روزنامه سایه شماره 1931 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1931

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1931

روزنامه سایه شماره 1931

‫رئیس سازمان خصوصی سازی خبر داد؛‬ ‫افزوده شدن محصوالت صنعتی ‬ ‫‪ 7‬به سبد تولیدات ذوب اهن اصفهان‬ ‫درحال افزایــش اســت و بــرای‬ ‫ایــا پیشــرفت درحالی کــه جمعیــت جهــان بی وقفــه‬ ‫ِ‬ ‫تامیــن نیازهــای بشــر بایــد همچنــان طبیعــت را قربانــی کــرد‪ ،‬ارزشــمند اســت؟‬ ‫مســیر دیگــری بــرای حرکــت بــه جلــو وجــود نــدارد؟ این هــا سواالتی ســت کــه‬ ‫«نیوزویــک» در شــماره جدیــد خــود تــاش کــرده بــه ان هــا پاســخ بگویــد و تیتــر‬ ‫زده‪ :‬توســعه می توانــد زیس ـت محیطی باشــد!‬ ‫رئیس پلیس پیشگیری پایتخت گفت‪:‬‬ ‫زنان پلیس ؛‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 29‬بهمن ‪ 23 - 1398‬جمادی الثانی ‪ 18 -1441‬فوریه ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1931‬تومان‬ ‫مسئولیت پذیرتر از مردان‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫هرچیزی را در جامعه‬ ‫دوقطبینکنید‬ ‫‪5‬‬ ‫ان روی سکه یک پروژه مالی‬ ‫مجموعه تحقیقاتی ‪ ISAF‬معرفی کرد؛‬ ‫کشورهایی با بیش ترین‬ ‫امار حمله کوسه ها به انسان‬ ‫صندوق های خانگی؛‬ ‫وام های بی دردسر با فرجام تلخ‬ ‫ســاالنه حــدود ‪80‬مــورد حملــه کوســه بــه انســان‪ ،‬در جهــان مخابــره می شــود کــه‬ ‫البتــه امــار قطعــی نیســت؛ این مســئله را محققــان دانشــگاه فلوریــدا در امریــکا‬ ‫عنــوان کرده انــد و البتــه متذکــر شــده اند کــه بعــد از حمــات دنبالــه داری‬ ‫ عنــوان ســوژه ای دلهــره اور‬ ‫کــه در ســال ‪ 1916‬در ســاحل جرســی رخ داد و به‬ ‫ِ‬ ‫در فیلم هــا و ســریال هایی همچــون «ارواره هــا» منبــع الهــام قــرار گرفــت؛‬ ‫ان قدرهــا شــایع نیســت‪ .‬به عبارتــی‪ ،‬وجــوه مهیــب ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫سال ها ســـت کـــه صندوق هــای قرض الحســــنه خانگــی با هــــدف ارائه تســهیالت اســان‬ ‫و بــدون بهــره در محافــل خانوادگــی‪ ،‬دوســتان و محله هــا ایجــاد کــه بــرای شــماری از‬ ‫انهــا در دادگاه هــا پرونــده نیــز تشــکیل شــده اســت‪ .‬دردســرهای دریافــت وام‪ ،‬ســود و‬ ‫بهــره فــراوان بانک هــا و فقــدان ضامــن ســبب شــده تــا برخــی افــراد بــه ســمت تاســیس‬ ‫صندوق هــای خانگــی روی بیاورنــد‪ .‬عــده ای هــم بــرای رفــع مشــکالت زندگــی خــود و‬ ‫دریافــت پــول بــدون دردســر و ســود بــه عضویــت ‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تعادل کار و زندگی؛‬ ‫در بازدید اصحاب رسانه از حاشیه شهر مشهد مطرح شد؛‬ ‫‪6‬‬ ‫پاشنه اشیل اشتغال زنان‬ ‫بازی مرگ کودکان و پدران در خرابه ها‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫فرزانه فصیحی‬ ‫‪2‬‬ ‫باز هم رکورد‬ ‫دوی ‪ 60‬متر ایران را شکست‬ ‫‪5‬‬ ‫افتتاح ازادراه ‬ ‫تهران‪ -‬شمال ‬ ‫بعد از دودهه‬ ‫‪2‬‬ ‫اشتغال زایی با کله پاچه!‬ ‫‪5‬‬ ‫بانک‬ ‫همراهی بانک ملی ایران‬ ‫با برنامه های اشتغال زایی دولت‬ ‫بانــک ملــی ایــران درراســتای همراهــی بــا‬ ‫برنامه هــای اشــتغال زایی دولــت بیــش‬ ‫از یک هــزار و ‪300‬فقــره تســهیالت در‬ ‫برنامــه اشــتغال فراگیــر پرداخــت کــرده‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی بانــک‬ ‫اســت‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ملــی ایــران؛ ایــن بانــک درراســتای حمایت‬ ‫از ایجــاد فرصت هــای شــغلی پایــدار و سیاســت های اشــتغال زایی‬ ‫دولــت‪ ،‬یک هــزار و ‪350‬فقــره تســهیالت بالغ بــر هفت هــزار و‬ ‫‪890‬میلیاردریــال در برنامــه اشــتغال فراگیــر (تبصــره ‪ 18‬قانــون‬ ‫بودجــه کشــور) از ابتــدای ســال ‪ 96‬تاکنــون پرداخــت کــرده اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن ‪28‬فقــره تســهیالت ریالــی از محل منابــع داخلی بــه ارزش‬ ‫‪10‬هــزار و ‪443‬میلیاردریــال در حــوزه احــداث مجموعــه خدماتــی و‬ ‫درمانــی‪ ،‬نیــروگاه‪ ،‬پــارک ابــی‪ ،‬صنایــع نســاجی‪ ،‬کویــل الیاژهــای‬ ‫الومینیومــی‪ ،‬احــداث نیــروگاه بــرق مقیــاس کوچــک گازی‪ ،‬احــداث‬ ‫مجتمــع اقامتــی توریســتی و خدمــات بانکرینــگ (سوخت رســانی‬ ‫دریایــی)‪ ،‬تولیــد انــواع مکمل هــای دارویــی‪ ،‬تولیــد کابــل بــرق و ‪...‬‬ ‫مصــوب شــده اســت‪ .‬واگــذاری ‪283‬هــزار و ‪675‬میلیاردریــال اســناد‬ ‫خزانــه اســامی از محــل قانــون بودجــه ســال ‪ 96‬طرح هــای ملــی‬ ‫و اســتانی بــرای ‪168‬هــزار و ‪ 870‬پیمانــکار‪ ،‬واگــذاری ‪404‬هــزار و‬ ‫‪611‬میلیاردریــال از ایــن اســناد از محــل قانــون بودجه ســال ‪ 97‬برای‬ ‫‪179‬هــزار و ‪ 139‬پیمانــکار و واگــذاری ‪76‬هــزار و ‪556‬میلیاردریــال‬ ‫از اســناد خزانــه اســامی بــرای ‪18‬هــزار و ‪ 436‬پیمانــکار‪ ،‬از دیگــر‬ ‫اقدامــات بانــک ملــی ایــران بــوده اســت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سه شنبه‪ 29‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1931‬‬ ‫به مناسبت هفته زن بررسی شد؛‬ ‫تعادل کار و زندگی؛ پاشنه اشیل اشتغال زنان‬ ‫زنــان می دانــد‪ .‬به گفتــه او؛ نــگاه تعادلــی بــا نــگاه‬ ‫هارمونــی متفــاوت اســت؛ نــگاه تعادلــی می گویــد‬ ‫شــما صبــح کــه از خــواب بیــدار می شــوید‪،‬‬ ‫زمانــی را بــرای ورزش‪ ،‬دوســتان‪ ،‬کار و خانــواده‬ ‫اختصــاص دهیــد و تــا اخــر وقــت همــه این هــا‬ ‫ســهم دارنــد؛ امــا در دیــدگاه هارمونــی عنــوان‬ ‫می شــود کــه ایــن بســتگی بــه شــرایط شــما دارد؛‬ ‫یعنــی ممکــن اســت جایــی فرورفتگی هایــی را در‬ ‫زندگــی تحمــل کنیــد و به جــای ان‪ ،‬بــا یکســری‬ ‫برجســتگی های دیگــر‪ ،‬ان را جبــران کنیــد‪ .‬او‬ ‫توضیــح می دهــد‪« :‬زمانی کــه شــما در پیــک‬ ‫کاری هســتید‪ ،‬دران لحظــه پــروژه کاری شــما‬ ‫را مجبــور می کنــد تمام وقــت بــه ان بپردازیــد‬ ‫تــا بــا اتمــام بــه ارامــش و ثبــات برســید‪ .‬اینجــا‬ ‫وقتــی ســختی کار کــم شــد‪ ،‬مجــدد می توانیــد‬ ‫بخش هــای دیگــر را تقویــت کنیــد‪ .‬همیــن‬ ‫امــر کمــک می کنــد تــا زنــان تعــادل روحــی و‬ ‫روانــی خــود را در کس ـب وکار از دســت ندهنــد و‬ ‫بــه تعــادل برســند»‪ .‬دبیــر کارگــروه کارافرینــی و‬ ‫اشــتغال معاونــت زنــان و خانــواده‪ ،‬دربــاره اثــار‬ ‫مثبــت تعــادل کار و زندگــی زنــان‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫می کنــد‪« :‬مادری کــه بــا ایجــاد تعــادل‬ ‫توانســته بــه غنی ســازی نقــش خــود بپــردازد‪،‬‬ ‫الگــوی موفقــی بــرای فرزنــدان خواهــد بــود؛‬ ‫در شــرایطی هســتیم کــه بیش تــر خانواده هــا‬ ‫نگــران اینــده شــغلی فرزنــدان هســتند کــه بعــد از‬ ‫فارغ التحصیلــی کجــا مشــغول شــوند؛ امــا وقتــی‬ ‫مــادر درحال کســب وکار اســت‪ ،‬خودبه خــود‬ ‫فرصت هایــی پیــش می ایــد کــه ایــن کس ـب وکار‪،‬‬ ‫بــه کار خانوادگــی تبدیــل می شــود»‪ .‬او بــه تجربــه‬ ‫زیســته خــود از کارافرینــی اشــاره می کنــد و‬ ‫می افزایــد‪« :‬فرزنــدان به دلیل اینکــه از ابتــدای‬ ‫بچگــی درجریــان افت وخیزهــای فعالیــت‬ ‫اقتصــادی بوده انــد‪ ،‬به نوعــی کس ـب وکار را جزئــی‬ ‫از خانــواده خــود می داننــد؛ نســبت بــه ان‪ ،‬عــرق‬ ‫دارنــد و دلشــان می خواهــد ان را گســترش دهنــد‪.‬‬ ‫گاه پیــش امــده کــه فرزنــدان عالقـه ای بــه ادامــه‬ ‫کسـب وکار مــادر ندارنــد؛ هماننــد فرزنــد خــود‪ .‬در‬ ‫اینجــا‪ ،‬تجربه هــای مادری کــه توانســته تعــادل‬ ‫میــان کار و زندگــی ایجــاد و در غنی ســازی نقــش‬ ‫موفــق عمــل کنــد‪ ،‬به کمــک فرزنــد می ایــد‬ ‫و می توانــد او را در راه انــدازی یــک کســب وکار‬ ‫مشــاوره دهــد»‪ .‬رهایــی یــاداور می شــود‪« :‬در‬ ‫فضــای جدیــد کــه دنیــا به ســمت تغییــرات‬ ‫نویــن در حــوزه بــازار و بازاریابــی پیــش م ـی رود‬ ‫و ازهمه مهم تــر فنــاوری نقشــی مهــم دراین امــر‬ ‫دارد‪ ،‬اشــنایی مــادر بــا الفبــای کســب وکار‪ ،‬بــه‬ ‫پــرورش فرزندانــی کــه ســربار جامعــه و خانــواده‬ ‫و دولــت نباشــند‪ ،‬کمــک می کنــد»‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ هفتــه بزرگداشــت مقــام زن و روز‬ ‫مــادر ســال ‪ ۱۳۹۸‬هم زمــان بــا تولــد حضــرت‬ ‫فاطمــه(س) از تاریــخ ‪ 26‬بهمن مــاه تــا ‪ 2‬اســفندماه‬ ‫‪ 98‬برگــزار می شــود‪ .‬روزهــای ان به ترتیــب‬ ‫تحتِ عناویــن «معنویــت‪ ،‬ســیره فاطمــی‪ ،‬ســبک‬ ‫زندگــی ایرانی‪،‬اســامی»‪« ،‬خودبــاوری‪ ،‬ســامت‬ ‫و نشــاط‪ ،‬ســرمایه اجتماعــی»‪« ،‬تعــادل کار و‬ ‫زندگــی‪ ،‬شــکوفایی اقتصــاد خانــواده»‪« ،‬مســئولیت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬کارافرینــی‪ ،‬رونــق تولیــد»‪« ،‬امیــد‬ ‫بــه اینــده‪ ،‬تعالــی خانــواده و جامعــه»‪« ،‬عدالــت‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬حقوق شــهروندی‪ ،‬مشــارکت سیاســی»‬ ‫و «اصــاح الگــوی مصــرف‪ ،‬حفــظ محیط زیســت»‬ ‫نام گــذاری شــده اســت‪.‬‬ ‫فاطمه دهقان نیری‪ /‬ایرنا‬ ‫بازدید سرزده مدیرعامل بانک دی‬ ‫از شعبه افریقا‬ ‫مدیرعامــل بانــک دی در ادامــه‬ ‫بازدیــد از شــعب بانــک به صــورتِ‬ ‫ســرزده از شــعبه افریقــا بازدیــد و‬ ‫بــا کارکنــان و مشــتریان ایــن شــعبه‬ ‫ گــزارش‬ ‫دیــدار و گفت وگــو کــرد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫اداره روابط عمومــی بانــک دی؛ دکتــر‬ ‫بــرات کریمــی در جریــان ایــن بازدیــد‬ ‫ضمــن تقدیــر از تــاش کارکنــان خــدوم شــعبه افریقــا به ویــژه در‬ ‫روزهــای پرازدحــام پایــان ســال بــر ارتبــاط موثــر شــعبه با مشــتریان‬ ‫و ضــرورت گســترش خدمــات الکترونیــک بانک و معرفــی محصوالت‬ ‫بــه مشــتریان تاکیــد کــرد‪ .‬کریمــی بااشــاره به اجــرای طرح تشــویقی‬ ‫وصــول مطالبــات در بانــک دی گفــت‪« :‬در ماه هــای پایانــی ســال‪،‬‬ ‫جــذب منابــع‪ ،‬وصــول مطالبــات معــوق و خدمت رســانی هرچه بهتــر‬ ‫بــه مشــتریان بایــد بیش ازپیــش موردتوجــه کارکنــان ســاعی شــعبه‬ ‫باشــد و شایســته اســت همــکاران بــا اطالع رســانی ســریع و دقیــق به‬ ‫مشــتریان مشــمول در تســریع اجــرای ایــن طــرح و تحقــق اهــداف‬ ‫اهتمــام ورزنــد»‪ .‬مدیرعامــل بانــک دی‪ ،‬تبلیغــات را یکــی از ابزارهــای‬ ‫مهــم ارتباطــی در کس ـب وکار دانســت و افــزود‪« :‬امــروزه تبلیغــات‬ ‫یکــی از ابزارهــای مهــم جــذب مشــتریان بــرای اســتفاده از هــر نــوع‬ ‫فعالیــت‪ ،‬کاال و خدمــات اســت و انتظــار م ـی رود همــکاران شــعب‬ ‫ضمــن تســلط کامــل بــه محصــوالت و درک نیازهــای مشــتریان بــا‬ ‫معرفــی و تبلیــغ محصــوالت متنــوع بانــک‪ ،‬مشــاوره های اصولــی و‬ ‫حرف ـه ای بــه مشــتریان و مراجعــان ارائــه دهنــد»‪ .‬گفتنی ســت؛ در‬ ‫جریــان ایــن دیــدار‪ ،‬کارکنــان و مشــتریان شــعبه افریقــا نقطه نظرات‬ ‫و پیشــنهادهای خــود را در فضایــی صمیمانــه بــا مدیرعامــل مطــرح‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫بازدهی ‪۸۰‬درصدی‬ ‫سهم بانک صادرات ایران در سال ‪۹۸‬‬ ‫ عنــوان‬ ‫بانــک صــادرات ایــران به‬ ‫ِ‬ ‫یکــی از پربیننده تریــن نمادهــا‬ ‫در بــازار ســرمایه و از بزرگ تریــن‬ ‫بانک هــای کشــور‪ ،‬از ابتــدای ســال‬ ‫تاکنــون حــدود ‪۸۰‬درصــد بازدهــی‬ ‫بــرای ســهامدارانش داشــته اســت‪.‬‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی بانــک‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫صــادرات ایــران؛ بررســی ها نشــان می دهــد عملیــات بانکــداری‬ ‫نیــز در «وبصــادر» در ســال ‪ ۹۸‬بــا تحــوالت بنیادیــن همــراه شــده؛‬ ‫به گونه ای کــه حاصــل عملکــرد بانــک در نه مــاه نخســت ســال‬ ‫جــاری‪۸۸۰ ،‬میلیاردریــال ســود بــوده کــه درمقایس ـه با گذشــته‪،‬‬ ‫ضمــن افزایــش ســوداوری و مهــار کــردن رونــد زیــان اوری‪،‬‬ ‫عملکــردی قابل قبــول از مدیریــت بانــک در ایــن دوره به ثبــت‬ ‫رســانده اســت‪ .‬بررســی فاکتورهــای درامــدی و هزین ـه ای نشــان‬ ‫می دهــد تالش هــای مدیریــت بانــک بــرای سروســامان دادن‬ ‫و بــه سودرســانی در ماه هــای اینــده بیشــتر منعکــس شــده و‬ ‫رشــد قابل توجــه ســوداوری در ‪۱۲‬مــاه ســال جــاری و ســال ‪۹۹‬‬ ‫بســیار موردانتظــار اســت‪ .‬یکــی از مهم تریــن دالیــل ســوداوری‬ ‫بانــک صــادرات ایــران در نه مــاه نخســت ســال جــاری رشــد‬ ‫درامدهــای مشــاع اســت‪ .‬بررســی ها نشــان می دهــد در دوره‬ ‫موردبررســی درامــد تســهیالت اعطایــی و ســپرده گذاری رقمــی‬ ‫بالغ بــر ‪۱۴‬هزارمیلیاردتومــان بــوده کــه ایــن عــدد نســبت بــه‬ ‫مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد ‪۲۵‬درصــدی را نشــان می دهــد‪.‬‬ ‫این درحالی ســت که رشــد هزینــه ســود ســپرده در نه مــاه‪،‬‬ ‫‪۱۱۷‬هزارمیلیاردریــال بــوده کــه نســبت بــه نه ماهــه ســال‬ ‫قبــل تنهــا شــش درصد رشــد کــرده اســت‪ .‬ایــن موضوعــات‬ ‫باعــث شــده خالــص درامــد تســهیالت و ســپرده گذاری بــه‬ ‫‪۲۷‬هزارمیلیاردریــال رســیده کــه ایــن رقــم پنج برابــر عــدد مربــوط‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال قبــل اســت‪ .‬ایــن موضــوع نشــان می دهــد‬ ‫«وبصــادر» حاشــیه ســود مربــوط بــه نــرخ ســود تســهیالت و ســود‬ ‫ســپرده را بهبــود بخشــیده اســت‪.‬‬ ‫رشد ‪۳۵‬درصدی پرداخت تسهیالت بانک‬ ‫توسعه تعاون در سال جاری‬ ‫رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل‬ ‫بانــک توســعه تعــاون رشــد پرداخــت‬ ‫تســهیالت ایــن بانــک را درمقایســه با‬ ‫ســال گذشــته ‪۳۵‬درصــد اعــام‬ ‫کــرد‪ .‬حجت الــه مهدیــان در نشســت‬ ‫رســانه ای کــه به منظــور تبییــن‬ ‫عملکــرد بانــک در انجــام تکالیــف‬ ‫توســعه ای و بانکــداری توســعه ای و برنامه هــای اتــی بانــک باحضــو ِر‬ ‫خبرنــگاران و اصحــاب رســانه در محــل مرکــز امــوزش و پژوهش این‬ ‫بانــک برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬تعاونی هــا در انــواع فعالیت هــای‬ ‫اقتصــادی نقش افرینــی می کننــد و رســالت و ماموریــت بانــک‬ ‫توســعه تعــاون در حمایت از تعاونگران بســیار گســترده و حائ ِزاهمیت‬ ‫اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬انــدازه و حجــم فعالیــت توســعه ای و عملیــات‬ ‫ـال اخیر رشــد چشــمگیری داشــته‬ ‫بانکــداری توســعه ای طــی چهارسـ ِ‬ ‫اســت‪ ،‬به گونه ای کــه دوســوم حجــم مانــده منابــع ســپرده ای و حجــم‬ ‫ـال اخیر‬ ‫مانــده تســهیالت اعطایــی‪ ،‬حاصــل فعالیــت بانــک در چهارسـ ِ‬ ‫اســت»‪ .‬مهدیــان‪ ،‬تســهیالت پرداختــی بانــک در ســال جــاری‬ ‫را ‪۱۱۵‬هزارمیلیاردریــال اعــام کــرد و افــزود‪« :‬مطابــق برنامــه‬ ‫هدف گــذاری شــده ماهانــه بیــش از ‪10‬هزارمیلیاردریــال تســهیالت‬ ‫پرداخــت شــود و تــا پایــان ســال بــه رکــورد ‪۱۳۵‬هزارمیلیاردریــال‬ ‫برســیم کــه تــا پایــان ســال ایــن هــدف محقــق خواهــد شــد»‪ .‬وی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬در حالــی تســهیالت ماهیانــه پرداختــی امســال بالــغ‬ ‫بــر ‪10‬هزارمیلیاردریــال اســت کــه در ســال ‪ ،۹۴‬رقــم تســهیالت‬ ‫پرداختــی ماهیانــه بانــک س ـه هزارمیلیاردریال بــوده اســت»‪ .‬رئیــس‬ ‫هیئت مدیــره و مدیرعامــل بانــک توســعه تعــاون بااشــاره به حضــور‬ ‫بانــک در طــرح اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫بانــک مطابــق ســهمیه مکلــف بــه پرداخــت ‪۲۴۷۶۰‬میلیاردریــال‬ ‫تســهیالت بــه فعالیــن اقتصــاد روســتایی بــوده اســت و بــا عملکــرد‬ ‫متــوازن و جامــع در سراســر کشــور تاکنــون ‪۲۰۷۵۰‬میلیاردریــال‬ ‫پرداخــت شــده و باتوجه به اینکــه پرونده هایــی در مرحلــه انعقــاد‬ ‫قــرارداد یــا تکمیــل پرونــده هســتند‪ ،‬بـه زودی کل ســهمیه ابالغــی‬ ‫محقــق خواهــد شــد»‪ .‬مهدیــان بــه قراردادهــای تفاهــم و همــکاری‬ ‫بانــک بــا دســتگاه های اجرایــی جهــت پرداخــت تســهیالت موضــوع‬ ‫بنــد الــف تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجه ســال جــاری اشــاره کــرد و گفت‪:‬‬ ‫«تفاهم نامه هــای مهمــی بــا وزارت نیــرو‪ ،‬وزارت جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬وزارت میراث فرهنگــی‪ ،‬گردشــگری‬ ‫و صنایع دســتی منعقــد شــده کــه مجموعــا ‪۳۵‬هزارمیلیاردریــال‬ ‫تســهیالت پرداخــت شــده اســت»‪.‬‬ ‫ســومین روز از هفتــه زن‪ ،‬بــه «زن‪ ،‬تعــادل کار و زندگــی‪ ،‬شــکوفایی اقتصــاد خانــواده» نام گــذاری شــده اســت؛ تعادلــی کــه گاه تــرس از نبــود ان‪ ،‬زنــان را از ادامــه‬ ‫مســیر اشــتغال بازمـی دارد‪ .‬مفهــوم تعــادل کار و زندگــی دراصــل به معنــای رســیدن بــه ترکیبــی از فعالیــت کاری و زندگــی خصوصی ســت کــه بــرای فرد مناســب‬ ‫اســت؛ وضعیتــی کــه فقــط خــود او می دانــد چــه زمانــی در زندگــی تعــادل وجــود دارد؛ امــا گاه زنــان از اینکــه خــود را وقــف کار می کننــد و از زندگــی دور‬ ‫شــده اند‪ ،‬احســاس گنــاه می کننــد و درصــورت ناتوانــی در ایجــاد تعــادل درمانــده شــده و عطــای ان را بــه لقایــش می بخشــند‪ .‬موضوعــی کــه به دلیــل اهمیــت‪،‬‬ ‫بهانــه نام گــذاری یکــی از روزهــای هفتــه زن شــده و نیــاز بــه امــوزش ان را دوچنــدان کــرده اســت‪.‬‬ ‫دربــاره تاریخچــه مفهــوم برقــراری تعــادل در کار‬ ‫و زندگــی عنــوان شــده کــه بــه قــرن ‪ 18‬و زمانــی‬ ‫برمی گــردد کــه در ایــاالت متحــده و بریتانیــا‪،‬‬ ‫قوانینــی به تصویــب رســیدند کــه ســاعات کاری‬ ‫در هفتــه را کاهــش دادنــد‪ .‬درطــول قــرن ‪19‬‬ ‫نیــز در هــر دو کشــور قوانینــی تصویــب شــد‬ ‫کــه ســاعات کاری را حتــی بیش ازقبــل محــدود‬ ‫می کردنــد و بــرای بعضــی اتفاقــات ماننــد‬ ‫بیمــاری و به دنیاامــدن فرزنــدان‪ ،‬مرخصــی‬ ‫اجبــاری تعییــن می کردنــد‪ .‬در دهــه ‪ ۷۰‬میــادی‪،‬‬ ‫مفهــوم ایجــاد تعــادل در زندگــی بیش ازپیــش‬ ‫اهمیــت یافــت و کاردرمانگــران شــروع بــه‬ ‫نوشــتن دربــاره اهمیــت تمایزقائل شــدن بیــن‬ ‫کار و تفریــح کردنــد‪ .‬اصطــاح «تعــادل کار و‬ ‫زندگــی» در دهــه ‪ ۸۰‬و بــا ورود زنــان به بــازار‬ ‫کار به شــدت رواج پیــدا کــرده بــود‪ .‬ایــن زنــان‬ ‫هــرروز بیشــتر از ســازمان ها می خواســتند تــا‬ ‫برنامــه کاری ازادانه تــر و ســاعات کاری کم تــر‬ ‫بــه انهــا بدهنــد‪ .‬بااینکــه ایــن مفهــوم در ابتــدا‬ ‫فقــط شــامل زنــان می شــد؛ ولــی به ســرعت‬ ‫به صــورت کلــی درامــد و همــه اقشــار را دربــر‬ ‫گرفــت‪ .‬به دنبــال یافتــن راهــی بــرای ایجــاد‬ ‫تعــادل میــان کار و زندگــی و درنتیجــه‪ ،‬رفــع‬ ‫دغدغــه زنــان از ایــن امــر‪ ،‬زهــرا رهایــی؛ دبیــر‬ ‫کارگــروه کارافرینــی و اشــتغال معاونــت زنــان و‬ ‫خانــواده صحبت هایــی را مطــرح کــرده اســت‪ .‬او‬ ‫نکتــه مهــم در ایجــاد تعــادل میــان کســب وکار‬ ‫و زندگــی را تغییــر نگــرش عنــوان می کنــد و‬ ‫می گویــد‪« :‬تــا نگرش هــا تغییــر نکنــد‪ ،‬وضعیــت‬ ‫تعــادل یــا هارمونــی و همســازی کســب وکار و‬ ‫خانــواده ایجــاد نخواهــد شــد کــه البتــه ایــن‬ ‫تغییــر نگــرش‪ ،‬در چنــد بُعــد بایــد صــورت‬ ‫گیــرد»‪ .‬او توضیــح می دهــد‪« :‬نخســت اینکه کار‬ ‫به عنــوان تامین کننــده معیشــت بایــد در درجــه‬ ‫دوم قــرار گیــرد و در درجــه اول بایــد بــا هویــت‬ ‫زن پیونــد بخــورد؛ به این معناکــه زمانی کــه‬ ‫زن به این نتیجــه برســد کــه کار می کنــد تــا‬ ‫هویــت خــود را پیــدا کنــد و ایــده و ارزوهایــش را‬ ‫تحقــق ببخشــد‪ ،‬تعــادل و هارمونــی زندگی بــا کار‬ ‫پیونــد خواهــد خــورد»‪ .‬او تاکیــد می کنــد‪« :‬زن‬ ‫تازمانی کــه تجربــه کار نداشــته باشــد‪ ،‬نمی توانــد‬ ‫خــود را بشناســد و ادم کاملــی بدانــد؛ زیرا بخشــی‬ ‫از وجــود شــخصیتی زنــان حتمــاً در مواجــه بــا‬ ‫تجربــه زیســته کار شــکوفا می شــود؛ امــا بــا ایــن‬ ‫نگــرش کــه کار نمی کنیــم تــا پــول به دســت‬ ‫اوریــم؛ بلکــه کار می کنیــم تــا هویــت وجــودی‬ ‫خــود را به دســت اوریــم»‪ .‬دبیــر کارگــروه‬ ‫کارافرینــی و اشــتغال معاونــت زنــان و خانــواده‬ ‫درادامــه‪ ،‬اشــنایی بــا یکســری از مهارت هــا را از‬ ‫دیگــر ابعــاد تغییــر نگــرش بــه کسـب وکار عنــوان‬ ‫و خاطرنشــان می کنــد‪« :‬متاســفانه جامعــه زنــان‬ ‫ایــران؛ چــه زمانی کــه می خواهنــد به عنــوان‬ ‫یــک همســر‪ ،‬تشــکیل خانــواده دهنــد و چــه‬ ‫زمانی کــه می خواهنــد مــادر شــوند یــا چــه‬ ‫زمانی کــه وارد حــوزه کسـب وکار می شــوند‪ ،‬هیــچ‬ ‫اموزشــی نمی بیننــد و بیش تــر براســاس تجربــه‬ ‫دیگــران عمــل می کننــد»‪ .‬او ادامــه می دهــد‪:‬‬ ‫«زنــان در حــوزه کس ـب وکار و کارافرینــی اولیــن‬ ‫نکت ـه ای کــه بــه ان توجــه می کنــد این اس ـت که‬ ‫دوره هــای مدیریتــی‪ ،‬کس ـب وکار و مالــی ببیننــد؛‬ ‫امــا هیچ وقــت بــه ایــن فکــر نمی کننــد کــه‬ ‫بایــد دوره ای تحت عنــوان دوره غنی ســازی نقــش‬ ‫ببیننــد»‪ .‬او درتوضیــح ایــن امــوزش می گویــد‪:‬‬ ‫«یکــی از ایراداتــی کــه میــان زنان مشــترک اســت‬ ‫این اســت که فکــر می کننــد نقش هایشــان در‬ ‫زندگــی بــا هــم تعــارض دارد؛ مث ـ ً‬ ‫ا وقتــی صبــح‬ ‫ســر کار می اینــد‪ ،‬گمــان می کننــد شــغل انــان‬ ‫درتعــارض بــا کار در خانــه اســت و حتمــاً یــک‬ ‫جــای زندگــی لنــگ می شــود»‪ .‬به گفتــه او‬ ‫درواقــع‪ ،‬از زاویــه تعــارض نقــش بــه موضــوع نــگاه‬ ‫می کننــد؛ درحالی کــه بایــد بداننــد بــا کار‪ ،‬خــود را‬ ‫به عنــوان مــادری باتجربــه نســبت بــه واقعیت هــای‬ ‫جامــه غنــی می کننــد و وقتــی همســر یــا‬ ‫فرزندشــان در مواجــه بــا واقعیــت بــه مشــکل‬ ‫برمی خــورد‪ ،‬می تواننــد او را بــا اســتراتژی و ارائــه‬ ‫پیشــنهادهای صحیــح هدایــت کننــد‪ .‬او یــاداور‬ ‫می شــود‪« :‬ایــن‪ ،‬غنی ســازی نقــش اســت‪ .‬پــس‬ ‫دومیــن نکتــه کــه بایــد بــرای ان اهمیت قائل شــد‬ ‫این اســت که از واژه تعــارض نقــش بــه موضــوع‬ ‫نــگاه نکنیــم و ازمنظــر غنی ســازی بــه ان بنگریــم‪.‬‬ ‫در اینجــا شــاهد خواهیــم بــود کــه نتایــج بهینه ای‬ ‫بیــرون می ایــد و بســیاری از مــادران شــاغل‪،‬‬ ‫زندگی هــای پایــدار و فرزنــدان موفــق و الگوهــای‬ ‫غنــی نقــش بــرای خانــواده خــود هســتند»‪ .‬مدیــر‬ ‫پژوهــش انجمــن زنــان کارافریــن‪ ،‬اشــنایی بــا‬ ‫مفهــوم هارمونــی در زندگــی شــخصی را ســومین‬ ‫نکتــه مهــم در ایجــاد تعــادل کار و زندگــی بــرای‬ ‫نماد شهر تهران در حمایت از کودکان «محک» نارنجی شد‬ ‫«بــرج ازادی»؛ معروف تریــن نمــاد شــهری پایتخــت ایــران‪،‬‬ ‫به مناســبت روز جهانــی ســرطان کــودک (‪ ۲۶‬بهمــن) و درراســتای‬ ‫پیوســتن بــه کمپیــن انجمــن کنتــرل جهانــی ســرطان (‪)UICC‬‬ ‫به دعــوت موسســه خیریــه محــک‪ ،‬نارنجــی شــد‪ .‬هــدف ایــن‬ ‫کمپیــن‪ ،‬اطالع رســانی و اگاه ســازی هرچه بیش تــر مــردم دربــاره‬ ‫بیمــاری ســرطان و راه هــای کنتــرل ان اســت‪ .‬در ایــن کمپیــن‪،‬‬ ‫افــراد یــا ســازمان ها بــا معرفــی نقــش خــود درراســتای اهــداف‬ ‫ان از سراســر جهــان مشــارکت می کننــد‪ .‬موسســه خیریــه محــک‬ ‫به عنــوان یکــی از اعضــای رســمی انجمــن کنتــرل جهانــی ســرطان‬ ‫(‪ ،)UICC‬از ســال ‪ 2016‬در اجــرای ایــن کمپیــن در ایــران مشــارکت‬ ‫دارد‪ .‬امســال نیکــوکاران‪ ،‬داوطلبــان‪ ،‬بنگاه هــای اقتصــادی‪ ،‬مراکــز‬ ‫خریــدی ماننــد ســانا و کــوروش‪ ،‬ســازمان های مطــرح داخلــی و نیــز‬ ‫بیــش از ‪150‬نفــر از هنرمنــدان و ورزشــکاران کشــورمان به دعــوت‬ ‫محــک بــه ایــن کمپیــن پیوســتند تــا ایرانیــان نقــش پررنگــی در‬ ‫ایــن کمپیــن جهانــی داشــته باشــند‪ .‬پیوســتن بــرج ازادی به عنــوان‬ ‫معروف تریــن نمــاد تهــران‪ ،‬نیــز یکی دیگــر از ایــن اقدامــات اســت‪.‬‬ ‫کشورهایی با بیش ترین امار حمله کوسه به انسان‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫سـاالنه حـدود ‪80‬مورد حمله کوسـه به انسـان‪ ،‬در جهـان مخابره می شـود که البته‬ ‫امـار قطعی نیسـت؛ این مسـئله را محققان دانشـگاه فلوریـدا در امریـکا عنوان کرده انـد و البته متذکر شـده اند که بعـد از حمالت‬ ‫ عنوان سـوژه ای دلهره اور در فیلم ها و سـریال هایی همچـون «ارواره ها»‬ ‫دنبالـه داری که در سـال ‪ 1916‬در سـاحل جرسـی رخ داد و به‬ ‫ِ‬ ‫منبـع الهـام قرار گرفت؛ ان قدرها شـایع نیسـت‪ .