روزنامه سایه شماره 1930 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1930

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1930

روزنامه سایه شماره 1930

‫احمد حاجبی تاکید کرد؛‬ ‫‪2‬‬ ‫جیــن گــودال؛ جانورشــناس انگلیســی کــه ســفیر صلــح «ســازمان ملــل» در‬ ‫موضــوع حفاظــت از طبیعــت نیــز هســت؛ چهــره اصلــی ایــن شــماره از نشــریه‬ ‫«رئــال لیــدرز» اســت‪ .‬او در ایــن مجلــه‪ ،‬بــه یــک ســوال مهــم پاســخ داده اســت؛‬ ‫ـعورترین موجــودات‪ ،‬حیــات کل ســیاره زمیــن را‬ ‫ـوان باشـ‬ ‫ِ‬ ‫اینکــه چــرا انســان به عنـ ِ‬ ‫به خطــر انداختــه اســت؟‬ ‫لزوم کنترل ‬ ‫شیب افزایش خودکشی‬ ‫رضا رحمانی‪:‬‬ ‫زنجیره تولید نساجی ‬ ‫‪ 6‬باید تقویت شود‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬بهمن ‪ 22 - 1398‬جمادی الثانی ‪ 17 -1441‬فوریه ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1930‬تومان‬ ‫رئیس جمهوری در نشست خبری با رسانه ها‪:‬‬ ‫هیچ گاه با ضعف‬ ‫پای میزمذاکره نمی رویم‬ ‫‪5‬‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد؛‬ ‫اعتیاد به خرید‬ ‫یا اشتیاق مفرط به بازارگردی‬ ‫بهترین سنین‬ ‫برای شکل گیری فرهنگ مطالعه‬ ‫اشــتیاق افراطــی در خریــد کــه گاه باعنــوان «اعتیــاد بــه خریــد» نیــز شــناخته‬ ‫می شــود‪ ،‬به اعتقــاد برخــی از تحلیلگــران اجتماعــی و روان شــناختی؛ به ســبب‬ ‫دســتیابی بــه سرخوشــی و شــادی لحظ ـه ای‪ ،‬کنتــرل افــکار و هیجانــات منفــی‬ ‫بــروز کــرده و تــداوم می یابــد‪ .‬ای ـن کار به عنــوان یکــی از اصلی تریــن اعتیادهــای‬ ‫رفتــاری کــه گاه عملکــرد مغــز و رفتارهــای اجتماعــی را نیــز تحت تاثیــر قــرار‬ ‫می دهــد‪ ،‬به گفتــه شــماری از تحلیلگــران ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مدیــر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان یــزد در جمــع خبرنــگاران بــه برگــزاری‬ ‫دوازدهمیـن دوره نمایشــگاه کتــاب و مطبوعــات محلــی و رســانه های اســتان یــزد بــا محوریت‬ ‫کــودک و نوجــوان اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬ایــن نمایشــگاه تــا ‪ ۲۹‬بهمن مــاه در محــل جدیــد‬ ‫نمایشــگاه های بین المللــی یــزد برگــزار خواهــد شــد»‪ .‬مجیــد جوادیــان زاده در مــورد رویکــرد‬ ‫انتخــاب کتــب کــودک و نوجــوان و کتاب هــای عمومــی در ایــن دوره از نمایشــگاه گفــت‪:‬‬ ‫«اصــوالً ســنین کودکــی و نوجوانــی بهتریــن ســنین ‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ Intellectual Property Office‬گزارش داد؛‬ ‫افریقا؛‬ ‫‪8‬‬ ‫سرزمین زنان مخترع‬ ‫مدیر کل ارشاد استان یزد تشریح کرد؛‬ ‫نگاهی به سریال «پاتریک ملروز»‬ ‫ازمنظ ِر اختالل های روانی از دیدگاه بالینی‬ ‫سخن مدیرمسئول‬ ‫‪2‬‬ ‫حامد حدادی‪:‬‬ ‫مقابل تیم های بزرگ‬ ‫نباید اشتباه کرد‬ ‫‪5‬‬ ‫توافق امریکا و اسرائیل‬ ‫بر سر عراق و سوریه‬ ‫در داســتان های نقل شــده قدیمــی و‬ ‫ضرب المثل هــای به جای مانــده از گذشــته‪،‬‬ ‫می گفتنــد؛ وقتــی ســگ و گربــه بــا هــم‬ ‫دوســت شــوند و به اصطــاح یکــی شــوند‪،‬‬ ‫اســایش و راحتــی از مــردم ‪...‬‬ ‫رشد ‪ 17‬درصدی حمل محصوالت فوالد مبارکه به مقصد مشتریان در سال جاری‬ ‫نشســت خبــری مهنــدس عظیمیــان (مدیرعامــل فــوالد مبارکــه)‪ ،‬روز چهارشــنبه‬ ‫‪ 23‬بهمن مــاه با حضــور ‪ 56‬رســانه اســتانی و کشــوری در محــل برگــزاری‬ ‫همایش هــای کمیتــه مدیریــت شــرکت فــوالد مبارکــه برگــزار شــد‪ .‬در بخــش‬ ‫نخســت ایــن نشســت‪ ،‬مدیرعامــل فــوالد مبارکــه ضمــن قدردانــی از زحمــات‬ ‫خبرنــگاران و رســانه های اســتانی و کشــوری توضیحــات مبســوطی ارائــه کــرد‪.‬‬ ‫مهنــدس عظیمیــان گفــت‪« :‬فــوالد مبارکــه بزرگ تریــن تولیدکننــده ورق هــای‬ ‫فــوالدی تخــت در خاورمیانــه و شــمال افریقــا بــا ســهم بیــش از ‪ 50‬درصــدی‬ ‫در بیــن شــرکت های بــزرگ فوالدســازی کشــور و ســهم ‪ 22‬درصــدی در‬ ‫‪( MENA‬خاورمیانــه و شــمال افریقــا) اســت‪ .‬گــروه فــوالد مبارکــه بــا بیــش از‬ ‫نتُــن اهــن اســفنجی در ســال بزرگ تریــن تولیدکننــده اهــن اســفنجی‬ ‫‪ 11‬میلیو ‬ ‫در جهــان اســت‪ .‬ارزش فعلــی گــروه فــوالد مبارکــه معــادل ‪840/000‬میلیاردریــال‬ ‫اســت‪ .‬ایــن شــرکت در تولیــد ناخالــص داخلــی (‪ )GDP‬ســهم یک درصــدی و‬ ‫در تولیــد ناخالــص داخلــی بخــش صنعــت ســهم پنج درصــدی دارد‪ .‬در زنجیــره‬ ‫تامیــن گســترده فــوالد مبارکــه نیــز ‪ 2800‬تامین کننــده خدمــات و کاال بــا‬ ‫حــدود ‪ 80‬درصــد ســاخت داخــل حضــور دارنــد‪ .‬شــبکه گســترده مشــتریان‬ ‫شــرکت شــامل ‪ 1000‬کارخانــه و کارگاه به طــور مســتقیم و ‪ 3000‬کارخانــه و‬ ‫کارگاه به طــور غیرمســتقیم اســت»‪ .‬مدیرعامــل فــوالد مبارکــه با بیان اینک ـ ه ایــن‬ ‫شــرکت تنهــا دارنــده چرخــه کامــل تولیــد فــوالد در کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬معادن‬ ‫نتُــن‪،‬‬ ‫ســنگ اهن‪ ،‬فــراوری ســنگ اهن‪ ،‬گندله ســازی بــا ظرفیــت ‪12.5‬میلیو ‬ ‫نتُــن‪ ،‬فوالدســازی و ریخته گــری مــداوم بــا‬ ‫احیــای مســتقیم بــا ظرفیــت ‪ 12‬میلیو ‬ ‫نتُــن و خطــوط‬ ‫نتُــن‪ ،‬خــط نــورد گــرم بــا ظرفیــت ‪ 6.5‬میلیو ‬ ‫ظرفیــت ‪ 10.3‬میلیو ‬ ‫ هزارتُــن و‬ ‫نتُــن‪ ،‬واحــد گالوانیــزه بــه ظرفیــت ‪ 200‬‬ ‫نــورد ســرد بــا ظرفیــت دو میلیو ‬ ‫خطــوط تولیــد رنگــی و قلع انــدود هریــک بــه ظرفیــت ‪ 100‬هزا رتُــن از مهم تریــن‬ ‫حلقه هــای ایــن زنجیــره هســتند»‪ .‬وی از مجتمــع فوالد هرمــزگان جنــوب‪ ،‬صنایع‬ ‫معدنــی فـــوالد ســنگان‪ ،‬شــرکت های ورق خــودرو و سفیددشــت چهارمحــال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬فـــوالد امیرکبیر کاشــان‪ ،‬شــرکت تامین و توســعه زیرســاخت های شــرق‬ ‫ایــران‪ ،‬شــرکت فنــی مهندســی فــوالد مبارکــه‪ ،‬شــرکت بین المللــی اتوماســیون و‬ ‫سیستم ها ایریســـا‪ ،‬شرکـــت فلـــز تـــدارک‪ ،‬تـارا استیـــل‪ ،‬شرکت تـــامکو‪ ،‬باشگاه‬ ‫فرهنگــی ورزشــی فــوالد مبارکــه ســپاهان‪ ،‬هلدینــگ فــوالد متیــل‪ ،‬هلدینــگ‬ ‫ســرمایه گذاری تــوکا فــوالد و هلدینــگ ســرمایه گذاری توســعه معــادن و فلــزات‬ ‫به عنــوان شــرکت های گــروه فــوالد مبارکــه نــام بــرد»‪ .‬او در ادامــه بااشــاره به‬ ‫عملکــرد فــوالد مبارکــه و مجتمــع فــوالد ســبا در ‪ 10‬مــاه نخســت ســال ‪ 98‬گفــت‪:‬‬ ‫«علی رغــم همــه مشــکالت موجــود و همــکاری بــا ســازمان های بــرق و گاز در‬ ‫فصــل ســرد ســال و همچنیــن باتوجه بــه کمبودهایــی کــه در حــوزه ســنگ اهن‬ ‫داشــته ایم‪ ،‬خوشــبختانه بــا تــاش جمعــی کارکنــان نتایــج ارزشــمندی‬ ‫به دســت امــده اســت کــه برخــی از ان هــا در حوزه هــای مختلــف عبارت انــد‬ ‫از‪ :‬در تولیــد گندلــه و اهــن اســفنجی بــه ترتیــب ‪ 89‬درصــد و ‪ 95‬درصــد برنامــه‬ ‫شــرکت تحقق یافتــه اســت‪ .‬در تولیــد تختــال بــا رشــد یک درصــدی نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ 112‬درصــد برنامــه و در تولیــد کالف گــرم بــا‬ ‫رشــد س ـه درصدی‪ 101 ،‬درصــد برنامــه تحقق یافتــه اســت‪ .‬همچنیــن در تولیــد‬ ‫کالف ســرد ســخت بــا س ـه درصد رشــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫‪ 100‬درصــد برنامــه‪ ،‬در تولیــد محصــول قلع انــدود بــا نه درصــد رشــد ‪ 105‬درصــد‬ ‫برنامــه‪ ،‬در تولیــد محصــول گالوانیــزه و رنگــی به ترتیــب ‪ 98‬و ‪ 96‬درصــد برنامــه و‬ ‫درنهایــت در حمــل محصــول بــه مقصــد مشــتریان بــا رشــد ‪ 17‬درصــدی نســبت‬ ‫بــه مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ 109‬درصــد برنامــه ســاالنه شــرکت در ایــن حــوزه‬ ‫تحقق یافتــه اســت»‪ .‬وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بااشــاره به اثــار‬ ‫اشــتغال زایی گــروه فــوالد مبارکــه تصریــح کــرد‪« :‬جمــع کل اشــتغال مســتقیم و‬ ‫غیرمســتقیم در گــروه فــوالد مبارکــه ‪ 350‬هــزار فرصــت شغلی ســت»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫گــروه فــوالد مبارکــه بااشــاره به نقشــه راه توســعه ظرفیــت گــروه فــوالد مبارکــه‬ ‫نتُــن‬ ‫گفــت‪« :‬فــوالد مبارکــه در ســال ‪ 1372‬کار خــود را بــا تولیــد ‪2.4‬میلیو ‬ ‫اغــاز کــرد و در ادامــه ایــن راه موفقیت امیــز‪ ،‬بــا ایجــاد واحدهــای جدیــد‬ ‫در جنــوب کشــور‪ ،‬حفــظ ســهم ‪ 50‬درصــدی خــود در تولیــد فــوالد کشــور و‬ ‫نتُــن فــوالد را هدف گــذاری کــرده اســت»‪.‬‬ ‫دســتیابی بــه ‪ 25‬میلیو ‬ ‫مهنــدس عظیمیــان بااشــاره به حجــم فــروش داخلــی و صادراتــی فــوالد مبارکــه‬ ‫نتُــن محصــوالت‬ ‫در ســال های اخیــر گفــت‪« :‬از ابتــدا تاکنــون حــدود ‪ 105‬میلیو ‬ ‫فــوالد مبارکــه در بازارهــای داخلــی و صادراتــی بــه فــروش رســیده اســت‪.‬‬ ‫نتُــن محصــوالت فــوالدی‬ ‫این درحالی ســت که از ابتــدا تاکنــون حــدود ‪ 20‬میلیو ‬ ‫تخــت بــه مقاصــد موردنظــر صــادر شــده و بیــش از هشــت میلیارد دالر بــرای‬ ‫کشــور ارزاوری داشــته اســت»‪ .‬وی بااشــاره به بــازار مصــرف محصــوالت فــوالد‬ ‫مبارکــه در ســال ‪ 1398‬افــزود‪ 33« :‬درصــد محصــوالت فــوالد مبارکــه بــه صنعــت‬ ‫لولــه و پروفیــل‪ ،‬نه درصــد بــه خرده فروشــی‪ ،‬پنج درصــد بــه صنعــت حمل ونقــل‪،‬‬ ‫هفت درصــد بــه شــرکت های تجــاری‪ ،‬چهار درصــد بــه صنایــع لوله هــای اتصــال‬ ‫ســیاالت‪ ،‬ســه درصد بــه صنایــع لوازم خانگــی و ‪ 2‬و ‪ 10‬درصــد بــه صنایــع‬ ‫بســته بندی و ســایر صنایــع اختصــاص یافتــه اســت»‪ .‬او بااشــاره به میــزان برداشــت‬ ‫اب فــوالد مبارکــه از رودخانــه زاینــده رود گفــت‪« :‬فــوالد مبارکــه از ابتــدای‬ ‫بهره بــرداری‪ ،‬مصــرف بهینــه اب را در تمامــی خطــوط تولیــد خــود در دســتور کار‬ ‫قــرار داده اســت‪ ،‬تاجایی کــه توانســته مصــرف ویــژه اب را از ‪4.2‬مترمکعــب بــر‬ ‫تــن تولیــد ســال ‪ 1391‬بــه ‪ 2.7‬در ســال جــاری کاهــش دهــد‪ .‬درنتیجــه ایــن‬ ‫تالش هــا و ســرمایه گذاری ها در ســال ‪ 2018‬فــوالد مبارکــه به عنــوان قهرمــان‬ ‫کاهــش مصــرف اب در بیــن فوالدســازان جهــان معرفــی شــد»‪.‬‬ ‫مدیر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه در ادامــه‪ ،‬اهــم فعالیت هــای معاونــت‬ ‫بهره بــرداری شــرکت در ‪ 10‬مــاه نخســت ســال ‪ 1398‬را بــه ایــن شــرح برشــمرد‪:‬‬ ‫تولیــد انبــوه تختــال ‪( APS X60‬گریــد جدیــد ورق گــرم مخصــوص گازتــرش)؛‬ ‫طراحــی و تولیــد شــش محصــول جدیــد (تختــال گازتــرش‪ ،‬کالف گــرم‬ ‫‪( 18HMN5‬کالچ خــودرو)‪ ،‬کالف ســرد (کورتــن) مخصــوص کانتینرهــای حمــل‬ ‫دریایــی‪ ،‬فول هــارد تســمه های بســته بندی‪ ،‬کالف اسیدشــویی ‪SPFH590‬‬ ‫(رینــگ خــودرو)‪ ،‬کالف گــرم (لولــه اب)؛ تولیــد دو تیــپ ورق مخصــوص‬ ‫بدنــه لوازم خانگــی بــا تائیــد مصرف کننــده؛ رشــد ‪ 25‬درصــدی تولیــد ورق بــا‬ ‫ضخامــت دو میلیمتــر در فــوالد ســبا‪.‬‬ ‫اهــم فعالیت هــای معاونــت فــروش و بازاریابــی فــوالد مبارکــه در ‪ 10‬مــاه نخســت‬ ‫اول ســال ‪ 1398‬بخــش دیگــری از ســخنان مدیرعامــل فــوالد مبارکــه در ایــن‬ ‫نشســت خبــری بــود‪ .‬وی در این خصــوص افــزود‪« :‬تحویــل ‪ 6454‬هزار تــن‬ ‫محصــوالت فــوالدی از ابتــدای ســال بــا رشــد ‪ 15‬درصــدی نســبت بــه مــدت‬ ‫مشــابه ســال قبــل‪ ،‬تحویــل ‪1.2‬میلیون تــن محصــوالت فــوالدی در بازارهــای‬ ‫صادراتــی از اول ســال بــا رشــد ‪ 59‬درصــدی نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل‬ ‫و ثبــت ‪ 1500‬هزار تــن ســفارش محصــوالت ویــژه و بــا ارزش افــزوده باالتــر در‬ ‫انــواع محصــوالت تولیــدی شــرکت (‪52‬درصــد رشــد نســبت بــه ســال قبــل)‬ ‫از عمده تریــن فعالیت هــا در این حــوزه بــوده اســت»‪ .‬مهنــدس عظیمیــان از‬ ‫راه انــدازی پروژه هــای بازیافــت حــرارت از نیــروگاه گازی بــا افــزودن ریــکاوری‬ ‫بویلــر (‪ ،)HRSG‬احــداث دو دســتگاه غبارگیــر واحــد احیــای مســتقیم در ناحیــه‬ ‫اهن ســازی‪ ،‬احــداث پسـت های ‪ kv 63‬و ‪ kv 400‬ســایت شــهید خــرازی‪ ،‬افزایــش‬ ‫مســیر ریلــی در ســالن های ‪ D2‬و ‪ D3‬خطــوط نهایــی نــورد ســرد و مســیر ریلــی‬ ‫نقطــه بارگیــری ســالن ‪ E‬نــورد گــرم به عنــوان عمده تریــن اقدامــات معاونــت‬ ‫اجــرای پروژه هــای فــوالد مبارکــه نــام بــرد‪.‬‬ ‫وی اهــم فعالیت هــای معاونــت تکنولــوژی فــوالد مبارکــه در ‪ 10‬مــاه نخســت‬ ‫ســال ‪ 1398‬فــوالد مبارکــه را این گونــه برشــمرد‪ :‬بومی ســازی حــدود ‪ 80‬درصــد‬ ‫قطعــات و تجهیــزات موردنیــاز خطــوط تولیــد؛ بومی ســازی ‪ 997‬قطعــه و‬ ‫تجهیــزات اســتراتژیک (جلوگیــری از خــروج حــدود ‪ 10‬میلیون یــورو)؛ ســاخت‬ ‫دســتگاه پیچــش گــرم بــا نــرخ کرنــش بــاال جهــت طراحــی محصــوالت جدیــد؛‬ ‫تاســیس مرکــز نــواوری گــروه فــوالد مبارکــه مبتنــی بــر تحــول دیجیتــال؛ اتمــام‬ ‫‪ 31‬پــروژه تحقیقاتــی بااعتبــاری معــادل ‪ 57‬میلیارد ریــال؛ مشــارکت ‪ 42‬درصــدی‬ ‫در نظــام پیشــنهاد ها (عملکــرد مــدت مشــابه ســال قبــل ‪ 38‬درصــد) و راه انــدازی‬ ‫سیســتم تولیــد تختــال بــرای محیــط گازتــرش‪.‬‬ ‫مهنــدس عظیمیــان در ادامــه اهــم فعالیت هــای معاونــت خریــد فــوالد مبارکــه در‬ ‫‪ 10‬مــاه نخســت ســال ‪ 1398‬را بـ ه ایــن شــرح برشــمرد‪ :‬تامیــن کاالهــای اساســی‬ ‫و اولیــه فــوالد مبارکــه شــامل ســنگ اهن‪ ،‬گندلــه‪ ،‬اهــن اســفنجی‪ ،‬الکتــرود‪ ،‬فــرو‬ ‫الیاژهــا و ‪...‬؛ شناســایی منابــع تامیــن جدید اقــام اســتراتژیک و گلوگاهــی وارداتی‬ ‫بــا رویکــرد پرداخــت ریالــی؛ امکان ســنجی و طراحــی ســامانه ارتبــاط بــا معــادن؛‬ ‫مدیریــت اقــام مــازاد و راکــد (مصرفــی‪ ،‬یدکــی و اموالــی) موجــود در انبارهــا و‬ ‫اســتفاده از دســتگاه های مکانیــزه نگهــداری صحیــح کاال در انبــار‪.‬‬ ‫وی اهــم فعالیت هــای معاونــت اقتصــادی و مالــی در ‪ 10‬مــاه نخســت ســال ‪1398‬‬ ‫را بــه ایــن شــرح برشــمرد‪ :‬افزایــش ســرمایه از مبلــغ ‪130‬هزارمیلیاردریــال بــه‬ ‫‪210‬هزارمیلیاردریــال؛ کاهــش مالیات هــای تشــخیصی ســال های گذشــته‬ ‫و مطالبه شــده حــدود ‪ 1300‬میلیارد تومــان؛ پرداخــت ‪ 1600‬میلیارد تومــان‬ ‫از مطالبــات ســود ســهامداران در موعــد قانونــی؛ وصــول وجــوه حاصــل از‬ ‫فروش هــای داخلــی بــه میــزان ‪ 27‬هــزار و ‪ 500‬میلیارد تومــان و صادراتــی بــه‬ ‫میــزان ‪ 485‬میلیون یــورو؛ پرداخــت مبلــغ ‪ 1000‬میلیارد تومــان و ‪ 10‬میلیون یــورو‬ ‫بابــت طرح هــای توســعه و ســرمایه گذاری ها‪.‬‬ ‫مدیر عامــل گــروه فــوالد مبارکــه اهــم فعالیت هــای معاونــت ســرمایه گذاری و‬ ‫امــور شــرکت های فــوالد مبارکــه در ‪10‬مــاه نخســت ســال ‪ 1398‬را بــ ه ایــن‬ ‫شــرح برشــمرد‪ :‬افزایــش ســوداوری ســرمایه گذاری ها بــه میــزان حداقــل‬ ‫دوهزارمیلیاردتومــان؛ حضــور در افزایــش ســرمایه های شــرکت های ســرمایه پذیر‬ ‫(فــوالد هرمــزگان‪ ،‬گل گهــر‪ ،‬چادرملــو‪ ،‬معــدن و فلــزات و ‪)...‬؛ ســرمایه گذاری‬ ‫در شــرکت های فــوالد زاگــرس اندیمشــک‪ ،‬ارونــد کک ایرانیــان و ‪)...‬؛ انجــام‬ ‫ارزیابــی مالــی و عملیاتــی شــرکت های گــروه و پیاده ســازی نظــام بودجه ریــزی‬ ‫در شــرکت های گــروه»‪ .‬وی گفــت‪« :‬فــوالد مبارکــه در حــوزه مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی در ‪ 10‬مــاه نخســت ســال ‪ 1398‬نیــز اقدامــات موثــری انجــام داده‬ ‫اســت کــه اهــم ان هــا عبارت انــد از‪ :‬انجــام مســاعدت های مختلــف مالــی در‬ ‫حوزه هــای اموزشــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬عمرانــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬درمانــی و مذهبــی‬ ‫بــه مبلــغ بیــش از ‪ 170‬میلیارد ریــال؛ مشــارکت در جشــن گل ریــزان (ازادی‬ ‫زندانیــان دیــه) بــا مســاعدت مالــی حــدود ‪ 25‬میلیارد ریــال؛ تشــکیل ‪ 92‬جلســه‬ ‫تعاملــی بــا مســئولین منطقــه‪ ،‬اســتانی و کشــوری؛ خریــد تجهیــزات و انالیــز‪،‬‬ ‫ی و هورمونــی بــرای بیمارســتان محمــد رســول اهلل (ص)‬ ‫دســتگاه های بیوشــیم ‬ ‫شــهر مبارکــه؛ مشــارکت در تکمیــل مرکــز اموزشــی و فرهنگــی خانــه معلــم‬ ‫مبارکــه و مســاعدت مالــی بــه ســیل زدگان شــمال‪ ،‬جنــوب و شــرق کشــور»‪.‬‬ ‫ارتقــای دســتاوردهای ایمنــی شــرکت در ســال های ‪ 97‬و ‪ 98‬بخــش بعــدی‬ ‫ســخنان مهنــدس عظیمیــان بــود‪ .‬وی در این خصــوص تصریــح کــرد‪« :‬بــا‬ ‫تــاش جمعــی کارکنــان و در ســایه رعایــت دســتورالعمل های ایمنــی در همــه‬ ‫خطــوط بــه شــکرانه خداونــد ضریب هــای شــدت و تکــرار حــوادث شــرکت در‬ ‫ماه هــای اخیــر بــه بهتریــن شــرایط خــود در ســال های اینــده رســیده اســت»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به اقدامــات شــرکت بــرای بومی ســازی قطعــات موردنیــاز صنعــت‬ ‫فــوالد خاطرنشــان کــرد‪« :‬براســاس رویکــرد مدیریــت شــرکت و باهمــت و تالش‬ ‫کارشناســان فــوالد مبارکــه‪ ،‬شــرکت های ســازنده و دانش بنیــان و دانشــگاه های‬ ‫کشــور تاکنــون ‪ 80‬درصــد قطعــات موردنیــاز ایــن صنعــت بومی ســازی شــده‬ ‫اســت‪ .‬ضمــن اینکــه فــوالد مبارکــه در حال حاضــر ماشین ســازی شــدن را‬ ‫در دســتور کار خــود قــرار داده و باقــوت هرچه بیشــتر در ایــن مســیر در حــال‬ ‫حرکــت اســت»‪ .‬وی در ادامــه بــه لــزوم احــداث نــورد گــرم شــماره ‪ 2‬فــوالد‬ ‫مبارکــه اشــاره و تصریــح کــرد‪« :‬باتوجه بــه افزایــش نیــاز بــازار داخلــی و خارجــی‬ ‫بــه ورق هــای فــوالدی‪ ،‬خــط نــورد گــرم فعلــی فــوالد مبارکــه جوابگــوی نیــاز‬ ‫صنایــع پائین دســتی نیســت؛ چراکــه ظرفیــت تولیــد کوره هــا در فــوالد مبارکــه‬ ‫هفت میلیون تــن و ظرفیــت نــورد گــرم بــا تمــام ظرفیت هــای بهبودیافتــه‬ ‫نتُــن در ســال اســت کــه نســبت بــه‬ ‫در ســال های اخیــر حداکثــر پنج میلیو ‬ ‫نتُــن کســری دارد و بــرای نــورد ایــن‬ ‫ظرفیــت نهایــی فوالدســازی‪ ،‬دو میلیو ‬ ‫نتُــن شــمش فــوالدیِ اضافــه بایــد فکــری می شــد‪ .‬بــدون شــک‬ ‫دو میلیو ‬ ‫احــداث ایــن خــط مزایــای زیــادی بــرای کشــور خواهــد داشــت کــه برخــی از‬ ‫ان هــا عبارت انــد از‪ :‬خودکفایــی کشــور از واردات ورق موردنیــاز و امــکان تولی ـ ِد‬ ‫رول ورق جهــت ســاخت لوله هــای بــا اقطــار بــزرگ و ضخامــت زیــاد به منظــور‬ ‫انتقــال ذخایــر نفــت و گا ِز ‪( API X70‬ضخامــت تولیــدی نــورد فعلــی از ‪ 1.5‬تــا‬ ‫‪ 16‬میلیمتــر اســت کــه پاســخگوی نیــاز کشــور بــه کالفِ ورق‪ ،‬جهــت اســتفاده‬ ‫در حــوزه نفــت‪ ،‬گاز و اب نیســت‪ .‬خــط جدیــد‪ ،‬کالفِ فــوالدیِ بــا ضخامــت ‪1.5‬‬ ‫تــا ‪25.4‬میلیمتــر و عــرض تــا ‪ 2000‬میلیمتــر را تولیــد می کنــد و ایــن نیــاز را‬ ‫ـاص اســتحکام بــاالیِ ســبک ‪DP1180‬‬ ‫پوشــش خواهــد داد؛ تولیــد ورق هــای خـ ِ‬ ‫(فوالدهــای دوفــازی) جهــت اســتفاده در بدنــه خودروهــا کــه باعــث سبک ســازی‬ ‫و اســتحکام بخشــیدن بــه بدنــه خــودرو و درنتیجــه کاهــش الودگــی‪ ،‬ایمنــی باال‬ ‫و صرفه جویــی هزینه هــای ســوخت ان می شــود؛ تولیــد ورق هــای عریــض‬ ‫موردنیــاز بــرای بدنــه خودروهــای ‪( SUV‬شاسـی بلند)؛ تولیــد گریــد پراســتحکام‬ ‫‪ QSD700‬جهــت تولیــد شاســی خودروهــای ســنگین؛ امــکان تولیــد فــوالد بــا‬ ‫کربــن متوســط بــرای ماشــین کاری در ایــران وجــود نــدارد و خــط نــورد گــرم ‪2‬‬ ‫نتُــن تختــال‬ ‫ایــن نیــاز را برطــرف خواهــد کــرد‪ .‬در حال حاضــر حــدود دومیلیو ‬ ‫مــازاد بــر مصــرف نــورد گــرم فعلــی‪ ،‬در ســال موجــود اســت و ارزش افــزوده ای‬ ‫کــه پــس از راه انــدازی خــط نــورد گــرم ‪ 2‬حاصــل خواهــد شــد نقــش مهم ـی ‬ ‫در اقتصــاد کشــور و تولیــد ناخالــص ملــی ایفــا خواهــد کــرد‪ .‬همچنیــن کــه از‬ ‫خام فروشــی تختــال نیــز جلوگیــری خواهــد شــد‪ .‬در خــط جدیــد با عنایت بــه‬ ‫ف ّنــاوری پیشــرفته ان‪ ،‬نیــاز بــه قطعــات یدکــی‪ ،‬تعمیــرات و توقــف تولیــد بســیار‬ ‫کمتــر از خــط موجــود اســت»‪.‬‬ ‫ش ِروی فــوالد مبارکــه‬ ‫مدیرعامــل فــوالد مبارکــه مهم تریــن چالش هــای پیــ ‬ ‫را بــه ایــن شــرح برشــمرد‪« :‬تامیــن ســنگ اهن‪ ،‬کنســانتره و گندلــه باکیفیــت‬ ‫موردنیــاز؛ تــوازن در چرخــه تولیــد فــوالد و پیگیــری اجــرای نــورد گرم شــماره ‪2‬؛‬ ‫کمبــود زیرســاخت های حمل ونقــل ریلــی‪ ،‬جــاده ای و دریایــی؛ تولیــد محصــوالت‬ ‫بــا ارزش افــزوده باالتــر و مدیریــت بــازار»‪ .‬مهنــدس عظیمیــان در بخــش پایانــی‬ ‫ســخنان خــود گفــت‪« :‬در راســتای تعهــد بــه مســئولیت های اجتماعــی شــرکت‬ ‫و بــا مجوزهایــی کــه از هیئت مدیــره شــرکت دریافــت کرده ایــم‪ ،‬ان شــاءاهلل‬ ‫بــه زودی بــا ســرمایه گذاری فــوالد مبارکــه‪ ،‬اصفهــان صاحــب خــط هوایــی‬ ‫خواهــد شــد و توســعه بیش ازپیــش اســتان را رقــم خواهــد زد»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫بانک‬ ‫راه هموار دریافت رمز دوم پویا‬ ‫در بانک تجارت‬ ‫دریافــت رمــز دوم پویــا در بانــک تجــارت‬ ‫بــا مســیرهای ســاده امکان پذیــر اســت‪.‬‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی بانــک تجــارت؛‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫رئیــس اداره روابط عمومــی بانــک تجــارت‬ ‫بااشــاره به تعییــن اخریــن مهلــت اســتفاده‬ ‫از رمــز دوم ایســتا توســط بانــک مرکــزی به‬ ‫تشــریح مزیت هــای فعال ســازی و اســتفاده از رمــز دوم پویــا در بانــک‬ ‫تجــارت پرداخــت‪ .‬محمــد احمــدی اذر گفــت‪« :‬فعال ســازی رمــز دوم‬ ‫پویــا ارتباطــی مســتقیم بــا افزایــش امنیــت حســاب مشــتریان دارد و‬ ‫هم وطنــان می تواننــد به راحتــی بــا فعال ســازی رمــز دوم پویــا در‬ ‫بانــک تجــارت‪ ،‬خیــال خــود را از بابــت فیشــینگ و کاله برداری هــای‬ ‫مرتبــط بــا کارت هــای بانکــی در تراکنش هــای بــدون کارت راحــت‬ ‫بابیان اینکــه دارنــدگان کارت هــای بانکــی بانــک تجــارت‬ ‫کننــد»‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫یکــی از بهتریــن شــرایط را بــرای دریافــت رمــز پویــای کارت هــای‬ ‫بانکــی خــود تجربــه می کننــد‪ ،‬گفــت‪« :‬فعال ســازی اســان و بــدون‬ ‫دردســر رمــز یک بارمصــرف دغدغه ای ســت کــه مشــتریان بانک هــا‬ ‫در ایــن روزهــا بــا ان مواجــه هســتند‪ .‬بانــک تجــارت بــا پیاده ســازی‬ ‫ســه روش دریافــت رمــز پویــا ازطریــق نصــب همــراز‪ ،‬کــد دســتوری‬ ‫و همچنیــن دریافــت پیامکــی رمــز پویــا از ســامانه هریــم بانــک‬ ‫مرکــزی درکنــار امــکان مراجعــه حضــوری در شــعب‪ ،‬تــاش‬ ‫کــرده تــا بهتریــن و ســاده ترین مســیر را بــرای مشــتریان خــود در‬ ‫دریافــت رمــز پویــای بانکــی فراهــم کنــد»‪ .‬احمــدی اذر در توضیــح‬ ‫روش دریافــت رمــز پویــا ازطریــق اپلیکیشــن همــراز بــه مکان یابــی‬ ‫مناســب دســتگاه های خودپــرداز بانــک تجــارت در ســطح شــهرها‬ ‫اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬شــعب و دســتگاه های خودپــرداز ایــن بانــک‬ ‫در بســیاری از اســتان ها و شــهرهای سراســر کشــور گســترده شــده‬ ‫و تنهــا کافی ســت مشــتریان بــا مراجعــه بــه دســتگاه خودپــرداز و‬ ‫انجــام مراحــل فعال ســازی و نصــب اپلیکیشــن همــراز‪ ،‬رمــز دوم‬ ‫پویــای حســاب خــود را دریافــت کننــد‪ .‬در ایــن روش ســریال بــرای‬ ‫مشــتریان ازطریــق خودپــرداز صــادر و کــد فعال ســازی نیــز ازطریــق‬ ‫ارســال بــه شــماره تلفــن همــراه مورد تائید مشــتری ارســال می شــود‬ ‫کــه ایــن کــد و شــماره ســریال در برنامــه همــراز وارد می شــود»‪.‬‬ ‫رئیــس اداره روابط عمومــی و تبلیغــات بانــک تجــارت در تشــریح‬ ‫مزیت هــای برنامــه همــراز ایــن بانــک گفــت‪« :‬از مزایــای برنامــه‬ ‫همــراز اینکــه ورود بــا اثــر انگشــت و امــکان کپــی رمــز پویــا ازطریــق‬ ‫برنامــه نیــز مهیاســت»‪.‬‬ ‫دکتر صالح ابادی در مراسم گرامیداشت روز زن‪:‬‬ ‫بانوان در تمام سطوح‬ ‫بانک توسعه صادرات حاضر هستند‬ ‫مدیرعامــل بانــک توســعه صــادرات‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن بانــک تنهــا بانــک‬ ‫دولتی ســت کــه بانــوان در تمــام‬ ‫ســطوح از جملــه عضویــت در‬ ‫هیئت مدیــره حضــور دارنــد»‪.‬‬ ‫ـزارش روابط عمومــی بانــک توســعه‬ ‫به گـ ِ‬ ‫صــادرات؛ دکتــر علــی صالح ابــادی‬ ‫در مراســم گرامیداشــت روز زن بــا تبریــک والدت حضــرت فاطمــه‬ ‫زهــرا(س) افــزود‪« :‬بــا نگاهــی بــه وضعیــت نیــروی انســانی بانــک‬ ‫توســعه صــادرات مشــاهده می شــود کــه ریاســت هفــت مدیریــت‬ ‫ـال‬ ‫و اداره در ایــن بانــک به عهــده بانــوان اســت کــه به خوبــی درحـ ِ‬ ‫انجــام وظیفــه هســتند»‪ .‬به گفتــه وی‪ ،‬بانــوان در بانــک توســعه‬ ‫صــادرات فعالیــت چشــمگیری دارنــد و بــا همــان تــاش اقایــان‪،‬‬ ‫بــرای انجــام وظایــف و در برخــی مــوارد حتــی بیشــتر در ارائــه‬ ‫خدمــت بــه صادرکننــدگان می کوشــند»‪ .‬مدیرعامــل بانــک توســعه‬ ‫صــادرات بــا اعــام ایــن مطلــب کــه مهم تریــن ســرمایه در بانــک‬ ‫"نیــروی انسانی"ســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬در شــرکت های تولیــدی‬ ‫ممکــن اســت مــواد اولیــه و ماشــین االت حکــم ســرمایه را داشــته‬ ‫باشــند امــا در بانــک ایــن نیــروی انسانی ســت کــه حکــم ســرمایه‬ ‫را داشــته و می توانــد منابــع را در بخش هایــی تخصیــص دهــد‬ ‫تــا بیشــترین نتیجــه در حــوزه صــادرات غیرنفتــی حاصــل شــود»‪.‬‬ ‫دکتــر صالح ابــادی وضعیــت عمومــی بانــک را مطلــوب توصیــف‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬به لحــاظ شــاخص نقدینگــی در شــرایط مناســبی‬ ‫قــرار داریــم و حتــی یــک روز اضافه برداشــت از بانــک مرکــزی‬ ‫نداشــته ایم»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬معوقــات بانــک زی ِر‪10‬درصــد اســت‬ ‫و به رغــم تحریم هــا ســعی شــده اســت تــا خدمــات باکیفیــت بهتــر‬ ‫ارائــه شــود»‪ .‬مدیرعامــل بانک توســعه صــادرات بااشــاره به اقدامــات در‬ ‫حــوزه بانکــداری بــاز و دیجیتــال گفــت‪« :‬نقشــه بانکــداری بــاز بانــک‬ ‫توســعه صــادرات در جلســه مشــترک بــا کارشناســان وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی طــرح شــده و درحــال نهایی شــدن اســت»‪ .‬وی‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬عمــده صادرکننــدگان نمونــه کشــور مشــتری بانــک‬ ‫توســعه صــادرات هســتند و شــعب بــا اشــراف روی مشــتریان‪ ،‬در‬ ‫زمینــه جــذب مشــتریانی کــه ارز را بــه کشــور بــاز می گرداننــد‪ ،‬فعال‬ ‫هســتند»‪ .‬دکتــر صالح ابــادی بااشــاره به لــزوم تغییــر در معیارهــای‬ ‫نــرخ ســود تاکیــد کــرد‪« :‬می بایســت بیــن صادرکنندگانــی کــه ارز‬ ‫را بــه کشــور بازمی گرداننــد بــا ان دســته از صادرکنندگانــی کــه در‬ ‫بازگردانــدن ارز بــه کشــور تعلــل می ورزنــد‪ ،‬تفــاوت قائــل شــد»‪.‬‬ ‫افزایش استفاده از تسهیالت بانک مسکن‬ ‫در پروژه های نوسازی بافت فرسوده‬ ‫اســتفاده از تســهیالت بانک مســکن در‬ ‫پروژه هــای نوســازی بافــت فرســوده در‬ ‫شــهرهای کشــور به شــکل محســوس‬ ‫افزایــش پیــدا کــرد‪ .‬گــزارش پایــگاه‬ ‫خبــری بانــک مســکن از رونــد‬ ‫دریافــت تســهیالت نوســازی توســط‬ ‫ســازندگان‪ ،‬شــرکت های ســاختمانی‪،‬‬ ‫انبوه ســازان و ســایر فعــاالن حــوزه ســاخت در بافت هــای فرســوده‬ ‫حاکی ســت؛ از ابتــدای ســال جــاری تــا پایــان دی مــاه نزدیــک بــه‬ ‫دوهــزار پــروژه ســاختمانی تخریــب و نوســازی در محدوده هــای‬ ‫بافــت فرســوده شــهرها در شــعب بانــک مســکن بــرای اســتفاده‬ ‫از تســهیالت بانــک مســکن پذیــرش شــدند کــه از ایــن میــزان‬ ‫ســاخت نزدیــک بــه ‪10‬هــزار واحــد بــا دریافــت تســهیالت‪ ،‬شــروع‬ ‫ـال ســاخت اســت‪ .‬ایــن تعــداد پــروژه مســکونی‬ ‫شــده و اکنــون درحـ ِ‬ ‫درحــال ســاخت در بافت هــای فرســوده طــی ســال ‪ 98‬باتوجه بــه‬ ‫رکــود ســاختمانی و افــت شــدید تعــداد پروانه هــای ســاختمانی‬ ‫صادرشــده توســط شــهرداری ها در کل مناطــق شــهری‪ ،‬بیانگــر ســهم‬ ‫قابل توجــه «پروژه هــای متکــی بــه تســهیالت بانــک مســکن» از کل‬ ‫ساخت وسازهاســت‪ .‬طــی ‪10‬مــاه اول امســال پرونــده ســاخت ‪22‬هــزار‬ ‫و ‪ 732‬واحــد مســکونی در بافت هــای فرســوده در بانــک مســکن بــرای‬ ‫تامیــن مالــی ویــژه‪ ،‬پذیــرش شــد کــه به معنــای تصمیــم ســازندگان‬ ‫ایــن پروژه هــا بــرای دریافــت تســهیالت نوســازی پرداختــی توســط‬ ‫بانــک مســکن اســت‪ .‬ایــن تعــداد واحــد مســکونی مطابــق براوردهــا‬ ‫از کل ساخت وســازهای درون بافــت فرســوده‪ ،‬ســهم نزدیــک بــه‬ ‫‪35‬درصــدی از ایــن نــوع پروژه هــای ســاختمانی دارد‪ .