را بــرای ایــن‬ ‫شــرکت امــاده عرضــه دارد و بــا افزایــش تعامــل فی مابیــن‪ ،‬حمایــت‬ ‫مالــی بانــک از ایــن واحدهــا اجرایــی خواهــد شــد»‪ .‬در ایــن جلســه‬ ‫مدیــر شــرکت تعاونــی اســامی مجتمــع صنعتــی رفســنجان گفــت‪:‬‬ ‫«ایــن شــرکت فعالیــت خــود را بــا ایجــاد بخــش کشــاورزی پســته و‬ ‫کارخانــه تولیــد خــوراک دام و طیــور اغــاز کــرد و ســپس بــا هدایــت‬ ‫ســرمایه مردمــی و ســود ناشــی از فعالیــت تولیــدی‪ ،‬در ســال ‪1361‬‬ ‫اقــدام بــه احــداث کارخانــه تولیــد نئوپــان از سرشــاخه های پســته‬ ‫بــا ظرفیــت تولیــد نئوپــان ‪22000‬مترمکعــب و کارخانــه تولیــد اجــر‬ ‫ســفال کــرد»‪ .‬احــداث کارخانــه کابــل فیبــر نــوری‪ ،‬تولیــد کابــل‬ ‫بــرق (‪ )ABC‬و کابــل شــبکه (‪ )LAN‬و تولیــد کابــل خودنگهــدار‬ ‫درحــال انجــام مجتمــع‬ ‫بــرق از مهم تریــن فعالیت هــای تولیــدی‬ ‫ِ‬ ‫اســت‪ .‬عبــاس نجفــی طــی نشســت دیگــری بــا شــرکت تعاونــی‬ ‫تولیدکننــدگان پســته رفســنجان گفــت‪« :‬رفســنجان از ســرریز‬ ‫ِ‬ ‫درجهــت رونــق دیگــر‬ ‫جریانــات مالــی تولیــد پســته به خوبــی‬ ‫بخش هــای اقتصــادی منطقــه اســتفاده کــرده اســت؛ ازایــن رو‪،‬‬ ‫واحدهــای صنعتــی بزرگــی نیــز در رفســنجان ایجادشــده اســت و‬ ‫درنتیجــه فرصت هــای شــغلی متعــددی در بخش هــای کشــاورزی‬ ‫و صنعتــی منطقــه فراهــم شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ایــن شــرکت‬ ‫به عنــوان یکــی از بزرگ تریــن شــرکت های تعاونــی کشــور‪ ،‬قابلیــت‬ ‫دریافــت انــواع خدمــات اختصاصــی و بانکــداری شــرکتی بانــک‬ ‫را داراســت»‪ .‬عضــو هیئت مدیــره بانــک توســعه تعــاون در جریــان‬ ‫بازدیــد از مرکــز جراحــی محــدود نیمــه شــعبان کرمــان گفــت‪:‬‬ ‫«ایــن مرکــز از مشــتریان بانــک توســعه تعــاون به شــمار می ایــد‪،‬‬ ‫کــه از تســهیالت ‪40‬میلیاردریالــی بانــک توســعه تعــاون بهره منــد‬ ‫شــده اســت و بــرای توســعه ایــن مرکــز در فــاز جدیــد نیــز‪ ،‬پرونــده‬ ‫ـال بررســی و انجــام اســت»‪ .‬نجفی‬ ‫تســهیالتی ‪75‬میلیاردریالــی درحـ ِ‬ ‫در جلســه بــا مرکــز نــواوری و شــتاب دهی تــگ گفــت‪« :‬تفاهم نامــه‬ ‫س ـه جانبه بانــک توســعه تعــاون بــا معاونــت تعــاون وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی و صنــدوق توســعه نــواوری و شــکوفایی‪،‬‬ ‫بســترهای مســاعدی را بــرای ترویــج فرهنــگ کارافرینــی‪ ،‬حمایــت‬ ‫از تعاونی هــای دانش بنیــان و اســتارت اپ ها فراهــم می کنــد‬ ‫و باتوجه بــه نقــش مهــم مرکــز نــواوری و شــتاب دهی تــگ در‬ ‫پشــتیبانی از شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬خدمــات بــه شــرکت های‬ ‫زیرمجموعــه ایــن مرکــز در قالــب تفاهم نامــه ای قابل اجراســت»‪.‬‬ ‫افتتاح دستگاه ویژه عملیات شعبه ای‬ ‫برای روشندالن در بانک مسکن‬ ‫افتتــاح دســتگاه ویــژه عملیــات‬ ‫شــعبه ای بــرای روشــندالن در بانــک‬ ‫مســکن‪ ،‬گامــی درجهــت توســعه‬ ‫خدمــات بــه ایــن گــروه از هم وطنــان‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫بانــک مســکن‪-‬هیبنا؛ بانــک مســکن‬ ‫در ســال های گذشــته باتوجه بــه اهــداف انسان دوســتانه خــود‬ ‫مبنی بــر حمایــت از روشــندالن‪ ،‬ســعی کــرده کــه خدمــات بانکــی‬ ‫ویــژه ای بــرای ایــن گــروه از هم وطنــان درنظــر بگیــرد‪ .‬ازانجایی کــه‬ ‫در ســال های گذشــته بهره گیــری از خدمــات بانکــی برای روشــندالن‬ ‫همــواره نیــاز بــه همــراه بــوده اســت‪ ،‬بانــک مســکن ســعی کــرده‬ ‫کــه بــا فراهم کــردن شــرایطی‪ ،‬ایــن نیــاز را بــه حداقــل برســاند‪.‬‬ ‫یکــی از ایــن خدمــات‪ ،‬راه انــدازی دســتگاه ویــژه عملیــات شــعبه ای‬ ‫نابینایــان اســت‪ .‬ایــن دســتگاه در اســتان های تهــران‪ ،‬البــرز‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫اذربایجــان شــرقی‪ ،‬فــارس و خراســان رضــوی بــه بهره بــرداری‬ ‫رســیده اســت‪ .‬هــدف ایــن ســامانه افزایــش رضایتمنــدی مشــتریان‬ ‫نابینــا و ســهولت بهره منــدی ایــن قشــر از خدمــات بانکــی بــدون نیاز‬ ‫بــه همــراه اســت‪ .‬ســامانه خدمات بانکی روشــندالن‪ ،‬شــامل دســتگاه‬ ‫برجســته نگار و نرم افزارهــای بانکی ســت‪ ،‬کــه عالوه بــر صفحــه‬ ‫کلیــد و نمایشــگر بریــل‪ ،‬از سیســتم صوتــی بــرای اگاهــی از اطالعات‬ ‫موردنیــاز برخــوردار اســت و کلیــه ضوابــط و قوانیــن امنیتی نیــز برای‬ ‫مشــتریان رعایــت شــده اســت‪ .‬یکــی از امکانــات مــورد بهره گیــری‬ ‫از ایــن ســامانه تکمیــل فرم هــای بانکــی بــرای روشــندالن اســت؛‬ ‫به نحوی کــه افــراد روشــندل می تواننــد فرم هــای درخواست شــده‬ ‫بــرای افتتــاح حســاب‪ ،‬دریافــت وجــه‪ ،‬واریــز وجــه‪ ،‬خدمــات کارت و‬ ‫‪ ،...‬بــا بهره گیــری از امکاناتــی نظیــر ورودی و خروجی هــای صوتــی‬ ‫و بریــل را تکمیــل کننــد‪ .‬در حقیقــت نوشــتار موجــود در فرم هــای‬ ‫بانکــی ازطریــق نمایشــگر بریــل در ایــن دســتگاه ها‪ ،‬به صورتِ لمســی‬ ‫قابلیــت خوانــدن بــرای روشــندالن را دارد‪ .‬در مرحلــه بعــد ایــن‬ ‫فرم هــا توســط چاپگــر باجــه پرینــت و بــرای ادامــه عملیــات دراختیار‬ ‫مســئوالن قــرار می گیــرد‪ .‬یکــی از چالش هــای موجــود در توســعه‬ ‫ایــن دســتگاه ها‪ ،‬عــدم مراجعــه روشــندالن بــرای دریافــت خدمــات‬ ‫اســت کــه نشــان می دهــد‪ ،‬اطالع رســانی مناســب درخصــوص‬ ‫بهره گیــری از ایــن دســتگاه ها صــورت نگرفتــه اســت‪ .‬ازایـن رو‪ ،‬نیــاز‬ ‫اســت کــه عالوه بــر همــکاران در شــعب مختلــف بانــک مســکن‪،‬‬ ‫تمامــی هم وطنــان نیــز درصــورتِ شــناخت و اگاهــی از نیــاز افــراد‬ ‫روشــندل بــه خدمــات بانکــی‪ ،‬خدمــات جدیــد ارائه شــده ازســوی‬ ‫بانــک مســکن را اطالع رســانی کننــد‪ .‬امیــد اســت کــه بــا گســترش‬ ‫اطالع رســانی‪ ،‬شــرایط بــرای تســهیل خدمــات بانکــی بــه مشــتریان‬ ‫روشــندل گســترش یابــد‪.‬‬ ‫بانک دی‬ ‫قهرمان مسابقات جام سفیر شد‬ ‫تیــم فوتســال بانــک دی بــرای‬ ‫دومین ســال متوالــی‪ ،‬قهرمــان‬ ‫مســابقات فوتســال جــام ســفیر شــد‪.‬‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی بانــک‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫دی؛ تیــم فوتســال بانــک دی در‬ ‫دیــداری حســاس موفــق شــد بــا‬ ‫نتیجــه ‪ 2‬بــر صفــر تیــم فوتســال‬ ‫بانــک ســامان را شکســت داده و عنــوان قهرمانــی ششــمین دوره‬ ‫مســابقات جــام ســفیر را به خــود اختصــاص دهــد‪ .‬براســاس ایــن‬ ‫گــزارش؛ ششــمین دوره مســابقات فوتســال جــام ســفیر باحضــو ِر‬ ‫‪ 20‬تیــم از بانک هــای خصوصــی‪ ،‬دولتــی و شــرکت های فعــال در‬ ‫عرصــه اقتصــادی برگــزار شــدکه تیــم فوتســال بانــک دی موفق شــد‬ ‫بــا عبــور از ســد حریفــان خــود بــرای دومین ســال متوالــی قهرمــان‬ ‫ایــن دوره از مســابقات شــود‪ .‬در ایــن دوره از مســابقات‪ ،‬تیــم فوتســال‬ ‫بانــک دی کــه در گــروه چهــارم مســابقات بــا تیم هــای بیمارســتان‬ ‫اللــه‪ ،‬شــرکت فنــاپ زیرســاخت‪ ،‬شــرکت پردیــس صنعــت ســیاره‬ ‫و شــرکت لیــون کامپیوتــر هم گــروه بــود‪ ،‬موفــق شــد بــا اقتــدار‬ ‫ـوان تیــم اول گــروه بــه مرحلــه حذفــی مســابقات راه یابــد و‬ ‫به عنـ ِ‬ ‫حریــف تیــم «پیش کســوتان بانــک تجــارت» در مرحلــه یک چهــارم‬ ‫نهایــی شــود کــه در مرحلــه یک چهــارم نهایــی ایــن مســابقات نیــز‬ ‫بــا نتیجــه ‪ 3‬بــر ‪ 1‬از ســد تیــم پیش کســوتان بانــک تجــارت عبــور‬ ‫کــرد و راهــی مرحلــه نیمه نهایــی شــد‪ .‬در مرحلــه نیمه نهایــی کــه‬ ‫بــا حساســیت های فــراوان همــراه بــود‪ ،‬تیــم بانــک دی موفــق شــد‬ ‫در یــک بــازی تماشــایی بــا کســب نتیجــه ‪ 3‬بــر صفــر‪ ،‬تیــم قدرتمند‬ ‫«زیبامــوج نویــن» را شکســت دهــد و بــه مرحلــه فینــال صعــود کند‪.‬‬ ‫در بــازی فینــال‪ ،‬تیــم بانــک دی در مقابــل تیــم بانــک ســامان کــه‬ ‫یکــی از مدعیــان قهرمانــی ایــن دوره از مســابقات بــود در یــک بــازی‬ ‫ســخت و نفس گیــر توانســت بــا دو گل ســجاد یوس ـف خواه‪ ،‬نتیجــه‬ ‫را بــه نفــع خــود پایــان دهــد و جــام قهرمانــی را بــرای دومین ســال‬ ‫متوالــی بــه لیســت افتخــارات بانــک بیفزایــد‪ .‬گفتنی ســت؛ مســابقات‬ ‫فوتســال جــام ســفیر جــزو معتبرتریــن مســابقات ورزشــی رده‬ ‫کارمندی ســت و همه ســاله باحضــو ِر تیم هــای مختلــف بانک هــا و‬ ‫ســایر شــرکت ها و صنایــع برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سه شنبه‪ 6‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1937‬‬ ‫چگونه ترس و اضطراب از کرونا را کاهش دهیم؟‬ ‫مقابله با یک ویرو ِ‬ ‫س جانی با انتی ویروسِ روانی‬ ‫یــک جســت وجوی ســاده در گــوگل و شــبکه های اجتماعــی تلگــرام‪ ،‬اینســتاگرام و توئیتــر و گشــتی در داروخانه هــا و مراکــز‬ ‫درمانــی در ســطح شــهر نشــان می دهــد کــه «کرونــا» تبدیــل بــه شــبح وحشــتناک این روزهــای مــردم شــده! درچنین شــرایطی‪،‬‬ ‫مدیریــت فضــای روانــی و روحــی جامعــه‪ ،‬یــک اقــدام جدی ســت کــه می توانــد در جلوگیــری از تنــش روانــی جامعــه موثــر‬ ‫باشــد‪ .‬ایــن پرس ـش ها را بایــد پیــش کشــید کــه دولــت و مــردم بــرای مقابلــه بــا اضطــراب و تــرس از بیمــاری چــه کننــد و چــه‬ ‫ـزارش فــرارو؛ دکتــر جــال مــرادی؛ روان شــناس بالینــی‪ ،‬مشــاور خانــواده‬ ‫توصیه هــای روانــی دراین شــرایط تجویــز می شــود؟ به گـ ِ‬ ‫و اینده پــژوه بــه نکاتــی دراین زمینــه اشــاره کــرده اســت‪.‬‬ ‫هرنــوع بیمــاری به دلیــل ناشناخته شــدن‪ ،‬یــک حالــت تــرس را در مــا بیش تــر می شــود‪ .‬هرچــه افــراد در محیــط خودشــان ســاکن‬ ‫بــدن ایجــاد می کنــد‪ .‬معمــوالً اتفاقاتــی کــه به هرصــورت بــه بــدن باشــند‪ ،‬ارامــش بیش تــری دارنــد؛ چــون از احســاس امنیــت بیش تــری‬ ‫اســیب وارد می کننــد؛ چــه ضربــه و چــه جراحــت باشــد‪ ،‬افزون بــر برخوردارنــد و سیســتم بدنی شــان به دلیــل ســازگاری بــا میکروب هــای‬ ‫اســیب های جســمانی‪ ،‬یــک ترومــای روانــی هــم ایجــاد می کننــد محیطــی‪ ،‬قوی تــر اســت؛ پــس بایــد حواســمان بــه این قضیــه باشــد و‬ ‫کــه شــوک نــام دارد‪ .‬دلیــل ایــن شــوک هــم این اســت که فــرد از مســافرت های نابجــا و جابه جایی هــا دوری کنیــم‪.‬‬ ‫دچــار مجموعـه ای از مشــکالت می شــود و امــکان بازگشــت یــا حــس درمــور ِد دولــت بــرای مدیریــت فضــای روانــی جامعــه بایــد گفــت‬ ‫زنده مانــدن و درخطــر بودنــش را می فهمــد‪ .‬خــب؛ در ایــن وضعیــت‪ ،‬کــه بهتــر اســت دســتورالعمل های احتیاطــی نوشــته و صــادر شــود‪.‬‬ ‫چــه بایــد کــرد؟ در مرحلــه اول‪ ،‬بایــد تعریــف درســتی از بیمــاری دوهفتــه تــا یک مــاه پوشــیدن لبــاس و دسـت زدن بــه اجنــاس (مثـ ً‬ ‫ا‬ ‫کرونــا صــورت بگیــرد و اطالع رســانی درســت شــود‪ .‬در خانــواده میــوه) یــا هــر اقــدام دیگــر در مکان هــای عمومــی را بــا دســتورالعمل‬ ‫به جــای توجــه بیش تــر بــه امــار بیمــاران و فوت شــده ها‪ ،‬بــه خــاص تعریــف کننــد‪ .‬مقابــل هــر مغــازه‪ ،‬پاســاژ یــا مــکان عمومــی‬ ‫مــوارد بهداشــتی توجــه کنیــم‪ .‬بررســی امارهــا نشــان داده کــه شــیوع پالســتیک و وســایل یک بارمصــرف بگذارنــد‪ .‬هرچــه احتیاط هــا‬ ‫ایــن بیمــاری ان چنــان ســریع تر از انفلوانزاهــای دیگــر در ســال های بیش تــر باشــد‪ ،‬احســاس امنیــت بیش تــر خواهــد شــد‪ .‬از جابه جایــی‬ ‫پیــش نیســت؛ بنابرایــن‪ ،‬وزارت بهداشــت بایــد امــاری از مرگ ومیرهای و ســفرهای غیرضــروری نیــز بایــد جلوگیــری شــود‪ .‬ازســویی‪ ،‬چــون‬ ‫هم زمــان بــا ایــن بیمــاری منتشــر کنــد تــا مــردم فکــر نکننــد کســی ســطح امنیــت اجتماعــی جامعــه به دلیــل اســترس بــاال‪ ،‬خیلــی‬ ‫بــا هیــچ بیمــاری دیگــری از بیــن نمـی رود و فقــط کرونــا موجــب مرگ پائیــن امــده‪ ،‬بهتریــن کار پیشگیری ســت‪ .‬اگــر دولــت بتوانــد اقــام‬ ‫بهداشــتی همچــون ژل ضدعفونی کننــده یــا الــکل اســپری و ماســک را‬ ‫می شــود؛ بنابرایــن‪ ،‬اطالع رســانی درســت‪ ،‬موضــوع اول اســت‪.‬‬ ‫دراین شــرایط فــرد و خانــواده چــه کننــد؟ معمــوالً وقتــی بــه جایــی به صــورت رایــگان دراختیــار مــردم قــرار دهــد؛ هــم امــکان ســودجویی‬ ‫حملــه می شــود‪ ،‬دو گــروه اســیب می بیننــد؛ گــروه اول‪ ،‬افــرادی‬ ‫مضطــرب هســتند کــه خیلــی جابه جــا می شــوند‪ .‬این گــروه‪،‬‬ ‫به واســطه اینکــه سیســتم دفاعی شــان ضعیــف می شــود و چــون از‬ ‫محیطــی بــه محیــط دیگــر رفتنــد‪ ،‬به دلیــل نااشــنایی بــا ان محیــط‪،‬‬ ‫میکروب هــا بــا بدنشــان ســازگار نیســت و اینکــه امــکان دسترســی و‬ ‫حمایــت بــرای ان هــا هــم ضعیــف اســت‪ ،‬اســیب پذیرتر می شــوند؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬دراین شــرایط‪ ،‬هرکــس هرجــا هســت؛ همان جــا بمانــد؛‬ ‫چــون ازلحــاظ روانــی در شــهر و منــزل خــود بــودن‪ ،‬بــار روانــی مثبــت‬ ‫دارد‪ .‬مث ـ ً‬ ‫ا اگــر در قــم به فــرض‪ ،‬شــیوع کرونــا خیلــی گســترده هــم‬ ‫باشــد‪ ،‬بــدن اهالــی قــم در ایــن شــهر بــه ان ســازگارتر اســت؛ تااینکــه‬ ‫بــه تهــران بیاینــد‪ .‬عالوه برایــن؛ در تهــران‪ ،‬ان سیســتم حمایتــی‬ ‫را ندارنــد؛ احســاس ناامنــی می کننــد و شــاید کرونــا هــم بگیرنــد‪.‬‬ ‫ازایــن رو‪ ،‬توصیــه می شــود افــراد در محــدوده ای کــه در ان ســاکن‬ ‫هســتند‪ ،‬در نزدیــک خانــه و کنــار خانــواده قرنطینــه شــوند تا احســاس‬ ‫امنیــت بیش تــری داشــته باشــند‪ .‬پــس خیلــی جابه جــا نشــوید؛ چــون‬ ‫جابه جایــی احســاس ناامنــی را بیش تــر می کنــد و شــرایط روانــی فــرد‬ ‫را به هــم می ریــزد‪ .‬گــروه دوم‪ ،‬کســانی هســتند کــه انــکار می کننــد‪.‬‬ ‫افــراد دراین شــرایط به دلیــل تــرس و ندانســتن اینکــه چ ـه کار کننــد‪،‬‬ ‫دچــار مشــکل می شــوند‪ .‬گروهــی کــه فوبیــا دارنــد‪ ،‬مــدام بــه مراکــز‬ ‫درمانــی و بیمارســتان ها مراجعــه می کننــد‪ .‬ایــن زیادمراجعه کــردن‬ ‫باعــث ایجــاد تــرس‪ ،‬صــف و شلوغ شــدن ســر کارکنــان بیمارســتانی‬ ‫می شــود؛ بنابرایــن‪ ،‬افــراد بایــد بــه دســتورالعمل کارکنــان توجــه و‬ ‫ان هــا را بــاور کننــد و بــه بی اعتمادی هــا دامــن نزننــد‪ .‬گــروه دیگــر‪،‬‬ ‫افــرادی هســتند کــه عالئــم بیمــاری در ان هــا مشــاهده می شــود‪ .‬ایــن‬ ‫افــراد نبایــد بترســند و انــکار کننــد‪ .