روزنامه سایه شماره 1936 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1936

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1936

روزنامه سایه شماره 1936

‫رهبر معظم انقالب اسالمی مطرح کردند؛‬ ‫تشکر عمیق از ملت ایران‬ ‫درپی امتحان بزرگ و مطلوب انتخابات‬ ‫ِ‬ ‫تاخت وتـاز دوتریلیـون دالری غول هـای فنـاوری‪ ،‬عرصـه اقتصـاد را بـه یـک میـدان‬ ‫گاوبازی مدرن شـبیه کـرده و تحلیلگران هفته نامه «اکونومیسـت»‪ ،‬به زوایای مختلف‬ ‫ایـن بـازار بـا تاثیـر بین المللـی اش پرداخته انـد‪ .‬ایـا برندهـای پرمخاطـب و بـزرگ بـا‬ ‫سـرمایه های هنگفت دراین حـوزه نظی ِر «اپل» ‪« ،‬مایکروسـافت»‪« ،‬امـازون»‪« ،‬گوگل»‬ ‫عرض انـدام خواهنـد داد؟‬ ‫و «فیس بـوک» بـه سـایر شـرکت ها فرصـت ِ‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی بــا تشــکر از درخشــش مطلــوب ملــت ایــران در‬ ‫امتحــان بــزرگ انتخابــات و ناکام گذاشــتن فرصت طلبــی و تبلیغــات همه جانبــه‬ ‫دشــمنان‪ ،‬تاکیــد کردنــد‪« :‬در مقابــل توطئــه دشــمن بــرای ضربـه زدن بــه ارکان‬ ‫مختلــف کشــور‪ ،‬همــه بایــد بــرای دفــاع هوشــیار و امــاده ضربــه و حملــه متقابل‬ ‫ـزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری؛ حضــرت ایـت اهلل خامنه ای بااشــاره به فضاســازی‬ ‫باشــیم»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫منفــی و پرحجــم دســتگاه های تبلیغاتــی بیگانــه علیه شــرکت مــردم در انتخابــات‪ ،‬خاطرنشــان کردند‪« :‬ایــن تبلیغات‬ ‫منفــی از چندماه قبــل اغــاز و بــا نزدیک شــدن بــه انتخابــات بیش تــر شــد و در دوروزاخــر نیــز به بهانــه یــک بیمــاری‬ ‫و ویــروس‪ ،‬رســانه های انهــا از کم تریــن فرصــت بــرای منصرف کــردن مــردم از حضــور در انتخابــات چشم پوشــی‬ ‫نکردنــد»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی بــا شــکر خداونــد متعــال و قدردانــی عمیــق از حضــور گســترده مــردم در انتخابــات‬ ‫به رغــم ایــن تبلیغــات مغرضانــه؛ گفتنــد‪« :‬خداونــد اراده کــرده اســت ایــن ملــت را پیــروز کنــد»‪.‬‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 29 - 1398‬جمادی الثانی ‪ 24 -1441‬فوریه ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1936‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری دستور داد؛‬ ‫تشکیل ستاد ملی ‬ ‫مدیریت بیماری کرونا‬ ‫‪2‬‬ ‫فرصت سوزی در «اشتغال سیاه»‬ ‫به شماره افتادن نفس های چشمه علی‬ ‫بررسی اخرین وضعیت‬ ‫چشمه تاریخی شهرری‬ ‫مهاجرت شغلی چگونه‬ ‫نیروی کار را تحلیل می برد؟‬ ‫چشــمه علــی‪ ،‬یــادگار هیاهــوی هــزاران ســال جنوبی تریــن نقطــه پایتخــت‬ ‫تو پا می زنــد و انــگار بــا مــرگ کلنجــار‬ ‫در گــردا گــرد توســعه و صنعــت دســ ‬ ‫م ـی رود؛ روزی اب چشــمه فــوران می کنــد و روزی دیگــر دوبــاره بــا خشک شــدن‬ ‫موجــب غمگینــی چشــمه و ســاکنان قدیمــی می شــود‪ .‬روزی چشــمه علــی‪ ،‬شــور‬ ‫و هیاهویــی داشــت و غوغایــی در ان برپــا بــود؛ بــا کودکانــی کــه در چشــمه ای‬ ‫جوشــان و پــر از اب در حــال ‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اغلــب کارگــران مهاجــر ایرانــی نــه ازطریــق مجــاری رســمی؛ بلکــه غیررســمی‬ ‫و فــردی مهاجــرت می کننــد و بســیاری ازانها در خــارج «کار ســیاه» انجــام‬ ‫می دهنــد‪ .‬ایــن وضعیــت ممکــن اســت بــه تضییــع حقــوق کارگــران بینجامــد‪.‬‬ ‫اعــزام نیــروی کار بــه خارج ازکشــور موضوعی ســت کــه بیش ازگذشــته‬ ‫موردتوجــه قــرار گرفتــه و رســماً هــم دربــاره ان حــرف زده می شــود‪.‬‬ ‫واقعیت این است که سال ها ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر کشور خبر داد؛‬ ‫‪۴۲.۵۷ 5‬درصد؛ میزان مشارکت مردم در انتخابات‬ ‫سازمان ‪ GCB‬هشدار داد؛‬ ‫شبه جزیره عربستان ؛‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫جغرافیای شماره یک الودگی هوا‬ ‫‪2‬‬ ‫دفترچه های پس انداز؛‬ ‫یاد باد‬ ‫ان روزگاران‪ ،‬یاد باد‬ ‫بازگشت احسان علیخانی‬ ‫با سری جدید «عصر جدید»‬ ‫‪5‬‬ ‫ضرورت ایجاد‬ ‫رشته جدید دانشگاهی‬ ‫با رویکرد گمانه زنی!‬ ‫اگهی مناقصه (عمومی‪ -‬یک مرحله ای)‬ ‫نوبت دوم‬ ‫کد فراخوان ‪ 2098091845000005‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) شماره مجوز‪1398.7444 :‬‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‪ -‬منطقه شاهرود (استان سمنان) در نظر دارد پیمان مشروح ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس ‪ http://setadiran.ir‬انجــام خواهــد شــد و‬ ‫الزم اســت مناقصه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی‪ ،‬مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪ .‬اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل‬ ‫عضویــت در ســامانه‪ ،‬مرکــز تمــاس‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می اید جهت دریافت اسناد مناقصه با در نظر داشتن مدارک مندرج در ذیل‪ ،‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫براورد مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫تاریخ جلسه توضیح اسناد (جلسه توجیهی)‬ ‫مهلت قبول پیشنهادها‬ ‫تاریخ بازگشایی پیشنهادها‬ ‫‪1‬‬ ‫واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری و تامین ایاب و ذهاب کارکنان منطقه (پیمان شماره ‪)3902‬‬ ‫‪12.500.689.209‬‬ ‫‪626.000.000‬‬ ‫‪ 99/01/10‬ساعت ‪ 10‬صبح‬ ‫تا تاریخ ‪ 99/01/16‬تا ساعت ‪19‬‬ ‫‪ 99/01/17‬ساعت ‪ 8:30‬صبح‬ ‫‪2‬‬ ‫نوع تضمین‬ ‫تضامین مندرج در ماده ‪ 4‬ایین نامه تضمین معامالت دولتی شماره ‪/122402‬ت ‪50659‬ها سال ‪94‬‬ ‫واریزهای نقدی به حساب جام ‪ 92000704/25‬بانک ملت به نام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود با کد شناسه ‪108‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تاریخ انتشار در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫روز دو شنبه تاریخ ‪ ،98/12/05‬ساعت ‪8‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪4‬‬ ‫پس از انتشار نوبت دوم اگهی تا تاریخ ‪98/12/09‬‬ ‫محل گشایش پیشنهادها‬ ‫‪5‬‬ ‫شاهرود‪ -‬سه راهی راه اهن‪ -‬خیابان نفت‪ -‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود‪ -‬طبقه دوم‪ ،‬دفتر مدیر محترم منطقه‬ ‫‪6‬‬ ‫شرایط عمومی و مدارک موردنیاز برای شرکت در مناقصه‬ ‫‪7‬‬ ‫تاریخ چاپ اگهی‬ ‫تلفن‪ 023-32332048 :‬داخلی ‪ 230‬فاکس‪023-32337572 :‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن گواهینامه صالحیت از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و امور اجتماعی برای سال ‪ -2 1398‬تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت و تصویر اگهی تاسیس اخرین تغییرات در روزنامه رسمی ‪ -3‬تصویر کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت (برابر با اصل شده) ‪ -4‬ارائه گواهی نامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی برای سال ‪1398‬‬ ‫توانمندی بهداشتی‪ ،‬ایمنی و محیط زیست (‪( .)HSE‬احراز امتیاز ‪ 50‬از ‪ -6 )100‬ارائه اصل گواهی امضاء محضری شخص و یا اشخاصی که طبق اخرین تغییرات در روزنامه رسمی مجاز به امضاء اسناد تعهداور شرکت می باشند‪ -7 .‬قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل‪ ،‬به لحاظ کیفیت ارائه گردد‪.‬‬ ‫*تایید گواهینامه صالحیت اداره کل تعاون‪ ،‬کار و امور اجتماعی‪ ،‬در استان محل فعالیت (سمنان) الزم می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول اگهی‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪98/12/04‬‬ ‫‪ -5‬احراز امتیاز قابل قبول براساس معیارهای ارزیابی‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم اگهی‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪98/12/05‬‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‪ -‬منطقه شاهرود‬ ‫تجدید اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به روش نیمه فشرده‬ ‫شماره مجوز‪1398.7315 :‬‬ ‫ن‬ ‫وبت اول‬ ‫موضـوع مناقصـه‪ :‬مربـوط بـه تعمیـرات اساسـی و تامین قطعـات یدکـی موردنیـاز تعمیرات اساسـی ‪ 6‬دسـتگاه ابـزار درون چاهـی و ‪ 2‬دسـتگاه تجهیزات سـطحی‬ ‫جهت یابـی ‪HAILAN MWD‬‬ ‫مشخصات مناقصه‪:‬‬ ‫نام مناقصه گزار‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫‪5280‬‬ ‫ارزیابی کیفی مناقصه گران‪:‬‬ ‫روش ارزیابی‬ ‫شماره ثبت در پایگاه ملی مناقصات‬ ‫‪3/229/770‬‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫‪6.000.000.000‬‬ ‫براساس کسب حداقل امتیاز کیفی ‪ 50‬مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی کیفی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود‪ ،‬انجام می گردد‪.‬‬ ‫نحوه دریافت‪ /‬تحویل اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫تاریخ شروع دریافت‬ ‫دریافت اسناد‬ ‫اخرین مهلت دریافت‬ ‫محل دریافت‬ ‫نحوه دریافت‬ ‫تحویل اسناد‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫محل تحویل‬ ‫تضمین شرکت در مناقصه (فرایند ارجاع کار)‪:‬‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫انواع تضامین قابل قبول‬ ‫مدت اعتبار پیشنهاد‪ /‬تضمین‬ ‫یک روز پس از چاپ اگهی نوبت دوم‬ ‫یک هفته کاری پس از تاریخ شروع‬ ‫نشانی‪ :‬اهواز‪ ،‬بلوار پاسداران‪ ،‬باالتر از میدان فرودگاه‪ ،‬شرکت ملی حفاری ایران‪ ،‬ساختمان پایگاه عملیاتی‪ ،‬طبقه اول‪ ،‬پارت ‪ ،A‬اداره قراردادها‬ ‫‪ -1‬ارائـه فیـش واریـزی بـه مبلـغ یکصد و نـود هزار ریـال (‪ 190.000‬ریال) بـه حسـاب شـبا شـماره ‪ IR520100004001114004020491‬بانک‬ ‫مرکـزی تحت عنـوان وجـوه درامد شـرکت ملی حفـاری ایران‬ ‫‪ -2‬درخواست رسمی متقاضی (با ذکر نام دقیق) مبنی بر دریافت اسناد مناقصه‬ ‫‪ 14‬روز پس از اخرین روز دریافت استعالم های ارزیابی کیفی (برای مناقصات نیمه فشرده)‬ ‫نشـانی‪ :‬اهـواز‪ ،‬بلـوار پاسـداران‪ ،‬باالتـر از سـه راه فرودگاه‪ ،‬شـرکت ملی حفاری ایران‪ ،‬سـاختمان پایـگاه عملیاتی‪ ،‬طبقـه اول‪ ،‬پـارت ‪ ،B‬اتاق ‪،107‬‬ ‫دبیرخانه کمیسـیون مناقصات‪ ،‬شـماره تمـاس ‪34148580 -34148569‬‬ ‫‪300.000.000‬ریال‬ ‫ ضمانتنامه بانکی و یا ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی‬‫‪ -‬اصل فیش واریزی وجه نقد به حساب شماره ‪ IR350100004001114006376636‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ت‬ ‫شماره ‪/9858‬ص‪98/11/26-40‬‬ ‫دوم‬ ‫اداره کل راه اهــن اراک درنظــر دارد بنابــر ائین نامــه اجرائــی بنــد ج مــاده ‪ 12‬قانــون برگــزاری مناقصــات نســبت بــه ارزیابــی کیفــی مناقصه گــران واجــد شــرایط‬ ‫جهــت دعــوت بــه مناقصــه بــه شــرح جــدول زیــر اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫زمان انتشار در سامانه ستاد ‪ 98/12/04‬می باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مدت اجرا‬ ‫‪1‬‬ ‫نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه اهن اراک‬ ‫یکسال‬ ‫نحوه برگزاری‬ ‫مناقصه‬ ‫عمومی یک‬ ‫مرحله ای‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫‪10.974.706.816‬‬ ‫‪548.735.341‬‬ ‫‪ -1‬مدت و محل اجرا‪ :‬مدت اجرا ‪ 12‬ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬شــرکت کنندگان در فراخــوان می بایســت همزمــان دارای گواهــی صالحیــت پیمانــکاری معتبــر و رتبــه (‪ )7‬هفــت در رشــته خدمــات فضــای ســبز و پایــه‬ ‫موردنیــاز دارای ظرفیــت ازاد الزم از وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی باشــند‪.‬‬ ‫‪ -3‬شرکت کنندگان می بایست دارای گواهی ایمنی کار پیمانکاری از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی باشند‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلــت و نحــوه دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی‪ :‬متقاضیــان می تواننــد حداکثــر تــا ســاعت ‪ 12‬ظهــر روز پنجشــنبه مورخــه ‪ 98/12/08‬بــا مراجعــه‬ ‫بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی ‪ www.setadiran.ir‬از طریــق لینــک مربــوط در ســامانه فــوق‪ ،‬اســناد ارزیابــی کیفــی را دریافــت نمایند‪.‬‬ ‫ کلیــه فراینــد برگــزاری مناقصــه بجــز تحویــل پــاکات الــف مربــوط بــه تضامیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار در ســامانه مذکــور انجــام می پذیــرد؛ لــذا الزم‬‫اس��ت مناقصه گـ�ران درص��ورت ع�دـم عضویــت قبلـ�ی در س�اـمانه فوــق و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی‪ ،‬نســبت بــه اخــذ انهــا اقــدام نماینــد‪ .‬درصــورت‬ ‫هرگونــه مشــکل و ابهــام بــا شــماره ‪( 021-41934‬پشــتیبانی ســامانه ســتاد) تمــاس حاصــل فرمائیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلت و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 8‬صبح روز پنجشنبه مورخه ‪ 98/12/22‬از طریق سامانه فوق‪.‬‬ ‫پس از ارزیابی کیفی‪ ،‬از مناقصه گران واجد شرایط که حداقل امتیاز الزم را کسب نموده باشند جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت به عمل خواهد امد‪.‬‬ ‫م الف‪77903 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راه اهن اراک‬ ‫‪ 90‬روز (برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد)‬ ‫کانال های اطالع رسانی شرکت ملی حفاری ایران‪www.nidc.ir :‬‬ ‫اگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان عمومی ‬ ‫مناقصه ‪/7066‬ص‪98/08/28-40‬‬ ‫نوب‬ ‫‪http://sapp.ir/nidc_pr‬‬ ‫اگهـــــــــــــــی مناقصــــــه عمومـــی پروژه هـــــای شـــــــــهرداری باقرشـــــــــــهر‬ ‫(تجدید مناقصه)‬ ‫شهرداری باقرشهر به استناد مجوز شماره ‪ 5/3/4025‬مورخه ‪ 98/11/07‬شورای محترم اسالمی باقرشهر درنظر دارد عملیات پروژه عمرانی به شرح ذیل را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬لذا از اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می شود جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد ایران به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد‪ :‬از ساعت ‪ 10‬روز دوشنبه ‪ 98/12/05‬لغایت ساعت ‪ 17‬روز پنجشنبه ‪98/12/08‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬از ساعت ‪ 18‬روز پنجشنبه ‪ 98/12/08‬لغایت ساعت ‪ 10‬روز دوشنبه ‪98/12/19‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 14‬روز دوشنبه ‪98/12/19‬‬ ‫ارائه پاکت الف‪ :‬اصل ضمانتنامه یا فیش واریزی (‪ %5‬سپرده شرکت در مناقصه) قبل از زمان بازگشایی الزامی است‪.‬‬ ‫اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف‪ :‬جاده قدیم تهران قم‪ ،‬روبروی شهرسنگ‪ ،‬شهرداری باقرشهر‪ ،‬امور مالی‪ ،‬واحد امور قراردادها‪ ،‬شماره تماس‪ 55203710 :‬داخلی ‪324‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس‪021-41934 :‬‬ ‫دفتر ثبت نام‪88969737 -85193768 :‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫نام پروژه‬ ‫پروژه تکمیل سوله بحران و ازدواج اسان‬ ‫براورد ریالی‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫‪5/000/000/000‬‬ ‫‪250/000/000‬‬ ‫رتبه‬ ‫ابنیه‬ ‫شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫‪2098090592000057‬‬ ‫سعید استادفرج‪ ،‬شهردار باقرشهر‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بانک‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ -1398‬شماره ‪1936‬‬ ‫علیرضا معرفت‬ ‫مدیرعامل بانک سامان شد‬ ‫هیئت مدیــره بانــک ســامان‪،‬‬ ‫ عنــوان‬ ‫علیرضــا معرفــت را به‬ ‫ِ‬ ‫مدیرعامــل جدیــد ایــن بانــک‬ ‫ گــزارش‬ ‫معرفــی کــرد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومــی بانــک ســامان؛ علیرضــا معرفــت بــا تائیــد بانــک‬ ‫مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران و بــا تنفیــذ هیئت مدیــره بانــک‬ ‫ـوان مدیرعامــل جدیــد ایــن بانــک معرفــی شــد‪ .‬ایــن‬ ‫ســامان‪ ،‬به عنـ ِ‬ ‫ـوان جانشــین ســید‬ ‫گــزارش حاکی ســت؛ علیرضــا معرفــت کــه به عنـ ِ‬ ‫احمــد طاهــری بهبهانــی‪ ،‬مدیرعامــل بانــک ســامان شــده اســت از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۸۱‬بــه بانــک ســامان پیوســته و تاکنــون در ســمت های‬ ‫مختلفــی از جملــه مدیــر بانکــداری شــرکتی‪ ،‬معــاون اعتبــاری و‬ ‫قائم مقــام مدیرعامــل فعالیــت داشــته اســت‪ .‬در حکــم ایشــان کــه‬ ‫بــه امضــای احمــد مجتهــد (رئیــس هیئت مدیــره ایــن بانک) رســیده‬ ‫اســت‪ ،‬امــده؛ امیــد اســت بــا اتــکال بــه عنایــات خداونــد متعــال و‬ ‫بهره گیــری از حداکثــر تــوان و اهتمــام خــود کــه مبــذول خواهیــد‬ ‫فرمــود همــواره درراســتای تحقــق اهــداف و اعتــای نام بانک ســامان‬ ‫موفــق و مویــد باشــید‪.‬‬ ‫مدیرعامل پست بانک ایران خبر داد؛‬ ‫طرح "تسهیم شادی با رونق تولید ملی"‬ ‫با مدیریت هزینه های تبلیغاتی‬ ‫پســت بانک درراســتای شــعار ســال‬ ‫(رونــق تولیــد) و ایفــای مســئولیت‬ ‫اجتماعــی و حمایــت از واحدهــای‬ ‫تولیــدی خــرد و کمــک بــه اقشــار‬ ‫کم درامــد جامعــه‪ ،‬طــرح "تســهیم‬ ‫شــادی بــا رونــق تولیــد ملــی" را‬ ‫ گــزارش‬ ‫بــا مدیریــت هزینه هــای تبلیغاتــی اجــرا می کنــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومــی پس ـت بانک ایــران؛ دکتــر بهــزاد شــیری (مدیرعامــل‬ ‫پسـت بانک ایــران) تصریــح کــرد‪« :‬اجــرای ایــن طــرح در ایــام پایانــی‬ ‫ســال جــاری در مناطــق محــروم و کم برخــوردار و اســیب دیده از‬ ‫بالیــای طبیعــی اخیــر (ســیل و زلزلــه) در اســتان های اذربایجــان‬ ‫شــرقی و غربی‪ ،‬فارس‪ ،‬سیســتان و بلوچســتان‪ ،‬خوزســتان‪ ،‬لرســتان‪،‬‬ ‫کرمانشــاه‪ ،‬هرمــزگان‪ ،‬گلســتان‪ ،‬کرمــان‪ ،‬ایــام‪ ،‬اصفهــان و کردســتان‬ ‫اغــاز شــده و تــا عیــد نــوروز ادامــه می یابــد»‪ .‬شــیری ادامــه داد‪:‬‬ ‫«براســاس ایــن طــرح بخشــی از بودجــه اداره کل روابط عمومــی‬ ‫بانــک از محــل صرفه جویــی هزینه هــای جــاری و مدیریــت تبلیغــات‬ ‫غیرضــرور نظیــر خریــد و چــاپ سررســید و تقویــم بــرای خریــد‬ ‫کفــش از واحدهــای تولیــدی ایرانــی کــه دچــار کمبــود نقدینگــی و‬ ‫مشــکل در فــروش محصــوالت هســتند تخصیص داده شــده اســت»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬درهمین راســتا هماهنگی هــای الزم بــا تولیدکننــدگان‬ ‫کفــش انجــام و برخــی از انهــا کــه در اســتان های مذکــور بــا مشــکل‬ ‫فــروش و منابــع مالــی مواجــه شــده یــا از ایــن بانــک تســهیالت‬ ‫ـوان تولیدکننــدگان هــدف تعییــن شــده و‬ ‫دریافــت کرده انــد به عنـ ِ‬ ‫مقــرر شــده اســت کــه اعتبــار تخصیص یافتــه بــه ایــن موضــوع بــرای‬ ‫خریــد کفــش از ایــن تولیدکننــدگان اختصــاص یابــد»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫پس ـت بانک ایــران گفــت‪« :‬ایــن امــر خداپســندانه و نوع دوســتانه بــا‬ ‫هماهنگــی ســازمان ها و نهادهــای مردم نهــاد (شــوراها‪ ،‬دهیاری هــا‬ ‫و ‪ )...‬در اســتان های تعیین شــده اجــرا و کفش هــای تولیدشــده‬ ‫دراختیــار نیازمنــدان و اقشــار اســیب پذیر و کم درامــد مناطــق‬ ‫محــروم در ایــن اســتان ها قــرار می گیــرد»‪ .‬وی درپایــان تصریــح‬ ‫ عنــوان بانــک توســعه ای تخصصــی‬ ‫کــرد‪« :‬پســت بانک ایــران به‬ ‫ِ‬ ‫حــوزه فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات (‪ )ICT‬و روســتایی کشــور‪،‬‬ ‫درراســتای ایفــای مســئولیت اجتماعــی و کمــک بــه رونــق تولیــد و‬ ‫محرومیت زدایــی‪ ،‬خدمــات متنــوع بانکــی را بــه هم وطنــان روســتایی‬ ‫در بیــش از شـش هزار باجه هــای بانکــی در اقصی نقــاط کشــور ارائــه‬ ‫می کنــد کــه در شــبکه بانکــی کشــور بی نظیــر اســت»‪.‬‬ ‫مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده‬ ‫نوبت دوم بانک سرمایه برگزار شد‬ ‫مجمــع عمومــی عــادی به طــور‬ ‫فوق العــاده نوبــت دوم بانــک ســرمایه‪،‬‬ ‫باحضــور بیــش از ‪۴۷‬درصــد صاحبــان‬ ‫ گــزارش‬ ‫ســهام برگــزار شــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومــی بانــک ســرمایه؛ بــا‬ ‫برگــزاری مجمــع عمومــی عــادی‬ ‫به طــور فوق العــاده نوبــت دوم بانــک ســرمایه‪ ،‬صورت هــای مالــی‬ ‫منتهــی بــه ‪ ۲۹‬اســفند ‪ ۱۳۹۷‬به تصویــب رســید‪ .‬در ایــن جلســه‬ ‫کــه باحضــو ِر بیــش از ‪۴۷‬درصــد از ســهامداران یــا نماینــدگان قانونی‬ ‫ان هــا‪ ،‬نماینــده ســازمان بــورس و اوراق بهــادار‪ ،‬نماینــده بانــک‬ ‫مرکــزی جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬حســابرس و بــازرس قانونــی‪،‬‬ ‫اعضــای هیئت مدیــره بانــک و بــه ریاســت مهنــدس امیــر انبــاردار‬ ‫(معــاون امــور شــرکت های موسســه صنــدوق ذخیــره فرهنگیــان‬ ‫ عنــوان رئیــس مجمــع) برگــزار شــد‪ ،‬ســهامداران صورت هــای‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫مالــی منتهــی بــه پایــان اســفند ‪ ۱۳۹۷‬را تصویــب کردنــد‪ .‬در ابتــدای‬ ‫ایــن مجمــع بــا پخــش کلیپــی‪ ،‬گــزارش اهــم فعالیت هــای شــاخص‬ ‫بانــک ســرمایه در ســال ‪ ۹۷‬بــه تصویــر کشــیده شــد و همچنیــن‬ ‫افق هــا و چشـم اندازهای بانــک در اینــده‪ ،‬بــه اطــاع و نظــر اعضــای‬ ‫مجمــع و ســهامداران رســید‪ .‬در پایــان ایــن مجمــع پــس از اســتماع‬ ‫گــزارش حســابرس و بــازرس قانونــی درخصــوص عملکرد ســال مالی‬ ‫منتهــی بــه ‪ ۲۹‬اســفندماه ‪ ،۱۳۹۷‬صورت هــای مالــی منتهــی بــه این‬ ‫ســال مــورد تصویــب حاضریــن در مجمــع قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫سه استان ُپرتقاضا‬ ‫در اخذ تسهیالت نوسازی بافت فرسوده‬ ‫مدیــر امــور اعتبــاری بانــک مســکن از‬ ‫مشــاهده «رشــد تقاضــا» بــرای دریافت‬ ‫تســهیالت نوســازی بافــت فرســوده در‬ ‫شــهرهای مختلــف کشــور خصوصــاً‬ ‫شــهرهای بــزرگ طــی هفته هــای‬ ‫ گــزارش پایــگاه خبــری بانــک مســکن‪-‬هیبنا؛‬ ‫اخیــر خبــر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫بابیان اینکــه از ابتــدای ســال جــاری تــا ‪۱۹‬‬ ‫محمدحســن علمــداری ِ‬ ‫بهمن مــاه‪ ،‬ســازندگان بیــش از نه هــزار واحــد مســکونی در بافت هــای‬ ‫فرســوده شــهرهای کشــور موفق به تشــکیل پرونده تســهیالت نوســازی‬ ‫در بانــک شــدند‪ ،‬افــزود‪« :‬در هفته هــای اخیــر بــا تعییــن تکلیــف یارانــه‬ ‫نــرخ ســود تســهیالت نوســازی و شــروع انعقــاد قــرارداد پرداخــت ایــن‬ ‫تســهیالت براســاس ســود حمایتــی‪ ،‬شــاهد اســتقبال ســازندگان و‬ ‫تولیدکننــدگان مســکن در بافت هــای فرســوده برای دریافت تســهیالت‬ ‫نوســازی هســتیم کــه ایــن نویــد روشــنی بــرای ســرعت گرفتن طــرح‬ ‫بازافرینــی شــهری در کشــور اســت»‪ .‬ان طورکــه علمــداری اعــام کرده‬ ‫اســت‪ ،‬مبلــغ کل تســهیالت منعقدشــده از ابتــدای ســال جــاری تــا ‪۱۹‬‬ ‫بهمن مــاه‪ ،‬بــرای نوســازی بافت هــای فرســوده شــهرهای کشــور بابــت‬ ‫احــداث بیــش از نه هــزار واحــد مســکونی رقمــی معــادل ‪۵۶۴‬میلیــارد‬ ‫و ‪۷۳۸‬میلیون تومــان بــوده اســت‪ .‬مدیــر امــور اعتبــاری بانــک مســکن‬ ‫همچنیــن نقــش حمایتــی ایــن بانــک در تســهیل و تســریع جریــان‬ ‫نوســازی بافــت فرســوده در اســتان های مختلــف کشــور را تشــریح‬ ‫کــرد‪ .‬محمدحســن علمــداری بااشــاره به حجــم تســهیالت پرداختــی‬ ‫بــه متقاضیــان نوســازی واحدهــای مســکونی در اســتان های مختلــف‬ ‫کشــور گفــت‪« :‬از ابتــدای دوره یعنــی اغــاز ســال ‪ ۹۸‬تــا ‪ ۱۹‬بهمــن‬ ‫امســال‪ ،‬پــس از اســتان تهــران‪ ،‬دو اســتان خراســان رضــوی و اردبیــل‬ ‫بیش تریــن امــار نوســازی واحدهــای مســکونی بــا حمایــت تســهیالتی‬ ‫بانــک مســکن را داشــته اند»‪.‬بــه گفتــه وی‪ ،‬در ایــن بــازه زمانــی از‬ ‫محــل قــرارداد عاملیــت‪ ،‬ســازندگان و مالــکان پروژه هایــی بــا ظرفیــت‬ ‫نه هــزار و ‪ ۸۲۴‬واحــد در سراســر کشــور موفــق شــدند بــا تشــکیل‬ ‫پرونــده در شــعب بانــک مســکن قراردادهــای دریافــت تســهیالت‬ ‫نوســازی بافــت فرســوده را بــرای پروژه هــای خــود منعقــد کننــد»‪.