‬به عبارتـی‪ ،‬وجوه مهیب ایـن رویداد‪ ،‬بیش از تعـدد بروز ان باعث وحشـت عمومی‬ ‫نوع «گاوکوسـه»‪« ،‬ببرکوسـه» و «کوسـه بزرگ سـفید» بوده اند‬ ‫شـده؛ کمااینکه از بین ‪ 489‬گونه کوسـه موجود در جهان‪ ،‬تنها سـه ِ‬ ‫کـه حملات بی پـروا به انسـان دارنـد و امـار رفتارهای خشنشـان‪ ،‬از مـرز دورقمـی گذشـته‪« .‬پرونده حمله کوسـه» کـه در قالب‬ ‫داده هـای سـاالنه ازسـویِ مجموعـه تحقیقاتـی ‪ ISAF‬ارائه می شـود؛ تنهـا بانک اطالعاتـی جامع و مسـتند جهـان از همه حمالت‬ ‫شناخته شـده کوسـه در اب هـای ازاد اسـت کـه در تازه ترین گـزارش خود عنـوان کرده اسـت بین سـال های ‪ 1580‬تـا ‪ ،2020‬بیش‬ ‫از ‪6200‬مـورد از ایـن اتفـاق ناگـوار به ثبت رسـیده کـه بیش ترین امـار ان متعلق به ایـاالت متحده با ‪ 1483‬حمله اسـت‪ .‬اسـترالیا با‬ ‫تقریبـ ًا نیمـی ازاین تعداد؛ یعنـی ‪652‬مورد‪ ،‬در رتبه دوم این فهرسـت قـرار می گیرد‪ .‬برمبنایِ این تحقیق؛ در سـال گذشـته میالدی‬ ‫(‪ )2019‬تعـداد ‪ 140‬حملـه کوسـه بـه انسـان رخ داده کـه ‪64‬مورد ان‪ ،‬حمله شـدید محسـوب می شـد‪ .‬جالب انکه ایـران نه تنها بین‬ ‫کشـورهای اسـیایی‪ ،‬طـی بازه زمانی یادشـده بیش تریـن امار (‪23‬مـورد) در ثبت حمالت کوسـه به انسـان را دارد؛ بلکه در گسـتره‬ ‫جهانـی نیز در رتبـه دهم قـرار می گیرد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫کاهش ‪۲۵‬درصدی واردات دارو‬ ‫وزیــر بهداشــت گفــت‪« :‬اوضاعمــان درحال حاضــر نســبت به مــدت مشــابه در ســال قبــل‬ ‫بســیار بهبــود یافتــه؛ به شــکلی که بیش تریــن بهــا را بــه تولیــدات علمــی دادیــم و‬ ‫‪۲۵‬درصــد واردات دارو را کاهــش دادیــم کــه منجــر بــه صرفه جویــی ‪۶۰۰‬میلیون یورویــی‬ ‫ـزارش دکتــر ســعید نمکــی افــزود‪« :‬پارســال سـه میلیارد و ‪۶۰۰‬میلیون یــورو‬ ‫شــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ارزبــری در حــوزه دارو و تجهیــزات پزشــکی داشــتیم کــه امســال ایــن عــدد بــه‬ ‫ســه میلیاردیورو خواهــد رســید کــه نمایانگــر صرفه جویی هــای ارزی ماســت‪.‬‬ ‫دراین زمینــه ‪۲۰‬درصــد حاشــیه امــن بیش تــر بــرای ذخیــره دارو ایجــاد کردیــم و‬ ‫هزینه هــای قیمــت تمام شــده نســبت بــه ســال گذشــته بــا افزایــش روب ـه رو بــود»‪.‬‬ ‫مرگ ‪۱۴‬هزار پرنده مهاجر در میانکاله‬ ‫رئیــس ســازمان دامپزشــکی کشــور باتاکیدبراینکــه علــت مرگ ومیــر پرنــدگان‬ ‫مهاجــر میانکالــه دراثــر مســمومیت و بوتولیســم بــوده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬تاکنــون تعــداد‬ ‫مرگ ومیــر ایــن پرنــدگان بــه ‪۱۴‬هزارمــورد رســیده کــه دودرصــد جمعیــت پرنــدگان‬ ‫ گــزارش ایرنــا؛ علیرضــا رفیعی پــور افــزود‪« :‬نتایــج‬ ‫مهاجــر را شــامل می شــود»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫نمونه هــای ازمایشــگاهی ســازمان دامپزشــکی کشــور و انســتیتو پاســتور به عنــوان‬ ‫رفرنــس بین المللــی نشــان می دهــد کــه پرنــدگان مهاجــر میانکالــه دراثر مســمومیت‬ ‫از بیــن رفته انــد»‪.‬‬ ‫زنان پلیس؛ مسئولیت پذیرتر از مردان‬ ‫رئیس پلیــس پیشــگیری پایتخــت گفــت‪« :‬خانم هــا در دســتگیری مجرمــان‪ ،‬بدرقــه‬ ‫متهمــان زن‪ ،‬بازجویــی و ‪ ...‬وظیفــه دارنــد کــه البتــه نقــش خــود را به خوبــی انجــام‬ ‫می دهنــد»‪ .‬به گفتــه او؛ مســئولیت پذیری زنــان بیش تــر از مــردان بــوده و وظایفشــان را‬ ‫ـزارش مهــر؛ ســردار کیــوان ظهیــری تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫بی کم وکاســت انجــام می دهنــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫«یکــی از نقش هــای پلیــس زن‪ ،‬حضــور در مشــاوره و مــددکاری در کالنتری هاســت کــه‬ ‫به دلیــل همیــن حضــو ِر بانــوان‪۸۳ ،‬درصــد پرونده هایــی کــه بــه مشــاوره و مــددکاری‬ ‫کالنتری هــا ارســال می شــود‪ ،‬بــه صلــح و ســازش ختــم می شــود»‪.‬‬ ‫مشــاور رئیس جمهــوری در امــور کشــاورزی و امنیــت غذایــی‪ ،‬خصوصی ســازی صنعت‬ ‫ـزارش ایلنــا؛‬ ‫بــذر را نقطه عطفــی بــرای ارتقــای تولیــد در ایــن صنعــت دانســت‪ .‬به گـ ِ‬ ‫مهنــدس محمــود حجتــی افــزود‪« :‬فکــر کنــم دربــاره خصوصی ســازی صنعــت بــذر‪،‬‬ ‫انچــه درحال وقــوع اســت‪ ،‬ارزویــی دیرینــه در بخــش دولــت اســت؛ بــا ظرفیت هــای‬ ‫فوق العــاده موجــود‪ ،‬بخــش خصوصــی می توانــد موفــق عمــل کنــد»‪ .‬او بااشــاره به‬ ‫تصویــب قانــون خوداتکایــی در تولیــد بــذر و نهــال در ســال ‪ ،۱۳۸۲‬گفــت‪« :‬تصویــب‬ ‫ایــن قانــون‪ ،‬بــه خصوصی ســازی صنعــت بــذر کمــک خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫افزایش سوختگی ناشی از لوازم الکتریکی‬ ‫جزئیات خدمات اموزش و پرورش به دانش اموزان استثنایی‬ ‫رئیــس ســازمان امــوزش و پــرورش اســتثنایی کشــور‪ ،‬جزئیــات‬ ‫بســته های حمایتــی ویــژه و خدمــات مختلــف ایــن ســازمان بــه‬ ‫ گــزارش‬ ‫دانش امــوزان بــا نیازهــای ویــژه را تشــریح کــرد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومــی ســازمان امــوزش و پــرورش اســتثنایی؛ ســید‬ ‫جــواد حســینی دربــاره ارائــه خدمــات توان بخشــی بــه‬ ‫دانش امــوزان اســتثنایی گفــت‪« :‬حــدود چهارمیلیاردتومــان‬ ‫بودجــه در قالــب بســته حمایتــی بــرای ایــن دانش امــوزان‬ ‫درنظــر گرفتــه شــده»‪ .‬او افــزود‪« :‬خدمــات توان بخشــی‬ ‫به طورکلــی بــه دو بخــش تقســیم می شــود کــه بخشــی ازان در‬ ‫قالــب خدمــات شنوایی ســنجی و گفتاردرمانی ســت کــه خدمــات‬ ‫ارائه شــده توســط ســازمان دراین حــوزه شــش برابر افزایــش‬ ‫یافتــه و بخــش دیگــر خدمــات در قالــب بســته های حمایتــی‬ ‫باالخــره انتظــار به ســر رســید و بـه زودی ازادراه تهــران ‪ -‬شــمال‪ ،‬به وســیله روحانــی؛‬ ‫رئیس جمهــوری افتتــاح می شــود‪ .‬بــرای ایــن بزرگــراه کــه مســیر تهــران بــه شــمال‬ ‫را ‪65‬کیلومتــر کم تــر می کنــد‪ ،‬بیــش از دودهــه زمــان صــرف شــد تــا ایــن پــروژه‬ ‫مهــم کشــوری‪ ،‬بــه ســرانجام برســد‪ .‬پــروژه ای کــه ســاخت ان بــا اعتراضــات بســیاری‬ ‫از مــردم‪ ،‬دوســتداران طبیعــت و جنــگل روب ـه رو شــد امــا هرگــز نتوانســتند بــرای‬ ‫متوقــف کــردن پــروژه‪ ،‬موفــق شــوند‪ .‬جنگل هــای بســیاری کــه بــرای ســاخت ایــن‬ ‫بزرگــراه‪ ،‬تخریــب شــد و بودجــه هنگفتــی کــه بــرای تحقــق ایــن بزرگــراه بــه مصــرف‬ ‫رســید‪ ،‬از جملــه عواملــی بــود کــه مخالفــان زیــادی را در راه اجــرای ان ناکام گذاشــت‪.‬‬ ‫در اینکــه تمامــی مــردم دنیــا بــا ساخت وســاز موافــق هســتند و طبیعــت انســانی‪،‬‬ ‫عمــران و ابــادی را برمی تابــد‪ ،‬جــای هیــچ شــک و تردیــدی نیســت؛ امــا پــروژه ای‬ ‫کــه هکتارهــا از جنگل هــای انبــوه را از بیــن ببــرد‪ ،‬شــاید مقبول نظــر هیــچ کشــوری‬ ‫نباشــد؛ به خصــوص کشــور مــا کــه مدت هاســت جنگل هــای ان توســط ســودجویان‬ ‫تخریــب می شــود و شــبانه حرامیــان‪ ،‬اره به دســت‪ ،‬بــه جــان ایــن نباتــات زنــده و‬ ‫زندگانی بخــش می افتنــد و در حقیقــت بــه جنــگ طبیعــت می رونــد؛ طبیعتــی کــه‬ ‫هــرروز کوچک تــر و کوچک تــر می شــود و به جــای انبــوه جنگل هــا‪ ،‬ســاختمان های‬ ‫ویالیــی ســبز می شــود و هــرروز شــاهد ایــن هســتیم کــه اپارتمان ســازی های‬ ‫بی رویــه‪ ،‬جــای درختــان سر به فلک کشــیده ســبز قامت را بــه ســاختمان های‬ ‫کوچــک و بــزرگ می دهــد‪ .‬و امــا اخریــن تخریــب قانونــی‪ ،‬ایجــاد بزرگــراه تهــران‪،‬‬ ‫شــمال اســت کــه بخــش وســیعی از جنگل هــا را نابــود کــرد‪ .‬امــا بایــد دیــد بزرگراهی‬ ‫کــه دودهــه زمــان بــرد تــا ســاخته شــود‪ ،‬چــه مزایایــی بــرای دو اســتان شــمالی‬ ‫مازنــدران و گیــان دارد و اثــرات ان بــرای اســتان بــزرگ و پهنــاور تهــران در چــه‬ ‫زمینه هایی ســت کــه پــس از پیــروزی انقــاب چنــد دولــت بــرای ســاخت ان تــاش‬ ‫کردنــد تــا باالخــره در دولــت روحانــی بــه بهره بــرداری برســد؟ اثــرات ایــن جاده ســازی‬ ‫را بایــد در دو زمینــه اقتصــاد و گردشــگری مورد توجــه قــرار داد‪ .‬ازنظــر اقتصــادی‪،‬‬ ‫اتصــال دو اســتان مازنــدران و گیــان از ایــن راه و کوتاه شــدن زمــان مســافرت در‬ ‫بهبــود مــراودات ایــن دو اســتان ازنظــر اقتصــادی و اجتماعــی اثــرات ارزنــده ای داشــته‬ ‫و می توانــد مــراودات و حمل ونقــل کاال را میــان ایــن دو اســتان تــا حــدود زیــادی‬ ‫تســهیل کنــد‪ .‬ازســوی دیگر‪ ،‬ازنظــر اقتصــادی‪ ،‬کوتاه شــدن مســافت تهــران بــه‬ ‫شــمال به میــزان ‪65‬کیلومتــر و حــذف قســمت هایی از جاده هــای غیراســتاندارد کــه‬ ‫همه ســاله قربانیــان زیــادی را می گیــرد؛ از نــکات حائزاهمیــت اســت‪ .‬همچنیــن ازنظر‬ ‫مصــرف بنزیــن و ســوخت‪ ،‬در طــول یک ســال‪ ،‬میلیون هــا مترمکعــب صرفه جویــی‬ ‫می شــود کــه اگــر ایــن میــزان را ازنظــر ریالــی درنظــر بگیریــم‪ ،‬میلیاردهامیلیــارددالر‬ ‫صرفه جویــی می شــود‪ .‬در بعــد گردشــگری نیــز به خصــوص بــرای تهرانی هــا‪ ،‬کــه‬ ‫معمــوالً همیشــه حتــی بــا دوروز تعطیلــی بــه گیــان و مازنــدران ســفر می کننــد‪ ،‬بــا‬ ‫کوتاه شــدن طــول جــاده‪ ،‬هزاران نفــر بــه انبــوه مســافران شــمال اضافــه می شــود کــه از‬ ‫بعــد گردشــگری‪ ،‬موجــب رونــق بیشــتر صنعــت گردشــگری در ایــن مناطق می شــود‪.‬‬ ‫امیدواریــم کــه مســئولین دولــت در هــر دوره و زمانــی‪ ،‬اگــر قــرار اســت در اینــده‬ ‫باز هــم بزرگراهــی از میــان جنگل هــا عبــور دهنــد‪ ،‬هماننــد کشــورهای پیشــرفته قبل‬ ‫از تخریــب‪ ،‬یعنــی ده ها ســال مانــده بــه تخریــب به جــای ان‪ ،‬نســبت بــه درختــکاری‬ ‫و جنگل ســازی اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫ارتقای صنعت بذر با خصوصی سازی‬ ‫ازانجایی کــه رنــگ نارنجــی‪ ،‬رنــگ اگاهی بخشــی و منتخــب انجمــن‬ ‫کنتــرل جهانــی ســرطان (‪ )UICC‬اســت؛ بــرج ازادی بــا انجــام ایــن‬ ‫اقــدام و بــا شــعار ‪ I am and I will‬در ایــن کمپیــن شــرکت کــرد‪.‬‬ ‫بــا نارنجی شــدن ایــن نمــاد‪ ،‬گویــی تهــران به نمایندگــی از ایــران‪،‬‬ ‫بــه ایــن کمپیــن جهانــی پیوســت‪ .‬هم زمــان بــا نارنجی شــدن بــرج‬ ‫ازادی به مناســبت روز جهانــی ســرطان کــودک‪ ،‬فرزنــدان محــک‬ ‫نیــز بــه ایــن بــرج کــه از نمادهــای هویــت فرهنگــی و معمــاری‬ ‫تهــران اســت‪ ،‬دعــوت شــدند‪ .‬کــودکان اقامتــگاه محــک همــراه بــا‬ ‫خانواده هایشــان از مجموعــه فرهنگــی و هنــری ازادی بازدیــد کردنــد‪.‬‬ ‫دیــدن ایــن بــرج زیبــا و مــوزه ان بــرای انهــا که هریــک‪ ،‬از شــهرهای‬ ‫مختلــف ایــران بــه تهــران امدنــد‪ ،‬بســیار لذت بخــش و دیدنــی‬ ‫بــود‪ .‬محــک امیــد دارد بــا همراهــی تمــام اعضــای خانــواده خــود و‬ ‫همــگام بــا فعــاالن حــوزه ســرطان کــودک در سراســر جهــان‪ ،‬نقــش‬ ‫موثــری را در اطالع رســانی و ایجــاد اگاهــی دراین حــوزه و تشــخیص‬ ‫زودهنــگام بیمــاری در فرزندانــش ایفــاء و انهــا را در مســیر درمــان‬ ‫به بهترین شــکل همراهــی کنــد‪.‬‬ ‫بــه دانش امــوزان ماننــد تامیــن کمک هزینــه واکــر‪ ،‬ویلچیــر‪،‬‬ ‫عینــک و انــدام مصنوعی ســت»‪ .‬رئیــس ســازمان امــوزش و‬ ‫پــرورش اســتثنایی کشــور ادامــه داد‪« :‬پرداخــت هزینــه عینــک‬ ‫بــا ســقف ‪300‬هزارتومــان‪ ،‬ذره بیــن بــا ســقف ‪200‬هزارتومــان‪،‬‬ ‫وســایل کمک بینایــی بــا ســقف ‪800‬هزارتومــان و عصــای ســفید‬ ‫و واکــر تــا ســقف ‪200‬هزارتومــان بــرای دانش امــوزان انجــام‬ ‫می شــود»‪ .‬حســینی گفــت‪« :‬همچنیــن کمک هزینــه انــدام‬ ‫مصنوعــی تــا ســقف ‪10‬میلیــون‪ ،‬ویلچیــر تــا ســقف یک میلیــون و‬ ‫‪200‬هزارتومــان‪ ،‬قطعــات کاشــت حلــزون تــا ســقف ‪2.5‬میلیــون‪،‬‬ ‫کاشــت حلــزون تــا ســقف ش ـش میلیون و خدمــات دندانپزشــکی‬ ‫بــا ســقف یک میلیــون و ‪ 200‬بــه دانش امــوزان اســتثنایی‬ ‫پرداخــت می شــود»‪ .‬او افــزود‪« :‬نیــز بــرای تهیــه پروتــز موردنیــاز‬ ‫افتتاح ازادراه تهران‪ -‬شمال بعد از دودهه‬ ‫دانش امــوزان اســتثنایی تــا ســقف ‪700‬هزارتومــان ‪ ،‬کفــش طبــی‬ ‫تــا ســقف ‪300‬هزارتومــان و ســمعک تــا ســقف ‪800‬هزارتومــان‬ ‫کمک هزینــه ارائــه خواهــد شــد»‪ .‬رئیــس ســازمان امــوزش‬ ‫و پــرورش اســتثنایی کشــور افــزود‪« :‬کمک هزینــه خدمــات‬ ‫بیمارســتانی‪ ،‬پاراکلینیکــی و داروهــای مســتمر دانش امــوزان‬ ‫اســتثنایی نیــز بــدون ســقف و محدودیــت ارائــه می شــود»‪.‬‬ ‫او درپایــان تصریــح کــرد‪« :‬در حــوزه توان بخشــی‪ 864 ،‬نیــرو‬ ‫را جهــت انجــام گفتاردرمانــی و شنوایی ســنجی اســتخدام‬ ‫کرده ایــم و ‪16‬مــورد ویــژه نیــز درراســتای حمایــت از‬ ‫دانش امــوزان اســتثنایی پیش بینــی شــده اســت کــه در قالــب‬ ‫بســته های حمایتــی‪ ،‬کمک هزینه هــای موردنیــاز دانش امــوزان‬ ‫تامیــن می شــود»‪.‬‬ ‫امریکا‬ ‫‪1.483‬نفر‬ ‫استرالیا‬ ‫‪652‬نفر‬ ‫‪255‬نفر‬ ‫افریقای جنوبی‬ ‫‪107‬نفر‬ ‫‪52‬نفر‬ ‫قائم مقــام معاونــت درمــان وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی گفــت‪:‬‬ ‫«بیمــاری ســوختگی‪ ،‬بیمــاری گرانــی محســوب می شــود و درحال حاضــر درمــان‬ ‫هردرصــد ســوختگی‪ ،‬حــدود پنج میلیــون تــا ‪۱۰‬میلیون تومــان هزینــه دارد»‪.‬‬ ‫ـزارش انــا؛ طیــب قدیمــی گفــت‪« :‬ســوختگی ناشــی از لــوازم الکتریکی در کشــور‬ ‫به گـ ِ‬ ‫مــا افزایــش پیــدا کــرده و معتقدیــم کــه از تولیــد انــرژی الکتریکی تــا توزیــع و مصرف‬ ‫ان‪ ،‬نیــاز بــه استانداردســازی دارد؛ دراین صــورت اســت کــه امــار ســوختگی در کشــور‬ ‫کاهــش پیــدا خواهــد کــرد‪ .‬بایــد ســطح اگاهــی مــردم را بــاال ببریــم»‪.‬‬ ‫تهیه پیش نویس استاندارد یورو‪ 5‬برای بنزین‬ ‫معــاون نظــارت بــر اجــرای اســتاندارد ســازمان ملــی اســتاندارد‪ ،‬از تهیــه پیش نویــس‬ ‫ـزارش فــارس؛ وحیــد‬ ‫اســتاندارد یــورو‪ 5‬بــرای بنزیــن تولیــدی در کشــور خبــر داد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫مرنــدی مقــدم بابیان اینکــه در ســال های پایانــی اجــرای اســتاندارد یــورو‪ 4‬در تولیــد‬ ‫بنزیــن هســتیم‪ ،‬افــزود‪« :‬درمــورد اســتاندارد بنزیــن تجدیدنظــر خواهیــم کــرد و‬ ‫به ســمت اســتاندارد یــورو‪ 5‬و یــورو‪ 6‬حرکــت می کنیــم»‪ .‬او بابیان اینکــه جلســات‬ ‫مربوطــه درحال برگزاری ســت‪ ،‬افــزود‪« :‬پیش نویــس این موضــوع تهیــه شــده و‬ ‫موردبررســی نهایــی قــرار خواهــد گرفــت»‪ .‬او همچنیــن گفــت‪« :‬تمــام خودروهــای‬ ‫دوگانه ســوز کشــور کــه بــه روش کارگاهــی دوگانه ســوز شــده اند‪ ،‬فاقــد اســتاندارد‬ ‫هســتند؛ البتــه ایـن کار براســاس یکســری رویه هــا انجــام شــده و این طــور نیســت کــه‬ ‫ایــن خودروهــا حتمـاً خطــر داشــته باشــند»‪ .‬او گفــت‪« :‬بــرای ســاماندهی این مســئله‬ ‫قــرار شــد اســتانداردهای الزم تدویــن شــود کــه دراین مــورد فعالیــت پژوهشــی بیــن‬ ‫وزارت صنعــت‪ ،‬وزارت نفــت و ســازمان اســتاندارد درحال انجــام اســت»‪.‬‬ ‫غرفه‬ ‫برزیل‬ ‫نیوزیلند‬ ‫‪48‬نفر‬ ‫پاپوا گینه نو‬ ‫‪46‬نفر‬ ‫جزایر ماسکارین‬ ‫‪41‬نفر‬ ‫مکزیک‬ ‫‪32‬نفر‬ ‫باهاما‬ ‫‪23‬نفر‬ ‫ایران‬ ‫نمایشگاه مواد غذایی‬ ‫خاتمه‪۹۸/12/02 :‬‬ ‫مکان‪ :‬تهران‬ ‫بازدید‪ 11 :‬تا ‪21‬‬ ‫گستره‪ :‬داخلی‬ ‫سایت‪musalla.ir :‬‬ ‫تماس‪021-۸۶۰۳۷۹۱۶ :‬‬ ‫گزارش ‪3‬‬ ‫سه شنبه‪ 29‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1931‬‬ ‫مدیرعامل ابفای غرب استان تهران‪:‬‬ ‫هدف اصلی ما ابرسانی به غرب تهران از تصفیه خانه ششم تهران است‬ ‫سپیده حاصلی پناه‬ ‫مدیرعامــل ابفــای غــرب اســتان تهــران از تخصیــص‬ ‫‪ ۴۰۰‬لیتر در ثانیــه اب شــرب از منابــع اب ســطحی‬ ‫بــه غــرب اســتان تهــران خبــر داد‪ .‬مهــدی اکبریــان‬ ‫در جمــع خبرنــگاران گفــت‪« :‬از زمانــی کــه در‬ ‫ایــن پســت قــرار گرفتــم‪ ،‬تــاش کــردم در ابتــدا‬ ‫همــکاران خــود را مجــاب کنــم کــه غــرب تهــران‬ ‫ابــی نــدارد و شــاید حــدود شــش ماه در جلســات‬ ‫کارشناســی مختلــف توانســتم همــکاران خــود را‬ ‫راضــی کنــم کــه منطقــه غــرب تهــران نیازمنــد‬ ‫ان اســت که اب بــه ان تزریــق شــود»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«اب شــرب مورد نیــاز مــردم در غــرب اســتان تهــران‬ ‫طــی ســال های گذشــته صرف ـاً از طریــق منابــع اب‬ ‫زیر زمینــی تامیــن شــده اســت و باتوجه بــه افــت‬ ‫ســطح ایــن منابــع تخصیــص اب هــای ســطحی بــه‬ ‫ ایــن منطقــه ضــروری دیدیــم و بــا حمایتــی کــه‬ ‫مدیرعامــل اب و فاضــاب اســتان تهــران از مــا‬ ‫داشــتند‪ ،‬توانســتیم ‪۴۰۰‬لیتــر اب شــرب در ثانیــه به‬ ‫ ایــن منطقــه اختصــاص دهیــم»‪ .‬ایــن مســئول ادامه‬ ‫داد‪« :‬در مرحلــه اول ‪ 400‬لیتــر تخصیــص دادنــد‬ ‫کــه ‪ 100‬لیتــر را از ســد ابگیــر بیلقــان کــه ســمت‬ ‫شــهر قدس اســت به ســمت شــمال بــرای پنــج‬ ‫شــهر وحیدیــه‪ ،‬باغســتان‪ ،‬فردوســیه‪ ،‬صباشــهر و‬ ‫شاهد شــهر کــه در پائین دســت قــرار دارد هدایــت‬ ‫می شــود و قــرار اســت دو خــط از جنــوب تهــران‪،‬‬ ‫از خــط انتقالــی کــه اب را به ســمت پرنــد می بــرد‪،‬‬ ‫بگیریــم و ایــن اب کــه اب سطحی ســت را تــا ســال‬ ‫‪ 1400‬به ســمت غــرب تهــران بیاوریــم»‪ .‬اکبریــان‬ ‫در مــورد تغییــر محــدوده کاری و نــام شــرکت اب و‬ ‫انعقاد تفاهم نامه همکاری ابفای غرب استان تهران با دانشگاه ازاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات‬ ‫ابفــای غــرب اســتان تهــران بــا دانشــگاه‬ ‫ازاد اســامی واحــد علــوم تحقیقــات‪،‬‬ ‫تفاهم نامــه علمی‪ ،‬پژوهشــی امضــاء‬ ‫کــرد‪ .‬معــاون برنامه ریــزی و منابــع‬ ‫انســانی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪:‬‬ ‫«درراســتای توســعه همکاری هــا بــا‬ ‫دانشــگاه ها و مراکــز علمی‪،‬پژوهشــی‪،‬‬ ‫شــرکت ابفــای شــهرها و شــهرک های‬ ‫غــرب تهــران اقــدام بــه انعقــاد‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری علمــی و پژوهشــی‬ ‫بــا دانشــگاه ازاد اســامی ‪ -‬واحــد علــوم‬ ‫و تحقیقــات کــرده اســت»‪ .‬حســین‬ ‫اکبریــان اظهــار داشــت‪« :‬ایجــاد ارتبــاط‬ ‫بیشــتر بیــن طرح هــای تحقیقاتــی‬ ‫و اولویت هــای پژوهشــی‪ ،‬حــل‬ ‫مســائل موجــود بــه کمــک دانشــگاه و‬ ‫بهره منــدی هدفمندتــر از دانــش روز‬ ‫جهــان از عمــده اهــداف عقــد ایــن‬ ‫تفاهم نامــه بــوده اســت‪ .‬همچنیــن در‬ ‫چارچــوب ایــن تفاهم نامــه‪ ،‬امــکان‬ ‫بهره گیــری دو طــرف از امکانــات‬ ‫ازمایشــگاهی‪ ،‬در اختیــار قــراردادن‬ ‫داده هــای الزم (بــا حفــظ اصــول‬ ‫محرمانگــی) بــرای انجــام تحقیقــات و‬ ‫اســتفاده از بانــک اطالعاتــی رســاله ها و‬ ‫پایان نامه هــای انجام شــده در دانشــگاه‬ ‫فراهــم خواهــد شــد»‪ .‬او ضمــن تشــکر‬ ‫از مجموعــه دانشــگاه علــوم و تحقیقــات‬ ‫خصوصــاً معاونــت پژوهــش و فنــاوری‬ ‫دانشــگاه‪ ،‬افــزود‪« :‬امیــد اســت بــا‬ ‫برنامه ریزی هــای به عمل امــده‪ ،‬شــاهد‬ ‫عملی شــدن هر چه ســریع تر مفــاد‬ ‫تفاهم نامــه در هــر دو طــرف شــرکت‬ ‫(صنعــت) و دانشــگاه باشــیم»‪.‬‬ ‫فاضــاب غــرب و شــهرک های غــرب تهــران بــه اب‬ ‫و فاضــاب غــرب تهــران توضیــح داد‪« :‬منطقه هــای‬ ‫‪ 21‬و ‪ 22‬بــه شــهر تهــران واگــذار شــد و ‪ 10‬شــهر‬ ‫غربــی اســتان تهــران مشــتمل بــر صفادشــت‪،‬‬ ‫مــارد‪ ،‬شــهریار‪ ،‬شــهرقدس‪ ،‬وحیدیــه و فردوســیه‬ ‫تــا برســد بــه مــرز جــاده ســاوه بــه عنــوان محــدوده‬ ‫اب و فاضــاب غــرب تهــران تعییــن شــد»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل اب و فاضــاب غــرب تهــران گفــت‪:‬‬ ‫«پــروژه اصلــی مــا ابرســانی غــرب تهــران از‬ ‫تصفیه خانــه ششــم تهــران اســت؛ ولــی چــون‬ ‫ایــن انتقــال اب اتفــاق نیفتــاده فعــا یــک‬ ‫تخصیــص مــازاد در دســتور کار اســت کــه بــا‬ ‫مطالعــه طــرح جامــع و فراخــوان‪ ،‬در مرحلــه‬ ‫انتخــاب مشــاور هســتیم کــه کل شــهرهای غــرب‬ ‫تهــران به طــور کلــی از اب ســطحی بهره منــد‬ ‫شــوند»‪ .‬وی در خصــوص مشــکالت کمبــود اب در‬ ‫مســکن مهــر صفادشــت در ســنوات گذشــته اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬بــا حفــر و تجهیــز چهار حلقــه چــاه‪،‬‬ ‫اب شــرب مورد نیــاز متقاضیــان تامیــن شــده‬ ‫و ‪ ۱۲۰‬لیتر در ثانیــه بــه میــزان تولیــد اب شــرب‬ ‫شــهر صفادشــت افــزوده شــده اســت»‪ .‬اکبریــان‬ ‫بــر وجــود انشــعابات اب غیرمجــاز در ســطح غــرب‬ ‫اســتان تهــران تاکیــد کــرد و افــزود‪« :‬از ابتــدای‬ ‫برپایی غرفه ابفای غرب استان تهران‬ ‫در راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫هم زمــان بــا دهــه مبــارک فجــر و در روز راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن‪ ،‬امــور اب‬ ‫و فاضــاب شــهریار بــا برپایــی غرفــه فرهنگــی‪ ،‬نســبت بــه توزیــع بروشــور‬ ‫صرفه جویــی در مصــرف صحیــح اب به ویــژه در اســتانه اســتقبال از بهــار اقــدام‬ ‫شــد‪ .‬همــکاران ابفــای شــهریار و واحــد خدمــات شــرکت‪ ،‬به صــورت فعــال از‬ ‫بامــداد روز راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن در مقابــل مصــای حضــرت امــام خمین ـی (ره)‬ ‫لو یکمیــن ســالروز پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی‪،‬‬ ‫حضــور داشــته و در چه ‬ ‫غرفــه فرهنگــی شــرکت اب و فاضــاب غــرب اســتان تهــران بــا ارائــه اقــام‬ ‫فرهنگــی پیرامــون صرفه جویــی در مصــرف اب بــا راهپیمایــان همــراه بــود‪.‬‬ ‫برپایی میز خدمت ابفا در نماز جمعه شهریار‬ ‫هم زمــان بــا دهــه مبــارک فجــر و در چهل ویکمیــن ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی ‪،‬‬ ‫بــا برپایــی میــز خدمــت‪ ،‬پاســخگویی بــه شــهروندان در نمازجمعــه شــهریار انجــام‬ ‫شــد‪ .‬در چهل ویکمیــن ســالروز پیــروزی انقــاب اســامی ‪ ،‬روابط عمومــی امــور اب‬ ‫و فاضــاب شــهریار بــا برپایــی میــز خدمــت و با حضــور مهنــدس محمــدی مجــد‬ ‫پاســخگویی به صــورت مســتقیم بــا مــردم نمازگــزار انجــام و بروشــور روش هــای‬ ‫مصــرف صحیــح اب در محــل برگــزاری نمــاز جمعــه توزیــع شــد‪ .‬احمــدی (مدیــر‬ ‫امــور اب و فاضــاب شــهریار) ضمــن گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«درراســتای تکریــم شــهروندان و بــا هــدف پاســخگویی مســتقیم و باتوجه بــه وظایــف‬ ‫ابفــا در ارائــه خدمــات شــبانه روزی مطلــوب بــا همــکاری خــوب ســتاد برگــزاری نمــاز‬ ‫جمعــه شــهریار‪ ،‬میــز خدمــت در دهــه مبــارک فجــر در محــل مصــای حضــرت امــام‬ ‫خمینــی(ره) برپــا شــد»‪.‬‬ ‫ترمیم خط انتقال ‪۴۰۰‬میلیمتری اب در شهرستان قدس‬ ‫مدیــر امــور ابفــای شهرســتان قــدس از شکســتگی خــط‬ ‫انتقــال اب ‪۴۰۰‬میلیمتــری چــدن داکتیــل شــهید کاظمــی‬ ‫ به دلیــل عملیــات عمرانــی شــهرداری در شهرســتان قــدس‬ ‫خبــر داد‪ .‬بهــزاد رضوانــی گفــت‪« :‬بــا مشــاهده کاهــش‬ ‫چشــمگیر ورودی اب بــه مخــزن ‪ ۱۰‬هزار متر مکعبــی‬ ‫امــام حســین(ع) بالفاصلــه بررســی شــد و مشــخص شــد‬ ‫ســال جــاری در محــدوده شــهر شــهریار بیــش از‬ ‫‪ ۹۵۰‬رشــته انشــعاب غیرمجــاز تبدیــل بــه مجــاز‬ ‫شــده اســت و بیــش از ‪۱۹۰۰‬رشــته انشــعاب اب‬ ‫غیرمجــاز شناســایی و جمـع اوری شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫از شــهروندان خواســت در صــورت مشــاهده هرگونــه‬ ‫هدر رفــت اب و یــا بهره بــرداری غیرمجــاز از‬ ‫تااسیســات ابرســانی مراتــب را از طریــق ســامانه‬ ‫تلفنــی ‪ ۱۲۲‬گــزارش دهنــد»‪.‬‬ ‫مدیر عامــل ابفــای غــرب اســتان تهــران همچنیــن‬ ‫از افتتــاح دو تصفیه خانــه فاضــاب در شهرســتان‬ ‫مــارد خبــر داد و گفــت‪« :‬تــا پایــان ســال جــاری‬ ‫مــدول اول تصفیه خانــه فاضــاب شــهر مــارد‬ ‫ظرفیــت ‪ ۳۵۰۰۰‬متر مکعــب در شــبانه روز پســاب‬ ‫را داراســت و ‪ ۲۳۵۰۰۰‬نفــر را تحت پوشــش قــرار‬ ‫خواهــد داد»‪ .