روزنامه سایه شماره 1932 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1932

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1932

روزنامه سایه شماره 1932

‫رئیس کل بانک مرکزی خبر داد؛‬ ‫‪2‬‬ ‫«او حــاال می توانــد»؛ تیتــر تازه تریــن شــماره از نشــریه «اشــپیگل»‪ ،‬اشــار ه دارد‬ ‫بــه امــکان بــاالی جانشــینی انــگال مرکل توســط فردریــش ِمــرز؛ از سیاســتمداران‬ ‫حــزب د ُمکــرات مســیحی در ریاســت ایــن حــزب‪ .‬به نظــر می ایــد کــه بحــران‬ ‫اخیــر المــان و چالش هــای جانشــینی صدراعظــم ایــن کشــور اروپایــی‪ ،‬دیگــر بــه‬ ‫روزهــای پایانــی خــود نزدیــک شــده اســت‪.‬‬ ‫بازگشت دالر‬ ‫به زی ِر‪14‬هزارتومان‬ ‫حمیدهعباسعلی‪:‬‬ ‫بانوان ایران در المپیک توکیو‬ ‫‪ 7‬سربلند خواهند شد‬ ‫چهار شنبه ‪ 30‬بهمن ‪ 24 - 1398‬جمادی الثانی ‪ 19 -1441‬فوریه ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1932‬تومان‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫مجلس قوی‬ ‫برای ایران قوی بسازید‬ ‫قاچاق پوشاک؛‬ ‫مانع توسعه کشت پنبه‬ ‫‪2‬‬ ‫مقابلـه بـا دردهـای مردافکـن‬ ‫در استان گلستان شناسایی شد؛‬ ‫بیش از ‪ ۴۵۵۰‬مورد‬ ‫دست اندازی به حریم رودخانه ها‬ ‫از سرطان های شایع‬ ‫در اقایان‪ ،‬چه می دانیم؟‬ ‫مدیرعامــل اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪« :‬تا کنــون چهارهــزار و ‪ ۵۵۸‬مــورد‬ ‫دســت اندازی و تجــاوز بــه حریــم و بســتر رودخانه هــا در اســتان به مســاحت‬ ‫یک هــزار و ‪ ۲۰۴‬هکتــار شناســایی و بــرای ان هــا پرونــده تشــکیل شــده اســت»‪.‬‬ ‫علــی نظــری افــزود‪« :‬مســاحتی کــه مــورد دســت اندازی قــرار گرفتــه‪ ،‬از ســوی‬ ‫کارشناســان‪ ،‬یک هــزار و ‪ 204‬هکتــار اعــام شــده اســت کــه تا کنــون ‪ 452‬مــورد‬ ‫ازادســازی به مســاحت ‪ 129‬هکتــار داشــتیم» ‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ی دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران در راســتای اطالع رســانی و ارتقــای‬ ‫روابط عمومــ ‬ ‫ســطح اگاهــی مــردم دیــار همیشــه ســبز مازنــدران‪ ،‬نســبت بــه میــزان ســامتی خــود و‬ ‫حفــظ ایــن گوهــر ارزشــمند دســت بــه امــری مهــم زده و بــا ترویــج فرهنــگ خودمراقبتی‬ ‫ســعی بــر باالبــردن ســطح ســامت مــردم مازنــدران دارد‪ .‬در گزارشــی کــه می خوانیــد‪،‬‬ ‫ســرطان های شــایع در مــردان و شــغل های ســرطان زا و راه هــای پیشــگیری و مقابلــه بــا‬ ‫ایــن بیمــاری را موردبررســی قــرار داده ایــم ‪...‬‬ ‫‪3‬‬ ‫در نشست مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب و شهردار اهواز مطرح شد؛‬ ‫‪5‬‬ ‫توسعه همکاری ها برای توسعه شهری پایتخت نفتی ایران‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫‪2‬‬ ‫کنسرت «اوهام»‬ ‫خوانندگی‬ ‫به سرپرستی و‬ ‫ِ‬ ‫شهرام شعرباف‬ ‫‪8‬‬ ‫ایرانیان و ثبت رکورد‬ ‫خرید مسکن در ترکیه‬ ‫‪2‬‬ ‫دزدیدن فارسی‬ ‫توسط فردوسی و سعدی!‬ ‫‪8‬‬ ‫بانک‬ ‫بانک توسعه صادرات از بزرگ ترین‬ ‫واحد تولیدکننده موتورهای صنعتی‬ ‫در خاورمیانه حمایت می کند‬ ‫بانــک توســعه صــادرات ایــران در چارچــوب‬ ‫حمایــت از واحدهــای تولیــدی و بنگاه هــای‬ ‫صادراتــی بــا ارائــه تســهیالت تلفیقــی بــه‬ ‫شــرکت الکتــروژن از ایــن واحــد تولیدکننــده‬ ‫موتورهــای صنعتــی حمایــت می کنــد‪ .‬علــی‬ ‫اوغانــی (رئیــس شــعبه کرج بانــک توســعه صــادرات) در حاشــیه بازدید‬ ‫شــماری از خبرنــگاران از شــرکت الکتــروژن گفــت‪« :‬این واحــد تولیدی‬ ‫ـوان گشــایش اعتبــار اســنادی‬ ‫در ســال جــاری ‪۳۰۰‬میلیاردریــال به عنـ ِ‬ ‫داخلــی ریالــی و ‪۴۵۰‬میلیاردریــال تســهیالت ســرمایه در گــردش‬ ‫صادراتــی از شــعبه کــرج بانــک توســعه صــادرات دریافــت کرده اســت»‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬شــرکت الکتــروژن یکــی از واحدهــای صــادرات‬ ‫محــور خوش نــام در عرصــه صنعــت کشــور اســت کــه از ســال ‪۹۲‬‬ ‫تاکنــون در زمــره مشــتریان بانــک توســعه صــادرات ایــران قــرار دارد»‪.‬‬ ‫رئیــس شــعبه بانــک توســعه صــادرات خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــن بنــگاه‬ ‫ـال اخیر حــدود ‪۵۰‬میلیــون دالر صــادرات داشــته‬ ‫تولیــدی طــی سه سـ ِ‬ ‫کــه به لحــاظ کیفیــت قابل رقابــت بــا محصــوالت درجــه یــک جهــان‬ ‫اســت»‪ .‬اوغانــی گفــت‪« :‬بانــک توســعه صــادرات ایــران تســهیالت خود‬ ‫را از محــل منابــع تلفیقــی (منابــع صنــدوق توســعه ملی و منابــع بانک)‬ ‫بــا نــرخ ‪۱۴.5‬درصــد در ســال در قالــب ســرمایه در گــردش در اختیــار‬ ‫ایــن واحــد تولیــدی قــرار داده اســت»‪ .‬جعفــر پروینــی علیــزاده (مدیــر‬ ‫و عضــو هیئت مدیــره شــرکت الکتــروژن) نیــز در معرفــی ایــن شــرکت‬ ‫گفــت‪« :‬در ابتــدا شــرکتی با نام تجــاری ‪ Zhan Light co‬بــرای واردات و‬ ‫صــادرات وســایل خانگــی الکترونیکــی و الکتریکــی‪ ،‬لوازم و ماشــین االت‬ ‫صنعتــی تاســیس شــد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬در ان زمــان باتوجه بــه‬ ‫نیازهــای موجــود کشــور درراســتای ضــرورت قطــع وابســتگی بــه دیگر‬ ‫کشــورها و لــزوم اشــتغال زایی‪ ،‬ســهامداران شــرکت تصمیــم گرفتنــد‬ ‫سیاســت کاری شــرکت را از یــک شــرکت تجــاری بــه یــک شــرکت‬ ‫تولیــدی تغییــر دهنــد»‪.‬‬ ‫وب سایت بانک پاسارگاد؛‬ ‫بهترین وب سایت در حوزه بانک و بیمه‬ ‫در دوازدهمیــن جشــنواره وب و موبایــل‬ ‫ایــران؛ وب ســایت بانک پاســارگاد‪،‬‬ ‫به عنــوان بهتریــن وب ســایت در حــوزه‬ ‫بانــک و بیمــه انتخــاب شــد‪ .‬در مراســم‬ ‫اختتامیــه دوازدهمیــن جشــنواره وب‬ ‫و موبایــل کــه در بهمن مــاه ‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫مرکــز پژوهش هــای وزارت نیــرو برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬وب ســایت بانــک پاســارگاد‪ ،‬بــرای دومیــن ســال متوالی‪ ،‬با کســب‬ ‫اکثریــت ارای داوران به عنــوان وب ســایت برتــر و برگزیــده معرفــی شــد‪.‬‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی بانک پاســارگاد؛ وب ســایت بانک پاســارگاد‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫بــه نشــانی ‪ www.bpi.ir‬به دلیــل دارا بــودن فاکتورهــای تائیدشــده ای‬ ‫همچــون کارکــرد خــوب و کارا‪ ،‬محتــوای غنــی‪ ،‬ایجــاد تجربــه خــوب‬ ‫بــرای کاربــران‪ ،‬طراحــی دیــداری مناســب‪ ،‬ســاختار و مســیر در‬ ‫دســترس و اســان‪ ،‬ایجــاد تعامــل ســازنده بــا مخاطــب و اطالع رســانی‬ ‫خــوب و ‪ ...‬از منظــر داوران شایســته کســب عنــوان وب ســایت برتــر و‬ ‫برگزیــده شــناخته شــد‪ .‬گفتنی ســت؛ جشــنواره وب و موبایــل ایــران بــا‬ ‫ـوان بزرگ تریــن عرصــه رقابــت میــان‬ ‫ده هاهــزار شــرکت کننده‪ ،‬به عنـ ِ‬ ‫وب ســایت ها و نرم افزارهــای موبایــل ایرانــی در گروه هــای مختلــف‬ ‫شــناخته شــده اســت‪ .‬ایــن جشــنواره هرســاله در گروه هــای مختلــف‪،‬‬ ‫ عنــوان‬ ‫یــک وب ســایت و یــک نرم افــزار موبایــل را بــا رای داوران به‬ ‫ِ‬ ‫برگزیــده جشــنواره معرفــی می کنــد‪.‬‬ ‫گسترش‪ ،‬رشد و ارتقای شاخص های فرهنگی‬ ‫با حمایت های بانک شهر‬ ‫بابیان اینکــه بانــک شــهر‬ ‫شــهردار یــزد ِ‬ ‫بــا مشــارکت در برگــزاری رویدادهــای‬ ‫فرهنگــی توانســته به بهترین شــکل‬ ‫ممکــن از حــوزه فرهنگــی حمایــت‬ ‫کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن بانــک بــازوی توانمند‬ ‫توســعه فرهنگــی در شهرهاســت»‪.‬‬ ‫به گــزارش مرکــز ارتباطــات و روابط عمومــی؛ جمال الدیــن عزیــزی‬ ‫بااشــاره به برگــزاری نمایشــگاه کتــاب اســتان یــزد و حمایــت بانک شــهر‬ ‫از ایــن رویــداد بــزرگ‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن بانــک بــا فعالیت هــای گســترده‬ ‫و موثــر در حــوزه فرهنگــی توانســته زمینــه گســترش‪ ،‬رشــد و ارتقــای‬ ‫شــاخص های فرهنگــی در بخش هــای مختلــف را فراهــم کنــد»‪ .‬عزیــزی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬درصــورت تبدیــل برنامه هــای فرهنگــی بانــک شــهر بــه‬ ‫الگویــی بــرای تمامــی بانک هــا و موسســات مالــی و اعتبــاری کشــور‬ ‫می تــوان بــا ســرعت فزاینــده ای درراســتای توســعه فرهنگــی ایــران‬ ‫اســامی و رســیدن بــه مــدارج باالتــر دراین حــوزه اقــدام کــرد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه جایــگاه فرهنگــی شــهرهای ایــران ماننــد امــروز به واســطه‬ ‫ِ‬ ‫مشــارکت بانــک شــهر بــا مدیریــت شــهری و دســتگاه های اجرایــی‬ ‫حــوزه فرهنــگ ارتقــای چشــمگیری نســبت بــه ســال های گذشــته‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬البتــه ایــن فعالیت هــا بــرای شــهروندان‬ ‫به طــور کامــل مشــهود و ملمــوس بــوده و باعــث بهبــود رضایتمنــدی‬ ‫انــان از عملکــرد مســئوالن شــده اســت»‪ .‬شــهردار یــزد عنــوان داشــت‪:‬‬ ‫«به نظــر می رســد مســئوالن دســتگاه های اجرایــی مرتبــط بــا امــور‬ ‫فرهنگــی می تواننــد در قالــب اجــرای طرح هــای مشــارکتی بــا بانــک‬ ‫شــهر در توســعه فعالیت هــای فرهنگــی بیش ازپیــش موفــق باشــند»‪.‬‬ ‫عزیــزی اظهــار کــرد‪« :‬بانــک شــهر بــا مشــارکت در برگــزاری رویدادهای‬ ‫فرهنگــی ماننــد نمایشــگاه های کتــاب اســتانی توانســته به بهترین شــکل‬ ‫ممکــن از حــوزه فرهنگــی دفــاع و حمایــت کنــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«ســرعت عمــل‪ ،‬جلوگیــری از اتــاف وقــت‪ ،‬صرفه جویــی در هزینه هــا‬ ‫و رفتــار مناســب کارکنــان از مهم تریــن شــاخص های بانــک شــهر در‬ ‫نمایشــگاه های کتــاب اســتانی محســوب می شــود»‪.‬‬ ‫فروش اوراق گواهی سپرده مدت دار‬ ‫ویژه سرمایه گذاری در بانک رفاه‬ ‫براســاس مجــوز بانــک مرکــزی‪ ،‬فــروش‬ ‫اوراق گواهــی ســپرده مــدت دار ویــژه‬ ‫ســرمایه گذاری (عــام) بانــک رفــاه از روز‬ ‫دوشــنبه ‪ ۲۸‬بهمن مــاه تــا پایــان ســال‬ ‫جــاری توســط کلیــه شــعب بانــک رفــاه‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی‬ ‫صــورت خواهــد پذیرفــت‪ .‬روابط عمومــی به‬ ‫ِ‬ ‫بانــک رفــاه کارگــران؛ ایــن اوراق یک ســاله بــا نــرخ ســود ‪۱۸‬درصــد‬ ‫اســت کــه ســود ان به صــورت ماهانــه پرداخــت خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت؛ نــرخ ســود بازخریــد قبــل از سررســید ایــن اوراق‬ ‫‪۱۰‬درصــد و تاریــخ سررســید ان ‪ 99/11/28‬اســت‪.‬‬ ‫رونمایی از پایگاه خبری توسعه تعاون‬ ‫و پورتال جدید بانک توسعه تعاون‬ ‫مشــاور مدیرعامــل و مدیــر امــور‬ ‫روابط عمومــی و حــوزه مدیریــت بانــک‬ ‫توســعه تعــاون در مراســم رونمایــی از‬ ‫پایــگاه خبــری توســعه تعــاون و پورتــال‬ ‫جدیــد بانــک توســعه تعــاون توضیحاتــی‬ ‫دراین خصــوص ارائــه داد‪ .‬ســعید‬ ‫معــادی در نشســت رســانه ای رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل ایــن‬ ‫بانــک به منظــور تبییــن عملکــرد بانــک و رونمایــی پایــگاه خبــری‬ ‫توســعه تعــاون و راه انــدازی پورتــال جدیــد ایــن بانــک گفــت‪« :‬نظــام‬ ‫اطالع رســانی بانــک توســعه تعــاون متشــکل از فرهیختــگان رســانه ای‬ ‫و روابط عمومــی بانــک‪ ،‬رســالت مهمــی در تبییــن عملکــرد بانــک‪،‬‬ ‫شناســایی فرصت هــا‪ ،‬بیــان قابلیت هــا و ظرفیت هــا و هدایــت تعاونگــران‬ ‫و کارافرینــان در مســیرهای کارامــد و حائــز مزیــت برعهــده دارنــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬مســلما پیشــرفت های الکترونیــک و افزایــش ظرفیت ابــزاری در‬ ‫انجــام ماموریت هــای اطالع رســانی بانــک حائزاهمیــت اســت‪ ،‬امــا هــدف‬ ‫غایــی هم افزایــی میــان روابط عمومــی و اهالــی رســانه و همچنیــن تهیــه‬ ‫محتــوای مفیــد درخصــوص اقتصــاد تعــاون اســت»‪ .‬مشــاور مدیرعامــل‬ ‫بانــک توســعه تعاون پاســخگویی‪ ،‬شــفافیت و تبییــن اهــداف و واقعیت ها‬ ‫را از ویژگی هــای مدیــران ارشــد دانســت و گفــت‪« :‬رئیــس هیئت مدیــره‬ ‫و مدیرعامــل بانــک توســعه تعــاون التــزام فــراوان در برگــزاری نشســت‬ ‫تخصصــی بــا خبرنــگاران دارد و اعتقــاد خــاص بــه بهره گیــری از‬ ‫ظرفیت هــای رســانه ای بــرای بهبــود و افزایــش اثربخشــی خدمــات و‬ ‫افزایــش ظرفیــت خدمت رســانی و بانــک دارد»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهار شنبه‪ 30‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1932‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‪:‬‬ ‫مجلس قوی برای ایران قوی بسازید‬ ‫حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای؛ رهبــر معظــم انقــاب اســامی صبــح دیــروز در دیــدار هزاران نفــر از مــردم اذربایجــان شــرقی‪ ،‬حضــور در انتخابــات مجلــس را وظیفه‬ ‫شــرعی‪ ،‬ملــی‪ ،‬انقالبــی و حــق مدنــی احــاد مــردم برشــمردند و بااشــاره به دو رکــن مهــم «حضــور پرشــور» و «انتخــاب خــوب» گفتنــد‪« :‬انتخابــات‪ ،‬یــک جهــاد‬ ‫عمومــی و نعمــت و امتحــان الهی ســت کــه اگــر باحضــور حداکثــری مــردم همــراه شــود‪ ،‬مایــه ابــروی نظــام اســامی و تقویــت کشــور و مصونیــت بخــش در برابر‬ ‫ـزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم رهبــری؛ ایشــان بااشــاره به مشــکالت عمیــق و گســترده‬ ‫توطئه هــا و زمینه ســاز ایــران قــوی خواهــد بــود»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه امریــکا برخــاف ظاهــر بزک کــرده ان‪ ،‬افزودنــد‪« :‬امریــکا درحال حرکــت به ســمت فروپاشــی از درون اســت و شــکوه و جــال‬ ‫ظاهــری ان‪ ،‬مانــع از غرق شــدنش نخواهــد شــد»‪.‬‬ ‫حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای در ایــن دیــدار که به مناســبت‬ ‫چهل ودومیــن ســالروز قیــام تاریخــی مــردم تبریــز در ‪۲۹‬‬ ‫بهمن مــاه ســال ‪ ۱۳۵۶‬برگــزار شــد‪ ،‬مهم تریــن ویژگــی‬ ‫مــردم اذربایجــان را تبلــور عــزت ملــی‪ ،‬دینــی و انقالبــی و‬ ‫حضــور در صحنــه به وقــت نیــاز و دفــاع از کشــور و انقالب‬ ‫و هویــت دینــی برشــمردند و گفتنــد‪« :‬حضــور بهنــگام‬ ‫مــردم تبریــز در چهلــم قیــام ‪ ۱۹‬دی مــاه مــردم قــم مایــه‬ ‫برکــت خداونــد متعــال شــد و ایــن حرکــت به صــورت‬ ‫سلســله وار تــا اغــاز حرکــت عمومــی ملــت و ســقوط رژیم‬ ‫طاغــوت و اســتقرار حکومــت اســامی ادامــه یافــت»‪.‬‬ ‫ایشــان انتخابات بســیارمهم روز جمعه دوم اســفندماه را از‬ ‫مصادیــق میدان هــای نیــاز بــه حضــور بهنــگام دانســتند و‬ ‫افزودنــد‪« :‬انتخابــات جهــاد عمومــی‪ ،‬مایه تقویت کشــور و‬ ‫ابــروی نظــام اسالمی ســت و حضــور گســترده و پرشــور‬ ‫مــردم پــای صندوق هــای رای‪ ،‬به توفیــق الهــی‪ ،‬مایــه‬ ‫برکــت و تاثیــرات تحول افریــن در کشــور خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫ایشــان بااشــاره به تبلیغــات و تالش هــای گســترده امریــکا‬ ‫بــرای تاثیرگــذاری بــر افکارعمومــی ایــران و جداکــردن‬ ‫مــردم و جوانــان از نظــام اســامی خاطرنشــان کردنــد‪« :‬با‬ ‫وجــود همــه ایــن تالش هــا‪ ،‬انهــا بــه نتیجــه نرســیده اند‬ ‫کــه نمونــه بارز ان‪ ،‬تشــییع شــهید ســلیمانی و راهپیمایی‬ ‫‪ ۲۲‬بهمن مــاه بــود و انتخابــات مجلــس شــورای اســامی‬ ‫نیــز باردیگــر نشــان خواهــد داد مــردم کنار نظام اســامی‬ ‫و پشــتیبان ان هســتند»‪ .‬حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای‬ ‫باتاکیدبراینکــه چشــم دوســتان و دشــمنان بــه انتخابــات‬ ‫روز جمعــه اســت‪ ،‬افزودنــد‪« :‬دشــمنان می خواهنــد‬ ‫ببیننــد کــه نتیجــه فشــار حداکثــری امریــکا و‬ ‫بدعهدی هــای اروپایی هــا و مشــکالت اقتصــادی کــه در‬ ‫کشــور وجــود دارد‪ ،‬چــه بــوده و دوســتان هــم بــا نگرانــی‬ ‫منتظــر نحــوه حضور مــردم در انتخابات هســتند»‪ .‬ایشــان‬ ‫گفتنــد‪« :‬البتــه مــن همــواره بــه دوســتان نظــام اســامی‬ ‫گفتـه ام‪ ،‬از ملــت ایــران نگــران نباشــید؛ زیــرا ایــن ملــت‬ ‫کاربلــد اســت و می دانــد کــه چــه بکنــد»‪ .‬رهبــر انقــاب‬ ‫اســامی درادامــه انتخابــات را خنثی کننــده بســیاری از‬ ‫بــدل‬ ‫نیت هــای شــوم امریکایی هــا و صهیونیســت ها و‬ ‫ِ‬ ‫ـن مکــر و َکیــد انهــا دانســتند و خاطرنشــان کردنــد‪:‬‬ ‫فـ ِ‬ ‫«تنهــا راه مایوس شــدن دشــمنان‪ ،‬قوی شــدن ایــران‬ ‫مجلس قوی ســت‪،‬‬ ‫ـران قــوی‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫اســت و یکــی از مصادیــق ایـ ِ‬ ‫مجلســی کــه بتوانــد بــا تصویــب قوانیــن الزم و بــا هدایت‬ ‫دولت هــا بــه مســیر مطلــوب‪ ،‬کشــور را مصونیــت‬ ‫ببخشــد»‪ .‬حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای‪ ،‬یــک رکــن‬ ‫قوی بــودن مجلــس را حضــور هرچه بیش تــر مــردم در‬ ‫پــای صندوق هــای رای برشــمردند و افزودنــد‪« :‬تاثیــرات‬ ‫مجلــس فقــط محــدود بــه چهارســال نیســت؛ بلکــه‬ ‫مجلــس قــوی یــا مجلــس ضعیــف و خودباختــه بــا‬ ‫تصمیمــات خــود می تواننــد تاثیــرات بلندمدتــی بــر‬ ‫کشــور بگذارنــد»‪ .‬ایشــان افزودنــد‪« :‬انتخابــات و رای دادن‪،‬‬ ‫وظیفــه شــرعی‪ ،‬ملــی و انقالبــی‪ ،‬جشــن ملــی و احقــاق‬ ‫حــق احــاد مردم بــرای دخالــت در سرنوشــت کشورشــان‬ ‫ـن دوم یــک مجلــس‬ ‫اســت»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬رکـ ِ‬ ‫قــوی را کیفیــت انتخــاب دانســتند و در تبییــن‬ ‫ویژگی هــای نماینــدگان شایســته ملــت بــزرگ ایــران‬ ‫تاکیــد کردنــد‪« :‬باید بــرای مجلس شــورای اســامی‪ ،‬افراد‬ ‫باایمــان‪ ،‬شــجاع‪ ،‬کارامــد‪ ،‬وظیفه شــناس‪ ،‬پرانگیــزه‪ ،‬وفادار‬ ‫بــه اســام‪ ،‬مــردم‪ ،‬انقــاب و کشــور‪ ،‬سرســخت در مقابــل‬ ‫دشــمنان و دل نبســته بــه دنیــا و مطامــع مالــی برگزیــده‬ ‫شــوند»‪ .‬حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای خاطرنشــان کردنــد‪:‬‬ ‫«مــردم بایــد در انتخــاب نماینــدگان بســیار مراقبت کنند؛‬ ‫زیــرا مــا‪ ،‬در همیــن دوره انقــاب‪ ،‬نمایندگانــی در مجلــس‬ ‫داشــتیم کــه اکنــون نوکــر و ُکل َفــت امریــکا و دشــمنان‬ ‫ایــران هســتند»‪ .‬ایشــان همچنیــن دربــاره حضــور جوانان‬ ‫و افــراد باتجربــه در مجلــس گفتنــد‪« :‬مجلــس بایــد یــک‬ ‫ترکیــب متناســب از جوانــان و افــراد مجــرب‪ ،‬دانــا و راه بلد‬ ‫باشــد‪ .‬جوان گرایــی‪ ،‬یــک ضــرورت قطعــی بــرای کشــور‬ ‫اســت و ُکنشــگر اصلــی و پیشــران حرکــت روبه جلــو‬ ‫جوانــان هســتند؛ امــا تکیه بــر جوانــان به معنــای‬ ‫چشم پوشــی از افــراد باتجربــه نیســت»‪ .‬رهبــر انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬ســابقه دل بســتگی بــه دشــمنان و انفعــال در‬ ‫برابــر انهــا را یــک نکتــه منفی برشــمردند و تاکیــد کردند‪:‬‬ ‫«ملــت ایــران دارای روحیــه اعتمادبه نفــس ملی ســت و‬ ‫بســیاری از اندیشــمندان و سیاســیون جهــان نیــز ملــت‬ ‫ایــران را رشــید‪ ،‬بــزرگ‪ ،‬نیرومنــد و نتــرس توصیــف‬ ‫می کننــد؛ بنابرایــن کســی که قــدرت ایســتادگی و‬ ‫اعتمادبه نفــس‪ ،‬در برابــر دشــمنان را نــدارد‪ ،‬بــرای‬ ‫نمایندگــی ملــت ایــران مناســب نیســت»‪ .‬حضــرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای اهمیــت بــاالی انتخابــات میــان دوره ای‬ ‫مجلــس خبــرگان را یــاداور شــدند و افزودنــد‪« :‬وظیفــه‬ ‫مجلــس خبــرگان بســیارمهم اســت و نبایــد انتخابــات‬ ‫میــان دوره ای مجلــس خبــرگان در برخــی شــهرها بــه‬ ‫حاشــیه بــرود»‪ .‬ایشــان تاکیــد کردنــد‪« :‬همه کســانی کــه‬ ‫دوســتدار اســام‪ ،‬انقــاب‪ ،‬نظــام اســامی و ایران هســتند‪،‬‬ ‫بایــد در انتخابــات شــرکت کننــد و انتخــاب خــوب و‬ ‫درســت انجــام دهنــد»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی بااشــاره به‬ ‫گزارشــی مبنی بــر پرداخــت مبالــغ زیــادی دالر نفتــی از‬ ‫بــا وجــود اهمیــت طــای ســفید در توســعه صنعــت نســاجی‪ ،‬تولیــد و‬ ‫کشــت ایــن محصــول‪ ،‬از فعالیت هــای بســیارمهم در جهــان به شــمار‬ ‫م ـی رود کــه طــی ســال های اخیــر‪ ،‬عوامــل متعــددی ســد راه توســعه‬ ‫پنبــه بــوده اســت‪ .‬علی رغــم اهمیــت تولیــد پنبــه به عنــوان یکــی از‬ ‫سیاســت های اقتصــاد مقاومتــی در حــوزه محصــوالت کشــاورزی؛ امــا‬ ‫طــی ســال های اخیــر‪ ،‬موضوعــات مختلفــی همچــون قاچــاق پوشــاک‪،‬‬ ‫واردات بی رویــه نــخ‪ ،‬ســنتی بودن کشــت‪ ،‬پائین بــودن قیمــت خریــد‬ ‫تضمینــی و بســیاری از عوامــل‪ ،‬مانــع ناکامــی طــرح خوداتکایــی تولیــد‬ ‫ـزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛‬ ‫ایــن محصــول اســتراتژیک شــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫بســیاری از مســئوالن براین باورنــد کــه در ســالیان نه چنــدان دور ایــران‬ ‫نه تنهــا قــادر بــه تامیــن پنبــه موردنیــاز صنعــت نســاجی داخلــی بــود؛‬ ‫بلکــه مــازاد تولیــد خــود را بــه بازارهــای هــدف صــادر می کــرد کــه‬ ‫متاســفانه واردات بی رویــه پنبــه در دهــه ‪ ۸۰‬دســتاورد خودکفایــی پنبه را‬ ‫بــر بــاد داد و کار را بــه جایــی رســاند کــه ســالیانه ‪ ۶۰‬تــا ‪۷۰‬هزارتــن پنبــه‬ ‫موردنیــاز صنعت نســاجی ازطریــق واردات تامین می شــود‪ .‬محمدحســین‬ ‫کاویانــی دراین بــاره بااشــاره به اینکه ســالیانه ‪۱۴۰‬هزارتــن پنبــه موردنیــاز‬ ‫صنایــع نساجی ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬امســال پیش بینــی می شــود کــه ‪ ۶۰‬تــا‬ ‫‪۶۵‬هزارتــن پنبــه موردنیــاز صنایــع نســاجی در داخــل تولیــد و مابقــی‬ ‫ازطریــق واردات تامیــن شــود»‪ .‬مدیرعامــل صنــدوق پنبــه افــزود‪« :‬بنابــر‬ ‫امــار ‪۱۰‬ماهــه گمــرک؛ حــدود ‪۷۰‬هزارتــن پنبــه وارد کشــور شــده کــه‬ ‫بــا احتســاب ‪۲۰‬هزارتــن پنبــه در کارخانه هــای پنبه پاک کنــی‪ ،‬صنعــت‬ ‫نســاجی کمبــودی نخواهنــد داشــت»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬باتوجه بــه بــذور‬ ‫مناســب وارداتــی‪ ،‬اگــر کشــاورزان در هــر هکتــار بتواننــد حداقــل چهارتن‬ ‫محصــول برداشــت کننــد‪ ،‬زراعــت پنبــه مقرون به صرفــه و رقابت پذیــر‬ ‫بــا ســایر زراعت هاســت»‪ .‬او افــزود‪« :‬ســال اینــده پیش بینــی می شــود‬ ‫کــه ســطح زیرکشــت پنبــه نســبت بــه امســال حداقــل ‪۱۰‬درصــد رشــد‬ ‫یابــد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه خوداتکایــی تولیــد پنبــه دست یافتنی ســت‪،‬‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬بــا وجــود ســابقه تولیــد ‪۳۵۰‬هزارتــن پنبــه تصفیه شــده و‬ ‫واردات بــذور جدیــد‪ ،‬ایــن امــکان وجــود دارد کــه درصــورت تولیــد ســه تا‬ ‫چهارتــن در هکتــار‪ ،‬بــه خودکفایــی مجــدد در تولید طالی ســفید دســت‬ ‫یافــت»‪ .‬او دس ـت یابی بــه خودکفایــی مجــدد در تولیــد طــای ســفید‬ ‫را تنهــا درگــرو حمایــت همه جانبــه مســئوالن دولــت دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫«بــا وجــود ‪ ۱۰۰‬تــا ‪۱۲۰‬هزارهکتــار ســطح زیرکشــت و تولیــد چهارتــن‬ ‫در هکتــار‪ ،‬رقمــی حــدود ‪۴۰۰‬تــن پنبــه از مــزارع برداشــت می شــود‬ ‫کــه ازاین میــزان‪۱۵۰ ،‬هزارتــن پنبــه تصفیه شــده تولیــد می شــود کــه‬ ‫ایــن میــزان‪ ،‬جوابگــوی نیــاز داخــل اســت»‪ .‬به گفتــه او؛ اگــر دولــت‬ ‫جانــب یکــی از کشــورهای َعنــود منطقــه بــه یکــی از‬ ‫رســانه های انگلیســی فارســی زبان بــرای منصرف کــردن‬ ‫مــردم ایــران از گرایــش بــه افــراد انقالبــی در انتخابــات‪،‬‬ ‫افزودنــد‪« :‬ایــن گــزارش نشــان می دهــد کیفیــت و‬ ‫چگونگــی انتخــاب تاچه حــد مهــم اســت»‪ .‬ایشــان‬ ‫انتخابــات را میــدان امتحــان الهــی دانســتند و ابــراز‬ ‫امیــدواری کردنــد کــه ملــت ایــران در ایــن امتحــان‪،‬‬ ‫ســربلند بیــرون بیایــد‪ .‬حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای در‬ ‫بخــش دیگــری از سخنانشــان‪ ،‬دربــاره یاوه گویی هــای‬ ‫اخیــر مقام هــای امریکایــی دربــاره ایــران و انتخابــات‪،‬‬ ‫گفتنــد‪« :‬بخشــی از اظهــارات ایــن احمق هــای‬ ‫درجه یــک‪ ،‬بــرای تاثیرگــذاری در انتخابــات و بــا هــدف‬ ‫مایوس کــردن مــردم از صنــدوق رای اســت؛ امــا بخــش‬ ‫دیگــری از ان‪ ،‬ناشــی از انفعــال اســت»‪ .‬رهبــر انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬انفعــال امریکایی هــا را نتیجــه اثــرات معکــوس‬ ‫تــرور ســردار ســلیمانی دانســتند و خاطرنشــان کردنــد‪:‬‬ ‫«دراین قضیــه رئیس جمهــوری امریــکا و اطرافیــان او‬ ‫منفعــل و متوجــه شــدند کارشــان حساب نشــده بــود؛‬ ‫چراکــه هــم در داخــل امریــکا و هــم در دنیــا به شــدت بــه‬ ‫انهــا حملــه شــد»‪ .‬ایشــان افزودنــد‪« :‬امریــکا می خواســت‬ ‫بــا تــرور ســردار عزیــز مــا کــه تاثیــرات عمیقــی در منطقه‬ ‫داشــت‪ ،‬بــر منطقــه مســلط شــود؛ امــا ماجــرا برعکــس‬ ‫شــد و راهپیمایــی بــزرگ ضدامریکایــی در بغداد‪ ،‬مســائل‬ ‫ســوریه و حلــب و قضایــای دیگــر منطقــه‪ ،‬درســت نقطــه‬ ‫مقابــل خواســت انهــا را رقــم زد؛ بنابرایــن‪ ،‬یــک هــدف از‬ ‫یاوه گویی هــای اخیــر انهــا‪ ،‬جبــران ایــن انفعــال اســت»‪.‬‬ ‫حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای شــهادت ســردار ســلیمانی را‬ ‫یــک فقــدان تلــخ خواندنــد و گفتنــد‪« :‬شــهید ســلیمانی‬ ‫حقیقتـاً بســیارخوب‪ ،‬مفیــد و تحســین برانگیز بــود؛ اما در‬ ‫ایــن حادثــه‪ ،‬غلبــه بــا لطــف الهــی بــود؛ زیــرا ان بزرگــوار‬ ‫بــه هــر دو ُحســن پیــروزی و شــهادت دســت یافــت؛‬ ‫چراکــه دراین ســال ها در منطقــه‪ ،‬پیــرو ِز میــدان‬ ‫ســلیمانی بــود و مغلــوب میــدان‪ ،‬امریــکا و عوامــل ان و‬ ‫درنهایــت‪ ،‬بــه فــوز شــهادت هــم رســید»‪ .