‬امارهایــی کــه‬ ‫اخیــرا ً توســط مســئوالن حــوزه عمــران و نوســازی بافــت فرســوده در‬ ‫دولــت اعــام شــد حکایــت از ان دارد کــه در یک ســال ‪ 97‬بــرای‬ ‫ســاخت حــدود ‪64‬هــزار واحــد مســکونی در محــدوده بافت هــای‬ ‫فرســوده‪ ،‬پروانــه ســاختمانی صــادر شــده اســت‪ .‬از طرفی‪ ،‬در نیمــه اول‬ ‫امســال تعــداد واحدهــای موجــود در پروانه های ســاختمانی صادرشــده‬ ‫توســط شــهرداری ها تقریبـاً بــا تیــراژ ساخت وســازهای ســال ‪ 97‬برابــر‬ ‫بــوده اســت‪ .‬طبــق گزارش هــای مرکــز امــار ایــران در نیمــه اول ســال‬ ‫‪ 98‬در کل شــهرهای کشــور ‪198‬هــزار واحــد مســکونی ســاخته شــد‬ ‫کــه حــدود دودرصــد بیشــتر از پارســال بــوده اســت‪ .‬از این تعــداد واحد‬ ‫مســکونی بــراورد می شــود بیــش از ‪ 50‬تــا ‪55‬هــزار واحــد مســکونی‪،‬‬ ‫در محــدوده بافت هــای فرســوده احــداث شــده باشــد‪ .‬به این ترتیــب و‬ ‫باتوجه بــه تعــداد واحدهایــی کــه بــا تســهیالت نوســازی‪ ،‬در بافت هــای‬ ‫فرســوده احــداث شــده اند مشــخص می شــود‪ ،‬در ماه هــای گذشــته‬ ‫از ســال ‪ 98‬از هــر ‪ 10‬واحــد مســکونی کــه در بافــت فرســوده ســاخته‬ ‫شــده حداقــل ســه واحــد بــا تســهیالت نوســازی احــداث شــده اســت‪.‬‬ ‫‪22‬هــزار و ‪ 732‬واحــدی کــه در ‪10‬ماهــه اول امســال بــا اســتفاده از‬ ‫تســهیالت نوســازی بافــت فرســوده در ایــن مناطــق احــداث شــده در‬ ‫قالــب یک هــزار و ‪ 818‬پــروژه ســاختمانی توســط ســازندگان در ایــن‬ ‫مناطــق بــه اجــرا درامــده اســت‪ .‬هرچند تاکنــون قــرارداد تامیــن مالی‬ ‫یک هــزار و ‪ 818‬واحــد مســکونی از کل ‪22‬هــزار و ‪ 732‬واحد مســکونی‬ ‫ـال ســاخت در بافــت فرســوده‪ ،‬بیــن ســازندگان و بانــک مســکن‬ ‫درحـ ِ‬ ‫منعقــد شــده اســت امــا پذیــرش مابقــی پروژه هــا ازســویِ بانــک بــه‬ ‫معنــای اجــرای انهــا بــا تســهیالت ویــژه نوسازی ســت‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬بهمن ‪ -1398‬شماره ‪1930‬‬ ‫در گفت وگو با کارشناسان بررسی شد؛‬ ‫اعتیاد به خرید یا اشتیاق به بازارگردی‬ ‫اشــتیاق افراطــی در خریــد کــه گاه باعنــوان «اعتیــاد بــه خریــد» نیــز شــناخته می شــود‪ ،‬به اعتقــاد برخــی از تحلیلگــران اجتماعــی و روان شــناختی؛ به ســبب‬ ‫دســتیابی بــه سرخوشــی و شــادی لحظــه ای‪ ،‬کنتــرل افــکار و هیجانــات منفــی بــروز کــرده و تــداوم می یابــد‪ .‬ایــن کار به عنــوان یکــی از اصلی تریــن‬ ‫اعتیادهــای رفتــاری کــه گاه عملکــرد مغــز و رفتارهــای اجتماعــی را نیــز تحت تاثیــر قــرار می دهــد‪ ،‬به گفتــه شــماری از تحلیلگــران روان شناســی؛ ناشــی از‬ ‫نبــود اعتمادبه نفــس و خودبــاوری‪ ،‬کنتــرل برخــی از عواطــف و احساســات منفــی نظیــر خشــونت و پرخاشــگری‪ ،‬کاهــش اضطــراب و افســردگی‪ ،‬فقــدان تفریــح و‬ ‫ســرگرمی در یــک جامعــه‪ ،‬تجمل گرایــی و رقابــت و حسدورزی ســت‪.‬‬ ‫براســاس برخــی از منابــع رســمی؛ اعتیــاد بــه خرید‬ ‫در زنــان س ـه برابر مــردان بــراورد شــده اســت کــه‬ ‫شــیوع ان نیــز در ســنین ‪۳۴،۲۲‬سالگی ســت‪،‬‬ ‫به ادعــای ایــن منابــع؛ همچنیــن نزدیــک بــه‬ ‫‪۶۵‬درصــد از جامعــه بــا هــدف خریــد یــک کاالی‬ ‫خــاص منــزل را تــرک می کننــد؛ امــا هنــگام‬ ‫گــردش در بازارهــا وسوســه بــه خریــد می شــوند‪.‬‬ ‫برخــی از متخصصــان علوم پزشــکی اســیب های‬ ‫ژنتیکــی را نیــز در بــروز ایــن اعتیــاد موثــر قلمــداد‬ ‫می کننــد‪ .‬به اعتقــاد ایــن کارشناســان؛ اســیب های‬ ‫روحــی در خانــواده گاه موجــب اعتیادهــای رفتــاری‬ ‫همچــون اعتیــاد بــه اینترنــت‪ ،‬اعتیــاد بــه قمــار یــا‬ ‫اعتیــاد بــه خریــد می شــود؛ کــه به طورحتــم بــا‬ ‫بهره گیــری از مشــاوران و جایگزینــی برخــی از‬ ‫عــادات رفتــاری صحیــح کاهــش می یابــد‪ .‬یــک‬ ‫روان شــناس ســامت دراین بــاره گفــت‪« :‬اعتیــاد‬ ‫بــه خریــد به عنــوان یــک اعتیــاد رفتــاری به منظــور‬ ‫افزایــش تــاب اوری اجتماعــی‪ ،‬تحمــل و کاهــش‬ ‫اضطــراب و تنــش و ارتقــای ســطح کیفــی زندگــی‬ ‫انجــام می پذیــرد»‪ .‬بهنــاز نویــد افــزود‪« :‬براســاس‬ ‫نتایــج برخــی از تحقیقــات؛ ایــن اعتیــاد همچــون‬ ‫اعتیــاد بــه مــواد دخانــی و اعتیــاداور‪ ،‬موجــب‬ ‫اختــال در عملکــرد مغــز می شــود و بیمــار را‬ ‫درجهــت اعتیــاد قربانــی می کنــد»‪ .‬وی تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬در اعتیــاد رفتــاری‪ ،‬بیمــار (معتــاد) به رغــم‬ ‫اگاهــی از اثــار و نتایــج مخــرب ایــن اعتیــاد؛ بــه‬ ‫اســتفاده از مــواد دخانــی و رفتــار اســیب زا ادامــه‬ ‫می دهــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬یکــی از مهم تریــن‬ ‫دالیــل بــروز و تــداوم ایــن اعتیــاد‪ ،‬تجلــی احســاس‬ ‫شــادی و نشــاط هنــگام خریــد اســت کــه به دلیــل‬ ‫ترشــح هورمــون دوپامیــن (کــه نقــش مهمــی‬ ‫در اعتیــاد رفتــاری ایفــاء می کنــد) پدیــدار‬ ‫می شــود‪ .‬به عبارت دیگــر‪ ،‬بیمــار بــه احســاس‬ ‫سرخوشــی ناشــی ازاین اقــدام معتــاد می شــود؛‬ ‫امــا ایــن احســاس به ســرعت بــه یــاس‪ ،‬پشــیمانی‬ ‫و احســاس گنــاه بــدل می شــود»‪ .‬ایــن روان شــناس‬ ‫گفــت‪« :‬درحقیقــت‪ ،‬خریــد به عنــوان یــک اقــدام‬ ‫لذت بخــش در برخی ازمواقــع همچــون شــرکت در‬ ‫ائیــن و ضیافت هــا‪ ،‬طبیعــی محســوب می شــود؛‬ ‫امــا افــراط دراین اقــدام‪ ،‬موجــب بــروز اعتیــاد و‬ ‫اســیب اســت»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬برخــاف تصــور‬ ‫عــام؛ ایــن اختــال (اعتیــاد بــه خریــد)‪ ،‬در مــردان‬ ‫نیــز مشــاهده می شــود؛ افــراط در خریــد کیــف و‬ ‫کفــش و جواهــرات کــه به طورعــام در زنــان بــروز‬ ‫می یابــد‪ ،‬در مــردان بــه اعتیــاد در خریــد تجهیــزات‬ ‫ورزشــی و ســاعت تغییــر می کنــد»‪ .‬ایــن مشــاور‬ ‫افــزود‪« :‬اعتیــاد بــه خریــد همچــون اعتیــاد بــه مواد‬ ‫دخانــی و دیگــر اقســام اعتیــاد رفتــاری‪ ،‬بــا یــک‬ ‫میــل غیرقابل کنتــرل همــراه اســت و براین اســاس؛‬ ‫عــدم انجــام ان بــرای بیمــار بــا عالئــم تــرک‬ ‫اعتیــاد نظیــر زودرنجــی‪ ،‬تندخویــی و خشــونت‬ ‫همــراه می شــود»‪ .‬به گفتــه وی؛ بــروز برخــی از‬ ‫مســائل و مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬حقوقــی (قانونــی) و‬ ‫خانوادگــی ناشــی از خریدهــای غیرضــروری نیــز از‬ ‫اعتیــاد بیمــار جلوگیــری نمی کنــد‪ .‬ایــن کارشــناس‬ ‫درادامــه خاطرنشــان کــرد‪« :‬فقــدان تفریــح و‬ ‫ســرگرمی در یــک جامعــه‪ ،‬تجمل گرایــی‪ ،‬رقابــت‬ ‫و حســدورزی‪ ،‬فقــدان محبــت در خانــواده‪ ،‬اضطراب‬ ‫و تنــش و کمبــود عزت نفــس؛ از مهم تریــن‬ ‫دالیــل بــروز اعتیــاد بــه خریــد اســت»‪ .‬وی بابیــان‬ ‫این مهــم کــه تــورم و کاهــش قــدرت خریــد جامعــه‬ ‫نیــز یکــی از موثرتریــن علــل بــروز ایــن اعتیــاد‬ ‫اســت؛ گفــت‪« :‬برخــی از رفتارهــای وسواســی‬ ‫نظیــر اعتیــاد بــه خریــد در یــک جامعــه کــه از‬ ‫ثبــات قیمــت برخــوردار نیســت‪ ،‬حتمــاً افزایــش‬ ‫می یابــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬مثــ ً‬ ‫ا هجــوم بــه مراکــز‬ ‫خریــد و مجتمع هــا هنــگام تخفیــف ســال نــو‬ ‫(به رغــم عدم احتیــاج) بی شــک به دلیــل رشــد‬ ‫قیمت هــا در ماه هــا و ســال های اتی ســت»‪.‬‬ ‫ایــن مشــاور درخصــوص کاهــش و رفــع ایــن اعتیاد‬ ‫نیــز اظهــار داشــت‪« :‬خودشناســی فــردی‪ ،‬یکــی‬ ‫از مهم تریــن اقدامــات جهــت کاهــش اعتیــاد بــه‬ ‫خریــد اســت‪ .‬بررســی خریدهــا‪ ،‬زمــان ازدسـت رفته‬ ‫هنــگام ایــن خریــد و صدمــات فــردی‪ ،‬خانوادگــی و‬ ‫اجتماعــی ایــن اقــدام نیــز در کاهــش ایــن اعتیــاد‬ ‫اثرگــذار اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬یادداشــت خریدهــا و‬ ‫هزینه کــرد‪ ،‬بازبینــی مــداوم ایــن یادداشــت‪ ،‬تهیــه‬ ‫یــک لیســت (قبــل از خرید) براســاس نیازســنجی و‬ ‫قــدرت خریــد هــم موجــب پیشــگیری از تصمیمات‬ ‫انــی و لحظـه ای به منظــور اقــدام بــه خریــد اســت»‪.‬‬ ‫به عقیــده ایــن روان شــناس ســامت؛ بهره گیــری‬ ‫از مشــاوران و متخصصــان علــوم روان پزشــکی و‬ ‫همچنیــن جایگزینــی برخــی از عــادات نیــز در‬ ‫کنتــرل ایــن اعتیــاد رفتــاری اثربخــش اســت‪.‬‬ ‫به اعتقــاد شــماری از روان شناســان نیــز ایــن‬ ‫اعتیــاد هنــگام بــروز برخــی از عواطــف و احساســات‬ ‫نظیــر خشــم و غضــب‪ ،‬یــاس و انــدوه و اضطــراب‬ ‫و افســردگی بــروز پیــدا می کنــد‪ .‬به گفتــه ایــن‬ ‫کارشناســان؛ همچنیــن کمبــود اعتمادبه نفــس و‬ ‫نابــاوری بــه ظرفیت هــا و توانمنــدی نیــز اعتیــاد‬ ‫بــه خریــد را بــا هــدف جلب توجــه افزایــش‬ ‫می دهــد‪ .‬نرگــس نــوروزی؛ یــک روان شــناس‬ ‫بالینــی دراین رابطــه گفــت‪« :‬خریــد غیرضــروری و‬ ‫همچنیــن تکــراری از عالئــم ایــن اعتیــاد محســوب‬ ‫می شــود کــه در برخی ازمواقــع ســبب اختفــای‬ ‫فاکتورهــای خریــد؛ به ویــژه از خانــواده اســت»‪.‬‬ ‫وی بــه دالیــل بــروز ایــن اعتیــاد اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬یکــی از مهم تریــن دالیــل افزایــش‬ ‫خریــد کمبــود اعتمادبه نفــس و خودباوری ســت‪.‬‬ ‫خریــد لوازم ارایشــی و پوشــاک کــه گاه افراطــی‬ ‫انجــام می پذیــرد‪ ،‬باهــدف جلب توجــه و‬ ‫تقویــت اعتمادبه نفــس اســت»‪ .‬نــوروزی افــزود‪:‬‬ ‫«اعتمادبه نفــس کاذب نیــز یکــی از دالیــل بــروز‬ ‫ایــن اعتیــاد اســت کــه خریــد افراطــی را افزایــش‬ ‫جذابیــت و جلــب اعتمــاد دیگــران قلمــداد‬ ‫می کنــد»‪ .‬به گفتــه ایــن مشــاور؛ تربیــت خانوادگــی‬ ‫و جامعه پذیــری نیــز بــر بــروز ایــن احســاس و‬ ‫اعتیــاد بــه خریــد نقــش موثــری ایفــاء می کنــد‪.‬‬ ‫همچنیــن احســاس خشــم و عصبانیــت‪ ،‬یــاس و‬ ‫ناامیــدی و انــدوه نیــز گرایــش بــه خریــد را به ویــژه‬ ‫در زنــان تقویــت می کنــد‪ .‬ایــن روان شــناس تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬بنابرایــن‪ ،‬افزایــش خشــونت و پرخاشــگری‪،‬‬ ‫اضطــراب و افســردگی در یــک کشــور بی شــک‬ ‫بــر بــروز ایــن اعتیــاد و افزایــش گرایــش بــه خریــد‬ ‫اثرگــذار اســت»‪ .‬وی بااشــاره به اثــار و تبعــات‬ ‫مخــرب ایــن اعتیــاد اضافــه کــرد‪« :‬عدم مدیریــت‬ ‫هزینه کــرد‪ ،‬یکــی از مهم تریــن اثــار ایــن اعتیــاد‬ ‫محســوب می شــود‪ .‬نیــز افزایــش هزینه هــا کــه‬ ‫ناشــی از خریدهــای افراطــی (اعتیــاد بــه خریــد)‬ ‫اســت‪ ،‬گاه ســبب بــروز احســاس ســرخوردگی‬ ‫می شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬کتمــان خریــد و اختفــای‬ ‫فاکتورهــا نیــز کــه در برخی ازمواقــع به جهــت‬ ‫رشــد نامتعــارف خریــد انجــام می شــود‪ ،‬بــر بــروز‬ ‫اضطــراب و تنــش در بیمــار اثرگــذار اســت»‪.‬‬ ‫به گفتــه وی؛ اعتیــاد بــه خریــد درحقیقــت‪ ،‬بــه‬ ‫مصــرف بیش ازانــدازه و خریــد غیرقابل اســتفاده‬ ‫ادمــی تعبیــر می شــود‪ .‬ایــن اقــدام‪ ،‬در کوتاه مــدت‬ ‫ســبب شــادی و نشــاط لحظه ای ســت و ســبب‬ ‫افزایــش ترشــح هورمــون دوپامیــن و اندورفیــن در‬ ‫مغــز می شــود و ایــن امــر‪ ،‬یــک سرخوشــی انــی را‬ ‫بــرای ادمــی فراهــم و موجــب تشــویق و ترغیب وی‬ ‫به منظــور خریــد اســت‪ .‬وی افــزود‪« :‬ایــن احســاس‪،‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن عالئــم اعتیــاد بــه خریــد اســت؛‬ ‫شــادی و نشــاط انــی و کوتاه مــدت کــه پــس از‬ ‫انجــام خریــد (به ســرعت) بــه احســاس یــاس‬ ‫و پشــیمانی بــدل می شــود»‪ .‬ایــن روان شــناس‬ ‫بابیان اینکــه تبلیغــات نیــز یکــی از مهم تریــن‬ ‫علــل ترغیــب و تشــویق ادمــی بــه خریــد اســت؛‬ ‫افــزود‪« :‬گاه برخــی از تبلیغــات به طورناخــوداگاه‬ ‫بــر روح ادمــی تاثیرگــذار اســت و وی را وادار‬ ‫بــه خریــد می کنــد»‪ .‬به عقیــده وی؛ اعتیــاد بــه‬ ‫خریــد‪ ،‬گاه در وســواس های افراطــی انتخابــی‬ ‫نیــز به چشــم می خــورد و ایــن امــر درحقیقــت‪،‬‬ ‫یکــی از وســواس های فکــری محســوب و نیازمنــد‬ ‫معالجــه اســت‪ .‬به گفتــه وی؛ هجــوم افــکار متعــدد‬ ‫دررابطه بــا این مهــم کــه خریــد افراطــی یــک‬ ‫اقــدام پــوچ و بیهــوده اســت نیــز یــاس و ناامیــدی‬ ‫را در ادمــی افزایــش می دهــد‪ .‬ایــن روان شــناس‬ ‫دررابطه بــا کاهــش ایــن اعتیــاد نیــز گفــت‪:‬‬ ‫«یکــی از موثرتریــن اقدامــات درخصــوص کاهــش‬ ‫و رفــع ایــن اعتیــاد خودشناســی فردی ســت‪.‬‬ ‫شــناخت برخــی از عواطــف و احساســات نظیــر‬ ‫خشــم و انــدوه کــه تمایــل ادمــی را بــه خریــد‬ ‫افزایــش می دهــد؛ توانمنــدی وی را بــرای‬ ‫مدیریــت هیجــان تقویــت می کنــد»‪ .‬وی‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬خودشناســی فــردی و مدیریــت‬ ‫هیجــان ســبب کنتــرل احساســات می شــود؛‬ ‫دراین شــرایط‪ ،‬خریــدار افراطــی هنــگام عصبانیــت‬ ‫و خشــم برخــی از اقدامــات همچــون ورزش و‬ ‫پیــاده روی را جایگزیــن خریــد می کنــد»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬یادداشــت از اجنــاس خریداری شــده و‬ ‫همچنیــن میــزان هزینه کــرد نیــز در کاهــش ایــن‬ ‫اعتیــاد موثــر اســت‪ .‬ایــن اقــدام‪ ،‬ســبب مشــاهده‬ ‫مــداوم افزایــش هزینه هــا و کنتــرل ایــن اشــتیاق‬ ‫(خریــد) می شــود»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬تــداوم‬ ‫ایــن اعتیــاد به رغــم انجــام ایــن اقدامــات‪ ،‬حاکــی‬ ‫از یــک اختــال (وســواس فکــری) و نیازمنــد‬ ‫شــناخت درمانی و رفتاردرمانــی توســط مشــاوران‬ ‫و روان پزشــکان اســت»‪ .‬به گفتــه ایــن کارشــناس؛‬ ‫امــا ایــن اشــتیاق (خریــد) به میــزان متعــارف‬ ‫مخــرب محســوب نمی شــود و به دلیــل ترشــح‬ ‫هورمون هــای نشــاط اور هنــگام غم وانــدوه؛‬ ‫به ویــژه در زنــان ســودبخش نیــز اســت‪.‬‬ ‫الهام دربان‪ /‬ایرنا‬ ‫بی رمقی بازار خشک شویی و لباسشویی در روزهای پایان سال‬ ‫امــروزه خدمــات خشک شــویی‪ ،‬جــزو نیازهــای ضــروری هــر خانــواده‬ ‫به حســاب می ایــد؛ این درحالی ســت که در برخــی کشــورهای‬ ‫پیشــرفته‪ ،‬ایــن شــغل‪ ،‬رشــد کــرده و از انــواع ماشــین ها و تجهیــزات‬ ‫خــودکار و پیشــرفته در ان اســتفاده می شــود‪ .‬طــی ســال های اخیــر‪،‬‬ ‫رکــود در مســائلی همچــون مســکن‪ ،‬مشــاغل و حتــی خــودرو زیــاد‬ ‫به گــوش می رســد؛ این درحالی ســت که شــاید کمترکســی بــه ایــن‬ ‫امــر فکــر کــرده باشــند کــه مــردم به دلیــل مشــکالت اقتصــادی‪ ،‬کم تــر‬ ‫لباس هــای خــود را بــه خشک شــویی ببرنــد و متاســفانه ایــن صنــف‪،‬‬ ‫بــا رکــود دس ـت وپنجه نــرم می کننــد‪ .‬ابوالفضــل رج ـب زاده دراین بــاره‬ ‫گفــت‪« :‬باتوجه بــه روزهــای اخــر ســال‪ ،‬متاســفانه ایــن صنــف در رکــود‬ ‫به ســر می بــرد و حــال مناســبی نــدارد»‪ .‬رئیــس اتحادیــه خشک شــوئی‬ ‫و لباسشــویی تهــران درپاســخ به اینکه ایــا افزایــش قیمتــی در ایــن‬ ‫صنــف وجــود دارد یــا نــه؟ افــزود‪« :‬باتوجه بــه شــرایط موجــود‪ ،‬افزایــش‬ ‫قیمتــی در ایــن صنــف وجــود نــدارد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه هم اکنــون از‬ ‫حجــم کاری در بــازار خبــری نیســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬علــت ایــن امــر‪،‬‬ ‫رکــود در بــازار اســت کــه متاســفانه گریبان گیــر ایــن صنــف شــده»‪ .‬او‬ ‫باتاکیدبراینکــه ‪۴۰‬درصــد کاهــش را ازمنظــر حجــم ورودی مشــتری در‬ ‫ایــن صنــف نســبت بــه ســال گذشــته شــاهدیم‪ ،‬گفــت‪« :‬اگــر بخواهیم‬ ‫وضعیــت ایــن صنــف را نســبت بــه ســال های گذشــته مقایســه کنیــم‪،‬‬ ‫وضعیــت همین قــدر افــت داشــته اســت»‪ .‬او درپاسـخ به اینکه وضعیــت‬ ‫مالیــات در ایــن صنــف به چه صــورت اســت؟ گفــت‪« :‬متاســفانه مالیــات‬ ‫بیش ازحــد افزایــش یافتــه اســت و بایــد بــه ایــن امــر رســیدگی شــود»‪.‬‬ ‫او درادامــه تصریــح کــرد‪« :‬باتوجه بــه روزهــای پایانــی ســال‪ ،‬فعالیــت‬ ‫خشک شــویی اینترنتــی به مراتــب بیش تــر می شــود و مــردم بــاد‬ ‫مواظــب ان هــا باشــند؛ چراکــه ممکــن اســت انهــا‪ ،‬قیمــت خــود‬ ‫را بــه زیــر قیمــت دریافــت کننــد»‪ .‬او گفــت‪« :‬کاهــش قــدرت خریــد‬ ‫باعــث شــده کــه خدمــات شستشــوی لبــاس و اتــو‪ ،‬یــک کار لوکــس‬ ‫محســوب شــود‪ .‬در دوره ای کــه اولویــت مــردم‪ ،‬تامیــن خــوراک اســت‬ ‫و پــس ازان‪ ،‬خریــد پوشــاک فرزنــدان؛ دیگــر کمترکســی اقــدام بــه‬ ‫این گونــه خدمــات می کنــد»‪ .‬او درپاســخ به اینکه نــرخ مصــوب‬ ‫اتحادیــه بــرای ارائــه هریــک از خدمــات در خشک شــویی ها؛ ازجملــه‬ ‫اتــوی کت وشــلوار به همــراه خشک شــویی‪ ،‬اتــوی کــت همــراه بــا‬ ‫خشک شــویی و ‪ ...‬به چه میــزان اســت؟ گفــت‪« :‬چــون تنــوع کاال در‬ ‫بــازار زیــاد اســت‪ ،‬درجه بنــدی ان هــا هــم به مراتــب‪ ،‬متفــاوت اســت»‪.‬‬ ‫او از مــردم درخواســت کــرد کــه اگــر شــکایاتی از فروشــندگان مشــاهده‬ ‫کردنــد‪ ،‬بــا ســامانه ‪ ۱۲۴‬یــا شــماره تلفن ‪ ۸۸۸۶۵۱۹۴‬تمــاس بگیرنــد‪.‬‬ ‫دراین زمینــه‪ ،‬یکــی از فروشــندگان خشک شــویی در شــمال تهــران‬ ‫دربــاره وضعیــت بــازار ایــن صنــف باتوجه بــه روزهــای پایانــی ســال‬ ‫گفــت‪« :‬متاســفانه وضعیــت ایــن صنــف‪ ،‬چنــدان خوشــایند نیســت؛‬ ‫باتوجه به اینکــه تعــداد مراجــع نســبت بــه مراکــز دیگــر به نســبت‬ ‫بیش تــر اســت»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬البتــه درطول ســال‪ ،‬تعــداد مراجــع‬ ‫بــرای البســه و ‪ ...‬زیــاد اســت؛ امــا هم اکنــون وضعیــت چنــدان مناســب‬ ‫نیســت‪ .‬فکــر می کنــم کــه در اســفندماه تعــداد مراجــع بیشــتر شــود؛‬ ‫زیــرا برحســب عــادت مــا ایرانیــان‪ ،‬همیشــه کارهایمــان در لحظــه اخــر‬ ‫اســت؛ امــا امیدواریــم کــه وضعیــت ایــن صنــف بهتــر شــود؛ چراکــه اگر‬ ‫بخواهیــم ایــن وضــع را نســبت بــه ســال های گذشــته مقایســه کنیــم‪،‬‬ ‫متاســفانه بهتــر نشــده اســت»‪ .‬او درادامــه گفــت‪« :‬باتوجه بــه به روزهــای‬ ‫پایانــی ســال‪ ،‬بیش تــر خشک شــویی مــا در ایــن صنــف‪ ،‬پرده شــویی‬ ‫و رویــه مبــل اســت کــه امیدواریــم امســال‪ ،‬تعــداد مراجــع بیش تــر‬ ‫شــود»‪ .‬فروشــنده ای دیگــر در غــرب تهــران‪ ،‬نظــر دیگــری داشــت و‬ ‫افریقا؛ سرزمین زنان مخترع‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫مطالعـه انجام گرفتـه توسـط «دفتـر مالکیت معنـوی بریتانیا»‬ ‫‪ Intellectual Property Office‬در سـال ‪ 2019‬به بررسـی جنسـیت و ثبت اختراعـات در عرصه بین الملل پرداخته‬ ‫و نشـان داده کـه عمـده گواهی هـای ثبـت اختـراع‪ ،‬طبق معمـول به نا ِم مردان سـند خـورده‪ .‬البتـه باید توجه‬ ‫ بخشـی‬ ‫داشـت کـه طـی ‪10‬سالِ گذشـته‪ ،‬تغییراتـی قابلِ توجـه دراین زمینه ایجـاد و نتایجـی مثبت در تعادل‬ ‫ِ‬ ‫جنسـیتی حاصـل شـده اسـت‪ .‬امـار می گویـد کـه در سـال گذشـته میلادی به طو ِر کلـی در جهـان‪ ،‬تنهـا‬ ‫‪13.7‬درصـد از اختراعـات به ثبت رسـیده توسـط زنـان بـوده و طی بـازه زمانـی ‪ 1998‬تـا ‪ 2017‬در دو جغرافیای‬ ‫ایـاالت متحـده و بریتانیـا‪ ،‬این عـدد به ترتیـب‪10.04 ،‬درصـد و ‪9.44‬درصد عنوان شـده اسـت‪ .‬اگر ماجـرا را نه‬ ‫ِ‬ ‫ تفکیـک مـردان و زنان نـگاه کنیم؛ به‬ ‫از بُعـد تعـداد اختراعـات؛ بلکـه ازنظـ ِر درصـد ایده های تکمیل شـده به‬ ‫یافته های جالبی می رسـیم؛ ازجمله اینکه دیگر سـهم بسـیاری از کشـورهای توسـعه یافته امریکایی و اروپایی‬ ‫جالبِ توجـه نخواهـد بـود؛ دراین حـوزه‪ ،‬قـاره افریقا بـا اختالفی فاحـش‪ ،‬در صـدر می ایسـتد؛ به طوری که اگر‬ ‫ِ‬ ‫وسـعت‬ ‫بـه رتبـه اول این رده بندی نگاهـی بیندازیم؛ می بینیم کـه «توگو» یکی از کوچک ترین کشـورهای این‬ ‫پهنـاور؛ بـا ‪57.14‬درصـد گواهی ثبت اختـراع متعلق به زنان‪ ،‬چـه فاصله بعیـدی از مث ً‬ ‫ال ایاالت متحـده (تقریب ًا‬ ‫پنج برابـر) دارد‪ .‬در اینفوگرافیـک امـروز‪ ،‬کشـورهایی بـا بیش تریـن مخترعـان زن در جهان را مـرور می کنیم‬ ‫ تاریخ ‪ 11‬اکتبر ‪ 2019‬در سـایت «مجمع جهانـی اقتصـاد» (‪)World Economic Forum‬‬ ‫کـه خالصه گـزارش ان‪ ،‬به ِ‬ ‫به انتشـار رسید‪.‬‬ ‫توافق امریکا و اسرائیل بر سر عراق و سوریه‬ ‫در داســتان های نقل شــده قدیمــی و ضرب المثل هــای به جای مانــده از گذشــته‪،‬‬ ‫می گفتنــد؛ وقتــی ســگ و گربــه بــا هــم دوســت شــوند و به اصطــاح یکــی شــوند‪،‬‬ ‫اســایش و راحتــی از مــردم ســلب می شــود‪ .‬در ان روزهــا‪ ،‬فقــط در بعــد کودکــی بــه‬ ‫ایــن ضرب المثــل فکــر می کردنــد‪ ،‬ان هــم در مــورد مــرغ و خــروس‪ ،‬کــه در منــازل‬ ‫روســتایی نگهــداری می شــد و بایــد از دســت ســگ و گربــه‪ ،‬شــغال و گــرگ‪ ،‬انــان را‬ ‫مصــون می کردیــم‪ .‬امــا در روزگاران مــا و در عصــر و زمانـه ای کــه زورمــداران جهانــی‬ ‫و قلــدران بین المللــی پیوســته بســان ادمخــواران‪ ،‬کشــورهای کوچــک را اســتثمار‬ ‫می کننــد‪ ،‬هــرگاه ایــن قلــدران بــا هــم یکــی شــوند‪ ،‬یــا در اصطــاح هم داســتان‬ ‫شــوند‪ ،‬دمــار از روزگار کشــورهای کوچــک درمی اورنــد و بســان همــان ســگ و‬ ‫گربه هــا‪ ،‬بــه جــان حیوانــات کوچــک خانگــی می افتنــد و چنیــن اســت سرنوشــت‬ ‫قــوی و ضعیــف در زمــان فعلــی‪ .‬حــال‪ ،‬اگــر در نظــر بگیریــم دو ابرقــدرت جهانــی‪،‬‬ ‫چــون امریــکا و روســیه بــا هــم متحــد شــوند‪ ،‬ایــن اتحاد کــه بســیار نامیمــون خواهد‬ ‫بــود‪ ،‬کشــورهای کوچک تــر و تــازه به پاخاســته را مــورد ظلــم بیشــتر قــرار می دهــد‪.‬‬ ‫اخیــرا ً امریــکا و رژیــم صهیونیســتی یــا به عبارتِ دیگــر ترامــپ امریکایــی و نتانیاهوی‬ ‫اســرائیلی بــا هــم قرا رو مــدار گذاشــته اند کــه از پــس ایــران اســامی بربیاینــد‪ ،‬کــه‬ ‫البتــه زهــی خیــال باطــل؛ خوابــی کــه هرگــز و ان شــاءاهلل تعبیــر نخواهــد شــد‪ ،‬کــه‬ ‫بایــد بــه ایــن دو رهبــر گفــت «شــتر در خــواب بینــد پنبه دانــه‪ /‬گهــی لــپ لــپ‬ ‫خــورد‪ ،‬گــه دانــه دانــه»‪ .‬اینــان ‪ 40‬ســال اســت ملــت به پاخاســته ایــران را امتحــان‬ ‫کرده انــد‪ ،‬رشــادت و شــجاعت مــردم ایــران را می شناســند؛ امــا بــاز و همچنــان در‬ ‫فکــر ازار و اذیــت مــردم ایــران هســتند و بســان اینکــه می گوینــد؛ انســان از یــک‬ ‫ســوراخ دوبــار گزیــده نمی شــود‪ ،‬ایــن حضــرات ده ها بــار از یــک ســوراخ گزیــده‬ ‫می شــوند ولــی همچنــان از رو نمی رونــد و بــاز ازمــو ن و خطاهــای خــود را تکــرار‬ ‫می کننــد‪ .‬اخیــرا ً ایــن دو رهبــر‪ ،‬تصمیــم گرفته انــد کــه اســرائیل در ســوریه بــه‬ ‫اتبــاع و مشــاورین ایرانــی اســیب بزنــد و امریــکا در عــراق همیــن رویــه را بــا ایرانیــان‬ ‫داشــته باشــد؛ یعنــی بــه خیــال باطــل خــود‪ ،‬بــا بمباران هــای متعــدد‪ ،‬موجــب تــرک‬ ‫ایرانیــان از ســوریه شــوند‪ .‬گو اینکــه تاکنــون ســوریه ده ها بــار توســط جنگنده هــای‬ ‫اســرائیلی مــورد بمبــاران قــرار گرفتــه و هربــار اســرائیلیان‪ ،‬در بو قو کرنــا کرده انــد‬ ‫کــه نیروهــای ایرانیــان را در ســوریه از بیــن بــرده اســت‪ ،‬یــا اینکــه مدعــی هســتند‬ ‫کــه انبارهــای مهمــات نیروهــای ایرانــی را منهــدم کرده انــد و چــون دروغ می گوینــد‪،‬‬ ‫دولــت جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬انــان را جــزو انســان ها نمی دانــد تــا پاســخ انــان‬ ‫را بدهــد؛ چــون از نظــر مــردم ایــران‪ ،‬اســرائیل یــک رژیــم صهیونیستی ســت کــه بــا‬ ‫همــکاری ابرقدرتــان روی کار امــده و ســرزمین های فلســطینی ها را غصــب کــرده‬ ‫اســت‪ .‬واقع ـاً از رو هــم نمی رونــد؛ چــون وقاحــت و بی شــرمی انــان قابل ســنجش‬ ‫نیســت‪ .‬یــا امریــکای شــیطان‪ ،‬بــه خیــال خــام خــود‪ ،‬می خواهــد ایرانیــان را از‬ ‫عــراق بیــرون کنــد‪ .‬وقاحــت ترامــپ هــم مثال زدنی ســت؛ مجلــس عــراق مصــوب‬ ‫کــرده اســت کــه امریکاییــان و نیروهــای خارجــی بایــد عــراق را تــرک کننــد‪،‬‬ ‫مــردم عــراق تظاهــرات می کننــد و اخــراج امریکاییــان را خواســتار می شــوند‪.‬‬ ‫درهــای ســفارت امریــکا را در عــراق از جــا می کننــد؛ امــا ایــن قلدرهــا‪ ،‬ب ـه زور‬ ‫می خواهنــد در عــراق بماننــد و تــازه ایرانیــان را بیــرون کننــد کــه باز هــم فقــط‬ ‫بایــد گفــت زهــی خیــال باطــل!‬ ‫تلگرافی‬ ‫صدور مجو ِز راه اندازی صندوق مالی صنعت نفت‬ ‫وزیــر نفــت‪ ،‬مهم تریــن گام هــای وزارت نفــت را بــرای حمایــت از شــرکت های‬ ‫دانش بنیــان تشــریح کــرد و گفــت‪« :‬مجــوز صنــدوق پژوهــش و نــواوری صنعــت‬ ‫ـزارش شــانا؛ بیــژن‬ ‫نفــت‪ ،‬بــا ســرمایه اولیــه ‪۱۰۰‬میلیاردتومــان صــادر شــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫زنگنــه در گردهمایــی شــرکت های دانش بنیــان و اســتارت اپ های صنعــت‬ ‫نفــت و ارائــه نیازهــای فناورانــه بااشــاره به اینکه نخســتین گام وزارت نفــت بــرای‬ ‫حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان اختصــاص حــدود ‪۱۸‬هزارهکتــار زمیــن‬ ‫بــرای احــداث پــارک فنــاوری در شــهرری بــوده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬بخــش نخســت‬ ‫ایــن پــارک‪ ،‬چندماه اینــده راه انــدازی می شــود تــا شــرکت های دانش بنیــان و‬ ‫اســتارت اپ بتواننــد در انجــا مســتقر شــوند»‪.‬‬ ‫حذف بیمه سالمت چندبیمه ای ها‬ ‫مهنــدس طاهــر موهبتــی دربــاره بدهــی ســازمان بیمــه ســامت بــه داروخانه ها‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬خوشــبختانه مطالبــات داروخانه هــا در ســال جــاری تــا ابان مــاه پرداخت‬ ‫شــده؛ امــا حــدود سـه ماه بدهــی از مطالبــات ســال ‪ ۹۷‬بــه داروخانه هــا داریــم»‪.‬‬ ‫ـزارش ایســنا؛ مدیرعامــل بیمــه ســامت افــزود‪« :‬ســعی کردیــم هــر قولــی‬ ‫به گـ ِ‬ ‫بــه مــردم داده ایــم‪ ،‬انجــام دهیــم؛ مث ـ ً‬ ‫ا افتتــاح طــرح پایــگاه اطالعات برخــط‬ ‫بیمه شــدگان ســامت کــه به موجـب ان؛ شــاهد کاهــش همپوشــانی ها خواهیــم‬ ‫بــود؛ به صورتی کــه هرجــا یــک بیمــه دیگــر مقابــل بیمــه ســامت قــرار گیــرد‪،‬‬ ‫بیمــه ســامت حــذف شــده و بیمــه دیگــر شــخص برایــش فعــال خواهــد ماند»‪.‬‬ ‫راه اندازی مجتمع قضایی دعاوی تجاری‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی مطالعــات و پایــش بهبود فضــای محیــط کسـب وکار وزارت اقتصاد‬ ‫ـزارش‬ ‫و دارایــی‪ ،‬از راه انــدازی مجتمــع قضایــی دعــاوی تجــاری در ایــران خبــر داد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫مهــر؛ علــی فیــروزی افــزود‪« :‬یکــی از نماگرهایــی کــه در شــاخص جهانــی ســهولت‬ ‫انجــام کســب وکار وجــود دارد‪ ،‬نماگــر اجــرای قراردادهاســت‪ .‬رتبــه ایــران در ایــن‬ ‫نماگــر‪ ،‬بیــن ‪ ۱۹۰‬کشــور‪ ۹۰ ،‬اســت‪ .‬یکــی از پیش شــرط هایی کــه می توانــد رتبــه‬ ‫ایــران را دراین زمینــه بهبــود ببخشــد‪ ،‬ایجــاد یــک مجتمــع قضائــی مربــوط بــه دعاوی‬ ‫تجاری ســت»‪ .‬به گفتــه او؛ در شــاخص کل کــه رتبــه ایــران ‪ ۱۲۷‬اســت‪ ،‬همیــن‬ ‫تک اقــدام می توانــد پنج رتبــه کشــور را بهینــه کنــد و بــه رتبــه ‪ ۱۲۲‬برســاند‪.‬‬ ‫لزوم کنترل شیب افزایش خودکشی‬ ‫مدیــرکل دفتــر ســامت روانــی‪ ،‬اجتماعــی و اعتیــاد وزارت بهداشــت گفــت‪:‬‬ ‫«بااینکــه امــار خودکشــی در ایــران نســبت بــه دیگــر کشــورهای جهــان‬ ‫ گــزارش‬ ‫بــاال نیســت؛ امــا بایــد ایــن شــیب افزایشــی را کنتــرل کنیــم»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ایلنــا؛ احمــد حاجبــی افــزود‪« :‬خودکشــی‪ ،‬یــک پدیــده چندفاکتوری ســت و‬ ‫علل ومعلول هــای متفاوتــی دارد‪ .‬وزارتخانه هــای بهداشــت و کشــور و شــورای‬ ‫اجتماعــی کشــور‪ ،‬بــه موضــوع خودکشــی و فاکتورهــای متعــدد ایــن موضــوع‬ ‫ورود کــرده و تمــام دســتگاه های تاثیرگــذار دراین حــوزه بایــد برنامه هــای خــود‬ ‫را درجهــت جلوگیــری از افزایــش شــیب خودکشــی در کشــور ارائــه دهنــد»‪.‬‬ ‫بازار اهن در شوک افزایش قیمت ها‬ ‫گفــت‪« :‬نمی توانــم بگویــم کــه وضعیــت بــد اســت؛ اما بــازار ما مناســب‬ ‫اســت و تعــداد مراجــع به نســبت بیشــتر شــده اســت»‪ .‬ایــن فروشــنده‬ ‫افــزود‪« :‬به هرحــال هــر صنفــی باتوجه بــه شــرایط موجــود‪ ،‬ســختی و‬ ‫رکــود خــود را در بــازار دارد؛ امــا بایــد ســعی کــرد کــه ایــن مشــکالت‬ ‫را تــا حــد تــوان مرتفــع کــرد»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬اگــر بخواهــم وضعیــت‬ ‫بــازار را نســبت بــه ســال گذشــته مقایســه کنم‪ ،‬به نســبت چنــدان بهتر‬ ‫نشــده اســت؛ چراکــه بیش تــر فروشــنده ها و تولیدکننــدگان‪ ،‬ســعی‬ ‫کردنــد کــه مــواد اولیــه را در ایــن صنــف تهیــه کننــد؛ امــا به هرحــال‬ ‫تاحــدی می تواننــد ایــن موضوعــات را حــل کننــد»‪ .‬او درادامــه گفــت‪:‬‬ ‫«از مســئوالن اتحادیــه خواهانیــم کــه بیش تــر بــه داد صنــف ما برســند؛‬ ‫چراکــه رســیدگی بیش تــری بایــد بــه مــا بشــود»‪.