روزنامه سایه شماره 1927 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1927

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1927

روزنامه سایه شماره 1927

‫جانشــینی انــگال مــرکل اســتعفا داد! روزنامــه «فایننشــیا ل تایمــز»‬ ‫نامــزد‬ ‫ِ‬ ‫ـی بحــران ایجاد شــده در ایالــت تورینگــن‪ ،‬انــه گــرت‬ ‫دراین مــورد نوشــت‪« :‬درپـ ِ‬ ‫کرامــپ‪-‬کارن باوئــر؛ رهبــر حــزب د ُمکــرات مســیحی المــان (حــزب انــگال مرکل)‬ ‫اعــام کــرد کــه از مقــام خــود کناره گیــری می کنــد‪ .‬او همچنیــن از انصــراف از‬ ‫نامــزدی احتمالــی بــرای صدراعظمــی المــان خبــر داده اســت»‪.‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 23‬بهمن ‪ 17 - 1398‬جمادی الثانی ‪ 12 -1441‬فوریه ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1927‬تومان‬ ‫به مناســبت ســالروز پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی؛ حضــرت‬ ‫ایـت اهلل خامنـه ای‪ ،‬بــا عفــو و تخفیــف مجــازات دو هــزار و ‪ ۳۱۵‬نفــر از‬ ‫ـان محاکــم عمومــی و انقالب‪ ،‬ســازمان قضایی نیروهای مســلح‬ ‫محکومـ ِ‬ ‫و تعزیــرات حکومتــی موافقــت کردنــد‪ .‬حجت االسالم  والمســلمین‬ ‫رئیســی؛ رئیــس قــوه قضائیــه به مناســبت فرارســیدن ســالروز پیــروزی‬ ‫شــکوهمند انقــاب اســامی؛ در نام ـه ای بــه رهبــر انقــاب اســامی‬ ‫پیشــنهاد عفــو یــا تخفیــف و تبدیــل مجــازات دو هــزار و ‪ ۳۱۵‬نفــر از‬ ‫محکومــان را کــه در اداره عفــو و بخشــودگی قــوه قضائیــه واجد شــرایط‬ ‫الزم تشــخیص داده شــده اند‪ ،‬ارائــه کــرد کــه ایــن پیشــنهاد در اجــرای‬ ‫بنــد ‪ ۱۱‬از اصــل ‪ ۱۱۰‬قانــون اساســی مــورد موافقــت رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب اســامی ایــران قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت خبر داد؛‬ ‫صادرات‬ ‫داروی ایرانی‬ ‫به ‪ ۵۰‬کشور‬ ‫‪2‬‬ ‫مسافر گیری قطار شهری‬ ‫از حرم مطهر رضوی‬ ‫بــا تــاش و پشــتکار قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء‪ ،‬دســتگاه حفــاری ( تی‪.‬بــی‪.‬ام)‬ ‫خــط ســه قطــار شــهری بــه پایانــه امــام رضــا(ع) رســید‪ .‬بر این اســاس حفــر تونــل از‬ ‫میــدان فردوســی به طــول ‪8.4‬کیلومتــر شــروع و بــا عبــور از حــرم مطهــر رضــوی بــه‬ ‫پایانــه امــام رضــا(ع) رســید و پــس از دو یــا سـه ماه تعمیــرات اساســی‪ ،‬حفــاری تونــل‬ ‫را به ســمت منطقــه ســیدی ادامــه خواهــد داد ‪...‬‬ ‫‪7‬‬ ‫افتتاح ‪ 10‬پروژه صنعتی و غیر صنعتی‬ ‫‪ 5‬در منطقه ازاد انزلی‬ ‫در استان مازندران برگزار می شود؛‬ ‫تضعیف جمهوریت‪ ،‬تقویت اسالمیت نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫عکس‪ :‬سمیرا شریعتمداری‬ ‫لو یکمین جشن انقالب‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری در جمع پرشور جوانان در چه ‬ ‫مزایده عمومی‬ ‫تازه ترین کنسرت شهاب مظفری‬ ‫‪ 8‬در قالب جشنواره موسیقی فجر‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫اغاز رسمی‬ ‫تبلیغاتانتخاباتی‬ ‫‪2‬‬ ‫نوب‬ ‫ت‬ ‫دوم‬ ‫شــهرداری مــارد درنظــر دارد واگــذاری تلویزیــون شــهری واقــع در ضلــع شــمال شــرقی س ـه راه مارلیــک را‬ ‫براســاس شــرایط مشــروحه ذیــل و از طریــق برگــزاری مزایــده عمومــی بــه کانون هــا یــا شــرکت های‬ ‫تبلیغاتــی واجــد شــرایط واگــذار نمایــد‪.‬‬ ‫‪ -1‬دارا بودن مجوز معتبر از وزارت ارشاد‬ ‫‪ -2‬سپرده شرکت در مناقصه به میزان ‪ 54/000/000‬ریال که می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد‪.‬‬ ‫‪ -3‬برندگان اول و دوم و سوم‪ ،‬مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انها به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬کلیــه متقاضیــان واجــد شــرایط می تواننــد پــس از انتشــار اگهــی نوبــت دوم و بــا ارائــه کارت ملــی‪ ،‬معرفی نامــه‬ ‫معتبــر از کانــون یــا شــرکت و اصــل فیــش واریــزی بــه مبلــغ ‪ 500/000‬ریــال بــه حســاب شــماره ‪100790829443‬‬ ‫بانــک شــهر بنــام شــهرداری مــارد جهــت دریافــت اســناد مزایــده و کســب اطالعــات بیشــتر از ســاعت ‪ 9‬لغایــت‬ ‫‪ 12/30‬بــه امــور قراردادهــا شــهرداری مــارد مراجعــه و پــس از انتشــار اگهــی نوبــت دوم و ظــرف مــدت تعییــن شــده در‬ ‫اســناد مزایــده (کــه حداقــل ده روز پــس از انتشــار اگهــی نوبــت دوم خواهــد بــود) پیشــنهادهای خــود را تحویــل دبیرخانــه‬ ‫شــهرداری مــارد نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -5‬هزینه اگهی بعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫‪ -6‬مدت اجاره یکسال می باشد‪.‬‬ ‫‪ -7‬سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است‪.‬‬ ‫‪ -8‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است‪.‬‬ ‫شهرداری مالرد‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪98/7‬‬ ‫نوب‬ ‫اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد درنظر دارد اجرای پروژههای ذیل را از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار نماید‪:‬‬ ‫ت دوم‬ ‫ردیف‬ ‫نام پروژه‬ ‫مدت پیمان‬ ‫براورد اولیه (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫ایجاد راه دسترسی بقعه شیخ محمدسلطان اوقاف و امور خیریه استان‬ ‫‪ 45‬روز‬ ‫‪3.558.717.382‬‬ ‫‪180.000.000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تکمیل ساختمان و محوطه راهدارخانه مرکزی شهرستان مهریز‬ ‫‪ 10‬ماه‬ ‫‪12.585.972.090‬‬ ‫‪630.000.000‬‬ ‫ نوع تضمین شرکت در مناقصه مطابق با ائین نامه تضمین معامالت دولتی تهیه و ارائه گردد‪.‬‬‫ ارائـه گواهـی صالحیـت در رشـته راه و بانـد فـرودگاه از سـازمان مدیریـت و برنامه ریزی و گواهی ‪( HSE‬سیسـتم مدیریت بهداشـت‪ ،‬ایمنی و محیط زیسـت) از‬‫وزارت تعـاون‪ ،‬کار و رفـاه اجتماعی الزامی اسـت‪.‬‬ ‫ تاریـخ و مهلـت دریافت اسـناد مناقصه‪ :‬از سـاعت ‪ 9‬تاریـخ ‪ 1398/11/20‬لغایت سـاعت ‪ 19‬تاریـخ ‪ 1398/11/24‬به ادرس سـامانه تـدارکات الکترونیکی‬‫دولت (سـتاد) بـه نشـانی ‪ www.setadiran.ir‬مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫ تاریخ و مهلت تحویل اسناد‪ :‬مناقصه گران باید پس از دریافت اسناد‪ ،‬اسناد دریافتی را تکمیل و تا زمان مقرر در سایت ستاد بارگذاری نمایند‪.‬‬‫ مهلـت تحویـل اسـناد سـاعت ‪ 8‬صبـح تاریـخ ‪ 1398/12/06‬و زمان بازگشـایی پاکات مناقصه سـاعت ‪ 8‬صبـح همـان روز در کمیسـیون مناقصه در‬‫محـل سـالن جلسـات اداره کل می باشـد‪ .‬حضـور یـک نفر نماینده با معرفی کتبی از طرف شـرکت‪ ،‬در جلسـه افتتاح پیشـنهادها ازاد اسـت‪( .‬اگهـی در دو نوبت‪،‬‬ ‫بـه فاصلـه دو روز در روزنامـه چاپ خواهد شـد)‪.‬‬ ‫شناسه اگهی‪765484 :‬‬ ‫بانک‬ ‫مدیر امور اعتبارات بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد؛‬ ‫بزرگ ترین پروژه پتروشیمی کشور‬ ‫به زودی افتتاح می شود‬ ‫مدیــر امــور اعتبــارات بانــک توســعه‬ ‫صــادرات ایــران گفــت‪« :‬پتروشــیمی بوشــهر‬ ‫بزرگ تریــن پــروژه پتروشــیمی کشــور‬ ‫ازلحــاظ حجــم تولیــد و ســرمایه گذاری بــا‬ ‫حمایــت ایــن بانــک اغازبــه کار می کنــد»‪.‬‬ ‫ـزارش روابط عمومــی بانــک توســعه صــادرات؛ ایــن پــروژه بــا هــدف‬ ‫به گـ ِ‬ ‫تولیــد انــواع مختلــف محصــوالت پتروشــیمی کلیــد خــورد‪ .‬ایــن طــرح‬ ‫ازطریــق فاینانــس خارجــی دومیلیاردیورویــی و مشــارکت ســندیکایی‬ ‫ـوان بانــک عامــل و بانــک صنعــت و معدن‬ ‫بانــک توســعه صــادرات به عنـ ِ‬ ‫تامیــن مالــی شــده اســت‪ .‬به گفتــه رضــا ســاعدی فر‪ ،‬پتروشــیمی‬ ‫بوشــهر پــس از راه انــدازی‪ ،‬ســاالنه بیــش از شــش میلیو نتُن‬ ‫محصــوالت پتروشــیمی تولیــد خواهــد کــرد کــه بخــش اعظــم ان‬ ‫باتوجه بــه موقعیــت جغرافیایــی کارخانــه و نزدیکــی بــه اب هــای ازاد‬ ‫صــادر می شــود‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬در ایــن واحــد از تکنولــوژی روز‬ ‫دنیــا بــا رعایــت باالتریــن اســتانداردهای زیس ـت محیطی و بهداشــت‬ ‫و ایمنــی‪ ،‬بهــره گرفتــه شــده اســت»‪ .‬ســاعدی فر گفــت‪« :‬پتروشــیمی‬ ‫بوشــهر تنهــا واحــد پتروشــیمی در کشــور بــوده کــه زنجیــره ارزش‬ ‫کامــل محصــوالت پتروشــیمی را دربرمی گیــرد و تنها واحد پتروشــیمی‬ ‫در کشــور اســت کــه عملیــات شیرین ســازی را راســا انجــام داده و گاز‬ ‫ عنــوان خــوراک مورداســتفاده قــرار می دهــد»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫تــرش را به‬ ‫ِ‬ ‫داد‪« :‬احــداث ایــن پــروژه در عســلویه و تامیــن خــوراک ان توســط‬ ‫پاالیشــگاه های پــارس جنوبــی بــا حداقــل هزینــه‪ ،‬باعــث افزایــش‬ ‫توجیــه اقتصــادی و قــدرت رقابت پذیــری محصــوالت تولیــدی ایــن‬ ‫طــرح خواهــد شــد کــه ایــن مزیــت می توانــد بــه تولید انبــوه بــا حداقل‬ ‫هزینــه و دســتیابی بــه ســوداوری بیشــتر کمــک کنــد»‪ .‬مدیــر امــور‬ ‫اعتبــارات بانــک توســعه صــادرات اظهــار داشــت‪« :‬بیــش از ‪۹۰‬درصــد از‬ ‫تولیــد ایــن پتروشــیمی بــه صــادرات تخصیــص خواهــد یافــت و در فــاز‬ ‫نهایــی حــدود ‪۱.5‬میلیــارددالر در ســال بــرای کشــور ارزاوری خواهــد‬ ‫داشــت»‪ .‬ســاعدی فر بــه نقــش مثبــت ایــن پــروژه در توســعه پایــدار‬ ‫اســتان های جنوبــی اشــاره کــرد و گفــت‪« :‬ایــن پــروژه به واســطه‬ ‫توجیــه اقتصــادی مطلــوب و اشــتغال زایی قابل قبــول‪ ،‬تاثیــر بســزایی‬ ‫در محرومیت زدایــی از منطقــه خواهــد داشــت»‪ .‬عملیــات فــاز ‪ ۱‬ایــن‬ ‫پتروشــیمی بــه پایــان رســیده و قبــل از پایــان ســال اغازبـه کار می کند‪.‬‬ ‫"طرح خرید انالین اقساطی" بانک پاسارگاد‬ ‫به عنوان محصول نواور انتخاب شد‬ ‫"طــرح خریــد انالیــن اقســاطی" بانــک‬ ‫پاســارگاد‪ ،‬در چهارمیــن جشــنواره‬ ‫ملــی نــواوری محصــول برتــر ایرانــی‪،‬‬ ‫ عنــوان محصــول نــواور شــناخته‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی‬ ‫شــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫بانک پاســارگاد؛ چهارمیــن جشــنواره‬ ‫ملــی نــواوری محصــول برتــر ایرانــی‬ ‫به همــت پژوهشــکده سیاســت گذاری‬ ‫دانشــگاه صنعتــی شــریف و بــا حمایــت ســتاد توســعه فرهنــگ‬ ‫علــم‪ ،‬فنــاوری و اقتصــاد دانش بنیــان معاونــت علــم و فنــاوری‬ ‫ریاســت جمهوری برگــزار شــد‪ .‬در ایــن جشــنواره «طــرح خریــد‬ ‫انالیــن اقســاطی» بانــک پاســارگاد‪ ،‬موفــق بــه کســب عنــوان محصــول‬ ‫نــواور شــده و لــوح زریــن و تقدیرنامــه دریافــت کــرد‪ .‬گفتنی ســت؛‬ ‫بانــک پاســارگاد باهــدف رونــق تولیــد‪ ،‬خریدوفــروش کاال و همچنیــن‬ ‫پاســخگویی بــه نیازهــای اساســی هم میهنــان گرامــی‪ ،‬در اقدامــی‬ ‫نواورانــه و منحصربه فــرد‪ ،‬از محصــول جدیــد خــود به نــام «خریــد‬ ‫انالیــن اقســاطی بانــک پاســارگاد» رونمایــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫رضایت ‪93‬درصدی کاربران‬ ‫از «بام» بانک ملی ایران‬ ‫تازه تریــن نظرســنجی ها نشــان‬ ‫می دهــد بیــش از ‪93‬درصــد کاربــران‬ ‫ســامانه «همــراه بــام» بانــک ملــی‬ ‫ گــزارش‬ ‫ایــران از ان رضایــت دارنــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومــی بانــک ملــی ایــران؛ بــا‬ ‫گذشــت حــدود چهارســال از راه انــدازی‬ ‫ایــن ســامانه و به روزرســانی های انجام شــده در ان‪ ،‬اکنــون قریــب‬ ‫بــه اتفــاق کاربــران از «بــام» ابــراز رضایــت می کننــد‪ .‬در ایــن ســامانه‬ ‫ـل‬ ‫تعــداد قابل توجهــی از خدمــات بانکــی به صــورتِ غیرحضــوری قابـ ِ‬ ‫انجــام اســت و کاربــر می توانــد بــا اســتفاده از همــه ابزارهــای متصــل‬ ‫بــه اینترنــت از جملــه کامپیوتــر‪ ،‬تبلــت و موبایــل از خدمــات ان بهــره‬ ‫ببــرد‪ .‬به تازگــی و در رویــداد «ملــی شــو ‪ »3‬نســخه کامل تــری از‬ ‫ســامانه «همــراه بــام» رونمایــی شــد کــه مطابــق بــا بازخوردهــای‬ ‫دریافتــی از کاربــران ب ـه روز شــده اســت‪ .‬انتقــال وجــه حســابی درون‬ ‫بانکــی و شــتابی‪ ،‬کارت بــه کارت‪ ،‬پرداخــت قبــوض خدماتــی ازطریــق‬ ‫بارکدخــوان‪ ،‬پرداخــت اقســاط تســهیالت‪ ،‬خرید شــارژ‪ ،‬شــارژ خــودکار‪،‬‬ ‫مانــده کارت‪ ،‬صورتحســاب تســهیالت‪ ،‬افــزودن تســهیالت دیگــران‪،‬‬ ‫اســتعالم برگــه چــک‪ ،‬خریــد بســته اینترنــت و نیکــوکاری تنها بخشــی‬ ‫از امکانــات «بــام» اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل و مدیران بانک رفاه با ارمان های‬ ‫امام و انقالب تجدید میثاق کردند‬ ‫به مناســبت گرامیداشــت چهل ویکمیــن‬ ‫بهــار انقــاب‪ ،‬ایــام اهلل دهــه فجــر و‬ ‫تجدیدمیثــاق بــا ارمان هــای بلنــد‬ ‫معمــار کبیــر انقــاب؛ امــام راحــل‬ ‫عظیم الشــان و نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی‪ ،‬مدیرعامــل بانــک رفــاه در راس‬ ‫هیئتــی از مدیــران و مســئوالن بانــک رفــاه بــا حضــور در حــرم مطهــر‬ ‫ـزارش‬ ‫حضــرت امــام خمینــی(ره) بــه ایشــان ادای احتــرام کــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫روابط عمومــی بانــک رفــاه کارگــران؛ در ایــن مراســم معنــوی کــه‬ ‫باحضــو ِر دکتــر دژپســند (وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی) و جمعــی از‬ ‫مدیــران و مســئوالن ایــن وزارتخانــه برگــزار شــد‪ ،‬اســماعیل للــه گانی‬ ‫(مدیرعامــل بانــک) و هیئت همــراه بــا اهــدای تــاج گل و نثــار فاتحــه‪ ،‬با‬ ‫ارمان هــای امــام(ره) پیمــان مجــدد بســتند‪.‬‬ ‫نایب رئیس هیئت مدیره بانک دی عنوان کرد؛‬ ‫مذاکره اصولی با مشتریان؛‬ ‫رمز موفقیت طرح تشویقی وصول مطالبات‬ ‫نایب رئیــس هیئت مدیــره بانــک‬ ‫دی در ســمینار مجــازی بــا‬ ‫کارکنــان شــعب سراســر کشــور‪،‬‬ ‫تعامــل و مذاکــره اصولــی بــا‬ ‫مشــتریان مشــمول طــرح تشــویقی‬ ‫وصــول مطالبــات را رمــز موفقیــت‬ ‫ گــزارش اداره روابط عمومــی و‬ ‫در اجــرای طــرح دانســت‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫تبلیغــات؛ فریــدون رشــیدی در ســمینار مجــازی بــا کارکنــان‬ ‫شــعب سراســر کشــور کــه در راســتای اجــرای برنامه هــای‬ ‫حــوزه وصــول مطالبــات و ضــرورت برنامه ریــزی دقیــق بــرای‬ ‫دســتیابی بــه اهــداف طــرح تشــویقی وصــول مطالبــات برگــزار‬ ‫شــد‪ ،‬تمامــی کارکنــان را بــه تــاش بــرای وصــول مطالبــات؛‬ ‫بابیان اینکــه‬ ‫به ویــژه به صــورتِ نقــدی تشــویق کــرد‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫ایــن طــرح بــا هــدف تکریــم مشــتریان و تســریع در وصــول‬ ‫مطالبــات بانــک اجرایــی شــده اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬طــرح تشــویقی‬ ‫وصــول مطالبــات کــه حاصــل هم فکــری بــا کارشناســان‬ ‫خبــره بانــک اســت در دو بخــش امهــال و بخشــودگی تنظیــم‬ ‫شــده کــه بایــد شــعب باتوجه بــه درنظرگرفتــن شــرایط هــر‬ ‫مشــتری و حســب اختیــارات اعالم شــده بــرای اجــرای ان‬ ‫اقــدام کننــد»‪ .‬نایب رئیــس هیئت مدیــره بانــک دی‪ ،‬شــیوه‬ ‫ارتبــاط مشــتریان بــا بانــک را در تعییــن میــزان بخشــودگی‬ ‫انــان در حــدود اعالم شــده اختیــارات موثــر دانســت و گفــت‪:‬‬ ‫«شــعب بایــد تــا پایــان ســال جــاری و در زمــان اجــرای ایــن‬ ‫طــرح ضمــن اطالع رســانی بــه مشــتریان مشــمول از انــان‬ ‫دعــوت کننــد در فرصــت باقی مانــده بــرای بهره منــدی از‬ ‫شــرایط طــرح تشــویقی وصــول مطالبــات بــه شــعبه مراجعــه‬ ‫کننــد و بــا مذاکــره اصولــی و صحیــح‪ ،‬مشــتریان را بــه‬ ‫پرداخــت مطالباتشــان تشــویق کننــد تــا از ایــن شــرایط ویــژه‬ ‫بهره منــد شــوند»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫چهار شنبه‪ 23‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1927‬‬ ‫اغاز رسمی تبلیغات انتخاباتی‬ ‫رئیس جمهوری‪:‬‬ ‫تضعیف جمهوریت‪ ،‬تقویت اسالمیت نیست‬ ‫رئیس جمهــوری‪ ،‬خوشــحال کردن ‪۸۲‬میلیــون ایرانــی را کاری انقالبــی خوانــد و بابیان اینکــه «انقــاب اســامی متعلــق بــه همــه ملــت ایــران اســت»‪ ،‬تاکیــد‬ ‫کــرد‪« :‬همه باهــم؛ اســتراتژی مهــم حضــرت امــام(ره) و انقــاب اسالمی ســت و هروقــت همه باهــم بودیــم‪ ،‬انقــاب پیــروز شــد‪ ،‬امریــکا شکســت خــورد‬ ‫ـزارش پایــگاه‬ ‫و کشــور شــکوفا گشــت‪ .‬نبایــد اجــازه داد گروهــی بگویــد ایــن جنــاح و ان جنــاح؛ چراکــه اســتراتژی مــا‪ ،‬همه باهم بــودن اســت»‪ .‬به گـ‬ ‫ِ‬ ‫اطالع رســانی دولــت؛ حجت االسالم والمســلمین دکتــر حســن روحانــی در اجتمــاع بــزرگ و پرشــور مــردم تهــران در راهپیمایــی چهل ویکمیــن ســالگرد‬ ‫پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی‪ ،‬گفــت‪« :‬کار انقالبــی این اس ـت که اقدامــی بکنیــم کــه از ان اقــدام‪ ،‬همــه احســاس پیــروزی کننــد»‪.‬‬ ‫رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬بســم اهلل الرحمــن الرحیــم؛‬ ‫الحمــداهلل رب العالمیــن و صلـی اهلل علــی ســیدنا و نبینــا‬ ‫محمــد و الــه الطاهریــن و صحبــه المنتجبیــن‪ .‬روز‬ ‫تاریخــی ‪ ۲۲‬بهمــن را خدمــت همــه ملــت بزرگــوار ایران‬ ‫اســامی و بــه محضــر رهبــری معظــم انقــاب تبریــک و‬ ‫تهنیــت عــرض می کنــم و یــاد همــه شــهیدان انقــاب‬ ‫اســامی‪ ،‬جنــگ تحمیلــی و همچنیــن امــام شــهیدان‬ ‫را گرامــی می داریــم‪ .‬بهمــن ‪ ۵۷‬در ‪41‬ســال پیش بــه‬ ‫مــا نشــان داد کــه چگونــه قــدرت خداونــد در اراده یــک‬ ‫ملــت بــزرگ تجلــی می یابــد‪ .‬به رغم اینکــه تبلیــغ‬ ‫می کردنــد دوران دیــن و معنویــت ســپری شــده اســت‬ ‫و به رغم اینکــه جهــان ان روز را بــه دو قطــب شــرق و‬ ‫غــرب تقســیم کــرده بودنــد‪ ،‬ملــت بــزرگ ایــران بــا‬ ‫انگیــزه دینــی و مذهبــی و بــدون اتــکاء به هیچ قــدرت و‬ ‫ابرقدرتــی‪ ،‬بــا دســت خالــی و بــا دلــی مطمئــن‪ ،‬در برابــر‬ ‫رژیــم تادندان مســلح و اربابانــش ایســتادند و انقــاب‬ ‫شــکوهمند اســامی را بــه پیــروزی رســاندند‪ .‬بی تردیــد‬ ‫مــا‪ ،‬در حادثــه تاریخــی ‪ ۲۲‬بهمــن ‪ ،۵۷‬دســت و قــدرت‬ ‫خداونــد و اراده حــق را به خوبــی مشــاهده کردیــم‪ .‬بــدون‬ ‫عنایــت خداونــد‪ ،‬چگونــه امکان پذیــر بــود کــه در برابــر‬ ‫تمــام قدرت هــای جهانــی و حکومت نظامــی در کشــور‪،‬‬ ‫ملــت مــا بتوانــد بزرگ تریــن پیــروزی تاریخــی را رقــم‬ ‫بزنــد‪ .‬در اینجــا می خواهــم بــه نکتــه مهمــی اشــاره‬ ‫کنــم؛ تمــام انقــاب مــا‪ ،‬یــک انتخــاب بــود‪ .‬می خواهــم‬ ‫بــه ایــن ســوالی کــه در ذهــن برخــی از نســل ســوم و‬ ‫چهــارم انقــاب شــاید به وجــود امــده باشــد‪ ،‬پاســخ‬ ‫دهــم کــه چــرا ملــت ایــران در ‪41‬ســال پیش انقــاب را‬ ‫انتخــاب و چــرا رژیــم گذشــته را ســرنگون کــرد‪ .‬درواقــع‪،‬‬ ‫انقــاب اســامی ایــران مبتنی بــر یــک انتخــاب بــود‪.‬‬ ‫مــردم و ملــت مــا‪ ،‬بیــن یــک رژیــم فاســد وابســته بــه‬ ‫امریــکا و یــک نظــام مردم ســاالر دینــی‪ ،‬بیــن فاســدی‬ ‫مثــل شــاه ملعــون و مثــل انســانی باایمــان و بادانــش‬ ‫و سیاســت همچــون امــام(ره)‪ ،‬امــام و مردم ســاالری‬ ‫را انتخــاب کردنــد‪ .‬بیــن وابســتگی بــه ابرقدرت هــا‬ ‫و اســتقالل‪ ،‬مــردم مــا اســتقالل را انتخــاب کردنــد‪.‬‬ ‫به اعتقادمــن؛ اگــر ایــن انتخابــات و ایــن انتخــاب امــروز‬ ‫هــم در پیـش روی مــردم باشــد‪ ،‬پاســخ مــردم مــا امــروز‬ ‫هــم پاســخ ‪41‬ســال پیش خواهــد بــود‪ .‬بســیارمهم‬ ‫اســت به این نکتــه توجــه کنیــد کــه انقــاب اســامی‬ ‫مبتنی بــر انتخــاب بــود و باالتریــن ثمــره انقــاب نیــز‬ ‫انتخــاب اســت‪ .‬انقــاب‪ ،‬از انتخــاب اســت و انتخــاب‪ ،‬از‬ ‫انقــاب؛ یعنــی مــردم مــا بیــن اســام و کفــر‪ ،‬بیــن حــق‬ ‫و باطــل و بیــن نظــام مردمــی و دیکتاتــوری‪ ،‬مســیر حق‬ ‫و عــدل را انتخــاب کردنــد‪ .‬اگــر رژیــم فاســد گذشــته بــه‬ ‫مــردم اجــازه انتخــاب مـی داد‪ ،‬نیــازی بــه انقــاب نبــود‪.‬‬ ‫اگــر رژیــم گذشــته مــردم را ازاد می گذاشــت تــا در نــوع‬ ‫حکومــت‪ ،‬حکومــت خــود را برگزیننــد و انتخــاب کننــد‪،‬‬ ‫در نــوع قانــون اساســی‪ ،‬قانــون اساســی موردنظــر خــود‬ ‫را انتخــاب کننــد‪ ،‬بیــن اســتقالل و وابســتگی‪ ،‬مــردم‬ ‫اســتقالل را انتخــاب کننــد‪ ،‬اگــر رژیــم گذشــته تــن‬ ‫م ـی داد بــه یــک انتخابــات ســالم‪ ،‬ازاد و ملــی؛ انقالبــی‬ ‫نمی شــد‪ .‬انقــاب برمبنــای ان بــود کــه د ِر انتخابــات‬ ‫بســته بــود‪ .‬انســداد در و دروازه انتخابات‪ ،‬مــردم را هدایت‬ ‫کــرد تــا از مســیر یــک انقــاب بــزرگ‪ ،‬ایــن زنجیــر را‬ ‫پــاره و راه را بــرای انتخابــات بــاز کننــد»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬برخــی فکــر می کننــد انقــاب اســامی‬ ‫حادثــه ای بــود کــه ‪41‬ســال پیش تحقــق پیــدا کــرد‬ ‫و پــدران‪ ،‬بــرادران‪ ،‬خواهــران و مــادران مــا دران عصــر‬ ‫بودنــد کــه راه انقــاب را برگزیدنــد و از مــا می پرســند‬ ‫کــه ایــا امــروز هــم ناچاریــم همــان راه ‪41‬ســال پیش را‬ ‫دنبالـه روی و پیــروی کنیــم؟ پاســخ این اسـت که حضــور‬ ‫و انتخــاب مــردم منحصــر بــه ‪41‬ســال پیش نبــود؛ بلکــه‬ ‫هــرروز مــردم در انتخاباتی رســمی یا غیررســمی شــرکت‬ ‫کردنــد‪ .‬جامعــه ای کــه در ان ازادی ســت‪ ،‬انتخابــات‬ ‫مســتمر در ان تحقــق پیــدا می کنــد و جامع ـه ای کــه‬ ‫در ان‪ ،‬مردم ســاالری وجــود دارد و ایــن مــردم هســتند‬ ‫کــه تصمیــم نهایــی را می گیرنــد‪ ،‬همــواره انتخابــات‬ ‫وجــود دارد‪ .‬مگــر مــردم مــا فقــط در ‪ ۱۲‬بهمن مــاه و ‪۲۲‬‬ ‫بهمن مــاه ‪ ۵۷‬راهــی را برگزیدنــد؟ در دهــم و یازدهــم‬ ‫فروردین مــاه ‪ ۵۸‬رســماً دوبــاره نظــام جمهــوری اســامی‬ ‫ایــران را برگزیدنــد و ان رفرانــدوم و همه پرســی عمومــی‪،‬‬ ‫پایــه و ابتنــای نظــام اســامی ماســت‪ .‬مــردم باردیگــر در‬ ‫انتخــاب خبــرگان قانــون اساســی بــه انتخــاب دعــوت‬ ‫شــدند؛ یک باردیگــر در همه پرســی قانــون اساســی در‬ ‫ســال ‪ ۵۸‬بــه انتخــاب دعــوت شــدند‪ .‬هرســال مــردم بــه‬ ‫انتخابــات دعــوت می شــوند و در هــر موضــوع مهمــی‬ ‫از مــردم خواســته می شــود تــا رای خــود را اعــام‬ ‫کننــد‪ .‬کــدام ‪ ۲۲‬بهمــن اســت کــه مــردم در انتخابــات‬ ‫شــرکت نکردنــد؟ ‪ ۲۲‬بهمــن‪ ،‬مــردم ازاد هســتند کــه‬ ‫بــه خیابان هــا بیاینــد و انقالبشــان را تاییــد و باردیگــر‬ ‫بــا امــام و رهبــری بیعــت کنند یــا انکــه در خانــه بمانند؛‬ ‫امــا مــردم هرســال انقــاب‪ ،‬راهپیمایــی و حضــور در‬ ‫صحنــه را انتخــاب کردنــد‪ .‬مســیر مــا مســیر انتخابــات‬ ‫اســت‪ .‬انقــاب مــا برمبنــای انتخــاب بــزرگ یــک ملــت‬ ‫در ‪41‬ســال پیش و در انتخاب هــای بعــدی به وجــود‬ ‫امــد و تکامــل پیــدا کــرد‪ .‬البتــه روشــن اســت کــه مــا‪،‬‬ ‫در تمــام مقاطــع از روز اول بــا دشــمنان قس ـم خورده و‬ ‫سرســختی مواجــه بودیــم و تاثیر انقــاب اســامی ایران‪،‬‬ ‫تنهــا بــر داخــل ایــران نبــود؛ بلکــه بــر منطقــه‪ ،‬جهــان‪،‬‬ ‫مســلمانان و ازادیخواهــان تاثیــر داشــت‪ .‬طبیعی ســت‬ ‫کــه بــرای قدرتــی نظیــر امریکا‪ ،‬تحمــل انقالب اســامی‬ ‫و پیــروزی یــک ملــت بــزرگ و بیرون رانــدن ابرقدرتــی‬ ‫از ایــن ســرزمین‪ ،‬غیرقابل تحمــل باشــد‪ .‬طبیعی ســت‬ ‫کــه از ‪41‬ســال پیش هرشــب خــواب بازگشــت بــه ایــن‬ ‫ســرزمین را ببینــد‪ .‬انهــا به خوبــی می داننــد کــه ایــران‬ ‫چــه مقــدار اهمیــت دارد‪ .‬انهــا به خوبــی می داننــد‬ ‫نقــش ایــران در منطقــه چیســت و انهــا می داننــد قدرت‬ ‫ایــران در منطقــه‪ ،‬از باالتریــن قدرت هــا یــا به یک معنــا‬ ‫باالتریــن قــدرت منطقــه حســاس خاورمیانــه اســت؛‬ ‫به همین دلیــل‪ ،‬از روز اول‪ ،‬دشــمن سرســخت ایــن ملــت‬ ‫و انقــاب‪ ،‬امریــکا و صهیونیســم بــود‪ .‬ایــراد امریــکا‪ ،‬بــه‬ ‫انتخــاب ماســت و امریــکا می گویــد کــه چــرا مــردم‬ ‫انتخــاب کردنــد‪ .‬ســخن امریــکا این اســت که مــردم‬ ‫حــق انتخــاب نداشــتند و مــا نظــام شاهنشــاهی را تایید‬ ‫کــرده بودیــم و می خواســتیم بماننــد و چــرا مــردم امدند‬ ‫و راه نوینــی را بــرای زندگــی خــود انتخــاب کردنــد؟ پس‬ ‫دعــوای مــا بــا امریــکا دعــوای انتخــاب اســت»‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪« :‬می گوییــم ملــت ایــران همیشــه‪،‬‬ ‫همه ســال و در همــه موضوعــات و مســائل مهــم حــق‬ ‫انتخــاب دارد و دشــمنان مــا می گوینــد شــما حــق‬ ‫انتخــاب نداریــد؛ امریــکا بــه مــا می گویــد بایــد بــه‬ ‫گذشــته و بــه ‪41‬ســال پیش برگردیــد و ســخن مــردم‬ ‫مــا این اســت که مــا بــه عقــب برنمی گردیــم و راه و‬ ‫مســیر مــا بــرای پیشــرفت و تعالــی ایــن کشــور اســت؛‬ ‫لــذا شــما می بینیــد ایــن دشــمنی و کینه تــوزی‬ ‫درطــول ‪۴۱‬سال گذشــته به شــکل های مختلــف ظهــور و‬ ‫بــروز پیــدا کــرد؛ اما راه انقــاب‪ ،‬همــان راه روز اول اســت‪.‬‬ ‫خواهــش می کنــم از جوانــان‪ ،‬دانشــگاهیان و محققــان‬ ‫یک باردیگــر ســخن امــام(ره) را در روز ‪ ۱۲‬بهمن مــاه‬ ‫‪ ۵۷‬در بهشــت زهرا(س) بخوانیــد و بــه ان دقــت‬ ‫کنیــد؛ انچــه امــام(ره) روز اول بــه مــردم گفــت تــا روز‬ ‫اخــر پــای ان کالم ایســتاد‪ .‬امــام(ره) بــا مــردم صادقانــه‬ ‫رفتــار کــرد؛ امــام(ره) بــه وعــده اش عمــل کــرد؛ امــام(ره)‬ ‫هرچــه در روز ‪ ۱۲‬بهمن مــاه در بهش ـت زهرا(س) گفــت؛‬ ‫تــا پایــان عمــر پربرکتــش بــه ان عمــل کــرد‪ .‬امــام در‬ ‫بهشــت زهرا(س) بــه مــردم گفــت کــه سرنوشــت‬ ‫مــردم دســت خــود مــردم اســت و مــردم بــر سرنوشــت‬ ‫خودشــان مســلط هســتند؛ امــام(ره) ان روز بــه مــردم‬ ‫گفــت مجلــس و دولــت بایــد قانونــی و ابتنای نظــام باید‬ ‫برمبنــای قانــون باشــد؛ امــام(ره) ان روز بــه مــردم گفــت‬ ‫کــه دنبــال اســتقالل فرهنگــی و سیاســی در این کشــور‬ ‫هســتیم؛ امــام(ره) ان روز بــه مــردم گفــت بــا مظاهــر‬ ‫تمــدن و تجــدد مخالــف نیســتیم؛ بــا فحشــا و فســاد‬ ‫مخالفیــم‪ .‬امــام ان روز گفــت مــن به دلیــل خواســت‬ ‫مــردم و اینکــه مــردم او را قبــول دارنــد‪ ،‬دولــت تعییــن‬ ‫می کنــم‪ .‬انچــه امــام(ره) در ‪ ۱۲‬بهمن مــاه گفــت‪ ،‬در روز‬ ‫اخــر زندگـی اش هــم همــان را گفــت؛ راه امــام(ره) راهی‬ ‫پیوســته و بــدون انحــراف بــود و مــردم ایــن صداقــت را از‬ ‫کالم و عمــل امــام(ره) مشــاهده کردنــد»‪.