‬ایشــان‪،‬‬ ‫اجتماعــات بی نظیــر و ده هامیلیونــی مــردم در تشــییع‬ ‫شــهید ســلیمانی را از بــرکات الهــی و نشــان دهنده‬ ‫عظمــت‪ ،‬اتحــاد‪ ،‬حضور‪ ،‬قدرشناســی و بصیرت ملــت ایران‬ ‫دانســتند و بااشــاره به همــدردی بســیاری از ملت هــا بــا‬ ‫مــردم ایــران دراین قضیــه افزودنــد‪« :‬در یکــی از کشــورها‬ ‫هــزار مجلــس به یــاد شــهید ســلیمانی برگــزار شــد کــه‬ ‫ایــن واقعیت هــای شــوق انگیز‪ ،‬نشــانه عمــق راهبــردی‬ ‫نظــام اسالمی ســت؛ بنابرایــن‪ ،‬باطــن این قضیــه برخــاف‬ ‫ظاهــر بســیارتلخش ان‪ ،‬بــرای جبهــه حــق سراســر‬ ‫پیروزی ســت»‪ .‬ایشــان بــا یــاداوری تعبیــر امــام بزرگــوار از‬ ‫درگذشــت فرزنــد فاضــل و برجســته خــود مرحــوم‬ ‫حاج اقــا مصطفــی بــه الطــاف خفیــه الهــی‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کردنــد‪« :‬ان زمــان کســی متوجــه مفهــوم تعبیــر امــام‬ ‫نشــد؛ امــا پــس از حرکــت مــردم ایــران و عکس العمــل‬ ‫دربــار و حــوادث قــم و تبریــز و اغــاز حرکــت عمومــی‬ ‫ملــت کــه بــه ســقوط حکومــت طاغــوت منجــر شــد‪،‬‬ ‫مفهــوم ان مشــخص شــد؛ همچنان کــه در حادثــه تلــخ‬ ‫شــهادت ســردار ســلیمانی نیــز دشــمن تصــور کــرد‬ ‫ضربـه ای زده اســت؛ امــا باطــن قضیــه‪ ،‬پیروزی و شکســت‬ ‫دشــمن خبیــث اســت»‪ .‬حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای‬ ‫باتاکیدبراینکــه دشــمن نه فقــط دراین ماجــرا؛ بلکــه در‬ ‫یــک نبــرد ‪۴۰‬ســاله دائمـاً از ملــت ایــران ضربه و شکســت‬ ‫خــورده‪ ،‬افزودنــد‪« :‬امریکایی هــا دراین‪۴۰‬ســال همــه‬ ‫ســاح های سیاســی‪ ،‬نظامــی‪ ،‬امنیتــی‪ ،‬اقتصــادی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬رســانه ای و هــر اقــدام ممکــن را بــرای‬ ‫ســاقط کردن نظــام اســامی بــه کار گرفتنــد؛ امــا نظــام‬ ‫اســامی نه تنهــا ســاقط نشــد؛ بلکــه هزاربرابــر قوی تــر و‬ ‫در مقابــل‪ ،‬امریــکا ضعیف تــر از قبــل شــده»‪ .‬رهبــر انقالب‬ ‫اســامی در تبییــن ضعــف روزافــزون امریــکا‪ ،‬ظاهــر فعلی‬ ‫ان را بزک کــرده خواندنــد و افزودنــد‪« :‬امــروز امریــکا بــا‬ ‫‪۲۲‬هزارمیلیــارددالر بدهــی‪ ،‬مقروض تریــن دولت هــای‬ ‫دنیاســت و اختــاف طبقاتــی در این کشــور‪ ،‬وحشــتناک و‬ ‫از همیشــه بیش تــر اســت»‪ .‬ایشــان بااشــاره به نمونه هایــی‬ ‫از مشــکالت عمیــق امریــکا از زبــان یکــی از ســناتورهای‬ ‫برجســته ایــن کشــور‪ ،‬گفتند‪« :‬ایــن سیاســتمدار امریکایی‬ ‫می گویــد در دولــت ترامــپ بــه ثــروت پنج تــن از‬ ‫ثروتمندترین هــای امریــکا بیــش از ‪100‬میلیــارددالر‬ ‫اضافــه شــده و ثــروت ســه نفر از انهــا به انــدازه نیمــی از‬ ‫جمعیــت امریکاســت‪۸۰ .‬درصــد کارگــران فقیرنــد و‬ ‫حقوقشــان کفــاف زندگــی انهــا را نمی دهــد‪ .‬از هــر پنــج‬ ‫امریکایــی‪ ،‬تنهــا یک نفــر تــوان خریــد داروهــای‬ ‫تجویزشــده اش را دارد و فاصلــه ثــروت سفیدپوســتان و‬ ‫سیاه پوســتان امریکایــی در ‪۵۰‬سال گذشــته ســه برابر‬ ‫شــده»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی در ادامــه نقل قــول از ایــن‬ ‫مقــام امریکایــی‪ ،‬افزودنــد‪« :‬رئیس جمهــوری امریــکا‬ ‫می گویــد اوضــاع در دوران وی بهتــر شــده‪ ،‬بلــه؛ امــا نــه‬ ‫بــرای مــردم؛ بلکــه بــرای میلیاردرهــا و به قــول یکــی از‬ ‫روســای جمهــور ســابق امریــکا؛ امریــکا حکومــت یــک‬ ‫طبقــه خــاص بــدون دخالــت مــردم و بــا رشــوه خواری‬ ‫سیاســی نامحــدود اســت»‪ .‬حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای‬ ‫ِ‬ ‫بااشــاره به امارهــا و واقعیت هــای تکان دهنــده از تبعیــض‪،‬‬ ‫فاصلــه طبقاتــی فقــر و جنایــت در امریــکا که ماننــد خوره‬ ‫بــه جــان ایــن کشــور افتــاده اســت‪ ،‬تاکیــد کردنــد‪:‬‬ ‫«همچنان کــه شــکوه و جــال کشــتی معــروف تایتانیــک‬ ‫مانــع از غرق شــدن ان نشــد‪ ،‬تــاش بــرای ارایــش ظاهــر‬ ‫امریــکا و شــکوه و جــال ان نیــز مانــع از غرق شــدنش‬ ‫نیســت و امریــکا غــرق خواهــد شــد»‪ .‬رهبــر انقــاب‬ ‫اســامی باتاکیدبراینکــه جمهــوری اســامی بــا هیــچ ملت‬ ‫و نــژادی مخالــف نیســت؛ بلکــه با اســتکبار‪ ،‬ظلــم و طغیان‬ ‫علیــه ارزش هــای انســانی مخالــف اســت‪ ،‬گفتنــد‪« :‬امــروز‬ ‫قلــه طغیــان و اســتکبار‪ ،‬امریکایی ســت کــه در دســت‬ ‫ثروتمنــدان و کمپانی دارهــای صهیونیســت می چرخــد و‬ ‫در دنیــا نیــز منفــور اســت»‪ .‬ایشــان افزودنــد‪« :‬امریــکا در‬ ‫کشــورهای اطــراف مــا ده هــا پایــگاه نظامــی دارد؛ امــا اگــر‬ ‫روزی مســئله ای پیــش بیایــد‪ ،‬ایــن پایگاه هــا نــه بــه درد‬ ‫امریــکا خواهــد خــورد و نــه بــه درد انهــا کــه پولشــان را به‬ ‫امریــکا می دهنــد و چشــم امیــد بــه ان دارنــد؛ زیــرا‬ ‫اســتکبار امریکایــی درحال فروریختــن اســت»‪ .‬حضــرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای باتاکیدبــر لــزوم حفظ حرکت پرشــتاب‬ ‫نظــام اســامی به ســمت اهــداف واال‪ ،‬وجــود جوانــان را‬ ‫بــرای ادامــه ایــن حرکــت امیدبخــش خواندنــد و خطــاب‬ ‫بــه انــان گفتنــد‪« :‬جوانــان عزیــز خــود را ازلحــاظ علمی‪،‬‬ ‫عملــی‪ ،‬تجربــی و ایمانــی امــاده کنیــد؛ چراکــه فــردای‬ ‫ایــن کشــور در دســتان شماســت و بایــد بتوانیــد ایــن‬ ‫مملکــت را بــه اوج برســانید کــه ان شــاءاهلل ایــن کار را‬ ‫خواهیــد کــرد»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی در بخــش‬ ‫دیگــری از سخنانشــان بااشــاره به نقــش تاثیرگــذار مــردم‬ ‫اذربایجــان و تبریــز در حــوادث تاریخــی و بعــد از پیروزی‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬گفتنــد‪« :‬مــردم اذربایجــان همــواره در‬ ‫مقاطــع و حــوادث مختلــف جلــودار بوده انــد کــه‬ ‫نمونه هــای ان را می تــوان حرکــت ‪ ۲۹‬بهمن مــاه ســال‬ ‫‪ ،۵۶‬دوران دفــاع مقــدس‪ ،‬فتنــه ســال ‪ ،۸۸‬اجتمــاع‬ ‫عظیــم در تجلیــل از ســردار ســلیمانی و در راهپیمایــی‬ ‫امســال ‪ ۲۲‬بهمــن دیــد کــه بــا وجــود بــارش شــدید‬ ‫برف‪ ،‬مردم حضور پرشوری داشتند»‪.‬‬ ‫قاچاق پوشاک؛ مانع توسعه کشت پنبه‬ ‫هماننــد ســایر دانه هــای روغنــی اقــدام بــه خریــد تضمینــی تخــم پنبــه‬ ‫از کشــاورزان کنــد‪ ،‬ایــن حمایــت در ارتقــای درامــد کشــاورزان‪ ،‬افزایــش‬ ‫عملکــرد در واحــد ســطح و کاهــش قیمــت پنبــه تصفیه شــده تاثیــر‬ ‫بســزایی دارد‪ .‬او دربــاره تاثیــر قاچــاق پوشــاک و واردات بی رویــه پنبــه بــر‬ ‫ازبین رفتــن خوداتکایــی تولیــد طــای ســفید‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬در جلسـه ای‬ ‫کــه بــا مدیــرکل صنایــع نســاجی داشــتیم‪ ،‬نگرانی هــای خــود پیرامــون‬ ‫واردات بی رویــه نــخ را مطــرح کردیــم کــه ایشــان مدعــی بودنــد مجــوز‬ ‫واردات بی حدوحصــر را ندادنــد کــه بااین وجــود‪ ،‬ایــن ســوال مطــرح اســت‬ ‫ایــا امــکان واردات ‪ ۲۰۰‬کانتینــر نــخ ازطریــق قاچــاق وجــود دارد؟» او‬ ‫افــزود‪« :‬باوجــود بهــره بــاالی تســهیالت بانکــی‪ ،‬قاچــاق‪ ،‬واردات بی رویــه‬ ‫نــخ و پنبــه قیمــت تمام شــده تولیــد داخــل بــاال مـی رود کــه بااین وجــود‪،‬‬ ‫امــکان دســتیابی مجــدد بــه خودکفایــی در داخــل وجــود نــدارد؛ ازایـن رو‪،‬‬ ‫مســئوالن امــر هماننــد ســایر کشــورها بایــد امتیــازات حمایتــی بــرای‬ ‫تولیدکننــدگان درنظــر بگیرنــد تــا بــا وجــود حجم بــاالی قاچاق پوشــاک‬ ‫و نــخ؛ اســیبی بــه تولیــد داخــل وارد نشــود»‪ .‬محمــد شــفیع مل ـک زاده‬ ‫بااشــاره به عوامــل موثــر در نابــودی خودکفایــی تولیــد پنبــه در داخــل‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬سیاســت نادرســت دولــت در تعییــن قیمــت تضمینــی‬ ‫پنبــه‪ ،‬قاچــاق پوشــاک و واردات بی رویــه منجــر بــه نابــودی تولیــد‬ ‫طــای ســفید شــد؛ این درحالی ســت که تــا چندسال گذشــته بــه ‪۱۰۰‬‬ ‫کشــور دنیــا پنبــه صــادر می کردیــم»‪ .‬رئیــس نظــام صنفــی کشــاورزی و‬ ‫منابــع طبیعــی افــزود‪« :‬درحال حاضــر‪ ،‬بیــش از ‪۶۰‬درصــد پنبــه موردنیــاز‬ ‫ازطریــق واردات تامیــن می شــود کــه بدین ترتیــب‪ ،‬اکثــر صنایــع نســاجی‬ ‫در تعطیلــی و نیمه تعطیلــی به ســر می برنــد»‪ .‬او بابیان اینکــه در‬ ‫گذشــته مقــدار زیــادی پنبــه در اســتان های مازنــدران‪ ،‬تهــران و فــارس‬ ‫کشــت می شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬این درحالی ســت که هم اکنــون کشــت‬ ‫پنبــه بــه شهرســتان داراب اســتان فــارس محــدود شــده کــه بیانگــر‬ ‫کاهــش ســطح زیرکشــت و تولیــد پنبــه نســبت بــه ســال های گذشــته‬ ‫اســت»‪ .‬او ســنتی بودن کشــت وکار پنبــه را عامــل اصلــی ازدســت دادن‬ ‫خودکفایــی تولیــد طــای ســفید برشــمرد و گفــت‪« :‬در گذشــته‬ ‫‪۱۰‬هزارهکتــار پنبــه تنهــا در مازنــدران کشــت می شــد؛ امــا هم اکنــون‬ ‫به ســبب نامناسـب بودن قیمــت خریــد تضمینــی و کاهــش اســتفاده از‬ ‫ماشــین االت کشــاورزی و تولیــد توســط نیــروی انســانی به کشــت دیگر‬ ‫محصــوالت اختصــاص دادنــد؛ چراکــه دیگــر قــادر بــه متحمل شــدن‬ ‫زیــان نبودنــد»‪ .‬او افــزود‪« :‬اگــر مســئوالن امــر دنبــال دسـت یابی مجــدد‬ ‫بــه خودکفایــی و افزایــش ســطح زیرکشــت پنبه انــد‪ ،‬بی تردیــد بایــد‬ ‫قیمت گــذاری مناســبی درخصــوص نــرخ خریــد تضمینــی پنبــه انجــام‬ ‫دهنــد تــا نیــازی بــه واردات نداشــته باشــیم»‪ .‬او بااشــاره به اینکه واردات‬ ‫پنبــه مقرون به صرفــه نیســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا وجــود باالبــودن قیمــت‬ ‫پنبــه‪ ،‬تولیدکننــدگان پارچــه و لبــاس‪ ،‬پنبــه را خالــص در تهیــه لبــاس‬ ‫اســتفاده نمی کننــد کــه این موضــوع‪ ،‬در کاهــش کیفیــت تولیــد تاثیــر‬ ‫بســزایی دارد»‪ .‬او گفــت‪« :‬اگــر صددرصــد پنبــه موردنیاز کشــور در داخل‬ ‫تولیــد و دراختیــار صنعــت نســاجی قــرار گیــرد‪ ،‬دیگــر شــاهد کاهــش‬ ‫کیفیــت تولیــد البســه به ســبب اســتفاده از مــواد پالســتیکی نیســتیم»‪.‬‬ ‫علــی خان محمــدی بااشــاره به علــل ناکامــی در تولیــد پنبــه‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«تازمانی کــه در یــک کشــور‪ ،‬الگــوی کشــت و کشــت قــراردادی‬ ‫اجــرا نشــود‪ ،‬مشــکالت متعــدد همچــون قاچــاق را خواهیــم داشــت؛‬ ‫زیــرا به ســبب ریســک ســرمایه گذاری‪ ،‬فعــاالن اقتصــادی حاضــر بــه‬ ‫ســرمایه گذاری در بخــش تولیــد نیســتند»‪ .‬مدیرعامــل مجمــع ملــی‬ ‫نخبــگان کشــاورزی افــزود‪« :‬بی توجهــی مســئوالن بــه اجــرای الگــوی‬ ‫کشــت و نبــود صرفــه اقتصــادی تولیــد موجــب شــده تــا کشــاورزان‬ ‫ســمت کشــت دیگــر محصــوالت رونــد»‪ .‬او درادامــه‪ ،‬نهادینه شــدن‬ ‫الگــوی کشــت را عامــل مهــم بــرای دســتیابی مجــدد بــه خودکفایــی‬ ‫پنبــه برشــمرد و گفــت‪« :‬بــا اجرای الگــوی کشــت و تولید مناســب پنبه‬ ‫در داخــل‪ ،‬دیگــر مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان دغدغــه خاطــری‬ ‫ندارنــد؛ امــا تازمانی کــه ایــن امنیــت خاطــر ایجــاد نشــود‪ ،‬قاچــاق ادامــه‬ ‫خواهــد یافــت»‪ .‬او دربــاره تاثیــر قاچــاق پوشــاک در کاهــش تولیــد پنبه‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬نــرخ پائیــن خرید تضمینــی‪ ،‬زمینــه را برای قاچاق پوشــاک‬ ‫ایجــاد می کنــد کــه عدم رقابت پذیــری و به صرفه نبــودن کشــت شــاهد‬ ‫قاچــاق پوشــاک و تامیــن نیــاز کشــور ازطــرق دیگــر هســتیم»‪ .‬او‬ ‫درپایــان گفــت‪« :‬درحال حاضــر‪ ،‬برخــی کارخانه هــای نســاجی به دلیــل‬ ‫عدم رقابت پذیــری ناشــی از نبــود زنجیــره تولیــد پایــدار‪ ،‬در تعطیلــی و‬ ‫نیمه تعطیلــی به ســر می برنــد»‪.‬‬ ‫ایرانیان و ثبت رکورد خرید مسکن در ترکیه‬ ‫بعــد از پیــروزی انقــاب‪ ،‬بســیاری از ایرانیــان راه غربــت در پیــش گرفتنــد‬ ‫و غربت نشــینی پیشــه کردنــد‪ .‬در ان زمــان‪ ،‬بعضی هــا کــه نمی توانســتند‬ ‫تغییــرات را برتابنــد‪ ،‬تــرک دیــار و موطــن اصلــی و بــه خــارج مهاجــرت‬ ‫اول تنهایــی و عزلت گزینــی بــود‪ .‬تعــدادی‬ ‫کردنــد کــه ایــن مهاجــرت ِ‬ ‫نیــز خانــه و کاشــانه و والدیــن را رهــا کردنــد و بــه پــاره ای از کشــورها‬ ‫پناهنــده شــدند تــا چــون گدایــان‪ ،‬در اغــاز هرمــاه‪ ،‬مبالغــی را به نــام‬ ‫حــق پناهندگــی بگیرنــد و به انــدازه قــوت الیمــوت‪ ،‬ادامــه حیــات دهنــد‬ ‫کــه در اینجــا روی ســخن بــا ایــن عــده نیســت؛ چــون خودخواســته‬ ‫بــوده و خودکــرده را تدبیــر نیســت‪ .‬گواینکــه بســیاری از ایرانیــان‪ ،‬بعــد‬ ‫از چندســال غربت نشــینی و درب ـه دری‪ ،‬مجــددا ً بــه مــام وطــن برگشــتند‬ ‫و گــذران زندگــی کردنــد‪ .‬انانــی کــه ســرمایه داشــتند و رفتنــد‪ ،‬به تدریــج‬ ‫و باوجودی کــه فرهنــگ میزبــان بــا فرهنــگ مــا همخوانــی نداشــت‪،‬‬ ‫به مــرور در زندگــی جدیــد حــل شــدند‪ .‬امــا امــروز روی ســخن مــن بــا‬ ‫کسانی ســت کــه مــام وطــن و عشــق بــه مــردم و عالقــه بــه خانــواده‬ ‫را بــه بهانــه زندگــی رهــا نکردنــد؛ در کشــور ابااجــدادی خــود ادامــه‬ ‫ســکونت دادنــد؛ امــا در دودهــه اخیــر‪ ،‬پــاره ای از همیــن عزیــزان‪ ،‬اســیر‬ ‫تبلیغــات غربی هــا و به خصــوص همســایگانی چــون دبــی مرکــز امــارات‬ ‫متحــده عربــی‪ ،‬ارمنســتان‪ ،‬گرجســتان و باالخــره ترکیــه شــدند و بــه‬ ‫خیــال خــام خــود‪ ،‬ســرمایه گذاری کردنــد و بعضی هایشــان حتــی خانــه‬ ‫شــخصی را در وطــن فروختنــد و اجاره نشــینی اختیــار کردنــد تــا بگوینــد‬ ‫در خــارج خانــه داریــم‪ .‬در دبــی کــه بســیاری از خریــداران ایرانــی‪ ،‬بــا‬ ‫وجــود پرداخــت تمــام قیمــت اپارتمــان‪ ،‬ده هاســال اســت هنــوز موفــق‬ ‫نشــده اند اپارتمــان را تحویــل بگیرنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬بســیاری پــول خــود را‬ ‫بــه تــاراج داده و ملکــی تحویــل نگرفته انــد و در ایــن راه میلیون هــادالر‬ ‫از جیــب هم وطنــان مــا بــه جیــب دالالن و شــارالتان ها ریختــه شــده‬ ‫اســت‪ .‬در ارمنســتان بــا فرهنگــی بســیار متفــاوت بــا فرهنــگ کشــور مــا‪،‬‬ ‫انانــی کــه ملــک خریده انــد‪ ،‬کلیــد امــاک در جیــب دارنــد تــا ســالی‬ ‫یکی‪،‬دوبــار کــه بــرای تفریــح و ســیاحت بــه ان دیــار می رونــد‪ ،‬در هتــل‬ ‫اُتــراق نکننــد‪ .‬تصــور کنیــد ایــن همــه ســرمایه را بــه کشــور دیگــری بــردن‬ ‫و ملــک را خریــداری کــردن بــرای اینکــه بــاد در غبغــب کننــد و بگوینــد‬ ‫در ارمنســتان خانــه دارم‪ .‬در گرجســتان کــه مدتــی تنــور رفت وامــد بــه‬ ‫ان کشــور داغ شــده و تــب خریــد خانــه بــاال رفتــه بــود‪ ،‬وقتــی ایرانیــان در‬ ‫انجــا ســرمایه گذاری کردنــد‪ ،‬به ناگهــان‪ ،‬حســاب های ایرانیــان را مســدود‬ ‫کردنــد و ایرانیــان مغــازه دار ســاکن گرجســتان مجبــور بــه تــرک ان کشــور‬ ‫شــدند‪ .‬متاســفانه نــه در مطبوعــات و نــه در رســانه های ایرانــی در ایــن‬ ‫مــورد ســخنی بــه میــان نیاوردنــد و رســانه ملــی هــم‪ ،‬بــه مــردم هشــدار‬ ‫نــداد‪ .‬امــا در ترکیــه‪ ،‬تبلیغــات وســیع و گســترده شــبکه های اجتماعــی‪،‬‬ ‫تلویزیون هــای ماهــواره و به ویــژه ده هــا کانــال ‪ ،GEM‬ان قــدر مــردم را‬ ‫وسوســه کــرد کــه متاســفانه بســیاری از هم وطنــان مــا کــه به اصطــاح‬ ‫دست شــان بــه دهن شــان می رســد‪ ،‬بــا فــروش خانــه خــود در کشــور‪،‬‬ ‫بــرای ســرمایه گذاری راهــی ترکیــه شــدند و در گوشــه وکنار شــهرهای‬ ‫اســتانبول‪ ،‬انتالیــا‪ ،‬کوش اداســی‪ ،‬ماتالیــا و ده هــا منطقــه پــرت و بی نــام‬ ‫و نشــان دیگــر‪ ،‬اپارتمــان خریدنــد تــا اقامــت انــان عملــی شــود و بــاز بــا‬ ‫کمــال تاســف در ســال گذشــته فقــط ‪ 900‬شــرکت ســرمایه گذاری در‬ ‫ترکیــه به نــام ایرانیــان بــه ثبــت رســیده اســت و ایــن ماجــرا هنــوز ادامــه‬ ‫داشــته و در اصطــاح ایــن قصه ای ســت کــه ســ ِر دراز دارد‪ .‬امیدواریــم‬ ‫چشــم و هم چشــمی از بیــن رفتــه و دیگــر هم وطنــان مــا‪ ،‬ســرمایه را بــه‬ ‫ترکیــه نبرنــد تــا ادای ســرمایه داری را دربیاورنــد و به قــول شــاعر نامــی و‬ ‫بلنــداوازه کشــورمان انجــا کــه می گویــد «خلــق را تقلیدشــان بــر بــاد داد‪/‬‬ ‫ای دو صــد لعنــت بــر ایــن کــردار بــاد» بیــش از ایــن تقلیــد نکننــد و اگــر‬ ‫عطــش ســرمایه گذاری دارنــد‪ ،‬کجــا بهتــر از وطــن؛ یعنــی ایــران عزیــز‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫بازگشت دالر به زی ِر‪14‬هزارتومان‬ ‫رئیــس کل بانــک مرکــزی بابیان اینکــه ایــران به احتمال قــوی بــه لیســت‬ ‫ســیاه ‪ FATF‬نمــی رود‪ ،‬گفــت‪« :‬تصمیــم ایــن اجــاس‪ ،‬تاثیــری در بــازار ارز‬ ‫نــدارد و برخــی ازاین فضــا سوءاســتفاده می کننــد؛ درحالی کــه نــرخ دالر بــه‬ ‫زیر‪۱۴‬هزارتومــان برمی گــردد»‪ .‬او بــه افرادی کــه قصــد ورود بــه بــازار ارز را‬ ‫ـزارش‬ ‫دارنــد توصیــه کــرد کــه ریســک دارایی هــای خــود را درنظــر بگیرنــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ایســنا؛ عبدالناصــر همتــی دربــاره تاثیــر تصمیمــات اجــاس پاریــس گــروه ویــژه‬ ‫اقــدام مالــی (‪ )FATF‬بــر مبــادالت پولــی و بانکــی کشــور گفــت‪« :‬ان تاثیــری کــه‬ ‫همــه فکــر می کننــد‪ ،‬اتفــاق نخواهــد افتــاد و فکــر نمی کنــم ایــن تصمیــم اشــتباه‬ ‫را بگیرنــد‪ .‬البتــه احتمــال هــم هســت کــه ایــران را در لیســت ســیاه قــرار دهنــد؛‬ ‫امــا احتمــال قوی تــر هــم وجــود دارد کــه ای ـن کار را انجــام ندهنــد»‪.‬‬ ‫پروانه ساخت سه دهک رایگان شد‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی‪ ،‬از صــدور رایــگان پروانــه ســاخت ازســوی‬ ‫شــهرداری ها بــرای دهک هــای یــک تــا ســه متقاضــی در طــرح ملــی‬ ‫ گــزارش مهــر؛ محمــد اســامی بابیان اینکــه‬ ‫مســکن خبــر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ســه تفاهم نامــه بــا وزارت کشــور‪ ،‬ســازمان نظام مهندســی و بــازار‬ ‫تهاتــر ایرانیــان به امضــاء رســید‪ ،‬افــزود‪« :‬در تفاهم نامــه ای کــه بــا‬ ‫نظام مهندســی منعقــد شــد‪ ،‬ســعی کردیــم تعرفه هــا را بــرای دهک هــای‬ ‫یــک تــا ســه رایــگان کنیــم و بــرای دهک هــای دیگــر تخفیف هایــی‬ ‫درنظــر بگیریــم‪ .‬نظام مهندســی بایــد به لحــاظ نقشــه‪ ،‬معمــاری‪ ،‬ســازه‬ ‫و تاسیســات ســاختمانی نظــارت و مراقبت هــا را افزایــش دهــد تــا‬ ‫واحدهــای مســکونی زیبــا دراین حــوزه ســاخته شــود»‪.‬‬ ‫تولید ‪۷۰‬درصد مواد اولیه دارویی در کشور‬ ‫رئیــس ســازمان غــذا و دارو گفــت‪« :‬حــدود ‪۷۰‬درصــد مــواد اولیــه دارویــی‪،‬‬ ‫در داخــل تولیــد می شــود و توســعه صنعــت تولیــد مــواد اولیــه و داروهــای‬ ‫ساخته شــده‪ ،‬امســال ‪۶۰۰‬میلیــون دالر صرفه جویــی به ارمغــان اورد»‪.‬‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ محمدرضــا شانه ســاز افــزود‪« :‬در شــرایطی بــه ایــن توســعه‬ ‫به گـ ِ‬ ‫دســت یافتیــم کــه دشــمنان بــا تحریــم و سم پاشــی به منظــور ناامیدکــردن‬ ‫مــردم‪ ،‬از هیــچ تالشــی فروگــذار نکردنــد و توپخانه هــای رســانه ای انــان‬ ‫مــدام درحال شــلیک علیــه امیــد مــردم اســت‪ .‬دشــمنان‪ ،‬از دارو به عنــوان‬ ‫ســاح علیــه دولــت و ملــت اســتفاده می کننــد و درطول تاریــخ نشــان‬ ‫داده انــد کــه یکــی از ابزارهــای انهــا بــرای شکســت دولت هــا‪ ،‬حربــه تحریــم‬ ‫دارو و غذاســت»‪.‬‬ ‫همایش بین المللی موتورهای درون سوز؛‬ ‫فرصت تبدیل ایده ها به محصوالت تجاری‬ ‫معــاون امــوزش پژوهــش و فنــاوری وزارت صمــت بااشــاره به اینکه برگــزاری‬ ‫همایــش بین المللــی موتورهــای درون ســوز و نفــت‪ ،‬فرصتــی بــرای تبدیــل‬ ‫ایده هــا بــه محصــوالت تجاری ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ازاین طریــق‪ ،‬محققیــن‪،‬‬ ‫تحقیقاتشــان را ارائــه داده و اطالعــات خــود را به اشــتراک می گذارنــد»‪.‬‬ ‫ـزارش ایکوپــرس؛ بــرات قبادیــان در ائیــن افتتــاح یازدهمیــن همایــش‬ ‫به گـ ِ‬ ‫بین المللــی موتورهــای درون ســوز و نفــت افــزود‪« :‬محققیــن تخصصــی‬ ‫یــک رشــته خــاص ماننــد موتورهــای درون ســوز در دانشــگاه ها و مراکــز‬ ‫علمــی پراکنده انــد و فعالیت هــای مختلفــی انجــام می دهنــد؛ ایــن افــراد‬ ‫عالقه مندنــد کــه هــم فعالیت هــای خــود را ارزیابــی کننــد و هــم نتیجــه‬ ‫تحقیقاتشــان را به نمایــش بگذارنــد؛ برگــزاری همایش هایــی ازاین دســت‪،‬‬ ‫فرصت هایــی بــرای محققیــن فراهــم می کنــد»‪.‬‬ ‫غرفه‬ ‫رونمایی از اطلس پشتیبانی و مهندسی جنگ جهاد‬ ‫محسن اسدپور تهرانی‬ ‫اطلــس پشــتیبانی و مهندســی جنــگ جهــاد (جلــد اول) باحضــور‬ ‫سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی‪ ،‬در ســالن توســعه ایــن وزارت رونمایی‬ ‫شــد‪ .‬معــاون توســعه مدیریــت و منابــع وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت‪:‬‬ ‫«رونمایــی از ایــن اطلــس‪ ،‬فعالیــت بسیارارزشــمندی در حــوزه نرم افــزاری‬ ‫بــوده»‪ .‬محمدرضــا طالئــی دلیــل انتخــاب عملیــات والفجــر ‪ ،۸‬منطقــه‬ ‫جنــوب و فــاو را تنــوع مهندســی جنــگ دراین منطقــه عنــوان کــرد و‬ ‫افــزود‪« :‬بــرای ای ـن کار‪ ،‬بیــش از ‪ 2600‬ســند مرتبــط به دقــت بررســی‬ ‫و دوهــزار نقطه گــذاری و رقومــی شــده اســت»‪ .‬او از جهادگــر جانبــاز‬ ‫حســینعلی عظیمــی (سرپرســت پــروژه اطلــس پشــتیبانی و مهندســی‬ ‫جنــگ جهــاد) نیــز به دلیــل تدویــن ایــن اثــر ارزشــمند قدردانــی کــرد‬ ‫و افــزود‪« :‬کاری کــه وی انجــام داد‪ ،‬در حــوزه مستندســازی جنــگ‪ ،‬اقدامی‬ ‫بــزرگ و بسیارارزشــمند بــود که بــرای اولین بــار در وزارت جهاد کشــاورزی‬ ‫انجــام شــده»‪ .‬در ایــن مراســم‪ ،‬سرپرســت وزارت جهــاد کشــاورزی نیــز‬ ‫گفــت‪« :‬ســایر کشــورها از پیشــرفت ها و اتفاقــات عمرانــی در کشــاورزی‬ ‫کشــورمان شــگفت زده هســتند و باید از تالشــگران این بخش در روســتاها‬ ‫و شــهرها قدردانــی کنیــم»‪ .‬عبــاس کشــاورز افــزود‪« :‬ایــن اطلــس‪ ،‬نــوع‬ ‫انســجام دهــه ‪ 60‬را نشــان می دهــد»‪ .‬طــرح اطلــس پشــتیبانی و‬ ‫مهندســی جنــگ جهــاد‪ ،‬از ســال ‪ ۱۳۸۶‬بــا فعالیــت پراکنده از ســاماندهی‬ ‫و جمــع اوری نقشــه ها و کالک هــای عملیاتــی؛ نیــز ترســیم نقشــه راه‪،‬‬ ‫کلیــات‪ ،‬اهــداف و ‪ ...‬تهیــه و عملیــات اجرایــی ان در ســال ‪ ۱۳۹۶‬اغــاز‬ ‫شــد‪ .‬ایــن کتــاب‪ ،‬اولیــن اطلــس مهندســی دفــاع مقــدس ایــران اســت‬ ‫کــه ســعی در نمایــش تمــام فعالیت هــای پشــتیبانی و مهندســی جنــگ‬ ‫جهــاد در منطقــه فــاو دارد‪.‬‬ ‫نمایشگاهتجهیزات‬ ‫رستورانی هتلی‬ ‫خاتمه‪۹۸/12/01 :‬‬ ‫مکان‪ :‬تهران‬ ‫بازدید‪ 10 :‬تا ‪18‬‬ ‫گستره‪ :‬داخلی‬ ‫سایت‪tvrestaurant.ir :‬‬ ‫تماس‪021- ۸۶۰۷۱۴۴۹ :‬‬ ‫گزارش ‪3‬‬ ‫چهار شنبه‪ 30‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1932‬‬ ‫از سرطان های شایع در اقایان چه می دانیم؟‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫مقابلـه بـا دردهـای مردافکـن‬ ‫ی دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران در راســتای اطالع رســانی و ارتقــای ســطح اگاهــی مــردم دیــار همیشــه ســبز مازنــدران‪ ،‬نســبت بــه میــزان ســامتی خــود و حفــظ ایــن گوهــر ارزشــمند دســت بــه امــری مهــم زده و بــا ترویج فرهنــگ خودمراقبتی ســعی‬ ‫روابط عمومـ ‬ ‫بــر باالبــردن ســطح ســامت مــردم مازنــدران دارد‪ .‬در گزارشــی کــه می خوانیــد‪ ،‬ســرطان های شــایع در مــردان و شــغل های ســرطان زا و راه هــای پیشــگیری و مقابلــه بــا ایــن بیمــاری را موردبررســی قــرار داده ایــم‪.‬‬ ‫مقدمه‬ ‫بدیهی ســت کــه بیمــاری ســرطان مختــص بــه یــک‬ ‫گــروه جنســیتی نیســت و هــم مردهــا و هــم زن هــا بــه‬ ‫ان مبتــا می شــوند‪ ،‬امــا بعضــی از انــواع ســرطان ها‬ ‫هســتند کــه احتمــال ابتــا بــه ان هــا در مــردان‬ ‫بیشــتر اســت‪ .‬اگاهــی از وجــود ریســک ســرطان و‬ ‫نشــانه های احتمالــی ان می توانــد بــه شــما کمــک‬ ‫کنــد انتخاب هــای بهتــری درمــورد ســبک زندگــی‬ ‫خــود داشــته باشــید و از ســامتی خــود بهتــر مراقبــت‬ ‫کنیــد‪ .‬در ادامــه گــزارش بــه گفت گویــی بــا دکتــر حامــد‬ ‫روحان ـی زاده (رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان و معــاون‬ ‫بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اســتان مازنــدران)‬ ‫دررابطه بــا همیــن موضــوع پرداخته ایــم‪.‬‬ ‫سرطان و چگونگی پیدایش ان‬ ‫ســرطان به دلیــل تغییــرات ژنتیکــی در ســلول هــا‬ ‫ایجــاد می شــود‪ .‬یــک ســلول طبیعــی معمــوالً پــس‬ ‫از یــک سلســله تغییــر و تحــول در ژن هــا‪ ،‬بــه ســلول‬ ‫ســرطانی تبدیــل می شــود‪ .‬در شــرایط عــادی ســلول ها‪،‬‬ ‫در حــد نیــاز بــدن و به صــورتِ کنترل شــده‪ ،‬رشــد کــرده و‬ ‫تقســیم می شــوند‪ .‬زمانــی کــه ژنتیــک ســلولی تغییــر پیــدا‬ ‫می کنــد‪ ،‬ســلول به طــور غیرقابــل کنترلــی شــروع بــه‬ ‫تقســیم می کنــد و ســلول های اضافــی به وجــود می اینــد‬ ‫و اغلــب تشــکیل تــوده ای از بافــت را می دهنــد کــه تومــور‬ ‫نامیــده می شــود‪ .‬ایــن تومورهــا می تواننــد خوش خیــم‬ ‫(غیرســرطانی) و یــا بدخیــم (ســرطانی) باشــند‪.‬‬ ‫تحقیقــات نشــان داده اســت کــه بعضــی عوامــل‪ ،‬شــانس‬ ‫ابتــا بــه ســرطان را افزایــش می دهنــد‪ .‬درطــول زمــان‬ ‫و تحتِ تاثیــر چندیــن عامــل‪ ،‬ســلول های بــدن ســرطانی‬ ‫می شــوند‪ .