روزنامه سایه شماره 1935 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1935

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1935

روزنامه سایه شماره 1935

‫معصومه ابتکار خبر داد؛‬ ‫ارتقای اجتماعی و تربیتی‬ ‫‪ 2‬دانش اموزان دختر‬ ‫«تایــم» بــا انتشــار تصویــری از چهــره مارتیــن لوتــر کینــگ جونیــور؛ تیتــر‬ ‫زد‪« :‬میــراث او» تــا شــماره ویــژه اش بــا ســوژه «تــاش بــرای ایجــاد برابــری»‬ ‫کامــل شــود‪ .‬یکــی از خاطره انگیزتریــن لحظــات در تاریــخ فعالیــت ایــن‬ ‫نشــریه‪ ،‬روزی بــود کــه ایــن ازادی خــواه و فعــال حقــوق مدنــی‪ ،‬نام ـه ای را‬ ‫بــه ایــن رســانه ارســال کــرد‪.‬‬ ‫امیر قلعه نویی‪:‬‬ ‫ازنظ ِر امکانات‬ ‫‪۳۵۰ 3‬سال از قطر عقبیم‬ ‫یک شنبه ‪ 4‬اسفند ‪ 28 - 1398‬جمادی الثانی ‪ 23 -1441‬فوریه ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1935‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری در دیدا ِر وزیر امور خارجه هلند‪:‬‬ ‫برای حفظ برجام‬ ‫همه باید تالشکنیم‬ ‫‪3‬‬ ‫در مشهد مقدس برگزار شد؛‬ ‫انچه انتظار بهارستان را می کشد‬ ‫یادواره شهدای اتش نشانی‬ ‫در ایستگاه اسمانی ها‬ ‫چالش های مجلس یازدهم؛‬ ‫از اقتصاد تا دیپلماسی‬ ‫یــاد ان ایــام و خاطراتــش بســیار غمنــاک و درداور اســت‪ .‬در ان روز‪ ،‬چهــار پیکــر‬ ‫از شــهدای جان فشــان اتش نشــان بــه مشــهد منتقــل شــده بــود‪ .‬ظهــر روز دوم‬ ‫بــود کــه بــه مدیر عامــل اتش نشــانی خبــر دادنــد؛ پیکــری کــه به نــام "ســید‬ ‫رضــا رجایــی" منتقــل شــده‪ ،‬مشــکوک و خانــواده ایــن شــهید‪ ،‬مصرانــه تائیــد‬ ‫نمی کننــد‪ .‬بالفاصلــه بــه منطقــه بهشــت فضــل نیشــابور حرکــت کــردم‪ .‬در انجــا‬ ‫محوط ـه ای داشــت کــه تقریب ـاً پــر شــده ‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫مجلــس یازدهــم درحالــی منتخبــان خــود را شــناخت کــه چالش هــای پیـش روی‬ ‫قــوه مقننــه در چهارســال پیـش رو‪ ،‬از اقتصــاد و معیشــت مــردم گرفته تا دیپلماســی‬ ‫و ارتبــاط بــا جهــان‪ ،‬گســترده و البتــه پیچیــده اســت‪ .‬یازدهمی ـن دوره انتخابــات‬ ‫مجلــس شــورای اســامی ‪ 2‬اســفندماه ‪ 98‬برگــزار شــد و اســامی نماینــدگان‬ ‫منتخــب ایــن دوره به تدریــج تکمیــل شــد‪ .‬گذشــته از بحث هــا دربــاره میــزان‬ ‫اســتقبال و مشــارکت در ایــن انتخابــات ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫طی مراسمی باحضور وزیر نفت رونمایی شد؛‬ ‫‪7‬‬ ‫دکل ‪ 72‬فتح؛ دومین دکل حفاری ساخت ایران‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫طراحی خودروی جدید‬ ‫رولزرویس با الهام از طراحی های‬ ‫هنرمند افریقایی‬ ‫‪8‬‬ ‫ِ‬ ‫مغلوب ویروس کرونا‬ ‫اژدهای سرخ اسیا‬ ‫چینیِ اقتصاد شکست!‬ ‫اردوغان‬ ‫در ایستگاه «چه کنم؟»‬ ‫‪2‬‬ ‫خداروشکر؛‬ ‫کاندیدای ما رای اورد!‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اگهی مناقصه (عمومی‪ -‬یک مرحله ای)‬ ‫نوبت اول‬ ‫کد فراخوان ‪ 2098091845000005‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) شماره مجوز‪1398.7444 :‬‬ ‫شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‪ -‬منطقه شاهرود (استان سمنان) در نظر دارد پیمان مشروح ذیل را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس ‪ http://setadiran.ir‬انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی‪ ،‬مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪.‬‬ ‫اطالعــات تمــاس ســامانه ســتاد جهــت انجــام مراحــل عضویــت در ســامانه‪ ،‬مرکــز تمــاس‪ 021-41934 :‬دفتــر ثبــت نــام‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫لذا از متقاضیان شرکت در مناقصه دعوت به عمل می اید جهت دریافت اسناد مناقصه با در نظر داشتن مدارک مندرج در ذیل‪ ،‬به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫براورد مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار (ریال)‬ ‫تاریخ جلسه توضیح اسناد (جلسه توجیهی)‬ ‫مهلت قبول پیشنهادها‬ ‫تاریخ بازگشایی پیشنهادها‬ ‫‪1‬‬ ‫واگذاری امور حمل و نقل درون شهری و برون شهری و تامین ایاب و ذهاب‬ ‫کارکنان منطقه (پیمان شماره ‪)3902‬‬ ‫‪12.500.689.209‬‬ ‫‪626.000.000‬‬ ‫‪ 99/01/10‬ساعت ‪ 10‬صبح‬ ‫تا تاریخ ‪ 99/01/16‬تا ساعت ‪19‬‬ ‫‪ 99/01/17‬ساعت ‪ 8:30‬صبح‬ ‫‪2‬‬ ‫نوع تضمین‬ ‫‪3‬‬ ‫تاریخ انتشار در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪4‬‬ ‫تضامین مندرج در ماده ‪ 4‬ایین نامه تضمین معامالت دولتی شماره ‪/122402‬ت ‪50659‬ها سال ‪94‬‬ ‫واریزهای نقدی به حساب جام ‪ 92000704/25‬بانک ملت به نام شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود با کد شناسه ‪108‬‬ ‫روز دو شنبه تاریخ ‪ ،98/12/05‬ساعت ‪8‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت‬ ‫‪5‬‬ ‫محل گشایش پیشنهادها‬ ‫‪6‬‬ ‫شرایط عمومی و مدارک موردنیاز برای شرکت در مناقصه‬ ‫‪7‬‬ ‫تاریخ چاپ اگهی‬ ‫پس از انتشار نوبت دوم اگهی تا تاریخ ‪98/12/09‬‬ ‫تلفن‪ 023-32332048 :‬داخلی ‪ 230‬فاکس‪023-32337572 :‬‬ ‫شاهرود‪ -‬سه راهی راه اهن‪ -‬خیابان نفت‪ -‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه شاهرود‪ -‬طبقه دوم‪ ،‬دفتر مدیر محترم منطقه‬ ‫‪ -1‬دارا بودن گواهینامه صالحیت از اداره کل تعاون‪ ،‬کار و امور اجتماعی برای سال ‪ -2 1398‬تصویر کلیه صفحات اساسنامه شرکت و تصویر اگهی تاسیس اخرین تغییرات در روزنامه رسمی ‪ -3‬تصویر کد اقتصادی و شناسه ملی شرکت (برابر با اصل شده) ‪ -4‬ارائه گواهی نامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران از اداره کل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی برای سال ‪ -5 1398‬احراز امتیاز قابل قبول براساس معیارهای ارزیابی توانمندی بهداشتی‪ ،‬ایمنی و محیط زیست (‪( .)HSE‬احراز امتیاز ‪ 50‬از ‪ -6 )100‬ارائه اصل گواهی امضاء محضری شخص و یا اشخاصی که طبق اخرین تغییرات در روزنامه رسمی مجاز به امضاء اسناد تعهداور شرکت می باشند‪.‬‬ ‫‪ -7‬قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل‪ ،‬به لحاظ کیفیت ارائه گردد‪* .‬تایید گواهینامه صالحیت اداره کل تعاون‪ ،‬کار و امور اجتماعی‪ ،‬در استان محل فعالیت (سمنان) الزم می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم اگهی‪ :‬روز دوشنبه مورخ ‪98/12/05‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول اگهی‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪98/12/04‬‬ ‫روابط عمومی‪ ،‬شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران‪ -‬منطقه شاهرود‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫ ســپرده شــرکت در مناقصــه معــادل ‪ %5‬بــراورد اولیــه بــه مبلــغ ‪ 250/000/000‬ریــال و بــه صــورت ســپرده نقــدی یــا ضمانتنامــه معتبــر‬‫بانکــی می باشــد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری شهرقدس‬ ‫وم‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان مازنــدران در نظــر دارد مناقصــه عمومــی طبــق جــدول ذیــل از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪.‬‬ ‫کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات‬ ‫الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی‪ ،‬مراحــل‬ ‫ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی راه جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫شــهرداری شــهرقدس در نظــر دارد نســبت بــه اصــاح هندســی و جدول گــذاری معابــر ســطح شــهر بــا بــراورد اولیــه ‪5/000/000/000‬‬ ‫ریــال از طریــق مناقصــه عمومــی و عقــد پیمــان بــا پیمانــکار حائــز صالحیــت (شــرکت های دارای حداقــل رتبــه ‪ 5‬ابنیــه) اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫متقاضیــان می تواننــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز کاری از تاریــخ چــاپ نوبــت دوم اگهــی کــه بــه فاصلــه یــک هفتــه از نوبــت اول چــاپ خواهــد شــد‪،‬‬ ‫بــا مراجعــه بــه امــور قراردادهــای شــهرداری واقــع در‪ :‬شــهرقدس‪ ،‬بلــوار انقــاب اســامی‪ ،‬ســاختمان مرکــزی شــهرداری شــهر‪ ،‬طبقــه دوم بــا ارائــه‬ ‫معرفینامــه نســبت بــه دریافــت و تحویــل اوراق مناقصــه اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫ خرید اوراق مناقصه به مبلغ ‪ 500/000‬ریال قابل واریز به حساب ‪ 0105708298000‬بانک ملی شعبه شهرداری شهرقدس‬‫ سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد‪.‬‬‫ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است‪.‬‬‫ هزینه اگهی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬‫ متقاضیان قبل از دریافت اسناد‪ ،‬ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی ‪ HSE‬از اداره اموزش شهرداری می باشند‪.‬‬‫‪ -‬سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫دوم‬ ‫نو‬ ‫ب‬ ‫تد‬ ‫پروژه‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫(به ریال)‬ ‫مبلغ ضمانت نامه‬ ‫(به ریال)‬ ‫شماره فراخوان ستاد ایران‬ ‫‪1‬‬ ‫اسفالت راه روستایی الکتراش نکا‬ ‫‪2,046,744,698‬‬ ‫‪103,000,000‬‬ ‫‪2098003377000315‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اسفالت راه روستایی ارطه (سپاه)‬ ‫قائمشهر‬ ‫‪3,138,740,413‬‬ ‫‪157,000,000‬‬ ‫‪2098003377000317‬‬ ‫ دارا بودن رتبه ‪ 5‬از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با رعایت سقف ارجاع کار در راه و ترابری (حمل و نقل) الزامی است‪.‬‬‫ تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬تاریخ ‪98/11/30‬‬‫ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14/00‬مورخه ‪98/12/06‬‬‫ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14/00‬مورخه ‪98/12/19‬‬‫ زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 08/00‬مورخه ‪98/12/21‬‬‫ اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکت هــای الــف‪ :‬ادرس‪:‬‬‫ســاری‪ ،‬خیابــان جام جــم‪ -‬اداره پیمــان و رســیدگی‪ ،‬تلفــن‪011-33363904 :‬‬ ‫ اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬‫ دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪021-85193768‬‬‫‪ -‬این اگهی همزمان در سایت ‪ iets.mporg.ir‬نیز درج گردیده است‪.‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران‬ ‫همکارگرامی‪ ،‬سرکارخانم فاطمه یزدان دوست‬ ‫رئیس محترم اداره رسانه شهرداری مشهد‬ ‫درگذشــت پــدر عزیزتــان چنــان ســنگین و جانســوز اســت کــه بــه دشــواری بــه بــاور می نشــیند ولــی در برابــر تقدیــر حضــرت پــروردگار‬ ‫چــاره ای جــز تســلیم و رضــا نیســت‪ .‬ایــن ماتــم جانگــداز را بــه خانــواده محترمتــان صمیمانــه تســلیت عــرض کــرده و بــرای انــان صبــر و اجــر و‬ ‫بــرای ان عزیــز ســفرکرده‪ ،‬علــو درجــات طلــب می کنیــم‪.‬‬ ‫سرپرستی روزنامه سایه در شرق کشور‬ ‫بانک‬ ‫نحوه استفاده از سقف های جدید‬ ‫تسهیالت خرید مسکن‬ ‫بانــک مســکن یــک مالحظــه مهــم‬ ‫درارتباط بــا تســهیالت جدیــد‬ ‫ گــزارش‬ ‫مســکن را تشــریح کــرد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫پایــگاه خبــری بانــک مســکن‪-‬هیبنا؛‬ ‫ دنبــال افزایــش تماس هــا بــا‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫مرکــز ارتبــاط بــا مشــتریان بانــک مســکن درخصــوص‬ ‫نحــوه اســتفاده از ســقف های جدیــد تســهیالت خریــد‬ ‫مســکن‪ ،‬مســئوالن مرتبــط در بانــک مســکن شــرایط‬ ‫دریافــت ایــن تســهیالت را تصریــح کــرده و درعین حــال‬ ‫افــرادی را کــه مشــمول اســتفاده از ایــن تســهیالت‬ ‫می شــوند معرفــی کردنــد‪ .‬ازســویِ دیگر‪ ،‬گروه هایــی‬ ‫کــه مشــمول تلفیــق تســهیالت خــود بــا تســهیالت جدیــد‬ ‫می شــوند نیــز مشــخص شــده اســت‪ .‬براین اســاس چنــد‬ ‫گــروه از افــراد مشــمول دریافــت ایــن تســهیالت هســتند؛‬ ‫درحالی کــه برخــی از ســپرده گذاران فعــا قــادر بــه‬ ‫اســتفاده از ســقف جدیــد تســهیالت نیســتند و بایــد‬ ‫مطابــق بــا ضوابــط صنــدوق و ســقف های تعیین شــده‬ ‫پرداخــت تســهیالت در قالــب ایــن ضوابــط اقــدام بــه‬ ‫ گــزارش هیبنــا؛ ســقف‬ ‫دریافــت تســهیالت کننــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫تســهیالت خریــد مســکن از محــل اوراق گواهــی حــق‬ ‫تقــدم تســهیالت اوایــل دی مــاه امســال افزایــش یافــت‪.‬‬ ‫متقاضیــان انفــرادی در شــهر تهــران کــه پیش ازایــن‬ ‫قــادر بــه دریافــت تســهیالت ‪۶۰‬میلیونــی از محــل اوراق‬ ‫بودنــد هم اکنــون بــه تســهیالت ‪۱۰۰‬میلیونــی‪ ،‬متقاضیــان‬ ‫انفــرادی در مراکــز اســتان ها و شــهرهای بــا جمعیــت‬ ‫بیــش از ‪۲۰۰‬هزارنفــر بــه تســهیالت ‪۸۰‬میلیون تومانــی‬ ‫و متقاضیــان ســایر شــهرها بــه تســهیالت ‪۶۰‬میلیونــی‬ ‫دسترســی دارنــد‪ .‬ســقف ایــن تســهیالت بــرای زوجیــن‬ ‫نیــز در شــهر تهــران بــه ‪۲۰۰‬میلیون تومــان‪ ،‬در‬ ‫شــهرهای بــزرگ ‪۱۶۰‬میلیون تومــان و ســایر شــهرها بــه‬ ‫‪۱۲۰‬میلیون تومــان افزایــش یافــت‪ .‬بســیاری از متقاضیــان‬ ‫دریافــت تســهیالت خریــد مســکن کــه پیش ازایــن‬ ‫اقــدام بــه ســپرده گذاری در صندوق هــای پس انــداز‬ ‫بانــک مســکن بــرای دریافــت تســهیالت کرده انــد‬ ‫هم اکنــون بــا ایــن ســوال مواجه انــد کــه ایــا مشــمول‬ ‫تلفیــق تســهیالت خــود بــا ســقف جدیــد تســهیالت‬ ‫می شــوند؟ به این معناکــه ایــا می تواننــد مابه التفــاوت‬ ‫تســهیالت دریافتــی از صندوق هــای پس انــداز مســکن‬ ‫تــا ســقف تســهیالت جدیــد از محــل اوراق را بــا خریــد‬ ‫اوراق از بانــک دریافــت کــرده و ســقف تســهیالت خــود‬ ‫را تــا ســقف های جدیــد تســهیالت اوراق برابــر کننــد؟‬ ‫براســاس ضوابــط مصــوب در شــورای پــول و اعتبــار فعــا‬ ‫تنهــا ســپرده گذاران پس انــداز مســکن جوانــان قــادر‬ ‫بــه تلفیــق تســهیالت خــود بــا تســهیالت اوراق هســتند‬ ‫و می تواننــد مابه التفــاوت تســهیالت خــود بــا تســهیالت‬ ‫جدیــد اوراق را از محــل خریــد اوراق دریافــت کننــد؛‬ ‫به این معناکــه در زمــان دریافــت تســهیالت از محــل‬ ‫صنــدوق پس انــداز مســکن جوانــان‪ ،‬تســهیالت گیرنده‬ ‫می توانــد درصــورت تمایــل متناســب بــا شــهر محــل‬ ‫تقاضــا ازطریــق خریــد اوراق بــرای مبلــغ مابه التفــاوت‬ ‫تســهیالت خــود بــا ســقف تســهیالت اوراق‪ ،‬اقــدام بــه‬ ‫دریافــت تســهیالت تــا ســقف های جدیــد تســهیالت اوراق‬ ‫کننــد‪ .‬این درحالی ســت که بســیاری از ســپرده گذاران‬ ‫صنــدوق پس انــداز مســکن یکــم نیــز بــا ایــن ســوال‬ ‫مواجه انــد کــه ایــا انهــا نیــز امــکان تلفیــق تســهیالت‬ ‫خــود بــا تســهیالت جدیــد اوراق را دارنــد؟ مطابــق بــا‬ ‫مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار فعــا برنامــه ای بــرای‬ ‫تلفیــق تســهیالت صنــدوق پس انــداز مســکن یکــم‬ ‫بــا ســقف جدیــد تســهیالت اوراق وجــود نــدارد و‬ ‫خانه اولی هــا و متقاضیــان دریافــت تســهیالت از صنــدوق‬ ‫یکــم فعــا بــا همــان ســقف های تعیین شــده در ضوابــط‬ ‫پرداخــت تســهیالت از محــل ایــن صنــدوق مشــمول‬ ‫دریافــت تســهیالت می شــوند‪.‬‬ ‫تقدیر بانک توسعه تعاون‬ ‫از نفرات برتر المپیاد علمی نظام بانکی‬ ‫بانــک توســعه تعــاون از نفــرات‬ ‫برتــری کــه موفــق بــه کســب رتبــه‬ ‫در المپیــاد علمــی کارکنــان شــبکه‬ ‫بانکــی شــدند تقدیــر به عمــل‬ ‫اورد‪ .‬رئیــس هیئت مدیــره و‬ ‫مدیرعامــل بانــک توســعه تعــاون‬ ‫در ایــن مراســم بابیان اینکــه توفیقــات بانــک در بخش هــای‬ ‫مختلــف‪ ،‬بیانگــر رشــد و بالندگــی و نشــانگر توســعه‬ ‫کمــی و کیفی ســت؛ افــزود‪« :‬توانایــی ماحصــل دانایــی‪،‬‬ ‫مهارت امــوزی‪ ،‬تجربه انــدوزی و اموزش هــای کاربــردی‬ ‫مرتبــط بــا فعالیت هــای تخصصی ســت کــه امــوزش کیفــی‬ ‫و مبتنــی بــر نیازســنجی واقعــی باعــث افزایــش کارایــی‪،‬‬ ‫بازدهــی و بهــره وری ســازمان و کســب رضایتمندی مشــتریان‬ ‫می شــود»‪ .‬حجــت اهلل مهدیــان‪ ،‬کســب رتبــه دوم بانــک‬ ‫توســعه تعــاون را در شــبکه بانکــی و کســب رتبــه اول توســط‬ ‫مهدیــه مختــاری در بیــن کارکنــان نظــام بانکــی را ماحصــل‬ ‫تــاش جمعــی دانســت و دراین بــاره گفــت‪« :‬دسترســی بــه‬ ‫جایــگاه برتــر و عالــی توســط بانــک و همــکاران در المپیــاد‬ ‫علمــی شــبکه بانکــی مهــم اســت؛ ولــی از ان مهم تــر‬ ‫حفــظ و رشــد و بهبــود وضعیــت اســت»‪ .‬وی ســازمان‬ ‫یادگیرنــده و دانش محــور را یــک نیــاز جــدی قلمــداد‬ ‫کــرد و دراین بــاره گفــت‪« :‬ســازمان های امــروزی بــرای‬ ‫هم ســویی بــا تغییــرات جــدی و بهره گیــری از ظرفیت هــا‬ ‫و فرصــت‪ ،‬مســتلزم رویکــرد یادگیــری و دانش محوری ســت‬ ‫تــا بــا اتــکاء بــه ایــن اتفــاق مهــم بتوانــد در پاســخ بــه نیــاز‬ ‫ذی نفعــان و مشــتریان و بهره بــرداری از منابــع محــدود بــا‬ ‫حداکثــر بازدهــی موفــق عمــل کنــد»‪ .‬وی ســرمایه انســانی‬ ‫کیفــی را مهم تریــن مولفــه بــرای هم ســویی بــا تغییــرات و‬ ‫تحقــق اهــداف و برنامه هــا و مانــدگاری در عرصــه رقابــت و‬ ‫امــکان تحقــق مشــتری مداری و جلــب رضایتمنــدی انــان‬ ‫دانســت‪ .‬گفتنی ســت؛ در ایــن مراســم از مهدیــه مختــاری؛‬ ‫نفــر اول المپیــاد علمــی کارکنــان شــبکه بانکــی‪ ،‬اکبــر رزمــی‬ ‫از اســتان اذربایجــان شــرقی حائــز رتبــه نهــم المپیــاد‪،‬‬ ‫رحیمــه شــگفت؛ حائــز رتبــه هفدهــم از اســتان اذربایجــان‬ ‫شــرقی‪ ،‬زینــب علــی بابایــی‪ ،‬مرتضــی عمــو؛ حائــز رتبــه‬ ‫نوزدهــم از اســتان اصفهــان‪ ،‬معصومــه راجــی؛ حائــز رتبــه‬ ‫بیســت وچهارم از امــور فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات بــا‬ ‫لــوح و هدایــا تقدیــر به عمــل امــد‪ .‬شــایان ذکر اســت کــه‬ ‫در ایــن مراســم ســید باقــر فتاحــی (عضــو هیئت مدیــره)‪،‬‬ ‫عبــاس نجفــی (عضــو هیئت مدیــره)‪ ،‬امیــر هوشــنگ‬ ‫عصــارزاده (عضــو هیئت مدیــره) و مدیــران و مشــاورین‬ ‫ســتادی نیــز حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫ساعات کاری شعب بانک اینده در روزهای‬ ‫پایانی سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫درراســتای ارزش افرینــی بیش تــر‬ ‫و ارائــه خدمــات مطلوب تــر بــه‬ ‫مشــتریان محتــرم‪ ،‬شــعب بانــک‬ ‫اینــده از ابتــدای اســفندماه تــا‬ ‫پایــان ســال جــاری در تمــام‬ ‫روزهــای هفتــه (به جــز پنج شــنبه ها)‪ ،‬یک ســاعت بــه زمــان‬ ‫فعالیــت باجــه عصــر شــعب خــود افــزوده اســت‪ .‬بدین ترتیــب‪،‬‬ ‫شــعب بانــک اینــده در سراســر کشــور به جــز شــعب کیــش‬ ‫و قشــم‪ ،‬روزهــای شــنبه تــا چهارشــنبه از ســاعت ‪ ۷:۳۰‬تــا‬ ‫‪ ۱۷:۳۰‬امــاده خدمــت بــه مشــتریان محتــرم خواهنــد بــود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه‪ 4‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1935‬‬ ‫تاثیر لیست سیاه ‪ FATF‬بر روابط بانکی ایران‬ ‫بلک لیست واقعا ً چیزی نیست؟‬ ‫ورود ایــران بــه لیســت ســیاه ‪ FATF‬تاثیــری بــر روابــط بانکــی نــدارد؛ چراکــه مطابــق توصیــه شــماره ‪ FATF ،۱۹‬نهایتـ ًا می توانــد از کشــورها‬ ‫درخواســت افزایــش نظــارت دربــاره ایــران را داشــته باشــد؛ امــا ایــن تحریم هــای امریکاســت کــه قاطعانــه دســتور بــه قطــع همــکاری بانکــی‬ ‫می دهــد‪ .‬گــروه ویــژه اقــدام مالــی ‪ FATF‬در پایــان نشســت دیــروز خــود در پاریــس در بیانی ـه ای اعــام کــرد کــه تعلیــق ایــران از لیســت‬ ‫اقدامــات مقابلـه ای برداشــته شــده اســت و همــه ایــن اقدامــات مطابــق توصیــه شــماره ‪ ۱۹‬ایــن نهــاد بین الدولــی علیــه ایــران فعــال شــده‪.‬‬ ‫ـزارش مهــر؛ اصطــاح لیســت ســیاه در ادبیــات رســمی و حقوقــی ‪ FATF‬وجــود نــدارد و صرفـ ًا در فضــای رســانه ای مطــرح اســت؛ منظــور‬ ‫به گـ ِ‬ ‫از لیســت ســیاه همــان حالــت اقــدام متقابــل اســت کــه ایــن نهــاد از کشــورهای دیگــر می خواهــد کــه اقدامــات مقابل ـه ای را علیــه کشــور‬ ‫موردنظــر ذیــل توصیــه شــماره ‪ ۱۹‬اتخــاذ کننــد؛ بنابرایــن‪ ،‬ازنظــر فنــی بهتــر اســت جــای واژه «لیســت ســیاه»‪ ،‬از ترکیــب «لیســت اقدامــات‬ ‫مقابلـه ای» اســتفاده کــرد؛ امــا توصیــه شــماره ‪ ۱۹‬چیســت؟‬ ‫در توصیــه شــماره ‪ 19‬امــده اســت‪« :‬موسســات مالی باید ملزم شــوند‬ ‫در روابــط کاری و معاملــه بــا اشــخاص حقیقــی و حقوقی و موسســات‬ ‫مالــی کشــورهایی کــه توســط گــروه ویــژه مشــخص شــده اند‪ ،‬تدابیــر‬ ‫مربــوط بــه شناســایی کافــی مشــتریان را به نحــوی شــدیدتر اعمــال‬ ‫کننــد‪ .‬تدابیــر مذکــور‪ ،‬بایــد موثــر و متناســب بــا ریسـک های موجــود‬ ‫باشــند‪ .‬درصــورت درخواســت گــروه ویــژه‪ ،‬کشــورها بایــد اقدامــات‬ ‫متقابــل متناســبی را به اجــرا گذارنــد‪ .‬همچنیــن‪ ،‬کشــورها بایــد‬ ‫بتواننــد جــدا از هرگونــه درخواســت گــروه ویــژه‪ ،‬اقدامــات متقابــل‬ ‫را به عمــل اورنــد‪ .‬این گونــه اقدامــات بایــد موثــر و متناســب بــا‬ ‫ریســک های موجــود باشــند»‪ .‬ایــن توصیــه شــامل نــه اقــدام‬ ‫می شــود کــه کشــورهای عضــو ‪ FATF‬بایــد در تعامــل بــا ایــران‬ ‫ان هــا را لحــاظ کننــد؛ امــا ایــا فعال شــدن ایــن نــه اقــدام تاثیــری‬ ‫هــم بــر روابــط کارگــزاری بانکــی ایــران خواهــد داشــت؟ در روزهــای‬ ‫منتهــی بــه نشســت اخیــر ‪ ،FATF‬جریــان رســانه ای حامــی ان تاکیــد‬ ‫می کــرد کــه بــا ورود ایــران بــه لیســت اقدامــات مقابلـه ای‪ ،‬مبــادالت‬ ‫بانکــی ایــران بــا جهــان قطــع می شــود؛ امــا شــواهد نشــان می دهــد‬ ‫کــه حامیــان لوایــح ‪ FATF‬دســت بــه یــک بزرگ نمایــی در بیــان‬ ‫پیامدهــای لیســت اقدامــات مقابل ـه ای ‪ FATF‬زدنــد و درک درســتی‬ ‫از ان ندارنــد‪ .‬چنیــن تصــور نادرســتی را می تــوان از اغــاز همــکاری‬ ‫ایــران بــا ‪ FATF‬در ســال ‪ ۹۵‬عنــوان کــرد؛ یعنــی زمانی کــه ‪FATF‬‬ ‫بــرای ترغیــب ایــران بــه انجــام برنامــه اقــدام‪ ،‬نــام ایــران را به طــور‬ ‫اســمی و نــه واقعــی از لیســت اقــدام مقابلـه ای تعلیــق کــرد و تصــور‬ ‫همــگان نیــز بــر ان بــوده اســت کــه کل مــوارد نه گانــه اقدامــات‬ ‫مقابلـه ای ذیــل توصیــه شــماره ‪ ۱۹‬علیــه ایــران تعلیــق شــده اســت‪.‬‬ ‫معــاون راه اهــن شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل ونقــل کشــور‬ ‫بابیان اینکــه توســعه ریلــی‪ ،‬یکــی از برنامه هــای اساســی و مهــم کشــور در‬ ‫دولت هــای گذشــته بــوده‪ ،‬گفــت‪« :‬دولــت در بخش هــای مختلــف‪ ،‬همــواره‬ ‫پیگیــر توســعه صنعــت ریــل بــوده؛ طوری کــه طــی ســال های گذشــته‬ ‫اقدامــات موثــر و گام هــای بزرگــی دراین حــوزه برداشــته و اثــار و اقدامــات‬ ‫صورت گرفتــه دراین حــوزه کامــ ًا محســوس و چشــمگیر بــوده اســت»‪.‬‬ ‫به گزارشــی باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ عبــاس خطیبــی بااشــاره به اینکه‬ ‫‪۱۱‬هزارکیلومتــر شــبکه ریلــی کشــور تاکنــون ســاخته شــده‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا‬ ‫احتســاب خطــوط اصلــی‪ ،‬فرعــی و انتنــی میــزان شــبکه ریلــی کشــور بــه‬ ‫‪۱۴‬هزارکیلومتــر می رســد»‪ .‬خطیبــی ادامــه داد‪« :‬طبــق برنامــه توســعه‬ ‫کشــور و طبــق قانــون بودجــه توســعه‪ ،‬شــبکه ریلــی بایــد در قالــب ‪ ۳۴‬طــرح‬ ‫و به میــزان ‪۱۰‬هزارکیلومتــر شــبکه ریلــی کشــور توســعه یابــد»‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫«تاکنــون از ‪۱۰‬هزارکیلومتــر حــدود س ـه هزار و ‪۳۰۰‬کیلومتــر شــبکه ریلــی‬ ‫دردست ســاخت و اجراســت و انجــام اقدامــات و ریل گــذاری بــه روی زمیــن‬ ‫صــورت گرفتــه و کار در دســت پیمانــکاران اســت»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬پنج هــزار‬ ‫و ‪۴۰۰‬کیلومتــر از ایــن ‪۱۰‬هزارکیلومتــر هــم جــزو پروژه هایــی هســتند کــه‬ ‫در دســت مطالعــه قــرار دارد و کارهــای اجرایــی ان ب ـه زودی اغــاز می شــود‬ ‫و مابه التفــاوت ایــن ‪۱۰‬هزارکیلومتــر به طــول ‪۱۳۰۰‬کیلومتــر طــی ســال های‬ ‫گذشــته اجرایــی شــده»‪ .