‬او افــزود‪« :‬تصفیه خانــه فاضــاب‬ ‫دیگــر در شــهر صفادشــت احــداث شــده و تــا‬ ‫پایــان ســال جــاری مــدول اول ان بــا ظرفیــت‬ ‫‪ ۷۸۰۰‬متر مکعــب پســاب در شــبانه روز را داراســت‬ ‫و بــا تحت پوشــش قــرار دادن ‪ ۵۰۰۰۰‬نفــر جمعیــت‬ ‫افتتــاح خواهــد شــد»‪ .‬در ادامــه نشســت خبــری‬ ‫خبرنــگاران حاضــر در جلســه ســواالت خــود را‬ ‫مطــرح کــرده و ســپس از خبرنــگاران فعــال در‬ ‫حــوزه غــرب اســتان تقدیــر به عمــل امــد‪.‬‬ ‫کــه به دلیــل عملیــات عمرانــی شــهرداری قــدس تعریــض‬ ‫پــل‪ ،‬خــط انتقــال اب زیتــون واقــع در انتهــای خیابــان‬ ‫اوقــاف تفاطــع پردیــس دچــار شکســتگی شــده و منجــر بــه‬ ‫ســرازیر شــدن اب اســتحصالی چاه هــا بــه داخــل رودخانــه‬ ‫هدایــت شــود»‪ .‬رضوانــی ادامــه داد‪« :‬در پــی ایــن شکســتگی‬ ‫‪ ۴۵۰‬لیتردرثانیــه اب اســتحصالی چاه هــای زیتــون‪ ،‬البــرز‪،‬‬ ‫ســایپا دیــزل و مجموعــه چاه هــای درختــی بــه رودخانــه‬ ‫ســرازیر و تنهــا ‪ ۹۰‬لیتــر اب وارد مخــزن امــام حســین‬ ‫شــود‪ ،‬باتوجه بــه رســیدگی هر چه ســریع تر بــه موضــوع‬ ‫به منظــور جلوگیــری از شــوک و تبعــات منفــی قطعــی اب‬ ‫بخــش گســترده ای از منطقــه ناشــی از عــدم ابگیــری مخــزن‬ ‫امــام حســین کــه ســهم شــایانی در تامیــن اب منطقــه ایفــا‬ ‫می کنــد‪ ،‬جلســه اضطــراری با حضــور مدیــر امــور‪ ،‬مدیــر‬ ‫فنــی و مســئول بهره بــرداری منطقــه تشــکیل شــد»‪ .‬طــی‬ ‫ایــن جلســه پیشــنهاد جابه جــای مســیر ابگیــری مخــزن بــا‬ ‫ی مطــرح و‬ ‫اســتفاده از پتانســیل خــط انتقــال شــهید کاظمـ ‬ ‫مــورد موافقــت قــرار گرفــت و بالفاصلــه و در راســتای اجــرای‬ ‫طــرح فــوق اقدامــات الزم بــرای ایزوله کــردن محــدوده مــورد‬ ‫خســارت و جلوگیــری از هدررفــت اب صــورت پذیرفــت‪.‬‬ ‫مدیــر امــور ابفــای شهرســتان قــدس اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«عملیــات تامیــن اب مخــزن ‪۱۰‬هزارمترمکعبــی از خــط‬ ‫انتقــال جایگزیــن شــهید کاظمـی در دســتورکار قــرار گرفت»‪.‬‬ ‫رضوانــی گفــت‪« :‬خوشــبختانه بــا اقدامــات صورت گرفتــه و‬ ‫بــا تدبیــر و تــاش مســئولین ذی ربــط در کمتریــن زمــان‬ ‫ممکــن ضمــن مدیریــت هدررفــت اب ناشــی از ایــراد اســیب‬ ‫وارده بــه خــط انتقــال اب بــا کمتریــن هزینــه از بــروز بحــران‬ ‫جــدی قطعــی اب در منطقــه جلوگیــری شــد»‪.‬‬ ‫اغاز شست وشوی مخازن ذخیره اب شرب شهرستان قدس‬ ‫وی در بخــش دیگــری بااشــاره به اینکه مخــازن ذخیــره‬ ‫اب شــرب شهرســتان قــدس شست وشــو و گندزدایــی‬ ‫می شــود‪ ،‬افــزود‪« :‬باهــدف ارتقــای ســطح کیفیــت اب‬ ‫شــرب و مطابــق بــا تعهــدات ســالیانه عملیــات شست وشــو‪،‬‬ ‫گندزدایــی و ترمیــم مخــازن ذخیــره اب در مــدار‬ ‫ حال حاضــر‬ ‫بهره بــرداری اغــاز شــد»‪ .‬رضوانــی افــزود‪« :‬در ِ‬ ‫‪۱۰۰‬درصــد ظرفیــت تامیــن و تولیــد اب اشــامیدنی‬ ‫شــهروندان در محــدوده تحت پوشــش ابفــا غــرب اســتان‬ ‫تهــران‪ ،‬از طریــق منابــع زیرزمینــی بــوده و پــس از تجمیــع‬ ‫در مخــازن توزیــع می شــود»‪ .‬او اظهــار داشــت‪« :‬برخــی از‬ ‫چاه هــا بــه دالیــل مختلــف فنــی و بهره بــرداری در طــول‬ ‫ســال مشــکل ماســه دهی دارنــد و ایــن امــر عالوه بــر‬ ‫افــت کیفیــت اب شــرب باعــث بــروز اســیب و مشــکالتی‬ ‫در مخــازن‪ ،‬خطــوط و شــبکه های ابرســانی‪ ،‬ایســتگاه های‬ ‫پمپــاژ و ‪ ...‬را به دنبــال دارد»‪ .‬رضوانــی درپایــان تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬ابفــای شهرســتان قــدس دارای پنــج مخــزن اســت‬ ‫کــه دو مخــزن بــه نام هــای مخــزن ‪۱۰‬هــزار معــدن واقــع‬ ‫در میــدان امــام حســین و پنج هــزار صفایــی واقــع در میــدان‬ ‫بهــاران شست وشــو شــدند و بقیــه مخــازن بــه ترتیــب‬ ‫گند زدایــی خواهنــد شــد»‪.‬‬ ‫شبکه ابرسانی قدیمی و موازی به همت ابفای شهریار حذف شدند‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب شــهریار از حــذف شــبکه های ابرســانی مــوازی اب در شــهریار خبــر داد‪.‬‬ ‫محســن احمــدی در این خصــوص اظهــار داشــت‪« :‬باتوجه بــه حجــم ساخت و ســاز و توســعه شــهری‪،‬‬ ‫شــبکه های قبلــی ابرســانی پاســخگوی نیــاز شــهروندان در تامیــن اب شــرب با کیفیــت نبــوده و در‬ ‫ســنوات گذشــته‪ ،‬ابفــا نســبت بــه اصــاح شــبکه اقدامــات الزم را به عمــل اورد و شــبکه قبلــی هم زمــان‬ ‫فعــال بــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬وجــود شــبکه های قبلــی و مــوازی موجــب بــروز حــوادث‪ ،‬هدررفــت اب و‬ ‫همچنیــن افــت فشــار در شــبکه های توزیــع ابرســانی می شــود‪ ،‬اصــاح شــبکه بــا قطــر ‪۲۰۰‬میلیمتــری‬ ‫در خیابــان گلدیــس و ‪۹۰‬میلیمتــری در کوچــه گلریــز در ســنوات گذشــته انجــام ولــی نســبت بــه حــذف‬ ‫ی بــه‬ ‫شــبکه قدیمــی اقدامی نشــده بــود»‪ .‬ایــن مســئول همچنیــن خاطرنشــان کــرد‪« :‬بــا گزارشــات مردمـ ‬ ‫ســامانه ‪ ۱۲۲‬مبنی بــر نشــتی اب در خیابــان گدیــس و همچنیــن اطالعــات جمع اوری شــده‪ ،‬طــی انجــام‬ ‫ســه فقره ســونداژ و پــس از نصــب تعــداد ‪ ۱۱‬رشــته انشــعاب بــه شــبکه اصلــی جدیــد‪ ،‬نســبت بــه حــذف‬ ‫شــبکه قدیمــی و مــوازی به طــول ‪ ۴۰۰‬متــر اقــدام شــد»‪ .‬احمــدی درادامــه افــزود‪« :‬درراســتای ارائــه‬ ‫خدمــات مطلــوب بــه مشــترکین‪ ،‬بــا حــذف شــبکه توزیــع ابرســانی قدیمــی‪ ،‬حــوادث و خســارت بــه شــبکه‬ ‫کاهــش و کیفیــت فشــار در شــبکه توزیــع اب شــرب بهبــود می یابــد»‪ .‬مدیــر امــور اب و فاضــاب شــهریار‬ ‫درپایــان از شــهروندان خواســت‪ ،‬تــا درصــورت مشــاهده هرگونــه حادثــه و هدررفــت اب شــبکه ابرســانی و‬ ‫همچنیــن انشــعابات غیر مجــاز را بــه ســامانه تلفنــی ‪ ۱۲۲‬اطالع رســانی کننــد‪.‬‬ ‫شهرداری مالرد با توان مضاعف به استقبال بهار خواهد رفت‬ ‫نقلیــه اعــم از لکه گیــری‪ ،‬تســطیح پیاده روهــا‪ ،‬زیباســازی اعــم از رنگ امیــزی جــداول و تجهیــزات‬ ‫ترافیکــی همچنیــن خدمــات شــهری اعــم از تعمیــر‪ ،‬تعویــض و شست وشــوی باکس هــای زبالــه‬ ‫و نظافــت را بــراورده کنــد»‪ .‬رئیــس ســتاد اســتقبال از بهــار شــهر مــارد از مــردم خواســت بــا‬ ‫خادمــان شــهر خــود همــکاری الزم را انجــام دهنــد‪ .‬همچنیــن در بخــش دیگــری از جلســه بــا‬ ‫پیشــنهاد مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل جهــت جلــب مشــارکت مردمــی در اســتقبال از‬ ‫بهــار درخصــوص برگــزاری مســابقه شــهر زیبــا موافقــت شــد کــه در بخش هــای پنجــره زیبــا‪،‬‬ ‫کوچــه زیبــا‪ ،‬ســاختمان زیبــا برگــزار شــود‪ .‬کولیونــد در این خصــوص گفــت‪« :‬هــر میــزان بــرای‬ ‫فرهنــگ و مشــارکت مردمــی در امــور شــهر هزینــه کنیــم اینــده بهتــری خواهیــم داشــت»‪.‬‬ ‫همچنیــن وی اضافــه کــرد‪« :‬بایــد مدیــران شــهرداری مــارد بــا بلندنظــری برنامه هــای محــوری‬ ‫بلندمــدت در جهــت تغییــرات اساســی ارائــه دهنــد تــا نگرش هــای موجــود به شــهر مــارد خصوصاً‬ ‫نگرش هــای منفــی فرهنگــی تغییــر یابــد»‪ .‬ســتاد اســتقبال از بهــار هر ســاله بــا ریاســت شــهردار‬ ‫مــارد تشــکیل می شــود و شــامل برنامه ریزی هــای شــهری و شهرســتانی جهــت اماده ســازی و‬ ‫هم افزایــی دســتگاه های خدمات رســان خصوصـاً شــهرداری بــه مســافران نــوروزی و بهبــود چهــره‬ ‫شــهر در نــوروز باستانی ســت‪.‬‬ ‫با حضــور کولیونــد جلســه ســتاد تســهیالت نــوروزی شــهرداری مــارد تشــکیل و تمهیــدات الزم‬ ‫بــرای اســتقبال از بهــار اتخــاذ شــد‪ .‬محمدصــادق کولیونــد (شــهردار مــارد) در جلســه ســتاد‬ ‫اســتقبال از بهــار کــه در ســالن جلســات شــهرداری مــارد برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬بایــد برای‬ ‫شــروع بهــار ‪ 99‬چهــره شــهر عــوض شــود و به صــورت محلــه بــه محلــه ایــن تغییــرات صــورت‬ ‫پذیــرد و شــهرداری مــارد بــا تــوان مضاعــف بــه اســتقبال بهــار خواهــد رفــت»‪ .‬کولیونــد افــزود‪:‬‬ ‫«تمــام مدیــران شــهری بایســتی در ایــن طــرح همفکــری و مشــارکت کنند‪ ،‬شــهردار مــارد ضمن‬ ‫ابــراز تاســف از نصــب حجــم زیــادی از تبلیغــات بــر روی قســمت های مختلــف شــهر ادامــه داد‬ ‫بــا اینکــه فضاهــای مناســبی جهــت تبلیغــات انتخابــات در محل هــای پرتــردد نصــب شــده امــا‬ ‫شــاهد هســتیم تبلیغــات وســیعی بــر روی مبلمــان شــهری و چهــره شــهر نصــب شــد و قطعــا‬ ‫روزهــای اینــده شــدت خواهــد یافــت»‪ .‬وی درادامــه فــزود‪« :‬از هفتــه اینــده پــس از تقســیم بندی‬ ‫شــهر به صــورت منطقه بندی شــده و محل ـه ای بــرای شناســایی و اماده ســازی محل ـه ای خواهیــم‬ ‫رفــت»‪ .‬کولیونــد با اشــاره به رســومات اصیــل ایرانــی خصوصـاً خانه تکانی هــا گفــت‪« :‬بایــد شــهر را‬ ‫خانــه خــود بدانیــم و اکنــون زمــان خانه تکانی ســت و شــهرداری مــارد بــا تــوان مضاعــف در هــر‬ ‫محــل‪ ،‬نیازهــای فضــای ســبز اعــم از درخــت و گل‪ ،‬نیازهــای عبو رو مــروری شــهروندان و وســایل‬ ‫تجلیل از بانوان شهرداری مالرد‬ ‫به مناســبت گرامیداشــت مقــام واالی مــادر و روز زن جلســه تقدیــر از بانــوان با حضــور‬ ‫محمدصــادق کولیونــد (شــهردار مــارد) برگــزار شــد‪ .‬ســالروز میعــاد خجســته و پربرکــت بانــوی‬ ‫دوعالــم فاطمــه زهــرا ســام اهلل علیها‪ ،‬بهانــه ای شــد تــا مجموعــه مدیریــت شــهری مــارد از‬ ‫تالش هــای مســتعدانه بانــوان شــاغل در شــهرداری تجلیــل به عمــل اورد تــا بدین ســبب انگیــزه‬ ‫ گــزارش مدیریــت ارتباطــات و‬ ‫بانــوان بــرای ادامــه مســیر خدمت رســانی دوچنــدان شــود‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫امــور بین الملــل شــهرداری مــارد؛ طــی جلسـه ای با حضــور کولیونــد (شــهردار مــارد) و مدیــر‬ ‫فرهنگی‪،‬اجتماعــی و ورزشــی و مســئول امــور بانــوان شــهرداری مــارد‪ ،‬بانــوان و مــادران شــاغل‬ ‫در شــهرداری مــارد بــا اهــدای گل و هدایایــی تقدیــر به عمــل امــد‪ .‬محمدصــادق کولیونــد در‬ ‫ایــن جلســه ضمــن گرامیداشــت مقــام و جایــگاه ارزنــده زن و مــادر‪ ،‬بــه ابعــاد مختلف شــخصیتی‬ ‫بانــوی دوعالــم اشــاره کــرد و اظهــار داشــت‪ :‬مجموعــه مدیریتــی شــهرداری مــارد به مثابــه یــک‬ ‫خانــواده می مانــد کــه می بایســت در ایــن خانــواده تمامــی اعضــاء بــا تــاش و تــوان فــراوان‬ ‫بــرای رســیدن بــه اهــداف و پیشــبرد ان بــا اتحــاد و همدلــی بــه ان دســت یابــد‪ .‬گفت وگــو و‬ ‫تبادل نظــر بیــن بانــوان شــاغل و شــهردار ســاعی و پرتــاش‪ ،‬از جملــه دیگــر بخش هــای ایــن‬ ‫جمــع صمیمــی بــود‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫سه شنبه‪ 29‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1931‬‬ ‫مفقودی‬ ‫اصــل ســند کمپانــی ســواری هاچ بــک ام وی ام تیــپ ‪ 315HNEW‬مــدل ‪ 1396‬بــه رنــگ ســفید‬ ‫روغنــی بــه شــماره پــاک ‪636‬ج‪ -37‬ایــران ‪ 75‬و شــماره موتــور ‪ MVM477FJAH060181‬و‬ ‫شــماره شاســی ‪ NATFBAMD1H1049289‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪11/94‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناســنامه مشــخصات (بــرگ ســبز) وانت پیــکان ‪ 1600i‬بــه رنــگ ســفید شــیری روغنــی مــدل‬ ‫‪ 1390‬بــه شــماره پــاک ‪562‬ج‪ -81‬ایــران ‪ 65‬و شــماره موتــور ‪ 11490075033‬و شــماره‬ ‫شاســی ‪ NAAA36AA0CG264805‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪11/93‬‬ ‫اگهی رد افراز‬ ‫بــا توجــه بــه درخواســت وارده شــماره ‪ 98/10/28-9243‬خانــم طاهــره هودانلوئــی مبنــی بــر‬ ‫افــراز مقــدار یــک ســهم مشــاع از ‪10‬ســهم سـه دانگ از ششــدانگ پــاک ‪ 2988‬اصلــی بخــش‬ ‫یــک قوچــان بــه طرفیــت اقــای رضاقلــی عســگری و ورثــه مرحــوم حســین هودانلوئــی‪ ،‬بــا‬ ‫توجــه بــه عــدم دسترســی بــه ادرس مالکیــن مشــاعی پــاک مذکــور‪ ،‬بدینوســیله نظــر ریاســت‬ ‫اداره ثبــت اســناد قوچــان بــه شــرح ذیــل بــه شــما ابــاغ می گــردد «نظــر بــه اینکــه مــورد‬ ‫تقاضــای افــراز داخــل در محــدوده شــهری اســت و نیــاز بــه موافقــت شــهرداری قوچــان مطابــق‬ ‫مــاده ‪ 101‬قانــون شــهرداری ها اســت و از طرفــی قبـ ً‬ ‫ا شــهرداری قوچــان حــد نصــاب قانونــی‬ ‫قطعــات تفکیکــی را طــی نامــه شــماره ‪ 95/09/28-95/21091‬اعــام نمــوده و مــورد تقاضــای‬ ‫افــراز زیــر حــد نصــاب قانونــی می باشــد‪ ،‬قابلیــت افــراز در ایــن اداره را نــدارد» ایــن رای قطعــی‬ ‫اســت و مراتــب بــه شــما و ســایر شــرکا ابــاغ تــا چنانچــه اعتراضــی داریــد وفــق مــاده ‪ 2‬قانــون‬ ‫افــراز بــه مراجــع قضایــی صالحــه مراجعــه نماییــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/11/29 :‬‬ ‫عباس برق شمشیر‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک قوچان‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت دادعبــاس رکن ابــادی فرزنــد علــی بــه شــرح دادخواســت‬ ‫تقدیمــی ثبــت شــده از ایــن دادگاه درخواســت گواهی حصــر وراثت نمــوده و چنیــن توضیح داده‬ ‫کــه شــادروان علــی عدیم المثالــی فرزنــد حســن بــه شماره شناســنامه ‪ 69‬متولــد ‪ 1306‬صــادره‬ ‫از بــم بــه تاریــخ ‪ 1382/10/5‬در اخریــن اقامتــگاه خــود واقــع در نرماشــیر فــوت نمــوده و وراث‬ ‫حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬عــذری عزیز پــور قلعه خــان فرزنــد محمــد بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 3204920149‬متولــد ‪ 1310/8/9‬همســر متوفــی ‪ -2‬حســین عزیزپــور قلعه خانــی فرزنــد علــی‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ 3209591921‬متولــد ‪ 1334/4/11‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬فاطمــه عزیزپــور‬ ‫قلعه خانــی فرزنــد علــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3209591938‬متولــد ‪ 1336/1/2‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -4‬تهمینــه عزیزپــور قلعه خانــی فرزنــد علــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3110386003‬متولــد‬ ‫‪ 1349/3/24‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬ناصــر عزیزپــور قلعه خانــی فرزنــد علــی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 3110387891‬متولــد ‪ 1353/4/2‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬زهــرا عزیزپــور قلعه خانــی فرزنــد علــی‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ 3110384779‬متولــد ‪ 1341/6/3‬فرزنــد متوفــی ‪ -7‬محمدجــواد عمــادی‬ ‫فرزنــد علــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3110386011‬متولــد ‪ 1346/4/7‬فرزنــد متوفــی ‪ -8‬وحیــد‬ ‫عمــادی فرزنــد علــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3110204381‬متولــد ‪ 1359/11/1‬فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -9‬عبــاس عمادی مقــدم فرزنــد علــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3110387271‬متولــد ‪1351/2/29‬‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -10‬اکبــر عمــادی فرزنــد علــی بــه شماره شناســنامه ‪ 3110384752‬متولــد‬ ‫‪ 1337/6/1‬فرزنــد متوفــی ‪ -11‬محمــد عمادی مقــدم فرزنــد علــی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 3110384760‬متولــد ‪ 1340/1/9‬فرزنــد متوفــی ‪ -12‬حمیــد عدیم المثالــی فرزنــد علــی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 3110204371‬متولــد ‪ 1356/7/1‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات‬ ‫مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت اگهــی می گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد‬ ‫و یــا وصیت نام ـه ای از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه‬ ‫ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف شهرستان نرماشیر‬ ‫م الف ‪11/95‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خواهــان رونوشــت حصــر وراثــت دادعبــاس رکن ابــادی فرزنــد علــی بــه شــرح دادخواســت‬ ‫تقدیمــی ثبــت شــده از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح‬ ‫داده کــه شــادروان حســین عدیم المثالــی فرزنــد علــی بــه شماره شناســنامه ‪ 1008‬متولــد‬ ‫‪ 1334‬صــادره از فهــرج بــه تاریــخ ‪ 1388/4/2‬در اخریــن اقامتــگاه خــود واقــع در نرماشــیر فــوت‬ ‫نمــوده و وراث حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬صاجبجــان جرجندزاده خالــص فرزنــد ســهراب‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ 3110514451‬متولــد ‪ 1337‬همســر متوفــی ‪ -2‬عشــرت عدیم المثالــی‬ ‫فرزنــد حســین بــه شماره شناســنامه ‪ 3111037169‬متولــد ‪ 1360‬دختــر متوفــی ‪ -3‬عبــاس‬ ‫عدیم المثالــی فرزنــد حســین بــه شماره شناســنامه ‪ 2990779701‬متولــد ‪ 1356/4/2‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -4‬مجیــد عدیم المثالــی فرزنــد حســین بــه شماره شناســنامه ‪ 3111516032‬متولــد‬ ‫‪ 1366/6/30‬پســر متوفــی ‪ -5‬اســماء عدیم المثالــی فرزنــد حســین بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 3100031083‬متولــد ‪ 1368/6/15‬دختــر متوفــی ‪ -6‬محمدجــواد عدیم المثالــی فرزنــد‬ ‫حســین بــه شماره شناســنامه ‪ 3100221664‬متولــد ‪ 1371/12/11‬پســر متوفــی ‪ -7‬فاطمــه‬ ‫عدیم المثالــی فرزنــد حســین بــه شماره شناســنامه ‪ 3100235495‬متولــد ‪ 1373/7/1‬دختــر‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت اگهــی می گــردد‬ ‫تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیت نام ـه ای از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف شهرستان نرماشیر‬ ‫م الف ‪11/96‬‬ ‫اگهــی نظریــه هیــات حــل اختــاف قانــون تعییــن تکلیــف مســتقر در حــوزه‬ ‫ثبتــی ارادان‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860329126001861‬مورخــه ‪ 1398/11/07‬صــادره از هیــات‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض اقــای علیرضــا صادقــی فرزنــد صــادق‬ ‫در ششــدانگ یکبــاب مغــازه بــه مســاحت ‪ 18‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 80‬فرعــی از ‪82‬‬ ‫اصلــی واقــع در ارادان بیع نامــه عــادی بصــورت مع الواســطه از طــرف محمــد نــادری فرزنــد‬ ‫عین الــه نــادری موضــوع پرونــده کالســه ‪ 98-126000051‬محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا در‬ ‫اجــرای مقــررات مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی و اراضــی فاقــد ســند مراتــب بــه‬ ‫منظــور اطــاع صاحبــان حقــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز منتشــر می گــردد معترضیــن‬ ‫می تواننــد ظــرف ‪ 2‬مــاه از تاریــخ اولیــن نوبــت انتشــار اگهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع‬ ‫قضایــی نمــوده و گواهــی مربوطــه را بــه اداره تســلیم نماینــد و درصــورت عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫و یــا عــدم ارائــه گواهــی تقدیــم دادخواســت پــس از گذشــت موعــد مقــرر ســند مالکیــت بنــام‬ ‫متصــرف صــادر و تســلیم خواهــد شــد و بدیهــی اســت صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه‬ ‫متضــرر بــه دادگاه نخواهــد بــود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/14 :‬‬ ‫شاه حسینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان ارادان‬ ‫م الف ‪1256‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860301060004219‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمدحســن تاجیــک فرزنــد‬ ‫محمدرضــا بــه شماره شناســنامه ‪ 13903‬صــادره از ورامیــن در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن‬ ‫محصــور بــا بنــای احداثــی در ان باســتثنای بهــای ثمنیــه اعیانــی بــه مســاحت ‪188/89‬‬ ‫مترمربــع پــاک شــماره ‪ 8‬اصلــی واقــع در قریــه جعفرابــاد اخــوان تهــران بخــش حــوزه ثبــت‬ ‫ملــک ورامیــن از مالکیــت مهــدی ســونی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه‬ ‫صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف‬ ‫مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/14 :‬‬ ‫محمد رحیم پورراینی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک ورامین‬ ‫م الف ‪ 724‬ث‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری پــژو پــارس بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1393‬بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 124K0449169‬و شــماره شاســی ‪ 131687‬و شــماره پــاک ‪654 -24‬س‪ 96‬مربــوط بــه عبدالــه‬ ‫حبیبــی مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد ‪ 132‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1390‬بــه‬ ‫شــماره موتــور ‪ 4298843‬و شــماره شاســی ‪ S1422290296951‬و شــماره پــاک ‪487 -34‬ق‪35‬‬ ‫مربــوط بــه علی اکبــر ابوعلــی زاده مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و بــرگ ســبز خــودرو ســواری پرایــد ســایپا ‪ 141‬ای بــه رنــگ نقــره ای متالیــک مــدل‬ ‫‪ 13850‬بــه شــماره موتــور ‪ 1420758‬و شــماره شاســی ‪ S1482285141954‬و شــماره پــاک‬ ‫‪899 -24‬س‪ 24‬مربوط به رضا اذر برزین مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرایــی کالســه فوق الذکــر محکوم علیــه اقــای مجیــد خسروی میاندشــتی‬ ‫محکــوم اســت بــه پرداخــت مبلــغ ‪ 171/620/687‬ریــال بابــت محکوم بــه در حــق اقــای مهــدی‬ ‫کیوان بنه کهــل و همچنیــن مبلــغ ‪ 8/500/000‬ریــال بابــت نیــم عشــر دولتــی بــا توجــه بــه توقیــف‬ ‫‪0/086‬دانــگ مشــاع از ســه دانگ ملــک بــه پــاک ثبتــی ‪ 8511‬فرعــی از ‪ 116‬اصلــی متعلــق بــه‬ ‫خوانــده و حســب تقاضــای محکوم لــه امــوال مذکــور از طریــق مزایــده بــه فــروش می رســد‪ .‬امــوال‬ ‫مذکــور بــدون در نظــر گرفتــن دیــون احتمالــی توســط کارشــناس رســمی دادگســتری بــه میــزان‬ ‫‪ 171/620/687‬ریــال ارزیابــی شــده اســت‪ .‬مزایــده در تاریــخ ‪ 98/12/20‬ســاعت ‪ 11‬صبــح در محــل‬ ‫اجــرای احــکام مدنــی شــورای حــل اختــاف شــهرری برگــزار می گــردد‪ .‬مزایــده از قیمــت پایــه‬ ‫کارشناســی شــروع و بــه باالتریــن پیشــنهاد واگــذار می شــود‪ .‬ده درصــد مبلــغ مزایــده‪ ،‬فی المجلــس‬ ‫از خریــدار اخــذ می شــود و مابقــی مبلــغ مزایــده نیــز حداکثــر ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ مزایــده‬ ‫وصــول خواهــد شــد‪ .‬چنانچــه خریــدار ظــرف مهلــت مقــرر نســبت بــه پرداخــت مابقــی ثمــن مزایــده‬ ‫اقــدام ننمایــد ســپرده وی پــس از کســر هزینه هــای اجرایــی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط خواهــد‬ ‫شــد ضمنــا کلیــه هزینه هــای انتقــال مــورد مزایــده برعهــده خریــدار می باشــد‪ .‬همــراه داشــتن‬ ‫شناســنامه عکســدار یــا کارت شناســایی معتبــر جهــت شــرکت در مزایــده الزامــی اســت‪.‬‬ ‫اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف مجتمع شماره ‪ 20‬تهران (ری)‬ ‫م الف ‪1637‬‬ ‫گواهی حصر وراثت‬ ‫اقــای داود چزانی شــراهی بــه شناســنامه شــماره ‪ 13‬و شــماره ملــی ‪ 0492844720‬بــه اســتناد‬ ‫شــهادتنامه و گواهــی فــوت و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بشــماره ‪ 670-5-98‬تقدیــم‬ ‫ایــن دادگاه نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان امیرحســین چزانی شــراهی بــه‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ 0481088245‬در تاریــخ ‪ 97/6/9‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و‬ ‫ورثــه حیــن الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬داود چزانی شــراهی ش‪.‬م ‪ 0492844720‬صــادره از‬ ‫شــهرری پــدر متوفــی ‪ -2‬معصومــه چزانی شــراهی ش‪.‬م ‪ 6179627398‬صــادره از اراک مــادر‬ ‫متوفــی‪ .‬متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد و پــس از انجــام تشــریفات قانونــی‬ ‫و انتشــار یــک نوبــت اگهــی در روزنامــه و عــدم وصــول هرگونــه الیحــه یــا اعتــراض یــا ارائــه‬ ‫وصیتنامــه ســری یــا رســمی حســب گواهــی متصــدی مربــوط و مالحظــه گواهینامــه مالیــات‬ ‫بــر ارث بــه شــماره ‪ ...