‬‬ ‫او گفــت‪« :‬انچــه انقــاب را اســتحکام بخشــیده‪ ،‬حضور و‬ ‫رای مــردم اســت و هرچــه مــردم از مــا می خواهنــد‪ ،‬باید‬ ‫بــه ان عمــل کنیــم؛ در اینجــا می خواهــم از نیروهــای‬ ‫مســلح‪ ،‬ســپاه پاســداران‪ ،‬بســیج و از همــه نیروها تشــکر‬ ‫و سپاســگزاری کنــم؛ ان روز کــه در بدرقه شــهید بزرگوار‬ ‫حــاج قاســم ســلیمانی‪ ،‬مــردم بــه خیابــان امدنــد و از‬ ‫نیروهــای مســلح و از دولت انتقــام را خواســتند‪ ،‬نیروهای‬ ‫مســلح بــه انچــه مــردم خواســتند‪ ،‬عمــل کردنــد؛ اینکه‬ ‫عین االســد امریــکا در عــراق موشــک باران می شــود؛‬ ‫یعنــی اجــرای خواســت مــردم؛ مــردم انتقام را خواســتند‬ ‫و نیروهــای مســلح ســخن مــردم را بــه کرســی نشــاندند‪.‬‬ ‫ان روز کــه هواپیمایــی در کنــار فــرودگاه مــا اســمان را‬ ‫نیلــی کــرد و قلــب مــا و رهبــری را ســوزاند‪ ،‬مــردم از‬ ‫مســئولین عذرخواهــی خواســتند و نیروهــای مســلح مــا‬ ‫عمــل کــرده و صریحـاً از مــردم عذرخواهــی کردنــد و بــه‬ ‫مــردم قــول دادنــد و گفتنــد کــه دقــت خواهند کــرد که‬ ‫چنیــن اشــتباهی هرگــز تکــرار نشــود‪ .‬نیــروی مســلحی‬ ‫کــه بــا مــردم و در کنــار مــردم اســت و بــه خواســت‬ ‫مــردم عمــل می کنــد؛ ایــن همانی ســت کــه راه انقــاب‬ ‫اســامی مــا تعییــن کــرده اســت»‪.‬‬ ‫او ادامــه داد‪« :‬بــه نکتــه بســیارمهمی اشــاره می کنــم؛‬ ‫جوانــان عزیــز‪ ،‬مــردم عزیــز ایــران؛ گاهــی ســخنانی در‬ ‫رســانه ها مطــرح می شــود کــه بــا راه امــام و انقــاب‬ ‫مــا‪ ،‬درتضــاد اســت‪ .‬یادتــان نــرود کــه امــام همــواره‬ ‫تاکیــد کــرد و گفــت همه باهــم و ایــن همه باهــم‪،‬‬ ‫یــک اســتراتژی مهــم انقــاب اســامی بــود‪ .‬هروقــت‬ ‫همه باهــم بودیــم‪ ۲۲ ،‬بهمــن افریــده می شــود‪ .‬هروقــت‬ ‫همه باهــم بودیــم‪ ،‬امریــکا شکســت خــورده و هروقــت‬ ‫همه باهــم بودیــم‪ ،‬شــکوفایی در ایــن کشــور اتفــاق‬ ‫افتــاده اســت‪ .‬نگذاریــم عــده ای بگوینــد ایــن جنــاح یــا‬ ‫ان جنــاح‪ .‬نــه؛ اســتراتژی مــا همه باهــم اســت‪ .‬همــه‬ ‫درکنارهــم بایــد از ایــن کشــور دفــاع کنیــم‪ .‬همه باهــم‬ ‫بایــد در برابــر امریــکا بایســتیم و همه باهــم بایــد از‬ ‫حقــوق ملــت ایــران دفــاع کنیــم‪ .‬ایــن انقــاب بــرای‬ ‫همــه اســت؛ بــرای فــرد و گــروه خــاص نیســت‪ .‬در ‪۲۲‬‬ ‫بهمــن ‪ ۵۷‬تمــام ملــت ایــران احســاس پیــروزی کردنــد‪.‬‬ ‫نــه ایــن جنــاح یــا ان جنــاح‪ .‬در ‪ ۲۲‬بهمــن ‪ ۵۷‬تمــام‬ ‫اقــوام و مذاهــب احســاس پیــروزی کردنــد‪ ،‬شــرق و غرب‬ ‫ایــران‪ ،‬شــمال و جنــوب ایــران و همــه مــردم؛ ‪۳۶‬میلیون‬ ‫جمعیــت ان روز ایــران‪ ،‬همــه احســاس پیــروزی کردنــد‪.‬‬ ‫اگــر کاری کنیــم کــه همــه مــا احســاس پیــروزی کنیم‪،‬‬ ‫انقالبی ســت‪ .‬انقــاب یعنــی همیــن؛ یعنــی اقدامی کنیم‬ ‫به نفــع همــه ملــت‪ .‬اگــر هروقــت اقدامــی کردیــم کــه‬ ‫‪۸۳‬میلیــون را خوشــحال کردیــم‪ ،‬کار مــا انقالبی ســت‪.‬‬ ‫هروقــت ‪۱۰‬میلیــون را خوشــحال‪۱۰ ،‬میلیــون را ناراحت‬ ‫و بقیــه را مــردد کردیــم‪ ،‬بایــد فکــر کنیم که کجــای کار‬ ‫مــا ایــراد دارد‪ .‬در بســیاری ازموارد ایــن یــا ان‪ ،‬نادرســت‬ ‫اســت‪ .‬مقاومــت یــا دیپلماســی؛ ایــن یــا ان غلــط اســت‪.‬‬ ‫هــردو درکنارهــم درســت اســت؛ هــم مقاومــت و هــم‬ ‫دیپلماســی‪ .‬شــهید ســلیمانی‪ ،‬ســردار میــدان جنــگ‬ ‫و دیپلمــات ارشــد در مذاکــره بــود‪ .‬شــهید ســلیمانی‬ ‫در مســیر رفتــن بــه جلســه ســخن و گفت وگــو بــا‬ ‫نخســت وزیر عــراق شــهید شــد و شــهید ســلیمانی‬ ‫به ســمت میــدان جنــگ نمی رفــت؛ بلکــه به ســمت‬ ‫میــدان دیپلماســی می رفــت کــه شــهید شــد‪ .‬شــهید‬ ‫ســلیمانی کســی بــود کــه در میــدان جنــگ‪ ،‬ســردار‬ ‫قــوی میــدان جنــگ بــود و در میــدان مذاکــره‪،‬‬ ‫دیپلمــات قدرتمنــد و عزتمنــد بــود؛ همــه ابعاد شــهید‬ ‫ســلیمانی را مدنظــر قــرار دهیــم‪ .‬شــهید ســلیمانی‬ ‫به دنبــال جنــگ در منطقــه نبــود؛ امریکایی هــا دروغ‬ ‫می گوینــد‪ .‬شــهید ســلیمانی دنبــال بی ثباتــی در‬ ‫منطقــه نبــود؛ امریــکا و اســرائیل دروغ می گوینــد‪.‬‬ ‫شــهید ســلیمانی دنبــال ثبــات بــود‪ .‬شــهید ســلیمانی‬ ‫به کمــک مــردم و ارتــش عــراق بــه عــراق‪ ،‬ســوریه و‬ ‫لبنــان ثبــات و بــه منطقه امنیت داد‪ .‬شــهید ســلیمانی‪،‬‬ ‫مــرد جنــگ و صلــح بــود؛ جنگــی که بــه صلــح منتهی‬ ‫شــود و صلحــی کــه ان چنــان قــوی باشــیم کــه جنگی‬ ‫ایجــاد نشــود‪ .‬قــدرت و قــوت ماســت کــه صلــح را‬ ‫حفاظــت می کنــد و نیــروی مســلحی قوی ســت کــه‬ ‫کشــور مــا را در مســیر صلــح نگــه مـی دارد‪ .‬سپاســگزار‬ ‫صنعــت دفاعــی کشــور هســتم کــه در مدت چندســال‬ ‫قــدرت نیروهــای مســلح مــا را دوچنــدان کــرده‪.‬‬ ‫فرماندهــان نظامــی در اخریــن جلســه شــورای عالی‬ ‫امنیــت ملــی گفتنــد کــه قــدرت نظامــی کشــور‪ ،‬امروز‬ ‫از یک ســال پیش به مراتــب باالتــر و قــدرت نظامــی‬ ‫کشــور روزب ـه روز برتــر اســت‪ .‬امــروز می توانیــم همــه‬ ‫نیازمندی هــای خودمــان؛ ازجملــه موشــک‪ ،‬هواپیمــا‪،‬‬ ‫ناوچــه و زیردریایــی‪ ،‬موشــک ضــدزره و موشــک پدافند‬ ‫هوایــی را بــا دســت دانشــمندان خودمــان بســازیم و‬ ‫همه جــا صنعــت ایــران اســت و همه جــا دســت پرتــوان‬ ‫مهندســین ایرانی ســت»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬ممکــن اســت افــرادی فکــر کننــد‪ ،‬مــا بایــد‬ ‫جمهــوری را تضعیــف کنیــم تــا اســامیت را تقویــت‬ ‫کنیــم؛ بــا کمــال ادب و احتــرام بــه ایــن دوســتان عزیــز‬ ‫می گویــم‪ ،‬اشــتباه می فرماییــد؛ تضعیــف جمهوریــت‪،‬‬ ‫تقویــت اســامیت نیســت؛ جمهوریــت و اســامیت‬ ‫درکنارهــم هســتند‪ .‬ایــن یــا ان درســت نیســت‪.‬‬ ‫بعضی جاهــا بایــد بیــن ایــن یــا ان‪ ،‬انتخــاب کنیــم؛‬ ‫درســت اســت؛ امــا در بســیاری ازموارد هــم نبایــد بیــن‬ ‫ایــن یــا ان انتخــاب کنیــم؛ یــا مقاومــت یــا دیپلماســی؟‬ ‫نــه؛ هــردو‪ .‬یــا تعامــل بــا جهــان یــا ایســتادگی؟ نــه؛‬ ‫هــردو‪ .‬یــا خودکفایــی در داخــل یــا تجــارت بــا خــارج؟‬ ‫نــه؛ هــردو»‪.‬‬ ‫کرونا؛ ویروسی که جان بیش از ‪1000‬نفر را گرفت‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدیرگــروه پیشــگیری و مبــارزه بــا بیماری هــای واگیــردار دانشــگاه‬ ‫علوم پزشــکی مشــهد عنــوان کــرد‪« :‬عمــده مبتالیــان بــه ویــروس کرونــا‪ ،‬در‬ ‫کشــور چیــن هســتند و بیش تریــن فوتی هــا به این علــت نیــز در همیــن‬ ‫کشــور بــوده کــه در اخریــن امــار‪ ،‬تعدادشــان از مــرز ‪1000‬نفــر گذشــته‬ ‫اســت»‪ .‬محمدجعفــر صادقــی افــزود‪« :‬بیــش از ‪ 16‬کشــور دنیــا الــوده بــه ایــن‬ ‫ویــروس هســتند‪ .‬درحال حاضــر‪ ،‬هیــچ مــوردی را در اســتان خراســان رضــوی؛‬ ‫ازجملــه در ســطح کشــور نداشــته ایم»‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪« :‬عالئــم بیمــاری‬ ‫کرونــا‪ ،‬ماننــد ســرماخوردگی بــوده؛ شــامل تــب‪ ،‬ســردرد‪ ،‬دردهــای عضالنــی‪،‬‬ ‫ابریــزش بینــی‪ ،‬گرفتگــی بــدن؛ به عبارتــی‪ ،‬هیــچ تفاوتــی در عالئــم ان بــا‬ ‫انفلوانــزا و ســرماخوردگی وجــود نــدارد»‪ .‬او بااشــاره به تاریخچــه کرونــا گفــت‪:‬‬ ‫«ویــروس کرونــا از جملــه ویروس هایی ســت کــه عفونــت تنفســی ایجــاد‬ ‫می کنــد و سال هاســت کــه بــرای جامعــه پزشــکی شــناخته شــده؛ امــا گاهــی‬ ‫طــی زمان هــای مختلــف‪ ،‬یکســری تغییــر رفتارهایــی از خــود نشــان داده»‪.‬‬ ‫او درادامــه مطلــب فــوق افــزود‪« :‬مث ـ ًا در ســال ‪ 2006‬در شــهر چیــن یــک‬ ‫بیمــاری به نــام بیمــاری ســارس شــایع شــد کــه از همیــن خانــواده بــود و‬ ‫توانســت به ســرعت در کشــورهای مختلــف شــیوع یابــد و مرگ ومیــری‬ ‫حــدود ‪10‬درصــد ایجــاد کنــد‪ .‬شــدت ابتــا در ان افزایــش پیــدا کــرده و‬ ‫جامعــه جهانــی را تحت تاثیــر خــودش قــرار داده و باعــث شــد کــه همــه‬ ‫متصــدی ایــن باشــند کــه بتواننــد ایــن بیمــاری را مهــار کننــد»‪ .‬او بیــان کرد‪:‬‬ ‫«ســال ‪ ،2012‬دوبــاره ویــروس بــه حالــت قبلــی خــود و نهفتگــی بازگشــت و‬ ‫رفتارهــای عــادی خــودش را از ســر گرفــت‪ .‬در ســال ‪ ،2012‬بیمــاری دیگــری‬ ‫در عربســتان تحت عنــوان مــرس مجــدد جامعــه جهانــی را تحت تاثیــر قــرار‬ ‫داده و مرگ ومیــر فراوانــی بدهــد؛ حــدود ‪30‬درصــد‪ .‬بعدازانکــه تعــداد زیــادی‬ ‫از کشــورها را تحت تاثیــر قــرار داد‪ ،‬مجــدد بــه حالــت نهفتگــی خــود تــا ســال‬ ‫‪ 2019‬بازگشــت»‪ .‬او افــزود‪« :‬کرونــا از خانــواده بــزرگ ویروس هاســت کــه‬ ‫شـش نوع ان در انســان می توانــد بیمــاری زا باشــد و شــامل خانواده هــای الفــا‬ ‫و بتاســت‪ .‬ویــروس ســارس و مــرس‪ ،‬جــزو گــروه بتــای ویــروس کرونا هســتند‪.‬‬ ‫ســال ‪ 2019‬در شــهر ووهــان چیــن‪ ،‬بیمــاری ای شــیوع پیــدا کــرد کــه قریــب‬ ‫بــه ‪ 50‬تــا ‪60‬نفــر مبتــا شــدند‪ .‬ابتــدا نظــرات اندیشــمندان براین بودکه شــاید‬ ‫انفلوانــزا باشــد یــا انفلوانــزای پرنــدگان و کرونــا‪ .‬بررسـی ها مشــخص کــرد کــه‬ ‫درحال حاضــر‬ ‫ویروســی جدیــد بــوده و از انــواع شناخته شــده قبلــی نیســت‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫به طورموقــت نامــش را ‪ nCoV-2019‬گذاشــتند»‪ .‬او تصریــح کــرد‪« :‬مخــزن‬ ‫بیمــاری کرونــا از خفــاش و شــتر اســت و نیــز یــک حیــوان ناقــل دیگــری کــه‬ ‫ایــن ویــروس را بــه انســان منتقــل می کنــد‪ .‬هنــوز در ایــن ویــروس جدیــد‬ ‫شناســایی نشــده کــه حیــوان ناقــل‪ ،‬چــه بــوده؟ در بعضــی از منابــع گفتــه‬ ‫از امــروز فعالیــت رســمی یــا تبلیغــات رســمی انتخابــات اغــاز شــد‪ ،‬تــا‬ ‫کاندیداهــای نمایندگــی مجلــس شــورای اســامی‪ ،‬یک هفتــه فرصــت‬ ‫داشــته باشــند کــه در ایــن اوردگاه‪ ،‬بــرای جلــب ارای مــردم‪ ،‬تمــام تــاش‬ ‫خــود را بــه کار ببندنــد‪ .‬شــاید بهتــر اســت بگوییــم کــه فعالیت هــای‬ ‫انتخاباتــی‪ ،‬نــه به شــکل جــاری در ایــن هفتــه؛ بلکــه در لبــاس دیگــری‬ ‫از یک ســال پیش شــروع شــده بــود و انانــی کــه در مجلــس شــورای‬ ‫اســامی نماینــده بودنــد و در سه ســال اول‪ ،‬کمتــر بــه دیــدار موکلیــن‬ ‫می رفتنــد و فرصــت ســفر حتــی بــه حــوزه انتخابیــه خــود را پیــدا‬ ‫نمی کردنــد تــا به نوعــی تمامــی وعده هــای انتخاباتــی خــود را در‬ ‫شهرســتان و بــه موکلینشــان فرامــوش کننــد‪ ،‬دیگر بــار مهربانــی را پیشــه‬ ‫کــرده و بــا احــاد موکلیــن خــود‪ ،‬در ایــن یک ســال اخیر بســیار صمیمــی‬ ‫و همــدل شــده و به اصطــاح‪ ،‬موکلیــن را همشــهری لقــب می دهنــد؛‬ ‫در ایــن هفتــه‪ ،‬تــاش وصف ناپذیــری را بــرای جا کــردن خــود در دل‬ ‫موکلیــن و کســب ارای انــان مبــذول می دارنــد‪ .‬از صبحگاهــان تــا پاســی‬ ‫از شــب گذشــته‪ ،‬لحظــه ای را از دســت نمی دهنــد؛ از ایــن ســتاد بــه‬ ‫ان ســتاد و از ایــن گــروه بــه گــروه دیگــر؛ رنــج دید و بازدیــد را همــوار‬ ‫می کننــد تــا شــاید ارایــی بــه چنــگ بیاورنــد و چهارســالی را در خانــه‬ ‫ملــت و در ســمت نمایندگــی‪ ،‬اُتــراق کننــد‪ .‬کاندیداهایــی کــه تــا‬ ‫می تواننــد وعــده می دهنــد و مدینــه فاضل ـه ای را بــرای حــوزه انتخاباتــی‬ ‫بــه تصویــر می کشــند و ایــن رســمی شــده اســت کــه ده هــا و صدها ســال‬ ‫اســت ادامــه دارد و تــا دنیــا دنیاســت‪ ،‬بدین منــوال ممتــد و ادامــه دار‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬در بیــن ایــن داوطلبــان نمایندگــی‪ ،‬افــرادی هســتند مومــن‬ ‫و راســتین کــه در ستادشــان فقــط صفــا هســت و صمیمیــت و حداکثــر‬ ‫یــک فنجــان چــای‪ .‬توکلشــان بــه خــدای مهربــان اســت و زبــان و قلبشــان‬ ‫یکی ســت‪ .‬بــرای جمــع اوری رای وعــده دروغ نمی دهنــد و همــواره در‬ ‫کالم خــود‪ ،‬از خیــر و مصلحــت پــروردگار ســخن می گوینــد‪ .‬در مقابــل‬ ‫بســیار کاندیداهایــی هســتند کــه در ستادشــان سور و ســات بــه راه اســت‬ ‫و تزئینــات ستادشــان پرزرق وبــرق و تجمالتــی در حــد اعــاء وجــود دارد‪.‬‬ ‫ایــن دســته تــا دلمــان بخواهــد وعــده می دهنــد و شــهر را می خواهنــد‬ ‫گلســتان کننــد‪ .‬بعضی اوقــات بــا صــرف هزینه هــای میلیــاردی‪ ،‬بــرای‬ ‫راه یابــی بــه خانــه ملــت برنامه ریــزی می کننــد تــا بــرای چهارســال‪،‬‬ ‫حداکثــر ‪ 600‬میلیــون دریافــت حقــوق کننــد‪ .‬اینجاســت کــه ادمــی بــه‬ ‫فکــر فــرو مـی رود کــه ایــن همــه هزینــه بــرای رفتــن بــه مجلــس و گــپ‬ ‫موجــود بیــن هزینــه بــرای انتخاب شــدن و دریافــت حقــوق نمایندگــی‬ ‫مجلــس‪ ،‬چــه توجیهــی دارد؟ اگــر نیک اندیــش باشــیم و عینــک‬ ‫بدبینــی را از چشــمانمان دور کنیــم و بپذیریــم کــه نماینــدگان عزیــز‬ ‫مــا‪ ،‬بــرای کســب کرســی نمایندگــی و صــرف هزینه هــای میلیــاردی‪،‬‬ ‫صرف ـاً نیــت خیــر دارنــد و خدمــت بــه شــهر و دیــار خــود را در اولویــت‬ ‫قــرار می دهنــد‪ ،‬پــس این قــدر عشــق بــه خدمــت دارنــد کــه حاضرنــد‬ ‫هزینه هــای بســیاری کننــد تــا منتخــب شــوند و خدمــت کننــد تــا خــود‬ ‫و همــه اهالــی شــهرش راضــی و مســرور شــوند‪ .‬به هــرروی‪ ،‬امیدواریــم‬ ‫انتخابــات در محیطــی پــر از صفــا و صمیمیــت و بــا کمــال بی نظــری‬ ‫و رعایــت بی طرفــی برگــزار شــود و کســانی کــه بــا افتخــار نمایندگــی‬ ‫مــردم‪ ،‬وارد قــوه مقننــه یــا قانون گــذاری می شــوند‪ ،‬بــا خلــوص نیــت‬ ‫نســبت بــه وظیفــه خطیــر خــود اگاهــی داشــته و در راه تصویــب لوایــح‬ ‫کارامــد و خداپســندانه‪ ،‬از هیــچ کوششــی فروگــذار نکننــد و مــردم عزیــز‬ ‫مــا نیــز بــا حضــور و رای دادن بــه افــراد اصلــح‪ ،‬وظیفــه ملــی و مذهبــی‬ ‫خــود را به جــای اورنــد‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫صادرات داروی ایرانی به ‪ ۵۰‬کشور دنیا‬ ‫وزیــر بهداشــت بااشــاره به تحریم هــای دارویــی در کشــور‪ ،‬گفــت‪« :‬مــا بــا همــه‬ ‫حضــور شــرکت های چندملیتــی قبل ازانقــاب تنهــا ‪۲۵‬درصــد از داروهایمــان را در‬ ‫داخــل کشــور تهیــه می کردیــم؛ امــا امــروز فرزنــدان برومنــد شــما در عرصــه صنعــت‬ ‫دارویــی کشــور‪۹۷ ،‬درصــد داروهــای موردنیــاز جمعیــت ‪۸۳‬میلیونــی را تهیــه می کنند‬ ‫ـزارش‬ ‫و مــا درهمین شــرایط تحریــم‪ ،‬بــه ‪ ۵۰‬کشــور دنیــا دارو صــادر می کنیــم»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ایســنا؛ دکتــر ســعید نمکــی تاکیــد کــرد‪« :‬امریکایی هــا می خواســتند مــا را در عرصــه‬ ‫دارو و تجهیــزات پزشــکی زمین گیــر و مایــوس و درمانــده کننــد؛ امــا به لطــف خداونــد‬ ‫و بــا همــت ســربازان عرصــه ســامت و تولیــد ایــن کشــور‪ ،‬امــروز کمبودهــای دارویــی‬ ‫مــا یک ســوم روز مشــابه در ســال قبــل اســت»‪.‬‬ ‫راه اندازی سیستم پهپادی‬ ‫برای رصد کامل شبکه اب و برق‬ ‫مدیرعامــل شــرکت مادرتخصصــی مدیریــت ســاخت و تهیــه کاالهــای اب و بــرق‬ ‫(ســاتکاب)‪ ،‬از راه انــدازی سیســتم پهپــادی بــرای رصــد کامــل شــبکه اب و برق کشــور‬ ‫ـزارش مهــر؛ محمدولــی عالءالدینــی یکــی از محورهــای اصلــی فعالیــت‬ ‫خبــر داد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ســاتکاب را حمایــت از ســاخت داخــل و اســتفاده از فناوری هــای نویــن دانســت و‬ ‫افــزود‪« :‬یکــی از الزامــات اصلــی حمایــت از تولیدکننــده داخلــی‪ ،‬ایجــاد بــازار مناســب‬ ‫بــرای خریــد محصــوالت ارائه شــده دراین بخــش اســت؛ ازایــن رو‪ ،‬ســاتکاب‪ ،‬خریــد‬ ‫تضمینــی محصــوالت دانش بنیــان حــوزه اب و بــرق را در دســتورکار قــرار داده اســت»‪.‬‬ ‫کاهش قیمت دالر؛ به زودی‬ ‫رئیــس بانــک مرکــزی گفــت‪« :‬بــودن و نبــودن ‪ ،FATF‬تاثیــر زیــادی در‬ ‫اقتصــاد مــا نــدارد و اگــر همــه تمرکــز خــود را بــر روی ‪ FATF‬بگذاریــم‪،‬‬ ‫شــاید خیلی چیزهــا را از دســت بدهیــم‪ .‬مــا تالشــمان را بــدون توجــه بــه‬ ‫ســایر مســائل انجــام می دهیــم و امیدواریــم کــه اوضــاع اقتصــاد بهتــر‬ ‫ـزارش ایلنــا؛ عبدالناصــر همتــی اینکــه گفتــه می شــود دولــت‬ ‫شــود»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫خــودش دالر را افزایــش می دهــد‪ ،‬گفــت‪« :‬چنیــن حرف هایــی صحــت‬ ‫نــدارد و حرف هــای بی خودی ســت و قصــد دارنــد تــا جــو روانــی ایجــاد‬ ‫کننــد و ان شــاءاهلل قیمــت دالر ب ـه زودی کاهــش پیــدا خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫افزایش حجم ذخیره سازی گاز در کشور‬ ‫مدیــر دیســپاچینگ شــرکت ملــی گاز ایــران بااشــاره به ورود هــوای ســرد بــه‬ ‫کشــور‪ ،‬گفــت‪« :‬از هفتــه گذشــته و بــا پیش بینــی ورود جبهــه هــوای ســرد‬ ‫بــه کشــور‪ ،‬تمهیــدات الزم بــرای پایــداری شــبکه گاز انجــام شــده اســت کــه‬ ‫ـزارش انــا؛‬ ‫براین اســاس؛ حجــم ذخیــره گاز در شــبکه را افزایــش دادیــم»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫بــا ورود مــوج جدیــد ســرما بــه کشــور انتظــار م ـی رود تــا مصــرف گاز نیــز در‬ ‫بخــش خانگــی افزایــش یابــد‪ .‬براســاس اخریــن امــار؛ مصــرف گاز در بخــش‬ ‫خانگــی و تجــاری بــه روزانــه حــدود ‪۶۵۰‬میلیون مترمکعــب گاز رســید کــه‬ ‫احتمــاالً ایــن میــزان مصــرف در روزهــای اتــی نیــز افزایــش یابــد‪.‬‬ ‫افزایش ورود کشتی های اقیانوس پیما به بندرها‬ ‫شــده مــار و گربــه ناقــل ویــروس اســت»‪ .‬او خاطرنشــان کــرد‪« :‬مواردی کــه‬ ‫اکنــون اتفــاق افتــاده‪ ،‬انتقــال انســان بــه انســان اســت کــه ازطریــق تنفــس‬ ‫به صــورتِ عطســه‪ ،‬انتقــال ویــروس بــه دســت و برخــورد ان بــا چشــم‪ ،‬بینــی‬ ‫و صــورت اســت»‪ .‬او گفــت‪« :‬کلیــه تدابیــر امنیتــی در مرزهــا دیــده شــده و‬ ‫همــکاران مــا‪ ،‬در پایگاه هــای مراقبــت مــرزی همــه افرادی کــه وارد کشــور‬ ‫می شــوند؛ چــه از راه هوایــی یــا زمینــی (در اســتان خراســان شــامل پنــج‬ ‫مــرز تایبــاد‪ ،‬ســرخس‪ ،‬لطف ابــاد درگــز‪ ،‬باج گیــران و مــرز هوایــی فــرودگاه‬ ‫شــهید هاشــمی نژاد)؛ توســط همــکاران رصــد و تب ســنجی و مراقبــت‬ ‫ســندرومیک درموردشــان انجــام می شــود؛ اگــر بیمــار بودنــد‪ ،‬توســط پزشــک‬ ‫ویزیــت و درصــورت لــزوم‪ ،‬بــه بیمارســتان اعــزام می شــوند‪ .‬البتــه تاکنــون‬ ‫هیــچ مــوردی از کرونــا را در مشــهد و خراســان رضــوی نداشــته ایم و اساس ـاً‬ ‫ایــن بیمــاری‪ ،‬تااین لحظــه داخــل ایــران نبــوده»‪ .‬او افــزود‪« :‬مهم تریــن راه‬ ‫پیشــگیری از ابتــا‪ ،‬شست وشــوی دست هاســت‪ .‬در وهلــه اول‪ ،‬دســتانتان‬ ‫را بشــویید‪ .‬دراین بــاره حدیثــی نیــز هســت کــه وقتــی می خواهیــم چیــزی‬ ‫بخوریــم‪ ،‬دســتان خــود را بشــوییم‪ .‬زمــان شست وشــو بیــن ‪ 20‬تــا ‪30‬ثانیــه‬ ‫باشــد؛ چیــزی حــدود پنــج صلــوات‪ .‬قســمت های مختلــف دســت را بایــد بــا‬ ‫اب و صابــون شســت‪ .‬نکتــه دوم؛ حیــن عطســه و ســرفه حتمـاً جلــوی دهــان‬ ‫خــود را بگیریــم؛ زیــرا ترشــحات می تواننــد تــا حــدود دومتــر منتشــر شــود‪.‬‬ ‫ویــروس می توانــد ازطریــق همیــن ترشــحات نیــز بــه فــرد دیگــر قابل انتقــال‬ ‫باشــد‪ .‬حیــن عطســه و ســرفه بــا دســتمال کاغذی جلــوی دهــان و بینــی خود‬ ‫را بگیریــم؛ درصــورت نبــود دســتمال کاغذی‪ ،‬جلــوی دهــان و بینــی خــود را‬ ‫بــا قســمت ارنــج لبــاس بپوشــانیم و از کــف دســتان خــود اســتفاده نکنیــم‪.‬‬ ‫همچنیــن ســعی کنیــم دس ـت های نشُ ســته را بــه صــورت‪ ،‬چشــم و بینــی‬ ‫نزنیــم‪ .‬دســت الــوده‪ ،‬می توانــد بیمــاری را منتقــل کنــد‪ .‬ســعی کنیــم از‬ ‫دیده بوســی و دس ـت دادن هــم جلوگیــری کنیــم‪ .‬اگــر فــردی بیمــار اســت‪،‬‬ ‫در منــزل بمانــد‪ .‬درصــورت تمــاس بــا فــرد بیمــار‪ ،‬ماســک بزنیــم و بــا فاصلــه‬ ‫ارتبــاط برقــرار کنیــم»‪ .‬او افــزود‪« :‬بیمــاری کرونــا همــه گروه هــای ســنی را‬ ‫می توانــد درگیــر کنــد؛ امــا مــوارد فوتــی عمدتـاً در افــراد باالیِ ‪60‬ســال بــوده‬ ‫اســت‪ .‬در افــراد ســالمند خطــر مرگ ومیــر باالتــر اســت یــا افــرادی بــا بیمــاری‬ ‫زمینـه ای‪ .‬اکثــر قریب به اتفــاق‪ ،‬افــرادی هســتند کــه بیمــاری زمینـه ای دارنــد‬ ‫و داروهــای ضعــف سیســتم ایمنــی مصــرف می کننــد‪ .‬خانم هــای بــاردار و‬ ‫کــودکان زی ِرپنج ســال شــامل گــروه اســیب پذیر هســتند»‪ .‬او درپایــان‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬بیمــاری کرونــا رســانه ای شــده‪ ،‬جلســات مکــرر اموزشــی‬ ‫برگــزار شــده‪ ،‬در روزنامه هــا و صــدا و ســیما اطالع رســانی شــده و کارکنــان‬ ‫پایــگاه مراقبــت مــرزی‪ ،‬کارکنــان بیمارســتان ها و اورژانــس ‪ 115‬و پزشــکان‬ ‫مــا اموزش دیده انــد»‪.‬‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی گفــت‪« :‬از ابتــدای امســال تــا نیمــه‬ ‫بهمن مــاه‪۱۳۰ ،‬میلیون تــن انــواع کاال در بندرهــای تجــاری کشــور تخلیــه و‬ ‫بارگیــری شــد کــه نســبت بــه مــدت مشــابه پارســال ‪7.5‬درصــد رشــد داشــته»‪.‬‬ ‫ گــزارش فــارس؛ محمــد راســتاد‪ ،‬از رشــد ‪2.5‬درصــدی صــادرات و واردات‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫غیرنفتــی طــی ‪۱۰‬ماه گذشــته در بندرهــای بازرگانــی ایــران و افزایــش ‪7.5‬درصــدی‬ ‫ورود کشــتی های اقیانوس پیمــا بــه بندرهــای تجــاری خبــر داد‪ .‬پهلوگیــری‬ ‫و ترافیــک هشــت هزارفروند انــواع کشــتی های اقیانوس پیمــا بــه بندرهــا در‬ ‫‪10‬ماهه گذشــته‪ ،‬نشــان می دهــد کــه هیچ یــک از اهــداف و اغــراض دشــمنان در‬ ‫تحریم هــای ایــران موثــر نبــوده اســت‪.‬‬ ‫غرفه‬ ‫نمایشگاه پوشاک‬ ‫کیف و کفش‬ ‫خاتمه‪۹۸/11/25 :‬‬ ‫مکان‪ :‬همدان‬ ‫بازدید‪ 15 :‬تا ‪20:30‬‬ ‫گستره‪ :‬داخلی‬ ‫سایت‪hamedanfair.ir :‬‬ ‫تماس‪081-32544130 :‬‬ ‫مازندران ‪3‬‬ ‫چهار شنبه‪ 23‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1927‬‬ ‫افتتـاح طرح های ابرسـانی به خلیل شـهر‬ ‫و بهسازی و مهندسی مجدد ‪ ۱۴‬حلقه چاه‬ ‫در مازندران‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫در دهمیـن روز از دهه مبارک فجر‬ ‫و با حضـور نماینـده مـردم شـرق مازنـدران در مجلس‪ ،‬معاونان مهندسـی‬ ‫و توسـعه و مالـی و پشـتیبانی اب و فاضالب مازنـدران‪ ،‬فرماندار و مدیران‬ ‫شهرسـتانی و خانـواده معظـم شـهدا طـرح ابرسـانی بـه خلیل شـهر بـا‬ ‫اعتبـار ‪ ۱۲‬میلیارد ریـال و برخـورداری چهارهزار نفـر افتتـاح و بهسـازی و‬ ‫مهندسـی مجـدد ‪ ۱۴‬حلقه چـاه با اعتبـار هفت میلیارد ریـال و برخورداری‬ ‫ گـزارش روابط عمومـی شـرکت اب‬ ‫‪ ۶۰‬هزار نفـر بـه بهره بـرداری رسـید‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫و فاضلاب اسـتان مازنـدران؛ معـاون مهندسـی و توسـعه شـرکت‪ ،‬هدف‬ ‫از اجـرای طـرح ابرسـانی بـه خلیل شـهر را افزایـش تـوان تامیـن بـرای‬ ‫مقابلـه بـا کمبـود اب در مواقـع پیـک مصـرف عنـوان و تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫«در ایـن طـرح یک حلقـه چـاه بـا ابدهـی ‪ ۱۵‬لیتر در ثانیـه حفـر و تجهیز‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۰۰‬متـر لوله گـذاری بـرای احداث خـط انتقـال و ‪ ۷۰۰‬متر برق رسـانی‬ ‫بـه قـدرت ‪ ۵۰‬کیلـووات انجـام‪ ۳۰۰ ،‬متـر محوطه سـازی و ‪ ۳۵‬مترمربـع‬ ‫بابیان اینکـه ایـن طـرح‬ ‫اتاقـک چـاه سـاخته شـد»‪ .‬مهنـدس یزدان پنـاه‬ ‫ِ‬ ‫از سـال گذشـته بـا صـرف ‪ ۱۲‬میلیارد ریـال هزینـه در دسـتور کار قـرار‬ ‫گرفـت‪ ،‬افـزود‪« :‬چهارهزار نفـر از مشـترکین از مزایای این طـرح بهره مند‬ ‫می شـوند»‪ .‬وی‪ ،‬در ادامـه سـخنانش ضمـن اشـاره بـه افتتـاح طـرح‬ ‫بهسـازی و مهندسـی مجـدد ‪ ۱۴‬حلقـه چـاه در اسـتان به صـورتِ نمادین‬ ‫در بهشـهر گفـت‪« :‬در ایـن طـرح عملیات ویدئومتری و بررسـی سـاختار‬ ‫چاه هـا‪ ،‬الیروبـی و تخلیه رسـوبات از داخل چاه‪ ،‬مطالعـه‪ ،‬طراحی و نصب‬ ‫منصوبـات جدیـد انجـام شـد»‪ .‬معاون مهندسـی و توسـعه ابفـا مازندران‬ ‫خاطرنشـان کـرد‪« :‬با اجرای این طـرح ‪ ۲۸۰‬لیتردرثانیه بـه ظرفیت تولید‬ ‫اب چاه های اسـتان افزوده شـد»‪ .‬فرماندار بهشـهر نیز در سـخنانی ضمن‬ ‫قدردانـی از اجـرای طـرح ابرسـانی بـه شهرسـتان بهشـهر گفـت‪« :‬ایـن‬ ‫شهرسـتان دارای مشـکالت زیـادی در بخـش زیرسـاخت ها بـوده کـه در‬ ‫دولـت تدبیـر و امیـد خدمـات بسـیاری بـه مـردم ایـن شـهر ارائه شـد»‪.‬‬ ‫هـادی خنجـری ادامـه داد‪« :‬تا کنون ‪ ۷۵‬روسـتای بهشـهر ابرسـانی شـد‬ ‫کـه اقـدام موثـری در تامیـن اب شـرب بوده اسـت»‪.‬‬ ‫طرح پیک امید کانون مازندران در روستاهای کم برخوردار استان برگزار شد‬ ‫به مناسـبت دهـه فجـر‪ ،‬پیـک امیـد کانـون پـرورش‬ ‫فکـری کـودکان و نوجوانـان مازنـدران در ‪ 10‬روسـتای‬ ‫ گـزارش روابط عمومی‬ ‫کم برخـوردار اسـتان برگزار شـد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ اداره کل کانـون پـرورش فکری کودکان و نوجوانان اسـتان‬ ‫مازنـدران؛ هم زمـان بـا دهه فجـر برنامه پیـک امید کانون‬ ‫با هدف توسـعه عدالت فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان‬ ‫روسـتایی با اجـرای فعالیت های متنـوع فرهنگی‪ ،‬هنری‬ ‫و ادبـی در روسـتاها و مناطـق کم برخـوردار برگـزار‬ ‫می شـود‪ .‬ایـن برنامـه در قالـب طرح هـای مختلفـی این‬ ‫برنامـه را در روسـتاها و مناطـق کم برخـوردار روسـتای‬ ‫و شـهری اسـتان اجـرا می شـود‪ .‬هم زمـان بـا دهـه فجر‬ ‫‪ 10‬برنامـه پیـک امیـد با حضـور مربیـان و کارشناسـان‬ ‫کانـون پـرورش فکـری در ‪ 10‬روسـتای اسـتان از قبیل‪:‬‬ ‫سـیمرغ‪ ،‬فریدونکنـار‪ ،‬محمودابـاد‪ ،‬نور‪ ،‬نوشـهر‪ ،‬تنکابن‪،‬‬ ‫نشـتارود‪ ،‬نـکا و کیاسـر به اجـرای برنامه هـای فرهنگی‪،‬‬ ‫هنـری بـرای کـودکان و نوجوانـان روسـتایی پرداخـت‪.‬‬ ‫بر همین اسـاس‪ ،‬طـرح پیک امیـد در سـومین روز از دهه‬ ‫فجـر درروسـتاهای شهرسـتان های نـور‪ ،‬محمودابـاد و‬ ‫قائمشـهر اجـرا شـد و در دور بعـدی خود در روسـتاهای‬ ‫شهرسـتان؛ نکا‪ ،‬سیمرغ و فریدونکنار و چهاردانگه ساری‬ ‫انجـام شـد‪ .‬طرح پیـک امیـد با حضـور مدیـرکل کانون‬ ‫مازنـدران‪ ،‬معـاون فرهنگی و دیگر کارکنان ایـن اداره کل‬ ‫ی روسـتای بابـاکال‬ ‫در مدرسـه ابتدایـی شـهید قاسـم ‬ ‫چهاردانگـه کیاسـر با انجـام برنامه های متنـوع فرهنگی‪،‬‬ ‫هنـری و ادبـی‪ ،‬اجـرای نمایش عروسـکی و اهدای کتاب‬ ‫بـه کـودکان و نوجوانـان دانش امـوز روسـتایی برگـزار‬ ‫شـد‪ .‬همیـن برنامه بـا همـکارای کتابخانه سـیار و مرکز‬ ‫فرهنگـی هنـری نـکا در روسـتای دوراب شهرسـتان بـا‬ ‫انجـام فعالیت هـای قصه گویـی‪ ،‬معرفـی وقایـع و ایـام‪،‬‬ ‫بـازی و سـرگرمی‪ ،‬کاردسـتی به همراه پذیرایـی و اهدای‬ ‫جوایـز صـورت پذیرفت‪ .