‬او بابیان اینکــه کارهــای قابل توجهــی در توســعه‬ ‫شــبکه ریلــی کشــور صــورت گرفتــه‪ ،‬گفــت‪« :‬کارهــای اجرایــی دراین بخــش‬ ‫به شــکل قابل توجهــی انجــام شــده و مــا طــی سه‪،‬چهارسال گذشــته‬ ‫توانســته ایم رکــورد ســاخت شــبکه ریلــی را بشــکنیم؛ این درحالی ســت که‬ ‫‪۱۴‬هزارکیلومتــر شــبکه ریلــی درطــول ‪۹۰‬سال گذشــته ســاخته شــده؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬مــا درطــول چندسال گذشــته توانســته ایم اقدامــات موثــری را‬ ‫درجهــت توســعه این بخــش انجــام دهیــم»‪ .‬او بااشــاره به اینکه هم اکنــون‬ ‫شــرایط اقتصــادی و مشــکالتی کــه دراین بخــش وجــود دارد‪ ،‬محدودیت هــای‬ ‫بســیارزیادی را بــرای مــا ایجــاد کــرده‪ ،‬افــزود‪« :‬خوشــبختانه بــا وجــود تمــام‬ ‫ایــن مشــکالت توانســتیم دراین حــوزه بــه عــددی قابل توجــه برســیم و‬ ‫دســتاوردهای مهمــی را دراین حــوزه به دســت بیاوریــم»‪ .‬او بابیان اینکــه طــی‬ ‫سه سال گذشــته تمرکــز خاصــی در پروژه هــای ریلــی کشــور داشــته ایم‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬بیشــترین تمرکــز مــا بــر اتمــام پروژه هــای تمــام ریلــی بــوده و‬ ‫برنامه ریــزی بســیارخوبی دراین بخــش صــورت گرفتــه»‪ .‬او افــزود‪« :‬بــا‬ ‫همــکاری وزارت راه و شهرســازی و حمایــت ســازمان برنامه وبودجــه توانســتیم‬ ‫پنــج پــروژه ریلــی کشــور را به ثمــر برســانیم؛ طوری کــه در ســال ‪ ۹۶‬پــروژه‬ ‫تهــران همــدان به طــول ‪۲۷۰‬کیلومتــر و پــروژه مالیــر کرمانشــاه به طــول‬ ‫‪۱۸۰‬کیلومتــر را به بهره بــرداری رســاندیم»‪ .‬او بیــان کــرد‪« :‬بــا افتتــاح ایــن‬ ‫بررســی های دقیق تــر از بیانیه هــای ‪ FATF‬نشــان می دهــد کــه‬ ‫بنــد ‪« A‬شــناخت تقویت شــده مشــتری» به عنــوان مهم تریــن بنــد‬ ‫اقدامــات مقابلــه ای هیــچ گاه تعلیــق نشــده و از ســال ‪ ۹۵‬تاکنــون‬ ‫علیــه ایــران درحال پیگیــری بــوده‪ .‬عالوه بــر بنــد ‪ ،A‬در ژوئــن ‪۲۰۱۹‬‬ ‫بنــد ‪( H‬افزایــش نظــارت بــر شــاخه ها و شــعب خارجــی موسســات‬ ‫مالــی ایــران) و در اکتبــر ‪ ۲۰۱۹‬بندهــای ‪ B‬و ‪( I‬معرفــی ســازوکارهای‬ ‫پیشــرفته بــرای نظــارت بــر تراکنش هــای مالــی و افزایــش‬ ‫نظارت هــای خارجــی روی گروه هــای مالــی و تمــام زیرگروه هــا‬ ‫و شــعبه های مســتقر در کشــور مربــوط) از اقــدام مقابلــه ای ‪FATF‬‬ ‫علیــه ایــران اجــرا شــده اســت؛ حتــی بــا عملیاتی شــدن تهدیــد‬ ‫اخیــر ‪ FATF‬بــه اجــرای پنــج بنــد دیگــر از اقدامــات مقابلــه ای‪،‬‬ ‫بازهــم وضعیــت ایــران تغییــر نخواهــد کــرد؛ چراکــه اساســاً ایــن‬ ‫بندهــا درقیاس بــا بنــد ‪ A‬بســیارناچیز هســتند‪ .‬همچنیــن این نکتــه‬ ‫را هــم بایــد خاطرنشــان کــرد کــه ‪ FATF‬در تعامــل بــا کشــوری‬ ‫کــه طبــق توصیــه شــماره ‪ ۱۹‬تحــت اقدامــات مقابلــه ای قــرار‬ ‫می گیــرد‪ ،‬درنهایــت می توانــد درخواســت افزایــش نظــارت داشــته‬ ‫باشــد و بحــث قطــع روابــط کارگــزاری بانکــی در ایــن توصیه هــا‬ ‫وجــود نــدارد‪ .‬تنهــا ایــن تحریم هــای امریکاســت کــه به صــورت‬ ‫قاطعانــه دســتور بــه قطــع همــکاری داده و تنبیهــات جــدی بــرای‬ ‫خاطیــان درنظــر می گیــرد‪ .‬درنتیجــه‪ ،‬اقدامــات وزارت خزانــه داری‬ ‫امریــکا در اعمــال تحریم هــای بانکــی علیــه کشــورها بســیارموثرتر و‬ ‫مهم تــر از توصیه هــای ‪ FATF‬اســت و درشــرایطی که ایــران تحــت‬ ‫شــدیدترین تحریم هــای بانکــی ثانویــه امریــکا قــرار دارد‪ ،‬بازگشــت‬ ‫بــه لیســت اقدامــات مقابلــه ای هیــچ تغییــری در وضعیــت کشــور‬ ‫ایران؛ جزو کشورهای خودکفا در صنعت ریل‬ ‫دو پــروژه توانســتیم دو مرکــز اســتان همــدان و کرمانشــاه را بــه شــبکه ریلــی‬ ‫کشــور متصــل کنیــم؛ همچنیــن در ســال ‪ ۹۷‬دو پــروژه مهــم دیگــری را کــه‬ ‫از ســال های پیــش نیمه تمــام مانــده بودنــد را توانســتیم بــه بهره بــرداری‬ ‫برســانیم»‪ .‬معــاون راه اهــن شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل ونقــل‬ ‫کشــور ادامــه داد‪« :‬راه اهــن مراغه‪-‬ارومیــه به طــول ‪۱۰۰‬کیلومتــر و حدفاصــل‬ ‫مهابــاد تــا ارومیــه و همچنیــن راه اهــن قزوین‪-‬رشــت به طــول ‪۱۶۵‬کیلومتــر را‬ ‫کــه جزو شــاهکارهای مهندســی ریلی کشــور به شــمار مـی رود را در اســفندماه‬ ‫‪ ۹۷‬به بهره بــرداری رســاندیم»‪ .‬او افــزود‪« :‬در اذرمــاه ‪ ۹۸‬هــم راه اهــن دو خــط‬ ‫میانه‪-‬بســتان اباد حدفاصــل میانــه تــا بســتان اباد را به طــول ‪۱۳۲‬کیلومتــر‬ ‫توانســتیم افتتــاح کنیــم»‪ .‬خطیبــی بــه برنامه هــای اتــی توســعه شــبکه ریلی‬ ‫کشــور هــم اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬ســعی داریــم ســه مرکــز اســتان دیگــر را به‬ ‫شــبکه ریلــی کشــور متصــل کنیــم کــه مهم تریــن ان اردبیــل و کردســتان‬ ‫اســت کــه تاکنــون پیشــرفت های قابل توجهــی داشــته و امیدواریــم بتوانیــم‬ ‫هرچه ســریع تر ایــن پــروژه را بــه مرحلــه اجرایــی و بــه بهره بــرداری رســانیم»‪.‬‬ ‫او بااشــاره به اینکه یکــی از ابَرپروژه هــای ریلــی کشــور راه اهــن چابهــار بــه‬ ‫زاهــدان اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن پــروژه ســال های طوالنی ســت کــه نیمه تمــام‬ ‫مانــده؛ درحالی کــه یکــی از مهم تریــن و بزرگ تریــن پروژه هــای ریلــی کشــور‬ ‫به شــمار مـی رود؛ به طوری کــه بــا موافقــت مقــام معظــم رهبــری بــرای اتمــام‬ ‫ایــن پــروژه توانســتیم منابــع و اعتبــارات الزم را از صنــدوق توســعه ملی کشــور‬ ‫دریافــت کنیــم»‪ .‬او بااشــاره به اینکه طــول راه اهــن چابهار‪-‬زاهــدان حــدود‬ ‫‪۶۱۰‬کیلومتــر اســت و نقــش موثــری در اتصــال کریدورهــای اصلی کشــور دارد‬ ‫و در توســعه دسترســی بــه کشــور ‪ CIS‬و کشــورهای همســایه ایجــاد می کنــد‬ ‫و ایــن پــروژه‪ ،‬از مهم تریــن پروژه هــای عمرانــی کشــور به شــمار مــی رود و‬ ‫اقدامــات الزم دراین بخــش درحال انجــام اســت‪ .‬خطیبــی بااشــاره به اینکه‬ ‫کل پیشــرفت راه اهــن چابهار‪-‬زاهــدان تاکنــون ‪۴۲‬درصــد بــود‪ ،‬گفــت‪« :‬نیــز‬ ‫‪۵۸‬درصــد از اقدامــات زیرســازی ایــن پــروژه انجــام شــده و تمــام تــاش مــا‬ ‫ان اســت که بتوانیــم تــا ســال ‪ ۱۴۰۰‬ایــن پــروژه را به اتمــام برســانیم»‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکــه راه اهــن خــواص هــرات هــم یکی دیگــر از مهم تریــن پروژه هــای‬ ‫ریلــی کشــور محســوب می شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬برنامه ریزی هــای مــا بــرای ســاخت‬ ‫و اتمــام ایــن طــرح درحال انجــام اســت و امیدواریــم تــا اوایــل ســال اینــده‬ ‫اقدامــات الزم بــرای اتمــام ایــن پــروژه را انجــام دهیــم»‪ .‬او یــاداور شــد‪« :‬ایــن‬ ‫مغلوب ویروس کرونا‬ ‫اژدهای سرخ اسیا‬ ‫ِ‬ ‫چینی اقتصاد شکست!‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫ایجــاد نخواهــد کــرد‪ .‬همان گونــه کــه عملیاتی شــدن ســه بنــد از‬ ‫اقدامــات مقابلـه ای (‪ )B، H، I‬در دوره هــای گذشــته نیــز‪ ،‬تاثیــری بــر‬ ‫روی روابــط بانکــی کشــور در شــرایط تحریــم نداشــته اســت‪.‬‬ ‫دبیــرکل کانــون بانک هــا و موسســات اعتبــاری خصوصــی‬ ‫دراین زمینــه گفــت‪« :‬باتوجه بــه محدودیت هایــی کــه تحریــم بــر‬ ‫اقتصــاد ملــی تحمیــل کــرده اســت‪ ،‬هــر تصمیمــی در ‪ FATF‬گرفتــه‬ ‫می شــد‪ ،‬بدتــر از ایــن نمی شــد»‪ .‬مجیــد قاســمی درپاســخ به اینکه‬ ‫ایــا قرارگرفتــن ایــران در لیســت ســیاه ‪ FATF‬باتوجه بــه تحریم هــا‬ ‫و فشــارهای امریــکا می توانــد اثــری در مبــادالت تجــاری و ارزی‬ ‫مــا داشــته باشــد؟ گفــت‪« :‬باتوجه بــه محدودیت هایــی کــه تحریــم‬ ‫بــر اقتصــاد ملــی تحمیــل کــرده‪ ،‬هــر تصمیمــی در ‪ FATF‬گرفتــه‬ ‫می شــد‪ ،‬بدتــر از ایــن نمی شــد و ایجــاد نگرانی هــای بیش ازحــد‬ ‫یــا به خاطــر عدم تســلط اظهارنظرکننــدگان بــر موضــوع ازنظــر‬ ‫تخصصی ســت یــا براســاس مقاصــد دیگری ســت کــه ایــن افــراد‬ ‫دارنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬به هرصــورت از اقــای رئیـس کل بانــک مرکــزی‬ ‫به خاطــر اظهــارات شــفاف و صریحشــان دراین خصــوص قدردانــی‬ ‫می کنیــم؛ اقــای همتــی هــم گفتنــد کــه انچــه قــرار بــوده بــرای‬ ‫کشــور محدودیــت ایجــاد کنــد‪ ،‬بــا تحریم هــا انجــام شــده اســت»‪.‬‬ ‫قاســمی ادامــه داد‪« :‬االن کــدام بانــک بزرگــی بــا مــا کار می کنــد؟‬ ‫کــدام بانــک متوســطی بــا مــا کار می کنــد؟ ایــن تالش هایــی کــه‬ ‫اقتصــاد ملــی بــا هدایــت بانــک مرکــزی انجــام می دهــد‪ ،‬بــرای‬ ‫مقابلــه بــا تحریم هــا همچنــان در ســطح وســیعی ادامــه خواهــد‬ ‫داشــت و امیدواریــم اتفــاق بــدی نیفتــد»‪ .‬مدیرعامــل یــک بانــک‬ ‫خصوصــی درخصــوص وضعیــت بــازار ارز ضمــن قدردانــی از رئیس کل‬ ‫بانــک مرکــزی به دلیــل اعمــال سیاســت های صحیــح ارزی‪ ،‬اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬مــا کشــوری هســتیم بــا شــرایط اقتصــاد تحریمــی؛ ولــی‬ ‫دارای دروازه هــای بــاز بــرای واردات هرچیــزی بــا قیمــت دالر بــه هــر‬ ‫مقــداری»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه بانــک مرکــزی بــرای اداره کشــور‬ ‫به لحــاظ تامیــن و کنتــرل نــرخ ارز و مدیریــت تــراز پرداخت هــا‬ ‫خیلــی تحت فشــار اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬سیاســت های قبلــی بانــک‬ ‫مرکــزی بــه ایــن وضعیــت دامــن مـی زده؛ دران مقطــع‪ ،‬هرچیــزی را‬ ‫کــه وزارت صنعــت و معــدن مهــر ارز رقابتــی مـی زد‪ ،‬در بانــک مرکزی‬ ‫بــه ارز متقاضــی تغییــر پیــدا می کــرد»‪ .‬وی بااشــاره به تغییــر‬ ‫ریاســت بانــک مرکــزی از نیمــه دوم ســال ‪ ،۹۴‬گفــت‪« :‬از زمانی کــه‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی بــا سیاســت های جدیــد وارد این حــوزه‬ ‫شــده‪ ،‬بــا دقــت و حساســیت و بــا بحــث مدیریــت پولــی بــازار را‬ ‫مدیریــت کــرده؛ وقتــی همتــی رئی ـس کل بانــک مرکــزی شــد‪ ،‬دالر‬ ‫تــا ‪۱۹‬هزارتومــان بــاال رفتــه بــود و برخــی پیش بینــی دالر ‪ ۴۰‬یــا‬ ‫‪۵۰‬هزارتومــان را هــم مطــرح کــرده بودنــد»‪ .‬او تصریــح کــرد‪« :‬ایــن‬ ‫پیش بینی هــا ســازمان یافته بــود‪ .‬االن در ثبــات نســبی هســتیم؛‬ ‫هرچنــد تــا ‪ ۱۳‬و ‪۱۲‬هزارتومــان و حتــی کم تــر از ‪۱۲‬هزارتومــان‬ ‫هــم قیمــت دالر پائیــن امــد و االن در مــرز ‪۱۴‬هزارتومــان و‬ ‫ایــن حدودهاســت؛ بایــد قبــول کنیــم انچــه قبــل از همتــی در‬ ‫بانــک مرکــزی بــرای او بــه ارث رســیده‪ ،‬شــرایط بســیارناهنجار و‬ ‫به هم ریختــه بــوده»‪ .‬وی بااشــاره به سیاســت های ارزی دوره قبلــی‬ ‫مدیریــت بانــک مرکــزی‪ ،‬گفــت‪« :‬حتــی انســان شــک می کنــد کــه‬ ‫چــرا بایــد بانــک مرکــزی این طــور اداره می شــد؟» ایــن مقــام‬ ‫مســئول در نظــام بانکــی درپاســخ به پرسشــی دربــاره اظهارنظــر‬ ‫یکــی از چهره هــای اقتصــادی به عنــوان مشــاور ارزی و اقتصــادی‬ ‫دولــت درخصــوص افزایــش شــدید نــرخ ارز بعــد از اقــدام ضدایرانــی‬ ‫اخیــر گــروه ویــژه مالــی‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬ایــن فــرد‪ ،‬در توهمــات‬ ‫خــودش ســیر می کنــد؛ ایــن فــرد منشــا تمــام سیاســت های‬ ‫نابســامانی بــوده کــه ارز براســاس انهــا در ایــن قیمت هــا شــکل‬ ‫گرفتــه و االن طبیعی ســت کــه ثبــات ارز را طبیعــی جلــوه دهــد و‬ ‫هنرهــا و مدیریــت بانــک مرکــزی را به این شــکل بــه ســایه ببــرد»‪.‬‬ ‫او افــزود‪« :‬حداقــل دالر تــا ‪۱۹‬هزارتومــان بــاال رفــت و پیش بینــی‬ ‫اقایــان هــم این بوده کــه تــا ‪۴۰‬هزارتومــان هــم افزایــش داشــته‬ ‫باشــد؛ بــا ظرافت هــای عجیبــی ایــن سیاســت ها یک بــار دولــت‬ ‫هاشــمی را فلــج کــرد و درجریــان فلج کــردن دولــت فعلــی بــود‬ ‫کــه تدبیــر رئیس جمهــوری بــرای تغییــرات بانــک مرکــزی مانــع‬ ‫شــد»‪ .‬او تاکیــد کــرد‪« :‬به عنــوان یــک دانش اموختــه اقتصــاد؛ از‬ ‫تالش هــای بانــک مرکــزی دراین مقطــع بایــد قــدردان باشــیم؛‬ ‫اگــر بقیــه عوامــل اقتصــادی‪ ،‬نهادهــا و ارکان تصمیم گیــر اقتصــاد‬ ‫کشــور بــا بانــک مرکــزی هماهنــگ باشــند و کمــک کننــد‪ ،‬قیمــت‬ ‫ارز به راحتــی قابل کاهــش اســت»‪ .‬وی درپاســخ به اینکه برخــی‬ ‫می گوینــد بانــک مرکــزی فنــر ارز را فشــرده اســت؟ احتمــاالً‬ ‫بازهــم ایــن فنــر رهــا شــده و شــاهد افزایــش چشــم گیر قیمــت‬ ‫ارز خواهیــم بــود؟ گفــت‪« :‬اقتصــاد مــا پتانســیل اینکــه قیمــت‬ ‫ارز کاهــش پیــدا کنــد را دارد»‪ .‬ایــن فعــال بانکــی درخصــوص‬ ‫حداکثــر تــوان قیمــت ارز بــرای کاهــش‪ ،‬گفــت‪« :‬میــزان کاهــش‪،‬‬ ‫بحــث محاســباتی و سیاست هاســت؛ سیاســت ها می توانــد میــزان‬ ‫کاهــش قیمــت ارز را تنظیــم کنــد؛ امــا قیمــت ارز فعـ ً‬ ‫ا در اقتصــاد‬ ‫مــا باالســت؛ به خاطــر خیلــی از عواملی ســت کــه هنــوز خــارج از‬ ‫حیطــه بانــک مرکزی ســت‪ .‬اگــر بنــا بــه سیاســت هایی کــه بانــک‬ ‫مرکــزی فعلــی اعتقــاد دارد‪ ،‬عمــل کننــد‪ ،‬قیمــت ارز هــم کاهــش‬ ‫خواهــد یافــت»‪.‬‬ ‫درحالی کـه شـاهد افـول قابلِ توجـه معاملات تجـاری چیـن در سـطح‬ ‫بین الملـل هسـتیم کـه متاثر از شـرایط کنونی این کشـور به خاط ِر شـیوع ویروس کروناسـت؛ بایـد گفت کـه دود این ماجرا‬ ‫تنهـا به چشـم چینی هـا نخواهـد رفت و همه کشـورها یـا دسـتِ کم بخش عمـده ان ها که بـا تولیـدات متنوع این کشـور‬ ‫اسـیایی تغذیه می شـوند‪ ،‬دچار وضعیتی نابسـامان خواهند شـد‪ .‬ازانجاکـه پرجمعیت ترین جغرافیای جهـان‪ ،‬قطب تولید در‬ ‫اقتصـاد جهـان نیز به شـمار مـی رود و دراین زمینه با فاصله ای بسـیار از سـایر کشـورها می ایسـتد (حتی نزدیک بـه دوبراب ِر‬ ‫امریـکا در جایـگاه دو ِم این حـوزه)‪ ،‬محدودیت هـا و نگرانی هایـی که ایجاد شـده‪ ،‬منطقی به نظر می رسـد‪ .‬گزارش «سـازمان‬ ‫ِ عنـوان «انالیـز کلی حسـاب های مالی» (‪ )AMA‬به تازگی منتشـر شـده اسـت؛ نشـان داده که چین‪،‬‬ ‫ملـل متحـد» که تحت‬ ‫ِ‬ ‫توان تولیـد ایاالت متحده‬ ‫‪28‬درصـد از سـهم تولید جهـان را در سـال ‪ 2018‬به تنهایی عهـده دار بود که بیـش از ‪10‬درصـد از ِ‬ ‫ عنـوان یـک عامل اثرگـذار در‬ ‫هـم افزون تـر بـوده‪ .‬درواقـع‪ ،‬از سـال ‪ 2010‬به این سـو کـه این کشـور توانسـت خـودش را به‬ ‫ِ‬ ‫ تاریخ ‪18‬‬ ‫بـازار جهـان تثبیت کند‪ ،‬به سـرعت جایـگاه خـودش را سال به سـال ارتقـاء داد‪ .‬خالصـه نتایج این گـزارش کـه به ِ‬ ‫فوریـه ‪ 2020‬در سـایت داده پردازی ‪ Statista‬به انتشـار رسـید‪ ،‬اورده کـه ارزش افزوده چیـن از تولیدات‪ ،‬در سـال ‪ 2018‬بالغ بر‬ ‫چهارتریلیـون دالر و به عبارتـی‪ ،‬حـدود ‪30‬درصـد از ‪ GDP‬ایـن کشـور‪ ،‬از این بخش بود‪ .‬حاال بایـد دید با روند فعلـی و هراس‬ ‫جهانـی از گسـترش یـک ویـروس مرگبـار‪ ،‬دورنمای این بـازار بـزرگ در افق اقتصـاد جهان چـه خواهد بود؟‬ ‫اردوغان در ایستگاه «چه کنم؟»‬ ‫یکــی از رهبرانــی کــه در خاورمیانــه همیشــه مطــرح بــوده و در افــکار و رفتــار‪،‬‬ ‫تقریب ـاً تیتــر یــک رســانه ها بــوده اســت‪ ،‬رجــب طیــب اردوغــان اســت‪ .‬او کــه‬ ‫در لبــاس رهبــری ترکیــه در ســمت های رئیس جمهــوری یــا نخســت وزیر‪،‬‬ ‫ـال اخیر‪ ،‬حــرف اول و اخــر سیاســت ترکیــه را‬ ‫همــواره و همه وقــت درطــول ‪20‬سـ ِ‬ ‫می زنــد‪ ،‬به راحتــی اب خــوردن از دوســتان قهــر و به همــان راحتــی بــا دشــمنان‬ ‫اشــتی می کنــد‪ .‬بــه بــاور ترک هــا‪ ،‬او از وطن پرســتان دواتشــه ترکیــه اســت کــه‬ ‫رهبــری اش در تمــام ایــن ســال ها همیشــه بــا چالــش همــراه بــوده اســت‪ .‬پــاره ای‬ ‫از اوقــات‪ ،‬ان قــدر غــرق در رویــا می شــود کــه گویــی بـه زودی امپراطــوری عثمانــی‬ ‫مجــددا ً راه انــدازی شــده و قــرار اســت کــه کشورگشــایی بــرای امپراطــوری از نــو‬ ‫اغــاز شــود! اردوغــان هیــچ مخالفــی را برنمی تابــد و هرکــس و در هــر لبــاس بــا‬ ‫عقایــدش همخــوان نباشــد‪ ،‬او را مخالــف خــود می دانــد‪ .‬هروقــت اوضــاع را بــر‬ ‫وفــق مــراد ندانــد‪ ،‬ســخنان عصبانی گونــه او در جمــع هــواداران بــا فریادهــای بلنــد‬ ‫تــوام اســت‪ .‬کشــورش در جرگــه پیمــان ناتــو و یکــی از قوی تریــن ارتش هــای ان‬ ‫پیمــان اســت؛ حــال انکــه ســامانه پدافنــد ‪ S300‬و ‪ S400‬را از روســیه می خــرد‪.‬‬ ‫وقتــی حــرف یــا عملــی را مطابــق بــا خواســت و نظــرش نمی دانــد‪ ،‬برایــش‬ ‫ابرقــدرت یــا ضعیف قــدرت‪ ،‬روســیه یــا امریــکا هیــچ فرقــی ندارنــد‪ ،‬او بالفاصلــه‬ ‫عکس العمــل نشــان می دهــد و تــا مــرز توهیــن بــا طــرف مقابلــه می کنــد‪.‬‬ ‫صدراعظــم المــان؛ انــگال مــرکل را کــه یــک زن اســت‪ ،‬بــا الفاظــی توهین امیــز‬ ‫مخاطــب قــرار می دهــد؛ ترامــپ را نامتعــادل می خوانــد؛ روســیه را زورگــو‬ ‫می شــمارد؛ امــا هرچــه هســت بــرای ترکیــه‪ ،‬دســت بــه هــر کاری می زنــد‪ .‬از‬ ‫زمانــی کــه رویِ کار امــده اســت‪ ،‬ارتــش را تصفیــه کامــل کــرد‪ ،‬تــا هیچ وقــت‬ ‫در فکــر کودتــا نباشــند‪ .‬تمــام مخالفیــن خــود را از مذهبــی گرفتــه تــا الئیــک‪ ،‬از‬ ‫روزنامه نــگار گرفتــه تــا هم حزبی هایــش همــه را از دور خــارج کــرده تــا خیالــش‬ ‫از هــر نظــر راحــت و اســوده باشــد‪ .‬سال هاســت بــا همســایه خــود ســوریه و بــا‬ ‫شــخص بشــار اســد‪ ،‬در ســتیز اســت؛ به نحوی کــه بــا شورشــیان ســوری همــکاری‬ ‫همه جانبــه دارد و در تقویــت نظامــی و مالــی انــان بــرای بــه زیرکشــیدن اســد از‬ ‫هیــچ کوششــی دریــغ نمی کنــد‪ .‬در ایــن وضعیــت‪ ،‬نمی تــوان رفتــار و اعمــال او را‬ ‫نقــد بســیار کــرد؛ چــون تمــام کارهایــی را کــه می کنــد‪ ،‬در ظاهــر بــرای اعتــای‬ ‫ترکیــه اســت؛ امــا چــون بــا زورگویی همراه اســت‪ ،‬چنــدان خوشــایند رهبــران اروپا‬ ‫نیســت و بدیـن روی اروپــا بــرای عضویــت ترکیــه در جامعــه اروپای متحــد‪ ،‬چندان‬ ‫روی خــوش بــه اردوغــان نشــان نمی دهــد؛ لــذا تالش هــای اردوغــان تاکنــون‬ ‫بی نتیجــه بــوده‪ .‬از جملــه زورگویــی اردوغــان؛ لشکرکشــی تــا عمــق ‪30‬کیلومتری‬ ‫ســوریه اســت کــه بــا قلــدری و علی رغــم مخالفــت امریــکا‪ ،‬وارد خــاک ســوریه‬ ‫شــده‪ ،‬بــا کردهــای ســوری درگیــر شــده‪ ،‬تعــدادی کشــته و مجــروح و اواره از انــان‬ ‫به جــای گذاشــته‪ ،‬ارتــش ترکیــه به شــدت تقویــت شــده و نیروهــای بیشــتری از‬ ‫ترکیــه وارد خــاک ســوریه شــده و تــا ادلــب پیــش رفته انــد تــا بــه شورشــیان‬ ‫کمــک کننــد‪ .‬در اغــاز ایــن عملیــات حــدود ‪10‬نفــر از ســربازان تــرک بــه قتــل‬ ‫رســیدند و همیــن مســئله باعــث شــده کــه نیروهــای بیشــتر تــرک بــا تجهیــزات‬ ‫مــدرن و متعــدد‪ ،‬بــه نزدیکــی شورشــیان پیشــروی کننــد تــا اســد و نیروهایــش‬ ‫نتواننــد شورشــیان را کــه از مدت هــا قبــل و بــا کمــک ترکیــه و چنــد کشــور‬ ‫عربــی‪ ،‬قســمت هایی از خــاک ســوریه را در اشــغال داشــتند‪ ،‬وادار بــه تــرک ادلــب‬ ‫کنــد‪ .‬به نظــر می رســد ترامــپ کــه در اغــاز‪ ،‬مخالــف حضــور ترکیــه در ســوریه بود‪،‬‬ ‫اینــک نه تنهــا موافــق حضــور ترک هاســت؛ بلکــه می خواهــد به وســیله ترک هــا‬ ‫بــرای برانــدازی اســد از حکومــت‪ ،‬دســت بــه هــر کاری بزنــد‪ .‬انچــه مســلم اســت‪،‬‬ ‫این اسـت که کشــورها بایــد بــه اصــل حاکمیــت کشــورهای دیگــر اعتمــاد داشــته‬ ‫و احتــرام بگذارنــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ممنوعیت واردات حیوانات از کشورهای الوده به کرونا‬ ‫رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور اعــام کــرد کــه بــرای حفــظ ســامت مــردم‬ ‫چندین هفتــه پیــش واردات هرنــوع حیــوان خوراکــی و خانگــی بــه ایــران از‬ ‫ـزارش ایســنا؛‬ ‫کشــورهای الــوده بــه کرونــا تــا اطــاع ثانــوی ممنــوع شــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫علیرضــا رفیعی پــور بابیان اینکــه کرونــا ویــروس ابتــدا بیمــاری مشــترک‬ ‫بیــن انســان و حیوانــات بــوده؛ ولــی ایــن ویــروس درطول زمــان و در کشــور‬ ‫چیــن مشــخص شــد کــه از انســان بــه انســان هــم قابلیــت انتقــال دارد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«درحال حاضــر‪ ،‬ایــن ویــروس از حیــوان بــه انســان منتقــل نمی شــود؛ البتــه بــه‬ ‫مــردم توصیــه می کنیــم کــه همــه فراورده هــای خــام دامــی‪ ،‬گوشــت قرمــز‪ ،‬مــرغ‪،‬‬ ‫ســایر ماکیــان و نیــز دام و طیــور زنــده و ابزیــان را از مجــاری مجــاز و تائیدشــده‬ ‫در شــبکه توزیــع ســازمان دامپزشــکی تهیــه کننــد و بایــد ایــن فراورده هــا‬ ‫شناســنامه دار و هویــت دار باشــند»‪.‬‬ ‫ارتقای اجتماعی و تربیتی دانش اموزان دختر‬ ‫طــی امضــای تفاهم نامــه همــکاری میــان معاونــت زنــان و وزارت امــوزش و پرورش‬ ‫بــر طــرح ارتقــای اجتماعــی‪ ،‬تحصیلــی و اخالقــی دانش امــوزان دختــر توافق شــد‪.‬‬ ‫ـزارش مهــر؛ معصومــه ابتــکار دراین بــاره توضیــح داد‪« :‬خوشــبختانه همــکاران‬ ‫به گـ ِ‬ ‫در امــوزش و پــرورش نســبت بــه موضــوع زنــان و خانــواده توجــه و دقــت و‬ ‫حساســیت دارنــد‪ .‬مهم تریــن رویکــرد دولــت دوازدهــم براســاس اســناد باالدســتی؛‬ ‫تحقــق عدالــت جنســیتی مبتنی بــر نگاه قــران کریــم از خلقــت زن و مــرد و اینکه‬ ‫اســاس خلقــت عدالــت و از نفــس واحــده خلــق شــده‪ ،‬اســت؛ بــرای دســتیابی بــه‬ ‫ایــن عدالــت‪ ۱۷۹ ،‬شــاخص تنظیــم و در ‪ ۲۲‬اســتان به عنــوان ســند ملــی ارتقــای‬ ‫زن و خانــواده اجــرا شــد»‪.‬‬ ‫خودکفایی در تولید الستیک های سنگین تا ‪1400‬‬ ‫پــروژه ارتبــاط بین المللــی مــا را بــا کشــورهای همســایه؛ ازجملــه افغانســتان‬ ‫فراهــم می کنــد؛ پــس یکــی از مهم تریــن پروژه هــای ریلــی کشــور به شــمار‬ ‫م ـی رود»‪ .‬او بابیان اینکــه درطــول ‪۳۰‬سال گذشــته در صنعــت ریلــی اقدامــات‬ ‫الزم بــرای رســیدن بــه خودکفایــی صــورت گرفتــه اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬تالش هــا‬ ‫و زحمــات بســیاری بــرای بومی ســازی صنعــت ریلــی کشــور صــورت گرفــت‬ ‫و تجهیــزات و امکانــات الزم بــرای ســاخت پروژه هــای ریلــی انجــام شــده»‪.‬‬ ‫معــاون راه اهــن شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای حمل ونقــل کشــور‬ ‫گفــت‪« :‬تــا یکــی دوسال گذشــته فضــا بــرای اســتفاده از امکانــات خارجــی‬ ‫وجــود داشــت؛ امــا بــا افزایــش شــدت تحریم هــا و مشــکالتی کــه بــرای تامین‬ ‫منابــع و مباحــث اقتصــادی؛ ازجملــه منابــع پولی داشــتیم‪ ،‬ســعی کردیــم توان‬ ‫خــود را بــرای بومی ســازی و اســتفاده از تجهیــزات داخلــی بیش تــر کنیــم»‪.‬‬ ‫او افــزود‪« :‬اکنــون بــا همــکاری تمــام شــرکت ها و کارخانه هــای داخلــی‪ ،‬تمــام‬ ‫ادوات تجهیــزات تــراورس امکانــات و سیســتم های ارتباطــی تولیــد داخــل‬ ‫اســت و به گون ـه ای دراین حــوزه بــه بومی ســازی دســت یافته ایــم»‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫«تــا چندســال پیش مشــکالتی در تامیــن ریــل؛ به ویــژه توســط شــرکت های‬ ‫داخلــی داشــتیم کــه بــا همــکاری شــرکت ذوب اهــن از امســال تمــام ریل های‬ ‫استفاده شــده تولیــد داخــل اســت»‪ .‬او افــزود‪« :‬از اواخــر نیمــه امســال از ریــل‬ ‫ذوب اهــن بــا اســتاندار ویــژه اســتفاده می کنیــم و تمــام تجهیــزات مربــوط بــه‬ ‫ایــن پروژه هــا از تولیــد داخــل اســت‪ .‬تنهــا بخش هــای جزئــی از پروژه هــای‬ ‫ریلــی مربــوط بــه شــرکت های خارجی ســت کــه ایــن تجهیــزات چنــدان مهــم‬ ‫نیســت و اصــل مســئله ان اسـت که تمــام محصــوالت و پروژه هــای ریلــی مــا‬ ‫تولیــد داخــل اســت»‪.