روزنامه سایه شماره 1929 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1929

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1929

روزنامه سایه شماره 1929

‫وزیر نفت خبر داد؛‬ ‫‪۳۰‬میلیارددالر پروژه نیمه کاره‬ ‫‪ 2‬در پتروشیمی هایکشور‬ ‫«اتحــاد ایرلنــد» تیتــر اصلــی «اکونومیســت» شــد؛ ایــن گــزارش نوشــت‪ :‬ایــن‬ ‫ایــده‪ ،‬جاذبـه ای رمانتیــک را فراتــر از مرزهــای ایرلنــد در شــمال غربــی اروپــا دارد؛‬ ‫هم اکنــون ‪ ۲۰‬میلیون نفــر از جمعیــت امریــکا را مهاجــران ایرلنــدی تشــکیل‬ ‫می دهنــد‪ .‬طرف هــای مناقشــات قومــی در سراســر جهــان نیــز همــواره اهــداف‬ ‫مشــترکی را بیــن خــود و کاتولیک هــای ایرلنــدی می بیننــد‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی مازندران‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬بهمن ‪ 21 - 1398‬جمادی الثانی ‪ 16 -1441‬فوریه ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1929‬تومان‬ ‫پویایی اقتصاد کشور‬ ‫در حمایت از بخش تولید است‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند؛‬ ‫مجهزشدن جوانان‬ ‫به سالح های جنگ نرم‬ ‫گزارش ‪ Traffic Index 2019‬چه می گوید؟‬ ‫توسعه پشت چراغ قرمز!‬ ‫کالن شهرهایی که سنگین ترین ترافیک را دارند‬ ‫‪2‬‬ ‫چالش بازار در روزهای اخر سال‬ ‫انقالب چاپ با ما چه کرد؟‬ ‫روزگاری که کتاب ها‬ ‫نقش فیس بوک را داشتند‬ ‫اظهارات ضدونقیض‬ ‫پیرامون قاچاق دام از کشور‬ ‫وقتــی گوتنبــرگ بــا ترکیــب چنــد ابــزار توانســت اولیــن دســتگاه چــاپ را بســازد‪،‬‬ ‫هیچ وقــت فکــر نمی کــرد اختــراع او تااین حــد دنیــا را بــه جــای جدیــدی‬ ‫تبدیــل کنــد‪ .‬کتــاب کــه همیشــه تاریــخ کاالیــی بســیار اشــرافی و کمیاب بــود‪ ،‬در‬ ‫ـل معــروف او‪ ،‬ســروکله‬ ‫دســترس همــگان قــرار گرفــت و خیلـی زود‪ ،‬در کنــار انجیـ ِ‬ ‫کتاب هــای جــادو و طلســم‪ ،‬داســتان های مبتــذل و هجونامه هــا هــم پیــدا شــد‪.‬‬ ‫چــاپ‪ ،‬در دوران رنســانس‪ ،‬شــباهت زیــادی ‪...‬‬ ‫‪8‬‬ ‫همه ســاله قیمــت اقــام اساســی ســبد خانــوار در ایــام پایانــی ســال به بهانه هــای مختلــف‬ ‫بــا نوســاناتی در بــازار روبــه رو می شــود کــه دراین میــان‪ ،‬عوامــل واســطه و دالل فرصــت‬ ‫را غنیمــت شــمرده تــا بتواننــد از ایــن اب گل الــود‪ ،‬ماهــی بگیرنــد‪ .‬بســیاری از مســئوالن‬ ‫براین باورنــد کــه عوامــل واســطه و دالل از هفته هاقبــل بــا ایجــاد جــو روانــی کمبــود عرضــه‬ ‫دام ناشــی از قاچــاق به دنبــال حفــظ قیمت هــای فعلــی هســتند؛ درحالی کــه بــا وجــود‬ ‫انباشــت دام در واحدهــای دامــداری و زایش هــای ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫در جریان بازدید از ندامتگاه زنان شهرری مطرح شد؛‬ ‫‪7‬‬ ‫دستور رئیس قو ه قضائیه‬ ‫برای پاالیش زندانیان تا پایان سال ‪۹۸‬‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫‪2‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫پروژه های شهرداری شهر قیامدشت‬ ‫(‬ ‫نوبت‬ ‫دوم)‬ ‫شــهرداری شــهر قیامدشــت در نظــر دارد نســبت بــه خریــد پایــه چــراغ فلــزی ‪ 6‬متــری و بخشــی از ملزومــات اجرایــی‬ ‫موردنیــاز جهــت ایجــاد شــبکه روشــنایی بوســتان شــهریار طبــق مشــخصات فنــی درج شــده در اســناد از طریــق‬ ‫مناقصــه عمومــی بــه شــرکت های تولیــدی‪ ،‬فروشــندگان و نمایندگــی مجــاز دارای صالحیــت تجهیــزات و تاسیســات برقــی اقــدام نماید‪.‬‬ ‫لــذا از اشــخاص حقوقــی و حقیقــی دارای شــرایط فوق الذکــر دعــوت می شــود جهــت دریافــت اســناد مناقصــه ظــرف مــدت ده‬ ‫روز از تاریــخ درج اگهــی نوبــت دوم بــه واحــد امــور مالــی شــهرداری واقــع در بزرگــراه امــام رضــا(ع)‪ ،‬قیامدشــت‪ ،‬خیابــان ازادی‪،‬‬ ‫تقاطــع بلــوار امــام خمینــی(ره) مراجعــه فرمائیــد‪.‬‬ ‫به این پروژه هیچگونه تعلیق‪ ،‬تعدیل‪ ،‬ضریب منطقه ای و مابه التفاوت تعلق نخواهد گرفت‪.‬‬ ‫بدیهی است شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار بوده و هزینه اگهی برعهده برنده مناقصه می باشد‪.‬‬ ‫مهلــت دریافــت اســناد از شــرکت کنندگان تــا پایــان وقــت اداری ‪ 1398/12/07‬و اســناد در مورخــه ‪ 1398/12/08‬در‬ ‫کمیســیون معامــات مفتــوح می گــردد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫مبلغ سپرده شرکت‬ ‫در مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫خرید پایه چراغ و ملزومات‬ ‫اجرایی روشنایی بوستان‬ ‫شهریار‬ ‫‪200.000.000‬‬ ‫اعتبار پروژه‬ ‫‪4.000.000.000‬‬ ‫رتبه‬ ‫هزینه خرید اسناد‬ ‫با ارزش افزوده‬ ‫(ریال)‬ ‫تاسیسات و‬ ‫تجهیزات برقی‬ ‫‪1.080.000‬‬ ‫شهردار قیامدشت‪ ،‬حسین ترکاشوند‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫ن‬ ‫وبت‬ ‫اول‬ ‫شــهرداری شــهرقدس در نظــر دارد نســبت بــه اصــاح هندســی و جدول گــذاری معابــر ســطح شــهر بــا بــراورد اولیــه ‪5/000/000/000‬‬ ‫ریــال از طریــق مناقصــه عمومــی و عقــد پیمــان بــا پیمانــکار حائــز صالحیــت (شــرکت های دارای حداقــل رتبــه ‪ 5‬ابنیــه) اقــدام نمایــد‪.‬‬ ‫متقاضیــان می تواننــد ظــرف مــدت ‪ 10‬روز کاری از تاریــخ چــاپ نوبــت دوم اگهــی کــه بــه فاصلــه یــک هفتــه از نوبــت اول چــاپ خواهــد شــد‪،‬‬ ‫بــا مراجعــه بــه امــور قراردادهــای شــهرداری واقــع در‪ :‬شــهرقدس‪ ،‬بلــوار انقــاب اســامی‪ ،‬ســاختمان مرکــزی شــهرداری شــهر‪ ،‬طبقــه دوم بــا ارائــه‬ ‫معرفینامــه نســبت بــه دریافــت و تحویــل اوراق مناقصــه اقــدام نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -‬خرید اوراق مناقصه به مبلغ ‪ 500/000‬ریال قابل واریز به حساب ‪ 0105708298000‬بانک ملی شعبه شهرداری شهرقدس‬ ‫ ســپرده شــرکت در مناقصــه معــادل ‪ %5‬بــراورد اولیــه بــه مبلــغ ‪ 250/000/000‬ریــال و بــه صــورت ســپرده نقــدی یــا ضمانتنامــه معتبــر‬‫بانکــی می باشــد‪.‬‬ ‫ سپرده نفرات اول تا سوم تا زمان انعقاد قرارداد مسترد نمی گردد‪.‬‬‫ شهرداری در رد یا قبول پیشنهادها مختار است‪.‬‬‫ هزینه اگهی به عهده برنده مناقصه است‪.‬‬‫ متقاضیان قبل از دریافت اسناد‪ ،‬ملزم به دریافت تاییدیه ارزیابی ‪ HSE‬از اداره اموزش شهرداری می باشند‪.‬‬‫‪ -‬سایر جزئیات در اسناد مناقصه قید گردیده است‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری شهرقدس‬ ‫دراگان اسکوچیچ‪:‬‬ ‫دوست دارم‬ ‫تیمم هجومی بازی کند!‬ ‫‪5‬‬ ‫نیمی از پزشکان‬ ‫کارت خوان ندارند‬ ‫‪2‬‬ ‫سیاست خطرناک‬ ‫بی مهری به طنز‬ ‫در مطبوعات‬ ‫‪8‬‬ ‫بانک‬ ‫بانک صادرات ایران‪ ،‬اوراق گواهی سپرده‬ ‫الکترونیکی ‪۱۸‬درصدی عرضه می کند‬ ‫بانــک صــادرات ایــران از روز پنج شــنبه‬ ‫‪ ۲۴‬بهمن مــاه ‪ ۹۸‬اوراق گواهــی ســپرده‬ ‫الکترونیکــی یک ســاله بــا نــرخ ســود‬ ‫ گــزارش‬ ‫‪۱۸‬درصــدی عرضــه می کنــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومــی بانــک صــادرات ایــران؛ ایــن‬ ‫بانــک از روز پنج شــنبه ‪ ۲۴‬بهمن مــاه تــا‬ ‫پایــان روز چهارشــنبه ‪ ۳۰‬بهمن مــاه ‪ ۹۸‬اوراق گواهــی ســپرده‬ ‫الکترونیکــی یک ســاله ازطریــق ســامانه یکپارچــه مدیریــت اوراق‬ ‫بهــادار الکترونیکــی (ســیما) منتشــر می کنــد‪ .‬ایــن اوراق بــا‬ ‫نــام و به صــورتِ الکترونیکــی در چارچــوب دســتورالعمل ها و‬ ‫بخش نامه هــای صــادره ازســویِ بانــک مرکــزی بــا نــرخ ســود‬ ‫علی الحســاب ‪۱۸‬درصــدی ســاالنه منتشــر شــده و ســود ان در‬ ‫مقاطــع ماهانــه پرداخــت می شــود‪ .‬مهلــت فــروش مقــرر یــک‬ ‫روز کاری از تاریــخ ‪ ۲۴‬بهمن مــاه ‪ ۹۸‬و مهلــت فــروش تدریجــی‬ ‫ان پنــج روز کاری از تاریــخ ‪ ۲۵‬تــا ‪ ۳۰‬بهمن مــاه ‪ ۹۸‬اســت‪ .‬نــرخ‬ ‫بازخریــد ایــن اوراق قبــل از سررســید در شــعب بانــک صــادرات‬ ‫ایــران بــا نــرخ ‪۱۰‬درصــد ســاالنه صــورت خواهــد گرفــت و‬ ‫درعین حــال قابــل نقل وانتقــال بــه غیــر اســت؛ امــا باتوجه بــه‬ ‫بانام بــودن اوراق‪ ،‬بازخریــد ان صرف ـاً توســط خریــدار یــا نماینــده‬ ‫قانونــی وی انجــام می شــود‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫یک شنبه‪ 27‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1929‬‬ ‫نیمی از پزشکان‪ ،‬کارت خوان ندارند‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی تاکید کردند؛‬ ‫مجهزشدن جوانان به سالح های جنگ نرم‬ ‫پرداختتسهیالتجدید‬ ‫برای نوسازی بافت فرسوده توسط بانک مسکن‬ ‫بانــک مســکن پرداخــت تســهیالت‬ ‫نوســازی در بافت هــای فرســوده بــا‬ ‫شــکل و ترکیــب جدیــد را اغــاز کرد‪.‬‬ ‫ گــزارش پایــگاه خبــری بانــک‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫مســکن‪-‬هیبنا؛ براســاس تصمیــم‬ ‫جدیــد ایــن بانــک و درراســتای‬ ‫کمــک اعتبــاری و تســهیالتی بــه‬ ‫ســرمایه گذاران ســاختمانی و مالــکان در بافت هــای فرســوده‬ ‫شــهرهای سراســر کشــور‪ ،‬ســقف تســهیالت نوســازی بــا تجمیــع‬ ‫ســه نــوع تســهیالت‪ ،‬تقویــت شــده اســت تــا بخشــی از تــورم‬ ‫نهاده هــای ســاختمانی و رشــد هزینــه ساخت وســاز بــرای‬ ‫ســازنده ها از ایــن طریــق‪ ،‬پوشــش داده شــود‪ .‬در شــکل جدیــد‬ ‫پرداخــت تســهیالت مشــارکت مدنــی در بافت هــای فرســوده‪،‬‬ ‫چنانچــه ســازنده دارای «مالکیــت مشــاع» در یــک پــروژه‬ ‫تخریــب و نوســازی باشــد‪ ،‬تســهیالت نوســازی توســط بانــک‬ ‫بــه فــرد ســازنده یــا همــان مالــک مشــاع پرداخــت می شــود؛‬ ‫امــا درصورتی کــه ســازنده ‪ ،‬صرفــاً دارای وکالتنامــه از طــرف‬ ‫مالــکان پالک هــای تخریبــی امــاده نوســازی باشــد و براســاس‬ ‫ان وکالتنامــه‪ ،‬مســئولیت ســاخت را دارد و می خواهــد متقاضــی‬ ‫دریافــت تســهیالت نوســازی نیــز شــود‪ ،‬دراین صــورت الزم اســت‬ ‫همــه مالــکان پــاک موردنظــر به همــراه ســازنده بــا حضــور در‬ ‫شــعبه موردنظــر خــود در بانــک مســکن نســبت بــه تکمیــل و‬ ‫ـزارش هیبنــا‪ ،‬بانــک‬ ‫امضــای یــک تعهدنامــه اقــدام کننــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫مســکن ضابطــه مربــوط بــه «تکمیــل تعهدنامــه دســته جمعی‬ ‫مالــکان و ســازنده در پروژه هــای نوســازی در بافــت فرســوده»‬ ‫را بــرای تضمیــن ســامت حقوقــی مشــارکت مدنــی و همچنیــن‬ ‫جلوگیــری از تضییــع حقــوق مالــکان در بافــت فرســوده در‬ ‫جریــان مشــارکت در ســاخت و درعین حــال تقویــت شــفافیت‬ ‫روابــط ســه جانبه بانک‪-‬ســازنده‪-‬مالک درنظــر گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫بااین حــال‪ ،‬در مــواردی کــه پالک هــای موضــوع مشــارکت در‬ ‫بافــت فرســوده در مالکیــت اشــخاص متعــدد بــوده و ســازنده‬ ‫(وکیــل مالکیــن) به عنــوان متقاضــی تســهیالت دارای مالکیــت‬ ‫مشــاع در پــاک یــا پالک هــای تجمیعــی موضــوع مشــارکت‬ ‫باشــد‪ ،‬تســهیالت نوســازی بــدون نیــا بــه تکمیــل تعهدنامــه‪،‬‬ ‫بعــد از ســیر مراحــل تکمیــل پرونــده‪ ،‬پرداخــت خواهــد شــد؛ امــا‬ ‫چنانچــه متقاضــی تســهیالت نوســازی در پالک هــای موضــوع‬ ‫مشــارکت‪ ،‬مالکیتــی نداشــته و صرفــاً بــه اســتناد وکالتنامــه‬ ‫موردنظــر اقــدام بــه اخــذ تســهیالت می کنــد‪ ،‬اعــم از اینکــه‬ ‫وکیــل دارای نســبت نزدیــک بــا احــدی از مالکیــن باشــد یــا‬ ‫اینکــه نســبتی بــا هیچ یــک از مالکیــن نداشــته باشــد‪ ،‬الزم اســت‬ ‫همــه مالکیــن ششــدانگ پالک هــای مــورد مشــارکت و ســازنده‬ ‫(وکیــل) بــا حضــور در شــعبه نســبت بــه تکمیــل و امضــای‬ ‫تعهدنامــه اقــدام کننــد‪ .‬ســازنده پــروژه ســاختمانی مســکونی در‬ ‫بافــت فرســوده نیــز بایــد در مقطــع ارائــه تقاضــای تســهیالتی بــه‬ ‫شــعب بانــک مســکن‪ ،‬برنامــه مشــخص خــود بــرای تامیــن مالــی‬ ‫کل پــروژه را بــه کارشناســان شــعبه موردنظــر ارائــه کنــد تــا‬ ‫بــرای بانــک «توانایــی مالــی ســازنده بــرای انجــام تعهداتــش در‬ ‫پــروژه ســاختمانی» محــرز شــود و ایــن اطمینــان حاصــل شــود‬ ‫کــه فــارغ از تســهیالت ســاخت‪ ،‬ســایر هزینه هــای ساخت وســاز‬ ‫توســط ســازنده تامیــن خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مشارکت بانک رفاه‬ ‫در راهپیمایی یوم اهلل ‪ 22‬بهمن‬ ‫هم زمــان بــا حضــور پرشــور و انقالبــی‬ ‫مــردم سراســر کشــور در روز ‪ 22‬بهمن‪،‬‬ ‫بــار دیگــر کارکنــان بانک رفــاه همچون‬ ‫ســال های گذشــته بــا ارمان هــای‬ ‫امــام راحــل عظیم الشــان(ره) و رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب تجدیــد میثــاق کردنــد‬ ‫و هـم دوش و همــراه بــا ســایر احــاد جامعــه بــا حضــور پرشــور خــود‬ ‫ـزارش‬ ‫در راهپیمایــی یــوم اهلل ‪ 22‬بهمــن‪ ،‬حماســه دیگــر افریدند‪ .‬به گـ ِ‬ ‫روابط عمومــی بانــک رفــاه کارگــران؛ مدیــران ارشــد و کارکنــان ایــن‬ ‫بانــک همــگام و هم راســتا بــا تمامــی نهادهــا‪ ،‬ســازمان ها و ارگان هــا‬ ‫دوشــادوش ملــت شــریف و شــهیدپرور ایــران اســامی‪ ،‬بــا حضــور‬ ‫قدرتمنــد خــود بــا ارمان هــای بلنــد معمــار کبیــر انقــاب و شــهدای‬ ‫گرانقــدر‪ ،‬پیمانــی مجــدد بســتند‪ .‬در نخســتین ســاعات یــوم اهلل ‪22‬‬ ‫بهمــن‪ ،‬بانــک رفــاه کارگــران در تهــران بــا حضــور برنامه ریزی شــده‬ ‫و هماهنــگ بــا ســازمان های زیرمجموعــه وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه‬ ‫اجتماعــی ضمــن برپایی غرفــه گرامیداشــت ســالروز پیــروزی انقالب‬ ‫و هم صــدا بــا تمامــی احــاد ملــت ایــران‪ ،‬چهل ویکمیــن بهــار‬ ‫انقــاب را گرامــی داشــتند‪ .‬در مراســم راهپیمایــی امســال کــه مقارن‬ ‫با چهلمین روز از شــهادت ســردار ســپهبد شــهید قاســم ســلیمانی و‬ ‫هم رزمــان شــهیدش صــورت پذیرفــت‪ ،‬کارکنــان قــدردان بانــک رفــاه‬ ‫درکنــار ملــت فهیــم و شــریف ایــران اســامی‪ ،‬بــا حمــل تصاویــری از‬ ‫ایــن شــهید واالمقــام بــر ادامــه مســیر ســرخ شــهادت تاکیــد کردنــد‪.‬‬ ‫شــایان ذکر اســت؛ بانــک رفــاه ضمــن برپایــی غرفــه پذیرایــی از مردم‬ ‫همیشــه در صحنــه‪ ،‬اقــدام بــه توزیــع تصاویــر تمثــال بنیان گــذار‬ ‫جمهــوری اســامی و رهبــر معظــم انقــاب‪ ،‬پرچــم و کاله منقوش به‬ ‫ارم بانــک‪ ،‬لوازم التحریــر و ویژه نامــه چهل ویکمیــن ســالگرد پیــروزی‬ ‫انقــاب کــرد‪.‬‬ ‫پیام مدیرعامل بانک صنعت و معدن‬ ‫به مناسبت درگذشت همکار‬ ‫دکتــر حســین مهــری (مدیرعامــل بانک‬ ‫صنعت و معدن) به مناســبت درگذشـــت‬ ‫مرحــوم مغفــور جــواد نصیریــان؛ معــاون‬ ‫روابط عمومــی ایــن بانــک‪ ،‬پیام تســلیتی‬ ‫صــادر کــرد‪ .‬متــن پیــام به شــرح زیــر‬ ‫اســت‪« :‬انــا هلل و انــا الیــه راجعــون‪ /‬خبــر‬ ‫درگذشــت ناگهانــی همــکار عزیزمــان جنــاب اقــای جــواد نصیریــان از‬ ‫کارکنــان خــدوم ایــن بانــک‪ ،‬موجــب تاســف و تاثــر عمیــق اینجانــب‬ ‫شــد‪ .‬زنده یــاد جــواد نصیریــان ســال ها در مســیر خدمــت بی منــت‬ ‫بــه بانــک صنعــت و معــدن و پیشــبرد اهــداف ســازمانی ایــن مجموعــه‬ ‫تــاش کــرد و بــرای همــه همــکاران‪ ،‬نمونــه انســانی دلســوز‪ ،‬متعهــد و‬ ‫اخالق مــدار بــود کــه در طــول حیــات خــود بــا تخصــص و بینشــی‬ ‫ارزشــمند‪ ،‬منشــاء خدمــات موثــر و مانــدگاری شــد‪ .‬انســان شــریفی از‬ ‫میــان مــا رفــت کــه اهتمامــی شایســته و جــدی در اعتــای فرهنــگ‬ ‫ســازمان داشــت و دارای ذوق ادبــی‪ ،‬طبــع شــعر و قلمــی شــیوا بــود‬ ‫و بی شــک فقدانــش ضایعــه ای غیرقابل جبــران بــرای ایــن بانــک‬ ‫اســت‪ .‬اینجانــب بــا اندوهــی فــراوان و بــا پاسداشــت ایــن زحمــات و‬ ‫تالش هــا‪ ،‬درگذشــت ایــن همــکار گرانقــدر را بــه تمامــی همــکاران‬ ‫گرامــی و خانــواده محتــرم ان مرحــوم‪ ،‬تســلیت عــرض می کنــم و بــرای‬ ‫روح ان فقیــد ســعید‪ ،‬غفــران واســعه الهــی و بــرای بازمانــدگان‪ ،‬صبــر و‬ ‫شــکیبایی از درگاه ایــزد منــان مســئلت دارم»‪.‬‬ ‫در خجســته ســالروز میــاد حضــرت فاطمــه زهــرا ســام اهلل علیها فضــای حســینیه امام خمینــی(ره) معطــر به یــاد و نــام دخــت گرامــی پیامبــر اعظــم(ص) شــد‬ ‫و مداحــان و شــاعران اهل بیــت علیهم الســام بــه قرائــت اشــعاری در وصــف ان بانــوی بــزرگ اســام پرداختنــد‪.‬‬ ‫رهبــر معظــم انقــاب اســامی در ایــن دیــدار‪،‬‬ ‫مهم تریــن و اصلی تریــن وظیفــه جامعــه مداحــان را‬ ‫فرهنگ ســازی و تعمیــق معــارف دینــی در جامعــه؛‬ ‫ازجملــه در میــان جوانــان برشــمردند و گفتنــد‪:‬‬ ‫«فرهنگ ســازی درخصــوص ســبک زندگــی اســامی؛‬ ‫به ویــژه همبســتگی اجتماعــی و کمــک احــاد مــردم‬ ‫بــه یکدیگــر و نیــز عمق بخشــی بــه روحیــه حماســی‬ ‫و ایســتادگی و بصیــرت در جامعــه از مســئولیت های‬ ‫خطیــر جامعــه اثرگــذار و تعیین کننــده مداح اســت»‪.‬‬ ‫ـزارش پایــگاه اطالع رســانی دفتــر مقــام معظــم‬ ‫به گـ ِ‬ ‫رهبــری؛ رهبــر انقــاب اســامی بااشــاره به وظیفــه‬ ‫جامعــه مداحــان در مدیریــت و هدایــت شــادی های‬ ‫معنــوی و عزاهــای اساســی و عمیــق جامعــه گفتنــد‪:‬‬ ‫«برخــاف انچــه برخــی روشــنفکرنما در برهــه ای‬ ‫تــاش داشــتند القــاء کننــد‪ ،‬گریــه و تضــرع در‬ ‫مجالــس اهل بیــت و در مراســم شــهدا‪ ،‬گریــه ضعــف‬ ‫ـان وســط‬ ‫نیســت؛ بلکــه احساســات عالــی یــک انسـ ِ‬ ‫میــدان و وســیله ای بــرای احســاس عــزت و قــدرت و‬ ‫شــجاعت اســت و ائمــه اطهــار پایه گــذار ایــن ســنت‬ ‫و ترویج کننــده ایــن مجالــس بوده انــد»‪ .‬حضــرت‬ ‫ای ـت اهلل خامن ـه ای مراســم تشــییع باشــکوه شــهید‬ ‫حــاج قاســم ســلیمانی و هم رزمانــش را نمونــه بــارزی‬ ‫از چنیــن مجالســی دانســتند و خاطرنشــان کردنــد‪:‬‬ ‫«امــروز‪ ،‬یکــی از نیازهای اساســی کشــور مجهزشــدن‬ ‫جوانــان بــه ســاح های جنــگ نــرم اســت کــه‬ ‫عبارتنــد از ارتقــاء و تعمیــق قــدرت روحــی‪ ،‬فکــری‬ ‫و معنــوی جوانــان و شــناخت صحیــح از معــارف‬ ‫فاطمــی و معــارف اهل بیــت علیهم الســام»‪ .‬ایشــان‬ ‫باتاکیدبراینکــه مجهزشــدن بــه چنیــن ســاحی‬ ‫موجــب مصونیــت جامعــه و نظــام اســامی خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬گفتنــد‪« :‬ایــن وظیفــه و مســئولیت‪ ،‬برعهــده‬ ‫جامعــه مداحــان اســت و اگــر بــه این وظیفه ســنگین‬ ‫به درســتی عمــل نشــود‪ ،‬بازخواســت و مواخــذه الهــی‬ ‫ســنگین خواهــد بــود»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی بــه‬ ‫یــک نمونــه از اثــار معــارف اهل بیــت و مجالــس‬ ‫امام حســین(ع) و یــاد و نــام حضــرت زهــرا(س) اشــاره‬ ‫کردنــد و افزودنــد‪« :‬تــاب اوری ملــت ایــران در برابــر‬ ‫فشــارهای غــول وحشــی امریــکا کــه ناظــران جهانــی‬ ‫را بــه حیــرت واداشــته اســت‪ ،‬به برکــت همیــن‬ ‫معــارف اســت»‪ .‬حضــرت ایـت اهلل خامنـه ای گفتنــد‪:‬‬ ‫«در چنیــن شــرایط ســختی‪ ،‬همــه‪ ،‬حضــور ملــت‬ ‫مقــاوم ایــران را در راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن و قبـل ازان‬ ‫در تشــییع ســردار ســلیمانی دیدنــد و ایــن تــاب اوری‬ ‫واقعــاً حیرت انگیــز اســت»‪ .‬ایشــان‪ ،‬یکی دیگــر از‬ ‫وظایــف مهــم جامعــه مــداح را ترویج و تعمیق ســبک‬ ‫زندگــی اســامی برشــمردند و تاکیــد کردنــد‪« :‬اگــر‬ ‫بخواهیــم در مقابــل مــوج تهاجــم فرهنگــی دشــمن‪،‬‬ ‫ســبک زندگــی را بــه مســیر صحیــح و اســامی ان‬ ‫بازگردانیــم‪ ،‬تنهــا چــاره‪ ،‬فرهنگ سازی ســت و‬ ‫مداحــان بــرای چنیــن کار مهمــی بســیارتاثیرگذار‬ ‫هســتند»‪ .‬رهبــر انقــاب اســامی‪ ،‬یکــی از معــارف‬ ‫عالــی دینــی و ســبک زندگــی اســامی را فرهنــگ‬ ‫نهراســیدن از دشــمن و تــوکل بــه خــدا دانســتند و‬ ‫افزودنــد‪« :‬اگــر در روزهــای اول انقــاب گفتــه می شــد‬ ‫کــه ایــران ازلحــاظ رتبــه علمــی و فنــاوری و جایــگاه‬ ‫سیاســی و نفــوذ منطقــه ای بــه مرحلــه کنونــی‬ ‫می رســد‪ ،‬کســی بــاور نمی کــرد؛ امــا ملــت ایــران‬ ‫بــه خــدا تــوکل کــرد و از هیــچ قدرتــی نهراســید و‬ ‫توانســت بــه این مرحلــه از پیشــرفت ها دســت یابــد»‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای بااشــاره به درس هــای‬ ‫فاطمــی؛ ازجملــه در عرصــه مســائل فرهنگــی و‬ ‫موضــوع حجــاب و ایســتادگی در مقابــل باطــل و‬ ‫دفــاع از والیــت نیــز گفتنــد‪« :‬یکــی از معــارف مهــم‬ ‫فاطمــی‪ ،‬موضــوع همبســتگی اجتماعــی و کمــک‬ ‫بــه دیگــران اســت کــه در ســخنان ان حضــرت‬ ‫و رفتارهــای اجتماعــی ایشــان به وضــوح دیــده‬ ‫می شــود»‪ .‬ایشــان‪ ،‬یکــی از نیازهــای امــروز جامعــه؛‬ ‫به ویــژه بــرای حــل موضوعاتــی همچــون اشــتغال‬ ‫و ازدواج جوانــان را ترویــج روحیــه همبســتگی‬ ‫اجتماعــی دانســتند و افزودنــد‪« :‬بــرای مقابلــه بــا‬ ‫تبلیغــات همه جانبـه ای کــه جوانــان را بــه فرزنــداوری‬ ‫کمتــر تشــویق می کنــد و نتیجــه ان هــم پیرشــدن‬ ‫جامعــه و تســلط اســان دشــمنان بــر یــک جامعــه‬ ‫خالــی از جــوان اســت‪ ،‬بایــد درزمینــه ازدواج اســان‬ ‫و فرزنــداوری بیشــتر فرهنگ ســازی شــود»‪ .‬رهبــر‬ ‫انقــاب اســامی همچنیــن بااشــاره به برنامه ریــزی‬ ‫اندیشــکده ها و تبلیغــات گســترده رســانه های غربــی‬ ‫بــرای قانع کــردن ملــت ایــران به منظــور کوتاه امــدن‬ ‫در مقابــل امریــکا تاکیــد کردنــد‪« :‬ملــت ایــران‬ ‫به لطــف خــدا تاکنــون ایســتاده اســت و ازاین پــس‬ ‫هــم خواهــد ایســتاد؛ امــا ایــن ایســتادگی نیازمنــد‬ ‫تزریــق مســتمر نیــروی معنــوی بــه جامعــه اســت»‪.‬‬ ‫حضــرت ایــت اهلل خامنــه ای باتاکیدبراینکــه روح‬ ‫حماســی در کشــور همچنــان زنــده اســت‪ ،‬افزودنــد‪:‬‬ ‫«ملــت ایــران در همــه قضایایــی کــه نیازمنــد حضــور‬ ‫پرشــور و حماســی بــوده‪ ،‬در میــدان حاضــر بوده انــد؛‬ ‫امــا اســتمرار ایــن روحیــه‪ ،‬نیازمنــد تعمیــق معــارف‬ ‫دینــی و فرهنگ سازی ســت»‪ .‬ایشــان‪ ،‬ایــن وظایــف‬ ‫خطیــر را از جملــه مســئولیت های جامعــه مداحــان‬ ‫برشــمردند و خاطرنشــان کردنــد‪« :‬به لطــف خداونــد؛‬ ‫جنــس جمهــوری اســامی از همه نظــر جــور اســت؛‬ ‫زیــرا نظــام اســامی‪ ،‬ســردار نظامــی خــوب‪ ،‬مــردان‬ ‫علمــی جــوان و پرانگیــزه‪ ،‬فرهنگ ســازان پرهمــت‬ ‫و باغیــرت و هنرمنــدِ‪ ،‬و مــردم اماده بــه کار در همــه‬ ‫عرصه هــا دارد؛ بنابرایــن‪ ،‬بــا چنیــن ظرفیت هایــی‬ ‫به فضــل الهــی‪ ،‬پیــروزی قطعــی و نهایــی بــر جبهــه‬ ‫وســیع دشــمن متعلــق بــه ملــت ایــران خواهد بــود»‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ در ایــن دیــدار‪ ،‬هشــت تن از مداحــان‬ ‫و شــاعران از اســتان های مختلــف کشــور‪ ،‬بــه قرائــت‬ ‫اشــعار و مدایحــی در فضائــل حضــرت فاطمــه زهــرا‬ ‫ســام اهلل علیها پرداختنــد‪.‬‬ ‫اظهارات ضدونقیض مسئوالن پیرامون قاچاق دام‬ ‫همه ســاله قیمــت اقــام اساســی ســبد خانــوار در ایــام پایانــی ســال‬ ‫به بهانه هــای مختلــف بــا نوســاناتی در بــازار روبــه رو می شــود کــه‬ ‫دراین میــان‪ ،‬عوامــل واســطه و دالل فرصــت را غنیمــت شــمرده‬ ‫ گــزارش باشــگاه‬ ‫تــا بتواننــد از ایــن اب گل الــود‪ ،‬ماهــی بگیرنــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫خبرنــگاران جــوان؛ بســیاری از مســئوالن براین باورنــد کــه عوامــل‬ ‫واســطه و دالل از هفته هاقبــل بــا ایجــاد جــو روانــی کمبــود عرضــه‬ ‫دام ناشــی از قاچــاق به دنبــال حفــظ قیمت هــای فعلــی هســتند؛‬ ‫درحالی کــه بــا وجــود انباشــت دام در واحدهــای دامــداری و‬ ‫زایش هــای مناســب نه تنهــا کمبــودی در عرضــه وجــود نــدارد؛ بلکــه‬ ‫به ســبب مــازاد عرضــه بایــد بخشــی از دام تولیــدی بــه بازارهــای‬ ‫هــدف صــادر شــود‪ .‬اگرچــه نوســان نــرخ ارز هماننــد ســال گذشــته‬ ‫زمینــه را بــرای خــروج غیرقانونــی دام از مرزهــای کشــور فراهــم کــرده؛‬ ‫امــا مدیرعامــل اتحادیــه دامــداران معتقــد اســت کــه بیــان اظهاراتــی‬ ‫مبنی بــر قاچــاق دام از مــرز بانــه واقعیــت نــدارد‪ .‬علی اصغــر ملکــی‬ ‫از نوســان قیمــت گوشــت در بــازار خبــر داد و گفــت‪« :‬هم اکنــون‬ ‫هرکیلــو شــقه گوســفندی بــدون دنبــه بــا نــرخ ‪ ۸۳‬تــا ‪۸۵‬هزارتومــان‬ ‫بــه مغــازه دار و بــا احتســاب ‪۱۰‬درصــد ســود‪ ۹۲ ،‬تــا ‪۹۳‬هزارتومــان بــه‬ ‫مصرف کننــده عرضــه می شــود»‪ .‬رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی‬ ‫قاچــاق دام را عامــل اصلــی تشــنج قیمــت گوشــت در بــازار برشــمرد‬ ‫و افــزود‪« :‬بنابــر اطالعــات موثــق؛ قاچــاق دام از مــرز بانــه به میــزان‬ ‫قابل توجهــی درحال انجــام اســت کــه همیــن امــر موجــب شــده قیمت‬ ‫گوشــت گوســاله و گوســفندی طــی روزهــای اخیــر‪ ،‬بــا نوســاناتی در‬ ‫خرده فروش ـی ها روب ـه رو شــود»‪ .‬رئیــس اتحادیــه گوشــت گوســفندی‬ ‫از افزایــش سـه هزارتومانی قیمــت دام زنــده در بــازار خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫«هم اکنــون هرکیلــو دام بــا نــرخ ‪ ۴۵‬تــا ‪۴۷‬هزارتومــان در میدان هــا‬ ‫عرضــه می شــود»‪ .‬او بااشــاره به اینکه کمبــودی در عرضــه دام زنــده‬ ‫وجــود نــدارد‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬این درحالی ســت که بــا اســتمرار خــروج‬ ‫دام از مــرز بانــه و تمایــل دامــداران بــه عرضــه ان ســوی مرزهــا‪،‬‬ ‫بی تردیــد بــا کمبــود عرضــه و التهــاب قیمــت در بــازار شــب عیــد‬ ‫مواجــه خواهیــم شــد»‪ .‬ایــن مقــام مســئول جلوگیــری از خــروج دام‬ ‫از مرزهــای کشــور را تنهــا راه حــل کنتــرل قیمــت گوشــت در بــازار‬ ‫دانســت و گفــت‪« :‬بنابــر اطالعــات موجــود؛ میــزان قابل توجهــی دام‬ ‫از مرزهــای کشــور درحال خــروج اســت‪ ،‬به همین خاطــر دامــداران‬ ‫به دنبــال فرصتــی هســتند تــا دام خــود را بــا قیمــت مناســب ان ســوی‬ ‫مرزهــا عرضــه کننــد؛ ازایـن رو‪ ،‬اعمــال نظارت دقیــق بر مرزهای کشــور‬ ‫تنهــا راه حــل جلوگیــری از التهــاب قیمــت در بــازار به شــمار مـی رود»‪.‬‬ ‫ســعید ســلطانی خــروج دام ســنگین از مرزهــای کشــور را تکذیــب کرد‬ ‫و گفــت‪« :‬برخی افــراد فرصت طلــب و ســودجو کــه به دنبــال منافــع‬ ‫خــود هســتند‪ ،‬بــا بیــان اظهاراتــی مبنی بــر خــروج غیرقانونــی دام از‬ ‫مرزهــای کشــور‪ ،‬به دنبــال التهــاب مجــدد قیمــت گوشــت در بــازار‬ ‫هســتند تــا بتواننــد ســودهای هنگفتــی را به جیــب بزننــد»‪ .‬مدیرعامل‬ ‫اتحادیــه دامــداران کشــور همچنیــن قیمــت تمام شــده هرکیلــو‬ ‫گوســاله زنــده را باالی‪۳۰‬هزارتومــان اعــام کــرد و افــزود‪« :‬مســئوالن‬ ‫دولتــی اعــام کرده انــد کــه درصــورت فــروش گوســاله زنــده بــا‬ ‫تلگرافی‬ ‫ شدن ‪۱۰۰‬هزارنفر از شاغالن روستایی‬ ‫بیمه ِ‬ ‫معــاون اشــتغال وزیــر کار بابیان اینکــه طــی دوسال گذشــته ‪۱۹۷‬هــزار شــغل جدیــد‬ ‫و خالــص درراســتای طــرح اشــتغال روســتایی ایجــاد شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬تــا پایــان‬ ‫ســال‪۱۰۰ ،‬هزارنفــر از شــاغالن مناطــق روســتایی تحت پوشــش بیمــه تامیــن اجتماعی‬ ‫ـزارش ایســنا؛ عیســی منصــوری افــزود‪« :‬از پایــان ســال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫قــرار می گیرنــد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫تاکنــون‪۱۱ ،‬هزارمیلیاردتومــان تســهیالت بــرای فعــاالن اقتصــادی مناطــق روســتایی‬ ‫و عشــایری درنظــر گرفتــه شــده و ‪۱۲۲‬هــزار واحــد کســب وکار‪ ،‬از ایــن تســهیالت‬ ‫بهره منــد شــده اند»‪.