‬در همین حال پیـک امید کانون‬ ‫پـرورش فکـری شهرسـتان سـیمرغ هـم بـا همـکاری‬ ‫امـام جمعه‪ ،‬بخشـداری‪ ،‬اداره فرهنگ و ارشـاد اسلامی‪،‬‬ ‫کتابخانـه عمومی‪ ،‬اموزش و پرورش شهرسـتان سـیمرغ‬ ‫در مدرسـه شـهید رحمان رضایی روسـتای سنگ تاب با‬ ‫اجـرای برنامه هـای متعدد فرهنگی و بازی و سـرگرمی و‬ ‫اهـدای جوایـز و کتاب به کـودکان و نوجوانان روسـتایی‬ ‫اجرا شـد‪ .‬در شهرسـتان فریدونکنار نیـز طرح پیک امید‬ ‫توسـط مرکز فرهنگی هنری و کتاب خانه سـیا روستایی‬ ‫این شهرسـتان‪ ،‬با برنامه های متنوع و پرنشـاط فرهنگی‬ ‫و هنری در مدرسـه شـهید یزدانخواه روستای حسین اباد‬ ‫برگزار شـد‪ .‬این طرح در راسـتای توسعه عدالت فرهنگی‬ ‫بـرای کـودکان و نوجوانـان محـروم از خدمـات فرهنگی‬ ‫شـهری توسـط کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫مازنـدران در مناطـق شـهری و روسـتایی کم برخـوردار‬ ‫اجرا می شـود‪.‬‬ ‫اجرای پروژ ه‪‎‬های عمرانی بقاع متبرکه در میاندورود‬ ‫رئیـس اداره اوقـاف و امور خیریه میانـدورود اظهار داشـت‪« :‬پروژه های‬ ‫عمرانی در امامزادگان شهرسـتان میاندورود با کمک اعتبارات اداره کل‬ ‫ گزارش‬ ‫ حال انجام اسـت»‪ .‬به‬ ‫اوقاف اسـتان و مشـارکت های مردمـ ‬ ‫ی در ِ‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومـی اداره کل اوقـاف و امـور خیریه اسـتان مازنـدران؛ محمود‬ ‫فیاض بخـش بااشـاره به اینکه در شهرسـتان میانـدورود ‪ 27‬امامـزاده و‬ ‫‪ 200‬موقوفـه وجـود دارد‪ ،‬اظهـار کـرد‪« :‬از ابتـدای امسـال تاکنـون‬ ‫‪ 549‬سـند اجـاره اولیـه تنظیـم و ‪ 425‬سـند اجاره در این شهرسـتان‬ ‫تمدیـد شـده اسـت»‪ .‬وی با اعالم اینکـه سـندهای اجـاره برابـر نیـت‬ ‫واقفـان اجـرا می شـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪« :‬در حال حاضـر در ‪ 10‬امامـزاده‬ ‫درحال انجام اسـت»‪ .‬رئیس‬ ‫شهرسـتان میانـدورود پروژه های عمرانـی‬ ‫ِ‬ ‫اداره اوقـاف و امـور خیریـه میانـدورود افـزود‪« :‬پروژه هـای عمرانـی در‬ ‫امامـزادگان شهرسـتان میانـدورود بـا کمـک اعتبـارات اداره کل اوقاف‬ ‫ حـال انجـام اسـت»‪ .‬این مسـئول‬ ‫اسـتان و مشـارکت های مردمـ ‬ ‫ی در ِ‬ ‫بااشـاره به اینکه بخـش زائرسـرای امامـزاده سـید حمـزه بـا ‪ 90‬درصـد‬ ‫پیشـرفت فیزیکـی مراحل اخـر کار را طی می کنـد‪ ،‬ادامـه داد‪« :‬اخیرا‬ ‫مبلـغ پنج میلیون تومـان بـرای تعمیـرات داخلی امامـزاده عبـداهلل(ع)‬ ‫سـوربن (ولتیـر) اختصـاص یافـت تا فضـای داخلی این بقعـه متبرکه‬ ‫بهسـازی شـود»‪ .‬فیاض بخش از اتمام سـاختمان بقعه جدیـد امامزاده‬ ‫قاسـم(ع) زید سـفلی خبـر داد و گفت‪« :‬کارهـای عمرانـی در امامزاده‬ ‫ابراهیـم(ع) اسـرم و امامـزاده احمـد(ع) جامخانه درحال انجام اسـت»‪.‬‬ ‫وی خواسـتار تقویـت برنامه های فرهنگـی در امامزادگان شـاخص این‬ ‫شهرسـتان شـد و بیان کـرد‪« :‬درحال پیگیری مالکیت زمیـن امامزاده‬ ‫جمال الدین(ع) ورکال در قالب تفاهم و کار حقوقی با بنیاد مستضعفان‬ ‫هسـتیم»‪ .‬رئیس اداره اوقـاف و امور خیریه میاندورود بر تبلیغ و ترویج‬ ‫قائم مقام کمیته امداد مازندران خبر داد؛‬ ‫اجرای جشن نیکوکاری با شعار «بیایید عید را به خانه هایشان ببریم»‬ ‫جلســه چگونگــی اجــرای جشــن نیکــوکاری با حضــور قائم مقــام کمیتــه امــداد مازنــدران و‬ ‫ـزارش ســایت خبــری کمیتــه امــداد؛ قائم مقــام‬ ‫اعضــای ســتاد ایــن جشــن برگــزار شــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫بابیان اینکــه جشــن نیکــوکاری امســال بــا شــعار‬ ‫کمیتــه امــداد مازنــدران در ایــن جلســه‬ ‫ِ‬ ‫«بیاییــد عیــد را بــه خانه هایشــان ببریــم» اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن جشــن با هــدف کمــک‬ ‫بــه نیازمنــدان و مددجویــان برگــزار می شــود»‪ .‬ناصــر اســکندری افــزود‪« :‬جشــن نیکــوکاری‬ ‫امســال در روزهــای چهاردهــم‪ ،‬پانزدهــم و شــانزدهم اســفند به ترتیــب در مــدارس‪ ،‬پایگاه هــا‬ ‫و میعادگاه هــای نمــاز جمعــه اســتان هم زمــان بــا سراســر کشــور برگــزار خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪« :‬بســیج‪ ،‬ســازمان دانش امــوزی‪ ،‬امــوزش و پــرورش‪ ،‬موسســات خیریــه‪،‬‬ ‫شــورای زکات روســتا و مراکــز نیکــوکاری در اجــرای جشــن نیکــوکاری بــا کمیتــه امــداد‬ ‫مشــارکت دارنــد»‪ .‬وی بیــان داشــت‪« :‬کمک هــای جمع اوری شــده نقــدی و غیر نقــدی‬ ‫در ســریع ترین زمــان به دســت نیازمنــدان می رســد»‪ .‬اســکندری بــا تقدیــر از مشــارکت و‬ ‫همراهــی خیــران و مــردم نوع دوســت گفــت‪80« :‬هــزار خانــوار در مازنــدران تحت حمایــت‬ ‫کمیتــه امــداد قــرار دارنــد و از خدمــات ایــن نهــاد بهره منــد هســتند»‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری مازندران منصوب شد‬ ‫مدیرکل اموزش و پرورش مازندران در جمع مدیر و معاونان شهرستان امل‪:‬‬ ‫ی به کار بگیریم‬ ‫همه توان خود را در تربیت نیروهایی در تراز جمهوری اسالم ‬ ‫مدیــرکل امــوزش و پرورش مازنــدران در جمع مدیــر‪ ،‬معاونان‬ ‫و کارکنــان اداره امــوزش وپــرورش شهرســتان امــل‪ ،‬ضمــن‬ ‫قدردانــی از تــاش و کوشــش فرهنگیــان ایــن شــهر عالم پرور‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬همــه بایــد از تمــام تــوان خــود بــرای تربیــت‬ ‫نیروهایــی در تــراز جمهــوری اســامی بــا ویژگی هایــی چــون‬ ‫تدیــن‪ ،‬نــواوری‪ ،‬والیتمــداری و وطن دوســتی بهــره بگیریــم»‪.‬‬ ‫علیرضــا ســعدی پور گفــت‪« :‬راهبــری اموزشــی یعنــی‬ ‫اســتفاده از همــه ظرفیت هــا؛ پــس الزم اســت از توانمنــدی‬ ‫مدیــران مــدارس و معلمــان بــرای تربیــت درســت بهــره‬ ‫بگیریــم و در ایــن مســیر نیــز حــوزه ســتادی بایــد در بخــش‬ ‫نظارتــی خــود را تقویــت کنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬امــروز نیازمنــد‬ ‫مدیریــت تحول پذیــر در امــوزش و پــرورش هســتیم و اتفاقـاً‬ ‫معلــم‪ ،‬عامــل تغییــر و تحــول و ســتون فقــرات در دســتگاه‬ ‫تعلیــم و تربیــت اســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬درراســتای ارتقــای‬ ‫امــوزش و پــرورش‪ ،‬بــه شهرســتان ها و مناطــق اعتمــاد‬ ‫کافــی داریــم امــا الزم اســت تاکیــد کنــم کــه اولویت بنــدی‬ ‫در اجــرای برنامه هــا را جــدی بگیرنــد»‪ .‬ســعدی پور در ادامــه‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬رفتــار درســت بــا دانش امــوزان‪ ،‬زمینــه‬ ‫شــادابی و نشــاط در مدرســه را فراهــم می ســازد»‪ .‬وی‬ ‫در پایــان بــه شــعار اصلــی در امــوزش و پــرورش مازنــدران‬ ‫اشــاره و خاطرنشــان کــرد‪« :‬اخالق محــوری و اخالق مــداری‬ ‫در راس شــعارها و برنامه هــای ماســت»‪.‬‬ ‫تولید و انتشار نماهنگ (سردار فاتح)‬ ‫ی مازنـدران از‬ ‫مدیـرکل فرهنگ و ارشـاد اسلام ‬ ‫تولیـد و انتشـار موسـیقی تک اهنـگ (سـردار‬ ‫فاتـح) توسـط هنرمنـدان موسـیقی مازنـدران‬ ‫خبـر داد‪ .‬عبـاس زارع افـزود‪« :‬در راسـتای ترویج‬ ‫و توسـعه فرهنـگ بومـی باتوجه به نیازهـای روز‬ ‫جامعـه و حمایـت از تولیـد موسـیقی های فاخر‪،‬‬ ‫همچنیـن پاسداشـت مقـام شـامخ و دالوری هـا‬ ‫و رشـادت های سـردار شـهید حـاج قاسـم‬ ‫سـلیمانی‪ ،‬ایـن اداره کل اقـدام به تولید و انتشـار‬ ‫ایـن نماهنـگ کـرده اسـت»‪ .‬وی اضافـه کـرد‪:‬‬ ‫«در ایـن تک اهنـگ کـه در قالـب نماهنـگ‬ ‫هشت دقیقه ای سـت‪ ،‬سـعی شـده تا از چهره های‬ ‫جوان به همراه پیش کسـوتان موسـیقی مازندران‬ ‫اسـتفاده شـود»‪ .‬زارع تصریح کرد‪« :‬این موسـیقی با سـروده ای از رحمان جهانی به زبان مازندرانی و اهنگ سـازی سـجاد پاریاو و‬ ‫سـدیف رسـتمعلی بـه خوانندگـی اسـتاد محمدرضـا اسـحاقی‪ ،‬رحمـان جهانـی و سـجاد پاریـاو تولید شـده اسـت»‪.‬‬ ‫فرهنـگ وقـف براسـاس نیـاز روز جامعه تاکید کـرد و افـزود‪« :‬از وقف‬ ‫در حـوزه تامیـن جهیزیـه‪ ،‬کمک هزینـه تحصیلـی‪ ،‬پژوهشـی‪ ،‬علمی‬ ‫ و دانشـگاهی اسـتقبال می کنیـم»‪ .‬ایـن مسـئول در بخـش دیگری با‬ ‫گرامیداشـت ایـام مبـارک دهـه فجـر‪ ،‬تصریح کـرد‪« :‬غبارروبـی گلزار‬ ‫شـهدا و امامزادگان شهرسـتان میاندورود در ایام دهه فجر انجام شـد»‪.‬‬ ‫فیاض بخـش از ثبـت نه وقف جدیـد انتفاعی در شهرسـتان میاندورود‬ ‫از ابتـدای امسـال تاکنون خبـر داد»‪ .‬وی باتاکید بر اینکه راهپیمایی ‪۲۲‬‬ ‫بهمـن امسـال از ویژگی هـای خاصی برخـوردار اسـت و به همین دلیل‬ ‫باید حضور مردم در ان شـکوهمندتر از سـال های گذشته باشد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«مـردم بـا حضور گسـترده و با نشـاط خـود در این راهپیمایی نشـان‬ ‫می دهنـد مردمـی منسـجم‪ ،‬یکپارچـه و دارای وحـدت هسـتند که با‬ ‫قـوت و قـدرت در مقابـل زورگویان و سـلطه طلبان می ایسـتند»‪.‬‬ ‫بازدید معاون فنی و ابخیزداری اداره کل منابع طبیعی و ابخیزداری‬ ‫مازندران‪-‬ساری از پروژه های مکانیکی ابخیزداری حوزه دارابکال‬ ‫معــاون فنــی و ابخیــزداری اداره کل منابــع طبیعــی‬ ‫و ابخیــزداری مازندران‪-‬ســاری‪ ،‬ضمــن بازدیــد از‬ ‫پروژه هــای اجراشــده ابخیــزداری در حــوزه دارابــکالی‬ ‫شهرســتان میانــدرود‪ ،‬گفــت‪« :‬باتوجه بــه مطالعــات‬ ‫انجام شــده در ســنوات گذشــته‪ ،‬دو دســتگاه بنــد‬ ‫ســنگ و مــات و یک دســتگاه کانــال هدایــت‬ ‫ســیل بــا مبلــغ ‪ ۲۰۰‬میلیون تومــان و بــا حجــم‬ ‫‪ ۸۰۰‬متر مکعــب در حــوزه دارابــکال احــداث شــد»‪.‬‬ ‫اســماعیل مختارپــور افــزود‪« :‬مطالعــه حــوزه دارابــکال‬ ‫در ســال ‪ ۸۸‬به اتمــام رســید و عملیــات اجرایــی‬ ‫بــرای کنتــرل و مدیریــت حــوزه ابخیــز دارابــکال از‬ ‫ســال ‪ ۹۱‬اغــاز شــد‪ .‬ســطح حــوزه دارابــکال در حــدود‬ ‫‪۱۳۴۱۰‬هکتــار اســت و هــدف از انجــام پروژه هــای‬ ‫ سوی استاندار مازندران؛‬ ‫طی حکمی از ِ‬ ‫بــا حکــم اســتاندار مازنــدران رقیــه‬ ‫ عنــوان سرپرســت معاونــت‬ ‫صفــری به‬ ‫ِ‬ ‫توســعه مدیریــت و منابــع اســتانداری‬ ‫منصــوب شــد‪ .‬حکــم انتصــاب صفــری‬ ‫در جلســه شــورای اداری مازنــدران کــه‬ ‫باحضــور محمــود واعظــی (رئیس دفتــر‬ ‫رئیس جمهــوری) در ســاری برگــزار شــد‪،‬‬ ‫بــه وی داده شــد‪ .‬صفــری پیــش از ایــن‬ ‫در ســمت معــاون دفتــر امــور اجتماعــی‬ ‫اســتانداری مازنــدران و معــاون فرمانــدار‬ ‫شهرســتان نــور فعالیــت می کــرد‪.‬‬ ‫اســتاندار مازنــدران هنــگام اعطــای‬ ‫حکــم انتصــاب خانــم صفــری گفــت‪:‬‬ ‫ی مازندران خبر داد؛‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالم ‬ ‫«براســاس دســتور رئیس جمهــوری‬ ‫می بایســت ‪ ۳۰‬درصــد پســت های‬ ‫مدیریتــی را بــه بانــوان اختصــاص‬ ‫دهیــم»‪ .‬احمــد حســین زادگان افــزود‪:‬‬ ‫«در ســال ‪ ۹۷‬ســهم مدیریــت زنــان در‬ ‫مازنــدران تنهــا دودرصــد بــود و اکنــون‬ ‫ایــن رقــم بــه پنج درصــد افزایــش‬ ‫یافتــه اســت»‪ .‬مقــام عالــی دولــت در‬ ‫مازنــدران گفــت‪« :‬باتوجه بــه دســتور‬ ‫رئیس جمهــوری مبنی بــر اختصــاص‬ ‫ایــن تعــداد پســت های مدیریتــی بــه‬ ‫زنــان‪ ،‬ایــن رونــد در مازنــدران هــم‬ ‫پیگیــری می شــود»‪.‬‬ ‫ابخیــزداری در ایــن حــوزه حفاظــت خــاک و‬ ‫جلوگیــری از فرســایش‪ ،‬کاهــش روان اب حــوزه‪،‬‬ ‫کاهــش خطــرات ســیالب و احیــاء و حفــظ پوشــش‬ ‫گیاهی ســت»‪ .‬مختارپــور اضافــه کرد‪« :‬هشــت روســتا‬ ‫از مواهــب پروژه هــای ابخیــزداری در حــوزه دارابــکال‬ ‫برخــوردار خواهنــد شــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬در ســال ‪۹۷‬‬ ‫اعتبــاری بالغ بــر ‪۵۰۰‬میلیون تومــان در قالــب دوفقــره‬ ‫قــرارداد منعقــد شــد و نیــز مبلــغ ‪۳۰۰‬میلیون تومــان‬ ‫جهــت اجــرای عملیــات بیولوژیــک ابخیــزداری در‬ ‫شــایان ذکر‬ ‫حــوزه دارابــکال هزینــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫اســت کــه در ایــن بازدیــد‪ ،‬صمــد داداشــی (رئیــس‬ ‫اداره کنتــرل ســیالب و ابخوانــداری اداره کل)‪ ،‬معــاون‬ ‫فنــی و ابخیــزداری اداره کل را همراهــی کــرده اســت‪.‬‬ ‫با حضو ِر استاندار مازندران و رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان برگزار شد؛‬ ‫جلسه فوق العاده کارگروه سالمت و امنیت غذایی استان مازندران با موضوع کرونا ویروس‬ ‫جلســه کارگــروه ســامت و امنیــت غذایــی اســتان مازنــدران به صــورتِ فوق العــاده بــا‬ ‫موضــوع کروناویــروس و راه هــای پیشــگیری از ان در ســالن شــماره یــک اســتانداری‬ ‫مازنــدران برگــزار شــد‪ .‬اســتاندار مازنــدران در ایــن جلســه بــا اعــام ایــن مطلــب کــه‬ ‫ســتاد اموزشــی و اطالع رســانی کرونــا در مازنــدران تشــکیل می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬بر اســاس‬ ‫دســتورالعمل وزارت کشــور به منظــور امادگــی همه جانبــه در نخســتین اقــدام پــس از‬ ‫کنتــرل و مراقبــت مرزهــای هوایــی و دریایــی اســتان‪ ،‬ســتاد اموزشــی و اطالع رســانی‬ ‫ویــروس کرونــا در مازنــدران تشــکیل می شــود»‪‎.‬احمــد حســین زادگان در جلســه‬ ‫فوق العــاده کارگــروه ســامت و امنیــت غذایــی اســتان با تاکید بر اینکــه هیــچ گزارشــی‬ ‫از وجــود ایــن بیمــاری در اســتان نشــده اســت و همــه شــرایط تحــت کنتــرل اســت‪،‬‬ ‫افــزود‪« :‬دانشــگاه های علــوم پزشــکی مازنــدران و بابــل بــا تشــکیل ســتاد اموزشــی و‬ ‫اطالع رســانی‪ ،‬توصیــه و مراقبت هــای مربوطــه را اطالع رســانی می کننــد»‪ .‬اســتاندار‬ ‫مازنــدران با اظهار اینکــه اگرچــه پــرواز خارجــی در تنهــا فــرودگاه بین المللــی دشــت نــاز‬ ‫ســاری وجــود نــدارد؛ امــا همــه شــرایط تحــت کنتــرل اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬مرزهــای‬ ‫دریایــی در بنــادر امیرابــاد بهشــهر‪ ،‬فریدونکنــار و نوشــهر نیــز تحت کنتــرل و نظــارت قرار‬ ‫دارد»‪ .‬اســتاندار مازنــدران اضافــه کــرد‪« :‬در پــی اعــام وضعیــت اضطــراری ویــروس کرونــا‬ ‫از ســوی ســازمان بهداشــت جهانــی‪ ،‬وزیــر بهداشــت طــی نامـه ای بــه دکتــر جهانگیــری؛‬ ‫تو برگشــت بــه‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــوری از دولــت خواســت کــه همــه پروازهــای رف ‬ ‫چیــن تــا اطــاع ثانــوی لغــو شــود و در جلســه روز جمعــه گذشــته اعضــای دولــت کــه‬ ‫با حضــور وزرای بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‪ ،‬راه و شهرســازی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دســتی کشــور و ســخنگوی دولــت برگــزار شــد‪ ،‬مصــوب شــد کــه تــا اطــاع‬ ‫ثانــوی همــه پروازهــای ورودی و خروجــی بــه چیــن لغــو شــود»‪ .‬حســین زادگان تصریــح‬ ‫کــرد‪« :‬ســتاد اموزشــی و اطالع رســانی ویــروس کرونــا بایــد در فضــای مجــازی به ویــژه‬ ‫کانال هــای پر مخاطــب بــا هماهنگــی اداره کل ارشــاد نیــز فعالیــت اموزشــی را بــا‬ ‫هماهنگــی دانشــگاه علــوم پزشــکی گســترش دهــد»‪ .‬مقــام عالــی اســتان همچنیــن از‬ ‫صــدا و ســیما‪ ،‬خبرگزاری هــا و نشــریات محلــی نیــز خواســت امــوزش مــورد تاکیــد‬ ‫دانشــگاه را در رســانه ها به درســتی منعکــس کننــد‪ .‬وی بــر لــزوم رصــد مســتمر‬ ‫ویــروس کرونــا در اســتان و تشــکیل جلســات در شهرســتان ها بــا محوریــت فرمانــداری‬ ‫و بخشــداری ها تاکیــد کــرد و اظهــار داشــت‪« :‬همــه ایــن نــکات فقــط بــرای کنتــرل‬ ‫اوضاع براســاس دســتورالعمل ســازمان بهداشــت جهانــی و دولت اســت»‪ .‬رئیس دانشــگاه‬ ‫بابیان اینکــه همــه مرزهــای دریایــی یعنــی‬ ‫علــوم پزشــکی مازنــدران در ایــن جلســه ِ‬ ‫همــان بنــادر و فــرودگاه دشــت نــاز ســاری با حضــور تیم هــای بهداشــتی و درمانــی‬ ‫تحت کنتــرل قــرار دارنــد و افــراد در تــردد ایــن مرزهــا رصــد می شــوند‪ ،‬گفــت‪« :‬تمامــی‬ ‫ مراکــز درمانــی و بیمارســتانی اســتان نیــز امادگــی کامــل دارنــد»‪ .‬دکتــر ســید عبــاس‬ ‫بابیان اینکــه همــه بایــد مراقبت هــای بهداشــتی را هماننــد گذشــته رعایــت‬ ‫موســوی ِ‬ ‫کنیــم و ایــن اقدامــات عالوه بــر پیشــگیری از همــه نــوع بیمــاری بــرای ویــروس کرونــا‬ ‫نیــز اســت‪ ،‬توضیــح داد‪« :‬دســت نــدادن و روبوســی نکــردن بــا دیگــران مهــم اســت»‪.‬‬ ‫وی بااشــاره به اینکه شســتن دســت بــه روش اصولــی نیــز مــورد تاکیــد اســت‪ ،‬بیــان‬ ‫داشــت‪« :‬باتوجه بــه وجــود امکانــات‪ ،‬تجهیــزات و ســامانه بهداشــتی و درمانــی در‬ ‫مازنــدران همــه شــرایط بــرای پیشــگیری مهیا ســت و نگرانــی وجــود نــدارد»‪ .‬رئیــس‬ ‫دانشــگاه علــوم پزشــکی مازنــدران گفــت‪« :‬شــکل گیری ســتاد اموزشــی و اطالع رســانی‬ ‫فقــط بــرای پیشگیری ســت و از انجایی کــه ایــن ویــروس در دنیــا در حــال نفــوذ اســت‪،‬‬ ‫طبــق دســتورالعمل وزارت بهداشــت ایــن تدابیــر در همــه اســتان ها در دســتور کار قــرار‬ ‫گرفتــه اســت»‪ .‬دکتــر موســوی تصریــح کــرد‪« :‬تــب بــاالی ‪۳۸‬درجه‪ ،‬ســرفه های خشــک‬ ‫مــداوم‪ ،‬تنگــی نفــس و اســهال از عالئــم اولی ـ ه ایــن بیماری ســت و تنهــا راه مقابلــه بــا‬ ‫نفــوذ بیمــاری کرونــا‪ ،‬پیشگیری ســت»‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫چهار شنبه‪ 23‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1927‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860306009000581‬هیــات اول موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی‬ ‫و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه ثبــت ملــک چنــاران تصرفــات مالکانــه‬ ‫بالمعــارض متقاضــی اقــای قنبــر گل دوســت فرزنــد براتعلــی بشماره شناســنامه ‪ 3‬صــادره از چنــاران در یــک‬ ‫قطعــه زمیــن مزروعــی بــه مســاحت ‪ 10785.75‬مترمربــع قســمتی از پــاک ‪ 285‬فرعــی از ‪ 196‬اصلــی واقــع در‬ ‫اراضــی ســرک خراســان رضــوی بخــش ‪ 7‬حــوزه ثبــت ملــک چنــاران از محــل مالکیــت مشــاعی متقاضــی محرز‬ ‫گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود درصورتــی‬ ‫کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند می تواننــد از تاریــخ انتشــار‬ ‫اولیــن اگهــی بــه مــدت دومــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک‬ ‫مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت درصــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/12/10 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/11/23 :‬‬ ‫ابوالقاسم نظام زاده‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک چناران‬ ‫م الف ‪365‬‬ ‫مفقودی کارت هوشمند‬ ‫کارت هوشــمند بشــماره ‪ ۳۱۷۵۴۲۷‬خــودرو نیســان بــه شــماره انتظامــی ایــران ‪843 -25‬ص‪ 72‬مفقــود‬ ‫گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫تبریز‬ ‫اگهــی مزایــده ســهام شــرکت بهســاز تابلــو اســیا در پرونــده اجرایــی کالســه های‬ ‫‪ 9600355‬و ‪ 9700215‬و ‪9700217‬‬ ‫بــه موجــب پرونــده اجرائــی کالســه ‪ 9600355‬و ‪ 9700215‬و ‪ 9700217‬لــه روزبــه ترکی شــریف ابادی‬ ‫علیــه ایمــان ایرانــی بــه تعــداد ‪150‬ســهام از ‪450‬ســهم مدیــون در شــرکت بهســاز تابلو اســیا ثبت شــده به‬ ‫شــماره ‪ 2613‬شناســه ملــی ‪ 10102644497‬تاریــخ تاســیس ‪ 1383/03/10‬در ثبــت شــرکت ها بــه شــرح‬ ‫‪41/96‬ســهم از ‪150‬ســهم علیــه ایمــان ایرانــی در پرونــده ‪ 9600355‬بــه مبلــغ ‪ 2/808/380/000‬ریــال و‬ ‫میــزان ‪8/30‬ســهم از ‪150‬ســهم علیــه ایمــان ایرانــی در پرونــده ‪ 9700215‬بــه مبلــغ ‪ 556/000/000‬ریــال‬ ‫و میــزان ‪11/6‬ســهم از ‪150‬ســهم علیــه ایمــان ایرانــی در پرونــده ‪ 9700217‬بــه مبلــغ ‪782/500/000‬‬ ‫ریــال از ســاعت ‪ 9‬الــی ‪ 12‬مــورخ ‪ 1398/12/13‬از طریــق مزایــده در محــل اداره ثبــت گرمســار بــه فــروش‬ ‫می رســد‪ .‬ضمن ـاً برابــر نظریــه کارشناســی و بــا بــه عــدم ارائــه اســناد و مــدارک حســابداری قابــل اتــکا‬ ‫توســط مدیرعامــل بــه کارشــناس جهــت مشــخص شــدن بدهــکاری و بســتانکاری شــرکت تعــداد کل‬ ‫ســهم شــرکت بــه میــزان ‪450‬ســهم تــا تاریــخ ‪ 98/04/24‬بــه مبلــغ ‪ 30/127/033/966‬ریــال می باشــد‬ ‫کــه ســهم بدهــکار در شــرکت بهســاز تابلــو اســیا بــه میــزان ‪150‬ســهم می باشــد و مزایــده بــا توجــه بــه‬ ‫تجزیه پذیــر بــودن مــال مــورد بازداشــت (موضــوع مــاده ‪ 42‬ایین نامــه اجــرا) نســبت بــه ســهام بدهــکار‬ ‫از مبلــغ ‪ 10/042/344/655‬ریــال معــادل طلــب بســتانکار تــا تاریــخ تنظیــم پیش نویــس ســند انتقــال‬ ‫اجرایــی شــروع و بــه باالتریــن قیمــت پیشــنهادی نقــدا ً فروختــه خواهــد شــد‪ .‬ضمنـاً هزینه هــای انتقــال‬ ‫ســهام نــزد اداره ثبــت شــرکت ها و ‪ ...‬بــه عهــده خریــدار می باشــد و چنانچــه روز مزایــده مصــادف بــا‬ ‫تعطیــل رســمی غیرمترقبــه گــردد‪ ،‬مزایــده روز اداری بعــد از تعطیــل در همــان محــل و ســاعت انجــام‬ ‫می شــود و حقــوق دولتــی و حــق مزایــده طبــق مقــررات وصــول خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1398/11/23 :‬‬ ‫ثبت کننده‪ :‬امیرحسین اذرنیان‬ ‫م الف ‪1295‬‬ ‫اگهی ابالغ دادنامه‬ ‫بدینوســیله بــه خوانــدگان‪ -1 :‬خانــم معصومــه محمدعلی نــژاد فرزنــد امیــر‪ -2 ،‬یونــس ســلطانی نژاد‬ ‫فرزنــد اقاجــان بــه ادرس مجهول المــکان ابــاغ می گــردد مبنــی بــر اینکــه درخصــوص دعــوی خانــم‬ ‫کبــرا راینی پــور زرین ابــاد فرزنــد غالمحســین بخواســته الــزام بــه تنظیــم ســند یــک دســتگاه خــودرو‬ ‫ســواری پرایــد ‪ Gtxi‬مــدل ‪ 1389‬بــه رنــگ ســفید بــه شــماره موتــور ‪ 3345250‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ S1412289132929‬و بــه شــماره انتظامــی ‪412 -65‬ج‪ ،68‬حکــم بــه تهیــه مقدمــات تنظیــم ســند‬ ‫رســمی خــودرو فوق االشــاره بــه نــام خواهــان صــادر و اعــام می نمایــد‪ .‬رای صــادره غیابــی و ظــرف‬ ‫مــدت ‪ 20‬روز از تاریــخ ابــاغ قابــل واخواهــی در ایــن شــعبه و ســپس ظــرف همیــن مــدت پــس از‬ ‫انقضــای مهلــت واخواهــی قابــل تجدیدنظــر در محاکــم عمومــی شهرســتان بــم می باشــد‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف شماره اول شهرستان بم‬ ‫م الف ‪11/85‬‬ ‫گواهی حصر وراثت‬ ‫اقــای داود برزیگــر فرزنــد پنجعلــی ش م ‪ 3110493551‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی فــوت و‬ ‫فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪331113‬ف‪ 21/‬تقدیــم شــورای حــل اختــاف شــعبه‬ ‫دو بــروات نمــوده چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان مریــم عنایت ابادی نهــرود فرزنــد علی اکبــر‬ ‫بــه شماره شناســنامه ‪ 3‬در تاریــخ ‪ 1398/01/15‬در اقامتــگاه دائمــی خــود بــدرود حیــات گفتــه و ورثــه‬ ‫حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬داود برزیگــر فرزنــد پنجعلــی ش م ‪ 3110493551‬متولــد ‪ 1352‬فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -2‬علــی برزیگــر فرزنــد پنجعلــی ش م ‪ 3110493721‬متولــد ‪ 1350‬فرزنــد متوفــی ‪ -3‬شــهربانو‬ ‫برزیگــر فرزنــد پنجعلــی ش م ‪ 3110492539‬متولــد ‪ 1346‬فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ســهیال برزیگــر فرزنــد‬ ‫پنجعلــی ش م ‪ 3110494604‬متولــد ‪ 1357‬فرزنــد متوفــی ‪ -5‬زهــرا برزیگــر فرزنــد پنجعلــی ش م‬ ‫‪ 3110491923‬متولــد ‪ 1343‬فرزنــد متوفــی ‪ -6‬طاهــره برزیگــر فرزنــد پنجعلــی ش م ‪3110493543‬‬ ‫متولــد ‪ 1351‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور یــک نوبــت اگهــی‬ ‫می گــردد تــا چنانچــه شــخصی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنام ـه ای از متوفــی نــزد او می باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه ایــن دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد و هــر‬ ‫وصیتنامـه ای جــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن موعــد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫شعبه ‪ 2‬شورای حل اختالف بروات‬ ‫م الف ‪11/84‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام می گــردد شناســنامه مالکیــت (بــرگ ســبز) خــودرو وانــت پیــکان‪ ،‬تیــپ‬ ‫‪ 1600-OHV‬مــدل ‪ 1386‬رنــگ شــیری‪ -‬روغنــی بــه شــماره موتــور ‪ 11486021663‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ 31006426‬و شــماره پــاک ‪943 -32‬ل‪ 18‬بنــام علی اکبــر اتشــین مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار‬ ‫ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫مه والت‬ ‫اگهی ابالغ اجرائیه مهریه‬ ‫بدینوســیله بــه اقــای غالمرضــا عباســی باغچمکــی‪ ،‬نــام پــدر‪ :‬علــی‪ ،‬شماره شناســنامه‪ ،7 :‬شــماره ملــی‬ ‫‪ ،3111406008‬متولــد ‪ 1358/01/04‬ابــاغ می شــود کــه خانــم مریــم محمدی پورنرمکانــی جهــت‬ ‫وصــول یــک جلــد کالم الــه مجیــد بــه هدیــه پنجــاه هــزار ریــال بانضمــام تعــداد ســیصد و ســیزده عــدد‬ ‫ســکه طــای بهــار ازادی بــه اســتناد مهریــه منــدرج در ســند ازدواج شــماره ‪ 8391‬دفتــر ‪ 107‬علیــه‬ ‫شــما اجرائیــه صــادر نمــوده و پرونــده اجرائــی بــه کالســه ‪ 9800324‬در ایــن اداره تشــکیل شــده و طبــق‬ ‫گــزارش مامــور‪ ،‬محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده‪ ،‬لــذا بنا بــه تقاضــای بســتانکار‬ ‫طبــق مــاده ‪ 18‬ائین نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار‬ ‫محلــی اگهــی می شــود و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب‬ ‫می گــردد‪ ،‬نســبت بــه پرداخــت بدهــی خــود اقــدام ننماییــد‪ ،‬عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫محمد امیری خواه‪ ،‬مسئول واحد اجرای اسناد رسمی شهرستان بم‬ ‫م الف ‪11/411‬‬ ‫مفقودی‬ ‫شناســنامه مشــخصات (بــرگ ســبز) ســواری هاچ بــک چــری تیــپ ‪ TIGGO5-CVT‬مــدل‬ ‫‪ 1395‬بــه رنــگ مشــکی متالیــک بــه شــماره پــاک ‪999‬ج‪ -59‬ایــران ‪ 75‬و شــماره موتــور‬ ‫‪ MVM484FTAGO11462‬و شماره شاسی ‪ NATGBATLVG1008581‬مفقود و از درجه اعتبار ساقط است‪.‬‬ ‫م الف ‪11/81‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز و فاکتــور فــروش ســواری ســایپا ‪ 111SE‬بــه رنــگ ســفید روغنــی مــدل ‪ 1393‬بــه شــماره‬ ‫پــاک ‪943‬ط‪ -74‬ایــران ‪ 45‬و شــماره موتــور ‪ 5263876‬و شــماره شاســی ‪NAS431100E5807465‬‬ ‫مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪11/80‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز ســواری پرایــد ‪ 132‬مــدل ‪ 1388‬بــه رنــگ ســفید بــه شــماره پــاک ‪659‬ج‪ -51‬ایــران ‪ 65‬و‬ ‫شــماره موتــور ‪ 2899155‬و شــماره شاســی ‪ S1422288068429‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫م الف ‪11/412‬‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی‬ ‫مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب صبــا قاســمی قریه فرزنــد محمدعلــی بــه شماره شناســنامه ‪71044‬‬ ‫صــادره از تهــران در مقطــع کارشناســی رشــته دبیــر تربیت بدنــی صــادره از دانشــگاه ازاد تربت حیدریــه‬ ‫بــا شــماره دانشــجویی ‪ 39301213‬مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪ .‬از یابنــده تقاضــا می شــود‬ ‫اصــل مــدرک را بــه نشــانی خراســان رضــوی‪ ،‬تربت حیدریــه‪ ،‬دانشــگاه ازاد تربت حیدریــه‪ ،‬امــور‬ ‫فارغ التحصیــان ارســال نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪1398/11/23 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪1398/11/08 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪1398/12/10 :‬‬ ‫مفقودی‬ ‫گواهــی موقــت اینجانــب اســماعیل فهمیده ریــزه ای بــه شــماره ‪ ۰۱۹۸۷۵۹‬بــه تاریــخ صــدور‬ ‫‪ 1390/06/13‬از دانشــگاه ازاد واحــد تایبــاد در رشــته حقــوق در مقطــع لیســانس مفقــود گردیــده و‬ ‫اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/7 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/10/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪98/11/23 :‬‬ ‫ابالغ ثبت طالق‬ ‫چــون اقــای عبــاس نیســی فرزنــد رحمــان بــه موجــب رای بــه شــماره ‪ 9809976153201303‬شــعبه‬ ‫دوم دادگاه رامهرمــز از طــرف زوجــه ایشــان‪ ،‬محکــوم بــه طــاق می باشــد‪ ،‬مراتــب از تاریــخ نشــر اگهــی‬ ‫کثیراالنتشــار‪ ،‬بــه وی ســه روز فرصــت داده می شــود جهــت اجــرای حکــم و ثبــت طــاق فوق الذکــر‬ ‫مراجعــه نمایــد‪.‬‬ ‫دفتر رسمی ازدواج و طالق شماره ‪ 71/63‬شهرستان رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/624‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای محمدباقــر قویــدل فرزنــد عبدالــه بشناســنامه ‪ 76‬صــادره از رامهرمــز درخواســتی بــه خواســته‬ ‫صــدور گواهــی حصــر وراثــت تقدیــم و توضیــح داده کــه پــدرم مرحــوم عبدالــه قویــدل بشناســنامه‬ ‫‪ 709‬صــادره رامهرمــز در تاریــخ ‪ 1398/10/9‬در رامهرمــز اقامتــگاه دائمیــش فــوت ورث ـه اش عبارتنــد‬ ‫از‪ -1 :‬محمدباقــر قویــدل فرزنــد عبدالــه ش ش ‪ 76‬کــد ملــی ‪ 1911890581‬متولــد ‪ 1365/6/31‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -2‬علــی قویــدل فرزنــد عبدالــه ش ش ‪ -‬کــد ملــی ‪ 1900182114‬متولــد ‪ 1370/6/7‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -3‬حســین قویــدل فرزنــد عبدالــه ش ش ‪ -‬کــد ملــی ‪ 1900324334‬متولــد ‪ 1374/5/6‬پســر‬ ‫متوفــی ‪ -4‬بتــول قویــدل فرزنــد عبدالــه ش ش ‪ 952‬کــد ملــی ‪ 1911139134‬دختــر متوفــی ‪ -5‬اکــرم‬ ‫قویــدل فرزنــد عبدالــه ش ش ‪ 25‬کــد ملــی ‪ 1911697048‬متولــد ‪ 1361/6/31‬دختــر متوفــی ‪ -6‬حدیث‬ ‫قویــدل فرزنــد عبدالــه ش ش ‪ 40‬کــد ملــی ‪ 1911725203‬متولــد ‪ 1363/6/31‬دختــر متوفــی ‪ -7‬کوکب‬ ‫قویــدل فرزنــد عبدالــه ش ش ‪ 134‬کــد ملــی ‪ 1911891162‬متولــد ‪ 1367/10/16‬دختــر متوفــی ‪-8‬‬ ‫ســیما مــرادی فرزنــد بنگــرو ش ش ‪ 775‬کــد ملــی ‪ 1910768707‬متولــد ‪ 1342/4/3‬همســر متوفــی‬ ‫والغیــر‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات قانونــی مراتــب مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کــس اعتــراض دارد یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه‬ ‫دادگاه تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر و هــر وصیتنامــه بجــز ســری و رســمی کــه بعــد از ایــن تاریــخ ابــراز‬ ‫شــود از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫کامران پورخضر‪ ،‬قاضی شورای حل اختالف شعبه اول رامهرمز‬ ‫م الف ‪12/626‬‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشــمند کامیــون ایســوزو تیــپ ‪ NPR70L‬مــدل ‪ 1391‬رنــگ ســفید‪ -‬روغنــی شــماره کارت‬ ‫‪ 3004260‬بنــام اقــای ســعید نجفـی راد فرزنــد میرحســین مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫کارت هوشــمند رانندگــی پایــه یکــم بــا شــماره ‪ 2587057‬بنــام مهــدی عبدالخانــی بــا کــد ملــی‬ ‫‪ 1757471464‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫دزفول‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز خــودرو کامیونــت ون وانــت نیســان مــدل ‪ 1381‬بــه رنــگ ابــی روغنــی بــه شــماره موتــور‬ ‫‪ 00187491‬و شــماره شاســی ‪ 00C88191‬و شــماره پــاک ‪622 -24‬س‪ 45‬مربــوط بــه علیرضــا علینقــی‬ ‫مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و بــرگ ســبز ســواری پــژو ‪ 206‬مــدل ‪ 1381‬بــه رنــگ قرمــز بــه شــماره موتــور ‪10FSE24013466‬‬ ‫و شــماره شاســی ‪ 81620732‬و بــه شــماره پــاک ‪465 -81‬ب‪ 49‬مربــوط بــه خانــم ســکینه خواتون‬ ‫بنی هاشمی امام قیســی مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫مفقودی‬ ‫اصــل دانشــنامه پایــان تحصیــات دوره کارشناســی ارشــد دانشــگاه پیــام نــور بــه شــماره ‪923833661‬‬ ‫بــه تاریــخ ‪ 1396/10/13‬مربــوط بــه اینجانــب زهــرا خیــاط بهبهــان فرزنــد مهــدی مفقــود گردیده اســت‪.‬‬ ‫از یابنــده تقاضــا می شــود بــا شــماره ‪ 09166726811‬تمــاس حاصــل فرماییــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهی مزایده‪ ،‬مزایده فروش یک دستگاه بیل بکهو ‪TDL86‬‬ ‫بخشــداری قلعه شــاهین در نظـ�ر دارد یـ�ک دس�تـگاه بیـ�ل بکهـ�و ‪ TDL86‬متعل��ق ب��ه دهیـ�اری روسـ�تای امامی��ه علی��ا را از طری��ق مزای��ده عموم��ی ب��ه فـ�روش برسـ�اند‪ .‬عالقمنـ�دان‬ ‫بـ�ه شرــکت در مزایـ�ده می تواننـ�د از تاری��خ درج اگه��ی ب��ه مـ�دت ‪ 10‬روز از بی��ل بکه��و م��ورد مزای��ده در مح��ل روس��تای امامی��ه علی��ا بازدی��د نمای��د و پ��س از مالحظ��ه شـ�رایط‬ ‫ب��ه پیوس��ت فـ�رم پیشنــهاد قیم��ت در مح��ل روســتا‪ ،‬پیشنــهاد کتب��ی خـ�ود را ت��ا پایـ�ان ‪ 10‬روز اعـلام شـ�ده ب��ه امـ�ور مال��ی بخشدــاری قلعه شاــهین تحوی��ل و رسـ�ید دریاف��ت نماین��د‪.‬‬ ‫ضمناً بازگشایی پیشنهادها روز چهارشنبه ‪ 98/12/7‬خواهد بود‪.‬‬ ‫حضور شرکت کنندگان در جلسه بازگشایی پاکت ها ازاد می باشد‪.‬‬ ‫دهیاری‪09187235244 :‬‬ ‫تلفن های تماس‪ :‬امور مالی‪09188348906 :‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫(نوبت دوم)‬ ‫شــهرداری پــاوه در اجــرای بنــد ‪ 4‬صورتجلســه شــماره ‪ 116‬مــورخ ‪ 98/09/14‬شــورای اســامی شــهر پــاوه و بــا اســتناد بــه مــاده ‪ 13‬ائین نامــه مالــی‬ ‫شــهرداری ها در نظــر دارد امــوال منقــول خــود را بــه شــرح جــدول و شــرایط ذیــل از طریــق مزایــده عمومــی و بــا جزئیــات منــدرج در اســناد مزایــده‪ ،‬بــا‬ ‫بهره گیــری از ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت بــه ادرس ‪ www.setadiran.ir‬و بــا شــماره مزایــده ‪ 10226‬بــه صــورت الکترونیکــی بــه فــروش رســاند‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مزایده‬ ‫عمومی‬ ‫تیپ‬ ‫مدل‬ ‫رنگ‬ ‫شماره پالک‬ ‫مبلغ پایه مزایده‬ ‫عمومی (ریال)‬ ‫مبلغ سپرده شرکت در‬ ‫مزایده عمومی (ریال)‬ ‫شماره سیستمی مزایده‬ ‫عمومی در سامانه ستاد‬ ‫‪1‬‬ ‫فروش لودر هپکو‬ ‫‪HL115B‬‬ ‫‪1380‬‬ ‫زرد‬ ‫‪----‬‬ ‫‪2/400/000/000‬‬ ‫‪120/000/000‬‬ ‫‪1098005239000003‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فروش کامیون‬ ‫کمپرسی امیکو‬ ‫‪M1929D‬‬ ‫‪1388‬‬ ‫سفید ‪-‬‬ ‫روغنی‬ ‫‪328‬ع‪-54‬‬ ‫ایران ‪19‬‬ ‫‪4/300/000/000‬‬ ‫‪215/000/000‬‬ ‫‪1098005239000004‬‬ ‫زمان انتشار مزایده در سامانه‪ :‬روز یکشنبه مورخ ‪ 98/11/20‬ساعت ‪10‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد مزایده در سامانه‪ :‬تا روز شنبه مورخ ‪ 98/11/26‬ساعت ‪16‬‬ ‫مهلت بازدید از خودروها مورد اشاره‪ :‬تا روز شنبه مورخ ‪ 98/11/26‬ساعت ‪15‬‬ ‫اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت در سامانه‪ :‬تا روز سه شنبه مورخ ‪ 98/12/06‬ساعت ‪16‬‬ ‫زمان بازگشایی‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 98/12/07‬ساعت ‪15‬‬ ‫زمان اعالم به برنده‪ :‬روز چهارشنبه مورخ ‪ 98/12/07‬ساعت ‪15/30‬‬ ‫شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی‪ :‬رعایت موراد ذیل الزامی است‪:‬‬ ‫‪ -1‬برگــزاری مزایــده صرف ـاً از طریــق ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولــت می باشــد و کلیــه مراحــل فراینــد مزایــده شــامل خریــد و دریافــت اســناد مزایــده (درصــورت وجــود‬ ‫هزینــه مربوطــه)‪ ،‬پرداخــت تضمیــن شــرکت در مزایــده (ودیعــه)‪ ،‬ارســال پیشــنهاد قیمــت‪ ،‬بازگشــایی پــاکات‪ ،‬اعــام بــه برنــده‪ ،‬واریــز وجــه مزایــده‪ ،‬تحویــل کاال و اطــاع از‬ ‫وضعیــت برنــده بــودن مزایده گــران محتــرم از ایــن طریــق امکان پذیــر می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -2‬کلیــه اطالعــات مــوارد فــروش شــامل مشــخصات‪ ،‬شــرایط و نحــوه فــروش در بــرد اعــان عمومــی ســامانه مزایــده قابــل مشــاهده‪ ،‬بررســی و انتخــاب بــوده و پیشــنهاد می گــردد‬ ‫بــا توجــه بــه تنــوع کاالهــای مطــرح شــده در مزایــده قبــل از ارائــه پیشــنهاد از اقــام موضــوع مزایــده بازدیــد بــه عمــل اورنــد‪.‬‬ ‫‪ -3‬عالقمنــدان بــه شــرکت در مزایــده می بایســت جهــت ثبت نــام و دریافــت گواهــی الکترونیکــی (توکــن) بــا شــماره ‪( 021-41934‬مرکــز پشــتیبانی و راهبــری ســامانه) تمــاس‬ ‫حاصــل نماینــد‪.‬‬ ‫‪ -4‬اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استان ها‪ ،‬در سایت سامانه (‪ )www.setadiran.ir‬بخش «ثبت نام‪ /‬پروفایل مزایده گر» موجود است‪.‬‬ ‫‪ -5‬سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده طبق مقررات و ائین نامه مالی شهرداری ها مندرج است‪.‬‬ ‫‪ -6‬برنــدگان اول یــا دوم و ســوم (درصــورت اعــام برابــر مقــررات) مزایــده هــرگاه حاضــر بــه انعقــاد قــرارداد یــا پرداخــت وجــه خــودرو در مــدت ‪ 7‬روز برابــر مــاده ‪ 8‬ائین نامــه‬ ‫مالــی شــهرداری نشــوند‪ ،‬ســپرده شــرکت در مزایــده انــان بــه نفــع شــهرداری پــاوه ضبــط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫‪ -7‬شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫‪ -8‬قیمت پیشنهادی بایستی صریح و روشن بوده و مشروط و پایین تر از قیمت پایه نباشد درغیراینصورت قیمت پیشنهادی ابطال می گردد‪.‬‬ ‫‪ -9‬کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در این مزایده شرکت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -10‬برنــده مزایــده موظــف اســت مبالغــی را بــه شــرح جــدول فوق الذکــر قبــل از ارائــه پیشــنهاد قیمــت بــه عنــوان ســپرده شــرکت در مزایــده و همچنیــن ‪ 10‬درصــد کل مبلــغ‬ ‫پیشــنهادی خــود را بــه عنــوان تضمیــن حســن انجــام تعهــدات بــه صــورت ضمانتنامــه بانکــی یــا فیــش واریــزی بــه حســاب ســپرده شــهرداری پــاوه بــه شــماره ‪3100003257006‬‬ ‫نــزد بانــک ملــی قبــل از انعقــاد قــرارداد بــه امــور مالــی تحویــل نمایــد‪.‬‬ ‫‪ -11‬برنــده مزایــده موظــف اســت در مقابــل فــروش هــر خــودرو برابــر مــاده ‪ 8‬ائین نامــه مالــی شــهرداری ها بــه مــدت ‪( 7‬هفــت) روز وجــه نقــد خــودرو را بــه حســاب شــهرداری‬ ‫پــاوه واریــز نمایــد‪.‬‬ ‫‪ -12‬فــروش هــر خــودرو مشــمول ‪ 9‬درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده می گــردد لــذا پرداخــت کلیــه هزینه هــا اعــم از مالیــات‪ ،‬عــوارض شــهرداری‪ ،‬مالیــات بــر ارزش افــزوده‪ ،‬نقــل‬ ‫و انتقــال در شــهرداری و دفترخانــه‪ ،‬سندنویســی در دفترخانــه و خالفــی خــودرو و غیــره بــر عهــده برنــده مزایــده می باشــد‪.‬‬ ‫‪ -13‬ســپرده شــرکت در مزایــده زمانــی بــه برنــده مزایــده مســترد می گــردد کــه عــاوه بــر رعایــت مفــاد بندهــای ‪ 6‬و ‪ 11‬و ‪ 12‬ایــن اگهــی‪ ،‬از تاریــخ تحویــل خــودرو پــس از‬ ‫انجــام مراحــل قانونــی بــه مــدت ‪ 30‬روز نســبت بــه تعویــض پــاک خــودرو اقــدام درغیراینصــورت ســپرده شــرکت در مزایــده ضبــط می گــردد‪.‬‬ ‫‪ -14‬کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی کــه قصــد شــرکت در مزایــده عمومــی فوق الذکــر را دارنــد بایســتی تــا روز سه شــنبه مــورخ ‪ 98/12/06‬ســاعت ‪ 12‬اصــل ضمانتنامــه‬ ‫بانکــی یــا فیــش واریــزی شــرکت در مزایــده را عــاوه بــر بارگــذاری در ســامانه ســتاد ان را بــه واحــد امــور قراردادهــای شــهرداری پــاوه تحویــل نماینــد‪.‬‬ ‫روابط عمومی شهرداری پاوه‬ ‫مفقودی‬ ‫ســند و کارت خــودرو ســواری کیــا ریــو بــه رنــگ ســفید مــدل ‪ 2014‬بــه شــماره موتــور ‪ 4785‬و شــماره شاســی‬ ‫‪ 6313208‬و شــماره پــاک ‪ 27973‬مربــوط بــه جــال ســپهریان مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای توفیــق حبیبــی فرزنــد صالــح بشناســنامه شــماره ‪ 3‬بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ 2/544/98‬از ایــن‬ ‫شــورا درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان صالــح حبیبــی‬ ‫فرزنــد محمدحســن بشناســنامه شــماره ‪ 348‬در تاریــخ ‪ 1390/09/03‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و‬ ‫ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬عثمــان حبیبــی فرزنــد صالــح ش ش ‪ 381‬کــد ملــی ‪5588984056‬‬ ‫تاریــخ تولــد ‪ 1347/07/05‬صــادره از قــروه پســر متوفــی ‪ -2‬صدیــق حبیبــی فرزنــد صالــح ش ش ‪ 380‬کــد‬ ‫ملــی ‪ 5588984048‬تاریــخ تولــد ‪ 1346/02/01‬صــادره از قــروه پســر متوفــی ‪ -3‬توفیــق حبیبــی فرزنــد صالــح‬ ‫ش ش ‪ 3‬کــد ملــی ‪ 5589707404‬تاریــخ تولــد ‪ 1340/01/01‬صــادره از قــروه پســر متوفــی ‪ -4‬علــی حبیبــی‬ ‫فرزنــد صالــح ش ش ‪ 597‬کــد ملــی ‪ 5588986288‬تاریــخ تولــد ‪ 1359/11/08‬صــادره از دهــگالن پســر متوفــی‬ ‫‪ -5‬زینــب حبیبــی فرزنــد صالــح ش ش اختصاصــی کــد ملــی ‪ 5580097281‬تاریــخ تولــد ‪ 1376/09/08‬صــادره‬ ‫از دهــگالن دختــر متوفــی ‪ -6‬اکــرم حبیبــی فرزنــد صالــح ش ش ‪ 30‬کــد ملــی ‪ 5589904242‬تاریــخ تولــد‬ ‫‪ 1365/05/01‬صــادره از دهــگالن دختــر متوفــی ‪ -7‬خدیجــه حبیبــی فرزنــد صالــح ش ش ‪ 546‬کــد ملــی‬ ‫‪ 5588985771‬تاریــخ تولــد ‪ 1350/07/07‬صــادره از دهــگالن دختــر متوفــی ‪ -8‬زهــرا حبیبــی فرزنــد صالــح‬ ‫ش ش ‪ 14‬کــد ملــی ‪ 5589754909‬تاریــخ تولــد ‪ 1362/03/25‬صــادره از دهــگالن دختــر متوفــی ‪ -9‬پروانــه‬ ‫حبیبــی فرزنــد صالــح ش ش ‪ 427‬کــد ملــی ‪ 5588984587‬تاریــخ تولــد ‪ 1349/05/06‬صــادره از دهــگالن دختر‬ ‫متوفــی ‪ -10‬ریحــان مفاحــری فرزنــد کرمعلــی ش ش ‪ 21‬کــد ملــی ‪ 3801459977‬تاریــخ تولــد ‪1342/02/30‬‬ ‫صــادره از قــروه همســر متوفــی (‪ 4‬پســر ‪ 5 +‬دختــر ‪ 1 +‬همســر)‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتی درخواســت‬ ‫مزبــور را یــک مرتبــه اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه ای از متوفــی نــزد او‬ ‫می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫جمال قادرمرزی‪ ،‬رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف دهگالن‬ ‫م الف ‪98/159‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای فرهــاد حاجیونــد بــه شناســنامه شــماره ‪ 255‬و دارای شــماره ملــی ‪ 4848644852‬بــه اســتناد شــهادتنامه‬ ‫و گواهــی فــوت و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 657/4/98‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده چنیــن‬ ‫اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان علــی حاجی ونــد بــه شماره شناســنامه ‪ 219‬و کــد ملــی ‪ 4848643971‬در‬ ‫تاریــخ ‪ 98/9/18‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فرهــاد حاجیونــد‬ ‫ش‪.‬م ‪ 4848644852‬پســر متوفــی ‪ -2‬اســفندیار حاجیونــد ش‪.‬م ‪ 4849632467‬پســر متوفــی ‪ -3‬مرتضــی‬ ‫حاجیونــد ش‪.‬م ‪ 4849640095‬پســر متوفــی ‪ -4‬مصطفــی حاجیونــد ش‪.‬م ‪ 6649645771‬پســر متوفــی ‪-5‬‬ ‫خدیجــه حاجی ونــد ش‪.‬م ‪ 0492061181‬دختــر متوفــی ‪ -6‬اعظــم حاجی ونــد ش‪.‬م ‪ 0491677448‬دختــر‬ ‫متوفــی ‪ -7‬اکــرم حاج ونــد ش‪.‬م ‪ 4848645468‬دختــر متوفــی ‪ -8‬زینــب چکانــی ش‪.‬م ‪ 4848644331‬همســر‬ ‫متوفــی‪ .‬متوفــی بــه غیــر از نامبــردگان ورثــه دیگــری نــدارد و پــس از انجــام تشــریفات قانونــی و انتشــار یکنوبــت‬ ‫اگهــی در روزنامــه و عــدم وصــول هرگونــه الیحــه یــا اعتــراض یــا ارائــه وصیتنامــه ســری یــا رســمی حســب‬ ‫گواهــی متصــدی مربــوط و مالحظــه گواهینامــه مالیــات بــر ارث بــه شــماره ‪ ...‬ســرانجام در تاریــخ ‪ ...‬در وقــت‬ ‫فوق العــاده شــعبه ‪ ...‬دادگاه عمومــی ‪ ...‬بــه تصــدی امضاءکننــده زیــر تشــکیل و پــس از مالحظــه پرونــده کار‬ ‫گواهــی می نمایــد کــه ورثــه درگذشــته منحصــر بــه اشــخاص یــاد شــده در بــاال بــوده و وارث دیگــری نــدارد و‬ ‫دارائــی ان روانشــاد پــس از پرداخــت و انجــام حقــوق و دیونــی کــه بــر ترکــه تعلــق می گیــرد‪ .‬اعتبــار قانونــی‬ ‫ایــن گواهینامــه از حیــث مبلــغ نامحــدود اســت‪.‬‬ ‫شورای حل اختالف بخش کهریزک‬ ‫م الف ‪1825‬‬ ‫اگهــی ابــاغ مــاده ‪ 18‬و ‪ 19‬ایین نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی الزم االجــرا کالســه‬ ‫‪139804001087000498/3‬‬ ‫بدینوســیله بــه اقایــان و خانم هــا علــی و هاجــر و ســکینه و فریبــا و مریــم و نــادر و زهــره شــهرت همگــی‬ ‫اقاباالئــی و صدیقــه صفری توشــمانلوئی وراثــت مرحــوم محمــد اقاباالئــی فرزنــد نــادر متولــد ‪ 1321/5/2‬شــماره‬ ‫ملــی ‪ 6039828285‬شناســنامه ‪ 25‬همگــی بــه نشــانی جــاده قدیــم قــم باقرابــاد خیابــان طالقانــی خیابــان‬ ‫مصطفــی خمینــی ک ضخامتــی پــاک ‪ 152‬ابــاغ می شــود کــه خانــم صدقیــه جعفری توشــمانلوئی جهــت‬ ‫وصــول تعــداد چهــارده عــدد ســکه تمــام بهــار ازادی و مبلــغ ده میلیــون ریــال وجــه رایــج به نــرخ روز به اســتناد‬ ‫مهریــه منــدرج در ســند ازدواج شــماره ‪ 20898‬مــورخ ‪ 1382/5/10‬دفتــر ازدواج ‪ 35‬و طــاق ‪ 11‬اســام شــهر‬ ‫علیــه مــورث شــماره اجرائیــه صــادره نمــوده اســت و پرونــده اجرائــی بــه کالســه ‪139804001087000498‬‬ ‫در واحــد اجــرای اســناد رســمی اسالم شــهر تشــکیل شــده و طبــق گــزارش مــورخ ‪ 1398/8/9‬مامــور پســت‬ ‫محــل اقامــت شــما بــه شــرح متــن ســند شــناخته نشــده لــذا بنــا بــه تقاضــای بســتانکار طبــق مــاده ‪ 18‬و ‪19‬‬ ‫ایین نامــه اجــرا مفــاد اجرائیــه فقــط یــک مرتبــه در یکــی از روزنامه هــای کثیراالنتشــار محلــی اگهــی می شــود‬ ‫و چنانچــه ظــرف مــدت ده روز از تاریــخ انتشــار ایــن اگهــی کــه روز ابــاغ محســوب می گــردد نســبت بــه‬ ‫پرداخــت بدهــی مــورث خــود اقــدام ننمائیــد عملیــات اجرائــی جریــان خواهــد یافــت‪.‬‬ ‫مسئول واحد اجرای اسناد رسمی ری‪ ،‬علیرضا فردوسی زاده نائینی‬ ‫م الف ‪1824‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫درخصــوص دادخواســت حســین کرمــی بطرفیــت شــورای حــل اختــاف جوانــرود بخواســته حصــر وراثــت‬ ‫نامحــدود بــه شــماره کالســه ‪ 9809988960300399‬شــعبه ســوم بیــان داشــته شــادروان محمــود کرمــی‬ ‫در تاریــخ ‪ ۱۳۹۸/۴/۲۷‬در اقامتــگاه دائمــی خــود فــوت نمــوده و ورثــه اش عبارتنــد از‪ -۱ :‬حســین کرمــی‬ ‫زایچــه‪ ۱۱۸-۱۳۵۰ :‬کــد ملــی‪ ۵۹۵۹۶۵۳۳۸۹ :‬پســر متوفــی ‪ -۲‬خالصــه محمــدی زایچــه‪ ۳۲۰-۱۳۴۷ :‬کــد‬ ‫ملــی‪ ۵۹۶۹۷۹۴۸۱۳ :‬همســر متوفــی ‪ -۳‬ســروناز کرمــی زایچــه‪ ۱۲۰-۱۳۵۳ :‬کــد ملــی‪۵۹۵۹۶۵۳۴۰۰ :‬‬ ‫دختــر متوفــی ‪ -۴‬گلنــاز کرمــی زایچــه‪ :‬اختصاصــی‪ ۱۳۷۱-‬کــد ملــی‪ ۵۹۵۰۰۲۵۷۲۵ :‬دختــر متوفــی ‪-۵‬‬ ‫شــهناز کرمــی زایچــه‪ :‬اختصاصــی‪ ۱۳۷۵-‬کــد ملــی‪ ۵۹۵۰۰۶۳۳۸۸ :‬دختــر متوفــی ‪ -۶‬گلــزار کرمــی زایچــه‪:‬‬ ‫اختصاصــی‪ ۱۳۷۴-‬کــد ملــی‪ ۵۹۵۰۰۴۷۰۱۱ :‬دختــر متوفــی ‪ -۷‬ابوبکــر کرمــی زایچــه‪ :‬اختصاصــی‪۱۳۶۸-‬‬ ‫کــد ملــی‪ ۴۹۵۰۰۳۱۴۳۰ :‬پســر متوفــی ‪ -۸‬رســتم کرمــی زایچــه‪ ۱۵۳-۱۳۵۷ :‬کــد ملــی‪۵۹۵۹۶۵۳۷۳۷ :‬‬ ‫پســر متوفــی ‪ -۹‬ســاالر کرمــی زایچــه‪ ۹۱۵-۱۳۶۳ :‬کــد ملــی‪ ۴۹۵۹۹۲۰۶۵۳ :‬پســر متوفــی ‪ -۱۰‬محمــد‬ ‫کرمــی زایچــه‪ ۴۰-۱۳۶۵ :‬کــد ملــی‪ ۵۹۵۹۹۸۱۷۵۰ :‬پســر متوفــی ‪ -۱۱‬یاســر کرمــی زایچــه‪۱۴-۱۳۸۹ :‬‬ ‫کــد ملــی‪ ۵۹۵۰۱۷۹۰۲۱ :‬پســر متوفــی ‪ -۱۲‬حســن کرمــی زایچــه‪ ۱۱۹-۱۳۵۲ :‬کــد ملــی‪۵۹۵۹۶۵۳۳۹۷ :‬‬ ‫پســر متوفــی‪ .‬اینــک مراتــب یــک نوبــت در یکــی از جرایــد کثیــر االنتشــار اگهــی می گــردد تــا هــر کســی‬ ‫اعتراضــی دارد یــا وصیتنامـه ای از متوفــی نــزد وی باشــد از تاریــخ نشــر ایــن اگهــی ظــرف مــدت یکمــاه بــه‬ ‫ایــن شــورا اعــام نمایــد در غیراینصــورت شــورا گواهــی را صــادر و هرگونــه اعتراضــی یــا وصیتنامـه ای جــز‬ ‫ســری یــا رســمی بعــد از ایــن مــورد ابــراز شــود از درجــه اعتبــار ســاقط خواهــد شــد‪.‬‬ ‫مسئول دفتر شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان جوانرود‬ ‫مفقودی‬ ‫بدینوســیله اعــام م ـی دارد کارت هوشــمند ماشــین شــماره ‪ 4165067‬متعلــق بــه بنــز اتیکــو ده چــرخ بــاری‬ ‫بــا شــماره انتظامــی ‪874‬ع‪ -48‬ایــران ‪ 24‬مــدل ‪ 1383‬رنــگ‪ :‬ســفید بــا شــماره موتــور ‪ 90692100395163‬و‬ ‫شــماره شاســی ‪ WDB9506435K895238‬مفقــود و از درجــه اعتبــار ســاقط می باشــد‪.‬‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فرزانــه کریمــی بــه ش ش ‪ ۲۳۹۰‬بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه ‪ ۹۸۱۴۵۴‬از ایــن شــورا درخواســت‬ ‫گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه شــادروان هدیــه نظــری فرزنــد علی عبــاس بــه ش ش‬ ‫‪ ۲۷۵‬متولــد ‪ ۱۳۲۶‬وفــات یافتــه و ورثــه ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -۱ :‬فرزانــه کریمــی فرزنــد علیرضــا بــه‬ ‫ش ش ‪ ۲۳۹‬متولــد ‪ ۱۳۶۴‬فرزنــد متوفــی ‪ -۲‬ســمیرا کریمــی فرزنــد علیرضــا بــه ش ش ‪ ۴۱۹۰۲۰۶۱۰۵‬متولــد‬ ‫‪ ۱۳۷۰‬فرزنــد متوفــی ‪ -۳‬ســمانه کریمــی فرزنــد علیرضــا بــه ش ش ‪ ۲۴۳‬متولــد ‪ ۱۳۶۷‬فرزنــد متوفــی ‪ -۴‬ســادات‬ ‫کریمــی فرزنــد علیرضــا بــه ش ش ‪ ۳۱۰۵۳‬متولــد ‪ ۱۳۵۸‬فرزنــد متوفــی ‪ -۵‬جــال کریمــی فرزنــد علیرضــا بــه‬ ‫ش ش ‪ ۶۸۷‬متولــد ‪ ۱۳۵۲‬فرزنــد متوفــی ‪ -۶‬بهنــام کریمــی فرزنــد بــه ش ش ‪ ۳۱۰۵۴‬متولــد ‪ ۱۳۵۹‬فرزنــد متوفی‬ ‫‪ -۷‬مریبــا کریمــی فرزنــد علیرضــا بــه ش ش ‪ ۶۸۵‬متولــد ‪ ۱۳۴۸‬فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک درخواســت مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه نــزد او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین‬ ‫اگهــی بــه ایــن شــورا تقدیــم نمایــد‪.‬‬ ‫شعبه اول حقوقی شورای حل و اختالف شهرستان کوهدشت‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫خانــم فوزیــه کلهــری بــه شماره شناســنامه ‪ 1014‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی و فتوکپــی شناســنامه ورثــه‬ ‫درخواســتی بــه شــماره ‪ 981279‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان مجتبــی‬ ‫الهیــاری بــه شماره شناســنامه ‪ 794‬در تاریــخ ‪ 98/10/29‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت‬ ‫وی عبارتنــد از‪ -1 :‬فوزیــه کلهــری فرزنــد برارنــازار ش ش ‪ 1014‬صــادره از اســام ابــاد همســر متوفــی ‪ -2‬طهــورا‬ ‫الهیــاری فرزنــد مجتبــی ش ش ‪ 3330568852‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -3‬محمدطاهــا الهیــاری‬ ‫فرزنــد مجتبــی ش ش ‪ 3330456779‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی ‪ -4‬امیرمهــدی الهیــاری فرزنــد‬ ‫مجتبــی ش ش ‪ 3330705851‬صــادره از اســام ابــاد فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی‬ ‫درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی‬ ‫نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف حاتمی‬ ‫مفقودی سند کمپانی‪ ،‬سند سبز‪ ،‬دفترچه تراکتور کشاورزی‬ ‫ســند کمپانــی‪ ،‬ســند ســبز و دفترچــه تراکتــور کشــاورزی ای‪.‬تــی‪.‬ام تیــپ ‪ 399‬بــه رنــگ‪ :‬قرمــز روغنــی مــدل‪:‬‬ ‫‪ 1391‬بــه شــماره پــاک‪799 -19 :‬ک‪ 12‬و شــماره شاســی‪ N3HKA5DH2TAM05581 :‬و شــماره موتــور‪:‬‬ ‫‪ YAW1467Y‬بــه نــام فرمــان محمدمــرادی مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای علــی کریمــی بــه شماره شناســنامه ‪ 963‬بــه اســتناد شــهادت نامــه و گواهــی فتوکپــی شناســنامه ورثــه‬ ‫درخواســتی بــه شــماره ‪ 981280‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان مینــا‬ ‫منهویــی بــه شماره شناســنامه ‪ 4949847902‬در تاریــخ ‪ 98/11/3‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته و‬ ‫ورثــه وی عبارتنــد از‪ -1 :‬ســاده میرکریمــی فرزنــد جهانگیــر ش ش ‪ 2‬صــادره از کرنــد فرزنــد متوفــی ‪ -2‬علــی‬ ‫میرکریمــی فرزنــد جهانگیــر ش ش ‪ 963‬صــادره از کرنــد فرزنــد متوفــی ‪ -3‬نوبخــت میرکریمــی فرزنــد جهانگیــر‬ ‫ش ش ‪ 1‬صــادره از کرنــد فرزنــد متوفــی ‪ -4‬ســیما میرکریمــی فرزنــد جهانگیــر ش ش ‪ 842‬صــادره از کرنــد فرزند‬ ‫متوفــی ‪ -5‬زلیخــا کریمــی فرزنــد جهانگیــر ش ش ‪ 917‬صــادره از کرنــد فرزنــد متوفــی ‪ -6‬هایــده کریمــی فرزنــد‬ ‫جهانگیــر ش ش ‪ 14‬صــادره از کرنــد فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را‬ ‫در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ‬ ‫نشــر اگهــی ظــرف یــک مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رییس شعبه دوم شورای حل اختالف دادگستری اسالم اباد غرب‬ ‫دادنامه‬ ‫مرجــع رســیدگی‬ ‫شــماره دادنامــه ‪ 299‬تاریــخ رســیدگی‪98/9/19 :‬‬ ‫شــماره پرونــده‪299/98/1 :‬‬ ‫خواهــان‪ :‬قدیــر جلیلیــان فرزنــد علــی بــا وکالــت اقــای‬ ‫کننــده‪ :‬شــعبه اول شــورای حــل اختــاف حمیــل‬ ‫حســن حیــدری فرزنــد خــداداد بــه نشــانی‪ :‬اســام ابــاد غــرب‪ ،‬خیابــان شــهید مفتــح‪ ،‬طبقــه دوم پاســاژ امــام‬ ‫خوانــده‪ :‬مصطفــی عباســخانی فرزنــد ســیف اله بــه‬ ‫حســین(ع) دفتــر وکالــت اقــای حســن حیــدری‬ ‫موضــوع‪ :‬مطالبــه‬ ‫ادرس‪ :‬بخــش حمیــل‪ ،‬عشــایر کوچــرو روســتای کــردی دیزگــران‬ ‫رای شورا‬ ‫درخصــوص دادخواســت اقــای قدیــر جلیلیــان فرزنــد علــی بــا وکالــت اقــای حســن حیــدری فرزند خــداداد‬ ‫بــه طرفیــت اقــای مصطفــی عباســخانی فرزنــد ســیف اله بــه خواســته مطالبــه مبلــغ شــصت میلیــون ریــال‬ ‫بابــت خســارات وارده بــه یــک قطعــه بــاغ انگــور با احتســاب جمیــع خســارات وارده از قبیــل هزینه دادرســی‬ ‫و حق الوکالــه وکیــل و خســارت تاخیــر تادیــه از تاریــخ تقدیــم لغایــت اخــذ محکوم بــه کــه تقدیــم ایــن‬ ‫شــورا داشــته اســت ضمــن دعــوت از طرفیــت و تعییــن وقــت رســیدگی‪ ،‬وکیــل خواهــان بیــان داشــت بــه‬ ‫تجویــز مــاده ‪ 98‬قانــون اییــن دادرســی مدنــی خواســته خــود را براســاس نظــر کارشــناس به میــزان هفتصد‬ ‫و شــصت هــزار تومــان مزیــد بــر اصــل خواســته افزایــش می دهــم و خواســته خــود را بــه شــش میلیــون و‬ ‫هفتصــد و شــصت هــزار تومــان تعییــن می نمایــم و نظــر بــه اینکــه میــزان خســارات وارده بــر مــوکل طبــق‬ ‫نظریــه کارشــناس تامیــن دلیــل مشــخص و پیوســت پرونــده می باشــد و همچنیــن نظــر بــه مــاده ‪ 328‬و‬ ‫‪ 334‬از قانــون مدنــی از حیــث قاعــده نســبیت و اتــاف و همچنیــن اقــرار خوانــده بــه ورود خســارت‪ ،‬کــه‬ ‫موجبــات محکومیــت خوانــده فراهــم اســت و مزیــد بــر ان دو موکل شــهودی دارد که بــه دادگاه تعرفه شــده‬ ‫و موضــوع را بــه صــورت عیــن مشــاهده ورود ســتوران ( قاطــر و اســب) را در حیــن ورود خســارت مالحظــه‬ ‫نموده انــد کــه تقاضــای اســتماع شــهادت انهــا را دارم و بــا توجــه بــه اینکــه خوانــده از عشــایر کوچــرو‬ ‫می باشــد تقاضــای تســریع در رســیدگی را دارم ضمنــا از وقــوع خســارت عکس هایــی تهیــه گردیــده کــه‬ ‫درصــورت ضــرورت حاضــر بــه تقدیــم انهــا می باشــم خوانــده در بیــان دفــاع داشــت کــه اســب اینجانــب‬ ‫اصــا در بــاغ اقــای جلیــان نرفتــه اســت و اظهــارات ایشــان را قبــول نــدارم و احشــام االغ و اســب متعلــق به‬ ‫نعمــت و فــارض بکــوک بــوده اســت و ایشــان بایــد علیــه انهــا طــرح دعــوی می نمــود و ایــن در حالــی اســت‬ ‫کــه بــه طرفیــت اینجانــب طــرح دعــوی نمــوده اســت و اظهــارات ایشــان را قبــول نــدارم‪ .