‬‬ ‫‪28.4‬درصد‬ ‫چین‬ ‫‪16.6‬درصد‬ ‫امریکا‬ ‫ژاپن‬ ‫‪7.2‬درصد‬ ‫‪5.8‬درصد‬ ‫وزیــر صمــت اظهــار داشــت‪« :‬چهــار طــرح دیگــر در تولیــد الســتیک ســنگین‬ ‫داریــم کــه تــا ســال ‪ 1400‬دراین حــوزه بــه خودکفایــی می رســیم‪ .‬البتــه در تولیــد‬ ‫الســتیک های خودروهــای ســواری ســبک تقریب ـاً بــه خودکفایــی رســیده ایم»‪.‬‬ ‫ گــزارش ایلنــا؛ رضــا رحمانــی در مراســم افتتاحیــه نمایشــگاه رونــق ملــی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫بابیان اینکــه اوایــل امســال نمایشــگاهی را تحت عنــوان اعــام نیازهــا برگــزار‬ ‫کردیــم کــه تقاضامحــور بــود‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬ایــن نمایشــگاه ها عرضه محــور‬ ‫اســت؛ امــا اوایــل امســال نمایشــگاهی برگــزار شــد تــا ســرمایه گذاران و فعــاالن‬ ‫اقتصــادی نیازهــای خــود در شــرایط تحریــم را اعــام کننــد»‪.‬‬ ‫تعطیلی تمام اردوهای دانش اموزی‬ ‫وزیــر امــوزش و پــرورش‪ ،‬در جلســه ســتاد پیشــگیری و کنتــرل بیمــاری کرونــا‬ ‫بابیان اینکــه طــرح تعطیلــی مــدارس بــا حوزه هــای سیاســی و بهداشتی ســت‪،‬‬ ‫از تعطیلــی تمــام اردوهــای دانش امــوزی و ضدعفونــی تمــام مــدارس حــوزه‬ ‫ گــزارش انــا؛ محســن حاجی میرزایــی افــزود‪« :‬امــوزش‬ ‫رای گیــری خبــر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫و پــرورش‪ ،‬از سیاســت های وزارت بهداشــت تبعیــت می کنــد و هــرکاری کــه‬ ‫الزم باشــد‪ ،‬انجــام می دهــد‪ .‬کمــک مهــم مــا بــه وزارت بهداشــت دراین شــرایط‬ ‫این اس ـت که مجموعــه خــود را محافظــت کنیــم‪ .‬امــوزش و پــرورش منظم تریــن‬ ‫و گســترده ترین شــبکه ارتباطــی کشــور اســت»‪.‬‬ ‫ثبت بین المللی ‪ ۹۳‬اختراع داخلی‬ ‫کانــون پتنــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاس ـت جمهوری بــا حمایــت بیــش از‬ ‫‪۹۰‬درصــدی از ثبــت اختــراع خارجــی دراین مســیر بــا مخترعــان همــراه شــده‬ ‫و تاکنــون ‪ ۹۳‬اختــراع بــا حمایــت ایــن مرکــز‪ ،‬در دفاتــر معتبــر خارجــی ثبــت‬ ‫ـزارش تســنیم؛ تجاری ســازی محصــوالت تولیــدی‬ ‫بین المللــی شــده اســت‪ .‬به گـ ِ‬ ‫برپایــه فنــاوری الزاماتــی دارد‪ .‬ثبــت اختــراع؛ ان هــم در دفاتــر معتبــر‪ ،‬یکــی از ان‬ ‫الزامــات اســت‪ .‬باتوجه بــه پیچیدگی هــای ثبــت اختــراع خارجــی و هزینه هــای‬ ‫بــاالی ان‪ ،‬کانــون پتنــت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاسـت جمهوری بــا مخترعان‬ ‫همــراه شــده و بــا اســتفاده از روش هــای ادارات معتبــر ثبــت اختــراع خارجــی‪،‬‬ ‫درخواســت های ارسال شــده را بررســی و حمایــت می کنــد‪.‬‬ ‫غرفه‬ ‫المان‬ ‫‪3.3‬درصد‬ ‫کره جنوبی‬ ‫‪3.0‬درصد‬ ‫هند‬ ‫‪2.3‬درصد‬ ‫‪1.9‬درصد‬ ‫‪1.8‬درصد‬ ‫‪1.5‬درصد‬ ‫ایتالیا‬ ‫فرانسه‬ ‫بریتانیا‬ ‫مکزیک‬ ‫نمایشگاه تخصصی فرش‬ ‫ماشینی‪ ،‬موکت‪ ،‬کف پوش‬ ‫اغاز‪۹۸/12/05 :‬‬ ‫خاتمه‪۹۸/12/09 :‬‬ ‫مکان‪ :‬قائمشهر‬ ‫بازدید‪ 16 :‬تا ‪22‬‬ ‫گستره‪ :‬داخلی‬ ‫سایت‪caspianexpo.ir :‬‬ ‫تماس‪09115207960 :‬‬ ‫یادداشت‬ ‫یک شنبه‪ 4‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1935‬‬ ‫خداروشکر؛ کاندیدای ما رای اورد!‬ ‫بنر‬ ‫مبارزه با کرونا در شهر تهران‬ ‫محسن اسدپور تهرانی‬ ‫صبح دیــروز در کمیته‬ ‫مشــترک شــهرداری تهران و وزارت بهداشــت؛ تصمیمــات الزم برای‬ ‫مبــارزه بــا کرونــا در شــهر تهــران اتخاذ شــد‪ .‬غالمحســین محمدی؛‬ ‫مشــاور شــهردار و رئیــس مرکــز ارتباطــات و امــور بین الملــل‬ ‫شــهرداری تهــران گفــت‪« :‬شــهروندان تهرانی مطلع باشــند هرگونه‬ ‫محدودیــت در اســتفاده از خدمــات و ســرویس های عمومــی بــا نظر‬ ‫مســئوالن وزارت بهداشــت و بــرای حفــظ ســامت مــردم انجــام‬ ‫می شــود»‪ .‬او افــزود‪« :‬مهم تریــن مســئله در مبــارزه بــا ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬مشــارکت عمــوم مــردم و خودمراقبتــی بــرای کنتــرل‬ ‫شــیوع بیماری ســت‪ .‬فعالیت هــای تمــام ارگان هــا بــدون‬ ‫همــکاری شــهروندان نتیجه بخــش نخواهــد بــود؛ لــذا مــا‬ ‫تقاضــا داریــم مــردم عزیــز بــه این مهــم توجــه داشــته باشــند‪.‬‬ ‫ـی عبــور از این مســئله‪ ،‬امــوزش شــهروندان اســت‬ ‫راهبــرد اصلـ ِ‬ ‫کــه مقــرر شــد ایــن امــر ازطریــق حداکثــر امکانــات تبلیغــی و‬ ‫بیلبوردهــای تجــاری و فرهنگــی شــهرداری تهــران و ابزارهــای‬ ‫اطالع رســانی تصویــری و متنــی تاکســیرانی‪ ،‬اتوبوس رانــی و‬ ‫متــرو و هرگونــه پوســترهای اگاهی بخــش در مراکــز عمومــی‬ ‫ماننــد میدان هــای میــوه و تره بــار‪ ،‬ورزشــگاه ها‪ ،‬ســازمان‬ ‫پایانه هــا و امثــال ان‪ ،‬انجــام شــود‪ .‬اموزش هــای الزم بــرای‬ ‫پرســنلی کــه بــا مراجعیــن مردمــی ســروکار دارنــد و کارکنــان‬ ‫پاســخگو بــه شــهروندان بــا قــوت ازطریــق ســراهای محــات‬ ‫ادامــه خواهــد یافــت»‪ .‬به گفتــه او؛ سامان ســراهای شــهر تهــران‬ ‫و به ویــژه دو ســامان ســرای لویــزان و خاورشــهر به صــورت‬ ‫ویــژه تحت کنتــرل مراجــع بهداشــتی قــرار خواهنــد گرفــت‪.‬‬ ‫هرگونــه مــورد مشــکوک در افــراد تحت پوشــش ســریعاً ایزولــه‬ ‫خواهنــد شــد‪ .‬در ایــن جلســه‪ ،‬مقــرر شــد ضدعفونی کــردن‬ ‫همــه تجهیــزات مرتبــط بــا ایســتگاه ها‪ ،‬پله هــای برقــی‪،‬‬ ‫گیت هــا و ورودی هــای متــرو و اتوبوس رانــی و درصــورت‬ ‫نیــاز؛ ایجــاد تمهیــدات مناســب بــرای کاهــش اســتفاده و‬ ‫خریــد بلیت هــای تک ســفره بــرای کاهــش تماس هــا در‬ ‫دســتورکار قــرار گیــرد‪ .‬مشــاور شــهردار تهــران گفــت‪« :‬مقــرر‬ ‫شــد پرســنل ســازمان ورزش شــهرداری تهــران بــا همــکاری‬ ‫عمــوم شــهروندان در مبــادی ورودی‪ ،‬از افــراد ســرماخورده‬ ‫تقاضــا کننــد تــا اطــاع ثانــوی از ورود بــه ایــن اماکــن‬ ‫خــودداری کــرده و اموزش هــای الزم را درمعــرض عمــوم‬ ‫قــرار دهنــد‪ .‬نیــز در میدان هــای میــوه و تره بــار مقــرر شــد‬ ‫بــرای کارگــران‪ ،‬بهره بــرداران و شــهروندان دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی و اموزشــی و وســایل بهداشــتی موردنیــاز؛ اعــم از‬ ‫دســتکش ها‪ ،‬لــوازم ضدعفونی کننــده و ‪ ...‬در دســترس قــرار‬ ‫گیــرد»‪ .‬برگــزاری تمــام کنفرانس هــا و همایش هایــی کــه‬ ‫به میزبانــی شــهرداری تهــران برگــزار می شــود؛ بازبینــی شــده و‬ ‫به تقاضــای بیمارســتان ها و تائیــد دانشــگاه های علوم پزشــکی‬ ‫ســطح شــهر تهــران نیروهــای خدماتــی الزم بــرای گندزدایــی‬ ‫مکان هــای مرتبــط معرفــی شــوند‪ .‬به گفتــه او؛ ســازمان‬ ‫مدیریــت پســماند ضمــن درنظرگرفتــن ســایت جدیــدی بــرای‬ ‫تدفیــن پســماند شــهر و پســماند عفونی بیمارســتان ها‪ ،‬نــاوگان‬ ‫حمــل پســماند شــهر را بــرای کاهــش مانــدگاری زبالــه در‬ ‫ســطح شــهر افزایــش خواهــد داد و مراقبــت از اماکــن اســکان‬ ‫کارگــری خدمــات شــهری و امــوزش همــه کارگــران نظافــت‬ ‫شــهری و بوســتان ها در دســتورکار قــرار خواهــد گرفــت‪.‬‬ ‫همچنیــن ســازمان بهشــت زهــرای تهــران‪ ،‬تمهیــدات ویــژه‬ ‫و مجزایــی بــرای کل فراینــد انتقــال؛ تشــییع‪ ،‬شست وشــو و‬ ‫خاک ســپاری فوتی هــای احتمالــی مبتــا بــه کرونــا تــدارک‬ ‫دیــده کــه زیرنظــر دانشــگاه علوم پزشــکی تهــران انجــام‬ ‫خواهــد شــد‪ .‬بــازار روزهــا و مراکــز خریدوفــروش پرنــدگان‬ ‫و نیــز مراکــز نگهــداری س ـگ های ولگــرد زیرنظــر شــرکت‬ ‫ســاماندهی بــا تمهیــدات ویــژه مشــمول مراقبــت می شــوند‪.‬‬ ‫او گفــت‪« :‬قــرار اســت اداره کل ســامت شــهرداری تهــران‬ ‫به عنــوان رابــط شــهرداری تهــران بــا وزارت بهداشــت؛‬ ‫مســتمرا ً گزارش هــای الزم و توصیه هــای بهداشــتی را‬ ‫مبادلــه کنــد و پایــش وضعیــت کارکنــان شــهرداری را بــا‬ ‫مشــارکت شــرکت شــهر ســالم انجــام دهــد»‪ .‬به پیشــنهاد‬ ‫مجیــد فراهانــی؛ عضــو شــورای شــهر‪ ،‬بودجــه اضطــراری‬ ‫الزم بــرای مبــارزه بــا کرونــا درصــورت لــزوم بــا همــکاری‬ ‫شــورای شــهر تهــران و بنــا بــه تقاضــای شــهرداری تهــران‬ ‫نیــز تامیــن خواهــد شــد کــه مبتنی بــر بودجــه مصــوب‬ ‫شــهرداری تــا ســقف چهاردرصــد از بودجــه در شــرایط‬ ‫بحرانــی می توانــد هزینــه شــود‪ .‬همچنیــن دســتورالعمل های‬ ‫شــرایط بحــران توســط ســازمان مدیریــت بحــران و نقــش‬ ‫هریــک از ســازمان ها و افــراد ســریعاً در چک لیســت های‬ ‫مصــوب ابــاغ خواهــد شــد‪ .‬بنابــر تصمیمــات ایــن جلســه؛‬ ‫هماهنگی هــای ســتادی و کنتــرل عملیــات مبــارزه بــا کرونــا‬ ‫توســط ســازمان پیشــگیری و مدیریــت بحــران شــهرداری‬ ‫تهــران انجــام خواهــد شــد‪ .‬گفتنی ســت؛ ســتاد اطالع رســانی‬ ‫فعالیت هــای شــهرداری تهــران بــا مســئولیت مرکــز ارتباطات‬ ‫و امــور بین الملــل شــهرداری تهــران تشــکیل شــده اســت و‬ ‫اطالع رســانی تنهــا ازاین طریــق انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری در دیدا ِر وزیر امور خارجه هلند‪:‬‬ ‫چالش های مجلس اتی؛ از اقتصاد تا دیپلماسی‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫انتخابــات امســال هــم در‬ ‫سراســر کشــور بــا حواشــی و وعده هــای سوفســطایی برخــی‬ ‫کاندیداهــا همــراه بــود‪ .‬از بســاط کباب خــوری و رقــص و اواز و‬ ‫خوانندگــی روی دوش هــواداران گرفتــه تــا پیشــنهاد ارضــای حالل‬ ‫غریــزه جنســی جوانــان و توزیــع ریمــل و الک و فلــش و ‪...‬؛ البتــه‬ ‫انتخابــات ایـن دوره در والیــت مــا بیش ازاینکــه رنگ وبــوی سیاســت‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬رنگ وبــوی مهاجــرت داشــت‪ .‬بــاور بفرماییــد بعــد از‬ ‫ـداران‬ ‫اعــام اســامی ر ِد صالحیت شــده ها‪ ،‬کــوچ دســته جمعی طرفـ ِ‬ ‫کاندیداهــای ردصالحیت شــده به سمت وســوی کاندیــدای پیــروز‬ ‫را می شــد (بعــد از مهاجــرت دســته جمعی ایرانیــان از وایبــر بــه‬ ‫تلگــرام)‪ ،‬بزرگ تریــن کــوچ دســته جمعی تاریــخ نامیــد! یعنــی‬ ‫ایــن چنــدروز اگــر دنبــال کســی می گشــتید‪ ،‬اولیــن جایی کــه بــه‬ ‫شــما پیشــنهاد می شــد‪ ،‬ســتاد ایشــان بــود‪ .‬درجریــان هســتید کــه‬ ‫ایــن مهاجــرت و عه ـ ِد اخوت بســتن تــا جایــی گســترده و عمیــق‬ ‫بــود کــه گاهی اوقــات بــرای طرفــداران اصلــی و واقعــی کاندیــدای‬ ‫پیــروز‪ ،‬جــا نبــود و حتــی تعــدادی از انهــا روی گلگیــر و رکاب‬ ‫ایســتاده بودنــد! البتــه ایــن فقــط یک طــرف داســتان اســت و مابقی‬ ‫دوســتان هــم کــه در ســایر ســتادها فعالیــت چشــمگیر داشــتند‪ ،‬از‬ ‫همــان ســاعات اولیــه شــمارش اراء و سنگین شــدن کفــه تــرازو‪،‬‬ ‫راهنمــا را روشــن کــرده و بــا تغییــر عکــس پروفایل‪ ،‬نصب پیکســل‬ ‫روی یقــه کــت‪ ،‬ارســال پیــام تلفنــی‪ ،‬پیامکــی‪ ،‬یواشــکی‪ ،‬شــفاهی‪،‬‬ ‫درحــال قرارگرفتــن در مســیر‬ ‫تلگرامــی‪ ،‬حضــوری و ‪ ...‬ارام ارام‬ ‫ِ‬ ‫کاندیــدای پیــروز و اجــرای پلــن ‪ B‬یــا همــان نقشــه راه شــماره‬ ‫دو هســتند! این مــدل حمایــت و طرفــداری کــه خیلــی دِمــده و‬ ‫خَ ــز شــده اســت‪ ،‬مــا را یــاد رویکــرد پســاانتخاباتی «مش صــادق»‬ ‫ـال قبل در اداره مــان یــک دربــان‬ ‫می انــدازد‪ .‬حقیقــت امــر‪ ،‬چندسـ ِ‬ ‫به نــام «مش صــادق» داشــتیم کــه ایــن شــی ِر پاک خورده‬ ‫(شــاید هــم دامــداران یــا عالیــس خــورده) خیلــی ناقــا بــود‪.‬‬ ‫«مش صــادق» صبــح روز بعــد از اعــام نتایــج انتخابــات (اعــم از‬ ‫شــوراها‪ ،‬مجلــس یــا ریاسـت جمهوری)‪ ،‬وارد اداره کــه می شــد‪ ،‬بــا‬ ‫صــدای بلنــد می گفــت‪« :‬خداروشــکر؛ کاندیــدای مــا هــم کــه رای‬ ‫اورد!» ایشــان کــه پــا در ســتاد هیــچ کاندیدایــی نگذاشــته بــود و‬ ‫حتــی گاهی اوقــات شــاید اســم کاندیــدا یــا کاندیداهــای پیــروز را‬ ‫هــم نمی دانســت‪ ،‬بازهــم خــود را منتســب بــه جنــاح کاندیــدای‬ ‫منتخــب می دانســت و از پیــروزی بــزرگ ســخن می گفــت!‬ ‫درمــور ِد انتخابــات اخیــر هــم بایــد به عــرض برســانیم‪ ،‬هرچنــد‬ ‫کاندیــدای پیــروز در انتخابــات ایـن دوره‪ ،‬مدتــی در خــارج از اســتان‬ ‫به ســر بــرده؛ امــا حتمـاً اوضــاع سیاســی شــهر را رصــد فرموده انــد و‬ ‫ـداران فیــک شــناخت‬ ‫به اندازه کافــی روی طرفــداران واقعــی و طرفـ ِ‬ ‫دارنــد و ان شــاءاهلل ایــن بزرگــواران اجــازه خواهنــد داد درای ـن دوره‬ ‫از مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬فعالیت هــای نماینــده از «تــاش» و‬ ‫«پیگیــری» بــه حصــول نتیجــه منتهــی شــوند!‬ ‫رویداد ‪3‬‬ ‫تریبون‬ ‫انچه انتظار بهارستان یازدهم را می کشد‬ ‫برای حفظ برجام همه باید تالش کنیم‬ ‫مجلـس یازدهـم درحالـی منتخبـان خود را شـناخت کـه چالش های پیـش روی قوه مقننه در چهارسـال پیـش رو‪ ،‬از اقتصاد و معیشـت مـردم گرفته تا دیپلماسـی و ارتباط بـا جهان‪ ،‬گسـترده و البته‬ ‫ گـزارش ایرنـا؛ یازدهمین دوره انتخابات مجلس شـورای اسلامی ‪ 2‬اسـفندماه ‪ 98‬برگزار شـد و اسـامی نماینـدگان منتخب این دوره به تدریج تکمیل شـد‪ .‬گذشـته از بحث هـا درباره‬ ‫پیچیـده اسـت‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫میـزان اسـتقبال و مشـارکت در ایـن انتخابات درمقایسـه با انتخابات دیگر‪ ،‬مجلـس اینده که براسـاس گمانه زنی ها و نتایج اعالم شـده‪ ،‬یکدسـت اصولگرا خواهد بـود؛ برای مقابله بـا چالش های عدیده‬ ‫پیـش روی کشـور بایـد بـا حداکثـر امادگی و قـدرت اجرایـی و قانون گـذاری وارد میدان شـود تا با اجـرای وعده های خـود بتواند گرهی از مشـکالت مـردم باز کند‪.‬‬ ‫بخشــی از شــعارها و وعده هــای راه یافتــگان بــه‬ ‫بهارســتان درخصــوص نحــوه مواجهــه و تعامــل بــا‬ ‫دولــت بــوده اســت‪ .‬برفــرض ترکیــب اصولگــرای‬ ‫ایــن مجلــس کــه بیش تــر گمانه زنی هــا از ان‬ ‫خبــر می دهنــد و باتوجه بــه اظهارنظرهــای تنــد‬ ‫نامزدهــای ان زمــان و منتخبــان کنونــی نحــوه تعامــل‬ ‫ایــن مجلــس بــا دولــت موردتوجــه ناظــران مســائل‬ ‫سیاسی ســت‪ .‬حجت االســام حســن روحانــی‬ ‫(رئیس جمهــوری) در نشســت خبــری خــود دربــاره‬ ‫ابهامــات موجــود دراین زمینــه تاکیــد کــرده اســت‪:‬‬ ‫«قانــون اساســی‪ ،‬داور و مبنــای مــا بــا مجلــس‬ ‫اینــده اســت»؛ اینکــه امــا مجلــس اینــده به ریاســت‬ ‫احتمالــی یکــی از رقبــای انتخاباتــی رئیس جمهــوری‬ ‫تاچه انــدازه در کنــار و نــه مقابــل برنامه هــای دولــت‬ ‫قــرار گیــرد و برنامه هــای اینــده دولــت تــا چــه میــزان‬ ‫در مجلــس موردتائیــد قــرار گرفتــه و قابلیــت اجــرا‬ ‫خواهــد یافــت‪ ،‬عالمــت سوالی ســت کــه از خردادمــاه‬ ‫بــه ان پاســخ داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫چالــش مهــم دیگــر در پی ـش روی مجلــس یازدهــم‪،‬‬ ‫مشــکالت مزمــن اقتصــادی در کشــور اســت‪ .‬واقعیــت‬ ‫اقتصــاد ایــران‪ ،‬میــزان بیــکاری‪ ،‬تــورم‪ ،‬رشــد منفــی‬ ‫و دیگــر متغیرهــای اقتصــادی نشــان می دهــد کــه‬ ‫شــرایط معیشــت مــردم درحال سخت شــدن اســت‪.‬‬ ‫صــادرات نفــت ایــران به عنــوان مهم تریــن منبــع‬ ‫درامــد کشــور‪ ،‬دراثــر تحریم هــا بســیارناچیز اســت‪.‬‬ ‫واردات و صــادرات بســیاری از اقــام و مایحتــاج‬ ‫مــردم هــم بــا مشــکل مواجــه شــده اســت‪ .‬صدالبتــه‬ ‫رفع ورجــوع مشــکالت اقتصــادی و معیشــت مــردم بــا‬ ‫همــکاری دولــت و مجلــس میســر اســت؛ بااین حــال‬ ‫بایــد دیــد مجلــس اصولگــرای یازدهــم چــه رویکــردی‬ ‫بــرای حل وفصــل ایــن مشــکالت خواهــد داشــت و‬ ‫اساســاً چــه ایده هــا و ابتکاراتــی از بهارســتان بــرای‬ ‫حــل ایــن چالش هــا ارائــه خواهــد شــد‪ .‬نکتــه‬ ‫قابل تامــل اینکــه اساس ـاً اقتصــاد و سیاســت خارجــی‬ ‫دو مولفــه ای هســتند کــه ناگزیــر به هــم ارتبــاط‬ ‫دارنــد‪ .‬ایــن دو مولفــه می تواننــد نقــش هم افــزا‬ ‫و ازســوی دیگر‪ ،‬اثــرات منفــی بــر یکدیگــر داشــته‬ ‫بســیاربیش تر از رقیــب اســت؛ ایــن فــرض زمانــی‬ ‫اهمیــت می یابــد کــه به روزهــای پیــش از برگــزاری‬ ‫انتخابــات بازگردیــم؛ بــه روزهــای بســتن فهرس ـت ها‬ ‫و دعواهــای اشــکار و نهــان میــان طیف هــای‬ ‫مختلــف اصولگــرا؛ روزهایی کــه نواصولگرایــان و شــانا‪،‬‬ ‫شــانا و جبهــه پایــداری‪ ،‬جبهــه پایــداری و بهاریــون‬ ‫و عدالت خواهــان شــانا بــرای حضــور در فهرســت‬ ‫‪30‬نفــره تهــران بــه هــم تاختنــد و درنهایــت‪ ،‬بــا‬ ‫پیچیدگـی جهـان امـروز‪ ،‬امـکان خوش بینـی بـه تحقـق شـعارها و‬ ‫ارمان هـا را کاهـش می دهـد‪ .‬اگـر هـم داوطلبـان تـا روز پنج شـنبه‬ ‫هفتـه گذشـته شـعارها و وعده هایـی می دادنـد امـروز بـا واقعیـات‬ ‫دیگـری مواجـه خواهنـد بـود‪ .‬گذشـته از پیچیدگی مناسـبات قدرت‬ ‫در داخـل و ضـرورت پاسـخگویی با رای دهندگان‪ ،‬شـرایط منطقه ای و‬ ‫بین المللـی هـم شـرایط ویژه ای سـت‬ ‫باشــند‪ .‬بایــد دیــد باتوجه بــه رویکــرد جریــان غالــب‬ ‫مجلــس اینــده در عرصــه سیاســت خارجــی بــه‬ ‫موضوعاتــی ماننــد برجــام‪ FATF ،‬و شــعارها مبنی بــر‬ ‫لــزوم نــگاه بــه درون‪ ،‬اکنــون انتظــار مــی رود کــه‬ ‫شــعارهای انتخاباتــی جنبــه عملیاتــی به خــود بگیــرد‪.‬‬ ‫بســیاری از نماینــدگان مجلــس اینــده باتوجه بــه‬ ‫ســخنان ایــام انتخابــات چنــدان روی خوشــی بــه‬ ‫برجــام نشــان نداده انــد‪ .‬برخی ازان هــا حتــی دیگــری‬ ‫را به دلیــل برخــی اظهــارات مثبــت دربــاره برجــام و‬ ‫دیگــر دســتاوردهای دولــت غیرانقالبی خطــاب کردند‪.‬‬ ‫بازهــم فــرض تکــراری درتشــریح چالــش بعــدی‬ ‫اینکــه تعــداد منتخبــان اصولگــرای مجلــس یازدهــم‬ ‫کلیــه محتکــران و گران فروشــان انــواع ماســک های پزشــکی‪،‬‬ ‫ گــزارش‬ ‫شناســایی و بــا ان هــا برخــورد قانونــی خواهــد شــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومــی ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان؛‬ ‫باتوجه بــه افزایــش تقاضــا بــرای انــواع ماســک های پزشــکی و‬ ‫به تبــع ان‪ ،‬سوءاســتفاده های احتمالــی برخــی از عرضه کننــدگان‬ ‫و عوامــل توزیــع در عدم عرضــه مکفــی و فــروش اقــام مذکــور‬ ‫به قیمت هــای نامتعــارف‪ ،‬بــا هماهنگی هــای به عمل امــده بــا‬ ‫ســازمان غــذا و دارو‪ ،‬حداکثــر نــرخ فــروش انــواع ماســک ســه الیــه‬ ‫جراحــی به تفکیــک قیمــت فــروش کارخانــه‪ ،‬فــروش بــه مراکــز‬ ‫درمانــی ازســوی عوامــل توزیــع و مصرف کننــده نهایــی‪ ،‬پــس از‬ ‫تصویــب در کمیســیون نرخ گــذاری مربوطــه بــه کلیــه واحدهــای‬ ‫تولیــدی ابــاغ شــد‪ .‬براســاس ایــن گــزارش؛ واحدهــای مذکــور مکلــف‬ ‫بــه رعایــت ســقف قیمت هــای مصــوب تعیین شــده و درج قیمــت‬ ‫بــر روی بســته بندی محصــوالت خــود هســتند‪ .‬اینــک‪ ،‬حداکثــر‬ ‫نــرخ فــروش بــه مصرف کننــده نهایــی هــر عــدد ماســک ســه الیه‪،‬‬ ‫مطابــق مصوبــه کمیســیون نرخ گــذاری مربوطــه ‪۴۱۰۰‬ریــال اســت و‬ ‫کلیــه داروخانه هــا و مراکــز عرضــه مکلــف بــه رعایــت ســقف قیمــت‬ ‫تعیین شــده در فــروش انــواع ماســک ســه الیه هســتند‪ .‬تاکیــد‬ ‫می شــود به جهــت پتانســیل امــکان تامیــن اقــام مذکــور در داخــل‬ ‫کشــور ازســوی تولیدکننــدگان‪ ،‬درحال حاضــر مشــکلی بــرای تامیــن‬ ‫اکراه هــا و تردیدهــا و ترس هــا از پیــروزی رقیــب‪ ،‬بــه‬ ‫فهرســت مشــترک رســیدند‪ .‬نگرانــی اینــده مجلــس‬ ‫یازدهــم می توانــد تــداوم ایــن اختالفــات در بهارســتان‬ ‫باشــد و تبعــات ان‪ ،‬دوری از دغدغه هــای مــردم و‬ ‫کشــور و پرداختــن بــه موضوعــات درون جناحــی‪.‬‬ ‫موضــوع بســیارمهم دیگــر‪ ،‬نقــش و جایــگاه مجلــس‬ ‫در مناســبات قــدرت و فرایندهــای کالن تصمیم گیــری‬ ‫و نیــز تصمیم سازی ســت‪ .‬بایــد دیــد در مســائل‬ ‫حســاس پیــش رو‪ ،‬راه یافتــگان بــه بهارســتان چــه‬ ‫رویکــردی اتخــاذ خواهنــد کــرد و چقــدر می تواننــد‬ ‫شــعار «مجلــس در راس امــور اســت» را محقق ســازند‬ ‫و از جایــگاه نهــاد مجلــس دفــاع کننــد‪.‬‬ ‫شناسایی و برخورد با گران فروشان و محتکران ماسک‬ ‫اقــام مذکــور وجــود نداشــته و تولیدکننــدگان بــا حداکثــر ظرفیــت‬ ‫خــود درحال فعالیــت هســتند؛ لــذا از هم وطنــان عزیــز تقاضــا‬ ‫می شــود از خریدهــای غیرضــروری و بیش ازنیــاز خــودداری کننــد‪.‬‬ ‫ایــن ســازمان‪ ،‬درخصــوص گران فروشــی انــواع ماســک های پزشــکی‬ ‫اعــام مــی دارد؛ امــاده رســیدگی و برخــورد بــا متخلفــان اســت و‬ ‫شــهروندان می تواننــد شــکایات خــود دراین زمینــه را بــه شــماره‬ ‫‪ ۱۲۴‬اعــام کننــد‪ .‬باتوجه به اینکــه شــیوع بیمــاری کرونــا باعــث لــزوم‬ ‫اســتفاده از ماســک و دســتکش یک بارمصــرف بــرای پیشــگیری از‬ ‫ابتــا شــده‪ ،‬بــا ان دســته از توزیع کننــدگان و عرضه کنندگانــی کــه‬ ‫بــا سوءاســتفاده از ایــن شــرایط نســبت بــه عدم عرضــه و احتــکار اقــدام‬ ‫می کننــد‪ ،‬به عنــوان اخــال در نظــام توزیــع‪ ،‬بــدون چشم پوشــی و‬ ‫برابــر قانــون برخــورد قاطــع می کنــد؛ این درحالی ســت که به جهــت‬ ‫جلوگیــری از بــروز هرگونــه اخــال در تامیــن و فراینــد توزیــع و‬ ‫همچنیــن احتــکار انــواع ماســک های تولیــد داخــل‪ ،‬رصــد و پایــش‬ ‫مســتمر میــزان توزیــع و عرضــه کلیــه تولیدکننــدگان ازســوی ســازمان‬ ‫غــذا و دارو انجــام پذیرفتــه و فــروش تامین کننــدگان صرفــاً بایــد‬ ‫ازطریــق عوامــل توزیــع دارای مجــوز انجــام پذیــرد؛ مضاف ـاً بــا هــدف‬ ‫جلوگیــری از سوءاســتفاده های احتمالــی در عرضــه ماسـک های تقلبــی‬ ‫در بــازار‪ ،‬کلیــه داروخانه هــا و عرضه کننــدگان مکلــف شــدند کــه از‬ ‫شــبکه مجــاز تعیین شــده خریــد خــود را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫امیر قلعه نویی‪:‬‬ ‫ازنظ ِر امکانات ‪۳۵۰‬سال از قطر عقبیم‬ ‫ســرمربی «ســپاهان» می گویــد کــه تیمــش امــاده‬ ‫ گــزارش ایســنا؛‬ ‫مصــاف بــا «پرســپولیس» اســت‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫امیــر قلعه نویــی ســرمربی «ســپاهان» در نشســت‬ ‫خبــری پیــش از دیــدار تیمــش مقابــل «پرســپولیس»‬ ‫گفــت‪« :‬در دو‪،‬سه ماه گذشــته دومیــن بــازی‬ ‫خودمــان را در اصفهــان برگــزار می کنیــم‪ .‬به علــت‬ ‫میهمان بــودن در لیــگ برتــر و اســیا‪ ،‬در خــارج از‬ ‫خانــه بــازی کردیــم‪ .‬یــک بــازی بــا فــوالد خوزســتان‬ ‫را در خانــه برگــزار کــرده بودیــم و دلمــان بــرای‬ ‫اصفهــان و نقش جهــان تنــگ شــده بــود»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«درمجمــوع‪ ،‬مــا بدشانســی اوردیــم و نظــم دفاعــی‬ ‫خودمــان را کــه در نیم فصــل اول ایجــاد کــرده بودیــم‪،‬‬ ‫به علــت مصدومیــت بازیکنــان از دســت دادیــم‪ .‬در‬ ‫ایــن چنــد دیــدار بــا یــک مدافــع وســط بــازی کردیــم‪.‬‬ ‫خوشــحالم کــه در اســیا و لیــگ برتــر شــرایط خوبــی‬ ‫داریــم و در جــام حذفــی حاضــر هســتیم و بــا همــه‬ ‫فرازونشــیبی کــه داشــتیم‪ ،‬بایــد از بازیکنــان ســپاهان‬ ‫تقدیــر کــرد کــه در کم تریــن زمــان راه پنج ســاله‬ ‫را طــی کردنــد‪ .‬دیدیــم کــه تیــم مــا در قطــر چطــور‬ ‫بــازی کــرد‪ .‬مــا ‪ 3‬بــر صفــر باختیــم؛ امــا یــک فوتبــال‬ ‫خــوب بــازی کردیــم و بدشانســی در ان دخیــل‬ ‫بــود‪ .‬امیدواریــم هرچه زودتــر مصدومــان مــا امــاده‬ ‫شــوند»‪ .‬ســرمربی «ســپاهان» دربــاره بــازی تیمــش‬ ‫بــا «پرســپولیس» نیــز اظهــار کــرد‪« :‬ایــن بــازی‬ ‫می توانــد مــا را در جــدول نگــه دارد‪ .‬تیــم مــا بــرای‬ ‫ایــن بــازی امــاده اســت‪ .‬در اســیا و چنــد بــازی کــه‬ ‫بــا رقبــای خودمــان داریــم‪ ،‬تقریبـاً نزدیــک هســتیم و‬ ‫نبایــد ازنظــر فنــی خودمــان را غــرق کنیــم؛ چراکــه‬ ‫چــرا بایــد نگرانی هــا را جــدی گرفــت؟ منتخبــان‬ ‫کنونــی مجلــس یازدهــم و نامزدهــای یک هفته پیــش‬ ‫انتخابــات ان‪ ،‬ان گونــه کــه در ســخنرانی های‬ ‫خــود تاکیــد کرده انــد‪ ،‬به خوبــی بــا چالش هــای‬ ‫فوق الذکــر اشــنا بودنــد‪ .