روزنامه سایه شماره 1934 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1934

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1934

روزنامه سایه شماره 1934

‫معاون استاندار یزد‪ :‬‬ ‫برای مناسب سازی‬ ‫‪ 7‬سرمایه گذاریکنیم‬ ‫جلــد ایــن شــماره از «هپی فــول» کــه درزمینــه ســامت روان فعالیــت می کنــد‪،‬‬ ‫بــه تصویــری از یوهانــس رادیــب؛ کروگرافــر ‪32‬ســاله اهــل افریقــای جنوبــی‬ ‫اختصــاص دارد کــه در مصاحبـه ای اختصاصــی بــا ایــن نشــریه‪ ،‬بــه تالش هایــش‬ ‫در شکســتن قالب هــای ذهنــی و کلیش ـه های رایــج اشــاره دارد و اینکــه چقــدر‬ ‫حرکــت دراین مســیر برایــش دشــوار بــوده اســت‪.‬‬ ‫شهردار صباشهر تاکید کرد؛‬ ‫افتتاح پروژه های دهه فجر؛‬ ‫ی مهم در پیشرفت شهر‬ ‫‪ 3‬گام ‬ ‫شنبه ‪ 3‬اسفند ‪ 27 - 1398‬جمادی الثانی ‪ 22 -1441‬فوریه ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1934‬تومان‬ ‫کارگروه ویژه اقدام مالی خبر داد؛‬ ‫قرارگیری ایران‬ ‫در لیست سیاه ‪FATF‬‬ ‫‪2‬‬ ‫چه کسی تاج کرونا را از سر ما برمی دارد؟‬ ‫خلق تابلوی نقاشی روی صحنه نمایش‬ ‫گفت وگو با بهنام شریفی‬ ‫درباره تئاتر تجربی‬ ‫اماده باش جهانی‬ ‫برای مقابله با یک ویروس‬ ‫حتم ـاً شــما هــم بــا عباراتــی همچــون «تئاتــر تجربــی» یــا «از ایــده تــا اجــرا»‬ ‫و ‪ ...‬بعضــاً روی پوســتر اثــار نمایشــی روبــه رو شــده اید؛ عناوینــی کــه ذهــن‬ ‫ِ‬ ‫ ســمت دیگــری از شــیوه های معمــول اجــرا می بــرد و انتظاراتــی بــه‬ ‫مــا را به‬ ‫پیش فرض هــای مــا از انچــه قــرار اســت بــا ان مواجــه شــویم‪ ،‬می افزایــد؛ امــا ایــا‬ ‫واقعـاً این کارهــا متفــاوت و خالقانه انــد یــا مــا توقعــی نامعقــول و بیجــا داریــم کــه‬ ‫حتم ـاً بایــد مــا را ذوق زده کننــد؟ ‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان این روزهــا در صــدر اخبــار رســانه های بین المللــی‬ ‫قــرار گرفتــه و ســازمان جهانــی بهداشــت نســبت بــه انتشــار ایــن بیمــاری اظهــار‬ ‫نگرانــی کــرده و هشــدار داده‪ .‬ویــروس کرونــا در پایــان مــاه دســامبر (اوایــل‬ ‫دی مــاه) از شــهر ووهــان مرکــز اســتان «هــو بــی» چیــن بــه دیگــر نقــاط ایــن‬ ‫کشــور ســرایت کــرد‪ .‬تــا پایــان روز چهارشــنبه گذشــته‪۱۱۴ ،‬مــورد دیگــر مــرگ‬ ‫نیــز به ثبــت و شــمار کشــته های کرونــا ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ عنوان واحد صنعتی سبز‬ ‫انتخاب کشت و صنعت کارون به ِ‬ ‫‪ 6‬برای دومین سال متوالی ‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫بازتاب انتخابات مجلس شورای اسالمی در رسانه های جهان‬ ‫حماسه ایرانی در جشن ملی‬ ‫فرم فراخوان عمومی‬ ‫‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫اورده شریک سرمایه گذار‬ ‫موضوع‬ ‫براورد (ریال)‬ ‫موضوع‬ ‫براورد (ریال)‬ ‫زمین به مساحت ‪344/25‬‬ ‫مترمربع با کاربری تجاری‪-‬‬ ‫اداری‬ ‫‪25/475/000/000‬‬ ‫احداث ساختمان زیر بنای ناخالص ‪ 2646/88‬مترمربع‬ ‫‪55/587/000/000‬‬ ‫هزینه های صدور پروانه بابت‬ ‫زیربنای ناخالص ‪2646/88‬‬ ‫‪4/342/521/279‬‬ ‫تهیــه نقشـه های فــاز دو‪ ،‬هزینــه نظــارت چهارگانــه‪ ،‬بیمــه تامین اجتماعــی‬ ‫و عــوارض‪ ،‬امــوزش و پــرورش بــرای صــدور پروانــه‪ ،‬بیمــه مســئولیت‬ ‫مدنــی‪ ،‬هزینــه اگهــی روزنامــه‪ ،‬وثیقــه ضمانتنامه هــای بانکــی‪ ،‬تهیــه‬ ‫انشــعابات اب‪ ،‬فاضــاب‪ ،‬بــرق و گاز‪ ،‬هزینه هــای اخــذ پیمانــکار و صــدور‬ ‫عکــس تفکیکــی و اســناد تفکیکــی‬ ‫‪4/530/000/000‬‬ ‫هزینه خدمات کارشناسی‬ ‫‪380/000/000‬‬ ‫جمع کل‬ ‫‪30/197/521/280‬‬ ‫‪60/117/000/000‬‬ ‫جمع کل‬ ‫توضیحــات‪ :‬بــا در نظــر گرفتــن و مــدت ســرمایه گذاری طرفیــن در طــول اجــرای پــروژه در زمان بنــدی اجــرای پــروژه‪ ،‬محاســبه جریــان نقــدی پــروژه‬ ‫و پیش بینــی تــورم ســاالنه‪ ،‬حداقــل قدرالســهم شــهرداری بــرای برگــزاری فراخــوان مشــارکت جــذب شــریک ســرمایه گذار ‪ %37‬و حداکثــر قدرالســهم‬ ‫شــریک ‪ %63‬محاســبه شــده اســت‪.‬‬ ‫لغو مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی به روش فشرده‬ ‫شماره مناقصه‪73/98/11 :‬‬ ‫شماره مناقصه در سامانه ستاد‪2098001173000039 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫کارفرمــا‪ :‬اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان کردســتان بــه ادرس‪ :‬ســنندج‪ ،‬چهــارراه اکباتــان‪ ،‬روبــروی اســتادیوم ملک نیــا‪ ،‬کدپســتی‬ ‫‪6615763154‬‬ ‫موضــوع ‪ :‬لغــو تجدیــد مناقصه هــای عمومــی یــک مرحل ـه ای بــا ارزیابــی کیفــی بــه روش فشــرده بهســازی و روکــش اســفالت محــور‬ ‫شــریانی اســیب دیــده از ســیل کامیــاران‪ -‬روانســر‬ ‫پیــرو اگهــی منــدرج در هفته نامــه ئاریــز بــه شــماره ‪ 96‬مــورخ ‪ 1398/11/12‬و اگهــی منــدرج در روزنامــه جــوان بــه شــماره ‪ 5857‬مــورخ ‪ 1398/11/13‬بــه‬ ‫اگاهــی می رســاند مناقصــه عمومــی یــک مرحلـه ای بــه شــرح جــدول ذیــل لغــو می گــردد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫عنوان‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شماره مناقصه در سامانه ستاد‬ ‫بر اورد اولیه به ریال‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه به ریال‬ ‫‪1‬‬ ‫محور کامیاران ‪ -‬روانسر‬ ‫‪73/98/11‬‬ ‫‪2098001173000039‬‬ ‫‪29/436/293/025‬‬ ‫‪1/472/000/000‬‬ ‫شناسه اگهی‪778253 :‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کردستان‬ ‫‪2‬‬ ‫شماره ‪/9858‬ص‪98/11/26-40‬‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫اداره کل راه اهــن اراک درنظــر دارد بنابــر ائین نامــه اجرائــی بنــد ج مــاده ‪ 12‬قانــون برگــزاری مناقصــات نســبت بــه ارزیابــی کیفــی مناقصه گــران واجــد‬ ‫شــرایط جهــت دعــوت بــه مناقصــه بــه شــرح جــدول زیــر اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫زمان انتشار در سامانه ستاد ‪ 98/12/04‬می باشد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مدت اجرا‬ ‫نحوه برگزاری‬ ‫مناقصه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫(ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫نگهداری و ترمیم فضای سبز اداره کل راه اهن اراک‬ ‫یکسال‬ ‫عمومی یک‬ ‫مرحله ای‬ ‫‪10.974.706.816‬‬ ‫‪548.735.341‬‬ ‫‪ -1‬مدت و محل اجرا‪ :‬مدت اجرا ‪ 12‬ماه بوده و محل اجراء طبق اسناد مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬شــرکت کنندگان در فراخــوان می بایســت همزمــان دارای گواهــی صالحیــت پیمانــکاری معتبــر و رتبــه (‪ )7‬هفــت در رشــته خدمــات فضــای ســبز و‬ ‫پایــه موردنیــاز دارای ظرفیــت ازاد الزم از وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی باشــند‪.‬‬ ‫‪ -3‬شرکت کنندگان می بایست دارای گواهی ایمنی کار پیمانکاری از وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی باشند‪.‬‬ ‫‪ -4‬مهلــت و نحــوه دریافــت اســناد ارزیابــی کیفــی‪ :‬متقاضیــان می تواننــد حداکثــر تــا ســاعت ‪ 12‬ظهــر روز پنجشــنبه مورخــه ‪ 98/12/08‬بــا‬ ‫مراجعــه بــه ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه نشــانی ‪ www.setadiran.ir‬از طریــق لینــک مربــوط در ســامانه فــوق‪ ،‬اســناد ارزیابــی کیفــی را‬ ‫دریافــت نماینــد‪.‬‬ ‫ کلیــه فراینــد برگــزاری مناقصــه بجــز تحویــل پــاکات الــف مربــوط بــه تضامیــن شــرکت در فراینــد ارجــاع کار در ســامانه مذکــور انجــام می پذیــرد؛ لــذا‬‫الزم اسـ�ت مناقصه گ��ران درصـ�ورت عـ�دم عضوی�تـ قبل�یـ در ســامانه ف�وـق و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی‪ ،‬نســبت بــه اخــذ انهــا اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫درصــورت هرگونــه مشــکل و ابهــام بــا شــماره ‪( 021-41934‬پشــتیبانی ســامانه ســتاد) تمــاس حاصــل فرمائیــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬مهلت و نحوه ارسال اسناد تکمیل شده‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 8‬صبح روز پنجشنبه مورخه ‪ 98/12/22‬از طریق سامانه فوق‪.‬‬ ‫پــس از ارزیابــی کیفــی‪ ،‬از مناقصه گــران واجــد شــرایط کــه حداقــل امتیــاز الزم را کســب نمــوده باشــند جهــت دریافــت اســناد مناقصــه دعــوت بــه عمــل‬ ‫خواهــد امــد‪.‬‬ ‫م الف‪77903 :‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راه اهن اراک‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫نوب‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫اداره کل راه و شهرســازی اســتان مازنــدران در نظــر دارد مناقصــه عمومــی طبــق جــدول ذیــل از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪.‬‬ ‫کلیــه مراحــل برگــزاری مناقصــه از دریافــت اســناد مناقصــه تــا ارائــه پیشــنهاد مناقصه گــران و بازگشــایی پاکت هــا از طریــق درگاه ســامانه تــدارکات‬ ‫الکترونیکــی دولــت (ســتاد) بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجــام خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی‪ ،‬مراحــل‬ ‫ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی راه جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫حسن رنجبر‪ ،‬شهردار باغستان‬ ‫خبــر تلــخ اســت؛ ســنگین اســت؛ خبــر‬ ‫ســنگین تر از تلخی ســت ‪ ...‬صــدای‬ ‫قدم هــای نامیمــون کرونــا در ایــران شــنیده‬ ‫شــد‪ .‬خبــری که شــنیدنش انســان را مشــوش‬ ‫می کنــد و ممکــن اســت ‪...‬‬ ‫اگهی دعوت به تجدید ارزیابی کیفی فراخوان عمومی‬ ‫مناقصه ‪/7066‬ص‪98/08/28-40‬‬ ‫تا‬ ‫ول‬ ‫شهـــرداری باغســتان (هیــات عالــی ســرمایه گذاری) بــه اســتناد بنــد یــک مصوبــه شــماره ‪/15886‬ب‪ 98/‬مــورخ ‪ 98/7/30‬هیــات عالــی‬ ‫ســرمایه گذاری در نظــر دارد نســبت بــه شناســایی و جــذب ســرمایه گذاران جهــت مشــارکت در ســاخت پروژه هــای عمرانــی‬ ‫شــهر باغســتان بــه شــرح ذیــل بصــورت مشــارکت مدنــی اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫ احــداث ســاختمان اداری و تجــاری شــهرداری واقــع در خادم ابــاد‪ ،‬بلــوار ولیعصر(عــج)‪ ،‬نبــش خیابــان اللــه چهــارم‬‫اصلــی از طریــق فراخــوان عمومــی بصــورت مشــارکت مدنــی‬ ‫ تاریخ توزیع اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 98/12/10‬تا تاریخ ‪ 98/12/22‬مهلت دریافت اسناد و تحویل به دبیرخانه شهرداری می باشد‪.‬‬‫ سپرده شرکت در مزایده‪ 3/005/850/000 :‬ریال‬‫ ســپرده شــرکت در فراخــوان برنــدگان اول‪ ،‬دوم و ســوم فراخــوان درصــورت حاضــر نشــدن جهــت انعقــاد قــرارداد بــه ترتیــب بــه نفــع‬‫شــهرداری باغســتان ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫ مشروح جزئیات و شرایط انجام کار‪ ،‬در اسناد فراخوان مندرج است‪.‬‬‫ هزینه چاپ دو نوبت اگهی در روزنامه و هزینه کارشناسی بعهده برنده یا برندگان می باشد‪.‬‬‫تاریخ تشکیل جلسه هیات سرمایه گذاری جهت بازگشایی پیشنهادات واصله در تاریخ ‪( 98/12/24‬روز شنبه)‬ ‫اورده شهرداری‬ ‫لیونل مسی‪:‬‬ ‫نیمار یکی از بهترین ‬ ‫فوتبالیست های جهان است‬ ‫‪2‬‬ ‫کرونا‪،‬مهماننامیمون‬ ‫وارد ایران شد‬ ‫پروژه‬ ‫مبلغ براورد‬ ‫(به ریال)‬ ‫مبلغ ضمانت نامه‬ ‫(به ریال)‬ ‫شماره فراخوان ستاد ایران‬ ‫‪1‬‬ ‫اسفالت راه روستایی الکتراش نکا‬ ‫‪2,046,744,698‬‬ ‫‪103,000,000‬‬ ‫‪2098003377000315‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اسفالت راه روستایی ارطه (سپاه)‬ ‫قائمشهر‬ ‫‪3,138,740,413‬‬ ‫‪157,000,000‬‬ ‫‪2098003377000317‬‬ ‫ دارا بودن رتبه ‪ 5‬از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با رعایت سقف ارجاع کار در راه و ترابری (حمل و نقل) الزامی است‪.‬‬‫ تاریخ انتشار مناقصه در سامانه‪ :‬تاریخ ‪98/11/30‬‬‫ مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 14/00‬مورخه ‪98/12/06‬‬‫ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 14/00‬مورخه ‪98/12/19‬‬‫ زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ 08/00‬مورخه ‪98/12/21‬‬‫ اطالعــات تمــاس دســتگاه مناقصه گــزار جهــت دریافــت اطالعــات بیشــتر درخصــوص اســناد مناقصــه و ارائــه پاکت هــای الــف‪ :‬ادرس‪:‬‬‫ســاری‪ ،‬خیابــان جام جــم‪ -‬اداره پیمــان و رســیدگی‪ ،‬تلفــن‪011-33363904 :‬‬ ‫ اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس‪021-41934 :‬‬‫ دفتر ثبت نام‪ 88969737 :‬و ‪021-85193768‬‬‫‪ -‬این اگهی همزمان در سایت ‪ iets.mporg.ir‬نیز درج گردیده است‪.‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران‬ ‫بانک‬ ‫رئیس اداره کل پژوهش و مدیریت ریسک‬ ‫بانک توسعه صادرات مطرح کرد؛‬ ‫راهکارهای تامین مالی بخش حقیقی‬ ‫اقتصاد توسط شبکه بانکی کشور‬ ‫رئیــس اداره کل پژوهــش و مدیریــت ریســک‬ ‫بانــک توســعه صــادرات ایــران می گویــد‪:‬‬ ‫«تامیــن مالــی زنجیــره تامیــن‪ ،‬موجــب‬ ‫مدیریــت مناســب کســر یــا مــازاد وجــوه و‬ ‫نقدینگــی‪ ،‬تامیــن موثــر ســرمایه در گــردش‬ ‫در طــول زنجیــره و اســتحکام رابطــه فروشــنده و خریــدار می شــود»‪.‬‬ ‫دکتــر معصومــه فــوالدی در نشســت تخصصــی "ســازوکار تامیــن مالی‬ ‫حقیقــی اقتصــاد توســط بانک هــا" مشــکالت موجــود در تامیــن مالــی‬ ‫بانکــی را برشــمرد و گفــت‪« :‬نبــود سیســتم جامــع یکپارچــه بانکــی که‬ ‫منجــر بــه بــروز مشــکل در اعتبارســنجی مشــتریان و عــدم نظــارت‬ ‫مناســب بانــک مرکــزی بــر نحــوه تخصیــص منابــع بانکــی می شــود»‪.‬‬ ‫فــوالدی افــزود‪« :‬نبــود تنــوع ابزارهــای تجهیــز منابــع بانک هــا‪ ،‬کاهــش‬ ‫دسترســی بانک هــا بــه منابــع ارزی‪ ،‬هزینــه بــاالی تجهیــز منابــع و‬ ‫ســود تســهیالت تعیین شــده و طوالنــی شــدن فراینــد تامیــن مالــی‬ ‫به دلیــل الــزام بــه رعایــت بخشــنامه ها و دســتورالعمل های متعــدد‬ ‫نهادهــای ناظــر و افزایــش هزینــه و زمــان معامــات و مــراودات از‬ ‫عمده تریــن چالش هــای تامیــن مالــی بانکــی بــه شــمار مــی رود»‪.‬‬ ‫رئیــس اداره کل پژوهــش و مدیریــت ریســک بانــک توســعه صــادرات‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬شــبکه بانکــی در تامیــن مالــی بخــش حقیقــی‬ ‫اقتصــاد بــا تهدیدهایــی مواجــه اســت؛ ازجملــه بازگشــت تحریم هــا و‬ ‫تشــدید بحــران بانکــی کــه تاثیــر ان بــر شــبکه بانکــی را متاثــر کــرده‬ ‫و باعــث افزایــش مخاطــره در حــوزه منابــع بانک هــا می شــود»‪.‬‬ ‫فــوالدی اضافــه کــرد‪« :‬از دیگــر تهدیدهــای تحریم هــای بین المللــی‪،‬‬ ‫تاثیــر روی ریســک اعتبــاری و افزایــش هزینه هــا‪ ،‬کاهــش اعتمــاد‬ ‫فروشــندگان بین المللــی بــه سیســتم بانکــی و تحمیــل هزینه هــای‬ ‫تامیــن مالی ســت»‪ .‬رئیــس اداره پژوهــش و مدیریــت ریســک بانــک‬ ‫توســعه صــادرات ایــران‪ ،‬بحــران مطالبــات معــوق در نظــام بانکــی‬ ‫کشــور‪ ،‬تخصیــص تســهیالت بــه بخش هــای غیرمولــد اقتصــاد و‬ ‫کیفیــت پائیــن تامیــن مالــی اقتصــاد توســط بانک هــا به دلیــل نبــود‬ ‫شــفافیت و نظــام حقوقــی پیشــرفته را از دیگــر مخاطــرات تامیــن مالی‬ ‫بانکــی دانســت‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬ازســویِ دیگر‪ ،‬مشــکالت ناشــی از‬ ‫تغییــرات ســریع قوانیــن و مقــررات ارزی در اثــر تغییــر سیاس ـت های‬ ‫ارزی‪ ،‬ســود بــاالی تســهیالت و عــدم تــوان بخــش تولیــدی اقتصــاد در‬ ‫بازپرداخــت تســهیالت و خــاء ســاختار مناســب دیجیتــال بــر نحــوه‬ ‫تجمیــع و تخصیــص منابــع مالــی نظــام بانکــی یکپارچــه‪ ،‬تامیــن مالی‬ ‫را تحت الشــعاع خــود قــرار می دهــد»‪ .‬فــوالدی در ادامــه ایــن نشســت‬ ‫بــه راهــکار مقابلــه بــا چالــش فــراروی تامیــن مالــی بخــش حقیقــی‬ ‫اقتصــاد پرداخــت و گفــت‪« :‬به کارگیــری شــیوه های نویــن تامیــن‬ ‫مالــی درجهــتِ مقاومتی کــردن اقتصــاد از جملــه تامیــن مالــی زنجیــره‬ ‫ارزش تولیــد‪ ،‬تامیــن مالــی جمعــی در مــورد پروژه هــای مربــوط بــه‬ ‫کســب وکارهای کوچــک و دانش بنیــان بــا مشــارکت فین تک هــا و‬ ‫تامیــن مالــی غیرمســتقیم ازطریــق شبکه ســازی بیــن شــرکت های‬ ‫بــزرگ و کوچــک و متوســط و دانش بنیــان (کاهــش نیــاز بــه منابــع‬ ‫بانــک) ضروری ســت»‪ .‬وی اســتفاده از روش ‪( PPP‬مشــارکت بخــش‬ ‫خصوصــی و دولتــی) درراســتای حمایــت از بخــش حقیقــی اقتصــاد‬ ‫را راهــکاری مفیــد دانســت و گفــت‪« :‬اعتبارســنجی دقیــق مشــتریان‬ ‫بین بانکــی بــر تســهیالت اعطایــی و محــل‬ ‫و سیســتم نظــارت جامــع ِ‬ ‫مصــرف نیــز می توانــد در ایــن مســیر راهگشــا باشــد»‪.‬‬ ‫گواهینامه ‪ ISO9001‬و ‪ISO10015‬‬ ‫برای مدیریت امور سرمایه انسانی‬ ‫و اموزش بانک ایران زمین‬ ‫مدیریــت امــور ســرمایه انســانی و‬ ‫امــوزش بانــک ایران زمیــن درراســتای‬ ‫بهینه ســازی فعالیت هــا‪ ،‬ارتقــای کیفیــت‬ ‫ارائــه خدمــات و کســب رضایت مشــتری‬ ‫موفــق به کســب گواهینامــه ‪ISO 9001‬‬ ‫و ‪ ISO 10015‬در حوزه هــای ســرمایه‬ ‫ـزارش روابط عمومــی؛ ‪ISO9001‬‬ ‫انســانی و امــوزش شــده اســت‪ .‬به گـ ِ‬ ‫و ‪ ISO10015‬نشــان از ایجــاد و ارتقــای کیفیــت درمحصــوالت و‬ ‫خدمــات اســت‪ .‬کیفیــت نیــز دقیقـاً همــان چیزی ســت کــه مدیریــت‬ ‫امــور ســرمایه انســانی و امــوزش بانــک ایران زمیــن براســاس نیــاز و‬ ‫ دنبــال ان اســت‪،‬‬ ‫ســلیقه و حتــی بیــش ازدرخواســت مشــتریان به‬ ‫ِ‬ ‫توجــه بــه کیفیــت موجــب به حداقل رســیدن شــکایات ها و افزایــش‬ ‫میــزان رضایــت مشــتریان می شــود‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬وجــود سیســتم مدیریت‬ ‫کیفیــت باعــث ایجــاد جلــب رضایــت مشــتریان می شــود‪ .‬مدیریــت‬ ‫امــور ســرمایه انســانی و امــوزش بانــک ایران زمیــن نیــز بــا اهتمــام بــه‬ ‫ایــن امــر‪ ،‬موفــق بــه دریافــت گواهینامــه ‪ ISO9001‬در بخش ســرمایه‬ ‫انســانی و دریافــت گواهینامــه ‪ ،ISO10015‬در بخــش امــوزش توســط‬ ‫شــرکت ‪( AKK‬ارزیابــان کنتــرل کیفیــت خاورمیانــه) شــد و توانســت‬ ‫نشــان دهــد‪ ،‬اولویــت فعالیت هایشــان براســاس رضایــت مشــتریان و‬ ‫ذی نفعــان ازطریــق افزایــش دائمی کیفیــت‪ ،‬کاهــش قیمــت تمام شــده‬ ‫فعالیت هــا‪ ،‬کنتــرل بهتــر فرایندهــا و مستندســازی ان هــا‪ ،‬افزایــش‬ ‫بهــره وری و تنــوع اموزش هــای موردنیــاز اســت‪.‬‬ ‫تقدیر مشاور وزیر اقتصاد از بانک ملی ایران‬ ‫نماینــده و مشــاور وزیــر اقتصــاد در‬ ‫امــور ایثارگــران در همایــش تجلیــل از‬ ‫ایثارگــران و فرزنــدان شــهدای شــاغل در‬ ‫شــبکه بانکــی اســتان البــرز از بانــک ملی‬ ‫به جهــت رســیدگی بــه امــور ایثارگــران‬ ‫ـزارش روابط عمومــی بانــک ملــی‬ ‫و فرزنــدان شــهدا تجلیــل کــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ایــران؛ ایــن همایــش پــس از برگــزاری یازدهمیــن جلســه کمیســیون‬ ‫هماهنگــی بانک هــای اســتان به منظــور تجلیــل از رشــادت ها و‬ ‫جانبازی هــای ایثارگــران و یادبــود شــهدای گرانقــدر انقــاب اســامی‬ ‫به میزبانــی بانــک ملــی ایــران برگــزار شــد کــه حجت االسالم والســلمین‬ ‫ثقفــی (نماینــده و مشــاور وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در امــور‬ ‫ایثارگــران)‪ ،‬ابوالفضــل فــاح (نماینــده وزیــر و مدیــرکل امــور اقتصــادی‬ ‫و دارایــی اســتان البــرز) و مدیــران عالی رتبــه شــبکه بانکــی اســتان در‬ ‫ان حضــور داشــتند‪ .‬حجت االسالم والمســلمین ثقفــی در ایــن مراســم‬ ‫بابیان اینکــه در شــرایط تحریــم بانک هــا بایــد بــرای حــل مشــکالت‬ ‫ِ‬ ‫جامعــه حداکثــر مشــارکت را داشــته باشــند؛ گفــت‪« :‬بحــث ســرمایه‬ ‫انســانی و مســئوالن مســئولیت پذیر در بدنــه دولــت بســیارمهم بــوده تا‬ ‫در خــط مقــدم حضور داشــته باشــند و مشــکالت زیرمجموعــه و جامعه‬ ‫را در ایــن جنــگ تحریمــی‪ ،‬ایثارگرانــه حــل کننــد»‪ .‬وی باتاکیدبراینکه‬ ‫فرهنــگ ایثارگــری و جهــادی در همــه دنیــا محتــرم بــوده و نیــاز بــه‬ ‫ترویــج دارد‪ ،‬افــزود‪« :‬بانــک ملــی ایــران از جملــه بانک هایــی بــوده کــه‬ ‫اجــرای مــاده ‪ ۵۱‬قانــون خدمات رســانی بــه ایثارگــران را اولویــت قــرار‬ ‫داده اســت‪ .‬همچنیــن مدیــرکل امــور اقتصــادی و دارایــی اســتان البــرز‬ ‫نیــز ضمــن تقدیــر از عملکــرد شــبکه بانکــی؛ به ویــژه بانــک ملــی ایران‬ ‫ـوان دبیــر کمیســیون هماهنگــی بانک هــا‪ ،‬بــه تحــول ســاختار‬ ‫به عنـ ِ‬ ‫نظــام بانکــی اشــاره و اظهــار امیــدواری کــرد؛ بانک هــا همچون گذشــته‬ ‫بتواننــد در اقتصــاد میهــن اســامی تاثیــر مثبــت داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫فــاح اظهــار کــرد‪« :‬بانک هــای اســتان بایــد بــرای اشــتغال‪ ،‬صنعــت‬ ‫و معیشــت مــردم نقشــه راه هوشــمند داشــته و بــا جــذب ســپرده های‬ ‫خــرد و تامیــن مالــی بنگاه هــای تولیــدی‪ ،‬اقتصــاد مــردم بنیــاد را‬ ‫تقویــت کننــد»‪.‬‬ ‫اطالعیه بیمه ایران درخصوص پرداخت‬ ‫باقی مانده پرونده های خسارتی دیات‬ ‫بیمه توسعه‬ ‫شــرکت ســهامی بیمــه ایــران بــا صــدور‬ ‫اطالعیـه ای اعــام کــرد‪« :‬تمــام تــاش و‬ ‫عــزم بیمــه ایــران پرداخت کل خســارات‬ ‫دیــات دارای مــدارک کامــل بیمه توســعه‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی بیمــه ایــران؛‬ ‫طــی یک ما ِه اینــده اســت»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫در ایــن اطالعیــه امــده اســت‪« :‬بیمــه ایــران باقی مانــده پرونده هــای‬ ‫خســارت دیــات بیمــه توســعه را بــا هــدف تســهیل رونــد پرداخت هــا‬ ‫به صــورتِ اســتانی برنامه ریــزی کــرده اســت و زیان دیــدگان‬ ‫می تواننــد متعاقــب اعــام هــر اســتان‪ ،‬بــه واحدهــای اجــرای احــکام‬ ‫دادگســتری همــان اســتان مراجعــه و خســارت خــود را دریافــت کنند»‪.‬‬ ‫بیمــه ایــران همچنیــن از زیان دیــدگان دیــات بیمــه توســعه خواســت‬ ‫بــرای جلوگیــری از ورود افــراد ســودجو‪ ،‬صرفــا اطالعــات موردنیــاز خود‬ ‫را از ســایت بیمــه ایــران یــا تلفــن ‪ 09668‬اســتعالم کننــد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫ شنبه ‪ 3‬اسفند ‪ - 1398‬شماره ‪1934‬‬ ‫اماده باش جهانی برای مقابله با یک ویروس مرگبار‬ ‫چه کسی تاج کرونا را از سر ما برمی دارد؟‬ ‫شــیوع ویــروس کرونــا در جهــان این روزهــا در صــدر اخبــار رســانه های بین المللــی قــرار گرفتــه و ســازمان جهانــی بهداشــت نســبت بــه انتشــار ایــن بیمــاری‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ ویــروس کرونــا در پایــان مــاه دســامبر (اوایــل دی مــاه) از شــهر ووهــان مرکــز اســتان‬ ‫اظهــار نگرانــی بین المللــی کــرده و اعــام هشــدار داده‪ .‬به گـ ِ‬ ‫«هــو بــی» چیــن بــه دیگــر نقــاط ایــن کشــور ســرایت کــرد‪ .‬تــا پایــان روز چهارشــنبه گذشــته‪۱۱۴ ،‬مــورد دیگــر مــرگ نیــز به ثبــت و شــمار کشــته های کرونــا‬ ‫بــه دوهــزار و ‪۱۲۶‬نفــر رســید کــه تنهــا پنج مــورد از ان مربــوط بــه کشــورهای غیــر از چیــن اســت‪ .‬شــمار کل مبتالیــان (تــا اخریـن روز هفتــه گذشــته) ‪۷۵‬هــزار‬ ‫و ‪۷۲۵‬نفــر و مبتالیــان چیــن ‪۷۴‬هــزار و ‪۵۷۶‬نفــر هســتند و دراین میــان‪۱۶ ،‬هــزار و ‪۲۳۳‬نفــر درمــان شــده اند‪.‬‬ ‫کرونــا تاکنــون ‪۸۰۵‬نفــر را در ژاپــن‪۸۴ ،‬نفر ســنگاپور‪،‬‬ ‫‪۸۲‬نفــر در کــره جنوبــی‪۶۲ ،‬نفــر در هنــگ کنــگ‪،‬‬ ‫‪۳۵‬نفــر در تایلنــد‪۲۴ ،‬نفــر در تایــوان و ‪۲۲‬نفــر‬ ‫را در مالــزی و شــمار معــدودی را در ‪ 20‬کشــور‬ ‫دیگــر؛ ازجملــه ایــران مبتــا کــرده اســت‪ .‬وزارت‬ ‫بهداشــت عربســتان نیــز از فــوت ســه شــهروند‬ ‫ایــن کشــور مبتــا بــه ویــروس کرونــا در دو شــهر‬ ‫الهفــوف و الطائــف خبــر داد‪ .‬ایــن وزارتخانــه بــا‬ ‫صــدور بیانی ـه ای خاطرنشــان کــرد‪« :‬چهارنفــر دیگــر‬ ‫در روزهــای اخیــر بــه ویــروس کرونــا عامــل بیمــاری‬ ‫مــرس مبتــا شــده اند»‪ .‬بیانیــه افــزود‪« :‬بــا احتســاب‬ ‫سـه مورد مــرگ دیگــر براثــر ابتــا بــه ویــروس کرونــا‬ ‫در عربســتان‪ ،‬شــمار افرادی کــه تاکنــون از زمــان‬ ‫شــیوع ایــن ویــروس در ایــن کشــور در ســال ‪2012‬‬ ‫جــان خــود را از دســت داده انــد‪ ،‬بــه ‪445‬نفــر رســیده‬ ‫اســت»‪ .‬به تازگــی مقام هــای وزارت بهداشــت ایــران‬ ‫نیــز اعــام کردنــد کــه دونفــر در شــهر قــم به دلیــل‬ ‫ابتــا بــه کرونــا جــان باختنــد (ایرنــا دیــروز گــزارش‬ ‫داد کــه تاکنــون ‪۱۸‬نفــر در ایــران بــه ویــروس کرونــا‬ ‫جدیــد مبتــا شــده و چهارنفرشــان فــوت کردنــد)‪.‬‬ ‫همچنیــن در هنــگ کنــگ‪ ،‬تایــوان‪ ،‬فرانســه و‬ ‫فیلیپیــن گزارش هایــی ناشــی از مــرگ افــراد مبتــا‬ ‫بــه ایــن ویــروس منتشــر شــده اســت‪ .‬عالوه بــر‬ ‫چیــن؛ ویــروس کرونــا حداقــل بــه ‪ ۲۸‬کشــور دیگــر‬ ‫منتقــل شــده‪ .‬در انگلیــس نه مــورد گــزارش شــده‬ ‫کــه تاکنــون هیچ یــک جــان خــود را از دســت‬ ‫نداده انــد‪ .‬از ‪ ۱۷‬فوریــه تاکنــون ‪۴۵۰۱‬نفــر در انگلیــس‬ ‫موردازمایــش قــرار گرفته انــد کــه جــواب ازمایــش‬ ‫‪۴۴۹۲‬نفــر منفــی بــوده اســت‪.‬‬ ‫کشــتی تفریحــی «دایمونــد پرنســس» بیشــترین‬ ‫تعــداد مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا را به خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت؛ به طوری کــه براســاس‬ ‫اطالعــات روز پنج شــنبه؛ ‪۶۲۱‬نفــر از مســافران ان‪،‬‬ ‫بــه ایــن ویــروس الــوده شــدند و دونفــر جــان خــود‬ ‫را از دســت دادنــد‪« .