‬توجــه داشــته باشــید کــه ســرطان مســری‬ ‫نیســت‪ .‬ســرطان به دنبــال ضربــه یــا کبــودی ایجــاد‬ ‫نمی شــود‪ .‬داشــتن یــک یــا چنــد عامــل خطــر بــه معنــی‬ ‫ایــن نیســت کــه مبتــا بــه ســرطان خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫بیشــتر افــراد هرگــز مبتــا نخواهنــد شــد‪ .‬بعضــی افــراد‬ ‫بــه عوامــل خطــر شــناخته شــده‪ ،‬حســاس تر هســتند‪.‬‬ ‫دکتــر حامــد روحانــی زاده (معــاون بهداشــتی‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران) با اشــاره به اینکه‬ ‫بیماری هــای غیرواگیــر نظیــر ســرطان یکــی از‬ ‫مهم تریــن مشــکالت بهداشــتی جهــان و یکــی از‬ ‫مهم تریــن علــل مرگ و میــر در جهــان به شــمار م ـی رود‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬بعضــی از ســرطان ها قابل پیشــگیری و درمــان‬ ‫اســت کــه بــا خودمراقبتــی و امیــد ایــن امــر میســر‬ ‫می شــود»‪ .‬رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان مازنــدران‬ ‫افــزود‪« :‬کهولــت ســن‪ ،‬دخانیــات‪ ،‬کم تحرکــی‪،‬‬ ‫اضافــه وزن‪ ،‬چاقــی‪ ،‬رژیــم غذایــی نامناســب‪ ،‬برخــی‬ ‫مــواد شــیمیایی و مصنوعــات خــاص‪ ،‬برخــی ویروس هــا‪،‬‬ ‫باکتری هــا و هورمون هــا و تــوارث از عوامــل خطر ســاز‬ ‫شناخته شــده ســرطان اســت»‪.‬‬ ‫عالئم هشدار دهنده سرطان‬ ‫دکتــر روحانــی زاده‪ ،‬زخم هــای بــدون بهبــودی‪ ،‬تغییــر‬ ‫در خال هــای پوســتی‪ ،‬وجــود هر گونــه تــوده در هــر‬ ‫جــای بــدن‪ ،‬ســرفه یــا گرفتگــی صــدای طوالنی مــدت‪،‬‬ ‫اختــال بلــع یــا ســوء هاضمه طوالنــی‪ ،‬اســتفراغ یــا‬ ‫ســرفه خونــی‪ ،‬اســهال یــا یبوســت طوالنــی‪ ،‬خونریــزی‬ ‫غیر طبیعــی ادرار و مدفــوع‪ ،‬واژن‪ ،‬نــوک پســتان‪،‬‬ ‫بی اشــتهایی یــا کاهــش وزن بی دلیــل و ‪ ...‬را از عالئــم‬ ‫هشــداردهنده ســرطان برشــمرد‪.‬‬ ‫وی همچنیــن با اشــاره بر اینکه اشــنایی بــا ایــن عالئــم‬ ‫هشــدار دهنده و توجــه بــه ایــن عالئــم و مراجعــه‬ ‫ی مهــم و کلیدی ســت‪،‬‬ ‫به موقــع بــه پزشــک اقدامــ ‬ ‫بیــان داشــت‪« :‬وجــود ایــن عالئــم به معنــی تشــخیص‬ ‫قطعــی بدخیمــی نیســت؛ لیکــن نیــاز بــه پیگیــری دارد‪.‬‬ ‫تشــخیص و شناســایی ایــن بیمــاری بــا پزشــک اســت‪.‬‬ ‫توجــه بــه عالئــم هشــداردهنده می توانــد درتشــخیص‬ ‫بیمــاری مفیــد بــوده و بــه درمــان ســریع و بــدون فــوت‬ ‫وقــت و موثرتــر بیمــاری کمــک کنــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬هیـچ گاه‬ ‫از تــرس احتمــال تشــخیص ســرطان از مراجعــه بــه‬ ‫پزشــک خــودداری نکنیــد»‪.‬‬ ‫دکتــر روحانـی زاده بااشــاره به رعایــت موازیــن بهداشــتی‬ ‫و داشــتن ســبک زندگــی در پیشــگیری از ســرطان ها‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬نگه داشــتن وزن در محــدوده طبیعــی‪ ،‬تغذیــه‬ ‫ســالم‪ ،‬عــدم مصــرف دخانیــات‪ ،‬محافظــت در برابــر‬ ‫عفونت هــا‪ ،‬فعالیــت بدنــی منظــم‪ ،‬محافظــت از پوســت‪،‬‬ ‫رعایــت نــکات ایمنــی در منــزل و محیــط کار‪ ،‬زندگــی‬ ‫روانــی‪ ،‬اجتماعــی و معنــوی ســالم از راه هــای پیشــگیری‬ ‫از ســرطان اســت»‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران بــا‬ ‫یــاداوری ایــن امــر کــه تشــخیص زودهنــگام ســرطان در‬ ‫بســیاری از مــوارد شــانس بهبــودی کامــل را افزایــش‬ ‫می دهــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬اقداماتــی نظیــر انجــام‬ ‫معاینــات منظــم توســط فــرد‪ ،‬انجــام معاینــات توســط‬ ‫پزشــک و انجــام ازمون هــای غربالگــری بــه تشــخیص‬ ‫ معــرض‬ ‫زودرس ســرطان؛ به ویــژه در افــرادی کــه در‬ ‫ِ‬ ‫خطــر بیشــتری قــرار دارنــد‪ ،‬کمــک شــایانی می کنــد»‪.‬‬ ‫دکتــر حامــد روحانــی زاده (رئیــس مرکــز بهداشــت‬ ‫اســتان مازنــدران) با اشــاره به عوامــل خطــرزای‬ ‫بســیاری کــه در محیط هــای کاری وجــود دارد کــه‬ ‫می تواننــد ایجــاد ســرطان کننــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«ســاالنه بیــش از هفت میلیون نفــر در جهــان در‬ ‫اثــر بیمــاری ســرطان می میرنــد‪ .‬حــدود ‪40‬درصــد‬ ‫ایــن ســرطان ها قابل پیشــگیری بــوده و بــا انجــام‬ ‫مداخــات موثــر در محیط هــای کاری و رفتــاری‬ ‫می تــوان از تعــداد مبتالیــان و عــوارض ناشــی از ان‬ ‫پیشــگیری کــرد»‪.‬‬ ‫ـرطان شــغلی‪ ،‬درصــدی از‬ ‫بابیان اینکــه سـ‬ ‫وی همچنیــن‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مــوارد ســرطان را تشــکیل می دهــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن نــوع‬ ‫ســرطان گروه هــای خاصــی از جامعــه را در برمی گیــرد‬ ‫و جهــت جلوگیــری و پیشــگیری از ایــن مهــم معاینــات‬ ‫دوره ای و رعایــت مســائل شــخصی توصیــه می شــود»‪.‬‬ ‫معــاون بهداشــت دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران‬ ‫افــزود‪« :‬مواجهــه هم زمــان بــا برخــی مــواد شــیمیایی‬ ‫و مصنوعــات خــاص ماننــد ازبســت و کشــیدن ســیگار‬ ‫خطــر ابتــا را افزایــش می دهــد»‪.‬‬ ‫سرطان در استان مازندران‬ ‫دکتــر روحانــی زاده گفــت‪« :‬طبــق امار هــای موجــود‪ ،‬در‬ ‫اســتان مازنــدران ســرطان مــردان‪ ،‬در مقایسـه با زنــان حدود‬ ‫پنج درصــد باالتــر گــزارش شــده اســت»‪ .‬وی بااشــاره به‬ ‫شــیوع انــواع ســرطان براســاس گزارشــات مرکــز تحقیقــات‬ ‫ســرطان مازنــدران‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬در مــردان مازنــی بــروز‬ ‫ســرطان معــده در مقایســه با ســایر ســرطان های شــایع‪،‬‬ ‫رتبــه نخســت را داراســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬ســرطان های‬ ‫پروســتات‪ ،‬کلورکتــال (روده ای)‪ ،‬ریــه و خــون؛ جــزو‬ ‫ســرطان های شــایع در اســتان مازنــدران هســتند»‪.‬‬ ‫دکتــر روحانــی زاده افــزود‪« :‬مصــرف غذاهــای مانــده‪،‬‬ ‫فس ـت فود‪ ،‬غذاهــای کنســروی‪ ،‬مصــرف مشــروبات الکلــی‬ ‫و گوشــت کبابــی و اســتفاده بی رویــه از ســموم کشــاورزی‬ ‫می تواننــد از جملــه عوامــل خطــر در پدیــد امدن ســرطان‬ ‫معــده تلقــی شــوند»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬اســتفاده از‬ ‫غذاهــای ســالم‪ ،‬اجتنــاب از گــرم کــردن چندبــاره غذاهــای‬ ‫یخچالــی و ســرد و مصــرف محصــوالت ســالم ارگانیــک‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬موثرتریــن راه هــای پیشــگیری ســرطان معــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬مشــابه انچــه درمــورد ســرطان‬ ‫معــده گفتــه شــد‪ ،‬ســرطان روده هــم عوامــل خطــر خــود‬ ‫را دارد کــه البتــه مصــرف گوشــت زیــاد هــم در ان موثــر‬ ‫اســت و در مقابــل مصــرف مــواد گیاهــی و ســبزیجات زیاد‬ ‫ابتــا بــه ســرطان های روده را کاهــش می دهــد»‪.‬‬ ‫دکتــر روحانــی زاده گفــت‪« :‬ســایر ســرطان های شــایع‬ ‫در مــردان کــه در مــردان مازندرانــی نیــز شــایع اســت‪،‬‬ ‫ســرطان های روده‪ ،‬ســرطان پروســتات‪ ،‬ســرطان ریــه‪،‬‬ ‫ســرطان های خــون و سیســتم لنفاوی ســت»‪.‬‬ ‫رئیــس مرکــز بهداشــت اســتان مازنــدران خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬احتمــال ابتــا بــه انــواع ســرطان‪ ،‬بــا رعایــت اصــول‬ ‫بهداشــتی و حــذف عوامــل خطرســاز ماننــد وزن بــاال‪،‬‬ ‫مصــرف انــواع مــواد دخانــی‪ ،‬استشــمام هــوای ناســالم و‬ ‫االینده هــای شــیمیایی صنعتــی و حــاوی دود‪ ،‬دس ـت ِکم‬ ‫بیــش از ‪ 50‬درصــد کاهــش می یابــد»‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1932‬‬ ‫اگهــی نظریــه هیــات حــل اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف مســتقر در حــوزه‬ ‫ثبتــی ارادان‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860329126001972‬مورخــه ‪ 1398/11/27‬صــادره از هیــات قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض خانــم معصومــه همتــی فرزنــد ابراهیــم در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه قدیمــی و باغچــه بــه مســاحت ‪ 516/12‬مترمربــع قســمتی از پــاک‬ ‫‪ 56‬فرعــی از ‪ 82‬اصلــی واقــع در ارادان تقســیم نامه عــادی بیــن ورثــه ابراهیــم همتــی موضــوع‬ ‫پرونــده کالســه ‪ 98-126000042‬محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا در اجــرای مقــررات مــاده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی فاقــد ســند مراتــب بــه منظــور اطــاع صاحبــان حقــوق‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز منتشــر می گــردد معترضیــن می تواننــد ظــرف ‪ 2‬مــاه از تاریــخ‬ ‫اولیــن نوبــت انتشــار اگهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع قضایــی نمــوده و گواهــی مربوطــه‬ ‫را بــه اداره تســلیم نماینــد و درصــورت عــدم وصــول اعتــراض و یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت پــس از گذشــت موعــد مقــرر ســند مالکیــت بنــام متصــرف صــادر و تســلیم خواهــد‬ ‫شــد و بدیهــی اســت صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/15 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/30 :‬‬ ‫شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارادان‬ ‫م الف ‪1310‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه اقــای درمحمــد صاحبــی باســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده منضــم‬ ‫بــه تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت ســند مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه‬ ‫کــرده و مدعــی اســت ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 242‬فرعــی از ‪ 148‬اصلــی واقــع در‬ ‫بخــش ‪ 14‬مشــهد شهرســتان تایبــاد کــه متعلــق بــه وی می باشــد بــه علــت جابجایــی وســایل‬ ‫منــزل مفقــود گردیــده اســت بــا بررســی دفتــر امــاک معلــوم شــد ســند مالکیــت اولیــه ذیــل‬ ‫ثبــت ‪ 20054‬صفحــه ‪ 357‬دفتــر امــاک جلــد ‪ 127‬بنــام اقــای درمحمــد صاحبــی (متقاضــی)‬ ‫فرزنــد گل محمــد بــه ش ش ‪ 6‬صــادره از حــوزه دو تایبــاد‪ ،‬صــادر و تســلیم شــده ســپس برابــر‬ ‫ســند رســمی شــماره ‪ 90/01/25-24270‬دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ 78‬مشــهد در رهــن‬ ‫شــرکت صنایــع غذایــی ب ـه اراد‪ ،‬قــرار گرفتــه کــه دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد‪.‬‬ ‫لــذا بــه اســتناد تبصــره ‪ 1‬اصالحــی مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت مراتــب یــک نوبــت‬ ‫اگهــی و متذکــر می گــردد هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معاملــه ای انجــام داده‬ ‫یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود باشــد بایســتی ظــرف ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن‬ ‫اگهــی اعتــراض کتبــی خــود را بــه پیوســت اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت عــدم وصــول اعتــراض در مهلــت مقــرر و یــا‬ ‫وصــول اعتــراض بــدون ارائــه ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت المثنــی نوبــت اول و تســلیم ان بــه متقاضــی اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/11/30 :‬‬ ‫غالمرضا اقازاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه خانــم ســیده ایدا ســیدی جردوی فرزنــد سیدســعید بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 0890563624‬بــه شــماره ملــی ‪ 0890563624‬باســتناد دو بــرگ استشــهادیه گواهــی شــده و‬ ‫تقاضــای کتبــی جهــت دریافــت اســناد مالکیــت المثنــی نوبــت اول بــه ایــن اداره مراجعــه کــرده‬ ‫و مدعــی می باشــد اســناد مالکیــت ‪432‬ســهم مشــاع از ‪5760‬ســهم ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن پــاک ‪ 2500‬فرعــی از ‪ 3027‬اصلــی بخــش یــک حومــه کاشــمر بــه ادرس‪ :‬کاشــمر‪،‬‬ ‫خیابــان شــهاب ترشــیز‪ ،‬شــهاب ترشــیزی ‪ 20‬بــه علــت ســهل انگاری گــم شــده اســت و برابــر‬ ‫دفتــر امــاک کاشــمر ســند کاداســتری پــاک فــوق بــه نــام خانــم ســیده ایدا ســیدی جردوی‬ ‫صــادر و تســلیم شــده دفتــر امــاک بیــش از ایــن حکایتــی نــدارد‪ .‬لــذا بــه اســتناد قســمت‬ ‫پنجــم تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت امــاک متذکــر می گــردد هــر‬ ‫کــس نســبت بــه ملــک مــورد اگهــی معامل ـه ای انجــام داده یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت‬ ‫نــزد خــود می باشــد بایــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز پــس از تاریــخ انتشــار اگهــی بــه ایــن اداره‬ ‫مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت یــا ســند معاملــه رســمی تســلیم‬ ‫نمایــد‪ .‬درغیراینصــورت پــس از انقضــاء مهلــت مقــرر عــدم ارســال اعتــراض‪ ،‬ســند مالکیــت‬ ‫المثنــی طبــق مقــررات صــادر و بــه متقاضــی تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمد محمدزاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک کاشمر‬ ‫م الف ‪621‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت دانشــجویی اینجانــب محبوبــه ثنایی عشــرت ابادی دانشــجوی رشــته مترجمــی زبــان‬ ‫مقطــع کارشناســی بــه شــماره دانشــجویی ‪ 9813121093‬از مرکــز امــوزش عالــی کاشــمر‬ ‫مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫کاشمر‬ ‫م الف ‪622‬‬ ‫در اجــرای اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪90/9/20‬‬ ‫امــاک واحــد ثبتــی تربت جــام بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۳۹۱‬مورخــه ‪ 98/11/05‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫ســیدمرتضی علوی قصونــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪411/65‬‬ ‫مترمربــع پــاک فرعــی از باقیمانــده ‪ ۱۱۲۱‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ ۱۳‬مشــهد‬ ‫خریــداری مع الواســطه بــدون واســطه از محــل مالکیــت رســمی اقــای علــی عســکری نصیری‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه مربوطــه ایــن‬ ‫اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار در شــهرها‬ ‫منتشــر تــا درصورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع‬ ‫ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت‬ ‫بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم‬ ‫قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪،‬‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صدور‬ ‫ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/14 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام‬ ‫م الف ‪236‬‬ ‫در اجــرای اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪90/9/20‬‬ ‫امــاک واحــد ثبتــی تربت جــام بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۸۰۰‬مورخــه ‪ 98/11/03‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫عبدالغفــور زیرکــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 28/82‬مترمربــع‬ ‫پــاک یــک فرعــی از ‪ ۸۸۳‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ ۱۳‬مشــهد خریــداری‬ ‫مع الواســطه بــدون واســطه از محــل مالکیــت رســمی اقــای خلیــل یعقوبــی محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر‬ ‫تــا درصورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت‬ ‫بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره‬ ‫ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی‬ ‫دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/14 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام‬ ‫م الف ‪235‬‬ ‫در اجــرای اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪90/9/20‬‬ ‫امــاک واحــد ثبتــی تربت جــام بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۳۹۲‬مورخــه ‪ 98/11/03‬تصرفــات مالکانــه و بالمعارض‬ ‫محمــد رحمتــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت ‪ 100/65‬مترمربــع پــاک‬ ‫باقیمانــده ‪ ۳۷۱۱‬فرعــی از ‪ ۳‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ ۱۳‬مشــهد خریــداری‬ ‫مع الواســطه بــدون واســطه از محــل مالکیــت رســمی اقــای غــام رســول رســتمی محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی‬ ‫در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر‬ ‫تــا درصورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت‬ ‫بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره‬ ‫ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی‬ ‫دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/14 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام‬ ‫م الف ‪231‬‬ ‫در اجــرای اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪90/9/20‬‬ ‫امــاک واحــد ثبتــی تربت جــام بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۱۶۰۸‬مورخــه ‪ 98/11/3‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫فرزانــه احمــدی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت ‪ ۲۱۶‬مترمربــع پــاک ‪۳۶‬‬ ‫فرعــی از ‪ ۹۰۸‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ ۱۳‬مشــهد خریــداری مع الواســطه‬ ‫بــدون واســطه از محــل مالکیــت رســمی اقــای غالمحیــدر و محمــد عظیــم اورامــن ورثــه‬ ‫غالمحســین‪ ،‬محمدیوســف و حســن همگــی ایلبیگی تیمــوری محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫بــه موجــب مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪۱۵‬روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر تــا درصورتیکــه‬ ‫اشــخاص ذینفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و‬ ‫رســید اخــذ نماینــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره‬ ‫ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی‬ ‫دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/14 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام‬ ‫م الف ‪230‬‬ ‫در اجــرای اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪90/9/20‬‬ ‫امــاک واحــد ثبتــی تربت جــام بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۳۹۳‬مورخــه ‪ 98/11/03‬تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض‬ ‫محمــد جامی االحمــدی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه مســاحت ‪ 288/15‬مترمربــع پــاک‬ ‫فرعــی از ‪ ۳۷۹‬باقیمانــده اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ ۱۳‬مشــهد خریــداری مع الواســطه‬ ‫بــدون واســطه از محــل مالکیــت رســمی اقــای محمــد جامی االحمــدی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه‬ ‫موجــب مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬روز از طریــق‬ ‫ایــن روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر تــا درصورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه اراء اعــام‬ ‫شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی در محــل تــا دو مــاه اعتراض خــود را‬ ‫بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریخ‬ ‫تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه‬ ‫حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪،‬‬ ‫گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت به صدور ســند‬ ‫مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/14 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام‬ ‫م الف ‪232‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ســحر شــراره دارای شناســنامه شــماره ‪ 3329629673‬بشــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 471/98‬از ایــن شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان علی احمــد مــرادی بشناســنامه ‪ 222‬در تاریــخ ‪ 1398/09/06‬اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬محمدرســول‬ ‫مــرادی بــه شــماره ملــی ‪ 3320230611‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -2‬محمدامیــن‬ ‫مــرادی بــه شــماره ملــی ‪ 3320196741‬صــادره از گیالنغــرب پســر متوفــی ‪ -3‬ســحر شــراره‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 3329629673‬صــادره از گیالنغــرب همســر متوفــی ‪ -4‬رمضــان مــرادی‬ ‫بــه شــماره ملــی ‪ 3329627360‬صــادره از گیالنغــرب پــدر متوفــی ‪ -5‬غــزال بخت بلنــد بــه‬ ‫شــماره ملــی ‪ 3329627409‬صــادره از گیالنغــرب مــادر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و‬ ‫یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه اول شورای حل اختالف بخش گواور‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام‪ :‬حســن‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬براتی مقــدم‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪:‬‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام‪ :‬یوســف‪ .‬نام خانوادگــی‪ :‬زیرکــی‪ .‬نــام‬ ‫مجهول المــکان‪.‬‬ ‫پــدر‪ :‬حســین‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬شــهرری‪ ،‬شــهرک عالییــن‪ ،‬شــهرک رضــوان‪ ،‬فــاز ‪ ،2‬بلــوک‬ ‫‪ ،101‬طبقــه همکــف شــرقی‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 305‬تاریــخ ‪ 96/3/31‬حــوزه ‪ 954‬شــورای حــل اختــاف‬ ‫شهرســتان ری کــه قاطعیــت یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬حضــور در یکــی‬ ‫از دفاتــر رســمی جهــت تنظیــم ســند مالکیــت خــودرو و وانــت پیــکان بــه شــماره انتظامــی‬ ‫‪698‬ه‪ 77 -71‬و شــماره موتــور ‪ 11285018921‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1385‬در حــق‬ ‫محکوم لــه بــه انضمــام نیــم عشــر دولتــی‪ .‬مطابــق مقــررات محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس‬ ‫از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد و یــا ترتیبــی‬ ‫بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد درغیراینصــورت پرونــده جهــت‬ ‫اقــدام قانونــی بــرای اجــرای حکــم بــه اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫حوزه ‪ 954‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫م الف ‪1641‬‬ ‫در اجــرای اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪90/9/20‬‬ ‫امــاک واحــد ثبتــی تربت جــام بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۳۸۵‬مورخــه ‪ 98/11/03‬تصرفــات مالکانــه و‬ ‫بالمعــارض حســن عبادی بــزدی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب منــزل مســکونی بــه مســاحت‬ ‫‪ 279/6‬مترمربــع پــاک ‪ ۴‬فرعــی از ‪ ۳‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ ۱۳‬مشــهد‬ ‫خریــداری مع الواســطه بــدون واســطه از محــل مالکیــت رســمی اقــای امیــر کریمی تیمــوری‬ ‫محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه مربوطــه‬ ‫ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار در‬ ‫شــهرها منتشــر تــا درصورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل‬ ‫وقــوع ملــک تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم‬ ‫دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه‬ ‫ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد‬ ‫یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت‬ ‫مبــادرت بــه صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر‬ ‫بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/14 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام‬ ‫م الف ‪233‬‬ ‫در اجــرای اگهــی موضــوع مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب ‪90/9/20‬‬ ‫امــاک واحــد ثبتــی تربت جــام بــه شــرح ذیــل اگهــی می گــردد‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ ۱۳۹۸۶۰۳۰۶۰۰۷۰۰۱۳۸۲‬مورخــه ‪ 98/11/03‬تصرفــات مالکانــه و‬ ‫بالمعــارض محمــود عرب عنانــی نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪106/85‬‬ ‫مترمربــع پــاک فرعــی از ‪ ۹۹۰‬اصلــی واقــع در خراســان رضــوی بخــش ‪ ۱۳‬مشــهد خریــداری‬ ‫مع الواســطه بــدون واســطه از محــل مالکیــت رســمی اقــای احمــد عرب عنانــی محــرز گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ ۳‬قانــون و مــاده ‪ ۱۳‬ایین نامــه تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ ۱۳‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در‬ ‫دو نوبــت بــه فاصلــه ‪۱۵‬روز از طریــق ایــن روزنامــه محلــی و کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر‬ ‫تــا درصورتیکــه اشــخاص ذینفــع بــه اراء اعــام شــده اعتــراض داشــته باشــند بایــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار اولیــن اگهــی در محــل تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت محــل وقــوع ملــک‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد و معتــرض بایــد ظــرف یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت‬ ‫بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل نمایــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره‬ ‫ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در ایــن صــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی‬ ‫دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض‪ ،‬گواهــی‬ ‫تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل را ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور‬ ‫ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/14 :‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تربت جام‬ ‫م الف ‪234‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز موتورســیکلت راکــز ‪ 125cc‬مــدل ‪ 1395‬بــه رنــگ قرمــز بــه شــماره موتــور‪:‬‬ ‫‪ 0H5EG1053593‬و شــماره تنــه‪ N2G***125R9559090 :‬و شــماره انتظامــی ‪ -38592‬ایــران ‪776‬‬ ‫بنــام بهــزاد ســاکیان بــا کــد ملــی ‪ 2000781209‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام م ـی دارد دفترچــه و کارت و بــرگ ســبز تراکتــور فرگوســن تیــپ‪ :‬کا‪.