‬‬ ‫سحر ارام‪ /‬باشگاه خبرنگاران جوان‬ ‫توگو‬ ‫‪57.14‬درصد‬ ‫اوگاندا‬ ‫‪44.55‬درصد‬ ‫لتونی‬ ‫‪39.05‬درصد‬ ‫رئیــس اتحادیــه فروشــندگان اهــن و فــوالد تهــران‪ ،‬بــا گالیــه از اینکــه زمزمــه‬ ‫افزایــش بیش تــر قیمت هــا باعــث شــده تــا فضــا بــرای حضــور دالالن و‬ ‫ســوداگران در بــازار فراهــم شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬اقایــان پاســخ دهنــد چــرا بــا وجــود‬ ‫مــازاد تولیــد؛ رشــد قیمــت در بــازار اهــن و فــوالد ایجــاد شــده اســت؟»‬ ‫ـزارش تســنیم؛ حمیدرضــا رســتگار بااشــاره به افزایــش غیرمنطقــی قیمــت‬ ‫به گـ ِ‬ ‫اهــن و میلگــرد در بــازار‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬زمانی کــه مــازاد تولیــد هفــت تــا‬ ‫هشــت میلیون تومانی را داریــم و در صــادرات نیــز مشــکالتی به وجــود امــده‪،‬‬ ‫چــرا بایــد در بــازار داخلــی شــاهد افزایــش قیمت هــا باشــیم؟»‬ ‫مصرف اب کشاورزی؛ کم تر از ‪۷۰‬درصد‬ ‫معــاون اب و خــاک وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت‪« :‬مصــرف اب کشــاورزی‪،‬‬ ‫کم تــر از ‪۷۰‬درصــد اســت و در اکثــر مناطــق کشــور‪ ،‬کــم ابیــاری انجــام‬ ‫ گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی؛ علیمــراد اکبــری بابیان اینکــه‬ ‫می شــود»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫بســتن چاه هــای غیرمجــاز و کنتــرل اضافه برداشـت ها جــزو اصــول تعادل بخشــی‬ ‫منابــع اب زیرزمینی ســت‪ ،‬افــزود‪« :‬وگرنــه‪ ،‬غــارت ســاالنه ‪۱۷‬میلیاردمترمکعــب‬ ‫اب توســط چاه هــای غیرمجــاز اســتمرار پیــدا می کنــد»‪.‬‬ ‫غرفه‬ ‫لیبریا‬ ‫‪38.89‬درصد‬ ‫‪37.50‬درصد‬ ‫رواندا‬ ‫‪36.73‬درصد‬ ‫کوبا‬ ‫بوتسوانا‬ ‫‪35.71‬درصد‬ ‫سری النکا‬ ‫‪34.22‬درصد‬ ‫‪29.63‬درصد‬ ‫پاپوا گینه نو‬ ‫‪29.56‬رصد‬ ‫گرجستان‬ ‫‪10.04‬درصد‬ ‫امریکا‬ ‫‪9.44‬درصد‬ ‫بریتانیا‬ ‫نمایشگاه مبل‬ ‫و دکوراسیون داخلی‬ ‫خاتمه‪۹۸/11/29 :‬‬ ‫مکان‪ :‬انزلی‬ ‫بازدید‪ 16 :‬تا ‪22‬‬ ‫گستره‪ :‬داخلی‬ ‫سایت‪tooskatejarat.ir :‬‬ ‫تماس‪09134024584 :‬‬ ‫گزارش ‪3‬‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬بهمن ‪ -1398‬شماره ‪1930‬‬ ‫معاون امور دهیاری های سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور‪:‬‬ ‫وقتی حاکمیت کارها به مردم سپرده شود‪ ،‬سرعت و دقت کار باال می رود‬ ‫سپیده حاصلی پناه‬ ‫هم زمــان بــا ایــام اهلل مبــارک دهــه فجــر پــروژ ه‬ ‫ایســتگاه اتش نشــانی و ســالن ورزشــی چند منظــوره شهرســتان مــارد افتتــاح شــد‪ .‬پروژه ایســتگاه‬ ‫اتش نشــانی و ســالن ورزش چند منظــوره مــارد با حضــور ســعیدرضا جندقیــان (معــاون امــور‬ ‫دهیاری هــای ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور)‪ ،‬ســجاد برنجــی (فرمانــدار شهرســتان‬ ‫مــارد)‪ ،‬حجت االســام حســینی نــوری (امــام جمعــه شهرســتان مــارد)‪ ،‬صــادق کولیوند (شــهردار‬ ‫مــارد)‪ ،‬اعضــای شــورای اســامی شــهر مــارد و ســایر مســئوالن بــه بهره بــردای رســید‪ .‬ســالن‬ ‫چند منظــوره در راســتای خدمات رســانی هر چه بیشــتر بــه بانــوان بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪۳۸‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلیون ریــال در زمینــی بــه مســاحت ‪ ۱۷۳۰‬متــر کــه در مــدت یک ســال افتتــاح شــد‪،‬‬ ‫همچنیــن ایســتگاه اتش نشــانی روســتای بیدگینــه توســط دهیــاری روســتا بــا اعتبــار ‪ ۱۸‬میلیــارد‬ ‫ریــال افتتــاح شــد‪ .‬معــاون امــور دهیاری هــای ســازمان شــهرداری ها و دهیاری هــای کشــور در‬ ‫حاشــیه ایــن افتتاحیــه گفــت‪« :‬بــا بررس ـی های مختصــر نزدیــک بــه پنج هــزار و ‪ ۴۰۰‬پــروژه و‬ ‫بــا متوســط هــر پــروژه ‪ ۲۰۰‬میلیون تومــان در هفتــه دولــت پــروژه داشــته ایم و اکنــون نزدیــک‬ ‫بــه پنج هــزار و ‪ ۱۷۳‬پــروژه بــا هزار میلیارد تومــان از منابــع دولتــی اجــرا شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫دررابطه بــا نحــوه اجــرای پروژه هــا گفــت‪« :‬زمانــی کــه دهیاری هــا در ســال ‪ ۸۲‬تاســیس شــد‬ ‫منابعــی کــه از طریــق حکومــت‪ ،‬دولــت و مجلــس تخصیــص داده شــد‪ ۲۱ ،‬میلیارد تومــان بــود که از‬ ‫ایــن مبلــغ بیــش از ‪ ۱۶‬هزار میلیــارد در دولــت یازدهــم و دوازدهــم انجــام شــده اســت و ‪ ۸۲‬درصــد‬ ‫کل منابــع مــا را شــامل می شــود و ســرانه نزدیــک بــه ‪ ۲۸۰‬رشــد داشــته اســت و خدمــات دولــت‬ ‫بــه روســتاها بــه مراتــب بیشــتر شــده اســت و نمونــه ان دو پــروژه ســاخت اتش نشــانی و ســالن‬ ‫ورزشی ســت»‪ .‬جندقــی ادامــه داد‪« :‬بیــش از ‪ ۱۱‬هــزار پــروژه روســتایی در کل کشــور فقــط در‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬تکمیــل شــده اســت و متوســط هزینــه بــرای هــر پــروژه ‪ ۱۸۳‬میلیون تومــان بــوده اســت‬ ‫و فقــط در دهــه فجــر پنج هــزار و ‪ ۱۷۳‬مــورد داشــته ایم»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬وقتــی حاکمیــت‬ ‫کارهــا بــه مــردم ســپرده شــود‪ ،‬ســرعت کار و دقــت کار بــاال رفتــه و از چنیــن اتفاقــات در ایــام‬ ‫اتــی خواهیــم داشــت و دهیاری هــا و شــوراها و مــردم روســتایی بــرای رســیدن بــه یــک توســعه‬ ‫عمیــق و پایــدار فعالیــت می کننــد»‪ .‬فرمانــدار مــارد در حاشــی ه ایــن مراســم توجــه دولــت بــه‬ ‫حــوزه روســتاها و دهیاری هــای کشــور را نوعــی ســرمایه گذاری عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬اقداماتــی‬ ‫کــه دولــت در حوزه هــای عمرانــی ویــژه روســتاها انجــام داده بســیار ارزشــمند اســت کــه همیــن‬ ‫موضــوع نوعــی ســرمایه گذاری بــرای منطقــه اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬حاصــل اجــرای پروژه هــای‬ ‫عمرانــی دولــت در روســتاها منجــر بــه ارامــش مــردم می شــود کــه همیــن موضــوع توجــه بــه روح‪،‬‬ ‫ عنــوان ســرمایه گذاری‬ ‫ی و ســامت روان افــراد اســت کــه می تــوان از ان به‬ ‫روان‪ ،‬نشــاط جســم ‬ ‫ِ‬ ‫موثــر و بلندمــدت یــاد کــرد»‪.‬‬ ‫امــام جمعــه مــارد نیــز در ایــن مراســم گفــت‪« :‬قبــل از انقــاب ‪۷۰‬درصــد جمعیــت مــا روســتایی‬ ‫و ‪۳۰‬درصــد شــهری بودنــد و ‪۹۵‬درصــد از ایــن ‪۷۰‬درصــد روســتایی هیــچ زیرســاختی نداشــتند و‬ ‫نصــف ایــن جمعیــت قبــل از انقــاب نبــود؛ در حالی کــه میلیون ها بشــکه نفــت صــادر می کردیــم‬ ‫امــا امــروز بــه برکــت انقــاب اســامی و باتوجه بــه جمعیــت ‪۸۰‬میلیونــی و از طرفــی هــم کــه‬ ‫ی در حــوزه‬ ‫تحریــم هســتیم و دشــمنان زیــادی داریــم‪ ،‬خدمــات زیــادی بــه برکــت انقــاب اســام ‬ ‫روســتاها انجــام شــده اســت»‪ .‬حجت االســام حســینی نــوری ادامــه داد‪« :‬مــا بایــد قــدردان خدمات‬ ‫انقــاب اســامی باشــیم و همــه را مدیــون خــون شــهدا و رهبــر معظــم انقــاب هســتیم»‪.‬‬ ‫کولیوند‪:‬‬ ‫افتتاح چند طر ح عمرانی؛ خدمتی دیگر از شهرداری مالرد‬ ‫در بخــش دیگــری از افتتاحیــه پروژه هــای عمرانــی‪ ،‬محمــد صــادق کولیونــد (شــهردار مــارد) از‬ ‫افتتــاح پــروژه خانــه فرهنــگ محلـه ای سراســیاب مــارد خبــر داد و گفــت‪« :‬پــروژه خانــه فرهنــگ‬ ‫محل ـه ای شــهر مــارد در دهــه ایــام اهلل فجــر بــه بهره بــرداری رســید کــه ایــن خانــه فرهنــگ‬ ‫ـوان یکــی از پروژه هــای قابل افتتــاح در دهــه‬ ‫محلـه ای شــهرداری در مســاحت ‪ 750‬مترمربــع به عنـ ِ‬ ‫مبــارک فجــر با حضــور عبــاس پاشــا (معــاون توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری تهــران) بــه‬ ‫بهره بــردای رســید»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ایــن مراســم با حضــور امــام جمعــه‪ ،‬فرمانــدار‪ ،‬شــهردار‪ ،‬رئیــس‬ ‫شــورای شــهر و دیگــر مســئولین شــهری برگــزار شــد»‪ .‬کولیونــد خاطرنشــان کــرد‪« :‬خانــه فرهنگ‬ ‫محل ـه ای سراســیاب در کمتــر از یک ســال احــداث شــده و بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪24‬میلیاردریــال از‬ ‫محــل شــهرداری مــارد هزینــه و بــرای ‪20‬نفــر اشــتغال ایجــاد شــده اســت»‪ .‬مدیریــت شــهری‬ ‫مــارد عنــوان کــرد‪« :‬خانه هــای فرهنــگ‪ ،‬بــا همــان الگــو و اهــداف و برنامه هــای فرهنگســرا فعــال‬ ‫هســتند و به دلیــل امــکان گســترش و تاســیس در بناهــا و فضاهــای محدودتــر‪ ،‬در جــذب مخاطــب‬ ‫واقعــی و تخصصــی کارامدتــر عمــل کــرده و گســترش چشــمگیری داشــته اند»‪ .‬وی همچنیــن در‬ ‫بخــش دیگــری بهره بــرداری از محــور مواصالتــی جــاده لم ابــاد را نیــز جــزو پروژه هــای شــهرداری‬ ‫مــارد عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬جدول گــذاری و زیراســاس و اجــرای الیــه اســاس و اجــرای اســفالت‬ ‫محــور لم ابــاد انجــام شــد»‪ .‬کولیونــد اضافــه کــرد‪« :‬ایــن پــروژه عمرانــی به طــول ‪ 26400‬مترمربــع‬ ‫ت اینکــه محــور‬ ‫بــا اعتبــار ‪48‬میلیاردریــال در مــدت کوتــاه چند ماهــه بهره بــرداری شــد؛ به جه ـ ‬ ‫لم ابــاد یکــی از محورهــای مواصالتــی چهــارراه مــارد بــه روســتاهایی از جملــه بیدگنــه و لم ابــاد‬ ‫و ‪ ...‬اســت و دارای اهمیــت بســزایی بــرای تــردد مــردم بــود»‪ .‬شــهردار مــارد خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«شــهرداری مــارد در راســتای ســاماندهی و بهســازی جاده هــا و هموار کــردن مســیر تــردد‬ ‫خودروهــا بــه هر چه بهتــر اسفالت شــدن ایــن مســیر و جدول گــذاری ان به منظــور هدایــت‬ ‫اب هــای ســطحی اهتمــام ورزیــده اســت»‪.‬‬ ‫استاندار تهران تاکید کرد؛‬ ‫چاره اندیشی برای رفع عقب افتادگی شهرستان های استان تهران‬ ‫اســتاندار تهــران در ســفر بــه شــهریار گفــت‪« :‬شــهر تهــران‬ ‫و شهرســتان های اســتان نیــز در بخش هــای مختلــف و‬ ‫زیرســاخت ها‪ ،‬دچــار عقب ماندگی هایــی هســتند کــه بایــد‬ ‫بــرای رفــع ان هــا چاره اندیشــی شــود»‪ .‬انوشــیروان محســنی‬ ‫بندپــی در ائیــن افتتــاح پروژه هــای عمرانــی شــهریار گفــت‪:‬‬ ‫«عالوه بــر شــهر تهــران‪ ،‬شهرســتان های اســتان در زمینــه‬ ‫زیرســاخت های اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬فضاهــای فرهنگــی و‬ ‫ورزشــی و غیــره دچــار عقب ماندگی هایی ســت کــه بایــد بــا‬ ‫تدابیــر الزم نســبت بــه اصــاح و ایجــاد زیرســاخت ها اقــدام‬ ‫بابیان اینکــه‬ ‫شــود»‪ .‬وی در ائیــن افتتاحیــه یک بــاب مدرســه‬ ‫ِ‬ ‫میانگیــن ســرانه دانش امــوزی در اســتان تهــران ‪ ۳۲‬نفــر‬ ‫در هــر کالس و میانگیــن کشــوری ‪ ۲۴‬نفــر در هــر کالس‬ ‫اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬ســاالنه ‪ ۲۲۰‬هزار نفــر بــه جمعیــت‬ ‫اســتان تهــران اضافــه می شــود‪ ،‬متاســفانه به نســبت ایــن‬ ‫افزایــش جمعیــت‪ ،‬زیرســاخت ها ایجــاد نشــده اســت و بایــد‬ ‫نگاه هــا عــوض شــود و به ســمت توســعه تمــام بخش هــا‬ ‫پیــش برویــم»‪ .‬اســتاندار تهــران نســبت بــه ایجــاد ‪ ۱۲‬هــزار‬ ‫کالس درس در اســتان تهــران تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«وقتــی نگاه هــا عــوض شــود بــا کمــک دولــت‪ ،‬همراهــی‬ ‫شــهرداران و از طریــق تهاتــر می تــوان طرح هــا را اجــرا و‬ ‫مــردم از امکانــات بیشــتری برخــوردار خواهنــد شــد»‪ .‬ایــن‬ ‫لو نقــل ریلــی غــرب‬ ‫مســئول از اجــرای عملیــات طــرح حم ‬ ‫اســتان در ابتــدای ســال اینــده خبــر داد و افــزود‪« :‬مطالعــات‬ ‫لو نقــل ریلــی در غــرب اســتان تهــران انجــام شــده‬ ‫طــرح حم ‬ ‫اســت و مقــرر شــد شــهرداران درخصــوص تملک و ازادســازی‬ ‫مســیر نیــز همــت کننــد»‪ .‬وی درخصــوص توقــف برخــی‬ ‫پروژه هــا در ایــن شهرســتان ادامــه داد‪« :‬پروژه هایــی کــه‬ ‫متوقــف شــده اند اگــر مشــکل ســرمایه در گــردش داشــته‬ ‫باشــند از طریــق بنــد الــف تبصــره ‪ ۱۸‬پیگیــری می کنیــم‬ ‫و اگــر محدودیت هــای دیگــر به لحــاظ مالیاتــی‪ ،‬تامیــن‬ ‫اجتماعــی و غیــره وجــود داشــته باشــد در ســتاد تســهیل و‬ ‫رفــع موانــع تولیــد مشــکالت به صــورتِ ویــژه پیگیــری و رفــع‬ ‫ن شــهریار در‬ ‫می شــود»‪ .‬اســتاندار تهــران گفــت‪« :‬بیمارســتا ‬ ‫ سال گذشــته تنهــا ‪ ۳۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته؛‬ ‫‪ِ ۱۰‬‬ ‫این در حالی ســت که امســال ‪ ۳۰‬درصــد دیگــر بــه پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی ایــن بیمارســتان اضافــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫محسنی بندپی‪:‬‬ ‫موضوع اشتغال و رونق تولید در شهریار‪ ،‬اولویت ماست‬ ‫اســتاندار تهــران گفــت‪« :‬به لحــاظ شــاخص های جمعیتــی‪،‬‬ ‫جغرافیایــی‪ ،‬رفاهــی شــهریار شــرایط خاصــی دارد و موضــوع‬ ‫اشــتغال و رونــق تولیــد در ایــن شهرســتان اولویــت ماســت‬ ‫و نــگاه ویــژه ای بــه شهرســتان شــهریار خواهیــم داشــت‬ ‫کــه بــا افتتــاح اولیــن شــهرک صنعتــی بــه تولیــد ایــن‬ ‫شهرســتان رونــق خواهــد بخشــید»‪ .‬محســنی بندپــی گفــت‪:‬‬ ‫«محوری تریــن و بنیادی تریــن رکــن توســعه هــر کشــور‬ ‫وابســته بــه نظــام امــوزش و پــرورش دارد و ســنگ بنای‬ ‫توســعه در امــوزش و پــرورش همــکاری بین بخشــی بیــن‬ ‫دولــت و مــردم را می طلبــد»‪ .‬اســتاندار تهــران گفــت‪« :‬نــگاه‬ ‫مــا در گذشــته بــه نظــام امــوزش و پــرورش نــگاه هزینـه ای‬ ‫بــود؛ این در حالی ســت که به فرمــوده مقــام معظــم رهبــری‬ ‫هرگونــه هزینه کــرد در امــوزش و پــرورش به منزلــه‬ ‫ســرمایه گذاری در ایــن بخــش اســت»‪ .‬ایــن مســئول بــه‬ ‫افزایــش ســاالنه ‪ 220‬هزار نفــر بــه جمعیــت اســتان تهــران‬ ‫و عــدم تناســب زیرســاخت ها اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬در‬ ‫شــهر تهــران و شهرســتان ها عقب ماندگــی در تمــام‬ ‫زیرســاخت های اموزشــی‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬فضاهــای فرهنگــی و‬ ‫ورزشــی و غیــره وجــود دارد‪ ،‬هم چنان کــه میانگیــن ســرانه‬ ‫دانش امــوزی در اســتان تهــران ‪ 32‬نفــر و میانگیــن کشــوری‬ ‫‪ 24‬نفــر در هــر کالس اســت و ایــن امــار نگران کننــده‬ ‫اســت»‪ .‬اســتاندار تهــران همچنیــن بــه اهمیــت همراهــی‬ ‫شــورای مشــارکت های اســتان تهــران اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«بــا رویکــرد درســت فرمانــداران شــورای مشــارکت های‬ ‫اســتان تهــران در اجــرای قانــون و مطالبه گــری‬ ‫ی در توســعه فضــای اموزشــی‬ ‫مشــارکت های مردمــ ‬ ‫موفــق بــه کســب رتبــه برتــر شــده اســت»‪ .‬محســنی‬ ‫بندپــی بااشــاره به افتتــاح و در دســت ســاخت بــودن ‪22‬‬ ‫مدرســه در شــهریار تصریــح کــرد‪« :‬بیمارســتان شــهریار در‬ ‫ سال گذشــته تنهــا ‪ 30‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی داشــته‬ ‫‪ِ 10‬‬ ‫و این در حالی ســت که در ســال جــاری بــه پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی ایــن بیمارســتان ‪ 30‬درصــد دیگــر اضافــه شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬تصفیه خانــه ششــم اســتان‬ ‫تهــران بــا ظرفیــت ‪۲.5‬مترمکعــب در ثانیــه خرداد مــاه ســال‬ ‫اینــده بــرای تامیــن اب دو و نیم میلیون نفــر جمعیــت غــرب‬ ‫اســتان تهــران افتتــاح می شــود»‪ .‬شــهریار بــا ‪ ۷۴۴‬هــزار‬ ‫شهردار باغستان خبر داد؛‬ ‫ایجاد فضای متناسب شهری جهت برگزاری انتخابات پرشور و سالم‬ ‫شــهردار باغســتان گفــت‪« :‬شــهرداری باغســتان فضــای‬ ‫متناســب شــهری را جهــت برگــزاری انتخابــات پرشــور و‬ ‫ســالم فراهــم کــرده اســت»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی‬ ‫ فرمانــداری شهرســتان شــهریار؛ حســن رنجبــر اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«انچــه مهــم اســت حضــور و مشــارکت مــردم در انتخابــات‬ ‫اســت و در این زمینــه قطعــا شــهرداری باغســتان همــگام‬ ‫بــا ســایر ارگان هــا و ادارات شــهر در جهــت جلــب حضــور‬ ‫حداکثــری مــردم در انتخابــات فعالیــت می کنــد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«طبیعی ســت کــه برگــزاری انتخابــات ســالم بــه افزایــش‬ ‫همیــاری و همدلــی همــه مــردم‪ ،‬مســئوالن و دســتگاه های‬ ‫مرتبــط وابســته اســت و در این ارتبــاط شــهرداری ها وظیفــه‬ ‫دارنــد مکان هایــی را بــرای تبلیغــات کاندیدا هــا امــاده‬ ‫بابیان اینکــه شــهرداری فضــای‬ ‫کننــد»‪ .‬شــهردار باغســتان‬ ‫ِ‬ ‫متناســب شــهری را جهــت برگــزاری انتخابــات پرشــور و‬ ‫ســالم فراهــم ســاخته اســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬ضوابــط تبلیغــات‬ ‫نامزد هــای انتخاباتــی به صــورتِ دقیــق و کامــل در قوانیــن‬ ‫و دســتورالعمل ها مشــخص شــده اســت»‪ .‬وی ضمــن‬ ‫درخواســت از نامزد هــای انتخاباتــی درجهــت حفــظ و صیانــت‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش شهرستان های استان تهران در ائین افتتاح مدرسه کمیساریای عالی پناهند گان شهریار‪:‬‬ ‫شهرستان شهریار به تنهایی به میزان یک استان‪ ،‬میزبان دانش اموزان اتباع است‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پــرورش شهرســتان های‬ ‫اســتان تهــران گفــت‪« :‬در مــدارس‬ ‫شهرســتان های اســتان تهــران پذیــرای‬ ‫یک چهــارم جمعیــت کل اتبــاع خارجــی‬ ‫هســتیم»‪ .‬ائیــن افتتــاح مدرســه کمیســاریای‬ ‫عالــی پناهنــد گان (جــال ال احمــد) در‬ ‫شهرســتان شــهریار با حضــور انوشــیروان‬ ‫محســنی بندپــی (اســتاندار تهــران)‪ ،‬محمــد‬ ‫صیدلــو (مدیــرکل امــوزش و پــرورش‬ ‫شهرســتان های اســتان تهــران)‪ ،‬زارع (معــاون‬ ‫نوســازی مــدارس اســتان تهــران)‪ ،‬طاهــری‬ ‫(فرمانــدار شهرســتان شــهریار)‪ ،‬پارســا (مدیــر‬ ‫امــوزش و پــرورش شــهریار)‪ ،‬شــهرداران و اعضای‬ ‫شــوراهای اســامی‪ ،‬اعضــای شــورای تامیــن‪،‬‬ ‫اعضــای شــورای امــوزش و پــرورش و اعضــای‬ ‫مجمــع خیریــن مدرسه ســاز و دانش امــوزان در‬ ‫اســداباد شــهریار برگــزار شــد‪ .‬در ایــن مراســم‬ ‫محمــد صیدلــو گفــت‪« :‬در کل کشــور بیــش‬ ‫از ‪ 500‬هــزار دانش امــوز اتبــاع خارجــی داریــم‬ ‫کــه بیــش از ‪120‬هزار نفــر از ایــن تعــداد یعنــی‬ ‫حــدود یک چهــارم کل جمعیــت اتبــاع کشــور‬ ‫در شهرســتان های اســتان تهــران قــرار دارنــد‬ ‫کــه اگــر بــرای ایــن تعــداد دانش امــوز قــرار‬ ‫باشــد کالس هــای ‪ 30‬نفــری تشــکیل دهیــم‬ ‫بــه چهارهــزار کالس درس نیازمندیــم»‪ .‬وی در‬ ‫ادامــه اظهــار داشــت‪« :‬در کشــور ‪ 31‬اســتان‬ ‫ب ـ ه لحــاظ تقســیمات سیاســی کشــوری داریــم‬ ‫و ‪ 32‬اســتان به لحــاظ تقســیمات امــوزش و‬ ‫پــرورش کــه یــک اداره کل اســتان تهــران و‬ ‫یــک اداره کل شهرســتان های اســتان تهــران‬ ‫وجــود دارد و اگــر ایــن ‪ 500‬هــزار دانش امــوز‬ ‫را بــا جمعیــت دانش امــوزی ‪ 32‬تقســیم کنیــم‬ ‫ســهم هــر اســتان ‪ 16‬هــزار دانش امــوز اســت‬ ‫و این درحالی ســت که در شهرســتان شــهریار‬ ‫بــه انــدازه یــک اســتان جمعیــت دانش امــوزی‬ ‫اتبــاع خارجــی داریــم»‪ .‬ایــن مقــام مســئول در‬ ‫پایــان گفــت‪« :‬تراکــم دانش امــوزی در کل‬ ‫کشــور بــرای هــر کالس درس ‪ 24‬نفــر اســت کــه‬ ‫ ایــن تراکــم بــرای شهرســتان های اســتان تهــران‬ ‫‪ 32‬نفــر اســت کــه امیدواریــم بــا توجــه بیشــتر‬ ‫بــه ایــن شهرســتان ها مشــکالت مــردم در‬ ‫زمینــه فضــا و امکانــات اموزشــی برطرف شــود»‪.‬‬ ‫و ‪ ۲۱۰‬نفــر پرجمعیــت تریــن شهرســتان ایــران‪ ،‬در غــرب‬ ‫اســتان تهــران واقــع شــده اســت‪ .‬ایــن شهرســتان بــه نگیــن‬ ‫ســبز غــرب تهــران یــا عــروس اســتان تهــران مشــهور اســت‬ ‫کــه در ان انــواع میوه هــا از جملــه انگــور‪ ،‬هلــو‪ ،‬زردالــو‪،‬‬ ‫البالــو و گوجــه ســبز کشــت می شــود‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان شهریار خبر داد؛‬ ‫‪ ۴۶۰‬نفر اشتغال زایی‬ ‫در ‪ ۵۷‬طرح عمرانی شهرستان شهریار‬ ‫فرمانــدار شهرســتان شــهریار از ایجــاد ‪ ۴۶۰‬نفــر‬ ‫اشــتغالزایی در ‪ ۵۷‬طــرح عمرانــی خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫«در ایــام دهــه فجــر ‪ 13‬طــرح صنعتــی در دهــه فجــر‬ ‫بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪ 75‬میلیــارد بــا اشــتغال زایی بــرای‬ ‫‪ 460‬نفــر بــه بهره بــرداری رســید»‪ .‬نــوراهلل طاهــری در‬ ‫ائیــن افتتــاح ‪ 57‬طــرح عمرانــی در شهرســتان شــهریار‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬احــداث پــل ورودی شهرســتان شــهریار‬ ‫کــه مطالبــه دیرینــه مــردم شــهریار بــوده و پیگیــری‬ ‫احــداث شــهرک صنعتــی شــهریار کــه تاکنــون در‬ ‫شــهریار وجــود نداشــته امــروز مــورد بهره بــردای قــرار‬ ‫ی و نصب نکــردن تبلیغــات در فضا هــای‬ ‫از امــوال عمومــ ‬ ‫غیرمجــاز افــزود‪« :‬تیــم نظارتــی تبلیغــات انتخاباتــی بــا حضور‬ ‫ی و شــهرداری ضمــن‬ ‫نماینــدگان فرمانــداری‪ ،‬نیــروی انتظامـ ‬ ‫نظــارت بــر انجــام تبلیغــات صحیــح نامزد هــای انتخاباتــی‬ ‫درصــورت مشــاهده تبلیغــات غیرمجــاز اقدامات قانونــی اعمال‬ ‫خواهنــد کرد»‪ .‬شــهردار باغســتان ادامــه داد‪« :‬شــهرداری برای‬ ‫نظافــت و پیرایــش شــهری و حــذف نازیبایی هــای محیــط‬ ‫شــهری هزینه هــای فراوانــی کــرده و نصــب تبلیغــات در‬ ‫مکان هــای غیرمجــاز عالوه بــر خســارت بــه منظــر شــهری‬ ‫بــرای شــهر و شــهروندان هزینه هــای ســنگینی دربــردارد‬ ‫کــه بایــد بــا انجــام تبلیغــات در مکان هــای مجــاز از‬ ‫گرفــت»‪ .‬وی همچنیــن بااشــاره به اخریــن وضعیــت‬ ‫بیمارســتان شــهریار تصریــح کــرد‪« :‬با توجه بــه‬ ‫پیگیری هــای صورت گرفتــه پیشــرفت خوبــی را در‬ ‫رونــد تکمیــل بیمارســتان ‪ 160‬تختخوابــی شــهریار‬ ‫شــاهدیم و امــر اســت طبــق برنامــه زمان بنــدی شــده‬ ‫پــروژه بــه پایــان برســد»‪ .‬فرمانــدار شــهریار بااشــاره به‬ ‫پروژه هــای قابل افتتــاح در شهرســتان شــهریار در ایــام‬ ‫دهــه فجــر افــزود‪ 13« :‬طــرح صنعتــی در دهــه فجــر‬ ‫بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪ 75‬میلیــارد بــا اشــتغال زایی بــرای‬ ‫‪ 460‬نفــر بــه بهره بــرداری رســید»‪ .‬طاهــری ادامــه داد‪:‬‬ ‫«بیــش از ‪ 1500‬میلیارد تومــان اعتبــار ارزش افــزوده‬ ‫ســالیانه بــه شــهریار تخصیــص داده می شــود کــه از‬ ‫ایــن محــل طرح هــای خوبــی در روســتاها و ســطح‬ ‫شهرســتان شــهریار عملیاتــی می شــود»‪ .‬وی همچنیــن‬ ‫در پایــان خاطرنشــان کــرد‪« :‬باتوجه بــه تراکــم جمعیــت‬ ‫در شهرســتان شــهریار‪ ،‬ظرفیت هــای الزم نیــز بــرای‬ ‫تقویــت زیرســاخت ها در روســتاهای شــهریار بــرای‬ ‫توســعه فراهــم اســت»‪.‬‬ ‫ایجــاد هزینه هــای اضافــی بــرای بیت المــال و شــهروندان‬ ‫جلوگیــری شــود»‪ .‬رنجبــر اظهارکــرد‪« :‬به منظــور جلوگیــری‬ ‫از سوء اســتفاده افــراد ســود جو و بــرای جم ـع اوری تبلیغــات‬ ‫غیر قانونــی انتخاباتــی‪ ،‬تعــداد گشـت های بازرســی در محــات‬ ‫شــهر افزایــش خواهــد یافــت»‪ .‬وی در پایــان تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«کار پاک ســازی شــهر در زمــان قانونــی شــروع خواهــد شــد‬ ‫و در این راســتا انســجام و هماهنگــی و به کارگیــری امکانــات‬ ‫جهــت پاک ســازی کامــل مــوارد تبلیغــات انتخاباتــی صــورت‬ ‫می پذیــرد و صبــح روز رای گیــری تمامــی تبلیغــات انتخاباتــی؛‬ ‫به ویــژه تبلیغــات صورت گرفتــه در اطــراف مراکــز رای گیــری‬ ‫به صــورتِ کامــل پاک ســازی و جمــع اوری می شــود»‪.‬‬ ‫امام جمعه شهریار‪:‬‬ ‫مشارکت پرشور در انتخابات‪ ،‬خواست رهبری ست‬ ‫امــام جمعــه شهرســتان شــهریار با تاکید بــر بیانــات‬ ‫رهبــری مبنــی بــر مشــارکت پر شــور در انتخابــات‬ ‫گفــت‪« :‬مــاک اصلــح بــودن نماینــده‪ ،‬همســایه و‬ ‫هم قــوم بــودن نیســت؛ بایــد بــا تفکــر و تحقیــق‪،‬‬ ‫نماینــده اصلــح را بــرای تصمیم ســازی انتخــاب کنیــم»‪.‬‬ ‫حجت االسال مو المســلمین موســی ســالمی گفــت‪:‬‬ ‫«در بحــث انتخابــات خواســت رهبــری شــرکت پرشــور‬ ‫و انتخــاب اصلــح اســت و بایــد بدانیــم و افــرادی را بــه‬ ‫مجلــس بفرســتیم کــه بــرای اینــده مــا مفیــد باشــند»‪.‬‬ ‫مــاک اصلــح بــودن همســایه بــودن و هم قوم بــودن‬ ‫نیســت‪ ،‬تخصــص‪ ،‬تجربــه‪ ،‬تقــوا‪ ،‬دارای طــرح و برنامــه‬ ‫و شــجاعت مــاک اصلــح بــودن اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«حماســه مــردم در ‪ ۲۲‬بهمــن مثال زدنــی بــود و مــردم‬ ‫نشــان دادنــد بــا وجــود تمــام مشــکالت و گرفتاری هــا‬ ‫وقتــی پــای نظــام و انقــاب و رهبری وســط بیایــد جانانه‬ ‫ی اظهــار داشــت‪« :‬رهبــری‬ ‫ایســتادگی می کننــد»‪ .‬ســالم ‬ ‫ـش رو داریــم؛ یکــی ‪۲۲‬‬ ‫فرمودنــد دو ازمــون بــزرگ در پیـ ِ‬ ‫بهمــن و دیگــری انتخابــات کــه ‪ ۲۲‬بهمــن مــردم از ایــن‬ ‫ازمــون ســربلند بیــرون امدنــد و در بیــش از ‪ ۱۲۰۰‬نقطه‬ ‫راهپیمایــی برگــزار شــد کــه بــوی حــاج قاســم و یارانش‬ ‫را م ـی داد»‪ .‬امــام جمعــه شــهریار بیــان داشــت‪« :‬انچــه‬ ‫کــه در مورد شــهید ســلیمانی مهــم اســت راه ان بزرگوار‬ ‫و وصیت نامـ ه ایشــان اســت کــه فرمونــد ملــت رهبــر را‬ ‫تنهــا نگــذارد‪ ،‬منــش و ســبک شــهدا یادشــان نــرود‪ ،‬زیر‬ ‫بــار ظلــم نرونــد و مقاومــت را افتخــار بدانــد»‪ .‬وی گفــت‪:‬‬ ‫«در بحــث انتخابــات خواســت رهبــری‪ ،‬شــرکت پرشــور‬ ‫و انتخــاب اصلــح اســت و بایــد بدانیــم و افــرادی را بــه‬ ‫مجلــس بفرســتیم کــه بــرای اینــده مــا مفیــد باشــند‪.‬‬ ‫مــاک اصلــح بــودن‪ ،‬همســایه بــودن و هم قــو م بــودن‬ ‫نیســت‪ ،‬تخصــص‪ ،‬تجربــه‪ ،‬تقــوا‪ ،‬دارای طــرح و برنامــه و‬ ‫شــجاعت مــاک اصلــح بــودن اســت»‪ .‬وی ضمن تشــکر‬ ‫از همــه دس ـت اندرکاران انتخابــات گفــت‪« :‬برخــورد بــا‬ ‫کســانی کــه احــراز صالحیــت نشــده اند بایــد محترمانــه‬ ‫بــوده و حرمتشــان نگــه داشــته شــود و نبایــد برخــورد‬ ‫بــدی بــا ایــن افــراد داشــته باشــیم امــا درکنــار رفاقــت‪،‬‬ ‫رقابــت ســالم نیــز داشــته باشــیم‪ ،‬انتقــاد فــرق دارد‬ ‫بــا نفــی‪ ،‬انتقــاد هــم مثبــت دارد و هــم منفــی و بایــد‬ ‫منصفانــه باشــد»‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬بهمن ‪ -1398‬شماره ‪1930‬‬ ‫«سال رونق تولید»‬ ‫«سال رونق تولید»‬ ‫تجدید مزایده عمومی بهره برداری و نگهداشت مجموعه خدماتی مجتمع کردستان‬ ‫(نوبت سوم‪ -‬مرحله دوم)‬ ‫شماره مزایده‪5098005401000009 :‬‬ ‫شماره مورد اجاره‪5198005401000012 :‬‬ ‫شــهرداری جوانــرود بــه اســتناد بنــد ‪ 2‬مصوبــات کمیســیون معامــات و توافقــات شــهرداری و بند ‪ 5‬مصوبات شــصت و هشــتمین جلســه عادی شــورای‬ ‫اســامی شــهر در نظــر دارد امــور بهره بــرداری و نگهداشــت مجموعــه خدماتــی مجتمــع تجــاری کردســتان واقــع در بازارچــه‬ ‫ـل را از طریــق مزایــده عمومــی بــه افــراد واجــد شــرایط و اگــذار نمایــد‪ .‬متقاضیــان می تواننــد جهــت بازدیــد از محــل و‬ ‫مــرزی بــا مشــخصات ذیـ‬ ‫ـدت ‪ 7‬روز بجــز روزهــای تعطیــل بــه واحــد امــاک شــهرداری مراجعــه نمایند‪.‬‬ ‫کســب اطالعــات بیشــتر از تاریــخ انتشــار ایــن اگهی بــه مـ‬ ‫الــف‪ :‬پارکینــگ در طبقــه همکــف بــر خیابــان امــام شــافعی طرفیــت ‪ 27‬دســتگاه خــودرو بــدون مزاحمــت و ‪40‬‬ ‫دســتگاه بــا مزاحمــت‬ ‫ب‪ :‬تاالر مجلس پذیرایی واقع در طبقه مجتمع با مساحت حدود ‪ 700‬مترمربع (تجهیز به عهده مستاجر)‬ ‫ج‪ :‬ســوئیت های اقامتــی بــه تعــداد ‪ 13‬واحــد دارای ابدارخانــه و تاسیســات کامــل برودتــی و حرارتــی (تجهیــز مبلمان‬ ‫و وســایل رفاهــی بــر عهده مســتاجر)‬ ‫ضمنـاً از تاریــخ انتشــار مرحلــه دوم اگهــی‪ ،‬متقاضیــان می تواننــد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولــت (ســتاد) پیشــنهادات خــود را ثبــت و‬ ‫در مزایــده مشــارکت نماینــد‪ ،‬در غیراینصــورت پاکــت پیشــنهاد قیمــت بــاز گشــایی نمی گــردد‪.‬‬ ‫ـال جهــت شــرکت در مزایده توســط‬ ‫‪ -1‬ارائــه ضمانتنامــه معتبــر بانکــی یــا ســپرده نقــدی جهــت شــرکت در مزایــده بــه مبلــغ ‪ 600/000/000‬ریـ‬ ‫متقاضیانــی کــه قصــد شــرکت در مزایــده را دارنــد در صــورت واریــز نقــدی‪ ،‬واریــز بــه حســاب شــماره بنــام ‪ 0108778157006‬شــهرداری جوانــرود‬ ‫نــزد بانــک ملــی شــعبه طالقانــی جوانــرود‪.‬‬ ‫‪ -2‬برنــده مزایــده قبــل از انعقــاد قــرارداد مکلــف بــه تســلیم ضمانتنامــه بانکــی یــا واریــز وجــه نقــد معــادل ‪ 6‬مــاه (‪ %10‬دوره قــرارداد) اجاره بهــا‬ ‫ـال (معــادل هشــتصد میلیــون تومــان) ‪ %20‬ارزش اعیان و تاسیســات کارشناســی شــده توســط‬ ‫پیشــنهادی ماهیانــه و بــه مبلــغ ‪ 8/000/000/000‬ریـ‬ ‫کارشــناس رســمی دادگســتری جهــت ضمانــت خســارت احتمالــی وارده بــه تجهیــزات و تاسیســات و وســایل منصوبــه و ‪ ...