‬ان هــا بایــد ســریع درپــی درمــان‬ ‫خــود برونــد؛ بنابرایــن‪ ،‬مــا دو گــروه داریــم‪ .‬گروهــی دچــار اضطــراب‬ ‫هســتند و هرلحظــه بــرای چــکاپ مراجعــه می کننــد‪ .‬ان هــا بایــد‬ ‫دســتورالعمل منتشرشــده دربــاره عالئــم بیماری را بررســی کننــد و اگر‬ ‫عالئــم وجــود داشــت‪ ،‬بعــد مراجعــه کننــد‪ .‬افرادی کــه عالئــم را دارنــد‬ ‫هــم شــاید وارد مرحلــه انــکار و تــرس شــوند‪ .‬ان هــا از اینکــه بــه مراکــز‬ ‫درمانــی برونــد‪ ،‬دوری می کننــد؛ چــون فکــر می کننــد مثــل یــک بیمار‬ ‫مــرده بــا ان هــا برخــورد می شــود‪ .‬این گــروه‪ ،‬نیــاز بــه راهنمایــی و‬ ‫حمایــت دارنــد تــا در مراکــز درمانــی حضــور پیــدا کننــد‪.‬‬ ‫یکــی از اقداماتــی کــه افــراد نبایــد دراین شــرایط انجــام دهنــد‪ ،‬شــوخی‬ ‫بــا کروناســت؛ چــون شــوخی‪ ،‬ســطح تــرس و احتیــاط مــردم را پائیــن‬ ‫مـی اورد‪ .‬کسـی که در محیطــی بـه دروغ و بــا شــوخی می گویــد کرونــا را از برخــی می گیــرد و هــم احســاس امنیــت ایجــاد می کنــد‪ .‬خــوب‬ ‫گرفتــه اســت‪ ،‬موجــب شــیوع اضطــراب می شــود؛ چــون افــراد ان را اســت کــه سیســتم را مطابــق بــا دســتورالعمل و پروتــکل ادامــه‬ ‫بــاور می کننــد‪ .‬ازســویی‪ ،‬هرچــه احتیاط هــا بیش تــر شــود‪ ،‬ارامــش بدهــد‪ .‬اطالع رســانی درســت از منابــع تخصصــی بیش تــر شــود و‬ ‫اســفندماه‪ ،‬موســم تغییــر پوســته ســالی کــه زندگــی مــردم در ان‪،‬‬ ‫بــا فرســایش های مختلفــی همــراه بــوده‪ ،‬پایــان سالی ســت کــه بنــا‬ ‫به اقتضــای طبیعــت؛ نیازمنــد تجدیدِقــوا و به روزرســانی قســمت اعظمــی‬ ‫از ابــزاراالت مورداســتفاده بشــر اســت‪ .‬یکــی از ایــن ابــزاراالت بســیارمهم‪،‬‬ ‫لوازم خانگی ســت؛ اعــم از ابــزاراالت اشــپزخانه تا لــوازم برقی مورداســتفاده‬ ‫خانــه کــه ســالیانه قطعات و وســایل جدیدی نیــز بــا فناوری هــای روز وارد‬ ‫ـزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛‬ ‫ایــن حیطــه بی نهایــت می شــود‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ایــران در ســال های پــس از انقــاب اســامی پیشــرفت بســیارخوبی‬ ‫در تولیــدات لوازم خانگــی داشــته اســت؛ به نحوی کــه ایــن تولیــدات‬ ‫عالوه بــر تامیــن نیــاز داخــل؛ بازارهــای هــدف کشــورهای همســایه را نیــز‬ ‫تغذیــه کــرده‪ .‬اکنــون لوازم خانگــی‪ ،‬از صنایــع بــا دامنـه ای بسیاروســیع و‬ ‫متنــوع اســت کــه همــواره بــر موجــی از تقاضــا‪ ،‬ســوار اســت کــه به جرئت‬ ‫می تــوان گفــت پــس از نفــت‪ ،‬صنعــت لوازم خانگــی توانســته بــه‬ ‫بزرگ تریــن صنعــت ســوداور در کشــور تبدیل شــود‪ .‬خوشــبختانه امکانات‬ ‫و تجهیــزات خوبــی بــرای تولیــد در بخش هــای مختلــف کشــور وجــود‬ ‫دارد کــه البتــه بــرای رونــق تولیــد و اشــتغال بایــد به بهترین وجه ممکــن‬ ‫بســتر تامیــن مالــی بنگاه هــای اقتصــادی را در جامعــه فراهــم کــرد‪.‬‬ ‫مرتضــی میــری دربــاره وضعیــت لوازم خانگــی دراســتانه ســال نــو‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«تولیــدات داخلــی در بــازار افزایــش نمی یابــد؛ مگــر بــا ایجــاد اشــتغال‬ ‫پایــدار و حمایــت دولــت تــا بتــوان تعــداد کارگرهــا بــا پوشــش بیمـه ای‬ ‫مناســب را در کشــور و خــط تولیدهــا افزایــش داد؛ زیــرا هنــوز از ظرفیــت‬ ‫تولیــد موجــود دراین بخــش اســتفاده نمی شــود»‪ .‬رئیــس اتحادیــه‬ ‫لوازم خانگــی افــزود‪« :‬خوشــبختانه دولــت موافقــت کــرده کــه کاالهــای‬ ‫به جامانــده در گمــرک ترخیــص شــود‪ .‬ایــن اجنــاس‪ ،‬مشــمول انــواع‬ ‫یخچــال بــود کــه اگــر ان هــا ترخیــص شــود‪ ،‬مشــکلی در بــازار شــب‬ ‫عیــد پیــش نخواهــد امــد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه تولیــدات داخلــی در بــازار‬ ‫کاهــش نیافتــه‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬اتحادیــه تمــام تــاش خــود را بــرای‬ ‫ثبــات در قیمــت تولیــدات داخلــی انجــام داده و تاحــدودی موفــق به نظــر‬ ‫می رســد»‪ .‬او درادامــه بیــان کــرد‪« :‬بــا اجــرای طــرح شناسه دارشــدن کاال‬ ‫در بــازار لوازم خانگــی‪ ،‬جلــوی واردات کاالی قاچــاق بــه کشــور تاحدزیــادی‬ ‫گرفتــه می شــود»‪.‬‬ ‫حســین حاجیلــی بااشــاره به اجــرای صریــح قانــون «نصــب کــد‬ ‫شناســه کاال بــر لوازم خانگــی» گفــت‪« :‬از زمــان اجــرای ایــن طــرح؛ ‪۱۵‬‬ ‫مرگ ومیرهــای دیگــر در کنــار امــار کرونــا اطالع رســانی شــود تــا‬ ‫افــراد احســاس ناامنــی کم تــری کننــد‪.‬‬ ‫درمقابله بــا شــرایطی مثــل شــیوع کرونــا‪ ،‬ســه مرحلــه وجــود دارد‪:‬‬ ‫پیشــگیری‪ ،‬مدیریــت بحــران و برنامه ریــزی بعــد از بحــران‪ .‬درحال حاضــر‬ ‫در مرحلــه پیشــگیری موفــق نبودیــم‪ .‬در مرحلــه مدیریــت بحــران هرچه‬ ‫تشــریفات کم تــر باشــد‪ ،‬بی برنامه تــر اســت‪ .‬وقتــی اتفــاق این چنینــی‬ ‫ـی درگیــری‬ ‫ماننــد ازدس ـت دادن یــک عضــو خانــواده رخ می دهــد‪ ،‬کلونـ ِ‬ ‫این مســئله به خاطــر تجمــع اســت‪ .‬اگــر اجــازه تجمــع و برگــزاری مراســم‬ ‫نمی دهنــد‪ ،‬یــک اقــدام پیشــگیرانه مجــدد اســت‪ .‬انتظــار این اســت که‬ ‫دراین شــرایط‪ ،‬مــددکاری اورژانــس اجتماعــی و روان شناســان به صــورت‬ ‫خصوصــی در بیمارســتان ها یــا اماکــن دیگــر بــا ایــن خانواده هــا صحبــت‬ ‫کننــد تــا ایــن تدابیــر به صورتــی جــدی پــی گرفتــه شــود‪ .‬به هرحــال‪،‬‬ ‫تجمعــات‪ ،‬امــکان انتقــال غیرفعال ویــروس را که شــاید در افــراد به صورت‬ ‫پنهــان باشــد‪ ،‬فراهــم می کنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬بایــد تجمعــات محــدود شــود‪.‬‬ ‫اضطــراب از بیمــاری‪ ،‬بــه مراجعــه زیــاد افــراد بــه بیمارســتان ها هــم منجر‬ ‫می شــود‪ .‬پزشــکان می تواننــد ان هــا را بــه حــوزه روان شناســی ارجــاع‬ ‫دهنــد تــا اســترس ان هــا تحت کنتــرل قــرار گیــرد‪ .‬همچنیــن ازطریــق‬ ‫رســانه ها همچــون رادیــو‪ ،‬تلویزیــون و ســایت های خبــری به صــورت‬ ‫روزانــه ســامانه های خوبــی بــرای کاهــش ایــن اســترس ب ـه کار گرفتــه‬ ‫شــود‪ .‬اگــر هــم گروهــی الزم اســت دســتورالعملی داشــته باشــند‪ ،‬رادیــو‪،‬‬ ‫تلویزیــون و ســایر رســانه های خبــری‪ ،‬اخبــار را به صــورت یکدســت ارائــه‬ ‫و به صــورت دقیــق اعــام کننــد؛ ایــن اخبــار‪ ،‬بــرای مرحلــه پیشــگیری‬ ‫یــا بــرای مدیریــت بعــد از بحــران اســت تــا مــردم فکــر نکننــد چــه خبــر‬ ‫شــده اســت‪ .‬مراحــل هــر شــهر به صــورت کامــل اطالع رســانی شــود‪.‬‬ ‫مثـ ً‬ ‫ا تهــران در مرحلــه پیشــگیری یــا مدیریــت بحــران یــا پــس از بحران‬ ‫قــرار دارد تــا افــراد بداننــد دســتورالعمل ها را مطابــق بــا شــرایط چگونــه‬ ‫و چطــور انجــام بدهنــد‪.‬‬ ‫به عنــوان یــک روان شــناس و مشــاور؛ بــرای غلبــه بــر اســترس و‬ ‫ترس هــای این روزهــای مــردم توصیــه می کنــم کــه بــرای کاهــش‬ ‫اســترس‪ ،‬بــه حالت هــای روانــی و نشــانه ها زیــاد توجــه نکنیــد‪ .‬اگــر‬ ‫به صــورت جزئــی بــه نشــانه های بیمــاری تمرکــز کنیــد‪ ،‬مشکل ســاز‬ ‫می شــود‪ .‬گلــودرد یــا ســردرد به تنهایــی نشــانه بیمــاری نیســت‪.‬‬ ‫عالئــم بیمــاری را به صــورت کلــی درنظــر بگیریــد‪ .‬هــرروز تشــریفات‬ ‫و برنامــه خــود را بــرای اغــاز یـک روز کاری داشــته باشــید‪ .‬بــه تغذیــه‬ ‫مناســب اهمیــت بدهیــد‪ .‬هــرروز خــود را بــا شــنیدن موســیقی‬ ‫دل چســب و گفت وگــو دربــاره موضوعــی غیــر از بیمــاری اغــاز‬ ‫کنیــد‪ .‬بــه ایــن‪ ،‬در روان شناســی «تــاب اوری» یــا «بقــای زیســتن»‬ ‫می گوینــد‪ .‬به این معناکــه فــرد ازطریــق جمــات مثبــت و رعایــت‬ ‫دســتورالعمل هایی کــه دارد‪ ،‬بــرای یــک زندگــی بهتــر تــاش کنــد؛‬ ‫مثـ ً‬ ‫ا برخــی می گوینــد مــن تمایلــی بــه ادامــه زندگــی نداشــتم؛ فقــط‬ ‫بــه عشــق فرزندانــم زنــده ام یــا بــه عشــق ســفر بــه دنیــا‪ .‬ایــن یعنــی‬ ‫فــرد بــرای خــود هدف گــذاری کنــد‪ .‬دراین شــرایط بایــد ارام باشــیم و‬ ‫بــرای ارامــش‪ ،‬از موســیقی ها و کلمــات التیام بخــش اســتفاده کنیــم‪.‬‬ ‫هرگــز جابه جــا نشــویم؛ چــون در محیطــی کــه هســتیم‪ ،‬امــکان ایمنی‬ ‫روانــی بیش تــر اســت و از قــدرت باالتــری برخــوردار هســتیم‪ .‬برخــورد‬ ‫غیرتخصصــی بــا موضــوع نکنیــم و از مراجــع تخصصــی کار را دنبــال‬ ‫تلگرافی‬ ‫برخورد با احتکار ماسک و مواد ضدعفونی کننده‬ ‫رئیس پلیــس پیشــگیری تهــران بــزرگ‪ ،‬از برخــورد بــا احتــکار هرگونــه محصــول مرتبط‬ ‫ـزارش ایســنا؛ ســردار کیــوان ظهیــری افزود ‪« :‬حساســیت‬ ‫بــا کروناویــروس خبــر داد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫موضــوع شــیوع ایــن بیمــاری ممکــن اســت ســبب سوءاســتفاده برخی افــراد ســودجو‬ ‫ازاین فضــا شــده و انــان بخواهنــد بــا ســوداگری‪ ،‬اقــدام بــه احتــکار اقــام مربــوط بــه‬ ‫ایــن بیمــاری؛ ازجملــه ماســک و مــواد ضدعفونی کننــده کننــد؛ دراین راســتا‪ ،‬مامــوران‬ ‫کالنتری هــا و مقرهــای انتظامــی در پایتخــت نســبت بــه بررســی و رصــد بحــث احتــکار‬ ‫و توزیــع ماسـک ها اقــدام کــرده و این موضــوع در دســتورکار انــان قــرار گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫‪۵۰‬درصد سیگار مصرفی کشور‬ ‫ بودن‬ ‫ِ‬ ‫قاچاق ِ‬ ‫رئیــس مرکــز برنامه ریــزی دخانیــات گفــت‪« :‬گــردش مالــی قاچــاق ســیگار در‬ ‫ـزارش مهــر؛ عطــااهلل معروف خانــی‬ ‫کشــور‪ ،‬بیــش از یک میلیــارددالر اســت»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫افــزود‪« :‬ســیگار از گذشــته موضــوع قاچــاق کاال بــود کــه مبــارزه بــا ان‪ ،‬جــزو‬ ‫اولویت هــای دولــت قــرار گرفــت»‪ .‬به گفتــه او؛ پارســال ‪۴۸‬میلیــارد و ســال‬ ‫پـس ازان ‪۴۹‬میلیاردنــخ ســیگار در کشــور تولیــد شــد؛ درحالی کــه حداقــل مصرف‬ ‫ان در کشــور ‪۹۷‬میلیاردنــخ اســت؛ پــس مابه التفــاوت ان‪ ،‬قاچــاق می شــود‪.‬‬ ‫حمایت از خریداران فرش دستباف‬ ‫رئیــس مرکــز ملی فــرش ایــران گفــت‪« :‬تعــداد کمــی از ســرمایه گذاران ایرانــی درزمینه‬ ‫تامیــن مــواد اولیــه در صنعــت فــرش دســتباف فعالیــت می کننــد؛ بنابرایــن‪ ،‬از فعــاالن‬ ‫ گــزارش وزارت صمــت؛ فرحنــاز رافــع افــزود‪:‬‬ ‫این حــوزه‪ ،‬حمایــت ویــژه می شــود»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫«ازســویی‪ ،‬درنظــر داریــم بــا ارائــه تســهیالت بــه خریــداران فــرش دســتباف‪ ،‬از تولیــد‬ ‫داخــل حمایــت و بــه خریــداران ان کمــک کنیــم»‪ .‬او بااشــاره به جزئیــات طــرح حمایت‬ ‫از خریــداران فــرش ایرانــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬تمــام خریــداران می تواننــد فقــط بــا‬ ‫پرداخــت ماهیانــه ‪۲۰۰‬هزارتومــان صاحــب فــرش دســتباف شــوند»‪.‬‬ ‫لغو برپایی نمایشگاه های بهاره‬ ‫رئیــس اتــاق اصنــاف ایــران در نام ـه ای بــه روســای اتاق هــای اصنــاف مراکــز اســتان‬ ‫ـزارش ایلنا؛‬ ‫کشــور اعــام کــرد کــه تمــام نمایشــگاه های فصلــی و بهــاره لغــو شــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ســعید ممبینــی نوشــت‪« :‬باعنایت بــه شــرایط ویــژه کشــور درمقابله بــا بیمــاری کرونــا‬ ‫و توصیه هــای مســئوالن بهداشــتی کشــور مبنی بــر عدم تجمــع انســانی به منظــور‬ ‫پیشــگیری از شــیوع و گســترش ایــن ویــروس‪ ،‬کلیــه نمایشــگاه های فصلــی و بهــاره‬ ‫تعطیل اســت»‪.‬‬ ‫کیفیت اینترنت ثابت درگر ِو ادغام شرکت ها‬ ‫کنیــم‪ .‬یکــی از مشــکالت مــا کمبــود ســواد رسانه ای ســت‪ .‬وقتــی‬ ‫ســواد رســانه ای کــم اســت‪ ،‬داده هایــی بــه مــا انتقــال داده می شــود کــه‬ ‫حقیقــت نــدارد و مــا را دچــار مشــکل می کنــد‪.‬‬ ‫کیفیت پائین کاالی ایرانی؛ همچنان دغدغه مشتریان‬ ‫بهمن مــاه امســال‪ ،‬ســتاد مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز‪ ،‬بــا بازرس ـی های‬ ‫خــود نســبت بــه ازمــودن برخــی فروشــندگان لوازم خانگــی اقــدام‬ ‫کــرده»‪ .‬کارشــناس مبــارزه بــا قاچــاق ســازمان صمــت اســتان تهــران‬ ‫افــزود‪« :‬درصورتی کــه اقــام مذکــور؛ اعــم از وارداتــی و تولیــد داخــل‪،‬‬ ‫فاقــد کــد شناســه کاال باشــد‪ ،‬ایــن اقــام توقیــف و بــه انبــار ســازمان‬ ‫امــوال تملیکــی منتقــل می شــود تــا دراســرع وقت بــا تشــکیل پرونــده‬ ‫قضائــی بــه دادســرا احضــار شــوند»‪.‬‬ ‫یکــی از تولیدکننــدگان لوازم خانگــی در شــمال تهــران نیــز دراین زمینــه‬ ‫گفــت‪« :‬نمی تــوان تعریــف چندانــی از بــازار داشــت؛ زیــرا خریدوفــروش‬ ‫بســیارکم اســت و اســتقبال چندانــی در بــازار نداریــم»‪ .‬او افــزود‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه روزهــای پایانــی ســال‪ ،‬اســتقبال چندانــی در بــازار مشــاهده‬ ‫نمی شــود و متاســفانه بیش تــر افــراد به دنبــال اجنــاس خارجــی در‬ ‫بــازار هســتند و کم تــر بــه تولیــدات داخلــی روی می اورنــد‪ .‬بســیاری از‬ ‫مشــتریان خواســتار تولیــدات خارجــی در بــازار بــوده و کم تــر دیــده شــده‬ ‫اســت کــه قیمــت تولیــدات داخلــی را خواهــان باشــند؛ البتــه این موضــوع‬ ‫به صــورت صددرصــد نیســت»‪ .‬او درپاســخ به اینکه شناســه دارکردن کاال‬ ‫روز سیاه در فوتبال‬ ‫بازهــم عــدم مدیریــت در فوتبــال‪ ،‬حادثه افریــن شــد‪ .‬وقتــی می گوییــم عــدم مدیریــت‪،‬‬ ‫این بــار مدیریــت غیرفعــال را نمی گوییــم‪ .‬فوتبــال مــا بیــش از چهارمــاه اســت کــه‬ ‫رئیــس نــدارد و سرپرســت موقــت‪ ،‬عهــده دار امــور اســت‪ .‬اش ایــن فوتبــال ان قــدر‬ ‫شــور شــده کــه تماشــاگر‪ ،‬مانــع اجــرا می شــود؛ گزارشــگر‪ ،‬نتیجــه اعــام می کنــد؛‬ ‫داور بازنشســته از جریمــه دم می زنــد و بلبشــویی بیش ازگذشــته محیــط فوتبــال مــا‬ ‫ـپاهان میزبــان کــه بایــد رســم‬ ‫را دربرگرفتــه اســت و بازهــم ســپاهان و پرســپولیس! سـ ِ‬ ‫مهمان نــوازی را به جــای بیــاورد‪ ،‬داوران و تیــم پرســپولیس را بــر ســر ســفره اش راه‬ ‫نمی دهــد و بیــش از ‪40‬دقیقــه‪ ،‬عکاســان‪ ،‬مجریــان برگــزاری مســابقه و تیم پرســپولیس‬ ‫و ناظریــن فدراســیون درکنــا ِر زمیــن بــه انتظــار ورود تیــم ســپاهان دقیقه شــماری‬ ‫می کننــد؛ امــا انــان در رختکــن می ماننــد و رخصــت نمی دهنــد‪ .‬تعــدادی تماشــاچی‬ ‫اصفهانــی راه بــر خــروج تیــم محبوبشــان از هتــل می بندنــد؛ به بهانه اینکــه‪ ،‬بــازی‬ ‫بــدون تماشــاگر را دوســت ندارنــد؛ یعنــی اینکــه تصمیــم اصولــی عــدم ورود انــان بــه‬ ‫داخــل اســتادیوم به جهــت حفــظ ســامتی انــان از ویروســی کشــنده به نــام کرونــا را‬ ‫قبــول ندارنــد‪ .