روزنامه سایه شماره 1907 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه سایه شماره 1907

صفحه بعد

روزنامه سایه شماره 1907

روزنامه سایه شماره 1907

‫سخنگوی دولت تاکید کرد؛‬ ‫صدمات جبران ناپذیر یک تعلل‬ ‫‪ 3‬به سرمایه اجتماعی‬ ‫ادوارد فیلیـپ کـه معتقـد اسـت تـداوم اعتصاب هـا اعتراض هـا را بـا بن بسـت‬ ‫مواجـه می کنـد‪ ،‬هشـدار داد‪« :‬تحریک کننـدگان بایـد مسئولیت هایشـان را‬ ‫برعهـده بگیرنـد!» روزنامه «اکو» نوشـت‪ :‬نخسـت وزیر فرانسـه در یک گفت وگوی‬ ‫تلویزیونـی همچنـان بـر ایـن مسـئله تاکیـد دارد کـه سـن محوری در موضـوع‬ ‫بازنشسـتگی‪ ،‬بهتریـن راه بـرای بازگردانـدن تعـادل در سیسـتم کشـور اسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ابفای استان مرکزی بیان کرد؛‬ ‫فرسودگی ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫‪ 7‬از شبکه انتقال اب استان مرکزی‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬دی ‪ 18 - 1398‬جمادی االولی ‪ 14 -1441‬ژانویه ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1907‬تومان‬ ‫گزارش ‪ 2020‬مرکز تحقیقات ‪ Pew‬نشان داد؛‬ ‫ترامپ؛ شکست خورده‬ ‫در سیاست خارجی‬ ‫جلوگیری از واردات کاغذ‬ ‫با حمایت از چوب وکاغذ مازندران‬ ‫‪2‬‬ ‫مقاوم سازی میکروب ها با نسخه های غیرضروری‬ ‫زندگی در کانون الودگی هوا!‬ ‫رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی گفــت‪« :‬مصــرف انتی بیوتیــک‬ ‫در کشــور مــا بســیار بیــش از اســتاندارد جهانی ســت؛ درحالی کــه نبایــد بــا‬ ‫مصــرف بــاالی ایــن دارو‪ ،‬بــه مقاومــت میکروبــی دامــن بزنیــم»‪ .‬علیرضــا زالــی در‬ ‫بیست وهشــتمین کنگــره بیماری هــای عفونــی و گرمســیری ایــران کــه در دانشــکده‬ ‫پزشــکی دانشــگاه برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪« :‬مقاومــت در برابــر انتی بیوتیک هــا یکــی از‬ ‫چالش هــای فراســوی نظــام ‪...‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وجــود صنایــع االینــده و انتقــال برخــی از صنــوف مزاحــم و مشــکالت کالن شــهر تهران‬ ‫بــه شهرســتان ری‪ ،‬ایــن شهرســتان را بــه کانــون الودگــی هــوا و انتشــار بــوی نامطبــوع‬ ‫تبدیــل کــرده اســت و همیــن موضــوع نفــس مــردم جنــوب پایتخــت را تنــگ می کنــد‪.‬‬ ‫شهرســتان ری بــا جمعیتــی حــدود یک میلیون نفــر در جنــوب اســتان تهــران واقــع‬ ‫شــده و ایــن شهرســتان بــا برخــورداری از شــهرک ها و لکه هــای صنعتــی و صنفــی‬ ‫به عنــوان قطــب صنعتــی ‪...‬‬ ‫‪6‬‬ ‫چرا مصرف انتی بیوتیک در ایران بررسی مشکالت شهرستان ری‬ ‫در نتیجه وجود صنایع االینده‬ ‫‪16‬برابراستانداردجهانی ست؟‬ ‫ورزشکاران به مثابه دارایی‬ ‫وقتی دانشگاه ها برای تامین بودجه خود ‬ ‫‪ 5‬دست به دامان برندها می شوند‬ ‫یاد د اشت روز‬ ‫یحیی گل محمدی‬ ‫‪1‬‬ ‫جلوگیری از واردات بی رویه کاغذ با حمایت از صنایع چوب و کاغذ مازندران‬ ‫سه ســال اســت هرچند روز یک بــار در رســانه ها‬ ‫از دســتگیری یــا معرفــی واردکننــده ای از‬ ‫کاغذهــای روزنامــه و تحریــر ســخن مــی رود؛‬ ‫تا جایی کــه بــرای ان ســلطان و ســاطین هــم‬ ‫معرفــی شــده؛ از گم شــدن ‪ 24‬هزار تُــن کاغــذ‬ ‫وارداتــی بــا ارز دولتــی تــا فــروش ان بــا نــرخ ازاد‪،‬‬ ‫جعــل ســربرگ نشــریات گرفتــه تــا معرفــی بعضــی‬ ‫از واردکننــدگان کاغــذ بــا ارز دولتــی بــه ســازمان‬ ‫حمایــت از مصرف کننــده و تعزیــرات حکومتــی‪،‬‬ ‫ ســال اخیر ســخن از‬ ‫همیشــه و به خصــوص در دو‬ ‫ِ‬ ‫اختــاس در مــورد کاغــذ اســت‪ .‬کاش وزارت اقتصاد‬ ‫و دارایــی و بانــک مرکــزی بــرای جلوگیــری از‬ ‫فســاد کاغــذ بــا تخصیــص کمک هــای شایســته‬ ‫بــه صنایــع چــوب و کاغــذ مازنــدران کــه اســتعداد‬ ‫تولیــد ســالیانه ‪ 150‬یــا ‪ 200‬هزار تُــن انــواع‬ ‫کاغــذ را دارد‪ ،‬از خــروج مبالــغ هنگفــت ارز از‬ ‫کشــور جلوگیــری کنــد‪ .‬توجــه بــه ایــن کارخانــه‬ ‫عظیــم و ســایر تولیدکننــدگان داخلــی کاغــذ کــه‬ ‫وظیفــه ملی ســت و همیشــه مورد توجــه مقــام‬ ‫معظــم رهبــری و ســایر مســئولین بــوده اســت‪،‬‬ ‫مــا را از واردات کاغــذ بی نیــاز می کنــد‪ .‬انچــه‬ ‫مســلم اســت‪ ،‬اجــازه ورود کاغــذ بــا ارز دولتــی‪،‬‬ ‫همیشــه جــای ابهــام و ســواالت بی شــمار‬ ‫بــوده و موجــب رانــت و رانت خــواری بــوده‬ ‫اســت‪ .‬اینــک و در برهــه ای کــه مــورد تحریــم‬ ‫امریــکا و ســایر همپالگی هایــش هســتیم بــا‬ ‫واردات کاغــذ بــا ارز نیمایــی‪ ،‬باعــث رقابــت و‬ ‫ثبــات در بــازار کاغــذ خواهیــم شــد؛ کمااینکــه‬ ‫هم اکنــون کاغــذ روزنامــه تــا حــدود کیلویــی‬ ‫هفــت و هشــت هزار تومان نــزول قیمــت داشــته‬ ‫و کاغذهــای تحریــر از بنــدی ‪ 570‬هزار تومــان بــه‬ ‫‪ 290‬هزار تومــان تنــزل کــرده اســت و بــازار از نظــر‬ ‫کاغــذ اشباع شــده اســت‪.‬‬ ‫جانشین کالدرون ‬ ‫در پرسپولیس شد‬ ‫‪5‬‬ ‫موج جدید تبلیغات‬ ‫استکبار جهانی‬ ‫‪2‬‬ ‫ضرورت بازنگری‬ ‫در ساختار ناوگان‬ ‫حمل ونقل عمومی‬ ‫‪3‬‬ ‫بانک‬ ‫افزایش اطمینان مشتریان بانک شهر‬ ‫با نرم افزار «رمزنت»‬ ‫رئیــس سرپرســتی منطقــه ‪ 2‬بانــک‬ ‫شــهر راه انــدازی نرم افــزار تولیــد‬ ‫رمزهــای پویــا و یک بارمصــرف را‬ ‫گامــی موثــر و مهــم در مســیر افزایش‬ ‫ضریــب امنیــت اطالعــات کارت هــای‬ ‫بانکــی و سیســتم تبــادل اطالعــات‬ ‫مشــتریان توصیــف کــرد و گفــت‪« :‬ارتقــای امنیــت پرداخــت و کاهــش‬ ‫مخاطــرات ناشــی از برداشـت های غیرمجــاز بــا نرم افــزار "رمزنــت" بانــک‬ ‫ـزارش مرکــز ارتباطــات و روابط عمومــی‬ ‫شــهر ممکــن شــده اســت»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫بانــک شــهر؛ علــی وظیفــه بااشــاره به مشــکالت اســتفاده از رمزهــای‬ ‫ثابــت و افزایــش مراجعــات ناشــی از کالهبــرداری و فیشــینگ‪ ،‬بــر لــزوم‬ ‫اجباری شــدن اســتفاده از رمزهــای یک بارمصــرف تاکیــد کــرد‪ .‬وظیفــه‬ ‫افــزود‪« :‬متاســفانه در ماه هــای اخیــر‪ ،‬امــار مراجعــات مردمــی ناشــی‬ ‫از تخلیــه مانده حســاب ها به واســطه دســتیابی بــه اطالعــات رمزهــای‬ ‫ثابــت کارت هــای بانکــی بــاال رفتــه که تعجیــل در اجــرای طــرح رمزهای‬ ‫پویــا در شــبکه بانکــی را بــه امــری اجتناب ناپذیــر تبدیــل کــرده اســت»‪.‬‬ ‫رئیــس سرپرســتی منطقــه ‪ 2‬بانــک شــهر تصریــح کــرد‪« :‬همــکاران ایــن‬ ‫منطقــه نیــز باتوجه بــه اطالع رســانی های صورت گرفتــه‪ ،‬امــوزش‬ ‫اســتفاده از رمزنــت را بــرای مشــتریان در دســتورکار خــود قــرار دادنــد؛‬ ‫به طوری کــه بازخوردهــای خوبــی از راه انــدازی ایــن نرم افــزار ازســوی‬ ‫مشــتریان دریافــت شــده اســت»‪ .‬وظیفــه خاطرنشــان کــرد‪« :‬طبیعت ـاً‬ ‫راه انــدازی چنیــن نرم افزارهایــی به دلیــل باالبــردن ضریــب امنیــت در‬ ‫حفــظ اطالعــات مشــتریان‪ ،‬خواهــد توانســت اعتمــاد و تکیــه انــان بــر‬ ‫سیســتم های نرم افــزاری خدمــات الکترونیکــی بانــک را به خوبــی ارتقــاء‬ ‫دهــد»‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫سخنمدیرمسئول‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬دی ‪ -1398‬شماره ‪1907‬‬ ‫چرا مصرف انتی بیوتیک در ایران‪16 ،‬برابر استاندارد جهانی ست؟‬ ‫مقاوم سازی میکروب ها با نسخه های غیرضروری‬ ‫رئیــس دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی گفــت‪« :‬مصــرف انتی بیوتیــک در کشــور مــا بســیار بیــش از اســتاندارد جهانی ســت؛ درحالی کــه نبایــد بــا مصــرف بــاالی ایــن دارو‪ ،‬بــه مقاومــت میکروبــی‬ ‫دامــن بزنیــم»‪ .‬علیرضــا زالــی در بیست وهشــتمین کنگــره بیماری هــای عفونــی و گرمســیری ایــران کــه در دانشــکده پزشــکی دانشــگاه برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪« :‬مقاومــت در برابــر انتی بیوتیک هــا یکــی از‬ ‫چالش هــای فراســوی نظــام ســامت تلقــی می شــود کــه بایــد بــا تدابیــر الزم ایــن مهــم کنتــرل شــود»‪ .‬به گــزارش روابط عمومــی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی؛ وی برنامه هایــی نظیــر تدویــن‬ ‫پروتــکل ملــی‪ ،‬اســتقرار برنامــه منطق ـه ای‪ ،‬اســتفاده کارا و منطقــی از انتی بیوتیک هــا و مشــارکت صاحبــان فرایندهــای علمــی را در تجویــز و درمــان بــا انتی بیوتیک هــا ضــروری دانســت و افــزود‪« :‬یکــی‬ ‫از مهم تریــن مســائل مبتالبــه کشــور‪ ،‬مقاومــت در برابــر انتی بیوتیک هاســت و چنانچــه به هردلیلــی اثربخشــی بــا انتی بیوتیک هــا تحت الشــعاع مقاومــت دارویــی قــرار گیــرد‪ ،‬ســایر درمان هــا باطــل‬ ‫اســت»‪ .‬به گفتــه زالــی؛ ســرانه مصــرف انتی بیوتیــک در ایــران ‪ ۱۴‬تــا ‪۱۶‬برابــر اســتاندارد جهانی ســت؛ به شــکلی که معمــوالً در هــر نســخه ای‪ ،‬یک مــورد انتی بیوتیــک بــرای بیمــاران تجویــز می شــود‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪« :‬وضعیــت جغرافیایــی ایــران و هم جــواری بــا کشــورهایی کــه عمدتـ ًا از نظــام بهداشــتی مناســبی برخــوردار نیســتند‪ ،‬تهدیــدی جــدی در برابــر انتقــال ویــروس انفلوانزاســت و اگــر چنانچــه‬ ‫توجــه کافــی بــه تجویــز و مصــرف درســت انتی بیوتیــک نداشــته باشــیم‪ ،‬ممکــن اســت در اینــده از ســاح های درمانــی تهــی شــویم»‪.‬‬ ‫اعطای تسهیالت بانک توسعه تعاون‬ ‫با سهولت بیشتر به کشاورزان‬ ‫جهــت تســهیل در ارائــه خدمــات‬ ‫تســهیالتی بــه کشــاورزان از‬ ‫منابــع بنــد الــف تبصــره ‪،18‬‬ ‫بانــک توســعه تعــاون امــکان ارائــه‬ ‫تســهیالت جهــت زمین هــای‬ ‫زراعــی فاقــد ســند رســمی‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی بانــک توســعه تعــاون؛‬ ‫را فراهــم اورد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫کشــاورزان متقاضــی دریافــت تســهیالت از منابــع بنــد الــف تبصــره‬ ‫‪ 18‬کــه محــل اجــرای طــرح انهــا زمیــن زراعــی فاقــد ســند رســمی‬ ‫هســتند‪ ،‬می تواننــد بــا ارائــه مختصــات زمیــن از اداره منابــع طبیعــی‬ ‫و ارائــه جوابیــه اســتعالم اداره ثبــت اســناد و امــاک مبنی بــر عــدم‬ ‫معــارض‪ ،‬نســبت بــه تکمیــل پرونــده تســهیالتی خــود اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫براین اســاس پرونــده اعتبــاری متقاضیــان بخش کشــاورزی تســهیالت‬ ‫بانــک توســعه تعــاون در اجــرای بنــد الــف تبصــره ‪ 18‬قانــون بودجــه‬ ‫ســال جــاری کــه قصــد احــداث بنــا در زمین هــای فاقــد ســند‬ ‫مالکیــت رســمی دارنــد قابلیــت رســیدگی دارد‪ .‬درصورتی کــه متقاضی‬ ‫نســبت بــه اجــرای مختصــات زمیــن محــل اجــرای طــرح از اداره کل‬ ‫منابــع طبیعــی اقــدام کنــد و جوابیــه اســتعالم اداره کل ثبــت اســناد و‬ ‫امــاک مبنی بــر نداشــتن معــارض را نیــز ارائــه کنــد پرونــده قابلیــت‬ ‫رســیدگی و تصویــب را خواهــد داشــت‪ .‬شــایان ذکــر اســت؛ متقاضــی‬ ‫تســهیالت بخــش کشــاورزی درصــورت احصــای شــرایط مذکــور الزم‬ ‫اســت تعهــدی مبنی بــر اجــرای طــرح در محــل مذکــور و همچنیــن‬ ‫عــدم فــروش ان تــا زمــان تســویه ارائــه دهــد‪ .‬گفتنی ســت؛ بانــک‬ ‫توســعه تعــاون به عنــوان یکــی از بانک هــای عامــل تســهیالت موضــوع‬ ‫بنــد الــف تبصــره ‪ 18‬بــا دســتگاه های اجرایــی ازجملــه وزارت جهــاد‬ ‫کشــاورزی قــرارداد همــکاری برقــرار کــرده اســت کــه براین اســاس‪،‬‬ ‫‪11.500‬میلیاردریــال تســهیالت ازســوی ایــن بانــک بــه فعالیــن بخش‬ ‫کشــاورزی پرداخــت خواهــد شــد‪ .‬ایــن گــزارش حاکی ســت؛ بانــک‬ ‫توســعه تعــاون در ســال جــاری بــه تعــداد ‪15710‬فقــره و بــه میــزان‬ ‫‪12180‬میلیاردریــال تســهیالت در بخــش کشــاورزی پرداخــت کــرده‬ ‫اســت کــه ‪624‬میلیاردریــال مربــوط بــه تســهیالت معرفی شــدگان‬ ‫تبصــره ‪ 18‬بخــش کشــاورزی بــوده اســت‪.‬‬ ‫مراسم اختتامیه تعالی سازمانی‬ ‫در بانک دی برگزار شد‬ ‫مراســم اختتامیــه ارزیابــی تعالــی‬ ‫ســازمانی بانــک دی باحضــور‬ ‫مدیــران ارشــد بانــک و گــروه‬ ‫ارزیابــان ســازمان مدیریــت صنعتی‬ ‫ گــزارش اداره‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫روابط عمومــی و تبلیغــات بانــک‬ ‫دی؛ اذر محصصــی (مدیــر تعالــی بانــک دی) در ایــن مراســم ضمــن‬ ‫قدردانــی از دقــت و بردبــاری ارزیابــان ســازمان مدیریــت صنعتــی در‬ ‫فراینــد ارزیابــی اظهــار داشــت‪« :‬طــی دوروز ارزیابــی فشــرده‪ ،‬تمامــی‬ ‫همــکاران بانــک دی تــاش کردنــد اقداماتــی را کــه درقالــب چرخــه‬ ‫بهبــود طــی ســال های گذشــته انجــام شــده بــود بــرای ارزیابــان‬ ‫ارائــه کننــد»‪ .‬محصصــی بااشــاره به اینکه رویکــرد اصلــی ایــن ارزیابــی‬ ‫یادگیــری و افزایــش دانــش در ســطح ســازمان اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬معتقــد‬ ‫هســتم مجموعــه بانــک دی در پایــان دوروز ارزیابــی فشــرده فــارغ از‬ ‫نتیجــه نهایــی بــا یادگیــری در ایــن فرایند‪ ،‬دســتاورد ارزشــمندی کســب‬ ‫کــرده اســت و امیدواریــم گــزارش نهایــی ارزیابــان اطالعــات جامع تــری‬ ‫را دراختیــار ســازمان قــرار دهــد»‪ .‬وی یکــی از فوایــد ارزیابــی را شــناخت‬ ‫نقــاط قــوت و قابل بهبــود عنــوان کــرد و گفــت‪« :‬بــا ارزیابــی‪ ،‬حوزه هــای‬ ‫قابل بهبــود شناســایی شــده و برمبنــای ان بــرای اصــاح امــور درراســتای‬ ‫پیشــرفت ســازمان برنامه ریــزی می شــود»‪ .‬دکتــر حمیــد زاهــدی‬ ‫(ارزیــاب ارشــد گــروه ارزیابــان تعالــی ســازمانی) در این مراســم بااشــاره به‬ ‫رونــد ارزیابــی انجام شــده در بانــک دی‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬درطــول مــدت‬ ‫ارزیابــی تمامــی کارکنــان بــا شــناخت دقیــق از مفاهیــم تعالی بــرای ارائه‬ ‫امــار و اطالعــات همــکاری بی نظیــری داشــتند و به جرئــت می تــوان‬ ‫گفــت کــه کارشناســان بانــک دی در حوزه هــای فعالیــت خــود متخصص‬ ‫و صاحــب دانــش هســتند»‪ .‬وی بــا تشــریح ارزش هــای محــوری تعالــی‬ ‫ عنــوان‬ ‫ســازمانی‪ ،‬افــزود‪« :‬امیدواریــم بانــک دی کــه می تــوان از ان به‬ ‫ِ‬ ‫یــک ســازمان یادگیرنــده پیشــرو نــام بــرد بــا حرکــت به ســمت ســازمانی‬ ‫تندامــوز در مســیر تعالــی گام هــای بزرگــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف‬ ‫تعیین شــده خــود بــردارد»‪ .‬گفتنی ســت؛ در ایــن نشســت‪ ،‬ارزیابــان‬ ‫برمبنــای مــدل و مفاهیــم بنیادیــن تعالــی ســازمانی بــه ارائــه نــکات‬ ‫احصاءشــده در حوزه هــای مختلــف پرداختنــد‪ .‬شــایان ذکــر اســت؛ بانــک‬ ‫دی در ســال جــاری در بخــش خدمــات و گــروه ســازمان های بــزرگ‬ ‫بــرای رقابــت در ســطح تندیــس بلوریــن در ارزیابــی تعالــی ســازمانی‬ ‫شــرکت کــرده اســت‪.‬‬ ‫راهکار بانک پاسارگاد جهت دسترسی‬ ‫به سامانه همراه بانک در نسخه ‪iOS‬‬ ‫بانــک پاســارگاد ضمــن پــوزش‬ ‫از مشــتریان به دلیــل اختــال‬ ‫پیش امــده در دسترســی بــه‬ ‫همراه بانــک پاســارگاد‪ ،‬تــا‬ ‫رفــع مشــکل دو راهــکار بــرای‬ ‫اســتفاده از ایــن ســامانه ارائــه‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی‬ ‫داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫بانک پاســارگاد؛ به دلیــل محدودیت هــای اعمال شــده‪ ،‬امــکان‬ ‫بارگــذاری اپلیکیشــن های مالــی در اپ اســتور وجــود نــدارد‪.‬‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬بانــک پاســارگاد به منظــور اســتمرار دسترســی مشــتریان بــه‬ ‫ســامانه همراه بانــک ازطریــق تلفــن همــراه اپــل‪ ،‬چنــد راهــکار ارائــه‬ ‫کــرد‪ .‬براســاس ایــن خبــر؛ مشــتریانی کــه از گوشــی های تلفــن‬ ‫همــراه اپــل اســتفاده می کننــد‪ ،‬می تواننــد خدمــات همراه بانــک‬ ‫پاســارگاد را ازطریــق نســخه جدیــد بانکــداری مجــازی دریافــت‬ ‫کننــد‪ .‬به این ترتیــب کــه بــا بازکــردن یــک مرورگــر در گوشــی‬ ‫خــود و واردکــردن ادرس بانکــداری مجــازی بانــک پاســارگاد‪ ،‬گزینــه‬ ‫"می خواهــم بــا کاربــری همراه بانــک وارد شــوم" را انتخــاب و بــا همــان‬ ‫نــام کاربــری و رمــز عبــور همراه بانــک خــود می تواننــد وارد ایــن‬ ‫ســامانه شــوند و هماننــد گذشــته از خدمات اســتفاده کننــد‪ .‬همچنین‬ ‫کاربــران گوشــی های تلفــن همــراه اپــل‪ ،‬ازطریــق فروشــگاه های‬ ‫نرم افــزاری اپ اســتور ایرانــی قــادر بــه نصــب اخریــن نســخه نرم افــزار‬ ‫همراه بانــک پاســارگاد و بهره منــدی از خدمــات ایــن ســامانه هســتند‪.‬‬ ‫گفتنی ســت؛ ایــن بانــک درحــال پیگیــری جهــت فراهم کــردن امــکان‬ ‫نصــب مســتقیم اپلیکیشــن همراه بانــک بــرای نســخه ‪ iOS‬اســت کــه‬ ‫پــس از حصــول نتیجــه‪ ،‬اطالع رســانی خواهــد شــد‪ .‬مرکــز مشــاوره و‬ ‫اطالع رســانی بانــک پاســارگاد بــه شــماره ‪ ۸۲۸۹۰‬امــاده پاســخگویی‬ ‫بــه ســواالت و ابهامــات مشــتریان اســت‪.‬‬ ‫«مقاومــت انتی بیوتیکــی» باکتری هــا‪ ،‬یکــی از بزرگ تریــن چالش هــای‬ ‫موجــود بــرای حــوزه ســامت در جهــان اســت کــه تنهــا بــا بازنگــری در‬ ‫مصــرف نابجــا و بی رویــه از انتی بیوتیک هــا و اســتفاده از جایگزین هــای‬ ‫گیاهــی می تــوان ان را کنتــرل و مدیریــت کــرد‪ .‬انتی بیوتیک هــا از‬ ‫قــرن بیســتم میــادی بــه ابــزاری مهــم و فراگیــر در کنتــرل و درمــان‬ ‫عفونت هــای باکتریایــی تبدیــل شــدند؛ امــا در ســال های اخیــر‪،‬‬ ‫اســتفاده بی رویــه و غیرضــروری از این نــوع داروهــا باکتری هــا را در‬ ‫برابــر ان هــا مقــاوم کــرده و از تاثیــر درمانی شــان کاســته اســت‪ .‬ایــن‬ ‫بحــران کــه از ان باعنــوان «مقاومــت انتی بیوتیکــی» یــاد می شــود‪،‬‬ ‫تمــام جهــان را تحت تاثیــر قــرار داده و بــه یکــی از داغ تریــن موضوعــات‬ ‫ گــزارش ایرنــا؛‬ ‫در حــوزه بهداشــت و درمــان تبدیــل شــده اســت‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫نخســتین هفته «اگاهــی از انتی بیوتیک هــا» در نوامبــر ســال ‪۲۰۱۵‬‬ ‫ازســوی ســازمان بهداشــت جهانــی تعییــن و برگــزار شــد‪ .‬ازان زمــان‬ ‫تاکنــون هرســال هفتـه ای از مــاه نوامبــر بــه اگاهــی از انتی بیوتیک هــا‬ ‫اختصــاص داده می شــود‪ .‬امســال نیــز به رســم هرســال از ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۴‬مــاه‬ ‫نوامبــر (‪ ۲۷‬ابان مــاه تــا ‪ ۳‬اذرمــاه) بــا شــعار «اینــده انتی بیوتیک هــا بــه‬ ‫همــه مــا بســتگی دارد» به این منظــور اختصــاص داده شــده تــا درمــورد‬ ‫تهدیــد فزاینــده «مقاومــت انتی بیوتیکــی» اگاهی افزایــی شــده و بــا‬ ‫امــوزش و تعلیــم عمــوم مــردم‪ ،‬پزشــکان و قانون گــذاران دراین بــاره؛‬ ‫از گســترش و پیشــرفت ایــن بحــران در ســطح جهــان جلوگیــری شــود‪.‬‬ ‫«مقاومــت انتی بیوتیکــی» زمانــی رخ می دهــد کــه باکتری هــا قابلیــت‬ ‫شکســت دارویــی را به دســت می اورنــد کــه دراصــل بــرای ازبین بــردن‬ ‫ان هــا طراحــی شــده اســت‪ .‬ایــن باکتری هــای مقــاوم‪ ،‬دیگــر تحت تاثیــر‬ ‫روشــی کــه زمانــی از رشــد و فعالیــت ان هــا جلوگیــری می کــرد‪،‬‬ ‫قــرار نمی گیرنــد‪« .‬مقاومــت انتی بیوتیکــی»‪ ،‬یکــی از بزرگ تریــن‬ ‫چالش هایی ســت کــه امــروزه ســامت بشــر را تهدیــد می کنــد‪ .‬بــدون‬ ‫انتی بیوتیک هــای موثــر‪ ،‬در بســیاری از فرایندهــای درمانــی معمــول‪،‬‬ ‫بــه مشــکل می خوریــم‪ .‬ترمیــم اســتخوان های شکســته‪ ،‬انجــام برخــی‬ ‫عمل هــای جراحــی ســاده و ابتدایــی‪ ،‬پیونــد اعضا و حتی شــیمی درمانی؛‬ ‫همگــی بــه دسترســی بــه انتی بیوتیک هــای موثر بســتگی دارنــد‪ .‬وقتی‬ ‫یــک عفونــت باکتریایــی بــه درمــان بــا انتی بیوتیک هــای متداول پاســخ‬ ‫نمی دهــد‪ ،‬پزشــکان ناچــار بــه تجویــز یــک انتی بیوتیــک یــا ترکیبــی از‬ ‫انتی بیوتیک هــای قوی تــر روی می اورنــد؛ رویکــردی کــه می توانــد‬ ‫بــا ایجــاد پیامدهــای ناخواســته بــر ســامت افــراد همــراه باشــد‪ .‬مرکــز‬ ‫کنتــرل و پیشــگیری از بیمــاری امریــکا (‪ )CDC‬گزارشــی از جدیدترین‬ ‫امــا ِر «مقاومــت انتی بیوتیکــی» منتشــر کــرد‪ .‬به اســتناد ایــن گــزارش؛‬ ‫‪۴۸‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬خانــواده هرســاله یکــی از عزیــزان خــود را به دلیــل ابتــا‬ ‫بــه عفونت هــای باکتریایــی مقــاوم بــه دارو از دســت می دهنــد‪ .‬امــار‬ ‫حاکی ازاین اســت که ایــن «اَبَرباکتری هــای» مقــاوم بــه انتی بیوتیــک‬ ‫تنهــا در کشــور امریــکا ســاالنه نزدیــک بــه ‪۳۵‬هــزار قربانــی می گیرنــد‪.‬‬ ‫بــرای مقابلــه بــا فراینــد ایجــاد «مقاومــت انتی بیوتیکــی» که تبعــات ان‬ ‫این روزهــا بــر هیچ کــس پوشــیده نیســت‪ ،‬بایــد اســتفاده غیرضــروری از‬ ‫ایــن داروهــا را کنتــرل کنیــم‪.‬‬ ‫به اســتناد مطالعــات انجام شــده؛ نخســتین و اشــکارترین عامــل بــروز‬ ‫«مقاومــت انتی بیوتیکــی»‪ ،‬اســتفاده بی رویــه و نابجــا از این نــوع‬ ‫داروهاســت‪ .‬ازانجاکــه برخی افــراد براین باورنــد کــه انتی بیوتیک هــا‬ ‫درمانــی قطعــی بــرای هــر مشــکلی هســتند‪ ،‬از ایــن داروهــا بــرای‬ ‫درمــان بیماری هایــی نظیــر انفلوانــزا و امثالهــم نیــز اســتفاده می کننــد؛‬ ‫این درحالی ســت که انتی بیوتیک هــا تنهــا قــادر بــه هدف گیــری‬ ‫و ازبین بــردن باکتری هــا هســتند و بدین ترتیــب‪ ،‬تنهــا در درمــان‬ ‫عفونت هــای باکتریایــی موثرنــد‪ .‬به عبارتــی‪ ،‬انتی بیوتیک هــا در درمــان‬ ‫انفلوانــزا و دیگــر بیماری هــای ویروســی قدرتــی ندارنــد؛ بنابرایــن‪،‬‬ ‫وقتــی فــردی به اشــتباه و البتــه بی رویــه از انتی بیوتیــک اســتفاده‬ ‫می کنــد‪ ،‬باکتری هــای مفیــد موجــود در بــدن خــود را از بیــن بــرده‬ ‫و تــوازن ظریفــی را کــه ســامت انســان بــدان وابســته اســت‪ ،‬به خطــر‬ ‫می انــدازد‪ .‬به عــاوه؛ باکتری هــا ذاتـاً مســتعد تغییــر و تکامــل هســتند‪.‬‬ ‫بدین ترتیــب‪ ،‬برخی ازان هــا در گــذر زمــان راهــی بــرای ســازگاری‬ ‫پیــدا کــرده و در برابــر انتی بیوتیک هــا مقــاوم می شــوند‪ .‬درصــورت‬ ‫اســتفاده نادرســت و نابجــا از انتی بیوتیک هــا‪ ،‬بــه باکتری هــای‬ ‫مقــاوم فضــا و اختیــار بیشــتری بــرای رشــد و تکثیــر می دهیــم کــه‬ ‫دربرخی مــوارد بــه ظهــور انــواع دیگــری از باکتری هــای مقــاوم بــه‬ ‫انتی بیوتیــک منجــر می شــوند‪ .‬افزون برایــن؛ سیســتم درمانــی نیــز‬ ‫نقــش مهمــی را در بــروز ایــن بحــران ایفــاء کرده اســت‪ .‬نتایــج مطالعات‬ ‫انجام شــده حاکی ازان اســت که پزشــکان دربرخی مــوارد به اشــتباه‬ ‫اقــدام بــه تجویــز انتی بیوتیــک بــرای بیمــاران کــرده یــا بعض ـاً نــوع‬ ‫اشــتباهی از انتی بیوتیــک را تجویــز می کننــد؛ امری کــه بی تردیــد‬ ‫در ظهــور بحــران پزشــکی موجــود بی تاثیــر نبــوده اســت‪ .‬عالوه برایــن؛‬ ‫به اســتناد نتایــج یــک پژوهــش؛ ‪ ۳۰‬تــا ‪۶۰‬درصــد انتی بیوتیک هایــی‬ ‫کــه پزشــکان بــرای مصــرف بیمــاران بســتری در بخــش ‪ ICU‬تجویــز‬ ‫می کننــد‪ ،‬غیرضــروری هســتند‪.‬‬ ‫نتایــج یــک مطالعــه جدیــد نشــان می دهد کــه بــا اســتفاده از ترکیبات‬ ‫خاصــی از انتی بیوتیک هــا می تــوان بــا باکتری هــای خــاص مقــاوم‬ ‫بــه دارو و درمــان‪ ،‬مقابلــه کــرد‪ .‬تحقیقــات اخیــر محققــان دانشــگاه‬ ‫کالیفرنیــا نیــز حاکی ازان اســت که به جــای اســتفاده از یــک یــا دو‬ ‫انتی بیوتیــک‪ ،‬بهتــر اســت از ترکیــب چهــار یــا حتــی پنج نــوع از ایــن‬ ‫داروهــا اســتفاده شــود‪ .‬درپــی گزارشــی کــه در ســال ‪ ۲۰۱۷‬ازســوی‬ ‫ســازمان بهداشــت جهانــی (‪ )WHO‬منتشــر شــد و از «کمبــود جــدی‬ ‫انتی بیوتیک هــای جدیــد» خبــر داد‪ ،‬بیشــتر مطالعــات انجام شــده‬ ‫دراین زمینــه بــا هــدفِ یافتــن ترکیباتــی جدیــد از انتی بیوتیک هــا یــا‬ ‫جایگزینــی مناســب بــرای ان هــا در جنــگ علیــه باکتری هــای مقــاوم‬ ‫بــه انتی بیوتیــک‪ ،‬متمرکــز شــده اســت‪ .‬محققــان درهمین راســتا بــه‬ ‫کار بــر روی ترکیبــات جدیــد و موثــر‪ ،‬ویروس هــای باکتری خــوار و‬ ‫اســتفاده از پروبیوتیک هــا روی اورده انــد‪ .‬گــروه دیگــر از دانشــمندان‬ ‫نیــز بــه اســتفاده از روش هــای طبیعــی بــرای مقابلــه بــا ابرباکتری هــا‬ ‫برامده انــد؛ ان هــا براین باورنــد کــه جایگزین هــای گیاهــی می تواننــد‬ ‫به انــدازه انتی بیوتیک هــا درمقابله بــا باکتری هــا تاثیــر داشــته باشــند‪.‬‬ ‫تاکنــون پژوهشــگران «چــای ســبز»‪« ،‬کرنبــری»‪« ،‬موســیر ایرانــی» و‬ ‫«زردچوبــه» را به عنــوان منابــع بالقــوه جایگزیــن موثــر انتی بیوتیک هــا‬ ‫معرفــی کرده انــد‪.‬‬ ‫اگرچــه کشــف انتی بیوتیــک نویدبخــش کنتــرل و درمــان بســیاری از‬ ‫بیماری هــا بــود‪ ،‬به تدریــج مصــرف خودســرانه و بــدون برنامه ریــزی ان‪،‬‬ ‫بــه ظهــور پدیــده ای باعنــوان «مقاومــت در برابــر انتی بیوتیــک» منجــر‬ ‫شــد‪ .‬مقاومــت بــه انتی بیوتیــک به معنــای مقاومــت میکروب هــای‬ ‫بیماری زایی ســت کــه بــا جهــش ژنــی نســبت بــه ایــن داروهــا مقاومــت‬ ‫پیــدا می کننــد؛ درنتیجــه‪ ،‬نسـل های جدیــدی بــه وجــود می اینــد کــه‬ ‫مبــارزه بــا انهــا را دشــوار می کنــد‪ .‬صدمــه بــه کلیه هــا‪ ،‬اســیب کبــدی‪،‬‬ ‫تشــنج و اختــال اعصــاب محیطــی؛ از پیامدهــای مصــرف انتی بیوتیک‬ ‫اســت‪« .‬مقاومــت انتی بیوتیکــی»‪ ،‬از مهم تریــن معضــات بهداشــتی‬ ‫جامعــه امــروز اســت؛ زیــرا باعــث خطــر بــرای افــرادی می شــود کــه‬ ‫عفونــت ســاده ای داشــته و درصــورت درمــان تحت نظــارت پزشــک‬ ‫می توانســتند به خوبــی بهبــود یابنــد؛ امــا بــا مصــرف نابجــای‬ ‫انتی بیوتیــک در دفعــات قبــل‪ ،‬باعــث بی تاثیرشــدن ایــن داروهــا‬ ‫شــده اند‪ .‬انتی بیوتیــک‪ ،‬یــک منبــع بــاارزش دارویی ســت کــه بــرای‬ ‫درمــان عفونت هــای باکتریایــی مورداســتفاده قــرار می گیــرد و اســتفاده‬ ‫از ان تنهــا بــا تجویــز پزشــک و در یــک دوره درمانــی کامــل موثر اســت‪.‬‬ ‫مقاومــت در برابــر انتی بیوتیــک اکنــون بــه یــک معضــل جهانــی بــدل‬ ‫شــده اســت؛ همین مســئله‪ ،‬کارشناســان ســازمان جهانــی بهداشــت را‬ ‫بــه ایجــاد کمپینــی بــرای مقابلــه بــا ایــن معضــل واداشــته اســت‪ .‬در‬ ‫ســال ‪« ،2012‬ســازمان جهانــی بهداشــت» گزارشــی را مبنی بــر افزایش‬ ‫مقاومــت بــه داروهــای ایــدز ارائــه کــرد؛ ایــن گــزارش نشــان داد کــه‬ ‫کنتــرل ایــن بیمــاری مهلک بــا داروهــای رایج‪ ،‬اثربخشــی کمتــری دارد‬ ‫و بایــد به ســمت داروهــای پرهزینه تــر حرکــت کــرد‪ .‬یک ســال بعد‪،‬‬ ‫‪480‬هزارمــورد جدیــد بیمــاری ســل مقــاوم بــه دارو در ‪ 100‬کشــور‬ ‫گــزارش شــد کــه به معنــای دوره هــای درمــان طوالنی تــر و اثربخشــی‬ ‫کمتــر داروهــای فعلــی بــود‪ .‬براســاس امارهــا؛ مقاومــت بــه دارو ســاالنه‬ ‫ســبب ایجــاد حــدود ‪440‬هزارمــورد جدیــد ســل مقاوم بــه چنــد دارو در‬ ‫دنیــا می شــود کــه حداقــل ‪150‬هــزار مــرگ را به دنبــال دارد‪ .‬در ایــران‬ ‫نیــز میــزان مصــرف انتی بیوتیــک‪16 ،‬برابــر اســتاندارد جهانی ســت و‬ ‫هزینــه درمــان فردی کــه بــه انتی بیوتیــک مقــاوم شــده‪ ،‬حــدود ‪500‬‬ ‫تــا ‪700‬میلیون ریــال ارزیابــی شــده اســت‪ 10 .‬تــا ‪15‬درصــد داروهــا در‬ ‫ایــران به گفتــه مســئوالن؛ خودســرانه مصــرف می شــود و دراین میــان‪،‬‬ ‫داروهــای مســکن و انتی بیوتیک هــا بیشــترین میــزان مصــرف‬ ‫خودســرانه دارو را تشــکیل می دهنــد‪.‬‬ ‫براســاس گــزارش «ســازمان جهانــی بهداشــت»؛ نســبت باالیــی از‬ ‫باکتری هــای مقــاوم بــه انتی بیوتیــک کــه ســبب عفونت هــای شــایعی‬ ‫ماننــد عفونت هــای دســتگاه ادراری‪ ،‬ذات الریــه و عفونت هــای خــون‬ ‫می شــوند‪ ،‬وجــود دارنــد‪ .‬ناکارایــی دارو بــرای رفــع عفونــت؛ یعنــی‬ ‫افزایــش نــرخ ناتوانــی‪ ،‬مــرگ و البتــه تحمیــل هزینه هــای هنگفــت‬ ‫در بخــش بهداشــت‪ .‬گســترش مقاومــت میکروبــی بــه انتی بیوتیک هــا‬ ‫نه تنهــا از تجویــز غیرضــروری در انســان؛ بلکــه از مصــرف گســترده انهــا‬ ‫در دامپزشــکی بــروز می کنــد؛ کارشناســان هشــدار داده انــد کــه نبــود‬ ‫نظــارت دقیــق دراین بخــش می توانــد مخاطــرات تهدیدکننــده ســامت‬ ‫ایجــاد کنــد‪ .‬پیگیــری وضعیــت ســامت و دارویــی ‪36‬هــزار زن در‬ ‫امریــکا به مــدت هشت ســال‪ ،‬نشــان داده کــه اســتفاده طوالنی مــدت‬ ‫از انتی بیوتیــک‪ ،‬احتمــال ابتــا بــه بیماری هــای قلبــی و ســکته مغــزی‬ ‫را افزایــش می دهــد؛ محققــان احتمــال می دهنــد کــه انتی بیوتیــک‬ ‫بــا اختــال در تــوازن جمعیــت میکروبــی روده و نابــودی میکروب هــای‬ ‫مفیــد‪ ،‬در افزایــش التهــاب و احتمــال بــروز بیماری هــای قلبــی نقــش‬ ‫دارد‪ .‬متخصصــان بــه پزشــکان توصیــه می کننــد تنهــا زمانی کــه واقعـاً‬ ‫بــه انتی بیوتیــک نیــاز اســت‪ ،‬ان را تجویــز کننــد‪ .‬اگــر ایــن وضــع ادامــه‬ ‫یابــد تــا ســال ‪ 2050‬حــدود ‪10‬میلیون نفــر جــان خــود را از دســت‬ ‫می دهنــد؛ زیــرا بــدن انهــا در برابــر انتی بیوتیک هــا مقــاوم شــده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫تاکنــون محققــان بــرای تولیــد انــواع انتی بیوتیک هــا‪ ،‬به طورعمــده‬ ‫از باکتری هــای موجــود در خــاک اســتفاده می کردنــد؛ امــا گویــا‬ ‫ظرفیــت ایــن منبــع مهــم انتی بیوتیــک به پایــان رســیده و هــرروز‬ ‫بــر تعــداد پاتوژن هــای مقــاوم در برابــر انتی بیوتیک هــای موجــود‬ ‫افــزوده می شــود‪ .