‬‬ ‫بابیان اینکــه یکــی از محورهــای مهــم پیش بینی شــده در‬ ‫علمــداری ِ‬ ‫بســته اعتبــاری ســال های اخیــر ایــن بانــک حمایــت تســهیالتی بــرای‬ ‫سرعت بخشــی بــه جریــان نوســازی بافــت فرســوده بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه گســتردگی بافــت فرســوده در اســتان تهــران‪ ،‬متقاضــی‬ ‫اخــذ تســهیالت بــرای نوســازی واحــد مســکونی نیــز بیش تــر بــوده‬ ‫اســت؛ به طوری کــه در ایــن دوره از محــل قــرارداد عاملیــت‪ ،‬مالــکان‬ ‫و ســازندگان دوهــزار و ‪ ۴۹۰‬واحــد مســکونی بــه مرحلــه انعقــاد قــرارداد‬ ‫بــرای اخــذ تســهیالت رســیده اند»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬پــس از تهــران‪،‬‬ ‫عملکــرد شــعب دو اســتان خراســان رضــوی و اردبیــل نیــز در حــوزه‬ ‫پرداخــت تســهیالت بافــت فرســوده قابل توجــه اســت»‪.‬‬ ‫مهاجرت شغلی چگونه نیروی کار ما را تحلیل می برد؟‬ ‫فرصت سوزی در «اشتغال سیاه»‬ ‫اغلــب کارگــران مهاجــر ایرانــی نــه ازطریــق مجــاری رســمی؛ بلکــه غیررســمی و فــردی مهاجــرت می کننــد و بســیاری ازانها‬ ‫ـزارش ایلنــا؛‬ ‫در خــارج «کار ســیاه» انجــام می دهنــد‪ .‬ایــن وضعیــت ممکــن اســت بــه تضییــع حقــوق کارگــران بینجامــد‪ .‬به گـ‬ ‫ِ‬ ‫اعــزام نیــروی کار بــه خارج ازکشــور موضوعی ســت کــه بیش ازگذشــته موردتوجــه قــرار گرفتــه و رســم ًا هــم دربــاره ان حــرف‬ ‫زده می شــود‪ .‬واقعیــت این اســت که ســال ها اجــرای برنامه هایــی درراســتای کاهــش بیــکاری نتوانســته باعــث شــود بیــکاری‬ ‫در ایــران بــه رقــم قابل قبولــی برســد‪ .‬همچنــان نــرخ بیــکاری در کشــور دورقمی ســت و برخــی تحلیل هــا نشــان می دهــد کــه‬ ‫مشــارکت پائیــن اقتصــادی‪ ،‬یکــی از دالیلی ســت کــه نــرخ بیــکاری بیــن ‪ ۱۰‬تــا ‪۱۱‬درصــد جــا گرفتــه و اگــر واقعـ ًا شــرایط مســاعد‬ ‫باشــد و جوینــدگان کار افزایــش یابنــد‪ ،‬ایــن نــرخ از ایــن چیزی کــه هســت‪ ،‬بیش تــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫کیــک اقتصــاد ایــران‪ ،‬ظرفیــت ایجــاد شــغل بــرای عــده محدودی‬ ‫را دارد و به هرحــال بــا ادامــه روندهــای کنونــی‪ ،‬صدهاهزارنفــر‪،‬‬ ‫از بــازار کار بیــرون می ماننــد‪ .‬ایــن واقعیــت باعــث می شــود‬ ‫جوانانی کــه به فکــر ســاختن اینــده خــود هســتند‪ ،‬گزینــه‬ ‫مهاجــرت را جدی تــر دنبــال کننــد‪ .‬انهــا دنبــال کار خــارج از‬ ‫مرزهــا می گردنــد و ایــن جســت وجو عالوه براینکــه به دلیــل‬ ‫نــرخ بــاالی بیــکاری در ایــران اســت‪ ،‬به دلیــل دســتمزدهای‬ ‫پائیــن نیــز هســت‪ .‬نوســانات دالری کــه بــه کاهــش ارزش پــول‬ ‫ملــی منجــر شــده‪ ،‬دســتمزد ایرانیــان را در پائین تریــن رده هــای‬ ‫دســتمزد در جهــان قــرار داده‪ .‬برخــی از ایرانیــان کــه بیــکار‬ ‫هــم نیســتند‪ ،‬می بیننــد درصورتی کــه همــان کاری را کــه در‬ ‫ایــران انجــام می دهنــد‪ ،‬جایــی دیگــر بکننــد‪ ،‬ســه تــا چهاربرابــر‬ ‫حقــوق می گیرنــد و این موضــوع‪ ،‬انهــا را وسوســه می کنــد تــا‬ ‫خارج ازایــران برونــد‪ .‬این طــور نیســت کــه کارگــران مهاجــر‬ ‫ایرانــی همیشــه در کشــورهای امریکایــی و اروپایــی کار کــرده‬ ‫باشــند‪ .‬از دیربــاز‪ ،‬تعــدادی قابل توجــه از ایرانیــان در کشــورهای‬ ‫منطقــه؛ ازجملــه ترکیــه‪ ،‬امــارات‪ ،‬کویــت‪ ،‬قطــر و عــراق دنبــال‬ ‫کار گشــته اند و بعضــاً دوره ای هــم کار کرده انــد‪ .‬بااین همــه‪،‬‬ ‫چندســال پیش اگــر از کســی؛ به ویــژه اگــر در ایــران شــاغل‬ ‫بــود‪ ،‬می پرســیدی کــه بــرای کار کجــا را ترجیــح می دهــی؟‬ ‫از کشــورهای اروپایــی‪ ،‬امریکایــی و بعض ـاً اســترالیا نــام می بــرد‪.‬‬ ‫حــاال به نظــر می رســد بیش ازقبــل ایرانیــان راضــی بــه کار در‬ ‫همیــن اطــراف خودمــان شــده اند‪ .‬دلیــل ان‪ ،‬یکــی باالمانــدن‬ ‫نــرخ بیــکاری در ایــران و دیگــر سخت ترشــدن شــرایط کار در‬ ‫کشــور اســت‪ .‬عــراق و ترکیــه نســبت بــه قبــل شــرایط بهتــری‬ ‫بــرای کارگــران مهاجــر پیــدا کرده انــد؛ همان طورکــه کشــوری‬ ‫مثــل قطــر فرصت هــای بهتــری را پیــش رو قــرار داده‪ .‬خبــر‬ ‫رســیده کــه ایــران و قطــر باهــم بــرای اعــزام نیــروی کار توافقاتــی‬ ‫داشــته اند‪ .‬این موضــوع بــه ایــن دلیــل مهــم اســت کــه قطــر‬ ‫دراســتانه برگــزاری یــک تورنمنــت ورزشــی بین المللی ســت کــه‬ ‫بســیاری ان را مهم تریــن مســابقات ورزشــی جهانــی می داننــد‪.‬‬ ‫ســال ‪ ۲۰۲۲‬قــرار اســت جــام جهانــی فوتبــال در همســایگی مــا‬ ‫برگــزار شــود و از مدت هاپیــش قطــر در تــدارک اماده ســازی‬ ‫خــود بــرای ایــن مســابقات اســت‪ .‬برگــزاری جــام جهانــی در‬ ‫قطــر عالوه براینکــه فرصت هــای مختلفــی در زمینه هایــی ماننــد‬ ‫توریســم دراختیــار ایــران می گــذارد؛ می توانــد وضعیــت کار‬ ‫ایــران را تحت تاثیــر قــرار دهــد‪ .‬از چندســال پیش قطــر شــروع‬ ‫بــه پذیــرش کارگــر خارجــی بــرای ســاختن ورزشــگاه ها و دیگــر‬ ‫اماده ســازی های بــرای جــام جهانــی کــرده‪ .‬ایــن می توانــد‬ ‫فرصتــی بــرای نیــروی کار ایــران تلقــی شــود؛ امــا یــک تهدیــد‬ ‫هــم وجــود دارد‪ :‬ممکــن اســت مهاجــرت بــدون ضابطــه و نظــارت‬ ‫بــه قطــر بــرای کارکــردن‪ ،‬منجــر بــه تضییــع حقــوق کارگــران‬ ‫ایرانــی شــود‪ .‬در چندســال اخیر‪ ،‬اخبــار هشــداردهنده ای از‬ ‫وضعیــت کارگــران خارجــی در قطــر منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫‪ 20‬ابان مــاه امســال محمــد اکبرنیــا (مدیــرکل دفتــر‬ ‫کاریابی هــای وزارت کار) گفــت‪« :‬در هفت ماهــه امســال‪ ،‬حــدود‬ ‫دوهــزار نیــروی کار ازطریــق کاریابی هــا بــه خارج ازکشــور اعــزام‬ ‫شــده اند»‪ .‬ناگفتــه پیداســت کــه ایــن امــار حتــی یک درصــد‬ ‫از نیــروی کار مهاجــر ایــران را هــم شــامل نمی شــود‪ .‬ده هاهــزار‬ ‫کارگــر ایرانــی در عــراق‪ ،‬ترکیــه و برخی دیگــر از کشــورهای‬ ‫منطقــه مشــغول به کار هســتند‪ .‬ایــن افــراد حتــی اگــر کار‬ ‫رئیس جمهــوری کــه پیش ازایــن بــه وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی دســتور تشــکیل ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا را داده بــود‪،‬‬ ‫بــا صــدور حکــم و ابــاغ جدیــدی بــه وی ماموریــت داد تــا ضمــن تشــکیل‬ ‫جلســات مســتمر ایــن ســتاد‪ ،‬از تمــام تــوان مجموعه هــای ذی ربــط به منظــور‬ ‫کمــک بــه جلوگیــری از شــیوع و ریشــه کنی هرچه ســریع تر ایــن بیمــاری‬ ‫ گــزارش پایــگاه‬ ‫بهــره گرفتــه و به طورمســتمر بــه وی گــزارش دهــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫اطالع رســانی دولــت؛ متــن حکــم حجت االسالم والمســلمین دکتــر حســن‬ ‫روحانــی بــه وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی به این شــرح اســت‪:‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫جناب اقای دکتر نمکی‬ ‫وزیر محترم بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫باعنایت بــه ضــرورت همــکاری همــه دســتگاه ها در موضــوع مقابلــه و‬ ‫پیشــگیری بیمــاری کرونــا‪ ،‬به موجــب ایــن ابــاغ بــه جناب عالــی ماموریــت‬ ‫داده می شــود‪ ،‬ســتادی را به عنــوان «ســتاد ملــی مدیریــت بیمــاری کرونــا»‬ ‫تحت نظــر خــود متشــکل از وزرای کشــور‪ ،‬راه و شهرســازی‪ ،‬امــوزش و پرورش‪،‬‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری‪ ،‬میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‪،‬‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی‪ ،‬رئیــس ســتادکل نیروهــای مســلح‪ ،‬دادســتان‬ ‫کل کشــور‪ ،‬رئیــس ســازمان برنامه وبودجــه‪ ،‬رئیــس ســازمان صــدا و ســیما‪،‬‬ ‫غیررســمی هــم نکننــد‪ ،‬به دلیل اینکــه بــا ســازوکارهای‬ ‫غیررســمی مهاجــرت کاری کرده انــد‪ ،‬ممکــن اســت حق شــان‬ ‫تضییــع شــود‪ .‬علیرضــا حیــدری (کارشــناس روابــط کار و فعــال‬ ‫کارگــری) می گویــد‪« :‬نیــروی کار مهاجــر ایرانــی بــه دو صــورت‬ ‫رســمی و غیررســمی بــه کشــورهای مختلــف م ـی رود‪ .‬منظــور‬ ‫از رســمی این اســت که فــرد در چهارچوب هــای تعیین شــده‬ ‫و بــا مشــارکت وزارت کار یــا ســایر ســازمان های ذی ربــط‬ ‫بــرای کار مهاجــرت کــرده اســت؛ امــا تعــداد زیــادی هــم‬ ‫هســتند کــه خــارج از چهارچوب هــا بــه کشــورهای دیگــر‬ ‫رفته انــد تــا انجــا کار کننــد»‪ .‬او بابیان اینکــه گویــا کارگــران‬ ‫مهاجــری کــه غیررســمی کار می کننــد‪ ،‬بیش تــر از رســمی ها‬ ‫هســتند‪ ،‬می افزایــد‪« :‬این دســته از افــراد هــم هرچنــد ازطریــق‬ ‫کاریابی هــا یــا ســایر راه هــای رســمی مهاجــرت کاری نکرده انــد؛‬ ‫امــا یکدســت نیســتند‪ .‬ممکــن اســت فــردی در کشــور مقصــد‬ ‫به هرطریــق مجــوز کار بگیــرد و عــده ای هــم هســتند کــه‬ ‫به اصطــاح کار ســیاه می کننــد»‪ .‬ایــن فعــال کارگــری ادامــه‬ ‫می دهــد‪« :‬درمــورد افرادی کــه به صــورت رســمی رفته انــد‪،‬‬ ‫تکلیــف مشــخص اســت‪ .‬انهایــی هــم کــه مجــوز کار گرفته انــد‪،‬‬ ‫بــاز مشــمول حقــوق کار می شــوند؛ امــا حــق کســانی که کار‬ ‫ســیاه می کننــد‪ ،‬ممکــن اســت ضایــع شــود و بایــد فکــری‬ ‫بــرای انهــا کــرد»‪ .‬او بااشــاره به وظایــف دولــت درمــورد‬ ‫کارگــران مهاجــر می گویــد‪« :‬در ســفارت خانه ها‪ ،‬وابســته‬ ‫کار هســت کــه در کشــورهای مختلــف وضعیــت نیــروی کار‬ ‫ایرانــی مهاجــر را رصــد می کنــد و مشــکالت ایــن کارگــران‬ ‫را رفــع می کنــد‪ .‬بایــد ایــن وابســته ها تــاش بیش تــری‬ ‫کننــد تــا حقــی از نیــروی کار ایرانــی در خارج ازکشــور ضایــع‬ ‫نشــود»‪ .‬حیــدری عنــوان می کنــد‪« :‬دلیــل اینکــه چــرا نیــروی‬ ‫کار ایرانــی مهاجــرت می کنــد‪ ،‬مشــخص اســت‪ .‬یــک کارگــر‬ ‫وقتــی می بینــد حقوقــی کــه در خارج ازکشــور‪ ،‬حتــی در‬ ‫عــراق‪ ،‬دریافــت می کنــد ممکــن اســت ســه برابر حقــوق او‬ ‫در ایــران باشــد؛ اگــر فرصــت کار داشــته باشــد‪ ،‬ســختی را‬ ‫به جــان می خــرد و شــاید حتــی کار ســیاه هــم بکنــد»‪ .‬او‬ ‫بااشــاره به اینکه شــاغالن کار ســیاه از بســیاری از حقــوق خــود‬ ‫محــروم می ماننــد‪ ،‬می گویــد‪« :‬مــا شــبیه کارگــران ایرانــی‬ ‫کــه در خارج ازکشــور کار ســیاه می کننــد‪ ،‬در ایــران داریــم‪.‬‬ ‫بســیاری از اتبــاع کشــور افغانســتان بــدون مجــوز در ایــران کار‬ ‫می کننــد‪ .‬انهــا معمــوالً بیمــه ندارنــد یــا ممکــن اســت کارشــان‬ ‫ســخت و زیــان اور باشــد‪ .‬بایــد مهاجــرت نیــروی کار بــه خــارج‬ ‫را ســاماندهی و افــراد را ترغیــب کــرد از مجــاری مجــاز ایـن کار‬ ‫را بکننــد تــا بتــوان از حقــوق انهــا دفــاع کــرد»‪.‬‬ ‫«کار ســیاه» گرچــه ممکــن اســت لزومـاً کاری زیــان اور نباشــد؛‬ ‫امــا چــون خــارج از نظــارت اســت باعــث می شــود شــاغالن‬ ‫چنیــن کارهایــی بیش تــر درمعرض خطــر باشــند‪ .‬رعایــت‬ ‫حقــوق ایــن کارگــران ماننــد حــق بیمــه یــک بحــث اســت و‬ ‫ایمنــی کار بحثــی دیگــر‪ .‬کارگــری کــه کارش در جایــی ثبــت‬ ‫نشــده‪ ،‬ممکــن اســت در مشــاغل ســخت و زیــان اور بــه کار‬ ‫گرفتــه شــده‪ ،‬بــا حادثــه کار روبـه رو شــود و حتــی نقــص عضــو‬ ‫شــده یــا جــان خــود را از دســت بدهــد‪ .‬درصــورت بــروز چنیــن‬ ‫اتفاقاتــی‪ ،‬کســی از ایــن فــرد دفــاع نمی کنــد‪ .‬باتوجه به اینکــه‬ ‫در ســال های اخیــر شــمار چنیــن کارگرانــی زیــاد شــده‬ ‫اســت و افــراد بیش تــری بــرای کار بــه کشــورهای همســایه‬ ‫رئیس جمهوری دستور داد؛‬ ‫تشکیل ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا‬ ‫همیشـه این طـور بـوده که کشـورهای بـزرگ با جمعیت هـای زیـاد‪ ،‬مانند چیـن ‪ ،‬امریـکا و هند؛‬ ‫عامـل انتشـار بیش ترین میـزان کلی کربن دی اکسـید یا همـان گازکربنیک (‪ )CO2‬هسـتند؛ اما وقتـی صحبت از سـرانه تولید این نـوع از گازهای‬ ‫گلخانه ای می شـود‪ ،‬شـبه جزیره عربسـتان حـرف اول را می زند و کشـورهای ایـن جغرافیا‪ ،‬از ملت هـای دیگر پیـش می افتنـد‪ .‬به روزترین گزارش‬ ‫«بودجـه جهانی کربن» (‪ )GCB‬که سـوم دسـامبر ‪ 2019‬منتشـر شـد؛ نشـان داد کـه «قطر» با کم تر از سـه میلیون نفر جمعیـت‪ ،‬بدترین امـار را در‬ ‫انتشـار ‪ CO2‬به لحـاظِ سـرانه در جهان دارد کـه چیزی معادل ‪37.97‬تُن اسـت! رتبه های دوم تا پنجم این فهرسـت را نیز کشـورهایی از قاره اسـیا‬ ‫اشـغال کرده انـد کـه به ترتیب عبارتند از کویت‪ ،‬امارات‪ ،‬عربسـتان و قزاقسـتان‪ .‬جالب انکه سـه کشـور اسـترالیا‪ ،‬امریـکا و کانـادا بعدازان ها قرار‬ ‫گرفته اند و سـپس‪ ،‬مجدد به دو کشـور شـرقی دیگر؛ عمان و ترکمنسـتان می رسـیم! به عبارتی‪ ،‬سـهم این محدوده پهناور دراین زمینه به شـکلی‬ ‫اروپایـی ‪ ICOS‬می گویند کـه اگرچه در کشـورهای حـوزه خلیج فـارس‪ ،‬پائین بودن‬ ‫ویـژه باالسـت‪ .‬کارشناسـان مجموعـه تحقیقـات زیرسـاخت‬ ‫ِ‬ ‫ عنـوان عامل افزایش سـرانه الودگـی هوا سـرزنش کرد؛ اما در کشـورهای‬ ‫قیمـت نفـت و متاثـر از ان‪ ،‬باالبـودن دسترسـی به ایـن مـاده را باید به‬ ‫ِ‬ ‫غربـی‪ ،‬عمـده دلیـل در این ماجـرای ناگـوار را باید اتـکای بیش ازحد افراد به خودروهای شـخصی برای تردد و سـوزاندن زغال سـنگ بـرای تامین‬ ‫نیـروی بـرق‪ ،‬دانسـت‪ .‬در اینفوگرافیـک امروز‪ ،‬کشـورهایی با بیش ترین سـرانه انتشـار ‪ CO2‬را فهرسـت کرده ایم؛ امـا باید توجه داشـت که گرچه‬ ‫ رغم جمعیت اندکشـان سـهم قابلِ توجهـی دراین زمینـه دارند‪ ،‬حذف شـده اند؛ چون‬ ‫کشـورهایی نظیـ ِر «ترینیـداد و توباگـو» و «کوراسـائو» که به ِ‬ ‫ عنوان مقصد توریسـتی و قرارگیری‬ ‫عمـده علـت این اتفاق در ان ها ارتباطی با سـبک زندگی مردمشـان نـدارد و ناشـی از ویژگی خاص انجاهـا به‬ ‫ِ‬ ‫ عنوان پایگاه عبوری سـت که باعث شـده شـاهد تراکـم االینده ها دراثـ ِر تردد هواپیماها و حجم باالی گردشـگری‪ ،‬باشـند‪ .‬بد نیسـت بدانید که‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫‪ CO2‬یکـی از علـل اصلی در گرم شـدن کره زمین اسـت؛ غلظـت این االینده تـا ابتدای پیـروزی انقالب صنعتی چیـزی حـدود ‪ 200‬ذره در میلیون‬ ‫چگالی افزایشـی داشـته که حـاال به ‪ 413‬ذره در میلیون رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫چنان‬ ‫ سـو‬ ‫ن‬ ‫ ای‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫‪19‬‬ ‫قرن‬ ‫از‬ ‫کـه‬ ‫بـود‬ ‫ِ‬ ‫طبیعــت انســانی‪ ،‬بــر ایــن قــرار گرفتــه کــه همیشــه از گذشــته و خاطــرات‬ ‫خــوش ان یــاد کنــد و اصــوالً مــردم بــا یــاداوری ایــام گذشــته بــرای اینــده‬ ‫خــود ســرمایه گذاری می کننــد‪ .‬متاســفانه بعضــی را عقیــده بران اســت که‬ ‫از گذشــته نبایــد ســخن گفــت و به گفتــه شــاعر تکیــه می کننــد؛ انجایــی‬ ‫کــه می گویــد «از دی کــه گذشــت هــر چــه گویــی خــوش نیســت» امــا و در‬ ‫همــه حــال‪ ،‬مــردم گذشــته خــود را فرامــوش نمی کننــد و بــا خــوب و بــد ان‬ ‫زیســته اند‪ .‬از خاطــرات زیبــا و به یادماندنــی روزگار گذشــته کــه بــرای اینــده‬ ‫فکــر می کردنــد‪ ،‬پس انــداز در بانــک حتــی بــا حداقــل ســپرده‪ ،‬از یادگارهــای‬ ‫خــوب گذشــتگان اســت و یــادش بخیــر کــه در یــک خانــواده پنج نفــری‪،‬‬ ‫پنــج دفترچــه پس انــداز‪ ،‬درون کمدهــا جــا خــوش می کردنــد تــا ســالی‬ ‫چنــد نوبــت از درون کمدهــا بــه بانک هــا ســرک بکشــند و موجــودی را‬ ‫افزایــش دهنــد‪ .‬امــا چــه شــد و ان دفترچه هــا کجــا رفتنــد؟ پــس بازهــم‬ ‫بگوییــم یــادش بخیــر روزهــای شکســتن قلک هــا و اضافه کــردن ســرمایه‬ ‫بــه دفترچه هــای پس انــداز‪ .‬به نظــر می رســد کم تــر کســی را می تــوان‬ ‫یافــت کــه دیــدگاه ســنتی بــرای جمع کــردن پــول را حفــظ کــرده باشــد‪،‬‬ ‫ان هــم پولــی کــه اضافــه درامــدش را بــرای روز مبــادا‪ ،‬چــون عروســی‪ ،‬عــزا‪،‬‬ ‫زیــارت‪ ،‬ســیاحت و تحصیــات عالیــه کنــار بگــذارد‪ .‬امــا و بــا دریغ از گذشــته‪،‬‬ ‫این روزهــا چــون خــرج و دخــل همخوانــی نــدارد و معمــوالً خــرج بیشــتر از‬ ‫دخــل اســت و خانــواده همیشــه ‪ 10‬تــا ‪15‬روز اینــده را پیش خــور کرده انــد‬ ‫و به عبارتِ دیگــر بدهــکار هســتند‪ ،‬مجــال و فرصتــی نیســت تــا چــون‬ ‫گذشــته‪ ،‬خانواده هــا دفترچــه پس انــداز داشــته باشــند‪ .‬گواینکــه فرهنــگ‬ ‫پس انــداز در تمــام اســتان ها یکســان نیســت؛ ســه اســتان گیــان‪ ،‬مازنــدران‬ ‫و یــزد کــه وضعیــت مالــی بهتــری دارنــد‪ ،‬فرهنــگ پس انــداز پررنگ تــر و‬ ‫در اســتان های کرمانشــاه و اردبیــل کــه خــرج و دخــل همخوانــی نــدارد‪،‬‬ ‫پس انــداز هــم بســیار کم رنــگ اســت‪ .‬خانواده هــای متمــول و پــول دار کــه‬ ‫تــوان پس انــداز دارنــد‪ ،‬ترجیــح می دهنــد به جــای پس انــداز‪ ،‬پــول خــود‬ ‫را بــرای بــورس‪ ،‬طــا و دالر پس انــداز کننــد یــا در خریــد قالیچــه‪ ،‬ملــک‪،‬‬ ‫ماشــین و اشــیاء عتیقــه هزینــه کننــد کــه همه ســاله حــدود ‪ 20‬تــا ‪30‬درصــد‬ ‫بــه ارزش ان اضافــه شــود‪ ،‬نــه اینکــه در بانک هــا ذخیــره کننــد تــا ســودی‬ ‫معــادل هفــت تــا ‪18‬درصــد‪ ،‬بســته بــه نــوع کوتاه مــدت و درازمــدت‪ ،‬دریافــت‬ ‫کننــد‪ .‬بدیهی ســت‪ ،‬هروقــت پــول نیــاز داشــته باشــند‪ ،‬ایــن قبیــل کاالهــا یــا‬ ‫ســرمایه گذاری ها را بــه فــروش می رســانند‪ .‬به هرصــورت‪ ،‬این روزهــا دیگــر‬ ‫خبــری از دفترچه هــای پس انــداز و نگهــداری از ان درون کمدهــا نیســت‬ ‫و زندگــی تجمالتــی و چشــم و هم چشــمی باعــث شــده کــه خانواده هــا‬ ‫اکثــرا ً در تامیــن هزینــه زندگــی عاجــز باشــند‪ .‬بــرای مثــال‪ ،‬وقتــی سرپرســت‬ ‫خانــوار حقوقــی معــادل س ـه میلیون در مــاه داشــته باشــد‪ ،‬بایــد دومیلیــون‬ ‫ان را بــرای اجــاره مســکن هزینــه کنــد و یک میلیــون دیگــر ان قــدر کــم‬ ‫اســت کــه ســفره خانــوار هــرروز کوچک تــر از گذشــته شــده‪ .‬هزینــه اب‪،‬‬ ‫بــرق‪ ،‬گاز و ســایر خدمــات دولتــی و شــهریه مدرســه و دانشــگاه خانــواده‪ ،‬از‬ ‫جملــه هزینه هایی ســت کــه باعــث شــده اکثریــت جامعــه مــا قیــد تفریــح‪،‬‬ ‫زیــارت‪ ،‬ســیاحت‪ ،‬دیــد و بازدیدهــای دوســتانه و نظایــر اینهــا را زده و بــا کار‬ ‫بیشــتر‪ ،‬تــا انــدازه ای خــرج و دخــل کننــد‪ .‬درنهایــت بایــد گفــت؛ در جامعــه‬ ‫مــا امنیــت مالــی وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫کنترل مرزها برای جلوگیری از شیوع کرونا‬ ‫رئیــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت ضمــن اشــاره بــه روند‬ ‫افزایشــی شــیوع کروناویــروس در جهــان‪ ،‬از تمهیــدات ایــن وزارتخانه بــرای کنترل‬ ‫ گــزارش ایســنا؛ دکتــر محمدمهــدی گویــا افــزود‪« :‬ظــرف‬ ‫مرزهــا خبــر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫دوروزگذشــته چندیــن کشــور در شــرایط ویــژه قــرار گرفته انــد؛ به گونه ای کــه‬ ‫ظــرف مــدت کوتاهــی شــمار مبتالیــان در کــره جنوبــی از ‪۲۰۰‬نفــر بــه ‪۶۰۰‬نفــر‬ ‫و در ایتالیــا از چهارنفــر بــه ‪۱۱۷‬نفــر افزایــش یافتــه‪ .‬احتمــال مـی رود کــه ســازمان‬ ‫بهداشــت جهانــی مجدد جلسـه ای بــرای اتخــاذ تصمیم جدیــد درخصــوص مقابله‬ ‫بــا کروناویــروس برگــزار کنــد»‪.‬‬ ‫عملیاتی شدن فروش تعهدی در بورس‬ ‫مدیرعامــل فرابــورس گفــت‪« :‬فــروش تعهــدی در بــورس باانکــه تنهــا بــرای پنــج‬ ‫نمــاد موردمعاملــه در بــورس تهــران و ســه نمــاد ســهام در فرابــورس اجرایــی‬ ‫ـزارش مهــر؛ امیــر‬ ‫شــده؛ ولــی قابلیــت عملیاتی شــدن در تمــام اوراق را دارد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫هامونــی درخصــوص ســازوکار فــروش تعهــدی بابیان اینکــه ایــن ابــزار جدیــد بــازار‬ ‫را دوطرفــه می کنــد و یکــی از ویژگی هــای بــازار حرفــه ای قلمــداد می شــود‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬بســیاری از اهالــی بــازار‪ ،‬ســوال داشــتند کــه در بــازار ســرمایه کشــور‬ ‫چگونــه می تــوان ابــزار فــروش اســتقراضی یــا همــان ‪ Short Selling‬را راه انــدازی‬ ‫کــرد؛ امــا این مهــم بــا ابتــکار کمیتــه فقهــی ســازمان بــورس درقالــب عقــد وکالت‬ ‫امکان پذیــر شــد»‪.‬‬ ‫پرهیز بانک مرکزی از برخوردهای هیجانی‬ ‫رئیـس کل بانــک مرکــزی گفــت‪« :‬گروهــی درتــاش بــوده و هســتند تــا بــا ایجــاد‬ ‫فضــای روانــی بی ثباتــی و نیــز اعــام نرخ هــای بی پایــه و غیرمعامالتــی در فضــای‬ ‫مجــازی‪ ،‬در چهارچــوب فشــار حداکثــری امریــکا‪ ،‬ایــن تصمیمــات را تکمیــل‬ ‫ گــزارش‬ ‫کــرده و ثبــات بازارهــا؛ ازجملــه بــازار ارز را مجــدد به هــم بزننــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ایلنــا؛ عبدالناصــر همتــی افــزود‪« :‬بانــک مرکــزی‪ ،‬بــا هیجانــات بــازار‪ ،‬هیجانــی‬ ‫برخــورد نمی کنــد؛ بلکــه بــا رویکــرد اصولــی و اســتفاده از امکانــات و روش هــای‬ ‫تجربه شــده خــود طــی ماه هــای گذشــته و بــا رهیافــت صبــر و تدبیــر‪ ،‬تالش هــا‬ ‫بــرای ســفته بازی ازطریــق تحمیــل شــوک بــه بــازار ارز را بــا تقویــت اقدامــات‬ ‫دردس ـت اجرا‪ ،‬خنثــی و ثبــات الزم را بــه بــازار اعــاده خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫هشدار سیالبی شدن برخی استان ها‬ ‫ـدن بیش تــر از حــد‬ ‫معــاون وزیــر نیــرو در امــور اب و ابفــا‪ ،‬از احتمــال سیالبی شـ ِ‬ ‫ گــزارش انــا؛ قاســم تقــی زاده خامســی‬ ‫نرمــال برخــی از اســتان ها‪ ،‬خبــر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫در صفحــه شــخصی اینســتاگرام خــود نوشــت‪« :‬مدل هــای هواشناســی داخلــی و‬ ‫بین المللــی نشــان می دهــد کــه ســامانه پرقــدرت بارشــی از روز دوشــنبه (امــروز)‬ ‫در کشــور اغــاز خواهــد شــد کــه ایــن ســامانه در اســتان های لرســتان‪ ،‬خوزســتان‪،‬‬ ‫ایــام و چهارمحــال و بختیــاری قابل توجــه اســت و احتمــال ســیالب‪ ،‬بیش تــر‬ ‫از نرمــال وجــود دارد؛ هرچنــد ایــن جبهــه‪ ،‬برخــی اســتان های دیگــر را بــا نفــوذ‬ ‫کم تــری نیــز فرامی گیــرد»‪.‬‬ ‫شکسته شدن رکورد ذخایر کاالهای استراتژیک‬ ‫قائم مقــام وزیــر صمــت در امــور بازرگانــی‪ ،‬از شکسته شــدن رکــورد‬ ‫ذخایــر کاالهــای اســتراتژیک خبــر داد و گفــت‪« :‬تاکنــون‪ ،‬این میــزان‬ ‫ذخایــر اســتراتژیک کاالی اساســی نداشــتیم و در شــرایط بســیارمطلوبی‬ ‫ـزارش تســنیم؛ حســین مــدرس خیابانــی بابیان اینکــه‬ ‫قــرار داریــم»‪ .‬به گـ‬ ‫ِ‬ ‫در حــوزه تنظیــم بــازار چنــد مناســبت مهــم درپیــش اســت؛ یکــی ایــام‬ ‫پایانــی ســال و شــب عیــد و دیگــری هــم مــاه مبــارک رمضــان‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«خوشــبختانه ایــن دو ایــام به هــم نزدیــک اســت و دولــت برنامه هــای‬ ‫فشــرده و گســترده ای بــرای هــردو مناســبت درنظــر گرفتــه»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«ایــن برنامه هــا از دی مــاه بــا جلســات تنظیــم بــازار شــروع و در ســه‬ ‫حــوزه هــم برنامه هــا متمرکــز شــده کــه نخســتین حــوزه تامیــن اســت؛‬ ‫معتقدیــم فراوانــی مقــدم بــر توزیــع اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬اگــر کاال به وفــور‬ ‫باشــد‪ ،‬می تــوان بــازار را تنظیــم کــرد؛ ولــی اگــر دراین حــوزه مشــکل‬ ‫داشــته باشــیم‪ ،‬بــا بگیروببنــد کاری از پیــش نمی بریــم»‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان حــج و زیــارت‪ ،‬ســخنگوی دولــت و فرمانــده نیــروی انتظامــی‬ ‫تشــکیل دهیــد‪ .‬انتظــار دارد ضمــن برگــزاری مســتمر جلســات بــرای بررســی‬ ‫میدانــی و اطالعــات دقیــق‪ ،‬سیاسـت گذاری‪ ،‬الزم و بهنــگام در ارائــه خدمــات‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬درمانــی و دارویــی‪ ،‬اطالع رســانی محتــوای اموزشــی بــه عمــوم‬ ‫مــردم‪ ،‬پزشــکان‪ ،‬تیم هــای درمانــی و کارکنــان بیمارســتان ها و دیگــر اقدامــات‬ ‫اجرایــی موردنیــاز‪ ،‬از تمــام تــوان مجموعه هــای ذی ربــط به منظــور کمــک بــه‬ ‫جلوگیــری از شــیوع و ریشـه کنی هرچه ســریع تر ایــن بیمــاری اســتفاده کــرده‬ ‫و بــه این جانــب گــزارش مســتمر داده شــود‪ .