‬اوالً بایــد بــه ایــن عالقه منــدان و مشــوقان عزیــز اصفهانــی گفــت؛ وقتــی‬ ‫تصمیمــی در ســطح کالن گرفتــه می شــود و ورود تماشــاچی را بــرای تمامی رشــته های‬ ‫ورزشــی صرفـاً بــرای مبــارزه بــا ویــروس منــع می کننــد‪ ،‬ایــا ایــن حرکــت موجه اســت؟‬ ‫دوم‪ ،‬کادر باتدبیــر باشــگاه ابرومنــد و همیشـه درصحنه ســپاهان کــه برای انجام مســابقه‬ ‫تــاش جــدی نکردنــد و خــود را مقصــر نمی داننــد‪ .‬ایــا انعــکاس ایــن رویــداد بازهــم‬ ‫گــزک بــه دســت ‪ AFC‬نمی دهــد تــا تیم هــای مــا را نقــره داغ کنــد؟ ایــا بازهــم بایــد‬ ‫مســابقاتمان را به علــت عــدم امنیــت در خــارج از کشــور انجــام دهیــم؟ و درنهایــت‬ ‫وزارت ورزش بایــد همچنــان در مــورد فوتبــال و مســائل پیرامــون ان‪ ،‬فقــط نظاره گــر‬ ‫باشــد؟ اگــر جــواب همــه ایــن ابهامــات مثبــت اســت‪ ،‬ایــا خود بــه دســت خــود‪ ،‬فوتبال‬ ‫کشــورمان را قربانــی نکرده ایــم؟ واقعـاً بیاییــم کاله خــود را قاضــی کنیــم و بگوییــم ایــن‬ ‫فوتبــال اســت کــه مــا داریــم؟ این همــه هزینــه بــا ایــن همــه حواشــی و در ایــن برهــه‬ ‫کــه به واســطه ویــروس جهنمــی کرونــا‪ ،‬همــه فکــر و ذکرمــان ســامت و مصون بــودن‬ ‫کشــور ‪80‬میلیونــی ایــران عزیــز اســت تــا ایــن ویــروس صدمــه کمتــری بــه مــا وارد‬ ‫کنــد‪ ،‬کشــورهای دوســت و همســایه به بهانــه ناقل بــودن ایــن ویــروس تمامــی راه هــای‬ ‫هوایــی و زمینــی مــا را بســته اند‪ ،‬خــود هــم دســت بــه کارهایــی بزنیــم کــه فاجعــه‬ ‫را گســترده تر کنــد؟ اص ـ ًا زمانــی کــه مســئله ســامت یــک کشــور در میــان اســت‬ ‫و تمامــی مســابقات را تعطیــل کرده ایــم‪ ،‬حتمـاً بایــد مســابقات فوتبــال بیــن دو تیــم‬ ‫ـال اخیر همیشــه مشــکل افرین بــوده اســت‪ ،‬برگــزار‬ ‫ســپاهان و پرســپولیس کــه در دوسـ ِ‬ ‫شــود؟ یعنــی فوتبــال مــا لنــگ ایــن یــک مســابقه بــود؟ ایــن چــه داستانی ســت کــه‬ ‫بیــش از دوســال اســت کــه دو باشــگاه معــروف کشــور را رودرروی هــم گذاشــته اند و‬ ‫تمــام هم وغــم مدیــران و دس ـت اندرکاران ایــن دو باشــگاه‪ ،‬پیــروزی بــر رقیــب اســت‬ ‫و دیگــر هیــچ؛ یعنــی کســب پیــروزی بــا توســل بــه راه هــای ناصــواب‪ ،‬ارزش و اعتبــار‬ ‫دارد؟ به هــرروی‪ ،‬وقتــی مدتــی پیــش نوشــتیم حــال ورزش مــا ناخــوش اســت‪ ،‬پــاره ای‬ ‫از دوســتان مســئول معتقــد بودنــد کــه حــال ورزش کشــور نه تنهــا ناخــوش نیســت؛‬ ‫بلکــه بســیار ســرحال و قبــراق اســت؛ لــذا اگــر چنین اســت چرا هیئــت فوتبــال اصفهان‬ ‫و کادر فنــی و مدیریتــی ســپاهان تدبیــر الزم را معمــول نداشــتند تــا ایــن مســابقه هــم‬ ‫برگــزار شــود تــا ایــن همــه حرف وحدیــث درپــی ان نباشــد‪ .‬درپایــان ارزو می کنیــم کــه‬ ‫چــون همــه امــور کشــوری‪ ،‬ایــن ویــروس بـه زودی در برابــر اراده ایــران و ایرانی شکســت‬ ‫را بپذیــرد و از دامــن مــردم عزیــز مــا رخــت بربنــدد‪.‬‬ ‫توانســته کاالی قاچــاق را در بــازار کم تــر کنــد یــا خیــر؟ افــزود‪« :‬قطعـاً‪،‬‬ ‫ورود کاالی قاچــاق در کشــور کم تــر می شــود»‪ .‬یــک تولیدکننــده دیگــر‬ ‫در شــرق تهــران دراین بــاره گفــت‪« :‬می تــوان گفــت خریدوفــروش در‬ ‫بــازار نسبی ســت و قطعـاً نمی تــوان از قطعیــت ان در بــازار گــزارش داد»‪.‬‬ ‫او افــزود‪« :‬هم اکنــون بیش تــر مشــتریانمان در بــازار‪ ،‬افــرادی هســتند کــه‬ ‫تــازه می خواهنــد زندگــی خــود را شــروع کننــد و مجبورنــد کــه بــرای‬ ‫خانــه خــود‪ ،‬ایــن وســایل را خریــداری کننــد»‪ .‬او گفــت‪« :‬زمانی کــه‬ ‫قیمت هــا در بــازار متفــاوت باشــد‪ ،‬به طورقطــع نمی تــوان قیمــت‬ ‫ثابتــی در بــازار ارائــه کــرد؛ زیــرا مشــتری به دنبــال اجنــاس بــا قیمــت‬ ‫پائین تــر اســت و ایــن امــر‪ ،‬یــک دوگانگــی بــرای فروشــندگان بــرای‬ ‫ارائــه خدمــت بــه مشــتری به وجــود اورد»‪ .‬او بیــان کــرد‪« :‬امیــدوارم یــک‬ ‫نظــارت کاملــی بــر واحدهــای صنفــی به وجــود ایــد تــا مــردم بــا خیــال‬ ‫اســوده بــه خریــد کاالی موردنظــر خــود اقــدام کننــد»‪ .‬یکی از مشــتریان‬ ‫در فروشــگاه نیــز دراین بــاره گفــت‪« :‬متاســفانه قیمت هــا در بــازار باالســت‬ ‫و هرجــا بــرای خریــد موردنظــرم اقــدام کــردم‪ ،‬قیمت هــا تفاوت هــای‬ ‫زیــادی باهــم داشــتند و تصمیــم گرفتــم کــه فع ـ ًا خریــدی نکنــم»‪ .‬او‬ ‫افــزود‪« :‬دنبــال کاالی خارجــی در بــازار هســتم؛ زیــرا دوســال پیش کــه‬ ‫کاالی ایرانــی خریــدم‪ ،‬بــا مشــکل زیــادی بــرای تامیــن ان مواجــه شــدم؛‬ ‫برای همیــن ترجیــح می دهــم کاالی خارجــی بگیــرم‪ .‬متاســفانه کاالی‬ ‫خارجــی بســیارکم شــده اســت؛ اگرهم باشــد‪ ،‬قیمــت ان بســیارباال رفته»‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم درخصــوص اینــده بــازار لوازم خانگــی ایــران به صــورت‬ ‫کلــی صحبــت کنیــم‪ ،‬بایــد بگوییــم کــه تحریــم به واقــع شــرایط خوبــی‬ ‫را فراهــم کــرد تــا تولیدکننــدگان داخلــی به فکــر ســاخت داخــل باشــند‪.‬‬ ‫نمی خواهیــم شــعارگونه حــرف بزنیــم؛ امــا واقعیــت اینجاســت کــه‬ ‫محدودیت هــای بین المللــی ایجادشــده بــرای ایــران‪ ،‬تولیــد لوازم خانگــی‬ ‫در کشــور را دچــار مشــکالت فراوانــی کــرده‪ .‬بااین حــال‪ ،‬اگــر بخواهیــم‬ ‫نــگاه مثبتــی بــه مشــکالت پیش امــده داشــته باشــیم‪ ،‬جنب وجــوش‬ ‫تولیدکننــدگان بــرای داخلی ســازی قطعــات لوازم خانگــی موضوعــی‬ ‫قابل اشــاره و البتــه رویکــردی بســیارمثبت اســت‪.‬‬ ‫به گفتــه معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات؛ بــازار فنــاوری اطالعــات‬ ‫درحال حاضــر ظرفیــت ‪ ۱۷‬شــرکت ارائه کننــده خدمــات اینترنــت ثابــت را نــدارد و‬ ‫ازایــن رو‪ ،‬مســئوالن ادغــام ایــن شــرکت ها را توصیــه می کننــد؛ راه حلــی کــه هنــوز‬ ‫ـزارش پانــا؛ حســین فــاح جوشــقانی بــه لــزوم ادغــام‬ ‫بــه نتیجــه نرســیده اســت‪ .‬به گـ ِ‬ ‫شــرکت های ارائه دهنــده خدمــات اینترنتــی اشــاره کــرده و گفــت‪« :‬ایــن شــرکت ها‬ ‫بایــد به ســمت ادغــام برونــد و هزینه هایشــان را کنتــرل کننــد؛ بدین ترتیــب‪ ،‬می تواننــد‬ ‫بزرگ تــر و قوی تــری شــوند و ســرمایه گذاری بیش تــری کننــد»‪ .‬او بابیان اینکــه‬ ‫شــرکت ها را بــه ادغــام توصیــه و اعــام کردیــم کــه درصــورت ادغــام‪ ،‬مشــوق هایی‬ ‫می گذاریــم‪ ،‬افــزود‪« :‬دراین زمینــه مطالعاتــی کردیــم کــه ظــرف یکی‪،‬دوماه اینــده‬ ‫اعــام می شــود و همچنیــن قصــد داریــم بــرای شــرکت هایی کــه روش ادغــام را درنظــر‬ ‫می گیرنــد‪ ،‬مشــوق هایی ارائــه کنیــم؛ مثـ ًا در ســهم درامــدی انهــا تخفیف هایــی قائــل‬ ‫شــویم و تنهــا شــرطی کــه گذاشــتیم این اســت که مشــترکان بایــد تعیین تکلیــف‬ ‫شــوند و بتواننــد ســرویس موردنظــر خــود را دریافــت کننــد»‪.‬‬ ‫معاینه تمام مشموالن پیش از اعزام‬ ‫رئیــس ســازمان وظیفــه عمومــی نیــروی انتظامــی گفــت‪« :‬هیــچ ســربازی بــدون‬ ‫ـزارش تســنیم؛ ســردار‬ ‫داشــتن برگــه معاینــه توســط پزشــک‪ ،‬اعــزام نشــده»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫تقــی مهــری افــزود‪« :‬تعویقــی در اعزام به خدمــت ســربازان نیــز صــورت نگرفتــه‬ ‫اســت»‪ .‬او درپاســخ به اینکه ایــا مــوارد مشــکوک بــه وجــود ویــروس کرونــا‪ ،‬در‬ ‫زمــان اعــزام از ســایر ســربازان تفکیــک می شــوند؟ خاطرنشــان کــرد‪« :‬تابه حــال‬ ‫مــورد مشــکوکی دربــاره ابتــا بــه ایــن بیمــاری بیــن مشــموالن وجــود نداشــته‬ ‫اســت‪ .‬تمــام ســربازان پیــش از اعــزام‪ ،‬نــزد پزشــک رفتــه و پــس از معاینــه توســط‬ ‫پزشــک‪ ،‬بــرگ اعــزام انهــا تائیــد می شــود»‪.‬‬ ‫غرفه‬ ‫نمایشگاه تخصصی خرما‬ ‫و فراورده های خرمایی‬ ‫خاتمه‪۹۸/12/09 :‬‬ ‫مکان‪ :‬بندرعباس‬ ‫بازدید‪ 17 :‬تا ‪22‬‬ ‫گستره‪ :‬داخلی‬ ‫سایت‪bie-bnd.com :‬‬ ‫تماس‪076-32238491 :‬‬ ‫گزارش ‪3‬‬ ‫سه شنبه‪ 6‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1937‬‬ ‫شهردار قدس خبر داد؛‬ ‫اتخاذ تمهیدات الزم برای مقابله با شیوع ویروس کرونا‬ ‫ارامش روانی جامعه‪ ،‬رکن اساسی مدیریت بحران است‬ ‫سپیده حاصلی پناه‬ ‫مهنــدس مختــاری (شــهردار قــدس)‬ ‫بااشــاره به اقدامــات شــهرداری قــدس در مقابله بــا شــیوع ویــروس کرونــا در شــهرقدس‬ ‫همچــون تعطیلــی مراکــز فرهنگــی‪ ،‬لغــو کلیــه مراســمات‪ ،‬برنامه هــا و فعالیت هــای‬ ‫ورزشــی‪ ،‬شست وشــو و ضدعفونــی ابنیــه‪ ،‬اماکــن‪ ،‬مبلمــان شــهری و سیســتم‬ ‫خدمات رســان شــهرداری و الــزام بــه رعایــت مــوارد بهداشــتی در مجموعــه شــهرداری‬ ‫قــدس‪ ،‬گفــت‪« :‬بایســتی به منظــور رفــع ایــن مشــکل بــا مشــارکت و همبســتگی همگانی‬ ‫فرصــت بره ـم زدن ارامــش روانــی جامعــه و پخــش شــایعات بــه دشــمنان و بدخواهــان‬ ‫داده نشــود»‪.‬‬ ‫ی و شــهرداری قــدس؛‬ ‫ـزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل شــورای اســام ‬ ‫به گـ ِ‬ ‫مهنــدس مســعود مختــاری درخصــوص اقدامــات شــهرداری قــدس در مقابله بــا شــیوع‬ ‫ویــروس کرونــا در شــهرقدس اظهــار داشــت‪« :‬ویــروس کرونا ویروســی ناشــناخته اســت که‬ ‫طــی هفته هــای اخیــر پــس از کشــور چیــن کشــورهای زیــادی را درگیــر خود کرده اســت‬ ‫و طــی روزهــای اخیــر نیــز متاســفانه کشــور ما بــا ان درگیر شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬این‬ ‫ویــروس به دلیــل ناشــناخته بــودن التهابــی را در دنیــا و در کشــور مــا ایجــاد کــرده اســت‬ ‫کــه الزم به ذکــر اســت بنابــر گفتــه متخصصــان و پزشــکان ایــن ویــروس هماننــد انچــه‬ ‫نشــان داده می شــود خطرنــاک نیســت و می تــوان بــا انجــام یک ســری اقدامات پیشــگیرانه‬ ‫و کنترلــی بــا ان مقابلــه کــرد»‪ .‬شــهردار قــدس بیــان داشــت‪« :‬بنابــر دســتورالعمل های‬ ‫مربوطــه و دســتور ریاسـت جمهوری بابــت تشــکیل ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا‪،‬‬ ‫بایســتی بــا انجــام اقدامــات بهداشــتی الزم و بهره گیــری از تمــام تــوان مجموعه هــای‬ ‫دخیــل در ســطح کشــور از شــیوع هر چه بیشــتر ایــن ویــروس جلوگیــری شــود و بــا‬ ‫ریشـه کنی ان کشــور از ایــن بحــران بــه ســامت عبــور کنــد»‪ .‬مهنــدس مختــاری گفــت‪:‬‬ ‫ـع مجموعــه شهرســتان و‬ ‫«بــا ورود ایــن ویــروس بــه کشــور‪ ،‬شــهرداری قــدس نیــز به تبـ ِ‬ ‫ی شهرستان قدس‪:‬‬ ‫رئیس شورای اسالم ‬ ‫حضور گسترده و اگاهانه مردم در انتخابات‬ ‫نماد اتحاد و قدرشناسی از نظام است‬ ‫ی شهرسـتان قـدس گفـت‪:‬‬ ‫رئیـس شـورای اسلام ‬ ‫«حضـور گسـترده و اگاهانـه مـردم در انتخابـات‪ ،‬نمـاد‬ ‫ گـزارش مدیریت‬ ‫اتحاد و قدرشناسـی از نظام اسـت»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ارتباطات و امور بین الملل شـورای اسلامی و شـهرداری‬ ‫قـدس؛ ابوطالب اذربرا گفت‪« :‬حضور گسـترده‪ ،‬باشـکوه‬ ‫و اگاهانـه مـردم عزیـز‪ ،‬مهربـان و متدیـن شـهرقدس‬ ‫در یازدهمیـن دوره انتخابـات مجلـس شـورای اسلامی‪،‬‬ ‫ی و پایبندی‬ ‫نشـان از عشـق و عالقـه به انقلاب اسلام ‬ ‫ی ایـران اسـت»‪ .‬وی افـزود‪:‬‬ ‫بـه نظـام جمهـوری اسلام ‬ ‫«ایـن حضـور گسـترده‪ ،‬باشـکوه و اگاهانـه مـردم باعث‬ ‫مباهات‪ ،‬نماد اتحاد‪ ،‬انسـجام و قدرشناسـی از شـهیدان‪،‬‬ ‫جانبازان‪ ،‬ازادگان‪ ،‬ایثارگران و اعتقاد عمیق و دلبسـتگی‬ ‫زیـاد بـه مکتب اسلام بوده که یـاس و ناامیدیدشمنان‬ ‫اسلام را به همـراه داشـته اسـت»‪ .‬مهنـدسابوطالب‬ ‫اذربـرا اظهار داشـت‪« :‬اینک که به فضـل الهی انتخابات‬ ‫با حضـور گسـترده مـردم برگـزار شـد‪ ،‬خـود می توانـد‬ ‫ عنـوان پشـتوانه محکمـی باشـد تـا بـا تمـام تـوان در‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫پیشـبرد اهـداف کشـور و شـهر گام برداشـت»‪ .‬رئیـس‬ ‫شـورای اسلامی شهرسـتان قـدس ضمـن قدردانـی از‬ ‫زحمـات مهنـدس محمـودی و تبریک به دکتر حسـین‬ ‫حـق وردی؛ نماینـده منتخـب حـوزه شـهریار‪ ،‬قـدس‬ ‫و ملارد دارای شـاخص های والیتمـداری‪ ،‬کاردان‪،‬‬ ‫با تجربـه و تخصص هـای الزم اسـت‪ ،‬افزود‪« :‬امید اسـت‬ ‫ایشـان بـا نـگاه و درایـت انقالبـی خویـش و تخصـص و‬ ‫کارایی در راسـتای ابادانی شهرسـتان های قـدس‪ ،‬مالرد‬ ‫و شـهریار گام بردارنـد و شـورای شـهر نیـز در ایـن راه‬ ‫از هیـچ همـکاری و تالشـی فروگـذار نخواهـد کـرد»‪.‬‬ ‫رئیس شـورای شهرسـتان در پایان از فرماندار شهرستان‬ ‫تِنظـارت حـوزه انتخابـی‬ ‫و عوامـل اجرایـی و هیئ ‬ ‫شهرسـتان قـدس تقدیـر و تشـکر کرد‪.‬‬ ‫اســتان و جلســات برگزار شــده اقداماتــی را در راســتای مقابلــه و پیشــگیری بــا ایــن ویروس‬ ‫در دســتور کار ویــژه خــود قــرار داده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬با توجه بــه در ارتبــاط بــودن‬ ‫مســتمر شــهروندان بــا مجموعــه دســتگاه ها و امکانــات شــهرداری قــدس‪ ،‬انجــام اقدامــات‬ ‫کنترلــی و ضدعفونــی در اماکــن‪ ،‬ابنیــه و سیســتم خدمات رســان شــهرداری قــدس در‬ ‫دســتور کار خــود قــرار داده اســت»‪ .‬شــهردار قــدس خاطرنشــان کــرد‪« :‬در اولین قــدم تمام‬ ‫ت فرهنگســراهای ســازمان فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی شــهرداری قــدس موقتــا‬ ‫برنامه هــا و فعالیـ ‬ ‫ـوان اماکــن پرتــردد تــا مــدت الزم تعطیــل خواهنــد‬ ‫تعطیــل شــد و ایــن مکان هــا به عنـ ِ‬ ‫بــود»‪ .‬مهنــدس مختــاری گفــت‪« :‬تمــام تجمعــات‪ ،‬مراســمات‪ ،‬همایشــات‪ ،‬کالس هــا‪،‬‬ ‫کارگاه هــای اموزشــی و کلیـ ه فعالیت هــای ورزشــی در مراکــز و اماکن متعلق به شــهرداری‬ ‫قــدس کــه محــل تجمعــات هســتند‪ ،‬لغــو شــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬درخصــوص شست وشــو‬ ‫و ضدعفونــی کــردن اماکــن و محل هــای عمومــی درگیــر نیــز بــا برنامه ریزی هــای‬ ‫صورت گرفتــه و تهیــه مــواد بهداشــتی‪ ،‬ایــن اقــدام در دســتور کار کلیــه ســازمان ها‪ ،‬ادارات‬ ‫و واحدهــای شــهرداری قــدس قــرار گرفتــه اســت و باتوجه بــه تعطیل ناپذیر بــودن سیســتم‬ ‫لو نقــل شــهری‪ ،‬ضدعفونــی و شست وشــو محیــط اتوبوس هــا طــی روزهــای گذشــته‬ ‫حم ‬ ‫و در چندیــن نوبــت در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬شــهردار قــدس عنــوان داشــت‪:‬‬ ‫«همچنیــن شست وشــو و ضدعفونــی مســتمر و روزانــه ایســتگاه های اتوبــوس و تاکســی در‬ ‫شــهرقدس باتوجه بــه تــردد بــاال از ســوی معاونــت خدمــات شــهری در اولویــت کاری قــرار‬ ‫دارد»‪ .