‬علی ایحــال بــا‬ ‫توجــه بــه اینکــه وکیــل خواهــان بــه اســتماع شــهود تعرفــه شــده اشــاره نمــوده اســت لــذا ایــن شــورا ضمن‬ ‫اخــذ اظهــارات گواهــان تعرفــه شــده‪ ،‬گواهــان اجماعــا بیــان داشــتند کــه دیدیــم چنــد تــا قاطر و یک اســب‬ ‫در میــان بــاغ انگــور اقــای جلیلیــان بودنــد کــه اهالــی بیــان داشــتند متعلــق بــه اقای عباســخانی می باشــد‪.‬‬ ‫علی ایحــال بــا توجــه بــه نظریــه مشــورتی اعضــاء محتــرم شــورا و مســتندا بــه مــواد ‪ 198 ،98‬و ‪ 519‬قانــون‬ ‫اییــن دادرســی مدنــی حکــم بــر محکومیــت خوانــده بــه پرداخــت مبلــغ شــصت و ســه میلیــون ریــال بابــت‬ ‫اصــل خواســته و هزینــه دادرســی و حق الوکالــه وکیــل در حــق خواهــان صــادر و اعــام مـی دارد رای صــادره‬ ‫حضــوری ظــرف مــدت بیســت روز پــس از ابــاغ قابــل تجدیدنظــر در دادگاه عمومــی حمیــل می باشــد‪.‬‬ ‫مسعود گراوند‪ ،‬قاضی شعبه اول شهری شورای حل اختالف حمیل‬ ‫مفقودی مدرک تحصیلی‬ ‫مــدرک فارغ التحصیلــی اینجانــب ســیدرحمان جهانتــاب فرزنــد سیدحســین بــه شــماره ملــی ‪4251210417‬‬ ‫صــادره از کهگیلویــه متولــد ‪ 1366‬در مقطــع کارشناســی پیوســته رشــته مهندســی عمــران گرایــش مهندســی‬ ‫اب صــادره از دانشــگاه ازاد اســامی واحــد یاســوج مفقــود گردیــده و فاقــد اعتبــار می باشــد‪ .‬از یابنــده تقاضــا‬ ‫می شــود اصــل مــدرک را بــه دانشــگاه ازاد اســامی واحــد یاســوج ارســال نمایــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/07 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/10/22 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت سوم‪98/11/23 :‬‬ ‫یاسوج‬ ‫اگهی نوبت دوم‬ ‫بــه حکایــت محتویــات پرونــده ‪ 9809982295201004‬کــه در ایــن شــعبه دادگاه تحــت رســیدگی می باشــد‬ ‫اعــام گردیــده اقــای حجت الــه یوســفی فرزنــد رجــب از ســال ‪ 1388‬غایــب و مفقوداالثــر شــده و هیچگونــه‬ ‫خبــری از نامبــرده در دســت نیســت‪ .‬لــذا بدینوســیله ضمــن اعــام مراتــب از کلیــه کســانی کــه خبــر از غایــب‬ ‫یــاد شــده دارنــد دعــوت می شــود اطالعــات خــود را بــه نحــو مقتضــی در اختیــار ایــن دادگاه قــرار دهنــد تــا‬ ‫حقــی از کســی تضییــع نگــردد‪ .‬ایــن اگهــی ســه نوبــت متوالــی هــر یــک بــه فاصلــه یــک مــاه در اجــرای مــاده‬ ‫‪ 1023‬قانــون مدنــی منتشــر می گــردد‪ .‬بدیهــی اســت چنانچــه یــک ســال از تاریــخ اولیــن اعــان (نشــر اگهــی)‬ ‫حیــات غایــب ثابــت نشــود حکــم مــوت فرضــی او صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دکتــر علیرضــا عســکری‪ ،‬دادرســی دادگاه شــعبه ‪ 2‬دادگاه عمومــی حقوقــی‬ ‫م الــف ‪1687‬‬ ‫بخــش کهریــزک‬ ‫اگهی مزایده مرحله دوم‬ ‫اداره اوقــاف و امــور خیریــه تربت جــام در نظــر دارد هشــت بــاب مغــازه تجــاری رقبــات موقوفــه هیئــت علــوی را از طریــق برگــزاری از مورخــه ‪98/12/1‬‬ ‫بــه اجــاره یکســاله واگــذار نماید‪.‬‬ ‫‪1‬‏‪ -‬موضوع مزایده‪ :‬عرصه و اعیان هشت باب مغازه تجاری تحت پالک ‪ 1302‬اصلی‬ ‫‪2‬‏‪ -‬ادرس ملک‪ :‬تربت جام‪ ،‬خیابان شهید بهشتی جنب هیئت علوی‬ ‫‪3‬‏‪ -‬قیمت پایه‪ :‬کارشناسی انجام شده‬ ‫‪4‬‏‪ -‬مبلــغ تعییــن تضمیــن شــرکت در مزایــده‪ :‬متقاضــی می بایســت ‪ %10‬اجــاره ســالیانه مغــازه موردنظــر را بعنــوان ودیعــه جهــت شــرکت در مزایــده طــی‬ ‫فیــش بــه حســاب مربوطــه واریــز نمایــد و چنانچــه برنــده مزایــده اعــام گــردد ‪ %30‬ودیعــه بابــت هزینه هــای برگــزاری مزایــده لحــاظ خواهــد شــد و قابــل عــودت‬ ‫نمی باشــد‪.‬‬ ‫‏‪ -‬متقاضیــان شــرکت در مزایــده می تواننــد همــه روزه از ســاعت ‪ 8‬الــی ‪ 21‬از محــل ذکــر شــده بازدیــد داشــته باشــند و از مــورخ ‪ 1398/11/23‬حداکثــر تــا‬ ‫پایــان وقــت اداری روز مــورخ ‪ 1398/12/20‬پیشــنهاد خــود را همــراه فیــش واریــزی مبلــغ ودیعــه شــرکت در مزایــده در پاکــت درب بســته تحویــل دبیرخانــه‬ ‫اداره اوقــاف و امــور خیریــه تربت جــام نماییــد‪.‬‬ ‫‏‪ -‬متقاضیــان می تواننــد جهــت اخــذ اطالعــات بیشــتر و اخــذ فــرم مربوطــه بــا شــماره تلفــن‪ 52522255 :‬تمــاس حاصــل‪ ،‬یــا بــه ادرس‪ :‬تربت جــام حاشــیه میــدان‬ ‫شــاد اداره اوقــاف و امــور خیریــه مراجعــه نماینــد‪.‬‬ ‫اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان تربت جام‬ ‫تاســیس شــرکت ســهامی خــاص اذرخــش ســامان رعــد زاگــرس در تاریــخ ‪ 1398/10/04‬بــه شــماره ثبــت ‪ 3965‬بــه شناســه ملــی ‪ 14008868610‬ثبــت و امضــا ذیــل دفاتــر تکمیــل‬ ‫گردیــده کــه خالصــه ان بــه شــرح زیــر جهــت اطــاع عمــوم اگهــی می گــردد‪ .‬موضــوع فعالیــت‪ :‬فنــی مهندســی‪ -‬تاسیســاتی‪ -‬ســاختمانی‪ -‬صنعــت و معــدن و خدماتــی شــامل‪:‬‬ ‫انجــام کلیــه امــور ســاختمانی و عمرانــی‪ -‬مشــاوره‪ ،‬نظــارت‪ ،‬طراحــی و اجــرای کلیــه پروژه هــای ســاختمانی‪ ،‬تاسیســاتی‪ -‬تاسیســات ابــی‪ -‬ســاخت اســکلت های فلــزی و بتنــی‪-‬‬ ‫پل ســازی‪ -‬راه ســازی‪ -‬کلیــه عملیــات اســفالتی‪ -‬ســاخت مخــازن‪ -‬محوطه ســازی‪ -‬جدول کشــی‪ -‬کانال کشــی‪ -‬عملیــات خاکبــرداری و خاکریــزی‪ -‬فنس کشــی‪ -‬ارماتور بنــدی و‬ ‫قالب بنــدی‪ -‬رنگ امیــزی و سندپالســت‪ -‬ابیــاری و زهکشــی‪ -‬طــرح ابیــاری بارانــی و قطــره ای‪ -‬نصــب‪ ،‬تعمیــر و نگهــداری و امــور بهره بــرداری از تاسیســات الکتریکــی‪ ،‬مکانیکــی‬ ‫و ســاختمانی‪ -‬مبلمــان شــهری‪ -‬احــداث خطــوط لولــه نفــت و گاز و اب و فاضــاب‪ -‬خطــوط توزیــع و انتقــال نیــرو‪ -‬تامیــن نیــروی انســانی‪ -‬انجــام کلیــه تس ـت های ایمنــی بــرق‪،‬‬ ‫ایمنــی باالبرهــا‪ ،‬جرثقیل هــا‪ ،‬پله هــای برقــی‪ ،‬اسانســورهای صنعتــی‪ -‬مشــاوره و ارزیابــی‪ ،‬طراحــی و اجــرا تهویــه صنعتــی‪ ،‬سیســتم های اعــام و اطفــاء حریــق‪ -‬ســاخت و نصــب و‬ ‫راه انــدازی قطعــات صنعتــی‪ -‬برقــکاری صنعتــی و ســاختمانی و ابــزار دقیــق‪ -‬امــور بهره بــرداری از تاسیســات و نظایــر انهــا‪ -‬تعمیــر و نگهــداری ســاختمان و ماشــین االت‪ -‬خدمــات‬ ‫عمومــی (نظیــر تلفنچــی‪ ،‬تنظیفــات‪ ،‬امــور ابدارخانــه‪ ،‬پیشــخدمتی) ایجــاد و نگهــداری فضــای ســبز و باغبانــی‪ ،‬بهره بــرداری از فضا هــای تفریحــی و گردشــگری‪ -‬جمــع اوری‬ ‫پســماندهای شــهری و جمـع اوری و امحــاء و دفــن پســماندهای عفونــی‪ -‬امــور مخابــرات و عملیــات فیبــر نــوری‪ -‬خدمــات کشــاورزی‪ -‬امــور اشــپزخانه و رســتوران‪ -‬تهیــه و تامیــن‬ ‫ماشــین االت ســبک و ســنگین‪ -‬خریــد‪ ،‬فــروش انــواع ســنگ معدنــی‪ -‬خریــد‪ ،‬فــروش انــواع محصــوالت کشــاورزی‪ -‬خریــد‪ ،‬فــروش انــواع لــوازم‪ ،‬وســایل و مــواد اولیــه کارخانه هــا و‬ ‫صنایــع‪ -‬اخــذ نمایندگــی از شــرکت های معتبــر‪ -‬شــرکت در مناقصــات و مزایــدات‪ -‬اخــذ تســهیالت بانکــی و اعتبــاری‪ -‬واردات و صــادرات کاالهــای مجــاز بازرگانــی (انجــام کلیــه‬ ‫فعالیت هــای فــوق منــوط بــه اخــذ مجــوز از مراجــع ذیصــاح می باشــد) درصــورت لــزوم پــس از اخــذ مجوزهــای الزم از مراجــع ذیربــط‪ .‬مــدت فعالیــت‪ :‬از تاریــخ ثبــت بــه مــدت‬ ‫نامحــدود‪ .‬مرکــز اصلــی‪ :‬اســتان خوزســتان‪ ،‬شهرســتان بهبهــان‪ ،‬بخــش مرکــزی‪ ،‬شــهر بهبهــان‪ ،‬محلــه کــوی فرهنگیــان‪ ،‬کوچــه ((فرعــی خاکــی))‪ ،‬کوچــه گلســتان ‪ ،2‬پــاک ‪،23‬‬ ‫طبقــه همکــف کدپســتی ‪ 6361983571‬ســرمایه شــخصیت حقوقــی عبــارت اســت از مبلــغ ‪ 1000000‬ریــال نقــدی منقســم بــه ‪ 100‬ســهم ‪ 10000‬ریالــی تعــداد ‪ 100‬ســهم ان بــا‬ ‫نــام عــادی مبلــغ ‪ 350000‬ریــال توســط موسســین طــی گواهــی بانکــی شــماره ‪ 108‬مــورخ ‪ 1398/09/16‬نــزد بانــک ســپه شــعبه پیــروزی بهبهــان بــا کــد ‪ 1236‬پرداخــت گردیــده‬ ‫اســت و الباقــی در تعهــد صاحبــان ســهام می باشــد‪ .‬اعضــا هیئــت مدیــره‪ :‬خانــم شــوکت حرفشــنو بــه شــماره ملــی ‪ 1861108011‬و بــه ســمت نایــب رئیــس هیئــت مدیــره بــه‬ ‫مــدت ‪ 2‬ســال خانــم فرزانــه برجســته بــه شــماره ملــی ‪ 1861700881‬و بــه ســمت مدیرعامــل بــه مــدت ‪ 2‬ســال و بــه ســمت عضــو هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 2‬ســال خانــم فرشــته‬ ‫برجســته بــه شــماره ملــی ‪ 1861783884‬و بــه ســمت رئیــس هیئــت مدیــره بــه مــدت ‪ 2‬ســال‪ .‬دارنــدگان حــق امضــا‪ :‬کلیــه اوراق و اســناد بهــادار و تعهــداور شــرکت از قبیــل‬ ‫چــک‪ ،‬ســفته‪ ،‬بــروات‪ ،‬قراردادهــا عقــود اســامی و همچنیــن کلیــه نامه هــای عــادی و اداری بــا امضــاء مدیرعامــل همــراه بــا مهــر شــرکت معتبــر می باشــد‪ .‬اختیــارات مدیرعامــل‪:‬‬ ‫طبــق اساســنامه‪ .‬بازرســان اقــای ســیدمحمد شــریف زاده بــه شــماره ملــی ‪ 1850061378‬بــه ســمت بــازرس اصلــی بــه مــدت یــک ســال مالــی اقــای پویــان احمــدی بــه شــماره‬ ‫ملــی ‪ 1861228295‬بــه ســمت بــازرس علی البــدل بــه مــدت یــک ســال مالــی روزنامــه کثیراالنتشــار ســایه جهــت درج اگهی هــای شــرکت تعییــن گردیــد‪ .‬ثبــت موضــوع فعالیــت‬ ‫مذکــور بــه منزلــه اخــذ و صــدور پروانــه فعالیــت نمی باشــد‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خوزستان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بهبهان (‪)768447‬‬ ‫گلستان‬ ‫شهرستان‬ ‫چهار شنبه‪ 23‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1927‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫‪5‬‬ ‫گیالن‬ ‫منا محمدی‬ ‫مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت نفت و گاز اروندان خبر داد؛‬ ‫الیروبی ‪ 913‬کیلومتر از رودخانه های استان‬ ‫مدیرعامــل اب منطقــه ای گلســتان گفــت‪« :‬دولــت قــول زهکشــی ‪ 22‬هزار هکتــار‬ ‫از اراضــی اســتان را داد و تاکنــون ‪ 10‬هزار هکتــار زهکشــی شــده اســت و عملیــات‬ ‫اجرایــی زهکشــی ‪ 12‬هزار هکتــار دیگــر نیــز ‪ 70‬درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد»‪.‬‬ ‫علــی نظــری در نشســت خبــری بــا گرامیداشــت دهــه مبــارک فجــر گفــت‪« :‬در‬ ‫ایــن ایــام ‪ 17‬پــروژه ابرســانی در اســتان افتتــاح و ‪ 39‬پــروژه نیــز بــا مجمــوع اعتبــار‬ ‫‪ 67‬میلیارد تومــان کلنگ زنــی می شــود»‪ .‬وی گفــت‪« :‬ایــن پروژه هــا در بخــش تامیــن و‬ ‫عرضــه اب‪ ،‬بهره بــرداری و حفاظــت منابــع اب‪ ،‬مهندســی رودخانــه و غیــره پیش بینــی‬ ‫شــده اســت»‪ .‬وی دربــاره اجــرای پــروژه مهندســی رودخانه هــا نیــز گفــت‪« :‬در‬ ‫یک دهه گذشــته‪ ،‬یک هــزار و ‪ 749‬کیلومتــر از رودخانه هــای اســتان‪ ،‬الیروبــی شــده‬ ‫اســت‪ .‬در زمــان ســیل‪ 105 ،‬کیلومتــر از رودخانه هــای اســتان الیروبــی شــد و بعــد از‬ ‫ســیل نیــز ‪ 214‬کیلومتــر دیگــر در حوزه هــای گــرگان رود‪ ،‬قرهســو‪ ،‬اتــرک‪ ،‬نــکارود و‬ ‫خلیــج گــرگان الیروبــی شــده اســت»‪.‬‬ ‫واگذاری فاز اول تلمبه خانه غرب کارون‬ ‫به شرکت نفت اروندان‬ ‫کسب رتبه اول مخابرات منطقه‬ ‫در ارزیابی بهینه سازی شبکه همراه اول‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان بــا کســب نمــره‬ ‫‪ ۱۰۰‬در ارزیابــی بهینه ســازی شــبکه همــراه اول‬ ‫رتبــه نخســت را در بیــن مناطــق مخابراتــی کل‬ ‫کشــور کســب کــرد‪ .‬غالمعلــی شــهمرادی (مدیر‬ ‫مخابــرات منطقــه گلســتان) گفــت‪« :‬در ارزیابــی‬ ‫انجام شــده از عمکــرد مخابــرات منطقه گلســتان‬ ‫در بهینه ســازی شــبکه همــراه اول و با توجه بــه‬ ‫فعالیت هــای انجام شــده ‪ ،‬موفــق شــد بــا کســب‬ ‫نمــره ‪ 100‬حائــز رتبــه نخســت دربیــن مناطــق مخابراتــی شــود»‪ .‬مدیــر مخابــرات‬ ‫منطقــه گلســتان ضمــن ابــراز خرســندی از کســب رتبــه برتــر ‪ ،‬از عملکــرد بســیار‬ ‫شایســته کارکنــان مدیریــت ارتباطــات ســیار مخابرات گلســتان تقدیــر و ابراز امیــدواری‬ ‫کــرد کــه بــا تــاش مســتمر و اهتمــام بیشــتر‪ ،‬اقدامــات الزم در خصــوص حفــظ ســطح‬ ‫کیفــی و کمــی شــبکه انجــام گیــرد‪.‬‬ ‫افتتاح و کلنگ زنی پروژه های‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان گلســتان گفــت‪« :‬هم زمــان بــا چهــل و‬ ‫یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬پــروژه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان‬ ‫گلســتان بــا اعتبــاری بالــغ بــر ‪ ۱۵۳.۳۵۰‬میلیارد ریــال افتتــاح و کلنگ زنــی می شــود»‪.‬‬ ‫علی اکبــر نصیــری گفــت‪« :‬به مناســبت چهــل و یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقالب اســامی‬ ‫و دهــه مبــارک فجــر پروژه هــای ایــن شــرکت در حوزه هــای برق رســانی بــه روســتاهای‬ ‫بی بــرق‪ ،‬پــروژه تبدیــل شــبکه یــم بــه کابــل و توســعه فیــدر‪ ،‬احــداث پســت و توســعه‬ ‫شــبکه و توســعه فیــدر در سراســر اســتان نیــز افتتــاح و کلنگ زنــی می شــود»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫ن شــرکت توانســته گام هــای موثــری در راســتای پیشــبرد‬ ‫داد‪« :‬طــی چند ســال اخیر‪ ،‬ای ـ ‬ ‫اهــداف نظــام مقــدس جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬برنامه هــای وزارت نیــرو و شــرکت‬ ‫مادرتخصصــی توانیــر بــردارد‪ ،‬کــه جــزو شــرکت های پیشــرو در ســطح کشــور اســت»‪.‬‬ ‫استفاده غیر مجاز از برق تعرفه کشاورزی در اق قال‬ ‫مدیــر دفتــر روابــط عمومــی شــرکت توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق گلســتان از کشــف اســتفاده غیــر‬ ‫مجــاز از بــرق تعرفــه کشــاورزی جهت اســتخراج‬ ‫ارز دیجیتــال در اق قــا خبــر داد‪ .‬رحمــت‬ ‫قره خانــی افــزود‪« :‬در پــی دریافــت گــزارش‬ ‫مردمــی بــر نگهــداری و اســتفاده غیرمجــاز از‬ ‫دســتگاه های اســتخراج ارز دیجیتــال در یــک‬ ‫مرغــداری در شهرســتان اق قــا‪ ،‬موضــوع بــا‬ ‫همــکاری نیــروی انتظامــی به صــورت ویــژه مــورد بررســی قــرار گرفــت و در پــی ان بــا‬ ‫مراجعــه بــه مرغــداری مذکور و کارشناســی الزم مشــخص شــد کــه تعداد ‪ ۵۷‬دســتگاه‬ ‫ماینــر بــا مصــرف بیشــتر از ‪ ۷۴‬هزارکیلووات ســاعت بــرق در هــر دوره یک ماهــه‬ ‫به صــورت غیرمجــاز از انــرژی بــرق اســتفاده می کننــد‪ .‬وی بــا اعــام ضبــط همــه ایــن‬ ‫‪ ۵۷‬دســتگاه ماینــر کــه به صــورت غیر مجــاز تامیــن بــرق می شــدند‪ ،‬افــزود‪« :‬ارزش‬ ‫ریالــی ایــن دســتگاه ها توســط کارشناســان هفت میلیارد ریــال تخمیــن زده شــد کــه‬ ‫در پــی جمـع اوری ماینرهــا‪ ،‬سـه نفر دســتگیر و بــا تشــکیل پرونــده بــه مرجــع قضائــی‬ ‫معرفــی شــدند»‪.‬‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیــره شــرکت‬ ‫نفــت و گاز ارونــدان از تحویل گیــری فــاز اول‬ ‫تلمبه خانــه غــرب کارون از پانزدهــم بهمن مــاه‬ ‫خبــر داد‪ .‬مهنــدس جهانگیــر پورهنــگ‬ ‫(مدیرعامــل و رئیــس هیئت مدیــره شــرکت‬ ‫تو گــو بــا خبرنــگار‬ ‫نفــت و گاز ارونــدان) در گف ‬ ‫پایــگاه اطالع رســانی شــرکت ملــی نفــت ایــران‪،‬‬ ‫بابیان اینکــه فــاز نخســت تلمبه خانــه غــرب‬ ‫ِ‬ ‫کارون از پانزدهــم بهمن مــاه و هم زمــان بــا‬ ‫چهارمیــن روز دهــه فجــر به صــورتِ رســمی‬ ‫ از شــرکت مهندســی و توســعه نفــت (متــن)‬ ‫بــه شــرکت ارونــدان واگــذار می شــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«تلمبه خانــه غــرب کارون یکــی از طرح هــای‬ ‫راهبــردی در صنعــت نفــت اســت کــه ظرفیــت‬ ‫ارســال روزانــه ‪ ۷۰۰‬هزار بشــکه نفــت بــه مبــادی‬ ‫صادراتــی را داراســت»‪ .‬وی بااشــاره به واگــذاری‬ ‫فــاز نخســت میــدان مشــترک ازادگان جنوبــی از‬ ‫شــرکت متــن بــه شــرکت ارونــدان در مهرمــاه‬ ‫امســال نیــز گفــت‪« :‬انجــام تغییــر و تحــوالت‬ ‫مربــوط بــه ایــن پــروژه‪ ،‬باتوجه بــه حجــم و‬ ‫گســتردگی کار در مــدت زمــان چهارمــاه تجربــه‬ ‫قابل قبولــی را بــرای واگــذاری دیگــر پروژه هــای‬ ‫در دســتِ اقــدام شــرکت متــن بــه شــرکت‬ ‫ارونــدان دری داشــته اســت»‪ .‬وی متذکــر شــد‪:‬‬ ‫«بــا انجــام تعمیــرات چاه هــای میــدان نفتــی‬ ‫ازادگان و تکمیــل پســت های بــرق منطقــه‪،‬‬ ‫انتظــار مــی رود کــه باقیمانــده فازهــای ایــن‬ ‫طــرح نیــز بنابــر تقویــم زمانــی بــه شــرکت نفت‬ ‫و گاز ارونــدان واگــذار شــود»‪.‬‬ ‫جلوگیری از گازسوزی ‪ ۵۰‬میلیون فوت مکعب‬ ‫در غرب کارون‬ ‫مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز ارونــدان‬ ‫در ادامــه از واگــذاری طــرح جمــع اوری‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون فوت مکعــب گاز از مشــعل های‬ ‫غــرب کارون بــه بخــش خصوصــی خبــر داد‬ ‫و گفــت‪« :‬شــرکت برنــده مناقصــه‪ ،‬موظــف بــه‬ ‫تبدیــل گاز جمع اوری شــده بــه مایعــات گازی و‬ ‫گاز خشــک اســت»‪ .‬وی دربــاره مراحــل انجــام‬ ‫ایــن طــرح نیــز گفــت‪« :‬اقدامــات عملــی بــرای‬ ‫تحقــق طــرح جمـع اوری گازهــای همــراه نفــت‬ ‫میدان هــای غــرب کارون از بهــار امســال اغــاز‬ ‫شــده و بــا اخــذ تائیدیــه هیئت مدیــره شــرکت‬ ‫ملــی نفــت ایــران در اواخــر شــهریورماه وارد‬ ‫فــاز اجرایــی شــد»‪ .‬پورهنــگ اضافــه کــرد‪:‬‬ ‫«هم اکنــون مراحــل مربــوط بــه واگــذاری زمیــن‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان در سفر به اردستان مطرح کرد؛‬ ‫استفاده از روش اجرای بتن غلطکی‬ ‫در پروژه های شهرستان اصفهان‬ ‫احســان عالیخانــی‪ /‬مدیرکل راه و شهرســازی اســتان با حضــور حجت االسالم و  المســلمین‬ ‫ســید صــادق طباطبایی نــژاد (نماینــده مــردم در مجلــس شــورای اســامی) ‪ ،‬حمیدرضــا‬ ‫تاملــی (فرمانــدار) و تنــی چنــد از مســئولین محلــی ضمــن بازدیــد از پروژه هــای‬ ‫راه‪ ،‬مســکن و شهرســازی ســه شــهر اردســتان‪ ،‬زواره و مهابــاد‪ ،‬در نشســت اداری ایــن‬ ‫شهرســتان حضــور یافــت‪ .‬طباطبایی نــژاد در ابتــدا علــت عقــب ماندگــی شهرســتان در‬ ‫پیشــرفت پروژه هــای عمرانــی را عــدم تخصیــص اعتبــارات عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬حضــور‬ ‫جمعیــت در شهرســتان اردســتان‪ ،‬معمــوالً فصلی ســت و متاســفانه مقولــه جمعیــت‪،‬‬ ‫عاملــی شــده تــا تخصیــص اعتبــارات بــه شهرســتان‪ ،‬قطره چکانــی باشــد؛ درحالی کــه‬ ‫بحــث تامیــن اعتبــارات از ســوی شهرســتان پیگیــری می شــود ولــی در زمــان مورد نظــر‬ ‫تخصیــص نمی یابــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬الزم اســت تــا امکانــات ویــژه ای بــرای شهرســتان در نظر‬ ‫گرفــت و تعریــف کــرد تــا ایــن شهرســتان نیــز پیشــرفت الزم را داشــته باشــد»‪ .‬قــاری‬ ‫قــران (مدیــرکل راه و شهرســازی اســتان اصفهــان) نیــز در ادامــه بیــان داشــت‪« :‬متاســفانه‬ ‫ســهم قیــر وزارتخانــه‪ ،‬کاهــش چشــمگیری داشــته امــا بایــد بــا بســته های تشــویقی کــه‬ ‫شــهرداری ها می تواننــد در شــهرهای خــود ایجــاد کننــد‪ ،‬ســعی شــود تــا در راســتای‬ ‫تکمیــل پروژه هــا قــدم برداشــت و انهــا را بــه ســرانجام رســانید»‪ .‬مدیــرکل راه و شهرســازی‬ ‫اســتان در ادامــه گفــت‪« :‬به صورت ویــژه پیگیــر تکمیــل پروژه هــای شهرســتان اســت و‬ ‫الزم اســت تــا با توجه بــه وجــود اراضــی دولتــی در شهرســتان بتــوان از طریــق واگــذاری‬ ‫زمیــن طبــق قوانیــن و ضوابــط موجــود بســیاری از مشــکالت را مرتفــع کــرد»‪ .‬ایــن مقــام‬ ‫مســئول با توجه بــه خواســته مســئولین شــهر مهابــاد مبنــی بــر کمــک بــه اقتصــاد شــهر‪،‬‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬بــا ازادســازی اراضــی حریــم راه می تــوان بــا ایجــاد کاربری هــای مناســب‬ ‫نســبت بــه احــداث مجتمع هــای رفاهــی و تفریحــی و کاربری هــای متناســب نســبت بــه‬ ‫ایــن مهــم اقــدام کــرد»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬تکمیــل پــروژه بانــد دوم اصفهــان – اردســتان در‬ ‫اولویــت ایــن اداره کل اســت و خوشــبختانه پیمانــکار در حــال اجرای عملیات راهسازیســت‬ ‫و ب ـه زودی تکمیــل و بــه بهره بــرداری خواهــد رســید»‪.‬‬ ‫و تجهیــز کارگاه اولیــه بــه پیمانــکار انجــام شــده‬ ‫و کلنگ زنــی طــرح نیــز بـه زودی انجــام خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬وی در خصــوص فوایــد انجــام ایــن طــرح‬ ‫نیــز گفــت‪« :‬بــا جمـع اوری گازهــای همــراه نفت‬ ‫در میدان هــای غــرب کارون‪ ،‬عالوه بر اینکــه گام‬ ‫بلنــدی در حفاظــت از محیــط زیســت برداشــته‬ ‫می شــود‪ ،‬بــرای بخــش قابل مالحظــه ای از‬ ‫نیروهــای بومــی نیــز اشــتغال زایی می شــود»‪.‬‬ ‫بابیان اینکــه حجــم مالــی ناشــی از‬ ‫وی در ادامــه‬ ‫ِ‬ ‫اجــرای ایــن طــرح طــی مــدت زمــان پنج ســال‬ ‫از انجــام ان حــدود ‪ ۱۲۰‬میلیــون دالر بــراورد‬ ‫می شــود‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن مبلــغ به صــورتِ‬ ‫مســتقیم از شــرکت پیمانــکار بــه شــرکت ملــی‬ ‫نفــت ایــران پرداخــت می شــود کــه خــود‬ ‫گویــای منافــع مالــی قابل توجــه ناشــی از اجــرای‬ ‫ایــن طــرح اســت»‪.‬‬ ‫بومی سازی نزدیک‬ ‫به ‪ ۲۰۰‬قطعه راهبردی تا پایان سال‬ ‫پورهنــگ از اقدامــات موثــر ایــن شــرکت در‬ ‫بومی ســازی قطعــات و توانمندســازی بخــش‬ ‫خصوصــی خبــر داد و گفــت‪« :‬کمیتــه ســاخت‬ ‫قطعــات در شــرکت نفــت و گاز ارونــدان از‬ ‫زمســتان گذشــته تشــکیل شــده و بــا اغــاز‬ ‫فعالیــت اجرایــی ان از ســال جــاری‪ ،‬شناســایی‬ ‫قطعــات مورد نیــاز صنعــت نفــت و همچنیــن‬ ‫ســازندگان ذی صــاح تجهیــزات و قطعــات انجام‬ ‫شــده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬تاکنــون ســاخت‬ ‫‪ ۱۴۰‬قلــم کاالی اساســی در ایــن شــرکت بــه‬ ‫جریــان افتــاده و پیــش بینــی می شــود تــا پایــان‬ ‫ســال ‪ ۵۰‬قطعــه دیگــر نیــز ســاخته شــود»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه ایــن شــرکت مصمــم اســت تــا بــا‬ ‫ِ‬ ‫حمایــت از تولیدکننــدگان داخلــی‪ ،‬گام موثــری‬ ‫درراســتای خودکفایــی بــردارد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«البتــه انتظــار م ـی رود تــا پیمانــکاران نیــز بــه‬ ‫تعهــدات خــود در زمینــه ســاخت تجهیــزات‬ ‫فنــی مطابــق بــا اســتانداردهای روز عمــل‬ ‫کننــد»‪.‬‬ ‫برنامه های راهبردی اروندان‬ ‫در جهت نگه داشت توان تولید‬ ‫مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز ارونــدان‬ ‫در خصــوص برنامه هــای ایــن شــرکت درراســتای‬ ‫نگه داشــت تــوان تولیــد از میدان هــای نفتــی‬ ‫و گازی نیــز گفــت‪« :‬درحال حاضــر فعالیــت‬ ‫مدیریــت فنــی کــه مســئول راهبــری چاه هــای‬ ‫ازادگان جنوبــی در محیــط تــاالب هورالعظیــم‬ ‫اســت‪ ،‬گســترش یافتــه و پیش بینــی افزایــش‬ ‫تولیــد و نگه داشــت تــوان تولیــد چاه هــای نفــت‬ ‫و گاز عالوه بــر میــدان دارخویــن بــه میدان هــای‬ ‫جفیــر و ازادگان جنوبــی نیــز ارتقاء یافته اســت»‪.‬‬ ‫بابیان اینکــه شــرکت نفــت و گاز ارونــدان‬ ‫وی‬ ‫ِ‬ ‫موفــق شــده اســت تــا در حــوزه نگه داشــت‬ ‫تــوان تولیــد حــدود ‪ ۲۰‬هزار بشــکه افزایــش‬ ‫تولیــد از چاه هــای میــدان نفتــی دارخویــن را‬ ‫محقــق ســازد‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن افزایــش تولیــد در‬ ‫یــک بــازه زمانــی یک ســاله و در فواصــل بهمــن‬ ‫‪ ۹۷‬تــا بهمن مــاه امســال محقــق شــده اســت»‪.‬‬ ‫پورهنــگ همچنیــن از برگــزاری مناقصــه ای‬ ‫بــرای تعمیــر پنج حلقــه چــاه در میــدان نفتــی‬ ‫دارخویــن خبــر داد و گفــت‪« :‬ایــن مناقصــه‬ ‫نیــز درراســتای برنامه هــای راهبــردی در حــوزه‬ ‫نگه داشــت تــوان تولیــد بــوده و بــه افزایــش‬ ‫تولیــد از ایــن میــدان خواهــد انجامیــد»‪.‬‬ ‫حمایتهمه جانبه‬ ‫از طرح های مسئولیت اجتماعی‬ ‫بابیان اینکــه مجموعــه صنعــت‬ ‫پورهنــگ‬ ‫ِ‬ ‫نفــت نــگاه روشــنی بــه بحــث مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن شــرکت نیــز در‬ ‫چارچــوب اختیــارات قانونــی نســبت بــه انجــام‬ ‫تعهــدات اجتماعــی خــود در اســتان های‬ ‫کمتــر توســعه یافته اقــدام کــرده اســت»‪.‬‬ ‫ عنــوان مثــال در ســیل‬ ‫وی توضیــح داد‪« :‬به‬ ‫ِ‬ ‫اســتان خوزســتان کــه اوایــل امســال روی داد‪،‬‬ ‫ عنــوان معیــن‬ ‫شــرکت نفــت وگاز ارونــدان به‬ ‫ِ‬ ‫شهرســتان های خرمشــهر و شــادگان توانســت‬ ‫در مــدت ‪ ۴۵‬روز عملیــات مهــار اب گرفتگــی‬ ‫و تخلیــه اضطــراری حــدود ‪ ۲۲‬روســتای‬ ‫واگذار شــده را بــه انجــام برســاند»‪ .