‬حســب مــورد از روســای ســایر‬ ‫دســتگاه ها نیــز دعــوت به عمــل خواهیــد اورد‪.‬‬ ‫حسن روحانی‬ ‫رئیس جمهوری اسالمی ایران‬ ‫شبه جزیره عربستان؛ جغرافیای شماره یک الودگی هوا‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫مراجعــه می کننــد‪ ،‬الزم اســت پیگیری هایــی صــورت گیــرد‪.‬‬ ‫بایــد مجــاری مجــاز مهاجــرت شــغلی بازتــر شــود و همچنیــن‬ ‫راهکارهایــی پیــش پــای نیــروی کار ایرانــی غیررســمی بــرای‬ ‫رسمی شــدن گذاشــت و انهــا را درمعرض دیــد قــرار داد‪.‬‬ ‫مرکــز امــار و اطالعــات راهبــردی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی گــزارش جدیــدی باعنــوان «نقــش کار بــر مهاجــرت‬ ‫جمعیــت» منتشــر کــرده کــه در ان عنــوان شــده اســت کــه‬ ‫در ســال ‪ ،۹۷‬چیــزی حــدود ‪۱۰‬درصــد ‪۷۱۱‬هــزار و ‪۱۵۴‬نفــری‬ ‫کــه مهاجــرت کرده انــد‪ ،‬درجس ـت وجوی کار بــوده و ‪۶.۵‬درصــد‬ ‫انهــا به دنبــال کار بهتــر مهاجــرت را انتخــاب کرده انــد‪ .‬نتایــج‬ ‫ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه ‪۳۰۲‬هــزار و ‪۸۱۷‬نفــر از‬ ‫جمعیــت مهاجــر در ســال گذشــته به لحــاظ اقتصــادی فعــال‬ ‫بوده انــد کــه ازاین تعــداد‪ ،‬بیــش از ‪۲۳۴‬هزارنفــر را شــاغالن و‬ ‫‪۶۸‬هــزار و ‪۷۵۳‬نفــر را بیــکاران تشــکیل می دهنــد‪ .‬مرکــز امــار‬ ‫و اطالعــات راهبــردی وزارت کار در گــزارش خــود بیش تریــن‬ ‫علــت مهاجــرت جمعیــت شــاغل در ســال ‪ 97‬را به ترتیــب‬ ‫جســت وجوی کار‪ ،‬پیــروی از خانــوار و جســت وجوی کار‬ ‫بهتــر و کم تریــن علــت مهاجــرت ایــن قشــر را پایــان تحصیــل‪،‬‬ ‫تحصیــل و انجــام خدمــت وظیفــه عنــوان کــرده؛ امــا درمــورد‬ ‫جمعیــت بیــکار‪ ،‬بیش تریــن علــت مهاجــرت در ســال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫پایــان خدمــت وظیفــه‪ ،‬پیــروی از خانــوار و جســت وجوی کار‬ ‫و کم تریــن علــت مهاجــرت ایــن قشــر انتقــال شــغلی‪ ،‬انجــام‬ ‫خدمــت وظیفــه و تحصیــل بــود‪.‬‬ ‫اباصلــت خراســانی؛ مدیــرکل امــور اداری و پشــتیبانی وزارت‬ ‫علــوم‪ ،‬تحقیقــات و فنــاوری دربــاره چگونگــی حفــظ نیروهــای‬ ‫انســانی ماهــر در کشــور گفــت‪« :‬موضــوع نگهــداری منابــع‬ ‫انســانی‪ ،‬ســامانمند بــوده و دارای چهــار فراینــ ِد جــذب‪،‬‬ ‫نگهــداری‪ ،‬امــوزش و عملکــرد اســت‪ .‬ایــن سیســتم در تمــام‬ ‫جهــان وجــود دارد؛ امــا درمواقعی کــه از سیســتم جــذب‪،‬‬ ‫نگهــداری‪ ،‬امــوزش و عملکــرد به خوبــی اســتفاده شــده باشــد‪،‬‬ ‫ان کشــور رشــد قابل توجهــی دارد ماننــد نــروژ کــه یــک کشــور‬ ‫موفــق درزمینــه توســعه منابــع انســانی و رعایــت ایــن چهــار‬ ‫فراینــد اســت»‪ .‬خراســانی درادامــه بیــان کــرد‪« :‬در کشــور مــا‬ ‫ایــن شــاخص ها و فرایندهــا کــه نــام بــرده شــد‪ ،‬شــرایط مطلوبی‬ ‫ندارنــد‪ .‬پیــش از فراینــد نگهــداری مــا درزمینــه جــذب درســت‬ ‫عمــل نکرده ایــم؛ وقتــی سیســتم جــذب مــا درســت نیســت‪،‬‬ ‫هرگونــه اقــدام جهــت نگهــداری‪ ،‬پــاداش‪ ،‬انگیــزه و اقدامــات‬ ‫رفاهــی هــم کــه داشــته باشــیم‪ ،‬موجــب می شــود نیــروی‬ ‫انســانی مــا بنابرهردلیلــی هــرز بــرود»‪ .‬او باتاکیدبــر اصــاح‬ ‫شــیوه جــذب گفــت‪« :‬بایــد در ابتــدا سیســتم جــذب را درســت‬ ‫کنیــم کــه روش اجــرای درســت ان مصاحبــه‪ ،‬ازمــون و انتخــاب‬ ‫افــراد بــا دقــت و وســواس علمی ســت‪ .‬مــا این قســمت را رهــا‬ ‫کرده ایــم و بعــد ســراغ نیروهــای ناکارامــد متوســط بــا انگیــزه‬ ‫پائیــن بــرای جــذب رفتیــم کــه هرنــوع سیســتم نگه دارنــده ای‬ ‫روی ایــن افــراد بگذاریــم‪ ،‬انهــا بــرای ادامــه کار نمی ماننــد یــا‬ ‫اگــر هــم بماننــد‪ ،‬بهــره وری خوبــی نخواهنــد داشــت‪ .‬مــا رونــدی‬ ‫را پیــش گرفته ایــم کــه بتوانیــم نیــروی کارامــد را شناســایی‬ ‫و جــذب کنیــم؛ مثــ ً‬ ‫ا تقریبــاً اســتخدام ها و مجوزهایــی‬ ‫کــه بــرای هیئت علمــی دانشــگاه ها دردســت اقدام داریــم‪،‬‬ ‫به این صــورت اســت کــه افــراد بایــد فقــط پیمانــی و بــا ازمــون‬ ‫وارد دانشــگاه ها‪ ،‬موسســات پژوهشــی و پارک هــای علــم و‬ ‫فنــاوری شــوند و بعــدازان‪ ،‬اجــرای سیســتم اموزشــی روی ایــن‬ ‫افــراد اســت‪ .‬بــرای ایــن کار هــم سیســتم امــوزش منظمــی را‬ ‫چیده ایــم؛ به طوری کــه کل کارکنــان دانشــگاه ها‪ ،‬موسســات‬ ‫اموزشــی و پارک هــای علــم و فنــاوری در هفــت رشــته شــغلی‬ ‫بایــد امــوزش ببیننــد و بــا فناوری هــا و روش هــای جدیــد اشــنا‬ ‫شــوند»‪ .‬خراســانی گفــت‪« :‬در خارج ازکشــور شــاید ایــن مســائل‬ ‫هــم رعایــت نشــود؛ امــا در انجــا سیســتم امــوزش به خوبــی‬ ‫رعایــت می شــود‪ .‬انهــا اگــر حتــی سیســتم انگیــزه‪ ،‬رفــاه و‬ ‫پــاداش خوبــی نداشــته باشــند‪ ،‬سیســتم امــوزش خوبــی دارنــد‬ ‫و بــا سیســتم امــوزش خــوب‪ ،‬نیروهایشــان را نگــه می دارنــد و‬ ‫انهــا را ب ـه روز می کننــد؛ ازای ـن رو‪ ،‬مانــدگاری انهــا در سیســتم‬ ‫بیش تــر می شــود؛ یعنــی کارمنــدان یــا کارکنــان نیمه ماهــر‬ ‫اگــر بــا سیســتم امــوزش قــوی اســتخدام شــوند‪ ،‬بــه یــک‬ ‫کارمنــد ماهــر تبدیــل می شــوند؛ ولــی زمانی کــه یــک کارمنــد‬ ‫ماهــر بــا یــک سیســتم اموزشــی ناقــص جــذب شــود؛ تبدیــل‬ ‫بــه یــک کارمنــد ناقــص خواهــد شــد»‪ .‬او دربــاره اینکــه چــرا‬ ‫ایــران درزمینــه سیســتم اموزشــی تــاش نمی کنــد تــا بتوانــد‬ ‫نیروهــای خــود را حفــظ کنــد؟ گفــت‪« :‬مــا روی این مســئله‬ ‫کار می کنیــم؛ امــا ســرعت ‪ Replacement‬و جابه جایــی نیــروی‬ ‫انســانی در ایــران به قــدری زیــاد اســت کــه ایــن امــکان‪ ،‬ســخت‬ ‫میســر می شــود‪ .‬متغیــر منابــع انســانی‪ ،‬یکــی از متغیرهــای‬ ‫کالن کشــور اســت‪ .‬مــا بایــد کنــار دیگــر دســتگاه ها حرکــت‬ ‫کنیــم تــا در یــک بــازه ده ســاله بــه ثبــات برســیم»‪ .‬او توضیــح‬ ‫داد‪« :‬در منابــع انســانی؛ روندهــا‪ ،‬علــل و نتایــج را باهــم مقایســه‬ ‫می کنیــم‪ .‬مقایس ـه ها نشــان می دهــد کــه امارهــا خــوب بــوده‬ ‫و حرکت هــای خوبــی صــورت گرفتــه؛ امــا کافــی نیســت‪ .‬در‬ ‫بحــث انگیــزه‪ ،‬امــوزش‪ ،‬نگهــداری‪ ،‬جــذب‪ ،‬رفــاه‪ ،‬بیمــه‪ ،‬پــاداش‬ ‫و ‪ ...‬تــاش شــده کــه کارهــای خوبــی انجــام شــود»‪ .‬خراســانی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬عــدد نخبــگان مــا درحال حاضــر به نســبت‬ ‫شــاخص جهانــی یــک عــدد قابل توجــه اســت؛ باتوجه بــه‬ ‫امــار بنیــاد ملــی نخبــگان حــدود پنج درصــد جمعیــت فعــال‬ ‫در ایــران نخبه انــد»‪ .‬او درپایــان گفــت‪« :‬به طــورکل در همــه‬ ‫جوامــع به نســبت جمعیــت کل‪ ،‬حــدود پنج درصــد افــراد ‪Elit‬‬ ‫یــا نخبــه و پنج درصــد از کل جمعیــت ‪ Mental Retardation‬یــا‬ ‫داری عقب ماندگــی ذهنــی هســتند‪ .‬ایــن ‪۱۰‬درصــد‪ ،‬در همــه‬ ‫جوامــع وجــود دارد‪ .‬از میــان پنج درصــد ‪ Elit‬در برخی جوامــع‬ ‫ســه درصد بــه کشــورهای دیگــر رفته انــد و برخــی کشــورها‬ ‫هــم از ایــن پنج درصــد توانســته اند ‪4.5‬درصــد را نگهدارنــد»‪.‬‬ ‫دفترچه های پس انداز؛‬ ‫یاد باد ان روزگاران‪ ،‬یاد باد‬ ‫قطر‬ ‫‪37.96‬تن‬ ‫‪23.70‬تن‬ ‫کویت‬ ‫امارات‬ ‫‪21.35‬تن‬ ‫‪18.43‬تن‬ ‫غرفه‬ ‫عربستان‬ ‫‪17.57‬تن‬ ‫‪16.88‬تن‬ ‫‪16.56‬تن‬ ‫‪15.33‬تن‬ ‫قزاقستان‬ ‫استرالیا‬ ‫امریکا‬ ‫کانادا‬ ‫‪13.93‬تن‬ ‫عمان‬ ‫‪13.65‬تن‬ ‫ترکمنستان‬ ‫نمایشگاه روزهای سبز‬ ‫هرمزگان‬ ‫خاتمه‪۹۸/12/09 :‬‬ ‫مکان‪ :‬بندرعباس‬ ‫بازدید‪ 17 :‬تا ‪22‬‬ ‫گستره‪ :‬داخلی‬ ‫سایت‪bie-bnd.com :‬‬ ‫تماس‪076-32238491 :‬‬ ‫بهبهان‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ -1398‬شماره ‪1936‬‬ ‫پیام تبریک سرپرست شهرداری بهبهان‬ ‫به نماینده منتخب شهرستان‬ ‫علیرضــا بهــادری (سرپرســت شــهرداری بهبهــان) در پیامــی انتخــاب‬ ‫ عنــوان نماینــده منتخــب مــردم شــریف شهرســتان های‬ ‫مظلومــی را به‬ ‫ِ‬ ‫ـزارش‬ ‫بهبهــان و اغاجــاری در مجلــس شــورای اســامی تبریــک گفــت‪ .‬به گـ ِ‬ ‫روابط عمومــی شــهرداری و شــورای اســامی شــهر بهبهــان؛ متــن پیــام‬ ‫در ادامــه امــده اســت‪« :‬بســم اهلل الرحمن الرحیم‪ /‬بــرادر گرانقــدر جنــاب‬ ‫اقــای محمــد طــا مظلومــی‪ /‬ســام علیکــم‪ /‬اینــک کــه رقابــت انتخاباتــی‬ ‫مجلــس یازدهــم پایــان یافتــه و شــاهد حضــور همیشــه ســترگ و باشــکوه‬ ‫مــردم فهیــم ایــران اســامی ‪ ،‬اســتان خوزســتان؛ به ویــژه مــردم شــریف‬ ‫شهرســتان های بهبهــان و اغاجــاری در تعییــن سرنوشــت و نماینــده منتخــب‬ ‫خــود بوده ایــم‪ ،‬جــا دارد در ابتــدای ســخن ایــن حضــور ارزشــمند و ایــن‬ ‫حماســه افرینی را کــه حاصــل ان انتخــاب مــردی از جنــس حماســه و‬ ‫ایثــار بــود را بــه مــردم اگاه و هوشــیار ایــن دیــار تبریــک گفتــه و کســب‬ ‫ عنــوان نماینــده مــردم در ســنگر‬ ‫رای اعتمــاد و انتخــاب جنابعالــی را به‬ ‫ِ‬ ‫مجلــس شــورای اســامی صمیمانــه خدمــت حضرتعالــی و احــاد مــردم‬ ‫شهرســتان های بهبهــان و اغاجــاری تبریــک عــرض کنــم‪ .‬امیــد اســت بــا‬ ‫اســتعانت از خداونــد متعــال و الطــاف بیکــران الهــی در انجــام رســالت خطیــر‬ ‫نمایندگــی و در میــدان قانون گــذاری بــا وفــاق و همدلــی در راســتای توســعه‬ ‫ی و همچنیــن اســتان خوزســتان‪،‬‬ ‫و پیشــرفت میهــن عزیزمــان ایــران اســام ‬ ‫خاصــه شهرســتان های بهبهــان و اغاجــاری موفــق و مویــد باشــید»‪.‬‬ ‫علیرضا بهادری؛ سرپرست شهرداری بهبهان‬ ‫نماینده منتخب مردم بهبهان‬ ‫با سالم و تحیات الهی‬ ‫جناب اقای محمد طال مظلومی‬ ‫نماینده منتخب شهرستان بهبهان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫سرپرست شهرداری بهبهان‬ ‫‪ 2‬اســفند ‪ 98‬بــا خلــق حماســه حضــور گســترده و مثال زدنــی‬ ‫مــردم فهیــم شهرســتان بهبهــان در پــای صندوق هــای رای بــه‬ ‫روزی مانــدگار در تاریــخ ایــن ســرزمین تبدیــل شــد‪ .‬ایرانیــان‬ ‫ســرافراز و حماسه ســاز در ایــن روز بــا لبیــک بــه نــدای مقــام‬ ‫معظــم رهبــری با حضــور پرشــور در پــای صندوق هــای رای و‬ ‫انتخــاب نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی گامــی محکــم و‬ ‫نماینده منتخب مردم بهبهان‬ ‫شهردار منصوریه‬ ‫اســتوار در تعییــن سرنوشــت خــود برداشــتند‪ .‬روســفیدی ملــت‬ ‫بــزرگ مــا در ایــن انتخابــات نعمتی ســت کــه ســپاس بی کــران‬ ‫می طلبــد‪ .‬لــذا بــا خضــوع و خشــوع‪ ،‬شــاکر و سپاســگزار نعمت هــای او بــوده و ان شــاءالله خواهیــم بــود‪ .‬حــال‬ ‫کــه ســرمایه اعتمــاد مــردم کــه به حــق یــک امانــت الهی ســت بــر دوش شــما قــرار گرفتــه اســت‪ ،‬ضمــن تبریــک‬ ‫صمیمانــه‪ ،‬از درگاه خداونــد متعــال ســامتی و موفقیــت شــما را در راه دشــواری کــه در پیــش داریــد ارزومندیم‬ ‫و از خداونــد متعــال توفیــق روزافــزون شــما را خواســتاریم‪.‬‬ ‫ارادتمند شما‬ ‫مکرمیان‬ ‫شهردار منصوریه‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫«من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر الله عزوجل»‬ ‫امام رضا(ع)‬ ‫جناب اقای مهندس یوسف زمانی اصل‬ ‫فرماندار محترم شهرستان بهبهان‬ ‫نماینده منتخب مردم بهبهان‬ ‫شهردار زیدون‬ ‫جناب اقای مظلومی‬ ‫منتخب محترم مجلس شورای اسالمی‬ ‫شهرستان های بهبهان و اغاجاری‬ ‫از صمیــم قلــب انتخــاب بجــا و شایســته حضرتعالــی را‬ ‫تبریــک عــرض می نمایــم‪ .‬امیــدوارم بــا تــاش مجدانــه‬ ‫خویــش در جهــت رفــع مشــکالت حــوزه انتخابیــه‪ ،‬پرتــوان‬ ‫و پایــدار باشــید‪.‬‬ ‫کیان فر کرمی‬ ‫شهردار زیدون‬ ‫بــا احتــرام‪ ،‬با عنایت به اینکــه در برگــزاری انتخابــات دوره یازدهــم مجلــس شــورای‬ ‫اســامی بــا تــاش در جهــت رعایــت اصــل بی طرفــی و فراهم کــردن زمینــه حضــور‬ ‫حداکثــری مــردم در پــای صندوق هــای رای و خلــق حماســه ‪ ...‬اهتمــام ورزیده ایــد و‬ ‫بــا افزایــش ســطح اعتمــاد عمومــی جامعــه‪ ،‬بــرای ســعادت و پیشــرفت ایــران اســامی در‬ ‫ســال مزیــن بــه نــام "اقتصــاد مقاومتــی‪ ،‬تولیــد و اشــتغال" بــا هــدف صیانــت از اراء و بــا‬ ‫رعایــت حق النــاس تــاش نموده ایــد؛ بــا کمــال احتــرام و امتنــان مراتــب خسته نباشــید‬ ‫و قدردانــی خــود و همکارانــم را تقدیــم محضــر ارزشــمندتان می کنــم‪.‬‬ ‫رجــای واثــق داریــم‪ ،‬شــما و همــکاران محترمتــان تمــام مســاعی خــود را بــرای اعتــای‬ ‫راه شــهیدان انقــاب اســامی و امــام عظیم الشــان و ســعادت و پیشــرفت نظــام جمهــوری‬ ‫اســامی بــه کار بســته و اســتوارانه در اجــرای منویــات مقــام معظــم رهبــری تــاش‬ ‫نموده ایــد‪ .‬از خداونــد متعــال بهــروزی‪ ،‬شــادکامی و موفقیــت روزافــزون بــرای شــما‪،‬‬ ‫تمامــی مســئوالن دلســوز نظــام مقــدس جمهــوری اســامی و مــردم عزیــز کشــورمان‬ ‫را ارزو داریــم‪.‬‬ ‫مکرمیان؛ شهردار منصوریه‬ ‫شهرداری بهبهان با تمام توان به استقبال سال نو می رود‬ ‫ سوی نوروزی شاد‪ ،‬زیبا و با نشاط‬ ‫شهرداری بهبهان؛ پیش به ِ‬ ‫سـال ها شـهروندان بهبهانـی چشـم به راه روکـش اسـفالت حریـم کانـال پـل تختی و پـل نصر بودند تا که امروز به دسـتور سرپرسـت شـهرداری شـاهد‬ ‫اقدام فوق هسـتند‪.‬‬ ‫ی شـهر بهبهـان؛ با دسـتور مهندس بهـادری کلیه‬ ‫ گـزارش روابط عمومـی شـهرداری و شـورای اسلام ‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫واحدهـای اجرایـی و عمرانـی شـهرداری بهبهـان بـا تمـام تـوان در حـوزه اسـفالت‪ ،‬بهسـازی‪ ،‬کانال ها‪،‬‬ ‫زیبا سـازی و فضـای سـبز بـرای اسـتقبال از نوروز مشـغول بـه کار شـدند‪ .‬روز ‪ ۳۰‬بهمن واحد اسـفالت‬ ‫ج نقطه شـهر (خیابان ‪ ۶۰‬متری میدان شـهیدان‬ ‫ی کم سـابقه هم زمـان در پن ‬ ‫شـهرداری بهبهـان در اقدام ‬ ‫سـتونه به سـمت پمـپ بنزیـن‪ ،‬میدان شـهید وتری به سـمت میدان شـهیدان سـتونه‪ ،‬خیابان فردوسـی‬ ‫واقـع در کـوی حجـت‪ ،‬حریـم کانـال پـل تختـی‪ ،‬حریـم کانـال پـل نصر ) بـا پنج اکیـپ مجزا مشـغول‬ ‫اجـرای روکـش اسـفالت اسـت‪ .‬در بخشـی دیگـر از حـوزه عمرانـی و همان طور کـه در تصاویر مشـاهده‬ ‫ حـال عملیـات بهسـازی کانال هـا در منطقـه کـوی حجـت‬ ‫می کنیـد اکیپ هـای عمرانـی شـهرداری در ِ‬ ‫هسـتند‪ .‬همچنیـن هم زمـان بـا فعالیت هـای عمرانی‪ ،‬اکیپ هـای رنگ امیـزی بلوارها از واحد زیباسـازی‬ ‫نیـز مشـغول کار و رنگ امیـزی بودنـد‪ .‬در حوزه فضای سـبز نیز همچنـان گل کاری میادیـن و بلوارهای‬ ‫ حال اجراسـت‪.‬‬ ‫شـهر در یـک عملیات گسـترده در ِ‬ ‫‪3‬‬ ‫فرماندار بهبهان‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای محمدعیســی شــرفی باســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده منضــم‬ ‫بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه‬ ‫نمــوده و مدعــی اســت ســند مالکیــت یــک ســهم و ربــع از یــک ســهم از مــدار دوازده ســهم‬ ‫ششــدانگ پــاک ‪ 309‬اصلــی وصــل بــه ‪ 266‬اصلــی بخــش ‪ 13‬مشــهد کــه متعلــق بــه اقــای‬ ‫محمدعیســی شــرفی می باشــد بــه علــت بی احتیاطــی مفقــود شــده اســت‪ .‬بــا بررســی دفتــر‬ ‫امــاک معلــوم شــد کــه ســند مالکیــت ذیــل دفتــر ‪ 10‬صفحــه ‪ 295‬و ثبــت ‪ 822‬بــه نــام‬ ‫اقــای محمدعیســی شــرفی ثبــت و ســند بشــماره چاپــی ‪ 5111‬ســری‪ -‬ســال‪ -‬صــادر و تســلیم‬ ‫شــده اســت و برابــر رای شــماره ‪ 1385/10/3-1788‬هیئــت مــواد ‪ 148 ،147‬اصالحــی قانــون‬ ‫ثبــت مــوازی ‪ 9693‬مترمربــع از مالکیــت مالــک خــارج گردیــده اســت و برابــر ســند ‪-167‬‬ ‫‪ 1388/9/19‬دفتــر ‪ 3‬فریمــان در رهــن بانــک کشــاورزی فریمــان می باشــد‪ .‬دفتــر امــاک بیــش‬ ‫از ایــن حکایتــی نــدارد‪ .‬لــذا بــه اســتناد تبصــره ذیــل مــاده ‪ 120‬اصالحــی قانــون ثبــت مراتــب‬ ‫یــک نوبــت اگهــی و متذکــر می گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معامل ـه ای‬ ‫انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد بایســتی ظــرف ‪ 10‬روز از‬ ‫تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند‬ ‫معاملــه رســمی بــه ایــن اداره تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض در‬ ‫مهلــت مقــرر یــا وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫از طرف محمدرضا رجایی مقدم‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ -1398‬شماره ‪1936‬‬ ‫اگهی مزایده نوبت اول ‪980155‬‬ ‫بــه موجــب اگهــی مزایــده شــماره پرونــده فوق الذکــر دعــوی اقــای هدایت الــه منافــی بــه‬ ‫طرفیــت اقــای حجت الــه منافــی و غیــره کــه در روز یکشــنبه ‪ 1398/12/25‬از ســاعت ‪10‬‬ ‫صبــح الــی ‪ 11‬صبــح در محــل دفتــر شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری رامهرمــز‬ ‫موضــوع مزایــده نوبــت اول ســند مالکیــت بــه شــماره ثبــت ‪ 3541‬دفتــر ‪ 23‬صفحــه ‪235‬‬ ‫ششــدانگ اعیانــی یکبــاب خانــه ویالیــی دارای پــاک ‪ 4/3800‬بــه مســاحت ‪ 346/75‬مترمربــع‬ ‫بــه ادرس رامهرمــز‪ ،‬جــوی اســیاب‪ ،‬خیابــان امــام خمینــی‪ ،‬نبــش خیابــان شــهیدعلیرضا‬ ‫احمــدی‪ ،‬متعلــق بــه اقــای مرحــوم ماشــاله منافــی (مــورث طرفیــن دعــوی) یــک طبقــه بــا‬ ‫ســازه ســنتی‪ ،‬دارای پــی ســنگی‪ ،‬دیوارهــای اجــری و ســقف طــاق ضربــی‪ ،‬دارای حیــاط‪ ،‬ســه‬ ‫اتــاق خــواب‪ ،‬هــال و پذیرایــی‪ ،‬ســرویس بهداشــتی‪ ،‬پنجره هــای فلــزی‪ ،‬درب هــای چوبــی‪،‬‬ ‫دیوارهــا و ســقف ســفیدکاری رنگ امیــزی‪ ،‬پوشــش کــف اتــاق موزاییــک‪ ،‬دارای انشــعابات اب‬ ‫و بــرق و گاز و تلفــن می باشــد و عمــر بنــا حــدود ‪ 35‬ســال می باشــد‪ .‬اعیــان بخــش ســاخته‬ ‫شــده (ســاختمان) واقــع در زمیــن (عرصــه) اســت یعنــی اینکــه مالــک اعیانــی بــا اجــازه و‬ ‫رضایــت مالــک عرصــه حــق ســاخت بنــا برایــش ایجــاد شــده و ایشــان بــا داشــتن اجاره نامــه‬ ‫عرصــه بــه اداره ثبــت مراجعــه و ســند مالکیــت اعیانــی بــرای خــود اخــذ نمــوده اســت کــه‬ ‫قیمــت منطقـه ای و ارزش ششــدانگ اعیــان بــه مســاحت ‪ 346/75‬مترمربــع بــا احتســاب حقــوق‬ ‫ایجــاد شــده بــرای ملــک در عرصــه مبلــغ کل بــراورد بــرای کل مســاحت مذکــور طبــق نظــر‬ ‫کارشــناس بــه مبلــغ ‪ 3/432/825/000‬ریــال (ســه میلیــارد و چهارصــد و ســی و دو میلیــون و‬ ‫هشــتصد و بیســت و پنــج هــزار ریــال) می باشــد‪ .‬متقاضیــان می تواننــد از تاریــخ ‪1398/12/20‬‬ ‫لغایــت ‪ 1398/12/24‬از ملــک موردنظــر مزایــده واقــع در رامهرمــز‪ ،‬جــوی اســیاب‪ ،‬خیابــان‬ ‫امــام خمینــی‪ ،‬نبــش خیابــان شــهیدعلیرضا احمــدی بازدیــد و قیمــت پیشــنهادی خــود را کــه‬ ‫حتمـاً بایــد از قیمــت پایــه بیشــتر باشــد‪ ،‬مشــخص و در روز برگــزاری مزایــده بــه دفتــر اجــرای‬ ‫احــکام مدنــی دادگســتری رامهرمــز تســلیم نماینــد‪ .‬برابــر مــاده ‪ 129‬قانــون اجــرای احــکام‬ ‫مدنــی در روز مزایــده ‪ 10‬درصــد از قیمــت پیشــنهادی از برنــده مزایــده اخــذ و بــه حســاب‬ ‫ســپرده دادگســتری رامهرمــز واریــز و مابقــی پــس از تصــرف و تملــک موضــوع مزایــده از برنــده‬ ‫مزایــده اخــذ خواهــد شــد و حداکثــر مهلــت مزبــور جهــت پرداخــت مابقــی قیمــت پیشــنهادی‬ ‫از یــک مــاه تجــاوز نخواهــد کــرد و درصورتــی کــه برنــده در موعــد مقــرر بقیــه بهــای قیمــت‬ ‫موضــوع مزایــده را نپــردازد ســپرده او پــس از کســر هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط و‬ ‫مزایــده تجدیــد می گــردد‪.‬‬ ‫بهونــدی‪ ،‬دادورز شــعبه اول اجــرای احــکام مدنــی دادگســتری‬ ‫م الــف ‪12/642‬‬ ‫شهرســتان رامهرمز‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام می گــردد شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) و بــرگ ســند کمپانــی خــودرو‬ ‫وانــت پیــکان تیــپ ‪ 1600OHV‬رنــگ ســفید شــیری‪ -‬روغنــی مــدل ‪ 1390‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ 11490015817‬شــماره شاســی ‪ NAAA46AA7BG193744‬بنــام بتــول ســعیدی نصرابادی‬ ‫مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مه والت‬ ‫اگهی اصالحی‬ ‫‪ -۱‬پیــرو اگهــی روزنامــه خراســان و روزنامــه بشــارت نــو هــر دو بــه تاریخ هــای ‪98/5/17‬‬ ‫و ‪ 98/06/02‬کــه تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض علــی زمانــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬ ‫منــزل در پــاک ‪-۱۵‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ ۱۳‬مشــهد اشــتباهاً منتشــر‬ ‫گردیــده اســت کــه صحیــح ان پــاک ‪ ۹‬فرعــی از ‪ ۱۵‬اصلــی می باشــد‪ -۲ .‬پیــرو اگهــی روزنامــه‬ ‫خراســان و روزنامــه بشــارت نو هــر دو بــه تاریخ هــای ‪ 98/06/03‬و ‪ 98/6/20‬کــه تصرفــات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض رضــا زمانــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب منــزل در پــاک ‪-۱۵‬اصلــی‬ ‫واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ ۱۳‬مشــهد اشــتباهاً منتشــر گردیــده اســت کــه صحیــح ان‬ ‫پــاک ‪ ۹‬فرعــی از ‪-۱۵‬اصلــی می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/12/5 :‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1398/11/26-139860329015000257‬هیــات اول موضــوع قانــون تعیــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک ایوانکــی تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم شــهین انصــاری فرزنــد‬ ‫علی اکبــر بــه شماره شناســنامه ‪ 4713‬صــادره از دماونــد در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه‬ ‫مســاحت ‪ 67/85‬مترمربــع جــزء پــاک ‪ 523‬فرعــی از ‪ 164‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از‬ ‫پــاک فرعــی و اصلــی مذکــور خریــداری از مالــک رســمی اقــای علــی ســعیدی محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/12/05 :‬‬ ‫محمدرضا دهقانی عشرت ابادی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک ایوانکی‬ ‫اگهــی نظریــه هیــات حــل اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف مســتقر در حــوزه‬ ‫ثبتــی ارادان‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860329126001883‬مورخــه ‪ 1398/11/13‬صــادره از هیــات قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم ســیمین دخت همتــی فرزنــد ابراهیــم در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه و باغچــه بــا حقابــه بــه مســاحت ‪ 575/06‬مترمربــع قســمتی از پــاک‬ ‫‪ 56‬فرعــی از ‪ 82‬اصلــی واقــع در ارادان دارای ســهم االرث از ابراهیــم همتــی موضــوع پرونــده‬ ‫کالســه ‪ 98-126000043‬محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا در اجــرای مقــررات مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی فاقــد ســند مراتــب بــه منظــور اطــاع صاحبــان حقــوق در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز منتشــر می گــردد معترضیــن می تواننــد ظــرف ‪ 2‬مــاه از تاریــخ‬ ‫اولیــن نوبــت انتشــار اگهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع قضایــی نمــوده و گواهــی مربوطــه‬ ‫را بــه اداره تســلیم نماینــد و درصــورت عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت پــس از گذشــت موعــد مقــرر ســند مالکیــت بنــام متصــرف صــادر و تســلیم خواهــد‬ ‫شــد و بدیهــی اســت صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/20 :‬‬ ‫شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارادان‬ ‫م الف ‪1282‬‬ ‫ابالغیه‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای حمیدرضــا طیبــی فرزنــد محمــود متولــد ‪ 1368/1/1‬و شــماره ملــی‬ ‫‪ 3100002271‬ســاکن بــم خیابــان صدوقــی نمایندگــی ایرانســل پارســا مهــر ابــاغ می شــود کــه‬ ‫اقــای علــی خوارزمــی جهــت وصــول مبلــغ ‪ 170000000‬ریــال (یکصــد و هفتــاد میلیــون ریــال) به‬ ‫اســتناد چــک شــماره ‪ 1560/943175/36‬علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرایــی بــه‬ ‫کالســه ‪ 9800654‬در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ ‪ 1398/12/6‬مامــور‪ ،‬محــل‬ ‫اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده‪ ،‬لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪18‬‬ ‫ائین نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی‬ ‫می شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب می گــردد‪،‬‬ ‫نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد‪ ،‬عملیــات اجرایــی جریــان خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫محمد امیری خواه و محمد برجی مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان بم‬ ‫در اجــرای اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪90/9/20‬‬ ‫امــاک واحــد ثبتــی تربت جــام بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪.‬‬ ‫‪ -۱‬برابــر رای شــماره ‪ 98/11/17-۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۷۸۹‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای عطامحمــد عطائــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن محصــور دارای بنــا بــه مســاحت‬ ‫‪ ۶۶.۸۰‬مترمربــع پــاک فرعــی از ‪ ۴۱۱‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ ۱۳‬مشــهد خریــداری‬ ‫ک رســمی اقــای غالم احمــد گوهرشــاهی محــرز گردیــده اســت‪ -۲ .‬برابــر رای شــماره‬ ‫از مالــ ‬ ‫‪ 98/11/29-۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۸۳۸‬تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاصــی اقــای گل محمــد‬ ‫ســلجوقی نوده در ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت ‪ ۱۸۰.۵۰‬مترمربع پــاک ‪ ۲۹‬فرعــی از ‪۱۴۵۱‬‬ ‫اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ ۱۳‬مشــهد خریــداری از مالــک رســمی مالکیــت مشــاعی‬ ‫متقاضــی محــرز گردیــده اســت‪ -۳ .‬برابــر رای شــماره ‪ 98/11/29-۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۷۰۰۱۸۴۰‬تصرفات‬ ‫مالکانــه اقــای علــی اکبرغوریانــی در ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت ‪ ۱۷۰.۹۰‬مترمربــع پالک‬ ‫‪ ۴‬فرعــی از ‪ ۳‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی خریــداری از مالــک رســمی خانــم ماشــاا‪ ...‬بیگــم‬ ‫موری ابــادی محــرز گریــده اســت‪ -۴ .‬برابــر رای ‪ 98/11/29-۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۸۳۵‬تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم زلیخــا صاحبی موســی اباد در ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۱۷۲.۱۰‬مترمربــع پــاک ‪ ۹‬فرعــی از ‪ ۹۸۲‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪۱۳‬‬ ‫مشــهد خریــداری از مالــک رســمی اقــای احمــد صاحبی موســی اباد محــرز گردیــده اســت‪-۵ .‬‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 96/۳/20-۱۳۹۶۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۵۷۶‬تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫محمدصــادق زیبایی طیباتــی در ششــدانگ یــک در بنــد مغــازه بــه مســاحت ‪ ۱۸.۳۰‬مترمربــع پــاک‬ ‫‪ ۱۴‬فرعــی از یــک اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ ۱۳‬مشــهد خریــداری از مالــک رســمی‬ ‫اقــای نظرعــزت احمــدی و بانــو لطیفــه نخل احمــدی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده‬ ‫‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬روز از طریــق ایــن‬ ‫روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر تــا در صورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه اراء اعــام‬ ‫شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خود‬ ‫را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول‬ ‫بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا‬ ‫معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت به‬ ‫صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860324001001581‬مــورخ ‪ 98/5/28‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک بنــدر گنــاوه تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی هــدا دانیارپــور فرزنــد حســین بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 8489‬و کــد ملــی ‪ 3539953213‬صــادره از گنــاوه را نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بــه مســاحت ‪ 200/86‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 917‬اصلــی واقــع در امامــزاده گنــاوه‬ ‫خریــداری مع الواســطه از اقــای ســیدحیات موســوی و شــرکاء محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیت صــادر خواهد‬ ‫شــد‪ .‬صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع ذیصــاح قضایــی نمی باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/5 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/20 :‬‬ ‫م الــف ‪ 348‬محمــد چهابــدار‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان گنــاوه‪،‬‬ ‫از طــرف حمیدرضــا باقرپــور‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860306009000577‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک چنــاران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای یارمحمــد امینــی فرزنــد‬ ‫عبدالــه بشماره شناســنامه ‪ 31‬صــادره از فــردوس در یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 66645‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 93‬فرعــی از ‪ 241‬اصلــی واقــع در اراضــی حســین اباد‬ ‫گلمــکان خراســان رضــوی بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبــت ملــک چنــاران از محــل مالکیــت تعــداد ‪247‬‬ ‫نفــر اعضــای بســیج شــرکت بــرق منطقـه ای سیســتان و بلوچســتان مالکیــن مشــاعی از قبیــل‬ ‫خــداداد ضرغــام زاده و غیــره (بشــرح گــزارش کارشــناس هیئــت) محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/19 :‬‬ ‫ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫م الف ‪358‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/09/04-139860319014003608‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای مصطفــی ســاردوئی فرزنــد مــراد بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 3930‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب مغــازه مشــتمل بــر طبقــه فوقانی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 80‬مترمربــع پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 579‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده‬ ‫از پــاک ‪ 34‬فرعــی از ‪ 579‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی رهجــرد جیرفــت‬ ‫بخــش ‪ 45‬کرمــان خریــداری از مالــک رســمی خانــم حلیمــه گیالنــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/09/04-139860319014003644‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای اســفندیار دهــش فرزنــد فیـض اهلل بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 241‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪425/90‬‬ ‫مترمربــع پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 952‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعی‬ ‫از ‪ 952‬اصلــی قطعــه ‪ 6‬واقــع در اراضــی جازمــان دلفــارد جیرفــت بخــش ‪34‬‬ ‫کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای عبدالرضــا جاللــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/11/03-139860319014004656‬هیــات دوم موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای عبــداهلل قرشــی فرزنــد میرزاعلی اکبــر‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 158‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ ســاختمان در ســه‬ ‫طبقــه (قســمتی از پاســاژ مشــهور بــه طالفروشــان) بــه مســاحت ‪ 320‬مترمربــع‬ ‫پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 577‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 97‬فرعــی از ‪577‬‬ ‫اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی زرکوبــی جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان خریــداری از مالــک رســمی ورثــه‬ ‫عبــاس قادری بمــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/11/07-139860319014004694‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای اســداله ماریکی کهنــی فرزنــد امرالــه بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 178‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ‪169/81‬‬ ‫مترمربــع پــاک ‪ 60‬فرعــی از ‪ 575‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعی‬ ‫از ‪ 575‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی قلعه جمشــید جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان‬ ‫خریــداری از مالــک رســمی اقــای ســیدمحمد موســوی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/11/07-139860319014004695‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای امرالــه ماریکی کهنــی فرزنــد فیض الــه بشماره شناســنامه ‪3‬‬ ‫صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 767/56‬مترمربــع‬ ‫پــاک ‪ 599‬فرعــی از ‪ 575‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از‬ ‫‪ 575‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی قلعه جمشــید جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان‬ ‫خریــداری از مالــک رســمی اقــای ســیدمحمد موســوی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/09/11-139860319014003790‬هیــات دوم موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای الیــاس تــارم فرزنــد عبــاس بشماره شناســنامه ‪1894‬‬ ‫صــادره از عنبرابــاد در ششــدانگ زمیــن محصــور مشــتمل بــر اطــاق بــه مســاحت‬ ‫‪ 353/20‬مترمربــع پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 581‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫ فرعــی از ‪ 581‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی حســین اباد جیرفــت بخــش ‪45‬‬‫کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای ابراهیــم ســیدیان محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/11/02-139860319014004643‬هیــات دوم موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای الیــاس تــارم فرزنــد عبــاس بشماره شناســنامه ‪1894‬‬ ‫صــادره از عنبرابــاد در ششــدانگ ســاختمان بــه مســاحت ‪ 750‬مترمربــع پــاک‬ ‫ فرعــی از ‪ 581‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 581‬اصلــی‬‫قطعــه دو واقــع در اراضــی حســین اباد جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان خریــداری از‬ ‫مالــک رســمی اقــای ســیدمحمد موســوی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/09/30-139860319014004150‬هیــات دوم موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای احمــد کرمــی فرزنــد کرمعلــی بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 13376‬صــادره از بندرعبــاس در ششــدانگ یکبــاب خانــه مشــتمل بــر باغچــه بــه‬ ‫مســاحت ‪ 1206/52‬مترمربــع پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 535‬اصلــی مفــروز و مجزی شــده‬ ‫از پــاک ‪ 16‬فرعــی از ‪ 535‬اصلــی قطعــه ‪ 5‬واقــع در اراضــی باب بیــدان ســربیژن‬ ‫ســاردوئیه جیرفــت بخــش ‪ 34‬کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای محمــود صالحی نیــا محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/09/18-139860319014003927‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی خانــم عفــت نخعی ســرجاز فرزنــد محســن بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 121‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ‪ 28/97‬مترمربع‬ ‫پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 574‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 1188‬فرعــی از‬ ‫‪ 574‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان خریــداری از‬ ‫مالــک رســمی اقــای محســن نخعــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/10/28-139860319014004541‬هیــات دوم موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای محمــد امیری دومــاری فرزنــد عــوض بشماره شناســنامه ‪ 3‬صــادره‬ ‫از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 200‬مترمربــع پــاک ‪ -‬فرعی‬ ‫از ‪ 581‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 581‬اصلــی قطعــه‬ ‫دو واقــع در اراضــی حســین اباد جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان خریــداری از مالــک‬ ‫رســمی اقــای ابراهیــم ســیدیان محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه‬ ‫مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عدم وصــول اعتــراض طبق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/11/01-139860319014004631‬هیــات دوم موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی خانــم زهــرا روح االمینــی فرزنــد اســداهلل بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 296‬صــادره از عنبرابــاد در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 295‬مترمربــع‬ ‫پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 574‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 42‬فرعــی از ‪574‬‬ ‫اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان خریــداری از مالــک‬ ‫رســمی اقــای اســداهلل روح االمینــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/11/16-139860319014004919‬هیــات دوم موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی خانــم شــیوا بهره منــد فرزنــد یعقوب رضــا بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 3020031885‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه و باغچــه بــه‬ ‫مســاحت ‪ 3025‬مترمربــع پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 106‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از‬ ‫پــاک ‪ 23‬فرعــی از ‪ 106‬اصلــی قطعــه یــک واقــع در اراضــی بنــدر انــار و گورغیاث‬ ‫حیشــین جبالبــارز جیرفــت بخــش ‪ 34‬کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای اســفندیار بهره منــد محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکیت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/11/07-139860319014004702‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای صــادق امیرمحمــودی فرزنــد علی نــاز بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 2642‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب مغــازه نیمه ســاز بــه مســاحت‬ ‫‪ 53/27‬مترمربــع پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 574‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک‬ ‫‪ 2174‬فرعــی از ‪ 574‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان‬ ‫خریــداری از مالــک رســمی اقــای علینــاز امیرمحمــودی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی به مــدت دو مــاه اعتراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪-‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/09/25-139860319014004077‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای وحیــد بهره مــن فرزنــد دادی بشماره شناســنامه ‪7891‬‬ ‫صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 202/30‬مترمربــع‬ ‫پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 574‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 1213‬فرعــی از‬ ‫‪ 574‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی جیرفــت بخــش ‪ 45‬جیرفــت خریــداری از‬ ‫مالــک رســمی اقــای عبــاس فاریابــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را‬ ‫بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/11/12-139860319014004787‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــد ســاالری فرزنــد رحمــت بشماره شناســنامه ‪4‬‬ ‫صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪62620‬‬ ‫مترمربــع پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 12‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی‬ ‫از ‪ 12‬اصلــی قطعــه یــک واقــع در اراضــی طوهــان جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان‬ ‫خریــداری از مالــک رســمی اقــای نورعلــی جرجنــدی و خــود متقاضــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/11/06-139860319014004677‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای بهنــام ســعیدی گراغانی فرزنــد جــواد‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 3020009911‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بــه مســاحت ‪ 363/11‬مترمربــع پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده‬ ‫از پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی قطعــه یــک واقــع در اراضــی محمدابــاد مســکون‬ ‫جبالبــارز جیرفــت بخــش ‪ 34‬کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای حســین حســامعارفی محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/09/07-139860319014003720‬هیــات دوم موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض‬ ‫متقاضــی خانــم پرویــن بلوچ شــهریاری فرزنــد عین الــه بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 6482‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪250‬‬ ‫مترمربــع پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 579‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 16‬فرعی‬ ‫از ‪ 579‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی رهجــرد جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان‬ ‫خریــداری از مالــک رســمی اقــای امــراهلل گیالنــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتب‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/04/15-139860319014001422‬هیــات اول موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای ناصــر صالحی ســربیژن فرزنــد بک میــرزا‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 4460‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه‬ ‫مســاحت ‪ 268/81‬مترمربــع پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 574‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده‬ ‫از پــاک ‪ 1190‬فرعــی از ‪ 574‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی جیرفــت بخــش‬ ‫‪ 45‬کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای گلدســته مالیــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی اصالحی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای اصالحــی شــماره ‪ 97/03/22-139760319014001541‬هیــات دوم‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم مهرانگیــز ســاالری رنگیان فرزنــد غالمحســین‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 284‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه‬ ‫مســاحت ‪ 199/3‬مترمربــع پــاک ‪ 543‬فرعــی از ‪ 581‬اصلــی مفــروز و مجــزی‬ ‫شــده از پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 581‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی حســین اباد‬ ‫جیرفــت بخــش ‪ 45‬کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای ابراهیــم ســیدیان محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا به‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی حــوزه ثبــت تایبــاد‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬امــاک متقاضیــان کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک‬ ‫قانــون مذکــور مســتقر در بخــش ‪ 14‬مشــهد واحــد ثبتــی شهرســتان تایبــاد مــورد رســیدگی و‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض ان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه‬ ‫شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪ -1 :‬اقــای عبدالرحمــن شــیخ جامی بــه شناســنامه شــماره ‪1504‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 0749770708‬صــادره تایبــاد فرزنــد عبدالقیــوم در ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه‬ ‫مســاحت ‪ 100‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 4910‬فرعــی مجــزا شــده از ‪ 765‬و ‪ 1038‬فرعــی از ‪251‬‬ ‫اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ 14‬مشــهد حــوزه ثبــت ملــک تایبــاد از محــل تمامــت‬ ‫مالکیــت مشــاعی متقاضــی و قســمتی از پــاک کالســه ‪ -2 .98-504‬اقــای علــی محمدابــادی‬ ‫بــه شناســنامه شــماره ‪ 1237‬کــد ملــی ‪ 5219565915‬صــادره ســبزوار فرزنــد محمدرضــا در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ 1107‬مترمربــع پــاک شــماره‬ ‫‪ 273‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ 14‬مشــهد حــوزه ثبــت ملــک تایبــاد از محــل‬ ‫قســمتی از مالکیــت ســهم االرثی غالم حســین اســکندری از مرحــوم ســلطان حنفــی موروثــی‬ ‫از محمدصذیــق حنفــی از مرحــوم یارمحمــد حنفــی و قســمتی از پــاک کالســه ‪.95-269‬‬ ‫لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از‬ ‫طریــق روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معترضیــن بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نماینــد و گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت‬ ‫موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل‬ ‫نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت‬ ‫مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر‬ ‫بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/12/5 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد‪ ،‬غالمرضا اقازاده‬ ‫ابالغ ثبت طالق‬ ‫بــه‪ :‬ریاســت محتــرم اداره ارشــاد اســامی شهرســتان رامهرمــز‬ ‫ازدواج ‪ 36‬شهرســتان رامهرمــز‬ ‫احترام ـاً معــروض داشــته جهــت ثبــت و اجــرای طــاق از تاریــخ ابــاغ بــه مــدت یــک هفتــه‬ ‫بــه اقــای قاســم البوغبیــش انتشــار اگهــی در روزنامــه کثیراالنتشــار نمــوده و مراتــب ان را بــه‬ ‫دفترخانــه فوق الذکــر ارســال نماییــد‪.‬‬ ‫دفتر رسمی ازدواج و طالق شماره ‪ 71/36‬شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/643‬‬ ‫از‪ :‬دفتــر رســمی ثبــت‬ ‫یادداشت‬ ‫ضرورت ایجاد رشته جدید دانشگاهی‬ ‫با رویکرد گمانه زنی!‬ ‫وحید حاج سعیدی درطــول ســال های اخیــر‬ ‫باوجوداینکــه بیــکاری بــای جــان مــردم شــده و اکثــر‬ ‫خانواده هــا؛ چــه خودشــان و چــه فرزندانشــان بــا ایــن بلیــه‬ ‫کمرشــکن و اســتخوان خُ ردکن دســت به گریبان هســتند؛‬ ‫ولــی بــاز جــای شــکرش باقی ســت کــه مشــاغل جدیــدی‬ ‫درحال شــکل گیری هســتند‪ .‬البتــه منظــور از مشــاغل جدیــد‪،‬‬ ‫پوشــیدن لبــاس کمیــک و ایســتادن در جلــوی پیتزافروشــی‪،‬‬ ‫دادزن جلــوی ترمینــال و مغــازه عکاســی‪ ،‬پالک مخفی کــن در‬ ‫محــدوده زوج و فــرد ترافیــک‪ ،‬توزیــع نــوار باریــک اغشــته بــه‬ ‫سپُرکــن‪ ،‬شــیردوش‬ ‫عطــر‪ ،‬نصــاب ماهــواره‪ ،‬گریه کــن و مجل ‬ ‫مــار ســمی‪ ،‬ســین کار تلگــرام و ‪ ...