‬ســرانجام در تاریــخ ‪ ...‬در وقــت فوق العــاده شــعبه ‪ ...‬دادگاه عمومــی ‪...‬‬ ‫بــه تصــدی امضاءکننــده زیــر تشــکیل و پــس از مالحظــه پرونــده کار گواهــی می نمایــد کــه‬ ‫ورثــه درگذشــته منحصــر بــه اشــخاص یــاد شــده در بــاال بــوده و وارث دیگــری نــدارد و دارائــی‬ ‫ان روانشــاد پــس از پرداخــت و انجــام حقــوق و دیونــی کــه بــر ترکــه تعلــق می گیــرد‪ .‬اعتبــار‬ ‫قانونــی ایــن گواهینامــه از حیــث مبلــغ نامحــدود اســت‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 5‬شورای حل اختالف باقرشهر‬ ‫م الف ‪1848‬‬ ‫دادنامه‬ ‫بتاریــخ ‪ 1398/9/16‬جلســه شــعبه اول شــورا حــل اختــاف بخــش کهریــزک بــه تصــدی‬ ‫امضاءکننــده ذیــل در وقــت فوق العــاده تشــکیل اســت پرونــده کالســه ‪ 340/98‬تحــت نظــر‬ ‫اســت شــورا بــا عنایــت بــه محتویــات پرونــده ختــم رســیدگی را اعــام و بــه شــرح ذیــل‬ ‫مبــادرت بــه صــدور رای می نمایــد‪.‬‬ ‫خواهــان‪ :‬علــی حاتمــی بنشــانی‪ :‬شــهرری‪ ،‬خیابــان فدائیــان اســام‪ ،‬کوچــه صاحبــی‪ ،‬پــاک ‪24‬‬ ‫اقــای (وکیــل) بنشــانی‪ :‬شــهرری‪ ،‬میــدان هــادی ســاعی‪ ،‬مجتمــع صــدف‪ ،‬ورودی ‪ ،A4‬واحــد ‪5‬‬ ‫خوانــدگان‪ -1 :‬مهــدی کاشــانی نیا بنشــانی‪ :‬مجهول المــکان ‪ -2‬نازنیــن مرادمنــدراد بنشــانی‪:‬‬ ‫خواســته‪ :‬الــزام بــه تنظیــم ســند‬ ‫مجهول المــکان‬ ‫رای شورا‬ ‫مــورد دادخواســت خانــم زهــرا اقایــی بــه وکالــت از اقــای علــی حاتمــی فرزنــد حمیــد بطرفیــت‬ ‫خوانــدگان ‪ -1‬اقــای مهــدی کاشــانی نیا ‪ -2‬خانــم نازنیــن مرادمنــدراد بــه خواســته الــزام‬ ‫خوانــده بــه تنظیــم ســند رســمی انتقــال یــک دســتگاه خــودروی پــژو جی ال ایکــس مــدل‬ ‫‪ 1382‬بــه شــماره انتظامــی ‪142‬ن‪ -37‬ایــران ‪ 11‬مقــوم بــر هفتــاد میلیــون ریــال بــا احتســاب‬ ‫خســارت دادرســی و حق الوکالــه وکیــل بــه شــرح دادخواســت تقدیمــی‪ ،‬بــا بررســی اوراق و‬ ‫محتویــات پرونــده بــا عنایــت بــه اینکــه بــه شــرح پاســخ اســتعالم از مرکــز شــماره گذاری‬ ‫پلیــس راهــور ناجــا بــه شــماره ‪/098‬ق‪ 1713/47/1/‬مــورخ ‪ 1397/12/16‬خــودرو مذکــور بــه‬ ‫نــام خوانــده ردیــف دوم می باشــد و اینکــه خواهــان خــودرو را از خوانــده ردیــف اول خریــداری‬ ‫نمــوده و دلیــل و مدرکــی مبنــی بــر نقــل و انتقــال خــودروی موصــوف از خوانــده ردیــف دوم‬ ‫بــه خوانــده ردیــف اول ارائــه ننمــوده اســت‪ ،‬لــذا دعــوی مطروحــه بــه شــکل حاضــر قابلیــت‬ ‫اســتماع نداشــته و مســتندا بــه مــاده ‪ 2‬قانــون ائیــن دادرســی مدنــی مصــوب ‪ 1379‬قــرار عــدم‬ ‫اســتماع دعــوی خواهــان را صــادر و اعــام مـی دارد رای صــادره حضــوری و ظــرف مــدت ‪ 20‬روز‬ ‫پــس از ابــاغ قابــل تجدیدنظرخواهــی در دادگاه عمومــی کهریــزک می باشــد‪.‬‬ ‫شــهاب اریــان‪ ،‬قاضــی شــعبه اول شــورای حــل اختــاف بخــش‬ ‫م الــف ‪1638‬‬ ‫کهریــزک‬ ‫مفقودی سند سبز‬ ‫ســند ســبز خــودرو ســواری پــژو ‪ 405‬بــه رنــگ‪ :‬نقــره ای مــدل‪ 1390 :‬بــه شــماره پــاک‪:‬‬ ‫‪695 -29‬د‪ 15‬و شــماره شاســی‪ NAAM11CA9CE283206 :‬و شــماره موتــور‪12490197718 :‬‬ ‫بــه نــام اکبــر مهرافــروزی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب ایــوب محمــدی فرزنــد عزیــز بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 3330113804‬صــادره از اســام ابــاد غــرب مقطــع کاردانــی رشــته حســابداری صــادره از‬ ‫واحــد دانشــگاهی اســام ابــاد غــرب مــدرک موقــت بــا شــماره ‪/1446‬ف مــورخ ‪91/05/05‬‬ ‫مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار می باشــد از یابنــده تقاضــا می شــود اصــل مــدرک را بــه‬ ‫دانشــگاه ازاد اســامی واحــد اســام ابــاد غــرب بــه نشــانی سـه راه مــاوی دانشــگاه ازاد اســام‬ ‫ابــاد غــرب ارســال نمایــد‪.‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت دوم‪98/11/29 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت اول‪98/11/15 :‬‬ ‫تاریــخ انتشــار نوبــت ســوم‪98/12/13 :‬‬ ‫مفقودی پروانه حمل سالح شکاری‬ ‫یــک قطعــه پروانــه حمــل ســاح شــکاری بــه شــماره ‪ 1941387‬متعلــق بــه محمدهــادی‬ ‫رشــیدی فرزنــد ماشــااله صــادره تاریــخ ‪ 1393/04/17‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی کارت هوشمند راننده‬ ‫کارت هوشــمند راننــده نــاوگان بــه شــماره ‪ 2046145‬و پــاک ‪918 -19‬ع‪ 82‬بــه نــام میثــم‬ ‫حیدربیگــی فرزنــد خــداداد شماره شناســنامه ‪ 194‬صــادره از شــیروان چــرداول مفقــود و اعتبــار‬ ‫نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم ابادغرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم ملــوک نجفــی بــه شماره شناســنامه ‪ 415‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه‬ ‫درخواســتی بــه شــماره ‪ 981076‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان کریــم‬ ‫نجفــی بــه شماره شناســنامه ‪ 125‬در تاریــخ ‪ 68/08/23‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت‬ ‫وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ســلطنت نجفــی فرزنــد کریــم ش ش ‪ 459‬صــادره از حمیــل فرزنــد متوفــی ‪ -2‬ملوک نجفی‬ ‫فرزنــد کریــم ش ش ‪ 415‬صــادره از حمیــل فرزنــد متوفــی ‪ -3‬منظــر نجفــی فرزنــد کریــم ش ش ‪ 72‬صــادره‬ ‫از حمیــل فرزنــد متوفــی ‪ -4‬بی خــوش نجفــی فرزنــد کریــم ش ش ‪ 393‬صــادره از حمیــل فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -5‬نیمتــاج نجفــی فرزنــد کریــم ش ش ‪ 394‬صــادره از حمیــل فرزنــد متوفــی ‪ -6‬صغــری نجفــی فرزنــد کریــم‬ ‫ش ش ‪ 520‬صــادره از حمیــل فرزنــد متوفــی ‪ -7‬اکــرم نجفــی فرزنــد کریــم ش ش ‪ 395‬صــادره از حمیــل‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -8‬بهــرام نجفــی فرزنــد کریــم ش ش ‪ 5‬صــادره از حمیــل فرزنــد متوفــی ‪ -9‬شــمس اله نجفــی‬ ‫فرزنــد کریــم ش ش ‪ 589‬صــادره از حمیــل فرزنــد متوفــی ‪ -10‬همــا اهنــی فرزنــد محمــود ش ش ‪ 164‬صــادره‬ ‫از حمیــل همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف‬ ‫یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف حاتمی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای ســلمان منصــوری بــه شماره شناســنامه ‪ 3360084039‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی‬ ‫شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981199‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت که‬ ‫شــادروان افســانه منصــوری بــه شماره شناســنامه ‪ 161‬در تاریــخ ‪ 98/9/27‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته‬ ‫ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ســلمان منصــوری فرزنــد خدامــراد ش ش ‪ 3360084039‬صــادره از‬ ‫ســرپل پــدر متوفــی ‪ -2‬هانیــه القاصی زاولــهء فرزنــد مرتضــی ش ش ‪ 3330486791‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -3‬مهســا القاصی زاولــهء فرزنــد مرتضــی ش ش ‪ 3330392924‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد‬ ‫متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تا هر کســی‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف حاتمی‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام م ـی دارد دفترچــه مالکیــت یــک دســتگاه ماشــین چــاپ دو ورقــی دو رنــگ هایدلبــرگ‬ ‫ســاخت المــان مــدل ‪ 1985‬بــه شــماره ســریال ‪ 515244sormz‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و بــرگ نقــل و انتقــال خــودرو ســواری پرایــد مــدل ‪ ۱۳۸۴‬رنــگ خاکســتری متالیــک بــه شــماره‬ ‫موتــور ‪ 01258836‬و شــماره شاســی ‪ S1412284621673‬و شــماره شناســه ‪ IRPC8411VI6216730‬بــه شــماره‬ ‫پــاک ایــران‪۱۴۳ -29‬و‪ ۱۹‬بــه نــام اســامه مــرادی بــه شــماره ملــی ‪ ۵۹۵۰۱۶۰۹۰۸‬مفقــود و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط اســت‪.‬‬ ‫ثالث باباجانی‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 1398/10/15-139860318011014222‬هیــات‬ ‫حــل اختــاف مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه فاطمــه روان پــاک گورابزرمخــی فرزنــد‬ ‫حســن از پــاک ‪ 27‬از ‪ 89‬اصلــی واقــع در قریــه تطــف بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق ســلطنت خانم عبــاس زاده‬ ‫بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 214‬مترمربــع از طــرف هیئــت‬ ‫مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 324‬بــرای ان منظــور شــده لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو‬ ‫نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح‬ ‫مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور‬ ‫ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/15 :‬‬ ‫علــی کاظمی پاکــدل‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک شهرســتان‬ ‫م الــف ‪910/370‬‬ ‫صومعه ســرا‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫ســند مالکیــت ششــدانگ اعیــان تحــت پــاک ‪ ۱۸‬فرعــی از ‪ ۳۱۷۶‬فاصلــه اصلــی بخش ‪ ۴‬شــمال شــرق قزوین‬ ‫بــه مســاحت ‪ ۴۲۰/۸‬مترمربــع قطعــه یــک تفکیکــی ذیــل ثبــت ‪ ۱۰۸۹۷۲‬صفحــه ‪ ۲۲۸‬دفتــر ‪ ۴۲۱‬بــه شــماره‬ ‫چاپــی ‪ ۲۱۷۶۶۹‬بــه نــام شــرکت تعاونــی اعتبــاری شــهر ویــژه کارکنــان شــهرداری صــادر و تســلیم گردیــده‬ ‫اســت‪ .‬ســپس نــام مالــک برابــر اگهــی ثبــت تغییــرات روزنامــه رســمی و برابــر نامــه شــماره ‪۹۸/۶۱۰۴۳۹‬‬ ‫مــورخ ‪ ۹۸/۹/۱۳‬سرپرســتی بانــک شــهر بــه بانــک شــهر تغییــر یافتــه اســت حــال اقــای ســیدابوالفضل‬ ‫حســینی صدیقی بــه عنــوان نماینــده بانــک بــا ارائــه دو بــرگ فــرم شــهادت شــهود مدعــی فقــدان ســند بــه‬ ‫علــت ســهل انگاری گردیــده و تقاضــای صــدور ســند مالکیــت المثنــی خــود را نمــوده کــه مراتــب بــه اســتناد‬ ‫مــاده ‪ ۱۲۰‬ایین نامــه اصالحــی قانــون ثبــت اعــام می گــردد تــا هــر کــس بــه نحــوی از هــر انحــاء نســبت‬ ‫بــه ملــک مذکــور حقــی داشــت و یــا معامالتــی بــه نفــع او شــده و یــا مدعــی وجــود ســند نــزد خــود باشــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی تــا مــدت ‪ ۱۰‬روز ضمــن مراجعــه بــه ایــن اداره اعتــراض خــود را بــا ارائــه اصــل‬ ‫ســند مالکیــت و ســند معاملــه تســلیم نمایــد‪ .‬چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتــراض بــه ایــن اداره نرســد و یــا‬ ‫درصــورت اعتــراض اصــل ســند مالکیــت ارائــه نشــود اداره ثبــت المثنــی ســند مالکیــت را طبــق مقــررات صادر‬ ‫و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد کــرد‪ .‬ایــن اگهــی در یــک نوبــت بــه شــرح زیــر منتشــر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪۹۸/۱۱/۲۹ :‬‬ ‫شعبان عسگری‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه یک قزوین‪ ،‬از طرف سیدمحمود حسینی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫ثبت اسناد و امالک شهرستان دزفول‬ ‫براس��اس مــاده ‪ 3‬قانـ�ون مرقـ�وم هیئ��ت رسیــدگی ب��ه تعیی��ن تکلی��ف اراض��ی و س��اختمان های فاق��د سـ�ند رسـ�می مســتقر در ثب��ت شهرســتان دزفـ�ول تقاضـ�ای افــراد مشرــوحه ذی��ل مربـ�وط ب��ه بخش هـ�ای س��ه و چهـ�ار دزفـ�ول را رسیــدگی نمــوده و مالکی��ت مفرــوزه متقاضیـ�ان‬ ‫را ک��ه منج��ر ب��ه صــدور رای گردیـ�ده اس��ت را ب��ه شـ�رح ذی��ل اگه��ی می نمای��د‪.‬‬ ‫امالک واقع در بخش یک دزفول‬ ‫پــاک ‪ 86‬تــا ‪ 88‬و ‪ 106‬و کل ‪ -89‬شــکراله مجدی نســب فرزنــد ابوالقاســم در ‪4608‬ســهم مشــاع از ‪13824‬ســهم‬ ‫ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مخروبــه بمســاحت ‪ 199/35‬مترمربــع از پــاک شــماره ‪ 86‬تــا ‪ 88‬و ‪ 106‬اصلــی و‬ ‫نســبت بــه ششــدانگ کل پــاک ‪ 89‬اصلــی واقــع در دزفــول کوچــه مجــدی نبــش کوچــه بن بســت منشــعبات از‬ ‫خیابــان شــریعتی مع الواســطه از ابوالقاســم مجــدی‬ ‫امالک واقع در بخش سه دزفول‬ ‫پــاک ‪ -161/1‬علی کــرم شــرفی فرزنــد محمدعلــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی بمســاحت ‪205/75‬‬ ‫مترمربــع واقــع در دزفــول خیابــان ‪12‬متــری شــهید خســروی منشــعبه از خیابــان فــردوس‪ -‬مع الواســطه از ابراهیــم‬ ‫وکیل التجــار‬ ‫پــاک ‪ -509/1‬علیرضــا معینی پــور فرزنــد حســن س ـه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪209/50‬‬ ‫مترمربــع واقــع در دزفــول کوچــه ‪ 4‬متــری منشــعبه از خیابــان میــاد‪ -‬مع الواســطه از محمدحســین عجــم‬ ‫پــاک ‪ -509/1‬کبــری معینی پــور فرزنــد رضــا ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪209/50‬‬ ‫مترمربــع واقــع در دزفــول کوچــه ‪ 4‬متــری منشــعبه از خیابــان میــاد‪ -‬مع الواســطه از محمدحســین عجــم‬ ‫پــاک ‪ -532‬ســعدی تختائــی فرزنــد پرویــز ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی بــه مســاحت ‪ 209/10‬مترمربــع‬ ‫واقــع در دزفــول خیابــان میــاد بیــن خیابان هــای جاللــی ‪ 2‬و فردوســی‪ -‬مع الواســطه از مالــک رســمی عبدالرضــا‬ ‫مشــکی زاده‬ ‫پــاک ‪ -570‬رضــا ارشــادیفر فرزنــد احمــد ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 160‬مترمربــع واقــع در دزفــول‬ ‫خیابــان محمــد علــی افروشــه منشــعبه از بلــوار مالصــدرا‪ -‬مع الواســطه از عبدالرحیــم کمانــدار دزفولــی‬ ‫پــاک ‪ -922‬امیــد خوشــدل فرزنــد عبدالعلــی در ‪4/8‬ســهم مشــاع از ‪24‬ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان‬ ‫مســکونی بمســاحت ‪182‬مترمربــع واقــع در دزفــول خیابــان فرهنــگ ‪ 30‬غربــی بیــن خیابــان فرهنــگ ‪ 34‬غربــی و‬ ‫خیابــان پیــام ‪ -8‬مع الواســطه از عبدالحســین اصل حبیــب‬ ‫پــاک ‪ -922‬فرهــاد عنای ـت زاده فرزنــد عبدالرحیــم در ‪4/8‬ســهم مشــاع از ‪24‬ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان‬ ‫مســکونی بمســاحت ‪182‬مترمربــع واقــع در دزفــول خیابــان فرهنــگ ‪ 30‬غربــی بیــن خیابــان فرهنــگ ‪ 34‬غربــی و‬ ‫خیابــان پیــام ‪ -8‬مع الواســطه از عبدالحســین اصل حبیــب‬ ‫پــاک ‪ -922‬امیــر خوشــدل فرزنــد عبدالعلــی در ‪4/8‬ســهم مشــاع از ‪24‬ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان‬ ‫مســکونی بمســاحت ‪182‬مترمربــع واقــع در دزفــول خیابــان فرهنــگ ‪ 30‬غربــی بیــن خیابــان فرهنــگ ‪ 34‬غربــی و‬ ‫خیابــان پیــام ‪ -8‬مع الواســطه از عبدالحســین اصل حبیــب‬ ‫پــاک ‪ -922‬ســارا فتح اله گندمــی فرزنــد صفرعلــی در ‪4/8‬ســهم مشــاع از ‪24‬ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان‬ ‫مســکونی بمســاحت ‪182‬مترمربــع واقــع در دزفــول خیابــان فرهنــگ ‪ 30‬غربــی بیــن خیابــان فرهنــگ ‪ 34‬غربــی و‬ ‫خیابــان پیــام ‪ -8‬مع الواســطه از عبدالحســین اصل حبیــب‬ ‫پــاک ‪ -922‬ابوطالــب گل خــو فرزنــد عبدالحســین در ‪4/8‬ســهم مشــاع از ‪24‬ســهم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان‬ ‫مســکونی بمســاحت ‪182‬مترمربــع واقــع در دزفــول خیابــان فرهنــگ ‪ 30‬غربــی بیــن خیابــان فرهنــگ ‪ 34‬غربــی و‬ ‫خیابــان پیــام ‪ -8‬مع الواســطه از عبدالحســین اصل حبیــب‬ ‫پــاک ‪ -1061‬عبدالعظیــم ناســوتی فرزنــد محمدعلــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان در حــال ســاخت بمســاحت ‪364‬‬ ‫مترمربــع واقــع در دزفــول فرهنــگ شــهر خیابــان ‪ 8‬شــرقی‪ -‬مع الواســطه از عبدالحســین صنیعــی‬ ‫پــاک ‪ -1288/1‬تعاونــی مســکن شــماره هفــت شــرکت کشــت و صنعــت کارون بــه شناســه شــماره ‪10860621169‬‬ ‫ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 160‬مترمربــع واقــع در دزفــول انتهــای بلــوار دارالمومنیــن خیابــان ‪11‬متــری‪-‬‬ ‫مع الواســطه از عظیــم طالب قصــاب‬ ‫پــاک ‪ -1330‬شــکراله باغبــان فرزنــد حســین ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی بمســاحت ‪ 200‬مترمربــع‬ ‫واقــع در دزفــول خیابــان معــزی بیــن خیابان هــای نــواب صفــوی و ارســطو‪ -‬مع الواســطه از جــواد حســینا‬ ‫پــاک ‪ -1355‬رحمــن قاســمی نژاد فرزنــد عبــاس ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 291/25‬مترمربــع واقــع‬ ‫در دزفــول خیابــان کشــاورز بیــن خیابان هــای ابوریحــان و ‪22‬بهمــن نبــش کوچــه یــاور‪ -‬مع الواســطه از علــی‬ ‫فروغیــان‬ ‫پــاک ‪ -1367‬بتــول پورعبداله ســلمانی فرزنــد احمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 111/85‬مترمربــع واقــع در‬ ‫دزفــول خیابــان فیض کاشــانی بیــن خیابان هــای افرینــش و اســتقالل‪ -‬مع الواســطه از قاســم اوریــده‬ ‫پــاک ‪ -1529/19‬نــواب زاده دبــاغ فرزنــد غالمحســین ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 780‬مترمربــع واقــع‬ ‫در دزفــول خیابــان طالقانــی بیــن فردوســی و ‪12‬فروردیــن‪ -‬مع الواســطه از مالــک رســمی هاجــر سلطان کریم شــیدا‬ ‫پــاک ‪ -1530‬بتــول زراعت پیشــه دزفولی فرزنــد عبالرضــا ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪151/73‬‬ ‫مترمربــع واقــع در دزفــول خیابــان ‪ 12‬فروردیــن بیــن خیابان هــای ســعیدی و منتظــری‪ -‬مع الواســطه از‬ ‫غالمحســین عباســی‬ ‫پــاک ‪ -1537‬امیــن مســعودی نژاد فرزنــد عبالمجیــد ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی تجــاری بمســاحت‬ ‫‪ 131/30‬مترمربــع واقــع در دزفــول خیابــان فردوســی بیــن خیابان هــای منتظــری و حمــزه سیدالشــهدا‪ -‬مع الواســطه‬ ‫از ســیدمحمد قطــب‬ ‫پــاک ‪ -1540‬فــروزان ریحــان فرزنــد محمدرضــا ششــدانگ یکبــاب ســاختمان تجــاری بمســاحت ‪ 24/20‬مترمربــع‬ ‫واقــع در دزفــول خیابــان مطهــری نبــش خیابــان زکریــای رازی‪ -‬مع الواســطه از ســیدمحمدجواد غفــاری‬ ‫پــاک ‪ -1541‬علــی محمدونــد فرزنــد احمــد ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 73/75‬مترمربــع واقــع در‬ ‫دزفــول کــوی مــدرس خیابــان ‪ 19‬بیــن بلــوار خیبــر و پالشــت‪ -‬مع الواســطه از محمــد ســعادتی‬ ‫پــاک ‪ -1541‬قنــدی درباالیــی فرزنــد اســد ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 198/10‬مترمربــع واقــع در‬ ‫دزفــول کــوی مــدرس خیابــان ‪ 6‬منشــعبه از خیابــان ‪ -5‬مع الواســطه از محمــد ســعادتی‬ ‫پــاک ‪ -1544‬محمــد معتمدفــر فرزنــد عبدالکریــم ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 172/50‬مترمربــع واقــع‬ ‫در دزفــول خیابــان ســعدی ‪ 1‬منشــعبه از بلــوار شــاه خراســان‪ -‬مع الواســطه از ســیدعبالمحمد رکنـی زاده‬ ‫پــاک ‪ -1544‬حســن عزیــزی فرزنــد محمدعلــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 172/50‬مترمربــع واقــع‬ ‫در دزفــول کــوی ســعدی خیابــان ســعدی ‪ -1‬مع الواســطه از ســیدعبالمحمد رکن ـی زاده‬ ‫پــاک ‪ -1544‬عبالرحیــم روحانــی فرزنــد نبــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 200‬مترمربــع واقــع در دزفــول‬ ‫کــوی ســعدی خیابــان فالحــت ‪ 1‬بیــن بلــوار طباطبایــی و بوســتان ســعدی‪ -‬مع الواســطه از حســین شــنبول‬ ‫پــاک ‪ -1544‬محمدعلــی لیاقت مهــر فرزنــد عبالکریــم ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 197/75‬مترمربــع واقــع‬ ‫در دزفــول خیابــان ‪ 12‬بهمــن بیــن خیابــان انقــاب و بعثــت‪ -‬مع الواســطه از سیدحســین رکنـی زاده‬ ‫پــاک ‪ -1544‬حســن راســخی نیا فرزنــد اســداله ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 130/45‬مترمربــع واقــع در‬ ‫دزفــول خیابــان ‪12‬بهمــن بیــن خیابان هــای بعثــت و انقــاب‪ -‬مع الواســطه از اختــر حاجی شــیخ‬ ‫پــاک ‪ -1544‬رحیــم چنگیزی اقاخانــی فرزنــد مجیــد ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 150‬مترمربــع واقــع در‬ ‫دزفــول کــوی ســعدی خیابــان شــهید ارپناهــی بیــن خیابــان شــهید صیدگــر و ســعدی‪ -8‬مع الواســطه از کاظــم‬ ‫عســکریان‬ ‫پــاک ‪ -1544‬ابراهیــم طهماســبی فرزنــد یدالــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی بمســاحت ‪ 150‬مترمربــع‬ ‫واقــع در دزفــول کــوی ســعدی خیابــان فالحــت ‪ -1‬مع الواســطه از حســین شــنبول‬ ‫پــاک ‪ -1544‬غالمرضــا ژوالنــژاد فرزنــد محمدعلــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 205‬مترمربــع واقــع در‬ ‫دزفــول کــوی ســعدی خیابــان رباغــی بیــن خیابان هــای بوســتان ســعدی و بلــوار طباطبایــی‪ -‬مع الواســطه از‬ ‫حســین بره شــنبول‬ ‫پــاک ‪ -1544‬صدیقــه اکاز فرزنــد عبدالــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 200‬مترمربــع واقــع در دزفــول کــوی‬ ‫ســعدی خیابــان رباغــی بیــن خیابــان بوســتان ســعدی و بلــوار طباطبایــی‪ -‬مع الواســطه از حســین بره شــنبول‬ ‫پــاک ‪ -1544‬رقیــه داوری نیــا فرزنــد مندنــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 188‬مترمربــع واقــع در دزفــول‬ ‫کــوی ســعدی خیابــان بوســتان ســعدی نبــش خیابــان فالحــت ‪ -1‬مع الواســطه از حســین شــنبول‬ ‫پــاک ‪ -1544‬حســن باغبــان زاده فرزنــد غالمعلــی در ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت‬ ‫‪ 202/50‬مترمربــع واقــع در دزفــول خیابــان انقــاب ‪ 5‬منشــعبه از خیابــان انقــاب اصلــی‪ -‬مع الواســطه از‬ ‫سیدحســین رکنــی زاده‬ ‫پــاک ‪ -1544‬فریــده جــرک فرزنــد غالمحســین در سـه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪202/50‬‬ ‫مترمربــع واقــع در دزفــول خیابــان انقــاب ‪ 5‬منشــعبه از خیابــان انقــاب اصلــی‪ -‬مع الواســطه از سیدحســین‬ ‫رکن ـی زاده‬ ‫پــاک ‪ -1544‬علــی جهانی نــژاد فرزنــد یوســفعلی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 153‬مترمربــع واقــع در‬ ‫دزفــول کــوی ســعدی خیابــان فالحــت ‪ 1‬بیــن بوســتان ســعدی و بــاغ فالحــت‪ -‬مع الواســطه از رضــا رنجبــر‬ ‫پــاک ‪ -1544‬لیــا ربانی منــش فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 150‬مترمربــع واقــع در دزفــول‬ ‫کــوی بهمــن خیابــان بهمــن ‪ 8‬منشــعبه از خیابــان بهمــن ‪ -12‬مع الواســطه از عبــده فردعلــی‬ ‫پــاک ‪ -1544‬محمــود رشــیدی زاده فرزنــد حســین ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 125/15‬مترمربــع واقــع‬ ‫در دزفــول بلــوار شــاه خراســان تقاطــع خیابــان ‪ 24‬مهــر خیابــان‪ -‬مع الواســطه از ســیدمرتضی درخشــان رکنی‬ ‫پــاک ‪ -1544‬عبدالعلــی ایمانی پــور فرزنــد رجــب ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی بمســاحت ‪ 200‬مترمربــع‬ ‫واقــع در دزفــول کــوی ســعدی خیابــان شــهید پورحســین چراغــی بیــن خیابــان شــهید صیدگــر و خیابــان ســعدی‬ ‫‪ 8‬مع الواســطه از کاظــم عســکریان‬ ‫پــاک ‪ -1544‬عیســی زبیدی فــر فرزنــد عبالســاده ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 130/83‬مترمربــع واقــع‬ ‫در خیابــان انقــاب ‪ -4‬مع الواســطه از سیدحســن رکن ـی زاده‬ ‫پــاک ‪ -1544‬عیســی ساالری چغاســبزی فرزنــد رضــا ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 201/30‬مترمربــع‬ ‫واقــع در دزفــول خیابــان انقــاب نبــش خیابــان ‪ 6‬مع الواســطه از سیدحســین رکن ـی زاده‬ ‫پــاک ‪ -1544‬رضــا رضایی بالنجانــی فرزنــد کریــم ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت‬ ‫‪ 199/29‬مترمربــع واقــع در دزفــول بلــوار جمهــوری‪ -‬مع الواســطه از ســیدمحمد موســوی زاده‬ ‫پــاک ‪ -1544‬مهــدی رضایی بالنجانــی فرزنــد کریــم س ـه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت‬ ‫‪ 199/29‬مترمربــع واقــع در دزفــول بلــوار جمهــوری‪ -‬مع الواســطه از ســیدمحمد موســوی زاده‬ ‫پــاک ‪ –1548‬یوســف مطیــر فرزنــد حســن ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 58/45‬مترمربــع واقــع در‬ ‫دزفــول خیابــان میثــم تمــار بیــن خیابان هــای هجــرت و حضــرت رســول‪ -‬مع