‬تــی‪.‬ام‬ ‫‪ 285‬بــه شــماره انتظامــی ‪142‬ک‪ -13‬ایــران ‪ ،98‬مــدل ‪ 1386‬رنــگ‪ :‬قرمــز‪ -‬روغنــی بــا شــماره‬ ‫شاســی ‪ 002685‬و شــماره موتــور ‪ LFW18336T‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان اسناد فروش‬ ‫اینجانــب خلیــل فالحی نــژاد مالــک خــودروی پیــکان ‪ 1600‬بــه شــماره انتظامــی‪484 :‬ب‪-62‬‬ ‫ایــران ‪ 19‬و شــماره بدنــه‪ 82558770 :‬و شــماره موتــور‪ 11282035020 :‬بــه علــت فقــدان‬ ‫اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت‪ ،‬لــذا چنانچــه هــر‬ ‫کــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد‪ ،‬ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش‬ ‫شــرکت ایران خــودرو واقــع در پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مفقودی سند مالکیت (سند سبز)‬ ‫ســند ســبز خــودرو وانــت یخچــال دار زامیــاد بــه رنــگ‪ :‬ابــی روغنــی مــدل‪ 1394 :‬بــه شــماره‬ ‫پــاک‪447 -98 :‬ط‪ 24‬و شــماره شاســی‪ NAZPL140BE0396783 :‬و شــماره موتــور‪ 682867 :‬بــه‬ ‫نــام مهــدی جعفــری مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی سند مالکیت (سند سبز)‬ ‫ســند ســبز خــودرو ســواری ســمند ال‪.‬ایکــس بــه رنــگ‪ :‬ســفید مــدل‪ 1397 :‬بــه شــماره پــاک‪:‬‬ ‫‪879 -19‬م‪ 45‬و شــماره شاســی‪ NAAC91CEXJF394646 :‬و شــماره موتــور‪ 124K1267125 :‬بــه نام‬ ‫ناصــر محمــدی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی سند مالکیت (سند سبز)‬ ‫ســند ســبز خــودرو ســواری پرایــد بــه رنــگ‪ :‬ســفید شــیری روغنــی مــدل‪ 1383 :‬بــه شــماره‬ ‫پــاک‪276 -29 :‬ب‪ 98‬و شــماره شاســی‪ S1412283300760 :‬و شــماره موتــور‪ 00912254 :‬بــه‬ ‫نــام زینــب صادقــی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی مزایده عمومی‬ ‫شعبه اول دادگاه عمومی (حقوقی) بخش حمیل‬ ‫بــه موجــب نیابــت شــماره ‪ 1398/09/26-1398050000825185‬صــادره از اجــرای احــکام شــعبه‬ ‫‪ 1‬دادگاه عمومــی حقوقــی شهرســتان کرمانشــاه‪ ،‬بدینوســیله مراتــب اگهــی مزایــده یکدســتگاه‬ ‫(بولــدوزر کوماتســو‪ -‬دو عــدد تانکــر ‪ 2000‬و ‪ 3000‬لیتــری و یــک عــدد کانکــس ‪ 6‬متــری) واقــع‬ ‫در روســتای خپگــه از توابــع بخــش حمیــل شهرســتان اســام ابــاد غــرب کــه ارزش امــوال مذکــور‬ ‫طبــق نظــر کارشــناس جمعـاً مبلــغ ‪ 5/062/000/000‬ریــال بــراورد گردیــده‪ ،‬به اســتناد مــواد ‪105‬‬ ‫الــی ‪ 112‬و ‪ 137‬قانــون اجــرای احــکام مدنــی اعــام می گــردد‪ .‬علی ایحــال جلســه مزایــده ملــک‬ ‫صدرالذکــر در مورخــه ‪ 1398/01/17‬راس ســاعت ‪ 10:00‬صبــح مســتقر در دادگاه عمومــی بخــش‬ ‫حمیــل بــه نشــانی انتهــای حمیــل‪ -‬بیــن ســپاه پاســداران و جهــاد کشــاورزی برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫لــذا کســانی کــه مایــل بــه شــرکت در مزایــده مذکــور هســتند می تواننــد ده روز قبــل از مزایــده‬ ‫بــه ایــن مرجــع مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد از ملــک موصــوف داده شــده و هــر کــس کــه باالتریــن‬ ‫قیمــت را اعــام نمایــد برنــده مزایــده شــناخته شــده و ده درصــد از بهــای مزایــده فی المجلــس از‬ ‫برنــده اخــذ و بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز و خریــدار مکلــف اســت مابقــی قیمــت را ظرف‬ ‫مــدت یکمــاه از تاریــخ مزایــده بــه حســاب ســپرده دادگســتری واریــز نمایــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر دادگاه عمومی (حقوقی) بخش حمیل‪ ،‬امید حسنی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫براب��ر اراء صاــدره هیئ��ت اول موضـ�وع قانـ�ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراض��ی و س��اختمان های فاقـ�د س��ند رسـ�می مس��تقر در واح��د ثبت��ی حــوزه ثبت��ی مل��ک ب��م تصرفـ�ات مالکان��ه بالمعــارض متقاضیـ�ان‬ ‫ذی��ل واق��ع در شهرســتان ب��م بخش هـ�ای ‪ 29‬لغایـ�ت ‪ 33‬کرمــان محرــز گردیــده اســت‪ .‬لذــا بمنظــور اطــاع عمــوم مراجعیـ�ن در دو نوبـ�ت بـ�ه فاصلـ�ه ‪ 15‬روز اگه��ی می شـ�ود و درصورت��ی ک��ه اشــخاص نسـ�بت‬ ‫ب��ه ص��دور سـ�ند مالکی��ت متقاضیـ�ان اعتراض��ی داشـ�ته باشـ�ند می توانن��د از تاری��خ انتشـ�ار اولی��ن اگه��ی ب��ه مـ�دت دومـ�اه اعتــراض خـ�ود را ب��ه ای��ن اداره تســلیم و پ��س از اخ��ذ رس��ید ظـ�رف مـ�دت یکمـ�اه‬ ‫از تاریـ�خ تسلــیم اعترــاض دادخواسـ�ت خ��ود را بـ�ه مراجـ�ع قضائـ�ی تقدیـ�م نماینــد‪ .‬بدیهـ�ی اسـ�ت درصوــرت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعترــاض طبـ�ق مق�رـرات س��ند مالکیـ�ت صـ�ادر خواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫امالک تقاضاشده واقع در بخش ‪ 29‬کرمان‬ ‫پــاک یکفرعــی از ‪ 455‬اصلــی فاطمــه رســولیان کــد ملــی ‪ 3110182661‬فرزنــد عــوض ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 130‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم کوچــه انصــاری از مالکیــت ورثــه گوهــر رنجبــر‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 567‬اصلــی حمیــد عالـی زاده کــد ملــی ‪ 3110901481‬فرزنــد محمــود ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 139‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان پاســداران کوچــه ‪ 9‬از مالکیــت ورثــه محمــود‬ ‫عال ـی زاده‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 16‬فرعــی از ‪ 765‬اصلــی فاطمــه شهیکی نیاده اســمعیل کــد ملــی ‪ 6059912079‬فرزنــد عیســی‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 338‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان ابــوذر کوچــه نعیمــی از مالکیــت‬ ‫شــهربانو رنجبــر و اکبــر اجاغــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 27‬فرعــی از ‪ 781‬اصلــی مجیــد رئیسی ســیدی کــد ملــی ‪ 4829765046‬فرزنــد عبــاس ششــدانگ‬ ‫یکبــاب مغــازه بمســاحت ‪ 22‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان ابــوذر از مالکیــت نمــک هاشــمی پورنصری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 6‬فرعــی از ‪ 830‬اصلــی وحیــد زنگی دارســتانی کــد ملــی ‪ 3111482‬فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 81‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم میــدان زیــد از مالکیــت رضــا افغانــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 128‬فرعــی از ‪ 834‬اصلــی امیــن کریمــی راد کــد ملــی ‪ 3111461734‬فرزنــد درویــش ششــدانگ‬ ‫یکبــاب مغــازه و انبــار بــا کاربــری تجــاری مســکونی بمســاحت ‪ 128‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان‬ ‫ارگ از مالکیــت حمیــد افغانــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 646‬فرعــی از ‪ 1024‬اصلــی رضــا مرادی جرجنــدی کــد ملــی ‪ 3110514613‬فرزنــد حســن ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 362‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم ســتارالدین محمــد کوچــه امیرالمومنیــن ‪ 6‬از‬ ‫مالکیــت سیدغالمحســین ظهیــر‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 647‬فرعــی از ‪ 1024‬اصلــی قاســم حســنی کــد ملــی ‪ 3111227952‬فرزنــد علــی ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 526‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم بلــوار ســیدطاهرالدین محمــد از مالکیــت زهــرا‬ ‫میرزاپورنــگاری‪.‬‬ ‫پــاک یــک فرعــی از ‪ 1197‬اصلــی حوریــه رامیــار کــد ملــی ‪ 3111449955‬فرزنــد روح اهلل ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه مشــتمل بــر طبقــه فوقانــی بمســاحت ‪ 416‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان صدوقــی کوچــه بانــک‬ ‫ملــت از مالکیــت محمدعلــی هرنــدی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 1587‬اصلــی غالمعلــی میراحمدی پــور کــد ملــی ‪ 6069578244‬فرزنــد رحمــن ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 261‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان بوعلــی کوچــه شــهیدپرچمی ‪ 7‬از مالکیــت‬ ‫گوهــر کریمی افشــار و اصغــر نژادســتاری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 89‬فرعــی از ‪ 2273‬اصلــی احمــد محمدابادی نــژاد و ســعیده محمدابــادی کــد ملــی ‪3111485103‬‬ ‫و کــد ملــی ‪ 3111105793‬فرزنــدان درویــش و غالمرضــا بالمناصفــه هــر کــدام نســبت بــه ســه دانگ از‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 232‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان ســرگرد ســخائی از مالکیــت‬ ‫فاطمــه جاللــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 101‬فرعــی از ‪ 2324‬اصلــی حمیــداهلل شــهریاری کــد ملــی ‪ 3110871726‬فرزنــد حســین ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه بــاغ بمســاحت ‪ 2529‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم حافظ ابــاد خیابــان بهمــن از مالکیــت علــی‬ ‫قشــمی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 844‬فرعــی از ‪ 2356‬اصلــی احمــد پورغالمشــاهی کرکی کــد ملــی ‪ 3110510378‬فرزنــد‬ ‫ملک محمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 489‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان جانبــازان از‬ ‫مالکیــت عیســی تدیــن‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 847‬فرعــی از ‪ 2356‬اصلــی مریــم دهقانیــان کــد ملــی ‪ 6059684076‬فرزنــد عبــاس ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 316‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان ابوالفضــل کوچــه ‪ 1‬از مالکیــت یــداهلل‬ ‫امانــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 2473‬اصلــی رضــا تهــرودی کــد ملــی ‪ 3110401118‬فرزنــد اســفندیار ششــدانگ‬ ‫یــک قطعــه بــاغ بمســاحت ‪ 2684‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم کمربنــدی مطهــری کوچــه ‪ 5‬از مالکیــت‬ ‫محمدحســن برهانــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 181‬فرعــی از ‪ 2802‬اصلــی مهــدی امیرزاده قصــری کــد ملــی ‪ 3209687463‬فرزنــد محمــد‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 307‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان بعثــت کوچــه ‪ 12‬از مالکیــت‬ ‫حســن شــمس الدینی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1267‬فرعــی از ‪ 2810‬اصلــی محمدجــواد مشــکی کــد ملــی ‪ 3111552561‬فرزنــد احمــد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 335‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم بلــوار معلــم کوچــه ‪ 3‬از مالکیــت مهــدی و کبــری‬ ‫فر و تن ‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1299‬فرعــی از ‪ 2810‬اصلــی امنــه حسین شــاهی برواتی کــد ملــی ‪ 3110460432‬فرزنــد اســق‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 223‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان کشــاورز خیابــان عــارف از‬ ‫مالکیــت کبــری فرومنــد‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1300‬فرعــی از ‪ 2810‬اصلــی قربانعلــی مینــاب کــد ملــی ‪ 311198197‬فرزنــد حســین ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 434‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان کشــاورز کوچــه ‪ 11‬از مالکیــت مهــدی‬ ‫فروتــن‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1302‬فرعــی از ‪ 2810‬اصلــی تهمینــه زارع کــد ملــی ‪ 3110550083‬فرزنــد خیــراهلل ششــدانگ‬ ‫یکبــاب مغــازه بمســاحت ‪ 52‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان ســیدجمال الدین از مالکیــت ورثــه اکبــر‬ ‫رســتم ابادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1303‬فرعــی از ‪ 2810‬اصلــی بختیــار اســماعیلی زاده کــد ملــی ‪ 3030736431‬فرزنــد محمــد‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 209‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم فخرابــاد خیابــان مالــک اشــتر از‬ ‫مالکیــت کبــری فرومنــد‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 677‬فرعــی از ‪ 2811‬اصلــی مجیــد چاهخویان دهنــوی کــد ملــی ‪ 3209706050‬فرزنــد قنبــر‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 680‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان گلدشــت از مالکیــت حســین‬ ‫اکبــری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 3190‬اصلــی محمــد احمدی دخــت کــد ملــی ‪ 3111104281‬فرزنــد ابراهیــم ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 260‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان فردوســی از مالکیــت محمــد ایــار‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 3561‬اصلــی حســین ایثــار کــد ملــی ‪ 3110844451‬فرزنــد ابراهیــم چهاردانــگ از‬ ‫ششــدانگ بــاغ بمســاحت ‪ 1324‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان چمــران کوچــه ‪ 16‬از مالکیــت ورثــه‬ ‫اســداهلل مهدابــی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 4‬فرعــی از ‪ 4440‬اصلــی اشــرف حدادحافظ پــور کــد ملــی ‪ 3110959003‬فرزنــد محمدجــواد‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 264‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان امــام رضــا کوچــه ‪ 16‬از‬ ‫مالکیــت محمدابراهیــم عامــری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 75‬فرعــی از ‪ 4541‬اصلــی اهلل مــراد دریجانــی کــد ملــی ‪ 3111371212‬فرزنــد اهلل داد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 228‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان پرویــن اعتصامــی خیابــان الزهــرا کوچــه‬ ‫‪ 2‬از مالکیــت محمدابراهیــم عامــری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 109‬فرعــی از ‪ 4838‬اصلــی محمــد جرجنــدی کــد ملــی ‪ 3110389940‬فرزنــد ســلیمان ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 259‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم بلــوار جمهــوری کوچــه شــهاب ‪ 18‬از مالکیــت‬ ‫اســحاق عامــری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 147‬فرعــی از ‪ 4843‬اصلــی حســین جهانشــاهزاده کــد ملــی ‪ 311198169‬فرزنــد حســن ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 251‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم بلــوار مالــک اشــتر از مالکیــت محمدجــواد فکــری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 296‬فرعــی از ‪ 4839‬اصلــی مهــدی شــجاع الدینی کــد ملــی ‪ 31101935287‬فرزنــد محمــد‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 354‬مترمربــع واقــع در بــم میــدان امــام حســین انتهــای وصــال از‬ ‫مالکیــت ســیروس و منوچهــر ســاالربهزادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 65‬فرعــی از ‪ 4949‬اصلــی حســین کریمیــان کــد ملــی ‪ 3111462587‬فرزنــد احمــد ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 208‬مترمربــع واقــع در بــم خیابــان ‪ 22‬بهمــن کوچــه ‪ 28‬از مالکیــت محمــد‬ ‫صنعتــی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/16 :‬‬ ‫محمد امیری خواه‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم‬ ‫مفقودی سند کمپانی و سند سبز‬ ‫اینجانــب هوشــنگ یــاری مالــک خــودرو ســواری پــژو ‪ 206‬بــه شــماره پــاک‪317 -29 :‬د‪ 64‬و شــماره‬ ‫شاســی‪ 10868308 :‬و شــماره موتــور‪ 13085048793 :‬بــه علــت فقــدان اســناد فــروش (ســند کمپانــی‬ ‫و ســند ســبز) تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را نمــوده اســت‪ ،‬لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی‬ ‫در مــورد خــودروی مذکــور دارد‪ ،‬ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایران خــودرو‬ ‫واقــع در پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور‬ ‫طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫اگهی مزایده سه دانگ ملک به پالک ثبتی ‪ 123‬اصلی از ‪ 195‬فرعی‬ ‫نــام محکوم لــه‪ :‬سیده افســانه باوفــا خسروشــاهی بــا وکالــت فرزانــه اطهــری‬ ‫نوع خواسته‪ :‬مطالبه مهریه‬ ‫نام محکوم علیه‪ :‬سعید نواحی خسروشاهی‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه ‪ 981235‬محکوم علیــه اقــای ســعید نواحی خسروشــاهی محکــوم‬ ‫اســت بــه پرداخــت عیــن ‪ 1000‬ســکه بهــار ازادی بابــت محکوم بــه در حــق خانــم افســانه باوفــا‬ ‫خسروشــاهی بــا وکالــت فرزانــه اطهــری و همچنیــن مبلــغ (محاســبه در اجــرای احــکام) بابــت نیم عشــر‬ ‫دولتــی بــا توجــه بــه توقیــف سـه دانگ ملــک بــه پــاک ثبتــی ‪ 123‬اصلــی از ‪ 195‬فرعــی (با مشــخصات‪:‬‬ ‫بــه متــراژ تقریبــی شــصت و یــک مترمربــع کــه در طبقــه همکــف یــک مجتمــع مســکونی بــا اســکلت‬ ‫بتنــی و ‪ 5‬طبقــه مســکونی بــر روی پارکینــگ واقــع شــده فاقــد اسانســور‪ -‬راه پلــه دارای کف ســنگ بوده‬ ‫و واحــد مزبــور چنــد پلــه باالتــر از ورودی ســاختمان‪ -‬شــامل پذیرایــی‪ -‬یــک اتــاق خــواب‪ -‬اشــپزخانه‬ ‫اوپــن و ســرویس بهداشــتی‪ -‬ســرویس ها ســرامیک و کاشــی شــده و کــف واحــد نیــز از ســرامیک اســت‬ ‫و ‪ )...‬متعلــق بــه خوانــده و حســب تقاضــای محکوم لــه امــوال مذکــور از طریــق مزایــده بــه فــروش‬ ‫می رســد‪ .‬امــوال مذکــور بــدون در نظــر گرفتــن دیــون احتمالــی توســط کارشــناس رســمی دادگســتری‬ ‫بــه میــزان ‪ 1/600/000/000‬ریــال ارزیابــی شــده اســت‪ .‬مزایــده در تاریــخ ‪ 98/12/12‬ســاعت ‪ 11‬صبح‬ ‫در محــل اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل اختــاف شــهرری برگــزار می گــردد‪ .‬مزایــده از قیمــت پایــه‬ ‫کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن پیشــنهاد واگــذار می شــود ده درصــد مبلــغ مزایــده‪ ،‬فی المجلــس از‬ ‫خریــدار اخــذ می شــود و مابقــی مبلــغ مزایــده نیــز حداکثــر ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ مزایــده وصــول‬ ‫خواهــد شــد چنانچــه خریــدار ظــرف مهلــت مقرر نســبت بــه پرداخــت مابقی ثمــن مزایــده اقــدام ننماید‬ ‫ســپرده وی پــس از کســر هزینه هــای اجرایــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط خواهــد شــد ضمنــا کلیــه‬ ‫هزینه هــای انتقــال مــورد مزایــده برعهــده خریــدار می باشــد‪ .‬همــراه داشــتن شناســنامه عکســدار یــا‬ ‫کارت شناســایی معتبــر جهــت شــرکت در مزایــده الزامــی اســت‪.‬‬ ‫م الــف ‪ 1639‬اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل اختــاف مجتمــع شــماره ‪ 20‬تهــران‬ ‫(ری)‬ ‫گواهی حصر وراثت‬ ‫خانــم زهــرا تیزچنــگ بــه شناســنامه شــماره ‪ 57‬و شــماره ملــی ‪ 1621870790‬بــه اســتناد شــهادتنامه‬ ‫و گواهــی فــوت و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بشــماره ‪ 671-5-98‬تقدیــم ایــن دادگاه‬ ‫نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ابراهیــم رحیمی قاس ـم ابادی بــه شناســنامه شــماره‬ ‫‪ 4174‬و شــماره ملــی ‪ 0493509003‬در تاریــخ ‪ 98/11/19‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و‬ ‫ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬زهــرا تیزچنــگ ش‪.‬م ‪ 1621870790‬صــادره از مغــان همســر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬ســام رحیمی قاس ـم ابادی ش‪.‬م ‪ 0482264381‬صــادره از تهــران پســر متوفــی ‪ -3‬هســتی‬ ‫رحیمی قاســم ابادی ش‪.‬م ‪ 6640197839‬صــادره از تهــران دختــر متوفــی ‪ -4‬اکــرم احمدپــور ش‪.‬م‬ ‫‪ 4050942607‬صــادره از بهــار مــادر متوفــی ‪ -5‬علیرضــا رحیمی قاســم ابادی ش‪.‬م ‪0533816823‬‬ ‫صــادره از اراک پــدر متوفــی‪ .‬متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگری نــدارد و پــس از انجام تشــریفات‬ ‫قانونــی و انتشــار یکنوبــت اگهــی در روزنامــه و عــدم وصــول هرگونــه الیحــه یــا اعتــراض یــا ارائــه‬ ‫وصیتنامــه ســری یــا رســمی حســب گواهــی متصــدی مربــوط و مالحظــه گواهینامــه مالیــات بــر ارث به‬ ‫شــماره ‪ ...‬ســرانجام در تاریــخ ‪ ...‬در وقــت فوق العــاده شــعبه ‪ ...‬دادگاه عمومــی ‪ ...‬بــه تصــدی امضاءکننــده‬ ‫زیــر تشــکیل و پــس از مالحظــه پرونــده کار گواهــی می نمایــد کــه ورثــه درگذشــته منحصــر به اشــخاص‬ ‫یــاد شــده در بــاال بــوده و وارث دیگــری نــدارد و دارائــی ان روانشــاد پــس از پرداخــت و انجــام حقــوق و‬ ‫دیونــی کــه بــر ترکــه تعلــق می گیــرد‪ .‬اعتبــار قانونــی ایــن گواهینامــه از حیــث مبلــغ نامحــدود اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1857‬شعبه ‪ 5‬شورای حل اختالف باقرشهر‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر باینکــه خانــم لیلی ســادات قائمــی فرزنــد سیدشــکراله طــی درخواســت بشــماره وارده‬ ‫‪ 139885601053009791‬مــورخ ‪ 98/10/3‬منضــم بــه دو بــرگ استشــهادیه محلــی مصــدق شــده‬ ‫بشــماره ‪ 17205‬مــورخ ‪ 98/6/17‬دفترخانــه ‪ 3‬کهریــزک مدعــی اســت ســند مالکیــت ‪32‬ســهم مشــاع از‬ ‫‪72‬ســهم عرصــه و اعیــان ششــدانگ یــک قطعه زمیــن بمســاحت ‪ 3380‬مترمربع پــاک ‪ 51‬فرعــی از ‪89‬‬ ‫اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از اصلــی مذکــور واقــع در قریــه کهریــزک بخــش ‪ 12‬تهــران کــه ذیــل ثبت‬ ‫‪ 32511‬صفحــه ‪ 58‬دفتــر امــاک جلــد ‪ 230‬بنــام خانــم لیلی ســادات قائمــی فرزنــد سیدشــکراله ثبــت و‬ ‫بشــماره چاپــی ‪484096‬ج‪ 91‬صــادر شــده اســت و برابــر گواهــی دفتــر امــاک و بازداشــتی در قیــد رهن‬ ‫و بازداشــت نمی باشــد و بــه علــت اثاث کشــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور المثنــی ســند مالکیــت‬ ‫نمــوده اســت‪ .‬لــذا مراتــب وفــق مــاده ‪ 120‬ائین نامــه اصالحــی قانــون ثبــت امــاک یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می گــردد تــا هــر کــس مدعــی انجــام معاملــه و یــا وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد از تاریــخ‬ ‫انتشــار ایــن اگهــی ظــرف مــدت ‪ 10‬روز اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم نمــوده و رســید دریافــت‬ ‫نمایــد‪ .‬چنانچــه در مــدت مقــرر اعتراضــی واصــل نگــردد وفــق مقــررات المثنــی ســند مالکیــت صــادر و‬ ‫بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫محمدحســین طاهرطلــوع دل‪ ،‬رئیــس واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫م الــف ‪1858‬‬ ‫کهریــزک‬ ‫رونوشت اگهی حصروراثت‬ ‫فریــده مشــیرپناهی توربریز بشناســنامه شــماره ‪ 2517‬بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 1/582/98‬از این‬ ‫شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان اســماعیل‬ ‫مشــیرپناهی توربریز فرزنــد اله مــراد بشناســنامه شــماره ‪ 86‬در تاریــخ ‪ 1398/11/13‬در اقامتــگاه دائمــی‬ ‫خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬عدنــان مشــیرپناهی توربریز فرزنــد اســماعیل‬ ‫بــه ش ش ‪ 639‬کــد ملــی ‪ 5589949823‬و تاریــخ تولــد ‪ 1365/08/22‬صــادره از دهــگالن پســر متوفــی‬ ‫‪ -2‬کــورش مشــیرپناهی فرزنــد اســماعیل بــه ش ش ‪ 1942‬کــد ملــی ‪ 5589260299‬و تاریــخ تولــد‬ ‫‪ 1359/12/20‬صــادره از دهــگالن پســر متوفــی ‪ -3‬ســودابه مشــیرپناهی توربریز فرزنــد اســماعیل بــه‬ ‫ش ش ‪ 135‬کــد ملــی ‪ 5589944473‬و تاریــخ تولــد ‪ 1364/04/26‬صــادره از قــروه دختــر متوفــی‬ ‫‪ -4‬صغــری مشــیرپناهی فرزنــد اســماعیل بــه ش ش ‪ 231‬کــد ملــی ‪ 5588938038‬و تاریــخ تولــد‬ ‫‪ 1355/01/01‬صــادره از دهــگالن دختــر متوفــی ‪ -5‬میتــرا مشــیرپناهی توربریز فرزنــد اســماعیل بــه‬ ‫ش ش ‪ 239‬کــد ملــی ‪ 5588938119‬و تاریــخ تولــد ‪ 1356/06/02‬صــادره از قــروه دختــر متوفــی ‪-6‬‬ ‫فریــده مشــیرپناهی توربریز فرزنــد اســماعیل بــه ش ش ‪ 2517‬کــد ملــی ‪ 5589362611‬و تاریــخ تولــد‬ ‫‪ 1358/12/20‬صــادره از قــروه دختــر متوفــی ‪ -7‬کبــری طهماســبی راد فرزنــد شــاه محمد بــه ش ش ‪311‬‬ ‫کــد ملــی ‪ 5589075025‬و تاریــخ تولــد ‪ 1337/01/15‬صــادره از قــروه همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را یــک مرتبــه اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و‬ ‫یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد‬ ‫واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جمــال قادرمــرزی‪ ،‬رئیــس شــعبه اول شــورای حــل اختــاف دهــگالن‪،‬‬ ‫م الــف ‪164‬‬ ‫عبدالــه امیــری‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب نورالدیــن محمدپــور فرزنــد نادعلــی بــه شماره شناســنامه ‪ 407‬صــادره‬ ‫از کرمانشــاه در مقطــع کاردانــی در رشــته ســاختمان های بتنــی صــادره از واحــد دانشــگاهی کرمانشــاه‬ ‫بــا شــماره ‪ 3322803‬مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار می باشــد‪ .