‬مهنــدس مختــاری اضافــه کــرد‪« :‬در بوســتان ها و پارک هــای محلـه ای ســطح شــهر‬ ‫به منظور مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام شد؛‬ ‫شست وشو و ضدعفونی ایستگاه های اتوبوس‪ ،‬وسایل بازی کودکان و مبلمان شهری بوستان های شهرقدس‬ ‫در راســتای مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا شست وشــو و ضدعفونــی ایســتگاه های اتوبــوس و تاکســی و وســایل بــازی‬ ‫کــودکان و مبلمــان شــهری موجــود در بوســتان های ســطح شــهر توســط معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری قــدس‬ ‫ گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل شــورای اســامی و شــهرداری‬ ‫در دســتور کار قــرار گرفتــه اســت‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫قــدس؛ باتوجه بــه مصوبــات جلســه ســتاد مقابلــه بــا شــیوع ویــروس کرونــا شــهرداری قــدس‪ ،‬شست وشــو و ضدعفونــی‬ ‫ایســتگاه های اتوبــوس و تاکســی‪ ،‬وســایل بــازی کــودکان و مبلمان شــهری بوســتان های ســطح شــهرقدس در دســتور کار‬ ‫معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری قــدس قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫شست وشو و ضدعفونی ناوگان اتوبوسرانی شهرقدس‬ ‫لو نقــل بــار و مســافر شــهرداری قــدس‪ ،‬از شست وشــو و ضدعفونی کــردن نــاوگان‬ ‫رئیــس ســازمان حم ‬ ‫اتوبوســرانی ایــن شــهر به منظــور پیشــگیری از شــیوع کرونــا ویــروس خبــر داد‪ .‬داود حبیبــی گفــت‪« :‬ســازمان‬ ‫توسط عوامل سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز شهری شهرداری انجام می شود؛‬ ‫کاشت گل های بهاری در میادین و بلوارهای اصلی شهر قدس‬ ‫عملیات کاشــت گل هــای بهاری در ســطح میادین‬ ‫و بلوارهــای اصلــی شــهر قدس‪ ،‬طــی روزهــای‬ ‫اینــده توســط عوامــل ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر‬ ‫و فضــای ســبز شــهری شــهرداری قــدس اغــاز‬ ‫ گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور‬ ‫می شــود‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫بین الملــل شــورای اســامی و شــهرداری قــدس؛‬ ‫هم زمــان بــا روزهــای پایانــی ســال و بــا هــدف‬ ‫اســتقبال از فصــل بهــار‪ ،‬ایجــاد چشـم اندازی زیبــا‪،‬‬ ‫نیــز ســازمان ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز شــهری موطــف اســت نســبت بــه ضدعفونــی‬ ‫و شست وشــوی نیمکت هــا‪ ،‬ســطل های زبالــه‪ ،‬ســت های ورزشــی و وســایل بــازی‬ ‫کــودکان اقــدام جــدی کنــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬باکس هــا و زیرمخزنی هــای باکس هــای‬ ‫زبالــه بایســتی توســط معاونــت خدمــات شــهری و نواحــی ان مســمترا شست وشــو و‬ ‫ضدعفونــی شــود»‪ .‬شــهردار قــدس بیان کــرد‪« :‬رعایــت مــوارد بهداشــتی در اماکــن‪ ،‬ادارات‬ ‫ی پرســنل و نیروهــای خدماتــی گوشــزد‬ ‫و ســازمان های شــهرداری قــدس توســط تمام ـ ‬ ‫شــده اســت و مــوارد بهداشــتی در محیــط اداری و مــواد غذایــی به صــورتِ ویــژه رعایــت‬ ‫شــود «‪ .‬مهنــدس مختــاری گفــت‪« :‬یکــی از مــوارد مهــم دیگــر شست وشــو و ضدعفونــی‬ ‫ســرویس های بهداشــتی عمومــی ســطح شــهر‪ ،‬ادارات و بوستان هاســت کــه مشــکلی در‬ ‫اســتفاده شــهروندان به وجــود نیایــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬اداره ارتباطــات و امــور بین الملــل و‬ ‫ســازما ن فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی شــهرداری قــدس بایســتی به منظــور اطالع رســانی دقیــق بــه‬ ‫شــهروندان و جلوگیــری از تشــویش اذهــان عمومــی و پخــش شــایعات نســبت بــه انجــام‬ ‫اقدامــات الزم‪ ،‬امــوزش و اگاهی بخشــی بــا تمــام ابزارهــای موجــود به ویــژه در فضــای‬ ‫مجــازی و محیط هــای شــهری اقــدام کنــد»‪ .‬شــهردار قــدس در خاتمــه تاکیــد کــرد‪« :‬بــا‬ ‫تمــام تفاســیر بایســتی به منظــور توقــف شــیوع ایــن ویــروس در کشــور‪ ،‬انجــام اقدامــات‬ ‫الزم از ســویِ مــردم و مســئوالن جــدی گرفتــه شــود و بــا مشــارکت و همبســتگی همگانی‬ ‫و عــدم اجــازه بــه دشــمنان و بدخواهــان به منظــور بره ـم زدن ارامــش روانــی و عمومــی‬ ‫ت ِســر بگذاریــم»‪.‬‬ ‫ جامعــه و پخــش شــایعات‪ ،‬ایــن مشــکل را به خوبــی پش ‬ ‫دلنشــین و طــراوت بخشــیدن بــه محیط شــهری‪،‬‬ ‫تزریــق روحیــه نشــاط و شــادابی بــه شــهروندان و‬ ‫تلطیــف روحــی و روانــی ایشــان‪ ،‬ســازمان فضــای‬ ‫ســبز شــهرداری قــدس عملیــات کاشــت گل هــای‬ ‫بهــاری را از روزهــای اینــده اغــاز می کنــد‪ .‬بنا بــر‬ ‫این گــزارش؛ کاشــت گل‪‎‬هــای فصلــی و دائمــی‬ ‫ در ســطح شــهر از فعالیت‏هــای مســتمر ســازمان‬ ‫فضــای ســبز شهرداری ها ســت کــه در فصــول‬ ‫مختلــف ســال به صــورتِ جــدی دنبــال می‪‎‬شــود‬ ‫و درهمین راســتا نیــز گل کاری خطــی و کاشــت‬ ‫گل هــای فصلــی بهــاره در طرح هــای مختلــف‬ ‫و متنــوع ماننــد گل هــای بنفشــه‪ ،‬گل شــب بو‪،‬‬ ‫گل اللــه عباســی‪ ،‬گل میمــون‪ ،‬پامچــال و غیــره‬ ‫در بلوارهــا‪ ،‬میادیــن‪ ،‬لچکی هــا و بوســتان های‬ ‫ســطح شــهر بــا رعایــت اصــول زیبایی شــناختی‬ ‫اغــاز می شــود‪.‬‬ ‫لو نقــل بــار و مســافر شــهرداری قــدس به منظــور مقابلــه و پیشــگیری از شــیوع کرونــا ویــروس و اطمینــان‬ ‫حم ‬ ‫خاطــر شــهروندان‪ ،‬فراینــد مقابلــه بــا ایــن ویــروس را در دســتور کار خــود قــرار داده و عالوه بــر شست وشــوی‬ ‫شــبانه فضــای داخلــی و بیرونــی نــاوگان اتوبوســرانی‪ ،‬اقدامــات پیشــگیرانه جهــت گندزایــی و ضدعفونی کــردن‬ ‫لو نقــل بــار و مســافر شــهرداری قــدس‪ ،‬با تاکید بــر‬ ‫ایــن نــاوگان را انجــام خواهــد داد»‪ .‬رئیــس ســازمان حم ‬ ‫ی و ضــرورت اهتمــام شــهروندان بــه رعایــت توصیه هــای بهداشــتی‬ ‫ارتقــای بهداشــت محیــط در اماکــن عموم ـ ‬ ‫به منظــور پیشــگیری از انتقــال کرونــا ویــروس جدیــد‪ ،‬افــزود‪« :‬باتوجه بــه بهره منــدی شــهروندان از نــاوگان‬ ‫لو نقــل عمومــی و به منظــور ســهولت مــردم در اســتفاده از وســایل تــردد شــهری‪ ،‬ضــرورت دارد بــا انجــام‬ ‫حم ‬ ‫تمهیــدات پیشــگیرانه جهــت افزایــش تــوان مقابلــه بــا ایــن ویــروس‪ ،‬زمینــه را بــرای حضــور ایمــن شــهروندان و‬ ‫لو نقــل عمومــی فراهــم کنیــم»‪.‬‬ ‫بهره منــدی از نــاوگان حم ‬ ‫جلسه هماهنگی طرح «استقبال از بهار»‬ ‫شهرداری قدس برگزار شد‬ ‫توسط نیروهای زحمت کش خدمات شهری شهرداری قدس صورت گرفت؛‬ ‫پاک سازی چهره شهر از تبلیغات انتخاباتی‬ ‫ـزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل‬ ‫قــدس صــورت گرفــت‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ی و شــهرداری قــدس؛ به منظــور ارتقــای اراســتگی منظــر‬ ‫شــورای اســام ‬ ‫شــهری و کســب رضایــت خاطــر شــهروندان‪ ،‬عملیــات پاک ســازی‬ ‫پوســترها‪ ،‬تراکت هــا‪ ،‬بنرهــا‪ ،‬عکس هــا و تبلیغــات کاندیداهــای‬ ‫عملیــات امحــاء و پاک ســازی تبلیغــات انتخاباتــی از ســاعات اولیــه‬ ‫اتمــام انتخابــات توســط عوامــل زحمت کــش خدمــات شــهری شــهرداری‬ ‫پیام تبریک مدیریت شهری قدس به منتخب مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی‬ ‫شــهردار و اعضــای شــورای اســامی شــهرقدس در پیامــی ضمــن تقدیــر بابــت حماســه حضــور باشــکوه مردم‬ ‫ایــران در انتخابــات دوم اســفندماه‪ ،‬بــه اقــای حســین ح ـق وردی؛ منتخــب مــردم شهرســتان های قــدس‪،‬‬ ‫شــهریار و مــارد در انتخابــات یازدهمیـن دوره مجلــس شــورای اســامی تبریــک گفتنــد‪ .‬به گــزارش مدیریــت‬ ‫ارتباطــات و امــور بین الملــل شــورای اســامی و شــهرداری قــدس؛ مدیریــت شــهری قــدس در پیامــی ضمــن‬ ‫تقدیــر از ملــت شــریف ایــران بابــت حضــور باشــکوه در پــای صندوق هــای رای‪ ،‬بــه اقــای دکتــر حســین‬ ‫ح ـق وردی؛ منتخــب مــردم شهرســتان های قــدس‪ ،‬شــهریار و مــارد در یازدهمی ـن دوره انتخابــات مجلــس‬ ‫شــورای اســامی تبریــک گفتنــد کــه متــن پیــام به شــرح زیــر اســت‪:‬‬ ‫«بســم اهلل الرحمــن الرحیــم‪ /‬دوم اســفندماه ‪ ،۹۸‬بــرگ زریــن دیگــری در دفتــر تاریخ پرشــکوه انقالب اســامی‬ ‫بــود و با ر ِدیگــر ملــت شــریف ایــران بــا حضــور پرشــور خــود در پــای صندوق هــای رای پیــام شــکوه‪ ،‬وحــدت‬ ‫و مقاومــت را بــه جهــان مخابــره کردنــد‪ .‬انتخابــات به عنــوان مظهــر مردم ســاالری دینــی‪ ،‬از ابتــدای انقــاب‬ ‫اســامی ایــران همــواره مشــخص کننده مســیر و اینــده کشــور بــوده اســت و مــردم در کمــال ازادی بــه‬ ‫افــراد و طیف هــای سیاســی مورد نظــر خــود رای داده انــد‪ .‬در شــرایط حســاس امــروز کشــور‪ ،‬انتخابــات‬ ‫تضمین کننــده ارامــش و امنیــت کشــور و پاســخی بــه توطئه هــا و فرافکنی هــای دشــمنان انقــاب بــود کــه‬ ‫مــردم عزیــز بــا حضــور باشــکوه خــود مهــر باطلــی بــر تالش هــای دشــمنان ملــت و انقــاب زدنــد‪ .‬اینجانبــان‬ ‫بــار دیگــر ضمــن تقدیــر از حضــور باشــکوه مــردم در انتخابــات دوم اســفندماه ‪ ،۹۸‬مراتــب تبریــک خــود را‬ ‫بــه منتخــب مــردم شهرســتان های قــدس‪ ،‬شــهریار و مــارد؛ اقــای دکتــر حســین ح ـق وردی در انتخابــات‬ ‫یازدهمیـن دوره مجلــس شــورای اســامی اعــام می داریــم و از زحمــات بی دریــغ مهنــدس محمــد محمــودی‬ ‫ سال گذشــته کمــال تقدیــر و تشــکر را داریــم»‪.‬‬ ‫شاه نشــین در طــول چهار ِ‬ ‫انتخاباتــی از همــان ســاعات اولیــه پــس از اتمــام انتخابات توســط نیروهای‬ ‫خدمــات شــهری شــهرداری قــدس صــورت گرفــت‪ .‬بنا بــر این گــزارش؛‬ ‫ قالــب اکیپ هــای‬ ‫عوامــل حــوزه خدمــات شــهری شــهرداری قــدس در ِ‬ ‫پاک ســازی پــس از پایــان زمــان رای گیــری یازدهمیــن دوره انتخابــات‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬عملیــات پاک ســازی ســطح معابــر و میادیــن‬ ‫پر تــردد‪ ،‬تاسیســات شــهری و نمــای منــازل مســکونی‪ ،‬دیوارهــا‪ ،‬پایــه‬ ‫چراغ هــای معابــر از برچســب و پوســترهای تبلیغاتــی را بــا اســتفاده از‬ ‫واترجــت‪ ،‬جدول شــور‪ ،‬تانکرهــای اب و غیــره اغــاز کردنــد‪.‬‬ ‫جلســه هماهنگــی طرح اســتقبال از بهار ‪ ۹۹‬شــهرداری قدس‬ ‫با حضــو ِر مســئوالن و مدیــران شــهرداری قــدس برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل شــورای‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫اســامی و شــهرداری قــدس؛ جلســه هماهنگــی طــرح‬ ‫اســتقبال از بهــار ‪ ۹۹‬شــهرداری قــدس در دفتــر جلســات‬ ‫معاونــت خدمــات شــهری شــهرداری قــدس برگــزار شــد‪ .‬این‬ ‫جلســه بــا حضــور کاظمــی صیــاد (معــاون خدمــات شــهری‬ ‫شــهرداری قــدس)‪ ،‬عزیــزی (مدیــر منطقــه ‪ ۲‬شــهرداری‬ ‫قــدس)‪ ،‬اســدی (مدیــر منطقــه ‪ ۱‬شــهرداری قــدس)‪ ،‬رئیــس‬ ‫ســازمان فرهنگــی ورزشــی‪ ،‬رئیــس ســازمان ارامســتان‪،‬‬ ‫رئیــس ســازمان مدیریــت پســماند‪ ،‬سرپرســت ســازمان‬ ‫لو نقــل‬ ‫ســیما‪ ،‬منظــر و فضــای ســبز‪ ،‬رئیــس ســازمان حم ‬ ‫بــار و مســافر‪ ،‬رئیــس ســازمان ســاماندهی مشــاغل شــهری‬ ‫و ســایر مدیــران و مســئوالن شــهرداری قــدس برگــزار شــد‪.‬‬ ‫در ایــن جلســه ضمــن بیــان مــوارد تعیین شــده و تشــریح‬ ‫اقدامــات برنامه ریــزی شــده‪ ،‬وظایــف هر یــک از واحدهــا و‬ ‫ســازمان های شــهرداری قــدس در اجــرای طــرح اســتقبال از‬ ‫بهــار ‪ ۹۹‬در شــهرقدس مشــخص شــد‪.‬‬ ‫عضو شورای اسالمی شهرقدس‪:‬‬ ‫برخورد قهری و خشونت امیز با دست فروشان ‬ ‫و عواملی که سد معبر کرده اند‪ ،‬خالف قانون است‬ ‫عضــو شــورای اســامی شــهرقدس گفــت‪« :‬هرگونه‬ ‫خشــونت‪ ،‬درگیــری‪ ،‬فحاشــی با شــهروندان توســط‬ ‫عوامــل ســد معبــر خــاف قانــون بــوده و پیمانــکار‬ ‫ گــزارش‬ ‫مربوطــه بایــد پاســخگو باشــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل شــورای‬ ‫اســامی و شــهرداری قــدس؛ دکتــر محســن‬ ‫عســگری در جلســه رســمی شــورای اســامی‬ ‫شــهرقدس گفــت‪« :‬معضــل ســد معبــر‪ ،‬همچنــان‬ ‫گریبــان قــدس را می فشــارد و ســهم بســیار زیادی‬ ‫در افزایــش حجــم ترافیــک‪ ،‬نازیبایــی شــهر و‬ ‫از بین بــردن ایمنــی پیاده راه هــا داشــته و دارد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬اگرچــه در ایــن ســال ها بخــش مهمــی‬ ‫از نــگاه مدیریــت شــهری بــه ســد معبــر‪ ،‬معطــوف‬ ‫دست فروشــان و برخوردهــای عمدتــا قهــری بــا‬ ‫انــان بــوده اســت؛ امــا ایــن موضــوع شــامل کســبه‬ ‫و اصنــاف و مشــاغل و کســانی کــه حریــم جلــو‬ ‫مغــازه خــود را اشــغال کرده انــد هــم می شــود»‪.‬‬ ‫دکتــر عســگری اظهــار داشــت‪« :‬برخــورد قاطــع‬ ‫و جــدی بــا کســانی کــه ســد معبــر ایجــاد کــرده‬ ‫و عالوه بــر مزاحمــت بــرای شــهروندان موجــب‬ ‫ترافیــک هــم شــده اند‪ ،‬بایــد صــورت گیــرد؛‬ ‫ولــی ایــن کار بایــد بــا رعایــت اصــول اخالقــی‬ ‫و بــدون خشــونت انجــام شــود»‪ .‬عضــو شــورای‬ ‫اســامی شــهرقدس با اشــاره به اتفاقاتــی کــه در‬ ‫قســمتی از شــهر بیــن پیمانــکاران ســد معبــر و‬ ‫برخــی دست فروشــان رخ داده‪ ،‬گفــت‪« :‬شــهرداری‬ ‫پیمانکارانــی دارد و برون ســپاری برخــی از کارهــا‬ ‫به وســیله پیمانــکاران اســت‪ ،‬در عملکــرد برخــی‬ ‫از ایــن پیمانــکاران بخــش خصوصــی‪ ،‬اتفاقاتــی‬ ‫رخ می دهــد کــه ارتبــاط مســتقیم بــا شــهرداری‬ ‫پیــدا نمی کنــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬پیمانکارانــی کــه‬ ‫تحت امــر شــهرداری قــدس فعالیــت می کننــد‪،‬‬ ‫به لحــاظ اخالقــی و رفتــاری نیــز بایــد نظــارت‬ ‫شــوند؛ لــذا مــا پیگیــر همیــن قضیــه هــم‬ ‫هســتیم»‪ .‬دکتــر عســگری در پایــان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«درخواســت اعضــای شــورای شــهر از شــهرداری‬ ‫این اســت که برخــورد قهرامیــز مامــوران ســد‬ ‫معبــر شــهرداری قــدس بــا یکــی از مغــازه داران‬ ‫شهرقدســی پیگیــری شــود»‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫سه شنبه‪ 6‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1937‬‬ ‫ابالغیه‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای امیــن رمیــار فرزنــد حســن متولــد ‪ 1372/4/17‬و شــماره ملــی ‪ 3100203615‬ســاکن نرماشــیر‬ ‫روســتای خیرابــاد ابــاغ می شــود کــه خانــم زهــرا مظفرابادی نــژاد جهــت وصــول مهریــه بــه تعــداد هفتصــد عــدد ســکه‬ ‫تمــام بهــار ازادی و مبلــغ هفــت میلیــارد ریــال وجــه نقــد بــه اســتناد مهریــه منــدرج در ســند ازدواج شــماره ‪ 4298‬دفتر‬ ‫ازدواج ‪ 192‬نرماشــیر علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرایــی بــه کالســه ‪ 9800629‬در ایــن اداره تشــکیل‬ ‫شــده و طبــق گــزارش مــورخ ‪ 1398/11/25‬مامــور محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده‪ .