‬نیســت؛ منظــور‪ ،‬شــغل‬ ‫شــریف «گمانه زنی»ســت‪ .‬گمانه زنــی و نیت خوانــی براســاس‬ ‫مســتندات و منابــع رســمی و غیررســمی ؛ ازجملــه شــغل های‬ ‫پسـت مدرن و نوظهــور اســت کــه فــرد با هــر منصــب و مقامی‬ ‫یــا بــا هــر مــدرک تحصیلــی می توانــد نســبت بــه تصــدی ان‬ ‫اقــدام کنــد و به قولــی؛ «ســری پــر ز پاســخ دلــی پرگمــان!»‬ ‫ایــن افــراد معمــوالً درخصــوص مســائل کالن مملکــت یــا‬ ‫حتــی ســایر بــاد دنیــا اظهارنظــر می کننــد و ســاعت ها‪،‬‬ ‫روزهــا‪ ،‬ماه هــا و ســال ها تــاش محققــان و کارشناســان را‬ ‫مثــل چــای نپتــون در گازوئیــل لیتــری ‪600‬تومــان می زننــد‬ ‫و بیــرون می اورنــد! مثــ ً‬ ‫ا دولــت بــرای فشــارنیامدن بــه‬ ‫درحال برنامه ریــزی‬ ‫اقشــار مرفــه و بــدون درد و خونریــزی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫درخصــوص حــذف تدریجــی و الیه الیــه یارانــه اســت؛ ولــی‬ ‫ایــن جماعــت گمانـه زن و نیت خــوان‪ ،‬معتقدنــد دولــت کریمه‬ ‫بــرای ازدس ـت ندادن حمایــت افــراد ثروتمنــد یارانــه ان هــا را‬ ‫قطــع نمی کنــد! زهــی خیــال باطــل ‪ ...‬بــه حــق چیزهــای‬ ‫ندیــده و نشــنیده! در مبحــث مســائل اقتصــادی برخــی از ایــن‬ ‫افــراد کــه تفاوت ســاختاری ال ســی و ال سـی دی و ســوئیفت و‬ ‫ســوئیچ‪ ،‬ریمیــل و ایمیــل را نمی داننــد؛ این روزهــا درخصــوص‬ ‫کالن مســائل مملکــت اظهارنظــر می کننــد و فتوحــات‬ ‫پســاتلگرامی و پســابرجامی دولــت را زیرســوال بــرده و به گفتــه‬ ‫برخــی رســانه های ماجراجویــی پســافیلترینگ می کننــد‪.‬‬ ‫البتــه این روزهــا گمانه زنــی در الیه هــا و ژانرهــای مختلفــی‬ ‫دیــده می شــود و هــر ژانــر نیــز طرفــداران و منتقــدان خــاص‬ ‫خــودش را دارد‪ .‬گمانه زنــی در ژانرهایــی نظیــر ژانــر تخریبــی‪،‬‬ ‫تاریخــی‪ ،‬تدریجــی‪ ،‬خیالــی‪ ،‬سیاســی‪ ،‬اقتصــادی‪ ،‬ورزشــی‪،‬‬ ‫اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬انتخاباتــی و ‪ ...‬کــه پرداختــن بــه ان هــا‬ ‫از حوصلــه ایــن مقــال خــارج اســت‪ .‬علی ای حــال‪ ،‬ازانجاکــه‬ ‫مشــکل بیــکاری در مملکــت فراگیــر شــده و دولت مــردان‬ ‫همگــی درتالش انــد تــا امــار اشــتغال را یــک تــکان اساســی‬ ‫و مشــتی بدهنــد‪ ،‬پیشــنهاد می شــود مقولــه گمانه زنــی را‬ ‫کمــی جدی تــر بگیرنــد و بــا ایجــاد دکتــرای رشــته گمانه زنــی‬ ‫در دانشــگاه های مملکــت‪ ،‬افق هــای جدیــدی در ایــن‬ ‫صنعــت رونمایــی کننــد و بــا کنارهم گذاشــتن اراء و نظــرات‬ ‫گمانه زن هــای طیف هــای مختلــف‪ ،‬بــه یــک نتیجــه کلــی و‬ ‫اساســی دســت پیــدا کننــد!‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ -1398‬شماره ‪1936‬‬ ‫رویداد ‪5‬‬ ‫وزیر کشور خبر داد؛‬ ‫‪۴۲.۵۷‬درصد؛ میزان مشارکت مردم در انتخابات‬ ‫تریبون‬ ‫تاثیر عنوان و جلد‪ ،‬بر میزان فروش کتاب‬ ‫محسن اسدپور تهرانی‬ ‫عبدالرضـا رحمانـی فضلـی؛ وزیر کشـور پس از پایان اعلام نتایج انتخابـات یازدهمین دوره مجلس شـورای اسلامی باحضور‬ ‫در جمـع خبرنـگاران اظهار کـرد‪« :‬با لطـف خداوند متعـال و با یـاری و هماهنگی های بسـیارخوب و تالش همه دسـتگاه های‬ ‫مسـئول در امـور انتخابـات؛ چـه انهایی کـه امنیـت را فراهـم کردند و چه کسـانی که بـه امر پشـتیبانی و خدمـات و نظارت‬ ‫پرداختنـد تـا کار انتخابـات انجـام شـود و این حرکت بـزرگ مردمی را شـکل دادند‪ ،‬تشـکر و قدردانـی می کنم»‪.‬‬ ‫وزیــر کشــور گفــت‪« :‬از همــه کســانی که در ایــن مــدتِ طوالنــی از‬ ‫اردیبهشـت ماه ‪ ۹۸‬ســتاد انتخابــات را ایجــاد کردنــد تــا نتایــج نهایــی‬ ‫اعــام شــود و تناســب نتایــج مــا کمــک مــا ســتاد انتخابــات را‬ ‫تشــکیل دادیــم و یک هــزار و ‪ ۱۲۳‬هیئــت اجرایــی در شــعب مختلــف‬ ‫تشــکیل شــد کــه البتــه تشــکیل هیئت هــای اجرایــی کار بســیارمهم‬ ‫و زمان بــر اســت؛ چراکــه ایــن هیئت هــا بایــد مــا را در تمــام مســیر‬ ‫ گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ رحمانــی‬ ‫یــاری کننــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫فضلــی تاکیــد کــرد‪« :‬اولی ـن گام مــا ایجــاد هیئت هــای نظــارت بــود‬ ‫و گاهــی مجبــور بودیــم بارهــا بــه هیئت هــای نظــارت رفت وامــد‬ ‫داشــته باشــیم کــه الحمــداهلل بــا همــکاری شــورای نگهبــان ای ـن کار‬ ‫انجــام گرفــت»‪ .‬او افــزود‪« :‬امــوزش حــدود س ـه هزارنفر از متصدیــان‬ ‫به صــورت مســتقیم انجــام دادیــم و حــدود ‪۱۶‬هزارنفــر ثبت نــام‬ ‫انتخابــات شــرکت کــه درنهایــت بیــن ‪ ۵۲۳۲‬توانســتیم رقابــت داشــته‬ ‫باشــیم»‪ .‬وزیــر کشــور بابیان اینکــه در مرحلــه ثبت نــام حــدود‬ ‫‪۱۶‬هزارنفــر ثبت نــام کردنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬درنهایــت توانســتیم ایــن رقابــت‬ ‫را بیــن پنج هــزار و ‪۲۳۲‬هزارنفــر فراهــم کنیــم و رقابــت در مجلــس‬ ‫خبــرگان بیــن ‪۲۵‬نفــر صــورت گرفــت»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬دومیلیــون و‬ ‫‪۹۰۰‬هــزار و ‪۳۱‬نفــر رای اولــی بودنــد کــه حضورشــان در انتخابــات‬ ‫بســیار امــر خوبــی بــود»‪ .‬رحمانــی فضــای بابیان اینکــه درمورداینکــه‬ ‫وزارت کشــور چــرا میــزان شــرکت را اعــام نکــرد؟ بیــان کــرد‪« :‬مــا‬ ‫بــرای اعــام هــر مشــارکت بایــد فراینــد قانونــی ان را طــی کنیــم کــه‬ ‫یکی ازان هــا تائیــد صورت جلســه هیئت هــای نظــارت و اجرایــی و‬ ‫تائیــد شــورای نگهبــان و وزارت کشــور باشــد»‪ .‬وزیر کشــور بابیان اینکه‬ ‫بــرای اعــام مشــارکت‪ ،‬محدودیــت قانونــی داشــتیم و سیســتم مــا‬ ‫‪۹۹‬درصــد ارتبــاط داشــت و زیــر یک درصــد بــه مــا وصــل نبــود‪،‬‬ ‫گفــت‪۴۲.۵۷« :‬درصــد‪ ،‬میــزان مشــارکت بــود»‪ .‬او گفــت‪۲۴« :‬میلیــون‬ ‫و ‪۵۱۲‬هــزار و ‪۴۰۴‬نفــر رای دادنــد کــه ‪۴۸‬درصــد بانــوان و ‪۵۲‬درصــد‬ ‫اقایــان بودنــد‪ .‬دراین میــان حــدود یک میلیون نفــر انتخابــات‬ ‫دوم اســفندماه را اداره کردنــد کــه ایــن امــر تشــکیالت منســجم و‬ ‫ائین نامه هــای دقیــق می طلبــد؛ لــذا اگــر هرکــس در جــای خــودش‬ ‫کار خــود را به درســتی انجــام نمـی داد‪ ،‬شــاهد انتخابــات امــن و ســالم‬ ‫نبودیــم»‪ .‬وزیــر کشــور اظهــار کــرد‪« :‬بیــش از ‪۵۵‬هزاردســتگاه احــراز‬ ‫هویــت داشــتیم و شــاهد ارائــه شناســنامه تقلبــی و باطــل نبودیــم؛ لذا‬ ‫ایــن مســائل بــا تــاش ایــن یک میلیــون صــورت گرفــت؛ همچنیــن‬ ‫وزارت امــوزش و پــرورش در انتخابــات نقــش برجســته ای داشــت و‬ ‫عوامــل مدرســه و معلمــان کمــک بســزایی داشــتند»‪ .‬رحمانــی فضلی‬ ‫گفــت‪« :‬وزارت نیــرو به رغــم شــرایط خــاص خــود کــه در بســیاری از‬ ‫اســتان ها و روســتاها برقــرار شــده بــود؛ بــه مــا قــول داد کــه مشــکل‬ ‫قطعــی بــرق در هیچ جــا وجــود نداشــته باشــد کــه ایــن اقــدام انهــا‬ ‫قابل توجــه اســت‪ .‬مخابــرات‪ ،‬مانــور عظیــم ارتباطــی را در انتخابــات‬ ‫به نمایــش گذاشــت و بیــش از ‪۲۵‬میلیون نفــر اســتعالم لحظــه ای‬ ‫داشــتند»‪ .‬او بابیان اینکــه رســانه های مختلــف؛ ازجملــه صــدا و ســیما‬ ‫زحمــت بســیار کشــیدند و نقــش بســیارمهم در اطالع رســانی تبلیــغ و‬ ‫انتخابــات داشــتند‪ ،‬گفــت‪« :‬روزنامه هــا‪ ،‬ســایت ها و تمــام کســانی که‬ ‫در فضــای مجــازی فعــال بودنــد‪ ،‬زحمــت بســیار کشــیده اند؛ هرچنــد‬ ‫برخــی از احــزاب سیاســی دلخوری هــای بســیاری از فراینــد انتخابــات‬ ‫داشــتند؛ امــا نهایت ـاً تشــویق و حضــور و مشــارکت انهــا قابل تقدیــر‬ ‫اســت و امیدواریــم فعال تــر و موثرتــر باشــند»‪ .‬وزیــر کشــور گفــت‪:‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی منطقه دو ساری‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ ۱‬و ‪ ۳‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ ،۱۳۹۰/۹/۲۰‬امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه دو ســاری مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض انــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در تاج الدین محله‪ -‬عباسعلی کش پالک اصلی ‪ ۱۴‬بخش ‪۲‬‬ ‫رقیــه اشــکاران نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‬ ‫‪ ۴۴۰.۶۰‬مترمربــع بــا کســر ســهم وقــف‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در بندارخیل پالک اصلی ‪ ۳۰‬بخش ‪۲‬‬ ‫مســیح فــوالدی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۱۲۶.۵۰‬مترمربــع بــا کســر ســهم وقــف‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قرق پالک اصلی ‪ ۳۱‬بخش ‪۲‬‬ ‫داریــوش علـی زاده نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر بنــای احداثــی به‬ ‫مســاحت ‪ ۲۳۵.۴۰‬مترمربع‬ ‫علــی ابراهیمــی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‬ ‫‪ ۱۴۰.۲۵‬مترمربــع‬ ‫محســن ســلیمی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر انبــار بــه مســاحت‬ ‫‪ ۱۰۷.۶۶‬مترمربــع‬ ‫محمدجــواد کریمــی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۳۳۰.۵۶‬مترمربــع‬ ‫نادعلــی احمدی شــورکائی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بر ســاختمان‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۱۱۴.۳۱‬مترمربع‬ ‫نصیــر صادقی الریمــی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی اتاقــک‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۱۹۹.۸۰‬مترمربــع‬ ‫امالک متقاضیان واقع در عالیواک پالک اصلی ‪ ۲‬بخش ‪۳‬‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ ۳‬فرعــی شــیوا شــهیدی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مشــتمل بــر ســاختمان (بــا کاربــری بــاغ و مســکونی) بــه مســاحت ‪ ۳۰۵.۱۹‬مترمربــع‬ ‫خریــداری مع الواســطه از عــارف چوهــان مالــک رســمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در پل گردن پالک اصلی ‪ ۱۴۴‬بخش ‪۳‬‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ ۸۵۰‬فرعــی ام حبیبــه میرزائی جعفرکالئــی نســبت بــه ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۱۱۵.۶۵‬مترمربــع خریــداری مع الواســطه از‬ ‫محمدابراهیــم شــهربندیان مالــک رســمی‪.‬‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ ۲۱۴۱‬فرعــی ســلمان عباســی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۲۱۶.۷۵‬مترمربــع خریــداری مع الواســطه از کیهــان‬ ‫کوالئیــان مالــک رســمی‪.‬‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ ۲۱۴۱‬فرعــی ســمیرا جوانمــرد نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫مشــتمل بــر انبــاری بــه مســاحت ‪ ۲۱۵.۹۰‬مترمربــع خریــداری مع الواســطه از کیهــان‬ ‫کوالئیــان مالــک رســمی‪.‬‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ ۱۶۴۱‬فرعــی سیدعیســی قربانی شــکتائی نســبت بــه ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ‪ ۴۷۹.۲۲‬مترمربــع احــدی از مالــک‬ ‫رســمی‪.‬‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ ۲۵۴۲‬فرعــی غالمرضــا رضائیــان و پوریــا بابائی میانائــی هــر کــدام بــه‬ ‫نســبت ســه دانگ مشــاع نســبت بــه ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت ‪ ۱۱۷‬مترمربــع خریــداری مع الواســطه از حســینعلی‬ ‫خســروی فرجی مالــک رســمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در نومل پالک اصلی ‪ ۲‬بخش ‪۴‬‬ ‫امیــر فــرد نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت‬ ‫‪ ۱۵۲.۳۶‬مترمربــع‬ ‫مریــم محمدی دارابــی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۱۶۰.۶۵‬مترمربــع‬ ‫امالک متقاضیان واقع در ازادگله پالک اصلی ‪ ۳‬بخش ‪۴‬‬ ‫حســین حیــدری نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‬ ‫‪ ۱۰۰‬مترمربع‬ ‫حمیدرضــا امیری اســرمی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۱۴۱.۳۰‬مترمربــع‬ ‫زینــب شعبانی خارکشــی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۱۰۵.۸۰‬مترمربــع‬ ‫ســمیرا گلینی مقــدم نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۷۲.۰۵‬مترمربــع‬ ‫عظمــت ساداتی ســرخی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بهمــراه اتاقــک بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۸۰‬مترمربــع‬ ‫مهــدی رضائی کالنتــری نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۸۵۱۸.۷۶‬مترمربــع‬ ‫امالک متقاضیان واقع در ذغالچال پالک اصلی ‪ ۴‬بخش ‪۴‬‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ ۸۳‬فرعــی یاســر عــرب نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنای‬ ‫احداثــی بــه مســاحت ‪ ۸۸.۰۲‬مترمربــع خریــداری مع الواســطه از عبدالرحیــم فاضل نیــا‬ ‫مالــک رســمی‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در هوال پالک اصلی ‪ ۵‬بخش ‪۴‬‬ ‫ازاده مرکــزی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان انبــاری بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۸۷.۱۶‬مترمربــع‬ ‫امالک متقاضیان واقع در کاسگرمحله پالک اصلی ‪ ۲‬بخش ‪۵‬‬ ‫زینــب عباسعلی زاده ســورکی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪۱۲۲.۹۰‬‬ ‫مترمربــع‬ ‫علــی کــردان نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان به مســاحت‬ ‫‪ ۲۲۶.۰۳‬مترمربع‬ ‫امالک متقاضیان واقع در سوته پالک اصلی ‪ ۲۲‬بخش ‪۵‬‬ ‫ســیدعلی ســتاری نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۹۷۴۱.۶۷‬مترمربــع‬ ‫امالک متقاضیان واقع در قاجارخیل‪ -‬کلمر پالک اصلی ‪ ۲۵‬بخش ‪۵‬‬ ‫حســین خدابخشـی پالندی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ ۳۳۴.۵۵‬مترمربع‬ ‫لــذا بــه موجــب مــاده ‪ ۳‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬‬ ‫روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها عــاوه‬ ‫بــر انتشــار اگهــی‪ ،‬رای هیــات الصــاق تــا درصورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام‬ ‫شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ‬ ‫الصــاق در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و‬ ‫رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت‬ ‫بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه‬ ‫اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه دراینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم‬ ‫قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معترض‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه‬ ‫دادگاه نیســت‪ .‬بدیهــی اســت برابــر مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از امالکی‬ ‫کــه قبــا اظهارنامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده‪ ،‬واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم‬ ‫اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود‪ ،‬مراتــب را در اولیــن اگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه‬ ‫صــورت همزمــان بــه اطــاع عمــوم می رســاند و نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و‬ ‫فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود‪ ،‬واحــد ثبتــی اگهــی تحدیــد حــدود را بــه صــورت اختصاصــی‬ ‫منتشــر می نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪۱۳۹۸/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪۱۳۹۸/۱۱/20 :‬‬ ‫م الــف ‪ 98-50-11968‬حســن یوســفی‪ ،‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫منطقه دو ســاری‬ ‫«می توانیــم باقــدرت بگوییــم کــه انتخابــات ســالم و دقیــق مبتنی بــر‬ ‫همــان چیزی کــه قانــون از مــا خواســته بــود‪ ،‬انجــام شــد و از همــه‬ ‫کســانی که دراین زمینــه نقــش داشــتند‪ ،‬تشــکر می کنــم»‪ .‬او‬ ‫درادامــه افــزود‪« :‬مشــارکت در اســتان تهــران دومیلیــون ‪۵۳۹‬هــزار‬ ‫و ‪۷۶۳‬نفــر معــادل ‪۲۶26.2‬درصــد و در حــوزه انتخابیــه تهــران‪ ،‬ری‬ ‫شــمیرانات مشــارکت ‪25.4‬درصــد و تعــداد یک میلیــون و ‪۸۴۱‬هــزار‬ ‫و ‪۸۹۱‬نفــر شــرکت کردنــد‪ .‬همچنیــن در اســتان قــم ‪۴۳‬درصــد‬ ‫مــردم شــرکت داشــتند کــه قابل تقدیــر اســت‪ .‬افزون برایــن؛ اســتان‬ ‫کهگیلویــه و بویراحمــد بــا ‪۷۱‬درصــد بیش تریــن امــار مشــارکت را‬ ‫داشــتند»‪ .‬وزیــر کشــور ادامــه داد‪« :‬رئیس جمهــوری‪ ،‬از لحظــه اول‬ ‫مطــرح کــرد کــه هــرگاه مــوردی از ابتــا بــه بیمــاری کرونــا در ایــران‬ ‫تائیــد شــد‪ ،‬ان را مطــرح کنیــد‪ .‬برخــی توصیــه کردنــد کــه انتخابــات و‬ ‫خصوصـاً انتخابــات اســتان قــم را عقــب بیندازیــم؛ امــا بنــده به عنــوان‬ ‫مســئول ایــن امــر را نپذیرفتــم؛ انتخابــات بایــد طبــق برنامه ریــزی‬ ‫انجــام می شــد؛ وگرنــه مجلــس به موقــع تشــکیل نمی شــد و ایــن‪،‬‬ ‫خــاف قانــون اساسی ســت»‪ .‬او دربــاره شــیوع ویــروس کرونــا گفــت‪:‬‬ ‫«شــرایط سیاســی‪ ،‬اقلیمــی و همچنیــن کرونــا‪ ،‬به نوعــی بــود کــه‬ ‫میــزان اراء قابل قبــول اســت؛ لــذا مــردم درهرشــرایطی امــاده‬ ‫حضــور در انتخابــات هســتند‪ .‬امیدواریــم مجلــس جدیــد مــا امــاده‬ ‫عمــل باشــد و اعتمــاد عمومــی را کــه براســاس رای بــه انهــا اعطــا‬ ‫شــده را نشــان دهــد»‪ .‬رحمانــی فضلــی درادامــه اظهــار کــرد‪« :‬وزارت‬ ‫راه و شهرســازی اقدامــات مناســبی در بازگشــایی خطــوط هوایــی‬ ‫کــه دراثــر بــارش بــرف بســته بــود‪ ،‬انجــام داد‪ .‬ســتادکل نیروهــای‬ ‫مســلح نیــز در امــر هماهنگــی نیروهــای مختلــف اقدامــات مناســبی‬ ‫انجــام داد‪ .‬دبیرخانــه شــورای عالی امنیــت ملــی هــم کمک هــای‬ ‫بســیاری بــه مــا کــرد»‪ .‬وزیــر کشــور درپایــان گفــت‪« :‬در ماه هــای‬ ‫اخیــر‪ ،‬نزدیــک بــه انتخابــات شــرایطی پدیــدار شــد کــه تبلیغــات‬ ‫منفــی علیــه انتخابــات صــورت می گرفــت کــه بــا هوشــیاری عوامــل‬ ‫اطالعاتــی‪ ،‬امنیتــی و بســیج بــا ان مقابلــه شــد؛ امیــدوارم مجلــس‬ ‫یازدهــم مجلســی قدرتمنــد باشــد»‪.‬‬ ‫پائیــز گذشــته گــروه ُکدکــس (یــک‬ ‫شــرکت تحقیقاتــی درزمینــه مخاطبــان کتــاب) ازمایــش انالینــی بــرای ارزیابــی چگونگــی‬ ‫تاثیرگــذاری نحــوه ارائــه کتاب هــای مختلــف در جــذب مشــتریان و جسـت وجوی انهــا بــرای‬ ‫کتاب هــا صــورت داد‪ .‬بیــش از ‪۵۰‬عنــوان جدیــد در ایــن ازمایــش گنجانــده شــدند و حــدود‬ ‫چهارهــزار خریــدار کتــاب در ان شــرکت کردنــد‪ .‬جلدهایــی کــه توســط انتشــارات «امــازون»‬ ‫طراحــی شــدند‪ ،‬به مراتــب بهتریــن عملکــرد را در جــذب خریــداران داشــتند‪ .‬درحقیقــت‪ ،‬این‬ ‫شــرکت هش ـت مورد از ‪ ۱۰‬کتــاب برتــر را کــه توســط خریــداران جس ـت وجو شــده بــود‪،‬‬ ‫منتشــر کــرده بــود‪ .‬به عنــوان بخشــی از ازمایــش‪ ،‬کنــار هــر جلــد‪ ،‬یــک دکمــه «بیش تــر‬ ‫بخوانیــد» وجــود داشــت کــه هــر کلیــک روی ان به عنــوان یــک «جســت وجو» بــرای‬ ‫ان کتــاب حســاب می شــد‪ .‬پنج عنــوان «امــازون» کــه در نمــودار کدکــس در جایــگاه‬ ‫بــاال قــرار گرفتنــد‪ ،‬در میــان ‪ ۱۱‬کتــاب الکترونیــک پرفــروش ‪ ۲۰۱۹‬نیــز بودنــد‪ .‬ازانجاکــه‬ ‫کتاب هــای الکترونیکــی «امــازون» ازســوی ایــن شــرکت قوی ـاً بازاریابــی می شــوند‪ ،‬پیتــر‬ ‫هیلدیــک اســمیت (رئیــس کدکــس) می گویــد کــه حضــور انهــا در فهرســت پرفروش هــا و‬ ‫نمــودار کدکــس نشــان دهنده تاثیــر مســتقیم طراحــی جلــد بــر میــزان فــروش کتاب هــای‬ ‫جدیــد اســت؛ چیزی کــه گویــا «امــازون» عمیق ـاً درک کــرده؛ به ویــژه بــرای نویســندگان‬ ‫کم ترشناخته شــده و بــدون طرفــدار‪ .‬بــرای دوســوم کتاب هایــی کــه بیش ازهمــه بررســی‬ ‫شــدند‪ ،‬شــرکت کنندگان در ازمــون کدکــس گفتنــد کــه عنــوان کتــاب و نــه گرافیــک ان‪،‬‬ ‫قوی تریــن عامــل ترغیــب انهــا بــرای کلیــک روی دکمــه «بیش تــر بخوانیــد» بــوده اســت‪.‬‬ ‫هیلدیــک اســمیت گفــت‪« :‬افرادی کــه کتــاب می خرنــد و می خواننــد‪ ،‬عاشــق کلمــات‬ ‫هســتند؛ هیچ چیــز بیــش از پیامــی قــوی کــه بــا یــک عنــوان یــا عنــوان فرعــی منحصربه فرد‬ ‫فرســتاده می شــود‪ ،‬انهــا را برنمی انگیــزد»‪ .‬کورتنــی دادســن؛ مدیــر خــاق «امــازون» تصریح‬ ‫کــرد‪« :‬یکی دیگــر از کارهــای مهــم در خلــق یــک جلــد تاثیرگــذار‪ ،‬اطمینــان از این نکتــه‬ ‫اســت کــه طراحــی جلــد بــا عنــوان هم خوانــی داشــته باشــد‪ .‬او توضیــح داد کــه امــازون‪ ،‬اثــر‬ ‫متقابــل میــان عنــوان کتــاب و تصویــر جلــد را در اولویــت قــرار می دهــد؛ زیــرا وقتــی ایــن دو‬ ‫به طــرزی معنــادار درارتبــاط هســتند‪ ،‬خواننــدگان لحــن و دنیــای کتــاب را خواهنــد فهمیــد‬ ‫کــه ایــن بــه مــا کمــک می کنــد بــه خوانندگانــی کــه از یــک کتــاب خــاص لــذت خواهنــد‬ ‫بــرد‪ ،‬دســت یابیــم»‪ .‬او اشــاره کــرد بااینکــه مــواردی وجــود داشــته کــه «امــازون» عنــوان‬ ‫یــک کتــاب را عــوض کــرده تــا هم خوانــی بیش تــری بــا طــرح جلــد داشــته باشــد‪ ،‬رویکــرد‬ ‫متداول تــر این اســت که تیــم طراحــی ببیننــد چطــور طراحــی کننــد تــا بازتــاب عنــوان‬ ‫کتــاب را تقویــت کنــد‪ .‬نکتــه مهــم دیگــر بــرای دادســن این اسـت که جلدهــا همان قــدر کــه‬ ‫به صــورت انالیــن مهــم هســتند‪ ،‬در کتاب فروش ـی ها هــم در قالب هــای مختلــف اهمیــت‬ ‫دارنــد؛ راهــکاری کــه گویــا موثــر واقــع می شــود‪ .‬البتــه «امــازون» از داده هــای موجــود بــرای‬ ‫بررســی گرایش هــای و بازخــورد مشــتری نیــز اســتفاده می کنــد‪ .‬طراحــی جلــد‪ ،‬تــاش‬ ‫مشــترکی ازســوی نویســنده‪ ،‬ویراســتار و تیم هــای بازاریابــی و طراحی ســت‪ .‬دادســن اشــاره‬ ‫کــرد‪« :‬جلــد بایــد بــرای همــه افــراد درگیــر در طراحــی‪ ،‬پاســخگو باشــد‪ .‬ایــن‪ ،‬یــک فراینــد‬ ‫بســیاردقیق بــا بازخوردهــای فــراوان اســت»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫بازگشت احسان علیخانی‬ ‫با سری جدید «عصر جدید»‬ ‫چهارقســمت از حضــور شــرکت کنندگان در جلســات اولیــه پایــش اســتعدادها در برنامــه‬ ‫ـزارش‬ ‫«عصــر جدیــد» در تاریخ هــای ‪ ۱۱ ،۱۰ ،۶‬و ‪ ۱۳‬اســفندماه پخــش خواهــد شــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ایرنــا؛ اولین قســمت اصلــی از فصــل دوم مســابقه اســتعدادیابی عصــر جدیــد نیــز بــا اجــرای‬ ‫احســان علیخانــی شــنبه ‪ ۱۷‬اســفندماه مصــادف بــا شــب میــاد امام علــی(ع) ســاعت ‪۲۲:۳۰‬‬ ‫از شــبکه ســه ســیما پخــش خواهــد شــد‪ .‬فصــل دوم ایــن برنامــه شــنبه ها و یک شــنبه های‬ ‫هرهفتــه ســاعت ‪ ۲۲:۳۰‬از شــبکه ســه پخــش خواهــد شــد‪ .