‬‬ ‫کاهش بدهی های خارجی ایران‬ ‫میــزان بدهی هــای خارجــی ایــران در پایــان اذرمــاه ســال ‪ ،۹۸‬بــه نه میلیــارد‬ ‫و ‪۵۳‬میلیــون دالر رســید کــه نســبت بــه پایــان ســال ‪ ،۹۷‬معــادل ســه درصد‬ ‫ گــزارش بانــک مرکــزی؛ ازاین میــزان‪ ،‬هفت میلیــارد و‬ ‫کاهــش داشــته‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫‪۵۴۸‬میلیــون دالر ان بدهی هــای میان مــدت و بلندمــدت و یک میلیــارد و‬ ‫‪۵۰۵‬میلیــون دالر بدهی هــای کوتاه مــدت اســت‪ .‬ایــن تعهــدات بالفعــل ایــران‬ ‫برمبنــای یــورو نیــز رقمــی بالغ بــر هش ـت میلیارد و ‪۱۷۳‬میلیون یــورو محاســبه‬ ‫شــده کــه ش ـش میلیارد و ‪۸۱۴‬میلیون یــور ِو ان‪ ،‬بدهی هــای میــان و بلندمــدت‬ ‫و یک میلیــارد و ‪۳۵۹‬میلیون یــورو بدهی هــای کوتاه مــدت اســت‪.‬‬ ‫‪۳۰‬میلیارددالر پروژه نیمه کاره در پتروشیمی‬ ‫وزیــر نفــت گفــت‪« :‬هم اکنــون در بخــش پتروشــیمی ‪۳۰‬میلیــارددالر پــروژه‬ ‫نیمــه کاره وجــود دارد و بایــد تــاش کنیــم از ســرمایه های مردمــی بــرای‬ ‫ـزارش وزارت نفــت؛ بیــژن زنگنــه‬ ‫تکمیــل ایــن پروژه هــا اســتفاده کنیــم»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫بابیان اینکــه اگــر پروژه هــای نفــت و پتروشــیمی فعــال شــود‪ ،‬بخش هــای دیگــر‬ ‫صنعتــی در کشــور هــم فعــال خواهــد شــد؛ ازجملــه هپکــو‪ ،‬افــزود‪« :‬صنــدوق‬ ‫توســعه ملــی‪ ،‬فاینانــس‪ ،‬منابع بانکــی‪ ،‬اوراق مشــارکت‪ ،‬انــواع اوراق مالی اســامی‬ ‫و فــروش ســهام شــرکت ها منابعــی هســتند کــه از انهــا اســتفاده کردیــم و‬ ‫اســتفاده خواهیــم کــرد و مدیــران مــا ان را خــوب بلدنــد»‪.‬‬ ‫قیمــت کم تــر از ‪۲۷‬هزارتومــان حاضرنــد دام تولیــدی دامــداران‬ ‫را خریــد حمایتــی کننــد کــه متاســفانه تاکنــون ایــن امــر صــورت‬ ‫نگرفتــه»‪ .‬به گفتــه او؛ باوجودانکــه متوســط قیمــت فــروش گوســاله‬ ‫زنــده بیــن ‪ ۲۳‬تــا ‪۲۴‬هزارتومــان اســت؛ امــا تاکنــون خبــری از خریــد‬ ‫حمایتــی از دامــداران نیســت‪ .‬او متوســط قیمــت هرکیلــو دام ســبک‬ ‫را ‪۳۵‬هزارتومــان اعــام کــرد و گفــت‪« :‬بنابــر امــار؛ قیمــت گوســفند‬ ‫زنــده نســبت بــه ابتــدای ســال ‪۲۵‬درصــد کاهــش یافتــه و تنهــا‬ ‫افــراد فرصت طلــب بــا بیــان اظهاراتــی مبنی بــر خــروج چشــم گیر‬ ‫دام از مرزهــای کشــور‪ ،‬به دنبــال بره ـم زدن نظــم بــازار هســتند»‪ .‬او‬ ‫قیمــت منطقــی هرکیلــو گوشــت گوســاله را ‪۶۰‬هزارتومــان و گوشــت‬ ‫گوســفند را ‪۷۰‬هزارتومــان اعــام کــرد و گفــت‪« :‬این درحالی س ـت که‬ ‫به ســبب ســودجویی عوامــل واســطه و دالل‪ ،‬گوشــت بــا نرخ هــای‬ ‫حــدود ‪ ۹۰‬تــا ‪۱۲۰‬هزارتومــان در مناطــق شــمال تــا جنــوب شــهر‬ ‫عرضــه می شــود کــه ایــن‪ ،‬اجحــاف در حــق مصرف کننــدگان اســت»‪.‬‬ ‫او بااشــاره به اینکه قیمــت فعلــی گوشــت در بــازار کاذب اســت‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«از ســال گذشــته‪ ،‬بــا هویت دارکــردن دام و کوتاه کــردن دســت‬ ‫واســطه ها و دالل‪ ،‬به دنبــال تعــادل قیمــت گوشــت در بــازار هســتیم؛‬ ‫چراکــه عوامــل واســطه و دالل بــا قاچــاق دام بــه خــارج از مرزهــا‪،‬‬ ‫ضربــه مهلکــی بــه بــازار داخــل وارد کردنــد»‪ .‬او گفــت‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫زایش هــای مناســب در بخــش دام ســبک و ازدیــاد دام ســنگین در‬ ‫واحدهــای دامــداری‪ ،‬نه تنهــا کمبــودی در عرضــه وجــود نــدارد؛ بلکــه‬ ‫از مســئوالن ذی ربــط انتظــار مــی رود کــه به منظــور جلوگیــری از‬ ‫زیــان تولیدکننــدگان‪ ،‬مجــوز صــادرات دام را صــادر کنــد»‪ .‬او دربــاره‬ ‫اینــده بــازار گوشــت شــب عیــد گفــت‪« :‬باتوجه بــه شــرایط فعلــی‬ ‫عرضه وتقاضــا و انباشــت دام در واحدهــای دامــداری‪ ،‬پیش بینــی‬ ‫می شــود کــه نوســان خاصــی در بــازار شــب عیــد رخ ندهــد»‪ .‬منصــور‬ ‫پوریــان نیــز خــروج غیرقانونــی دام از مــرز بانــه را تکذیب کــرد و گفت‪:‬‬ ‫کالن شهرهایی که سنگین ترین ترافیک را دارند‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫پــاره ای از دلســوزان نظــام و حتــی گروهــی از کارشناســان زبــده کشــورمان‪ ،‬جنــگ‬ ‫ایــران و عــراق را بــه نعمــت تشــبیه کردنــد‪ .‬در گــذر از احساســی کــه ایــن بــاور بــرای‬ ‫پیــروان ان دربرداشــت کــه بــا قــوت و شــدت بــر ان پافشــاری می کردنــد‪ ،‬همــان گــروه‬ ‫و دســته‪ ،‬معتقدنــد کــه تحریم هــا‪ ،‬موجــب برکــت هــم بــوده اســت‪ .‬اســتدالل اینــان‬ ‫بــر پایــه معــادالت اقتصــادی اســتوار اســت‪ .‬بدین گونــه کــه تحریم هــا باعــث اتــکای‬ ‫بیشــتر مــردم بــه تولیــدات داخلــی و رونــق کارخانه هــا در بعضــی از تولیدی هــا شــده‬ ‫اســت‪ .‬اگــر در ایــن مــورد‪ ،‬عــدم فعالیــت صددرصــدی تولیدی هــای داخــل را هــم درنظر‬ ‫بگیریــم‪ ،‬حداقــل تحریــم‪ ،‬باعــث وابســتگی کمتــر کشــور بــه فــروش نفــت شــده اســت‪.‬‬ ‫یکــی از ابزارهایــی کــه دولــت روحانــی و اصــوالً اقتصادیــون‪ ،‬بــر روی ان اصــرار دارنــد‪،‬‬ ‫اخــذ مالیــات مســتقیم اســت کــه بــا همیــن بــاور ‪ 30‬تــا ‪40‬درصــد بودجــه ســال اینده‬ ‫را بــر پایــه دریافــت مالیــات بســته اند‪ .‬در دوســا لِاخیر‪ ،‬یکــی از مشــاغلی کــه همــواره‬ ‫بــر روی ان از تمامــی جهــات بحــث بــوده اســت‪ ،‬دریافــت مالیــات از پزشــکان اســت؛‬ ‫چــون بــه بــاور اکثریت قریب به اتفــاق مــردم‪ ،‬حرفــه پزشــکی ازجملــه مشاغلی ســت‬ ‫کــه درامــد هنگفــت دارد؛ به خصــوص در کشــور مــا کــه هنــوز نظــام پزشــکی‪ ،‬شــکل‬ ‫و ضابطـه ای قانونــی نــدارد و اطبــاء بــه هــر میــزان کــه بخواهنــد از مراجعیــن ویزیــت‬ ‫به صــورت نقــدی دریافــت می کننــد و اغلــب جراحــان هــم در بیمارســتان ها‪ ،‬نرخ هــای‬ ‫مصــوب را رعایــت نمی کننــد و بــا نــام زیرمیــزی‪ ،‬یــا خصوصــی‪ ،‬مبالــغ بســیاربیش تری‬ ‫از تعرفــه پزشــکی دریافــت می کننــد‪ .‬حتــی در بســیاری از بیمارســتان ها به ویــژه‬ ‫خصوصــی‪ ،‬حتــی هزینــه بستری شــدن و جراحــی را قبــ ًا دریافــت می کننــد و‬ ‫بدین گونــه اســت کــه افــکار عمومــی‪ ،‬باوجودی کــه پزشــکان هم وغــم خــود را بــرای‬ ‫بیمــاران معطــوف می کننــد؛ امــا هزینه هــای دریافتــی انــان‪ ،‬اغلــب غیــر از نــرخ‬ ‫مصــوب اســت؛ لــذا به نظــر می رســد کــه دولــت بــر روی دریافــت مالیــات از پزشــکان‬ ‫کــه جــزو طبقــات مرفــه کشــور هســتند‪ ،‬حســاب کــرده اســت؛ امــا چــون ســنجش‬ ‫درامــد پزشــکان بســیار مشــکل و حتــی غیرممکــن اســت‪ ،‬دولــت بــرای ایــن طبقــه‪،‬‬ ‫داشــتن کارت خــوان را ضــروری دانســته و از دوســال پیش از پزشــکان خواســته اند کــه‬ ‫نقــدا ً بیمــاران را ویزیــت نکننــد‪ .‬براســاس تخمین هــای به عمل امــده‪ ،‬هنــوز بیــش از‬ ‫‪47‬درصــد از پزشــکان‪ ،‬کارت خــوان ندارنــد و در پــاره ای از مطــب پزشــکان نیــز بــه علــل‬ ‫مختلــف‪ ،‬بــه مراجعیــن گفتــه می شــود کارت خــوان هنــگ کــرده یــا نــوار ان تمــام‬ ‫شــده و بــه ایــن بهانــه‪ ،‬حــق ویزیــت خــود را به طــور نقــدی از مراجعیــن می گیرنــد؛‬ ‫ازجملــه در دندانپزشــکی ها‪ ،‬مشــکالت از ایــن همــه بیشــتر اســت؛ چراکــه بــر روی‬ ‫نرخ هــای متفــاوت دندانپزشــکی‪ ،‬هیــچ ضابطـه ای معمــول نمی شــود؛ کشــیدن دنــدان‪،‬‬ ‫کانال کشــی‪ ،‬پروتــز‪ ،‬پرکــردن و کلیــه جراحی هــای دنــدان‪ ،‬به نام هــای متفــاوت‪ ،‬از‬ ‫بیمــاران وجــه دریافــت می کننــد‪ .‬در اینجــا و در ایــن حالــت‪ ،‬به نظــر می رســد پزشــکان‬ ‫بایــد وادار شــوند درازای دریافــت ویزیــت‪ ،‬بــا ذکــر نــوع ویزیــت‪ ،‬بــه بیمــاران فاکتــور‬ ‫داده شــود‪ .‬در پایــان ضمــن تائیــد و تحســین کارگــزاران امــور مالیاتــی بایــد فرهنــگ‬ ‫مــردم عزیــز مــا‪ ،‬بــه حــدی اعتــا پیــدا کنــد کــه پرداخــت مالیــات را وظیفــه و امانــت‬ ‫و صداقــت کاری نیــز جــزو وظایــف به شــمار بیایــد‪ .‬دراین صــورت‪ ،‬به یقیــن میــزان‬ ‫دریافــت حقیقــی مالیــات از بیمارســتان ها‪ ،‬پلی کلینیک هــا‪ ،‬درمانگاه هــا و بخش هــای‬ ‫خصوصــی همچــون ویزیــت بیمــاران در مطــب پزشــکان‪ ،‬یــک وظیفــه ملــی و میهنــی‬ ‫شــمرده می شــود و پرداخــت مالیــات در مشــاغل‪ ،‬امــری پســندیده به شــمار می ایــد‪.‬‬ ‫در پایــان امیدواریــم در تعاونی هــا و اتحادیه هــای کشــور و حتــی انجمن هــای درامــددار‪،‬‬ ‫ایــن اتفــاق نیکــو یعنــی پرداخــت مالیــات‪ ،‬اپیدمــی شــود‪ .‬دراین صــورت وابســتگی‬ ‫کشــور بــه فــروش نفــت بــه حداقــل خواهــد رســید‪.‬‬ ‫ عنوان یک توسـعه دهنده و‬ ‫کارشناسـان شـرکت چندملیتی ‪ TomTom‬که به‬ ‫ِ‬ ‫خالق فناوری های مکان یابی فعالیت دارد و از سـال ‪ ۱۹۹۱‬در امسـتردام (هلند) تاسـیس و مشـغول به فعالیت شـده؛ در گزارش‬ ‫امـاری ‪ Traffic Index‬سـال ‪ 2019‬خـود‪ ،‬بـا انالیز حمل ونقل در ‪ 416‬شـهر از ‪ 57‬کشـور در شـش قاره‪ ،‬این نکته را خاطرنشـان‬ ‫کرده انـد کـه حجم ترافیـک خیابانی‪ ،‬طـی ‪10‬سالِ گذشـته در ‪ 239‬نقطه از نقـاط مور ِد بررسـی افزایش یافته و این مسـئله در‬ ‫بـازه یک سـاله ‪ 2018‬تـا ‪ 2019‬شـدت بیش تری هم داشـته‪ .‬براین مبنـا؛ خیابان های «بنگلـور» در هند و «مانیـل» در فیلیپین‪،‬‬ ‫سـنگین ترین ترافیک را در سـال گذشـته میلادی داشـتند؛ به گونه ای که تخمین زده شـده مسـافران و راننـدگان در این دو‬ ‫شـهر اسـیایی‪71 ،‬درصـد بیـش از حـد معمـول‪ ،‬زمانشـان را در رفت وامدها هـدر می دهند‪ .‬کالن شـهر «بوگوتـا» در کلمبیا‬ ‫نیـز بـا ‪68‬درصد اتالف وقـت بیش ازحد در ترافیک‪ ،‬سـومین جایـگاه را در ایـن رده بنـدی دارد‪ .‬کشـور هفتادودوملت؛ یعنی‬ ‫هندوسـتان‪ ،‬با سـه شـهر دیگر (مومبـای‪ ،‬پونا و دهلی نـو) در این فهرسـت‪ ،‬سـهمی حداکثـری دارد‪ .‬در شـهرهای اروپایی‪،‬‬ ‫«مسـکو» (‪59‬درصـد) در صـدر می ایسـتد و در کشـور امریکا «لـس انجلـس» (‪42‬درصد) پرترافیک ترین شـهر محسـوب‬ ‫می شـود‪ .‬رالـف پیتـر شـفر؛ از مدیران مجموعـه «تام تام» می گویـد‪« :‬گرچه حجـم ترافیک بـاال می تواند یکـی از ویژگی های‬ ‫اقتصـاد قوی محسـوب شـود کـه معمـوالً هـم در کالن شـهرها دیده می شـود؛ امـا نباید منکر خسـاراتی شـد کـه به لحاظِ‬ ‫هزینه هـای سـفر و تخریـب محیط زیسـت به دنبال دارد‪ .‬شـاید بهترین راه بـرای بهره بردن از تنهـا مزیت این ماجـرا (در نگاه‬ ‫توسـعه گرا)‪ ،‬بهبود زیرسـاخت های حمل ونقل و سرعت بخشـیدن بـه جریان حمل ونقـلِ درون شهری سـت»‪ .‬در اینفوگرافیک‬ ‫امـروز‪ ،‬شـهرهایی بـا بیش ترین حجـم ترافیک را مـرور می کنیم‪.‬‬ ‫«برخــی عوامــل واســطه و دالل بــا ایجــاد جــو روانــی مبنی بــر خــروج‬ ‫غیرقانونــی دام از مــرز بانــه به دنبــال ایجــاد التهــاب در بــازار گوشــت‬ ‫هســتند؛ امــا مقادیــر قابل توجهــی دام و گوشــت در کشــور وجــود‬ ‫دارد»‪ .‬رئیــس شــورای تامین کننــدگان دام کشــور افــزود‪« :‬باتوجه بــه‬ ‫زایش هــای مناســب و انباشــت دام در واحدهــای دامــداری‪ ،‬قیمــت دام‬ ‫رونــد نزولــی به خــود گرفتــه اســت؛ به طوری کــه هم اکنــون هرکیلــو‬ ‫الشــه دام ســبک بــا قیمــت ‪۶۵‬هزارتومــان در برخــی کشــتارگاه ها‬ ‫به دلیــل ازدحــام دام و فراوانــی گوشــت عرضــه می شــود»‪ .‬او ادامــه‬ ‫داد‪« :‬درحال حاضــر‪ ،‬عرضــه گوشــت به حــدی باالســت کــه به ســبب‬ ‫ایجــاد قیمت هــای رقابتــی‪ ،‬هرکیلــو منجمــد برزیلــی بــا قیمــت‬ ‫‪۴۰‬هزارتومــان و گوســفندی منجمــد ‪۶۰‬هزارتومــان و گوشــت گــرم‬ ‫گوســفندی در خرده فروشـی ها ‪۷۰‬هزارتومــان عرضــه می شــود؛ حــال‬ ‫ایــن ســوال مطــرح اســت کــه بــا شــرایط فعلــی‪ ،‬چطــور ممکن اســت‬ ‫التهــاب در بــازار ایجــاد شــده باشــد؟» به گفتــه او؛ درحال حاضــر‪،‬‬ ‫عرضــه گوشــت و دام زنــده به حــدی گســترده اســت کــه اظهــارات‬ ‫مغــازه داران و عوامــل واســطه‪ ،‬بــا واقعیــت مطابقــت نــدارد‪ .‬او‬ ‫بااشــاره به اینکه کمبــود عرضــه دام در میدان هــا شــایعه ای بیــش‬ ‫نیســت‪ ،‬افــزود‪« :‬اکنــون بســیاری از دامــداران از انباشــت دام در‬ ‫واحدهــای خــود گالیه منــد هســتند کــه زایش هــای مناســب بهــار‬ ‫بــر ایــن انباشــتگی دامــن می زنــد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه انباشــتگی‬ ‫دام در واحدهــای دامــداری بــر رونــد نزولــی قیمــت گوشــت بی تاثیــر‬ ‫نیســت‪ ،‬گفــت‪« :‬برخی افــراد ســودجو بابیــان اظهاراتــی مبنی بــر‬ ‫کمبــود دام به دنبــال حفــظ منافــع خــود در ایــام پایانــی ســال‬ ‫هســتند»‪ .‬باتوجه بــه فراوانــی گوشــت داخلــی و وارداتــی و انباشــت‬ ‫دام در واحدهــا در کنــار زایش هــای بهــاره‪ ،‬هرچقــدر بــه ایــام پایانــی‬ ‫ســال نزدیــک می شــویم‪ ،‬نه تنهــا نوســانی در بــازار نخواهیــم داشــت؛‬ ‫بلکــه بــا کاهــش قیمــت روب ـه رو خواهیــم شــد‪.‬‬ ‫هند بنگلور‬ ‫‪71‬درصد‬ ‫فیلیپین مانیل‬ ‫‪71‬درصد‬ ‫کلمبیا بوگوتا‬ ‫‪68‬درصد‬ ‫‪65‬درصد‬ ‫قابل توجه گیاهان دارویی‬ ‫صادرات ِ‬ ‫مجــری طــرح گیاهــان دارویــی وزارت جهــاد کشــاورزی‪ ،‬از رشــد ‪۳۷‬درصــدی صــادرات‬ ‫اســانس و فراورده هــای جانبــی گیاهــان دارویــی طــی دوسال گذشــته نســبت بــه‬ ‫ گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی؛ حســین زینلــی افــزود‪:‬‬ ‫ســنوات قبــل خبــر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫«گیاهــان دارویــی‪ ،‬نقــش مهمــی به لحــاظ اشــتغال افزایی‪ ،‬توســعه صــادرات غیرنفتــی‪،‬‬ ‫ارزاوری‪ ،‬رشــد اقتصــادی و بســیاری موارد دیگــر در اقتصــاد مملکــت دارنــد‪ .‬پارســال‬ ‫‪۲۰‬هزارهکتــار ســطح زیرکشــت گیاهــان دارویــی در کشــور توســعه پیــدا کــرد»‪.‬‬ ‫غفلت؛ شایع ترین نوع کودک ازاری‬ ‫معــاون امــور اجتماعــی ســازمان بهزیســتی کشــور بابیان اینکــه شــایع ترین نــوع‬ ‫کــودک ازاری‪ ،‬غفلــت از کــودکان اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬کــودک ازاری مزمــن باعــث کاهــش‬ ‫ـزارش ایلنــا؛ حبیـب اهلل مســعودی فریــد‬ ‫بهــره وری فــرد در بزرگ ســالی می شــود»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫افــزود‪« :‬در کــودک ازاری جســمی نیــز بُعــد روانــی ان‪ ،‬بدتــر اســت؛ در مطالعاتــی کــه‬ ‫در چیــن و امریــکا شــده‪ ،‬بــار کــودک ازاری مزمــن هزینه هــای بسیارســنگینی را بــرای‬ ‫جامعــه ایجــاد می کنــد و ‪۷۰‬درصــد عــوارض کــودک ازاری مزمــن در بزرگ ســالی‬ ‫مشــخص می شــود و کودکــی کــه دائــم درمعــرض ازار اســت‪ ،‬در بزرگ ســالی ‪۶۰‬درصــد‬ ‫میــزان بهــره وری اش کاهــش پیــدا می کنــد»‪.‬‬ ‫تجهیز پنج استان به بالن های مخابراتی‬ ‫رئیــس پژوهشــکده ســامانه های حمل ونقــل فضایــی پژوهشــگاه فضایــی ایــران‪ ،‬تجهیــز‬ ‫هــر اســتان بــه یــک بالــن مخابراتــی را از سیاســت های وزارت ارتباطــات می دانــد و‬ ‫می گویــد کــه مجــری ایــن طــرح‪ ،‬ایــن پژوهشــگاه اســت و در فــاز اول‪ ،‬پنــج اســتان‬ ‫ـزارش پانــا؛ رحیــم احســانی کاربــرد‬ ‫کشــور بــه ایــن بالن هــا مجهــز خواهنــد شــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ایــن ســکوها را در شــرایط بحرانــی دانســت و یــاداور شــد‪« :‬درصورتی کــه ماهــواره ای در‬ ‫فضــا نداشــته باشــیم و بخواهیــم بــه خدمــات ارتباطی نظیــر مخابراتــی یا تصویربــرداری‬ ‫دسترســی داشــته باشــیم‪ ،‬یکــی از راهکارهــای ان‪ ،‬ســکوهای استراتســفری هســتند»‪.‬‬ ‫غرفه‬ ‫هند مومبای‬ ‫‪59‬درصد‬ ‫‪59‬درصد‬ ‫‪57‬درصد‬ ‫‪56‬درصد‬ ‫‪55‬درصد‬ ‫‪53‬درصد‬ ‫هند پونا‬ ‫روسیه مسکو‬ ‫پرو لیما‬ ‫هند دهلی نو‬ ‫ترکیه استانبول‬ ‫اندونزی جاکارتا‬ ‫نمایشگاهلوازم یدکی‬ ‫و خدمات پس ازفروش‬ ‫خاتمه‪۹۸/11/27 :‬‬ ‫مکان‪ :‬تهران‬ ‫بازدید‪ 10 :‬تا ‪17‬‬ ‫گستره‪ :‬بین المللی‬ ‫سایت‪hermesbi.com :‬‬ ‫تماس‪021- 88107956 :‬‬ ‫گزارش ‪3‬‬ ‫یک شنبه‪ 27‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1929‬‬ ‫شهردار قدس مطرح کرد؛‬ ‫بهارانقالب اسالمی؛ بهار توسعه و پیشرفت شهرقدس‬ ‫سپیده حاصلی پناه‬ ‫بــا نگاهــی بــه عملکــرد و اقدامــات مجموعــه‬ ‫مدیریــت شــهری شــهرقدس در دوره پنجــم در اجــرای پروژه هــای متعــدد عمرانــی در زمینه هــای‬ ‫مختلــف و توزیــع عادالنــه امکانــات و خدمــات در نقــاط و محــات شــهر می تــوان گفــت ایــن‬ ‫مجموعــه در ارائــه خدمــات بــه شــهروندان یکــی از شــهرداری های پیشــتاز بــوده اســت کــه بــا‬ ‫بهره بــرداری از ده هــا پــروژه شــهری‪ ،‬ســهم قابل توجــه و چشــمگیری در تحقــق شــعار ســال و‬ ‫رونــق تولیــد و اقتصــاد داشــته اســت‪.‬‬ ‫تقویــت زیرســاخت های شــهرقدس بــا احــداث و بهره بــرداری از پروژه هــای متعــدد‬ ‫عمرانــی در ســال‬ ‫به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل شــورای اســامی و شــهرداری قــدس؛ مهنــدس‬ ‫مســعود مختــاری (شــهردار قــدس) بااشــاره به افتتــاح پروژه هــای شــاخص عمرانــی شــهرداری‬ ‫قــدس در ایــام اهلل دهــه فجــر اظهــار داشــت‪« :‬بهمن مــاه‪ ،‬مــاه هم دلــی و هم زبانــی ملــت‬ ‫حماسـه افرین ایــران اســت کــه بــا الهــام از فرامیــن الهــی و رهنمودهــای رهبــر کبیــر انقــاب بــر‬ ‫ســیطره نظــام طاغوتــی و ایــادی اســتکبار بــر کشــور پایــان دادنــد و ازادی‪ ،‬اســتقالل و جمهــوری‬ ‫اســامی را بــه ارمغــان اوردنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬طبــق فرمــوده رهبــری معظــم انقــاب امــروز کار‬ ‫جهــادی و خدمت رســانی بــه مــردم‪ ،‬مهم تریــن برنامــه نظــام مقــدس اسالمی ســت و کســب‬ ‫رضایتمنــدی مــردم مهم تریــن راه خنثــی کــردن اقدامــات مســتکبرانه دشــمنان اســت و شــهرداری‬ ‫و شــورای اســامی قــدس نیــز در دوره پنجــم مدیریــت شــهری ارائــه بهتریــن و بیشــترین خدمــات‬ ‫را در دســتور کار و اولویــت خــود قــرار داده اســت»‪ .‬شــهردار قــدس بیــان کــرد‪« :‬درهمین راســتا بــا‬ ‫تخصیــص بیــش از ‪ ۵۴‬درصــد بودجــه ‪ ۲۹۰‬میلیــاردی شــهرداری بــه بخــش عمرانــی و زیربنایــی در‬ ‫ســال جــاری عالوه بــر اجــرای پروژه هــای متعــدد در زمین ـ ه ســاماندهی و بهســازی معابــر ســطح‬ ‫شــهر بــا انجــام اقداماتــی چــون اســفالت ریــزی‪ ،‬جدول گــذاری و پیاده روســازی‪ ،‬رونــد اجرایــی‬ ‫پروژه هــای عمرانــی مختلفــی پیگیــری شــده اســت»‪ .‬مهندس مختــاری گفــت‪« :‬احداث ســاختمان‬ ‫شــهرداری (پارلمــان شــهری ســابق)‪ ،‬ســالن خانــه کشــتی شــهید ابراهیــم هــادی‪ ،‬خانــه فرهنــگ‬ ‫اســتاد شــهریار واقــع در شــهرک شــهید عزیــزی و ســالن نمــاز ارامســتان بهشــت فاطمــه(س)‬ ‫از جملــه پروژه هــای شــاخص افتتاح شــده در هفتــه دولــت ســال جــاری بــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«حــوزه فضــای ســبز شــهری بیشــترین ســهم را در میــان پروژه هــای افتتاحــی به خــود اختصــاص‬ ‫داده اســت؛ به طوری کــه پنــج پــروژه احــداث و بازســازی بوســتان های بــزرگ و کوچــک در‬ ‫نقــاط مختلــف شــهر بــا مجمــوع مســاحت ‪۸۰‬هزار مترمربــع بــه بهره بــرداری خواهــد رســید»‪.‬‬ ‫شــهردار قــدس خاطرنشــان کــرد‪« :‬مدیریــت شــهری در دوره پنجــم به منظــور تامیــن و تقویــت‬ ‫زیرســاخت های شــهری بــا اجــرای پروژه هــای متعــدد عمرانــی در زمینه هــای مختلــف فرهنگــی‪،‬‬ ‫ورزشــی‪ ،‬خدمــات شــهری‪ ،‬فضــای ســبز و غیــره تدابیــر بســیاری اندیشــید تــا به واســطه ان رونــد‬ ‫رشــد و شــکوفایی بــا قــوت و شــتاب هر چه بیشــتر طــی شــود»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬طــی یــک‬ ‫برنامه ریــزی پنج ســاله قــرار اســت ســرانه فضــای ســبز شــهرقدس از پنج مترمربــع بــه ‪ ۱۵‬مترمربــع‬ ‫کــه ســرانه کشوری ســت ارتقــاء داده شــود و در حال حاضــر بــا افتتــاح پروژه هــای فضــای ســبز‬ ‫در دهــه مبــارک فجــر‪ ،‬ایــن رقــم بــه ‪ ۱۰‬مترمربــع ارتقــاء یافــت و امیدواریــم بــا ایجــاد شــرایط و‬ ‫مهیا شــدن فضــای الزم در این حــوزه و تمامــی ســرانه ها بــه اســتاندارهای الزم ملــی دســت یابیــم و‬ ‫شــهرقدس روز بـه روز بــه شــهری بــا ضریــب زیسـت پذیری باالتــر بــدل شــود»‪ .‬مهنــدس مختــاری‬ ‫عنــوان داشــت‪« :‬در مجمــوع ‪ ۱۴‬پــروژه بــه اعتبــار ‪ ۶۵۰‬میلیاد ریــال در دهــه فجــر امســال توســط‬ ‫شــهرداری قــدس افتتــاح و بــه بهره بــرداری رســیده و همچنیــن کلنگ زنــی دو پــروژه نیــز صــورت‬ ‫پذیرفــت کــه باحضــور دکتــر تقـی زاده (معــاون محتــرم هماهنگی امــور عمرانــی اســتانداری تهران)‬ ‫پــروژه بوســتان بانــوان شــهرقدس به عنــوان پــروژه شــاخص به صــورت نمادیــن بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید و ســایر پروژه هــا در روز دوشــنبه ‪ ۲۱‬بهمن مــاه بــا حضــور مــردم‪ ،‬خانــواده معظــم شــهدا و‬ ‫مســئوالن شهرســتان قــدس افتتــاح شــد»‪ .‬شــهردار قــدس بااشــاره به امــار پروژه هــای اســفالت‪،‬‬ ‫پیاده روســازی و جدول گــذاری تصریــح کــرد‪« :‬مجمــوع پروژه هــای اســفالت ســطح شــهر در‬ ‫ســال های ‪ 96‬تــا ‪ 98‬مقــدار ‪854.817‬مترمربــع بــوده اســت و مجمــوع پروژه هــای جدول گــذاری‬ ‫معابــر ســطح شــهر در بــازه مذکــور ‪105.225‬متــر اســت و همچنیــن متــراژ کف پــوش معابر ســطح‬ ‫ سال گذشــته مجموع ـاً در مســاحت ‪151.512‬مترمربــع اجرایــی شــده اســت»‪.‬‬ ‫شــهر در سه ِ‬ ‫معرفی پروژه های شاخص افتتاح شده و کلنگ زنی شده شهرداری قدس‬ ‫در ایام اهلل دهه فجر‬ ‫بوستان بانوان شهرقدس‬ ‫باتوجه بــه اهمیــت کاربری هــای فضــای ســبز و بوســتان ها در شــهرهای امــروزی‪ ،‬در دوره پنجــم‬ ‫مدیریــت شــهری‪ ،‬تقویــت و ارتقــای ســرانه های اســتاندارد در حــوزه فضــای ســبز در دســتور کار قرار‬ ‫گرفــت کــه درهمین راســتا بوســتان بانــوان بــا مســاحت دوهکتــاری شــامل قســمت هایی چــون‬ ‫نگهبانــی و مدیریــت‪ ،‬خانــه ســامت‪ ،‬خانــه فرهنــگ‪ ،‬خانــه مــادر و کــودک‪ ،‬نمازخانــه‪ ،‬رســتوران‪،‬‬ ‫مجموعــه ورزشــی‪ ،‬کمپینــگ االچیــق و ‪ ...‬در دهــه فجــر امســال با حضــور دکتــر تقـی زاده (معــاون‬ ‫هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری تهــران) افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫کلنگ پروژه احداث ساختمان جدید پارلمان شهری بر زمین زده شد‬ ‫ائیــن کلنگ زنــی پــروژه ســاختمان پارلمــان شــهری قــدس در زمینــی بــا مســاحت تقریبــی‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬مترمربــع با حضــور امــام جمعــه شهرســتان‪ ،‬شــهردار‪ ،‬اعضــای شــورای اســامی شــهر‪،‬‬ ‫معاونیــن و مدیــران مناطــق‪ ،‬مدیــران عامــل ســازمان های تابعــه شــهرداری و جمعــی از شــهروندان‬ ‫در خیابــان جمهــوری برگــزار شــد‪.‬‬ ‫خانه فرهنگ استقالل در خیابان استقالل‬ ‫درراســتای ارتقــای ســرانه های فرهنگــی شــهر بــا مســاحت زیربنــای ‪۹۵۰‬مترمربــع در دوطبقــه‬ ‫‪۴۵۰‬مترمربعــی و شــامل مجموعــه کالس هــای اموزشــی‪ ،‬اتاق هــای اداری و مدیریــت و ظرفیــت‬ ‫برگــزاری ‪۲۰‬هزارســاعت امــوزش در ســال در هفتــه دولــت امســال با حضــور معــاون هماهنگــی‬ ‫امــور عمرانــی اســتانداری تهــران‪ ،‬دکتــر واثقــی (فرمانــدار)‪ ،‬رئیــس و اعضــای شــورای اســامی و‬ ‫ســایر مســئوالن افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫بوستان خانواده شهرقدس‬ ‫احــداث پــارک خانــواده باهــدف تقویــت و ارتقــای ســرانه اســتاندارد فضاهــای ســبز شــهری‪ ،‬بــا‬ ‫مســاحت ‪۱۰‬هزارمترمربــع و شــامل امکاناتــی همچون فضای ســبز‪ ،‬پیاده روســازی‪ ،‬وســایل ورزشــی‪،‬‬ ‫وســایل بــازی کــودکان‪ ،‬االچیــق‪ ،‬امفی تئاتــر‪ ،‬ســکوی نشســتن خانــواده‪ ،‬بوفــه‪ ،‬نمازخانه‪ ،‬ســرویس‬ ‫بهداشــتی و غیــره در دســتورکار شــهرداری قــدس قــرار گرفــت و در دهــه فجــر امســال افتتاح شــد‪.‬‬ ‫بلوار ‪۳۵‬متری جنب دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫مجموعــه شــهرداری قــدس طبــق کارشناس ـی های انجــام داده و بــا هــدف ایجــاد زیرســاخت های‬ ‫زیربنایــی در قالــب اجــرای پروژه هــای متعــدد عمرانــی‪ ،‬ســاماندهی عبو رو مــرور و کاهــش ترافیــک‬ ‫شــهری‪ ،‬عملیــات زیر بنایــی احــداث بلــوار ‪ ۳۵‬متــری جنــب دانشــگاه ازاد اســامی شــهرقدس بــا‬ ‫مســاحت ‪۱۲‬هزار مترمربــع شــامل زیرســازی‪ ،‬اســفالت ریزی و جدول گــذاری را اجرایــی کــرد و‬ ‫ان شــاءاهلل بــا انجــام اقدامــات الزم بــه محــور چیتگــر متصــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫بهره برداری از پروژه ساماندهی و بازسازی غرفه های تجاری بازارچه ولیعصر(عج)‬ ‫درراســتای ارائــه خدمــات مطلــوب بــه شــهروندان‪ ،‬معاونــت امــور زیربنایــی و ترافیــک شــهرداری‬ ‫قــدس اقــدام بــه بازســازی غرفه هــای تجــاری بازارچــه ولیعصر(عــج) واقــع در خیابــان شــهید‬ ‫شــریعتی بــا مســاحت ‪۱۵۰۰‬مترمربــع شــامل ‪ ۲۲‬غرفــه تجــاری شــامل امکاناتــی چــون ســرویس‬ ‫لو یکمیــن ســالگرد‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬نگهبانــی و محوطــه کــرده اســت کــه ایــن پــروژه هم زمــان بــا چه ‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی ایــران بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫بوستان گل زنبق واقع در میدان نبوت شهرقدس‬ ‫ ســال اخیر احــداث و توســعه پارک هــای محلــه ای بــا هــدف‬ ‫مجموعــه شــهرداری قــدس در دو ِ‬ ‫افزایــش نشــاط اجتماعــی شــهروندان‪ ،‬فراهم کــردن زمینــه مناســب بــرای تفریــح و ســرگرمی‬ ‫ســاکنین محــات و خانواده هــا‪ ،‬افزایــش مــراودات اجتماعــی و همگرایــی را اجرایــی کــرده اســت‬ ‫کــه از جملــه ایــن پروژه هــا می تــوان بــه احــداث بوســتان محل ـه ای گل زنبــق واقــع در میــدان‬ ‫نبــوت بــا مســاحت ‪ ۱۸۴۲‬مترمربــع‪ ،‬شــامل امکاناتــی چــون وســایل بــازی کــودکان‪ ،‬وســایل ورزش‬ ‫صبحگاهــی‪ ،‬مبلمــان پارکــی و فضــای ســبز اشــاره کــرد کــه عملیــات احــداث این بوســتان از ســال‬ ‫جــاری توســط معاونــت امــور زیربنایــی و ترافیــک ایــن شــهرداری اغــاز شــد و در دهــه فجر امســال‬ ‫افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫لوله گذاری کانال هدایت اب های سطحی خیابان شهید باهنر شهرقدس‬ ‫باتوجه به اینکــه عملیــات لوله گــذاری و هدایــت اب هــای ســطحی یکــی از برنامه هــای اساســی‬ ‫شــهرداری قــدس به منظــور جمـع اوری‪ ،‬هدایــت و دفــع اب هــای ســطحی‪ ،‬حفــظ بهداشــت محیط‬ ‫زیســت‪ ،‬رفــاه و اســایش شــهروندان و توســعه زیرســاخت های شهری ســت‪ ،‬طــی بازدیدهــای‬ ‫میدانــی از نقــاط و محــات مختلــف ســطح شــهر به منظــور شناســایی نقــاط ابگیــر توســط‬ ‫کارشناســان حــوزه امــور زیربنایــی‪ ،‬عملیــات لوله گــذاری کانــال هدایــت اب هــای ســطحی خیابــان‬ ‫شــهید باهنــر به طــول ‪ ۴۰۰‬متــر اجرایــی شــده اســت‪.