‬دایمونــد پرنســس»‪ ،‬حامــل‬ ‫ســه هزار و ‪۷۰۰‬مســافر بــوده و پس ازانکــه بــه‬ ‫ســواحل ژاپــن رســید‪ ،‬تمــام مســافران ان به دلیــل‬ ‫احتمــال بــه الوده بــودن بــه ویــروس کرونــا در‬ ‫قرنطینــه قــرار گرفتنــد‪ .‬از حــدود ‪۴۰۰‬نفــر امریکایــی‬ ‫سرنشــین ایــن کشــتی‪۴۴ ،‬نفــر بــه بیمــاری مبتــا‬ ‫و البتــه مبتالیــان‪ ،‬بــه بیمارســتانی در یوکوهامــا‬ ‫منتقــل شــده اند‪ .‬به گفتــه انســتیتوی امریکایــی‬ ‫مربــوط بــه بیماری هــای واگیــردار و الــرژی؛ افــراد‬ ‫ســالم بــه امریــکا منتقــل شــده و به مــدت ‪۱۴‬روز‬ ‫در کالیفرنیــا و تگــزاس در شــرایط قرنطینــه اقامــت‬ ‫خواهنــد داشــت‪ .‬کانــادا‪ ،‬هنگ کنــگ‪ ،‬اســترالیا و‬ ‫رژیــم اشــغالگر قــدس‪ ،‬انتقــال شــهروندان خــود از‬ ‫ایــن کشــتی کــه عالئــم بیمــاری ندارنــد را شــروع‬ ‫کرده انــد‪ .‬نپــال‪ ۱۷۵ ،‬شــهروند خــود را از چیــن‬ ‫خــارج کــرده اســت‪ .‬در کشــتی یادشــده‪ ۱۰ ،‬شــهروند‬ ‫المانــی هســت کــه دونفــر از انهــا بــه ویــروس کرونــا‬ ‫مبتــا شــده اند‪ .‬در خــود المــان مقام هــای پزشــکی‬ ‫بــرای وحشــت و نگرانــی از گســترش ایــن ویــروس‬ ‫دلیلــی نمی بیننــد‪ .‬درحال حاضــر‪ ،‬همچنــان حــدود‬ ‫یک هــزار و ‪۲۱۹‬نفــر در کشــتی تفریحــی «دایمونــد‬ ‫پرینســس» هســتند‪.‬‬ ‫براســاس اطالعــات و گزارش هــای منابــع پزشــکی؛‬ ‫ایــن بیمــاری توســط ویروســی از خانــواده ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬ایجــاد شــد و هرگــز بیمــاری دیگــری‬ ‫ناشــی ازان گــزارش نشــده بــود‪ .‬هماننــد دیگــر‬ ‫ویروس هــای کرونــا‪ ،‬منشــاء ان از حیوانــات اســت‪.‬‬ ‫بســیاری از ایــن حیوانــات در فروشــگاه های غذایــی‬ ‫یوهــان کــه شــهری در مرکــز چیــن اســت‪ ،‬به فــروش‬ ‫می رســید‪ .‬برخــی از ایــن حیوانــات به صــورت زنــده‬ ‫یــا تازه قصابی شــده در ایــن فروشــگاه دردســترس‬ ‫عمــوم قــرار داشــتند‪ .‬ســندروم تنفســی شــدید‬ ‫(ســارس) و ســندروم تنفســی خاورمیانــه (مــرس)‬ ‫هــردو توســط ویروس هــای کرونــا کــه از حیوانــات‬ ‫منتقــل شــده اند‪ ،‬بــه انســان ها ســرایت کرده انــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۲‬ســارس به صــورت غیرقابل کنتــرل‬ ‫کارگــروه ویــژه اقــدام مالــی (‪ ) FATF‬از قرارگرفتــن ایــران در لیســت ســیاه‬ ‫ـزارش ایســنا؛ دیده بــان کارگــروه ویــژه اقــدام مالــی روز جمعــه‬ ‫خبــر داد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫از قرارگرفتــن ایــران در لیســت ســیاه این گــروه درپــی عدم تصویــب الیحــه‬ ‫«تامیــن مالــی تروریســم» در ایــن کشــور خبــر داد‪ .‬ایــن تصمیــم پــس از‬ ‫سه ســال هشــدارهای پیاپــی کارگــروه ویــژه اقــدام مالــی مبنی بــر تصویــب‬ ‫الیحــه تامیــن مالــی تروریســم در ایــران اتخــاذ شــده اســت‪ .‬درواکنش بــه‬ ‫ایــن اقــدام‪ ،‬عبدالناصــر همتــی (رئیــس بانک مرکــزی) بیانیـه ای صــادر کرد‬ ‫کــه در ان امــده‪« :‬باردیگــر دشــمنی امریــکا و رژیــم اشــغالگر قــدس بــا‬ ‫مــردم ایــران‪ ،‬خــود را در قالــب مخالفــت بــا توصیــه کارشناســان مجموعــه‬ ‫‪ FATF‬درمــورد گام هایــی کــه ایــران درزمینــه عمــل بــه تعهــدات خــود‬ ‫درمــورد مبــارزه بــا تامیــن مالــی تروریســم و پول شــویی انجــام داده اســت‪،‬‬ ‫نشــان داد‪ .‬ایــن رفتــار سیاســی و غیرفنــی از تابســتان ‪ 1359‬تــا امــروز‬ ‫ادامــه داشــته اســت‪ .‬گاه به صــورت بهانه جویی هــای غیرفنــی درجریــان‬ ‫مجمــع ‪ FATF‬توســط نماینــده امریــکا و کشــورهای هم پیمانــش و گاه نیــز‬ ‫به صــورت تــاش بــرای اخــال در گزارش هــای کارشناســی‪ .‬درحالی کــه‬ ‫در تمــام بیانیه هــای مجمــع گــروه ویــژه اقــدام مالــی‪ ،‬مشــخص بــود کــه‬ ‫کشــور مــا گام هــای بلنــدی دراین مســیر برداشــته اســت‪ .‬مــردم عزیزمــان‬ ‫خــوب می داننــد کــه در ایــن دوران ســخت تحریم هــای ظالمانــه و فشــار‬ ‫حداکثــری‪ ،‬نظــام پولــی و مالــی کشــورمان توانســته اســت ارتباطــات‬ ‫تحریم ناپذیــری بــا نظــام پولــی و مالــی دنیــا‪ ،‬خــارج از چهارچــوب ‪FATF‬‬ ‫برقــرار کنــد کــه تاحدزیــادی تهدیدهــای ناشــی از ســنگ اندازی و دشــمنی‬ ‫امریــکا را مهــار کــرده اســت‪ .‬بانــک مرکــزی نیــز‪ ،‬بــا همراهــی ســایر‬ ‫بخش هــای اقتصــادی‪ ،‬مســیر خــود را درجهــت براورده ســاختن نیازهــای‬ ‫بــه ‪ ۳۷‬کشــور ســرایت کــرد و موجــب وحشــت‬ ‫جهانــی شــد‪ .‬ایــن بیماری هــا هش ـت هزار فــرد را بــه‬ ‫عفونــت مبتــا کردنــد و بیــش از ‪۷۵۰‬نفــر را بــه کام‬ ‫مــرگ کشــاند‪ .‬بیمــاری مــرس به نظــر می رســد کــه‬ ‫به راحتــی از انســان بــه انســان منتقــل نمی شــود؛‬ ‫امــا امــار مرگ ومیــر ان زیــاد اســت و تقریبــاً‬ ‫‪۳۵‬درصــد از ‪۲۵۰۰‬نفــری کــه بــه ان مبتــا شــدند‬ ‫را کشــت‪ .‬دربــاره عالئــم ویــروس کرونــا بایــد گفــت‬ ‫کــه ایــن ویــروس می توانــد موجــب ذات الریــه شــود؛‬ ‫افرادی کــه بــا ایــن ویــروس الــوده شــده اند‪ ،‬گــزارش‬ ‫کرده انــد کــه از ســرفه‪ ،‬تــب و تنگــی نفــس رنــج‬ ‫می برنــد‪ .‬در مــوارد شــدید نیــز موجــب نارســایی‬ ‫اندام هــای بــدن بیمــار می شــود‪ .‬چــون ایــن بیمــاری‬ ‫ویروسی ســت‪ ،‬پــس اســتفاده از انتی بیوتیــک در‬ ‫جلوگیــری از پیشــروی بیمــاری مفیــد واقــع نخواهــد‬ ‫شــد‪ .‬داروهــای ضدویروســی انفلوانــزا قابلیــت مبــارزه‬ ‫بــا ایــن ویــروس را نخواهنــد داشــت‪ .‬بازیابــی و بهبــود‬ ‫مجــدد بیمــار‪ ،‬بــه مقاومــت سیســتم ایمنــی او مربوط‬ ‫اســت‪ .‬افــراد زیــادی کــه توســط ایــن ویــروس از بیــن‬ ‫رفته انــد‪ ،‬دارای سیســتم ایمنــی بدنــی ضعیفــی‬ ‫بوده انــد‪.‬‬ ‫کمیســیون بهداشــت ملــی چیــن روز پنج شــنبه‬ ‫گــزارش داد کــه ایــن کشــور در ‪۲۴‬ســاعت قبـل ازان‪،‬‬ ‫پائین تریــن نــرخ ابتــا بــه کرونــا را تجربــه کــرد‪.‬‬ ‫کمیســیون در گــزارش خــود همچنیــن اورد کــه‬ ‫در سراســر چیــن تــا پایــان روز چهارشــنبه فقــط‬ ‫‪۳۹۴‬نفــر بــه ویــروس کرونــا (در یــک روز) مبتــا‬ ‫شــدند کــه ‪۳۵۹‬مــورد ان مربــوط بــه شــهر ووهــان‬ ‫و اســتان خوبــی در مرکــز چیــن و کانــون شــیوع‬ ‫بیمــاری بــوده اســت‪ .‬ایــن کمیســیون خاطرنشــان‬ ‫کــرده کــه قفل کــردن درهــای ایــن اســتان مرکــزی‬ ‫و تشــدید تدابیــر قرنطینــه موجــب شــده تــا در مهــار‬ ‫کرونــا پیشــرفت های فراوانــی به دســت بیایــد‪ .‬تــا‬ ‫پایــان روز چهارشــنبه‪۱۱۴ ،‬مــورد دیگــر مــرگ نیــز‬ ‫به ثبــت رســید و شــمار کشــته های کرونــا بــه‬ ‫دوهــزار و ‪۱۲۶‬نفــر رســید کــه می تــوان گفــت از‬ ‫روز ‪ ۲۳‬ژانویــه کــه باعنــوان نقطــه اغازیــن شــیوع‬ ‫کرونــا در چیــن محســوب می شــود تــا ان روز‪ ،‬ایــن‬ ‫پائین تریــن رقــم مبتالیــان جدیــد بــه کروناســت‪.‬‬ ‫ســازمان بهداشــت جهانــی اعــام کــرد کــه برخــاف‬ ‫برخــی از شــایعات؛ ویــروس کرونــا یــک ســاح‬ ‫میکروبــی تولیــدی در ازمایشــگاه نیســت‪ .‬تارنمــای‬ ‫یی ســی چیــن نیــز پنج شــنبه به نقــل از اداره کل‬ ‫ایــن ســازمان در مدیترانــه شــرقی گــزارش کــرد‬ ‫کــه ویــروس کرونــا در ازمایشــگاه تولیــد نشــده و‬ ‫به عنــوان یــک ســاح میکروبــی نیــز ســاخته نشــده‪.‬‬ ‫ایــن اداره خاطرنشــان کــرد کــه شــایعات مربــوط بــه‬ ‫این موضــوع کامـ ً‬ ‫ا نادرســت اســت و ایــن ویــروس‪ ،‬از‬ ‫حیــوان بــه انســان منتقــل شــده اســت‪ .‬ایــن ویــروس‬ ‫کــه در ‪ ۲۵‬کشــور و منطقــه دیگــر دنیــا نیــز شــماری‬ ‫را مبتــا کــرده اســت‪ ،‬عالئمــی مشــابه بیمــاری‬ ‫ذات الریــه دارد و عمدت ـاً بــا تــب شناســایی می شــود‪.‬‬ ‫رســانه چینــی درحالــی این موضــوع را گــزارش‬ ‫می کنــد کــه پیش تــر یــک ســناتور جمهوری خــواه‬ ‫در تازه تریــن جنــگ روانــی و تبلیغاتــی واشــینگتن‬ ‫علیــه چیــن‪ ،‬مدعــی شــده بــود کــه مقام هــای‬ ‫چینــی‪ ،‬ویــروس کرونــا را درراســتای یــک برنامــه‬ ‫جنــگ بیولوژیــک به وجــود اورده انــد‪ .‬ســناتور تــام‬ ‫کاتــن روز یک شــنبه گذشــته در گفت وگــو بــا‬ ‫تلویزیــون «فاکس نیــوز» اظهــار داشــت کــه ویــروس‬ ‫کرونــا‪ ،‬یــک ســاح بیولوژیکی ســت کــه توســط‬ ‫ارتــش چیــن ســاخته شــده‪ .‬ایــن ســناتور جنگ طلــب‬ ‫امریکایــی مدعــی شــد کــه گزارش هــا مبنی بــر‬ ‫اغــاز منشــاء ویــروس در بــازار مــواد غذایــی چینــی‬ ‫نادرســت بــوده اســت و افــزود‪« :‬ایــن ویــروس‪ ،‬از بــازار‬ ‫حیوانــات ووهــان شــروع نشــد»‪ .‬کاتــن ادامــه داد‪« :‬ما‬ ‫نمی دانیــم از کجــا امــده؛ امــا می دانیــم کــه بایــد‬ ‫منشــاء ان را کشــف کنیــم‪ .‬مــا همچنیــن می دانیــم‬ ‫کــه تنهــا در چندمایلــی ان بــازار مــواد غذایــی‪ ،‬تنهــا‬ ‫ازمایشــگاه فوق پیشــرفته ایمنــی چیــن واقــع اســت‬ ‫کــه درمــورد بیماری هــای عفونــی انســان تحقیــق‬ ‫می کنــد»‪ .‬دراین زمینــه‪ ،‬مقام هــای چیــن‪ ،‬ســناتور‬ ‫کاتــن را بــه دروغ گویــی دربــاره منشــاء ویــروس‬ ‫کرونــا متهــم کرده انــد‪ .‬بااین وجــود‪ ،‬کاتــن گفتــه‬ ‫کــه ایــن برعهــده حــزب کمونیســت چیــن اســت تــا‬ ‫ثابــت کنــد کــه منشــاء بیمــاری‪ ،‬ســاح بیولوژیــک‬ ‫نیســت‪ .‬از هنــگام اغــاز گســترش ویــروس کرونــا‪،‬‬ ‫رســانه های نزدیــک بــه دو حــزب جمهوری خــواه و‬ ‫د ُمکــرات‪ ،‬تبلیغاتــی ضدچینــی گســترده ای را دربــاره‬ ‫منشــاء و چگونگــی مدیریــت بیمــاری ناشــی از ایــن‬ ‫ویــروس اغــاز کرده انــد‪ .‬تارنمــای «نیوزویــک» روز‬ ‫یک شــنبه گذشــته در گزارشــی نوشــت کــه یــک‬ ‫کشــیش محافظ ـه کار نزدیــک بــه ترامــپ گفتــه کــه‬ ‫خداونــد امریکایی هــا را از ویــروس جدیــد نجــات‬ ‫خواهــد داد؛ زیــرا دونالــد ترامــپ رئیس جمهــوری‬ ‫امریکاســت‪ .‬کشــیش هانــک کومنمــن در مراســم‬ ‫نیایــش در شــهر اوماهــا در ایالــت نبراســکا گفــت‪:‬‬ ‫«به دلیــل همراهــی ترامــپ بــا اســرائیل و مخالفــت‬ ‫وی بــا ســقط جنین‪ ،‬خــدا بــه امریــکا کمــک خواهــد‬ ‫کــرد تــا از شــر ویــروس کرونــا در امــان بمانــد!»‬ ‫گفتنی ســت؛ وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش‬ ‫پزشــکی اعــام کــرد کــه بــا پیگیــری کریســتوف‬ ‫هاملمــان (نماینــده ســازمان جهانــی بهداشــت‬ ‫در ایــران)‪ ،‬چهارمیــن محمولــه کیت هــای ویــژه‬ ‫ازمایشــگاهی تشــخیص ویــروس کرونــا‪ ،‬بــه ایــران‬ ‫تحویــل داده شــد‪ .‬به گــزارش روز جمعــه وزارت‬ ‫بهداشــت؛ صبــح دیــروز‪ ،‬هاملمــان در ســفری فــوری‬ ‫بــه دبــی‪ ،‬چهارمیــن محمولــه کیت هــای ویــژه‬ ‫ازمایشــگاهی بیمــاری کوویــد ‪( ۱۹‬بیمــاری ناشــی از‬ ‫ویــروس کرونــا جدیــد) را از انبــار دارو و تجهیــزات‬ ‫پزشــکی ســازمان جهانــی بهداشــت در امــارات تحویل‬ ‫گرفــت و بــه انســتیتو پاســتور ایــران تحویــل داد‪ .‬وزیر‬ ‫بهداشــت در روزهــای اخیــر از همــکاری مناســب‬ ‫نماینــده ســازمان جهانــی بهداشــت با وزارت بهداشــت‬ ‫تقدیــر و تشــکر کــرده بــود‪.‬‬ ‫ایران در لیست سیاه ‪ FATF‬قرار گرفت‬ ‫تجــاری کشــور بــدون وقفــه انجــام خواهــد داد‪ .‬عملکــرد بانــک مرکــزی‬ ‫درطــول یک سال گذشــته ایــن اطمینــان خاطــر را نــزد مــردم عزیــز ایجــاد‬ ‫کــرده اســت کــه چنیــن وقایعــی‪ ،‬مشــکلی بــرای تجــارت خارجــی ایــران و‬ ‫ثبــات نــرخ ارز ایجــاد نخواهــد کــرد»‪ .‬گــروه اقــدام مالــی پیش تــر در جلســه‬ ‫مهرمــاه خــود کــه در پاریــس برگــزار شــد‪ ،‬ضمــن بررســی اخریــن وضعیت‬ ‫کشــورمان‪ ،‬باتوجه بــه عدم تصویــب نهایــی دو کنوانســیون پالرمــو و تامیــن‬ ‫مالــی تروریســم‪ ،‬دو دســته اقــدام جدیــد مقابلـه ای علیــه ایــران وضــع کــرد‬ ‫کــه باتوجه بــه تصویــب یــک اقــدام مقابلـه ای دیگــر در خردادمــاه گذشــته‪،‬‬ ‫مجموعـاً ســه اقــدام علیــه کشــورمان وضــع شــد‪ .‬ایــن نهــاد بین المللــی در‬ ‫یــک بنــد جداگانــه هشــدار داده بــود کــه اگــر تــا قبــل از بهمن مــاه‪ ،‬ایــن دو‬ ‫کنوانســیون نهایــی نشــوند‪ ،‬تمــام اقدامــات مقابلـه ای علیــه ایران وضع شــده‬ ‫و عمـ ً‬ ‫ا وضعیــت کشــورمان بــه پیــش از خردادمــاه ســال ‪ ۱۳۹۵‬بازخواهــد‬ ‫گشــت‪ .‬گــروه ویــژه اقــدام مالــی همچنیــن تائیــد کــرد کــه در مردادمــاه و‬ ‫دی مــاه ســال گذشــته دو اصالحیــه قانونــی مبــارزه بــا پول شــویی و تامیــن‬ ‫مالــی تروریســم به تصویــب نهایــی رســیدند و دو الیحــه کنوانســیون های‬ ‫پالرمــو و تامیــن مالــی تروریســم (‪ )CFT‬در مجلــس ایــران به تصویــب‬ ‫رســیده؛ امــا مراحــل الزم االجراشــدن نهایــی را طــی نکرده انــد‪ .‬مســیر‬ ‫تصویــب لوایــح ‪ FATF‬و ‪ CFT‬به دلیــل قبــول مرجعیــت کمیســیون نظارت‬ ‫مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام بــرای شــورای نگهبــان به منظــور نظارت‬ ‫بــر حســن اجــرای قانــون اساســی و نامــه ایــن کمیســیون قبــل از تصویــب‬ ‫ایــن لوایــح در مجلــس و ارســال ان بــه شــورای نگهبــان و اســتناد این شــورا‬ ‫بــه نامــه فــوق بــرای عدم قبــول لوایــح‪ ،‬موجــب پدیدامــدن دور انســداد در‬ ‫پذیــرش لوایــح شــد‪.‬‬ ‫بازتاب انتخابات مجلس شورای اسالمی در رسانه های جهان‬ ‫مشــارکت پرشــکوه مــردم در انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و همچنیــن‬ ‫انتخابــات میــان دوره ای مجلــس خبــرگان رهبــری‪ ،‬بازتــاب گســترده ای در‬ ‫ گــزارش مهــر؛ شــبکه «الجزیــره» بــه‬ ‫رســانه های جهــان داشــته اســت‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫پوشــش انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و مجلــس خبــرگان رهبــری‬ ‫پرداخــت‪ .‬ایــن شــبکه در گــزارش خــود درخصــوص یازدهمی ـن دوره انتخابــات‬ ‫مجلــس شــورای اســامی اعــام کــرد‪« :‬حضــور مــردم ایــران در ســاعات اولیــه‬ ‫رای گیــری بــاال بــود»‪ .‬شــبکه «الجزیــره» همچنیــن مشــارکت مــردم ایــران در‬ ‫انتخابــات دیــروز را گســترده توصیــف کــرد‪« .‬دویچــه ولــه» (خبرگــزاری دولتــی‬ ‫المــان) برگــزاری انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در ایــران را پوشــش خبری‬ ‫داد‪« .‬دویچــه ولــه» دراین ارتبــاط بــه امــار ‪۵۸‬میلیونــی واجــدان شــرایط در‬ ‫انتخابــات مجلــس شــورای اســامی ایــران اشــاره کــرد و به نق ـل از تحلیلگــران‬ ‫گفــت‪« :‬میــزان مشــارکت ایرانی هــا در انتخابــات‪ ،‬نشــان دهنده حمایــت انهــا از‬ ‫حاکمیــت اســت»‪ .‬خبرگــزاری دولتــی المــان همچنیــن بــه رای مقــام معظــم‬ ‫رهبــری در اولیــن ســاعت شــروع رای گیــری در ایــران اشــاره و ایــن انتخابــات را‬ ‫مهــم ارزیابــی کــرد‪ .‬بیانــات مقــام معظــم رهبــری پــس از مشــارکت در انتخابــات‬ ‫مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬موردتوجــه خبرگــزاری روســی «اســپوتنیک عربــی»‬ ‫قــرار گرفــت‪ .‬ایــن خبرگــزاری‪ ،‬بخش هایــی از بیانــات مقــام معظــم رهبــری طــی‬ ‫صبــح دیــروز را منتشــر و اعــام کــرد‪« :‬رهبــر انقــاب اســامی ایــران‪ ،‬انتخابــات‬ ‫مجلــس شــورای اســامی را متضمــن منافــع ملــی ایــن کشــور دانســتند»‪ .‬ایــن‬ ‫رســانه روســی تاکیــد کــرد‪« :‬رهبــر انقــاب اســامی ایــران بــر لــزوم مشــارکت‬ ‫گســترده مــردم در انتخابــات تاکیــد کردنــد»‪ .‬خبرگــزاری «رویتــرز» انگلیــس نیز‬ ‫گزارشــی را درارتباط بــا برگــزاری انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در ایــران‬ ‫منتشــر کــرد‪ .‬در ایــن گــزارش دربــاره برگــزاری انتخابــات مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬گفتــه شــد کــه انتظــار نمـی رود نتیجــه انتخابــات پارلمانــی ایــران بــر‬ ‫روابــط پرتنــش ایــران بــا امریــکا تاثیــر بگــذارد‪« .‬رویتــرز» در گــزارش خــود بــه‬ ‫پیــروزی احتمالــی اصولگرایــان اشــاره کــرد و گفــت کــه کســب کرس ـی های‬ ‫بیش تــر مجلــس توســط محافظـه کاران بــه انهــا در انتخابــات ریاسـت جمهوری‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬نیــز کمــک زیــادی می کنــد‪ .‬در گــزارش مذکــور همچنیــن انتخابــات‬ ‫اخیــر در ایــران باتوجه بــه فشــارهای جهانــی و اقتصــادی به منزلــه یــک‬ ‫همه پرســی در ایــران در قبــال عملکــرد مســئوالن توصیــف شــد‪ .‬شــبکه عراقــی‬ ‫«ســومریه نیوز» بــه پوشــش اخبــار مربــوط بــه انتخابــات پرداخــت و گــزارش داد‪:‬‬ ‫«بیــش از هفت هــزار نامــزد انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در ایــن انتخابات‬ ‫بــا یکدیگــر رقابــت کردنــد‪ .‬افــراد مذکــور بــرای تصــدی ‪ ۲۹۰‬کرســی مجلــس‬ ‫ایــران به رقابــت بــا یکدیگــر پرداختنــد»‪ .‬ایــن شــبکه عراقــی همچنیــن تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬رهبــر عالــی ایــران‪ ،‬از روز برگــزاری انتخابــات به عنــوان جشــن ملــی یــاد‬ ‫کردنــد»‪ .‬پایــگاه «النشــره» نیــز بــه پوشــش برگــزاری انتخابــات مجلــس شــورای‬ ‫اســامی پرداخــت‪ .‬ایــن پایــگاه لبنانی اعــام کــرد‪« :‬ایـت اهلل خامنـه ای رای خود‬ ‫را بــه صنــدوق انداختنــد و مشــارکت در انتخابــات را یــک تکلیــف دینــی معرفــی‬ ‫کردنــد»‪ .‬شــبکه لبنانــی «المنــار» بــه پوشــش انتخابــات ریاســت جمهوری‬ ‫در ایــران پرداخــت و اعــام کــرد‪« :‬امــام خامن ـه ای صبــح امــروز (دیــروز) رای‬ ‫خــود را بــه صنــدوق انداختنــد‪ .‬امــام خامنـه ای‪ ،‬انتخابــات در ایــران را مرتبــط بــا‬ ‫منافــع ملــی قلمــداد کردنــد»‪ .‬رســانه «بی بی ســی» نیــز در گزارشــی‪ ،‬برگــزاری‬ ‫انتخابــات شــورای اســامی در ایــران را نخســتین انتخابــات پــس از اعمــال دور‬ ‫جدیــد تحریم هــای کاخ ســفید و خــروج امریــکا از برجــام عنــوان کــرد‪ .‬در ایــن‬ ‫گــزارش پیش بینــی شــده بــود کــه اصول گرایــان کــه «بی بی ســی» باعنــوان‬ ‫محافظ ـه کاران از انــان یــاد کــرده‪ ،‬پیــروز ایــن انتخابــات باشــند‪« .‬بی بی ســی»‬ ‫بــه تبلیغــات منفــی علیــه ایــن انتخابــات ازســوی مخالفــان خارجــی نیــز اشــاره‬ ‫کــرد؛ هرچنــد هم زمــان تاکیــد کــرد کــه انتظــار مســئوالن در ایــران مشــارکت‬ ‫بــاالی شــهروندان در ایــن انتخابــات بــوده‪ .‬پایــگاه «العهــد» نیز بــه بازتــاب بیانات‬ ‫مقــام معظــم رهبــری پــس از مشــارکت در انتخابــات یازدهمی ـن دوره مجلــس‬ ‫شــورای اســامی پرداخــت و نوشــت‪« :‬ایـت اهلل خامنـه ای انتخابــات را یک تکلیف‬ ‫شــرعی خواندنــد»‪ .‬رســانه «اسوشــیتدپرس» گــزارش داد کــه محمدباقــر قالیباف‬ ‫(شــهردار ســابق تهــران)‪ ،‬یکــی از افــراد مطــرح بــرای ریاســت اتی مجلــس پس از‬ ‫علــی الریجانی ســت»‪ .‬در ایــن گــزارش همچنیــن تنــش و فشــارهای اخیــر غرب‬ ‫علیــه ایــران به عنــوان عاملــی بــرای تقویــت مواضــع اصول گرایــان در انتخابــات‬ ‫پارلمانــی ایــران عنــوان و گفتــه شــد کــه مجلــس اتــی باحضــور احتمالی بیشــتر‬ ‫اصول گرایــان به نفــع ســپاه خواهــد بــود‪ .‬ســخنان رئیس جمهــوری ایــران هنــگام‬ ‫رای دادن و رای دادن ابتدایــی مقــام معظــم رهبــری؛ از دیگر موضوعات مورداشــاره‬ ‫«اسوشــیتدپرس» در گــزارش مربــوط بــه انتخابــات مجلــس شــورای اســامی‬ ‫ایــران بــود و به گفتــه ایــن خبرگــزاری؛ معمــوالً در انتخابــات گذشــته نیــز نــرخ‬ ‫مشــارکت در ایــران ‪۵۰‬درصــد بــوده اســت‪« .‬المیادیــن» هــم ضمن پوشــش اخبار‬ ‫مربــوط بــه انتخابــات مجلــس شــورای اســامی و انتخابــات میــان دوره ای مجلس‬ ‫خبــرگان‪ ،‬بــه انتشــار تصاویــری مســتقیم از ایــن انتخابــات مبــادرت ورزیــد‪.‬‬ ‫کرونا‪ ،‬مهمان نامیمون وارد ایران شد‬ ‫خبــر تلــخ اســت؛ ســنگین اســت؛ خبــر ســنگین تر از تلخی ســت ‪ ...‬صــدای‬ ‫قدم هــای نامیمــون کرونــا در ایــران شــنیده شــد‪ .‬خبــری کــه شــنیدنش انســان‬ ‫را مشــوش می کنــد و ممکــن اســت در کوتاه مــدت بیمــار را بکشــد؛ ویــروس‬ ‫خطرناکــی کــه بــا ســرفه های ســخت و مشــکالت حــاد تنفســی بــروز می کنــد‪.‬‬ ‫ایــن بیمــاری متاســفانه نخســتین بار در کشــور پهنــاور چیــن و توســط یــک‬ ‫پزشــک جــوان شــناخته شــد و هنگامــی کــه ایــن پزشــک وظیفه شــناس هشــدار‬ ‫داد‪ ،‬بــرای جلوگیــری از انتشــار خبــر‪ ،‬او را گرفتنــد و بــه زنــدان انداختنــد و در‬ ‫مــدت کوتاهــی به علــت ایــن بیمــاری فــوت کــرد‪ .‬شــاید اگــر کشــور چیــن درپــی‬ ‫بایکــوت و ســکوت نبــود‪ ،‬امــروز ایــن بیمــاری از مرزهــای چیــن فراتــر نرفتــه بــود‬ ‫و جهــان را در وحشــت از ایــن ویــروس فــرو نمی بــرد‪ .‬به هــرروی‪ ،‬خبری ســت‬ ‫تلــخ و ناگهانــی کــه بســان برق وبــاد ایــن کــره خاکــی را درنوردیــده و بســیاری‬ ‫را الــوده کــرده و اینــک هــزاران ســوال و هــزاران شــایعه‪ ،‬بنگاه هــای خبــری و‬ ‫شــبکه های مجــازی را دربرگرفتــه اســت‪ .‬شــایعاتی کــه همیشــه و در چنیــن‬ ‫مواقعــی‪ ،‬به دنبــال علــت ان نیســتند؛ بلکــه جنبــه سیاســی بــه ان می دهنــد کــه‬ ‫امریــکا و کشــور فــان و کشــور بهمــان خواســته اند ابرقــدرت اقتصــادی جهــان‬ ‫یعنــی چیــن کمونیســت را بــه زانــو دربیاورنــد‪ .‬به هــرروی‪ ،‬در چنیــن مواقعــی تنور‬ ‫شــایعات داغ می شــود و هرکــس به زعــم خــود برداشــت می کنــد‪ .‬از ایــن تفاســیر‬ ‫گذشــته‪ ،‬هیــوالی کرونــا در زمــان بــدی ســراغ کشــور مــا امــد و بــاز در بی وقتــی‬ ‫و موقعیت نشناســی‪ ،‬از قــم اغــاز شــد و به ناگهــان گفتــه شــد در قــم ایــن بیمــاری‬ ‫حــاد تنفســی‪ ،‬دونفــر را کشــته اســت و متعاقــب ان شــایعات یــا حقایقی بــه گوش‬ ‫رســید کــه در اراک‪ ،‬بابــل و در نقــاط مختلفــی از ایــران‪ ،‬نمونــه بیماری دیده شــده‬ ‫اســت‪ .‬بــا فــوت دومــورد در قــم‪ ،‬وزارت بهداشــت بــه وضعیــت اماده بــاش درامــده؛‬ ‫فعــاالن شــبکه های اجتماعــی از هــر دری ســخن گفتنــد؛ ازجملــه شــبکه های‬ ‫اجتماعــی عراقــی خواهــان بســتن مرزهــای خــود بــا ایــران شــدند؛ در کــره جنوبی‬ ‫در عــرض ‪24‬ســاعت‪ ،‬تعــداد بیمــاران ‪50‬درصــد افزایــش پیــدا کــرد‪ .‬اینــک وقــت‬ ‫ان رســیده کــه از ایــن هیــوال غافــل نباشــیم و هشــدارهای ایمنــی و بهداشــتی‬ ‫را جدی تــر بگیریــم‪ .‬گفتــم چــه بی وقــت ایــن ویــروس وارد کشــورمان شــد‪،‬‬ ‫بی وقتــی ازاین نظــر کــه تنــور فعالیت هــای انتخاباتــی داغ شــده بــود‪ ،‬گرانــی‬ ‫ارز و طــا بــه باالتریــن ســطح تاریخــی خــود رســیده و مــوج ســنگینی فقــرا را‬ ‫دربرگرفتــه و دولــت بایــد تــا دیــر نشــده بــه فکــر چــاره باشــد‪ .‬در چنیــن اوضــاع‬ ‫و احوالــی‪ ،‬برخــی از کاندیداهــای انتخاباتــی بــا ســفره های رنگیــن و بــا هدایایــی‬ ‫ارزنــده و وعده هــای حتم ـاً توخالــی‪ ،‬بــه فکــر دریافــت ارای مــردم افتاده انــد‪ .‬در‬ ‫پــاره ای از شــهرها‪ ،‬بلندگوهــا بــا صــدای گوش خــراش‪ ،‬در شــهر مشــغول جــوالن‬ ‫هســتند‪ .‬یکــی نیســت از پــاره ای از ایــن کاندیداهــا ســوال کنــد کــه در مجلــس‬ ‫چــه چیــزی وجــود دارد کــه بــرای رفتــن بــه داخــل ان و یدک کشــیدن عنــوان‬ ‫نمایندگــی ازســوی مــردم و در خانــه ملــت اطراق کــردن‪ ،‬ایــن همــه ریخت وپــاش‬ ‫می کنیــد؟ شــما را بــه خــدا‪ ،‬به جــای همــه هزینه هایــی کــه صــرف می کنیــد؛‬ ‫در ایــن برهــه کــه تحریم هــا‪ ،‬بیــش از همــه مســتمندان و فقــرا را در فشــار و عذاب‬ ‫گذشــته و قــوت الیمــوت هــم بــرای بعضی هــا‪ ،‬به ســختی تهیــه می شــود‪ ،‬بــه داد‬ ‫اینــان برســید‪ .‬چــه خدمتــی ارجح تــر از خدمــت بــه مــردم؟ مگــر بــه فرمــوده امــام‬ ‫راحــل(ره) ایــن مــردم ولی نعمتــان شــما نیســتند؟ شــما‪ ،‬اقــا یــا خانــم نماینــده‬ ‫دوره هــای قبــل! چــرا در طــول ســال‪ ،‬فقــط در ایــام انتخابــات‪ ،‬مــداوم در حــوزه‬ ‫انتخابیــه هســتید؟ بــه چــه علــت در طــول یـک دوره چهارســاله‪ ،‬تنهــا در ایــن ایام‪،‬‬ ‫موکلیــن شــما عزیــز می شــوند؟ امیدواریــم خداونــد بــه ایــن نماینــدگان منتخــب‬ ‫کــه راهــی خانــه ملــت می شــوند‪ ،‬توفیــق خدمــت عطــاء بفرمایــد کــه ایــن مــردم‬ ‫نجیــب و شــریف و خداجــوی ایرانــی‪ ،‬خــدا‪ ،‬پیامبــر(ص)‪ ،‬اولیــای دیــن‪ ،‬نظــام و‬ ‫وطــن خــود را دوســت می دارنــد و بــه ان عشــق می ورزنــد‪ .‬پــس امیدواریــم کــه‬ ‫نماینــدگان در وقــت تصویــب لوایــح‪ ،‬حــق ایــن ملــت را ادا کننــد و لوایحــی را بــه‬ ‫تصویــب برســانند کــه رضــای خــدا و خلــق خــدا فراهــم شــود‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫ایران؛ جزو پنج کشور برتر سدسازی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مدیریــت منابــع اب ایــران گفــت‪« :‬ایــران درحال حاضــر جــزو‬ ‫ـزارش پــاون؛ محمــد‬ ‫پنــج کشــور برتــر سدســازی در دنیــا به شــمار می ایــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫حاج رســولی ها در ائیــن کلنگ زنــی و اجــرای شــبکه ابیــاری پایــاب ســد گیــوی‬ ‫در شهرســتان کوثــر‪ ،‬بــه شــاخص های توســعه ای در بخــش اب کشــور اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬قبل ازانقــاب در ســطح کشــور ‪ ۱۹‬ســد بیش تــر نداشــتیم و ایــن‬ ‫ســدها عموم ـاً در مکان هایــی اجــرا شــده بــود کــه ســختی و شــرایط پروژه هــای‬ ‫اجراشــده در بعدازانقــاب را نداشــت‪ .