‬محققــان دانشــگاه «ویسکانســین» (مدیســون) بــا‬ ‫ازمایــش روی ‪ 1400‬حشــره کــه از مناطــق مختلــف امریــکای شــمالی‬ ‫و جنوبــی گــرداوری شــدند‪ ،‬توانســتند میکروب هایــی را شناســایی‬ ‫کننــد کــه در بــدن حشــرات زندگــی می کننــد و توانایــی ان هــا‬ ‫درمقابله بــا برخــی از متداول تریــن و خطرناک تریــن پاتوژن هــای‬ ‫مقــاوم در برابــر انتی بیوتیــک‪ ،‬بســیاربهتر از عملکــرد باکتری هــای‬ ‫موجــود در خــاک اســت‪ .‬انــان در نوعــی مورچــه موســوم به «قــارچ کار»‪،‬‬ ‫نوعــی انتی بیوتیــک یافتنــد کــه ان را «سیفومایســین» نامیدنــد؛ ایــن‬ ‫انتی بیوتیــک‪ ،‬در ازمایش هــا اولیــه روی قارچ هایــی کــه در برابــر‬ ‫ســایر انــواع انتی بیوتیک هــا مقــاوم بودنــد‪ ،‬به خوبــی عمــل کــرد و‬ ‫در موش هــا بــدون ایجــاد هرگونــه عــوارض جانبــی ســمی‪ ،‬توانســتند‬ ‫عفونــت قارچــی را درمــان کنــد‪.‬‬ ‫به گفتــه محققــان؛ ‪23‬درصــد از انتی بیوتیک هــای تجویــزی بــرای‬ ‫بیمــاران‪ ،‬بی فایــده بــوده و انهــا اصـ ً‬ ‫ا بــه مصــرف انتی بیوتیــک نیــازی‬ ‫ندارنــد؛ چراکــه جــز ایجــاد مقاومــت دارویــی‪ ،‬هیچ تاثیــر دیگری نــدارد‪.‬‬ ‫در میــان داروهایــی کــه خودســرانه مصــرف می شــود نیــز برخــی داروها‬ ‫از اقبــال بیشــتری برخوردارنــد؛ براســاس امارنامــه دارویــی ســال ‪ 96‬که‬ ‫اواخــر ســال ‪ 97‬ازســوی «ســازمان غــذا و دارو» منتشــر شــده اســت؛‬ ‫قــرص «ســرماخوردگی» بزرگ ســاالن بــا یک میلیــارد و ‪411‬میلیــون‬ ‫و ‪408‬هــزار و ‪448‬عــدد‪ ،‬رتبــه اول فــروش عــددی را در بیــن داروهــای‬ ‫کشــور دارد‪ .‬قــرص «ا‪.‬اس‪.‬ا‪80/‬میلی گــرم» (اســپرین)‪ ،‬قــرص‬ ‫«متفورمیــن‪( »500/‬دیابــت)‪ ،‬قــرص «لوزارتــان پتاســیم‪25/‬میلی گرم»‬ ‫(فشــارخون) و «رانیتیدین‪150/‬میلی گــرم» (رفالکــس معــده)‬ ‫رتبه هــای دوم و پنجــم فــروش عــددی بیــن داروهــا را دارنــد‪ .‬کپســول‬ ‫«اموکسی ســیلین‪500/‬میلی گرم» رتبــه ششــم فــروش عــددی و رتبــه‬ ‫اول فــروش ریالــی بیــن داروهــا را دارد‪.‬‬ ‫ثبت نام متقاضیان دریافت «سبد معیشتی»‬ ‫شمارش معکوس برای پایان ِ‬ ‫مهلــت ‪۱۴‬روزه بــرای ثبت نــام متقاضیــان دریافــت ســبد معیشــتی‬ ‫روبه پایــان اســت و امــروز؛ ‪ ۲۴‬دی مــاه ‪ 98‬اخرین فرصــت بــرای‬ ‫کسانی ســت که یارانــه نقــدی دریافــت نمی کردنــد؛ امــا متقاضــی‬ ‫ـزارش ایرنــا؛‬ ‫دریافــت ســبد حمایــت معیشــتی دولــت هســتند‪ .‬به گـ ِ‬ ‫بــا افزایــش بهــای بنزیــن در ابان مــاه‪ ،‬دولــت تصمیــم گرفــت منابــع‬ ‫حاصـل ازان را به شــکل نقــدی و باعنــوان «طــرح حمایــت معیشــتی‬ ‫دولــت» توزیــع کنــد‪ .‬مرحلــه طــرح حمایــت معیشــتی در ابان مــاه‬ ‫بیــن ‪۶۰‬میلیون نفــر (‪۱۷‬میلیــون و ‪۷۰۰‬هزارخانــوار) بــرای خانــواده‬ ‫یک نفــره ‪۵۵‬هزارتومــان‪ ،‬خانــواده دونفــره ‪۱۰۳‬هزارتومــان‪ ،‬خانــواده‬ ‫ســه نفره ‪۱۳۸‬هزارتومــان‪ ،‬خانــواده چهارنفــره ‪۱۷۲‬هزارتومــان و‬ ‫خانــواده پنج نفــره و بیشــتر ‪۲۰۵‬هزارتومــان واریــز شــد‪ .‬مرحلــه‬ ‫دوم نیــز ‪ ۱۰‬دی مــاه بــا همین میــزان تعیین شــده واریــز شــد‪.‬‬ ‫البتــه دراین مرحلــه ‪۴۱۹‬هزارخانــواده کــه متقاضــی دریافــت‬ ‫ســبد معیشــتی بودنــد‪ ،‬بــه تعــداد قبلــی اضافــه و مجمــوع مبلــغ‬ ‫دو مرحلــه‪ ،‬یکجــا بــه حسابشــان واریــز شــد‪ .‬پــس از واریــز مرحلــه‬ ‫دوم یارانــه نقــدی بنزیــن‪ ،‬مقــرر شــد افرادی کــه در فهرســت‬ ‫یارانه بگیــران نقــدی (‪۴۵‬هــزار و ‪۵۰۰‬تومــان) نیســتند و درخواســت‬ ‫خــود را در مهلــت مقــرر در کــد دســتوری ‪ *۶۳۶۹#‬ثبــت کرده انــد‪،‬‬ ‫تقاضــای خــود بــرای دریافــت ســبد معیشــتی دولــت را از ســاعت‬ ‫‪ ۲۲‬همــان روز (‪ ۱۰‬دی مــاه) در ســایت ‪ hemayat.mcls.gov.ir‬ثبــت‬ ‫کننــد‪ .‬ایــن ‪۶۶۶‬هــزار و ‪ ۷۷۴‬سرپرســت خانــوار ‪۱۴‬روز فرصــت‬ ‫داشــتند اطالعــات هویتــی و شــماره تلفن سرپرســت خانــواده را در‬ ‫ســامانه وارد کننــد‪ .‬امــروز؛ سه شــنبه اخرین مهلــت تعیین شــده‬ ‫بــرای سرپرســتان خانــوار اســت‪ .‬به گفتــه حســین میرزایــی‬ ‫(ســخنگوی ســتاد شناســایی مشــموالن طــرح حمایــت معیشــتی)؛‬ ‫تقاضــای ایــن افــراد ظــرف یک مــاه بررســی و نتیجــه ازطریــق‬ ‫پیامــک بــه انهــا اعــام می شــود‪ .‬محمدباقــر نوبخــت (رئیــس‬ ‫ســازمان برنامــه و بودجــه) گفتــه بــود چنانچــه درامــد دولــت از‬ ‫ســقوط هواپیمــای جــت بوئینــگ اوکرائیــن‪ ،‬بــار دیگــر صــدای بوق هــای تبلیغاتــی‬ ‫دنیــای اســتکبار را علیــه نظــام کشــور جمهــوری اســامی ایــران‪ ،‬رســاتر کــرد تــا این بــار‪،‬‬ ‫از یــک حادثــه دلخــراش کــه اگرچــه قلــب و روح تمــام ایرانیــان را جریحــه دار کــرد‪،‬‬ ‫بازهــم مستمســکی بــرای حملــه بــه کشــور بــزرگ و ســرافراز ایــران‪ ،‬به دســت دشــمنان‬ ‫ســوگندخورده داده شــود تــا همچنــان بــه دشــمنی خــود بــا مــا ادامــه دهنــد‪ .‬گویــی اینــان‬ ‫کــه خــود را منادیــان و مدافعــان حقــوق بشــر می داننــد‪ ،‬بایــد انچــه کــه کاستی ســت‬ ‫و انچــه را کــه روی می دهــد‪ ،‬بــه ایــران اســامی نســبت دهنــد و ایــن عــادت دیرین ـه ای‬ ‫شــده اســت تــا به وســیله ان عنــاد خــود را هــرروز تازه تــر از روز گذشــته کننــد‪ .‬انــان نــه‬ ‫قباحــت می شناســند و نــه دروغ‪ ،‬انچــه را کــه از دست شــان برمی ایــد‪ ،‬بــه ایــران و ایرانــی‬ ‫مربــوط می داننــد‪ .‬اگــر در کشــور کوچــک یمــن‪ ،‬بــا شــکم های گرســنه‪ ،‬خطایــی بــا زبــان‬ ‫و عمــل انجــام می دهنــد‪ ،‬ان را بــه ایــران نســبت می دهنــد؛ اگــر هواپیمایــی ســقوط کنــد‬ ‫ان را در حســاب ایــران می گذارنــد؛ اتوبوســی واژگــون می شــود‪ ،‬به نــام ایــران در کل جهــان‬ ‫اطالع رســانی می شــود‪ ،‬چــرا؟ اگــر ملتــی بخواهــد ازاد باشــد و ازاد زندگــی کنــد‪ ،‬چــرا‬ ‫پیش پــای ایــن ملــک‬ ‫بایــد بــه تریــج قبــای انــان بربخــورد و انــواع و اقســام مشــکالت را ِ‬ ‫بگذارنــد تــا ســر تســلیم فــرود اوریــم؟ چــرا از خــواب غفلــت بیــدار نمی شــوند؟ ‪40‬ســال‬ ‫اســت مرتبـاً مــا را ازمایــش می کننــد ولــی هنــوز ایــن مــردم را نمی شناســند‪ .‬اگــر خــواب‬ ‫هــم بوده ایــد‪ ،‬بایــد تــا کنــون بیــدار شــده باشــید‪ .‬امــا مشــکل مــا‪ ،‬شــمایید کــه خــود را بــه‬ ‫خــواب زده ایــد؛ چــون دنیــا روبـه روی اعمــال و رفتــار ناصحیــح شــما ایســتاده و هــر کاری‬ ‫می کننــد از خــواب بیــدار نمی شــوید؛ چــون خــواب زده را نمی تــوان بیــدار کــرد‪ .‬امــا شــما‬ ‫کــه خــود را بــه خــواب زده ایــد‪ ،‬بــا هیــچ حرکــت و تکانــی بیــدار نمی شــوید‪ ،‬هواپیمایــی‬ ‫ســقوط کــرده‪ ،‬در همــان روز اول پیش ازاینکــه بررســی های کارشناســانه صــورت گیــرد‪،‬‬ ‫اظهارنظرهــای غیرکارشناســی می کنیــد‪ .‬حــال بــا هــر عنوانــی اع ـم از نقــص فنــی‪ ،‬عــدم‬ ‫کنتــرل صحیــح خلبــان‪ ،‬بــدی و نامســاعدی هــوا‪ ،‬یــا اصابــت اشــتباهی یک موشــک هم که‬ ‫باشــد‪ ،‬ایــا این همــه ســروصدا الزم دارد؟ از ســال گذشــته تــا کنــون‪ ،‬چنــد فرونــد هواپیمــا‬ ‫و هلیکوپتــر و پهپادهــای ادم کشــی شــما‪ ،‬ســقوط کــرده اســت؟ چــرا صدایــی پیرامــون ان‬ ‫بلنــد نمی شــود؟ امــا ســقوط یــک هواپیمــا در خــاک ایــران بایــد فــورا ً در بــوق و کرنــا شــود‪.‬‬ ‫در روز‪ ،‬ده هامــورد تــرور در امریــکا و اروپــا بــا ســاح ســرد و گــرم صــورت می گیــرد‪ ،‬از‬ ‫انعــکاس ان هیــچ خبــری نیســت‪ ،‬امــا اتوبوســی در ایــران واژگــون می شــود‪ ،‬در رســانه های‬ ‫شــما‪ ،‬تیتــر یــک بنگاه هــای خبــری می شــود و مــوج جدیــدی از تبلیغــات علیــه کشــور‬ ‫مــا بــه راه می افتــد‪ .‬ایــا خســته نشــده اید؛ درحالی کــه ایــن همــه اتفاق هــای ناگــوار در‬ ‫کشــورهای خودتــان صــورت می گیــرد‪ ،‬امــا انعــکاس پیــدا نمی کنــد؟ بمباران های همـه روزه‬ ‫مــردم یمــن‪ ،‬هیــچ انعکاســی نــدارد‪ ،‬امــا دفــاع کشــور مــا و پرتــاب ده هــا موشــک بــه اطراف‬ ‫ســفارت امریــکا‪ ،‬فاجعــه می شــود و دفــاع حقــه مــا را دخالــت در اوضــاع عــراق می دانیــد؛‬ ‫تجــاوز بــه خــاک کشــور دیگــر می شــمارید؛ امــا بســان حرامیــان در نیمه هــای شــب‪ ،‬بــا‬ ‫پهپــاد و موشــک ‪10‬نفــر از ســرداران و پاســداران ایرانــی را بــه شــهادت می رســانید‪ ،‬ایــا اینها‬ ‫تجــاوز بــه خــاک بیگانــه نیســت! چــه کســی بــه شــما اجــازه داده اســت خــود را قیــم دنیــا‬ ‫بدانیــد؟ ورودتــان بــه کشــورهای دیگــر چون افغانســتان‪ ،‬ســوریه‪ ،‬عراق‪ ،‬کشــورهای حاشــیه‬ ‫خلیــج فــارس و لشکرکشــی بــه ایــن کشــورها ازاد باشــد‪ ،‬اما اعــزام چندنفــر مشــاور ایرانی به‬ ‫ایــن کشــورها را توســعه تروریســم می دانیــد‪ .‬به هرجهــت‪ ،‬امیدواریــم وجدان هــای خفتــه‬ ‫شــما‪ ،‬هرچه زودتــر بیــدار شــده‪ ،‬دســت از ســر ملت هــای ازاده دنیــا برداریــد و بترســید‬ ‫کــه ملت هــای مظلــوم دنیــا‪ ،‬طاقــت از دســت بدهنــد و سرنوشــت هیتلــر و تمــام جانیــان و‬ ‫دیکتاتورهــای دنیــا را بــرای شــما هــم رقــم بزننــد‪ .‬امــروز‪ ،‬بهتــر از فرداســت‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫‪ ۱۹۰‬سد‪ ،‬تفرجگاه مردم می شود‬ ‫توســعه گردشــگری در حاشــیه ســدها و رودخانه هــا یکــی از اهــداف دولــت دوازدهــم‬ ‫محســوب می شــود و به نظــر می رســد بارندگی هــای ابتــدای ســال‪ ،‬زیــر ایــن هــدف‪،‬‬ ‫مهــر قطعــی بــرای اجــرا زد‪ .‬امارهــا می گوینــد بــا بارش هــای مناســب انجام شــده در‬ ‫کشــور هم اکنــون بیــش از ‪ ۵۰‬تــاالب و دریاچــه‪ ۱۹۰ ،‬ســد مســتعد اجــرای طرح هــای‬ ‫گردشــگری هســتند کــه بــا اســتفاده ازاین فضــا می تــوان رونــق گردشــگری را در‬ ‫ گــزارش ایســنا؛ اوایــل خردادمــاه ســال جــاری بــود کــه‬ ‫ایــران ایجــاد کــرد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫تفاهم نامــه همــکاری بیــن وزارت نیــرو و ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری بــا‬ ‫موضــوع توســعه فعالیت هــای گردشــگری در حاشــیه ســدها به امضــاء رســید‪.‬‬ ‫رشد ‪۴۶‬درصدی کمک های مردمی‬ ‫معــاون مشــارکت های مردمــی کمیتــه امــداد‪ ،‬از رشــد ‪۴۶‬درصــدی کمک هــای‬ ‫مردمــی طــی نه مــاه امســال خبــر داد و گفــت‪« :‬ســرانه صدقــه هــر ایرانــی‪ ،‬روزانــه‬ ‫ـزارش مهــر؛ علیرضــا عســگریان گفــت‪« :‬بودجــه ســال ‪ ۹۶‬و‬ ‫‪۱۱۶‬ریــال اســت»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫‪ ۹۷‬را چالشــی بســتیم و هنگامی کــه بحــران در ســال گذشــته ایجــاد شــد‪ ،‬فکــر‬ ‫می کردیــم بــا افــت کمک هــای مردمــی مواجــه شــویم امــا تنهــا در جشــن نیکــوکاری‬ ‫گذشــته کمک هایــی کــه جم ـع اوری شــد‪ ،‬از رشــد ‪۶۱‬درصــدی برخــوردار بــود»‪.‬‬ ‫ایران؛ بزرگ ترین تولیدکننده داروهای بیوتکنیک‬ ‫در منطقه‬ ‫معــاون علمــی و فنــاوری و تحقیقــات رئیس جمهــوری گفــت‪« :‬اتفاقاتــی کــه در وزارت‬ ‫ـزارش‬ ‫بهداشــت افتــاده‪ ،‬نمونــه بــارز و ابرومنــدی از تحقیقــات در کشــور اســت»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ایلنــا؛ ســورنا ســتاری افــزود‪« :‬داخلی ســازی تحقیقــات و تولیــدات این حــوزه باعــث شــد‬ ‫مــا بزرگ تریــن داروســازان منطقــه و بزرگ تریــن تولیدکننــده داروهــای بیوتکنیــک در‬ ‫کشــورهای منطقــه باشــیم‪ .‬درهمین منطقــه در کنــار مــا‪ ،‬ترکیــه هیــچ داروی بیوتکنیکی‬ ‫تولیــد نمی کنــد»‪.‬‬ ‫تالش برای کاهش اسیب های کنکور‬ ‫دبیــرکل اتحادیــه انجمن هــای اســامی دانش امــوزان جــوان گفــت‪« :‬کنکــور‪،‬‬ ‫اســیب های فرهنگــی و جــدی بــه نظــام اموزشــی می زنــد و حــذف کنکــور کــه‬ ‫ گــزارش‬ ‫امکان پذیــر نیســت؛ امــا امیــدوارم اســیب های ان را کاهــش دهنــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫تســنیم؛ حســین تاریخــی افــزود‪« :‬ســاخت تربیتــی و اعتقــادی و عبــادی و اخالقــی‬ ‫ســند تحــول بســیارمهم اســت امــا به دلیــل غلبــه کنکــور‪ ،‬از انهــا غافلیــم؛ تربیــت‬ ‫شش ســاحتی از مطالبــات جدی ســت و تازمانی کــه بــا ایــن خــط کنکــور جلــو‬ ‫برویــم‪ ،‬در عرصــه تعلیم وتربیــت ضعف هــای جــدی خواهیــم داشــت»‪.‬‬ ‫فعالیت ‪ ۷۰۰‬مرکز تحقیقاتی در حوزه پزشکی‬ ‫معــاون تحقیقــات وزارت بهداشــت گفــت‪« :‬درحال حاضــر‪ ۷۰ ،‬دانشــگاه و دانشــکده‬ ‫علوم پزشــکی و بیــش از ‪ ۷۰۰‬مرکــز تحقیقاتــی در حــوزه پزشــکی در کشــور فعالیــت‬ ‫می کننــد؛ به طوری کــه در مراکــز اموزشــی‪ ،‬علــم بــا عمــل ترکیــب شــده اســت»‪.‬‬ ‫ گــزارش فــارس؛ رضــا ملــک زاده گفــت‪« :‬امــوزش‪ ،‬پژوهــش‪ ،‬فنــاوری‪ ،‬کارافرینــی‬ ‫به‬ ‫ِ‬ ‫و ارائــه خدمــات بهداشــتی‪،‬درمانی در کشــور ارتقــاء یافتــه و همچنیــن شــاخص های‬ ‫بهداشــتی بهبــود داشــته اســت؛ همچنیــن ســن امیــد بــه زندگــی افزایــش داشــته‬ ‫اســت»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬ســالیانه ‪۲۰‬هــزار مقالــه در کشــور تولیــد می کنیــم کــه ‪۲۷‬درصــد‬ ‫از ان مربــوط بــه حــوزه پزشکی ســت و رتبــه مــا ازنظــر تولیــد مقــاالت در ســال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫در دنیــا ‪ ۱۶‬بــود و ازنظــر اســتنادات نیــز همیــن رتبــه را کســب کرده ایــم»‪.‬‬ ‫نجات دوهزارنفر از سیالب‬ ‫ازادســازی نــرخ ســوخت‪ ،‬بیــش از ‪۳۱‬هزارمیلیاردتومــان شــد؛‬ ‫بی انکــه ریالــی از ان‪ ،‬بــه بودجــه وارد شــود‪ ،‬مســتقیم به حســاب‬ ‫مــردم واریــز خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اســماعیل نجــار؛ رئیــس ســازمان مدیریــت بحــران کشــور دربــاره اخریــن وضعیــت ســیل و‬ ‫اب گرفتگــی در اســتان سیســتان و بلوچســتان گفــت‪« :‬بــا بــارش بــاران شــدید در اســتان‬ ‫سیســتان و بلوچســتان طــی روزهــای اخیــر‪ ،‬میــزان بارندگــی در برخــی از نقــاط ایــن اســتان‬ ‫ـزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان؛ وی بااشــاره به قطــع‬ ‫بــه بــاالی ‪۶۰۰‬میلی متــر رســید»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫راه هــای ارتباطــی ‪ ۵۰۰‬روســتا در ایــن اســتان‪ ،‬افــزود‪ ۲۶« :‬محــور مواصالتــی هــم در ایــن‬ ‫اســتان مســدود شــده اســت»‪ .‬او بااشــاره به قطع برق ‪ ۱۳۰‬منطقه در سیســتان و بلوچســتان‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬براثــر بارش هــای شــدید طــی روزهــای اخیــر‪ ،‬اســیب شــدیدی به حــوزه کشــاورزی‪،‬‬ ‫خطــوط بــرق و تلفــن بخش هایــی از شهرســتان های نیکشــهر‪ ،‬دلــکان و کنــارک وارد شــده‬ ‫اســت»‪ .‬او بابیان اینکــه امدادگــران حــدود دوهزارنفــر را از ســیالب نجــات دادنــد‪ ،‬تصریــح کرد‪:‬‬ ‫«به دلیــل هشــدارهایی کــه از قبــل داده شــده بــود‪ ،‬مــردم اســتان در امادگــی نســبی بودنــد»‪.‬‬ ‫غرفه‬ ‫ترامپ؛ شکست خورده در سیاست خارجی‬ ‫مخالفان‬ ‫مصطفیرفعت‬ ‫گـزارش هفتـم ژانویه ‪ 2020‬مرکـز تحقیقـات ‪( Pew‬در واشـینگتن) برمبنایِ‬ ‫نظرسـنجی از مردم ‪ 33‬کشـور نشـان می دهد که سیاسـت های بین المللی دونالد ترامپ‪ ،‬مخالفان گسـترده ای در جهان دارد‬ ‫و عمـوم انهـا شـیوه تعاملات رئیس جمهوری ایـاالت متحده بـا خارجی ها را نمی پسـندند؛ گـزارش دیگـری در همین مرکز‬ ‫دربـاره میـزان اعتمـاد جهانی نسـبت به پنـج رهبر جهانی؛ مشـتمل بر انگال مـرکل‪ ،‬امانوئل مکـرون‪ ،‬والدیمیر پوتین‪ ،‬شـی‬ ‫جین پینـگ و البتـه دونالد ترامپ‪ ،‬سـاکن فعلـی کاخ سـفید را در رتبه چهارم قـرار و نشـان داده که او (در بیـن این پنج تن)‬ ‫تنهـا کمـی بهتـر از عالی تریـن مقام جمهـوری خلق چیـن‪ ،‬در چشـم جهانیـان به نظر می رسـد و به طـو ِر کل دیـد عمومی‬ ‫نسـبت بـه او منفی سـت؛ ایـن موضـوع درقیاس با سـلف وی در ایـن جایـگاه؛ یعنی بـاراک اوباما افت محسوسـی را نشـان‬ ‫می دهـد‪ .‬حقیقت دیگری که در این داده سـنجی ها مشـخص شـده این اسـت که عمده هـواداران دونالد ترامـپ و تصمیماتش‬ ‫را راسـت گرایان ایدئولوگ و شـیفتگان سیاسـت های پوپولیسـتی (احزاب تندرو در اروپا) تشـکیل می دهند‪ .‬این گـزارش‪ ،‬از‬ ‫شـش پرسـش کلیـدی درزمین ٔه سیاسـت های خارجی ترامپ شـکل گرفته اسـت‪ :‬افزایش تعرفـه واردات‪ ،‬خـروج از معاهده‬ ‫اقلیمـی پاریس‪ ،‬دیوارکشـی بین مـرز امریکا و مکزیک‪ ،‬کاهـش پذیرش پناهندگان‪ ،‬خـروج از برجام و مذاکره با کره شـمالی‬ ‫دربـاره تسـلیحات هسـته ای این کشـور‪ .‬نتایج این امار نشـان داده که بیشـترین مخالفت ها بـا وضع تعرفه هـای گمرکی باال‬ ‫بـر ورود محصـوالت خارجی کشـورها به امریکا صورت گرفتـه و کمترین میزان مخالفـت را نیز مذاکـرات وی با کیم جونگ‪-‬‬ ‫اون؛ رهبـر جمهـوری د ُمکراتیـک خلق کره به خـود اختصاص داده‪ .‬عمـده موافقین او و سیاسـت هایش‪ ،‬اسـرائیلی ها و عمده‬ ‫مخالفین او و سیاسـت هایش ترکیه ای ها هسـتند‪.‬‬ ‫موج جدید تبلیغات استکبار جهانی‬ ‫‪36‬‬ ‫درصد‬ ‫‪41‬‬ ‫درصد‬ ‫مذاکره‬ ‫با کره شمالی‬ ‫درباره تسلیحات‬ ‫هسته ای‬ ‫‪29‬‬ ‫درصد‬ ‫خروج از برجام‬ ‫‪66‬‬ ‫درصد‬ ‫‪60‬‬ ‫درصد‬ ‫‪55‬‬ ‫درصد‬ ‫‪52‬‬ ‫درصد‬ ‫موافقان‬ ‫‪34‬‬ ‫درصد‬ ‫کاهش پذیرش‬ ‫پناهندگان‬ ‫‪68‬‬ ‫درصد‬ ‫‪24‬‬ ‫درصد‬ ‫دیوارکشی‬ ‫بین مرز امریکا‬ ‫و مکزیک‬ ‫‪14‬‬ ‫درصد‬ ‫خروج از معاهده‬ ‫اقلیمی پاریس‬ ‫‪18‬‬ ‫درصد‬ ‫افزایش‬ ‫تعرفه واردات‬ ‫نمایشگاه ورزش‪ ،‬جوانان‬ ‫و اوقات فراغت‬ ‫خاتمه‪۹۸/10/27 :‬‬ ‫مکان‪ :‬شهر افتاب‬ ‫بازدید‪ 10 :‬تا ‪17‬‬ ‫گستره‪ :‬داخلی‬ ‫سایت‪chistafair.com :‬‬ ‫تماس‪021- 22924526 :‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬دی ‪ -1398‬شماره ‪1907‬‬ ‫ضرورت بازنگری‬ ‫در ساختار ناوگان حمل ونقل عمومی‬ ‫سخنگوی دولت تاکید کرد؛‬ ‫«واشینگتن پست» گزارش داد؛‬ ‫وحید حاج سعیدی‬ ‫هنــوز مســیر راه بــه نیمــه‬ ‫نرســیده کــه اتوبــوس بنــای ناســازگاری بــا راننــده می گــذارد و‬ ‫زندگــی ‪20‬نفــر از هم وطنــان مــا در دره ای در محــدوده خطیرکــوه‬ ‫جــاده فیروزکــوه بــه پایــان می رســد‪ .‬نقــص فنــی در ترمــز کافــی‬ ‫بــود تــا داغــی ابــدی بــرای خانواده هــای مســافران حادثــه اتوبــوس‬ ‫تهران‪-‬گنبــد باقــی بگــذارد‪ .‬هرچنــد ایــن حادثــه در هیاهــوی‬ ‫ســقوط هواپیمــای اوکرائینــی گــم شــد و این بــار پرونــده بــدون‬ ‫بگیروببنــد و صــدور چنــد بخشــنامه کم رنگ ولعــاب‪ ،‬خودبه خــود‬ ‫مختومــه شــد!‬ ‫امــروزه در دنیــا ناوگان هــای حمل ونقــل همگانــی از جایــگاه‬ ‫ویــژه ای برخــوردار هســتند و افــراد زیــادی بــا اطمینــان کامــل‬ ‫از ایــن خدمــات اجتماعــی اســتفاده می کننــد‪ .‬در کشــور مــا‬ ‫بعــد از بــروز مشــکالت عدیــده در بحــث الودگــی هــوا و کاهــش‬ ‫منابــع ســوخت فســیلی‪ ،‬اســتفاده از نــاوگان حمل ونقــل عمومــی‬ ‫موردتوجــه مســئولین قــرار گرفــت‪ .‬صرفه جویــی در مصــرف‬ ‫ســوخت‪ ،‬کاهــش ترافیــک‪ ،‬افزایــش فرصت هــای شــغلی از‬ ‫اصلی تریــن و بارزتریــن محســنات اســتفاده از وســایل حمل ونقــل‬ ‫عمومــی محســوب می شــوند‪ .‬عالوه برایــن‪ ،‬کارشناســان معتقدنــد‬ ‫بــه ازای هــر یک هزارتومــان کــه در حمل ونقــل عمومــی‬ ‫ســرمایه گذاری می شــود‪ ،‬چهارهزارتومــان ســود خواهــد بــود‪.‬‬ ‫بــه ازای هــر ‪1500‬میلیاردتومــان کــه در حمل ونقــل عمومــی‬ ‫ســرمایه گذاری شــود‪36 ،‬هــزار فرصــت شــغلی ایجــاد می شــود و‬ ‫هــر ‪100‬میلیــون ســرمایه گذاری دولتــی در حمل ونقــل عمومــی‪،‬‬ ‫افزایــش ‪300‬میلیونــی فــروش تجــاری دربــردارد‪ .‬جوامعــی کــه در‬ ‫حمل ونقــل عمومــی ســرمایه گذاری می کننــد‪ ،‬به طــور ســاالنه‬ ‫‪37‬میلیو نتُن‪،‬مترمکعــب گســیل کربــن ملــت خــود را کاهــش‬ ‫می دهنــد‪ .‬باتوجه بــه مــوارد فوق الذکــر و بســیاری مــوارد دیگــر‬ ‫به نظــر می رســد اهمیــت و ضــرورت توســعه نــاوگان حمل ونقــل‬ ‫عمومــی بــر هیچ کــس پوشــیده نمانــده اســت‪ .‬نــگاه مســئولین نیز‬ ‫برهمین اســاس شــکل گرفتــه اســت تــا برخــی از مشــکالت جانبی‬ ‫حمل ونقــل مرتفــع شــود‪.‬‬ ‫زیرساخت های حمل ونقل عمومی در کشور‬ ‫بــا وجــود لــزوم توســعه نــاوگان حمل ونقــل عمومــی در کشــور‪،‬‬ ‫به نظــر در ایــن طــرح بــه زیرســاخت ها و بســتر مناســب اجــرای‬ ‫ایــن طــرح توجــه چندانــی نشــده اســت و هنــوز بســیاری از‬ ‫هم وطنــان ترجیــح می دهنــد تــا از خودروهــای شــخصی بــرای‬ ‫امــد و شــد اســتفاده کننــد‪ .‬نابســامانی وضعیــت تاکســی ها و‬ ‫خودروهــای مســافرکش‪ ،‬نبــود نــرخ مشــخص در اکثــر مســیرها‪،‬‬ ‫عــدم احســاس امنیــت در برخــی خودروهــا و اژانس هــا‪ ،‬نبــود‬ ‫نظــارت جامــع بــر مســافرکش های شــخصی‪ ،‬به روزنبــودن‬ ‫اتوبوس هــای بین شــهری و درون شــهری‪ ،‬نبــود یــا کمبــود‬ ‫راننــدگان مجــرب و دارای تعهــد اخالقــی؛ ازجملــه نواقــص‬ ‫نــاوگان حمل ونقــل عمومــی در کشــور در ســطوح مختلــف‬ ‫اســت‪ .‬علی رغــم کاســتی های موجــود در سیســتم حمل ونقــل‬ ‫عمومــی‪ ،‬مــردم بســیاری به ناچــار از ایــن سیســتم بــرای مســافرت‬ ‫و رســیدن بــه مقاصــد خــود بهــره می گیرنــد؛ امــا در برخــی‬ ‫مــوارد اســتفاده از ایــن خدمــات بــه بهــای جــان هم وطنــان تمــام‬ ‫می شــود‪ .‬اتوبوس هــای ناایمــن‪ ،‬الســتیک های چینــی‪ ،‬جاده هــای‬ ‫غیراســتاندارد‪ ،‬وجــود برخــی راننــدگان قانون گریــز‪ ،‬معتــاد و ‪...‬‬ ‫دست به دســت هــم می دهنــد تــا در برخــی از راه هــای کشــور‪،‬‬ ‫«مــرگ» در اتوبوس هــا ســاعت بزنــد!‬ ‫در ترمینال های مسافربری چه می گذرد؟‬ ‫در یــک نــاوگان حمل ونقــل اســتاندارد و منظــم تعریــف ترمینــال‬ ‫عبــارت اســت از مکانی برای پیاده و سوارشــدن مســافران کــه دارای‬ ‫امکانــات رفاهــی موقــت بــرای مســافران نظیــر امکانــات مخابراتــی‪،‬‬ ‫انتظامــی‪ ،‬پزشــکی‪ ،‬بهداشــتی‪ ،‬رفاهــی‪ ،‬تغذیـه ای و مذهبــی باشــد؛‬ ‫امــا متاســفانه در اکثــر شــهرهای کشــور ترمینال هــا بیشــتر بــه‬ ‫بــازار میــوه شــبیه هســتند‪ .‬شــما بــا ورود بــه ترمینال هــای کشــور‪،‬‬ ‫بــا چندنفر از دوســتان «ایجنــت» یــا «دالل» یا به عبارتــی «دادزن»‬ ‫روبـه رو می شــوید کــه بــه زور دســت یــا ســاک شــما را می گیرنــد‬ ‫و به ســمت یــک تعاونــی خــاص می کشــند! ســایر خدمــات هــم‬ ‫عموم ـاً بــا قیمــت نامناســب در نازل تریــن ســطح ارائــه می شــوند‬ ‫کــه اکثــر مــردم ترجیــح می دهنــد برخــی از نیازهــای خــود را قبل‬ ‫از رســیدن بــه ترمینــال مرتفع ســازند‪ .‬پیــاده و سوارشــدن و تحویل‬ ‫بــار هــم بــه ســنتی ترین روش و به عبارتــی بــا دادوبیــداد همــراه‬ ‫اســت‪ .‬بمانــد کــه بســیاری از مالــکان اتوبوس هــا یــا تعاونی هــا‬ ‫بنابــه مالحظــات اقتصــادی ترجیــح می دهنــد بــا تعــداد کمتــری‬ ‫مســافر از ترمینــال خــارج شــوند تــا در بین راه اقــدام به ســوارکردن‬ ‫مســافر کنند‪.‬‬ ‫داخل اتوبوس های بین شهری چه خبر است؟‬ ‫علی رغــم نوســازی نــاوگان حمل ونقــل عمومــی و اســتفاده از‬ ‫اتوبوس هــای جدیــد و پیشــرفته بایــد گفــت اوضــاع رفاهــی در‬ ‫اکثــر اتوبوس هــا چنــدان رضایت بخــش نیســت‪ .‬عــدم اســتفاده‬ ‫به موقــع از کولــر و بخــاری‪ ،‬ســرویس پذیرایــی کــه مبلغــی نیــز‬ ‫بابــت ان اخــذ می شــود‪ ،‬توقــف در رســتوران های نه چنــدان‬ ‫مناســب‪ ،‬توقف هــای بیــش از حــد جهــت پیــاده و ســوارکردن‬ ‫مســافران بین راهــی و ‪ ...‬ازجملــه مواردی ســت کــه موجبــات‬ ‫نارضایتــی مســافران را فراهــم می ســازد‪ .‬ضمــن احتــرام بــه همــه‬ ‫راننــدگان شــریفی کــه عمــر را در راه خدمــت بــه همشــهریان‬ ‫خــود گذرانده انــد بایــد گفــت متاســفانه تعــدادی از راننــدگان‬ ‫اتوبوس هــای بین شــهری عالوه بــر نداشــتن مهــارت‪ ،‬دچــار برخــی‬ ‫مشــکالت اخالقــی و روانــی و اعتیــاد نیــز هســتند کــه لــزوم تغییر‬ ‫قوانیــن در به کارگیــری راننــدگان مجــرب و متعهــد را بیش ازپیــش‬ ‫ضــروری می کنــد‪.‬‬ ‫انتظار مردم از یک ناوگان حمل ونقل چیست؟‬ ‫بی شــک خانواده هایــی کــه عزیــزان را در ترمینــال ســوار اتوبــوس‬ ‫می کننــد تــا بــه دانشــگاه‪ ،‬ســربازی‪ ،‬خانــه اقــوام و ‪ ...‬بفرســتند‪،‬‬ ‫انتظــار دارنــد تعاونی هــا در حفــظ جــان عزیــزان انهــا بکوشــند و‬ ‫بــا دقــت و وســواس در انتخــاب اتوبــوس‪ ،‬قطعــات یدکی‪ ،‬الســتیک‬ ‫و به کارگیــری راننــدگان مجــرب‪ ،‬مخاطــرات ســفر را بــه حداقــل‬ ‫برســانند‪ .‬معاینــه دوره ای راننــدگان‪ ،‬بــه روز نگه داشــتن معاینــه‬ ‫فنــی اتوبــوس‪ ،‬عــدم اســتفاده از الســتیک های غیراســتاندارد و‬ ‫چینــی‪ ،‬رعایــت قوانیــن راهنمایــی و رانندگــی توســط راننــدگان‪،‬‬ ‫اســتفاده از مامــور ویــژه نامحســوس در اتوبوس هــا‪ ،‬وجــود یــک‬ ‫ســامانه واقعــی پیگیــری شــکایات در ترمینال هــا و پلیــس راه هــا؛‬ ‫ازجملــه اقداماتی ســت کــه می توانــد در داشــتن ســفرهای امــن‬ ‫موثــر باشــد‪ .‬امیــد اســت مســئولین محتــرم درخصــوص حــوادث‬ ‫این چنینــی بیش ازپیــش حساســیت نشــان دهنــد و بــا متخلفــان‬ ‫حادثــه برخــورد جــدی کننــد تــا دیگــر شــاهد حــوادث دلخــراش‬ ‫در جاده هــای کشــور نباشــیم‪.‬‬ ‫دنیل گارسیا‬ ‫سیاست ‪3‬‬ ‫تلنگر‬ ‫هواپیمای اوکرائینی چگونه سقوط کرد؟‬ ‫در بحبوحـه تهاجم موشـکی ایـران به پایگاه امریکا‪ ،‬یک فروند هواپیمای مسـافربری بوئینگ ‪ ۷۳۷‬خطوط هوایی کشـور اوکرائین در نخسـتین سـاعات صبح‬ ‫چهارشـنبه سـقوط کـرد‪ .‬سـتادکل نیروهـای مسـلح بالفاصله به منظور بررسـی علـت این حادثه دسـت به کار شـد و نتایـج را این طـور اعالم کرد کـه درپی‬ ‫تهدیدهـای رئیس جمهـوری و فرماندهـان نظامی امریکا مبنی بـر هدف گرفتن تعداد زیـادی از اهداف در خاک جمهوری اسلامی‪ ،‬نیروهای مسـلح در باالترین‬ ‫سـطح اماده بـاش قـرار داشـتند و دراثر بروز خطای انسـانی و به صـورت غیرعمـد‪ ،‬هواپیمای مذکـور مورداصابت قرار گرفته اسـت‪.‬‬ ‫پیام هــا و خبرهــای متناقــض دربــاره علــت ســقوط‬ ‫یــک جــت مســافربری اوکرائینــی در نزدیکــی تهــران‬ ‫در ســاعات اولیــه روز چهارشــنبه کــه بــه کشته شــدن‬ ‫همــه ‪176‬نفــر مســافر و خدمــه هواپیمــا شــد‪ ،‬تقریب ـاً‬ ‫بالفاصلــه پــس از ســقوط شــنیده می شــد‪ .‬رســانه ها‬ ‫در ابتــدا اعــام کردنــد کــه ایــن حادثــه نتیجــه نقــص‬ ‫فنــی بــوده اســت‪ .‬ســفارت اوکرائیــن در تهران نیــز بیانیه‬ ‫مشــابهی ارســال؛ امــا بالفاصله ایــن بیانیه را حــذف کرد‪.‬‬ ‫بعدتــر مقامــات امریــکا و کانــادا گفتنــد که دالیلــی برای‬ ‫بــاور ایــن مســئله دارنــد کــه هواپیمــا توســط یــک‬ ‫ســامانه دفــاع هوایــی ایــران احتمــاالً به طــور تصادفــی‬ ‫هــدف گرفتــه شــده اســت (ســتادکل نیروهــای مســلح‬ ‫ایــران نیــز بالفاصلــه به منظــور بررســی ایــن احتمــال‪،‬‬ ‫هیئــت بازرســی از کارشناســان فنی و عملیاتی‪ ،‬مســتقل‬ ‫از ســازمان هواپیمایــی کشــوری تشــکیل داد)‪ .‬چند مقام‬ ‫وزارت دفــاع امریــکا کــه خواســتند نامشــان فاش نشــود‪،‬‬ ‫روز پنج شــنبه بــه «واشــینگتن پســت» گفتنــد کــه‬ ‫مقامــات امریکایــی معتقدنــد ایــن هواپیمــا بــا موشــک‬ ‫هــدف گرفتــه شــده و یــک موشــک پرتابگــر «اس ا ِی‪-‬‬ ‫‪ »15‬بــا ان اصابــت کــرده اســت‪ .‬در اینجــا بــه چنــد‬ ‫ســوال کلیــدی دربــاره ســامانه دفــاع هوایــی «اس ا ِی‪-‬‬ ‫‪ »15‬و ســانحه ســقوط هواپیمــا کــه چندســاعت پــس از‬ ‫حملــه موشــکی ایــران بــه دو پایــگاه نیروهــای امریکایی‬ ‫در عــراق در تالفــی تــرور ســردار قاســم ســلیمانی؛‬ ‫فرمانــده نیروهــای قــدس ســپاه پاســداران‪ ،‬اتفــاق افتــاد‪،‬‬ ‫پاســخ داده شــده اســت‪.‬‬ ‫پدافند هوایی «اس ا ِی‪ »15-‬چیست‬ ‫و چطور کار می کند؟‬ ‫«اس ا ِی‪ »15-‬یــک پدافنــد هوایــی ســاخت روســیه‬ ‫اســت کــه امکان شــلیک بــه هواپیماهــا در فاصله نســبتاً‬ ‫نزدیــک را بــرای اپراتورهــای خــود فراهــم مـی اورد‪ .‬ایــن‬ ‫ســامانه همچنیــن بــه «تور» مشــهور اســت‪ .‬ایــن پدافند‬ ‫هوایــی می توانــد بــا تســلیحات بــا هدف گیــری دقیــق‬ ‫و مهمــات هدایت شــونده‪ ،‬بــه هــدف خــود شــلیک کنــد‪.‬‬ ‫طبــق اســناد نظامــی‪ ،‬ایــن ســامانه همچنیــن قابلیــت‬ ‫ردگیــری اهــداف تــا فاصلــه حــدودا ً ‪25‬کیلومتــری را‬ ‫دارد و می توانــد اهــداف تــا ارتفــاع حــدودا ً ‪10‬کیلومتــری‬ ‫را شناســایی کنــد‪ .‬اســناد نظامــی نشــان می دهنــد‬ ‫کــه ایــن پدافنــد بــرای دفــاع هوایــی در برابــر‬ ‫اشــیاء در ارتفــاع پائیــن و متوســط طراحــی شــده و‬ ‫می توانــد به طورهم زمــان ‪ 48‬هــدف را ردیابــی کنــد‬ ‫و درصــورت لــزوم‪ ،‬قابلیــت شــلیک دو موشــک تقریب ـاً‬ ‫به طورهم زمــان را دارد‪ .‬ویــل مکنــزی؛ یکــی از اعضــای‬ ‫گــروه تحقیقاتــی در برنامــه دفاعــی در مرکــز امنیــت‬ ‫امریکایــی جدیــد‪ ،‬گفــت‪« :‬پدافنــد هوایــی اس ا ِی‪،15-‬‬ ‫یــک ســامانه نســبتاً قدیمی ســت کــه در درجــه اول‬ ‫بــرای دفــاع هوایــی کوتاه بــرد ســاخته شــده اســت؛ ایــن‬ ‫ســامانه‪ ،‬یــک ســامانه قابل جابه جایی ســت و می تــوان‬ ‫ان را حرکــت داد»‪ .‬مایــکل دویتسـ َمن؛ یکــی از اعضــای‬ ‫گــروه تحقیقاتــی در مرکــز مطالعــات منــع گســترش‬ ‫ســاح های هســته ای در موسســه مطالعــات بین المللــی‬ ‫میدلبــری گفــت کــه ایــن سیســتم‪ ،‬تــوان شــلیک بــه‬ ‫اهــداف در فاصلــه حــدودا ً ‪12‬کیلومتــری را دارد‪ .‬موشــک‬ ‫پرتاب شــده از ایــن ســامانه بــا «سیســتم مادون قرمــز‬ ‫مبتنی بــر فضــا» شــبکه ماهواره هــای نظامــی ایــاالت‬ ‫متحــده کــه به عنــوان یــک سیســتم اخطــار اولیــه‬ ‫بــرای پرتــاب موشــک های بالســتیک و موشــک های‬ ‫تاکتیکــی طراحــی شــده‪ ،‬قابل شناسایی ســت‪ .‬ایــن‬ ‫سیســتم همچنیــن می توانــد فعالیت هــای مادون قرمــز‬ ‫در اتفاقــات در ارتفــاع پائیــن بــا امضــای مادون قرمــز‬ ‫ماننــد اتش ســوزی و ســقوط هواپیمــا را شناســایی‬ ‫کنــد‪ .