‬لــذا بنــا بــه‬ ‫تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬ائین نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار‬ ‫محلــی اگهــی می شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب می شــود نســبت‬ ‫بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد عملیــات اجرایــی جریــان خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 11/98‬محمد امیری خواه و محمد برجی‪ ،‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان بم‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حســین امانی چرمهینــی فرزنــد حاجی اقــا بشناســنامه ‪ 157‬صــادره از رامهرمــز درخواســتی بــه خواســته صــدور‬ ‫گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه پــدرم مرحــوم حاجی اقــا امانی چرمهینــی بشناســنامه ‪ 322‬صــادره از‬ ‫لنجــان (اصفهــان) در تاریــخ ‪ 1398/3/4‬در اهــواز اقامتــگاه فــوت ورثـه اش عبارتنــد از‪ -1 :‬حســین امانی چرمهینــی فرزنــد‬ ‫حاجی اقــا ش ش ‪ 157‬کــد ملــی ‪ 1911096338‬متولــد ‪ 1352/9/26‬پســر متوفــی ‪ -2‬بهمــن امانی چرمهینــی فرزنــد‬ ‫حاجی اقــا ش ش ‪ 5‬کــد ملــی ‪ 1911082221‬متولــد ‪ 1347/9/1‬پســر متوفــی ‪ -3‬بهــرام امانــی فرزنــد حاجی اقــا ش ش‬ ‫ی ش ش ‪23‬‬ ‫‪ 28‬کــد ملــی ‪ 1911093061‬متولــد ‪ 1351/1/2‬پســر متوفــی ‪ -4‬ایــرج امانی چرمهینــی فرزنــد حاجــ ‬ ‫کــد ملــی ‪ 1911104888‬متولــد ‪ 1355/1/1‬پســر متوفــی ‪ -5‬شــهناز امانی چرمهینــی فرزنــد حاجی اقــا ش ش ‪ -‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 1911050176‬متولــد ‪ 1338/8/2‬دختــر متوفــی ‪ -6‬پرویــن امانی چرمهینــی فرزنــد حاجی اقــا ش ش ‪ 845‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 1910181811‬متولــد ‪ 1340/1/10‬دختــر متوفــی ‪ -7‬زینــب امانی چرمهینــی فرزنــد حاجی اقــا ش ش ‪ -‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 1911511572‬متولــد ‪ 1344/2/19‬دختــر متوفــی ‪ -8‬زبیــده اهنگــی فرزنــد رضاقلــی ش ش ‪ 235‬کــد ملــی‬ ‫‪ 1910975931‬متولــد ‪ 1317/10/26‬همســر متوفــی والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یک‬ ‫نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز‬ ‫شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شعبه اول شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/641‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشــمند مســافربری اینجانــب احســان یعقوبــی بــه شــماره ‪ 2209392‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫کاشمر‬ ‫م الف ‪626‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه خانــم بتــول خدادوســت فرزنــد صفرعلــی متولــد ‪ 1354‬بــه شماره شناســنامه ‪ 946‬و شــماره ملــی‬ ‫‪ 0900932546‬بــه موجــب یــک بــرگ استشــهادیه شــهادت شــهود و درخواســت کتبــی شــماره ‪-10/98/7124‬‬ ‫‪ 1398/11/3‬تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول ششــدانگ پــاک ثبتــی ‪ 544‬فرعــی از ‪ 106‬اصلــی کــه‬ ‫واقــع در بخــش دو کاشــمر بــه ادرس‪ :‬کاشــمر‪ ،‬روســتای محمدیــه‪ ،‬خیابــان بهــار‪ ،‬بهــار ‪ 10‬را نمــوده و مدعــی اســت کــه‬ ‫ســند مالکیــت مزبــور بــه دلیــل بی احتیاطــی مفقــود گردیــده اســت کــه بــه حکایــت دفتــر امــاک مالکیــت ان در صفحه‬ ‫‪ 112‬دفتــر ‪ 131‬امــاک بنــام بتــول خدادوســت ثبــت و صــادر گردیــده اســت‪ .‬دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتی نــدارد‪.‬‬ ‫لــذا بــه اســتناد قســمت پنــج تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت امــاک متذکــر می گــردد هــر‬ ‫کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد بایــد‬ ‫ظــرف مــدت ‪ 10‬روز پــس از تاریــخ انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند‬ ‫مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی تســلیم نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر عــدم ارســال اعتــراض‪،‬‬ ‫ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمد محمدزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر‬ ‫م الف ‪625‬‬ ‫اعالم مفقودی کارت هوشمند و کارت شناسایی وسیله نقلیه‬ ‫کارت هوشــمند خــودرو بــه شــماره ‪ 1397424‬و کارت شناســایی کامیــون کشــنده بنــز ال اس ‪ 36/2628‬به شــماره پالک‬ ‫ایــران ‪471 -42‬ع‪ 12‬متعلــق بــه اقــای مهــران مهرپــرور مفقــود گردیده اســت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫اعالم مفقودی سند و برگ سبز وسیله نقلیه‬ ‫ســند و بــرگ ســبز اتومبیــل وانــت سیســتم پیــکان تیــپ ‪ 1600OHV‬مــدل ‪ 1391‬بــه شــماره پــاک ایــران ‪-42‬‬ ‫‪949‬ص‪ 72‬و شــماره موتــور‪ 11491012192 :‬و شــماره شاســی‪ NAAA46AA3CG348226 :‬بــه مالکیــت رضــا‬ ‫ارزنه گــی علی ابــادی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫ابالغ ثبت طالق‬ ‫اقــای علــی خیرالهــی فرزند احمد طبــق دادنامــه ‪ ۹۸۰۹۹۷۷۵۹۶۲۰۱۲۴۶‬و کالســه پرونــده ‪ ۱۰۱۷‬و قطعیــت ‪98/11/28‬‬ ‫صــادر از شــعبه ‪ ۲‬دادگاه خانــواده مشــهد خانــم فاطمــه گل محمــدی فرزنــد غالمرضــا بــه ایــن دفترخانــه مراجعــه نمــوده‬ ‫و نســبت بــه ثبــت طــاق خــود اقــدام نمــوده اســت‪ .‬لــذا بــه شــما ابــاغ می گــردد ظــرف مــدت یــه هفتــه بــه ایــن‬ ‫دفترخانــه مراجعــه نماییــد‪ .‬ادرس‪ :‬دفتــر طــاق ‪ 42‬مشــهد‪ ،‬بلــوار وکیل ابــاد نبــش وکیل ابــاد ‪۲۹‬‬ ‫سردفتر طالق ‪ ۴۲‬مشهد‪ ،‬عباس تشکری‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز ســواری تراکتــور کشــاورزی سیســتم ‪ ITM‬تیــپ ‪ 399‬رنــگ قرمــز‪ -‬روغنــی مــدل ‪ 1393‬بــه شــماره موتــور‪:‬‬ ‫‪ YAW3483B‬و شــماره شاســی‪ N3HKTAA5DEHP–12784 :‬و شــماره پــاک ‪194 -84‬ک‪ 12‬بــه نــام حســن‬ ‫ساالرحســینی مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و کارت پــژو ‪ ۴۰۵‬نقــره ای بــه نــام ســمانه بــادری فرزنــد محمدحســین بــه پــاک ایــران ‪۴۲۵ -۲۶‬ط‪ 22‬و شــماره‬ ‫موتــور ‪ ۱۲۴۹۰۲۳۲۳۸۲‬و شــماره شاســی ‪ NAAM11CAXCR472701‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز تراکتــور بــه نــام علیرضــا افتخــاری بــه شــماره پــاک‪ VIN:IRVC88W91X2G04770 :‬نــوع کشــاورزی‬ ‫سیســتم ‪ ITM‬تیــپ ‪ 285‬مــدل ‪ 1388‬رنــگ‪ :‬قرمــز‪ -‬روغنــی موتــور ‪ LFW10697U‬شاســی ‪ G04770‬مفقــود و از‬ ‫درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫جوین‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860324001002831‬مــورخ ‪ 98/11/7‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی خانــم ســحر مینائــی فرزنــد محمــد بــه شماره شناســنامه و کــد ملــی ‪ 3530003948‬صــادره از‬ ‫گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 240‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 917‬اصلــی واقــع در‬ ‫امامــزاده گنــاوه خریــداری مع الواســطه از اقــای غالمحســین شــفیعی و شــرکاء محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی نمی باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/6 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 350‬محمد چهابدار‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه‪ ،‬از طرف حمیدرضا باقرپور‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860324001002721‬مــورخ ‪ 98/10/15‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی محبوبــه امیــدی فرزنــد هوشــنگ بــه شماره شناســنامه و کــد ملــی ‪ 3530138630‬صــادره از گنــاوه‬ ‫را نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 242/75‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 1340‬اصلــی واقــع در گنــاوه‬ ‫خریــداری مع الواســطه از اقــای ابراهیــم و مکیــه ادهمــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه این اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی نمی باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/6 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/21 :‬‬ ‫م الف ‪ 349‬محمد چهابدار‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه‪ ،‬از طرف حمیدرضا باقرپور‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند خــودرو ســواری ســمند مــدل ‪ LXXU7‬بــه رنگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1395‬بــه شــماره موتــور ‪124K0887998‬‬ ‫و شــماره شاســی ‪ 099100‬و شــماره پــاک ‪398 -34‬ن‪ 56‬مربــوط بــه اســماعیل عباســی مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫مجــوز حمــل ســاح یــک لــول ســاچمه زنی مــدل چخماقــی بــه شــماره ســاح ‪ 81730023‬ســاخت امریــکا بــه نــام‬ ‫عــادل فضلــی مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860318603011696‬مورخــه ‪ 1398/10/10‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه ‪ 2‬رشــت‪ ،‬تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض اقــای عبدالحســین احمدی پورپیش ـه وری فرزنــد علــی بــه شماره شناســنامه ‪ 1‬صــادره از رشــت در‬ ‫قریــه کردمحلــه در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ‪ 80/80‬مترمربــع پــاک فرعــی‬ ‫‪ 12850‬از اصلــی ‪ 90‬مفــروز و مجــزی از پــاک ‪ 456‬باقیمانــده از اصلــی ‪ 90‬واقــع در بخــش چهــار رشــت خریــداری‬ ‫از مالــک رســمی اقــای حســین پوریوسـف کردمحله محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/06 :‬‬ ‫م الف ‪ 5354‬حسین اسالمی کجیدی‪ ،‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه ‪ 2‬رشت‬ ‫گواهی حصر وراثت‬ ‫محمــد حســن ابادی بــه شــماره ملــی ‪ 6249943765‬بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی بــه کالســه ‪98-1-391‬‬ ‫از ایــن شــعبه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان صغــری شــیرکوهی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 363‬و شــماره ملــی ‪ 3671222816‬در تاریــخ ‪ 1396/8/15‬اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه‬ ‫و وراث حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬محمــد حسـن ابادی ش‪.‬م ‪ 6249943765‬تاریــخ تولــد ‪1366/6/1‬‬ ‫صــادره از ازادشــهر فرزنــد متوفــی ‪ -2‬مریــم حســن ابادی ش‪.‬م ‪ 6249772081‬تاریــخ تولــد ‪ 1363/10/27‬صــادره از‬ ‫ازادشــهر فرزنــد متوفــی ‪ -3‬شــهاب قزلســفلو ش‪.‬م ‪ 2030118605‬تاریــخ تولــد ‪ 1346/6/1‬صــادره از ازادشــهر همســر‬ ‫متوفــی‪ .‬متوفــی بغیــر از نامبــردگان فــوق ورثــه دیگــری نــدارد و اینــک با انجــام تشــریفات قانونی‪ ،‬درخواســت مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کــس اعتراضــی دارد و بــه وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریخ نشــر نخســتین‬ ‫اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی مربوطــه صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 1‬شهرستان تهران بخش افتاب‬ ‫م الف ‪1647‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مـی دارد بــرگ کمپانــی خــودروی ســواری ســمند تیــپ‪ LX XU7 CNG :‬بــه شــماره انتظامــی ایــران‬ ‫‪818 -19‬س‪ 76‬مــدل ‪ 1391‬رنــگ‪ :‬ســفید روغنــی بــا شــماره موتــور ‪ 12491019228‬و شــماره شاســی ‪NAACA1‬‬ ‫‪ CB5CF400700‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد ســند مالکیــت خــودروی ســواری پــژو ‪ GLXI 405‬بــه شــماره انتظامــی ‪458‬س‪-22‬‬ ‫ایــران ‪ 19‬بــه رنــگ‪ :‬نقــره ای‪ -‬متالیــک مــدل ‪ 1388‬بــا شــماره موتــور ‪ 12488160669‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ NAAM101CA5AE117202‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد ســند مالکیــت‪ -‬کارت و پــاک عقــب خــودروی وانــت زامیــاد بــه شــماره انتظامــی‬ ‫‪164‬ب‪ -55‬ایــران ‪ 29‬بــه رنــگ‪ :‬ابــی‪ -‬روغنــی مــدل ‪ 1389‬بــا شــماره موتــور ‪ 80009639‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ NAZDL104TJK007838‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد‪.‬‬ ‫دادنامه‬ ‫خواهــان‪ :‬خانــم شــهین‬ ‫تاریــخ رســیدگی‪98/11/12 :‬‬ ‫شــماره دادنامــه‪403 :‬‬ ‫شــماره پرونــده‪215/98/1 :‬‬ ‫خوانــدگان‪ -1 :‬جــواد شــوهانی (هاش ـم بیگی)‬ ‫صیدویســی فرزنــد صیدمــوال بــه نشــانی‪ :‬حمیــل‪ -‬خیابــان اصلــی‬ ‫خواســته‪ :‬مطالبــه‬ ‫فرزنــد صیدصالــح ‪ -2‬فوزیــه نجفــی فرزنــد نوروزقلــی‪ :‬هــر دو مجهول المــکان‬ ‫مرجع رسیدگی کننده‪ :‬شعبه اول شهری شورای حل اختالف‬ ‫رای شورا‬ ‫درخصــوص دادخواســت خانــم شــهین صیدویســی فرزنــد صیدمــوال بــه طرفیــت خوانــدگان‪ -1 :‬جــواد شــوهانی‬ ‫(هاش ـم بیگی) فرزنــد صیدصالــح ‪ -2‬فوزیــه نجفــی فرزنــد نوروزقلــی‪ ،‬هــر دو مجهول المــکان بــه خواســته مطالبــه مبلــغ‬ ‫چهــار میلیــون و پانصــد هــزار تومــان بابــت دو فقــره ســفته واخواســتی بــا احتســاب ایــام دیرکــرد و هزینــه دادرســی کــه‬ ‫تقدیــم ایــن شــورا داشــته اســت بدیــن شــرح کــه خواهــان اعــام داشــت طبــق دو فقــره ســفته بــه شــماره های ‪130110‬‬ ‫و ‪ 274088‬بــه سررســید ‪ 98/3/31‬مبلــغ چهــار میلیــون و پانصــد هــزار تومــان از خوانــده طلبــکار بــوده کــه در تاریــخ‬ ‫سررســید از پرداخــت خــودداری نموده انــد حــال ایــن شــورا بــا مالحظــه اصــل ســفته ها کــه در یــد خواهــان می باشــد و‬ ‫نظــر بــه اینکــه خوانــدگان پرونــده مجهول المــکان بــوده لــذا ضمــن دعــوت از طریــق جرایــد کثیراالنتشــار‪ ،‬خوانــدگان الیحه‬ ‫دفاعیـه ای ارســال ننمــوده کــه مویــد برائــت ذمــه خــود نماینــد‪ .‬علی ایحــال بــا توجــه بــه نظریــه مشــورتی اعضــا محتــرم‬ ‫شــورا کــه دعــوی بــه کیفیــت مطروحــه را وارد و ثابــت تشــخیص داده و مســتندا ً بــه مــواد ‪ 198‬و ‪ 519‬قانــون ایین دادرســی‬ ‫مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــدگان بــه پرداخــت مبلــغ ســی میلیــون ریــال (‪ -1‬خوانــده ردیــف اول بــه پرداخــت مبلــغ‬ ‫بیســت میلیــون ریــال ‪ -2‬خوانــده ردیــف دوم بــه پرداخــت مبلــغ ده میلیــون ریــال) در حــق خواهــان بــا احتســاب هزینــه‬ ‫دادرســی و ایــام دیرکــرد از تاریــخ سررســید لغایــت اجــرای حکــم مســتند بــه مــاده ‪ 1257‬قانــون مدنــی نســبت بــه مــازاد‬ ‫ان حکــم بــر بی حقــی خواهــان صــادر و اعــام م ـی دارد رای صــادره غیابــی و ظــرف مــدت بیســت روز از تاریــخ ابــاغ‬ ‫واخواهــی در ایــن شــورا و پــس از ان ظــرف مــدت بیســت روز قابــل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه عمومــی حمیــل می باشــد‪.