‬از یابنــده تقاضــا می شــود اصــل‬ ‫مــدرک را بــه دانشــگاه ازاد اســامی واحــد کرمانشــاه بــه نشــانی کرمانشــاه‪ -‬انتهــای شــهرک ژاندارمری‪-‬‬ ‫مجتمــع امــام ارســال نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/16 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪98/12/15 :‬‬ ‫اگهی تصدیق و رد طلب شرکت ورشکسته مجتمع سیران بازیافت داالهو به شماره ثبت ‪710‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫ردیف‬ ‫نام بستانکار‬ ‫‪2‬‬ ‫بانک سامان شعبه کرمانشاه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫بانک صادرات شعبه بسیج کرمانشاه‬ ‫اداره امور مالیاتی‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‬ ‫شرکت راهکاراندیش مدیریت ماندگار‬ ‫خانم افسانه خالوندی (طی دادخواست شماره ‪ 1482‬مورخ‬ ‫‪ 96/8/30‬جهت سنوات سال ‪)94-91‬‬ ‫مبلغ ادعایی بستانکار (ریال)‬ ‫مبلغ رد شده (ریال)‬ ‫مبلغ تایید شده (ریال)‬ ‫‪455.321.869‬‬ ‫‪305.321.869‬‬ ‫‪150.000.000‬‬ ‫‪23.136.625.254‬‬ ‫‪324.029.073‬‬ ‫‪478.545.831‬‬ ‫‪960.000.000‬‬ ‫‪39.219.375‬‬ ‫‪5.020.601.765‬‬ ‫‪--------‬‬ ‫‪--------‬‬ ‫‪--------‬‬ ‫‪18.116.023.489‬‬ ‫‪324.029.073‬‬ ‫‪478.545.831‬‬ ‫‪960.000.000‬‬ ‫‪39.219.375‬‬ ‫هــر کــس نســبت بــه صــورت تصدیــق و رد طلــب فــوق معتــرض اســت می توانــد ظــرف بیســت روز از انتشــار اگهــی اعتــراض خــود را مطابــق مقــررات و قوانیــن‬ ‫انجــام دهــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/20 :‬‬ ‫مدیر تصفیه شرکت ورشکسته مجتمع سیران بازیافت داالهو‪ ،‬مسعود ال اقا‬ ‫دادنامه‬ ‫خواهــان‪ :‬خانــم ریحانــه جعفــری فرزنــد رحیــم بــا وکالــت اقــای جــواد رمضانــی فرزنــد‬ ‫پرونــده کالســه ‪ 9809982704900722‬شــعبه ‪ 3‬دادگاه خانــواده کــرج تصمیــم نهایــی شــماره ‪9809972704901475‬‬ ‫خوانــده‪ :‬اقــای اکبــر صــادق دقیقــی فرزنــد ابوالقاســم بــه نشــانی مجهول المــکان‬ ‫ضامنعلــی بــه نشــانی اســتان البــرز‪ ،‬شهرســتان کــرج‪ ،‬شــهر کــرج‪ ،‬محمدشــهر‪ ،‬خیابــان امیرکبیــر‪ ،‬کــوی شــهیدرنجبر‪ ،‬نبــش بن بســت ‪3‬‬ ‫خواســته‪ :‬طــاق بــه درخواســت زوجــه‬ ‫رای دادگاه‬ ‫درخصــوص دادخواســت خانــم ریحانــه جعفــری فرزنــد رحیــم‪ ،‬بــا وکالــت اقــای جــواد رمضانــی فرزنــد ضامنعلــی‪ ،‬بــه طرفیــت اقــای اکبــر صــادق دقیقــی فرزنــد ابوالقاســم‪ ،‬بــه خواســته اســتیذان اعمــال وکالت جهــت طالق‬ ‫بدیــن شــرح کــه خواهــان اظهــار داشــته اســت خوانــده همســر شــرعی و قانونــی مــن اســت و مــدت ‪ 5‬ســال اســت کــه زندگــی مشــترک تــرک نمــوده اســت و بــه کشــور المــان مهاجــرت نموده انــد و ازدواج کــرده اســت و‬ ‫برنگشــته اســت مــن را بالتکلیــف گذاشــته و پــدرم هزینــه زندگـی ام را تامیــن می کنــد حتــی نفقــه هــم نپرداختــه اســت وی افــزود از قســمتی از حقــوق خویــش بــه همیــن جهــت صرفنظــر می نمایــد ولــی خوانــده محتــرم‬ ‫بــا وصــف ابــاغ قانونــی از طریــق نشــر اگهــی در هیــچ یــک از جلســات دادگاه حاضــر نشــده اســت و الیحــه دفاعیــه تقدیــم ننمــوده اســت و بــه جهــت تخلــف وی از شــرایط ضمن العقــد تقاضــای طــاق نموده اســت بــا توجه‬ ‫بــه اظهــارات خواهــان مالحظــه تصویــر مصــدق ســند نکاحیــه مضبــوط در پرونــده و احــراز علقــه زوجیــت دائــم فی مابیــن انهــا و بــا امعــان نظــر بــه اینکــه مســاعی و تــاش دادگاه و داوران منتخــب موثــر در مقــام و اصــاح‬ ‫ذات البیــن واقــع نگردیــده و زوجــه همچنــان اصــرار بــه طــاق و جدایــی دارنــد و بــا توجــه بــه اینکــه داوران طرفیــن طــاق را بــه مصلحــت دانســته اند و شــهود اظهــار داشــتند تمــام اظهــارات خواهــان را پذیرفتــه و قبــول‬ ‫دارنــد و بیــان داشــته اند وی تــرک نفقــه و زندگــی نمــوده اســت لــذا دادگاه بــا عنایــت بــه مراتــب فــوق و نظریــه مشــاور محتــرم قضائــی اســت خوانــده محتــرم بــا وصــف ابــاغ قانونــی از طریــق نشــر اگهــی در هیــچ یــک از‬ ‫جلســات دادگاه حاضــر نشــده اســت و الیحــه دفاعیــه بــرای جلســه تقدیــم ننمــوده اســت و طبــق پاســخ اســتعالم اداره مهاجــرت و گذرنامــه مــورخ ‪ 1394/5/1‬بــه مقصــد ترکیــه از کشــور خــاج شــده اســت و برنگشــته اســت‬ ‫و زوجــه حاضــر اســت بــه همیــن علــت از قســمتی مهریــه و حقــوق خویــش صرفنظــر نمایــد و اینکــه شــرایط ضمن العقــد بــه شــرح نکاحیــه مربــوط مــورد قبــول و امضــا زوج قــرار گرفتــه اســت و ســایر اوراق و محتویــات‬ ‫پرونــده دادگاه ضمــن احــراز تخلــف زوج از بندهــای ‪ 1‬و ‪ 8‬عقدنامــه مربوطــه خواســته خواهــان را وارد دانســته و اســتناد مــاده ‪ 1119‬و ‪ 1143‬و ‪ 1144‬و ‪ 1146‬قانــون مدنــی و قاعــده حقوقــی المومنــون عنــد شــروطهم و مــاده‬ ‫‪ 29‬و ‪ 27‬و ‪ 26‬قانــون حمایــت خانــواده مصــوب ‪ 1391/12/1‬بــا توجــه بــه احــراز شــرایط اعمــال وکالــت حکــم بــه طــاق خواهــان صــادر و اعــام مـی دارد زوجــه تعــداد ‪ 414‬ســکه مهریــه را در قبــال طــاق بــذل و بخشــش‬ ‫می نمایــد و تعــداد ‪ 100‬ســکه باقیمانــده درصــورت تمایــل بعــدا ً اقــدام می نمایــد وی ادعــای مالــی دیگــری نــدارد او حسـب االقرار حاملــه و باکــره نیســت و مدخولــه اســت و جهیزیــه طلــب نــدارد فرزنــد هــم نــدارد و بــه وی‬ ‫اجــازه داده می شــود ظــرف مهلــت شــش مــاه پــس از قطعیــت حکــم بــه یکــی از دفاتــر رســمی طــاق مراجعــه بــا شــرایط ذیل الذکــر نســبت بــه اجــرای صیغــه طــاق و ثبــت رســمی ان و امضــا اســناد و دفاتــر مربوطــه را‬ ‫از طــرف خــود اصالتـاً و از طــرف زوج وکالتــا اقــدام نمایــد‪ .‬ضمنـاً در راســتای مــاده ‪ 33‬قانــون اخیرالذکــر درصورتــی کــه زوج ظــرف یــک هفتــه از تاریــخ ابــاغ مراتــب در دفترخانــه حاضــر نشــود ســردفتر بــه زوجیــن ابــاغ‬ ‫می کنــد بــرای اجــرای صیغــه طــاق و ثبــت ان در دفترخانــه حاضــر شــوند درصــورت عــدم حضــور زوج و عــدم اعــام عــذر از ســوی وی یــا امتنــاع او از اجــرای صیغــه دادگاه بــه ســردفتر نمایندگــی می دهــد تــا صیغــه‬ ‫طــاق در راســتای مــواد ‪ 1141 -1140 -1138 -1135 -1134‬قانــون مدنــی جــاری و ثبــت نمایــد و مراتــب بــه زوج ابــاغ گــردد درصــورت اعــام عــذر از ســوی زوج یــک نوبــت دیگــر بــه ترتیــب مذکــور از طرفیــن دعــوت‬ ‫بــه عمــل ایــد نــوع طــاق نظــر بــه اینکــه زوجــه قســمتی از مهریــه در قبــال طــاق بــذل می نمایــد و کراهــت از ناحیــه ایشــان اســت لــذا خلــع و نوبــت اول اســت و عــده ان از زمــان طــاق ســه طهــر اســت رای صــادره بــه‬ ‫اســتناد مــاده ‪ 303‬و ‪ 305‬و ‪ 306‬و ‪ 330‬و ‪ 334‬و ‪ 336‬قانــون ائیــن دادرســی مدنــی غیابــی و ظــرف بیســت روز از تاریــخ ابــاغ‪ ،‬قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه اســت و ظــرف بیســت روز پــس از ان‪ ،‬قابــل تجدیدنظرخواهــی‬ ‫در دادگاه محتــرم تجدیدنظــر اســتان البــرز اســت و پــس از ان ظــرف مــدت ‪ 20‬روز در راســتای مــاده ‪ 32‬قانــون حمایــت از خانــواده مصــوب ‪ 1391/12/1‬قابــل فرجام خواهــی در دیــوان عالــی کشــور می باشــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1398/11/30 :‬‬ ‫شعبه ‪ 3‬دادگاه خانواده کرج‬ ‫خبر‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1932‬‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫بازسازی و تعمیر دکل ‪102‬‬ ‫شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫عملیــات بازســازی و تعمیــرات اساســی دکل تعمیراتــی ‪ 102‬شــرکت ملــی مناطــق نفت خیز‬ ‫جنــوب به همــت مدیریــت تعمیــر‪ ،‬تکمیــل و خدمــات فنــی چاه هــای ایــن شــرکت بازســازی‬ ‫و تعمیــر اساســی شــد‪ .‬مدیــر تعمیــر‪ ،‬تکمیــل و خدمــات فنــی چاه های شــرکت ملــی مناطق‬ ‫نفت خیــز جنــوب بــا بیــان ایــن خبــر اظهــار داشــت‪« :‬عملیــات بازســازی و تعمیــر اساســی‬ ‫ایــن دکل بــا اســتفاده از تــوان متخصصــان ایــن مدیریــت و بهره گیــری از ظرفیت هــای‬ ‫داخــل کشــور انجــام شــد و ضمــن صدها هــزار دالر صرفه جویــی ارزی‪ ،‬زمینــه بومی ســازی‬ ‫این گونــه خدمــات دانش محــور و ارزشــمند را در داخــل کشــور و مناطــق نفت خیــز جنــوب‬ ‫فراهــم کــرده اســت»‪ .‬مهنــدس یونــس عباســی لرکــی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه دکل‬ ‫هم اکنــون بــرای تعمیــر یک حلقــه چــاه در حــال عملیــات اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬عملیــات بازســازی‬ ‫و تعمیــر اساســی دکل تعمیراتــی ‪ 102‬کــه در مــدت ‪ 110‬روز تــاش بی وقفــه بــه پایــان‬ ‫رســیده اســت‪ ،‬بــرگ زریــن دیگــری از مجموعه افتخــارات درخشــان مدیریت تعمیــر‪ ،‬تکمیل‬ ‫و خدمــات فنــی چاه هــا و ادامه دهنــده مســیری پرثمــر بــرای صنعــت حفــاری در مجموعــه‬ ‫صنایــع باالدســتی نفــت و گاز کشــور اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بازســازی و تعمیر اساســی این دکل‬ ‫کــه بعــد از ‪ 17‬ســال کارکــرد مفیــد انجام شــده اســت‪ ،‬باعــث افزایــش راندمــان عملیاتــی ان‪،‬‬ ‫افزایــش ضریــب ایمنــی کارکنــان و کاهــش هزینه هــای عملیاتــی خواهــد شــد کــه جــز در‬ ‫ســایه تعهــد‪ ،‬تخصــص و باورمنــدی نیروهــای متعهــد و فــداکار به دســت نمی ایــد»‪.‬‬ ‫انتصابات جدید در شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫معــاون مدیرعامــل در عملیــات حفــاری و سرپرســت کمیســیون مناقصــات شــرکت ملــی‬ ‫حفــاری ایــران منصــوب شــدند‪ .‬به موجــب حکــم صــادره از ســوی مهنــدس ســید عبدالــه‬ ‫ گــزارش‬ ‫موســوی‪ ،‬معــاون مدیر عامــل در عملیــات حفــاری شــرکت منصــوب شــدند‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ی کــه از ســوی مهنــدس ســید عبدالــه‬ ‫روابط عمومــی شــرکت ملــی حفــاری ایــران؛ در حکمــ ‬ ‫موســوی (مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران) صــادر شــد‪ ،‬حمید رضــا خوش اینــد‬ ‫ عنــوان معــاون مدیر عامــل در عملیــات حفــاری شــرکت منصــوب شــد‪ .‬همچنیــن طــی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫ عنــوان‬ ‫حکــم دیگــری اقــای محمــد ال خمیــس ازســوی مهنــدس ســید عبدالــه موســوی به‬ ‫ِ‬ ‫مشــاور مدیر عامــل در امــور عملیــات حفــاری شــرکت منصــوب شــد‪ .‬طــی حکــم دیگــری‬ ‫از ســوی مهنــدس ســید عبدالــه موســوی‪ ،‬محمــد مهــدی اولی پــور به عنــوان سرپرســت‬ ‫کمیســیون مناقصــات شــرکت منصــوب شــد‪ .‬در متــن ایــن حکــم بــر تعامــل ســازنده‬ ‫کمیســیون مناقصــات بــا کمیتــه فنــی و بازرگانــی جهــت به کارگیــری مناقصه گــران صاحب‬ ‫صالحیــت و اطمینــان از بررســی پیشــنهادت واصلــه به منظــور خریــد خدمــات‪ ،‬کاال و مــواد‬ ‫طبــق الزامــات تعیین شــده و درخواســت متقاضیــان و همچنیــن اتخــاذ تدابیــر و راهکارهــای‬ ‫مناســب جهــت ارتقــای دانــش مدیــران و سرپرســتان نســبت بــه قوانیــن و مقــررات برگزاری‬ ‫مناقصــات تاکیــد شــده اســت‪ .‬مهنــدس موســوی همچنیــن در حکــم دیگــری کرمعلــی‬ ‫ عنــوان مشــاور مدیر عامــل‬ ‫نــادری را کــه پیش تــر در ایــن ســمت مشــغول بــه کار بــود را به‬ ‫ِ‬ ‫در امــور بازاریابــی‪ ،‬فــروش و همکاری هــای بین الملــل منصــوب کــرد‪.‬‬ ‫ن‬ ‫اغاز عملیات اجرایی پنج پروژه کالن برق در بهبها ‪‎‬‬ ‫عملیــات اجرایــی پنــج پــروژه کالن بــرق در بحــث تولیــد‪ ،‬انتقــال و فــوق توزیــع با حضــو ِر‬ ‫اســتاندار خوزســتان و مدیــران شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان‪ ،‬در بهبهــان اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ی بــرق منطقــه ای خوزســتان؛ اســتاندار خوزســتان‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی شــرکت ســهام ‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫در ائیــن اغــاز عملیــات اجرایــی ایــن پروژه هــا گفــت‪« :‬در قــدم اول بایــد از مدیرعامــل و‬ ‫کارکنــان شــرکت بــرق منطقــه ای خوزســتان تشــکر کــرد؛ چرا کــه بــرق اســتان را بــا ان‬ ‫شــرایطی کــه تحویــل گرفته انــد بــه یــک شــرایط نرمــال‪ ،‬ایــده ال و پیشــرو در کشــور تبدیل‬ ‫کرده انــد»‪ .‬غالمرضــا شــریعتی بیــان کــرد‪« :‬برنامه ریزی هــای توســعه زیرســاخت های‬ ‫ ســال اینده بــرق خوزســتان‪،‬‬ ‫بــرق در همــه نقــاط اســتان در حــال انجــام اســت و در پنج ِ‬ ‫پیشــگام صنعــت بــرق در کشــور اســت»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬بــا بهره بــرداری از ایــن پروژه هــا‬ ‫شهرســتان بهبهــان بــه منطقــه امــن انــرژی تبدیــل خواهد شــد که زیرســاخت های مناســب‬ ‫بــرای توســعه و ایجــاد ســرمایه گذاری در دیگــر بخش هــا را دارد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت بــرق‬ ‫منطقــه ای خوزســتان نیــز در ائیــن کلنگ زنــی ایــن پروژه هــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬تکمیــل و‬ ‫توســعه پســت ‪400‬کیلوولــت ارجــان بهبهــان‪ ،‬ورود و خــروج دو مــدار خــط ‪ 230‬کیلو ولــت‬ ‫بهبهان‪-‬دوگنبــدان در پســت ارجــان‪ ،‬کلنگ زنــی پســت ‪ 132‬کیلو ولــت ‪ GIS‬والیــت و‬ ‫خــط ‪ 132‬کیلو ولــت دو مــداره بهبهــان اصلــی‪ ،‬والیــت‪ ،‬بهبهــان فرعــی تــا رینــگ شــاهد‪-‬‬ ‫ارجــان پروژه هایــی هســتند کــه عملیــات اجرایــی انهــا‪ ،‬اغــاز شــده اســت»‪ .‬محمــود دشــت‬ ‫بــزرگ حجــم ســرمایه گذاری ایــن پروژه هــا را پنج هــزار و ‪ 532‬میلیارد ریــال اعــام کــرد‬ ‫و افــزود‪« :‬بــا شــرایط اقتصــادی کــه در کشــور حاکــم اســت ایــن حجــم از ســرمایه گذاری‬ ‫در زیرســاخت های بــرق رقــم قابل توجهی ســت کــه نشــان از هدف گذاری هــای‬ ‫صورت گرفتــه بــرای توســعه بــرق و مســتمر بودن ان در هــر شرایطی ســت»‪ .‬وی بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬بــا بهره بــرداری از ایــن پروژه هــا ‪ 930‬مگاولت امپــر ظرفیــت و ‪54‬کیلومتــر مــدار‬ ‫بــه زیرســاخت های بــرق شهرســتان بهبهــان اضافــه خواهــد شــد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫بــرق منطقــه ای خوزســتان تصریــح کــرد‪« :‬عملیــات اجرایــی نیــروگاه گازی مقیــاس کوچک‬ ‫بهبهــان بــا ظرفیــت ‪ 25‬مــگاوات و ســرمایه گذاری هــزار و ‪100‬میلیارد ریالــی بخــش‬ ‫خصوصــی نیــز امــروز اغــاز شــده کــه نقــش ویــژه در تقویــت ولتــاژ و پایــداری شــبکه بــرق‬ ‫منطقــه خواهــد داشــت و در تابســتان ‪ 99‬وارد مــدار می شــود»‪.‬‬ ‫افتتاح مجتمع خدماتی رفاهی تاسیسات پازنان‪۲-‬‬ ‫مجتمــع خدماتــی رفاهــی تاسیســات پازنــان‪ ۲-‬شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز گچســاران‬ ‫بــا نــام شــهید بزرگــوار عبدالعلــی عملــه دره شــوری افتتــاح شــد‪ .‬ائیــن افتتــاح ایــن مجتمــع‬ ‫با حضــو ِر مهنــدس هوشــنگ صیدالــی (مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری نفــت و گاز گچســاران)‬ ‫لو یکمین ســالگرد‬ ‫و تعــدادی از مدیــران‪ ،‬روســای ادارات و کارکنــان ایــن شــرکت دراســتانه چه ‬ ‫پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی برگــزار شــد‪ .‬ایــن مجتمــع بــا مســاحت ‪ ۳۳۸۸‬متر مربــع‬ ‫شــامل ‪ ۴۲‬ســوئیت‪ ،‬کتابخانــه‪ ،‬اشــپزخانه‪ ،‬ســالن کنفرانــس‪ ،‬نمازخانــه‪ ،‬رســتوران‪ ،‬انبــار مــواد‬ ‫غذایــی و ســردخانه اســت کــه بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪40‬میلیارد ریــال در مجتمــع صنعتی شــماره‬ ‫‪ 2‬پازنــان واقــع در ‪ ۶۰‬کیلومتــری شهرســتان گچســاران بنــا شــده اســت‪.‬‬ ‫اگهــی نوبتــی ســه ماهــه ســوم ســال ‪ 1398‬حــوزه ثبتــی داالهــو (بخــش ‪5‬‬ ‫کرمانشــاه)‬ ‫بــه اســتناد مــاده ‪ 12‬قانــون ثبــت و مــواد ‪ 59‬و ‪ 25‬ایین نامــه قانــون ثبــت اشــخاصی کــه‬ ‫نســبت بــه امــاک مجهول المالــک در ســه ماهــه ســوم ســال ‪ 1398‬تقاضــای ثبــت نموده انــد‬ ‫بــه شــرح ذیــل اگهــی و بــه اطــاع عمــوم می رســاند‪ -1 :‬اقــای ســلیمان عبدالهــی فرزنــد عزیــز‬ ‫نســبت بــه چهاردانــگ مشــاع از ششــدانگ یــک قطعــه بــاغ پــاک ‪ 883‬فرعــی از یــک اصلــی‬ ‫کرندغــرب بخــش ‪ 5‬کرمانشــاه‪ .‬لــذا برابــر مــاده ‪ 16‬قانــون ثبــت اســناد و امــاک هــر کــس‬ ‫نســبت بــه مــورد تقاضــای فوق الذکــر اعتــراض دارد از تاریــخ انتشــار نوبــت اول ایــن اگهــی‬ ‫(اول بهمــن مــاه ‪ )1398‬بــه مــدت ‪ 90‬روز درخواســت اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک داالهــو تســلیم نمایــد‪ ،‬و نیــز چنانچــه بیــن تقاضاکننــده ثبــت و دیگــری قبــل از انتشــار‬ ‫نوبــت اول ایــن اگهــی دعــوای اقامــه و در جریــان باشــد کســی کــه طــرف دعــوا بــا تقاضاکننــده‬ ‫ثبــت اســت بایــد برابــر مــاده ‪ 17‬قانــون ثبــت اســناد و امــاک گواهــی مشــعر بــر جریــان دعــوا‬ ‫ظــرف مــدت ‪ 90‬روز مذکــور بــه اداره ثبــت داالهــو تســلیم نمایــد واال حــق او ســاقط می شــود‪.‬‬ ‫ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ســی روز منتشــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/1 :‬‬ ‫خلیل بساطی‪ ،‬رییس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان داالهو‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316002003466‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک اســام ابــاد تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای‪ /‬خانــم ملــک پورجاویــد‬ ‫ سال گذشــته‬ ‫شــرکت ملــی حفــاری ایــران طــی یک ِ‬ ‫عملیــات حفــاری ‪ ۱۲۰‬حلقــه چاه هــای نفــت و گاز‬ ‫بــه متــراژ بیــش از ‪ ۱۷۱‬هزار متــر را بــا موفقیــت بــه‬ ‫ســرانجام رســاند‪ .‬ســید عبدالــه موســوی (مدیرعامــل‬ ‫شــرکت ملــی حفــاری ایــران) در تشــریح فعالیت های‬ ‫شــرکت در فاصلــه زمانــی دهــه فجر ســال گذشــته تا‬ ‫دهــه فجــر امســال گفــت‪« :‬تحقــق عملیــات حفــاری‬ ‫‪ ۱۲۰‬حلقــه چاه هــای نفــت و گاز شــامل ‪ ۳۳‬حلقــه‬ ‫توســعه ای‪ ۱۰ ،‬حلقــه توصیفــی‪ ،‬دو حلقــه اکتشــافی و‬ ‫‪۷۵‬حلقــه تعمیــری‪ ،‬حاصــل تــاش مســتمر و موثــر‬ ‫کارکنــان ایــن شــرکت در پاســخگویی بــه برنامه هــای‬ ‫صنعــت نفــت کشــور در عرصــه تولیــد بــوده اســت»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به پراکندگــی مناطــق عملیاتــی شــرکت‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬از مجمــوع چاه هــا ‪ ۹۰‬حلقــه در گســتره‬ ‫شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب‪ ۱۵ ،‬حلقــه‬ ‫در شــرکت نفــت فــات قــاره‪ ،‬پنج حلقــه در شــرکت‬ ‫نفــت و گاز ارونــدان‪ ،‬چهار حلقــه در شــرکت مهندســی‬ ‫و توســعه نفــت‪ ،‬دو حلقــه در شــرکت نفــت مناطــق‬ ‫مرکــزی‪ ،‬دو حلقــه در مدیریــت اکتشــاف شــرکت‬ ‫ملــی نفــت ایــران‪ ،‬یک حلقــه در شــرکت نفــت و‬ ‫گاز پــارس و یک حلقــه در گســتره فعالیــت شــرکت‬ ‫ســروک اذرحفــاری و تکمیل شــده اســت»‪ .‬موســوی‪،‬‬ ‫متــراژ حفــاری چاه هــا در ایــن مــدت را ‪ ۱۷۱‬هــزار و‬ ‫‪ ۳۲۹‬متــر عنــوان و افزود‪« :‬در نتیجه ســعی و کوشــش‬ ‫کارکنــان بخش هــای عملیاتــی‪ ،‬خدمــات جانبــی و‬ ‫پشــتیبانی ایــن شــرکت و تعامــل بــا شــرکت های‬ ‫متقاضــی انجــام و در اختیــار کارفرمــا قــرار گرفــت»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬در مــدت پیش گفتــه ‪ ۱۴۰‬مــورد‬ ‫عملیــات جابه جایــی دســتگاه های حفــاری کــه خــود‬ ‫عملیاتــی تخصصی ســت بــا به کارگیــری افــزون بــر‬ ‫‪ ۱۲۰‬دســتگاه خودروهــای تریلــر و کشــنده ســنگین‬ ‫بــرای هــر دکل در ســطح محورهــای مواصالتــی و‬ ‫جاده هــای دسترســی اختصاصــی در اســتان های‬ ‫نفت خیــز انجــام شــد کــه ســرعت عمــل تــوام بــا‬ ‫رعایــت اســتانداردهای ایمنــی و مقــررات جــاده ای‬ ‫نقــش قابل توجهــی در شتاب بخشــی در عملیــات‬ ‫حفــاری ایفــا می کنــد»‪ .‬موســوی در زمینــه ارائــه‬ ‫ ســال اخیر نیــز‬ ‫خدمــات یکپارچــه حفــاری در یک ِ‬ ‫توضیــح داد‪« :‬ایــن بخــش کــه مشــتمل بــر بیــش از‬ ‫افتتاح مجتمع تخصصی سالمت خانواده شهدای نفت اهواز‬ ‫متراژ حفاری چاه‪‎‬های نفت و گاز کشور‬ ‫از ‪ ۱۷۱‬هزار مترگذشت‬ ‫‪ ۲۰‬ســرویس تخصصــی بــا تعاریــف خــاص فنی ســت‬ ‫از طریــق دو مدیریــت خدمــات ویــژه و خدمــات فنــی‬ ‫حفــاری بــه شــرکت های متقاضــی و پروژه هــای‬ ‫کلیــد در دســت حفــاری ارائــه می شــود»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت ملــی حفــاری ایــران اظهــار کــرد‪« :‬در بخــش‬ ‫خدمــات ویــژه از جملــه نمودارگیــری‪ ،‬چاه پیمایــی و‬ ‫نمودارگیــری از ســیال حفــاری در ایــن مــدت یک هزار‬ ‫و ‪ ۴۱۲‬عملیــات‪ ،‬حفــاری بــه روش افقــی و جهــت دار‬ ‫‪ ۲۰‬هــزار و ‪ ۷۴‬متــر و مغزه گیــری ‪ ۵۳۳‬متــر بــا ایجــاد‬ ‫‪ ۵۶‬حفــره انجــام شــده اســت»‪ .‬وی فعالیت هــای‬ ‫فنــی مهندســی در بخــش خدمــات فنــی حفــاری را‬ ‫شــامل اســیدکاری گســترده و ویــژه‪ ،‬ســیمان کاری‪،‬‬ ‫تزریق پذیــری‪ ،‬لولــه مغــزی ســیار‪ ،‬ازمایــش چــاه بــا‬ ‫ســاق متــه‪ ،‬ازمایــش بهره دهــی چــاه‪ ،‬حفــاری بــا‬ ‫هــوا‪ ،‬حفــاری فروتعادلــی‪ ،‬لوله گــذاری چــاه و نصــب‬ ‫اویــزه بر شــمرد و شــمار عملیــات محقق شــده را‬ ‫در مــدت مورد نظــر چهار هــزار و ‪ ۵۱۱‬مــورد عنــوان‬ ‫کــرد‪ .‬موســوی‪ ،‬تعامــل بــا مراکــز علمــی‪ ،‬پژوهشــی و‬ ‫شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬حضــور فعــال در مناقصــات‬ ‫مربــوط بــه طــرح توســعه ‪ ۲۸‬مخــزن بــا هــدف حفظ‬ ‫و نگه داشــت و افزایــش تولیــد و اجرایی شــدن‬ ‫عملیــات توســعه دو مخــزن نفتــی گچســاران و نفــت‬ ‫شــهر ازســوی ایــن شــرکت را از دیگــر دســتاوردهای‬ ‫یک ســال ه ایــن شــرکت برشــمرد‪ .‬وی همچنیــن‬ ‫از تعامــل بیش از پیــش و همــکاری مســتمر بــا‬ ‫ســازندگان و تولید کننــدگان داخلــی‪ ،‬توجــه ویــژه‬ ‫بــه اموزش هــای فنــی و تخصصــی و اســتانداردها و‬ ‫‪ ،HSE‬اهتمــام بیش از پیــش بــه مباحــث انضبــاط‬ ‫اداری‪ ،‬مالــی و عملیاتــی‪ ،‬مســائل فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی‬ ‫و رفاهــی کارکنــان و بــه مــوازات وظایــف ذاتــی‪،‬‬ ‫ادای مســئولیت های اجتماعــی به ویــژه در جریــان‬ ‫بارندگی هــای سیل اســای اخیــر را از جملــه دیگــر‬ ‫ســرفصل های کاری شــرکت ملــی حفــاری ایــران‬ ‫ش ِروی شــرکت را‬ ‫در ایــن مــدت دانســت و افــق پیــ ‬ ‫بســیار روشــن و تــوام بــا موفقیت هــای روز افــزون‬ ‫بابیان اینکــه شــرکت ملــی حفــاری‬ ‫ارزیابــی کــرد‪ .‬وی ِ‬ ‫در ابتــدا فعالیــت خــود را بــا شش دســتگاه حفــاری‬ ‫و بالغ بــر چهار هزار نفــر نیــروی انســانی اغــاز کــرد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬افزایــش شــمار دســتگاه های حفــاری بــه‬ ‫بیــش از ‪ ۷۰‬دســتگاه حفــاری خشــکی و دریایــی‪،‬‬ ‫ایجــاد زمینــه جــذب و امــوزش بالغ بــر ‪ ۱۵‬هــزار‬ ‫نیــروی انســانی‪ ،‬بومی ســازی دانــش فنــی و ســاخت‬ ‫بیــش از ‪ ۲۰‬هزار قطعــه در صنعــت حفــاری در‬ ‫شــرایطی کــه تــا پیــش از ان ایــن صنعــت در کشــور‬ ‫‪ ۱۰۰‬در صــد توســط شــرکت های خارجــی مدیریــت‬ ‫می شــد و کوچک تریــن قطعــه و تجهیــز نیــز از طریــق‬ ‫شــرکت های غربــی تامیــن می شــد‪ ،‬از دســتاوردهای‬ ‫ایــن مجموعــه از صنعــت نفــت در چهار دهــه گذشــته‬ ‫اســت»‪ .‬موســوی بــا قدردانــی از خدمــات کارکنــان‬ ‫ســخت کوش شــرکت ملــی حفــاری‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«بــا توفیقــات به دســت امده در ایــن ســال ها ایــن‬ ‫شــرکت از دکل داری بــه عرصــه پروژه محــوری ورود‬ ‫کــرده و باتوجه بــه برخــورداری از شــاخص های‬ ‫تخصصــی و معیارهــای فنــی و مهندســی در زمــان‬ ‫حاضــر تــوان اجــرای پروژه هــای کلیــد در دســت در‬ ‫قالــب (‪ )EPDS‬را دارد»‪.‬‬ ‫افتتاح مرکز اموزش رهایی از بالگرد ساقط شده در مجتمع اموزش فنون اهواز‬ ‫ائیــن افتتــاح ســه طــرح اســتخر امــداد‬ ‫و نجــات‪ ،‬رهایــی از بالگــرد ســاقط در اب‬ ‫(‪ )HUET‬و زمیــن اتــش مجتمــع امــوزش‬ ‫فنــون اهــواز کــه به نــام شــهید ســپهبد‬ ‫قاســم ســلیمانی نام گــذاری شــده اند‬ ‫با حضــو ِر مدیر عامــل و مدیــران ارشــد مناطــق‬ ‫نفت خیــز جنــوب‪ ،‬فرمانــده حــوزه مقاومــت‬ ‫بســیج شــهید تندگویــان وزارت نفت‪-‬جنــوب و‬ ‫جمعــی از مدیــران ارشــد اســتانی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مدیر عامــل شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز‬ ‫جنــوب‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا افتخــار بایــد اعــام‬ ‫داشــت کــه پــس از ‪ 41‬ســال و علی رغــم همــه‬ ‫مشــکالتی کــه دشــمنان انقــاب از دیربــاز برای‬ ‫مــا به وجــود اورده و همچنــان در تالشــند تــا‬ ‫عــزم و اراده مــا را نســبت بــه تحقــق اهــداف‬ ‫انقــاب دچــار چالــش کننــد‪ ،‬کشــور روز بــه روز‬ ‫پیشــرفته تر‪ ،‬توســعه یافته تر و مقتدرتــر در‬ ‫صحنه هــای بین المللــی ظاهــر می شــود و‬ ‫ایــن محقــق نمی شــد جــز بــا رشــادت ها‬ ‫و شــهادت انســان های بزرگــی مثــل شــهید‬ ‫ســلیمانی»‪ .