‬موشـک هایی کــه از پدافنــد هوایــی «اس ا ِی‪»15-‬‬ ‫شــلیک می شــوند‪ ،‬به منظــور منفجرکــردن اهــداف‬ ‫در زمــان انفجــار خــود موشــک کــه باعــث می شــود‬ ‫قطعــات فلــزی بــه درون بدنــه هواپیماهــا و هواپیماهــای‬ ‫بــدون سرنشــین فــرو رود‪ ،‬طراحــی شــده اند‪.‬‬ ‫ایران چگونه به این پدافند هوایی‬ ‫دست یافته است؟‬ ‫مقامــات روســی در ســال ‪ 2007‬اعــام کردنــد کــه‬ ‫ســامانه «تــور ام‪ »1-‬کــه همچنیــن بــه پدافنــد هوایــی‬ ‫«اس ا ِی‪ »15-‬مشــهور اســت را بــه تهــران تحویــل‬ ‫داده انــد‪« .‬گاردیــن» دران ســال گــزارش داد کــه ایــران‬ ‫براســاس یــک قــرارداد ‪700‬میلیــون دالری‪29 ،‬فرونــد از‬ ‫ایــن پدافنــد را به دســت اورده اســت‪ .‬دویتسـ َمن گفــت‬ ‫کــه مقامــات امریــکا احتمــاالً همــان زمانی کــه ایــران‬ ‫بــه ایــن پدافنــد هوایــی دســت یافتــه‪ ،‬بســیار نگــران‬ ‫بوده انــد؛ چراکــه ایــن ســامانه درقیاس بــا بســیاری از‬ ‫دیگــر ســامانه های دفــاع هوایــی ایــران‪« ،‬پیشــرفته تر»‬ ‫بــوده اســت‪.‬‬ ‫ترامپ گفت یک نفر در ایران احتماالً مرتکب‬ ‫«خطا» شده است؛ ایا چنین امکانی وجود دارد؟‬ ‫ناظــران بــه ایــن مســئله اشــاره کردنــد کــه نیروهــای‬ ‫ایرانــی احتمــاالً در زمــان وقــوع ایــن ســانحه در نگرانــی‬ ‫از واکنــش امریــکا بــه حمــات موشــکی بــه پایگاه ها در‬ ‫عــراق در وضعیــت هشــدار بوده انــد (ســتادکل نیروهــای‬ ‫مســلح ایــران نیــز ایــن مســئله را تائیــد کــرده اســت)‪.‬‬ ‫مایــکل اســپیرتاس؛ یکــی از مدیــران مرکــز بین المللــی‬ ‫سیاســت دفاعــی و امنیتــی َرنــد و یــک مقــام پیشــین‬ ‫پنتاگــون‪ ،‬بــا تمرکــز بر اســتراتژی دفاعــی و دفــاع هوایی‬ ‫ایــاالت متحــده‪ ،‬گفــت‪« :‬اگــر مســئله باتــری پدافنــد‬ ‫هوایــی مطــرح باشــد و انهــا نگــران حملــه هوایــی یــا‬ ‫موشــک بــوده باشــند‪ ،‬احتمــاالً دستشــان روی ماشــه‬ ‫بــوده اســت (بــرای شــلیک فــوری امادگــی داشــتند)‪.‬‬ ‫انهــا احتمــاالً از چیــزی محافظــت می کردنــد کــه‬ ‫بــرای کشورشــان بســیارمهم بــوده و همین مســئله‬ ‫انهــا را عجــول کــرده‪ .‬تصمیم گیــری بــه خــودداری‬ ‫از هدف گیــری برایشــان بسیارمشــکل بــوده اســت»‪.‬‬ ‫به گــزارش رویتــرز؛ پدافنــد هوایــی «اس ا ِی‪»15-‬‬ ‫توانایــی ردگیــری خــودکار تهدیــد و شــلیک خــودکار‬ ‫بــه ان را نــدارد و احتمــاالً اپراتــور هــدف را روی صفحــه‬ ‫رادار شناســایی و موشــک را شــلیک کــرده اســت‪.‬‬ ‫دویتســمن گفــت اگر ســانحه ســقوط هواپیمــا درنتیجه‬ ‫شــلیک موشــکی رخ داده باشــد‪ ،‬او بــاور دارد کــه ایــن‬ ‫مســئله «واقعــاً تصادفــی» بــوده‪« :‬کل ایــن حادثــه‬ ‫بســیارعجیب وغریب اســت‪ .‬خیلی ســخت می تــوان‬ ‫تصــور کــرد کــه اپراتورهــا درجریــان اتفاقــات نبوده انــد‬ ‫و بــه هواپیماهــای مســافربری اجــازه داده شــده کــه در‬ ‫زمــان اماده بــاش بــرای حملــه تالفی جویانــه امریــکا از‬ ‫زمیــن بلنــد شــود»‪.‬‬ ‫نظر مقامات دراین باره چیست؟‬ ‫دونالــد ترامــپ؛ رئیس جمهــوری ایــاالت متحــده‪،‬‬ ‫روز پنج شــنبه گفــت کــه احتمــاالً یک نفــر مرتکــب‬ ‫خطــا شــده‪« :‬برخــی می گوینــد مشــکل فنــی بــوده‪.‬‬ ‫به شــخصه فکــر نمی کنــم کــه حتــی چنیــن احتمالــی‬ ‫وجــود داشــته باشــد»‪ .‬جاســتین تــرودو؛ نخســت وزیر‬ ‫کانــادا هــم گفــت‪« :‬شــواهد نشــان می دهــد کــه ایــن‬ ‫هواپیمــا توســط یــک موشــک ســطح به هوا توســط ایران‬ ‫هــدف گرفتــه شــده اســت‪ .‬ایــن احتمــال وجــود دارد که‬ ‫غیرعمــدی بــوده باشــد»‪ .‬بیــش از ‪60‬نفــر از قربانیــان‬ ‫ســانحه‪ ،‬شــهروندان کانــادا بودنــد‪ .‬ولدیمیــر زلنســکی؛‬ ‫رئیس جمهــوری اوکرائیــن‪ ،‬از ســران دیگــر کشــورها‬ ‫خواســته اســت تــا اطالعــات خــود را دراین زمینــه بــا‬ ‫او درمیــان بگذارنــد؛ امــا درعین حــال خواســته تــا پیــش‬ ‫از پایــان تحقیقــات‪ ،‬از نتیجه گیری هــای عجوالنــه‬ ‫حــذر شــود‪ .‬اوکرائیــن یــک گــروه ‪45‬نفــره؛ ازجملــه‬ ‫کارشناســانی کــه در تحقیقــات مربــوط بــه ســقوط پرواز‬ ‫هواپیمایــی مالــزی و متخصصان مســئول انتقال اجســاد‬ ‫‪ 11‬اوکرائینــی کــه در ان پــرواز بودنــد را بــه ایــران اعــزام‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫ســتادکل نیروهــای مســلح بالفاصلــه به منظــور بررســی‬ ‫علــت ایــن حادثــه دسـت به کار شــد و نتایــج را این طــور‬ ‫اعــام کــرد‪« :‬درپــی تهدیدهــای رئیس جمهــوری و‬ ‫فرماندهــان نظامــی امریــکای جنایتــکار مبنی بــر‬ ‫هدف گرفتــن تعــداد زیــادی از اهــداف در خــاک‬ ‫جمهــوری اســامی‪ ،‬نیروهــای مســلح به منظــور‬ ‫پاســخگویی بــه تهدیــدات احتمالــی در باالتریــن‬ ‫ســطح اماده بــاش قــرار گرفتنــد‪ .‬در ســاعات پــس از‬ ‫انجــام عملیــات موشــکی‪ ،‬پروازهــای جنگــی نیروهــای‬ ‫تروریســت امریکایــی در پیرامون کشــور افزایــش یافته و‬ ‫اهــداف متعــددی در برخــی صفحات رادار مشــاهده شــد‬ ‫کــه موجــب حساســیت بیشــتر در مجموعه هــای پدافند‬ ‫هوایــی شــد‪ .‬در چنیــن شــرایط حســاس و بحرانــی‪،‬‬ ‫پــرواز شــماره ‪ ۷۵۲‬خطــوط هوایــی اوکرائیــن از فــرودگاه‬ ‫امام خمینــی(ره) حرکــت کــرده و هنــگام چرخــش‪،‬‬ ‫کامـ ً‬ ‫ا در حالــت نزدیک شــونده بــه یــک مرکــز حســاس‬ ‫نظامــی ســپاه و در ارتفــاع و شــکل پــروازی یــک هــدف‬ ‫متخاصــم قــرار می گیــرد کــه دراین شــرایط براثــر‬ ‫بــروز خطــای انســانی و به صــورت غیرعمــد‪ ،‬هواپیمــای‬ ‫مذکــور مورداصابــت قــرار گرفتــه کــه متاســفانه موجــب‬ ‫به شهادت رســیدن جمعــی از هم وطنــان عزیــز و‬ ‫جان باختــن تعــدادی از اتبــاع خارجــی می شــود»‪.‬‬ ‫طالتسلیمی‪/‬دیپلماسیایرانی‬ ‫اجرای عدالت در رسیدگی به پرونده سقوط هواپیما‬ ‫رئیــس قــوه قضائیــه‪ ،‬ســپاه پاســداران انقــاب اســامی را مصــداق «اشــداء‬ ‫علــی الکفــار‪ ،‬رحمــاء بینهــم» دانســت و بابیان اینکــه جامعــه و مــردم عزیــز‬ ‫مــا درجریــان حادثــه ســقوط هواپیمــای اوکراینــی قــدردان شــفافیت و خضوع‬ ‫فرزنــدان خــود در ســپاه هســتند‪ ،‬تاکیــد کــرد کــه به هیچ عنــوان اجــازه‬ ‫موج ســواری و سوءاســتفاده عــده ای معــدود از خــون قربانیــان ایــن حادثــه را‬ ‫ـزارش اداره کل روابط عمومــی قــوه قضائیــه؛ ای ـت اهلل ســید‬ ‫نخواهیــم داد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫ابراهیــم رئیســی بابیان اینکــه شــهادت ســردار رشــید و ســرافراز اســام؛ حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی قلــب همــه مــردم مســلمان و ازادیخــواه را جریحـه دار کــرد‪،‬‬ ‫ایــن اقــدام تروریســتی امریــکا را نقــض بی ســابقه موازیــن و کنوانســیون های‬ ‫بین المللــی دانســت و گفــت‪« :‬ازانجاکــه ســردار شــهید ســپهبد ســلیمانی‬ ‫نمــاد مبــارزه بــا تروریســم و حمایــت از مظلومــان بــود‪ ،‬قطعـاً اقــدام امریــکا در‬ ‫به شهادت رســاندن ایشــان قابل تعقیــب اســت و مجامــع حقوقــی جهــان بایــد‬ ‫ایــن نقــض اشــکار قوانیــن بین المللــی را فریــاد بزننــد؛ زیــرا درغیراین صــورت‪،‬‬ ‫جلــوی ســایر اقدامــات ناقــض موازیــن بین المللــی را نمی تــوان گرفــت»‪ .‬او‬ ‫درادامــه‪ ،‬پاســخ موشــکی ســپاه بــه پایــگاه نظامــی امریــکا پــس از شــهادت‬ ‫ســردار ســلیمانی را دقیــق‪ ،‬قدرتمندانــه و حکیمانــه دانســت و بابیان اینکــه‬ ‫چنیــن اقدامــی علیــه منافــع امریــکا در ‪70‬ســال اخیر بی ســابقه بــوده اســت‪،‬‬ ‫اظهــار کــرد‪« :‬انچــه دراین قضیــه کــه بــه ماشــین جنگــی دشــمن لطمــه وارد‬ ‫کــرد؛ اهمیــت دارد این اس ـت که هیمنــه نظامــی امریــکا هــدف قــرار گرفــت‬ ‫و ازاین جهــت بایــد از همــه فرماندهــان و نیروهایــی کــه در ایــن عملیــات‬ ‫تریبون‬ ‫شــرکت داشــتند‪ ،‬تشــکر کــرد»‪ .‬رئیــس قــوه قضائیــه در بخــش دیگــری از‬ ‫ســخنان خــود‪ ،‬ســقوط پــرواز ‪ 752‬تهران‪-‬کی یــف را اتفاقــی ناگــوار و غم انگیــز‬ ‫دانســت و بابیان اینکــه حقیقت ـاً غــم بزرگــی بــر دل همــه مــردم و مســئوالن‬ ‫نشســت‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪« :‬یکــی از ابعــاد مهــم ایــن حادثــه‪ ،‬مســئله حقوقی‬ ‫ان اس ـت که بایــد دنبــال شــود؛ لــذا همــه مــردم عزیــز مطمئــن باشــند کــه‬ ‫تمــام حقــوق مــادی و معنــوی جان باختــگان و خانواده هــای ایــن عزیــزان‪،‬‬ ‫به صــورت کامــل اســتیفا خواهــد شــد و اراده نظــام نیــز بــر این اســتوار اســت»‪.‬‬ ‫او‪ ،‬رســیدگی قضایــی بــه ایــن حادثــه را یکی دیگــر از ابعــاد مهــم ان برشــمرد‬ ‫و ادامــه داد‪« :‬رســیدگی های ابتدایــی در کمیســیون های تخصصــی و فنــی‬ ‫انجــام شــد؛ زیــرا ایــن حادثــه‪ ،‬ابعــاد فنــی پیچیــده ای دارد کــه بایــد موردتوجه‬ ‫باشــد‪ .‬ادامــه بررســی ها را بــه ســازمان قضایــی نیروهــای مســلح واگــذار‬ ‫کردیــم کــه ایــن ســازمان نیــز بــا بهره منــدی از قضــات برجســته و همچنیــن‬ ‫اســتفاده از کارشناســان متبحــر بــه پرونــده رســیدگی می کنــد و مــردم عزیــز‬ ‫مــا اطمینــان داشــته باشــند کــه تاکیــد مــا‪ ،‬اجــرای عدالــت دراین خصــوص‬ ‫بــدون هیچ گونــه مالحظه ای ســت»‪.‬‬ ‫صدمات جبران ناپذیر یک تعلل به سرمایه اجتماعی‬ ‫ســخنگوی دولــت درواکنش بــه ادعــای مشــاور امنیــت ملــی ترامــپ مبنی براینکــه تــرور‬ ‫ســردار ســلیمانی‪ ،‬مذاکــره ایــران و امریــکا را محتمل تــر کــرده‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن‪ ،‬یک ســنت‬ ‫امریکایی ســت کــه می گوینــد زمین هــای ایــران را ان قــدر داغ کنیــد کــه مــردم بریزنــد‬ ‫بیــرون و طــرف مقابــل ذلیالنــه مذاکــره کنــد»‪ .‬او تصریــح کــرد‪« :‬تحلیــل امریکایی هــا‬ ‫این اس ـت که وقتــی گلــو را بیشــتر فشــار دهنــد‪ ،‬طــرف مقابــل مجبــور بــه تســلیم و‬ ‫ گــزارش پایــگاه اطالع رســانی دولــت؛ علــی ربیعــی گفــت‪:‬‬ ‫مذاکــره خواهــد شــد»‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫«ایــن ادعــا (مذاکــره) درصورتی کــه گلــوی مــردم ایــران را می فشــارند‪ ،‬محلــی از اعــراب‬ ‫نــدارد»‪ .‬او افــزود‪« :‬واکنــش منفــی اروپــا بــه موضــع ضدبرجامــی ترامــپ اساسـاً بــا انگیزه‬ ‫دفــاع از ایــران نبــود؛ بلکــه انگیــزه اروپــا از ایــن اقدامــات تــاش بــرای اثبــات اســتقالل‬ ‫سیاســی اروپــا از کاخ ســفید و اگاهــی انهــا از اهمیت بقای برجــام اســت»‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫«نابــودی برجــام‪ ،‬پیام هــای مخربــی بــرای چندجانبه گرایــی‪ ،‬صلــح و امنیــت بین المللــی‬ ‫و اصــل قانونمنــدی میــان کشــورهای جهــان به دنبــال خواهــد داشــت و هم چنیــن‬ ‫به اعتقــاد مــا پذیرفته نشــدن خــروج کشــورهای اروپایــی از برجــام‪ ،‬یک گام به جلــو بــرای‬ ‫دســتاوردهای جمهــوری اســامی محســوب می شــود و البتــه امریــکا هــم دراین زمینــه‬ ‫تنهاســت»‪ .‬ســخنگوی دولــت گفــت‪« :‬قطــر‪ ،‬خواهــان حفــظ ارتبــاط قدرتمنــد بــا ایــران‬ ‫اســت کــه مــا نیــز از ان اســتقبال می کنیــم»‪ .‬او بااشــاره به تشــکر قطری هــا از ایــران‬ ‫بابــت کمک هــای انجام شــده ازســوی کشــورمان گفــت‪« :‬درشــرایطی که کشــور قطــر‬ ‫در تحریم هــای منطقـه ای قــرار داشــت‪ ،‬ایــران بــه انهــا کمــک کــرد کــه ایــن موضــوع‬ ‫ســبب سپاســگزاری انهــا از ایــران شــده اســت»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬در دیــدار انجام شــده‬ ‫بــا امیــر قطــر درخصــوص امنیــت منطقــه نیــز گفتگــو شــد»‪ .‬او درخصــوص پرداخــت‬ ‫غرامــت هواپیمــای اوکرائینــی در ایــران‪ ،‬افــزود‪« :‬اساسـاً ایــن وظیفــه کشــور قطر نیســت‬ ‫و بــا عــرف بین المللــی نیــز ســازگاری نــدارد؛ به طــورکل‪ ،‬ایــن موضــوع داخلــی کشــور‬ ‫اســت و قطــر نبایــد غرامــت ان را پرداخــت کنــد»‪ .‬او درادامــه گفــت‪« :‬باتوجه بــه بــروز‬ ‫خطــای هوایــی عالوه براینکــه مــا نبایــد جان فشــانی نهادهــای نظامــی و دفاعــی را‬ ‫نادیــده بگیریــم؛ بایــد ســاختارهای پدافنــدی‪ ،‬اطالع رســانی و واقع گویــی را در کشــور‬ ‫اصــاح کنیــم»‪ .‬او باتاکیدبراینکــه نبایــد اجــازه دهیــم دشــمنان درپی تضعیــف نیروهای‬ ‫مســلح کشــورمان باشــند و شــادمانی کننــد‪ ،‬افــزود‪« :‬باتوجه به اینکــه مصیبــت رخ داده‬ ‫درخصــوص ســانحه هوایــی بسیارســنگین اســت؛ امــا ایــن موضــوع نبایــد بــه تخطئــه‬ ‫نیروهــای مســلح کشــور کــه حافظ جــان و مــال و نوامیــس مردم هســتند‪ ،‬منجر شــود»‪.‬‬ ‫او بابیان اینکــه مــا از لحظــه اطالع رســانی به نحــوی ســعی کردیــم از اخبــار نادرســت‬ ‫پیشــگیری کنیــم‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬البتــه مــن همین جــا از همــه ملــت ایــران و افکارعمومــی‬ ‫عذرخواهــی می کنــم»‪ .‬او بااشــاره به برخــی انتقادهــا درخصوص اینکــه چــرا قبــل از اعــام‬ ‫موضــوع‪ ،‬تحقیــق بیشــتری نشــد؟ گفــت‪« :‬واقعیــت اینکــه قبــل از اعــام نظــر‪ ،‬از همــه‬ ‫مســئولین اســتعالم کــردم و انهــا براســاس اطالعاتــی کــه داشــتند‪ ،‬بــر موضــوع نبــود‬ ‫موشــک‪ ،‬بــه مــا اطمینــان دادنــد»‪ .‬او بااشــاره به اقــدام صادقانــه ســتادکل نیروهــای‬ ‫مســلح در روز شــنبه بــا صــدور بیانیــه‪ ،‬افــزود‪« :‬ســتادکل نیروهــای مســلح باصداقــت و‬ ‫مســئولیت پذیری‪ ،‬ایــن حادثــه را برعهده گرفتــه و اعــام کــرده کــه ایــن حادثــه ناشــی‬ ‫از خطــای انســانی بــوده اســت»‪ .‬او بااشــاره به اینکه ایــن رفتــار ســتادکل نیروهــای مســلح‬ ‫موردتقدیــر بــوده و شــروع خوبی ســت کــه قطع ـاً بــا شــفافیت تــا انتهــا ادامــه خواهــد‬ ‫داشــت‪ ،‬گفــت‪« :‬بااین حــال‪ ،‬نمی تــوان منکــر شــد کــه غــم و انــدوه بزرگــی بــر دل هــای‬ ‫بازمانــدگان ان عزیــزان و تمــام ملــت ایــران نشســته اســت»‪ .‬او بــا ابرازتاســف درخصوص‬ ‫تعلــل و کوتاهــی در اطالع رســانی به موقــع ایــن حادثــه‪ ،‬افــزود‪« :‬ایــن تعلــل‪ ،‬ضربــات و‬ ‫صدمــات جبران ناپذیــری بــه ســرمایه اجتماعــی همــه مــا وارد کــرده اســت»‪ .‬او ادامــه‬ ‫داد‪« :‬دولــت در اولیــن جلســه خــود تصمیــم گرفــت دربــاره علــت وقــوع حادثه و اشــتباه‬ ‫یــگان صیــاد پدافنــدی و ابعــاد ان حادثــه؛ ازجملــه روشن شــدن ناشــی از خطای انســانی‪،‬‬ ‫پیگیری هــای الزم را انجــام بدهــد»‪ .‬او بابیان اینکــه یکــی از مباحــث مهــم در ایــن حادثه‪،‬‬ ‫بررســی ســاختارهای اطالع رســانی و یافتــن نواقــص اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬تشــخیص قصــور‬ ‫در مســئولیت های مربوطــه و نیــز ســاماندهی و همراهــی و رســیدگی بــه خانواده هــای‬ ‫جان باختــگان‪ ،‬به عمــل خواهــد امــد»‪ .‬او بااشــاره به اینکه ایــن حادثــه درس هایــی بــرای‬ ‫مــا دارد‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬انتظــار مـی رود مــا به نحــوی سیســتم پدافنــد را ارتقــاء دهیــم کــه‬ ‫احتمــال خطــای انســانی در انهــا بــه صفــر برســد کــه به طورقطــع ایــن موضــوع انجــام‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬او بااشــاره به ارائــه طرحــی درخصــوص اطالع رســانی دقیــق در مواقــع‬ ‫مهــم به صــورت ائین نامــه بــه دولــت‪ ،‬گفــت‪« :‬مــا از ایــن چــرخ معیــوب خــارج خواهیــم‬ ‫شــد»‪ .‬او بااشــاره به اتخــاذ تصمیمــات برگــزاری مراســم تشــییع مناســب و در شــان ملت‬ ‫ایــران‪ ،‬گفــت‪« :‬دراین میــان‪ ،‬نبایــد فرامــوش کنیــم کــه ریشــه ایــن اتفــاق ناگــوار در کجا‬ ‫بــوده و از کجــا اغــاز شــده اســت‪ .‬ایــن اتفــاق‪ ،‬از همان شــبی اغــاز شــد کــه رژیــم امریــکا‬ ‫تصمیــم بــه تــرور بزدالنــه و از ســر تــرس درمــورد ســردار ســلیمانی گرفت و ســایه جنگ‬ ‫را بــر ســر ایــن ملــت گســتراند و اعــام کــرد ‪ ۵۲‬نقطــه را هــدف قــرار می دهــد کــه ایــن‬ ‫ســخنان‪ ،‬اضطــراب و فشــار روانــی ســنگین اجتماعــی‪ ،‬سیاســی و دفاعــی را بــر جامعــه‬ ‫مــا تحمیــل کــرد»‪ .‬او ادامــه داد‪« :‬همین حــاال ریشــه همــه مشــکالت معیشــتی‪ ،‬دارویی‪،‬‬ ‫غذایــی و روانــی مــردم‪ ،‬متاثــر از تحریم هــای ضدبشــری همیــن فــرد اســت و البتــه او بــا‬ ‫خــروج از برجــام‪ ،‬امیــد مــردم ایــران را بــه ناامیــدی بــدل کــرد و کشــورهای اروپایــی را‬ ‫مجبــور می کنــد کــه از برجــام خــارج شــوند؛ حــاال او ژســت حامــی و دلســوز ملــت مــا‬ ‫را گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫کاهش محبوبیت نخست وزیر استرالیا‬ ‫یــک نظرســنجی کــه نتایــج ان روز دوشــنبه منتشــر شــد؛ نشــان داد کــه محبوبیــت‬ ‫نخســت وزیر اســترالیا درپــی اتش ســوزی گســترده ویرانگــر در ایــن کشــور کــه‬ ‫تاکنــون بالغ بــر ‪۲۸‬تــن را کشــته و ‪ ۲۰۰۰‬خانــه را نیــز تخریــب کــرده‪ ،‬به شــدت افــت‬ ‫ـزارش ایســنا؛ اســکات موریســون شــدیدا ً به ســبب ُکنــدی مقام هــای‬ ‫پیــدا کــرده‪ .‬به گـ ِ‬ ‫دولتــش درپاســخ به بحــران بی ســابقه اتش ســوزی در اراضــی طبیعــی ایــن کشــور‬ ‫و فاش شــدن حضــورش در تعطیــات همــراه خانــواده در هاوایــی هنــگام گســترش‬ ‫بحــران اتش ســوزی‪ ،‬موردانتقــاد گســترده قــرار گرفــت‪ .‬او در مصاحب ـه ای بــه شــبکه‬ ‫ای بی ســی نیوز اســترالیا گفــت‪« :‬مســائلی در عرصــه میدانــی وجــود دارنــد کــه مــن‬ ‫می توانســتم بهتــر انهــا را مدیریــت کنــم»‪.‬‬ ‫فرانسه و روسیه خواهان محافظت از برجام‬ ‫رئیس جمهــوری فرانســه بــر قصــد مشــترک پاریــس و مســکو بــرای حفــظ برجــام‬ ‫ـزارش مهــر؛ امانوئــل مکــرون بــا صــدور بیانی ـه ای گفــت‪« :‬فرانســه و‬ ‫تاکیــد کــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫روســیه تمایلــی مشــترک بــرای حفــظ برجــام دارنــد»‪ .‬ایــن بیانیــه به دنبــال گفت وگــوی‬ ‫تلفنــی او بــا والدیمیــر پوتیــن کــه روز یک شــنبه انجــام گرفــت‪ ،‬منتشــر شــده اســت‪.‬‬ ‫درهمین رابطــه‪ ،‬رهبــران ســه کشــور اروپایــی «انگلیــس»‪« ،‬فرانســه» و «المــان»‬ ‫خواســتار پایبنــدی کامــل ایــران بــه توافــق هســته ای برجــام شــدند‪ .‬انهــا درجریــان این‬ ‫درخواســت‪ ،‬خواســتار بازگشــت کامــل ایــران بــه تعهــدات منــدرج در توافــق هســته ای‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬موســوم بــه برجــام شــده اند‪ .‬درخواســت ســه کشــور اروپایــی از ایــران در قالــب‬ ‫یــک بیانیــه اعــام شــده که دفتــر نمایندگــی المــان در اتحادیــه اروپــا ان را منتشــر کرد‪.‬‬ ‫در بیانیــه مذکــور‪ ،‬ســه کشــور اروپایــی از ایــران خواســتار ان شــده اند کــه انچــه را «اقدام‬ ‫ناســازگار بــا برجــام» نامیده انــد‪ ،‬متوقــف کنــد‪ .‬ســه کشــور اروپایــی همچنیــن از امادگی‬ ‫خــود بــرای تعامــل بــا ایــران درراســتای ثبــات در منطقــه خبــر داده انــد‪.‬‬ ‫درخواست رئیس جمهوری سابق بولیوی‬ ‫برای تشکیل گروه های مسلح‬ ‫اوو مورالــس؛ رئیس جمهــوری ســابق بولیــوی‪ ،‬بــا انتشــار یــک فایــل صوتــی کــه‬ ‫در رادیــو سرتاســری نیــز پخــش شــد‪ ،‬خواســتار تشــکیل گروه هــای مســلح شــد‪.‬‬ ‫ـزارش ایلنــا؛ مورالــس در مصاحبــه بــا رویتــرز در ارژانتیــن (محــل تبعیــد وی)‬ ‫به گـ ِ‬ ‫گفــت‪« :‬صدایــی کــه در رادیــو بولیــوی شــنیده شــد‪ ،‬خواســتار تشــکیل شــبه نظامیان‬ ‫مســلح ماننــد ونزوئالســت»‪ .‬وی گفــت‪« :‬ایــن حــق مــردم اســت کــه اگــر ازســوی‬ ‫دولــت جدیــد موردحملــه قــرار گیرنــد‪ ،‬از خــود دفــاع کننــد»‪ .‬مورالــس گفــت کــه‬ ‫مقصــود او مسلح شــدن بــه تفنــگ نبــوده و بــه گروه هــای دفــاع از شــهروندان‬ ‫اشــاره می کنــد کــه همیشــه به صــورت ازادانــه حضــور داشــته اند‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«اگــر نیروهــای مســلح در بولیــوی بــه مــردم تیرانــدازی کننــد و انهــا را بکشــند‪،‬‬ ‫ایــن حــق مــردم اســت کــه امنیــت خــود را تامیــن کننــد»‪ .‬رئیس جمهــوری ســابق‬ ‫بولیــوی تاکیــد کــرد‪« :‬مــا از ســاح صحبــت نمی کنیــم؛ بلکــه از چیــزی شــبیه‬ ‫تیروکمــان حــرف می زنیــم ‪ ...‬گاهــی بــه ایــن گروه هــا اســم شــبه نظامیان‪ ،‬گاهــی‬ ‫نــام ائتــاف امنیتــی‪ ،‬گاهــی ائتــاف پلیــس و در برخــی مناطــق نــام گارد داخلــی‬ ‫اطــاق می شــود ؛ پــس ایــن چیــز جدیــدی نیســت»‪.‬‬ ‫‪4‬‬ ‫اگهی‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬دی ‪ -1398‬شماره ‪1907‬‬ ‫اگهــی موضــوع مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ائین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860329012005223‬هیــات اول‪ /‬دوم موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی حــوزه حــوزه ثبــت ملــک گرمســار‬ ‫تصرفــات مالکانــه بالمعــارض متقاضــی اقــای میثــم کثیــر فرزنــد علی اصغــر بــه شماره شناســنامه ‪ 25‬صــادره‬ ‫از گرمســار در ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بــه مســاحت ‪ 207/67‬مترمربــع پــاک ‪ 6‬فرعــی از ‪ 13‬اصلــی‬ ‫مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 6‬فرعــی از ‪ 13‬اصلــی واقــع در گرمســار خریــداری از مالــک رســمی اقــای‬ ‫امیــر شــکوهی محــرز گردیــده اســت‪ .‬لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز‬ ‫اگهــی می شــود درصورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتراضــی داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و پــس از‬ ‫اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مراجــع قضایــی تقدیــم‬ ‫نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبق مقــررات ســند مالکیت‬ ‫صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/10/24 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/10/8 :‬‬ ‫حسن رامه‪ ،‬رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار‬ ‫م الف ‪1098‬‬ ‫اعالم مفقودی برگ سبز وسیله نقلیه‬ ‫اتومبیــل وانــت سیســتم پیــکان تیــپ ‪ OHV 1600‬مــدل ‪ 1388‬بــه شــماره پــاک ایــران ‪-42‬‬ ‫‪734‬ص‪ 58‬و شــماره موتــور‪ 11488051134 :‬و شــماره شاســی‪NAAA46AAXAG081440 :‬‬ ‫بــه مالکیــت بدیعــه شاه قاســمی ثانی مفقــود گردیــده و از درجــه اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫خواف‬ ‫اگهــی مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860317007003806‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت‬ ‫ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان‬ ‫تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی اقــای ســعید اکابــر فرزنــد نصرالــه بشماره شناســنامه‬ ‫‪ 527‬و شــماره ملــی ‪ 1861209177‬صــادره از بهبهــان در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه‬ ‫مســاحت ‪ 100/19‬مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 5520‬اصلــی واقــع در بخــش‬ ‫یــک بهبهــان خریــداری از مالــک رســمی شــمس اله کمالی مقــدم احــدی از ورثــه حســین‬ ‫و مع الواســطه احــدی از ورثــه محمــد هاشــم احــراز گردیــده اســت‪ .‬لــذا مشــخصات متقاضــی‬ ‫مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی می شــود‪ .‬در‬ ‫صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره‬ ‫تســلیم و پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت‬ ‫خــود را بــه مرجــع قضایــی تقدیــم و گواهــی مشــعر بــر دعــوی را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪.‬‬ ‫بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند‬ ‫مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/8 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/10/24 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/459‬‬ ‫مفقودی‬ ‫بــرگ ســبز اتومبیــل تنــدر ال ‪ 90‬بــه رنــگ ســفید مــدل ‪ 87‬بــه شــماره انتظامــی ‪529‬د‪-14‬‬ ‫ایــران ‪ 34‬و شــماره موتــور ‪ 8200871592W011527‬و شــماره شاســی ‪NAALSRALD8A036253‬‬ ‫بنــام جهانگیــر دایمــی فرزنــد عیــوض ش ش ‪ 52‬بنــدر ماهشــهر مفقــود گردیــده و از درجــه‬ ‫اعتبــار ســاقط اســت‪.‬‬ ‫بهبهان‬ ‫اگهــی مــاده ‪ 3‬قانــون و مــاده ‪ 13‬ایین نامــه قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی‬ ‫برابــر رای شــماره ‪ 139860317007003904‬هیــات موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی‬ ‫اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مســتقر در واحــد ثبتــی شهرســتان بهبهــان تصرفــات‬ ‫مالکانــه و بالمعــارض متقاضــی خانــم رقیــه رحی ـم زاده فرزنــد رضــا بشماره شناســنامه ‪ 368‬و شــماره‬ ‫ملــی ‪ 4250095835‬صــادره از باغملــک در ششــدانگ یکبــاب ســاختمان بــه مســاحت ‪233/60‬‬ ‫مترمربــع مفــروز و مجــزی شــده از پــاک ‪ 5665‬اصلــی واقــع در بخــش یــک بهبهــان خریــداری‬ ‫از مالــک رســمی یدالــه حســینی فخراحدی از ورثــه عــوض چوپانپــور احــراز گردیــده اســت‪ .‬لــذا‬ ‫مشــخصات متقاضــی مــورد تقاضــا بــه منظــور اطــاع عمــوم در دو نوبــت بــه فاصلــه ‪ 15‬روز اگهــی‬ ‫می شــود‪ .‬در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت متقاضــی اعتــراض داشــته باشــند‬ ‫می تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن اگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه ایــن اداره تســلیم و‬ ‫پــس از اخــذ رســید‪ ،‬ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســلیم اعتــراض‪ ،‬دادخواســت خــود را بــه مرجــع‬ ‫قضایــی تقدیــم و گواهــی مشــعر بــر دعــوی را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد‪ .‬بدیهــی اســت در صــورت‬ ‫انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت دوم‪98/11/8 :‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪98/10/24 :‬‬ ‫کاظمی‪ ،‬رئیس ثبت بهبهان‬ ‫م الف ‪8/462‬‬ ‫رونوشت اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای میمنــت صیادیــان دارای شماره شناســنامه ‪ 3440‬بــه شــرح دادخواســت بــه کالســه‬ ‫‪ 538/98‬از ایــن دادگاه درخواســت گواهــی حصــر وراثــت نمــوده و چنیــن توضیــح داده کــه‬ ‫شــادروان هرمــز روســتایی بــه شناســنامه ‪ 19‬در تاریــخ ‪ 98/9/16‬اقامتــگاه دائمــی خــود‬ ‫بــدرود زندگــی گفتــه ورثــه حین الفــوت ان مرحــوم منحصــر اســت بــه‪ -1 :‬پــگاه روســتایی‬ ‫بــه ش ش ‪ 603‬صــادره از گیالنغــرب‪ ،‬دختــر متوفــی ‪ -2‬ســپیده روســتایی بــه ش ش ‪2252‬‬ ‫صــادره از گیالنغــرب‪ ،‬دختــر متوفــی ‪ -3‬میمنــت صیادیــان بــه ش ش ‪ 3440‬صــادره از‬ ‫گیالنغــرب‪ ،‬همســر متوفــی‪ .‬اینــک بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر کســی اعتراضــی دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد‬ ‫او باشــد از تاریــخ نشــر نخســتین اگهــی ظــرف مــدت یــک مــاه بــه دادگاه تقدیــم دارد واال‬ ‫گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف مرکزی گیالنغرب‪ ،‬حمیدرضا یزدان پناه‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظــر بــه اینکــه خانــم صدیقــه نعمتــی طــی تقاضــای بــه وارده بــه شــماره ‪ 8111‬مورخــه ‪ 1398/10/18‬ضمــن‬ ‫ارائــه ‪ 2‬بــرگ استشــهادیه محلــی مصــدق شــده در دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ 26‬بهارســتان مدعــی اســت ســند‬ ‫مالکیــت صــد و پنجــاه هــزار ســهم مشــاع از بیســت و هشــت میلیــون و هفتصــد و پنجــاه و پنــج هــزار و صــد و‬ ‫شــصت و شــش ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت ‪ 288000‬مترمربــع قطعــه ‪ B5‬تفکیکــی پــاک ‪423‬‬ ‫فرعــی از ‪ 157‬اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی رباط کریــم انتقالــی از دفتــر ‪ 69‬اسالمشــهر برابــر ســند انتقــال شــماره‬ ‫‪ 13844‬مــورخ ‪ 1397/12/19‬بشــماره چاپــی ‪751409‬ب‪ 97‬بــه نــام خانــم صدیقــه نعمتی ام ابــاد فرزنــد عــوض‬ ‫ثبــت صــادر و تســلیم گردیــده کــه ســند مالکیــت فــوق بعلــت اسباب کشــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور‬ ‫ســند مالکیــت المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت در‬ ‫یــک نوبــت اگهــی می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه پــاک مذکــور یــا وجــود ســند‬ ‫مالکیــت نــزد خــود می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت ‪ 10‬روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ضمیمــه ســند‬ ‫معاملــه بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت و نرســیدن واخواهــی‬ ‫نســبت بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1398/10/24 :‬‬ ‫احمد رحیمی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫نظربــه اینکــه محمدرضــا نعمتی ام ابــاد طــی تقاضــای بــه وارده بــه شــماره ‪ 8110‬مورخــه ‪ 1398/10/18‬ضمــن‬ ‫ارائــه ‪ 2‬بــرگ استشــهادیه محلــی مصــدق شــده در دفتــر اســناد رســمی شــماره ‪ 26‬بهارســتان مدعــی اســت ســند‬ ‫مالکیــت صــد و پنجــاه هــزار ســهم مشــاع از بیســت و هشــت میلیــون و هفتصــد و پنجــاه و پنــج هــزار و صــد و‬ ‫شــصت و شــش ســهم ششــدانگ یــک قطعــه زمیــن بمســاحت ‪ 288000‬مترمربــع قطعــه ‪ B5‬تفکیکــی پــاک ‪423‬‬ ‫فرعــی از ‪ 157‬اصلــی واقــع در حــوزه ثبتــی رباط کریــم انتقالــی از دفتــر ‪ 69‬اسالمشــهر برابــر ســند انتقــال شــماره‬ ‫‪ 13844‬مــورخ ‪ 1397/12/19‬بشــماره چاپــی ‪751409‬ب‪ 97‬بــه نــام محمدرضــا نعمتی ام ابــاد فرزنــد عــوض ثبــت‬ ‫صــادر و تســلیم گردیــده کــه ســند مالکیــت فــوق بعلــت اسباب کشــی مفقــود گردیــده و تقاضــای صــدور ســند‬ ‫مالکیــت المثنــی نمــوده اســت لــذا مراتــب بــه اســتناد تبصــره یــک مــاده ‪ 120‬ائین نامــه قانــون ثبــت در یــک‬ ‫نوبــت اگهــی می شــود تــا چنانچــه کســی مدعــی انجــام معاملــه نســبت بــه پــاک مذکــور یــا وجــود ســند مالکیــت‬ ‫نــزد خــود می باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف مــدت ‪10‬روز اعتــراض خــود را کتبــا بــه ضمیمــه ســند معاملــه‬ ‫بــه ایــن اداره تســلیم و رســید دریافــت نمایــد درغیراینصــورت پــس از انقضــای مــدت و نرســیدن واخواهــی نســبت‬ ‫بــه صــدور ســند مالکیــت المثنــی طبــق مقــررات اقــدام خواهــد شــد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪1398/10/24 :‬‬ ‫احمد رحیمی‪ ،‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان رباط کریم‬ ‫اخطاریه‬ ‫درخصــوص پرونــده اجرایــی کالســه فــوق اقــای جلیــل ســلیمی فرزنــد ابراهیــم در ادرس‬ ‫کرمانشــاه الهیــه شــهرک اتوبوســرانی کــوی اول پــاک ‪ 46‬بــا موضــوع الزم االجــرا بــه‬ ‫مبلــغ ‪ 229811506‬ریــال بــه بانــک دی بــه انضمــام حقــوق دولتــی بدهــکار اســت‪ ،‬برابــر‬ ‫صورت جلســه ‪ 98/6/30-708/2053‬کارشــناس وســایل نقلیــه و تصادفــات ســرگرد محمدرضــا‬ ‫محمــدی بــه شــرح تصویــر طبــق نظریــه کارشــناس رســمی خــودرو ســواری بــه شــماره‬ ‫‪539‬ل‪ -57‬ایــران ‪ 19‬بــه مالکیــت امیــر یاری قلعــه جمعــا بــه مبلــغ ‪110.000.000‬ریــال‬ ‫ارزیابــی گردیــده لــذا چنانچــه بــه مبلــغ ارزیابــی امــوال معتــرض می باشــید اعتــراض کتبــی‬ ‫خــود را ظــرف مــدت پنــج روز از تاریــخ ابــاغ ایــن اخطاریــه بــه ضمیمــه فیــش بانکــی دســتمزد‬ ‫کارشــناس تجدیدنظــر بــه مبلــغ دو میلیــون ریــال بــه صــورت علی الحســاب بــه شــماره حســاب‬ ‫‪ 0200147699003‬بــه نــام کانــون کارشناســان رســمی دادگســتری واریــز و رســید اصلــی را‬ ‫بــه دفتــر ایــن اجــرا تســلیم نماییــد‪ .