‬‬ ‫قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف حمیل‪ ،‬مسعود گراوند‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ســعید باقــری بــه شماره شناســنامه ‪ 235‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه‬ ‫درخواســتی بــه شــماره ‪ 981291‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان مــراد باقــری‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ 3325‬در تاریــخ ‪ 98/10/18‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد‬ ‫از‪ -1 :‬قمــر ارامش خــواه فرزنــد بابــا ش ش ‪ 51‬صــادره از گیالنغــرب همســر متوفــی ‪ -2‬ســحر باقــری فرزنــد مــراد ش ش‬ ‫‪ 2683‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -3‬ســتاره باقــری فرزنــد مــراد ش ش ‪ 7077‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ســرور باقــری فرزنــد مــراد ش ش ‪ 2683‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ســمانه‬ ‫باقــری فرزنــد مــراد ش ش ‪ 3330148616‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفی ‪ -6‬ســعید باقــری فرزند مــراد ش ش‬ ‫‪ 235‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک‬ ‫مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬صیدی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حمــزه مرادی لعل ابــادی بــه شماره شناســنامه ‪ 3341337636‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981290‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان محمدمــراد‬ ‫مرادی لعل ابــادی بــه شماره شناســنامه ‪ 3254546008‬در تاریــخ ‪ 98/10/29‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه‬ ‫حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬حمــزه مرادی لعل ابــادی فرزنــد محمدمــراد ش ش ‪ 3341337636‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -2‬زهــرا مرادی لعل ابــادی فرزنــد محمدمــراد ش ش ‪ 3330326352‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -3‬فرشــته مرادی لعل ابــادی فرزنــد محمدمــراد ش ش ‪ 3330148268‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -4‬لیــا مرادی لعل ابــادی فرزنــد محمدمــراد ش ش ‪ 3341590366‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -5‬مریــم مرادی لعل ابــادی فرزنــد محمدمــراد ش ش ‪ 3330003839‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -6‬خــاور‬ ‫ســعادت نیا فرزنــد کمــر ش ش ‪ 4948956678‬صــادره از اســام ابــاد غــرب همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬صیدی‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ساســویه صنعــت ســبزوار شــرکت ســهامی خــاص بــه‬ ‫شــماره ثبــت ‪ 3111‬و شناســه ملــی ‪ 14000276455‬بــه اســتناد صورتجلســه‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی بطــور فوق العــاده مــورخ ‪ 98/10/28‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ‬ ‫شــد‪ -1 :‬اقــای احمــد باغجــری بــه شــماره ملــی ‪ 0780053079‬بــه عنــوان بــازرس‬ ‫اصلــی و خانــم فاطمــه دامــرودی بــه شــماره ملــی ‪ 0780325796‬بــه عنــوان بــازرس‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ریحــان دارابــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3340522138‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپی شناســنامه ورثه درخواســتی به شــماره‬ ‫‪ 981289‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان نرگــس غالمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 2‬در تاریــخ ‪98/05/31‬‬ ‫در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ریحــان دارابــی فرزنــد صیدمــراد ش ش ‪ 3340522138‬صــادره‬ ‫از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -2‬رضــا دارابــی فرزنــد صیدمــراد ش ش ‪ 1102‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -3‬روح الــه دارابــی فرزنــد‬ ‫صیدمــراد ش ش ‪ 801‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -4‬فرج الــه دارابــی فرزنــد صیدمــراد ش ش ‪ 3340522121‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ماشــااله دارابــی فرزنــد صیدمــراد ش ش ‪ 802‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفی ‪ -6‬ســیران دارابــی فرزند صیدمــراد ش ش‬ ‫‪ 1052‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -7‬خیرالــه دارابــی فرزنــد صیدمــراد ش ش ‪ 3340525412‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تا هر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفی‬ ‫نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬صیدی‬ ‫اگهیمفقودی‬ ‫بــرگ ســبز موتورســیکلت ســپند ‪ CDI 125‬بــه رنــگ خاکســتری‪ -‬نوک مــدادی مــدل ‪ 1386‬بــه شــماره موتــور ‪ 12109900‬و شــماره‬ ‫تنــه ‪ NB5***125S8670220‬و شــماره انتظامــی ‪ -52494‬ایــران ‪ 541‬بنــام محمدعلــی بدررفتــه فرزنــد حیــدر مفقــود و از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫درخصــوص دادخواســت محمــد کمان کــژ بطرفیــت شــورای حــل اختــاف جوانــرود بخواســته حصــر وراثــت نامحــدود بــه شــماره کالســه‬ ‫‪ 9809988960300409‬شــعبه ســوم بیــان داشــته شــادروان یاثمــن درویشــی در تاریــخ ‪ ۱۳۸۵/۸/۱۶‬در اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت نموده و‬ ‫ورثـه اش عبارتنــد از‪ -۱ :‬محمــد کمان کــژ زایچــه‪ ۱۶۳-۱۳۵۳ :‬کــد ملــی‪ ۵۹۵۹۶۹۹۰۲۸ :‬پســر متوفــی ‪ -۲‬علی کمان گــر زایچــه‪۱۴۵-۱۳۴۷ :‬‬ ‫کــد ملــی‪ ۵۹۵۹۶۹۸۸۴۶ :‬پســر متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر کســی اعتراضی‬ ‫دارد یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن اگهــی ظــرف مدت یکمــاه به این شــورا اعــام نمایــد در غیراینصورت شــورا‬ ‫گواهــی را صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای جــز ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مورد ابــراز شــود از درجــه اعتبار ســاقط خواهد شــد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ساســویه صنعــت ســبزوار شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره‬ ‫ثبــت ‪ 3111‬و شناســه ملــی ‪ 14000276455‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره‬ ‫مــورخ ‪ 98/10/28‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ -1 :‬اقــای مجیــد نعمتی نیــا بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 780393287‬بــه ســمت مدیرعامــل و رئیــس هیئــت مدیــره ‪-‬خانــم‬ ‫محجوبــه طــزری بــه شــماره ملــی ‪ 0780483138‬بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت‬ ‫مدیــره ‪-‬خانــم نجیبــه طــزری بــه شــماره ملــی ‪ 0780636937‬بــه ســمت عضــو هیئــت‬ ‫مدیــره بــرای مــدت ‪ 2‬ســال انتخــاب شــدند ‪-‬کلیــه اســناد و اوراق بهــادار و تعهــداور‬ ‫شــرکت بــا امضــاء مدیرعامــل بــه همــراه مهــر شــرکت و کلیــه نامه هــای اداری بــا‬ ‫امضــا مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر می باشــد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری سبزوار (‪)779745‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت گلشــن فلــک اللــه شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت‬ ‫‪ 723‬و شناســه ملــی ‪ 14005299469‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‬ ‫‪ 97/02/01‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ -1 :‬اقــای اســفندیار صالحــی بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0769464882‬بــه ســمت مدیرعامــل ‪ -2‬اقــای حمیدرضــا محرمــی بــه شــماره ملــی‬ ‫علی البــدل بــرای یــک ســال مالــی انتخــاب شــدند‪ -2 .‬روزنامــه کثیراالنتشــار ســایه‬ ‫‪ 0730093697‬بــه ســمت رئیــس هیــات مدیــره ‪ -3‬خانــم طاهــره صالحی خوج ـه ورو‬ ‫جهــت نشــر اگهی هــای شــرکت انتخــاب شــد‪ -3 .‬اعضــا هیئــت مدیــره بــه قــرار‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 0768937248‬بــه ســمت نایــب رئیــس هیــات مدیــره بــرای مــدت‬ ‫ذیــل بــرای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنــد‪ - :‬اقــای مجیــد نعمتی نیــا بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ -0780393287‬خانــم محجوبــه طــزری بــه شــماره ملــی ‪-0780483138‬‬ ‫خانــم نجیبــه طــزری بــه شــماره ملــی ‪0780636937‬‬ ‫دو ســال انتخــاب شــدند‪- .‬کلیــه اوراق بهــادار و تعهــداور و رســمی شــرکت بــا امضــای‬ ‫اقــای اســفندیار صالحــی (مدیرعامــل) همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری سبزوار (‪)779763‬‬ ‫موسسات غیرتجاری خواف (‪)779739‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت ساســویه صنعــت ســبزوار شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 3111‬و شناســه ملــی ‪ 14000276455‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی فوق العــاده‬ ‫اگهی مزایده عمومی فروش خانه های سازمانی‬ ‫مــورخ ‪ 98/10/25‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ -1 :‬تعــداد اعضــای هیــات مدیــره از ‪ 7‬نفــر بــه ‪ 3‬نفــر کاهــش یافــت‪.‬‬ ‫سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار (‪)779840‬‬ ‫نو‬ ‫بت‬ ‫اول‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد خانه هــای ســازمانی‬ ‫خــود را از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزییــات منــدرج در اســناد مزایــده‪ ،‬بــا بهره گیــری‬ ‫از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (‪ )setadiran.ir‬و بــا شــماره مزایــده شــماره‬ ‫سیســتمی ‪ 2098004075000001‬بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش برســاند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1398/12/07 :‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده‪ :‬مورخ ‪ 1398/12/13‬ساعت ‪8‬‬ ‫تاریخ بازدید‪ 10 :‬الی ‪ 1398/12/19‬ساعت ‪ 9‬تا ‪ 13‬روزهای غیرتعطیل‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد‪ 10 :‬الی ‪ 1398/12/20‬تا ساعت ‪9‬‬ ‫تاریخ بازگشایی‪ 1398/12/20 :‬ساعت ‪9‬‬ ‫تاریخ اعالم به برنده‪ 1398/12/20 :‬ساعت ‪9/30‬‬ ‫ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ -1‬برگــزاری مزایــده صرفــاً از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت می باشــد و کلیــه مراحــل‬ ‫فراینــد مزایــده شــامل دریافــت اســناد مزایــده‪ ،‬پرداخــت ودیعــه‪ ،‬ارســال پیشــنهاد قیمــت و اطــاع از‬ ‫وضعیــت برنــده بــودن مزایده گــران محتــرم از ایــن طریــق امکان پذیــر می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیــه اطالعــات امــاک شــامل مشــخصات‪ ،‬شــرایط و نحــوه فــروش در بــرد اعــان عمومــی ســامانه‬ ‫مزایــده‪ ،‬قابــل مشــاهده‪ ،‬بررســی و انتخــاب می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقمنــدان بــه شــرکت در مزایــده می بایســت جهــت ثبت نــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی‬ ‫(توکــن) بــا شــماره ‪ 021-41934‬مرکــز پشــتیبانی و راهبــری ســامانه تمــاس حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبت نــام ســایر اســتان ها‪ ،‬در ســایت ســامانه ‪ www.setadiran.ir‬بخــش ثبت نــام‪/‬‬ ‫پروفایــل مزایده گــر موجــود اســت‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫حفظ ُپست و دلواپسی های انتخاباتی!‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫خـــــدا را صد هزار بـــــار‬ ‫شــکر و بــه قــول دایــی ادریــس خــدا را کرور کــرور شــکر کــه‬ ‫مــا در بنــد پســت و مقــام و رای و انتخابــات نیســتیم و الحمــداهلل‬ ‫دل نگرانــی بابــت از دسـت دادن جایگاهمــان در دوران پسـا انتخابات‬ ‫نداریــم‪ .‬حــاال اینکــه چــرا عــده ای بــا جابه جا شــدن نماینــده شــهر‬ ‫یــا رئیــس دولــت و کابینــه یــا حتــی رئیــس اداره متبوعشــان‬ ‫دل نگــران می شــوند و اویــزان اطرافیــان می شــوند کــه پستشــان‬ ‫را از دســت ندهنــد‪ ،‬داســتانش مفصــل اســت‪ .‬راســتش را بخواهیــد‬ ‫در همــه دنیــا هنگامی کــه تجمــع وظایــف به حــدی باشــد‬ ‫کــه به کار گمــاردن یــک فــرد انســانی بــرای انجــام ان وظایــف‬ ‫قابل توجیــه باشــد «پســت» به وجــود می ایــد‪ .‬در واقــع‪ ،‬یــک‬ ‫پســت مجموعــه ای از وظایــف و مســئولیت های مرتبطی ســت‬ ‫کــه انجــام خدمــات یــک فــرد را ایجــاب می کنــد و فــرد مــورد‬ ‫را باتوجه بــه شایســتگی و صالحیــت علمـی ‪ ،‬اخالقــی و مدیریتــی‬ ‫تعییــن می کننــد؛ امــا در کشــور مــا تعریــف اعطــای «پســت»‬ ‫بــه افــراد بــا ســایر بــاد دنیــا یــک مختصــر تفاوت هایــی دارد و‬ ‫ایــن انتصــاب عمدتـاً ربطــی بــه تخصــص و ســابقه و صالحیــت و‬ ‫این قبیــل جنگولک بازی هــا نــدارد و کافی ســت طــرف خــودش‬ ‫را در موقعیــت مناســب قــرار دهــد و خــوب جای گیــری کنــد!‬ ‫حــاال اگــر بــازی هــم بلــد نبــود اشــکال نــدارد! امــا گاهی اوقــات‬ ‫بــا تغییــر کابینــه دولــت یــا نماینــدگان مجلــس‪ ،‬سیســتم بــازی‬ ‫تغییــر می کنــد و احتمــال تعویــض فــرد بــاال مـی رود‪ .‬جالب اینکــه‬ ‫بــا وجــود اعتــراض و سـ رو صدای تماشــاگران و اطرافیــان تیــم‪ ،‬این‬ ‫تو پا‬ ‫دوســتان تمایلــی بــه تعویــض شــدن ندارنــد و کمــاکان دسـ ‬ ‫می زننــد کــه در تیــم باقــی بماننــد‪ .‬غافل ازاینکــه علــی دائــی‪،‬‬ ‫رضــا عنایتــی و ابراهیــم صادقــی هــم بــا ‪ 400‬بــازی باالخــره‬ ‫رضایــت دادنــد کــه از فوتبــال خداحافظــی کننــد؛ شــما کــه جــای‬ ‫خــود داریــد! علی ای حــال‪ ،‬از انجا کــه چیــزی تــا انتخابــات مجلــس‬ ‫باقــی نمانــده اســت و یک عــده نگــران از دســت دادن پســت و‬ ‫جایگاه شــان هســتند به شــیوه مالــوف و رســم معهــود چنــد‬ ‫پیشــنهاد به منظــور تحکیــم پایه هــای پســت و مقــام دلواپســان‬ ‫انتخابــات ارائــه می شــود علــی برکــت اهلل‪:‬‬ ‫الــف‪ .‬جابه جایــی در ســتادهای مختلــف‪ :‬بــدون شــک ســتادهای‬ ‫انتخاباتــی در تعییــن افــراد و به عبارتــی اعطــای پســت بــه افــراد‬ ‫نقــش اساســی دارنــد‪ .‬فلــذا جابه جایــی در بیــن ســتاد های‬ ‫مختلــف و حرکــت در فضاهــای خالــی ( مثــل خــداداد عزیــزی)‬ ‫پیشــنهاد می شــود‪ .‬مــورد داشــتیم طــرف ناهــار در ســتاد یــک‬ ‫کاندیــدا بــوده‪ ،‬شــام در ســتاد کاندیــدای دیگــر‪ ،‬امــا دلــش بــا‬ ‫کاندیــدای ســوم بــوده و جالب اینکــه روز انتخابــات بــه نفــر چهــارم‬ ‫رای داده اســت!