‬مهنــدس احمــد محمــدی افــزود‪:‬‬ ‫«شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب بــه‬ ‫نیابــت از ‪ 80‬میلیــون ایرانــی‪ ،‬در حــال فعالیــت‬ ‫صنعتــی و اقتصادی ســت کــه ایــن شــرکت‬ ‫ عنــوان یکــی از بزرگ تریــن نیروهــای‬ ‫را به‬ ‫ِ‬ ‫محرکــه اقتصــادی کشــور مبــدل ســاخته و باید‬ ‫در راســتای نیــل بــه اهــداف تولیــدی و عمــل به‬ ‫ قبــال مــردم شــریف‬ ‫مســئولیت های محولــه در ِ‬ ‫ایــران‪ ،‬به گونــه ای گام برداشــت تــا هیچ گونــه‬ ‫خللــی در تولیــد پایــدار روی ندهــد و یکــی از‬ ‫مهم تریــن عوامــل در دســتیابی بــه ایــن مهــم‪،‬‬ ‫بابیان اینکــه در ســال‬ ‫امــوزش اســت»‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫‪ 99‬امــور اجرایــی کلیــه اموزش هــای شــرکت‬ ‫به صــورتِ یکپارچــه توســط مجتمــع امــوزش‬ ‫فنــون اهــواز راهبــری می شــود‪ ،‬یــاداور شــد‪:‬‬ ‫ِ ‬ ‫ عنــوان‬ ‫«مجتمــع امــوزش فنــون اهــواز به‬ ‫هــاب اموزشــی صنعــت نفــت ایــران فعالیــت‬ ‫خــود را ادامــه خواهــد داد و عالوه بــر ســایر‬ ‫شــرکت های زیر مجموعــه صنعــت نفــت‪ ،‬ایــن‬ ‫امادگــی وجــود دارد تــا بــه نیــروی انســانی‬ ‫ســایر ســازمان های اســتان خوزســتان نیــز‬ ‫خدمــات اموزشــی روزامــد ارائــه شــود»‪ .‬رئیس‬ ‫مجتمــع امــوزش فنــون اهــواز نیــز ضمــن‬ ‫تقدیــر از حمایت هــای مدیر عامــل شــرکت‬ ‫ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب و تالش هــای‬ ‫کارکنــان ایــن مجتمــع‪ ،‬بــه تشــریح ســه طــرح‬ ‫مذکــور پرداخــت و گفــت‪« :‬اســتخر امــداد و‬ ‫نجــات در فضایــی ‪1250‬مترمربعــی و کاســه‬ ‫اســتخر اســتاندارد ‪312.5‬مترمربعــی بــا عمــق‬ ‫چهارمتــر جهــت انجــام امــوزش امــداد و نجات‬ ‫احــداث شــد و بــا ایجــاد یــک اتــاق هیدرولیک‪،‬‬ ‫تجهیــزات شبیه ســاز شــرایط دریایــی را جهــت‬ ‫ارائــه اموزش هــای ‪ HUET‬در ان قــرار‬ ‫دادیــم کــه ان را بــه اولیــن مرکــز اموزشــی‬ ‫کامــا مکانیــزه ایــن دوره در کشــور بــدل‬ ‫کــرده اســت»‪ .‬مهنــدس علــی صفی خانــی‬ ‫بابیان اینکــه ایــن پروژه هــا بــا همــکاری یــک‬ ‫ِ‬ ‫شــرکت دانش بنیــان و بــا اســتفاده از دانــش‬ ‫بومــی و تجهیــزات ایرانــی اجــرا شــده اســت‪،‬‬ ‫اذعــان داشــت‪« :‬زمیــن اتــش نیــز در راســتای‬ ‫ارتقــای ســطح امادگــی اتش نشــانان در‬ ‫زمینــی چهارهزار متر مربعــی و اســتفاده از‬ ‫ســامانه های تمام اتوماتیــک شبیه ســاز اتــش‬ ‫و مهــار ان احــداث شــده اســت»‪.‬‬ ‫برنامه شرکت های تابعه وزارت نفت در خوزستان برای توسعه همکاری ‪HSE‬‬ ‫رئیــس ایمنــی‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬محیــط زیســت و پدافنــد‬ ‫غیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب‬ ‫از افزایــش تعامــل و همــکاری واحدهــای ایمنــی‪،‬‬ ‫بهداشــت و محیــط زیســت (‪ )HSE‬شــرکت های‬ ‫تابعــه وزارت نفــت در اســتان خوزســتان خبــر داد‪.‬‬ ‫مهنــدس محمدرضــا نــادری اظهــار داشــت‪« :‬در‬ ‫نخســتین جلســه هماهنگــی روســای واحدهــای‬ ‫ایمنــی‪ ،‬بهداشــت و محیــط زیســت (‪)HSE‬‬ ‫شــرکت های تابعــه وزارت نفــت در اســتان‬ ‫خوزســتان کــه به میزبانــی شــرکت ملــی مناطــق‬ ‫نفت خیــز جنــوب برگــزار شــد‪ ،‬افزایــش تعامــل و‬ ‫همــکاری ایــن واحدهــا مــورد تاکیــد واقــع شــد‪ .‬وی‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن نشســت بــا هــدف اشــنایی‪ ،‬چگونگــی‬ ‫نحــوه تعامــل‪ ،‬بیــان مشــکالت و چالش هــای‬ ‫مشــترک در واحدهــای ‪ HSE‬شــرکت های تابــع‬ ‫وزارت نفــت در خوزســتان و ارائــه راهکارهــای‬ ‫عملیاتــی و اجرایــی واحدهــا بــا هــدف ارتقــای‬ ‫کمــی و کیفــی خدمات رســانی در شــرایط عــادی‬ ‫و اضطــراری برگــزار شــد»‪ .‬مهنــدس نــادری افــزود‪:‬‬ ‫«همان گونه کــه صنایــع مختلــف نفتــی در صنایــع‬ ‫باال دســتی و پائین دســتی و در بخش هــای‬ ‫متناظــر در تعامــل فی مابیــن از نظــر تامیــن‬ ‫خــوراک‪ ،‬مباحــث تعمیراتــی و ‪ ...‬هســتند‪ ،‬الزم‬ ‫اســت واحدهــای ‪ HSE‬مســتقر در ایــن واحدهــای‬ ‫صنعتــی نیــز بــا یکدیگــر ارتبــاط کاملــی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬ایــن زنجیــره و ارتبــاط هرچــه مســتحکم تر‬ ‫فرزنــد علی مــراد بشماره شناســنامه ‪ 438‬صــادره از اســام ابــاد غــرب در ششــدانگ اعیانــی‬ ‫یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 198.36‬مترمربــع پــاک ‪ 29‬فرعــی از ‪ 18‬اصلــی واقع در اســام‬ ‫ابــاد غــرب پــل زنگنــه بلــوار شــهید شــیرودی شــامل مبایعه نامــه عــادی و عــدم دسترســی‬ ‫بــه مالــک اولیــه محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو‬ ‫مــاه اعتــراض خــود را تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/11/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/13 :‬‬ ‫محمــد عباســی‪ ،‬رییــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان اســام‬ ‫‪/1/394‬الــف‬ ‫ابــاد غرب‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪-139860318011014641‬‬ ‫‪ 1398/10/22‬هیــات حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه‬ ‫جهانبخــش احمدزاده ندامانــی فرزنــد محمدقلــی از پــاک ‪ 32‬از ‪ 88‬اصلــی واقــع در قریــه‬ ‫گوراب زرمیــخ بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق محمدعلــی زحمتکــش بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 201/20‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز‬ ‫گردیــده و پــاک ‪ 1268‬بــرای ان منظــور شــده لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 31‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 55‬فرعــی از ‪ 3819‬اصلــی ســلمی عظیمــی کــد ملــی ‪ 3111598713‬فرزنــد مظفــر ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه ‪ 815‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم بــروات خیابــان کشــاورز از مالکیــت علــی اکرعظیمــی‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 32‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 519‬اصلــی جمیلــه بدرابــادی کــد ملــی ‪ 3209698686‬فرزنــد‬ ‫عــوض ششــدانگ یکبــاب خانــه و بــاغ بمســاحت ‪ 1320‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر‬ ‫حســین اباددرختی از مالکیــت ذوالفعلــی بدرابــادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 18‬فرعــی از ‪ 4196‬اصلــی نبــی اهلل عزیزابــادی کــد ملــی ‪ 3111127656‬فرزنــد رضا ششــدانگ‬ ‫گلخانــه بمســاحت ‪ 17978‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر روســتای بدرابــاد از مالکیت فاطمــه فرومند‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 33‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 162‬فرعــی از ‪ 3102‬اصلــی فتانــه ظهیری مقــدم کــد ملــی ‪ 31113943395‬فرزنــد علی ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 285‬مترمربــع واقع در روســتای دربر شــهر بــم از مالکیت محمدحســین دریجانی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/14 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/30 :‬‬ ‫محمد امیری خواه‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات موسسـ�ه مش�اـوره حقوقـ�ی و وکالـ�ت افشــین بخشـ�ی حمامــار بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 1010‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14006004409‬ب��ه استــناد درخواس��ت اقـ�ای افشـ�ین‬ ‫بخش�ی حمامالر مـ�ورخ ‪ 1398/11/13‬مدی��ر موسس��ه مشــاوره حقوق��ی و وکال��ت (موض��وع مـ�اده ‪ 187‬برنام��ه س��وم توس��عه) و مســتندا ً ب��ه پروان��ه وکال��ت و مشـ�اوره حقوق��ی شـ�ماره‬ ‫‪ /187/49941‬م‪/‬پ مـ�ورخ ‪ 1398/10/07‬و نام��ه شـ�ماره ‪ 187/46789‬مـ�ورخ ‪ 1398/10/07‬صاــدره از طـ�رف ریاس��ت مش�اـوران حقوق��ی و وکال و کارشناسـ�ان قـ�وه قضائی��ه مـ�دت‬ ‫موسس��ه از تاری��خ ثب��ت ب��ه مـ�دت نامحــدود و از پای��ه دو ب��ه پای��ه ی��ک تغیی��ر یاف��ت‪.‬‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫تشریح کارنامه عملکرد یک ساله ملی حفاری‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫براب�رـ اراء صــادره هیئ��ت اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراض��ی و س��اختمان های فاق�دـ س��ند رس��می مس��تقر در واح��د ثبت��ی حـ�وزه ثبت��ی مل��ک ب��م تصرف��ات مالکان��ه بالمعـ�ارض‬ ‫متقاضیــان ذیـ�ل واقـ�ع در شهرستــان بـ�م بخـ�ش ‪ 29‬کرمــان محرــز گردیــده اســت‪ .‬لذــا بمنظــور اطــاع عمــوم مراجعیـ�ن در دو نوبـ�ت بـ�ه فاصلـ�ه ‪15‬روز اگهـ�ی می شــود و درصورت��ی کـ�ه اشخــاص نســبت بـ�ه‬ ‫صدــور سـ�ند مالکی��ت متقاضیـ�ان اعتراض��ی داشـ�ته باشـ�ند می توانن��د از تاری��خ انتش�اـر اولی��ن اگه��ی ب��ه مـ�دت دو مـ�اه اعتــراض خ�وـد را ب��ه ای��ن اداره تســلیم و پ��س از اخ��ذ رســید ظـ�رف مـ�دت یـ�ک مـ�اه‬ ‫از تاریـ�خ تسلــیم اعترــاض دادخواسـ�ت خ��ود را بـ�ه مراجـ�ع قضائـ�ی تقدیـ�م نماینـ�د بدیهـ�ی اسـ�ت درصوــرت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعترــاض طبـ�ق مق�رـرات س��ند مالکیـ�ت صـ�ادر خواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫امالک تقاضا شده واقع در بخش ‪ 29‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 2486‬اصلــی شــیما پنجعلــی زاده کــد ملــی ‪ 3111473597‬فرزنــد عبــاس‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 145‬مترمربــع واقــع در خیابــان ســیدجمال الدین‬ ‫اســدابادی کوچــه ‪ 37‬شــهر بــم از مالکیــت قنبــر پنجعلــی زاده‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 1470‬فرعــی از ‪ 3569‬اصلــی منــور تقی زاده رحمت ابــادی کــد ملــی ‪6059795595‬‬ ‫فرزنــد اســداهلل ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 210‬مترمربــع واقــع در خیابــان‬ ‫ســیدجمال الدین کوچــه ‪ 10‬شــهر بــم از مالکیــت عزیــزاهلل تقــی زاده‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 4‬فرعــی از ‪ 3832‬اصلــی ایمــان جــوکار کــد ملــی ‪ 3111028038‬فرزنــد حســن‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 410‬مترمربــع واقــع در خیابــان ازادگان شــهر بــم از‬ ‫مالکیــت محمــد قاســمی‪.‬‬ ‫پــاک یــک فرعــی از ‪ 4690‬اصلــی مهــدی گردانــی کــد ملــی ‪ 3111044890‬فرزنــد امــان اهلل‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 470‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم کمربنــدی طالقانــی‬ ‫کوچــه ‪ 34‬از مالکیــت احمــد دانشــورعامری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3‬فرعــی از ‪ 4866‬اصلــی مهدیــه فقیرابــادی کــد ملــی ‪ 3111023321‬فرزنــد امــراهلل‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 282‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم بلــوار صاحب الزمــان‬ ‫از مالکیــت محمــد بنی واهــب‪.‬‬ ‫خوزستان‬ ‫‪5‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)775901‬‬ ‫شــود قابلیــت خدمت رســانی و امــداد در شــرایط‬ ‫عــادی و اضطــراری در حوزه هــای مختلــف ‪HSE‬‬ ‫افزایــش خواهــد یافــت»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬در ایــن‬ ‫نشســت ها باتوجه بــه مباحــث مطرح شــده‪ ،‬نقــاط‬ ‫قــوت و فعالیت هــای صورت پذیرفتــه در هــر یــک‬ ‫از شــرکت ها در حوزه هــای ایمنــی و اتش نشــانی‪،‬‬ ‫بهداشــت‪ ،‬محیــط زیســت‪ ،‬امــوزش و پدافنــد‬ ‫غیر عامــل شناســایی شــده و از ایــن توانایی هــا‬ ‫جهــت ارائــه خدمــات مشــترک بــه ســایر شــرکت ها‬ ‫اســتفاده خواهــد شــد‪ .‬همچنیــن باتوجه بــه ماهیــت‬ ‫یکســان خطــرات موجــود در واحدهــای صنعتــی‬ ‫ عنــوان‬ ‫حــوادث رخ داده تجزیــه و تحلیــل و به‬ ‫ِ‬ ‫درس امــوزی در اختیــار ســایر همــکاران جهــت‬ ‫جلوگیــری از حــوادث مشــابه قــرار خواهــد گرفــت»‪.‬‬ ‫رئیــس ایمنــی‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬محیــط زیســت و پدافنــد‬ ‫غیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب‬ ‫افــزود‪« :‬در ایــن نشســت ها درصــدد تهیــه بانــک‬ ‫اطالعاتــی از قابلیت هــا‪ ،‬توانمندی هــا‪ ،‬تجهیــزات‬ ‫موجــود و نیــروی انســانی صنعــت نفــت جنــوب‬ ‫در حوزه هــای ‪ HSE‬تهیــه تــا امــکان بهره منــدی‬ ‫از ظرفیــت همــه شــرکت ها در مواقــع ضــروری‬ ‫فراهــم شــود»‪ .‬وی یکــی دیگــر از اهــداف برگــزاری‬ ‫ایــن نشســت را انعقــاد تفاهم نامه هــای همــکاری‬ ‫متقابــل میــان شــرکت های نفتــی جهــت اســتفاده‬ ‫از امکانــات‪ ،‬ماشــین االت و نیــروی انســانی‬ ‫متخصــص برشــمرد‪.‬‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه‬ ‫اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیراینصــورت پــس از انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند‬ ‫مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/16 :‬‬ ‫م الف ‪910/368‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫اگهی ماده ‪ 10‬ایین نامه اجرایی قانون الحاق مواردی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید‬ ‫و عرضه مسکن شهرستان سرعین‬ ‫برابــر ارائ هیــات حــل اختــاف موضــوع قانــون ســاماندهی و حمایــت از تولیــد و عرضــه مســکن‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان اردبیــل تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضیــان ذیــل محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی و ملــک مــورد تقاضــا بشــرح ذیــل بــه منظــور اطــاع‬ ‫عمــوم در یــک نوبــت اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت‬ ‫اعتراضــی داشــته باشــد می تواننــد از تاریــخ انتشــار اگهــی ظــرف مــدت بیســت روز اعتــراض‬ ‫خــود را بــه اداره ثبــت اســناد و امــاک محــل تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه‬ ‫از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ -1 :‬رای شــماره‬ ‫‪ 98/11/21-1725‬خانــم زیبــا ســرکارگنزق فرزنــد التفــات نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بــه شــماره ‪ 8824‬فرعــی از ‪ 310‬اصلــی بــه مســاحت ‪ 255.53‬مترمربــع‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مهلــت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صادرخواهــد شــد‪.‬‬ ‫بهبود محمدی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سرعین‬ ‫خبر‬ ‫مجتمــع تخصصــی ســامت خانــواده شــهدای نفــت اهــواز با حضــو ِر مدیرعامــل ســازمان‬ ‫بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت و مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنــوب‬ ‫افتتــاح شــد‪ .‬حبیــب اهلل ســمیع (مدیرعامــل ســازمان بهداشــت و درمــان صنعــت نفــت)‬ ‫بابیان اینکــه ایــن مجتمــع تخصصــی امــکان ارائــه ســرویس بــه ســاکنان بومــی منطقــه را‬ ‫ِ‬ ‫نیــز داراســت‪ ،‬گفــت‪« :‬مجتمــع ســامت خانــواده در زمینــی بــه مســاحت ‪ ٤٠٠٠‬متر مربــع‬ ‫و بــا ‪ ٣٥٠٠‬متــر زیربنــا در ســهطبقه بنــا شــده و دارای کلینیک هــای تخصصــی اطفــال‪،‬‬ ‫اورولــوژی‪ ،‬داخلــی زنــان‪ ،‬جراحــی‪ ،‬قلــب‪ ،‬دندانپزشــکی و غیــره اســت»‪ .‬وی بااشــاره به‬ ‫افتتــاح ایــن پلی کلینیــک‪ ،‬افــزود‪« :‬بــا ســاخت مجتمــع تخصصــی ســامت خانــواده‬ ‫شــهدای نفــت اهــواز‪ ،‬کلینیک هــای کــوی نفــت‪ ،‬قائــم و شــهرک نفــت بــه ایــن مجموعــه‬ ‫منتقــل و در ان ادغــام خواهنــد شــد»‪ .‬ســمیع اذعــان داشــت‪ ١١« :‬کلینیــک تخصصــی‬ ‫در اهــواز وجــود داشــت کــه ایــن کلینیک هــا طبــق تصمیــم هیئت مدیــره شــرکت ملــی‬ ‫نفــت ایــران‪ ،‬بــرای ارتقــای خدمــات کلینیک هــای اهــواز در پنــج پلی کلینیــک تخصصــی‬ ‫ادغــام خواهنــد شــد‪ ،‬کلینیــک شــهدای کارون بــا ادغــام کلینیک هــای کارون صنعتــی و‬ ‫کارون مســکونی در ســال ‪ ٩٥‬بــه بهره بــردای رســید و کلینیــک کــوی جواهــری نیــز کــه‬ ‫‪ ٨٠‬درصــد پیشــرفت ســاخت دارد‪ ،‬کلینیک هــای کــوی ملــت و زیتــون کارمنــدی را ادغــام‬ ‫خواهــد کــرد»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه ایــن کلینیــک بــا هزینــه ‪ ١٢‬میلیارد تومــان ســاخته‬ ‫شــده اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬دو کلینیــک دیگــر نیــز طبــق برنامه ریزی هــا‪ ،‬در اینــده جهــت‬ ‫ســاخت تحویــل داده می شــود»‪.‬‬ ‫در نشست مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب‬ ‫و شهردار اهواز مطرح شد؛‬ ‫توسعه همکاری ها‬ ‫برای توسعه شهری پایتخت نفتی ایران‬ ‫در نشســتی با حضــو ِر احمــد محمــدی (مدیرعامــل شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز جنوب)‬ ‫و موســی شــاعری (شــهردار اهــواز) بــر لــزوم تعامــل و همــکاری متقابــل دو مجموعــه‬ ‫به منظــور حــل برخــی از مشــکالت شــهر اهــواز تاکیــد شــد‪ .‬در ایــن نشســت مدیرعامــل‬ ‫بابیان اینکــه همــکاری و تعامــل دوســویه همــواره بایــد مدنظــر‬ ‫مناطــق نفت خیــز جنــوب ِ‬ ‫ســازمان ها قــرار بگیــرد‪ ،‬گفــت‪« :‬هــر حرکتــی کــه از ســوی ســازمان ها بــرای مــردم صــورت‬ ‫می گیــرد بایــد ملمــوس باشــد و ایــن اطمینــان بــرای شــهروندان حاصــل شــود کــه خدمات‬ ‫انجام شــده در جهــت رفــاه و کســب رضایــت انــان اســت»‪ .‬وی افــزود‪ « :‬وزارت نفــت جمهوری‬ ‫اســامی ایــران نیــز همــواره در پروژه هــای مختلــف عام المنفعــه و عمرانــی از جملــه‬ ‫زیرســاخت های شــهری‪ ،‬نوســازی و بازســازی مــدارس‪ ،‬احــداث مراکــز درمانــی‪ ،‬راه ســازی و‬ ‫‪ ...‬بــه ارائــه خدمــات بــه مــردم فعــال بــوده کــه از جملــه ان می تــوان بــه اجــرای پروژه هــای‬ ‫متعــددی بــا اعتبــاری بیــش از ‪ 1500‬میلیاردتومــان در اســتان خوزســتان در ســال اخیــر‬ ‫اشــاره کــرد»‪ .‬محمــدی در پایــان گفــت‪« :‬نــگاه و دغدغــه شــرکت ملــی مناطــق نفت خیــز‬ ‫جنــوب نیــز بــه ماننــد شــهرداری‪ ،‬کمــک بــه مــردم اســت و مــا از هیــچ ســعی و کوششــی‬ ‫در ایــن مســیر کوتاهــی نخواهیــم کــرد»‪ .‬شــهردار اهــواز نیــز بااشــاره بــه برخــی مشــکالت‬ ‫عمــده شــهری از جملــه وضعیــت اســفالت شــهر‪ ،‬فضای ســبز‪ ،‬ماشــین االت اتش نشــانی و ‪...‬‬ ‫گفــت‪« :‬به منظــور تغییــر ســیمای شــهر پروژه هــای متعــددی انجــام گرفــت‪ ،‬امــا باتوجه بــه‬ ‫وســعت و جمعیــت شــهر اهــواز بــرای تکمیــل ســایر پروژه هــا نیــاز بــه مســاعدت و یــاری‬ ‫ســایر دســتگاه های اجرایــی به ویــژه نفــت وجــود دارد»‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران‪:‬‬ ‫رضایتمندی کارکنان‬ ‫در ارائه توجه به ورزش همگانی ست‬ ‫رضایتمنــدی کارکنــان و خانواده هــای انــان در ارائــه خدمــات مناســب و توجــه بــه‬ ‫ورزش هــای همگانــی از ســوی امــور ورزش و تربیت بدنــی شــرکت اســت‪ .‬مهندس ســید‬ ‫عبدالــه موســوی (مدیرعامــل شــرکت ملــی حفــاری ایــران) در بازدیــد از تاسیســات‬ ‫ورزشــی از جملــه اســتخر شــنا کــه به تازگــی تعمیــر شــده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬امــور ورزش‬ ‫و تربیت بدنــی بایــد تمــام تــاش خــود را در جهــت رفــاه کارکنــان و خانواده هــا بــه کار‬ ‫گیــرد»‪ .‬وی در ایــن بازدیــد کــه سرپرســت و جمعــی از مســئوالن و کارکنــان امــور‬ ‫ورزش شــرکت حضــور داشــتند‪ ،‬بــر نگه داشــت مطلــوب مجموعه هــا و تجهیــزات‬ ‫ورزشــی در جهــت اســتفاده بهینــه تاکیــد کــرد‪ .‬موســوی توجــه بــه امــر ورزش را از نظر‬ ‫ی بســیار با اهمیــت دانســت و اظهــار کــرد‪« :‬گســترش فضــای‬ ‫ســامت روحــی و جســم ‬ ‫ورزشــی و پُر کــردن اوقــات فراغــت کارکنــان و خانواده هــا در اولویــت برنامــه شــرکت‬ ‫قــرار دارد و ایــن مهــم در بهــره وری و افزایــش راندمــان کار اثرگــذار اســت»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت ملــی حفــاری ایــران گفت‪« :‬ایجــاد ارامــش بــرای خانواده هــا در اماکن ورزشــی‬ ‫شــرکت و انتقــال رضایتمنــدی انــان بــه کارکنــان اقمــاری به صــورتِ مســتقیم بــر‬ ‫عملکــرد کاری انــان در موقعیت هــای عملیاتــی تاثیــر می گــذارد»‪.‬‬ ‫اجرائیه‬ ‫مشــخصات محکوم لــه‪ :‬نــام و نام خانوادگــی‪ :‬رحمــت رنجبراحمدابــاد‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬رباط کریــم‪،‬‬ ‫مشــخصات محکوم علیــه‪ :‬نــام و‬ ‫بلــوار امــام خمینــی کوچــه انقــاب ‪ 4‬کوچــه االلــه ‪ 4‬ط دوم پ ‪9‬‬ ‫نام خانوادگــی‪ :‬مهــدی عزیــزی‪ .‬نشــانی محــل اقامــت‪ :‬مجهول المــکان‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بموجــب دادنامــه شــماره ‪ 276-98‬مــورخ ‪ 98/4/11‬شــورای حــل اختــاف رباط کریــم شــعبه ‪6‬‬ ‫کــه وفــق دادنامــه شــماره فوق الذکــر شــعبه ‪ 6‬دادگاه رباط کریــم قطعیــت حاصــل کــرده اســت‪ .‬محکوم علیــه‬ ‫محکــوم اســت بــه انجــام مفــاد دادنامــه فوق الذکــر در حــق محکوم لــه و پرداخــت نیــم عشــر دولتــی در حــق‬ ‫صنــدوق دولــت رای بــه محکومیــت خوانــده بــه مبلــغ ‪ 120/000‬تومــان بابــت اجــور معوقــه و پرداخــت‬ ‫‪ 198750‬تومــان هزینــه دادرســی‪ .‬محکوم علیــه مکلــف اســت از تاریــخ ابــاغ اجرائیــه‪ -1 :‬پــس از ابــاغ‬ ‫اجرائیــه ظــرف ده روز ان را بموقــع اجــرا بگــذارد‪ -2 .‬ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه بدهــد‪ -3 .‬مالــی‬ ‫معرفــی کنــد کــه اجــرا حکــم و اســتیفاء محکوم بــه از ان میســر باشــد و درصورتــی کــه خــود را قــادر بــه‬ ‫اجــرای مفــاد اجرائیــه ندانــد بایــد ظــرف مهلــت ده روز صــورت جمــع دارائــی خــود را بــه قســمت اجــرا‬ ‫تســلیم کنــد اگــر مالــی نــدارد صریحــاً اعــام نمایــد هــرگاه ظــرف ســه ســال بعــد از انقضــاء مهلــت مذکــور‬ ‫معلــوم شــود کــه قــادر بــه اجــرای حکــم و پرداخــت محکوم بــه بوده ایــد‪ ،‬لیکــن بــرای فــرار در پرداخــت‬ ‫امــوال خــود را معرفــی نکنیــد یــا صــورت خــاف واقــع از دارایــی خــود بدهیــد بنحــوی کــه اجــرای تمــام‬ ‫یــا قســمتی از مفــاد اجرائیــه متعســر باشــد بــه مجــازات حبــس از ‪ 61‬روز تــا ‪ 6‬مــاه محکــوم خواهیــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬عــاوه بــر مــوارد بــاال کــه قســمتی از مــاده ‪ 34‬قانــون اجــرای احــکام مدنــی می باشــد بــه مــواردی از‬ ‫قانــون اجــرای احــکام و قانــون ائیــن دادرســی مدنــی مصــوب ‪ 79/1/21‬و همچنیــن مفــاد قانون نحــوه اجرای‬ ‫محکومیت هــای مالــی مصــوب ‪ 10‬ابــان ‪ 1377‬کــه ظهــر بــرگ اجرائیــه درج گردیــده اســت‪ ،‬توجــه نمــوده‬ ‫و بــه ان عمــل نماییــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/11/30 :‬‬ ‫شعبه ‪ 6‬شورای حل اختالف رباط کریم‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫براب��ر اراء صاــدره هیئ��ت اول موضـ�وع قانـ�ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ی اراض��ی و س��اختمان های فاقـ�د س��ند رسـ�می مس��تقر در واح��د ثبت��ی حــوزه ثبت��ی مل��ک ب��م تصرفـ�ات مالکان��ه بالمعــارض متقاضیـ�ان‬ ‫ذی��ل واق��ع در شهرســتان ب��م بخش هـ�ای ‪ 29‬لغایـ�ت ‪ 33‬کرمــان محرــز گردیــده اســت‪ .‬لذــا بمنظــور اطــاع عمــوم مراجعیـ�ن در دو نوبـ�ت بـ�ه فاصلـ�ه ‪ 15‬روز اگه��ی می شـ�ود و درصورت��ی ک��ه اشــخاص نسـ�بت‬ ‫ب��ه ص��دور سـ�ند مالکی��ت متقاضیـ�ان اعتراض��ی داشـ�ته باشـ�ند می توانن��د از تاری��خ انتشـ�ار اولی��ن اگه��ی ب��ه مـ�دت دو مـ�اه اعتــراض خـ�ود را ب��ه ای��ن اداره تســلیم و پ��س از اخ��ذ رس��ید ظـ�رف مـ�دت یکمـ�اه‬ ‫از تاریـ�خ تسلــیم اعترــاض دادخواسـ�ت خ��ود را بـ�ه مراجـ�ع قضائـ�ی تقدیـ�م نماینــد‪ .‬بدیهـ�ی اسـ�ت درصوــرت انقضــاء مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعترــاض طبـ�ق مق�رـرات س��ند مالکیـ�ت صـ�ادر خواهـ�د شـ�د‪.‬‬ ‫امالک تقاضاشده واقع در بخش ‪ 30‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 431‬فرعــی از ‪ 472‬اصلــی اســما دهقانی فــر کــد ملــی ‪ 3111550508‬فرزنــد یــداهلل ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه و بــاغ بمســاحت ‪ 1404‬مترمربــع واقــع در پشــترود بــم از مالکیــت ســیدمرتضی اولیــاء‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 40‬فرعــی از ‪ 758‬اصلــی عبــاس محســنی پور کــد ملــی ‪ 3110150956‬فرزنــد عزیــزاهلل ششــدانگ یکباب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 987‬مترمربــع واقــع در روســتای چهل تخــم زیدابــاد شــهر بــم از مالکیــت بی بی فرزانــه عمــاد‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 45‬فرعــی از ‪ 829‬اصلــی علیرضــا دامنــه کــد ملــی ‪ 3100125037‬فرزنــد حســن نســبت بــه ســه دانگ‬ ‫و ســحر شــهاب ابادرودباری کــد ملــی ‪ 3100195949‬فرزنــد حســن نســبت بــه ســه دانگ از ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 344‬مترمربــع واقــع در روســتای لکیزابــاد اســفیکان شــهر بــم از مالکیــت رمضــان حجت ابــادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 12‬فرعــی از ‪ 1121‬اصلــی حمیــد جزینــی زاده کــد ملــی ‪ 3110691043‬فرزنــد عبــاس ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بــه مســاحت ‪ 329‬مترمربــع واقــع در شــهر بــم خیابــان بوعلــی غربــی خیابــان شــهید جزینــی از مالکیــت‬ ‫غالمرضا ســاالبهزادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 16‬فرعــی از ‪ 2291‬اصلــی داود طبســی نژاد باغچمکــی کــد ملــی ‪ 3110705885‬فرزنــد حاجی ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 278‬مترمربــع واقــع در روســتای باغچمــک شــهر بــم از مالکیــت حاجی طبســی نژاد‪.