‬ضمنــا بــه اعتراضــی کــه خــارج از موعــد یــا فاقــد فیــش‬ ‫بانکــی دســتمزد کارشــناس تجدیدنظــر باشــد ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪.‬‬ ‫مفقودی کارت هوشمند ماشین‬ ‫کارت هوشــمند کامیــون ‪ Howo‬بــه شــماره ‪ 2185995‬مــدل‪ 2008 :‬بــه رنــگ‪ :‬ســفید معمولــی‬ ‫شــماره پــاک‪118 -19 :‬ع‪ 53‬شــماره شاســی‪ LZZ5CLSB58A279920 :‬و شــماره موتــور‪:‬‬ ‫‪ WD61547080117013667‬بــه نــام کیومــرث ســلیمانی بــا وکالــت لطیــف مرادی ترابــی‬ ‫مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫‪ -6‬فریبــا شــهبازی فرزنــد قاســم ش ش ‪ 410‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‪ .‬اینــک‬ ‫بــا انجــام تشــریفات مقدماتــی درخواســت مزبــور را در یــک نوبــت اگهــی می نمایــد تــا هــر‬ ‫کســی اعتــراض دارد و یــا وصیتنامــه از متوفــی نــزد ان باشــد از تاریــخ نشــر اگهــی ظــرف یــک‬ ‫مــاه بــه شــورا تقدیــم دارد واال گواهــی صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫رئیس شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان اسالم اباد غرب‪ ،‬از طرف حاتمی‬ ‫مفقودی کارت هوشمند ماشین‬ ‫کارت هوشــمند وانــت زامیــاد بــه شــماره ‪ 2804476‬مــدل‪ 1387 :‬بــه رنــگ‪ :‬ابــی شــماره پالک‪:‬‬ ‫‪968 -29‬د‪ 39‬و شــماره شاســی‪ L164795 :‬و شــماره موتــور‪ 452574 :‬بــه نــام یونــس‬ ‫صفری قلعه زنجیــر مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫سرپل ذهاب‬ ‫اگهی نوبت اول‬ ‫بــه حکایــت محتویــات پرونــده ‪ 9809982295201004‬کــه در ایــن شــعبه دادگاه تحــت‬ ‫رســیدگی می باشــد اعــام گردیــده اقــای حجت الــه یوســفی فرزنــد رجــب از ســال ‪1388‬‬ ‫غایــب و مفقوداالثــر شــده و هیچگونــه خبــری از نامبــرده در دســت نیســت‪ .‬لــذا بدینوســیله‬ ‫ضمــن اعــام مراتــب از کلیــه کســانی کــه خبــر از غایــب یــاد شــده دارنــد دعــوت می شــود‬ ‫اطالعــات خــود را بــه نحــو مقتضــی در اختیــار ایــن دادگاه قــرار دهنــد تــا حقــی از کســی‬ ‫تضییــع نگــردد‪ .‬ایــن اگهــی ســه نوبــت متوالــی هــر یــک بــه فاصلــه یــک مــاه در اجــرای مــاده‬ ‫‪ 1023‬قانــون مدنــی منتشــر می گــردد‪ .‬بدیهــی اســت چنانچــه یــک ســال از تاریــخ اولیــن‬ ‫اعــان (نشــر اگهــی) حیــات غایــب ثابــت نشــود حکــم مــوت فرضــی او صــادر خواهــد شــد‪.‬‬ ‫م الــف ‪ 1687‬دکتــر علیرضــا عســکری‪ ،‬دادرســی دادگاه شــعبه ‪ 2‬دادگاه عمومــی‬ ‫حقوقــی بخــش کهریزک‬ ‫اگهی حصر وراثت‬ ‫اقــای مســعود شــهبازی بــه شماره شناســنامه ‪ 3330076895‬بــه اســتناد شــهادتنامه و گواهــی‬ ‫و فتوکپــی شناســنامه ورثــه درخواســتی بــه شــماره ‪ 981194‬تقدیــم ایــن دادگاه نمــوده و‬ ‫چنیــن اشــعار داشــته اســت کــه شــادروان ســکینه اکبــری بــه شماره شناســنامه ‪ 117‬در تاریــخ‬ ‫‪ 97/01/22‬در اقامتــگاه دائمــی خــود درگذشــته ورثــه حین الفــوت وی عبارتنــد از‪ -1 :‬قاســم‬ ‫شــهبازی فرزنــد جهانگیــر ش ش ‪ 1361‬صــادره از اســام ابــاد غــرب همســر متوفــی ‪ -2‬مســعود‬ ‫شــهبازی فرزنــد قاســم ش ش ‪ 3330076895‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‬ ‫‪ -3‬مهــدی شــهبازی فرزنــد قاســم ش ش ‪ 3330561173‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -4‬محســن شــهبازی فرزنــد قاســم ش ش ‪ 1242‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد‬ ‫متوفــی ‪ -5‬فریــده شــهبازی فرزنــد قاســم ش ش ‪ 6‬صــادره از اســام ابــاد غــرب فرزنــد متوفــی‬ ‫مفقودی سند سبز‬ ‫ســند ســبز کامیــون کشــنده بنــز بــه رنــگ‪ :‬ســفید روغنــی مــدل‪ 2012 :‬بــه شــماره پــاک‪-22 :‬‬ ‫‪576‬ع‪ 98‬و شــماره شاســی‪ WDF9440321L636455 :‬و شــماره موتور‪45794800231601 :‬‬ ‫بــه نــام شــرکت تعاونــی ‪ 121‬بهــار داالهــو مفقــود و اعتبــار نــدارد‪.‬‬ ‫اسالم اباد غرب‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت سـ�اختمانی شــصت دره تربـ�ت شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫اگهـ�ی تغییرــات شرــکت سـ�اختمانی شــصت دره تربـ�ت شرــکت س�هـامی خــاص بـ�ه‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 611‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380078398‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه هیئـ�ت‬ ‫ش�مـاره ثبـ�ت ‪ 611‬و شناسـ�ه ملـ�ی ‪ 10380078398‬بـ�ه اس�تـناد صورتجلسـ�ه مجمـ�ع‬ ‫مدی��ره مـ�ورخ ‪ 1398/09/30‬تصمیمــات ذیـ�ل اتخــاذ شـ�د‪ :‬غالمعلـ�ی مجی��دزاده بـ�ه‬ ‫عموم��ی عـ�ادی بط��ور فوق العـ�اده مـ�ورخ ‪ 1398/09/30‬تصمیمـ�ات ذی��ل اتخـ�اذ ش��د‪:‬‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0701595159‬بـ�ه ســمت رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره مهــدی مجی��دزاده بـ�ه‬ ‫غالمعلـ�ی مجی��دزاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0701595159‬و مه��دی مجیــدزاده ب��ه شـ�ماره‬ ‫ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690055773‬بـ�ه ســمت نائـ�ب رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره و مدیرعامـ�ل‬ ‫ملـ�ی ‪ 0690055773‬و امیرحســین مجی��دزاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690628013‬بـ�ه‬ ‫امیرحســین مجی��دزاده بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0690628013‬بـ�ه ســمت عضـ�و اصلـ�ی هیئـ�ت‬ ‫ســمت اعضــای اصلـ�ی هیئـ�ت مدیــره برــای مــدت دو ســال انتخــاب گردیدنـ�د‪ .‬حسـ�ن‬ ‫مدی��ره ب��رای م��دت دو س��ال انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬کلی��ه اوراق و اس��ناد بهـ�ادار و تعهـ�داور‬ ‫خراساــنی بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0702134295‬ب��ه سـ�مت باــزرس اصل��ی و حمی��د قاسـ�می‬ ‫ش��رکت از قبی��ل چ��ک‪ -‬س��فته‪ -‬ب��رات‪ -‬قرارداده��ا و عق��ود اس�لامی و اوراق ع��ادی و‬ ‫بـ�ه ش�مـاره ملـ�ی ‪ 0938162705‬ب��ه سـ�مت باــزرس علی البـ�دل بــرای مـ�دت یکسـ�ال‬ ‫اداری بـ�ا امضــای رئیـ�س هیئـ�ت مدیــره یـ�ا مدیرعامـ�ل همرــاه بـ�ا مهـ�ر شرــکت معتبـ�ر‬ ‫انتخ��اب گردیدن��د‪ .‬روزنام��ه کثیراالنتش��ار سـ�ایه جه��ت درج اگهی ه��ای شـ�رکت‬ ‫می باش��د‪.‬‬ ‫انتخـ�اب گردی��د‪.‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)732231‬‬ ‫موسسات غیرتجاری تربت حیدریه (‪)732195‬‬ ‫اطالعیه پذیرش عضو‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایی کارخانجات سنگ شکن و تولیدی شن و ماسه شهرستان بهبهان‬ ‫به استناد ماده ‪ 131‬قانون کار و ایین نامه مصوب هیات وزیران‪ ،‬انجمن صنفی با عنوان فوق در شرف تاسیس می باشد‪.‬‬ ‫کلیـه کارفرمایـان شـاغل در صنـف مزبـور در صـورت تمایـل بـه عضویـت‪ ،‬از تاریـخ انتشـار این اطالعیـه ظـرف ‪ 5‬روز می توانند درخواسـت کتبـی خود را به نشـانی‪:‬‬ ‫بهبهـان‪ ،‬خیابان شـهید مظفـری‪ ،‬روبروی فنـی و حرفه ای خواهـران یـا شـماره ‪ 061-52732334‬ارسـال یا فاکـس نمایند‪.‬‬ ‫هیات موسس‪:‬‬ ‫‪ -2‬اقبال شهرویی‬ ‫‪ -1‬کوروش مظفر‬ ‫نماینده هیات موسس‪ :‬وحید زینا‬ ‫‪ -3‬یداله اسماعیلی‬ ‫تلفن‪09168741734 :‬‬ ‫اگهی مفقودی‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره ‪98-33‬‬ ‫بــرگ ســبز و ســند مالکیـ�ت خ�وـدرو بنــام مجتبـ�ی ابراهیمـ�ی بـ�ا ش�مـاره ملـ�ی ‪ 1461719860‬فرزنـ�د عســگر متولــد ‪ 1361‬ش ش ‪ 15692‬مح��ل صــدور‪ :‬اردبیـ�ل‪ ،‬سـ�واری سیسـ�تم‬ ‫ســمند تی��پ ال ایک��س مـ�دل ‪ 1390‬رن��گ ســفید روغنـ�ی‪ ،‬ظرفیـ�ت‪ 5 :‬نفـ�ر‪ ،‬تعـ�داد سـ�لندر‪ ،4 :‬ن��وع ســوخت‪ :‬بنزی��ن‪ ،‬تعـ�داد محـ�ور‪ ،2 :‬تعـ�داد چ��رخ‪ 4 :‬ب��ه شــماره موت��ور‪:‬‬ ‫‪ 12490066445‬و شمــاره شاس��ی‪ NAAC91CC4BF863362 :‬ب��ا شناس��ه خـ�ودرو (‪ )VIN:IRFC90IV3GJ863362‬و ش�مـاره انتظامـ�ی ‪484 -91‬د‪ 61‬و ضمن��ا سـ�ند وکال��ت فــروش بنـ�ام افشـ�ار‬ ‫نریمان��ی مفق��ود و از درج��ه اعتب��ار سـ�اقط می باش��ند‪.‬‬ ‫ن‬ ‫وبت اول‬ ‫شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان در نظــر دارد انجــام خدمــات نیــروی انســانی شــامل خدمــات اداری‪ ،‬مالــی‪ ،‬فنــی‪ ،‬مشــترکین‪ ،‬رانندگــی‪،‬‬ ‫ســیمبانی‪ ،‬نگهبانــی و امــور حراســتی‪ ،‬ابدارخانــه‪ ،‬نظافــت‪ ،‬باغبانــی و غیــره در حــوزه ســتادی و کلیــه مدیریت هــای توزیــع بــرق و ادارات‬ ‫تابعــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان را از طریــق برگــزاری مناقصــه عمومــی یــک مرحلـه ای بــا ارزیابــی کیفــی بــه شــرکت های واجــد شــرایط‬ ‫و تاییــد صالحیــت شــده واگــذار نمایــد‪ .‬از متقاضیــان واجــد شــرایط دعــوت بــه عمــل می ایــد درصــورت تمایــل در ایــن مناقصــه شــرکت نماینــد‪ .‬جزئیــات و شــرایط‬ ‫مناقصــه بــه شــرح ذیــل می باشــد‪:‬‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان‬ ‫نوع مناقصه‪ :‬عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی (بصورت فشرده)‬ ‫موضــوع مناقصــه‪ :‬عبــارت اســت از انجــام خدمــات نیــروی انســانی شــامل خدمــات اداری‪ ،‬مالــی‪ ،‬فنــی‪ ،‬مشــترکین‪ ،‬رانندگــی‪ ،‬ســیمبانی‪ ،‬نگهبانــی و امــور حراســتی‪،‬‬ ‫ابدارخانــه‪ ،‬نظافــت‪ ،‬باغبانــی و غیــره در حــوزه ســتادی و کلیــه مدیریت هــای توزیــع بــرق و ادارات تابعــه شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان‬ ‫ردیف‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫شماره‬ ‫مناقصه‬ ‫مبلغ براورد ریالی (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین شرکت در‬ ‫مناقصه (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫انجام خدمات نیروی‬ ‫انسانی‬ ‫‪98/33‬‬ ‫‪373/010/000/000‬‬ ‫‪11/518/300/000‬‬ ‫مدت اجرای قرارداد‬ ‫از تاریخ ‪ 98/11/1‬تا‬ ‫‪99/10/30‬‬ ‫مهلت دریافت استعالم ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه‪ :‬از تاریخ ‪ 1398/10/14‬لغایت ‪1398/10/22‬‬ ‫طریقه دریافت اسناد مناقصه‪:‬‬ ‫‪ -1‬مراجعــه حضــوری بــه ادرس خرم ابــاد‪ ،‬کــوی گلســتان‪ ،‬خیابــان ســنایی‪ ،‬بلــوار حــج‪ ،‬ســاختمان حــوزه ســتادی شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان‪ ،‬امــور‬ ‫پشــتیبانی‪ ،‬قســمت تــدارکات و قراردادهــا‬ ‫‪ -2‬ارسال اسناد از طریق پست الکترونیک با ارائه درخواست کتبی از طریق مکاتبه از طریق پست‪ ،‬نمابر یا پست الکترونیک‬ ‫اطالعات تماس مناقصه گزار‪:‬‬ ‫وبگاه‪www.ledc.ir :‬‬ ‫پست الکترونیک‪info@barghlorestan.ir :‬‬ ‫تلفن‪ 066-33228001 :‬فکس‪066-33201612 :‬‬ ‫‪ -3‬متقاضیان می توانند اسناد مناقصه را بصورت فایل ‪ PDF‬از طریق سایت های ذیل دریافت نمایند‪:‬‬ ‫الف‪ -‬سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به ادرس ‪www.setadiran.ir‬‬ ‫ب‪ -‬سایت شرکت توزیع برق استان لرستان به ادرس ‪www.ledc.ir‬‬ ‫ج‪ -‬شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به ادرس ‪www.tender.tavanir.org.ir‬‬ ‫د‪ -‬پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات به ادرس ‪www.lets.mporg.ir‬‬ ‫هـ‪ -‬انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق به ادرس ‪www.edca.ir‬‬ ‫مهلت تحویل پاکات‪ :‬تا ساعت ‪ 14‬روز چهارشنبه مورخ ‪1398/11/02‬‬ ‫محــل تحویــل پــاکات مناقصــه‪ :‬دبیرخانــه شــرکت بــه نشــانی اســتان لرســتان‪ ،‬شهرســتان خرم ابــاد‪ ،‬کــوی گلســتان‪ ،‬خیابــان ســنایی‪ ،‬بلــوار حــج‪ ،‬ســاختمان‬ ‫حــوزه ســتادی شــرکت توزیــع بــرق اســتان لرســتان‪ ،‬کدپســتی ‪ 6817783415‬ص پ ‪591‬‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 9‬صبح روز پنجشنبه مورخ ‪1398/11/03‬‬ ‫مبلــغ خریــد اســناد‪ :‬مبلــغ ‪ 250/000‬ریــال واریــز حســاب جــاری ‪ 0106123340002‬بانــک ملــی شــعبه بــرق خرم ابــاد بنــام جــاری شــرکت توزیــع نیــروی‬ ‫بــرق اســتان لرســتان‬ ‫مبلــغ و نــوع تضمیــن شــرکت در مناقصــه‪ :‬ضمانتنامــه بانکــی بــا واریــز مبلــغ مطابــق جــدول فــوق بــه حســاب جــاری ‪ 0106123340002‬بانــک ملــی شــعبه‬ ‫بــرق خرم ابــاد بنــام جــاری شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان لرســتان‬ ‫ داشــتن گواهــی تاییــد صالحیــت ســال ‪ 1398‬از اداره کل تعــاون‪ ،‬کار و رفــاه اجتماعــی اســتان محــل دفتــر مناقصه گــر (پیشــنهاددهنده) جهــت شــرکت کنندگان‬‫در مناقصــه فــوق الزامــی اســت‪.‬‬ ‫ حداقل سوابق کاری الزم مرتبط با موضوع مناقصه برای شرکت در مناقصه دو سال شمسی می باشد‪.‬‬‫ مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه (‪ 90‬روز) از تاریخ بازگشایی پاکات پیشنهاد قیمت می باشد‪.‬‬‫ متقاضیــان می تواننــد جهــت کســب اطالعــات بیشــتر در ســایت اطالع رســانی معامــات توانیــر بــه نشــانی ‪ tender.tavanir.org.ir‬یــا ســایت شــرکت توزیــع‬‫نیــروی بــرق اســتان لرســتان بــه نشــانی ‪ www.ledc.ir‬همچنیــن پایــگاه ملــی مناقصــات بــه ادرس ‪ www.lets.mporg.ir‬مراجعــه فرماینــد‪ .‬بدیهــی اســت ایــن‬ ‫شــرکت در رد یــا قبــول پیشــنهادات مختــار اســت‪« .‬ســایر اطالعــات و جزئیــات مربــوط در اســناد مناقصــه منــدرج اســت»‪.‬‬ ‫ بــه پیشــنهاداتی کــه فاقــد ســپرده یــا امضــاء‪ ،‬مشــروط و مخــدوش و ســپرده های کمتــر از میــزان مقــرر‪ ،‬چــک شــخصی و نظایــر ان و پیشــنهادهایی کــه پــس از‬‫انقضــاء مــدت مقــرر در اگهــی واصــل شــود‪ ،‬مطلقـاً ترتیــب اثــر داده نخواهــد شــد‪ .‬ارائــه اســناد مناقصــه در پــاکات الــف‪ ،‬ب و ج بــه منزلــه مطالعــه‪ ،‬تاییــد و مهــر و‬ ‫امضــاء صاحبــان امضــای مجــاز مناقصه گــر تلقــی خواهــد شــد‪ .‬ولــو انکــه برگ هایــی از اســناد مذکــور فاقــد امضــاء و مهــر باشــد‪.‬‬ ‫امور پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان‬ ‫یادداشت‬ ‫سایه کابوس اسیایی‬ ‫بر سر برنامه لیگ برتر‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬دی ‪ -1398‬شماره ‪1907‬‬ ‫وقتی دانشگاه ها برای تامین بودجه خود دست به دامان برندها می شوند‬ ‫ورزشکاران به مثابه دارایی‬ ‫باتوجه بــه فشــردگی مســابقات و ایجــاد تغییــر در تقویــم مســابقات‬ ‫لیــگ قهرمانــان ممکن اســت ســازمان لیــگ نتوانــد فصــل نوزدهم‬ ‫لیــگ برتــر را به پایــان برســاند‪ .‬کمیتــه مســابقات ســازمان لیــگ‬ ‫فوتبــال بــرای برگــزاری مســابقات لیــگ نوزدهــم بــا مشــکالت‬ ‫عدیــده ای مواجــه شــده اســت‪ .‬اتفاقــات مختلفــی ماننــد الودگــی‬ ‫هــوا‪ ،‬مســائل امنیتــی‪ ،‬مســابقات مقدماتــی المپیــک توکیــو‪،‬‬ ‫برگــزاری اردوهــای تیــم ملــی و ‪ ...‬ســبب شــد تــا تعــدادی از‬ ‫بازی هــای لیــگ لغــو شــود و تعویــق ایــن دیدارهــا زمــان زیــادی‬ ‫را از ســازمان لیــگ گرفــت‪ .‬حــاال کار بــه جایــی رســیده کــه‬ ‫ســازمان لیــگ بایــد طــی ‪94‬روزاینــده بایــد ‪14‬هفتــه باقی مانــده‬ ‫از لیــگ برتــر و البتــه دیدارهــای جــام حذفــی نیــز را به پایــان‬ ‫برســاند‪ .‬این درشرایطی ســت که از ‪ 29‬اســفندماه ‪ 1398‬تــا‬ ‫‪ 13‬فروردین مــاه ‪ 1399‬اردوی تیــم ملــی بــرای مســابقات‬ ‫مقدماتــی جــام جهانــی برگــزار می شــود و عمــ ًا مــدت ‪14‬روز‬ ‫از زمــان ســازمان لیــگ بــرای برگــزاری بازی هــا کــم می شــود‪.‬‬ ‫به عبارت بهتــر‪ ،‬کمیتــه مســابقات فقــط ‪80‬روز بــرای برگــزاری‬ ‫‪ 112‬بــازی باقی مانــده لیــگ برتــر و چهــار مســابقه جــام حذفــی‬ ‫زمــان دارد‪ .‬الب ـه الی ایــن مســابقات دیدارهــای نماینــدگان ایــران‬ ‫در لیــگ قهرمانــان اســیا (اســتقالل‪ ،‬پرســپولیس‪ ،‬شــهرخودرو و‬ ‫ســپاهان) نیــز برگــزار می شــود کــه ایــن موضــوع نیــز وقفــه در‬ ‫برگــزاری مســابقات داخلــی ایجــاد می کنــد‪ .‬ازســویی‪ ،‬ســازمان‬ ‫لیــگ نمی توانــد زمــان بیشــتری در پایــان اردیبهشــت ماه بــه‬ ‫برگــزاری مســابقات داخلــی اختصــاص بدهــد‪ .‬ازانجایی کــه اردوی‬ ‫بعــدی تیــم ملــی فوتبــال بــرای دو مســابقه پایانــی مقدماتــی جــام‬ ‫جهانــی بــا بحریــن و عــراق در روزهــای ‪ 15‬و ‪ 20‬خردادمــاه ‪ 99‬از‬ ‫اوایــل خــرداد اغــاز می شــود‪ ،‬به هرطریقــی شــده مســابقات لیــگ‬ ‫برتــر بایــد در تاریــخ ‪ 21‬اردیبهشــت ماه ‪ 99‬به پایــان برســد تــا‬ ‫بــا برگــزاری فینــال جــام حذفــی مســابقات داخلــی به طورکامــل‬ ‫پایــان یابــد‪ .‬ســازمان لیــگ همچنیــن پیش بینــی کــرده بود کــه در‬ ‫تاریــخ ‪ 29‬اردیبهشـت ماه ‪ 99‬فینــال جــام حذفــی کشــور را برگــزار‬ ‫کنــد و ایــن مســابقات نیــز به پایــان برســد؛ امــا اتفــاق جدیــدی رخ‬ ‫داده کــه مانــع از ایــن موضــوع می شــود؛ مســئله ای کــه بــه تغییــر‬ ‫تقویــم لیــگ قهرمانــان اســیا ربــط دارد‪ .‬طبــق برنامــه قبلــی ‪AFC‬‬ ‫قــرار بــود دور رفــت مرحلــه یک شــانزدهم نهایــی لیــگ قهرمانــان‬ ‫در تاریــخ ‪ 5‬و ‪ 6‬خــرداد ‪ 99‬و دور برگشــت این مرحلــه ‪ 26‬و ‪27‬‬ ‫خردادمــاه برگــزار شــود‪ .‬حــاال کمیتــه مســابقات کنفدراســیون‬ ‫فوتبــال اســیا بــا تغییــر زمــان ایــن مســابقات اعــام کــرده کــه‬ ‫دور رفــت در تاریــخ ‪ 28‬و ‪ 29‬اردیبهشــت ‪ 99‬و دور برگشــت در‬ ‫تاریــخ ‪ 5‬و ‪ 6‬خــرداد ‪ 99‬برگــزار شــود‪ .‬ایــن یعنــی دقیقـاً در تاریخی‬ ‫کــه ســازمان لیــگ می خواســت فینــال حذفــی را برگــزار کنــد‪،‬‬ ‫مســابقات لیــگ قهرمانــان گنجانــده شــده‪ .‬ازســوی دیگر‪ ،‬باتوجه بــه‬ ‫فشــردگی مســابقات لیــگ برتر‪ ،‬جــام حذفی‪ ،‬لیــگ قهرمانان اســیا‬ ‫و بازی هــای ملــی اگــر به هردلیلــی مســابقاتی تــا پایــان برنامــه‬ ‫لغــو شــود‪ ،‬دیگــر زمانــی بــرای برگــزاری ان وجــود نــدارد و همیــن‬ ‫امــر ســازمان لیــگ را دچــار یــک ســرگیجه بــزرگ کــرده اســت‪.‬‬ ‫درچنین شــرایطی هنــوز دیــدار معوقــه اســتقالل و ســپاهان در‬ ‫جــام حذفــی هــم برگــزار نشــده و زمــان ان نیــز مشــخص نیســت‪.‬‬ ‫ازطرفــی‪ ،‬فینــال جــام حذفــی نیــز بــا تقویــم جدیــد اعــام شــده‬ ‫‪ AFC‬بــرای یــک شــانزدهم نهایــی لیــگ قهرمانان اســیا بالتکلیف‬ ‫مانــده و بایــد دیــد کمیتــه مســابقات چــه تدبیــری بــرای ایــن‬ ‫موضــوع خواهــد داشــت‪ .‬ســهیل مهــدی؛ رئیــس کمیته مســابقات‬ ‫ســازمان لیــگ دربــاره فشــردگی موجــود و اینکــه ایــا ممکن اســت‬ ‫لیــگ برتــر به پایــان نرســد‪ ،‬گفــت‪« :‬امیــدوار بــه صعــود نماینــدگان‬ ‫ایــران از مرحلــه گروهــی لیــگ قهرمانــان اســیا هســتیم؛ ولــی این‬ ‫بحــث اســیا هــم روی برنامــه مــا اثــر می گــذارد‪ .‬منتظــر هســتیم‬ ‫ببینیــم چــه اتفاقاتــی می افتــد کــه جــدول مــا وارد مســیر پلــن ‪B‬‬ ‫و ‪ C‬نشــود‪ .‬پلــن اصلــی مــا این اســت که تــا قبــل از اردوی تیــم‬ ‫ملــی بــرای بــازی بــا تیم هــای عــراق و بحریــن بازی هــا تمــام‬ ‫شــود؛ یعنــی تــا اخــر اردیبهشــت ماه‪ .‬امیدواریــم همچنــان روی‬ ‫پلــن اصلــی بمانیــم؛ امــا اگــر هریــک از اتفاقــات‪ ،‬انعطــاف جــدول‬ ‫را از مــا بگیــرد‪ ،‬به ناچــار بایــد بازی هــا بــه بعــد از رقابت هــای تیــم‬ ‫ملــی موکــول شــود کــه اصــ ًا هیچ یــک از تیم هــا را خوشــحال‬ ‫نمی کنــد»‪ .‬نکتــه مهــم‪ ،‬به پایان نرســیدن لیــگ برتــر قبــل از‬ ‫خردادمــاه ســال ‪ 99‬اســت‪ .‬اگــر ایــن اتفــاق رخ ندهــد‪ ،‬ناچــار ادامــه‬ ‫مســابقات فصــل نوزدهــم بــه بعــد از دیدارهــای ملــی در خردادمــاه‬ ‫می کشــد و ایــن یعنــی مســابقات حــدود یک مــاه دیگــر بایــد‬ ‫تعطیــل بمانــد و درســت در روزهایــی کــه تیم هــای لیــگ برتــری‬ ‫بایــد اســتراحت کننــد‪ ،‬برگردنــد و ادامــه بازی هایشــان را انجــام‬ ‫دهنــد تــا تکلیــف قهرمــان و ســایر تیم هــای جــدول رده بنــدی‬ ‫روشــن شــود؛ اتفاقی کــه در تاریــخ فوتبــال ایــران بی ســابقه اســت‬ ‫و به همین خاطــر‪ ،‬مســئوالن ســازمان لیــگ را بــا مشــکل جــدی‬ ‫مواجــه کــرده اســت‪.‬‬ ‫ورزش سه‬ ‫امار‬ ‫«اینتر» صدرنشین نیمه های اول ایتالیاست‬ ‫امــار منتشرشــده نشــان می دهــد کــه یوونتــوس عملکــردی‬ ‫دیدنــی از خــود نشــان داده و توانســته ‪17‬امتیــاز را بــرای خــود‬ ‫ گــزارش فــارس؛ اینترمیــان در خانــه مقابــل‬ ‫زنــده کنــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫اتاالنتــا بــه تســاوی رســید تــا یوونتــوس بــا برتــری مقابــل رم بــا‬ ‫‪2‬امتیــاز اختــاف‪ ،‬صدرنشــین شــود‪ .‬اکنــون در جــدول ســری ا‬ ‫ایتالیــا‪ ،‬یــووه با ‪48‬امتیــاز صدرنشــین و اینترمیــان ‪ ،46‬التزیو ‪42‬‬ ‫و اتاالنتــا ‪ 35‬در مقام هــای دوم تــا چهــارم ایســتاده اند‪ .‬اگــر تنهــا‬ ‫نیمه هــای اول ‪19‬هفتــه سپری شــده ســری ا را مشــاهده کنیــم؛‬ ‫متوجــه عملکــرد خــوب شــاگردان ســاری خواهیــم شــد‪ .‬طبــق‬ ‫امــار منتشرشــده اگــر تنهــا نتایــج نیمه هــای اول را محاســبه‬ ‫کنیــم؛ تــا هفتــه نوزدهــم اینترمیــان بــا ‪43‬امتیــاز صدرنشــین‬ ‫ســری ا قــرار می گرفــت و یوونتــوس بــا ‪31‬امتیــاز‪ ،‬رم بــا ‪30‬امتیاز‪،‬‬ ‫کالیــاری بــا ‪30‬امتیــاز و اتاالنتــا بــا ‪28‬امتیــاز در مقام هــای بعــدی‬ ‫می ایســتادند‪ .‬این نکتــه نشــان می دهــد کــه شــاگردان ســاری‬ ‫در نیمه هــای دوم چقــدر توانســته اند نتایــج بازی هــا را تغییــر‬ ‫داده و بتواننــد خــود را بــه برتــری برســانند‪ .‬اختــاف امتیــاز این ‪2‬‬ ‫بــه ‪ 17‬امتیــاز می رســد کــه عــدد جالب توجهی ســت‪ .‬ازطرفــی‪،‬‬ ‫می تــوان بــه عملکــرد التزیــو و شــاگردان اینزاگــی نیــز اشــاره‬ ‫کــرد‪ .‬تیمــی کــه در ایــن شــمارش تــا رده پنجــم جــدول قــرار‬ ‫نــدارد‪ ،‬اکنــون در جــدول اصلــی ســری ا تعقیب کننــده اصلــی‬ ‫اینترمیــان و یوونتــوس اســت‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫یکـی از طنزهـای دنیـای اکادمیـک این اسـت که حامـی مالی پـروژه اولیـه نـوام چامسـکی در دانشـگاه‪ ،‬ارتش ایـاالت متحده بوده اسـت‪.‬‬ ‫دران دوران‪ ،‬سـازمان های نظامـی و دولتـی از مهم تریـن حامیان دانشـگاه های بـزرگ بودند؛ اما امروز ایـن نهادها جای خودشـان را به برندها و‬ ‫شـرکت های چندملیتی داده اند‪ .‬کتابی جدید داسـتان سـرمایه گذاری های نایـک‪ ،‬ادیداس‪ ،‬کوکاکـوال و دیگر برندها را در دانشـگاه های بزرگ‬ ‫امریـکا روایـت کـرده؛ فرایندی که طـی ان‪ ،‬دانشـگاه به خادم یـک تولیدکننده کفش یا نوشـابه تبدیل می شـود‪.‬‬ ‫درطــول جنــگ ســرد‪ ،‬بعضــی از دانشــگاه های بــزرگ‬ ‫امریــکا پژوهش هایــی را بــا ســرمایه گذاری ســازمان‬ ‫ســیا‪ ،‬وزارت دفــاع و دیگــر نهادهــای دولتــی بــه‬ ‫انجــام رســاندند‪ .‬از اولیــن و بدنام تریــن پروژه هــا‪،‬‬ ‫پــروژه «ام کی اولتــرا» بــود کــه تاثیــرات ال اس دی‬ ‫و کاربردهــای ممکــن ان را به عنــوان ابــزار شــکنجه‬ ‫بررســی می کــرد‪ .‬بــا کاهــش پول هــای کثیــف پنهــان‪،‬‬ ‫دانشــگاه ها بایــد منابــع درامــد دیگــری بــرای خــود‬ ‫دســت وپا می کردنــد‪ .‬ازنظــر دِیــو فرانکمایــر؛ رئیــس‬ ‫ســابق دانشــگاه «اورگــن»‪ ،‬افزایــش شــهریه دانشــگاه‬ ‫و هزینــه ثبت نــام دانشــجویان خارجــی بــرای جبــران‬ ‫کاهــش بودجــه دولتــی کافــی نبــود؛ تااینکــه تیــم‬ ‫فوتبــال امریکایــی ایــن دانشــگاه در مســابقه «رز بــول»‬ ‫‪ ۱۹۹۵‬بــازی کــرد و بااینکــه به تیم دانشــگاه پنســیلوانیا‬ ‫باخــت‪ ،‬توانســت توجــه فیــل نایــت؛ بنیان گــذار و‬ ‫مدیرعامــل «نایــک» را به خــود جلــب کنــد‪ .‬کتــاب‬ ‫«دانشــگاه نایــک» (نوشــته جاشــوا هانــت)‪ ،‬گزارشــی‬ ‫جــذاب از داســتان تجاری ســازی امــوزش عالــی ارائــه‬ ‫می دهــد؛ داســتانی کــه تاکنــون ادامــه دارد‪ .‬کتــاب‪،‬‬ ‫شــامل بخش هــای کوتاهی ســت کــه ِگــرد چنــد خــط‬ ‫داســتانی نوشــته شــده اســت‪ .‬ایــن امــر‪ ،‬بــه کتــاب‬ ‫ســرعت چشــمگیری بخشــیده و کتابــی کــه ممکــن‬ ‫بــود کســالت بار باشــد را بــه اثــری گیــرا تبدیــل کــرده‪.‬‬ ‫رقابــت بیــن «پپســی» و «کوکاکــوال» بــرای بســتن‬ ‫قراردادهــای انحصــاری بــا سیســتم های دانشــگاهی‬ ‫دولتــی بســیار هیجان انگیــز توصیــف شــده‪ ،‬مثــل‬ ‫رقابــت نفس گیــر دو تیــم در نیمــه دوم بــازی فینــال‬ ‫کــه بــرای رســیدن بــه جــام قهرمانــی بــه مصــاف هــم‬ ‫رفته انــد‪ .‬بخش هایــی از ایــن داســتان تصویــری ننگیــن‬ ‫از دانشــگاه های مــدرن امریکایــی برمــا می کنــد‪.‬‬ ‫هانــت گرچــه در پیونــددادن موضوع هــای مختلــف‬ ‫خــوب عمــل کــرده؛ زمان بندی هــای او گیج کننــده‬ ‫از اب درامده انــد‪ .‬بــا چرخــش راوی از داســتانی بــه‬ ‫داســتان دیگــر‪ ،‬غالبـاً گسســت زمانــی ایجــاد می شــود‪.‬‬ ‫ازایــن رو‪ ،‬به ســبب وجــود بخش هــای پراکنــده در‬ ‫ـی تصویــری از اتفاقــات‬ ‫کتــاب‪ ،‬بهتــر بــود جــدول زمانـ ِ‬ ‫کلیــدی ارائــه شــود‪.‬‬ ‫در جهــان فیــل نایــت‪ ،‬گاهــی شــرکای تجــاری و رقبــا‬ ‫را نمی تــوان از هــم تشــخیص داد‪ .‬تاکتیک هــای‬ ‫تجــاری بی رحمانــه او کــه هانــت ان را «راه و رســم‬ ‫نایــک» می نامــد‪ ،‬از همــان ابتــدا خــود را نشــان داد؛‬ ‫از جاسوســی صنعتــی گرفتــه تــا برون ســپاریِ کار‪.‬‬ ‫نایــت پیــش از تاســیس «نایــک»‪ ،‬پخش کننــده یــک‬ ‫شــطرنج ایــران این روزهــا در اوج حواشــی به ســر‬ ‫می بــرد؛ پــس از تغییــر تابعیــت علیرضــا فیروزجــا‬ ‫حــاال نوبــت بــه ســارا خادم الشــریعه؛ اســتاد بــزرگ‬ ‫شــطرنج رســید کــه بــا انتشــار پســتی‪ ،‬از حضــور‬ ‫ گــزارش انــا؛‬ ‫در تیــم ملــی کناره گیــری کنــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫حواشــی شــطرنج ایــران این روزهــا تمامــی نــدارد؛‬ ‫همیــن چندوقت پیــش بــود کــه پرهــام مقصودلــو‬ ‫و محمدامیــن طباطبایــی دو شــطرنج باز کشــورمان‬ ‫مقابــل حریفانــی از رژیــم اشــغالگر قــدس بــازی‬ ‫کردنــد‪ .‬بعــدازان‪ ،‬نوبــت بــه علیرضــا فیروزجــا؛‬ ‫اســتاد بــزرگ شــطرنج رســید کــه تصمیــم‬ ‫گرفــت دیگــر بــرای ایــران بــازی نکنــد و در‬ ‫مســابقات ســریع شــطرنج جهــان زیــر پرچــم‬ ‫فیــده به میــدان رفــت و عنــوان نایب قهرمانــی‬ ‫ایــن رقابت هــا را هــم ازان خــود کــرد‪ .‬باتوجه بــه‬ ‫عــدم اعــزام تیــم مــردان بــه مســابقات ســریع و‬ ‫برق اســای جهــان (مســکو) فیرزوجــا زیــر بــار‬ ‫ایــن ممنوعیــت نرفــت و راهــش را از فدراســیون‬ ‫شــطرنج جــدا کــرد و بــا پرچــم فیــده بــازی کــرد‪.‬‬ ‫پهلــوان زاده هــم مدعــی شــد او هماهنگــی بــرای‬ ‫ایــن کار نداشــته و به همین خاطــر بــه فدراســیون‬ ‫جهانــی اعتــراض کردنــد؛ امــا ترتیــب اثــری داده‬ ‫نشــد‪ .‬البتــه بحــث تغییــر تابعیــت فیروزجــا از‬ ‫شــهریورماه امســال مطــرح بــود؛ امــا رئیــس‬ ‫فدراســیون هربــار ایــن موضــوع را تکذیــب کــرد‪.‬‬ ‫درحقیقــت‪ ،‬ایــن موضــوع بــه واقعیــت بــدل شــد‬ ‫و شــطرنج ایــران‪ ،‬یکــی از مهره هــای تاثیرگــذار‬ ‫خــود را از دســت داد‪ .‬بعــد از فیروزجــا نوبــت بــه‬ ‫میتــرا حجازی پــور رســید کــه در رقابت هــای‬ ‫شــطرنج ســریع و برق اســای قهرمانــی جهــان‬ ‫بــدون حجــاب بــازی کــرد و بعــد از ایــن اتفــاق‬ ‫هــم از تیــم ملــی اخــراج شــد‪ .‬البتــه رئیــس‬ ‫فدراســیون شــطرنج پــس از حضــور بی حجــاب‬ ‫حجازی پــور در مســابقات برق اســای قهرمانــی‬ ‫جهــان اعــام کــرد او یک سالی ســت کــه در هیــچ‬ ‫مســابقه ای بــرای ایــران بــازی نمی کنــد و خیلــی‬ ‫وقــت اســت کــه دیگــر به عنــوان شــطرنج باز‬ ‫ایــران محســوب نمی شــود‪ .‬پــس از ایــن اتفاقــات‪،‬‬ ‫نوبــت بــه شــهره بیــات رســید؛ داور بین المللــی‬ ‫شــطرنج کــه او هــم در مســابقات قهرمانــی جهــان‬ ‫بــدون حجــاب ظاهــر شــد و در ابتــدا کیومــرث‬ ‫بیــات (پــدر او) مدعــی شــد کــه عکــس بــدون‬ ‫شــرکت کفــش ژاپنــی بــود‪ .