‬در ملــک می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬مــدت واگــذاری مجموعــه بــرای یــک دوره ‪ 5‬ســاله (‪ 60‬مــاه شمســی) بــوده و مبلــغ پایــه اجــاره ماهیانــه بــرای متقاضیــان در طــول دوره‪ ،‬دویســت‬ ‫میلیــون ریــال معــادل بیســت میلیــون تومان می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬تجهیز تاالر و سوئیت ها برعهده برنده مزایده می باشد‬ ‫‪ -5‬شــهرداری در رد یــا قبــول هــر یــک یــا کلیــه پیشــنهادات مختــار اســت و بــه پیشــنهادات مخــدوش‪ ،‬مبهــم‪ ،‬مشــروط و یــا خــارج از ایــن اگهــی‬ ‫ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد‪.‬‬ ‫‪ -6‬ســپرده نفــرات اول تــا ســوم تــا انعقــاد قــرارداد بــا برنــده مزایــده همچنــان در حســاب شــهرداری باقــی می مانــد و چنانچــه برنــده اول از انعقاد قــرارداد‬ ‫در موعــد قانونــی خــودداری نمایــد ســپرده وی بــه نفــع شــهرداری ضبــط و بــا نفــرات بعــدی درصــورت احراز شــرایط قانونــی قــرارداد منعقد می شــود‪.‬‬ ‫‪ -7‬برنده مزایده مکلف است مجوز بهره برداری و انجام فعالیت از مراجع ذیصالح ارائه نماید‪.‬‬ ‫‪ -8‬شــهرداری در رد یــا قبــول هــر یــک یــا کلیــه پیشــنهاد مختــار اســت و بــه پیشــنهادات مخــدوش یــا مشــروط و یــا خــارج از ایــن اگهــی ترتیــب‬ ‫اثــر داده نخواهد شــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬پرداخــت کلیــه هزینه هــای اب‪ ،‬بــرق‪ ،‬گاز‪ ،‬تلفــن‪ ،‬تعمیــر و نگهــداری مجموعــه تــا پایــان قــرارداد برعهــده برنــده مزایــده می باشــد و شــهرداری در‬ ‫ایــن خصــوص هیــچ تعهــدی نــدارد‪.‬‬ ‫‪ -10‬برنــده مزایــده مکلــف اســت در پایــان هــر ســال مفاصاحســاب مالیاتــی را از امــور مالیاتــی شهرســتان جوانــرود اخــذ و یــک نســخه تحویــل‬ ‫شــهرداری نمایــد‪.‬‬ ‫‪ -11‬مزایده در مرحله سوم با حداقل یک پیشنهاد قیمت بازگشایی می گردد‪.‬‬ ‫‪ -12‬برنده مزایده در زمان قرارداد ملزم به بیمه نمودن کلیه ابنیه و تاسیسات‪ ،‬تجهیزات موجود در کادر پرسنل می باشد (بیمه تمام خطرات)‪.‬‬ ‫‪ -13‬هزینه کارشناسی‪ ،‬چاپ و انتشار اگهی بر عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -14‬تاریخ بازگشایی پاکت ها‪ :‬راس ساعت ‪ 9‬صبح روز شنبه مورخ ‪ 98/12/10‬می باشد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام می گــردد شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو ســواری پــژو ‪206‬‬ ‫تیــپ ‪ 206TU3‬مــدل ‪ 1395‬رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور ‪ 165A0057758‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ NAAP03EEXGJ822497‬بــه شــماره پــاک ‪127‬ن‪ -34‬ایــران ‪ 36‬بنــام ســمیه صارمــی‬ ‫مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مه والت‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860301060004067‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی‬ ‫حــوزه ثبــت ملــک ورامیــن تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای حســینعلی‬ ‫مغاری حصــاری فرزنــد حســن بــه شماره شناســنامه ‪ 427‬صــادره از جوادابــاد در‬ ‫ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــا بنــای احداثــی در ان بــه مســاحت ‪ 200‬مترمربــع پــاک‬ ‫شــماره ‪ 115‬فرعــی از ‪ 60‬اصلــی واقــع در قریــه دهویــن تهــران بخــش حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫ورامیــن از مالکیــت مجتبــی مغــاری محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم‬ ‫مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ‬ ‫رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول‬ ‫اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/28 :‬‬ ‫محمــد رحیم پورراینــی‪ ،‬رئیــس ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪ 759‬ث‬ ‫ورامیــن‬ ‫مفقودی‬ ‫اصــل ســند کمپانــی و بــرگ ســبز ســواری پــژو ‪ 405‬جی ال ایکــس ای ‪ 8/1‬بــه رنــگ‬ ‫ســفید روغنــی مــدل ‪ 1390‬بــه شــماره پــاک ‪326‬ج‪ -76‬ایــران ‪ 65‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ 12490137882‬و شــماره شاســی ‪ NAAM01CA2BE047644‬مفقــود و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪11/90‬‬ ‫مفقودی‬ ‫اصــل ســند کمپانــی ســواری پــژو ‪ 405‬جی ال ایکــس ‪ 1800‬ای بــه رنــگ نقــره ای متالیــک‬ ‫مــدل ‪ 1390‬بــه شــماره پــاک ‪482‬ق‪ -57‬ایــران ‪ 65‬و شــماره موتــور ‪ 12490262318‬و‬ ‫شــماره شاســی ‪ NAAM01CA0CR570008‬مفقــود و از درجــه اعتبار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪11/91‬‬ ‫اگهی مزایده نوبت اول‬ ‫بدینوســیله بــه اگهــی می رســاند اجــرای احــکام مدنــی دادگاه عمومــی شهرســتان‬ ‫نرماشــیر درنظــر دارد درخصــوص پرونــده اجرایــی کالســه ‪9709983452300149‬‬ ‫محکوم لــه عشــرت قنادولندیــاری فرزنــد عبــاس و محکوم علیــه عبــاس پورولندیــاری‬ ‫فرزنــد غالمرضــا مبنــی بــر فــروش امــاک کــه توســط محکوم لــه معرفــی و توســط‬ ‫کارشــناس دادگســتری بــه شــرح ذیــل ارزیابــی و توقیــف احتمالــی گردیــده اســت‪.‬‬ ‫امــاک مــورد بازدیــد جهــت فــروش‪ :‬ملکــی یــک قطعــه زمیــن بــا ســند عــادی‬ ‫مــورخ ‪ 1387/07/14‬از اراضــی روســتای مشــک (شــماره پــاک ‪ 2595‬اصلــی) کــه در‬ ‫حــال حاضــر ایــن قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 1141‬مترمربــع بــا ایــن حــدود‪ ،‬بــه ابعــاد‬ ‫شــماالً بــه ملــک رضــا و علــی ولندیــاری‪ ،‬شــرقاً بــه کوچــه‪ ،‬غرب ـاً بــه مجــاور و خیابــان‪،‬‬ ‫و جنوبــاً بــه ملــک احمــد و داوود مشــکی‪ .‬ایــن قطعــه بــه صــورت محصــور بــا دیــوار‬ ‫بلکــی کــه در ایــن ملــک یــک ســاختمان ‪ 60‬مترمربعــی پیــچ و مهــره ای وجــود دارد و‬ ‫قســمت جلــو ان تجــاری کــه بــا ســقف ســبک اعیانــی احــداث شــده اســت و یــک اعیانــی‬ ‫قدیمــی بــه میــزان ‪ 45‬مترمربــع در ان احــداث شــده اســت‪ .‬کــه محــل ملــک مزایــده‬ ‫(بــه غیــر از راهــرو ‪ 52‬مترمربــع و محــل ســاختمان قدیمــی ‪ 50‬مترمربعــی) بــه میــزان‬ ‫‪ 1039‬مترمربــع و اعیانــی منــزل مســکونی ‪ 60‬مترمربعــی و ‪ 76‬مترمربــع اعیانــی محــل‬ ‫مغازه هــا بانضمــام متعلقــات قانونــی برابــر بــا قیمــت روز قیمــت ملــک جمع ـاً بــه مبلــغ‬ ‫‪ 2/500/000/000‬ریــال توســط کارشــناس رســمی دادگســتری قیمت گــذاری گردیــده‬ ‫اســت کــه از طریــق مزایــده عمومــی بفــروش برســاند‪ .‬لــذا جلســه مزایــده در تاریــخ‬ ‫‪ 1398/12/13‬ســاعت ‪ 10‬صبــح در محــل دفتــر اجــرای احــکام مدنــی دادگاه عمومــی‬ ‫شهرســتان نرماشــیر برگــزار می گــردد و قیمــت پایــه از بهــای ارزیابــی شــده شــروع و بــه‬ ‫کســانی کــه باالتریــن قیمــت را پیشــنهاد نماینــد فروختــه می شــود و ‪ 10‬درصــد مبلــغ‬ ‫پیشــنهادی فی المجلــس از برنــده دریافــت و نامبــرده مکلــف اســت حداکثــر تــا یــک‬ ‫مــاه نســبت بــه پرداخــت باقیمانــده ثمــن معاملــه اقــدام نمایــد‪ .‬درصــورت انصــراف برنــده‬ ‫مزایــده ‪ 10‬درصــد مبلــغ پیشــنهادی بــه نفــع صنــدوق دولــت ضبــط و مزایــده تجدیــد‬ ‫می گــردد‪ .‬متقاضیــان درصــورت تمایــل می تواننــد ‪ 5‬روز قبــل از موعــد مزایــده بــه ایــن‬ ‫اجــرا مراجعــه تــا ترتیــب بازدیــد انهــا از ملــک موثــر مزایــده داده شــود‪.‬‬ ‫قاضی اجرای احکام مدنی دادگاه نرماشیر‬ ‫م الف ‪11/92‬‬ ‫مزایده عمومی بهره برداری و نگهداشت چرخ و فلک پارک هالنیه‬ ‫(نوبت اول‪ -‬مرحله دوم)‬ ‫شماره مورد اجاره‪5198005401000013 :‬‬ ‫شماره مزایده‪5098005401000010 :‬‬ ‫شــهرداری جوانــرود بــه اســتناد بنــد ‪ 3‬مصوبــات پنجــاه و نهمیــن جلســه عــادی شــورای اســامی شــهر مــورخ ‪ 98/4/9‬در نظــر دارد امور‬ ‫بهره بــرداری و نگهداشــت چــرخ و فلــک واقــع در پــارک هالنیــه را بــه مــدت ‪ 3‬ســال بــا مشــخصات ذیــل از طریــق‬ ‫مزایــده عمومــی بــه افــراد واجــد شــرایط و اگــذار نمایــد‪ .‬متقاضیــان می تواننــد جهــت بازدیــد از محــل و کســب اطالعــات بیشــتر از‬ ‫تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی بــه مــدت ‪ 7‬روز بجــز روزهــای تعطیــل بــه واحــد امــاک شــهرداری مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫الف‪ :‬چرخ و فلک دارای ‪ 12‬کابین چهار نفره واقع در پارک هالنیه می باشد‬ ‫ب‪ :‬مدت واگذاری بهره برداری و نگهداشت چرخ و فلک برای یک دوره ‪ 3‬ساله (‪ 36‬ماه شمسی) بوده‪.‬‬ ‫ج‪ :‬مبلــغ پایــه اجــاره ماهیانــه براســاس نظریــه کارشناســی بــرای ســال اول ‪ 6/000/000‬ریــال (ششــصد هــزار تومان)‪،‬‬ ‫بــرای ســال دوم ماهیانــه ‪ 7/000/000‬ریــال (هفتصــد هزار تومــان) و برای ســال ســوم ماهیانــه ‪ 8/000/000‬ریال (هشــتصد‬ ‫هــزار تومان)‬ ‫ضمنـاً از تاریــخ انتشــار مرحلــه دوم اگهــی‪ ،‬متقاضیــان می تواننــد از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیــک دولت (ســتاد) پیشــنهادات خود‬ ‫را ثبــت و در مزایــده مشــارکت نماینــد‪ .‬در غیراینصــورت پاکــت پیشــنهاد قیمــت بــاز گشــایی نمی گردد‪.‬‬ ‫‪ -1‬ســپرده نقــدی جهــت شــرکت در مزایــده بــه مبلــغ ‪ 12/600/000‬ریــال جهــت شــرکت در مزایــده توســط متقاضیانــی کــه‬ ‫قصــد شــرکت در مزایــده را دارنــد‪ ،‬واریــز بــه حســاب شــماره ‪ 0108778157006‬بنــام شــهرداری جوانــرود نــزد بانــک ملــی شــعبه‬ ‫طالقانــی جوانــرود‪.‬‬ ‫‪ -2‬برنــده مزایــده قبــل از انعقــاد قــرارداد مکلــف بــه تســلیم ضمانتنامــه بانکــی یــا واریــز وجــه نقــد معــادل ‪ 6‬مــاه (‪ %10‬دوره قــرارداد)‬ ‫اجــاره بهــای پیشــنهادی ماهیانــه و ‪ %20‬ارزش اعیــان و تاسیســات کارشناســی شــده توســط کارشــناس رســمی دادگســتری‪ ،‬جهــت‬ ‫ضمانــت خســارت احتمالــی وارده بــه تجهیــزات‪ ،‬تاسیســات و وســایل منصوبــه و ‪ ...‬در ملــک می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬هزینه استانداردسازی و اخذ تاییدیه استاندارد برعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -4‬شــهرداری در رد یــا قبــول هــر یــک یــا کلیــه پیشــنهادات مختــار اســت و بــه پیشــنهادات مخــدوش‪ ،‬مبهــم‪ ،‬مشــروط و یــا خــارج از‬ ‫ایــن اگهــی ترتیــب اثــر داده نخواهد شــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬ســپرده نفــرات اول تــا ســوم تــا انعقــاد قــرارداد بــا برنــده مزایــده همچنــان در حســاب شــهرداری باقــی می مانــد و چنانچــه برنــده اول‬ ‫از انعقــاد قــرارداد در موعــد قانونــی خــودداری نمایــد ســپرده وی بــه نفــع شــهرداری ضبــط و بــا نفــرات بعــدی درصــورت احــراز شــرایط‬ ‫قانونــی قــرارداد منعقد می شــود‪.‬‬ ‫‪ -6‬برنده مزایده مکلف است مجوز بهره برداری و انجام فعالیت از مراجع ذیصالح ارائه نماید‪.‬‬ ‫‪ -7‬پرداخــت کلیــه هزینه هــای بــرق‪ ،‬تعمیــر و نگهــداری مجموعــه تــا پایــان قــرارداد برعهــده برنــده مزایــده می باشــد و شــهرداری در‬ ‫ایــن خصــوص هیــچ تعهــدی نــدارد‪.‬‬ ‫‪ -8‬برنــده مزایــده مکلــف اســت در پایــان هــر ســال مفاصاحســاب مالیاتــی را از امــور مالیاتــی شهرســتان جوانــرود اخــذ و یــک نســخه‬ ‫تحویــل شــهرداری نمایــد‪.‬‬ ‫‪ -9‬مزایده در مرحله اول با حداقل سه پیشنهاد قیمت بازگشایی می گردد‪.‬‬ ‫‪ -10‬برنــده مزایــده در زمــان قــرارداد ملــزم بــه بیمــه تمــام خطــر کلیــه ابنیــه و تاسیســات‪ ،‬تجهیــزات موجــود و نیــز بیمــه پرســنل‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -11‬هزینه کارشناسی‪ ،‬چاپ و انتشار اگهی برعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫فرهاد تاب زر‪ ،‬شهردار جوانرود‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه کالسه ‪139804006092005010/2‬‬ ‫بدینوســیله بــه خانــم صدیقــه حســین زاده فرزنــد‪ :‬محمــد به شــماره ملــی‪5229532343 :‬‬ ‫بدهــکار پرونــده کالســه ‪ 139804006092005010/2‬کــه برابــر گــزارش مامــور پســت‬ ‫شــناخته نگردیده ایــد ابــاغ می گــردد کــه برابــر ســند ازدواج بیــن شــما و خانــم فاطمــه‬ ‫شــادی مبلــغ ‪ 3.423.000.000‬ریــال بدهــکار می باشــید کــه بــر اثــر عــدم پرداخــت‬ ‫وجــه بســتانکار درخواســت صــدور اجرائیــه نمــوده پــس از تشــریفات قانونــی اجرائیــه‬ ‫صــادر و بکالســه ‪ 9800556‬در ایــن اجــراء مطــرح می باشــد لــذا طبــق مــاده ‪18/19‬‬ ‫ائین نامــه اجرائــی مفــاد اســناد رســمی بشــما ابــاغ می گــردد از تاریــخ انتشــار ایــن‬ ‫اگهــی کــه تاریــخ ابــاغ اجرائیــه محســوب اســت فقــط یــک نوبــت در روزنامــه منتشــر‬ ‫می گــردد ظــرف مــدت ده روز نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام و در غیراینصــورت‬ ‫بــدون انتشــار اگهــی دیگــری عملیــات اجرائــی طبــق مقــررات علیــه شــما تعقیــب خواهــد‬ ‫شــد‪.‬‬ ‫ابوالقاســم نظــام زاده‪ ،‬رییــس اداره ثبــت اســناد و امــاک‬ ‫م الــف ‪375‬‬ ‫چنــاران‬ ‫اعالم مفقودی کارت هوشمند خودرو‬ ‫کارت هوشــمند خــودرو بــه شــماره ‪ 3290794‬و شــماره پــاک ایــران ‪998 -42‬ص‪38‬‬ ‫مفقــود گردیــده اســت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫اگهــی مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860317005005262‬مورخــه ‪ 98/10/23‬هیــات موضــوع قانــون‬ ‫تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در واحــد ثبتــی شهرســتان رامهرمــز تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای‬ ‫محمدحســین پژوهــش فرزنــد پرویــز دارای کــد ملــی ‪ 1911740857‬بشناســنامه ‪1231‬‬ ‫صــادره از رامهرمــز نســبت بــه ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 205‬مترمربــع‬ ‫قســمتی از پــاک یــک اصلــی واقــع در بخــش ســه رامهرمــز بــه ادرس رامهرمــز خیابــان‬ ‫امیرکبیــر خریــداری شــده از مالکیــت رســمی وراث مســعود هادی قنــوات احــدی از ورثــه‬ ‫حســن هادی قنــوات تاییــد گردیــد‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت‬ ‫بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه‬ ‫مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت‬ ‫یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم و‬ ‫گواهــی مشــعر بــر دعــوی را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‬ ‫و برابــر مــاده ‪ 3‬قانــون مذکــور صــدور ســند مالکیــت مانــع مراجعــه متضــرر بــه مراجــع‬ ‫قضائــی نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/13 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/28 :‬‬ ‫باغدار‪ ،‬کفیل ثبت اسناد و امالک رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/628‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860306009000182‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در‬ ‫واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک چنــاران تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی‬ ‫اقــای علــی امیــری فرزنــد حســین بشماره شناســنامه ‪ 3908‬صــادره از چنــاران‬ ‫در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 808‬مترمربــع پــاک ‪ 12‬فرعــی از ‪122‬‬ ‫اصلــی واقــع در اراضــی صفی ابــاد خراســان رضــوی بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫چنــاران از محــل مالکیــت مشــاعی متقاضــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه‬ ‫ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم‬ ‫اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت‬ ‫درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/11/28 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/12 :‬‬ ‫ابوالقاسم نظام زاده؛ رئیس ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫م الف ‪352‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک تحصیلی‬ ‫مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب فریبــرز اردشــیری زاده فرزنــد قلــی بــه شماره شناســنامه‬ ‫‪ 111‬صــادره از گیالنغــرب مقطــع کاشناســی ناپیوســته رشــته مهندســی تکنولــوژی‬ ‫الکترونیــک صــادره از واحــد دانشــگاهی دانشــگاه ازاد اســامی گیالنغــرب بــا شــماره‬ ‫‪ 3323345‬مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار می باشــد‪ .‬از یابنــده تقاضــا می شــود‬ ‫اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه ازاد اســامی واحــد گیالنغــرب بــه نشــانی گیالنغــرب‬ ‫کیلومتــر دو جــاده ســومار ارســال نمایــد‪.‬‬ ‫‪ -12‬تاریخ بازگشایی پاکت ها‪ :‬راس ساعت ‪ 9‬صبح روز شنبه مورخ ‪ 98/12/10‬می باشد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشــمند راننــده بــه شــماره ‪ 2498501‬فعــال در نــاوگان بــاری مربــوط بــه رضــا‬ ‫موقرپــور بــه شــماره ملــی ‪ 1861118041‬مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫گواهی مفقودی‬ ‫گواهــی می شــود اقــای حســین چعــب در تاریــخ ‪ 1398/11/12‬شــکوائیه ای مبنــی بــر مفقــود‬ ‫نمــودن ســند مالکیــت و بــرگ ســبز موتورســیکلت ‪ 566/63322‬در ســطح شهرســتان شــوش مطرح‬ ‫نمــوده اســت‪ .‬ایــن گواهــی بنــا بــه درخواســت ایشــان بــوده و فاقــد هرگونــه ارزش دیگــری اســت‪.‬‬ ‫مهدی نمازیان‪ ،‬بازپرس شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقالب شوش‬ ‫مفقودی‬ ‫کلیــه مــدارک (ســند کمپانــی‪ ،‬بــرگ ســبز و کارت) موتورســیکلت انــرژی ‪ 125‬مــدل‬ ‫‪ 1392‬رنــگ مشــکی بــه شــماره موتــور ‪ 112154‬و شــماره شاســی ‪ 9205375‬و شــماره‬ ‫انتظامــی ‪ 74541‬ایــران ‪ 567‬بنــام صیــدال جان بخشــی فرزنــد حســین قلی مفقــود و از‬ ‫درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای خســرو حســن نژاد دارای شماره شناســنامه ‪ 3320086881‬بــه شــرح دادخواســت‬ ‫بــه کالســه ‪ 589/98‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن‬ ‫توضیــح داده کــه شــادروان طــاوس خزلــی بــه شناســنامه ‪ 1534‬در تاریــخ ‪97/1/3‬‬ ‫اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر‬ ‫اســت بــه‪ -1 :‬یوســف عیســی پورزنگنه بــه ش ش ‪ 704‬صــادره از گیــان غــرب‪ ،‬پســر‬ ‫متوفیــه ‪ -2‬یونــس عیس ـی پورزنگنه بــه ش ش ‪ 8‬صــادره از گیــان غــرب‪ ،‬پســر متوفیــه‬ ‫‪ -3‬اســام عیســی پورزنگنه بــه ش ش ‪ 1914‬صــادره از گیــان غــرب‪ ،‬پســر متوفیــه‬ ‫‪ -4‬عبدالکریــم عیســی پورزنگنه بــه ش ش ‪ 36‬صــادره از گیــان غــرب‪ ،‬پســر متوفیــه‬ ‫‪ -5‬مرضیــه عیسـی پورزنگنه بــه ش ش ‪ 1925‬صــادره از گیــان غــرب‪ ،‬دختــر متوفیــه ‪-6‬‬ ‫فوزیــه عیس ـی پورزنگنه بــه ش ش ‪ 76‬صــادره از گیــان غــرب‪ ،‬دختــر متوفیــه ‪ -7‬عالیــه‬ ‫عیسـی پورزنگنه بــه ش ش ‪ 37‬صــادره از گیــان غــرب‪ ،‬دختــر متوفیــه ‪ -8‬خســرو حســن‬ ‫نــژاد بــه ش ش ‪ 3320086881‬صــادره از گیــان غــرب‪ ،‬همســر متوفیــه‪ .‬اینــک بــا انجــام‬ ‫تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‪ ،‬حمیدرضا یزدان پناه‬ ‫مفقودی سند کمپانی‬ ‫اینجانــب حمیدرضــا ســهرابیان مالــک خــودرو ســواری پــژو اردی مــدل‪ 1384 :‬بــه رنــگ‪ :‬یشــمی‬ ‫روغنــی بــه شــماره پــاک‪337 -29 :‬ب‪ 45‬و شــماره شاســی‪ 13468505 :‬و شــماره موتــور‪:‬‬ ‫‪ 11784047608‬بــه علــت فقــدان اســناد فــروش تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد مذکــور را‬ ‫نمــوده اســت‪ ،‬لــذا چنانچــه هر کــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور دارد‪ ،‬ظــرف ده روز به دفتر‬ ‫حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایران خــودرو واقــع در پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه‬ ‫نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای امیــد پاشــایی بــه شماره شناســنامه ‪ 3340188742‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981232‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان اکبــر پاشــایی بــه شماره شناســنامه ‪ 183‬در تاریــخ‬ ‫‪ 90/03/09‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬امیــد‬ ‫پاشــایی فرزنــد اکبــر ش ش ‪ 3340188742‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی ‪-2‬‬ ‫مجتبــی پاشــایی فرزنــد اکبــر ش ش ‪ 3340111413‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -3‬مهــدی پاشــایی فرزنــد اکبــر ش ش ‪ 3341234160‬صــادره از اســام ابــاد غــرب‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -4‬مســعود پاشــایی فرزنــد اکبــر ش ش ‪ 3330049286‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب فرزنــد متوفــی ‪ -5‬حدیــث پاشــایی فرزنــد اکبــر ش ش ‪ 4309‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبت‬ ‫اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از‬ ‫تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‬ ‫مفقودی سند سبز و سند قطعی‬ ‫ســند ســبز و ســند قطعــی خــودرو ســواری پــژو اردی بــه رنــگ‪ :‬یشــمی روغنــی مــدل‪:‬‬ ‫‪ 1384‬بــه شــماره پــاک‪337 -29 :‬ب‪ 45‬و شــماره شاســی‪ 13468505 :‬و شــماره موتــور‪:‬‬ ‫‪ 11784047608‬بــه نــام حمیدرضــا ســهرابیان مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫فرهاد تاب زر‪ ،‬شهردار جوانرود‬ ‫دادنامه‬ ‫خواهــان‪ :‬المــاس رســتمی فرزنــد عبــاس بــه نشــانی‪ :‬گیالنغــرب‪ -‬شــهرک ازادگان بــه کــد‬ ‫خوانــدگان‪ -1 :‬جبــار رضایــی فرزنــد افشــار بــه نشــانی‪:‬‬ ‫ملــی ‪3329455977‬‬ ‫گیالنغــرب‪ -‬منــازل مســکن مهــر‪ -‬ظلــع شــرقی شــهرک ‪ 700‬دســتگاه‪ -‬کوچــه نســیم ‪6‬‬ ‫بــه کــد ملــی ‪ -2 ،3329545240‬محســن جــودوی فرزنــد احمــد مجهول المــکان بــه کــد‬ ‫ملــی ‪ -3 ،493368205‬ســعید یعقوبــی فرزنــد نقدعلــی مجهول المــکان بــه کــد ملــی‬ ‫خواســته‪ :‬الــزام بــه انتقــال ســند‬ ‫‪0078303958‬‬ ‫گردشــکار‪ :‬شــورا بــا توجــه بــه اوراق و محتویــات پرونــده ختــم دادرســی را اعــام و انشــاء‬ ‫رای می نمایــد‪:‬‬ ‫((رای شورا))‬ ‫درخصــوص دعــوای خواهــان اقــای المــاس رســتمی بــه طرفیــت خوانــدگان اقایــان ‪-1‬‬ ‫جبــار رضایــی فرزنــد افشــار ‪ -2‬محســن جــودوی فرزنــد احمــد ‪ -3‬ســعید یعقوبــی فرزنــد‬ ‫نقدعلــی بــه خواســته تقاضــای صــدور حکــم دایــر بــر الــزام بــه انتقــال ســند مربــوط بــه‬ ‫یــک دســتگاه موتورســیکلت اپاچــی تیــپ ‪ RTRI 80‬مــدل ‪ 1389‬بــه رنــگ ســفید بــه‬ ‫شــماره موتــور ‪ E6GA2045794‬شــماره شاســی ‪ NE8B1808905704‬بــه شــماره انتظامــی ایــران‬ ‫‪ 85765-322‬مقــوم بــه مبلــغ ‪ 5/000/000‬ریــال بــه انضمــام کلیــه خســارات قانونــی‬ ‫منجملــه ابــداع هزینه هــای دادرســی بــه شــرح منعکــس در دادخواســت تقدیمــی بدیــن‬ ‫توضیــح کــه خواهــان اظهــار داشــته یــک دســتگاه موتورســیکلت بــا مشــخصات موصــوف‬ ‫را از خوانــده ردیــف اول خریــداری نمــوده و ســند ان بنــام خوانــده ردیــف ســوم می باشــد‬ ‫تقاضــای محکومیــت خوانــدگان را دارم‪ .‬از توجــه بــه کلیــه اوراق و محتویــات پرونــده و‬ ‫مالحظــه قولنامــه مورخــه ‪ 95/7/22‬فی مابیــن خواهــان و خوانــده ردیــف اول کــه مویــد‬ ‫مالکیــت خواهــان بصــورت قولنامــه ای بــر موتورســیکلت موصــوف می بایســت و اینکــه‬ ‫انتقــال ســند از لــوازم عرفــی هــر معاملــه محســوب می گــردد و کســی کــه ســند رســمی‬ ‫بنــام اوســت موظــف بــه انتقــال ســند بنــام متقاضــی انتقــال می باشــد و در مانحن فیــه‬ ‫برحســب اســتعالم بــه عمــل امــده از پلیــس راهــور شهرســتان گیالنغــرب و جوابیــه ایــن‬ ‫اســتعالم طــی نامــه شــماره ‪ 3013/1405/53/98/05/1‬مورخــه ‪ 98/5/19‬کــه کتبــا بــه‬ ‫ایــن شــعبه اعــام داشــته کــه ســند بنــام خوانــده ردیــف ســوم می باشــد فلــذا ایــن شــورا‬ ‫دعــوای خواهــان را نســبت بــه خوانــده ردیــف ســوم وارد و ثابــت دانســته و مســتندا بــه‬ ‫مــواد ‪ 198‬و ‪ 515‬و ‪ 519‬از قانــون اییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور‬ ‫مدنــی (مصــوب ‪ )1379/1/21‬و مــواد ‪ 10‬و ‪ 219‬و ‪ 220‬و ‪ 1258‬از قانــون مدنــی حکــم‬ ‫بــه محکومیــت خوانــده ردیــف ســوم بــه حضــور در یکــی از دفاتــر اســناد رســمی و الــزام‬ ‫بــه انتقــال ســند یــک دســتگاه موتورســیکلت اپاچــی بــه شــماره انتظامــی ایــران ‪-322‬‬ ‫‪ 85765‬و پرداخــت مبلــغ ‪ 295/000‬ریــال بابــت هزینــه دادرســی را در حــق خواهــان‬ ‫صــادر و اعــام م ـی دارد و نســبت بــه خوانــدگان ردیــف اول و دوم نظــر بــه اینکــه ســند‬ ‫بنــام انهــا نمی باشــد و دعــوای انتقــال ســند می بایســت بــه طرفیــت کســی اقامــه گــردد‬ ‫کــه ســند بنــام اوســت و اظهــارات خوانــده ردیــف اول‪ ،‬فلــذا ایــن شــورا دعــوای خواهــان‬ ‫را متوجــه خوانــدگان ردیــف اول و دوم ندانســته و مســتندا بــه مــاده ‪ 89‬ناظــر بــه بنــد ‪4‬‬ ‫مــاده ‪ 84‬از قانــون اییــن دادرســی دادگاه هــای عمومــی و انقــاب در امــور مدنــی (مصــوب‬ ‫‪ )1379/1/21‬قــرار رد دعــوای خواهــان را صــادر و اعــام مـی دارد رای صــادره نســبت بــه‬ ‫خوانــده ردیــف اول حضــوری محســوب و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل‬ ‫اعتــراض و تجدیدنظــر در محاکــم عمومــی دادگســتری گیالنغــرب می باشــد و نســبت‬ ‫بــه خوانــدگان ردیــف دوم و ســوم غیابــی محســوب و ظــرف مــدت بیســت روز پــس از‬ ‫ابــاغ واخواهــی در ایــن شــعبه و ســپس ظــرف مــدت بیســت روز دیگــر قابــل اعتــراض و‬ ‫تجدیدنظــر در محاکــم عمومــی دادگســتری شهرســتان گیالنغــرب می باشــد‪.‬‬ ‫قاضی شعبه اول شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‪ ،‬کاوه جشنی‬ ‫مفقودی سند کمپانی‪ ،‬سند سبز‪ ،‬سند قطعی‬ ‫اینجانــب هــادی حمیــدی مالــک خودرو ســواری پیــکان به شــماره پــاک‪293 -29 :‬د‪51‬‬ ‫و شــماره شاســی‪ 10009559 :‬و شــماره موتــور‪ 11284007255 :‬بــه علــت فقــدان اســناد‬ ‫فــروش (ســند کمپانــی‪ ،‬ســند ســبز و ســند قطعــی) تقاضــای رونوشــت المثنــی اســناد‬ ‫مذکــور را نمــوده اســت‪ ،‬لــذا چنانچــه هــر کــس ادعایــی در مــورد خــودروی مذکــور‬ ‫دارد‪ ،‬ظــرف ده روز بــه دفتــر حقوقــی ســازمان فــروش شــرکت ایران خــودرو واقــع در‬ ‫پیکان شــهر‪ ،‬ســاختمان ســمند مراجعــه نمایــد‪ .‬بدیهــی اســت پــس از انقضــای مهلــت‬ ‫مزبــور طبــق ضوابــط مقــرر اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫رویداد ‪5‬‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬بهمن ‪ -1398‬شماره ‪1930‬‬ ‫رئیس جمهوری در نشست خبری با رسانه ها‪:‬‬ ‫هیچ گاه با ضعف پای میز مذاکره نمی رویم‬ ‫حجت االسالم والمســلمین حســن روحانــی در چهاردهمیــن نشســت خبــری خــود بــا خبرنــگاران داخلــی و خارجــی اظهــار داشــت‪« :‬ایــام میــاد دخــت پیامبــر‬ ‫اســام (ص) را تبریــک و تهنیــت می گویــم و نیــز از ملــت بزرگــوار ایــران بــرای حضــور پرشــور در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن ‪ ۴۱‬ســال پیــروزی انقــاب اســامی سپاســگزاری‬ ‫ـزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛ رئیس جمهــوری افــزود‪« :‬ســالی کــه گذشــت و روبه پایــان اســت‪ ،‬ماننــد ســال قبــل‪ ،‬ســال پرماجرایــی بــرای مــردم‬ ‫می کنــم»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫بــزرگ ایــران بــود‪ .‬از اغــاز ســال کــه بــا ســیل در ‪ ۲۵‬اســتان کشــور مواجــه بودیــم؛ حادثــه بی ســابقه در تاریــخ ایــران و بعــد‪ ،‬حــوادث طبیعــی دیگــری کــه در ماه هــای‬ ‫گذشــته غیرمنتظــره بــود؛ تــرور ناجوانمردانــه ســردار ســلیمانی کــه بــرای همــه مــردم مــا واقعه ای بسیارســخت بــود و حضــور باشــکوه مــردم نشــان داد که مردم مســیر‬ ‫و راهــی کــه انتخــاب کردنــد را به درســتی ادامــه خواهنــد داد‪ .‬همچنیــن حــوادث دیگــری؛ ازجملــه ســقوط هواپیمــای اوکرائینــی کــه موجــب تاثــر مــردم ایــران شــد و‬ ‫حادثــه کرمــان کــه عــده ای از هم وطنــان جــان خــود را از دســت دادنــد‪ .‬بــا همــه اتفاقــات ســخت‪ ،‬ملــت مــا ایســتادگی و مقاومــت عظیمــی را برابــر فشــارهای خارجی از‬ ‫خــود بــروز دادنــد‪ .‬به رغم اینکــه بدخواهــان می خواســتند بــا شــرایط غیرقابل تحمــل مواجــه شــویم؛ ولــی خوشــبختانه مشــکالت مــا کم تــر از ســال گذشــته اســت‪.‬‬ ‫به رغم اینکــه شــرایط از ســال گذشــته ســخت تر اســت؛ امــا همــه شــاخص ها نشــان می دهــد موضــوع فشــار حداکثــری امریــکا را پشت ســر گذاشــتیم‪ ،‬بی تردیــد‬ ‫امریکایی هــا امــروز به این نتیجــه رســیدند مســیری کــه انتخــاب کردنــد‪ ،‬بــا محاســبه غلــط بــوده و نســبت بــه مــردم ایــران تاثیرگــذار نخواهــد بــود»‪.‬‬ ‫روحانــی ادامــه داد‪« :‬ایــن تحریم هــا بی ثمــر خواهــد بــود؛‬ ‫ثمــری بــرای دشــمنان مــا نخواهــد داشــت و انچــه انهــا فکــر‬ ‫می کننــد کــه بــا فشــار حداکثــری می تواننــد درحال ضعــف مــا‬ ‫را پــای میــز مذاکــره ببرنــد‪ ،‬چنیــن چیــزی امــکان نــدارد»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬تمــام هــدف امریــکا این اســت که بــا‬ ‫فشــار حداکثــری و درحالی کــه مــردم در ســختی فــراوان و‬ ‫اســتیصال قــرار گرفتنــد‪ ،‬دولــت بــا ضعــف برابــر میــز مذاکــره‬ ‫حضــور پیــدا کنــد کــه ایـن کار امکان پذیــر نیســت و ما باقــدرت و‬ ‫توانمنــدی و عــزت در برابــر دنیــا ســخن حــق خــود را به صراحــت‬ ‫بیــان کردیــم و می کنیــم؛ امــا هیــچ گاه بــا ضعــف پــای میــز‬ ‫مذاکــره نخواهیــم رفــت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬همــه بخش هــای مختلــف‬ ‫کشــور درطــول ایــن ‪6.5‬سال گذشــته وقتــی امــار را بــا ‪ ۶.