‬امیــن حیایی‪ ،‬رویــا نونهالــی‪ ،‬اریا‬ ‫عظیمی نــژاد و بشــیر حســینی؛ داوران ایــن برنامــه هســتند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫اگهی‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ -1398‬شماره ‪1936‬‬ ‫بیــــالن مالــــی شـــهرداری نصیرشــــهر‬ ‫ردیف‬ ‫شرح‬ ‫‪3‬‬ ‫بانک جاری ‪9003‬‬ ‫بدهکار‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بانک جاری ‪9001‬‬ ‫بانک جاری ‪9002‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫کاربرگ ‪ 10‬ستونی بیالن شش ماهه اول ‪1398‬‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بستانکار‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بدهکار‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫بستانکار‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بانک ‪0219413969006‬‬ ‫‪315,385,766‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪316,335,059‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪316,335,059‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪316,335,059‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بانک درامد ‪0105380257003‬‬ ‫‪865,088,349‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪164,975,615,974‬‬ ‫‪154,383,312,537‬‬ ‫‪10,592,303,437‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10,592,303,437‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بانک هزینه ‪0105380300006‬‬ ‫‪38,105,931‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪365,942,211‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪365,942,211‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪365,942,211‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بانک ‪0105380305007‬‬ ‫‪272,871,318‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,114,151,318‬‬ ‫‪582,000,000‬‬ ‫‪532,151,318‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪532,151,318‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪461904310905323000‬‬ ‫‪562,644,894‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪562,644,894‬‬ ‫‪400,000‬‬ ‫‪562,244,894‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪562,244,894‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪9‬‬ ‫بانک ‪0108016658005‬‬ ‫‪245,413,397‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪35,234,621,357‬‬ ‫‪32,120,028,000‬‬ ‫‪3,114,593,357‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪3,114,593,357‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪1‬‬ ‫‪6,224,216,876‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪6,147,945,573‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪6,147,945,573‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪6,147,945,573‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪11‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪2‬‬ ‫‪19,387,847,942‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪21,368,058,978‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪21,368,058,978‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪21,368,058,978‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪12‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪3‬‬ ‫‪417,561,174‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪323,330,062‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪323,330,062‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪323,330,062‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪13‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪4‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪700,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪14‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪5‬‬ ‫‪2,537,000,535‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,283,078,062‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,283,078,062‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,283,078,062‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪15‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪6‬‬ ‫‪236,970,970‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪221,390,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪221,390,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪221,390,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪16‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪7‬‬ ‫‪263,190,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,131,200,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,131,200,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,131,200,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪17‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪18‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪19‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪20‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪11‬‬ ‫‪91,500,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪21‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪12‬‬ ‫‪390,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪22‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪13‬‬ ‫‪809,020,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪85,500,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪85,500,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪85,500,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪23‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪24‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪25‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪16‬‬ ‫‪1,109,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪523,100,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪523,100,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪523,100,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪26‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪17‬‬ ‫‪90,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪27‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪18‬‬ ‫‪1,666,680,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,666,680,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,666,680,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,666,680,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪28‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪19‬‬ ‫‪159,267,776‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪29‬‬ ‫هزینه اداری ماده ‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪30‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪1‬‬ ‫‪8,619,025,513‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪6,109,451,556‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪6,109,451,556‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪6,109,451,556‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪ ‬‬ ‫شرح‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪32‬‬ ‫‪31‬‬ ‫‪33‬‬ ‫‪34‬‬ ‫‪35‬‬ ‫‪36‬‬ ‫‪37‬‬ ‫‪38‬‬ ‫‪39‬‬ ‫‪40‬‬ ‫‪41‬‬ ‫‪42‬‬ ‫‪43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫‪45‬‬ ‫‪46‬‬ ‫‪47‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪49‬‬ ‫‪50‬‬ ‫‪51‬‬ ‫‪52‬‬ ‫‪53‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪62‬‬ ‫‪63‬‬ ‫‪64‬‬ ‫‪65‬‬ ‫‪66‬‬ ‫‪67‬‬ ‫‪68‬‬ ‫‪69‬‬ ‫‪70‬‬ ‫‪71‬‬ ‫‪72‬‬ ‫‪73‬‬ ‫‪74‬‬ ‫‪75‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪77‬‬ ‫تراز شش ماهه اول ‪98‬‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫بدهکار‬ ‫بستانکار‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪12,102,482,010‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪12,102,482,010‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪12,102,482,010‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪2‬‬ ‫‪17,919,105,014‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪96,511,244‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪96,511,244‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪3‬‬ ‫‪175,566,443‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪96,511,244‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪4‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪6,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,506,283,410‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪326,621,000‬‬ ‫‪1,506,283,410‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪326,621,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪5‬‬ ‫‪1,159,386,218‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,506,283,410‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪6‬‬ ‫‪603,684,148‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪326,621,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪233,810,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪7‬‬ ‫‪465,255,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪233,810,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪233,810,000‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪8‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪9‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪10‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪81,020,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪11‬‬ ‫‪10,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪81,020,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪81,020,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪12‬‬ ‫‪116,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪901,100,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪901,100,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪901,100,000‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪13‬‬ ‫‪293,100,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪14‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪15‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪16‬‬ ‫‪838,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪2,410,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪2,410,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪2,410,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪17‬‬ ‫‪181,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪649,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪649,500,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪649,500,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪18‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪19‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪55,602,828‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪55,602,828‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪55,602,828‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫هزینه شهری ماده ‪20‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,350,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,350,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,350,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫کسورات‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪68,556,107,394‬‬ ‫‪25,474,910,503‬‬ ‫‪88,140,931,277‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪62,666,020,774‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪62,666,020,774‬‬ ‫علی الحساب جاری‬ ‫‪3,710,188,900‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪6,139,975,684‬‬ ‫‪1,279,289,976‬‬ ‫‪4,860,685,708‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪4,860,685,708‬‬ ‫‪0‬‬ ‫علی الحساب عمرانی‬ ‫‪3,050,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪3,050,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪3,050,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪3,050,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫پیش پرداخت ها‬ ‫‪15,800,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪15,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪15,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪15,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪54‬‬ ‫‪55‬‬ ‫‪56‬‬ ‫‪57‬‬ ‫بدهکاران‬ ‫‪1,530,318,302‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,918,784,529‬‬ ‫‪50,000,000‬‬ ‫‪1,868,784,529‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,868,784,529‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بستانکاران‬ ‫سپرده شرکت در مزایده‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪35,286,551,251‬‬ ‫‪47,048,804,528‬‬ ‫‪91,416,321,860‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,367,517,332‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪44,367,517,332‬‬ ‫سپرده اشخاص و شرکت ها‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪62,110,693‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪62,110,693‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪62,110,693‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪62,110,693‬‬ ‫‪58‬‬ ‫سپرده حسن انجام کار‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪23,697,904,953‬‬ ‫‪162,678,899‬‬ ‫‪27,415,080,037‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,252,401,138‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪27,252,401,138‬‬ ‫‪59‬‬ ‫سپرده شرکت در مناقصه‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪3,052,500,000‬‬ ‫‪400,000,000‬‬ ‫‪3,352,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,952,500,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,952,500,000‬‬ ‫‪60‬‬ ‫سپرده حسن انجام تعهدات‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪5,406,052,715‬‬ ‫‪600,000,000‬‬ ‫‪9,858,532,715‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,258,532,715‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪9,258,532,715‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪61‬‬ ‫تراز شش ماهه اول سال ‪97‬‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫مانده تراز اصالح شده‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫تراز سود و زیان‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫ترازنامه‬ ‫‪ ‬‬ ‫شرح‬ ‫‪465,836,000‬‬ ‫تراز شش ماهه اول سال ‪97‬‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫‪904,636,000‬‬ ‫‪384,000,000‬‬ ‫تراز شش ماهه اول ‪98‬‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫‪520,636,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مانده تراز اصالح شده‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪520,636,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ ‬ ‫ترازنامه‬ ‫تراز سود و زیان‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫سپرده ها‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مساعده‬ ‫‪964,354,361‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪12,137,354,361‬‬ ‫‪7,233,000,000‬‬ ‫‪4,904,354,361‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,904,354,361‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تنخواه گردان‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪30,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اسناد دریافتنی و حقوقی‬ ‫‪36,868,433,719‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪50,743,395,409‬‬ ‫‪9,115,306,624‬‬ ‫‪41,628,088,785‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪41,628,088,785‬‬ ‫‪0‬‬ ‫درامد در جریان وصول‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪17,762,717,025‬‬ ‫‪7,111,746,624‬‬ ‫‪30,271,118,715‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,159,372,091‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪23,159,372,091‬‬ ‫خرید سهام‬ ‫‪150,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪150,000,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪150,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪150,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫اسناد پرداختنی‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪15,140,831,120‬‬ ‫‪8,663,664,130‬‬ ‫‪21,454,800,410‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,791,136,280‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪12,791,136,280‬‬ ‫حساب انتظامی‬ ‫‪230,875,910,023‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪266,105,011,353‬‬ ‫‪22,646,906,017‬‬ ‫‪243,458,105,336‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪243,458,105,336‬‬ ‫‪0‬‬ ‫طرف حساب انتظامی‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪249,981,626,717‬‬ ‫‪22,646,906,017‬‬ ‫‪284,573,728,047‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪261,926,822,030‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪261,926,822,030‬‬ ‫برنامه ریزی و توسعه شهری‬ ‫‪250,500,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,853,628,976‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,853,628,976‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,853,628,976‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫برنامه هدایت دفع اب های سطحی‬ ‫‪386,643,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪6,800,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫برنامه بهبود عبور و مرور‬ ‫‪12,837,381,640‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪7,560,695,794‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,560,695,794‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪7,560,695,794‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫برنامه ایجاد تاسیسات حفاظتی‬ ‫‪171,921,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪18,414,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪18,414,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪18,414,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫برنامه بهبود محیط شهری‬ ‫‪19,626,572,792‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪25,224,967,942‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,224,967,942‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪25,224,967,942‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫برنامه ایجاد اماکن و فضای ورزشی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫برنامه سایر تاسیسات و تسهیالت‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪398,902,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪398,902,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪398,902,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫برنامه ایجاد تاسیسات درامدزا‬ ‫‪198,590,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪269,200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪269,200,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪269,200,000‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪8‬‬ ‫خبر‬ ‫حضور فعال معاونت فنی و ابخیزداری مازندران‪ -‬ساری‬ ‫در هجدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران‬ ‫عباســعلی کوشــکی‪ /‬معــاون فنــی و‬ ‫ابخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی و‬ ‫ابخیــزداری مازندران‪-‬ســاری از حضــور فعــال‬ ‫معاونــت فنــی و ابخیــزداری در هجدهمیــن‬ ‫کنفرانــس هیدرولیــک ایــران خبــر داد‪.‬‬ ‫اســماعیل مختارپــور گفــت‪ « :‬نجایی کــه‬ ‫اعتقــاد ســازمان و به ویــژه همــکاران بخــش‬ ‫ابخیــزداری بــه انجــام مطالعــات قبــل از‬ ‫هــر اقــدام فنــی و افزایــش توانمندی هــای‬ ‫علمی ســت‪ ،‬هجدهمیــن کنفرانــس‬ ‫هیدرولیــک ایــران فرصــت مناســبی مهیــا کــرد تــا ضمــن بــه اشــتراک گذاری تجربــه‬ ‫علمــی و فنــی ایــن معاونــت بــا جامعــه علمــی کشــور‪ ،‬فضایــی بــرای هم افزایــی‬ ‫علمــی همــکاران تــدارک دیــده شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬مقالــه تهیه شــد ه ایــن معاونــت‬ ‫بــا عنــوان مخاطــرات ســیالب در حوزه هــای ابخیــز جنگلــی اســتان مازنــدران‪ ،‬مطالعــه‬ ‫ت ِداوران کنفرانــس مــورد پذیرش‬ ‫مــوردی‪ :‬حــوزه ابخیــز بهشــهر‪-‬گلوگاه از جانــب هیئـ ‬ ‫قــرار گرفــت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬در ایــن مقالــه بــه بررســی میدانــی ابعــاد مختلــف ســیالب‬ ‫ســیزدهم ابــان ‪ ۱۳۹۸‬حــوزه ابخیــز بهشــهر‪-‬گلوگاه و مخاطــرات محیطــی پیرامــون ان‬ ‫بــا هــدف شــناخت اولیــه مکانیســم ســیالب و تشــکیل جریان هــای واریــزه ای پرداختــه‬ ‫شــده اســت»‪ .‬مختارپــور افــزود‪« :‬زمیــن لغزش هــا و فرســایش های کنــار رودخانـه ای از‬ ‫جملــه مهم تریــن منابــع تامیــن رســوب جریان هــای واریــزه ای در این حــوزه هســتند»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬انتقــال تنــه و سرشــاخه های درختــان جنگلــی همــراه بــا جریان هــای‬ ‫واریــزه ای شــرایط پیچیــده هیدرولیکــی را ایجــاد کــرده اســت کــه بــا انســداد دهانــه‬ ‫پل هــا و ایجــاد ســدهای موقتــی‪ ،‬انحــراف جریــان به ســمت ابادی هــا و روســتاها‬ ‫خســارات ســنگینی را موجــب شــده اســت»‪ .‬مختارپــور گفــت‪« :‬نتایــج ایــن تحقیــق‬ ‫لــزوم شناســایی مکانیســم جریان هــای واریــزه ای را در انتخــاب طرح هــای کنتــرل و‬ ‫مهــار ســیالب موردتاکیــد قــرار می دهــد»‪ .‬شــایان ذکر اســت؛ نویســندگان مقالــه‬ ‫به ترتیــب اقایــان اســماعیل مختارپــور‪ ،‬مصطفــی رشــیدپور‪ ،‬احمــد زلیکانــی‪ ،‬صمــد‬ ‫داداشــی و محمدعلــی هادیــان امــری هســتند‪.‬‬ ‫گیالن‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫تعطیلی تمام مجموعه های شهرداری رشت‬ ‫تا پایان هفته‬ ‫حمید رضــا محمــدی با اشــاره به هماهنگــی‬ ‫به عمل امــده بــا کمیســیون بهداشــت‬ ‫شــورای اســامی شــهر و نظــر شــهردار‬ ‫محتــرم درخصــوص پیشــگیری از شــیوع‬ ‫بیمــاری کرونــا و حفــظ ســامت شــهروندان‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬تمامــی مجموعه هــای ســازمان‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری‬ ‫رشــت تــا پایــان ایــن هفته تعطیــل هســتند»‪ .‬سرپرســت ســازمان فرهنگــی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و ورزشــی شــهرداری رشــت‪ ،‬با تاکید بــر لــزوم پیشــگیری از شــیوع بیمــاری کرونــا‬ ‫و حفــظ ســامتی شــهروندان‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬تمامــی اماکــن ورزشــی‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫اموزشــی از روز یکشــنبه چهــارم اســفند ماه تــا پایــان روز جمعــه نهــم اســفندماه جاری‬ ‫تعطیــل خواهــد بــود»‪ .‬وی با اشــاره به تعطیلــی برخــی از مجموعه هــای مربــوط بــه‬ ‫ســازمان فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و ورزشــی شــهرداری رشــت‪ ،‬گفــت‪« :‬ســالن ورزشــی‬ ‫ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی واقــع در میــدان انتظــام‪ ،‬مجموعــه ورزشــی‬ ‫شــهدای منظریــه‪ ،‬چمــن مصنوعــی پــارک قــدس‪ ،‬چمــن مصنوعــی بوســتان ملــت‪،‬‬ ‫مجموعــه ورزشــی چمــران‪ ،‬ســالن ورزشــی حجــاب‪ ،‬ســرای محلــه معلــم‪ ،‬ســرای‬ ‫محلــه پیرکالچــای‪ ،‬خانــه کارافرینــی‪ ،‬خانــه میــرزا و پالتــو‪ ،‬گالــری و کتابخانــه خانــه‬ ‫فرهنــگ و هنــر تــا پایــان هفتــه تعطیــل هســتند»‪ .‬محمــدی با تاکید بــر لــزوم توجــه‬ ‫بــه هشــدارهای بهداشــتی‪ ،‬افــزود‪« :‬تــوکل بــر خالــق یکتــا‪ ،‬حفــظ ارامــش و همچنیــن‬ ‫توجــه بــه توصیه هــای پزشــکی‪ ،‬از نــکات مهمی ســت کــه شــهروندان عزیــز شــهر‬ ‫رشــت با توجه بــه ان‪ ،‬ایــن مســئله را به خوبــی مدیریــت خواهنــد کــرد»‪.