‬‬ ‫پروژه بازسازی و ساماندهی پارک شهدای کاووسیه شهرقدس‬ ‫به منظــور تقویــت و ارتقــای ســرانه های حــوزه فضــای ســبز شــهرقدس و هم زمــان بــا‬ ‫لو یکمیــن ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی‪ ،‬عملیــات بازســازی و ســاماندهی‬ ‫چه ‬ ‫بوســتان ســه هزار مترمربعی شــهدای کاووســیه بــا اقداماتــی نظیــر تخریــب و اجــرای پیــاده رو‬ ‫بــا مســاحت ‪ ۱۵۰۰‬مترمربــع‪ ،‬ترمیــم جــداول به طــول ‪ ۱۵۰‬متــر‪ ،‬ســاخت پنج عــدد االچیــق‪،‬‬ ‫ســاماندهی و اصــاح زمیــن بــازی کــودکان توســط شــهرداری قــدس صــورت پذیرفتــه اســت و در‬ ‫ایــام اهلل دهــه فجــر امســال بــا حضــور مســئوالن شهرســتانی افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫چناقچی؛ رئیس شورای اسالمی شهرقدس عنوان کرد؛‬ ‫بهره برداری از ‪ 120‬پروژه؛ گواه همت شورای اسالمی دوره پنجم قدس‬ ‫تدوام خدمت رسانی جهادی مدیریت شهری در سال ‪۹۹‬‬ ‫رئیــس شــورای اســامی شــهرقدس نیــز در ائیــن افتتــاح پروژه هــای دهــه فجــر شــهرداری قــدس‬ ‫ضمــن تقدیــر از زحمــات مهنــدس مختــاری شــهردار قــدس اظهــار داشــت‪« :‬در ایــام اهلل دهــه‬ ‫فجــر امســال بــا تالش هــا و زحمــات تمــام همکارانــم در مجموعــه شــورای اســامی دوره پنجــم‬ ‫قــدس و شــهرداری قــدس پروژه هــای متنــوع و متعــددی در ســطح شــهرقدس به ویــژه در مناطــق‬ ‫فاز اول بوستان اب شن شهرقدس‬ ‫بوســتان اب شــن دیگــر پــروژه منحصر به فردی ســت کــه فــاز اول ان در دهــه فجــر بــه بهره بــرداری‬ ‫خواهــد رســید‪ .‬مســاحت پــروژه ‪۵.4‬هکتــار بــوده و شــامل امکاناتــی همچــون ‪۱۱‬هزارمترمربــع‬ ‫کفپــوش‪ ،‬نیمکــت‪ ،‬وســایل بــازی‪ ،‬االچیــق‪ ،‬ابخــوری‪ ،‬ســایبان‪ ،‬میــز تنیــس‪ ،‬فوتبــال دســتی و ‪...‬‬ ‫اســت و فــاز نخســت احــداث تم پــارک ‪۴۰‬هکتــاری اب شــن در حاشــیه رودخانــه فصلــی ایریــن‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بوستان محله ای تندرستی در محله شهید افراسیابی شهرقدس‬ ‫مدیریــت شــهری قــدس در دوره پنجــم به منظــور تامیــن و تقویــت زیرســاخت های شــهری‬ ‫پروژه هــای متعــدد عمرانــی را در زمینه هــای مختلــف اجرایــی کــرده کــه احــداث پــارک محلـه ای‬ ‫تندرســتی واقــع در محلــه شــهید افراســیابی از جملــه ایــن اقدامــات بــوده اســت کــه بــا اتمــام‬ ‫صد درصــدی عملیــات احــداث ایــن بوســتان بــا مســاحت ‪ ۳۴۰۰‬مترمربــع و شــامل بخش هایــی‬ ‫چــون فضــای بــازی کــودکان‪ ،‬زمیــن فوتبــال‪ ،‬زمیــن بدمینتون‪ ،‬ســرویس بهداشــتی و االچیــق‪ ،‬این‬ ‫پــروژه در دهــه مبــارک فجــر افتتــاح شــد‪.‬‬ ‫خانه فرهنگ جواداباد شهرقدس‬ ‫باتوجه بــه اینکــه رویکــرد شــهرداری قــدس در اجــرای پروژه هــای متعــدد عمرانــی بــر تقویــت‬ ‫و ارتقــای زیرســاخت های شــهری و افزایــش ســرانه ها در زمینه هــای فضــای ســبز‪ ،‬ورزشــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬ســاماندهی معابــر و غیــره معطــوف شــده اســت‪ ،‬در دوره پنجــم مدیریت شــهری عملیات‬ ‫احــداث خانــه فرهنــگ جوادابــاد به منظــور ارتقــای کیفــی و کمــی زیرســاخت ها و اماکــن فرهنگی‪،‬‬ ‫افزایــش ســرانه های ایــن حــوزه و تســهیل در دسترســی شــهروندان بــه امکانــات رفاهــی و خدماتی‬ ‫بــا ‪ ١٩۸۰‬مترمربــع زیربنــا در ‪ ٣٣۰‬مترمربــع زمیــن در شـش طبقه شــامل زیرزمیــن و پنج طبقــه بــا‬ ‫اســکلت بتنــی اجرایی شــد‪.‬‬ ‫بوستان نوسازی شده البرز کاووسیه‬ ‫کم برخــوردار اجــرا‪ ،‬افتتــاح و بــه بهره بــرداری رســیده اســت»‪ .‬حســین چناقچــی افــزود‪« :‬شــورای‬ ‫اســامی دوره پنجــم قــدس بــا رویکــرد اســتفاده حداکثــری از منابــع و عدالــت توزیعــی در تقســیم‬ ‫منابــع و خدمــات در نقــاط مختلــف شــهرقدس بــه ویــژه مناطــق کم تــر برخــوردار اقدامــات خــود‬ ‫را اغــاز کــرد و اجــرا و افتتــاح بیــش از ‪ ۱۲۰‬پــروژه از ابتــدای شــورای اســامی پنجــم گــواه تــاش‬ ‫و اهتمــام مجموعــه مدیریــت شــهری بــه ابادانــی روزافــزون شــهرقدس اســت»‪ .‬رئیــس شــورای‬ ‫اســامی شــهرقدس بیــان داشــت‪« :‬امیدواریــم بــا افتتــاح پروژه هــای عمرانــی متعــدد در زمینه های‬ ‫فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی‪ ،‬فضــای ســبز‪ ،‬خدماتــی در ســطح شــهر به عنــوان نمون ـه ای از دســتاوردها و‬ ‫بــرکات انقــاب شــکوهمند اســامی کارنامــه درخشــانی از عملکــرد مجموعــه مدیریت شــهری ارائه‬ ‫دهیــم»‪ .‬چناقچــی گفــت‪« :‬به یقیــن ایــن اقدامــات عالوه بــر تقویــت زیرســاخت های عمرانــی‪،‬‬ ‫فرهنگــی و اجتماعــی‪ ،‬فضــای ســبز و ارتقــای ســرانه های عمومــی گام موثــری در جهــت دســتیابی‬ ‫بــه توســعه پایــدار شــهری نیــز خواهــد بــود و زمینــه ارتقــای ســطح رفــاه عمومــی شــهروندان و‬ ‫جلــب رضایتمنــدی ایشــان را فراهــم خواهــد کــرد»‪ .‬رئیــس شــورای اســامی شــهرقدس تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬به همــت اعضــای شــورای اســامی و شــهردار قــدس ان شــاءاهلل در ســال اینــده نیــز پروژه هــا‬ ‫و طرح هــای مختلفــی در راســتای ارتقــای ســرانه های عمومــی و خدمــات ارائه شــده در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت و البتــه توســعه و ابادانــی شــهرقدس جــز بــا همــکاری و همیــاری عمومــی مــردم و‬ ‫مســئوالن محقــق نخواهــد شــد»‪.‬‬ ‫بوســتان البــرز کاووســیه بــه مســاحت ‪۲۲۰۰‬مترمربــع در ســال جــاری در راســتای ســاماندهی و‬ ‫بهســازی ان و جلــب رضایــت ســاکنان منطقــه بــا اقداماتی همچــون جدول گــذاری‪ ،‬پیاده روســازی‪،‬‬ ‫ســاخت االچیــق‪ ،‬زمیــن بــازی کــودکان‪ ،‬محوطــه تیرانــدازی بــا کمــان‪ ،‬احــداث اتــاق مدیریــت‪،‬‬ ‫انبــاری و احــداث دو چشــمه ســرویس بهداشــتی توســط شــهرداری قــدس نوســازی شــد‪.‬‬ ‫دکتر تقی زاده؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران‪:‬‬ ‫درراســتای ارتقــای ســرانه ورزشــی شــهرقدس اســتخر منطقــه ســرخ حصار شــهرقدس به مناســبت‬ ‫ایــام اهلل دهــه فجــر باحضــور مــردم و مســئوالن شهرســتان قــدس کلنگ زنــی شــد و عملیــات‬ ‫اجرایــی ان بـه زودی اغــاز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اجرای پروژه های متنوع‪ ،‬نوید اتفاقات خوب اینده را می دهد‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری تهــران در حاشــیه افتتــاح پروژه هــای دهــه فجــر‬ ‫شــهرداری قــدس ضمــن تقدیــر از فعالیت هــای مهنــدس مختــاری شــهردار قــدس اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫کلنگ زنی استخر منطقه سرخ حصار شهرقدس‬ ‫عملکرد مدیریت شهری قدس‬ ‫در میان شهرهای استان تهران شاخص تر و متمایزتر است‬ ‫توسعه و ابادانی کم نظیر شهرقدس در دوره پنجم مدیریت شهری‬ ‫معــاون عمرانــی اســتانداری تهــران‬ ‫بابیان اینکــه در دوره پنجــم مدیریــت‬ ‫ِ‬ ‫شــهری‪ ،‬جهــش و رشــد کم نظیــری‬ ‫در توســعه و ابادانــی شــهرقدس‬ ‫اتفــاق افتــاده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬عملکــرد‬ ‫شــهرداری و شــورای اســامی‬ ‫شــهرقدس در میــان شــهرهای اســتان‬ ‫تهــران شــاخص تر و متمایزتــر اســت»‪.‬‬ ‫به گــزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور‬ ‫بین الملــل شــورای اســامی و شــهرداری‬ ‫قــدس؛ تقــی زاده در ائیــن بهره بــرداری‬ ‫از پروژه هــای عمرانــی شــهرداری قــدس‬ ‫چهلو یکمیــن ســالروز‬ ‫کــه به مناســبت ‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی برگــزار شــد‪،‬‬ ‫رونــد توســعه و ابادانــی شــهرقدس را‬ ‫بســیار مطلــوب ارزیابــی کــرد و اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬شــهرقدس به لحــاظ نزدیکــی‬ ‫بــه پایتخــت و وجــود واحدهــای‬ ‫متعــدد صنعتــی‪ ،‬جمعیــت انبوهــی را‬ ‫در خــود جــای داده اســت کــه نیازمنــد‬ ‫زیرســاخت ها و ســرانه های خدماتــی‬ ‫و رفاهــی در حــد مطلــوب و اســتاندارد‬ ‫هســتند»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬خوشــبختانه‬ ‫در شــهرقدس به ویــژه در دوره پنجــم‬ ‫مدیریــت شــهری مــا شــاهد جهــش و‬ ‫رشــد کم نظیــری در توســعه و ابادانــی‬ ‫تقدیر از وظیفه شناسی شورای اسالمی قدس در زمان الزم‬ ‫پارلمان شهری برای خدمت و پیگیری مشکالت مردم ساخته می شود‬ ‫امــام جمعــه شهرســتان قــدس نیــز در حاشــیه مراســم کلنگ زنــی ســاختمان جدیــد پارلمــان‬ ‫شــهری ضمــن تقدیــر از اقدامــات شــورا و شــهرداری در خصــوص اجــرا و افتتــاح پروژه هــای‬ ‫متعــدد عمرانــی در ســطح شــهرقدس اظهــار داشــت‪« :‬از اقــدام بســیار خوب و ارزنــده شــورای‬ ‫اســامی شــهرقدس درخصــوص واگــذاری ســاختمان پارلمــان شــهری بــه شــهرداری قــدس‬ ‫پــس از جریانــات پیش امــده تشــکر می کنــم و شــورای اســامی شــهرقدس در موقــع بحــران‬ ‫وظیفــه را شــناخته و در لحظــه بــه ان عمــل کردنــد»‪ .‬حجت االسالم والمســلمین رضــا جــوکار‬ ‫افــزود‪« :‬از شــهردار محتــرم قــدس نیــز بــرای جبــران اقــدام شــورای اســامی تشــکر می کنــم و‬ ‫امیــدوارم هر چه زودتــر ایــن مــکان بــه نــام امــام و شــهدا بــه مرکــزی بــرای خدمــت بــه مــردم‬ ‫و پیگیــری مشــکالت مــردم تبدیــل شــود و ان شــاءاهلل روح امــام(ره) بزرگــوار و شــهدا از اقدامــات‬ ‫صورت گرفتــه راضــی باشــد»‪ .‬وی بیــان داشــت‪« :‬امــروز بایســتی حــل مشــکالت شهرســتان‬ ‫قــدس در دســتور کار تمامــی مســئوالن شهرســتان باشــد و بــرای تحقــق ملــت قــوی و مقتــدر‬ ‫بایســتی بــا تفکــر جهــادی و انقالبــی فعالیــت کنیــم»‪.‬‬ ‫مختــاری‪ ،‬از پیگیــری مجدانــه ایــن شــهرداری بــرای تکمیــل و اتمــام ‪ 42‬پــروژه نیمه تمــام بــرای‬ ‫بهره بــرداری در ســال اینــده خبــر داد‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬ایــن شــهرداری هم اکنــون ‪ ۴۲‬پــروژه‬ ‫ـال اجــرا هســتند و امیدواریم در‬ ‫نیمه تمــام دارد کــه همــه ایــن پروژه هــا بــا جدیــت پیگیــری و در حـ ِ‬ ‫ســال اینــده بتوانیــم همــه ایــن طرح هــا را کــه بــرای رفــاه حــال شــهروندان و جلــب رضایتمنــدی‬ ‫ایشــان تعریــف شــده را بــه بهره بــرداری برســانیم»‪ .‬شــهردار قــدس افــزود‪« :‬خوشــبختانه مدیریــت‬ ‫شــهری بــا تعامــل و همــکاری اعضــای شــورای اســامی شــهر برنامه هــای خوبــی را بــرای رفــع نیاز‬ ‫و خواســته های شــهروندان در دســتورکار خــود دارد و امیــد اســت کــه شــهروندان خــوب و فهیــم‬ ‫شــهرقدس بــا مشــارکت و همراهــی بیش از پیــش در موضوعــات شــهری‪ ،‬شــهرداری را در رســیدن‬ ‫بــه اهــداف یــاری و کمــک کننــد‪.‬‬ ‫احداث بوستان بانوان شهرقدس‪ ،‬اقدامی خاص در سطح شهرهای استان تهران است‬ ‫معاون عمرانی استانداری تهران در ائین بهره برداری از پروژه های عمرانی شهرداری قدس‪:‬‬ ‫ایــن شــهر بوده ایــم کــه گوشــه ای از‬ ‫ایــن خدمــات در قالــب بهره بــرداری از‬ ‫پروژه هــای عمرانــی در دهــه فجــر ظهــور‬ ‫و بــروز یافتــه اســت»‪ .‬معــاون عمرانــی‬ ‫اســتانداری تهــران بــه افتتــاح پروژه هــای‬ ‫شــاخص عمرانــی در شــهرقدس اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬احــداث پروژه هایــی‬ ‫ماننــد بوســتان ویــژه بانــوان و ابنیــه‬ ‫متعــدد فرهنگــی‪ ،‬ورزشــی و خدماتــی‬ ‫کــه در حال حاضــر بــه بهره بــرداری‬ ‫می رســد‪ ،‬نشــان از تــوان و اراده قــوی‬ ‫مســئوالن مدیریــت شــهری بــرای‬ ‫خدمــت بــه مــردم و ابادانــی شــهر‬ ‫حجت االسالم والمسلمین جوکار؛ امام جمعه شهرستان قدس تاکید کرد؛‬ ‫پیگیری‪ ،‬اتمام و تکمیل ‪ 42‬پروژه عمرانی برای بهره برداری در سال ‪99‬‬ ‫احداث کانال زرداب شهرقدس‬ ‫ب و پســماندهای خانگــی در مســیر کانــال زرداب و روبــاز بــودن ان‬ ‫باتوجه بــه اینکــه ورود فاضــا ‬ ‫موجــب بــروز مســائل و معضــات زیس ـت محیطی شــده بــود‪ ،‬عملیــات احــداث کانــال زرداب و‬ ‫لوله گــذاری و سرپوشــیده کــردن ان تــا خیابــان توســعه بــه طــول ‪ ۴۹۰‬متــر بــا اســتفاده از لوله های‬ ‫کاروگیــت بــه قطــر ‪ ۸۰‬ســانتی متر در راســتای رفــع مســائل و معضــات ایــن کانــال و ارتقــا ســطح‬ ‫کیفــی مســائل زیسـت محیطی شــهر توســط معاونــت امــور زیربنایــی و ترافیــک شــهرداری قــدس‬ ‫اجرایــی شــد‪.‬‬ ‫«شهرســتان قــدس یکــی از شهرستان هایی ســت کــه بــا شــهر تهــران مــرز مشــترک دارد و‬ ‫تقاطع هــای غیرهمســطح و پروژه هــای عمرانــی مختلــف در دســت اجــرای شــهرداری قــدس‪،‬‬ ‫به نظــر می رســد برنامه هایــی موجــود در ســطح شهرســتان قــدس شــرایط مطلوبــی را در اینــده‬ ‫نزدیــک در قــدس شــاهد باشــیم»‪ .‬دکتــر محمــد تقـی زاده افــزود‪« :‬در مجموعــه زیتــون شــهرقدس‬ ‫و درکنــار محــور ‪۲۴‬متــری متصــل بــه محــور جــاده چیتگــر مجموعه هــای تفریحــی‪ ،‬ورزشــی و‬ ‫فضــای ســبز توســط شــهرداری قــدس احــداث شــده اســت؛ از جملــه بوســتان بانــوان کــه یکــی از‬ ‫کارهــای خــاص و ویژه ای ســت کــه در مجموعــه اســتان و شــهرهای اســتان و به صــورت انحصــاری‬ ‫اجــرا شــده اســت کــه جــای تقدیــر و تشــکر دارد»‪ .‬وی بیــان داشــت‪« :‬یکــی از محدودیت هــای‬ ‫معمــول در شــهرها فضــای اختصاصــی بانــوان اســت و تاکیــد اســتانداری تهــران بــه شــهرداری های‬ ‫اســتان توجــه ویــژه بــه ایــن فضاهاســت کــه عالوه بــر جبــران ســرانه خدماتــی شــهرها‪ ،‬بــرای‬ ‫بانــوان محتــرم نیــز امکانــات تفریحــی‪ ،‬ورزشــی و اوقــات فراغــت فراهــم می کنــد»‪ .‬دکتــر تقـی زاده‬ ‫گفــت‪« :‬به نظــر می رســد کــه افتتــاح و بهره بــرداری از پروژه هــای مذکــور اتفاقــات خوبــی در‬ ‫ســطح شهرســتان قــدس رقــم خواهــد خــورد و باتوجه بــه تراکــم بــاالی جمعیتــی شــهرقدس‪ ،‬ایــن‬ ‫پروژه هــا می توانــد نســبت بــه کاهــش کمبــود خدمــات و ســرانه ها موثــر باشــد»‪.‬‬ ‫اســت؛ به طوری کــه می تــوان گفــت‬ ‫عملکــرد شــهرداری و شــورای اســامی‬ ‫شــهرقدس در میــان شــهرهای اســتان‬ ‫تهــران شــاخص تر و متمایزتــر اســت»‪.‬‬ ‫تقــی زاده در پایــان گفــت‪« :‬عملکــرد‬ ‫ سال گذشــته‬ ‫شــهرداری قــدس در سه ِ‬ ‫در بخش هــای مختلــف عمرانــی و‬ ‫خدماتــی قابل تقدیــر اســت؛ به ویــژه‬ ‫اینکــه ســرانه های عمومــی در ایــن دوره‬ ‫به طــور چشــمگیری ارتقــاء یافتــه اســت‪.‬‬ ‫به طــور مثــال‪ ،‬ســرانه فضــای ســبز بــا‬ ‫احــداث و بازســازی ‪ 43‬بوســتان حــدود‬ ‫‪ 35‬درصــد افزایــش پیــدا کــرده اســت»‪.‬‬ ‫تعیین ‪ ۱۰۰‬نقطه موقت تبلیغات انتخاباتی مجلس شورای اسالمی توسط شهرداری قدس‬ ‫با مشارکت و همکاری همگانی‪ ،‬در حفظ سیما و منظر شهری کوشا باشیم‬ ‫مطابــق بــا اطالعیــه ســتاد انتخابــات کشــور مبنی بــر اغــاز زمــان شــروع تبلیغــات‬ ‫کاندیداهــای یازدهمی ـن دوره انتخابــات مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬شــهرداری قــدس‬ ‫بنابــر برنامه ریزی هــای صورت گرفتــه‪ ۱۰۰ ،‬نقطــه محــل موقــت را در ســطح شــهرقدس‬ ‫به منظــور اســتفاده تبلیغاتــی کاندیداهــای انتخابــات حــوزه انتخابیــه شهرســتان های‬ ‫شــهریار‪ ،‬قــدس و مــارد و جلوگیــری از اغتشاشــات و الودگی هــای بصــری ســطح‬ ‫ـزارش مدیریــت ارتباطــات و امــور بین الملــل‬ ‫شــهرقدس را تعییــن کــرده اســت‪ .‬به گـ ِ‬ ‫شــورای اســامی و شــهرداری قــدس؛ هم زمــان بــا اطالعیــه شــماره ‪ ۱۲‬ســتاد انتخابــات‬ ‫کشــور و اعــام زمــان شــروع و پایــان تبلیغــات نامزدهــای انتخابــات مجلــس شــورای‬ ‫اســامی‪ ،‬شــهرداری قــدس بــا رعایــت اصــل بی طرفــی تدابیــری را به منظــور مدیریــت‬ ‫فضــای تبلیغاتــی ســطح شــهر اتخــاذ کــرده اســت‪ .‬شــهرداری قــدس به منظور برگــزاری‬ ‫پرشــور انتخابــات مجلس شــورای اســامی و پرشــور تر کردن فضــای انتخابات و تشــویق‬ ‫بــه حضــور حداکثــری مــردم در انتخابــات‪ ،‬محل هــای موقــت انتخاباتــی را در نقــاط‬ ‫مختلــف شــهر؛ به ویــژه در نقــاط پرتــردد و معابــر اصلــی را به منظــور اســتفاده تبلیغاتــی‬ ‫کاندیداهــا و طرفــداران ان هــا و نصــب مــوارد تبلیغاتــی درنظــر گرفتــه اســت‪ .‬باتوجه بــه‬ ‫مــاده ‪ ۹۲‬قانــون شــهرداری ها مبنی بــر عــدم الصــاق هرگونــه نوشــته و مطلــب بــر روی‬ ‫دیوارهــای شــهری و وظایــف ذاتــی اداره ســیما و منظــر شــهری مبنی بــر نظــارت بــر‬ ‫چیدمــان اماکــن خصوصــی و عمومــی در معــرض دیــد و ســاماندهی و مدیریــت موضوع‬ ‫تبلیغــات و اعالنــات در ســطح شــهر‪ ،‬حــدود ‪ ۱۰۰‬پنل اختصاصــی تبلیغاتــی را به منظور‬ ‫اســتفاده در بــازه تبلیغــات انتخابــات مجلــس تعبیــه و نصــب کــرده اســت‪ .‬بــا توجــه‬ ‫هزینه هــای شــهرداری قــدس بــرای نظافــت و پیرایــش ســیما و منظــر شــهری و حــذف‬ ‫نازیبایی هــای محیــط شــهری‪ ،‬نصــب تبلیغــات انتخاباتــی در مکان هــای غیرمجــاز‬ ‫عالوه بــر خســارت بــه منظــر شــهر بــرای شــهر و شــهروندان هزینه هــای ســنگینی‬ ‫دربــردارد کــه بایــد بــا انجــام تبلیغــات در مکان هــای مجــاز از ایجــاد هزینه هــای اضافــی‬ ‫بــرای بیت المــال و شــهروندان جلوگیــری شــود‪ .‬باتوجه بــه مــواد قانونــی فصــل ششــم‬ ‫قانــون انتخابــات مجلــس شــورای اســامی نصــب و اصــاق هرگونــه اعالمیــه‪ ،‬عکــس‪،‬‬ ‫پوســتر و ســایر مــوارد تبلیغاتــی غیــر از محل هــای در نظر گرفتــه و مکان هــا و معابــر‬ ‫عمومــی خــاف قانــون اســت و با توجه بــه گشــت های بازرســی و تشــکیل کمیتــه‬ ‫امحــاء ســتاد انتخابــات بــا متخلفیــن طبــق مقــررات قانونــی برخــورد خواهــد شــد‪ .‬در‬ ‫پایــان از نامزدهــای نمایندگــی انتخابــات مجلــس شــورای اســامی در حــوزه انتخابیــه‬ ‫شهرســتان های شــهریار‪ ،‬قــدس و مــارد و طرفــداران ان هــا تقاضــا می شــود ضمــن‬ ‫رعایــت قانــون و خــودداری از الصــاق پوســتر‪ ،‬تراکــت و پــاکارد در محل هایــی غیــر‬ ‫از مکان هــای تعریف شــده در ســطح شــهرقدس‪ ،‬بــا مشــارکت و همــکاری همگانــی در‬ ‫حفــظ و پاکیزگــی ســیما و منظــر شــهری ســهیم باشــند‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫یک شنبه‪ 27‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1929‬‬ ‫اگهی ابالغ دادنامه‬ ‫خواهــان‪ :‬محمــد‬ ‫پرونــده کالســه ‪ 49/98‬شــعبه ‪ 4‬شــورای حــل اختــاف شهرســتان گنابــاد‪ -‬خراســان رضــوی‬ ‫خوانــده‪ :‬عــذرا ســاعدی فرزنــد درویــش بــه نشــانی‪ :‬مجهول المــکان‬ ‫جوادیــان فرزنــد غالمرضــا ســاکن‪ :‬گنابــاد‪ -‬کاخــک‬ ‫خواســته‪ :‬مطالبــه وجــه چــک بــه شــماره ‪ 291325‬بــه تاریــخ ‪1398/3/14‬‬ ‫رای شورا‬ ‫درخصــوص دعــوی خواهــان محمــد جوادیــان بــه طرفیــت خوانــده عــذری ســاعدی بــه خواســته مطالبــه وجــه چــک به شــماره‬ ‫‪ 291325‬بانــک ســپه بــه مبلــغ یــازده میلیــون تومــان اصــل خواســته بــه انضمــام هزینه هــای دادرســی و خســارت تاخیــر از‬ ‫تاریــخ سررســید الــی یوم الوصــول شــورا پــس از بررســی موضــوع و مــدارک و مســتندات و اظهــارات خواهــان و اینکــه خوانــده‬ ‫علیرغــم اســتحضار از وقــت رســیدگی از طریــق نشــر در روزنامــه ســایه مورخــه ‪ 1398/9/2‬در شــورا حاضــر نشــده و الیحه ای هم‬ ‫در جهــت دفــاع و یــا تکذیــب ادعــای خواهــان ارائــه و ارســال ننمــوده علی هــذا دعــوی خواهــان در ایــن مرحلــه از رســیدگی‬ ‫ثابــت تشــخیص‪ ،‬فلــذا بــه اســتناد مــواد ‪ 194‬و ‪ 198‬و ‪ 515‬و ‪ 519‬و ‪ 522‬ق‪.‬ا‪.‬د‪.‬م حکــم بــه محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت‬ ‫مبلــغ یــازده میلیــون تومــان اصــل خواســته بــه انضمــام هزینه هــای دادرســی بــه مبلــغ یکصــد و پنجــاه و شــش هــزار تومــان و‬ ‫خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ صــدور سررســید چــک الــی یوم الوصــول صــادر و اعــام می نمایــد‪ .‬رای صــادره غیابــی و ظــرف‬ ‫‪ 20‬روز پــس از ابــاغ قابــل واخواهــی در همیــن شــورا می باشــد‪.‬‬ ‫قاضی شعبه ‪ 4‬شورای حل اختالف گناباد‬ ‫م الف ‪98236‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت ششدانگ پالک ‪ 1387/10‬باقیمانده واقع در گناوه بخش شش بوشهر‬ ‫اقــای محمدرضــا بیروتــی وکیــل مالــک اقــای مســعود جمــی (طبــق وکالتنامــه شــماره ‪ 41922‬مورخــه ‪ 98/09/11‬تنظیمــی‬ ‫دفتــر ‪ 94‬گنــاوه) مالــک ششــدانگ پــاک ‪ 917/5692‬بــا تســلیم استشــهاد محلــی گواهــی شــده دفتــر ‪ 94‬گنــاوه مدعی اســت‬ ‫کــه یــک جلــد ســند مالکیــت ششــدانگ پــاک ‪ 1387/10‬واقــع در گنــاوه بخــش شــش بوشــهر کــه در صفحــه ‪ 444‬دفتــر جلد‬ ‫‪ 2‬ذیــل ثبــت ‪ 347‬بــه نــام اقــای مندنــی جمـی زاده صــادر و تســلیم گردیــده اســت ســپس بــه موجــب ســند قطعــی شــماره‬ ‫‪ 4121‬مورخــه ‪ 90/05/22‬دفتــر ‪ 94‬گنــاوه مع الواســطه بــه اقــای مســعود جمــی انتقــال گردیــده اســت و تاکنــون در قیــد تامین‬ ‫و بازداشــت نمی باشــد بعلــت اسباب کشــی مفقــود گردیــده اســت و درخواســت صــدور المثنــی را نمــوده اســت‪ .‬لــذا مراتــب‬ ‫طبــق اصــاح تبصــره یــک اصالحــی مــاده ‪ 120‬ایین نامــه قانــون ثبــت اعــام می گــردد کــه هــر کــس نســبت بــه ملــک مــورد‬ ‫اگهــی معاملـه ای نمــوده و یــا مدعــی وجــود ســند مالکیــت نــزد خــود می باشــد تــا ده روز پــس از انتشــار ایــن اگهــی بــه اداره‬ ‫ثبــت اســناد و امــاک گنــاوه مراجعــه و اعتــراض خــود را ضمــن ارائــه اصــل ســند مالکیــت و یــا ســند معاملــه تســلیم نمایــد‬ ‫چنانچــه ظــرف مــدت مقــرر اعتراضــی نرســد و یــا در صــورت اعتــراض اصــل ســند ارائــه نشــود المثنــی ســند طبــق مقــررات‬ ‫صــادر و بــه متقاضــی تســلیم خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/11/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 351‬محمد چهابدار‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی قسمتی از پالک ‪ 4‬اصلی بخش دو رامهرمز‬ ‫نظــر بــه اینکــه هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر‬ ‫در ثبــت رامهرمــز مالکیــت و تصرفــات مفــروزی اقــای عبدالواحــد رشــیدی فرزنــد عبدالکریــم دارای کــد ملــی ‪1911224646‬‬ ‫بشناســنامه ‪ 1530‬صــادره از رامهرمــز را برابــر رای شــماره ‪ 139860317005001218‬مورخــه ‪ 98/03/12‬تاییــد نمــوده و‬ ‫اگهی هــای مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف انتشــار یافتــه لــذا تحدیــد حــدود پــاک موصــوف بنــام مشــارالیه تحــت عنــوان‬ ‫عرصــه ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪ 303/79‬مترمربــع بــه ادرس رامهرمــز بلــوار ارشــاد در روز دوشــنبه مــورخ‬ ‫‪ 98/12/19‬از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬ظهــر بــه اســتناد مــاده ‪ 14‬قانــون ثبــت انجــام می گیــرد‪ .‬لــذا بدینوســیله بــه موجــب ایــن‬ ‫اگهــی بــه مالکیــن یــا مجاوریــن و صاحبــان حقــوق ارتفاقــی اخطــار می گــردد کــه عملیــات تحدیــد حــدود و نقشـه برداری در‬ ‫ســاعت و روز مقــرر در اگهــی انجــام و شــروع خواهــد شــد و اعتــراض نســبت بــه حــدود یــا حقــوق ارتفاقــی بــا توجــه بــه مــاده‬ ‫‪ 20‬قانــون ثبــت از تاریــخ تنظیــم صورتمجلــس تحدیــد حــدود بــه مــدت ‪ 30‬روز پذیرفتــه خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1398/11/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 12/627‬باغدار‪ ،‬کفیل اداره ثبت اسناد و امالک رامهرمز‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه مهریه پرونده ‪ -9800286‬اجرای ثبت سبزوار‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای هــادی واقــف‪ ،‬نــام پــدر‪ :‬علــی‪ ،‬تاریــخ تولــد‪ 1345/08/22 :‬شــماره ملــی‪ 0793372690 :‬شماره شناســنامه‪:‬‬ ‫‪ 655‬بــه نشــانی‪ :‬ســبزوار‪ ،‬خ ابومســلم‪ -‬ابومســلم ‪ 13‬منــزل شــخصی ابــاغ می شــود کــه خانــم اعظــم بهادری نــژاد جهــت‬ ‫وصــول مبلــغ پنجــاه عــدد ســکه طــا تمــام بهــار ازادی بــه اســتناد مهریــه منــدرج در ســند ازدواج شــماره ‪ 27537‬دفتــر ازدواج‬ ‫‪ 46‬ســبزوار علیــه شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه ‪ 9800286‬در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق‬ ‫گــزارش مــورخ ‪ 1398/04/15‬اداره پســت شهرســتان ســبزوار محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده‪ .‬لــذا بنــا‬ ‫بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬ائین نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار‬ ‫محلــی اگهــی می شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب می گــردد‪ ،‬نســبت‬ ‫بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪98/11/27 :‬‬ ‫م الف ‪ 98/100/3299‬علی اب باریکی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک سبزوار‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و کارت موتورســیکلت پیشــتاز مــدل ‪ 88‬رنــگ نقــره ای بــه شــماره انتظامــی ‪ 27498-761‬بنــام محســن طالبی نیــا‬ ‫فرزنــد علی اکبــر شــماره موتــور ‪ NEG0956450‬شــماره تنــه ‪ 125A8808565‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط‬ ‫ا ست ‪.‬‬ ‫م الف ‪ 163‬تربت حیدریه‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو ســواری ‪ 206‬مــدل ‪ 1396‬بــه رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور ‪ 165A0093074‬و شــماره شاســی ‪060813‬‬ ‫و شــماره پــاک ‪337 -34‬ن‪ 27‬مربــوط بــه ســجاد مرادی فــر مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز موتورســیکلت باجــاج مــدل ‪ 90‬تیــپ ‪ 135‬سی ســی بــه شــماره موتــور ‪ 77717‬و شــماره تنــه ‪135Z9024804‬‬ ‫بنــام عبدالحمیــد خواجــه و شــماره پــاک ‪ 827-96839‬مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اخطار اجرائی‬ ‫مشخصات محکوم علیه‪ :‬نام‪ :‬سیدمحسن‪ .‬نام خانوادگی‪ :‬هاشمی‪ .‬نشانی محل اقامت‪ :‬مجهول المکان‪.‬‬ ‫مشخصات محکوم له‪ :‬نام‪ :‬سیدهاشم موسوی با وکالت علی همراه فرجی‪.‬‬ ‫محکــوم بــه‪ :‬بــه موجــب رای شــماره ‪ 314‬تاریــخ ‪ 98/5/19‬حــوزه ‪ 965‬شــورای حــل اختــاف شهرســتان ری کــه قطعیــت‬ ‫یافتــه اســت محکوم علیــه محکــوم اســت بــه‪ :‬پرداخــت مبلــغ ‪ 125/000/000‬ریــال بابــت اصــل خواســته و مبلــغ دو میلیــون‬ ‫و چهارصــد و بیســت هــزار ریــال بابــت هزینــه دادرســی و مبلــغ چهارصــد و هشــت هــزار تومــان بابــت حق الوکالــه وکیــل و‬ ‫خســارت تاخیــر تادیــه از زمــان تقدیــم دادخواســت (‪ )97/12/6‬لغایــت یوم الوصــول در حــق محکوم لــه ‪ +‬نیــم عشــر دولتــی‪.‬‬ ‫مطابــق مقــررات محکوم علیــه مکلــف اســت‪ :‬پــس از ابــاغ ایــن اخطــار اجرائــی ظــرف ده روز مفــاد ان را بــه موقــع اجــرا بگــذارد‬ ‫و یــا ترتیبــی بــرای پرداخــت محکوم بــه و یــا انجــام تعهــد و مفــاد رای بدهــد در غیــر ایــن صــورت پرونــده جهــت اقــدام قانونــی‬ ‫بــرای اجــرای حکــم بــه اجــرای احــکام دادگســتری محــل تحویــل خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الف ‪ 1635‬شعبه ‪ 965‬شورای حل اختالف شهرری‬ ‫اگهی ابالغ نظر کارشناسی‬ ‫وقت حضور‪ :‬یک هفته از تاریخ نشر اگهی‬ ‫کالسه پرونده‪530/5/98 :‬‬ ‫خوانده‪ :‬سیدعلی رخشاء‬ ‫خواهان‪ :‬محسن اکبری‬ ‫خواهــان طــی پرونــده کالســه فــوق دادخواســتی بــه شــعبه پنجــم شــورای حــل اختــاف ارائــه داده اســت کــه بــا تجویــز‬ ‫قــرار کارشناســی‪ ،‬نظریــه کارشــناس بــه ایــن شــعبه واصــل گردیــده اســت‪ .‬علیهــذا نظــر بــه مجهول المــکان بــودن خوانــده‬ ‫بــه تجویــز مــاده ‪ 73‬قانــون اییــن دادرســی مدنــی مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیراالنتشــار اگهــی می شــود تــا‬ ‫خوانــده از تاریــخ نشــر ظــرف یــک هفتــه بــه دفتــر دادگاه مراجعــه و چنانچــه نســبت بــه قــرار کارشناســی اعتراضــی دارد بــه‬ ‫ایــن شــعبه اعــام نمایــد‪.