‬وقتــی به دلیــل شــرایط‬ ‫اقتصــادی و معیشــتی مــردم دولــت را موردانتقــاد‬ ‫قــرار می دادنــد‪ ،‬وقتــی ریشــه بســیاری از رویدادهــای‬ ‫ماه هــای اخیــر را در نــوع رابطــه بــا دنیــا توصیــف‬ ‫می کردنــد‪ .‬اظهارنظرهــای اقتصاددانــان منتســب بــه‬ ‫ایــن جریــان‪ ،‬حکایــت از اشــراف ان هــا بــه شــرایط‬ ‫کشــور و اصولگرایــان و دولــت داشــت‪ .‬ایــن اگاهــی‬ ‫امــا تنهــا ی ـک روی ســکه اســت؛ روی دیگــر و البتــه‬ ‫نگران کننــده ان اســت که اغلــب کاندیداهــای دیــروز‬ ‫و منتخبــان امــروز برنامــه مشــخص و مدونــی بــرای‬ ‫حــل ایــن مشــکالت و عبــور کشــور بــه یــک شــرایط‬ ‫ارام را یــا نداشــتند یــا ارائــه ندادنــد‪ .‬صــرف انتقــاد‬ ‫از شــرایط موجــود و مقصرجلــوه دادن دیگــری یــا‬ ‫دیگــران تنهــا کنــش بســیاری از نامزدهــای انتخابــات‬ ‫بــود و افــق روشــن و البتــه عملــی بــرای بهبــود‬ ‫شــرایط ارائــه نمی شــد‪ .‬می تــوان امیــدوار بــود کــه‬ ‫منتخبــان مجلــس یازدهــم برحســب وظیفــه و حضور‬ ‫در مجلــس برنامــه منســجمی در ذهــن و فکــر خــود‬ ‫داشــته باشــند‪ .‬می تــوان امیــدوار بــود کــه تشــریح‬ ‫شــرایط ســخت کشــور و مــردم ازســوی نامزدهــا در‬ ‫ایــام انتخابــات تنهــا بــرای نادیده گرفتن دســتاوردهای‬ ‫دولــت و رقیــب نبــوده اســت و ان هــا هــم درد را‬ ‫شــناخته و هــم درمــان می داننــد؛ امــا بــا چنیــن‬ ‫توصیفاتــی جــای نگرانــی وجــود دارد؛ چــون برنامـه ای‬ ‫در ایــام انتخابــات ارائــه نشــده اســت‪.‬‬ ‫پیچیدگــی جهــان امــروز‪ ،‬امــکان خوش بینــی بــه‬ ‫تحقــق شــعارها و ارمان هــا را کاهــش می دهــد‪.‬‬ ‫اگــر هــم داوطلبــان تــا روز پنج شــنبه هفتــه‬ ‫گذشــته شــعارها و وعده هایــی می دادنــد امــروز بــا‬ ‫واقعیــات دیگــری مواجــه خواهنــد بــود‪ .‬گذشــته از‬ ‫پیچیدگــی مناســبات قــدرت در داخــل و ضــرورت‬ ‫پاســخگویی بــا رای دهنــدگان‪ ،‬شــرایط منطقــه ای‬ ‫و بین المللــی هــم شــرایط ویژه ای ســت‪ .‬دونالــد‬ ‫ترامــپ؛ رئیس جمهــوری امریــکا از زمــان راه یابــی بــه‬ ‫کاخ ســفید کارزار گســترده ای تحت عنــوان سیاســت‬ ‫فشــار حداکثــری علیــه ایــران بـه راه انداختــه‪ .‬نگاهــی‬ ‫بــه اقدامــات یکی دوســاله اخیــر امریــکا علیــه ایــران‬ ‫این طــور نشــان می دهــد کــه امریکایی هــا و‬ ‫متحدانــش به هرطریــق به دنبــال ایــن هســتند بــا‬ ‫واردکــردن ایــران بــه درگیــری و تنــش‪ ،‬بــه ایــران‬ ‫اســیب بزننــد‪ .‬البتــه بــا اقدامــات قاطــع تهــران‬ ‫درمواجهه بــا برخــی ماجراجویی هــای امریکایی هــا‬ ‫در منطقــه انتظــار مــی رود امریــکا و متحدانــش در‬ ‫محاســبات خــود درخصــوص ایــران تجدیدنظــر کــرده‬ ‫و رویکــرد عقالنی تــری داشــته باشــند‪ .‬تمــام هنــر‬ ‫دســتگاه دیپلماســی این اســت که بتوانــد اقدامــات و‬ ‫رفتارهــای ترامــپ و متحــدان منطقـه ای ان را مدیریت‬ ‫کــرده و مانــع از ورود ایــران در بــازی ای شــود کــه‬ ‫دشــمنان ان را طراحــی کرده انــد؛ ازاین بابــت بایــد‬ ‫دیــد مجلــس یازدهــم چــه رویکــردی دراین خصــوص‬ ‫خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫بازیکــن انگیــزه الزم را دارد‪ .‬تیــم مــا جلــوی الســد‬ ‫هــم بــازی خوبــی انجــام داد و اســیر حرفه ای گــری‬ ‫ایــن تیــم شــد‪ .‬اگــر بازیکنــان مــا مســائلی کــه در‬ ‫رختکــن گفتیــم را رعایــت می کردنــد‪ ،‬این طــور‬ ‫نمی شــد‪ .‬اشــتباهات فــردی و بچگانــه باعــث ان‬ ‫نتیجــه شــد‪ .‬چــون بــا پرســپولیس بــازی داریــم‪ ،‬ان ها‬ ‫انگیــزه الزم را دارنــد»‪ .‬او دربــاره وضعیــت مصدومــان‬ ‫تیمــش و همچنیــن ســروش رفیعــی بــرای ایــن دیدار‬ ‫گفــت‪« :‬به احتمال زیــاد‪ ،‬مدافعــان وســط مــا فصــل‬ ‫را از دســت داده انــد؛ امــا طیبــی االن در تیــم ماســت‪.‬‬ ‫ســروش نیــز وارد تمرینــات عمومــی شــد‪ .‬وضعیــت‬ ‫اســتنلی را هــم نمی دانیــم‪ .‬خــود مــا هــم نمی دانیــم‬ ‫بــه بــازی بــا ذوب اهــن می رســد یــا نــه‪ .‬بایــد از تیــم‬ ‫پزشــکی خودمــان تشــکر کنــم‪ .‬هروقــت فیلــم یــا‬ ‫عکســی را بــرای پزشــکان فرســتادیم‪ ،‬در کم تریــن‬ ‫زمــان نظرشــان را فرســتادند‪ .‬مصدومیــت اســتنلی‬ ‫روی یــک اشــتباه بچگانــه بــود»‪ .‬ســرمربی «ســپاهان»‬ ‫دربــاره شــیوع کرونــا و ممنوعیــت حضــور هــواداران‬ ‫گفــت‪« :‬خواهشــم این اســت که دولت مــردان‬ ‫این مســئله را جــدی بگیرنــد‪ .‬حداقــل می توانســتند‬ ‫پروازهــای چیــن را لغــو کننــد‪ .‬مــا قانون مدار هســتیم‪.‬‬ ‫نمی دانــم چــرا در چندوقت اخیــر در حــق مــا‬ ‫کم لطفــی شــده‪ .‬االن مــا‪ ،‬در جــام حذفــی بالتکلیــف‬ ‫هســتیم‪ .‬اینجــا نظــر مدیریــت مهــم اســت‪ .‬ما دوســت‬ ‫داریــم بعــد از مدت هــا دوری از اصفهــان‪ ،‬در ایــن‬ ‫بــازی هــواداران را ببینیــم»‪ .‬او دربــاره کیفیــت لبــاس‬ ‫تیمــش در نیم فصــل دوم اظهــار کــرد‪« :‬کیفیــت‬ ‫لباس هــا؛ به خصــوص در نیم فصــل دوم و بــرای لیــگ‬ ‫قهرمانــان اســیا بهتــر شــد و چنــد شــاخصه مهــم را‬ ‫دارد‪ .‬واقع ـاً کیفیــت لباس هــا خــوب بــود‪ .‬بازیکنــان‬ ‫مــا راضــی بودنــد‪ .‬درنهایــت‪ ،‬بایــد نظــر بازیکنــان‬ ‫را بگوییــم‪ .‬االن از کیفیــت لبــاس راضــی هســتند‪.‬‬ ‫طراحــی لبــاس هــم خــاص اســت‪ .‬اثــار تاریخــی‬ ‫اصفهــان هــم روی لبــاس دیــده می شــود»‪ .‬او دربــاره‬ ‫نوســان «پرســپولیس» در نتیجه گیــری و اســتفاده‬ ‫«ســپاهان» از این موضــوع گفــت‪« :‬اســیا و لیــگ‬ ‫برتــر‪ ،‬شــرایط مختلفــی دارنــد‪ .‬در اســیا بــه تیم هــای‬ ‫ایرانــی کم لطفــی می شــود‪ .‬بعــد از پیــروزی برابــر‬ ‫العیــن‪ ،‬اگــر در اصفهــان بــازی می کردیــم‪ ،‬الســد‬ ‫را می بردیــم و ‪۶‬امتیــاز داشــتیم و ‪90‬درصــد راه را‬ ‫می رفتیــم‪ .‬بــازی امــروز‪ ،‬فینال گونــه اســت‪ .‬البتــه‬ ‫بایــد بگویــم کــه گل دومــی کــه بــا الســد خوردیــم‪،‬‬ ‫افســاید بــود؛ امــا اگــر امــروز تیمــی اشــتباه کم تــری‬ ‫داشــته باشــد و از موقعیت هایــش بهــره ببــرد‪،‬‬ ‫می توانــد پیــروز شــود‪ .‬ایــن بازی هــا تمرکزی ســت‬ ‫و بایــد مدیریــت داشــته باشــند‪ .‬امیــدوارم بازیکنــان‬ ‫مــا اشــتباهات مقابــل الســد را نداشــته باشــند‪ .‬قــدرت‬ ‫الســد یک ســمت بــود؛ امــا تعویض هــای مــا جــواب‬ ‫نــداد و کمکــی هــم نکردنــد»‪ .‬ســرمربی «ســپاهان»‬ ‫درواکنش به اینکــه اگــر قــرار باشــد تماشــاگران بــه‬ ‫ورزشــگاه بیاینــد‪ ،‬چــه توصیــه ای بــه ان هــا دارد‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬بــا مشــکالتی کــه االن گریبان گیــر‬ ‫کشــور شــده و االن هــم کرونــا مزیدبرعلــت اســت‪،‬‬ ‫وزارت بهداشــت توصیه هایــی را داشــته اســت؛ امــا‬ ‫هــواداران بایــد خودشــان مراقــب باشــند‪ .‬بحــث دوم‬ ‫این اس ـت که ‪۳۵‬ســال قبل در الســد بــازی کــردم و از‬ ‫مــن تقدیــر کردنــد‪ .‬مــا هــم ســال قبــل ایــن رفتــار را‬ ‫بــا ســید جــال حســینی داشــتیم؛ امــا چه برخــوردی‬ ‫بــا مــا شــد؟ درمقاب ـل ان‪ ،‬چــه توهین هایــی بــه مــا‬ ‫شــد‪ .‬فوتبــال‪ ،‬جلــوی قشنگی هاســت‪ .‬مــن یک ســال‬ ‫در الســد بــودم و بعــد از ‪۳۵‬ســال از مــن تقدیــر شــد‪.‬‬ ‫چقــدر خــوب اســت کــه به ســمت ایــن فرهنــگ‬ ‫برویــم‪ .‬یــک اتفاقــی بــرای ان ســرباز رخ داد و در‬ ‫جــام جهانــی هــم اتفاقــی رخ داد؛ امــا ایــن اتفاقــات‬ ‫ناگــوار را به یــاد داریــم‪ .‬از هــواداران می خواهــم اگــر‬ ‫توهیــن هــم کردنــد‪ ،‬به هــم صدمــه نزننــد‪ .‬مــن کــه‬ ‫عــادت دارم؛ امــا مــا کشــور صاحــب تمــدن هســتیم؛‬ ‫ولــی باورمــان نمی شــود اینجــا ایــران اســت‪ .‬کشــوری‬ ‫کــه این قــدر ثــروت و تمــدن دارد‪ ،‬چــرا بایــد مــردم‬ ‫این طــور باشــند و به هــم صدمــه بزننــد؟ اینجــا بــازی‬ ‫کــه تمــام می شــود‪ ،‬اقایــان در کنفرانــس مطبوعاتــی‬ ‫چــه می گوینــد؟ فرهنــگ‪ ،‬قداســت‪ ،‬احتــرام و ادب را‬ ‫از مــا گرفتنــد‪ .‬دیدیــد در قطــر چطور صحبــت کردیم‬ ‫و مــن و ژاوی چــه گفتیــم؟ مشــکالت اقتصــادی و‬ ‫رفتارهــای چندوقت اخیــر باعــث شــد ایرانــی کــه در‬ ‫دنیــا بــرای خــودش حــرف داشــته‪ ،‬االن اذیــت شــود‬ ‫و مــا دغدغــه داشــته باشــیم کــه تماشــاگر به همدیگــر‬ ‫توهیــن نکنــد‪ .‬قدیم هــا محله هــا را می دیدیــم کــه‬ ‫چقــدر به هــم احتــرام می گذاشــتند‪ .‬االن احتــرام‬ ‫بزرگ تــر و کوچک تــری نیســت‪ .‬از اصفهانی هــا‬ ‫می خواهــم رعایــت میزبانــی را بکننــد و اگــر بــه مــن‬ ‫توهیــن شــد‪ ،‬بــا شــعار تیمشــان را تشــویق کننــد که‬ ‫خدای نکــرده خــون از دمــاغ کســی خــارج نشــود»‪ .‬او‬ ‫دربــاره فاصلــه فوتبــال ایــران و قطــر گفــت‪« :‬مــا ازنظر‬ ‫امکاناتــی‪۳۵۰ ،‬ســال از قطــر عقــب؛ امــا ازنظــر نیــروی‬ ‫انســانی جلــو هســتیم‪ .‬اگــر امکانــات حاکــم در قطــر‬ ‫در ایــران بــود‪ ،‬فوتبــال ایــران االن جــزو پنــج کشــور‬ ‫برتــر جهــان بــود‪ .‬بعــد مــن بــه فدراســیون فوتبــال‬ ‫قطــر رفتــم و فیلم هایــی را دیــدم کــه فکــر می کنــم‬ ‫‪۷۰۰‬ســال عقــب هســتیم»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری باتاکیدبراینکــه توافــق هســته ای را به نفــع منطقــه و جهــان می دانیــم‬ ‫و اقــدام امریــکا در خــروج از برجــام به ضــرر ملت هــای منطقــه‪ ،‬جهــان و خــود مــردم‬ ‫امریــکا بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬همــه بایــد تــاش کنیــم برجــام حفــظ شــود و مــا راه‬ ‫ گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛‬ ‫گفت وگــو بــا اتحادیــه اروپــا را نبســته ایم»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫حجت االسالم والمســلمین حســن روحانــی در دیــدا ِر اســتف بلــوک؛ وزیــر امــور خارجــه‬ ‫دولــت پادشــاهی هلنــد بــا وی‪ ،‬بااشــاره به روابــط خــوب و دوســتانه دو کشــور طــی قرون‬ ‫گذشــته‪ ،‬افــزود‪« :‬عالقه منــد توســعه روابــط سیاســی و اقتصــادی بــا هلنــد هســتیم»‪.‬‬ ‫دکتــر روحانــی خاطرنشــان کــرد‪« :‬سیاســت خارجــی مــا برمبنــای تعامــل ســازنده بــا‬ ‫کشورهاســت و عالقه مندیــم روابــط بــا اتحادیــه اروپــا گرم تــر باشــد»‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫بااشــاره به اعمــال تحریم هــای غیرقانونــی و یک جانبــه امریــکا علیــه ایــران‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«تحریم هــای ظالمانــه امریــکا حتــی دارو و غــذای مــردم ایــران را نیــز دربرگرفتــه و‬ ‫انتظــار این اسـت که ملت هــای ازاده دنیــا بــا صــدای رســا ایــن تحریم هــای غیرقانونــی‬ ‫را محکــوم کننــد»‪ .‬دکتــر روحانــی بااشــاره به خــروج یک جانبــه امریــکا از برجــام‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫«مــا معتقدیــم کــه توافــق هســته ای به نفــع منطقــه و جهــان بــود و اقــدام امریــکا‬ ‫به ضــرر همــه و حتــی مــردم خــود امریکاســت و درطــول ‪۲۱‬ماه گذشــته از خــروج‬ ‫امریکایی هــا از برجــام‪ ،‬متاســفانه اتحادیــه اروپــا نتوانســته گام موثــری درراســتای روابط‬ ‫دوجانبــه و اجــرای تعهداتــش در برجــام بــردارد»‪ .‬وی همچنیــن ریشــه ناامنــی در‬ ‫منطقــه را حضــور و رفتــار امریــکا نســبت بــه منطقــه دانســت و تصریــح کــرد‪« :‬پارلمان‬ ‫عــراق بــه خــروج امریکایی هــا از ایــن کشــور رای داده؛ حضــور نیروهــای امریکایــی‬ ‫در ســوریه برخــاف مقــررات و خواســت دولــت ایــن کشــور اســت و در کشــورهای‬ ‫دیگــر؛ ازجملــه افغانســتان نیــز مــردم باحضــور امریکایی هــا در کشورشــان مخالــف‬ ‫هســتند»‪ .‬دکتــر روحانــی تصریــح کــرد‪« :‬اگــر امریــکا دســت از اقدامــات تروریســتی و‬ ‫دخالت هــای نادرســت خــود بــردارد‪ ،‬منطقــه مــا به طورطبیعــی امــن خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫دکتــر روحانــی افــزود‪« :‬اصــول سیاســت مــا این اسـت که امنیــت منطقــه بایــد توســط‬ ‫خــود کشــورهای منطقــه حفــظ شــود و حضــور نیروهــای خارجــی در منطقــه خلیــج‬ ‫فــارس تحت عنــوان ائتالف هــای مختلــف را بــرای امنیــت منطقــه مفیــد نمی دانیــم»‪.‬‬ ‫روحانــی بابیان اینکــه کامـ ًا امادگــی داریــم بــا اتحادیــه اروپــا راجــع بــه مســائل منطقه‬ ‫گفت وگــو کنیــم‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬باتوجه به اینکــه هلنــد‪ ،‬میزبــان حقوق دانــان بــزرگ‬ ‫دنیــا در دادگاه الهــه اســت‪ ،‬می توانیــم بــا منطــق و زبــان حقوقــی باهــم درخصــوص‬ ‫امنیــت منطقــه گفت وگوهــای خوبــی داشــته باشــیم»‪ .‬وزیــر امــور خارجــه هلنــد نیــز‬ ‫در ایــن دیــدار‪ ،‬توســعه روابــط دو کشــور در همــه زمینه هــا؛ ازجملــه روابــط اقتصــادی‬ ‫را موردتاکیــد قــرار داد و بااشــاره به مالقــات خــود بــا نماینــدگان شــرکت های هلنــدی‬ ‫در تهــران‪ ،‬ابــراز امیــدواری کــرد کــه کشــورش بتوانــد نقــش و مشــارکت فعال تــری‬ ‫در اینســتکس ایفــاء کنــد‪ .‬اســتف بلــوک باتاکیدبــر ضــرورت حفــظ برجــام به عنــوان‬ ‫یــک توافــق بین المللــی‪ ،‬افــزود‪« :‬مــا به صــورت اشــکار و خصوصــی بــه امریکایی هــا‬ ‫گفته ایــم کــه خــروج انهــا از برجــام کار درســتی نبــوده اســت»‪ .‬وزیــر امــور خارجــه‬ ‫هلنــد بابیان اینکــه کشــورش بــرای حفــظ برجــام تــاش خواهــد کــرد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«بــرای این منظــور بایــد بــه گفت وگوهــا ادامــه دهیــم و مذاکــره می توانــد راه حــل‬ ‫مشــکالت و اختالفــات باشــد»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫سهم خواهی فرانسه از بحران ادلب‬ ‫امانوئــل مکــرون؛ رئیس جمهــوری فرانســه می گویــد در همراهــی بــا انــگال مــرکل؛‬ ‫صدراعظــم المــان‪ ،‬از طرفیــن درگیــر در بحــران ســوریه خواســته اند بــه توافــق‬ ‫ـزارش مهــر؛ وی دراین بــاره مدعــی‬ ‫اتش بــس در اســتان ادلــب احتــرام بگذارنــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫شــد‪« :‬براین باوریــم ایــن وضعیــت تنهــا از راه دعــوت بــرای توقــف فــوری خصومت هــا‬ ‫حل وفصــل می شــود»‪ .‬او وضعیــت ادلــب را خطرنــاک ارزیابــی کــرد و گفــت تشــدید‬ ‫خصومت هــا اوضــاع را غیرقابل کنتــرل خواهــد کــرد‪ .‬او همچنیــن بــدون اشــاره بــه‬ ‫کارشــکنی های ترکیــه در حمایــت از تروریســت های متعــرض بــه خــاک ادلــب‪،‬‬ ‫نیروهــای طرفــدار دمشــق را عامــل وضعیــت موجــود عنــوان کــرد‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫فرانســه خواســتار ازســرگیری رونــد سیاســی درقالــب مذاکرات اســتانبول باحضــور چهار‬ ‫کشــور فرانســه‪ ،‬المــان‪ ،‬روســیه و ترکیــه شــد‪ .‬گفتنی ســت؛ ادلــب‪ ،‬اخریــن پناهــگاه‬ ‫تروریســت های سوری ســت‪ .‬در ســپتامبر ‪ ،۲۰۱۸‬روســیه و ترکیــه بــرای تشــکیل‬ ‫منطقــه امــن در ایــن اســتان توافــق کردنــد؛ حال انکــه گروه هــای مســلح موردحمایــت‬ ‫ترکیــه بــه حمــات علیــه مواضــع دمشــق و غیرنظامیــان ادامــه می دهنــد و همیــن امر‬ ‫بــه اغــاز دور تــازه ای از تنش هــا دراین منطقــه منجــر شــده اســت‪.‬‬ ‫تظاهرات در لندن برای حمایت از جولیان اسانژ‬ ‫معترضــان در لنــدن دســت بــه تظاهــرات زده و خواســتار ازادی جولیــان اســانژ؛‬ ‫بنیان گــذار وب ســایت افشــاگر ویکی لیکــس‪ ،‬شــدند؛ این درحالی ســت که‬ ‫نخســتین دوره از دادگاه اســترداد اســانژ بــه امریــکا بناســت روز دوشــنبه برگــزار‬ ‫ـزارش ایلنــا؛ طــی ایــن تظاهــرات کــه بــه میــدان پارمــان لنــدن ختــم‬ ‫شــود‪ .‬به گـ ِ‬ ‫شــد؛ عالوه بــر پــدر اســانژ؛ شــماری از شــخصیت های تاثیرگــذار اروپــا ماننــد‬ ‫یانیــس واروفاکیــس (وزیــر اقتصــاد پیشــین یونــان) نیــز شــرکت کــرد‪.‬‬ ‫ترامپ؛ مانع انتشار کتاب بولتون‬ ‫روزنامــه «واشــینگتن پســت» طــی گزارشــی نوشــت کــه رئیس جمهــوری امریــکا‬ ‫شــخصاً خواســتار ممانعــت از انتشــار کتــاب خاطــرات بولتون شــده؛ چراکه به گفتــه وی؛‬ ‫ـزارش انــا؛ دونالــد ترامپ شــخصاً‬ ‫مشــاور ســابق امنیــت ملــی‪« ،‬یــک خائــن» اســت‪ .‬به گـ ِ‬ ‫مانــع از چــاپ کتــاب خاطــرات جــان بولتــون شــده اســت‪ .‬افــراد اگاه از این مســئله بــه‬ ‫روزنامــه «واشــینگتن پســت» گفته انــد کــه رئیس جمهــوری امریــکا مســتقیماً در ایــن‬ ‫رونــد مشــارکت داشــته و براین بــاور اســت کــه هرچــه دربــاره امنیــت ملــی بــه جــان‬ ‫بولتــون‪ ،‬مشــاور امنیــت ملــی ســابق خــود گفتــه‪ ،‬محرمانــه بــوده و نباید منتشــر شــود‪.‬‬ ‫قرنطینه شدن ‪ ۱۲‬شهر در ایتالیا‬ ‫درپــی جان باختــن دو شــهروند ایتالیایــی براثــر ابتــا بــه بیمــاری موســوم کوویــد‪19-‬‬ ‫و افزایــش امــار مبتالیــان بــه حــدود ‪30‬نفــر‪ ،‬دولــت ایتالیــا دیــروز دســتور داد تــا ‪12‬‬ ‫شــهر کوچــک در منطقــه لومبــاردی ایــن کشــور تــا اطــاع ثانــوی قرنطینــه شــوند‪.‬‬ ‫ـزارش تســنیم؛ از بیــن حــدود ‪30‬نفــری کــه ابتــای انهــا بــه کرونــا تائیــد شــده‬ ‫به گـ ِ‬ ‫اســت‪16 ،‬نفــر ســاکن منطقــه لومبــاردی در شــمال ایتالیــا هســتند و به همین دلیــل‪،‬‬ ‫وزارت بهداشــت ایتالیــا تصمیــم گرفتــه بــا قرنطینه کــردن ‪ 12‬شــهر دراین منطقــه‪ ،‬از‬ ‫ســاکنان ایــن شــهرها ازمایــش پزشــکی به عمــل بیــاورد‪.‬‬ ‫بازگشت سپر بالی بن سلمان به قدرت‬ ‫رســانه های دنیــا از تــاش عربســتان بــرای بازگردانــدن ســعود القحطانــی؛ مشــاور‬ ‫برکنارشــده دفتــر پادشــاهی عربســتان در پرونــده قتــل خاشــقچی‪ ،‬بــه دســتگاه‬ ‫ـزارش فــارس؛‬ ‫قــدرت خبــر دادنــد‪ .‬او بــه «ســپر بــای ولیعهــد» معــروف اســت‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ریــاض درصــدد اســت او را کــه در حکــم دادســتانی کل تبرئــه شــد‪ ،‬بــه عرصــه‬ ‫قــدرت سیاســی بازگردانــد‪ .‬در ابان مــاه ســال ‪ 97‬به دنبــال اذعــان دادســتانی کل‬ ‫عربســتان ســعودی بــه کشته شــدن جمــال خاشــقچی؛ نویســنده و روزنامه نــگار‬ ‫منتقــد ال ســعود در کنســولگری ســعودی‪ ،‬ســلمان بــن عبدالعزیــز (پادشــاه‬ ‫ســعودی)‪ 20 ،‬اکتبــر‪ ،‬در حکمــی ســعود القحطانــی را به همــراه شــماری از مقام هــا‬ ‫و افســران دســتگاه اطالعــات ســعودی برکنــار کــرد‪ .‬کارشناســان سیاســی ایــن اقــدام‬ ‫ســلمان را گامــی درتــاش بــرای دورکــردن اتهــام دخالــت ســران ســعودی از اتهــام‬ ‫دخالــت در قتــل جمــال خاشــقچی ارزیابــی کردنــد‪ .‬خبرگــزاری رویتــرز ان زمــان‬ ‫به نقـل از منابعــی اطالعاتــی در ترکیــه و منبعــی غربــی همان زمــان گــزارش داد کــه‬ ‫ســعود القحطانــی خــود بــر عملیــات ربایــش و قتــل خاشــقچی ازطریــق «اســکایپ»‬ ‫نظــارت داشــت و رجــب طیــب اردوغــان؛ رئیس جمهــوری ترکیــه مکالمــه تلفنــی‬ ‫القحطانــی ازطریــق اســکایپ را نــزد خــود دارد‪ .‬دراین راســتا‪ ،‬ترکــی الشــیخ؛ مدیــر‬ ‫اداره ســرگرمی عمومــی و دوســت نزدیــک ولیعهــد ســعودی‪ ،‬ویدئویــی را در حســاب‬ ‫کاربــری خــود در توئیتــر منتشــر کــرد کــه شــامل شعری ســت کــه توســط القحطانی‬ ‫پــس از صــدور حکــم تبرئــه وی در پرونده خاشــقچی از ســر شــادی ســروده و الشــیخ‬ ‫ایــن ویدئــو را زیباتریــن شــعر توصیــف می کنــد‪ .‬در ایــن شــعر‪ ،‬عبــارات زیــادی در‬ ‫تمجیــد از دســتگاه قضایــی ســعودی امــده و شــماری از رســانه های قطــری را بــه‬ ‫حمــات خصمانــه علیــه عربســتان متهــم می کنــد و انتقادهایــی هــم نســبت بــه‬ ‫تاریــخ جمهــوری ترکیــه در ان شــده اســت‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه خانــم فاطمــه نوریان محمدیــه فرزنــد محمدرضــا متولــد ‪ 1353‬بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 860‬و شــماره ملــی ‪ 0900931681‬بــه موجــب یــک برگ استشــهادیه شــهادت‬ ‫شــهود و درخواســت کتبــی شــماره ‪ 1398/11/29-10/98/7002‬تقاضــای صــدور ســند مالکیــت‬ ‫المثنــی نوبــت اول سـه دانگ مشــاع از ششــدانگ پــاک ثبتــی ‪ 1929‬فرعــی از ‪ 3026‬اصلــی کــه‬ ‫واقــع در بخــش یــک حومــه کاشــمر بــه ادرس‪ :‬کاشــمر‪ ،‬خیابــان ‪ 17‬شــهریور ‪ ،16‬کوچــه شــهید‬ ‫حســینی پــاک ‪ 29‬را نمــوده و مدعــی اســت کــه ســند مالکیــت مزبــور بــه دلیــل ســهل انگاری‬ ‫مفقــود گردیــده اســت کــه بــه حکایــت دفتــر امــاک مالکیــت ان در صفحــه ‪ 304‬دفتــر ‪ 20‬بنــام‬ ‫فاطمــه نوریان محمدیــه ثبــت و صــادر گردیــده اســت‪ .‬دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد‪.‬‬ ‫لــذا بــه اســتناد قســمت پنــج تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت امــاک‬ ‫متذکــر می گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معامل ـه ای انجــام داده یــا مدعــی‬ ‫وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد بایــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز پــس از تاریــخ انتشــار اگهــی‬ ‫بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه‬ ‫رســمی تســلیم نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر عــدم ارســال اعتــراض‪ ،‬ســند‬ ‫مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمد محمدزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر‬ ‫م الف ‪624‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫چــون تحدیــد حــدود ششــدانگ یکبــاب خانــه مخروبــه بــه مســاحت ‪ 290‬مترمربــع تحــت پــاک‬ ‫‪ 289‬اصلــی واقــع در بخــش ‪ 4‬مهدی شــهر بــه موضــع شــهمیرزاد ملکــی موقوفــه عــام مســجد‬ ‫جامــع شــهمیرزاد بتصــدی اداه کل اوقــاف و امــور خیریــه اســتان ســمنان بواســطه عــدم حضــور‬ ‫مالــک و عــدم امــکان اجــرای مــاده ‪ 15‬و تبصره هــای الحاقــی ان مقــدور نگردیــده بنــا بــه‬ ‫درخواســت نماینــده مالــک تحدیــد حــدود اختصاصــی پــاک فــوق همــراه بــا نقشــه برداری‬ ‫مــورخ ‪ 1399/1/19‬در محــل انجــام خواهــد شــد‪ .‬لــذا بدینوســیله بــه مالــک و مالکیــن امــاک‬ ‫مجــاور اعــام تــا در روز مقــرر در محــل حضــور بهــم رســانند مهلــت اعتــراض از تاریــخ تنظیــم‬ ‫صورتجلســه ســی روز می باشــد‪ .‬معترضینــی کــه اعتــراض بــه حــدود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫می نماینــد‪ ،‬بایســتی ظــرف مــدت یــک مــاه گواهــی تســلیم دادخواســت بــه مراجــع قضایــی را بــه‬ ‫اداره ثبــت ارائــه نماینــد درغیراینصــورت اعتــراض انهــا کان لم یکــن تلقــی می گــردد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1398/12/4 :‬‬ ‫مهدی روحانی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان مهدی شهر‪ ،‬از طرف حسین فزونی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ 1390/09/20‬و برابــر رای شــماره ‪ 139860306005007273‬مــورخ‬ ‫‪ 1398/11/13‬هیــات اول موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی نیشــابور‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم طاهــره سبوســی فرزنــد عباســعلی نســبت بــه‬ ‫ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 86/15‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ 23‬فرعــی از ‪4‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی ده تــرک بخــش ‪ 12‬حــوزه ثبــت ملــک نیشــابور خریــداری از مالک رســمی‬ ‫اقــای غالمحســین نکوئــی محــرز گردیــده اســت‪ ،‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن‬ ‫اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق ایــن روزنامــه و محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در شــهرها‬ ‫منتشــر و در روســتاها رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام‬ ‫شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق‬ ‫در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ‬ ‫نماینــد‪ .