الواســطه از مجیــد حســینی دزفولی‬ ‫پــاک ‪ -1549‬محمدعلــی یوســفی فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 219/20‬مترمربــع واقــع در‬ ‫دزفــول خیابــان حافــظ بیــن خیابان هــای جهــاد و امــام موســی صــدر‪ -‬مع الواســطه از محمدرضــا ناجــی‬ ‫پــاک ‪ -1582‬ســعیدعلی گچ پــز زاده فرزنــد محمــود ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی بمســاحت ‪105/20‬‬ ‫مترمربــع واقــع در دزفــول خیابــان میثــم تمــار بیــن خیابان هــای پــل اجــری و ســیدصبور‪ -‬مع الواســطه از تقــی‬ ‫دانشــمند دهکــردی‬ ‫پــاک ‪ -1591‬رحیــم غفاری مقــدم فرزنــد عبــده ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت‬ ‫‪ 153/75‬مترمربــع واقــع در دزفــول کــوی امــام رضــا خیابــان ‪ -9‬مع الواســطه از اکــرم شــنبدی زاده‬ ‫پــاک ‪ -1591‬هــادی ایمانی پــور فرزنــد عبدالعلــی ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت‬ ‫‪ 153/75‬مترمربــع واقــع در دزفــول کــوی امــام رضــا خیابــان ‪ -9‬مع الواســطه از اکــرم شــنبدی زاده‬ ‫پــاک ‪ -1591‬علیرضــا مومنی کیــا فرزنــد غالمرضــا ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 162/75‬مترمربــع واقــع در‬ ‫دزفــول کــوی امــام رضــا خیابــان امــام رضــا‪ -1‬مع الواســطه از ســیدعبدالمحمد ســیدرکنی زاده و رجبعلــی دیده بــان‬ ‫و خانــم بی بــی ســلطان‬ ‫پــاک‪ -1591‬خســرو نظــری زاده فرزنــد عیــدی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی بمســاحت ‪ 159/60‬مترمربــع‬ ‫واقــع در دزفــول خیابــان امــام رضــا ‪ 8‬منشــعبه از خیابــان ‪ 18‬متــری امــام رضــا‪ -‬مع الواســطه از میرزاعلــی محمــدزاده‬ ‫پــاک‪ -1591‬امیــر محلــی فرزنــد علــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 150‬مترمربــع واقــع در دزفــول‬ ‫خیابــان امــام رضــا ‪ 3‬بیــن خیابان هــای امــام رضــا ‪ 6‬و ‪ -8‬مع الواســطه از عبدالرحیــم معتمددزفولــی‬ ‫پــاک‪ -1591‬محمــد رئوفیــان فرزنــد غالمعلــی ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی بمســاحت ‪ 150/10‬مترمربــع‬ ‫واقــع در دزفــول کــوی امــام رضــا خیابــان امــام رضــا ‪ 4‬بیــن خیابان هــای امــام رضــا و امــام رضــای ‪ -6‬مع الواســطه‬ ‫از عبدالحســین معتمـد زاده و شــرکا‬ ‫پــاک ‪ -1593‬حجت الــه پرویــزی زاده فرزنــد فتح الــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی بمســاحت ‪97/35‬‬ ‫مترمربــع واقــع در دزفــول خیابــان شــهید رجایــی بیــن خیابان هــای مقــام علــی و انصارالــه‪ -‬مع الواســطه از‬ ‫محمدجــواد فرزانــه‬ ‫پــاک‪ -1679‬عبدالرحیــم ارشــادی فر فرزنــد عوضــی ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مزروعــی بمســاحت ‪15832‬‬ ‫مترمربــع واقــع در دزفــول شــهرک ســیاه منصور جــاده منشــعبه از جــاده دزفــول بــه شوشــتر بســمت چهــارراه‬ ‫اوج‪ -‬مع الواســطه از محمدتقــی رشــیدیان‬ ‫پــاک ‪ -1686‬علــی شــیرعلی نژاد فرزنــد علی محمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 945/95‬مترمربــع واقــع‬ ‫در دزفــول روســتای ســبزاب خیابــان ولی عصــر‪ -‬مع الواســطه از کنــاری زلقــی‬ ‫پــاک ‪ -1686‬ســام شــیرعلی نژاد فرزنــد علی محمــد ششــدانگ یکبــاب خانــه بمســاحت ‪ 1101‬متــر واقــع در‬ ‫دزفــول روســتای ســبزاب خیابــان ولی عصــر‪ -‬مع الواســطه از کنــاری زلقــی‬ ‫پــاک ‪ -1686‬خدامــراد شــیرعلی نژاد فرزنــد علی محمــد ششــدانگ یکبــاب ســاختمان مســکونی بمســاحت‬ ‫‪ 1046/45‬مترمربــع واقــع در دزفــول روســتای ســبزاب خیابــان ولی عصــر‪ -‬مع الواســطه از کنــاری زلقــی‬ ‫اگهی اصالحی بخش ‪3‬‬ ‫پــاک ‪ -1541/5216‬مرتضــی پوریــان فرزنــد علیرضــا ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 152‬مترمربــع واقــع‬ ‫در دزفــول کــوی مــدرس خیابــان شــهید چراغــی مع الواســطه از محمــود گندمــی کــه در اگهی هــای قبــل ادرس‬ ‫ملــک اشــتباه قیــد گردیــد‪.‬‬ ‫امالک واقع در بخش چهار دزفول‬ ‫پــاک ‪ -8‬احمــد حســینوند فرزنــد علیجــان ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 129/45‬مترمربــع واقــع در‬ ‫دزفــول خیابــان اب (ســاحل) نبــش کوچــه شــهید تراهــی و پــل دوم‪ -‬مع الواســطه از ســیدنعمت اله قاضی دزفولــی‬ ‫پــاک ‪ -9/42‬ســعید پیرنمکــی فرزنــد محمدرضــا ‪13‬ســهم و دو ســوم ســهم مشــاع از مقســم ‪24‬ســهم ششــدانگ‬ ‫یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 42/08‬مترمربــع واقــع در دزفــول کوچــه شــاهد بیــن خیابان هــای فرمانــداری و‬ ‫بداخانیــان‪ -‬مع الواســطه از عبدالمحمــد ســوزنگری‬ ‫اگهی اصالحی بخش ‪4‬‬ ‫پــاک ‪ -9/42‬علــی صبــوری راد فرزنــد محمدحســن نســبت بــه ‪ 13‬و دوســوم ســهم مشــاع از مقســم ‪24‬ســهم‬ ‫ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بمســاحت ‪ 36‬مترمربــع واقــع در دزفــول خیابــان فرمانــداری منشــعبه از خیابــان‬ ‫مفتــح‪ -‬مع الواســطه از محمدحســن عصــاره کــه در اگهی هــای قبــل ســهام و پالکــش اشــتباه قیــد گردیــده‪.‬‬ ‫لــذا بــه موجــب مــاده ‪ -13‬ایین نامــه اجرایــی قانــون مزبــور مراتــب جهــت اطــاع عمــوم در دو نوبــت اگهــی‬ ‫می گــردد تــا چنانچــه شــخص یــا اشــخاصی نســبت بــه ارای صــادره مفــروزه متقاضیــان فــوق اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند ظــرف مــدت (‪ )60‬روز از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم داشــته و رســید‬ ‫دریافــت دارنــد و ظــرف مــدت یکمــاه پــس از تاریــخ تنظیــم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه مرجــع‬ ‫صالحــه قضایــی محــل نماینــد و در غیــر اینصــورت اقدامــات بعــدی جهــت صــدور ســند مالکیــت متقاضیــان فــوق‬ ‫انجــام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/11/29 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/13 :‬‬ ‫قربانی فر‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک دزفول‬ ‫یادداشت‬ ‫رویداد ‪5‬‬ ‫سه شنبه‪ 29‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1931‬‬ ‫اشتغال زایی با کله پاچه!‬ ‫رئیس مجلس‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫هرچیزی را درجامعه دوقطبی نکنید‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫از مســئولین نظــام پنهــان نیســت از شــما چــه پنهــان؛ از‬ ‫زمانی کــه رئیس جمهــوری مملکــت همــه را بــه نقــد دولــت‬ ‫دعــوت کــرده اســت و اســم خــودش را هــم در اول لیســت‬ ‫نوشــته‪ ،‬دیگــر دســت ودلمان به ســمت نقــد نمــی رود و‬ ‫قلممــان هــم بــرای نقــد دولــت کشــش نــدارد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫قصــد داریــم به طــور موقتــی و موضعــی از نقــد کــردن‬ ‫دســت برداریــم‪ .‬البتــه درطــول این ســال ها این قــدر مفتــی‬ ‫نقــد کردیــم کــه نقــد خــون مــا هــم کمــی بــاال رفتــه اســت!‬ ‫ازطرفــی می بینیــم هیچ چیــز هــم در مملکــت ســر جایــش‬ ‫نیســت‪ .‬باطری ســاز‪ ،‬اشــپزی می کنــد‪ ،‬معلــم فیزیــک‬ ‫هنــر درس می دهــد‪ ،‬کارشــناس کشــاورزی‪ ،‬معــاون صــدا‬ ‫و ســیمای اســتانی می شــود و فیزیوتراپیســت به ســمت‬ ‫معــاون فرهنگــی و دانشــجویی دانشــگاه علوم پزشــکی‬ ‫گلســتان منصــوب می شــود! نماینــده مجلــس هــم از حقــوق‬ ‫مجلــس ناراضی ســت و معتقــد اســت در دانشــگاه چــرت‬ ‫مــی زد و ماهــی هشــت میلیون می گرفــت! به قــول شــاعر‬ ‫«ای قطــار‪ ،‬راهــت را بگیــر و بــرو‪( ...‬بــا برنامه ریزی هــای‬ ‫ســازمان جهــاد کشــاورزی و مالچ پاشــی و زیتــون کاری روی‬ ‫دامنــه کــوه)‪ ،‬دیگــر نــه کــوه تــوان ریــزش دارد و نــه ریزعلــی‬ ‫پیراهــن اضافــه؛ دیگــر هیچ چیــز مثــل ســابق نیســت!» امــا‬ ‫ازانجاکــه مــا رویکردمــان در گذشــته نقــد ســازنده بــود‪،‬‬ ‫تصمیــم گرفتیــم به جــای نقــد فقــط ســازندگی کنیــم و‬ ‫باتوجه به اینکــه یکــی از مشــکالت همــه دولت هــا مشــکل‬ ‫بیکاری ســت‪ ،‬در اولی ـن گام می خواهیــم بــه بیــکاری حملــه‬ ‫کنیــم و پــوزه اش را بــه اســفالت بمالیــم؛ ان هــم بــا رویکــرد‬ ‫بــه غذاهــای ســنتی چرب وچیلــی مثــل کلــه و پاچــه ‪...‬‬ ‫درجریــان هســتید کله پاچــه در کشــور مــا دارای قدمتــی‬ ‫ـال قبل کشــفیات باستان شناسی‬ ‫چندهزارســاله اســت‪ .‬چندسـ ِ‬ ‫در س ـه کیلومتری شــهر «سنخواســت» در اســتان خراســان‬ ‫شــمالی‪ ،‬بــه کشــف یک دســت کله پاچــه چهارهزارســاله‬ ‫منجــر شــد و خبــرش هــم در جرایــد همان زمــان امــد‪ .‬فلــذا‬ ‫باعنایت بــه نقــش تاثیرگــذار غذاهــای ســنتی و تاریخــی در‬ ‫ســبد غذایــی خانــوار می تــوان از ایــن غــذا درجهــت اشــتغال‬ ‫و کارافرینــی اســتفاده کــرد و اگــر دورو ِز دیگــر کاندیدایــی از‬ ‫ایــن طــرح مــا وام گرفــت تعجــب نکنیــد؛ و امــا راهکارهــای‬ ‫کاربــردی‪:‬‬ ‫الــف‪ .‬واردات کلــه و پاچــه از چیــن‪ :‬درســت اســت کــه‬ ‫چینی هــا هــر جک وجانــوری را کــه راه مــی رود یــا‬ ‫پــرواز می کنــد‪ ،‬در ســبد غذایی شــان جــا می دهنــد و از‬ ‫خوردنــش ابایــی ندارنــد‪ ،‬ولــی باالخــره انجــا چهارنفــر پیــدا‬ ‫می شــوند کــه گوشــت گوســفند بخورنــد‪ .‬چهارنفــر هــم‬ ‫ت ِکم برابــر اســت بــا ‪40‬میلیون نفــر و قطع ـاً‬ ‫در چیــن دس ـ ‬ ‫کلــی گوســفند ذبــح می شــود؛ بنابرایــن‪ ،‬مــا می توانیــم‬ ‫درکنــار واردات محصــوالت اساســی و موردنیــاز(!) بــه واردات‬ ‫کلــه و پاچــه از چیــن نیــز اقــدام کنیــم‪ .‬بــا ایــن حجــم‬ ‫واردات می توانیــم در هــر کوچــه کــه یــک موسســه مالــی‪،‬‬ ‫یــک بنــگاه و یــک ســوپرمارکت وجــود دارد‪ ،‬یــک کله پــزی‬ ‫مشــتی هــم راه بیندازیــم‪.‬‬ ‫ب‪ .‬راهــکار مصــور‪ :‬همان طورکــه عزیــزان اداره دخانیــات‬ ‫بــا درج تصویــر دل وروده افــراد ســیگاری روی پاکت هــای‬ ‫ســیگار‪ ،‬میــزان مصــرف ســیگار را به طــرز قابل توجــه‬ ‫و چشــمگیری(!) پائیــن اوردنــد‪ ،‬پیشــنهاد می شــود‬ ‫به منظــور اشــاعه فرهنــگ کله پاچه خــوری‪ ،‬من بعــد‬ ‫روی بســته بندی های سوســیس و کالبــاس و این قبیــل‬ ‫مزخرفــات چرب وچیلــی خوشــمزه‪ ،‬تصاویــری از مــواد اولیــه‬ ‫ایــن اغذیــه نظیــر تــاج خــروس‪ ،‬خمیر مــرغ‪ ،‬امعــاء و احشــاء‬ ‫و دل وروده دام و طیــور‪ ،‬بشــکه ها‪ ،‬کیســه های حمــل ایــن‬ ‫مــواد و راهروهــای ایــن کارخانه هــا درج شــود‪ .‬بعــد ببینیــم‬ ‫کســی می گویــد «پیف پیــف کله پاچــه بــو مــی ده!»‬ ‫ت‪ .‬ثبــت جهانــی کلــه و پاچــه‪ :‬درنهایــت به منظــور‬ ‫گســترش تغذیــه ســالم و جلوگیــری از ثبــت کلــه و پاچــه‬ ‫توســط کشــورهای دوســت و همســایه پیشــنهاد می شــود‬ ‫هرچه ســریع تر نســبت بــه ثبــت جهانــی ایــن غــذای‬ ‫خوشــمزه ولــی بی قــواره اقــدام شــود!‬ ‫اسکات لومان‬ ‫تلنگر‬ ‫تریبون‬ ‫همکاری تهران و دمشق تاکتیکی نیست‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین حسـن روحانـی در ائین پایانی سی وسـومین جشـنواره بین المللـی خوارزمی و تقدیـر از برگزیدگان این جشـنواره بابیان اینکه دانشـگاه ها باید فضای علم باشـند‬ ‫و انهـا را هـم دوقطبـی نکننـد‪ ،‬گفت‪« :‬علـم و دانش را نباید بین جناح ها تقسـیم کنیـم»‪ .‬او تصریح کـرد‪« :‬هرچیزی را در جامعـه دوقطبی نکنید؛ قطب بنـدی‪ ،‬حزب و جناح‪ ،‬جـای خودش را‬ ‫ گـزارش پایـگاه اطالع رسـانی دولت؛ متن سـخنان دکتر روحانی به این شـرح اسـت‪:‬‬ ‫دارد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم؛‬ ‫الحمــداهلل رب العالمیــن و صلــی اهلل علــی ســیدنا و نبینــا محمــد و الــه‬ ‫الطاهریــن و صحبــه المنتجبیــن‬ ‫بسیارخوشــحالم کــه دراین ایــام بســیارفرخنده ســالگرد پیــروزی انقــاب‬ ‫اســامی و فضــای امادگــی مــردم بــرای حضــور پــای صنــدوق اراء شــاهد‬ ‫ایــن جشــنواره مهــم علمــی هســتیم‪ .‬بــرای مــا افتخار اســت کــه در جامعه‬ ‫امــروز عالمــان‪ ،‬اندیشــمندان و فرهیختــگان مســیر علــم و دانــش را به پیش‬ ‫می برنــد‪ .‬همــه ارزش انســان این اس ـت که در نقط ـه ای کــه قــرار گرفتــه‪،‬‬ ‫حرکــت و تــاش کــرده و شــرایط نــو را بــه نســل بعــد واگــذار می کنــد‪.‬‬ ‫انچــه گذشــتگان بــرای مــا انجــام دادنــد‪ ،‬حاصــل تــاش و کوشــش قرن ها‬ ‫یــا هزاران ســال درطول تاریــخ بشــر بــوده و انچــه امــروز به عنــوان علــم‬ ‫و دانــش‪ ،‬علــوم پایــه و علــوم مختلــف شــاهد ان هســتیم‪ ،‬حاصــل تــاش‬ ‫و کوشــش قرن هــا و ســالیان متمــادی ازســوی اندیشــمندان و دانشــمندان‬ ‫اســت‪ .‬درواقــع‪ ،‬در هــر نســل‪ ،‬چنــد اجــری را بــر ایــن بنــای رفیــع‬ ‫می گذاریــم؛ نسـل های بعــد‪ ،‬بــاز اقدامــات جدیــد را انجــام می دهنــد‪ .‬هــم‬ ‫بــرای مــا افتخــار اســت کــه دانشــمندان جامعــه امــروز و جامعــه بشــری‬ ‫درتالش انــد و هــم بــرای عزیزانــی کــه امــروز برنــده ایــن جایــزه شــدند‪،‬‬ ‫افتخــار اســت کــه در رقابــت علــم و دانــش‪ ،‬گامــی را فراتــر گذاشــتند‪.‬‬ ‫برای اینکــه در یــک جامعـه ای بتوانیــم در مســیر رشــد علمــی قــرار بگیریم‬ ‫کــه شــاید تعبیــر کنیــم‪ ،‬اگــر اخــاق و معنویــت را هــم بــه معنایــی داخل‬ ‫علــم و دانــش بگذاریــم‪ ،‬همه چیــز از علــم و دانــش سرچشــمه می گیــرد‪.‬‬ ‫علــم و دانــش اســت کــه رفــاه‪ ،‬زندگــی و ســبک زندگــی انســان را عــوض‬ ‫می کنــد‪ .‬اگــر هنــر را به یک معنــا در داخــل علــم و دانــش تعریــف کنیــم و‬ ‫مــادر فنــاوری را هــم علــم و دانــش و پژوهــش بدانیــم‪ ،‬درواقــع‪ ،‬بزرگ ترین‬ ‫امتیــاز انســان ان اس ـت که می فهمــد‪ ،‬عالــم می شــود و می توانــد عالمــی‬ ‫را تربیــت کنــد؛ یعنــی تعلــم می گیــرد و تعلیــم می دهــد‪ .‬ایــن تعلــم و‬ ‫تعلیــم‪ ،‬اســاس پیشــرفت بشــر و حرکــت انســان به ســوی کمــال اســت‪.‬‬ ‫اگــر بخواهیــم ایــن جــو را به وجــود بیاوریــم کــه جوان هــای مــا مشــتاق‬ ‫تحقیــق‪ ،‬علــم و پژوهــش و فعالیــت در فناوری هــای نــو بشــوند‪ ،‬بایــد فضــا‬ ‫را فضــای مناســب قــرار بدهیم؛ یعنــی ان اکوسیســتم الزم و ان زیسـت بوم‬ ‫الزم را به وجــود اوریــم‪.‬‬ ‫بانــوی دونــده ایــران کــه پــس از رکوردشــکنی در دوی ‪۶۰‬متــر بــا‬ ‫حواشــی زیــادی؛ ازجملــه شــائبه عدم صحــت رکــوردش روبــه رو‬ ‫شــده بــود‪ ،‬این بــار در مســابقه ای رکوردشــکنی کــرد کــه دیگــر‬ ‫ـزارش ایســنا؛ فرزانــه‬ ‫نمی تــوان رســمیت ان را زیرســوال بــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫فصیحــی در دوی ‪۶۰‬متــر کاپ بین المللــی اســتانبول دویــد و‬ ‫رکــورد ملــی ایــران را کــه پیش ازایــن هــم دراختیــار خــودش بــود‪،‬‬ ‫شکســت‪ .‬فصیحــی در ایــن مســابقات‪ ،‬زمــان ‪ ۷.۲۵‬را ثبــت کــرد و‬ ‫چهارصدم ثانیــه رکــورد قبلــی خــود را ارتقــاء داد؛ فدراســیون جهانی‬ ‫نیــز ایــن رکــورد فصیحــی را ماننــد رکوردهــای قبلی اش ثبــت کرد‪.‬‬ ‫ایــن ارتقــای رکــورد درحالــی اتفــاق افتــاد کــه عملکــرد فصیحــی‬ ‫پــس از ثبــت زمان ‪ ۷.۲۹‬در صربســتان و کســب ســهمیه مســابقات‬ ‫جهانــی داخــل ســالن‪ ،‬با حواشــی زیــادی روبـه رو شــد‪ .‬بارهــا رکورد‬ ‫او و مســابقات صربســتان به دلیــل نداشــتن شــماره روی ســینه و‬ ‫ابهــام در فتوفینیــش ازســوی برخــی زیرســوال رفــت‪ .‬فدراســیون‬ ‫دوومیدانــی هــم تحت تاثیــر ایــن حواشــی‪ ،‬نامـه ای بــا هفــت ســوال‬ ‫بــه صربســتان فرســتاد و درخواســت صحــت رکــورد کــرد؛ نامـه ای‬ ‫کــه به گفتــه خــود ایــرج عــرب (سرپرســت ایــن فدراســیون)؛ لحــن‬ ‫خوبــی نداشــت و درنتیجــه‪ ،‬نامــه دومــی بــا ادبیــات بهتــر ارســال‬ ‫شــد‪ .‬فصیحــی این بــار در مســابقاتی دویــد کــه هــم فتوفینیــش‬ ‫داشــت و هــم شــماره ســینه‪ .‬عالوه برایــن؛ فیلــم مســابقات کامــل‬ ‫رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬یکــی از افتخــارات در جامعــه ایــران و در‬ ‫جامعــه بعدازانقالبمــان‪ ،‬امــار علــم و دانــش اســت؛ یعنــی درمقایســه با‬ ‫‪۴۱‬ســال پیش‪ ،‬می بینیــم پیشــرفت جامعــه ازلحــاظ تعــداد دانش امــوز‪،‬‬ ‫دانشــجو ‪ ،‬مراکــز پژوهشــی و علمــی‪ ،‬مراکــز فنــاوری‪ ،‬پردیس هــا‪،‬‬ ‫پارک هــای علــم و فنــاوری‪ ،‬مــدام درحال ســرعت یافتن اســت‪ .‬طــی‬ ‫این مــدت‪ ،‬مشــاهده می کنیــم کــه ایــران در مســیر رشــد و علــم و دانــش‬ ‫حرکــت قابل قبولــی را پیــدا کــرده؛ همــه امــار و ارقــام نشــان می دهــد‬ ‫کــه وضــع مــا امســال از دوســال و چهارســال پیش بهتــر اســت‪ .‬وزیــر‬ ‫محتــرم علــوم می گویــد کــه شــاخص جهانــی کشــور در نــواوری از اغــاز‬ ‫دولــت یازدهــم‪ ،‬از ‪ ۱۲۰‬بــه رتبــه ‪ ۶۵‬در پایــان ســال ‪ ۹۷‬رســیدیم و ارتقــاء‬ ‫پیــدا کردیــم کــه ایــن رونــد‪ ،‬تــداوم دارد؛ به گونه ای کــه در ســال ‪ ۹۸‬بــه‬ ‫‪ ۶۱‬رســیدیم؛ یعنــی ارتقــای ‪۵۹‬پلــه؛ امــار افتخارافرینــی بــرای ماســت و‬ ‫معیــاری برای اینکــه بگوییــم دولــت تدبیــر و امیــد موفــق بــود یــا نبــود‪.‬‬ ‫حــاال تحریــم‪ ،‬فشــار و مشــکالت بــود و هرچــه می خواهــد باشــد کــه‬ ‫البتــه اگــر شــرایط تحریــم نبــود‪ ،‬بی تردیــد شــرایط بهتــری داشــتیم؛‬ ‫درعین حــال‪ ،‬در شــرایط فشــار و تحریــم هــم راه را گــم نکردیــم و مســیر‬ ‫را درســت پیمودیــم‪ .‬اینکــه توانســتیم طــی ایــن شش ســال‪۵۹ ،‬پلــه در‬ ‫نــواوری ارتقــاء پیــدا کنیــم معنایــش این اسـت که مســیر انقــاب‪ ،‬مــردم و‬ ‫دانش پژوهــان صحیــح و درســتی بــوده‪ .‬تعــداد پارک هــای علــم و فنــاوری‬ ‫دراین مــدت از ‪ ۳۶‬در ســال ‪ ،۹۳‬بــه ‪ ۴۳‬در ســال ‪ ۹۸‬رســیده؛ پــس این هــم‬ ‫بــرای مــا قابل قبــول اســت کــه درطــول چندســال‪ ،‬از ‪ ۳۶‬بــه ‪ ۴۳‬در تعــداد‬ ‫پارک هــای علــم و فنــاوری رســیدیم‪ .‬در امــار بعــدی می گویــد تعــداد‬ ‫واحدهــای فناوری هــای مســتقر در مراکــز فــوق از س ـه هزار در ســال ‪،۹۲‬‬ ‫بــه هفت هــزار و ‪ ۷۶۴‬در ســال ‪ ۹۷‬رســیدیم و بیــش از ‪ ۱۶۲۵‬واحــد فناوری‬ ‫بــه کســب رتبــه دانش بنیــان نائــل شــدند کــه نشــان می دهــد مســیر‪،‬‬ ‫مســیر پیشــرفت اســت و مسیری ســت کــه بــه جلــو می رویــم و در همیــن‬ ‫ســال های این همــه ســختی و فشــار‪ ،‬به نظــر مــن ایــن افتخارامیــز اســت‪.‬‬ ‫درشــرایطی که این همــه مشــکالت بــرای دانشــگاه ها‪ ،‬مراکــز علمــی‪ ،‬مــواد‬ ‫اولیــه و بــرای دسترســی مــا حتــی بــه برخــی از ســایت ها به وجــود امــده؛‬ ‫امــا حرکــت و رشــد‪ ،‬حرکــت قابل قبــول اســت‪ .‬اینکــه در علــم و فنــاوری‬ ‫از ‪ ۲۱‬بــه ‪ ۱۶‬رســیدیم به معنــای ان اس ـت که حرکــت مــا حرکــت ســریع‬ ‫در مســیر رشــد و علــم اســت کــه در رشــد علمــی مــا جــزو اولین هــا‬ ‫در دنیــا هســتیم و معنایــش تحــرک قابل قبــول دانشــگاه ها و مراکــز‬ ‫علمــی ماســت‪ .‬وزیــر ســامت مــا کــه حــاال مــن اســم ایــن وزارتخانــه را‬ ‫اســان تر کــردم و به جــای بخــش درمــان و امــوزش و همــه این هــا کــه‬ ‫کنــار هــم می چینیــم‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬درمــان‪ ،‬امــوزش پزشــکی؛ اگــر وزارت‬ ‫ســامت کنیــم به هرحــال راحت تریــم و وزیــر ســامت اعــام می کنــد‬ ‫و می گویــد در یک سال گذشــته ‪۵۰۰‬میلیــون دالر واردات دارویــی و‬ ‫تجهیــزات پزشــکی مــا کمتــر شــده و همین مقــدار در داخــل می ســازیم‪.‬‬ ‫پــس مــا ایــن توانمنــدی را داریــم»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری ادامــه داد‪« :‬بــرای افزایــش توانمندی هــا اولیــن مســئله‪،‬‬ ‫مســئله امیــد جامعــه مــا بــه اینــده و فضــای مناســب در دانشگاه هاســت‪.‬‬ ‫اگــر فضــای دانشــگاه علــم باشــد و فضــای تنــازع نباشــد و علــم را تقســیم‬ ‫نکنیــم‪ .‬علــم و هنــر و ‪ ...‬در جامعــه مــا را نمی شــود دوقطبــی کــرد‪.‬‬ ‫می ترســم کم کــم ساندویچ فروشــی‪ ،‬بقالی هــا و لباس فروشــی ها هــم‬ ‫دوقطبــی شــوند و یکــی بشــود ایــن جنــاح و یکــی ان جنــاح شــود و‬ ‫هرکــس ایــن جنــاح اســت‪ ،‬وارد ایــن مغــازه شــود و هــر کــس ان جنــاح‬ ‫اســت‪ ،‬وارد ان مغــازه شــود‪ .‬مــن می ترســم میــوه هــم تبدیــل بــه‬ ‫دوقطبــی شــود‪ ،‬پرتقــال جنــاح راســت‪ ،‬پرتقــال جنــاح چــپ‪ ،‬هرچیــز را‬ ‫در جامعــه دوقطبــی نکنیــم‪ .‬چــه خبــر اســت؟ بــه چــه ســمت حرکــت‬ ‫می کنیــم؟ می خواهیــم چــه کار کنیــم؟ قطــب‪ ،‬حــزب‪ ،‬جنــاح جــای‬ ‫خــودش را دارد‪ ،‬یــک اســتاد خــوب‪ ،‬اســتاد خــوب اســت؛ حــاال حتــی‬ ‫ان زمان کــه مــا دانشــجو بودیــم‪ .‬البتــه چــون یک مقــدار دران ســال ها‬ ‫شــور انقــاب ایجــاد شــده بــود‪ ،‬بعضــی از دانشــجویان بــا بعضــی از‬ ‫اســتادها خــوب نبودنــد و بــا بعضــی از اســتادها بهتــر بودنــد‪ .‬بعضــی از‬ ‫اســتادها بــا انقــاب موافــق بودنــد‪ ،‬بعضی هــا خیلــی موافــق نبودنــد‪ .‬مــن‬ ‫همان زمــان بــا ایــن حــرف مخالــف بــودم کــه یــک اســتاد وقتــی ســر‬ ‫کالس می ایــد و می خواهــد درس بگویــد‪ ،‬مــا بایــد از دانــش او اســتفاده‬ ‫کنیــم؛ از اول کــه نمی اییــم حرارت ســنج بگذاریــم ببینیــم تقــوای او‬ ‫بــاال یــا پائیــن اســت؛ از اول کــه نمی اییــم ببینیــم اصل ونســب او را‬ ‫بررســی کنیــم کــه مــال چــه نــژاد و طایفه ای ســت‪ .‬ایــن عالــم و اســتاد‬ ‫اســت؛ بایــد از او بیاموزیــم‪ .‬کالس بــرای اموختــن اســت‪ ،‬بــرای یادگرفتــن‬ ‫اســت‪ .‬دانشــگاه حتمـاً بایــد کار سیاســی هــم انجــام بدهــد؛ امــا اصــل را‬ ‫نبایــد فرامــوش کنیــم‪ .‬دانشــگاه را مــا بــرای علــم و دانــش درســت کردیم؛‬ ‫وگرنــه یــک کلــوپ درســت می کردیــم‪ ،‬یــک مرکــزی درســت می کردیــم‬ ‫به نــام خانــه احــزاب‪ .‬دانشــجو بــه دانشــگاه امــده و بایــد علــم بیامــوزد و‬ ‫یــاد بگیــرد؛ درعین حــال در مســائل سیاســی هــم حضــور پیــدا کنــد‪.‬‬ ‫همیشــه دانشــگاه های مــا‪ ،‬در ایــام انتخابــات‪ ،‬از فعال تریــن گروه هــای‬ ‫جامعــه بودنــد‪ .‬حضورشــان در مســائل سیاســی و انتخاباتــی بســیارخوب‬ ‫اســت و اشــکالی نــدارد؛ امــا یادمــان نــرود ان نکتــه اول کــه مــا دنبــال‬ ‫علــم و دانــش رفتیــم و علــم و دانــش را نبایــد تقســیم کنیــم‪ .‬یک وقتــی‬ ‫گفتــم بعضی هــا نقــد کردنــد؛ گفتــم فیزیــک اســامی و شــیمی اســامی‬ ‫و غیراســامی نداریــم‪ .‬بعضی هــا گفتنــد نــه داریــم‪ .‬خــوب شــاید مــا‬ ‫این چیزهــا را بلــد نیســتیم کــه چگونــه می شــود ‪ ۲+۲‬در جنــاح راســت‬ ‫‪ ۴‬و در جنــاح چــپ ‪ ۶‬بشــود‪ ۲+۲ .‬می شــود ‪۴‬؛ بــرای هــر جناحــی‬ ‫می خواهــد باشــد‪ ،‬فرقــی نمی کنــد‪ .‬علــم‪ ،‬علــم اســت‪ .‬ریاضیــات‪،‬‬ ‫ریاضیــات اســت‪ .‬درمــورد خوارزمــی‪ ،‬اثــار علمـی اش را نمی پرســیم؛ حتی‬ ‫مذهبــش را نمی پرســیم شــیعه بــوده یــا ســنی بــوده‪ .‬درمــورد ســعدی‬ ‫هــم نمی پرســیم کــه او شــیعه بــوده یــا ســنی بــوده‪ ،‬حافــظ شــیعه بــوده‬ ‫یــا ســنی بــوده؟ چــه فــرق دارد؟ انچــه مهــم اســت‪ ،‬از علــم و دانــش ایــن‬ ‫بزرگ مــردان در تاریــخ اســتفاده کنیــد‪ .‬فضــا را یک مقــدار مناســب و‬ ‫ارام کنیــم‪ .‬از دوقطبی کــردن فضــا در همــه موضوعــات فاصلــه بگیریــم‬ ‫و بگذاریــم در علــم و دانــش پیشــرفت شــود‪ .‬بحمــداهلل وضــع مــا خــوب‬ ‫اســت و بایــد بــه اینــده امیــدوار باشــیم‪ .‬امــروز امیــدوار هســتیم؛ اینکــه‬ ‫تحریم هــا و فشــارها نتوانســته مــا را بشــکند و نتوانســته مــا را عــوض‬ ‫کنــد‪ ،‬ایــن افتخــار بزرگــی بــرای ماســت»‪.‬‬ ‫بانوی دونده ایران بازهم رکورد شکست‬ ‫پخــش شــد تــا بــا بهانــه منقطع شــدن فیلــم‪ ،‬شــائبه تقلــب مطــرح‬ ‫نشــود‪ .‬فصیحــی دراین مــدت به جای اینکــه بــا مصاحبــه بــه‬ ‫انتقــادات پاســخ دهــد‪ ،‬بــر کار خــود تمرکــز کــرد و باردیگــر رکــورد‬ ‫خــود را ارتقــاء داد تــا بهتریــن پاســخ را بــه منتقدانــش داده باشــد‪.