‬‬ ‫مدیر دفتر شعبه پنجم شورای حل اختالف باقرشهر‬ ‫م الف ‪1636‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز کامیــون تانکــر حمــل مــواد ســوختی بنــز مــدل ‪ 1968‬رنــگ نارنجــی روغنــی بــه شــماره انتظامــی ‪187‬ع‪ -26‬ایــران‬ ‫‪ 32‬بنــام محمدرضــا معتمــدی فرزنــد حســن بــه شــماره موتــور ‪ 3700610‬و شــماره شاســی ‪ 602455‬مفقــود گردیــده و از‬ ‫درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫تربت حیدریه‬ ‫م الف ‪164‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 1398/10/29-139860318011014843‬هیــات حــل اختــاف‬ ‫مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه حســین دانای راجیــری فرزنــد عزیزالــه از پــاک ‪ 20‬و ‪ 24‬متصــل بهــم از‬ ‫‪ 11‬اصلــی واقــع در قریــه راجیــر بخــش ‪ 25‬گیــان از نســق گل اقــا فرزیــن بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن مشــتمل بــر‬ ‫اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 508/96‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 152‬بــرای ان منظــور شــده لــذا‬ ‫براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت بــه صــدور ســند‬ ‫مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن‬ ‫اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقــررات نســبت بصــدور ســند مالکیت‬ ‫اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/27 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/372‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫چــون در اجــرای قانــون فوق الذکــر و بموجــب رای شــماره ‪ 1398/10/22-139860318011014632‬هیــات حــل اختــاف‬ ‫مســتقر در ثبــت اســناد صومعه ســرا تصــرف مالکانــه عبــاس حق شــناس فرزنــد عزیــز از پــاک ‪ 46‬از ‪ 65‬اصلــی واقــع در قریــه‬ ‫اســفند بخــش ‪ 22‬گیــان از نســق اقــای عزیــز و بانــوان طاهــره و مریــم و صدیقــه حق شــناس بعنــوان ششــدانگ یــک قطعــه‬ ‫زمیــن مشــتمل بــر اعیــان احداثــی بمســاحت ‪ 681‬مترمربــع از طــرف هیئــت مذکــور احــراز گردیــده و پــاک ‪ 101‬بــرای ان‬ ‫منظــور شــده لــذا براســاس مفــاد مــاده ‪ 1‬قانــون فــوق در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود چنانچــه کســی نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی بشــرح مذکــور اعتــراض داشــته باشــد از تاریــخ اولیــن انتشــار اگهــی بمــدت ‪ 2‬مــاه اعتــراض‬ ‫خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد در غیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت مذکــور برابــر مقررات نســبت بصدور‬ ‫ســند مالکیــت اقــدام می گــردد و صــدور ســند مالکیــت جدیــد مانــع مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/12/11 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/27 :‬‬ ‫علی کاظمی پاکدل‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان صومعه سرا‬ ‫م الف ‪910/379‬‬ ‫اگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب‬ ‫‪1390/09/20‬‬ ‫امــاک متقاضیــان کــه در هیــات موضــوع مــاده یــک قانــون مذکــور مســتقر در بخــش ‪ 14‬مشــهد واحــد ثبتــی شهرســتان تایبــاد‬ ‫مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض ان محــرز و رای الزم صــادر گردیــده جهــت اطــاع عمــوم بــه شــرح ذیــل‬ ‫اگهــی می گــردد‪ :‬اقــای مهــدی نامــی بــه شناســنامه شــماره ‪ 2772‬کــد ملــی ‪ 0748891773‬صــادره تایبــاد فرزنــد یارمحمــد در‬ ‫ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه اســتثناء ثمــن اعیــان بــه مســاحت ‪ 275.12‬مترمربــع پــاک شــماره ‪ 681‬فرعــی از ‪ 250‬اصلــی واقع‬ ‫در خراســان رضــوی بخــش ‪ 14‬مشــهد حــوزه ثبــت ملــک تایبــاد از محــل تمامــت مالکیــت مهــدی نامــی و قســمتی از مالکیــت‬ ‫خدیجــه رنگیــان و قســمتی از پــاک کالســه ‪ .97-659‬لــذا بــه موجــب مــاده ‪ 3‬قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مربوطــه ایــن اگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز از طریــق روزنامــه‬ ‫محلــی و کثیراالنتشــار منتشــر تــا درصورتــی کــه اشــخاص ذینفع بــه ارای اعالم شــده اعتراض داشــته باشــند بایــد از تاریخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی تــا دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و رســید اخــذ نماینــد‪ .‬معترضیــن بایــد ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومی محــل نمایند و گواهــی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت‬ ‫محــل تحویــل دهــد کــه در اینصــورت اقدامــات ثبــت موکــول بــه ارائــه حکــم قطعــی دادگاه اســت و درصورتــی کــه اعتــراض در‬ ‫مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبت مبــادرت به‬ ‫صــدور ســند مالکیــت می نمایــد و صــدور ســند مالکیــت مانــع از مراجعــه متضــرر بــه دادگاه نیســت‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/12 :‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد‪ ،‬غالمرضا اقازاده‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای حســن عزیــزی بــه شماره شناســنامه ‪ 3341448187‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه‬ ‫درخواســتی بــه شــماره ‪ 981243‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان حســین عزیــزی بــه‬ ‫شماره شناســنامه ‪ 112‬در تاریــخ ‪ 98/08/20‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فوزیــه‬ ‫محمــدی فرزنــد علـی داد ش ش ‪ 3340512752‬صــادره از اســام ابــاد همســر متوفــی ‪ -2‬بهــزاد عزیــزی فرزنــد حســین ش ش‬ ‫‪ 3340174709‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -3‬فرحنــاز عزیــزی فرزنــد حســین ش ش ‪ 207‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫فرزنــد متوفــی ‪ -4‬رســول عزیــزی فرزنــد حســین ش ش ‪ 3340515001‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -5‬حســن‬ ‫عزیــزی فرزنــد حســین ش ش ‪ 3341448187‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -6‬فاطمــه عزیــزی فرزنــد حســین ش ش‬ ‫‪ 3341705651‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -7‬میثــم عزیــزی فرزنــد حســین ش ش ‪ 3330213175‬صــادره از اســام‬ ‫ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -8‬یوســف عزیــزی فرزنــد حســین ش ش ‪ 3330074817‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا‬ ‫انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از‬ ‫متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف حاتمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860326034001292‬مورخــه ‪ 1398/10/22‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860326034001290‬مورخــه ‪ 1398/10/22‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫ثبــت ملــک همــدان‪ -‬ناحیــه ‪ 2‬تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ســمانه طراوتی خجســته‬ ‫ثبــت ملــک همدان‪-‬ناحیــه ‪ 2‬تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم صفــورا طراوتی خجســته‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫فرزنــد محمــد بشماره شناســنامه ‪ 18891‬صــادره از همــدان در یکدانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ‬ ‫یکبــاب گاراژ و پارکینــگ بمســاحت ‪ 5738/08‬مترمربــع از قســمتی از پــاک شــماره ‪ 76‬فرعــی از‬ ‫‪ 17‬اصلــی تحــت پــاک ‪ 17/1370‬واقــع در همــدان حومــه بخــش ‪ 2‬خریــداری مع الواســطه ورثـه ای‬ ‫از محمــد طراوتی خجســته محــرز گردیــده اســت الزم بــه ذکــر اســت کــه ملــک مــورد تقاضــا برابــر‬ ‫نامــه شــماره ‪ 98/36116‬مورخــه ‪ 1398/10/5‬اداره کل بانــک مرکــزی شهرســتان همــدان در کاربــری‬ ‫عمومــی اموزشــی‪ ،‬درمانــی و قســمتی معبــر‪ ،‬قــرار دارد و ملــک موردنظــر غیرمســکونی بــوده و تغییــر‬ ‫کاربــردی ان مــکان امکان پذیــر نمی باشــد‪ .‬لــذا بمنظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/12 :‬‬ ‫م الف ‪1712‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/11/27 :‬‬ ‫موسی حنیفه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫فرزنــد محمــد بشماره شناســنامه ‪ 0‬صــادره از همــدان در یکدانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ یکبــاب‬ ‫گاراژ و پارکینــگ بمســاحت ‪ 5738/08‬مترمربــع از قســمتی از پــاک شــماره ‪ 76‬فرعــی از ‪ 17‬اصلــی‬ ‫تحــت پــاک ‪ 17/1370‬واقــع در همــدان حومــه بخــش ‪ 2‬خریــداری مع الواســطه ورثـه ای از محمــد‬ ‫طراوتی خجســته محــرز گردیــده اســت الزم بــه ذکــر اســت کــه ملــک مــورد تقاضــا برابــر نامــه‬ ‫شــماره ‪ 98/36116‬مورخــه ‪ 1398/10/5‬اداره کل بانــک مرکــزی شهرســتان همــدان در کاربــری‬ ‫عمومــی اموزشــی‪ ،‬درمانــی و قســمتی معبــر‪ ،‬قــرار دارد و ملــک موردنظــر غیرمســکونی بــوده و تغییــر‬ ‫کاربــردی ان مــکان امکان پذیــر نمی باشــد‪ .‬لــذا بمنظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود‬ ‫را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‬ ‫دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت‬ ‫مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/12 :‬‬ ‫م الف ‪1710‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/11/27 :‬‬ ‫موسی حنیفه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان‬ ‫تاســیس شرــکت بـ�ا مس��ئولیت محدــود س�اـروج نخـ�ل اطلـ�س مان�دـگار در تاریـ�خ ‪ 1398/11/20‬بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 18454‬بـ�ه شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14008978533‬ثبـ�ت و امضـ�ا ذیـ�ل‬ ‫دفات��ر تکمی��ل گردی��ده ک��ه خالص��ه ان ب��ه ش��رح زی��ر جه��ت اط�لاع عم��وم اگه��ی می گ��ردد‪ .‬موضــوع فعالیـ�ت‪ :‬تهی��ه‪ ،‬تولی��د و بس��ته بندی خرم��ا‪ -‬خری��د و ف��روش‪ ،‬واردات و‬ ‫صاــدرات خرم��ا و شـ�یره خرمـ�ا‪ ،‬خری��د و فـ�روش کااله��ای مج��از بازرگان��ی‪ -‬ترخی��ص کااله��ای شـ�رکت از گمــرکات‪ -‬مشــارکت در مناقص��ات و مزایده ه��ا‪ -‬عق��د ق�رـارداد ب��ا اشـ�خاص‬ ‫حقیق��ی و حقوق��ی‪ -‬اخ��ذ هرگون��ه وام و ضمانتنام��ه از بانک ه��ا و موسس��ات مال��ی و اعتب��اری داخل��ی و خارج��ی ب��ه ن��ام ش��رکت‪ -‬اعط��اء نمایندگ��ی و اخ��ذ نمایندگ��ی ش��رکت های‬ ‫داخلـ�ی و خارجـ�ی‪ -‬ایجــاد شعــبه و نمایندگـ�ی در نقــاط مختلـ�ف کشــور‪ ،‬درصوــرت ض�رـورت قانونـ�ی انجــام موضوعــات فعالیـ�ت پـ�س از اخـ�ذ مجوزهــای الزم (ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت‬ ‫مذکـ�ور ب��ه منزل��ه اخ��ذ و صــدور پروان��ه فعالی��ت نمی باش��د)‪ .‬درصــورت لــزوم پ��س از اخ��ذ مجوزهـ�ای الزم از مراج��ع ذیرب��ط‪ .‬مــدت فعالیـ�ت‪ :‬از تاری��خ ثب��ت ب��ه م��دت نامح��دود‪.‬‬ ‫مرکـ�ز اصلـ�ی‪ :‬استــان اذربایجــان غرب�یـ‪ ،‬شهرستــان ارومی��ه‪ ،‬بخـ�ش مرکـ�زی‪ ،‬شــهر ارومیــه‪ ،‬محلـ�ه ‪17‬شــهریور‪17 ،‬ش��هریور‪ ،‬کوچ��ه شـ�ماره ‪[ 39‬ش��هیدمنوچهر حمیــدی]‪ ،‬بن بسـ�ت‬ ‫شـ�ماره ‪ ،1‬پـلاک ‪ ،15‬طبق��ه همک��ف کدپسـ�تی ‪ 5718755841‬س��رمایه ش�خـصیت حقوقـ�ی‪ :‬عباــرت اسـ�ت از مبلـ�غ ‪ 1000000‬ری��ال نق��دی می��زان سهم الش��رکه ه��ر ی��ک از‬ ‫شرــکا اقــای کامرــان س�اـیله بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0057700621‬دارنـ�ده ‪ 600000‬ریــال سهم الشرــکه اقــای جــال س�لـمان پور بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1890215023‬دارنـ�ده ‪400000‬‬ ‫ری��ال سهم الشـ�رکه‪ .‬اعض��ا هیئ��ت مدیـ�ره‪ :‬اقــای کامرــان س�اـیله بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0057700621‬و بـ�ه ســمت عضـ�و هیئـ�ت مدیــره بـ�ه مــدت نامحدــود و بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل‬ ‫بـ�ه مــدت نامحدــود اقــای جــال س�لـمان پور بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1890215023‬و ب��ه سـ�مت رئی��س هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت نامحــدود و ب��ه سـ�مت عض��و هیئ��ت مدیـ�ره ب��ه مـ�دت‬ ‫نامح��دود‪ .‬دارن�دـگان حـ�ق امضـ�ا‪ :‬کلی��ه اوراق و اسـ�ناد بهــادار و تعهــداور شـ�رکت از قبی��ل چ��ک‪ ،‬سـ�فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قرارداده��ا‪ ،‬عق��ود اسـلامی و همچنی��ن کلی��ه نامه ه��ای عـ�ادی‬ ‫و اداری ب��ا امضـ�اء مدیرعام��ل همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪ .‬اختی�اـرات مدیرعامـ�ل‪ :‬طبـ�ق اساس�نـامه‪ .‬ثبـ�ت موضــوع فعالیـ�ت مذکــور بـ�ه منزلـ�ه اخـ�ذ و صدــور پروانـ�ه‬ ‫فعالی��ت نمی باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اذربایجان غربی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ارومیه (‪)771466‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای نظــر همتــی بــه شماره شناســنامه ‪ 204‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه‬ ‫درخواســتی بــه شــماره ‪ 9800733‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان‬ ‫خانجــان همتــی بــه شماره شناســنامه ‪ 91‬در تاریــخ ‪ 65/01/01‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه‬ ‫حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬کامیــر همتــی فرزنــد خانجــان ش ش ‪ 86‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -2‬شــاهمراد کهزادفــر فرزنــد خانجــان ش ش ‪ 18517‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -3‬حضرتــی‬ ‫همتــی فرزنــد جــان ش ش ‪ 205‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -4‬زرین طــا همتــی فرزنــد جــان ش ش‬ ‫‪ 203‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -5‬نظــر همتــی فرزنــد جــان ش ش ‪ 204‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا‬ ‫هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه‬ ‫شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف حاتمی‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای عزت الــه بــدری بــه شماره شناســنامه ‪ 424‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه‬ ‫ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981281‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان‬ ‫میــاد بــدری بــه شماره شناســنامه ‪ 3330453133‬در تاریــخ ‪ 98/07/27‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته‬ ‫ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬میتــرا رضایــی فرزنــد علی حســن ش ش ‪ 628‬صــادره از اســام ابــاد‬ ‫غــرب مــادر متوفــی ‪ -2‬عزت الــه بــدری فرزنــد عطاء الــه ش ش ‪ 424‬صــادره از اســام ابــاد غــرب پــدر متوفــی‪.‬‬ ‫اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی‬ ‫اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم‬ ‫دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف صیدی‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام م ـی دارد پروانــه وکالــت پایــه یــک دادگســتری بــه شــماره ‪ 990‬متعلــق بــه اقــای مهــدی‬ ‫کیانــی فرزنــد فرهنــگ بــه شماره شناســنامه ‪ 2913‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ کمپانــی خــودرو ســواری پــژو ‪ 405‬ج ـی ال ای مــدل ‪ 1384‬نــوک مــدادی‪ -‬روغنــی بــه شــماره پــاک‬ ‫‪186 -10‬ه‪ 87‬و شــماره موتــور ‪ 12484113264‬و شــماره شاســی ‪ 16217506‬بــه نــام محمــد مومــن زاده‬ ‫فرزنــد حس ـن علی بــه شماره شناســنامه ‪ 13256‬و کــد ملــی ‪ 0534999530‬مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار‬ ‫می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی فقدان مدرک فارغ التحصیلی‬ ‫مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب منیــره باقــری فرزنــد حســن مراد بــه شماره شناســنامه و ملــی‬ ‫‪ 4960106338‬صــادره از صحنــه در مقطــع کاردانــی صــادره از دانشــکده فنــی و حرف ـه ای ســما کرمانشــاه‬ ‫بــا شــماره ‪/1892562‬ف مفقــود گردیــده اســت و فاقــد اعتبــار می باشــد‪ .‬از یابنــده تقاضــا می شــود اصــل‬ ‫مــدرک را بــه دانشــکده فنــی و حرفــه ای ســما کرمانشــاه بــه نشــانی کرمانشــاه‪ -‬الهیــه‪ -‬شــهرک شــهید‬ ‫محرابــی‪ -‬بلــوار ســما‪ -‬دانشــکده فنــی و حرفــه ای ســما ارســال نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتنشار نوبت دوم‪1398/11/13 :‬‬ ‫تاریخ انتنشار نوبت اول‪1398/10/29 :‬‬ ‫تاریخ انتنشار نوبت سوم‪1398/11/27 :‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316009000424‬مورخــه ‪ 98/10/23‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنقر تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای اســمعلی بیگلــری فرزنــد قربانعلــی بشماره شناســنامه ‪ 306‬صــادره از ســنقر‬ ‫در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 159/07‬مترمربــع در قســمتی از پــاک باقیمانــده ‪ 199‬فرعــی از ‪2215‬‬ ‫اصلــی واقــع در ســنقر‪ -‬خیابــان شــهید اوینــی‪ -‬شــهرک نیــروی انتظامــی فــاز یــک خریــداری مع الواســطه از مالــک‬ ‫رســمی وراث مرحــوم شمســی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه‬ ‫‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته‬ ‫باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/12 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رییس ثبت اسناد و امالک سنقر‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316009000425‬مورخــه ‪ 98/10/23‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنقر تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای اســمعلی بیگلــری فرزنــد قربانعلــی بشماره شناســنامه ‪ 306‬صــادره از ســنقر‬ ‫در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 9/06‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 22‬فرعــی از ‪ 2215‬اصلــی واقــع در‬ ‫ســنقر‪ -‬خیابــان شــهید اوینــی‪ -‬شــهرک نیــروی انتظامــی فــاز یــک خریــداری مع الواســطه از مالــک رســمی وراث‬ ‫مرحــوم شمســی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪،‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی‬ ‫اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/12 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رییس ثبت اسناد و امالک سنقر‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316009000419‬مورخــه ‪ 98/10/22‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک ســنقر تصرفــات‬ ‫مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای حســین فعله کــری فرزنــد علی یــار بشماره شناســنامه ‪ 3350019171‬صــادره از‬ ‫ســنقر در ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت ‪ 68/44‬مترمربــع در قســمتی از پــاک ‪ 2221‬اصلــی واقــع در ســنقر‪-‬‬ ‫شــهرک شــهداء‪ -‬کوچــه شــهید داورپنــاه‪ -‬فرعــی دوم خریــداری از مالــک رســمی اقــای علیرضــا کریمــی محــرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن‬ ‫اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از‬ ‫تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای‬ ‫مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/12 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رییس ثبت اسناد و امالک سنقر‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860316009000441‬مورخــه ‪ 98/10/25‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف‬ ‫وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک‬ ‫ســنقر تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای اردشــیر همتــی فرزنــد جمشــید بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 21043‬صــادره از مرکــزی در ششــدانگ ســاختمان گاوداری و محوطــه ان بــه مســاحت ‪ 1113‬مترمربــع در‬ ‫قســمتی از پــاک ‪ 24‬اصلــی فعله گــری واقــع در ســنقر‪ -‬روســتای افریانــج خریــداری از مالــک رســمی اقــای‬ ‫اردشــیر همتــی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس‬ ‫از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی‬ ‫تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/12 :‬‬ ‫محمدابراهیم بشیری‪ ،‬رییس ثبت اسناد و امالک سنقر‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نســیم راه م�اـرون س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 3348‬و‬ ‫شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14004630235‬ب��ه استــناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی عــادی بطـ�ور‬ ‫فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1397/12/01‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬کاظـ�م ســبک پا بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861690411‬بـ�ه عنوــان ب�اـزرس اصل�یـ‪ ،‬صاــدق رحمت اللهـ�ی بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861694636‬بـ�ه عنوــان ب�اـزرس علی البــدل برــای یـ�ک ســال مالـ�ی‬ ‫انتخــاب گردیدنـ�د‪ .‬نعیـ�م ابــول زاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1850022801‬و راضیـ�ه مترقـ�ی‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1860291066‬و زهــرا مترقـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1860361099‬بـ�ه‬ ‫عنــوان اعضـ�ای هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت دو سـ�ال انتخـ�اب گردیدن��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری بهبهان (‪)772027‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/06/13-139860319014002456‬هیــات‬ ‫اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و‬ ‫ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک جیرفــت تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم‬ ‫صدیقــه بهــروز فرزنــد ابراهیــم بشماره شناســنامه ‪ 33154‬صــادره از بندرعبــاس در ششــدانگ‬ ‫یکبــاب خانــه و باغچــه بــه مســاحت ‪ 144/25‬مترمربــع پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 1204‬اصلــی مفــروز و‬ ‫مجــزی شــده از پــاک ‪ 2‬فرعــی از ‪ 1204‬اصلــی قطعــه ‪ 5‬واقــع در اراضــی گربه دلفــارد جیرفــت‬ ‫بخــش ‪ 34‬کرمــان خریــداری از مالــک رســمی اقــای علــی هــروی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از‬ ‫تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید‪ -‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض‬ ‫طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/13 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 98/02/12-139860319014000401‬هیــات دوم‬ ‫موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های‬ ‫فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک جیرفــت‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای محمــد ازاده وار فرزنــد‬ ‫مریــد بشماره شناســنامه ‪ 524‬صــادره از جیرفــت در ششــدانگ زمیــن کشــاورزی مشــتمل بــر‬ ‫نخــل بــه مســاحت ‪ 51763‬مترمربــع پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 518‬اصلــی مفــروز و مجــزی شــده از‬ ‫پــاک ‪ -‬فرعــی از ‪ 518‬اصلــی قطعــه دو واقــع در اراضــی گزابــاد تقی ابــاد جیرفــت بخــش ‪45‬‬ ‫کرمــان خریــداری از ســهام مجهــول پــاک فوق الذکــر‪ ،‬محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪-‬‬ ‫ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ -‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات‬ ‫ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/13 :‬‬ ‫جواد فاریابی‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک جیرفت‬ ‫اگه��ی تغیی��رات ش��رکت صنای��ع غذای��ی نان��ک خوزس��تان سـ�هامی خ��اص ب��ه شـ�ماره‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت نســیم راه م�اـرون س�هـامی خــاص بـ�ه ش�مـاره ثبـ�ت ‪3348‬‬ ‫ثبـ�ت ‪ 1754‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10420180842‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع عمومـ�ی‬ ‫عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/07/01‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬انتخ��اب و‬ ‫و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 14004630235‬ب��ه اســتناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره مـ�ورخ‬ ‫تعیی��ن سـ�مت اعضـ�اء هیئ��ت مدیـ�ره بــرای مـ�دت دو سـ�ال ب��ه قــرار ذی��ل مقـ�رر گردی��د‪:‬‬ ‫‪ 1397/12/01‬تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د‪ :‬س��مت اعض��ای هیئ��ت مدی��ره ب��ه قـ�رار‬ ‫س��یدمحمد احمدی طباطبائـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1850414017‬بـ�ه ســمت مدیرعامـ�ل‬ ‫ذیـ�ل تعییـ�ن گردیدنـ�د‪ :‬نعیـ�م ابــول زاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1850022801‬ب��ه سـ�مت‬ ‫و عضـ�و هیئـ�ت مدیــره‪ -‬امیرحســین بهبهانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861717245‬به سـ�مت‬ ‫رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره‪ -‬نستــرن بهبهانـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861190549‬ب��ه سـ�مت‬ ‫نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره‪ .‬روزنامـ�ه ساــیه جهـ�ت درج اگهی هــای شرــکت تعییـ�ن‬ ‫شـ�د‪ .‬الهــام طیبـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861221754‬بـ�ه ســمت ب�اـزرس اصلـ�ی و بیتـ�ا‬ ‫رجبـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1861217544‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل بــرای ی��ک سـ�ال‬ ‫مال��ی انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬مق��رر گردی��د کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار و تعه��داور ش��رکت از‬ ‫قبیـ�ل چ��ک‪ ،‬سـ�فته‪ ،‬ب��روات‪ ،‬قراردادهـ�ا و عقوداسلـامی بـ�ا امضــاء مدیرعامـ�ل یـ�ا رئیـ�س‬ ‫هیئ��ت مدیـ�ره بصــورت منفرــدا ً همــراه ب��ا مه��ر شــرکت معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫مدیرعامـ�ل و راضیـ�ه مترقـ�ی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1860291066‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫مدیــره و زهــرا مترقـ�ی بـ�ه شـ�ماره ملـ�ی ‪ 1860361099‬بـ�ه ســمت نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت‬ ‫مدی��ره کلی��ه اس��ناد و اوراق به��ادار و تعه��داور ش��رکت از قبی��ل چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪،‬‬ ‫قرارداده��ا و عقوداسـلامی ب��ا امض��اء مدیرعام��ل بصـ�ورت منفــردا ً همـ�راه ب��ا مه��ر شـ�رکت‬ ‫معتب��ر می باش��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری بهبهان (‪)772030‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860326034001280‬مورخــه ‪ 1398/10/22‬هیئــت موضــوع‬ ‫قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک همدان‪-‬ناحیــه ‪ 2‬تصرفــات مالکانــه بالمعارض‬ ‫متقاضــی خانــم فرشــته محمــدی فرزنــد احمــد بشماره شناســنامه ‪ 108233‬صــادره از‬ ‫همــدان در یکدانــگ و نیــم مشــاع از ششــدانگ یکبــاب گاراژ و پارکینــگ بمســاحت‬ ‫‪ 5738/08‬مترمربــع از قســمتی از پــاک شــماره ‪ 76‬فرعــی از ‪ 17‬اصلــی تحــت پــاک‬ ‫‪ 17/1370‬واقــع در همــدان حومــه بخــش ‪ 2‬خریــداری مع الواســطه ورث ـه ای از محمــد‬ ‫طراوتــی محــرز گردیــده اســت الزم بــه ذکــر اســت کــه ملــک مــورد تقاضــا برابــر نامــه‬ ‫شــماره ‪ 98/36116‬مورخــه ‪ 1398/10/5‬اداره کل بانــک مرکــزی شهرســتان همــدان‬ ‫در کاربــری عمومــی اموزشــی‪ ،‬درمانــی و قســمتی معبــر‪ ،‬قــرار دارد و ملــک موردنظــر‬ ‫غیرمســکونی بــوده و تغییــر کاربــردی ان مــکان امکان پذیــر نمی باشــد‪ .