‬او بــا اجیرکــردن خبرچیــن‬ ‫توانســت بــه تولیدکننــدگان پیمــان کار ان هــا دســت‬ ‫یابــد‪ .‬به این ترتیــب‪ ،‬تصمیــم گرفــت واســطه ها‬ ‫را حــذف و مســتقیماً بــا تولیدکننده هــا و پــس از‬ ‫تاســیس «نایــک»‪ ،‬بــا ورزشــکاران کار کنــد‪ .‬اینجــا‬ ‫بــود کــه تیزهوشــی او در کســب وکار اشــکار شــد؛‬ ‫درحالی کــه تولیدکننــدگان دیگــر در نمایشــگاه های‬ ‫تجــاری وقــت می گذراندنــد‪« ،‬نایــک» بــه زمین هــای‬ ‫مســابقه و ورزشــگاه ها راه یافتــه بــود‪ .‬بیــل بو ِورمــن؛‬ ‫مربــی تیــم دوومیدانــی دانشــگاه «اورگــن» و مربــی‬ ‫چندیــن قهرمــان المپیــک‪ ،‬در تالش هــای اولیــه‬ ‫بــرای شناســاندن «نایــک» به عنــوان تولیدکننــده‬ ‫کفشــی درخورتوجــه‪ ،‬نقشــی کلیــدی ایفــاء کــرد‪.‬‬ ‫درواقــع‪ ،‬بهتریــن راه بــرای دسترســی بــه ورزشــکاران‬ ‫تیم هــای ورزشــی دانشــگاه ها‪ ،‬مربی هــا بودنــد‪ .‬راه‬ ‫رســیدن بــه مربی هــا نیــز ســاده بــود‪ :‬پــول دادن‬ ‫بــه ان هــا‪ .‬پیش ازانکــه اتحادیــه ملــی ورزش هــای‬ ‫دانشــگاهی (‪ ،)NCAA‬ممنوعیــت قراردادهــای رســمی‬ ‫دســتمزد پایــه ماریــو کریســتوبال؛ ســرمربی تیــم‬ ‫فوتبــال «اورگــن داکــس»‪۲.۵ ،‬میلیــون دالر اســت و‬ ‫عالوه برایــن؛ او می توانــد ‪۱.۵۷۵‬میلیــون دالر دیگــر‬ ‫نیــز به عنــوان پــاداش دریافــت کنــد‪ .‬مربیانــی کــه بــا‬ ‫«نایــک» همــکاری نمی کردنــد‪ ،‬بــه اردوهــای اموزشــی‬ ‫«نایــک» بــرای دانشــجویان برتــر تــازه وارد دعــوت‬ ‫نمی شــدند‪ .‬بــازاری کــه دانشــگاه ارائــه م ـی داد‪ ،‬راهــی‬ ‫بــود بــرای افزایــش طرفــداران و نیــز ورود بــه عرصــه‬ ‫ورزش هــای حرفــه ای کــه پیش ازایــن شــرکت های‬ ‫دیگــری همچــون «ادیــداس» ان را تصــرف کــرده بودند‪.‬‬ ‫ســتاره های ورزشــی باعــث شــدند شــهرت نــام تجــاری‬ ‫«نایــک» و ســود ان‪ ،‬ســربه فلک بکشــد‪.‬‬ ‫نایــت‪ ،‬یــک «ورزشــکا ِر شهراشــوبِ واقعــی»‬ ‫می خواســت؛ کس ـی که بتوانــد تصویــر تولیدکننــدگان‬ ‫کفــش رقیــب را در هــم بشــکند؛ بنابرایــن‪« ،‬نایــک»‬ ‫قراردادهــای بی ماننــدی بــا اســتیو پرفونتیــن تــا مایکل‬ ‫جــردن و لبــران جیمــز امضــاء کــرد‪ .‬درخشــش ایــن‬ ‫ورزشــکاران‪ ،‬بــه نــام تجــاری «نایــک» نیــز ســرایت‬ ‫ ثروتمندی هاروی‬ ‫ممکن اسـت این بحث مطرح شـود که دانشـجویان ورزشـکار‪ ،‬به‬ ‫ِ‬ ‫واینسـتاین نیسـتند و «نایک» را نباید مسـئول اقدامات افرادی دانست که صرفا ً‬ ‫لباس هـای ان شـرکت را پوشـیده اند‪ .‬درسـت اسـت کـه دانشـجویان ورزشـکار‬ ‫دسـتمزدی دریافت نمی کنند؛ اما ازطرف سـازمان های قدرتمندی حمایت می شوند‬ ‫قانونـی قابل توجـه و منافـع مشـترکی در خوابانـدن جنجـال رسـوایی ها‬ ‫کـه منابـع‬ ‫ِ‬ ‫دارنـد‪ .‬کـدام پدرومادری هسـت که بخواهد فرزندش را به دانشـگاهی بفرسـتد‬ ‫کـه در صـدر اخبار ازار جنسـی قـرار دارد؟‬ ‫بیــن مربی هــا و شــرکت های خصوصــی را لغــو کنــد‪،‬‬ ‫«نایــک» ناچــار بــود در معامــات بــه همان دسـت دادن‬ ‫اکتفــا کنــد کــه درحــد قــرارداد کارکــرد داشــت؛ چــون‬ ‫درصــورت نارضایتــی ان‪« ،‬پــول کتونــی» کــه ‪20‬درصد‬ ‫دســتمزد مربــی بــود‪ ،‬قطــع می شــد‪ .‬بعدتــر‪NCAA ،‬‬ ‫قوانیــن را بازنویســی کــرد و «پــول کتونی» اجــازه یافت‬ ‫در «تمــام معامــات پوشــاک در دانشــگاه» گنجانــده‬ ‫شــود و دراین میــان‪ ،‬تنهــا محصــوالت «نایــک» مجــاز‬ ‫بــود کــه در فروشــگاه های دانشــگاه به فــروش برســد‪.‬‬ ‫چنیــن قــراردادی‪ ،‬نخســت بــا دانشــگاه «میامــی» در‬ ‫ســال ‪ ۱۹۸۷‬بســته شــد‪ .‬دســتمزد مربی هــا راهــی‬ ‫ســاده بــرای مشــاهده «مســابقه تســلیحاتی فوتبــال‬ ‫دانشگاهی»ســت‪ .‬این روزهــا مرســوم اســت کــه در‬ ‫قراردادهــای مربی گــری‪ ،‬پاداش هــای هنگفتــی‬ ‫بــرای حضــور در مســابقات بــول‪ ،‬تعــداد بُردهــا و‬ ‫دیگــر مشــوق های مالــی درنظــر گرفتــه شــود؛ مث ـ ًا‬ ‫کــرد و نتیجــه چشــم گیری درپــی داشــت‪ .‬فــروش‬ ‫ســاالنه «نایــک» بــا پرفونتیــن‪ ،‬از مــرز یک میلیــون دالر‬ ‫گذشــت و جــردن فــروش ســاالنه «نایــک» را بــه بیــش‬ ‫از یک میلیــارددالر رســاند‪ .‬در اوج دوران او؛ از هــر ســه‬ ‫کفشــی کــه در امریــکا به فــروش می رســید‪ ،‬یکــی‬ ‫«نایــک» بــود‪« .‬نایــک» کــه بــا فــروش کفش هــای‬ ‫مخصــوص دویــدن اغازبــه کار کــرد‪ ،‬توانســت بــه‬ ‫تولید پوشــاک ورزشــی ورزشــکاران دانشــگاهی توســعه‬ ‫یابــد و ســپس بــا کمــک جــردن‪ ،‬تبدیــل شــد بــه‬ ‫یــک «نــام تجــاری تمام عیــار» کــه کارش تجــارت‬ ‫«رویاهــا» بــود‪ .‬نه تنهــا حرفــه تجــاری نایــت؛ بلکــه‬ ‫تالش هــای بشردوســتانه اش رنگ وبــوی قلدرمابــی‬ ‫داشــت‪ .‬کمک هــای مالــی هنگفــت او بــه دانشــگاه‬ ‫«اورگــن»‪ ،‬نوعــی ســرمایه گذاری محســوب می شــد‬ ‫کــه از ان انتظــار بازدهــی داشــت‪ .‬او بــه دیــو فرانمایــر؛‬ ‫رئیــس ان دانشــگاه‪« ،‬قــدرت نفــوذ بیش ازحــدی» داده‬ ‫‪5‬‬ ‫بــود و بــا اختصــاص ســاالنه معــادل یک میلیــون دالر‪،‬‬ ‫بزرگ تریــن حامــی طرحــی پژوهشــی در ایــن دانشــگاه‬ ‫بــود‪ .‬ایــن پژوهــش بــه اختاللــی ژنتیکــی می پرداخــت‬ ‫کــه دختــران فرانمایــر بــه ان مبتــا بودنــد‪ .‬وقتــی‬ ‫در رســوایی های مربــوط بــه شــرایط کاری اســفناک‬ ‫«نایــک»‪ ،‬فرانمایــر از ایــن شــرکت طرفــداری نکــرد‪،‬‬ ‫نایــت حمایــت مال ـی اش را متوقــف کــرد‪.‬‬ ‫نایــت همچنیــن بــرای اعضــای تیــم فوتبــال خانه هایی‬ ‫می خریــد کــه «به طــرز ســرگیجه اوری مجلــل»‬ ‫بودنــد؛ غالب ـاً مجلل تــر از امکاناتــی کــه اعضــای لیــگ‬ ‫ملــی فوتبــال امریــکا (‪ )NFL‬دراختیــار داشــتند‪.‬‬ ‫می تــوان تصــور کــرد کــه چگونــه ورزشــکاران تــازه وارد‬ ‫بــا خانه هــای پرزرق وبــرق و تشــویق کننده های دلربــا‬ ‫کــه ان هــا را در محوطــه دانشــگاه همراهــی می کردنــد‪،‬‬ ‫وسوســه می شــدند‪ .‬هانــت تزریــق دالرهــای «نایــک»‬ ‫را نوعــی «اقتصــاد پائین ریــز» توصیــف کــرده کــه در‬ ‫ان‪« ،‬بازیکنــان خــوب متضمــن قراردادهــای تلویزیونــی‬ ‫پرســودتر‪ ،‬کمک هــای مالــی و درامدهــای مجــاز‬ ‫بیشــتر و پاداش هــای کالن تــر بــرای مربیــان بودنــد»‪.‬‬ ‫به گفتــه او؛ ورزشــکاران‪ ،‬جــزو دارایی هــای دانشــگاه ها‬ ‫محســوب می شــوند؛ دانشــگاه هایی کــه بیش ازپیــش‬ ‫بــه برنامه هــای ورزشــی به عنــوان منبــع درامــد اتــکا‬ ‫می کننــد‪ .‬هانــت بــا مثال هــای ناراحت کننــده ای کــه‬ ‫یکی پس ازدیگــری مــی اورد‪ ،‬نشــان می دهــد کــه‬ ‫دانشــگاه ها بــرای جــذب و حفــظ دارایی هایشــان؛‬ ‫یعنــی ورزشــکاران تــا چــه حــد پیــش می رونــد‬ ‫و ایــن کار گاهــی به قیمــت قربانی کــردن گــروه‬ ‫بزرگ تــری از دانشــجویان و زیرپاگذاشــتن ماموریــت‬ ‫اصلــی دانشــگاه ها تمــام می شــود‪.‬‬ ‫یک ســال بعد از جنبــش ‪#‬من_هــم‪ ،‬همــه فهمیــده‬ ‫بودنــد کــه نهادهــای مختلــف چگونــه قربانیــان ازار‬ ‫جنســی را ســاکت می کردنــد و ادعــای ان هــا را‬ ‫بی اعتبــار می خواندنــد و درمقابــل‪ ،‬بــه حمایــت از‬ ‫سوءاســتفاده گران برمی خاســتند کــه بیشترشــان‬ ‫مردانــی در موضــع قــدرت بودنــد‪ .‬بــرای دانشــجویان‬ ‫ورزشــکار نیــز همیــن روال وجــود داشــت؛ «به جــای‬ ‫انجــام تحقیقــات جنایــی‪ ،‬یــک اســتراتژی روابط عمومی‬ ‫بــه کار گرفتــه شــد»‪ .‬ایــن اســتراتژی‪ ،‬بی شــباهت‬ ‫بــه واکنــش «نایــک» بــه خشــم عمومــی از شــرایط‬ ‫کاری اســف بارش نبــود‪ .‬ممکــن اســت ایــن بحــث‬ ‫مطــرح شــود کــه دانشــجویان ورزشــکار‪ ،‬به ثروتمنــدیِ‬ ‫هــاروی واینســتاین نیســتند و «نایک» را نباید مســئول‬ ‫اقدامــات افــرادی دانســت کــه صرفــاً لباس هــای ان‬ ‫شــرکت را پوشــیده اند‪ .‬درســت اســت کــه دانشــجویان‬ ‫ورزشــکار دســتمزدی دریافــت نمی کننــد؛ امــا ازطــرف‬ ‫ســازمان های قدرتمنــدی حمایــت می شــوند کــه منابع‬ ‫قانونــی قابل توجــه و منافــع مشــترکی در خوابانــدن‬ ‫ِ‬ ‫جنجــال رســوایی ها دارنــد‪ .‬کــدام پدرومــادری هســت‬ ‫کــه بخواهــد فرزنــدش را بــه دانشــگاهی بفرســتد کــه‬ ‫در صــدر اخبــار ازار جنســی قــرار دارد؟ گرچــه «نایک»‬ ‫مســتقیماً مقصــر نیســت؛ امــا فضایــی ایجــاد کــرد‬ ‫کــه در ان‪ ،‬مســئوالن دانشــگاه ها وادار شــدند دســت‬ ‫بــه پنهــان کاری و الپوشــانی بزننــد‪ .‬یکــی از مســئوالن‬ ‫گفتــه بــود‪« :‬براســاس میــزان ناگوارشــدن وضعیــت‬ ‫و احتمــال اینکــه علیــه مــا شــکایتی صــورت گیــرد‪،‬‬ ‫تصمیم گیری هایــی انجــام شــده اســت»‪ .‬چنان کــه‬ ‫هانــت اشــاره می کنــد؛ «فرایندهــای فضاحت بــار‬ ‫جــذب ورزشــکاران‪ ،‬اتهامــات ازار جنســی و مشــکالت‬ ‫قانونــی میــان دانشــجویان ورزشــکار از عواقــب پایــدار‬ ‫تجربــه حضــور نایــک در دانشــگاه اورگــن بــود»‪.‬‬ ‫انچــه در دانشــگاه «اورگــن» رخ داد‪ ،‬بــه الگــو‬ ‫تبدیــل شــد‪ .‬فصــل ‪ ۲۰۱۸-۱۹‬مســابقات بســکتبال‬ ‫دانشــگاهی بــا موجــی از بحث وجدل هــا اغــاز‬ ‫شــد‪ .‬ســه دانشــگاه زیــر حمایــت «ادیــداس» کــه‬ ‫یکی ازان هــا تیــم شــماره یــک ایالــت کانــزاس‬ ‫بــود‪ ،‬در طــرح «پول‪-‬برای‪-‬بــازی» شــرکت کردنــد‬ ‫تــا بازیکــن جــذب کننــد‪ .‬کاهــش بودجــه شــدید‪،‬‬ ‫دانشــگاه ها را زیــر فشــار قــرار داده بــود تــا منابــع‬ ‫درامــد جدیــدی فراهــم اورنــد و روســای دانشــگاه ها‬ ‫کــه می ترســیدند شغلشــان را از دســت دهنــد‪ ،‬درپی‬ ‫راه حل هــای کوتاه مــدت بودنــد‪ .‬همــکاری عمومــی‬ ‫و خصوصــی «نایــک» و دانشــگاه «اورگــن» توجــه‬ ‫دانشــگاه های سراســر کشــور را به خــود جلــب کــرد؛‬ ‫بنابرایــن‪ ،‬وقتــی در ایالت هــای دیگــر مالیــات کاهش‬ ‫پیــدا کــرد‪ ،‬دانشــگاه های ایــن ایالت هــا دانشــگاه‬ ‫«اورگــن» را ســرلوحه کار خــود قــرار دادنــد‪ .‬ایــن‬ ‫ماجــرا بــه شرکتی شــدن امــوزش عالــی انجامیــد‬ ‫و درنتیجــه‪ ،‬دانشــگاه ها به قــدری بــه حامیــان‬ ‫مالی شــان وابســته شــده اند کــه خواســته های‬ ‫شــرکتی نظیــر «نایــک»‪ ،‬بــر خواســته های‬ ‫دانشــجویان ارجحیــت پیــدا کــرده اســت‪.‬‬ ‫عرفانهمحبی‪/‬ترجمان‬ ‫شطرنج ایران در کشاکش مهاجرت ها‬ ‫من که سرباز توام کیش چرا؟!‬ ‫حجــاب دختــرش در مســابقات قهرمانــی جهــان‪،‬‬ ‫شــیطنت رسانه هاســت؛ امــا پس ازمدتــی باالخــره‬ ‫مهاجــرت او را تائیــد و اعــام کــرد دختــرش بــا‬ ‫همــکاری فدراســیون فیــده قــرار اســت فعالیــت‬ ‫ورزشــی اش را در کشــور دیگــری پیگیــری کنــد‪.‬‬ ‫در روزهایی کــه مــوج مهاجــرت ورزشــکاران بــه‬ ‫اوج خــود رســیده و همیــن چندروزپیــش بــود‬ ‫کــه خبــر مهاجــرت کیمیــا علیــزاده بــه هلنــد‬ ‫هــم اعــام شــد؛ ســارا خادم الشــریعه شــطرنج باز‬ ‫کشــورمان کــه جــزو بهتریــن شــطرنج بازان‬ ‫زن ایــران محســوب می شــود و در رتبه بنــدی‬ ‫جهانــی در بیــن ‪۴۰‬نفــر برتــر اســت‪ ،‬بــا انتشــار‬ ‫پســتی‪ ،‬از تیــم ملــی شــطرنج کناره گیــری کــرد‪.‬‬ ‫خادم الشــریعه در مســابقات شــطرنج قهرمانــی‬ ‫جهــان در بخــش ســریع کــه همیــن چندروزپیــش‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬بهتریــن نتیجــه را در میــان دیگــر‬ ‫بانــوان اعزامــی ایــران بــه ایــن رقابت هــا به دســت‬ ‫اورد‪ .‬او بــا مجمــوع ‪7‬امتیــاز‪ ،‬در رده ‪ ۲۹‬ایســتاد‪.‬‬ ‫اتوســا پورکاشــیان و میتــرا حجازی پــور هــم‬ ‫دیگــر نماینــدگان ایــران در مســابقات جهانــی‬ ‫به ترتیــب بــا ‪ ۷‬و ‪۵.۵‬امتیــاز در رده هــای ‪ ۳۷‬و‬ ‫‪ ۷۷‬قــرار گرفتنــد‪ .‬پــس از ایــن رقابت هــا‪ ،‬رئیــس‬ ‫فدراســیون بااعالم اینکــه از خادم الشــریعه انتظــار‬ ‫بیشــتری می رفــت و او بــا مصاحبه هایــش‪ ،‬خــود‬ ‫را بــه حاشــیه بــرد‪ ،‬اتــش اختــاف را به وجــود‬ ‫اورد؛ زیــرا بالفاصلــه خادم الشــریعه هــم بــه‬ ‫ایــن موضــوع واکنــش نشــان داد و اعــام کــرد‬ ‫به عنــوان ورزشــکار بهتــر می دانــد چــه زمانــی‬ ‫مصاحبــه کنــد! پــس از خبــر کناره گیــری او از‬ ‫تیــم ملــی‪ ،‬مهــرداد پهلــوان زاده دربــاره اســتعفای‬ ‫ســارا خادم الشــریعه گفــت‪« :‬از او بی خبــر هســتم‬ ‫و نمی دانــم بــه چــه دلیلــی از تیــم ملــی اســتعفاء‬ ‫داده‪ .‬او یکــی از بهتریــن شــطرنج بازان کشــورمان‬ ‫اســت و دراین ســال ها موفقیت هــای خوبــی‬ ‫کســب کــرده؛ امــا مــن هیــچ اطالعــی از ایــن‬ ‫تصمیمــش نــدارم‪ .‬بــا او هنــوز صحبــت نکــردم و‬ ‫از قبــل هــم خبــر نداشــتم کــه قصــد کناره گیــری‬ ‫از تیــم ملــی را دارد»‪ .‬شــطرنج ایــران تــا همیــن‬ ‫چندســال پیش یکــی از رشــته های در ســایه بــود‬ ‫کــه کــم بــه ان توجــه می شــد؛ امــا در ســال های‬ ‫اخیــر بــا درخشــش نوجوانــان شــطرنج باز ایــران‪،‬‬ ‫ایــن رشــته جایــگاه قابل قبولــی به دســت اورد و در‬ ‫مجامــع بین المللــی هــم ســری در ســرها پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫درخشــش شــطرنج بازان کشــورمان باعــث شــد تــا‬ ‫در ســطح جهانــی انهــا موفقیت هــای قابل قبولــی‬ ‫کســب کننــد؛ به طوری کــه علیرضــا فیروزجــا‬ ‫به عنــوان اولیــن ایرانــی در جمــع سوپراســتاد‬ ‫بــزرگان جهــان قــرار گرفــت‪ .‬البتــه در کنــار‬ ‫موفقیت هایــی کــه شــطرنج بازان ایــران کســب‬ ‫کردنــد‪ ،‬حواشــی در ایــن فدراســیون بی ســروصدا‬ ‫هــم روزبـه روز شــدت گرفــت و کار را تــا جایــی بــرد‬ ‫کــه در ماه هــای اخیــر‪ ،‬شــطرنج ایــران یکــی از‬ ‫دردسرســازترین رشــته های ورزشــی شناخته شــده‬ ‫اســت‪ .‬تــا ســال ‪ ۲۰۱۵‬شــطرنج ایــران در جایــگاه‬ ‫‪ ۵۰‬جهــان قــرار داشــت؛ امــا عملکــرد قابل قبــول‬ ‫شــطرنج بازان در ســال های اخیــر انهــا را بــه‬ ‫رده ‪ ۲۰‬جهــان ارتقــاء داد و این درحالی ســت که‬ ‫رژیــم اشــغالگر قــدس در رده ‪ ۱۵‬جهــان قــرار دارد‬ ‫و همیــن موضــوع می توانــد شــطرنج ایــران را بــا‬ ‫چالــش روبـه رو کنــد و نیــاز اســت تــا وزارت ورزش و‬ ‫جوانــان و مســئوالن فکــری به حــال شــطرنج کننــد‬ ‫تــا موضــوع تعلیــق کــه بــرای جــودو رقــم خــورد‪،‬‬ ‫گریبان گیــر شــطرنج نشــود‪ .‬البتــه چــون شــطرنج‪،‬‬ ‫رشــته المپیکــی نیســت‪ ،‬عــدم حضــور ورزشــکاران‬ ‫در مســابقات مختلــف‪ ،‬جایــگاه المپیکــی انهــا را‬ ‫متزلــزل نمی کنــد؛ امــا نابغه هــای شــطرنج کــه‬ ‫یکی پس ازدیگــری راه خــود را از ایــن رشــته جــدا‬ ‫می کننــد‪ ،‬شــرایط را ســخت کــرده و نیــاز اســت تــا‬ ‫فدراســیون شــطرنج بیش ازگذشــته بــه انهــا توجــه‬ ‫و شــرایط را بــرای حضــور انهــا فراهــم کنــد‪.‬‬ ‫تریبون‬ ‫علی شفیعی تاکید کرد؛‬ ‫تیم ملی والیبال؛ نیازمندِ حمایت‬ ‫ســرعتی زن تیــم ملــی والیبــال گفــت‪« :‬تیــم ملــی در ادامــه راه‪ ،‬نیــاز بــه حمایــت و‬ ‫ـزارش مهــر؛ علــی شــفیعی پــس از صعــود تیــم ملــی والیبــال‬ ‫رســیدگی دارد»‪ .‬به گـ ِ‬ ‫بــرای دومین بــار بــه المپیــک‪ ،‬گفــت‪« :‬خداراشــکر! مســابقات انتخابــی المپیــک‬ ‫بــا قهرمانــی تیــم ملــی ایــران همــراه شــد و جــواز حضــور در المپیــک توکیــو را‬ ‫به دســت اوردیــم‪ .‬خوشــحالم کــه در ایــن موفقیــت ســهیم بــودم و بــه تیــم ملــی‬ ‫کمــک کــردم‪ .‬گام نخســت را برداشــتیم و تیــم ملــی در ادامــه راه‪ ،‬نیــاز بــه حمایــت‬ ‫و رســیدگی دارد»‪ .‬ســرعتی زن تیــم ملــی والیبــال تاکیــد کــرد‪« :‬تیــم بایــد بــا ذهنــی‬ ‫ارام و تمرکــز صددرصــدی خــودش را بــرای المپیــک امــاده کنــد و هیــچ دغدغ ـه ای‬ ‫نداشــته باشــد‪ .‬تمــام ورزشــکاران بایــد در شــرایطی ارام ورزش کننــد و تنهــا دغدغــه‬ ‫انهــا ورزش باشــد؛ امــا فعــ ًا این طــور نیســت‪ .‬امیــدوارم کم کــم به ســمتی حرکــت‬ ‫کنیــم که ورزشــکاران دغدغـه ای جز ورزش نداشــته باشــند»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬خوشــحالم‬ ‫درشــرایطی که مملــو از خبرهــای بــد و منفی ســت‪ ،‬توانســتیم هرچنــد کــم؛ امــا خنــده‬ ‫را روی لــب هموطنان مــان بنشــانیم‪ .‬مــردم تمــام انگیــزه مــا هســتند و برای خوشــحالی‬ ‫انهــا می جنگیــم‪ .‬در بســیاری ازمواقع انــرژی مثبــت مــردم در لحظه هــای ســخت بـه داد‬ ‫تیــم ملــی رســیده‪ .‬قطعـاً عبــور از شــرایط ســخت به خاطــر دعاهــای مــردم و پــدران و‬ ‫مــادران ایــن ســرزمین اســت»‪.‬‬ ‫تلگرافی‬ ‫گل محمدی جانشین کالدرون شد‬ ‫یحیــی گل محمــدی؛ ســرمربی شــهر خــودرو‪ ،‬بــا جدایــی از ایــن تیــم به عنوان ســرمربی‬ ‫ گــزارش ایلنــا؛ سرخ پوشــان کــه در هفته هــای‬ ‫جدیــد پرســپولیس معرفــی شــد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫اخیــر درگیــر ماجــرای گابریــل کالــدرون و تــاش بــرای بازگردانــدن وی بــه ایــران‬ ‫بودنــد‪ ،‬درنهایــت‪ ،‬بــا او به توافــق نرســیدند تــا ناچــار بــه تغییــر کادر فنــی شــده و‬ ‫یکــی از گزینه هایــی کــه نامــش به عنــوان گزینــه هدایــت ایــن تیــم مطــرح شــده‬ ‫بــود را به خدمــت بگیرنــد‪ .‬عالوه بــر گل محمــدی؛ از دو گزینــه خارجــی نیــز به عنــوان‬ ‫نامزدهــای مربیگــری در پرســپولیس و جانشــینی کالــدرون یــاد می شــد کــه درنهایــت‪،‬‬ ‫مســئوالن باشــگاه بــا یحیــی به توافــق رســیدند‪ .‬گل محمــدی در نیم فصــل نخســت‬ ‫رقابت هــا ســرمربی شــهر خــودرو بــود و بــا ایــن تیــم‪ ،‬نتایــج درخشــانی گرفــت و حــاال‬ ‫پــس از چندســال دوبــاره روی نیمکــت پرســپولیس خواهــد نشســت‪ .‬ســرمربی ســابق‬ ‫تیم هــای تراکتــور‪ ،‬نســاجی مازنــدران‪ ،‬صبــای قــم‪ ،‬نفــت تهــران و ذوب اهــن‪ ،‬پیش ازاین‬ ‫ســابقه حضــوری کوتاه مــدت در پرســپولیس به عنــوان ســرمربی را در کارنامــه دارد‬ ‫کــه بعــد از شکســت در فینــال جــام حذفــی مقابــل ســپاهان در دیــداری کــه مهــدی‬ ‫مهدوی کیــا نیــز در ان رســماً از دنیــای فوتبــال خداحافظــی کــرده بود‪ ،‬به همــکاری اش‬ ‫بــا ایــن تیــم خاتمــه داده بــود و اکنــون بعــد از چندســال باردیگــر بــه این تیم بازگشــته‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫نگاه تنیسور صربستانی به اپن استرالیا‬ ‫تنیســور صربســتانی معتقــد اســت در تنیس اپن اســترالیا ســال جاری شــانس نخســت‬ ‫ گــزارش ایســنا؛ اپــن اســترالیا هفتــه اینــده اغــاز‬ ‫بــرای قهرمانــی وجــود نــدارد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫می شــود‪ .‬نــواک جوکوویــچ باوجوداینکــه شــانس نخســت قهرمانــی محســوب می شــود‬ ‫خــودش چنیــن نظــری نــدارد‪ .‬قهرمــان هفـت دوره نخســتین گرنداســلم ســال انتظــار‬ ‫دارد تنیســورهای جــوان مســتعد بــرای قهرمانــی در ایــن رقابت ها تالش کنند‪ .‬تنیســور‬ ‫صربســتانی دراین رابطــه اظهــار کــرد‪« :‬شــانس های قهرمانــی زیــاد هســتند؛ هــم در اپن‬ ‫اســترالیا و هــم در دیگــر گرند اســلم ها‪ .‬بخــت نخســت وجــود نــدارد‪ .‬درســت اســت کــه‬ ‫مــن‪ ،‬راجــر فــدرر و رافائــل نــادال‪ ،‬باتجربــه هســتیم و رتبه هــای اول تــا ســوم را به خــود‬ ‫اختصــاص دادیــم؛ امــا تنیســورهای دیگــری همچــون دنیــل مــدودف‪ ،‬سیتســیپاس و‬ ‫دومینیــک تیــم بازی هــای خیلی خوبــی به نمایــش گذاشــتند»‪ .‬ســه تنیســور برتــر‬ ‫جهــان‪ ۱۲ ،‬گرنداســلم اخیــر را فتــح کردنــد؛ بااین حــال‪ ،‬سیتســیپاس جوان توانســت در‬ ‫فینــال ‪ ATP‬لنــدن قهرمــان شــود‪ .‬جوکوویــچ دربــاره ایــن موضــوع گفــت‪« :‬انها نشــان‬ ‫دادنــد کــه بالــغ شــده اند و می تواننــد بــا بهترین هــای جهــان رقابــت کننــد و پیــروز‬ ‫شــوند‪ .‬همــه دربــاره اینکــه چــه تنیســوری از نســل جدیــد قهرمــان گرنداســلم خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬صحبــت می کننــد‪ .‬به نظــر می رســد در اینــده ای نزدیــک ایــن اتفــاق رخ دهــد»‪.‬‬ ‫جایگاه کاراته کاهای ایران در رتبه بندی جهانی‬ ‫جدیدتریــن رتبه بنــدی فدراســیون جهانــی کاراتــه منتشــر شــد کــه براســاس ان؛‬ ‫ـزارش ایرنــا؛ پــس‬ ‫نماینــدگان ایــران جایــگاه مناســبی در اوزان مختلــف دارنــد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫از برگــزاری اولین مرحلــه کاراتــه وان در ســال ‪ ۲۰۲۰‬به میزبانــی شــیلی‪ ،‬فدراســیون‬ ‫جهانــی اقــدام بــه انتشــار رتبه بنــدی کاراته کاهــا کــرد کــه براســاس ان؛ جایــگاه بهمــن‬ ‫عســگری‪ ،‬ســجاد گنـج زاده‪ ،‬ذبیـح اهلل پورشــیب و طــراوت خاکســار تثبیــت شــد‪ .‬رزیتــا‬ ‫علیپــور بــا کســب مــدال طــای شــیلی‪ ،‬دوپلــه صعــود کــرد و بــه رده پنجم امــد و خود‬ ‫را بــه صدرنشــینان نزدیــک کــرد تــا شــانس باالیــی بــرای رســیدن بــه المپیــک داشــته‬ ‫باشــد‪ .‬حمیــده عباســعلی پــس از کســب مــدال طــا و صالــح ابــاذری پــس از کســب‬ ‫مــدال برنــز‪ ،‬یک پلــه صعــود داشــتند‪ .‬ســارا بهمن یــار هــم کــه در کارات ـه وان شــیلی‬ ‫دســتش از مــدال خالــی مانــد‪ ،‬از رتبــه پنجــم‪ ،‬بــه رده چهــارم صعــود کــرد‪.‬‬ ‫محکومیت جواد نکونام با شکایت پرسپولیس‬ ‫کمیتــه انضباطــی‪ ،‬ارای خــود را درخصــوص تیم هــای مختلــف فوتســال و فوتبــال صادر‬ ‫ـزارش ســایت رســمی فدراســیون فوتبــال؛ به دنبــال تخلــف تماشــاگران تیــم‬ ‫کــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫شــهرداری ماهشــهر مقابــل پرســپولیس تهــران (از ســری رقابت هــای جــام حذفــی) که‬ ‫منجــر بــه صــدور رای قــرار دســتور موقــت شــده بــود و ایــن تیــم تا اطــاع بعــدی بدون‬ ‫حضــور تماشــاگران تیــم ماهشــهر بایــد مســابقات خــود را برگزار می کــرد‪ ،‬نماینــده تیم‬ ‫شــهرداری ماهشــهر در کمیتــه انضباطــی حضــور یافت و مســتندات و گزارش هــای خود‬ ‫را ارائــه کــرد و درنهایــت‪ ،‬رای کمیتــه انضباطــی به این شــرح صــادر شــد‪ :‬طرفــداران‬ ‫تیــم شــهرداری ماهشــهر در دیــدار برابــر پرســپولیس کــه مــورخ ‪ 2‬دی مــاه برگزار شــد؛‬ ‫درســت قبــل از شــروع بــازی اقــدام بــه فحاشــی بــه تیــم مقابــل کــرده و تــداوم ایــن‬ ‫رفتــار در حیــن مســابقه و پرتــاب ســنگ و اشــیای مختلــف به دفعــات رخ داد‪ .‬همچنین‬ ‫در دقیقــه ‪ 89‬بــا پرتــاب ســنگ به ســوی کم ـک داور دوم کــه باعــث مصدومیــت وی‬ ‫شــد‪ ،‬از دیگــر تخلفــات تماشــاگران ایــن تیــم بــود‪ .‬براین اســاس؛ کمیتــه انضباطــی بــا‬ ‫احــراز تخلفــات طرفــداران منتســب بــه تیــم شــهرداری ماهشــهر و انطبــاق بــا مــاده‬ ‫‪ 89‬مقــررات انضباطــی‪ ،‬ایــن تیــم را از برگــزاری یــک دیــدار خانگــی بــدون حضــور‬ ‫تماشــاگران و بــا احتســاب محرومیــت ناشــی از دســتور موقــت محــروم کــرد و تیــم‬ ‫شــهرداری ماهشــهر بایــد ‪50‬میلیون ریــال جریمــه نقــدی پرداخــت کنــد‪ .‬ایــن رای‬ ‫قطعــی و درمــورد جریمــه نقــدی جهــات مخففــه مــاده ‪ 93‬رعایــت شــده‪ .‬همچنیــن‬ ‫باتوجه بــه شــکایت باشــگاه پرســپولیس از جــواد نکونــام؛ ســرمربی تیــم فــوالد‬ ‫خوزســتان مبنی بــر مصاحبــه وی بــا یکــی از برنامه هــای تلویزیونــی پــس از دیــدار‬ ‫برابــر پرســپولیس تهــران کــه ازنظــر ایــن باشــگاه جمــات نکونــام؛ به خصــوص در‬ ‫اســتعمال کلمــه ناحــق را به نوعــی نشــر اکاذیــب قلمــداد کــرده اســت‪ ،‬اعضــای کمیتــه‬ ‫انضباطــی پــس از اســتماع اســتدالالت نماینــده شــاکی و دفاعیــات نکونام و نیــز بازبینی‬ ‫فیلــم‪ ،‬اعــام کــرد مصاحبــه ســرمربی تیــم فــوالد خوزســتان را مصــداق نشــر اکاذیــب‬ ‫دانســت و طبــق مــاده ‪ 71‬و بادرنظرگرفتــن عدم ســابقه جــواد نکونــام و اعمــال مــاده ‪93‬‬ ‫و بنــد ث مــاده ‪ ،94‬نکونــام را به مبلــغ ‪10‬میلیون ریــال جریمــه نقــدی به خاطــر نشــر‬ ‫اکاذیــب محکــوم کــرد‪ .‬دیــدار تیم هــای فوتســال فــرش ارا مشــهد و مــس ســونگون‬ ‫ورزقــان تبریــز برگــزار و ازســوی فرهــاد فخیــم؛ بازیکــن تیــم مــس ســونگون ورزقــان‬ ‫تخلفاتــی مبنی بــر بدرفتــاری در قبــال بازیکــن حریــف و رفتــار غیرورزشــی رخ داد‪.‬‬ ‫او بــه ‪100‬میلیون ریــال جریمــه نقــدی محکــوم شــد کــه ایــن رای‪ ،‬قابل تجدیدنظــر‬ ‫اســت‪ .‬فریــد نــادری؛ دروازه بــان تیــم شــاهین کرمانشــاه به دلیــل تحریــک تماشــاگران‬ ‫بــا حرکــت دســت در دیــدار برابــر اهــورا بهبــان‪ ،‬بایــد ‪50‬میلیون ریــال جریمــه نقــدی‬ ‫پرداخــت کنــد‪ .‬دیــدار تیم هــای فــرش ارا مشــهد و اذرخــش بندرعبــاس کــه قــرار بــود‬ ‫در تاریــخ ‪ 22‬ابان مــاه برگــزار شــود‪ ،‬به دلیــل عدم حضــور تیــم اذرخــش بندرعبــاس‪،‬‬ ‫ایــن مســابقه انجــام نشــد‪ .‬کمیتــه انضباطــی به اســتناد مــاده ‪ 62‬انضباطــی نتیجــه ایــن‬ ‫دیــدار را ‪ 3‬بــر صفــر به ســود تیــم فــرش ارا مشــهد اعــام و تیــم اذرخــش بندرعبــاس‬ ‫را بــه پرداخــت ‪70‬میلیون ریــال جریمــه نقــدی محکــوم کــرد‪ .‬ایــن رای بــا رعایــت‬ ‫مقــررات درمــورد نتیجــه قابل تجدیدنظرخواهــی در کمیتــه اســتیناف بــوده و ازنظــر‬ ‫جریمــه نقــدی قطعی ســت‪.‬‬ ‫مازندران‬ ‫عباسعلیکوشکی‬ ‫‪6‬‬ ‫شهرستان‬ ‫گلستان‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬دی ‪ -1398‬شماره ‪1907‬‬ ‫بررسی مشکالت شهرستان ری در نتیجه وجود صنایع االینده و انتقال برخی از صنوف مزاحم‬ ‫زندگی درکانون الودگی هوا!‬ ‫در بازدید هیئت عامل از بندر امیراباد مطرح شد؛‬ ‫رشد چشمگیر فعالیت های بندر امیراباد‬ ‫مدیرعامــل ســازمان بنــادر و دریانــوردی (مهنــدس راســتاد) در بازدیــد از بنــدر‬ ‫ عنوان بنــدر نمونــه از ان‬ ‫امیرابــاد فعالیت هــای بنــدر را چشــمگیر توصیــف کــرد و به ِ‬ ‫ـزارش روابط عمومــی بنــدر امیرابــاد؛ در بازدیــد مهنــدس راســتاد از‬ ‫یــاد کــرد‪ .‬به گـ ِ‬ ‫زیرســاخت ها‪ ،‬پروژه هــای عمرانــی و ســرمایه گذاری بنــدر امیرابــاد رونــد رو به رشــد‬ ‫تخلیــه و بارگیــری خصوصــا کاالی اساســی در بنــدر مثبــت ارزیابــی و تاکید شــد که‬ ‫بنــادر شــمالی دریــای خــزر بتوانند ســهم خــود را از تبادل کاال کســب کننــد‪ .‬معاون‬ ‫وزیــر راه و شهرســازی با تاکید بر اینکــه مقــام عالــی وزارت توجــه ویــژه ای بــه بنــدر‬ ‫امیرابــاد دارد و پــروژه اســکله ر و‪ -‬رو ریلــی را رصــد می کنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬امیدواریــم بــا‬ ‫پیگیری هــای مجدانــه شــاهد بهره بــرداری هر چه ســریع تر ایــن پــروژه باشــیم‬ ‫لو نقــل جدیــدی را در‬ ‫کــه می توانــد عالوه بــر ســرعت تخلیــه و بارگیــری مــدل حم ‬ ‫دریــای خــزر شــکل می دهــد و از تجهیــزات مــدرن در ایــن پــروژه اســتفاده خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬مهنــدس راســتاد‪ ،‬مــدت زمــان انتظــار کشــتی در ایــن بنــدر را مورد قبــول‬ ‫توصیــف کــرد و تاکیــد داشــت‪« :‬بــا اســتفاده از توانمندی هــای نیروهــای متخصص‬ ‫و تجهیــزات مــدرن بنــدر امیرابــاد می توانیــم ایــن زمــان را بــه حداقــل برســانیم‬ ‫ک ـ ه ایــن امــر مهــم ســبب جــذب کاال و رضایــت صاحبــان کاالهــا و در نتیجــه‬ ‫رشــد تخلیــه و بارگیــری خواهــد داشــت»‪ .‬همچنیــن باتوجه بــه ســاخت مخــازن‬ ‫روغــن خوراکــی و ظرفیــت نگهــداری روغــن بایــد احــداث خطــوط لولــه انتقــال‬ ‫روغــن خوراکــی هر چه ســریع تر بــه بهره بــرداری برســد تــا عالوه بــر کاهــش‬ ‫ترافیــک ســرعت تخلیــه ایــن کاال هــم افزایــش یابــد»‪ .‬وی درپایــان اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«عالوه بــر مــواردی کــه در راســتای فعایت هــای بنــدری انجــام می پذیــرد بایــد بــه‬ ‫لو نقــل دریایــی نیــز باشــیم تــا بــه مــوازات فعالیت هــای‬ ‫فکــر تقویــت نــاوگان حم ‬ ‫بنــدری از ایــن مقولــه مهــم غافــل نشــویم و امیدواریــم بــا تعاملــی که با کشــتیرانی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران داریــم توجــه ویــژه ان ســازمان هــم بــه نــاوگان دریــای‬ ‫خــزر معطــوف شــود»‪.‬‬ ‫مدیرکل بیمه سالمت استان اعالم کرد؛‬ ‫مشارکت ‪ 12‬هزار نفر‬ ‫در طرح پوشش اجباری بیمه سالمت همگانی‬ ‫مدیــرکل بیمــه ســامت مازنــدران‬ ‫گفــت‪« :‬تاکنــون ‪ ۱۲‬هزار نفــر در‬ ‫طــرح پوشــش اجبــاری بیمــه‬ ‫ســامت همگانــی در اســتان مازنــدران‬ ‫مشــارکت کردنــد»‪ .‬رســول ظفرمنــد‬ ‫گفــت‪« :‬طــرح پوشــش اجبــاری بیمــه‬ ‫ســامت همگانــی از ســیزدهم ابان ماه‬ ‫ســال جــاری در سراســر کشــور اغــاز‬ ‫شــد کــه بر این اســاس‪ ،‬تمامــی‬ ‫متقاضیــان فاقــد پوشــش بیمــه درمان‬ ‫از تاریــخ یاد شــده به مــدت شــش ماه می تواننــد تحــت پوشــش بیمــه ســامت‬ ‫قــرار گیرنــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬از تمامــی افــراد فاقــد پوشــش بیمــه درمــان درخواســت‬ ‫می کنیــم کــه هرچه ســریع تر در فرصــت باقی مانــده نســبت بــه ثبــت نــام در ایــن‬ ‫طــرح اقــدام کننــد تــا از تســهیالت یارانــه بیمه ســامت بهره منــد شــوند»‪ .‬مدیرکل‬ ‫بیمــه ســامت مازنــدران با اشــاره به هزینــه ســالیانه حــدود هفت هزار میلیارد ریالــی‬ ‫بیمــه ســامت در اســتان مازنــدران بــرای بیمه شــدگان خــود کــه حــدود نیمــی از‬ ‫جمعیــت اســتان را تشــکیل می دهنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬افــرادی کــه قــادر بــه پرداخــت حق‬ ‫ســرانه بیمــه نیســتند‪ ،‬می تواننــد درخواســت ارزیابــی وســع کننــد و پــس از دریافت‬ ‫اطالعــات دهــک درامــدی خانــوار متقاضــی از وزارت رفــاه‪ ،‬متقاضــی می توانــد از‬ ‫صد در صــد یــا ‪ ۵۰‬درصــد تســهیالت دولــت در پرداخــت حــق ســرانه بیمــه پایــه‬ ‫اســتفاده کنــد»‪ .