‬‬ ‫یکــی از اصلی تریــن مســائلی کــه ایــن حواشــی را بــرای فصیحــی‬ ‫به وجــود اورد‪ ،‬جنــگ بــر ســر تصــدی پســت ریاســت فدراســیون‬ ‫اســت؛ چراکــه شــایعه شــده اگــر فصیحــی چهــره شــاخص بانــوان‬ ‫دوومیدانــی کار ایــران شــود‪ ،‬انــگاه احتمــال اینکــه او نماینــده‬ ‫ورزشــکاران در مجمــع انتخاباتــی شــود‪ ،‬زیــاد می شــود و ازانجاکــه‬ ‫برخــی او را به واســطه همســرش منتســب بــه حمایــت از یکــی از‬ ‫کاندیداهــا می کننــد‪ ،‬ســعی داشــتند در ثبــت رکــود ایــن ورزشــکار‬ ‫شــائبه ایجــاد کننــد تــا درنهایــت‪ ،‬او نماینــده ورزشــکاران نشــود؛‬ ‫امــا فصیحــی بــدون توجــه بــه حواشــی‪ ،‬باردیگــر در مســابقه ای‬ ‫کــه رســمیت ان را به ســختی می تــوان زیرســوال بــرد‪ ،‬دویــد و‬ ‫رکوردشــکنی کــرد‪.‬‬ ‫علــی الریجانــی در دیــدار بــا حمــوده صبــاغ؛ رئیــس مجلــس ســوریه‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــران و‬ ‫ســوریه دو کشــور بــرادر و دوســت هســتند»‪ .‬او بیــان کــرد‪« :‬تروریس ـت ها توســط امریــکا‬ ‫دراین منطقــه به وجــود امدنــد و متاســفانه برخــی از کشــورهای منطقــه نیــز از ان هــا حمایت‬ ‫ـزارش مهــر؛ رئیــس مجلــس خطاب‬ ‫کردنــد؛ امــا شــما در ایــن اســتقامت پیــروز شــدید»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫بــه رئیــس مجلــس ســوریه بااشــاره به اینکه شــرایط نســبت بــه هشت سال گذشــته تغییــر‬ ‫کــرده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬دران زمــان‪ ،‬یکــی از رهبــران کشــورهای منطقــه بــه ایــران امــد و گفت‬ ‫کــه چــرا شــما از ســوریه حمایــت می کنیــد؛ کار ســوریه تمــام اســت‪ .‬دوهفته دیگــر باهــم در‬ ‫مســجد امــوی نمــاز می خوانیــم‪ .‬مــن بــه ایشــان اعــام کــردم کــه شــما اشــتباه می کنیــد‬ ‫و ملــت ســوریه را نمی شناســید»‪ .‬او بابیان اینکــه برخــی از کشــورهای منطقــه حــرف مــا را‬ ‫گــوش نکردنــد و امــروز متوجــه شــدند‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬هــدف ان هــا این بودکــه کار ســوریه را‬ ‫طــی چندهفتــه تمــام کننــد‪ .‬امــروز مــا بــه شــما و رئیس جمهــوری و مســئوالن ســوریه ایــن‬ ‫پیروزی هــا را تبریــک می گوییــم»‪ .‬او بابیان اینکــه اطمینــان داشــته باشــید در حمایــت از‬ ‫شــما راســخ هســتیم‪ ،‬افــزود‪« :‬بــا شــناخت کامــل از ســوریه و منطقه‪ ،‬از شــما حمایــت کردیم‬ ‫و همچنــان حمایــت خواهیــم کــرد و همــکاری بــا شــما را یــک امــر تاکتیکــی نمی دانیــم»‪.‬‬ ‫او بــا ذکــر ایــن مطلــب کــه امــروز شــما وارد صحنــه بازســازی و بهبــود شــرایط اقتصــادی‬ ‫شــده اید‪ ،‬افــزود‪« :‬تجــار ایــران و ســوریه در شــرایط امــروز می تواننــد بــا یکدیگــر همــکاری‬ ‫کننــد»‪ .‬الریجانــی خطــاب بــه رئیــس مجلــس ســوریه گفــت‪« :‬مطمئــن باشــید در بازســازی‬ ‫نیــز در کنــار شــما خواهیــم بــود»‪ .‬حمــوده صبــاغ نیــز در ادامــه ایــن دیــدار ضمــن خیرمقدم‬ ‫بــه رئیــس مجلــس شــورای اســامی و هیئت همــراه‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬دیــدار مــا‪ ،‬دیــدار‬ ‫بــرادران اســت؛ درواقــع‪ ،‬ایــن دیــدار بیانگــر رابطــه تاریخــی و راســخ بیــن دو کشــور اســت»‪.‬‬ ‫رئیــس مجلــس ســوریه بابیان اینکــه پیونــد تاریخــی ایران و ســوریه توســط رهبران دو کشــور‬ ‫ســوریه و ایــران مرحــوم حافــظ اســد و مرحــوم امام خمینــی(ره) ایجــاد شــده‪ ،‬بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«رابطــه بیــن دو کشــور تاکنــون ادامــه پیــدا کــرده و بــا خــون شــهدای دو ملــت و مســئوالن‬ ‫دو کشــور تقویــت شــده اســت»‪ .‬او بابیان اینکــه الزم می دانــم شــهادت ســردار ســلیمانی و‬ ‫یــاران شــهدای مقاومــت را تســلیت عــرض کنــم‪ ،‬افــزود‪« :‬خــون ایــن شــهدا‪ ،‬اســمان امنیــت‬ ‫مــا را روشــن کــرده و راه مقاومــت را در برابــر امریــکا و نظــام اســتکبار و بــرای تمامــی ازادگان‬ ‫گشــوده اســت»‪ .‬حمــوده صبــاغ ادامــه داد‪« :‬تروریسـت های احمــق تصــور کردنــد بــا شــهادت‬ ‫ایــن فرماندهــان می تواننــد اتــش مقاومــت را خامــوش کننــد؛ درحالی کــه ایــن اقدامــات‬ ‫نتیجــه عکــس خواهــد داد و باعــث دلگرمــی تمــام ملت هــا و دوســتداران مقاومــت در مقابــل‬ ‫امریــکا و اســتکبارگران خواهــد شــد»‪ .‬او بااشــاره به عمــق روابــط و پیوندهــای بین رهبــری دو‬ ‫کشــور و ملــت‪ ،‬گفــت‪« :‬از جمهــوری اســامی به خاطــر تمــام حمایت هایــی کــه در مقابــل‬ ‫تروریســم از ســوریه داشــته‪ ،‬تشــکر می کنــم»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫دستگیری افشاگر فرانسوی‬ ‫ِ‬ ‫پلیــس پاریــس‪ ،‬هنرمنــد روسـی تبار مقیــم فرانســه را کــه اقــدام بــه یــک رشــته افشــاگری از‬ ‫ـزارش‬ ‫رســوایی اخالقــی در میــان سیاســتمداران ایــن کشــور کــرده بــود‪ ،‬بازداشــت کــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ایرنــا؛ دادســتانی فرانســه اعــام کــرد کــه پیوتــر پاولنســکی به دلیــل انتشــار ویدئوی رســوایی‬ ‫اخالقــی نامــزد انتخابــات شــهرداری پاریــس‪ ،‬در بازداشــت موقــت به ســر می بــرد‪ .‬دادســتانی‬ ‫فرانســه کــه حکــم بازداشــت ایــن تبعــه روســی را صــادر کــرده بــود‪ ،‬گفــت کــه تــا پایــان‬ ‫تحقیقــات الزم‪ ،‬او در بازداشــت موقــت به ســر خواهــد بــرد‪ .‬حکــم بازداشــت پاولنســکی بعــد‬ ‫از ان صــادر شــد کــه روز شــنبه تهدیــد کــرده بــود تصاویــر دیگــری از ســایر سیاســتمداران‬ ‫فرانســوی دراختیــار دارد کــه بـه زودی منتشــر می کنــد‪ .‬پیوتــر پاولنســکی کــه از وی به عنوان‬ ‫«افشــاگر فرانســوی» یــاد می شــود‪ ،‬یــک هنرمنــد روسی ســت کــه چندســال پیش در‬ ‫فرانســه پناهنــده شــده اســت‪ .‬او به تازگــی تصاویــر غیراخالقــی از بنجامیــن گریــوو؛ نامــزد‬ ‫هم حزبــی امانوئــل مکــرون (رئیس جمهــوری فرانســه) در انتخابــات شــهرداری پاریــس‬ ‫منتشــر کــرده کــه در فضــای مجــازی‪ ،‬موجــی از انتقادهــای مردمــی را علیــه حــزب مکــرون‬ ‫به همــراه داشــته اســت‪.‬‬ ‫مخالفت پکن با تحریم های یک جانبه واشینگتن‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجــه چیــن اعــام کــرد کــه پکــن بــا تحریم هــای یک جانبــه امریــکا‬ ‫ گــزارش ایلنــا؛ گنــگ شــائونگ گفــت‪« :‬چیــن‪ ،‬موضــع جــدی خــود‬ ‫مخالــف اســت‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫دراین زمینــه را بــه طــرف امریکایــی ارائــه کــرده اســت‪ .‬مــا به طورکامــل بــا تحریم هــای‬ ‫یک جانبــه اعمال شــده توســط ایــاالت متحــده بااســتنادبه قوانیــن داخلــی مخالــف هســتیم‪.‬‬ ‫بــه امریــکا توصیــه می کنیــم کــه اشــتباه خــود را اصــاح و تحریم هــا را لغــو کنــد»‪ .‬او‬ ‫درادامــه گفــت‪« :‬مســئله هســته ای ایــران‪ ،‬یک نمونــه ازاین مــوارد اســت و مــا از ایــاالت‬ ‫متحــده می خواهیــم کــه بــه نگرانی هــای جامعــه بین الملــل توجــه کــرده و بــه حقــوق و‬ ‫منافــع قانونــی ســایر کشــورها احتــرام بگــذارد»‪ .‬ایــن دیپلمــات چینــی گفت‪« :‬چیــن‪ ،‬متعهد‬ ‫بــه تقویــت ســازوکار بین المللــی منــع گســترش ســاح های اتمــی‪ ،‬پایبنــد بــه تعهــدات‬ ‫بین المللــی خــود درزمینــه منــع گســترش ســاح های اتمــی و حفــظ ارتبــاط و همــکاری‬ ‫بــا دیگــر کشــورها براســاس احتــرام متقابــل اســت‪ .‬درمقابــل‪ ،‬درزمینــه منــع گســترش‬ ‫ســاح های اتمــی و مــوارد دیگــر‪ ،‬ایــاالت متحــده وســواس یک جانبه گرایــی دارد»‪.‬‬ ‫صدور مجوز فعالیت اولین راکتور هسته ای امارات‬ ‫شــرکت انــرژی هســته ای امــارات‪ ،‬بــا اغازبـه کار اولین راکتــور هســته ای این کشــور در نیروگاه‬ ‫ـزارش انــا؛ شــرکت انــرژی هســته ای امــارات‪ ،‬مجــوز فعالیــت ایــن‬ ‫براکــه‪ ،‬موافقــت کــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫راکتــور را کــه توســط شــرکت های کــره جنوبــی ســاخته شــده اســت‪ ،‬صــادر کــرد‪ .‬ایــن‬ ‫نیــروگاه هســته ای‪ ،‬پــس از ازمایــش عملیاتــی‪ ،‬فعالیــت رســمی خــود را اغــاز می کنــد‪ .‬در‬ ‫دســامبر ‪ ،۲۰۰۹‬شــرکت انــرژی هســته ای امــارات (‪ )ENEC‬طــی قــراردادی بــا شــرکت بــرق‬ ‫دولتــی کــره جنوبــی موســوم بــه ‪ KEPCO‬و بــا رقــم پیشــنهادی ‪۲۰‬میلیــارددالر‪ ،‬ســاخت‬ ‫اولیــن نیــروگاه هســته ای در امــارات را کلیــد زد‪ .‬براســاس قــرارداد؛ «کپکــو» چهــار راکتــور‬ ‫بــرای امــارات می ســازد کــه راکتــوری پیشــرفته اســت و بــا فشــار اب کار می کنــد‪ .‬ســاخت‬ ‫اولیــن راکتــور در ســال ‪ ۲۰۱۸‬به پایــان رســید‪ .‬تولیــد ترکیبــی پنج هــزار و ‪۶۰۰‬مــگاوات بــرق‬ ‫در ایــن نیــروگاه تــا ‪۲۵‬درصــد از نیازهــای بــرق امــارات را تامیــن می کنــد‪.‬‬ ‫اگهی مزایده نوبت اول‬ ‫اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان های ســرپل ذهــاب‪ ،‬قصــر شــیرین و گیالنغــرب در نظــر دارد (‪ )2‬بــاب مغــازه تجــاری موقوفــه مســجد جامــع واقــع در‬ ‫خیابــان امــام‪ ،‬پــل انقــاب جنــب بانــک ســپه و تعــداد (‪ )5‬مغــازه تجــاری موقوفــه مســجد صاحب الزمان(عــج) واقــع در خیابــان راه کربــا جنب‬ ‫بانــک صــادرات شهرســتان ســرپل ذهــاب را از طریــق مزایــده کتبــی بــه صــورت اجــاره یــک ســاله واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫اجاره تجاری براساس کارشناسی ماهانه به شرح ذیل به عنوان قیمت پایه تعیین می گردد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مساحت (مترمربع)‬ ‫‪79/98‬‬ ‫‪79/98‬‬ ‫‪39/65‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪11/52‬‬ ‫‪89/50‬‬ ‫‪75/47‬‬ ‫مبلغ اجاره ماهانه (مبلغ پایه) به ریال‬ ‫‪13/000/000‬‬ ‫‪5/500/000‬‬ ‫‪22/000/000‬‬ ‫‪15/000/000‬‬ ‫‪14/000/000‬‬ ‫‪13/000/000‬‬ ‫‪12/500/000‬‬ ‫ادرس محل موقوفه‬ ‫سرپل ذهاب خیابان امام جنب بانک سپه موقوفه مسجد جامع سرپل ذهاب (همکف)‬ ‫سرپل ذهاب خیابان امام جنب بانک سپه موقوفه مسجد جامع سرپل ذهاب (اول)‬ ‫سرپل ذهاب خ راه کربال جنب بانک صادرات (چهارراه احم د ابن اسحاق(ره) (همکف)‬ ‫سرپل ذهاب خ راه کربال جنب بانک صادرات (چهارراه احمد ابن اسحاق(ره) (همکف)‬ ‫سرپل ذهاب خ راه کربال جنب بانک صادرات (چهارراه احمد ابن اسحاق(ره) (همکف)‬ ‫سرپل ذهاب خ راه کربال جنب بانک صادرات (چهارراه احمد ابن اسحاق(ره) (طبقه اول)‬ ‫سرپل ذهاب خ راه کربال جنب بانک صادرات (چهارراه احمد ابن اسحاق(ره) (زیر زمین)‬ ‫شماره رقبه‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ -1‬مدت اجاره حداکثر یک سال از تاریخ ‪ 99/01/01‬لغایت ‪ 99/12/29‬می باشد‪.‬‬ ‫‪ -2‬میزان پیشنهادی باید به طور صحیح و بدون قلم خوردگی باشد‪.‬‬ ‫‪ -3‬پیشــنهاددهندگان بایســتی ‪ 10‬درصــد اجــاره ســاالنه رقبــه تجــاری موردنظــر خــود را برابــر قیمــت نظریــه کارشناســی طــی یک فقــره حواله ســپرده بانکــی از طریق‬ ‫مراجعــه بــه اداره اوقــاف شهرســتان ســرپل ذهــاب پرداخــت و ضمیمه پیشــنهاد نمایند‪.‬‬ ‫‪ -4‬داوطلبان اجاره درصورت برنده شدن بایستی یک فقره چک بابت تضمین تخلیه غرفه و یک فقره چک یا سفته بابت تضمین پرداخت اجاره ماهانه تحویل نمایند‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه های اساسی مربوط به عین مستاجره با نظر اداره اوقاف و توسط موقوفه و سایر هزینه ها (کارشناسی جهت تنظیم سند اجاره و ‪ )...‬به عهده مستاجر می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬پیشنهادهای واصله که مبهم و مشروط یا بدون حواله پرداختی سپرده تضمین شرکت در مزایده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -7‬داوطلبــان اجــاره می توانــد از روز پنجشــنبه ‪ 98/12/01‬لغایــت پایــان وقــت اداری روز یکشــنبه ‪ 98/12/11‬مبلــغ پیشــنهادهای خــود را در پاکــت سربســته‬ ‫کــه روی ان قیــد نماینــد مربــوط بــه مزایــده غرفــه شــماره موردنظــر رقبــه تجــاری موقوفــه مســجد جامــع و صاحب الزمــان (عــج) ســرپل ذهــاب می باشــد بــه طــور‬ ‫حضــوری بــه اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان ســرپل ذهــاب ارســال نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -8‬پیشــنهادهای واصلــه در ســاعت ‪ 10‬روز سه شــنبه مورخــه ‪ 98/12/13‬بــا حضــور اعضــای محتــرم کمیســیون در محــل اداره اوقــاف و امــور خیریــه شهرســتان‬ ‫ســرپل ذهــاب مفتــوح می گــردد‪.‬‬ ‫‪ -9‬چنانچــه شــخص اول برنــده مزایــده از تنظیــم ســند اجــاره منصــرف گــردد مبلــغ قیــد شــده در حوالــه پرداختــی ســپرده نامبــرده بــه نفــع موقوفــه ضبط و بــا عنایت‬ ‫بــه نظــرات محتــرم کمیســیون غرفــه موردنظــر بــه نفر بعــدی واگــذار می گــردد‪.‬‬ ‫‪ -10‬اعضای کمیسیون مزایده در رد یا قبول پیشنهادهای واصله مختار می باشند‪.‬‬ ‫نمایندگی اوقاف و امور خیریه شهرستان های سرپل ذهاب‪ ،‬قصرشیرین و گیالنغرب‬ ‫ادرس‪ :‬سرپل ذهاب‪ ،‬خیابان احمد ابن اسحاق‪ ،‬جنب بقعه احمد ابن اسحاق‪ ،‬زائرسرای احمد ابن اسحاق‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت بازرگانــی طلیعــه خــاور طــوس شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 21169‬و شناســه ملــی ‪ 10380366673‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی‬ ‫فوق العــاده مــورخ ‪ 97/11/07‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ - :‬مــواردی بــه شــرح ذیــل بــه موضــوع شــرکت الحــاق گردیــد‪ :‬واردات کلیــه اقــام غذائــی اشــامیدنی‪ -‬خــوراک دام و طیــور‬ ‫و منســوجات و مــواد تشــکیل دهنده ان پــس از اخــذ مجوزهــای الزم و ثبــت موضــوع فعالیــت مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمی باشــد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد (‪)774080‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت گلشــن فلــک اللــه شــرکت ســهامی خــاص بــه شــماره ثبــت ‪ 723‬و شناســه ملــی ‪ 14005299469‬بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه‬ ‫مــورخ ‪ 97/02/01‬تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ -1 :‬اعضــای هیــات مدیــره بــرای مــدت دو ســال بــه شــرح ذیــل انتخــاب گردیدنــد‪ :‬اقــای اســفندیار صالحــی ‪ 0769464882‬و اقــای‬ ‫حمیدرضــا محرمــی ‪ 0730093697‬و خانــم طاهــره صالحی خوجـه ورو ‪ -2 ،0768937248‬اقــای محمــود زره پوش خوجـه ورو ‪ 0760116261‬بــه ســمت بــازرس اصلــی و اقــای ایمــان‬ ‫دهقان حقیق ـی رودی ‪ 0760123152‬بــه ســمت بــازرس علی البــدل بــرای مــدت یــک ســال مالــی تعییــن شــدند‪ -3 .‬روزنامــه ســایه جهــت درج اگهی هــای شــرکت تعییــن گردیــد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف (‪)774595‬‬ ‫اگهــی تغییــرات شــرکت خدماتــی امیــد ســامت تربــت شــرکت تعاونــی بــه شــماره ثبــت ‪ 1962‬و شناســه ملــی ‪ 10860403986‬بــه اســتناد صورتجلســه هیئــت مدیــره مــورخ‬ ‫‪ 98/11/10‬و نامــه شــماره ‪ 9862‬مــورخ ‪ 98/11/12‬اداره تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی تربت حیدریــه تصمیمــات ذیــل اتخــاذ شــد‪ -1 :‬خانــم ســمیه موســوی ‪ 0702561241‬عضــو‬ ‫علی البــدل هیــات مدیــره بــه عنــوان عضــو اصلــی هیئــت مدیــره (منشــی هیئــت مدیــره) بــرای مــدت باقیمانــده تصــدی تــا تاریــخ ‪ 1400/5/8‬جایگزیــن خانــم ســکینه کامیاب فــر‬ ‫گردیــد‪ -2 .‬اقــای جــواد مــازاری ‪ 0703682563‬بــه ســمت مدیرعامــل (خــارج از اعضــای هیئــت مدیــره و ســهامداران) بــرای باقیمانــده مــدت تصــدی تــا تاریــخ ‪ 1400/5/8‬انتخــاب‬ ‫گردیــد‪ - .‬کلیــه قراردادهــا و اســناد رســمی و تعهــداور بانکــی از قبیــل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــرات و اوراق بهــادار بــا امضــای اقــای جــواد مــازاری (مدیرعامــل) و خانــم اکــرم اقائی تربتــی‬ ‫(رئیــس هیئــت مدیــره) و مهــر شــرکت دارای اعتبــار اســت و اســناد عــادی و نامه هــا بــا امضــای مدیرعامــل و مهــر شــرکت معتبــر خواهــد بــود‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)774038‬‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫خبر‬ ‫سه شنبه‪ 29‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1931‬‬ ‫اغاز عملیات اجرایی احداث ساختمان سپاه‬ ‫(ع)‬ ‫ناحیه حضرت عبدالعظیم حسنی‬ ‫در بازدید اصحاب رسانه از حاشیه شهر مشهد مطرح شد؛‬ ‫"بازی مرگ" کودکان و پدران درخرابه ها‬ ‫فهیمهصدقی‬ ‫بــه بازدیــد و تبــادل مشــکالت حاشــیه شــهر در منطقــه تــوس و‬ ‫ســاغروان پرداختنــد‪ .‬فعــاالن جهــادی دانشــگاه امــام حســین (ع)‬ ‫ایــن بــار منطقــه طــوس مشــهد را کــه شــاید بارزتریــن معضــل‬ ‫ان پــس از فقــر گســترده‪« ،‬اعتیــاد» باشــد‪ ،‬انتخــاب کرده انــد‪.‬‬ ‫اردوی جهــادی ایــن دانشــجویان‪ ،‬کــه خــود را موظــف بــه کمــک‬ ‫و ارائــه خدمــت می دانســتند‪ ،‬بنــا بــه فرمایشــات مقــام معظــم‬ ‫رهبــری در مــورد حاشــیه کالن شــهرها به خصــوص حاشــیه‬ ‫شــهر مشــهد و بســامان رســاندن ایــن منطقــه اســت‪ .‬در بازدیــد‬ ‫میدانــی از چنــد منــزل مســکونی کــه به علــت نداشــتن تمکــن‬ ‫مالــی خانه هــا و سرپناهشــان دچــار خرابــی شــده بــود‪ ،‬بــه‬ ‫گفت وگــو نشســتیم‪ .‬صاحــب یکــی از منــازل‪ ،‬بانویــی بســیار‬ ‫مســن اســت کــه به همــراه همســر و فرزنــد معلولــش زندگــی‬ ‫می کنــد‪ .‬انچــه کــه از ظاهــر امــر پیداســت این اس ـت که تــوان‬ ‫در زمیــن متروکـه ای کــه هــم محــل بــازی کــودکان اســت و هــم‬ ‫محــل اســتعمال مــواد مخــدر‪" ،‬بــازی مــرگ" رقــم می خــورد و‬ ‫در همین جاســت کــه اینــده ای نامعلــوم در انتظــار کودکانی ســت‬ ‫کــه از زمانــی کــه چشــم بــاز می کننــد‪ ،‬فقــر و نــداری را دیــده‬ ‫و شــب ها پیــش از خــواب‪ ،‬شــاهد اعتیــاد و اســتعمال پــدران ‬ ‫و بعضــاً مادران شــان هســتند‪ .‬ایــن حــال و روز بخشــی از‬ ‫حاشیه نشــینان در اســتان بــزرگ خراســان رضوی ســت کــه‬ ‫به بهانــه حضــور فعــاالن جهــادی دانشــگاه امــام حســین(ع) از‬ ‫نزدیــک شــاهد ان بودیــم‪ .‬در این روزهــا برنامــه "راویــان حاشــیه‬ ‫شــهر" بــا همــکاری بســیج رســانه اســتان خراســان رضــوی‬ ‫برگــزار شــد کــه در جریــان ان‪ ،‬جمعــی از اصحــاب رســانه در‬ ‫کنــار جهادگــران دانشــجوی دانشــگاه امــام حســین(ع) تهــران‪،‬‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫اولیـن دوره مســابقات ازاد مهارتی گردشــگری اســتان‬ ‫مازنــدران بــا موضــوع سفرنامه نویســی‪ ،‬عکــس و‬ ‫فیلــم کوتــاه موبایلــی طــی ی ـک روز در شهرســتان‬ ‫بابــل توســط یکــی از اموزشــگاه های ازاد فنــی و‬ ‫حرف ـه ای و مرکــز امــوزش فنــی و حرف ـه ای شــهید‬ ‫باهنــر بابــل برگــزار شــد‪ .‬مدیــرکل امــوزش فنــی و‬ ‫حرف ـه ای مازنــدران در ایــن مراســم ضمــن تبریــک‬ ‫ایــام فجر گفــت‪« :‬مســابقات ازاد مهارتی گردشــگری‬ ‫اســتان بــا همــت ســازمان میراث فرهنگــی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دســتی اســتان‪ ،‬ارشــاد اســامی‬ ‫ و شــورای شــهر بابــل‪ ،‬شــهرداری های بابــل و‬ ‫خوشــرودپی و فرمانــداری ویــژه شهرســتان بابــل و‬ ‫ی افــرادی کــه کمــک کردنــد تــا این مســابقات‬ ‫تمامـ ‬ ‫به خوبــی برگــزار شــود‪ ،‬انجــام شــد»‪ .‬ســید حســین‬ ‫درویشــی گفــت‪« :‬یکــی از ظرفیت هــای بــزرگ‬ ‫ایــن اســتان گردشگری ســت کــه متاســفانه مغفــول‬ ‫گذرانــدن زندگــی را نــدارد‪ ،‬چــه رســد بــه مرمــت ســرپناهی کــه‬ ‫در هنــگام بــاد و بــاران برایــش دردسرســاز اســت‪ .‬بــا محبــت مــا‬ ‫را بــه خــوردن چــای دعــوت می کنــد و بــا بغــض و گریــه از‬ ‫وضعیــت وخیــم مالـی اش گلــه دارد‪ .‬مــدام بــرای جوانانــی کــه در‬ ‫ایــن مــدت کوتــاه خانـه اش را مرمــت می کننــد‪ ،‬دعــا می کنــد‪...‬‬ ‫بــه ســراغ خانــه دیگــری رفتیــم‪ ،‬سرپرســت ایــن خانــه هــم‬ ‫مــرد بیمــار و زمین گیری ســت کــه همــراه همســر و دختــرش‬ ‫زندگــی می کنــد‪ .‬اوضــاع زندگی شــان بســیار وخیــم اســت‪.‬‬ ‫همســر ان مــرد نیــز از مشــکالت‪ ،‬بی پولــی فقــر و بیمــاری‬ ‫می گویــد و درعین حــال‪ ،‬او نیــز بــرای جوانــان جهادگــر‪،‬‬ ‫مادرانــه دعــای خیــری می گویــد‪ .‬در خانــه محقــر کــه نــه‪،‬‬ ‫ویران ـه ای دیگــر‪ ،‬پیرزنــی تنهــا زندگــی می کنــد‪ .‬فقــر و نمــای‬ ‫ظاهــری خانــه کــه حــاال بــا وجــود تــاش ایــن تالش گــران بــه‬ ‫خانــه ای بــرای اســتفاده کردن‪ ،‬تبدیــل شــده بیانگــر وضعیــت‬ ‫اســف بار و درماندگــی ایــن مــادر تنها ســت‪ .‬بعــد از بازدیــد‬ ‫از منــازل و مســاجد‪ ،‬سرپرســت گــروه جهــادی دانشــگاه امــام‬ ‫حســین از عرصــه خدمــت و فعالیــت گروهــی جهادگــران‪،‬‬ ‫می گویــد‪« :‬به همــراه بیــش از ‪ 220‬نفــر از دانشــجویان افســری‬ ‫و پاســدار دانشــگاه امــام حســین(ع) تهــران‪ ،‬بنــا بــه فرمایــش اقا‬ ‫بــه مشــهد امدیــم و در تــوس ‪ 65‬تــا ‪ 147‬و منطقــه ســاغروان‬ ‫تقســیم شــدیم»‪ .‬مســعود عطائیــان گفــت‪« :‬تیم هــا بــه چنــد‬ ‫کمیتــه فرهنگــی‪ ،‬ســازندگی و عمرانــی‪ ،‬پزشــکی و مطالبه گــری‬ ‫تقســیم شــده و هر کــدام وظایفــی را به عهــده دارنــد کــه بــرای‬ ‫مثــال تیــم مطالبه گــری‪ ،‬حاشــیه شــهر را رصــد کــرده و بــرای‬ ‫اطالع رســانی حضــور دارد و مشــکالت را بــه گــوش مســئولین‬ ‫ذیربــط می رســاند»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در بخــش کمیتــه ســازندگی‬ ‫و عمرانــی در منطقــه بــه ســراغ خانه هــا و خانواده هایــی رفتیــم‬ ‫کــه عمــ ً‬ ‫ا سرپرســت انهــا خانــم یــا افــراد معلــول هســتند‬ ‫کــه طــی قریــب بــه دو هفتــه‪ 20 ،‬خانــه و مســجد را بازســازی‬ ‫کردیــم»‪ .‬عطائیــان تصریــح کــرد‪« :‬در بحــث فرهنگــی نیــز بــا‬ ‫ورود بــه خانواده هایــی کــه پــدر‪ ،‬معتــاد و فرزنــد و همســر‬ ‫مبنای وجودی اشتغال در کشور‪ ،‬مهارت است‬ ‫مانــده اســت‪ .‬باتوجه بــه مطالعــات و بررســی های‬ ‫ حال توســعه و پیشــرفته‬ ‫میدانی که در کشــورهای در ِ‬ ‫صــورت گرفتــه؛ گردشــگری ســهم زیــادی در بهبــود‬ ‫بو کار دارد کــه مرکــز و‬ ‫اقتصــاد کشــور‪ ،‬رونــق کس ـ ‬ ‫براینــد همــه این هــا به نــام توســعه پایــدار تعریــف‬ ‫می شــود‪ .‬ولــی متاســفانه در اســتان مازنــدران‬ ‫ایــن رقــم در تولیــد ناخالــص ملــی انــدک و ناچیــز‬ ‫اســت و مهم تــر از ان در بعــد اشــتغال نســبت بــه‬ ‫همــه فعالیت هــای تولیــدی و اشــتغال اســت کــه‬ ‫ســهم پنج درصــدی دارد و ایــن امــر بــرای کشــور‬ ‫یــک فاجعــه اســت»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬در‬ ‫ســال جدیــد سیاســت امــوزش فنــی و حرفــه ای‬ ‫کشــور و به ویــژه در مازنــدران توجــه خــاص بــه‬ ‫گردشگری ســت‪ .‬باتوجه به اینکــه در ایــن اســتان‬ ‫مزیت هــای دریایــی و ســاحلی و نــوار جنگلــی‬ ‫وجــود دارد حقیقت ـاً بــر مــا جفاســت کــه بــه ایــن‬ ‫بخــش توجهــی نشــود‪ .‬به همین منظــور مذاکــرات‬ ‫متعــددی بــا مجریــان و عاملیــن فعــال ایــن عرصــه‬ ‫صــورت گرفــت؛ به طوری کــه در هفتــه گذشــته‬ ‫تفاهم نام ـه ای بــا ســازمان بنــادر و کشــتیرانی بنــدر‬ ‫امیرابــاد کــه حــدود ‪ ۷۵‬درصــد از صــادرات و واردات‬ ‫اســتان؛ بلکــه نــوار ســاحلی شــمال کشــور را برعهده‬ ‫دارد بــه امضــاء رســید و مبادلــه شــد»‪ .‬وی خبــر از‬ ‫برگــزاری اولیــن مســابقات ملــی مهــارت گردشــگری‬ ‫در نیمــه اول ســال ‪ ۹۹‬داد و تصریــح کــرد‪« :‬بــرای‬ ‫اولین بــار اســتان مازنــدران میزبــان مســابقات ملــی‬ ‫مهــارت گردشــگری در کشــور خواهــد بــود کــه ایــن‬ ‫یــک رخــداد بســیار بــزرگ در اســتان خواهــد بــود و‬ ‫ایــن امــر بــا همــکاری دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط‬ ‫و شــرکای اقتصــادی به خوبــی اجرایــی خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫درویشــی بیــان داشــت‪« :‬امــروز همــه بــه ایــن نقطــه‬ ‫رســیده اند کــه اگــر قــرار اســت شــغلی در کشــور‬ ‫اتفــاق بیفتــد‪ ،‬مبنــای وجــودی ایــن اشــتغال مهــارت‬ ‫اســت‪ .‬از ویژگــی و شــاخص های مهــم مهــارت‬ ‫ســازمان امــوزش فنــی و حرفــه ای کشــور‪ ،‬وزن‬ ‫اجتماعی ســت کــه بــه جامعــه ارائــه می دهــد‪ .