‬ ‫ب‪ .‬تراشــیدن پســت جدیــد‪ :‬گاهی اوقــات وقتــی پســتی بــرای‬ ‫برخی افــراد پیــدا نمی شــود و فــرد مورد نظــر به جــز کارکــردن‪،‬‬ ‫همــه کار از دســتش بر می ایــد‪ ،‬دوســتان ســعی می کننــد بــا‬ ‫تراشــیدن پســت و ایجــاد یــک پســت خلق الســاعه نظیــر مشــاور‬ ‫ارشــد‪ ،‬مشــاور مدیریتــی‪ ،‬مدیــر فنــی و ‪ ...‬جلــوی ســکته کردن فرد‬ ‫مــورد را بگیرنــد!‬ ‫پ‪ .‬به نــام زدن پســت‪ :‬در عصــر حاضــر «به نــام زدن» مــد شــده‬ ‫اســت‪ .‬همیــن کشــورهای همســایه را مالحظــه بفرماییــد‪ .‬از‬ ‫قهوه خانــه‪ ،‬چــوگان‪ ،‬ســه تار و نــان لــواش گرفتــه تــا ابگوشــت‬ ‫بزبــاش‪ ،‬اکبــر جوجــه‪ ،‬قلیــان و ‪ ...‬را دارنــد به نــام خودشــان‬ ‫می زننــد‪ .‬پیشــنهاد می شــود تدبیــری اندیشــیده شــود تــا افــراد‬ ‫بتواننــد پســت را به نــام خودشــان بزننــد‪ .‬در این صــورت بــا تغییــر‬ ‫دولــت‪ ،‬حــزب و نماینــده و ‪ ...‬نیــازی بــه تغییــر عکــس پروفایــل‪،‬‬ ‫رنــگ عــوض کــردن و گالب بــه رویتــان ننــه مــن غربیــم بــازی و‬ ‫تو پا زدن نیســت‪.‬‬ ‫دســ ‬ ‫ت‪ .‬مهدکــودک‪ :‬از همــان اوان کودکــی در کنــار امــوزش مفاهیمی ‬ ‫نظیــر راســت گویی‪ ،‬دروغ گویــی‪ ،‬فــداکاری‪ ،‬مهربانــی و ‪ ...‬در‬ ‫مهد هــای کــودک بــه بچه هــا امــوزش بدهیــم کــه اگــر چیــزی را‬ ‫به صــورتِ امانــت در اختیــار مــا قــرار دادنــد‪ ،‬بایــد روزی ان را پــس‬ ‫بدهیــم و قــرار نیســت مادام العمــر در اختیــار مــا باشــد!‬ ‫امار‬ ‫مرگ ‪ ۶۱‬هزار مبتال به انفلوانزا در امریکا‬ ‫وزارت خارجــه امریــکا در حالــی تــاش ایــران بــرای مهــار کرونــا‬ ‫را زیر ســوال بــرده اســت کــه ‪ ۲۹‬میلیــون امریکایــی بــه انفلوانــزا‬ ‫مبتــا شــده و ‪ ۱۶‬هزار نفــر از انهــا نیــز در چند ماه گذشــته بر اثــر‬ ‫ گــزارش انــا؛ شــیوع ویــروس‬ ‫ابتــای بــه ان جــا ن باخته انــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫کرونــا از اســتان «هوبــی» و شــهر «ووهــان» چیــن‪ ،‬بــه یکــی از‬ ‫چالش هــای بین المللــی تبدیــل شــده اســت‪ .‬در حال حاضــر‪۳۱ ،‬‬ ‫کشــور دنیــا درگیــر کرونــا بــوده و حــدود ‪2700‬نفــر بر اثــر ان‬ ‫فــوت کرده انــد‪ .‬بر اســاس اخریــن امارهــای ارائه شــده توســط‬ ‫ســازمان های بهداشــتی و گزارش هــای رســانه ای کشــورهای‬ ‫مختلــف؛ تعــداد مــوارد ابتــا بــه ویــروس «کوویــد‪ »۱۹-‬موســوم‬ ‫بــه «کرونــا» بــه هزاران نفــر بالــغ شــده‪ .‬در این میــان‪ ،‬چیــن‬ ‫بــا ‪ ۷۶‬هــزار و ‪ ۲۸۸‬نفــر مبتــا بــه ایــن ویــروس‪ ،‬در صــدر قــرار‬ ‫دارد‪ .‬تعــداد افــراد الــوده بــه کرونــا در دیگــر کشــورها به ترتیــب‬ ‫عبارت انــد از ژاپــن ‪ ،۷۳۹‬کــره جنوبــی ‪ ،۳۴۶‬ســنگاپور ‪،۸۶‬‬ ‫تایلنــد ‪ ،۳۵‬مالــزی ‪ ،۲۲‬اســترالیا ‪ ،۲۳‬ویتنــام ‪ ،۱۶‬المــان ‪،۱۶‬‬ ‫امریــکا ‪ ،۳۵‬فرانســه ‪ ،۱۲‬انگلیــس‪ ،‬امــارات و کانــادا نــه‪ ،‬ایــران‬ ‫‪ ،۴۳‬ایتالیــا ‪ ،۱۹‬هنــد و فیلیپیــن ســه‪ ،‬روســیه و اســپانیا دو و‬ ‫نپــال‪ ،‬ســریالنکا‪ ،‬کامبــوج‪ ،‬بلژیــک‪ ،‬ســوئد‪ ،‬فنالنــد‪ ،‬مصــر‪،‬‬ ‫لبنــان و رژیــم صهیونیســتی هرکــدام یــک نفــر‪ .‬شــاید در نــگاه‬ ‫اول این گونــه به نظــر برســد کــه امــار فــوق‪ ،‬تعــداد مبتالیــان‬ ‫بــه ایــن بیمــاری را به دســت داده و نکتــه خاصــی در ان دیــده‬ ‫نشــود؛ امــا این طــور نیســت‪ .‬فاکتورهــای فراوانــی در افزایــش‬ ‫تعــداد مبتالیــان بــه ایــن بیمــاری قابل احصــاء هســتند؛ ازجملــه‬ ‫بعــد مســافت تــا مرکــز انتشــار ویــروس؛ همچنان کــه کرونــا‬ ‫در کشــورهای اســیای شــرقی به دلیــل نزدیک بــودن فاصلــه‬ ‫جغرافیایــی تــا چیــن‪ ،‬شــیوع بیش تــری داشــته‪ .‬افزون بر ایــن؛‬ ‫امادگــی و توانمندی هــای پزشــکی نیــز در این میــان موثرنــد و‬ ‫از ایـن رو انتظــار مـی رود در امریــکا کــه مدعــی پیشــتازی در علــم‬ ‫و صنعــت اســت‪ ،‬ایــن امــار بســیار انــدک باشــد‪ .‬نکتــه جالــب‬ ‫ماجــرا اینجاســت کــه در هنــد بــا جمعیتــی معــادل یک میلیــارد‬ ‫و ‪ ۳۳۹‬میلیون نفــر و دارای مــرز مشــترک بــا چیــن‪ ،‬تــا زمــان‬ ‫نــگارش ایــن گــزارش‪ ،‬تنهــا ســه نفر مبتــا بــه ایــن ویــروس‬ ‫شــده اند؛ امــا در امریــکا بــا ‪ ۳۲۷‬میلیون نفــر و فاصلــه ‪ ۱۱۶‬هــزار و‬ ‫‪ ۷۱‬کیلومتــری بــا چیــن‪ ۳۵ ،‬نفــر تاکنــون بــه ایــن بیمــاری مرگبار‬ ‫مبتــا شــده اند! بااین حــال‪ ،‬امــار و ارقــام نشــان می دهنــد کــه‬ ‫بیماری هــای ضعیف تــر از کرونــا‪ ،‬تعــداد بســیار بیش تــری از‬ ‫امریکایی هــای ســاکن در ثروتمندتریــن کشــور دنیــا را کشــته‪.‬‬ ‫«مرکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری هــای امریــکا» کــه پــس از‬ ‫نیم قــرن بــرای کرونــا حکــم قرنطینــه فدرالــی صــادر کــرد؛ گویــا‬ ‫حساســیت چندانــی در مــورد مــرگ ‪ ۱۶‬هــزار امریکایــی بر اثــر‬ ‫ابتــا بــه انفلوانــزا در چند ماه گذشــته نداشــت! ایــن مرکــز بــا‬ ‫صــدور اطالعی ـه ای در ‪ ۲۱‬فوریــه (جمعــه هفتــه پیــش) اذعــان‬ ‫کــرد کــه فصــل انفلوانــزا همچنــان پرقــدرت به پیــش م ـی رود‬ ‫و تلفــات می گیــرد‪ .‬طبــق گزارشــی کــه ایــن نهــاد بهداشــتی‬ ‫امریــکا تــا جمعــه گذشــته صــادر کــرد؛ حداقــل ‪ ۲۹‬میلیون نفــر‬ ‫در امریــکا دچــار انفلوانــزا شــده اند کــه ‪ ۲۸۰‬هزار نفــر ان هــا‬ ‫بســتری و ‪ ۱۶‬هزار نفــر از ان هــا درگذشــته اند‪.‬‬ ‫رویداد ‪5‬‬ ‫سه شنبه‪ 6‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1937‬‬ ‫روز های پایانی سال در انتظارِ تصمیم دولت و مجلس‬ ‫سرنوشت دخ لو خرج کشور در سال ‪ ۹۹‬چه می شود؟‬ ‫الیحه بودجه اخرین سـال از سـده ‪ ،۱۳۰۰‬یک شـنبه ‪ ۱۷‬اذرماه از سـوی رئیس جمهوری کشـورمان به مجلس شـورای اسلامی‬ ‫تقدیـم شـد؛ پـس از ارائـه ان بـه خانه ملـت‪ ،‬در اختیـار وکالی ملت قـرار گرفت تـا ان هـا در کمیسـیون های تخصصی خود‬ ‫بـه بررسـی جزئیـات ان بپردازنـد و پیشـنهادات را به هیئت رئیسـه کمیسـیون های مربـوط ارائه دهنـد‪ .‬طبـق برنامه ریزی‬ ‫انجام شـده بـرای بررسـی الیحـه بودجـه؛ مقرر شـد که ایـن الیحـه پـس از بررسـی در کمیسـیون های تخصصی‪ ،‬تـا پایان‬ ‫دی مـاه در کمیسـیون تلفیـق الیحـه بودجـه چکـش کاری و پـس ازان‪ ،‬گـزارش نهایی به صحـن علنـی پارلمان ارائه شـود‪.‬‬ ‫ گـزارش باشـگاه خبرنگـران جوان؛ نماینـدگان مجلس‪ ،‬دیـروز پس از چند ماه بررسـی کلیـات بودجه الیحه سـال ‪ ۹۹‬را در‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫دسـتور کار خـود داشـتند؛ طبق قانـون در صحـن پارلمان مخالفـان و موافقان دالیـل خود را بـرای موافقت یا مخالفـت با این‬ ‫الیحـه اعلام کردند؛ امـا در نهایت‪ ،‬بـا نظر منفـی وکالی ملت‪ ،‬ایـن الیحه در صحن بهارسـتان رد شـد‪.‬‬ ‫محمدحســین فرهنگــی؛ نماینــده مــردم تبریــز‪ ،‬یکــی از‬ ‫نمایندگی ســت کــه دیــروز در موافقت بــا کلیــات الیحــه بودجــه ‪۹۹‬‬ ‫گفــت کــه از جنبه هــای مثبــت الیحــه بودجــه ســال اینــده‪ ،‬افزایــش‬ ‫ســقف حقــوق کارمندانی ســت کــه حداقــل حقــوق را دریافــت‬ ‫می کردنــد و ایــن افزایــش قابل توجــه اســت‪ .‬از دیگــر نــکات مثبــت‬ ‫ایــن الیحــه بحــث یارانه هــا بــود کــه مشــکالتی را بــرای گروهــی‬ ‫از مــردم کــه مشــمول یارانــه نمی شــدند‪ ،‬ایجــاد کــرده و نوعــی‬ ‫بی عدالتــی بــود‪ُ .‬صدیــف بــدری؛ نماینــده موافــق دیگــری بــود کــه‬ ‫در دفــاع از ایــن الیحــه تصریــح کــرد کــه از مهم تریــن ویژگی هــای‬ ‫مصوبــه کمیســیون تلفیــق این اسـت که دولــت موظــف شــده بودجــه‬ ‫را بر مبنــای عملکــرد ببنــدد؛ افزایــش بودجــه عمرانــی وزارت امــوزش‬ ‫و پــرورش نیــز از نــکات مثبــت گــزارش کمیســیون تلفیــق اســت؛‬ ‫همچنیــن در ایــن بودجــه همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان‪،‬‬ ‫جنجــال بــر ســر بــازی پرســپولیس و ســپاهان در اصفهــان بــدون حضــور‬ ‫هــواداران‪ ،‬منتــج بــه برگزار نشــدن ایــن دیــدار شــد؛ چرا کــه ســپاهانی ها‬ ‫در زمــان مقــرر در زمیــن حاضــر نشــدند و پرســپولیس ورزشــگاه را تــرک‬ ‫ـخ لیــگ برتــر ایــران‪،‬‬ ‫کــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ـزارش ایســنا؛ بــرای اولین بــار در طول تاریـ ِ‬ ‫تیــم میزبــان بــه مســابقه نرســید؛ امــا تیــم میهمــان در زمیــن حاضــر‬ ‫شــد و یک ســاعت بــرای میهمــان وقــت تلــف کــرد؛ امــا ایــن میزبــان‬ ‫بــود کــه نیامــد‪ .‬ســپاهانی ها کــه از ســاعت ‪ ۱۴‬قصــد عزیمــت به ســمت‬ ‫ورزشــگاه نقــش جهــان را داشــتند‪ ،‬بــا تاخیــر زیــاد بــه ورزشــگاه رســیدند‬ ‫و باالخــره بعــد از گذشــت حــدود دو ســاعت از زمانی کــه بــازی بایــد اغــاز‬ ‫می شــد (‪)۱۶:۱۵‬؛ یعنــی ســاعت ‪ ۱۸:۳۰‬وارد زمیــن چمــن شــدند؛ امــا‬ ‫نــه بــرای برگــزاری مســابقه؛ بلکــه بــرای برگــزاری یــک جلســه تمرینــی‬ ‫در ورزشــگاه نقــش جهــان‪ .‬مســئوالن ســپاهان و هــواداران ایــن تیــم بــا‬ ‫انتشــار تصویــری از مقابــل هتــل ایــن تیــم در اصفهــان مبنی بــر تجمــع‬ ‫هــواداران در مقابــل در هتــل و جلوگیــری از خــروج ایــن تیــم و عزیمــت‬ ‫بــه ورزشــگاه‪ ،‬خودشــان را از هر گونــه ک ـم کاری بــرای ورود بــه ورزشــگاه‬ ‫مبــری دانســتند‪ .‬حتــی در این میــان خبــری هــم مبنی بــر پنجر شــدن‬ ‫اتوبــوس حامــل بازیکنــان ســپاهان منتشــر شــد کــه صحــت ان از ســوی‬ ‫ســپاهانی ها تائیــد نشــد‪ .‬البتــه فرمانــده یــگان ویژه اســتان اصفهــان تاکید‬ ‫کــرد کــه هیــچ تعرضــی بــه کاروان ســپاهان نشــده و انهــا «خودشــان دیر‬ ‫از هتــل درامدنــد»‪ .‬در ادامــه و در حالی کــه دقایــق اندکــی بــه بــازی مانــده‬ ‫بــود‪ ،‬ســپاهان از هتــل راهــی ورزشــگاه شــد؛ امــا ایــن زمــان برای رســیدن‬ ‫کافــی نبــود تــا بــازی طبــق قوانیــن‪ ،‬نیم ســاعت عقــب بیفتــد‪ .‬در نهایــت و‬ ‫در حالی کــه ســپاهان دقایقــی بعــد از به تاخیر افتــادن بــازی بــه ورزشــگاه‬ ‫رســیده بــود‪ ،‬گــروه داوری و پرسپولیسـی ها وارد زمیــن شــدند و مراســم‬ ‫ابتدایــی را برگــزار کردنــد؛ امــا باز هــم خبــری از تیــم قلعه نویــی نبــود‪.‬‬ ‫در نهایــت‪ ،‬طاقــت داور و پرسپولیس ـی ها ســرامد و همگــی راه خــروج از‬ ‫ورزشــگاه را در پیــش گرفتنــد تــا در بهــت و تعجــب همــگان‪ ،‬مهم تریــن‬ ‫بــازی هفتــه بیســتم‪ ،‬لغــو شــود و مســئوالن ســپاهان؛ از مدیرعامــل تــا‬ ‫ســرمربی‪ ،‬اتفاقــات ایــن دیــدار را بــا بــازی فینــال جــام حذفــی مقایســه‬ ‫کننــد و بگوینــد کــه داور می توانســت تــا چهار ســاعت صبــر کنــد!‬ ‫مســئوالن ســپاهان بــا اســتفاده از تصاویــر منتشر شــده از تجمــع تعــدادی‬ ‫از هــواداران ایــن تیــم در مقابــل هتــل‪ ،‬مدعــی هســتند کــه هــواداران‬ ‫اجــازه خــروج بــه تیــم میزبــان نداده انــد‪ .‬فرمانــده یــگان ویــژه اســتان‬ ‫حقــوق و مزایــای فرهنگیــان و اعتبــارات دانشــگاه ها مورد توجــه‬ ‫قــرار گرفتــه و ارقــام خوبــی بــرای ان در نظــر گرفتــه شــده‪ .‬حمیدرضــا‬ ‫حاجی بابایــی؛ عضــو کمیســیون برنامــه و بودجــه در مخالفت بــا‬ ‫کلیــات بودجــه ‪ ۹۹‬توضیــح داد‪« :‬عدم شــفافیت‪ ،‬عدم عدالــت‬ ‫اجتماعــی و نداشــتن چهــره روشــنی از اشــتغال زایی و همچنیــن‬ ‫مغایــرت بــا اســناد باالدســتی و به ویــژه برنامــه ششــم توســعه؛ از‬ ‫ویژگی هــای بودجــه ‪ ۹۹‬اســت؛ نماینــدگان بداننــد چه چیــزی را‬ ‫مصــوب می کننــد»‪ .‬حشــمت اهلل فالحت پیشــه؛ عضــو کمیســیون‬ ‫امنیــت ملــی و سیاســت خارجــی هــم در مخالفت بــا کلیــات ایــن‬ ‫الیحــه گفــت‪« :‬مــا بایــد ایــن بودجــه را در دو قالــب قوانیــن فرادســتی‬ ‫و وضــع کنونــی مــردم مورد بررســی و ارزیابــی قــرار دهیــم‪ .‬براســاس‬ ‫تحقیــق مرکــز پژوهش هــای مجلــس شــورای اســامی؛ الیحــه‬ ‫بودجــه ســال ‪ ۹۹‬بیش تریــن تخلــف را نســبت بــه قوانیــن باالدســتی‬ ‫دارد و هیــچ اقدامــی بــرای کاهــش بیــکاری انجــام نگرفتــه»‪.‬‬ ‫ن اولین بــار نیســت کــه کلیــات الیحــه بودجــه در‬ ‫بایــد گفــت کــه ایـ ‬ ‫مجلــس شــورای اســامی رد می شــود؛ بــا بررســی ‪ ۱۸‬سال گذشــته‬ ‫متوجــه می شــویم کــه مجلــس پیش از ایــن هــم در ســال های ‪،۹۱‬‬ ‫‪ ۹۲‬و ‪ ۹۷‬بــا کلیــات الیحــه بودجــه مخالفــت کــرده ؛ مث ـ ً‬ ‫ا در ســال‬ ‫‪ ۹۷‬کــه کلیــات بودجــه به تصویــب نرســیده بــود‪ ،‬برخــی نماینــدگان‬ ‫مجلــس به دالیلــی همچــون عدم انطبــاق بــا اســناد باالدســتی‪،‬‬ ‫عدم توجــه بــه حقــوق اســاتید و قضــات‪ ،‬مبتنــی نبــودن بــر عملکــرد‬ ‫و اصــاح ســاختاری‪ ،‬توجه نکــردن بــه صــادرات‪ ،‬تورم زا بــودن‬ ‫و نقش داشــتن در افزایــش رکــود بــا ایــن الیحــه مخالفــت کــرده‬ ‫بودنــد‪ .‬در ســال ‪ ۹۲‬هــم وکالی ملــت دالیلــی ماننــد وابســتگی‬ ‫بودجــه بــه درامد هــای نفتــی‪ ،‬شــفاف نبودن درامدهــا‪ ،‬مغایــرت‬ ‫الیحــه بــا بند هایــی از قوانیــن دائــم و باالدســتی و مســائل مربــوط‬ ‫بــه واگذاری هــا را از عمــده ایــرادات و اشــکاالت وارد بــه الیحــه ســال‬ ‫‪ ۹۲‬کل کشــور عنــوان کــرده بودنــد‪ .‬بودجــه مربــوط بــه ســال ‪ ۹۱‬هم‬ ‫از ســوی نماینــدگان رد شــده بــود؛ حساب نشــدن قانــون هدفمنــدی‬ ‫یارانه هــا در الیحــه‪ ،‬نامشــخص بودن نــرخ ارز در الیحــه بودجــه‪،‬‬ ‫واقعی نبــودن درامد هــای الیحــه بودجــه‪ ،‬مشــخص نبودن ســقف‬ ‫بودجــه‪ ،‬مشــخص نبودن میــزان اوراق مشــارکت در بودجــه‪ ،‬اعتــراض‬ ‫نماینــدگان بــه شــاخص های کالن مورد اســتفاده در بودجــه‪،‬‬ ‫مخالفــت نماینــدگان بــا طرح هــای جدیــ ِد اورده شــده در بودجــه‬ ‫و نبــود جــدول مصــرف ارزی در پیوســت الیحــه بودجــه؛ از مــوارد‬ ‫رد شــدن بودجــه ‪ ۹۱‬بــود‪.‬‬ ‫بااین حســاب‪ ،‬سرنوشــت دخــل و خــرج کشــور در ســال ‪ ۹۹‬چــه‬ ‫می شــود؟ دیــروز کــه نماینــدگان مجلــس بــا کلیــات الیحــه‬ ‫بودجــه ســال اینــده مخالفــت کردنــد‪ ،‬ایــن ســوال پیــش امــد‬ ‫لو خــرج کشــور در ســال اینــده چــه ســرانجام خواهــد‬ ‫کــه دخ ‬ ‫داشــت؟ به گفتــه قوامــی؛ ســخنگوی کمیســیون تلفیــق بودجــه‬ ‫با توجه به اینکــه کلیــات الیحــه بودجــه ‪ ۹۹‬در مجلــس رد شــده‬ ‫و زمــان کمــی تــا پایــان ســال باقــی مانــده اســت‪ ،‬دولــت بایــد‬ ‫الیحــه چنــد دوازدهــم را بــه مجلــس ارائــه کنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫امیرابــادی فراهانــی؛ عضــو هیئت رئیســه مجلــس گفتــه کــه دولــت‬ ‫بایــد الیح ـه ای جدیــد تنظیــم و بــه مجلــس ارائــه کنــد تــا قبــل از‬ ‫فرا رســیدن ســال جدیــد در کمیســیون های تخصصــی بررســی شــود‬ ‫و بعــد از عیــد‪ ،‬بــه کمیســیون تلفیــق بــرود‪ .