‬لــذا بمنظــور‬ ‫اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه‬ ‫اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد‬ ‫از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم‬ ‫و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض دادخواســت خــود‬ ‫را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و‬ ‫عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/11/27 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/12 :‬‬ ‫موسی حنیفه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان‬ ‫م الف ‪1714‬‬ ‫غیرتجاری بهبهان (‪)772033‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860326034001291‬مورخــه ‪ 1398/10/22‬هیئــت موضــوع قانــون تعییــن‬ ‫تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه‬ ‫ثبــت ملــک همدان‪-‬ناحیــه ‪ 2‬تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی خانــم ســمیرا طراوتی خجســته‬ ‫م مشــاع از ششــدانگ‬ ‫فرزنــد محمــد بشماره شناســنامه ‪ 8571‬صــادره از همــدان در یکدانــگ و نی ـ ‬ ‫یکبــاب گاراژ و پارکینــگ بمســاحت ‪ 5738/08‬مترمربــع از قســمتی از پــاک شــماره ‪ 76‬فرعــی از‬ ‫‪ 17‬اصلــی تحــت پــاک ‪ 17/1370‬واقــع در همــدان حومــه بخــش ‪ 2‬خریــداری مع الواســطه ورثـه ای‬ ‫از محمــد طراوتی خجســته محــرز گردیــده اســت‪ .‬الزم بــه ذکــر اســت کــه ملــک مــورد تقاضــا برابــر‬ ‫نامــه شــماره ‪ 98/36116‬مورخــه ‪ 1398/10/5‬اداره کل بانــک مرکــزی شهرســتان همــدان در کاربــری‬ ‫عمومــی اموزشــی‪ ،‬درمانــی و قســمتی معبــر‪ ،‬قــرار دارد و ملــک موردنظــر غیرمســکونی بــوده و تغییــر‬ ‫کاربــردی ان مــکان امکان پذیــر نمی باشــد‪ .‬لــذا بمنظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه‬ ‫فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی‬ ‫اعتــراض داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم اعتراض دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مراجــع قضائــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم‬ ‫وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/12 :‬‬ ‫م الف ‪1708‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/11/27 :‬‬ ‫موسی حنیفه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه دو همدان‬ ‫یک شنبه‪ 27‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1929‬‬ ‫سرمربی جدید تیم ملی فوتبال ایران‪:‬‬ ‫دوست دارم تیمم هجومی بازی کند!‬ ‫اولیــن نشســت خبــری ســرمربی جدیــد تیــم ملــی فوتبــال‬ ‫ گــزارش‬ ‫ایــران باحضــور اصحــاب رســانه برگــزار شــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ایســنا‪ ،‬دراگان اســکوچیچ در اغــاز نخســتین نشســت خبــری‬ ‫خــود به عنــوان ســرمربی تیــم ملــی فوتبــال ایــران اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬در ابتــدا روز زن و مــادر را بــه همــه بانــوان ایــران‬ ‫تبریــک می گویــم؛ زیــرا بــدون مــادران هیچ یک ازمــا در‬ ‫ایــن ســالن حضــور نداشــتیم‪ .‬می خواهــم دربــاره برنامــه‬ ‫و اینــده تیــم ملــی و اماده ســازی ایــن تیــم صحبــت و‬ ‫توضیحاتــی را ارائــه کنــم»‪ .‬وی گفــت‪« :‬انتخــاب بنــده‬ ‫به عنــوان ســرمربی تیــم ملــی ایــران‪ ،‬افتخــار بزرگی ســت‪.‬‬ ‫فکــر می کنــم اولین بــار اســت کــه یــک مربــی خارجــی بعــد‬ ‫از پنج ســال حضــور در ایــران‪ ،‬به عنــوان ســرمربی تیــم ملــی‬ ‫انتخــاب می شــود و این مســئله بــار مســئولیت را بــر دوش‬ ‫مــن بیش تــر می کنــد»‪ .‬او افــزود‪« :‬درمــورد موقعیــت تیــم‬ ‫ملــی بایــد بگویــم کــه در بازی هــای انتخابــی جــام جهانــی‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬شــاید تیــم ملــی در مســیر درســتی قــرار نگرفــت‪.‬‬ ‫اینجــا هســتم کــه بــا تمــام انــرژی مثبــت و دانــش و تجربــه‬ ‫خــودم درراســتای موفقیــت تیــم ملــی ایــران قــدم بــردارم‪.‬‬ ‫دوســت دارم به طورشــفاف و واضــح دربــاره اهدافــم صحبــت‬ ‫کنــم‪ .‬پیــرو مطالبــی کــه در رســانه های ایــران مطرح شــده‬ ‫بایــد بگویــم کــه می خواهیــم بازی به بــازی بــه هدفمــان‬ ‫نزدیــک شــویم و انــرژی مثبــت تزریــق کنیــم و درادامــه‪،‬‬ ‫بــه جــام جهانــی قطــر راه یابیــم»‪ .‬او دربــاره ارتباطــش بــا‬ ‫باشــگاه ها و مربیــان خاطرنشــان کــرد‪« :‬مــن بــا اغــوش بــاز‪،‬‬ ‫بــه پیشــنهاد مربیــان گــوش می دهــم و انهــا هــر مســئله ای‬ ‫داشــته باشــند‪۲۴ ،‬ســاعته اماده شــنیدن هســتم»‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫«یکــی از فوایــد حضــور مــن در تیــم ملــی ایــران این اسـت که‬ ‫بــا فوتبــال ایران اشــنا هســتم‪ .‬پنج ســال در فوتبال باشــگاهی‬ ‫حضــور داشــتم و ذهنیــت بازیکنــان و فوتبــال ایــران را درک‬ ‫می کنــم‪ .‬قطعـاً ایــن موضــوع‪ ،‬یــک امــر مثبــت در پیشــبرد‬ ‫اهــداف تیــم ملی ســت‪ .‬مــن تــا همین جــا کــه در خدمتتــان‬ ‫هســتم‪ ،‬کارم را شــروع کــردم و اولیــن مرحلــه به پایــان‬ ‫رســید‪ .‬اولیــن مرحلــه تجزیه وتحلیــل مســابقات تیــم ملی در‬ ‫ماه هــای اخیــر بــود؛ از زیرنظرداشــتن باشــگاه های بازیکنــان‬ ‫ایرانــی تــا بررســی مســابقات ایــران‪ ،‬جــزو کارهایــی بــوده کــه‬ ‫انجــام داده ام‪ .‬تمــام نقــاط مثبــت و منفــی نمایش هــای تیــم‬ ‫ملــی در بازی هــای قبلــی را اســتخراج کردیــم و االن زمــان‬ ‫شــروع کارهــای مــا روی عملکــرد بازیکنــان لژیونــر اســت که‬ ‫در باشــگاه های بین المللــی بــازی می کننــد‪ .‬بایــد عملکــرد‬ ‫انهــا را بــرای مراحــل بعــدی کار زیرنظــر بگیریــم»‪ .‬وی‬ ‫دربــاره وضعیــت تیــم ملــی بعــد از دوران کارلــوس کـی روش‬ ‫و ازدســت رفتن رتبــه نخســت اســیا و احتمــال ناکامــی در‬ ‫انتخابــی جــام جهانــی گفــت‪« :‬مــا همــه اینجــا هســتیم کــه‬ ‫حمایــت خودمــان را از تیــم ملــی به بهترین شــکل ممکــن‬ ‫نشــان دهیــم‪ .‬جــو مثبتــی کــه در تیــم القــا خواهیــم کــرد‪،‬‬ ‫در کنــار ســطح خــوب بازیکنــان اجــازه می دهــد برنامه هــای‬ ‫خودمــان را پیــش ببریــم‪ .‬بــا شــناختی کــه از تیم ملــی دارم‪،‬‬ ‫برنامه هــای خودمــان را پیــش خواهیــم بــرد و ایــن اطمینــان‬ ‫را می دهــم کــه بــا قــدرت کار خواهیــم کــرد‪ .‬بازیکنــان ایــن‬ ‫پیــام مــن را بشــنوند کــه دست به دســت هــم کار را پیــش‬ ‫می بریــم و نتایــج اخیــر تیــم ملــی را بــا همدیگــر فرامــوش‬ ‫می کنیــم و نتایــج بهتــری رقــم بزنیــم»‪ .‬اســکوچیچ دربــاره‬ ‫انتقــادات بــه نحــوه انتخابــش به عنــوان ســرمربی تیــم ملــی‬ ‫و نقــش افــراد غیرفوتبالــی در ایــن انتخــاب گفــت‪« :‬مــن‬ ‫دربــاره موضوعــات پشــت صحنه صحبــت نمی کنــم؛ امــا‬ ‫دربــاره دانــش و شــناختم از فوتبــال ایــران اســت کــه االن در‬ ‫خدمــت شــما هســتم‪ .‬شــناخت مــن از فوتبــال ایــران‪ ،‬نکتــه‬ ‫مهمــی بــود کــه فدراســیون فوتبــال بــر ان تکیــه داشــت»‪.‬‬ ‫وی دربــاره مقایسه شــدن بــا مربیانــی ماننــد کــی روش‬ ‫و ویلموتــس و داشــتن ســطح پائین تــر نســبت بــه ایــن‬ ‫مربیــان و اینکــه ایــن تیــم ملی ســت کــه بــه شــخصیت او‬ ‫وزن می دهــد؛ تااینکــه او بــه تیــم ملــی شــخصیت بدهــد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن موضــوع صحــت دارد کــه مــن قبـ ً‬ ‫ا ســرمربی‬ ‫تیــم ملــی دیگــری نبــودم‪ .‬بایــد بگویــم کــه تحصیــات مــن‬ ‫مرتبــط بــا کاری ســت کــه انجــام می دهــم‪ .‬در مســابقات و‬ ‫لیگ هــای اروپایــی شــرکت داشــتم‪ .‬در لیــگ قهرمانــان‬ ‫اســیا حضــور داشــتم و دانــش و تجربــه مربیگــری مــن در‬ ‫ســال های اخیــر‪ ،‬بــه اهدافــم کمــک می کنــد و در چهــار‬ ‫کشــور مختلــف بــه پنــج فینــال رســیده ام‪ .‬دربــاره تجربـه ام‬ ‫در ایــران‪ ،‬مربــی تیم هایــی در ایــران بــودم کــه ان طورکــه‬ ‫می خواســتم‪ ،‬بازیکــن صاحب نــام نداشــتند و بیش تــر‬ ‫بازیکنــان جــوان بودنــد؛ امــا االن می توانــم تمــام مدلــی کــه‬ ‫در فوتبــال می بینــم را در زمیــن پیــاده کنــم‪ .‬در باشــگاه ها‬ ‫و تیــم ملــی یــک فوتبــال انجــام می شــود و مــن بــرای ایــن‬ ‫ورزش ســال ها کار کــردم»‪ .‬اســکوچیچ دربــاره ســبک بــازی‬ ‫تیمــش در تیــم ملــی ایــران به چه شــکل خواهــد بــود؛ ایــا‬ ‫ایــران هجومــی بــازی می کنــد یــا به صــورت تدافعــی؟ اظهــار‬ ‫کــرد‪« :‬تیــم مــن‪ ،‬تیمی ســت کــه فوتبالــی پویــا و برنامه هــای‬ ‫روشــن و واضــح بــرای حمله کــردن ارائــه خواهــد داد‪.‬‬ ‫این چندوقــت کــه تیــم ملــی را تجزیه وتحلیــل کــردم‪ ،‬دیــدم‬ ‫در ســازمان دهی تیــم مشــکالتی وجــود دارد‪ .‬تیــم بایــد در‬ ‫ســطح باالیــی از مســابقات بــا تیم هــای بــزرگ رقابــت کنــد‪.‬‬ ‫ایــن اشــتباه بــزرگ را مرتکــب نمی شــوم کــه تغییــر بزرگی را‬ ‫در مســابقات پیـش رو انجــام دهــم‪ .‬مربــی بیش فعالی هســتم‬ ‫و دوســت دارم تیمــم هجومــی بــازی کنــد‪ .‬اگــر مســابقات‬ ‫ایجــاب کنــد‪ ،‬دســتگاه ها و برنامه هــای مختلفــی بــرای خــط‬ ‫دفاعــی هــم خواهــم داشــت»‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫‪5‬‬ ‫گلستان‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه‪ 27‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1929‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫مصرف بیش از ‪۱۱‬میلیون مترمکعب گاز در استان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گلســتان با تاکید بــر مدیریــت مصــرف‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«مشــترکان گلســتانی در ‪ ۲۴‬ســاعت گذشــته بیــش از ‪ ۱۱‬میلیون مترمکعــب گاز مصــرف‬ ‫کردنــد»‪ .‬محمدرحیــم رحیمــی افــزود‪« :‬بــا ورود ســامانه بارشــی بــه اســتان و کاهش دما‬ ‫شــاهد افزایش مصرف گاز در گلســتان هســتیم»‪ .‬وی افزود‪« :‬گلســتانی ها در ‪ ۲۴‬ســاعت‬ ‫گذشــته بیــش از ‪ ۱۱‬میلیون مترمکعــب گاز مصــرف کردنــد»‪ .‬رحیمــی با بیان اینکــه بــا‬ ‫بــرودت هــوا‪ ،‬مصــرف گاز هــم بیشــتر می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬در حال حاضــر در خصــوص‬ ‫تامیــن گاز جــای نگرانــی نیســت و همــه مصرف کننــدگان اســتان گاز دارنــد»‪ .‬وی بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬البتــه در کارخانــه ســیمان اســتان‪ ،‬ســوخت مــازوت (نفت کــوره) جایگرین شــده‬ ‫تــا مشــکلی بــرای مصــرف گاز خانگــی ایجاد نشــود»‪ .‬رحیمــی ادامــه داد‪« :‬از همــه مردم‬ ‫تقاضــا می کنیــم کــه مخصوص ـاً در چن ـد روز اینــده کــه هــوا مخصوص ـاً در ش ـب های‬ ‫ســردتر می شــود‪ ،‬مصــرف گاز را مدیریــت کننــد و دمــای خانــه خــود را پائین تــر بیاورنــد‬ ‫تــا مشــکلی در خصــوص قطعــی گاز نداشــته باشــیم»‪.‬‬ ‫شهردار مشهد در ائین اغاز عملیات اجرایی تقاطع غیر هم سطح مصلی‪:‬‬ ‫هیچ پروژه ای در شهر نباید ابتر بماند‬ ‫پرداخت بیش از ‪۸۰‬میلیاردتومان ارزش افزوده‬ ‫به شهرداری های استان‬ ‫مدیــرکل امــور مالیاتــی گلســتان از واریــز بیــش از ‪ ۸۰‬میلیاردتومــان ارزش افــزوده بــه‬ ‫حســاب شــهرداری های اســتان خبــر داد‪ .‬علی اصغــر هــزار جریبــی‪ ،‬گفــت‪« :‬هم اکنــون‬ ‫از محــل منابــع مالیــات و عــوارض کاال و خدمــات عمومــی‪ ،‬ســهم شــهرداری‪‎‬ها و‬ ‫دهیاری‪‎‬هــا‪ ،‬ســه درصد از نه درصــد نــرخ عمومــی و ارزش افــزوده اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«طــی ‪ ۱۰‬مــاه نخســت امســال بیــش از ‪ ۸۰‬میلیارد تومــان ارزش افــزوده بــه حســاب‬ ‫شــهرداری ها و دهیاری هــا واریــز شــد»‪ .‬هــزار جریبــی گفــت‪« :‬عوارضــی کــه در‬ ‫یک مــاه وصــول می شــود تــا پانزدهــم مــاه بعــد بــه حســاب شــهرداری و دهیاری هــا‬ ‫واریــز می شــود»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬ایــن ســهم براســاس ضریــب جمعیتــی توزیع شــده و‬ ‫‪ ۷۰‬درصــد بــه شهرنشــینان و ‪ ۳۰‬درصــد بــه روستانشــینان تعلــق دارد»‪.‬‬ ‫برگزاری سیزدهمین یادواره شهدای مخابرات منطقه‬ ‫ســیزدهمین یــادواره شــهدای مخابــرات منطقــه گلســتان با حضــور پرشــور کارکنــان و‬ ‫خانــواده شــهدا برگــزار شـد ‪ .‬در ایــن مراســم کــه بــا حضــور ســردار معروفــی فرمانــده‬ ‫ســپاه نینــوا گلســتان ‪ ،‬مهنــدس غالمعلــی شــهمرادی (مدیر مخابــرات منطقه گلســتان)‬ ‫و تنــی چنــد از مدیــران و مســئوالن اســتانی وشهرســتان گــرگان به همــراه خانــواده‬ ‫معــزز شــهدا و کارکنــان شــاغل و بازنشســته مخابــرات اســتان در حســینیه ثــار ا‪ ...‬ســپاه‬ ‫شهرســتان گــرگان برگــزار ش ـد ‪ ،‬ســردار معروفــی با اشــاره به عظمــت واقعــه تاریخــی‬ ‫انقــاب اســامی ایــران ‪ ،‬ان را برحــق دانســت و گفـت ‪« :‬در حقانیــت انقالب ایــران ذره ای‬ ‫تردیــد وجــود نــدارد «‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ائین افتتاحیه پروژه گاز رسانی‬ ‫به چهار روستای شهرستان ساوجبالغ‬ ‫علیرضــا نصیرمنــش‪ /‬بــا همــت کارکنــان شــرکت گاز اســتان البــرز‪ ،‬روســتاهای‬ ‫ســپیداران‪ ،‬اســکول دره‪ ،‬اســماعیل ابــاد شــورقلعه پاییــن و اقدســیه ازتوابــع شهرســتان‬ ‫اشــتهارد‪ ،‬ازنعمــت گاز طبیعــی برخوردارشــدند‪ .‬هم زمــان بــا ایــام دهــه فجــر‪ ،‬ائیــن‬ ‫افتتــاح گازرســانی بــه روســتاهای ســپیداران‪ ،‬اســکول دره‪ ،‬اســماعیل ابــاد شــورقلعه‬ ‫پاییــن‪ ،‬اقدســیه ازتوابــع شهرســتان ســاوجبالغ بــا حضــور اســتاندارالبرز‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت گاز اســتان البــرز) و مســئولین اســتانی وشهرســتانی برگــزار شــد‪ .‬در ایــن‬ ‫مراســم‪ ،‬حســین تقی نــژاد (مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان البــرز)‪ ،‬با اشــاره به اقدامــات‬ ‫انجام شــده درجهــت گاز رســانی بــه روســتاهای ســپیداران‪ ،‬اســکول دره‪ ،‬اســماعیل اباد‬ ‫شــورقلعه پاییــن‪ ،‬اقدســیه خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــن برکــت و نعمــت ارزشــمند را بــه‬ ‫شــهدا وخانــواده شــهدای ایــن روســتاها تقدیــم می کنیــم»‪ .‬تقی نــژاد درخصــوص هفــت‬ ‫روســتای باقــی مانــده خاطرنشــان کــرد‪« :‬ســال اینــده ســه روســتا از ایــن هفــت روســتا‬ ‫در هفتــه دولــت و چهــار روســتای باقی مانــده در دهــه فجــر ‪ 99‬گازرســانی خواهند شــد‬ ‫و شهرســتان ســاوجبالغ‪ ،‬شهرســتان ســبز می شــود»‪ .‬وی گفــت‪« :‬بــرای ایــن چهــار‬ ‫روســتا‪ ،‬دو ایســتگاه‪ 2850 ،‬متــر خــط تغذیه فشــار متوســط‪ 320،‬انشــعاب و ‪ 33‬کیلومتر‬ ‫خــط توزیــع نصــب شــده اســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان البــرز میــزان اعتبــار‬ ‫ایــن طــرح را هشـت میلیارد و ‪ 400‬میلیون تومــان اعــام و گفــت‪« :‬ایــن بودجــه از محــل‬ ‫اعتبــارات داخلــی شــرکت ملــی گاز ایــران هزینــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی ‪ 198‬پروژه گازرسانی در کردستان‬ ‫نســرین میرکــی‪ /‬در گرامیداشــت چهل و یکمین ســالگرد پیــروزی انقالب شــکوهمند‬ ‫اســامی و پاسداشــت ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر‪ ،‬شــرکت گاز اســتان کردســتان بــا‬ ‫افتتــاح یــا کلنگ زنــی ‪ 198‬پــروژه گازرســانی روســتایی ‪ ،‬صنعتــی و هــه مبــارک فجــر را‬ ‫گرامــی م ـی دارد‪ .‬مهنــدس احمــد فعله گــری در بــاره افتتــاح پروژه هــای دهــه مبــارک‬ ‫فجــر گفــت‪« :‬بــا بهره بــرداری از طــرح هــای گازرســانی در دهــه مبــارک فجــر ســال‬ ‫جــاری ضریــب نفــوذ در بخش هــای مختلــف خانگ ـی ‪ ،‬تجــاری و صنعتــی بــا ارتقــاء‬ ‫قابــل توجهــی روب ـه رو بــوده و به خصــوص ایــن افزایــش در بخــش روســتایی بســیار‬ ‫قابــل مالحظــه اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬تعــداد ‪ 198‬پــروژه گازرســانی شــامل افتتــاح ‪81‬‬ ‫پــروژه روســتایی ‪ ،‬افتتــاح ‪ 62‬پــروژه صنعت ـی ‪ ،‬افتتــاح ‪ 13‬کــوخ در شهرســتان مــرزی‬ ‫بانــه ‪ ،‬کلنگ زنــی ‪ 35‬پــروژه روســتایی ‪ 7 ،‬پــروژه واحــد صنعتی ســت»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت گاز اســتان کردســتان افــزود‪« :‬به مناســبت گرامیداشــت ایــن ایــام مبــارک‪،‬‬ ‫تعــداد ‪ 81‬روســتای ایــن اســتان از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار شــده و ضریــب نفــوذ‬ ‫گاز در جمعیــت روســتایی کــه در پایــان دی مــاه ‪ 89‬درصــد بــود بــه ‪ 92‬درصــد ارتقــاء‬ ‫می یابــد»‪ .‬مهنــدس فعله گــری هزینــه گازرســانی بــه ایــن پروژه هــا را یک هــزار و‬ ‫‪ 170‬میلیارد ریــال ذکــر کــرد و گفــت‪« :‬بــا افتتــاح ایــن ‪ 94‬پــروژه گازرســانی روســتایی‬ ‫پنج هــزار و ‪ 876‬خانــوار بــا جمعیتــی معــادل ‪ 24‬هــزار و ‪279‬نفــر از نعمــت گاز طبیعــی‬ ‫بهره منــد می شــوند»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬بــا گاز دار شــدن ایــن روســتاها‪ ،‬ســالیانه‬ ‫به طــور متوســط ‪ 10‬میلیون لیتــر در مصــرف ســوخت مایــع صرفه جویــی می شــود»‪.‬‬ ‫فهیمهصدقی‬ ‫طــی مراســمی با حضــور شــهردار‪ ،‬معــاون هماهنگــی امــور‬ ‫عمرانــی اســتانداری خراســان رضــوی‪ ،‬نماینــده مــردم‬ ‫مشــهد در مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬جمعــی از اعضــای‬ ‫شــورای شــهر مشــهد‪ ،‬معاونــان شــهردار و مدیــران شــهری‬ ‫عملیــات اجرایــی احــداث تقاطــع غیر هم ســطح مصلــی‬ ‫اغــاز شــد‪ .‬شــهردار مشــهد در ائیــن اغــاز عملیــات اجرایــی‬ ‫تقاطــع غیر هم ســطح مصلــی کــه در کنار گــذر بزرگــراه‬ ‫بســیج برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬هیــچ پــروژه ای نبایــد‬ ‫ابتــر بمانــد و امیدواریــم ایــن پــروژه بیشــتر از ‪ 12‬مــاه زمــان‬ ‫نبــرد و ســال دیگــر شــاهد افتتــاح ان باشــیم»‪ .‬محمدرضــا‬ ‫کالئــی بیــان کــرد‪« :‬بســیار مهــم اســت کــه ایــن محــور‬ ‫بــه ســمت بخــش میانــی بلــواری کــه بیــن قلعــه ســاختمان‬ ‫ایجــاد شــده‪ ،‬متصــل شــود تــا بــا اجــرای ایــن پــروژه‬ ‫بتوانیــم ایــن محــور را بــه محمد ابــاد و طــرق امتــداد داده‬ ‫و هــم دسترســی دیگــری بــه بهشــت رضــا ایجــاد کنیــم»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬پدافنــد غیر عاملــی نیــز بســیارمهم اســت‪،‬‬ ‫بلــوار مصلــی به عنــوان یکــی از بلوارهــای مهمــی کــه بــه‬ ‫حــرم مطهــر متصــل می شــود بــه لحــاظ اســتقرار‪ ،‬دیــد و‬ ‫منظــر حــرم مطهــر از خیابــان امــام رضــا کمتــر نیســت و‬ ‫بــا اجــرای ایــن پــروژه از بن بســتی خــارج خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫محمدرضاکالیــی با تاکید بر اینکــه اســتان قــدس رضــوی‬ ‫اگر چــه همیشــه همــراه شــهرداری بــوده اســت‪ ،‬امــا بایــد‬ ‫در ایــن پــروژه بســیار جدی تــر عمــل کنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬مــا نیــز‬ ‫دغدغــه نیــت واقــف و کســانی کــه بــه نیــت حــرم مطهــر‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫جشــن بازگشــت ‪ ۷۵‬واحــد صنعتــی‬ ‫راکــد مازنــدران بــه چرخــه تولیــد در‬ ‫ســالن ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی‬ ‫ایــن اســتان با حضــور مســئوالن‬ ‫برگــزار و از مدیــران واحدهــای صنعتــی‬ ‫صادکــو‪ ،‬لولــه پروفیــل جویبــار‪،‬‬ ‫پرنــاز طیــور‪ ،‬فوالدســازان امیرابــاد‪،‬‬ ‫پــارس کــروم خــزر‪ ،‬جنــگل ســرخ‬ ‫مازنــدران‪ ،‬نکاچــوب‪ ،‬ســادیس شــمال‪،‬‬ ‫اجــر ماشــینی زریــن دلیــران نــکا‪،‬‬ ‫مرواریــد خــزر‪ ،‬گــچ مازنــدران و پرتــو‬ ‫دانــه خــزر تقدیــر شــد‪ .‬رئیــس اتــاق‬ ‫بازرگانــی‪ ،‬صنایــع‪ ،‬معــادن و کشــاورزی‬ ‫مازنــدران‪ ،‬اقتصــاد کشــور را زمانــی‬ ‫پویــا دانســت کــه تولیدکننــدگان ان‬ ‫ـوان ســربازان نظــام مــورد حمایــت‬ ‫به عنـ ِ‬ ‫قــرار بگیرنــد‪ .‬عبدالــه مهاجــر دارابــی در‬ ‫ایــن مراســم‪ ،‬در ســخنانی گریــزی بــه‬ ‫نامگــذاری ســال ها در یک دهــه اخیــر‬ ‫ازســویِ مقــام معظــم رهبــری داشــت و‬ ‫اعــام کــرد کــه ایــن نام گذاری هــا در‬ ‫واقــع یــک کــد و نشــانه ای بــرای ماســت‬ ‫کــه هر ســال بایــد الگــوی عملــی خــود‬ ‫بابیان اینکــه امســال‬ ‫قــرار دهیــم»‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫ســال رونــق تولیــد اســت و هنــوز راه‬ ‫بســیاری تــا رســیدن بــه ایــن هــدف‬ ‫داریــم‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬حتــی اگــر‬ ‫هرســال بخشــی از مشــکالت اقتصــادی‬ ‫خــود را رفــع می کردیــم‪ ،‬اکنــون بــه‬ ‫ ایــن نقطــه نمی رســیدیم کــه بســیاری‬ ‫رضــوی و رســیدگی بــه محرومیــن وقــف کردنــد را داریــم‪،‬‬ ‫مــا نیــز بایــد مراقــب نیــات واقــف و حقــوق موقوفــات باشــیم‬ ‫و هســتیم و امیدواریــم ادامــه ایــن مســیر در کمســیون مــاده‬ ‫‪ 5‬بــه تصویــب برســد تــا مــا مــردم را از اتصــال بــازوی‬ ‫چهــارم بــه محــور حــر منتفــع کنیــم»‪ .‬وی در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫«وظیفــه اخالقــی خــود می دانــم کــه از همراهــی عناصــر‬ ‫زیــادی از جملــه اســتاندار و فرمانــدار و به ویــژه نماینــدگان‬ ‫مــردم مشــهد در مجلــس شــورای اســامی به دلیــل‬ ‫اقداماتــی کــه نســبت بــه شــهر مشــهد داشــتند تشــکر کنــم‪.‬‬ ‫متاســفانه علی رغــم اینکــه مشــهد یــک شــهر ثروتمنــد‪ ،‬قلب‬ ‫شــیعیان جهــان‪ ،‬ســاالنه پذیــرای زائــران بی شــماری بــوده و‬ ‫یــک کالنشــر اســت‪ ،‬جــدی گرفتــه نمی شــود و نــگاه مــا بــر‬ ‫این اســت که مشــهد را به عنــوان پیشــتاز توســعه‪ ،‬پیشــتاز‬ ‫برخــورداری و پیشــتاز رونــق اقتصــادی بــه پیــش ببریــم»‪.‬‬ ‫در ادامــه معــاون حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری مشــهد‬ ‫افــزود‪« :‬یکــی از مشــکالت شــهروندان در ایــن نقطــه‪ ،‬عــدم‬ ‫دسترســی مناســب شــهرک پانیــز و شــهرک شــیرین بــوده‬ ‫و در کنــار ان به دلیــل عــدم دسترســی کــه وجــود داشــت‬ ‫مــا امــکان ارائــه خدمــات مناســب تر بــرای ایــن منطقــه‬ ‫نداشــتیم‪ .‬همچنیــن بحــث ایمنــی و تــردد عابــر پیــاده و‬ ‫شــهروندان یکــی دیگــر از معضــات ایــن محلــه اســت»‪.‬‬ ‫خلیــل اهلل کاظمــی گفــت‪« :‬بــا نگاهــی کالن نســبت بــه ایــن‬ ‫محــدوده کــه یکــی از محورهــای اصلــی دسترســی بــه حــرم‬ ‫مطهــر رضــوی بلــوار مصلی ســت‪ ،‬ولــی به دلیــل اینکــه تــا‬ ‫دور برگــردان شــهید عباســپور بایــد حــدود دوکیلومتــر طــی‬ ‫رضــا تبیانیــان‪ /‬رئیــس ســتاد ســلمان در اســتان ســمنان گفــت‪« :‬بر اســاس حدیــث‬ ‫شــیوا و هدایت گــر حضــرت حجت ابن الحســن العســکری (عــج) کــه می فرماینــد « َو‬ ‫ـم َو اَن َا ُح َّج ُه‬ ‫اَ َّمــا ال ْ َحـ َواد ُ ‬ ‫ـم ُح َّج ِتــی َعلَی ُکـ ْ‬ ‫ِث ال ْ َواقِ َعـ ُه َف ْار ِج ُعــوا فِی َهــا اِلَــى ُر َوا ِه َحدِی ِث َنــا َفاِن َّ ُهـ ْ‬ ‫َّ‬ ‫اللِ َعلَی ِهْــم» در حوادثــی کــه واقــع می شــود بــه راویــان احادیــث مراجعــه کنیــد؛ چراکــه‬ ‫انــان حجــت مــن بر شــما هســتند و مــن حجت خــدا هســتم»‪ .‬رضــا تبیانیــان در رابطه‬ ‫بــا حضــور جــدی در انتخابــات افــزود‪« :‬دیگــر بــار صحنــه انتخابــات حضــوری جدی تر از‬ ‫گذشــته از امــت خداجــو و طالــب اســت و ســنگینی بار ایــن مرتبه‪ ،‬بــه مراتــب از دفعات‬ ‫پیــش بیشــتر بــوده و دشــمنان قسـم خورده ایــن ملــت شــریف‪ ،‬بارهــا مــا را ازموده انــد‬ ‫و هــر بــار نیــز بــا شکســت مفتحضانــه عقــب نشــینی کرده انــد و خــوب مــی داننــد کــه‬ ‫تمــام ســیلی خوردن هــا از تبعــات امــت بزرگــوار مــا از «والیــت مطلقــه فقیــه اســت»‬ ‫لــذا در کم رنگ کــردن در ایــن حرکــت خدایــی و سرنوشت ســاز از هیــچ کوششــی‬ ‫فروگــذار نخواهنــد کــرد»‪ .‬وی در ادامــه ابــراز داشــت‪« :‬بنابرایــن با توجه بــه احســاس‬ ‫وظیفــه و در راســتای اهــداف بلند مرتبــه نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران بــه‬ ‫رهبــری زعیــم عالی قــدر؛ حضــرت ایـت اهلل العظمــی امــام خامنـه ای هرکــس بــه ایــران‬ ‫و امنیــت ان عالقه منــد اســت بایــد در انتخابــات شــرکت کنــد و همچنیــن افــراد مومــن‬ ‫و انقالبــی بــا انگیــزه قــوی در انتخابــات شــرکت خواهنــد کــرد؛ امــا اگــر کســی انگیــزه‬ ‫دینــی و انقالبــی نــدارد امــا میهــن عزیــز ایــران اســامی را دوســت دارد الزم اســت بــه‬ ‫پــای صنــدوق هــای رای بیایــد»‪.‬‬ ‫مســیر شــود تــا وارد مصلــی شــوند‪ ،‬عمــ ً‬ ‫ا ماشــین هایی‬ ‫کــه از بلــوار مصلــی خــارج می شــوند و وارد شــهرک پانیــز‬ ‫می شــوند‪ ،‬بایســتی بیشــتر از یک کیلومتــر مســیر را طــی‬ ‫کننــد و از دور برگــردان دور بزننــد؛ لــذا از ظرفیــت بلــوار‬ ‫مصلــی کــه جــزو شــریان های اصلــی دسترســی بــه حــرم‬ ‫مطهــر رضــوی بــود به دلیــل فاصلــه زیــادی کــه ایجــاد شــده‬ ‫بــود‪ ،‬اســتفاده نمی شــود»‪.‬‬ ‫اعتبار‪۶۰‬میلیاردتومان‬ ‫برای اجرای تقاطع غیرهمسطح‬ ‫وی با بیان اینکــه مطااعــات بــرای ایــن پــروژه انجــام‬ ‫شــده اســت و طبــق توافــق بــا پیمانــکار ‪۱۴‬مــاه دیگــر‬ ‫ایــن پــروژه بــا اعتبــار صرفــا شــامل زیرگــذر و هم ســطح‬ ‫بالــغ بر‪۶۰‬میلیاردتومــان بــه بهره بــرداری می رســد‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬زیرگذراصلــی صدمتــری به طــول حــدود یــک و‬ ‫ســه دهم کیلومتر بــه ســمت پائیــن مــی رود و یــک میــدان‬ ‫هم ســطح کــه ایــن میــدان هم ســطح دسترســی مــا را‬ ‫بــه بلــوار مصلــی و برگشــت از بلــوار مصلــی در دسترســی‬ ‫هم ســطح انجــام می شــود»‪ .‬وی با بیان اینکــه زائــران کــه‬ ‫از نیشــابور و محــور بلــوار کالنتــری وارد شــهر می شــدند‪،‬‬ ‫عم ـ ً‬ ‫ا از هســته مرکــزی از جملــه بلــوار امــام رضــا (ع) وارد‬ ‫می شــدند و ایــن مســیر دسترســی نزدیک تــری نیــز بــود‬ ‫کــه مــورد اســتفاده قــرار نمی گرفــت‪ ،‬گفــت‪« :‬بــا اجــرای‬ ‫ایــن طــرح عمــ ً‬ ‫ا دسترســی بــه شــریان اصلــی را هــم‬ ‫بــرای زائــران و هــم مجــاوران بــه حــرم مطهــر رضــوی‬ ‫ایجــاد می کنیــم‪ ،‬کاهــش بــار ترافیکــی‪ ،‬کاهــش الودگــی‬ ‫و ســرعت مطمئنــه بــرای خودروهــا در نظــر خواهــد‬ ‫گرفــت»‪ .‬معــاون حمل و نقــل و ترافیــک شــهرداری مشــهد‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬در خروجــی شــهرک رجایــی و باهنــر‬ ‫کــه محــدوده شلوغی ســت‪ ،‬بــار ترافیکــی ســرخس نیــز‬ ‫بــه ایــن محــور اضافــه کــه البتــه ایــن خروجــی از بلــوار‬ ‫حــر اســت و ایــن منطقــه به دلیــل ساخت و ســازهایی کــه‬ ‫انجــام شــده اســت‪ ،‬کشــش و گنجایــش ایــن بــار ترافیکــی‬ ‫را نــدارد و شــهروندان انجــا دچــار مشــکل هســتند؛ لــذا‬ ‫دسترســی در ایــن محــدوده در حــال طراحــی بــرای اتصــال‬ ‫ایــن محــور بــه پــل چهــارم اســت کــه بــا ایــن اتصــال ایــن‬ ‫دو شــهرک پانیــز و شــیرین از بن بســت خــارج شــده و بــه‬ ‫پــل چهــارم دسترســی انجــام شــود‪ .