‬‬ ‫امالک تقاضاشده واقع در بخش ‪ 31‬کرمان‬ ‫پــاک یکفرعــی از ‪ 832‬اصلــی منصــوره حسین شــاهی برواتی کــد ملــی ‪ 3111613607‬فرزنــد علــی ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 466‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم چهــارراه اکبرابــاد از مالکیــت عیســی تدیــن‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 204‬فرعــی از ‪ 1315‬اصلــی مهیــن بیغــم کــد ملــی ‪ 3621190260‬فرزنــد محمــود ششــدانگ یکبــاب‬ ‫مغــازه بمســاحت ‪ 61‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم ابتــدای بلــوار خلیج فــارس از مالکیــت علــی تدیــن‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 3279‬اصلــی محمــد پورعزیــزی کــد ملــی ‪ 3111249631‬فرزنــد احمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 181‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم خیابــان پرویــن اعتصامــی از مالکیــت نصــرت پورعزیــزی و فیض اهلل‬ ‫پورعزیــزی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 3863‬اصلــی ارزو روح االمینــی کــد ملــی ‪ 4431667520‬فرزنــد ســیدز محمــود ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه و بــاغ بمســاحت ‪ 3793‬مترمربــع واقــع در بــروات بــم بلــوار توحیــد از مالکیــت علــی اســتقامت‪.‬‬ ‫امالک تقاضاشده واقع در بخش ‪ 32‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 276‬فرعــی از ‪ 2595‬اصلــی عــذرا ولندیــاری کــد ملــی ‪ 311070603‬فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب خانه‬ ‫بمســاحت ‪ 245‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر روســتای مشــک از مالکیت علــی ولندیاری‪.‬‬ ‫پــاک یکفرعــی از ‪ 3784‬اصلــی محمــد امانــدادی کــد ملــی ‪ 3110351889‬فرزنــد قدمعلــی ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه و بــاغ بمســاحت ‪ 1388‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر قطب ابــاد از مالکیــت رحمــت اهلل امانــدادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 269‬فرعــی از ‪ 3969‬اصلــی امیــر دارای کــد ملــی ‪ 3209971161‬فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب خانــه‬ ‫بمســاحت ‪ 970‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر روســتای خیرابــاد از مالکیــت اســمعیل عامــری‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 6‬فرعــی از ‪ 4097‬اصلــی منصــور دولتــی کــد ملــی ‪ 3209859507‬فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب خانه‬ ‫بمســاحت ‪ 1031‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر روســتای شــهیدچمن از مالکیت احمــد ابوعامری ‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 10‬فرعــی از ‪ 4172‬اصلــی حســین موســوی مهدی ابادی کــد ملــی ‪ 3209742510‬فرزنــد ابراهیــم‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 2078‬مترمربــع واقــع در نرماشــیر جنت ابــاد از مالکیــت مهــدی فروتــن‪.‬‬ ‫امالک تقاضاشده واقع در بخش ‪ 33‬کرمان‬ ‫پــاک ‪ 50‬فرعــی از ‪ 510‬اصلــی افشــین راســتگو کــد ملــی ‪ 3111041557‬فرزنــد احمــد ششــدانگ یکبــاب خانه‬ ‫و باغچــه بمســاحت ‪ 1052‬مترمربــع واقــع در بــم دهبکــری کهن ســیر از مالکیــت فرامــرز امیربهزادی‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 14‬فرعــی از ‪ 574‬اصلــی مهــدی واجدابراهیمــی کــد ملــی ‪ 3590058064‬فرزنــد محمدتقــی ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه و باغچــه بــم بمســاحت ‪ 1130‬مترمربــع واقــع در بم دهبکــری جــدکان از مالکیت علی جزینــی زاده‪.‬‬ ‫پــاک یکفرعــی از ‪ 600‬اصلــی محمــد کریمی افشــار کــد ملــی ‪ 3111358992‬فرزنــد اکبــر ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه و باغچــه بمســاحت ‪ 2037‬مترمربــع واقــع در بــم دهبکــری بیــدان از مالکیــت محمــود افشــارپور‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 4‬فرعــی از ‪ 660‬اصلــی محمدرضــا نخعــی کــد ملــی ‪ 3110159562‬فرزنــد ابراهیــم ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه بمســاحت ‪ 725‬مترمربــع واقــع در بــم دهبکــری بیــدان از مالکیــت محمــود افشــاری پور‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 31‬فرعــی از ‪ 665‬اصلــی مهدیــه پاپلــی کــد ملــی ‪ 3111078930‬فرزنــد محمدتقــی ششــدانگ یک قطعه‬ ‫زمیــن جهــت ادغــام در پــاک ‪ 25‬فرعــی از ‪ 665‬بمســاحت ‪ 165‬مترمربــع واقــع در دهبکــری بــم توکل ابــاد از‬ ‫مالکیــت امیدعلــی کریمی افشــار‪.‬‬ ‫پــاک یکفرعــی از ‪ 880‬اصلــی ســیما عبــاس زاده کــد ملــی ‪ 3115823020‬فرزنــد نجــف ششــدانگ یکبــاب خانه‬ ‫و باغچــه بمســاحت ‪ 995‬مترمربــع واقــع در بــم دهبکــری از مالکیــت فاطمــه افشــاری پور‪.‬‬ ‫پــاک ‪ 104‬فرعــی از ‪ 1550‬اصلــی منصــور دولتــی کــد ملــی ‪ 3209859507‬فرزنــد محمــد ششــدانگ یکبــاب‬ ‫خانــه و بــاغ بمســاحت ‪ 802‬مترمربــع واقــع در بــم دهبکــری کهن نــو بلــوار خلیج فــارس خیابــان توحیــد از‬ ‫مالکیــت عبــداهلل افشــارمنش‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/30 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/16 :‬‬ ‫محمد امیری خواه‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان بم‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫چهار شنبه‪ 30‬بهمن‪ - 1398‬شماره‪1932‬‬ ‫تولیت استان قدس رضوی مطرح کرد؛‬ ‫رویکرد استان قدس؛‬ ‫تالش همه جانبه بر تاثیرگذاری فرهنگی درگستره بین المللی‬ ‫یاسر وطن پور‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی گفــت‪« :‬بــدون شــک فعالیت های‬ ‫فرهنگــی ایــن اســتان مقــدس بــه حــوزه حــرم مطهــر‪ ،‬مشــهد‬ ‫ی محــدود نخواهــد بــود و تــاش مــا‬ ‫مقــدس و ایــران اســام ‬ ‫ی و تشــکل های جوانــان‬ ‫بــر ایــن اســت از ظرفیت هــای مردمــ ‬ ‫در داخــل و خــارج از کشــور نســبت بــه ترویــج معــارف اهــل‬ ‫بیــت و ســیره رضــوی بهــره ببریــم»‪ .‬حجت‪‎‬االسالم والمســلمین‬ ‫احمــد مــروی در دیدارهــای جداگانــه بــا جوانــان فعــال فرهنگی‬ ‫سراســر کشــور کــه در تــاالر والیــت حــرم مطهــر رضــوی برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬ضمــن تبریــک ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر‪ ،‬ایــن ایــام را‬ ‫مظهــر اقتــدار‪ ،‬اراده و انســجام ملــی خوانــد و گفــت‪« :‬پیــروزی‬ ‫ی از فهــم عمیــق و بصیــرت درســت‬ ‫شــکوهمند انقــاب اســام ‬ ‫امــام راحــل بــود کــه بــه جامعــه منتقــل‪‎‬شــد و توانســت نظامــی‬ ‫ فاســد‪ ،‬وابســته‪ ،‬مــزدور‪ ،‬نوکــر بیگانــه و دشــمن دیــن و ملــت را‬ ‫از میــان بــردارد»‪.‬‬ ‫مانند زمان ظهور زندگی کنیم‬ ‫حجت‪‎‬االسالم والمســلمین مــروی در ادامــه با تاکید بــر‬ ‫تربیــت دینــی و فرهنگــی جوانــان‪ ،‬یکــی از اهتمامــات و‬ ‫اولویت هــای اســتان قــدس رضــوی را توجــه بــه مســائل‬ ‫معرفتــی‪ ،‬فرهنگــی و دینــی جوانــان معرفــی و ابــراز کــرد‪:‬‬ ‫«مــا قل ـه ای را در نظــر گرفته ایــم کــه ابــزار رســیدن بــه ان‬ ‫ایمــان‪ ،‬تقــوا‪ ،‬معرفــت و بصیــرت نســل جــوان بــوده و ان قلــه‬ ‫نهایــی ظهــور حضــرت ولی عصر(عــج) اســت»‪ .‬تولیــت اســتان‬ ‫قــدس رضــوی بــر اهمیــت تربیــت و امادگــی جامعــه بــرای‬ ‫ظهــور حضــرت صاحب االمر(عــج) تاکیــد و اظهــار کــرد‪« :‬مــا‬ ‫بایــد بــا کار دینــی و تربیتــی به خصــوص روی نســل جــوان‪،‬‬ ‫خــود را در شــرایط ظهــور احســاس و انچــه را قــرار اســت در‬ ‫زمــان ظهــور انجــام دهیــم‪ ،‬از اکنــون اغــاز کنیــم؛ ایــن معنی‬ ‫درســت «انتظــار» اســت»‪.‬‬ ‫موضوع جوانان‪ ،‬شعاربردار نیست‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی محــور بیانــات حضــرت‬ ‫امــام(ره) و تاکیــدات رهبــر معظــم انقــاب به خصــوص در‬ ‫بیانیــه گام دوم را جوانــان دانســت و اظهــار کــرد‪« :‬توجــه‬ ‫رهبــری معظــم بــه جوانــان موضوعــی شــعاری نیســت‪.‬‬ ‫ایــن بــاور و ایمــان رهبــری بــه مســئله جوانــان اســت کــه‬ ‫از تجربــه تاریخــی‪ ،‬عینــی و عملــی در طــول چهل ســال‬ ‫انقــاب اســامی نشــئت می گیــرد»‪ .‬وی بااشــاره به نقــش‬ ‫موثــر جوانــان در دوران انقــاب اســامی‪ ،‬دفــاع مقــدس و‬ ‫جهــاد ســازندگی‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬بســیاری از افتخــارات کشــور‬ ‫به دســت جوانــان با ایمــان‪ ،‬دلســوز و با انگیــزه رقــم خــورده‬ ‫اســت‪ ،‬نقــش جوانــان در تحقــق انقــاب اســامی‪ ،‬دوران‬ ‫دفــاع مقــدس‪ ،‬جهــاد ســازندگی و کســب پیشــرفت های‬ ‫علمــی بســیار کلیــدی و اساســی بــوده‪ ،‬ازایــن رو رهبــری‬ ‫معظــم انقــاب مخاطــب و کانــون اصلــی بیانیــه گام دوم را‬ ‫جوانــان قــرار داده انــد»‪ .‬حجت‪‎‬االسالم والمســلمین مــروی‬ ‫بــا تصریــح بــر ایــن نکتــه کــه در ادوار مختلــف نظــام و‬ ‫انقــاب جوانــان نقــش پررنگــی در پیشــبرد اهــداف کشــور‬ ‫ایفــا کردنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬جوانانــی کــه توفیقــات‪ ،‬پیروزی هــا و‬ ‫موفقیت هــا را در ایــن چهل ســال بــرای کشــور رقــم زده انــد‪،‬‬ ‫ابتــدا یــک تربیــت عمیــق دینــی یافتنــد و بعــد بــرای کشــور‬ ‫افتخار افریــن شــدند»‪ .‬وی ســردار شــهید قاســم ســلیمانی‬ ‫را نمــاد ایمــان و اخــاص معرفــی و تاکیــد کــرد‪« :‬در گام‬ ‫نخســت بایــد بســتر ایجــاد ایمــان‪ ،‬تقــوا‪ ،‬پاکیزگــی و تقــرب‬ ‫شــهیدان‬ ‫بــه خــدا را در جوانــان امــاده کنیــم‪ .‬وصیت نامــه‬ ‫ِ‬ ‫جــوان مــا سرشــار از ایمــان و اخــاق و معرفــت اســت‪.‬‬ ‫همــه افتخارافرینــان کشــور‪ ،‬پیــش از هــر عاملــی تربیــت‬ ‫عمیــق دینــی پیــدا کردنــد»‪ .‬تولیــت اســتان قــدس رضــوی‬ ‫ایجــاد اعتماد به نفــس در نســل جــوان را دیگــر موضــوع‬ ‫حائز اهمیــت عنــوان و تشــریح کــرد‪« :‬اســتکبار بــا شکســتن‬ ‫اعتماد به نفــس ملت هــا سیاســت اســتعماری خــود را‬ ‫دنبــال می کنــد و مطالعــه تاریــخ و شــواهد موفقیت هــای‬ ‫امــروز دو ابــزار مهــم در ایجــاد اعتماد به نفــس در نســل‬ ‫جــوان اســت»‪ .‬حجت‪‎‬االسالم والمســلمین مــروی امیــد دادن‬ ‫را از نتایــج عملــی ایجــاد اعتماد به نفــس خوانــد و ادامــه داد‪:‬‬ ‫«امــروز دشــمن روی القــای ناتوانــی ملــت‪ ،‬عــدم ایســتادگی‬ ‫و وابســتگی بــه محصــوالت تمــدن غــرب تاکیــد دارد کــه‬ ‫بایــد بــه همــه به خصــوص جوانــان امیــد داده شــود»‪.‬‬ ‫به گفتــه وی‪ ،‬عمق‪‎‬بخشــی معرفتــی و ایجــاد قــدرت تحلیــل‪،‬‬ ‫ضــرورت تربیــت نســل جــوان اســت تــا الزم نباشــد در‬ ‫بزنگاه هــای تاریخــی منتظــر باشــند از کســی خــط بگیرنــد‪.‬‬ ‫در شــرایط ســخت‪ ،‬خــود جوانــان بایســتی تــوان هدایــت‬ ‫نیروهــا و مجموعه‪‎‬هایــی را داشــته باشــند‪ .‬در پایــان مراســم‬ ‫ی تــا تمــدن اســامی» با حضــور‬ ‫کتــاب «از انقــاب اســام ‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی رونمایــی شــد‪ .‬مهم‪‎‬تریــن‬ ‫هــدف ایــن کتــاب؛ تبیینــی جامــع و ســاده بــر چیســتی‬ ‫ی و دســتاوردهای ان و‬ ‫تمــدن اســامی‪ ،‬انقــاب اســام ‬ ‫تحلیلــی بــر تمــدن غــرب بــا ارائــه راهــکاری بــرای جوانــان‬ ‫اســت کــه جــوان امــروزی نگاهــی تمدنــی بـ ه اینــده داشــته‬ ‫باشــد و جایــگاه خــود را در ســاخت تمــدن نویــن اســامی ‬ ‫به خوبــی ترســیم کنــد‪.‬‬ ‫ایت اهلل سیداحمد موسوی وادقانی‬ ‫متولــد ســال ‪ ،1334‬در روســتای قمصــر‬ ‫از توابع شهرستان ری استان تهران‬ ‫تحصیل علوم حوزوی در محضر ایات عظام‪:‬‬ ‫مــکارم شــیرازی‪ ،‬بهجــت‪ ،‬وحیدخراســانی‪،‬‬ ‫فاضــل لنکرانــی‪ ،‬ســبحانی‪ ،‬اعتمــادی‪ ،‬میــرزا‬ ‫جواداقا تبریزی‪ ،‬ســتوده‪ ،‬موســوی خوانســاری‬ ‫و مجتهدی تهرانــی‬ ‫امامــت جمعــه باقرشــهر و کهریــزک‬ ‫به مــدت ‪ 20‬ســال‬ ‫اجتهاد در علوم حوزوی‬ ‫مدرسه فقه و اصول‬ ‫مفسر قران و نهج البالغه‬ ‫مولف کتب و مقاالت علمی بین المللی‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مطرح کرد؛‬ ‫امادگی ارائه ‪ 50‬خدمت شرکت توزیع نیروی برق مازندران در میز خدمت‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫تضییــع حقــوق شــهروندان‪ ،‬تکریــم ارباب رجــوع‪،‬‬ ‫جلوگیــری از ســرگردانی مــردم در دســتگاه های‬ ‫اجرایــی‪ ،‬پیشــگیری از امــکان برقــراری ارتبــاط‬ ‫غیر اصولــی و مفســده امیز کارکنــان‪ ،‬ایجــاد‬ ‫ســامت اداری و پاســخگو بــودن کارکنــان را از‬ ‫جملــه اهــداف اســتقرار میــز خدمــت برشــمرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی بــرق مازندران‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬در این راســتا بــا تشــکیل‬ ‫کارگــروه و طــی جلســات مســتمر‪ 50 ،‬خدمــت‬ ‫احصــاء و مقدمــات الزم بــرای ارائـ ه ایــن خدمات‬ ‫مازنــدران از امادگــی ایــن شــرکت بــرای ارائــه‬ ‫‪ 50‬خدمــت بــه مشــترکین و متقاضیــان بــرق‬ ‫از طریــق میــز خدمــت خبــر داد‪ .‬مهنــدس رضــا‬ ‫غفــاری گفــت‪« :‬از ‪ 50‬خدمتــی کــه ازطریــق میز‬ ‫خدمــت بــه مــردم ارائــه می شــود‪ 26 ،‬خدمــت‬ ‫حضــوری و ‪ 24‬خدمــت غیرحضوری ســت و‬ ‫از ‪ 24‬خدمــت غیرحضــوری‪ ،‬هشــت خدمــت‬ ‫امــاده بهره بــرداری و ‪ 16‬خدمــت تــا پایــان‬ ‫ســال جــاری امــاده ارائــه اســت و از ‪ 26‬خدمــت‬ ‫حضــوری همــه خدمــات قابل ارائــه اســت»‪ .‬وی‬ ‫مناقصـه عمومــی‬ ‫به صــورت حضــوری و غیرحضــوری فراهم شــد»‪.‬‬ ‫غفــاری تصریــح کــرد‪« :‬بــا برنامه ریزی هایــی‬ ‫کــه صــورت گرفتــه تــا پایــان ســال ‪ 99‬تعــداد‬ ‫خدمــات از ‪ 50‬خدمــت بــه ‪ 82‬خدمــت افزایــش‬ ‫می یابــد»‪ .‬به گفتــه وی‪ ،‬نیروهایــی کــه بــرای‬ ‫ارائــه خدمــات در میــز خدمــت بــه کار گمــارده‬ ‫خواهــد شــد بــا برگــزاری ازمــون داخلــی و از‬ ‫بیــن نیروهــای اســتانی متخصــص شناســایی و‬ ‫طــی دوره اموزشــی و بررســی های همه جانبــه‬ ‫انتخــاب می شــوند‪.‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫‪1‬‬ ‫نام و نشانی کارفرما‬ ‫شـرکت اب منطقـه ای اردبیـل‪ ،‬به نشـانی اردبیـل میدان‬ ‫ارتش‬ ‫‪2‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫طـرح انتقـال اب از مخازن موجود بـه مخزن زون‬ ‫‪ 3‬خلخال‬ ‫‪3‬‬ ‫نوع مناقصه‬ ‫‪4‬‬ ‫محل اجرای کار‬ ‫استان اردبیل‪ -‬شهرستان خلخال‬ ‫‪5‬‬ ‫مدت اجرای کار‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫‪6‬‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫حدود ‪ 79‬میلیارد ریال‬ ‫‪7‬‬ ‫رشته و گروه‬ ‫پیمانکار‬ ‫حداقل پایه ‪ 5‬رشته اب‬ ‫‪8‬‬ ‫مهلت تهیه اسناد‬ ‫‪9‬‬ ‫محل دریافت اسناد‬ ‫‪10‬‬ ‫زمان تسلیم‬ ‫(بارگذاری) اسناد‬ ‫تکمیل شده‬ ‫حداکثر تا ساعت ‪ 19:00‬روز مورخ ‪1398/12/17‬‬ ‫‪11‬‬ ‫مهلت ارسال اسناد‬ ‫کلیـه مناقصه گـران موظفنـد اسـناد مناقصـه را در سـامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫طبـق موعـد زمانـی (‪ 1398/12/17‬تـا سـاعت ‪)19:00‬‬ ‫منـدرج در سـایت تکمیـل و بارگـذاری نمایـد‬ ‫عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی‬ ‫از تاریخ ‪ 1398/11/28‬لغایت ‪1398/12/03‬‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ضمناً هزینه های اگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪775550 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای اردبیل‬ ‫‪Email: info@arrw.ir‬‬ ‫‪Web site: www.arrw.ir‬‬ ‫فراخـــوان مناقصـــه عمومـــــــی بـــــــا ارزیابــــــی ســـاده‬ ‫نوب‬ ‫ت اول‬ ‫اداره کل راهــداری و حمــل و نقــل جــاده ای اســتان خراســان رضــوی در نظــر دارد مناقصــات بــه شــرح ذیــل را از طریــق ســامانه الکترونیکــی دولــت برگــزار نمایــد‪ .‬کلیــه مراحــل فراخــوان مناقصــات از دریافــت و تحویــل اســناد مناقصــه از طریــق درگاه ســامانه الکترونیکــی دولــت (ســتاد) انجــام‬ ‫خواهــد شــد و الزم اســت مناقصه گــران درصــورت عــدم عضویــت قبلــی مراحــل ثبت نــام در ســایت مذکــور و دریافــت گواهــی امضــای الکترونیکــی را جهــت شــرکت در مناقصــه محقــق ســازند‪ .‬تاریــخ انتشــار در ســامانه ‪ 98/11/30‬می باشــد‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)‬ ‫‪98/31/207‬‬ ‫تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی‪ ،‬شبکه مخابرات‪ ،‬کامپیوتر و اب و فاضالب (پایانه مرزی دوغارون)‪ -‬نوبت دوم‬ ‫‪7/412/684/162‬‬ ‫‪370/634/208‬‬ ‫‪98/31/208‬‬ ‫تعمیر و نگهداری تاسیسات برقی و مکانیکی‪ ،‬شبکه مخابرات‪ ،‬کامپیوتر و اب و فاضالب (پایانه مرزی باجگیران)‪ -‬نوبت دوم‬ ‫‪5/754/454/127‬‬ ‫‪287/722/706‬‬ ‫ نوع تضمین شرکت در مناقصه می بایست به صورت ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریز مبلغ در وجه اداره کل باشد‪.‬‬‫ مهلت دریافت اسناد مناقصه‪ :‬تا ساعت ‪ 8:00‬روز شنبه تاریخ ‪98/12/03‬‬‫ مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه‪ :‬تا ساعت ‪ 8:00‬روز سه شنبه تاریخ ‪98/12/13‬‬‫ تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 10‬صبح روز سه شنبه ‪98/12/13‬‬‫ اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار‪ :‬مشهد‪ -‬انتهای خیابان فدائیان اسالم‪ ،‬کدپستی ‪ ،9173695636‬تلفن تماس ‪051-33412024-8‬‬‫و نمابر‪051-33435888 :‬‬ ‫ اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد‪.‬‬‫ اطالعات تماس سامانه ستاد (راهبری و پشتیبانی)‪021-41934 :‬‬‫ جهت کسب اطالعات می توانید به ادرس سایت زیر رجوع نمایید‪:‬‬‫ادرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)‪www.setadiran.ir :‬‬ ‫شناسه اگهی‪777157 :‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی‬ ‫خبر‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1932‬‬ ‫شهردار رشت تاکید کرد؛‬ ‫تجهیز و به روز رسانی ناوگان مواجهه با بحران‬ ‫ابراهیــم نیازمنــد‪ /‬شــهردار رشــت به تشــریح وضعیت بــارش بــرف و عملکــرد و تالش‬ ‫پرســنل زحمتکــش مجموعــه شــهرداری رشــت پرداخــت و گفــت‪« :‬از زمان بــازش برف‬ ‫تاکنــون چندیـن روز اســت کــه همــه کارکنــان شــهرداری شــبانه روز و در ســه شــیفت‬ ‫کاری مشــغول برف روبــی و انجــام عملیــات پاکســازی بوده انــد و هم اکنــون کــه بــا‬ ‫شــما صحبــت می کنــم‪ ،‬همــه مســیرهای اصلــی و فرعــی بــاز هســتند و تــردد کامــل‬ ‫وجــود دارد»‪ .‬ناصــر حــاج محمــدی با اشــاره به اینکه مــا از ‪ ۵۹‬ســانتیمتر در محــدوده‬ ‫فــرودگاه تــا بیــش از یک متــر در جنــوب شــهر بــارش بــرف داشــتیم کــه چیــزی‬ ‫بیشــتر از پیش بینی هــا بــود‪ ،‬گف ـت ‪ ۲۴« :‬ســاعت اول بــارش کــه مصــادف بــا یــوم اهلل‬ ‫‪ ۲۲‬بهمــن شــد‪ ،‬در اولیــن الویــت تمــام تــاش خــود را بـه کار بســتیم تــا مســیرهای‬ ‫اصلــی راهپیمایــی بــاز نگــه داریــم و ایــن مســیرها را شــاید چندین بــار برف روبــی‬ ‫کردیــم چــون میــزان بــارش به گون ـه ای بــود کــه از یک ســو برف روبــی انجــام می شــد‬ ‫و از دیگر ســو مجــددا ً بــرف روی زمیــن می نشســت»‪ .‬شــهردار رشــت افــزود‪« :‬با حضــور‬ ‫اســتاندار محتــرم‪ ،‬رئیــس و نایب رئیــس محتــرم و اعضــای شــورای شــهر و تــاش‬ ‫پرســنل شــهرداری خوشــبختانه در ‪ ۲۴‬ســاعت اول موفــق بــه باز نگه داشــتن مســیرها‬ ‫شــدیم امــا از یک طــرف خســتگی نیروهــا و از طرف دیگــر فرســوده بودن ماشــین االت‬ ‫ســبب شــد در ‪ ۲۴‬ســاعت دوم شــدت بــارش بــر کار مــا پیشــی بگیــرد کــه به ســرعت‬ ‫ســتاد مدیریــت بحــران اســتان بــه ریاســت اســتاندار محتــرم و با حضــور دکتــر نوبخــت‪،‬‬ ‫مهنــدس نجــار و وزیــر نیــرو تشــکیل شــد و مقــرر شــد تــا ‪ ۳۰‬دســتگاه کامیــون بــرای‬ ‫حمــل برف هــای دپــو شــده بــه رودخانــه اختصــاص یابــد و همچنیــن ‪ ۵۰‬میلیارد تومــان‬ ‫بــرای کمــک بــه دســتگاه های مختلــف دخیــل در بــارش بــرف تخصیــص داده شــود»‪.‬‬ ‫برگزاری همایش ''رسانه‪ ،‬روابط عمومی‬ ‫و مشارکت حداکثری'' در استان البرز‬ ‫بهــروز نصیرمنــش‪ /‬با حضــور صاحب نظــران و دســت اندرکاران امــور انتخاباتــی‬ ‫همایــش رســانه‪ ،‬روابــط عمومــی و مشــارکت حداکثــری برگــزار شــد‪ .‬همایــش رســانه‪،‬‬ ‫روابــط عمومــی و مشــارکت حداکثــری در اســتان البــرز‪ ،‬با حضــور دکترفــردی (معــاون‬ ‫سیاســی امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار البــرز)‪ ،‬ناصرمقــدم (مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی اســتان البــرز)‪ ،‬بهارونــد (مدیــر خبرگــزاری جمهــوری اســامی)‪ ،‬خبرنــگاران‪،‬‬ ‫صاحبنظــران و دسـت اندرکاران امــور انتخاباتــی درخصــوص امکان ســنجی و تمهیــدات‬ ‫الزم بــرای برگــزاری پرشــور و حداکثــری یازدهمی ـن دوره انتخابــات مجلــس شــورای‬ ‫اســامی در ســالن اســتاد ســیروس صابــر برگــزار شــد‪ .‬مدیــرکل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی اســتان البــرز گفــت‪« :‬براســاس منویــات مقــام معظــم رهبــری حضــور‬ ‫حداکثــری در انتخابــات یازدهمیـن دوره مجلس شــورای اســامی‪ ،‬امری ضروری ســت»‪.‬‬ ‫ناصرمقــدم افــزود‪« :‬رســانه ها افــراد تاثیرگــذاری درجامعــه هســتند کــه زمینــه را بــرای‬ ‫حضــور هرچه بیشــترمردم فراهــم می کننــد و در اســتان البــرز با توجه بــه ظرفیــت‬ ‫رســانه ای کــه شــاهد هســتیم‪ ،‬می تــوان گام هــای موثــری را برداشــت»‪ .‬معاون سیاســی‬ ‫امنیتــی و اجتماعــی اســتاندار البــرز نیــز در ادامــه ایــن همایش اظهــار داشــت‪« :‬انقالب‬ ‫اســامی بــه برکــت خــون شــهدا در مســیر رشــد و پیشــرفت قــرار دارد کــه بایــد‬ ‫هرچه بیشــتر در مســیر حفــظ ارمان هــا و ارزش هــای نظــام اســامی گام برداشــت»‪.‬‬ ‫نورمحمــد فــردی افــزود‪« :‬سیاســت کلــی دولــت و وزارت کشــور مبتنــی بــر اصــول‬ ‫مهمی ســت کــه در تــاش هســتیم بــا اجرایی شــدن انهــا بســترها را بــرای انتخاباتــی‬ ‫پرشــور فراهــم کنیــم»‪ .‬فــردی گفــت‪« :‬اصــل دیگــر مشــارکت مــردم اســت کــه مهــم‬ ‫نیســت مــردم بــه چــه کســی رای می دهنــد بلکــه انچــه کــه تاکیــد موکــد اســت‬ ‫ان اس ـت که کســانی کــه شــرایط الزم را بــرای حضــور در انتخابــات دارنــد‪ ،‬مشــارکت‬ ‫داشــته باشــند»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬حضــور پرشــور مــردم در انتخابــات یازدهمیـن دوره‬ ‫مجلــس شــورای اســامی ســبب یــاس دشــمنان شــده و ایــن اطمینــان خاطــر اســت‬ ‫کــه مردمــی کــه فرهنــگ عاشــورایی دارنــد و بــا تمــام وجــود از انقــاب دفــاع می کنند‪،‬‬ ‫توطئــه دشــمنان را عقیــم خواهنــد ســاخت»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬امســال شــعب اخــذ‬ ‫رای در اســتان البــرز مجهــز بــه دســتگاه هویت نــگار شــده اســت کــه مولفه هــای‬ ‫رای دهنــده از جملــه درقیــد حیات بــودن‪ ،‬داشــتن شــرط ســنی ‪۱۸‬ســال تمــام و اینکــه‬ ‫بــا ایــن کــد ملــی درهیــچ جــای کشــور رای نــداده اســت را محــرز می ســازد»‪.‬‬ ‫چهارهزار نفرساعت اموزش‬ ‫برای مدیران کنترل کیفیت واحدهای تولیدی اردبیل‬ ‫اغاز طرح حذف قبوض گاز مشترکین در استان اصفهان‬ ‫احســان عالیخانــی‪ /‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان‪ ،‬با بیان اینکــه طــرح‬ ‫حــذف قبــوض کاغــذی گاز بهــاء در ایــن اســتان اغاز شــده اســت‪ ،‬گفت‪« :‬صورتحســاب‬ ‫مشــترکین گاز دراصفهــان همــگام بــا اجــرای ایــن طــرح ملــی در کشــور بــه روش‬ ‫پیامکــی ارســال می شــود»‪ .‬ســید مصطفــی علــوی‪ ،‬افــزود‪« :‬مرحلــه نخســت ایــن‬ ‫طــرح‪ ،‬بــا دریافــت شــماره تلفــن همــراه مشــترکین شــروع شــده اســت و مشــترکین‬ ‫می تواننــد شــماره اشــتراک خــود را بــه ســامانه پیــام کوتــاه ‪ 1000194‬بــا الگــوی‬ ‫(شــماره اشــتراک*‪ )1‬ارســال کننــد»‪ .‬وی‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬بــا اســتفاده از ســرویس های‬ ‫پیامکــی‪ ،‬وب ســایت و مراجعــه کنتورخــوان‪ ،‬جم ـع اوری شــماره تلفــن همــراه انجــام‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان اصفهــان‪ ،‬گفــت‪« :‬طــرح حــذف قبــوض‬ ‫کاغــذی‪ ،‬اقدامــی در جهــت صرفه جویــی مصــرف کاغــذ و صیانــت از جنگل هــا و منابــع‬ ‫طبیعــی و حفــظ محیــط زیســت اســت»‪ .‬علــوی‪ ،‬افــزود‪« :‬در صــورت فراهم شــدن همــه‬ ‫شــرایط تدریجـاً تــا پایــان ســال جــاری؛ قبــوض کاغــذی بــرای مشــترکین گاز صــادر‬ ‫نخواهــد شــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬از مشــترکین محتــرم تقاضــا می شــود کــه به منظــور‬ ‫دریافــت اطالعــات صورت حســاب گاز مصرفــی خــود در اســرع وقت نســبت بــه ثبــت‬ ‫شــماره تلفــن همــراه خــود بــه یکــی از ســه روش فــوق اقــدام کننــد»‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫استاندار خراسان رضوی‪:‬‬ ‫فرماندار ری ‪:‬‬ ‫هماهنگی وهمدلی دستگاه های اجرایی‬ ‫درانتخابات‪ ،‬ستودنی ست‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫طــول زمــان تبلیغــات انتخابــات‪ ،‬همــه نامزدهــا از‬ ‫اخــاق رقابتــی خوبــی برخــوردار بوده انــد»‪ .‬رزم‬ ‫حســینی به ســخنان خــود اضافــه کــرد‪« :‬انتخاب‬ ‫نماینــده شایســته در مجلــس توســط مــردم در‬ ‫طــرح توســعه « مثلــث اقتصــادی» موثــر اســت»‪.‬‬ ‫حسن اجرای قانون انتخابات؛‬ ‫هدف اصلی انتخابات‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعی اســتانداری‬ ‫خراســان رضــوی گفــت‪« :‬هــدف اصلــی انتخابات‬ ‫کــه بــرای حــوزه وزارت کشــور ترســیم شــده‬ ‫اســت کــه بالطبــع بــرای اســتانداری نیــز‬ ‫هســت‪ ،‬اجــرا و حســن اجــرای قانــون انتخابــات‬ ‫اســت و التــزام بــه شــرح وظایفی ســت کــه در‬ ‫حــوزه رقابــت‪ ،‬امنیــت‪ ،‬ســامت و مشــارکت بــا‬ ‫بی طرفــی کامــل تعریــف شــده اســت»‪ .