‬وی ادامــه‬ ‫داد‪« :‬در عین حــال تــاش شــد تــا بــا ترمیــم‬ ‫و ایجــاد حــدود ‪ ۵۰‬کیلومتــر ســیل بند و ارائــه‬ ‫کمک هــای پزشــکی و لجســتیکی‪ ،‬بخشــی از‬ ‫اســیب های ســیل را بــه حداقــل برســانیم»‪.‬‬ ‫به گفتــه پورهنــگ‪ ،‬ایــن شــرکت همچنیــن بــا‬ ‫کمــک به بازســازی و ســاخت حدود ‪ ۹۰‬مدرســه‬ ‫و اخــذ موافقــت وزیــر نفــت درخصــوص ســاخت‬ ‫دو مدرســه مختــص دانش امــوزان اســتثنایی‬ ‫خرمشــهر بــا ‪ ۸۰‬میلیارد ریــال اعتبــار‪ ،‬توانســته‬ ‫اســت تــا بخشــی از تعهــدات خــود را در حــوزه‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی به انجــام برســاند»‪.‬‬ ‫مدیر کل سازمان تبلیغات اسالمی خراسان رضوی‪:‬‬ ‫جشنواره «راه اینده»‪ ،‬مردمی و جریان ساز است‬ ‫اخـرین وضعیـت ساخت سـدها در گلستان‬ ‫مدیرعامــل اب منطقـه ای گلســتان اخریــن وضعیــت ســدهای در حال ســاخت اســتان‬ ‫را تشــریح کــرد و گفــت‪« :‬هفتــه گذشــته ‪ 100‬میلیارد تومــان بــرای تکمیــل ســد نرماب‬ ‫بــه اســتان اختصــاص یافــت»‪ .‬علــی نظــری اظهــار داشــت‪« :‬یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫ســدهای اســتان‪ ،‬نرمــاب چلچــای اســت کــه هفتــه گذشــته دولــت ‪ 100‬میلیارد تومــان‬ ‫بــه ایــن پــروژه اختصــاص داد»‪ .‬وی با بیان اینکــه مخــزن ســد نرمــاب حــدود ‪ 80‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬در ســفر دولــت بــه اســتان بــراورد اعتبــار موردنیــاز‬ ‫بــرای تکمیــل ایــن ســد حــدود ‪ 200‬میلیــارد تومــان پیش بینــی شــده بــود کــه اگــر‬ ‫ایــن منابــع به موقــع اختصــاص پیــدا می کــرد‪ ،‬می توانســتیم امســال ســد را ابگیــری‬ ‫کنیــم؛ امــا ایــن اتفــاق رخ نــداد»‪ .‬مدیرعامــل اب منطقـه ای اســتان افــزود‪« :‬با این حــال‬ ‫پیگیــر جــذب اعتبــارات نقــدی بــرای ایــن ســد هســتیم تــا بتوانیــم در ســال اینــده‬ ‫مخــزن ان را تکمیــل و بــه بهره بــرداری برســانیم»‪ .‬وی دربــاره اخریــن وضعیــت ســد‬ ‫اقدکــش کــه یکــی از اهــداف اصلــی ســاخت ان کنتــرل و مهــار ســیالب اســت‪ ،‬بیــان‬ ‫داشــت‪« :‬ســاخت ایــن ســد ایــن ســد از ســال ‪ 90‬اغــاز شــده و تا کنــون به طور متوســط‬ ‫ســاالنه فقــط حــدود یک میلیارد تومــان اعتبــار بــه ان اختصــاص داده شــد»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫اب منطقـه ای اســتان با اشــاره به پیش بینــی اعتبــار ‪ 650‬میلیارد تومانــی بــرای ســاخت‬ ‫ســد چایلــی اظهــار داشــت‪ 22« :‬کیلومتــر از جاده جایگزین ســد اجرا شــده و پیشــرفت‬ ‫‪ 95‬درصــدی دارد و ‪ 70‬درصــد کار در تونــل انحــراف ســد نیــز انجــام شــده اســت‪ .‬بــرای‬ ‫احــداث ســاختمان ســد نیــز پیمانــکار گرفتیــم‪ .‬در موافقت هــای اولیــه ســازمان منابــع‬ ‫اب ایــران‪ 650 ،‬میلیارد تومــان اعتبــار بــرای ایــن ســد پیش بینــی کــرد کــه بایــد‬ ‫فراینــد تصویــب ان در صنــدوق توســعه ملــی طــی شــود»‪.‬‬ ‫افتتاح‪ 10‬پروژه صنعتی و غیر صنعتی‬ ‫در منطقه ازاد انزلی‬ ‫یاسر وطن پور‬ ‫مدیـرکل سـازمان تبلیغـات اسلامی خراسـان‬ ‫رضـوی گفـت‪« :‬تالش شـده عملیات رسـانه ای‬ ‫جشـنواره تولیـدات رسـانه ای دیجیتـال به یک‬ ‫جریـان در فضـای رسـانه ای انقلاب اسلامی‬ ‫منتهی شـود»‪ .‬حجت االسالم والمسـلمین هادی‬ ‫صاحبقرانـی در نخسـتین جشـنواره تولیـدات‬ ‫رسـانه ای دیجیتـال «راه اینـده»‪ ،‬با بیان اینکـه‬ ‫سـازمان تبلیغات اسلامی دو وظیفـه دارد‪ ،‬بیان‬ ‫کرد‪« :‬نخسـت ترویـج گفتمان انقالب اسلامی‬ ‫و اسلام نـاب و سـپس‪ ،‬مقابلـه بـا هجمه هـای‬ ‫دشـمن از وظایف سـازمان تبلیغات اسـت»‪ .‬وی‬ ‫با اشـاره به دهه فجر و گرامیداشـت ایـام پیروزی‬ ‫انقلاب اسلامی‪ ،‬گفـت‪ 22« :‬بهمن ماه امسـال‪،‬‬ ‫جشـن یک سـالگی بیانیه گام دوم انقلاب را در‬ ‫پیـش داشـتیم که یکـی ازمهم تریـن محورهای‬ ‫این بیانیه «امیدبخشـی نسـبت به اینده انقالب‬ ‫اسلامی» اسـت»‪ .‬مدیـرکل سـازمان تبلیغـات‬ ‫اسلامی خراسـان رضـوی با بیان اینکـه اولیـن‬ ‫سـال انقلاب اسالمی سـت کـه بـدون حـاج‬ ‫قاسـم سـلیمانی سـپری می شـود‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫«تلاش شـده در این جشـنواره‪ ،‬دو موضوع گام‬ ‫دوم انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت اسلامی‬ ‫به ویژه سـردار سـپهبد حاج قاسـم سـلیمانی را‬ ‫به عنـوان محـور اصلـی جشـنواره قـرار دهیم»‪.‬‬ ‫یکی ازعرصه های تبلیغ‪« ،‬تبلیغ نوین» است‬ ‫وی به اهمیت فعالیت های تبلیغی در بسـترهای‬ ‫نوظهـور اشـاره کـرد و گفت‪« :‬سـازمان تبلیغات‬ ‫اسلامی‪ ،‬حضـور در عرصه هـای نویـن تبلیغ را‬ ‫بـرای خود تعریف کـرده که یکـی از عرصه های‬ ‫تبلیـغ‪« ،‬تبلیغ نوین» اسـت که می تـوان در این‬ ‫بسـتر‪ ،‬اقدامات زیـادی انجـام داد»‪ .‬صاحبقرانی‬ ‫بـه تغییـر فضـای فعالیـت تبلیغی در جهـان به‬ ‫سـمت فضـای مجـازی اشـاره و بیان کـرد‪« :‬در‬ ‫جهـان بـا سـبک جدیـدی از تبلیـغ به خصوص‬ ‫تبلیغاتـی کـه در فضـای مجازی انجام می شـود‬ ‫مواجـه هسـتیم؛ از ایـن رو تلاش شـد کـه ایـن‬ ‫جشـنواره بـا نـگاه بـه فضـای مجـازی شـکل‬ ‫بگیـرد»‪ .‬وی‪ ،‬نشـر خوبی هـا و ارزش هـای دینی‬ ‫و انقالبـی را یکـی از اقدامـات اداره کل تبلیغات‬ ‫اسلامی خراسـان رضـوی بیـان کـرد و گفـت‪:‬‬ ‫«تلاش شـده عملیـات رسـانه ای جشـنواره‬ ‫تولیـدات رسـانه ای دیجیتـال بـه یـک جریـان‬ ‫در فضـای رسـانه ای انقلاب اسلامی منتهـی‬ ‫شـود»‪ .‬مدیـرکل سـازمان تبلیغـات اسلامی‬ ‫خراسـان رضـوی بیـان کـرد‪« :‬از ابتـدا به دنبال‬ ‫شـکل گیری نـگاه متفاوتـی در جشـنواره بودیم‬ ‫کـه کار دلـی و مردمـی‪ ،‬ویژگـی این جشـنواره‬ ‫اسـت‪ ،‬کارهایی که برخواسـته از دل صاحب اثر‬ ‫بـوده کـه تکلیفـی روی دوشـش می ایـد‪ ،‬برای‬ ‫خـود عملیاتـی تعریـف کـرده و در قالب هـای‬ ‫مختلـف کـه همـه از ان بهره منـد می شـوند‪،‬‬ ‫اثـر خـود را تولیـد می کنـد»‪ .‬وی با تاکید بـر‬ ‫ادامه دار بـودن ایـن جشـنواره مردمـی‪ ،‬یـاداور‬ ‫شـد‪« :‬انقلاب اسلامی‪ ،‬خاسـتگاه موضوعـات‬ ‫و سـوژه های بسیاری سـت کـه مـردم بـه ان‬ ‫روبـه رو هسـتند و اثـاری تولید می کننـد که به‬ ‫سـفارش و خواسـت کسـی تولید نشـده اسـت‪،‬‬ ‫این گونـه فعـاالن فضـای مجـازی نیـز نسـبت‬ ‫بـه ایـن موضوعـات واکنـش نشـان می دهند»‪.‬‬ ‫صاحبقرانـی ادامـه داد‪« :‬بنـا این اسـت که «راه‬ ‫اینـده» صرفاً یک همایش و گردهمایی نباشـد‪،‬‬ ‫قـرار اسـت به وسـیله ایـن حرکـت‪ ،‬جریـان‬ ‫جدیـدی را رقـم بزنیم که مبـدا کارهای مردمی‬ ‫باشـد‪ ،‬اگـر شـرکت کنندگان و برگزیـدگان‬ ‫توانمندسـازی شـوند‪ ،‬در اینده تولیدات فاخری‬ ‫انجـام خواهنـد داد»‪ .‬وی اظهـار داشـت‪« :‬نـگاه‬ ‫جدیـد سـازمان تبلیغـات اسلامی این اسـت که‬ ‫تبلیـغ را بـه تبلیـغ مردمـی تبدیل کنـد‪ .‬مردم‬ ‫بایـد مبلـغ خوبی هـا شـوند و همـه جامعـه در‬ ‫معـرض اتفاقـات خـوب قـرار گیرند»‪.‬‬ ‫ارسال ‪ 340‬اثر مردمی به جشنواره راه اینده‬ ‫دبیـر جشـنواره «راه اینـده» گفـت‪340« :‬‬ ‫اثـر تولید شـده مردمـی بـه دبیرخانـه‬ ‫ل شـده اسـت»‪.‬‬ ‫جشـنواره «راه اینده» ارسـا ‬ ‫سـید تقـی عالمـی با بیان اینکـه جنـس ایـن‬ ‫جشـنواره بـا سـایر جشـنواره ها متفـاوت‬ ‫اسـت‪ ،‬گفـت‪« :‬ایـن جشـنواره در حقیقـت‬ ‫اثـار مردمـی و تولیـد شـده را جمـع اوری‬ ‫می کنـد»‪ .‬وی ادامـه داد‪« :‬قالـب جشـنواره‪،‬‬ ‫کانسـپت های فضای مجازی سـت کـه در دو‬ ‫بخـش گرافیـک ایسـتا و پویـا دسـته بندی‬ ‫می شـود‪ .‬مجموعـاً اثـار در ‪ 10‬قالـب‬ ‫دریافـت می شـود کـه در بخـش گرافیـک‬ ‫ایسـتا‪ ،‬چهـار قالـب عکـس نوشـت‪ ،‬پوسـتر‪،‬‬ ‫نقاشـی دیجیتـال و اینفوگرافیک و در بخش‬ ‫گرافیـک پویـا‪ ،‬شـش قالـب رئال موشـن‪،‬‬ ‫موشـن گرافیک‪ ،‬استوری موشـن‪ ،‬مسـتند‬ ‫موشـن‪ ،‬کمیک موشـن و استاپ موشـن‬ ‫خواهـد بـود»‪ .‬دبیـر جشـنواره «راه اینـده»‬ ‫ادامـه داد‪« :‬ازانجاکـه هـدف این جشـنواره‪،‬‬ ‫شـبکه های اجتماعـی و اثرگـذاری در ایـن‬ ‫حـوزه اسـت‪ ،‬قالب هایـی انتخـاب شـده‬ ‫کـه مختـص همیـن فضاسـت و می توانـد‬ ‫موضوعـات مدنظـر را به خوبی تبییـن کند»‪.‬‬ ‫وی بـا یـاداوری ایـن نکتـه کـه مخاطـب‬ ‫اصلـی جشـنواره‪ ،‬اثـار مردمی و تولید شـده‬ ‫اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪« :‬تاکنـون نزدیـک بـه‬ ‫‪ 340‬اثـر مردمـی دریافت شـده کـه این اثار‬ ‫عمدتـاً در ایـام شـهادت سـپهبد سـلیمانی‬ ‫تولیـد شـده اسـت‪ ،‬در واقـع جشـنواره بـه‬ ‫سـراغ مـردم رفته و اثـار تولید شـده انان را‬ ‫دریافـت کـرده اسـت»‪ .‬عالمـی با بیان اینکـه‬ ‫جنس جشـنواره مردمی سـت و شکل داوری‬ ‫و انتخـاب اثـار بـا دیگـر جشـنواره ها تفاوت‬ ‫دارد‪ ،‬گفـت‪« :‬نـگاه بـه تولیدات‪ ،‬سـازمانی و‬ ‫حرفـه ای نیسـت کـه در همـه جشـنواره ها‬ ‫شـرکت می کننـد‪ ،‬می خواهیـم بـه سـراغ‬ ‫کسـانی برویـم کـه توانایی هایـی دارنـد؛ امـا‬ ‫بـروز بیرونـی نداشـته اسـت‪ ،‬حتـی ممکـن‬ ‫اسـت نفـرات برگزیده‪ ،‬افـرادی باشـند که تا‬ ‫کنون تجربه شـرکت در هیچ جشـنواره ای را‬ ‫نداشـتند»‪ .‬وی یـاداور شـد‪« :‬تمرکـز اصلـی‬ ‫بـر مشـهد و اسـتان اسـت امـا بـرای ارسـال‬ ‫اثـر‪ ،‬محدودیـت جغرافیایـی وجـود نـدارد و‬ ‫همه کسـانی کـه در این حوزه فعال هسـتند‬ ‫می تواننـد در جشـنواره «راه اینده» شـرکت‬ ‫کنند»‪ .‬دبیر جشـنواره راه اینده خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪« :‬اثار برتر پس از داوری توسـط داوران‬ ‫برجسـته و تخصصی‪ ،‬در مراسـم اختتامیه ای‬ ‫کـه اوایـل اسـفندماه برگـزار می شـود‪،‬‬ ‫معرفی می شوند»‪.‬‬ ‫عزم دانشگاه علوم پزشکی گیالن برای ارتقای زیرساخت های حوزه سالمت‬ ‫ابراهیمنیازمند‬ ‫بــا ســفر معــاون امــور علمــی‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫اجتماعــی ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور به‬ ‫اســتان گیــان‪ ،‬بــر ارتقــای زیرســاخت های‬ ‫فرســوده حــوزه ســامت اســتان در جهــت‬ ‫ارایــه خدمــات بهداشــتی درمانــی مطلــوب‬ ‫بــه مــردم تاکیــد شــد‪ .‬هم زمــان بــا ســفر‬ ‫دکتــر حمیــد پور اصغــری (معــاون امــور‬ ‫علمــی‪ ،‬فرهنگــی و اجتماعــی ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه کشــور) بــه اســتان گیــان‬ ‫و بازدیــد وی و تیــم همراهــش از مراکــز‬ ‫بهداشــتی درمانــی اســتان‪ ،‬بــر ارتقــای فضــای‬ ‫فیزیکــی و بهبــود زیر ســاخت های فرســوده‬ ‫حــوزه ســامت گیــان تاکیــد شــد‪ .‬از اغــاز‬ ‫طــرح تحــول نظــام ســامت تا کنــون‪ ،‬در‬ ‫اســتان گیــان بیــش از ‪ ۱۰‬کلینیــک ویــژه‬ ‫و تعــداد زیــادی اورژانــس بیمارســتانی اغــاز‬ ‫شــده کــه بــا گذشــت چند ســال از شــروع‬ ‫ایــن پروژه هــا‪ ،‬اغلــب ان هــا بــا پیشــرفت‬ ‫فیزیکــی نزدیــک بــه ‪ ۵۰‬درصــد‪ ،‬نیمــه کاره‬ ‫رهــا شــده اند؛ ایــن در حالی ســت که بیشــتر‬ ‫اســتان ها بــا اســتفاده از ظرفیــت و اعتبــارات‬ ‫طــرح تحــول نظــام ســامت توانســته اند‪،‬‬ ‫بســیاری از زیر ســاخت های خــود ارتقــاء‬ ‫دهنــد و بــا اذعــان مســئوالن امــر‪ ،‬اغلــب‬ ‫کلینیک هایــی کــه در ســایر اســتان ها‬ ‫هم زمــان بــا گیــان شــروع شــده بودنــد بــه‬ ‫بهره بــرداری رســیده اند‪ ،‬متاســفانه‪ ،‬اســتان‬ ‫گیــان‪ ،‬بــه هــر دلیلــی نتوانســته از ایــن‬ ‫فرصــت در جهــت تامیــن امکانــات‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و اصــاح زیرســاخت های بهداشــتی و درمانــی‬ ‫خــود اســتفاده کنــد‪ .‬اغلــب بیمارســتان های‬ ‫شــهر رشــت نیــز بــا قدمتی بیــش از ‪ ۴۰‬ســال‬ ‫و با ســاختاری نامناســب و فرســوده‪ ،‬از کمبود‬ ‫شــدید امکانــات و تجهیــزات رنــج می برنــد‬ ‫و حتــی از داشــتن یــک اورژانــس مناســب‬ ‫کــه پیشــانی بیمارســتان و محــل مراجعــه‬ ‫بیمــاران نیازمنــد اســت‪ ،‬بهــره ای ندارنــد‪.‬‬ ‫بی شــک در این زمینــه‪ ،‬خــوی مطالبه گــری‬ ‫و پیگیری هــای مســتمر مســئوالن دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی گیــان‪ ،‬در مــدت کوتــاه‬ ‫باقی مانــده از طــرح تحــول نظــام ســامت‪،‬‬ ‫می توانــد راهــی بــرای برون رفــت از وضعیــت‬ ‫نامطلــوب زیر ســاخت های بهداشــت و درمــان‬ ‫اســتان باشــد‪ .‬پــس از برگــزاری جلســه هیئــت‬ ‫امنــای دانشــگاه علــوم پزشــکی گیــان در‬ ‫ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی کشــور و‬ ‫گــزارش مصــور مســئوالن دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گیالن از وضعیت نامناســب و فرســوده‬ ‫حــوزه ســامت اســتان‪ ،‬مســئوالن ســازمان‬ ‫برنامــه و بودجــه کشــور را بــر ان داشــت تــا بــا‬ ‫حضــور در شهرســتان های اســتان‪ ،‬از نزدیــک‬ ‫وضعیــت زیرســاخت ها و تجهیــزات بهداشــتی‪،‬‬ ‫درمانــی و بیمارســتان های گیــان ببیننــد‬ ‫و بــا هم اندیشــی بــا مدیــران و مســئوالن‬ ‫اســتان‪ ،‬راهکارهــای مناســب بــرای رهایــی از‬ ‫شــرایط موجــود گیــان اتخــاذ کننــد‪ .‬امیــد‬ ‫اســت عــزم جــدی مســئوالن دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی گیــان‪ ،‬همیــاری‪ ،‬همدلــی و همــت‬ ‫بســیجی‪ ،‬بــا اســتفاده از ظرفیت هــای موجــود‬ ‫و البتــه کمک هــای مســئوالن امــر‪ ،‬افقــی‬ ‫روشــن و راهــی بــرای خــروج از وضعیــت‬ ‫اســفبار بهداشــت و درمــان اســتان گیــان را‪،‬‬ ‫ایجــاد کنــد‪.‬‬ ‫در پنجمیــن روز از دهــه مبــارک فجــر و با حضــور دکتــر محمــد ولــی‬ ‫روزبهــان (رئیــس هیئت مدیــره و مدیرعامــل ســازمان)‪ ،‬دکتــر ارســان زارع‬ ‫(اســتاندار گیــان)‪ ۱۰ ،‬طــرح تولیدی‪-‬صنعتــی و زیرســاخت بنــدری بــا‬ ‫میــزان ســرمایه گذاری ‪ ۵۷۵‬میلیارد ریالــی بخــش خصوصــی و ایــن ســازمان‬ ‫و اشــتغال زایی مســتقیم بــرای ‪ ۲۴۵‬نفــر افتتــاح شــدند‪ .‬براین اســاس‬ ‫به مناســبت چهــل و یکمیــن ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی بــا‬ ‫ســرمایه گذاری بخــش خصوصــی فعــال در ایــن منطقــه‪ ،‬نــه واحــد‬ ‫تولیدی‪-‬صنعتــی بــا صــرف هزینــه ‪ ۵۰۰‬میلیارد ریالــی مــورد بهره بــرداری‬ ‫قــرار گرفتنــد‪ .‬حوزه هــای فعالیــت ایــن واحدهــای تولیــدی کــه به صــورت‬ ‫رســمی اغاز بــه کار کردنــد‪ ،‬شــامل افتتــاح چهــار واحــد تولیــدی پوشــاک‪،‬‬ ‫محصــوالت بهداشــتی‪ ،‬دارویــی‪ ،‬بســته بندی محصــوالت غذایــی‪ ،‬تولیــد انــواع‬ ‫روغــن و قطعــات خــودرو و در نهایــت تولیدکننــده جلیقــه نجــات و تجهیــزات‬ ‫ایمنــی کشــتی بــود کــه زمینــه ایجــاد شــغل بــرای ‪ ۲۳۵‬نفــر را فراهــم‬ ‫کردنــد‪ .‬در ادامــه ایــن برنامــه افتتاحیــه‪ ،‬انبــار سرپوشــیده کاالی عمومــی بــا‬ ‫متــراژ ‪ ۵۰۰۰‬متر مربــع نیــز افتتــاح شــد؛ زیرســاختی کــه به منظــور تکمیــل‬ ‫حلقه هــای خدمات رســانی در پســکرانه اســکله شــماره ‪ ۳‬مجتمــع بنــدری‬ ‫کاســپین بــا ســرمایه گذاری ‪ ۷۵‬میلیارد ریالــی بخــش خصوصــی موجبــات‬ ‫اشــتغال زایی ‪ ۱۰‬نفــر را پدیــد اورده اســت‪ .‬الزم به ذکر اســت؛ در ابتــدای‬ ‫برنامــه افتتاحیــه طرح هــای ســرمایه گذاری منطقــه ازاد انزلــی‪ ،‬مدیرعامــل‬ ‫ســازمان و اســتاندار گیــان و هیئــت همــراه‪ ،‬با حضــور در مــزار شــهدای‬ ‫انقــاب اســامی بــا ارمان هــای شــهدا تجدیــد عهــد و پیمــان کردنــد‪ .‬در‬ ‫ایــن برنامــه عــاوه بــر اعضــای هیئت مدیــره‪ ،‬معاونیــن و مدیــران ســازمان‪،‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان انزلــی‪ ،‬مدیــرکل صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت و مســئولین‬ ‫شهرســتانی نیــز حضــور داشــتند‪.‬‬ ‫پاسخ مدیرعامل شرکت گاز به درخواست های مردم‬ ‫از طریق سامانه سامد‬ ‫به مناســبت ســالگرد پیــروزی انقــاب اســامی حســین اکبــر (مدیرعامــل‬ ‫شــرکت گاز اســتان گیــان) با حضــور در اداره کل بازرســی و شــکایات‬ ‫اســتانداری بــه درخواس ـت های مــردم از طریــق ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط‬ ‫مــردم و دولــت (ســامد) پاســخ داد‪ .‬در ســومین روز از ایــام اهلل دهــه مبــارک‬ ‫فجــر و درجهــت ارتبــاط مســتقیم مــردم و مســئولین و پاســخگویی شــفاف‬ ‫بــه مــردم عزیــز‪ ،‬مدیرعامــل شــرکت گاز اســتان گیــان بــه درخواســت هــای‬ ‫مــردم از طریــق ســامانه الکترونیکــی ارتبــاط مــردم و دولــت (ســامد) پاســخ‬ ‫داد‪ .‬مهنــدس اکبــر پــس از ایــن برنامــه ضمــن دیــدار بــا مدیــرکل بازرســی‬ ‫و شــکایات اســتانداری گیــان‪ ،‬بــه بیــان گزارشــی از اقدامــات صورت گرفتــه‬ ‫در زمینــه تکریــم اربــاب رجــوع و صیانــت از حقــوق شــهروندی پرداخــت‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکــه هم اکنــون بیــش از ‪ 98‬درصــد از خانوارهــای اســتان از نعمــت‬ ‫گاز طبیعــی برخوردارنــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬خدمت رســانی بــه مــردم بــا اتمــام‬ ‫عملیــات توســعه گازرســانی بــه پایــان نمی رســد و ایــن شــرکت بــا حرکــت‬ ‫به ســوی کیفی ســازی خدمــات‪ ،‬برنامه هــای کیفــی گســترده ای را در جهــت‬ ‫افزایــش رضایت منــدی مشــترکین بــه انجــام رســانده اســت»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت گاز اســتان گیــان اظهــار داشــت‪« :‬شــرکت گاز اســتان گیــان‬ ‫تمــام تــاش خــود را در جهــت ایجــاد فراینــدی شــفاف و مشــخص درجهــت‬ ‫پاســخگویی بــه مشــترکین به کار بســته و در این راســتا بــا بارگــذاری تمــام‬ ‫خدمــات قابــل ارائــه میــز خدمــت در ســایت و نرم افــزار موبایلــی شــرکت‬ ‫تــا حــد زیــادی در زمــان و هزینــه بــرای مــردم و مشــترکین صرفه جویــی‬ ‫کــرده اســت»‪ .‬وی در پایــان با اشــاره به ارتقــاء ســامانه یکپارچــه رســیدگی‬ ‫بــه شــکایات گاز گیــان‪ ،‬گفــت‪« :‬مشــترکین محتــرم در هــر ســاعت‬ ‫از شــبانه روز می تواننــد درخواســت ها و شــکایات خــود را از راه هــای‬ ‫مختلــف نظیــر شــماره تلفــن گویــای ‪ ،3414‬ســایت شــرکت گاز بــه ادرس‬ ‫‪ ،www.nigc-gl.ir‬نرم افــزار موبایلــی خدمــات الکترونیــک گاز گیــان‪ ،‬شــماره‬ ‫پیامــک ‪ ،30006194‬ایمیــل و ‪ ....‬بــه شــرکت گاز ارســال کننــد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیر شعب استان بانک مسکن استان کرمانشاه اعالم کرد؛‬ ‫استقبال از افزایش جدید‬ ‫تسهیالت خرید و ساخت واحدهای مسکونی‬ ‫کوشــیار محمــدی‪ /‬مدیــر بانــک مســکن اســتان کرمانشــاه گفـت ‪« :‬پرداخت‬ ‫تســهیالت خریــد و ســاخت مســکن بــا درخواســت زوجیــن بــا مبالــغ جدیــد‬ ‫یعنــی در شــهر کرمانشــاه ‪160‬میلیون تومــان و در شهرســتان های اســتان‬ ‫‪120‬میلیون تومــان‪ ،‬بــا اســتقبال هم اســتانی ها مواجــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫ریحانی پــور افــزود‪« :‬افزایــش تســهیالت بانــک مســکن‪ ،‬ســبب افزایــش‬ ‫قــدرت خریــد مــردم شــده؛ لــذا این روزهــا مراجعــه بــرای دریافــت ایــن‬ ‫تســهیالت بیشــتر شــده اســت و شــعب بانک مســکن اســتان نیــز بــا امادگی‬ ‫بیش از پیــش تســهیالت مذکــور را بــه متقاضیــان پرداخــت می کننــد»‪ .‬وی‬ ‫گفــت‪« :‬ایــن تســهیالت بــدون نیــاز بــه ســپرده گذاری و از طریــق خریــد‬ ‫اوراق گواهــی حــق تقــدم اســتفاده از تســهیالت مســکن پرداخــت می شــود و‬ ‫مشــتری چــه در شهرســتان کرمانشــاه‪ ،‬چــه در شهرســتان های تابعــه اســتان‬ ‫می توانــد عالوه بــر ســقف تســهیالت خریــد یــا ســاخت واحدهــای مســکونی‪،‬‬ ‫از ‪ 40‬میلیون تومــان تســهیالت جعالــه تعمیــرات نیــز بهره منــد شــود‪.‬‬ ‫به این ترتیــب اگــر متقاضــی به همــراه همســر خــود‪ ،‬متقاضــی دریافــت ایــن‬ ‫تســهیالت باشــد‪ ،‬بــا احتســاب تســهیالت جعالــه‪ ،‬در شهرســتان کرمانشــاه‪،‬‬ ‫‪200‬میلیون تومــان دریافــت مــی کنــد و اگــر زوجــی در ســایر شهرســتان های‬ ‫اســتان متقاضــی باشــند‪ ،‬از تســهیالت ‪160‬میلیون تومانــی خریــد یــا ســاخت‬ ‫بهره منــد خواهنــد شــد»‪ .‬مدیــر بانــک مســکن افــزود‪« :‬ســقف تســهیالت‬ ‫بــا اوراق در حالــت انفــرادی بــرای کرمانشــاه‪ 80 ،‬میلیون تومــان و بــرای‬ ‫شهرســتان های اســتان‪60،‬میلیون تومان اســت؛ امــا تســهیالت جعالــه در‬ ‫دو حالــت انفــرای یــا زوجیــن بــا همــان ســقف ‪40‬میلیون تومــان پرداخــت‬ ‫می شــود»‪ .‬وی‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬مــدت بازپرداخــت تســهیالت خریــد‬ ‫و احــداث مســکن‪ 12 ،‬ســال و تســهیالت جعالــه‪ ،‬پنج ســال اســت و ایــن‬ ‫دوران طوالنــی بــه ایــن دلیــل طراحــی شــده اســت تــا حتی المقــدور بــا‬ ‫تــوان بازپرداخــت مشــتریان انطبــاق داشــته باشــد»‪ .‬ریحانی پــور در بخــش‬ ‫دیگــری از ســخناش در خصــوص تســهیالت بــا ســپرده بانــک مســکن‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«تســهیالت حســاب صنــدوق پس انــداز مســکن یکــم در حالــت انفــرادی‬ ‫در کرمانشــاه‪ 60 ،‬میلیــون و در شهرســتان های اســتان‪40 ،‬میلیون تومــان‬ ‫اســت و در صورتی کــه زوجیــن متقاضــی ایــن تســهیالت باشــند‪ ،‬در کرمانشــاه‬ ‫‪120‬میلیون تومــان و ســایر شهرســتان ها‪ 80 ،‬میلیون تومــان دریافــت‬ ‫می کننــد‪ .‬نــرخ ســود ایــن تســهیالت در بافت هــای فرســوده‪ ،‬شــش درصد‬ ‫و در ســایر مناطــق شــهری‪ ،‬هشـت درصد و بازپرداخــت ان ‪12‬ســال اســت»‪.‬‬ ‫وی گفــت‪« :‬افــراد یــا زوج هایــی کــه سررســید تســهیالت صنــدوق یکــم انهــا‬ ‫فرارســیده‪ ،‬به عبارتــی حداقــل مــدت ســپرده گذاری انهــا کــه یک ســال‬ ‫اســت‪ ،‬فرارســیده باشــد‪ ،‬می تواننــد به ترتیبــی کــه ذکــر شــد‪ ،‬عالوه بــر‬ ‫تســهیالت ایــن حســاب و همچنیــن اصــل مبلغــی کــه ســپرده گذاشــته اند‪،‬‬ ‫از تســهیالت ‪ 40‬میلیون تومانــی جعالــه تعمیــرات نیــز بهره منــد شــوند»‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫گزارش‬ ‫چهار شنبه‪ 23‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1927‬‬ ‫شهردار باغستان خبر داد؛‬ ‫اعطای جایزه خوش حسابی به بدهکاران شهرداری باغستان‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫شــهردار باغســتان گفــت‪« :‬در اســتانه ایــام اهلل دهــه فجــر با توجه بــه تصویــب‬ ‫شــورای اســامی شــهر باغســتان‪ ،‬بدهــکاران بــه شــهرداری در صــورت پرداخــت‬ ‫بدهــی معوقــه خــود از تخفیــف ویــژه ‪ 15‬درصــدی برخــوردار خواهنــد شــد»‪.‬‬ ‫دکتــر رنجبــر بــا اعــام ایــن خبــر افــزود‪« :‬در اســتانه نزدیک شــدن بــه ایــام اهلل‬ ‫دهــه فجــر و باتوجه بــه اهتمــام ویــژه اعضــای شــورای اســامی و در راســتای‬ ‫درخواســت های مکــرر برخــی شــهروندان مودیــان بدهــکار بــه شــهرداری‬ ‫و به منظــور تســهیل و رفــع مشــکالت و خدمات رســانی بهینــه بــا تصویــب‬ ‫شــورای شــهر باغســتان‪ ،‬مودیانــی کــه بدهــی خــود را به طــور نقــدی بــه‬ ‫شــهرداری باغســتان تــا پایــان ســال جــاری پرداخــت و تســویه کننــد از تخفیــف‬ ‫‪ 15‬درصــدی خوش حســابی برخــوردار خواهنــد شــد»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬ایــن‬ ‫مصوبــه فرصــت خــوب و مناســبی بــرای شــهروندان بدهــکار ایجــاد کــرده تــا‬ ‫در جهــت پرداخــت بدهــی خــود بــه شــهرداری باغســتان مراجعــه کننــد»‪ .‬دکتــر‬ ‫رنجبــر با اشــاره به پرداخــت نقــدی بدهــی بــه شــهرداری عنــوان کــرد‪« :‬نتیجــه‬ ‫ ایــن امــر این اســت که شــهرداری می توانــد بــا منابــع در امــدی بیشــتری‬ ‫دسترســی داشــته باشــد تــا خدمــات شــهری و عمــران و ابادانــی را بــرای‬ ‫شــهروندان محتــرم فراهــم ســازد»‪.‬‬ ‫الیحه عوارض شهرداری باغستان در سال ‪ ۹۹‬تصویب شد‬ ‫در بخــش دیگــری‪ ،‬شــهردار باغســتان از تصویــب الیحــه عــوارض‪ ،‬بهــای خدمــات و‬ ‫ســایر منابــع درامــدی شــهرداری در ســال ‪ ۹۹‬خبــر داد‪ .‬دکتــر رنجبــر در این بــاره‬ ‫گفــت‪« :‬الیحــه تعرفــه عــوارض و بهــای خدمــات مهم تریــن منبــع درامــدی و‬ ‫تامیــن تحقــق بودجــه ســاالنه شــهرداری ها به شــمار مــی رود»‪ .‬ایــن مســئول‬ ‫با بیان اینکــه یکــی از اقدامــات حــوزه معاونــت اداری و مالــی تدویــن الیحــه تعرفــه‬ ‫عــوارض‪ ،‬بهــای خدمــات و ســایر منابــع درامــدی شهرداری ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬از‬ ‫ابتــدای مهــر امســال و بــا برگــزاری جلســات مختلــف‪ ،‬کار تدویــن الیحــه عــوارض‬ ‫و ســایر منابــع درامــدی شــهرداری اغــاز شــد»‪ .‬شــهردار باغســتان افــزود‪« :‬پــس‬ ‫از تدویــن‪ ،‬ایــن الیحــه اذر امســال جهــت تصویــب تقدیــم شــورای شــهر شــد کــه‬ ‫در جلســات تخصصــی شــورا و اســتفاده از نظــرات کارشناســان‪ ،‬اصنــاف‪ ،‬نخبــگان و‬ ‫پیمانــکاران جزئیــات ان بررســی شــد»‪ .‬او با بیان اینکــه پــس از تصویــب شــورای‬ ‫شــهر ایــن الیحــه جهــت تائیــد بــه فرمانــداری ارســال شــد‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬الیحــه‬ ‫ســال اینــده براســاس ارزش بافــت منطقــه ای تدویــن و تصویــب شــده اســت»‪.‬‬ ‫شــهروندان می تواننــد جهــت اطــاع از جزئیــات الیحــه تعرفــه عــوارض‪ ،‬بهــای‬ ‫خدمــات و ســایر منابــع درامــدی ســال ‪ ۹۹‬بــه ســایت شــهرداری باغســتان بــه‬ ‫ادرس ‪ www.baghestan.ir‬مراجعــه کننــد»‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری یک میلیارد تومانی برای تقویت روشنایی معابر شهر باغستان‬ ‫شــهردار باغســتان در ادامــه تصریــح کــرد‪« :‬یکــی از مطالبــات شــهروندان تامیــن روشــنایی‬ ‫معابــر و محله هــا بــود کــه در این راســتا اعتبــاری بالغ بــر یک میلیارد تومــان در نظــر‬ ‫گرفتــه شــد»‪ .‬رنجبــر در این بــاره اظهــار داشــت‪« :‬امــروزه تامیــن امنیــت‪ ،‬رفــاه و ایجــاد‬ ‫شــرایط کاری مناســب بــرای شــهروندان یــک جامعــه‪ ،‬یکــی از مهم تریــن وظایــف‬ ‫دســتگاه های اجرایــی‪ ،‬تامیــن روشــنایی معابــر عمومــی‪ ،‬ایجــاد محیطــی مناســب بــرای‬ ‫تــردد وســایل نقلیــه و اشــخاص پیــاده اســت؛ به طوری کــه دیــد ســریع‪ ،‬دقیــق و راحــت‬ ‫انهــا امکان پذیــر شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در مــورد وســایل نقلیــه‪ ،‬روشــنایی کافــی بــرای‬ ‫معابــر باعــث می شــود تــا راننــده‪ ،‬موانــع موجــود را بــا جزئیــات کامــل مشــاهده کــرده‬ ‫و بــا اطمینــان و در فرصــت زمــان کافــی بتوانــد از خــود عکس العمــل نشــان دهــد‪ .‬در مــورد‬ ‫اشــخاص پیــاده نیــز معابــر بایــد بــه انــدازه ای روشــن باشــند کــه افــراد بتواننــد به راحتــی‬ ‫و بــا جزئیــات کامــل‪ ،‬محیــط اطــراف خــود را دیــده و کارهــای مورد نیــاز را انجــام دهنــد‪.‬‬ ‫انهــا بایــد بتواننــد بــه ســهولت ســایر افراد پیــاده‪ ،‬وســایل نقلیــه و اشــیاء در محیــط اطراف‬ ‫خــود را مشــاهده کــرده و تشــخیص دهنــد»‪ .