‬مجلــس هــم بایــد حتمـاً‬ ‫قبــل از اتمــام دوره دهــم بودجــه ســال ‪ ۹۹‬را به تصویــب برســاند‪.‬‬ ‫البتــه اگــر تــا پایــان فعالیــت مجلــس دهــم‪ ،‬تصویــب بودجــه ‪ ۹۹‬بــه‬ ‫ســرانجام نرســد‪ ،‬وکالی دوره یازدهــم خانــه ملــت بایــد ان را پیگیــری‬ ‫کــرده و بــه ســرانجام برســانند‪ .‬اکنــون که کشــور در شــرایط اقتصادی‬ ‫حساســی به ســر می بــرد‪ ،‬بایــد دیــد دولــت چــه تصمیمــی بــرای‬ ‫خر جو مخــارج ســال اینــده کشــور خواهــد گرفــت‪ .‬بایــد ایـن را در نظــر‬ ‫داشــت کــه اگــر الیحــه بودجــه ســال اینــده تصویــب نشــود‪ ،‬تکلیــف‬ ‫بودجه هــای عمرانــی مشــخص نخواهــد شــد و در نتیجــه‪ ،‬دســتگاه ها‬ ‫نمی داننــد چگونــه از ســازمان برنامــه و بودجــه تخصیــص بگیرنــد؛‬ ‫نیــز حقــوق کارمنــدان افزایــش نیافتــه و پرداخــت حقــوق انهــا‬ ‫به صــورت علی الحســاب خواهــد بــود‪ .‬امیــد اســت کــه مجلــس و‬ ‫ن موضــوع مهــم داشــته باشــند‪.‬‬ ‫دولــت نــگاه ویژه تــری بــه ایــ ‬ ‫پیش روی کمیته انضباطی‬ ‫سناریو های ِ‬ ‫تریبون‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫بیش از داروی کرونا‪ ،‬به داروی اعتماد نیازمندیم‬ ‫بنابــر اعــام ســخنگوی دولــت؛ در ششــمین روز اعــام مشــاهده مــواردی از کرونــا و‬ ‫شــیوع ان در برخــی اســتان ها ‪ ،‬امــروز ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا به ریاســتِ‬ ‫ گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛‬ ‫رئیس جمهــوری تشــکیل می شــود‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫علــی ربیعــی در نشســت خبــری خــود بااشــاره به شــیوع بیمــاری کرونــا در کشــور‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬شــیوع بیمــاری کرونــا در ایــران از چنــد جهــت مورد اهمیــت اســت؛ امــروز‬ ‫از ایتالیــا تــا کــره جنوبــی درگیــر ایــن بیمــاری جهانــی هســتند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬امــروز‬ ‫در شــرایطی هســتیم کــه بایــد بــا همدلــی کامــل بــه مبــارزه بــا کرونــا برخیزیــم؛ بایــد‬ ‫بــه پزشــکانمان اعتمــاد کنیــم؛ بایــد از سیاسـی کردن موضــوع کرونــا پرهیــز کنیــم»‪.‬‬ ‫ربیعــی تاکیــد کــرد‪« :‬شــاهد ســوداگری هایی درزمینــه وســایل و تجهیــزات بهداشــتی‬ ‫هســتیم ؛ درزمینــه شــوینده ها و وســایل اســتریلیزه ‪ ،‬خطــوط تولیــد جدیــد در کشــور‬ ‫ایجــاد شــده و از همیــن امــروز بــه بــازار عرضــه می شــود»‪ .‬ربیعــی گفــت‪« :‬ماســک‬ ‫توســط مراکــز بهداشــت و درمــان به صــورت گســترده توزیــع می شــود»‪ .‬ســخنگوی‬ ‫دولــت بابیان اینکــه ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا به ریاســت رئیس جمهــوری تشــکیل‬ ‫می شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬کمیته هــای مختلفــی ذیــل ایــن ســتاد تشــکیل شــده اســت‪.‬‬ ‫اخبــاری هــم کــه دال بــر تعلیــق فعالیت هــای مراکــز خریــد در فضــای مجــازی منتشــر‬ ‫می شــود‪ ،‬غیرمســئوالنه اســت»‪ .‬ربیعــی بابیان اینکــه رئیس جمهــوری و همــه افــراد‬ ‫مســئول دراین زمینــه تعهــد و وظیفــه قانونــی و اخالقــی در برابــر کرونــا دارنــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«اطمینــان می دهیــم کــه هیــچ کم گویــی از ایــن اتفــاق انجــام نشــود و هــر چند نفــری‬ ‫کــه جانشــان را دراین زمینــه از دســت بدهنــد‪ ،‬اعــام می کنیــم»‪ .‬ســخنگوی دولــت‬ ‫افــزود‪« :‬هــراس بیش ازانــدازه از کرونــا مقابلــه اجتماعــی بــا ان را هــم تحت تاثیــر قــرار‬ ‫می دهــد»‪ .‬ربیعــی بابیان اینکــه به هیچ وجــه در مــواد اولیــه بــرای تولیــد وســایل‬ ‫بهداشــتی کمبــود نداریــم‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬خبــری را می دیــدم کــه تمــام فروشــگاه ها‪،‬‬ ‫مغازه هــا و بــازار تعطیــل خواهنــد شــد‪ .‬اینهــا قطعـاً قصــد به هـم زدن ارامــش ایــران را‬ ‫دارنــد و نیتشــان خیرخواهانــه نیســت‪ .‬مــا اعتقــاد داریم اطالع رســانی بیــش از هــر دوره‬ ‫دیگری ســت؛ امــا اطالع رســانی بایــد به شــکلی باشــد کــه دولــت را پیــش بــرد‪ .‬بایــد‬ ‫بــه کنتــرل دولــت و جامعــه کمــک کنیــم تــا شــهر بــه شــهر اعــام کنیــم کــه دیگــر‬ ‫مشــکلی نداریــم»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬یــک امــر مذمــوم این اس ـت که از رنــج مــردم‬ ‫سوءاســتفاده شــود و ماســک معمولــی را ‪ ۲۵‬هزارتومــان بفروشــند‪ .‬بــا کمــک رســانه ها‬ ‫می توانــد این مســئله برطــرف شــود»‪ .‬ســخنگوی دولــت افــزود‪« :‬از فداکاری هــای کادر‬ ‫بهداشــتی وزارت بهداشــت و از نیروهــای خدماتــی تــا کارکنان و پزشــکان بیمارســتان ها‬ ‫تشــکر می کنــم»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬وزارت بهداشــت‪ ،‬شــبانه روزی بــا دســتگاه های‬ ‫مختلــف ارتبــاط دارد؛ براســاس تصویــب هیئت وزیــران و ابــاغ رئیس جمهــوری؛‬ ‫کمیته هــای مختلــف تشــکیل شــدند کــه سیاسـت گذاری رســانه ای هــم بــه این جانــب‬ ‫واگــذار شــد؛ البتــه ســخنگویی کمــاکان برعهــده وزارت بهداشــت و درمــان اســت»‪ .‬او‬ ‫گفــت‪« :‬گاهی وقت هــا منفی نویســی بــرای الیک گرفتــن در شــبکه های اجتماعــی‬ ‫بســیارزیاد اســت؛ االن زمــان اعتمــاد از روابــط دوطرفــه اســت‪ .‬اجــازه دهیــد در کرونــا‬ ‫بــا اعتمــاد کامــل جلــو برویــم‪ .‬در بحــث کرونــا شــوخی نداریــم و جامعــه را نبایــد دچــار‬ ‫ناامنــی روانــی و کشــور را بــرای انانی کــه می خواهنــد جامعــه را بــه تــاراج ببرنــد‪ ،‬امــاده‬ ‫نکنیــم‪ .‬در نقدکــردن دولــت و گفتــن کاســتی ها تردیــدی وجــود نــدارد‪ .‬از رســانه ها‬ ‫درخواســت دارم بــا پیگیــری روندهــا موضــوع را بــه مســیر خــود ببریــد و اگــر اشــکالی‬ ‫هســت‪ ،‬بگوییــد؛ بــا پیگیــری خبرهــا‪ ،‬اطمینان بخشــی ایجــاد کنیــد‪ .‬بیــش از داروی‬ ‫کرونــا‪ ،‬بــه داروی اعتمــاد‪ ،‬کنا ِرهم قرارگرفتــن و عمــل بــه توصیه هــای بهداشــتی وزارت‬ ‫بهداشــت نیــاز داریــم»‪ .‬ســخنگوی دولــت بابیان اینکــه افــراد نبایــد اقــام را بیش تــر از‬ ‫نیــاز خــود خریــداری کنند‪ ،‬گفــت‪« :‬االن در شــرایط بحرانی هســتیم و کنــش اجتماعی‬ ‫بایــد بــر همدلــی و مشــارکت باشــد‪ .‬احتمــاالً تــا چندروزاینــده برخــی مناطــق کشــور‬ ‫بــرف و ســیالب به وجــود بیایــد‪ .‬البتــه دولــت در امادگــی کامــل اســت و بــه تمــام‬ ‫اســتانداران اعــام شــده و وزارت نیــرو هــم اقدامــات الزم را انجــام داده اســت»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫استعفای جنجالی ماهاتیر محمد‬ ‫اصفهــان ایــن ادعــا را رد کــرد و گفــت کــه همه چیــز امــاده برگــزاری‬ ‫ایــن بــازی بــوده و کســی بــرای خــروج ســپاهانی ها از هتــل مزاحمــت‬ ‫ایجــاد نکــرده و انهــا خودشــان دیــر از هتــل راه افتادنــد‪ .‬ایــن ادعــا اگــر‬ ‫صحــت داشــته باشــد‪ ،‬ســپاهان طبــق ســناریوی از پیش تعیین شــده‬ ‫قصــد بازی نکــردن در ایــن دیــدار را داشــته؛ چرا کــه فرمانــده یــگان ویــژه‬ ‫می گویــد هــواداران مزاحمتــی بــرای ایــن تیم نداشــتند‪ .‬پرسپولیسـی ها؛‬ ‫از جملــه گل محمــدی می گوینــد کــه ســپاهان دقایقــی قبــل از ســوت‬ ‫اغــاز بــازی‪ ،‬بــه ورزشــگاه رســید؛ امــا وارد زمیــن نشــد تــا بعــد از دقایقــی‬ ‫گرم کــردن امــاده مســابقه شــود‪ .‬ایــن ادعایی ســت کــه ســپاهانی ها‬ ‫هــم ان را رد نمی کننــد و می گوینــد در تونــل ورزشــگاه حاضــر شــدند‪.‬‬ ‫در واقــع‪ ،‬تیــم میزبــان به جــای ورود بــه زمیــن مســابقه یــا گرم کــردن در‬ ‫زمیــن چمــن‪ ،‬به گفتــه مدیرعامــل باشــگاه؛ راهروهــای ورزشــگاه نقــش‬ ‫جهــان را بــرای ایــن کار انتخــاب کــرد تــا کمــاکان در زمیــن افتابــی‬ ‫نشــود‪ .‬اکنــون تصمیــم بــا کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال اســت‪.‬‬ ‫انهــا تصمیــم می گیرنــد کــه بــازی تکــرار یــا ‪ ۳‬بــر صفــر به ســود تیــم‬ ‫مهمــان شــود‪ .‬ســپاهانی ها مــدارک و اســناد الزم مبنی بــر مزاحمــت‬ ‫هــواداران بــرای خــروج ایــن تیــم از هتــل را بــه کمیتــه انضباطــی ارســال‬ ‫کرده انــد؛ امــا در ســوی مقابــل‪ ،‬گــزارش ناظــر بــازی از تعلــل ایــن تیم در‬ ‫ورود بــه زمیــن و ادعــای فرمانــده یــگان ویــژه اصفهــان نیز موجود اســت‪.‬‬ ‫پرسپولیسـی ها نیــز معتقدنــد کــه ســپاهان قصــد شــرکت در مســابقه را‬ ‫نداشــته و حتــی اعــام تاخیــر نیم ســاعته بــرای بــازی و رســیدن بــه‬ ‫ورزشــگاه هــم موجــب ورود ایــن تیــم بــه زمیــن نشــده اســت‪ .‬بایــد‬ ‫دیــد کمیتــه انضباطــی کدام یــک را به عنــوان ادعــای درســت و صحیــح‬ ‫انتخــاب خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫ســلطان عبــداهلل؛ پادشــاه مالــزی عصــر دوشــنبه تنهــا چند ســاعت پــس از اعــام‬ ‫اســتعفای ماهاتیــر محمــد (نخســت وزیــر)‪ ،‬بــا صــدور فرمانــی؛ ماهاتیــر را به عنــوان‬ ‫نخسـت وزیر موقــت تــا زمــان تشــکیل کابینــه اتــی دولــت ایــن کشــور منصــوب کــرد‪.‬‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ خبرگــزاری رســمی مالــزی (برنامــا) در این زمینــه گــزارش داد‪ :‬ســلطان‬ ‫به گـ ِ‬ ‫عبــداهلل در فرمانــی س ـه پاراگرافی؛ ضمــن پذیــرش اســتعفای ماهاتیــر محمــد‪ ،‬وی را‬ ‫تــا زمــان تشــکیل دولــت اتــی و کابینــه جدیــد ایــن کشــور به عنــوان نخس ـت وزیر‬ ‫موقــت منصــوب کــرد‪ .‬برنامــا به نق ـل از یکــی از مقام هــای کاخ پادشــاهی ایــن کشــور‬ ‫افــزود‪ :‬پادشــاه‪ ،‬موافقــت خــود را بــا انتصــاب ماهاتیــر محمــد به عنــوان نخس ـت وزیر‬ ‫موقــت اعــام کــرد؛ در حالی کــه منتظــر انتصــاب نخسـت وزیر جدیــد مطابــق بــا قانــون‬ ‫اساســی فــدرال هســتند‪ .‬در ایــن فرمــان تاکیــد شــده کــه دکتر ماهاتیــر تا زمــان تعیین‬ ‫نخســت وزیر جدیــد و تشــکیل کابینــه جدیــد ‪ ،‬مدیریــت کشــور را بر عهــده خواهــد‬ ‫داشــت‪.‬‬ ‫تهدید غزه توسط نتانیاهو‬ ‫بنیامیــن نتانیاهــو در ســخنانی تکــراری‪ ،‬نــوار غــزه را بــه جنــگ تهدیــد کــرد‪.‬‬ ‫ گــزارش مهــر؛ نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی کــه از ســویی به دلیــل‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫پرونده هــای متعــدد فســاد مالــی و از ســوی دیگر به منظــور پیــروزی در‬ ‫انتخابــات اتــی پارلمــان ایــن رژیــم تحت فشــار بــوده و به دنبــال جلــب رضایــت‬ ‫شهرک نشــینان اســت‪ ،‬در این بــاره گفــت‪« :‬مــا در حال اماده شــدن بــرای جنــگ‬ ‫هســتیم‪ .‬مــا بــرای شــروع جنــگ بــا غــزه عجلــه نداریــم؛ امــا حمــاس بایــد درک‬ ‫کنــد کــه ممکــن اســت هر لحظــه ایــن اتفــاق بیافتــد»‪ .‬گفتنی ســت؛ رســانه های‬ ‫صهیونیســتی به تازگــی از حمــات موشــکی از ســوی غــزه به ســمت شــهرک های‬ ‫صهیونیست نشــین مجــاور این منطقــه خبــر دادنــد‪ .‬رســانه های صهیونیســتی‬ ‫اعــام کردنــد کــه اژیــر خطــر در شــهرک های صهیونیست نشــین اطــراف‬ ‫غــزه به صــدا درامــد‪ .‬بر اســاس اعــام رســانه های صهیونیســتی؛ ‪ ۲۰‬راکــت‬ ‫از ســوی نــوار غــزه به ســمت شــهرک های صهیونیست نشــین شــلیک شــده‬ ‫بــود‪ .‬این در حالی ســت که گروه هــای مقاومــت فلســطین پیش تــر بــه رژیــم‬ ‫صهیونیســتی اعــام کــرده بودنــد بــه جنایت هــای رژیــم اشــغالگر قــدس قاطعانــه‬ ‫واکنــش نشــان خواهنــد داد‪.‬‬ ‫برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام‬ ‫«اتحادیــه اروپــا» طــی بیانیـه ای کــه در وب ســایت اینترنتــی ایــن اتحادیــه منتشــر‬ ‫شــد؛ اعــام کــرد‪« :‬نشســت کمیســیون مشــترک برنامــه جامــع اقــدام مشــترک‬ ‫(برجــام) در ‪ 26‬فوریــه (چهارشــنبه؛ ‪ 7‬اســفند ماه) در ویــن برگــزار خواهــد‬ ‫ گــزارش تســنیم؛ در ایــن بیانیــه امــده‪« :‬ایــن کمیســیون مشــترک‬ ‫شــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫به ریاســت هلــگا مریــا اشــمید؛ دبیــرکل ســرویس اقــدام خارجــی اتحادیــه اروپــا‬ ‫و به نمایندگــی از جــوزف بــوررل؛ عالی تریــن نماینــده اتحادیــه اروپــا برگــزار‬ ‫خواهــد شــد و نمایندگــی از چیــن‪ ،‬فرانســه‪ ،‬المــان‪ ،‬روســیه‪ ،‬انگلیــس و ایــران در‬ ‫ان شــرکت خواهنــد کــرد»‪.‬‬ ‫تغییر در زمان دادگاه شیخ زکزاکی‬ ‫بر اســاس اعــام منابــع مطلــع؛ دادگاه عالمــه شــیخ ابراهیــم زکزاکــی؛ رهبــر‬ ‫جنبــش اســامی نیجریــه بــه ‪ ۲۴-۲۳‬اوریــل (‪ ۴‬و ‪ ۵‬اردیبهشــت ماه) موکــول‬ ‫شــد‪ .‬ایــن اقــدام در حالــی صــورت می گیــرد کــه عالمــه زکزاکــی و همســرش بــا‬ ‫وجــود بیمــاری وخیــم؛ بایــد تــا اردیبهشـت ماه در زنــدان کادونــا بماننــد‪ .‬جلســه‬ ‫اســتماع دادگاه شــیخ زکزاکــی کــه پیــش برگــزار و بــه او اجــازه داده شــد بــه‬ ‫پزشــکانش دسترســی داشــته باشــد‪ .‬طبــق ایــن گــزارش؛ دسترســی پزشــکان‬ ‫بــه شــیخ زکزاکــی بعــد از ان صــورت گرفــت کــه وکالی او اســتدالل کردنــد‬ ‫کــه پزشــک شــیخ در زنــدان اعتــراف کــرده اســت قــادر نیســت بــه شــرایط‬ ‫پزشــکی وی رســیدگی کنــد‪ .‬یکــی از چشــم های رهبــر جنبــش اســامی‬ ‫نیجریــه بینایـی اش را از دســت داده و چشــم دیگــر وی نیازمنــد درمــان اســت‪.‬‬ ‫عالوه بر ایــن؛ ســطح ســرب و کادمیــم در خــون وی بــاال گــزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫رهبــر جنبــش اســامی نیجریــه و همســرش در حملــه نیروهــای امنیتــی نیجریه‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۱۵‬زخمــی شــدند‪ .‬به رغم انکــه دادگاه عالــی نیجریــه حکــم بــه‬ ‫ازادی شــیخ زکزاکــی و همســرش داده انهــا از ان ســال به بعد در زنــدان هســتند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 1953

روزنامه سایه 1953

شماره : 1953
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه سایه 1951

روزنامه سایه 1951

شماره : 1951
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه سایه 1949

روزنامه سایه 1949

شماره : 1949
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه سایه 1948

روزنامه سایه 1948

شماره : 1948
تاریخ : 1398/12/20
روزنامه سایه 1947

روزنامه سایه 1947

شماره : 1947
تاریخ : 1398/12/19
روزنامه سایه 1944

روزنامه سایه 1944

شماره : 1944
تاریخ : 1398/12/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!