‬معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیم دادخواســت‬ ‫بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد‬ ‫کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه‬ ‫اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه‬ ‫عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/19 :‬‬ ‫علی امینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک نیشابور‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 1398/2/14-139860301053000330‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک کهریــزک تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم مهنــاز زین العابدیــن‬ ‫فرزنــد علــی بشماره شناســنامه ‪ 347‬صــادره از ری در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬ ‫احداثــی بــه مســاحت ‪ 140‬مترمربــع پــاک ‪ 585‬فرعــی از ‪ 110‬اصلــی واقــع در صالح ابــاد‬ ‫خریــداری از مالــک رســمی اقــای محمــد حیدری محمدابــادی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه‬ ‫منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق‬ ‫مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/4 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/19 :‬‬ ‫محمدحسین طاهرطلوع دل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک کهریزک‬ ‫م الف ‪1800‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام مــی دارد ســند مالکیــت و ســند کمپانــی موتورســیکلت نمیــن بــه شــماره‬ ‫انتظامــی ‪ 517/19745‬رنــگ‪ :‬طوســی مــدل ‪ 1386‬بــا شــماره موتــور ‪ 61523908‬و شــماره تنــه‬ ‫‪ 8661003‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫یک شنبه‪ 4‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1935‬‬ ‫مزایده خودرو پژو به پالک انتظامی ‪819‬د‪ -83‬ایران ‪55‬‬ ‫نام محکوم علیه‪ :‬محمدرضا داودیان‬ ‫نام محکوم له‪ :‬زهرا داودیان‬ ‫نوع خواسته‪ :‬مطالبه وجه‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه فوق الذکــر ش‪/981610/‬ج م‪ 3‬محکوم علیــه اقــای‬ ‫محمدرضــا داودیــان محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ ‪ 205/400/000‬ریــال بابــت محکوم بــه‬ ‫در حــق خانــم زهــرا داودیــان و همچنیــن مبلــغ ‪ 10/270/000‬ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی بــا‬ ‫توجــه بــه توقیــف خــودروی پرایــد مــدل ‪ 1388‬ســفید رنــگ و مشــخصات خــودرو‪ :‬بــه صــورت‬ ‫موتــور خامــوش بازدیــد شــد‪ ،‬بــاد چهــار چــرخ خالــی شــده اســت‪ ،‬درب و گلگیــر عقــب راســت‬ ‫ســاییدگی دارد‪ ،‬گلگیــر جلــو راســت اثــار رنــگ ریختگــی و فرورفتگــی مختصــر دارد‪ -‬گوشــه‬ ‫ســپر عقــب و گلگیــر عقــب چــپ اثــار ســاییدگی دارد‪ -‬رودری درب هــا و تش ـک های جلــو و‬ ‫عقــب خیلــی فرســوده اســت‪ -‬در مجمــوع خــودرو بیــش از عمــش اســتهالک دارد‪ -‬الســتیک ها‬ ‫‪ 30‬درصــد‪ -‬پنــل رادیــو نــدارد‪ ،‬متعلــق بــه خوانــده و حســب تقاضــای محکوم لــه امــوال مذکــور‬ ‫از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬امــوال مذکــور بــدون در نظــر گرفتــن دیــون احتمالــی‬ ‫توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه میــزان ‪ 220/000/000‬ریــال ارزیابــی شــده اســت‪.‬‬ ‫مزایــده در تاریــخ ‪ 98/12/17‬ســاعت ‪ 11‬صبــح در محــل اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل‬ ‫اختــاف شــهرری برگــزار می گــردد‪ .‬مزایــده از قیمــت پایــه کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن‬ ‫پیشــنهاد واگــذار می شــود ده درصــد مبلــغ مزایــده‪ ،‬فی المجلــس از خریــدار اخــذ می شــود و‬ ‫مابقــی مبلــغ مزایــده نیــز حداکثــر ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ مزایــده وصــول خواهــد شــد‬ ‫چنانچــه خریــدار ظــرف مهلــت مقــرر نســبت بــه پرداخــت مابقــی ثمــن مزایــده اقــدام ننمایــد‬ ‫ســپرده وی پــس از کســر هزینه هــای اجرایــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط خواهــد شــد‬ ‫ضمنــاً کلیــه هزینه هــای انتقــال مــورد مزایــده بــر عهــده خریــدار می باشــد‪ .‬همــراه داشــتن‬ ‫شناســنامه عکســدار یــا کارت شناســایی معتبــر جهــت شــرکت در مزایــده الزامــی اســت‪.‬‬ ‫اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مجتمع ‪ 20‬تهران (ری)‬ ‫م الف ‪1643‬‬ ‫ابالغ اجرائیه‬ ‫بــه حکایــت کالســه پرونــده ‪ 218/4/98‬و بــه موجــب دادنامــه شــماره ‪ 618‬مورخــه‬ ‫‪ 1398/10/21‬صــادره از شــورای حــل اختــاف حــوزه شــماره چهــار باقرشــهر بخــش کهریــزک‬ ‫محکوم علیــه اقــای مهــدی ایمانــی محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ ‪ 130/000/000‬ریــال بابــت‬ ‫اصــل خواســته و مبلــغ ‪ 1/675/000‬ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر در تادیــه‬ ‫از تاریــخ سررســید چــک لغایــت وصــول طبــق شــاخص های تورمــی بانــک مرکــزی در حــق‬ ‫محکوم لــه اقــای حســن رشــید کورایــم گردیــده اســت و همچنیــن نیــم عشــر دولتــی بمبلــغ‬ ‫در حــق صنــدوق دولــت‪ .‬لــذا مراتــب بــرای یــک نوبــت نشــر و محکوم علیــه ظــرف مهلــت ‪10‬‬ ‫روز پــس از نشــر نســبت بــه دریافــت اصــل بــرگ اجرائیــه در دفتــر شــعبه دوم حاضــر گــردد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف حوزه شماره چهار باقرشهر‬ ‫م الف ‪1646‬‬ ‫ابالغ اجرائیه‬ ‫بــه حکایــت کالســه پرونــده ‪ 219/4/98‬و بــه موجــب دادنامــه شــماره ‪ 619‬مورخــه‬ ‫‪ 1398/10/21‬صــادره از شــورای حــل اختــاف حــوزه شــماره چهــار باقرشــهر بخــش کهریــزک‬ ‫محکوم علیــه خانــم مینــا محمــدزاده محکــوم بــه پرداخــت مبلــغ ‪ 130/000/000‬ریــال بابــت‬ ‫اصــل خواســته و مبلــغ ‪ 1/675/000‬ریــال بابــت هزینــه دادرســی و خســارت تاخیــر و تادیــه از‬ ‫تاریــخ سررســید چــک لغایــت وصــول طبــق شــاخص بانــک مرکــزی در حــق محکوم لــه اقــای‬ ‫حســن رشــید کورایــم گردیــده اســت و همچنیــن نیــم عشــر دولتــی بمبلــغ در حــق صنــدوق‬ ‫دولــت‪ .‬لــذا مراتــب بــرای یــک نوبــت نشــر و محکوم علیــه ظــرف مهلــت ‪ 10‬روز پــس از نشــر‬ ‫نســبت بــه دریافــت اصــل بــرگ اجرائیــه در دفتــر شــعبه دوم حاضــر گــردد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف حوزه شماره چهار باقرشهر‬ ‫م الف ‪1645‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860318603001200‬مورخــه ‪ 1398/03/25‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ناحیــه ‪ 2‬رشــت‪ ،‬تصرفــات مالکانــه بالمعــارض خانــم بانــو بهرامــی‬ ‫فرزنــد محمدعلــی بــه شماره شناســنامه ‪ 6‬صــادره از همــدان در قریــه شــالکو در ششــدانگ یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان بــه مســاحت ‪ 263/70‬مترمربــع پــاک فرعــی ‪ 38163‬از‬ ‫اصلــی ‪ 77‬مفــروز مجــزی از پــاک ‪ 275‬از اصلــی ‪ 77‬واقــع در بخــش چهــار رشــت خریــداری‬ ‫از مالــک رســمی علی اکبــر محمــودزاده محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/04 :‬‬ ‫حســین اســامی کجیدی‪ ،‬مدیــر واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت‬ ‫م الــف ‪5302‬‬ ‫ملــک ناحیــه ‪ 2‬رشــت‬ ‫اگهی ابالغ و احضار‬ ‫شماره‪/49 :‬الف تاریخ‪1198/20 :‬‬ ‫اقــای یــداهلل محمدرحیــم فرزنــد محمــد مجهول المــکان همســر شــما برابــر دادنامــه شــماره‬ ‫‪ 9800875‬مورخــه ‪ 98/08/22‬شــعبه اول دادگاه خانــواده اســام ابــاد غــرب بــا بــذل تمــام‬ ‫حقــوق مالــی خــود تقاضــای ثبــت طــاق نمــوده لــذا الزم اســت ظــرف مــدت یــک هفتــه پــس‬ ‫از انتشــار ایــن اگهــی در دفترخانــه بــه ادرس اســام ابــاد غــرب روبــروی بانــک ملــت شــعبه‬ ‫شــهید چمــران انتهــای کوچــه دفتــر طــاق ‪ 67‬حاضــر در غیراینصــورت طبــق مقــررات اقــدام‬ ‫بــه ثبــت خواهــد شــد و اعتــراض بعــدی مســموع نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫سر دفتر طالق ‪ 67‬اسالم اباد غرب‪ ،‬امان حاجیان‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139860318011015703‬‬ ‫‪ 1398/11/12‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه نبـی اهلل‬ ‫یوســفی فرزنــد علــی از پــاک ‪ 29‬اصلــی واقــع در قریــه خطیبــان بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق‬ ‫کاســگل کریمــی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری بمســاحت‬ ‫‪ 565/65‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 143‬بــرای ان منظــور شــده‪.‬‬ ‫لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه‬ ‫کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ‬ ‫اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‬ ‫در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت‬ ‫اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/04 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/386‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139860318011015903‬‬ ‫‪ 1398/11/15‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫فرنگیــس پورحسن اســمعیل از پــاک ‪ 7‬از ‪ 31‬اصلــی واقــع در قریــه فشــخام بخــش ‪ 22‬گیــان‬ ‫از مالکیــت سداســداله نعیمــی بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب انبــاری‬ ‫بمســاحت ‪ 600/07‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 315‬بــرای ان‬ ‫منظــور شــده لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض‬ ‫داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و رســید اخــذ نماینــد در غیــر اینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت‬ ‫بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر‬ ‫بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/12/04 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/384‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫چــون اقــای حســین ساعدموچشــی بــا توجــه بــه درخواســت وارده بــه شــماره ‪98/11/8-4928‬‬ ‫بانضمــام وکالتنامــه شــماره ‪ 139331157073000047‬دفترخانــه اســناد رســمی شــماره ‪47‬‬ ‫موچــش از اقــای توفیــق ساعدموچشــی‪ ،‬منضــم بــه بــرگ استشــهادیه کــه بــه گواهــی دفترخانــه‬ ‫‪ 47‬کامیــاران رســیده مدعــی گردیــده ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 211‬فرعــی از ‪ 27‬اصلــی‬ ‫بخــش ‪ 9‬بــه شــماره ســریال ‪ 129701‬ســری الــف ســال ‪ 83‬بنــام توفیــق ساعدموچشــی کــه‬ ‫بــه علــت اهمــال و جابجایــی ســند مالکیــت مذکــور مفقــود گردیــده اســت علهــذا باســتناد مــاده‬ ‫‪ 120‬ائین نامــه اصالحــی قانــون ثبــت بدینوســیله مراتــب در یــک نوبــت جهــت اطــاع عمــوم‬ ‫اگهــی می شــود تــا هــر کــس مدعــی وجــود اســناد مالکیــت نــزد خــود و یــا نســبت بــه ملــک‬ ‫مرقــوم معامل ـه ای انجــام داده امــا در متــن اگهــی ذکــر نشــده از تاریــخ انتشــار اگهــی ظــرف‬ ‫مــدت ‪ 10‬روز اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره ارائــه و یــا ســند مالکیــت را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫نمایــد در غیراینصــورت پــس از ســپری شــدن مــدت قانونــی و عــدم وصــول اعتــراض ســند‬ ‫مالکیــت المثنــی پــاک فوق الذکــر بنــام مالــک فــوق صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫علی محمد براتی‪ ،‬رئیس ثبت کامیاران‬ ‫م الف ‪442‬‬ ‫مفقودی سند مالکیت (سند سبز)‬ ‫ســند ســبز خــودرو پیــکان وانــت بــه رنــگ‪ :‬ســفید شــیری روغنــی مــدل‪ 1393 :‬بــه شــماره‬ ‫پــاک‪941 -29 :‬ب‪ 79‬و شــماره شاســی‪ NAAA36AA6EG698679 :‬و شــماره موتــور‪:‬‬ ‫‪ 118P0107666‬بــه نــام پیمــان نجفــی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی سند مالکیت (سند سبز)‬ ‫ســند ســبز خــودرو ســواری ام وی ام ‪ 550‬بــه رنــگ‪ :‬ســفید روغنــی مــدل‪ 1394 :‬بــه شــماره‬ ‫پــاک‪476-44 :‬ط‪ 92‬و شــماره شاســی‪ NATGCARK8E1000062 :‬و شــماره موتــور‪:‬‬ ‫‪ MVM484FCAFE000076‬به نام نورالدین شهبازی مفقود و اعتبار ندارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139860318011013839‬‬ ‫‪ 1398/10/10‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه کریــم‬ ‫طال ـب زاده فرزنــد حســن از پــاک ‪ 8‬از ‪ 30‬اصلــی واقــع در قریــه دوگــور بخــش ‪ 22‬گیــان از‬ ‫نســق اقــای حســن طالــب زاده دوگــوری بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر‬ ‫ســاختمان احداثــی بمســاحت ‪ 882/64‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و‬ ‫پــاک ‪ 821‬بــرای ان منظــور شــده لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت‬ ‫جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/20 :‬‬ ‫م الف ‪910/763‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫مفقودی‬ ‫مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب ســیدرضا ســجادیان فرزنــد ســیدعبدالکریم بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 1990369901‬صــادره از دزفــول در مقطــع کاردانــی پیوســته رشــته ســاخت‬ ‫و تولیــد‪ -‬قالب ســازی صــادره از واحــد دانشــگاهی اندیمشــک بــا شــماره ‪129327900650‬‬ ‫مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار می باشــد‪ .‬از یابنــده تقاضــا می شــود اصــل مــدرک را بــه‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی واحــد اندیمشــک بــه نشــانی دانشــگاه ازاد اســامی واحــد اندیمشــک‬ ‫ارســال نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/4 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪99/1/16 :‬‬ ‫دزفول‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316009000449‬مورخــه ‪ 98/10/30‬هیــات اول موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد‬ ‫ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنقر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای صــادق ســاالری‬ ‫فرزنــد حمیدرضــا بشماره شناســنامه ‪ 3350383866‬صــادره از ســنقر در ششــدانگ ســاختمان‬ ‫بــه مســاحت ‪ 106/29‬مترمربــع در قســمتی از ‪ 2221‬اصلــی واقــع در ســنقر‪ -‬شــهرک شــهدا‪-‬‬ ‫کوچــه مســتضعفان‪ -‬کوچــه شــهید امجــد رحیمــی خریــداری مع الواســطه از مالــک رســمی‬ ‫اقــای حســن پاشــا عمرانــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت‬ ‫دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/04 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/19 :‬‬ ‫محمد ابراهیم بشیری‪ ،‬رییس ثبت اسناد و امالک سنقر‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــرکت شــرکت خدمـ�ات مساــفرت هوای��ی یـ�اس سـ�یر س�نـاباد تـ�وس‬ ‫شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 42360‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380581592‬بـ�ه‬ ‫اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1397/12/01‬و نام��ه شـ�ماره ‪ 70480‬مــورخ‬ ‫‪ 97/12/11‬س�اـزمان هواپیمائ��ی کشــوری تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬سـ�رمایه‬ ‫تعهــدی شرــکت بـ�ه مبلـ�غ ‪15000000‬ری��ال براب��ر گواه��ی بانک��ی شـ�ماره ‪2668/169‬‬ ‫مورخـ�ه ‪ 1397/10/12‬بان��ک ص�اـدرات خراسـ�ان رضـ�وی شــعبه میــدان طالقان��ی مشـ�هد‬ ‫پرداخ��ت گردی��د و در نتیج��ه مـ�اده ‪ 5‬اساسنــامه ب��ه شـ�رح ذی��ل اصـلاح گردی��د‪ :‬مـ�اده‬ ‫‪ 5‬اصالح��ی اساسـ�نامه‪ :‬س��رمایه شرــکت مبلـ�غ ‪ 30000000‬ریــال منقسـ�م بـ�ه ‪100‬‬ ‫سـ�هم ‪ 300000‬ریال��ی بان�اـم می باش��د ک��ه تمام��ا پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)779933‬‬ ‫اگه��ی تغییــرات شــرکت شــرکت خدمـ�ات مساــفرت هوای��ی یـ�اس سـ�یر س�نـاباد تـ�وس‬ ‫شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 42360‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪10380581592‬‬ ‫ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1397/12/09‬و نام��ه شـ�ماره ‪70480‬‬ ‫مــورخ ‪ 97/12/11‬س�اـزمان هواپیمائ��ی کشــوری تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬بنــا‬ ‫ب��ه تفوی��ض اختی��ار حاصل��ه از مجم��ع عموم��ی فوق العـ�اده مــورخ ‪ 97/12/8‬ب��ه هیـ�ات‬ ‫مدیــره درخصــوص افزایـ�ش س��رمایه‪ ،‬بـ�ا عنایـ�ت بـ�ه اظهارنامـ�ه تنظیمـ�ی و همچنیـ�ن‬ ‫ســند حس��ابداری ص�اـدره مبنـ�ی بـ�ر تصفیـ�ه مطالبــات و انتقــال مطالبــات مذکــور بـ�ه‬ ‫حســاب س��رمایه‪ ،‬هیئـ�ت مدیــره شرــکت افزایـ�ش مزبــور را عملـ�ی دانســته در نتیجـ�ه‬ ‫مبلـ�غ ‪ 10470000000‬ریـ�ال از حسـ�اب بده��ی شــرکت کس��ر گردیـ�ده و ب��ه حسـ�اب‬ ‫سرــمایه منظ��ور گردی��ده اس��ت درنتیج��ه مـ�اده ‪ 5‬اساسنــامه ب��ه شـ�رح ذی��ل اصــاح‬ ‫می گ��ردد‪ :‬مـ�اده ‪ 5‬اصالحـ�ی‪ :‬س��رمایه شرــکت مبلـ�غ ‪ 10500000000‬ریـ�ال‬ ‫منقسـ�م بــه ‪ 100‬ســهم ‪ 105000000‬ریال��ی بانـ�ام ک��ه تمامـ�اً پرداخ��ت گردیـ�ده اس��ت‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)779927‬‬ ‫اگهی‬ ‫یک شنبه‪ 4‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1935‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860331011001577‬مــورخ ‪ 1398/06/27‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی حــوزه ثبتــی ناحیــه ســه کــرج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محرمعلــی داودزاده بشناســنامه شــماره ‪ 711‬صــادره از بیجــار فرزنــد ولی الــه در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 117‬مترمربــع مفــروز از پــاک شــماره ‪ 395‬فرعــی از ‪ 169‬اصلــی واقــع در البــرز و بــا خریــداری از اقــای افشــین داودزاده و خانــم زهــرا حســینی‬ ‫و بــا مالکیــت مالــک اولیــه اقــای غالمحســین ناصرترابــی تاییــد می نمایــد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/04 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج‬ ‫م الف ‪71112‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860331011002593‬مــورخ ‪ 1398/11/07‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی حــوزه ثبتــی ناحیــه ســه کــرج تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای نورمحمــد قمــری بشناســنامه شــماره ‪ 16‬صــادره از مالیــر فرزنــد علیــداد در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 113/55‬مترمربــع مفــروز از پــاک شــماره ‪ 416‬فرعــی از ‪ 144‬اصلــی واقــع در البــرز و بــا خریــداری از اقــای محمــد اذیــن و بــا مالکیــت مالــک اولیــه‬ ‫اقــای اصغــر کفایی قائینــی تاییــد می نمایــد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/20 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/04 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه سه کرج‬ ‫م الف ‪71134‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت روضـ�ه رضوــان بهبهــان س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 3535‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14006130574‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی‬ ‫بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/11/19‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬اعضــاء هیئـ�ت‬ ‫مدیــره برــای مــدت دو ســال بـ�ه قرــار ذیـ�ل تعییـ�ن گردیدنـ�د‪ :‬منصــور محامدپــور بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861023863‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و س��یدحبیب قلعــهء بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1860993176‬ب��ه س��مت مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدی��ره و مهـ�ران‬ ‫خیاط بهبهانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1881566161‬ب��ه سـ�مت نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره‬ ‫سیدمسعــود حکیـ�م زاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1860247873‬ب��ه عنــوان باــزرس اصلـ�ی‪،‬‬ ‫مهیـ�ن نصــرت اهلل بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1860230822‬ب��ه عنـ�وان بــازرس علی الب��دل بـ�رای‬ ‫ی��ک س��ال مال��ی انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اوراق و اسـ�ناد بهــادار و تعهــداور شـ�رکت‬ ‫از قبیـ�ل چــک‪ ،‬ب�رـات‪ ،‬سفــته و قراردادهـ�ا و عقــود اسلـامی و اوراق عاــدی و اداری بـ�ا‬ ‫امض��اء مدیرعام��ل هم��راه ب��ا مه��ر ش��رکت معتب��ر اس��ت‪ .‬روزنام��ه س��ایه جه��ت درج‬ ‫اگهی هـ�ای شــرکت تعیی��ن ش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت بازرگانـ�ی هدایـ�ت تربت حیدریـ�ه شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 742‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380089847‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه هیئـ�ت‬ ‫مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/09/11‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪- :‬ازیت��ا پیرنیـ�اکان ب��ه شـ�ماره‬ ‫ملـ�ی ‪ 2990378944‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره ‪-‬خانـ�م س�اـناز صداقتی افخمـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0945789432‬ب��ه سـ�مت نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ‪-‬اقـ�ای‬ ‫س��یدجواد وقفـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0700317491‬ب��ه س��مت عض��و هی��ات مدی��ره و‬ ‫مدیرعام��ل ش��رکت ب��رای م��دت دو س��ال انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اس��ناد و اوراق بهـ�ادار‬ ‫و تعهدــاور شــرکت ب��ا امضـ�اء مدیرعام��ل اقـ�ای س��یدجواد وقف��ی ی��ا یک��ی از اعضـ�ای‬ ‫هیـ�ات مدیـ�ره همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫غیرتجاری بهبهان (‪)781289‬‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)780038‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت بازرگانـ�ی هدایـ�ت تربت حیدریـ�ه شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت بالنــده کار ایرانیــان شــرق شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 742‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380089847‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 71145‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14004995732‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه‬ ‫عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/09/11‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫مجم��ع عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/11/08‬تصمیمــات ذیـ�ل‬ ‫‪ -‬روزنامـ�ه کثیراالنتشــار ساــیه جهـ�ت درج اگهی هاــی شرــکت تعییـ�ن شـ�د‪ - .‬خانـ�م‬ ‫اتخــاذ شـ�د‪ :‬اقــای یونـ�س ضیائـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702517933‬اقــای مصطفـ�ی‬ ‫زهــرا مقدس��ی مقدم بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0939886251‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و خانـ�م‬ ‫فنائی خــور ش�مـاره ملـ�ی ‪ 5539913086‬خانـ�م بی بی معصومـ�ه حس��ن زاده بـ�ه‬ ‫اتنـ�ا عصمتـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0938110152‬ب��ه س��مت بــازرس علی الب��دل شـ�رکت‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702521485‬خانـ�م مریـ�م مرادپــور بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪070377350‬‬ ‫بــرای مـ�دت یکسـ�ال انتخـ�اب گردیدنـ�د‪ - .