‬مدیــرکل بیمــه ســامت مازنــدران در ادامــه ضمــن تقدیــر از‬ ‫دفاتــر پیشــخوان طــرف قــرارداد در راســتای همــکاری و مشــارکت جهــت اجــرای‬ ‫طــرح پوشــش اجبــاری بیمــه ســامت همگانــی در اســتان‪ ،‬اعــام کــرد‪« :‬دفاتــر‬ ‫پیشــخوان طــرف قــرارداد در ســطح اســتان ســاالنه بــرای تمدیــد‪ ،‬تعویــض و صــدور‬ ‫دفترچه هــای بیمــه ســامت ‪ ۸۵۰‬هــزار جلــد دفترچــه بیمــه ســامت صــادر و بــه‬ ‫بیمه شــدگان تحویــل می دهنــد»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫ذخیره سازی ‪ 20‬هزارتن شن و نمک‬ ‫در راهدارخانه های اردبیل‬ ‫لو نقــل جــاده ای اســتان اردبیــل گفت‪:‬‬ ‫پرویــن حســینی‪ /‬مدیــرکل راهــداری و حم ‬ ‫«جهــت بازگشــایی محورهــا امســال ‪ 20‬هزارتــن شــن و نمــک خریــداری شــده و در‬ ‫انبارهــا و راهدارخانه هــا ذخیره ســازی شــده اســت»‪ .‬علــی رحمتــی بابیان اینکــه بــا‬ ‫تــاش راهــداران دیــار ســبالن کلیــه محورهــای مواصالتــی اســتان اردبیــل باز اســت‬ ‫و تــردد در انهــا جریــان دارد‪ ،‬افــزود‪« :‬هم اکنــون شــاهد بــارش بــرف در محورهــای‬ ‫اردبیــل‪ ،‬مشکین شــهر محــدوده ســه راهی صحــرا‪ ،‬رضــی بــه گرمــی و گردنــه‬ ‫حیــران هم چنیــن مه گرفتگــی در ورودی ســرعین و محــور خلخــال بــه اســالم‬ ‫لو نقــل اســتان اردبیــل‬ ‫هســتیم»‪ .‬دبیــر کمیســیون مدیریــت اجرایــی ایمنــی حم ‬ ‫برف روبــی و نمک پاشــی مرتــب جاده هــا توســط راهــداران را خاطرنشــان کــرد و‬ ‫افــزود‪ 286 « :‬دســتگاه ماشــین االت ســبک و ســنگین بــا ‪ 435‬نفــر نیــروی انســانی‬ ‫در قالــب ‪ 110‬اکیــپ راهــداری جهــت انجــام عملیــات بــرف روبــی و بازگشــایی‬ ‫در محورهــا و گردنه هــای اســتان مســتقر هســتند»‪ .‬عضــو شــورای اداری اســتان‬ ‫اردبیــل از مــردم خواســت قبــل از ســفر بــا ســامانه ‪ 141‬مرکــز مدریــت راه هــای اداره‬ ‫کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای اســتان اردبیــل تمــاس گرفتــه و از اخریــن‬ ‫وضعیــت راه هــا مطلــع شــوند‪ .‬رئیــس کمیتــه حمل ونقــل ســتاد اجرایــی خدمــات‬ ‫ســفر اســتان اردبیــل‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬مــردم و مســافران عزیــز حتمـاً خــودروی خود‬ ‫را بــه تجهیــزات زمســتانی به ویــژه زنجیرچــرخ مجهــز کننــد و در روزهــای برفــی و‬ ‫بارانــی بــا رعایــت کامــل قوانیــن رانندگــی کننــد»‪.‬‬ ‫محسن شیرازی نژاد‬ ‫وجــود صنایــع االینــده و انتقــال برخــی از‬ ‫صنــوف مزاحــم و مشــکالت کالن شــهر تهــران‬ ‫بــه شهرســتان ری‪ ،‬ایــن شهرســتان را بــه‬ ‫کانــون الودگــی هــوا و انتشــار بــوی نامطبــوع‬ ‫تبدیــل کــرده اســت و همیــن موضــوع‬ ‫نفــس مــردم جنــوب پایتخــت را تنــگ‬ ‫می کنــد‪ .‬شهرســتان ری بــا جمعیتــی حــدود‬ ‫یک میلیون نفــر در جنــوب اســتان تهــران‬ ‫واقــع شــده و ایــن شهرســتان بــا برخــورداری‬ ‫از شــهرک ها و لکه هــای صنعتــی و صنفــی‬ ‫به عنــوان قطــب صنعتــی در پهنــه جنوبــی‬ ‫پایتخــت مطــرح اســت‪ .‬به گــزارش ایرنــا؛‬ ‫وجــود صنایــع االینــده ای ماننــد کارخانــه‬ ‫ســیمان تهــران و پاالیشــگاه شــهید تندگویــان‬ ‫در کنــار مجتمــع پــردازش پســماندهای کالن‬ ‫شــهر تهــران در ارادکــوه کهریــزک و عبــور‬ ‫کامیون هــای ســنگین ‪ ۱۷‬اســتان جنوبــی‬ ‫کشــور شهرســتان ری را تبدیــل بــه کانــون‬ ‫الودگــی هــوا و انتشــار بــوی نامطبــوع در‬ ‫اســتان تهــران کــرده اســت‪ .‬انتشــار بــوی‬ ‫نامطبــوع در شــهر تهــران یکــی از مشــکالت‬ ‫اساســی اخیــر پایتخت نشــینان اســت کــه‬ ‫در ایــن میــان ســامت ســاکنان شهرســتان‬ ‫ری به عنــوان نزدیک تریــن افــراد بــه کانــون‬ ‫اصلــی انتشــار بــوی نامطبــوع و االینده بیشــتر‬ ‫از همــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد‪ .‬ایــن‬ ‫درحالی ســت که رئیــس اداره ســامت هــوا‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمــان و امــوزش پزشــکی‬ ‫پیشــتر گفتــه بــود‪« :‬منشــاء بــوی بــد تهــران‪،‬‬ ‫دفــن زبالــه در کهریــزک نیســت بلکــه صنایــع‬ ‫گوگردی ســت کــه در زمــان پایــداری هــوا‬ ‫میــزان االیندگــی انهــا تشــدید می شــود»‪.‬‬ ‫عبــاس شاهســونی افــزود‪« :‬بــوی بــدی کــه‬ ‫در روزهــای اخیــر در تهــران احســاس شــد‪،‬‬ ‫گازی بــا منشــاء ترکیبــات گوگردی ســت کــه‬ ‫می توانــد دی اکســید گوگــرد یــا ترکیبــات‬ ‫دیگــری از گوگــرد باشــد و نمی توانــد بــه دفــن‬ ‫زبالــه ارتبــاط داشــته باشــد»‪ .‬ایــن مســئول‬ ‫ادامــه داد‪« :‬با توجه بــه نــوع بــوی بــدی کــه در‬ ‫هــوای تهــران احســاس شــده‪ ،‬مشــخص شــده‬ ‫کــه جهــت ان از جنــوب بــه شــمال اســت‪.‬‬ ‫ایــن بــو بــه صنایعــی کــه گازهــای گوگــردی‬ ‫منتشــر می کننــد‪ ،‬مرتبــط باشــد و احتمــال‬ ‫نشــت گاز از برخــی صنایــع جنــوب تهــران‬ ‫مثــ ً‬ ‫ا پاالیشــگاه وجــود دارد به خصوص اینکــه‬ ‫بویــی شــبیه ان طــی دوســال گذشــته در‬ ‫یکــی از شــهرهای خوزســتان کــه پاالیشــگاه‬ ‫دارد نیــز منتشــر شــده بــود»‪ .‬اســتاندار تهــران‬ ‫نیــز روز بیســت و ششــم اذرمــاه در جلســه‬ ‫بررســی انتشــار بــوی نامطبــوع در مناطــق‬ ‫مختلــف شــهر تهــران در جمــع خبرنــگاران‬ ‫گفتــه بــود‪« :‬علــت انتشــار بــوی نامطبــوع در‬ ‫پایتخــت از محــل دفــع زباله هــای اراد کــوه‬ ‫و کارخانــه ســیمان ری اســت»‪ .‬انوشــیروان‬ ‫محســنی بندپــی با بیان اینکــه نتایــج علمــی‬ ‫و کارشناســی ایــن معضــل کــه در روزهــای ‪۱۱‬‬ ‫و ‪ ۲۳‬اذر مــاه امســال اعــام شــده‪ ،‬حاکی ســت‬ ‫کــه ســه نــوع امونیــاک‪ sh۲ ،‬و ‪ so۲‬در تهــران‬ ‫متصاعــد شــده اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬کارخانــه‬ ‫ســیمان تهــران از گاز مــازوت اســتفاده مــی‬ ‫کــرد کــه مقــرر شــد ســوخت ان تغییــر کند»‪.‬‬ ‫الودگی هوا حق زندگی سالم را‬ ‫از مردم شهرستان ری گرفته است‬ ‫مریــم محمــدی؛ فعــال زیســت محیطی در‬ ‫ادامــه ایــن گــزارش گفــت‪« :‬الودگــی هــوا و‬ ‫مشــکالت زیســت محیطی کــه به واســطه‬ ‫وجــود صنایــع مختلــف در شهرســتان‬ ‫ری وجــود دارد‪ ،‬حــق زندگــی ســالم را از‬ ‫مــردم ایــن منطقــه گرفتــه اســت»‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به اینکه کنترل نشــدن االینده هــای‬ ‫محیطــی در ارتقــای ســامت انســان و بهبــود‬ ‫کیفیــت زندگــی نقــش اساســی و غیر قابــل‬ ‫چشم پوشــی دارد‪ ،‬افــزود‪« :‬شهرســتان ری‬ ‫به دلیــل تبدیل شــدن بــه قطــب صنعتــی‬ ‫پایتخــت و وجــود هــزار واحــد صنعتــی‬ ‫بــزرگ و کوچــک کــه هــر کــدام ایندگــی‬ ‫زیســت محیطی خــاص خــود را دارنــد‪،‬‬ ‫هم اکنــون یکــی از نقــاط الــوده اســتان تهــران‬ ‫محســوب می شــود»‪ .‬ایــن کارشــناس محیــط‬ ‫زیســت ادامــه داد‪« :‬قرارگیــری در مســیر‬ ‫‪ ۱۷‬اســتان جنوبــی و وجــود انبارهــای بــزرگ‬ ‫کشــور در شهرســتان ری‪ ،‬ایــن منطقــه را محل‬ ‫عبــور و مــرو گســترده کامیون هــای ســنگین‬ ‫کــرده اســت کــه همیــن امــر یکــی از دلیــل‬ ‫افزایــش ذرت معلــق در هواســت»‪ .‬محمــدی‬ ‫عنــوان کــرد‪« :‬پدیــده پسماند ســوزی‪،‬‬ ‫اتــش زدن الســتیک کامیون هــای بــرای‬ ‫اســتحصال ســیم ها فلــزی‪ ،‬تولیــد زغــال در‬ ‫کوره هــای ســنتی در کنــار الودگــی ناشــی‬ ‫از دپــو پســماندهای تهــران در اراد کــوه حــق‬ ‫زندگــی ســالم را از شــهروندان شهرســتان‬ ‫ری گرفتــه اســت»‪ .‬ایــن کارشــناس محیــط‬ ‫زیســت یــاداور شــد‪« :‬االینده هــای موجــود‬ ‫در هــوا اثــار زیــان بــار متعــددی بــر جســم‬ ‫و روح افــراد بــه جــای مــی گــذارد بــه گونــه‬ ‫ای کــه ایــن عــوارض حتــی ســال ها افــراد را‬ ‫در گیــر خــود می کنــد و در بســیاری از مــوارد‬ ‫در طوالنــی مــدت بــروز پیــدا می کننــد»‪.‬‬ ‫شهرستان ری حیاط خلوت مشکالت‬ ‫زیست محیطی تهران شده است‬ ‫رئیــس شــورای اســامی شهرســتان ری نیــز‬ ‫در جلســه بررســی مشــکالت پســماند ایــن‬ ‫شهرســتان با بیان اینکــه کالن شــهر تهــران‬ ‫تمامــی مشــکالت زیســت محیطــی خــود را‬ ‫بــدون هیچ گونــه تغییــری بــه شهرســتان‬ ‫ری تحمیــل می کنــد‪ ،‬افــزود‪« :‬امــروز ری‬ ‫بــه حیاط خلــوت تجمیــع مشــکالت پایتخــت‬ ‫تبدیــل شــده اســت»‪ .‬حســن خلیل ابــادی‬ ‫افــزود‪« :‬امــروز شهرســتان ری به واســطه‬ ‫قرارگیــری در جنــوب پایتخــت از وجــود‬ ‫شــورای و مدیریــت شــهری مســتقل محــروم‬ ‫شــده و همیــن امــر موجــب مورد ظلــم ‬ ‫قرا گرفتــن و سرریز شــدن مشــکالت‬ ‫کالن شــهر تهــران بــه ایــن منطقــه شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه شــاخص‬ ‫الودگــی هــوای شــهرری همیشــه ‪ ۴۰‬درجــه‬ ‫الوده تــر از نواحــی مختلــف تهــران اســت‪،‬‬ ‫عنــوان کــرد‪« :‬هــوای الــوده ری حاصــل‬ ‫بی تدبیــری مســئوالن در انتقــال صنایــع‬ ‫مزاحــم و االینــده‪ ،‬پســماندها و ســایر‬ ‫معضــات زیســت محیطی کالن شــهر تهــران‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد؛‬ ‫بهره مندی بیش از ‪ ۲۷‬میلیون واحد تحت پوشش خانگی از نعمت گاز طبیعی‬ ‫طراحی و تولید‬ ‫ورق های ویژۀ خطوط انتقال اب خلیج فارس‬ ‫احســان عالیخانــی‪ /‬رئیــس واحــد تروپروســس فــوالد مبارکــه از طراحــی و تولیــد‬ ‫ورقهای ویـــــــــژه خطــــــوط انتقــــــــال اب خلیج فارس (گرید ‪)API X65‬‬ ‫در ایــن شــرکت خبــر داد‪ .‬علیرضــا مولــوی زاده در تشــریح انگیــزۀ فــوالد مبارکــه‬ ‫از تولیــد ایــن محصــول خــاص‪ ،‬گفــت‪« :‬در پــی درخواســت صنایــع لوله ســازی‬ ‫درخصــوص تولیــد گریــد ‪ ،API X65‬طراحــی و تولیــد ان مطابــق اســتاندارد‬ ‫مربوطــه (‪ )API 5L-PSL2‬در دســتور کار واحــد متالــورژی و روش هــای تولیــد‬ ‫و ســایر بخشــهای مرتبــط شــرکت قــرار گرفــت»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه کالف‬ ‫فــوالدی مذکــور بــا ابعــاد درخواســتی مشــتری ‪ 15*1500‬میلیمتــر تولیــد شــده‬ ‫و دارای حداقــل اســتحکام تســلیم ‪ ksi 65‬معــادل ‪ 450‬مگاپاســکال و حداقــل‬ ‫اســتحکام کششــی ‪ 535‬مگاپاســکال اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬ویژگــی ایــن گریــد‪ ،‬اســتحکام‬ ‫بــاال و در نتیجــه امــکان کاهــش ضخامــت ورق مصرفی ســت»‪ .‬در همین خصــوص‬ ‫حســن شــرافت (کارشــناس تروپروســس) نیــز افــزود‪« :‬پــس از تعییــن انالیــز‬ ‫مناســب‪ ،‬ســایر پارامترهــای تولیدی مشــتمل بــر اعمال دســتورالعمل نــورد ‪APIM‬‬ ‫به منظــور حصــول خــواص مکانیکــی موردنظــر اســتاندارد مربوطــه مشــخص شــد و‬ ‫بــا در نظر گرفتــن انالیــز و پارامترهــای طراحــی مناســب‪ ،‬در ابعــاد مــورد درخواســت‬ ‫مشــتری بــا موفقیــت تولیــد شــد»‪.‬‬ ‫بــه ایــن منطقــه جنوبــی پایتخــت اســت»‪.‬‬ ‫خلیل ابــادی یــاداور شــد‪« :‬امــروز بــه لطــف‬ ‫حمــل پســماندهای تهــران بــه کهریــزک‬ ‫شــاهد تجمیــع کــوه زبالــه بــه ارتفــاع ‪ ۶۰‬متــر‬ ‫در ‪ ۱۰۰‬هکتــار از اراضــی مرغــوب کشــاورزی‬ ‫در اراد کــوه هســتیم کــه بــوی نامطبــوع و‬ ‫مشــکالت ترافیکــی حمــل ایــن پســماندها‬ ‫توســط ســیم تریلرهــای شــهرداری گریبــان‬ ‫مــردم ایــن منطقــه را گرفتــه اســت»‪ .‬وی‬ ‫افــزود‪« :‬امــروز باندهــای مخوفــی پشــت‬ ‫تجــارت پســماندهای تهــران وجــود دارنــد‬ ‫کــه اجــازه هرگونــه تغییــر در مدیریــت ان‬ ‫را نمی دهنــد»‪ .‬خلیل ابــادی یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«زبالــه در همــه جــای دنیــا بــا عنــوان طــای‬ ‫کثیــف شــناخته می شــود در تهــران نیــز مــا‬ ‫همیــن نــگاه را داریــم ولــی انتظــار داریــم‬ ‫مســئوالن ایــن امــر کار تفکیــک و تبدیــل‬ ‫زبالــه را در مناطقــی کــه تولیــد می شــود‪،‬‬ ‫انجــام دهنــد»‪ .‬عضــو شــورای اســامی تهــران‪،‬‬ ‫ری و تجریــش اضافــه کــرد‪« :‬شــیرابه هایی‬ ‫کــه از کوه هــای پســماند در اراد کــوه ایجــاد‬ ‫شــده اند‪ ،‬بر اســاس یافته هــای علمــی‬ ‫‪ ۴۰۰‬برابــر فاضالب هــای روان موجــب الودگــی‬ ‫محیــط زیســت می شــوند»‪.‬‬ ‫واحدهای االینده شهرستان ری‬ ‫به صورت شبانه روزی پایش می شوند‬ ‫رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان‬ ‫ری در ادامــه ایــن گــزارش از تشــدید‬ ‫برخــورد بــا متخلفــان زیســت محیطــی طــی‬ ‫یک ماه اخیــر خبــر داد و گفــت‪« :‬واحدهــای‬ ‫االینــده جنــوب تهــران از ابتــدای اذرمــاه‬ ‫کــه شــرایط ســکون جــوی و تجمیــع‬ ‫االینده هــای اغــاز شــده اســت‪ ،‬به صــورت‬ ‫شــبانه روزی پایــش می شــوند»‪ .‬زهــره‬ ‫عبادتــی با اشــاره به اینکه ‪ ۲۰۰‬واحــد االینــده‬ ‫در طــی یک مــاه اخیــر مــورد پایــش زیســت‬ ‫محیطــی قــرار گرفته انــد‪ ،‬افــزود‪ ۲۵« :‬واحــد‬ ‫االینــده هــوا در شهرســتان ری اخطاریــه‬ ‫زیس ـت محیطی دریافــت کردنــد»‪ .‬وی عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬واحدهــای تولیــد بتــن‪ ،‬قیــر‪ ،‬اســفالت‪،‬‬ ‫ریخته گــری‪ ،‬اجــر نســوز‪ ،‬گــچ و معــادن شــن‬ ‫و ماســه کــه در تولیــدات خــود از ســوخت های‬ ‫فســیلی اســتفاده مــی کننــد‪ ،‬مــورد پایــش‬ ‫قــرار گرفته انــد»‪.‬‬ ‫استفاده از سوخت مازوت‬ ‫در کارخانه سیمان تهران متوقف شد‬ ‫رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان‬ ‫ری با اشــاره به اینکه پاالیشــگاه و کارخانــه‬ ‫ســیمان تهــران به دلیــل باال بــودن مــواد‬ ‫االینــده هــوا در خروجــی دودکش هایشــان‬ ‫به صــورت ویــژه و شــبانه روزی مــورد‬ ‫پایــش قــرار می گیرنــد‪ ،‬گفــت‪« :‬اســتفاده‬ ‫از ســوخت مــازوت (نفــت کــوره) به دلیــل‬ ‫ایجــاد الودگــی شــدید هــوا در کارخانــه‬ ‫ســیمان تهــران متوقــف شــد»‪ .‬عبادتــی‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬اســتفاده از ســوخت مــازوت‬ ‫به دلیــل تولیــد گاز دی اکســید گوگــرد‬ ‫(‪ )SO۲‬و گاز تــرش (‪ )H۲S‬کــه موجــب‬ ‫الودگــی هــوا و انتشــار بــوی نامطبــوع‬ ‫می شــد‪ ،‬در کارخانــه ســیمان تهــران‬ ‫متوقــف شــده اســت»‪ .‬وی با بیان اینکــه‬ ‫هم اکنــون کارخانــه ســیمان تهــران بــا‬ ‫گاز شــهری کار مــی کنــد‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کــرد‪« :‬اداره گاز طــی فصــول ســرد ســال‬ ‫به دلیــل مصــرف بــاالی خانگــی گاز صنایــع‬ ‫را قطــع می کنــد؛ به همین دلیــل بســیاری‬ ‫از صاحبــان صنایــع بــه ســمت اســتفاده از‬ ‫ســوخت مــازوت (نفــت کــوره) می رونــد کــه‬ ‫همیــن امــر موجــب الودگــی هــوا می شــود»‪.‬‬ ‫عبادتــی یــاداور شــد‪« :‬اســتفاده از ســوخت‬ ‫مــازوت (نفــت کــوره) در صنایــع اســتان‬ ‫تهــران ممنــوع اســت و بازرســان اداره محیــط‬ ‫زیســت شهرســتان ری بــا پایــش ‪ ۲۴‬ســاعته‬ ‫صنایــع جنــوب تهــران از بــا هر گونــه تخلــف‬ ‫به شــدت برخــورد می کننــد»‪.‬‬ ‫اداره محیط زیست شهرستان ری با‬ ‫هرگونه پسماند سوزی به شدت برخورد‬ ‫می کند‬ ‫عبادتــی با اشــاره به اینکه پسماندســوزی‬ ‫یکــی از منابــع عمــده االیندگــی در جنــوب‬ ‫پایتخت اســت‪ ،‬تصریــح کرد‪« :‬پسماندســوزان‬ ‫بیشــتر مواقــع ســاعت های پایانــی روز و‬ ‫شــب ها اقــدام بــه ایــن کار می کننــد‬ ‫کــه در صــورت مشــاهده به شــدت بــا ایــن‬ ‫افــراد برخــورد می شــود»‪ .‬وی عنــوان‬ ‫کــرد‪« :‬بازرســان اداره محیــط زیســت طــی‬ ‫یک هفتــه گذشــته ‪ ۲۳‬مــورد پســماند ســوزی‬ ‫را اطفــاء و دونفــر را نیــز در همین زمینــه بــه‬ ‫دســتگاه قضایــی معرفــی کرده انــد»‪ .‬عبادتــی‬ ‫یــاداور شــد‪« :‬پسماندســوزان با حمــل مقادیر‬ ‫زیــادی الســتیک کامیــون‪ ،‬ســیم و کابــل‬ ‫بــرق‪ ،‬و ســایر مــوارد صنعتــی بــه مناطــق‬ ‫جنوبــی شهرســتان ری اقــدام بــه ســوزاندن‬ ‫بــرای اســتحصال ســیم های فلــزی و ســایر‬ ‫اقــام می کننــد کــه همین امــر موجــب‬ ‫ایجــاد الودگــی هــوا و مــه در هــوای جنــوب‬ ‫شهرســتان ری به ویــژه در بخــش کهریــزک‬ ‫و فشــافویه می شــود»‪.‬‬ ‫‪ ۱۱۰‬کوره زغال گیری‬ ‫در کهریزک تخریب شد‬ ‫رئیــس اداره محیــط زیســت شهرســتان‬ ‫ری یکــی دیگــر از منابــع االینــده هــوا و‬ ‫کانــون بــوی نامطبــوع در جنــوب تهــران‬ ‫را کوره هــای غیــر مجــاز زغال گیــری در‬ ‫بخــش کهریــزک عنوان کــرد و گفــت‪۱۱۰« :‬‬ ‫کــوره زغــال گیــری طــی ‪ ۱۰‬روز گذشــته‬ ‫در روســتاهای بخــش کهریــزک تخریــب‬ ‫شــدند»‪ .‬عبادتــی با بیان اینکــه کوره هــای‬ ‫زغال گیــری توســط اتبــاع بیگانــه و به صــورت‬ ‫غیرمجــاز و االینــده در ایــن منطقــه شــکل‬ ‫گرفتــه و فعــال هســتند‪ ،‬افــزود‪« :‬حمــل‬ ‫پســماندهای درختــان کالن شــهر تهــران‬ ‫بــه کهریــزک موجب شــده ایــن کوره هــای‬ ‫غیر مجــاز ایجــاد شــوند»‪ .‬وی یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬کوره هــای زغال گیــری بــا انتشــار‬ ‫مســتقیم دود و گازهــای ســمی در روســتاها‬ ‫و مناطــق مســکونی جنــوب پایتخــت موجــب‬ ‫الودگــی هــوا در ســطح ایــن منطقــه شــده‬ ‫اســت کــه مقابلــه بــا انــزی نیازمنــد کمــک‬ ‫ســایر دســتگاه ها از جملــه اداره جهــاد‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬منابــع طبیعــی و بخشــداری ها‬ ‫و دهیاری ها ســت»‪.‬‬ ‫یاسر وطن پور ازغندی‬ ‫مدیرعامــل شــرکت ملــی گاز ایــران‬ ‫بابیان اینکــه ‪ ۷۵‬درصــد ســبد تولیــد‬ ‫انــرژی کشــور گاز طبیعی ســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫«در حال حاضــر بیــش از ‪ ۲۷‬میلیــون‬ ‫واحــد تحــت پوشــش شــهری و روســتایی‬ ‫از نعمــت گاز طبیعــی برخــوردار هســتند»‪.‬‬ ‫حســن منتظــر تربتــی در نشســت تخصصی‬ ‫اموزشــی روســای روابــط عمومــی شــرکت‬ ‫ملــی گاز ایــران کــه بــه میزبانــی پاالیشــگاه‬ ‫خانگیــران در مشــهد برگــزار شــد‪ ،‬افــزود‪:‬‬ ‫«در حال حاضــر ‪ ۹۵‬درصــد جمعیــت‬ ‫کشــور تحــت پوشــش گاز طبیعــی قــرار‬ ‫دارنــد و شــرکت ملــی گاز ایــران بــه زودی‬ ‫نخســتین رتبــه اقتصــادی کشــور را پیــدا‬ ‫خواهــد کــرد و صنعــت گاز‪ ،‬بزرگ تریــن‬ ‫موتــور محرکــه اقتصــادی کشــور خواهــد‬ ‫شــد»‪ .‬وی خطــاب بــه روســای روابــط‬ ‫عمومی هــای شــرکت ملــی گاز ایــران‪،‬‬ ‫گفــت‪« :‬فعالیت هــای روابــط عمومــی‬ ‫تلفیقــی از کارعلمــی و هنری ســت و‬ ‫روابــط عمومی هــا بــا انجــام برنامه ریــزی‬ ‫و حرکــت هدفمنــد در فعالیت هــای خــود‬ ‫بتواننــد در خوش نامــی یــک ســازمان‬ ‫تاثیرگــذار باشــند»‪ .‬منتظــر تربتــی جــذب‬ ‫مخاطــب را از دیگــر فعالیت هــای روابــط‬ ‫عمومی هــا دانســت و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«صنعــت گاز‪ ،‬کاالیــی را تولیــد می کنــد‬ ‫کــه همــه مــردم از ان اســتفاده می کننــد و‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬روابــط عمومی هــا بــا انجــام‬ ‫برنامه هــای تبلیغاتــی در رونــد اســتفاده‬ ‫درســت از گاز و کاهــش مصــرف بهینــه بــه‬ ‫مــردم اطالع رســانی می کننــد؛ امــا بــا تمــام‬ ‫اقدامــات صورت گرفتــه‪ ،‬فعالیت هــا بایــد‬ ‫به نحوی باشــد که بــر مخاطــب اثرگــذاری‬ ‫داشــته باشــد»‪ .‬تربتــی با اشــاره به اینکه‬ ‫روزانــه شــاهد افزایــش تولیــد گاز طبیعــی‬ ‫هســتیم‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬یکــی دیگــر از‬ ‫فعالیت هــای روابــط عمومی هــا تــاش‬ ‫در حــوزه مســئولیت اجتماعــی و ایفــای‬ ‫وظیفــه در ایــن حیطــه اســت و صنعــت‬ ‫گاز امــروز گرما بخــش کانــون خانواده هــا‬ ‫شــده؛ به طوری کــه در حال حاضــر‬ ‫بیــش از ‪ ۲۷‬میلیــون واحــد تحــت پوشــش‬ ‫شــهری و روســتایی از نعمــت گاز طبیعــی‬ ‫برخــوردار هســتند و ‪۹۵‬درصــد جمعیــت‬ ‫تحــت پوشــش قــرار دارنــد»‪ .‬مدیرعامــل‬ ‫شــرکت ملــی گاز ایــران با اشــاره به اینکه‬ ‫بهینه ســازی مصــرف و صــادرات گاز باعــث‬ ‫رونــق اقتصــاد کشــور خواهــد شــد‪ ،‬اضافــه‬ ‫کــرد‪« :‬صــادرات گاز ضمــن درامدزایــی‬ ‫بــرای کشــور باعــث ایجــاد امنیــت بــرای‬ ‫کشــور خواهــد بــود»‪ .‬تربتــی خاطر نشــان‬ ‫کــرد‪« :‬شــرکت ملــی گاز ایــران در انجــام‬ ‫فعالیت هــای بیرونــی ســازمان اثربخشــی‬ ‫زیــادی دارد و ایــن تاثیرگــذاری در‬ ‫ارگان هــای سیاســی از جملــه مجلــس‬ ‫شــورای اســامی و در بیــن مخاطبیــن مــا‬ ‫نمــود پیــدا کــرده و ایــن امنیــت هــم در‬ ‫داخــل و خــارج باعــث پایــداری تولیــد شــده‬ ‫اســت»‪ .‬وی بابیان اینکــه گاز مهم تریــن‬ ‫کاالیی ســت کــه بعــد از انقــاب وارد‬ ‫زندگــی مــردم شــده اســت‪ ،‬یــاداور شــد‪:‬‬ ‫«صنعــت گاز یکــی از شــاخصه های نظــام‬ ‫اسالمی ســت کــه بــه ایجــاد رفــاه و عدالــت‬ ‫اجتماعــی و باعــث اســایش مــردم شــده و‬ ‫توســعه گازرســانی در کشــور امــروز یــک‬ ‫خبــر شــیرین بــرای مــردم اســت»‪.‬‬ ‫سینا غریب‬ ‫افزایش سرمایه گذاری در حوزه گردشگری گرگان‬ ‫افزایــش ســرمایه گذاری در حــوزه گردشــگری‪ ،‬جــذب گردشــگر‪ ،‬برخــی‬ ‫پروژه هــای مهــم از جملــه شــهربازی‪ ،‬بــازار مــوزه گــرگان‪ ،‬ســایت سورتمه ســواری‬ ‫و زیپ الیــن و غیــره مهم تریــن موضوعــات در دویســت و ســومین جلســه علنــی‬ ‫شــورای اســامی شــهر گــرگان بــود‪ .‬رســیدگی الیحــه مســاعدت مالــی بــه‬ ‫برخــی شــهروندان نخســتین موضوعــی بــود کــه در جلســه شــورا مطــرح شــد‪.‬‬ ‫اعضــای شــورا بــا مســاعدت مالــی ‪48‬میلیون ریالــی بــه ‪ 22‬نفــر از شــهروندانی‬ ‫کــه مددجــوی کمیتــه امــداد و بهزیســتی بودنــد‪ ،‬موافقــت کردنــد‪ .‬همچنیــن‬ ‫الیحــه بعــدی کــه دربــاره مســاعدت مالــی بــه خانــواده ای کــه دارای ســه معلــول‬ ‫بــود نیــز مــورد موافقــت اعضــای شــورا قــرار گرفــت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه مبلــغ‬ ‫کمــک مالــی از ‪ 20‬میلیون ریــال بــه ‪ 50‬میلیون ریــال افزایــش پیــدا کــرد‪.‬‬ ‫الیحــه بعــدی مربــوط بــه خریــد ســخت افزار و نرم افــزار فایــروال بــه مبلــغ‬ ‫دومیلیارد ریــال بــرای پشــتیبانی از سیســتم جامــع اداری مالــی‪ ،‬مانیتورینــگ و‬ ‫فیبرنــوری بــود کــه ایــن الیحــه نیــز رای موافــق اعضــای شــورا را به دســت اورد‪.‬‬ ‫امــا حضــور شــهرداری گــرگان در نمایشــگاه بین المللــی گردشــگری تهــران یکــی‬ ‫از الیحه هــای پربحــث بــود کــه تقریبــا تمامــی اعضــای شــورا نســبت بــه شــرکت‬ ‫شــهرداری گــرگان در ایــن نمایشــگاه اتفــاق نظــر داشــتند و ان را فرصــت خوبــی‬ ‫بــرای جــذب ســرمایه گذار بــرای پروژه هــای گردشــگری و معرفــی جاذبه هــای‬ ‫تاریخــی و طبیعــی ایــن شــهر بــه گردشــگران و راهنمایــان گردشــگری دانســتند‪.‬‬ ‫جاذب ه گرگان فقط ناهارخوران نیست‬ ‫حســین ربیعــی؛ یکــی از اعضــای شــورای اســامی شــهر گــرگان گفــت‪:‬‬ ‫«یکــی از دســتاوردهای نمایشــگاه ســال قبــل‪ ،‬میزبانــی گــرگان از گردهمایــی‬ ‫سراســری راهنمایــان گردشــگری سراســر کشــور در اســفندماه امســال اســت»‪.‬‬ ‫وی با تاکید بــر تنــوع جاذبه هــای گردشــگری در گــرگان‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«بــرای معرفــی جاذبه هــای گردشــگری ایــن شــهر عمدت ـاً بــر روی ناهارخــوران‬ ‫تمرکــز کردیــم؛ ایــن در حالی س ـت که مــا ظرفیت هــای متفاوتــی بــرای جــذب‬ ‫گردشــگر داریــم»‪ .‬ربیعــی افــزود‪« :‬بســتکبال‪ ،‬پاییــز هزار رنــگ‪ ،‬ثبــت جهانــی‬ ‫جنگل هــای هیرکانــی‪ ،‬بافــت تاریخــی و غیــره تنهــا برخــی از ایــن جاذبه هاســت‬ ‫کــه بایــد انهــا را بــه گردشــگران معرفــی کنیــم»‪ .‬علی اصغــر یوســفی؛ دیگــر‬ ‫عضــو ایــن شــورا هــم با بیان اینکــه گردشــگری یکــی از پایه هــای درامــدی‬ ‫در کشــورهای توســعه یافته اســت‪ ،‬گفــت‪« :‬هزینه کــردن بــرای شــرکت‬ ‫در ایــن نمایشــگاه ها‪ ،‬ســرمایه گذاری بــرای اینــده اســت»‪ .‬ســیدمحمد‬ ‫مرتضــوی نیــز بیــان داشــت‪« :‬مــا پروژه هــای بــزرگ ســرمایه گذاری از جملــه‬ ‫بازارمــوزه گــرگان را در حــال اجــرا داریــم کــه هرچنــد بنا به دالیلــی ســرعت‬ ‫پــروژه انچنــان زیــاد نیســت؛ امــا جذابیت هــای زیــادی بــرای ســرمایه گذاران‬ ‫دارد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬اجــرای پروژه هــای زیرســاختی ماننــد شــهربازی و توجــه‬ ‫بــه مناطــق کم برخــوردار در اجــرای این گونــه پروژه هــا نیــز از دغدغه هــای‬ ‫مدیریــت شهری ســت»‪ .‬مرتضــوی بیــان داشــت‪« :‬در بافــت تاریخــی گــرگان‬ ‫نیــز شــبکه معابــر و جداره ســازی در حــال انجــام اســت و اقداماتــی کــه‬ ‫صورت گرفتــه سبب شــده بخــش خصوصــی نیــز بــه احیــای بافــت تاریخــی‬ ‫گــرگان و ســرمایه گذاری در ایــن بخــش ورود کنــد»‪ .‬وی گفــت‪« :‬فقــط در دو‬ ‫پــروژه شــهربازی و بــازار مــوزه‪ 500 ،‬میلیارد تومــان ســرمایه گذاری شــده‪ ،‬امــا‬ ‫در زمینــه تبلیغــات ایــن پروژه هــا کاری انجــام نداده ایــم»‪ .‬حمیدرضــا اقامالیــی؛‬ ‫رئیــس شــورا نیــز با بیان اینکــه ایجــاد زیرســاخت های گردشــگری در کنــار‬ ‫جــذب گردشــگر موضــوع مهمی ســت‪ ،‬عنــوان داشــت‪« :‬بایــد برخــی از پروژه هــا‬ ‫را به صورت جــدی در دســتور کار قــرار دهیــم‪ .‬همان طــور کــه بــه مــردم قــول‬ ‫دادیــم‪ ،‬بایــد شــهربازی را در دهــه فجــر امســال کلنگزنــی کنیــم و پروژه هــای‬ ‫دیگــری ماننــد سورتمه ســواری و زیپ الیــن را تعییــن تکلیــف کنیــم»‪.‬‬ ‫اطالعیه مخابرات منطقه‬ ‫درخصوص عدم ارسال پیامک قبض تلفن ثابت‬ ‫درپــی عــدم ارســال پیامــک قبــض تلفــن ثابــت بــرای تعــدادی از مشــترکان ‪ ،‬مخابــرات‬ ‫منطقــه گلســتان ضمــن پــوزش از مشــکالت به وجودامــده بــرای ان دســته از مشــتریان‬ ‫محتــرم ‪ ،‬پیگیری هــای الزم بــرای رفــع مشــکل از ســوی مخابــرات ایــران را انجــام داده‬ ‫اســت و امیــدوار اســت در مــاه اتــی‪ ،‬مشــکل به وجــود امــده در ســامانه ارســال پیامــک‬ ‫حــل شــده و پیامــک به موقــع بــرای تمامــی مشــتریان گرامــی ارســال شــود‪.‬‬ ‫برگزاری کارگاه نقد و تحلیل هنرهای تجسمی‬ ‫در حوزه هنری‬ ‫کارگاه نقــد و تحلیــل هنرهــای تجســمی بــا موضــوع «نمادشناســی و کاربــرد ان در‬ ‫هنــر ایــران» با حضــور صالــح زنگانــه‪ ،‬در محــل ایــن مرکــز برگــزار شــد‪ .‬مســئول‬ ‫واحــد هنرهــای تجســمی گفــت‪« :‬ایــن کارگاه اموزشــی از مجموعــه کارگاه هــای نقد‬ ‫هنرهــای تجسمی ســت کــه در ایــن جلســه بــا موضــوع «نمادشناســی و کاربــرد ان‬ ‫در هنــر ایــران» برگــزار شــد‪ .‬محمدرضــا عباس پــور در ادامــه با اشــاره به ادامــه‬ ‫برگــزاری سلســله کارگاه ها در هفته هــای اینــده گفــت‪« :‬کارگاه بعــدی با حضــور‬ ‫دکتــر محســن صحتــی‪ 28 ،‬دی مــاه ســاعت ‪ 17‬در محــل حــوزه هنــری گلســتان‬ ‫برگــزار خواهــد شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬حضــور در ایــن مجموعه کارگاه هــا بــرای تمامــی‬ ‫عالقه منــدان ازاد اســت و هنرمنــدان می تواننــد در زمــان اعالم شــده بــه ایــن‬ ‫مرکــز مراجعــه کننــد»‪.‬‬ ‫تقدیرو تشکر معاون منابع انسانی وزارت نیرو‬ ‫از مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫معــاون منابــع انســانی وزارت نیــرو طــی لوحــی از مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق‬ ‫گلســتان تقدیــر و تشــکر کــرد‪ .‬محمــد صالــح اولیــاء (معــاون تحقیقــات و منابع انســانی‬ ‫وزارت نیــرو) طــی لوحــی از علی اکبــر نصیــری (مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی بــرق‬ ‫گلســتان) بــه جهــت تدویــن ســند ملــی مرجــع معمــاری ســازمانی شــرکت های توزیــع‬ ‫نیــروی بــرق سراســر کشــور تقدیــر و تشــکر خــود را اعــام کــرد‪ .‬در بخشــی از ایــن‬ ‫لــوح تقدیــر امــده اســت‪ :‬از تــاش و زحمــات مســتمر جنابعالــی و همــکاران محتــرم ان‬ ‫شــرکت در تدویــن ســند ملــی مرجــع معمــاری ســازمانی شــرکت های توزیــع نیــروی‬ ‫بــرق سراســر کشــور کــه بــی شــک زمینــه بــروز تحولــی شــگفت در فرایند هــای اداری ‪،‬‬ ‫ارتقــاء بهــره وری و توســعه و پیشــرفت اهــداف دولــت الکترونیــک را در ســطح کشــور‬ ‫فراهــم خواهــد کــرد‪ ،‬تقدیــر و تشــکر نمــوده و از درگاه خداونــد متعــال برایتان ســامتی‬ ‫و توفیــق اســتمرار خدمتگــزاری را مســئلت دارم‪ / .‬محمــد صالح اولیاء (معــاون تحقیقات‬ ‫و منابــع انســانی وزارت نیــرو)‬ ‫توقیف سه دستگاه حفاری غیر مجاز‬ ‫در نه ماهه نخست سال جاری‬ ‫رئیــس اداره منابــع اب کردکــوی‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬ترکمــن و گمیشــان گفــت‪« :‬از ابتــدای ســال‬ ‫‪ 98‬تــا انتهــای اذر مــاه‪ ،‬تعــداد ســه دســتگاه حفــاری غیر مجــاز شــامل دو دســتگاه‬ ‫تراکتــوری و یــک دســتگاه اوگــر در محــدوده اداره منابــع اب کردکــوی‪ ،‬بندرگــز‪ ،‬ترکمن‬ ‫و گمیشــان توســط اکیپ هــای گشــت و بازرســی توقیــف و بــه پارکینــگ شــرکت اب‬ ‫منطق ـه ای منتقــل شــد»‪ .‬حســن درویشــی اظهــار کــرد‪« :‬بــا همــکاری و هماهنگــی‬ ‫مراجــع قضایــی و انتظامــی و حضــور نیروهــای گشــت و بازرســی اداره نســبت بــه‬ ‫توقیــف ایــن تعــداد دســتگاه اقــدام شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬حفــر غیر مجــاز یکــی از عوامــل‬ ‫اصلــی در افــت منابــع اب زیرزمینــی و اختــال در ارزیابی هــای منابــع و مصــارف اب‬ ‫زیرزمینی ســت»‪ .‬مهنــدس درویشــی از کلیــه بهره بــرداران اب هــای زیرزمینــی در ســطح‬ ‫شهرســتان خواســت تــا در حفاظــت از منابــع ارزشــمند اب زیرزمینــی بــا خــودداری از‬ ‫اضافــه برداشــت و حفــر چاه هــای غیر مجــاز بــه یــاری همــکاران صنعــت اب بیاینــد»‪.‬‬ ‫شناسایی و رفع نشت انشعاب یک اینچی‬ ‫با قدمت بیش از ‪30‬سال‬ ‫مدیــر امــور اب و فاضــاب گمیشــان از رفــع نشــت یــک انشــعاب یک اینــچ بــا جنــس‬ ‫پولیــکا بــا قدمــت بیــش از ‪30‬ســال خبــر داد‪ .