‬بــا افتتــاح ایــن پــروژه‬ ‫در اینــده مــا از ایــن محــور بــه بهشــت رضــا دسترســی‬ ‫ایجــاد کــرده و ادامــه اتصــال بلــوار محمــد ابــاد بــه ایــن‬ ‫مجموعــه وصــل خواهــد شــد و یــک رونــق خوبــی در‬ ‫اینجــا شــکل خواهــد گرفــت‪ .‬و یکــی از مشــکالت عدیــده‬ ‫و شــدیدی کــه شــهروندان مــا در ایــن منطقــه دارنــد‪،‬‬ ‫برطــرف می شــود»‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی مازندران‪:‬‬ ‫پویایی اقتصاد کشور‬ ‫در حمایت از بخش تولید است‬ ‫از واحدهــای صنعتــی و تولیــدی مــا بــا‬ ‫مشــکالت ریزودرشــتی مواجــه باشــند»‪.‬‬ ‫مهاجــر‪ ،‬اتــاق مازنــدران را حامــی بخــش‬ ‫خصوصــی معرفــی کــرد کــه قطعـاً بایــد‬ ‫بازگوکننــده مطالبــات ایــن بخش باشــد‬ ‫و گفــت‪« :‬از هــر تریبونــی کــه الزم‬ ‫باشــد دربــاره دغدغه هــای ایــن بخــش‬ ‫صحبــت خواهــم کــرد»‪ .‬نماینــده بخــش‬ ‫خصوصــی مازنــدران‪ ،‬یکــی از مشــکالت‬ ‫فعلــی را در ارزش افــزوده عنــوان و‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬بــه دولــت هــم نامــه‬ ‫زدیــم و گالیه هــای فعــاالن اقتصــادی‬ ‫را منعکــس کردیــم امــا علی رغــم‬ ‫همــه پیگیری هــا هنــوز در ایــن بخــش‬ ‫شــاهد اجــرای قانــون نیســتیم»‪ .‬رئیــس‬ ‫اتــاق مازنــدران‪ ،‬اشــاره ای بــه شــرایط‬ ‫درامــدی ســال اینــده کشــور از طریــق‬ ‫مالیــات کــرد و اظهــار داشــت‪« :‬اگــر‬ ‫قــرار باشــد تولیدکننــده مورد توجــه‬ ‫نباشــد شــرایط بــدی را در ســال‬ ‫اینــده خواهنــد داشــت»‪ .‬وی همچنیــن‬ ‫انتقــادی را متوجــه بانک هــا دانســت‬ ‫و گفــت‪« :‬بانک هــا تنهــا شــریک‬ ‫ســود تولیدکننــدگان هســتند و در‬ ‫ضررهایــی کــه متحمــل می شــوند‪ ،‬بــا‬ ‫تولیدکننــده همــراه نیســتند»‪ .‬رئیــس‬ ‫اتــاق مازنــدران‪ ،‬اقتصــاد کشــور را‬ ‫زمانــی پویــا دانســت کــه تولیدکننــدگان‬ ‫ عنــوان ســربازان نظــام مــورد‬ ‫ان به‬ ‫ِ‬ ‫حمایــت قــرار بگیرنــد‪ .‬خیلــی از انهــا‬ ‫هیــچ چیــزی از دولــت درخواســت‬ ‫نکردنــد و صبورانــه و بی هیــچ منتــی‬ ‫در حــال جهــاد اقتصــادی هســتند»‪.‬‬ ‫مهاجــر دارابــی با تاکید بر اینکــه البتــه‬ ‫بــرای پایــداری اقتصــادی نیــاز بــه‬ ‫پرداخــت مالیــات داریــم‪ ،‬اعــام کــرد‪:‬‬ ‫«تولیدکننــده بایــد از پرداخــت ارزش‬ ‫افــزوده مســتثنی باشــد؛ زیــرا کشــور‬ ‫اکنــون در شــرایط تحریــم و جنــگ‬ ‫اقتصــادی قــرار دارد و بایــد براســاس‬ ‫همیــن وضعیــت عمــل کنیــم»‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫فرماندار ری ‪:‬‬ ‫انتخابات‪ ،‬تضمین کننده امنیت کشور است‬ ‫معــاون اســتاندار تهــران و فرمانــدار ویــژه ری با بیان اینکــه انتخابــات‬ ‫تضمین کننــده امنیــت کشــور اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬حضــور پررنــگ و همه جانبــه ملت‬ ‫ایــران در انتخابــات جــواب دندان شــکن بــه دشــمنان انقــاب اسالمی ســت»‪.‬‬ ‫حســین توکلــی کجانــی در ســخنرانی پیــش از خطبه هــای نمــاز جمعــه ایــن‬ ‫هفتــه شــهرری در حــرم عبدالعظیــم(ع) اظهــار داشــت‪« :‬انتخابــات بر اســاس‬ ‫قانــون انجــام می شــود و مــردم بــا حضــور خــود زمینــه توســعه روزافــزون‬ ‫را فراهــم می کننــد»‪ .‬وی افــزود‪۴۶۰ « :‬شــعبه اخــذ رای در شــهرری داریــم‬ ‫و همــه اقدامــات الزم بــرای برگــزاری انتخابــات انجــام گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری حضــور مــردم در تمامــی عرصه هــا موجــب‬ ‫توســعه و پیشــرفت می شــود‪ ،‬خاطر نشــان کــرد‪« :‬دشــمن بــا حضــور مــردم‬ ‫شکس ـت خورده و عقب نشــینی کردنــد»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬وحــدت و هم دلــی‬ ‫موجــب پیشــرفت کشــور می شــود و توطئه هــای دشــمنان نظــام مقــدس‬ ‫جمهــوری اســامی را خنثــی می کننــد»‪ .‬توکلــی کجانــی با بیان اینکــه نــگاه‬ ‫حاکمیــت بی طرفــی در انتخابــات اســت‪ ،‬اذعــان داشــت‪« :‬در طــی ســال های‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬همــواره دشــمنان ســعی بــر ایجــاد اختــاف و تفرقــه بیــن‬ ‫مســئوالن و مــردم شــدند؛ امــا هرگــز اهداف شــان محقــق نشــد»‪ .‬وی اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬در دوران طاغــوت حتــی یــک قشــنگ هــم از خــارج می امــد‪ ،‬امــا امــروز‬ ‫ایــران از نظــر اقتــدار نظامــی بــه جایگاهــی رســیده کــه پایــگاه عین االســد‬ ‫مــورد هــدف قــرار می دهــد»‪ .‬فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«ملــت ایــران در انتخابــات مختلــف حضــور پرشــور و چشــمگیری داشــته اند»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬امــروز در شــرایطی هســتیم کــه بــرای امنیــت کشــور همــگان‬ ‫بایــد در عرصــه انتخابــات حضــور یابنــد»‪ .‬ایــن مســئول یــاداور شــد‪« :‬دولــت‬ ‫ســاالنه مبلــغ ‪ ۲۴۰‬میلیارد تومــان اعتبــار بــه دهیاری هــا می پــردازد»‪ .‬وی بــه‬ ‫مطالبــات مــردم ری اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬مســائل و مشــکالت زیسـت محیطی‬ ‫از درخواس ـت ها و مطالبــات مــردم ری اســت»‪ .‬فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬طــرح ســاماندهی اب در جنــوب ری مــورد بررســی قــرار‬ ‫گرفتــه و بــا اجرایی شــدن طــرح معضــات در ایــن حــوزه رفــع می شــود»‪.‬‬ ‫توکلــی کجانــی عنــوان کــرد‪« :‬نوســازی و تجهیــز مــدارس فرســوده از اولویــت‬ ‫مهــم و مــورد توجــه شهرســتان ری به شــمار مــی رود»‪ .‬وی با بیان اینکــه‬ ‫بیمارســتان فیروزابــادی بــا ‪ ۳۶۰‬تخــت تاکنــون ‪ ۹۰‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی‬ ‫داشــته اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۵۰‬میلیارد تومــان بــرای تکمیــل و‬ ‫بهره بــرداری از بیمارســتان فیروز ابــادی مــورد نیــاز اســت کــه در به صــورت‬ ‫تامیــن اعتبــار ایــن طــرح بــه اتمــام می رســد»‪.‬‬ ‫گرامی داشت یاد شهید مدافع حرم؛ وحید زمانی نیا‬ ‫ائیــن چهلمیــن روز شــهید وحیــد زمانی نیــا از هم رزمــان ســپهبد قاســم‬ ‫ســلیمانی بــا حضــور جمعــی از مســئوالن شهرســتانی‪ ،‬خانــواده شــهدا و مــردم‬ ‫والیت مــدار شــهرری در اســتان شــیخ صــدوق ابــن بابویــه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫حجت االســام احســان بـی ازار تهرانــی (اســتاد حــوزه و دانشــگاه)‪ ،‬گفــت‪« :‬امــروز‬ ‫افــرادی کــه بــا روحیــه جهــادی وارد صحنــه جامعــه نشــوند‪ ،‬حــق شــهدا را ادا‬ ‫نکرده انــد»‪ .‬وی اظهــار داشــت‪« :‬کار موثــر و خــوب تــوام بــا روحیــه جهــادی‬ ‫بــرای مــردم انجــام دادن‪ ،‬تــداوم راه شهدا ســت»‪ .‬ایــن کارشــناس مذهبــی افــزود‪:‬‬ ‫«شــهید حــاج قاســم ســلیمانی و همــه شــهیدان خواســتار خضــوع و خشــوع در‬ ‫مقابــل والیــت هســتند»‪ .‬وی عنــوان کــرد‪« :‬عافیت طلبــی و نازپرورده بــودن‪ ،‬قــدم‬ ‫گذاشــتن در مســیر شــهدا نیســت»‪ .‬حجت االســام بـی ازار تهرانــی تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«همــه احــاد جامعــه اعــم از مســئول و ســایر افــراد بایــد در کارهــا‪ ،‬حــال و هــوای‬ ‫جهــادی داشــته باشــند باشــند»‪ .‬شــهید «وحیــد زمانی نیــا» متولــد ســال ‪۱۳۷۱‬‬ ‫و ســاکن خیابــان ‪ ۲۴‬متــری شــهرری بــود کــه به تازگــی (دو مــاه) متاهــل شــده‬ ‫بــود‪ .‬ایــن شــهید بزگــوار پــس از اتمــام تحصیــات خــود در دانشــگاه افســری بــه‬ ‫عضویــت ســپاه پاســداران در امــد و از ســال ‪ ۹۲‬به مــدت سه ســال در جبهــه‬ ‫ســوریه علیــه داعشــی ها و تکفیری هــا مبــارزه کــرد‪.‬‬ ‫تدارک شهرداری منطقه ‪۲۰‬‬ ‫برای تبلیغات نامزدهای انتخاباتی‬ ‫معــاون فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری منطقــه ‪( ۲۰‬شــهرری) گفــت‪:‬‬ ‫«باتوجه بــه تــدارک ایــن شــهرداری ‪ ،‬شایســته اســت طرفــداران نامزدهــای‬ ‫انتخاباتــی پوســترها و عکس هــای تبلیغاتــی را در مکان هــای مشــخص شــده‬ ‫نصــب کننــد»‪ .‬حجت االســام شــاهین معبــودی اظهــار داشــت‪« :‬تمامــی‬ ‫محــات شــهرری از ســوی شــهرداران نواحــی ایــن منطقــه‪ ،‬جانمایــی شــده‬ ‫و محل هــا بــرای تبلیغــات انتخاباتــی مشــخص شــده اســت»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«بنرهایــی کــه از طریــق تشــکل های مختلــف درخواســت داده شــده در‬ ‫میادیــن ری مشــخص و تمامــی اقدامــات الزم در ایــن حــوزه انجــام گرفتــه‬ ‫اســت»‪ .‬معــاون فرهنگــی اجتماعــی شــهرداری منطقــه ‪( ۲۰‬شــهرری) عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬کانکس هــا بــرای روز انتخابــات در میــدان عبدالعظیــم (ع) و متــرو‬ ‫شــهرری مشــخص شــده تــا انتخابــات بــدون مشــکل انجــام شــود»‪ .‬معبــودی‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬نامزدهــای انتخاباتــی از نصــب پوســتر تبلیغاتــی و عکــس بــر‬ ‫روی دیوارهــا خــودداری کننــد؛ چرا کــه تمیــزی دیوارهــا بــرای کارگــران‬ ‫شــهرداری دشــوار خواهــد بــود»‪.‬‬ ‫تاکید بر اجرای تعهدات شهرک صنعتی شمس اباد‬ ‫در ایجاد کمربند سبز‬ ‫بهره برداری از ‪ 11‬پروژه عمرانی اب و فاضالب در استان اصفهان‬ ‫رئیس ستاد سلمان در سمنان‪:‬‬ ‫مشارکت حداکثری مردم استان‪ ،‬الزمه نظام است‬ ‫شهر ری‬ ‫احسانعالیخانی‬ ‫طــی یک ســال منتهــی بــه دهــه فجــر ‪98‬‬ ‫بــا هزین ـه ای بیــش از ‪ 3607‬میلیارد ریــال‪،‬‬ ‫‪ 11‬پــروژه عمرانــی در بخــش اب و‬ ‫فاضــاب در ســطح اســتان اصفهــان بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫اب و فاضــاب اســتان اصفهــان با تاکید بــر‬ ‫توســعه و اصــاح شــبکه های اب و‬ ‫فاضــاب در ســطح اســتان عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫«طــی یک ســال منتهــی بــه بهمن مــاه‬ ‫ســال ‪ ،98‬بیــش ا ز ‪ 260‬کیلومتــر‬ ‫شــبکه فاضــاب بــا هزینــه بالــغ بــر ‬ ‫‪ 1300‬میلیارد ریــال و ‪ 225‬کیلومتــر شــبکه‬ ‫اب بــا اعتبــاری بیــش از ‪ 960‬میلیارد ریــال‬ ‫در ســطح اســتان اصفهــان اجــرا شــد»‪.‬‬ ‫مهنــدس هاشــم امینــی‪ ،‬خدمات رســانی‬ ‫بــه روســتاها را بســیار ضــروری برشــمرد‬ ‫و بیــان داشــت‪« :‬برخــورداری روســتاییان‬ ‫از خدمــات شــرکت اب و فاضــاب از‬ ‫اولویت هایی ســت کــه در دســتور کار‬ ‫قــرار گرفتــه و در ســال جــاری اجــرای‬ ‫تاسیســات شــبکه فاضــاب در بــه بیــش از‬ ‫‪ 11‬پارچــه روســتا در شهرســتان فالورجان‬ ‫بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ 910‬میلیارد ریــال در‬ ‫دســتور کار قــرار گرفــت»‪ .‬وی بــه افتتــاح‬ ‫تصفیه خانــه فاضــاب در شــهر خوانســار‬ ‫پرداخــت و اعــام کــرد‪« :‬در ســال ‪98‬‬ ‫تصفیه خانــه فاضــاب و فــاز اول شــبکه‬ ‫فاضــاب خوانســار بــا اعتبــاری بالــغ‬ ‫بــر ‪ 200‬میلیارد ریــال بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید کــه به دنبــال اجــرای ایــن پــروژه‬ ‫‪ 32‬هزار نفــر در شهرســتان خوانســار‬ ‫از خدمــات شــبکه فاضــاب خوانســار‬ ‫می تواننــد بهره منــد شــوند «‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت ابفــا اســتان اصفهــان بــه اجــرای‬ ‫پــروژه خــط ابرســانی بــه گلشــهر و مجتمع‬ ‫هــای روســتایی گلپایــگان اشــاره کــرد و‬ ‫خاطر نشــان ســاخت‪« :‬بــا اجــرای پــروژه‬ ‫ابرســانی بــه گلشــهر جمعیتــی حــدود‬ ‫‪ ۱۰‬هزار نفــر و بــا اجــرای مجتمــع ابرســانی‬ ‫جلگــه اهالــی ‪ ۴۱‬روســتا از اب شــرب‬ ‫ســالم و بهداشــتی برخــوردار می شــوند‪.‬‬ ‫ اجــرای ایــن پــروژه تا کنــون هزینــه ای‬ ‫بالــغ بــر ‪ 130‬میلیارد ریــال در بــر داشــته‬ ‫اســت» ‪ .‬وی افــزود‪« :‬پــروژه ابرســانی بــه‬ ‫مجتمــع روســتایی جلگــه شــامل اجــرای‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتر خطــوط انتقــال‪ ۱۸۰ ،‬کیلومتر‬ ‫خطــوط شــبکه توزیــع و ســاخت ن ـ ه بــاب‬ ‫مخــزن بــا حجــم پنج هزار مترمکعــب‬ ‫اســت کــه در فــاز اول طــرح ابرســانی بــه‬ ‫مجتمــع روســتایی جلگــه ‪ ۳۱‬کیلومتــر از‬ ‫‪ ۱۰۰‬کیلومتــر خطــوط انتقــال اجــرا شــد‬ ‫و ‪ ۱۵‬کیلومتــر از ‪ ۱۸۰‬کیلومتــر شــبکه‬ ‫توزیــع عملیاتــی شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکــه مخــزن دوهزار مترمکعبــی‬ ‫و خــط انتقــال شــهربرف انبــار بــا اعتبــاری‬ ‫بیــش از ‪ 56‬میلیارد ریــال بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬در ســال گذشــته‬ ‫بــا در مــدار قــرار گرفتــن‪ ،‬ایســتگاه‬ ‫پمپــاژ و مخــزن دوهزار متر مکعبــی‬ ‫قهجاورســتان اب شــرب مشــترکین بــا‬ ‫فشــار یکســان به صــورت پایــدار تامیــن‬ ‫شــد و بــا اســتقرار سیســتم تلــه متــری‬ ‫و تلــه کنتــرل در تاسیســات ابرســانی اب‬ ‫بــا عادالنــه میــان بیــش از ســه هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬مشــترک در قهجاورســتان توزیــع‬ ‫می شــود‪ .‬هزینــه اجــرای ایــن پــروژه‬ ‫نیــز هشــت میلیارد ریال به همــراه‬ ‫داشــت» ‪ .‬مهنــدس هاشــم امینــی هزینــه‬ ‫بهره بــرداری از پروژه هــای اب و فاضــاب‬ ‫در شهرســتان فریــدن را ‪ 25‬میلیارد ریــال‬ ‫دانســت و گفــت‪« :‬در ســال گذشــته مخــزن‬ ‫دوهزار متر مکعبــی نیــک ابــاد جرقویــه‬ ‫بــا اعتبــاری بالــغ بــر هشــت میلیارد ریال‬ ‫در مــدار بهره بــرداری قــرار گرفــت»‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به بهره بــرداری از پکیــچ‬ ‫تصفیه خانــه فاضــاب مســکن مهــر‬ ‫و ســوله فیلترهــای شــنی فریدونشــهر‬ ‫گفــت‪« :‬بــرای اولین بــار در کشــور پکیــج‬ ‫تصفیــه فاضــاب دفنــی پلــی اتیلــن بــه‬ ‫روش ‪ EBBR‬در واحدهــای مســکن مهــر‬ ‫فریدونشــهر بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬ایــن‬ ‫پــروژه بــا هزینــه بالــغ بــر ‪ 9.5‬میلیارد ریــال‬ ‫انجــام گرفــت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب‬ ‫و فاضــاب اســتان اصفهــان بــا اجــرای‬ ‫پــروژه هوشمند ســازی شــبکه توزیــع اب‬ ‫در تودشــک‪ ،‬گفــت‪« :‬اب شــرب در تمــام‬ ‫ســاعات شــبانه روز کامــ ً‬ ‫ا هوشــمندانه و‬ ‫بــدون دخالــت نیــروی انســانی‪ ،‬متناســب‬ ‫بــا دمــای هــوا‪ ،‬پیــک مصــرف و ســاعات‬ ‫مختلــف شــبانه روز میــان مشــترکین‬ ‫به صــورت عادالنــه توزیــع می شــود»‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای اســامی شــهر حســن اباد فشــافویه با بیان اینکــه شــهرک‬ ‫صنعتــی شــمس اباد از مدت هــا قبــل نســبت بــه ایجــاد کمربنــد ســبز‬ ‫س ـه کیلومتری بیــن واحدهــای تولیــد و شــهر حس ـن اباد متعهــد شــده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن شــهرک تعهداتــش را در ایجــاد ایــن کمربنــد بایــد اجــرا کنــد»‪.‬‬ ‫علیرضــا زنــدی افــزود‪« :‬مســئوالن شــهرک صنعتــی شــمس اباد بایــد تعامــل‬ ‫بیشــتری بــا شــهرداری حســن اباد فشــافویه در خدمات رســانی بــه مــردم‬ ‫ایــن منطقــه داشــته باشــد»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه اکثــر کارگــران شــهرک‬ ‫صنعتــی (حــدود ‪ ۶۰‬درصــد) در مناطــق شــهری حس ـن اباد فشــافویه زندگــی‬ ‫می کننــد‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬تعامــل و تفاهــم بیشــتر مســئوالن شــهرک و‬ ‫مدیریــت شــهری حســن اباد فشــافویه می توانــد در خدمات رســانی مطلــوب‬ ‫بــه مــردم و کارگــران ایــن شــهرک بســیار مفیــد واقــع شــود»‪ .‬زنــدی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«مســئوالن شــهرک صنعتــی شــمس اباد ‪ ۱۵‬ســال پیــش کلنــگ احــداث یــک‬ ‫مجموعــه ورزش چند منظــوره را بــه زمیــن زدنــد کــه تــا امــروز حتــی یــک‬ ‫زمیــن فوتبــال نیــز احــداث نشــده اســت»‪ .‬ایــن مســئول افــزود‪« :‬مســئوالن‬ ‫ایــن شــهرک صنعتــی بایــد بــه نســبت بــه اجــرای پیوسـت های اجتماعی شــان‬ ‫اهتمــام بیشــتری از خــود نشــان دهنــد»‪ .‬رئیــس شــورای اســامی حس ـن اباد‬ ‫فشــافویه‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬همان گونــه کــه مدیریــت شــهری حس ـن اباد نســبت‬ ‫بــه ایجــاد اداراتــی ماننــد مالیــات‪ ،‬کار و بیمــه اقدامــات الزم را بــرای رفــاه حــال‬ ‫صاحبــان صنایــع مختلــف شــهرک صنعتــی شــمس اباد انجــام دادنــد مســئوالن‬ ‫ایــن شــهرک نیــز بایــد برخــی از تعهــدات خــود نســبت بــه مــردم ایــن شــهر را‬ ‫در دســتور کار خــود قــرار دهنــد»‪.‬‬ ‫مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫شهرستان‬ ‫یک شنبه‪ 27‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1929‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گام بلند شرکت فوالد خوزستان برای عمران و ایجاد اشتغال در استان‬ ‫برگزاری جشن والدت حضرت فاطمه زهرا‬ ‫در ‪ ۲۵۰‬امامزاده‬ ‫(س)‬ ‫مدیــرکل اوقــاف و امــور خیریــه مازنــدران‬ ‫گفــت‪« :‬جشــن والدت حضــرت فاطمــه‬ ‫زهــرا(س) در ‪ ۲۵۰‬امامــزاده مازنــدران‬ ‫بــا ســخنرانی و مولودی خوانــی برگــزار‬ ‫می شــود»‪ .‬حجت االســام ابراهیــم‬ ‫حیــدری جناســمی اظهــار کــرد‪« :‬جشــن‬ ‫والدت حضــرت فاطمــه زهــرا (ســام اهلل‬ ‫علیهــا) در ‪ ۲۵۰‬امامــزاده مازنــدران بــا‬ ‫ســخنرانی‪ ،‬مولودی خوانــی و اهــدای‬ ‫هدایایــی بــه بانــوان شــرکت کننده در ایــن برنامه هــا کــه اســم مبــارک فاطمــه را دارنــد‬ ‫بــه قیــد قرعــه‪ ،‬برگــزار می شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬برپایــی خیمه هــای معرفــت در بقــاع‬ ‫متبرکــه با حضــور روحانیــون بومــی و مبلــغ جهــت ترویــج فرهنــگ وقــف از دیگــر‬ ‫برنامه هــای والدت صدیقــه طاهــره (ســام اهلل علیهــا) به شــمار می ایــد کــه در بقــاع‬ ‫متبرکــه و اســتان مقــدس امامــزادگان مازنــدران اجــرا می شــود»‪ .‬مدیــرکل اوقــاف و‬ ‫امــور خیریــه مازنــدران بــه طــرح افــق اســتان مقــدس امامــزادگان و بقــاع متبرکــه‬ ‫ی و زندگــی بــه رنــگ خدا‬ ‫اســتان اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬امــوزش ســبک زندگــی اســام ‬ ‫ویــژه بانــوان یکــی از فعالیت هــای مراکــز افــق در بقــاع متبرکــه محســوب می شــود»‪.‬‬ ‫حجت االســام حیــدری جناســمی بیــان کــرد‪« :‬ســه موضــوع اجتماعــی‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫قرانــی بــرای طــرح افــق در نظــر گرفتــه شــده اســت کــه در موضوع هــای اجتماعــی و‬ ‫فرهنگــی بــه توزیــع بســته های غذایــی بیــن نیازمنــدان منطقــه امامــزاده و برگــزاری‬ ‫کالس زندگــی بــه رنــگ خــدا‪ ،‬اقــدام می شــود»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬طــرح افــق در‬ ‫والدت خجســته حضــرت فاطمــه زهــرا (ســام اهلل علیهــا) با حضــور روحانیون و اســاتید‪،‬‬ ‫رونــق بیشــتری می گیــرد و کالس زندگــی بــه رنــگ خــدا ویــژه بانــوان‪ ،‬بــا عنایــت و‬ ‫اهتمــام ویــژه‪ ،‬اجــرا خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫اماده باش جهاد کشاورزی برای مهار مگس میوه‬ ‫معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی جهــاد‬ ‫کشــاورزی مازنــدران گفــت‪« :‬بــرای ســال‬ ‫جدیــد و مقابلــه بــا افــت مگــس میــوه در‬ ‫باغ هــا‪ ،‬فعالیت هــا از اســفندماه امســال‬ ‫بــا شــدت بیشــتری انجــام خواهــد شــد‬ ‫تــا بــه محصــوالت تابســتانه خســارت وارد‬ ‫نشــود»‪ .‬مجیــد بهــادری با اعالم اینکــه‬ ‫مگــس میــوه در باغــات اســتان مازنــدران‬ ‫کمتریــن خســارت را به محصــوالت باغی‬ ‫وارد کــرد؛ به گونه ای کــه خســارت بــه یــک تــا دو درصــد هــم نرســید و به خوبــی‬ ‫توانســتیم ایــن افــت را کنتــرل و مهــار کنیــم‪ ،‬گفــت‪« :‬بــرای مقابلــه بــا ایــن افــت‬ ‫شـش هزار برنامــه اموزشــی و ترویجــی بــرای باغــداران اســتان برگــزار شــد»‪ .‬وی ابــاغ‬ ‫دســتورالعمل فنــی بــرای مقابلــه بــا افــت مگــس میــوه را بســیار مهم دانســت و افــزود‪:‬‬ ‫«‪130‬هزار هکتــار بــاغ بــا ‪ 285‬ایســتگاه پیش اگاهــی در اســتان بــرای بررســی جمعیت‬ ‫مگــس میــوه و زاد و ولــد ان پایــش می شــوند»‪ .‬معــاون بهبود تولیــدات گیاهی ســازمان‬ ‫جهــاد کشــاورزی مازنــدران بااشــاره به اینکه تــا نیمــه اول دی مــاه امســال از غــرب تــا‬ ‫شــرق اســتان در تله هــا شــکار مگــس میــوه مدیترانـه ای به صــورتِ محــدود مشــاهده‬ ‫شــد‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬از نیمــه دوم دی مــاه در مناطــق غــرب شــکار مگــس میــوه بــه حداقل‬ ‫و حتــی بــه صفــر رســید»‪ .‬بهــادری اضافــه کــرد‪« :‬شهرســتان های ســاری‪ ،‬بهشــهر و‬ ‫قائمشــهر بیشــترین شــکار مگــس میــوه را در تله هــای فرمونــی داشــتند»‪ .‬وی بیــان‬ ‫کــرد‪« :‬بــرای ســال جدیــد و مقابلــه بــا افــت مگــس میــوه در باغ هــا‪ ،‬فعالیت هــا از‬ ‫اســفندماه امســال بــا شــدت بیشــتری انجــام خواهــد شــد تــا بــه محصــوالت تابســتانه‬ ‫خســارت وارد نشــود»‪ .‬معــاون بهبــود تولیــدات گیاهــی ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫مازنــدران ادامــه داد‪« :‬چند میزبانه بــودن ایــن افــت یکــی از مواردی ســت کــه مقابلــه‬ ‫بــا مگــس میــوه مدیترانـه ای را ســخت می کنــد»‪ .‬این مســئول اظهــار کرد‪« :‬متاســفانه‬ ‫شــاهد هســتیم نارنــج همچنــان روی درخــت باقــی مانــده اســت و عــدم برداشــت‬ ‫ایــن محصــول ســبب گســترش افــت مگــس میــوه خواهــد شــد»‪ .‬بهــادری ادامــه داد‪:‬‬ ‫«باتوجه به اینکــه طرح هــای مختلفــی ازســویِ ســازمان جهــاد کشــاورزی مازنــدران در‬ ‫زمینــه کنتــرل و مقابلــه بــا افــت مگس میــوه مدیترانـه ای تهیه و بــه نهادهــای مربوطه‬ ‫ارائــه شــد امــا تاکنــون هیــچ اعتبــاری بــرای ایــن امــر در اختیــار جهــاد کشــاورزی قــرار‬ ‫داده نشــده اســت»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫افتتاح و اغاز عملیات اجرایی گازرسانی‬ ‫به ‪ 543‬پروژه گازرسانی در خراسان جنوبی‬ ‫ســیدمصطفی موســوی‪ /‬مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان جنوبــی از گازرســانی بــه‬ ‫‪ 205‬روســتا و ‪ 183‬واحــد صنعتــی و تولیــدی و اغاز عملیــات اجرایی به ‪ 149‬روســتا در‬ ‫اســتان خراســان جنوبــی در دهــه فجــر ســال جــاری خبــر داد‪ .‬ســید محمــود هاشــمی‬ ‫در نشســت خبــری در جمــع خبرنــگاران اظهــار داشــت‪« :‬شــرکت گاز خراســان جنوبی‬ ‫تاکنــون اقدامــات قابل قبولــی را در بخــش گازرســانی بــه شــهرها‪ ،‬روســتاها و واحدهــای‬ ‫صنعتــی در خراســان جنوبــی انجــام داده اســت»‪ .‬هاشــمی با اشــاره به بهره بــرداری‬ ‫از گازرســانی بــه ‪ 205‬روســتا بــا هزینــه حــدود ‪ 177‬میلیارد تومــان تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«بــا گازرســانی بــه ایــن روســتاها بیــش از ‪ 11‬هــزار خانــوار روســتایی از نعمــت گاز‬ ‫بهره منــد می شــوند‪ .‬همچنیــن تعــداد ‪ 183‬واحــد صنعتــی و تولیــدی بــا اعتبــار‬ ‫بیــش از ‪ 20‬میلیارد تومــان در دهــه فجــر از نعمــت گاز طبیعــی بهره منــد می شــوند»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان جنوبــی گفــت‪« :‬عملیــات اجــرای احداث خــط انتقال‬ ‫دیهــوک نیــز در دهــه فجــر ســال جــاری بــا اعتبــاری معــادل ‪ 51‬میلیارد تومــان اغــاز‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬وی همچنیــن بــه اغــاز عملیــات اجرایــی گازرســانی بــه ‪ 149‬روســتای‬ ‫خراســان جنوبــی اشــاره و خاطرنشــان کــرد‪« :‬اعتبــار مورد نیــاز بــرای پروژه هــای‬ ‫قابل کلنگ زنــی در حــوزه روســتایی در دهــه فجــر امســال حــدود ‪ 177‬میلیارد تومــان‬ ‫پیش بینــی می شــود و در این راســتا پتانســیل گازرســانی بــه هفت هــزار و ‪ 300‬خانــوار‬ ‫ایجــاد خواهــد شــد»‪ .‬هاشــمی همچنیــن از اغــاز عملیات اجــرای رینگ خطــوط تغذیه‬ ‫در ســطح اســتان جهــت حفــظ و پایــداری شــبکه گاز بــا پیش بینــی اعتبــار مورد نیــاز‬ ‫‪ 20‬میلیارد تومــان خبــر داد‪ .‬مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان جنوبــی ادامــه داد‪« :‬در‬ ‫دهــه فجــر ســال جــاری ‪ 543‬پــروژه در حــوزه گازرســانی بــا هزینــه ‪ 452‬میلیارد تومــان‬ ‫بــه بهره بــرداری رســیده یــا اغــاز خواهــد شــد کــه منابــع مالــی ایــن پروژه هــا از محــل‬ ‫منابــع داخلــی شــرکت ملــی گاز ایــران تامیــن می شــود»‪.‬‬ ‫کاهش ‪ 400‬درصدی زمان نصب جرثقیل ‪ 50‬تنی‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫افتتاح پروژه های بزرگ عمرانی‬ ‫و اشتغال زایی شرکت فوالد خوزستان‬ ‫عفت فالح‬ ‫بهره برداری از دو پروژه امور اب و فاضالب کهنوج‬ ‫با حضــو ِر عیــدی (فرمانــدار کهنــوج)‪ ،‬یوس ـف زاده (مدیــر امــور اب و فاضــاب)‬ ‫و تنــی چنــد از مســئولین‪ ،‬دو پــروژه امــور اب و فاضــاب بــا اعتبــار ‪ ۱۲‬میلیــارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریــال بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬یوســف زاده در حاشــیه افتتــاح‬ ‫و بهره بــرداری از پــروژه خــط بــرق فشــار متوســط چاه هــای دشــت‬ ‫رضاابــاد‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن پــروژه به طــول ‪ ۲۰۳۴‬متــر بــا اعتبــار هفت میلیــارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریــال از محــل اعتبــارات اقتصــاد مقاومتــی بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید»‪ .‬همچنیــن پــروژه محوطه ســازی ســاختمان اداری امــور ابفــا کهنــوج‬ ‫نیــز با حضــور فرمانــدار اغــاز شدیوس ـف زاده دراین زمینــه بــا بیــان ایــن مطلــب‬ ‫کــه تکریــم ارباب رجــوع از مهم تریــن اهــداف ایــن امــور اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن‬ ‫پــروژه بــا مســاحت ‪4000‬مترمربــع و بــا اعتبــار پنج میلیارد ریــال از محــل‬ ‫اعتبــارات داخلــی شــرکت اب و فاضــاب اســتان بــه بهره بــرداری رســید»‪.‬‬ ‫بهره برداری از مخزن ‪۵۰۰۰‬مترمکعبی شهر بردسیر‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫طرح هــای عمرانــی و اشــتغال زایی شــرکت‬ ‫فــوالد خوزســتان به مناســبت دهــه مبــارک‬ ‫فجــر باحضــور مدیــران و مســئولین کشــوری‬ ‫افتتــاح شــدند‪ .‬اولیــن طــرح‪ ،‬افتتــاح پایانــه‬ ‫خدماتــی فنــی شــرکت چندوجهــی فــوالد‬ ‫لجســتیک از شــرکت های تابعــه فــوالد‬ ‫خوزســتان بــه مســاحت ‪ ۳۲۰۰‬بــود کــه‬ ‫بــا هــدف تامیــن‪ ،‬نگهــداری و پشــتیبانی‬ ‫از ناوگان هــای کامیــون موجــود در حــوزه‬ ‫حمل ونقــل و تســریع در حمــل جــاده ای مــواد‬ ‫اولیــه بــا دریافــت مجــوز نمایندگــی شــرکت‬ ‫اریــا دیــزل در شــهر اهــواز بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید‪ .‬همچنیــن مالکیــت ‪ ۳۰‬دســتگاه‬ ‫کامیــون ‪ c&c‬بــه ارزش ‪ ۴۵۰‬میلیارد ریــال‪،‬‬ ‫دیگــر طرحــی بــود کــه در مراســم افتتاحیــه‬ ‫پایانــه خدماتــی فنــی بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید‪ .‬هــدف از اجــرای ایــن طــرح تامیــن‬ ‫قطعــات و برطرف کــردن مشــکالت فنــی‬ ‫کامیون هــای ملکــی و استیجاری ســت‪ .