۵‬یــا‬ ‫هشت ســال قبل از دولــت یــا ســال های قبل ازایــن دولــت‬ ‫مقایســه کنیــم‪ ،‬به رغــم تحریــم و فشــار؛ نخســتین بار در تاریــخ‬ ‫ایــران اقتصــاد بــدون نفــت را در ســال ‪ ۹۷‬و ‪ ۹۸‬تجربــه می کنیم»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری افــزود‪« :‬هیــچ زمانــی در تاریــخ ایــران‪ ،‬هیــچ‬ ‫دولتــی اقتصــاد بــدون نفــت را تجربــه نکــرده؛ امــا مــا تجربــه‬ ‫کردیــم و دیدیــم کشــور بــدون نفــت‪ ،‬قابــل اداره اســت‪ .‬البتــه‬ ‫ممکــن اســت پیشــرفت های مــا نســبت بــه اهدافــی کــه دولــت‬ ‫یازدهــم و اغــاز دولــت یازدهــم ترســیم کــرده بــود‪ ،‬کنــد شــده‬ ‫باشــد»‪ .‬رئیس جمهــوری افــزود‪« :‬به رغــم این مســائل؛ وقتــی‬ ‫امــار و ارقــام را در بخش هــای انــرژی‪ ،‬نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬بــرق‪ ،‬اب‪،‬‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬گردشــگری‪ ،‬شــرکت های دانش بنیــان‪ ،‬صنعــت و‬ ‫معــدن و در هــر بخــش دیگــری از خدمــات‪ ،‬امــوزش و ســامت‬ ‫مقایســه می کنیــم‪ ،‬نه تنهــا شــرایط مــا نســبتاً مناسبی ســت‪،‬‬ ‫وقتی کــه بــا ســال های قبــل مقایســه کنیــم‪ ،‬امــار و ارقــام‬ ‫به خوبــی بــا مــا صحبــت می کنــد و بــه مــا نشــان می دهــد کــه‬ ‫اوالً ملــت مــا تــا چــه حــد فداکارانــه در این دوســال در صحنــه‬ ‫بودنــد و ثانیــاً خادمــان مــردم و کارگــزاران دولــت در سراســر‬ ‫کشــور تــاش و کوشــش خودشــان را به خوبــی انجــام دادنــد»‪.‬‬ ‫روحانــی افــزود‪« :‬پیــام مــن در ســخن کوتــاه اغــاز مصاحبــه‬ ‫تشــکر از مــردم بــزرگ ایــران و اعــام بــه مــردم کــه ســال اینــده‬ ‫نیــز بــا همیــن توانمنــدی و قدرتمنــدی مــا مســیر را ادامــه‬ ‫خواهیــم داد و باالخــره مثــل گذشــته روزی مــا دشــمن را مجبور‬ ‫خواهیــم کــرد کــه بــه پــای میــز مذاکــره بیایــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬در‬ ‫ســال های قبــل هــم در مذاکراتمــان در ســال های ‪ ۹۲‬و ‪ ۹۳‬هــم‬ ‫ان هــا بودنــد کــه پــای میــز مذاکــره امدنــد و از مــا درخواســت‬ ‫مذاکــره کردنــد‪ .‬البتــه امــروز هــم از مــا درخواســت مذاکــره‬ ‫می کننــد؛ امــا بایــد بــه شــرایط عادالنــه برگردنــد تــا ای ـن کار‬ ‫امکان پذیــر باشــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬مســیر مــا‪ ،‬مســیر ایســتادگی و‬ ‫مقاومــت و پیشــرفت در ســال اینــده خواهــد بــود و انها یی کــه‬ ‫تبلیغاتــی را می کننــد بــرای ســال اینــده‪ ،‬تبلیغــات نادرســتی‬ ‫می کننــد‪ .‬همان طورکــه در ســال ‪ ۹۷‬تبلیــغ کــرده بودنــد کــه‬ ‫ایــران بــه تــورم سـه رقمی می رســد و دیدیــم کــه چنیــن نشــد‪.‬‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬هــم تــا امــروز توانســتیم ای ـن را در مســیر درســتی‬ ‫قــرار بدهیــم»‪ .‬روحانــی افــزود‪« :‬ســال اینــده همیــن مســیر را‬ ‫ادامــه خواهیــم داد و در ســال اینــده؛ هــم رشــد اقتصــادی مــا‬ ‫بهتــر خواهــد بــود‪ ،‬هــم مســیر کنتــرل تــورم بهتــر‪ .‬بنابرایــن‪،‬‬ ‫امــاده ام بــه ســواالت پاســخ بدهــم؛ امــا پیــام مــن این اس ـت که‬ ‫ســال اینــده خــوب خواهــد بــود و از مــردم بســیار شــریف ایــران‬ ‫کــه در روزهــای ســخت زندگــی در کشــورمان در برابــر فشــارهای‬ ‫دشــمن مقاومــت می کننــد‪ ،‬تشــکر می کنــم»‪ .‬روحانــی دربــاره‬ ‫طــرح پیشــنهادی صلــح هرمز ازســوی دولــت و اینکــه تالش های‬ ‫دولــت و دســتگاه دیپلماســی بــرای تحقــق ایــن طــرح چــه‬ ‫نتایجــی به همــراه داشــت؟ گفــت‪« :‬بــرای همــه جهانیــان روشــن‬ ‫اســت کــه دراین منطقــه صلــح و ثبــات‪ ،‬بــدون مشــارکت ایــران و‬ ‫حضــور ایــران امکان ناپذیــر اســت‪ .‬ثبــات و صلــح در منطقــه‬ ‫باحضــور کشــور مهــم و قدرتمنــدی ماننــد ایــران امکان پذیــر‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬همــواره دنبــال امنیــت دراین منطقــه بودیــم و‬ ‫شــهید ســلیمانی جــزو ســردارانی بــود کــه دنبــال صلــح در‬ ‫منطقــه حســاس خاورمیانــه بــود و همــواره دراین مســیر تــاش‬ ‫کــرد و اخریــن تالشــش هــم در مســیر گفت وگــو بــا نخسـت وزیر‬ ‫عــراق بــود کــه وی را ناجوانمردانه تــرور کردنــد»‪ .‬رئیس جمهوری‬ ‫بابیان اینکــه در مجمــع عمومــی ســازمان ملــل طــرح صلــح هرمز‬ ‫یــا امیــد را مطــرح و بــه همــه کشــورها پیشــنهاد کردیــم و بــرای‬ ‫دبیــرکل ســازمان ملــل و دولت هــای منطقــه ایــن طــرح ارســال‬ ‫شــده‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬رســماً بــرای ســران کشــورهای منطقــه‬ ‫ایــن طــرح را ارســال کــردم و از همــه انــان خواســتم دراین طــرح‬ ‫مشــارکت کننــد‪ .‬برخــی کشــورهای منطقــه به خوبــی اســتقبال‬ ‫کردنــد و برخــی تاکنــون پاســخ صریحــی نداده انــد؛ امــا معتقدیم‬ ‫راه حــل صلــح و امنیــت منطقــه‪ ،‬استقرار بخشــی ان توســط‬ ‫کشــورهای منطقــه اســت و همــگان بــا تــاش خــود بایــد ایــن‬ ‫هــدف را محقــق کننــد»‪ .‬خبرنــگاری دربــاره پیام هــای برخــی‬ ‫کشــورهای دوســت بــرای ایجاد گشــایش در بن بســت ایجادشــده‬ ‫در برجــام و پیشــنهادهای ارائه شــده رئیس جمهــوری از وی‬ ‫پرســید و ایـن را هــم پرســید کــه باتوجه بــه شکســت اســتیضاح‬ ‫ترامــپ و ایجــاد ایــن شــائبه کــه بخت نخســت ریاسـت جمهوری‬ ‫در دوره اینــده بــا ترامــپ اســت‪ ،‬ارزیابــی شــما چیســت و قبــل از‬ ‫انتخابــات امریــکا ایــا امــکان دســتیابی بــه یــک توافــق یــا‬ ‫گشــایش وجــود دارد یــا نــه؟ روحانــی در پاســخ گفــت‪« :‬ایــن‬ ‫ســوال را بایــد بیش تــر ازان طــرف بپرســید‪ .‬بــرای مــا فرقــی‬ ‫نمی کنــد چــه حزبــی در امریــکا حاکــم باشــد‪ .‬انچــه بــرای مــا‬ ‫مهــم اســت‪ ،‬منافــع ملــی ماســت»‪ .‬وی بااشــاره به وجــود دو گــروه‬ ‫در امریــکا اظهــار داشــت‪« :‬یــک گــروه معتقــد بودنــد بــا فشــار به‬ ‫ایــران ان را وادار بــه مســیر دلخــواه خــود خواهنــد کــرد و گروهــی‬ ‫دیگــر معتقــد بودنــد ایــران قدرتمندتــر از ایــن هســت و بایــد بــا‬ ‫ان تفاهــم کننــد کــه دولــت قبلــی امریــکا بــه تفاهــم بــا ایــران‬ ‫معتقــد بــود و پــای میــز مذاکــره امــد‪ .‬مذاکــره ســختی بــود؛ امــا‬ ‫بــه تفاهــم رســیدیم‪ .‬اگــر به شــکل کامــل طرف هــای مــا تفاهــم‬ ‫را عمــل می کردنــد‪ ،‬شــرایط بهتــری را در منطقــه و جهــان تجربه‬ ‫می کردیــم؛ امــا حیــن اجــرا گروهــی روی کار امدنــد کــه فکــر‬ ‫ کردنــد راه حــل تحمیــل بــه ایــران اســت؛ نه اینکــه بنشــینیم بــا‬ ‫ایــران راجــع بــه موضوعاتــی بحــث کنیــم و بــه دیــدگاه مشــترک‬ ‫برســیم‪ .‬بــا فشــارهایی کــه اســرائیلی ها و برخــی کشــورهای‬ ‫مرتجــع بــه انــان اوردنــد و خــود هــم ذاتـاً این موضــوع را دنبــال‬ ‫می کردنــد‪ ،‬فکــر می کردنــد کــه بــا اعمــال تحریــم حداکثــری‬ ‫ظــرف چندمــاه مثــ ًا ســه‪،‬چهارماه ایــران نمی توانــد مقاومــت‬ ‫کنــد و تســلیم می شــود و ان وقــت بســته خــود را روی میــز‬ ‫مذاکــره می گذارنــد و به تعبیــر انــان؛ ایــران مجبــور اســت بســته‬ ‫را بپذیــرد»‪ .‬روحانــی افــزود‪« :‬از تحریــم جدیــد و فشــار حداکثری‬ ‫امریــکا ‪ ۲۰‬مــاه گذشــته و در این شــش ما ِه اخیــر شــرایط مــا بهتــر‬ ‫شــده و ایــن فشــار حداکثــری شکســت خورده اســت‪ .‬شــرایط‬ ‫داخلــی مــا‪ ،‬اتحــاد و وحــدت ماســت‪ .‬می خواســتند درون کشــور‬ ‫مــردم در شــرایطی قــرار بگیرنــد کــه بــه ایــن بــاور برســند بــدون‬ ‫تفاهــم و توافــق بــا امریــکا نمی توانیــم زندگــی خــود را ادامــه‬ ‫دهیــم کــه هیچ کــس در کشــور ایــن را قبــول نــدارد»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری ادامــه داد‪« :‬دراین مــدت‪ ،‬بــا کمــی ســختی‬ ‫عبــور کردیــم؛ بنابرایــن‪ ،‬اینکــه دولــت بعــدی چه کسی ســت‪،‬‬ ‫مهــم نیســت؛ طــرح و حــرف مــا همیشــه یکــی بــود و ان حــرف‬ ‫این بودکــه گفتیــم اگــر امریــکا بــه برجــام برگــردد و از تحریم هــا‬ ‫دســت بــردارد‪ ،‬می توانــد در قالــب ‪ 5+1‬مذاکــره کنــد؛ وگرنــه‬ ‫امــکان مذاکــره وجــود نــدارد»‪ .‬رئیس جمهــوری درپاســخ به‬ ‫ســوالی دربــاره فضــای انتخاباتــی رقابتــی در کشــور و لیســت‬ ‫انتخاباتــی منتشر شــده موســوم بــه «یــاران روحانــی» گفــت‪:‬‬ ‫«فضــا مقــداری نســبت بــه گذشــته فــرق کــرده؛ امــروز‬ ‫شورونشــاط نســبی را در کشــور بــرای انتخابــات می بینیــم و‬ ‫می خواهیــم ایــن شورونشــاط بــه حداکثــر برســد و انتخابــات‬ ‫به بهترین شــکل برگــزار شــود‪ .‬انتخابــات پرشــور و حداکثــری‬ ‫به نفــع همــه ماســت‪ .‬امریکایی هــا از حضــور حداکثــری مــردم‬ ‫خوشــحال نمی شــوند و خوشــحالی انهــا در انتخابــات حداقلــی‬ ‫مــردم اســت؛ به نفــع مــردم کشــور مــا نیــز نخواهــد بــود»‪.‬‬ ‫روحانــی اظهــار داشــت‪« :‬از ابتــدا نگــران بــودم کــه شــرایط‬ ‫به گونــه ای باشــد کــه رقابــت خوبــی صــورت نگیــرد و وقتــی‬ ‫رقابــت نیســت‪ ،‬ممکــن اســت انتخابات ســالم و درســت باشــد؛ اما‬ ‫حضــور مــردم کــم می شــود و در رقابــت حضــور مــردم بیش تــر‬ ‫می شــود»‪ .‬رئیس جمهــوری افــزود‪« :‬در گزارشــی کــه وزارت‬ ‫کشــور بــه مــن داده بــود و در دولــت مطــرح کــرد‪ ،‬گفتنــد کــه در‬ ‫‪ ۷۰‬حــوزه‪ ،‬انتخابــات غیررقابتی ســت و ایــن‪ ،‬مــن را نگــران کــرد‬ ‫و همــه تــاش مــن این بودکــه کاری کنیــم رقابــت بیش تــر‬ ‫شــود؛ حتی االمــکان افرادی کــه امــکان تائیــد انهــا طبــق قانــون‬ ‫وجــود دارد‪ ،‬تائیــد شــوند و بــه صحنــه بیاینــد تااینکــه انتخابــات‬ ‫پرشــور شــود‪ .‬امــروز از وزارت کشــور درمــورد ‪ ۷۰‬حــوزه ای کــه‬ ‫گفتــه می شــد رقابتــی نیســت‪ ،‬پرســیدم کــه طبــق اخریــن‬ ‫گــزارش؛ فقــط ‪ ۴۴‬حــوزه رقابتــی نیســت‪ .‬خوشــحالم کــه در اکثر‬ ‫حوزه هــا انتخابــات رقابتی ســت و جاهایی کــه رقابتــی نیســت‪،‬‬ ‫مــردم حضــور پیــدا کننــد؛ حتــی اگــر ممکن اســت از حــزب انها‬ ‫کســی نباشــد؛ امــا همــه مــا ایرانــی هســتیم و از حــزب رقیــب‬ ‫می توانــد کســی را انتخــاب کنــد کــه اصلح تــر و بهتــر اســت و‬ ‫می تواننــد بــرای کشــور در مجلــس مفیــد باشــند»‪ .‬وی تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬دولــت در انتخابــات هیــچ دخالتــی نــدارد و هیــچ لیســتی‬ ‫به نــام لیســت دولــت و روحانــی نداریــم‪ .‬امیدواریــم مــردم در‬ ‫انتخابــات به بهترین شــکل شــرکت کننــد و ان شــاء اهلل اثــار ان‬ ‫بســیارخوب بــرای ملــت باشــد؛ مجلــس بســیارخوب و بــا روحیــه‬ ‫جدیــد بــرای اداره کشــور مواجــه باشــیم»‪ .‬روحانــی درپاس ـخ به‬ ‫ســوالی دربــاره اســتعفای خــود گفــت‪« :‬چه کســانی می گوینــد‬ ‫کــه می خواهــم اســتعفا دهــم؟ اســتعفا به نظــرم خیلــی معنــا‬ ‫نــدارد‪ .‬مــا از اغــاز انتخابــات بــه مــردم وعــده و قــول دادیــم و پای‬ ‫وعــده و قــول خــود تــا پایــان دولــت و ســاعت اخــر کار دولــت‬ ‫خواهیــم بــود و تــاش می کنیــم در حد امــکان انچــه را بــه مــردم‬ ‫وعــده داده ایــم‪ ،‬انجــام دهیــم؛ اگرچــه ممکــن اســت شــرایط‬ ‫اقتصــادی و فشــار دشــمن تاحــدی مشــکالتی را بــرای مــا ایجــاد‬ ‫کنــد‪ .‬هیچ وقــت در ذهنــم مســئله اســتعفا مطــرح نبــوده و حــاال‬ ‫کــه مطــرح کردیــد می گویــم کــه در ماه هــای اولیــه کــه‬ ‫انتخابــات برگــزار شــد‪ ،‬مســئله ای در ذهــن مــن بــود و‬ ‫به همین دلیــل بــه خدمــت رهبــری مطــرح کــردم؛ هنــوز مراســم‬ ‫تحلیــف و تنفیــذ انجــام نشــده بــود؛ گفتــم ایــن دولــت امــده‬ ‫اســت و می خواهــد کار کنــد؛ اگــر شــما به هردلیلــی کــه فکــر‬ ‫می کنیــد دولــت و فــرد دیگــری بهتــر می توانــد خدمــت کنــد‪،‬‬ ‫امــاده ام کــه به راحتــی کنــار بــروم؛ ایشــان به شــدت ایــن را رد‬ ‫کردنــد و گفتنــد کــه دلــم می خواهــد تــا روز و ســاعت اخــر بــه‬ ‫خدمــت خــود ادامــه دهیــد‪ .‬یک باردیگــر در ســال ‪۹۷‬‬ ‫این موضــوع را خدمــت رهبــر مطــرح کــردم و ایشــان گفتنــد مــن‬ ‫حتــی اجــازه نمی دهــم دولــت یک ســاعت زودتر (بحــث مــاه و‬ ‫هفتــه نیســت) مســئولیت خــود را تــرک کنــد»‪ .‬رئیس جمهــوری‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬نظــر مــن نیــز همــان اســت و دولــت تــا ســاعت‬ ‫اخــر خدمــت می کنــد‪ .‬همــه مــردم هــم تــا امــروز از نظــام و‬ ‫دولــت حمایــت کردنــد و می خواهنــد شــرایط کشــور بهتــر شــود‬ ‫و اگــر شــرایط بهتــر می خواهیــم‪ ،‬بایــد از نظــام حمایــت کنیــم و‬ ‫اگــر نقــدی داریــم ان را دلســوزانه مطــرح کنیــم؛ چــون ممکــن‬ ‫اســت جایــی نیــاز بــه اصــاح باشــد؛ ایــن شــایعه (اســتعفا) را قویاً‬ ‫تکذیــب می کنــم‪ .‬دولــت پــای مســئولیت و عهــد خــود تــا‬ ‫ســاعت اخــر خواهــد مانــد»‪ .‬رئیس جمهــوری درپاسـخ به ســوالی‬ ‫مبنی براینکــه وزیــر امــور خارجــه در مونیــخ گفتــه کــه‬ ‫پیام هایــی ازســوی عربســتان ارســال شــده کــه ایــران بــه انهــا‬ ‫پاســخ مثبــت داده اســت؛ امــا بعــدازان وزیــر امــور خارجــه‬ ‫عربســتان این موضــوع را تکذیــب کــرد‪ .‬مضمــون ایــن پیام هــا‬ ‫چــه بــوده و درصــورت توقــف تجــاوز علیــه یمــن این مســئله بــر‬ ‫ازســرگیری روابــط دوجانبــه بیــن ریــاض و تهــران تاثیرگــذار‬ ‫خواهــد بــود؟ اظهــار داشــت‪« :‬همــواره دولت هایــی بودنــد کــه‬ ‫پیام هایــی را بــرای مــا می اوردنــد‪ .‬در ابتــدا نخس ـت وزیر ســابق‬ ‫پاکســتان بــرای این موضــوع بــه ایــران امــد و بعــد هم کشــورهای‬ ‫دیگــر بــه ایــران امدنــد‪ .‬همیــن اواخــر نیــز دولــت پاکســتان‬ ‫دراین زمینــه فعــال بــود‪ .‬همچنیــن دولــت عــراق نیــز‬ ‫دراین زمینــه فعــال بــوده اســت‪ .‬دولت هــای اروپایــی نیــز‬ ‫پیام هایــی را بــرای مــا اوردنــد‪ .‬همــواره پاســخ مــا این بوده کــه‬ ‫مــا مشــکل پیچیــده غیرقابل حــل بــا عربســتان نداریــم و‬ ‫هرزمانی کــه عربســتان امــاده باشــد‪ ،‬مســائلی کــه میــان دو‬ ‫کشــور اســت‪ ،‬قابل گفت وگوســت»‪ .‬وی درپاســخ به اینکه او‬ ‫گفتــه «در ایــران انتخابــات نداریــم»‪ ،‬به مــزاح گفــت‪« :‬اگــر‬ ‫رئیس جمهــوری چنیــن صحبتــی کــرده‪ ،‬کار بــدی کــرده و حتماً‬ ‫اثــر بــدی می گــذارد!» روحانــی بابیان اینکــه هیچ موقــع‪،‬‬ ‫انتخابــات را زیرســوال نبــرده ام و نخواهــم بــرد‪ ،‬افــزود‪« :‬انتخابــات‬ ‫ـن رکیــن کشــور اســت‪.‬‬ ‫مســئله مهمــی در کشــور مــا و یــک رکـ ِ‬ ‫همان طورکــه رهبــری فرمودنــد؛ همــه ارکان کشــور درواقــع بــا‬ ‫انتخابــات به شــکل مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــا رای مــردم روی‬ ‫کار امده انــد‪ .‬همــه حــرف مــن از روز اول کــه ممکــن اســت برخی‬ ‫برداشتشــان از صحبت هــای مــن دقیــق نباشــد این اســت که‬ ‫نگذاریــم یک وقتــی انتخابــات تبدیــل بــه انتصابــات شــود؛‬ ‫نه اینکــه االن انتصابــات اســت و انتخابــات نیســت‪ .‬اگــر انتخابــات‬ ‫نیســت‪ ،‬پــس چــرا خــودم این همــه اصــرار می کنــم کــه شــرکت‬ ‫کنیــد و بیایــد حضــور پیــدا کنیــد؟ چــرا این همــه خواهــش‬ ‫می کنــم از نظــارت‪ ،‬از شــورای محتــرم نگهبــان کــه یک مقــدار‬ ‫ســخت گیری را کم تــر کنیــد تــا بیش تــر بیاینــد و رقابــت بهتــر‬ ‫شــود؟» رئیس جمهــوری در بخــش دیگــری از اظهاراتــش گفــت‪:‬‬ ‫«واقعیــت این اســت که همــه مــا‪ ،‬همــه احــزاب و جناح هــا از‬ ‫ایــن ذهنیــت بایــد خــارج شــویم کــه یــک جنــاح‪ ،‬بایــد کشــور را‬ ‫دراختیــار داشــته باشــد‪ .‬همــه جناح هــا‪ ،‬احــزاب‪ ،‬گروه هــا در حــد‬ ‫خودشــان حــق دارنــد و همــه بایــد حضــور داشــته باشــند و فعال‬ ‫باشــند و اصـ ًا معنــی نــدارد کــه یــک جنــاح یــا حــزب حاکــم‬ ‫مطلــق باشــد و در کشــور همه جــا او باشــد و ایــن به نفــع کشــور‬ ‫نیســت»‪ .‬وی درخصــوص مســائل پیش امــده پــس از ســقوط‬ ‫هواپیمــای اوکرائینــی هــم گفــت‪« :‬باید تــاش کنیم اعتمــاد را به‬ ‫مــردم برگردانیــم‪ .‬در ابان مــاه‪ ،‬غــروب جمعــه یــک عالمــت‬ ‫غلطــی داده شــد؛ یعنــی صبــح جمعــه کــه بنزیــن بــا نــرخ جدید‬ ‫بــه مــردم اعــام شــد و مــردم خریدوفــروش را انجــام می دادنــد‪،‬‬ ‫هیــچ مشــکلی وجــود نداشــت‪ .‬تــا غــروب جمعــه مشــکلی در‬ ‫کشــور نداشــتیم‪ .‬غــروب جمعــه‪ ،‬حرکت هایــی در فضــای مجازی‬ ‫شــروع شــد و عالمــت این بودکــه درزمینــه افزایــش قیمــت‬ ‫بنزیــن‪ ،‬توافــق همگانــی نیســت‪ .‬موضــوع گرانــی بنزیــن را‬ ‫اختالفــی اعــام و یــک شــکاف حاکمیتــی را بــه نادرســت القــا‬ ‫کردنــد و بعضــی از مــردم فکــر کردنــد کــه این موضــوع مخالــف و‬ ‫موافــق دارد و حتــی بعضی هــا گفتنــد بــا طــرح دوفوریتــی‪،‬‬ ‫یک شــنبه ان را برمی گردانیــم و این موضوعــات‪ ،‬ذهــن مــردم را‬ ‫مغشــوش کــرد»‪ .‬درادامــه‪ ،‬خبرنــگار ازاد رســانه امریکایــی از‬ ‫روحانــی پرســید کــه رهبــران در واشــینگتن بــه تغییــر حکومــت‬ ‫در ایــران اشــاره دارنــد؛ ایــا شــما هــم بــه تغییــر رژیــم در امریــکا‬ ‫اعتقــاد داریــد و معتقدیــد کــه رئیس جمهــوری بعــدی امریــکا از‬ ‫کــدام حــزب خواهــد بــود؟ روحانــی پاســخ داد‪« :‬انچــه بــرای مــا‬ ‫مهــم اســت اینکــه مســئوالن امریــکا و کاخ ســفید تغییــر فکــر‬ ‫بدهنــد و انچــه به نفــع مــردم امریــکا و ملت هــای منطقــه اســت‪،‬‬ ‫ان را انتخــاب کننــد؛ حــاال هــر فــرد یــا حزبــی کــه باشــد‪ ،‬مــن‬ ‫نســبت بــه حــزب یا فــرد خاصــی نظــری نــدارم‪ .‬انچه مهم اســت‬ ‫اینکــه کســی در کاخ ســفید باشــد کــه مســیر درســت را بــرود‪.‬‬ ‫امریــکا بایــد یک جانبه گرایــی را فرامــوش کنــد و از یــاد ببــرد‬ ‫کــه رهبــر دنیاســت؛ اگــر ایــن دو را رعایــت کننــد و بــرای همــه‬ ‫ملت هــا و حکومت هــای قانونــی ارزش قائــل باشــد‪ ،‬مــا‬ ‫می توانیــم از ایــن مشــکالت عبــور کنیــم»‪ .‬وی درمــورد حادثــه‬ ‫هواپیمــای اوکرائینــی گفــت‪« :‬اصــرار داشــتم کــه همان شــب‬ ‫اعــام شــود تعجــب کــردم کــه چــرا صبــح اعــام شــد‪ .‬می شــد‬ ‫چندســاعتی زودتــر ایــن خبــر را اعــام کــرد؛ ولــی به طورطبیعــی‬ ‫ایــن خبــر ان قــدر عجیب وغریــب بــود کــه یــک سیســتم‬ ‫پدافنــدی یــک تصمیمــی گرفتــه بــدون هماهنگی چیــز عجیبی‬ ‫بــود کــه ادم بــاورش نمی شــد‪ .‬کل ماجــرا ایــن بــود و مــا مســیر‬ ‫را دنبــال می کنیــم‪ .‬درحال گفت وگــو بــا اوکرائینی هــا‬ ‫هســتیم»‪ .‬وی درپاس ـخ به اینکه چــرا کلیر شــدن اســمان انجــام‬ ‫نشــد و ایــن مســئولیت به عهــده چه کســانی بــود؟ گفــت‪:‬‬ ‫«اســمان مــا بــاز اســت؛ همــه هواپیماهــا رفت وامــد می کننــد‪.‬‬ ‫در دو شــرایط بایــد اســمان بســته شــود کــه این مســئله را دو‬ ‫نهــاد هواشناســی و نیروهــای مســلح اعــام می کننــد‪.‬‬ ‫این موضــوع را هواپیمایــی اعــام می کنــد؛ امــا اینکــه‬ ‫چه کســانی بایــد بــه انــان بگوینــد‪ ،‬ایــن دو نهــاد هســتند کــه‬ ‫بایــد اطــاع دهنــد‪ .‬دولــت در کلیر کــردن و مســائل امنیتــی‬ ‫مســئولیتی نــدارد و این موضــوع به عهــده نیروهــای مســلح‬ ‫اســت»‪ .‬وی درپاســخ به ســوال خبرنــگار «الجزیــره» دربــاره‬ ‫فعال شــدن مکانیــزم ماشــه توســط طرف هــای اروپایــی‬ ‫برجــام و احتمــال ارجــاع پرونــده ایــران بــه شــورای امنیــت‬ ‫ســازمان ملــل طــی چندهفتــه اینــده‪ ،‬گفــت‪« :‬ظــرف‬ ‫چندهفتــه اینــده هیــچ اتفاقــی نمی افتــد؛ یعنــی انچــه‬ ‫موردبحــث هســت اینکــه در برجــام تعهداتــی مــا داریــم و‬ ‫تعهداتــی طــرف مقابــل دارد‪ .‬طــرف مقابــل عمدت ـاً به خاطــر‬ ‫خــروج امریــکا و مقــداری هــم به خاطــر بی عملــی خودشــان‪،‬‬ ‫نتوانســت بــه تعهــدات خــود انجــام دهنــد‪ .‬مــا هــم ناچــار‬ ‫شــدیم در پنج مرحلــه تعهداتمــان را متقاب ـ ً‬ ‫ا کاهــش دهیــم‪.‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬امــروز مــا در فعالیــت هســته ای؛ چــه درزمینه تحقیق‬ ‫و توســعه و چــه درزمینــه غنی ســازی‪ ،‬بــه تعهــد برجامــی‬ ‫مقیــد نیســتیم و در چهارچــوب اژانــس بین المللــی کار خــود‬ ‫را انجــام می دهیــم‪ .‬ســه کشــور اروپایــی برمبنــای بنــد ‪۳۶‬‬ ‫برجــام به دنبــال رونــد ماشــه رفتنــد‪ .‬بعــد مــا اســتدالل کردیم‬ ‫رونــدی کــه شــما انتخــاب کردیــد‪ ،‬بــا بنــد ‪ ۳۶‬در برجــام‬ ‫نمی خوانــد‪ .‬اقــای بــورل کــه بــه تهــران امدنــد‪ ،‬به طورمفصــل‬ ‫بــرای ایشــان توضیــح دادم چــرا ازلحــاظ حقوقــی شــما‬ ‫نمی توانیــد از ایــن مــاده اســتفاده کنیــد‪ .‬ذهــن مــن‬ ‫این بودکــه او هــم بااین اســتدالل موافــق بــود و الاقــل چیــزی‬ ‫نگفــت و مخالفتــی نکــرد‪ .‬مــن بــه او توضیــح دادم که مــاده ‪۳۶‬‬ ‫به روشــنی می گویــد کــه ‪ 5+1‬بایــد ایــن اقدامــات را انجــام‬ ‫بدهــد؛ بنابرایــن‪ ،‬شــما اول برویــد امریــکا را بــه برجــام‬ ‫برگردانیــد تــا ‪ 5+1‬مجــدد تشــکیل شــود؛ بعــد ببینیــم بایــد‬ ‫چــه کــرد و او دراین زمینــه پاســخی نداشــت‪ .‬رئیــس شــورای‬ ‫امنیــت ملــی تاکیــد کــرد‪« :‬مــن بــه اقــای بــورل توضیــح دادم‬ ‫کــه اســتفاده از مــاده ‪ ۳۶‬به نفــع هیچ یــک از طرفیــن نیســت‪.‬‬ ‫ان هــا هــم به خوبــی می داننــد پایــان قصــه چــه خواهــد شــد‬ ‫و مــن هــم در یــک نامــه صریــح بــه ســران اروپــا نوشــته ام کــه‬ ‫پایــان ایــن قصــه چــه خواهــد شــد؛ بنابرایــن‪ ،‬به نظــرم دنبــال‬ ‫ایــن قصــه نخواهنــد رفــت و اقــای بــورل هــم در مالقــات بــا‬ ‫مــن گفــت بــرای مــدت نامعیــن مــا ایــن رونــد را تعلیــق‬ ‫کردیــم؛ یعنــی بــرای طوالنی مــدت مــا فعـ ً‬ ‫ا تعلیــق کردیــم تا‬ ‫بعدهــا بنشــینیم و ببینیــم بایــد چــه کار کنیــم»‪ .‬روحانــی‬ ‫گفــت‪« :‬فعـ ً‬ ‫ا نــه مکانیــزم ماشـه ای در کار خواهد بــود و نه در‬ ‫هفته هــای اینــده؛ حتــی ماه هــای اینــده خبــری خواهــد بــود‪.‬‬ ‫مــا بــه فعالیت هــای هســته ای خودمــان ادامــه می دهیــم؛ البته‬ ‫تحت نظــارت اژانــس کــه همچنــان ادامــه خواهــد داشــت‪.‬‬ ‫امیدواریــم اروپایی هــا بتواننــد راه حلــی را پیــدا بکننــد کــه مــا‬ ‫بتوانیــم باهــم تفاهــم کنیــم و ان هــا بتواننــد بــه تعهــدات‬ ‫خودشــان در برجــام برگردنــد تــا مــا هــم بــه تعهدات خــود در‬ ‫برجــام به طورکامــل برگردیــم‪ .‬دراین زمینــه قول هایــی‬ ‫اروپایــی کمابیــش بــه مــا داده انــد کــه دراین زمینــه تــاش‬ ‫می کننــد و امیدواریــم بــه نتیجــه برســند»‪ .‬درادامــه نشســت‪،‬‬ ‫خبرنــگاری از رئیس جمهــوری ســوال کــرد کــه مهلــت اقــدام‬ ‫ویــژه مالــی روبه پایــان اســت؛ مجمــع تشــخیص مصلحــت‬ ‫نظــام هنــوز پاســخ شــفافی بــه دو الیحــه پالرمــو و ‪ CFT‬نــداده‬ ‫اســت‪ .‬ازنظــر دولــت تصویــب ایــن دو الیحــه منتفی ســت؟‬ ‫درصــورت ورود ایــران بــه لیســت ســیاه ‪ ،FATF‬دولــت چــه‬ ‫تدابیــری درنظــر گرفتــه اســت؟ روحانــی گفــت‪« :‬دعــای مــا‬ ‫این اس ـت که مجلــس اینــده کــه تشــکیل می شــود‪ ،‬مجلــس‬ ‫و دولــت بــا هماهنگــی بیش تــری باهــم کار کننــد‪ .‬جــای‬ ‫تاســف اســت کــه لوایــح متعــددی را بــه مجلــس دادیــم و‬ ‫برخــی در انجــا موردبررســی قــرار نگرفــت و برخــی مــوارد‬ ‫بررســی شــد؛ مثـ ً‬ ‫ا الیحــه جامــع انتخابــات کــه ماه هــا دولــت‬ ‫روی ان کار کــرد و شــاید بگوییــم بیــش از یک ســال وزارت‬ ‫کشــور روی ان کار کــرد و الیحــه خیلــی خوبــی بــود و دلمــان‬ ‫می خواســت ایــن الیحــه ماه هــا پیــش تصویــب می شــد و‬ ‫ایــن انتخابــات هــم برمبنــای ان الیحه برگزار شــود؛ متاســفانه‬ ‫ان کنــار رفــت و امــروز بــا مشــکالتی مواجهیــم»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری افــزود‪« :‬مــا ســه الیحــه مهــم بــرای مســئله‬ ‫شــفافیت‪ ،‬تعــارض منافــع و مبــارزه بــا فســاد دادیــم کــه هنوز‬ ‫در مرحلــه رســیدگی نهایی انــد‪ .‬دو الیحــه بســیارمهم دیگــر؛‬ ‫یکــی پالرمــو که مبــارزه بــا جرائــم ســازمان یافته ازلحــاظ مالی‬ ‫و الیحــه دیگــری؛ الحــاق بــه کنوانســیونی بــرای مبــارزه بــا‬ ‫مســائل مالــی تروریســم بــود کــه به مجلــس ارائــه دادیــم‪ .‬این‬ ‫دو را دولــت تصویــب و بــه مجلــس ارائــه کــرد و تقریبــاً در‬ ‫مجلــس تصویــب شــد و شــورای نگهبــان هــم تقریبــاً در‬ ‫یک مــورد کــه مســئله مهمــی نبــود و حل وفصــل شــد و در‬ ‫مــوردی هــم می توانســت بــا مجلــس تفاهــم و حــل شــود‪،‬‬ ‫نظــر داد‪ .‬متاســفانه بــا روال معمولــی کــه می شــناختیم‪ ،‬ایــن‬ ‫ت الیحـه ای‬ ‫الیحــه بــه مجمــع نرفــت‪ .‬روال معمــول ایــن اسـ ‬ ‫کــه دولــت بــه مجلــس می فرســتد‪ ،‬مجلــس بررســی و‬ ‫تصویــب می کنــد و بعــد بــه شــورای نگهبــان می فرســتد‪.‬‬ ‫شــورای نگهبــان اگــر ایــراد گرفــت و مجلــس ان ایراد شــورای‬ ‫نگهبــان را به مصلحــت ندیــد و قبــول نکــرد‪ ،‬ان زمــان ایــن‬ ‫الیحــه و قانــون را بــرای مجمــع می فرســتد کــه مجمــع‬ ‫درمــورد مصلحــت بین مجلــس و شــورای نگهبــان داوری کند‪.‬‬ ‫چیــز دیگــری اخیــرا ً مرســوم شــده اســت کــه قدیــم ایــن روند‬ ‫کم تــر بــود اینکــه گروهــی در مجمــع به عنــوان ناظــر یــا‬ ‫هیئــت نظــارت یــا هیئت عالــی نظــارت بگوینــد الیحـه ای که‬ ‫دولــت فرســتاده یــا حتــی مجلــس تصویب کــرده‪ ،‬بــا مصوبات‬ ‫مجمــع (بــا سیاس ـت های کلــی کــه مجمــع تصویــب کــرده)‬ ‫نمی خوانــد‪ .‬ایــن رونــد در قانون گــذاری ســابقه طوالنــی‬ ‫نــدارد؛ ایــن اواخــر راه افتــاده اســت؛ یعنــی مجمــع کــه بنــا بود‬ ‫اختالفــات بیــن مجلــس و شــورای نگهبــان را حل وفصــل‬ ‫کنــد‪ ،‬خــودش هــم یــک طــرف دعــوا شــد‪ .‬االن بعضــی مــوارد‬ ‫را مجمــع می گویــد نــه‪ ،‬شــورای نگهبــان می گویــد مــن قبــول‬ ‫دارم؛ مجلــس می گویــد مــن قبــول دارم‪ ،‬مجمــع می گویــد نــه‬ ‫اینجــای ان بــا سیاســت کلــی کــه مــن قبـ ً‬ ‫ا تصویــب کــردم‪،‬‬ ‫در منافــات اســت‪ .‬به هرحــال‪ ،‬به این صــورت درامــده و ایــن دو‬ ‫الیحــه گرفتــار ایــن رونــد شــده‪ .‬مــا دلمــان می خواســت ایــن‬ ‫لوایــح را کــه دولــت بــه مجلــس فرســتاده و مدت هــا روی ان‬ ‫فکــر و بررســی کــرده اســت و چهارچوب هــای روشــن بــرای‬ ‫ان گذاشــته اســت و به مصلحــت کشــور اســت و مجلــس هــم‬ ‫به مصلحــت دیــده و شــورای نگهبــان ایراداتــی گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫حضــرت امــام (ره) بیانــی دارد کــه حقوقدان هــا بــه ان مراجعــه‬ ‫کننــد؛ در اغــاز تشــکیل مجمــع قبــل از اصــاح قانون اساســی‬ ‫کــه امــام (ره) دســتور دادنــد‪ .‬امــام(ره) انجــا می گویــد کــه اگــر‬ ‫چیــزی را دولــت گفــت مصلحــت کشــور اســت و الزم اســت و‬ ‫رفــت در کمیســیون مجلس همیــن تشــخیص را داد و مجلس‬ ‫هــم همیــن را تشــخیص داد‪ .‬ایــن بــرای مصلحــت کافی ســت‬ ‫و نیــازی بــه چیــزی نــدارد؛ ولــی بــرای احتیــاط بیش تــر‬ ‫جمعــی را تعییــن می کنــم کــه اگــر بیــن شــورای نگهبــان و‬ ‫مجلــس اختــاف افتــاد‪ ،‬نظــر بدهنــد و حــل کننــد‪ .‬ایــن اصل‬ ‫تاســیس مجمــع اســت کــه بــه بیانــات امــام (ره) توجــه کنیــد‬ ‫کــه بعــد هــم در اصــاح قانــون اساســی جــزو اصــول قانــون‬ ‫اساســی شــد»‪ .‬رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬از ان چیزی کــه‬ ‫امــروز پیــش امــده‪ ،‬متاســفم‪ .‬دیگــر از تــوان دولت خارج اســت‬ ‫و ان قــدر دراین زمینــه مکاتبــه کردیــم ‪ ،‬نامــه نوشــتیم‪ ،‬حضــورا ً‬ ‫چندبــار خدمــت رهبــر معظــم انقــاب صحبت کــردم؛ ایشــان‬ ‫صریحـاً بــه مــن فرمودنــد مــن نســبت بــه لوایــح دولــت نظــر‬ ‫مخالفــی نــدارم و بنابرایــن‪ ،‬لوایحــی کــه دولــت تهیــه کــرده‪،‬‬ ‫رهبــری بــا ان مخالــف نبــوده و گفتــه من نظــر مخالف نــدارم؛‬ ‫ولــی در مجمــع در ایــن پیچ وخــم گرفتــار شــده اســت‪ .‬اینکــه‬ ‫گــروه ویــژه اقــدام مالــی چــه نظــری خواهــد داد و چــه‬ ‫مشــکالتی پیــش می ایــد؛ امیدواریــم و همــه تالشــمان را انجــام‬ ‫می دهیــم کــه مــا بــه لیســت ســیاه برنگردیــم‪ .‬اگــر هـ م چنیــن‬ ‫باشــد‪ ،‬بــاز دولــت تــاش خــودش را ادامــه خواهــد داد‪ .‬مــا‪ ،‬در‬ ‫لیســت ســیاه بودیــم‪ .‬دولــت یازدهــم بــود کــه از لیســت ســیاه‬ ‫دراورد؛ یعنــی مــا کاری کردیــم کــه از لیســت ســیاه درامدیــم و‬ ‫اوردیــم بــه تعلیــق کــه حــل شــود و به ســمت حــل نهایــی‬ ‫می رفتیــم‪ .