‬دانــش‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق مازنــدران در نظــر دارد لــوازم و تجهیــزات اســقاطی موجــود در انبــار مرکــزی و امورهــای تابــع بــه شــرح ذیــل را برابــر مجــوز صــادره‬ ‫و شــرایط‪ ،‬شــرح و جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده از طریــق مزایــده عمومــی یــک مرحلـه ای بــه فــروش برســاند‪ .‬متقاضیــان می تواننــد برابــر جــدول ذیــل بــا‬ ‫مراجعــه بــه ســایت ایــن شــرکت اقــدام بــه دریافــت اســناد نماینــد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫مبلغ براوردی‬ ‫(ریال)‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫‪981031049‬‬ ‫فـروش پایه هـای بتونـی شکسـته و اسـقاطی در کشـش های مختلـف موجـود با پاکسـازی‬ ‫محوطـه بـا موجـودی حـدود ‪ 1114‬اصله در حـوزه فعالیت امورهای شـمال سـاری‪ ،‬جنوب ‪2.258.900.000‬‬ ‫سـاری‪ ،‬میاندورد‪ ،‬نکا‪ ،‬بهشـهر‪ ،‬گلوگاه‪ ،‬قائمشهر‪ ،‬جویبار‪ ،‬سـوادکوه‪ ،‬سوادکوه شمالی‪ ،‬سیمرغ‬ ‫‪226.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪981031050‬‬ ‫‪1.567.500.000‬‬ ‫‪157.000.000‬‬ ‫فروش حدود ‪ 450.10‬کیلوگرم انواع سیم الومینیومی اسقاط‬ ‫توضیحات‪:‬‬ ‫‪ -1‬مبلغ تضمین شرکت در مزایده باید مطابق شرایط اعالم شده در مزایده ارائه گردد‪.‬‬ ‫‪ -2‬مبلغ براوردی بدون مالیات بر ارزش افزوده محاسبه گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -3‬به پیشنهادهای فاقد امضاء مجاز‪ ،‬مشروط‪ ،‬مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضای مدت مقرر در این فراخوان واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬سایر شرایط و اطالعات در اسناد مزایده درج شده است‪.‬‬ ‫‪ -5‬در مورد ردیف شماره ‪ 2‬تنها اشخاص حقیقی و حقوقی به شرح ذیل می توانند پیشنهاد ارائه نمایند‪:‬‬ ‫الف‪ :‬شرکت های تولیدکننده سیم و کابل‬ ‫ب‪ :‬شرکت های ذوب سیم و کابل مسی و الومینیومی‬ ‫ج‪ :‬اشخاص حقیقی که دارای اصل نامه نمایندگی از طرف شرکت های تولیدی سیم و کابل و شرکت های ذوب سیم و کابل مسی و الومینیومی هستند‪.‬‬ ‫‪ -1‬زمان فروش اسناد‪ :‬از روز چهارشنبه مورخه ‪ 98/11/30‬لغایت پایان وقت اداری روز دوشنبه ‪98/12/05‬‬ ‫‪ -2‬زمان بازدید‪ :‬از روز چهارشنبه مورخه ‪ 98/11/30‬لغایت تا ساعت ‪ 14‬روز چهارشنبه ‪98/12/14‬‬ ‫‪ -3‬محل بازدید‪ :‬انبار مرکزی شرکت توزیع برق مازندران واقع در ساری‪ ،‬بلوار خزر‪ ،‬نبش کوچه حزب اهلل‪ ،‬انبار تدارکات توزیع برق‬ ‫‪ -4‬مبلغ فروش اسناد‪ :‬مبلغ ‪ 545.000‬ریال بحساب جام شماره ‪ 5240332412‬بانک ملت شعبه امیر مازندرانی ساری (پرداخت از طریق درگاه اینترنتی)‬ ‫‪ -5‬محل دریافت اسناد‪ :‬سایت شرکت توزیع نیروی برق مازندران ‪ -http://www.maztozi.ir‬سیستم مناقصات‬ ‫‪ -6‬مهلــت تحویــل پیشــنهاد و زمــان بازگشــایی پــاکات‪ :‬حداکثــر تــا ســاعت ‪ 10‬صبــح روز شــنبه ‪ 98/12/17‬می باشــد‪ .‬ضمنـاً تاریــخ گشــایش پــاکات‬ ‫در ســاعت ‪ 11‬صبــح روز شــنبه مــورخ ‪ 98/12/17‬بــه ترتیــب شــماره مزایــده می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬محل تحویل پاکات‪ :‬ساری‪ ،‬بلوار امیر مازندرانی‪ ،‬روبروی خیابان وصال شیرازی‪ ،‬دبیرخانه مرکزی شرکت توزیع برق مازندران‬ ‫‪ -8‬محل بازگشایی پاکات‪ :‬ساری‪ ،‬بلوار خزر‪ ،‬نبش کوچه حزب اهلل‪ ،‬امور تدارکات توزیع برق مازندران‬ ‫‪ -9‬نحوه اطالع رسانی اگهی مناقصه‪:‬‬ ‫الف) سایت پایگاه ملی مناقصات به ادرس ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫ب) سایت معامالت توانیر به ادرس ‪www.tender.tavanir.org.ir‬‬ ‫ج) سایت شرکت توزیع برق مازندران به ادرس ‪www.maztozi.ir‬‬ ‫د) درصورت کسب اطالعات بیشتر‪ ،‬با شماره تلفن ‪ 011-33405121‬امور تدارکات (اداره مناقصات و مزایده) تماس حاصل فرمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق مازندران‬ ‫اگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره ‪9801319833157DT1‬‬ ‫شماره مجوز‪1398/7145 :‬‬ ‫شرکت مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالی موردنیاز خود را مطابق جدول زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی تامین نماید‪.‬‬ ‫شماره قلم‬ ‫‪1‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫متانول‬ ‫جمع عددی‬ ‫‪ 1000‬بشکه‬ ‫نوب‬ ‫ت دوم‬ ‫شماره تقاضا‬ ‫‪01-31-9833157‬‬ ‫لــذا کلیــه شــرکت هایــی کــه فعالیــت انهــا مرتبــط بــا شــرح کاالی مــورد درخواســت می باشــد می بایســت ظــرف مــدت ‪ 14‬روز از تاریــخ درج اگهــی فراخــوان بــا مراجعــه بــه‬ ‫ســایت اینترنتــی ذیل الذکــر‪ ،‬نســبت بــه اســتخراج و تکمیــل «فــرم تعهدنامــه ارائــه کاال مطابــق بــا اســتانداردهای شــرکت ملی مناطــق نفتخیز جنــوب» و ارســال ان بــه همراه مــدارک و‬ ‫مســتندات الزم منطبــق بــا مــوارد منــدرج در جــدول ارزیابــی کیفــی (بــرای معامــات کمتــر از بیســت برابر نصــاب معامالت متوســط) به ادرس پســتی منــدرج در فراخــوان اقــدام نمایند‪.‬‬ ‫فرم پرسش نامه ارزیابی ‪ ‬مدیریت تدارکات و امور کاال ‪ ‬مزایده و مناقصه ‪ ‬کسب و کار ‪www.nisoc.ir ‬‬ ‫کسب حداقل نمره ‪ 60‬در ارزیابی کیفی جهت تحویل اسناد مناقصه به فروشندگان‪ /‬سازندگان الزامی است‪.‬‬ ‫ضمناً مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ 674/084/000‬ریال می باشد‪.‬‬ ‫ادرس پســتی‪ :‬اهــواز‪ ،‬کــوی فدائیــان اســام (نیوســاید)‪ ،‬خیابــان شــهریور‪ ،‬مجتمــع تــدارکات و امــور کاال‪ ،‬ســاختمان ‪ ،102‬اداره تــدارکات خریــد کاالی داخلــی‪،‬‬ ‫واحــد خریدهــای عمومــی اتــاق ‪ 9‬کدپســتی ‪ 61138-54579‬تلفــن‪061-341-24673 :‬‬ ‫درگاه های اینترنتی مرتبط جهت رویت و مطالعه شرایط مناقصه و سایر مشخصات فنی و مقادیر کاال‪:‬‬ ‫‪www.shana.ir‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪www.nisoc.ir‬‬ ‫‪,‬‬ ‫‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫ادرس اینترنتــی جهــت دسترســی بــه اســناد و مــدارک منقاصــه‪ ،‬اخریــن مهلــت تحویــل پــاکات به کمیســیون مناقصات شــرکت ملــی مناطــق نفتخیز جنــوب و همچنین‬ ‫تاریــخ گشــایش پــاکات فنــی‪ ،‬متعاقبـاً بــه مناقصه گرانــی کــه صالحیــت دریافــت اســناد و مــدارک مناقصــه را اجــراز نموده انــد‪ ،‬بــه صــورت مکتــوب اعــام خواهــد گردید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب‬ ‫محســن شــیرازی نژاد‪ /‬عملیــات اجرایــی احــداث ســاختمان ســپاه ناحیــه حضــرت‬ ‫عبدالعظیــم حســنی(ع) بــا حضور جمعی از مســئوالن شهرســتانی ری اغاز شــد‪ .‬فرمانده‬ ‫ســپاه ناحیــه حضــرت عبدالعظیــم(ع) شــهرری در ایــن ائیــن‪ ،‬گفــت‪« :‬احــداث ســایت‬ ‫ســپاه ناحیــه حضــرت عبدالعظیــم(ع) شــهرری بــا تخصیــص اعتبــار سـه میلیارد تومان‬ ‫از ســوی ســتاد کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی انجــام می شــود»‪ .‬ســرهنگ مهــدی‬ ‫فخــاری افــزود‪« :‬ســتاد ناحیــه حضــرت عبدالعظیــم(ع) شــهرری در زمینــی به مســاحت‬ ‫هــزار و ‪ ۸۰۰‬متــر در چندیــن طبقــه بنــا خواهــد شــد»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬بخــش عمــده‬ ‫اعتبــار از ســوی ســتاد کل ســپاه پاســداران انقــاب اســامی تامین شــده و مابقــی اعتبار‬ ‫مــورد نیــاز توســط مســووالن شــهرری تمامــی خواهــد شــد»‪ .‬امــام جمعــه شــهرری نیز‬ ‫در ایــن مراســم‪ ،‬ســپاه پاســداران را یــاور انقــاب دانســت و گفــت‪« :‬طــی چهــل و‬ ‫یکســال انقــاب اســامی‪ ،‬ســپاه پاســداران در همــه عرصه ها حضــور یافته و پشــتوانه ای‬ ‫محکــم بــرای انقــاب بــوده اســت»‪ .‬حجت االســام ســید علــی شــاهچراغی افــزود‪:‬‬ ‫«احــداث ســاختمانی مجــزا بــرای ســپاه بــا نــام حضــرت زهــرا (س) متبــرک خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬شــهرری بــا قدمــت تاریخــی و مذهبــی همــواره وفــاداری و‬ ‫عشــق خــود را بــه والیــت و انقــاب ثابت کــرده اســت»‪ .‬فرمانــده ســپاه سیدالشــهدا (ع)‬ ‫اســتان تهــران گفــت‪« :‬ســپاه پاســداران انقــاب اســامی ناحیــه ری به عنــوان یکــی از‬ ‫برجســته ترین ســپاه های مجموعــه تهــران و اســتان به شــمار م ـی رود»‪ .‬ســردار حســن‬ ‫حس ـن زاده خاطر نشــان کــرد‪« :‬مــکان ســپاه ناحیــه حضــرت عبدالعظیــم(ع) شــهرری‬ ‫در مقطعــی‪ ،‬محــل اســتقرار ســپاه سیدالشــهدا(ع) اســتان تهــران شــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«احــداث ســاختمان و محــل مناســب بــرای فعالیت هــای ســپاه ناحیــه ری یــک نیــاز‬ ‫و ضــرورت بــود»‪ .‬فرمانــده ســپاه سیدالشــهدا(ع) اســتان تهــران عنــوان کرد‪« :‬ســاختمان‬ ‫ســپاه ناحیــه حضــرت عبدالعظیــم(ع) شــهرری طــرف مــدت ‪ ۱۸‬مــاه تکمیــل و ســاخته‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬عملیــات اجرایــی ســاختمان ناحیــه مقاومــت ســپاه حضــرت عبدالعظیم‬ ‫حســنی(ع) بــا حضــور امــام جمعــه و فرمانــدار و شــهردار شــهرری و جمعی از مســئوالن‬ ‫و خانــواده شــهدا اغــاز شــد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته امداد کالردشت خبر داد؛‬ ‫مژگان والیتی‬ ‫مدیرکل اموزش فنی و حرفه ای مازندران‪:‬‬ ‫را بــه توانمنــدی متصــل می کنــد‪ .‬اموزش هــای فنــی‬ ‫و حرفــه ای مخــزن دانایــی‪ ،‬توانایــی و علــم اســت‬ ‫ک ـ ه ایــن امــر نشــانگر وزن ارزشمندی ســت کــه بــه‬ ‫جوانــان و مــردم منتقــل می شــود»‪.‬‬ ‫پرداخت بیش از یک میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت اشتغال به مددجویان‬ ‫عباســعلی کوشــکی‪ /‬رئیــس کمیتــه‬ ‫امــداد کالردشــت گفــت‪« :‬یک میلیــارد‬ ‫و ‪ 357‬میلیون تومــان تســهیالت اشــتغال‬ ‫طــی ‪ 10‬ماهــه امســال بــه ‪ 78‬نفــر از‬ ‫مددجویــان تحت حمایــت در ایــن‬ ‫شهرســتان پرداخــت شــده اســت»‪.‬‬ ‫به گــزارش ســایت خبــری کمیتــه‬ ‫امــداد؛ رســتم خزائــی کوهپــر اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬ایــن تســهیالت از محــل اعتبــارات بنــد (ب) تبصــره ‪ 16‬و بانک هــای عامــل‬ ‫پرداخــت شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬طرح هــای ایجاد شــده شــامل خدماتــی‪ ،‬دامپــروری‪،‬‬ ‫پــرورش طیــور‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬صنایع دســتی‪ ،‬پــرورش ماهــی و ‪ ...‬بــوده اســت»‪ .‬رئیــس‬ ‫کمیتــه امــداد رامســر تصریــح کــرد‪« :‬هــدف از اجــرای طرح هــای اشــتغال خوداتکایــی‬ ‫و توانمندســازی خانواده هــای تحت حمایــت اســت»‪ .‬وی بیــان داشــت‪« :‬طــی ‪10‬ماهــه‬ ‫امســال ‪130‬نفــر در بخش هــای مختلــف از خدمــات اموزشــی بهره منــد و ‪18‬نفــر از‬ ‫افــراد جــوان و توانمنــد نیــز ازطریــق کاریابــی امــداد مشــغول بــه کار شــدند»‪ .‬خزایــی‬ ‫گفــت‪« :‬در کالردشــت ‪ 1476‬نفــر تحت حمایــت کمیتــه امــداد قــرار دارنــد و از خدمــات‬ ‫ایــن نهــاد بهره منــد هســتند»‪.‬‬ ‫مناقصــه عمومــــی‬ ‫اگهی مزایده عمومی یک مرحله ای نوبت اول‬ ‫شماره مزایده‬ ‫خانــواده در انــزوا هســتند‪ ،‬رفتیــم و هــدف از ایـن کار جلوگیــری‬ ‫از به خطر افتــادن نســل اینــده اســت»‪ .‬وی با اشــاره به کمیتــه‬ ‫بهداشــت و درمــان و اســتقرار انهــا در منطقه ســاغروان و الودگی‬ ‫اب در ان منطقــه‪ ،‬گفــت‪« :‬بخــش ســاغروان به لحــاظ بهداشــتی‬ ‫ا در فقــر اســت و عمـ ً‬ ‫و اب کامـ ً‬ ‫ا اب لوله کشــی نیســت و ایــن‬ ‫باعــث شــده دختــران و مــادران ان منطقــه به خاطــر نابســامانی‬ ‫وضعیــت بهداشــت دچــار بیماری هــای پوســت و مــو شــوند‪ .‬مــا‬ ‫به دنبــال پیشــگیری از چنیــن اســیب هایی هســتیم کــه وضــع‬ ‫کنونــی بدتــر از ایــن نشــود»‪ .‬دانشــجوی افســرس دانشــگاه امــام‬ ‫حســین(ع) تهــران‪ ،‬گفــت‪« :‬در منطقـه ای از تــوس‪ ،‬بیابانی ســت‬ ‫کــه محــل بــازی کــودکان دختــر و پســر و همچنیــن اســتعمال‬ ‫مــواد مخــدر توســط پــدران و حتــی زنــان اســت کــه همراهــی‬ ‫کــودکان از ســن پائیــن بــا والدیــن معتــاد را نشــان می دهــد‬ ‫کــه شــاید بــازی امــروز انهــا‪ ،‬اینده شــان را به خطــر بیانــدازد»‪.‬‬ ‫در ادامــه یکــی از بانــوان جهــادی همــرا نیــز گفــت‪« :‬بــا اســتقرار‬ ‫در مدرســه ابتدایــی ذوالفقــاری از ناحیــه تبــادکان بــه معضــات‬ ‫و مشــکالت دختــران‪ ،‬مــادران و خانواده هــا می پردازیــم»‪ .‬مینــا‬ ‫کرمــی ادامــه داد‪« :‬بــا همــکاری بخــش معاونــت بانــوان اســتان‬ ‫قــدس رضــوی بررســی مشــکالت زنــان و دختــران ایــن منطقــه‬ ‫پرداختیــم و کالس هایــی در مــورد مشــکالتی کــه گریبان گیــر‬ ‫ایــن خانواده ها ســت و همچنیــن عفــاف و حجــاب صحبــت‬ ‫کردیــم»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬از دیگــر مشــکالت ایــن مناطــق‪،‬‬ ‫ازدواج زود هنــگام دختــران و روابــط بــا جنــس مخالــف اســت‬ ‫کــه از دغدغه هــای دختــران اســت‪ .‬مشــکالتی از ایــن دســت‬ ‫نه تنهــا در حاشــیه بلکــه در شــهر نیــز بیــداد می کنــد؛ امــا در‬ ‫حاشــیه عمــق حادثــه شــدیدتر اســت‪ .‬نمی دانــم کــی و چطــور‬ ‫مســئولین می خواهنــد کاری بــرای ایــن معضــات انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫دغدغــه همــه مــا همیــن حاشیه هاســت امــا کاری نمی کنیــم‪.‬‬ ‫نســل اینــده رو بــه خطــر اســت»‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫نام و نشانی کارفرما‬ ‫‪2‬‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫‪3‬‬ ‫نوع مناقصه‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫محل اجرای کار‬ ‫مدت اجرای کار‬ ‫مبلغ براورد اولیه‬ ‫رشته و گروه پیمانکار‬ ‫مهلت تهیه اسناد‬ ‫محل دریافت اسناد‬ ‫‪10‬‬ ‫زمان تسلیم (بارگذاری)‬ ‫اسناد تکمیل شده‬ ‫‪11‬‬ ‫مهلت ارسال اسناد‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫اول‬ ‫شرکت اب منطقه ای اردبیل‪ ،‬به نشانی اردبیل میدان ارتش‬ ‫طرح انتقال اب از مخازن موجود به مخزن زون ‪ 3‬خلخال‬ ‫عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی‬ ‫استان اردبیل‪ -‬شهرستان خلخال‬ ‫‪ 12‬ماه‬ ‫حدود ‪ 79‬میلیارد ریال‬ ‫حداقل پایه ‪ 5‬رشته اب‬ ‫از تاریخ ‪ 1398/11/28‬لغایت ‪1398/12/03‬‬ ‫سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫حداکثر تا ساعت ‪ 19:00‬روز مورخ ‪1398/12/17‬‬ ‫کلیـه مناقصه گـران موظفنـد اسـناد مناقصـه را در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت بـه ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫طبق موعد زمانی (‪ 1398/12/17‬تا ساعت ‪ )19:00‬مندرج در سایت تکمیل و بارگذاری نماید‬ ‫ضمناً هزینه های اگهی ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪775550 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب منطقه ای اردبیل‬ ‫‪Email: info@arrw.ir‬‬ ‫‪Web site: www.arrw.ir‬‬ ‫اصالحیه اگهی مزایده ‪( 98/3‬نوبت دوم) بانک صادرات گلستان‬ ‫پیــرو اگهــی درج شــده در روزنامــه ســایه شــماره ‪ 1929‬روز یکشــنبه ‪ 27‬بهمــن ‪ ،1398‬شــماره های‬ ‫پــاک ثبتــی ردیــف اول و دوم اگهــی اشــتباه چــاپ شــده و بدینوســیله اعــام می گــردد پــاک‬ ‫ثبتــی ردیــف اول (شناســه ملــک ‪ 3996/1469 )181‬و پــاک ثبتــی ردیــف دوم (شناســه ملــک ‪)153‬‬ ‫‪ 29/797‬و نــوع کاربــری ان "امــور بانکــی (تجــاری‪ -‬مســکونی)" صحیــح می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫محمدحسنبهبهانی‬ ‫نشست مطالبه گری دانش اموزان عضو اتحادیه‬ ‫انجمن های اسالمی با مدیر و معاونین اموزش و پرورش‬ ‫رســول عبدی پــور (مدیــر)‪ ،‬حبیــب اهلل تبریــزی (معــاون پرورشــی) و یحیــی‬ ‫قــدری (معــاون اموزشــی امــوزش و پــرورش بهبهــان) طــی نشســتی صمیمانه‬ ‫بــه پرســش های دانش امــوزان دختــر عضــو اتحادیــه انجمن هــای اســامی‬ ‫ـزارش روابط عمومــی امــوزش‬ ‫ مــدارس شهرســتان بهبهــان پاســخ دادنــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫و پــرورش بهبهــان؛ در ایــن نشســت ‪ ۳۰‬دانش امــوز دختــر عضــو اتحادیــه بــه‬ ‫بیــان مشــکالت مــدارس خــود در ســه حــوزه پرورشــی‪ ،‬اموزشــی و خدماتــی‬ ‫پرداختنــد‪ .‬مدیــر امــوزش و پــرورش بهبهــان تربیــت دانش امــوزان مطالبه گــر‬ ‫و تقویــت تشــکل های دانش امــوزی را از برنامه هــای مهــم ســند تحــول‬ ‫بنیادیــن امــوزش و پــرورش خوانــد و بــر برگــزاری مســتمر نشســت ها در‬ ‫طــول ســال تحصیلــی تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫سه شنبه‪ 29‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1931‬‬ ‫صندوق های خانگی؛ وام های بی دردسر با فرجام تلخ‬ ‫توسعه مهارت اموزی در دانشگاه خاتم االنبیاء‬ ‫رئیــس مرکــز امــوزش فنــی و حرفــه ای بهبهــان گفــت‪« :‬دوره هــای مهارت امــوزی‬ ‫خــاص در تــرم بهمن مــاه بــرای دانشــجویان توســط شــورای راهبــردی برنامه ریــزی و‬ ‫ـزارش روابط عمومــی مرکــز فنــی و حرفـه ای شهرســتان بهبهــان؛‬ ‫اجــرا می شــود»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫فرشــین پودنچــی اظهــار کــرد‪« :‬هــدف اجــرای ایــن دوره هــا ارتقــای شایســتگی های‬ ‫حرفـه ای دانشــجویان به منظــور رفع نیــاز بــازار کار و تزریق نیروی متخصص دانشــگاهی‬ ‫و ایجــاد فرصت هــای شــغلی بــرای دانشــجویان پــس از فارغ التحصیلی ســت»‪ .‬پودنچــی‬ ‫با اشــاره به اینکه راه انــدازی مرکــز جــوار دانشــگاهی در راســتای مهارت افزایــی و افزایــش‬ ‫قابلیــت اشــتغال دانشــجویان و بــا همــکاری و هم افزایــی دانشــگاه و فنــی و حرف ـه ای‬ ‫اقــدام مثبتــی بــود‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬بــا توســعه همکاری هــا و تامیــن امکانــات مورد نیــاز‬ ‫بــرای توســعه امــوزش در مســیر اعتــای مهارت افزایــی و خود اشــتغالی دانشــجویان‬ ‫کــه هــدف اصلــی اجــرای طــرح جــاک اســت گام برداشــت»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«تا کنــون ‪ ۳۰۰‬نفــر از دانشــجویان به مــدت ‪ ۳۰‬هزار نفر ســاعت از دوره هــای مهارتــی‬ ‫فنــی و حرف ـه ای در دانشــگاه بهره منــد شــده اند»‪ .‬پودنچــی بیــان کــرد‪« :‬دوره هــای‬ ‫اموزشــی براســاس نیاز ســنجی احصاء شــده و مــورد توافــق دو طــرف اجــرا و بــرای‬ ‫قبول شــدگان در ازمون هــای کتبــی و عملــی پایــان دوره اموزشــی گواهینامــه مهــارت‬ ‫صــادر خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫تجلیل از زنان ازمونگر و مربی در بخش خصوصی‬ ‫ـزارش روابط عمومــی مرکــز فنــی و حرفـه ای بهبهــان؛ از مربیــان بخــش خصوصــی‬ ‫به گـ ِ‬ ‫کــه امســال در برگــزاری ازمون هــای عملــی همــکاری داشــته اند بــا همــکاری مرکــز و‬ ‫صنــف اموزشــگاه ها تجلیــل به عمــل امــد‪ .‬در پایــان تقدیرنامه هایــی بــا امضــای رئیــس‬ ‫ســنجش و صالحیــت حرفـه ای اســتان بــه انــان اهداء شــد‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫سال ها ســـــــت کــــه صندوق هـــــــای‬ ‫قرض الحســــنه خانگــی بــا هــــدف ارائــه‬ ‫تســهیالت اســان و بــدون بهــره در محافــل‬ ‫خانوادگــی‪ ،‬دوســتان و محله هــا ایجــاد کــه‬ ‫بــرای شــماری از انهــا در دادگاه هــا پرونــده‬ ‫نیــز تشــکیل شــده اســت‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛‬ ‫دردســرهای دریافــت وام‪ ،‬ســود و بهــره فــراوان‬ ‫بانک هــا و فقــدان ضامــن ســبب شــده تــا‬ ‫برخــی افــراد بــه ســمت تاســیس صندوق های‬ ‫خانگــی روی بیاورنــد‪ .‬عــده ای هــم بــرای رفــع‬ ‫مشــکالت زندگــی خــود و دریافــت پــول بدون‬ ‫دردســر و ســود بــه عضویــت ایــن صندوق هــا‬ ‫درمی اینــد تــا شــاید گــره ای از مشــکالت خود‬ ‫بگشــایند‪ .‬صندوق هــای خانگــی در برخــی‬ ‫مــوارد موجــب بــروز مشــکالتی بــرای اعضــاء‬ ‫شــده و پرونده هــای قضایــی در این زمینــه‬ ‫تشــکیل می شــود کــه هــم بــرای دســتگاه‬ ‫قضــا و هــم بــرای افــراد دشــواری و دردســر‬ ‫ایجــاد می کنــد و فرجامــی تلــخ را بــرای‬ ‫اعضــاء و مســئوالن ان رقــم می زنــد‪.‬‬ ‫بی توجهی و اعتماد کاذب‬ ‫عامل بروز مشکل در صندوق های خانگی‬ ‫رئیــس دادگســتری شهرســتان ری گفــت‪:‬‬ ‫«عــدم اطمینــان و فقــدان بررســی در‬ ‫مــورد مدیریــت صندوق هــای خانگــی از‬ ‫مهم تریــن علــل و عوامــل بــروز مشــکل در‬ ‫ایــن گونــه صندوق ها ســت»‪ .‬رســول جاللــی‬ ‫افــزود‪« :‬افــراد بــه طمــع مبالــغ بــاال‪ ،‬بــدون‬ ‫دقــت و شــناخت بــر روی مدیــر و اعضــای‬ ‫صندوق هــای خانگــی به راحتــی وارد ایــن‬ ‫گونــه صندوق هــا نشــوند»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«افــراد به ویــژه بانــوان‪ ،‬قبــل از اطمینــان وارد‬ ‫صندوق هــای خانگــی نشــوند؛ چرا کــه امــکان‬ ‫از بیــن رفتــن پــول و مــال انهــا وجــود دارد»‪.‬‬ ‫رئیــس دادگســتری شهرســتان ری عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬بخشــی از پرونده هــای قضایــی‬ ‫مربــوط بــه صندوق هــای خانگی ســت‬ ‫کــه افــراد به دلیــل بی توجهــی و اعتمــاد‬ ‫کاذب بــرای خــود و دســتگاه قضــا دردســر و‬ ‫مشــکل به وجــود اورده انــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«صندوق هــای خویشــاوندی و وابســتگان‬ ‫به دلیــل شــناخت و اشــنایی بیشــتر از‬ ‫یکدیگــر کمتــر مرتکــب تخلــف و مشــکل‬ ‫می شــوند»‪ .‬جاللــی با تاکید بر اینکــه اعتمــاد‬ ‫اولیــه بــرای شــرکت در صندوق هــای خانگــی‬ ‫اهمیــت بســیاری دارد‪ ،‬اذعــان داشــت‪« :‬برخی‬ ‫به بهانــه افتتــاح صنــدوق و رفــع مشــکالت‬ ‫مــردم از اطمینــان انهــا ســوء اســتفاده کــرده‬ ‫و ســبب از بیــن رفتــن پــول و مبالــغ انهــا‬ ‫می شــوند»‪ .‬وی بــه همــه افــراد به ویــژه‬ ‫بانــوان توصیــه کــرد کــه قبــل از ورود بــه‬ ‫صندوق هــای خانگــی و محلــی حتمــاً از‬ ‫مدیریــت صنــدوق و اعضــاء اطمینــان داشــته‬ ‫و تحقیــق و بررس ـی های الزم در ایــن زمینــه‬ ‫را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫‪ ۱۰‬درصد زندانیان زن‬ ‫مربوط به صندوق های خانگی ست‬ ‫مدیرعامــل انجمــن حمایــت از زندانیــان‬ ‫شهرســتان ری اظهــار داشــت‪« :‬پنــج‬ ‫تــا ‪ ۱۰‬درصــد زندانیــان زن مربــوط بــه‬ ‫صندوق هــای خانگی ســت کــه ایــن افــراد‬ ‫به دلیــل عــدم اگاهــی و داشــتن اعتمــاد‬ ‫نســبت بــه اعضــای صنــدوق دچــار گرفتــاری‬ ‫می شــوند»‪ .‬محســن حســن پــور افــزود‪:‬‬ ‫«زنــان بــرای رفــع معضــات و گرفتار نشــدن‬ ‫در پیــچ و خــم اداری در راســتای دریافــت وام‪،‬‬ ‫بی گــدار بــه اب زده و خــود را وارد مهلکــه‬ ‫می کننــد»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬افــراد بــرای‬ ‫دریافــت وام به راحتــی جلــب صندوق هــای‬ ‫خانگــی نشــوند و بــرای ثبــت اعضــاء بــه هــر‬ ‫کســی اعتمــاد نکننــد؛ چرا کــه در اینــده‬ ‫ممکــن اســت بــا گرفتاری هــا و مشــکالت‬ ‫قانونــی برخــورد کننــد»‪ .‬مدیرعامــل انجمــن‬ ‫حمایــت از زندانیــان شهرســتان ری‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«افــراد بــرای دریافــت وام بــه صندوق هــای‬ ‫معتبــر کــه دارای هیئت مدیــره و امنــا‬ ‫هســتند‪ ،‬مراجعــه کننــد»‪ .‬وی یــاد اور شــد‪:‬‬ ‫«بــه عضویــت دراوردن افــراد گوناگــون در‬ ‫صندوق هــای خانگــی نوعــی ریســک اســت؛‬ ‫چرا کــه در صــورت فــرار برخــی از اعضــاء‪،‬‬ ‫ســایر افــراد عضــو در صنــدوق‪ ،‬پــول خــود را‬ ‫از مســئول مطالبــه می کننــد»‪.‬‬ ‫طمع و مادیات محوری؛‬ ‫عامل سوء استفاده در صندوق های خانگی‬ ‫یــک جامعــه شــناس و اســتاد دانشــگاه‬ ‫گفــت‪« :‬کم رنگ شــدن باورهــای دینــی و‬ ‫ضعــف اعتقــادی از عوامــل ســوء اســتفاده‬ ‫در صندوق هــای خانگــی به شــمار مــی رود؛‬ ‫چرا کــه اگــر فــرد خدابــاوری را در نظــر‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬هرگــز بــه امانــت دیگــران‬ ‫خیانــت نمی کنــد»‪ .‬امــان اهلل قرائــی مقــدم‬ ‫با بیان اینکــه زمانــی کــه نســبت بــه اعتمــاد‬ ‫خدشــه وارد شــود دیگــر هــر فــردی قابــل‬ ‫اعتمــاد نخواهــد بــود‪ ،‬افــزود‪« :‬کســانی کــه‬ ‫بــرای رفــع مشــکالت مالی خــود به هــر فردی‬ ‫اعتمــاد کــرده و بــدون تحقیــق و شــناخت‬ ‫در صندوق هــای محلــی و خانگــی شــرکت‬ ‫می کنــد‪ ،‬احتمــال بــروز مشــکل و دردســرهم‬ ‫بــرای او وجــود دارد»‪ .‬وی خاطر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫«مادی گــری‪ ،‬سوء اســتفاده و طمــع کاری‬ ‫در برخــی افــراد موجــب می شــود تــا بــه‬ ‫بهانــه تاســیس صندوق هــای قرض الحســنه‬ ‫خانگــی‪ ،‬پول هــای هنگفتــی را بــه جیــب‬ ‫زده و بــرای دیگــران معضــل ایجــاد کننــد»‪.