‬شــهردار شــهر باغســتان بااشــاره به اهمیــت‬ ‫ایــن موضــوع‪ ،‬از اجــرای پــروژه بــزرگ تقویــت روشــنایی معابــر اصلــی ایــن شــهر در حــوزه‬ ‫معاونــت خدمــات شــهر بــا ســرمایه گذاری بالغ بــر یک میلیارد تومــان خبــر داد و گفــت‪:‬‬ ‫ت ِکم ‪ 30‬پــروژه تامیــن روشــنایی در شــهر اجرایــی شــده اســت»‪.‬‬ ‫«بــا ایــن مبلــغ دس ـ ‬ ‫معاون خدمات شهری شهرداری باغستان‪:‬‬ ‫فضاهای سطح شهر به مناسبت مسیرهای راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن اذین بندی واماده سازی شدند‬ ‫معــاون خدمــات شــهری شــهرداری باغســتان گفــت‪« :‬فضاهــای ســطح ایــن شــهر‬ ‫به مناســبت دهــه مبــارک فجــر و مســیرهای راهپیمایــی ‪ ۲۲‬بهمــن اذین بنــدی و‬ ‫اماده ســازی شــدند»‪ .‬مهنــدس عل ـی زاده در تشــریح ایــن اقدامــات بــه برنامه هــای حــوزه‬ ‫زیباســازی به مناســبت دهــه مبــارک فجــر و راهپیمایــی‪ ۲۲‬بهمــن اشــاره کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫«اذین بنــدی شــهر به مناســبت دهــه مبــارک فجــر و در مســیرهای راهپیمایــی ‪۲۲‬‬ ‫بهمــن‪ ،‬اکــران طرح هــای مدیریــت تبلیغــات فرهنگــی بــا هماهنگــی شــورای هماهنگــی‬ ‫تبلیغــات اســامی و تــاش حــوزه روابط عمومــی و امــور بین الملــل شــهرداری باغســتان‬ ‫شــامل‪ :‬طراحــی‪ ،‬چــاپ و نصــب ســازه های بیلبــورد‪ ،‬عرشــه و پرتابــل و همچنیــن نصــب‬ ‫بنــر در ســطح شــهر بــا مفاهیــم انقــاب اســامی در ایــن شــهر انجــام شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬همچنیــن بیانیــه گام دوم انقــاب و همچنیــن تکریــم و نکوداشــت شــهید حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی در ســطح شــهر باغســتان‪ ،‬طراحــی و نصــب داربسـت های طــاق نصــرت‬ ‫و نصــب بنرهایــی بــا مضامیــن انقالبــی و ســخنان امــام راحــل و مقــام معظــم رهبــری در‬ ‫مســیرهای راهپیمایــی‪ ،‬اذین بنــدی جایــگاه ســخنرانی مســئولین شــهری در روز ‪ ۲۲‬بهمن‪،‬‬ ‫اجــرای مراســم نورافشــانی در تعــدادی از میادیــن شــاخص ســطح شــهر تهــران‪ ،‬برگــزاری‬ ‫نمایشــگاه های مرتبــط بــا پیــروزی انقــاب اســامی‪ ،‬اجــرای نورپــردازی لیــزری در میــدان‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬بــه پــرواز دراوردن بادکنک هــای رنگــی در مراســم ‪ ۲۲‬بهمــن‪ ،‬از جملــه‬ ‫اقدامــات ایــن شــهرداری در ایــن ایــام بــود»‪.‬‬ ‫سرپرســت معاونــت خدمــات شــهری باغســتان در بخــش دیگــری از شــروع اجــرای طــرح‬ ‫جهــادی نظافــت و جمـع اوری پســماندهای خانگی و ســاختمانی در محالت شــهر باغســتان‬ ‫خبــر داد‪ .‬وی بــا اعــام ایــن خبــر گفــت‪« :‬در راســتای اجــرای طــرح اراســتگی و نظافــت‬ ‫شــهر‪ ،‬طــرح جهــادی جمــع اوری زبالــه‪ ،‬نخالــه‪ ،‬شست وشــوی معابــر و ســایر اقدامــات‬ ‫خدماتــی در کنــار خدمــات مســتمر روزانــه به طــو ِر ویــژه و جهــادی هر هفتــه در محــات‬ ‫شــروع شــده و ایــن هفتــه ایــن طــرح جهــادی به همــت پرســنل خــدوم حــوزه خدمــات‬ ‫شــهری در منطقــه صنعتــی باباســلمان بــه اجــرا درامــده اســت»‪ .‬حمــداهلل علیــزاده هــدف‬ ‫از اجــرای طــرح جهــادی نظافــت در محــات را فرصــت مغتنمــی بــرای نظافــت و رفــع‬ ‫معضــات و مشــکالت زیس ـت محیطی برشــمرد و اظهــار داشــت‪« :‬روزانــه ‪٧ ٠‬تُــن زبالــه و‬ ‫‪ ١٠‬تُــن پســماند ســاختمانی جم ـع اوری می شــود»‪.‬‬ ‫گزارش تصویری از حضور باشکوه مردم و مسئولین باغستان در راهپیمایی ‪ 22‬بهمن‬ ‫مرکزی‬ ‫رضاصفائینسب‬ ‫برگزاری مراسم گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر‬ ‫در راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫چهار شنبه‪ 23‬بهمن‪ -1398‬شماره‪1927‬‬ ‫با ورود دستگاه حفاری مکانیزه در خط سه در اینده ای نزدیک صورت می گیرد؛‬ ‫مساف رگیری قطار شهری از حرم مطهر رضوی‬ ‫علــی زندی فــر در مراســم گرامیداشــت ایــام اهلل دهــه فجــر با حضــور پرســنل و عوامــل‬ ‫راهــداری اســتان مرکــزی بــه مــواردی چــون ایثارگری هــای ســپهبد شــهید قاســم‬ ‫ســلیمان‪ ،‬اقتــدار ایــران در جهــان‪ ،‬حملــه موشــکی ســپاه پاســدار بــه پایگاه هــای نظامی‬ ‫امریــکا در عــراق و ســیلی محکــم ایــران‪ ،‬لــزوم اتحــاد و انســجام ملــی در ایــن کشــور‪،‬‬ ‫حضــور باشــکوه در راهپیمایــی‪ ۲۲‬بهمن مــاه‪ ،‬مشــارکت حداکثــری در انتخابــات مجلس‬ ‫شــورای اســامی و انتخابــی اصلــح و احســن اشــاره کــرد‪ .‬وی همچنیــن با تاکید بــر‬ ‫اســتفاده از همــه داشــته ها و ظرفیت هــای موجــود در کشــور و اســتان مــواردی‬ ‫چــون اماده بــاش بــرای ســفرهای نــوروزی‪ ،‬اماده ســازی راه هــا‪ ،‬راهدارخانه هــا‪ ،‬نــاوگان‬ ‫لو نقــل مســافری و پیش فــروش بلیط هــای نــوروزی و مراکــز معاینــه فنــی و‬ ‫حم ‬ ‫نظــارت بــر مجتمع هــای خدماتــی رفاهــی را متذکــر شــد‪ .‬در ایــن مراســم دکتــر یــاری‬ ‫(مــدرس علــوم سیاســی در اســتان مرکــزی) درخصــوص حرکــت تاریخ انقالب اســامی‬ ‫بــه نکاتــی چــون اقتــدار ایــران و نظــام موشــکی کشــور‪ ،‬تشــییع باشــکوه پیکــر شــهید‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬توانمندی هــای کشــور‪ ،‬دوری از مدیریت هــای ارتجاعــی در کشــور و انتخــاب‬ ‫اصلــح در انتخابــات یازدهمیــن دوره مجلــس شــورای اســامی و هم چنیــن تحلیلــی از‬ ‫وضعیــت کشــور و منطقــه اشــاره کــرد‪ .‬در پایــان از جمعــی کارکنــان اداره کل بــا اهــداء‬ ‫لــوح تقدیــر تجلیــل شــد‪.‬‬ ‫واگذاری ‪110‬هکتار زمین در شهرک های صنعتی استان‬ ‫مدیرعامــل شــرکت شــهرک های اســتان‬ ‫مرکــزی گفــت‪ ۱۱۰« :‬هکتــار زمیــن بــا هــدف‬ ‫توســعه متــوازن واحدهــای تولیــدی امســال در‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی نقــاط مختلــف‬ ‫ایــن اســتان بــه متقاضیــان واگــذار شــد»‪.‬‬ ‫مصطفــی امــره افــزود‪« :‬واگــذاری ‪ ۱۲۶‬هکتــار‬ ‫زمیــن بــه متقاضیــان امســال در شــهرک های‬ ‫صنعتــی اســتان مرکــزی هدف گــذاری شــده‬ ‫بــود کــه بیــش از ‪ ۱۱۰‬هکتــار واگــذار شــده اســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬با توجه به اینکــه‬ ‫بیشــتر زمین هــای شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان مرکــزی در دومــاه اخــر‬ ‫ســال بــه متقاضیــان واگــذار می شــود‪ ،‬پبش بینی هــا حاکــی از ان اســت کــه تــا‬ ‫پایــان امســال مجمــوع واگذاری هــا از ‪ ۱۲۶‬هکتــار تجــاوز کنــد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت‬ ‫شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان مرکــزی اظهــار داشــت‪« :‬اعتبــار پیشــنهادی‬ ‫اجــرای طرح هــای زیرســاختی شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتا ن ‪ ۷۹۰‬میلیارد ریــال‬ ‫بــود کــه بــرای نخســین بار در ســال جــاری تمــام ایــن منابــع مالــی جــذب شــده و‬ ‫با توجه بــه طرح هــای در دســت اجــرا تــا پایــان ســال اعتبــار هزین ـه ای ایــن بخــش‬ ‫از مــرز یک هزار میلیارد ریــال فراتــر خواهــد رفــت»‪ .‬امــره بیــان کــرد‪ ۳۰۰« :‬واحــد‬ ‫صنعتــی اســتان تــا پایــان ســال گذشــته در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان‬ ‫مرکــزی تعطیــل بودنــد کــه بــا پیگیری هــای شــرکت شــهرک ها و اجــرای طرح هــای‬ ‫عارضه یابــی و حمایت هــای تســهیالتی ‪ ۵۴‬واحــد تولیــدی تعطیــل مســتقر در‬ ‫شــهرک های صنعتــی بــه چرخــه تولیــد بازگشــتند»‪.‬‬ ‫البرز‬ ‫علیرضانصیرمنش‬ ‫ابفا البرز؛ رتبه نخست عملکرد‬ ‫شرکت های ابفا شهری و روستایی کشور‬ ‫شــرکت ابفــای شــهری البــرز موفــق بــه کســب‬ ‫رتبــه اول عملکرد ســال ‪ ۱۳۹۷‬جشــنواره شــهید‬ ‫رجایــی درســطح ملــی و درمیــان شــرکت های‬ ‫ابفــای شــهری و روســتایی کشــور شــد‪ .‬مهندس‬ ‫غالمرضارضایی فــر (مدیرعامــل شــرکت ابفــا‬ ‫البــرز) گفــت‪« :‬بــا انجــام ارزیابــی عملکــرد‬ ‫شــرکت های ابفــا شــهری و روســتایی بــه‬ ‫تفکیــک شــاخص های عمومــی و اختصاصــی‬ ‫کــه توســط شــرکت مهندســی ابفــا کشــور صــورت گرفــت‪ ،‬ابفــا البــرز موفــق شــد بــا‬ ‫کســب باالتریــن امتیــاز (‪ )۱۹۶۴‬رتبــه اول را در میــان شــرکت های ابفــا شــهری و نیــز‬ ‫رتبــه اول را درمیــان شــرکت های ابفــا شــهری و روســتایی درمجمــوع به دســت اورد»‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به کســب امتیــاز ‪ ۱۹۴۴‬درســال ‪ ۱۳۹۶‬و افزایــش قابــل توجــه امتیازهــای‬ ‫کسب شــده درســال ‪ ،۹۷‬گفــت‪« :‬نتایــج مطلــوب و کســب رتبه هــای برتــر طــی‬ ‫ســال های اخیــر حاصــل تــاش‪ ،‬همــت و تعهــد واالی مدیــران و کارکنــان اســت کــه‬ ‫جــا دارد از زحمــات کلیــه ایــن خادمــان مــردم اســتان البــرز تقدیــر و قدردانــی کنــم»‪.‬‬ ‫بهره برداری از سه طرح ابرسانی‬ ‫در هشــتمین روز از دهــه مبــارک فجر ســه طرح بزرگ ابرســانی به شــهرهای گلســار‪،‬‬ ‫مهرشــهر و ‪۲۲‬حلقــه چــاه در ســایر شــهرهای اســتان بــا اعتبــار ‪ ۲۳۶‬میلیارد ریــال بــه‬ ‫بهره بــرداری رســید‪ .‬مهنــدس غالمرضــا رضایی فــر (مدیرعامــل شــرکت ابفــا اســتان‬ ‫البــرز) هــدف از اجــرای ایــن طرح هــا را تعادل بخشــی درشــبکه توزیــع و تامیــن‬ ‫نیازهــای ابــی شــهرهای اســتان عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬هم زمــان بــا هشــتمین روز‬ ‫از دهــه مبــارک فجــر با حضــور دکتــر درویش پــور (معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی‬ ‫اســتاندار)‪ ،‬فرماندار ســاوجبالغ و جمعی از مســئوالن اســتانی و شهرســتان ســاوجبالغ‬ ‫یــک طــرح ابرســانی بــه شــهر گلســار بــا هزینــه ‪ ۶۸‬میلیارد ریــال شــامل بهره بــرداری‬ ‫از سـه حلقه چــاه بــا ابدهــی ‪ ۵۰‬لیتر برثانیــه و ‪ ۳۸۰۰‬متــر خــط انتقــال و یــک مخــزن‬ ‫ذخیــره بــه ظرفیــت ‪ ۲۰۰۰‬متر مکعــب و یــک ایســتگاه پمپــاژ بــرای جمعیتــی بالغ بــر‬ ‫‪ ۱۵‬هزار نفــر اغــاز شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در همیــن مراســم و هم زمــان از طــرح ابرســانی‬ ‫بــه مهرشــهر شــامل یــک مخــزن بــه ظرفیــت ‪ ۵۰۰۰‬متر مکعــب‪ ،‬هفت حلقــه چــاه‬ ‫ی ‪ ۱۷۰‬لیتر برثانیــه و ‪ ۱۶۰۰‬متــر خــط انتقــال و یــک ایســتگاه پمپــاژ بــرای‬ ‫بــا ابدهـ ‬ ‫جمعیتــی بالغ بــر ‪ ۷۰‬هزار نفــر بــا هزینــه ‪ ۶۰‬میلیارد ریــال به همــراه ‪ ۱۲‬حلقــه چــاه‬ ‫جدیــد در شــهرهای نظرابــاد‪ ،‬اشــتهارد‪ ،‬فردیــس‪ ،‬ماهدشــت و محمدشــهر بــا اعتبــار‬ ‫‪ ۱۰۸‬میلیارد ریــال بــه بهره بــرداری رســید»‪.‬‬ ‫فهیمه صدقی‬ ‫بــا تــاش و پشــتکار قــرارگاه ســازندگی‬ ‫خاتم االنبیــاء‪ ،‬دســتگاه حفــاری ( تی‪.‬بــی‪.‬ام)‬ ‫خــط ســه قطــار شــهری بــه پایانــه امــام‬ ‫رضــا(ع) رســید‪ .‬بر این اســاس حفــر تونــل‬ ‫از میــدان فردوســی به طــول ‪8.4‬کیلومتــر‬ ‫شــروع و بــا عبــور از حــرم مطهــر رضــوی‬ ‫بــه پایانــه امــام رضــا(ع) رســید و پــس از‬ ‫دو یــا ســه ماه تعمیــرات اساســی‪ ،‬حفــاری‬ ‫تونــل را به ســمت منطقــه ســیدی ادامــه‬ ‫خواهــد داد‪ .‬شــهردار مشــهد ضمــن تقدیــر و‬ ‫خداقــوت بــه همــه کســانی کــه در قــرارگاه‬ ‫خاتم االنبیــاء(ص)‪ ،‬قطــار شــهری‪ ،‬معاونــت‬ ‫لو نقــل شــهرداری و اعضــای شــورای‬ ‫حم ‬ ‫شــهر و نماینــدگان مجلــس‪ ،‬شــهردار و‬ ‫اعضــای شــورای شــهر دوره گذشــته تــاش‬ ‫و حمایــت کردنــد کــه خــط ســه بــه مرحلــه‬ ‫خوبــی برســد‪ ،‬اظهــار کــرد‪« :‬امیدواریــم‬ ‫ایــن زحمــات مــورد رضــای حضــرت حــق‬ ‫و امــام رضــا (ع) قــرار بگیــرد»‪ .‬محمدرضــا‬ ‫کالئــی در ایــن مراســم کــه با حضــور‬ ‫معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتانداری‬ ‫خراســان رضــوی‪ ،‬معــاون دادســتان‪ ،‬رئیــس‬ ‫شــورای اســامی شــهر مشــهد و جمعــی از‬ ‫اعضــای شــورای شــهر مشــهد و مســئوالن‬ ‫شــهری و اســتانی برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«معتقــدم مهم تریــن تصمیم هــا را می تــوان‬ ‫در فضــای غبار الــود گرفــت و شــاید بهتریــن‬ ‫تصمیــم بــرای مــا همــت اغــاز‪ ،‬تجهیــز‬ ‫و اماده ســازی خــط ســه قطــار شــهری‬ ‫باشــد؛ امیدواریــم بــا پیشــنهادی که قــرارگاه‬ ‫خاتم االنبیــاء(ص) دادنــد و مــا نیــز ان را‬ ‫تائیــد و قبــول داریــم‪ .‬پــروژه حــرم تــا پایانــه‬ ‫امــام رضــا(ع) کــه قــرار بــود طــی ‪ 36‬مــاه‬ ‫به اتمــام برســد‪ ،‬ظــرف مدت زمــان ‪ 15‬مــاه‬ ‫تکمیــل و در اختیــار شــهروندان و زائــران‬ ‫قــرار گیــرد»‪.‬‬ ‫تمرکز اصلی؛‬ ‫وصل خطوط مترو به حرم مطهر رضوی‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪« :‬در حال حاضــر تمرکــز مــا‬ ‫این اســت که خطــوط متــرو را بــه حــرم‬ ‫مطهــر وصــل کنیــم و امــروز هــم گام بلندی‬ ‫بــود کــه تونــل به اتمــام رســید و امیــد اســت‬ ‫تکمیــل ان را ‪ 15‬ماهــه بــه اتمــام برســانیم و‬ ‫شــورای شــهر نیــز در ایــن راه مــا را همراهی‬ ‫کنــد»‪ .‬به گفتــه مدیــران شــهری‪ ،‬بنا بــود‬ ‫کــه مســافر گیری از خــط ســه قطــار‬ ‫شــهری در مســیر حــرم مطهــر رضــوی‬ ‫طــی ‪ 36‬مــاه انجــام شــود؛ امــا فرمانــده‬ ‫قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء(ص) اعــام‬ ‫امادگــی کــرد کــه طــی ‪15‬مــاه می توانــد‬ ‫بــا تکمیــل مســیر مســافر گیری از حــرم‬ ‫مطهــر رضــوی اغــاز شــود‪ ،‬همــواره یکــی‬ ‫از نگرانی هــای تکمیــل ایــن خــط‪ ،‬تامیــن‬ ‫منابــع ان بــود»‪ .‬فرمانــده قــرارگاه ســازندگی‬ ‫خاتم االنبیــاء (ص) در ایــن مراســم بــا تقدیــر‬ ‫از اقدامــات شــهرداری وشــورای شــهر بــرای‬ ‫ابادانــی و پیشــرفت شــهر مشــهد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«ســاالنه بیــش از ‪ 25‬میلیون نفــر بــرای‬ ‫زیــارت بــه مشــهد مقــدس می اینــد و‬ ‫هــر کاری انجــام می دهیــم؛ امیدواریــم‬ ‫مــورد رضایــت حــق تعالــی و امــام رضــا(ع)‬ ‫قــرار گیــرد»‪ .‬ســردار محمــد با بیان اینکــه‬ ‫مدیریــت شــهری در مشــهد توانســته‬ ‫عالوه بــر عملیــات رو بنایــی در عملیــات‬ ‫زیر ســاختی ماننــد متــرو موفــق باشــد‪،‬‬ ‫تصریــح کــرد‪« :‬انصافــاً در شــهر مشــهد‬ ‫همــه مســئولین شــهری تاکیــد ویــژه ای‬ ‫بــرای توســعه قطــار شــهری دارنــد و ایــن‬ ‫ویژگــی باعــث شــده از ســایر شــهرها متمایز‬ ‫باشــند‪ ،‬همچنیــن ســرعت و زمان بنــدی‬ ‫پروژه هــا خــاص اســت کــه جــای قدرانــی‬ ‫دارد»‪ .‬وی تاکیــد کــرد‪« :‬اعــام امادگــی‬ ‫داریــم بــرای اینکــه‪ ،‬ایــن زحماتــی کــه‬ ‫کشــیده شــده تــا از حــرم مطهــر رضــوی‬ ‫مســافر گیری داشــته باشــیم‪ ،‬پاشــنه اشــیل‬ ‫ایــن کار از باب الجــواد(ع) تــا پایانــه مســافر‬ ‫بــری به طــول پنج کیلومتراســت را بتوانیــم‬ ‫تکمیــل و در اختیــار زوار قــرار بدهیــم‪ ،‬مــا‬ ‫ایــن تعهــد را بــه شــهرداری می دهیــم‬ ‫کــه ظــرف مــدت ‪ 15‬مــاه درصــورت تامیــن‬ ‫مالــی‪ ،‬ایــن بخــش را تکمیــل کنیــم»‪.‬‬ ‫حمایت شورای پنجم برای زیر ساخت ها‬ ‫رئیــس شــورای شــهر مشــهد کــه‬ ‫ســخنران دیگــر ایــن مراســم بــود‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«همــواره شــورای پنجــم بــرای توســعه‬ ‫زیرســاخت ها در مشــهد حمایــت می کنــد‬ ‫و ایــن حمایت هــا نیــز همچنــان تــداوم‬ ‫خواهــد یافــت»‪ .‬محمدرضــا حیــدری افــزود‪:‬‬ ‫«شــورای شــهر منابــع مالــی ایــن مســیر را‬ ‫هــم از طریــق اوراق مشــارکت و هــم ســایر‬ ‫منابــع پیش بینــی کــرده اســت‪ ،‬همچنیــن‬ ‫شــورا در این زمینــه بحث هــای کارشناســی‬ ‫را انجــام داده و رقم هــای پیشــنهادی داده‬ ‫شــده اســت‪ ،‬در حــال گفت وگــو هســتیم‪،‬‬ ‫کــه بــه نتیجــه برســد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در‬ ‫بودجــه ســال اینــده ‪ 1000‬میلیارد تومــان‬ ‫بودجــه پیش بینــی شــده اســت»‪ .‬در‬ ‫ادامــه معــاون عمــران شــهرداری مشــهد‬ ‫نیــز اظهــار کــرد‪« :‬بــا ورود دســتکاه (تــی‪.‬‬ ‫بــی‪.‬ام) بــه پایانــه امــام رضــا(ع) حــدود‬ ‫‪4/6‬کیلومتــر تــا انتهــای ایــن خــط (شــهرک‬ ‫ابــوذر) مانــده کــه بعــد از دوماه این دســتگاه‬ ‫فعالیــت خــود را ادامــه خواهــد داد‪ ،‬طبــق‬ ‫پیش بینی هــا اردیبهشــت ماه ســال ‪1400‬‬ ‫دســتگاه حفــاری بــه انتهــای شــهرک ابــوذر‬ ‫خواهــد رســید»‪.‬‬ ‫اتمام حفاری خط ‪ 3‬قطار شهری‬ ‫در ‪ 24‬ماه اینده‬ ‫خلیــل اهلل کاظمــی افــزود‪« :‬کل طــول‬ ‫مســیر خــط ســه قطــار شــهری به طــول‬ ‫‪ 28.5‬کیلومتــر اســت‪ ،‬صرفـاً بــرای حفاری‬ ‫تونــل ‪ 840‬میلیارد تومــان در نظــر گرفتــه‬ ‫شــده اســت و ظــرف ‪ 24‬مــاه کل حفــاری‬ ‫خــط ســه قطــار شــهری به اتمــام خواهــد‬ ‫رســید»‪ .‬همچنیــن در ادامــه مدیرعامــل‬ ‫قطــار شــهری مشــهد گفــت‪« :‬در‬ ‫دو سال گذشــته جلســاتی را بــا عزیــزان‬ ‫قــرارگاه خاتم االنبیــاء(ص) داشــتیم‪،‬‬ ‫نگــران بودیــم؛ زیــرا به خاطــر تحریم هــا‬ ‫قطعــات دســتگاه حفــاری را بــه مــا‬ ‫نمی دادنــد‪ ،‬می بایســت ترفنــدی را ب ـه کار‬ ‫می بردیــم تــا ایــن تحریم هــای ظالمانــه‬ ‫را دور بزنیــم‪ ،‬اکنــون یکــی از مهم تریــن‬ ‫قطعــات دســتگاه حفــاری مثــل‬ ‫جک هــا ی کشــنده توســط متخصصــان‬ ‫داخلــی کشــورمان تولیــد و بومی ســازی‬ ‫شــد»‪ .‬کیانــوش کیامــرز ادامــه داد‪« :‬طــی‬ ‫رکــوردی ثبت شــده طوالنی تریــن مســیر‬ ‫از میــدان فردوســی به طــول ‪ 8.4‬کیلیومتــر‬ ‫بــدون توقــف و بــا یــک نــوار نقالــه انجــام‬ ‫شــد و ایــن یکــی از دستاورد هایی ســت‬ ‫کــه بــا همــکاری قــرارگاه خاتم االنبیا(ص)‬ ‫به دســت امــده اســت»‪ .‬وی با بیان اینکــه‬ ‫امســال شــرکت قطــار شــهری مشــهد‬ ‫ســال پــرکاری را تجربــه کــرده اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬افتتــاح ایســتگاه های الندشــت‬ ‫و کوهســنگی‪ ،‬شــهید کاوه‪ ،‬ورود دســتگاه‬ ‫تی بــی ام بــه ایســتگاه امامــت و اکنــون‬ ‫هــم ورود ایــن دســتگاه بــه پایانــه امــام‬ ‫رضــا(ع) کــه ســال گذشــته و امســال‬ ‫حــدود ‪ 1000‬میلیارد تومــان هزینــه‬ ‫شــده اســت»‪.‬‬ ‫تملک زمین خط چهار قطار شهری‬ ‫وی از همکاری نکــردن دولــت بــرای خــط ‪4‬‬ ‫انتقــاد کــرد و گفــت‪« :‬در حال حاضــر دولــت‬ ‫بــرای خــط ‪ 4‬همراهــی نکــرده و شــهرداری‬ ‫مشــه د ‪ 15‬میلیارد تومــان بودجــه اختصــاص‬ ‫داده اســت‪ ،‬از ســال ‪ 1400‬حفــاری خــط ‪4‬‬ ‫قطــار شــهر در انتهــای خیابــان مهــر مــادر‬ ‫شــروع خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫در نخستین همایش توسعه و تعمیم ورزش کارکنان دولت صورت گرفت؛‬ ‫لوح زرین مدیر شایسته به مدیر عامل شرکت ابفا استان اصفهان‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫در نخسـتین همایـش توسـعه و تعمیـم‬ ‫ورزش کارکنـان دولـت و دومیـن همایـش‬ ‫دوچرخه سـواری مدیـران ارشـد اسـتان‬ ‫اصفهـان کـه با حضـور اسـتاندار اصفهـان و‬ ‫جمعـی از مدیـران اسـتانی برگـزار شـد‪ ،‬لـوح‬ ‫زریـن مدیـر شایسـته بـه مدیر عامل شـرکت‬ ‫اب و فاضلاب اسـتان اصفهـان اهـد ا شـد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب و فاضلاب اسـتان‬ ‫اصفهـان در خصوص اهمیـت برگزاری همایش‬ ‫توسـعه و تعمیـم ورزش کارکنان‪ ،‬اعلام کرد‪:‬‬ ‫«در چند سـال اخیر یکـی از اولویت هـای‬ ‫شـرکت ابفـا اسـتان اصفهـان‪ ،‬توسـعه ورزش‬ ‫بـه ویـژه ورزش همگانـی بـوده اسـت کـه‬ ‫دراین راسـتا حضـور کارکنـان ابفـا اصفهان در‬ ‫مسـابقات سراسـری وازت نیـرو در رشـته های‬ ‫فوتسـال‪ ،‬والیبال‪ ،‬امادگی جسمانی ‪ ،‬دومیدانی‬ ‫و‪ ...‬بوده اسـت»‪ .‬مهندس هاشـم امینی توسعه‬ ‫ورزش همگانـی را بسـیار مهـم خوانـد و اعالم‬ ‫کـرد‪« :‬ورزش هـای همگانـی نقش موثـری در‬ ‫سالم سـازی جامعـه و تقویت روحیـه کارکنان‬ ‫دارد؛ به همین دلیـل در چند سـال اخیر‬ ‫پرداختـن کارکنـان بـه ورزش پیـاده روی‪،‬‬ ‫دوچرخه سـواری‪ ،‬کوه پیمایی بیـش از پیش در‬ ‫دسـتور کار قـرار گرفـت»‪ .‬وی کم تحرکـی را‬ ‫عامـل بسـیاری از بیماری هـا دانسـت و عنوان‬ ‫کـرد‪« :‬تردیـدی وجود نـدارد که انجـام مداوم‬ ‫ورزش می توانـد مانـع مرگ هـای ناگهانـی‬ ‫شـود و اگـر انجـام ورزش های همگانـی مانند‬ ‫پیـاده روی منظـم و روزانـه تبدیـل بـه عادتی‬ ‫همیشـگی برای کارکنان شـود‪ ،‬شاهد کاهش‬ ‫امـار بیماری هـ ا خواهیـم بـود کـه ایـن امـر‬ ‫نقـش بسـزایی در افزایـش بهـره وری دارد»‪.‬‬ ‫مهنـدس امینـی با بیان اینکـه در سـال های‬ ‫نهادینه کـردن ورزش و توجـه بـه موضوع مهم‬ ‫مدیریـت مصـرف بهینـه اب انجـام شـد‪ .‬الزم‬ ‫بـه یاداوری سـت در لـوح زرین مدیر شایسـته‬ ‫کـه بـه امضاء دکتـر عبـاس رضایی (اسـتاندار‬ ‫اصفهـان) رسـید‪ ،‬امـده اسـت؛ ورزش اهنـگ‬ ‫مـوزون سلامتی‪ ،‬نمادقـدرت‪ ،‬همـت‪ ،‬صالبت‬ ‫و ارزش هـای واالی انسانی سـت‪ .‬خدمـت‬ ‫بـه ورزش گامـی بلنـد در جهـت سلامت‬ ‫محوری‪ ،‬شـادابی و نشـاط اجتماعی و افزایش‬ ‫بهـره وری سـازمانی به شـمار مـی رود‪ .‬یقینـاً‬ ‫توسـعه و پیشـرفت ورزش کارکنـان دولـت‬ ‫مرهـون تلاش بی دریـغ مسـئولین خـدوم‬ ‫و دلسوزی سـت کـه همـواره جهـت تعالـی و‬ ‫ارتقـاء این حـوزه قدم برداشـته و خدمتگزاری‬ ‫را افتخـاری بـزرگ و پاسـخگویی را وظیفه ای‬ ‫مهـم برای خویشـتن می دانند‪ .‬بدین وسـیله از‬ ‫اهتمـام ارزشـمند و تالش مجدانـه ان بزرگوار‬ ‫در برنامه ریـزی و هماهنگـی در جهت حمایت‬ ‫از برنامه هـای ورزش به منظـور ارتقاء توسـعه و‬ ‫پیشـرفت ورزش کارکنـان ان دسـتگاه کمـال‬ ‫تشـکر و قدر دانـی بـه عمـل می ایـد‪ .‬امیـد‬ ‫اسـت بـا اسـتعانت از درگاه خداونـد متعـال‬ ‫درسـایه توجهـات حضـرت ولی عصـر موفـق‬ ‫پیروز باشـید‪.‬‬ ‫اخیـر بـا اسـتقرار چندیـن تجهیـزات الزم در‬ ‫مجموعه هـای ورزشـی بـاران و شـهید نصـر‬ ‫ شـرکت توانسـته نقـش موثـری در ایجـاد‬ ‫عالقه مندی بیشـتر کارکنان به انجام مسـتمر‬ ‫ورزش داشـته باشـد‪ ،‬گفـت‪« :‬در سـال های‬ ‫ل ورزش و‬ ‫اخیـر و بـا برنامه ریـزی بـا اداره ک ‬ ‫جوانـان اسـتان و برخـی هیئت هـای ورزشـی‬ ‫و نهادهـا ماننـد شـهرداری به منظـور توسـعه‬ ‫ورزش همگانی ‪ ،‬برگزاری پیاده روی خانوادگی ‪،‬‬ ‫کوه پیمایـی و دوچرخه سـواری بـا هـدف‬ ‫رئیس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان خوزستان خبر داد؛‬ ‫فرصت یک ماهه معدن داران خوزستانی برای اجرای تعهدات‬ ‫خبر‬ ‫بهره برداری از طرح های بهزیستی شهرستان میبد‬ ‫در دهه فجر‬ ‫مهرطلبــان‪ /‬طرح هــای شــاخص بهزیســتی شهرســتان میبــد با حضــور مســئوالن‬ ‫اســتان و ایــن شهرســتان مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت‪ .‬صبــاغ زادگان (معــاون امــور‬ ‫پیشــگیری اداره کل بهزیســتی اســتان یــزد) در حاشــیه مراســم افتتــاح ســه طــرح‬ ‫شــاخص بهزیســتی شهرســتان میبــد یکــی از ایــن طرح هــا را موسســه خیریــه امتــداد‬ ‫صنعــت خورشــید در مجموعــه شــهرک صنعتــی میبــد خوانــد و گفــت‪« :‬ایــن مرکــز‬ ‫به منظــور ارتقــای ســامت روان در محیط هــای کارگــری مــورد بهره بــرداری قــرار‬ ‫گرفــت»‪ .‬وی ایــن مرکــز را یکــی از ‪ ۲۸۰‬پایــگاه ســامت بهزیســتی در اســتان یــزد ذکر‬ ‫کــرد و افــزود‪« :‬موسســه خیریــه امتــداد خورشــید صنعت بــا رویکــرد اموزش‪ ،‬مشــاوره‪،‬‬ ‫مــددکاری و جلوگیــری از اســیب های اجتماعــی در مجموعه هــای صنعتــی فعالیــت‬ ‫می کنــد»‪ .‬صباغــزادگان دومیــن طــرح افتتــاح شــده به مناســبت ایــام اهلل دهــه فجــر در‬ ‫بهزیســتی میبــد را یــک مرکــز درمانــی و بازتوانــی ســرپایی اعتیــاد بیــان و در مــورد ان‬ ‫گفــت‪« :‬در ایــن مرکــز اموزش هــای مشــاوره ای‪ ،‬روان شــناختی‪ ،‬خانــواده‪ ،‬گــروه درمانــی‬ ‫و دارو درمانــی زیر نظــر مشــاوران متخصــص بــه افــرادی کــه به نوعــی بــه مــواد مخــدر‬ ‫وابســته هســتند‪ ،‬ارائــه می شــود»‪.‬‬ ‫شهرستان‬ ‫‪7‬‬ ‫سیدعلی موسوی نسب‬ ‫معــدن داران خوزســتان یک مــاه فرصــت‬ ‫دارنــد تــا بــه تعهــدات خــود عمــل کننــد‪،‬‬ ‫در غیر این صــورت از ان هــا ســلب صالحیــت‬ ‫و معــدن بــه دیگــری واگــذار می شــود‪.‬‬ ‫رئیــس ســازمان صنعــت‪ ،‬معــدن و تجــارت‬ ‫اســتان خوزســتان در هشــتمین نشســت‬ ‫شــورای معــادن خوزســتان بیــان کــرد‪:‬‬ ‫«بــرای کمــک بــه معــدن داران و حمایــت از‬ ‫ایــن صنعــت بــه معدن دارانــی کــه عملکــرد‬ ‫مناســبی ندارنــد یــا بدهــی دارنــد یک مــاه‬ ‫فرصــت داده می شــود کــه در صــورت‬ ‫بو کار‪ ،‬ســلب صالحیت‬ ‫بهبــود شــرایط کسـ ‬ ‫نخواهنــد شــد»‪ .‬امیرحســین نظــری گفــت‪:‬‬ ‫«پــس از اخطــار الزم بــه بهره بــرداران‬ ‫معــادن در عمــل بــه تعهــدات‪ ،‬موضــوع در‬ ‫شــورای معــادن مطــرح و بــرای اخرین بــار‬ ‫بــه معــدن کاران یک مــاه مهلــت بــرای‬ ‫اجــرای تعهــدات داد ه شــده کــه در صــورت‬ ‫انجــام نشــدن تعهــدات‪ ،‬معــدن در فهرســت‬ ‫مزایــده قــرار گرفتــه و از معــدن کار ســلب‬ ‫صالحیــت می شــود»‪ .‬رئیــس ســازمان‬ ‫صمــت خوزســتان ادامــه داد‪« :‬رکــود در‬ ‫پروژه هــای عمرانــی بــر فعالیــت و میــزان‬ ‫درامــد معــدن کاران تاثیــر دارد و در کنــار‬ ‫ایــن موضــوع بایــد افــرادی وارد ایــن‬ ‫کار شــوند کــه بــا حرفــه معــدن داری و‬ ‫بــازار ان اشــنایی کامــل داشــته باشــند‬ ‫تــا در اینــده کاری خــود دچــار ضــرر و‬ ‫زیــان نشــوند»‪ .‬دکتــر نظــری ادامــه داد‪:‬‬ ‫«در صورتی کــه معــادن توســعه یابنــد میــزان‬ ‫ســوداوری معــادن افزایــش خواهــد یافــت و‬ ‫در صورتی کــه معــدن توســعه پیــدا نکنــد و‬ ‫در فضــای کوچکــی فعالیــت معدنــی انجــام‬ ‫شــود‪ ،‬توجیــه اقتصــادی نخواهــد داشــت»‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪« :‬برخــی افــراد به نــام معــدن‬ ‫بو کار دیگــر هســتند؛ ایــن‬ ‫به دنبــال کســ ‬ ‫افــراد نیــز بــه صنعــت معــدن کاری ضــرر‬ ‫و زیــان وارد می کننــد»‪ .‬رئیــس ســازمان‬ ‫نظــام مهندســی معــادن خوزســتان نیــز در‬ ‫ایــن نشســت گفــت‪« :‬در تمامــی اســتان ها‬ ‫خانــه معــدن وجــود دارد امــا متاســفانه‬ ‫در خوزســتان چنیــن تشــکیالتی تاکنــون‬ ‫وجــود نداشــته اســت»‪ .‬عبدالرضــا حرمتــی‬ ‫بابیان اینکــه خانــه معــدن جایــگاه قانونــی‬ ‫ِ‬ ‫دارد و در ائین نامــه اجرایــی نیــز بــه ان‬ ‫اشــاره شــده‪ ،‬افــزود‪« :‬خانــه معــدن بــرای‬ ‫بررســی و شناســایی مشــکالت در بخــش‬ ‫معــدن و معــدن داران تشــکیل شــده اســت‬ ‫و اگــر در اســتان راه انــدازی شــود می تــوان‬ ‫از ایــن ظرفیــت بــرای حــل بســیاری از‬ ‫مشــکالت در ایــن بخــش اســتفاده کــرد»‪.‬‬ ‫وی بیــان کــرد‪« :‬مقــرر شــده کــه مــاه‬ ‫اینــده انتخابــات خانــه معــدن در خوزســتان‬ ‫انجــام شــود؛ در ایــن خانــه کمیته هــای‬ ‫کارشناســی بــرای حــل مشــکالت معــادن‬ ‫اســتان فعالیــت خواهنــد کــرد»‪ .