‬متاســفانه بــاز داریــم برمی گردیــم کــه البتــه‬ ‫امیدواریــم برنگردیــم‪ .‬البتــه اگــر برگشــتیم‪ ،‬بــاز تمــام توانمــان را‬ ‫بــرای حل وفصــل مســئله بــه کار می گیریــم»‪ .‬روحانــی درپایــان‬ ‫گفــت‪« :‬البتــه در شــرایط امــروز مــا روابــط بانکــی ان چنانــی بــا‬ ‫دنیــا نداریــم کــه بگوییــم مشــکلی بــرای مــا پیــش می ایــد؛ امــا‬ ‫بــرای اینــده بســیارمهم اســت‪ .‬شــرایط بانکــی کــه همیشــه‬ ‫این طــور نمی مانــد و بایــد از ان عبــور کنیــم‪ .‬وقتــی از ان عبــور‬ ‫می کنیــم‪ ،‬خیلی مهــم اســت؛ زیــرا‪ FATF‬مســئله یــک کشــور و‬ ‫دو کشــور نیســت‪ .‬تقریبـاً همــه کشــورهای دنیــا قبــول کردند که‬ ‫یا در لیســت ســفید یا در لیســت خاکســتری هســتند و در جایی‬ ‫هســتند کــه نســبت بــه تعهداتشــان عمــل می کننــد‪ .‬تنهــا یــک‬ ‫کشــور اســت کــه در لیســت ســیاه اســت و ان‪ ،‬کــره شمالی ســت‪.‬‬ ‫مــا هــم در لیســت ســیاه بودیــم کــه دولــت یازدهــم از لیســت‬ ‫ســیاه ان را دراورد‪ .‬امیدواریــم بــاز کســانی که مســئول ایــن کار‬ ‫هستند‪ ،‬تالش کنند که این مسائل حل وفصل شود»‪.‬‬ ‫تاســیس شرــکت تعاونـ�ی اب برــان اب تاخـ�ت شــهر ویرــان مکریــان مهابــاد در تاریـ�خ ‪ 1398/11/24‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 2727‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008986876‬ثب��ت و امض��ا ذی��ل دفات��ر تکمی��ل گردیـ�ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه شـ�رح‬ ‫زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضـ�وع‪ - :‬عقـ�د ق��رارداد بـ�ا ش��رکت های بهره ب��رداری (یـ�ا س��ازمان های اب منطق�هـ ای) بـ�ه منظــور تحویـ�ل گرفتـ�ن اب براســاس الگــوی مصــرف اب کش��اورزی و انجــام هماهنگـ�ی‬ ‫و نظـ�ارت ب��ر تقس��یم و توزی��ع اب بی��ن اب بـ�ران محــدوده فعالی��ت تعاون��ی ‪ -‬همــکاری ب��ا س��ازمان های کشاــورزی در جه��ت س��اماندهی اراض��ی کشاــورزی و جلوگی��ری از خ��رد ش��دن اراض��ی بمنظ��ور افزای��ش تولی��د و سـ�ایر‬ ‫هماهنگی هـ�ای مـ�ورد لـ�زوم در زمین��ه کاش��ت‪ ،‬داش��ت‪ ،‬و برداش��ت ‪ -‬افزای��ش راندمان ه��ای ابیـ�اری در س��طح مــزارع و باغ��ات ب��ا اعم��ال روش ه��ای مناس��ب ابیـ�اری ‪ -‬رف��ع اختالف��ات کش�اـورزان در اث��ر نح��وه تقسـ�یم‪ ،‬توزی��ع و‬ ‫اس��تفاده از اب ‪ -‬برنامه ریــزی و اعمــال هماهنگـ�ی در جهـ�ت حفاظـ�ت نگه�دـاری و تعمیرــات ش��بکه های ابیاــری و زه کشـ�ی درجـ�ه ‪ 3‬و ‪ 4‬و تاسیســات و تجهیزــات مربوطـ�ه واقـ�ع در مح�دـوده فعالیـ�ت تعاونـ�ی ‪ -‬جم��ع اوری اب بهـ�ا‬ ‫از مش��ترکین متناس��ب ب��ا ش��رایط قی��د ش��ده در ق��رارداد (ق��رارداد فیمابی��ن تعاون��ی و ش��رکت بهره ب��رداری ی��ا اب منطق��ه ای) و واری��ز ان ب��ه ش��ماره حس��اب اع�لام ش��ده توس��ط ش��رکت های بهره ب��رداری ی��ا س��ازمان های اب‬ ‫منطق��ه ای و اخ��ذ مفاصاحس��اب از انه��ا ‪ -‬هم��کاری و هماهنگ��ی ب��ا ساــزمان های کش��اورزی در جه��ت تعیی��ن و رعای��ت الگ��وی کش��ت منطب��ق ب��ا سیاس��ت ها و اس�تـراتژی های دول��ت ‪ -‬هم��کاری ب��ا ساــزمان های کش��اورزی و‬ ‫ساــزمان های اب منطق��ه ای در جه��ت اج��رای سیاس��ت ها‪ ،‬ایین نامه ه��ا‪ ،‬تعرفه ه��ای قانون��ی‪ ،‬ص��دور پروانه ه��ا‪ ،‬س��ند اب و س��ایر م��وارد م��ورد ل��زوم ‪ -‬هماهنگ��ی و هم��کاری ب��ا نماین��دگان ساــزمان های کش��اورزی و شـ�رکت های‬ ‫اب منطق�هـ ای در جهـ�ت تعدیـ�ل ســطح زیـ�ر کشـ�ت و اجرــای برنامه هاــی اضط�رـاری در خشکس��الی ها و مواقـ�ع بحرانـ�ی ‪ -‬هماهنگـ�ی در زمینـ�ه اس��تفاده از منابـ�ع اعتباــری دولــت‪ ،‬طرح هــای بانکـ�ی و ساــیر مراکـ�ز اعتباــری و توزیـ�ع‬ ‫اب بی��ن اب بـ�ران و نظـ�ارت ب��ر تقس��یط و پرداخ��ت اقس��اط مربوط��ه در فواص��ل زمان��ی مش��خص ش��ده ‪ -‬همــکاری ب��ا سـ�ایر تعاونی ه��ای موج��ود در منطق��ه در جه��ت استــفاده از امکان��ات و تســهیالت انه��ا بـ�رای ح��ل مشـ�کالت‬ ‫اب برــان ‪ -‬هم�کـاری در تحویـ�ل و توزیـ�ع تس��هیالتی کـ�ه بـ�ر حسـ�ب موــرد از طریـ�ق س��ازمان های کش��اورزی و س��ازمان های اب منطق�هـ ای در اختیــار کش��اورزان قرــار می گیــرد‪ - .‬بررسـ�ی امکانــات محلـ�ی در جهـ�ت ایجــاد مراکـ�ز‬ ‫خدماتـ�ی و س��رمایه گذاری درصوــرت جلـ�ب حمایـ�ت اعضـ�ا و توزیـ�ع درامـ�د حاصلـ�ه بیـ�ن س��رمایه گذاران در مح�دـوده شبــکه بـ�ا هماهنگـ�ی س��ازمان کش��اورزی و ش��رکت های بهره ب��رداری ‪ -‬هم�کـاری و هماهنگـ�ی الزم در جهـ�ت‬ ‫جمعــ اوری محص��والت کشاــورزی‪ ،‬انتق��ال‪ ،‬بازاریاب��ی‪ ،‬ف��روش و پرداخ��ت س��هم اعض��ای تعاون��ی ‪ -‬تهی��ه‪ ،‬خری��د و اج��اره ماش��ین االت کشــاورزی و س��ایر تجهی��زات موردنی��از و نح��وه اســتفاده از انه��ا توس��ط اعض��ای تعاون��ی ‪ -‬همـ�کاری‬ ‫و هماهنگ��ی ب��ا سـ�ازمان های کشــاورزی و سـ�ازمان های اب منطقـ�ه ای در جه��ت اج��رای پروژه ه��ای تکمیل��ی و طرح ه��ای درام��دزا در محـ�دوده ش��بکه‪ .‬و دیگ��ر موضوع��ات مف��اد م��اده س��ه اساسـ�نامه مســتندا ً ب��ه نام��ه شـ�ماره‬ ‫‪ 12200‬مـ�ورخ ‪ 1398/11/17‬اداره تعـ�اون کار و رف��اه اجتماع��ی شهرسـ�تان مهاب��اد‪ .‬مـ�دت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪ .‬مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬اســتان اذربایجـ�ان غربیــ‪ ،‬شهرســتان مهاب��اد‪ ،‬بخ��ش مرکزــی‪ ،‬دهســتان مکریـ�ان غربــی‪،‬‬ ‫روسـ�تا قم قلعـ�ه‪ ،‬محل��ه ن��دارد‪ ،‬خیابـ�ان اصلـ�ی‪ ،‬کوچ��ه پیروت پـ�ور‪ ،‬پـلاک ‪ ،0‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪ 5947183855‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬سرــمایه شـ�رکت ‪ 31500000‬ریــال منقسـ�م بـ�ه ‪ 21‬س��هم ی��ک میلی��ون و‬ ‫پانص��د ه��زار ریال��ی می باش��د ک��ه تمام��اً نق��دا ً ط��ی گواه��ی شـ�ماره ‪ 1204/581‬مـ�ورخ ‪ 1398/11/08‬نــزد بانـ�ک توســعه تعاــون شهرستــان مهابــاد (کـ�د ‪ )104‬بنـ�ام شــرکت واری��ز گردیـ�ده اس��ت‪ .‬اولی��ن مدیـ�ران‪ :‬اق��ای اسـ�ماعیل‬ ‫اهنگــری بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2860026231‬ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره و مدیرعام��ل ب��ه مـ�دت ‪ 3‬ســال اقــای س��لیمان شیــخه بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2871172171‬ب��ه سـ�مت عض��و و رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 3‬سـ�ال اقـ�ای‬ ‫حسـ�ن نوــری زاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2871235171‬ب��ه سـ�مت عض��و و نای��ب رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 3‬ســال اقــای ش�مـزین عزیزپــور بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2872110887‬ب��ه سـ�مت عض��و علی البـ�دل هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت‬ ‫‪ 3‬ســال اقــای امیـ�ر بالیغـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 2870477368‬ب��ه سـ�مت عض��و علی البـ�دل هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت ‪ 3‬سـ�ال دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلی��ه قرارداده��ا و اس��ناد تعه��داور بانک��ی از قبی��ل چ��ک‪ ،‬سـ�فته‪ ،‬ب��رات و اوراق‬ ‫به�اـدار پـ�س از تصویـ�ب هیــات مدیــره بـ�ا امضــای اقــای س��لیمان شیــخه (رئیـ�س هیــات مدیــره) بـ�ه اتفــاق امضــای اقــای اس��ماعیل اهنگــری (مدیرعامـ�ل) همرــاه بـ�ا مهـ�ر تعاونـ�ی دارای اعتبــار خواهـ�د بــود و اوراق عاــدی و نامه هـ�ا‬ ‫ب��ا امض��ای اق��ای اسمــاعیل اهنگ��ری (مدیرعام��ل) همـ�راه ب��ا مه��ر تعاون��ی معتب��ر خواه��د ب��ود‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طب��ق اساس��نامه‪ .‬بازرس��ین شـ�رکت‪ :‬اقایــان فوــاد خضــری کـ�د ملـ�ی ‪ 2872234251‬بســمت ب�اـزرس اصلـ�ی‬ ‫و اقــای جمــال اس�پـوکه کـ�د ملـ�ی ‪ 2870542501‬بسـ�مت باــزرس علی البـ�دل بــرای مـ�دت یکسـ�ال مال��ی انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مهاباد (‪)772592‬‬ ‫تریبون‬ ‫حامد حدادی‪:‬‬ ‫مقابل تیم های بزرگ نباید اشتباه کرد‬ ‫ســنتر تیــم ملــی بســکتبال ایــران گفــت‪« :‬امیــدوارم ان قــدر بــه پختگــی برســیم کــه در‬ ‫ـزارش ایســنا؛ حامــد حــدادی در‬ ‫بازی هــای بــزرگ همچــون المپیــک‪ ،‬اشــتباه نکنیــم»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫حاشــیه تمریــن دیــروز تیــم ملــی پیــش از حضــور در پنجــره نخســت انتخابــی اســیا کاپ‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪« :‬ســه چهار روز اســت کــه اردوهــا شــروع شــده و صبــح و بعد از ظهــر تمریــن‬ ‫می کنیــم‪ .‬بازیکنــان ایــران هماهنگــی الزم را دارنــد و بــا چنــد جلســه تمریــن شــرایط خوبی‬ ‫را به دســت می اوریــم‪ .‬اکنــون بــرای انتخابــی انتخابــی کاپ اســیا امــاده می شــویم‪ .‬مطمئــن‬ ‫باشــید بــا تمــام تــوان تــاش خواهیــم کــرد»‪ .‬او در مــورد پتانســیل بســکتبال ایــران بــرای‬ ‫بازی هــای المپیــک نیــز گفــت‪« :‬المپیــک وضعیتــش بــا ایــن مســابقات فــرق می کنــد و ‪۱۲‬‬ ‫تیــم خــوب دنیــا بــه ایــن میــدان (المپیــک) می اینــد‪ .‬همان طور کــه می دانیــد خیلــی از‬ ‫تیم هــا موفــق بــه حضــور در المپیــک نشــده اند و مــا هــم ســال ‪ ۲۰۰۸‬در ایــن میــدان بودیــم‪.‬‬ ‫امیــدوارم دو‪،‬ســه بــازی خــوب را در ایــن تورنمنــت انجــام دهیــم‪ .‬بســکتبال مــا یک مقــدار از‬ ‫بســکتبال روز دنیــا عقــب اســت؛ ولــی امیــدوارم نتیجــه خوبــی به دســت اوریــم»‪ .‬حــددادی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬امیــدوارم ماننــد بــازی بــا اســپانیا کــه بــاال بودیــم و در دو دقیقــه پایانــی عقــب‬ ‫افتادیــم‪ ،‬خــوب بــازی کنیــم‪ .‬امیــدوارم ان قــدر بــه پختگــی برســیم کــه بــازی را بتوانیــم‬ ‫کنتــرل کنیــم‪ .‬مقابــل تیم هــای بــزرگ نبایــد اشــتباه کــرد؛ چــون حتــی در دو دقیقــه مثــل‬ ‫اســپانیا‪ ،‬نتیجــه را تغییــر می دهنــد»‪ .‬او در مــورد وضعیتــش بــرای بازگشــت بــه لیــگ چیــن‬ ‫نیــز گفــت‪« :‬قــرار بــود کــه مــن دو‪،‬سـه روز در ایــران باشــم؛ چــون چهــار روز به خاطــر جشــن‬ ‫سرتاســری در کشــور چیــن مرخصــی داشــتم‪ .‬در روز دوم گفتنــد نیــا کــه خــوب هــم شــد از‬ ‫انجــا در رفتیــم! ولــی گویــا کرونــا مــا را دنبــال کــرده اســت!» حــدادی افــزود‪« :‬معلوم نیســت‬ ‫کــی بــه چیــن برگــردم؛ ولــی ه ـر روز در تمــاس هســتم کــه فع ـ ًا می گوینــد صبــر کنیــد‪.‬‬ ‫گ چیــن را انجــام داده و‬ ‫متاســفانه تیــم نانجینــگ چهــار تغییــر خــود در مرحلــه نخســت لیـ ‬ ‫نمی توانــم فعـ ًا از ایــن تیــم جــدا شــوم‪ .‬بایــد تــا پلـی اف صبــر کــرده و بعــد بــرای جدایــی‬ ‫یــا ادامــه بــا تیــم نانجینــگ فکــر کنــم»‪ .‬ســنتر تیــم ملــی بســکتبال ایــران در واکنش بــه‬ ‫این موضــوع کــه گفتــه می شــود لیــگ چیــن از ‪ ۱۳‬فروردین مــاه ســال جدیــد اغــاز‬ ‫می شــود‪ ،‬باخنــده گفــت‪« :‬می خواهــم ســیزده به در را در ایــران باشــم!»‬ ‫تلگرافی‬ ‫موضع گیری کانادا درباره رمزگشایی از جعبه سیاه‬ ‫وزیــر خارجــه کانــادا دربــاره رمزگشــائی از جعبه ســیاه هواپیمــای اوکرائینــی کــه مــاه‬ ‫ـزارش مهــر؛ فرانســوا‪-‬فیلیپ‬ ‫گذشــته در تهــران ســقوط کــرد‪ ،‬موضع گیــری کــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫شــامپین عنــوان کــرد‪« :‬انتقــال تجهیــزات رمزگشــایی جعبه ســیاه بــه ایــران ممکــن‬ ‫نیســت»‪ .‬وی گفــت کــه جعبه ســیاه ایــن هواپیمــا بایــد بــه کشــور ثالثــی (احتمــاالً‬ ‫فرانســه) منتقــل شــود تــا محتــوای ان توســط کارشناســان مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد»‪.‬‬ ‫این در حالی س ـت که پیش تــر مقامــات پنــج کشــور کانــادا‪ ،‬اوکرائیــن‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬ســوئد‬ ‫و انگلیــس در دومیــن نشســت مشــترک خــود دربــاره هواپیمــای اوکرائینــی ســقوط کرده‬ ‫در ایــران‪ ،‬بــر لــزوم پاســخگویی تهــران بــه ســواالت متعــدد دربــاره ایــن حادثــه تاکیــد‬ ‫کــرده و خواســتار ارســال جعبه ســیاه هواپیمــا بــه خــارج از ایــران بــرای بازخوانــی ان‬ ‫شــدند‪ .‬نشســت مشــترک وزرای خارجــه کانــادا‪ ،‬اوکرائیــن‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬وزیــر دفــاع ســوئد‬ ‫و یــک مقــام ارشــد وزارت خارجــه بریتانیــا روز شــنبه ‪ ۲۶‬بهمن مــاه در حاشــیه نشســت‬ ‫امنیتــی مونیــخ برگــزار شــد کــه نتیجــه ان‪ ،‬صــدور بیانیـه ای دو مــاده ای بــود‪ .‬ایــن بیانیــه‬ ‫را وزیــر خارجــه کانــادا قرائــت کــرد کــه ایــران را بــه تعجیــل در انجــام مســئولیت های‬ ‫خــود بر اســاس معاهــدات بین المللــی فــرا می خوانــد‪ .‬وی در اظهــارات خــود عنــوان‬ ‫کــرد کــه مقامــات پنــج کشــور یادشــده در ایــن نشســت مشــترک؛ بــر اجــرای عدالــت‪،‬‬ ‫شــفافیت و مســئولیت پذیری کامــل ایــران تاکیــد کرده انــد‪ .‬بیانیــه مقامــات پنــج کشــور‬ ‫مورد اشــاره نیــز در وهلــه اول بــر همــکاری ایــران بــر انجــام تحقیقــات کامــل پیرامــون‬ ‫ایــن رخــداد بر اســاس معاهــده هوانــوردی غیرنظامــی بین المللــی تاکیــد دارد‪ .‬به گفتــه‬ ‫وزیــر خارجــه کانــادا؛ ایــن امــر به معنــای ان اسـت که ایــران بایــد جعبه ســیاه هواپیمــای‬ ‫سرنگون شــده را بــه یکــی از مراکــزی کــه توانایــی بازخوانــی ان را دارنــد‪ ،‬تحویــل دهــد‪.‬‬ ‫هشدار سندرز به بلومبرگ‬ ‫ســناتور ایالــت ورمانــت گفــت کــه تاجــر امریکایــی نمی توانــد رئیس جمهــوری ایــن‬ ‫ـزارش ایلنــا؛ برنــی ســندرز گفــت کــه مایــکل بلومبــرگ‬ ‫کشــور را شکســت دهــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫نمی توانــد «انگیختگــی» و «انــرژی» مورد نیــاز بــرای شکســت دونالــد ترامــپ؛‬ ‫رئیس جمهــوری ایــاالت متحــده را ایجــاد کنــد‪ .‬ســندرز در جلســه حــزب د ُمکــرات‬ ‫در الس وگاس گفــت‪« :‬حقیقــت ان اسـت که بلومبــرگ‪ ،‬بــا تمــام پولــی کــه دراختیــار‬ ‫دارد‪ ،‬نمی توانــد ان انگیختگــی و انــرژی مورد نیــاز بــرای رای دهنــدگان را در جهــت‬ ‫شکســت دونالــد ترامــپ ایجــاد کنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬اگــر ایــن نامــزد‪ ،‬وارد رقابت هــای‬ ‫نهایــی انتخاباتــی شــود ‪ ،‬نمی تــوان ترامــپ را شکســت داد»‪.‬‬ ‫رایزنی الوروف و بارزانی درباره اوضاع سوریه‬ ‫وزارت امــور خارجــه روســیه اعــام کــرد کــه ســرگئی الوروف در حاشــیه کنفرانــس‬ ‫امنیتــی مونیــخ‪ ،‬بــا مســرور بارزانــی دیــدار و دربــاره راه هــای حل وفصــل بحــران‬ ‫ن دیــدار‪ ،‬بــر اهمیــت‬ ‫ گــزارش انــا؛ دو طــرف در ایــ ‬ ‫ســوریه گفت وگــو کــرد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫یکپارچگــی تالش هــای بین المللــی بــا هــدف کاهــش تنش هــای نظامــی و‬ ‫سیاســی در غــرب اســیا تاکیــد کردنــد‪ .‬وزیــر امــور خارجــه روســیه و نخس ـت وزیر‬ ‫اقلیــم کردســتان عــراق بــا محور قــرار دادن موضــوع تضمیــن منافــع مشــروع همــه‬ ‫گروه هــای قومــی و مذهبــی‪ ،‬بــه بررســی راه هــای حــل بحــران ســوریه پرداختنــد‪.‬‬ ‫راه هــای گســترش همکاری هــای روســیه و عــراق‪ ،‬تقویــت همــکاری بــا کردهــا‬ ‫در زمینه هــای مختلــف؛ ازجملــه ســوخت‪ ،‬انــرژی‪ ،‬ســرمایه گذاری و نیــز تبادل نظــر‬ ‫دربــاره امــور بشردوســتانه‪ ،‬دیگــر محورهــای رایزنی هــای دو طــرف بــود‪.‬‬ ‫تاکید اتحادیه اروپا بر حفظ برجام‬ ‫مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه اروپــا با اشــاره به اختــاف اروپــا بــا امریــکا دربــاره‬ ‫ـزارش‬ ‫توافــق هســته ای ایــران‪ ،‬خاطر نشــان کــرد کــه از نظــر اروپــا برجــام تمــام نشــده‪ .‬به گـ ِ‬ ‫تســنیم؛ جــوزپ بــورل با اشــاره به برخــی اختالف نظرهــای اروپــا بــا واشــینگتن‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«امریــکا خواهــان پایان بخشــیدن بــه برجامــی کــه اوبامــا به امضــاء رســاند‪ ،‬بــود؛ همچنین‬ ‫امریــکا خواســتار اعمــال سیاســت فشــار حداکثــری بــر ایــران شــد؛ امــا فکــر نمی کنــم‬ ‫کــه اروپــا چنیــن بــراورد و برداشــتی داشــته باشــد»‪ .‬مســئول سیاســت خارجــی اتحادیــه‬ ‫اروپــا ادامــه داد‪« :‬برجــام از منظــر اروپــا هنــوز تمــام نشــده اســت؛ ایــن توافق بنابــر تصمیم‬ ‫جمعــی بــود کــه جهــان را امن تــر ســازد‪ .‬اروپــا خواســتار صلــح در خاورمیانه اســت و اینها‬ ‫مواردی ســت کــه مــا بایــد (بــا امریــکا) دربــاره انهــا صبــوری به خــرج دهیــم»‪.‬‬ ‫دعوتنامه تشکیل مجمع عمومی عادی‬ ‫نوبت اول‬ ‫احترام ـاً بــه اســتحضار کلیــه ســهامداران و اعضــای شــرکت تعاونــی ‪ 4693‬ریســندگی ویژنــان (صنایــع دســتی) می رســاند‬ ‫جلســه مجمــع عمومــی عــادی نوبــت اول شــرکت تعاونــی راس ســاعت ‪ 10‬صبــح در روز چهارشــنبه مــورخ ‪98/12/28‬‬ ‫در محــل مســجد روســتای نیــان و قیــان ویژنــان برگــزار می گــردد‪ .‬خواهشــمند اســت جهــت تصمیم گیــری درخصــوص‬ ‫دســتور جلســه راس ســاعت و موعــد مقــرر حضــور بهــم رســانند‪ .‬ضمنــا داوطلبــان تصــدی هیئــت مدیــره و بازرســی از‬ ‫تاریــخ انتشــار اگهــی حداکثــر یــک هفتــه مهلــت دارنــد نســبت بــه ثبت نــام بــه دفتــر تعاونــی مراجعــه نماینــد‪ .‬الزم‬ ‫بــه ذکــر اســت هــر کــدام از اعضــای تعاونــی می تواننــد بــه نمایندگــی از دیگــر اعضــاء‪ ،‬حداکثــر ســه رای وکالتــی داشــته‬ ‫باشــند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫‪ -1‬برگزاری انتخابات هیئت مدیره و بازرسان‬ ‫‪ -2‬ارائه گزارش بیالن کاری شرکت تعاونی توسط بازرس تعاونی‬ ‫‪ -3‬بررسی صورت های مالی تعاونی در سال گذشته‬ ‫رییس هیئت مدیره شرکت تعاونی ‪4696‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫بدینوســیله بــه اطــاع عمــوم می رســاند مدیریــت امــوزش و پــرورش‬ ‫اموزش و‬ ‫پرورش شهرســتان داالهــو در نظــر دارد یــک قطعــه زمیــن بــه متــراژ‬ ‫شهرستان داالهو‬ ‫ســیصد مترمربــع (‪ )300‬واقــع در جنــب میــدان مدرس شــهر‬ ‫کرنــد را جهــت اجــاره یکســاله بــه مزایــده بگــذارد‪ .‬متقاضیــان می تواننــد‬ ‫جهــت شــرکت در مزایــده از تاریــخ ‪ 98/11/27‬لغایــت ‪ 98/12/7‬بــه مــدت ده روز‬ ‫کاری مــدارک خــود را بــه ایــن مدیریــت تحویــل نماینــد‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر‬ ‫راه اندازی اولین پارک مشاغل کودکان در شهر یزد‬ ‫مهرطلبــان‪ /‬مدی ـر کل امــوزش فنــی و حرف ـه ای اســتان یــزد در جمــع خبرنــگاران‬ ‫خواســتار کمــک رســانه ها بــرای فرهنگ ســازی در حــوزه کار و مهارت امــوزی به عنــوان‬ ‫بزرگ تریــن مشــکل کنونــی کشــور شــد و در اهمیــت ایــن موضــوع با اشــاره به تعریــف‬ ‫شــاخص جهانــی نیتــا کــه بیانگــر میــزان جوانــان ‪ 15‬تــا ‪ 24‬ســاله فاقــد شــغل در‬ ‫یــک جامعــه کــه نــه بــه تحصیــل و نــه بــه مهارت امــوزی می پردازنــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪:‬‬ ‫«ایــن شــاخص بنا بــه امارهــای ســازمان جهانــی کار و مرکــز امــار در کشــورمان‬ ‫‪ 29.7‬درصــد اســت و هرچنــد اســتان یــزد بــا رقــم ‪ 25.1‬درصــد دومیــن اســتان کشــور‬ ‫به لحــاظ کمتریــن میــزان ایــن شــاخص اســت؛ ولــی در مقیــاس جهانــی بســیار زیاد‬ ‫اســت؛ چرا کــه به عنــوان نمونــه در کشــور قطــر ایــن رقــم تنهــا دو درصــد اســت»‪ .‬امیــر‬ ‫ســعید مصبــاح با اشــاره به صدرنشــینی چندیــن ســاله یزدی هــا در قبولــی کنکــور‬ ‫سراســری‪ ،‬یــزد را اســتانی کنکــورزده خوانــد؛ در حالی که در حــوزه مهارتی مغفــول مانده‬ ‫و همیــن موضــوع باعــث شــده کــه بــا صنعتی شــدن ســاختارهای اســتان‪ ،‬مهاجرپذیری‬ ‫و اســیب های فرهنگــی ناشــی از ان در اســتان افزایــش یابــد»‪ .‬وی در ادامــه راجــع بــه‬ ‫برنامه هــای خــود گفــت‪« :‬عالوه بــر ســوق دادن رشــته های عرضه محــور به ســمت‬ ‫رشــته های ارزش محــور در فنــی و حرفــه ای اســتان‪ ،‬درصــدد اصــاح تقســیم بندی‬ ‫ذهنــی رشــته ها براســاس جنســیت در اســتان هســتیم و به جــز رشــته های دارای‬ ‫حرمــت شــرعی‪ ،‬امــوزش در مابقــی رشــته ها را در هــر دو بخــش اقایــان و بانــوان‬ ‫برگــزار خواهیــم کــرد»‪ .‬وی بــا دســته بندی مخاطبــان اموزش هــای مهارتــی فنــی و‬ ‫حرفـه ای اســتان تــا پایــان بهــار ‪ 1399‬بــه دو دســته جمعیــت فعــال شــاغل و جمعیــت‬ ‫فعــال بیــکار‪ ،‬گفــت‪« :‬در مــورد جمعیــت فعــال شــاغل ســعی خواهیــم کــرد بــا ارتقــای‬ ‫مهــارت در ان هــا تثبیــت شغلشــان را رقــم بزنیــم و در همین راســتا نیــز ســتاد توســعه‬ ‫منابــع انســانی بنگاه هــای اقتصــادی اســتان را ایجــاد کرده ایــم تــا از این طریــق مانــع‬ ‫مــوازی کاری دســتگاه ها و موجــب هم افزایــی انهــا در ایــن حــوزه شــویم»‪ .‬وی همچنیــن‬ ‫ی بــرای راه انــدازی اولیــن پــارک مشــاغل کــودکان در شــهر‬ ‫از برنامه ریــزی و رایزنــ ‬ ‫جهانــی یــزد بــا همــکاری شــهرداری یــزد خبــر داد و در این بــاره تصریــح کرد‪« :‬کــودکان‬ ‫در ایــن پــارک پــس از اســتعدادیابی توســط کارشناســان‪ ،‬مهارت هــای شــغلی خــود در‬ ‫اســتعداد خــود را امــوزش دیــده و تحت نظــر مربیــان برجســته ای فعالیــت شــغلی ان را‬ ‫تجربــه می کننــد و حتــی می تواننــد محصــول خــود را عرضــه کننــد»‪.‬‬ ‫افتتاح پروژه های عمرانی شهرداری بندر انزلی‬ ‫در دهه فجر‬ ‫ابراهیــم نیازمنــد‪ /‬پروژه هــای‬ ‫عمرانــی شــهرداری بنــدر انزلــی در‬ ‫دهــه فجــر افتتــاح و بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید‪ .‬شــهردار بنــدر انزلــی در ایــن‬ ‫مراســم اظهــار کــرد‪« :‬در دهــه فجــر‬ ‫‪ ۳۲‬پــروژه عمــران شــهری بــا اعتبــار‬ ‫حــدود ‪ ۲۲‬میلیارد تومــان در ســطح‬ ‫شــهر انزلــی افتتــاح و بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید»‪ .‬حســن پورقربــان افــزود‪:‬‬ ‫«روکــش اســفالت معابــر اصلــی انزلــی و غازیــان بــه مســاحت ‪ ۶۵‬هزار متر مربــع‪،‬‬ ‫احــداث پــارک شــهید دوربیــن و پــارک سوســر‪ ،‬لکه گیــری دســتی اســفالت و مرمــت‬ ‫معابــر و بازســازی پــل فلــزی جزیــره شــهید بهشــتی از جملــه ایــن پروژه هــا بــود»‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪« :‬تکمیــل فــاز دوم طبقــه فوقانــی ســاختمان شهرســازی و ســاختمان‬ ‫اتش نشــانی‪ ،‬ترمیــم شــکاف انبســاط های پــل والیــت غازیــان‪ ،‬رنگ امیــزی مغازه هــای‬ ‫حاشــیه شــنبه بــازار روگا و محوطه ســازی مرکــز بازدیــد تــاالب انزلــی‪ ،‬جدول گــذاری‬ ‫و پیاده روســازی نواحــی مختلــف شــهر از دیگــر پروژه هــای انجام شــده در دهــه‬ ‫مبــارک فجــر انقــاب امســال در ســطح شــهر انزلــی اســت»‪ .‬شــهردار انزلــی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«شــهرداری انزلــی به جهــت توجــه بیش از پیــش بــه امــر ورزش همگانــی و حرف ـه ای‬ ‫عالوه بــر حمایــت همه جانبــه از برپایــی همایش هــای پیــاده روی خانوادگــی در طــول‬ ‫ســال‪ ،‬دو بــار مبلــغ ‪ ۵۰‬میلیون تومــان بــه تیــم فوتبــال ملــوان بنــدر انزلــی پرداخــت‬ ‫کــرده و بــرای تیــم اســتقالل شــهرداری بندرانزلــی نیــز ‪ ۵۰۰‬میلیون تومــان اعتبــار‬ ‫ســاالنه مصــوب شــده بــود کــه تا کنــون ‪ ۳۰۰‬میلیون تومــان ان پرداخــت شــده اســت»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫شهر ری‬ ‫دوشنبه ‪ 28‬بهمن ‪ -1398‬شماره ‪1930‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫مدیرکل بهزیستی خراسان رضوی خبر داد؛‬ ‫برگزاری ششمین جشنواره منطقه ای‬ ‫تئاتر معلوالن سازمان بهزیستی در مشهد‬ ‫فهیمهصدقی‬ ‫مدیــرکل بهزیســتی خراســان رضــوی گفــت‪« :‬ششــمین جشــنواره‬ ‫منطقــه ای تئاتــر معلــوالن بــا عنــوان افتــاب زاگــرس از چهــارم‬ ‫تــا هفتــم اســفند ماه ‪ ۹۸‬در مشــهد برگــزار می شــود»‪ .‬حمیدرضــا‬ ‫پوریوســف در نشســت خبــری بــا اصحــاب رســانه‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«از یک دهــه گذشــته بحــث هنــر معلــوالن در دســتور کار ســازمان‬ ‫بهزیســتی کشــور بــوده اســت و بهزیســتی اقــدام بــه برگــزاری‬ ‫جشــنواره تخصصــی معلــوالن کــرد و امســال هم ششــمین جشــنواره‬ ‫منطقـه ای تئاتــر معلــوالن با عنــوان افتــاب زاگــرس در مشــهد برگزار‬ ‫می شــود کــه در ایــن رویــداد هنــری در کنــار برگــزاری جشــنواره‪،‬‬ ‫برنامه هــای ویــژه زیارتــی را هــم در حــرم مطهــر رضــوی بــرای انــان‬ ‫خواهیــم داشــت»‪ .‬مســئول برگــزاری ششــمین جشــنواره منطقـه ای‬ ‫تئاتــر معلــوالن افــزود‪« :‬هنــر در معلــوالن موجــب رشــد‪ ،‬خودبــاوری‪،‬‬ ‫افزایــش اعتماد به نفــس‪ ،‬خودشــکوفایی‪ ،‬کشــف اســتعدادها‪ ،‬الحــاق‬ ‫اجتماعــی‪ ،‬نــگاه کرامت گونــه‪ ،‬فراگیرســازی در جامعــه‪ ،‬تغییــر نــگاه‬ ‫در جامعــه‪ ،‬ایجــاد مقبولیــت و مطالبه گــری انــان می شــود و در‬ ‫ســطح اســتان هنرمنــدان معلــول زیــادی داریــم کــه بــا ابــراز و زبــان‬ ‫هنــر شــکوفا شــدند»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬مهم تریــن کارکــرد هنــر‬ ‫فراهم کــردن زمین ـه ای بــرای خــروج از خانــه افــراد دارای معلولیــت‬ ‫اســت و ایــن افــراد باتوجه بــه نیازهایــی کــه دارنــد مطالبــات زیــادی‬ ‫هــم دارنــد و ایــن مطالبــات مطلــوب ماســت؛ امــا اگــر شــیوه بیــان‬ ‫مطالبــه اثر بخــش‪ ،‬فراگیــر و با حضــور خــود افــراد دارای معلولیــت‬ ‫مازندران؛ میزبان جشنواره موسیقی فجر‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫یو پنجمین جشــنواره ملــی‬ ‫هم زمــان بــا برگــزاری سـ ‬ ‫موســیقی فجــر در تهــران‪ ،‬اداره کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫ی اســتان مازنــدران از ‪ ۲۸‬تــا ‪ ۳۰‬بهمن مــاه در‬ ‫اســام ‬ ‫ســاری بــا همــکاری انجمــن موســیقی ایــن اســتان‪،‬‬ ‫بــرای نخســتین بار بــا اجــرای پنــج گــروه میزبــان‬ ‫ایــن جشــنواره خواهــد بــود‪ .‬عبــاس زارع (مدیــرکل‬ ‫ی مازنــدران) بــا بیــان ایــن‬ ‫فرهنــگ و ارشــاد اســام ‬ ‫یو پنجمین جشــنواره موســیقی‬ ‫خبــر گفــت‪« :‬ســ ‬ ‫فجــر به عنــوان مهم تریــن رویــداد موســیقیایی‬ ‫کشــور در حالــی برگــزار می شــود کــه اســتان‬ ‫مازنــدران نیــز در ســال جــاری بــرای نخســتین بار‬ ‫میزبــان ایــن جشــنواره شــده اســت»‪ .‬وی تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬جشــنواره موســیقی فجــر نــگاه ویــژه ای بــه‬ ‫اســتان ها و شهرســتان ها داشــته و حضــور پرفــروغ‬ ‫هنرمنــدان شهرســتانی در شــهرهای خــود و در قالب‬ ‫یو‬ ‫جشــنواره نشــان از اســتقبال هنرمنــدان بومــ ‬ ‫بابیان اینکــه مرحلــه‬ ‫باشــد اثرپذیرتــر خواهــد بــود»‪ .‬پوریوســف ِ‬ ‫منطقــه ای قبلــی ایــن رویــداد از ‪ ۲۲‬تــا ‪ ۲۷‬اذر مــاه در بندرعبــاس‬ ‫برگــزار شــد و در ان هفــت برگزیــده از خراســان رضــوی داشــتیم کــه‬ ‫حائــز کســب ‪ ۱۵‬مقــام برتــر شــدند‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬در مرحلــه‬ ‫بعــدی کــه از چهــارم تــا هفتــم اســفند ماه ‪ ۹۸‬در مشــهد برگــزار‬ ‫می شــود‪ ،‬حضــور نماینــدگان اســتان های دیگــر در رشــته های‬ ‫مختلــف هنــری را خواهیــم داشــت و نماینــده ای از خراســان رضــوی‬ ‫نداریــم»‪ .‬مدیــرکل بهزیســتی خراســان رضــوی گفــت‪« :‬در گذشــته‬ ‫جشــنواره منطقـه ای تئاتــر معلــوالن در شــش اســتان برگــزار می شــد‬ ‫و در هــر اســتان نماینــدگان پنــج اســتان دیگــر به جــز میزبــان حضور‬ ‫داشــتند‪ ،‬امــا در ایــن دوره جشــنواره در ســه اســتان برگزار می شــود و‬ ‫هر یــک از ایــن اســتان ها میزبــان ‪ ۱۰‬اســتان دیگــر هســتند»‪.‬‬ ‫‪ ۱26‬هزار معلول‪ ،‬تحت پوشش بهزیستی خراسان رضوی هستند‬ ‫در ادامــ ه ایــن نشســت معــاون توانبخشــی بهزیســتی خراســان‬ ‫رضــوی نیــز اظهــار داشــت‪« :‬در ســطح اســتان ‪ ۱۶۰‬هــزار معلــول‬ ‫داریــم کــه شــامل دو گــروه حوادثــی و ژنتیکــی هســتند کــه البتــه‬ ‫قابل پیشــگیری نیــز هســت و ســاالنه نیــز ‪15‬درصــد از حیــث‬ ‫بهره منــدی از خدمــات بهزیســتی بـ ه ایــن امــار افــزوده می شــود»‪.‬‬ ‫مســعود فیــروزی افــزود‪« :‬در اداره کل بهزیســتی خراســان رضــوی‬ ‫بــه دو مقولــه هنــر و ورزش به طــور ویــژه توجــه شــده و تاکنــون‬ ‫جشــنواره ها و ســوگواره های مختلفــی در موضوعــات ائینــی‪،‬‬ ‫انقالبــی‪ ،‬فرهنگــی‪ ،‬هنــری‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬اشــپزی و غیــره برگــزار‬ ‫مخاطبــان اســتانی از ایــن جشــنواره دارد»‪ .‬ایــن‬ ‫مســئول فرهنگــی و هنری اســتان همچنیــن تصریح‬ ‫کــرد‪« :‬جشــنواره اســتانی موســیقی فجــر بــا حمایت‬ ‫یو پنجمین جشــنواره موســیقی فجــر و‬ ‫ویــژه ســ ‬ ‫در راســتای همراهــی بــا مــردم ســیل زده از اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان اغاز شــده و طی برگزاری ان‪،‬‬ ‫یــاد و خاطــره جان باختگان ســانحه هوایــی هواپیمای‬ ‫اوکرائینــی نیــز گرامــی داشــته می شــود و نخســتین‬ ‫دوره جایــزه موســیقی و رســانه و جایــزه ترانــه ســال‬ ‫از برنامه هایــی خواهــد بــود کــه بــرای نخســتین بار‬ ‫در ان برگــزار خواهنــد شــد»‪ .