‬درحال حاضــر و بعدازانقــاب‪ ۱۸۵ ،‬ســد در‬ ‫کشــور ســاخته شــده اســت»‪.‬‬ ‫حمایت مسی از نیمار‬ ‫کاپیتــان بلوگرانــا اعتــراف کــرد کــه «دوســت دارد» هم تیمــی ســابق خــود را در‬ ‫بازگشــت بــه نیوکمــپ ببینــد و نیــز از مهاجــم ارژانتینــی تیــم اینترمیــان تمجید‬ ‫ گــزارش ایلنــا؛ نیمــار در ســال ‪ 2017‬بــا ‪222‬میلیون یــورو‪ ،‬بارســا را‬ ‫کــرد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫به مقصــد پاری س ـن ژرمن تــرک کــرد؛ امــا ســتاره برزیلــی همچنــان بــا بازگشــت‬ ‫نیوکمــپ ارتبــاط دارد‪ .‬لیونــل مســی کــه عالقــه خــود بــرای همــکاری مجــدد بــا‬ ‫نیمــار پنهــان نکــرده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬مــن بارهــا ایـن را می گویــم؛ در ســطح ورزش‪،‬‬ ‫نیمــار یکــی از بهترین هــای جهــان اســت و دوســت داشــتم کــه او برگــردد‪ .‬او‬ ‫واقع ـاً منتظــر بازگشــت اســت‪ .‬بعــد از تــرک اینجــا او همیشــه متاســف به نظــر‬ ‫می رســید‪ .‬او بــرای بازگشــت زیــاد تــاش کــرد و ایــن اولین قــدم بــرای رســیدن‬ ‫بــه تــاش خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫معافیت مسکن اولی ها از مالیات بر عایدی‬ ‫معــاون اقتصــادی وزیــر اقتصــاد بــا ارائــه توضیحاتــی درخصــوص طرح پیشــنهادی‬ ‫وزارت اقتصــاد بــرای مالیــات بــر عایــدی مســکن گفــت‪« :‬مســکن اولی ها و‬ ‫ـزارش تســنیم؛‬ ‫خانه هــای نوســاز‪ ،‬در ایــن الیحــه از مالیــات معــاف هســتند»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫محمدعلــی دهقــان افــزود‪« :‬پیشــنهاد وزارت اقتصــاد بــرای اصــاح قانــون فعلــی‬ ‫مالیــات بــر عایــدی ســرمایه اســت‪ .‬ایــن پیشــنهاد هنــوز در ابتــدای مراحــل‬ ‫بررســی قــرار دارد و در ادامــه ایــن رونــد‪ ،‬بایــد در دولــت موردبررســی و پـس ازان‬ ‫در مجلــس بررســی خواهــد شــد؛ درنتیجــه‪ ،‬بــرای تبدیــل ایــن پیشــنهاد بــه قانون‬ ‫و اجرایی شــدن ان‪ ،‬زمــان زیــادی باقــی مانــده»‪ .‬وی گفــت‪« :‬ایــن قانــون بــرای‬ ‫همــه دوره هــا نوشــته می شــود؛ نــه بــرای یــک دوره خــاص کــه در ان یــک جهــش‬ ‫بــزرگ در قیمــت مســکن وجــود داشــته؛ ضمن اینکــه درهرصــورت بخشــی از‬ ‫افزایــش قیمــت مســکن متناســب بــا رشــد تورمــی بــوده کــه در جامعــه اتفــاق‬ ‫افتــاده اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬مــا نمی توانیــم از تــورم مالیــات بگیریــم»‪.‬‬ ‫تاکید معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫بر اعتماد مردم به ظرفیت پزشکی کشور‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــوری با بیان اینکــه مــردم بــه ظرفیــت پزشــکی‬ ‫و درمانــی کشــور اطمینــان داشــته باشــند‪ ،‬گفــت‪« :‬دبیرخانــه ســتاد در‬ ‫وزارت بهداشــت برنامه ریــزی کــرده و دســتورالعمل مورد نیــاز تدویــن شــده‬ ‫ گــزارش فــارس؛ نشســت ســتاد پیشــگیری و مقابلــه بــا کرونــا‬ ‫اســت»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫با حضــور اســحاق جهانگیــری (معــاون اول رئیس جمهــوری)‪ ،‬ســعید نمکــی‬ ‫(وزیــر بهداشــت درمــان و امــوزش پزشــکی)‪ ،‬علی اصغــر مونســان (وزیــر‬ ‫گردشــگری)‪ ،‬اســماعیل نجــار (رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران) و جاللــی‬ ‫(رئیــس پدافنــد غیرعامــل) در وزارت بهداشــت برگزار شــد‪ .‬جهانگیــری گفت‪:‬‬ ‫«وزیــر بهداشــت‪ ،‬اولیــن جلســه ســتاد مقابلــه بــا ویــروس کرونــا و پیشــگیری‬ ‫از ابتــا بــه کرونــا را در وزارت بهداشــت تشــکیل داد و اعضای ســتاد در حلســه‬ ‫حضــور یافتنــد‪ .‬مقابلــه بــا کرونــا اغــاز شــده اســت؛ کرونــا در چیــن رخ داد و‬ ‫اثــار ان در قــم ظاهــر شــد و ســتاد بحــران در وزارت کشــور بــا اختیــارات ویژه‬ ‫تشــکیل جلســه داده اســت‪ .‬در جلســه در مــورد مســائل مربــوط بــا موضــوع‬ ‫بحــث و دبیــر ســتاد مشــخص شــد‪ .‬همــه دســتگاه ها؛ از جملــه دولــت‪ ،‬بخــش‬ ‫خصوصــی نیروهــای مســلح بــه ایــن ســتاد کمــک می کننــد و کارخانجــات‬ ‫تولیــد ماســک بایــد سه شــیفت تولیــد داشــته باشــند؛ بــا شــرکت های‬ ‫تولید کننــده مذاکراتــی انجــام خواهــد شــد تــا نیــاز مــردم تامیــن شــود»‪.‬‬ ‫غرفه‬ ‫نمایشگاه لوازم خانگی‬ ‫خاتمه‪۹۸/12/03 :‬‬ ‫مکان‪ :‬کرمان‬ ‫بازدید‪ 15 :‬تا ‪21‬‬ ‫گستره‪ :‬داخلی‬ ‫سایت‪kermanfair.com :‬‬ ‫تماس‪031-32683041 :‬‬ ‫گزارش ‪3‬‬ ‫ شنبه ‪ 3‬اسفند ‪ - 1398‬شماره ‪1934‬‬ ‫کریمی؛ شهردار صباشهر‪:‬‬ ‫ی مهم در پیشرفت شهر برداشته است‬ ‫شهرداری صباشهر با افتتاح پروژه های دهه فجر‪ ،‬گام ‬ ‫سپیده حاصلی پناه‬ ‫شــهردار صباشــهر گفــت‪« :‬بــا افتتــاح‬ ‫پروژه هــا در ایــام اهلل مبــارک دهــه فجــر ســعی بران شــده تــا توزیــع امکانــات شــهری‬ ‫به صــورتِ عادالنــه میــان محله هــا باشــد و اســایش شــهروندان فراهــم ایــد»‪ .‬امیــر‬ ‫کریمــی در خصــوص اقدامــات صورت گرفتــه در روزهــای اخیــر عنــوان کــرد‪« :‬افتتــاح‬ ‫پروژه هــا در دهــه مبــارک فجــر بســیاری از مشــکالت شــهروندان را در محله هــای‬ ‫صباشــهر کاهــش داد و شــهرداری بــه اهــداف تعیین شــده خــود رســید»‪ .‬وی در ادامــه‬ ‫اضافــه کــرد‪« :‬یکــی از برنامه هــا رفــع پــاره ای از مشــکالت شــهروندان شــریف بــوده‬ ‫کــه به حمــداهلل بــه رفــع ایــن مشــکالت روز بــه روز نزدیک تــر می شــویم»‪ .‬کریمــی‬ ‫ همچنیــن بــه اقدامــات فرهنگــی در دهــه مبارک فجــر پرداخت و خاطرنشــان کــرد‪« :‬از‬ ‫اقدامــات فرهنگــی برگــزاری جشـن های مختلــف در محــات‪ ،‬گلریــزان مــزار شــهدای‬ ‫واالمقــام‪ ،‬دیــدار بــا خانواده هــای معظــم شــهدا و فضاســازی شــهری می تــوان اشــاره‬ ‫کــرد کــه در راس انــان راهپیمایــی باشــکوه یــوم اهلل ‪ ۲۲‬بهمــن در صباشــهر اســت»‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول در ادامــه بــه اقدامــات خدماتــی و رفاهــی پرداخــت و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«لکه گیــری و اســفالت معابــر‪ ،‬تــداوم در اقدامــات عمرانــی و ایجــاد فضاهــای ســبز‬ ‫شــهری‪ ،‬ورزشــی و فرهنگــی در ســطح شــهر ادامــه خواهد داشــت»‪ .‬شــهردار صباشــهر‬ ‫در پایــان تمــام تــاش مجموعــه مدیریــت شــهری را در جهـ ِ‬ ‫ـت رفــاه حــال شــهروندان‬ ‫دانســت و خاطرنشــان کــرد‪« :‬اولویــت برنامه هــای شــهرداری ایجــاد رفــاه اجتماعــی‬ ‫در تمــام زمینه هــای شــهری بــرای شــهروندان اســت و تمــام ســعی و تــاش بنــده‬ ‫و همکارانــم در ایــن مجموعــه ان اس ـت تا امکانــات شــهری به صــورتِ عادالنــه میــان‬ ‫محله هــا تقســیم شــود تــا تمــام شــهروندان از ایــن امکانــات اســتفاده کننــد»‪.‬‬ ‫رسیدگی به مناطق کمتر برخوردار و اتما م پروژه ها؛ اولویت بودجه سال ‪ ۹۹‬شهرداری قدس‬ ‫ی شــهرقدس گفت‪« :‬رســیدگی بــه مناطق‬ ‫رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای اســام ‬ ‫کمتر برخــوردار و اتمــام پروژه هــای در دســتِ اقــدام‪ ،‬اولویــت بودجــه ســال ‪ ۹۹‬شــهرداری‬ ‫ گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل شــورای اســامی ‬ ‫قــدس خواهــد بــود»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ـوان‬ ‫و شــهرداری قــدس؛ حســن چیوایــی گفــت‪« :‬باتوجه به اینکــه بودجــه پیشــنهادی به عنـ ِ‬ ‫برنامــه یک ســاله شــهرداری خواهــد بــود‪ ،‬شــورای اســامی شــهر بــا حساســیت بســیار باال بــا‬ ‫احصاء کــردن ضروریــات زیربنایــی شــهر بودجــه را بررســی و بــه تصویــب خواهــد رســاند»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬در این راســتا جلســات تخصصــی کمیســیون برگــزار و نظریــه کارشناســی کمیســیون‬ ‫تقدیــم هیئت رئیســه شــد تــا در دســتور جلســه شــورای شــهر قــرار گیــرد کــه در جلســات‬ ‫متعــدد شــورای اســامی‪ ،‬با حضــور شــهردار و کارشناســان معاونت هــای مربوطــه بررســی‬ ‫ـال انجــام اســت»‪ .‬حســن چیوایــی تصریــح کــرد‪« :‬بررســی و تدویــن‬ ‫بودجــه پیشــنهادی در حـ ِ‬ ‫بودجــه و تعرفه هــای درامــدی و وصــول به موقــع ایــن درامدهــا‪ ،‬مدیریــت شــهری را در ارائــه‬ ‫خدمــات کارامــد و مکفــی و نیــز تحقــق اهــداف بــر طبــق برنامه هــای پیش بینی شــده یــاری‬ ‫ می کنــد»‪ .‬چیوایــی اظهــار داشــت‪« :‬بــرای بررســی و تدویــن بودجــه برگــزاری جلســات خاص‬ ‫الزم اســت و در ایــن جلســات بایــد نقــاط قــوت و ضعــف بررســی شــود تــا نهایت ـاً بودجــه‬ ‫ترویج ورزش همگانی و تقویت ورزش قهرمانی؛‬ ‫شهردار شهریار عنوان کرد؛‬ ‫دیدار چهره به چهره با شهروندان؛‬ ‫دو محور اقدامات شهرداری قدس در حوزه ورزش‬ ‫شــهردار قــدس‪ ،‬بااشــاره به رشــد چشــمگیر ســرانه های ورزشــی در‬ ‫شــهرقدس بــا اقدامــات متعــدد عمرانــی ایــن شــهرداری‪ ،‬ترویــج ورزش‬ ‫همگانــی و تقویــت ورزش قهرمانــی را دو محــور اقدامــات مدیریــت‬ ‫ گــزارش مدیریــت‬ ‫شــهری قــدس در حــوزه ورزش برشــمرد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ارتباطــات و امــور بین الملــل شــورای اســامی و شــهرداری قــدس؛‬ ‫بابیان اینکــه توســعه و ارتقــای ســرانه های ورزشــی‬ ‫مســعود مختــاری‬ ‫ِ‬ ‫درکنــار ســایر حوزه هــا یکــی از موضوعــات مهــم و از نیازهــای اساســی‬ ‫شــهروندان اســت کــه در این زمینــه تاکنــون احــداث اماکــن ورزشــی‬ ‫در نقــاط مختلــف شــهر در دســتورکار شــهرداری قــرار گرفتــه اســت‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬باتوجه بــه اهمیــت مقولــه ورزش در جامعــه شــهری‪،‬‬ ‫توســعه و تقویــت زیرســاخت های ورزشــی در جهــت رشــد و بالندگــی‬ ‫ عنــوان‬ ‫جســمی و روحــی شــهروندان؛ به ویــژه نوجوانــان و جوانــان به‬ ‫ِ‬ ‫ضرورتــی اجتناب ناپذیــر در دســتورکار مجموعــه شــهرداری قــدس‬ ‫قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬سیاســت مدیریــت شــهری قــدس‬ ‫در توســعه زیرســاخت های ورزشــی بــر دو محــور ترویــج ورزش هــای‬ ‫همگانــی و تقویــت حــوزه ورزش هــای قهرمانــی و حرفه ای اســتوار اســت‬ ‫کــه در همین راســتا پروژه هــای شــاخصی در ایــن حوزه هــا‪ ،‬احــداث و‬ ‫مــورد بهره بــرداری قــرار گرفتــه اســت کــه از جملــه انهــا می تــوان‬ ‫بــه احــداث بزرگ تریــن ســالن کشــتی غــرب اســتان تهــران در دو‬ ‫بخــش شــامل ســالن کشــتی بــه مســاحت ‪1342‬مترمربــع بــا گنجایــش‬ ‫‪ 1200‬نفــر تماشــاچی و ســه عدد تشــک کشــتی اســتاندارد و بخــش‬ ‫اداری بــا مســاحت ‪390‬مترمربــع‪ ،‬اشــاره کــرد»‪ .‬شــهردار قــدس تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬همچنیــن احــداث ســالن ورزشــی چندمنظــوره در منطقــه یــک‬ ‫شــامل ســالن بســکتبال‪ ،‬والیبــال و فوتســال در دو بخــش ســوله‬ ‫ورزشــی بــا مســاحت ‪870‬مترمربــع بــا ظرفیــت ‪ 300‬نفــر تماشــاگر‬ ‫و قســمت اداری بــا مســاحت زیربنــای ‪540‬مترمربــع در دو طبقــه‪،‬‬ ‫احــداث مجموعــه اســتخر بــا مســاحت ‪2400‬مترمربــع شــامل ســوله بــا‬ ‫دو اســتخر دوقلــو بــرای بانــوان و اقایــان بــا مســاحت ‪1400‬مترمربــع‬ ‫و ســاختمان اداری شــامل رختکــن‪ ،‬ســونا‪ ،‬جکــوزی‪ ،‬ســالن بدنســازی‬ ‫بــا مســاحت ‪1000‬مترمربــع واقــع در بلــوار شــهدای اصنــاف‪ ،‬تکمیــل‬ ‫ســکوهای تماشــاچیان و زمیــن چمــن مصنوعــی اســتادیوم شــهدا‪،‬‬ ‫احــداث زمیــن چمــن فوتبــال در بوســتان های ســطح شــهر نیــز‪ ،‬از دیگر‬ ‫اقدامــات ایــن شــهرداری در راســتای تقویــت زیرســاخت های ورزشــی‬ ‫بــوده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬باتوجه بــه اهمیــت ایجــاد زیرســاخت ها‬ ‫و تجهیــزات ورزشــی در فضاهــای عمومــی همچــون بوســتان های‬ ‫ســطح شــهر بــرای انجــام ورزش هــای همگانــی؛ پروژه هایــی چــون‬ ‫احــداث پیســت دوچرخه ســواری بــاغ ملــی‪ ،‬ســاخت زمیــن ورزشــی در‬ ‫بوســتان ازادگان‪ ،‬احــداث فضــای ورزشــی در بوســتان مســافر‪ ،‬احــداث‬ ‫راهی برای رفع مسائل و مشکالت شهری‬ ‫فضــای ورزش صبحگاهــی‪ ،‬پیســت اســکیت و زمین هــای ورزشــی در‬ ‫فــاز اول بوســتان حنانــه‪ ،‬احــداث مجموعــه ورزشــی بوســتان بانــوان‪،‬‬ ‫ایجــاد فضــای ورزش صبحگاهــی در پارک هــای محلــه ای ســطح‬ ‫شــهر و احــداث زمیــن فوتبــال و زمیــن بدمینتــون پــارک تندرســتی‬ ‫احــداث شــده اســت»‪ .‬مختــاری در پایــان خاطرنشــان کــرد‪« :‬توســعه‬ ‫ورزش قهرمانــی عالوه بــر ایجــاد زیرســاخت های الزم‪ ،‬نیازمنــد توجــه‬ ‫و حمایــت از نوجوانــان و جوانــان مســتعد و مــدال اور اســت تــا بــا‬ ‫انگیــزه ای مضاعــف بــرای فتــح قله هــای قهرمانــی در ســطح ملــی و‬ ‫بین المللــی همــت بگمارنــد کــه از ایـن رو شــهرداری و شــورای اســامی‬ ‫ شــهرقدس‪ ،‬تجلیــل از ورزشــکاران قهرمــان ایــن شــهر و توجــه ویــژه بــه‬ ‫تیم هــای پایــه و اســتعدادیابی در خانــه ورزش را وجهــه همــت خــود‬ ‫قــرار داده اســت»‪.‬‬ ‫تجلیل از بانوان شاغل در شهرداری شهریار‬ ‫و مدیریــت اداره حراســت تقدیــر به عمــل امــد‪ .‬شــهردار شــهریار‬ ‫در ایــن نشســت ضمــن تبریــک روز میــاد با ســعادت بانــوی دو‬ ‫عالــم حضــرت زهــرا(س) و هفتــه گرامیداشــت روز زن و مقــام مــادر‬ ‫گفــت‪« :‬زنــان جامعــه امــروزی نقــش بزرگــی را در جایگاه هــای‬ ‫مهــم کشــور ایفــا می کننــد و توانســته اند بــا وجــدان کاری بــاال و‬ ‫سخت کوشــی باعــث پیشــرفت کار و تکریــم ارباب رجــوع و رضایــت‬ ‫شــهروندان از مجموعــه شــهرداری شــوند»‪ .‬بهــروز کاویانــی افــزود‪:‬‬ ‫«مقــام و شــخصیت مــادر و زن در اســام و فرهنــگ اصیــل ایرانــی‬ ‫از بانــوان شــاغل در شــهرداری شــهریار به منظــور گرامیداشــت‬ ‫ســالروز فرخنــده والدت بانــوی دو عالــم حضــرت فاطمــه زهــرا(س)‬ ‫ گــزارش واحــد خبــر و اطالع رســانی‬ ‫و روز زن تجلیــل شــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل؛ به مناســبت میــاد فرخنــده‬ ‫دخــت نبــی اکــرم؛ حضــرت فاطمه زهــرا (س) و بزرگداشــت مقــام زن‬ ‫و روز مــادر‪ ،‬از بانــوان شــاغل در شــهرداری شــهریار با حضــور بهــروز‬ ‫کاویانــی (شــهردار)‪ ،‬ریاســت و اعضــای شــورای اســامی شــهریار‬ ‫واقعــی تحت عنــوان ســند چش ـم انداز یک ســاله بــا در نظر گرفتــن شــرایط اقتصــادی حاکــم‬ ‫بــر کشــور بــه تصویــب شــورای اســامی شــهر رســیده و در اختیــار شــهرداری بــرای یک ســال‬ ‫ی شــهرقدس گفــت‪:‬‬ ‫مالــی قــرار گیــرد»‪ .‬رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای اســام ‬ ‫«رســیدگی بــه مناطــق کمتر برخــوردار در بودجــه ســال اتــی یکــی از مهم تریــن اولویت هــای‬ ‫بودجــه اســت»‪ .‬وی در پایــان عنــوان کــرد‪« :‬تــاش داریــم بودجــه بــا یــک الگــو و ســازوکار‬ ‫هدفمنــد و منطقــی و بر اســاس نیازهــای شــهروندان و توســعه شــهر تهیــه شــود تا شــهروندان‬ ‫عزیــز بتواننــد از نتایــج ان بهره منــد شــوند»‪.‬‬ ‫جایــگاه مهمــی دارد؛ چراکــه همــواره در حفــظ بنیــان خانــواده و‬ ‫پــرورش فرزندانــی شایســته تمــام تــاش خــود را ب ـه کار می بندنــد‬ ‫تــا اینــده ای بــزرگ را بــرای فرزنــدان و شــهرمان شــاهد باشــیم و‬ ‫مجموعــه شــهرداری نیــز ســعی دارد نــگاه منطقــی و ثبــات مدیریتــی‬ ‫بیشــتری بـ ه ایــن زنــان داشــته باشــد»‪ .‬گفتنی ســت؛ در پایــان ایــن‬ ‫مراســم باحضــور شــهردار اعضــای شــورای اســامی شــهر از بانــوان‬ ‫شــاغل در شــهرداری بــا اهــدای لــوح و هدایــا تقدیــر شــد‪.‬‬ ‫ی کاویانــی (شــهردار شــهریار)‬ ‫دومیــن مالقــات عمومــ ‬ ‫بــا شــهروندان در محــل دفتــر شــهردار برگــزار شــد‪.‬‬ ‫ـزارش واحــد خبــر و اطالع رســانی مدیریــت ارتباطــات‬ ‫به گـ ِ‬ ‫و امــور بین الملــل]؛ در ایــن نشســت کــه با حضــو ِر شــهلی‬ ‫(معاونــت شهرســازی و معمــاری) و مدیــران حراســت و‬ ‫بازرســی نیــز همــراه بــود‪ ،‬شــهردار شــهریار ضمــن اســتماع‬ ‫درخواسـت ها و مطالبــات شــهروندان نســبت بــه ارجــاع ان‬ ‫جهــت بررســی ایــن مطالبــات دســتورات الزم را ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫شــهردار شــهریار در پایــان ایــن جلســه ضمــن گفت وگــو‬ ‫ی را راهــی بســیار مســتقیم‬ ‫بــا واحــد خبــر‪ ،‬مالقــات مردمـ ‬ ‫و کارگشــا بــرای رفــع مســائل و مشــکالت شــهری دانســت‬ ‫و افــزود‪« :‬شــهروندان گرامــی شــهریار بــا حضورشــان در‬ ‫شــهرداری نه تنهــا کمک یــار و ترغیب کننــده خادمــان‬ ‫خــود بــرای خدمــت درســت بــه انهــا هســتند؛ بلکــه از‬ ‫همــه مــردم انتظــار داریــم کــه بــا حضورشــان ابتــدا مــا‬ ‫را در خدمت رســانی مطلــوب یــاری رســانند و در گام دوم‬ ‫انگیــزه بیشــتری بــرای رســیدن بــه معضــات و مشــکالت‬ ‫شــهری را ایجــاد کننــد»‪ .‬کاویانــی افزود‪ « :‬حضور مســئولین‬ ‫در بیــن مــردم در ایــن برهــه از زمــان بســیار امیدبخــش و‬ ‫کارگشا ســت و مجموعــه مدیریــت شــهری شــهریار برنامــه‬ ‫مدونــی بــرای مالقات هــای عمومــی جلســات محلــه ای و‬ ‫حضــور در بیــن شــهروندان تدویــن کــرده اســت کــه در‬ ‫اینــده نزدیــک نســبت بــه اطالع رســانی هرکــدام از ایــن‬ ‫جلســات اقــدام خواهــد شــد»‪ .‬گفتنی ســت؛ جلســات‬ ‫ی شــهردار شــهریار بــا شــهروندان دوشــنبه‬ ‫مالقــات عمومـ ‬ ‫هر هفتــه به صــورتِ منظــم برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫اگهی دعوت افراز‬ ‫نظــر بــه ایــن کــه اقــای ســعید کوهســتانی از مالکیــن پــاک ‪ 81‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫ابراهیم ابــاد معــروف بــه کالته شــرف بخــش هفــت مشــهد (چنــاران) کــه نیم دانــگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ پــاک ‪ 81‬اصلــی بنــام اقــای ســعید کوهســتانی ذیــل صفحــه ‪ 67‬دفتــر جلــد ‪ 6‬ثبــت‬ ‫و ســند مالکیــت صــادر شــده و دارای ســند معــارض نیــز نمی باشــد و مابقــی تــا ششــدانگ نیــز‬ ‫بنــام افــراد مختلــف ثبــت گردیــده درخواســت افــراز ســهم مشــاعی خــود از ششــدانگ پــاک‬ ‫یــاد شــده را نموده انــد و قــرار اســت نماینــده و نقشــه بردار ایــن اداره در تاریــخ ‪98/12/11‬‬ ‫ســاعت ‪ 11‬صبــح جهــت اجــرای عملیــات افــراز بــه محــل وقــوع ملــک عزیمــت نماینــد‪.‬‬ ‫بدینوســیله بــه ســایر مالکیــن مشــاعی کــه برابــر اعــام متقاضیــان مجهول المــکان می باشــند‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ 18‬ایین نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی ابــاغ می گــردد کــه در تاریــخ‬ ‫فوق الذکــر در محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند‪ .‬بدیهــی اســت عــدم حضــور مالکیــن‬ ‫مشــاعی مانــع از انجــام عملیــات افــراز نخواهــد شــد‪ .‬ضمنــاً نقشــه و صورتمجلــس افــرازی‬ ‫متعاقب ـاً اگهــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک چناران‪ ،‬ابوالقاسم نظام زاده‬ ‫م الف ‪379‬‬ ‫اگهی دعوت افراز‬ ‫نظــر بــه ایــن کــه اقــای محمدرضــا کوهســتانی از مالکیــن پــاک ‪ 81‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫ابراهیم ابــاد معــروف بــه کالته شــرف بخــش هفــت مشــهد (چنــاران) کــه نیم دانــگ مشــاع‬ ‫از ششــدانگ پــاک ‪ 81‬اصلــی بنــام اقــای محمدرضــا کوهســتانی ذیــل صفحــه ‪ 67‬دفتــر‬ ‫جلــد ‪ 6‬ثبــت و ســند مالکیــت صــادر شــده و دارای ســند معــارض نیــز نمی باشــد و مابقــی‬ ‫تــا ششــدانگ نیــز بنــام افــراد مختلــف ثبــت گردیــده درخواســت افــراز ســهم مشــاعی خــود‬ ‫از ششــدانگ پــاک یــاد شــده را نموده انــد و قــرار اســت نماینــده و نقشــه بردار ایــن اداره‬ ‫در تاریــخ ‪ 98/12/11‬ســاعت ‪ 11‬صبــح جهــت اجــرای عملیــات افــراز بــه محــل وقــوع‬ ‫ملــک عزیمــت نماینــد‪ .‬بدینوســیله بــه ســایر مالکیــن مشــاعی کــه برابــر اعــام متقاضیــان‬ ‫مجهول المــکان می باشــند در اجــرای مــاده ‪ 18‬ایین نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی ابــاغ‬ ‫می گــردد کــه در تاریــخ فوق الذکــر در محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫عــدم حضــور مالکیــن مشــاعی مانــع از انجــام عملیــات افــراز نخواهــد شــد‪ .‬ضمنــاً نقشــه و‬ ‫صورتمجلــس افــرازی متعاقب ـاً اگهــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک چناران‪ ،‬ابوالقاسم نظام زاده‬ ‫م الف ‪380‬‬ ‫اگهی دعوت افراز‬ ‫نظــر بــه ایــن کــه اقــای رضــا کوهســتانی از مالکیــن پــاک ‪ 81‬اصلــی واقــع در اراضــی‬ ‫ابراهیم ابــاد معــروف بــه کالته شــرف بخــش هفــت مشــهد (چنــاران) کــه نیم دانــگ مشــاع از‬ ‫ششــدانگ پــاک ‪ 81‬اصلــی بنــام اقــای رضــا کوهســتانی ذیــل صفحــه ‪ 67‬دفتــر جلــد ‪ 6‬ثبــت‬ ‫و ســند مالکیــت صــادر شــده و دارای ســند معــارض نیــز نمی باشــد و مابقــی تــا ششــدانگ نیــز‬ ‫بنــام افــراد مختلــف ثبــت گردیــده درخواســت افــراز ســهم مشــاعی خــود از ششــدانگ پــاک‬ ‫یــاد شــده را نموده انــد و قــرار اســت نماینــده و نقشــه بردار ایــن اداره در تاریــخ ‪98/12/11‬‬ ‫ســاعت ‪ 11‬صبــح جهــت اجــرای عملیــات افــراز بــه محــل وقــوع ملــک عزیمــت نماینــد‪.‬‬ ‫بدینوســیله بــه ســایر مالکیــن مشــاعی کــه برابــر اعــام متقاضیــان مجهول المــکان می باشــند‬ ‫در اجــرای مــاده ‪ 18‬ایین نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی ابــاغ می گــردد کــه در تاریــخ‬ ‫فوق الذکــر در محــل وقــوع ملــک حضــور بهــم رســانند‪ .‬بدیهــی اســت عــدم حضــور مالکیــن‬ ‫مشــاعی مانــع از انجــام عملیــات افــراز نخواهــد شــد‪ .‬ضمنــاً نقشــه و صورتمجلــس افــرازی‬ ‫متعاقب ـاً اگهــی خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک چناران‪ ،‬ابوالقاسم نظام زاده‬ ‫م الف ‪381‬‬ ‫اعالم مفقودی سند و برگ سبز وسیله نقلیه‬ ‫ســند و بــرگ ســبز وســیله نقلیــه اتومبیــل ســواری سیســتم پرایــد تیــپ صبــا جی تی ایکـس ای‬ ‫مــدل ‪ 1380‬بــه شــماره پــاک ایــران ‪162 -12‬ص‪ 79‬و شــماره موتــور‪ 00222448 :‬و شــماره‬ ‫شاســی‪ s1412280695690 :‬بــه مالکیــت معصومــه اخ شــهرکی مفقــود گردیــده و از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای محمدحســین ســلطانمحمدی کاخکی دارای شناســنامه شــماره ‪71‬‬ ‫بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 174/98‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت‬ ‫نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مرحومــه شــهربانو ثابتــی بــه شناســنامه ‪227‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 1395/1/9‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و ورثــه حین الفــوت‬ ‫ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬محمدحســین ســلطانمحمدی کاخکی فرزنــد ذبیح الــه بــه‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ 71‬متولــد ‪ 1337/5/26‬صــادره از حــوزه ‪ 4‬گنابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -2‬مهــدی‬ ‫ســلطان محمدی فرزنــد ذبیح الــه بــه شناســنامه شــماره ‪ 5489‬متولــد ‪ 1349/10/2‬صــادره از‬ ‫حــوزه ‪ 4‬گنابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -3‬محمدرضــا ســلطان محمدی کاخکی فرزنــد ذبیح الــه بــه‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ 51‬متولــد ‪ 1347/4/2‬صــادره از حــوزه ‪ 4‬گنابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -4‬طاهــره‬ ‫ســلطان محمدی فرزنــد ذبیح الــه بــه شناســنامه شــماره ‪ 27‬متولــد ‪ 1341/2/9‬صــادره از حــوزه‬ ‫‪ 4‬گنابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -5‬صدیقــه ســلطان محمدی کاخکی فرزنــد ذبیح الــه بــه شناســنامه‬ ‫شــماره ‪ 121‬متولــد ‪ 1334/9/10‬صــادره از حــوزه ‪ 4‬گنابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -6‬ذبیح الــه‬ ‫ســلطان محمدی کاخکی فرزنــد حســن بــه شناســنامه شــماره ‪ 1970‬متولــد ‪1304/11/30‬‬ ‫صــادره از حــوزه ‪ 4‬گنابــاد همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت‬ ‫مزبــور را بــه اســتناد مــاده ‪ 362‬ق امــور حســبی یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه‬ ‫بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف شهرستان گناباد‬ ‫م الف ‪98238‬‬ ‫ شنبه ‪ 3‬اسفند ‪ - 1398‬شماره ‪1934‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای محمدحســین ســلطان محمدی کاخکی دارای شناســنامه شــماره ‪71‬‬ ‫بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 173/98‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت‬ ‫نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان مرحــوم ذبیح الــه ســلطان محمدی کاخکی بــه‬ ‫شناســنامه ‪ 1970‬در تاریــخ ‪ 1398/11/21‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه و‬ ‫ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬محمدحســین ســلطانمحمدی کاخکی‬ ‫فرزنــد ذبیح الــه بــه شناســنامه شــماره ‪ 71‬متولــد ‪ 1337/5/26‬صــادره از حــوزه ‪ 4‬گنابــاد فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -2‬مهــدی ســلطان محمدی فرزنــد ذبیح الــه بــه شناســنامه شــماره ‪ 5489‬متولــد‬ ‫‪ 1349/10/2‬صــادره از حــوزه ‪ 4‬گنابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -3‬محمدرضــا ســلطان محمدی کاخکی‬ ‫فرزنــد ذبیح الــه بــه شناســنامه شــماره ‪ 51‬متولــد ‪ 1347/4/2‬صــادره از حــوزه ‪ 4‬گنابــاد‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -4‬طاهــره ســلطان محمدی فرزنــد ذبیح الــه بــه شناســنامه شــماره ‪ 27‬متولــد‬ ‫‪ 1341/2/9‬صــادره از حــوزه ‪ 4‬گنابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -5‬صدیقــه ســلطان محمدی کاخکی‬ ‫فرزنــد ذبیح الــه بــه شناســنامه شــماره ‪ 121‬متولــد ‪ 1334/9/10‬صــادره از حــوزه ‪ 4‬گنابــاد‬ ‫فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را بــه اســتناد مــاده ‪362‬‬ ‫ق امــور حســبی یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از‬ ‫متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیــس شــعبه ‪ 4‬شــورای حــل اختــاف شهرســتان گنابــاد‪-‬‬ ‫م الــف ‪98239‬‬ ‫کاخــک‬ ‫اگهی استرداد سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه خانــم مرضیــه حســین زاده بــه اســتناد گواهــی حصــر وراثــت شــماره ‪81/1452‬‬ ‫مــورخ ‪ 1380/8/17‬شــعبه ‪ 48‬دادگاه عمومــی مشــهد و فــرم ‪ 19‬مالیاتــی تقاضــای صــدور ســند‬ ‫ســهم االرث خــود را از پــاک شــماره ‪ 2600‬فرعــی از ‪ 234‬اصلــی بخــش ‪ 9‬مشــهد را نمــوده کــه‬ ‫بــه حکایــت ثبــت دفتــر امــاک ششــدانگ اعیــان پــاک مذکــور ذیــل شــماره ثبــت ‪135254‬‬ ‫صفحــه ‪ 509‬دفتــر ‪ 679‬بنــام اقــای محمدعلــی حســین زاده ثبــت و ســند صــادر گردیــده اســت‬ ‫و مدعــی می باشــد کــه ســند اولیــه نــزد اقــای حســن حســین زاده می باشــد‪ .