‬‬ ‫در بازدید از منطقه ازاد انزلی مطرح شد؛‬ ‫تحکیم و توسعه روابط اقتصادی با کشور های اوراسیا‬ ‫ رئیــس منطقــه ویــژه اقتصــادی اکتائــو قزاقســتان به همــراه نایب رئیــس و مدیــران ایــن‬ ‫منطقــه در بازدیــد از منطقــه و گفت وگــو بــا اعضــای هیئت مدیــره و معاونیــن ســازمان‪،‬‬ ‫در خصــوص راهکارهــای توســعه روابــط تجــاری دو کشــور باتکیه بــر توانمندی هــای دو‬ ‫منطقــه بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد‪ .‬مهنــدس امیــن افقــی (عضــو هیئت مدیــره و‬ ‫معــاون امــور بنــدری و حــوزه خــزر ســازمان منطقــه ازاد انزلــی) در این نشســت با تشــریح‬ ‫ظرفیت هــای منطقــه ازاد انزلــی و مجتمــع بنــدری کاســپین‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬کشــور ایــران‬ ‫و قزاقســتان از گذشــته عــاوه بــر اشــتراکات فرهنگــی و همســایگی در خــزر در حــوزه‬ ‫مبــادالت تجــاری نیــز بــا هــم در ارتبــاط بــوده و از چهارســال گذشــته طبــق توافقــات‬ ‫انجــام شــده روابــط تجــاری قزاقســتان بــا منطقــه ازاد انزلــی رونــد رو به رشــدی داشــته‬ ‫کــه از مهم تریــن فعالیت هــای انجام شــده‪ ،‬ایجــاد کریــدور تجــاری چیــن‪ ،‬قزاقســتان‪،‬‬ ‫ایــران بــا محوریــت ایــن منطقــه اســت و باتوجه بــه مزیت هــای ایــن مســیر ترانزیتــی‪،‬‬ ‫تســهیل و تســریع در ارائــه خدمــات بــه تجــار بــه منظــور بهره بــرداری حداکثــری از‬ ‫ظرفیت هــای ایــن مســیر‪ ،‬از مهم تریــن راهبردهــای کشــورهای ایــران و قزاقســتان اســت»‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه از طریــق کریــدور مزبــور می تــوان اقــدام بــه توســعه گردشــگری‬ ‫دریایــی در ســطح بنــادر دریــای خــزر کــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬از ســوی دیگــر‪ ،‬ترانزیــت کاالهــای‬ ‫چینــی بــه کشــورهای ترکیه‪،‬عــراق و ســوریه به همــراه ترانزیــت کاالهــای تولیــدی‬ ‫ایرانــی جهــت عرضــه بــه بازار هــای اســیای میانــه و شــرق روســیه از دیگــر فرصت هــای‬ ‫همــکاری دو جانبــه در چهارچــوب کریــدور چیــن‪ ،‬قزاقســتان‪ ،‬ایــران بــا محوریــت منطقــه‬ ‫ازاد انزلی ســت کــه بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد»‪ .‬معــاون اقتصــادی و ســرمایه گذاری‬ ‫ســازمان‪ ،‬پیشــنهاد برگــزاری نمایشــگاه های تخصصــی با حضــور تولید کننــدگان‬ ‫کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا را مطــرح کــرد و افــزود‪« :‬در حال حاضــر‬ ‫مجتمــع بنــدری کاســپین با توجه بــه بهره منــدی از پســکرانه وســیع و قرار گرفتــن در‬ ‫موقعیــت اســتراتژیک ایــن بنــدر به عنــوان یــک فرصــت ســرمایه گذاری بــرای فعــاالن‬ ‫حــوزه بنــدری داخلــی و خارجــی شــناخته شــده و بخشــی از اســکله ها و زیر ســاخت های‬ ‫بنــدری بــا ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی ایجــاد شــده اســت»‪ .‬بکلواوریــن باســاروو‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره منطقــه ویــژه اقتصــادی اکتائــو قزاقســتان نیــز در ایــن نشســت بــه‬ ‫تشــریح توانمندی هــا و ظرفیت هــای بنــدر اکتائــو پرداخــت و گفــت‪« :‬تجــارت و صنعــت‪،‬‬ ‫دو بخــش مهــم فعالیت هــای منطقــه ویــژه اقتصــادی اکتائــو بــوده و در ح ال حاضــر‪۳۳ ،‬‬ ‫شــرکت صنعتــی مهــم در ایــن منطقــه فعالیــت می کننــد و با توجه بــه ظرفیت هــا و‬ ‫پتانســیل های دو کشــور می تــوان مــراودات تجــاری را بــا تقویــت کــرد»‪.‬‬ ‫اگهــی مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1398603170070004155‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫متقاضــی اقــای سیدمحســن اذرخــرداد فرزند محمدقاســم بشماره شناســنامه ‪ 1606‬و شــماره ملــی ‪1860678106‬‬ ‫صــادره از بهبهــان در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 190/35‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پالک‬ ‫‪ 5770‬اصلــی واقــع در بخــش یــک بهبهــان خریــداری از مالــک رســمی جواهــر هویدائــی احــدی از ورثــه عبدالــه‬ ‫احــراز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪15‬‬ ‫روز اگهــی می شــود‪ .‬در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی‬ ‫مشــعر بــر دعــوی را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/5 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/522‬‬ ‫اگهــی مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1398603170070004169‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضی‬ ‫اقــای سیدمحســن اذرخــرداد فرزنــد محمدقاســم بشماره شناســنامه ‪ 1606‬و شــماره ملــی ‪ 1860678106‬صــادره از‬ ‫بهبهــان در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 168/42‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 5640‬اصلــی‬ ‫واقــع در بخــش یــک بهبهــان خریــداری از مالــک رســمی اردشــیر تــات احــراز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی‬ ‫مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬در صورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی مشــعر بــر دعــوی را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/5 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/521‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ -1398‬شماره ‪1936‬‬ ‫‪7‬‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫تو گو با مسئوالن‬ ‫بررسی اخرین وضعیت چشمه تاریخی شهرری در گف ‬ ‫به شماره افتادن نفس های چشمه علی‬ ‫زیر چرخ های ماشین توسعه‬ ‫رفع سه نقطه پرحادثه و خط کشی راه های کمیجان‬ ‫لو نقــل جــاده ای‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حم ‬ ‫اســتان مرکــزی گفــت‪« :‬طــی ‪ 11‬ماهــه‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬ســه نقطــه پرحادثــه در‬ ‫محورهــای شهرســتان رفــع شــد»‪ .‬بــه گــزارش‬ ‫لو نقــل جــاده ای‬ ‫روابط عمومــی راهــداری و حم ‬ ‫اســتان مرکــزی‪ ،‬علــی زندی فــر در خصــوص‬ ‫عملکــرد ‪ 11‬ماهــه ایــن اداره در کمیجــان‪ ،‬بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬ایــن اداره در حــوزه نگهــداری راه هــا‬ ‫اقداماتــی چــون عملیات نگهــداری رویه اســفالتی محورهــا‪ ،‬شانه ســازی و رگالژ راه های‬ ‫روســتایی ‪ ،‬تنظیــم شــیب های شــیروانی‪ ،‬رفــع نقــاط حادثه خیــز‪ ،‬ترانشــه برداری‪،‬‬ ‫تیغ زنــی راه هــای خاکــی و شوســه روســتایی را بــه انجــام می رســاند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در‬ ‫‪ 11‬ماهــه اخیــر‪ ،‬عملیــات لکه گیــری با‪ 120‬تــن اســفالت ســرد و گــرم در محورهــای‬ ‫کمیجــان‪ -‬فراهــان ‪-‬قهاونــد‪ ،‬میالجــرد – محمــود ابــاد ‪ ،‬کمیجــان – ســاروق و کلیــه‬ ‫محورهــای روســتایی شهرســتان ‪ ،‬همچنیــن شانه ســازی دوکیلومتــر در محورهــای‬ ‫کمیجــان – میالجــرد و میالجــرد – خنــداب انجــام شــد»‪ .‬زندی فــر بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«در حــوزه ایمنــی و حریــم راه هــا از ابتــدای ســال تــا پایــان بهمــن مــاه ‪ 36‬مترمربــع‬ ‫تابلــوی اطالعاتــی و ‪ 250‬تابلــوی انتظامــی و مســیرنما ‪ ،‬همچنیــن ‪ 4 5‬چــراغ روشــنایی‬ ‫در تقاطــع کلــوان تعمیــر و ‪ 10‬چــراغ چشــمک زن در محورهــای کمیجــان – ســاروق ‪،‬‬ ‫کمیجــان فراهــان و کمیجــان – قهاونــد تعمیــر و دو چــراغ جدیــد نصــب و ‪ 50‬کیلومتر‬ ‫ازمحور هــای کمیجــان – ســاروق و کمیجــان قهاونــد نیــز خط کشــی شــده اســت»‪.‬‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان مرکــزی پاکســازی حریــم راه از‬ ‫مدیــرکل راهــداری و حم ‬ ‫نخالــه به میــزان ‪ 100‬مترمکعــب‪ ،‬ایمن ســازی دو تقاطــع فامریــن و کلــوان و رفــع پنــج‬ ‫مــورد تجــاوز بــه حریــم راه در روســتاه های کلــوان‪ ،‬ینگــی ملــک و اســفندان را از دیگــر‬ ‫اقدامــات انجــام شــده در حــوزه ایمنــی راه هــا در شهرســتان کمیجــان برشــمرد‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫چشــمه علــی‪ ،‬یــادگار هیاهــوی هــزاران ســال جنوبی تریــن نقطــه‬ ‫تو پا می زنــد و انــگار‬ ‫پایتخــت در گــردا گــرد توســعه و صنعــت دس ـ ‬ ‫بــا مــرگ کلنجــار م ـی رود؛ روزی اب چشــمه فــوران می کنــد و روزی‬ ‫دیگــر دوبــاره بــا خشک شــدن موجــب غمگینــی چشــمه و ســاکنان‬ ‫قدیمــی می شــود‪ .‬روزی چشــمه علــی‪ ،‬شــور و هیاهویــی داشــت و‬ ‫غوغایــی در ان برپــا بــود؛ بــا کودکانــی کــه در چشــمه ای جوشــان و‬ ‫پــر از اب در حــال و هــوای کودکــی شــادی می کردنــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫ایرنــا؛ حــاال روزی اب کام ـ ً‬ ‫ا خشــک می شــود و روزی هــم دوبــاره بــه‬ ‫چرخــه بازمی گــردد؛ امــا ایــن بازگشــت بــه ماننــد گذشــته نیســت‪ .‬ارابه‬ ‫توســعه در دوره ای موجــب مــرگ ایــن چشــمه شــده بــود کــه بــاز بــا‬ ‫اقدامــات میــراث فرهنگــی‪ ،‬ایــن چشــمه تاریخــی جانــی دوبــاره گرفت‪.‬‬ ‫چشــمه ای کــه دورانــی انقــدر اب در ان جریــان داشــت کــه همــه مردم‬ ‫منطقــه‪ ،‬فرش هــای خــود را بــا اب ایــن چشــمه می شســتند‪ ،‬امــا امــروز‬ ‫ایــن اثــر تاریخی یــادگاری از گذشــتگان دســتخوش تغییــرات متعددی‬ ‫شــده اســت‪ .‬قدمــت چشــمه علــی بــه حــدود ‪ ۸۰۰۰‬ســال پیــش بــر‬ ‫می گــردد‪ .‬ایــن چشــمه یکــی از نقــاط باســتانی‪ ،‬دیدنــی و تفریحــی‬ ‫شــهرری به شــمار م ـی رود کــه در جنــوب تهــران و شــمال شــهرری‪،‬‬ ‫منطقــه ‪ ۲۰‬شــهرداری تهــران قــرار دارد‪ .‬ایــن چشــمه در همســایگی‬ ‫ابــن بابویــه‪ ،‬بــرج طغــرل‪ ،‬دژ رشــکان و در زیــر بــاروی ری واقــع شــده‬ ‫اســت‪ .‬چشــمه علــی از میــان صخــره ای بــزرگ خــارج شــده و به ســوی‬ ‫جنــوب و ســپس جنــوب شــرق جاری ســت‪ .‬نــام باســتانی این چشــمه‪،‬‬ ‫ســورینی بــوده اســت کــه احتماالً منتســب بــه دودمانــی بــزرگ در دوره‬ ‫اشــکانیان و ساســانیان اســت‪ .‬بعدهــا بــه نــام امــام علــی(ع) بــه چشــمه‬ ‫علــی معــروف شــد‪ .‬ایــن تپــه بــدون شــک یکــی از قدیمی تریــن اثــار‬ ‫باســتانی شــهرری اســت کــه هنــگام بازدیــد از ان بــه اســتقرار تمــدن‬ ‫هزار ســاله در محــل چشــمه علــی پــی خواهیــد بــرد‪ .‬نقش برجســته ای‬ ‫از فتحعلــی شــاه‪ ،‬در حــال تاج گــذاری‪ ،‬بــر صخــره مســلط بــر اب هــای‬ ‫چشــمه علــی از ویژگی هــای منطقــه اســت و ان را نبایــد بــا نقــش‬ ‫برجســته ای کــه همیــن پادشــاه را ســوار بــر اســب و در حــال شــکار‬ ‫نشــان می دهــد‪ ،‬اشــتباه کــرد‪ .‬چشــمه علــی یــک از نقــاط باســتانی‪،‬‬ ‫دیدنــی و تفریحــی شــهرری به شــمار مـی رود کــه در جنــوب تهــران و‬ ‫شــمال شــهرری‪ ،‬منطقــه ‪ ۲۰‬شــهرداری تهــران قــرار دارد‪ ،‬ایــن چشــمه‬ ‫در همســایگی ابــن بابویــه‪ ،‬بــرج طغــرل‪ ،‬دژ رشــکان و در زیــر بــاروی‬ ‫ری واقــع شــده اســت‪‹ .‬چشــمه علی› از میــان صخــره ای بــزرگ خــارج‬ ‫شــده و به ســوی جنــوب و ســپس جنــوب شــرق جاری ســت‪ .‬روزی‬ ‫در ایــن چشــمه جوشــان‪ ،‬حیــات و زندگــی جریــان داشــت امــا امــروز‬ ‫ایــن چشــمه غمگیــن و بیمــار اســت‪ .‬متــرو وسیله ای ســت کــه بــرای‬ ‫رفــاه و اســایش مــردم در تــردد به وجــود امــده؛ از ســوی دیگر موجــب‬ ‫شکســتن قلــب چشــمه تاریخــی شــده کــه خاطــرات مردمانــی شــاد‬ ‫و بــی غــل و غــش را در خــود جــای داده اســت‪ .‬نقــش و نگارهــای‬ ‫برجســته بــر روی ایــن اثــر تاریخــی هــر کــدام حرف هــا و اســرار‬ ‫نگفت ـه ای را در درون خــود جــای داده اســت‪ .‬اگرچــه رشــد و توســعه‬ ‫تکنولــوژی و پیشــرفت در حوزه هــای مختلــف روال زندگــی بــا گذشــته‬ ‫را متفــاوت کــرده امــا همیــن عوامــل دســت در دســت یکدیگــر داده و‬ ‫موجــب خشــکی چشــمه علــی شــده اســت‪.‬‬ ‫چشمه علی‪ ،‬محلی برای حضور مردم در کنار یکدیگر بود‬ ‫پیرمــردی کــه روزگار جوانــی را در کنــار ان چشــمه گذرانده با حســرت‬ ‫تامــل برانگیــزی بــه چشــمه ای کــه روزگاری خروشــان بــوده نــگاه‬ ‫می کنــد‪ .‬احمــد هومنی پــور گفــت‪« :‬در گذشــته فــرش فروش هــا‬ ‫و مــردم تهــران‪ ،‬قالی هــا و قالیچه هــای خــود را بــا اب ایــن چشــمه‬ ‫می شســتند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬چشــمه علــی محلــی بــرای حضــور مــردم‬ ‫در کنــار یکدیگــر بــود کــه بــا شــادی و شــعف بــا هــم دور ایــن چشــمه‬ ‫جوشــان و زیبــا جمــع می شــدند‪ .‬تابســتان ها تمــام بچــه از شــهرری و‬ ‫حتــی گاهــی از تهــران بــرای شــنا و تفریــح بــه ایــن محــل می امدنــد‬ ‫و شــور و حالــی خــاص بــه چشــمه علــی می دادنــد»‪ .‬طوبــی بختیــاری‪،‬‬ ‫زنــی بــا موهــای ســفید و چهــره ای کــه نشــان از خاطــرات و تجربه های‬ ‫گوناگــون دارد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬گاهــی زنــان در ایــن محــل دور هــم‬ ‫جمــع می ‍شــدند و اش می پختنــد»‪ .‬مــردی بــا محاســن ســفید کــه‬ ‫خــود را از ســاکنان قدیمــی محلــه چشــمه علــی معرفی می کنــد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«ایــن چشــمه در گذشــته محــل ارتــزاق کشــاورزان به شــمار می رفــت‬ ‫و کشــاورزان منطقــه از اب ایــن چشــمه بــرای اراضــی کشــاورزی خــود‬ ‫اســتفاده می کردنــد»‪ .‬محمــد غفــاری افــزود‪« :‬امــروز به خاطــر کاهــش‬ ‫اب ایــن چشــمه‪ ،‬دیگــر کشــاورزان نمی تواننــد از اب ان بــرای اراضــی‬ ‫کشــاورزی خــود بهــره بگیرنــد»‪ .‬محســن خســروی؛ یکــی دیگــر از‬ ‫ســاکنان قدیمــی محلــه چشــمه علــی‪ ،‬می گویــد‪« :‬دیــواری به نــام‬ ‫«دیــوار ری» در کنــار ایــن چشــمه قــرار دارد کــه در گذشــته همچــون‬ ‫محافظــی از شــهرری مراقبــت می کــرده اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ایــن‬ ‫دیــوار در واقــع امنیتــی بــرای ری محســوب می شــد؛ چرا کــه دشــمن‬ ‫نمی توانســت وارد ایــن منطقــه شــود و اســیبی بــر مــردم و اراضــی وارد‬ ‫کنــد»‪ .‬خســروی خاطرنشــان کــرد‪« :‬مــردم منطقــه به ویــژه ســاکنان‬ ‫قدیمــی کــه خاطــرات بی شــماری را از ایــن چشــمه دارنــد‪ ،‬هنــوز‬ ‫عرفانی نسب‪ ،‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان شد‬ ‫امیــدوار هســتند تــا بــار دیگــر اب جوشــانی از ایــن چشــمه همچــون‬ ‫گذشــته بیــرون بیایــد»‪ .‬امیــر مصیــب رحیـم زاده (رئیــس اداره میــراث‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬صنایــع دســتی و گردشــگری شهرســتان ری) اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«اب چشــمه علــی با توجه بــه پیگیری هــای به عمل امــده بازگشــته‪،‬‬ ‫امــا دبــی مــورد انتطــار نیســت و پیگیری هــا بــرای بازگشــت دبــی بــه‬ ‫ماننــد گذشــته ادامــه دارد»‪ .‬رئیــس اداره میــراث فرهنگــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫دســتی و گردشــگری شهرســتان ری عنــوان کــرد‪« :‬حفــر تونل هایــی‬ ‫کــه توســط متــرو صورت گرفتــه بــه ســفره زیرزمینــی ایــن چشــمه‬ ‫اســیب وارد کــرده بــود»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه مشــکالت اب چشــمه‬ ‫علــی به دلیــل مباحــث فنــی بــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬حجــم اب ســفره‬ ‫دســتخوش تغییــر و موجــب پاییــن امــدن طــراز اب چشــمه و عــدم‬ ‫جوشــش اب شــده بــود»‪ .‬رحیـم زاده خاطرنشــان کــرد‪« :‬بــاروی (دیــوار‬ ‫و حصــار) ری در کنــار چشــمه علــی بــا طــول ‪ ۱۸۰۰‬متــر قــرار گرفتــه‬ ‫کــه متعلــق بــه اواخــر دوره ساســانی بــوده اســت»‪ .‬چندی قبــل اب‬ ‫ایــن چشــمه به علــت حفــر تونــل خــط شــش مترو تهــران خشــک‬ ‫شــد کــه میــراث فرهنگــی تهدیــد کــرد کــه در صــورت حل نشــدن‬ ‫مشــکل پیگیــری حقوقــی را در دســتور کار قــرار خواهــد داد‪ .‬بر اســاس‬ ‫گفته هــای شــرکت متــرودر ان دوره‪ ،‬رگه هــای اب هــای زیرزمینــی بــه‬ ‫دلیــل حفــر تونــل متــرو قطــع شــده بــود کــه بعــد از مــدت کوتاهــی‬ ‫ایــن رگه هــا جریــان اصلــی خــود را پیــدا کــرد و اب بــه چشــمه‬ ‫علــی بازگشــت‪ .‬چشــمه علی در جنــوب تهــران و شــمال شــهرری در‬ ‫همســایگی ابــن بابویــه‪ ،‬بــرج طغــرل‪ ،‬دژ رشــکان و در زیــر بــاروی ری‬ ‫واقــع شــده اســت‪ .‬نــام باســتانی ایــن چشــمه‪ ،‬ســورینی بــوده اســت که‬ ‫به احتمــال زیــاد‪ ،‬منســوب بــه دودمانــی بــزرگ در دوره اشــکانیان و‬ ‫ساســانیان اســت‪ .‬بعدهــا بــه نــام امــام اول شــیعیان علــی(ع) به چشــمه‬ ‫علــی معــروف شــد‪.‬‬ ‫در پــی مصوبــه شــورای عالــی اداری کشــور و تائیــد هیئــت دولــت در خصــوص‬ ‫یکپارچه ســازی شــرکت های اب و فاضــاب شــهری و روســتایی و مدیریــت واحــد‬ ‫ایــن شــرکت ها به عنــوان شــرکت های اب و فاضــاب اســتانی ‪ ،‬مهنــدس یوســف ‬ ‫عرفانی نســب از ســوی مهنــدس جانبــاز (مدیرعامــل شــرکت مهندســی اب و فاضــاب‬ ‫کشــور) به عنــوان مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی منصــوب و‬ ‫طــی مراســمی با حضــور مهنــدس پاکــروح (معــاون مهندســی و توســعه شــرکت‬ ‫مهندســی ابفــا کشــور) ‪ ،‬مهنــدس فرخــی (معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی‬ ‫اســتانداری مرکــزی) ‪ ،‬مهنــدس پــاک ضمیــر (مشــاور و مدیــرکل دفتــر مدیر عامــل‬ ‫شــرکت مهندســی ابفــا کشــور) و جمعــی از مدیــران دســتگاه های دولتــی و اجرایی‬ ‫اســتان معرفــی شــد‪ .‬بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫مرکــزی در ایــن مراســم کــه در روز چهارشــنبه ‪ ۳۰‬بهمن مــاه در شــهر اراک برگــزار‬ ‫شـد ‪ ،‬مهنــدس عرفانی نســب (مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی)‬ ‫طــی ارائــه گزارشــی از وضعیــت ارائه خدمــات اب و فاضالب در شــهرها و روســتاهای‬ ‫اســتان مرکــزی‪ ،‬بیــان داش ـت ‪« :‬جمعیــت تحــت پوشــش اب شــهری در اســتان‬ ‫مرکــزی ‪ 99.98‬درصــد و نســبت بهره منــدی جمعیــت روســتایی اســتان مرکــزی از‬ ‫اب شــرب‪ ۸۵ ،‬درصــد اســت‪ .‬ایــن در حالی س ـت که میانگیــن کشــوری بهره منــدی‬ ‫روســتاها از اب شــرب ‪ ۷۵‬درصــد اســت»‪.‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی تاکید کرد؛‬ ‫خبر‬ ‫اهتمام نمایندگان مجلس نسبت به‬ ‫رفع مشکالت مناطق محروم و تحقق عدالت اجتماعی‬ ‫یاسر وطن پور‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی نســبت بــه ضــرورت‬ ‫توجــه نماینــدگان مجلــس بــه برنامه ریــزی و‬ ‫تدویــن قوانیــن جهــت رفــع مشــکالت مناطــق‬ ‫محــروم و تحقــق عدالــت اجتماعــی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫حجت االســام و المســلمین احمــد مــروی افــزود‪:‬‬ ‫«هــدف از حضــور در یکــی از شــعب اخــذ رای‬ ‫مناطــق محــروم حاشــیه شــهر مشــهد‪ ،‬توجـ ه دادن‬ ‫مســئوالن بــه ایــن ولی نعمتــان حقیقــی کشــور‬ ‫اســت‪ .‬امیــدوارم نمایندگانــی کــه انتخــاب می شــوند‬ ‫بــه مشــکالت و دردهــای ایــن مناطــق توجه داشــته‬ ‫باشــند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬گرچــه وظیفــه نماینــدگان‬ ‫مجلــس کار اجرایــی‪ ،‬عمرانــی و ابادانــی نیســت‪،‬‬ ‫ایــن کار دولــت اســت و نبایــد چنیــن وعده هایــی‬ ‫را داوطلبــان بــه مــردم بدهنــد‪ ،‬امــا نماینــدگان‬ ‫می تواننــد بــا کارهــای کارشناســی خــوب و تدویــن‬ ‫قوانیــن مناســب کمــک کننــد کــه عدالــت در‬ ‫جامعــه اجــرا شــود»‪ .‬تولیــت اســتان قــدس رضــوی‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش مازنــدران از امادگــی‬ ‫ســتاد اســکان فرهنگیــان مازنــدران بــرای پذیرش‬ ‫مهمانــان نــوروزی خبــر داد‪ .‬علیرضــا ســعدی پور‬ ‫بابیان اینکــه طــرح اســکان از تاریــخ ‪ 28‬اســفندماه‬ ‫ِ‬ ‫اغــاز و تــا ‪ 12‬فروردیــن ‪ 1398‬ادامــه دارد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬بــا اهتمــام جــدی مســئولین اســتانی‬ ‫بــرای میزبانــی از مهمانــان نــوروزی‪ ،‬مــدارس‪،‬‬ ‫اردوگاه هــای دانش امــوزی و دیگــر مکان هــای‬ ‫ویــژه اســکان امــاده شــد و پیش بینــی می شــود‬ ‫کــه امســال نیــز مســافران نــوروزی بــا خاطراتــی‬ ‫خــوش‪ ،‬تعطیــات خــود را در این اســتان ســپری‬ ‫کننــد»‪ .‬مدیــر کل امــوزش و پــرورش مازنــدران‬ ‫بااشــاره به همــکاری تمــام نهادهــای اســتان بــرای‬ ‫ارائــه خدمــات شایســته بــه مســافران در ایــام‬ ‫نــوروز‪ ،‬گفــت‪ « :‬تعــداد ‪ 38‬پایــگاه به صــورتِ‬ ‫شــبانه روزی امــاده خدمت رســانی بــه فرهنگیــان‬ ‫عزیــز هســتند و ‪1102‬نفــر نیــز در ایــن طــرح‬ ‫با اشــاره به پیــام حضــرت امــام خمینــی(ره) بــرای‬ ‫نخســتین مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«حضــرت امــام خمینــی رضــوا ن اهلل تعالــی علیــه‬ ‫در اولیــن بنــد نخســتین پیامــی کــه بــرای اولیــن‬ ‫مجلــس شــورای اســامی صــادر کردنــد‪ ،‬بــر اجــرای‬ ‫عدالــت تاکیــد فرمودنــد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬ما اگر‬ ‫می خواهیــم جامعــه اســامی داشــته باشــیم‪ ،‬بایــد‬ ‫عدالــت را اجــرا کنیــم؛ به واســطه عدالــت‪ ،‬احــکام‬ ‫اســامی در جامعــه اجــرا می شــود»‪ .‬حجت االســام‬ ‫والمســلمین مــروی با بیان اینکــه زمینــه و بســتر‬ ‫بــرای اجــرای احــکام اســامی زمانــی در جامعــه‬ ‫فراهــم می شــود کــه عدالــت در جامعــه اجــرا شــود‬ ‫و مــردم احســاس تبعیــض نکننــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«توصیه هــای رهبــر معظــم انقــاب بایــد همــواره‬ ‫ســرلوحه برنامه هــای نماینــدگان محتــرم مجلــس‬ ‫باشــد»‪ .‬وی اظهــار کــرد‪« :‬بــه هــر میــزان تعــداد‬ ‫ارای یــک نماینــده بیشــتر باشــد‪ ،‬مســئولیت او‬ ‫ســنگین تر اســت؛ نماینــدگان توجــه داشــته باشــند‬ ‫بــه تعــداد هــر رایــی مســئولیت بیشــتری دارنــد»‪.‬‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی گفــت‪« :‬حضــرت‬ ‫امــام خمینــی(ره) در دومیــن بنــد پیــام خــود بــرای‬ ‫اولیــن مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬بــه موضــوع توجــه‬ ‫امادگی ستاد اسکان فرهنگیان برای پذیرش مهمانان نوروزی‬ ‫فعالیــت دارنــد و ‪ 2922‬کالس نیــز بــرای اســکان‬ ‫فرهنگیــان مازنــدران امــاده شــد»‪ .‬وی در پیونــد‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد ســایپا ‪ 141‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1390‬بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 3821222‬و شــماره شاســی ‪ S3482289332830‬و شــماره پــاک ‪321 -24‬س‪ 69‬مربــوط بــه خانــم پــوران‬ ‫ظهرابــی مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد جی ال ایکـس ای بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1387‬بــه شــماره‬ ‫موتــور ‪ 2422536‬و شــماره شاســی ‪ S1412287762579‬و شــماره پــاک ‪861 -34‬ب‪ 16‬مربــوط بــه کاووس‬ ‫ســیفی زنگنه مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند مــادر خــودرو وانــت دوکابیــن پارس خــودرو تیــپ پیکاپ ریــچ بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪1395‬‬ ‫بــه شــماره موتــور ‪ ZG24494176‬و شــماره شاســی ‪ 1005365‬و شــماره پــاک ‪471 -34‬ن‪ 27‬مربــوط بــه‬ ‫ســهراب کاردزن مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪1398/11/05-139860318011015467‬‬ ‫هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه محمدعلــی دژبان کمــا فرزنــد‬ ‫صفرعلــی از پــاک ‪ 37‬از ‪ 40‬اصلــی واقــع در قریــه کمــا بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق میرزین العابدیــن‬ ‫مجدکمائــی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بمســاحت ‪750/41‬‬ ‫مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 180‬بــرای ان منظــور شــده‪ .