‬حســن‬ ‫بابیان اینکــه مجموعــه عوامــل اجرایــی‬ ‫جعفــری ِ‬ ‫کــه در ایــن مســیر قــرار دارنــد‪ ،‬در حــوزه اســتان‬ ‫‪ ۷۵‬هزارنفــر به صــورت مســتقیم در حــوزه اجــرای‬ ‫انتخابــات دخیــل هســتند و شــامل هیئت هــای‬ ‫اجرایــی و دســت اندرکاران اجرایــی انتخابــات‬ ‫هســتند؛ افــزود‪« :‬زمان بنــدی و روزشــمار‬ ‫انتخابــات از اردیبهش ـت ماه ترســیم شــده اســت‬ ‫کــه از ان زمان بنــدی مــا در هــر دو انتخابــات‬ ‫چــه در انتخابــات مجلــس خبــرگان رهبــری کــه‬ ‫‪ ۱۸‬گام تعریــف شــده کــه از ایــن ‪ ۱۸‬گام بایــد‬ ‫‪ ۸۴‬اقــدام صــورت می گرفــت و امــروز در اقــدام‬ ‫‪ ۸۲‬هســتیم و دو اقــدام دیگــر شــامل ممنوعیــت‬ ‫تبلیغــات و رای گیــری باقــی مانــده اســت؛‬ ‫همچنیــن در حــوزه انتخابــات مجلــس شــورای‬ ‫اســامی از ‪ ۱۸‬گام تعریــف شــده ‪ ۸۲‬اقــدام‬ ‫نیــز تعریــف شــده کــه مــا اکنــون در گام ‪۸۰‬‬ ‫هســتیم و دو اقــدام دیگــر کــه شــامل ممنوعیــت‬ ‫و رای گیــری باقــی مانــده کــه ایــن زمان بنــدی تا‬ ‫اســتاندار خراســان رضــوی گفــت‪« :‬یکــی از‬ ‫نعمت هــای بزرگــی کــه در انتخابــات کنونــی‬ ‫شــاهد هســتیم‪ ،‬هماهنگــی و همدلــی تمام ـی ‬ ‫دســتگاه های اجرایــی بــا یکدیگــر اســت»‪.‬‬ ‫علیرضــا رزم حســینی در نشســت خبــری‬ ‫ســتاد انتخابــات خراســا ن رضــوی کــه در ســالن‬ ‫جلســات شــهید باهنــر اســتانداری اســتان‬ ‫بابیان اینکــه مجلــس یکــی از ارکان‬ ‫برگــزار شــد؛ ِ‬ ‫مهــم نظــام و کشــور اســت؛ افــزود‪« :‬یکــی از‬ ‫ی بحــث‬ ‫ویژگی هــای نظــام جمهــوری اســام ‬ ‫مردم ســاالری دینی ســت»‪ .‬وی بااشــاره به‬ ‫ی ایــران‬ ‫طــول مســیر ‪ ۴۱‬ســاله جمهــوری اســام ‬ ‫خاطر نشــان کــرد‪« :‬تمامــی مســئوالن کشــور از‬ ‫ طریــق انتخابــات‪ ،‬برگزیــده شــدند و اکنــون نیــز‬ ‫نیازمنــد حضــور مــردم رقابتــی انتخابات هســتیم‬ ‫تــا از طریــق انتخاباتــی باشــکوه نماینــدگان خود‬ ‫را بــه مجلــس بفرســتند»‪.‬‬ ‫خراسان رضوی باالترین مشارکت را‬ ‫در عرصه انتخابات دارد‬ ‫رزم حســینی گفــت‪« :‬مــردم بایــد در انتخابــات‬ ‫احســاس اعتمــاد کننــد؛ چرا کــه رای مــردم‬ ‫حق النــاس اســت؛ مــردم خراســان رضــوی‬ ‫همیشــه باالترین مشــارکت را در عرصــه انتخابات‬ ‫کشــور داشــته و طبــق امارهــا در یازدهمیـن دوره‬ ‫ی نیــز کــه در ‪۲‬‬ ‫انتخابــات مجلــس شــورای اســام ‬ ‫اســفند ماه برگــزار خواهــد شــد‪ ،‬خراســان رضــوی‬ ‫نســبت بــه ســنوات گذشــته از ســطح مشــارکت‬ ‫باالیــی برخــوردار خواهــد بــود»‪ .‬رزم حســینی‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬تاکنــون در خانــه احــزاب خراســان‬ ‫رضــوی جلســاتی برگزارشــده اســت و در انتخابات‬ ‫ایــن دوره مجلــس از حضــور فعــال تشــکل های‬ ‫سیاســی در مشــهد برخورداریــم؛ همچنیــن در‬ ‫زمــان رای گیــری تمــام خواهــد شــد»‪ .‬جعفــری‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬بــرای همه داوطلبان اســتان جلســه‬ ‫گذاشــته شــده اســت و مباحــث و مســائلی کــه‬ ‫در خصــوص توجــه بــه قانــون انتخابــات‪ ،‬بایدهــا‬ ‫و نبایدهــای انتخابــات و همچنیــن قانــون‬ ‫شــفافیت مالــی داوطلبــان توضیحــات الزم‬ ‫ارائــه شــد و روز گذشــته ‪ ۷۰‬درصــد داوطلبــان‬ ‫اعــام شماره حســاب کردنــد»‪ .‬وی در خصــوص‬ ‫حــوزه جرایــم و تخلفــات گفــت‪« :‬اســتانداری و‬ ‫دســتگاه قضــا اقدامــات موثــری انجــام داده انــد‬ ‫و دســتگاه قضــا مشــغول بررســی تخلفــات‬ ‫احتمالــی انتخابــات هســتند کــه طبــق اخریــن‬ ‫گزارشــی کــه در روز قبــل ارائــه شــد در ایــن‬ ‫دوره کمتریــن تخلــف انتخاباتــی را شــاهد‬ ‫هســتیم کــه نشــان دهنده توجــه کاندیداهــا بــه‬ ‫حــوزه قانون مــداری و اشــنایی ان هــا بــا قانــون‬ ‫انتخابــات اســت؛ همچنیــن عوامل موثــری مانند‬ ‫توجیــه همــه دس ـت اندر کاران ســتاد انتخابــات‪،‬‬ ‫امــوزش افــرادی کــه در این حــوزه دخیــل بودنــد‪،‬‬ ‫تــاش هیئت هــای بازرســی‪ ،‬اطالع رســانی‬ ‫از روندهــای قانونــی انتخابــات‪ ،‬اثــرات خاصــی‬ ‫در این حــوزه داشــته اســت»‪ .‬معــاون سیاســی‪،‬‬ ‫امنیتــی و اجتماعــی اســتانداری خراســان‬ ‫رضــوی اظهــار داشــت‪« :‬در حــوزه برگــزاری‬ ‫روز انتخابــات تمــام تمهیداتــی کــه ضــرورت‬ ‫داشــته اســت لحــاظ شــده و مــا هیچ گونــه‬ ‫نگرانــی نداریــم‪ ،‬شــش ماه قبــل هــم اعــام‬ ‫کردیــم کــه اگــر فــردا انتخابــات برگــزار شــود‬ ‫بســتر برگــزاری ان بــرای مــا فراهــم اســت»‪.‬‬ ‫بابیان اینکــه روز پنج شــنبه؛ یــک روز قبــل‬ ‫وی ِ‬ ‫از رای گیــری تمــام چهار هــزار و ‪ ۲۳‬صنــدوق‬ ‫رای و شــعب مــورد بازنگــری قــرار می گیــرد‬ ‫و اگــر نیازمندی هایــی در حــوزه تــدارکات و‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت مازندران‪:‬‬ ‫پژوهش‪ ،‬موجب پویایی و پیشرفت سازمان است‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫پروین حســینی‪ /‬مدیــرکل اســتاندارد اســتان اردبیــل از برگــزاری چهارهزار نفرســاعت‬ ‫دوره اموزشــی بــرای مدیــران کنتــرل کیفیــت واحدهــای تولیــدی در نه ماهــه ســال‬ ‫جــاری خبــر داد‪ .‬هاشــم عالیــی در دوره اموزشــی مدیــران کنتــرل کیفیــت واحدهــای‬ ‫تولیــدی‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬در نه ماهــه ســال جــاری‪ ،‬چهار هزار نفر ســاعت دوره اموزشــی‬ ‫بــرای مدیــران کنتــرل کیفــی برگــزار شــد کــه نســبت بــه برنامــه مصــوب ســازمان‬ ‫ملــی اســتاندارد ایــران‪ ۱۰۱ ،‬درصــد تحقــق داشــته اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در زمینــه‬ ‫امــوزش کارکنــان اداره کل اســتاندارد اســتان نیــز طــی مــدت ذکــر شــده‪ ،‬دوهــزار و‬ ‫‪ ۵۴۰‬نفر ســاعت دوره اموزشــی برگــزار شــده کــه نســبت بــه برنامــه مصــوب ســازمان‬ ‫ملــی اســتاندارد ایــران‪ ۱۰۳ ،‬درصــد تحقــق داشــته اســت»‪ .‬مدیــرکل اســتاندارد‬ ‫اســتان اردبیــل یــاداور شــد‪« :‬ســازمان اســتاندارد اردبیــل در ســال ‪ ۹۸‬تمامــی تــاش‬ ‫خــود را بــرای تحقــق ماموریت هــا و رســالت های ذاتــی خــود بــه کار بســته اســت؛‬ ‫چنانچــه در ســال جــاری ایــن اداره کل بــا امــوزش هفت هــزار و ‪ ۸۹۶‬نفر ســاعت در‬ ‫حــوزه اموزش هــای برون ســازمانی کــه شــامل کارامــوزان‪ ،‬دســتگاه های اجرایــی‪،‬‬ ‫دانشــجویان‪ ،‬ازمایشــگاه ها و… می شــود‪ ،‬موفقیــت چشــمگیری داشــته و ‪ ۱۷۵‬درصــد‬ ‫تحقــق برنامــه عملیاتــی را در پــی داشــته اســت»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫شهرری‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت مازنــدران طــی‬ ‫ســخنانی در کارگاه اموزشــی پژوهــش ایــن‬ ‫اداره کل بیــان داشــت‪« :‬پژوهــش در حــوزه‬ ‫ســامت طیــف وســیعی از مطالعــات را نســبت‬ ‫بــه ســایر بخش هــا شــامل می شــود کــه ایــن‬ ‫امــر ســبب پویایــی و پیشــرفت ســازمان خواهــد‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی اداره کل بیمــه‬ ‫شــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ســامت مازنــدران؛ دکتــر رســول ظفرمنــد‪،‬‬ ‫در کارگاه امــوزش پژوهشــی ایــن اداره کل کــه‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫قهرمــان کاراتــه جهــان نســبت بــه عملکــرد‬ ‫بانــوان کاروان ورزشــی ایــران در بازی هــای‬ ‫المپیــک توکیــو ابــراز امیــدواری کــرد و نویــد‬ ‫داد کــه تــاش تک تــک اعضــای کاروان‬ ‫شــادی دل مــردم اســت‪ .‬حمیــده عباســعلی‬ ‫در گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری وزارت ورزش‬ ‫و جوانــان‪ ،‬شــرایط کاراتــه بانــوان را خــوب‬ ‫توصیــف کــرد و اظهــار داشــت‪« :‬خوشــبختانه‬ ‫در رنکینــگ بانــوان کاراتـه کای ایــران وضعیت‬ ‫خوبــی دارنــد؛ به طوری کــه مــن در رنکینــگ‬ ‫اول هســتم‪ ،‬ســارا بهمنیــار دوم‪ ،‬رزیتــا علیپــور‬ ‫هفتــم و طــراوت خاکســار پنجــم اســت و ســه‬ ‫رویــداد مهــم امــارات‪ ،‬اتریش و مراکــش را برای‬ ‫ـش رو داریــم کــه امیــدوارم‬ ‫کســب ســهمیه پیـ ِ‬ ‫در همیــن مراحــل حضــور مــا در المپیــک‬ ‫قطعــی شــود و اگــر یک درصــد ایــن اتفــاق‬ ‫رخ ندهــد مســابقه ای کــه در اردیبهشــت ماه‬ ‫ســال اینــده برگــزار می شــود‪ ،‬اخریــن‬ ‫فرصــت المپیکی شــدن را بــرای مــا فراهــم‬ ‫خواهــد کــرد»‪ .‬عباســعلی ادامــه داد‪« :‬انچــه‬ ‫مســلم اســت انتظــار زیــادی بــرای مــدال اوری‬ ‫کاراتــه ایــران در المپیــک ‪ ٢٠٢٠‬وجــود دارد؛‬ ‫امــا مــا بــا کمــال ارامــش و جدیــت بــه کار‬ ‫خــود ادامــه می دهیــم تــا بتوانیــم با توجه بــه‬ ‫با حضــور مدیــران و روســای ادارات ســتادی و‬ ‫شهرســتانی همچنیــن اعضــای کمیتــه پژوهــش‬ ‫در ایــن اداره کل برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬پژوهــش‬ ‫یکــی از محورهــای مهمی ســت کــه ضامــن‬ ‫پیشــرفت و توســعه پایــدار در هــر کشــور‬ ‫به شــمار می ایــد‪ .‬اگــر پژوهشــی نشــود‪ ،‬دانــش‬ ‫بشــری افزایــش نخواهــد یافــت و دچــار ســکون‬ ‫و رکــود خواهــد شــد و باتوجه بــه پیچیدگی هــا‬ ‫و تغییــرات مختلفــی کــه در جوامــع انســانی‬ ‫وجــود دارد همچنیــن تخصصــی شــدن مقولــه‬ ‫ی را از‬ ‫ســامت‪ ،‬پژوهــش می توانــد نقــش مهم ـ ‬ ‫طریــق تولیــد دانــش و ارائــه رهنمــود درراســتای‬ ‫حــل مشــکالت نظــام ســامت ایفــا کنــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬یکــی از ارکان مهــم نظــام ســامت‪،‬‬ ‫ عنــوان یکــی‬ ‫بیمــه ســامت اســت کــه به‬ ‫ِ‬ ‫از بزرگ تریــن خریــداران خدمــات ســامت‬ ‫در کشــور خدمــات درمانــی موردنیــاز را بــه‬ ‫مجریان در مسیر تحقق شعار انتخابات ‪ 98‬حرکت کنند‬ ‫امکانــات وجــود دارد ایــن نیازمندی هــا برطــرف‬ ‫می شــود تــا صبــح جمعــه در ســاعت ‪ ۷‬صبــح‬ ‫هیــچ دغدغـه ای دراین خصــوص نداشــته باشــیم؛‬ ‫گفــت‪« :‬در ارتبــاط جانمایــی شــعبه های اخــذ‬ ‫رای چهار هــزار و ‪ ۲۳‬شــعبه اخــذ رای در اســتان‬ ‫جانمایــی شــدند کــه دو هــزار و ‪ ۴۱۱‬شــعبه‬ ‫شــهری و یک هــزار و ‪ ۶۱۲‬شــعبه روســتایی‬ ‫هســتند کــه به صــورت خــاص و همــراه بــا‬ ‫عدالــت جغرافیایــی توزیع شــده اســت؛ همچنین‬ ‫تعــداد دو هــزار و ‪ ۷۳‬شــعبه نیــز به دلیــل احتمال‬ ‫افــراد مراجعه کننــده بیشــتر هفت نفــره اعــام‬ ‫شــده تــا ضریــب خدمات رســانی در انجــا‬ ‫افزایــش پیــدا کنــد»‪ .‬جعفــری در حــوزه امنیــت‬ ‫انتخابــات ضمن تشــکر از ســتاد امنیــت انتخابات‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬شــورای تامیــن تصمیمــات خوبــی‬ ‫دراین خصــوص اتخــاذ کردنــد؛ ســتاد امنیــت‬ ‫انتخابــات بــا جلســات متعــددی کــه در حــوزه‬ ‫پیشــگیری و اقــدام امنیتــی انتخابــات برگــزار‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬اقدامــات بســیار خوبــی انجــام داده‬ ‫اســت»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬اطلــس امنیتــی‬ ‫انتخابــات در حــوزه اســتان تدویــن شــده اســت‬ ‫و همــه ســناریوهای امنیتــی که احتمــال تداخل‬ ‫بیگانــگان کــه هر گونــه تهدیــد و خدشــه در ان‬ ‫اســت پیش بینــی شــده اســت»‪.‬‬ ‫اموزش بیش از پنج هزار دیده بان‬ ‫برای گزارش تخلفات انتخاباتی‬ ‫معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم‬ ‫دادگســتری خراســان رضــوی گفــت‪« :‬پنج هــزار‬ ‫و ‪ 400‬نفــر دیده بــان مردمــی پیشــگیری در قالــب‬ ‫ســجام اموزش هــای الزم را فــرا گرفته انــد کــه‬ ‫اخبــار و اطالعــات از تخلفــات را بــه مــا اعــام‬ ‫کننــد»‪ .‬ســید امیــر مرتضــوی در ادامــه ایــن‬ ‫نشســت بیــان کــرد‪« :‬ایــن دوره انتخابــات بهترین‬ ‫دوره از لحــاظ هم افزایــی بــوده اســت‪ ،‬هماهنگــی‬ ‫و صمیمیــت میــان دســتگاه های اجرایــی کــه‬ ‫خروجــی ان بــا کاهــش جرایــم و تخلفــات مواجه‬ ‫بــوده اســت»‪ .‬مرتضــوی تعــداد پرونده هــای‬ ‫قضایــی تشکیل شــده در حــوزه انتخابات را بســیار‬ ‫کمتــر از دوره هــای قبــل عنــوان کــرد و افــزود‪:‬‬ ‫«تــاش شــده بــا پیشــگیری های حداکثــری و بــا‬ ‫برگــزاری جلســات و هماهنگــی بیــن دســتگاه ها‬ ‫ان هــا را خنثــی و از بیــن ببریــم؛ همچنیــن بــا‬ ‫کمیتــه هشــت گانه ارتبــاط مســتمر داریــم و‬ ‫ایــن موجــب شــده در کم تریــن زمــان مشــکالت‬ ‫مدیریــت شــود و مــا مشــکلی در این حــوزه‬ ‫نداشــته باشــیم»‪ .‬معــاون اجتماعــی و پیشــگیری‬ ‫از وقــوع جــرم دادگســتری خراســان رضــوی‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬در حــوزه تهدیــدات و فرصت هــای‬ ‫انتخاباتــی راهکارهایــی تعریــف و برنامه ریــزی‬ ‫شــده که مــا کمترین مشــکل را داشــته باشــیم»‪.‬‬ ‫مژگان والیتی‬ ‫بیمه شــدگان ارائــه می دهنــد و ایــن وســعت از‬ ‫ارائــه خدمــات نیــاز بــه پژوهــش را در ایــن حــوزه‬ ‫بــه امــری اجتناب ناپذیــر تبدیــل کــرده اســت»‪.‬‬ ‫دکتــر ظفرمنــد در ادامــه هــدف از برگــزاری ایــن‬ ‫کارگاه اموزشــی را بــه اشــتراک گذاری تجــارب‬ ‫و اشــنایی هرچه بیشــتر بــا عوامــل موثــر در‬ ‫ارتقــای کیفیــت خدمــات بیمــه ســامت‪،‬‬ ‫مدیریــت منابــع و مصــارف‪ ،‬افزایــش رضایتمندی‬ ‫و حفاظــت مالــی از بیمه شــدگان به منظــور‬ ‫ایجــاد ارامــش نســبی بــرای ایــن عزیــزان در‬ ‫دریافــت خدمــات ســامت عنــوان کــرد‪ .‬الزم‬ ‫به ذکــر اســت؛ دکتــر عابــدی‪ ،‬از اســاتید دانشــگاه‬ ‫ـوان مــدرس ایــن‬ ‫علــوم پزشــکی مازنــدران‪ ،‬به عنـ ِ‬ ‫بابیان اینکــه‬ ‫کارگاه اموزشــی طــی ســخنانی‬ ‫ِ‬ ‫روش تحقیــق هزینــه نیســت و در دنیــای امــروز‪،‬‬ ‫دانایــی یکــی از محور هــا و شــاخص های اصلــی‬ ‫پیشــرفت و تعالــی هــر جامعــه به شــمار مـی رود‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬پژوهــش بــه معنی دانســتن چیزی ســت‬ ‫کــه بــا ان جهــل داریــم و تمامــی ســواالت ذهنی‬ ‫مــا بایــد بــا پژوهــش پاســخ داده شــود و در ایــن‬ ‫راه عالوه بــر پایه هــای علمــی مســائل اخالقــی‬ ‫پژوهــش نیــز بایــد مدنظــر قــرار گیــرد»‪.‬‬ ‫حمیده عباسعلی‪:‬‬ ‫بانوان ایران در المپیک توکیو‪ ،‬سربلند خواهند شد‬ ‫حساســیت رویــداد معتبــری چــون بازی هــای‬ ‫المپیــک در بهتریــن شــرایط روحــی و روانــی‬ ‫مســابقه داده و نتایــج موردنظــر را بگیریــم»‪.‬‬ ‫ایــن قهرمــان کاراتــه با بیان اینکــه از فرصــت‬ ‫المپیکی شــدن کاراتــه بــرای مــدال اوری‬ ‫ایــران اســتفاده می کنیــم‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«قطعــا تک تــک اعضــای کاروان ســختی های‬ ‫تمریــن را بــه جــان می خرنــد تــا درنهایــت‬ ‫مــردم شــاد شــوند و نســبت بــه اینکــه مــردم‬ ‫از نتایــج قهرمانــان خــود احســاس غــرور‬ ‫می کننــد و شــاد می شــوند مــا هــم نســبت‬ ‫بــه ایــن عالقه مندی هــا احســاس مســئولیت‬ ‫داریــم و بیش تریــن تــاش را خواهیــم کــرد»‪.‬‬ ‫عباســعلی‪ ،‬حمایــت فدراســیون را در راســتای‬ ‫اماده ســازی کاراتــه ایــران بــرای حضــور‬ ‫در بازی هــای المپیــک ســتود و گفــت‪:‬‬ ‫«شــخصا قــول مــدال نمی دهــم امــا جامعــه‬ ‫کاراتــه بــدون شــک بــا باالتریــن تــاش بــه‬ ‫کار خــود بــرای عــزت و ســربلندی ورزش‬ ‫ایــران ادامــه خواهــد داد»‪ .‬حمیــده عباســعلی‬ ‫وضعیــت بانــوان کاروان ورزشــی ایــران را هــم‬ ‫خــوب توصیــف کــرد و اظهــار داشــت‪« :‬شــکی‬ ‫نیســت کــه بانــوان ایــران بــه پیشــرفت های‬ ‫قابل مالحظـه ای رســیدند و اکنــون نیــز بانــوان‬ ‫ایــران می تواننــد موجبــات ســربلندی جامعــه‬ ‫ورزش را در المپیــک رقــم بزننــد»‪.‬‬ ‫مدیرکل راه اهن اراک‪:‬‬ ‫ناوگان ریلی اراک‪ ،‬امسال ‪ ۶۰۰‬هزار مسافر را جابه جا کرد‬ ‫حامد نوروزی‬ ‫تاکنــون ‪ ۶۰۰‬هزار نفــر مســافر بــه وســیله نــاوگان‬ ‫حمــل و نقــل ریلــی اراک بــه نقــاط مختلــف‬ ‫کشــور جابه جــا شــدند‪ ،‬کــه ایــن میــزان نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ ۴۱‬درصــد رشــد‬ ‫دارد‪ .‬محمدرضــا قربانــی (مدیــرکل راه اهــن اراک)‬ ‫با اشــاره به جابه جایــی ‪ ۶۰۰‬هزار نفــر مســافر بــه‬ ‫وســیله نــاوگان ریلــی ایــن کالن شــهر‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«رام هــای قطــار در خطــوط ریلــی ایــن اســتان در‬ ‫اربعیــن امســال افزایــش ‪ ۱۰۰‬درصــدی داشــت و‬ ‫‪ ۳۷۶‬میلیون نفر کیلومتــر مســافر تنهــا در ایــن ایام‬ ‫از ســوی نــاوگان ریلــی اراک جابه جــا شــدند کــه‬ ‫نــرخ مســافرت ریلــی در اربعیــن امســال نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال قبــل افزایــش ‪ ۴۲‬درصدی‬ ‫داشــته اســت»‪ .‬قربانــی افــزود‪ ۷۲« :‬هزار تــن بــار‬ ‫نیــز امســال در ایســتگاه های راه اهــن اراک‬ ‫بارگیــری شــد کــه عملکــرد ایــن حــوزه نســبت‬ ‫ب ـ ه مــدت مشــابه پارســال چهار درصــد کاهــش‬ ‫یافتــه اســت»‪ .‬مدیــرکل راه اهــن اراک ادامــه داد‪:‬‬ ‫«وقــوع ســیالب امســال در برخــی اســتان های‬ ‫همجــوار و بــروز مشــکل در جابه جایــی بــار بــه‬ ‫ایســتگاه راه اهــن ماهشــهر و بنــدر امام خمینــی‬ ‫(ره) از جملــه مهم تریــن عوامــل کاهــش بارگیــری‬ ‫در ایســتگاه های راه اهــن اراک بــوده و پیش بینــی‬ ‫می شــود کــه ایــن کاهــش تــا پایــان ســال‬ ‫جبــران شــود»‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری با تاکید بر اینکــه جلســات امــوزش و توجیهــی خوبــی‬ ‫بــرای اعضــای شــعب و مجریــان انتخاباتــی در جنــوب تهــران برگزار شــده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«مجریــان انتخابــات بایســتی در مســیر تحقــق شــعار انتخابــات ‪ ۹۸‬حرکــت کننــد»‪.‬‬ ‫حســین توکلــی کجانی در بیســت و پنجمین جلســه مشــترک ســتاد انتخابات اســتان‬ ‫تهــران (حــوزه انتخابیــه تهــران‪ ،‬ری‪ ،‬شــمیرانات و پردیــس) اظهــار داشــت‪« :‬نمایندگان‬ ‫فرمانــداری در شــعب اخــذ رای امیــن ملــت‪ ،‬دولــت و نظــام هســتند کــه بایــد در‬ ‫راســتای شــعار انتخابــات کــه بی طرفــی‪ ،‬قانــون مــداری و انســجام ملی ســت‪ ،‬حرکــت‬ ‫کننــد»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه در تمامــی شــعب اخــذ رای شهرســتان ری دو نماینــده‬ ‫فرمانــداری و نماینــده بازرســی مســتقر خواهنــد شــد تــا رونــد انتخابــات به صــورت‬ ‫کامـ ًا ســالم برگــزار شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬انتخابــات یازدهمیـن دوره مجلس شــورای اســامی‬ ‫و میــان دوره ای پنجمیــن دوره مجلــس خبــرگان رهبــری بــا ‪ ۴۶۰‬شــعبه اخــذ رای‬ ‫شــامل ‪ ۴۲۴‬شــعبه ثابــت و ‪ ۳۶‬شــعبه ســیار در شهرســتان ری برگــزار خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه ستاد مدیریت بحران‬ ‫در شهرداری باقرشهر‬ ‫جلســه ســتاد مدیریــت بحران شــهرداری باقرشــهر باحضور مدیــرکل بحران اســتانداری‬ ‫تهــران و شــهردار باقرشــهر‪ ،‬دســتگاه های خدماتــی و شــرکت های نفتــی و گازی در‬ ‫ســالن جلســات شــهرداری باقرشــهر برگــزار شــد‪ .‬به گــزارش روابــط عمومی شــهرداری‬ ‫و شــورای اســامی باقرشــهر؛ مدیـر کل بحــران اســتانداری در ایــن جلســه اشــاره ای بــر‬ ‫قانــون جدیــد مدیریــت بحــران و وظایــف دســتگاه های اجرایــی را تشــریح کــرد‪ .‬در‬ ‫ادامــه ایــن نشســت‪ ،‬نقــش مهــم دســتگاه ها و مدیــران را در کنتــرل بحــران و اقدامــات‬ ‫پیشــگیرانه مــورد بررســی قــرار داد بــه ایــن صــورت کــه مدیریــت بحــران بایــد قبــل‬ ‫از هرگونــه حادثــه امادگــی کامــل را در مواجــه بــا بحــران و امــر خدمت رســانی بــه‬ ‫مــردم را دارا باشــند‪.‬‬ ‫ائین تشییع پیکر شهید مدافع حرم «زمان بربری»‬ ‫در حسن اباد فشافویه‬ ‫ائیــن تشــییع پیکــر شــهید مدافــع حــرم «زمــان بربــری » بــا شــکوه خاصــی در‬ ‫شهرحســن ابــاد فشــافویه برگــزار شــد‪ .‬شــهر حس ـن اباد فشــافویه میزبــان شــهید‬ ‫مدافــع حــرم (زمــان بربــری) بــود کــه مراســم تشــییع پیکــر ایــن شــهید از شــهدای‬ ‫فاطمیــون بــا حضــور پرشــور مردم مومــن‪ ،‬انقالبــی‪ ،‬شــهیدپرور و والیتمدار شهرحســن‬ ‫ابــاد فشــافویه برگــزار شــد‪ .‬در این مراســم اقشــار مختلــف مــردم از زن و مــرد و کوچک‬ ‫و بــزرگ در کنــار مدیــران و مســئوالن‪ ،‬خانــواده معــزز شــهدا‪ ،‬ایثارگــران و جانبــازان و‬ ‫طــاب و روحانیــون بــا شــور و شــکوه خاصــی حضــور یافتنــد و بــا اســتقبال پرشــور‬ ‫خــود بــار دیگــر بــا شــهدای گرانقــدر پیمــان بســته و نشــان دادنــد‪ ،‬ادامه دهنــده‬ ‫راه شــان خواهندبــود‪ .‬پیکــر پــاک ایــن شــهید مدافــع حــرم از مصلــی شهرحســن ابــاد‬ ‫فشــافویه به ســمت امــام زاده ســید اســماعیل زیــوان تشــییع و در قطعــه شــهدا در جوار‬ ‫هم رزمــان شــهیدش ارام گرف ـت ‪ .‬روحــش شــاد و یــادش گرامــی بــاد‪.‬‬ ‫برگزاری کمیسیون پزشکی ‪ ۲۰۰‬نفر از جانبازان‬ ‫رضــا رجبــی دولت ابــادی گفــت‪« :‬کمیســیون پزشــکی بنیــاد شــهید و امــور ایثارگــران‬ ‫شهرســتان های اســتان تهــران بــا دعــوت از ‪ ۲۰۰‬جانبــاز و بررســی ‪ ۱۰۰‬پرونــده والدین‬ ‫شــهید برگــزار شــد»‪ .‬رضــا رجبــی دولــت ابــادی با اشــاره به برگــزاری کمیســیون‬ ‫پزشــکی حــق پرســتاری در شهرســتان های اســتان تهــران‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن کمیســیون‬ ‫بــا حضــور پنج نفــر پزشــک متخصــص‪ ،‬یک دبیــر و دو کارشــناس کمیســیون پزشــکی‬ ‫تشــکیل شــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬ایــن کمیســیون حــق پرســتاری جهــت ‪ ۲۰۰‬نفــر از‬ ‫جانبــازان و ‪ ۱۰۰‬پرونــده والدیــن معظــم شــهید برگــزار شــد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کلنگ زنی چندین طرح و پروژه عمرانی‬ ‫در شهرستان بهبهان‬ ‫محمدحســن بهبهانی‪ /‬در ســفر غالمرضا شــریعتی (اســتاندار خوزســتان) بــه بهبهان‬ ‫بــا همراهــی فرمانــدار شهرســتان بهبهــان‪ ،‬چندیــن طــرح و پــروژه عمرانــی کلنگ زنــی‬ ‫و امــاده احــداث شــد‪ .‬در ایــن ســفر یـک روزه کــه نظــری (مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و‬ ‫تجــارت اســتان)‪ ،‬محمدیــان (مدیرعامــل شــهرک های صنعتــی اســتان)‪ ،‬دشـت بزرگ‬ ‫(مدیرعامــل بــرق منطق ـه ای اســتان)‪ ،‬اصفــی (معــاون امنیتــی انتظامــی اســتاندار) و‬ ‫ابوالپــور (مدیرعامــل شــرکت گاز خوزســتان)‪ ،‬اســتاندار را همراهــی می کردنــد‪ ،‬ابتــدا‬ ‫پــروژه تعریــض جــاده شــهرک صنعتــی به طــول دو کیلومتــر کلنگ زنــی شــد‪ .‬ســپس‬ ‫پــروژه احــداث نیــروگاه ‪ ۲۵‬مگاواتــی شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و همچنیــن واحــد‬ ‫صنعتــی تولیــدی الــکل چــرب و ســرکه بهبهــان در محــل شــهرک صنعتــی کــه بــا‬ ‫ســرمایه گذاری شــخصی احــداث خواهــد شــد‪ ،‬کلنگ زنــی شــد‪.‬‬ ‫حضور شرکت برق منطقه ای غرب‬ ‫در نمایشگاه محصوالت اقتصاد مقاومتی سپاه‬ ‫لو یکمیــن ســال پیــروزی‬ ‫کوشــیار محمــدی‪ /‬هم زمــان بــا دهــه مبــارک فجــر چه ‬ ‫شــکوهمند انقــاب اســامی‪ ،‬شــرکت بــرق منطقـه ای غــرب در نمایشــگاه پیشــرفت و‬ ‫ی نمایشــگاه های‬ ‫ابادانــی و محصــوالت اقتصــاد مقاومتــی ســپاه کــه در محــل دائم ـ ‬ ‫اســتان کرمانشــاه دایــر شــد‪ ،‬حضــور یافــت‪ .‬گفتنی ســت؛ ســردار بهمــن ریحانــی‬ ‫(فرمانــده ســپاه حضــرت نبی اکــرم(ص) اســتان کرمانشــاه) از غرفــه شــرکت بــرق‬ ‫منطقـه ای غــرب بازدیــد کــرد‪ .‬شــایان ذکر اســت؛ مهنــدس علــی اســدی (مدیرعامــل‬ ‫شــرکت بــرق منطق ـه ای غــرب) بــه تشــریح دســتاوردها و پیشــرفت های چشــمگیر‬ ‫لو یکمیــن ســال پیــروزی‬ ‫صنعــت بــرق در اســتان کرمانشــاه و غــرب کشــور در چه ‬ ‫شــکوهمند انقــاب اســامی و مقایســه ان بــا ابتــدای انقــاب پرداخــت‪.‬‬ ‫شناسایی بیش از ‪ ۴۵۵۰‬مورد دست اندازی‬ ‫به حریم رودخانه ها‬ ‫ســینا غریــب‪ /‬مدیرعامــل اب منطقـه ای گلســتان گفــت‪« :‬تا کنــون چهارهــزار و ‪۵۵۸‬‬ ‫مــورد دســت اندازی و تجــاوز بــه حریــم و بســتر رودخانه هــا در اســتان به مســاحت‬ ‫یک هــزار و ‪ ۲۰۴‬هکتــار شناســایی و بــرای انهــا پرونــده تشــکیل شــده اســت»‪ .‬علــی‬ ‫نظــری افــزود‪« :‬مســاحتی کــه مــورد دسـت اندازی قــرار گرفتــه‪ ،‬از ســوی کارشناســان‪،‬‬ ‫یک هــزار و ‪ 204‬هکتــار اعــام شــده اســت کــه تا کنــون ‪ 452‬مــورد ازادســازی‬ ‫به مســاحت ‪ 129‬هکتــار داشــتیم»‪ .‬مدیرعامــل اب منطقـه ای افــزود‪« :‬در ســیل اخیــر‬ ‫کــه خســارت زیــادی بــه بخش هــای مختلــف از جملــه واحدهــای مســکونی و اراضــی‬ ‫کشــاورزی اســتان وارد کــرد‪ ،‬همــه بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بایــد حریــم و مســیر‬ ‫رودخانه هــا را ازاد کــرد»‪ .‬نظــری گفــت‪« :‬دولــت بــرای اینکــه خســارت های ناشــی‬ ‫از ســیالب های احتمالــی را کاهــش دهــد‪ ،‬بــرای مالکانــی کــه چنیــن شــرایطی‬ ‫داشــتند‪ ،‬زمیــن جایگزیــن تهیــه کــرد‪ .‬هرچنــد تجــاوز و دس ـت اندازی بــه حریــم و‬ ‫بســتر رودخانه هــا یکــی از عوامــل تشــدید خســارت های ســیل اســت امــا در حادثــه‬ ‫ابتــدای امســال بــه علــت گســتردگی و عمــق خســارت ها‪ ،‬ایــن تخلفــات در افزایــش‬ ‫خســارت ها چنــدان اثرگــذار نبــود»‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 1953

روزنامه سایه 1953

شماره : 1953
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه سایه 1951

روزنامه سایه 1951

شماره : 1951
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه سایه 1949

روزنامه سایه 1949

شماره : 1949
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه سایه 1948

روزنامه سایه 1948

شماره : 1948
تاریخ : 1398/12/20
روزنامه سایه 1947

روزنامه سایه 1947

شماره : 1947
تاریخ : 1398/12/19
روزنامه سایه 1944

روزنامه سایه 1944

شماره : 1944
تاریخ : 1398/12/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!