‬بــه نامبــرده‬ ‫اخطــار شــد کــه ســند اولیــه را ارائــه دهــد لیکــن ظــرف مهلــت مقــرر از تحویل ســند خــودداری‬ ‫نمــود‪ .‬لــذا بدینوســیله یــک نوبــت اگهــی می شــود تــا چنانچــه ســند اولیــه نــزد نامبــردگان‬ ‫یــا هــر کــس دیگــر می باشــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز از تاریــخ انتشــار اگهــی ســند اولیــه را بــه‬ ‫ایــن اداره تحویــل و رســید اخــذ نمایــد‪ .‬ضمنـاً پــس از انجــام تشــریفات قانونــی ســند مالکیــت‬ ‫بنــام متقاضــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدجــواد غالمــی‪ ،‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک ناحیــه‬ ‫م الــف ‪414‬‬ ‫‪ 3‬مشــهد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه خانــم نــگار اســمعیل پور دوس ـت ابادی بــه اســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی‬ ‫شــده منضــم بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره‬ ‫مراجعــه نمــوده و مدعــی می باشــد ســند مالکیــت ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن کــه بصــورت‬ ‫منــزل درامــده بــه شــماره پــاک ثبتــی ‪ 145‬فرعــی از ‪ 236‬اصلــی بخــش ‪ 9‬مشــهد کــه متعلــق بــه‬ ‫نامبــرده می باشــد‪ ،‬بــه علــت ســهل انگاری مفقــود گردیــده اســت و بــا بررســی دفتــر امــاک معلــوم‬ ‫شــد ششــدانگ اعیــان مع الواســطه برابــر ســند قطعــی شــماره ‪ 188691‬مــورخ ‪ 1379/9/6‬دفتــر‬ ‫اســناد رســمی ‪ 10‬مشــهد ذیــل صفحــه ‪ 85‬دفتــر ‪ 550‬بنــام نــگار اســمعیل پور دوسـت ابادی ثبــت‬ ‫و ســند مالکیــت بــه شــماره چاپــی ‪ 402589‬صــادر شــده اســت‪ .‬سیســتم جامــع امــاک بیــش از‬ ‫ایــن حکایتــی نــدارد و ایــن بخشــنامه بــه اســتناد تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانون‬ ‫ثبــت امــاک صــادر گردیــد‪ .‬لــذا بــه اســتناد مــاده ‪ 120‬اصالحــی قانــون ثبــت‪ ،‬مراتــب یــک نوبــت‬ ‫اگهــی و متذکــر می گــردد هــر کــس نســبت بــه ملک مــورد اگهــی معاملـه ای انجــام داده یــا مدعی‬ ‫وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد‪ ،‬بایســتی ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار اگهــی‬ ‫اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا وصــول اعتراض‬ ‫بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی و‬ ‫تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدجــواد غالمــی‪ ،‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و امــاک ناحیــه‬ ‫م الــف ‪413‬‬ ‫ســه مشــهد مقــدس‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860329012006350‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک گرمســار تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای جــواد رکابــدار فرزنــد رضــا‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 44‬صــادره از تهــران در یکبــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت ‪30501‬‬ ‫مترمربــع پــاک ‪ 195‬فرعــی از یــک اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 195‬فرعــی از‬ ‫یــک اصلــی واقــع در حســین اباد حاج تقــی خریــداری از مالــک رســمی خانــم راضیــه جبــاری‬ ‫و عیســی رنجبــر محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ‬ ‫تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/19 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/12/3 :‬‬ ‫حسین رامه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار‬ ‫م الف ‪1270‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت تعاونـ�ی مســکن ایمـ�ن اینده س�اـزان ارومیـ�ه بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2787‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10220062239‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1397/11/23‬و مصوب��ه شـ�ماره‬ ‫‪ 80/1644‬مـ�ورخ ‪ 1397/05/30‬هیـ�ات مقررات زدای��ی و تســهیل صــدور مجوزهـ�ای کس��ب و کار تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ -1 :‬خانـ�م چینـ�ی لطانـ�ی کــد ملــی ‪ 2959852494‬ب��ه سـ�مت رئی��س و اقـ�ای‬ ‫کاوس اس��کندری کــد ملــی ‪ 2753793573‬بـ�ه ســمت نائـ�ب رئیـ�س و اقــای محمـ�د میرزائـ�ی کــد ملــی ‪ 2909646378‬ب��ه سـ�مت منش��ی هیئ��ت مدیـ�ره بــرای باقیمانـ�ده مـ�دت ماموری��ت هیئ��ت مدیـ�ره انتخـ�اب‬ ‫ش��دند‪ -2 .‬اقــای عبدالعزیـ�ز محم��ودزاده کــد ملــی ‪ 2753367507‬ب��ه س��مت مدیرعام��ل ب��رای باقیمان��ده م��دت ماموری��ت هیئ��ت مدی��ره انتخ��اب ش��دند‪ -3 .‬کلیـ�ه قراردادهـ�ا و اسنــاد رســمی و تعه�دـاور بانکـ�ی‬ ‫از قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��رات و اوراق به��ادار ب��ا امض��ای خان��م چین��ی لطان��ی رئی��س هی��ات مدی��ره و در غی��اب ایش��ان اق��ای کاوس اس��کندری نائ��ب رئی��س هیئ��ت مدی��ره ب��ه اتف��اق اق��ای عبدالعزی��ز محمـ�ودزاده‬ ‫مدیرعام��ل و مه��ر شـ�رکت دارای اعتب��ار اس��ت و اوراق عـ�ادی و نامه ه��ا ب��ا امض��ای اق��ای عبدالعزی��ز محم�وـدزاده و مه��ر شـ�رکت معتب��ر خواه��د ب��ود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)777831‬‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد ذمه ای) پرونده کالسه ‪9800004‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 9800004‬ســهم االرث اقــای میثــم شــفاعتی از ســهم االرث اقــای اکبــر شــفاعتی از امــاک اقــای خیــراهلل رشــمه ای در پالک هــای ثبتــی ‪ 205‬و ‪ 123‬و ‪ 329‬فرعــی از ‪44‬‬ ‫اصلــی و همچنیــن ســهم االرث اقــای میثــم شــفاعتی از امــاک اقــای اکبــر شــفاعتی در پــاک ثبتــی ‪ 135‬فرعــی از ‪ 25‬اصلــی بــه شــرح ذیــل مزایــده می گــردد‪ -1 :‬ارزش ششــدانگ عرصــه پــاک ‪123/44‬‬ ‫ق ابــه طبــق مقــررات قانــون توزیــع عادالنــه اب از رودخانــه حب ـل رود بــه مســاحت ‪ 19036‬مترمربــع بــا کاربــری زراعــی ‪ 1.332.520.000‬ریــال (یــک میلیــارد و ســیصد و ســی و دو‬ ‫(قطعــه ‪ )162‬بــا ح ـ ‬ ‫میلیــون و پانصــد و بیســت هــزار ریــال) بــراورد می گــردد (از قــرار هــر مترمربــع ‪ 70000‬ریــال) بنابرایــن ســهم االرث اقــای میثــم شــفاعتی از پــاک مذکــور طبــق نظــر کارشــناس ‪ 55.521.666‬ریــال (پنجــاه‬ ‫و پنــج میلیــون و پانصــد و بیســت و یــک هــزار و ششــصد و شــصت و شــش ریــال) بــراورد می گــردد‪ -2 .‬ارزش ششــدانگ عرصــه پــاک ‪( 205/44‬قطعــه ‪ )285‬بــا حــق ابــه طبــق مقــررات قانــون توزیــع‬ ‫عادالنــه اب از رودخانــه حبـل رود بــه مســاحت ‪ 23700‬مترمربــع بــا کاربــری زراعــی ‪ 1.659.000.000‬ریــال (یــک میلیــارد و ششــصد و پنجــاه و نــه میلیــون ریــال) بــراورد می گــردد (از قــرار هــر مترمربــع‬ ‫‪ 70000‬ریــال) بنابرایــن ســهم االرث اقــای میثــم شــفاعتی از پــاک مذکــور طبــق نظــر کارشــناس ‪ 69.125.000‬ریــال (شــصت و نــه میلیــون و یکصــد و بیســت و پنــج هــزار ریــال) بــراورد می گــردد‪ -3 .‬ارزش‬ ‫ششــدانگ عرصــه پــاک ‪( 329/44‬قطعــه ‪ )23‬بــا حــق ابــه طبــق مقــررات قانــون توزیــع عادالنــه اب از رودخانــه حبـل رود بــه مســاحت ‪ 23900‬مترمربــع بــا کاربــری زراعــی ‪ 956.000.000‬ریــال (نهصــد‬ ‫و پنجــاه و شــش میلیــون ریــال) بــراورد می گــردد (از قــرار هــر مترمربــع ‪ 40000‬ریــال) بنابرایــن ســهم االرث اقــای میثــم شــفاعتی از پــاک مذکــور ‪ 39.833.333‬ریــال (ســی و نــه میلیــون و هشــتصد و‬ ‫ســی و ســه هــزار و ســیصد و ســی و ســه ریــال) بــراورد می گــردد‪ -4 .‬ســهم االرث اقــای میثــم شــفاعتی از امــاک اقــای اکبــر شــفاعتی در پــاک ثبتــی ‪ 135‬فرعــی از ‪ 25‬اصلــی مفــروز و مجــزا شــده از ‪5‬‬ ‫فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه ‪ 32‬بشــماره چاپــی ‪ 389850‬کــه در صفحــه ‪ 544‬دفتــر امــاک جلــد ‪ 119‬ذیــل شــماره ‪ 23409‬ثبــت گردیــده واقــع در گرمســار بلــوار شــهید صدوقــی خیابــان دکتــر حســابی‪،‬‬ ‫انتهــای کوچــه گلســتان ‪ ،2‬انتهــای غربــی کوچــه (از قطعــات تفکیکــی اداره بــرق) بــه صــورت زمیــن خالــی و فاقــد هرگونــه مســتحدثات می باشــد و دارای ‪ 162/50‬مترمربــع مســاحت عرصــه می باشــد کــه‬ ‫شــماالً بــه طــول ‪ 11‬متــر بــه خیابــان ‪ 8‬متــری و جنوبـاً بــه طــول ‪ 3‬متــر بــه قطعــه ‪ 41‬تفکیکــی و شــرقاً بــه طــول ‪ 25‬متــر بــه قطعــه ‪ 23‬تفکیکــی و غربـاً بــه طــول ‪ 26/70‬متــر بــه حریــم نهــر عمومــی‬ ‫بــوده و میــزان ســهم االرث بدهــکار از پــاک ثبتــی ‪ 25/135‬طبــق نظــر کارشــناس بــه مبلــغ ‪ 131.250.000‬ریــال می باشــد‪ .‬پالک هــای فــوق از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬روز دوشــنبه مــورخ ‪ 1398/12/19‬در اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک واقــع در گرمســار از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ ‪ 55.521.666‬ریــال بــرای پــاک ثبتــی ‪ 44/123‬و مبلــغ ‪ 69.125.000‬ریــال بــرای پــاک ثبتــی ‪44/205‬‬ ‫و مبلــغ ‪ 39.833.333‬ریــال بــرای پبتــی ‪ 44/329‬و مبلــغ ‪ 131.250.000‬ریــال بــرای پــاک ثبتــی ‪ 25/135‬شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه می شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت‬ ‫بدهی هــای مربــوط بــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف درصورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ‬ ‫مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز درصــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده‬ ‫مســترد خواهــد شــد و نیم عشــر و حــق مزایــده نقــدا ً وصــول می گــردد‪ .‬ضمنـاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد‬ ‫شــد‪ .‬همچنیــن ایــن اداره هیچگونــه مســئولیتی جهــت کاربــری پــاک ثبتی هــای فــوق نــدارد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/12/3 :‬‬ ‫ثبت کننده‪ ،‬مهدی صابری منش‬ ‫م الف ‪1318‬‬ ‫اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی منطقه سه ساری‬ ‫نظــر بــه دســتور مــواد ‪ 1‬و ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪ ،1390/9/20‬امــاک متقاضیانــی کــه در هیــات موضــوع مــاده‬ ‫یــک قانــون مذکــور مســتقر در واحــد ثبتــی منطقــه یــک ســاری مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض انــان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه‬ ‫شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‪:‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در اهی دشت پالک اصلی ‪ 3388‬بخش ‪1‬‬ ‫‪ 107‬فرعــی محمــد باجــان نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی‬ ‫(ششــدانگ عرصــه ملــک وقــف می باشــد) بــه مســاحت ‪ 121/75‬مترمربــع خریــداری‬ ‫مع الواســطه از اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســاری بــا کســر ســهم وقــف‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در گلچین و سنگریزه پالک اصلی ‪ 3390‬بخش ‪1‬‬ ‫‪ 3710‬فرعــی محمــد غالمــی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 162/75‬مترمربــع خریــداری بــدون واســطه از نقــی بــرادران بــا کســر ســهم وقــف‪.‬‬ ‫ فرعــی علــی بابایی ســنگریزه نســبت بــه ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه زمیــن‬‫محصــور مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 314/70‬مترمربــع خریــداری‬ ‫مع الواســطه از ‪ -‬بــا کســر ســهم وقــف‪.‬‬ ‫ فرعــی محمدرضــا مهدی زاده کرچائــی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای‬‫احداثــی بــه مســاحت ‪ 106‬مترمربــع خریــداری مع الواســطه از ‪ -‬بــا کســر ســهم وقــف‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در امره پالک اصلی ‪ 61‬بخش ‪3‬‬ ‫ فرعــی علی رضــا شــاکر نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬‫مســاحت ‪ 599/70‬مترمربــع خریــداری مع الواســطه از ‪ -‬بــا کســر ســهم وقــف‪.‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در شکتا پالک اصلی ‪ 136‬بخش ‪3‬‬ ‫علیرضــا حیاتــی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‬ ‫‪ 302/40‬مترمربــع خریــداری مع الواســطه از ‪. -‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در پایین دزاء پالک اصلی ‪ 143‬بخش ‪3‬‬ ‫ فرعــی حســن ســلطان تویه نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬‫مســاحت ‪ 78‬مترمربــع خریــداری مع الواســطه از ‪. -‬‬ ‫ فرعــی ســارا انگامــه نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه مســاحت‬‫‪ 90/25‬مترمربــع خریــداری مع الواســطه از ‪. -‬‬ ‫‪ -‬فرعــی قاســم بریمانی پروریجــی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی‬ ‫بــه مســاحت ‪ 134/80‬مترمربــع خریــداری مع الواســطه از ‪. -‬‬ ‫ فرعــی محمــد احمــدی نســبت بــه ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی بــه‬‫مســاحت ‪ 135/10‬مترمربــع خریــداری مع الواســطه از ‪. -‬‬ ‫امالک متقاضیان واقع در جورجاده پالک اصلی ‪ 8‬بخش ‪28‬‬ ‫ فرعــی شــیداله فتحی جورجــاده نســبت بــه ششــدانگ عرصــه و اعیــان یــک قطعــه‬‫زمیــن محصــور مشــتمل بــر یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 464/50‬مترمربــع خریــداری‬ ‫مع الواســطه از ‪. -‬‬ ‫لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد‬ ‫ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از‬ ‫طریــق ایــن روزنامــه محلــی‪ /‬کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها عــاوه بــر انتشــار‬ ‫اگهــی‪ ،‬رای هیــات الصــاق تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفــع بــه ارای اعــام شــده اعتــراض‬ ‫داشــته باشــند‪ ،‬بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی و در روســتاها از تاریــخ الصــاق در محــل‬ ‫تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪.‬‬ ‫معتــرض بایــد ظــرف یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه‬ ‫دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد‬ ‫کــه در اینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه‬ ‫اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه‬ ‫عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور‬ ‫ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪ .‬بدیهــی اســت برابــر مــاده ‪13‬‬ ‫ائین نامــه مذکــور در مــورد قســمتی از امالکــی کــه قب ـ ً‬ ‫ا اظهارنامــه ثبتــی پذیرفتــه نشــده‪،‬‬ ‫واحــد ثبتــی بــا رای هیــات پــس از تنظیــم اظهارنامــه حــاوی تحدیــد حــدود‪ ،‬مراتــب را در‬ ‫اولیــن اگهــی نوبتــی و تحدیــد حــدود بــه صــورت همزمــان بــه اطــاع عمــوم می رســاند و‬ ‫نســبت بــه امــاک در جریــان ثبــت و فاقــد ســابقه تحدیــد حــدود‪ ،‬واحــد ثبتــی اگهــی تحدیــد‬ ‫حــدود را بــه صــورت اختصاصــی منتشــر می نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/17 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/12/3 :‬‬ ‫م الــف ‪ 98/50/12353‬فرامــرز یوســفیان حمیدی‪ ،‬رئیــس اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک منطقــه ســه ســاری‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نــام متقاضــی‪ :‬هــادی مالعلی پــور ش‪.‬ش ‪ 16‬صــادره از اشــتیان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0519950054‬بــه موجــب وکالتنامــه شــماره ‪ 36926‬مــورخ ‪ 89/11/20‬دفترخانــه ‪461‬‬ ‫تهــران از طــرف رمضانعلــی مالعلی پــور ش‪.‬ش ‪ 260‬صــادره از اشــتیان بــه شــماره ملــی‬ ‫‪ 0519634918‬بــه ادرس‪ :‬تهــران خانی ابادنــو میثــاق شــمالی کوچــه ‪ 20‬پــاک ‪ 39‬طبقــه‬ ‫اول بــا تســلیم دو بــرگ استشــهادیه مصــدق بشــماره ترتیــب ‪13980215400090000866‬‬ ‫مــورخ ‪ 98/10/28‬دفترخانــه ‪ 32‬شــهرری بشــرح وارده بشــماره ‪ 4036482‬مــورخ ‪98/10/30‬‬ ‫ششــدانگ یــک دســتگاه اپارتمــان مســکونی واقــع در طبقــه همکــف بــه شــماره ‪ 10512‬فرعــی‬ ‫از ‪ 114‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از ‪ 1088‬فرعــی از اصلــی مذکــور قطعــه یــک تفکیکــی بــه‬ ‫مســاحت ‪ 65/83‬مترمربــع کــه ‪ 2/85‬مترمربــع ان بالکــن اســت بانضمــام انبــاری قطعــه یــک‬ ‫بــه مســاحت ‪ 4/80‬مترمربــع واقــع در طبقــه زیرزمیــن و بانضمــام پارکینــگ مســکونی قطعــه‬ ‫یــک بــه مســاحت ‪ 19/50‬مترمربــع واقــع در طبقــه زیرزمیــن دیــل ثبــت ‪ 388722‬صفحــه‬ ‫‪ 226‬دفتــر ‪ 1778‬امــاک بنــام منصــور اردشــیری ثبــت و بــه شــماره چاپــی ‪ 643456‬ســند‬ ‫مالکیــت صــادر و تســلیم گردیــده اســت و ســپس طبــق ســند ‪ 36927‬مــورخ ‪1389/10/20‬‬ ‫دفتــر ‪ 461‬تهــران بــه رمضان علــی مالعلی پــور منتقــل شــده اســت و ســپس برابــر ســند‬ ‫‪ 26928‬مــورخ ‪ 1389/10/20‬دفتــر ‪ 461‬تهــران در رهــن بانــک اســت و بــه علــت اسباب کشــی‬ ‫مفقــود گردیــده کــه درخواســت ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت‪ .‬لــذا طبــق مــاده ‪120‬‬ ‫ائین نامــه قانــون ثبــت مراتــب در یــک نوبــت اگهــی می شــود تــا هــر کــس نســبت بــه ملــک‬ ‫مــورد اگهــی معامل ـه ای کــرده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد بایــد تــا‬ ‫ده روز پــس از انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل‬ ‫ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد و اگــر ظــرف مهلــت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا‬ ‫درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند‬ ‫مالکیــت را طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد‪.‬‬ ‫م الــف ‪ 1865‬ســیدمهدی المعــی‪ ،‬رئیــس واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫شــهرری‪ ،‬از طــرف ســعید فارســی‬ ‫اگهی مزایده سمند به پالک انتظامی ‪543‬و‪ -86‬ایران ‪77‬‬ ‫نــام محکوم علیــه‪ :‬سیداحســان کاظمی شیخ شــبان‬ ‫نــام محکوم لــه‪ :‬جمشــید والــی زاده‬ ‫نــوع خواســته‪ :‬مطالبــه وجــه‬ ‫در اجــرای مفــاد نیابــت درخصــوص پرونــده اجرایــی کالســه ش‪/982242/‬ج م‪ 3‬محکوم علیــه اقــای‬ ‫سیداحســان کاظمی شیخ شــبان محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ ‪ 113/233/082‬ریــال بابــت‬ ‫محکوم بــه در حــق اقــای جمشــید والــی زاده و همچنیــن مبلــغ ‪ 2/900/000‬ریــال بابــت نیــم‬ ‫عشــر دولتــی بــا توجــه بــه توقیــف خــودروی ســمند بــه پــاک انتظامــی ‪543‬و‪ -86‬ایــران ‪77‬‬ ‫تیــپ ‪ 1800‬رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1390‬و وضعیــت اتومبیــل‪ :‬دور تــا دور اتومبیــل ســاییدگی‬ ‫دارد و خوردگــی دارد‪ -‬الســتیک ها فرســوده و نیــاز بــه تعویــض دارنــد‪ -‬تــودوزی نیــاز بــه ترمیــم‬ ‫دارد‪ -‬بیمه نامــه نــدارد‪ -‬روی موتــور مملــو از گــرد و خــاک اســت‪ -‬باطــری نیــاز بــه تعویــض دارد‪-‬‬ ‫معایــب موتــور بــه علــت روشــن نشــدن مشــخص نشــد‪ ،‬متعلــق بــه خوانــده و حســب تقاضــای‬ ‫محکوم لــه امــوال مذکــور از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬امــوال مذکــور بــدون در نظــر‬ ‫گرفتــن دیــون احتمالــی توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه میــزان ‪ 300/000/000‬ریــال‬ ‫ارزیابــی شــده اســت‪ .‬مزایــده در تاریــخ ‪ 98/12/22‬ســاعت ‪ 11‬صبــح در محــل اجــرای احــکام‬ ‫مدنــی شــورای حــل اختــاف شــهرری برگــزار می گــردد‪ .‬مزایــده از قیمــت پایــه کارشناســی شــروع‬ ‫و بــه باالتریــن پیشــنهاد واگــذار می شــود ده درصــد مبلــغ مزایــده‪ ،‬فی المجلــس از خریــدار اخــذ‬ ‫می شــود و مابقــی مبلــغ مزایــده نیــز حداکثــر ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ مزایــده وصــول خواهــد‬ ‫شــد چنانچــه خریــدار ظــرف مهلــت مقــرر نســبت بــه پرداخــت مابقــی ثمــن مزایــده اقــدام ننمایــد‬ ‫ســپرده وی پــس از کســر هزینه هــای اجرایــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط خواهــد شــد ضمنــا‬ ‫کلیــه هزینه هــای انتقــال مــورد مزایــده بــر عهــده خریــدار می باشــد‪ .‬همــراه داشــتن شناســنامه‬ ‫عکســدار یــا کارت شناســایی معتبــر جهــت شــرکت در مزایــده الزامــی اســت‪.‬‬ ‫اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل اختــاف مجتمــع شــماره‬ ‫م الــف ‪1642‬‬ ‫‪ 20‬تهــران (ری)‬ ‫اجرائیه‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬نبــی‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬اســماعیل زاده‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪:‬‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬احمــد‪.‬‬ ‫کهریــزک‪ ،‬خ مصطفــوی‪ ،‬شــقایق ‪ ،2‬پ ‪15‬‬ ‫نام خانوادگــی‪ :‬حیدرابادیــان‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬مجهول المــکان‪.‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بموجــب دادنامــه شــماره ‪ 549‬مــورخ ‪ 98/10/7‬شــورای حــل اختــاف شــعبه‬ ‫اول کهریــزک قطعیــت حاصــل کــرده اســت محکوم علیــه محکــوم بــه حضــور در دفترخانــه‬ ‫اســناد رســمی و انتقــال ســند خــودرو پــژو پــارس بــه شــماره انتظامــی ‪247‬ن‪ -22‬ایــران ‪68‬‬ ‫قدیــم و ‪286‬س‪ -57‬ایــران ‪ 99‬می باشــد‪ .‬محکوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه‪:‬‬ ‫‪ -1‬پــس از ابــاغ اجرائیــه ظــرف ده روز مفــاد انــرا بموقــع اجــرا بگــذارد‪ -2 .‬ترتیبــی بــرای‬ ‫پرداخــت محکوم بــه بدهــد‪ -3 .‬مالــی معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفاء محکــوم بــه‬ ‫از ان میســر باشــد و در صورتیکــه خــود را قــادر بــه اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف‬ ‫مهلــت ده روز صــورت جمــع دارائــی خــود را بــه قســمت اجــرا تســلیم کنــد‪ .‬اگــر مالــی نــدارد‬ ‫صریحــا اعــام نمایــد هــر گاه ظــرف ســه ســال بعــد از انقضــاء مهلــت مذکــور معلــوم شــود‬ ‫کــه قــادر بــه اجــرای حکــم و پرداخــت محکوم بــه بوده ایــد‪ ،‬لیکــن بــرای فــرار در پرداخــت‬ ‫امــوال خــود را معرفــی نکنیــد یــا صــورت خــاف واقــع از دارایــی خــود بدهیــد بنحــوی کــه‬ ‫اجــرای تمــام یــا قســمتی از مفــاد اجرائیــه متعســر باشــد بــه مجــازات حبــس از ‪ 61‬روز تــا ‪6‬‬ ‫مــاه محکــوم خواهیــد شــد‪ -4 .‬عــاوه بــر مــوارد بــاال کــه قســمتی از مــاده ‪ 34‬قانــون اجــرای‬ ‫احــکام مدنــی می باشــد بــه مــواردی از قانــون اجــرای احــکام و قانــون ائیــن دادرســی مدنــی‬ ‫مصــوب ‪ 79/1/21‬و همچنیــن مفــاد قانــون نحــوه اجــرای محکومیت هــای مالــی مصــوب ‪10‬‬ ‫ابــان ‪ 1377‬کــه ظهــر بــرگ اجرائیــه درج گردیــده اســت توجــه نمــوده و بــه ان عمــل نمایــد‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 1‬شهرستان تهران بخش کهریزک‬ ‫م الف ‪1866‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫بــه موجــب حکــم صــادره از شــعبه ششــم شــورای حــل اختــاف مرکــزی گیالنغــرب لــه بنــام‬ ‫فاطمــه خانیــان بــر علیــه فرهــاد عدالتی فــر فلــذا ایــن اجــرای احــکام در نظــر دارد کــه یــک‬ ‫دســتگاه خــودرو پــژو ‪ 405‬جی‪.