‬اعضـ�اء هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه قــرار ذی��ل انتخـ�اب‬ ‫ب��ه سـ�مت اعضـ�ای اصل��ی هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت دو سـ�ال انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫گردیدنـ�د‪- :‬اقــای س��یدجواد وقفـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪- 0700317491‬خانـ�م ازیتـ�ا‬ ‫اقــای احســان انوریــان بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702530301‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و بـ�ه‬ ‫پیرنی�اـکان ش�مـاره ملـ�ی ‪- 2990378944‬خان��م سـ�اناز صداقتی افخم��ی ب��ه شـ�ماره‬ ‫اقــای محمدرضـ�ا یعقوبـ�ی ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702430749‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل‬ ‫ملـ�ی ‪ 0945789432‬ب��ه عنــوان اعضـ�ای اصل��ی هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت دو سـ�ال‬ ‫شـ�رکت بـ�رای م��دت یکس��ال مال��ی انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬روزنام��ه کثیراالنتش��ار سـ�ایه‬ ‫انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫جه��ت درج اگهی هــای شــرکت تعیی��ن گردیـ�د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)780023‬‬ ‫موسسات غیرتجاری مشهد (‪)779963‬‬ ‫وم)‬ ‫تد‬ ‫(نوب‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان کرمانشــاه در نظــر دارد پروژه هــای مشــروحه ذیــل را از طریــق مناقصــه عمومــی بــه پیمانــکار واگــذار نمایــد‪ .‬لــذا پیمانــکاران واجــد‬ ‫صالحیــت و دارای رتبــه نیــرو از معاونــت برنامه ریــزی و نظــارت راهبــردی ریاســت جمهــوری می تواننــد جهــت دریافــت اســناد مناقصــه پــس از درج ایــن اگهــی‬ ‫بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬مراجعــه نماینــد‪ .‬الزم بذکــر اســت برگــزاری مناقصه هــای فــوق از طریــق‬ ‫ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت انجــام می پذیــرد‪ ،‬الزم بــه ذکــر اســت کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصه هــا از دریافــت اســناد تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و‬ ‫بازگشــایی پاکت هــا از ایــن طریــق انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی‪ ،‬مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت‬ ‫امضــای الکترونیکــی جهــت شــرکت در مناقصــه را محقــق ســازند‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫‪98/121‬‬ ‫پـروژه اصالح و بهینه شـبکه توزیع برق شهرسـتان اسلام اباد از محـل اعتبارات‬ ‫تملـک دارایی های سـرمایه ای (عمرانی)‬ ‫‪8/092/500/919‬‬ ‫‪405/000/000‬‬ ‫‪98/122‬‬ ‫پـروژه اصلاح و بهینه شـبکه توزیـع بـرق روسـتاهای نقاره کوب‪ ،‬کفر و سـلمان‬ ‫و گنجـوره از توابع شهرسـتان سـرپل ذهاب از محـل اعتبارات تملـک دارایی ‪98‬‬ ‫(عمرانی)‬ ‫‪5/728/626/856‬‬ ‫‪287/000/000‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫ نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد‬‫ مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 13:30‬روز دوشنبه مورخ ‪ ،1398/12/19‬دبیرخانه شرکت‬‫ زمان و مکان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز دوشنبه مورخ ‪ ،1398/12/19‬اتاق کنفرانس شرکت‬‫ به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان مطلقاً ترتیب اثر نخواهد شد‪.‬‬‫ به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود‪ ،‬مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬‫‪ -‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 083-38245990‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫نگاه‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫گلستان‬ ‫یک شنبه‪ 4‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1935‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫از قم تا ری؛ چالش بوسیدن ضریح و مقابله با کرونا‬ ‫توسط سازمان اتش نشانی مشهد برگزار شد؛‬ ‫برگزاری اولین جلسه هماهنگی‬ ‫مناطق و شرکت گاز استانی معین‬ ‫اولین یادواره شهدای اتش نشانی‬ ‫مشهد مقدس در"ایستگاه اسمانی" ها‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫در حالی کــه تائیــد ورود کرونــا بــه ایــران و فــوت‬ ‫دو تــن از ایــن بیمــاری در قــم مــردم را نگــران کــرده اســت‪ ،‬موضــوع حضــور در حرم های‬ ‫مطهــر و بوســیدن ضریــح و احتمــال واگیــری کرونــا در اثــر ان‪ ،‬بــه چالشــی تــازه تبدیل‬ ‫شــده اســت‪ .‬روز گذشــته بــا انتشــار تصویــری از حفاظ هــای گذاشته شــده مقابــل ضریح‬ ‫حضــرت فاطمــه معصومــه(س) در قــم‪ ،‬تصــور شــد کــه ایــن تدبیــر بــرای جلوگیــری از‬ ‫شــیوع کرونــا بــرای زائرانــی کــه بــر ضریــح بوســه می زننــد‪ ،‬انجــام شــده اســت‪ .‬امــا‬ ‫به ســرعت روابــط عمومــی حــرم ایــن خبــر را تکذیــب و اعــام کــرد‪« :‬ضریــح مطهــر‬ ‫همــواره و در برخــی از ش ـب ها ضدعفونــی می شــود کــه در ایــن ایــام بــرای رعایــت‬ ‫بیشــتر بهداشــت عمومــی‪ ،‬تعــداد ان افزایــش یافتــه اســت‪ .‬امــروز نیــز گــرد ضریــح‬ ‫مطهــر بــه شــکل موقــت میله هایــی قــرار داده شــد تــا خادمــان بــارگاه حضــرت‪ ،‬ضریــح‬ ‫مطهــر را ضدعفونــی کننــد و اکنــون زائــران بــه صــورت عــادی در حــال زیــارت ضریــح‬ ‫هســتند»‪ .‬ایــن تکذیــب در حالــی انجــام شــد کــه ســخنگوی وزارت بهداشــت بــا انتشــار‬ ‫تصویــر میله هــا در گــرد ضریــح‪ ،‬بــه انتقــاد از شــیوه برخــورد بــا خطــر کرونــا در اســتان‬ ‫حضــرت معصومــه پرداخــت و توئیــت کــرد‪« :‬ایــن بــه اصطــاح تمهیــدات! در حــرم‪،‬‬ ‫زیارتگاه هــا و بقــاع متبرکــه شــهر قــم و مســجد جمکــران‪ ،‬بــه محدودیــت انتشــار و‬ ‫قطــع زنجیــره انتقــال کمکــی نخواهــد کــرد و ساده انگاری ســت»‪ .‬وی درخواســت کــرد‬ ‫کــه رفت وامــد بــه ایــن اماکــن زیارتــی محــدود شــود‪ .‬هم زمــان تصاویــری از حــرم‬ ‫حضــرت عبدالعظیــم(ع) در شــهرری منتشــر شــد کــه ورود بــه اطراف ضریــح هم ممنوع‬ ‫شــده و مــردم از بیــرون بــه زیــارت می پردازنــد‪ .‬تولیــت اســتان حضــرت عبدالعظیــم‪،‬‬ ‫ایـت اهلل ری شهری ســت‪ .‬در همین حــال ســید عباس صالحــی؛ وزیــر ارشــاد کــه خــود از‬ ‫مجتهدیــن حــوزه علمیــه اســت‪ ،‬از مراجــع‪ ،‬مدیــران حــوزه و تولیت هــای مراکــز مذهبی‬ ‫خاضعانــه خواســت در مواجهــه بــا کرونــا در مراکــز تحــت تدبیــر‪ ،‬توصیه هــای وزارت‬ ‫بهداشــت و درمــان و علــوم پزشــکی را مبنــا قــرار دهنــد و از هرگونه تصمیــم اختصاصی‬ ‫پرهیــز کننــد‪ .‬وی ایــن را هــم متذکــر شــد کــه نبایــد بهانــه دیگــری بــرای دین گریــزی‬ ‫و دین ســتیزی پدیــد اوریــم‪ .‬برخــی معتقدنــد تصمیمــات اســتان های مقــدس بــا‬ ‫مشــورت مراجــع تقلیــد انجــام می شــود و احتمــاالً درخواســت وزیــر ارشــاد از مراجــع‬ ‫هــم در همین راســتا بــوده اســت‪.‬‬ ‫سنت عتبه بوسی شیعیان‪ ،‬از مستحب تا غیرالزم‬ ‫بوســیدن ضریح هــای مقــدس امامــان و امامــزادگان مقــرب و همچنیــن دست کشــیدن‬ ‫بــر در و دیــوار حــرم ایــن بــزرگان و بــر صــورت کشــیدن دســت متبــرک‪ ،‬از ســنت ها و‬ ‫رســوم ریشـه دار در شــیعیان و عالقمنــدان اهــل بیــت(ع) اســت‪ .‬ایــن رویــه که بســیاری‬ ‫از علمــا و بــزرگان نیــز ان را انجــام داده و حتــی بــر کــف حــرم بوســه می زننــد‪ ،‬از‬ ‫ســوی مــردم هــم دنبــال شــده و انهــا بــه قصــد شــفا دســت خــود را بــه حــرم کشــیده‬ ‫و بــر صــورت و چشــم می مالنــد‪ .‬بــا ایــن حــال برخــی اســتادان حــوزه معتقدنــد‬ ‫ایــن رویــه ســند متقــن در روایــات و ســیره اهــل بیــت نــدارد‪ .‬حجت االســام ســید‬ ‫ابوالقاســم حســینی(ژرفا)‪ ،‬از دانشــوران حــوزه علمیــه قــم‪ ،‬در توضیــح ایــن موضــوع‬ ‫می گویــد‪ :‬عالمــه مجلســی‪ ،‬ســخن شــهید اول را در مــورد اســتحباب عتبه بوســی‬ ‫م ـی اورد؛ امــا بــا ایــن کــه قلبــا بــا ان موافــق اســت‪ ،‬خــودش می گویــد کــه دلیــل‬ ‫شــرعی بــرای ایــن اســتحباب نیافتــه اســت‪( .‬بحاراالنــوار‪ )۱۳۴/۹۷ ،‬ایــن گونــه عالمــان‬ ‫بــا مشــربی کــه داشــتند‪ ،‬همــه جــا را جســتجو کرده انــد تــا مگــر دلیلــی بــرای ایــن‬ ‫کار بیابنــد و نیافته انــد‪ .‬وی در پاســخ بــه اینکــه چــرا عالمــان بزرگــی همچــون مرحــوم‬ ‫ایــت اهلل بهجــت و عالمــه طباطبایــی و دیگــران بــر در و دیــوار ضریــح بوســه داده و‬ ‫حتــی برخــی از عالمــان عتبه بوســی هــم می کرده انــد‪ ،‬گفــت‪« :‬این هــا را می تــوان‬ ‫بــه حســاب صفــای نفــس ایــن بزرگــواران نهــاد‪ ،‬نــه لزومــا رعایــت اداب شــرعی خــاص‪.‬‬ ‫البتــه مقصــود ایــن نیســت کــه کار ایــن بــزرگان وجــه شــرعی نداشــته اســت؛ بلکــه‬ ‫می خواهــم عــرض کنــم در ایــن گونــه مــوارد لزومــا نبایــد در پــی وجــه شــرعی بــود و‬ ‫اگــر کســی ایــن گونــه رفتارهــا را انجــام داد‪ ،‬معلــوم نیســت دلیــل خــاص شــرعی بــرای‬ ‫ان یافتــه باشــد‪ .‬البتــه چــه بســا برخــی از ایــن بــزرگان بنــا بــر دلیل هــای عــام جــواز‬ ‫توســل و شــفاعت‪ ،‬ایــن گونــه رفتارهــا را نیــز از مصادیــق ان دانســته باشــند‪ .‬پــس نباید‬ ‫این هــا را از مســلمات دینــی شــمرد‪ ،‬در عیــن حــال کــه نبایــد یکســره ان را تقبیــح‬ ‫کــرد‪ .‬بایــد همــواره جــای گفت وگــوی علمــی بیطرفانــه را در ایــن گونــه مــوارد بــاز‬ ‫نهــاد‪ .‬اگــر کســی بــر مبنــای مالحظــات شــرعی‪ ،‬این قبیــل کارهــا را بــدون وجــه بداند‪،‬‬ ‫نبایــد گفــت بــا اصــل توســل مخالــف اســت یــا از وهابیــان اثــر پذیرفتــه اســت»‪ .‬وی‬ ‫می افزایــد‪« :‬مــا در دهه هــای اخیــر لطمــه فــراوان خورده ایــم از ایــن اندیشــه کــه تــا‬ ‫هــر عالمــی خواســته بر اســاس مســتندات شــرعی و برداشـت های خــود از ادلــه‪ ،‬حرفــی‬ ‫بزنــد کــه بــاب میــل دیگــران نیســت‪ ،‬او را وهابــی یــا تحــت تاثیــر وهابیــان قلمــداد‬ ‫کرده انــد‪ .‬ایــن شــیوه برخــورد‪ ،‬ســبب می شــود اهــل علــم‪ ،‬زبــان در کام کشــند و از‬ ‫تــرس اتهام هــا‪ ،‬دم نزننــد‪ .‬به هر حــال‪ ،‬عالمــان همــواره بــه ســراغ ادلــه می رونــد و‬ ‫ممکــن اســت برداش ـت های گوناگــون داشــته باشــند»‪ .‬به نظــر می رســد عتبــه بوســی‬ ‫ولــو مســتحب یــا مــورد توصیــه باشــد‪ ،‬ولــی در مواقعــی کــه ممکــن اســت باعــث انتقال‬ ‫بیمــاری شــود بهتــر اســت از ان پرهیــز شــود‪ .‬گرچــه اصــل تبــرک و بوســیدن ضریــح‬ ‫مــورد توجــه و قبــول متدینیــن اســت‪ ،‬طبــق اصــل عقلــی "االهــم فاالهــم" کــه در فقه‬ ‫هــم مــورد اســتفاده اســت‪ ،‬در مواقــع بحــران‪ ،‬بیماری یــا حتی امنیتــی الزم اســت برخی‬ ‫مســتحبات و ســنت ها را بــرای هــدف مهم تــر تعطیــل کنیــم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی قزوین خبر داد؛‬ ‫فهیمهصدقی‬ ‫یــاد ان ایــام و خاطراتــش بســیار غمنــاک و درداور اســت‪.‬‬ ‫در ان روز‪ ،‬چهــار پیکــر از شــهدای جان فشــان اتش نشــان‬ ‫بــه مشــهد منتقــل شــده بــود‪ .‬ظهــر روز دوم بــود کــه بــه‬ ‫مدیر عامــل اتش نشــانی خبــر دادنــد؛ پیکــری کــه به نــام‬ ‫"ســید رضــا رجایــی" منتقــل شــده‪ ،‬مشــکوک و خانــواده‬ ‫ایــن شــهید‪ ،‬مصرانــه تائیــد نمی کننــد‪ .‬بالفاصلــه بــه‬ ‫منطقــه بهشــت فضــل نیشــابور حرکــت کــردم‪ .‬در انجــا‬ ‫محوط ـه ای داشــت کــه تقریب ـاً پــر شــده بــود از قطعــات‬ ‫بدن هــا و اجســاد شــهدا‪ .‬وارد محوطــه شــدیم؛ فضــای‬ ‫انجــا مملــو از حــزن و انــدوه بــود‪ .‬از صبــح چند نفــر‬ ‫ازجملــه بــرادر شــهید هــم بــرای گشــتن و تفحــص امــده‬ ‫بودنــد‪ .‬خیلــی ســخت بــود و دقیــق نمی دانســتیم بایــد‬ ‫دنبــال چــه چیــزی بگردیــم‪ ،‬ابتــدا دنبــال کاله و لبــاس‬ ‫ســازمانی بودیــم؛ درحالــی کــه عمـ ً‬ ‫ا دنبــال کاله و لبــاس‬ ‫فــرم ســازمانی گشــتن غیر ممکــن بــود‪ .‬شــروع کــردم بــه‬ ‫تفحــص‪ .‬گشــتم تــا بــه اخــر رســیدم ولــی چیــزی پیــدا‬ ‫نکــردم؛ بــار دوم ناامیدانــه بــه دکتــر غروبــی گفتــم کــه‬ ‫نیســت! شــرمنده بایــد برگــردم‪ ،‬ندیــدم‪ .‬از محوطــه امــدم‬ ‫بیــرون و ســوار مــزدا شــدم؛ هرچــی اســتارت زدم روشــن‬ ‫نشــد؛ هر چــی دس ـت کاری کــردم روشــن نشــد؛ در ایــن‬ ‫لو هــوا بــودم کــه دونفــر تعمیــرکار رســیدند‪ ،‬گفتنــد‬ ‫حا ‬ ‫درســت می شــود؛ امــا نشــد‪ .‬شــروع کردیــم بــه هــول‬ ‫دادن‪ ،‬حیــن کار یــک لحظــه چهــره شــهید "ســید رضــا‬ ‫رجایــی" را دیــدم در حــال خــودم نبــودم کــه صدایــی‬ ‫گفــت‪« :‬چــرا ترمــز زدی‪ ،‬بــزن تــو دنــده»‪ .‬گفتم‪« :‬روشــن‬ ‫نمی شــود»‪ .‬بــا ســرعت بــه محوطــه رفتــم گفتــم‪« :‬اقــا‬ ‫ســید اینجاســت؛ خــودش گفــت کــه مــن اینجــام و‬ ‫اگــر تــا فــردا هــم طــول بکشــد‪ ،‬مــن هســتم‪ .‬نیــرو بــه‬ ‫مــن بــده‪ ،‬مــن پیــداش می کنــم»‪ .‬مدیــر منطقــه دو‬ ‫اتش نشــانی گفــت‪« :‬بــاز نقطــه ســر خــط‪ .‬نمی دانســتم‬ ‫از کجــا شــروع کنــم از یــک کنــار شــروع بــه تفحــص‬ ‫مجــدد اجســاد کردیــم‪ .‬تعــداد بیشــتری از اجســاد‬ ‫لباســی بــه تــن نداشــتند و چهره هــا مشــخص نبــود‪.‬‬ ‫ناگهــان چشــمم بــه دســت مشت شــده ای افتــاد کــه‬ ‫نــواری قرمز رنــگ دور دســتش جلــوه می کــرد‪ ،‬اینجــا‬ ‫شــک م بــه یقیــن مبــدل شــد کــه اتش نشــان اســت‪،‬‬ ‫خیــره شــدم بــه نــوار ســبز رنگی کــه از زیــر کمربنــدی‬ ‫نمایــان شــد‪ .‬تیکـه ای از شــال ســیدی ایشــان‪ .‬بــه پرســتار‬ ‫گفتــم کــه کمربنــدی را بــاز کــن چــون شــال ســبز‪،‬‬ ‫شــلوار ورزشــی طوســی رنــگ ســازمان‪ ،‬نشــان از همــان‬ ‫شــهید گمنــام مــا بــود و مطمئــن شــدم کــه اتش نشــان‬ ‫مشهدی ســت»‪ .‬ابوالفضــل تیمــوری گفــت‪« :‬بــه پرســتار‬ ‫مدیر مخابرات منطقه استان خبر داد؛‬ ‫اجرای فعالیت های فرهنگی‬ ‫با هدف افزایش نشاط خانواده کارکنان‬ ‫غالمعلــی شــهمرادی کــه در جشــن خانــواده مخابــرات در گــرگان ســخن‬ ‫می گفــت‪ ،‬با اشــاره به برنامه هــای فراوانــی کــه در مخابــرات در ســال های‬ ‫اخیــر اجــرا شــده اســت‪ ،‬گفــت ‪« :‬فعالیت هــای فرهنگــی بــا هــدف افزایــش‬ ‫نشــاط خانــواده کارکنــان در مخابــرات منطقــه گلســتان اجــرا می شــود»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬نبایــد از تاثیــر فعالیت هــای فرهنگــی ‪ ،‬ورزشــی بــر روحیــه همــکاران و‬ ‫خانــواده انهــا غافــل شــد و اســتمرار و پویایــی ایــن برنامه هــا مد نظــر ماســت»‪.‬‬ ‫ایــن برنامــه کــه بــرای کارکنــان ادارات مخابــرات شهرســتان های غــرب اســتان‬ ‫ودر گــرگان برگــزار شــده بــود‪ ،‬همــراه بــا اجــرای برنامه هــای شــاد و متنوعــی بــود‬ ‫کــه مراســم جشــن تکلیــف ‪ 22‬نفــر از فرزنــدان همــکار نیــز از بخش هــای جــذاب‬ ‫بــود کــه هم زمــان در ایــن مراســم اجــرا شــد‪.‬‬ ‫ثبت شش میراث فرهنگی ناملموس‬ ‫در فهرست اثار ملی‬ ‫مژگان والیتی‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران خبر داد؛‬ ‫فعال شدن میز خدمت بیمه سالمت مازندران در ایام نوروز‬ ‫برگزاری هفتمین جشنواره رسانه های دیجیتال رضوی‬ ‫وحیــده بهبهانــی‪ /‬مراســم اختتامیــه هفتمیــن جشــنواره سراســری تولیــدات رضــوی‬ ‫در فضــای مجــازی با حضــور محمدرضــا بهمنــی (رئیــس مرکــز فنــاوری اطالعــات و‬ ‫رســانه های دیجیتــال کشــور) و جمعــی از مســئوالن کشــوری و اســتانی در ســالن‬ ‫تبلیغــات اســامی شــهر قزویــن برگــزار شــد‪ .‬محمدحســین اســماعیلی (مدیــر کل‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان) در ایــن مراســم گفــت‪« :‬ایــن جشــنواره بــا تکیــه بــر‬ ‫نهضــت تولیــد محتــوا در فضــای مجــازی و شــبکه های اجتماعــی بــا محوریــت فرهنــگ‬ ‫رضــوی برگــزار شــد»‪ .‬محمــد حســین اســماعیلی افــزود‪« :‬امســال بــا تغییــر رویکــرد‬ ‫ایــن جشــنواره‪ ،‬تولیــد محتــوا در فضــای مجــازی مــورد توجــه قــرار گرفــت در حالی کــه‬ ‫در ســال های گذشــته صرف ـاً بــه رســانه های دیجیتــال در ان پرداختــه می شــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬ایــن جشــنواره بــا هــدف اشــاعه و ترویــج فرهنــگ منــور رضــوی‪ ،‬هم افزایــی‬ ‫فعــاالن عرصــه فضــای مجــازی در ترویــج اموزه هــای دینــی و اهــل بیــت بــه ویــژه امــام‬ ‫رضــا(ع) در جامعــه و تجلیــل از فعــاالن فضــای مجــازی در حــوزه گســترش فرهنــگ‬ ‫رضــوی و تولیدکننــدگان اثــار فاخــر بــا رویکــرد فرهنــگ دینــی‪ ،‬ارزشــی‪ ،‬دینــی و‬ ‫انقالبــی در فضــای مجــازی برگــزار شــد»‪ .‬اســماعیلی‪ ،‬از رشــد چندین برابــری اثــار‬ ‫رســیده بــه دبیرخانــه هفتمیــن جشــنواره رســانه های دیجیتــال رضوی نســبت بــه دوره‬ ‫قبــل خبــر داد و افــزود‪« :‬امســال سـه هزار و ‪ ۳۸۶‬اثــر بــه دبیرخانــه هفتمیــن جشــنواره‬ ‫رســانه های دیجیتــال رضــوی در قزویــن ارســال شــده بــود»‪ .‬ایــن مســئول با بیان اینکــه‬ ‫بیشــترین اثــار رســیده از اســتان های خراســان رضــوی‪ ،‬تهــران و زنجــان بــوده اســت‪،‬‬ ‫خاطر نشــان کــرد‪« :‬اثــار ارســالی از ‪ ۲۹‬اســتان کشــور بیشــتر در حــوزه عکــس‪ ،‬عکــس‬ ‫نوشــته و ویدیــو کلیــپ و در راســتای فرهنــگ رضــوی‪ ،‬احادیــث و زیــارت رضــوی بــود»‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪« :‬همچنیــن تولیدکننــدگان محتــوا‪ ،‬اثــار خــود را در یکــی از برنامه هــا‬ ‫و نرم افزارهــای شــبکه های اجتماعــی ماننــد اپــارات‪ ،‬روبیــکا‪ ،‬چارخونــه و کانال هــا و‬ ‫صفحــات شــخصی مرتبــط بــا شــرکت کنندگان بــا هشــتگ امام_رضــا و امام_رئــوف‬ ‫ارســال کــرده بودنــد»‪.‬‬ ‫گفتــم کــه جیبــش را نــگاه کنیــد؛ وســیله هســت یــا نــه؟‬ ‫دســت راســتش ســالم بــود در ایــن حیــن انگشــترش را‬ ‫بــه دســتش دیــدم‪ .‬در جیــب هــم شــانه ســبز رنگــی‬ ‫بــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــا بــرادر شــهید صحبــت کــردم و‬ ‫گفتــم کــه یــک جســد شــبیه ایشــان هســت‪ .‬توضیحاتــی‬ ‫درمــورد انگشــتر و وســایل همــراه ایشــان می خواســتم تــا‬ ‫مطمئــن شــوم درســت اســت‪ ،‬انجــا برایــم قطع به یقیــن‬ ‫شــد کــه وقتــی می گوینــد "شــهیدان زنده انــد" واقعیــت‬ ‫دارد»‪ .‬در ادامــه مراســم رئیــس شــورای شــهر مشــهد‬ ‫ضمــن تشــکر از زحمــات همــه اتش نشــانان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«در ایــن جمــع ســه نســل‪ ،‬بازنشســتگان کــه ســابقه‬ ‫ارزشــمندی دارنــد‪ ،‬همکارانــی کــه اکنــون در حــال‬ ‫انجــام فعالیــت هســتند و جوانانــی کــه اخیــرا ً بــه جمــع‬ ‫ن پیوســته و همچیــن بانــوان اتش نشــان در‬ ‫اتش نشــانا ‬ ‫کنــار هــم قــرار گرفتنــد»‪ .‬محمدرضــا حیــدری افــزود‪:‬‬ ‫«ایــن کنــار هــم قرار گرفتــن نشــان دهنده حمیــت‬ ‫ســازمانی و تعلق خاطــر مجموعه ای ســت کــه محــور‬ ‫کارش در فــداکاری و گذشــت اســت»‪ .‬وی با بیان اینکــه‬ ‫شــغل هایی کــه در فضــای جامعــه خدمــات ارائــه‬ ‫می کننــد برخــی از اینهــا خطر پذیــر هســتند؛ گفــت‪:‬‬ ‫«نفــس پذیرفتــن ایــن شــغل یــک خطراتــی را به همــراه‬ ‫خــود دارد»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪ :‬نفــس پذیرفتــن ایــن‬ ‫شــغل خطراتــی را به همــراه خــود دارد و تجربــه نشــان‬ ‫داده کــه اتش نشــانان بــا فــداکاری ایــن ریســک را بــا‬ ‫جــان پذیرفته انــد‪ .‬اوج ان در حادثــه پالســکو مشــخص‬ ‫شــد‪ ،‬مــوج حمایــت‪ ،‬همراهــی و هم دلــی بــا اتش نشــانان‬ ‫در حادثــه پالســکو بــود کــه مــردم متوجــه شــدند یــک‬ ‫قشــری بــدون ســ رو صدا فــداکاری می کننــد»‪ .‬حیــدری‬ ‫افــزود‪« :‬هــر کســی کــه بــرای مــردم فــداکاری کنــد‬ ‫یــا خــودش را در معــرض فــداکاری قــرار دهــد‪ ،‬عزیــز‬ ‫و مورد احتــرام مــردم اســت و از انجــا بــود کــه مــردم‬ ‫متوجــه شــدند کــه درکنــار اقشــاری کــه بــرای امنیــت‬ ‫ارضــی کشــور‪ ،‬حفــظ و حراســت از مر زو بــوم کشــور‬ ‫فــداکاری می کننــد افــراد دیگــری نیــز هســتند کــه همان‬ ‫فــداکاری را در همــان بخــش دارنــد و انجــا بود کــه جامعه‬ ‫بــه ســراغ اتش نشــانان امــد»‪ .‬رئیــس شــورای شــهر‬ ‫مشــهد با بیان اینکــه بعــد از حادثــه پالســکو اتفاقــات‬ ‫خوبــی از حضــور مــردم و نخبــگان جامعــه رقــم خــورد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬مــا بایــد ایــن را قــدر بدانیــم و اتش نشــانان‬ ‫بــه جهــت تقویــت خــود از نظــر دانــش‪ ،‬اگاهــی و انچــه‬ ‫کــه مــا وظیفــه داریــم تســهیالت و امکانــات در اختیــار‬ ‫شــما اتش نشــانان بگذاریــم و مهم تــر از همــه ایــن‬ ‫ظرفیتی ســت کــه در اتش نشــانی مشــهد وجــود دارد‪،‬‬ ‫تــاش کنیــم»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬شــورای اســامی‬ ‫شــهر بــرای ایمنــی شــهر اولویــت قائــل اســت و تقریب ـاً‬ ‫ظرفیت هــا و امکاناتــی کــه اتش نشــانی الزم داشــته‬ ‫اســت را بــرای اینکــه اتش نشــانان کمــک بهتــری ارائــه‬ ‫کننــد‪ ،‬مصــوب کردیــم»‪ .‬حیــدری درادامــه یــاد شــهدای‬ ‫اتش نشــان ا ز جملــه شــهدای دفــاع مقــدس و به ویــژه‬ ‫شــهدای اتش نشــان در حادثــه انفجــار قطــار نیشــابور را‬ ‫گرامــی داشــت و ابــراز امیــدواری کــرد کــه اتش نشــانی‬ ‫مشــهد بیش از پیــش بــا همــت و همراهــی تجربــه‬ ‫گذشــتگان و انــرژی جوانــان بــا موفقیــت پیــش بــرود‪.‬‬ ‫رونمایی از دبیرخانه دائمی‬ ‫یادواره شهدای اتش نشانی‬ ‫مدیر عامــل ســازمان اتــش نشــانی مشــهد در ادامــه ایــن‬ ‫مراســم‪ ،‬افــزود‪« :‬حــدود یک ما ِه گذشــته پیشــنهاد برگــزاری‬ ‫یــادواره شــهدای مشــهد بــه بنــده شــد کــه بــدون هیــچ‬ ‫درنگــی قبــول کــردم‪ .‬بــرای پذیرفتــن ایــن یــادواره و تشــکیل‬ ‫دبیرخانــه دلیــل داشــتم کــه مهم تریــن دلیــل برگــزاری ایــن‬ ‫برنامــه "یــاداوری" اســت»‪ .‬امیــر عزیــزی در ادامــه مطلــب‬ ‫فــوق افــزود‪« :‬ایــن یــاداوری ابتــدا بــه خــود م به عنــوان‬ ‫مدیرعاملــی کــه در ایــن ســازمان در حــال فعالیت اســت؛ اینکه‬ ‫بدانیــم چــه افــراد و چــه بزرگوارانــی در ســنوات گذشــته تالش‬ ‫کــرده و زحمــت کشــیدند و چــه خون هایــی کــه اهــداء شــد‬ ‫تــا اکنــون ســازمان اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی در ایــن‬ ‫جایــگاه رفیــع باشــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬ایــن یــادواره و دبیرخانه‬ ‫باعــث می شــود همکارانــی کــه در بعضــی مواقــع ســختی های‬ ‫کار انهــا را دلســرد می کنــد‪ ،‬بداننــد در چــه جایــگاه مقدســی‬ ‫کار می کننــد و شــاید شــغل اتش نشــانی افتخــاری باشــد‬ ‫کــه نصیــب هــر کســی نمی شــود»‪ .‬مدیر عامــل ســازمان‬ ‫اتش نشــانی افــزود‪« :‬همــه مــا اعتقــاد داریــم کــه ایــن تقویــم‬ ‫و یــاداوری خانــواده بــزرگ شــهدا چــه در اتش نشــانی و چــه‬ ‫در حرفه هــای دیگــر انتقــال روحیــه ایثــار و فداکاری ســت‬ ‫به جرئــت اعتقــاد دارم ســرمایه و منابــع انســانی باالتریــن و‬ ‫مهم تریــن ایــت در ســازمان اتش نشانی ســت»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬هر چه قــدر ایســتگاه های مجهــز داشــته باشــیم‬ ‫و ماشــین االت و تجهیــزات خریــداری شــود‪ ،‬امــا اگــر‬ ‫ســرمایه انســانی وظیفــه اصلــی خــود را ندانــد‪ ،‬کار این طــور‬ ‫به نحو احســنت پیــش نمــی رود و ایــن دیدگاهــی کــه الزم‬ ‫اســت‪ ،‬ســاری و جــاری باشــد»‪ .‬عزیــزی گفــت‪« :‬بایــد ایثــار‪،‬‬ ‫فــداکاری‪ ،‬شــهادت و از خود گذشــتگی را بــا یاداوری هــا و‬ ‫بیــان خاطــرات و اســتفاده از تجربیــات دیگــران بیشــتر کنیم»‪.‬‬ ‫اولیــن جلســه هماهنگــی مناطــق و شــرکت گاز اســتانی معیــن بــا هــدف‬ ‫افزایــش ســطح هماهنگــی‪ ،‬تدویــن راهکارهــای موثــر در زمینــه مدیریــت‬ ‫موثــر بحران ه ـا ‪ ،‬همــکاری و بهره بــرداری مطلــوب از ظرفیت هــای موجــود‬ ‫دســتگاه های اجرایــی اســتان در زمــان وقــوع حــوادث احتمالــی و انجــام‬ ‫اقدامــات پیشــگیرانه جهــت مواجهــه بــا ایــن حــوادث در مرکــز بهره بــرداری‬ ‫خطــوط لولــه گــرگان برگــزار شــد‪ .