‬در‬ ‫ادامــه‪ ،‬کارگاه بــزرگ اموزشــی و خیــاط خانــه‬ ‫فــوالد خوزســتان دومیــن طرحــی بــود کــه‬ ‫در شــهرک صنعتــی شــماره چهــار اهــواز‬ ‫بــه بهره بــرداری رســید‪ .‬در ایــن طــرح کــه‬ ‫در راســتای ایفــای نقــش مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی فــوالد خوزســتان بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید‪ ،‬بــرای ‪ 70‬تَــن به صــورتِ مســتقیم و‬ ‫پــس از گذرانــدن اموزش هــای الزم ایجــاد‬ ‫شــغل می شــود‪ .‬گــزارش خبرنــگار مــا‬ ‫حاکی ســت‪ ،‬معــاون وزیــر صمــت و رئیــس‬ ‫هیئتِ عامــل ایمیــدرو به همــراه اســتاندار‬ ‫خوزســتان‪ ،‬مدیرعامــل فــوالد خوزســتان و‬ ‫ســایر مســئوالن اســتانی از رونــد اجرایــی‬ ‫ســاخت بیمارســتان ‪ ۹۶‬تختخوابــی فــوالد‬ ‫خوزســتان بازدیــد کردنــد‪ .‬علــی محمــدی‬ ‫(مدیرعامــل فــوالد خوزســتان) از اختصــاص‬ ‫یک هزارمیلیارد ریــال بــرای اتمــام ایــن‬ ‫طــرح در مــدت زمــان ‪ ۱۸‬مــاه خبــر داد‪.‬‬ ‫گــزارش خبرنــگار مــا حاکی ســت؛ امضــای‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری مشــترک شــرکت فــوالد‬ ‫خوزســتان و کمیتــه امــداد امــام خمینـی (ره)‬ ‫اســتان خوزســتان بــرای ســاخت ‪ ۵۰‬واحــد‬ ‫مســکونی بــرای نیازمنــدان و محرومــان‬ ‫شهرســتان کارون از دیگــر طرح هایــی بــود‬ ‫کــه در حضــور معــاون وزیــر صمــت و رئیــس‬ ‫هیئتِ عامــل ایمیــدرو‪ ،‬اســتاندار خوزســتان‬ ‫و ســایر مســئوالن اســتانی بــه امضــاء رســید‪.‬‬ ‫همچنیــن احــداث ســاختمان درمانــگاه قلعـه ‬ ‫چنعــان بــا ســرمایه گذاری ‪۴۰‬میلیاردریالــی‬ ‫فــوالد خوزســتان از دیگــر طرح‪‎‬هــای دردسـ ِ‬ ‫ـت‬ ‫اجراســت کــه بــا گذشــت ســه ماه از اغــاز‬ ‫طــرح‪ ،‬پیشــرفت ‪۳۲‬درصــدی داشــته اســت‪.‬‬ ‫بخــش پایانــی برنامه هــای شــرکت فــوالد‬ ‫خوزســتان در دهــه مبــارک فجــر بــا رونمایــی‬ ‫از ســند طــرح جامــع توســعه شــرکت فــوالد‬ ‫خوزســتان (فــاز ‪ )٤‬و ســند طــرح جامــع‬ ‫محیــط زیســت و پســماند همــراه شــد‪.‬‬ ‫غالمرضــا شــریعتی (اســتاندار خوزســتان) در‬ ‫تو گــو بــا خبرنــگار روابط عمومــی‪ ،‬ضمــن‬ ‫گف ‬ ‫تقدیــر از اجــرای طرح هــای زیســت محیطی‬ ‫و مســئولیت های اجتماعــی فــوالد خوزســتان‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬فــوالد خوزســتان بــا اجــرای‬ ‫ایــن طرح هــا و توســعه نــاوگان حمل ونقــل‪،‬‬ ‫عالوه بــر ایجــاد اشــتغال بــرای ‪ ۲۰۰‬تَــن‪،‬‬ ‫بــه محرومیت زدایــی اســتان کمــک‬ ‫شــایانی کــرده اســت»‪ .‬گفتنی ســت؛ ایــن‬ ‫مراســم باحضــور حجت االسالم والمســلمین‬ ‫ســید عبدالنبــی موســوی فرد (نماینــده‬ ‫ولــی فقیــه و امــام جمعــه اهــواز)‪ ،‬دکتــر‬ ‫غالمرضــا شــریعتی (اســتاندار خوزســتان)‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین خضیــراوی (امــام‬ ‫جمعــه شهرســتان کارون)‪ ،‬خــداداد غریب پــور‬ ‫(معــاو ن وزیــر صمــت و رئیــس هیئتِ عامــل‬ ‫ایمیــدرو)‪ ،‬امیرحســین نظــری (رئیــس‬ ‫ســازمان صمــت خوزســتان)‪ ،‬عبدالکریــم‬ ‫درویــش زاده (مدیــرکل راه اهــن جنــوب) و‬ ‫ســایر مســئوالن اســتانی برگــزار شــد»‪ .‬در‬ ‫پایــان ایــن مراســم لــوح سپاســی ازســویِ‬ ‫حجت االسالم والمســلمین خضیـــراوی (امــام‬ ‫جمعــه) و معصومــه خنفــری (فرمانــدار‬ ‫شهرســتان کارون) بــه علــی محمــدی‬ ‫(مدیرعامــل فــوالد خوزســتان) درراســتای‬ ‫کمک رســانی بــه مناطــق محــروم و‬ ‫کم برخــوردار ایــن شهرســتان اهــداء شــد‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت‪:‬‬ ‫رشد و توسعه در شرکت فوالد خوزستان‬ ‫هیچ گاه متوقف نخواهد شد‬ ‫خــداداد غریب پــور (معــاون وزیــر صمــت‬ ‫و رئیــس هیئتِ عامــل ایمیــدرو)‪ ،‬افتتــاح‬ ‫‪۴۰۰‬میلیاردتومــان پروژه هــای تولیــدی‪،‬‬ ‫عمرانــی‪ ،‬زیســت محیطی‪ ،‬مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی و محرومیت زدایــی در ایــام اهلل‬ ‫دهــه فجــر را تنهــا بخشــی از موفقیت هــای‬ ‫شــرکت بــزرگ فــوالد خوزســتان دانســت‪.‬‬ ‫غریب پــور در جلســه شــورای معاونان شــرکت‬ ‫فــوالد خوزســتان گفــت‪« :‬رشــد چهارهــزار‬ ‫و ‪۵۰۰‬میلیاردتومانــی ماکــت کــپ شــرکت‬ ‫فــوالد خوزســتان و افزایــش ‪۲۰۰۰‬هــزار عضــو‬ ‫حقوقی ســهام شــرکت‪ ،‬نشــان از اقبــال اعضای‬ ‫حقوقــی بــه داشــتن ســهام این شــرکت اســت‬ ‫و موفقیت هــای فــوالد خوزســتان توانســته‬ ‫اعتمــاد ســرمایه گذاران را جلــب کنــد‪ .‬شــرکت‬ ‫حقوقــی ســرمایه خــود را به ســمت ســهمی ‬ ‫ســوق می دهنــد کــه ازلحــاظ بنیــادی حرفــی‬ ‫بــرای گفتــن داشــته باشــند»‪ .‬معــاون وزیــر‬ ‫صمــت شکســتن رکــورد روزانــه تولیــد فــوالد‬ ‫خوزســتان را نشــان از عــزم و اراده فوالدمــردان‬ ‫دانســت و افــزود‪« :‬رشــد قیمــت ســهام در بازار‬ ‫ســرمایه‪ ،‬کیفیت بــاالی محصــول‪ ،‬صادرکننده‬ ‫نمونــه اســتانی و کشــوری‪ ،‬ارزاوری ‪ ،‬نقــش‬ ‫موثــر در تنظیــم بــازار‪ ،‬راه انــدازی فــوالد‬ ‫شــادگان و ســرمایه گذاری در گندله ســازی‬ ‫ســنگان‪ ،‬همگــی نشــان از کار بنیــادی در‬ ‫مجموعــه فــوالد خوزســتان دارد و بایــد گفــت‪:‬‬ ‫«رونــد توســعه در فــوالد خوزســتان هی ـچ گاه‬ ‫متوقــف نخواهــد شــد؛ تــداوم ایــن موفقیت هــا‬ ‫مرهــون حضــور مدیــران اینده نگــر و کارکنــان‬ ‫ســخت کوش فــوالد خوزســتان اســت»‪.‬‬ ‫غریب پــور ســرمایه گذاری فــوالد خوزســتان‬ ‫در پــروژه کک ســوزنی را نشــان از نــگاه ملــی‬ ‫در جریان بازدید از ندامتگاه زنان شهرری مطرح شد؛‬ ‫دستور رئیس قو ه قضائیه‬ ‫برای پاالیش زندانیان تا پایان سال ‪۹۸‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫رئیـس قـوه قضائیـه دسـتور داد حداکثـر‬ ‫تـا پیـش از پایـان سـال ‪ ،۹۸‬ضمـن‬ ‫پاالیـش زندانیـان وضعیـت بالتکلیف هـا‪،‬‬ ‫ ازادی مشـروط ها و همچنیـن اعطـای‬ ‫مرخصـی پایـان حبـس مشـخص شـود‪.‬‬ ‫سـید ایراهیم‬ ‫حجت االسالم والمسـلمین‬ ‫رئیسـی در اسـتانه سـالروز والدت حضـرت‬ ‫زهـرا(س) و روز زن از ندامتگاه شـهرری(زنان)‬ ‫بازدیـد کـرد‪ .‬رئیـس قـوه قضائیـه در بـدو‬ ‫ورود در کارگاه هـای خیاطـی‪ ،‬معـرق  کاری و‬ ‫قالیبافـی ندامتـگاه شـهرری حضـور یافـت و‬ ‫به صـورت چهره به چهـره بـا مددجویـان بـه‬ ‫گفت وگـو پرداخت و در جریان مشـکالت انها‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬وی در جریان ایـن بازدید ضمن‬ ‫حضـور در جمـع قضـات و دادیـاران زنـدان‬ ‫دسـتور داد حداکثـر تـا قبل از پایان سـال ‪۹۸‬‬ ‫ضمـن پاالیش زندانیان وضعیـت بالتکلیف ها‪،‬‬ ‫ازادی مشـروط ها و همچنین اعطای مرخصی‬ ‫پایان حبس مشـخص شـود‪ .‬رییسی همچنین‬ ‫هیـات قضایـی را که بـه همراه خود بـه زندان‬ ‫زنـان قرچـک اورده بـود را مامـور کـرد که به‬ ‫تهـران برنگردنـد و در محـل زندان به بررسـی‬ ‫وضعیـت زندانیان و مسـتحقان تخفیف و عفو‬ ‫بپردازنـد و گزارش ان را هـم به فوریت به حوزه‬ ‫ریاسـت قوه قضاییه اعالم کنند‪ .‬رئیس دسـتگاه‬ ‫قضـا همچنین در جمع قضات حاضـر در زندان‬ ‫دسـتور داد با عمل به قانون‪ ،‬از سـختگیری های‬ ‫بالوجـه در مـورد اعطـای مرخصـی و همچنین‬ ‫پذیـرش وثایـق خـودداری شـود‪ .‬رئیسـی‬ ‫همچنین بـاز اجتماعی و اصالح کـردن زندانیان‬ ‫را وظیفـه اصلـی زندان دانسـت و بر قرا ر گرفتن‬ ‫زندان هـا در ایـن مسـیر تاکید کـرد‪ .‬وی در این‬ ‫بازدیـد وضعیـت سـابقه مددجویـان و جرایم و‬ ‫اتهامـات انهـا را پرس وجو کرد و ضمن اسـتماع‬ ‫صحبت هـای انهـا‪ ،‬از مددجویـان خواسـت‬ ‫تـا تفاضاهـای خـود را نوشـته و بـرای بررسـی‬ ‫ارسـال کننـد‪ .‬رئیسـی در رابطه بـا مددجویانی‬ ‫کـه نسـبت بـه بالتکلیـف بـودن پرونـده خـود‬ ‫گالیه هایـی را مطـرح کـرده بودنـد‪ ،‬نکاتـی را‬ ‫بـه مسـئوالن ذیربط متذکـر شـد‪ .‬در ادامه این‬ ‫بازدیـد وقتـی یکی از زنـان زندانی محکوم مالی‬ ‫از ممانعـت خانـواده همسـرش برای مالقـات او‬ ‫و فرزندانـش سـخن گفـت‪ ،‬رئیس قـوه قضاییه‬ ‫تاکیـد کرد که با صدور دسـتور قضایی شـرایط‬ ‫مالقـات ایـن مـادر بـا فرزندانـش میسـر شـود‪.‬‬ ‫رئیسـی همچنین در مورد محکومی که پرونده‬ ‫او بالتکلیفی چند ماهه داشـت‪ ،‬دسـتور پیگیری‬ ‫ویـژه صـادر کـرد‪ .‬وی همچنیـن نسـبت بـه‬ ‫ایــن مجموعــه دانســت و ادامــه داد‪« :‬فــوالد‬ ‫خوزســتان عهــده دار پــروژه کک ســازی در‬ ‫منطقــه ازاد ارونــد شــده اســت»‪ .‬مقــرر شــد‪،‬‬ ‫مذاکراتــی ازســویِ وزارت صمــت بــا وزارت‬ ‫ت تامیــن خــوراک پــروژه انجــام ‬ ‫نفــت درجهـ ‬ ‫شــود‪ .‬ایــن ســطح از مســئولیت پذیری فــوالد‬ ‫خوزســتان نشــان از نــگاه ملــی ایــن مجموعــه‬ ‫ حال حاضــر ســاالنه بیــن ‪۷۰۰‬میلیــون‬ ‫دارد‪ .‬در ِ‬ ‫الــی یک میلیــارددالر ارز بابــت خریــد الکتــرود‬ ‫هزینــه می شــود‪ .‬پــروژه کک ســازی بــا هــدف‬ ‫تامیــن مــواد اولیــه ســاخت الکتــرود در‬ ‫منطقــه ازاد ارونــد بــا ســرمایه گذاری فــوالد‬ ‫ حــال اجراســت‪ .‬از ســخنان‬ ‫خوزســتان در‬ ‫ِ‬ ‫معــاون وزیــر صمــت و رئیــس هیئتِ عامــل‬ ‫ایمیــدرو‪ ،‬علــی محمــدی (مدیرعامــل فــوالد‬ ‫خوزســتان) در جلســه شــورای معاونــان از‬ ‫برنامــه ســرمایه گذاری ‪۲۳‬هزارمیلیاردتومانــی‬ ‫فــوالد خوزســتان بــرای طرح هــای توســعه در‬ ‫ دنبــال‬ ‫فــاز چهــارم خبــر داد‪ .‬وی افــزود‪« :‬به‬ ‫ِ‬ ‫تکمیــل زنجیــره فــوالد هســتیم کــه یکــی‬ ‫از نیازهــا‪ ،‬تامیــن ‪۱۳‬میلیو نتُــن کنســانتره‬ ‫اســت»‪ .‬محمــدی خاطرنشــان کــرد‪« :‬بــرای‬ ‫تامیــن مــواد اولیــه‪ ،‬عالوه بــر طرح هــای‬ ‫ـال معــادن کوچــک‬ ‫توســعه در ســنگان‪ ،‬به دنبـ ِ‬ ‫مقیــاس و کارخانه هــای بــا ظرفیــت پائیــن‬ ‫هســتیم»‪ .‬وی در پایــان ســخنان خــود اظهــار‬ ‫داشــت‪« :‬یکــی از دســتاوردهای ایــن شــرکت‬ ‫در بخــش زیسـت محیطی‪ ،‬کاهــش ‪۶۰‬درصــد‬ ‫غبــار بــه رغــم افزایــش ‪۶۳‬درصــدی تولیــد‬ ‫اســت‪ .‬مــا درکنــار تولیــد پایــدار و صــادرات‬ ‫محصــول به دنبــال انجــام مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی و اشــتغال زایی بــرای جوانــان‬ ‫اســتان هســتیم»‪ .‬گفتنی ســت؛ جلســه‬ ‫شــورای معاونــان شــرکت فــوالد خوزســتان‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬بهمن مــاه ‪ ۹۸‬باحضــور خــداداد غریب پــور‬ ‫(معــاون وزیــر صمــت) و رئیــس هیئتِ عامــل‬ ‫ایمیــدرو‪ ،‬علــی محمــدی (مدیرعامــل فــوالد‬ ‫خوزســتان) و ســایر معاونــان و مدیران شــرکت‬ ‫در ســالن کنفرانــس مهمان ســرای نــور‬ ‫‪200‬دســتگاه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مددجویی کـه با بدهی ‪ ۳۰۰‬میلیونـی در زندان‬ ‫اسـت و خود را تولیدکننده معرفی کرد‪ ،‬خطاب‬ ‫بـه مسـئوالن ذیربـط تاکید کـرد کـه تقاضای‬ ‫ایـن زندانـی مورد بررسـی قـرار گیرد‪ .‬رئیسـی‬ ‫پـس از بازدیـد از کارگاه های زنـدان‪ ،‬به اندرزگاه‬ ‫رفـت و پـس از حضـور در واحـد مـددکاری‪ ،‬از‬ ‫سـالن های زنـدان بازدیـد کـرد‪ .‬رئیـس قـوه‬ ‫قضائیـه بـا حضـور در سـالن های زنـدان و بـا‬ ‫مطالعه تقاضاهـای مددجویـان‪ ،‬در برخی موارد‬ ‫دسـتورات الزم را صـادر کـرد‪ .‬مشـکالت اغلـب‬ ‫زندانیـان در رابطه بـا ازادی مشـروط‪ ،‬اعسـار‪،‬‬ ‫عـدم رضایـت شـکات در پرونده هـای مالـی‬ ‫بـود کـه رئیـس قـوه قضاییـه مـورد بـه مورد‬ ‫بـه سـئواالت و درخواسـت های مددجویـان‬ ‫پاسـخ داد و در این زمینـه نیـز دسـتوراتی را به‬ ‫مقامـات قضایـی داد‪ .‬وی همچنیـن در رابطه با‬ ‫دو مددجـو کـه اهـل ایلام بودنـد و تقاضـای‬ ‫حضـور در زنـدان شـهر خـود بـرای سـپری‬ ‫کـردن دوران محکومیـت را داشـتند‪ ،‬خطـاب‬ ‫بـه رئیـس سـازمان زندان هـا دسـتور داد کـه‬ ‫شـرایط انتقـال ایـن دو زندانـی و همـه افـراد‬ ‫مشـابه کـه چنیـن شـرایطی را دارنـد‪ ،‬فراهم‬ ‫شـود‪ .‬رئیسـی پـس از شـنیدن سـخنان‬ ‫مددجویـان‪ ،‬طی سـخنانی در جمـع زندانیان‬ ‫مالـی‪ ،‬از انها خواسـت کـه تقاضاهـای خود را‬ ‫به صـورت مکتـوب ارائـه کـرده و در رابطـه بـا‬ ‫جلـب رضایت شـاکی تالش کننـد‪ .‬همچنین‬ ‫حسـب دسـتور ریاسـت قـوه قضائیـه تعدادی‬ ‫از زنـان کـه واجـد شـرایط عفو بودند لیسـت‬ ‫انهـا در کمیسـیون عفـو و بخشـودگی قـرار‬ ‫گرفـت‪ ،‬هم زمان تعـداد ‪ ۵۰‬نفر از زنـان زندانی‬ ‫نیـز به همین مناسـبت بـه مرخصی چنـد روزه‬ ‫اعزام شـدند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کردستان خبر داد؛‬ ‫تسهیل صادرات تخم مرغ با اولویت تنظیم بازار داخلی‬ ‫ارش مرادی‬ ‫احســان عالیخانــی‪ /‬بــا اتــکاء بــه تجربــه و تخصــص کارشناســان فــوالد مبارکــه و بــا‬ ‫همــکاری شــرکتهای داخلــی زمــان نصــب جرثقیــل ‪ 50‬تنــی حمــل اســلب شــمارۀ‬ ‫‪ 46‬واحــد اماده ســازی تختــال ‪ 400‬درصــد کاهــش یافــت‪ .‬در پــی کســب ایــن‬ ‫رکــورد موفقیت امیــز‪ ،‬رئی ـس زاده (رئیــس واحــد جرثقیل هــای ریخته گــری) گفــت‪:‬‬ ‫«جرثقیــل شــمارۀ ‪ 46‬بــا کالس کاری ‪ M8A8‬و بــا طــول دهانــۀ پــل ‪ 35.5‬متــر‬ ‫ی ‪ 50‬تــن در توســعۀ پــان شــمارۀ ‪ A‬واحــد اماده ســازی تختــال‬ ‫و ظرفیــت باربــردار ‬ ‫بــرای افزایــش ظرفیــت انبــار اســلب واحــد ریخته گــری مــداوم طراحی و ســاخته شــده‬ ‫اســت‪ .‬ایــن جرثقیــل در دهــم بهمن مــاه در یــک شــیفت کاری به مــدت ‪ 12‬ســاعت در‬ ‫ارتفــاع ‪ 10‬متــری تیــر گریدرهــای ســالن ردیــف ‪ N- O‬نصــب شــد»‪ .‬در همین خصوص‪،‬‬ ‫ابراهیمیــان (سرپرســت جرثقیل هــای ریخته گــری) افــزود‪« :‬ایــن ســازه ‪ 180‬تنــی از دو‬ ‫دســتگاه پــل و یــک دســتگاه ترولــی و ســازه های رابــط تشــکیل شــده اســت»‪.‬‬ ‫کرمان‬ ‫رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان کردســتان گفــت‪« :‬ســهمیه‬ ‫صادراتــی تخــم مــرغ کردســتان بایــد‬ ‫ویــژه دیــده شــود»‪ .‬جعفــری گفــت‪:‬‬ ‫«بــه جهــت تنظیــم بــازار تخــم مــرغ‬ ‫در داخــل کشــور و هدفمنــد کــردن‬ ‫صــادرات بــه خــارج ازکشــور‪ ،‬صــادرات‬ ‫تخــم مــرغ بایــد بــا هماهنگــی اتحادیــه‬ ‫مرکــزی مرغــداران میهــن و بر اســاس‬ ‫ســهمیه های تعیین شــده بــرای‬ ‫اســتان ها صــورت گیــرد»‪ .‬جلســه‬ ‫ســاماندهی و تســهیل صــادرات تخــم‬ ‫مــرغ از مرزهــای باشــماق و ســیرانبند‬ ‫در دفتــر کار رئیــس ســازمان جهــاد‬ ‫کشــاورزی اســتان بــا حضورمعــاون‬ ‫بهبــود تولیــدات دامــی ســازمان‪ ،‬مدیــر‬ ‫توســعه بازرگانــی‪ ،‬نماینــدگان اتحادیــه‬ ‫مرکــزی مرغــداران میهــن و رئیــس‬ ‫هیئت مدیــره انجمــن مرغــداران‬ ‫تخم گذار کردســتان‪ ،‬تشــکیل شــد»‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکــه مرزهــای رســمی اســتان‪،‬‬ ‫دروازه ورورد بــه بــازار کشــور عــراق و‬ ‫نیــز کشــور ســوریه هســتند‪ ،‬تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬در بحــث ســهمیه بندی تخــم‬ ‫مــرغ در ســطح اســتان ها شفاف ســازی‬ ‫الزم صــورت گیــرد و بر اســاس‬ ‫پتانســیل های موجــود در اســتان ها‬ ‫ســهمیه بندی صــورت گیــرد «‪ .‬جعفــری‬ ‫با تاکید بر اینکــه اســتان کردســتان‬ ‫بــه جهــت مرزی بــودن‪ ،‬شــرایط بســیار‬ ‫خوبــی بــرای صــادرات محصــوالت‬ ‫کشــاورزی بخصــوص تخــم مــرغ دارد‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬ســهیمه اســتان کردســتان برای‬ ‫صــادرات تخــم مــرغ بایــد به صــورت‬ ‫ویــژه دیــده شــود و رایزنی هــای الزم بــا‬ ‫مدیر عامــل اتحادیــه مرکــزی مرغــداران‬ ‫میهــن هــم در این زمینــه صــورت گرفتــه‬ ‫اســت»‪ .‬وی ضمــن تاکیــد بــر همــکاری‬ ‫دامپزشــکی به منظــور صــادرات تخــم‬ ‫مــرغ در مرزهــای اســتان‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«صادر کننــدگان تخــم مــرغ بایــد‬ ‫مجوزهــای الزم را از اتحادیــه مرکــزی‬ ‫مرغــداران میهــن دریافــت کــرده‬ ‫باشــند»‪ .‬پاشــایی؛ نماینــده اتحادیــه‬ ‫مرکــزی مرغــداران میهــن هــم گفــت‪:‬‬ ‫«در حال حاظــر صــادرات تخــم مــرغ‬ ‫بــه کشــورهای افغانســتان‪ ،‬قطــر‪ ،‬عمــان‪،‬‬ ‫عــراق‪ ،‬قرقیزســتان‪ ،‬ترکمنســتان و‬ ‫ارمنســتان صــورت می گیــرد»‪ .‬ایــران‬ ‫بــا تولیــد یک میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هزارتــن‬ ‫تخــم مــرغ در ســال‪ ،‬رتبــه نهــم تولیــد‬ ‫تخــم مــرغ در جهــان و پنجــم اســیا را‬ ‫داراســت و مصــرف ســرانه تخــم مــرغ در‬ ‫ایــران ســاالنه ‪ ۲۰۰‬عــدد اســت کــه ایــن‬ ‫رقــم در حــدود متوســط جهانی ســت‪.‬‬ ‫در ایــام اهلل دهــه فجــر‪ ،‬مخــزن ‪ 5000‬متر مکعبــی بردســیر با حضــور معــاون‬ ‫عمرانــی اســتانداری کرمــان‪ ،‬فرمانــدار بردســیر‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت ابفــا اســتان‬ ‫کرمــان‪ ،‬معاونیــن مالــی و پشــتیبانی و مهندســی و توســعه شــرکت ابفــا‪ ،‬مدیــر‬ ‫امــور ابفــا شهرســتان بردســیر و جمعــی از مســئولین بــه بهره بــرداری رســید‪.‬‬ ‫عبــاس ســلطانی (معــاون مهندســی و توســعه شــرکت ابفا اســتان کرمــان) ضمن‬ ‫بیــان توضیحاتــی در رابطــه بــا ایــن پــروژه گفــت‪« :‬مخــزن ‪5000‬مترمکعبــی‬ ‫بردســیر بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪ 35‬میلیارد ریــال و حفاظــت فیزیکــی مخــازن‬ ‫تامیــن اب شــهر بردســیر شــامل ‪ 700‬متــر حصارکشــی‪ ،‬نصــب دریچه هــای ضــد‬ ‫ســرقت و نصــب بــرج نــوری بــا هزینه کــرد هش ـت میلیارد ریال بــه بهره بــرداری‬ ‫رســید»‪ .‬وی افــزود‪« :‬بــا اجــرای ایــن پــروژه میــزان حجــم مخــازن ذخیــره‬ ‫اب شــهر بردســیر بــه ‪15000‬مترمکعــب رســیده اســت»‪ .‬شــایان ذکر اســت؛‬ ‫هم زمــان بــا بهره بــرداری از ایــن مخــزن‪ ،‬معــاون عمرانــی اســتاندار کرمــان‬ ‫و فرمانــدار بردســیر بــا اهــدای لــوح تقدیــر بــه مهنــدس طاهــری (مدیرعامــل‬ ‫شــرکت اب و فاضــاب اســتان کرمــان)‪ ،‬مهنــدس ســلطانی (معــاون مهندســی‬ ‫و توســعه شــرکت ابفــا اســتان)‪ ،‬مهنــدس افضلــی (مدیــر امــور ابفــا شهرســتان‬ ‫بردســیر)‪ ،‬مهنــدس فرازمنــد (ناظــر عالــی) و مهنــدس میرزایــی (ناظــر مقیــم‬ ‫پــروژه) از زحمــات ایشــان در احــداث و بهره بــرداری مخــزن مذکــور قدردانــی‬ ‫کردنــد‪.‬‬ ‫افتتا ح پروژه های مختلف‬ ‫در شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان‬ ‫پروژه هــای توســعه‪ ،‬اصــاح و روشــنایی بــرق شهرســتان بردســیر با حضــور وفایــی‬ ‫(معــاون سیاســی فرمانــداری)‪ ،‬عالـم زاده (مدیــر بــرق) و جمعــی دیگر از مســئولین این‬ ‫ـزارش‬ ‫شهرســتان بــا اعتبــاری به میــزان ‪ ۴۸‬میلیارد ریــال افتتــاح و کلنگ زنــی شــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫روابط عمومــی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان کرمــان؛ مهــرداد محســنی‬ ‫(مدیــر دفتــر روابط عمومــی ایــن شــرکت) افــزود‪« :‬ایــن پروژه هــا شــامل اصــاح‬ ‫شــبکه روســتاهای ماهونــک‪ ،‬مومن ابــاد‪ ،‬پامــزار‪ ،‬عباس ابــاد‪ ،‬امیر ابــاد فتحــی و غبیــرا‬ ‫به طــول ‪ ۲۵‬کیلومتــر و توســعه متقاضیــان فاقــد شــبکه نیــز بــا احــداث ‪۵/۵‬کیلومتــر‪،‬‬ ‫همچنیــن برق رســانی بــه ‪ ۱۰‬روســتای فاقــد بــرق بــا احــداث ‪۱۲‬کیلومتــر شــبکه‬ ‫فشــار متوســط و ‪۵/۵‬کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیــف و نصب نه دســتگاه ترانســفورماتور‬ ‫کلنگ زنــی شــد»‪ .‬محســنی درادامــه ســخنان خــود بــه پروژه هــای افتتاح شــده در‬ ‫شهرســتان رودبــار جنــوب اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬بهره بــرداری از پروژه هــای توســعه‪،‬‬ ‫اصــاح‪ ،‬بهینه ســازی و مقاوم ســازی باحضــور فرمانــدار‪ ،‬مدیــر بــرق و دیگــر مســئولین‬ ‫شهرســتان رودبــار جنــوب بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۵۸۸۶۰‬میلیون ریــال انجــام شــد»‪ .‬وی‬ ‫همچنیــن خاطرنشــان کــرد‪« :‬افتتــاح پروژه هــای روشــنایی معابــر‪ ،‬رفــع افــت ولتــاژ‪،‬‬ ‫تعویــض شــبکه های فرســوده‪ ،‬تبدیــل ســیم بــه کابــل و توســعه و اصــاح شــبکه‬ ‫با حضــور فرمانــدار‪ ،‬مدیــر بــرق و جمعــی از مســئوالن شهرســتان کهنــوج بــا اعتبــاری‬ ‫بالغ بــر ‪60‬میلیارد ریــال بــه بهره بــرداری رســید»‪ .‬ایــن مقــام مســئول حجــم عملیــات‬ ‫پروژه هــای شهرســتان کهنــوج را برشــمرد و گفــت‪« :‬نصــب ‪ ۱۳‬دســتگاه ترانســفورماتور‬ ‫عمومــی‪ ،‬احــداث ‪ ۳/۵‬کیلومتــر شــبکه فشارمتوســط هوایــی‪ ،‬تعویــض و تبدیــل‬ ‫‪ ۲۵‬کیلومتــر شــبکه فشــار ضعیف فرســوده بــه کابــل خودنگهــدار‪ ،‬توســعه ‪ ۲/۲‬کیلومتر‬ ‫شــبکه فشــار ضعیف جهــت متقاضیــان جدیــد‪ ،‬احــداث ‪۳/۵‬کیلومتــر شــبکه روشــنایی‬ ‫بلــوار افتتــاح شــد»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬پروژه هــای توســعه و اصــاح شــبکه‪ ،‬روشــنایی‬ ‫معابــر‪ ،‬رفــع افــت ولتــاژ و تعویــض شــبکه های فرســوده ســیم بــه کابــل در شهرســتان‬ ‫قلعه گنــج بخــش چــاه داد خــدا بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪ ۱۱۵۰‬بــه بهره بــرداری رســید»‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیــان کــرد‪« :‬حجــم عملیاتــی انجام شــده در ایــن پروژه هــا شــامل نصــب‬ ‫سه دســتگاه ترانســفورماتور‪ ،‬تعویــض و تبدیــل ‪ ۵۸۰۰‬متــر شــبکه فشــار ضعیــف جهت‬ ‫متقاضیــان جدیــد و مقاوم ســازی ‪ ۱۲۰‬پایــه تیــر فشــار متوســط اســت»‪ .‬محســنی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬افتتــاح پروژه هــای توســعه و اصــاح شــبکه‪ ،‬روشــنایی معابــر‪ ،‬رفــع‬ ‫افــت ولتــاژ و تعویــض شــبکه های فرســوده ســیم بــه کابــل بــا اعتبــاری به میــزان‬ ‫‪ ۶۱‬میلیارد ریــال در شهرســتان نرماشــیر با حضــو ِر فرمانــدار‪ ،‬مدیــر بــرق و جمعــی‬ ‫دیگــر از مســئولین شهرســتان نرماشــیر بــه بهره بــرداری رســید»‪ .‬وی افــزود‪« :‬حجــم‬ ‫عملیاتــی انجام شــده پروژه هــای شهرســتان نرماشــیر کــه شــامل توســعه و اصــاح‬ ‫شــبکه شــهری و روســتایی بیــش از سـه میلیارد تومان‪ ،‬توســعه روشــنایی معابــر بلــوار‬ ‫به میــزان یک میلیارد تومــان‪ ،‬تبدیــل شــبکه فرســوده بــه کابــل خودنگهــدار فــاز یــک و‬ ‫دو بالغ بــر دو میلیارد تومــان‪ ،‬اعتبــارات عمرانــی‪ ،‬ســاختمان اداره و مقاوم ســازی پایه هــا‬ ‫حــدود ‪ ۷/۱‬میلیارد تومــان هزینــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫سود غیرمنتظره فرست کوانتوم‬ ‫در اثر فروش و تولید باالی مس‬ ‫شــرکت کانادایــی فرســت کوانتــوم مینرالــز از ســود غیرمنتظــره خــود در اثــر افزایــش‬ ‫فــروش و تولیــد ناشــی از ارتقــای عملیاتــی معــدن مــس کوبــره پانامــا خبــر داد‪ .‬کل‬ ‫تولیــد مــس فرســت کوانتــوم بــا رشــدی ‪29‬درصــدی بــه ‪204270‬تُــن صعــود کــرد؛‬ ‫در حالی کــه فروش هــای ان افزایشــی ‪31.8‬درصــدی داشــتند‪ .‬ایــن شــرکت فعاالنــه‬ ‫ـال توســعه پــروژه کوبــره پانامــای خــود بــوده‪ ،‬کــه تولیــد بازرگانــی را در ســپتامبر‬ ‫درحـ ِ ‬ ‫گذشــته اغــاز کــرد و اخریــن کارخانـه اش در اواســط دســامبر عملیاتــی شــد‪ .‬کوبــره‬ ‫از جملــه بزرگ تریــن معــادن مــس پاناماســت‪ .‬فرســت کوانتــوم مــاه گذشــته خــط‬ ‫دفــاع خــود را علیــه یــک خریــد خصمانــه‪ ،‬پــس از انکــه شــرکت چینــی جیانــگ‬ ‫زی کاپــر بــا ‪18‬درصــد ســهام‪ ،‬بزرگ تریــن ســهامدار ایــن شــرکت معدنــکاری شــد‪،‬‬ ‫تقویــت کــرد‪ .‬درپــی ایــن حرکــت مذاکراتــی بین ایــن دو شــرکت بــرای امــکان فروش‬ ‫ســهام اقلیــت در دارایی هــای زامبیایــی فرســت کوانتــوم صــورت گرفــت‪ .‬ایــن شــرکت‬ ‫معدنــکاری کــه به دنبــال شــرکایی راهبــردی بــرای توســعه پروژه هــای جدیــد مــس‬ ‫اســت‪ ،‬گفتــه اســت کــه امــکان دارد بــرای توســعه معــدن مــس پرویــی خــود بــا ریــو‬ ‫تینتــو هم گــروه شــود‪ .‬فرســت کوانتــوم دارای معدن هاکوئیــرا در ایــن کشــور واقــع در‬ ‫امریــکای جنوبی ســت؛ در حالی کــه ریــو تینتــو پــروژه مــس پورفیــری ال گرانخــا را در‬ ‫تملــک خــود دارد‪ .‬متوســط تحقــق قیمــت مــس فرســت کوانتــوم در فصــل چهــارم بــا‬ ‫کاهــش ‪7.4‬درصــدی بــه ‪2.62‬دالر بــرای هــر پونــد تنــزل یافــت‪ ،‬چــون تقاضــا بــرای‬ ‫ایــن فلــز به ویــژه از ســوی بزرگ تریــن مصرف کننــده جهانــی ان‪ ،‬چیــن‪ ،‬به علــت‬ ‫یــک جنــگ طوالنی مــدت تجــاری بیــن ان و ایــاالت متحــده ســقوط کــرد‪ .‬بــا عــدم‬ ‫احتســاب مــوارد دیگــر‪ ،‬بهــای هــر ســهم ایــن شــرکت پنج ســنت افزایــش یافــت؛‬ ‫در حالی کــه تحلیلگــران انتظــار زیانــی دو ســنتی بــرای هــر ســهم را داشــتند‪.‬‬ ‫به ره برداری از چاه جدید شهربابک‬ ‫هم زمــان بــا دهمیــن روز از ایــام اهلل دهــه فجــر‪ ،‬با حضــو ِر فرمانــدار و نماینــده‬ ‫شــهربابک‪ ،‬معــاون بهره بــرداری شــرکت ابفــا اســتان کرمــان‪ ،‬مدیــر امــور ابفــا‬ ‫شــهربابک و جمعــی از مســئولین محلــی‪ ،‬چــاه شــماره ‪ 6‬شــهربابک وارد مــدار‬ ‫بهره بــرداری شــد‪ .‬علــی ابراهیمــی ( مدیــر امــور ابفــا شهرســتان شــهربابک)‬ ‫در این زمینــه گفــت‪« :‬چــاه شــماره ‪ 6‬شــهربابک بــا اعتبــاری بالغ بــر ‪ 12‬میلیارد ریــال‬ ‫شــامل‪ 1200 :‬متــر خــط انتقــال بــرق و ‪ 500‬متــر لوله گــذاری خــط انتقــال بــه‬ ‫بهره بــرداری رســیده اســت»‪ .‬وی دبــی ایــن چــاه را ‪ 25‬لیتر بر ثانیــه عنــوان کــرد‪.‬‬ ‫احداث ساختمان اداری امین شهر‬ ‫با اعتبار ‪ 500‬میلیون تومان‬ ‫ســاختمان اداری امین شــهر بــا اعتبــار ‪ 500‬میلیون تومــان از محــل اعتبــارات‬ ‫داخلــی احــداث می شــود‪ .‬ســاختمان اداری امیــن شــهر انــار هم زمــان بــا‬ ‫ایــام اهلل دهــه فجــر با حضــو ِر معاونــت اقتصــادی اســتانداری کرمــان‪ ،‬فرمانــدار‬ ‫انــار‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت ابفــا شهرســتان رفســنجان و جمعــی از مســئولین انــار‬ ‫و امیــن شــهر بــه زمیــن زده شــد‪ .‬حســین چرخ انــداز (رئیــس هیئت مدیــره‬ ‫و مدیرعامــل شــرکت ابفــا شهرســتان رفســنجان) در مراســم کلنگ زنــی ایــن‬ ‫پــروژه گفــت‪« :‬زمیــن ســاختمان اداری ابفــا بــه مســاحت ‪ 2500‬مترمربع توســط‬ ‫خیــر محتــرم؛ اقــای احمــدی اهــداء شــده و بــا اعتبــار ‪ 500‬میلیون تومــان از‬ ‫محــل اعتبــارات داخلــی ســاخته می شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬پیش بینــی می شــود‬ ‫شــهریورماه ســال اینــد ه ایــن ســاختمان بــه بهره بــرداری برســد»‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫کن تاکاکورا‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪ )65607917 :‬چاپ هم زمان‪ :‬تبریز‪ -‬پیمان چاپ‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫زادروز‪ 16 :‬فوریه ‪1931‬‬ ‫زادگاه‪ :‬ژاپن‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫حرفه‪ :‬بازیگر‬ ‫او که در ‪83‬سالگی درگذشت؛ با فیلم هایی‬ ‫نظیرِ «دستمال زرد خوشبختی» (‪)1977‬‬ ‫و «باران سیاه» (‪ )1989‬به شهرت رسید‪.‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫یک شنبه ‪ 27‬بهمن ‪ 21 - 1398‬جمادی الثانی ‪ 16 -1441‬فوریه ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1929‬تومان‬ ‫بهنوش طباطبایی‬ ‫محمـد رحمانیـان قصـد دارد نمایش جدید خود را بـا نام «روزهای‬ ‫رادیـو» اسـفندماه ‪ 98‬در پردیـس تئاتـر «شـهرزاد» اجـرا کنـد‪.‬‬ ‫ گـزارش ایسـنا؛ یکـی از بازیگـران ان‪ ،‬بهنـوش طباطبایی سـت‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫کـه پیش تـر در چنـد کار رحمانیـان؛ ازجمله «ترانه هـای قدیمی»‪،‬‬ ‫«سـینماهای مـن»‪« ،‬شـب سـال نـو»‪« ،‬ادامس خوانـی»‪« ،‬نـام‬ ‫تمـام مـادران» و فیلم تئاتـر «اینه هـای روبـه رو» حضـور داشـت و‬ ‫درایـن کار‪ ،‬سـه نقـش متفـاوت را ایفـا می کنـد‪.