‬دکتــر‬ ‫حرمتــی ادامــه داد‪« :‬مصالــح تمــام کارهــای‬ ‫عمرانــی از معــادن و توســط معــدن داران‬ ‫تهیــه می شــود؛ اگــر شــرایط بــرای کار انهــا‬ ‫و نظــارت بــر معــادن بهتــر شــود مصالحــی‬ ‫کــه تهیــه می شــود بــا کیفیــت بســیار‬ ‫بهتــری تولیــد می شــود»‪ .‬در ایــن نشســت‬ ‫مشــکل کارخانــه ســیمان کارون در خصــوص‬ ‫بدهــی ان در بخــش حقــوق دولتــی معــادن‬ ‫بررســی شــد و مصــوب شــد کــه بدهــی‬ ‫ایــن کارخانــه در ســه قســط پرداخــت‬ ‫شــود‪ .‬کارخانــه ســیمان کارون یکــی از‬ ‫کارخانه هــای مهــم ســیمان خوزســتان بــا‬ ‫‪ ۵۶۰‬کارگــر اســت‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫کلنگ زنی ‪ ۱۵۰۰‬واحد مسکونی‬ ‫برای مددجویان و معلوالن کمیته امداد در نیشابور‬ ‫حســینی‪ ۱۵۰۰ /‬واحــد مســکونی در شهرســتان نیشــابور هم زمــان توســط‬ ‫معــاون وزیــر تعــاون و ســردار دکتــر ســعید محمــد (فرمانــده قــرارگاه‬ ‫خاتم االنبیــاء) در شهرســتان نیشــابور بــه زمیــن زده شــد‪ .‬قــرار اســت بــرای‬ ‫معلــوالن و مددجویــان کمیتــه امــداد هــزار و ‪ ۵۰۰‬واحــد مســکونی ســاخته‬ ‫شــود‪ .‬دکتــر صــدر (رئیــس اداره بهزیســتی شهرســتان نیشــابور) در ادامــه گفــت‪:‬‬ ‫«زمیــن و پروانــه از خــود معلولیــن مددجویــان ارائــه می شــود و ســاخت رایــگان‬ ‫توســط قــرارگاه خاتــم و بهزیســتی کشــور ســاخته و در اختیــار ایــن عزیــزان‬ ‫قــرار می گیــرد‪ .‬در نیشــابور نیــز ‪ ۳۰‬نفــر از مددجویــان و معلــوالن در مــورد ایــن‬ ‫طــرح قــرار گرفته انــد‪ .‬اعتبــار کل پــروژه در فــاز اول‪ 100 ،‬میلیارد ریــال اســت‬ ‫و ایــن منــازل در ش ـش ماه ســاخته و تحویــل داده خواهــد شــد و ‪ 75‬درصــد از‬ ‫ایــن بودجــه را بهزیســتی و ‪ 25‬درصــد را قــرارگاه خاتــم پرداخــت خواهــد کــرد»‪.‬‬ ‫واگذاری زمین موردنیاز سرمایه گذاران‬ ‫با تسهیالت ویژه در اردبیل‬ ‫پرویــن حســینی‪ /‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت شــهرک های صنعتــی‬ ‫اســتان اردبیــل گفــت‪« :‬از‬ ‫ســرمایه گذاری در هــر نقطــه از‬ ‫اســتان حمایــت می کنیــم؛ چــون‬ ‫ســرمایه گذاری موجــب افزایــش‬ ‫اشــتغال و رونــق تولیــد در اســتان‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬محمــد اهلــی از‬ ‫امادگــی ایــن شــرکت بــرای حمایت‬ ‫از ســرمایه گذاران در راســتای‬ ‫فعالیت هــای تولیــدی در شــهرک های صنعتــی خبــر داد و گفــت‪« :‬شــرکت‬ ‫شــهرک های صنعتــی در راســتای حمایــت از تولیــد و جــذب ســرمایه گذار‪،‬‬ ‫مبــادرت بــه واگــذاری زمیــن به صــورت اقســاط و در بــازه زمانــی سه ســاله بــه‬ ‫متقاضیــان اســتقرار در شــهرک های صنعتــی کــرده کــه هزینــه اخذ شــده تنهــا‬ ‫هزینــه قســمتی از زیرســاخت های انجام شــده در شــهرک های صنعتی ســت‬ ‫و عرصــه واگــذار شــده به صــورت رایــگان در اختیــار متقاضیــان قــرار داده‬ ‫می شــود»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬در ســال ‪ 98‬و بــرای حمایت از ســرمایه گذاران‪،‬‬ ‫حداقــل افزایــش قیمــت زمیــن در شــهرک های صنعتــی اســتان را شــاهد بودیــم‬ ‫کــه ایــن کار بــرای حمایــت از تولیــد و افزایــش ســرمایه گذاری در اســتان‬ ‫انجــام شــد»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی اســتان اردبیــل افــزود‪:‬‬ ‫«با توجه بــه مشــوقات ارائــه شــده‪ ،‬از ابتــدای ســال تاکنــون تعــداد ‪70‬فقــره بــا‬ ‫متقاضیــان ســرمایه گذاری در شــهرک های صنعتــی انعقــاد شــده کــه ایــن امــار‬ ‫نســبت بــه ســال گذشــته از افزایــش قابل قبولــی برخــوردار بــوده اســت»‪ .‬وی‬ ‫ایــن میــزان واگــذاری را در راســتای حمایت هــا و مشــوق های جدیــدی دانســت‬ ‫کــه درجهــت ایجــاد رونــق اقتصــادی‪ ،‬اشــتغال پایــدار و حمایــت از تولیــد کاالی‬ ‫ایرانــی انجــام شــده اســت و ابــراز امیــدواری کــرد کــه در اینــده نیــز بــا تدابیــر‬ ‫اندیشــیده شــده‪ ،‬شــاهد افزایــش واگذاری هــا و به دنبــال ان افزایــش میــزان‬ ‫تولیــد و اشــتغال در شــهرک ها و نواحــی صنعتــی اســتان باشــیم»‪.‬‬ ‫ائین غبارروبی گلزار شهدا‬ ‫با حضور اعضای شورای شهر و شهردار بوشهر‬ ‫مریــم کرمپــور‪ /‬هم زمــان بــا فرا رســیدن ایــام اهلل دهــه مبــارک فجــر‪ ،‬مــزار‬ ‫شــهدای بندربوشــهر غبارروبــی و عطرافشــانی شــد‪ .‬به مناســبت ایــام اهلل دهــه‬ ‫مبــارک فجــر و ســالگرد پیــروزی شــکوهمند انقــاب اســامی ایــران‪ ،‬ائیــن‬ ‫عطرافشــانی و غبار روبــی گلــزار شــهدای بوشــهر با حضــور اعضــای محتــرم‬ ‫شــورای اســامی شــهر بوشــهر‪ ،‬شــهردار و کارکنــان مجموعــه شــهرداری‬ ‫بنــدر بوشــهر برگــزار شــد‪ .‬در ایــن مراســم معنــوی کــه اعضــای پایــگاه‬ ‫مقاومــت علی بن ابیطالــب (ع) شــهرداری بنــدر بوشــهر و نیــز ســایر همــکاران‬ ‫در بخش هــای مختلــف شــهرداری مرکــزی و مناطــق ‪ ۱‬و ‪ ۲‬و همچنیــن‬ ‫ســازمان های تابعــه شــهرداری نیــز حضــور داشــتند‪ ،‬ضمــن تاکیــد بــر ادامــه‬ ‫راه شــهدای گرانقــدر و تجدیــد پیمــان بــا ارمان هــای انقــاب اســامی حضــرت‬ ‫امــام خمینــی( ره) و مقــام معظــم رهبــری مدظله العالــی بــا اهــدای شــاخه های‬ ‫گل بــه مــزار مطهــر شــهدا و قرائــت فاتحــه‪ ،‬یــاد و خاطــره شــهدای ســرافراز‬ ‫پیــروزی انقــاب اســامی و حماسه ســازان هشت ســال دفــاع مقــدس گرامــی‬ ‫داشــته شــد‪ .‬در ادامــه ایــن مراســم باشــکوه‪ ،‬دکتــر ســید نورالدیــن امیــری‬ ‫(شــهردار بنــدر بوشــهر) گفــت‪« :‬شــهدا بــا رشــادت ها و از خود گذشــتگی ها و‬ ‫تقدیــم جــان خــود‪ ،‬راه بــا عــزت زیســتن و ازادگــی بــا توصیــه بــه شــعار امــام‬ ‫حســین علیه الســا م (هیهــات مــن الذلــه) را بــه مــا اموختنــد و اجــازه ندادنــد‬ ‫تو تــاز بیگانــگان قــرار گیــرد و امــروز بــر‬ ‫کشــور عزیزمــان مــورد هجــوم و تاخ ‬ ‫ماســت کــه از انــان بــه نیکــی یــاد کنیــم‪.‬‬ ‫افتتاح ‪ 21‬طرح عمرانی صنعت توزیع برق‬ ‫شهرستان شاهرود در دهه فجر‬ ‫رضــا تبیانیــان‪ /‬هشــت طــرح احــداث ‪ 17‬هــزار و ‪ 789‬متــر شــبکه های توزیــع‬ ‫بــرق به مبلــغ ‪ 29‬میلیــارد و ‪ 116‬میلیون ریــال ‪ ،‬ســه طــرح نصــب و بهســازی‬ ‫‪ 28‬ایســتگاه توزیــع بــرق بــه ظرفیــت دو هــزار و ‪ 650‬کیلوولت امپــر بااعتبــار‬ ‫‪ 30‬میلیــارد و ‪ 957‬میلیون ریــال‪ ،‬طــرح تامیــن روشــنایی معابــر در روســتای‬ ‫دهمــا تــا راهنجــان و بلــوار امــام خمینــی (ره) روســتای دیــزج باهزینــه‬ ‫‪ 565‬میلیون ریــال‪ ،‬دو طــرح توســعه یک هــزار و ‪ 509‬متــر شــبکه روشــنایی‬ ‫معابــر بــا هزینــه یک میلیــارد و‪ 790‬میلیون ریــال و طــرح نصــب یــک دســتگاه‬ ‫ترانـس ‪ ،‬سکســیونر و دیژنکتــور جهــت تجهیــز الکتریکــی پســت زمینــی خیابــان‬ ‫الغدیــر به مبلــغ یک میلیــارد و ‪ 380‬میلیون ریــال‪ ،‬به عنــوان طرح هــای‬ ‫افتتاح شــده محســوب می شــوند‪ .‬ســه طــرح بهینه ســازی شــبکه و تبدیــل‬ ‫چهار هــزار و متــر شــبکه ســیمی بــه کابــل خودنگهــدار بــا اعتبــار پنج میلیــارد و‬ ‫‪ 801‬میلیون ریــال‪ ،‬دو طــرح بهره بــرداری و اصــاح ســه هزار و ‪ 724‬متــر کابــل‬ ‫خودنگهــدار در ســطح شــهر بســطام و روســتای میقــان بــا هزینــه چهار میلیــارد‬ ‫و ‪ 431‬میلیون ریــال و طــرح کابل کشــی ‪ 800‬متــر شــبکه زمینــی فشــار متوســط‬ ‫بــه منظــور تامیــن بــرق پســت زمینــی ارگ بســطام بــه مبلــغ س ـه میلیارد و‬ ‫‪ 500‬میلیون ریــال ‪ ،‬از دیگــر طرح هایــی هســتند کــه در دهــه فجــر ســال جــاری‬ ‫افتتــاح شــدند‪.‬‬ ‫اغاز رنگ امیزی جداول و بلوارهای‬ ‫سطح شهر بهبهان‬ ‫محمدحســن بهبهانــی‪ /‬رنگ امیــزی جــداول و بلوارهــای ســطح شــهر اغــاز‬ ‫ـزارش روابط عمومــی شــهرداری و شــورای اســامی بهبهــان؛ سرپرســت‬ ‫شــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫شــهرداری بهبهــان گفــت‪« :‬در اســتانه عیــد نــوروز و لــزوم بهبــود مناظــر بصــری‬ ‫شــهر در ایــن ایــام کار رنگ امیــزی بلوارهــا و جــداول خیابان هــای اصلــی ســطح‬ ‫شــهر اغــاز شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬هم اکنــون بلوارهــای اصلــی و ورودی هــای شــهر‬ ‫در دســتور کار واحــد زیباســازی قــرار گرفتــه‪ ،‬پــس از اتمــام ایــن مناطــق‪ ،‬ســایر‬ ‫بلوارهــا و خیابان هــای شــهر نیــز مــورد رنگ امیــزی قــرار خواهــد گرفــت»‪.‬‬ ‫مهنــدس بهــادری اضافــه کــرد‪« :‬در همین راســتا جــداول پارک هــای شــهر نیــز‬ ‫در برنامــه رنگ امیــزی بــوده و طــی روزهــای اتــی کار رنگ امیــزی انهــا اغــاز‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬وی در پایــان خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــن امــر در ادامــه فعالیت هــای‬ ‫شــهرداری بهبهــان بــرای اســتقبال از عیــد نــوروز و ســال جدیــد اســت»‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫جودی بلوم‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪ )65607917 :‬چاپ هم زمان‪ :‬تبریز‪ -‬پیمان چاپ‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫زادروز‪ 12 :‬فوریه ‪1938‬‬ ‫زادگاه‪ :‬امریکا‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫حرفه‪ :‬نویسنده‬ ‫او که برای کودکان و نوجوانان می نویسد؛‬ ‫با کتاب «خدایا انجایی؟ منم مارگارت» (‪)1970‬‬ ‫به شهرترسید‪.‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 23‬بهمن ‪ 17 - 1398‬جمادی الثانی ‪ 12 -1441‬فوریه ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1927‬تومان‬ ‫تایکا وایتیتی‬ ‫مراسـم اُسـکار سـال ‪ 2020‬برگـزار شـد و برنـدگان بخش هـای‬ ‫مختلـف معرفی شـدند‪ .‬در بخش فیلمنامه اقتباسـی‪ ،‬فیلم «جوجو‬ ‫ربیـت» نوشـته تایـکا وایتیتـی؛ برنده ایـن جایزه معتبر سـینمایی‬ ‫براسـاس رمانی از کریسـتین لونز‬ ‫ گـزارش ایبنـا؛ این متـن‬ ‫شـد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫به نـا ِم «اسـمان های در قفـس» نوشـته شـده و از زاویـه دیـد یـک‬ ‫عضـو پرشـور جوانـان طرفـدار هیتلـر در دوره جنـگ جهانـی دوم‬ ‫روایـت می شـود‪.‬‬ ‫یادداشت‬ ‫شهاب مظفری‬ ‫تازه تریـن کنسـرت شـهاب مظفری‪ ،‬در قالب جشـنواره موسـیقی‬ ‫ گـزارش نـوا؛ ایـن‬ ‫فجـر اسـتان مازنـدران برگـزار خواهـد شـد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫خواننـده پرطرفـدار پاپ‪ ،‬روز ‪ 28‬بهمن ماه سـال جاری‪ ،‬در سـالن‬ ‫ عنوان‬ ‫هالل احمـر سـاری به رویِ صحنه مـی رود‪ .‬نیمان غفـاری به ِ‬ ‫پیـش رو همراهـی می کنـد‪ .‬او‬ ‫رهبـر ارکسـتر‪ ،‬او را در کنسـرت‬ ‫ِ‬ ‫تاکنـون چندیـن تک اهنـگ و تنهـا یـک البوم منتشـر کـرده که‬ ‫«تـورو خـواب دیدم» نـام دارد‪.‬‬ ‫ نویســندگی ماتیــو دوالپــورت و الکســاندر‬ ‫نمایــش «اســم» به‬ ‫ِ‬ ‫ـی رضــا جاویــدی؛ از اول اســفندماه ‪98‬‬ ‫دوالپتولیــر و بــا کارگردانـ ِ‬ ‫ـزارش‬ ‫در پردیــس تئاتــر «شــهرزاد» ب ـه رویِ صحنــه م ـی رود‪ .‬به گـ ِ‬ ‫فــارس؛ ســامان دارابــی‪ ،‬محمــد صدیقی مهــر‪ ،‬اللــه مرزبــان‪ ،‬ســارا‬ ‫مقــدم و محمــد نــادری؛ بازیگــران ان هســتند؛ مــردی ‪40‬ســاله‬ ‫به تازگــی صاحــب فرزنــد شــده و در رویارویــی بــا حــس پدرشــدن‪،‬‬ ‫خــود را در شــرایطی تــازه و تجربه نشــده می یابــد‪.‬‬ ‫الله مرزبان‬ ‫ازمونی دیگر برای جامعه ایثارگری‬ ‫ـوان «ســراب» برگزار‬ ‫نمایشــگاه نقاشــی ترانــه خسروشــاهی باعنـ ِ‬ ‫بابیان اینکــه ‪ ۱۰‬تابلــو بــا تکنیــک‬ ‫ـزارش هنرانالیــن؛ او‬ ‫ِ‬ ‫شــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫اکریلیــک روی بــوم دراین مجموعــه به نمایــش درامــد‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«در ایــن اثــار‪ ،‬بــه ارتبــاط میــان فــرم و فضــا بــا یکدیگــر توجــه‬ ‫داشــتم‪ .‬در تابلوهــا عناصــر مختلفــی دیــده می شــود کــه گاه‬ ‫شــکل گرفته انــد و گاه شــکلی ندارنــد؛ امــا هــدف از حضورشــان‪،‬‬ ‫ایجــاد ارتبــاط میــان فــرم و فضاســت»‪.‬‬ ‫ترانه خسروشاهی‬ ‫*رضا تبیانیان‬ ‫جالل چراغی (اشک)‬ ‫باران باش ببار سیاهی را پاک کن‬ ‫گناه را شسته دلت را صاف کن‬ ‫تار مو هست مرز جهنم و بهشت‬ ‫یاد خوب می ماند در سرنوشت‬ ‫گناه مکن ای دوست به رسوایی رسی‬ ‫رندی کن عاقل باش به پادشاهی رسی‬ ‫هرچه گناه در خانه دل تو چیده شود‬ ‫فردای قیامت یک به یک سنجیده شود‬ ‫شیرین رمضانی‬ ‫گذشت زمان‬ ‫در تار و پود وجودم‬ ‫و در پریشانی روح پریشانم‬ ‫اتشی را شعله ور ساخته‬ ‫که هر شعله اش عصاره ای ست‬ ‫از عشق و فریاد ظلمت شکن‬ ‫عشق به سرنوشت‬ ‫و فردای انسان هایی تنها و مایوس‬ ‫فردایی که‬ ‫در پهنه ی بارش اشک های حسرت‬ ‫جز در دامن پاره پاره ی فقر‬ ‫اشیانه ای ندارد ‪...‬‬ ‫عشق به فردای خانه به دوشانی‬ ‫بو علف امروز‬ ‫که در بیابان بی ا ‬ ‫سبزه های سپیده دم فردا را‬ ‫به امی ِد جوانه ای می کارند ‪...‬‬ ‫یاسر براتی‬ ‫تنیده سوز و سرما استُخونُم‬ ‫گمونُم سرح ِد فصل جنونُم‬ ‫بهاری نی ز داغ بی کسی ها‬ ‫زمستون تا زمستون در خزونُم‬ ‫گرمسیرم بی تو سرده‬ ‫هوای‬ ‫ُ‬ ‫چه دردی ای خدا وسته به جونُم‬ ‫دارم به دلداری دهم پا‬ ‫نه دل ُ‬ ‫دارم که در بندت کشونُم‬ ‫نه جون ُ‬ ‫جهانُم اسمونُم تیره تاره‬ ‫زمی ُنم منتها بی کهکشونُم‬ ‫خاطره محقق‬ ‫از دلهره ی ابر‬ ‫خواهش بی مالل خورشید را‬ ‫به اسمان نجوا کردم‬ ‫یک قدم مانده تا رسیدن‬ ‫پرواز را به پرنده‬ ‫و اندوه را به ادمی سپردم‬ ‫و باران‬ ‫بی تفکر‬ ‫در سعی بی دلیل انگشتانم‬ ‫خاک می خورد‬ ‫الهام ویسمه‬ ‫انگار دنیا از دل تنگش خبر دارد‬ ‫مثل همان شاهی که داغ یک پسر دارد‬ ‫مثل همان بانوی غمگینی که می داند‬ ‫لب های قرمز هم برایش دردسر دارد‬ ‫دنیا به چشمش مثل ان شب های تاریکست‬ ‫ویرانی دنیا برایش خیر و شر دارد‬ ‫در پیله ی تنهایی اش می میرد او اما‬ ‫کل این جهان بر او نظر دارد‬ ‫انگار ِ‬ ‫از غصه دنیا دلش صدپاره می گردد‬ ‫دندان تیزش را ولی روی جگر دارد‬ ‫با وصله ی لبخند اگر مستانه می رقصد‬ ‫در غصه های هر شبش چشمان تر دارد‬ ‫زخ ِم زبان ها می شنید از مردم دنیا‬ ‫غیر از سکوت اما مگر راه دگر دارد؟‬ ‫زندان زیبایی‬ ‫ِ‬ ‫کل وجودش چون صدف ِ‬ ‫در قلب ویرانش ولی ُدر و گوهر دارد‬ ‫کابوس های هرشبش او را پریشان کرد‬ ‫یک خواب بی پایان ولی بر او اثر دارد‬ ‫ابوالفضل زارعی‬ ‫َوه چه سخت است زمانی که جوان می میرد‬ ‫در بها ِر ت َِن او روح و روان می میرد‬ ‫ستان جوانی لیکن‬ ‫میوه ناخورده ز بُ ِ‬ ‫ی ُکند خرقه تُهی‪ ،‬ریشه و جان می میرد‬ ‫م ‬ ‫ُزل جهان خلق زیادند ا ّما‬ ‫بَر َس ِر ن ِ‬ ‫نوبتِ انکه شده بر س ِر خوان می میرد‬ ‫قرعه می چرخد و می گردد و با پیکانش‬ ‫ان کسی را که نشان کرد همان می میرد‬ ‫باد با زوزه ی خود نغمه ی رفتن دارد‬ ‫ان جوان همقدم با ِد وزان می میرد‬ ‫معصومه لران‬ ‫مرضیه حاتمی‬ ‫به گمانم‬ ‫زندگی تمام موزیسین های دنیا‬ ‫در‬ ‫ِ‬ ‫پای یک معشوقه در میان است!‬ ‫چرا که‬ ‫همه ی االت موسیقی‬ ‫تنها یک بهانه هستند؛‬ ‫بهانه ای برای‬ ‫به صدا دراوردن سخن عشق‬ ‫تنها شده ام غزل مرا مهمان کن‬ ‫از کنج لبت عسل مرا مهمان کن‬ ‫از دوری تو دلم به تنگ امده است‬ ‫از فاصله ها بغل مرا مهمان کن‬ ‫نیمه های هرشب‬ ‫دل ما خوش به قرص ماه بود‬ ‫دیگر اشوب نبود‬ ‫دل ما بی ترس از راه بود‬ ‫ناگهان در همه جا واهمه شد‬ ‫ناگهان شهر بیدار‬ ‫خبری امد جانی‬ ‫خبری که فراموش شد اخبار‬ ‫ایده نابی‬ ‫برای همه شهرهای بی انسان‬ ‫جنایت ذاتی‬ ‫برای تغییر همه تاریخ های انسان‬ ‫دیگر از ان روز به بعد‬ ‫همه عدل جهان ریخت به هم‬ ‫دیگر از ان روز به بعد‬ ‫همه معادله ها برعکس شد‬ ‫دل ما تاب و قراری نداشت‬ ‫معنی ما تو می دانی چیست؟‬ ‫ما یعنی کودکی نو پا‬ ‫ما یعنی پیرزنی در روستایی دور‬ ‫ما یعنی اشک جوانی که‬ ‫سر کرد با عشقی دور‬ ‫ما یعنی عقیق سلیمانی‬ ‫در تپش ساختن دنیای نور‬ ‫وحیدرضا اکبرنژاد‬ ‫گدازه ی منجمد در بست ِر رود‬ ‫ب ه دری ا هم برسد‬ ‫ِ‬ ‫دلتنگ کوه‬ ‫ِ‬ ‫دلتنگ اتش فشان است ‪...‬‬ ‫قاسم بغالنی‬ ‫شکیب داودی‬ ‫فریبا نجفی‬ ‫تو رفتی و هنوز اینجا‬ ‫میون خواب و بیداری‬ ‫به تو فکر می کنم اما‬ ‫چرا به روت نمیاری‬ ‫می دونم کوهی از دردی‬ ‫که دستامو رها کردی‬ ‫بهت فرصت دادم باشی‬ ‫نخواستی دیگه برگردی‬ ‫تظاهر می کنی خوبی‬ ‫میون گریه می خندی‬ ‫تو اونقدر سرد و مغروری‬ ‫که با من شرط می بندی‬ ‫خیال کردی که می تونی‬ ‫بری تنهایی خوش باشی‬ ‫تو بدجوری زمین خوردی‬ ‫نتونستی دیگه پاشی‬ ‫تو خواستی رد بشی از من‬ ‫مسیرو اشتباه رفتی‬ ‫پشیمون می شی از رفتن‬ ‫به من نگو که خوشبختی‬ ‫می دونم حالتو جز من‬ ‫کسی دیگه نمی فهمه‬ ‫تو خیلی بچگی کردی‬ ‫دیدی تنهایی بی رحمه‬ ‫علیرضامسیحادم‬ ‫از پیش چشمم دور کن شهر فرنگت را‬ ‫دیگر نخواهم دید دنیای قشنگت را‬ ‫این روزها از سایه ی خود هم گریزانم‬ ‫بیرون بکش از کفش تنگم پای لنگت را‬ ‫حتی لباسم بس که کوتاه امدم افتاد‬ ‫از ابرو داری کشیدم بار ننگت را‬ ‫اری من ان رودم که در این راه باالجبار‬ ‫با هر تماسی می زنم بر سینه سنگت را‬ ‫یا دست بردار از سرم تا بی تو خواهم مرد‬ ‫یا در سرم خالی بکن یکجا تفنگت را‬ ‫انکه بی تو شب را نگه دارد‬ ‫بی رخ تو‬ ‫خورشید را چش م پوشیده‬ ‫شاید از ادراک دستانت‬ ‫عاجز باشد‬ ‫یا باید مثل من مرده باشد‬ ‫مثل سلول های کهنه بر پوست‬ ‫مگر دستانت به لمس‬ ‫بیارایدم از نو‬ ‫نزهت عبدالهی‬ ‫تا پایانم‬ ‫چند سطری ‪ ،‬بیشتر‬ ‫نمانده بود‬ ‫که امدی ‪ ،‬امدی‬ ‫با دستانی ‪ ،‬پُ ِر نور‬ ‫و شکسته ‪ ،‬روح مرا‬ ‫تسخیرگر شدی‬ ‫صلح ‪ ،‬را نشانم دادی‬ ‫پیغام تو‪ ،‬نجاتِ‬ ‫کبوترانم‪ ،‬خواهد بود‬ ‫پرواز را به من بیاموز‬ ‫مشتاق تو خواهم بود‬ ‫ِ‬ ‫بال هایم ن َز ِد توست‬ ‫امانتِ مرا‪ ،‬از اسمان باز گردان‬ ‫نگاه من بر توست‬ ‫بر من ‪ ،‬بتاب‬ ‫معصومه جابری‬ ‫محمد جلیلوند (میم جیم)‬ ‫بهار‬ ‫سال هاست اتفاق افتاده‬ ‫برای مردی که‬ ‫گرامافونش شد خزان می خواند‬ ‫ایسان زنگکانی‬ ‫دلم نمی خواهد از نبودنت بنویسم‪ ،‬اما‬ ‫خیال بودنت‪ ،‬دارد توهم می شود جانا‬ ‫در نگاهت عاشقی دیوانه را حس می کنم‬ ‫بوی پیوند تو با این خانه را حس می کنم‬ ‫تا لبت را بر لبانم می گذاری نازنین‬ ‫اتش این بوسه ی جانانه را حس می کنم‬ ‫می نشاند عشق تو ارامشی در جان من‬ ‫در کنارت لحظه ای مستانه را حس می کنم‬ ‫تو رهایی از حصار پیله را اموختی‬ ‫با تو بر دوشم پر پروانه را حس می کنم‬ ‫سر به روی شانه هایت می گذارم عشق من‬ ‫گرمی یک شانه ی مردانه را حس می کنم‬ ‫حال دل خوب است و بردی از نگاهم عشق را‬ ‫عاشقی در کنج این میخانه را حس می کنم‬ ‫عبداله محمدزاده سامانلو‬ ‫دیده ات شعبده باز دل دیوانه ی من‬ ‫تو مژه بر هم زن‪،‬‬ ‫من نفس می بازم!‬ ‫حمید نوروزی‬ ‫از خیالم گذشتی‬ ‫باغ شراب شد‬ ‫ذهن مست گشت‬ ‫و از رگ ها فواره ی جنون‬ ‫به تالطم افتاد‬ ‫از خیالم گذشتی‬ ‫شال بافته شد‬ ‫خیابان به راه افتاد‬ ‫اشک لرزید‪،‬‬ ‫کوچه سر خورد‬ ‫و شکست فکر مرا‬ ‫به کوچه ها مدیونم‬ ‫به دیواری که رنگ باخت‬ ‫دیدن من‬ ‫فرو ریخت از ِ‬ ‫به سنگ فرش ها‬ ‫صدایِ موسیقی قدم های من و تو‬ ‫که ماه را از رخوت دراورد‬ ‫و به این‬ ‫کفش هایی که مرا با خود برد‬ ‫تا متعالی ترین رنگ جنون‬ ‫چه کسی می داند خاطره چیست؟‬ ‫یا ساعت لج بازی که‬ ‫می خندد به یک حادثه ی شوم‬ ‫نفرت از عقربه ها!‬ ‫چه ربطی دارد به جنون؟!‬ ‫از خیالم گذشتی‬ ‫زود تر از تو شعر رسید‬ ‫تا خیالم را ببرد‬ ‫فال یک قهوه ی سرد‬ ‫به ِ‬ ‫کنج یک کافه ی مست‬ ‫باز سازی صحنه ی قتل‬ ‫انجا که زمان به تحیر ایستاد‬ ‫وقتی که شنید‬ ‫بغض خفیفی نشکست‬ ‫حنجره را ِ‬ ‫و از بدرودی که‬ ‫جهید از اندوه فروخورده نای‬ ‫من ب ه جنون معتقدم‬ ‫از زمانی که‬ ‫روح ‪ ،‬بی تن به دیدار تو امد‬ ‫و اشک بی اجازه‬ ‫سربه سر چشم گذاشت‬ ‫اه که‬ ‫خیالم پر شده از پرواز‬ ‫می نشینم روی پ ِر ذهن‬ ‫پرواز می کنم‬ ‫به جهانی که خالی شده از بودن تو‬ ‫به جنون معتقدم‬ ‫از زمانی که‬ ‫سفر کرده از خیالم همه ادم‬ ‫از زمانی که با پای برهنه‬ ‫بیرون از خانه دویدم‬ ‫من نمی دانستم‬ ‫معنی جنون را‬ ‫از خیالم تو گذشتی‬ ‫و دانست مرگ نام مرا‬ ‫من به مرگ عجیب معتقدم‬ ‫از زمانی که‬ ‫افتاد موی سپیدی به سرم‬ ‫از برابرت گذشتم‬ ‫و نشناختی و مرگ گفت؛‬ ‫درود ای برادرم‬ ‫سارا رباط جزی (اراس)‬ ‫من از مرگ برگشته ام‬ ‫میان ستاره هایی که خوابیده بودند‬ ‫و ماهی که‬ ‫حواسش به اسمانش نبود‬ ‫چمدان خالی ام هنوز‬ ‫در دستانم است‬ ‫فقط خواستم شبیه مسافر باشم‬ ‫دستانت را به من بده‬ ‫من از تنها مردن می ترسم‬ ‫الاقل بگذار روحم در جسمم بماند‬ ‫اما اگر کسی حالم را پرسید‬ ‫بگو که‬ ‫من از مرگ برگشته ام‪...‬‬ ‫دهــه فجــر‪ ،‬یــاداور فداکاری هــا‬ ‫و ایثارگری هایی ســت کــه زیــر پرچــم امام خمینــی(ره) بــه انقــاب‬ ‫بزرگــی تبدیــل شــد کــه نه تنهــا جمهــوری اســامی ایــران؛ بلکــه‬ ‫دنیــای معاصــر را منقلــب ســاخت؛ انقالبــی کــه بــا تجربــه دهــه چهــارم‬ ‫عمــر خــود همچنــان بــرای تــداوم‪ ،‬بــه ایثارگــری نیــاز دارد‪ .‬پیــروزی‬ ‫انقــاب اســامی‪ ،‬دفــاع مقــدس‪ ،‬جریــان ســازندگی ایــران اســامی و‬ ‫خدمــت بــه مــردم در دهه هــای مختلــف عمــر انقــاب همه وهمــه بــا‬ ‫یــک کلیــدواژه به هــم پیونــد خورده انــد و ان هــم «ایثــار و فــداکاری‬ ‫زیــر ســایه والیــت» اســت‪ .‬اکنــون نیــز کــه دشــمنان ایــن مرزوبــوم‬ ‫جنــگ ســخت را کنــار گذاشــته و بــا راهبردهــای نــو در عرصــه جنــگ‬ ‫نــرم وارد شــده اند‪ ،‬بی تردیــد فــداکاری؛ ان هــم از جنــس ایثــار در‬ ‫عرصه هــای فرهنگــی و اجتماعــی‪ ،‬نیــا ِز مبــرم عرصه هــای نبــرد جدیــد‬ ‫ـوان‬ ‫اســت‪ .‬اگــر بخواهیــم امــروز جلــوی نفــوذ در ایــن مجلــس را به عنـ ِ‬ ‫نمــاد اراده مــردم در ارکان حاکمیــت بگیریــم‪ ،‬بایــد هوشــیارانه‬ ‫ قــول رهبــر‬ ‫نمایندگانــی را راهــی کرســی نمایندگــی کنیــم کــه به‬ ‫ِ‬ ‫معظــم انقــاب؛ دلشــان دنبــال حــرف امریــکا نباشــد‪ .‬ایشــان دراین بــاره‬ ‫در دیــدار بــا مــردم تاکیــد کردنــد‪« :‬به نظــ ِر بنــده این جــور می رســد‬ ‫کــه چــون یکایــک افــراد را ممکــن اســت نشناســیم‪ ،‬خــود بنــده هــم‬ ‫وقتــی ایــن فهرســت ها را می اورنــد کــه بیایــم رای بدهــم‪ ،‬بعضــی‬ ‫از ادم هــای ایــن فهرســت را نمی شناســم؛ امــا اعتمــاد می کنــم بــه‬ ‫ان کســانی که (این هــا را) معرفــی کرده انــد و نــگاه می کنــم ببینــم‬ ‫ان کســانی که ایــن فهرســت را معرفــی کرده انــد‪ ،‬چه کســانی هســتند؛‬ ‫بــه حرفشــان اعتمــاد می کنــم و بــه (فهرســت) انهــا رای می دهــم؛‬ ‫اگــر دیــدم نــه؛ کســانی که ایــن فهرســت را داده انــد‪ ،‬کســانی هســتند‬ ‫کــه بــه مســائل انقــاب‪ ،‬بــه مســائل دیــن‪ ،‬بــه مســائل اســتقالل‬ ‫کشــور خیلــی اهمیتــی نمی دهنــد‪ ،‬دلشــان دنبــال حــرف امریــکا و‬ ‫غیرامریکاســت‪ ،‬بــه حرفشــان اعتمــاد نمی کنــم»؛ بنابــر رهنمــود رهبــر‬ ‫بزرگــوار انقــاب؛ نبایــد بــه لیســت هایی اعتمــاد کــرد کــه راه نفــوذ‬ ‫افــراد بی تفــاوت بــه اســتقالل کشــور را بــرای رســیدن بــه مجلــس‬ ‫همــوار می کنــد؛ دراین بــاره ایشــان رهنمــود خــود را به صراحــت‬ ‫بیــان کردنــد و بااشــاره به رای دادن و اعتمــاد بــه فهرســتی کــه ازســویِ‬ ‫افــراد متدیــن‪ ،‬مومــن‪ ،‬انقالبــی و در خــط امــام معرفــی شــده باشــد‪،‬‬ ‫این گونــه راهنمایــی کردنــد‪ .‬یــک بُعــد دیگــر حق النــاس‪ ،‬این اســت که‬ ‫مردمی کــه می خواهنــد رای بدهنــد‪ ،‬اعتمــاد کننــد بــه ان مجموعه هایــی‬ ‫قابل اعتمادنــد؛‬ ‫قابل اعتمادنــد‪ .‬بعضی هــا هســتند کــه ِ‬ ‫کــه واقعــاً ِ‬ ‫قابل اعتمــاد نیســتند‪َ .‬کالَّــذی اس ـتَهوتُه الشَ ــیاطِین‬ ‫بعضی هــا هســتند کــه ِ‬ ‫‪ ...‬گاهــی این جــور نیســت کــه از روی صفــا و واقعیــت و عالقه منــدی‬ ‫بــه انقــاب باشــد‪ .‬اســاس کار‪ ،‬انقــاب اســت و از روی عالقه منــدی بــه‬ ‫انقــاب بیاینــد یــک فهرســت پیشــنهادی را بدهنــد؛ نــه‪ ،‬روی مقاصــد‬ ‫دیگــر (گاهی اوقــات مقاصــد فاســد) پیشــنهادهایی می دهنــد؛ واقعــاً‬ ‫ایــن‪ ،‬به این معنــا حق النــاس اســت‪ .‬البتــه ایشــان بــا بیانــی دقیــق و‬ ‫شــفاف از احتمــال خطــا دراین بــاره گفتنــد و تصریــح کردنــد‪« :‬ممکــن‬ ‫اســت ســعی مــا بــه نتیجــه نرســد و غلــط انتخــاب کنیــم؛ عیبــی نــدارد‪،‬‬ ‫خــدای متعــال از مــا قبــول خواهــد کــرد؛ چــون کار خودمــان را کرده ایــم‪،‬‬ ‫تــاش خودمــان را کرده ایــم»‪ .‬دو شــاخص مهــم بــرای جلوگیــری از نفــوذ‬ ‫دشــمن در لیس ـت ها و کاندیداهــای انتخابــات طبــق گفتــه رهبــر معظــم‬ ‫انقــاب؛ اهمیــت دادن بــه مســائل انقــاب‪ ،‬دیــن و اســتقالل کشــور و‬ ‫دیگــران (نداشــتن دل بســتگی بــه دشــمنانی همچــون امریکا)ســت‪.‬‬ ‫جامعــه ایثارگــران و خانواده هــای معظــم انــان همان طورکــه پیــش از‬ ‫پیــروزی انقــاب در فرازونشــیب های به ثمرنشســتن انقــاب اســامی‪،‬‬ ‫جنــگ تحمیلــی و تابه امــروز در نبــرد نــرم حضــور خــود را در صحنــه‬ ‫به اثبــات رســانده اند‪ ،‬امــروز نیــز بایــد در ازمــون انتخابــات با ِر دیگــر بــا‬ ‫انتخــاب افرادی کــه بــه مصالــح کشــور‪ ،‬انقــاب و دیــن فکــر می کننــد‪،‬‬ ‫جلــوی نفــوذ و انتخــاب افــراد دل بســته امریــکا را بــه مجلــس بگیرنــد‬ ‫و نمایندگانــی را راهــی مجلــس شــورای اســامی کننــد کــه پاســدار‬ ‫ارزش هــای انقــاب اســامی و دفــاع مقــدس باشــند‪.‬‬ ‫* دبیر جامعه العباس شهرستان مهدیشهر‬ ‫دعوت‬ ‫پل معلق‬ ‫ اموختــگان اکادمــی هنرهــای‬ ‫نمایشــگاهی از عکس هــای تبلیغاتــی دانش‬ ‫ِ‬ ‫معاصــر در دوره «مدیریــت هنــری در عکاســی تبلیغاتــی» روز جمعــه ‪۲۵‬‬ ‫بهمن مــاه ‪ 98‬ب ـه رویِ دیوارهــای گالــری «تِــم» خواهــد رفــت‪ .‬نمایشــگاه «پــل‬ ‫معلــق» به کیوریتــوریِ داریــوش کیانــی؛ مــدرس ای ـن دوره برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫هنرمنــدان شــرکت کننده در ایــن نمایشــگاه به ترتیــب حــروف الفبــا عبارتنــد‬ ‫از مهــا تقــوا‪ ،‬ارمــان خــادم‪ ،‬ســارا دباغیــان‪ ،‬هانیــه کاظمــی ‪ ،‬پیمــان نادریــان‪ ،‬‬ ‫فاطمــه نظــری‪ ،‬فائــزه هیربدجــو و لیــا یازرلــو‪ .‬بازدیــد از ایــن رویــداد تــا ‪۲۹‬‬ ‫بهمن مــاه امکان پذیــر اســت‪ .‬عالقه منــدان می تواننــد تــا موعــد یادشــده بیــن‬ ‫ســاعات ‪ 15‬تــا ‪ 19‬بــه نشــانی تهــران‪ ،‬خیابــان کریم خــان‪ ،‬ابتــدای ویــای‬ ‫شــمالی‪ ،‬کوچــه زبرجــد‪ ،‬پــاک ‪ ۱۰‬مراجعــه کننــد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 1953

روزنامه سایه 1953

شماره : 1953
تاریخ : 1398/12/27
روزنامه سایه 1951

روزنامه سایه 1951

شماره : 1951
تاریخ : 1398/12/25
روزنامه سایه 1949

روزنامه سایه 1949

شماره : 1949
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه سایه 1948

روزنامه سایه 1948

شماره : 1948
تاریخ : 1398/12/20
روزنامه سایه 1947

روزنامه سایه 1947

شماره : 1947
تاریخ : 1398/12/19
روزنامه سایه 1944

روزنامه سایه 1944

شماره : 1944
تاریخ : 1398/12/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!