‬زارع همچنیــن تقویــم‬ ‫اجرایــی ایــن جشــنواره و گروه هــای شــرکت کننده‬ ‫در ایــن جشــنواره را به شــرح زیــر اعــام کــرد‪:‬‬ ‫«شــهاب مظفــری؛ خواننــده پــاپ در روز دوشــنبه‬ ‫در حاشیه بازدید از طرح توسعه واحد نساجی شهرستان بردسکن؛‬ ‫تاکید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به تقویت زنجیره تولید نساجی‬ ‫یاسر وطن پور‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت بــر تقویــت‬ ‫زنجیــره تولیــد نســاجی تاکیــد کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«امســال در حــوزه پارچــه و نســاجی چنــد واحــد‬ ‫بــه بهره بــرداری خواهــد رســید و چنــد واحــد‬ ‫نیــز در حــال احــداث اســت»‪ .‬رضــا رحمانــی در‬ ‫حاشــیه بازدیــد از طــرح توســعه واحــد نســاجی‬ ‫شهرســتان بردســکن خراســان رضــوی اظهــار‬ ‫داشــت‪ ۹۰« :‬درصــد انــواع پوشــاک مورد نیــاز‬ ‫مــردم در داخــل کشــور تولیــد می شــود‪ ،‬در‬ ‫حــوزه نســاجی‪ ،‬پوشــاک و پارچــه نیــاز بیشــتری‬ ‫شــده اســت و به طــور مثــال در جشــنواره تئاتــر معلــوالن شــاهد‬ ‫هماهنگــی چشــم‪ ،‬گــوش و مخچــه‪ ،‬تقویــت عضــات و حرکــت‬ ‫درمانــی معلــوالن هنرمنــد بودیــم»‪ .‬دبیــر ششــمین جشــنواره‬ ‫منطقــه ای تئاتــر معلــوالن بااشــاره به اینکه ششــمین جشــنواره‬ ‫منطقــه ای تئاتــر معلــوالن افتــاب زاگــرس در ســه مجموعــه‬ ‫تئاتــر شــهر‪ ،‬حــوزه هنــری و ســالن خورشــید مشــهد برگــزار‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن رویــداد هنــری با حضــور ‪ ۳۰‬هنرمنــد از‬ ‫اســتان های اصفهــان‪ ،‬البــرز‪ ،‬ایــام‪ ،‬تهــران‪ ،‬چهارمحال وبختیــاری‪،‬‬ ‫قــم‪ ،‬کردســتان‪ ،‬کرمانشــاه‪ ،‬لرســتان‪ ،‬مرکــزی و همــدان در ســه‬ ‫بخــش خیابانــی‪ ،‬صحن ـه ای و کــودک و نوجــوان برگــزار می شــود‬ ‫و ایــن تعــداد هنرمنــد از میــان ‪ ۱۴۰‬شــرکت کننده مرحلــه اولیــه‪،‬‬ ‫بــه مرحلــه نهایــی راه یافتنــد»‪ .‬وی باتوجه بــه مطلــب فــوق افــزود‪:‬‬ ‫«در ایــن جشــنواره نه نفــر در بخــش خیابانــی‪ ،‬نه نفــر در بخــش‬ ‫صحن ـه ای و ‪ ۱۲‬نفــر در بخــش کــودک و نوجــوان بــا یکدیگــر بــه‬ ‫رقابــت می پردازنــد»‪ .‬مســعود فیــروزی خاطرنشــان کــرد‪« :‬اختتامیه‬ ‫ششــمین جشــنواره منطقــه ای تئاتــر معلــوالن با حضــور رئیــس‬ ‫ســازمان بهزیســتی و معــاون وزیــر تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی و‬ ‫ی در مجمتــع فرهنگی‬ ‫معــاون هنــری وزیــر فرهنــگ و ارشــاد اســام ‬ ‫امــام رضــا(ع) برگــزار خواهــد شــد و برگزیــدگان مراحــل منطقـه ای‬ ‫بــه مرحلــه بین المللــی کــه در اردیبهش ـت ماه ســال ‪ ۹۹‬در تهــران‬ ‫برگــزار خواهــد شــد راه می یابنــد؛ خراســان رضــوی در دوره هــای‬ ‫قبــل چندیــن برگزیــده در مرحلــه بین المللــی داشــته اســت»‪.‬‬ ‫بــه تولیــد داریــم و امســال ایــن حــوزه جــزو‬ ‫پروژه هــای ویــژه ایــن وزارتخانــه اســت»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه در برخــی مــوارد مربــوط بــه پارچــه‬ ‫ِ‬ ‫بــه خودکفایــی رســیدیم و واردات در این خصــوص‬ ‫متوقــف شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬پیش از ایــن‬ ‫در حــوزه چــادر مشــکی حــدود ‪ ۹۰‬درصــد‬ ‫نیــاز کشــور از خــارج تامیــن می شــد امــا بــا‬ ‫طرح هــای جدیــد در حــوزه تولیــد پارچــه چــادر‬ ‫مشــکی کــه ب ـه زودی بــه اجــرا در می ایــد طــی‬ ‫ماه هــای اتــی پارچــه داخلــی چــادر مشــکی بــا‬ ‫کیفیــت مطلــوب بــه بــازار عرضــه می شــود»‪ .‬وزیر‬ ‫صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت افــزود‪« :‬از اردیبهشــت‬ ‫ســال جــاری تاکنــون بســیاری از صنایــع ماننــد‬ ‫فــوالد‪ ،‬مــس‪ ،‬الومینیــم و خــودرو تحریــم بودنــد‬ ‫امــا در ایــن بخــش بــا افزایــش تولیــد ویــژه ای‬ ‫روبـه رو بوده ایــم»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬امســال صنایــع‬ ‫نســاجی جــزو پروژه هــای دارای اولویــت اســت و‬ ‫دولــت حــوزه نســاجی را جــزو پروژه هــای اقتصــاد‬ ‫مقاومتــی قــرار داده اســت»‪.‬‬ ‫‪ 1500‬ردیف تعرفه وارداتی حذف شد‬ ‫وی گفــت‪« :‬واردات کاال براســاس ثبــت ســفارش‬ ‫و نیــاز داخــل انجــام می شــود و در صورتی کــه‬ ‫اگهــــــــــی مزایـــــــده‬ ‫نوبت اول (مرحله دوم)‬ ‫شــهرداری گیالنغــرب در نظــر دارد بــه اســتناد بنــد یــک مجــوز بــه شــماره ‪ 98/22‬مــورخ ‪ 98/10/24‬شــورای محتــرم‬ ‫اســامی شــهر نســبت بــه فــروش تعــدادی زمیــن بــا کاربــری مســکونی‪ -‬تجــاری‪ -‬تاسیســاتی به شــرح ادرس‬ ‫ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی اقــدام نمایــد‪ .‬لــذا متقاضیــان می تواننــد درصــورت تمایــل بــه خریــد نســبت بــه واریــز‬ ‫مبلــغ ‪ %5‬قیمــت کارشناســی زمین هــای موردنظــر بــه حســاب ســپرده شــماره ‪ 0107015797002‬نــزد بانــک ملــی شــعبه‬ ‫مرکــزی اقــدام و اســلیب ان را تــا پایــان وقــت اداری روز چهارشــنبه مــورخ ‪ 98/10/25‬بــه همــراه مــدارک (پاکــت‬ ‫الــف‪ -‬فیــش واریــز ســپرده و پاکــت ب‪ -‬فــرم پیشــنهاد قیمــت و پاکــت ج‪ -‬بریــده نقشــه اگهــی مزایــده) تحویــل واحــد‬ ‫درامــد نماینــد‪ .‬ضمنــاً جلســه مزایــده راس ســاعت ‪ 10‬صبــح روز پنجشــنبه مــورخ ‪ 98/12/08‬در دفتــر شــهردار‬ ‫برگــزار می گــردد‪.‬‬ ‫ادرس ملک (زمین) موردنظر‪:‬‬ ‫‪ -1‬زمیــن مســکونی بــه ادرس‪ :‬تعاونــی فــرزاد الفتــی جنــب مســکن مهــر‪ -‬بــه متــراژ ‪151‬مترمربــع دارای‬ ‫بــرگ واگــذاری‬ ‫‪ -2‬زمیــن مســکونی بــه ادرس‪ :‬تعاونــی فــرزاد الفتــی جنــب مســکن مهــر‪ -‬بــه متــراژ ‪ 148.20‬مترمربــع‬ ‫دارای بــرگ واگــذاری‬ ‫‪ -3‬زمین تجاری به ادرس‪ :‬محله شیرزادی‪ -‬به متراژ ‪ 378.14‬مترمربع فروش بصورت تفکیکی‬ ‫‪ -4‬زمیــن مســکونی بــه ادرس‪ :‬شــهرک نیــروی انتظامــی ســه پــاک بصــورت تجمیعــی جمع ـ ًا بــه متــراژ‬ ‫‪ 207.18‬مترمربــع‬ ‫‪ -5‬زمین تاسیسات به ادرس‪ :‬خیابان شهید شیرودی‪ -‬به متراژ ‪ 501‬مترمربع دارای سند‬ ‫شرایط مزایده‪:‬‬ ‫‪ )1‬به پیشنهاد مبهم و مشروط و قلم خورده ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫‪ )2‬مدت زمان مزایده ‪ 10‬روز کاری بوده و ایام تعطیل جزء ان می باشد‪.‬‬ ‫‪ )3‬شهرداری در رد یا قبول هر پیشنهادی مختار است‪.‬‬ ‫‪ )4‬سایر مقررات مالی شهرداری جزء شرایط مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ )5‬دستمزد کارشناسی زمین بر عهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ )6‬ســپرده نفــر اول‪ -‬ســوم تــا انعقــاد قــرارداد بــا برنــده مزایــده ضبــط و درصــورت انصــراف نفــر اول ســپرده وی بــه ســود‬ ‫صنــدوق شــهرداری ضبــط و بــا نفــر دوم قــرارداد منعقــد می گــردد و درصــورت انصــراف نفــر دوم ماننــد نفــر اول برخــورد‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تورج حیدرخانی‪ ،‬سرپرست شهرداری گیالن غرب‬ ‫‪ ۲۸‬بهمــن در دو ســئانس ‪ ۱۸‬و ‪ ،۲۱‬گــروه ســنتی‬ ‫تنبــور داالهــو به سرپرســتی هوشــنگ امیریــان در‬ ‫هــر واحــد تولیــدی بتوانــد کاال را بــا کیفیــت و‬ ‫به انــدازه نیــاز داخــل تولیــد کنــد‪ ،‬واردات ان‬ ‫کاال متوقــف می شــود کــه در این راســتا امســال‬ ‫هــزار و ‪ ۵۰۰‬ردیــف تعرفــه وارداتــی حــذف‬ ‫شــده و جلــوی واردات ایــن اقــام گرفتــه شــده‬ ‫اســت»‪ .‬رحمانــی بااشــاره به محدودیت هــای‬ ‫درامــدی دولــت افــزود‪« :‬امســال تــاش کردیــم‬ ‫از محــل تبصــره ‪ ۱۸‬قانــون بودجــه ‪ ،۹۸‬منابــع‬ ‫صنــدوق توســعه ملــی و منابــع دیگــر در قالــب‬ ‫پروژه هــای اقتصــادی تســهیالت بســیار بــه‬ ‫بخــش تولیــد اختصــاص دهیــم»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«ســعی کردیــم منابــع مالــی موجــود را به صــورت‬ ‫بهینــه بــه پروژه هــای اقتصــادی تخصیــص دهیــم‬ ‫تــا طرح هــا بــه بهره بــرداری کامــل برســند کــه‬ ‫از جملــه ایــن واحدهــا‪ ،‬نســاجی بردســکن اســت؛‬ ‫منابــع مالــی فاینانــس ایــن واحــد نســاجی از‬ ‫بانــک صنعــت و معــدن تامیــن می شــود»‪.‬‬ ‫روز سه شــنبه ‪ ۲۹‬بهمــن ســاعت ‪ ،۱۸‬گــروه محلــی‬ ‫مــازرون به سرپرســتی رضــا دیوســاالر سه شــنبه ‪۲۹‬‬ ‫بهمــن ســاعت ‪ ،۲۱‬گــروه محلــی کایــر به سرپرســتی‬ ‫ســید جمــال محمــدی چهارشــنبه ‪ ۳۰‬بهمــن‬ ‫ســاعت ‪ ۱۸‬و گــروه ســنتی اقبــال اذر به سرپرســتی‬ ‫ســبحان مهدی پــور ســاعت ‪ ۲۱‬چهارشــنبه در ســالن‬ ‫هــال احمــر ســاری روی صحنــه می رونــد»‪ .‬وی‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬عالقه منــدان بــرای حضــور در ایــن‬ ‫جشــنواره می تواننــد بــا مراجعــه بــه ســایت اینترنتی‬ ‫‪ www.iranconcert.com‬بلیــط مورد نیــاز خــود‬ ‫را خریــداری کننــد»‪ .‬شــایان ذکر اســت؛ مراســم‬ ‫یو پنجمین جشــنواره موســیقی فجــر‬ ‫اختتامیــه س ـ ‬ ‫پنج شــنبه اول اســفند در تــاالر وحــدت برگــزار‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬مشــکل اصلــی در شــرایط کنونــی‬ ‫کمبــود نقدینگی ســت کــه بــا همــکاری بانــک‬ ‫مرکــزی و صنــدوق توســعه ملــی‪ ،‬از طریــق‬ ‫شــیوه های نویــن مالــی از جملــه بــازار ســرمایه‬ ‫یــا انتشــار اوراق مشــارکت و همچنیــن تشــکیل‬ ‫صندوق هــای خــاص تــاش کردیــم از همــه‬ ‫منابــع موجــود بــرای جبــران ایــن کمبــود بهــره ‬ ‫بگیریــم»‪ .‬رحمانــی افــزود‪« :‬مهم ترین درخواســت‬ ‫مــا از بانک هــا این اس ـت که بــا صنعــت همراهــی‬ ‫کــرده و منابــع موجــود را در اختیــار بخــش‬ ‫تولیــد قــرار دهنــد»‪ .‬گفتنی ســت؛ در ســفر‬ ‫وزیــر صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‪ ،‬طــرح توســعه‬ ‫واحــد نســاجی در شــهرک صنعتــی بردســکن‬ ‫مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت‪ ،‬ایــن طــرح‬ ‫بــا ســرمایه گذاری دوهــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد ریــال‬ ‫و اشــتغال زایی بــرای ‪ ۲۵۰‬نفــر ظرفیــت تولیــد‬ ‫شــش هزا رتُن نــخ را در ســال دارد‪.‬‬ ‫با حضورِ جمعی از مدیران واحدهای صنعتی استان برگزار شد؛‬ ‫جشن بازگشت صنایع راکد به مدار تولید در مازندران‬ ‫ارائه ‪۱۰‬هزارساعت اموزش برای اجرای انتخابات‬ ‫فرمانــدار شهرســتان ری گفــت‪« :‬اعضــای شــعبه ها و نماینــدگان فرمانــداری بــه‬ ‫تعــداد هفت هزار نفــر‪ ،‬بــرای اجــرای انتخابــات در شهرســتان ری ‪۱۰‬هزار ســاعت‬ ‫امــوزش دیده انــد»‪ .‬حســین توکلــی کجانــی افــزود‪« :‬بیــش از ‪۱۱‬هــزار و ‪۵۰۰‬نفــر‬ ‫عوامــل اجرایــی‪ ،‬نماینــدگان فرمانــداری‪ ،‬اعضــای شــعب‪ ،‬نیروهــای نظامــی و‬ ‫ی هیئــت نظــارت کار اجــرای انتخابــات در شهرســتان ری را بر عهــده‬ ‫انتظامــ ‬ ‫دارنــد»‪ .‬به گفتــه ایــن مســئول‪ ۴۶۰ ،‬شــعبه اخــذ رای شــامل ‪ ۴۲۴‬شــعبه ثابــت‬ ‫و ‪ ۳۶‬شــعبه ســیار بــه رای گیــری از واجدیــن شــرایط می پردازنــد‪ .‬فرمانــدار‬ ‫ویــژه شهرســتان ری خاطرنشــان کــرد‪ ۲۷۶« :‬صنــدوق در بخــش مرکــزی‪۳۸ ،‬‬ ‫صنــدوق در بخــش خــاوران‪ ۳۴ ،‬صنــدوق در بخــش فشــافویه‪ ۲۴ ،‬صنــدوق در‬ ‫بخــش قلعه نــو و ‪ ۸۸‬صنــدوق در بخــش کهریــزک مســتقر می شــود»‪ .‬شهرســتان‬ ‫ری (بــه مرکزیــت شــهرری) بــا جمعیتــی بیــش از یک میلیون نفــر در جنــوب‬ ‫اســتان تهــران واقــع شــده کــه دارای پنــج شــهر شــهرری‪ ،‬باقرشــهر‪ ،‬کهریــزک‪،‬‬ ‫قیامدشــت و حسـن اباد و چهــار بخــش مرکــزی‪ ،‬کهریــزک‪ ،‬فشــاپویه‪ ،‬خــاوران و‬ ‫قلعه نو ســت‪ .‬انتخابــات یازدهمی ـن دوره مجلــس شــورای اســامی و میــان دوره ای‬ ‫پنجمی ـن دوره مجلــس خبــرگان دوم اســفندماه امســال برگــزار می شــود‪.‬‬ ‫اجرای نمایش «محله ی زیبای شهر ما» در ری‬ ‫نمایــش شــاد و موزیــکال «محلــه ی زیبــای شــهر مــا» به تهیه کنندگــی‪،‬‬ ‫نویســندگی و کارگردانــی محمدرضــا حزینــی‪ ،‬بهمــن و اســفند ســال جــاری‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی اداره فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫در شــهرری اجــرا می شــود‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫اســامی شهرســتان ری؛ بازیگــران ایــن نمایــش موزیــکال‪ ،‬محمدرضــا حزینــی‪،‬‬ ‫ی هســتند‪ .‬ایــن نمایــش بــا همــکاری اداره فرهنــگ و‬ ‫دریا نــوری و کــوروش کرمـ ‬ ‫ی و انجمــن نمایــش شهرســتان ری در ماه هــای بهمــن و اســفند ماه‬ ‫ارشــاد اســام ‬ ‫‪ ،۱۳۹۸‬در نوبــت صبــح ویــژه مــدارس در مجتمــع فرهنگــی و هنــری شــیخ‬ ‫ابوالفتــوح رازی شــهرری بــه رویِ صحنــه مــی رود‪ .‬در نمایــش شــاد و موزیــکال‬ ‫«محلـه ی زیبــای شــهر مــا» بــه کــودکان فرهنــگ شهر نشــینی و بهتــر زیســتن‬ ‫امــوزش داده می شــود‪.‬‬ ‫تخریب ‪ ۳۵‬کوره زغال گیری در شهرستان‬ ‫بخشــدار قلعه نــو از توابــع شهرســتان ری گفــت‪ ۳۵« :‬کــوره زغال گیــری غیرمجــاز‬ ‫(تولیــد زغــال) بــا دســتور مقــام قضایــی در روســتای عش ـق اباد و نظر ابــاد ایــن‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ علیرضــا صادقــی اظهــار داشــت‪« :‬ایــن‬ ‫بخــش تخریــب شــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫تخریب هــا در ادامــه تخریــب دو ســری کــوره زغال گیــری غیرمجــاز هفته هــای‬ ‫گذشــته در بخــش قلعه نــو شهرســتان ری بــود کــه به تازگــی توســط بازرســان‬ ‫بابیان اینکــه‬ ‫ایــن اداره کشــف و بــه دســتور مقــام قضائــی تخریــب شــد»‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫کوره هــای زغال ســوزی توســط اتبــاع بیگانــه و به صــورت غیرمجــاز و االینــده‬ ‫در ایــن منطقــه شــکل گرفتــه و فعــال هســتند‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن کوره هــا بــا انتشــار‬ ‫ی در روســتاها و مناطــق مســکونی جنــوب پایتخــت‬ ‫مســتقیم دود و گازهــای ســم ‬ ‫موجــب الودگــی هــوا در ســطح ایــن منطقــه شــده اســت»‪ .‬صادقــی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬حفــر کوره هــا در اراضــی ملــی و کشــاورزی عالوه بــر تصــرف و تغییــر‬ ‫کاربــری موجــب تخریــب شــدید محیــط زیســت می شــود‪ ،‬مقابلــه بــا کوره هــای‬ ‫زغال ســوزی نیازمنــد کمــک ســایر دســتگاه ها از جملــه اداره جهــاد کشــاورزی‪،‬‬ ‫منابــع طبیعــی و بخشــداری ها و دهیاری ها ســت»‪.‬‬ ‫ازادی چهار بانوی زندانی در شهرری‬ ‫مدیرعامــل انجمــن حمایــت از زندانیــان شهرســتان ری از ازادی چهــار بانــوی‬ ‫ گــزارش‬ ‫زندانــی جرایــم غیرعمــد در شــهرری به مناســبت روز زن خبــر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ایرنــا؛ محســن حســن پور اظهــار داشــت‪« :‬هم زمــان بــا فرا رســیدن میــاد‬ ‫حضــرت زهــرا (س) در روز ‪ ۲۶‬بهمن مــاه‪ ۲۶ ،‬زن زندانــی ازاد می شــوند کــه‬ ‫تاکنــون چهار نفــر ازاد شــده و مابقــی نیــز تــا پایــان ســال بــه اغــوش خانــواده‬ ‫بابیان اینکــه اقدامــات بــرای ازادی زندانیــان زن در حــال انجــام‬ ‫برمی گردنــد»‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬پرونــده زنــان زندانــی در حــال بررســی بــوده و بــا شــاکیان پرونــده‬ ‫مذاکراتــی انجــام گرفتــه تــا هر چه ســریع تر همــه زندانیــان زن ازاد شــوند»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل انجمــن حمایــت از زندانیــان شهرســتان ری خاطر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫«مراســم گلریــزان بــرای ازادی ‪ ۲۶‬زندانــی زن بــا همــت شــهرداری منطقــه ‪۵‬‬ ‫و مرکــز خدمــات امــور اجتماعــی و مراقبــت پــس از خــروج زندانیــان برپــا شــده‬ ‫اســت»‪ .‬ایــن مســئول یــاداور شــد‪« :‬در ایــن مراســم گلریــزان ‪ ۴۲۰‬میلیون تومــان‬ ‫جم ـع اوری شــد کــه بــا ایــن مبلــغ تاکنــون چهــار زندانــی زن ازاد شــده و ‪۲۲‬‬ ‫زندانــی نیــز تــا پایــان ســال ازاد می شــوند»‪ .‬حســن پور خاطر نشــان کــرد‪:‬‬ ‫«عــدم اگاهــی از قوانیــن و ســهل انگاری از عوامــل زندانی شــدن ایــن زنــان‬ ‫به شــمار م ـی رود و همــه افــراد جامعــه به ویــژه قشــر زن بایــد نســبت بــه انجــام‬ ‫معامــات و اقدامــات خــود‪ ،‬اگاهانــه وارد عمــل شــده تــا دچــار دردســر نشــوند»‪.‬‬ ‫اخطار به مجموعه های غیرمجاز‬ ‫جمع اوری زباله در خاوران‬ ‫رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان ری گفت‪« :‬نُــه مجموعه غیرمجــاز جمع اوری‬ ‫و تفکیــک زبالــه در بخــش خــاوران شهرســتان ری اخطاریــه زیسـت محیطی دریافت‬ ‫ گــزارش ایرنــا؛ زهــره عبادتــی اظهــار داشــت‪« :‬ایــن مجموعه هــای‬ ‫کردنــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫غیرمجــاز جمــع اوری و تفکیــک زبالــه هر کــدام در حــدود ‪ ۱۰‬تــا ‪ ۱۲‬واحــد را‬ ‫شــامل می شــوند کــه بــا جمـع اوری مقادیــر زیــادی از زباله هــای مختلــف از جملــه‬ ‫پالســتیک‪ ،‬فلــزات مختلــف‪ ،‬کاغــذ و مقــوا باعــث الودگــی اب و خــاک منطقــه شــده‬ ‫بابیان اینکــه شــیرابه های زباله هــا موجــب الودگــی منابــع ابــی و انتشــار‬ ‫بودنــد»‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫بــوی نامطبــوع در منطقــه شــده اســت‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬صاحبــان ایــن واحدهــای‬ ‫غیر مجــاز در ســاعات شــب اقــدام بــه اتـش زدن برخــی پســماندها از جمله الســتیک‬ ‫و کابــل بــرق بــرای اســتحصال ســیم های مــس و اهنــی می کننــد کــه ایــن امــر‬ ‫موجــب الودگــی شــدید هــوا می شــود»‪ .‬عبادتــی یــاداور شــد‪« :‬صاحبــان مراکــز‬ ‫غیر مجــاز تفکیــک زبالــه از زمــان صــدور اخطاریــه زیســت محیطی یک هفتــه‬ ‫فرصــت بــرای ســاماندهی و جم ـع اوری دارنــد کــه در صــورت رعایت نکــردن قانــون‬ ‫بــه مراجــع قضائــی معرفــی خواهنــد شــد»‪.‬‬ ‫پیش بینی ‪ ۱۲۰‬مکان‬ ‫برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در بخش مرکزی‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫جشــن بازگشــت ‪ ۷۵‬واحــد صنعتــی راکــد مازنــدران بــه چرخــه‬ ‫تولیــد هم زمــان بــا هشــتمین روز از دهــه فجــر در ســاری‬ ‫برگــزار و از تعــدادی از مدیــران ایــن واحدهــای صنعتــی کــه‬ ‫بیشــترین تــاش را داشــتند‪ ،‬قدردانــی شــد‪ .‬ایــن ائیــن بــا‬ ‫عنــوان "جشــن رونــق تولیــد واحدهــای صنعتــی مازنــدران"‬ ‫با حضــور مســئوالن دســتگاه های اجرایــی ذی ربــط‪ ،‬مدیــران‬ ‫بانــک و مدیــران واحدهــای تولیــدی و صنعتــی برگــزار شــد‪.‬‬ ‫براســاس اعــام مســئوالن‪ ،‬برخــی از ایــن واحدهــای صنعتــی‬ ‫حــدود یک دهــه راکــد بودنــد ولــی بــا مصوبــات و پیگیری هــای‬ ‫ســتاد تســهیل و رفــع موانــع تولیــد مشــکالت ان هــا برطــرف‬ ‫شــد و بــه چرخــه بازگشــتند‪ .‬رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن‬ ‫و تجــارت مازنــدران در ایــن مراســم گفــت‪« :‬هرچــه اشــتغال‬ ‫باالتــر باشــد بیــکاری کمتــر و ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی‬ ‫افزایــش می یابــد»‪ .‬حســینقلی قوانلــو افــزود‪« :‬در ســال ‪۱۳۹۵‬‬ ‫مقــام معظــم رهبــری فرمودنــد بــه داد واحدهــای کوچــک و‬ ‫متوســط برســید و در اســتان ها طــرح رونــق تولیــد و ســتادهای‬ ‫تســهیل تشــکیل شــد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬در ســال ‪ ۱۳۹۴‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬بــا پایــش واحدهــای صنعتــی نیمه فعــال مشــخص شــد‬ ‫‪ ۷۵‬درصــد مشــکالت ان هــا نقدینگــی‪ ،‬بدهــی معوقــه بــه بانک و‬ ‫چــک برگشــتی بــوده اســت»‪ .‬رئیــس ســازمان صنعــت مازنــدران‬ ‫گفــت‪« :‬برنامــه امســال وزارت صنعــت بازگشــت دوهــزار واحــد‬ ‫صنعتــی راکــد بــه چرخــه تولیــد اســت؛ باتوجه به اینکــه حــدود‬ ‫ســه درصد واحدهــای صنعتــی کشــور در مازنــدران قــرار دارد‪،‬‬ ‫احیــای ‪ ۵۴‬واحــد ســهم مازنــدران اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬مازنــدران‬ ‫توانســت ‪ ۲۵‬درصــد فراتــر از ســهمیه در نظر گرفته شــده احیــای‬ ‫واحدهــای صنعتــی را اجرایــی کنــد»‪ .‬قوانلــو گفــت‪« :‬در ســال‪۹۷‬‬ ‫حــدود ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومــان میــزان ســرمایه گذاری صنعتــی‬ ‫در مازنــدران انجــام شــد و میــزان ســرمایه گذاری امســال هــم‬ ‫تاکنــون یک هــزار و ‪ ۱۲۵‬میلیارد تومــان بــوده اســت»‪ .‬وی از‬ ‫ عنــوان بارقه هــای امیــد در‬ ‫رشــد صــدور جــواز تاســیس به‬ ‫ِ‬ ‫صنعــت مازنــدران نــام بــرد و افــزود‪ ۳۰۰« :‬واحد منتخــب در این‬ ‫اســتان وجــود دارد کــه از نظــر ارزش افــزوده‪ ،‬تعداد اشــتغال و نوع‬ ‫تولیــد خــاص هســتند»‪ .‬رئیس ســازمان صنعــت مازنــدران گفت‪:‬‬ ‫ی دارد‬ ‫«مازنــدران در تامیــن امنیــت غذایــی کشــور نقــش مهمـ ‬ ‫و در زمینــه توســعه واحدهــای صنعتــی کمبــود زمیــن مشــکل‬ ‫اصلــی در جهــت رشــد و توســعه و ایجــاد واحدهای صنعتی ســت؛‬ ‫همچنیــن از بانک هــا انتظــار داریــم مشــکل تامیــن نقدینگــی‬ ‫را بــرای چنــد شــرکت حــل کننــد تــا شــاهد رونــق تولیــد و‬ ‫ایجــاد اشــتغال باشــیم»‪ .‬در ایــن مراســم از مدیــران واحدهــای‬ ‫صنعتــی فوالدســازان امیرابــاد‪ ،‬مرواریــد خــزر‪ ،‬ســادیس شــمال‪،‬‬ ‫گــچ مازنــدران‪ ،‬پرنــاز طیــور‪ ،‬پــارس کــروم خــزر‪ ،‬نکا چــوب‪ ،‬پرتو‬ ‫دانــه خــزر‪ ،‬جنــگل ســرخ مازنــدران‪ ،‬اجــر ماشــینی زریــن دلیران‬ ‫نــکا‪ ،‬صادکــو و لولــه پروفیــل جویبــار لولــه تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی فرمانداری ویــژه شهرســتان ری از پیش بینی‬ ‫‪ ۱۲۰‬مــکان بــرای تبلیغــات نامزدهــای انتخاباتــی در بخــش مرکــزی شهرســتان‬ ‫ گــزارش رابــط اطالع رســانی و تبلیغــات انتخابــات شهرســتان ری؛‬ ‫ری خبــر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫مهــدی مجیــدی در جلســه کمیته امحــاء تبلیغات غیرقانونــی یازدهمیـن دوره مجلس‬ ‫شــورای اســامی و نخســتین میــان دوره ای پنجمیـن دوره مجلــس خبرگان گفــت‪« :‬در‬ ‫بخــش مرکــزی شهرســتان ری ‪ ۱۲۰‬مــکان از ســویِ شــهرداری ری (منطقــه ‪ )۲۰‬برای‬ ‫ی و مجلــس خبــرگان پیش بینــی شــده‬ ‫تبلیغــات داوطلبیــن مجلــس شــورای اســام ‬ ‫اســت»‪ .‬مهــدی مجیــدی افــزود‪« :‬در بخش هــای شهرســتان ری نیــز شــهرداری ها‬ ‫و دهیاری هــا مکان هایــی را باتوجه بــه پهنــه جغرافیایــی و وســعت منطقــه جهــت‬ ‫تبلیــغ نامزدهــا پیش بینــی کرده انــد»‪ .‬معــاون سیاســی‪ ،‬امنیتــی و اجتماعــی‬ ‫بابیان اینکــه مصادیــق مجــاز و غیرمجــاز تبلیغــات بــه‬ ‫فرمانــداری ویــژه شهرســتان ری ِ‬ ‫داوطلبــان بر اســاس قانــون اعــام شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا هرگونــه تبلیــغ انتخاباتــی‬ ‫خــارج از چهارچــوب و غیرقانونــی‪ ،‬برخــورد خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫انتقاد شدید مدیرکل امور مالیاتی خوزستان‬ ‫از همکاری نکردن پزشکان‬ ‫ســیدعلی موســوی نســب‪ /‬باوجــود پیگیری هــای مکــرر نتوانســتیم پزشــکان‬ ‫را قانــع کنیــم کــه صنــدوق فــروش خــود را بــه نظــام امــور مالیاتــی معرفــی‬ ‫کننــد‪ .‬جهانشــاه ارزانــی (مدیــرکل امــور مالیاتــی خوزســتان) در نشســت‬ ‫خبــری مدیــران اســتانی شــورای هماهنگــی دســتگاه های تابعــه وزارت امــور‬ ‫اقتصــادی و دارایــی در خوزســتان کــه در محــل اداره کل امــور اقتصــادی و‬ ‫دارایــی اســتان برگــزار شــد بااشــاره به عــدم مشــارکت برخــی اصنــاف در‬ ‫پرداخــت مالیــات گفــت‪« :‬اگــر امــروز بــه منابــع داخلــی و مالیاتــی تکیــه‬ ‫نکنیــم‪ ،‬بــا چالش هــای بســیار بدتــر از چالش هــای نظامــی روب ـه رو خواهیــم‬ ‫شــد‪ .‬بنابرایــن‪ ،‬فرهنــگ مبــارزه بــا پرداخــت مالیــات بایــد در بیــن مــردم جــا‬ ‫بیفتــد کــه ایــن وظیفــه برعهــده اهــل رســانه و مطبوعــات اســت»‪ .‬مدیــرکل‬ ‫امــور مالیاتــی خوزســتان بااشــاره به فعالیــت ســه هزار و ‪ ۷۰۰‬نفــر در حیطــه‬ ‫پزشــکی در خوزســتان‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬در این راســتا‪ ،‬ســازمان امــور مالیاتــی جهــت‬ ‫ثبت نــام صنــف پزشــکان و مشــاغل مربــوط بــه اصنــاف پزشــکی فراخوانــی داد‬ ‫تــا صنــدوق فــروش خــود را بــه سیســتم امــور مالیاتــی معرفــی کننــد»‪ .‬ارزانــی‬ ‫ پــی ان درامدهــای‬ ‫ِ‬ ‫بابیان اینکــه در خوزســتان فعالیــت پزشــکی متنــوع و در ِ‬ ‫ناشــی از ان بسیار باال ســت امــا ســطح مشــارکت ایــن افــراد تنهــا ‪۳۷‬درصــد‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬در خوزســتان شــاید ســهم خدمــات پزشــکی‬ ‫در تولیــد ناخالــص ملــی بســیار بــاال باشــد امــا زمانــی کــه پزشــکان چنیــن‬ ‫عــدم مشــارکتی را از خــود بــروز می دهنــد‪ ،‬از ســایر اصنــاف چــه انتظــاری‬ ‫بایــد داشــته باشــیم؟» وی ادامــه داد‪« :‬پــس از پیگیری هــای مکــرر نتوانســتیم‬ ‫پزشــکان را قانــع کنیــم کــه صنــدوق فــروش خــود را بــه نظــام امــور مالیاتــی‬ ‫ی از ان هــا در این زمینــه مشــارکت داشــتند؛ بــا‬ ‫معرفــی کننــد و میــزان کم ـ ‬ ‫ایــن وجــود چگونــه می خواهیــم دیگــر اصنــاف را قانــع کنیــم؟»‬ ‫رسانه ها باید در مبارزه با فرار مالیاتی پیشتاز باشند‬ ‫وی بااشــاره به اجــرای طــرح جامــع مالیاتــی در کشــور و اینکــه رســانه ها‬ ‫بایــد جهــت مبــارزه بــا فــرار مالیاتــی پیشــتاز باشــند‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬ســهمیه‬ ‫خوزســتان در نظــام مالیاتــی ســال گذشــته ‪ ۹۱‬یــا ‪۹۲‬درصــد درامدهــا؛ معــادل‬ ‫هفت هــزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومــان بــوده اســت ک ـ ه ایــن رقــم در ســال جــاری‬ ‫بیشــتر پیش بینــی شــده اســت»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬همچنیــن ‪ ۱۵‬صنــف‬ ‫جدیــد مکلــف بــه معرفــی صندوق هــای فــروش خــود بــه ســازمان های امــور‬ ‫مالیاتــی شــده اند و عــدم ارائــه تکالیــف مالیاتــی به منزلــه فــرار مالیاتــی تلقــی‬ ‫می شــود‪ .‬ســال اینــده نظــام امــور مالیاتــی کشــور بــا همــکاری دســتگاه های‬ ‫امنیتــی و قــوه قضائیــه دادگاه هــای ویــژه رســیدگی بــه فــرار مالیاتــی تشــکیل‬ ‫خواهــد داد و انتظــار م ـی رود مــردم در این زمینــه اگاه شــوند تــا شــاهد فــرار‬ ‫مالیاتــی نباشــیم یــا بــه حداقــل ممکــن برســد»‪.‬‬ ‫مدیر امور نظارت بر تعمیرات پست ها و خطوط برق منطقه ای گیالن‪:‬‬ ‫بریکر ‪ ۶۳‬کیلوولت خط مسکن مهر رشت‬ ‫در پست شهید سیادتی تعویض و برق دار شد‬ ‫منــا محمــدی‪ /‬مدیــر امــور نظــارت بــر تعمیــرات پسـت ها و خطــوط شــرکت‬ ‫بــرق منطقـه ای گیــان گفــت‪« :‬بریکــر ‪ ۶۳‬کیلوولــت خــط مســکن مهر رشــت‬ ‫در پســت ‪ ۶۳/۲۳۰‬کیلوولــت شــهید ســیادتی رشــت کــه به علــت بــارش بــرف‬ ‫ســنگین و بــروز خطــا در خــط مســکن مهــر از ناحیــه پــل فــاز ‪ s‬دچــار انفجار‬ ‫شــده بــود‪ ،‬پــس از تعویــض توســط پیمانــکار تعمیــر و نگهــداری پس ـت های‬ ‫بــرق گیــان (شــرکت مهندســین بــرق گیــان زمیــن) پــس از انجــام عملیــات‬ ‫برکنــاری کلیــد اســیب دیده‪ ،‬حمــل‪ ،‬نصــب و تســت و راه انــدازی کلیــد‬ ‫جدیــد ‪ ۶۳‬کیلوولــت بــرق دار شــد»‪ .‬مهنــدس بابایــی افــزود‪« :‬پســت مســکن‬ ‫مهــر رشــت پــس از بــروز حادثــه در پســت شــهید ســیادتی‪ ،‬از طریــق پســت‬ ‫‪ ۶۳/۲۳۰‬کیلوولــت الکان تعذیــه و بــرق دار شــده بــود»‪.‬‬ ‫سمنان‬ ‫رضاتبیانیان‬ ‫کلنگ زنی و اغاز عملیات اجرایی پروژه گازرسانی‬ ‫به روستای عبداله اباد از توابع شهرستان سرخه‬ ‫عملیــات اجرایــی گازرســانی بــه روســتای عبداله ابــاد ســرخه اغــاز شــد‪.‬‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی شــرکت گاز اســتان ســمنان؛ در نهمیــن روز از دهــه‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫فجــر پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬کلنــگ اغــاز عملیــات اجرایــی گازرســانی بــه‬ ‫روســتای عبداله ابــاد با حضــور نماینــده مــردم شــریف ســمنان و ســرخه و‬ ‫جمعــی از مســئولین اســتانی و شهرســتانی در روســتای عبداله ابــاد به زمیــن‬ ‫زده شــد‪ .‬در ایــن مراســم علیرضــا اعوانــی (رئیــس امــور مهندســی و اجــرای‬ ‫طرح هــای شــرکت گاز اســتان ســمنان) توجــه بــه روســتاها و بســط و گســترش‬ ‫خدمــات و امکانــات دولــت بــه ان هــا را برامــده از بینــش عدالت محــور نظــام‬ ‫اســامی دانســت و گفــت‪« :‬گازرســانی بــه روســتاها از مهم تریــن مصادیــق ایــن‬ ‫عدالت محوری ســت»‪ .‬اعوانــی با اشــاره به ارزش افــزوده اســتفاده از انــرژی‬ ‫پــاک گاز به جــای ســایر ســوخت های فســیلی خطــاب بــه اهالــی حاضــر در‬ ‫مراســم گفــت‪« :‬با توجه بــه برنامه ریــزی انجام شــده توســط شــرکت گاز جهــت‬ ‫ایجــاد زیرســاخت انــرژی در ایــن منطقــه‪ ،‬شایســته اســت مــردم و مســئوالن‬ ‫شهرســتان از هم اکنــون بســتر بهره بــرداری مناســب از ایــن فرصــت ارزشــمند‬ ‫را به منظــور توســعه و رونــق اقتصــادی فراهــم اورنــد»‪ .