‬علیرضــا احمــدی همدانــی گفــت‪« :‬امــور‬ ‫اب و فاضــاب گمیشــان در خصــوص کنتــرل نشــت وکاهــش هدررفــت اب شــهر‬ ‫گمیشــان اقــدام بــه شناســایی و رفــع نشــت انشــعابی بــا قطــر یک اینــچ و از جنــس‬ ‫پولیــکا باقدمــت بیــش از ‪30‬ســال کــرد کــه دراین اقــدام موفــق بــه بازیابــی نشــت بیش‬ ‫از ســه لیتر در ثانیه شــدند»‪.‬‬ ‫شهرری‬ ‫شهرستان‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬دی ‪ -1398‬شماره ‪1907‬‬ ‫محسنشیرازی نژاد‬ ‫‪7‬‬ ‫قائمشهر‬ ‫هستی اخوندی‬ ‫رئیس هیئت عامل ایمیدرو‪:‬‬ ‫الگوگیری از مدیریت کالن‬ ‫محور همگرایی روابط عمومی ها شود‬ ‫فرماندار ری‪:‬‬ ‫خط انتقال اب به شهرک صنعتی تهران‬ ‫باید در دستور کار قرار گیرد‬ ‫برگزاری ائین افتتاحیه طرح ‪ICDL‬‬ ‫اداره سواداموزی شهرستان‬ ‫احسان عالیخانی‬ ‫فرمانــدار ویــژه شهرســتان ری بااشــاره به اینکه اب هــای زیرزمینــی شــهرک صنعتــی‬ ‫تهــران به دلیــل مجــاورت بــا شــیرابه های اراد کــوه الــوده اســت‪ ،‬تاکیــد کــرد‪« :‬انتقــال‬ ‫اب شــرب و بهداشــتی بــه ایــن شــهرک بایــد در دســتور کار قــرار گیــرد»‪ .‬حســین‬ ‫توکلــی کجانــی در ششــمین جلســه کارگــروه اقتصــاد مقاومتــی و ســتاد تســهیل‪ ،‬رفــع‬ ‫و موانــع و مشــکالت تولیــد شهرســتان ری‪ ،‬اظهــار داشــت‪« :‬مســئوالن شــهرک صنعتی‬ ‫تهــران‪ ،‬شــرکت اب منطقـه ای و اداره اب کهریــزک بایــد در خصــوص انتقــال اب شــرب‬ ‫بــه ایــن شــهرک تفاهم نامــه ای امضــاء کننــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬دســتگاه های متولــی‬ ‫ابرســانی بــه شــهرک صنعتــی تهــران به دلیــل وجــود واحدهــای تولیــدی و صنعتــی‬ ‫فــراوان در ایــن مــکان بایــد دو برنامــه کوتاه مــدت و بلند مــدت طراحــی کننــد تــا‬ ‫کارافرینــان ایــن شــهرک فقــط فکــر تولیــد خــود باشــند»‪ .‬توکــی با اشــاره به اینکه چــاه‬ ‫اب شــهرک صنعتــی تهــران به دلیــل نفــوذ شــیرابه های اراد کــوه الــوده شــده اســت‪،‬‬ ‫عنــوان کــرد‪« :‬شــرکت اب منطقـه ای بــا باطل کــردن مجــوز ایــن چــاه و انتقــال اب بــه‬ ‫منطق ـه ای دیگــر می توانــد بخشــی از مشــکالت فعلــی ایــن شــهرک را حــل کننــد»‪.‬‬ ‫وی یــاداور شــد‪« :‬شــرکت اب و فاضــات منطقــه ‪ ۶‬تهــران بایــد بــا احــداث خــط‬ ‫لولــه انتقــال اب در ‪ ۶۰‬متــری شــوراباد بایــد اب شــرب ایــن شــهرک را تامیــن کنــد»‪.‬‬ ‫فرمانــدار شهرســتان ری در ادامــه ایــن جلســه بــا بررســی مشــکالت واحدهــای تولیدی‬ ‫در حــوزه مالیــات بــر عملکــرد و مالیــات بــر ارزش افــزوده‪ ،‬ابــراز کــرد‪« :‬اداره مالیاتــی‬ ‫و تامیــن اجتماعــی کــه از واحدهــای تولیــد مطالبــه دارنــد بایــد به گونـه ای مالیــات را‬ ‫اخــذ کننــد تــا خللــی در رونــد تولیــد و اشــتغال واحدهــا ایجــاد نشــود»‪ .‬توکلــی یــاداور‬ ‫شــد‪« :‬درامــد اصلــی کشــور در حــال حاضــر کــه تحریم هــای ظالمانــه علیــه ملــت‬ ‫ایــران وجــود دارد ماننــد گذشــته فــروش نفــت و صــادرات نیســت بلکــه فقــط مالیــات‬ ‫اســت کــه بــرای دریافــت ان نیــز دســتگاه های اجرایــی بایــد تــا حــد ممکــن مراعــات‬ ‫صاحبــان واحدهــای تولیــدی را کننــد»‪ .‬در ایــن جلســه مشــکالت طرح توســعه‪ ،‬تامین‬ ‫اب‪ ،‬تامیــن اجتماعــی‪ ،‬مشــکالت بهداشــتی‪ ،‬مالیــات بــر عملکــرد و مالیــات بــر ارزش‬ ‫افــزوده شــرکت صنعتــی کفــش نســیم ســحر‪ ،‬شــرکت صنعتــی هانی‪ ،‬شــرکت توســعه‬ ‫صنعتــی نصیــر مــوج گســترش و اتحادیــه صنــف انبارهــای کاالهــای تجــاری و اهــن‬ ‫فروشــان و همچنیــن مشــکالت تامیــن اب شــرب‪ ،‬محیــط زیســت و ســند مالکیــت‬ ‫اراضــی شــهرک صنعتــی تهــران واقــع در شــوراباد کهریــزک بررســی شــد‪.‬‬ ‫بهره برداری از شش مدرسه کهریزک‬ ‫در دهه فجر امسال‬ ‫رئیــس امــوزش و پــرورش بخــش کهریــزک با بیان اینکــه هم اکنــون ‪ ۱۰‬طــرح‬ ‫عمرانــی و اموزشــی در دســتور کار ایــن اداره قــرار دارد‪ ،‬گفــت‪« :‬شــش مدرســه بــا‬ ‫هــدف توســعه خدمــات امــوزش و رفــاه دانش امــوزان دهــه فجــر امســال در ایــن‬ ‫بخــش بــه بهره بــرداری می رســد»‪ .‬محمدرضــا افضلی نیــا اظهــار داشــت‪« :‬مدرســه‬ ‫‪ ۶‬کالســه در اســماعیل ابــاد مســتوفی بــا اعتبــار ‪ ۱۵‬میلیارد ریــال (خیرســاز و‬ ‫دولتــی)‪ ،‬مدرســه دو کالســه روســتای قلعــه نوچمــن بــا اعتبــار یک میلیــارد و‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون ریــال (خیرســاز)‪ ،‬دبیرســتان ‪ ۱۲‬کالســه پروفســور رزاقــی روســتای‬ ‫قمصــر بــا اعتبــار ‪ ۳۰‬میلیارد ریــال (خیرســاز و دولتــی)‪ ،‬مدرســه پنــج کالســه‬ ‫خیرســاز ســرمه روســتای مقیم ابــاد بــا اعتبــار ‪ ۱۵‬میلیارد ریــال (خیرســاز و دولتــی)‪،‬‬ ‫و همچنیــن مدرســه هشــت کالســه احمــدی بــا اعتبــار ‪ ۱۰‬میلیارد ریــال (خیرســاز و‬ ‫دولتــی) از طرح هایــی به شــمار می رونــد کــه در ایــام دهــه فجــر مــورد بهره بــرداری‬ ‫قــرار خواهــد گرفــت»‪ .‬وی با اشــاره به اینکه یــک بــاب مدرســه اســتثنایی در‬ ‫کهریــزک فعــال اســت‪ ،‬تصریــح کــرد‪« :‬ایــن مدرســه بــا هشــت کالس درس و ‪۱۰۰‬‬ ‫دانش امــوز اســتثنایی در شــیفت صبــح (دختــران) و بعد از ظهــر (پســران) وجــود‬ ‫دارد»‪ .‬رئیــس امــوزش و پــرورش بخــش کهریــزک افــزود‪« :‬دو مدرســه پســرانه‬ ‫متوســطه اول و دوم ویــژه ایتــام بــرای گــروه اســیب پذیر‪ ،‬ایتــام و فرزنــدان طــاق‬ ‫فعالیــت می کنــد کــه بــرای ایــن دانش امــوزان مشــاوره قــوی وجــود دارد و ایــن‬ ‫دانــش امــوزان مــورد حمایــت قــرار گرفته انــد»‪ .‬رئیــس امــوزش و پــرورش بخــش‬ ‫کهریــزک یــاداور شــد‪« :‬در مدرســه علی ابــن ابیطالــب باقرشــهر به صــورت پایلــوت‬ ‫ســالن ورزشــی چنــد منظــوره مجهــز بــه وســایل ورزشــی‪ ،‬صخــره نــوردی‪ ،‬بــاال‬ ‫رفتــن بــا طنــاب‪ ،‬نرده بان هــای طنابــی و ًّخرک هــای تعادلــی ویــژه دختــران ایجــاد‬ ‫شــده اســت»‪ .‬رئیــس امــوزش و پــرورش بخــش کهریــزک گفــت‪« :‬توســعه مــدارس‬ ‫کهریــزک یکــی از نیازهــای مهــم و اساســی بــه شــمار مـی رود تــا بتــوان پاســخگوی‬ ‫نیازهــای اموزشــی در منطقــه بــود»‪.‬‬ ‫تخفیف ‪ ۵۰‬درصدی برای صدور پروانه ساخت‬ ‫در بافت فرسوده شهرستان‬ ‫سرپرســت اداره راه وشهرســازی شهرســتان ری گفــت‪« :‬عالوه بــر تخفیــف ‪ ۵۰‬درصــدی‬ ‫عــوارض صــدور پروانــه ســاختمانی بـه ازای هــر واحــد مســکونی کــه در بافــت فرســوده‬ ‫احــداث یــا نوســازی شــود‪ ،‬مبلــغ ‪ ۵۰‬میلیون تومــان وام بــا بهــره نه درصــد پرداخــت‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬مهــدی نورمحمــدی گفــت‪ ۴۵« :‬هزار نفــر در باقرشــهر و حســن ابــاد‬ ‫شهرســتان ری در بافــت فرســوده ســکونت دارنــد کــه ایــن محله هــا دارای مشــکالت رو‬ ‫بنایــی و زیرســاختی هســتند»‪ .‬ایــن مســئول دوره مشــارکت ایــن تســهیالت را ‪ ۳۰‬مــاه‬ ‫اعــام کــرد و افــزود‪ ۵۰« :‬درصــد ایــن تســهیالت قابــل تقســیط و بقیــه پــس از پایــان‬ ‫مشــارکت تســویه می شــود»‪ .‬نورمحمــدی خاطرنشــان کــرد‪« :‬بافت هــای فرســوده‬ ‫دارای ریش ـه های ســکونتی ارزشــمند بــا غنــای فرهنگــی‪ ،‬اجتماعــی و معماری ســت‬ ‫و از طرفــی به خاطــر فرســودگی‪ ،‬نبــود دسترســی مناســب بــه خدمــات شــهری و‬ ‫بهداشــتی‪ ،‬مشــکالت اجتماعــی و امنیتــی و اســیب پذیری در برابــر زلزلــه‪ ،‬ســیل و‬ ‫اتش ســوزی و نیــز تطابق نداشــتن بازندگــی امــروز شــهری و شهرســازی مــدرن‪ ،‬دارای‬ ‫مشــکالتی هســتند کــه بــرای احیــاء و نوســازی ایــن بافت هــا دولــت تســهیالتی بــا‬ ‫شــرایط ویــژه در نظــر گرفتــه اســت»‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫فرسودگی ‪ ۳۵‬درصد از شبکه انتقال اب استان مرکزی‬ ‫بخــش معــدن و صنایــع معدنــی امــروز در حــال خدمات رســانی بــه‬ ‫ســایر اجــزای اقتصــاد کشــور اســت؛ به طوری کــه از هــر س ـه دالر‬ ‫ارز کشــور ‪ ،‬یــک دالر از ایــن حــوزه تامیــن می شــود‪ .‬به گــزارش‬ ‫روابط عمومــی ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع‬ ‫معدنــی ایــران (ایمیــدرو)؛ دکتــر خــداداد غریب پــور در نخســتین‬ ‫گردهمایــی مدیــران روابــط عمومــی ایمیــدرو و شــرکت های‬ ‫معدنــی و صنایــع معدنــی با تاکید بــر ایــن امــر‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«کارگــروه کنتــرل مدیریــت توانســته همگرایــی و هم راســتایی‬ ‫ملــی در ایــن حــوزه ایجــاد کنــد کــه پیــش از ایــن چنیــن‬ ‫انســجامی نداشــت»‪ .‬وی با تاکید بر اینکــه روابــط عمومی هــا‬ ‫نیــز پیــرو ایــن هم راســتایی شــوند‪ ،‬افــزود‪« :‬یکــی از تصمیمــات‬ ‫ایــن کارگــروه هدایــت ســود انباشــتۀ شــرکت ها بــه توســعه و‬ ‫سرمایه گذاری ســت و ایــن ســبب شــده کــه اینــدۀ معــدن و‬ ‫صنایــع معدنــی روشــن و درخشــان باشــد»‪ .‬به گفتــۀ غریبپــور‪،‬‬ ‫امســال ‪ 580‬میلیــون دالر طــرح در گلگهــر راه انــدازی شــده و‬ ‫ایــن مجموعــه ‪ 2.5‬میلیــارد دالر طــرح در دس ـت اجرا یــا راه انــدازی‬ ‫دارد؛ فــوالد مبارکــه تختال هــای ‪ API‬را بــا صرفه جویــی ســاالنه‬ ‫‪ 300‬میلیون یورویــی راه انــدازی کــرده‪ ،‬عملکــرد ملــی مــس در‬ ‫ش ـش ماه به انــدازه ‪ 12‬مــاه ســال قبــل بــوده و فــوالد خوزســتان‬ ‫بــه باالتریــن میــزان صــادرات رســیده اســت‪ .‬منطقــۀ ویــژه خلیــج‬ ‫فــارس نقــش ارزنــده ای در توســعۀ صــادرات و ارزاوری ایفــا‬ ‫می کنــد و همچنیــن الومینــای جاجــرم (بنابــر گــزارش ســازمان‬ ‫مدیریــت صنعتــی) ســریع ترین رشــد را در بیــن ‪ 500‬شــرکت‬ ‫به دســت اورده اســت»‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬بزرگ ترین بازار بورس می شود‬ ‫رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو ادامــه داد‪« :‬فــوالد مبارکــه بـه زودی‬ ‫بــا رســیدن بــه ســرمایۀ ‪ 21‬هزار میلیارد تومانــی از بزرگ تریــن‬ ‫هلدینــگ بــازار بــورس (پتروشــیمی خلیــج فــارس) ســبقت‬ ‫می گیــرد‪ .‬همچنیــن پــس از ان شــرکت مــس‪ ،‬چادرملــو و گلگهــر‬ ‫هــم افزایــش ســرمایه خواهنــد داشــت»‪.‬‬ ‫‪ 1.5‬میلیارد دالر طرح اماده راه اندازی‬ ‫وی بــا بیــان رشــد ‪ 15‬درصــدی صــادرات معــدن و صنایــع معدنــی‬ ‫در هشــت مــاه امســال و بیــش از پنج درصــدی تولیــد فــوالد‬ ‫خــام در ‪ 11‬مــاه ‪ ،2019‬گفــت‪« :‬حــوزۀ معــدن و صنایــع معدنــی‬ ‫بیــش از ‪ 1.1‬میلیــارد دالر طــرح از ابتــدای ســال ‪ 98‬راه انــدازی‬ ‫کــرده و ‪ 1.5‬میلیــارد دالر نیــز امــاده راه انــدازی دارد»‪ .‬رئیــس‬ ‫هیئت عامــل ایمیــدرو با اشــاره به اینکه حفــظ شــرایط تــوازن‬ ‫و همگرایــی بــه انــدازۀ ایجــاد ان ارزش دارد‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬روابــط‬ ‫عمومــی شــرکت های ایــن بخــش‪ ،‬سیســتم چندرســانه ای را‬ ‫در اطالع رســانی ها بــا تمرکــز بیشــتری بــه پیــش برنــد تــا‬ ‫مدیــران باالدســتی نیــز بــه ارائــۀ اطالعــات و دســتاوردهای‬ ‫بیشــتر ترغیــب شــوند»‪.‬وی نبــود یــا ضعــف اطالع رســانی را‬ ‫بــه نفــع ایــن حــوزه و حتــی کشــور ندانســت و تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«اطالع رســانی ها بایــد به موقــع و هوشــمندانه صــورت گیــرد تــا‬ ‫مخاطــب و جامعــه بــه تغییــرات و اثرگــذاری ایــن بخــش اگاهــی‬ ‫بیشــتری پیــدا کننــد»‪ .‬غریبپــور بــه اکتشــافات انجام شــده اشــاره‬ ‫کــرد و گفــت‪« :‬از نیمــۀ دوم ســال گذشــته ســطح اکتشــافات از‬ ‫‪ 250‬هزار کیلومتر مربــع بــه ‪ 650‬هزار کیلومتر مربــع افزایــش پیــدا‬ ‫کــرده و طبــق گزارش هــای جدیــد‪ ،‬اکنــون ‪ 90‬درصــد از مقدمــات‬ ‫ایــن برنامــه انجــام شــده اســت»‪ .‬غریبپــور تاکیــد کــرد‪ :‬ا«مــروزه‬ ‫کشــور در حــال اشــنا شــدن بــا امکانــات و توانمندی هــای بخــش‬ ‫معــدن بــرای توســعه‪ ،‬اشــتغال‪ ،‬رفــع محرومیــت‪ ،‬ایجــاد تــوازن‬ ‫و همین طــور محرومیت زدایی ســت کــه ایــن امــر‪ ،‬نیــاز بــه‬ ‫هماهنگــی و هم ســویی روابــط عمومی هــا در انعــکاس اقدامــات را‬ ‫برجســته تر می ســازد»‪.‬‬ ‫الگوی انتقال اب‬ ‫وی بابیان اینکــه بخــش معــدن در حــال خدمات دهــی بــه ســایر‬ ‫بخش هاســت‪ ،‬ادامــه داد‪« :‬الگــوی انتقــال اب از خلیــج فــارس‬ ‫بــه نواحــی مرکــزی و صنایــع مرتبــط ازجملــه گلگهــر‪ ،‬مــس و‬ ‫چادرملــو بــرای پــروژه خــط انتقــال اب اســتان های شــرقی بــه‬ ‫کار گرفتــه می شــود»‪ .‬رئیــس هیئــت عامــل ایمیــدرو بــه اهمیــت‬ ‫ارتبــاط دوســویه روابط عمومی هــا بــا جامعــه پرداخــت و افــزود‪:‬‬ ‫«بخــش روابــط عمومــی نیــز بــا هــدف اگاه ســازی و ارتبــاط‬ ‫بیشــتر بــا مــردم‪ ،‬نیــاز بــه تدویــن و اجــرای اســتراتژی در جهــت‬ ‫هم راســتایی و همگرایــی در جهــت منافــع ملــی دارد»‪ .‬وی افــزود‪:‬‬ ‫«تدویــن برنامه هــای ســال ‪ 99‬و مشــخص کردن شــاخص های‬ ‫رشــد و موفقیــت روابط عمومی هــا می توانــد گامــی در جهــت‬ ‫هم افزایــی و همکاری هــای نزدیــک شــرکت های ایــن حــوزه‬ ‫باشــد»‪ .‬غریبپــور کل بخــش معــدن و صنایــع معدنــی را اجــزای‬ ‫یــک پیکــره دانســت کــه موفقیــت هریــک از اجــزا بــه نفــع کل‬ ‫مجموعــه و درنهایــت اقتصــاد کشــور اســت‪.‬‬ ‫ی قائمشهرخبرداد؛‬ ‫سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسالم ‬ ‫تقدیر از برگزارکنندگان‬ ‫جشنواره استانی تالوت های مجلسی‬ ‫لو نقل و ترافیک استانداری مازندران بیان کرد؛‬ ‫مدیرکل دفتر فنی‪ ،‬امور عمرانی‪ ،‬حم ‬ ‫الزام تالش همگانی برای افزایش سرانه فضای سبز در استان‬ ‫عباسعلی کوشکی‬ ‫لو نقــل‬ ‫مدیــرکل دفتــر فنــی‪ ،‬امــور عمرانــی‪ ،‬حم ‬ ‫و ترافیــک اســتانداری مازنــدران در جلســه‬ ‫تخصصــی طــرح میــراث مانــدگار بااشــاره به اینکه‬ ‫حســب تاکیــد موکــد اســتاندار ایــن جلســه‬ ‫برگــزار شــد‪ ،‬گفــت‪« :‬باتوجه به اینکــه در اســتانه‬ ‫ماه هــای پایانــی ســال هســتیم‪ ،‬اجــرای طــرح‬ ‫میــراث مانــدگار و مقولــه مازنــدران پــاک از‬ ‫اهمیــت بســیار باالیی برخــوردار اســت»‪ .‬احمــد‬ ‫توکلــی گفــت‪« :‬هیــچ دلیــل یــا عــذری بــرای‬ ‫انجام نشــدن ایــن طرح هــای مهــم وجــود نــدارد‬ ‫و همــه دســتگاه های اجرایــی موظــف هســتند در‬ ‫اجــرای ایــن امــر جدیــت الزم را به خــرج دهنــد»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬ســرانه فضــای ســبز در مازنــدران‬ ‫بو هــوای مناســب بســیار پائین‬ ‫علی رغــم ا ‬ ‫اســت؛ به طوری کــه نســبت بــه کشــورها و حتــی‬ ‫اســتان های دیگــر دچــار عقب ماندگــی هســتیم‪.‬‬ ‫باتوجه بــه حضــور گردشــگران فــراوان‪ ،‬زیبنــده‬ ‫اســتانی همچــون مازنــدران نیســت کــه حتــی‬ ‫نتوانســتیم از فضــای ســبز موجــود در اســتان‬ ‫مواظبــت کنیــم»‪ .‬وی‪ ،‬یــاداور شــد‪« :‬گونه هــای‬ ‫بومــی طبیعــت و زیســتگاه های موجــود در‬ ‫ســطوح مختلــف شــهرهای اســتان را می بایســت‬ ‫زنــده کــرده و از داشــته های خودمــان به درســتی‬ ‫بایــد حفاظــت کنیــم؛ همچنیــن تغییــر کاربــری‬ ‫باغــات و فضــای ســبز در شــهرداری ها اقدامــی ‬ ‫نامناســب اســت و ویالســازی و ساخت وســازهای‬ ‫غیرقانونی راه پیشــرفت و توســعه اســتان نیست»‪.‬‬ ‫مدیــرکل دفتــر فنــی اســتانداری مازنــدران اظهار‬ ‫کــرد‪« :‬وظیفه منــدی دســتگاه های اجرایــی‬ ‫و نظــارت بــر عملکــرد ایــن دســتگاه ها مــورد‬ ‫تاکیــد استانداری ســت‪ .‬باتوجه بــه شــرایط‬ ‫ی ایــن ســال ها و گرم شــدن زمیــن‪،‬‬ ‫اقلیمــ ‬ ‫نهــال کاری می بایســت در ایــام طالیــی دی مــاه‬ ‫صــورت گیــرد تــا شــاهد رویــش درختــان در‬ ‫اواخر اســفند ماه باشــیم»‪ .‬مناســبت ‪ ۱۵‬اســفند در‬ ‫حقیقــت یــک روز نمادیــن بــرای درختکاری ســت‬ ‫و کاشــت درخــت در بهمن ریســک خشک شــدن‬ ‫را کاهــش می دهــد»‪ .‬وی با عنوان اینکــه‬ ‫تمــام تالش های مــان می بایســت بــرای‬ ‫ابادانــی شــهرها و روســتاها و رفــاه مــردم باشــد‪،‬‬ ‫به طوری کــه کاشته شــدن درخت هــا در‬ ‫پیاده رو هــا‪ ،‬بلوارهــا و پارک هــا بــدون مشــارکت‬ ‫مــردم فایــده نــدارد و مــورد اســتقبال مــردم قــرار‬ ‫نمی گیــرد‪ ،‬عنــوان کــرد‪« :‬از تجربیــات الزم‬ ‫در حــوزه درختــکاری افزایــش ســرانه فضــای‬ ‫ســبز در نوارهــای ســاحلی بایــد اســتفاده کــرد‬ ‫تــا شــاهد اتفافــات خوبــی در اینــده و میــراث‬ ‫مانــدگار باشــیم»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬همچنیــن‬ ‫مبحــث نگهــداری‪ ،‬محافظــت از درختــان‬ ‫کاشته شــده در ســال های ابتدایــی موضــوع‬ ‫بسیار مهمی ســت کــه نیازمنــد برنامه ریــزی‬ ‫مــدون از ســوی دســتگاه های متولی ســت و همــه‬ ‫بایــد تــاش الزم را بــرای اجــرای کار معمــول‬ ‫دارنــد»‪ .‬گفتنی ســت؛ ایــن طــرح بــا جدیــت‬ ‫از ســوی اســتانداری تــا مراحــل اجرایــی خــود‬ ‫پیگیــری شــده و به عنــوان یــک کار جــاری‬ ‫دنبــال خواهــد شــد‪.‬‬ ‫برگزاری گردهمایی «سنگر سازان بی سنگر»‬ ‫در سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی‬ ‫رضا صفائی نسب‬ ‫مســئول حــوزه نماینــده ولــی فقیــه در جهــاد کشــاورزی‬ ‫در گردهمایــی «سنگر ســازان بی ســنگر» هم زمــان بــا‬ ‫گرامیداشــت شــهادت ســردار ســپهبد حاج قاسم ســلیمانی ‪،‬‬ ‫شــهدای مقاومــت و ســالروز عملیــات کربــای پنج در ســالن‬ ‫اجتماعــات امــام خمینــی (ره) ســازمان جهــاد کشــاورزی‬ ‫اســتان مرکــزی ضمــن تبریــک و تســلیت شــهادت ســردار‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬گفــت‪« :‬ایــن شــهید گرانقــدر بــه درجــه رفیــع‬ ‫شــهادت نائــل شــد و بــا وجــود ایــن همــه عظمــت‪ ،‬خــود‬ ‫را به عنــوان یــک ســرباز معرفــی کردنــد»‪ .‬حجت االســام‬ ‫والمســلمین دکتــر محمــد تقــی توکلــی اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫«شــهیدان‪ ،‬راســت قامتانی هســتند کــه جاودانــه خواهنــد‬ ‫مانــد و اســام بــه وجــود ســربازان خــود کــه در مکتــب‬ ‫اســام پــرورش یافته انــد‪ ،‬افتخــار می کنــد»‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫محبوبیــت ایــن شــهید بزرگــوار تصریــح کــرد‪« :‬این شــهید‪،‬‬ ‫تمــام معــادالت دنیــا را بــر هــم زد و کارکــردن برای خــدا راز‬ ‫محبوبیـ ِ‬ ‫ـت اوســت»‪ .‬وی ادامــه داد‪« :‬ایــن فرمانــده بین المللی‬ ‫از عناویــن و القــاب فاصلــه گرفتــه بــود؛ عظمــت جمعیـ ِ‬ ‫ـت‬ ‫حاضــر در تشــییع پیکــر مطهــر ایشــان درســی بــرای مــا‬ ‫انسان هاســت ک در کار و راه ماننــد ســلیمانی عمــل کنیــم»‪.‬‬ ‫فرمانــده ســپاه روح اهلل اســتان مرکــزی گفــت‪« :‬بزرگ تریــن‬ ‫درس شــهدا‪ ،‬والیت پذیــری بــود کــه اعــام کردنــد مــا مــرد‬ ‫ســختی ها هســتیم»‪ .‬ســردار ســرتیپ دوم پاســدار محســن‬ ‫کریمــی با اشــاره به اینکه براســاس اعتقــادات دینــی شــهدا‬ ‫از گــذر ســختی ها بــه ارامــش می رســیم‪ ،‬تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫«شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی کــه یکــی از ســربازان‬ ‫مخلــص از الطــاف خفیــه الهــی بــود؛ به گونه ای کــه بــا‬ ‫شــهادت خــود بن بســت ها را گشــود»‪ .‬وی ادامــه داد‪:‬‬ ‫«حــاج قاســم یک بار دیگــر زنده بــودن انقــاب را بــه‬ ‫رخ کشــید و مشــکالت جبهــه مقاومــت را رفــع و مــردم‬ ‫را بــه ماننــد اول انقــاب مــردم را وارد میــدان کــرد»‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به ســخن مقــام معظــم رهبــری مبنی بر اینکــه‬ ‫امریــکا بایــد گــور خــود را از منطقــه گــم کنــد؛ خاطرنشــان‬ ‫ابراهیم نیازمند‬ ‫واحدهــای تولیــدی‪ ،‬صنعتــی فعــال در محــدود ه‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی‪ ،‬از ابتــدای فروردین لغایت اول‬ ‫دی ماه ســال جــاری ‪ ۲۵‬میلیــون و ‪ ۱۳۰‬هــزار دالر‬ ‫از محصــوالت تولیــدی خــود را بــه کشــورهای‬ ‫دیگــر صــادر کردنــد‪ .‬براین اســاس‪ ،‬ظــرف‬ ‫نه ماه گذشــته واحدهــای تولیــدی صادرکننــده‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی محصــوالت خانگــی (ظــروف‬ ‫اپــال)‪ ،‬صنایــع غذایــی‪ ،‬ســلولوزی (‪ mdf‬و روکش‬ ‫چــوب)‪ ،‬صنایــع پوشــاک و نســاجی‪ ،‬مکمل هــای‬ ‫خوراکــی دام‪ ،‬روغــن صنعتــی و روغــن پایــه‬ ‫تصفیه شــده‪ ،‬محصــوالت فلــزی (ورق فلــزی‬ ‫فرم دهی شــده) و دســتگاه دیــاگ خــودرو را‬ ‫بــه کشــورهای عــراق‪ ،‬جمهــوری اذربایجــان‪،‬‬ ‫ترکمنســتان‪ ،‬افغانســتان‪ ،‬روســیه‪ ،‬هندوســتان و‬ ‫هنگ کنــگ صــادر کردنــد‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬طــی‬ ‫ایــن مــدت صــادرات مجــدد صورت گرفتــه از‬ ‫منطقــه ازاد انزلــی کــه مشــتمل بــر کاالهایــی‬ ‫همچــون قطعــات خــودرو‪ ،‬محصــوالت‬ ‫خبر‬ ‫مسئولیت پذیری؛‬ ‫مهم ترین مسئولیت اجتماعی در نظام اداری‬ ‫ســاخت‪« :‬دشمن شناســی در شــرایط کنونــی‪ ،‬ضروری ســت؛‬ ‫چرا کــه دشــمن می خواهــد باورمــان را عــوض کنــد»‪ .‬وی‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬در حال حاضــر بــا دشــمن از نزدیــک درگیریم؛‬ ‫اگــر در گذشــته بخشــی از تــوان دشــمن بــا مــا درگیــر بــود‪،‬‬ ‫در حال حاضــر همــه تــوان دشــمن بــا مــا درگیــر اســت و‬ ‫مقطــع بســیار حساسی ســت»‪.‬‬ ‫صادرات حدود ‪ ۱۳۹‬میلیون دالری واحدهای تولیدی منطقه ازاد انزلی‬ ‫کشــاورزی‪ ،‬خشــکبار‪ ،‬لوازم بهداشــتی و ارایشــی‪،‬‬ ‫انــواع روغــن‪ ،‬مصالــح و لــوازم ســاختمانی‪،‬‬ ‫خــوراک دام و انــواع محصــوالت غذایــی بــود‪،‬‬ ‫بــه رقــم ‪۱۱۳.5‬میلیــون دالر بالــغ شــد کــه بــه‬ ‫کشــورهای حاشــیه دریــای خــزر‪ ،‬حــوزه خلیــج‬ ‫فــارس‪ ،‬ترکیــه‪ ،‬عــراق‪ ،‬چیــن‪ ،‬گرجســتان‪ ،‬کــره‬ ‫جنوبــی‪ ،‬هنــد‪ ،‬ایتالیــا و کانادا صادر شــده اســت‪.‬‬ ‫بنابــر این گــزارش؛ در همیــن مــدت واحدهــای‬ ‫تولیــدی مشــغول فعالیــت در ایــن منطقــه بالــغ‬ ‫بــر ‪۱۲۷.6‬میلیــون دالر از کاالهــای تولیــدی و‬ ‫فراوری شــده خــود را بــه بازارهــای مصرفــی‬ ‫داخــل کشــور صــادر کردنــد‪ .‬ازجملــه مهم تریــن‬ ‫محصــوالت صادرشــده را می تــوان در حــوزه‬ ‫صنایــع غذایــی‪ ،‬بهداشــتی و ارایشــی‪ ،‬صنایــع‬ ‫شــیمیایی‪ ،‬پالســتیک‪ ،‬صنایــع بســته بندی‪،‬‬ ‫نســاجی و پوشــاک‪ ،‬صنایــع ســلولزی و‬ ‫بســته بندی محصــوالت کشــاورزی نــام بــرد‪.‬‬ ‫در دو شــهرک صنعتــی و دیگــر واحدهــای‬ ‫صنعتــی واقــع در محــدوده منطقــه ازاد انزلی در‬ ‫حــدود ‪ ۱۲۰‬واحــد تولیدی‪-‬صنعتــی مشــغول به‬ ‫دســتگاه ها و نهادهــای مشــارکت کننده در برگــزاری نخســتین جشــنواره تالوت هــای‬ ‫مجلســی اســتان مازنــدران‪ ،‬ازســوی فرمانــدار قائمشــهر مــورد تقدیــر قــرار گرفتنــد‪ .‬در‬ ‫جلســه ارائــه گــزارش مرحلــه اســتانی چهاردهمیــن جشــنواره تالوت هــای مجلســی‬ ‫کشــور کــه در ســالن اجتماعــات فرمانــداری قائمشــهر برگــزار شــد‪ ،‬یحیــی یوسـف پور‬ ‫(فرمانــدار شهرســتان قائمشــهر) گفــت‪« :‬تــاش دســتگاه ها و تشــکل های شهرســتان‬ ‫در ایــن جشــنواره بــزرگ کــه به نــام قــران کریــم برگــزار شــد‪ ،‬ســتودنی بــود و ضمــن‬ ‫تاکیــد بــر لــزوم تــداوم اجــرای این گونــه برنامه هــا در ســال های اتــی‪ ،‬الزم می دانــم‬ ‫ی عزیزانــی کــه هر یــک بــه طریقــی در به ثمر نشســتن‬ ‫مراتــب تشــکر خــود را از تمامـ ‬ ‫ایــن تــاش ســهیم بودنــد‪ ،‬اعــام کنــم»‪ .‬مهــدی رمضانــی (سرپرســت اداره فرهنــگ و‬ ‫ی قائمشــهر) نیــز اذعــان داشــت‪« :‬شــکوه و عظمــت ایــن جشــنواره کــه‬ ‫ارشــاد اســام ‬ ‫قریــب هزار نفــر از مــردم قائمشــهر و عالقه منــدان از ســایر شــهرهای اســتان در ان‬ ‫شــرکت داشــتند‪ ،‬مثال زدنــی بــود و بــه پشــتوانه همیــن حضــور و نیــز کیفیــت بــاالی‬ ‫جشــنواره بــه تائیــد دبیــر جشــنواره کشــوری تالوت هــای مجلســی‪ ،‬انشــاءاهلل ســال‬ ‫اینــده شــاهد میزبانــی مرحله کشــوری این جشــنواره در شهرســتان قائمشــهر خواهیم‬ ‫بــود»‪ .‬گفتنی ســت؛ نخســتین جشــنواره تالوت هــای مجلســی اســتان مازنــدران‪۱۸ ،‬‬ ‫اذرمــاه ســال جــاری بــا رقابــت ‪ 10‬قــاری برتــر اســتان مازنــدران و حضــور هزار نفــر از‬ ‫عالقه منــدان بــه قــران کریــم‪ ،‬در حســینیه عاشــقان ثــاراهلل قائمشــهر برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مدیر شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه البرز بیان کرد؛‬ ‫در نه ماه سال ‪ 98‬صورت گرفت؛‬ ‫رضــا صفائــی نســب‪ /‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب اســتان مرکــزی‬ ‫با بیان اینکــه درحال حاضــر‪ ۳۵ ،‬درصــد از شــبکه انتقــال اب اســتان مرکــزی معــادل‬ ‫چهارهزار کیلومتــر فرســوده اســت‪ ،‬گفــت‪ ۱۵« :‬هزار مترمربــع اصالحــات به منظــور‬ ‫جلوگیــری از هدررفــت اب در ســطح اســتان مرکــزی انجــام شــده اســت»‪ .‬یوســف‬ ‫عرفانی نســب گفــت‪« :‬درحال حاضــر‪ 35 ،‬درصــد از شــبکه انتقــال اب اســتان مرکــزی‬ ‫معــادل چهارهزار کیلومتــر فرســوده اســت و ایــن مســئله ســبب می شــود کــه حدود‬ ‫‪ 22‬درصــد اب کیفــی اشــامیدنی از دســترس مشــترکان خــارج شــده و بــه هــدر‬ ‫بــرود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬تاکنــون ‪ 15‬هــزار و ‪ 400‬متــر جــاری توســعه در شــبکه ابرســانی‬ ‫و همچنیــن ‪ 15‬هزار مترمربــع اصالحــات به منظــور جلوگیــری از هدررفــت اب در‬ ‫ســطح اســتان مرکــزی انجــام شــده اســت»‪ .‬مدیرعامــل شــرکت اب و فاضــاب‬ ‫اســتان مرکــزی تصریــح کــرد‪« :‬امســال حــدود پنج کیلومتــر خــط انتقــال اب در‬ ‫اســتان مرکــزی انجــام و دوهــزار و ‪ 200‬انشــعاب فرســوده نیــز اصــاح و بازســازی‬ ‫شــده اســت»‪ .‬عرفانی نســب همچنیــن با اشــاره به طــرح ادغــام شــرکت های اب‬ ‫و فاضــاب شــهری و روســتایی اســتان مرکــزی‪ ،‬بیــان کــرد‪« :‬بحــث ادغــام بیــن‬ ‫شــرکت های اب و فاضــاب شــهری و روســتایی سیاســت وزارت نیرو ســت و‬ ‫در این زمینــه هیچ گونــه نگرانــی وجــود نــدارد؛ چــون سیســتم مــا واحــد اســت»‪ .‬وی‬ ‫ادامــه داد‪« :‬ایــن طــرح براســاس اصــل ‪ 44‬قانــون اساســی منبی بــر کوچک ســازی‬ ‫بدنــه دولــت و به منظــور دسترســی اســان مــردم بــه خدمــات و همچنیــن‬ ‫خدمت رســانی مطلوب تــر اســت»‪.‬‬ ‫باحضــور تقی نیــا (معــاون ســواداموزی اداره کل امــوزش و پــرورش اســتان مازنــدران)‬ ‫و اصغریــان (مدیــر اداره امــوزش و پــرورش شهرســتان قائمشــهر) ائیــن افتتاحیــه‬ ‫طــرح (‪ )ICDL‬امــوزش مقدماتــی رایانــه ویــژه ســواد اموزان دوره انتقــال در ســایت‬ ‫هنرســتان شــهید بهرامــی قائمشــهر برگــزار شــد‪ .‬در ابتــدای ایــن مراســم هوشــنگ‬ ‫اصغریــان (مدیــر اداره امــوزش و پــرورش شهرســتان قائمشــهر) در مــورد اهمیــت رایانه‬ ‫و اینترنــت گفــت‪« :‬یکــی از وســایل مهــم زندگــی رایانــه اســت و بیشــتر کارهــای‬ ‫زندگــی وابســته بــه ان اســت و به کارگیــری رایانــه و اینترنــت باعــث می شــود‬ ‫کارهــا اســان تر و ســریع تر انجــام شــود‪ .‬امــروزه یکــی از تعاریــف ســواد باال بــردن‬ ‫مهارت هاســت»‪ .‬در ادامــه معــاون ســواداموزی اداره کل امــوزش و پــرورش اســتان بــا‬ ‫اظهــار خوشــحالی از حضــور در جمــع ســواد اموزان در ابتــدا یــاد و خاطــره صدو هفتــاد‬ ‫شــهید اموزشــیار ســواد اموزی را گرامی داشــت و بــا ارزوی ســامتی بــرای رهبــر‬ ‫معظــم انقــاب و توفیــق خدمتگــزاری بــرای همــه خدمتگــزاران از همــه ســواد اموزان‬ ‫و اموزش دهنــدگان و به ویــژه از اصغریــان؛ مدیــر اداره و ربیع پــور؛ رئیــس اداره‬ ‫ســواد اموزی شهرســتان تقدیــر و تشــکر کــرد‪ .‬تقی نیــا گفــت‪« :‬ایــن طــرح ســال‬ ‫گذشــته در ســه شهرســتان اســتان انجــام شــد و امســال در ‪ 10‬شهرســتان اســتان‬ ‫درحــال اجراســت»‪ .‬وی در خصــوص محتــوای اموزشــی و سـر فصل های اموزشــی ایــن‬ ‫طــرح گفــت‪« :‬در کالس هــای مجــری طــرح ‪ ICDL‬عالوه بــر تدریــس کتاب هــای دوره‬ ‫انتقــال‪ ،‬ســه عنــوان کتــاب اشــنایی بــا زبــان انگلیســی‪ ،‬اشــنایی بــا رایانــه‪ ،‬اشــنایی با‬ ‫مهــارت رایانــه‪ ،‬امــوزش داده می شــود و مــدت امــوزش رایانــه ‪ 60‬ســاعت اســت کــه‬ ‫‪ 16‬ســاعت ان بــه اشــنایی زبان انگلیســی‪ 20 ،‬ســاعت اشــنایی بــا رایانه و ‪ 24‬ســاعت به‬ ‫امــوزش مهــارت رایانــه اختصــاص می یابــد و بــرای ســواد اموزان قبــول شــده گواهــی‬ ‫حضــور در دوره و گواهینامــه بین المللــی زیر نظــر بنیــاد ‪ ICDL‬صــادر خواهــد شــد»‪.‬‬ ‫وی اظهــار داشــت‪« :‬اســتان مازنــدران باالتریــن نــرخ با ســوادی را در کشــور داراســت»‪.‬‬ ‫ی ایــران‬ ‫وی در ادامــه بیــان داشــت‪« :‬پیشــنهاد طــرح ‪ ICDL‬ازطــرف جمهــوری اســام ‬ ‫در بیــن ‪ 57‬کشــور جهــان‪ ،‬رتبــه اول را کســب کــرده و جایــزه بین المللــی ســواد اموزی‬ ‫‪ 2018‬یونســکو ( جایــزه کنفوســیوس ) را به خــود اختصــاص داده اســت»‪.‬‬ ‫فعالیــت هســتند و با عنایت بــه رونــد رو به رشــد‬ ‫اقبــال فعالیــن اقتصــادی و تولیدکننــدگان‬ ‫داخلــی و خارجــی‪ ،‬احــداث ســومین شــهرک‬ ‫صنعتــی نیــز در دســتورکار ســازمان قــرار‬ ‫گرفتــه اســت‪ .‬ســازمان منطقــه ازاد انزلــی ظرف‬ ‫ سال گذشــته رونــد رو به رشــد مثبتــی را‬ ‫شش ِ‬ ‫در شــاخص های اقتصــادی و به ویــژه افزایــش‬ ‫صــادرات کاالهــای تولید شــده در محــدوده‬ ‫خــود طــی کــرده کـ ه ایــن موفقیــت در راســتای‬ ‫اجــرای دســتورالعمل های اقتصــاد مقاومتــی‬ ‫و وظایــف اصلــی منطقــه ازاد در قبــال اقتصــاد‬ ‫ملــی در دســتورکار ســازمان قــرار گرفتــه اســت‪.