‬‬ ‫انوشکا شانکار‬ ‫«ارمان هـای سیاسـی» نوشـته برترانـد راسـل؛ بـا ترجمـه ارحـام‬ ‫ گزارش مهر؛ اثر‬ ‫عموی فومنی توسـط نشـر «مرکز» منتشـر شـد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫پیـش رو‪ ،‬در بحبوحـه جنگ جهانی اول منتشـر شـد و از تالش های‬ ‫ِ‬ ‫این فیلسـوف انگلیسـی برای شناسـاندن ریشـه های جنگ و سـایر‬ ‫مشـکالت اجتماعـی و ارائـه چـاره بـود‪ .‬او در ایـن کتـاب‪ ،‬حمالتـی‬ ‫تندوتیـز بـه نظـام سـرمایه داری و انتقادهایـی را متوجـه نظـام‬ ‫سوسیالیسـتی کرد‪.‬‬ ‫انوشـکا شـانکار؛ نوازنـده نامـدار سـیتار و فرزنـ ِد راوی شـانکار‪،‬‬ ‫کنسـرتوی شـماره ‪ ۲‬سـیتار سـاخته پـدرش را بـا نـام «تـاج گل‬ ‫باعنـوان «راگا مـاال» نیز شـناخته می شـود؛ همراه‬ ‫رنگ هـا» کـه‬ ‫ِ‬ ‫با ارکسـتر ناسـیونال لیـون اجرا کـرد‪ .‬در این کنسـرتو‪ ،‬نغمه های‬ ‫ِ‬ ‫ گزارش‬ ‫فولک هندی با موسـیقی کالسـیک تلفیق شـده اسـت‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫موسـیقی مـا؛ البوم تـازه او به نـا ِم «نامه هـای عاشـقانه» به تازگی‬ ‫منتشـر شـده است‪.‬‬ ‫برتراند راسل‬ ‫وقتــی گوتنبــرگ بــا ترکیــب چنــد ابــزار توانســت اولیــن دســتگاه چــاپ را‬ ‫بســازد‪ ،‬هیچ وقــت فکــر نمی کــرد اختــراع او تااین حــد دنیــا را بــه جــای‬ ‫جدیــدی تبدیــل کنــد‪ .‬کتــاب کــه همیشــه تاریــخ کاالیــی بســیار اشــرافی و‬ ‫انجیل‬ ‫کمیــاب بــود‪ ،‬در دســترس همگان قــرار گرفت و خیلـی زود‪ ،‬در کنــار‬ ‫ِ‬ ‫معــروف او‪ ،‬ســروکله کتاب هــای جــادو و طلســم‪ ،‬داســتان های مبتــذل و‬ ‫هجونامه هــا هــم پیــدا شــد‪ .‬چــاپ‪ ،‬در دوران رنســانس‪ ،‬شــباهت زیــادی‬ ‫بــه اینترنــت در روزگار مــا داشــت؛ امــا همه چیــز بــه ایــن شــباهت ختــم‬ ‫نمی شــود ‪...‬‬ ‫مــورگان بخــش منهتــن توقفــی داشــتم تــا‬ ‫چندی پیــش‪ ،‬در کتابخانــه‬ ‫ِ‬ ‫نگاهــی بــه یــک انجیــل گوتنبــرگ بینــدازم کــه درون مکعبــی شیش ـه ای‬ ‫در اتــاق شــرقی کتابخانــه به نمایــش گذاشــته شــده بــود‪ .‬انجیل هــای‬ ‫گوتنبــرگ از نایاب تریــن کتاب هــای چاپی انــد؛ در سراســر دنیــا‪ ،‬حــدود‬ ‫‪۵۰‬نســخه از ان هــا وجــود دارد‪ .‬البتــه انجیل هــای گوتنبــرگ هنــگام‬ ‫انتشــار‪ ،‬در شــهر ماینتــس در دهــه ‪ ،۱۴۵۰‬رایج تریــن کتاب هــای چاپــی‬ ‫براســاس‬ ‫بودنــد‪ .‬درواقــع‪ ،‬از جملــه معــدود کتاب هــای چاپــی بودنــد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫برخــی براوردهــا؛ اگــر نســخه ای از انجیــل گوتنبــرگ امــروز بــرای فــروش‬ ‫گذاشــته شــود‪ ،‬به قیمــت ‪۳۵‬میلیــون دالر فروختــه می شــود؛ امــا از کجــا‬ ‫معلــوم؟ ممکــن اســت شــیخ ها و ثروتمنــدان جنــگ مزایــده راه بیندازنــد‪.‬‬ ‫در کتابخانــه گوتنبــرگ سه نســخه از ایــن انجیــل وجــود دارد‪ .‬نســخه‬ ‫حراجــی‬ ‫به نمایش گذاشته شــده را جی‪.‬پی‪.‬مــورگان در ســال ‪ ۱۹۱۱‬از‬ ‫ِ‬ ‫ســاتبی خریــد کــه نماینــده خانــواده یــک بانکــدار اهــل ویلتشـ ِر انگلســتان‬ ‫بــود کــه او هــم از یــک کتاب فــروش بریتانیایــی به نــا ِم برنــارد کواریــچ‬ ‫خریــده بــود کــه او نیــز از خانــواده یــک مشروب ســاز اهــل میدلســکس‬ ‫ـرافی ســایکس خریده‬ ‫خریــده بــود کــه او هــم از یکــی از اعضــای خانــواده اشـ ِ‬ ‫بــود؛ کس ـی که ســال ‪ ۱۸۲۴‬کتابخانــه پــراوازه بــرادرش را یکجــا به قیمتــی‬ ‫ارزان فروخــت تــا بــرای خــودش ســگ شــکاری بخــرد‪ .‬می تــوان شــجره نامه‬ ‫نســخه ســایکس را تــا یــک راهــب‪ ،‬عتیقه شــناس و جاســوس اســکاتلندی‬ ‫دنبــال کــرد کــه در اواخــر قــرن هجدهــم در المــان می زیســت و احتمــاالً‬ ‫ایــن‪ ،‬همــان نسخه ای ســت کــه قرن هــا در صومعــه اگوســتین در ِربــدورف‬ ‫نگهــداری می شــد‪ .‬همــه این هــا را به لطــفِ پژوهــش جدیــد و مفصلــی‬ ‫بــا عنــوان ادیتیــو پرینســپس می دانــم؛ همــان کتابــی کــه مــرا بــه بازدیــد‬ ‫از کتابخانــه مــورگان واداشــت‪ .‬اریــک وایــت؛ نویســنده کتــاب و متصــدی‬ ‫کتــب کمیــاب در دانشــگاه پرینســتون‪ ،‬زندگی نامــه دقیــق هریــک از‬ ‫انجیل هــای کامــل گوتنبــرگ را کــه بــه دســتمان رســیده‪ ،‬گــرداوری کــرده‬ ‫اســت‪ .‬بســیاری ازان ها سرگذشــتی پرماجــرا داشــته اند‪ .‬نســخه هــاروارد‪ ،‬در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۶۹‬بــرای مــدت کوتاهــی به ســرقت رفــت؛ جوانــی درمانــده محفظه‬ ‫شیش ـه ای کتــاب را شکســت‪ ،‬ان را برداشــت‪ ،‬از پنجــره بــاال رفــت و وقتــی‬ ‫ـل بیمــاری روان ـی اش‬ ‫روی زمیــن افتــاد‪ ،‬بی هــوش شــد! دزد جــوان به دلیـ ِ‬ ‫مجــرم شــناخته نشــد و بعــد از ایــن ماجــرا‪ ،‬بازیگــر فیلم هــای هــرزه شــد‪.‬‬ ‫وایــت داســتان خــو ِد یوهانــس گوتنبــرگ را بازگــو می کنــد‪ :‬اینکــه ایــن‬ ‫زرگــر و ســازنده نشــان های مذهبــی چگونــه توانســت بــرای تولیــد صفحــات‬ ‫چاپــی ایــده حــروف فلــزی قابل جابه جایــی را (کــه نــواوری واقعــی اش‬ ‫بــود؛ هرچنــد پیــش از او نیــز کســانی چنیــن حروفــی را ســاخته بودنــد)‬ ‫بــا دســتگاه پــرس چوبــی ترکیــب کنــد‪ .‬روش رونویســی دســتی کتاب هــا‬ ‫بالفاصلــه از بیــن نرفــت؛ امــا ایــن فنــاوری نــو به ســرعت گســترش یافــت‪.‬‬ ‫ونیــز بــا انبوهــی از چاپخانه هــای نزدیک به هــم‪ ،‬نقــش «ســیلیکون ولــی»‬ ‫امــروزی را بــازی می کــرد‪ .‬صنعــت چــاپ می رفــت کــه خیلــی زود نظــم‬ ‫اجتماعــی را به نحــوی دگرگــون کنــد کــه هیچ کــس پیش بینــی نکــرده‬ ‫بــود و امــروزه‪ ،‬افــراد انگشت شــماری دربــاره ان تعمــق می کننــد‪.‬‬ ‫تشــبیه صنعــت چــاپ ونیــز بــه صنعــت فنــاوریِ «ســیلیکون ولــی» را اریــک‬ ‫وایــت مطــرح نکــرد‪ .‬ایــن مقایســه‪ ،‬از الیزابــت ایزنشــتاین؛ مــورخ چــاپ‬ ‫اســت کــه در ســال ‪ ۲۰۰۵‬در بخــش اخــر کتابــش‪ ،‬انقــاب صنعــت چــاپ‬ ‫در اروپــای مــدرن نخســتین‪ ،‬دســت بــه ایــن مقایســه زد‪ .‬ایــن کتاب‪ ،‬نســخه‬ ‫مختصرشــده اثــر ســترگ ایزنشــتاین بــا عنــوان ماشــین چــاپ عاملــی بــرای‬ ‫ـش دوجلــدی نخســتین بار در ســال ‪ ۱۹۷۹‬منتشــر‬ ‫تغییــر اســت‪ .‬ایــن پژوهـ ِ‬ ‫شــد؛ یعنــی پیش ازانکــه کامپیوترهــای شــخصی و اینترنــت دراین زمینــه‬ ‫شــروع به کار کننــد؛ ولــی او خیلی خــوب بــه تحــوالت اینــده اگاه بــود‪.‬‬ ‫ایزنشــتاین کــه ســال ‪ ۲۰۱۶‬در ‪۹۲‬ســالگی از دنیــا رفــت‪ ،‬زنــی باهــوش‪ ،‬زیبا‪،‬‬ ‫بامــزه و مصمــم بــود‪ .‬او خیلی دیــر و در ســن ‪۵۰‬ســالگی بــه بــازی تنیــس‬ ‫روی اورد؛ در رده ســالمندان بــازی می کــرد و برنــده بیــش از ‪ ۳۰‬مســابقه‬ ‫قهرمانــی ملــی شــد و در اخریــن بــردش‪ ،‬باالی‪۹۰‬ســال ســن داشــت‪ .‬ورود‬ ‫بــه دنیــای اکادمیــک بــرای یــک زن در دهــه ‪ ۱۹۵۰‬به این اســانی نبــود؛‬ ‫امــا تحقیــق او دربــاره تاثیــر صنعــت چــاپ کــه در دهــه ششــم عمــرش‬ ‫ـان‬ ‫منتشــر شــد‪ ،‬برایــش بــرد دیگــری در رده ســالمندان رقــم زد‪ .‬تاریخ دانـ ِ‬ ‫بســیاری دربــاره گوتنبــرگ دس ـت به قلم شــده بودنــد و بــه نقــش ماشــین‬ ‫چــاپ در پیشــبرد نهضــت اصــاح دیــن اشــاره کــرده بودنــد؛ امــا هیچ کــس‬ ‫کوشــش مجدانـه ای بــرای تحقیــق دربــاره پیامدهــای بلندمــدت و گســترده‬ ‫ایــن اختــراع بـه کار نبســته بــود‪ .‬وقتــی اولین بــار الیزابــت را مالقــات کــردم‪،‬‬ ‫‪80‬ســاله بــود‪ .‬چندبــار ســر میــز شــام‪ ،‬مفصــل از صنعــت چــاپ برایــم گفت؛‬ ‫از خوبی هــای بــارز ایــن اختــراع در انتشــار و تثبیــت دانــش‪ ،‬همین طــور‬ ‫از اشــفتگی عظیمــی کــه به بــار اورده بــود‪ .‬او از واژه اشــفتگی به معنــایِ‬ ‫واقعــی کلمــه اســتفاده می کــرد؛ نــه به ســبکی خودســتایانه و بــا لحــن‬ ‫بــزرگان فنــاوری‪.‬‬ ‫ماشــین چــاپ‪ ،‬بیش تــ ِر مــردم را شــگفت زده کــرد؛ چــون ایــن فنــاوری‬ ‫چیــزی مثــل ماشــین پرنــده نبــود کــه همــه مــردم قرن هــا رویایــش را‬ ‫در ســر داشــته باشــند‪ .‬پیامدهــای ان نیــز چشــمگیر بــود‪ .‬صنعــت چــاپ‬ ‫منجــر شــد بــه ظهــور نوعــی فرهنــگ «اســتارت اپی» (بازهــم به تعبیــر‬ ‫یادداشت‬ ‫سیاست خطرناک بی مهری به طنز در مطبوعات‬ ‫ـوان «اوریگامــی ازادی» برپا‬ ‫نمایشــگاه اثار میثم نژادرســولی باعنـ ِ‬ ‫ گــزارش هنرانالیــن؛ او دربــاره اثــار به نمایش درامــده‬ ‫شــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫در ان‪ ،‬گفــت‪« :‬پایــه شــکل گیری ایــن اثــار‪ ،‬توجــه بــه جنــس‬ ‫کاغــذ‪ ،‬شــکنندگی و شــکل پذیری ان بــود‪ .‬ایــن ویژگــی را بــا‬ ‫جریانــات و مفاهیــم انتزاعــی زندگــی ماننــد عشــق‪ ،‬مــرگ و‬ ‫ازادی تطبیــق دادم کــه انهــا نیــز در دنیــای امــروز ماننــد کاغــذ‪،‬‬ ‫شــکننده و سســت به نظــر می رســند»‪.‬‬ ‫میثم نژادرسولی‬ ‫انقالب چاپ با ما چه کرد؟‬ ‫وقتی کتاب ها نقش فیس بوک را داشتند‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫بی تردیــد طنــز مکتــوب را می تــوان یکــی از‬ ‫پرمخاطب تریــن ســتون های یــک نشــریه یــا رســانه نامیــد کــه طرفــداران زیــادی دارد و تقریباً‬ ‫همــه مخاطبــان‪ ،‬خوانــدن این بخــش را از دســت نمی دهنــد‪ .‬کوتاهــی و ایجــاز‪ ،‬جذابیــت و‬ ‫لطافــت‪ ،‬توانایــی ورود بــه حوزه هــای مختلــف‪ ،‬داشــتن هماهنگــی بــا ذائقــه بیش تــر افــراد‬ ‫جامعــه‪ ،‬به روزبــودن‪ ،‬بیــان در ِد دل اکثریــت جامعــه و ‪ ...‬از جملــه دالیــل رغبــت خواننــدگان‬ ‫مطبوعــات و رســانه های مجــازی بــه خوانــدن مطالــب دارای محتــوای طنــز محســوب‬ ‫می شــوند؛ بااین وجــود‪ ،‬می بینیــم هنــوز بســیاری از روزنامه هــا و جرایــد‪ ،‬فاقــد یــک ســتون‬ ‫طنــز ثابــت هســتند و تعــداد روزنامه هــای کشــوری کــه طنــز ثابــت و روزانــه دارند‪ ،‬از انگشــتان‬ ‫ـل روزنامــه‪ ،‬هفته نامــه و ماهنامه های‬ ‫یــک دســت هــم فراتــر نمی رود‪ .‬بســیاری از نشــریات ازقبیـ ِ‬ ‫کشــوری و اســتانی حتــی از ورود بــه این حــوزه اِبــا دارنــد و ان را بــا سیاسـت های نشــریه خــود‬ ‫در تضــاد می بیننــد! درصورتی کــه طنــز‪ ،‬مالیم تریــن‪ ،‬شــیرین ترین و در مواقعــی‪ ،‬موثرتریــن‬ ‫ـول قدمــا؛ تکامل یافته تریــن وجــه نقــد اســت کــه می توانــد بــدون ایجــاد‬ ‫نــوع انتقــاد و به قـ ِ‬ ‫تنــش و مخاصمــه‪ ،‬بــه بررســی و معرفــی ایــرادات و معضالت یــک جامعه بپــردازد و ســایرین را‬ ‫از وجــود ایــن معضــات اگاه کنــد‪ .‬ایــن بی مهــری بــه طنــز در جرایــد و رســانه ها و به تبـ ِع ان‬ ‫در جشــنواره های مختلــف مطبوعــات‪ ،‬به نوعــی تیشــه زدن بــه ریشــه ایــن هنــر و ســنت‬ ‫قدیمــی محســوب می شــود‪ .‬در جشــنواره های اســتانی و حتــی جشــنواره های کشــوری نظیــر‬ ‫جشــنواره رســانه و اعتیــاد‪ ،‬رســانه و ترافیــک‪ ،‬رســانه و محیــط زیســت‪ ،‬رســانه و ‪ ...‬امــکان‬ ‫رقابــت در بخش هــای خبــر‪ ،‬گــزارش (گــزارش خبــری‪ ،‬تحلیلــی‪ ،‬توصیفــی)‪ ،‬مقالــه‪ ،‬ســرمقاله‪،‬‬ ‫یادداشــت‪ ،‬نقــد‪ ،‬عکــس‪ ،‬طــرح و تیتــر‪ ،‬کارتــون‪ ،‬کمیک اســتریپ‪ ،‬موشـن گرافی‪ ،‬کاریکاتــور و‬ ‫‪ ...‬وجــود دارد و تنهــا بخشــی کــه در اکثــر ایــن جشــنواره ها به چشــم نمی خــورد‪ ،‬بخــش‬ ‫«طنــز مکتــوب» اســت! حــال اینکــه چــرا مجریــان جشــنواره ها کــه قطعــاً بایــد افــرادی‬ ‫رســانه ای و مطبوعاتــی باشــند‪ ،‬از ورود بــه حــوزه طنــز و گنجانــدن این بخــش در جشــنواره ها‬ ‫ســر بــاز می زننــد‪ ،‬سوالی ســت کــه گرداننــدگان جشــنواره های مطبوعــات پاســخگو باشــند‪.‬‬ ‫شــاید یــک دلیــل عمــده ان‪ ،‬بی رغبتــی و اقبــال عمومــی اصحــاب جرایــد و مدیــران مســئول‬ ‫نشــریات نســبت بــه طنــز باشــد کــه ثمــره ان‪ ،‬بی اعتنایــی و بی توجهــی بــه طنــز مکتــوب در‬ ‫جشــنواره های مطبوعــات اســت‪ .‬البتــه ایــن‪ ،‬همــه داســتان نیســت و در برخــی جشــنواره ها که‬ ‫ـل تعــداد کــم شــرکت کنندگان‪ ،‬این بخــش یــا‬ ‫بخــش طنــز هــم گنجانــده شــده اســت‪ ،‬به دلیـ ِ‬ ‫ـدن‬ ‫حــذف یــا در ســایر بخش هــا ادغــام می شــود کــه ایــن خــود عاملــی بــرای کم رنگ ترشـ ِ‬ ‫جایــگاه طنــز بیــن نویســندگان؛ به ویــژه نویســندگان جــوان می شــود‪ .‬امیــد اســت بــزرگان‬ ‫ـال ایــن سیاســت خطرنــاک بی مهــری بــه طنــز‪ ،‬ســکوت نکننــد‬ ‫عرصــه طنــز کشــور درقبـ ِ‬ ‫ـال‬ ‫و مدیــران مســئول نشــریات و جرایــد معتبــر نیــز موضعــی جدی تــر و اگاهانه تــری درقبـ ِ‬ ‫مقولــه طنــز اتخــاذ کننــد و بــا بــازی دادن ایــن ژانــر در مطبوعــات‪ ،‬زمینه هــای شــکوفایی‬ ‫اســتعدادهای جوانــان و پویاشــدن ایــن مقولــه در فرهنــگ کشــور فراهــم شــود؛ به امیـ ِد ان روز‪.‬‬ ‫دعوت‬ ‫نخستین جشنواره بین المللی عکس و فیلم کار ایران‬ ‫ایزنشــتاین)‪ :‬چاپخانه هــای زیــادی شکســت خوردنــد؛ امــا بســیاری نیــز‬ ‫موفــق شــدند‪ .‬در عــرض چنددهــه‪ ،‬در هــر جامعــه قابل مالحظــه ای‬ ‫دســتِ کم یــک ماشــین چــاپ پیــدا می شــد؛ از شــهرهایی ماننــد رم و‬ ‫لنــدن گرفتــه تــا شــهرهایی مثــل اوگســبورگ و ارفــورت و مودنــا‪ .‬هزینــه‬ ‫ورود بــه ایــن کسـب وکار‪ ،‬پائیــن بــود‪ .‬شــمار کتاب هایــی کــه طــی پنج دهــه‬ ‫پــس از ایــن اختــرا ِع گوتنبــرگ چــاپ شــد‪ ،‬بیش تــر از کتاب هایــی بــود کــه‬ ‫هزارسال گذشــته به دسـ ِ‬ ‫ـت کاتبــان نگاشــته شــده بــود‪ .‬ماشــین چــاپ‪،‬‬ ‫طــی‬ ‫ِ‬ ‫نقــش دروازه بانــی دانــش را از بیــن بُــرد‪ .‬در فرهنــگ کتابتــی‪ ،‬روشــن بــود‬ ‫کــه تاحــدی می تــوان اندیش ـه ها و چگونگــی انتشــار اندیش ـه ها را کنتــرل‬ ‫کــرد؛ امــا در فرهنـ ِ‬ ‫ـگ چــاپ‪ ،‬کنتــرل دشــوارتر بــود‪ .‬حاکمــان و همین طــور‬ ‫ســران کلیســا‪ ،‬به هرطریقــی ســعی می کردنــد چنیــن کنترلــی را در قلمــرو‬ ‫حاکمیتــی خــود حفــظ کننــد‪ .‬واژه ‪( Imprimatur‬مجــوز چــاپ) در زبــان‬ ‫ـی «بگذاریــد چــاپ شــود» و حاکــی از تائیــد رسمی ســت؛ امــا‬ ‫التیــن به معنـ ِ‬ ‫مــردم درمقایســه با گذشــته فرصت هــای بیش تــری بــرای بیــان عمومــی‬ ‫دیدگاه هــای خــود پیــدا کردنــد‪ .‬اگــر در هایدلبــرگ‪ ،‬جلویتــان را می گرفتنــد‪،‬‬ ‫می توانســتید ژنــو یــا اوتریخــت را امتحــان کنیــد‪ .‬صِ ــرف تعــداد کتاب هایــی‬ ‫کــه چاپخان ـه داران تولیــد می کردنــد‪ ،‬کار ســرکوب را پردردســر کــرد‪ .‬ورود‬ ‫یــک کتــاب بــه فهرســت کتاب هــای ممنــوع حتــی ممکــن بــود ان کتــاب را‬ ‫بــه اثــری پرفــروش تبدیــل کنــد‪ .‬فقــط واژه هــا از اثــار چاپی حذف نمی شــد؛‬ ‫تصاویــری کــه در قالــب باســمه های چوبــی به صــورتِ انبــوه چــاپ می شــد‬ ‫هــم اندیشــه مــردم را حتــی بیــن بی ســوادها شــکل می دادنــد‪.‬‬ ‫چــاپ‪« ،‬هنــر الهــی» نامیــده شــد و اســتادان ایــن فنــاوری کــه پیش بنــد‬ ‫می پوشــیدند‪ ،‬نــه ردای ســرپوش دار‪ ،‬بــه خــود می بالیدنــد‪ .‬وقتــی مــردم‬ ‫بتواننــد هرچــه دلشــان می خواهــد منتشــر کننــد‪ ،‬ایــن کار را می کننــد‪.‬‬ ‫ماشــین چــاپ کتاب هــا را یکدسـت تر و پرشــمارتر کــرد؛ امــا ازطرفــی مفهــوم‬ ‫ـیدن‬ ‫حقیقــت جهانــی را در دســترس همــگان قــرار داد‪ .‬مســلماً به چالش کشـ ِ‬ ‫ائیــن کاتولیــک ازســویِ مارتیــن لوتــر‪ ،‬بــا دســتگاه چــاپ قــدرت گرفــت‪.‬‬ ‫چالش هــای پیشــین‪ ،‬مثــل عوامــل بیمــاری زا در جنــگل‪ ،‬سوختشــان‬ ‫به پایــان رســیده بــود؛ ولــی ماشــین چــاپ اوضــاع را به کلــی تغییــر داد‪ .‬لوتــر‬ ‫اعالمیــه ‪۹۵‬مــاده ای مشــهورش را در ســال ‪ ۱۵۱۷‬در انظــار عمومــی نصــب‬ ‫کــرد؛ در عــرض سه ســال‪۳۰۰ ،‬هزارنســخه از اثــار چاپــی او به فــروش رفتــه‬ ‫بــود‪ .‬در اوضاع واحــوال رنســانس‪ ،‬ایــن نوشــته ها حک ـ ِم کلیپ هــای امــروزی‬ ‫ـان کاتــب کــه انگیزه شــان خدمــت‬ ‫دربــاره گربه هــا را داشــت‪ .‬برخــاف راهبـ ِ‬ ‫بــه حقیقــت واحــد بــود؛ چاپگــران‪ ،‬کارافرینانــی ســودجو بودنــد‪ .‬ان هــا‬ ‫هرچیــزی را کــه فــروش می رفــت‪ ،‬چــاپ می کردنــد‪ .‬طولــی نکشــید کــه‬ ‫در کتاب هــای چاپــی می شــد همه چیــز پیــدا کــرد‪ :‬تئوری هــای توطئــه‪،‬‬ ‫طلســم و جــادو‪ ،‬دســتور اشــپزی‪ ،‬هجویــه و مطالــب عاشــقانه‪ .‬می توانســتید‬ ‫مطالبــی در تائیــد هرنــوع دیدگاهــی پیــدا کنیــد‪ .‬می توانســتید به اســانی‬ ‫چیــزی از خودتــان بســازید‪ ،‬حروف چینــی کنیــد و بــه چــاپ برســانید؛ انــگاه‬ ‫مــردم می گفتنــد‪« :‬مــن ای ـن را در کتابــی خوانــدم!»‬ ‫ایزنشــتاین بیش تــر ایــن نکته هــا را در نوشــته هایش توضیــح داده اســت؛‬ ‫ولــی مهم ترازهمــه‪ ،‬او می خواهــد بگویــد کــه دنیــا دیگــر هرگــز ان دنیــای‬ ‫قبلــی نشــد‪ .‬او برایــم توضیــح داد کــه مــا دیگــر متوجــه میــزان تاثیر ماشــین‬ ‫ـی‬ ‫چــاپ نیســتیم؛ چــون هیــچ راه اســانی بــرای بازیابــی حال وهــوای محیطـ ِ‬ ‫«گذشــته» نداریــم؛ همان طورکــه نمی توانیــم یــا به ســختی می توانیــم‬ ‫تصــور کنیــم زندگــی چــه شــکلی بــود زمانی کــه فقــط زبانه هــای پراکنــده‬ ‫اتــش می توانســت در تاریکــی شــب رخنــه کنــد‪ .‬در نــگاه اول‪ ،‬به نظــر‬ ‫می ایــد فراینــد چــاپ صرفـاً روشــی کارامدتــر بــرای انجــام کاری ســت کــه‬ ‫مــردم به هرحــال انجــام می دادنــد‪ :‬قــراردادن حــروف و تصاویــر در دســترس‬ ‫دیگــران؛ امــا صنعــت چــاپ بــرای خــودش انقالبــی بــود یــا بهتــر بگویــم‪:‬‬ ‫چندیــن و چنــد انقــاب کــه بیش ترشــان پیش بینی پذیــر نبودنــد‪ .‬تصــور‬ ‫کنیــد چــه حســی داشــت کــه شــخصاً مالــک کتاب هایــی باشــید و ان هــا را‬ ‫در ســکوت بخوانیــد؛ به جایِ انکــه دیگــران بلنــد بخواننــد و شــما بشــنوید‪:‬‬ ‫هیچ کــس نمی دانســت در خلــوتِ خانــه خــود چــه کار می کنیــد‪.‬‬ ‫نویســندگان و ناشــران تاحــدی خواهــان مالکیــت بودنــد؛ بنابرایــن‪ ،‬مفاهیــم‬ ‫نوینــی مثــل حــق نشــر و مالکیــت فکــری به وجــود امــد‪ .‬بــا افزایــش‬ ‫کتاب هــا و ســواد مــردم صنعــت عینک ســازی پدیــد امــد کــه ان هــم‬ ‫به نوبه خــود پیشــرفت هایی در ســاخت عدســی به وجــود اورد کــه ان هــم‬ ‫اخترشناســی‬ ‫درنهایــت‪ ،‬راه را بــرای اختــراع تلســکوپ همــوار کــرد و بــه‬ ‫ِ‬ ‫کتــاب مقــدس‪ ،‬پایــان داد‪ .‬ماشــین چــاپ‪ ،‬مذهــب‪ ،‬علــوم طبیعی و سیاســت‬ ‫را دگرگــون کــرد‪ ،‬اطالعــات درســت و نادرســت و نیــز قــدرت را بیش ازپیــش‬ ‫در دســترس مــردم قــرار داد‪ .‬نوعــی فرهنــگ ســلبریتی خلــق کرد کــه در ان‪،‬‬ ‫شــعرا و اهــل جــدل‪ ،‬بــرای رســیدن بــه شــهرت‪ ،‬به رقابــت می پرداختنــد‬ ‫و بــا ازادکــردن قیدوبندهــای مرجعیــت قــدرت و سلســله مراتب‪ ،‬گروه هــای‬ ‫جامعــه را در مقابــل یکدیگــر قــرار داد‪ .‬به این ترتیــب‪ ،‬وضــع موجــود بــه‬ ‫روش هایــی ازادی بخــش؛ امــا مرگ بــار از هــم پاشــید‪ :‬اگــر ماشــین چــاپ‬ ‫تاحــدی بابــت د ُمکراســی و جنبــش روشــنگری شایســته ســتایش اســت‪،‬‬ ‫تاحــدی نیــز به خاطــ ِر هرج ومــرج و کشــتار‪ ،‬مســتحق ســرزنش اســت‪.‬‬ ‫همان طورکــه ادوارد اســنودن در کتــاب جدیــدش «ثبــت همیشــگی»‪،‬‬ ‫می گویــد‪« :‬فنــاوری‪ ،‬ســوگند بقــراط نخــورده اســت!» مقایســه در حــوزه‬ ‫فنــاوری‪ ،‬کاری ســت نامطمئــن و نیازمنــد اســتفاده فــراوان از عبارت هایــی‬ ‫ماننــد بااین وصــف‪ ،‬مســلماً و تاحدی ســت و ایزنشــتاین هــم همیشــه از‬ ‫مــوارد مشــابه حــرف نمـی زد‪ .‬او پیــش از دوران فیس بــوک و توئیتــر‪ ،‬کتابــش‬ ‫را نوشــت (و بــا مــن صحبــت کــرد)؛ پیــش از دوران هکرهــای روســی‪ ،‬الکــس‬ ‫جونــز؛ مستندســاز امریکایــی و بدافــزار اســتاکس نت‪ .‬او بــه اینترنــت هــم‬ ‫توجــه داشــته؛ امــا اعتــراف می کنــد کــه وقتــی بــرای نخســتین بار کتابــش‬ ‫را چــاپ و منتشــر کــرد‪ ،‬برتریــن فنــاوری ای کــه توجهــش را جلــب کــرده‬ ‫بــود‪ ،‬دســتگاه فتوکپــی بــود‪ .‬او از اگهــی بازرگانی دســتگاه زیراکــس در اواخر‬ ‫دهــه ‪ ۱۹۷۰‬می گویــد کــه در ان‪ ،‬از کاتبــی خســته و درمانــده به نــا ِم بــرادر‬ ‫دومینیــک می خواهنــد از یــک دست نوشــته ‪۵۰۰‬نســخه ای رونویســی کنــد‪.‬‬ ‫او بــرای رهایــی دسـت به دامان دســتگاه کپــی می شــود‪ .‬وقتــی او خیلـی زود‬ ‫بــا رونوشــت های کامــل برمی گــردد‪ ،‬رئیســش روبه اســمان می کنــد و‬ ‫می گویــد «معجــزه! معجــزه!»‬ ‫بااین حــال‪ ،‬به ســختی می تــوان در برابــر مقایســه مقاومــت کــرد‪ .‬اندیشــکده‬ ‫َرنــد کورپوریشــن در ســال ‪ ۱۹۹۸‬مقالـه ای دربــاره ماشــین چــاپ و اینترنــت‬ ‫منتشــر کــرد؛ یعنــی وقتــی نســخه عمومــی چیزی کــه دران زمــان «بزرگــراه‬ ‫اطالعاتــی» نامیــده می شــد‪ ،‬نوپــا و فقــط نزدیــک بــه ‪۲۰‬میلیــون کامپیوتــر‬ ‫در سراســر دنیــا بــه ان متصــل بــود‪ .‬نویســنده مقالــه (جیمــز دیوئــر) در‬ ‫ایــن مطالعــه بــه چندیــن تحــول اشــاره می کنــد کــه «از پیــش داریــم‬ ‫می بینــم»؛ هرزنامه هــا‪ ،‬ترول هــا‪ ،‬ویروس هــا و انــواع مختلــف کاله بــرداری‬ ‫(ماننــد پیشــنهادهای نیجریـه ای بــرای پولدارشــدن ســریع) و درمــور ِد «نیمه‬ ‫تاریــک» ایــن پدیــده هشــدار می دهــد‪ .‬دیوئــر دراین میــان‪ ،‬تمایــزی‬ ‫اساســی قائــل می شــود بیــن فناوری هایــی نظیــر چاقــو و مایکروفــر کــه‬ ‫پیامدهــای پیش بینی پذیرشــان بــر پیامدهــای ناخواسته شــان می چربــد و‬ ‫فناوری هایــی مثــل خــودرو و تهویــه مطبــوع کــه پیامدهــای ناخواسته شــان‬ ‫مــوارد مطلــوب را ناچیــز جلــوه می دهــد‪ .‬پیــام اصلــی مقالــه این بودکــه‬ ‫اینترنــت کــه ابتــدا روشــی بــرای برقــراری ارتباطــات نظامــی بــود‪ ،‬از‬ ‫ایــن دســته دوم اســت‪ .‬اینــده ایــن فنــاوری در اســتیالی پیامدهایــی‬ ‫پیش بینی ناپذیــر و کنترل نشــدنی در خواهــد امــد‪.‬‬ ‫نوشــته هایی کــه می خواهنــد بگوینــد اینترنــت چــه چیزهایــی ممکــن‬ ‫اســت بــرای مــا در چنتــه داشــته باشــد‪ ،‬هزاران بــار بیش تــر از مطالبی ســت‬ ‫کــه دربــاره اثــار گســترده ماشــین چــاپ نوشــته اند‪ .‬همــه مــا از باورمنــدان‬ ‫بــه ارمان شــهرها و ویران شــهرهای دیجیتــال و از پیشــگوها و خیال پــردازان‬ ‫ـدگان نظــم‬ ‫خبــر داریــم‪ .‬متخصصــان همــواره هشــدار می دهنــد‪ .‬برقرارکننـ ِ‬ ‫درحال انجــام اصالحات انــد؛ امــا اکنــون در مرحلــه بدفرجامــی‬ ‫همــواره‬ ‫ِ‬ ‫به ســر می بریــم‪ :‬اینترنــت همه چیــز را تهدیــد می کنــد؛ از مشــاغل گرفتــه‬ ‫تــا حریــم خصوصــی و اراده ازاد‪ .‬مــا بایــد به طو ِرجــدی بــه ایــن مســائل‬ ‫بیندیشــیم‪ .‬مراکــز دانشــگاهی و اندیشــکده ها بــا رشــد حبابی شــان کار‬ ‫چندانــی نمی کننــد‪ .‬رمان هایــی ماننــد «جزئیــات بی نهایــت» اثــر تیــم‬ ‫مــوگان و «خــواب دوم» اثــر رابــرت هریــس تخیــل مــا را برمی انگیزنــد؛‬ ‫امــا تجربــه اختــراع گوتنبــرگ نشــان می دهــد کــه خیلی راحــت فرامــوش‬ ‫می کنیــم «پیش بینی ناپذیــر» واقعــاً چقــدر پیش بینی ناپذیــر و بی پایــان‬ ‫اســت‪ .‬وقتــی صحبــت از کسانی ســت که دربــاره اینترنــت دســت بــه‬ ‫پیشــگویی می زننــد‪ ،‬بعیــد اســت قضــاوت تاریــخ درموردشــان ایــن باشــد‪:‬‬ ‫ان هــا درســت می گفتنــد‪ .‬پــس از شــنیدن حرف هــای الیزابــت ایزنشــتاین‬ ‫درمــور ِد دامنــه گســترده پیامدهــای ناخواســته ماشــین چــاپ‪ ،‬چــه‬ ‫پیامدهــای دوران ســاز مثبــت و چــه منفــی‪ ،‬حرفــی زدم بــه ایــن مضمــون‬ ‫کــه «و ‪۵۰۰‬ســال تمــام طــول کشــید تــا اوضــاع ارام شــود»؛ الیزابــت جــواب‬ ‫داد‪« :‬اوضــاع ارام شــده؟»‬ ‫مجتبی هاتف‪ /‬ترجمان‬ ‫نخســتین جشــنواره بین المللــی عکــس و فیلــم کار ایــران‪ ،‬از ‪ 1‬تــا ‪ 4‬اردیبهشــت ماه‬ ‫‪ 1399‬به همـ ِ‬ ‫ـت مرکــز کار ایــران هم زمــان بــا برپایــی ســومین نمایشــگاه بین المللــی کار‬ ‫ایــران‪ ،‬برگــزار خواهــد شــد؛ ازایـن رو‪ ،‬در نخســتین اقــدام‪ ،‬شــورای سیاسـت گذاری رویــداد‬ ‫به این شــرح معرفــی شــدند‪ :‬عیســی منصــوری (معــاون توســعه کارافرینــی و اشــتغال وزیــر‬ ‫تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی)‪ ،‬محمــود شــالویی (نویســنده و مشــاور وزیــر فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی ایــران در امــور پاسداشــت زبــان فارســی)‪ ،‬ســعید ســمیعی (رئیــس مرکــز کار ایران‬ ‫و دبیــر نمایشــگاه بین المللــی کار ایــران)‪ ،‬ســید حســن ســلطانی (نقــاش و رئیــس دانشــگاه‬ ‫هنــر)‪ ،‬محمــد اکبرنیــا (مدیــرکل دفتــر هدایــت نیــروی کار و کاریابی هــای وزارت تعــاون‪،‬‬ ‫کار و رفــاه اجتماعــی)‪ ،‬افشــین شــاهرودی (عــکاس‪ ،‬شــاعر و منتقــد ایرانــی)‪ ،‬رامین اســدی‬ ‫(مدیــر طــرح اشــتغال فراگیــر وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی) و محمــد حمــزه ای‬ ‫(مستندســاز‪ ،‬عــکاس و کارشــناس هنــری)‪ .‬همچنین‪ ،‬ســعید ســمیعی و محمد حمــزه ای از‬ ‫اعضــای شــورای سیاسـت گذاری‪ ،‬ســمت رئیــس و دبیــری نخســتین جشــنواره بین المللــی‬ ‫عکــس و فیلــم کار ایــران را برعهــده دارنــد‪ .‬مرکــز کار ایــران (مرجــع تخصصــی ایجــاد‬ ‫ـش رو را پرداختــن بــه موضــوع «کار»‬ ‫بســترهای کار و اشــتغال) هــدف از برپایــی رویــداد پیـ ِ‬ ‫ـوان یــک موضــوع مهــم اجتماعــی‪ ،‬نمایــش واقعیت هــا و اگاهی بخشــی بــه جامعــه‬ ‫به عنـ ِ‬ ‫عنــوان کــرده اســت کــه رونــق اقتصــادی و زندگــی بهتــری را به صــورتِ متعاقــب بــرای‬ ‫صاحــب شــغل و جامعــه فراهــم مـی اورد‪ .‬نخســتین جشــنواره بین المللــی عکــس و فیلــم‬ ‫کار ایــران‪ ،‬هشــت محــور شــغلی‪ .1 :‬اموزشــی‪ ،‬فرهنگــی و هنــری‪ .2 ،‬اداری و مالــی‪ .3 ،‬امــور‬ ‫اجتماعــی‪ .4 ،‬بهداشــتی و درمانــی‪ .5 ،‬خدمــات‪ .6 ،‬کشــاورزی و محیــط زیســت‪ .7 ،‬فنــی و‬ ‫مهندســی ‪ .۸‬فــراوری داده هــا را دربرمی گیــرد و در س ـه بخش تک عکــس‪ ،‬مجموعه عکــس‬ ‫و بخــش ویــژه (نــه بــه کار کــودک) برگــزار می شــود‪ .‬گفتنی ســت؛ بخــش فیلــم ایــن‬ ‫جشــنواره به صــورتِ غیررقابتی ســت و فیلم هــا و ویدئوارت هــای مرتبــط بــا کار در ســالن‬ ‫امفی تئاتــر ســومین نمایشــگاه بین المللــی کار ایــران به نمایــش درمی ایــد‪.‬‬ ‫تلنگر‬ ‫بیپ جیاکوب‬ ‫شاتر‬ ‫است‬ ‫پروانه ذابح‪ ،‬یاسمن رسولی‪ ،‬ترانه یوسفی‪ ،‬شادی‬ ‫صف شکن‪ ،‬مهتاب کریمی‪ ،‬صدف ملکی و ماهور‬ ‫ کارگردانی پرنیا شمس‬ ‫میرزانژاد؛ بازیگران این نمایش به‬ ‫ِ‬ ‫هستند که با دراماتورژیِ شهاب رحمانی و برپایه متنی‬ ‫از پرنیا شمس و امیر ابراهیم زاده به رویِ صحنه رفته و تا‬ ‫‪ 30‬بهمن ماه ‪ 98‬در «تئاتر مستقل تهران»‬ ‫میزبان عالقه مندان است‪.‬‬ ‫سارا ثقفی‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 1953

روزنامه سایه 1953

شماره : 1953
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه سایه 1951

روزنامه سایه 1951

شماره : 1951
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه سایه 1949

روزنامه سایه 1949

شماره : 1949
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه سایه 1948

روزنامه سایه 1948

شماره : 1948
تاریخ : 1398/12/20
روزنامه سایه 1947

روزنامه سایه 1947

شماره : 1947
تاریخ : 1398/12/19
روزنامه سایه 1944

روزنامه سایه 1944

شماره : 1944
تاریخ : 1398/12/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!