‬وی هزینــه بــاالی توســعه‬ ‫زیرســاخت در اســتان را حائــز توجــه دانســت و افــزود‪« :‬در ایــن پــروژه بــرای‬ ‫اجــرای ‪ 11‬کیلومتــر خــط تغذیــه و شــبکه‪ ،‬اعتبــاری بالغ بــر ‪22‬میلیارد ریــال‬ ‫پیش بینــی شــده اســت»‪ .‬اعوانــی در پایــان همــکاری و تعامــل کلیــه‬ ‫دســتگاه های ذی ربــط را در اجــرای مناســب پــروژه ضــروری دانســت و ابــراز‬ ‫امیــرواری کــرد کــه بــا اجــرای پــروژه طبــق برنامــه زمان بنــدی تعریف شــده‪ ،‬در‬ ‫اینــده نزدیــک بــا بهره بــرداری از ایــن پــروژه کام مــردم منطقــه شــیرین شــود‪.‬‬ ‫به مناسبت والدت حضرت زهرا(س) برگزار شد؛‬ ‫مراسم جشن میالد کوثر‬ ‫در شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫به مناســبت والدت باســعادت حضــرت فاطمــه زهــرا(س)‪ ،‬مراســم بزرگداشــت روز زن و‬ ‫تجلیــل از مقــام شــامخ بانــوان شــاغل شــرکت توزیــع بــرق اســتان ســمنان انجام شــد‪.‬‬ ‫ بیان اینکــه حضــرت فاطمــه زهــرا (س)‬ ‫حجت االســام جلیــل طاهریــان در ایــن ائیــن با ِ‬ ‫گ بانــوی اســام‪،‬‬ ‫در دیــن اســام جایــگاه بســیار رفیعــی دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬ارزش ان بــزر ‬ ‫بــه عبودیــت و بندگــی خداســت»‪ .‬ایــن اســتاد دانشــگاه با اشــاره به اینکه حضــرت‬ ‫زهــرا (س) الگویــی در تمامــی عرصه هــا بــرای زنــان و مــردان جامعــه اســت؛ افــزود‪:‬‬ ‫«به خاطــر جامع بــودن شــخصیت ان حضــرت اســت کــه بــه ایشــان لقــب «ســیده‬ ‫النســاء العالمیــن» داده انــد»‪ .‬وی در ادامــه پیرامــون مهارت های ارتباطــی در محیط کار و‬ ‫خانــواده مطالبــی اظهــار و یــاداور شــد‪« :‬ارتباطــات کالمی‪ ،‬شــنیداری و دیــداری هم در‬ ‫محیــط کار و خانــواده بســیار مهم اســت و تقویــت انها موجب گره گشــایی در مشــکالت‬ ‫می شــود»‪ .‬حجت االســام طاهریــان تصریــح کــرد‪« :‬در ارتباطــات می بایســت قــوه‬ ‫دیــداری‪ ،‬شــنیداری و المســه را صیانــت کــرده و بــا حفــظ شــخصیت افــراد‪ ،‬درصــدد‬ ‫ارتبــاط مناســب باشــیم»‪ .‬وی بــا عنــوان اینکــه افــکار مثبــت‪ ،‬یکــی از مدارهــای مثبت‬ ‫اســت خاطرنشــان کــرد‪« :‬بیــان کلمــات حکمــت و اندیشــه در ارتبــاط بــا اطرافیــان‬ ‫بســیار مهم اســت»‪ .‬گفتنی ســت؛ در ایــن مراســم برنامــه مولودی خوانــی به مناســبت‬ ‫والدت حضــرت زهــرا (س) بــه اجــرا در امــده و مدیرعامــل شــرکت توزیــع بــرق اســتان‬ ‫ســمنان نیــز از تــاش و زحمــات کلیــه بانوان شــاغل شــرکت با اهــدای لــوح و هدایایی‬ ‫تجلیــل به عمــل اورد‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫دو شنبه ‪ 28‬بهمن ‪ -1398‬شماره ‪1930‬‬ ‫‪7‬‬ ‫مو المسلمین احمد مروی‪:‬‬ ‫حجت االسال ‬ ‫مشارکت حداکثری مردم در انتخابات‬ ‫موجب ناامیدی و عقب نشینی دشمن است‬ ‫یاسر وطن پور‬ ‫تولیــت اســتان قــدس رضــوی‪ ،‬مشــارکت‬ ‫حداکثــری مــردم در انتخابــات را موجــب‬ ‫ناامیــدی و عقب نشــینی دشــمن دانســت‪.‬‬ ‫حجت االسال مو المســلمین احمــد مــروی در‬ ‫مراســم بزرگداشــت ســومین روز درگذشــت‬ ‫ایــت اهلل نــوراهلل طبرســی (نماینــده ســابق‬ ‫ولی فقیــه در مازنــدران و عضــو فقیــد‬ ‫مجلــس خبــرگان رهبــری) کــه با حضــور‬ ‫خانــواده معظــم شــهدا‪ ،‬ایثارگــران‪ ،‬روحانیــت‪،‬‬ ‫شــخصیت های سیاســی‪ ،‬لشــگری و کشــوری‬ ‫و احــاد مــردم قدرشــناس ســاری در مصــای‬ ‫بابیان اینکــه‬ ‫جمع ـ ه ایــن شــهر برگــزار شــد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫هیــچ عملــی به انــدازه دانــش و علــم دینــی‬ ‫مورد توجــه و تاکیــد خداونــد قــرار نگرفتــه‬ ‫اســت‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬روایت شــده کســی کــه‬ ‫در مســیر علــم قــدم بـر دارد مالئــک بال هــای‬ ‫خــود را زیــر قدم هــای او می گذارنــد»‪.‬‬ ‫بابیان اینکــه نگاه کــردن بــ ه صــورت‬ ‫وی‬ ‫ِ‬ ‫عالــم ثــواب و نگاه کــردن بــه درب عالــم‬ ‫حســنه دارد‪ ،‬افــزود‪« :‬انســان از اســتعداد و‬ ‫توانایی هــای زیــادی برخــوردار اســت‪ ،‬اگــر‬ ‫از ایــن قــدرت به خوبــی اســتفاده کنــد بــه‬ ‫شــکوفایی می رســد و انســانی کــه از ایــن‬ ‫فضیلــت خــدادادی اســتفاده نکنــد ماننــد‬ ‫شــوره زاری می مانــد کــه مــورد اســتفاده قــرار‬ ‫نمی گیــرد»‪ .‬وی علــم و عمــل صالــح را دو‬ ‫عامــل مهــم در ارتقای انســان دانســت و گفت‪:‬‬ ‫«ارتقــای کمــال انســان در گــر ِو داشــتن علــم‬ ‫اســت و اعمــال انســان نیــز بــا علــم ســنجیده‬ ‫می شـــود» ‪ .‬حجت االســـالم والمســــــلمین‬ ‫مــروی‪ ،‬علمــا را بــه ســتارگان تشــبیه کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬همان طور کــه ســتارگان در تاریکــی‬ ‫و ظلمــت راه را روشــن می کننــد‪ ،‬علمــا‬ ‫نیــز مــردم را در مســیر عبودیــت و بندگــی‬ ‫خــدا رهنمــون می کننــد»‪ .‬وی خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬علمــا در طــول تاریــخ در برابــر همــه‬ ‫فشــارها‪ ،‬نیرنگ هــا و کشــتارها توانســتند‬ ‫دیــن مــردم را حفــظ کننــد‪ .‬علمایــی نظیــر‬ ‫ایـت اهلل کوهســتانی‪ ،‬ایـت اهلل ایــازی و ایت اهلل‬ ‫طبرســی نمون ـه ای از همیــن عالمــان خط ـه ‬ ‫سرســبز مازنــدران بوده انــد»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬ایــن عالمــان در دیــار علویــان از فکــر‬ ‫و ذهــن مــردم مرزبانــی کردنــد و اجــازه‬ ‫ندادنــد تیرهــای بی بندوبــاری ذهــن مــردم‬ ‫را مــورد هــدف قــرار دهــد»‪ .‬حجت االســام‬ ‫بابیان اینک ـ ه ای ـت اهلل نــوراهلل طبرســی‬ ‫مــروی‬ ‫ِ‬ ‫حــدود ‪ 60‬ســال عمــر خــود را بــرای هدایــت‬ ‫و دســتگیری از مــردم گذرانــد‪ ،‬افــزود‪« :‬علمــا‬ ‫در حوزه هــای علمیــه دانــش‪ ،‬ادب‪ ،‬تهذیــب و‬ ‫تقــوا را فــرا گرفتنــد و در روســتاها و شــهرها‬ ‫پخــش می شــدند تــا مــردم را هدایــت‬ ‫کننــد»‪ .‬وی بااشــاره به جایــگاه رفیــع علمــا در‬ ‫هدایــت جامعــه‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬انقــاب‬ ‫ی بــا ســربلندی همچــون ســرو بلنــد‬ ‫اســام ‬ ‫ایســتاده اســت؛ ایــن نیــز به خاطــر علمــا‬ ‫بــوده اســت‪ ،‬امــا دشــمنان بــا ترفندهــای‬ ‫مختلــف بــر ان هســتند تــا پیونــد بیــن مردم‬ ‫و روحانیــت را سســت کننــد‪ ،‬تاکنــون موفــق‬ ‫نشــده اند امــا مــا نبایــد از نقشــه های شــوم‬ ‫دشــمنان غافــل شــویم»‪ .‬تولیت اســتان قدس‬ ‫رضــوی بــه شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی‬ ‫نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬حــاج قاســم‬ ‫ســلیمانی به عنــوان یــک مقــام رســمی بــا‬ ‫دعــوت رســمی دولــت عــراق‪ ،‬وارد این کشــور‬ ‫شــده بــود‪ ،‬کــدام قانــون اجــازه داده مهمــان‬ ‫رســمی یــک کشــور را به شــهادت برســانند؟»‬ ‫حجت االسالم والمســلمین مــروی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«دشــمنان مــا ظاهــر اتو کشــیده دارنــد امــا‬ ‫در باطــن پنجه هــای زهراگیــن دارنــد و‬ ‫دیدیــم چگونــه ســپهبد قاســم ســلیمانی‬ ‫را بــرای ضربــه زدن بــه انقــاب اســامی‬ ‫ بــه شــهادت رســاندند»‪ .‬وی افــزود‪« :‬انــان‬ ‫حقــوق بشــر نمی فهمنــد و بــه هیــچ قانونــی‬ ‫پایبنــد نیســتند‪ .‬گرگ هایــی در لبــاس انســان‬ ‫هســتند تــا از هــر فرصتــی اســتفاده کــرده و‬ ‫بــه مــا ضربــه بزننــد»‪ .‬تولیــت اســتان قــدس‬ ‫رضــوی بااشــاره به کارشــکنی های اســتکبار‬ ‫در ســوریه‪ ،‬لیبــی و عــراق‪ ،‬افــزود‪« :‬اســتکبار‬ ‫در هــر منطق ـه ای ورود کــرد اســایش مــردم‬ ‫را برهــم زد؛ عوامــل استکبارســتیز غــرب‬ ‫هرجایــی کــه پــا گذاشــتند خرابــی‪ ،‬بی عفتــی‬ ‫و بی بندوبــاری و جنــگ به وجــود اوردنــد»‪.‬‬ ‫مشــارکت حداکثــری مــردم در انتخابــات‪،‬‬ ‫موجــب عقب نشــینی دشــمن می شــود‬ ‫ـش روی مجلــس شــورای‬ ‫وی بــه انتخابــات پیـ ِ‬ ‫ی نیــز اشــاره کــرد و افــزود‪« :‬مــردم‬ ‫اســام ‬ ‫گالیه هــای به حــق دارنــد و کمبودهایــی‬ ‫احســاس می کننــد؛ امــا ایــن نبایــد‬ ‫باعــث شــود ســنگر را خالــی و دشــمن را‬ ‫امیــدوار کنیــم»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین‬ ‫مــروی بابیان اینکــه ارای مــردم‪ ،‬دشــمن را‬ ‫ناامیــد می کنــد‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬مشــارکت‬ ‫حداکثــری مــردم در انتخابــات موجــب‬ ‫عقب نشــینی دشــمن می شــود»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬دشــمن می دانــد کــه می توانــد‬ ‫دولت هــا را نابــود کنــد امــا دولــت و‬ ‫ی کــه پشــتیبانی مــردم را داشــته‬ ‫نظامــ ‬ ‫باشــد دشــمن را مجبــور بــه عقب نشــینی‬ ‫حجت االسالم والمســلمین‬ ‫می کنــد»‪.‬‬ ‫مــروی بابیان اینکــه دشــمن در مواجهــه بــا‬ ‫جمهــوری اســامی بــا یــک ملــت طــرف‬ ‫اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬به گون ـه ای عمــل کنیــم کــه‬ ‫دشــمن احســاس کنــد اگــر بخواهــد بـ ه ایران‬ ‫ضربـه ای بزنــد بــا یــک ملــت مواجــه اســت»‪.‬‬ ‫مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد‪:‬‬ ‫سنین کودکی و نوجوانی‪ ،‬بهترین سنین‬ ‫برای شکل گیری فرهنگ کتاب خوانی و مطالعه است‬ ‫مهرطلبان‬ ‫مدیـر کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان‬ ‫یــزد در جمــع خبرنــگاران بــه برگــزاری‬ ‫دوازدهمیــن دوره نمایشــگاه کتــاب و‬ ‫مطبوعــات محلــی و رســانه های اســتان یــزد‬ ‫بــا محوریــت کــودک و نوجــوان اشــاره کــرد‬ ‫و گفــت‪« :‬ایــن نمایشــگاه تــا ‪ ۲۹‬بهمن مــاه‬ ‫در محــل جدیــد نمایشــگاه های بین المللــی‬ ‫یــزد برگــزار خواهــد شــد»‪ .‬مجیــد‬ ‫جوادیــان زاده در مــورد رویکــرد انتخــاب‬ ‫کتــب کــودک و نوجــوان و کتاب هــای‬ ‫عمومــی در ایــن دوره از نمایشــگاه گفــت‪:‬‬ ‫«اصــوالً ســنین کودکــی و نوجوانــی‬ ‫بهتریــن ســنین بــرای شــکل گیری فرهنــگ‬ ‫کتاب خوانــی و مطالعــه اســت و از طرفــی‬ ‫کــودکان با توجه بــه فعالیــت شــبکه های‬ ‫اجتماعــی در جوامــع امــروزی بیشــتر از‬ ‫گذشــته نیازمند حمایــت نهادهــای فرهنگی‬ ‫در بحــث معرفــی کتاب هــای مفیــد‬ ‫هســتند؛ لــذا گفتمــان امســال نمایشــگاه‬ ‫را کــودک و نوجــوان در نظــر گرفته ایــم و‬ ‫حتــی برنامه هــای جنبــی نمایشــگاه نیــز‬ ‫تو ســو تعریــف شــده اســت»‪.‬‬ ‫بــا ایــن سم ‬ ‫وی ســاعات بازدیــد از نمایشــگاه را ‪۹‬‬ ‫تــا ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۶:۳۰‬تــا ‪ ۲۱:۳۰‬اعــام کــرد و‬ ‫گفــت‪« :‬در حاشــیه ایــن نمایشــگاه شــاهد‬ ‫برگــزاری برنامه هــای جنبــی مرتبــط بــا‬ ‫انتخــاب یــزد به عنــوان پایتخــت کتــاب‬ ‫ ســال اخیر خواهیــم بــود؛‬ ‫کشــور در یک‬ ‫ِ‬ ‫از جملــه ان هــا می تــوان بــه تجلیــل از‬ ‫برگزیــدگان و مروجــان برتــر حــوزه کتــاب‪،‬‬ ‫تقدیــر از روســتاهای برگزیــده دوســتدار‬ ‫کتــاب اســتان کــه امســال از میــان انهــا‬ ‫روســتای گردکــوه مهریــز جــزو برترین هــای‬ ‫کشــوری نیــز انتخــاب شــد‪ ،‬برگــزاری‬ ‫جــام باشــگاه های کتاب خوانــی کــودک و‬ ‫نوجــوان با عنایت به اینکــه یــزد بــا تشــکیل‬ ‫یک هــزار باشــگاه کتاب خوانــی در ســال‬ ‫جــاری رتبــه نخســت کشــور را به خــود‬ ‫اختصــاص داده اســت و برنامه هــای دیگــری‬ ‫ماننــد شــهر برگزیــده خــاق کتاب خوانــی‬ ‫و کاروان دانایــی و ســایر مــوارد اشــاره‬ ‫کــرد»‪ .‬جوادیــان زاده از افزایــش ســقف‬ ‫بــن الکترونیــک خریــد کتــاب در ایــن‬ ‫دوره از جشــنواره نیــز خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫«در نمایشــگاه امســال عالوه بــر حــذف‬ ‫بخــش کتــب کمک اموزشــی‪ ،‬بخــش‬ ‫ناشــران خارجــی نیــز حــذف شــده و کتــب‬ ‫دانشــگاهی نیــز بــا ســخت گیری های‬ ‫بیشــتری بــرای حضــور در نمایشــگاه‬ ‫پذیــرش شــده اند»‪ .‬به گفتــه وی‪ ،‬در‬ ‫نمایشــگاه امســال شــاهد برگــزاری اختتامیه‬ ‫جشــنواره مطبوعــات محلــی اســتان نیــز‬ ‫خواهیــم بــود و کتاب فروشــی های اســتان‬ ‫تحت عنــوان همــراه نمایشــگاه حضــور‬ ‫خواهنــد داشــت‪ .‬مدیـر کل فرهنــگ و ارشــاد‬ ‫اســامی اســتان یــزد با اشــاره به نهضــت‬ ‫احیــای کتابخانه هــای مــدارس اســتان‬ ‫در ســال جــاری‪ ،‬ابــراز امیــدواری کــرد‬ ‫کــه بــا همــکاری دســتگاه های مربوطــه‪،‬‬ ‫بخشــی از بــن خریــد کتــب نمایشــگاهی‬ ‫امســال در اختیــار مــدارس جهــت احیــای‬ ‫کتابخانه هایشــان قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫ن(عج)‪:‬‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره موسسه تبلیغ و انفاق امام زما ‬ ‫تکلیفِ زمان غیبت سخت نیست‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیــره موسســه تبلیــغ و انفــاق‬ ‫امــام زمان(عــج) گفــت‪« :‬برخــی گمــان می کننــد کــه تکلیــف‬ ‫زمــان غیبــت یــک امــر خیلــی ســخت و مشــکل از جهــت‬ ‫شناسایی ســت؛ در حالی کــ ه این طــور نیســت»‪ .‬محمدرضــا‬ ‫تو گــو بــا خبرنــگار ســایه افــزود‪« :‬ایــن موسســه‬ ‫زنگنــه در گف ‬ ‫در ســال ‪ 1379‬یــک هــدف عمــده داشــت و ان حلقــه مفقــوده‬ ‫امــت بــا امام(عــج) به معنــی االئــم بــود یعنــی همــه بحــث‬ ‫امامــت و همچنیــن به معنــی اخــص یعنــی وجــود مقــدس امــام‬ ‫زمان(عــج) و ارتبــاط معنــوی بــا ان حضــرات مــورد هــدف خــود‬ ‫قــرار داد»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬اگــر ایــن حلقه مفقــوده در جامعه‬ ‫مح ّقــق و مورد توجــه ا ّمــت قــرار بگیــرد بســیاری از مشــکالت‬ ‫سیاســی‪ ،‬اجتماعــی‪ ،‬اخالقــی و فــردی از بیــن خواهــد رفــت؛‬ ‫ـوان نایــب امــام‬ ‫یعنــی اگــر مــردم جامعــه ولــی فقیــه را به عنـ ِ‬ ‫ـوان مهم تریــن تکی ـه گاه خــود‬ ‫زمان(عــج) و ان حضــرت را به عنـ ِ‬ ‫قــرار دهنــد‪ ،‬بســیاری از مشــکالت مثــل فســادها‪ ،‬افســردگی ها و‬ ‫تفرقه هــا از بیــن خواهــد رفــت؛ البتــه ان چیــزی کــه در رابطه بــا‬ ‫امــام زمان (عــج) مــورد بحــث اســت‪ ،‬ان اس ـت که مــردم حضــور‬ ‫امام (عــج) را بــاور کننــد‪ ،‬به این معنی کــه شــناخت امــام‪،‬‬ ‫محبــت بــه امــام و وظایــف نســبت بــه امام (عــج) را بــاور کننــد و‬ ‫بحــث ظهــور بعــد از ایــن اســت‪ .‬اینکــه مــا در هــر رده مدیریتــی‬ ‫در انقــاب اســامی‪ ،‬بــاور کنیــم اعمالمــان‪ ،‬رفتارمــان و زندگــی‬ ‫مــا زیــر نظــر امــام زمان (عــج) اســت و البتــه خــدای متعــال ایــن‬ ‫فرصــت را بــه امــام داده اســت‪ ،‬بــرای انجــام ایــن کار بســیاری‬ ‫از اعمــال و رفتــار مــا پاالیــش خواهــد شــد و بزهــکاری‪ ،‬تفرقــه‬ ‫و فســاد از بیــن خواهــد رفــت»‪ .‬زنگنــه بیــان داشــت‪« :‬بــرای‬ ‫انجــام ایــن کار یعنــی تبییــن فرهنگ مهــدوی دو روش داشــتیم‬ ‫کــه یکــی از انهــا تبلیــغ اســت و اســتفاده از تمــام فرصت هــای‬ ‫تبلیغاتــی ماننــد تولیــدات تلویزیونــی‪ ،‬فضــای مجــازی‪ ،‬چــاپ‬ ‫و نشــر‪ ،‬جشــنواره های مختلــف ورزشــی‪ ،‬کــودکان و بانــوان‬ ‫اســتفاده کردیــم»‪ .‬مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیــره موسســه‬ ‫تبلیــغ و انفــاق امــام زمان(عــج) دومیــن روش به کار گرفته شــده‬ ‫در ایــن موسســه را انفــاق عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬شــاید در‬ ‫بســیاری از جاهــا گوشــت‪ ،‬غــذا و مــواد غذایــی بــه مــردم بدهنــد‬ ‫امــا ان چیــزی کــه بــرای مــا اهمیــت دارد هــم بانیــان و هــم‬ ‫مصرف کننــدگان‪ ،‬توجــه بــه امــام زمان(عــج) پیــدا خواهنــد کرد‪.‬‬ ‫از بانیــان خواســته ایم کــه انفــاق را بــه نیابــت امــام زمان(عــج)‬ ‫انجــام دهنــد کــه هــم بانــی و هــم مصرف کننــده متوجــه‬ ‫ان حضــرت و ایجــاد انــس و محبــت نســبت بــه ان حضــرت‬ ‫باشــد و ایــن موضــوع مهــم اســت؛ چرا کــه مابقــی کارهــا یــا‬ ‫کمک رســانی ها بــه دیگــران می توانــد دالیــل گوناگونــی داشــته‬ ‫باشــد»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬در همین راســتا طرح هــای مختلفــی‬ ‫ـال اجرااســت کــه یکــی از انهــا کــه‬ ‫را اجــرا کرده ایــم یــا در حـ ِ‬ ‫ سال گذشــته در روزهــای دوشــنبه اجــرا می شــود‪،‬‬ ‫از سه ِ‬ ‫تبرکی ســت کــه ابگوشــتی تهیــه می شــود و‬ ‫برپایــی ســفره ّ‬ ‫همــه در ایــن مراســم شــرکت می کننــد و بــر ســر ایــن ســفره‬ ‫می نشــینند‪ ،‬همــه در ایــن مراســم دعــوت هســتند و اختصــاص‬ ‫بــه یــک قشــر به خصوصــی ماننــد فقــرا و اغنیــاء نــدارد کــه‬ ‫انگشـت نما شــوند؛ بلکــه در ایــن مراســم از فقیــر و غنــی حضــور‬ ‫دارنــد‪ .‬اطعــام کــردن در اســام بســیار ســفارش شــده و حتــی‬ ‫حضــرت می فرماینــد هــر کســی کــه ســه نفر را اطعــام کنــد‬ ‫ماننــد ان اســت که یکــی از فرزنــدان حضــرت اســماعیل را از‬ ‫اســارت ازاد کــرده اســت؛ کــه از حضــرت ســوال کردنــد کــه فقیر‬ ‫باشــد یــا غنــی کــه فرمودنــد فرقــی نمی کنــد‪ .‬لــذا‪ ،‬ارزوی مــا‬ ‫پهن کــردن ســفره هایی این چنینــی در کل کشــور بــه یــاد امــام‬ ‫زمان (عــج) اســت و همــه نیــز دعــوت دارنــد‪ .‬یعنــی حــرف اول‬ ‫مــا دعــوت از مــردم اســت نــه دعــوت از بانیــان؛ بلکــه همــه از‬ ‫جملــه بازاریــان‪ ،‬علمــا‪ ،‬دانشــگاهیان و ســایر اقشــار در ان حضور‬ ‫دارنــد‪ ،‬در میهمانــی مــا فقیــر ابرومنــد و همســایه و کارتن خواب‬ ‫و بــازاری و مســئول هیــچ فرقــی بــا هــم نمی کنــد‪ ،‬همــه بــر‬ ‫ســر یــک ســفره هســتند»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬ســفره تبرکــی امــام‬ ‫زمان (عــج) یکــی از مصادیــق تکلیــف زمــان غیبــت اســت‪،‬‬ ‫برخــی فکــر می کننــد کــه تکلیــف زمــان غیبــت یــک امــر‬ ‫بســیار ســخت و مشــکل اســت ک ـ ه این گونــه نیســت‪ .‬همیــن‬ ‫کــه مــردم درکنــار یکدیگــر بــدون توجــه بــه جایــگاه اجتماعــی‬ ‫و سیاســی قــرار می گیرنــد بســیار مغتنــم اســت‪ .‬بــه تعبیــر‬ ‫خبر‬ ‫برپایی غرفه شهرداری کرج‬ ‫در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری‬ ‫بهــروز نصیرمنــش‪ /‬اولیــن حضــور شــهرداری کــرج در ســیزدهمین نمایشــگاه‬ ‫بین المللــی گردشــگری‪ ،‬باتوجه بــه پتانســیل و جاذبه هــای گردشــگری ایــن کالن شــهر‬ ‫در مجــاورت پایتخــت‪ ،‬می توانــد نوید بخــش روزهــای بهتــر بــرای رونــق و توســعه‬ ‫گردشــگری شــهرمان باشــد و بــدون شــک عاملــی بــرای بهبــود روزافــزون صنعــت‬ ‫گردشــگری خواهــد بــود‪ .‬امــروزه صنعــت گردشــگری توســعه فراوانــی یافتــه اســت‬ ‫و بســیاری از کشــورها از ایــن ره یافــت توانســته اند وضعیــت خویــش را تــا حــد‬ ‫درخو ِرتوجهــی بهبــود بخشــیده و بســیاری از مشــکالت خــود از قبیــل بیــکاری‪،‬‬ ‫پائین بــودن ســطح درامــد ســرانه و کمبــود درامــد را پوشــش دهنــد‪ .‬یکــی از‬ ‫مهم تریــن مقاصــدی کــه روندهــای گردشــگری را در دهه هــای گذشــته تحت تاثیــر‬ ‫قــرار داده‪ ،‬گردشــگری شهری ســت کــه تاکنــون بــه ان توجــه جــدی نشــده اســت‪ .‬در‬ ‫شــهر کــرج علی رغــم برخــورداری از جاذبه هــا و پتانســیل های بــاال در زمینــه صنعــت‬ ‫گردشــگری‪ ،‬زمینــه برگــزاری رویدادهــا بیشــتر به منظــور پوشــش مناســبت های‬ ‫تقویمــی و ملــی شــکل گرفتــه و ایجــاد تعــادل در این زمینــه‪ ،‬به گونه ای کــه اثــار‬ ‫مثبــت را بــرای شــهر بــه ارمغــان اورد‪ ،‬نیازمنــد اتخــاذ برنامه ریــزی مــدون و‬ ‫سیاســت های مدیریتــی قوی ســت‪ .‬امســال بــرای اولین بــار شــهرداری کــرج در‬ ‫ســیزدهمین نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری تهــران کــه هم زمــان بــا سی وســومین‬ ‫نمایشــگاه ملــی صنایع دســتی برگــزار شــده‪ ،‬شــرکت کــرده اســت‪ .‬در ایــن نمایشــگاه‬ ‫کــه به همــت ســازمان فرهنگی‪،‬اجتماعــی شــهرداری کــرج برپــا شــده فرصــت معرفــی‬ ‫مناطــق گردشــگری و رویدادهایــی کــه بــا مدیریــت مجموعــه مدیریــت شــهری برگزار‬ ‫می شــود فراهــم شــده اســت‪ .‬فســتیوال و رویدادهایــی همچــون جشــنواره الله هــا و‬ ‫روز فرهنگــی کــرج در فروردیــن‪ ،‬نمایشــگاه گل وگیــاه در تابســتان و جشــنواره چیدمان‬ ‫ـوان منبــع مهمــی بــرای‬ ‫برگ هــای پائیــزی کــه هریــک به تنهایــی می تواننــد به عنـ ِ‬ ‫جــذب گردشــگران بــه حســاب بیایــد‪ .‬در اینــده نیــز برگــزاری جشــنواره الله هــا و‬ ‫جشــن نــوروزگاه در کاخ مرواریــد‪ ،‬برپایــی جشــنواره های فرهنگــی با حضــور اقــوام در‬ ‫پــارک ملــی ایــران کوچک کــه تجلـی گاه فرهنگ و معماری ‪ ۳1‬اســتان کشــور شــده و‬ ‫همچنیــن احــداث اکــو پــارک حیــات وحــش در منطقــه حصــار می توانــد ایــن رویکرد‬ ‫را تقویــت ببخشــد‪ .‬تکمیــل و تســریع در به سرانجام رســاندن پروژه هایــی همچــون‬ ‫طــرح گردشــگری اراضــی شــمالی عظیمیــه‪ ،‬ســاختمان تئاتر شــهر کــرج‪ ،‬ســاماندهی‬ ‫تپــه مــراداب‪ ،‬حاشــیه رودخانــه کــرج و نهــر دلمبــر نیــز می توانــد بــه بهبــود و رونــق‬ ‫گردشــگری شــهر و اقتصــاد پایــدار ان از این طریــق کمــک کنــد و بــرای حصــول نتیجه‬ ‫بهتــر و توســعه صنعــت گردشــگری کــرج بایــد در مســیر معرفــی جاذبه هــای ایــن‬ ‫شــهر از جملــه جاذبه هــای طبیعــی و تاریخــی بــا جدیــت بیشــتری قــدم برداریــم‪.‬‬ ‫اخذ ایزو ‪ ۱۴۰۰۱‬و ‪ ۴۵۰۰۱‬توسط واحد مدیریت بحران‬ ‫اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیالن‬ ‫ابراهیــم نیازمنــد‪ /‬با حضــور مدیـر کل مدیریــت بحــران و پدافنــد غیرعامــل ســازمان‬ ‫بنــادر و دریانــوردی از ایــزو ‪ ۱۴۰۰۱‬و ‪ ۴۵۰۰۱‬اخذشــده توســط واحــد مدیریــت بحران‪،‬‬ ‫پدافنــد غیر عامــل و ‪ HSE‬اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان رونمایــی شــد‪.‬‬ ‫ـزارش روابط عمومــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان؛ جلســه مدیریــت‬ ‫به گـ ِ‬ ‫بحــران و پدافنــد غیر عامــل و ‪ HSE‬اســتان گیــان با حضــور حمیدرضــا ابایــی‬ ‫(مدیـر کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیــان)‪ ،‬معاونیــن و اعضــای کمیتــه مدیریــت‬ ‫بحــران ایــن اداره کل و چنگیــز جوادپــور (مدیــرکل مدیریت بحــران و پدافنــد غیر عامل‬ ‫‪ HSE‬ســازمان بنــادر و دریانــوردی) در اداره کل بنــادر و دریانــوردی اســتان گیالن برگزار‬ ‫شــد‪ .‬در ابتــدا امیــد حســین پــور (رئیــس اداره مدیریــت بحــران و پدافنــد غیر عامــل‬ ‫و ‪ )HSE‬عملکــردی از فعالیت هــای صورت گرفتــه در ایــن حــوزه و در ســطح بنــادر‬ ‫اســتان گیــان را شــرح داده و نیازمنــدی و تجهیــزات مورد نیــاز در ایــن بخــش را‬ ‫درراســتای بهبــود عملکــرد خواســتار شــد‪ .‬همچنیــن باتوجه بــه اخــذ ایــزو ‪ ۱۴۰۰۱‬و‬ ‫‪ ۴۵۰۰۱‬توســط واحــد مدیریــت بحــران‪ ،‬پدافنــد غیر عامــل و ‪ HSE‬اداره کل بنــادر و‬ ‫دریانــوردی اســتان گیــان از مجوز هــای فــوق نیــز رونمایــی شــد‪ .‬گفتنی ســت؛ پــس‬ ‫از پایــان جلســه مدیــرکل مدیریــت بحــران و پدافنــد غیر عامــل ‪ HSE‬ســازمان بنــادر‬ ‫و دریانــوردی به همــراه معــاون امــور بنــدری و اقتصــادی اداره کل بنــادر و دریانــوردی‬ ‫اســتان گیــان از زیرســاخت ها و فعالیت هــای صورت گرفتــه در حــوزه مربوطــه در‬ ‫مجتمــع بنــدری انزلــی بازدیــد به عمــل اورد‪.‬‬ ‫مرکزی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫معاون راهداری استان مرکزی خبر داد؛‬ ‫برف روبی بیش از ‪ 15‬هزار کیلومتر باند‬ ‫از راه های استان‬ ‫معــاون راهــداری اســتان مرکــزی‬ ‫گفــت‪« :‬طــی چندرو ِز گذشــته بیــش‬ ‫از ‪ 15‬هزار کیلومتــر بانــد از راه هــای‬ ‫ گــزارش‬ ‫اســتان برف روبــی شــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫لو نقــل‬ ‫روابط عمومــی راهــداری و حم ‬ ‫جــاده ای اســتان مرکزی؛ علیرضــا اختری‬ ‫بااشــاره به اغــاز بــارش بــرف در اســتان‬ ‫مرکــزی بیــان کــرد‪« :‬عوامــل راهــداری‬ ‫اســتان از همــان ســاعات ابتدایــی اقــدام‬ ‫بــه بروف روبــی کردنــد»‪ .‬وی بااشــاره به اینکه بــرای پاک ســازی محورهــا دوهزارتُــن‬ ‫شــن و نمــک مــورد اســتفاده قــرار گرفــت‪ ،‬افــزود‪« :‬بــا ادامــه بارش هــا هفت هــزار‬ ‫‪950‬تُــن شــن و نمــک اســتفاده شــد»‪.‬‬ ‫و ‪ 525‬کیلومتــر بانــد برف روبــی و دو هــزار و ‬ ‫وی تعــداد عوامــل راهــداری فعــال در امــر برف روبــی محورهــا در اســتان مرکــزی را‬ ‫‪ 206‬راهــدار و ‪ 125‬دســتگاه ماشــین االت بیــان کــرد‪ .‬معــاون راهــداری اســتان مرکــزی‬ ‫بابیان اینکــه در حال حاضــر بــا تــاش عوامــل راهــداری اســتان تمامــی محورهــای‬ ‫ِ‬ ‫مواصالتــی بــاز و تــردد به صــورتِ عــادی در جریــان اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا عبــور ســامانه‬ ‫بارشــی از اســتان مداخــات جــوی خاصــی مشــاهده نمی شــود و هموطنان و مســافران‬ ‫می تواننــد بــرای اگاهــی از وضعیــت راه هــا بــا ســامانه گویــای ‪ 141‬مرکــز مدیریــت‬ ‫راه هــا کــه به صــورتِ ‪ 24‬ســاعته فعــال اســت در ارتبــاط باشــند»‪.‬‬ ‫بهره برداری از پروژه ابرسانی به شهر میالجرد‬ ‫ایـت اهلل شــاه ابادی کــه می فرمودنــد؛ مــن نشســت و برخواســتم‬ ‫بــا ایــن فقــرا را خیلــی شــیرین تر از نشســت و برخواســت بــا‬ ‫صاحبــان عنــوان می دانــم؛ لــذا میهمانــان ایــن مراســم از مناطق‬ ‫مختلــف شــهرری‪ ،‬تهــران و شــمیرانات و از مناطــق بــاالی شــهر‬ ‫تهــران حضــور دارنــد؛ حتــی اردوهای هــای شهرســتانی مــدارس‬ ‫و هرقــدر تعــداد شــرکت کنندگان بیشــتر باشــد‪ ،‬خــدا رزق‬ ‫بیشــتری می دهــد»‪ .‬مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیــره موسســه‬ ‫بابیان اینکــه طــی هر هفتــه‬ ‫تبلیــغ و انفــاق امــام زمان (عــج) ِ‬ ‫بیــش از ‪ 700‬میهمــان داریــم‪ ،‬گفــت‪« :‬پذیرایــی از ایــن تعــداد‬ ‫میهمــان کار اســانی نیســت و البتــه مــا خــود را بــرای پذیرایی از‬ ‫چندین هزار نفــر امــاده کرده ایــم‪ .‬برهمین اســاس بــه خادمیــن‬ ‫موسســه ســفارش کرده ایــم کــه مــردم محتــرم و میهمــان‬ ‫امــام زمان (عــج) و ولی نعمــت مــا هســتند و اگــر در مراســم‬ ‫شــرکت نکننــد‪ ،‬دلیلــی بــرای ایــن توفیقــات وجــود نــدارد»‪ .‬وی‬ ‫یاداورشــد‪« :‬مــا در منطقــه چشــمه علی و در مهدیــه حضــرت‬ ‫زهــرا (ســام اهلل علیها) واقــع در شــهرری‪ ،‬چشــمه علی امــاده‬ ‫پذیرایــی از همــه میهمانــان بــه هــر مقــدار و همچنیــن امــاده‬ ‫پذیرایــی از اردوهــای دانش امــوزی هســتیم؛ لــذا تمــام عزیــزان‬ ‫می تواننــد جهــت هرگونــه ارتبــاط اعــم از اردوهــای مــدارس‪،‬‬ ‫اهــدای قربانــی و عقیقــه و هرگونــه کمک رســانی بــا شــماره‬ ‫‪ 33390198‬تمــاس بگیرنــد»‪.‬‬ ‫با حضــو ِر مهنــدس اقــازاده (اســتاندار مرکــزی)‪ ،‬معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی‬ ‫اســتانداری‪ ،‬فرمانــدار شهرســتان کمیجــان‪ ،‬سرپرســت شــرکت اب و فاضــاب اســتان‬ ‫مرکــزی و جمعــی از مســئوالن اســتان و شهرســتان پــروژه ابرســانی بــه شــهر‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫میالجــرد بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫اســتان مرکــزی؛ مهنــدس یوســف عرفانی نســب (سرپرســت شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان مرکــزی) در ائیــن بهره بــرداری از ایــن پــروژه عنــوان کــرد‪« :‬به منظــور‬ ‫بهبــود وضعیــت تامیــن فشــار شــبکه و ابرســانی بــه شــهر میالجــرد‪ ،‬ایــن پــروژه‬ ‫شــامل حفــر و تجهیــز یک حلقــه چــاه و اجــرای ‪ 400‬متــر خــط انتقــال‪ ،‬بــا هزینـه ای‬ ‫بالغ بــر هفت میلیارد ریــال از محــل اعتبــارات اســتانی و جــاری اجــرا شــده اســت»‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ همچنیــن در اولی ـن روز از دهــه فجــر ســال جــاری پــروژه بازســازی و‬ ‫نوســازی تاسیســات اب شــهر میالجــرد شــامل‪ :‬الیروبــی‪ ،‬احیــاء و ســاخت اتاقــک‬ ‫ســرچاهی جدیــد چــاه شــماره ‪ 4‬میالجــرد‪ ،‬ســاخت ســیل بند و ترمیــم دیواره هــای‬ ‫تخریب شــده در اثــر ســیالب ابتــدای ســال و تجهیــز تمامــی چاه هــا بــه سیســتم‬ ‫کنتــرل و پایــش راه دور با حضــور فرمانــدار شهرســتان میالجــرد‪ ،‬سرپرســت معاونــت‬ ‫مهندســی و توســعه شــرکت اب و فاضــاب و مســئولین شهرســتان بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید‪ .‬ایــن پــروژه بــا هزینــه ای بالغ بــر ‪ 800‬میلیون ریــال انجــام شــده اســت‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 1953

روزنامه سایه 1953

شماره : 1953
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه سایه 1951

روزنامه سایه 1951

شماره : 1951
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه سایه 1949

روزنامه سایه 1949

شماره : 1949
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه سایه 1948

روزنامه سایه 1948

شماره : 1948
تاریخ : 1398/12/20
روزنامه سایه 1947

روزنامه سایه 1947

شماره : 1947
تاریخ : 1398/12/19
روزنامه سایه 1944

روزنامه سایه 1944

شماره : 1944
تاریخ : 1398/12/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!