‬ال‪.‬ایکــس ای (‪-8‬مــدل ‪ 1381‬بــه شــماره انتظامــی ‪741‬ج‪-39‬‬ ‫ایــران ‪ 29‬و شــماره موتــور ‪ 22568102981‬و شــماره شاســی ‪ 810013031‬بــه رنــگ مشــکی‬ ‫وضعیــت خــودرو‪ ،‬مالــک خــودرو بنــام فرهــاد عدالتی فــر می باشــد ‪ -2‬خــودرو براســاس‬ ‫عــوارض مشــهود در بدنــه ســابقه واژگونــی دارد و تمــام رنــگ اســت‪ -2 .‬دارای روغن ســوزی‬ ‫اســت نیازمنــد تعمیــر کلــی موتــور اســت‪ -3 .‬سرشاسـی های جلــو ناشــی از تصــادف شــدید از‬ ‫ایــن ناحیــه تعمیــر و رنــگ شــده اند‪ -4 .‬سیســتم تعلیــق نیازمنــد بهســازی اســت ‪ -5‬داخلــه‬ ‫اتــاق و پوشــش صندلی هــا منــدرس و فرســوده اســت ‪ -6‬جلــو پنجــره و اجــزای جلــوی‬ ‫خــودرو تعویــض اســت ‪ -7‬اغلــب قطعــات اقمــاری موتــور دســت دوم و غیراســتاندارد اســت‬ ‫‪ -8‬کــف اتــاق فرســوده شــده اند ‪ -9‬موتــور دوگانه ســوز (دســتی‪ -‬غیراســتاندارد) اســت‪-10.‬‬ ‫الســتیک ها قابــل اســتفاده هســتند‪ .‬ج) ارزیابــی خــودرو قیمــت خــودرو ارزیابــی یعنــی قیمــت‬ ‫پایــه پــس از انجــام بیمــه یکســاله شــخص ثالــث خــودرو مبلــغ صــد و بیســت میلیــون ریــال‬ ‫ارزش پایــه بــراورد گردیــده کــه بــرای بــار اول مطابــق مــاده ‪ 137‬قانــون اجــرای احــکام مدنــی‬ ‫از طریــق مزایــده حضــوری بــه فــروش برســاند کــه مزایــده بــرای روز چهارشــنبه مــورخ‬ ‫‪ 1398/12/21‬ســاعت ‪ 10‬صبــح تعییــن گردیــده اســت طالبیــن و خریــداران می تواننــد جهــت‬ ‫شــرکت در مزایــده بــه ایــن اجــرای احــکام مراجعــه نماینــد تــا ترتیــب مالحظــه انهــا از مــال‬ ‫موضــوع اگهــی فراهــم شــود‪ .‬مزایــده از قیمــت ارزیابــی شــده شــروع می شــود و هرکــس‬ ‫باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نمایــد برنــده مزایــده شــناخته خواهــد شــد و برنــده مزایــده‬ ‫مکلــف اســت ‪ 10‬درصــد بهــا پیشــنهادی را فی المجلــس بعنــوان ســپرده بــه حســاب ســپرده‬ ‫دادگســتری تودیــع و رســید دریافــت نمایــد و باقیمانــده ان را حداکثــر ظــرف مــدت یــک مــاه‬ ‫از تاریــخ مزایــده بــه حســاب معرفــی شــده واریــز کنــد و در صــورت عــدم پرداخــت بقیــه بهــای‬ ‫مــال در موعــد مقــرر وفــق مــاده ‪ 129‬قانــون اجــرای احــکام ســپرده فوق الذکــر پــس از کســر‬ ‫هزینــه مزایــده بــه نفــع دولــت ضبــط خواهــد شــد‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت شــرکت کنندگان‬ ‫می تواننــد پنــج روز قبــل از موعــد مزایــده از دســتگاه های توقیــف شــده واقــع در پارکینــگ‬ ‫عمومــی محمــدی بازدیــد بعمــل اورنــد‪.‬‬ ‫متصدی اجرای احکام شورای حل اختالف گیالنغرب‪ ،‬یاسمن قمرپور‬ ‫ن تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــو ‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۸۰۳۲۵۰۰۲۰۰۳۵۹۵‬متقاضــی خانــم فرزانــه مرادیان پیردوســتی فرزنــد‬ ‫محمدعلــی ش ش ‪ ۲۴۱۷۸‬صــادره از کوهدشــت در ششــدانگ یکبــاب عمــارت بــه مســاحت ‪۱۳۰‬‬ ‫مترمربــع پــاک ‪ ۵۳‬اصلــی واقــع در بخــش هفــت خرم ابــاد شهرســتان کوهدشــت بــه ادرس‬ ‫کوهدشــت خیابــان بوعلــی بیســت متــری چمــران کوچــه شــهید دولتمــراد قبــادی خریــداری‬ ‫از مالــک اصلــی اقــای میرزاعلــی نــوروزی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‪ .‬درصورتــی کــه اشــخاصی نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخوســت خــود را بــه محاکــم قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور وعــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییس ثبت اسناد و امالک کوهدشت‪ ،‬حیدر امرایی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای رســول رضایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 652‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981258‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار‬ ‫داشــته اســت کــه شــادروان هــادی رضایــی بــه شماره شناســنامه ‪ 911‬در تاریــخ ‪ 94/9/22‬در‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬اغاســلطان حیــدری‬ ‫فرزنــد احمــد ش ش ‪ 477‬صــادره از اســام ابــاد همســر متوفــی ‪ -2‬رســول رضایــی فرزنــد‬ ‫هــادی ش ش ‪ 652‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا‬ ‫وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد‬ ‫واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای میــاد حقیقــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3340020785‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981331‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان رســتم رســتمی بــه شماره شناســنامه ‪ 274‬در تاریــخ‬ ‫‪ 88/09/01‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فردیــن‬ ‫رســتمی فرزنــد رســتم ش ش ‪ 281‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -2‬افشــین‬ ‫رســتمی فرزنــد رســتم ش ش ‪ 7844‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -3‬سوســن‬ ‫رســتمی فرزنــد رســتم ش ش ‪ 19522‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -4‬پرســتو‬ ‫رســتمی فرزنــد رســتم ش ش ‪ 2595‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -5‬مــژگان‬ ‫رســتمی فرزنــد رســتم ش ش ‪ 3331587166‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪-6‬‬ ‫رقیــه جلیلیــان فرزنــد محمدحســین ش ش ‪ 1204‬صــادره از اســام ابــاد غــرب همســر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬صیدی‬ ‫اگهی مزایده مال غیرمنقول‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالسـه های ‪ 96/665‬و ‪ 96/632‬و ‪ 97/16‬ششــدانگ و مــازاد اول و دوم یــک دســتگاه اپارتمــان بــه پــاک ثبتــی ســیزده هــزار و چهــل و دو فرعــی از هــزار‬ ‫و نهصــد و هفتــاد فرعــی از بیســت و پنــج اصلــی بخــش شــانزده ثبــت قائمشــهر بــه مســاحت ‪ 140/80‬مترمربــع واقــع در ســمت واحــد اول طبقــه یــک کــه مقــدار ‪ 3/80‬مترمربــع ان‬ ‫تــراس مســقف می باشــد بــه انضمــام انبــاری یــک و چهــار بــه مســاحت ‪ 4/90‬و ‪ 25/60‬مترمربــع و پارکینــگ ذیــل ثبــت ‪ 105571‬صفحــه ‪ 205‬و دفتــر جلــد ‪ 661‬صــادر و بــه اقــای‬ ‫محمدرضــا پیام ـی ازاد صــادر شــده اســت‪ .‬محــدود بــه حــدود اربعــه ذیــل‪ :‬شــماالً بــه طول هــای ‪ 3/80‬متــر و ‪ 25‬ســانتی متر و ‪ 35‬ســانتی متر و پنــج متــر و پنــج ســانتی متر و ‪60‬‬ ‫ســانتی متر و ‪ 5/90‬متــر نــرده تــراس و پنجره ایســت بــه فضــای محوطــه شــمالی و شــرقاً بــه طول هــای ‪ 4/65‬متــر دیواریســت بــه درز و انقطــاع و ‪ 80‬ســانتی متر و ‪ 70‬ســانتی متر‬ ‫و ‪ 80‬ســانتی متر دیواریســت بــه داکــت و ‪ 6/80‬متــر دیواریســت بــه درز انقطــاع جنوبـاً بــه طول هــای ‪ 2/90‬متــر و ‪ 1/50‬متــر و ‪ 8/35‬متــر پنجــره و دیواریســت بــه فضــای محوطــه‬ ‫مشــاعی جنوبــی غربـاً بــه طول هــای ‪ 3/10‬متــر و ‪ 1/85‬متــر درب و دیواریســت بــه راه پلــه و ‪ 1/60‬متــر و ‪ 85‬ســانتی متر درب و دیواریســت بــه اسانســور و ‪ 1/10‬متــر و ‪ 80‬ســانتی متر‬ ‫دیواریســت بــه داکــت و ‪ 4/25‬متــر دیواریســت بــه درز انقطــاع کــه طبــق ســند رهنــی شــماره های ‪ 100186‬و ‪ 101492‬و ‪ 117286‬دفترخانــه ‪ 67‬بابــل در قبــال مبلــغ بــه ترتیــب‬ ‫ســند ‪ 500‬میلیــون و ‪ 100‬میلیــون و ‪ 900‬میلیــون ریــال در رهــن بانــک ســامان بابــل قــرار گرفتــه و طبــق بخشــنامه ‪ 23511‬پــاک باقی مانــده ‪ 1970‬فرعــی بــه پــاک ‪13042‬‬ ‫فرعــی تغییــر یافــت و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ دو میلیــارد و هشــتصد میلیــون ریــال ارزیابــی شــده و پــاک فــوق واقــع در ق خ بابــل تــاالر ‪ 13‬کوچــه ســرائی ‪7‬‬ ‫بن بســت کلهــر ســاختمان پیــام واقــع گردیــده کــه اپارتمــان مذکــور در یــک مجتمــع ســه واحــدی واقــع گردیــده و دارای انشــعابات اب‪ ،‬بــرق و گاز می باشــد و فع ـ ً‬ ‫ا بــه صــورت‬ ‫مســکونی می باشــد و پــاک فــوق از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬روز شــنبه مــورخ ‪ 98/12/24‬در اداره ثبــت اســناد و امــاک قائمشــهر واقــع در اخــر خیابــان جویبــار نبــش بهارســتان از‬ ‫طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ دو میلیــارد و هشــتصد میلیــون ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه می شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت‬ ‫پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف درصورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض‬ ‫شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز در صــورت وجــود مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت‬ ‫هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیم عشــر و حــق مزایــده نقــدا ً وصــول می گــردد‪ .‬ضمنـاً چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده‬ ‫روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪ .‬ضمنـاً حســب اعــام بانــک پــاک مزبــور دارای بیمه نامــه معتبــر تــا تاریــخ ‪ 1398/8/12‬می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/12/3 :‬‬ ‫رحمت سلمانی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک قائمشهر‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول (اسناد رهنی)‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ -1 ،9800820‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 639/63‬مترمربــع بــه شــماره پــاک ‪ 117‬فرعــی از ‪ 4‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ثبــت قائم شــهر‬ ‫ذیــل ثبــت ‪ 940‬صفحــه ‪ 285‬دفتــر جلــد ‪ 5‬مع الواســطه بــه نــام شــرکت تعاونــی مهرپویــا کیــاکال صــادر و تســلیم گردیــد بــا حــدود و مشــخصات شــماالً اول بــه طــول ‪ 43/70‬متــر‬ ‫ســیم خارداریســت بــه قطعــه ‪ 325‬دوم بطــول ‪ 9/75‬متــر ســیم خارداریســت بــه قطعــه ‪ 3290‬شــرقاً بــه طــول ‪ 9/23‬متــر بــه دیــوار قطعــه ‪ 328‬جنوبـاً بــه طــول ‪ 53/82‬متــر پــی‬ ‫اشــتراکی بــا قطعــه ‪ 323‬غرب ـاً بطول هــای ‪ 8/07‬متــر و ‪ 3/80‬متــر درب و دیواریســت بــه کوچــه‪ -2 .‬ششــدانگ عرصــه و اعیــان یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 889/40‬مترمربــع بــه‬ ‫شــماره ‪ 750‬فرعــی از ‪ 2‬اصلــی بخــش ‪ 3‬ثبــت قائم شــهر ذیــل ثبــت ‪ 2587‬صفحــه ‪ 167‬دفتــر جلــد ‪ 18‬بنــام باب الــه میراقائــی صــادر و تســلیم گردیــد بــا حــدود و مشــخصات شــماالً‬ ‫بطول هــای ‪ 0/70‬متــر و ‪ 5/60‬متــر و ‪ 4/90‬متــر و ‪ 10/90‬متــر دیواریســت بــه قطعــه ‪ 93‬شــرقاً اول بــه طــول ‪ 3/20‬متــر دیواریســت بــه قطعــه ‪ 97‬دوم بطول هــای ‪ 27/30‬متــر و‬ ‫‪ 11/70‬متــر دیواریســت بــه قطعــه ‪ 178‬جنوبـاً بطــول ‪ 22/40‬متــر درب و دیواریســت بــه شــارع غربـاً اول بطــول ‪ 42/50‬متــر دیواریســت بــه قطعــه ‪ 170‬دوم بطــول ‪ 1/20‬متــر و ‪3/40‬‬ ‫متــر دیواریســت بــه شــارع عــام‪ .‬طبــق ســند رهنــی شــماره ‪ 90/2/26-3447‬دفترخانــه ‪ 60‬قائمشــهر در قبــال مبلــغ ‪ 1.107.000.000‬ریــال در رهــن بانــک کشــاورزی شــعبه کیــاکال‬ ‫قــرار گرفتــه و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ ‪ 3.500.000.000‬ریــال و ‪ 4.100.000.000‬ریــال ارزیابــی شــده و پــاک ‪ 117‬فرعــی دارای ســاختمانی دارای دو اتــاق خــواب‬ ‫هــال و پذیرایــی و ســرویس بهداشــتی و حمــام اشــپزخانه بــا کابینــت ام دی اف بــا ‪ 150‬مترمربــع اعیانــی طبقــه همکــف بــا قدمــت حــدودا ً ‪ 8‬ســال و دارای انشــعابات اب و بــرق و گاز‬ ‫واقــع در کیــاکال روســتای مــاکال پــاک ‪ 315‬کدپســتی ‪ 4774141650‬و در پــاک ‪ 750‬فرعــی ســاختمان بصــورت نیم پیلــوت بــا اســتفاده از مصالــح بنایــی دارای دو اتــاق خــواب‬ ‫هــال و پذیرایــی ســرویس بهداشــتی و حمــام اشــپزخانه کابینــت چوبــی بــا حــدود ‪ 10‬ســال قدمــت بــا مســاحت ‪ 179‬مترمربــع دارای امتیــاز اب و بــرق و گاز می باشــد‪ .‬پــاک فــوق‬ ‫از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬روز شــنبه مــورخ ‪ 99/1/23‬در اداره ثبــت اســناد قائم شــهر واقــع در کیــاکال روســتای پایین دســته بوســتان عنــاب ‪ 1‬پــاک ‪ 266‬کدپســتی ‪ 4774155748‬از‬ ‫طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ ‪ 3.500.000.000‬ریــال و ‪ 4.100.000.000‬ریــال شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه می شــود‪ .‬الزم بــه‬ ‫ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف درصورتــی کــه مــورد مزایــده دارای انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای‬ ‫مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز درصــورت وجــود مــازاد‪،‬‬ ‫وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیم عشــر و حــق مزایــده نقــدا ً وصــول می گــردد‪ .‬ضمن ـاً ملــک مــورد رهــن بیمــه‬ ‫می باشــد و چنانچــه روز مزایــده تعطیــل رســمی گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/12/3 :‬‬ ‫سلمانی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد قائم شهر‬ ‫اگهی مزایده اموال غیرمنقول پرونده اجرایی ‪ 9200059‬و ‪9200060‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرایــی بــه شــماره بایگانــی ‪ 9200059‬و ‪ 9200060‬علیــه شــرکت اب معدنــی و نوشابه ســازی نگین تــک گنابــاد بــه موجــب اســناد رهنــی شــماره ‪ 343‬و ‪ 85/4/28-344‬دفتــر اســناد‬ ‫رســمی شــماره ‪ 136‬مشــهد ششــدانگ یکبــاب ســاختمان و زمیــن بمســاحت چهارهــزار و ســیصد و نــود و چهــار مترمربــع دارای پــاک ثبتــی ‪ 5027‬فرعــی مجــزی شــده از ‪ 1785‬فرعــی از ‪ 154‬اصلــی واقــع‬ ‫در اراضــی کاخــک بــه ادرس گنابــاد کاخــک ابتــدای جــاده کاخــک‪ -‬کریمــو ملکــی شــرکت اب معدنــی و نوشابه ســازی نگین تــک گنابــاد کاوه کــه طبــق اســناد رهنــی شــماره ‪ 343‬و ‪ 85/4/28-344‬دفتــر‬ ‫اســناد رســمی شــماره ‪ 136‬مشــهد بــه ترتیــب در قبــال مبلــغ یــک میلیــارد و پانصــد میلیــون (‪ )1.500.000.000‬ریــال و مبلــغ پانصــد میلیــون (‪ )500.000.000‬ریــال در رهــن بانــک صــادرات خراســان‬ ‫قــرار گرفتــه و بــه دلیــل عــدم ایفــای تعهــد منجــر بــه صــدور اجرائیــه شــده و طبــق نظــر کارشــناس رســمی بــه مبلــغ چهــارده میلیــارد و ششــصد میلیــون (‪ )14.600.000.000‬ریــال ارزیابــی و قطعــی‬ ‫گردیــده اســت و مشــخصات ان عبارتســت از ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر ســاختمان کــه برطبــق تصویــر ســند ارائــه شــده دارای عرص ـه ای بــه مســاحت ‪( 4394‬چهارهــزار و ســیصد و نــود و‬ ‫چهــار) مترمربــع می باشــد و براســاس نامــه شــماره ‪ 98/2/18-573‬شــهرداری کاخــک دارای کاربــری صنعتــی می باشــد ولــی در مــدت اخیــر بعنــوان تــاالر پذیرایــی مــورد اســتفاده بــوده اســت و اعیــان ان‬ ‫شــامل چنــد ســاختمان بــه ایــن شــرح می باشــد‪ -1 :‬ســاختمان پذیــرش بــه مســاحت حــدود ‪ 35‬مترمربــع بــا دیــوار اجــر ســفال و ســقف طــاق ضربــی و رویــه ســیمان ســفید‪ -2 ،‬ســرویس بهداشــتی بــه‬ ‫مســاحت حــدود ‪ 30‬مترمربــع بــا دیــوار بلــوک ســیمانی‪ -3 ،‬ســاختمان نگهبانــی بــه مســاحت حــدود ‪ 16‬مترمربــع بــا دیــوار اجــر گــری و ســقف طــاق ضربــی‪ -4 ،‬ســالن اقایــان بــه مســاحت حــدود ‪560‬‬ ‫مترمربــع‪ ،‬ســوله بــا دیــوار اجــر گــری‪ ،‬پوشــش ســقف ورق گالوانیــزه و رویــه ســیمان ســفید‪ -5 ،‬ســالن بانــوان بــه مســاحت حــدود ‪ 400‬مترمربــع‪ ،‬ســاختمان دو طبقــه بــا نمــای ســیمان ســفید و پنجره هــای‬ ‫الومینیومــی‪ -6 ،‬انبــار بــه مســاحت حــدود ‪ 590‬مترمربــع‪ ،‬ســوله بــا دیــوار اجــر گــری‪ ،‬ســقف ورق کرکــره ای و درب اهنــی‪ -7 ،‬ســوله بــه مســاحت حــدود ‪ 130‬مترمربــع‪ ،‬دیــوار اجــری‪ ،‬ســقف ورق کرکــره ای‬ ‫بــه ارتفــاع حــدود ‪ 4‬متــر‪ -8 ،‬انبــار بــه مســاحت حــدود ‪ 50‬مترمربــع‪ ،‬ســاختمان بــا اجــر گــری و ســقف طــاق ضربــی و رویــه ســیمانی‪ -9 ،‬االچیــق (‪ 4‬عــدد) بــا ورق پلی کربنــات و دارای میــز و صندلــی‬ ‫فلــزی‪ -10 ،‬حــوض اب (‪ 2‬عــدد) بــه مســاحت حــدود ‪ 35‬مترمربــع کاشــی شــده‪ -11 ،‬دیوارکشــی بــه طــول حــدود ‪ 200‬متــر بــا بلــوک ســیمانی و اســتر ســیمان ســفید‪ -12 ،‬محوطه ســازی قســمتی بــا‬ ‫مــات ماســه ســیمان و الباقــی شـن ریزی مخلــوط‪ .‬برابــر گــزارش مامــور اجــرا در تصــرف مالــک می باشــد و پــاک فــوق از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬روز چهارشــنبه مــورخ ‪ 98/12/21‬در محــل اداره ثبــت اســناد‬ ‫و امــاک گنابــاد واقــع در خیابــان مالــک اشــتر‪ ،‬نبــش مالــک اشــتر یــک از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬مزایــده از مبلــغ پایــه چهــارده میلیــارد و ششــصد میلیــون (‪ )14.600.000.000‬ریــال شــروع و‬ ‫بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه می شــود‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت پرداخــت بدهی هــای مربــوط بــه اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز اعــم از حــق انشــعاب و یــا حــق اشــتراک و مصــرف درصورتــی کــه مــورد مزایــده‬ ‫دارای انهــا باشــد و نیــز بدهی هــای مالیاتــی و عــوارض شــهرداری و غیــره تــا تاریــخ مزایــده اعــم از اینکــه رقــم قطعــی ان معلــوم شــده یــا نشــده باشــد بــه عهــده برنــده مزایــده اســت و نیــز درصــورت وجــود‬ ‫مــازاد‪ ،‬وجــوه پرداختــی بابــت هزینه هــای فــوق از محــل مــازاد بــه برنــده مزایــده مســترد خواهــد شــد و نیم عشــر و حــق مزایــده نقــدا ً وصــول می گــردد‪ .‬ضمن ـاً چنانچــه روز مزایــده تعطیل رســمی باشــد‪،‬‬ ‫مزایــده روز اداری بعــد از تعطیلــی در همــان ســاعت و مــکان مقــرر برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/12/3 :‬‬ ‫سیدضیاءالدین مهدوی شهری‪ ،‬سرپرست ثبت اسناد و امالک گناباد‬ ‫م الف ‪98240‬‬ ‫اگهی‬ ‫ شنبه ‪ 3‬اسفند ‪ - 1398‬شماره ‪1934‬‬ ‫مفقودی سند مالکیت (سند سبز)‬ ‫ســند ســبز خــودرو ســواری پــژو پــارس بــه رنــگ‪ :‬ســفید مــدل‪ 1392 :‬بــه شــماره پــاک‪:‬‬ ‫‪393 -29‬د‪ 57‬و شــماره شاســی‪ NAAN21CA0DK168577 :‬و شــماره موتــور‪ 124K0204618 :‬بــه‬ ‫نــام فرامــرز فرامــرزی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای فــرزاد زمانــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3330111313‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9800716‬تقدیــم ایــن دادگاه نموده و چنین اشــعار داشــته‬ ‫اســت کــه شــادروان علی مــراد زمانــی بــه شماره شناســنامه ‪ 52‬در تاریــخ ‪ 96/06/14‬در اقامتــگاه‬ ‫دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ســودابه خرمــی فرزنــد ابوالحســن‬ ‫ش ش ‪ 9904‬صــادره از اســام ابــاد همســر متوفــی ‪ -2‬محمدرســول زمانــی فرزنــد علی مــراد ش ش‬ ‫‪ 3330540613‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -3‬فاطمــه زمانــی فرزنــد علی مــراد ش ش‬ ‫‪ 3330377208‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -4‬رضــا زمانــی فرزنــد علی مــراد ش ش‬ ‫‪ 3242366166‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -5‬فــرزاد زمانــی فرزنــد علی مــراد ش ش‬ ‫‪ 3330111313‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت‬ ‫مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف حاتمی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای فــرزاد زمانــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3330111313‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 9800717‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان فرحنــاز زمانــی بــه شماره شناســنامه ‪3330185554‬‬ ‫در تاریــخ ‪ 75/02/11‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪:‬‬ ‫‪ -1‬ســودابه خرمــی فرزنــد ابوالحســن ش ش ‪ 3340075050‬صــادره از اســام ابــاد مــادر متوفــی‬ ‫‪ -2‬علی مــراد زمانــی فرزنــد خــداداد ش ش ‪ 3341159983‬صــادره از اســام ابــاد پــدر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۸۶۰۳۲۵۰۰۲۰۰۳۵۹۸‬متقاضــی اقــای اقاحســین محمودیانــی فرزنــد‬ ‫محمــد بــه شماره شناســنامه ‪ ۵۲۲‬صــادره از نورابــاد در ششــدانگ یکبــاب عمــارت بــه مســاحت‬ ‫‪ ۲۶۲‬مترمربــع پــاک ‪ ۵۳‬اصلــی واقــع در بخــش هفــت خرم ابــاد شهرســتان کوهدشــت بــه‬ ‫ادرس خیابــان بوعلــی گلســتان ‪ ۱۴‬از مالــک رســمی اقــای بهــزاد رشــیدیان محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ ۱۵‬روز اگهــی می شــود‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاصی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخوســت‬ ‫خــود را بــه محاکــم قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور‬ ‫و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪ .‬توضیحــات‪ :‬ضمنـاً‬ ‫مســاحت ملــک ‪ 262/80‬مترمربــع صحیــح اســت‪.‬‬ ‫رییس ثبت اسناد و امالک کوهدشت‪ ،‬حیدر امرایی‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو پــژو پــارس رنــگ خاکســتری متالیــک مــدل ‪ ۸۵‬و بنزینــی بــه شــماره پــاک‬ ‫ایــران ‪۳۱۴ -۲۰‬ص‪ ۴۶‬و شــماره موتــور ‪ ۱۲۴۸۵۰۲۰۰۲۴‬و شــماره شاســی ‪ ۱۹۳۴۷۰۳۶‬بــه نــام‬ ‫فــرزاد نیکنام خبوشــان فرزنــد غالمرضــا مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری ال ‪ 90‬بــه رنــگ ســفید مــدل ‪ 1391‬بــه شــماره‬ ‫و شــماره شاســی ‪ 1184085‬و شــماره پــاک ‪977 -24‬س‪ 27‬مربــوط بــه محمدعلــی‬ ‫غالمحســین زاده مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫موتــور ‪D223764‬‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و بــرگ ســبز اتومبیــل ســواری هیونــدا ازرا بــه رنــگ مشــکی زرشــکی مــدل ‪ 2009‬بــه‬ ‫شــماره موتــور ‪ 197031‬و شــماره شاســی ‪ 376817‬و شــماره پــاک ‪796‬و‪ -36‬ایــران ‪ 68‬بنــام‬ ‫مهــرداد قهرمانــی فرزنــد ســلمان مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫توام با ارزیابی کیفی ‪98/13‬‬ ‫‪ -1‬مناقصه گزار‪ :‬مخابرات منطقه کرمانشاه‬ ‫‪ -2‬موضــوع‪ :‬واگــذاری طــرح حفــاری و کابلکشــی خاکــی و ‪ ...‬کابــل مســی و کابــل‬ ‫فیبرنــوری مســیر کرمانشــاه بــه کله هــو‪ ،‬پایانــه و فرامــان بــه متــراژ حــدود ‪60‬‬ ‫کیلومتــر بــه پیمانــکاران حقیقــی حقوقــی واجــد شــرایط و توانمنــد‬ ‫‪ -3‬مهلت فروش اسناد‪ :‬از تاریخ ‪ 1398/12/03‬لغایت ‪1398/12/11‬‬ ‫‪ -4‬مهلــت تهیــه و تحویــل اســناد ارزیابــی فنــی‪ -‬بازرگانــی و پــاکات پیشــنهاد‬ ‫قیمــت‪ :‬تــا ســاعت ‪ 16‬عصــر روز سه شــنبه مــورخ ‪ 1398/12/20‬و زمــان برگــزاری‬ ‫کمیســیون معاملــه روز چهارشــنبه ‪ 1398/12/21‬راس ســاعت ‪ 10‬صبــح می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬نــوع و میــزان مبلــغ ســپرده شــرکت در مناقصــه‪ :‬معــادل ‪ 443/000/000‬ریــال بــه‬ ‫صــورت ضمانتنامــه بانکــی معتبــر بــا قابلیــت تمدیــد و یــا چــک تضمینی بانکــی در وجه شــرکت‬ ‫مخابــرات ایــران‪ -‬منطقه کرمانشــاه‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز اتومبیــل وانــت نیســان بــه رنــگ ابــی مــدل ‪ 83‬بــه شــماره موتــور ‪255381‬‬ ‫و شــماره شاســی ‪ D50294‬و شــماره پــاک ‪892‬ب‪ -15‬ایــران ‪ 14‬بنــام ســیدعلی نجــات راد‬ ‫فرزنــد ســیدرحمه مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهی نوبتی سه ماهه سوم سال ‪ 1398‬شهرستان سنقر‬ ‫باســتناد مــاده ‪ 11‬قانــون ثبــت و مــاده ‪ 59‬ایین نامــه قانــون ثبــت امــاک بدینوســیله‬ ‫فهرســت امــاک ثبــت شــده در ســه ماهــه ســوم ســال ‪ 1398‬مربــوط بــه شهرســتان‬ ‫ســنقر بخــش ده کرمانشــاه بشــرح ذیــل جهــت اطــاع عمــوم اعــام می گــردد‪ -1 :‬پــاک‬ ‫‪ -3174‬ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن جهــت الحــاق بــه پــاک ‪ 65‬فرعــی از ‪ 22‬فرعــی از‬ ‫‪-3015‬اصلــی کــه قبــا بصــورت جــوب متروکــه بــوده اســت بمســاحت ‪ 46/32‬مترمربــع‬ ‫بنــام شــهرداری ســنقر واقــع در شهرســتان ســنقر خیابــان ایت الــه خامنــه ای کوچــه‬ ‫کانــون شــهید مفتــح‪ .