‬لــذا براســاس‬ ‫مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی‬ ‫بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیراینصــورت پــس از‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند‬ ‫بــا همیــن موضــوع ادامــه داد‪« :‬تعــداد ‪ 335‬کالس‬ ‫از نــوع ویــژه‪ 1558 ،‬کالس از نــوع «الــف» و‬ ‫‪ 1029‬کالس از نــوع «ب» هســتند و افــزون بــر‬ ‫ایــن مــوارد‪ ،‬چندیــن مراکــز رفاهــی بــا ‪ 28‬اتــاق‬ ‫و ‪ 179‬ســوئیت نیــز امــاده خدمت رســانی بــه‬ ‫فرهنگیــان اســت»‪ .‬ســعدی پور گفــت‪« :‬اختصاص‬ ‫مــدارس متعــدد بــرای اســکان‪ ،‬بــا اقبــال خوبــی‬ ‫از ســویِ فرهنگیــان مواجــه خواهــد شــد و انتظــار‬ ‫داریــم امــار جــذب مســافر در ســتادهای اســکان‬ ‫شهرســتان های اســتان‪ ،‬قابل توجــه باشــد»‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن خاطرنشــان کرد‪« :‬مســئوالن حراســت‬ ‫و ارزیابــی و نظــارت اســتان‪ ،‬بــا اتخــاذ تدابیــر‬ ‫الزم در طــول تعطیــات‪ ،‬امادگــی کامــل دارنــد‬ ‫تــا کلیــه جوانــب را بررســی و فضایــی سرشــار از‬ ‫هدف از اجرای طرح انضباط شهری؛‬ ‫تحقق حقوق شهروندی‬ ‫بــه محرومــان و مســتضعفین تاکیــد می کننــد؛‬ ‫نماینــدگان مجلــس بایــد تــاش بــرای اجــرای‬ ‫عدالــت و توجــه بــه محرومــان را مدنظــر داشــته‬ ‫باشــند»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬نماینــدگان مجلس‬ ‫شــورای اســامی بایــد روحیــه انقالبــی‪ ،‬ایســتادگی‬ ‫در برابــر اســتکبار را داشــته و مومــن و خــدا تــرس‬ ‫باشــند و خداونــد را همــواره شــاهد و ناظــر بــر اعمال‬ ‫و گفتــار خود بدانند و از عزت‪ ،‬ســربلندی و اســتقالل‬ ‫کشــور دفــاع کننــد»‪ .‬وی با اشــاره به ایــن فرمایــش‬ ‫امــام خمینــی(ره) کــه «مثــل مــدرس را انتخــاب‬ ‫کنیــد»‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬توصیــه مــن بــه نماینــدگان‬ ‫محتــرم مجلــس این اســت که یک بــار زندگینامــه‬ ‫شــهید مــدرس را بخواننــد و بــا موضع گیری هــای‬ ‫ان شــهید عالی قــدر در مســائل داخلــی‪ ،‬ملــی و‬ ‫بین المللــی اشــنا شــوند»‪ .‬تولیــت اســتان قــدس‬ ‫رضــوی تاکیــد کــرد‪« :‬شــهید مــدرس یــک الگــوی‬ ‫موفــق و تمــام عیــار بــرای نماینــدگان محتــرم‬ ‫مجلــس شــورای اسالمی ســت»‪.‬‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران خبر داد؛‬ ‫امنیــت و ارامــش خاطــر را بــرای مســافران ایجــاد‬ ‫کننــد؛ البتــه انتظــار داریــم مدیــران و روســای‬ ‫شهرســتان ها و مناطــق نیــز بــا حضور مســتمر در‬ ‫مراکــز اســکان نظــارت الزم داشــته باشــند»‪ .‬وی‬ ‫در ادامــه تاکیــد کــرد‪« :‬بازدیدهــای صورت گرفتــه‬ ‫از ایــن مراکــز بایــد دقیــق باشــد و نقــاط قــوت و‬ ‫ضعــف بررســی و مستند ســازی شــود تــا در اینده‬ ‫بهتــر از گذشــته‪ ،‬برنامه ریــزی کنیــم»‪ .‬مدی ـر کل‬ ‫امــوزش و پــرورش مازنــدران در پایــان اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬خدمات رســانی مناســب بــه فرهنگیــان‬ ‫سراســر کشــور‪ ،‬هــدف اصلــی ماســت و باعنایت به‬ ‫عــزم و اراده همــه همــکاران‪ ،‬امیدواریــم در طــول‬ ‫ایــن ایــام‪ ،‬بــا پذیرایــی و اســتقبال شایســته‪ ،‬مقام‬ ‫و شــان فرهنگیــان را حفــظ کنیــم»‪.‬‬ ‫مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/05 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/388‬‬ ‫صو معه ســر ا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316002003626‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک اســام ابــاد تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای حمیــد نــوری فرزنــد مهرعلــی بشماره شناســنامه ‪ 1‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد غــرب در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 125/45‬مترمربــع پــاک ‪ 2653‬فرعــی از ‪ 1‬اصلــی‬ ‫واقــع در اســام ابــاد غــرب خیابــان کشــاورز ‪ 8‬متــری اول شــامل مبایعه نامــه عــادی و عــدم دسترســی بــه‬ ‫مالــک اولیــه محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/21 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/12/05 :‬‬ ‫محمد عباسی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای همــت همتی نســب بــه شماره شناســنامه ‪ 1950‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981298‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان‬ ‫علی اکبــر همتی نســب بــه شماره شناســنامه ‪ 3340709734‬در تاریــخ ‪ 81/01/30‬در اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬پــری یونس تبــار فرزنــد مــراد ش ش ‪ 3340660050‬صــادره‬ ‫از اســام ابــاد غــرب همســر متوفــی ‪ -2‬همــت همتی نســب فرزنــد علی اکبــر ش ش ‪ 1950‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -3‬علی پنــاه همتی نســب فرزنــد علی اکبــر ش ش ‪ 1952‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -4‬علیمــردان همتی نســب فرزنــد علی اکبــر ش ش ‪ 1214‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -5‬ســکینه همتی نســب فرزنــد علی اکبــر ش ش ‪ 1951‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -6‬شــربتی‬ ‫مرکزی‬ ‫ســارا نــوری‪ /‬شــهردار ربــاط کریــم بــا اعــام‬ ‫اینکــه رونــد تدویــن دســتورالعمل اجرایــی‬ ‫طــرح انضبــاط شــهری در ابعــاد مختلــف اغــاز‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬امیدواریــم بــا ورود ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬شــاهد ارتقــاء شــاخص های کیفــی ارائــه‬ ‫خدمــات و تحقــق هرچه بیشــتر و بهتــر حقــوق‬ ‫شــهروندان باشــیم»‪ .‬اصغــر پارســا بــا اعــام‬ ‫اینکــه طــرح ســامان دهی و انضبــاط شــهری‬ ‫در حــال اجرا ســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬یکــی از مهم تریــن رویکردهــای ایــن طــرح‪،‬‬ ‫ســاماندهی وضعیــت کنونــی فعالیــت دستفروشــان‪ ،‬بســاط گســتران و افرادی ســت‬ ‫کــه به واســطه فــروش کاالیــی در پیاده راه هــا‪ ،‬ســد معبــر ایجــاد می کننــد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکــه ســاماندهی رونــد فعالیــت ان دســته از مغازه دارانــی کــه بــرای عرضــه‬ ‫محصوالت شــان پیاده راه هــا را اشــغال می کننــد‪ ،‬از دیگــر اولویت هــای طــرح انضبــاط‬ ‫شهری ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬در نظــر داریــم به منظــور برقــراری انضبــاط اجتماعــی هــم‬ ‫در زمینــه اسان ســازی تــردد شــهروندان و هــم نظم بخشــی فعالیت هــای کســبه‪،‬‬ ‫وضعیــت فعالیــت مغــازه داران در حریــم مغازه هــا را نیــز ســامان دهی کنیــم»‪ .‬وی بــا‬ ‫یــاداوری اینکــه نــگاه شــهرداری بــه دستفروشــان‪ ،‬عــاری از برخوردهــای قهری ســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬یکــی از اولویت هــای شــهرداری ربــاط کریــم‪ ،‬ســاماندهی محــل تــردد عابــران‬ ‫پیــاده اســت کــه ایــن روزهــا به واســطه فعالیــت دستفروشــان یــا بساط گســتران در‬ ‫منطقــه بــا کمــی مشــکل مواجــه شــده اســت‪ .‬از همیـن رو در نظــر داریــم در رونــد تهیه‬ ‫و تدویــن دســتورالعمل اجرایــی‪ ،‬بتوانیــم شــرایط و امکاناتــی بــرای ایــن دستفروشــان‬ ‫فراهــم اوریــم»‪ .‬ایشــان هــدف از شناســایی و تخصیــص مکانــی مشــخص در اینــده بــه‬ ‫دستفروشــان را حمایــت از فعالیــت ان گــروه از دستفروشــانی عنــوان کــرد کــه فاقــد‬ ‫امکاناتــی همچــون مغــازه بــرای عرضــه محصــوالت صنایــع دســتی یــا تولیدی شــان‬ ‫هســتند تــا در رونــد کســب درامــد ایــن افــراد نیــز خللــی ایجــاد نشــود»‪.‬‬ ‫اختصاص بودجه از محل‬ ‫عوارض مالیات بر ارزش افزوده به توسعه ایالم‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬مدیــرکل امــور مالیاتــی اســتان ایــام از پرداخت بیــش از ‪ 351‬میلیــارد و‬ ‫‪ 710‬میلیون ریــال از محــل عــوارض مالیــات بــر ارزش افــزوده بــه شــهرداری ها‪ ،‬دهیاری هــا‪،‬‬ ‫امــور عشــایری و ســایر ارگان هــای مربوطــه اســتان در ‪ 10‬ماهــه ســال جــاری خبــر داد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل امــور مالیاتــی اســتان ایــام؛ عزیزالــه عباس پــور تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬از ایــن مبلــغ‪ 234 ،‬میلیارد ریــال بــه شــهرداری ها‪ 84 ،‬میلیارد ریــال دهیاری هــا‪،‬‬ ‫‪ 29‬میلیارد ریــال روســتاهای فاقــد دهیــاری و مابقــی ان بــه امــوزش و پــرورش و ورزش و‬ ‫جوانــان اســتان پرداخــت شــده اســت»‪ .‬وی یــاداوری کــرد‪« :‬درامدهــای مالیاتی اســتان پس‬ ‫از وصــول‪ ،‬بــه خزانــه کشــور واریــز و مطابــق بــا قانــون برنامــه بودجــه‪ ،‬صــرف امــور جــاری و‬ ‫عمرانــی کشــور مثــل ســاخت ســد‪ ،‬جــاده‪ ،‬پــارک و ‪ ...‬می شــود»‪.‬‬ ‫همتی نســب فرزنــد علی اکبــر ش ش ‪ 1213‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -7‬علی عبــاس اکبــرزاده‬ ‫فرزنــد علی اکبــر ش ش ‪ 2373‬صــادره از قصرشــیرین فرزنــد متوفــی ‪ -8‬نعمــت اکبــرزاده فرزنــد علی اکبــر‬ ‫ش ش ‪ 2374‬صــادره از قصرشــیرین فرزنــد متوفــی ‪ -9‬جهانبخــش اکبــرزاده فرزنــد علی اکبــر ش ش ‪444‬‬ ‫صــادره از قصرشــیرین فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی‬ ‫ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف حاتمی‬ ‫مفقودی سند سبز‬ ‫ســند ســبز خــودرو تراکتــور بــه رنــگ‪ :‬قرمــز مــدل‪ 1380 :‬بــه شــماره پــاک‪677 -19 :‬ک‪ 15‬و شــماره‬ ‫شاســی‪ 093459 :‬و شــماره موتــور‪ LFW7610K :‬بــه نــام محمــد بســاطی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860317126000392‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک بــاوی‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــد ایروانــی فرزنــد رضــا بشماره شناســنامه ‪2553‬‬ ‫صــادره از در یکبــاب خانــه‪ /‬یــک قطعــه زمیــن مزروعــی‪ /‬یــک قطعــه زمیــن زراعــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 100000‬مترمربــع پــاک فرعــی از اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 691‬اصلــی واقــع در‬ ‫بخــش ‪ 07‬خریــداری از مالــک رســمی اقــای محســن جدوعــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی‬ ‫بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/05 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/19 :‬‬ ‫عبدالعظیم خلیلی زاده‪ ،‬رییس ثبت اسناد و امالک باوی‬ ‫م الف ‪5/2775‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫اذان ظهر‪12:17:40 :‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪ )65607917 :‬چاپ هم زمان‪ :‬تبریز‪ -‬پیمان چاپ‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫غروب افتاب‪17:54:05 :‬‬ ‫اذان مغرب‪18:12:25 :‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫نیمه شب شرعی‪23:35:53 :‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫اذان صبح‪05:15:30 :‬‬ ‫دو شنبه ‪ 5‬اسفند ‪ 29 - 1398‬جمادی الثانی ‪ 24 -1441‬فوریه ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1936‬تومان‬ ‫بیــــالن مالــــی شـــهرداری نصیرشــــهر‬ ‫کاربرگ ‪ 10‬ستونی بیالن شش ماهه اول ‪1398‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪78‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫شرح‬ ‫تراز شش ماهه اول سال ‪97‬‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫تراز شش ماهه اول ‪98‬‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫ ‬ ‫ترازنامه‬ ‫تراز سود و زیان‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫مانده تراز اصالح شده‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫برنامه دیون و هزینه های‬ ‫پیش بینی نشده‬ ‫‪14,507,618,689‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪8,414,062,262‬‬ ‫درامد کد ‪101‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪50,251,358,234‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48,366,971,338‬‬ ‫درامد کد ‪102‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪10,974,636,100‬‬ ‫‪1,431,100‬‬ ‫‪19,156,043,927‬‬ ‫درامد کد ‪104‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪924,246,900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,414,062,262‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪8,414,062,262‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪48,366,971,338‬‬ ‫‪48,366,971,338‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪19,154,612,827‬‬ ‫‪19,154,612,827‬‬ ‫‪664,622,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪664,622,400‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪664,622,400‬‬ ‫‪79‬‬ ‫‪80‬‬ ‫‪81‬‬ ‫‪82‬‬ ‫‪83‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪85‬‬ ‫‪86‬‬ ‫‪87‬‬ ‫‪88‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪13,428,329,452‬‬ ‫‪0‬‬ ‫درامد کد ‪302‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪38,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪111,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪111,500,000‬‬ ‫‪111,500,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫درامد کد ‪401‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪155,781,301‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪490,396‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪490,396‬‬ ‫‪490,396‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫درامد کد ‪601‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪15,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪90‬‬ ‫درامد کد ‪603‬‬ ‫درامد کد ‪103‬‬ ‫درامد کد ‪201‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫درامد کد ‪202‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫درامد کد ‪301‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫درامد کد ‪402‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪1,572,138,038‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,055,000,000‬‬ ‫‪438,712,500‬‬ ‫‪47,945,743,744‬‬ ‫تراز شش ماهه اول سال ‪97‬‬ ‫‪1,947,900‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪985,304,578‬‬ ‫‪17,776,310‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪2,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1,751,452,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,947,605,311‬‬ ‫‪1,252,600,000‬‬ ‫‪52,743,098,490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪983,356,678‬‬ ‫‪17,776,310‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫تراز شش ماهه اول ‪98‬‬ ‫‪983,356,678‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪17,776,310‬‬ ‫‪1,751,452,000‬‬ ‫‪1,751,452,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪4,947,605,311‬‬ ‫‪4,947,605,311‬‬ ‫‪1,252,600,000‬‬ ‫‪1,252,600,000‬‬ ‫‪52,741,098,490‬‬ ‫‪52,741,098,490‬‬ ‫‪0‬‬ ‫ردیف‬ ‫شرح‬ ‫بدهکار‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫بستانکار‬ ‫‪91‬‬ ‫درامد کد ‪701‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪92‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪95‬‬ ‫درامد کد ‪702‬‬ ‫وام دریافتی‬ ‫وام دریافتی‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪250,000,000‬‬ ‫‪14,166,620,000‬‬ ‫‪23,557,236,692‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪470,000,000‬‬ ‫‪12,541,980,000‬‬ ‫‪44,402,122,936‬‬ ‫‪771,000,000‬‬ ‫‪74,000,000‬‬ ‫‪1,708,680,000‬‬ ‫‪11,929,681,372‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪396,000,000‬‬ ‫‪10,833,300,000‬‬ ‫‪32,472,441,564‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫بدهکار‬ ‫بستانکار‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪771,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪771,000,000‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫تراز سود و زیان‬ ‫بدهکار‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫مانده تراز اصالح شده‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ترازنامه‬ ‫بستانکار‬ ‫بستانکار‬ ‫بدهکار‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪396,000,000‬‬ ‫‪10,833,300,000‬‬ ‫‪32,472,441,564‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪96‬‬ ‫مازاد سال قبل‬ ‫‪122,481,208,826‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪114,842,491,096‬‬ ‫‪599,522,549‬‬ ‫‪114,242,968,547‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪97‬‬ ‫جمع‬ ‫‪551,676,185,208‬‬ ‫‪546,211,684,137‬‬ ‫‪929,940,351,579‬‬ ‫‪929,940,351,579‬‬ ‫‪575,720,134,803‬‬ ‫‪575,720,134,803‬‬ ‫‪130,763,085,750‬‬ ‫‪102,326,035,697‬‬ ‫‪359,151,130,559‬‬ ‫‪444,957,049,053‬‬ ‫‪551,676,185,208‬‬ ‫‪551,442,185,208‬‬ ‫‪929,940,351,579‬‬ ‫‪929,940,351,579‬‬ ‫‪575720134803‬‬ ‫‪575720134803‬‬ ‫‪130,763,085,750‬‬ ‫‪130,763,085,750‬‬ ‫‪444,957,049,053‬‬ ‫‪444,957,049,053‬‬ ‫‪98‬‬ ‫مازاد‬ ‫جمع کل تراز و کاربرگ‬ ‫‪.‬‬ ‫مسئول مالی‪ :‬سعید جوادی‬ ‫‪5,230,501,071‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫معاونت اداری مالی‪ :‬زین العابدین حسنی‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫شهردار‪ :‬فرشاد شهسواری‬ ‫‪0‬‬ ‫‪28,437,050,053‬‬ ‫‪85,805,918,494‬‬ ‫‪0‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر‪ :‬مسعود اصغری‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شماره ‪ 2098001403000191‬مورخ ‪ 98/11/24‬مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شماره ‪ 146‬سال ‪98‬‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان اذربایجــان شــرقی در نظــر دارد عملیــات مربــوط بــه‪ :‬توســعه و بازســازی شــبکه توزیــع اب منطقــه هورانــد را‬ ‫از محــل اعتبــارات عمرانــی و از طریــق مناقصــه (عمومــی) از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه پیمانــکار واجــد شــرایط و دارای رتبــه اب‬ ‫واگــذار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل مناقصــه از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجــام خواهــد شــد بدیهــی‬ ‫اســت هزینــه اگهــی از برنــده مناقصــه اخــذ خواهــد شــد‪.‬‬ ‫الف) به پیشنهادهای فاقد امضاء‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش‪ ،‬مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫ب) مبلغ براورد اولیه معادل‪ 1003431981 :‬ریال‬ ‫ج) مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار معادل‪ 5017159905 :‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫د) مدت اجرای کار‪ 12 :‬ماه‬ ‫ه) سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫و) پیشـنهاددهنده مکلـف اسـت معـادل مبلـغ سـپرده‪ ،‬تضمین هـای معتبـر تسـلیم یـا مبلـغ مذکـور را بـه حسـاب بانکی شـرکت واریز و حسـب مفـاد اسـناد مناقصه‬ ‫ضمانتنامـه یـا رسـید واریـز وجـه را بـه صورت اصل در وقـت مقرر در اسـناد به کارفرما تسـلیم نماید به پیشـنهادهای فاقد سـپرده‪ ،‬سـپرده های مخدوش‪ ،‬سـپرده های‬ ‫کمتـر از میـزان مقـرر‪ ،‬چـک و نظایر ان ترتیـب اثر داده نخواهد شـد‪.‬‬ ‫سایت ‪www.abfaazarbaijan.ir‬‬ ‫شناسه‪781582 :‬‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اذربایجان شرقی‬ ‫اگهی شناسایی شرکت های توانمند‬ ‫در انجام عملیات کمک و نجات در دریا (‪)Salvage‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫جهت فعالیت در دریای خزر‬ ‫ت شناورســازی مغروقه­هــا و کمــک و نجــات در دریــا‬ ‫اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان در نظــر دارد بمنظــور ســاماندهی عملیــا ­‬ ‫(‪ )Salvage‬در حــوزه دریــای خــزر‪ ،‬نســبت بــه شناســایی شــرکت­های توانمنــد در عملیات هــای دریایــی یــاد شــده اقــدام نمایــد‪ .‬پــس از‬ ‫انجــام ایــن فراینــد شناســایی و تــا زمــان تدویــن و تصویــب ایین نامــه صــدور مجــوز و نحــوه فعالیــت شــرکت های کمــک و نجــات در دریــا (‪ ،)Salvage‬تنهــا‬ ‫اشــخاص حقوقــی شــرکت کنند ­ه در ایــن فراخــوان کــه دارای صالحیت­هــای الزم شــناخته شــوند‪ ،‬مجــاز بــه انجــام عملیات هــای دریایــی مرتبــط بــا شناورســازی‬ ‫مغروقه هــا و کمــک و نجــات در دریــای خــزر خواهنــد بــود‪ .‬لــذا از کلیــه شــرکت­های عالقمنــد و دارای شــرایط الزم بــرای فعالیــت در ایــن خصــوص دعــوت‬ ‫می گــردد مــدارک و مســتندات خواســته شــده ذیــل را جهــت بررســی صالحیــت تــا ســاعت ‪ 15:30‬روز یکشــنبه ‪ 1398/12/25‬بــه دبیرخانــه اداره‬ ‫کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان در قبــال اخــذ رســید تحویــل نماینــد‪.‬‬ ‫شرایط متقاضی‪:‬‬ ‫دارا بــودن شــرایط زیــر بــرای شــرکت کلیــه متقاضیــان محتــرم در ایــن فراخــوان الزامــی اســت و درصــورت عــدم دارا بــودن هــر یــک از مــوارد ذیــل‪ ،‬مســتندات‬ ‫ارســالی مــورد بررســی قــرار نمی گیــرد‪.‬‬ ‫‪ -1‬تنها اشخاص حقوقی‪ ،‬مجاز به شرکت در این فراخوان می­باشند‪.‬‬ ‫‪ -2‬متقاضــی­بایــد دارای مجــوز فعالیــت در زمینــه امــداد و نجــات (‪ )Salvage‬یــا یکــی از زمینه­هــای دریایــی یــا بنــدری از اداره امــور شــرکت ها و‬ ‫موسســات کارگــزاری ســازمان بنــادر و دریانــوردی باشــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬متقاضــی بایــد حداقــل ســابقه حضــور در یــک عملیــات شناورســازی مغروقــه­و یــا کمــک و نجــات دریایــی را بعنــوان مســئول‪ /‬مجــری‪ /‬همــکار داشــته‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫مدارک موردنیاز‪:‬‬ ‫‪ -1‬اساسنامه و مشخصات مالکان‬ ‫‪ -2‬مشخصات و رزومه مدیرعامل‬ ‫‪ -3‬پتانسیل های نیروی انسانی و تجهیزاتی‬ ‫‪ -4‬رزومه فعالیت و سوابق شرکت‬ ‫‪ -5‬ادرس و تلفن تماس‬ ‫جلسه توجیهی‪:‬‬ ‫متقاضیــان می­تواننــد بمنظــور پرســش و پاســخ بــا موضــوع ایــن فراخــوان‪ ،‬از تاریــخ ‪ 1398/12/10‬لغایــت ‪ 98/12/19‬در ســاعات اداری در محــل معاونــت‬ ‫امــور دریایــی ایــن اداره کل حضــور یابنــد‪.‬‬ ‫توجــه‪ :‬ایــن فراخــوان و ارایــه مــدارک توســط متقاضیــان هیــچ تعهــدی را بــرای اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان جهــت واگــذاری و یــا انعقــاد‬ ‫قــرارداد ایجــاد نمی نمایــد‪ .‬شــایان ذکــر اســت امــکان پرداخــت تســهیالت از محــل کمیتــه وجــوه اداره شــده ســازمان بنــادر و دریانــوردی بــه شــرکت های‬ ‫واجــد شــرایط در زمینــه امــداد و نجــات یــا ســالویج بــرای ارتقــاء توانمندی هــای تجهیزاتــی نیــز میســر می باشــد‪.‬‬ ‫دبیرخانه‪01344992371 :‬‬ ‫شماره تلفن تماس‪ :‬معاونت امور دریایی‪ - 01344442411 :‬نمابر‪01344442410‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 1953

روزنامه سایه 1953

شماره : 1953
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه سایه 1951

روزنامه سایه 1951

شماره : 1951
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه سایه 1949

روزنامه سایه 1949

شماره : 1949
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه سایه 1948

روزنامه سایه 1948

شماره : 1948
تاریخ : 1398/12/20
روزنامه سایه 1947

روزنامه سایه 1947

شماره : 1947
تاریخ : 1398/12/19
روزنامه سایه 1944

روزنامه سایه 1944

شماره : 1944
تاریخ : 1398/12/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!