‬در ایــن نشســت کــه مدیــران مناطــق ‪4‬‬ ‫و ‪ 9‬عملیــات انتقــال گاز و مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان ‪ ،‬معاونین‬ ‫و کارشناســان ذیربــط حضــور داشــتند‪ ،‬در زمینــه موضــوع جلســه‪ ،‬ارزیابــی‬ ‫شــرایط موجــود‪ ،‬مشــکالت حــادث شــده‪ ،‬اســتمرار و پایــداری جریــان‬ ‫گاز‪ ،‬ارتقــاء ســطح اســتاندارد ها ‪ ،‬صیانــت از شــبکه و خطــوط تغذیــه گاز‬ ‫و تاسیســات گازرســانی و همچنیــن انجــام تمهیــدات الزم در زمینــه خریــد‬ ‫و تامیــن تجهیــزات تکمیلــی جهــت اســتفاده در شــرایط بحرانــی بحــث و‬ ‫تبادل نظــر شــده و تصمیمــات مهمــی اتخــاذ شــد‪ .‬در ایــن جلســه رحیمــی‬ ‫(مدیرعامــل گاز گلســتان) ضمــن تقدیــر از همــکاری مناطــق ‪ 4‬و ‪ 9‬عملیــات‬ ‫انتقــال گاز در خصــوص نصــب ‪ LBV‬و تعویــض و تعمیــر خطــوط در مســیر‬ ‫رودخانــه چهــل چــای مینودشــت و فاضــل ابــاد ‪،‬گزارشــی از اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه شــرکت بــرای ورود بــه فصــل ســرما ‪ ،‬امادگــی نیروهــای عملیاتی‬ ‫و امــدادی و همچنیــن تجهیــزات و امکانــات موجــود در زمــان بحــران‬ ‫احتمالــی ارائــه کــرد‪ .‬وی افــزود‪« :‬خوشــبختانه ایــن شــرکت همه ســاله پــس‬ ‫از اتمــام فصــل ســرما ‪ ،‬اقــدام بــه بررســی و تشــخص نقــاط بحرانــی‪ ،‬اصالح و‬ ‫بهینه کــردن مشــکالت موجــود در تاسیســات گازرســانی ‪ ،‬ترمیــم و بازســازی‬ ‫لوله هــا و نقــاط اســیب پذیر‪ ،‬بازدیــد دوره ای از تجهیــزات موجــود و کنتــرل‬ ‫انهــا ‪ ،‬تامیــن و تجهیــز وســایل و امکانــات مــورد نیــاز کــرده و دوره هــای‬ ‫اموزشــی متناســب همــراه بــا انجــام مانورهــای امادگــی بــا همــکاری‬ ‫دســتگاههای ذیربــط جهــت ارزیابــی و ســنجش ســطح امادگــی نیروهــا‬ ‫و امکانــات برگــزار کنــد تابــا امادگــی کامــل و بــدون هیــچ نگرانــی بــه‬ ‫اســتقبال ایــام ســرد ســال بــرود»‪ .‬در ایــن جلســه هــر یــک از مدیران عامــل‬ ‫و شــرکت کنندگان درجلســه بــا ارائــه گزارشــی از اهــم اقدامــات انجام شــده‪،‬‬ ‫پیشــنهادات و راهکارهــای مــورد نظــر خــود را نیــز ارائــه کردنــد‪.‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت مازنــدران گفــت‪:‬‬ ‫«میــز خدمــت بیمــه ســامت اســتان‬ ‫بــرای ایــام نــوروز فعــال می شــود تــا‬ ‫خدمات گیرنــدگان در ایــن ایــام دچــار‬ ‫مشــکل نشــوند»‪ .‬رســول ظفرمنــد‬ ‫در نشســت هم اندیشــی بــا اصحــاب‬ ‫رســانه اســتان اظهــار کــرد‪« :‬نزدیــک بــه‬ ‫چهارهــزار و ‪ 590‬بیمــار خــاص که شــامل‬ ‫یو‬ ‫بیمــاران دیالیــزی‪ ،‬پیونــد‪ ،‬تاالســم ‬ ‫ام اس را تحت پوشــش داریــم کــه ســاالنه‬ ‫‪ 430‬هزار بــار مراجعــه خدمــت بــه مراکــز‬ ‫درمانــی دارنــد»‪ .‬وی با اعالم اینکــه‬ ‫ماهیانــه ‪4.5‬میلیاردتومــان هزینــه درمانی‬ ‫بیمــاران خــاص ارائــه می شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«تــاش کردیــم بــا پوشــش مناســب تر‬ ‫خدمــات بیماران خــاص از درد انها کاهش‬ ‫دهیــم»‪ .‬مدیرکل بیمــه ســامت مازندران‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬درکنــار خدمات دهــی‬ ‫بــه بیمــاران خــاص بــا اجــرای پــروژه‬ ‫الکترونیــک ســامت کــه شــامل انتقــال‬ ‫و رســیدگی اســناد بیمارستانی ســت‬ ‫نزدیــک بــه ‪ 240‬هــزار پرونــده تولیــد‬ ‫می شــود»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬در گذشــته‬ ‫بــرای هــر پرونــده ‪ 20‬کاغــذ اچــار مــورد‬ ‫اســتفاده قــرار می گرفــت بــا اجــرای ایــن‬ ‫طــرح میــزان کاغــذ مصرفــی مــا بــه یــک‬ ‫بــرگ رســیده و حجــم بســیارباالی کاغــذ‬ ‫صرفه جویــی شــده اســت»‪ .‬ظفرمنــد‬ ‫خاطــر نشــان کــرد‪« :‬البتــ ه ایــن طــرح‬ ‫نیــاز بــه اصالحاتــی دارد و تکمیــل ان‬ ‫در پــروژه نسخه نویســی الکترونیکــی‬ ‫گام موثــر در اجــرای پــروژه الکترونیکــی‬ ‫سالمتی ســت»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬طــرح‬ ‫تکمیلــی ایــن پــروژه حــذف دفترچه‪‎‬هــای‬ ‫کاغذی ســت کــه به صــورتِ ویــژه ‬ ‫ایــن موضــوع در ســال اینــده پیگیــری‬ ‫می شــود»‪ .‬مدیــرکل بیمــه ســامت‬ ‫مازنــدران بااشــاره به خدمــات وزارت‬ ‫بهداشــت بــه بیمــاران خــاص‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«تمهیــدات الزم بــرای بازپرداخــت حــق‬ ‫ســرانه و خدمــات بســتری بیمــاران خاص‬ ‫فراهــم شــده اســت و نگرانــی از این بابــت‬ ‫وجــود نــدارد»‪ .‬وی از برنامه ریــزی‬ ‫بــرای توســعه خدمــات بیمــه ســامت‬ ‫در ایــام نــوروز خبــر داد و گفــت‪« :‬میــز‬ ‫خدمــت بــه بیمــاران و جامعــه هــدف‬ ‫تشــکیل می شــود؛ همــه تــاش مــا‬ ‫این اس ـت که جامعــه هــدف مــا در نــوروز‬ ‫دچــار مشــکل نشــوند»‪ .‬دکتــر ظفرمنــد‬ ‫تعــداد ثبت نام کننــدگان اســتان در‬ ‫طــرح پوشــش اجبــاری بیمــه ســامت را‬ ‫‪14‬هزارنفــر عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫بی نیازی کشور از واردات ورق های عملیات حرارتی پذیر‬ ‫احسانعالیخانی‬ ‫بــا تــاش و همــت کارشناســان فــوالد مبارکــه بــرای‬ ‫اولین بــار در کشــور عملیــات طراحــی و تولیــد ورق هــای‬ ‫عملیــات حرارتی پذیــر (‪ )CK45‬بــا موفقیــت انجــام شــد‬ ‫رئیــس تروپروســس واحــد متالــورژی و روش هــای تولیــد‬ ‫فــوالد مبارکــه گفــت‪« :‬بــا دســتیابی بــه ایــن موفقیــت‬ ‫بــزرگ از ایــن پــس کشــورمان ایــران از واردات ایــن گریــد‬ ‫خــاص کــه در صنایــع ماشین ســازی و تولیــد انــواع پیــچ‬ ‫و مهــره و‪ ...‬کاربــرد دارد‪ ،‬بی نیــاز می شــود و عمــ ً‬ ‫ا بــه‬ ‫جمــع صادرکننــدگان ان می پیونــدد»‪ .‬علیرضــا مولویــزاده‬ ‫با اشــاره به اینکه فــوالد مبارکــه در ســال ‪ 98‬در زمینــۀ‬ ‫تولیــد انــواع ورق هــای خــاص به دســتاوردهای ارزشــمندی‬ ‫دســت یافتــه اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬ایــن شــرکت بــا اتــکاء‬ ‫بــه دانــش فنــی و تکنولــوژی نهادینــه شــده در نیــروی‬ ‫انســانی و بــا اســتفاده از ظرفیت هــای علمــی کشــور و‬ ‫همچنیــن در راســتای مشــتری مداری در خطــوط تولیــد‪،‬‬ ‫طراحــی و تولیــد گریدهــای موردنیــاز صنایــع پاییند اســت‬ ‫را از اولویت هــای خــود دانســته و همــواره تــاش کــرده‬ ‫اســت تــا بــا اســتفاده از ظرفیت هــای یادشــده در مســیر‬ ‫خودکفایــی و بی نیــازی از واردات و خــروج ارز از کشــور‬ ‫در شــرایط تحریــم گام هــای ارزشــمندی بــردارد»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬تــا پیــش از کســب ایــن موفقیــت‪ ،‬از‬ ‫عملیــات حرارتــی فقــط در بخــش شــمش و بلــوم اســتفاده‬ ‫می شــد و قابلیــت عملیــات حرارتــی به صــورت تخــت‬ ‫(شــیت) وجــود نداشــت»‪ .‬بابــک شــهریاری با بیان اینکــه‬ ‫اشــکال مختلفــی از ایــن فــوالد معمــوال به صــورت بلــوم و‬ ‫بیلــت یــا شــمش های بــا مقطــع گــرد امــاده بــرای فــورج‬ ‫تولیــد می شــوند‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن فوالدهــا پــس از فــورج‬ ‫کــردن خــواص نهایــی بــا عملیــات حرارتــی دقیــق کــه‬ ‫معمــوالً از انــواع کوئنــچ و تمپــر اســت‪ ،‬حاصــل می شــود»‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکــه تولیــد تختــال ایــن گریــد در فــوالد‬ ‫مبارکــه بهدلیــل کربــن نســبتا بــاالی ان بهویــژه در واحــد‬ ‫ریخته گــری بــا ســختی هایی همــراه بــود‪ ،‬افــزود‪« :‬تولیــد‬ ‫کالف ایــن نــوع ورقهــای فــوالدی در هنــگام نــورد گــرم نیز‬ ‫بــا مراقبت هــای ویــژه ای همــراه اســت»‪ .‬شــهریاری اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬کربــن نســبتاً بــاال‪ ،‬باعــث افزایــش اســتحکام و‬ ‫قابلیــت عملیــات حرارتــی به همــراه ســختی پذیری قابــل‬ ‫توجــه ایــن گریــد می شــود‪ .‬محصــول شــیت ایــن گریــد بــا‬ ‫ضخامــت ‪ 10‬میلیمتــر‪ ،‬عرض ‪ 1500‬و طــول ‪ 6000‬میلیمتر‬ ‫تولیــد و در کارخانــۀ مشــتری بــه تســمه های مناســب‬ ‫بــرای قطعــات ماشین ســازی تبدیــل می شــود و‬ ‫مشــتری ایــن محصــول‪ ،‬مراتــب رضایــت و تاییدیــۀ‬ ‫خــود را از شــیت های تحویــل شــده رســماً اعــام کــرده‬ ‫اســت»‪ .‬علیرضــا مولویــزاده؛ رئیــس تروپروســس واحــد‬ ‫متالــورژی و روش هــای تولیــد فــوالد مبارکــه‪ ،‬در پایــان‬ ‫با تاکید بر اینکــه از ایــن پــس کشــور مــا در زمینــۀ ایــن‬ ‫نــوع ورق هــای خــاص به جــای واردکننــده‪ ،‬صادرکننــده‬ ‫خواهــد بــود‪ ،‬از همــکاری صمیمانــۀ کارکنــان نواحــی‬ ‫فوالدســازی و نورد گــرم و مدیریت هــای برنامه ریــزی‬ ‫تولیــد‪ ،‬فــروش و بازاریابــی‪ ،‬ازمایشــگاه محصــول و تمامــی‬ ‫همکارانــی کــه در تولیــد ایــن محصــول همــکاری کردنــد‪،‬‬ ‫تشــکر و قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫سرپرســت اداره کل میــراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری و صنایــع دســتی اســتان گلســتان‬ ‫از ثبــت شــش میــراث ناملمــوس اســتان در فهرســت اثــار ملــی کشــور خبــر داد‪.‬‬ ‫احمــد تجــری گفــت‪« :‬در جلســه شــورای ملــی ثبــت میــراث فرهنگــی ناملمــوس کــه‬ ‫سه شــنبه ‪ ۲۹‬بهمن مــاه ‪ ۹۸‬در دفتــر ثبــت اثــار وزارت میــراث فرهنگــی برگــزار شــد‪،‬‬ ‫تعــداد شــش اثــر میــراث ناملمــوس اســتان گلســتان در فهرســت اثــار ملــی کشــور به‬ ‫ثبت رســید»‪ .‬وی خاطر نشــان کرد‪« :‬از اســتان گلســتان اســتاد ســید محســن ســادات‬ ‫مزنگــی گنجینــه زنــده بشــری در حصیربافی‪ ،‬اســتاد عفــت مــرادی زاده؛ گنجینــه زنده‬ ‫بشــری در ابریشــم بافــی ترکمــن‪ ،‬مراســم ایینــی الشــدرمه قــوم ترکمــن‪ ،‬دانــش بومی‬ ‫ســاخت خانــه هــای چوبــی گمیشــان‪ ،‬دانــش و مهــارت اجــرای شــیر ســر در بناهــای‬ ‫تاریخــی اســتان گلســتان و عروســک قــوم تــات روســتای قلعــه قافــه مینودشــت ثبت‬ ‫ملــی شــد»‪ .‬تجــری اظهــار امیــدواری کــرد‪« :‬بــا ثبت اثــار فرهنگــی‪ ،‬تاریخــی‪ ،‬طبیعی‪،‬‬ ‫صنایــع دســتی و میــراث معنــوی‪ ،‬ناملمــوس ایــن اســتان و معرفــی هر چه بهتــر ایــن‬ ‫اثــار‪ ،‬گام هــای ارزنــده ای جهــت حفــظ و احیــای ایــن مواریــث ارزشــمند برداشــته‬ ‫شــود‪ .‬لــوح ثبتــی اثــار پــس از طــی تشــریفات قانونــی توســط وزیــر میــراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایــع دســتی بــه اســتان ابــاغ خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫تفاهم نامه همکاری دانشگاه ازاد اسالمی البرز‬ ‫و شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫علیرضــا نصیرمنــش‪ /‬تفاهم نامــه همــکاری دوجانبه دانشــگاه ازاد اســامی اســتان‬ ‫البــرز و شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان البــرز با حضــور دکترمحمدحســن‬ ‫برهانی فــر و بهنــام بیــات بــه امضــاء رســید‪ .‬دکترمحمدحســن برهانی فــر (رئیــس‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی اســتان البــرز و واحدکــرج) و دکتربهنــام بیــات (رئیــس‬ ‫هیئت مدیــره و مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان البــرز) بــا امضــاء‬ ‫تفاهم نامـه ای‪ ،‬بــر تعامــل هرچه بیشــتر ایــن دو نهــاد مهــم در ایــن اســتان تاکیــد‬ ‫کردنــد‪ .‬موضــوع ایــن تفاهم نامــه انجــام خدمــات عملــی و پژوهشــی‪ ،‬مطالعاتــی‪،‬‬ ‫اموزشــی و فناورانــه در زمینه هــای تخصصــی مــورد نیــاز شــرکت توزیــع بــرق‬ ‫البــرز ازســوی دانشــگاه ازاد اســامی در ایــن اســتان اســت‪ .‬تفاهم نامــه همــکاری‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی البــرز بــا شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان البــرز در‬ ‫چهارچــوب مقــررات و ائین نامه هــای مصــوب هــر دو طــرف بــا موضوعاتــی‬ ‫ماننــد؛ ایجــاد ســاختارمدیریت ونظــارت تخصصــی در دانشــگاه درقالــب کمیتــه‬ ‫عالــی نظــارت با حضــور نماینــدگان‪ ،‬طراحــی و اجــرای دوره هــای اموزشــی‬ ‫کوتاه مــدت و تخصصــی در راســتای رفــع نیازهــا و اولویت هــای بــرق اســتان‬ ‫البــرز‪ ،‬اجــرای پروژه هــای تحقیقاتــی در راســتای نیازســنجی و رفــع نیازهــای‬ ‫اســتان‪ ،‬حمایــت از انجــام پایان نامه هــای تحصیلــی در مقاطــع کارشناســی ارشــد‬ ‫و دکتــری در زمینه هــای مرتبــط بــا نیازهــای شــرکت بــرق البــرز و نیزبرگــزاری‬ ‫ســمینارهای مشــترک میــان دانشــگاه ازاد اســامی اســتان البــرز و شــرکت بــرق‬ ‫البــرز بــه اجــرا در خواهــد امــد‪ .‬ایــن تفاهم نامــه کــه در نــه مــاده تنظیــم شــده‪،‬‬ ‫بــه بیــان مشــروح وظایــف طرفیــن پرداختــه و با حضورنماینــدگان دوطــرف‬ ‫درســالن شــورای واحــد کــرج بــه امضــای دکتــر محمدحســن برهانی فــر (رئیــس‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی اســتان البــرز و واحــد کــرج) و دکتــر بهنــام بیــات (رئیــس‬ ‫هیئت مدیــره و مدیرعامــل) و جمــال معتمــدی زاده (نایب رئیــس هیئت مدیــره و‬ ‫معــاون برنامه ریــزی وبودجــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان البــرز) رســید‪.‬‬ ‫مازندران‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه‪ 4‬اسفند‪ -1398‬شماره‪1935‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫شرکت گاز خراسان رضوی‪:‬‬ ‫طی مراسمی باحضور وزیر نفت رونمایی شد؛‬ ‫افزایش سقف تسهیالت‬ ‫تو سازهای بافت های فرسوده شهری‬ ‫ساخ ‬ ‫مدیرکل راه و شهرســازی اســتان مازنــدران از‬ ‫افزایــش ســقف تســهیالت مشــارکت مدنــی‬ ‫در بافت هــای فرســوده و ناکارامــد شــهری‬ ‫از محــل قــرارداد عاملیــت فی مابیــن شــرکت‬ ‫بازافرینــی شــهری ایــران و بانــک عامــل خبر‬ ‫داد‪ .‬مهنــدس نظــری گفــت‪« :‬درراســتای‬ ‫سیاســت دولــت مبنی بــر مقاوم ســازی‬ ‫ســاختمان ها و بهینه ســازی کیفیــت زندگــی‬ ‫در بافت هــای ناکارامــد شــهری‪ ،‬ســقف تســهیالت مشــارکت مدنــی در بافت هــای‬ ‫فرســوده و ناکارامــد شــهری در اســتان ها افزایــش یافــت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ایــن افزایــش‬ ‫وام بــر اثــر تعامــات صورت گرفتــه فی مابیــن شــرکت بازافرینــی شــهری و بانــک‬ ‫اســت کــه در مرکــز اســتان ها و شــهرهای بــاالی ‪ 200‬هزار نفــر جمعیــت تــا ســقف‬ ‫هــر واحــد ‪ ۱۴۰‬میلیون تومــان و ســایر شــهرهای اســتان تــا ســقف ‪ ۱۳۰‬میلیون تومــان‬ ‫بــرای هــر واحــد پیش بینــی شــده اســت»‪ .‬نظــری ادامــه داد‪« :‬در ایــن نــوع تســهیالت‬ ‫ترکیبــی نــرخ ســود دوران مشــارکت مدنــی از محــل قــرارداد عاملیــت نه درصــد از محل‬ ‫تســهیالت بــدون ســپرده ‪ ۱۸‬درصــد و از محــل اوراق گواهــی حــق تقــدم ‪ ۱۶‬درصــد‬ ‫پیش بینــی شــده اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬محدودیتــی بــرای تعــداد درخواس ـت کنندگان‬ ‫پیش بینــی نشــده و به جهــت تســریع و تســهیل ترتیبــی اتخــاذ بــاز شــده تــا‬ ‫مشــارکت کننده (ســازنده) بتوانــد بــا اخــذ وکالت نامــه و انجــام ســایر تشــریفات قانونــی‬ ‫مربوطــه به جــای مالــک یــا مالــکان از ایــن تســهیالت بهره منــد شــود»‪ .‬نظــری بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬عالقه منــدان می تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر بــه اداره کل راه و‬ ‫شهرســازی اســتان مازنــدران مراجعــه کننــد»‪.‬‬ ‫دکل ‪ 72‬فتح؛ دومین دکل حفاری ساخت ایران‬ ‫به عمل امــده نــاوگان ایــن شــرکت کــه بــا پیوســتن دســتگاه‬ ‫حفــاری ‪ 72‬فتــح کــه رونمایــی شــد بــه بیــش از ‪ 70‬دســتگاه‬ ‫حفــاری افزایــش می یابــد‪ ،‬به طو ِر کامــل به کارگیــری و‬ ‫ضمــن تعامــل بــا دیگــر شــرکت های بخــش خصوصــی فعــال‬ ‫در ایــن عرصــه در پیشــبرد و تحقــق اهــداف کالن صنعت نفت‬ ‫موفــق عمــل کنــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬دســتگاه حفاری ســنگین ‪72‬‬ ‫فتــح کــه دو هــزار اســب بخــار تــوان و قــادر بــه حفــاری تــا‬ ‫عمــق ش ـش هزار متر اســت توســط جهــاد دانشــگاهی کشــور‬ ‫در چارچــوب قــرار داد ســاخت سه دســتگاه حفــاری ‪ 72 ،71‬و‬ ‫‪ 73‬فتح ســاخته شــده اســت کــه دکل ‪ 71‬پیــش از ایــن در مدار‬ ‫عملیــات قــرار گرفــت و دســتگاه ‪ 73‬نیــز در ســال ‪ 99‬بـ ه ایــن‬ ‫شــرکت تحویــل خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫مدیرعامل اب منطقه ای استان خبر داد؛‬ ‫اغاز عملیات اجرایی سد زارم رود ساری؛ به زودی‬ ‫بــا انتخــاب پیمانــکار ســازه انحــراف اب‬ ‫ســد زارم رود‪ ،‬عملیــات اجرایــی ســد زارم رود‬ ‫ گــزارش‬ ‫ســاری بــه زودی اغــاز می شــود‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومــی اب منطقــه ای مازنــدران؛‬ ‫دکتــر محمدابراهیــم یخکشــی (مدیرعامــل‬ ‫اب منطق ـه ای مازنــدران) از شــروع عملیــات‬ ‫اجرایــی ســد زارم رود بــرروی یکــی از‬ ‫سرشــاخه های اصلــی تجــن در جنــوب‬ ‫شــرقی ســاری خبــر داد‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫اتمــام مطالعــات فــاز اول ایــن طــرح و اخــذ‬ ‫ـوان یکــی از مهم تریــن ســدهای‬ ‫مجوزهــای الزم از جملــه زیس ـت محیطی‪ ،‬از ان به عنـ ِ‬ ‫در دســتِ مطالعــه مازنــدران یــاد کــرد و گفــت‪« :‬بــا اجــرای ایــن طــرح عالوه بــر کمبــود‬ ‫اب زراعــی شــرق اســتان از جملــه میانــدرود‪ ،‬ســیالب مخــرب رودخانــه زارم رود کنتــرل‬ ‫و کمبــود نیــاز اب شــرب شــهرهای ســاری‪ ،‬میانــدرود و ‪ 235‬روســتای منطقــه در افــق‬ ‫ســال ‪ 1425‬مرتفــع می شــود»‪ .‬مدیرعامــل اب منطقـه ای مازنــدران مطالعــه و اجــرای‬ ‫ایــن پروژه هــای بــزرگ را نیازمنــد همراهــی و همــکاری دســتگاه های مختلف برشــمرد‬ ‫و از پیگیــری مســئولین ارشــد اســتان‪ ،‬نماینــدگان و مدیــران ذی ربــط اســتان قدردانــی‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫کمک رسانی اداره کل راه و شهرسازی استان‬ ‫در بحران برف به مردم گیالن‬ ‫«ســاخت دکل در ایــران یکــی از ارزوهــای صنعــت نفــت اســت‬ ‫و مــا بــرای ســال های طوالنــی بــه حفــاری و تجهیــزات ان نیــاز‬ ‫داریــم»‪ .‬بیــژن زنگنــه (وزیــر نفــت) در مراســم رونمایــی از دکل‬ ‫‪ ۷۲‬فتــح ســاخت جهــاد دانشــگاهی بــا بیــان ایــن مطلــب در اهواز‬ ‫گفــت‪« :‬امــروز روز خوبی ســت‪ .‬مســئله ســاخت دکل در ایــران‬ ‫یکــی از ارزوهــای صنعــت نفــت اســت و مــا بــرای ســال های‬ ‫طوالنــی بــه حفــاری و تجهیــزات ان نیــاز داریــم»‪ .‬زنگنــه‬ ‫گفــت‪« :‬دکل تجهیــز نیســت؛ بلکــه یــک کارخانــه ســیار اســت‬ ‫و ســرمایه گذاری موردنیــاز بــرای بســیاری از کارخانه هایــی کــه‬ ‫در کشــور داریــم به انــدازه یــک دکل نیســت‪ .‬بهره منــدی از ایــده‬ ‫دســتگاه فــراورش ســیار نفــت هــم از همیــن طــرح دکل گرفتــه‬ ‫شــد کــه امــروز قــراردادی مرتبــط بــا ان امضــاء می شــود»‪ .‬وی‬ ‫درادامــه افــزود‪« :‬موفقیــت در صنعــت نفــت خیلــی سرســختی‬ ‫می خواهــد و از وزیــر گرفتــه تــا مدیــران نفتــی وی در اســتان ها‬ ‫بایــد انســان های سرســختی باشــند؛ زیــرا سیســتم های قدیمــی‬ ‫ در مقابــل انهــا مقاومــت می کننــد»‪ .‬زنگنــه افــزود‪« :‬سیســتم های‬ ‫ی در برابــر هــر کار جدیــدی مقاومــت می کننــد‪ .‬بایــد‬ ‫قدیمــ ‬ ‫سرســختانه عمــل کــرد‪ ،‬در غیر این صــورت کاری از پیــش‬ ‫نمــی رود»‪ .‬وی از جهــاد دانشــگاهی به دلیــل سرســختی در‬ ‫به نتیجه رســاندن ســاخت دکل قدردانــی کــرد و گفــت‪« :‬بنــده بــه‬ ‫مدیــر جهــاد دانشــگاهی و تیــم جــوان و سرســخت وی کــه معتقد‬ ‫بــه پیشــرفت و توســعه کشــور هســتند بــرای به ثمررســاندن ایــن‬ ‫پــروژه بــا وجــود همــه مشــکالت تبریــک می گویــم»‪ .‬زنگنــه‬ ‫بابیان اینکــه بــه جهــاد دانشــگاهی اصــرار می کنــم ایــن رونــد‬ ‫ِ‬ ‫را ادامــه دهنــد و بــه ســاخت داخــل عمــق ببخشــند‪ ،‬ادامــه داد‪:‬‬ ‫«وظیفــه ماســت کــه بــرای کارخانه هــای داخلــی کار درســت‬ ‫کنیــم‪ .‬اهــواز بعــد از اصفهــان و اراک از نظــر تجهیــزات صنعتــی‬ ‫قطــب مهمی ســت»‪ .‬وزیــر نفــت گفــت‪« :‬حمایــت از شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان و اســتارت اپ ها در برنامــه ماســت و حمایــت از‬ ‫جهــاد دانشــگاهی نیــز ادامــه خواهــد داشــت»‪.‬‬ ‫دکل ساخته شده‪ ،‬فقط برای ایران نیست‬ ‫ِ‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان مازنــدران در جریــان بــارش بــرف ســنگین در اســتان‬ ‫گیــان بــا اعــزام نیــرو و ماشــین االت بــه کمــک مــردم شــریف ایــن اســتان شــتافت‪.‬‬ ‫ـزارش اداره ارتباطــات و اطالع رســانی اداره کل راه و شهرســازی اســتان مازنــدران؛‬ ‫به گـ ِ‬ ‫بــارش بــرف ســنگین بهمن مــاه کــه منجــر بــه بــروز خســارات فراوانی بــه راه ها شــده و‬ ‫زیر ســاختها از جملــه اب‪ ،‬بــرق و گاز را دچــار مشــکل کــرده اســت‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬اکیــپ‬ ‫ی از اداره راه و شهرســازی شهرســتان تنکابــن‪ ،‬عباس ابــاد و رامســر به همــراه‬ ‫اعزامــ ‬ ‫یک دســتگاه گریــدر و یک دســتگاه بــرف روب در تاریــخ ‪ 98/11/24‬بــه منطقــه اعــزام و‬ ‫در امــور کمک رســانی مشــارکت داشــته کــه موجــب تقدیــر و تشــکر مــردم شهرســتان‬ ‫لنگــرود و همچنیــن فرمانــدار شهرســتان شــد‪ .‬ضمنــا دو دســتگاه لــودر و دو دســتگاه‬ ‫بیــل بکــو نیــز جهــت امداد رســانی در شهرســتان های کالچــای و رودســر در ایــن‬ ‫دو شــهر بــه امداد رســانی مشــغول بودنــد و همچنیــن یک دســتگاه بیــل مکانیکــی‬ ‫و یک دســتگاه کامیــون نیــز در شهرســتان املــش مشــغول امداد رســانی بــوده اســت‪.‬‬ ‫خبــر‬ ‫رشد ‪ 45‬درصدی شبکه توزیع اب شهرستان بافت‬ ‫عفــت فــاح‪ /‬مدیــر امــور اب و فاضــاب شهرســتان بافــت ضمــن تشــریح عملکــرد‬ ‫‪10‬مــاه نخســت ســال جــاری از رشــد ‪ 45‬درصــدی شــبکه توزیــع اب ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر داد‪ .‬اکبــر قلیج پــور در این بــاره توضیــح داد‪« :‬از ابتــدای امســال تــا پایــان دی مــاه‬ ‫شــبکه توزیــع اب شهرســتان بافــت هش ـت کیلومتر و ‪ 160‬متــر توســعه یافــت»‪ .‬وی‬ ‫بااشــاره به توســعه ‪ 300‬متــری خــط انتقــال اب افــزود‪« :‬هفت کیلومتــر و ‪ 800‬متــر از‬ ‫شــبکه توزیــع اب نیــز اصــاح شــد کــه ایــن میــزان در مقایسـه با مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته یک درصــد رشــد داشــته اســت»‪ .‬قلیج پــور ادامــه داد‪« :‬عالوه بــر ان اصــاح‬ ‫خطــوط انتقــال اب بــا انجــام دوکیلومتــر و ‪ 200‬متــر نســبت بــه مــدت مشــابه ســال‬ ‫گذشــته ‪2.2‬درصــد افزایــش یافتــه اســت»‪ .‬به گفتــه وی‪ ،‬بــا واگــذاری ‪ 548‬کنتــور طــی‬ ‫ایــن مــدت‪ ،‬تعویــض کنتورهــا نیــز رشــد سـه درصدی داشــته اســت‪ .‬مدیــر امــور اب و‬ ‫فاضــاب شهرســتان بافــت یــاداور شــد‪« :‬همچنیــن ‪ 631‬انشــعاب در ایــن شهرســتان‬ ‫واگــذار شــده کــه در مقایس ـه با ســال گذشــته س ـه درصد رشــد داشــته اســت»‪.‬‬ ‫تجلیل از مقام اوران‬ ‫مسابقات قرانی و ورزشی کارگران کشور‬ ‫مهرطلبــان‪ /‬مدیــرکل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان یــزد در مراســم تجلیــل‬ ‫از مقــام اوران مســابقات قرانــی و ورزشــی کارگــران‪ ،‬بااشــاره به اینکه چهاردهمیــن‬ ‫دوره مســابقات قــران کریــم ویــژه جامعــه کار‪ ،‬تــاش و تعــاون اســتان یــزد بــا هــدف‬ ‫ایجــاد زمینــه انــس هرچه بیشــتر بــا قــران‪ ،‬نشــر و بســط فضــای معنــوی مســابقات‬ ‫قــران و ایجــاد شــور و نشــاط قرانــی در بیــن اقشــار مختلــف جامعــه کار و تــاش و‬ ‫تعــاون برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬در ایــن مراســم از ‪ 12‬نفــر از کســانی کــه در رشــته های‬ ‫قرائــت‪ -‬تحقیــق‪ ،‬قرائــت ترتیــل‪ ،‬حفــظ کل‪ ،‬حفــظ ‪ 20‬جزء‪ ،‬حفــظ ‪ 10‬جــزء و مفاهیم‬ ‫توانســته بودنــد مقــام اول اســتان را کســب کننــد‪ ،‬تجلیل شــد»‪ .