‬لــذا بــه اســتناد مــاده ‪ 16‬قانــون ثبــت هرکــس نســبت بــه امــاک‬ ‫فــوق اعتــراض دارد بایســتی از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن اگهــی ظــرف مــدت ‪ 90‬روز‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت دارنــد و همچنیــن برابــر مــاده ‪17‬‬ ‫قانــون ثبــت چنانچــه نســبت بــه مــورد ثبــت و امــاک مذکــور بیــن متقاضــی و دیگــری‬ ‫اختــاف وجــود داشــته باشــد ذینفــع بایســتی ظــرف مــدت قانونــی تعییــن شــده گواهــی‬ ‫الزم مبنــی بــر طــرح دعــوی نــزد مقامــات ذیصــاح را اخــذ و بــه ایــن اداره ارائــه نمایــد‬ ‫واال حــق او ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/03 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/01 :‬‬ ‫رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سنقر‪ ،‬محمدابراهیم بشیری‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316011000200‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک کرنــد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم جواهــر حیاتــی فرزنــد رضــا‬ ‫بشماره شناســنامه ‪ 98‬صــادره از کرندغــرب در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪800‬‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت افــاک اس�اـنرو خــزر بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 3030‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14006939706‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عـ�ادی‬ ‫بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/09/10‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪ :‬ال��ف) اعضـ�ای‬ ‫هیئـ�ت مدیــره بـ�ه قرــار ذیـ�ل برــای مــدت نامحدــود انتخــاب گردیدنـ�د‪ :‬اقــای جعفـ�ر‬ ‫س��ولقانی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0324049994‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیرــه‪ ،‬مدیرعامـ�ل‬ ‫و خانـ�م زهــرا جعفــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0921514255‬بـ�ه ســمت قائم مقــام مدیرعامـ�ل‬ ‫تعیی��ن گردیدن��د‪ .‬ب) کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار و تعه��داور و اوراق ع��ادی ش��رکت از‬ ‫قبی��ل چ��ک‪ ،‬س��فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قرارداده��ا و عق��ود اس�لامی ب��ا امض��اء جعف��ر سـ�ولقانی‬ ‫همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت و اوراق عاــدی و اداری بـ�ا امضــای زهــرا جعفــری همرــاه بـ�ا مهـ�ر‬ ‫شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری چالوس (‪)777267‬‬ ‫مخابرات منطقه کرمانشاه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت افــاک اس�اـنرو خــزر بـ�ا مس��ئولیت محدــود بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت‬ ‫‪ 3030‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14006939706‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/09/01‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬ال��ف) مح��ل ش��رکت در‬ ‫واح��د ثبت��ی چال��وس ب��ه ادرس اسـ�تان مازن��دران‪ ،‬شهرسـ�تان چال��وس‪ ،‬بخ��ش مرکــزی‪،‬‬ ‫شــهر چالوــس‪ ،‬ده گی��ری‪ ،‬خیابــان ایـ�ت اهلل غفـ�اری‪ ،‬بن بسـ�ت ظفـ�ر ‪ ،2‬پـلاک ‪ ،0‬طبقـ�ه‬ ‫اول کدپسـ�تی ‪ 4661966513‬تغیی��ر یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه بشـ�رح فـ�وق‬ ‫اصــاح گردیـ�د‪ .‬خانـ�م زهــرا جعفــری با کــد ملــی ‪ 0921514255‬بـ�ا پرداخـ�ت ‪500000‬‬ ‫ریــال بـ�ه صندــوق شرــکت در زمــره ش�رـکاء درامـ�د‪ .‬س��رمایه شرــکت از مبلـ�غ ‪5000000‬‬ ‫ریــال بـ�ه ‪ 5500000‬ریـ�ال افزای��ش یاف��ت و مــاده مربوط��ه در اساسنــامه اصـلاح گردی��د‪.‬‬ ‫لیسـ�ت شرــکا پـ�س از افزایـ�ش س��رمایه اقــای جعفـ�ر س��ولقانی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی‬ ‫‪ 0324049994‬دارای ‪ 2500000‬ریــال سهم الشرــکه اقــای جوــاد خزائی پــول بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2190053013‬دارای ‪ 2500000‬ریـ�ال سهم الشــرکه خان��م زهـ�را جعفـ�ری‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0921514255‬دارای ‪ 500000‬ری��ال سهم الش��رکه‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری چالوس (‪)777266‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫ول)‬ ‫تا‬ ‫(نوب‬ ‫ادرس سایت‪WWW.TCK.IR :‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316011000203‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک کرنــد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای ســعید صفــری‬ ‫فرزنــد فرامــرز بشماره شناســنامه ‪ 119‬صــادره از اســام ابــاد غــرب در ششــدانگ یکبــاب‬ ‫ســاختمان تجــاری بــه مســاحت ‪ 160‬مترمربــع احداثــی در پــاک ‪ 1423‬فرعــی از یــک‬ ‫اصلــی واقــع در کرمانشــاه بخــش ‪ 5‬حــوزه ثبــت ملــک کرنــد خریــداری از طریــق مزایــده‬ ‫دادگســتری شهرســتان داالهــو بــه شــماره ‪ 9609008390400426‬مــورخ ‪96/5/18‬‬ ‫بــه ادرس کرنــد غــرب خیابــان راه کربــا جنــب پمــپ بنزیــن محــرز گردیــده اســت‪.‬‬ ‫لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‬ ‫درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/3 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/16 :‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬رییس ثبت اسناد و امالک کرند‬ ‫"به نام خدایی که زیبا می افریند"‬ ‫ـرت میــاد فرزنــد دلبندتــان مانیســای عزیز را‬ ‫جنــاب اقــای محمــد نظــری بــا نهایــت مسـ ّ‬ ‫از صمیــم دل تهنیــت عــرض می کنیــم و از باریتعالــی بــا دســتانی پــر از دعــا می خواهیــم او را در‬ ‫ظـ ّ‬ ‫ـل الطــاف خویش پیوســته ســبز نگــه دارد‪.‬‬ ‫کوشیار محمدی و فریده پورحسن‬ ‫طبقـه اول‪ ،‬واحـد قراردادهـا بصـورت مراجعه حضوری و یا مراجعه به سـایت مخابرات منطقه کرمانشـاه به‬ ‫‪ -7‬نشــانی تحویــل پــاکات‪ :‬کرمانشــاه‪ -‬چهــارراه مخابــرات‪ ،‬خیابــان مصــوری‪ ،‬ســاختمان‬ ‫مرکــزی مخابــرات‪ ،‬طبقــه اول‪ ،‬واحــد دبیرخانــه می باشــد و بــه پیشــنهادهایی کــه فاقــد‬ ‫امضــا‪ ،‬مشــروط‪ ،‬مخــدوش و پیشــنهادهایی کــه بعــد از انقضــاء مــدت مقــرر واصــل شــود‬ ‫مطلقـاً ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬هزینــه اوراق مناقصــه‪ :‬به مبلــغ ‪ 200/000‬ریال به حســاب شــماره ‪0105976923008‬‬ ‫نــزد بانــک ملــی کرمانشــاه بنــام مخابــرات منطقــه کرمانشــاه بابــت خریــد اســناد مناقصــه‪،‬‬ ‫الزم بذکــر اســت وجــه فــوق مســترد نخواهد شــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬مخابرات در رد یا قبول هر یک یا تمام پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫‪ -10‬سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -11‬تلفن‪ 37298444 -37294879 -37298484 :‬فاکس‪37295666 :‬‬ ‫مترمربــع تحــت قســمتی از پــاک ‪ 26‬اصلــی شــیره چقا واقــع در کرمانشــاه بخــش ‪ 5‬حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک کرنــد خریــداری از اقــای فتح الــه حیاتــی بموجــب قولنامه عــادی مــورخ ‪98/5/31‬‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضی‬ ‫داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪،‬‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/3 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/16 :‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬رییس ثبت اسناد و امالک کرند‬ ‫تبریک‬ ‫‪ -6‬محل فروش اسـناد‪ :‬کرمانشـاه‪ -‬چهـارراه مخابـرات‪ ،‬خیابان مصوری‪ ،‬سـاختمان مرکـزی مخابرات‪،‬‬ ‫نشانی الکترونیکی ‪www.tck.ir‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شـرکت توزیـع نیـروی بـرق اسـتان کرمانشـاه در نظـر دارد پروژه هـای مشـروحه ذیـل را از طریـق مناقصـه عمومی بـه پیمانـکار واگـذار نماید‪.‬‬ ‫لـذا پیمانـکاران واجـد صالحیـت و دارای رتبـه نیـرو از معاونـت برنامه ریـزی و نظـارت راهبـردی ریاسـت جمهـوری می تواننـد جهـت دریافـت‬ ‫اسـناد مناقصـه پـس از درج نوبـت دوم ایـن اگهـی مـورخ ‪ 98/12/4‬در روزنامه سـایه بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولت (سـتاد) بـه ادرس‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬مراجعـه نماینـد‪ .‬الزم بذکـر اسـت برگـزاری مناقصه هـای فوق از طریق سـامانه تـدارکات الکترونیکی دولـت انجام می پذیرد‪ ،‬لـذا کلیه مراحل‬ ‫برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از ایـن طریق انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران درصـورت عدم عضویت‬ ‫قبلـی‪ ،‬مراحـل ثبت نـام در سـایت مذکور و دریافت امضـای الکترونیکی جهت شـرکت در مناقصه را محقق سـازند‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرح مناقصه‬ ‫مبلغ براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫‪98/121‬‬ ‫پـروژه اصالح و بهینه شـبکه توزیع برق شهرسـتان اسلام اباد از محـل اعتبارات‬ ‫تملـک دارایی های سـرمایه ای (عمرانی)‬ ‫‪8/092/500/919‬‬ ‫‪405/000/000‬‬ ‫‪98/122‬‬ ‫پـروژه اصلاح و بهینه شـبکه توزیـع بـرق روسـتاهای نقاره کوب‪ ،‬کفر و سـلمان‬ ‫و گنجـوره از توابع شهرسـتان سـرپل ذهاب از محـل اعتبارات تملـک دارایی ‪98‬‬ ‫(عمرانی)‬ ‫‪5/728/626/856‬‬ ‫‪287/000/000‬‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫ نوع تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬ضمانتنامه بانکی و یا واریز وجه نقد‬‫ مهلت و مکان تسلیم پیشنهاد‪ :‬تا ساعت ‪ 13:30‬روز دوشنبه مورخ ‪ ،1398/12/19‬دبیرخانه شرکت‬‫ زمان و مکان بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 14:30‬روز دوشنبه مورخ ‪ ،1398/12/19‬اتاق کنفرانس شرکت‬‫ به پیشنهادهای فاقد سپرده‪ ،‬سپرده مخدوش‪ ،‬سپرده های کمتر از میزان مقرر‪ ،‬چک شخصی و نظایر ان مطلقاً ترتیب اثر نخواهد شد‪.‬‬‫ به پیشنهادهای فاقد امضا‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل می شود‪ ،‬مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫ سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬‫‪ -‬جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن های ‪ 083-38245990‬تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش‬ ‫ شنبه ‪ 3‬اسفند ‪ - 1398‬شماره ‪1934‬‬ ‫انتخاب کشت و صنعت کارون به عنوانِ واحد صنعتی سبز برای دومین سال متوالی ‬ ‫محمدعلیبهوندیوسفی‬ ‫شــرکت کشــت و صنعــت کارون بــرای دومین ســال‬ ‫ عنــوان واحــد‬ ‫متوالــی در همایــش صنعــت ســبز به‬ ‫ِ‬ ‫نمونــه صنعتــی کشــور انتخــاب شــد‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی و ارتباطــات شــرکت کشــت و صنعــت‬ ‫کارون؛ مدیــر روابط عمومــی و ارتباطــات شــرکت‬ ‫کشــت و صنعــت کارون بــا بیــان ایــن مطلــب اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬بــا اقدامــات مناســب زیسـت محیطی کــه بــا‬ ‫هماهنگــی و تعامــل فی مابیــن اداره ‪ H.S.E.E‬ایــن‬ ‫شــرکت و اداره محیــط زیســت شهرســتان شوشــتر در‬ ‫ایــن ســال ها صــورت پذیرفتــه‪ ،‬ایــن مجتمــع صنعتــی‬ ‫گام بــه گام از لیســت شــرکت های االینــده محیــط‬ ‫زیســت خــارج شــده و در این راســتا در دومین ســال‬ ‫متوالــی از ســویِ ســازمان محیــط زیســت کشــور حائــز‬ ‫دریافــت لــوح تقدیــر و تندیــس برتــر واحــد ســبز‬ ‫نمونــه شــد و مدیریــت شــرکت ایــن تندیــس را از‬ ‫دســتان دکتــر کالنتــری (معاونــت ریاســت جمهوری‬ ‫و رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور) دریافــت‬ ‫کــرد»‪ .‬رضــازاده افــزود‪« :‬عالوه بــر اقدامــات محیــط‬ ‫زیســتی کــه شــامل برداشــت بیــش از ‪ ۴۰‬درصــد از‬ ‫محصــول به صــورت ســبز درو و ممانعــت از رها کــردن‬ ‫بــاگاس در محیــط زیســت و اســتفاده از ایــن فــراورده‬ ‫جهــت کــود کمپوســت و مصــرف ســوخت کوره هــای‬ ‫بخــار می شــود‪ ،‬بــا پیشــنهاد مدیریــت شــرکت ســایت‬ ‫ـال انقراض‬ ‫نگهــداری؛ پــرورش و تکثیــر حیوانــات در حـ ِ‬ ‫منطقــه شــامل گــوزن‪ ،‬اهــو‪ ،‬بزکوهــی و خرگــوش‬ ‫نیــز ایجــاد و مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت و‬ ‫انشــاءاهلل در اینــده ای نزدیــک شــاهد گســترش‬ ‫ایــن ســایت خواهیــم بــود و بــدون شــک پتانســیل‬ ‫بالقــوه گردشــگری منطقــه جغرافیایــی ایــن مجتمــع‬ ‫عظیــم صنعتــی بایــد بــه بالفعــل تبدیــل شــود»‪.‬‬ ‫رضــازاده در پایــان افــزود‪« :‬عالوه بــر حمایت هــای‬ ‫همه جانبــه مدیریــت شــرکت و همکاری هــای اداره‬ ‫محیــط زیســت شوشــتر و اســتان نبایــد از تالش هــای‬ ‫مجدانــه مهنــدس امیــری (ریاســت اداره ‪)HSEE‬‬ ‫و همــکاران اداره متبــوع‪ ،‬تشــکر و قدردانــی کــرد»‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت؛ شــرکت کشــت و صنعــت کارون‬ ‫به عنــوان بزرگ تریــن مجتمــع تولیــد شــکر کشــور و‬ ‫خاورمیانــه در شــمال اســتان خوزســتان و در مجاورت‬ ‫شهرســتان های شوشــتر‪ ،‬گتونــد و دزفــول قــرار دارد‪.‬‬ ‫کشــت و صنعــت کارون بــا دریافــت تندیــس و لوح‬ ‫ســپاس مورد تقدیــر معــاون رئیس جمهــوری‬ ‫قــرار گرفــت‬ ‫تو یکمین همایــش ملــی صنعــت و خدمــات‬ ‫بیســ ‬ ‫ســبز ســازمان محیــط زیســت کشــور با حضــو ِر‬ ‫دکتــر عیســی کالنتــری (معــاون رئیس جمهــوری) و‬ ‫رئیــس ســازمان محیــط زیســت کشــور‪ ،‬بیــژن زنگنه‬ ‫(وزیــر نفــت)‪ ،‬دکتــر الهیجــان زاده (معــاون دریایــی‬ ‫و تاالب هــای ســازمان حفاظــت محیــط زیســت) و‬ ‫حمیــد جالل ونــد (مدی ـر کل دفتــر ارزیابــی ســازمان‬ ‫حفاظــت محیــط زیســت کشــور) کــه بــا هــدف‬ ‫دســتیابی بــه رویکرد هــای جامــع زیســت محیطی‬ ‫همه ســاله بیــن فعــاالن محیــط زیســت برگــزار‬ ‫می شــود‪ ،‬بــه بهتریــن صنایعــی کــه اســتاندارد های‬ ‫زیســت محیطی را رعایــت و اجــرا کرده انــد بــا‬ ‫اهــدای تندیــس و لــوح ســپاس مورد تقدیــر قــرار‬ ‫می دهــد کــه در این میــان شــرکت کشــت و صنعــت‬ ‫کارون بــا رعایــت ایمنــی‪ ،‬بهداشــت و محیط زیســت‪،‬‬ ‫ایجــاد سیســتم پایــش لحظــه ای‪ ،‬اســتقرار نظــام‬ ‫مدیریــت ســبز‪ ،‬ایجــاد‪ ،‬توســعه و راهبــری فضــای‬ ‫ســبز‪ ،‬امــوزش و فرهنگ ســازی زیســت محیطی‪،‬‬ ‫زیســت محیطی‪،‬‬ ‫اســتاندارد های‬ ‫رعایــت‬ ‫هزینه هــای زیســت محیطی‪ ،‬مدیریــت انــرژی‪،‬‬ ‫مدیریــت اب ‪ ،‬مدیریــت پســماند‪ ،‬تولیــد محصــول‬ ‫ســبز‪ ،‬اشــاعه فرهنــگ زیســت محیطی و همچنیــن‬ ‫گواهینامه هــای زیس ـت محیطی مفتخــر بــه دریافــت‬ ‫لــوح و تندیــس صنعــت ســبز کشــور توســط مهندس‬ ‫عبدالمجیــد میرزاپــور؛ مدیــر عامــل ایــن شــرکت از‬ ‫دســت معــاون رئیس جمهــوری و رئیــس ســازمان‬ ‫محیــط زیســت کشــور شــد‪ .‬کشــت و صنعــت کارون‬ ‫بــرای ســومین بار و دومین ســال متوالــی منتخــب‬ ‫ایــن همایــش اســت کــه همه ســاله در ســطح کشــور‬ ‫برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫تو گویــی‬ ‫مدیر عامــل کشــت و صنعــت کارون در گف ‬ ‫کوتــاه در همین خصــوص بــه خبرنــگار مــا گفــت‪:‬‬ ‫«رعایــت اســتاندارد های زیســت محیطی از‬ ‫شــاخصه های ویــژه توســعه صنعتــی و اقتصادی ســت‬ ‫و بی شــک ضامــن ســامتی زندگــی بهتــر تمــام‬ ‫موجــودات زنــده؛ به ویــژه مــا انسان هاســت و‬ ‫در این راســتا خــود را ملــزم بــه رعایــت مســائل‬ ‫زیســت محیطی بــا احتــرام بــه حقــوق مــردم و‬ ‫اکوسیســتم پیرامــون محیطمــان می دانیــم»‪ .‬در ایــن‬ ‫همایــش مصطفــی باقــری مقــدم (معــاون امــور مجامع‬ ‫شــرکت های بانــک کشــاورزی) و محمــد امیــری‬ ‫(رئیــس اداره ‪ ،)H.S.E.E‬مدیرعامــل ایــن شــرکت را‬ ‫همراهــی می کردنــد‪ .‬گفتنی ســت؛ کشــت و صنعــت‬ ‫کارون بزرگ تریــن تولید کننــده شــکر در ایــران و‬ ‫خاورمیانــه در شــمال اســتان خوزســتان و در حومــه‬ ‫شوشــتر اســت کــه می توانــد ســالیانه حــدود ‪ 15‬درصــد‬ ‫از نیــاز کل کشــور بــه شــکر ســفید را تامیــن کنــد‪.‬‬ ‫ حضور استاندار خوزستان‬ ‫افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری رامهرمز با‬ ‫ِ‬ ‫محمدعلیبهوندیوسفی‬ ‫شــهردار رامهرمــز گفــت‪ ۳۰« :‬میلیارد تومــان اعتبــار پــروژه عمرانــی رامهرمــز در ســال جاری ســت»‪ .‬شــهردار رامهرمــز در مراســم افتتــاح پروژه هــای عمرانــی شــهر رامهرمــز کــه با حضــو ِر دکتــر شــریعتی (اســتاندار خوزســتان) برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬پــس از ‪ ۱۸‬مــاه شــاهد یــک تغییــرات تقریبـاً نســبی در ســطح شــهر هســتیم»‪ .‬حســین‬ ‫صفــری ادامــه داد‪« :‬طــی ‪ ۱۸‬ما ِه گذشــته تاکنــون ‪ ۲۰۰‬هزار مترمربــع اســفالت شــده اســت»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬اعتبــارات عمرانــی ســال ‪ ۹۸‬شــهرداری رامهرمــز نســبت بــه ســال ‪ ۹۶‬چهار برابــر افزایــش داشــته اســت»‪ .‬شــهردار رامهرمــز همچنیــن گفــت‪« :‬امســال پروژه هــای متعــدد و قابل توجهــی داریــم کــه نمونــه ان پــارک شــهدا و پــارک حجــاب کــه مخصــوص بانــوان اســت»‪ .‬صفــری‬ ‫افــزود‪« :‬پــروژه بــزرگ پــارک ســاحلی نیــز کلنگ زنــی شــد و ان شــاءاهلل ورودی هــای شــهر را بهســازی خواهیــم کــرد کــه در مجمــوع کل پروژه هــای مــا نزدیــک بــه ‪ ۳۰‬میلیارد تومــان در ســال جاری ســت»‪ .‬وی درپایــان گفــت‪« :‬امیــدوارم بتوانیــم شــهر را در حــد وســعمان زیباســازی و بهســازی کنیــم»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری کمیته راهبری خوشه های صنعتی‬ ‫باحضو ِر استاندار اردبیل‬ ‫پرویــن حســینی‪ /‬مدیرعامل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیــل در کمیته‬ ‫راهبــری خوش ـه های اســتان کــه با حضــو ِر اســتاندار اردبیــل‪ ،‬معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫اقتصــادی اســتانداری‪ ،‬رئیــس صمــت اســتان و عاملیــن پــروژه توســعه خوشــه اســتان‬ ‫در محــل اســتانداری تشــکیل شــد‪ ،‬اجــرای خوشــه های صنعتــی را یــک ظرفیــت‬ ‫بســیار بزرگ بــرای اشــتغال و تولیــد اســتان برشــمرد و بــر نقــش مهــم ان در توســعه‬ ‫ـزارش روابط عمومــی شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان‬ ‫اســتان تاکیــد کــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫بابیان اینکــه هــدف از انجــام خوشــه های صنعتــی تقویــت‬ ‫اردبیــل؛ محمــد اهلــی ِ‬ ‫ارتبــاط‪ ،‬شبکه ســازی و همــکاری ذی نفعــان خوشــه صنعتــی بــا یکدیگــر اســت‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬بــا ایجــاد و اجــرای خوشـه های صنعتــی‪ ،‬فعالیــت بنگاه هــای اقتصــادی‬ ‫در کنــار یکدیگــر هماهنــگ شــده و باعــث بهره منــدی هرچه بیشــتر از خدمــات یکدیگر‬ ‫می شــود»‪ .‬در ایــن نشســت اســتاندار اردبیــل بــر نقــش مهــم خوشـه های صنعتــی در‬ ‫افزایــش صــادرات اســتان تاکیــد کــرد و ابــراز داشــت‪« :‬خوشـه های صنعتــی می تواننــد‬ ‫در تامیــن زنجیــره تولیــد و افزایــش صــادرات‪ ،‬کمــک شــایانی به توســعه اســتان کنند»‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد‪:‬‬ ‫برای مناسب سازی‪ ،‬سرمایه گذاری کنیم‬ ‫مهرطلبــان‪ /‬معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫اقتصــادی اســتانداری یــزد گفــت‪« :‬در‬ ‫طراحــی فضــای شــهری بایــد مناسب ســازی‬ ‫را مدنظــر قــرار دهیــم و بــرای ایــن موضــوع‬ ‫ســرمایه گذاری کنیــم»‪ .‬عظیمــی بــا بیــان‬ ‫ایــن مطلــب در نمایشــگاه و فروشــگاه دائمـی ‬ ‫تولیــدات جامعــه هــدف بهزیســتی اســتان‬ ‫یــزد بااشــاره به توانمندی هــای افــراد دارای‬ ‫معلولیــت گفــت‪« :‬واقعیــت این اس ـت که مــا بایــد بــرای ایــن بخــش از جامعــه کــه‬ ‫بابیان اینکــه‬ ‫وجــود دارنــد فضــای شــهری‪ ،‬اداری و فضــای جامعــه را امــاده کنیــم»‪ .‬وی ِ‬ ‫در بحــث مناسب ســازی کــم گذاشــته شــده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬هنــوز بحــث‬ ‫رمپ هــای اداری پابرجاســت و هنــوز امــکان عبو رو مــرور در فضــای شــهری ســخت‬ ‫اســت»‪ .‬معــاون هماهنگــی امــور اقتصــادی اســتانداری بااشــاره به ظرفیت هــای موجــود‬ ‫در افــراد دارای معلولیــت گفــت‪« :‬به نظــر مــن ایــن بخــش جامعــه ظرفیــت جامعــه‬ ‫اســت و نبایــد بــرای انهــا تفکیــک قائــل شــویم»‪.‬‬ ‫تو دومین جشنواره خیرین مدرسه ساز‬ ‫برگزاری بیس ‬ ‫استان مرکزی‬ ‫رضــا صفائی نســب‪ /‬مدیــر کل اداره کل‬ ‫نوســازی مــدارس اســتان مرکــزی گفــت‪:‬‬ ‫تو دومین جشــنواره خیریــن‬ ‫«بیســ ‬ ‫مدرسه ســاز اســتان در تیر مــاه ســال‬ ‫ گــزارش‬ ‫اینــده برگــزار خواهــد شــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومــی؛ مهنــدس محمــدی افــزود‪:‬‬ ‫«در همین راســتا جشــنواره های مدرســه ای‬ ‫در واحدهــای اموزشــی خیر ســاز تــا‬ ‫پایــان ســال جــاری ادامــه خواهــد داشــت‬ ‫و از خیریــن و خانواده هــای انهــا تجلیــل‬ ‫به عمــل خواهــد امــد»‪ .‬مدیـر کل نوســازی مــدارس اظهــار داشــت‪« :‬در ســال گذشــته‬ ‫خیریــن مدرسه ســاز حــدود ‪ 30‬میلیارد تومــان جهــت ســاخت فضاهــای اموزشــی‬ ‫تقبــل کرده انــد کــه حــدود ‪ 70‬درصــد تعهــدات ان هــا محقــق شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه هم اکنــون ‪ 1800‬خیــر در اســتان مرکــزی وجــود دارد‪ ،‬افــزود‪« :‬در ســال‬ ‫ِ‬ ‫جــاری تعــداد ‪ 19‬پــروژه بــا ‪ 110‬کالس درس بــا زیربنــای ‪ 13.000‬متر مربــع بــا کمــک‬ ‫خیریــن مدرسه ســاز اســتان احــداث و تحویــل ادارات امــوزش و پــرورش شــده اســت»‪.‬‬ ‫محمــدی افــزود‪« :‬از دیگــر برنامه هــای جنبــی ایــن جشــنواره برگــزاری همایــش بانوان‬ ‫مدرسه ســاز اســتان و همچنیــن برپایــی نمایشــگاه خیریــن خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫برگزاری کارگاه اموزشی اتش نشانان داوطلب شهر کهریزک‬ ‫محســن شــیرازی نژاد‪ /‬درراســتای ارتقــای اگاهــی و فرهنــگ ایمنــی شــهروندان‪،‬‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی‬ ‫دوره اموزشــی اتش نشــان داوطلــب برگــزار شــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ شــهرداری کهریــزک؛ رســول قراقیــه (مســئول مرکــز اتش نشــانی و خدمــات‬ ‫ایمنــی شــهرداری کهریــزک) از برگــزاری دوره اموزشــی عملــی و تئــوری خدمــات‬ ‫ایمنــی بــرای شــهروندان خبــر داد و گفــت‪« :‬بســیاری از حوادثــی کــه بــه مرکــز‬ ‫اتش نشــانی اطالع رســانی می شــود به دلیــل عــدم دانــش و اگاهــی شــهروندان از‬ ‫اصــول پیشــگیری و مواجهــه مناســب بــا حــوادث اســت ک ـ ه ایــن دوره اموزشــی‬ ‫می توانــد در ارتقــای ضریــب پیشــگیری از وقــوع حــوادث تاثیــر بســزایی دارد»‪.‬‬ ‫قراقیــه خاطرنشــان کــرد‪« :‬کالس اموزشــی اتش نشــان داوطلــب در ایســتگاه شــماره‬ ‫‪ ۲‬اتش نشــانی کهریــزک و باحضــور ‪ ۱۴‬داوطلــب برگــزار شــد و حســین قاسـم ابادی‬ ‫از اتش نشــانان فعــال ایــن مرکــز‪ ،‬مــوارد اموزشــی را بــه مخاطبــان امــوزش داد»‪.‬‬ ‫مســئول مرکــز اتش نشــانی و خدمــات ایمنــی شــهرداری کهریــزک اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«بســیاری از شــهروندان از به کارگیــری راهکارهــای الزم جهــت پیشــگیری از وقــوع‬ ‫حــوادث یــا خودامــدادی در زمــان وقــوع حادثــه بی اطــاع هســتند کــه درصــد‬ ‫قابل توجهــی از حــوادث و اســیب های جانــی و مالــی ناشــی از ان نیــز به دلیــل ایــن‬ ‫ِ‬ ‫امــر اتفــاق می افتــد؛ به همین منظــور برپایــی دوره هــای اموزشــی تئــوری و عملــی‬ ‫تاثیــر بســزایی در پیشــگیری از وقــوع حــوادث دارد»‪.‬‬ ‫هیئت ورزش صنعت اب و برق گیالن برگزار کرد؛‬ ‫جشنواره ورزشی به یاد سردار دل ها حاج قاسم سلیمانی‬ ‫ابراهیــم نیازمنــد‪ /‬دبیــر هیئــت ورزش صنعــت اب و بــرق گیــان از برگــزاری‬ ‫جشــنواره ورزشــی به مناســبت دهــه مبــارک فجــر بــا هــدف ارتقــای روحیــه‬ ‫کارکنــان‪ ،‬ایجــاد انگیــزه‪ ،‬باالبــردن راندمــان کاری خبــر داد‪ .‬حمیدرضــا ناطقــی (دبیــر‬ ‫هیئــت ورزش صنعــت اب و بــرق گیــان) افــزود‪« :‬مهم تریــن اولویت دبیرخانــه ورزش‬ ‫وزارت نیــرو و همچنیــن هیئــت ورزش صنعــت اب و بــرق گیــان‪ ،‬همگانی کــردن‬ ‫ورزش بیــن کارکنــان و خانواده هاســت کــه در این راســتا جشــنواره ورزشــی کارکنــان‬ ‫صنعــت اب و بــرق گیــان به مناســبت دهــه مبــارک فجــر بــا یــاد ســردار دل هــا‬ ‫حــاج قاســم ســلمیانی برگــزار شــد»‪ .‬وی در ادامــه گفــت‪« :‬پــس از برگــزاری جلســات‬ ‫دبیــران ورزش شــرکت ها‪ ،‬رشــته های دوومیدانــی و امادگــی جســمانی‪ ،‬تیرانــدازی‪،‬‬ ‫فوتبال دســتی و طناب کشــی بــرای اقایــان و همچنیــن رشــته های دارت‪ ،‬شــطرنج‬ ‫و دوومیدانــی و امادگــی جســمانی بــرای مســابقات بانــوان شــاغل در صنعــت اب و‬ ‫بــرق گیــان انتخــاب شــد»‪ .‬دبیــر هیئــت ورزش صنعــت اب و بــرق گیــان همچنین‬ ‫خاطر نشــان کــرد‪« :‬بــرای رقابت هــای دارت و تیرانــدازی اقایــان و همچنیــن شــطرنج‬ ‫بانــوان کالس هــای اموزشــی قبــل برگــزاری مســابقات برگــزار شــد»‪ .‬وی یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬مســابقات دارت بانــوان صنعــت اب و بــرق گیــان بــا حضــور بیــش از ‪ 35‬نفــر‬ ‫به میزبانــی شــرکت اب منطقــه ای گیــان برگــزار شــد کــه رشــیدی از توزیــع بــرق‬ ‫مقــام اول‪ ،‬نصیریــان نیــا از اب و فاضــاب مقــام دوم و هــادی زاده از توزیــع بــرق مقــام‬ ‫ســوم را از ان خــود کردنــد»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شنبه ‪ 3‬اسفند ‪ -1398‬شماره ‪1934‬‬ ‫‪7‬‬ ‫معاون شرکت مهندسی اب و فاضالب کشور بیان کرد؛‬ ‫ارتقای خدمت رسانی به مردم با یکپارچه سازی‬ ‫شرکت های ابفا شهری و روستایی‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫معــاون برنامه ریــزی و امــور اقتصــادی‬ ‫شــرکت مهندســی اب و فاضــاب کشــور در‬ ‫مراســم تکریــم و معارفــه مدیرعامــل اب و‬ ‫فاضــاب اســتان مازنــدران بااشــاره به اینکه‬ ‫طــرح یکپارچه ســازی شــرکت های ابفــا‬ ‫شــهری و روســتایی تــا پایــان ســال اجرایــی‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬هــدف از ایــن طــرح‪،‬‬ ‫ارتقــای خدمت رســانی بــه مــردم اســت»‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم کــه معــاون عمرانــی‬ ‫اســتاندار‪ ،‬مدیــران صنعــت اب و بــرق‬ ‫اســتان‪ ،‬مدیــران کل اســتانی‪ ،‬معاونــان‪،‬‬ ‫مدیــران و کارشناســان ســتادی شــرکت‪،‬‬ ‫فرمانــدار و روســای شهرســتانی حضــور‬ ‫داشــتند‪ ،‬مهنــدس خشــایی ضمــن بیــان‬ ‫اینکــه صد در صــد جمعیــت شــهری اســتان‬ ‫مازنــدران تحت پوشــش ابرســانی مســتمر‬ ‫و بهداشتی ســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬در حــوزه‬ ‫روســتایی نیــز ‪ ۷۷‬درصــد مــردم ایــن اســتان‬ ‫از نعمــت اب شــرب بهره منــد هســتند کــه‬ ‫در مقایســه با میانگیــن کشــوری در وضعیــت‬ ‫خوبــی قــرار دارد»‪ .