‬‬ ‫ایــن جامعه شــناس و اســتاد دانشــگاه عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬زمانــی کــه اشــیاء بــرای فــرد از‬ ‫هــر چیــزی ارزشــمندتر باشــد‪ ،‬مادیــات‬ ‫بــر همه چیــز ســروری و تســلط یافتــه و‬ ‫معنویــت رنــگ می بــازد»‪ .‬وی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«افــراد به ویــژه بانــوان نبایــد هــر مکانــی‬ ‫کــه صنــدوق خانگــی را ایجــاد کــرد وارد‬ ‫شــده و اطمینــان کننــد؛ چرا کــه شــناخت و‬ ‫بررســی در ایــن گونــه وارد بــر هــر چیــزی‬ ‫اولویــت دارد»‪ .‬قرائی مقــدم خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«صندوق هــای کــه مبالــغ بــاال و هنگفتــی‬ ‫دارنــد نیــاز بــه بررســی و دقــت نظر بیشــتری‬ ‫از ســوی اعضــاء نســبت بــه مدیــر صنــدوق‬ ‫دارد»‪ .‬وی با بیان اینکــه اگــر چــه ن َفــس‬ ‫تاســیس صندوق هــای خانگــی ارزشــمند و‬ ‫مــورد توجــه اســت‪ ،‬امــا احتیــاط و مراقبــت‬ ‫نبایــد فرامــوش شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬افــراد در‬ ‫صندوق هــای خانگــی‪ ،‬فقــط بــه کســانی کــه‬ ‫اعتمــاد داشــته و نســبت بــه او شــناخت الزم‬ ‫و کافــی دارنــد شــرکت کننــد»‪.‬‬ ‫رئیس سازمان خصوصی سازی کشور خبر داد؛‬ ‫تقدیر رئیس مرکز سالمندان ال یاسین‬ ‫شهرری‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫هفت هزار نفر؛ امار تماشاگران فیلم های جشنواره فجر‬ ‫رئیــس ســینما راگا شــهرری گفــت‪« :‬هفت هزار نفــر در ایــن شهرســتان مخاطــب‬ ‫‪ ۲۷‬فیلــم ســی و هشــتمین جشــنواره فیلــم فجــر و فیلم هــای طــرح «ســیمرغ و‬ ‫پروانه هــا» بودنــد»‪ .‬امیرحســین قاســمی اظهــار داشــت‪« :‬در ایــن جشــنواره مجموعــا‬ ‫‪ ۲۷‬فیلــم در ســه ســانس روزانــه در پردیــس ســینمایی راگا شــهرری اکــران شــد»‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬فیلم هــای شــنای پروانــه اثــر محمــد کارت درخــت گــردو محمــد‬ ‫حســین مهدویــان وروز صفــر از پرمخاطب تریــن فیلم هــای جشــنواره فجــر بودنــد کــه‬ ‫بــا اســتقبال فوق العــاده همــراه بــود»‪ .‬قاســمی ادامــه داد‪« :‬از مجمــوع تماشــاگران فیلم‬ ‫هــای جشــنواره فجــر در شهرســتان ری‪ ،‬اکثــر مخاطبــان جشــنواره فیلــم فجــر طیف‬ ‫جــوان بــود کــه بــا برگــزاری ســانس فوق العــاده و حضــور عوامــل فیلم هــای شــنای‬ ‫پروانــه درخــت گــردو باعــث پرمخاطب شــدن ایــن دوره ازجشــنواره فیلــم فجــر شــد»‪.‬‬ ‫ایــن مســئول اضافــه کــرد‪« :‬فیلم هــای ســی و هشــتمین جشــنواره فیلــم فجــر در ایــن‬ ‫شهرســتان از ‪ ۱۲‬تــا ‪ ۲۲‬بهمن مــاه در پردیــس ســینمایی راگا شــهرری اکــران شــد و‬ ‫فیلم هــای ســی وهشــتمین جشــنواره فیلــم فجــر از نــوروز ‪ ۱۳۹۹‬در ســینماها اکــران‬ ‫می شــود»‪ .‬قاســمی بیــان کــرد‪« :‬فیلم هــای ســه کام حبــس‪ ،‬پــدران‪ ،‬بــی صداحلــزون‪،‬‬ ‫لبــاس شــخصی‪ ،‬دوزیســت‪ ،‬روزبلــوا‪ ،‬ان شــب‪ ،‬پوســت‪ ،‬ابــادان یــازده ‪ ،۶۰‬شــنای‬ ‫پروانــه‪ ،‬خــروج‪ ،‬خــون شــد‪ ،‬مــن میترســم‪ ،‬قصیــده گاوســفید‪ ،‬عامــه پســند‪ ،‬ســینما‬ ‫شــهرقصه‪ ،‬تومــان و خــوب بــد جلــف ‪ ،۲‬مغــز اســتخوان‪ ،‬تعــارض‪ ،‬روزصفــر‪ ،‬خورشــید‪،‬‬ ‫اتابــای‪ ،‬ابربارانــش گرفتــه‪ ،‬کشــتارگاه‪ ،‬درخــت گــردو‪ ،‬دشــمنان‪ ،‬مــردن در اب مطهــر‪،‬‬ ‫جایــی بــرای فرشــته هــا نیســت‪ ،‬امتحــان‪ ،‬بانــو و برف هــای ســپید ســرگردان بــا‬ ‫موضــوع اجتماعــی‪ ،‬کمــدی و درام از روز ‪ ۱۳‬تــا ‪ ۲۲‬بهمن مــاه در پردیــس ســینمایی‬ ‫شــهرری اکــران شــد»‪ .‬پردیــس ســینمایی راگا به عنــوان بزرگ ترین پردیس ســینمایی‬ ‫جنــوب پایتخــت بــا ســه ســالن ســینمایی در شــهرری فعــال اســت‪.‬‬ ‫پیام قدردانی مدیر کل ارشاد استان تهران‬ ‫از عملکرد اداره ارشاد ری‬ ‫احــد جاودانــی (مدیـر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان تهــران) بــا صــدور پیامی از‬ ‫رئیــس و کارکنــان اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ری بــه پــاس تالش های‬ ‫انجــام شــده بــرای احــراز عنــوان «شــهر خــاق در ترویــج کتابخوانــی» قدردانــی کــرد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابــط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد اســامی شهرســتان ری‪« ،‬احــد‬ ‫جاودانــی» در پیامــی از خلــق رویــداد هــای مهــم فرهنگــی و هنــری در شهرســتان ری‬ ‫به ویــژه فعالیت هــای کتابخوانــی کــه منجــر بــه احــراز عنــوان «شــهر خــاق در ترویــج‬ ‫کتابخوانــی» از ســوی وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی شــده اســت‪ ،‬تشــکر کــرد‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن از همراهــی امــام جمعــه‪ ،‬فرمانــدار‪ ،‬ادارات و نهاد های مســتقر در شهرســتان‬ ‫ری بــرای کســب ایــن عنــوان قدردانــی و تاکیــد کــرد کــه پیشــرفت در حــوزه فرهنگ‪،‬‬ ‫جــز بــا همراهــی و یکدلــی مســئوالن و مشــارکت مردمــی میســر نمی شــود‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افزایش نشاط خانواده مخابرات گلستان‬ ‫با اجرای برنامه های ارزنده‬ ‫افزوده شدن محصوالت صنعتی به سبد تولیدات ذوب اهن اصفهان‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫بــه نمایندگــی از کلیــه پرســنل مرکــز ســالمندان ال یاســین از دیــدار ریاســت محتــرم‬ ‫اداره بهزیســتی و همــکاران‪ ،‬رئیــس اداره صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و همکاران‪ ،‬ریاســت‬ ‫محتــرم ســپاه پاســداران و همــکاران‪ ،‬شــهردار محتــرم و اعضــای شــورای شــهر و‬ ‫همــکاران‪ ،‬فرمانــدار عزیــز و همــکاران‪ ،‬بخشــدار عزیــز و همکارانــش‪ ،‬کانــون امــور بانوان‬ ‫فرمانــداری‪ ،‬رئیــس کمیتــه یــوگا و همــکاران‪ ،‬برخــی مــدارس شهرســتان‪ ،‬نماینــده‬ ‫محتــرم شــهر و برخــی از کاندیداهــای عزیزمــان و همــه افــراد دیگــری کــه به هر نحــوی‬ ‫بــا مــادران و پــدران دیــدار داشــته اند‪ ،‬تشــکر و قدردانــی می کنــم و امیــدوارم در ایــن‬ ‫هفتــه کــه هفتــه مــادر نــام دارد‪ ،‬باز هــم شــاهد ایــن دیدارهایــی کــه موجــب دلگرمی و‬ ‫شــادی ســالمندان شــده‪ ،‬باشــیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫برگزاری جشن و مراسم روز زن در شاهرود‬ ‫مهــران عاشــوری‪ /‬در ســالروز میالد باســعادت حضــرت فاطمــه زهــرا(س) و همچنین‬ ‫والدت حضــرت امــام خمینــی(ره) ‪ ،‬جشــن و مراســم ویــژه ایــن روز برگــزار شــد‪.‬‬ ‫به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقــه شــاهرود؛‬ ‫ائیــن بزرگداشــت روز زن و تجلیــل از مقــام واالی مــادر و بانــوان منطقــه هم زمــان بــا‬ ‫ســالروز والدت بانــوی دو عالــم حضــرت فاطمــه زهــر ا (س ) و بنیانگــذار انقــاب اســامی‬ ‫با حضــور کارکنــان و خانواده هــای انــان در محــل ســالن امفی تئاتــر منطقــه برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬دکتــر علی اکبــر عربعامــری (مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫منطقــه شــاهرود) در دیــدار بــا بانــوان شــاغل بــه نقــش مهــم زنــان در جامعــه اســامی‬ ‫ایــران اشــاره کــرد و از انــان خواســت کــه بــا الگو بــرداری از اســوه زنــان دو عالــم در‬ ‫پاسداشــت ارزش هـا ‪ ،‬حجــاب و عفــاف توجــه ویــژه ای داشــته باشــند‪ .‬عربعامــری ضمن‬ ‫قدردانــی از زحمــات بانــوان منطقــه با توجه بــه تــاش انــان در دو جبهــه خانــواده و‬ ‫اداره ‪ ،‬حضــور بــا صالبــت و شــاداب زنــان را الزمــه حضــور موفــق انــان در منطقــه بیــان‬ ‫کــرد و در پایــان بــا اهــداء هدیــه از بانــوان حاضــر در جلســه قدردانــی شــد‪.‬‬ ‫علیرضــا صالــــح (رئیـــــس ســـــازمان‬ ‫خصوصی ســــازی کشـــــور)‪ ،‬با حضــــور‬ ‫در ذوب اهــن اصفهــان ضمــن بازدیــد از‬ ‫بخش هــای مختلــف شــرکت بــا منصــور‬ ‫یــزدی زاده (مدیرعامــل) و محمــد زارع پــور‬ ‫اشــکذری (عضــو هیئت مدیــره شــرکت) و‬ ‫تنــی چنــد از دیگــر مســئولین ذوب اهــن‬ ‫دیــدار و گفت وگــو کــرد‪ .‬صالــح در ایــن‬ ‫دیــدار طــی ســخنانی گفــت‪« :‬بنــده از ســالیان‬ ‫گذشــته بــا ذوب اهــن اصفهــان و بخش هــای‬ ‫مختلــف ان اشــنایی داشــتم‪ ،‬امــروز از‬ ‫دســتاوردهای جدیــد ایــن شــرکت بازدیــد‬ ‫خوبــی صــورت گرفــت‪ .‬ذوب اهــن اصفهــان‬ ‫در گذشــته به عنــوان قطــب تولیــد مقاطــع‬ ‫ســاختمانی کشــور شــناخته می شــد‪ ،‬امــا‬ ‫امــروز ســبد متنــوع تولیــدات ان عــاوه بــر‬ ‫مقاطــع محصــوالت دیگــر ماننــد انــواع ریــل‪،‬‬ ‫ورق ســازه های فــوالدی و ‪ ...‬را نیــز شــامل‬ ‫می شــود‪ .‬بســیار خوشــحال هســتم کــه ایــن‬ ‫شــرکت مــادر صنعتــی رونــد رو به رشــدی را‬ ‫در پیــش گرفتــه اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬پــروژه‬ ‫تولیــد ریــل یکــی از ارزوی هــای کشــور بــود‬ ‫و بــرای توســعه زیــر ســاخت ها ایــن محصــول‬ ‫وارد می شــد امــا هم اکنــون محصــول‬ ‫اســتراتژیک ریــل مطابــق بــا اســتانداردهای روز‬ ‫دنیــا در ذوب اهــن اصفهــان تولیــد می شــود‬ ‫کــه افتخــار بزرگــی بــرای ایــران اســامی‬ ‫به شــمار مــی رود‪ .‬امــروز از نزدیــک بالــغ بــر‬ ‫‪ 10‬هزار تــن ریــل تولیــدی ایــن شــرکت را‬ ‫مشــاهده کــردم کــه امــاده بارگیری ســت و‬ ‫ایــن مهــم‪ ،‬نشــان دهنده مدیریــت هوشــمند‬ ‫و توانمنــد ذوب اهــن اصفهــان و همدلــی‬ ‫کارکنــان ایــن شــرکت مــادر صنعتــی بــرای‬ ‫تولیــد محصــوالت دارای ارزش افــزوده بــاال‬ ‫اســت»‪ .‬صالــح اظهــار داشــت ‪« :‬ظرفیــت‬ ‫تولیــد ریــل در ذوب اهــن اصفهــان فراتــر از‬ ‫کل نیــاز کشــور بــه ایــن محصــول اســتراتژیک‬ ‫اســت و لــذا نیــازی بــه واردات ان نخواهیــم‬ ‫داشـت ‪ .‬همچنیــن باتوجــه بــه زیرســاخت هایی‬ ‫کــه در کشــورهای همســایه وجــود دارد‬ ‫زمینــه صــادرات ریــل ذوب اهــن اصفهــان بــه‬ ‫کشــورهای دیگــر فراهــم اســت و ایــن امــر ‪،‬‬ ‫ارزش افرینــی بیشــتر را رقــم می زنــد»‪ .‬رئیــس‬ ‫ســازمان خصوصی ســازی کشــور تصریــح کــرد ‪:‬‬ ‫به همت پایگاه های مقاومت بسیج خواهران و برادران شهرداری صورت گرفت؛‬ ‫برگزاری همایش بصیرت و روشنگری در رشت‬ ‫دریافت جایزه ملی مدیریت مالی ایران‬ ‫توسط دانشگاه علوم پزشکی البرز‬ ‫بهروزنصیرمنــش‪ /‬دهمیـن دوره جایــزه ملــی مدیریــت مالی ایــران درمرکز همایشــات‬ ‫رازی دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران برگزار شــد و دانشــگاه علوم پزشــکی البرز توانســت‬ ‫جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایــران را کســب کنــد‪ .‬گفتنی ســت؛ در ایــن مراســم دکتــر‬ ‫مرتضــی نظــری (معــاون توســعه‪ ،‬مدیریــت و منابــع دانشــگاه) به همــراه جمعــی از‬ ‫مســئولین و کارشناســان مدیریــت مالــی و بودجــه در ایــن مراســم شــرکت داشــته و‬ ‫جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایــران را دریافــت کردنــد‪ .‬دکتــر مرتضــی نظــری (معــاون‬ ‫توســعه‪ ،‬مدیریــت و منابــع دانشــگاه) در پــی کســب جایــزه ملــی مدیریــت مالــی‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬دریافــت جایــزه ملــی مدیریــت مالــی ایــران درســطح تقدیرنامــه دو ســتاره‬ ‫بــرای دانشــگاه جــوان علــوم پزشــکی البــرز موفقیــت بزرگــی محســوب می شــود کــه‬ ‫امیــدوارم در دوره هــای بعــدی ایــن موفقیــت درســطح های باالتــر این جشــنواره میســر‬ ‫شــود»‪ .‬دکتــر نظــری با اشــاره به اهمیــت بخــش مالــی دانشــگاه و امــر خطیــر بودجــه و‬ ‫برنامه ریــزی صحیــح در ایــن جهــت‪ ،‬گفــت‪« :‬دانشــگاه علــوم پزشــکی البــرز بــا کمــک‬ ‫مدیــران و کارشناســان خبــره دربخــش مالــی در راســتای بهبــود و اعتــای حــوزه مالــی‬ ‫تــاش می کننــد و با توجه بــه منویــات مقــام معظــم رهبــری درســال رونــق تولیــد‬ ‫ســعی در اجــرای سیاس ـت های کالن اقتصــادی کشــور بــه ویــژه دربخــش بهداشــت‬ ‫و درمــان دارنــد»‪ .‬دکتــر نظــری افــزود‪« :‬دریافــت ایــن جایــزه در ســطح ملــی بســیار‬ ‫ارزشــمند اســت؛ زیــرا در ایــن فراینــد ضمــن اینکــه بــا داوری بســیاردقیق اســاتید بــا‬ ‫تجربــه صــورت می گیــرد‪ ،‬نقــاط ضعــف و قــوت حــوزه مالــی ســازمان بــه تفکیــک و‬ ‫بر اســاس نــوع فعالیــت گفتــه می شــود و ســازمان را بــرای انجــام اقدامــات الزم جهــت‬ ‫رفــع موانــع و کمبودهــا در مســیر دســتیابی بــه اهــداف و اســتراتژی ها هدایــت می کند‬ ‫و همچنیــن دریافــت ایــن جایزه نشــان از کیفیــت‪ ،‬توانمنــدی‪ ،‬شــفافیت در فرایندهای‬ ‫گزارش دهــی مالــی در دانشــگاه اســت»‪.‬‬ ‫«در قانــون برنامــه چهــارم ایــن موضــوع مطــرح‬ ‫شــد کــه اگــر مــواد معدنــی به صــورت خــام‬ ‫یعنــی بــا ارزش افــزوده کمتــر صــادر شــود‪،‬‬ ‫بــرای ان مالیــات بــر صــادرات مــواد خــام‬ ‫در نظــر گرفتــه شــود کــه لیســت انهــا نیــز‬ ‫مشــخص شــد ‪ .‬در فراینــد و زنجیــره تولیــد‬ ‫فــوالد ‪ ،‬زمانــی کــه قــرار شــود کنســانتره را‬ ‫صــادر کننــد ‪ ،‬ارزش افــزده کمتــری دارد امــا‬ ‫اگــر همیــن مــواد اولیــه بــه گندل ـه ‪ ،‬شــمش ‪،‬‬ ‫ورق و محصــوالت ســاختمانی تبدیــل می شــد‪،‬‬ ‫ارزش افــزوده به مراتــب باالتــری دارد»‪.‬‬ ‫ایــن مقــام مســئول ادامــه داد‪« :‬ذوب اهــن‬ ‫اصفهــان مجموعــه کامــل و توانمندی ســت‬ ‫کــه ســنگ اهــن را بــه محصــوالت فــوالدی‬ ‫متنــوع تبدیــل و ارزش افرینــی بســیاری را‬ ‫بــرای کشــور ایجــاد می کنــد»‪ .‬صالــح گفــت‪:‬‬ ‫ابراهیم نیازمند‬ ‫همایــش بصیــرت و روشــنگری به همــت‬ ‫پایگاه هــای مقاومــت بســیج خواهــران و‬ ‫بــرادران شــهرداری و بــا همــکاری مدیریــت‬ ‫ارتباطــات و امــور بین الملــل شــهرداری رشــت‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬جانشــین فرمانــده ســپاه رشــت‬ ‫در همایــش بصیرتــی و روشــنگری اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬دشــمن اتفاقــات ســختی بــرای ایــران‬ ‫رقــم زد و جنــگ ســرد را بــه جنــگ نــرم‬ ‫تبدیــل کــرد»‪ .‬ســرهنگ محســن جعفــری‬ ‫گفــت‪« :‬اولویــت اصلــی دشــمن‪ ،‬میــدان تفکر‬ ‫و قلــب مــردم ایــران اســت امــا به همــت‬ ‫اتحــاد مــردم انقالبــی‪ ،‬در اجرایــی کــردن‬ ‫نقشــه های خــود تاکنــون موفــق نشــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی با بیان اینکــه حــوزه جنــگ از‬ ‫ســرد بــه نــرم تغییــر کــرده اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«نا امید کــردن مــردم نســبت بــه نظــام و‬ ‫انقــاب از اولویت هــای دیگــر دشــمن اســت»‪.‬‬ ‫جانشــین فرمانــده ســپاه رشــت با اشــاره به‬ ‫برخــی مهاجرت هــا از کشــور به ســوی غــرب‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬در هرصــورت خدمت گزاری هــا‬ ‫همچــون خدمــت پروفســور ســمیعی بــا‬ ‫ان درجــه علمــی به خاطــر دلبســتکی‬ ‫بــه وطــن از ان ســوی مرزهــا بــه ایــران‪،‬‬ ‫همچنــان ادامــه دارد»‪ .‬ســرهنگ جعفــری‪،‬‬ ‫امنیــت رایکــی از مولفه هــای قــدرت دانســت‬ ‫و خاطر نشــان کــرد‪« :‬ایــن مهــم بــه برکــت‬ ‫خــون شــهدا بــرای جمهــوری اســامی فراهم‬ ‫شــده اســت»‪ .‬وی با اشــاره به جنایت هــای‬ ‫داعــش در منطقــه گفــت‪« :‬داعشــی کــه‬ ‫خــوی درندگــی داشــت‪ ،‬بــه مرزهــای کشــور‬ ‫رســیده بــود امــا بــا جانفشــانی های شــهدای‬ ‫مدافــع حــرم همچــون شــهید بابــک نــوری‬ ‫هریــس عقــب کشــید»‪ .‬ایــن مســئول‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«بیشــتر شــهدا چــه در دوران دفــاع مقــدس‬ ‫و چــه مدافــع حــر م از قشــر جوانــان بودنــد‬ ‫و ایــن مهــم نوید دهنــده ایســتایی‪ ،‬غیــرت‬ ‫انقالبــی و لبیــک گویــی بــه نــدای والیــت‬ ‫فقیــه و رهبری ســت»‪ .‬ســرهنگ جعفــری‬ ‫«هم اکنــون طرح هــای توســعه و پروژه هــای‬ ‫بزرگــی در ایــن مجتمــع فــوالدی راه انــدازی‬ ‫شــده اســت و ظرفیــت ‪ 600‬هزار تنــی ان بــه‬ ‫حــدود چهارمیلیون تــن افزایــش یافتــه اســت‬ ‫و پروژه هــای بســیاری نیــز در ایــن شــرکت‬ ‫در دســت برنامه ریــزی و اجــرا قــرار دارد»‪.‬‬ ‫یــزدی زاده نیــز گفــت ‪« :‬ســنگ اهنــی کــه‬ ‫وارد ذوب اهــن اصفهــان می شــود‪ ،‬به صــورت‬ ‫کامــل تــا اخــر مــاده ان مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫می گیــرد‪ .‬ســنگ اهنــی کــه در کارخانــه بــه‬ ‫ریــل تبدیــل می شــود‪ ،‬ذاتــاً عناصــری دارد‬ ‫کــه در فراینــد تولیــد فــوالد مضــر شــناخته‬ ‫شــده اســت لــذا از ســرباره جــدا می شــود و‬ ‫ان در داخــل شــرکت بــه محصــوالت دیگــر‬ ‫ماننــد بلوک‪،‬موزاییــک و ‪ ...‬تبدیــل می شــود»‪.‬‬ ‫وی افــزود ‪« :‬در راســتای کاهــش هزینه هــا‬ ‫ذوب اهــن اصفهــان به عنــوان شــرکتی کــه‬ ‫از شــیوه روز دنیــا (کــوره بلنــد) بــرای تولیــد‬ ‫فــوالد اســتفاده می کنــد‪ ،‬پــروژه ‪ PCI‬را نیــز‬ ‫را ها نــدازی کــرد تــا مصــرف کک را از ایــن طریق‬ ‫به میــزان ‪ 150‬کیلوگــرم کاهــش دهــد»‪ .‬یــزدی‬ ‫زاده گفــت‪« :‬ذوب اهــن اصفهــان شرکتی ســت‬ ‫کــه از یارانــه انــرژی ماننــد ســایر صنایــع‬ ‫برخــوردار نیســت و گازی کــه بــه ایــن شــرکت‬ ‫داده می شــود‪ ،‬بــا تعرفــه صنعتی ســت و نــه‬ ‫نیروگاهــی؛ امــا بــا ایــن وجــود و چالــش هــای‬ ‫دیگــر توانســته ســبد متنــوع ریــل و محصــوالت‬ ‫مختلــف را تولیــد کنــد‪ .‬هم اکنــون محصــوالت‬ ‫مختلــف ایــن شــرکت بــه کشــورهای گوناگــون‬ ‫دنیــا صــادر می شــود»‪.‬‬ ‫گفــت‪« :‬مســئوالن بایــد قــدر ایــن مــردم‬ ‫والیت مــدار‪ ،‬پرشــور و غیرتمنــد را بداننــد‬ ‫و درصــدد برطــرف کــردن مشــکالت انــان‬ ‫باشــند»‪ .‬وی با اشــاره به در پیش رو بــودن‬ ‫انتخابــات نمایندگی مجلــس‪ ،‬افزود‪« :‬دشــمن‬ ‫به دنبــال ناتــوان جلــوه دادن نظــام اســت و در‬ ‫فضاهــای مجــازی و ماهــواره ای در مــورد ایــن‬ ‫انتخابــات اظهار نظرهــای غیر کارشناســانه‬ ‫ارائــه می کنــد»‪ .‬این مســئول خاطر نشــان‬ ‫کــرد‪« :‬بصیــرت مــردم در انتخابــات بســیار‬ ‫مهــم اســت و نبایــد وارد بازی هــای سیاســی‬ ‫برخــی از کاندیداهــا شــوند»‪ .‬ســرهنگ‬ ‫جعفــری با اشــاره به تاکیــدات رهبــر جامعــه‬ ‫اســامی پیرامــون دقــت در انتخابــات‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«امــروز نظــام اســامی به واســطه تفکــر‬ ‫و ایدئولــوژی منحصربــه فــرد خــود تحــت‬ ‫فشاراســت و صــدای انقــاب‪ ،‬امــروز بــه گوش‬ ‫همــه جهانیــان رســیده اســت»‪ .‬وی تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬بایــد بــا غیــرت بی نظیــر ایرانــی و‬ ‫بــا بصیــرت اســامی در انتخابــات شــرکت‬ ‫کنیــم»‪ .‬فرهــام زاهــد (نایب رئیــس شــورای‬ ‫گ داعــی (فرمانــده حــوزه‬ ‫شــهر)‪ ،‬ســرهن ‬ ‫اداری کارگــری رشــت)‪ ،‬عطایــی (معــاون مالی‬ ‫و اقتصــادی شــهرداری)‪ ،‬امیرلــو (شــهردار‬ ‫منطقــه یــک) ‪ ،‬احمــدی (مدیــر اداری)‪ ،‬مرادی‬ ‫(فرمانــده پایــگاه بســیج خواهــران) ‪ ،‬شــهند‬ ‫(فرمانــده پایــگاه بســیج بــرادران شــهرداری)‬ ‫و قانــع (مدیــر ارتباطــات و امــور بین الملــل‬ ‫شــهرداری رشــت) نیــز در ایــن همایــش‬ ‫حضــور داشــتند‪ .‬در ایــن مراســم از هفت تــن‬ ‫از مدافعــان حــرم کارمند در شــهرداری رشــت‬ ‫بــا اهــدای لــوح قدردانــی شــد‪.‬‬ ‫ســینا غریــب‪ /‬مدیــر مخابــرات منطقــه گلســتان از اجــرای برنامه هــای مفیــد و‬ ‫ارزنــده بــرای افزایــش نشــاط خانــواده خبــر داد‪ .‬غالمعلــی شــهمرادی (مدیــر مخابــرات‬ ‫منطقــه گلســتان) کــه در جشــن خانــواده مخابــرات منطقــه گلســتان در گنبد ســخن‬ ‫می گفــت‪ ،‬افــزود‪« :‬شــادابی و نشــاط خانــواده کارکنــان موجــب ارتقــاء روحیــه همدلــی‬ ‫و همــکاری در محیــط کار شــده و در نتیجــه کارایــی فعالیت هــای انجام شــده بهبــود ‬ ‫یافتــه و نتایــج حاصــل از ان در تحقــق اهــداف ســازمانی بســیار موثــر خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫وی از اجــرای برنامه هــای متنــوع همچــون پیــاده روی خانوادگــی کارکنــان مخابــرات‬ ‫در شهرســتان های مختلــف و برگــزاری کالس هــای اموزشــی نــام بــرد و گف ـت ‪« :‬در‬ ‫ســال جدیــد هــم همچــون ســال های قبــل برنامه هــای مدونــی بــا هــدف افزایــش‬ ‫شــادابی در محیــط خانــه و خانــواده در نظــر داریــم کــه امیدواریــم به صــورت مســتمر‬ ‫و مــداوم اجــرا شــود»‪.‬‬ ‫حل معضل اب صنایع استان یزد‬ ‫با استفاده از اب حاصل از تصفیه پساب‬ ‫مهرطلبــان‪ /‬مدیرعامــل شــرکت اب منطقــه ای یــزد با بیان اینکــه شــرکت اب‬ ‫منطقــه ای به طــور متوســط ســاالنه یک میلیــون مترمکعــب اب را بــرای بخــش‬ ‫صنعــت تامیــن می کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬ســریع ترین منبعــی کــه می توانــد در تامیــن‬ ‫اب صنایــع یــزد موثــر باشــد‪ ،‬اســتفاده از اب حاصــل از تصفیــه پســاب فاضــاب‬ ‫تو پنجمین نشســت کانــون تفکــر اب‬ ‫اســت»‪ .‬محمدمهــدی جوادیــان زاده در شــص ‬ ‫دانشــگاه یــزد کــه با حضــور اعضــای کانــون و به میزبانــی شــرکت اب منطقــه‬ ‫ای یــزد برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬یکــی از مهم تریــن اهــداف مــا در خصــوص‬ ‫انتقــال اب از دریــای عمــان‪ ،‬تامیــن اب بخــش صنعــت اســت»‪ .‬وی با بیان اینکــه‬ ‫در حال حاضــر بیشــترین ســهم اشــتغال و ارزش افــزوده اســتان در بخــش صنعــت‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن درحالی ســت که بخــش کشــاورزی بــا بیشــترین درصــد‬ ‫مصــرف اب‪ ،‬کمتریــن اشــتغال و ارزش افــزوده را دارد کــه با توجه بــه کمبــود‬ ‫منابــع اب در اســتان و از طــرف دیگــر اهمیــت تولیــد در بخــش کشــاورزی الزم‬ ‫اســت‪ ،‬تمهیــدات الزم به منظــور ارتقــاء بهــره وری در ایــن بخــش اتخــاذ شــود کــه‬ ‫البتــه بــا همــکاری بخــش کشــاورزی اســتان ایــن ســازوکارها در ســند ســازگاری با‬ ‫کم ابــی اســتان در نظــر گرفتــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫تقدیر از برگزیدگان مسابقه نقاشی‬ ‫در شرکت برق منطقه ای سمنان‬ ‫رضــا تبیانیــان‪ /‬با حضــور مدیر عامـل ‪ ،‬معاونیــن و تعــدادی از کارکنــان شــرکت بــرق‬ ‫منطقـه ای ســمنان و فرزنــدان انــان ‪ ،‬از برگزیــدگان مســابقه نقاشــی تجلیــل بــه عمــل‬ ‫امـد ‪ .‬ایــن مســابقه کــه به مناســبت چهــل و یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقالب اســامی‬ ‫ایــران و از ســوی دفتــر روابــط عمومــی برگــزار ش ـد ‪ 57 ،‬نفــر از فرزنــدان کارکنــان بــا‬ ‫ارســال ‪ 89‬اثــر نقاشــی در موضوعــات پیــروزی انقــاب اســامی ایــران ‪ ،‬اهمیــت نمــاز ‪،‬‬ ‫حجــاب و عفــاف ‪ ،‬ایثــار و شــهادت (ســردار شــهید ســلیمانی)‪ ،‬مدیریــت مصــرف بــرق ‪،‬‬ ‫رونــق تولیـد ‪ ،‬در ایــن مســابقه حضــور یافتنــد کــه طــی مراســمی از هشــت برگزیــده‬ ‫ایــن اثــار به نام هــای ســام ســوری‪ ،‬ســتایش گلپایگانــی‪ ،‬رهــا همتــی‪ ،‬علیرضــا‬ ‫ســعیدی‪ ،‬هلیــا کریــم‪ ،‬شــکیبا یحیایــی‪ ،‬مائــده ســرمثانی و امیرعلــی حاجــی علیــان‬ ‫در مقاطــع مختلـف ‪ ،‬تجلیــل شــد‪ .‬شــایان ذکــر اســت؛ اثــار نقاشــی فرزنــدان کارکنــان‬ ‫شــرکت بــرق منطقـه ای ســمنان در قالــب نمایشــگاهی بــا عنــوان « افــق روشــن « در‬ ‫طــول دهــه مبارکــه فجــر بــه نمایش درامــد کــه مــورد اســتقبال کارکنــان و مراجعین‬ ‫قــرار گرفـت ‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 1953

روزنامه سایه 1953

شماره : 1953
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه سایه 1951

روزنامه سایه 1951

شماره : 1951
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه سایه 1949

روزنامه سایه 1949

شماره : 1949
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه سایه 1948

روزنامه سایه 1948

شماره : 1948
تاریخ : 1398/12/20
روزنامه سایه 1947

روزنامه سایه 1947

شماره : 1947
تاریخ : 1398/12/19
روزنامه سایه 1944

روزنامه سایه 1944

شماره : 1944
تاریخ : 1398/12/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!