‬محمدحســین ریاحی‬ ‫با تاکید بر اینکــه بــا گســترش صنعــت در اســتان‪ ،‬توســعه ورزش در واحدهــای صنعتــی‪،‬‬ ‫تولیــدی و کارگــری‪ ،‬امــری ناگزیــر و عاملــی کاربــردی و موثــر در زمینــه تامیــن‬ ‫ســامت کارگــران و افزایــش بهــره وری نیروهــای انســانی خواهــد بــود خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬تشــکیالت جهانــی ورزش کارگــری‪ ،‬رونــد رو به رشــد دارد و تــاش مســئولین‬ ‫و هیئت هــای ورزش کارگــری بــرای حضــور شایســته کارگــران در عرصــه مســابقات‬ ‫جهانــی مطلــوب اســت»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه امــروز از ‪ 17‬نفــر از ورزشــکاران کارگــر کــه‬ ‫توانســتند در مســابقات جهانی اســپانیا و مســابقات کشــوری کارگری مقام کســب کنند‬ ‫تجلیــل شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬برگــزاری رویدادهای ورزشــی کارگــری در ایجــاد امید بــه زندگی‬ ‫و نشــاط و ســامت کارگــران نقــش اساســی ایفــا می کنــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در ایــن‬ ‫مراســم خانــه بهداشــت و کارفرمایــان ســامت محور برتر اســتان در ســال ‪ 98‬نیــز مورد‬ ‫تجلیــل قــرار گرفتنــد»‪.‬‬ ‫ضریب برخورداری قوچان از گاز طبیعی‬ ‫به ‪ 99.5‬درصد می رسد‬ ‫«دکل ساخته شــده‪ ،‬فقــط بــرای ایــران‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫نیســت و بایــد در تمــام منطقــه از ان اســتفاده کــرد‪ ،‬منطقــه‬ ‫مــا ســال ها نفــت خواهــد داشــت»‪ .‬زنگنــه از تالش هــای‬ ‫شــرکت ملــی حفــاری ایــران و دیگــر شــرکت های فعــال در‬ ‫حــوزه حفــاری و مدیــران پیشــین و کنونــی شــرکت ملــی نفــت‬ ‫ایــران نیــز قدردانــی کــرد و گفــت‪« :‬درســت اســت کــه اکنــون‬ ‫کشــور در فشــار اســت‪ ،‬امــا بــه لطــف الهــی و مقاومــت مــردم‬ ‫ت ِســر گذاشــته‬ ‫و تدبیــر نظــام‪ ،‬ایــن فشــارها بــا ســربلندی پش ‬ ‫بابیان اینکــه خوزســتان می توانــد یکــی‬ ‫می شــود»‪ .‬وزیــر نفــت‬ ‫ِ‬ ‫از قطب هــای صنعتــی باشــد و مــا بایــد از فرصــت تحریــم بــرای‬ ‫توســعه ســاخت داخلــی و فنــاوری ملــی اســتفاده کنیــم دربــاره‬ ‫چشـم انداز اجــرای ‪ ۲۸‬طــرح بــر جوامــع پیرامونــی هــم توضیــح‬ ‫داد و گفــت‪« :‬چهار درصــد اعتبارهــای حاصــل از طرح هــای‬ ‫نگهداشــت و افزایــش تــوان تولیــد کــه معــادل ‪ ۲۴۰‬میلیــون دالر‪،‬‬ ‫بــه جوامــع پیرامونــی اختصــاص می یابــد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران‪:‬‬ ‫تمام توان و ظرفیت های این شرکت‬ ‫در خدمت صنعت نفت کشور است‬ ‫مهنــدس ســید عبدالــه موســوی (مدیرعامــل شــرکت ملــی‬ ‫حفــاری ایــران) در ائیــن رونمایــی از دســتگاه حفاری ســنگین‬ ‫خشــکی ‪ 72‬فتــح از ســازندگان و صنعتگــران داخلــی کــه‬ ‫ عنــوان بــازوی صنعــت نفــت نفــش بی بدیلــی در تامیــن‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫نیازهــای ایــن صنعــت ایفــا می کننــد‪ ،‬قدردانــی کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«شــرکت ملــی حفــاری در بیــش از یک دهــه گذشــته در‬ ‫تعامــل و ارتبــاط بــا ســازندگان‪ ،‬صنعتگــران و مراکــز علمــی‪،‬‬ ‫پژوهشــی و شــرکت های دانش بنیــان موفــق بــه مهندســی‬ ‫و ســاخت بیــش از هفت هزارقطعــه و تجهیــز پرمصــرف‬ ‫کاربــردی در دســتگاه ها و تجهیــزات حفــاری شــده اســت»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران اظهــار کــرد‪« :‬ایــن‬ ‫همــکاری موجــب شــده کــه نــاوگان ایــن شــرکت بتوانــد در‬ ‫شــرایط تحریم هــای ظالمانــه‪ ،‬انجــام وظایــف محولــه و تامیــن‬ ‫نیازهــای شــرکت ملــی نفــت ایــران را پاســخگو و ارائــه خدمات‬ ‫دهــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬بــا اهتمــام وزیــر نفــت و مدیرعامــل‬ ‫شــرکت ملــی نفــت ایــران و تــاش جمعــی متخصصــان و‬ ‫کارکنــان خــدوم ایــن شــرکت‪ ،‬تــاش به عمــل امــده تــا از‬ ‫قابلیت هــا و ظرفیت هــای شــرکت در بخش هــای عملیاتــی‪،‬‬ ‫فنــی و مهندســی و پشــتبانی صنعــت حفــاری اســتفاده بهینــه‬ ‫بــه عمــل ایــد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬در همین راســتا انتظــار مــی رود بــا پی جویی هــای‬ ‫یکی از وظایف این نهاد‬ ‫تولید فناوری موردنیاز کشور است‬ ‫حمیدرضــا طیبــی (رئیــس جهــاد دانشــگاهی) در ادامــه مراســم‬ ‫افتتــاح دکل ‪ ۷۲‬فتــح در ســایت بازســازی شــماره یــک شــرکت‬ ‫ملــی حفــاری ایــران در اهــواز گفــت‪« :‬خوشــبختانه تــوان‬ ‫بســیار خوبی در مجموعــه جهــاد دانشــگاهی بــرای ســاخت‬ ‫تجهیــزات صنعــت نفــت به وجــود امــده اســت»‪ .‬رئیــس جهــاد‬ ‫بابیان اینکــه یکــی از وظایــف ایــن نهــاد تولیــد‬ ‫دانشــگاهی‬ ‫ِ‬ ‫فنــاوری مورد نیــاز کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬جهــاد دانشــگاهی‬ ‫ـوان یکــی از صنایــع‬ ‫در ابتــدای فعالیــت‪ ،‬صنعــت نفــت را به عنـ ِ‬ ‫راهبــردی انتخــاب کــرد»‪ .‬وی بااشــاره به حمایــت مدیــران‬ ‫نفتــی از ایــن مجموعــه در راســتای ســاخت ایــن تجهیــزات‪،‬‬ ‫ـال تــاش‬ ‫ادامــه داد‪« :‬ایــن تــوان نیــاز بــه گســترش دارد و در حـ ِ‬ ‫بــرای ایجــاد زمینه هــای هرچه بیشــتر بــرای ایــن چشــم انداز‬ ‫هســتیم»‪ .‬رئیــس جهــاد دانشــگاهی با تاکید بر اینکــه هم اکنــون‬ ‫ل نفتی ســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫کشــور دارای دانــش طراحــی دک ‬ ‫«بر همین اســاس می تــوان گفــت کــه ‪ ۴۵‬درصــد از دکل هــا‬ ‫ساخته شــده داخــل هســتند»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬تــاش می شــود‬ ‫تــا بــا اقداماتــی کــه صــورت می گیــرد بتوانیــم ســومین دکل‬ ‫حفــاری را تــا شــهریورماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬بــه مجموعــه شــرکت‬ ‫ملــی حفــاری ایــران تحویــل دهیــم»‪ .‬وی بااشــاره به تحویــل‬ ‫دو فرونــد دکل حفــاری ساخته شــده توســط ایــن مجموعــه‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬گفــت‪« :‬از شــرکت ملــی حفــاری ایــران انتظــار داریم‬ ‫تــا نســبت بــه پرداخــت مطالباتمــان اقــدام کنــد‪ .‬دانــش فنــی‬ ‫ســاخت دکل هــای حفــاری بــا قــدرت س ـه هزار اســب بخــار در‬ ‫جهــاد دانشــگاهی بومی ســازی شــده و این درحالی ســت که از‬ ‫ســه قــرارداد ســاخت ایــن نــوع از دکل هــا تا کنــون تعــداد دو‬ ‫دکل بــه شــرکت ملــی حفــاری ایــران تحویــل داده شــده اســت»‪.‬‬ ‫ـزارش خبرنــگار ســایه؛ دکل ‪ ۷۲‬فتــح‪ ،‬دومیــن دکل ســاخت‬ ‫به گـ ِ‬ ‫ـب قــرارداد ســاخت ســه دکل‬ ‫جهــاد دانشگاهی ســت کــه در قالـ ِ‬ ‫بیــن شــرکت ملــی حفــاری ایــران و جهــاد دانشــگاهی ســاخته‬ ‫و تحویــل داده شــده اســت؛ پیش بینــی می شــود ســومین دکل‬ ‫حفــاری ســاخت جهــاد دانشــگاهی (دکل ‪ ۷۳‬فتــح) نیــز در ســال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬تحویــل داده شــود‪ .‬حداکثــر عمــق قابــل حفــاری توســط‬ ‫دکل شــماره ‪ ۷۲‬فتــح ‪۲۰‬هزارفــوت‪ ،‬ارتفــاع دکل از ســطح حــدود‬ ‫‪۱۵۰‬فــوت و حداکثــر بــار اســتاتیکی قابل تحمــل توســط دکل‬ ‫یک میلیــون پونــد اســت‪ ،‬ایــن دســتگاه یــک تاپ درایــور بــه‬ ‫قــدرت ‪۵۰۰‬تــن‪ ،‬میــز دوار بــا ســایز ‪۱۳۷.5‬اینــچ و سه دســتگاه‬ ‫تو برگشــتی هرکــدام بــه قــدرت ‪۱۶۰۰‬‬ ‫پمــپ گل از نــوع رف ‬ ‫اســب بخــار دارد‪.‬‬ ‫‪۸۰‬درصد ظرفیت مخازن سدهای استان مرکزی پُر است‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای مرکــزی‬ ‫«درحال حاضــر ‪۸۰‬درصــد حجــم‬ ‫گفــت‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫مخــازن ســدهای اســتان مرکــزی پــر اســت‬ ‫ش ِرو جبــران‬ ‫و مابقــی نیــز بــا بارش هــای پی ـ ‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬عــزت اهلل امــره ای در نشســت‬ ‫شــورای حفاظــت از منابــع اب اســتان‬ ‫مرکــزی در اراک اظهــار داشــت‪« :‬از ابتــدای‬ ‫مهر مــاه تاکنــون در اســتان بــا ‪ ۱۳۳‬میلی متــر‬ ‫بــارش مواجــه بودیــم کــه نســبت بــه ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۴۶‬درصــد و نســبت بــه دراز مــدت‬ ‫بــا ‪ ۱۱‬درصــد کاهــش روبــه رو بــوده اســت»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬باتوجه بــه بارش هــای بهــار‬ ‫امســال ‪ ۸۰‬میلیون مترمکعــب اب پشــت ســد‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫نماینــده اســتان مازنــدران در شــورای عالی‬ ‫اســتان ها بااشــاره به مشــکالت امــوزش‬ ‫و پــرورش اظهــار داشــت‪« :‬در کشــور مــا‬ ‫صحبت هــای زیــادی در خصــوص اهمیــت و‬ ‫نقــش امــوزش و پــرورش مطــرح می شــود و‬ ‫طــرح و برنامه هــای زیــادی را ارائــه می دهنــد؛‬ ‫ولــی متاســفانه بــه هــدف نهایــی نمی رســند»‪.‬‬ ‫تو هشــتمین‬ ‫ســید علــی اقامیری کــه در بیس ‬ ‫اجــاس سراســری شــورای عالــی اســتان ها‬ ‫ســخن می گفــت‪ ،‬افــزود‪« :‬کشــورهایی‬ ‫هســتند کــه در امــر امــوزش و پــرورش‬ ‫ســرمایه گذاری کردنــد و جایــگاه باالیــی‬ ‫شــرکت اب منطقه ای اســتان مرکــزی اظهار‬ ‫کــرد‪« :‬امســال بــرای مهندســی رودخانــه‬ ‫مبلــغ شــش میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومــان‬ ‫از محــل اعتبــارات ملــی‪ ،‬اســتان و خســارت‬ ‫ســیل تخصیــص داده شــده کــه باتوجه بــه‬ ‫قرار دادهــا در مجمــوع ‪ ۷۶‬کیلومتــر از‬ ‫رودخانه هــای اســتان الیروبــی می شــود‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬کیلومتــر نیــز تعییــن بســتر داریــم»‪.‬‬ ‫وی عنــوان کــرد‪« :‬بحــث کیفــی منابــع‬ ‫اب در اســتان و کشــور مغفــول مانــده‬ ‫اســت‪ .‬ورود االینده هــا بــه اب کیفیــت‬ ‫را از حالــت اســتاندارد خــارج می ســازد‬ ‫و درمــورد اب شــرب ایــن موضوعــی‬ ‫نگران کننــده اســت»‪.‬‬ ‫نماینده استان مازندران در شورای عالی استان ها تاکید کرد؛‬ ‫تقویت اموزش و پرورش و کاهش مشکالت اخالقی جامعه‬ ‫بــرای معلــم در نظــر گرفتنــد و بــه نتایــج‬ ‫خوبــی نائــل شــدند»‪ .‬عضــو هیئت رئیســه‬ ‫شــورای شــهر مرکــز اســتان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«بایــد بــرای معلــم دغدغــه مالــی مطــرح‬ ‫نباشــد تــا بتوانــد روی تربیــت دانش امــوزان‬ ‫تمرکــز کنــد»‪ .‬اقامیــری افــزود‪« :‬اگــر قاضــی‪،‬‬ ‫وکیــل یــا مدیــر موفقــی در کشــور وجــود‬ ‫دارد؛ دلیــل ان را بایــد در امــوزش و پــرورش‬ ‫کشــور جســت وجو کــرد‪ .‬ولــی در جامعــه‬ ‫مــا بدیــن شــکل نیســت و در توجــه بــه‬ ‫ ایــن نهــاد بســیار ضعیــف عمــل می شــود»‪.‬‬ ‫نماینــده مازنــدران در شــورای عالی اســتان ها‬ ‫در پایــان تصریــح کــرد‪« :‬امــروزه معضــات‬ ‫اجتماعــی و مشــکالت اخالقــی کــه در کشــور‬ ‫وجــود دارد؛ دلیلــش اهمیــت نــدادن بــه‬ ‫امــوزش و پــرورش اســت؛ لــذا بایــد تقویــت‬ ‫امــوزش و پــرورش در دســتور کار جــدی‬ ‫مســئوالن قــرار گیــرد»‪.‬‬ ‫توسعه اقتصاد ملی کشور با افتتاح پروژه های شرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫اســتاندار اصفهــان گفــت‪« :‬یک پنجــم‬ ‫فراورده هــای نفتــی کشــور توســط مجموعــه‬ ‫پاالیشــگاه اصفهــان تامیــن می شــود؛ ازایــن رو‬ ‫برداشــتن قدم هــای موثــر درجهــت به روزرســانی‬ ‫ایــن مجموعــه تاثیــر مهمــی در کمــک بــه‬ ‫اقتصــاد ملــی کشــور خواهــد داشــت»‪ .‬عبــاس‬ ‫رضایــی در ائیــن افتتــاح پروژه هــای دهــه‬ ‫فجــر در جمــع خبرنــگاران‪ ،‬اظهــار کــرد‪۲۳« :‬‬ ‫حــدود ‪۲۳‬درصــد فراورده هــای نفتــی کشــور‬ ‫توســط شــرکت پاالیــش نفــت اصفهــان تامیــن‬ ‫می شــود و تمــام بنزیــن تولیــدی ایــن مجموعــه‬ ‫بنزیــن یــورو‪ ۵‬اســت‪ .‬ایــن شــرکت بــا تولیــد‬ ‫‪۱۲‬میلیون لیتــر در روز‪ ،‬ســوخت اســتان اصفهــان‬ ‫و ‪ ۱۶‬اســتان کشــور را تامیــن می کنــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬افتتــاح دو پــروژه‪ ،‬ســکوهای بارگیــری‬ ‫فراورده هــای ســبک و ویــژه و پــروژه تصفیــه‬ ‫و اســتفاده از فاضــاب شــهری؛ دو اقــدام‬ ‫مهــم درراســتای برطرف کــردن نیازهــای‬ ‫ایــن مجموعــه اســت»‪ .‬اســتاندار اصفهــان‬ ‫بابیان اینکــه اصفهــان در منطقــه خشــک قــرار‬ ‫ِ‬ ‫دارد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬باتوجه بــه ایــن موضــوع و‬ ‫اینکــه حضــور و وجــود صنایــع در اســتان امــری‬ ‫اجتناب ناپذیــر اســت؛ ازاین رو‪ ،‬اســتفاده از پســاب‬ ‫به جــای اب‪ ،‬موجــب مصــرف بهینــه و کمــک‬ ‫بــه صرفه جویــی در مصــرف اب اســت کــه‬ ‫خوشــبختانه بــا افتتــاح ایــن پــروژه در اصفهــان‬ ‫شهرری‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫امام جمعه شهرری‪:‬‬ ‫افراد انقالبی و دلسوز ملت باید وارد مجلس شوند‬ ‫امــام جمعــه شــهرری گفــت‪« :‬افــرادی کــه اعتقــاد و بــاور قلبــی بــه اســام و انقــاب‬ ‫ندارنــد و در تبلیغــات خــود از هــر حرب ـه ای اســتفاده کردنــد نبایــد بــه مجلــس راه‬ ‫یابنــد بلکــه بایــد افــراد انقالبــی و دلســوز ملــت وارد مجلــس شــوند»‪ .‬حجت االســام‬ ‫ســید علــی شــاهچراغی در خطبه هــای نمازجمعــه ایــن هفتــه شــهرری در حــرم‬ ‫عبدالعظیــم حســنی(ع) اظهــار داشــت‪« :‬مشــارکت حداکثــری مــردم در انتخابــات‬ ‫موجــب شکســت دشــمن می شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬حضــور گســترده و همه جانبــه‬ ‫ملــت ایــران در انتخابــات‪ ،‬دشمن شــکن بــوده و دشــمنان انقــاب و نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی را بــه ورطــه ضعــف و ناتوانــی می کشــاند»‪ .‬امــام جمعــه شــهرری‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬مــردم بایــد بــه افــراد متدیــن و انقالبــی و دلســوز رای بدهنــد»‪.‬‬ ‫شــاهچراغی تصریــح کــرد‪« :‬ملــت ایــران هرگــز تســلیم امریکا و اســتکبار نمی شــوند و‬ ‫اجــازه دخالــت در امــور داخلــی کشــور را بــه هیــچ بیگانـه ای نمی دهنــد‪ ،‬ایســتادگی و‬ ‫مقاومــت ملــت ایــران بزرگ تریــن درسی ســت کــه از ائمــه اطهــار اموخته انــد»‪ .‬امــام‬ ‫جمعــه شــهرری در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــه وظایــف مداحــان اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬مداحــان‪ ،‬مراســم اهــل بیــت را به درســتی مدیریــت کننــد و عزاداری هــا و‬ ‫شــادی های ائمــه اطهــار در شــان انهــا برگــزار شــود»‪.‬‬ ‫تجهیز ‪ ۲۵۰‬هکتار زمین کشاورزی ری‬ ‫به ابیاری تحت فشار‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقه ای مرکزی‪:‬‬ ‫کمــال صالــح جمــع و ‪ ۲۲۱‬میلیون متر مکعــب‬ ‫نیــز پشــت ســد ســاوه ذخیــره شــده اســت»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای اســتان‬ ‫مرکــزی گفــت‪« :‬امســال نصــب ‪ ۲۰۰‬کنتــور‬ ‫هوشــمند روی چاه هــا توســط شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای بایــد انجــام می گرفــت کــه تــا‬ ‫پایــان امســال نصــب ‪ ۲۱۲‬کنتــور انجــام‬ ‫می شــود»‪ .‬امــره ای بیــان داشــت‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫پیش بینی هــا احتمــال وقــوع ســیالب در‬ ‫بهــار ســال اینــده وجــود دارد و بنا بــر تغییــر‬ ‫اقلیــم در اســتان مــا نیــز ممکــن اســت اتفــاق‬ ‫افتــد‪ .‬در این راســتا الیروبــی رودخانه هــا از‬ ‫ســیل امســال اغــاز شــده اســت و ‪ ۴۰‬کیلومتــر‬ ‫از رودخانه هــا الیروبــی شــد»‪ .‬مدیر عامــل‬ ‫یاســر وطــن پــور‪ /‬رئیــس بهره بــرداری شهرســتان های شــرکت گاز خراســان رضــوی‬ ‫گفــت‪« :‬بــا اتمــام پروژه هــای گازرســانی روســتایی در قوچــان‪ ،‬ضریــب برخــورداری‬ ‫خانــوار ایــن بخــش بــه ‪ 99.5‬درصــد افزایــش می یابــد»‪ .‬ســیدرضا غفاریــان اظهــار کرد‪:‬‬ ‫«‪ 157‬روســتای واجــد شــرایط بهره منــدی از نعمــت خــدادادی گازطبیعــی بــا جمعیت‬ ‫‪ 21‬هــزار و ‪ 566‬خانــوار در قوچــان وجــود دارد کــه بــا تالش هــای انجــام شــده تاکنــون‬ ‫‪ 146‬روســتا بــا جمعیــت ‪ 20‬هــزار و ‪ 209‬خانــوار و ضریــب نفــوذ ‪ 93‬درصــد گازدار‬ ‫شــده اند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬عملیــات اجرایــی گازرســانی در هشــت روســتای دیگــر ایــن‬ ‫شهرســتان نیــز بــا گســتره جمعیتــی ‪ 1256‬خانــوار و پیشــرفتی در حــدود ‪ 50‬درصــد‬ ‫در حــال اجرا ســت»‪ .‬غفاریــان تصریــح کــرد‪« :‬بــا بهره بــرداری از ایــن طرح هــا شــاهد‬ ‫ارتقــای ضریــب نفــوذ گاز روســتایی قوچــان بــه ‪ 99.5‬درصــد خواهیــم بــود»‪ .‬رئیــس‬ ‫بهره بــرداری شهرســتان های شــرکت گاز خراســان رضــوی ادامــه داد‪ 61« :‬هــزار و ‪320‬‬ ‫مشــترک شــهری و روســتایی در شهرســتان قوچــان از خدمــات شــرکت گاز اســتفاده‬ ‫می کننــد کــه از ایــن تعــداد نوزده هــزار و ‪ 501‬مشــترک روســتایی و ‪41‬هــزار ‪819‬‬ ‫مشــترک شــهری هســتند‪ ،‬همچنیــن از مجمــوع ‪31‬هــزار ‪ 145‬انشــعاب واگــذار شــده‪،‬‬ ‫‪16‬هــزار و ‪ 598‬انشــعاب شــهری و ‪14‬هــزار ‪ 547‬ســهم روستایی ســت»‪ .‬غفاریــان‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬بــرای گازرســانی بــه شــهر قوچــان و روســتاهای ایــن شهرســتان‬ ‫یک هــزار و ‪ 561‬کیلومتــر شــبکه گازرســانی احــداث شــده کــه بیــش از ‪ 90‬درصــد ایــن‬ ‫امــار ســهم بخــش روستایی ســت»‪.‬‬ ‫محقــق شــد»‪ .‬رضایــی تصریــح کــرد‪« :‬بــه کمک‬ ‫ایــن پــروژه‪۷۵۰ ،‬مترمکعــب اب مصرفــی ایــن‬ ‫مجموعــه ازطریــق پســاب تامیــن می شــود کــه‬ ‫اقــدام مهمــی درجهــت بهینه ســازی مصــرف‬ ‫درحال حاضــر‬ ‫اب اســت»‪ .‬وی باتاکیدبراینکــه‬ ‫ِ‬ ‫اکثــر مجموعه هــای صنعتــی بــزرگ به دنبــال‬ ‫اســتفاده از پســاب بــرای تامیــن اب مصرفــی‬ ‫مجموعه هــای خــود هســتند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«مجموعــه پاالیشــگاه اصفهــان در اســتفاده از‬ ‫پســاب مشــکالتی دارد کــه نیــاز بــه همــکاری‬ ‫ابفــا و اداره کل اب و فاضــاب اســتان اســت»‪.‬‬ ‫اســتاندار اصفهــان گفــت‪« :‬ممبــران موردنیــاز‬ ‫بــرای ایــن پــروژه وارداتی ســت کــه اگــر بــا‬ ‫همــکاری شــرکت های دانش بنیــان مســتقر در‬ ‫شــهرک علمــی تحقیقاتــی اصفهــان انجام شــود‪،‬‬ ‫قــدم مثبتــی در جهـ ِ‬ ‫ـت اســتقالل و خودکفایــی‬ ‫خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫مدیــر جهــاد کشــاورزی شهرســتان ری گفــت‪ ۲۵۰« :‬هکتــار از زمین هــای کشــاورزی‬ ‫ایــن شهرســتان از ابتــدای ســال جاری تاکنــون بــه ســامانه های نویــن ابیــاری تحــت‬ ‫فشــار و قطــره ای مجهــز شــده اســت»‪ .‬محمــد عباســی افــزود‪« :‬ایــن درحالی ســت کــه‬ ‫‪ ۱۵۰‬هکتــار دیگــر از زمین هــای کشــاورزی شهرســتان ری نیــز تــا پایــان ســال جــاری‬ ‫بــه سیســتم های نویــن ابیــاری تحــت فشــار تجهیــز خواهــد شــد»‪ .‬وی با بیان اینکــه‬ ‫تجهیــز ‪ ۹۵۰‬هکتــار از اراضــی کشــاورزی بــه ســامانه های ابیــاری تحــت فشــار طــی‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬در دســتور کار جهــاد کشــاورزی شهرســتان ری قــرار داشــت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«امســال به دلیــل تحریم هــای ظالمانــه دشــمنان و افزایــش قیمــت سیســتم های‬ ‫ابیــاری کشــاورزان رغبــت کمتــری بــه ایــن امــر داشــته اند»‪ .‬عباســی اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«در مجمــوع بیــش از نه هزار هکتــار از اراضــی کشــاورزی شهرســتان ری مجهــز بــه‬ ‫سیســتم های نویــن ابیــاری شــده و بــا اجــرای ان عــاوه بــر افزایــش راندمــان اب‪،‬‬ ‫افزایــش عملکــرد کشــاورزان و جلوگیــری از تبخیــر اب نیــز بهبــود یافتــه اســت»‪ .‬این‬ ‫مســئول با اشــاره به اینکه دولــت تــا ســقف ‪ ۸۵‬درصــد از هزینه هــای ابیــاری تحــت‬ ‫فشــار را به صــورت کمــک بالعــوض بــه کشــاورزان ارائــه می دهــد‪ ،‬افــزود‪« :‬کشــاورزان‬ ‫بایــد توجــه داشــته باشــند کــه میــزان ایــن کمک هــا بســتگی بــه مســاحت و موقعیت‬ ‫اراضــی دارد»‪ .‬عباســی یــاداور شــد‪« :‬دولــت بــرای تجهیــز یک هکتــار از زمین هــای‬ ‫زراعــی بــه ســامانه ابیــاری موضعــی (قطــره ای) تــا ‪ ۱۷۰‬میلیون ریــال‪ ،‬بــه ســامانه بارانی‬ ‫بیــن ‪ ۹۰‬میلیــون تــا ‪ ۱۴۰‬میلیون ریــال و تجهیــز بــه ســامانه کم فشــار بیــن ‪ ۵۰‬تــا‬ ‫‪ ۷۰‬میلیون ریــال کمــک بالعــوض در نظــر گرفتــه اســت»‪ .‬ایــن مســئول با بیان اینکــه‬ ‫اســتقبال کشــاورزان نســبت بــه تجهیــز ســامانه های نویــن کشــاورزی در ســال های‬ ‫اخیــر کاهــش یافتــه اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬گرانــی ادوات ســامانه های نویــن ابیــاری‪،‬‬ ‫هزینــه نصــب و افزایــش هزینه هــای نگهــداری ایــن ســامانه ها از مهم تریــن علــل‬ ‫کاهــش رغبــت کشــاورزان اســت»‪.‬‬ ‫مسدود شدن پنج حلقه چاه اب غیرمجاز در شهرستان‬ ‫مدیــر امــور منابــع اب شهرســتان ری‪ ،‬از انســداد پنج حلقــه چــاه اب غیرمجــاز طــی‬ ‫س ـه هفته اخیــر بــا حکــم قضایــی درراســتای صیانــت از منابــع ابــی ایــن شهرســتان‬ ‫خبــر داد‪ .‬ســید حمیدرضــا حســینی بــه خبرنــگاران گفــت‪« :‬ایــن پنج حلقــه چــاه‬ ‫غیرمجــاز زیرزمینــی در مجمــوع بــه عمــق ‪۱۵۸‬متــر در اراضــی شهرســتان ری مســدود‬ ‫شــد کــه بــا انجــام ایــن عملیــات از خــروج دوهزارمترمکعــب اب در ســال از ســفره های‬ ‫اب زیرزمینــی ایــن شهرســتان جلوگیــری شــد»‪ .‬ایــن مســئول افــزود‪« :‬در ایــن مــدت‬ ‫‪ ۴۴‬اخطــار بــه متخلفــان ابــاغ‪۲۷ ،‬حلقــه چــاه مجــاز شناســایی و نــه حکــم قضائــی‬ ‫اخــذ شــد»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬اداره منابــع اب بــا هرگونــه تخلــف در زمینــه‬ ‫اب هــای ســطحی زیرزمینــی برخــورد جــدی می کنــد و اجــازه فعالیــت بــه متخلفــان‬ ‫درحال حاضــر ‪ ۶۰‬روســتا بــا جمعیــت‬ ‫دراین حــوزه داده نمی شــود»‪ .‬شهرســتان ری‬ ‫ِ‬ ‫‪۳۵۰‬هزارنفــر بــا ‪۳۰‬هــزار مشــترک مجــاز خانگی ســت کــه عمــده چاهــای غیرمجــاز نیز‬ ‫در روســتاها قــرار دارنــد‪ .‬هم اکنــون ایــن شهرســتان بــا مشــکل کم ابــی مواجــه اســت و‬ ‫امســال شــش قنــات کهریــزک‪ ،‬قلعـ ه ســنگی‪ ،‬قلعــه ابی‪ ،‬قلعــه شــیخ‪ ،‬رضایــی و قلعه نو‬ ‫کــه در ایــن منطقــه جــاری بــود به دلیــل خشکســالی های اخیــر‪ ،‬احــداث خــط یــک‬ ‫متــرو تهــران و حفــر چاه هــای عمیــق در کنــار چاه هــای مــادر خشــک شــد‪.‬‬ ‫کشتی گیر شهرری‪ ،‬مدال نقره اسیا را کسب کرد‬ ‫رئیــس اداره ورزش و جوانــان شهرســتان ری گفــت‪« :‬پژمان پشــتام در وزن ‪۷۷‬کیلوگرم‬ ‫رقابت هــای کشــتی فرنگــی بزرگ ســاالن قهرمانــی اســیا در دهلــی نــو مــدال نقــره‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ مهــدی صداقــت اظهــار داشــت‪« :‬پژمــان پشــتام‬ ‫را کســب کــرد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫در وزن ‪ ۷۷‬کیلوگــرم در دور اول حریفــی از کشــور ازبکســتان را بــا نتیجــه ‪ ۳‬بــر یــک‬ ‫شکســت داد و در دور دوم در مقابــل نماینــده کشــور تاجیکســتان بــا نتیجــه ‪ ۹‬بــر صفر‬ ‫پیــروز شــد و بــه دیــدار نیمه نهایــی راه یافــت»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬پژمــان پشــتام‬ ‫در دیــدار نیمه نهایــی بــا شکســت پنــج بــر صفــر الیــاز اولــو از قرقیزســتان بــه دیــدار‬ ‫فینــال راه یافــت و در ایــن دیــدار بــا نتیجــه ‪ ۱۰‬بریــک مقابــل تمــرالن شــادوکایف از‬ ‫قزاقســتان شکســت خــورد و صاحــب مــدال نقــره شــد»‪ .‬گفتنی ســت؛ رقابت هــای‬ ‫کشــتی فرنگــی قهرمانــی اســیا روزهــای ‪ ۲۹‬تا ‪ ۳۰‬بهمــن در شــهر دهلینو برگزار شــد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 1953

روزنامه سایه 1953

شماره : 1953
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه سایه 1951

روزنامه سایه 1951

شماره : 1951
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه سایه 1949

روزنامه سایه 1949

شماره : 1949
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه سایه 1948

روزنامه سایه 1948

شماره : 1948
تاریخ : 1398/12/20
روزنامه سایه 1947

روزنامه سایه 1947

شماره : 1947
تاریخ : 1398/12/19
روزنامه سایه 1944

روزنامه سایه 1944

شماره : 1944
تاریخ : 1398/12/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!