‬وی‪ ،‬بااشــاره به اینکه‬ ‫مازنــدران اســتانی ویــژه در مهمان پذیر بــودن‬ ‫طــی ایــام تعطیــل و تابســتان اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«تامیــن اب شــرب جمعیــت ســیار ایــن‬ ‫اســتان از طریــق ایجــاد زیرســاخت ها‪،‬‬ ‫تاسیســات‪ ،‬شــبکه ها و خطــوط ابرســانی‬ ‫قابل تقدیــر اســت»‪ .‬معــاون برنامه ریــزی‬ ‫و امــور اقتصــادی شــرکت مهندســی اب و‬ ‫فاضــاب کشــور‪ ،‬بــه برخــورداری ‪ ۱۷‬درصــد از‬ ‫جمعیــت مازنــدران از طرح هــای جمــع اوری‬ ‫و تصفیــه فاضــاب اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«ایــن عــدد در کشــور ‪ ۵۱‬درصــد اســت؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬بــرای جبــران ایــن عقب ماندگــی‬ ‫بایــد شــهرهای تحت پوشــش فاضــاب را‬ ‫افزایــش دهیــم»‪ .‬وی‪ ،‬در بخــش دیگــری از‬ ‫ســخنانش بــه یکپارچه ســازی شــرکت های‬ ‫اب و فاضــاب شــهری و روســتایی در کشــور‬ ‫در راســتای ارتقــای خدمت رســانی بــه مــردم‬ ‫اشــاره و تصریــح کــرد‪« :‬امیدواریــم بــا اجــرای‬ ‫ایــن طــرح میــزان رضایتمنــدی مــردم افزایش‬ ‫یابــد»‪ .‬معــاون عمرانــی اســتاندار مازنــدران‬ ‫نیــز در ایــن مراســم‪ ،‬بااشــاره به حضــور وزیــر‬ ‫نیــرو در ایــن اســتان و افتتــاح ده هــا پــروژه‬ ‫ابرســانی و بــرق گفــت‪« :‬ایــن تــاش در‬ ‫خدمت رســانی بــه مــردم قابل تقدیــر اســت»‪.‬‬ ‫مهنــدس رازجویــان‪ ،‬بــه ســیل اســفند ســال‬ ‫گذشــته و فروردیــن ‪ ۹۸‬اشــاره و تصریــح کرد‪:‬‬ ‫«مجموعــه صنعــت اب و بــرق در ســریع ترین‬ ‫زمــان بــرای رفــع بحــران اقــدام کردنــد»‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬بــر عــزم جــدی در برخــورداری مــردم‬ ‫مازنــدران از مزایــای طرح هــای فاضــاب‬ ‫در راســتای حفــظ محیــط زیســت و بهداشــت‬ ‫عمومــی تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«امیــدوارم بــا مدیریــت مهنــدس عبدالهــی‬ ‫شــاهد نتایــج خوبــی در اســتان باشــیم»‪.‬‬ ‫معــاون عمرانــی اســتاندار مازنــدران ادامــه داد‪:‬‬ ‫«میــزان مصــرف اب در میــزان تولیــد فاضالب‬ ‫و پســاب موثــر اســت؛ بنابرایــن‪ ،‬بــا اصــاح‬ ‫الگــوی مصــرف اب‪ ،‬هزینه هــا کاهــش و در‬ ‫نتیجــه فاضــاب کمتــری تولیــد می شــود»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اب و فاضــاب اســتان مازنــدران‬ ‫نیــز در ســخنانی‪ ،‬ضمــن قدردانــی از کارکنــان‬ ‫شــرکت های اب و فاضــاب روســتایی و‬ ‫شــهری گفــت‪« :‬اتحــاد‪ ،‬همدلــی و هم ســویی‬ ‫مهم تریــن رمــز موفقیــت و پیشــرفت‬ ‫امــور اســت»‪ .‬مهنــدس مجیــد عبدالهــی‪،‬‬ ‫کارکنــان هــر ســازمانی را عامــل حیاتــی‪،‬‬ ‫راهبــردی و بقــای ان ســازمان ها دانســت‬ ‫و افــزود‪« :‬منابــع انســانی ارزشــمندترین‬ ‫منابــع ســازمان ها به شــمار مــی رود»‪ .‬وی‬ ‫در بخــش دیگــری از ســخنانش‪ ،‬بــه ادغــام و‬ ‫یکپارچه ســازی شــرکت های اب و فاضــاب‬ ‫شــهری و روســتایی اشــاره و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«ایــن اقــدام به منظــور تســریع در اجــرای‬ ‫پروژه هــا و اســتفاده بهینــه از منابــع انســانی‪،‬‬ ‫تجهیــزات‪ ،‬جلوگیــری از اتــاف وقــت‪ ،‬هزینــه‬ ‫و خدمت رســانی مطلــوب صــورت گرفــت»‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن مراســم ضمــن اهــدای حکــم‬ ‫انتصــاب مهنــدس عبدالهــی توســط معــاون‬ ‫شــرکت مهندســی اب و فاضــاب کشــور‪،‬‬ ‫از زحمــات مهنــدس ذاکــری؛ مدیرعامــل‬ ‫پیشــین اب و فاضــاب شــهری مازنــدران‬ ‫قدردانــی شــد‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر ساری تاکید کرد؛‬ ‫تنظیم واقع بینانه بودجه و برنامه های پیوستی ان‬ ‫ی شــهر ســاری با تاکید بر اینکــه بودجــه‬ ‫عباســعلی کوشــکی‪ /‬رئیــس شــورای اســام ‬ ‫و ایتم هــای ان اعــم از درامدهــا و هزینه هــا بایــد شــفاف باشــد‪ ،‬گفــت‪« :‬بودجــه و‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی‬ ‫برنامه هــای پیوســتی ان بایــد واقع بینانــه تنظیــم شــود»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ شــورای اســامی شــهر ســاری؛ شمشــیربند در ســیزدهمین جلســه بررســی الیحــه‬ ‫بودجــه ســال ‪ 99‬شــهرداری کــه باحضــور شــهردار و معاونیــن و مدیــران و مشــاوران‬ ‫مالــی شــهرداری در تــاالر جلســات شــورا برگــزار شــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬تکمیــل‬ ‫پروژه هــای در دســتِ اجــرا مورد انتظــار شــورا و شــهروندان اســت کــه امیدواریــم بــا‬ ‫اهتمــام شــهرداری محقــق شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬فعالیت هــای عمرانــی شــهرداری بایــد‬ ‫بر اســاس مصوبــات و مقــررات پیــش بــرود و البتــه نبایــد بهانــه دســت مجریــان بیایــد‬ ‫کــه بــرای انجــام هــر کار کوچکــی‪ ،‬نبــود بودجــه عمرانــی را مستمســک قــرار دهنــد؛‬ ‫بلکــه کارهــای روتیــن شــهرداری مثــل اســفالت معابــر و کارهایــی از این دســت بایــد‬ ‫مرتــب و به موقــع صــورت گیــرد؛ چــون نمی تــوان این گونــه فعالیت هــا را تعطیــل‬ ‫ی شــهر ســاری اظهــار داشــت‪« :‬مــا توقــع تعریــف پــروژه‬ ‫کــرد»‪ .‬رئیــس شــورای اســام ‬ ‫جدیــد نداریــم ولــی افتتــاح پروژه هــای در دســتِ اجــرا را انتظــار داریــم و ایــن نبایــد‬ ‫معطــل بمانــد»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬البتــه شــهر مرکــز اســتان شــرایط خاص خــودش را‬ ‫دارد و شــهرداری نمی توانــد بــا بودجــه محــدود شــهر‪ ،‬ســرویس اســتانی یا ملــی بدهد؛‬ ‫بلکــه مدیــران اســتان و شهرســتان خصوصــا در ارتباط بــا طرح هــای ملــی بایــد بــه‬ ‫کمــک شــهرداری بیاینــد»‪ .‬شمشــیربند بااشــاره به اهمیــت جلســات شــورا تاکیــد کرد‪:‬‬ ‫«هــم اعضــای محتــرم شــورا و هــم مدیــران محتــرم شــهرداری بایــد در ایــن جلســات‬ ‫حضــور یافتــه و از حقــوق شــهروندان دفــاع کننــد؛ چــون کار اصلــی مــا همین اســت»‪.‬‬ ‫رشد انتصاب بانوان‬ ‫در پست های مدیریتی شهرداری گرگان‬ ‫اهدای ‪ 300‬سری جهیزیه به زوج های کم برخوردار مشهدی‬ ‫یاسر وطن پور‬ ‫طــی مراســمی در حــرم مطهــر حضــرت‬ ‫رضــا(ع) با حضــو ِر تولیــت اســتان قــدس‬ ‫رضــوی‪ ۳۰۰ ،‬ســری جهیزیــه بــه نوعروســان‬ ‫کم برخــوردار مشــهدی اهــداء شــد‪ .‬هم زمــان‬ ‫بــا ایــام میــاد باســعادت بانــوی دو عالــم؛‬ ‫حضــرت فاطمــه زهــرا(س)‪ ،‬مراســم اهــدای‬ ‫‪ ۳۰۰‬ســری جهیزیــه بــه نوعروســان محــروم‬ ‫مشــهدی در تــاالر قــدس حــرم مطهــر رضــوی‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬حجت االسالم والمســلمین احمــد‬ ‫مــروی (تولیــت اســتان قــدس رضــوی) در ایــن‬ ‫مراســم طــی ســخنانی باتاکید بــر جایــگاه و‬ ‫اهمیــت محبــت بیــن همســران در تحقــق‬ ‫ســبک زندگــی اســامی‪ ،‬ابــراز کــرد‪« :‬زندگــی‬ ‫متدینانــه و عینیــت بخشــیدن بــه ارزش هــای‬ ‫اصیــل اســامی در زندگــی مشــترک؛ محبــت‪،‬‬ ‫شــور و نشــاط بــه زندگــی می بخشــد»‪ .‬وی‬ ‫تربیــت صحیــح نســل اینــده را از وظایــف‬ ‫خطیــر والدیــن دانســت و با تاکید بــر اهمیــت‬ ‫رعایــت فرایــض الهــی در خانــواده‪ ،‬ابــراز کــرد‪:‬‬ ‫«والدیــن متدیــن و معتقــد می تواننــد فرزندانــی‬ ‫صالــح تربیــت کننــد»‪ .‬تولیــت اســتان قــدس‬ ‫رضــوی با بیان اینکــه ایــن جهیزیه هــای‬ ‫اهدایــی بر اســاس وســع اســتان قــدس‬ ‫رضــوی بــوده و شایســتگی نوعروســان اهــدای‬ ‫جهیزیه هایــی بســیار ارزشــمندتر از ایــن اســت‪،‬‬ ‫ابــراز کــرد‪« :‬متناســب بــا ظرفیت هــای اســتان‬ ‫قــدس رضــوی بــرای ادامــه ایــن قبیــل اقدامــات‬ ‫مبــارک تــاش و بــرای توســعه ان در اینــده‬ ‫کوشــش خواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫شش هزار مورد تسهیالت‬ ‫برای خرید جهیزیه‬ ‫مدیر عامــل بنیــاد کرامــت رضــوی نیــز در ایــن‬ ‫مراســم طــی ســخنانی ضمــن تبریــک ایــام‬ ‫والدت حضــرت فاطمــه زهــرا(س) گفــت‪« :‬بــا‬ ‫الطــاف امــام رئــوف(ع) در طــول ســال گذشــته و‬ ‫ســال جــاری‪ ،‬ش ـش هزار مورد تســهیالت بــرای‬ ‫خریــد جهیزیــه در سراســر کشــور بــه ارزش‬ ‫‪ 30‬میلیارد تومــان بــه نوعروســان محــروم اعطــاء‬ ‫شــده اســت»‪ .‬محمــد حســین اســتاداقا ابــراز‬ ‫کــرد‪« :‬عالوه بــر اعطــای تســهیالت تا کنــون‬ ‫یک هزار ســری جهیزیــه نیــز بــه نوعروســانی‬ ‫کــه ازســویِ نهاد هــای ذی ربــط معرفــی شــده و‬ ‫واجــد شــرایط دریافــت جهیزیــه باشــند‪ ،‬تقدیــم‬ ‫شــده اســت»‪.‬‬ ‫حمایت از تولید ملی‬ ‫سرپرســت معاونــت محرومیت زدایــی اســتان‬ ‫قــدس رضــوی هــم در بخــش دیگــری از ایــن‬ ‫برنامــه‪ ،‬کیفیــت اهــدای ایــن جهیزیه‏هــا را‬ ‫تشــریح کــرد و گفــت‪« :‬فراینــد توزیــع ایــن‬ ‫جهیزیه هــا بــه هــر نوعــروس شناســایی شــده‬ ‫بــا هــدف حمایــت از موضــوع ازدواج اغــاز شــده‬ ‫اســت‪ .‬در گام اول ایــن طــرح امــروز ‪50‬ســری‬ ‫جهیزیــه تحویــل داده خواهــد شــد و تــا پایــان‬ ‫ایــن هفتــه فراینــد تحویــل ایــن ‪300‬ســری‬ ‫جهیزیــه به اتمــام خواهــد رســید»‪ .‬حامــد‬ ‫صادقــی با بیان اینکــه درراســتای حمایــت از‬ ‫تولیــد داخلــی اقــام ایــن جهیزیه هــا همگــی‬ ‫از کاالهــای ایرانــی تهیــه شــده تــا ضمــن‬ ‫تامیــن وســایل مورد نیــاز بــرای اغــاز یــک‬ ‫زندگــی‪ ،‬از تولیــد ملــی و تولیدکننــده ایرانــی‬ ‫نیــز حمایــت به عمــل ایــد‪ ،‬در خصــوص اقــام‬ ‫ایــن جهیزیه هــا تصریــح کــرد‪« :‬هر ســری‬ ‫جهیزیــه شــامل ‪ 10‬قلــم کاالی ایرانــی ماننــد‬ ‫یخچــال فریــزر‪ ،‬جاروبرقــی‪ ،‬یک تختــه فــرش‪،‬‬ ‫ماشــین لباس شــویی‪ ،‬اجــاق گاز‪ ،‬پنکــه و ‪...‬‬ ‫می شــود»‪ .‬گفتنی ســت؛ در پایــان مراســم‬ ‫به دســت تولیــت اســتان قــدس رضــوی و‬ ‫جمعــی از متولیــان ایــن اســتان قدســی چنــد‬ ‫حوالــه جهیزیــه بــه نمایندگــی از جمــع‪ ،‬بــه‬ ‫برخــی از نوعروســان تقدیــم شــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫ایــن نوعروســان بــا همــکاری کانون هــای‬ ‫خادم یــاری رضــوی در مشــهد بــه اســتان‬ ‫قــدس رضــوی معرفــی و پــس از بررســی‬ ‫شــاخصه های الزم محرومیــت از جملــه فقــدان‬ ‫پــدر و یــا ازکارافتادگــی سرپرســت خانــواده بــا‬ ‫تحقیقــات محلــی انتخــاب شــدند‪ .‬هــر ســری‬ ‫جهیزیــه بــا حفــظ کرامــت نوعروســان و منزلت‬ ‫خانــواده انــان‪ ،‬درب منــزل بــه نوعروســان‬ ‫تحویــل داده خواهــد شــد‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان عنوان کرد؛‬ ‫ضرورت مصرف بهینه اب با کاهش ‪35‬درصدی بارش ها در حوضه زاینده رود‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫اســتاندار اصفهــان در نشســت خیریه مهــر کوثر‬ ‫کــه بــا محوریــت مصــرف بهینــه اب در شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان اصفهــان برگــزار شــد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬در ســال ابــی جــاری میــزان بارندگــی‬ ‫در حوضــه ابریز زاینــده رود حــدود ‪510‬میلیمتر‬ ‫بــوده کــه بیانگــر کاهــش ‪35‬درصــدی بارش هــا‬ ‫در ســال ابــی نرمــال اســت»‪ .‬دکتــر رضایــی‬ ‫درحال حاضــر حجــم ذخیــره‬ ‫بابیان اینکــه‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫ســد زاینــده رود حــدود ‪303‬میلیــون مترمکعــب‬ ‫اســت‪ ،‬اعــام کــرد‪« :‬تامیــن اب شــرب‬ ‫جمعیــت اســتان اصفهــان در اولویــت قــرار‬ ‫دارد‪ ،‬براین اســاس با توجه بــه اقلیــم خشــک‬ ‫و نیمه خشــک اســتان اصفهــان از همــه‬ ‫بهره بــرداران انتظــار مــی رود بــا بهره گیــری از‬ ‫تکنولــوژی و اســتفاده از روش هــای جایگزیــن‬ ‫تامیــن اب‪ ،‬مصــرف بهینــه اب را جــدی‬ ‫بگیرنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بارش هــا در ســال ابــی‬ ‫جــاری در حوضــه ابریــز زاینــده رود مطلــوب‬ ‫نبــوده و از میانگیــن کشــوری خیلــی پائین تــر‬ ‫بــوده؛ امــا امیــدوار هســتیم در ادامــه ســال‬ ‫ابــی بارش هــای مطلوبــی در حوضــه ابریــز‬ ‫زاینــده رود صــورت گیــرد تــا عالوه بــر تامیــن‬ ‫پایــدار اب شــرب مــردم و رفــع نیــاز ســایر‬ ‫بهره بــرداران‪ ،‬اب در بســتر زاینــده رود هــم‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫بخشــدار خــاوران بــا نماینــدگان شــرکت‬ ‫ایتالیایــی ‪( silk road‬جــاده ابریشــم) دیــدار‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی بخشــداری‬ ‫کــرد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫خــاوران؛ در ایــن دیــدار اســماعیل شــعبانزاده‬ ‫ضمــن پیگیــری اخریــن اقدامــات صورت گرفته‬ ‫درخصــوص پــروژه یونــا گاردن در روســتای‬ ‫قاســم اباد تهرانچــی گفــت‪« :‬خوشــحالیم‬ ‫کــه یــک اروپایــی از ایــران دیــدن می کنــد و‬ ‫ذهنیتــش نســبت بــه ایــران تغییــر می کنــد»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬جــاده ابریشــم بــرای مــا در ســالیان‬ ‫گذشــته ماننــد یــک داســتان بــود ولــی االن‬ ‫درحــال احیــاء‬ ‫کــه می بینیــم ایــن جــاده‬ ‫ِ‬ ‫شــدن اســت بســیار مایــه خرسندی ســت»‪.‬‬ ‫شــعبانزاده اظهــار داشــت‪« :‬جــاده ابریشــم‬ ‫یــک نقطــه اتصــال و پدیــده مشــترک بیــن‬ ‫کشــورهای واقــع در ایــن جــاده اســت کــه یــک‬ ‫قرابــت فرهنگــی نیــز ایجــاد می کند»‪ .‬بخشــدار‬ ‫خــاوران تاکیــد کــرد‪« :‬امیدواریــم بــا ایــن‬ ‫جــاری شــود»‪ .‬اســتاندار اصفهــان بــه تغییــر‬ ‫الگــوی کشــت در اصفهــان اشــاره و تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬باتوجه بــه اقلیــم خشــک اســتان اصفهان‬ ‫دیگــر کشــت غرقابــی در اصفهــان جایز نیســت‬ ‫و بهتــر اســت کــه کشــاورزان بــه کشــت های‬ ‫گلخانــه ای روی اورنــد تــا شــاهد کشــاورزی‬ ‫پایــدار در اســتان اصفهــان باشــیم»‪ .‬دکتــر‬ ‫رضایــی بــه تشــکیل خیریــه مهــر کوثــر بــا‬ ‫محوریــت مصــرف بهینــه اب پرداخــت و بیــان‬ ‫داشــت‪« :‬بــرای اولین بــار در کشــور خیریــه‬ ‫بــا محوریــت مصــرف بهینــه اب در کشــور در‬ ‫اســتان اصفهــان تشــکیل شــد کــه نمایندگانــی‬ ‫از همــه بهره بــرداران از حوضــه زاینــده رود در‬ ‫خیریــه حضــوری فعــال دارنــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«همــه اعضــای خیریــه بــا هم اندیشــی و ارائــه‬ ‫تجربیــات راهکارهــای نویــن مصــرف بهینــه اب‬ ‫را در بخش هــای شــرب‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬صنعــت‬ ‫و خدمــات عنــوان می کننــد»‪ .‬در ادامــه ایــن‬ ‫نشســت مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان اصفهــان گفــت‪« :‬یکــی از چالش هــای‬ ‫اســتان تامیــن اب پایــدار بهره بــرداران از حوضــه‬ ‫ابریــز زاینــده رود اســت کــه در ســال های اخیــر‬ ‫اســتاندار اصفهــان بــا روحیــه جهــادی بــرای‬ ‫تامیــن پایــدار اب موردنیــاز بخش هــای مختلف‬ ‫تالش هــای بســیاری را در دســتورکار قــرار داد»‪.‬‬ ‫مهنــدس هاشــم امینــی راه انــدازی ســامانه دوم‬ ‫ابرســانی اصفهــان بــزرگ را دلیــل بــر تامیــن‬ ‫پایــدار اب شــرب مــردم دانســت و خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬در ســال های اخیــر بــا ترغیــب مــردم‬ ‫بــه مصــرف بهینــه اب هم اکنــون ‪87‬درصــد‬ ‫مشــترکین الگــو مصــرف را رعایــت می کننــد‬ ‫و نیــز میــزان هدررفــت اب در اســتان حــدود‬ ‫‪16‬درصــد اســت کــه کمتریــن رقــم در کشــور‬ ‫به شــمار می ایــد»‪ .‬وی بــه کاهــش چشــم گیــر‬ ‫ابدهــی چاه هــای فلمــن در ســال های اخیــر‬ ‫اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪« :‬در ســال های‬ ‫اخیــر ابدهــی چاه هــای فلمــن را از دســت‬ ‫داده ایــم؛ درحالی کــه در گذشــته ابدهــی‬ ‫چاه هــای فلمــن بــه بیــش از چهارهزارلیتــر‬ ‫در ثانیــه می رســید»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان اصفهــان گفــت‪« :‬در‬ ‫پیــک مصــرف بــرای تامیــن پایــدار اب شــرب‬ ‫جمعیــت اســتان بــا کمبــود چهارمترمکعــب‬ ‫در ثانیــه مواجــه هســتیم یکــی از دالیــل‬ ‫اصلــی ایــن چالــش ظرفیــت محــدود ســامانه‬ ‫ابرســانی اصفهــان بــزرگ اســت کــه معــادل‬ ‫‪11‬مترمکعــب در ثانیه اســت‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬ضرورت‬ ‫راه انــدازی ســامانه دوم ابرســانی بیش ازپیــش‬ ‫احســاس می شــود»‪ .‬الزم بــه یاداوری ســت؛‬ ‫خیریــه مهــر کوثــر اولیــن خیریــه اب در کشــور‬ ‫اســت کــه دفتــر کار ایــن ســازمان مردم نهــاد در‬ ‫محــل خانــه فرهنــگ اب شــرکت ابفــا اســتان‬ ‫اصفهــان اســت‪.‬‬ ‫دیدار بخشدار خاوران با نمایندگان شرکت ایتالیایی ‪silk road‬‬ ‫ِ‬ ‫دردســت‬ ‫پروژه هایــی کــه در جــاده ابریشــم‬ ‫احــداث اســت‪ ،‬ارتباطــات فرهنگــی بیشــتر‬ ‫شــود و درنهایــت صلــح و دوســتی را در تمــام‬ ‫جهــان هدیــه کننــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬تمــام ســعی‬ ‫خــود را بــرای کمــک بــه ایــن پــروژه انجــام‬ ‫خواهیــم داد تــا موانــع کار ســریعا برداشــته‬ ‫شــود»‪ .‬جوزپــه جنتیلــه (مدیــر بخــش اروپایــی‬ ‫شــرکت ‪ )SilkRoad‬ضمــن تقدیــر از مســاعدت‬ ‫و حمایت هــای بخشــدار خــاوران در اجــرای‬ ‫ایــن پــروژه اذعــان داشــت‪« :‬مــن به واســطه‬ ‫گــزارش مدیــران اجرایــی ایــن پــروژه مبنــی‬ ‫بــر کمک هــای بی دریــغ شــما در ایــن مــدت‬ ‫فقــط ب ـ ه ایــران امــدم تــا از جنابعالــی تقدیــر‬ ‫و سپاســگزاری کنــم و خدمتتــان عــرض کنــم‬ ‫کــه مــا قــدردان مدیرانــی کــه بی منــت بــه مــا‬ ‫کمــک می کننــد‪ ،‬هســتیم»‪ .‬شــایا ن ِذکر اســت؛‬ ‫اولیــن مجتمع اقامتی و گردشــگری یونــا گاردن‬ ‫توســط ایــن شــرکت ایتالیایــی درراســتای‬ ‫احیــای جــاده ابریشــم در روســتای قاســم اباد‬ ‫ـال احداث اســت‪.‬‬ ‫تهرانچــی بخــش خــاوران درحـ ِ‬ ‫ســینا غریــب‪ /‬مشــاور امــور بانــوان و خانــواده شــهرداری گــرگان گفــت‪« :‬انتخــاب‬ ‫بانــوان در پس ـت های مدیریتــی در شــهرداری در ســال جــاری رشــد چشــمگیری‬ ‫داشــته اســت»‪ .‬فاطمــه رضایــی با اشــاره به انتصابــات اخیــر در شــهرداری گــرگان‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬بانــوان به تدریــج و بــا طــی مراحــل مدیریتــی‪ ،‬رونــد ارتقــاء را در شــهرداری‬ ‫طــی می کننــد»‪ .‬رضایــی تاکیــد کــرد‪« :‬ایــن انتخابــات بــا نــگاه بــه حوزه هــای‬ ‫تخصصــی و عالقه منــدی بانــوان و بر اســاس تجربــه انــان صــورت گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬مدیــر اداری شــهرداری منطقــه یــک‪ ،‬مدیــر اداری شــهرداری منطقــه‬ ‫‪ ،3‬مدیــر فنــی و عمرانــی شــهرداری منطقــه ‪ ،2‬معــاون ســازمان فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی‬ ‫و ورزشــی شــهرداری گــرگان و معــاون شــهردرای منطقــه ‪ 2‬از انتصابــات چند مــاه‬ ‫اخیــر بانــوان در شــهرداری گــرگان بــوده اســت»‪ .‬مشــاور امــور بانــوان و خانــواده‬ ‫شــهرداری گــرگان بیــان کــرد‪« :‬پیش از ایــن نیــز مدیــر بافــت تاریخــی شــهر گــرگان‪،‬‬ ‫مدیــر بازافرینــی شــهری‪ ،‬مدیــر دفتــر توســعه گردشــگری شــهری‪ ،‬از میــان بانــوان‬ ‫منصــوب شــده بودنــد»‪.‬‬ ‫برق رسانی به سایت های ایرانسل‬ ‫در مناطق صعب العبور روستایی سنندج‬ ‫ارش مــرادی‪ /‬مدیــر توزیــع بــرق شــمال ســنندج از اجــرای فعالیت هــای زیربنایــی‬ ‫باهــدف مرتفــع کــردن مشــکالت و موانــع برق رســانی بــه ســایت های ایرانســل‬ ‫در مناطــق صعب العبــور روســتایی‪ ،‬در راســتای رضایتمنــدی مــردم و همچنیــن‬ ‫فراهــم کــردن بســترهای مخابراتــی الزم‪ ،‬خبــر داد‪ .‬ازاد حســینی بااشــاره به اقدامــات‬ ‫انجام شــده به منظــور برق رســانی بــه ســایت ایرانســل روســتای هانیــس گفــت‪:‬‬ ‫«به منظــور عملیاتــی کــردن اجــرای ایــن پــروژه ‪ ۹۲۰‬متــر شــبکه فشــارضعیف‬ ‫زمینــی و یک دســتگاه پســت هوایــی ‪ ۲۵‬کیلو ولت امپــر احــداث شــده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن در روســتای سیاســران ســفلی ‪ ۳۲۰‬متــر شــبکه فشــار ضعیف زمینــی‬ ‫احــداث و یک دســتگاه پســت هوایــی ‪ ۲۵‬کیلو ولت امپــر ســه فــاز بــا هــدف توســعه‬ ‫زیرســاخت های ارتباطــی و خدمت رســانی بــه مــردم روســتا‪ ،‬نصــب و راه انــدازی شــد»‪.‬‬ ‫وی درادامــه اذعــان داشــت‪« :‬پــروژه تامیــن بــرق ایرانســل اراضــی روســتای چتــان‬ ‫شــامل نصــب یک دســتگاه پســت هوایــی ‪۲۵‬کیلوولت امپــر و احــداث ‪ ۶۵۰‬متــر شــبکه‬ ‫فشــارضعیف زمینی ســت کــه بــا مشــارکت شــرکت توزیــع انجــام و توســط شــرکت‬ ‫ارتباطــات زیرســاخت تامیــن اعتبــار شــد»‪.‬‬ ‫برنامه تولید ساالنه ذوب مجتمع مس سرچشمه‬ ‫عفــت فــاح‪ /‬مدیــر مجتمــع مــس سرچشــمه از تحقــق برنامــه تولیــد ســاالنه ذوب‬ ‫مجتمــع مــس سرچشــمه یک مــاه زودتــر از پایــان ســال خبــر داد‪ .‬مهنــدس حســین‬ ‫احمــدی بــا اعــام ایــن خبــر اظهــار کــرد‪« :‬بــه حــول و قــوه الهی و بــا کمک همــکاران‬ ‫امــور ذوب در مجتمــع مــس سرچشــمه‪ ،‬بــرگ زریــن دیگــری بــه افتخــارات امــور ذوب‬ ‫مجتمــع مــس سرچشــمه افــزوده شــد و توانســتیم برنامــه پیش بینی شــده تولید ســال‬ ‫جــاری کــه ‪ 214‬هــزار و ‪ 700‬تُــن انــد بــود را در ســاعت ‪ 23‬شــب ‪ 25‬بهمن مــاه محقــق‬ ‫بابیان اینکــه برنامــه تولیــد انــد مجتمــع مــس سرچشــمه بــرای ســال‬ ‫کنیــم»‪ .‬وی ِ‬ ‫‪ 98‬با توجه بــه توقف هــا بــه میــزان ‪ 214‬هزا رتُــن پیش بینــی شــده بــود‪ ،‬عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬خــدا را شــاکریم همــکاران مــا در ذوب مــس سرچشــمه ســنگِ تمام گذاشــتند‬ ‫و موفــق شــدیم یک مــاه قبــل از پایــان ســال بــه ایــن عــدد تولیــد برســیم کــه در‬ ‫اینجــا جــا دارد از تــاش و زحمــت کلیــه همــکاران امــور ذوب تشــکر کنــم»‪ .‬احمــدی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬اگــر همیــن رونــد را داشــته باشــیم و طبــق برنامــه پیــش برویــم‪،‬‬ ‫قطعـاً از مــرز ‪ 230‬هزا رتُــن عبــور خواهیــم کــرد کــه عــدد بســیار خوبی در تولیــد انــد‬ ‫مــس در کشــور به شــمار م ـی رود»‪ .‬مدیــر مجتمــع مــس سرچشــمه بااشــاره به اینکه‬ ‫دومیــن سالی ســت کــه زودتــر از موعــد بــه رکــورد تولیــد رســیده ایم‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«در ســال ‪ 97‬نیــز برنامــه تولیــد مــس سرچشــمه ‪ 181‬هزارتُــن بــود کــه موفق شــدیم‬ ‫اواخــر بهمن مــاه بــه تولیــد برســیم و انتهــای ســال ‪ 97‬بــه عــدد تولیــد ‪ 201‬هزا رتُــن‬ ‫دســت یابیــم کــه امســال تاکنــون ایــن مقــدار ‪ 14‬هزا رتُــن افزایــش پیــدا کــرده و‬ ‫امیدواریــم تــا پایــان ســال حداقــل ‪30‬هزا رتُــن نســبت بــه تولیــد ســال قبــل افزایــش‬ ‫داشــته باشیم»‪.‬‬ ‫چهار بنای تاریخی ایالم‬ ‫قابل تبدیل به مجموعه گردشگری‬ ‫ســمیه اذرمهــر‪ /‬مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری ایــام‬ ‫گفــت‪« :‬چهــار بنــای تاریخــی اســتان قابــل واگــذاری بــرای تبدیــل بــه مجموعــه‬ ‫گردشگری ســت کــه شــامل قلعــه میرغــام هاشمی ســت و در ســفر رئیس جمهــوری‬ ‫بــه اســتان افتتــاح می شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬قــرارداد قلعــه کنجانچــم بــرای واگــذاری‬ ‫ازطریــق صنــدوق بهره بــرداری از بناهــا منعقــد می شــود و قلعــه پوراشــرف‬ ‫در دره شــهر ازطریــق مــاده ‪ ۲۷‬و قلعــه والــی کهــره بــه فراخــوان می رونــد»‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن درخصــوص صنایع دســتی اســتان افــزود‪ ۳۳« :‬رشــته فعــال صنایع دســتی‬ ‫ سال گذشــته ‪ ۱۲۰‬کارگاه صنایع دســتی دایــر‬ ‫در ایــام وجــود دارد و طــی شش ِ‬ ‫شــده اســت»‪ .‬مدیــرکل میراث فرهنگــی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشــگری ایــام گفــت‪:‬‬ ‫«بازارچــه صنایع دســتی اســتان راه انــدازی شــده و بازارچــه صنایع دســتی ســرابله‬ ‫نیــز در ســفر رئیس جمهــوری افتتــاح می شــود‪ ،‬همچنیــن استانداردســازی هفــت‬ ‫رشــته صنایع دســتی انجــام و چهــار رشــته نیــز احیــا شــده اســت»‪ .