‬‬ ‫برهمین اســاس‪ ،‬در ســال جــاری کــه ســال‬ ‫رونــق تولیــد نام گــذاری شــده‪ ،‬کارگــروه رونــق‬ ‫تولیــد و توســعه صــادرات با حضــور مدیــران‬ ‫دســتگاه های دولتــی و بخــش خصوصــی‬ ‫به منظــور تســهیل روندهــای حمایتــی از‬ ‫صادرکننــدگان از ســوی ایــن ســازمان تشــکیل‬ ‫شــد و در عین حــال اقدامــات و تســهیالت‬ ‫حمایتــی از شــرکت های نــواور‪ ،‬فنــاور و‬ ‫دانش بنیــان بــا هــدف پشــتیبانی از نیروهــای‬ ‫تحصیل کــرده جــوان کشــور گســترش یافــت؛‬ ‫به حدی کــه منطقــه ازاد انزلــی بــه یکــی از‬ ‫قطب هــای اصلــی حمایــت از شــرکت های‬ ‫فعــال در ایــن حــوزه تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫ازســوی دیگر‪ ،‬کارشناســان‪ ،‬ثبــات رویکردهــای‬ ‫مدیریتــی حاکــم بــر ســازمان را کــه منجــر‬ ‫بو کار از طریــق تــداوم‬ ‫بــه رونــق فضــای کس ـ ‬ ‫سیاســت های حمایتــی و تشــویقی از فعالیــن‬ ‫اقتصــادی و به ویــژه تولیدکننــدگان شــده و‬ ‫در عین حــال ایجــاد و فعال کــردن مســیرهای‬ ‫ترانزیتــی بین المللــی بــا محوریــت منطقــه‪،‬‬ ‫اجــرای تمامــی مزایــا و معافیت هــای قانونــی‪،‬‬ ‫ی چــون‬ ‫بهره بــرداری از زیرســاخت های مهمــ ‬ ‫مجتمــع بنــدری کاســپین و مرکــز نمایشــگاهی‬ ‫منطقــه به همــراه فعالیــت بــورس کاال و‬ ‫فعال ســازی ‪ ۶۵‬واحــد تولیــدی راکــد در ســطح‬ ‫منطقــه را از جملــه مهم تریــن دالیــل اســتمرار‬ ‫رونــد مثبــت در شــاخص های اقتصادی از ســوی‬ ‫ســازمان منطقــه ازاد انزلــی عنــوان کرده انــد‪.‬‬ ‫علیرضــا نصیرمنــش‪ /‬حساســیت‬ ‫نســبت بــه مســائل اجتماعــی‪ ،‬فرهنگی‬ ‫و محیطــی و تــاش بــرای برقــراری‬ ‫و «پیاده ســازی نظــام مســئولیت‬ ‫اجتماعــی» (‪ )CSR‬از فعالیت هــای‬ ‫ش ِروی شــرکت ملــی پخــش‬ ‫پیــ ‬ ‫فراورده هــای نفتــی منطقــه البــرز‬ ‫اســت‪ .‬اولیــن جلســه «پیاده ســازی‬ ‫نظــام مســئولیت اجتماعــی» منطقــه‬ ‫البــرز‪ ،‬با حضــور مدیــر‪ ،‬معــاون فنــی و‬ ‫عملیاتــی و روســای واحدهــای مختلــف منطقــه البــرز در ســالن اجتماعــات منطقــه‬ ‫برگــزار شــد‪ .‬مجتبــی دلبــری (مدیــر شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی منطقه‬ ‫البــرز) بااشــاره به تعییــن سیاســت ها و چارچوب هــای برنامه ریــزی منطقــه در‬ ‫مســئولیت های اجتماعــی گفــت‪« :‬کارنامــه منطقــه البــرز در بســیاری از امور درخشــان‬ ‫اســت و بــا کمــک و هم افزایــی واحدهــای مختلــف می تــوان در بحــث مســئولیت های‬ ‫اجتماعــی نیــز پیشــرو باشــیم»‪ .‬مهنــدس دلبــری‪ ،‬مســئولیت پذیری احاد مســئولین و‬ ‫کارکنــان را یکــی از مهم تریــن مســئولیت های اجتماعــی بــارز شــرایط امــروز جامعــه‬ ‫برشــمرد و از همــه همــکاران خــود در ســطح منطقــه خواســت بیش ازپیــش در عمــل‬ ‫بــه وظایــف اداری و خدمــت بــه مــردم اهتمــام داشــته باشــند‪ .‬در ادامــه ایــن نشســت‬ ‫پــس از انتخــاب اعضــای کمیتــه مســئولیت اجتماعی محســن مومنی؛ نماینــده منطقه‬ ‫در حــوزه مســئولیت اجتماعــی منطقــه بــا ابــراز تشــکر از رویکــرد ارزشــمند مدیریــت‬ ‫و مجموعــه منطقــه بــه پیاده ســازی نظــام مســئولیت اجتماعــی در منطقــه البــرز بــه‬ ‫تبییــن مصادیــق مســئولیت های اجتماعــی شــرکت ملــی پخــش فراورده هــای نفتــی‬ ‫در اســتان البــرز پرداخــت و بــر ضــرورت برگــزاری دوره هــای اموزشــی و اطالع رســانی و‬ ‫مستند ســازی فعالیت هــای منطقــه در این حــوزه مهــم تاکیــد کــرد‪.‬‬ ‫انتخاب برترین کارمندان‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق جنوب استان کرمان‬ ‫عفــت فــاح‪ /‬معــاون منابــع انســانی شــرکت توزیــع نیــروی بــرق جنــوب اســتان‬ ‫کرمــان از انتخــاب کارمنــد نمونــه خبــر داد و گفــت‪« :‬برنامــه انتخــاب کارمنــد نمونه از‬ ‫ســال ‪ ۹۴‬اغــاز شــده و پــس از ان هر ســاله کارمنــدان نمونــه و ســاعی توســط کمیتــه‬ ‫انتخــاب و معرفــی می شــوند»‪ .‬عطــاری خاطرنشــان کــرد‪« :‬معیــار انتخــاب کارمنــدان‬ ‫نمونــه شــامل مســئولیت پذیری‪ ،‬انضبــاط اداری‪ ،‬اقدامــات برجســته‪ ،‬فعالیت هــای‬ ‫پژوهشــی و ورزشــی‪ ،‬برنامه ریــزی‪ ،‬هدایــت‪ ،‬رهبــری و ‪ ...‬اســت کــه توســط کمیتــه‬ ‫مد نظــر قــرار گرفتــه اســت»‪ .‬وی تصریــح کــرد‪« :‬داوطلبیــن پــس از کســب حــد نصاب‬ ‫ـوان کارمنــد نمونــه‬ ‫امتیــاز‪ ،‬توســط کمیتــه مــورد ارزیابــی و در نهایــت چهار نفــر به عنـ ِ‬ ‫ـوان کارمنــد ســاعی برگزیــده شــدند»‪ .‬وی خاطرنشــان کــرد‪« :‬ایــن‬ ‫و چهار نفــر به عنـ ِ‬ ‫اقــدام بــا هــدف ایجــاد انگیــزش در بیــن همــکاران جهــت تــاش بیشــتر در راســتای‬ ‫پیشــبرد اهــداف ســازمان انجــام شــده اســت»‪ .‬شــایان ذکــر اســت؛ از گــروه مدیــران‬ ‫ـوان مدیــر نمونــه‪ ،‬مجیــد رســتمی؛ مدیــر ســاعی و از گــروه‬ ‫حمــزه صدیقــی به عنـ ِ‬ ‫ـوان کارشناســان نمونــه و هــادی‬ ‫کارشناســان مریــم فروغــی و مهــدی محمود پــور به عنـ ِ‬ ‫امیــری دومــاری و مهــدی حدادپــور کارشناســان ســاعی معرفــی شــدند و همچنیــن از‬ ‫ـوان کارمنــد نمونــه و محمــد‬ ‫گــروه کارمنــدان و کارگــران احمــد دریــس یــاری به عنـ ِ‬ ‫فتحـی زاده نیــز کارگــر ســاعی انتخــاب شــدند‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه سایه سرافراز عشق‬ ‫مد یرمسئول ‪ :‬علی اکبر بهبهانی (مد یرعامل تعاونی مطبوعات کشور)‬ ‫قائم مقام مد یرمسئول و سرد بیر‪ :‬سروناز بهبهانی‬ ‫دبیر تحریریه‪ :‬مصطفی رفعت‬ ‫امور مالی‪ :‬طاهره میربراتی‬ ‫بعد از چهارراه صالحیان‪ ،‬پالک ‪307‬‬ ‫نشانی ‪ :‬خیابان ستارخان‪ ،‬خیابان شاد مهر‪ ،‬‬ ‫اذان ظهر‪12:13:16 :‬‬ ‫تلفن‪ 66555200-1 :‬و ‪ 66555160-1‬نمابر‪66555202 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬ریحان (تلفن‪ )65607917 :‬چاپ هم زمان‪ :‬تبریز‪ -‬پیمان چاپ‬ ‫اخالق حرفه ای روزنامه نگاری د ر سایت روزنامه‬ ‫غروب افتاب‪17:12:39 :‬‬ ‫اذان مغرب‪17:32:30 :‬‬ ‫‪www.sayeh-news.com‬‬ ‫‪Email: sayehnewspaper@gmail.com & sayeh.advertise@gmail.com‬‬ ‫نیمه شب شرعی‪23:29:02 :‬‬ ‫‪instagram.me/sayehnews‬‬ ‫اذان صبح‪05:45:18 :‬‬ ‫سه شنبه ‪ 24‬دی ‪ 18 - 1398‬جمادی االولی ‪ 14 -1441‬ژانویه ‪ -2020‬سال شانزدهم ‪ -‬شماره ‪ 1000 -1907‬تومان‬ ‫مشکل ‪ ۲۰۰‬هکتار از اراضی اندیشه‪ ،‬نبود طرح تفصیلی ست‬ ‫سپیدهحاصلی پناه‬ ‫ عنــوان بخــش قابل مالحظــه ای از شــهر اندیشــه و اخریــن فــاز و‬ ‫فــاز شــش اندیشــه به‬ ‫ِ‬ ‫شــمالی ترین بخــش ایــن شــهر به شــمار مـی رود‪ .‬بــدون شــک همگونــی ان بــا ســایر فازهــای‬ ‫شــهر اندیشــه بســیار حائز اهمیــت اســت‪ .‬امــا س]ال اینجاســت؛ چــرا هنــوز طــرح تفصیلــی‬ ‫نــدارد و شــهرداری نمی توانــد جــواز ســاخت صــادر کنــد و اینکــه چــرا مالــکان ایــن فــاز‬ ‫ی کــه نایب رئیســی کمیســیون برنامــه و بودجــه‬ ‫‪ ۲۵‬ســال اســت کــه ســرگردانند‪ .‬بهرامــ ‬ ‫بابیان اینکــه شــنیدن مشــکالت شــهروندان و پیگیــری‬ ‫شــورای اســامی را نیــز برعهــده دارد‪ِ ،‬‬ ‫حــل ان از وظایــف ذاتــی شوراها ســت‪ ،‬گفــت‪« :‬مشــکالت مالــکان فــاز شــش اندیشــه نیــاز‬ ‫بــه همــکاری و مســاعدت ســه مجموعــه شــهرداری‪ ،‬شــرکت عمــران و مجتمــع اقتصــادی‬ ‫کمیتــه امــداد را دارد»‪ .‬وی اندکــی بــه گذشــته ایــن شــهر پرداخــت و عنــوان کــرد‪« :‬فــاز‬ ‫ـوان بخشــی از مجموعــه اراضــی‬ ‫شــش فعلــی بــه وســعت ‪ ۲۰۰‬هکتــار از همــان ابتــدا به عنـ ِ‬ ‫شــهر جدیــد اندیشــه به شــمار می رفــت کــه مالکیــت ان متعلــق بــه مجتمــع اقتصــادی‬ ‫کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) بــود‪ .‬ایــن کمیتــه در یــک مقطــع زمانــی و پیش از انکــه‬ ‫شــهرداری شــهر اندیشــه تاســیس شــود و بــدون اینکــه کاربــری انهــا مشــخص باشــد ایــن‬ ‫اراضــی را بــه قطعــات ‪ ۱۰۰۰‬متــری تفکیــک می کنــد و بخشــی از ان را واگــذار می کنــد و‬ ‫ حال حاضــر هفــت تعاونــی مالــک ایــن زمین هــا هســتند‪ .‬تعاونــی هفت گانــه هــر قطعــه‬ ‫در ِ‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬هزارمتــری را بــه چهارنفــر واگــذار کــرده اســت و امــروز بیــش از ‪ ۱۰۰۰‬مدعــی با ســند‬ ‫ی و تک بــرگ یک ونیم دانگــی از شــورای شــهر توقــع دارنــد مشــکالت انهــا را حــل‬ ‫رســم ‬ ‫کنــد و جــواز ســاخت صــادر شــود»‪ .‬بهرامــی ادامــه داد‪« :‬تعاونــی هفت گانــه در مســیر شــورا‬ ‫و شــهرداری اندیشــه دو مشــکل داشــت کــه بایــد حــل می شــد؛ یکــی حــذف مدعیــان‬ ‫غیرقانونــی از ســوی مالــکان کــه در تاریــخ نهــم مهرمــاه ســال گذشــته طــی صورتجلسـه ای‬ ‫ان را برطــرف و مکتــوب کردنــد و دیگــری ارائــه طــرح تفصیلــی از ســوی شــهرداری اندیشــه‬ ‫کــه در دســتورکار مــا قــرار گرفــت»‪ .‬نایب رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه شــورای شــهر‬ ‫اندیشــه تصریــح کــرد‪« :‬مرداد مــاه ســال ‪ ۹۷‬درخواســتی مبنی بــر حــل مشــکالت مالــکان‬ ‫ایــن اراضــی را تقدیــم رئیــس وقــت شــورا کــردم و بالفاصلــه موضــوع در صحــن شــورا مطرح‬ ‫و بــه شــهرداری ابــاغ شــد تــا در اولیــن مرحلــه طــرح تفصیلــی ایــن شــهر تهیــه شــود؛‬ ‫لــذا الیحــه پیشــنهادی شــهرداری در همــان مرداد مــاه ‪ ۹۷‬مبنی بــر گرفتــن مشــاور بــه‬ ‫شــورا تقدیــم شــد»‪ .‬وی ضمــن تحســین و تقدیــر از همــکاری و حضــور نماینــدگان متیــن‬ ‫تعاونی هــا جهــت همفکــری و حــل مشــکالت اراضــی فــاز شــش اندیشــه‪ ،‬ایــن بخــش از‬ ‫عملکــرد مجموعــه مدیریــت شــهری را این گونــه خاتمــه داد‪« :‬بعــد از ارائــه چندیــن طــرح‬ ‫تفصیلــی از ســوی مشــاور و بررســی ان‪ ،‬طــرح نهایــی را تصویــب و بــه دو مجموعــه شــرکت‬ ‫عمــران شــهر اندیشــه و همچنیــن کمیتــه امــداد ابــاغ کردیــم تــا نتیجــه مطلــوب صــادر و‬ ‫سرای بانو؛ شهری برای بانوان‬ ‫شــهردار اندیشــه بــه اهمیــت وجــود‬ ‫فرهنگ ســرای «بانــو» در ایــن شــهر و نقــش ان‬ ‫در ســامت بانــوان و کمــک بــه اقتصــاد خانــواده‬ ‫پرداخــت‪ .‬بهــروز کاویانــی گفــت‪« :‬به واســطه‬ ‫اســتقبالی کــه از پارک بانوان اندیشــه از ســال ‪۹۰‬‬ ‫تــا کنــون شــد‪ ،‬تصمیم بــه اجــرای پــروژه دیگری‬ ‫در همین راســتا بــرای بانــوان گرفتیــم تــا اوقــات‬ ‫فراغــت ایــن قشــر به بهتریــن نحــو پــر شــود»‪.‬‬ ‫وی افــزود‪« :‬از انجا کــه اغلــب اســتفاده کنندگان‬ ‫از پــارک بانــوان ایــن شــهر افــراد غیر محلــی‬ ‫و مربــوط بــه تمــام شهرســتان شــهریار حتــی‬ ‫مــارد و فردیــس بودنــد‪ ،‬هشــت هزار مترمربع‬ ‫وســعت ایــن پــارک جوابگــوی نیــاز همه بانــوان و‬ ‫مراجعیــن نبــود»‪ .‬وی اضافــه کــرد‪« :‬دراین راســتا‬ ‫زمینــی بــه وســعت ‪۱۵‬هزار مترمربــع در مجــاورت‬ ‫پــارک بانــوان در نظــر گرفتــه شــد تــا بــه ســرای‬ ‫بانــو اختصــاص یابــد و وجــود ایــن دو مــکان‬ ‫در کنــار هــم بتوانــد خدمــات مطلوبــی را بــه‬ ‫بانــوان ارائــه دهــد»‪ .‬کاویانــی خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫«به لحــاظ جا نمایــی‪ ،‬پــارک بانــوان را در مکانــی‬ ‫بــا کمتریــن دیــد و کامــا امــن ایجــاد کردیــم‬ ‫کــه وجــود فرهنگ ســرا در کنــار پــارک بانــوان‬ ‫هم پوشــانی خوبــی بــرای اســتفاده بهینــه از‬ ‫امکانــات موجــود اســت»‪ .‬وی افــزود‪« :‬دیــواری در‬ ‫پــارک بانــوان وجــود دارد کــه تمامــا کاشـی کاری‬ ‫شــده و هزینــه ســنگینی بــرای اجــرای ان نیــز‬ ‫صــرف شــده کــه بــرای جلوگیــری از هدر رفتــن‬ ‫ عنــوان راه ورود‬ ‫هزینه هــا‪ ،‬قســمت هایی از ان به‬ ‫ِ‬ ‫بــه فرهنگ ســرا بــاز خواهــد شــد»‪ .‬به گفتــه وی؛‬ ‫از انجا کــه اندیشــه شــهری خوابگاهی ســت و‬ ‫اغلــب اقایــان و سرپرســتان خانــواده بــرای کار به‬ ‫تهــران و شــهرهای مجــاور مراجعــه و از اندیشــه‬ ‫خــارج می شــوند‪ ،‬درنظــر داشــتیم تــا تمامــی‬ ‫ بانــوان؛ به ویــژه زنــان خانــه دار بتواننــد جایــی‬ ‫بــرای اوقــات فراغــت خــود داشــته باشــند»‪.‬‬ ‫تاثیر مثبت فرهنگ سرا در سالمت خانواده‬ ‫شــهردار اندیشــه افزود‪« :‬فرهنگ ســرا در ســامت‬ ‫بانــوان شهرســتان بســیار تاثیرگــذار خواهــد بــود؛‬ ‫زیــرا باتوجه بــه ایتم هایــی کــه بــرای ایــن‬ ‫پــروژه در نظــر گرفتــه شــده و بــر روی ابعــاد‬ ‫اجتماعــی و فرهنگــی ان کار شــده‪ ،‬بــدون شــک‬ ‫طرحــی مهــم و موثــر در ســامت شــهروندان‬ ‫خواهــد بــود»‪ .‬کاویانــی اضافــه کــرد‪« :‬وقتــی‬ ‫مــادر خانــواده در محیطــی امــن بــدون دغدغــه‬ ‫فکــری از نظــر نگهــداری فرزنــد و مســائل خانــه‪،‬‬ ‫بــه ورزش و تفریــح بپــردازد و نیازهــای روحــی‬ ‫و روانــی خــود را تامیــن کنــد و شــاداب باشــد‪،‬‬ ‫بــدون شــک خانــواده را شــاد خواهــد کــرد»‪ .‬وی‬ ‫بیــان کــرد‪« :‬بانــوان نیــاز بــه محیطــی دارنــد تــا‬ ‫ازادانــه و در نهایــت امنیــت بــه فعالیــت بپردازنــد‬ ‫کــه در ســرای بانــو تمامــی انچــه را کــه یــک بانو‬ ‫در طــول روز بــه ان نیــاز دارد‪ ،‬دیده ایــم»‪ .‬وی‬ ‫تاکیــد کــرد‪« :‬متاســفانه مــادران به دلیل مشــغله‬ ‫کاری در بیــرون و داخــل منــزل از خودشــان‬ ‫غافــل می شــوند کــه وجــود فرهنگ ســرا بــا‬ ‫ی تجهیــزات و امکانــات ایــن امــکان را بــه‬ ‫تمام ـ ‬ ‫بانــوان می دهــد تــا کمــی بــه خودشــان برگردنــد‬ ‫ی و روحی‬ ‫و در نهایــت ارامــش به ســامت جســم ‬ ‫خــود برســند»‪.‬‬ ‫در صــورت تامیــن اعتبــار‪ ،‬فرهنگ ســرا‬ ‫بهمــن ‪ ۹۹‬اغاز بــه کار می کنــد‬ ‫شــهردار اندیشــه گفــت‪« :‬بــرای ســاخت ســرای‬ ‫بانــو هفــت بلــوک طراحــی شــده کــه ســه‬ ‫بلــوک ان کلنگ زنــی شــده و اگــر بودجــه‬ ‫الزم از طــرف شــورای اســامی شــهر تزریــق‬ ‫شــود ســریعا به اتمــام می رســد و ســه بلــوک‬ ‫بعــدی کلنگ زنــی خواهــد شــد»‪ .‬کاویانــی‬ ‫افــزود‪« :‬یــک بلــوک نهایــی ان نیــز بــه ســالن‬ ‫چند منظــوره در وســعت حــدود یک هــزار و‬ ‫‪۵۰۰‬مترمربــع اختصــاص دارد کــه ســاخت ان‬ ‫فعــا در دســتورکار نیســت»‪ .‬به گفتــه وی؛‬ ‫به دلیــل ارتباطــی کــه هــر شــش بلــوک باهــم‬ ‫دارنــد‪ ،‬بایــد تمامــی انهــا به اتمــام برســند تــا‬ ‫قابــل بهره بــرداری و اســتفاده نهایــی باشــد»‪.‬‬ ‫کاویانــی بیــان کــرد‪« :‬هزینــه پیش بینی شــده‬ ‫بــرای اجــرای کل پــروژه حــدود ‪۳۵‬میلیارد تومــان‬ ‫بــراورد شــده کــه اگــر طــی یــک قــرار داد اجــرا‬ ‫و هزینــه ان به موقــع تامیــن شــود‪ ،‬دهــه فجــر‬ ‫ســال اینــده شــاهد بهره بــرداری ایــن پــروژه‬ ‫عظیــم خواهیــم بــود»‪.‬‬ ‫بــه مالــکان ابــاغ شــود»‪ .‬در بررس ـی های به عمل امــده از ســایر مراجــع و برخــی مالــکان‬ ‫و همچنیــن بررســی طــرح تفصیلــی پیشــنهادی؛ مشــخص شــد کــه کمیتــه امــداد بــدون‬ ‫در نظر گرفتــن کاربــری و تامیــن ســرانه ها از محــل اراضــی ان هــا را واگــذار کــرده اســت و‬ ‫دومیــن موضــوع اینکــه طــرح اولیــه و پیشــنهادی در همــان زمــان از ســوی شــرکت عمــران‬ ‫شــهر اندیشــه ارائــه شــده بــود کــه کمیتــه امــداد بر همان اســاس اراضــی را در قطعــات‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬متــری واگــذار کــرده بــود‪ ،‬البتــه نکتــه جالب تــر اینکــه شــرکت عمــران مدعی ســت‬ ‫بخشــی از اراضــی کمیتــه امــداد بایــد بــه شــرکت عمــران تعلــق بگیــرد و اخریــن موضــوع‬ ‫اینکــه کمیتــه امــداد هنــوز اراضــی زیــادی را در اختیــار دارد و بایــد ســرانه های ایــن فــاز‬ ‫از محــل اراضــی کمیتــه امــداد تامیــن شــود؛ در غیر این صــورت شــهرداری نمی توانــد‬ ‫اجــازه ســاخت را بــدون تامیــن ســرانه ها بدهــد و از انجایی کــه هــر قطعــه هزار متــری‬ ‫چهار نفــر مالــک دارد تامیــن ســرانه به هیچ وجــه از ایــن قطعــات امکان پذیــر نخواهــد بــود»‪.‬‬ ‫در پایــان ایــن گــزارش تاکیــد می شــود تــا مســئوالن شــهری بــا هم افزایــی و هماهنگــی و‬ ‫پیگیری هــای الزم عالوه بــر حفــظ همگونــی شــهر و جلوگیــری از پدید امــدن یــک شــهر‬ ‫بــدون ســرانه‪ ،‬بــه ‪ ۲۵‬ســال انتظــار مالــکان نیــز پایــان داده شــود‪ .‬شــاید برخــی انها عمرشــان‬ ‫کفــاف بهره منــدی از ایــن حــق را ندهــد و شــاید برخــی بی ســامان در انتظــار ســاماندهی‬ ‫ایــن حــق از ســوی مدیــران و مســئوالن هســتند‪.‬‬ ‫برگزاری مراسم بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی در شهر اندیشه‬ ‫مراســم یادبود شــهادت ســپهبد شــهید حــاج قاســم ســلیمانی با حضور گســترده‬ ‫مــردم عــزادار و انقالبــی در مســجد امــام عل ـی (ع) شــهر اندیشــه برگــزار شــد‪.‬‬ ‫مراســم بزرگداشــت ســردار رشــید اســام حــاج قاســم ســلیمانی با حضــور‬ ‫حجت االســام بابائیــان (امــام جمعــه شــهر اندیشــه)‪ ،‬مهنــدس طاهــری‬ ‫(فرمانــدار شهرســتان شــهریار)‪ ،‬بهــروز کاویانــی (شــهردار)‪ ،‬علــی ســراقی (رئیس)‬ ‫و اعضــای شــورای اســامی شــهر اندیشــه‪ ،‬خانــواده شــهدا و ایثارگــران و حضــور‬ ‫گســترده شــهروندان ایــن شــهر برگــزار شــد‪ .‬شــهروندان شــهر اندیشــه بــا انــدوه‬ ‫وصف ناشــدنی غــم خــود را در از دســت دادن فرزنــد رشــید ایــران اســامی و‬ ‫با حضــور در مســجد امــام علـی (ع) و بــا ســینه زنی و عــزاداری در ســوگ شــهید‬ ‫حاج قاســم ســلیمانی اشــک ماتــم ریختتد‪ .‬در حاشــیه این مراســم بهــروز کاویانی‬ ‫(شــهردار اندیشــه) اظهــار کــرد‪« :‬دشــمنان انقــاب بایــد بداننــد که هماننــد حاج‬ ‫قاســم ســلیمانی در کشــور بســیار داریــم‪ ،‬خــون شــهدا ســبب ســربلندی نظــام‬ ‫و افتخــاری بــرای انقــاب اسالمی ســت دشــمنان فکــر می کننــد و در خیــال‬ ‫باطــل و خــام هســتند کــه بــا شــهادت حــاج قاســم ســلیمانی راه مکتــب اســام‬ ‫کــه برگرفتــه از مکتــب حسینی ســت باطــل می شــود؛ بلکــه مقاوم تــر از قبــل‬ ‫خواهــد شــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی نمــاد مقاومــت‬ ‫و ایســتادگی در برابــر دشــمنان و گروه هــای تکفیــری بــود‪ ،‬بــا برگــزاری مراســم‬ ‫یادبــود بــرای ایــن شــهید واالمقــام در گوشه گوشــه ایــران اســامی عشــق و‬ ‫ارادت خــود را بــه شــهید رشــید اســام نشــان می دهیــم و همچنیــن انزجــار‬ ‫خــود را از امریــکا و اســرائیل خونریــز بــه تصویــر می کشــیم»‪ .‬گفتنی ســت؛ ایــن‬ ‫مراســم پــس از اقامــه نمــاز مغــرب و عشــاء بــه امامــت حجت االســام بابائیــان‬ ‫و حرکــت دســته عــزاداری شــروع شــد و بــا مداحــی مــداح اهــل بیــت حــاج‬ ‫مجتبــی صفــری ادامــه یافــت و ســردار مطهری فــر از هم رزمــان شــهید ســلیمانی‬ ‫ســخنران ایــن محفــل با شــکوه بــود‪.‬‬ ‫شهردار باغستان خبر داد؛‬ ‫اغاز اجرای عملیات بتن ریزی پروژه های فرهنگی شهرداری‬ ‫شــهردار باغســتان از اغــاز اجــرای عملیــات بتن ریــزی فونداســیون پــروژه مجموعــه‬ ‫ گــزارش روابط عمومــی و امــور‬ ‫فرهنگــی و ســالن همایش هــای شــهرداری خبــر داد‪ .‬به‬ ‫ِ‬ ‫بین الملــل شــورای اســامی و شــهرداری باغســتان؛ حســن رنجبــر ضمــن اعــام خبــر‬ ‫فــوق گفــت‪« :‬هم اکنــون عالوه بر ایــن پــروژه چندیــن پــروژه زیرســاختی و شــاخص‬ ‫از جملــه اســتادیوم و مجموعــه ورزشــی ‪ ۵۰۰۰‬نفــری ســردار شــهید حــاج قاســم ســلیمانی‪،‬‬ ‫ســالن ورزشــی ســعیداباد‪ ،‬ســالن ورزشــی نصیرابــاد‪ ،‬مدرســه ‪ ۱۵‬کالســه نصیرابــاد‪،‬‬ ‫مدرســه ن ـ ه کالســه ســعیداباد‪ ،‬ســوله مدیریــت بحــران‪ ،‬چهــار زمیــن چمــن مصنوعــی‪،‬‬ ‫درمانــگاه نصیرابــاد و‪ ...‬در حــال احــداث اســت و مدیریــت شــهری به صــورت مســتمر‬ ‫در حــال پیگیــری تــداوم عملیــات عمرانــی بی وقفــه انهاســت»‪ .‬شــهردار باغســتان در ادامــه‬ ‫اظهــار داشــت‪« :‬مــردم باغســتان الیــق بهتریــن خدمت هاســت و خدمــت بــه مــردم در‬ ‫ســایه همدلــی‪ ،‬تعامــل و همــکاری مســئوالن و مدیــران شــهری محقــق می شــود»‪.‬‬ ‫وی همچنیــن افــزود‪« :‬در کلیــه برنامه ریزی هــای شــهرداری‪ ،‬توزیــع عادالنــه امکانــات‬ ‫ـوان یــک اصــل پذیرفتــه شــده اســت و تمــام فعالیــت مدیــران‬ ‫شــهری بیــن محــات به عنـ ِ‬ ‫بــر محــور عدالــت فضایــی بــوده و وضعیــت محــات ازنظــر شــیوۀ توزیــع خدمــات و‬ ‫میــزان برخــورداری از شــاخص های مختلــف اقتصادی‪-‬اجتماعــی و زیربنایــی قبــل‬ ‫از شــروع پروژه هــا بررســی می شــود»‪ .‬وی در بخــش دیگــری ادامــه داد‪« :‬در مــدت‬ ‫یک ســال ونیم‪ ،‬ســه مجموعــه ورزشــی را بــه ظرفیــت ورزشــی ایــن شــهر اضافــه کردیــم»‪.‬‬ ‫رئیس شورای اسالمی باغستان‪:‬‬ ‫زلزله‪ ،‬پدیده ای اجتناب ناپذیر است‬ ‫رئیــس شــورای اســامی شــهر‬ ‫باغســتان در بازدیــد از پــروژه احــداث‬ ‫ســوله مدیریــت بحــران عنــوان کــرد‪:‬‬ ‫«زلزلــه پدیــده ای اجتناب ناپذیــر‬ ‫اســت و بایــد اموزش هــای الزم‬ ‫انجــام و امادگــی مدیریــت بحــران‬ ‫را داشــت»‪ .‬جــال امامــی در بازدیــد‬ ‫از پــروژه احــداث ســوله مدیریــت‬ ‫بحــران به همــراه ســایر اعضــای‬ ‫شــورای اســامی شــهر گفــت‪:‬‬ ‫«زلزلــه‪ ،‬پدیــده ای اجتناب ناپذیــر‬ ‫بــوده و باتوجه بــه اهمیــت مدیریــت‬ ‫بحــران در مواجهــه بــا حــوادث‬ ‫طبیعــی یــا انســان ســاخت‪،‬‬ ‫ضــرورت دارد به منظــور تامیــن‬ ‫و ارتقــای زیرســاخت های الزم‬ ‫در زمینــه مســائل ایمنــی اقــدام‬ ‫کــرد»‪ .‬رئیــس شــورای اســامی‬ ‫ شــهر باغســتان در ادامــه افــزود‪:‬‬ ‫«به همین منظــور ایــن امــر مدیریــت‬ ‫شــهری را بــر ان داشــت برحســب‬ ‫وظیفــه ذاتــی خــود اقــدام بــه‬ ‫احــداث ســوله مدیریــت بحــران در‬ ‫زمینــی بــه مســاحت ‪ ۲۴۰۰‬مترمربع‬ ‫در مجــاور ســالن ورزشــی شــهدای‬ ‫خادم ابــاد کنــد»‪ .‬امامــی افــزود‪:‬‬ ‫«پــروژه مذکــور ‪۵۰‬درصــد‬ ‫پیشــرفت فیزیکــی داشــته و یکــی از‬ ‫پروژه هــای زیرســاختی و شــاخص‬ ‫شــهرداری باغســتان محســوب‬ ‫می شــود»‪ .‬رئیــس و اعضــای‬ ‫شــورای اســامی شــهر باغســتان‬ ‫همچنیــن از رونــد اجرایــی پــروژه‬ ‫احــداث مجموعــه فرهنگــی‪ ،‬هنــری‬ ‫و ســالن همایش هــای شــهرداری‬ ‫ی در‬ ‫نیــز بازدیــد کردنــد‪ .‬امامــ ‬ ‫ایــن بازدیــد نیــز بــر تســریع در‬ ‫عملیــات عمرانــی پروژه هــا و اتمــام‬ ‫به موقــع انهــا تاکیــد کــرد‪ .‬وی‬ ‫گفــت‪« :‬رشــد و تعالــی فرهنگــی‬ ‫هــر جامعــه منــوط بــه اهتمــام و‬ ‫تــاش مســئوالن در ایجــاد نشــاط‬ ‫و شــادابی و امیــد اســت»‪ .‬رئیــس‬ ‫پارلمــان شــهری تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫«مهم تریــن شــاخص ارزیابــی‬ ‫فرهنــگ عمومــی یــک جامعــه‬ ‫میــزان ســرانه فرهنگــی و مطالعــه‬ ‫ان جامعــه اســت و به همین منظــور‬ ‫ســال گذشــته فرهنگســرای افتــاب‬ ‫در باغســتان بــه بهره بــرداری رســید‬ ‫و امســال نیــز کلنــگ یــک مجموعــه‬ ‫فرهنگــی مــدرن بــه زمیــن زده‬ ‫شــده و هم اکنــون درحــال احــداث‬ ‫اســت»‪ .‬جــال امامــی درپایــان‬ ‫افــزود‪« :‬ایــن مجموعــه فرهنگــی در‬ ‫زمینــی بــه مســاحت ‪ ۶۰۰۰‬مترمربع‬ ‫احــداث می شــود و در ســاختمان‬ ‫ایــن مجموعــه‪ ،‬ســالن همایــش‪،‬‬ ‫مرکــز ســمعی و بصــری‪ ،‬مجموعــه‬ ‫کالس هــای اموزشــی و ‪ ...‬درنظــر‬ ‫گرفتــه شــده اســت»‪.‬‬ ‫شــهردار باغســتان خاطرنشــان کــرد‪« :‬یکــی از فضاهــای ورزشــی در مهدیــه‪ ،‬دیگــری در‬ ‫نصیرابــاد و ســومین مجموعــه نیــز مــا بیــن نصیرابــاد و خادم ابــاد اســت کــه بخــش‬ ‫عمــده ان توســط تربیت بدنــی ســاخته شــده و محوطه ســازی و برخــی انشــعابات‬ ‫ حال حاضــر یــک اســتادیوم‬ ‫توســط شــهرداری تکمیــل شــده اســت»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬در ِ‬ ‫هفت هزار نفــری را نیــز اســتارت زده ایــم کــه در مرحلــه گود برداری ســت و امیدواریــم‬ ‫دهــه فجــر امســال شــاهد اغــاز بتن ریــزی ان باشــیم و ســال اینــده نیــز اعتبــاری ویــژه‬ ‫بــرای ان اختصــاص داده شــود»‪ .‬وی افــزود‪« :‬در ایــن اســتادیوم ورزشــی مــدرن‪ ،‬پیش بینی‬ ‫همــه محدودیت هــا و ایجــاد رفاهیــات ماننــد ایجــاد ورودی مخصوصــا بانــوان و اقایــان‬ ‫بابیان اینکــه ســازمان تربیت بدنــی دو ســالن ورزشــی در باغســتان دارد‬ ‫شــده اســت»‪ .‬وی‬ ‫ِ‬ ‫و در اختیــار بخــش خصوصی ســت‪ ،‬افــزود‪« :‬امادگــی ایجــاد دفتــر را داریــم کــه قبــل ان‬ ‫بایــد در جلس ـه ای بــا شــورا و فرمانــداری به نتیجــه برســیم»‪ .‬شــهردار باغســتان در ادامــه‬ ‫واحدهــای تولیــد بتــن را معضلــی جــدی بــرای باغســتان برشــمرد و گفــت‪« :‬واحدهــای‬ ‫تولید کننــده بتــن معضــل و اســیبی جــدی بــرای شــهر هســتند؛ زیــرا عالوه بــر اســیب در‬ ‫محورهــا و جاده هــا‪ ،‬از نظــر محیــط زیســت و منابــع زیر زمینــی اب نیــز‪ ،‬اثــرات منفــی بــر‬ ‫جــای می گذارنــد»‪ .‬وی بیــان کــرد‪« :‬متاســفانه ایــن واحدهــا بــه هیــچ مطلــب و اخطــاری‬ ‫تمکیــن نمی کننــد؛ به طور مثــال‪ ،‬بــه شــرکت تهــران شــن تــا کنــون بیــش از ‪ ۵۰‬اخطــار‬ ‫در زمینه هــای مختلــف داده شــده ولــی اصــا اهمیــت نمی دهنــد‪ .‬ازســویی‪ ،‬ایــن شــرکت‬ ‫حــق بهره بــرداری نیــز نــدارد ولــی ایــن کار را خــارج از قاعــده و بــا اعمــاق تعریــف نشــده‬ ‫انجــام می هنــد»‪ .‬وی یــاداور شــد‪« :‬ایــن شــرکت و امثــال ان‪ ،‬چاه هــای غیر مجــاز نیــز‬ ‫ی کانال هــا و کنارگذرهــا را از ضایعــات پــر کرده انــد»‪ .‬ایــن مســئول اظهــار‬ ‫دارنــد و تمامـ ‬ ‫داشــت‪« :‬نحــوه بهره بــرداری و حــوزه فعالیــت ایــن شــرکت اصــا مشــخص نیســت و‬ ‫کامــا ازادانــه و خود مختــار و بــدون اهمیــت بــه چارچــوب قانــون فعالیــت می کنــد»‪ .‬وی‬ ‫بابیان اینکــه واحد هــای تولیــد بتــن منبــع االینــده در همــه ابعــاد بــرای شــهر باغســتان‬ ‫ِ‬ ‫اســت‪ ،‬افــزود‪« :‬شــرکت اســیا بتــن نیــز حــدود‪ ۲۰۰‬بونکــر دارد و عالوه بــر مشــکالتی کــه‬ ‫مطــرح شــد‪ ،‬تــردد ایــن تعــداد بونکــر ســ رو صدای زیــادی به همــراه داشــته و موجــب‬ ‫گالیه هــای پی در پــی مــردم هســتند»‪ .‬شــهردار باغســتان افــزود‪« :‬از انجا کــه بونکرهــای‬ ‫زیــادی از جــاده کنار گــذر حرکــت می کننــد‪ ،‬هیــچ خــودروی دیگــری جرئــت تــردد در‬ ‫ایــن مســیر را نــدارد»‪ .‬وی از عــدم بی توجهــی برخــی ارگان هــا بــه ایــن مقولــه مهــم‬ ‫زیســت محیطی گالیــه کــرد و گفــت‪« :‬ایــن معضــل بحــث بیــن سازمانی ســت و همــه‬ ‫مســئوالن بایــد بــرای رفــع ان اقــدام کننــد»‪ .‬وی افــزود‪« :‬پلیــس راه‪ ،‬اداره صنعــت‪ ،‬معدن‪،‬‬ ‫امــور اب‪ ،‬محیــط زیســت و فرمانــداری و دیگــر ادارات مرتبــط بایــد پــای کار باشــند تــا‬ ‫ایــن مشــکل مرتفــع شــود»‪ .‬رنجبــر یــاداور شــد‪« :‬تولید کننــدگان بتــن همگــی دفتــر‬ ‫مرکــزی و فــروش در تهــران ارزش افــزوده و ســود ان هــا بــه تهــران پرداخــت می شــود‪،‬‬ ‫خدماتــی جــز اســیب و تخریــب و گالیــه مــردم بــه باغســتان ارائــه نمی دهنــد»‪.‬‬ ‫برگزاری مراسم بزرگداشت شهید سردار سلیمانی در باغستان‬ ‫با حضــور اقشــار مختلــف مــردم‪ ،‬مراســم بزرگداشــت ســردار شــهید‬ ‫ســلیمانی و هم رزمــان شــهیدش در باغســتان برگــزار شــد‪ .‬مراســم‬ ‫بزرگداشــت ســردار بــزرگ و پرافتخــار اســام ســپهبد شــهید حــاج‬ ‫قاســم ســلیمانی‪ ،‬مجاهــد بــزرگ شــهید ابومهــدی المهنــدس و دیگــر‬ ‫شــهیدان اقــدام تروریســتی امریــکا با حضــور مســئولین شهرســتانی و‬ ‫شــهری و صدهانفــر از اقشــار مختلــف مــردم در مصلــی باغســتان برگــزار‬ ‫شــد‪ .‬در ایــن مراســم کــه حجت االسال مو المســلمین بنی احمــدی‪،‬‬ ‫(امــام جمعــه باغســتان)‪ ،‬امامــان جماعــت مســاجد‪ ،‬خانواده هــای‬ ‫معــزز شــهیدان و شــهدای مدافــع حــرم‪ ،‬شــهردار باغســتان‪ ،‬رئیــس و‬ ‫اعضــای شــورای اســامی شــهر‪ ،‬بســیجیان و مــردم متدین و قدرشــناس‬ ‫ـوان‬ ‫شــهر باغســتان حضــور داشــتند‪ ،‬ســردار غالمعلــی ســپهری به عنـ ِ‬ ‫ســخنران ایــن مراســم بــا گرامیداشــت یــاد شــهید ابومهــدی المهنــدس‬ ‫گفــت‪« :‬شــهید ابومهــدی همــراه و همــگام شــهید ســلیمانی در جنــگ‬ ‫مقابــل بــا تکفیــر و تامیــن امنیــت بــرای مــردم عــراق بــود و ســرانجام‬ ‫نیــز گوشــت و خــون ان دو شــهید بــا یکدیگــر امیختــه شــد»‪ .‬وی در‬ ‫ســخنانی بــا برشــمردن امتیــازات برجســته ســردار شــهید ســپهبد‬ ‫ســلیمانی‪ ،‬گفــت‪« :‬حــاج قاســم عزیــز در عین انکــه مجاهــد‪ ،‬فرمانــده‬ ‫و فاتــح بــود نســبت بــه والیــت کامــ ً‬ ‫ا مطیــع و فرمانبــردار بــود و‬ ‫شــهادت او نیــز ماننــد حیاتــش‪ ،‬موجــب عــزت اســام و انقــاب شــد»‪.‬‬ ‫در ایــن مراســم‪ ،‬قاریــان قــران کریــم بــه تــاوت ایاتــی از کالم اهلل مجید‬ ‫پرداختنــد و ذاکــران اهل بیــت علیهم الســام در مصائــب حضــرت‬ ‫فاطمه زهــرا ســام اهلل علیها نوحه ســرایی کردنــد و اشــعاری در فضلیــت‬ ‫جهــاد و مجاهــدان راه خــدا از جملــه شــهید ســلیمانی قرائــت کردنــد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه سایه

روزنامه سایه 2018

روزنامه سایه 2018

شماره : 2018
تاریخ : 1399/04/21
روزنامه سایه 2017

روزنامه سایه 2017

شماره : 2017
تاریخ : 1399/04/18
روزنامه سایه 2016

روزنامه سایه 2016

شماره : 2016
تاریخ : 1399/04/17
روزنامه سایه 2015

روزنامه سایه 2015

شماره : 2015
تاریخ : 1399/04/16
روزنامه سایه 2014

روزنامه سایه 2014

شماره : 2014
تاریخ : 1399/04/15
روزنامه سایه 2013

روزنامه سایه 2013

شماره : 2013
تاریخ : 1399/04/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!