‬شــنبه زاده‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬بیــش از ‪۲۰۰‬مــورد نمایشــگاه صنایع دســتی بازارچه هــای موقــت و‬ ‫فصلــی برگــزار شــده اســت کــه در ایــام اربعیــن رونــق خوبــی داشــتند و بیشــترین‬ ‫فــروش نیــز براســاس امــار گمــرک گلیــم نقــش برجســته و حصیــر بــوده اســت»‪.‬‬ ‫وی درخصــوص واحدهــای بوم گــردی نیــز گفــت‪ ۴۰« :‬واحــد فعــال بوم گــردی در‬ ‫اســتان فعالیــت می کننــد و ‪۶۰‬نفــر متقاضــی اجــرای طــرح بوم گــردی هســتند کــه‬ ‫درحــال بررســی هســتند»‪.‬‬ ‫طرح هــای انهــا‬ ‫ِ‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫ژول رنار‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪ )65607917 :‬چاپ هم زمان‪ :‬تبریز‪ -‬پیمان چاپ‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫زادروز‪ 22 :‬فوریه ‪1864‬‬ ‫زادگاه‪ :‬فرانسه‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫حرفه‪ :‬نویسنده‬ ‫او که در ‪46‬سالگی درگذشت؛‬ ‫با نگارش نوول خودزندگی نامه‬ ‫«موقرمزی» (‪ ،)1894‬به شهرت رسید‪.‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫شنبه ‪ 3‬اسفند ‪ 27 - 1398‬جمادی الثانی ‪ 22 -1441‬فوریه ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1934‬تومان‬ ‫بهاره کیان افشار‬ ‫«بی وزنـی» فیلـم افتتاحیـه جشـنواره «عشـق» امریـکا شـد‪.‬‬ ‫ گـزارش ایرنـا؛ امیرعلـی دانایـی‪ ،‬بهـاره کیان افشـار‪ ،‬نسـیم ادبی‪،‬‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫یاسـر جعفـری‪ ،‬جلال فاطمی و تینـا پاکـروان؛ بازیگـران این فیلم‬ ‫هسـتند که قصه ای زنانه دارد و در یک شـب عروسـی و روز بعدازان‬ ‫روایـت می شـود کـه دامـاد‪ ،‬مراسـم را تـرک کـرده‪ .‬دراین بیـن‪،‬‬ ‫عـروس‪ ،‬مـادر دامـاد‪ ،‬خواهـر داماد و دوسـت داماد بـا یکدیگر دچار‬ ‫چالـش می شـوند‪.‬‬ ‫دبورا ال‪.‬رود‬ ‫ گــزارش‬ ‫امیــن بانــی بــرای اولین بــار روی صحنــه مــی رود‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫موســیقی مــا؛ کنســرت خواننــده فصــل ســوم ســریال «شــهرزاد»‬ ‫کــه بــا قطعــات «چــه کــردی» و «نشــد» به شــهرت رســید؛ روز ‪4‬‬ ‫اســفندماه ‪ 98‬طــی دو ســئانس و به همــتِ موسســه فرهنگی‪،‬هنری‬ ‫«اوای ســرمد» در «بــرج میــاد» برگــزار می شــود‪ .‬او در ایــن برنامه‪،‬‬ ‫منتخبــی از قطعــات خاطره انگیــزی کــه طــی ســال های اخیــر‬ ‫منتشــر کــرده را اجــرا می کنــد‪.‬‬ ‫کتـاب «تقلب (اخلاق در زندگی روزمره)» نوشـته دبورا ال‪.‬رود؛‬ ‫با ترجمه مریم تقدیسـی توسـط انتشـارات «ققنوس» منتشـر و‬ ‫راهـی بازار نشـر شـد‪ .‬نسـخه اصلی ایـن کتاب‪ ،‬در سـال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫ گزارش‬ ‫توسـط انتشـارات دانشـگاه «اکسـفورد» منتشـر شـد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫مهر؛ رود‪ ،‬اسـتاد و پروفسـور حقوق دانشـگاه «اسـتنفورد» است‬ ‫پیـش رو‪ ،‬تحلیل هـای موشـکافانه ای‬ ‫کـه سـعی کـرده در کتـاب‬ ‫ِ‬ ‫دربـاره پدیـده و مفهـوم تقلـب ارائه دهد‪.‬‬ ‫امین بانی‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫حتمــا ً شــما هــم بــا عباراتــی همچــون «تئاتــر تجربــی» یــا «از ایــده‬ ‫تــا اجــرا» و ‪ ...‬بعضــا ً روی پوســتر اثــار نمایشــی روبــه رو شــده اید؛‬ ‫عناوینــی کــه ذهــن مــا را به سـ ِ‬ ‫ـمت دیگــری از شــیوه های معمــول اجــرا‬ ‫می بــرد و انتظاراتــی بــه پیش فرض هــای مــا از انچــه قــرار اســت بــا‬ ‫ان مواجــه شــویم‪ ،‬می افزایــد؛ امــا ایــا واقعــا ً این کارهــا متفــاوت و‬ ‫خالقانه انــد یــا مــا توقعــی نامعقــول و بیجــا داریــم کــه حتمـا ً بایــد مــا را‬ ‫ـان رایــج حرکــت می کننــد تــا‬ ‫ذوق زده کننــد؟ ایــا به راســتی خــاف جریـ ِ‬ ‫به اصطــاح طرحــی نــو دراندازنــد یــا ارائـه ای خام دســتانه از اتودهایــی‬ ‫قــوام نیافته انــد کــه بکربودنشــان‪ ،‬درعمــل درنیامــده؟ به طورِ کلــی‪،‬‬ ‫بایــد و می تــوان کــه بــه برچســب «تجربــه» در کارهــا اعتمــاد کــرد؟‬ ‫بی شــک پاســخ بــه ایــن پرس ـش ها و ســواالت بســیاری کــه می تــوان‬ ‫دراین زمینــه داشــت‪ ،‬بــه واکاوی اصولــی و بررسـی های عمیــق و جامــع‬ ‫نیــاز دارد؛ بااین حــال‪ ،‬ســعی شــده تــا در ایــن گفت وگــوی کوتــاه بــا‬ ‫نمایشــی «میــم» و «چیــزی‬ ‫بهنــام شــریفی کــه امســال‪ ،‬دو پــروژه‬ ‫ِ‬ ‫شــبیه بــه نقاشــی» را بــا نگرشــی تجربــی روی صحنــه داشــت‪ ،‬کمــی‬ ‫بــه ایــن مقولــه بپردازیــم‪ .‬او دراین مجــال‪ ،‬درمــوردِ ایــن گونــه از‬ ‫تئاتــر (از زاویــه دیــد و متاثــر از جهان بینــی خــودش) و انچــه باعــث‬ ‫شــده تــا کارهایــش را بــه ایــن عنــوان بخوانــد‪ ،‬صحبــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫ایــن گفت وگــو‪ ،‬بعــد از تماشــای نمایــش «چیــزی شــبیه بــه نقاشــی»‬ ‫ـوان فرعـ ِـی «فراینــد خالقانــه زیســتن تــا ارائــه»‬ ‫انجــام شــده کــه باعنـ ِ‬ ‫ روی صحنــه رفــت‪ .‬ســجاد‬ ‫بهمن مــاه امســال در «اســتودیو مارکــوف» بـه ِ‬ ‫ـوان مشــاور در ایــن پــروژه حضــور داشــت و بازیگــران‬ ‫داغســتانی به عنـ ِ‬ ‫ ترتیــب ورود در صحنــه؛ محمــد عیــدی‪ ،‬فائــزه ســیدی‪ ،‬غــزل‬ ‫ان به‬ ‫ِ‬ ‫عائــذی‪ ،‬میثــم کریمــی‪ ،‬نادیــا شــاهدی‪ ،‬محمدرضــا شــجاعیان‪ ،‬امیــن‬ ‫اســدی و مســرور موســوی بودنــد‪.‬‬ ‫ عنــوان مخاطــب‬ ‫تجربه کــردن در تئاتــر بــه چــه معناســت؟ مــن به‬ ‫ِ‬ ‫می ایــم تــا شــاهد یــک تجربــه جدیــد باشــم یــا شــما قــرار اســت از دل‬ ‫ایــن ماجــرا بــه هدفــی در شــیوه اجــرا برســید یــا هــردو می اییــم کــه‬ ‫ببینیــم می شــود یــک نــگاه جدیــد دراین حــوزه را کشــف کــرد؟‬ ‫مــن بــا انجــام یــک تمریــن خالقــه بــا چیــدن ســنگ ها روی هــم متوجــه‬ ‫ـل‬ ‫شــدم کــه جهــان ایــن اجــازه را بــه مــن می دهــد کاری متفــاوت از قبـ ِ‬ ‫خــودم انجــام دهــم‪ .‬درواقــع‪ ،‬باایـن کار چیــزی در طبیعت تــکان نمی خورد‪.‬‬ ‫مــا می خواهیــم گاهــی جهانــی تــازه را کشــف کــرده و ان را بــا مخاطــب‬ ‫ عنــوان کارگــردان‪ ،‬جریــان‬ ‫به مفاهمــه بگذاریــم‪ .‬در ایــن پروســه‪ ،‬مــن به‬ ‫ِ‬ ‫فکــری خــودم را پیــدا می کنــم‪ .‬وقتــی بــه ان رســیدم‪ ،‬می توانــم چیدمــان‬ ‫قبل ـی ام را به هــم بریــزم و حــال‪ ،‬بــا نــگاه و الگویــی تــازه‪ ،‬مجــدد کاری را‬ ‫خلــق کنــم‪ .‬بــرای تجربه گرایــی می تــوان مثال هــای مختلفــی زد؛ مثــ ً‬ ‫ا‬ ‫دوســتی گفتــه بــود در کاری کــه می گویــی یــک کار تجربی ســت‪ ،‬مــن‬ ‫شــاهد چیــزی نــو و تــازه نبــودم‪ .‬ازان طــرف‪ ،‬مخاطبــی م ـی رود کاری را‬ ‫می بینــد کــه هیــچ اورده ای برایــش نــدارد و می گویــد چــرا مــن بایــد‬ ‫بابــت تجربــه تــویِ کارگــردان‪ ،‬مبلغــی پــول بدهــم و وقــت بگــذارم و لذتــی‬ ‫هــم نبــرم؟ امــا ایــن ماجــرا را می تــوان از ابعــاد مختلــف و نقطه نظــراتِ‬ ‫هــم مخاطــب‪ ،‬هــم کارگــردان و هــم بازیگــران یــک اثــر نمایشــی نــگاه‬ ‫کــرد؛ اینکــه در تجربــه جدیــد قــرار اســت چــه بکنیــم‪ ،‬اهمیــت دارد؛ ایــا‬ ‫قــرار اســت کاری بکــر ارائــه دهیــم یــا می خواهیــم قواعــدی را بشــکنیم؟‬ ‫وقتــی بــا عنــوان تئاتــر تجربــی روی پوســتر یــا در معرفــی یــک اثــر‬ ‫نمایشــی مواجــه می شــویم؛ به این معناســت کــه کاری اماتــوری را شــاهد‬ ‫خواهیــم بــود کــه اســتانداردهای یک تئاتــر حرفـه ای را ندارد و در ســطحی‬ ‫نازل تــر قــرار می گیــرد؟‬ ‫به شــخصه دنبــال تجربیاتــی مــی روم کــه برایــم نــگاه ماکت گونــه دارد‪.‬‬ ‫اینکــه رســیدن بــه انچــه در ذهــن دارم‪ ،‬نیازمنــد یــک ماکـ ِ‬ ‫ـت اولیــه اســت؛‬ ‫امــا نه اینکــه دراین میــان‪ ،‬گروهــم و مخاطبــم را قربانــی کنــم‪ .‬ایــن‬ ‫تجربه گرایــی باتوجه بــه جنســی از اگاهــی کــه بــه بازیگرانــم می دهــم‬ ‫و احترامــی کــه بــرای مخاطــب قائــل خواهــم شــد‪ ،‬انجــام می شــود‪ .‬مثـ ً‬ ‫ا‬ ‫در کار قبلـی ام «میــم» می خواســتم ببینــم کــه مخاطــب چقــدر بــه قصــه‬ ‫توجــه نشــان می دهــد‪ .‬انجــا مونولوگــی را ارائــه دادم و بنابــر توانایــی‬ ‫خــودم‪ ،‬ســعی کــردم ببینــم چقــدر می توانــم قصــه را از روی دوش کار‬ ‫بــردارم و البتــه به شــکلی ایــن کار را انجــام دهــم کــه ان پــازل به هــم‬ ‫نریــزد و همه چیــز درســت از اب دربیایــد‪ .‬ایــن‪ ،‬نیازمنـ ِد زمــان اســت کــه‬ ‫مــن بــه گونـه ای از ارائــه کار برســم کــه مخاطــب بعــد از تماشــای ان بگوید‬ ‫کــه خــب مــن اگرچــه ان قالــب کالســیک را شــاهد نبــودم؛ امــا در ایــن‬ ‫شــیوه ارائــه ‪ ،‬هــم محتــوا و هــم فــرم بــه دلــم نشســت‪ .‬دوســت نــدارم و‬ ‫نمی خواهــم کارم به گون ـه ای باشــد کــه مخاطــب در انتهــا فکــر کنــد کــه‬ ‫ایــن گــروه می خواســت حرکتــی انجــام دهــد یــا قص ـه ای را به شــیوه ای‬ ‫روایــت کنــد؛ امــا درنیامــد و کار ابتــر مانــد‪.‬‬ ‫می تــوان این طــور اســتنباط کــرد کــه شــما هدفــی بزرگ تــر در ســر‬ ‫داریــد؛ امــا هنــوز کامــل نشــده و این کارهــا پله پلــه شــما را بــه ان‬ ‫نزدیــک می کنــد؟ درواقــع‪ ،‬کارهایــی بــا برچســب تجربــی کــه پایلــوت‬ ‫هدف گــذاری نهایــی شماســت؟‬ ‫ن کار «چیــزی شــبیه بــه نقاشــی» اگــر‬ ‫قطعـاً همین طــور اســت‪ .‬در همیـ ‬ ‫شــما هــر بازیگــری کــه وارد صحنــه می شــود و مونولــوگ خــودش را‬ ‫ عنــوان یــک تابلــوی منحصربه فــرد درنظــر بگیریــد‪ ،‬دیگــر‬ ‫می گویــد‪ ،‬به‬ ‫ِ‬ ‫دنبــال ان نــخ تســبیح بــرای اتصــال حلقه هــا به هــم نیســتید‪ .‬انــگار وارد‬ ‫یــک گالــری شــده اید و بــا هشــت تابلــو مواجهیــد کــه از هریــک‪ ،‬برداشــت‬ ‫خودتــان را داریــد‪ .‬ایــن‪ ،‬تجربــه مــن درایـن کار اســت و اگــر حــاال بــا ایــن‬ ‫ارامــش و بــدون اســترس دربــاره اش حــرف می زنــم‪ ،‬عقبــه ای پشــت‬ ‫دعوت‬ ‫زمستانه‬ ‫دبیـر دوازدهمیـن جشـنواره هنرهـای تجسـمی فجـر گفـت‪:‬‬ ‫«تصمیم گیـری دربـاره نزدیک کـردن جشـنواره بـه بخـش بـازار‬ ‫ِ‬ ‫درجهـت پرمخاطب شـدن جشـنواره رخ داده‬ ‫هنرهـای تجسـمی‬ ‫اسـت»‪ .‬ابراهیـم حقیقـی افـزود‪« :‬به نظـرم کیفیـت اثار جشـنواره‬ ‫امسـال نسـبت به دوره قبل؛ خصوصاً در دو بخش عکاسی و نقاشی‬ ‫ گـزارش هنرانالین؛ ایـن رویـداد از ‪29‬‬ ‫بسـیاربهتر شـده اسـت»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫بهمن مـاه اغازبـه کار کـرده و تـا ‪ 5‬اسـفندماه ‪ 98‬ادامـه دارد‪.‬‬ ‫ابراهیم حقیقی‬ ‫گفت وگو با بهنام شریفی درباره تئاتر تجربی‬ ‫خلق تابلوی نقاشی روی صحنه نمایش‬ ‫ماجراســت‪ .‬بایــد برگــردم بــه دوســال پیش؛ وقتــی در یــک کافــه بــرای‬ ‫یک شــب اجــرا به خاط ـ ِر محدودیتــی کــه داشــتم‪ ،‬بــا دو بازیگــر به مــدتِ‬ ‫‪40‬روز جداگانــه تمریــن کــردم! ان هــا در صحنــه بــرای اولین بــار بــا هــم‬ ‫روبـه رو شــدند و حتــی حواســمان بود کــه در فضایــی مانند اینســتاگرام نیز‬ ‫یکدیگــر را پیــدا نکننــد‪ .‬بعــد از پایــان کار‪ ،‬چندنفــر از دوســتان انتقــادات‬ ‫تنــدی را مطــرح کردنــد؛ مــن بــه ان هــا گفتــم کــه قصــدم نقاشــی روی‬ ‫صحنــه اســت‪ .‬گفتنــد پــس بهتــر اســت همــان نقاشــی را دنبــال کنــم؛‬ ‫جــواب دادم کــه نقاشــی بلــد نیســتم!‬ ‫شــما می گوییــد ایــن کار نــخ تســبیح در خرده روایت هایــش نــدارد؛ امــا‬ ‫به شــخصه حــس کــردم بــا یــک کلیــدواژه مشــترک در ان هــا مواجــه‬ ‫بــودم‪ :‬هویــت؛ چیزی کــه انــگار در نمایــش «میــم» هــم به نظــرم پررنــگ‬ ‫بــود‪ .‬برداشــت شــخصی خــودم این بودکــه «میــم» درواقــع‪ ،‬همــان می ـ ِم‬ ‫مالکیــت اســت کــه اخــر بعضــی کلمــات می چســبانیم؛ ماننــد عزیــزم‪،‬‬ ‫کتابــم‪ ،‬خانــه ام و ‪ ...‬اینکــه ایــا مــا بــدون حــس مالکیــت هــم هویــت‬ ‫مســتقل خودمــان را داریــم؟‬ ‫درمــور ِد «میــم» بگویــم کــه عالقــه شــخصی ام این بوده کــه‬ ‫ِ‬ ‫ نســبت جهان بینــی و زیســت جهان خــودش‪ ،‬از‬ ‫مخاطــب به‬ ‫کارهایــم برداشــت کنــد و اجــرای اثــر پیــش از نگاه کــردن حتــی‬ ‫شــروع شــود‪ .‬دوســت دارم در همــان معرفــی کار‪ ،‬ســوالی در ذهــن‬ ‫مخاطــب شــکل بگیــرد و به نظــرم اولیــن گام را دراین زمینــه‬ ‫عنــوان نمایــش بــردارم‪ .‬یک جــور‬ ‫طراحــی نــام و‬ ‫می توانــم بــا‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫درگیرکــردن مخاطــب بــا جریانی ســت کــه شــروع شــده؛ وقتــی‬ ‫می گوییــم تئاتــر‪ ،‬زندگی ســت‪ ،‬ایــن جریــان بایــد واقعــاً وجــود‬ ‫داشــته باشــد‪ .‬قصــدم گــول زدن مخاطــب و بازاریابــی نیســت‪.‬‬ ‫مخاطــب کارم‪ ،‬ایــن چرخــه را کامــل طــی کنــد‪.‬‬ ‫می خواهــم‬ ‫ِ‬ ‫بــرای خــودم نمایــش فقــط روی صحنــه نیســت؛ قبــل از اجــرا و‬ ‫بعــد از اجــرا هــم برایــم اهمیــت دارد‪ .‬این هــا همــه تالش هــای‬ ‫مــن هســتند‪ .‬مــن هنــوز روی پوســتر کارهایــم نمی نویســم‬ ‫درحال طی کــردن یــک فراینــد هســتم و حــاال بــه‬ ‫کارگــردان‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫جایــی رســیده ام کــه می گویــم کارم شــبیه نقاشی ســت‪ .‬البتــه‬ ‫ســعی دارم نوعــی نقاشــی‪،‬نمایش را خلــق کنــم کــه مخاطــب‬ ‫نگویــد اینکــه همــه اش فــرم اســت؛ پــس محتــوا کــو؟ بایــد بــه‬ ‫تعادلــی زیبــا دراین زمینــه برســم‪.‬‬ ‫امــا احســاس می کنــم کــه بیش تــر فرم گــرا هســتید؛ وقتــی «چیــزی‬ ‫شــبیه بــه نقاشــی» را نســبت بــه نمایــش قبلی تــان «میــم» کــه یــک‬ ‫ شــکل خطــی) می ســنجم؛‬ ‫روایــت پیوســته تر داشــت (هرچنــد نــه به‬ ‫ِ‬ ‫انــگار اینجــا‪ ،‬چیــزی را حــذف کرده ایــد؛ چیزی کــه مربــوط بــه قصــه‬ ‫اســت‪ .‬وقتــی به این شــکل نــگاه کنیــم کــه رایج تــر این اســت که از یــک‬ ‫فضــای کالســیک وارد فضایــی مــدرن شــویم؛ انــگار شــما ایــن مســیر را‬ ‫برعکــس طــی کرده ایــد‪ .‬بــدون قصــه واحــد‪ ،‬انچــه می مانــد‪ ،‬فــرم اســت و‬ ‫حــس می کنــم در کار بعــدی بیش تــر هــم به سـ ِ‬ ‫ـمت ایــن خواهیــد رفــت‪.‬‬ ‫بایــد بگویــم کــه تجربــه امــروزم (و ایــن داللــت بــر ایــن نــدارد کــه وقتــی‬ ‫می گویــم تجربــه امــروزم‪ ،‬فــردا ان را نقــض کنــم) کمــک خواهــد کــرد در‬ ‫درحال حاضــر‪،‬‬ ‫اینــده چــه هویتــی را بــرای خــودم و کارهایــم شــکل دهــم‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫روی ایــن پژوهــش‪ ،‬تفکــر و تمریــن می کنــم کــه قصــه اول در درون بازیگــر‬ ‫شــکل بگیرد‪.‬‬ ‫به این معنا نیست که کار بدون قصه شروع می شود؟‬ ‫نــه؛ نیمــی از قصــه در خــو ِد متــن و نیمی دیگــر در خاطــرات و تجربیــات‬ ‫مشــترک ادم هایی کــه قــرار اســت ان نقش هــا را ایفــاء کننــد‪ ،‬شــکل‬ ‫می گیــرد؛ یعنــی نمایــش مــن اگــر ان را ماجــرای یــک اشــنایی درنظــر‬ ‫ـوان نقطــه اغــاز شــروع نمی شــود؛ بلکــه‬ ‫بگیریــم‪ ،‬بــا گفتــن «ســام» به عنـ ِ‬ ‫از میانــه رابطــه وارد قصــه می شــویم و حــاال بایــد ایــن پــازل را به کمـ ِ‬ ‫ـک‬ ‫هــم بســازیم‪.‬‬ ‫ایــن باهم ســاختن‪ ،‬تعاملــی بیــن کارگــردان و بازیگــر اســت یــا‬ ‫مخاطــب و بازیگــر؟‬ ‫معتقــدم کــه وقتــی بازیگــر نتوانــد به درســتی نقــش را درک کنــد‪،‬‬ ‫نمی توانــد ان را بــه مخاطــب منتقــل کنــد؛ درنتیجــه‪ ،‬باهم ســاختنی درکار‬ ‫نخواهــد بــود‪ .‬فرض براینکــه بازیگــر همــان نیمـه ای کــه در متــن گنجانــده‬ ‫شــده را از شــخصیت دریافــت کنــد‪ ،‬خــب دیگــر نقــش بازیگــر در خلــق‬ ‫ـردان همــان متــن می شــود‪ .‬او بایــد ایــن قصــه‬ ‫یــک کاراکتــر چیســت؟ برگـ ِ‬ ‫را بــا نگرش هــای خــود بســازد و بعــد ان را بــا مخاطــب به اشــتراک بگــذارد‪.‬‬ ‫این درنهایت‪ ،‬به سردرگمی مخاطب نخواهد انجامید؟‬ ‫تمــام تــاش مــن این اس ـت که در ایــن پروســه‪ ،‬بــه نقطــه پایانــی نرســم‬ ‫کــه مخاطــب بگویــد این گــروه بــا ایــن کاری کــه انجــام دادنــد‪ ،‬وقتــم‬ ‫را گرفتنــد! انچــه دارم تجربــه می کنــم همیــن اســت کــه ببینــم قصــه‬ ‫چقــدر دراین فراینــد مهــم اســت و نقــش بازیگــر چیســت؟ بایــد بــرای‬ ‫ایــن پرس ـش ها بــه پاســخی قاطــع برســم‪ .‬اگــر بــه ســوال اول برگردیــم؛‬ ‫ـریفی نوپــا بــرای تجربه کــردن بایــد چیزهــای مختلفــی را بدانــد‬ ‫بهنــام شـ ِ‬ ‫کــه کارگردانــی و نمایــش تنهــا یکی ازاین مــوارد اســت‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا مــن بایــد‬ ‫کار مســئول روابط عمومــی را یــاد بگیــرم؛ اینکــه چطــور بــا مســئول‬ ‫ســالن صحبــت و چطــور هزینه هایــم را مدیریــت کنــم تــا بــه مشــکلی‬ ‫برنخــورم؛ به ویــژه درمــور ِد خــودم می گویــم کــه ان قــدرت مالــی و تامیــن‬ ‫اقتصــادی را نــدارم کــه بــا هــر شــرایطی ادامــه دهــم‪ .‬محدودیــت مالــی‬ ‫باعــث می شــود کــه نتوانــم حتــی یــک تیــم کامــل جمــع کنــم‪ .‬وقتــی‬ ‫می گویــم کا ِر تجربــی می ســازم؛ یعنــی این هــا را هــم بایــد تجربــه کنــم‪.‬‬ ‫ـردن یــک بچــه اســت کــه می خواهیــم وارد جامعــه شــود؛‬ ‫مثــل بزرگ کـ ِ‬ ‫بچــه‪ ،‬تنهــا نیــاز بــه خــوراک و پوشــاک نــدارد؛ وجــوه مختلفــی دارد کــه‬ ‫بایــد پوشــش داده شــود‪ .‬بچــه مــن‪ ،‬تئاتری ســت کــه روی صحنــه مـی رود؛‬ ‫بایــد فــارغ از بهبــود شــیوه هدایتــم و اهمیــت متــن کــه برایــم بســیارمهم‬ ‫اســت (نمی خواهــم مخاطــب را دســتِ خالی بیــرون بفرســتم)‪ ،‬اتفاقــات‬ ‫پشــتِ صحنه را هــم درک و تجربــه کنــم‪ .‬بخشــی از اثربخشــی تجربه هــا‬ ‫این اس ـت که مــن بیش تــر یــاد می گیــرم تــا اشــتباهات قبل ـی ام را تکــرار‬ ‫نکنــم‪ .‬ازطرفــی‪ ،‬کمــک می کنــد کــه اگــر زمانــی بــه نتیج ـه ای رســیدم‪،‬‬ ‫مخاطــب فکــر نکنــد انچــه روی داده‪ ،‬اتفاقــی بــوده و مســیر طی شــده ای‬ ‫پشــتش نیســت‪.‬‬ ‫وقتــی صحبــت از تجربــه می شــود‪ ،‬یکــی از شــاخصه هایی کــه بــه‬ ‫ذهــن متبــادر می شــود‪ ،‬نوگرایی ســت؛ از کجــا متوجــه می شــوید انچــه‬ ‫ـوان یــک تجربــه ســمتش رفته ایــد‪ ،‬قب ـ ً‬ ‫ا امتحــان نشــده و معنــای‬ ‫به عنـ ِ‬ ‫بکربــودن را یــدک می کشــد؟ هرچنــد تجربــه شــخصی هــم به هرحــال‬ ‫تجربــه اســت؛ امــا می توانــد بــه «کپــی» تعبیــر شــود‪.‬‬ ‫بی شــک کار تجربــی‪ ،‬نیازمنــ ِد مطالعــه هــم هســت‪ .‬وقتــی در رونــد‬ ‫مطالعاتــم متوجــه شــوم کــه ان ایــده قب ـ ً‬ ‫ا امتحــان شــده‪ ،‬دســت نگــه‬ ‫مــی دارم یــا بــا نگاهــی جدیــد ســمتش مــی روم‪ .‬مثــ ً‬ ‫ا تجربــه ای کــه‬ ‫در کافــه داشــتم و نقلــش در بــاال رفــت‪ ،‬برایــم خیلی ارزشــمند بــوده و‬ ‫تابه حــال مقالــه یــا گفت وگویــی دربــاره اینکــه مشــابهی داشــته‪ ،‬نخوانــده ام‬ ‫و صحبتــی دربــاره اش نشــنیده ام‪ .‬شــاید ‪20‬ســال بعد متوجــه شــوم مث ـ ً‬ ‫ا‬ ‫در ســال ‪ 1970‬هــم کســی کاری به ان شــیوه داشــت؛ ان دیگــر از دســتم‬ ‫خــارج اســت‪ .‬مــن کارم را روی ســه پایــه مشــورت‪ ،‬خالقیــت و محدودیــت‬ ‫بنــا کــرده ام‪ .‬گاهــی طــی مطالعاتــم متوجــه ایــن نشــده ام کــه فــان تجربه‬ ‫قبـ ً‬ ‫ا صــورت گرفتــه؛ امــا شــاید در مشــورت بــا افرادی کــه دارم‪ ،‬کســی مــرا‬ ‫از این مســئله اگاه کنــد‪.‬‬ ‫باهمه این هــا نمی شــود بــه جامعیتــی رســید کــه از همــه تجربه هــا‬ ‫باخبــر بــود؛ فــرض کنیــد طــی مشــورت ها از این موضــوع اگاه شــدید؛‬ ‫دران صــورت هرجــای کار کــه باشــید‪ ،‬بی خیالــش می شــوید؟‬ ‫بگذاریــد از همــان تمریــن چیــدن ســنگ ها مثــال بزنــم؛ شــاید حیــن چیدن‬ ‫متوجــه شــوید انچــه بنــا می کنیــد‪ ،‬تکراری ســت؛ قطعـاً اینجــا بایــد انعطاف‬ ‫داشــت و روی نقطــه خالقیــت تمرکــز کــرد‪ .‬بــا یــک چرخش ســنگ‪ ،‬نتیجه‬ ‫ان چیــزی نخواهــد بــود کــه قب ـ ً‬ ‫ا شــکل گرفتــه‪ .‬مهــم این اس ـت که زاویــه‬ ‫مختــص خــود را پیــدا کنیــد‪ .‬وقتــی بــه ان ســه اصــل مشــورت‪ ،‬خالقیــت و‬ ‫محدودیــت رجــوع می کنــم‪ ،‬دیگــر بــه بن بســت نمی رســم‪ .‬هریک ازاین هــا‬ ‫بیمــه ادامــه کار مــن اســت تــا جایــی گیــر نکنم‪.‬‬ ‫نمایشــگاه نقاشــی خط «زمســتانه» بــا ارائــه حــدود ‪ ۲۶‬اثــر از ‪ ۲۶‬هنرمنــد به کیوریتــوریِ‬ ‫کیــارش یعقوبــی؛ در گالــری «مــژده» افتتــاح شــد‪ .‬کیــارش یعقوبــی دربــاره ایــن نمایشــگاه‬ ‫گفــت‪« :‬گالــری مــژده‪ ،‬نمایشــگاه اخــر ســالش را بــه نقاش ـی خط اختصــاص داده و مــا‪ ،‬در‬ ‫ایــن نمایشــگاه‪ ،‬از هنرمندانــی کار گرفته ایــم کــه تقریبــاً خوب هــا و بهترین هــا هســتند و‬ ‫مــن ســعی کــرده ام در جم ـع اوری اثــار‪ ،‬بیش تریــن دقــت را داشــته باشــم»‪ .‬او افــزود‪۲۶« :‬‬ ‫اثــر از ‪ ۲۶‬هنرمنــد در نمایشــگاه زمســتانه به نمایــش درامــده کــه ازاین میــان‪ ،‬دو هنرمنــد اثــر‬ ‫مجســمه ارائــه داده انــد؛ یعنــی اثرشــان‪ ،‬خطی ســت کــه بــه حجــم درامــده‪ .‬بقیــه اثــار هــم‬ ‫تابلوهــای روی بــوم اســت‪ .‬مــا کارهــای کالســیک در نمایشــگاه نگذاشــته ایم؛ یعنــی کارهــا‬ ‫شیش ـه خور نیســتند و همــه روی بــوم خلــق شــده اند»‪ .‬ایــن هنرمنــد بااعال ِم این نکتــه کــه‬ ‫در نمایشــگاه «زمســتانه» موضــوع ازاد اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬اکثــر هنرمنــدان ایــن نمایشــگاه‪ ،‬دهــه‬ ‫پنجاهــی هســتند‪ .‬ســه‪،‬چهارنفر از هنرمنــدان از دهه ‪ ،40‬دونفــر از دهه ‪ 60‬و مابقــی از متولدین‬ ‫دهــه ‪ 50‬هســتند‪ .‬جالــب اینجاســت که چندنفــر از ایــن هنرمندان از رشــته گرافیــک‪ ،‬چندنفر‬ ‫از نقاشــی و بقیــه از خوشنویســی وارد نقاشـی خط شــده اند»‪ .‬علیرضــا اســتانه‪ ،‬ســاناز البــرزی‪،‬‬ ‫ابراهیــم الفــت‪ ،‬علیرضــا بابایــی‪ ،‬محمــد بزرگــی‪ ،‬بهمــن پناهــی‪ ،‬پیمــان پیــروی‪ ،‬امیــد خاکباز‪،‬‬ ‫الهیــار خوشــبختی‪ ،‬افســانه درویــش‪ ،‬بابــک رشــوند‪ ،‬هــادی روشـن ضمیر‪ ،‬بهــروز زیندشــتی‪،‬‬ ‫علیرضــا ســعادتمند‪ ،‬محیــا طلــوع کیــان‪ ،‬عــذرا عقیقــی بخشــایش‪ ،‬رضــا عمــادی‪ ،‬محمدرضــا‬ ‫عمــوزاد‪ ،‬علــی قاســمی‪ ،‬محســن کرمــی‪ ،‬احمــد مــازادی‪ ،‬فریبــا نصیریــان‪ ،‬ســعید نقاشــیان‪،‬‬ ‫حســین نــوروزی‪ ،‬امیــن هنامــی و کیــارش یعقوبــی؛ هنرمندانــی هســتند کــه اثارشــان در‬ ‫نمایشــگاه «زمســتانه» به نمایــش درامــده‪ .‬عالقه منــدان تــا ‪ 8‬اســفندماه ‪ 98‬فرصــت دارنــد‬ ‫ـانی تهــران‪ ،‬ســعادت اباد‪ ،‬خیابــان عالمــه شــمالی‪ ،‬خیابــان هجدهــم‬ ‫بــه گالــری «مــژده» به نشـ ِ‬ ‫شــرقی‪ ،‬پــاک ‪ ،۲۷‬واحــد ‪ 1‬مراجعــه کننــد‪.‬‬ ‫ریشه ها عمیق اند‬ ‫باالخــره بعــد از چندین مــاه از تمرین هــای گــروه «الله هــای ســرخ» به کارگردانــی و‬ ‫ـندگی مهتــاب عســکری؛ نمایــش «ریشـه ها عمیق انــد» در پردیــس تئاتــر تهران بـه رویِ‬ ‫نویسـ ِ‬ ‫ـوان بازیگــر در ایــن‬ ‫صحنــه رفــت‪ .‬فرهــاد گــودرزی‪ ،‬مهتــاب عســکری و شــبنم رســتمی به عنـ ِ‬ ‫نمایــش نقش افرینــی می کننــد‪ .‬از دیگــر عوامــل ایــن اثــر می تــوان بــه پریمــاه وفایی نــژاد‪:‬‬ ‫مدیــر و منشــی صحنــه‪ /‬فرهــاد گــودرزی‪ :‬دســتیارکارگردان و طــراح صحنــه‪ /‬مریــم جلیلونــد‪:‬‬ ‫نــور و موســیقی‪ /‬شــرافت ملکــی‪ :‬طــراح لبــاس‪ /‬ســهیال انصــاری‪ :‬مشــاور رســانه اشــاره کــرد‪.‬‬ ‫دختــر جوانــی به نــا ِم رخســاره‪ ،‬پس ازاینکــه خواســتگارش بــه جبهــه م ـی رود و برنمی گــردد‪،‬‬ ‫بعدازمدتــی انتظــار‪ ،‬بــه خارج ازکشــور ســفر می کنــد؛ امــا ریشـه های ایرانــی و دل تنگــی وطــن‪،‬‬ ‫باعــث برگشــت او بــه خــاک کشــور می شــود‪ .‬رســیدن رخســاره هم زمــان می شــود بــا شــهادت‬ ‫ســردار دل هــا؛ وقتــی در هواپیمــا نشســته‪ ،‬خبــر شــهادت ســردار ســلیمانی را می شــنود و‬ ‫بــا فرودامــدن هواپیمــا در خــاک ایــران‪ ،‬خاطــرات جنــگ و جبهــه در ذهــن او فالش بــک‬ ‫می خــورد ‪ ...‬مهتــاب عســکری در بخــش نمایشنامه نویســی و بازیگــری نقــش اول زن در‬ ‫جشــنواره «یــاران محــراب» حائــز رتبــه برتــر جشــنواره شــد و در فرهنگســرای «خــاوران» لوح‬ ‫یادبــود و جوایــزی ازطــرفِ ســپاه محمــد رســول اهلل و ناحیــه مقاومــت بســیج مالــک اشــتر بــه‬ ‫او و گروهــش اهــداء شــد‪.‬‬ ‫عرفان میرحاج‬ ‫شاتر‬ ‫تلنگر‬ ‫مشق شب‬ ‫خانواده ای برای خوردن شام سال تحویل‪ ،‬دور میز‬ ‫جمع شده اند ‪ ...‬رضا محمدخانی‪ ،‬نیکان راست قلم‪،‬‬ ‫علیرضا حق پرست‪ ،‬سمیرا نجاری‪ ،‬علی چاقوچی‪،‬‬ ‫یگانه رجبی‪ ،‬برسام نوری و مرتضی یوسفی؛ بازیگران‬ ‫کارگردانی امیر نجفی‬ ‫این تئاتر به نویسندگی و‬ ‫ِ‬ ‫هستند که در «تئاتر مستقل تهران» به رویِ صحنه‬ ‫رفته و تا ‪ 7‬اسفندماه ‪ 98‬میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫علی اصغرخوشکار‬ ‫ایکر ایستاران‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 1953

روزنامه سایه 1953

شماره : 1953
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه سایه 1951

روزنامه سایه 1951

شماره : 1951
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه سایه 1949

روزنامه سایه 1949

شماره : 1949
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه سایه 1948

روزنامه سایه 1948

شماره : 1948
تاریخ : 1398/12/20
روزنامه سایه 1947

روزنامه سایه 1947

شماره : 1947
تاریخ : 1398/12/19
روزنامه سایه 1944

روزنامه سایه 1944

شماره : 1944
تاریخ : 1398/12/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!